Telugu paryāyapada nighaṇṭuvu = Dictionary of synonyms in Telugu

Dictionary of Synonyms in Telugu by Late Prof. G.N. Reddy First printing: June, 1990; Second Printing: Jan, 1991 (both b

178 9 12MB

Telugu Pages 553 Year 1998

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Telugu paryāyapada nighaṇṭuvu = Dictionary of synonyms in Telugu

Table of contents :
4336 Telugu words, and their synonyms are given.

1-156: khagOlam
157-335: bhUmi
336-551: vRkSAlu
552-568: jalacarAlu
569-597: krimi kItakAlu
598-662: sarisRpAlu
623-691: pakSulu
692-842: jantuvulu
843-924: mAnavudu
925-1131: avayAlu, including sarirAvayAlu, manassu, manO vyatha
1132-1379: sahaja pravRttulu, including anubhavam, sahajAsahajAlu, Akali, dappi, nidra, sukham, santOsham, tRpti, duHkham, kAmam, vyabhichAram, AzanirAzalu, prema, siggu, zRmgAra amzalu, bhayam, dhairyam, kOpam, zAmtam, dvESam, IrSya, praTikAram, svArtham
1380-1631: ruPam, guNam
1632-1724: buddhi
1725-1863: nyAyam, dharmam
1865-1996: AhAram
1997-2104: Arogyam
2105-2184: bandhuvAchakAlu
2185-2375: nivAsam
2376-2477: kulam, vamzam
2478-2708: vRttulu
2709-2777: dezam
2778-2887: yuddham
2888-3091: vastuvu
3092-3104: raGgu
3105-3158: sthalam
3159-3245: kAlam
3246-3337: calanam
3338-3395: vastram
3396-3448: AbharanAlu
3449-3483: alankaraNamu
3484-3508: sugandha drvyAlu
3509-3591: bhASa
3592-3624: vidya
3625-3700: sankhyAvAcakAlu
3701-3787: zAstrAlu
3788-3893: lalita kaLalu
3894-3934: krIdalu
3935-4091: AcAramu
4092-4172: purANa vyktulu
4173-4336: devatalu

Polecaj historie