Pashto 03

Citation preview

‫د پوهن‪ 3‬وزارت‬

‫پ‪+‬تو‬ ‫تدرﻳس!ول‪/‬ی‬ ‫رهنماي_ در‪4‬م‬ ‫پ‪+‬تو‬ ‫عربﻲ صنف ‪7‬‬

‫درﻳم !ول‪/‬ی‬

‫د چاپ کال‪ 1398 :‬هـ ‪.‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه يان‬

‫دا ه‪5‬ــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د پوهن‪ 3‬وزارت‬

‫پ‪+‬تو‬ ‫دريم ټول‪/‬ى‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨ :‬هـ‪.‬ش‪.‬‬

‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون پ تو‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د پ تو برخ د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غړي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫در م‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬ ‫اپخونه‬

‫بر نال‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است‬ ‫هجري شم‬ ‫ابل‬ ‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غړوون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬

‫چلند‬

‫ب‬

‫ي‬

‫د‬

‫ن د ز ر غام‬

‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله لوم ن‬ ‫نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د‬ ‫م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او و‬ ‫ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل ي‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور‬ ‫د نن ور‬ ‫اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫و ي خ لوا وه او‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‬

‫فـــــهرست‬ ‫شم‪5‬رې‬

‫‪١‬‬

‫سرليکونه‬

‫قرأن کرﻳم‬

‫ساعتونه‬

‫‪٣‬‬

‫د حضرت‬

‫‪٢‬‬

‫محمد‬

‫‪٣‬‬

‫درسي‬

‫شم‪5‬رې‬

‫مخونه‬

‫ساعتونه‬

‫‪١‬‬

‫‪ ١٧‬روغتﻴا‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪ ١٨‬متلونه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪ ١٩‬د ناروغ‪ 9‬رقعه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﭘيﮋندنه‬

‫حضرت‬

‫سرليکونه‬

‫درسي‬

‫مخونه‬

‫‪٥‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ابوبکرصدﻳق‬

‫‪٤‬‬

‫د *وونکي مقام‬

‫‪٣‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٥‬‬

‫کﻴس‪9‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪٦‬‬

‫کتاب‬

‫‪٣‬‬

‫‪١١‬‬

‫پاکه هوا او پاک‪3‬‬ ‫اوبه‬

‫‪ ٢١‬کﻴسه‬ ‫‪٢٢‬‬

‫د کور په کارونو ک‪3‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤١‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫مرسته‬

‫‪٧‬‬

‫قلم‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٣‬‬

‫‪ ٢٣‬د چاپ‪5‬رﻳال ساتنه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪٨‬‬

‫لوب‪3‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪ ٢٤‬د غا*ونو ساتنه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪٩‬‬

‫ب‪ 3‬پرواﻳي‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٧‬‬

‫‪ ٢٥‬زموږ ه‪5‬واد‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫د مور درناوی‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٩‬‬

‫‪ ٢٦‬د *وون‪%‬ي أداب‬

‫‪٣‬‬

‫‪٥١‬‬

‫‪١١‬‬

‫لﻴک او لوست‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢١‬‬

‫‪ ٢٧‬سوله‬

‫‪٣‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫‪١٢‬‬

‫د خبرو کولو أداب‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪ ٢٨‬پندونه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫‪١٣‬‬

‫خواخوږي‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫‪١٤‬‬

‫روغه جوړه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ماﻳنونه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣١‬‬

‫‪ ١٦‬ترافﻴکي ﻻر*وون‪3‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫دماشومانوترمن‪3*#‬‬ ‫اړﻳک‪3‬‬

‫‪ ٣٠‬ﻳووالی‬ ‫‪٣١‬‬

‫د‬

‫اوړی‬

‫‪٣‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٦١‬‬

‫سرليکونه‬

‫شم‪5‬رې‬

‫درسي‬ ‫ساعتونه‬

‫مخونه‬

‫‪ ٣٢‬د ونو ‪3"-‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫‪ ٣٣‬د وخت ارز*ت‬

‫‪٣‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫‪ ٣٥‬بز‪-‬ر‬

‫‪٣‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪ ٣٦‬ترکاڼ‬

‫‪٣‬‬

‫‪٧١‬‬

‫‪ ٣٧‬بر‪+4‬نا‬

‫‪٣‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫‪ ٣٨‬تل‪5‬فون‬

‫‪٣‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫‪ ٣٩‬ترانه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٧٧‬‬

‫سرليکونه‬

‫شم‪5‬رې‬

‫‪ ٤٥‬په حﻴواناتو زړه‬ ‫سوی‬

‫درسي‬ ‫ساعتونه‬

‫‪٣‬‬

‫مخونه‬

‫‪٨٩‬‬

‫‪ ٤٦‬کار‬

‫‪٣‬‬

‫‪٩١‬‬

‫‪ ٤٧‬لﻴک ن‪3+‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٩٣‬‬

‫‪ ٤٨‬کلمه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٩٥‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫!وکه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٩٧‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫جمله‬

‫‪٣‬‬

‫‪٩٩‬‬

‫‪٥١‬‬

‫پاک خواړه‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٠١‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫مور او پﻼر ته لﻴک‬

‫‪٣‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫د م‪5‬وو ‪3"-‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٠٣‬‬

‫‪٤١‬‬

‫غزني‬

‫‪٣‬‬

‫‪٨١‬‬

‫‪ ٥٣‬د چر‪-‬انو ساتنه‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٠٥‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫وزلوبه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٨٣‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٠٧‬‬

‫‪ ٤٣‬د خوسي لوبه‬

‫‪٣‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٨٧‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫ژوند او کار‬

‫اور‬

‫‪٥٤‬‬

‫ه‬

‫ملي شتمني‬

‫لوم‪7‬ى لوست‬

‫قرآن کريم‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪* ،‬ه لﻴکل او د قرأن کرﻳم په اړه د زﻳاتو معلوماتو ترﻻسه‬ ‫کول‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ أﻳا تاسو پوه‪85‬ئ چ‪ 3‬قرأن کرﻳم په چا نازل شوی دی؟‬

‫قرآن کريم د اهلل کتاب دى‪ .‬يوسلو 'وارلس‬ ‫سورتونه او د‪4‬رش سپارې لري‪ .‬پر حضرت‬ ‫محمد نازل شوى دى‪.‬‬ ‫موږ مسلمانان پرې ايمان لرو‪ .‬هر سهار قرآن‬ ‫کريم لولو او په الر*وونو ي‪ 3‬عمل کوو‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د لوست متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د متن ﻳوه ﻳوه جمله د !ولگي په مخ ک‪ 3‬ولولي او نور‬ ‫دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې له متن 'خه دوې دوې کلم‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې په وار‬ ‫سره هغه معنا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (کتاب‪ ،‬اﻳمان او سهار کلم‪ )3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او‬ ‫نور دې په تورو وو‪4‬شي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫نازل‬

‫معناوې‬ ‫رالﻴ‪8‬ل شوی‬

‫اﻳمان‬

‫باور‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دويم لوست‬

‫د حضرت محمد‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د حضرت محمد‬

‫پ‪5‬ژندنه‬ ‫پ‪5‬ژندنه‪.‬‬

‫پو*تن‪:3‬‬ ‫_ په پورتني ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬ ‫_ د حضرت محمد په هکله 'ه وﻳﻼی شئ؟‬

‫د حضرت محمد‬

‫د پالر نوم عبداهلل او د نيکه نوم ي‪3‬‬ ‫د قريشو له قوم 'خه و‪ .‬حضرت‬

‫عبدالمطلب و‪ .‬حضرت محمد‬ ‫محمد‬

‫له کوچنيوالي 'خه د *و اخالقو خاوند و‪ .‬حضرت‬

‫محمد‬

‫په 'لو‪+4‬ت کلن‪ 9‬ک‪ 3‬پ‪5‬غمبر شو او قرانکريم ورباندې‬

‫نازل شوی دی‪ .‬د پيغمبرانو دنده د انسانانو الر*وونه ده‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې له ﻻندې تورو 'خه کلم‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ح _ض _ ر _ ت‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ن _ا _ز _ل‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫پ _ل _ا_ر‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې لغتونه په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫خاوند _ عبداهلل _ قرأنکرﻳم_ محمد‬ ‫_ زده کوونکي دې د خپل گران پﻴغمبر‪ ،‬حضرت محمد‬ ‫لغتونه‬ ‫قرﻳش‬ ‫پﻴغمبر‬

‫په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫معناوې‬ ‫د عربو ﻳو قوم دی‬ ‫استازی‪ ،‬ﻻر*وونکی‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې ﻻندې جمل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬پن‪%‬ه پن‪%‬ه ‪$‬ل‪ 3‬ولﻴکي‬ ‫حضرت محمد د عبداهلل زوی دی‪.‬‬ ‫حضرت محمد زموږ پﻴغمبر دی‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫در‪4‬م لوست‬

‫حضرت ابوبکر صديق‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د حضرت ابوبکرصدﻳق‬

‫پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاسو د حضرت ابوبکر صدﻳق‬

‫نوم اور‪4‬دلی دی؟‬

‫حضرت ابوبکر صديق‬

‫د حضرت محمد‬

‫لوم‪7‬ی يار و‪.‬‬

‫اصلي نوم ‪ 34‬عبداهلل او د پالر نوم ي‪ 3‬عثمان و‪ .‬په نارينه وو ک‪3‬‬ ‫نوموړی لوم‪7‬نی صحابي و چ‪ 3‬پر حضرت محمد‬ ‫راوړ‪ .‬حضرت ابوبکر صديق‬ ‫له دې امله حضرت محمد‬

‫ي‪ 3‬ايمان‬

‫په خپلو ټولو ک‪7‬نو ک‪ 3‬صادق و‪.‬‬ ‫هغه ته د صديق لقب ورک‪.7‬‬

‫‪5‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫په هکله ﻳو له بل سره خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د حضرت ابوبکر صدﻳق‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د( صحابي‪ ،‬عثمان‪ ،‬صدﻳق او لقب) کلم‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او 'و‬ ‫نور دې په وار سره د هغو توري و*ﻴي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د خپلو ور‪$‬نﻴو کارونو په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ﻳار‬ ‫صحابي‬

‫معناوې‬ ‫مل‪/‬ری‬ ‫د حضرت محمد‬

‫ﻳار او هم صحبت‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫_ زده کوونکي دې متن 'و ‪$‬ل‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫'لورم لوست‬

‫د *وونکي مقام‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د *وونکي په مقام پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تن‪:3‬‬ ‫_ په ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬ ‫_ 'ه فکر کوئ *وونکی په موږ د چا په شان حق لري؟‬

‫*وونکی موږ ته ليک او لوست را زده کوي‪ .‬سم‪ 3‬الرې‬ ‫ته مو رابولي‪* .‬وونکی پر موږ د مور او پالر په شان حق‬ ‫لري‪ .‬موږ د *وونکو درناوی کوو او خبرو ته ي‪ 3‬غوږ‬ ‫نيسو‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د ﻳو بل په مرسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د *وونکي د مقام په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې له ﻻندې تورو 'خه کلم‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫)‬ ‫ښ _و _و _ن _ک _ی (‬ ‫(‬ ‫(‬

‫م _و _ر‬ ‫پ _ل _ا _ر‬

‫)‬ ‫)‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (لﻴک‪ ،‬لوست‪ ،‬درناوی) کلم‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او 'و نور دې‬ ‫په وار سره د *وونکي په مرسته هغه په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې د *وونکي په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغت‬ ‫درناوی‬

‫معنا‬ ‫احترام‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست د کتاب له مخ‪' 3‬و ‪$‬ل‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫پنځم لوست‬

‫کيس‪9‬‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او له کﻴس‪ 9‬سره بلدتﻴا‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاسو کومه کﻴس‪ 9‬اور‪4‬دل‪ 3‬ده؟‬

‫هغه 'ه شی دی؟‬ ‫ټوله ورځ گرځي‪ ،‬گرځي؛ چ‪ 3‬شپه شي د يوې روپ‪ 9‬ځای‬ ‫نيسي؟‬

‫‪9‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د کﻴس‪ 9‬متن په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي د کﻴس‪ 9‬متن دې ولولي او نور‬ ‫دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د کﻴس‪ 9‬ﻳوه ﻳوه جمله دې د‬ ‫تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي او کومه ﻳوه کﻴس‪ 9‬چ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬زده وي وواﻳي‬ ‫او نور دې ‪$‬واب پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغت‬ ‫کﻴس‪9‬‬

‫معنا‬ ‫چﻴستان‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د خپل‪ 3‬کورن‪ 9‬د غ‪7‬و په مرسته ﻳوه کﻴس‪ 9‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫شپ‪8‬م لوست‬

‫کتاب‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د کتاب د ارز*ت په اړه خبرې کول‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په پورته ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه شی وﻳنئ؟‬

‫کتاب زموږ *ه مل‪/‬ری دی‪ .‬له لوستلو او ليکلو 'خه ي‪3‬‬ ‫پوهه تر السه کي‪8‬ي‪ .‬زموږ په کتاب ک‪ 3‬ډ‪4‬ر *ه مطلبونه‬ ‫راغلي دي‪.‬‬ ‫موږ له خپلو کتابونو سره مينه لرو‪ .‬خپل کتابونه پاک‬ ‫ساتو‪ .‬پا‪ 31‬ي‪ 3‬نه شکوو‪ .‬موږ په *وونځي او کور ک‪3‬‬ ‫خپل درسونه لولو او بيا ي‪ 3‬په کتابچو ک‪ 3‬ليکو‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي وروسته پورتنی لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې جمل‪ 3‬ولولي او 'و ‪$‬ل‪ 3‬دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪:‬‬ ‫_ دا کتاب دی‪.‬‬ ‫_ د کتاب لوستل گ"‪ 3‬لري‪.‬‬ ‫_ *ه ماشومان خپل کتابونه پاک ساتي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (کتاب‪ ،‬پوهه‪ ،‬پاک او متن) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پر مخ‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (*وون‪%‬ي‪ ،‬کتابچ‪ 3‬او ساتل) کلم‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‬ ‫او نور دې په لن‪6‬و جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د کتاب په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫نه شکوو‬ ‫پوهه‬ ‫مﻴنه‬

‫معناوې‬ ‫نه پر‪4‬کوو‬ ‫علم‬ ‫محبت‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د ﻻندې جملو تش ‪$‬اﻳونه په ﻻندې کلمو سره ډک ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫گ"ور _ پاک _ *ه‬ ‫_ موږ خپل کتابونه ( ) ساتو‪.‬‬ ‫) مل‪/‬ری دی‪.‬‬ ‫_ کتاب زموږ (‬ ‫) کار دی‪.‬‬ ‫_ د کتاب لوستل (‬

‫‪12‬‬

‫اووم لوست‬

‫قلم‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪* ،‬ه لﻴکل او د قلم په اهمﻴت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬

‫قلم د ليکلو وسيله ده‪ .‬موږ په قلم ليکل کوو‪ .‬قلم ډ‪4‬ر ډولونه‬ ‫لري‪ ،‬لکه‪ :‬د ک‪7‬کي‪ ،‬پنسل‪ ،‬خودرن‪ ،,‬خودکار او توش قلمونه‪.‬‬ ‫'وک چ‪ 3‬د ک‪7‬کي په قلم ليکل کوي‪ ،‬ليک ‪* 34‬کلی کي‪8‬ي‪.‬‬ ‫موږ ډ‪4‬ر ليکل کوو چ‪ 3‬ليک مو *کلی شي‪.‬‬ ‫د قلم په واسطه د انسان فکر‪ ،‬خيال او پوهه کتابونو ته ل‪85‬دول‬ ‫ک‪85‬ي او نورو ته رس‪85‬ي‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته لوست ولولي او نور دې ورته غوږ‬ ‫ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬په لن‪6‬و جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫قلم – ک‪7‬کی – پنسل – خودکار – لﻴکل‬ ‫_ زده کوونکي دې له ﻻند‪4‬نﻴو تورو 'خه کلم‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫)‪ ،‬پ _ ن _ س _ ل(‬ ‫)‪ ،‬ک _ ړ _ ک _ ی (‬ ‫ق_ل_م(‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (قلم‪* ،‬کلی‪ ،‬خودرن‪ ),‬کلم‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي بل دې هغه په‬ ‫لن‪6‬و جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د قلم په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫وسﻴله‬ ‫*کلی‬

‫معناوې‬ ‫واسطه‬ ‫*اﻳسته‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې 'و ‪$‬ل‪ 3‬په کور ک‪ 3‬لوست ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اتم لوست‬

‫لوب‪3‬‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ‪"-‬ورو لوبو پﻴژندل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په ان‪%‬ورونو ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬

‫ماشومان ډول ډول لوب‪ 3‬کوي‪ ،‬لکه‪ :‬اکوبکو‪ ،‬خوسی‪ ،‬رس‪9‬‬ ‫کشول‪ ،‬پټ پټانی‪ ،‬نانځک‪ ،3‬ټال او داس‪ 3‬نور‪ .‬د ب‪5‬لگ‪ 3‬په ډول‬ ‫د رس‪ 9‬کشولو لوبه در پ‪5‬ژنو‪:‬‬ ‫د رس‪ 9‬کشولو لوبه د دوو ډلو تر منځ سرته رسي‪8‬ي‪ .‬هرې ډل‪،3‬‬ ‫چ‪ 3‬رس‪ 9‬خپل‪ 3‬خوا ته ډ‪4‬ره کش ک‪7‬ه هماغه ډله گټونک‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫په دې بايد وپوه‪85‬و چ‪ 3‬لوب‪ 3‬کول روغتيا ته ‪-‬ټه رسوي‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په وارسره په خپله خو*ه د !ولگي‬ ‫مخ‪ 3‬ته راشي او متن دې په لوړ غ‪ 8‬ولولي‪ ،‬نور دې ورپس‪ 3‬تکرار ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬معنا او بﻴا دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ کش‬ ‫_ !ال‬ ‫_ لوبه‬ ‫_ رس‪9‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو‪4‬شل شي‪ .‬د رس‪ 9‬کشولو لوبه دې د لوبو په مﻴدان ک‪3‬‬ ‫په عملي تو‪-‬ه تر سره ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې په خپله خو*ه د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي او د (ماشومان‪ ،‬نان‪%‬ک‪،3‬‬ ‫خوسی) کلم‪ 3‬دې د تخت‪ 3‬پر مخ ولﻴکي‪ ،‬بل دې معنا او نور دې په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳوه لوبه دې نورو ته‬ ‫وروپﻴژني‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫پ＀ پ"انی‬ ‫نان‪%‬که‬

‫معناوې‬ ‫د ﻳوې سمﻴزې لوب‪ 3‬نوم‪ ،‬کلﻴوالي لوبه‪.‬‬ ‫‪6-‬ي‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست ولولي او بﻴا دې په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫نهم لوست‬

‫ب‪ 3‬پروايي‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ب‪ 3‬پرواﻳي په معنا او مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ 'ه فکر کوئ ب‪ 3‬پرواﻳي د 'ه شي ﻻمل ک‪85‬ي؟‬

‫احمد د مور‪ ،‬پالر او *وونکي الر*وونو ته پاملرنه نه کوله‪.‬‬ ‫تل به ي‪ 3‬د س‪7‬ک تر'ن‪ ,‬لوب‪ 3‬کول‪ ،3‬يوه ورځ ي‪ 3‬په لوبو‬ ‫ک‪ 3‬توپ په س‪7‬ک ک‪ 3‬ولو‪4‬د‪ ،‬احمد د س‪7‬ک په منځ ک‪ 3‬په توپ‬ ‫پس‪ 3‬من‪6‬ې وهل‪ ،3‬چ‪ 3‬موټر راغی‪ ،‬هغه ي‪ 3‬وواهه‪ ،‬خلک‬ ‫پرې راټول شول او هغه ي‪ 3‬روغتون ته يووړ‪ ،‬روغتون ک‪3‬‬ ‫'ر‪-‬نده شوه چ‪ 3‬احمد يوه پ‪+‬ه ژوبله شوې وه‪.‬‬ ‫موږ بايد د لوبو ځايونه وپيژنو‪ ،‬د مور‪ ،‬پالر او *وونکي‬ ‫الر*وونو ته پاملرنه وک‪7‬و‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن په لوړ او مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي په وار سره دې د ب‪ 3‬پرواﻳي په‬ ‫اړه ﻳوه ﻳوه جمله پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکي دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی د (روغتون‪ ،‬توپ‪ ،‬مو!ر‪ ،‬من‪ )#‬کلم‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي نور دې په وار‬ ‫سره په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي او د ب‪ 3‬پرواﻳي په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫پاملرنه‬ ‫روغتون‬ ‫ژوبله‬

‫معناوې‬ ‫توجه‬ ‫شفاخانه‬ ‫خوږه (!پي)‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې متن ولولي او بﻴا دې د ب‪ 3‬پرواﻳ‪ 9‬په باب 'و جمل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫لسم لوست‬

‫د مور درناوی‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د مور د لوړ مقام پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬په ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬

‫مور يو *کلی او خوږ نوم دی‪ .‬مور په هر چا گرانه وي‪.‬‬ ‫موږ له خپل‪ 3‬مور سره مينه لرو‪ .‬ځکه چ‪ 3‬موږ ي‪ 3‬له ډ‪4‬رو‬ ‫ستونزو سره پاللي او لوی ک‪7‬ي يو‪.‬‬ ‫خبره ي‪ 3‬منو او درناوی ‪ 34‬پر موږ الزم دی‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي او نور دې ورته غوږ‬ ‫ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په ډلو ک‪ 3‬د مور د درناوي په اړه ﻳو له بل سره خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ که د مور په کلمه ک‪ 3‬د (م) توري پر ‪$‬ای د (خ) ﻳا (ک) توری راشي کوم‪ 3‬کلم‪ 3‬ترې‬ ‫جوړﻳ‪8‬ي؟‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي د (مور‪ ،‬درناوی‪ ،‬گرانه) کلم‪ 3‬دې پرتخت‪3‬‬ ‫ولﻴکي او نور دې هغه په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگﻴوالو په وړاندې د مور په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ستونزو‬ ‫درناوی‬

‫معناوې‬ ‫مشکﻼت‬ ‫احترام‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫يوولسم لوست‬

‫ليک او لوست‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل د لﻴک او لوست په ارز*ت او گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ 'ه فکر کوئ چ‪ 3‬لﻴک او لوست 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬

‫ليک او لوست د پوه‪ 3‬کيلي ده‪ .‬د اسالم مقدس دين هم د علم‬ ‫او پوه‪ 3‬زده ک‪7‬ه په نأرينه او *ځو فرض ک‪7‬ې ده‪.‬‬ ‫يو ه‪5‬واد هغه وخت ترق‪ 9‬او سوکال‪ 9‬ته رس‪85‬ي چ‪ 3‬د هغه‬ ‫و‪7-‬ي د ليک او لوست خاوندان وي‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي او نور دې ورته‬ ‫غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د لﻴک او لوست په اړه دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (لﻴک‪ ،‬لوست‪ ،‬کار) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکي‬ ‫دې په وار سره ﻳوه ﻳوه کلمه په لن‪6‬و جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د *وونکي په مرسته ﻻندې فعالﻴت تر سره ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫که د کار په کلمه ک‪ 3‬د ((ک)) توري پر ‪$‬ای د ((ت)) توری او د لﻴک په کلمه ک‪ 3‬د ((ل))‬ ‫توري پر ‪$‬ای د ((ټ)) توری راشي‪ ،‬کوم‪ 3‬کلم‪ 3‬ور'خه جوړﻳ‪8‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫و‪7-‬ي‬ ‫سوکالي‬

‫معناوې‬ ‫خلک‬ ‫أبادي‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د لﻴک او لوست په هکله 'لور 'لور جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫دولسم لوست‬

‫د خبرو کولو آداب‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د خبرو کولو په أدابو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر د خبرو کولو أداب کوم دي؟‬

‫مالل‪* 9‬ه نجل‪ 9‬ده‪ .‬کله چ‪ 3‬ټولگي ته راشي‪ ،‬ټولو ته‬ ‫سالم اچوي‪ .‬د خبرو کولو پر مهال وار په پام ک‪ 3‬نيسي‪.‬‬ ‫د نورو خبرو ته غوږ نيسي‪ .‬خپل مطلب په لن‪6‬و او خوږو‬ ‫جملو ک‪ 3‬بيانوي‪ .‬مالل‪ 9‬پر خپلو ټولگيوالو او *وونکو‬ ‫گرانه ده‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي نوی لوست دې په مناسب‬ ‫غ‪ 8‬ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې په خپله خو*ه د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (سﻼم‪ ،‬خپل‪ ،‬غوږ او‬ ‫!ول‪/‬ي) کلم‪ 3‬دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې ﻳوه ﻳوه کلمه په لن‪6‬و جملو ک‪ 3‬استعمال‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره له ﻻندې تورو 'خه کلم‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي او نور دې‬ ‫ولولي‪:‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫پ_ا_م‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ن_ج_ل_ۍ‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ګ_ر_ا_ن_ه‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫س _ ل _ ا _م‬ ‫)‬ ‫م_ل_ا_ل_ۍ (‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د خبرو کولو د أدابو په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫پام‬ ‫سﻼم اچوي‬

‫معناوې‬ ‫فکر‬ ‫سﻼم ورکوي‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست 'و ‪$‬ل‪ 3‬په کور ک‪ 3‬له ‪$‬ان سره ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو‬ ‫ک‪ 3‬په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ديارلسم لوست‬

‫خواخوږي‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د خواخوږۍ په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په نظرخواخوږي 'ه ته واﻳي؟‬

‫خواخوږي يو انساني او اسالمي صفت دی‪.‬‬ ‫*ه زده کوونکي يو له بل سره خواخوږي لري‪ ،‬له اړو‬ ‫کسانو سره مرسته کوي‪.‬‬ ‫موږ بايد له انسانانو سره خواخوږي او پر حيواناتو زړه‬ ‫سوی ولرو‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې متن د !ولگﻴوالو په وړاندې ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (خواخوږۍ‪ ،‬زړه سوي‪ ،‬خوشحال‪ )9‬کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او‬ ‫نور دې ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره پر حﻴواناتو باندې د زړه سوي په اړه لن‪6‬ې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫خواخوږي‬ ‫اړو‬

‫معناوې‬ ‫زړه سوی‬ ‫محتاجو‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې نوی متن په کورونو ک‪ 3‬ولولي او په خپلو کتابچو ک‪ 3‬دې په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫'وارلسم لوست‬

‫روغه جوړه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د روغ‪ 3‬جوړې په مفهوم او اهمﻴت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر روغه جوړه 'ه ته واﻳي؟‬

‫د دوو مخالفو ډلو يا خواوو پخال کولو ته روغه جوړه وايي‪.‬‬ ‫کله کله د خلکو ترمنځ خپگان پيدا کي‪8‬ي‪ .‬که خپگان اوږد شي‪،‬‬ ‫په د*من‪ 9‬اوړي‪ .‬بايد خپگان اوږد‪4‬دو ته پرې نه *ودل شي‪.‬‬ ‫روغه جوړه په ټولنه ک‪ 3‬سوله‪ ،‬يووالی او نيکمرغي راولي‪.‬‬ ‫د اسالم مبارک دين مسلمانانو ته د روغ‪ 3‬جوړې الر*وونه‬ ‫کوي‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د (روغ‪ ،3‬جوړې‪ ،‬اسﻼم او سوله) کلم‪3‬‬ ‫دې پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپل وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د روغ‪ 3‬جوړې د گ"و‬ ‫په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ﻳووالی‬ ‫!ولنه‬

‫معناوې‬ ‫اتحاد ‪ -‬ﻳو مو!ی ک‪5‬دل‬ ‫جامعه‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست ولولي او بﻴا دې 'و ‪$‬ل‪ 3‬په خپلو کتابچوک‪ 3‬په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫پنځلسم لوست‬

‫ماينونه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ماﻳنونو په زﻳانونو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تن‪:3‬‬ ‫_ په پورته ان‪%‬ورک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬ ‫_ تاس‪ 3‬ماﻳنونه لﻴدلي او هغه پﻴژنئ؟‬

‫ماين زموږ پټ د*من دی‪ .‬ماينونه تل د مرگ او ژوبل‪ 3‬سبب‬ ‫گرځي‪.‬‬ ‫ماينونه د قلم‪ ،‬ساعت‪ ،‬موبايل او د لوبو د شيانو په '‪5‬ر جوړ‬ ‫شوي دي‪.‬‬ ‫له دې امله ناپ‪5‬ژندل شوو شيانو ته بايد الس ورنه وړو‪.‬‬ ‫د ماين د ليدلو پر وخت بايد مشرانو ته خبر ورک‪7‬و‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په وار سره متن د !ولگي په مخ ک‪3‬‬ ‫ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په 'و ډلو ووﻳشل شي‪ .‬له هرې ډل‪' 3‬خه دې ﻳو ﻳو زده کوونکی د‬ ‫!ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د ماﻳنونو په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې جمل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي او تش ‪$‬اﻳونه دې په مناسبو‬ ‫کلمو ډک ک‪7‬ي (ډولونه‪ ،‬زموږ‪ ،‬شﻴانو‪ ،‬پ＀)‪.‬‬ ‫_ ماﻳن ‪ ..........‬د*من دی‪.‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬باﻳد ناپ‪5‬ژندل شوو ‪ ..........‬ته گوت‪ 3‬ورنه وړئ‪.‬‬ ‫_ ماﻳن ب‪5‬ﻼب‪5‬ل ‪ ..........‬لري‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د ماﻳنونو په اړه خپل معلومات نورو ته وړاندې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫تل‬ ‫په '‪5‬ر‬

‫معناوې‬ ‫همﻴشه‬ ‫په ډول‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې متن 'و ‪$‬ل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫شپاړسم لوست‬

‫ترافيکي الر*وون‪3‬‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ترافﻴکي اشارو پ‪5‬ژندل او مراعتول‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په پورتنﻴو ان‪%‬ورونو ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬

‫په *ارونو ک‪ 3‬ترافيکي گ‪2‬ه گو‪1‬ه وي‪ ،‬که تاسو *ار ته والړئ‪،‬‬ ‫له س‪7‬ک 'خه د ت‪5‬ر‪4‬دو پرمهال ترافيکي ن‪+‬و ته پاملرنه وک‪7‬ئ‪،‬‬ ‫که ترافيکي ن‪+‬ه شنه وه‪ ،‬لوم‪7‬ی *ي او کي‪ 0‬پلو ته وگورئ او‬ ‫له س‪7‬ک 'خه په ټاکلي ځای ک‪ 3‬ت‪5‬ر شئ‪ ،‬د س‪7‬ک په منځ ک‪3‬‬ ‫مه در‪84‬ئ او من‪6‬ې مه وهئ‪ .‬ترافيکي الر*وونو ته پاملرنه له‬ ‫پ‪+5‬و مخنيوی کوي او انسانان له خطر 'خه ژغوري‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک‪ 3‬د ترافﻴکي اشارو په هکله خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫(‪$‬ای‪* ،‬ار‪ ،‬پاملرنه‪ ،‬خطر)‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او له س‪7‬ک 'خه د تﻴرﻳدو پر مهال دې‬ ‫د ترافﻴکي ن‪+‬و په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫پاملرنه‬ ‫مهال‬ ‫کﻴ‪0‬‬ ‫مخنﻴوی‬

‫معناوې‬ ‫توجه‬ ‫وخت‬ ‫چپ‬ ‫مخه نﻴول‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست 'و ‪$‬ل‪ 3‬په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په‬ ‫*کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اووه لسم لوست‬

‫روغتيا‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬او روغتﻴا ته پاملرنه‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر روغتﻴا 'ه ته واﻳي؟‬

‫زمـــا روغــتــيــا خــو*ــه ده‬

‫تـــــازه هــــوا خـــو*ـــه ده‬

‫لـــوبـــ‪ 3‬مــســتــي کــومــه‬

‫زمــــا *ــکــال خـــو*ـــه ده‬

‫ځــکــه ځـــان پـــاک ساتمه‬

‫حـــد د خـــــوراک ساتمه‬

‫ځــکــه خــوشــحــالــه يمه‬

‫خـــالص لــه جــنــجــالــه يمه‬ ‫اروا*اد غﻼم حضرت روغمن‬

‫‪33‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په وار سره متن ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د خپل ‪$‬ان د پاکوالي په اړه په وار سره خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د (هوا‪ ،‬پاک‪* ،‬کﻼ‪ ،‬روغتﻴا) کلم‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په تورو‬ ‫واړوي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬په لن‪6‬و جملو ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫روغتﻴا‪* ،‬کﻼ‪ ،‬خوراک‪ ،‬لوب‪3‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د بﻴتونو خالي ‪$‬اﻳونه پر مناسبو کلمو ډک ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫زما‪ .........‬خو*ه ده‪.‬‬ ‫تازه هوا‪ ...........‬ده‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه پورته شعر په *کلي غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫روغتﻴا‬ ‫حد‬

‫معناوې‬ ‫صحت‬ ‫اندازه‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې پورتنی شعر په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي او په ﻳاد دې زده ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اتلسم لوست‬

‫متلونه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د متلونو په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر متلونه 'ه اهمﻴت لري؟‬

‫خپل عمل د الرې مل‪.‬‬ ‫'ه چ‪ 3‬کرې‪ ،‬هغه به ر‪4‬ب‪.3‬‬ ‫ل‪ 8‬خوره‪ ،‬تل خوره‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متلونه په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره ﻳو ﻳو متل د کتاب له مخ‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې ﻳو ﻳو متل ولولي او د هغه په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي هر ﻳو دې ﻳو ﻳو متل‬ ‫وواﻳي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې (مل‪ ،‬کرې) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پر مخ په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫مل‬ ‫ر‪4‬ب‪3‬‬ ‫کرې‬

‫معناوې‬ ‫مل‪/‬ری‬ ‫لو کول‬ ‫ک‪+‬ت‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬درې درې متلونه ولﻴکي او بله ورځ دې !ول‪/‬ﻴوالو‬ ‫ته وواﻳي‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫نولسم لوست‬

‫د ناروغ‪ 9‬رقعه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ناروغ‪ 9‬د رقع‪ 3‬په لﻴکلو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ د ناروغ‪ 9‬پرمهال *وون‪%‬ي ته 'نگه خبر ورکوئ؟‬

‫د ميرويس نيکه د *وونځي محترم مدير صاحب!‬ ‫السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته!‬ ‫زه ستورۍ د اجمل لور د دريم (ب) ټول‪/‬ي زده کوونک‪ 3‬يم‪،‬‬ ‫نن د ناروغ‪ 9‬له امله *وونځي ته نه شم درتالی هيله منه يم‬ ‫چ‪ 3‬ناسوبه ونه شم‪5‬رل شم‪.‬‬ ‫په درناوي‬ ‫ستورۍ‬

‫‪37‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫‪١٣٩٤/٦/٤‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د ناروغ‪ 9‬رقعه له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻳو بل ته د ناروغ‪ 9‬د رقع‪ 3‬امﻼ وواﻳي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د ناروغ‪ 9‬رقعه په ﻳاد زده ک‪7‬ي او په خپلو کتابچو ک‪ 3‬دې ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (ناروغ‪ ،9‬ستورۍ‪ ،‬لور)کلم‪ 3‬دې پر‬ ‫تخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫هﻴله‬ ‫ناسوب‬

‫معناوې‬ ‫امﻴد‬ ‫غﻴر حاضر‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د *وون‪%‬ي ادارې ته په خپل نوم د ناروغ‪ 9‬رقعه په خپلو کتابچوک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫شلم لوست‬

‫پاکه هوا او پاک‪ 3‬اوبه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د پاک‪ 3‬هوا او د پاکو اوبو په ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په نظر پاکه هوا او پاک‪ 3‬اوبه انسانانو ته 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬

‫انسانان‪' ،‬اروي او بوټي پاکو اوبو او هوا ته اړتيا لري‪ ،‬له‬ ‫اوبو او هوا پرته ژوند نه کي‪8‬ي‪ ،‬ناول‪ 3‬اوبه او هوا روغتيا‬ ‫ته زيان رسوي‪ ،‬بايد د ناپاکو اوبو له '‪+‬لو او کک‪7‬ې هوا‬ ‫له تنفس 'خه ځانونه وساتو‪ ،‬چ‪ 3‬ناروغه نه شو‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته نوی متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې له کتاب 'خه ﻳوه جمله‬ ‫وواﻳي او بل دې پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې له ﻻندې تورو 'خه کلم‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫)‪ ،‬ب _ و _ ټ _ ي (‬ ‫)‪ ،‬هـ _ و _ ا (‬ ‫ر_و_غ_ت_ی_ا(‬

‫)‬

‫_ زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي او ﻻندې کلم‪ 3‬دې په جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪( .‬اړتﻴا‪ ،‬هوا‪ ،‬اوبه‪ ،‬کار)‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي په وړاندې د ناپاک‪ 3‬هوا او اوبو په اړه خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫اړتﻴا‬ ‫ناول‪3‬‬ ‫کک‪7‬ې‬

‫معناوې‬ ‫ضرورت‬ ‫ناپاک‬ ‫ناپاک‪ -3‬ألوده‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د لوست متن ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫يوويشتم لوست‬

‫کيسه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ر*تﻴا په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په نظر ر*تﻴا او صداقت کوم‪ 3"- 3‬لري؟‬

‫يوه هلک په بازار ک‪ 3‬قلمونه خر'ول‪ .‬د يوه قلم بيه پنځه‬ ‫افغان‪ 9‬وه‪.‬‬ ‫يوه س‪7‬ي يو قلم واخيست‪ .‬د پنځو افغانيو پرځای ي‪ 3‬لس‬ ‫افغان‪ 9‬ورک‪7‬ې او روان شو‪ .‬د هلک دې ټکي ته پام شو چ‪3‬‬ ‫هغه س‪7‬ي لس افغان‪ 9‬ورک‪7‬ي دي‪ .‬هلک په من‪6‬ه ور پس‪3‬‬ ‫ورغی‪ .‬پنځه افغان‪ 9‬ي‪ 3‬ب‪5‬رته ورک‪7‬ې‪ .‬اخيستونکي ترې مننه‬ ‫وک‪7‬ه‪ ،‬ورته وي‪ 3‬ويل‪ :‬شاباس! يو *ه هلک بايد ستا په شان‬ ‫صادق او ر*تينی واوسي‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬په وار سره دې متن د !ولگي په وړاندې‬ ‫ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫پام‪ ،‬من‪6‬ه‪ ،‬اخﻴستل‪ ،‬خر'ول‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د ر*تﻴا او صداقت په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬

‫معناوې‬

‫من‪6‬ه‬ ‫خر'ول‬

‫‪$‬غاسته‪ ،‬ت‪+5‬ته‬ ‫پلورل‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د نن ور‪ 3$‬لوست په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫دوه ويشتم لوست‬

‫د کور په کارونو ک‪ 3‬مرسته‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د خبرو کولو وړتﻴا پﻴدا کول‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬له چا سره مرسته ک‪7‬ې ده؟‬

‫زرغونه او احمد خور او ورور دي‪ .‬دواړه په *وونځي ک‪3‬‬ ‫زده ک‪7‬ې کوي‪ .‬کله چ‪ 3‬له *وونځي 'خه کور ته راشي له‬ ‫ډوډۍ خوړلو وروسته له مور او پالر سره د کور په کارونو ک‪3‬‬ ‫برخه اخلي‪ .‬د دوی د ‪ 6-‬کار له امله ټوله کورن‪ 9‬خوښ او‬ ‫نيکمرغه ژوند کوي‪.‬‬ ‫*ه زده کوونکي هغه دي چ‪ 3‬د کور په کارونو ک‪ 3‬له مور او‬ ‫پالر سره مرسته وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د لوست متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د لوست مطلب دې په خپله ژبه‬ ‫وواﻳي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې له کتاب 'خه 'و‬ ‫کلم‪ 3‬د امﻼ په توگه وواﻳي او بل دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي په وړاندې د مرست‪ 3‬په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ن‪5‬کمرغه‬ ‫مرسته‬

‫معناوې‬ ‫خوشبخته‬ ‫کومک‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د نن ور‪ 3$‬لوست د کتاب له مخ‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫درويشتم لوست‬

‫د چاپ‪5‬ريال ساتنه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د چاپ‪5‬رﻳال ساتن‪ 3‬په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر د چاپﻴرﻳال پاک ساتل 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬

‫د کور له انگ‪' 7‬خه نيول‪ 3‬تر *وونځي او زموږ د لوبو ځايونه‬ ‫زموږ چاپيريال دی‪.‬‬ ‫په چاپ‪5‬ريال ک‪ 3‬اوبه‪ ،‬هوا‪ ،‬باغونه‪ ،‬سيندونه‪ ،‬ځن‪/‬لونه‪ ،‬د*ت‪3‬‬ ‫او غرونه شامل دي‪.‬‬ ‫که چاپيريال پاک او *کلی و‪ ،‬زموږ ژوند به سم او روغتيا به‬ ‫مو *ه وي‪ .‬موږ بايد د چاپيريال په پاک ساتلو ک‪ 3‬زيار وباسو‪.‬‬ ‫ون‪ 3‬او گالن وکرو‪ ،‬د ونو *اخونه مات نه ک‪7‬و‪ .‬د کور خځل‪3‬‬ ‫او کاغذونه په يوه ټاکلي ځای ک‪ 3‬واچوو‪ .‬که دا کارونه مو‬ ‫سرته ورسول‪ ،‬نو زموږ چاپيريال به پاک وي‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د لوست متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻳو بل ته د لوستل شوي متن 'و کلم‪ 3‬امﻼء وواﻳي او نور دې په خپلو‬ ‫کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬د (چاپ‪5‬رﻳال‪ ،‬پاک‪ ،‬روغتﻴا) کلم‪ 3‬په جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د ناپاکو شﻴانو د ب‪$ 3‬اﻳه اچولو په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه په وار سره وواﻳي چ‪ 3‬خپل شاوخوا چاپﻴرﻳال‬ ‫'نگه پاک ساتﻼی شي؟‬ ‫لغتونه‬ ‫ان‪7/‬‬ ‫زﻳار‬ ‫*اخونه‬

‫معناوې‬ ‫حوﻳلي‬ ‫کو*)‬ ‫'ان‪3/‬‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬د چاپﻴرﻳال په اړه 'و جمل‪ 3‬ولﻴکی‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫'لورويشتم لوست‬

‫د غا*ونو ساتنه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د غا*ونو د ساتلو په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په پورتني ان‪%‬ورک‪' 3‬ه شی وﻳنئ؟‬

‫غا*ونه د انسان د *کال او د خوړو د ژوولو *ه وسيله ده‪.‬‬ ‫د دې لپاره چ‪ 3‬غا*ونه مو خراب نشي‪ ،‬نو په غا*ونو کلک‬ ‫شيان نه ماتوو‪.‬‬ ‫هر سهار او ما*ام خپل غا*ونه په مسواک يا برس مينځو‪.‬‬ ‫که غا*ونه مو وخوږ‪84‬ي‪ ،‬د غا*ونو ډاکټر ته ځو‪ .‬اړينه ده چ‪3‬‬ ‫خپل غا*ونه پاک وساتو‪ ،‬تر'و د غا*ونو په درد اخته نشو‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته له ‪$‬ان سره متن ولولي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د (کلک‪* ،‬کﻼ‪ ،‬غا*ونه) کلم‪ 3‬دې پر‬ ‫تخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې په وار سره په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې له متن 'خه 'و جمل‪ 3‬ولولي او نور دې د امﻼ په تو‪-‬ه ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د غا*ونو د پاک ساتلو په اړه‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي‪ ،‬نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې سوچ وک‪7‬ي‪ ،‬چ‪ 3‬که د (ما*ام) کلمه سرچپه شي‪' ،‬ه شی ترې‬ ‫جوړﻳ‪8‬ي‪ .‬بﻴا دې ﻳو تن د نورو په استازﻳتوب د تخت‪ 3‬پر مخ ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫خواړه‬ ‫ژوولو‬

‫معناوې‬ ‫غذا‬ ‫مﻴده کولو‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د غا*ونو د ساتلو د ‪"-‬و په هکله 'و جمل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫پنځه ويشتم لوست‬

‫زموږ ه‪5‬واد‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د خپل ه‪5‬واد پ‪5‬ژندل او له هغه سره مﻴنه لرل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په پورتني ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬

‫زموږ ه‪5‬واد افغانستان دی‪ .‬زموږ ه‪5‬واد لوړ غرونه‪ ،‬گ‪0‬‬ ‫ځنگلونه‪ ،‬ودان‪ 3‬ځمک‪ 3‬او *کلي باغونه لري‪ .‬زموږ په ه‪5‬واد‬ ‫ک‪ 3‬هر ډول غل‪ ،3‬دان‪ 3‬او م‪5‬وې کرل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پر موږ خپل ه‪5‬واد ډ‪4‬ر گران دی‪ .‬بايد خپل ه‪5‬واد په علم او‬ ‫پوه‪ 3‬سره ودان ک‪7‬و‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د متن ﻳوه ﻳوه جمله دې‬ ‫ولولي‪ ،‬نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (ه‪5‬واد‪ ،‬غرونه‪ ،‬باغونه) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي او نور زده‬ ‫کوونکي دې په وارسره په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د کتاب له مخ‪ 3‬دوې‬ ‫جمل‪ 3‬د امﻼ په توگه وواﻳي او بل دې ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي په مخ ک‪ 3‬د ه‪5‬واد په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫لوړ‬ ‫ودان‬

‫معناوې‬ ‫ج‪,‬‬ ‫أباد‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې متن ولولي او بﻴا دې په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫شپ‪ 8‬ويشتم لوست‬

‫د *وونځي آداب‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د *وون‪%‬ي په أدابو پوه‪5‬دل او د هغو مراعاتول‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر د *وون‪%‬ي أداب 'ه ته واﻳي؟‬

‫*وونځی د *وون‪ 3‬او روزن‪ 3‬ځای دی‪ .‬د *‪ 3‬زده ک‪7‬ې لپاره‬ ‫بايد زده کوونکي پر خپل وخت *وونځي ته راشي‪* ،‬وونځي‬ ‫او ټول‪/‬ي ته د ننوتلو په وخت نوبت په پام ک‪ 3‬ونيسي‪.‬‬ ‫د *وونکو درناوی وک‪7‬ي‪ .‬ټولگی او د *وونځي انگ‪ 7‬پاک‬ ‫وساتي‪.‬‬ ‫خپل لوست *ه ولولي‪ .‬کورن‪ 9‬دنده سرته ورسوي‪ .‬تر 'و‬ ‫خلکو او ه‪5‬واد ته *ه خدمت وک‪7‬ای شي‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د *وون‪%‬ي د أدابو په اړه‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو تن دې ورته د کتاب له‬ ‫مخ‪' 3‬و لغتونه د امﻼ په توگه وواﻳي او بل دې د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د‪( :‬أداب‪* ،‬وون‪%‬ي‪ ،‬ان‪ )7/‬کلم‪ 3‬دې‬ ‫پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ورته جمل‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او په وار سره دې وواﻳي‪ ،‬چ‪ 3‬په *وون‪%‬ي‬ ‫ک‪ 3‬کوم کارونه سرته رسوي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫درناوی‬ ‫ان‪7/‬‬

‫معناوې‬ ‫احترام‬ ‫حوﻳل‪9‬‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې نوی لوست په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په *کلي خط په خپلو کتابچو‬ ‫ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫اوه ويشتم لوست‬

‫سوله‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د سول‪ 3‬په اهمﻴت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر سوله 'ه ته واﻳي؟‬

‫سوله ن‪5‬کمرغي راولي‪ .‬په سوله ک‪ 3‬ژوند‬ ‫خوږ وي‪* .‬وونځي پرانيستي وي‪ ،‬ماشومان‬ ‫خوشحاله او *وونځي ته ځي‪ .‬په سوله ک‪3‬‬ ‫امن را منځته ک‪85‬ي او ه‪5‬واد پرمخت‪ ,‬کوي‪.‬‬ ‫زما سوله خو*‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د لوست متن د !ولگي مخ‪ 3‬ته په لوړ غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته د سول‪ 3‬گ"‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د (سوله‪ ،‬ن‪5‬کمرغي‪ ،‬ژوند) کلم‪ 3‬دې‬ ‫په جملو ک‪ 3‬وکاروي او بﻴا دې ﻳوه‪ ،‬ﻳوه جمله په تخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫لغتونه‬

‫معناوې‬

‫پرانﻴستي‬ ‫امن‬ ‫پرمخت‪,‬‬

‫خﻼص‬ ‫أرامي‬ ‫ترقي‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬د سول‪ 3‬گ"‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫اته ويشتم لوست‬

‫پندونه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د پندونو په اهمﻴت پوه‪5‬دل او په ژوند ک‪ 3‬عملي‬ ‫کول‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر پندونه 'ه ‪ 3"-‬لري؟‬

‫*ه ماشومان پندونو او *و خبرو ته غوږ نيسي‪.‬‬ ‫د مور‪ ،‬پالر او *وونکي د پندونو اور‪4‬دل *ه کار دی‪.‬‬ ‫'وک چ‪ 3‬د مشرانو په پندونو عمل کوي له خپلو ک‪7‬نو‬ ‫'خه نه پ‪5+‬مان‪85‬ي‪.‬‬ ‫د *و پندونو اور‪4‬دل انسان نيکمرغه کوي‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته پندونه له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زدهکوونکي دې د پندونو په مطلب د !ولگي په مخ ک‪ 3‬لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د کتاب له مخ‪ 3‬د امﻼ په توگه د‬ ‫(*ه‪ ،‬انسان او ن‪5‬کمرغه) کلم‪ 3‬وواﻳي او بل دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و نور زده کوونکي دې په خپله خو*ه د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬پر تخت‪ 3‬لﻴکل شوې‬ ‫کلم‪ 3‬دې په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي که کوم پند ﻳ‪ 3‬زده وي نورو ته دې‬ ‫وواﻳي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫پندونه‬ ‫مشرانو‬

‫معناوې‬ ‫نصﻴحتونه‬ ‫لوﻳانو‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د کتاب پندونه په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط ولﻴکي او په ﻳاد دې‬ ‫زده ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫نهه ويشتم لوست‬

‫د ماشومانو ترمنځ *‪ 3‬اړيک‪3‬‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ماشومانو د *و اړﻳکو په *‪2/5‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر د ماشومانو نه ‪$‬ورول 'ه ‪ 3"-‬لري؟‬

‫ماشومان يو د بل خويندې او ورو‪1‬ه دي‪ .‬دوی بايد په خپل‬ ‫کور‪ ،‬کلي او *وونځي ک‪ 3‬يو بل سره *‪ 3‬اړيک‪ 3‬ولري‪ .‬د‬ ‫ماشومانو په خوشحالولو له موږ 'خه اهلل‬

‫راضي کي‪8‬ي‬

‫مور‪ ،‬پالر او نور خلک خوشحال‪85‬ي‪ .‬ماشومان بايد هر‬ ‫وخت يو له بل سره مرسته وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د نوي لوست متن په خپلو من‪%‬و ک‪3‬‬ ‫ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د کتاب له مخ‪ 3‬د امﻼ په توگه 'و‬ ‫کلم‪ 3‬وواﻳي او بل دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د (*‪ 3‬اړﻳک‪ ،3‬خوﻳندې‪* ،‬وونکي) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې‬ ‫په وارسره ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د ماشومانو د *و اړﻳکو په هکله دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫اړﻳک‪3‬‬ ‫ماشومان‬

‫معناوې‬ ‫رابط‪3‬‬ ‫کوچنﻴان‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې متن 'و ‪$‬ل‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫د‪4‬رشم لوست‬

‫يووالی‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ﻳووالي په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر ﻳووالی 'ه ‪ 3"-‬لري؟‬

‫د خلکو يو موټي ک‪5‬دلو ته يووالی وايي‪.‬اهلل‬

‫په يووالي‬

‫رضا ک‪85‬ي او خپلو بندگانو ته د يووالي امر کوي‪.‬‬ ‫د ه‪5‬واد خپلواکي په يووالي ساتل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د خلکو يووالی سوله منځ ته راوړي‪ .‬په يووالي ه‪5‬واد‬ ‫ودان‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪59‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫(ه‪5‬واد‪ ،‬خپلواکي‪ ،‬سوله)‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (سوله‪ ،‬ﻳووالی او ه‪5‬واد) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪' ،‬و نور دې په‬ ‫وار سره په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې له متن 'خه هغه کلم‪ 3‬پﻴدا ک‪7‬ي چ‪( 3‬و) پک‪ 3‬راغلی وي‪ ،‬بﻴا دې‬ ‫هغه په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د ﻳووالي په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ﻳووالی‬ ‫ه‪5‬واد‬

‫معناوې‬ ‫ﻳو مو!ي ک‪5‬دل‪ ،‬اتحاد‬ ‫وطن‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫يو د‪4‬رشم لوست‬

‫اوړی‬ ‫موخه‪ :‬د متن لوستل‪ ،‬سم لﻴکل‪ ،‬د اوړي د موسم پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په نظر اوړی د کال 'ووم فصل دی؟‬

‫اوړی د کال دويم فصل دی‪ .‬دا فصل هم لکه پسرلی درې‬ ‫مياشت‪ 3‬لري‪ .‬د مياشتو نومونه ي‪( 3‬چنگاښ‪ ،‬زمری‪ ،‬وږی)‬ ‫دي‪ .‬په اوړي ک‪ 3‬هوا ډ‪4‬ره توده وي‪ ،‬غل‪ 3‬او م‪5‬وې پخ‪85‬ي‪.‬‬ ‫زده کوونکي دې د اوړي په تودې هوا ک‪ 3‬له اړتيا پرته نه‬ ‫گرځي‪ ،‬له لمر 'خه دې ځانونه وساتي چ‪ 3‬ناروغ نشي‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪ ،‬بﻴا دې 'و زده‬ ‫کوونکي په وارسره د اوړي په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د اوړي د مﻴاشتو نومونه د کتاب له مخ‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې له ﻻندې تورو 'خه کلم‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫)‪ ،‬ز _ م _ ر _ ی (‬ ‫)‪ ،‬چ _ ن _ گ _ ا _ ښ (‬ ‫ف_ص_ل(‬

‫)‬

‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره ﻻندې کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫(پسرلی‪ ،‬اوړی‪ ،‬م‪5‬وې‪ ،‬ناروغ)‬ ‫لغتونه‬ ‫چن‪/‬اښ‬ ‫زمری‬ ‫وږی‬

‫معناوې‬ ‫سرطان‬ ‫اسد‬ ‫سنبله‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬د هغو م‪5‬وو نومونه ولﻴکي چ‪ 3‬په دې موسم ک‪3‬‬ ‫پخﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫دوه د‪4‬رشم لوست‬

‫د ونو ‪-‬ټ‪3‬‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل د ونو په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په نظر ون‪ 3‬کوم‪ 3"- 3‬لري؟‬

‫ون‪ 3‬له ژونديو موجوداتو 'خه دي‪ .‬د ونو وچ‪ 3‬او تازه‬ ‫م‪5‬وې خوړل ک‪85‬ي او له لرگيو 'خه ي‪ 3‬د ودانيو په‬ ‫جوړولو ک‪ 3‬کار اخيستل ک‪85‬ي‪ .‬ون‪ 3‬د چاپ‪5‬ريال په *کال‬ ‫او د هوا په پاکوالي ډ‪4‬ره اغ‪5‬زه لري‪ .‬هر 'وک بايد د‬ ‫خپل چاپ‪5‬ريال د سمسورتيا او *کال لپاره ون‪ 3‬کينوي او‬ ‫*ه پالنه ي‪ 3‬وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪63‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د ونو پر گ"و خبرې وک‪7‬ي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي او بﻴا دې په تورو ووﻳشي‪.‬‬ ‫ون‪ _ 3‬پالنه _ چاپﻴرﻳال _ *کﻼ‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (تازه‪ ،‬سمسورتﻴا‪ ،‬اغ‪5‬زه) کلم‪ 3‬دې پر‬ ‫تخت‪ 3‬ولﻴکي او نور زده کوونکي دې ﻳوه ﻳوه کلمه د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکی دې له متن 'خه ﻻندې جمل‪ 3‬بشپ‪7‬ې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ون‪ 3‬له ژوندﻳو ‪' .....................‬خه دي‪.‬‬ ‫ون‪ 3‬د چاپ‪5‬رﻳال په *کﻼ او د هوا په پاکوالی ‪ .....................‬لري‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫اغ‪5‬زه‬ ‫*کﻼ‬

‫معناوې‬ ‫تاثﻴر‬ ‫*اﻳست‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬لوست په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫دري د‪4‬رشم لوست‬

‫د وخت ارز*ت‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د وخت په ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬ ‫شنبه‬

‫ﻳکشنبه‬

‫دوشنبه‬

‫سه شنبه‬

‫چهارشنبه‬

‫پنجشنبه‬

‫جمعه‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر وخت 'ه ارز*ت لري؟‬

‫هرې ش‪5‬ب‪ 3‬ته وخت وايي‪ .‬وخت له سرو زرو 'خه زيات ارز*ت‬ ‫لري‪ .‬موږ بايد خپل ارز*تمن وخت ب‪ 3‬ځايه ت‪5‬ر نه ک‪7‬و‪ .‬زده‬ ‫ک‪7‬ې وک‪7‬و‪ ،‬له مور او پالر سره په کارونو ک‪ 3‬مرسته وک‪7‬و او‬ ‫خپل‪ 3‬ورځن‪ 9‬چارې په ټاکلي وخت تر سره ک‪7‬و‪ .‬چ‪ 3‬خپل‪3‬‬ ‫کورن‪ ،9‬ټولن‪ 3‬او ټولو انسانانو ته د خدمت وړ وگرځو‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي بﻴا دې ﻳو تن د !ولگي مخ‪ 3‬ته‬ ‫راشي او د لوست په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫(مرسته‪ -‬وخت‪ -‬ارز*ت‪ -‬ور‪$‬ن‪)9‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (کورن‪ ،9‬مور‪ ،‬پﻼر او خدمت) کلم‪ 3‬دې‬ ‫پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او 'و نور دې په وار سره ﻳوه ﻳوه کلمه د تخت‪ 3‬پرمخ په هﻴجا وو‪4‬شي او‬ ‫نور دې ورته پاملرنه وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫مرسته‬ ‫ش‪5‬ب‪3‬‬

‫معناوې‬ ‫کومک‬ ‫د وخت ډ‪4‬رې ل‪8‬ې اندازې ته وﻳل ک‪85‬ي‪ ،‬لحظه‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫'لور د‪4‬رشم لوست‬

‫ژوند او کار‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د کار په ‪"-‬و او ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر کار کول 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬

‫ژوند د لوی اهلل‬

‫*ه نعمت دی‪ .‬د ژوند د پاي‪+‬ت او *ه‬

‫والي لپاره کار ته اړتيا ده‪ .‬ب‪ 3‬کاره ژوند معنا نه لري‪.‬‬ ‫هر 'وک بايد کار وک‪7‬ي‪ .‬ه‪(5‬وک بايد خپل وخت وز‪-‬ار‬ ‫ت‪5‬ر نه ک‪7‬ي‪ .‬ځکه چ‪ 3‬د يوه ه‪5‬واد جوړونه او پرمخت‪,‬‬ ‫په *وونه‪ ،‬روزنه‪ ،‬کار او زيار پورې اړه لري‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره نوی لوست په لوړ غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (نعمت‪ ،‬وخت‪ ،‬ه‪5‬واد‪ ،‬ژوند) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې‬ ‫په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د لوست په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‬ ‫او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د متن ﻳوه جمله د امﻼ په تو‪-‬ه وواﻳي او نور دې په خپلو کتابچو‬ ‫ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫زﻳار‬ ‫پرمخت‪,‬‬ ‫پاﻳ‪+‬ت‬

‫معناوې‬ ‫کو*)‪ ،‬زحمت‬ ‫ترقي‬ ‫بقا‪ ،‬ژوندي پات‪ 3‬ک‪5‬دل‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫پنځه د‪4‬رشم لوست‬

‫بز‪-‬ر‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د بز‪-‬ر د کار او زﻳار په ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر د بز‪-‬ر کار 'ه ارز*ت لري؟‬

‫انسانان‪' ،‬اروي او مرغان د ژوند کولو لپاره خوړو ته اړتيا‬ ‫لري‪.‬‬ ‫بزگران موږ ته غنم‪ ،‬جوار‪ ،‬وريژې‪ ،‬سابه او داس‪ 3‬نورې غل‪،3‬‬ ‫دان‪ 3‬کري‪ .‬د بزگرانو د زيار له برکته موږ خپل خوراکي توکي‬ ‫او نورې اړتياوې ترالسه کوو‪ .‬بايد د بزگرانو درناوی وک‪7‬و‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي لوست دې په لوړ غ‪ 8‬ولولي‬ ‫او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې د کتاب له مخ‪' 3‬و کلم‪ 3‬د امﻼ‬ ‫په توگه وواﻳي‪ ،‬نور دې ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د بزگرۍ په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫'اروي‬ ‫توکي‬ ‫اړتﻴاوې‬

‫معناوې‬ ‫حﻴوانات‬ ‫شﻴان‬ ‫ضرورت‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې متن په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫شپ‪ 8‬د‪4‬رشم لوست‬

‫ترکاڼ‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او ترکا‪ 91‬د کسب په ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تن‪:3‬‬ ‫_ په پورتن‪ 3‬ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬ ‫_ ستاسو په فکر ترکاڼ له لرگﻴو 'خه کوم شﻴان جوړوي؟‬

‫ترکا‪1‬ي ډ‪4‬ر *ه کسب دی‪ .‬ترکاڼ ته ټول خلک اړتيا لري‪.‬‬ ‫د اجمل مشر ورور ترکاڼ دی‪ .‬هغه په خپل‪ 3‬ارې‪ ،‬تر*ځ‪،3‬‬ ‫رندې‪ ،‬برم‪ 3‬او سکن‪ 3‬باندې *کلي او ‪-‬ټور شيان‪ ،‬لکه‪:‬‬ ‫رايلونه‪ ،‬ميزونه‪' ،‬وک‪ ،9‬دروازې‪ ،‬المارۍ‪ ،‬ک‪7‬ک‪ ،9‬کټونه‪،‬‬ ‫سپارې او مال‪ 3‬جوړوي‪ .‬موږ بايد د ترکاڼ درناوی وک‪7‬و‪،‬‬ ‫ځکه چ‪ 3‬د هغه ‪-‬ټه او خير ټولن‪ 3‬او خلکو ته رس‪85‬ي‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د ترکا‪ 91‬د کسب په اړه خبرې وک‪7‬ي او نور دې ورته‬ ‫غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د جملو تش ‪$‬اﻳونه په ﻻندې کلمو ډک ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫_ ترکا‪1‬ي ډ‪4‬ر (‬ ‫_ ترکاڼ ته !ول (‬ ‫_ د اجمل (‬

‫(ورور‪* ،‬ه‪ ،‬خلک‪ ،‬اړتيا)‬ ‫) کسب دی‪.‬‬ ‫) اړتﻴا لري‪.‬‬ ‫) ترکاڼ دی‪.‬‬

‫_ 'و زده کوونکي دې د (ترکاڼ‪ ،‬اجمل‪ ،‬برمه‪' ،‬وک‪ )9‬کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو‬ ‫ک‪ 3‬راوړي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په !ولنه ک‪ 3‬د ترکا‪ 91‬په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫ترکاڼ‬ ‫کسب‬ ‫تر*‪#‬‬

‫معناوې‬ ‫نجار‬ ‫مسلک‬ ‫تﻴشه‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې متن په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫اووه د‪4‬رشم لوست‬

‫بر‪+4‬نا‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د بر‪+4‬نا په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر له بر‪+4‬نا 'خه کوم‪ 3‬گ"‪ 3‬اخﻴستل ک‪85‬ي؟‬

‫له بر‪+4‬نا 'خه د ژوند په ډ‪4‬رو برخو ک‪ 3‬کار اخيستل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کورونه رو*انه او تودوي‪ .‬موږ له راډيو‪ ،‬ټلو‪4‬زيون‪ ،‬کمپيوټر‪،‬‬ ‫يخچال او نورو برقي وسايلو 'خه هم د بر‪+4‬نا په وسيله کار‬ ‫اخيستالی شو‪ .‬موږ بايد د بر‪+4‬نا له ب‪ 3‬ځايه ل‪+/‬ت 'خه‬ ‫مخنيوی وک‪7‬و‪ .‬بر‪+4‬نا ځين‪ 3‬خطرونه هم لري‪ .‬که چ‪5‬رې له‬ ‫بر‪+4‬نا سره ب‪ 3‬پروايي وشي‪ ،‬د م‪7‬ين‪ 3‬المل گرځي‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي په وړاندې نوی متن په لوړ او مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (بر‪+4‬نا‪ ،‬اوبه‪ ،‬راډﻳو او *ار) کلم‪ 3‬دې‬ ‫د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي او نور دې په وار سره له ﻳوې ﻳوې کلم‪' 3‬خه په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫جمل‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي او د بر‪+4‬نا د گ"و په هکله دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫بر‪+4‬نا‬ ‫ﻻمل‬ ‫ل‪+/‬ت‬

‫معناوې‬ ‫برق‬ ‫سبب‪ ،‬علت‬ ‫مصرف‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې نوی لوست په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي‬ ‫خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫اته د‪4‬رشم لوست‬

‫تل‪5‬فون‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د تل‪5‬فون په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫تاس‪ 3‬کله په تل‪5‬فون ک‪ 3‬خبرې ک‪7‬ي دي؟‬

‫تل‪5‬فون د اړيکو ټين‪/‬ولو وسيله ده‪ .‬د لوم‪7‬ي ځل لپاره د ‪-‬راهامبل‬ ‫له خوا اختراع شو‪ ،‬تل‪5‬فون ډ‪4‬ر ډولونه لري‪ .‬تر ټولو *ه ي‪3‬‬ ‫مبايل دی‪ .‬زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬له ټولو ډولونو 'خه ‪-‬رځنده‬ ‫تل‪5‬فون زيات کارول ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫موږ ته په کار ده چ‪ 3‬له تل‪5‬فون 'خه سمه گټه واخلو‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن په خپلو من‪%‬ونو ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬نوی لوست دې په لوړ او‬ ‫مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (مباﻳل‪ ،‬تل‪5‬فون او گ"ه) کلم‪3‬‬ ‫دې په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د تل‪5‬فون د سم‪ 3‬کارون‪ 3‬په‬ ‫هکله دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫اختراع‬ ‫‪-‬ر‪$‬نده‬

‫معناوې‬ ‫دﻳوه نوي شي من‪%‬ته راوړل‬ ‫سﻴار‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪( 3‬تل‪5‬فون‪ ،‬چ"ک‪ ،‬وسﻴله ) کلم‪ 3‬ولﻴکي او بﻴا دې‬ ‫په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫نهه د‪4‬رشم لوست‬

‫ترانه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د تران‪ 3‬په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاسو کوم وخت په ډله ﻳﻴزه تو‪-‬ه ترانه وﻳل‪ 3‬ده؟‬

‫دا زمــــوږ ز‪4‬ــبــا وطــن‬

‫دا زمـــــوږ لــيــال وطــن‬

‫دا وطــن مــو ځــان دی‬

‫دا افــغــانــســتــان دی‬

‫وايـــي پــه خــاپــوړو ک‪3‬‬

‫داســ‪ 3‬مــاشــومــان زمــوږ‬

‫دا مـــو د دادا وطــن‬

‫دا مـــو د بـــابـــا وطــن‬

‫پر موږ باندې ډ‪4‬ر گران دی‬ ‫دا افــغــانــســتــان دی‬ ‫(د استاد ملن‪ ,‬جان خوږې نغم‪)3‬‬

‫‪77‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته له ‪$‬ان سره متن ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬نوموړې ترانه دې په‬ ‫*کلي غ‪ 8‬وواﻳي او نور دې ورپس‪ 3‬تکرار ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو ﻳو دې د (وطن‪ ،‬دادا‪ ،‬خاپوړو‪ ،‬زﻳبا‪،‬‬ ‫ماشومان‪ ،‬گران) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ که د زده کوونکو کومه بله ترانه په ﻳاد وي‪ ،‬د !ولگي په مخ ک‪ 3‬دې وواﻳي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د خپل ه‪5‬واد په اړه لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتونه‬ ‫خاپوړې‬ ‫دادا‬

‫معناوې‬ ‫هغه ماشوم چ‪ 3‬په ﻻس او پ‪+‬و ‪-‬ر‪$‬ي‪.‬‬ ‫نﻴکه او پﻼر‪ ،‬مشر ورور‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې شعر په کور ک‪' 3‬و ‪$‬ل‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي‬ ‫خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫'لو‪+4‬تم لوست‬

‫مور او پالر ته ليک‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬اود لﻴک په ‪"-‬و او ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬کوم وخت مور او پﻼر ته لﻴک لﻴکلی دی؟‬

‫وبرکاته!‬ ‫‪-‬رانه پالره او مهربان‪ 3‬مورې‪ ،‬السالم عليکم و رحمة اهلل‬ ‫ُ‬ ‫د دې ليک تر ليکلو روغ او جوړ يم‪.‬کلن‪ 9‬ازموينه م‪ 3‬پای ته‬ ‫رس‪5‬دل‪ ،3‬که د لوی اهلل‬

‫رضا وي‪ ،‬ستاسو د دعا په برکت به په‬

‫دې نژدې شپو او ورځو ک‪ 3‬کور ته راستون شم‪.‬‬ ‫په درن‪+‬ت‬ ‫ستاسو د ليدو په هيله‬

‫‪79‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته د لوست متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې ﻳو بل ته د متن امﻼ وواﻳي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې متن په ﻳاد زده ک‪7‬ي او په خپلو کتابچو ک‪ 3‬دې ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د لﻴک د اړتﻴا په هکله دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ازموﻳنه‬ ‫راستون‬

‫معناوې‬ ‫امتحان‬ ‫را‪-‬ر‪5$‬دل‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬مور او پﻼر ته ﻳو لﻴک ولﻴکي او بله ورځ دې د نورو‬ ‫په وړاندې ولولي‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫يو'لو‪+4‬تم لوست‬

‫غزني‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د غزني وﻻﻳت پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پو*تن‪:3‬‬ ‫_ په پورته ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه و‪4‬نئ؟‬ ‫_ د غزني وﻻﻳت په اړه مو 'ه اور‪4‬دلي دي؟‬

‫غزني د افغانستان يو لرغونی واليت دی‪.‬‬ ‫غزني پخوا د افغانستان مرکز او د علم زانگو وه‪ .‬په غزني ک‪3‬‬ ‫ډ‪4‬ر لرغوني ځايونه‪ ،‬لکه‪ :‬باال حصار‪ ،‬د سلطان منار او داس‪3‬‬ ‫نور تاريخي ځايونه شته‪.‬‬ ‫له همدې کبله په دې وروستيو وختونو ک‪ 3‬د غزني *ار د‬ ‫اسالمي تمدن د مرکز په نامه ونومول شو‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي د غزني په اړه دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو بل ته دې له کتاب 'خه 'و کلم‪ 3‬د‬ ‫امﻼ په توگه وواﻳي او نور دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (غزني‪ ،‬افغانستان‪ ،‬أثار‪،‬‬ ‫منار‪ ،‬زانگو) کلم‪ 3‬دې په ساده جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫لرغونی‬ ‫تمدن‬

‫معناوې‬ ‫پخوانی‬ ‫پﻴشرفت او ترقي‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې نوی لوست په کور ک‪' 3‬و ‪$‬ل‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په *کلي خط په‬ ‫کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫دوه 'لو‪+4‬تم لوست‬

‫وزلوبه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د وزلوب‪ 3‬په هکله د معلوماتو ترﻻسه کول‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاسو کله د وزلوب‪ 3‬ننداره ک‪7‬ې ده؟‬

‫وزلوبه زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬يوه لرغون‪ 3‬لوبه ده‪ .‬دا لوبه په‬ ‫لوی ميدان ک‪ 3‬ترسره ک‪85‬ي‪ .‬نوموړې لوبه د دوو سيالو ډلو‬ ‫ترمنځ د حالل له دايرې 'خه پيل ک‪85‬ي‪ .‬په دې لوبه ک‪ 3‬گ‪6‬ون‬ ‫کوونکي له يوه ټاکلي ځای 'خه وزه را تاووي‪ ،‬هرې ډل‪3‬‬ ‫چ‪ 3‬وزه ب‪5‬رته د حالل دايرې ته ورسوله‪ ،‬گټونکی بلل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د متن ﻳوه ﻳوه برخه دې په‬ ‫لوړ غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د ﻻندې جملو تش ‪$‬اﻳونه په ﻻندﻳنﻴو کلمو سره ډک ک‪7‬ي‪( :‬پﻴل‪،‬‬ ‫ډلو‪ ،‬لرغون‪)3‬‬ ‫) لوبه ده‪.‬‬ ‫_ وزلوبه زموږ په ه‪5‬واد ک‪( 3‬‬ ‫) ترمن‪ #‬د حﻼل له داﻳرې 'خه پﻴل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫_ نوموړې لوبه د دوو سﻴالو (‬ ‫) کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫_ دا لوبه ّپ لوی مﻴدان ک‪( 3‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (لوبه‪ ،‬مﻴدان‪"- ،‬ونکی) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې په خپله‬ ‫خو*ه په وار سره په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د خپل کور‪ ،‬کلي ﻳا ولسوال‪ 9‬د لوبو په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغت‬ ‫‪6-‬ون‬

‫معنا‬ ‫اشتراک‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې نوی لوست په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي‬ ‫خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫درې 'لو‪+4‬تم لوست‬

‫د خوسي لوبه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د خوسي لوب‪ 3‬په هکله معلومات ترﻻسه کول‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬د خوسي لوب‪ 3‬په هلکه 'ه پوه‪85‬ي؟‬

‫د خوسي لوبه زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬يوه سيمه ييزه لوبه ده چ‪3‬‬ ‫د ماشومانو او تنکيو ځوانانو له خوا ترسره کي‪8‬ي‪ .‬دا لوبه د‬ ‫دوو مساوي ډلو ترمنځ سرته رسي‪8‬ي‪ .‬يوه ډله ي‪ 3‬د ټوپ‪9‬‬ ‫ساتونک‪ 3‬او بله ي‪ 3‬د خوس‪ 9‬پلوي ډله وي‪ .‬په دې لوبه ک‪3‬‬ ‫يوه ډله غواړي چ‪ 3‬ټوپ‪ 9‬له منځه يوسي او بله ډله ټوپ‪9‬‬ ‫ساتي‪ .‬که چ‪5‬رې هرې ډل‪ 3‬ټوپ‪ 9‬په پرله پس‪ 3‬توگه ووهله او‬ ‫ونه سوځ‪5‬ده‪ ،‬د لوب‪ 3‬گټونک‪ 3‬بلله کي‪8‬ي‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او په وار سره دې نوموړی لوست د خپلو‬ ‫!ولگﻴوالو پر وړاندې ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د (!وپ‪ ،9‬خوس‪ ،9‬مساوي او گ"ونک‪ )3‬کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو‬ ‫ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپل وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د نوموړې لوب‪ 3‬په هکله‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکي دې د متن ﻳوه جمله د امﻼ په تو‪-‬ه وواﻳي او نور دې په خپلو کتابچو‬ ‫ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫پلوي‬ ‫تنکي ‪$‬وانان‬

‫معناوې‬ ‫طرفداري‬ ‫نوي ‪$‬وانان‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د خوسي د لوب‪ 3‬په اړه 'و جمل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫'لور 'لو‪+4‬تم لوست‬

‫اور‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د اور په ‪"-‬و او زﻳانونو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاس‪ 3‬په فکر اور 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬

‫انسانان اور ته ډ‪4‬ره اړتيا لري‪ .‬خلک په اور خواړه پخوي او‬ ‫په ژمي ک‪ 3‬ورباندې ځانونه او کورونه تودوي‪ .‬له اور سره‬ ‫لوب‪ 3‬کول ژوند ته خطر لري‪.‬‬ ‫موږ بايد د اور بلولو په وخت ک‪ 3‬له ډ‪4‬ر احتياط 'خه کار‬ ‫واخلو‪ ،‬اور اخيستونکي شيان لکه‪ :‬ت‪5‬ل‪- ،‬از او نور له اور‬ ‫'خه لرې وساتو چ‪ 3‬ځان او کور ونه سوځوو‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د اور په گ"و او زﻳانونو‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د‪( :‬اړتﻴا‪ ،‬خلک او خواړه) کلم‪ 3‬دې‬ ‫د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي او 'و نور دې په خپله خو*ه پورته ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د متن ﻳوه جمله دې نورو ته د امﻼ په تو‪-‬ه‬ ‫وواﻳي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫بلول‬ ‫اړتﻴا‬

‫معناوې‬ ‫رو*انول‬ ‫ضرورت‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست ولولي او بﻴا دې په *کلي خط په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫پنځه 'لو‪+4‬تم لوست‬

‫پر ح‪5‬واناتو زړه سوی‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬په 'اروﻳو (حﻴواناتو) زړه سوی‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫أﻳا ستاسو په نظر په 'اروﻳو زړه سوی *ه کار دی؟‬

‫يوه ورځ يو س‪7‬ی په الره ت‪5‬ر‪4‬ده‪ ،‬ډ‪4‬ر ت‪8‬ی شو‪ ،‬له 'اه 'خه‬ ‫ي‪ 3‬اوبه و'‪+‬ل‪ 3‬گوري چ‪ 3‬يو سپی ډ‪4‬ر ت‪8‬ی دی‪ ،‬له 'اه 'خه‬ ‫ي‪ 3‬اوبه را وايستل‪ 3‬او سپي ته ي‪ 3‬ورک‪7‬ې‪ ،‬هغه ي‪ 3‬له مرگ‬ ‫'خه وژغوره‪ .‬لوی اهلل‬

‫د هغه س‪7‬ي ټول‪ 3‬گناوې د همدې‬

‫زړه سوي له امله ور وبخ‪+‬ل‪.3‬‬

‫‪89‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې متن په وار سره په لوړ غ‪ 8‬ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د (س‪7‬ی‪ ،‬ورځ‪ ،‬ت‪8‬ی‪' ،‬اه) کلم‪ 3‬دې‬ ‫پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او 'و نور دې ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپل وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي په 'اروﻳو باندې دې د‬ ‫زړه سوي په هکله خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ژغورل‬ ‫'اه‬

‫معناوې‬ ‫نجات ورکول‬ ‫کوهی‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست 'و ‪$‬ل‪ 3‬په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په *کلي خط په خپلو‬ ‫کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫شپ‪' 8‬لو‪+4‬تم لوست‬

‫کار‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د کار په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په پورتني ان‪%‬ور ک‪' 3‬ه وﻳنئ؟‬

‫ټولو ک‪7‬و وړو ته کار ويل کي‪8‬ي‪ ،‬لکه‪ :‬درس ويل‪ ،‬د کور د کارونو‬ ‫سرته رسول‪ ،‬بز‪-‬ري‪ ،‬ترکا‪1‬ي‪ ،‬سودا‪-‬ريز کارونه او نور‪.‬‬ ‫په کار کولو ژوند *ه او شتمني ترالسه ک‪85‬ي‪ ،‬ن‪5‬ک نوم او‬ ‫شهرت په کار کولو الس ته راځي‪.‬‬ ‫موږ او تاس‪ 3‬بايد کار وک‪7‬و‪ ،‬تر'و *ه او *کلی ژوند ولرو‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې متن په وار سره په لوړ غ‪ 8‬ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د (ژوند‪ ،‬کار او نﻴک)‬ ‫کلم‪ 3‬دې د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي او نور دې په خپله خو*ه ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪ 3‬وکار‬ ‫وي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي او د متن ‪$‬ﻴن‪ 3‬کلم‪ 3‬دې‬ ‫د امﻼ په توگه ولﻴکي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ترکا‪1‬ي‬ ‫شتمني‬ ‫سودا‪-‬رﻳز‬

‫معناوې‬ ‫نجاري‬ ‫پان‪/‬ه‬ ‫تجارتي‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست ولولي او بﻴا دې په *کلي خط په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫اووه 'لو‪+4‬تم لوست‬

‫ليک ن‪3+‬‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د لﻴک ن‪+‬و پ‪5‬ژندل او په کارولو ﻳ‪ 3‬پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫تاسو لﻴک ن‪ 3+‬پ‪5‬ژنئ او کله مو په لﻴکنو ک‪ 3‬کارولي دي؟‬

‫ټکی (‪ :).‬هغه ن‪+‬ه ده چ‪ 3‬د پوره جمل‪ 3‬په پای ک‪ 3‬اي‪+‬ودل‬ ‫ک‪85‬ي‪ ،‬لکه‪ :‬زه *وونځي ته ځم‪.‬‬ ‫کامه (‪ :)،‬هغه ن‪+‬ه ده چ‪ 3‬د کلمو د ب‪5‬لولو لپاره کارول ک‪85‬ي‪ .‬لکه‪:‬‬ ‫په افغانستان ک‪ 3‬غنم‪ ،‬جوار‪ ،‬وريژې او اوربش‪ 3‬کرل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫سواليه (؟)‪ :‬دا ن‪+‬ه د هغو جملو په پای ک‪ 3‬راوړل ک‪85‬ي چ‪3‬‬ ‫پو*تنه پک‪ 3‬شوې وي‪ ،‬لکه‪ :‬آيا تاسو خپله کورن‪ 9‬دنده ليکل‪3‬‬ ‫ده؟‬

‫‪93‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته نوی متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره متن په لوړ غ‪ 8‬ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې (کامه‪ ،‬سوالﻴه او !کی) پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې د ﻻندﻳنﻴو جملو‬ ‫په مناسبو ‪$‬اﻳونو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫‪ _ ١‬احمد *وون‪%‬ي ته ‪$‬ي ( )‬ ‫‪ _٢‬زما په بکس ک‪ 3‬قلم ( ) پنسل ( ) کتاب ( ) او کتابچه شته ( )‬ ‫‪ _٣‬ته چ‪5‬رې ‪) ( 3$‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د (غنم‪ ،‬جوار‪ ،‬اوربش‪ )3‬کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې په خپل‬ ‫وار سره پورته کلم‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫پوره‬ ‫کورن‪9‬‬

‫معناوې‬ ‫بشپ‪7‬‬ ‫فامﻴل‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د متن هغه جمل‪ 3‬ولﻴکي چ‪ 3‬پورتن‪ 9‬لﻴک ن‪ 3+‬په ک‪ 3‬کارول شوي‬ ‫وي‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫اته 'لوي‪+‬تم لوست‬

‫کلمه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د ساده کلمو په معنا او جوړ*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحﻴم‬

‫_ ښ‪ ،‬و‪ ،‬و‪ ،‬ن‪ ،‬ک‪ ،‬ی = (*وونکی)‬ ‫_ هـ‪ ،‬ې‪ ،‬و‪ ،‬ا‪ ،‬د = (ه‪5‬واد)‬ ‫_ ذ‪ ،‬ا‪ ،‬ک‪ ،‬ر = (ذاکر)‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاس‪ 3‬په فکر کلمه 'ه ته واﻳي؟‬

‫کلمه معنا لرونکي لفظ ته ويل ک‪85‬ي‪ ،‬لکه‪ :‬کور‪ ،‬قلم‪ ،‬کتاب‪،‬‬ ‫الس‪' ،‬وک‪ ،9‬م‪5‬ز او داس‪ 3‬نور‪.‬‬ ‫کلمه له تورو 'خه جوړ‪84‬ي‪ ،‬لکه‪:‬‬ ‫ک_و_ر‬ ‫ق_ل_م‬ ‫ک_ت_ا_ب‬ ‫م_ر_ی_م‬ ‫څ_و_ک_ۍ‬

‫‪95‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته نوی لوست له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د (کور‪ ،‬کتاب‪ ،‬قلم او ﻻس) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې په‬ ‫جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي که د (کور) په کلم‪ 3‬ک‪ 3‬د (ک) د توري پر ‪$‬ای (ن) او د (قلم) په کلمه‬ ‫ک‪ 3‬د (ق) پر ‪$‬ای (ع) راوړل شي‪ ،‬کوم‪ 3‬کلم‪ 3‬ترې جوړﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي د کلم‪ 3‬په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغت‬ ‫معنا لرونکي‬

‫معنا‬ ‫معنا داره‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د (قلم‪ ،‬کتاب‪ ،‬ﻻس) کلم‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په لن‪6‬و جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫نهه 'لوي‪+‬تم لوست‬

‫ټوکه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د !وک‪ 3‬په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫أﻳا تاسو کله کومه !وکه اور‪4‬دل‪ 3‬ده؟‬

‫اتل‪ :‬اجمله‪ ،‬پرون شپه ويده شوی وې؟‬ ‫اجمل‪ :‬هو‪* ،‬ه خوب م‪ 3‬وک‪.7‬‬ ‫اتل‪ :‬په خوب ک‪ 3‬دې 'ه وليدل؟‬ ‫اجمل‪ :‬نه‪ ،‬په خوب ک‪ 3‬م‪' 3‬ه ونه ليدل‪ ،‬ځکه چ‪ 3‬زه په‬ ‫خوب ک‪ 3‬سترگ‪ 3‬پټوم‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او نوموړې !وکه دې نورو‬ ‫!ولگﻴوالو ته له ﻳاده وواﻳي‪.‬‬ ‫_ که د اجمل په کلمه ک‪ 3‬د (ج) پر‪$‬ای (ی) همدارنگه که د خوب په کلمه ک‪ 3‬د (ب)‬ ‫د توري پر‪$‬ای د (ر) توری راشي‪' ،‬نگه لوستل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د کتاب له متن 'خه ﻳوه ﻳوه جمله د تخت‪ 3‬پرمخ په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي او نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او ﻳوه !وکه دې وواﻳي‪.‬‬

‫لغت‬ ‫پرون شپه‬

‫معنا‬ ‫ت‪5‬ره شپه‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫!ول زده کوونکي دې ﻳوه ﻳوه !وکه په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫پنځوسم لوست‬

‫جمله‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د جمل‪ 3‬پ‪5‬ژندل‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحﻴم‬

‫افغانستان زموږ ه‪5‬واد دی‪.‬‬ ‫کابل د افغانستان پالزم‪5‬نه ده‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ ستاسو په فکر جمله 'ه ته واﻳي؟‬

‫د 'و کلمو له يو ځای ک‪5‬دو 'خه چ‪ 3‬بشپ‪7‬ه معنا ورک‪7‬ي‪،‬‬ ‫جمله جوړ‪84‬ي‪ .‬لکه‪ :‬زه *وونځي ته ځم‪ .‬زه له *وونځي‬ ‫'خه کور ته راغلم‪ .‬گالل‪ 9‬له خپل ورور سره سبق وايي‪.‬‬ ‫افغانستان پر موږ گران دی‪.‬‬ ‫‪99‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگ‪ 3‬پر وړاندې نوی لوست په مناسب غ‪ 8‬ولولي‬ ‫او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (بشپ‪7‬ه‪* ،‬وون‪%‬ي‪ ،‬افغانستان) کلم‪ 3‬دې‬ ‫پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې ﻳوه ﻳوه کلمه په تورو وو‪4‬شي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې له ﻻندﻳنﻴو تورو 'خه کلم‪ 3‬جوړې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫س_ب_ق‬ ‫)‬ ‫گ_ر_ا_ن (‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫و_ر_و_ر‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د تخت‪ 3‬پر مخ دې ﻳوه‬ ‫ﻳوه جمله ولﻴکي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫بشپ‪7‬ه‬ ‫‪-‬ران‬

‫معناوې‬ ‫پوره‬ ‫قدرمن‪ ،‬عزﻳز‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې 'و جمل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫يو پنځوسم لوست‬

‫پاک خواړه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د پاکو خوړو پ‪5‬ژندل او د هغو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر کومو خوړو ته پاک خواړه وﻳل ک‪85‬ي؟‬

‫پاک خواړه هغو خوړو ته ويل ک‪85‬ي چ‪ 3‬ناولي او کک‪ 7‬نه وي‪،‬‬ ‫زموږ بدن ته زيان ونه رسوي‪ .‬زموږ بدن پاکو خوړو ته اړتيا لري‪.‬‬ ‫سابه او م‪5‬وې مخک‪ 3‬له خوړلو 'خه بايد په پاکو اوبو ومينځل‬ ‫شي‪ ،‬همدارن‪/‬ه له خوړو 'خه مخک‪ 3‬خپل السونه په اوبو او‬ ‫صابون ومينځو‪ ،‬ځکه چ‪ 3‬د ناپاکو خوړو او م‪5‬وو خوړل ناروغي‬ ‫رامنځته کوي‪ .‬موږ ته په کار ده چ‪ 3‬د ناپاکو خوړو له خوړلو‬ ‫'خه ډډه وک‪7‬و‪ .‬خواړه بايد په پاک ځای ک‪ 3‬وساتل شي‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د خپلو !ولگﻴوالو پر وړاندې‬ ‫دې متن په لوړ او مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې بل ته د کتاب له مخ‪ 3‬امﻼ وواﻳي‬ ‫او بل دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د پاکو خوړو په اړه دې د خپلو !ولگﻴوالو‬ ‫پر وړاندې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫اړتﻴا‬ ‫ډډه‬ ‫ناولي‬

‫معناوې‬ ‫ضرورت‬ ‫‪$‬ان ساتل‬ ‫کک‪7‬‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې متن په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫دوه پنځوسم لوست‬

‫د م‪5‬وو ‪-‬ټ‪3‬‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د م‪5‬وو په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫_ په پورتني ان‪%‬ور ک‪ 3‬کوم‪ 3‬م‪5‬وې و‪4‬نئ؟‬

‫د م‪5‬وو خوړل زموږ د بدن ودې او قوت ته ډ‪4‬ره گټه‬ ‫لري‪.‬‬ ‫هره م‪5‬وه بايد په پاکو اوبو *ه ومينځل شي‪ .‬موږ بايد‬ ‫پاک‪ 3‬م‪5‬وې وخورو‪ .‬د ناولو م‪5‬وو او نورو خوراکي‬ ‫شيانو له خوړلو 'خه ډډه وک‪7‬و‪ ،‬چ‪ 3‬ناروغ نه شو‪.‬‬ ‫‪103‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د ‪$‬ﻴنو م‪5‬وو په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‬ ‫او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (قوت‪ ،‬م‪5‬وه‪"- ،‬ه‪ ،‬ناروغ) کلم‪ 3‬دې پر‬ ‫تخت‪ 3‬ولﻴکي او 'و نور دې ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې په خپله خو*ه د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (پاک‪ ،‬روغتﻴا‪ ،‬م‪5‬وه) کلم‪3‬‬ ‫دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او 'و نور دې همدغه کلم‪ 3‬پر تورو وو‪4‬شي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او نورو ته دې وواﻳي چ‪ 3‬په هر فصل ک‪3‬‬ ‫کوم‪ 3‬م‪5‬وې پﻴدا کﻴ‪8‬ي‬ ‫لغتونه‬ ‫ناروغ‬ ‫ناولي‬

‫معناوې‬ ‫مرﻳض‬ ‫ناپاک‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې د ‪$‬ﻴنو م‪5‬وو نومونه په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي او بﻴا دې په جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫درې پنځوسم لوست‬

‫د چر‪-‬انو ساتنه‬ ‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬او د چر‪-‬انو د ساتلو په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر د چر‪-‬انو ساتل 'ه ‪ 3"-‬لري؟‬

‫زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬ډ‪4‬ر خلک چرگ‪ 3‬او چرگان ساتي‪ ،‬ځکه چ‪3‬‬ ‫د هغوی له ه‪/‬يو او غو*و 'خه ‪-‬ټه اخيستل ک‪85‬ي‪ .‬د چرگانو‬ ‫د ساتلو لپاره ب‪5‬ل ځای په کار دی‪ .‬د دې لپاره چ‪ 3‬چرگان‬ ‫ناروغه نشي‪ ،‬بايد په ټاکلي وخت واکسين شي‪ .‬د اوس‪5‬دو‬ ‫ځای ي‪ 3‬پاک وساتل شي‪ .‬د چرگانو خوړو او اوبو ته دې هم‬ ‫پاملرنه وشي‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته لوست له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د لوست په اړه دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په لوستل شوي لوست ک‪ 3‬داس‪ 3‬کلم‪ 3‬پﻴدا ک‪7‬ي چ‪ 3‬له درو او پن‪%‬و‬ ‫تورو 'خه جوړې شوې وي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د کورنﻴو چرگانو په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتونه‬ ‫ه‪5‬واد‬ ‫!اکلی‬

‫معناوې‬ ‫وطن‬ ‫مشخص‪ ،‬معلوم‬

‫كورن‪ 9‬دنده‪:‬‬ ‫زده کوونکي دې لوست په کور ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫'لور پنځوسم لوست‬

‫ملي شتمني‬

‫موخه‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د ملي شتمنﻴو په مفهوم‪ ،‬ارز*ت او ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬ ‫پو*تنه‪:‬‬ ‫ستاسو په فکر ملي شتمني 'ه ته واﻳي؟‬

‫زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬ډ‪4‬رې ملي شتمن‪ ،9‬لکه‪ :‬ځنگلونه‪ ،‬س‪7‬کونه‪،‬‬ ‫بندونه د قيمتي ډبرو‪ ،‬سرو زرو‪ ،‬سپينو زرو‪ ،‬سکرو‪ ،‬مسو‪ ،‬او‬ ‫د اوسپن‪ 3‬کانونه همدارنگه د تيلو او گازو زيرم‪ 3‬شته‪ .‬ملي‬ ‫شتمني پر ټولو خلکو پورې اړه لري‪ .‬موږ ته په کار ده چ‪ 3‬د‬ ‫ملي شتمنيو ساتلو ته پاملرنه وک‪7‬و‪.‬‬ ‫فعاليتونه‪:‬‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې په خپله خو*ه د !ولگ‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (مسو‪ ،‬ت‪5‬لو او گازو) کلم‪3‬‬ ‫دې د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي او 'و نور دې په جملو ک‪ 3‬وکاروي‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (‪$‬ن‪/‬لونه‪ ،‬بندونه‪ ،‬سره زر‪ ،‬سپﻴن زر)‬ ‫کلم‪ 3‬دې د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي او نور دې همدغه کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په تورو وو‪4‬شي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د ملي شتمنﻴو په اړه دې خپلو نورو‬ ‫!ولگﻴوالو ته معلومات ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫معناوې‬ ‫لغتونه‬ ‫ذخﻴرې‬ ‫ز‪4‬رم‪3‬‬ ‫سرماﻳه‪ ،‬پان‪/‬ه‬ ‫شتمني‬

‫‪107‬‬