అదిబసి ఒరియా-తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిషుంటువు. ఆదివాసి ఒరియా-తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిషుంటువు. An Adiwasi Oriya-Telugu-English dictionary

320 95 240MB

English, Telugu Pages [1087] Year 1989

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

అదిబసి ఒరియా-తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిషుంటువు. ఆదివాసి ఒరియా-తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిషుంటువు. An Adiwasi Oriya-Telugu-English dictionary

  • Author / Uploaded
  • coll.