Pashto 10

Citation preview

‫د پﻮهن‪ 3‬وزارت‬

‫پـ‪+‬ـتﻮ _ لسم !ﻮل‪/‬ﻰ‬

‫پـ‪+‬ـتﻮ‬ ‫لسم !ﻮل‪/‬ﻰ‬

‫د چاپ کال‪ 1398 :‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه يان‬

‫دا هيــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د پﻮﻫن‪ 3‬وزارت‬

‫پـښـتو‬ ‫لسم ټول‪/‬ى‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨:‬ﻫـ‪ .‬ش‪.‬‬ ‫اﻟف‬ ‫‪١‬‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون پ تو‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د پ تو ب او ادبياتو څان‬

‫د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ ډ پارټمنت غ ي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫لسم‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫د پوهن وزارت د ا‬

‫د اپ ال‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫و او عامه پوهاوي ر است‬

‫هجري شم‬

‫د اپ ا‬ ‫اپخونه‬

‫بر نال‬

‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬ ‫‪٢‬ب‬

‫چلند‬

‫ي‬

‫د‬

‫ن د ز ر غام‬

‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله‬ ‫له نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫لوم ن غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫به د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد‬ ‫اداره او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫د وون او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د‬ ‫وهن وزارت د م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو‬ ‫ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫هي ول ه ه او‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او‬ ‫هاند ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫و‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن‬ ‫د نن ور‬ ‫ي‬ ‫او ور اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫ه درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫وه‬ ‫و ي خ لوا‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫او سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‪٣‬‬

‫فهرست‬

‫شﻤ‪5‬رې‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى ﻟﻮست‬ ‫دوﻳﻢ ﻟﻮست‬ ‫درﻳﻢ ﻟﻮست‬ ‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬ ‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬ ‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬ ‫اووم ﻟﻮست‬ ‫اتﻢ ﻟﻮست‬ ‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬ ‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬ ‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫‪٤‬د‬

‫سرﻟﻴکﻮﻧﻪ‬ ‫دعا‬ ‫ﻧعت‬ ‫سﻮﻟﻪ‬ ‫ادب 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫خﻮشحال خان خ"ک‬ ‫پ‪+‬تﻮ ﻧحﻮه ﻳا جﻤﻠﻪ پﻮﻫﻨﻪ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ‬ ‫وﻟسﻲ کﻴسﻪ‬ ‫سﻴد بﻬاواﻟدﻳﻦ ﻣجروح‬ ‫عروضﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ‬ ‫پ‪+‬تﻮ ﻫﻨري ﻧثر‬

‫ﻣخﻮﻧﻪ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪٧١‬‬

‫شﻤ‪5‬رې‬ ‫دوﻟسﻢ ﻟﻮست‬ ‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬ ‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬ ‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬ ‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬ ‫اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست‬ ‫اتﻠسﻢ ﻟﻮست‬ ‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬ ‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬ ‫ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست‬ ‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬ ‫دروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬ ‫'ﻠﻮروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬ ‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬ ‫شپ‪8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬ ‫اووه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬ ‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫سرﻟﻴکﻮﻧﻪ‬

‫ﻣخﻮﻧﻪ‬

‫د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره‬ ‫*‪ 3%‬او ﻟﻨ‪6‬ۍ‬ ‫افضﻞ خان او تارﻳخ ﻣرصع‬ ‫پ‪+‬تﻮ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ‬ ‫وﻳﻠﻴام شکسپﻴر‬ ‫ﻣ‪5‬رﻣﻦ سپﻴﻨﻪ‬ ‫کا‪1‬ﻪ (ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ)‬ ‫ﻟﻔظﻲ صﻨعتﻮﻧﻪ‬ ‫ﻫجري او د ﻫغﻪ حبسﻴات‬ ‫پ‪+‬تﻮ سﻔرﻧاﻣ‪3‬‬ ‫ﻣعﻨﻮي صﻨعتﻮﻧﻪ‬ ‫چاپ‪5‬رﻳال ساتﻨﻪ‬ ‫د ﻫﻮتکﻮ ادبﻲ دربار‬ ‫د ﻣاﻳﻦ خطروﻧﻪ‬ ‫اصطﻼحات او ﻣحاورې‬ ‫د روږدﻳﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ‬ ‫پ‪+‬تﻮ ﻟﻬج‪3‬‬ ‫وﻳﻴپاﻧ‪/‬ﻪ‬ ‫اخ‪%‬ﻠﻴکﻮﻧﻪ‬

‫‪٧٧‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫‪٢٠٣‬‬

‫ﻫـ ‪٥‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى ﻟﻮست‬

‫دعــا‬

‫ﻣﻮږ ﻣسﻠﻤاﻧان د ﻫر کار پﻴﻞ د بسﻢ اهلل پﻪ وﻳﻠﻮ کﻮو‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬د بسﻢ اهلل پﻪ وﻳﻠﻮ سره پﻪ‬ ‫ﻫر کار ک‪ 3‬برکت پﻴدا ک‪85‬ي او د کار پاى پﻪ *ﻪ شان سرتﻪ رس‪85‬ي‪ .‬ﻳا د خداى ﻧﻮم ﻳادوو او‬ ‫ﻳا د کار پﻴﻞ پﻪ دعا سره کﻮو‪ .‬د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬پخﻮاﻧﻲ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ پﻪ حﻤد پﻴﻠ‪85‬ي‪ .‬حﻤد د خداى‬ ‫ثﻨا او ستاﻳﻨﻪ ده او تﻞ پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬وي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬کتابﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاجات ﻫﻢ پﻴﻠ‪85‬ي‪ .‬ﻣﻨاجات ﻫﻢ دعا‬ ‫ده چ‪ 3‬ﻟﻪ خداى 'خﻪ غﻮ*تﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ک‪5‬داى شﻲ چ‪ 3‬پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬وي او ﻳا پﻪ ﻧثر ک‪.3‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬د ﻣﻨاجات خﻮرا پﻪ زړه پﻮرې ﻧﻤﻮﻧﻪ پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬د بﻴ＀ ﻧﻴکﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ ت‪5‬رو‬ ‫!ﻮﻟگﻴﻮ ک‪ 3‬ﻣﻮ ﻟﻮستﻠ‪ 3‬ده‪ .‬ﻣﻮږ تﻞ خداى تﻪ پﻪ زارۍ او دعا ﻳﻮ او ﻟﻪ خداى ﻧﻪ راز‪ ،‬راز‬ ‫غﻮ*تﻨ‪ 3‬ﻟرو‪ .‬تاس‪ 3‬پﻪ ت‪5‬ر !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ کتاب د ﻳﻮﻧس خﻴبري پﻪ حﻤد پﻴﻞ ک‪7‬ى و‪ .‬د دې‬ ‫!ﻮﻟگﻲ د کتاب پﻴﻞ د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ شاعر گﻞ پاچا اﻟﻔت پﻪ دعا سره کﻮو‪ ،‬چ‪ 3‬خداى زﻣﻮږ پﻪ‬ ‫زده ک‪7‬ه ک‪ 3‬خﻴر او برکت واچﻮي‪.‬‬ ‫_ د حﻤد او ﻣﻨاجات ترﻣﻨ‪' #‬ﻪ تﻮپﻴر دى؟‬ ‫_ ﻣﻮږ وﻟ‪ 3‬د کار پﻪ پﻴﻞ ک‪ 3‬دعا کﻮو؟‬

‫‪١‬‬

‫د !ﻮل جﻬان واکداره! تﻪ ﻫر 'ﻪ ﻟرې او ﻫر 'ﻪ کﻮى ش‪ .3‬د ﻫر چا اﻣﻴد تاتﻪ ک‪85‬ي او ﻫر‬ ‫'ﻮک ﻫر 'ﻪ ﻟﻪ تا غﻮاړي‪ .‬ستا خزاﻧ‪ 3‬او کارخاﻧ‪ 3‬ډک‪ 3‬دي‪ .‬ستا پﻪ باغﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د شﻴدو او‬ ‫عسﻠﻮ وﻳاﻟ‪ 3‬بﻬ‪85‬ي‪.‬‬ ‫ستا بخششﻮﻧﻪ او اﻧعاﻣﻮﻧﻪ ب‪ 3‬پاﻳاﻧﻪ دي‪ .‬ستا د رحﻤت ﻧﻮر پﻪ ‪$‬ﻤکﻮ او أسﻤاﻧﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻧﻪ‬ ‫‪$‬اﻳﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫فﻘﻴران او ﻣسکﻴﻨان درﻧﻪ د ډوډۍ سﻮال کﻮي‪.‬‬ ‫ﻣاړه او ب‪6‬اﻳان درﻧﻪ اشتﻬا او د ﻫضﻤﻮﻟﻮ ﻗﻮت غﻮاړي‪.‬‬ ‫'ﻮک درﻧﻪ پﻪ زارﻳﻮ او دعاگاﻧﻮ اوﻻدوﻧﻪ غﻮاړي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬واﻳﻲ چ‪ 3‬ﻣال او دوﻟت راک‪7‬ه!‬ ‫ﻳﻮ واﻳﻲ چ‪ 3‬جﻨت ﻣ‪ 3‬پﻪ کار دى‪ .‬بﻞ واﻳﻲ ﻟﻪ دوزخﻪ اﻣان او پﻨاه غﻮاړم‪.‬‬ ‫ﻣرتب‪ 3‬او ﻟﻮړې درج‪ 3‬ﻟﻪ تا سره دي‪ ،‬کاﻣﻴابﻲ او ﻣﻮفﻘﻴت ستا پﻪ تﻮفﻴﻖ حاصﻠ‪85‬ي‪ .‬دﻳﻦ‬ ‫او دﻧﻴا ستا پﻪ ﻻس ک‪ 3‬دي‪.‬‬ ‫راحت‪ ،‬زحﻤت‪ ،‬عزت او ذﻟت ستا ﻟﻪ خﻮا اﻧسان تﻪ رسﻲ‪.‬‬ ‫بﻬار او خزان تﻪ راوﻟ‪ ،3‬ﻣرگ و ژوﻧد ستا پﻪ اختﻴار ک‪ 3‬دى‪.‬‬ ‫ﻫر 'ﻪ تﻪ کﻮې او ﻫر 'ﻪ ﻟﻪ تا غﻮ*تﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ددې جﻬان او د ﻫغﻪ جﻬان اجروﻧﻪ‪ ،‬خﻴروﻧﻪ‪ ،‬خﻮﻧدوﻧﻪ او خﻮشحاﻟ‪ 9‬خﻠکﻮ تﻪ‪ ،‬تﻪ‬ ‫ورکﻮې‪ .‬زه پﻮﻫ‪85‬م چ‪ 3‬تا سره ﻫر 'ﻪ شتﻪ‪.‬‬ ‫ﻣگر زه ﻫر 'ﻪ ﻧﻪ غﻮاړم‪ .‬زﻣا دعا او د زاﻫداﻧﻮ دعا‪ ،‬زﻣا ارزو او د پادشاﻫاﻧﻮ ارزو ﻳﻮ راز‬ ‫ﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫زﻣا سﻮال د ب‪6‬اﻳاﻧﻮ او ﻣسکﻴﻨاﻧﻮ ﻟﻪ سﻮاﻟﻪ ډ‪4‬ر تﻮپﻴر ﻟري‪.‬‬ ‫زه ﻧﻪ واﻳﻢ چ‪$ 3‬ﻤک‪ 3‬او پﻴس‪ 3‬راک‪7‬ه‪ .‬ﻧﻪ غﻮاړم چ‪ 3‬عزت ﻣ‪ 3‬ډ‪4‬ر ﻟﻮړ او رتبﻪ ﻣ‪ 3‬ﻟﻮړه‬ ‫شﻲ‪ ،‬ﻣﻮ!روﻧﻪ او اسﻮﻧﻪ ﻣ‪ 3‬ﻧﻪ دي پﻪ کار‪.‬‬ ‫ﻗصروﻧﻪ او عﻤارتﻮﻧﻪ ﻧﻮرو تﻪ ورک‪7‬ه!‬ ‫پ"ﻲ او باغﻮﻧﻪ ﻫغﻪ چاتﻪ وبخ‪+‬ﻪ چ‪ 3‬پﻪ خاورو ﻧﻪ ﻣ‪847‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ باﻧکﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د سﻮداگرو پﻴس‪ 3‬زﻳات‪ 3‬ک‪7‬ه‪.‬‬ ‫د بزرگ‪ 9‬اعتبار ﻣﻪ راکﻮه! ‪$‬کﻪ چ‪ 3‬ستا پﻪ طاعت او عبادت ﻟﻪ خﻠکﻮ ﻧﻪ اجر او عزت‬ ‫غﻮ*تﻞ راتﻪ *ﻪ ﻧﻪ *کاره ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫زه ﻟﻪ دې !ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ت‪5‬ر ﻳﻢ او ﻧﻮر 'ﻪ غﻮاړم‪.‬‬ ‫زه ﻫغﻪ 'ﻪ غﻮاړم چ‪ 3‬تﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ غﻮاړې‪.‬‬ ‫ﻫﻮ‪ ،‬زه ستا ﻟﻪ رضا ﻧﻪ خﻼف 'ﻪ ﻧﻪ غﻮاړم‪.‬‬ ‫زه واﻳﻢ پﻪ جﻬان ک‪ 3‬د ظﻠﻢ بﻴرغ ﻧسکﻮر ک‪7‬ه‪ .‬حﻖ او عداﻟت تﻪ ﻗﻮت ورک‪7‬ه! پﻪ زړوﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬رحﻢ او د خﻴر ﻣﻴﻨﻪ واچﻮه!‬ ‫پﻪ دﻣاغﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د حﻖ ﻧﻮر او د حﻘﻴﻘت ر‪1‬ا پﻴدا ک‪7‬ه! تﻪ کﻮﻻى ش‪ 3‬چ‪ 3‬د ظﻠﻢ ﻗﻮت پﻪ‬ ‫وړو‪ ،‬وړو کا‪1‬ﻮ ﻣﻴده‪ ،‬ﻣﻴده او ذرې‪ ،‬ذرې ک‪7‬ې ﻳا د ﻫﻮا پﻪ ﻣاشﻮ ظاﻟﻤان تباه ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫ﻣگر ﻣﻮږ د اتﻮم پﻪ بﻤﻮﻧﻮ ﻫﻢ دا کار ﻧشﻮ کﻮﻻى‪.‬‬

‫د ﻟﻴکﻮال ﻟﻨ‪6‬ه پ‪5‬ژﻧدگﻠﻮي‪:‬‬ ‫گﻞ پاچا اﻟﻔت د ﻣﻴر سﻴد پاچا زوى او د سﻴد فﻘﻴر پاچا ﻟﻤسﻰ دى‪ .‬د ﻟغﻤان پﻪ عزﻳز‬ ‫خان ک& ک‪ 3‬پﻪ (‪ ١٢٨٨‬ﻫـ ش‪١٩٠٩ ،‬م) کال ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ دى‪ .‬د ﻧﻨگرﻫار او کابﻞ‬ ‫پﻪ ﻣدرسﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬زده ک‪7‬ې ک‪7‬ي دي او رسﻤﻲ ﻣاﻣﻮرﻳت ﻳ‪ 3‬د اﻧﻴس د ور‪$‬پا‪ 31‬پﻪ اداره‬ ‫ک‪ 3‬پﻴﻞ ک‪7‬ى و‪ .‬اﻟﻔت د رسﻤﻲ دﻧدو پﻪ بﻬﻴر ک‪ 3‬پﻪ ﻟﻮړو 'ﻮکﻴﻮ کاروﻧﻪ ک‪7‬ي دي او دوه‬ ‫دورې پﻪ پارﻟﻤان (وﻟسﻲ جرگﻪ) ک‪ 3‬د خﻠکﻮ د استازي پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ پات‪ 3‬شﻮى دى‪ .‬گﻞ‬ ‫پاچا اﻟﻔت د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻟﻪ پﻨ‪%‬ﻮ ستﻮرو 'خﻪ دى چ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬او ادب تﻪ ﻳ‪ 3‬زﻳات‬ ‫خدﻣتﻮﻧﻪ ک‪7‬ي دي‪ .‬ډ‪4‬ر کتابﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻴکﻠﻲ دي چ‪ 3‬ﻣشﻬﻮر ﻳ‪ 3‬دادي‪ :‬غﻮره شعروﻧﻪ‪،‬‬ ‫غﻮره ﻧثروﻧﻪ‪ ،‬ﻟﻴکﻮاﻟﻲ (اﻣﻼ او اﻧشا) ادبﻲ بحثﻮﻧﻪ‪' ،‬ﻪ ﻟﻴکﻞ ﻳا ﻟﻴک پﻮﻫﻪ او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫گﻞ پاچا اﻟﻔت پﻪ ﻧظﻢ او ﻧثر دواړو ک‪ 3‬د پﻮره صﻼحﻴت خاوﻧد و‪ ،‬چ‪ 3‬غﻮره اشعار‬ ‫ﻳ‪ 3‬د شعروﻧﻮ !ﻮﻟگﻪ او غﻮره ﻧثروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د ﻣعاصرو ادبﻲ ﻧثروﻧﻮ پﻪ زړه پﻮرې ﻣجﻤﻮعﻪ ده‪.‬‬ ‫گﻞ پاچا اﻟﻔت پﻪ ‪١٣٥٦‬ل کال د ﻗﻮس پﻪ ‪٢٨‬ﻣﻪ ﻧ‪"5‬ﻪ ﻟﻪ دې ﻧ‪7‬ۍ 'خﻪ سترگ‪ 3‬پ"‪3‬‬ ‫ک‪7‬ې‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫پﻪ دې دعا ک‪ 3‬ﻟﻪ خداﻳﻪ غﻮ*تﻞ شﻮي دي چ‪ 3‬پﻪ ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬دې ظاﻟﻢ ﻧﻪ وي‪ ،‬ظﻠﻢ‬ ‫او ت‪5‬رى دې ﻧﻪ وي‪ .‬دا تر !ﻮﻟﻮ غﻮره دعا ده‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬د !ﻮل اﻧساﻧﻴت خﻼصﻮن پک‪3‬‬ ‫ﻧغ‪+‬تﻰ دى‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬ظاﻟﻢ او ظﻠﻢ ﻧﻪ وي ﻧﻮ ﻣحکﻮم او ﻣظﻠﻮم بﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وي‪ .‬برابري‪،‬‬ ‫عدل او ﻣساوات بﻪ وي او دا ﻫغﻪ 'ﻪ دي چ‪ 3‬د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ ﻳ‪ 3‬غﻮاړي او د‬ ‫خداى رضا ﻫﻢ پﻪ دې ک‪ 3‬ده‪ .‬ﻣﻮږ ﻫﻢ باﻳد تﻞ ﻟﻪ خپﻞ خداى 'خﻪ د خﻴر دعا‬ ‫وغﻮاړو چ‪ 3‬پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬د !ﻮﻟﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ خﻴر وي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد خﻮد غرضﻪ او خﻮدبﻴﻦ وﻧﻪ اوسﻮ چ‪ 3‬ﻫر 'ﻪ د ‪$‬ان ﻟپاره وغﻮاړو‪ ،‬بﻠک‪3‬‬ ‫خپﻠﻪ ﻫﻮساﻳﻨﻪ د ﻧﻮرو پﻪ ﻫﻮساﻳﻨ‪ 3‬ک‪ 3‬وﻟ"ﻮو‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬د ‪$‬ان ﻟپاره ﻳ‪ 3‬غﻮاړو د ﻧﻮرو ﻟپاره ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ باﻳد وغﻮاړو‪ .‬د اسﻼم ﻣﻘدس‬ ‫دﻳﻦ ﻣﻮږ عدل‪ ،‬ورورۍ او برابرۍ تﻪ رابﻮﻟﻲ ﻧﻮ باﻳد ﻣﻮږ ﻫﻢ پﻪ خپﻠﻮ ک‪7‬و وړو ک‪ 3‬دغﻪ‬ ‫اصﻞ پﻪ پام ک‪ 3‬وﻧﻴسﻮ‪ .‬چاتﻪ ازار وﻧﻪ رسﻮو‪ .‬د چا پﻪ حﻖ سترگ‪ 3‬پ"‪ 3‬ﻧﻪ ک‪7‬و او پﻪ‬ ‫ورورۍ‪ ،‬سﻮﻟﻪ او اﻣﻦ ک‪ 3‬ژوﻧد وک‪7‬و‪.‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ وروستﻪ پﻪ وار سره ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ أواز وﻟﻮﻟﻲ او‬ ‫ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ دې ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫د حﻤد او ﻣﻨاجات ترﻣﻨ‪' #‬ﻪ تﻮپﻴر دى؟‬ ‫د دعا او ﻣﻨاجات ترﻣﻨ‪' #‬ﻪ تﻮپﻴر دى؟‬ ‫ﻣﻨاجات پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬وي کﻪ پﻪ ﻧثر ک‪3‬؟‬ ‫وﻟ‪ 3‬د ﻫر کار پﻴﻞ پﻪ دعا سره کﻮو؟‬

‫‪٤‬‬

‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪! 3‬ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ پﻪ 'ﻮ کر*ﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮه دعائﻴﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ !ﻮﻟگﻲ‬ ‫ک‪ 3‬دې ﻳ‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ غﻮر وﻟﻮﻟﻲ او پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬دې شخصﻲ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻠکﻲ‬ ‫ضﻤﻴروﻧﻪ او استﻔﻬاﻣﻲ ضﻤﻴروﻧﻪ پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫شخصﻲ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ :‬د ﻟﻮﻣ‪7‬ي شخص‪ ،‬دوﻳﻢ شخص او درﻳﻢ شخص ﻟپاره کارول‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ دوه ډوﻟﻪ دى‪ ،‬ﻣﻨﻔصﻞ او ﻣتصﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻔصﻞ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ :‬ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬ﻣستﻘﻞ وي او ﻟﻪ بﻠ‪ 3‬کﻠﻤ‪ 3‬سره پﻴﻮست ﻧﻪ وي‪.‬‬ ‫ﻟکﻪ‪ :‬زه‪ ،‬تﻪ‪ ،‬دى‪ ،‬ﻣﻮږ‪ ،‬تاس‪ ،3‬دوى‪.‬‬ ‫ﻣتصﻞ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ :‬ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮاک ډول ﻧﻪ کارول ک‪85‬ي ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ سره‬ ‫ﻳﻮ‪$‬اى وي ﻟکﻪ‪ :‬ﻣ‪ ،3‬ﻣﻮ‪ ،‬ﻳ‪ ،3‬دې‪.‬‬ ‫ﻣﻠکﻲ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ :‬چ‪ 3‬ﻳﻮ 'ﻴز پﻪ چا پﻮرې اړوﻧد بﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬زﻣا‪ ،‬ستا‪...‬‬ ‫استﻔﻬاﻣﻲ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ :‬د پﻮ*تﻨ‪ 3‬ﻟپاره کارول ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪' :‬ﻮک‪ ،‬چا‪.‬‬

‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک‪ 3‬دغﻪ دعائﻴﻪ شعر پﻪ غﻮر وﻟﻮﻟﻲ او ﻣﻔﻬﻮم دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪ ،‬پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬واوروي‪:‬‬ ‫کــــﻪ ﻫــــر 'ــــﻮ ﻳــــﻢ ﻟــــﻪ عـــﻤـــﻠـــﻪ بــ‪5‬ــﻨــﻮا‬ ‫ربــــﻪ تـــﻪ ﻣـــ‪ 3‬د اﻣــﻴــد غــﻮﻧــچــﻪ کــــ‪7‬ې وا‬ ‫ﻣــا ﻟــﻪ ﻗــﻬــره پــﻪ اﻣــــان کـــ‪7‬ې ذواﻟــجــﻼﻟــﻪ‬ ‫ﻳــــا جـــﻤـــاﻟـــﻪ رحـــــﻢ تــــﻪ وکــــــ‪7‬ې پــــر ﻣا‬

‫‪٥‬‬

‫پــر ﻧــ‪5‬ــکــ‪ 9‬بــاﻧــدې ﻗـــﻮت راکــــ‪7‬ې ﻗــــادره!‬ ‫ﻟــــﻪ بـــــدۍ ﻣــــ‪ 3‬پــــﻪ اﻣــــــان ﻟـــــرې ﻣـــﻮﻻ‬ ‫و ﻧ‪5‬ک‪ 9‬تــﻪ ﻣــ‪ 3‬ﻣــحــتــاج ﻧــﻪ ﻳــ‪ 3‬خــاوﻧــده‬ ‫ﻧـــــﻪ زﻣــــــا پـــــﻪ بـــدعـــتـــﻮ ﻟــــــرې پـــــروا‬ ‫ســتــا ﻟـــﻪ واړو ﻣــﻨــاﻫــﻴــﻮ ﻧــجــات راکــــ‪7‬ې‬ ‫پــــر ﻣــــا اﻣــــــر کــــــ‪7‬ې ﻗــــاﻳــــﻢ تــــر ابــــدا‬ ‫ﻫر عادت ﻣ‪ 3‬پر طاعت باﻧدې حساب ک‪7‬ې‬ ‫کـــﻪ صــحــﻴــح چــ‪5‬ــرې ﻟـــﻪ ﻣـــا ﻧـــﻪ ســـﻲ ادا‬ ‫د شــﻴــطــان ﻟــﻪ بـــده ﻣــکــره ﻧــجــات راکـــ‪7‬ې‬ ‫ﻫـــﻢ د ﻧــﻔــس ﻟـــﻪ وســـﻮســـ‪ 3‬او ﻟـــﻪ ﻫــﻮا‬ ‫پـــﻪ ﻳــﻘــﻴــﻦ کـــ‪ 3‬ﻣـــ‪ 3‬ﻟــــرې بــــاور ﻟـــﻪ ﻣخﻪ‬ ‫ﻣــــا ﻟــــﻪ ﻣــﻠــکــﻪ د گـــﻤـــان ﻟـــــرې جـــدا‬ ‫ﻣـــا تــﻮاﻧــگــر د ﻗــﻨــاعــت پـــﻪ خـــزاﻧـــﻪ کــ‪7‬ې‬ ‫چـــ‪ 3‬ﻣـــ‪ 3‬ﻧـــﻪ وي وســـﻮســـﻪ د دې دﻧــﻴــا‬ ‫اﻣـــﻴـــد ډ‪4‬ــــر ﻟــــرم بـــــاري ســتــا و کــــرم تﻪ‬ ‫چــ‪ 3‬غــاﻟــبــﻪ ﻣــ‪ 3‬پــر خـــﻮف بــاﻧــدې رجــا‬ ‫ستا دﻳـــدار بــﻪ روزي زﻣــا ((جــﻤــعــﻪ)) ک‪7‬ي‬ ‫پــﻪ ﻧــصــﻴــب‪ ،‬ﻣــ‪ 3‬شــﻔــاعــت کـــ‪7‬ې د پ‪5‬شﻮا‬ ‫حاجﻲ جﻤعﻪ بارکزى‬ ‫حاجﻲ جﻤعﻪ بارکزى د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬شاعر و چ‪ 3‬ﻟﻪ ‪ ١٢٠٠‬ﻫـ‪ .‬ق‪ .‬ﻧﻪ تر ‪ ١٢٥٩‬ﻫـ‪ .‬ق‪ .‬پﻮرې‬ ‫ﻳ‪ 3‬ژوﻧد ک‪7‬ى دى‪ .‬دى د کﻨدﻫار پﻪ زاړه ﻣاشﻮر کﻠﻲ ک‪ 3‬اوس‪5‬ده او د سردار کﻨدل خان ﻣعاصر‬ ‫و‪ .‬د خپﻞ وخت عاﻟﻢ او صﻮفﻲ شاعر و‪ .‬د ﻧﻘشبﻨدﻳﻪ طرﻳﻘ‪ 3‬پﻴرو و‪' .‬ﻮ ‪$‬ﻠ‪ 3‬حج تﻪ پﻪ پ‪+‬ﻮ‬ ‫تﻠﻠﻰ و‪ .‬د ده پﻪ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬د کﻨدل خان د حکﻮﻣت گ‪6‬وډﻳﻮ او ظﻠﻤﻮﻧﻮ تﻪ اشاره شﻮې ده او ﻫﻢ‬ ‫ﻳ‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ غازﻳاﻧﻮ ﻫغﻪ حﻤﻠ‪ 3‬ﻳادې ک‪7‬ي چ‪ 3‬د اﻧگر‪4‬زاﻧﻮ پر خﻼف ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ي دي‪ .‬دﻳﻮان ﻳ‪ 3‬د‬ ‫افغاﻧستان د عﻠﻮﻣﻮ اکاډﻣ‪ 9‬ﻟﻪ خﻮا پﻪ ‪ ١٣٦٠‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال چاپ شﻮى دى‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫دوﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫نعت‬

‫ﻧعت ﻫغﻪ ﻣﻮزون کﻼم دى چ‪ 3‬د اسﻼم د ستر پﻴغﻤبر ﻣحﻤد ستاﻳﻨﻪ پک‪ 3‬شﻮې وي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧعت ک‪ 3‬ﻣعﻤﻮ ًﻻ شاعر د حضرت ﻣحﻤد د سﻴرت ستاﻳﻨﻪ کﻮي او د دې پﻪ 'ﻨگ‬ ‫ک‪ 3‬ورسره د خپﻠ‪ 3‬ﻣﻴﻨ‪ 3‬اظﻬار کﻮي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ شعر ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻟرغﻮﻧﻮ زﻣاﻧﻮ 'خﻪ تر کﻼسﻴک‪3‬‬ ‫شاعرۍ او ﻧﻨﻨﻲ شعر پﻮرې دا ﻟ‪7‬ۍ رارواﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ شعر پﻪ زﻳاترو دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ حﻤد 'خﻪ وروستﻪ د اسﻼم د ستر ﻻر*ﻮد حضرت‬ ‫ﻣحﻤد پﻪ اړه ﻧعت وﻳﻞ شﻮى دى‪.‬‬ ‫کﻠﻪ کﻠﻪ دا ستاﻳﻨﻪ پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬ﻫﻢ وي خﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬زﻳات‪ 3‬دي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪3‬‬ ‫حﻤدوﻧﻪ او ﻧعتﻮﻧﻪ پﻪ جﻼ جﻼ ﻣجﻤﻮعﻮ ک‪ 3‬ﻫﻢ را!ﻮل او خپاره شﻮي دي‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪3‬‬ ‫ﻣﻮ د کﻼسﻴک‪ 3‬دورې د ﻳﻮه شاعر خﻮاجﻪ ﻣحﻤد بﻨگ) ﻳﻮ ﻧعت غﻮره ک‪7‬ى دى‪.‬‬ ‫ﻧعت 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ او ﻣﻮضﻮع ﻳ‪' 3‬ﻪ وي؟‬ ‫ستاس‪ 3‬کﻮم ﻧعت پﻪ ﻳاد دى 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬ﻧﻮرو تﻪ واوروئ؟‬

‫‪٧‬‬

‫ﻣــحــﻤــده ســتــا و ﻟـــﻮر تـــﻪ بـــﻪ ســﻔــر کــ‪7‬م‬ ‫پــﻪ ﻟ‪5‬ﻤﻮ بــﻪ در روان شپﻪ بــﻪ پــﻪ ســر ک‪7‬م‬ ‫رﻧــگــﻴــﻨــﻪ جــاﻣــ‪ 3‬بــﻪ واغـــﻮﻧـــدم حــبــﻴــبــﻪ!‬ ‫‪$‬ــان بــﻪ ســتــا د بــﻮرجــﻠــﻮﻧــﻮ ﻗــﻠــﻨــدر کــ‪7‬م‬ ‫زه کــﻪ ســتــا تــر ﻣــبــارکــ‪ 3‬روضـــ‪ 3‬ورشــﻢ‬ ‫پــﻪ ب‪2‬ﻮ بــﻪ دې جــارو خـــاورې د در ک‪7‬م‬ ‫ســـعـــادت د دواړو کـــﻮﻧـــﻮ زﻣــــا دادى‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ خاورو‪ ،‬دې رو*ان دواړه بصر ک‪7‬م‬ ‫پﻴشکشﻲ ﻣــ‪ 3‬د عــﻤــﻞ پــﻪ ﻣخک‪ 3‬ﻧشتﻪ‬ ‫شرﻣﻨده بﻪ در حاضر دا خپﻞ بشر ک‪7‬م‬ ‫جگ‪ 3‬جگ‪ 3‬ﻧــﻮراﻧــﻲ جﻤال 'رگﻨد ک‪7‬ه‬ ‫د غﻔﻠت تــﻮره تــﻴــاره شــﻮه چــ‪ 3‬ﻧظر ک‪7‬م‬ ‫تـــﻪ ﻧــظــر د عــﻨــاﻳــت رابــــاﻧــــدې وکـــ‪7‬ه‬ ‫بــ‪5‬ــﻬــﻮده ﻣــﻴــﻨــ‪ 3‬ﻫــر گـــﻮر ســـره اوتـــر کــ‪7‬م‬ ‫زه خــﻮاجــﻪ ﻣحﻤد ﻫــر گــﻮره گﻨﻬگار ﻳﻢ‬ ‫ډ‪4‬ـــر اﻣــ‪5‬ــد ﻟـــﻪ شــﻔــاعــتــﻪ د ســــرور کــ‪7‬م‬

‫‪٨‬‬

‫د شاعر ﻟﻨ‪6‬ه پ‪5‬ژﻧدگﻠﻮي‪:‬‬ ‫خﻮاجﻪ ﻣحﻤد بﻨگ) د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ د ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دورې شاعر دى‪ .‬د ﻣغﻠﻲ پاچا اورﻧگزﻳب‬ ‫د پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ژوﻧد کاوه‪ .‬د خﻮشحال خان خ"ک ﻣعاصر او د پ‪+‬تﻨﻮ د بﻨگ‪+‬ﻮ‬ ‫ﻗبﻴﻠ‪ 3‬تﻪ ﻣﻨسﻮب دى‪ .‬پﻪ بﻨگ‪+‬ﻮ شاعراﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ د دﻳﻮان خاوﻧد شاعر دى‪ .‬دﻳﻮان ﻳ‪3‬‬ ‫پﻪ پ‪+5‬ﻮر ک‪ 3‬چاپ شﻮى دى‪ .‬خﻮاجﻪ ﻣحﻤد بﻨگ) پﻪ پ‪+5‬ﻮر ک‪ 3‬ژوﻧد کاوه او د تصﻮف‬ ‫پﻪ سﻠسﻠﻪ ک‪ 3‬د چشتﻴﻪ طرﻳﻘ‪ 3‬پﻴرو و‪ .‬دى د شﻴخ عبداﻟرحﻴﻢ ﻣرﻳد و‪.‬‬ ‫د ده پﻪ اړه پﻮره ﻣعﻠﻮﻣات ﻧشتﻪ‪ .‬د ز‪484‬دﻧ‪ 3‬او ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬ﻧ‪"5‬ﻪ ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده‪ .‬ﻗبر‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ دی‪ .‬شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬عشﻘﻲ‪ ،‬عرفاﻧﻲ او اخﻼﻗﻲ ﻣضاﻣﻴﻦ ﻟري‪ .‬خﻮاجﻪ‬ ‫ﻣحﻤد بﻨگ) د خپﻠﻮ ﻳاراﻧﻮ پﻪ ﻣ‪7‬ﻳﻨﻪ ډ‪4‬رې *‪ 3‬ﻣرثﻴ‪ 3‬ﻟﻴکﻠﻲ‪ ،‬خﻮ د ده ﻣرثﻴﻪ چا ﻧﻪ ده‬ ‫ﻟﻴکﻠ‪.3‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻳﻮ شاعر بﻴدل ﻳ‪ 3‬د ﻳﻮه ﻧکتﻪ دان شاعر پﻪ تﻮگﻪ ﻳادوي‪ .‬خﻮاجﻪ ﻣحﻤد‬ ‫بﻨگ) پﻪ خپﻞ ﻳﻮه شعر ک‪ 3‬د اورﻧگز‪4‬ب د پاچاﻫ‪ 9‬وخت تﻪ داس‪ 3‬اشاره کﻮي‪:‬‬ ‫د اورﻧـــگ پــﻪ پــادشــاﻫــ‪ 9‬کــ‪ 3‬ﻣــ‪ 3‬ﻧــﻴــاو ﻧــﻪ شﻲ‬ ‫زه خـــﻮاجـــﻪ ﻣــحــﻤــد بـــﻪ وو‪$‬ــــﻢ بـــﻞ ﻟـــﻮر تﻪ‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫ﻧعت ﻫغﻪ ﻣﻮزون کﻼم دى چ‪ 3‬د اسﻼم د ستر پﻴغﻤبر حضرت ﻣحﻤد ستاﻳﻨﻪ پک‪3‬‬ ‫راغﻠ‪ 3‬وي‪ .‬پ‪+‬تﻮ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ پﻪ حﻤد پﻴﻠ‪85‬ي او ورپس‪ 3‬ﻧعت را‪$‬ﻲ چ‪ 3‬پﻪ ﻧعت ک‪ 3‬د حضرت‬ ‫ﻣحﻤد د سﻴرت ستاﻳﻨﻪ کﻮي‪ .‬خﻮاجﻪ ﻣحﻤد بﻨگ) چ‪ 3‬د کﻼسﻴک‪ 3‬دورې شاعر دى‬ ‫پﻪ دغﻪ ﻧعت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د حضرت ﻣحﻤد ﻣزار تﻪ د ورتﻠﻮ ارﻣان ک‪7‬ى او د خپﻠﻮ گﻨاﻫﻮﻧﻮ د‬ ‫شﻔاعت ﻫﻴﻠﻪ ترﻳﻨﻪ ﻟري‪ ،‬شاعر خپﻠﻪ ﻧ‪5‬کﻤرغﻲ دا گ‪2‬ﻲ چ‪ 3‬د ده تر ﻣزاره ورشﻲ او د عﻨاﻳت‬ ‫ﻧظر ورباﻧدې وشﻲ‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ پخﻮاﻧﻴﻮ او اوسﻨﻴﻮ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻧعتﻮﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬زﻳات‪ 3‬دي چ‪3‬‬ ‫شﻤ‪5‬ر ﻳ‪ 3‬سﻠگﻮﻧﻮ تﻪ رس‪85‬ي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧعتﻴﻪ ﻣجﻤﻮع‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ ﻣعاصره دوره ک‪ 3‬خپرې شﻮي دي‬ ‫چ‪ 3‬ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر ﻧعتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬را!ﻮل ک‪7‬ي دي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬داس‪ 3‬پ‪+‬تاﻧﻪ شاعران ﻫﻢ شتﻪ چ‪ 3‬د ﻧعتﻮﻧﻮ‬ ‫ﻣستﻘﻠ‪ 3‬ﻣجﻤﻮع‪ 3‬ﻟري‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ وروستﻪ پﻪ وار سره ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ آ از وﻟﻮﻟﻲ‪* .‬ﻮوﻧکﻰ‬ ‫دې د زده کﻮوﻧکﻮ سﻢ وﻳﻞ و'اري‪.‬‬ ‫‪' _٢‬ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻧعت ﻳﻮ‪ ،‬ﻳﻮ بﻴت ﻣعﻨا ک‪7‬ي او ﻧﻮر زده‬ ‫کﻮﻧکﻲ دې د ﻧعت سﻢ وﻳﻞ او سﻤﻪ ﻣعﻨا کﻮل و'اري‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدﻳﻨﻲ ﻟغتﻮﻧﻪ ﻣعﻨا او پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫حبﻴب‪ ،‬بﻮرجﻞ‪ ،‬ﻗﻠﻨدر‪ ،‬روضﻪ‪ ،‬سعادت‪ ،‬بصر‪ ،‬جگ‪ 3‬جگ‪ ،3‬جﻤال‪ ،‬عﻨاﻳت‪ ،‬اوتر‪،‬‬ ‫شﻔاعت‪ ،‬سرور‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫د پﻮرتﻪ ﻧعت وﻳﻮﻧکﻰ 'ﻮک او د چا ﻣعاصر و؟‬ ‫د کﻮم پاچا پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ژوﻧد کاوه؟‬ ‫د دې شاعر د شعروﻧﻮ ﻣﻮضﻮعات 'ﻪ دي؟‬ ‫‪ _٥‬د ﻻﻧدې بﻴتﻮﻧﻮ ﻣﻔﻬﻮم پﻪ وار سره پﻪ شﻔاﻫﻲ تﻮگﻪ وواﻳاست‪:‬‬ ‫پﻴشکشﻲ ﻣ‪ 3‬د عﻤﻞ پﻪ ﻣخک‪ 3‬ﻧشتﻪ‬ ‫شرﻣﻨده بﻪ در حاضر دا خپﻞ بشر ک‪7‬م‬ ‫جگ‪ 3‬جگ‪ 3‬ﻧﻮراﻧﻲ جﻤال 'رگﻨد ک‪7‬ه‬ ‫د غﻔﻠت تﻮره تﻴاره شﻮه چ‪ 3‬ﻧظر ک‪7‬م‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ شعر ک‪ 3‬ﻧﻮﻣ‪%‬ري (ضﻤﻴروﻧﻪ) پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ي او ودې واﻳﻲ چ‪3‬‬ ‫کﻮم ﻧﻮﻣ‪%‬ري دي؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک‪ 3‬د اسﻼم د ستر پﻴغﻤبر ﻣحﻤد پﻪ اړه پﻪ ﻳﻮ ﻣخ ک‪ 3‬ﻟﻴکﻨﻪ‬ ‫وک‪7‬ي او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې خپﻠﻪ ﻟﻴکﻨﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫در‪4‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫ســﻮلﻪ‬

‫جگ‪7‬ه او سﻮﻟﻪ د اﻧساﻧاﻧﻮ ﻟﻪ ژوﻧد سره سﻤﻪ رارواﻧﻪ ده‪ .‬سﻮﻟﻪ د جگ‪7‬ې ضد کﻠﻤﻪ ده‪.‬‬ ‫پﻪ جگ‪7‬ه ک‪ 3‬اﻧسان وژﻧﻪ‪ ،‬بربادي او ﻧاخﻮاﻟ‪ 3‬وي‪.‬‬ ‫!ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ﻟﻪ گ‪6‬وډﻳﻮ سره ﻣخاﻣخ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ سﻮﻟﻪ ک‪ 3‬آراﻣﻲ‪ ،‬خﻮاخﻮږي‪ ،‬سﻮکاﻟﻲ‬ ‫او اﻣﻦ وي‪ .‬سﻮﻟﻪ !ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد تﻨظﻴﻤﻮي او د جگ‪7‬ې ﻧاخﻮاﻟ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ وړي‪ .‬جگ‪7‬ه د‬ ‫تباﻫ‪ 9‬او بربادۍ ﻧﻮم دى او سﻮﻟﻪ د آراﻣ‪ 9‬او وداﻧ‪ 9‬ضﻤاﻧت کﻮي‪ .‬جگ‪7‬ه ﻧﻪ گ"ﻪ ﻟري او‬ ‫ﻧﻪ گ"ﻞ‪ ،‬سﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﻣاتﻪ ﻟري او ﻧﻪ باﻳﻠﻞ‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬بﻪ تاس‪ 3‬د سﻮﻟ‪ 3‬د ارز*ت او‬ ‫گ"ﻮ پﻪ اړه وﻟﻮﻟئ چ‪ 3‬ژوﻧد پرتﻪ ﻟﻪ سﻮﻟ‪' 3‬ﻮﻣره ستﻮﻧزﻣﻦ او ﻟﻪ ک‪7‬او ﻧﻪ ډک دى‪.‬‬ ‫_ کﻪ سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي ﻧﻮ ژوﻧد بﻪ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ ستﻮﻧزو سره ﻣخاﻣخ وي؟‬ ‫_ پﻪ سﻮﻟﻪ ک‪ 3‬د اﻧساﻧاﻧﻮ د ژوﻧد کﻮم حﻘﻮﻧﻪ خﻮﻧدي دي؟‬

‫‪١١‬‬

‫سﻮﻟﻪ د صﻠح‪ 3‬پﻪ ب‪2‬ﻪ ﻳﻮه عربﻲ کﻠﻤﻪ ده چ‪ 3‬ډ‪4‬رې ﻣعﻨاوې ﻟري‪ ،‬خﻮ ﻳﻮه ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬چ‪3‬‬ ‫ډ‪4‬ره کارول ک‪85‬ي ﻫغﻪ د جﻨگ جگ‪7‬ې بﻨدول دي‪.‬‬ ‫سﻮﻟﻪ د جﻨگ بﻨدول‪ ،‬د شخ‪7‬و ﻟرې کﻮل او د اختﻼفاتﻮ ختﻤﻮل دي‪ .‬ﻳا سﻮﻟﻪ ﻫغﻪ ت‪7‬ون‬ ‫دى چ‪ 3‬جﻨگ او شخ‪7‬ې پرې ختﻤ‪85‬ي‪ .‬کﻪ پﻪ کﻮم ‪$‬اى ک‪ 3‬سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي‪ ،‬ﻧﻮ ﻫﻠتﻪ خﻠک‬ ‫ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره پﻪ جگ‪7‬ه اختﻪ وي‪ .‬د ژوﻧداﻧﻪ !ﻮل ور‪$‬ﻨﻲ کاروﻧﻪ ﻧﻪ شﻲ کﻮﻻى او خﻠک دې‬ ‫تﻪ اړ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻟرې ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ تﻪ ﻣﻬاجر شﻲ او ژوﻧد پﻪ سخت‪ 9‬ت‪5‬ر ک‪7‬ي‪ .‬پﻪ جگ‪7‬ه ک‪ 3‬خﻠک‬ ‫وژل ک‪85‬ي‪ .‬ﻣﻴﻨدې او پﻠروﻧﻪ ب‪ 3‬اوﻻده ک‪85‬ي‪ ،‬ﻣاشﻮﻣان ب‪ 3‬پﻼره او ب‪ 3‬ﻣﻮره ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ جگ‪7‬ه ک‪ 3‬خﻠک د !ﻮپک پﻪ ژبﻪ غ‪848‬ي او پﻪ ‪$‬ﻤکﻮ ک‪ 3‬د غﻨﻤﻮ پر ‪$‬اى ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ او‬ ‫بﻤﻮﻧﻪ کري‪ .‬پﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ زرگﻮﻧﻪ خﻠک وژل ک‪85‬ي او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬خپﻞ ﻻسﻮﻧﻪ‪ ،‬سترگ‪ 3‬او پ‪ 3+‬پک‪3‬‬ ‫ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي‪ .‬ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ د خﻠکﻮ ژوﻧد اخﻠﻲ او ﻫ‪5‬ﻮاد وراﻧﻮي‪ .‬کﻪ سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي‪ ،‬خﻠک خپﻪ‬ ‫او ژوﻧد پﻪ سخت‪ 9‬ت‪5‬ر‪84‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ اﻧساﻧﻲ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬ډول ډول خﻠک دي‪ .‬اﻧساﻧان کﻠﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره جﻮړ‪84‬ي او کﻠﻪ ﻧﻪ‬ ‫جﻮړ‪84‬ي‪ .‬ﻧارﻳﻨﻪ‪$ ،3%* ،‬ﻮاﻧان او سپﻴﻦ ږﻳري د ﻫر 'ﻪ پﻪ اړه ب‪5‬ﻞ‪ ،‬ب‪5‬ﻞ ﻧظروﻧﻪ ﻟري‪ .‬دا‬ ‫'ﻪ بد کار ﻧﻪ دى‪ .‬کﻪ ﻣﻮږ پﻪ کﻮﻣﻪ خبره ﻟﻪ چا سره ﻧﻪ جﻮړ‪84‬و‪ ،‬کﻮﻣﻪ گﻨاه ﻧﻪ ده‪ ،‬خﻮ کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ‬ ‫بﻞ سره خبرې وک‪7‬و‪ ،‬ﻧﻮ 'رگﻨد‪84‬ي چ‪ 3‬کﻮﻣﻪ خبره د !ﻮﻟﻮ پﻪ گ"ﻪ ده‪ .‬کﻪ 'ﻮک زﻣﻮږ خبره‬ ‫ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﻣﻮږ حﻖ ﻧﻪ ﻟرو چ‪ 3‬ﻫغﻪ ﻣجبﻮره ک‪7‬و چ‪ 3‬باﻳد حتﻤا ً زﻣﻮږ خبره وﻣﻨﻲ‪ .‬ﻣﻮږ باﻳد دا‬ ‫زده ک‪7‬و چ‪ 3‬خبرې پﻪ دﻟﻴﻞ سره وک‪7‬و او ﻣﻨطﻘﻲ وغ‪848‬و‪ .‬کﻪ چ‪5‬رې 'ﻮک د !ﻮپک پﻪ زور‬ ‫ﻣجبﻮر ک‪7‬و چ‪ 3‬زﻣﻮږ خبره وﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ﻫغﻪ بﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ ډار شﻮى وي‪ .‬پﻪ زړه ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬زﻣﻮږ‬ ‫خبره ﻧﻪ وي ﻣﻨﻠﻲ او ﻟﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ بﻪ کرکﻪ ﻫﻢ کﻮي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد پﻪ دې وپﻮﻫ‪85‬و چ‪ 3‬خﻠک ډول‪ ،‬ډول دي‪ .‬د ﻳﻮ ﻻس گﻮت‪ 3‬ﻫﻢ برابرې ﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫ﻳﻮ تﻮر‪ ،‬بﻞ سپﻴﻦ‪' ،‬ﻮک جگ‪' ،‬ﻮک !ﻴ＀‪' ،‬ﻮک چاغ او 'ﻮک ډﻧگر دى‪ .‬ﻳﻮ پﻪ ﻳﻮه ژبﻪ‬ ‫خبرې کﻮي او بﻞ پﻪ بﻠﻪ ژبﻪ‪ .‬سره ﻟﻪ دې چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ تﻮپﻴر ﻟرو‪ ،‬خﻮ د ‪$‬ان او خپﻠﻮ کﻮرﻧﻴﻮ‬ ‫ﻟپاره ﻫغﻪ 'ﻪ غﻮاړو چ‪! 3‬ﻮل ﻳ‪ 3‬غﻮاړي‪ .‬خﻮاړه‪ ،‬د '‪+‬ﻠﻮ اوبﻪ‪ ،‬د اوس‪5‬دو ‪$‬اى او د ژوﻧد‬ ‫د چﻠﻮﻟﻮ ﻟپاره کار‪.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻣﻮږ !ﻮل دا ﻫﻴﻠﻪ ﻟرو چ‪ 3‬زﻣﻮږ اوﻻدوﻧﻪ روغ‪ ،‬غ‪+‬تﻠﻲ او کﻮرﻧ‪ 9‬ﻣﻮ خﻮشحاﻟﻪ وي‪ .‬دې‬ ‫ﻫﻴﻠ‪ 3‬تﻪ د رس‪5‬دو ﻟپاره ﻣﻮږ باﻳد پﻪ سﻮﻟﻪ او آراﻣ‪ 9‬ک‪ 3‬ژوﻧد وک‪7‬و‪.‬‬ ‫پﻪ دې ﻧ‪7‬ې ک‪ 3‬چ‪ 3‬ﻣﻮږ ژوﻧد کﻮو‪ ،‬ﻧﻮ خﻠک ډول ډول دي او باﻳد چ‪ 3‬ﻫﻤداس‪ 3‬وي‪،‬‬ ‫‪$‬کﻪ کﻪ !ﻮل خﻠک ﻳﻮ ډول واى دا دﻧﻴا بﻪ پﻴکﻪ او ب‪ 3‬خﻮﻧده واى‪ .‬د ﻫﻤدې ﻟپاره د ﻳﻮه س‪7‬ي‬ ‫'‪5‬ره بﻞ تﻪ ورتﻪ ﻧﻪ ده‪ .‬ﻳﻮ س‪7‬ى ﻳﻮ کار *ﻪ کﻮﻻى شﻲ او بﻞ س‪7‬ى بﻞ کار‪ .‬ﻳﻮ د قان دى او‬ ‫بﻞ خ"گر‪' .‬ﻮک د اوسپﻨ‪ 3‬کار کﻮي او 'ﻮک د وړﻳﻮ او ورﻳ‪+‬ﻤﻮ کار‪ ،‬ﻳﻮ سﻮداگري کﻮي او‬ ‫بﻞ دوکاﻧداري‪ ،‬ﻳﻮ ﻣستري دى او بﻞ ترکاڼ‪ .‬ﻣﻮږ پﻪ خپﻞ ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧد ک‪ 3‬دې !ﻮﻟﻮ کساﻧﻮ‬ ‫تﻪ اړ ﻳﻮ‪ .‬کﻪ 'ﻮک ﻣﻮږ تﻪ ورتﻪ ﻧﻪ دى‪ ،‬ﻳا ﻳ‪ 3‬جاﻣ‪ 3‬زﻣﻮږ غﻮﻧدې ﻧﻪ دي او ﻳا ﻳ‪ 3‬غ‪48‬دا بﻞ‬ ‫ډول ده‪ ،‬د دې ﻣعﻨا دا ﻧﻪ ده چ‪ 3‬ﻫغﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ *ﻪ او ﻳا بد دى‪' .‬ﻪ پروا کﻮي کﻪ ﻣﻮږ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ‬ ‫تﻮپﻴر ﻟرو؟ کﻪ 'ﻮک ﻳﻮ کار زﻣﻮږ پﻪ '‪5‬ر ﻧﻪ کﻮي‪ ،‬ﻣﻮږ ﻳ‪ 3‬باﻳد بد وﻧﻪ گ‪2‬ﻮ‪ .‬ﻣﻮږ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧﻮرو‬ ‫زده کﻮو‪ ،‬ﻧﻮ ﻧﻮر خﻠک کﻮﻻى شﻲ چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﻳ‪ 3‬زده ک‪7‬ي‪ .‬کﻪ ﻣﻮږ ﻳﻮ بﻞ تﻪ درﻧاوى وﻧﻪ‬ ‫ک‪7‬و او ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره ﻧاستﻪ وﻻړه او خبرې وﻧﻪ ک‪7‬و‪ ،‬ﻧﻮ سﻮﻟﻪ بﻪ ﻧﻪ وي‪.‬‬ ‫د اﻧساﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ‪ #‬تﻮپﻴروﻧﻪ اختﻼفات راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪ ،‬خﻮ د اختﻼفاتﻮ پاﻟﻞ اختﻼفات‬ ‫ز‪84‬وي‪ .‬دا باﻳد پﻪ ﻳاد وﻟرو چ‪ 3‬د اختﻼفاتﻮ د حﻞ ډ‪4‬رې ﻻرې شتﻪ‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬ﻣاشﻮﻣان پﻪ‬ ‫خپﻞ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬جﻨجال کﻮي ﻧﻮ ﻣﻮر او پﻼر ﻳ‪ 3‬ورسره خبرې کﻮي او جﻮړوي ﻳ‪ .3‬کﻠﻪ چ‪3‬‬ ‫د گاوﻧ‪6‬ﻳاﻧﻮ ترﻣﻨ‪ #‬ستﻮﻧزې پﻴدا شﻲ‪ ،‬جرگﻪ ﻳا شﻮرا ورسره ﻣرستﻪ کﻮي چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره‬ ‫روغﻪ وک‪7‬ي‪ .‬کﻠﻪ کﻠﻪ بﻴا خﻠک د خپﻠﻮ ستﻮﻧزو د حﻞ پﻪ خاطر ﻗاضﻲ‪ ،‬وکﻴﻞ او ﻣحکﻤ‪ 3‬تﻪ‬ ‫ور‪$‬ﻲ‪ .‬کﻪ ﻫ‪5‬ﻮادوﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره شخ‪7‬ه وﻟري‪ ،‬پخپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬ک‪5+‬ﻨﻲ او د حﻞ ﻳﻮه ﻻره‬ ‫پﻴدا کﻮي‪ .‬کﻪ پﻪ دې ﻫﻢ جﻮړ ﻧﻪ شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻮسس‪' 3‬خﻪ ﻣرستﻪ غﻮاړي‪،‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ه دا چ‪ 3‬د اختﻼف د حﻞ ﻟپاره ډ‪4‬رې ﻻرې شتﻪ‪ .‬ﻣﻮږ باﻳد خپﻞ اختﻼف د خبرو او‬ ‫جرگﻮ ﻟﻪ ﻻرې حﻞ ک‪7‬و‪ ،‬ﻧﻪ د زور ﻟﻪ ﻻرې‪ .‬زور بدﻣرغﻲ راوﻟﻲ‪ ،‬زور اختﻼف ﻧﻪ حﻞ کﻮي‪،‬‬ ‫بﻠک‪ 3‬اختﻼف زﻳاتﻮي‪.‬‬ ‫ﻧﻮ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬ﻣﻮږ خﻠک سﻮﻟ‪ 3‬تﻪ راوبﻠﻮ او وﻳ‪ 3‬ﻫ(ﻮو چ‪ 3‬د جگ‪7‬ې پر ‪$‬اى سﻮﻟ‪3‬‬

‫‪١٣‬‬

‫تﻪ غاړه ک‪85‬دي‪.‬‬ ‫د ﻳﻮﻧسکﻮ ک‪7‬ﻧﻼره پﻪ دې جﻤﻠ‪ 3‬پﻴﻠ‪85‬ي‪'( :‬رﻧگﻪ چ‪ 3‬جگ‪7‬ه د اﻧساﻧاﻧﻮ ﻟﻪ ذﻫﻦ 'خﻪ‬ ‫پﻴﻠ‪85‬ي‪ ،‬ﻧﻮ د سﻮﻟ‪ 3‬د دفاع سﻨگر ﻫﻢ باﻳد د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ ذﻫﻦ ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻲ‪).‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ﻟﻴکﻨﻲ (تحرﻳري) او ﻧاﻟﻴکﻨﻲ (شﻔاﻫﻲ) ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ سﻮﻟﻪ او اﻣﻦ !ﻴﻨگار‬ ‫شﻮى دى او تﻞ ﻳ‪ 3‬خﻠک سﻮﻟ‪ 3‬او اﻣﻦ تﻪ رابﻠﻠﻲ دي‪ .‬د پ‪+‬تﻮ پﻪ شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬ﻟکﻪ‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ ک‪ ،3‬دغﻪ ﻣﻮضﻮع ډ‪4‬ره *ﻪ اﻧ‪%‬ﻮر شﻮې ده‪ .‬پﻪ زﻳاتﻮ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪3‬‬ ‫جﻨگ غﻨدل شﻮى او ﻧاوړه پاﻳﻠ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ گﻮتﻪ شﻮي دي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫د *ـــــﻮ !ـــﻮپـــکـــﻮ وســــتــــاکــــاره‬ ‫د *ﻮ ‪$‬ﻮاﻧاﻧﻮ خﻮن بﻪ ستا پﻪ غاړه وﻳﻨﻪ‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ شعر ک‪ 3‬ﻫﻢ ﻟﻪ ﻟرغﻮﻧﻮ زﻣاﻧﻮ 'خﻪ راﻧﻴﻮﻟ‪ 3‬تر ﻧﻨﻪ پﻮرې سﻮﻟﻪ او اﻣﻦ‬ ‫ستاﻳﻞ شﻮى‪ ،‬جﻨگ ﻳ‪ 3‬غﻨدﻟﻰ او سﻮﻟ‪ 3‬تﻪ ﻳ‪ 3‬خﻠک رابﻠﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫د ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دورې ﻳﻮ شاعر ﻣﻼ جاﻧان فدوي ﻫﻮتک جگ‪7‬ه ﻣارو تﻪ د سﻮﻟ‪ 3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ داس‪3‬‬ ‫واﻳﻲ‪:‬‬ ‫عـــــارفـــــان کـــــا ﻟـــــﻪ جـــﻬـــاﻧـــﻪ ســــــره ســـﻮﻟـــﻪ‬ ‫تــــا تــــ‪7‬ﻟــــﻰ پــــﻪ جــــﻬــــان د ســــﻮﻟــــ‪ 3‬ور دى‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬پخﻮاﻧﻴﻮ او اوسﻨﻴﻮ شاعراﻧﻮ ﻫ‪(5‬کﻠﻪ سﻮﻟﻪ ﻟﻪ پاﻣﻪ ﻧﻪ ده غﻮر‪$‬ﻮﻟ‪3‬‬ ‫او جﻨگ ﻳ‪ 3‬غﻨدﻟﻰ دى‪.‬‬ ‫رحﻤان بابا پﻪ دې ﻻﻧدې شعر ک‪ 3‬پﻪ 'ﻮﻣره *کﻠﻲ ډول خﻠک سﻮﻟ‪ 3‬تﻪ رابﻠﻠﻲ دي‪:‬‬ ‫کــر د گﻠــﻮ ک‪7‬ه چ‪ 3‬ســﻴﻤﻪ دې گﻠزار شــﻲ‬ ‫کﻮﻫــﻰ ﻣــﻪ کﻨــﻪ د بــﻞ ســ‪7‬ي پــﻪ ﻻر ک‪3‬‬ ‫آدم زاد پــﻪ ﻣعﻨــا واړه ﻳــﻮ صــﻮرت دى‬ ‫ﻫغــﻪ زړه بــﻪ ﻟــﻪ تﻮپاﻧــﻪ پــﻪ اﻣــان وي‬

‫اغزي ﻣﻪ کره پﻪ پ‪+‬ﻮ ک‪ 3‬بﻪ دې خار شﻲ‬ ‫چ‪5‬رې ستا بﻪ د کﻮﻫﻲ پﻪ غــاړه ﻻر شﻲ‬ ‫ﻫــر چــ‪ 3‬بــﻞ آزاروي ﻫــغــﻪ آزار شﻲ‬ ‫چ‪ 3‬ک‪+‬ت‪ 9‬غﻮﻧدې د خﻠکﻮ باربردار شﻲ‬

‫‪١٤‬‬

‫پﻪ ﻣعاصره شاعري ک‪ 3‬سﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﻫرې دورې 'خﻪ زﻳاتﻪ راغﻠ‪ 3‬ده او وﻟسﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د سﻮﻟ‪3‬‬ ‫پﻪ ساتﻠﻮ ﻣکﻠف گ‪2‬ﻠﻲ او د جگ‪7‬ې تباﻫﻲ او بربادي ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ پﻪ ﻳﻮ بﻴان ک‪7‬ې ده‪ .‬پﻪ ﻣعاصر شعر‬ ‫ک‪ 3‬ﻣﻮ دﻟتﻪ دوه ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬غﻮره ک‪7‬ي دي چ‪ 3‬تاس‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬وﻟﻮﻟئ‬ ‫ﻣــﻴــﻨــﻪ کــر دى پــﻪ وطـــﻦ کــ‪ 3‬د گﻠﻮﻧﻮ‬ ‫د ژوﻧـــدون ترخﻪ پــﻪ ﻣﻴﻨﻪ خـــﻮاږه ک‪85‬ي‬ ‫کﻮم ﻗاﻣﻮﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ ﻣﻴﻨﻪ سره ژوﻧــد ک‪7‬ي‬ ‫ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ ده چ‪ 3‬جﻮړ پرې دا جﻬان دى‬

‫ﻣﻴﻨﻪ ژوﻧـــد او ســعــادت دى د ﻗاﻣﻮﻧﻮ‬ ‫ورکـــــﻮي ﻣــﻴــﻨــﻪ خـــــﻮاري د وﻟــســﻮﻧــﻮ‬ ‫تــﻞ وي خـــﻼص د زﻣــاﻧــ‪ 3‬ﻟــﻪ افتﻮﻧﻮ‬ ‫ﻣﻴﻨﻪ اصـــﻞ د وجـــﻮد او د اﻧــســان دى‬ ‫ارسﻼن سﻠﻴﻤﻲ‬

‫چـــــ‪ 3‬خـــپـــﻞ کــــــﻮر وداﻧـــــــــــﻮم زه‬ ‫ﻧـــــﻪ ﻣـــــ‪ 3‬چـــــا ســــــره بــــــدي شــتــﻪ‬ ‫ﻟــــﻪ ﻫــــر چــــا ﻣــــ‪ 3‬وروروﻟــــــــــﻲ ده‬ ‫زه ﻫـــــر چـــــا ﻟــــــره *ـــــﻪ غــــــﻮاړم‬

‫د بـــــﻞ کـــــــﻮر ﻧـــــﻪ وراﻧـــــــــــﻮم زه‬ ‫ﻧـــــﻪ ﻣـــــ‪ 3‬چــــاتــــﻪ بـــدﻧـــﻴـــتـــﻲ شــتــﻪ‬ ‫خـــپـــﻞ پــــــــردي ســــــره اشــــتــــﻲ ده‬ ‫زه چــــ‪$ 3‬ـــــان ﻟـــــره 'ــــﻪ غـــــﻮاړم‬ ‫دوست ﻣحﻤد کاﻣﻞ ﻣﻮﻣﻨد‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫سﻮﻟﻪ د جگ‪7‬ې بﻨدول دي‪ .‬سﻮﻟﻪ د جگ‪7‬ې ضد کﻠﻤﻪ ده‪ ،‬پﻪ جگ‪7‬ه ک‪ 3‬وژﻧﻪ‪ ،‬وراﻧﻮل‬ ‫او ﻟﻪ تباﻫ‪ 9‬او بربادۍ ﻧﻮر 'ﻪ ﻧشتﻪ‪ .‬پﻪ سﻮﻟﻪ ک‪ 3‬أراﻣﻲ‪ ،‬وروروﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻬرباﻧﻲ‪ ،‬سﻮکاﻟﻲ‬ ‫او ترﻗﻲ ده‪.‬‬ ‫اﻧساﻧان پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬تﻮپﻴروﻧﻪ ﻟري او ﻫر س‪7‬ى د خپﻞ استعداد او تﻮان سره ﻳﻮ‬ ‫کار کﻮي‪$ .‬کﻪ چ‪ 3‬ﻣﻮږ ﻳﻮ د بﻞ کار تﻪ اړ ﻳﻮ‪ .‬د اﻧساﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ‪ #‬اختﻼفات ﻫﻢ شتﻪ خﻮ‬ ‫دا اختﻼفات د خبرو اترو ﻟﻪ ﻻرې باﻳد حﻞ شﻲ‪ .‬ﻫ‪(5‬ﻮک حﻖ ﻧﻪ ﻟري چ‪ 3‬پﻪ چا باﻧدې‬ ‫پﻪ زور ﻳﻮه خبره وﻣﻨﻲ‪.‬‬ ‫کﻪ اختﻼفات شدﻳد شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ د حﻞ ﻟپاره ﻳ‪ 3‬سپﻴﻦ ږﻳري‪ ،‬جرگ‪ ،3‬ﻣحﻠﻲ شﻮراگاﻧ‪3‬‬ ‫شتﻪ‪ .‬ﻟﻪ دې سره ﻗاضﻲ‪ ،‬وکﻴﻞ او ﻣحکﻤ‪ 3‬ﻫﻢ شتﻪ چ‪ 3‬شخ‪7‬ې حﻠﻮي‪.‬‬ ‫د ﻫ‪5‬ﻮادوﻧﻮ ترﻣﻨ‪ #‬کﻪ اختﻼفات پﻴدا ک‪85‬ي ﻧﻮ ﻣﻠگري ﻣﻠتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬حﻠﻮي‪ .‬ﻫر ډول‬

‫‪١٥‬‬

‫اختﻼفات د خبرو او ﻣذاکرې ﻟﻪ ﻻرې حﻞ ک‪5‬داى شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ﻻزﻣﻪ ﻧﻪ ده چ‪ 3‬د جگ‪7‬ې‬ ‫ﻻره وﻧﻴﻮل شﻲ او سﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ ﻻړه شﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ !ﻮﻟﻮ تﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬د سﻮﻟ‪ 3‬د دفاع او ساتﻨ‪ 3‬فکر د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ک‪3‬‬ ‫وروزو‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬جگ‪7‬ه ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻤدغﻪ ‪$‬اى 'خﻪ پﻴﻠ‪85‬ي‪.‬‬ ‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د *ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ 'خﻪ وروستﻪ د ﻣتﻦ ﻳﻮ‪ ،‬ﻳﻮ پراگراف وﻟﻮﻟﻲ‬ ‫او ﻣﻔﻬﻮم دې 'رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوه پراگرافﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د جگ‪7‬ې زﻳاﻧﻮﻧﻪ او د سﻮﻟ‪ 3‬گ"‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او‬ ‫پﻪ وار سره دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ ﻻﻧدې ﻣﻮضﻮع باﻧدې خبرې وک‪7‬ي او خپﻞ خپﻞ ﻧظر‬ ‫دې 'رگﻨد ک‪7‬ي ('ﻨگﻪ کﻮﻟﻰ شﻮ د خﻠکﻮ پﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د سﻮﻟ‪ 3‬ساتﻨ‪ 3‬اصﻞ وروزو‪).‬‬ ‫‪( _٤‬خﻠک ډول ډول دي) زده کﻮوﻧکﻲ دې وواﻳﻲ چ‪ 3‬دا جﻤﻠﻪ 'ﻪ ﻣعﻨا ﻟري‪ .‬د !ﻮﻟﻨ‪3‬‬ ‫پﻪ گ"ﻪ ده کﻪ پﻪ تاوان؟‬ ‫‪ _٥‬دوه زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب پﻪ وار سره پﻪ دې خبرې وک‪7‬ي چ‪' 3‬ﻨگﻪ‬ ‫کﻮﻻى شﻮ اختﻼفات حﻞ ک‪7‬و؟‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دې خبرې وک‪7‬ي چ‪ 3%* 3‬د سﻮﻟ‪ 3‬پﻪ راوستﻮ ک‪' 3‬ﻪ رول‬ ‫ﻟﻮبﻮﻻى شﻲ؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻣتﻦ پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې د دې ﻣتﻦ پﻪ ر‪1‬ا ک‪ 3‬د‬ ‫سﻮﻟ‪ 3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻴکﻨﻪ وک‪7‬ي‪ .‬بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬د ﻧﻮرو !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ‬ ‫پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫ادب 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫ډراﻣﻪ‬

‫ﻣﻮږ پﻪ *ﻮوﻧ‪%‬ﻲ ک‪ 3‬او ﻫﻢ ﻟﻪ *ﻮوﻧ‪%‬ﻲ 'خﻪ د باﻧدې ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬کﻠﻤ‪ 3‬اورو او ﻳا ﻳ‪ 3‬پﻪ‬ ‫کتابﻮﻧﻮ او ﻣجﻠﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻟﻮ‪ ،‬خﻮ پﻪ اړه ﻳ‪ 3‬دوﻣره ﻣعﻠﻮﻣات ﻧﻪ ﻟرو چ‪ 3‬ورباﻧدې وپﻮﻫ‪85‬و‪ ،‬د‬ ‫ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ ادب‪ ،‬ادبﻴات‪ ،‬ادبپﻮﻫﻨﻪ‪ ،‬کره کتﻨﻪ‪ ،‬ادبﻲ تارﻳخ‪ ،‬ادبﻲ ژاﻧر او داس‪ 3‬ﻧﻮرې‬ ‫کﻠﻤ‪ 3‬ﻳا اصطﻼحات چ‪ 3‬پﻪ ادب ﻳا ادبﻴاتﻮ پﻮرې اړه ﻟري‪ ،‬خﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣعﻨا او‬ ‫تعرﻳف سره ﻻزﻣﻪ آشﻨاﻳﻲ ﻧﻪ ﻟري‪ .‬د دې ﻟپاره ﻣﻮ پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬پﻪ ادب خبرې ک‪7‬ي‬ ‫او د ادب ‪$‬ﻴﻨ‪' 3‬اﻧگ‪ 3‬ﻣﻮ درتﻪ پﻪ ﻟﻨ‪6‬ه تﻮگﻪ رو*اﻧﻪ ک‪7‬ي دي چ‪ 3‬د ادب ﻫره 'اﻧگﻪ‬ ‫پﻪ ﻟﻨ‪ 6‬ډول وپ‪5‬ژﻧئ‪.‬‬ ‫_ ادب 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫_ شعر او داستان ﻫﻢ د ادب برخ‪ 3‬دي؟‬

‫‪١٧‬‬

‫پخﻮاﻧﻴﻮ د آدب د کﻠﻤ‪ 3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ وﻳﻞ چ‪ 3‬د ادب کﻠﻤﻪ ﻟﻪ (ﻫذب) 'خﻪ اخﻴستﻞ شﻮې‬ ‫چ‪( 3‬ﻫذب) د ب‪ 3‬عﻴبﻪ ﻣعﻨا ﻟري‪ .‬د (ﻫذب) کﻠﻤﻪ بﻪ د ﻫغ‪ 3‬وﻧ‪ 3‬ﻟپاره استعﻤاﻟ‪5‬ده چ‪3‬‬ ‫'اﻧگ‪ 3‬او *اخﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬پرې شﻮل او صافﻪ بﻪ شﻮه‪.‬‬ ‫وروستﻪ بﻴا دا کﻠﻤﻪ د ﻫغﻪ چا ﻟپاره کار‪4‬ده چ‪ 3‬عﻴبﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬ورک شﻮل او ﻣﻬذب بﻪ شﻮ‪.‬‬ ‫وروستﻪ دغﻪ (ﻫذب) پﻪ ادب واو*تﻪ‪.‬‬ ‫د ادب کﻠﻤﻪ پﻪ تﻬذﻳب ﻫﻢ ﻣعﻨا شﻮې ﻟکﻪ 'ﻪ شﻰ چ‪ 3‬ﻟﻪ چا سره ﻻﻳﻖ او ﻣﻨاسب وي دې‬ ‫تﻪ ﻫﻢ ادب وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ تعرﻳف ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬داس‪ 3‬وﻳﻞ ک‪5‬دل چ‪ 3‬ادب ﻫغﻪ پﻮﻫﻪ ده چ‪ 3‬اﻧسان‬ ‫پﻪ خپﻠﻪ وﻳﻨا او بﻴان ک‪ 3‬ﻟﻪ ت‪5‬روتﻨ‪' 3‬خﻪ ساتﻲ‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ ادب پﻮﻫ‪ ،3‬زﻳرک‪ 9‬اخﻼﻗﻲ تﻬذﻳب‬ ‫او فضﻴﻠت تﻪ ﻫﻢ واﻳﻲ او پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬ﻫغﻪ پﻮﻫﻪ او رﻳاضت دى چ‪ 3‬اﻧسان تﻪ فضﻴﻠت ورپﻪ‬ ‫برخﻪ کﻮي او پﻪ خپﻠﻮ ک‪7‬و وړو ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ت‪5‬روتﻨ‪' 3‬خﻪ ژغﻮري‪.‬‬ ‫پﻪ اوسﻨﻴﻮ '‪75‬ﻧﻮ ک‪ 3‬ادب ﻳﻮ ژبﻨﻰ ﻫﻨر دى چ‪ 3‬واﻗعﻴتﻮﻧﻪ پﻪ اﻧ‪%‬ﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬وړاﻧدې کﻮي‪.‬‬ ‫ادب واﻗعﻴت ﻣخاﻣخ او ﻧ‪5‬غ پﻪ ﻧ‪5‬غﻪ ﻧﻪ بﻴاﻧﻮي‪ ،‬بﻠک‪ 3‬پﻪ *کﻠﻲ او احساس پارووﻧکﻲ شکﻞ‬ ‫ﻳ‪ 3‬وړاﻧدې کﻮي‪ .‬شاعر او ﻟﻴکﻮال ﻟﻪ واﻗعﻴت 'خﻪ خپﻠﻪ اخﻴستﻨﻪ کﻮي او بﻴا ﻳ‪ 3‬پﻪ عاطﻔﻲ‬ ‫ب‪2‬ﻪ اﻧ‪%‬ﻮروي‪ .‬د ادبﻲ ژاﻧر (شعر‪ ،‬کﻴس‪ ،3‬ډراﻣ‪ ،3‬طﻨز او ﻧﻮرو) ﻣﻬﻤﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴا دا ده چ‪3‬‬ ‫احساس وﻟ‪85‬دوي او کﻪ دا کار وﻧﻪ ک‪7‬ي او د اور‪4‬دوﻧکﻲ ﻳا ﻟﻮستﻮﻧکﻲ پر عﻮاطﻔﻮ اغ‪5‬زه وﻧﻪ‬ ‫ک‪7‬ي‪ ،‬ﻫغﻪ ادبﻲ اثر ﻧﻪ دى‪ .‬ادب ﻣخاﻣخ ﻧصﻴحت او ﻻر*ﻮوﻧﻪ ﻧﻪ کﻮي خﻮ ﻳﻮه پ‪+5‬ﻪ داس‪3‬‬ ‫بﻴاﻧﻮي چ‪ 3‬تر ﻟﻮستﻠﻮ وروستﻪ د شخص پﻪ سﻠﻮک او فکر ک‪ 3‬ﻣثبت بدﻟﻮن راوﻟﻲ‪ .‬بد تﻪ بد‬ ‫وواﻳﻲ او ﻟﻪ *ﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ وک‪7‬ي‪ .‬ادبﻴات د اﻧسان *کﻼﻳﻴز ذوق تسکﻴﻨﻮي‪ ،‬سرک‪+‬ﻪ غراﻳز‬ ‫تعﻤﻴروي‪ ،‬ش‪6‬ل ذوﻗﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬تربﻴﻪ کﻮي‪ .‬د غﻤﻮﻧﻮ او اﻧد‪+4‬ﻨﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬اﻧسان تﻪ تسﻠﻲ‬ ‫ورکﻮي‪ .‬ادبﻴات دوې ﻣﻬﻤ‪ 3‬برخ‪ 3‬ﻟري چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻳ‪ 3‬تخﻠﻴﻘﻲ ادبﻴات او بﻠﻪ ﻳ‪ 3‬تحﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ادبﻴات دي‪.‬‬ ‫تخﻠﻴﻘﻲ ﻳا ﻫﻨري ادبﻴات ﻫغﻮ ادبﻲ أثارو تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي ﻟکﻪ شعر‪ ،‬داستان‪ ،‬ډراﻣﻪ‪ ،‬طﻨز‪،‬‬ ‫ادبﻲ !ﻮ!ﻪ‪ ،‬تکﻞ او داس‪ 3‬ﻧﻮر‪ ...‬تحﻘﻴﻘﻲ ادبﻴات د ادبﻲ أثارو د ﻣاﻫﻴت‪ ،‬ﻣﻨشاء‪ ،‬تکاﻣﻞ او‬

‫‪١٨‬‬

‫'رﻧگﻮاﻟﻲ پﻪ باره ک‪75' 3‬ﻧ‪ 3‬تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا تخﻠﻴﻘﻲ ادبﻴات ﻫﻨري ادبﻲ أثار دي‬ ‫او تحﻘﻴﻘﻲ ادبﻴات ددغﻮ آثارو پﻪ باره ک‪ 3‬بحث او '‪75‬ﻧﻪ ده چ‪ 3‬دغﻮ تحﻘﻴﻘﻲ ادبﻴاتﻮ تﻪ‬ ‫ادبپﻮﻫﻨﻪ ﻫﻢ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫ادبﻲ ژاﻧروﻧﻪ‬ ‫ژاﻧر (‪ )genre‬فراﻧسﻮي کﻠﻤﻪ ده چ‪ 3‬د ﻧﻮع ﻳا ډول ﻣعﻨا ﻟري‪ .‬ادبﻲ اثار د شکﻞ او‬ ‫جﻮړ*ت ﻟﻪ پﻠﻮه د ﻳﻮه ﻳا بﻞ ژاﻧر پﻪ ډﻟﻪ ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ .‬پﻪ اروپا ک‪ 3‬پخﻮا دغﻪ ژاﻧروﻧﻪ ﻣﻨﻞ شﻮي‬ ‫وو‪:‬‬ ‫اﻳپﻴک‪ ،‬ﻟﻴرﻳک او ډراﻣاتﻴک‬ ‫اﻳپﻴک حﻤاس‪ 3‬تﻪ واﻳﻲ‪ .‬پﻪ ﻧثر او ﻧظﻢ دواړو ک‪ 3‬راتﻼى شﻲ‪ .‬د اﻳپﻴک ﻳا حﻤاس‪$ 3‬ﻴﻨ‪3‬‬ ‫ﻧاﻣتﻮ ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬دا دي‪ :‬د ﻫﻮﻣر اﻳﻠﻴاد او اودﻳس‪ ،3‬د ﻫﻨد ﻣﻬابﻬارا تﻪ‪ ،‬د فردوسﻲ شاﻫﻨاﻣﻪ‪ ،‬د پ‪+‬تﻮ‬ ‫آدم خان درخاﻧ‪ 9‬او ﻣؤﻣﻦ خان او شﻴرﻳﻨﻮ‪.‬‬ ‫د ﻟﻴرﻳک کﻠﻤﻪ ﻟﻪ ﻻتﻴﻦ 'خﻪ راوتﻠ‪ 3‬ده‪ .‬ﻻﻳر د ﻣﻮسﻴﻘ‪ 9‬ﻳﻮ ډول تارﻳزه اﻟﻪ وه چ‪ 3‬سﻨدرې‬ ‫بﻪ ورسره وﻳﻞ ک‪5‬دې‪ .‬ﻟﻴرﻳک کﻠﻤﻪ د غﻨاﻳﻲ اشعارو ﻟپاره کارول ک‪85‬ي چ‪ 3‬دغﻪ اشعار د‬ ‫تخﻴﻞ‪ ،‬ﻫﻴجان او ترﻧﻢ 'رگﻨدې ﻧ‪ 3+‬ﻟﻪ ‪$‬ان سره ﻟري او د شاعر ‪$‬اﻧگ‪7‬ي احساسات‬ ‫'رگﻨدوي‪ .‬پﻪ اوسﻨﻲ وخت ک‪ 3‬ﻧاول‪ ،‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ‪ ،‬شعر‪ ،‬ادبﻲ !ﻮ!ﻪ او تکﻞ ﻣﻨﻞ شﻮي ادبﻲ‬ ‫ژاﻧروﻧﻪ دي‪ .‬پﻪ اوسﻨﻲ وخت ک‪ 3‬د ژاﻧر اصطﻼح پﻪ پراخ ﻣﻔﻬﻮم استعﻤاﻟ‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ داستان‬ ‫ﻳﻮ ادبﻲ ژاﻧر دى او د داستان ﻫر ډول ﻟکﻪ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ‪ ،‬ﻧاول‪ ،‬طﻨز او تکﻞ ﻫر ﻳﻮ ‪$‬اﻧتﻪ ادبﻲ‬ ‫ژاﻧر دى‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ ﻟﻴرﻳک ک‪ 3‬شعر ژاﻧر دى او بﻴا د شعر ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟکﻪ غزل‪ ،‬ﻗصﻴده‪،‬‬ ‫ﻣثﻨﻮي‪ ،‬رباعﻲ او داس‪ 3‬ﻧﻮر ﻫر ﻳﻮ د شعر ډوﻟﻮﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫پﻪ اﻳپﻴک ﻳا حﻤاسﻪ ک‪ 3‬ﻫﻢ پخﻮا دوه ژاﻧروﻧﻪ ډ‪4‬ر ﻣشﻬﻮر وو‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬تراژﻳدي او کﻤﻴ‪6‬ي‪.‬‬ ‫د ادبپﻮﻫﻨ‪' 3‬اﻧگ‪3‬‬ ‫ادبپﻮﻫﻨﻪ درې 'اﻧگ‪ 3‬ﻟري‪ :‬ادبﻲ تﻴﻮري‪ ،‬ادبﻲ کره کتﻨﻪ او ادبﻲ تارﻳخ‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ادبﻲ تﻴﻮري د ادبﻲ آثارو پر ﻣﻨشاء‪ ،‬ﻣاﻫﻴت‪ ،‬تکاﻣﻞ‪ ،‬ارز*ت او د ارزوﻧ‪ 3‬پر ﻣ‪5‬تﻮد‬ ‫او ﻻرو بحث کﻮي‪ .‬د ادب تﻴﻮري د ادبپﻮﻫﻨ‪ 3‬د ﻧﻮرو 'اﻧگﻮ ﻟپاره اصﻮل او ﻻرې چارې‬ ‫برابروي‪.‬‬ ‫د ﻣثال پﻪ تﻮگﻪ ادبﻲ کره کتﻮﻧکﻰ چ‪ 3‬ﻳﻮ ادبﻲ اثر ارزوي د ارزوﻧ‪ 3‬ﻣعﻴاروﻧﻪ ﻟﻪ ادبﻲ تﻴﻮرۍ‬ ‫'خﻪ ترﻻسﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫د ادبپﻮﻫﻨ‪ 3‬بﻠﻪ 'اﻧگﻪ ادبﻲ کره کتﻨﻪ ده‪ .‬ادبﻲ کره کتﻨﻪ پر ادبﻲ اثارو ﻗضاوت کﻮي د‬ ‫ادبﻲ أثارو *ﻪ او بد‪* ،‬کﻠﻲ او بدرﻧگﻪ اړخﻮﻧﻪ رابرس‪5‬ره کﻮي‪ .‬پﻪ ادبﻲ کره کتﻨﻪ ک‪ 3‬باﻳد ﻟﻪ‬ ‫شخصﻲ ﻣﻴﻨ‪ ،3‬کﻴﻨ‪ ،3‬تﻮﻫﻴﻦ او سپکاوي ﻧﻪ ډډه وشﻲ او ﻟﻪ عﻠﻤﻲ ﻗضاوت او عﻠﻤﻲ ژب‪3‬‬ ‫'خﻪ کار واخﻴستﻞ شﻲ‪.‬‬ ‫د ادبﻲ کره کتﻨ‪ 3‬ﻫدف دادى چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻟﻮستﻮﻧکﻲ سره د ادبﻲ اثر پﻪ ارزوﻧﻪ ک‪ 3‬ﻣرستﻪ وک‪7‬ي‬ ‫او ﻟﻴکﻮﻧکﻲ تﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ وک‪7‬ي چ‪ 3‬د خپﻠ‪ 3‬ﻟﻴکﻨ‪ 3‬ﻧﻴﻤگ‪7‬تﻴاوې او *‪5‬گ‪ 32‬وپ‪5‬ژﻧﻲ‪.‬‬ ‫ادبﻲ کره کتﻨﻪ پﻪ ﻫغﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬ډ‪4‬ره اغ‪5‬زه او گ"ﻪ ﻟري چ‪ 3‬د بﻴان او تخﻠﻴﻖ آزادي وي‪ .‬کﻪ‬ ‫چ‪5‬رې دا ﻧﻪ وي ﻧﻮ ﻫﻠتﻪ ادبﻲ کره کتﻨﻪ د اختﻨاق او ساﻧسﻮر د وسﻴﻠ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ استعﻤاﻟ‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ادبپﻮﻫﻨ‪ 3‬بﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ 'اﻧگﻪ ادبﻲ تارﻳخ دى چ‪ 3‬د ادب تارﻳخ او د ادبﻴاتﻮ تارﻳخ ﻫﻢ ورتﻪ‬ ‫واﻳﻲ‪ .‬د ادب تارﻳخ ﻫغﻪ پﻮﻫﻨﻪ ده چ‪ 3‬د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ د پﻴداﻳ‪+‬ت او ودې جرﻳان ﻟﻪ تارﻳخﻲ‬ ‫شراﻳطﻮ سره د ارتباط پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪75' 3‬ي‪ .‬ﻟکﻪ د اﻧسان ژوﻧد چ‪' 3‬ﻮﻣره پﻪ ادب ک‪$ 3‬ﻠ‪5‬دﻟﻰ‪،‬‬ ‫رابرس‪5‬ره کﻮي ﻳ‪ .3‬ادبﻲ تذکره ﻟﻪ ادبﻲ تارﻳخ سره تﻮپﻴر ﻟري‪ .‬پﻪ ادبﻲ تذکره ک‪ 3‬د ﻟﻴکﻮال او‬ ‫شاعر پ‪5‬ژﻧدگﻠﻮي (بﻴﻮگرافﻲ) را‪$‬ﻲ او پﻪ ادبﻲ تارﻳخ ک‪ 3‬ادبﻲ جرﻳان او تحﻮل '‪75‬ل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ادب دغﻪ ﻳاد شﻮي ډوﻟﻮﻧﻪ پﻪ شﻠﻤﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬تﻪ راﻧﻨﻮتﻞ او وپاﻟﻞ شﻮل‪$ ،‬کﻪ‬ ‫چ‪ 3‬شﻠﻤﻪ پ‪75‬ۍ د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ د پرﻣختگ او پراختﻴا پ‪75‬ۍ ده‪ .‬پﻪ ﻫﻤدې پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ‬ ‫ﻫﻨري ﻧثر راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮ‪ .‬پﻪ ﻫﻤدې پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ﻧاوﻟﻮﻧﻪ‪ ،‬ډراﻣ‪ ،3‬ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ ،3‬ادبﻲ !ﻮ!‪،3‬‬ ‫سﻔرﻧاﻣ‪ ،3‬راپﻮرتاژوﻧﻪ‪$ ،‬ان پ‪5‬ژﻧدﻧ‪ ،3‬تکﻠﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ادبﻲ ژاﻧروﻧﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮل‪.‬‬ ‫پﻪ ﻫﻤدې پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پ‪+‬تﻮ أثار د چاپ غ‪85‬ې تﻪ وﻟﻮ‪4‬ده‪ .‬پ‪+‬تﻮ د راډﻳﻮ پﻪ 'پﻮ ک‪ 3‬خﻮره‬

‫‪٢٠‬‬

‫شﻮه‪ .‬پ‪+‬تﻮ د سﻴﻨﻤا پﻪ پرده پﻠ‪ 3‬شﻮه‪ .‬پ‪+‬تﻮ د تﻠﻮﻳزﻳﻮن او کﻤپﻴﻮ!ر پﻪ سکرﻳﻦ راغﻠﻪ‪.‬‬ ‫پﻪ دې پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پ‪+‬تﻮ تﻪ !ﻮل اﻣکاﻧات برابر شﻮل چ‪ 3‬د عصر غﻮ*تﻨﻪ او د وخت‬ ‫ضرورت و‪ .‬د دغﻮ اﻣکاﻧاتﻮ تر 'ﻨگﻪ دا اړتﻴا ﻫﻢ پﻴدا شﻮه چ‪ 3‬پ‪+‬تاﻧﻪ ﻟﻴکﻮال ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ غﻮ*تﻨﻮ‬ ‫سره سﻢ ﻟﻴکﻨ‪ 3‬وک‪7‬ي او ﻧ‪7‬ﻳﻮال ﻣعﻴار پﻪ ﻧظر ک‪ 3‬وﻟري‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ پﻪ رواﻧﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬د ﻟﻴک او ﻟﻴکﻮاﻟ‪ 9‬ﻻر*ﻮدوﻧﻪ ﻫﻢ وﻟﻴکﻞ شﻮل او د‬ ‫ﻟﻴکﻮاﻟ‪ ،9‬اﻣﻼ او اﻧشا ﻟﻮستﻮﻧﻪ پﻪ درسﻲ کتابﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻫﻢ شاﻣﻞ شﻮل‪.‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫ادب ﻳﻮ ژبﻨﻰ ﻫﻨر دى چ‪ 3‬واﻗعﻴتﻮﻧﻪ پﻪ اﻧ‪%‬ﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬وړاﻧدې کﻮي‪ .‬ادب دوې ﻣﻬﻤ‪3‬‬ ‫برخ‪ 3‬ﻟري چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻳ‪ 3‬تخﻠﻴﻘﻲ ادبﻴات او بﻠﻪ ﻳ‪ 3‬تحﻘﻴﻘﻲ ادبﻴات دي‪ .‬تخﻠﻴﻘﻲ‬ ‫ادبﻴات ادبﻲ آثارو تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي ﻟکﻪ شعر‪ ،‬داستان‪ ،‬ډراﻣﻪ او ﻧﻮر‪ ...‬تحﻘﻴﻘﻲ ادبﻴات‬ ‫د ادبﻲ آثارو د ﻣاﻫﻴت ﻣﻨشاء‪ ،‬تکاﻣﻞ او 'رﻧگﻮاﻟﻲ پﻪ باره ک‪75' 3‬ﻧ‪ 3‬کﻮي پﻪ بﻠﻪ‬ ‫وﻳﻨا تخﻠﻴﻘﻲ ادبﻴات ﻫﻨري ادبﻲ آثار دي او تحﻘﻴﻘﻲ ادبﻴات د دغﻮ آثارو پﻪ باره ک‪3‬‬ ‫بحث او '‪75‬ﻧﻪ کﻮي‪ .‬تحﻘﻴﻘﻲ ادبﻴاتﻮ تﻪ ادبپﻮﻫﻨﻪ ﻫﻢ واﻳﻲ‪ .‬ادبپﻮﻫﻨﻪ درې 'اﻧگ‪3‬‬ ‫ﻟري‪ :‬ادبﻲ تﻴﻮري‪ ،‬ادبﻲ کره کتﻨﻪ او ادبﻲ تارﻳخ‪.‬‬ ‫ادبﻲ تﻴﻮري د ادبﻲ آثارو پر ﻣﻨشاء‪ ،‬ﻣاﻫﻴت‪ ،‬تکاﻣﻞ‪ ،‬ارز*ت او د ارزﻳاب‪ 9‬پر ﻣ‪5‬تﻮد‬ ‫بحث کﻮي‪ .‬ادبﻲ کره کتﻨﻪ پر ادبﻲ آثارو ﻗضاوت کﻮي‪ .‬د ﻳﻮ اثر *‪ 3‬او بدې خﻮاوې‬ ‫رابرس‪5‬ره کﻮي او ﻟﻴکﻮال تﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫د ادب تارﻳخ ﻫغﻪ پﻮﻫﻨﻪ ده چ‪ 3‬د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ د پﻴداﻳ‪+‬ت او ودې جرﻳان ﻟﻪ تارﻳخﻲ‬ ‫شراﻳطﻮ سره د ارتباط پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪75' 3‬ي‪ .‬دا درې واړه 'اﻧگ‪ 3‬ﻳﻮه ﻟﻪ بﻠ‪ 3‬سره ارتباط‬ ‫ﻟري او ﻳﻮ د بﻞ ﻣرستﻨدوى دي‪.‬‬

‫‪٢١‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ دې ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫_ د ادب کﻠﻤﻪ ﻟﻪ 'ﻪ شﻲ ﻧﻪ راوتﻠ‪ 3‬ده؟‬ ‫_ ادب پﻪ 'ﻮ برخﻮ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫_ ادبپﻮﻫﻨﻪ کﻮﻣ‪' 3‬اﻧگ‪ 3‬ﻟري؟‬ ‫_ ادبﻲ تارﻳخ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫_ ژاﻧر‪ ،‬اﻳپﻴک او ﻟﻴرﻳک کﻠﻤ‪' 3‬ﻪ شﻲ تﻪ استعﻤاﻟ‪85‬ي؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫغﻮ ادبﻲ ژاﻧروﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ چ‪ 3‬دوى ﻳ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧﻲ؟‬ ‫‪' _٣‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ کره کتﻨﻪ خبرې وک‪7‬ي چ‪ 3‬کره کتﻨﻪ 'ﻪ گ"‪3‬‬ ‫ﻟري؟‬ ‫‪ _٤‬تاس‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬کﻮم اوسﻨﻲ ﻟﻴکﻮال پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻞ راتﻠﻮﻧکﻲ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف وﻟﻴکﻲ او پﻪ وار سره دې‬ ‫پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي؟‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې ﻟغتﻮﻧﻪ ﻣعﻨا او پﻪ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫(فضﻴﻠت‪ ،‬رﻳاضت‪ ،‬تﻬذﻳب‪ ،‬ﻣﻨشاء‪ ،‬ﻣاﻫﻴت‪ ،‬تکاﻣﻞ‪ ،‬اختﻨاق‪ ،‬ساﻧسﻮر‪ ،‬تحﻮل)‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣتﻦ پﻪ ﻣﻮضﻮعاتﻮ ک‪$ 3‬اﻧتﻪ ﻳﻮه ﻣﻮضﻮع و!اکﻲ او پﻪ اړه دې ﻟس‬ ‫کر*‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪ ،‬پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬دې وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫خﻮشحال خان خ"ک‬

‫د پ‪+‬تﻮ ادب ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دوره پﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ شاعراﻧﻮ *کﻠ‪ 3‬ده چ‪ 3‬ﻫر ﻳﻮ ﻳ‪$ 3‬اﻧتﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ى‬ ‫‪$‬اى او آثار ﻟري‪ .‬ﻳﻮ ﻟﻪ دغﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ 'خﻪ خﻮشحال خان خ"ک دى چ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ادب‬ ‫پرې وﻳاړي‪ .‬دغﻪ د تﻮرې او ﻗﻠﻢ خاوﻧد پ‪+‬تﻮ ادب تﻪ ډ‪4‬ر ارز*تﻤﻦ کتابﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻴراث پرې‬ ‫اﻳ‪+‬ﻲ دي‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان خ"ک د پ‪+‬تﻮ ادب سرﻻرى دى چ‪ 3‬د حﻤاسﻲ سبک پﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ‬ ‫ک‪5‬دو ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ر ﻻروﻳان پﻪ ‪$‬ان پس‪ 3‬روان ک‪7‬ي‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬بﻪ د ده د ژوﻧد او ادب‬ ‫پر ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ اړخﻮﻧﻮ پﻮه شئ‪.‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬د خﻮشحال خان خ"ک پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟‬ ‫_ خﻮشحال خان خ"ک پ‪+‬تﻮ ادب تﻪ 'ﻪ ورک‪7‬ي دي؟‬ ‫_ وﻟ‪ 3‬خﻮشحال د ﻫﻨد د حکﻤراﻧ‪ 3‬ﻣغﻠﻲ کﻮرﻧ‪ 9‬پر ضد جﻨگ‪5‬ده؟‬

‫‪٢٣‬‬

‫خﻮشحال خان خ"ک د ﻫﻨد د ﻣغﻠﻲ پاچا ﻧﻮر اﻟدﻳﻦ جﻬاﻧگﻴر پﻪ وخت ک‪ 3‬پﻪ (‪١٠٢٢‬ﻫـ‬ ‫ق)‪١٦١٣( ،‬م) د پ‪+5‬ﻮر پﻪ اکﻮړه ک‪ 3‬وز‪484‬د‪.‬‬ ‫پﻼر ﻳ‪ 3‬شﻬباز خان‪ ،‬ﻧﻴکﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳحﻴﻰ خان او غﻮر ﻧﻴکﻪ ﻳ‪ 3‬ﻣﻠک اکﻮړى و‪ .‬خﻮشحال‬ ‫خان پﻪ خپﻠﻪ ﻳﻮه ﻗصﻴده ک‪ 3‬خپﻠﻪ پ‪5‬ژﻧدگﻠﻮي پﻪ دې ډول کﻮي‪:‬‬ ‫زه خــﻮشــحــال د شــﻬــبــاز خـــان ﻳﻢ‬ ‫شــﻬــبــاز خــــان د ﻳــحــﻴــﻰ خــــان و‬ ‫ﻳـــحـــﻴـــﻰ خـــــــان د اکــــــــــﻮړي و‬ ‫د اکـــــبـــــر بــــــادشــــــاه پـــــﻪ دور‬

‫چــــ‪ 3‬تـــــــﻮرزن ﻳــــﻢ کـــــان پــــﻪ کـــان‬ ‫چــــ‪ 3‬بــــﻞ ﻧــــﻪ و ﻫـــســـ‪$ 3‬ــــﻮان‬ ‫چـــــ‪ 3‬پـــــﻪ تــــــــﻮره شـــــﻮ ســﻠــطــان‬ ‫شــــﻮ د خـــپـــﻞ وﻟـــــس ســـتـــر خـــان‬

‫د ﻫــجــرت زر دوه وﻳــشــت ســﻦ و‬ ‫چـــــ‪ 3‬زه راغـــــﻠـــــﻢ پـــــﻪ جـــﻬـــان‬ ‫د خﻮشحال خان ﻣشر ﻧﻴکﻪ ﻣﻠک اکﻮړى د ﻫﻨد د ﻣغﻠﻲ پاچا جﻼل اﻟدﻳﻦ اکبر ﻟﻪ خﻮا د‬ ‫خ"کﻮ د ﻣشر پﻪ تﻮگﻪ و!اکﻞ شﻮ‪ .‬اکبر پاچا ﻣﻠک اکﻮړي تﻪ ﻟﻪ خﻴر اباد 'خﻪ تر ﻧﻮ*اره پﻮرې‬ ‫سﻴﻤﻪ پﻪ جاگﻴر ک‪ 3‬ورک‪7‬ه‪ .‬د سرک ساتﻞ او پﻪ پاچاﻫﻲ ﻻره باﻧدې د 'اروﻳﻮ د تگ راتگ‬ ‫د ﻣحصﻮل !ﻮﻟﻮﻟﻮ اﻣتﻴاز ﻫﻢ ده تﻪ ورک‪7‬ل شﻮ‪.‬‬ ‫د خﻮشحال خان ژوﻧد ﻟﻪ ﻣاشﻮﻣتﻮب 'خﻪ تر سپﻴﻦ ږﻳرتﻮبﻪ پﻮرې ﻟﻪ حﻮادثﻮ ډک دى‪.‬‬ ‫دى شپ‪ 8‬کﻠﻦ و چ‪ 3‬پﻪ ﻟﻨ‪6‬ي سﻴﻨد ک‪ 3‬ډوب شﻮ‪ ،‬خﻮ د کﻠﻲ د ﻳﻮې *‪ 3%‬پﻪ واسطﻪ وژغﻮرل‬ ‫شﻮ‪.‬‬ ‫پﻪ اتﻪ کﻠﻨ‪ 9‬ک‪ 3‬پرې ﻟﻪ 'پرې 'خﻪ ﻳﻮ کا‪1‬ﻰ راوﻟﻮﻳد او سر ﻳ‪ 3‬داس‪! 3‬پﻲ شﻮ چ‪ 3‬ﻳﻮه اوﻧ‪9‬‬ ‫ﻟﻪ ﻣرگ سره ﻻس و گر‪4‬ﻮان و‪ ،‬خﻮ وروستﻪ ورو‪ ،‬ورو پﻪ رغ‪5‬دو شﻮ‪.‬‬ ‫د واده پﻪ شپﻪ سخت‪ 3‬تب‪ 3‬ﻧﻴﻮﻟﻰ و او د کﻮرﻧ‪ 9‬غ‪7‬و پﻪ ب‪7‬ستﻨﻮ ک‪ 3‬داس‪ 3‬پ＀ ک‪7‬ى و چ‪3‬‬ ‫د ساه اﻳستﻠﻮ تﻮان ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ و‪ .‬خﻮشحال خان د پﻼر ﻟﻪ ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬وروستﻪ د خپﻞ ﻗﻮم ﻣشر و!اکﻞ‬ ‫شﻮ‪ .‬دغﻪ وخت د ﻫﻨد پاچا شاه جﻬان و او ﻟﻪ خﻮشحال خان سره ﻳ‪ 3‬اړﻳک‪ 3* 3‬وې‪ ،‬خﻮ‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬اورﻧگزﻳب خپﻞ وروﻧﻪ ﻣ‪7‬ه ک‪7‬ل او خپﻞ پﻼر شاه جﻬان ﻳ‪ 3‬بﻨدي ک‪ ،7‬ﻧﻮ خﻮشحال‬

‫‪٢٤‬‬

‫خان ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ (‪١٠٧٤‬ﻫـ ق)‪١٦٦٤( ،‬م) ک‪ 3‬وﻧﻴﻮ‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان دوه ﻧﻴﻢ کاﻟﻪ پﻪ ډﻳﻠﻲ او د جﻴپﻮر د رﻳاست د رﻧتبﻮر پﻪ زﻧدان ک‪ 3‬ت‪5‬ر ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫بﻴا اگرې تﻪ وﻟ‪85‬ل شﻮ‪ .‬د 'ﻠﻮرو کاﻟﻮ بﻨد او ﻧظر بﻨدۍ 'خﻪ وروستﻪ آزاد شﻮ‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان چ‪ 3‬کﻠﻪ خپﻞ وطﻦ تﻪ راستﻮن شﻮ‪ ،‬ﻧﻮ د ﻫﻮډ ﻧﻴﻮﻟﻮ پﻪ تکﻞ ک‪ 3‬و‪.‬‬ ‫خﻮشحال پﻪ خپﻞ ﻳﻮ شعر ک‪ 3‬دغﻪ حاﻟت پﻪ دې ډول 'رگﻨدوي‪:‬‬ ‫پـــس ﻟـــﻪ بـــﻨـــده دى دا عــزم د خــﻮشــحــال د خـــاطـــر جــزم‬ ‫ﻳــــا ﻧـــﻴـــﻮﻟـــﻰ ﻣــــخ ﻣـــکـــ‪ 3‬تــﻪ ﻳـــــــا ﻣــــغــــﻠــــﻮ ســـــــــره رزم‬ ‫خﻮشحال خان د پ‪+‬تﻨﻮ د اﻣپراتﻮرۍ د بﻴا جﻮړوﻧ‪ 3‬او افغاﻧﻲ دوﻟت د جﻮړ*ت ﻟپاره تﻮره‬ ‫تر ﻣﻼ ک‪7‬ه او وﻳ‪ 3‬وﻳﻞ‪:‬‬ ‫د افـــــــغـــــــان پـــــــﻪ ﻧـــــﻨـــــگ ﻣـــــــ‪ 3‬وتـــــــ‪7‬ﻟـــــــﻪ تـــــــﻮره‬ ‫ﻧـــﻨـــگـــﻴـــاﻟـــﻰ د زﻣـــــاﻧـــــ‪ 3‬خــــﻮشــــحــــال خــــ"ــــک ﻳــﻢ‬ ‫خﻮشحال خان ﻟﻪ ﻣغﻠﻮ سره ډ‪4‬ر جﻨگﻮﻧﻪ وک‪7‬ل‪ .‬پﻪ ډ‪4‬رو جﻨگﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻣغﻠﻮ تﻪ ﻣاتﻪ‬ ‫ورک‪7‬ه‪ ،‬تر دې چ‪ 3‬د ﻫﻨد ﻣغﻠﻲ پاچا اورﻧگزﻳب پخپﻠﻪ ﻻﻫﻮر تﻪ راغﻰ او پﻪ حسﻦ ابدال ک‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬دوې ﻣﻴاشت‪ 3‬ت‪5‬رې ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫اﻳﻤﻞ خان ﻣﻮﻣﻨد او درﻳا خان اپرﻳدی ﻫغﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ پ‪+‬تاﻧﻪ وو چ‪ 3‬پخﻮا ﻳ‪ 3‬د ﻣغﻮﻟﻮ د‬ ‫حکﻮﻣت د ظﻠﻢ او زﻳاتﻲ پﻪ وړاﻧدې د خپﻠﻮاک‪ 9‬بﻴرغ پﻮرتﻪ ک‪7‬ى او پ‪+‬تاﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د أزادۍ جﻨگ‬ ‫تﻪ تﻴار ک‪7‬ي وو‪ .‬بﻴا ﻧﻮ خﻮشحال خان خ"ک ﻫﻢ ددغﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻣشراﻧﻮ تر 'ﻨگ ودر‪4‬د او د‬ ‫ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻳ‪ 3‬د ستر جﻨگ ﻣﻴدان تﻪ وروداﻧگﻞ‪.‬‬ ‫د خﻮشحال خان د عﻤر وروستﻲ 'ﻮ کاﻟﻪ د سختﻮ غﻤﻮﻧﻮ‪ ،‬ﻣصﻴبتﻮﻧﻮ او ستﻮﻧزو ﻧﻪ ډک‬ ‫کﻠﻮﻧﻪ وو‪ .‬د خﻮشحال خان ﻳﻮ زوى بﻬرام خان ﻟﻪ ﻣغﻠﻮ سره ﻣﻠگرى شﻮ او ﻫ(ﻪ ﻳ‪ 3‬کﻮﻟﻪ چ‪3‬‬ ‫خﻮشحال خان وﻧﻴسﻲ او ﻣغﻠﻮ تﻪ ﻳ‪ 3‬وسپاري‪.‬‬ ‫بﻬرام خان ﻟﻪ اورﻧگ زﻳب 'خﻪ زده ک‪7‬ي وو چ‪ 3‬س‪7‬ى کﻮﻻى شﻲ خپﻞ پﻼر زﻧداﻧﻲ‬ ‫ک‪7‬ي او خپﻞ وروﻧﻪ ووژﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ده ﻫﻢ د خپﻞ پﻼر د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻫ(ﻪ وک‪7‬ه‪ ،‬خﻮ برﻳاﻟﻰ ﻧﻪ شﻮ او‬ ‫خﻮشحال خان ﻫﻢ خپﻞ ﻫﻮډ پرې ﻧ‪+‬ﻮد‪ .‬خﻮشحال خان د ژوﻧد پﻪ وروستﻴﻮ ور‪$‬ﻮ ک‪3‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫اپرﻳدو تﻪ ﻻړ او پﻪ ډﻣبره ﻧﻮﻣ‪$ 3‬اى ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻨاه واخﻴستﻪ‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان ﻟﻪ ډ‪4‬رو ک‪7‬اووﻧﻮ وروستﻪ پﻪ ‪١١٠٠‬ﻫـ ق ‪١٦٨٩‬م ﻟﻪ دې ﻧ‪7‬ۍ 'خﻪ‬ ‫سترگ‪ 3‬پ"‪ 3‬ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫د خـــﻮشـــحـــال ﻗـــــدر کــــﻪ اوس پــــﻪ ﻫــﻴــچــا ﻧشتﻪ‬ ‫پــــس ﻟــــﻪ ﻣــــرگــــﻪ بــــﻪ ﻳــــ‪ 3‬ﻳــــــاد کــــا ډ‪4‬ــــــر عــاﻟــﻢ‬ ‫خﻮشحال خان پﻪ عﻘﻴده سﻨﻲ ﻣسﻠﻤان او پﻪ اﻫﻞ سﻨت واﻟجﻤاعت ک‪ 3‬حﻨﻔﻲ و‪ .‬د اﻫﻞ‬ ‫بﻴتﻮ سره ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ره ﻣﻴﻨﻪ وه‪ .‬د ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬او روژې ډ‪4‬ر پابﻨد و او د سخاوت خﻮ ﻳ‪ 3‬دا حال و چ‪3‬‬ ‫د خاﻧ‪ 9‬او سردارۍ سره صاحب ﻧصاب شﻮى ﻧﻪ و‪ .‬وضعﻪ ﻳ‪ 3‬فﻘﻴراﻧﻪ وه‪ ،‬ډ‪4‬ر ر*تﻴﻨﻰ او د‬ ‫ر*تﻴا وﻳﻠﻮ پابﻨد و‪.‬‬ ‫د ارادې ډ‪4‬ر کﻠک‪ ،‬ډ‪4‬ر تﻮرزن‪ ،‬شجاع او خﻮد اره س‪7‬ى و‪ .‬ﻫﻤ‪5‬شﻪ د احسان تابع و پﻪ‬ ‫د*ﻤﻨ‪ 9‬ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ د احسان حﻖ ﻧﻪ ﻫ‪5‬روﻟﻮ‪ .‬طبﻴعت ﻳ‪ 3‬ت‪5‬ز و‪ .‬د !ﻮپک‪ ،‬غشﻲ او باز ﻫر‬ ‫ﻗسﻢ *کار بﻪ ﻳ‪ 3‬کﻮﻟﻮ‪ .‬بازوﻧﻪ او اسﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ر ساتﻞ‪ .‬پﻪ کتاب‪ ،‬سرود او *اﻳست ﻣﻴﻦ و‪،‬‬ ‫دغﻪ شﻮﻗﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬تر اخري عﻤره ساتﻠﻲ وو‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان خ"ک پﻪ ﻧظﻢ او ﻧثر ک‪ 3‬ډ‪4‬ر کتابﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ‪ .‬تر ده دﻣخﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪3‬‬ ‫ﻣسجع ﻧثر دود و‪ .‬خﻮشحال خان خ"ک پ‪+‬تﻮ ﻧثر ب‪5‬رتﻪ ساده او روان ک‪ .7‬دستارﻧاﻣﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ‬ ‫ساده او روان ﻧثر وﻟﻴکﻠﻪ چ‪ 3‬پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬د ده تر !ﻮﻟﻮ غﻮره کتاب دى‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان خ"ک دستارﻧاﻣﻪ پﻪ زﻧدان ک‪ 3‬وﻟﻴکﻠﻪ او پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د ﻣشرتابﻪ ﻟپاره‬ ‫شﻞ ﻫﻨروﻧﻪ او شﻞ خصﻠتﻮﻧﻪ و!اکﻞ‪ .‬خﻮشحال خان خ"ک د پ‪+‬تﻮ پﻪ اﻟﻔبا ک‪ 3‬ﻫﻢ زﻳاتﻮﻧ‪3‬‬ ‫وک‪7‬ې‪ .‬خﻮشحال خان خ"ک پﻪ شﻞ کﻠﻨ‪ 9‬ک‪ 3‬د شعر وﻳﻞ پﻴﻞ ک‪7‬ل او پ‪+‬تﻮ شعر ﻳ‪ 3‬ﻟﻮړو‬ ‫پﻮړﻳﻮ تﻪ ورساوه‪ .‬د خﻮشحال خان خ"ک د شعر ﻣﻮضﻮعات رﻧگارﻧگ دي‪ ،‬خﻮ د رزم او‬ ‫بزم برخﻪ ﻳ‪ 3‬درﻧﻪ ده‪ .‬د خان وطﻨﻲ او ﻣﻠﻲ کﻼم د ﻫغﻪ د ادبﻲ آثارو ﻳﻮه اﻣتﻴازي او ﻣﻬﻤﻪ‬ ‫برخﻪ ده‪ .‬د خﻮشحال خان دا د آزادۍ ﻟﻪ وﻟﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډک اشعار کﻪ ﻳﻮ خﻮا د وطﻦ سره د ده‬ ‫ﻣﻴﻨﻪ 'رگﻨدوي‪ ،‬ﻧﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه د پ‪+‬تﻨﻮ او ﻣغﻠﻮ د سﻴاسﻲ کشﻤکش د تارﻳخ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ 'پرکﻰ‬ ‫دى‪ .‬د خان ﻣﻠﻲ شاعري ﻟﻪ خپﻞ ﻗام سره د ﻣﻴﻨ‪ ،3‬کﻠک ﻫﻮډ‪ ،‬أزادۍ‪ ،‬ﻣ‪75‬اﻧ‪ 3‬او اصﻼحﻲ‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﻻر*ﻮوﻧﻮ ﻧﻪ ډکﻪ ده‪ .‬د ﻫﻤدې ﻣﻴﻨ‪ 3‬ﻟﻪ کبﻠﻪ پﻪ خپﻞ ﻗام سخت اﻧتﻘادوﻧﻪ کﻮي او د پ‪+‬تﻨﻮ د‬ ‫*ﻮ صﻔتﻮﻧﻮ سره د ﻫغﻮى د کردار ﻧﻴﻤ‪7/‬ې خﻮاوې ﻫﻢ بﻴاﻧﻮي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ د خپﻞ وﻟس او !ﻮﻟﻨ‪ 3‬ژوره ﻣطاﻟعﻪ درﻟﻮده او د !ﻮﻟﻮ اړخﻮﻧﻮ 'خﻪ *ﻪ خبر و‪ .‬دا ﻫر‬ ‫'ﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ خپﻞ شعر ک‪ 3‬اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي او د دوى د اصﻼح کﻮ*) ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ى دى‪ .‬د ده پﻪ شاعرۍ‬ ‫ک‪ 3‬د جذباتﻮ ډ‪4‬ر زور‪ ،‬ﻫﻴجان او تﻮپان ﻫﻢ پﻪ ډ‪4‬ر اخﻼص او صداﻗت سره *کاري‪.‬‬ ‫د خﻮشحال پﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬د ده زاﻣﻦ او ﻟﻤسﻴان ﻫﻢ شاعران وو‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د ده زاﻣﻦ اشرف‬ ‫خان ﻫجري‪ ،‬عبداﻟﻘادر خان خ"ک‪ ،‬صدر خان‪ ،‬ﻟﻮر ﻳ‪ 3‬حﻠﻴﻤﻪ خ"کﻪ‪ ،‬ﻟﻤسﻴان ﻳ‪ 3‬افضﻞ‬ ‫خان خ"ک او کاظﻢ خان شﻴدا ﻫﻢ د دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ خاوﻧدان دي‪ .‬خﻮشحال خان خ"ک پﻪ ﻧظﻢ‬ ‫او ﻧثر ک‪ 3‬زﻳات کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻣﻬﻢ ﻳ‪ 3‬دادي‪:‬‬ ‫د ﻧظﻢ برخﻪ‬ ‫‪ _١‬دﻳﻮان‪ :‬د خﻮشحال خان خ"ک د شعروﻧﻮ شﻤ‪5‬ر ﻟﻪ 'ﻠﻮ‪+4‬تﻮ زرو بﻴتﻮﻧﻮ اوړي‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان خ"ک پﻪ پ‪+‬تﻮ او فارسﻲ دواړو ژبﻮ ک‪ 3‬شعروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي‪ .‬فارسﻲ شعروﻧﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ دﻳﻮان ک‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬بازﻧاﻣﻪ‪ :‬ﻳﻮ ﻣﻨظﻮم اثر دى چ‪ 3‬د بازوﻧﻮ د ډوﻟﻮﻧﻮ‪ ،‬د ﻫغﻮى د ﻣرضﻮﻧﻮ د عﻼج او د‬ ‫بازوﻧﻮ د *کار پﻪ ﻫکﻠﻪ پک‪ 3‬ﻣعﻠﻮﻣات راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬ﻫداﻳﻪ‪ :‬د فﻘﻬ‪ 3‬د ﻣشﻬﻮر کتاب پ‪+‬تﻮ ژباړه ده‪.‬‬ ‫‪ _٤‬أئﻴﻨﻪ‪ :‬د فﻘﻬ‪ 3‬پﻪ برخﻪ ک‪ 3‬دى او ﻟﻪ عربﻲ ژب‪' 3‬خﻪ ژباړل شﻮى دى‪.‬‬ ‫‪ _٥‬فضﻞ ﻧاﻣﻪ‪ :‬فﻘﻬﻲ ﻣﻮضﻮعات او ﻧﻮر اسﻼﻣﻲ ﻣساﻳﻞ پک‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫‪ _٦‬سﻮات ﻧاﻣﻪ‪ :‬سﻮات تﻪ د خﻮشحال خان د تگ خاطرات او د سﻮات جغرافﻴاﻳﻲ‬ ‫حاﻻت پک‪ 3‬بﻴان شﻮي دي‪.‬‬ ‫‪ _٧‬طب ﻧاﻣﻪ‪ :‬طبﻲ ﻣﻮضﻮعات پک‪75' 3‬ل شﻮي دي‪.‬‬ ‫‪ _٨‬فرخﻨاﻣﻪ‪ :‬د تﻮرې او ﻗﻠﻢ ﻣﻨاظره پک‪ 3‬راغﻠ‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫‪ _٩‬فراﻗﻨاﻣﻪ‪ :‬د خﻮشحال د بﻨد د ور‪$‬ﻮ حاﻻت پک‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪.‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫د ﻧثر برخﻪ‬ ‫‪ _١‬دستار ﻧاﻣﻪ‪ :‬خﻮشحال خان خ"ک پﻪ دې کتاب ک‪ 3‬د دستار د س‪7‬ي ﻟپاره شﻞ ﻫﻨروﻧﻪ‬ ‫او شﻞ خصﻠتﻮﻧﻪ بﻴان ک‪7‬ي دي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬بﻴاض‪ :‬پﻪ دې کتاب ک‪ 3‬د خﻮشحال خان خ"ک ژوﻧد ﻟﻴک‪ ،‬د ده د کﻮرﻧ‪ 9‬احﻮال‬ ‫او د ده تارﻳخﻲ کارﻧاﻣ‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ بﻴاض 'خﻪ د خﻮشحال خان خ"ک د ﻧثر ﻧﻤﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫(پﻪ اخﻴر د جﻤادي اﻟثاﻧﻲ د تﻴرا ﻧﻪ راروان شﻮم‪ .‬راز عﻠﻲ‪ ،‬حسﻦ عﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻮسﻰ و غﻴره‬ ‫*ﻪ‪* ،‬ﻪ سﻮاره بدرﻗﻪ راسره وو‪.‬‬ ‫پﻪ بازار راغﻠﻢ‪ .‬ﻫﻮر تﻪ اﻳﻤﻞ خان پﻪ ﻣخﻪ راغﻰ‪ ،‬سره ک‪5‬ﻨاستﻮ‪ .‬دى تﻴرا تﻪ راتﻪ‪ ،‬وې چ‪3‬‬ ‫راسره جار و‪$‬ﻪ‪ ،‬ﻣا وې چ‪ 3‬کﻪ زه پﻮﻫ‪5‬داى چ‪ 3‬تﻪ بﻪ راﻳش‪ 3‬زه بﻪ ستا وراتﻠﻮ تﻪ ﻣعطﻞ وم‪.‬‬ ‫اﻣا اوس روان ﻳﻢ‪.‬‬ ‫افرﻳدﻳﻮ ستﻨﻮﻟﻢ‪ ،‬ستﻮن ﻧﻪ شﻮم‪ .‬اوس جارو‪$‬ﻢ 'ﻪ خﻮ عﻴب غﻮﻧدې شﻲ‪ .‬ﻳﻮ 'ﻮ خبرې‬ ‫ﻣﻮ سره وک‪7‬ې‪،‬روان شﻮم‪ ،‬افرﻳدي ﻣ‪ 3‬سره رخصت ک‪7‬ل‪ .‬سرو پاى بﻬا ﻣ‪ 3‬ﻫر کدام تﻪ‬ ‫ورک‪7‬ه‪ ،‬د '(ﻮبﻲ پﻪ ﻻر اﻳﻤﻞ خان سره ډک‪ 3‬ﻟره راغﻠﻢ‪ ،‬شپﻪ ﻣ‪ 3‬ﻫﻮرتﻪ ت‪5‬ره ک‪7‬ه‪ .‬سبا ب‪75‬ۍ‬ ‫راغﻠﻪ‪ ،‬پﻮرې شﻮو‪ ،‬ورو‪ ،‬ورو ﻣﻮﻣﻨدو ک‪ 3‬تﻠﻮ‪.‬‬ ‫واړو *ﻪ پ‪+‬تﻮﻧﻮﻟﻲ کﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫر ‪$‬اى بﻪ پﻪ *ﻪ روش راغﻠﻪ‪ .‬ضﻴافت و غﻴره بﻪ ﻳ‪* 3‬ﻪ وک‪7‬و‪.‬‬ ‫‪$‬اى پﻪ ‪$‬اى راسره وو‪ .‬تر خپﻞ حدود ﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ت‪5‬روﻟﻮ‪ ،‬ﻣﻬﻤﻨد *ﻪ عاﻟﻢ وﻟﻴد شﻪ‪).‬‬ ‫د خﻮشحال خان خ"ک د کﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫پﻪ کاتﻪ‪ ،‬کاتﻪ ﻣ‪ 3‬سترگ‪ 3‬پﻪ خاتﻪ شﻲ‬ ‫تﻪ خﻮ اوس ﻟﻪ ﻣا ﻧﻪ ﻻړې ﻣــرور شﻮې‬ ‫گــﻮره تا رابــاﻧــدې کﻮﻣ‪ 3‬کــﻮډې وک‪7‬ې‬ ‫چــ‪ 3‬دﻳـــدن د ﻣــﻴــﻦ وکــ‪7‬ﻣــﻪ تـــازه شﻢ‬ ‫د *ﻪ ﻳار ب‪5‬ﻠتﻮن د ستﻮﻧﻲ پر‪4‬کﻮل دي‬

‫چــ‪ 3‬خبر دې د راتــﻠــﻮ رابــاﻧــدې وشﻲ‬ ‫دا زﻣا ﻳاري دې ﻫﻢ گﻮﻧدې پﻪ زړه شﻲ‬ ‫کﻪ پﻪ پ‪+‬ﻮ در‪$‬ﻨ‪ 3‬دروﻣﻢ زړه ﻣ‪ 3‬ﻧشﻲ‬ ‫ﻟکﻪ ک‪+‬ت چ‪ 3‬پﻪ بــاران سره اوبﻪ شﻲ‬ ‫پﻪ ﻳــرغ بﻪ ستﻮﻧﻰ چ‪5‬رې پر‪4‬کاوه شﻲ‬

‫‪٢٨‬‬

‫پﻪ ارﻣان د ﻫغﻪ وخت ﻳﻢ در‪4‬غﻪ‪ ،‬در‪4‬غﻪ!‬ ‫د خپﻞ ﻳــار د جدائﻴﻪ ﻫس‪ 3‬کــار دى‬ ‫بختﻪ! ﻫــﻮﻣــره ﻣــدد بﻴا راســـره وکــ‪7‬ه‬

‫کﻪ د زﻧ‪ 3‬سﻴب ﻳ‪ 3‬بﻴا زﻣا پﻪ خﻮﻟﻪ شﻲ‬ ‫ﻟکﻪ ساه چ‪ 3‬ﻟﻪ وجــﻮد ﻧﻪ پﻪ واتــﻪ شﻲ‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ غ‪ 85‬ک‪ 3‬ﻣ‪ 3‬بﻴا تﻠﻠﻰ ﻳار وﻳده شﻲ‬

‫د خﻮشحال ســﻼم پﻪ واړو *ﻮ ﻳاراﻧﻮ‬ ‫گﻮﻧدې بﻴا ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻟﻴدو سره زړه *ﻪ شﻲ‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫خﻮشحال خان خ"ک د پ‪+‬تﻮ ادب د ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دورې ﻫغﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ شاعر دى چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫ﻧظﻢ او ﻧثر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻟسگﻮﻧﻮ کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫دى د ﻣغﻠﻲ پاچا ﻧﻮر اﻟدﻳﻦ جﻬاﻧگﻴر پﻪ زﻣاﻧﻪ ک‪ 3‬پﻪ (‪١٠٢٢‬ﻫـ ق) کال د پ‪+‬تﻮﻧخﻮا پﻪ‬ ‫اکﻮړه ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ او پﻪ (‪١١٠٠‬ﻫـ ق) ک‪ 3‬وفات شﻮى دى‪ .‬پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻣشﻬﻮر کتاب‬ ‫دستارﻧاﻣﻪ دى او پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬سﻮات ﻧاﻣﻪ‪ ،‬باز ﻧاﻣﻪ‪ ،‬طب ﻧاﻣﻪ او د شعروﻧﻮ دﻳﻮان ډ‪4‬ر‬ ‫زﻳات شﻬرت ﻟري‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان پﻪ شﻞ کﻠﻨ‪ 9‬ک‪ 3‬پﻪ شعر وﻳﻠﻮ پﻴﻞ ک‪7‬ى او پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬د حﻤاسﻲ‬ ‫سبک سرﻻرى دى‪ .‬خﻮشحال خان د ﻫﻨد د حکﻤراﻧ‪ 3‬ﻣغﻠﻲ کﻮرﻧ‪ 9‬پر ضد ﻣبارزه‬ ‫کﻮﻟﻪ او د اورﻧگز‪4‬ب پر ضد جﻨگ‪5‬ده‪.‬‬ ‫خﻮشحال خان د پ‪+‬تﻮ ادب پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ 'اﻧگﻮ ک‪ 3‬ﻣﻬﻢ آثار پرې اﻳ‪+‬ﻲ او د ادب پﻪ‬ ‫ﻫر ډگر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻗﻠﻢ ډ‪4‬ر *ﻪ چﻠ‪5‬ده‪ .‬خﻮشحال خان خ"ک ﻻ ډ‪4‬ر پخﻮا د خپﻞ ‪$‬ان پﻪ‬ ‫ﻫکﻠﻪ وﻳﻠﻲ وو‪:‬‬ ‫خ"ک خﻮ پر‪84‬ده پﻪ درست جﻬان ک‪ 3‬عجب کـــﻪ ﻫس‪ 3‬فـــرﻫﻨگﻴاﻟﻰ راشﻲ‬

‫‪٢٩‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫خﻮشحال خان پﻪ کﻮم کال او کﻮم ‪$‬اى ک‪ 3‬دﻧﻴا تﻪ راغﻰ؟‬ ‫خﻮشحال خان وﻟ‪ 3‬د اورﻧگز‪4‬ب ﻟﻪ خﻮا بﻨدي شﻮ؟‬ ‫پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬د خﻮشحال خان کﻮم کتابﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬د خﻮشحال خان ﻣشﻬﻮر کتابﻮﻧﻪ کﻮم دي؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې ﻟغتﻮﻧﻪ ﻣعﻨا او پﻪ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫(جزم‪ ،‬رزم‪ ،‬ﻫﻮډ‪ ،‬بزم‪ ،‬ﻳرغﻞ‪ ،‬فرﻫﻨگﻴاﻟﻰ)‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د خﻮشحال شعر وﻟﻮﻟﻲ او *ﻮوﻧکﻰ دې د زده کﻮوﻧکﻮ‬ ‫د شعر ﻟﻮستﻞ او د کﻠﻤاتﻮ سﻢ تﻠﻔظ و'اري‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻻﻧدې شعر خبرې وک‪7‬ي او د شعر اصﻠﻲ ﻣﻘصد دې رو*اﻧﻪ ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫خ"ک خﻮ پر‪84‬ده پﻪ درست جﻬان ک‪ 3‬عجب کـــﻪ ﻫس‪ 3‬فـــرﻫﻨگﻴاﻟﻰ راشﻲ‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د خﻮشحال د کﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې د شعر ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ‬ ‫خبرو ک‪ 3‬وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٦‬ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې د خﻮشحال د کﻮچﻨﻴتﻮب پ‪ 3+5‬وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪' _٧‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د خﻮشحال د کﻮرﻧ‪ 9‬د 'ﻮ تﻨﻮ شاعراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫ستاس‪ 3‬ﻟﻪ ﻧظره خﻮشحال خان خ"ک 'ﻪ ډول شخصﻴت دى؟‬ ‫پﻪ دې اړه ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ‪ .‬د ﻣﻘاﻟ‪ 3‬د ﻟﻴکﻠﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻣشراﻧﻮ 'خﻪ‬ ‫ﻣرستﻪ وغﻮاړئ او ﻳا ﻫﻢ ﻟﻪ کﻮم کتاب 'خﻪ گ"ﻪ واخﻠئ‪.‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫پ‪+‬تﻮ نحﻮه ﻳا جملﻪ پﻮﻫنﻪ‬

‫پﻪ عاﻣﻪ تﻮگﻪ ژبﻪ د پﻮﻫﻮﻟﻮ او راپﻮﻫﻮﻟﻮ ﻳﻮه وسﻴﻠﻪ ده‪ .‬ﻣﻮږ د خبرو ﻟﻪ ﻻرې ﻳﻮ بﻞ پﻮﻫﻮو‬ ‫او خپﻞ ﻣطﻠب حﻠﻮو‪ .‬پﻪ خبرو ک‪ 3‬کﻠﻤ‪ 3‬او جﻤﻠ‪ 3‬کاروو‪ .‬د ﻧحﻮې عﻠﻢ چ‪ 3‬د ژبپﻮﻫﻨ‪3‬‬ ‫ﻳﻮه برخﻪ ده‪ ،‬ﻟﻪ جﻤﻠ‪' 3‬خﻪ بحث کﻮي‪ .‬ژبپﻮﻫﻨﻪ ﻫغﻪ عﻠﻢ تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬د ﻳﻮې ژب‪3‬‬ ‫اصﻠﻲ جﻮړ*ت تر '‪75‬ﻧ‪ 3‬ﻻﻧدې ﻧﻴسﻲ ﻳا ﻫغﻪ پﻮﻫﻨﻪ ده چ‪ 3‬د ﻣعاصرو عﻠﻤﻲ طرﻳﻘﻮ پر‬ ‫بﻨس＀ د ژب‪ 3‬ﻣاﻫﻴت او 'رﻧگﻮاﻟﻰ ﻣطاﻟعﻪ کﻮي‪ .‬ژبپﻮﻫﻨﻪ د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ ژبﻮ کﻮرﻧ‪ 9‬د دوى‬ ‫خپﻠﻮي‪ ،‬ډﻟ‪ 3‬او تارﻳخﻲ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ '‪75‬ي‪.‬‬ ‫ژبپﻮﻫﻨﻪ درې برخ‪ 3‬ﻟري‪ ،‬فﻮﻧﻮﻟﻮژي (غ‪ 8‬پﻮﻫﻨﻪ)‪ ،‬ﻣﻮرفﻮﻟﻮژي (ﻟغت پﻮﻫﻨﻪ)‪ ،‬سﻨ"کس‬ ‫(ﻧحﻮه ﻳا جﻤﻠﻪ پﻮﻫﻨﻪ)‪ .‬جﻤﻠﻪ پﻮﻫﻨﻪ د جﻤﻠ‪ 3‬د جﻮړ*ت او ډوﻟﻮﻧﻮ پﻪ اړه بحث کﻮي‪.‬‬ ‫دادى پﻪ دې درس ک‪ 3‬تاس‪ 3‬تﻪ د جﻤﻠﻪ پﻮﻫﻨ‪ 3‬پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات درکﻮو‪.‬‬ ‫جﻤﻠﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ او پﻪ خبرو ک‪' 3‬ﻪ ارز*ت ﻟري؟‬ ‫کﻪ د جﻤﻠﻮ جﻮړ*ت سﻢ ﻧﻪ وي پﻪ خبرو ک‪ 3‬بﻪ 'ﻪ ستﻮﻧزه راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻲ؟‬

‫‪٣١‬‬

‫ﻧحﻮه ﻳا جﻤﻠﻪ پﻮﻫﻨﻪ‬ ‫(‪)Syntax‬‬ ‫ﻧحﻮه عربﻲ کﻠﻤﻪ ده چ‪ 3‬ﻟغﻮي ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ﻻره‪ ،‬طرﻳﻘﻪ‪ ،‬روش طرز او دود دى‪ .‬پﻪ اصطﻼح‬ ‫ک‪ 3‬د گراﻣر ﻫغﻪ برخﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬د کﻠﻤﻮ د ‪$‬اى پر ‪$‬اى ک‪5‬دﻟﻮ‪ ،‬د کﻠﻤﻮ پر اړﻳکﻮ‪،‬‬ ‫ترتﻴب او ترکﻴب باﻧدې غ‪848‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا ﻧحﻮه ﻫغﻪ پﻮﻫﻨ‪ 3‬تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻳﻮې ژب‪ 3‬د جﻤﻠﻮ‪ ،‬عبارتﻮﻧﻮ‪ ،‬فﻘرو‪،‬‬ ‫ترکﻴبﻮﻧﻮ ﻟﻪ جﻮړ*ت‪ ،‬ترتﻴب او تﻨظﻴﻢ 'خﻪ بحث کﻮي‪.‬‬ ‫د وﻳﻨا د تﻮکﻮ (اجزاوو) خپﻞ ﻣﻨ‪%‬ﻲ اړﻳک‪ 3‬او جﻮړ*ت د ﻧحﻮې ﻣﻮضﻮع ده‪.‬‬ ‫'رگﻨده ده چ‪ 3‬جﻤﻠﻪ پﻮﻫﻨﻪ پﻪ ﻳﻮې جﻤﻠ‪ 3‬ک‪ 3‬د کﻠﻤﻮ (ﻣﻮرفﻴﻤﻮﻧﻮ) د گراﻣري ترکﻴب‬ ‫د ﻳﻮ‪$‬اى ک‪5‬دو طرﻳﻘﻪ‪ ،‬ترتﻴب او ﻣعﻨﻮي رابطﻪ پﻪ ﻳﻮې !اکﻠ‪ 3‬ژبﻪ ک‪75' 3‬ي او ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا‬ ‫د جﻤﻠﻮ ﻟﻔظﻲ جﻮړ*ت او ﻣعﻨﻮي ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې ﻣطاﻟعﻪ کﻮي‪ ،‬ﻧﻮ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬د ﻧحﻮې د‬ ‫ﻣطاﻟع‪ 3‬او '‪75‬ﻧ‪ 3‬اصﻠﻲ او اساسﻲ ﻣﻮاد جﻤﻠ‪ 3‬دي‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ ﻫﻤدې تﻮگﻪ د کﻠﻤﻮ ترکﻴب ﻫﻢ‬ ‫د جﻤﻠﻮ پﻪ جﻮړ*ت ک‪ 3‬ﻳﻮه برخﻪ گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ﻫﻠک وﻟﻮ‪4‬د‪ .‬دا ﻳﻮه ساده جﻤﻠﻪ ده او‬ ‫ﻟﻪ دوو کﻠﻤﻮ 'خﻪ جﻮړه ده‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ برخﻪ ﻳ‪(( 3‬ﻫﻠک)) چ‪ 3‬د جﻤﻠ‪ 3‬فاعﻞ (ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ)‬ ‫او دوﻳﻤﻪ برخﻪ ﻳ‪(( 3‬وﻟﻮ‪4‬د)) فعﻞ (ﻣسﻨد) دى‪ ،‬کﻪ چ‪5‬رې پﻪ ﻫﻤدغ‪ 3‬جﻤﻠ‪ 3‬ک‪ 3‬د جﻤﻠ‪3‬‬ ‫د فاعﻞ (ﻫﻠک) سره ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻣﻮرفﻴﻤﻮﻧﻪ چ‪ 3‬ﻧحﻮي رابطﻪ سره وﻟري‪ ،‬ﻳﻮ‪$‬اى شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ دغﻪ‬ ‫فاعﻞ (ﻫﻠک) د خپﻠﻮ اړوﻧدو تﻮکﻮ سره ﻳﻮ ترکﻴب دى‪ .‬ﻟکﻪ *ﻪ ﻫﻠک‪ ،‬ﻳﻮ ډ‪4‬ر *ﻪ ﻫﻠک‪ ،‬ﻳﻮ‬ ‫غ‪+‬تﻠﻰ تک‪7‬ه *ﻪ ﻫﻠک‪ .‬دغﻪ ډﻟﻪ کﻠﻤ‪ 3‬ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره ﻧحﻮي رابطﻪ ﻟري او پﻪ پﻮرتﻨ‪ 9‬جﻤﻠﻪ‬ ‫ک‪ 3‬د ﻫﻠک سره د ﻣبتدا پﻪ حﻴث را‪$‬ﻲ چ‪ 3‬د ترکﻴب پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ د (وﻟﻮ‪4‬د)‬ ‫فعﻞ سره چ‪ 3‬د جﻤﻠ‪ 3‬ﻣسﻨد دى ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر ﻧﻮرې کﻠﻤ‪ 3‬ﻳﻮ‪$‬اى شﻲ او ﻧحﻮي رابطﻪ وﻟري‬ ‫د جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ ﻣسﻨد (خبر) ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬سخت وﻟﻮ‪4‬د‪ ،‬پﻪ زوره وﻟﻮ‪4‬د‪ ،‬سخت پﻪ زوره‬ ‫وﻟﻮ‪4‬د‪ .‬ﻳا وران وﻟﻮ‪4‬د‪ ،‬ډ‪4‬ر وران وﻟﻮ‪4‬د‪ ،‬خﻮرا ډ‪4‬ر وران وﻟﻮ‪4‬د‪.‬‬ ‫پﻪ پﻮرتﻨﻲ اسﻤﻲ ترکﻴبﻮﻧﻮ ک‪ 3‬گﻮرو چ‪ 3‬ﻫﻠک د ترکﻴب اصﻠﻲ جز دى او د خپﻠﻮ‬ ‫ﻣتعﻠﻘاتﻮ سره ﻳﻮ اسﻤﻲ ترکﻴب گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي او پﻪ دوﻳﻤﻪ برخﻪ ک‪ 3‬وﻟﻮ‪4‬د د فعﻠﻲ ترکﻴب اصﻠﻲ‬

‫‪٣٢‬‬

‫جز دى ﻧﻮ فعﻠﻲ ترکﻴب ورتﻪ وﻳﻠﻰ شﻮ‪.‬‬ ‫ﻧﻮ وﻳﻠﻰ شﻮ چ‪ 3‬ترکﻴب د دوو ﻳا زﻳاتﻮ خپﻠﻮاکﻮ او ﻧاخپﻠﻮاکﻮ‪ ،‬کﻠﻤﻮ او ﻣﻮرفﻴﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ‬ ‫ﻳﻮ‪$‬اى ک‪5‬دو 'خﻪ عبارت دى چ‪ 3‬اجزا ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره گراﻣري ارتباط وﻟري‪ .‬ترکﻴبﻮﻧﻪ بﻴا‬ ‫پﻪ خپﻞ وار د ﻣعﻨا او جﻮړ*ت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫جﻤﻠﻪ (‪ :)Sentence‬جﻤﻠﻪ عربﻲ کﻠﻤﻪ ده‪ .‬ﻟغﻮي ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ﻣجﻤﻮعﻪ او !ﻮﻟگﻪ ده او پﻪ‬ ‫اصطﻼح ک‪ 3‬د اﻟﻔاظﻮ او کﻠﻤﻮ ﻳﻮ داس‪ 3‬ترکﻴب دى چ‪ 3‬ﻳﻮ بشپ‪ 7‬ﻣﻔﻬﻮم 'رگﻨدوي‪ .‬ﻳا پﻪ بﻠﻪ‬ ‫وﻳﻨا جﻤﻠﻪ د ﻳﻮې ژب‪ 3‬ﻫغﻪ خپﻠﻮاکﻪ گراﻣري برخﻪ ده چ‪ 3‬د جﻮړ*ت او ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻮره‬ ‫او بشپ‪7‬ه وي‪.‬‬ ‫د جﻤﻠ‪ 3‬بﻨس"ﻴزې برخ‪ :3‬ﻫره جﻤﻠﻪ دوه بﻨس"ﻴزې برخ‪ 3‬ﻟري‪ .‬ﻣبتدا او خبر چ‪ 3‬د‬ ‫جﻤﻠ‪ 3‬زړى ﻳا ﻫستﻪ جﻮړوي‪ .‬ﻟکﻪ پﻪ دې ب‪5‬ﻠگﻮ ک‪ :3‬ﻧجﻮﻧ‪ 3‬راغﻠ‪ ،3‬ورځ ت‪5‬ره شﻮه‪! ،‬ﻮﻟﻨﻪ‬ ‫وده کﻮي‪ ،‬پﻪ دغﻮ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬د ﻣبتدا (ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ) او خبر (ﻣسﻨد) برخ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮاکﻪ تﻮگﻪ‬ ‫راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫‪ _١‬ﻣبتدا (ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ‪ ،‬فاعﻞ= ‪)subject‬‬ ‫ﻣبتدا د جﻤﻠ‪ 3‬ﻳﻮه خپﻠﻮاکﻪ (ﻣستﻘﻠﻪ) ﻣعﻨا ﻟروﻧک‪ 3‬برخﻪ گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ جﻤﻠﻪ ک‪ 3‬ددغ‪3‬‬ ‫برخ‪ 3‬پﻪ اړه خبر ورکﻮل ک‪85‬ي‪ .‬ﻳا ﻣبتدا (ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ) ﻫغﻪ برخﻪ ده چ‪ 3‬د ﻫغ‪ 3‬پﻪ ﻧسبت 'ﻪ‬ ‫وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬د ﻳﻮ حکﻢ ﻧسبت ورتﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬د اشخاصﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬د شﻴاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬ضﻤﻴروﻧﻪ‪ ،‬صﻔتﻮﻧﻪ‪ ،‬عددوﻧﻪ‪ ،‬ﻗﻴدوﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪ !ﻮﻟﻮ ساده او ﻣرکبﻮ ب‪2‬ﻮ سره را‪$‬ﻲ‪ .‬سرب‪5‬ره پر دې پﻪ اصﻠﻲ حاﻟت او او*تﻲ ﻳا (ﻣغﻴره)‬ ‫حاﻟت ک‪ 3‬ﻫﻢ راتﻼى شﻲ‪ .‬ﻟکﻪ‪ :‬زده کﻮوﻧکﻲ د آزﻣﻮﻳﻨ‪ 3‬پﻪ فکر ک‪ 3‬دي‪ .‬ﻟﻤر راوخﻮت‪.‬‬ ‫خﻠکﻮ خپﻞ کار کاوه‪ ،‬تﻴﻞ تﻮى شﻮل‪.‬‬ ‫پﻪ پﻮرتﻪ جﻤﻠﻮ ک‪( 3‬زده کﻮوﻧکﻲ‪ ،‬ﻟﻤر‪ ،‬خﻠکﻮ‪ ،‬تﻴﻞ) د ﻣبتدا (ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ) او د جﻤﻠﻮ‬ ‫ﻧﻮرې برخ‪ 3‬د خبر (ﻣسﻨد) پﻪ تﻮگﻪ راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬خبر (ﻣسﻨد)‪ :‬خبر ﻳا ﻣسﻨد د جﻤﻠ‪ 3‬ﻫغﻪ بﻨس"ﻴزه برخﻪ ده چ‪ 3‬د ﻣبتدا (ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ)‬ ‫حال 'رگﻨدوي‪ .‬خبر ﻫﻢ د ﻣبتدا پﻪ شان د وﻳﻨا او کﻼم ﻟﻪ !ﻮﻟﻮ تﻮکﻮ 'خﻪ راتﻼى شﻲ‪ .‬خبر‬

‫‪٣٣‬‬

‫د جﻮړ*ت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ک‪5‬داى شﻲ چ‪ 3‬ساده او ﻳا ﻣرکب وي‪ .‬خبر پﻪ دوو ډوﻟﻮﻧﻮ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫اسﻤﻲ او فعﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ جﻤﻠ‪ 3‬چ‪ 3‬د خبر پﻪ برخﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻮره فعﻞ ﻳا فعﻠﻲ ترکﻴب راغﻠﻰ وي‪ ،‬د فعﻠﻲ‬ ‫جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬ﻫغﻪ جﻤﻠ‪ 3‬چ‪ 3‬ﻣبتدا او خبر دواړه ﻳ‪ 3‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وي اسﻤﻲ جﻤﻠ‪ 3‬ورتﻪ‬ ‫واﻳﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د کﻠﻲ ﻣشر خاﻧﻤﻴر دى (اسﻤﻲ جﻤﻠﻪ)‪ ،‬زه *ار تﻪ ‪$‬ﻢ (فعﻠﻲ جﻤﻠﻪ)‪.‬‬ ‫د جﻤﻠ‪ 3‬ډوﻟﻮﻧﻪ‪ :‬جﻤﻠﻪ د جﻮړ*ت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ دوو ﻟﻮﻳﻮ ډﻟﻮ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻳﻮه ستﻮې ﻳا‬ ‫ساده جﻤﻠﻪ‪ ،‬غبرگﻪ ﻳا ﻣرکبﻪ جﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ _١‬ﻳﻮه ستﻮې ﻳا ساده جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻳﻮه ستﻮې جﻤﻠﻪ ﻫغﻪ ده چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻳﻮ فاعﻞ او ﻳﻮ فعﻞ 'خﻪ‬ ‫جﻮړه وي‪ .‬ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣبتدا او ﻳﻮه خبر 'خﻪ جﻮړه وي‪ ،‬ﻳﻮه ستﻮې جﻤﻠﻪ پﻪ دوه‬ ‫ډوﻟﻪ ده‪:‬‬ ‫اﻟف‪ :‬ﻟﻨ‪6‬ه ساده ﻳﻮه ستﻮې جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬بﻨس"ﻴزې برخ‪( 3‬ﻣبتدا _ خبر) ﻳ‪3‬‬ ‫ﻟﻪ ﻳﻮې خپﻠﻮاک‪ 3‬کﻠﻤ‪ 3‬او ﻳا ﻟﻨ‪ 6‬ترکﻴب 'خﻪ جﻮړ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬احﻤد راغﻰ‪ ،‬جﻤﻴﻠﻪ راغﻠﻪ‪،‬‬ ‫د ﻟﻤر سترگﻪ پر‪4‬ﻮتﻪ‪ ،‬سپﻮږﻣ‪ 9‬راوختﻠﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ :‬اوږده ﻳﻮه ستﻮې جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬بﻨس"ﻴزې برخ‪( 3‬ﻣبتدا‪ -‬خبر) د 'ﻮ ساده‬ ‫ﻟﻨ‪6‬و ﻳا اوږدو ترکﻴبﻮﻧﻮ 'خﻪ جﻮړ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫د احﻤد شاه بابا *ﻮوﻧ‪%‬ﻲ زده کﻮوﻧکﻮ پﻪ کﻠﻨ‪ 9‬آزﻣﻮﻳﻨﻪ ک‪ 3* 3‬ﻧﻤرې واخﻴست‪.3‬‬ ‫د ﻣﻼﻟ‪ 9‬ﻟ‪5‬س‪ 3‬ﻧجﻮﻧﻮ د واﻟﻴبال پﻪ سﻴاﻟ‪ 9‬ک‪ 3* 3‬ﻧﻤرې ترﻻسﻪ ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫‪ _٢‬ﻣرکبﻪ ﻳا غبرگﻪ جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬ﻟﻪ دوو ﻳا زﻳاتﻮ ساده (ﻳﻮه ستﻮو) جﻤﻠﻮ‬ ‫'خﻪ جﻮړه او ﻳﻮه جﻤﻠﻪ ﻟﻪ بﻠ‪ 3‬سره ﻟﻔظﻲ او ﻣعﻨﻮي اړﻳک‪ 3‬وﻟري‪ ،‬خﻮ ﻫره جﻤﻠﻪ خپﻠ‪3‬‬ ‫‪$‬اﻧگ‪7‬ﻧ‪ 3‬وﻟري‪.‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬غبرگﻪ ﻳا ﻣرکبﻪ جﻤﻠﻪ دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري‪:‬‬ ‫‪ _١‬پﻴﻮست‪ 3‬ﻳا خپﻠﻮاک‪ 3‬غبرگ‪ 3‬جﻤﻠ‪ :3‬ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬ﻟﻪ دوو ﻳا زﻳاتﻮ ﻳﻮه ستﻮو جﻤﻠﻮ‬ ‫'خﻪ جﻮړې شﻮي وي او دغﻪ جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ ﻧحﻮي تﻮگﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره ﻣساوي حﻴثﻴت وﻟري‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻧسبﻲ تﻮگﻪ خپﻠﻮاک‪ 3‬گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬پﻪ دوه ډﻟﻮ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي‪:‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫اﻟف‪ :‬ﻟﻨ‪6‬ه غبرگﻪ پﻴﻮستﻪ جﻤﻠﻪ‪ :‬چ‪ 3‬د دواړو جﻤﻠﻮ اساسﻲ برخ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻟﻨ‪6‬و ساده‬ ‫اسﻤﻲ او فعﻠﻲ ترکﻴبﻮﻧﻮ 'خﻪ جﻮړې وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫ﻟﻤر راوخﻮت او شاوخﻮا ر‪1‬ا شﻮه‪ ،‬سپﻮږﻣ‪ 9‬پر‪4‬ﻮتﻪ او شاوخﻮا تﻴاره شﻮه‬ ‫ب‪ :‬اوږده پﻴﻮستﻪ غبرگﻪ جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ ده چ‪ 3‬د جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ ﻣبتدا او خبر دواړو برخﻮ ک‪3‬‬ ‫د جﻤﻠ‪ 3‬اجزاوې ﻟﻪ دوو 'خﻪ زﻳات تﻮکﻲ وﻟري او پﻪ اجزاوو ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ر*ت او پراخﻮاﻟﻰ‬ ‫راغﻠﻰ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫آزﻣﻮﻳﻨﻪ راغﻠﻪ او زﻳاتره زده کﻮوﻧکﻲ د آزﻣﻮﻳﻨ‪ 3‬ﻟﻪ سختﻮاﻟﻲ 'خﻪ پﻪ ډار او اﻧد‪+4‬ﻨﻪ ک‪3‬‬ ‫دي‪ .‬دا غبرگ‪ 3‬جﻤﻠ‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ دوه ډوﻟﻪ دي‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى‪ :‬آزاده ﻳا پراﻧﻴست‪ 3‬جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬ﻟﻪ دوو‪ ،‬در‪4‬ﻮو ﻳا ډ‪4‬رو جﻤﻠﻮ 'خﻪ‬ ‫جﻮړه وي چ‪ 3‬شﻤ‪5‬ر ﻳ‪ 3‬ﻧﻮر ﻫﻢ پس‪ 3‬زﻳات‪5‬داى شﻲ؛ خﻮ دغﻪ جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ آزاد چﻮکاټ ک‪3‬‬ ‫را‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫کﻠﻪ بﻪ باران ور‪4‬ده‪ ،‬کﻠﻪ بﻪ واوره ور‪4‬ده‪ ،‬کﻠﻪ بﻪ شﻴﻦ شﻮ‪ ،‬کﻠﻪ بﻪ ور‪ #4‬شﻮه او د باران‬ ‫'ا'کﻲ بﻪ شﻮل‪.‬‬ ‫ﻳا‪ :‬کﻠﻪ بﻪ ورو روان و‪ ،‬کﻠﻪ بﻪ ت‪5‬ز شﻮ او پﻪ ﻣﻨ‪6‬ه بﻪ شﻮ او چ‪ 3‬ست‪7‬ى بﻪ شﻮ‪ ،‬ﻧﻮ دﻣﻪ بﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫وک‪7‬ه‪.‬‬ ‫‪ _٢‬ﻣحدوده ﻳا ت‪7‬ﻟ‪ 3‬او ﻧاخپﻠﻮاکﻪ غبرگﻪ جﻤﻠﻪ‬ ‫دا جﻤﻠ‪ 3‬ﻣعﻤﻮ ًﻻ پﻪ دوو جﻤﻠﻮ ختﻤ‪85‬ي‪ .‬کﻠﻪ کﻠﻪ درې جﻤﻠ‪ 3‬ﻫﻢ سره ﻳﻮ‪$‬اى شﻮي‬ ‫وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬باﻳد تﻠﻠﻰ واى‪ ،‬خﻮ ﻻړ ﻧﻪ شﻮ‪.‬‬ ‫د ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬د جﻤﻠ‪ 3‬ډوﻟﻮﻧﻪ‪ :‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬جﻤﻠﻪ د ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ دوو ﻟﻮﻳﻮ ډﻟﻮ‬ ‫و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي‪ _١ :‬خبري‪ _٢ ،‬ﻧاخبري‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى‪ :‬خبري ﻳا بﻴاﻧﻲ جﻤﻠ‪ :3‬ﻫغﻪ جﻤﻠ‪ 3‬دي چ‪ 3‬د ﻳﻮه 'ﻴز د حال او کﻴﻔﻴت بﻴان او‬ ‫'رگﻨدوﻧﻪ کﻮي‪ .‬ﻳا ﻳﻮ فکر د خبر پﻪ تﻮگﻪ بﻴاﻧﻮي‪ .‬پﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ک‪ 3‬د دې جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ پاى ک‪! 3‬کﻰ‬ ‫(‪ ).‬اﻳ‪+‬ﻮدل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫احﻤد شاه بابا د افغاﻧستان ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ واکﻤﻦ ت‪5‬ر شﻮى دى‪.‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﻣﻼﻟﻪ د ﻣﻴﻮﻧد ﻳﻮه اتﻠﻪ ﻣ‪5‬رﻣﻦ وه‪.‬‬ ‫خبري جﻤﻠﻪ پﻪ درې ډوﻟﻪ ده‬ ‫اﻟف‪ :‬حﻘﻴﻘﻲ ﻣثبتﻪ خبري جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬د ﻳﻮې اصﻠﻲ او حﻘﻴﻘﻲ پ‪ 3+5‬بﻴان‬ ‫کﻮي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬زده کﻮوﻧکﻮ درس وﻟﻮست‪.‬‬ ‫ب‪ :‬حﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻔﻲ خبري جﻤﻠﻪ‪ :‬د ﻫغﻪ 'ﻪ 'رگﻨدوﻧﻪ کﻮي چ‪ 3‬پﻪ واﻗعﻴت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬شتﻪ‬ ‫واﻟﻰ ثابت ﻧﻪ وي‪ ،‬پﻪ دې جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬د ﻧﻔ‪ 3‬ادات د کﻮﻣکﻲ فعﻞ ﻧﻪ ﻣخک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬زده‬ ‫کﻮوﻧکﻲ درس ﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫ج‪ :‬تاکﻴدي خبري ﻣثبتﻪ جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬د ﻳﻮه واﻗعﻴت د تائﻴد‪ ،‬تصدﻳﻖ او تاکﻴد‬ ‫ﻟپاره وي‪ .‬د (خﻮ) ادات ورسره ﻳﻮ‪$‬اى راوړل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫وطﻦ خﻮ پﻪ ﻫر چا گران دى‪.‬‬ ‫دوﻳﻢ‪ :‬ﻧاخبري ﻳا اﻧشاﻳﻲ جﻤﻠﻪ‬ ‫ﻧاخبري ﻳا اﻧشاﻳﻲ جﻤﻠ‪ 3‬دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري‬ ‫‪ _١‬د پﻮ*تﻨ‪ 3‬جﻤﻠﻪ‪ :‬ﻫغﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻰ پﻮ*تﻨﻪ کﻮي‪ .‬پﻪ دې جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬د ﻳﻮه‬ ‫شخص‪$ ،‬اى‪ ،‬ﻣﻮضﻮع او وخت پﻪ باره ک‪ 3‬پﻮ*تﻨﻪ ک‪85‬ي او د ‪$‬ﻮاب غﻮ*تﻮﻧکﻲ وي‪.‬‬ ‫پﻪ وﻳﻨا ک‪ 3‬د دې جﻤﻠﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬ﻧﻪ د غ‪ 8‬ﻟﻮړواﻟﻰ او فشار وي او پﻪ ﻟﻴک ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫ﻧ‪+‬ﻪ (؟) پﻪ پاى ک‪ 3‬اﻳ‪+‬ﻮدل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬چ‪5‬رتﻪ ‪3$‬؟ 'ﻪ وخت راغﻠ‪3‬؟‬ ‫‪ _٢‬اﻣرﻳﻪ جﻤﻠﻪ‪ :‬پﻪ دې جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬د وﻳﻨاوال ﻣطﻠب او ﻣﻮخﻪ د ﻳﻮه کار غﻮ*تﻨﻪ‪ ،‬اﻣر‪،‬‬ ‫حکﻢ‪ ،‬غﻮ*تﻨ‪ ،3‬ﻫﻴﻠ‪ ،3‬بﻠﻨ‪ ،3‬ﻣشﻮرې او اخطار پﻪ ب‪2‬ﻪ وي‪ .‬دا جﻤﻠ‪ 3‬ﻫﻢ د وﻳﻠﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬ى‬ ‫غ‪ 8‬ﻟري‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬درس وﻟﻮﻟﻪ! را‪$‬ﻪ چ‪$ 3‬ﻮ! دﻟتﻪ راشﻪ! بﻴا داس‪ 3‬وﻧﻪ ک‪7‬ې! کتاب راک‪7‬ه!‬ ‫‪ _٣‬تعجبﻲ جﻤﻠﻪ‪ :‬دا جﻤﻠﻪ د حﻴراﻧتﻴا پﻪ حاﻟت ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻳا د حﻴراﻧ‪' 9‬رگﻨدوﻧﻪ‬ ‫کﻮي‪ .‬دا ﻫﻢ د پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ حاﻟت ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬خﻮ د ﻫغ‪ 3‬سره ﻳ‪ 3‬تﻮپﻴر دادى چ‪$ 3‬ﻮاب‬ ‫ﻧﻪ غﻮاړي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫'ﻮﻣره *ﻪ ﻧجﻠ‪ 9‬ده! 'ﻪ کاروﻧﻪ دې وک‪7‬ل!‬

‫‪٣٦‬‬

‫‪ _٤‬تﻤﻨاﻳﻲ جﻤﻠﻪ‪ :‬پﻪ دې جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬د غﻮ*تﻨ‪ 3‬او ﻫﻴﻠ‪ 3‬ﻣﻔﻬﻮم ﻧغ‪+‬تﻲ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫کاشک‪ 3‬ورشﻢ‪ ،‬ارﻣان چ‪ 3‬تﻠﻠﻰ واى‪.‬‬ ‫‪ _٥‬شکﻲ احتﻤاﻟﻲ جﻤﻠﻪ‪ :‬چ‪ 3‬ﻣﻘصد او ﻣطﻠب پک‪ 3‬ثابت ﻧﻪ وي او شخص پﻪ دوو ک‪3‬‬ ‫حﻴران او دوه زړى وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪* :‬اﻳﻲ ورور ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ورسره راشﻲ‪ .‬گﻮﻧدې *ﻪ کتاب وي‪.‬‬ ‫‪! _٦‬ﻴﻨگاري جﻤﻠﻪ‪ :‬د تاکﻴد او !ﻴﻨگار پﻪ ﻣﻮخﻪ او ﻣﻘصد را‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬خاﻣخا ور‪$‬ﻢ‪،‬‬ ‫حتﻤﻲ راشﻪ!‬ ‫‪ _٧‬ﻗسﻤﻴﻪ جﻤﻠﻪ‪ :‬چ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه کار باﻧدې د خﻠکﻮ د باور کﻮﻟﻮ ﻟپاره پﻪ ﻳﻮ سپ‪(5‬ﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻮړ‪،‬‬ ‫ﻣحترم ذات باﻧدې ﻟﻮړه (ﻗسﻢ) کﻮل 'رگﻨدوي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬خداﻳ‪8‬و در‪$‬ﻢ‪.‬‬ ‫‪ _٨‬دعائﻴﻪ جﻤﻠﻪ‪ :‬د خﻴر *‪5‬گ‪ 32‬د غﻮ*تﻨﻮ او 'رگﻨدوﻟﻮ ﻟپاره وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪$ :‬ﻪ اهلل‬ ‫دې ﻣرستﻨدوى شﻪ!‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫ژبپﻮﻫﻨﻪ د ﻳﻮې ژب‪ 3‬جﻮړ*ت او 'رﻧگﻮاﻟﻰ تر '‪75‬ﻧ‪ 3‬ﻻﻧدې ﻧﻴسﻲ‪ .‬درې برخ‪3‬‬ ‫ﻟري‪ ،‬غ‪ 8‬پﻮﻫﻨﻪ (فﻮﻧﻮﻟﻮژي)‪ ،‬ﻟغت پﻮﻫﻨﻪ (ﻣﻮرفﻮﻟﻮژي)‪ ،‬سﻨ"ﻴکس (جﻤﻠﻪ پﻮﻫﻨﻪ)‪ .‬جﻤﻠﻪ‬ ‫عربﻲ کﻠﻤﻪ ده ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ﻣجﻤﻮعﻪ او !ﻮﻟگﻪ ده‪ .‬پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬د کﻠﻤﻮ داس‪ 3‬ﻳﻮ ترکﻴب‬ ‫دى چ‪ 3‬ﻳﻮ بشپ‪ 7‬ﻣﻔﻬﻮم 'رگﻨد ک‪7‬ي‪ .‬جﻤﻠﻪ ﻟﻪ دوو برخﻮ 'خﻪ جﻮړه ده چ‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ‬ ‫برخ‪ 3‬تﻪ ﻣبتدا او دوﻳﻤ‪ 3‬برخ‪ 3‬تﻪ خبر واﻳﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ ﻣبتدا ک‪ 3‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬صﻔتﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻗﻴدوﻧﻪ او ﻧﻮر را‪$‬ﻲ‪ .‬خبر د ﻣبتدا حال 'رگﻨدوي او‬ ‫پﻪ خبر ک‪ 3‬فعﻠﻮﻧﻪ او ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ را‪$‬ﻲ‪ .‬د جﻮړ*ت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه ستﻮې او ﻣرکب‪3‬‬ ‫جﻤﻠ‪ 3‬و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻫره ډﻟﻪ ﻳ‪ 3‬ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫جﻤﻠﻪ د ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ خبري او ﻧاخبري جﻤﻠﻮ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬بﻴا ﻫره ډﻟﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ‬ ‫ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري‪.‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫ژبپﻮﻫﻨﻪ کﻮﻣ‪ 3‬برخ‪ 3‬ﻟري؟‬ ‫جﻤﻠﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫جﻤﻠﻪ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ برخﻮ 'خﻪ جﻮړه ده؟‬ ‫خبر پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي ﻫر ډول ﻳ‪' 3‬رگﻨد ک‪7‬ئ؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ 'ﻮ جﻤﻠ‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬دې ﻣبتدا او خبر‬ ‫پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ‪ ،‬ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ﻳﻮه ستﻮې جﻤﻠ‪ 3‬ﻣثاﻟﻮﻧﻪ‬ ‫وواﻳﻲ او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې پﻪ وار سره د ﻣرکب‪ 3‬جﻤﻠ‪ 3‬ﻣثاﻟﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪* ،‬ﻮوﻧکﻰ دې د زده کﻮوﻧکﻮ‬ ‫ت‪5‬روتﻨ‪ 3‬سﻤ‪ 3‬ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬د جﻤﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣثاﻟﻮﻧﻮ سره‬ ‫وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ (ﻣثبتﻪ خبري جﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻔﻲ خبري‬ ‫جﻤﻠﻪ‪ ،‬د پﻮ*تﻨ‪ 3‬جﻤﻠﻪ‪ ،‬اﻣرﻳﻪ جﻤﻠﻪ‪ ،‬تعجبﻲ جﻤﻠﻪ‪ ،‬تﻤﻨاﻳﻲ جﻤﻠﻪ‪ ،‬شکﻲ جﻤﻠﻪ)‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻳﻮه ﻳﻮه جﻤﻠﻪ وواﻳﻲ او بﻴا دې 'رگﻨده ک‪7‬ي چ‪3‬‬ ‫'ﻪ ډول جﻤﻠﻪ ده؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک‪ 3‬ﻳﻮ ‪$‬ﻞ بﻴا ﻣتﻦ وﻟﻮﻟﻲ او د ﻣتﻦ پر بﻨس＀ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ‬ ‫'ﻮ ډوﻟﻪ جﻤﻠ‪ 3‬جﻮړې ک‪7‬ي‪ .‬بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫ملﻲ نظمﻮنﻪ‬ ‫‪6‬ۍ‬

‫ک‪9‬‬

‫ﻟﻨ‬

‫ﻧﻴﻤ‬

‫ﻧا‬ ‫رې‬

‫ﻴتﻪ‬

‫چارب‬

‫ربا‬ ‫عﻲ‬

‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬دوه ډوﻟﻪ ﻧظﻤﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻳ‪ 3‬ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ او بﻠﻪ ډﻟﻪ د شرﻗﻲ شاعرۍ‬ ‫پﻪ تﻘﻠﻴد کﻼسﻴک دﻳﻮاﻧﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ دي‪ .‬د ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ برخ‪ 3‬تﻪ د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ کارول‬ ‫شﻮې ده‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬دا زﻣﻮږ د وﻟس خپﻞ ﻣال دى او د چا پﻪ تﻘﻠﻴد ﻧﻪ دي وﻳﻞ شﻮي‪ .‬د پ‪+‬تﻮ‬ ‫وﻟسﻲ ادبﻴات ﻳﻮه ب‪6‬اﻳﻪ ذخﻴره ﻟري چ‪ 3‬د ﻣختﻠﻔﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ پﻪ درﻟﻮدﻟﻮ سره ﻳ‪ 3‬د سﻴﻤ‪ 3‬پﻪ ژبﻮ‬ ‫ک‪ 3‬سﻴال ﻧشتﻪ‪ .‬وﻟسﻲ ادبﻴات دوه عﻤده برخ‪ 3‬ﻟري‪ ،‬د ﻧثر برخﻪ او د ﻧظﻢ برخﻪ‪ .‬د ﻧظﻢ ﻳﻮه‬ ‫برخﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫغﻪ ده چ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻲ ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ دي او پﻪ !ﻮل وﻟس پﻮرې اړه ﻟري چ‪ 3‬دې تﻪ عاﻣ‪3‬‬ ‫سﻨدرې واﻳﻲ‪ .‬بﻠﻪ برخﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫغﻪ ﻧظﻤﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻲ ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮم دي او دې برخ‪ 3‬تﻪ خاص‪3‬‬ ‫سﻨدرې واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ډ‪4‬ره برخﻪ پﻪ وﻟس ک‪ 3‬خﻮره ده او ﻟ‪8‬ه برخﻪ ﻳ‪ 3‬د '‪75‬وﻧکﻮ ﻟﻪ خﻮا را!ﻮﻟﻪ شﻮې‬ ‫ده‪ .‬پﻪ دې درس ک‪ 3‬بﻪ تاس‪ 3‬د ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻳﻮ بحث وﻟﻮﻟئ چ‪ 3‬پﻪ وﻟسﻲ شاعرۍ ک‪3‬‬ ‫ترې زﻣﻮږ وﻟسﻲ شاعران گ"ﻪ اخﻠﻲ‪.‬‬ ‫تاس‪ 3‬د وﻟسﻲ شاعرۍ پﻪ اړه 'ﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟‬ ‫پﻪ وﻟسﻲ شاعرۍ ک‪ 3‬کﻮم ډوﻟﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﻧظﻢ پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬د ﻣرغﻠرو پ‪5‬ﻴﻠﻮ تﻪ واﻳﻲ او پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬ﻫغﻪ کﻼم دى چ‪ 3‬وزن او‬ ‫ﻗافﻴﻪ وﻟري‪ .‬ﻧظﻢ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري چ‪ 3‬دغﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ‪$‬ﻞ ﻟپاره پﻪ عربﻲ ژبﻪ ک‪ 3‬د‬ ‫عروضﻲ سﻴستﻢ پر بﻨس＀ راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮي دي او ﻫر ډول تﻪ ﻳ‪$ 3‬اﻧگ‪7‬ى ﻗاﻟب !اکﻞ شﻮى‬ ‫دى‪ .‬د ﻧظﻢ دغﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟکﻪ غزل‪ ،‬ﻗصﻴده‪ ،‬ﻣثﻨﻮي‪ ،‬ﻣخﻤس‪ ،‬ﻣسدس او ﻧﻮر ﻫر ﻳﻮ ‪$‬اﻧتﻪ‬ ‫جﻼ ‪$‬اﻧگ‪7‬ى ﻗاﻟب او ﻣشخصات ﻟري چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ 'خﻪ پرې تﻮپﻴر‪84‬ي‪.‬‬ ‫د ﻧظﻢ دغﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ عربﻲ ژب‪' 3‬خﻪ فارسﻲ او بﻴا پ‪+‬تﻮ تﻪ راوړل شﻮي دي چ‪ 3‬پﻪ ﻫﻤاغﻪ‬ ‫تﻘﻠﻴد تراوسﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي او رواج ﻟري‪ .‬پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ﻟﻪ دغﻪ ډول ﻧظﻤﻮﻧﻮ سرب‪5‬ره خپﻞ ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﻟري چ‪ 3‬وزﻧﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ خپﻞ دي او د چا پﻪ تﻘﻠﻴد ﻧﻪ دي وﻳﻞ شﻮي‪.‬‬ ‫پﻪ دې تﻮگﻪ وﻳﻠﻰ شﻮ چ‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬دوه ډوﻟﻪ ﻧظﻤﻮﻧﻪ شتﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ ډول ﻳ‪ 3‬ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻧظﻤﻮﻧﻪ او بﻞ ډول ﻳ‪ 3‬عروضﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬ﻣشترک ﻧظﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ورتﻪ واﻳﻲ او دا ‪$‬کﻪ‬ ‫چ‪ 3‬دغﻪ ﻧظﻤﻮﻧﻪ پﻪ عربﻲ‪ ،‬فارسﻲ او پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ﻣشترک دي‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ‪ :‬ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ د پ‪+‬تﻮن وﻟس خپﻞ ﻣال دى‪ .‬ﻟﻪ کﻮﻣ‪ 3‬بﻠ‪ 3‬ژب‪' 3‬خﻪ ﻧﻪ دي‬ ‫راغﻠﻲ‪ .‬پﻪ خپﻠﻪ وﻟسﻲ شاعراﻧﻮ جﻮړ ک‪7‬ي او !اکﻠﻲ وزﻧﻮﻧﻪ او ﻗاﻟبﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ورتﻪ پﻴدا ک‪7‬ي‬ ‫دي‪.‬‬ ‫پ‪+‬تﻮ ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ پﻪ دوه ډوﻟﻪ دي چ‪ 3‬ﻳﻮ ډول تﻪ ﻳ‪ 3‬عاﻣ‪ 3‬سﻨدرې وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫وﻳﻮﻧکﻲ ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ وي او پﻪ !ﻮل وﻟس پﻮرې اړه ﻟري ﻟکﻪ ﻟﻨ‪6‬ۍ‪ ،‬سروکﻲ‪ ،‬ﻧارې‪ ،‬د *ادۍ‬ ‫بدﻟ‪ 3‬او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫بﻞ ډول ﻳ‪ 3‬خاص‪ 3‬سﻨدرې دي چ‪ 3‬د ﻧاﻟﻮستﻮ وﻟسﻲ شاعراﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا جﻮړ‪84‬ي او شاعران‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮم کسان وي ﻟکﻪ چاربﻴت‪ ،3‬بدﻟ‪ ،3‬بگت‪ ،9‬ﻟﻮب‪ ،3‬داستان‪ ،‬ﻣﻘام او ﻧﻮر‪ ...‬دﻟتﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬ﻣعرفﻲ کﻮو‪:‬‬ ‫‪ _١‬ﻟﻨ‪6‬ۍ‪ :‬د پ‪+‬تﻮ د شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر ډول دى چ‪! 3‬ﻮل پ‪+‬تاﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧﻲ‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ۍ‬ ‫دوې ﻣسرې ﻟري چ‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه ﻧﻬﻪ سﻴﻼبﻪ او دوﻳﻤﻪ ﻳ‪ 3‬اوږده دﻳارﻟس س‪5‬ﻼبﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ تﻪ د پ‪+‬تﻨﻮ پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ سﻴﻤﻮ ک‪! 3‬ﻴک‪! ،9‬پﻪ او ﻣسرۍ ﻫﻢ واﻳﻲ‪ .‬د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ وﻳﻮﻧکﻲ ﻧﻪ دي‬ ‫ﻣعﻠﻮم‪ .‬د عام وﻟس ﻣال دى‪ .‬د ﻧارﻳﻨﻪ وو او *‪%‬ﻮ ﻟﻪ خﻮا وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ ﻟﻨ‪6‬ۍ ک‪ 3‬ﻳﻮ بشپ‪7‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﻣﻔﻬﻮم بﻴاﻧ‪85‬ي‪ .‬پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ د کﻠﻴﻮاﻟﻲ ژوﻧد او کﻠتﻮر د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ اړخﻮﻧﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوو‬ ‫اﻧعکاس ﻣﻮﻧدﻟﻰ دى‪ .‬د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ﻣﻮضﻮعات ﻣختﻠف وي او د ژوﻧداﻧﻪ ﻫره ﻣﻮضﻮع پک‪3‬‬ ‫ﻟﻴدﻻى شﻮ‪.‬‬ ‫د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ 'ﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫تـــــﻦ ﻣـــــ‪ 3‬د شـــﻨـــ‪ 3‬ﻧــــکــــرﻳــــزې پـــا‪1‬ـــﻪ‬ ‫ظــاﻫــر تــــازه دﻧــﻨــﻪ رﻧــــگ پـــﻪ وﻳــﻨــﻮ ﻳﻤﻪ‬ ‫* * *‬ ‫د ســتــرگــﻮ تــــﻮر ﻻﻟــــﻰ ﻣـــ‪ 3‬ورک دى‬ ‫پــﻪ زرگــــر ﻧــاســتــﻪ ﻳــﻢ 'ــ‪5‬ــره ﻳــ‪ 3‬جــﻮړوﻣــﻪ‬ ‫‪ _٢‬ﻧﻴﻤک‪ 9‬ﻳا سروکﻰ‪ :‬سروکﻰ ﻳﻮ ډول شعر دى چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ سره وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬د سﻨدرې‬ ‫د سر حﻴثﻴت ﻟري‪ ،‬ﻣختﻠف شکﻠﻮﻧﻪ ﻟري‪$ ،‬ﻴﻨ‪ 3‬سروکﻲ ﻳﻮه ﻣسره وي‪$ ،‬ﻴﻨ‪ 3‬دوې ﻣسرې‪،‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬درې او کﻠﻪ تر پﻨ‪%‬ﻮ ﻫﻢ رس‪85‬ي‪ ،‬کﻠﻪ کﻠﻪ دواړه ﻣسرې ﻳﻮ شﻰ او کﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ه او بﻠﻪ‬ ‫اوږده وي‪ .‬پﻪ سروکﻮ ک‪ 3‬د عشﻖ‪ ،‬ﻣﻴﻨ‪ 3‬او رزم ﻣﻮضﻮعات را‪$‬ﻲ‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬عام سروکﻲ دي‬ ‫او ‪$‬ﻴﻨﻮ تﻪ د ات‪ 0‬سروکﻲ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫پس‪ 3‬ورجگ ک‪7‬ه سره ﻻسﻮﻧﻪ‬ ‫ﻟﻨ‪ 6‬ک‪7‬ه د !ﻴک‪ 9‬ﻣزى دې‬ ‫خال بﻪ دې وران شﻲ‬ ‫بﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫ﻫﻠک ﻧرى چﻨار دى جﻠ‪ 9‬د گﻠﻮ وﻧﻪ‬ ‫ﻳا‪:‬‬ ‫ﻟﻮﻧگ کرﻣﻪ کﻪ ﻟﻮ ﻣ‪ 3‬گ‪ 6‬ک‪ 7‬ﻳاره تا بﻪ راوﻟﻤﻪ‬ ‫‪ _٣‬ﻧارې ﻳا غ‪8‬وﻧﻪ‪ :‬ﻧارې ﻳا غ‪8‬وﻧﻪ 'ﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري ﻟکﻪ د ات‪ 0‬ﻧارې‪ ،‬تارﻳخﻲ ﻧارې او د‬ ‫ﻧکﻠﻮﻧﻮ ﻧارې‪ .‬د ات‪ 0‬ﻧارې د ات‪ 0‬پﻪ ﻣﻴداﻧﻮﻧﻮ ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬تارﻳخﻲ ﻧارې د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ تارﻳخﻲ‬ ‫وختﻮﻧﻮ پﻪ اوږدو ک‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ تارﻳخﻲ پ‪+5‬ﻮ پﻪ اړه وﻳﻞ شﻮي دي‪ .‬د ﻧکﻠﻮﻧﻮ ﻧارې د ﻧکﻞ چﻴاﻧﻮ‬

‫‪٤١‬‬

‫ﻟﻪ خﻮا د ﻧکﻞ پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ برخﻮ ک‪ 3‬د ﻧکﻞ د کرک"روﻧﻮ ﻟﻪ خﻮﻟ‪ 3‬بﻴاﻧﻮي‪ .‬د ات‪ 0‬ﻧارې دوه‬ ‫ﻣسرﻳزې‪ ،‬درې ﻣسرﻳزې او 'ﻠﻮر ﻣسرﻳزې وي‪ .‬د ﻣسرو ﻟﻨ‪6‬واﻟﻰ او اوږدواﻟﻰ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ډول‬ ‫ډول وي‪ ،‬د تارﻳخﻲ ﻧارو جﻮړ*ت دوه ﻣسرﻳز دى چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه او بﻠﻪ ﻳ‪ 3‬اوږده ده‪ .‬د‬ ‫ﻧکﻠﻮﻧﻮ ﻧارې دوه ﻣسرﻳزې او درې ﻣسرﻳزې وي‪ ،‬کﻠﻪ ﻫﻢ ﻗافﻴﻪ وي او کﻠﻪ ﻧﻪ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫ســـر د ســـره پــاﻟــﻨــگــﻪ ﻫــســک کـــ‪7‬ه فــتــح خــاﻧــﻪ‬ ‫ﻳـــاغـــﻲ ســــﻮي ﻫـــﻨـــدوســـتـــان رعـــﻴـــت ﻣــﻠــکــﻮﻧــﻪ‬ ‫* * *‬ ‫کـــرﻣـــﻴـــﻪ چــــ‪ 3‬غــــﻢ ﻧــــﻪ وي تــــﻪ غــــﻢ راوړې‬ ‫کــــرﻣــــﻴــــﻪ کــــــﻪ زﻣــــــــا پــــــﻪ دعــــــــا کـــ‪5‬ـــ‪8‬ي‬ ‫کـــرﻣـــﻴـــﻪ پـــــﻪ ﻟـــــﻢ غــــﻮ!ــــﻪ ســــپــــرو واوړې‬ ‫چاربﻴتﻪ‪ :‬د پ‪+‬تﻮ د ﻣﻠﻲ اشعارو ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ډول دى چ‪ 3‬کﻴس‪ ،3‬ﻧکﻠﻮﻧﻪ‪ ،‬داستاﻧﻮﻧﻪ او ﻧﻮر‬ ‫اوږده اوږده ﻣضاﻣﻴﻦ پک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬وﻳﻮﻧکﻰ ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮم وي او د پ‪+‬تﻮ د خاصﻮ سﻨدرو ﻳا‬ ‫ﻧظﻤﻮﻧﻮ ﻳﻮ ډول دى‪ .‬چاربﻴتﻪ ﻳﻮ سر ﻟري چ‪ 3‬ﻫغﻪ تﻪ کسر ﻳا پﻴرو واﻳﻲ‪ .‬کسر ﻳا پﻴرو ﻳﻮ ‪$‬ﻞ‬ ‫د چاربﻴت‪ 3‬پﻪ سر ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي او وروستﻪ بﻴا ﻟﻪ ﻫر بﻨد 'خﻪ تکرار‪84‬ي‪ .‬چاربﻴت‪ 3‬د ﻣسرو‬ ‫د شﻤ‪5‬ر د اوږدواﻟﻲ او ﻟﻨ‪6‬واﻟﻲ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻳﻮ تر بﻠﻪ تﻮپﻴر ﻟري‪ .‬د چاربﻴتﻮ د بﻨدوﻧﻮ د ﻣسرو‬ ‫شﻤ‪5‬ر ﻟﻪ 'ﻠﻮرو 'خﻪ ﻧﻴﻮﻟ‪ 3‬تر شﻠﻮ ﻣسرو پﻮرې رس‪85‬ي‪ .‬ﻫﻤدغﻪ سبب دى چ‪ 3‬د ﻣثﻨﻮي او‬ ‫ﻗصﻴدې پﻪ شان اوږده ﻣضاﻣﻴﻦ پک‪ 3‬راتﻼى شﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ چاربﻴتﻪ ک‪ 3‬د ﻣﻮضﻮع تسﻠسﻞ او ارتباط ﻳﻮ ﻣﻬﻢ شرط دى او پﻪ ﻳﻮه چاربﻴتﻪ ک‪ 3‬ډ‪4‬ر‬ ‫ﻣﻮضﻮعات ﻧﻪ راوړل ک‪85‬ي‪ .‬دﻟتﻪ د خاﻧﻤﻴر د ﻳﻮې چاربﻴت‪' 3‬ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ډول راوړو‬ ‫چ‪ 3‬ﻫر بﻨد ﻳ‪ 3‬دوﻟس ﻣسرې ﻟري‪:‬‬ ‫پﻪ چپ ک‪ 3‬ډال پﻪ *ﻲ خﻨجر ﻧﻴسﻪ د غـــــــﻠﻴﻢ ﻣــــخﻪ بـــــرابـــــر ﻧﻴسﻪ‬ ‫ﻳا بﻪ پﻪ ســـرو وﻳﻨﻮ کــﻔﻦ شﻲ زﻣا‬ ‫ﻳا بﻪ ﻟﻪ صدﻗﻪ خپﻞ وطﻦ شﻲ زﻣـا‬

‫‪٤٢‬‬

‫پــﻪ دروغــــﻮ ﻧــﻪ دي دغـــﻪ ﻻپـــ‪ 3‬زﻣــا‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې برﻳد ﻣ‪ 3‬ﻳﻮ ‪$‬ﻞ راغﻰ پﻪ تا‬ ‫ﻣــاتــﻪ وصــﻴــت د ﻣــــﻮره پــــﻼره شــﻮى‬ ‫د ﻧﻨگ پــر ‪$‬ــاى ورکـــﻮئ ســر زاﻣﻨﻮ‬ ‫وصﻴت د پــﻼر بﻪ گاﻫ‪ 3‬ﻫ‪5‬ر ﻧﻪ ک‪7‬ﻣﻪ‬

‫پـــﻪ غــــﻮږو واوره واړه پــاکــ‪ 3‬زﻣــا‬ ‫پــﻮه شﻪ اجــﻞ دى دا چ‪ 3‬راغــﻰ پﻪ تا‬ ‫ﻳــﻮ ‪$‬ﻠ‪ 3‬ﻧــﻪ پــﻪ 'ــﻮ‪' ،‬ــﻮ واره شﻮى‬ ‫ﻣــخــتــﻮرن ﻣــﻪ شــئ پــﻪ ﻣحشر زاﻣﻨﻮ‬ ‫'ﻮ ‪$‬ــان د ﻫغﻪ پــﻼر پﻪ '‪5‬ر ﻧﻪ ک‪7‬ﻣﻪ‬

‫کﻠﻪ بﻪ ﻫ‪5‬ر د پﻼر سخﻦ شﻲ زﻣا‬ ‫ﻳا بﻪ پﻪ سرو وﻳﻨﻮ کﻔﻦ شﻲ زﻣا‬ ‫رباعﻲ‪ :‬د پ‪+‬تﻨﻮ عﻮام خﻠک ﻫغﻪ غزﻟ‪ 3‬تﻪ چ‪ 3‬ﻣﻮضﻮع ﻳ‪ 3‬پﻨد او ﻧصﻴحت وي‪ ،‬رباعﻲ‬ ‫واﻳﻲ‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬سﻨدر غاړى پﻪ ساز پﻴﻞ کﻮي ﻟﻮﻣ‪7‬ى ﻳﻮه رباعﻲ واﻳﻲ او بﻴا ورپس‪ 3‬چاربﻴتﻪ ﻳا‬ ‫داستان او ﻳا ﻟﻮبﻪ اوروي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬خﻠک ورتﻪ ﻣﻘام ﻫﻢ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د ﻣجﻠس پﻪ پﻴﻞ ک‪ 3‬ﻟﻪ دې کبﻠﻪ اورول ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻣجﻠس د گ‪6‬وﻧﻮاﻟﻮ پاﻣﻠرﻧﻪ ‪$‬اﻧتﻪ‬ ‫راړوي‪ .‬دﻟتﻪ بﻪ د رحﻤان بابا ﻳﻮ شعر چ‪ 3‬د ﻣﻘام او رباعﻲ ب‪2‬ﻪ ﻟري وﻟﻮﻟﻮ‪:‬‬ ‫پﻪ *ــﻪ خــﻮى د بــد خﻮاﻫاﻧــﻮ ب‪ 3‬پــروا ﻳﻢ‬ ‫پــﻪ ﻧرﻣــ‪ 9‬ﻟکــﻪ اوبــﻪ د اور ســزا ﻳــﻢ‬ ‫و ﻫــر چاتــﻪ پــﻪ خپــﻞ شــکﻞ 'رگﻨد‪4‬ــ‪8‬م‬ ‫آﻳﻨــ‪ 3‬غﻮﻧــدې بــ‪ 3‬روﻳــﻪ بــ‪ 3‬رﻳــا ﻳــﻢ‬ ‫ﻗﻨاعــت ﻣــ‪ 3‬تر خرﻗــ‪ 3‬ﻻﻧــدې اطﻠس دى‬ ‫پ＀ د درســت جﻬان بادشــاه ظاﻫــر گدا ﻳﻢ‬ ‫د غﻮﻧچــ‪ 3‬پﻪ '‪5‬ر پﻪ ســﻞ ژبــﻮ خاﻣﻮش ﻳﻢ‬ ‫ﻟکــﻪ بــﻮى ﻫســ‪ 3‬پــﻪ پ"ــﻪ خﻮﻟــﻪ گﻮﻳــا ﻳﻢ‬ ‫کــﻪ چــا ﻻر د عاشــﻘ‪ 9‬وي ورکــﻪ کــ‪7‬ې‬ ‫زه رحﻤــان د گﻤراﻫاﻧــﻮ رﻫﻨﻤــا ﻳــﻢ‬

‫‪٤٣‬‬

‫بگت‪ :9‬پﻪ پ‪+‬تﻮ اشعارو ک‪ 3‬بگت‪ 9‬ﻳﻮه غﻮره او خﻮږه برخﻪ ده چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬خﻠک ﻳ‪ 3‬ﻟﻮبﻪ‬ ‫ﻫﻢ بﻮﻟﻲ‪ .‬بگت‪ 9‬د چاربﻴتﻮ پﻪ '‪5‬ر ﻳﻮ سر ﻟري چ‪ 3‬پﻪ عﻤﻮﻣﻲ ډول ﻳﻮ بﻴت وي او د دواړو‬ ‫ﻣسرو ﻗافﻴﻪ ﻳ‪ 3‬سره برابره وي‪ .‬د ﻫر بﻨد وروستﻨ‪ 9‬ﻣسره د بگت‪ 9‬ﻟﻪ سر سره پﻪ ﻗافﻴﻪ ک‪3‬‬ ‫برابره وي‪.‬‬ ‫سر د ﻫر بﻨد پﻪ پاى ک‪ 3‬تکرار‪84‬ي‪ .‬د سر ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره ﻳ‪ 3‬اوږده او دوﻳﻤﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه وي‪.‬‬ ‫د بگت‪ 9‬ﻫر بﻨد ﻣعﻤﻮ ًﻻ درې ﻣسرې وي‪:‬‬ ‫راتـــاو شﻪ ﻟـــﻮﻧـــگــﻴﻨﻪ‬ ‫غﻤﻮﻧﻪ ﻟرې کﻪ ﻟﻪ ﻣا عاجز غﻤگﻴﻨﻪ‬ ‫ﻧﻮره ﻳاري درسره ﻧﻪ ک‪7‬م‬ ‫ودې وﻳشتﻢ روغـــــــﻪ دې ﻧﻪ کــ‪7‬م‬ ‫بﻞ دې پﻪ سرو شﻨ‪6‬و ﻧتک‪ 9‬زاﻧگﻲ ﻣﻴﻨﻪ‬ ‫راتـــــاو شـــــــﻪ ﻟـﻮﻧگﻴﻨﻪ‬ ‫'ﻨگﻪ راپر‪4‬ﻮت‪ 3‬ﻟــﻪ تختﻪ‬ ‫د ﻣحﻤد ﻧﻮر فﻘﻴره بختﻪ‬ ‫بخت ﻣ‪ 3‬کﻮ!ﻪ شﻮ اس ﻣ‪ 3‬ﻻړ سره ﻟﻪ زﻳﻨﻪ‬ ‫راتـــــاو شـــــــﻪ ﻟـﻮﻧگﻴﻨﻪ‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬دوه ډوﻟﻪ ﻧظﻤﻮﻧﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻳﻮ ډول تﻪ ﻳ‪ 3‬ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ واﻳﻲ او بﻞ‬ ‫ډول تﻪ ﻣشترک کﻼسﻴک دﻳﻮاﻧﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ عربﻲ‪ ،‬فارسﻲ او پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ﻣشترک‬ ‫دي‪.‬‬ ‫پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬ﻣﻮ ﻳﻮازې پﻪ ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ بحث وک‪ 7‬او د ﻫغﻮى ﻟﻪ ډﻟ‪ 3‬ﻣﻮ ﻳﻮ 'ﻮ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬دروپ‪5‬ژﻧدﻟ‪ .3‬ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي سر ک‪ 3‬پﻪ دوو ډﻟﻮ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻳﻮې‬ ‫ډﻟ‪ 3‬تﻪ ﻳ‪ 3‬عاﻣ‪ 3‬سﻨدرې واﻳﻲ‪ .‬عاﻣ‪ 3‬سﻨدرې ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻰ ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ وي او‬ ‫د !ﻮل وﻟس ﻣال دى‪.‬‬ ‫پﻪ دغﻮ سﻨدرو ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ۍ‪ ،‬کاک‪7‬ۍ‪ ،‬ﻧﻴﻤک‪ 9‬ﻳا سروکﻲ‪ ،‬ﻧارې ﻳا غ‪8‬وﻧﻪ‪ ،‬کﻴس‪،9‬‬ ‫فاﻟﻮﻧﻪ‪ ،‬د *ادۍ سﻨدرې او د ﻣﻴﻨدو سﻨدرې را‪$‬ﻲ‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫بﻠﻪ ډﻟﻪ ﻳ‪ 3‬خاص‪ 3‬سﻨدرې دي‪ .‬د دې سﻨدرو شاعران پﻪ وﻟس ک‪ 3‬ﻣعﻠﻮم دي او د‬ ‫وﻟسﻲ شاعراﻧﻮ پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬پﻪ دې ډﻟﻪ ک‪ 3‬چاربﻴت‪ ،3‬بدﻟ‪ ،3‬بگت‪ ،9‬ﻟﻮب‪ ،3‬داستان‪،‬‬ ‫ﻣﻘام او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ دغﻪ ﻣﻠﻲ اشعار د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ ده چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ د اجتﻤاعﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﻲ‪ ،‬سﻴاسﻲ او فرﻫﻨگﻲ ژوﻧد !ﻮﻟﻮ خﻮاو پک‪ 3‬اﻧعکاس ﻣﻮﻧدﻟﻰ دى‪ .‬د پ‪+‬تﻮ دا ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻧظﻤﻮﻧﻪ د ﻧﻮرو ژبﻮ پﻪ تﻘﻠﻴد ﻧﻪ دي وﻳﻞ شﻮي‪ ،‬بﻠک‪ 3‬پﻪ خپﻠﻪ د پ‪+‬تﻨﻮ اﻳجاد دى‪.‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪' 3‬ﻮ ډوﻟﻪ ﻧظﻤﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫ﻧظﻢ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫پﻪ ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮم ډوﻟﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ د ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ﻧظﻢ پﻪ اړه 'ﻮ کر*‪ 3‬ﻟﻪ ﻣثاﻟﻮﻧﻮ سره‬ ‫وﻟﻴکﻲ او پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬دې پﻪ وار سره واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬راغﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ پﻪ ﻟﻮړ غ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫دې پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪! 3‬ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻮضﻮعاتﻮ خبرې وک‪7‬ي چ‪ 3‬کﻮم‬ ‫ﻣﻮضﻮعات پک‪ 3‬را‪$‬ﻲ؟‬ ‫‪ _٥‬ﻣتﻦ پﻪ غﻮر وﻟﻮﻟئ او پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ او پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫خاص ﻧﻮم‪ :‬ﻫغﻪ ﻧﻮم دى چ‪ 3‬د ﻳﻮ خاص شخص او خاص ‪$‬اى *کارﻧدوﻳﻲ کﻮي‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ‪ :‬احﻤد شاه بابا‪ ،‬ﻣﻼﻟ‪ ،9‬ﻧﻨگرﻫار‪ ،‬کابﻞ او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ وﻟﻮﻟﻲ او د صﻔت کﻠﻤ‪ 3‬دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او‬ ‫بﻴا دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫صﻔت (ستاﻳﻨﻮم)‪ :‬صﻔت ﻫغﻪ کﻠﻤﻪ ده چ‪ 3‬د ﻧﻮم 'رﻧگﻮاﻟﻰ 'رگﻨدوي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬تﻮر‪،‬‬ ‫سپﻴﻦ‪* ،‬ﻪ‪ ،‬بد‪ ،‬روغ‪ ،‬ﻧاروغ‪ ،‬ﻟﻮړ‪! ،‬ﻴ＀ او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫‪ _٧‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د رحﻤان بابا شعر وﻟﻮﻟﻲ او پر ﻣﻔﻬﻮم باﻧدې دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫پـــﻪ *ـــﻪ خــــﻮي ﻟـــﻪ بـــدخـــﻮاﻫـــاﻧـــﻮ بـــ‪ 3‬پـــــروا ﻳﻢ‬ ‫پــــﻪ ﻧــــرﻣــــ‪ 9‬ﻟـــکـــﻪ اوبـــــــﻪ د اور ســــــزا ﻳــﻢ‬ ‫و ﻫـــر چـــاتـــﻪ پـــﻪ خــپــﻞ شــکــﻞ 'ــرگــﻨــد‪4‬ــ‪8‬م‬ ‫آﻳﻨ‪ 3‬غــــﻮﻧــــدې بــــ‪ 3‬روﻳـــــــﻪ بــــ‪ 3‬رﻳــــــا ﻳــﻢ‬ ‫د غــﻮﻧــچــ‪ 3‬پـــﻪ 'ــ‪5‬ــر پـــﻪ ســـﻞ ژبــــﻮ خــاﻣــﻮشــﻪ‬ ‫ﻟــکــﻪ بــــﻮى ﻫــســ‪ 3‬پـــﻪ پــ"ــﻪ خـــﻮﻟـــﻪ گـــﻮﻳـــا ﻳﻢ‬ ‫ﻗــﻨــاعــت ﻣـــ‪ 3‬تـــر خـــرﻗـــ‪ 3‬ﻻﻧـــــدې اطـــﻠـــس دى‬ ‫پـــ＀ د درســــت جــﻬــان بـــادشـــاه ظــاﻫــر گـــدا ﻳﻢ‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠ‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬د ﻳﻮه وﻟسﻲ شاعر پﻪ اړه 'ﻮ کر*‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او د ضرورت‬ ‫پﻪ وخت ک‪ 3‬دې د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و او ﻳا کتاب 'خﻪ ﻣرستﻪ ترﻻسﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪٤٦‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫ولسﻲ کﻴسﻪ‬

‫کﻴس‪ 3‬د اﻧسان ﻟﻪ ژوﻧد سره پﻴﻞ شﻮي دي او بﻴا خﻮﻟﻪ پﻪ خﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧسﻞ ﻧﻪ بﻞ تﻪ ﻟ‪85‬دول شﻮي‬ ‫دي‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬اﻧساﻧاﻧﻮ خط اﻳجاد ک‪ ،7‬ﻧﻮ بﻴا ‪$‬ﻨ‪ 3‬کﻴس‪ 3‬وﻟﻴکﻞ شﻮې‪ .‬خﻮ د وﻟسﻲ کﻴسﻮ زﻳاتﻪ‬ ‫برخﻪ اوس ﻫﻢ د خﻠکﻮ پﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ده او را!ﻮﻟ‪ 3‬شﻮي ﻧﻪ دي‪ .‬د وﻟسﻲ کﻴسﻮ وﻳﻮﻧکﻲ ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ‬ ‫وي پﻪ ﻳﻮ شخص پﻮرې اړه ﻧﻪ ﻟري بﻠک‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟﻮ پﻮرې اړه ﻟري‪.‬‬ ‫ﻫر ﻣﻠت ‪$‬اﻧتﻪ وﻟسﻲ کﻴس‪ 3‬ﻟري چ‪ 3‬د ﻫﻤاغﻪ ﻣﻠت ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې‪ ،‬دود دستﻮر او تارﻳخ تر‪4‬ﻨﻪ‬ ‫'رگﻨد‪84‬ي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬وﻟسﻲ کﻴس‪ 3‬د ﻣﻠتﻮﻧﻮ ترﻣﻨ‪ #‬ﻣشترک‪ 3‬وي او ﻳﻮازې د اشخاصﻮ او ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ‬ ‫ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ پک‪ 3‬تغﻴﻴر ﻣﻮﻧدﻟﻰ وي‪ .‬د وﻟسﻲ کﻴسﻮ زﻳاتﻪ برخﻪ خﻴاﻟﻲ ب‪2‬ﻪ ﻟري‪ .‬حﻮادث او پ‪ 3+5‬پک‪3‬‬ ‫ﻟﻪ عﻘﻞ ﻧﻪ ﻟرې او تخﻴﻠﻲ ب‪2‬ﻪ ﻟري‪ .‬پﻪ وﻟسﻲ کﻴسﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮه برخﻪ داس‪ 3‬ﻫﻢ شتﻪ چ‪ 3‬د ر*تﻴﻨﻲ ژوﻧد‬ ‫ﻟﻪ پ‪+5‬ﻮ سره ت‪7‬او ﻟري او خﻴاﻟﻲ ب‪2‬ﻪ ﻧﻪ ﻟري‪ .‬د ﻧ‪7‬ۍ د ﻣﻠتﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﻟسﻲ کﻴسﻮ 'خﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬کﻴس‪3‬‬ ‫دوﻣره شﻬرت تﻪ رس‪5‬دﻟﻲ دي چ‪ 3‬پﻪ ﻧ‪7‬ﻳﻮاﻟﻮ وﻟسﻲ کﻴسﻮ ک‪ 3‬شﻤ‪5‬رل شﻮي دي او د دغﻪ شﻬرت‬ ‫ﻟﻪ کبﻠﻪ د ﻧ‪7‬ۍ پﻪ ډ‪4‬رو ژبﻮ ژباړل شﻮي دي‪.‬‬ ‫پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬ﻣﻮ د چک د وﻟس ﻳﻮه وﻟسﻲ کﻴسﻪ غﻮره ک‪7‬ې چ‪ 3‬د دې کﻴس‪ 3‬پﻪ ﻟﻮستﻠﻮ‬ ‫سره بﻪ تاس‪ 3‬د ﻧ‪7‬ۍ د وﻟسﻲ کﻴسﻮ سره آشﻨا شئ‪.‬‬ ‫کﻮﻣﻪ وﻟسﻲ کﻴسﻪ ﻣﻮ پﻪ ﻳاد ده؟‬ ‫د کﻮم بﻞ ﻫ‪5‬ﻮاد وﻟسﻲ کﻴسﻪ ﻣﻮ اور‪4‬دﻟ‪ 3‬ده؟‬

‫‪٤٧‬‬

‫وﻟسﻲ کﻴسﻪ د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬د شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ ډ‪4‬ره خﻮﻧدوره برخﻪ ده‪ .‬داس‪ 3‬کﻴس‪ 3‬ﻟﻪ پ‪75‬ﻳﻮ‪،‬‬ ‫پ‪75‬ﻳﻮ راﻫﻴس‪ 3‬د وﻟس پﻪ حافظﻪ ک‪ 3‬پات‪ 3‬شﻮي دي او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬کﻴس‪ 3‬ﻳ‪ 3‬تر ﻧﻦ ور‪ 3$‬رارس‪5‬دﻟﻲ‬ ‫دي‪ .‬دا کﻴس‪ 3‬پﻪ کﻠﻴﻮ او باﻧ‪6‬و ک‪ 3‬ﻣﻮجﻮدې دي‪ .‬کﻪ کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ پﻪ ﻳﻮه کﻠﻲ ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ‬ ‫شﻮې ده‪ ،‬ﻧﻮ ﻫﻠتﻪ پات‪ 3‬شﻮې ﻧﻪ ده او ﻧﻮرو کﻠﻴﻮ تﻪ رس‪5‬دﻟ‪ 3‬او عاﻣﻪ شﻮې ده‪ .‬دغﻪ کﻴس‪ 3‬چ‪3‬‬ ‫ﻟﻪ ﻳﻮ ‪$‬اى 'خﻪ بﻞ ‪$‬اى تﻪ اﻧتﻘال شﻮي ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻣحﻴطﻲ اصطﻼحات او جغرافﻴﻮي ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬تغﻴﻴر شﻮي دي‪ .‬پﻪ دې تﻮگﻪ د وخت پﻪ ت‪5‬ر‪4‬دو سره ﻳ‪ 3‬د بﻴان پﻪ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻫﻢ تغﻴﻴر راغﻠﻰ‬ ‫دى‪.‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ پﻪ وﻟسﻲ کﻴسﻮ ک‪ 3‬دوه ډوﻟﻪ کﻴس‪ 3‬دي چ‪ 3‬ﻳﻮ ډول ﻳ‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ خپﻠ‪ 3‬کﻴس‪3‬‬ ‫دي او بﻠﻪ ډﻟﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧﻮرو ژبﻮ 'خﻪ راغﻠ‪ 3‬دي‪ .‬د پ‪+‬تﻨﻮ پﻪ خپﻠﻮ وﻟسﻲ کﻴسﻮ ک‪ 3‬ﻗﻬرﻣاﻧان‪،‬‬ ‫چاپ‪5‬رﻳال او !ﻮل ک‪7‬ه وړه پ‪+‬تﻨﻲ وي‪ .‬پﻪ دې کﻴسﻮ ک‪ 3‬پ‪ 3+5‬او کرک"روﻧﻪ ﻫﻢ پ‪+‬تﻨﻲ رﻧگ‬ ‫ﻟري‪ .‬دا کﻴس‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ډ‪4‬رې اوږدې او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ې دي‪.‬‬ ‫پﻪ دې کﻴسﻮ ک‪ 3‬بﻴا ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬پﻪ ﻧظﻢ شﻮي او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬دي‪ .‬دا کﻴس‪ 3‬ﻣختﻠف‬ ‫ﻣﻮضﻮعات ﻟري او د پﻨد او عبرت !کﻲ ﻫﻢ پک‪ 3‬وي‪ .‬پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ ک‪ 3‬تخﻴﻠﻲ اړخ ډ‪4‬ر غاﻟب‬ ‫وي ﻟکﻪ د دﻳﻮاﻧﻮ او پﻴرﻳاﻧﻮ کﻴس‪ 3‬او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ر*تﻴﻨﻲ ژوﻧد سره اړخ ﻟگﻮي‪.‬‬ ‫دا کﻴس‪ 3‬پخﻮا پﻪ وﻟسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د ژﻣﻲ پﻪ ﻣﻮسﻤﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د ساعت ت‪5‬روﻟﻮ ﻟپاره وﻳﻞ ک‪5‬دﻟ‪،3‬‬ ‫خﻮ د ساعت ت‪5‬رۍ تر 'ﻨگﻪ ﻳ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻣثبتﻮ خﻮاو د وﻟس پﻪ ک‪7‬و وړو ک‪ 3‬ﻣثبت اغ‪5‬ز ﻫﻢ‬ ‫درﻟﻮد‪.‬‬ ‫اوس د دې کﻴسﻮ وﻳﻠﻮ رواج ﻳا خﻮ بﻴخﻲ پاى تﻪ رس‪5‬دﻟﻰ او ﻳا پﻪ ډ‪4‬ره ﻟ‪8‬ه اﻧدازه ﻣﻮجﻮد‬ ‫دى‪ ،‬ﻫﻤدغﻪ وجﻪ ده چ‪ 3‬زﻣﻮږ ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر ﻧاظﻤاﻧﻮ زﻣﻮږ وﻟسﻲ کﻴس‪ 3‬پﻪ ﻧظﻢ ک‪7‬ي ﻟکﻪ آدم‬ ‫خان او درخاﻧ‪ ،9‬دﻟ‪ 9‬او شﻬ‪ ،9‬ﻣؤﻣﻦ خان او شﻴرﻳﻨﻮ‪ ،‬طاﻟب جان او گﻞ بشره‪ ،‬ﻣﻮسﻰ خان‬ ‫او گﻞ ﻣک‪ ،9‬فتح خان او رابﻴا او ﻧﻮرې‪...‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬ﻫﻢ وﻟسﻲ کﻴس‪ 3‬او واړه واړه حکاﻳتﻮﻧﻪ را!ﻮل او پﻪ کتابﻲ شکﻞ‬ ‫خپاره ک‪7‬ي دي‪ .‬د دې کﻴسﻮ را!ﻮﻟﻮل او خپرول زﻣﻮږ د ژب‪ 3‬او ادبﻴاتﻮ پﻪ ب‪6‬اﻳﻨﻪ ک‪ 3‬ستره‬ ‫اغ‪5‬زه ﻟري‪.‬‬

‫‪٤٨‬‬

‫*ﻮروا‬ ‫(د ِچک وﻟس کﻴسﻪ)‬

‫ﻳﻮه شپﻪ ﻟﻪ سﻴﻠ‪ 9‬سره باران ﻫﻢ ور‪4‬ده‪ ،‬سخت تﻮپان و او خﻠک پﻪ خپﻠﻮ کﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬وو‪ .‬ﻳﻮه سپﻴﻦ‬ ‫سرې *‪%‬ﻪ ‪$‬اﻧتﻪ ﻳﻮازې اوس‪5‬ده‪ .‬د ﻫغ‪ 3‬د کﻮر دروازه وډب‪5‬ده‪ .‬ﻫغ‪ 3‬فکر وک‪ 7‬چ‪ 3‬سﻴﻠ‪ 9‬دروازه !ﻴﻞ‬ ‫وﻫﻠﻪ‪ .‬خﻮ ﻟ‪8‬ه ش‪5‬بﻪ ﻧﻪ وه ت‪5‬ره چ‪ 3‬ور پﻪ زوره‪ ،‬زوره وډب‪5‬ده‪.‬‬ ‫سپﻴﻦ سرې ژر دروازه خﻼصﻪ ک‪7‬ه‪ .‬وﻳ‪ 3‬ﻟﻴدل چ‪ 3‬ﻳﻮ ‪$‬ﻮان س‪7‬ى پﻪ ﻟﻤدو خﻴشتﻮ جاﻣﻮ ک‪ 3‬وﻻړ‬ ‫او ﻟﻪ ﻳخﻨ‪ 9‬ﻧﻪ ر‪84‬دي‪ .‬سپﻴﻦ سرې *‪ 3%‬تﻪ ﻳ‪ 3‬ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ زه ﻣسافر ﻳﻢ‪ ،‬کﻪ ﻧﻦ شپﻪ دې راتﻪ پﻪ خپﻞ کﻮر ک‪$ 3‬اى راک‪ 7‬ﻧﻮ زه بﻪ دې دا احسان !ﻮل عﻤر‬ ‫ﻧﻪ ﻫ‪5‬روم‪.‬‬ ‫سپﻴﻦ سرې *‪ 3%‬ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ *ﻪ ده‪ ،‬دﻧﻨﻪ راشﻪ پﻪ ﻧغري ک‪ 3‬اور بﻞ دى‪ .‬خپﻠ‪ 3‬ﻟﻤدې جاﻣ‪ 3‬وچ‪ 3‬ک‪7‬ه‪ ،‬خﻮ زه ډوډۍ ﻫﻢ ﻧﻪ‬ ‫ﻟرم او ستا ﻟپاره ک＀ ﻫﻢ ﻧشتﻪ‪ .‬تﻪ ﻣجبﻮره ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧغري سره ﻧژدې پر دې کﻤپﻠﻪ شپﻪ ت‪5‬ره ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫س‪7‬ي ورتﻪ ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ بس چ‪ 3‬سرپﻨاه وي‪ ،‬ﻧﻮر ﻣ‪ 3‬ﻫ‪ &5‬ﻧﻪ دي پﻪ کار‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬پﻪ ﻧغري ک‪ 3‬ﻧﻮرې وچ‪ 3‬دړې ک‪+5‬ﻮدې‪ .‬اور تازه شﻮ‪ .‬س‪7‬ى چ‪ 3‬تﻮد شﻮ او جاﻣ‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫ﻫﻢ وچ‪ 3‬شﻮې ﻧﻮ د خپﻞ کﻤﻴس ﻟﻪ جﻴبﻪ ﻳ‪ 3‬د اوسپﻨ‪ 3‬ﻳﻮ ﻣﻴخ راوﻳست‪ .‬دا بﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ ﻻسﻮﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬اړاوه را اړاوه‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬ورتﻪ کتﻞ خﻮ غ‪ 8‬ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ کاوه‪ .‬س‪7‬ي *ﻪ ش‪5‬بﻪ ﻟﻪ دې ﻣ‪5‬خ سره ﻟﻮب‪ 3‬وک‪7‬ې‪ .‬بﻴا ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ *‪3%‬‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ وک‪7‬ه‪:‬‬ ‫_ تﻪ خبره ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬دا ﻣﻴخ 'ﻮﻣره د کار دى؟‬ ‫*‪ 3%‬ﻟﻪ وړۍ ﻧﻪ تار جﻮړاوه‪ .‬پﻪ ډ‪4‬ره وچﻪ ﻟﻬجﻪ ﻳ‪ 3‬ورتﻪ ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ ﻫﻮ خبره ﻳﻤﻪ‪ ،‬ﻣ‪5‬خ پﻪ ﻟرگﻲ ک‪! 3‬کﻮﻫﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫س‪7‬ي وخﻨدل او وې وﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ تﻪ ﻧﻪ ﻳ‪ 3‬خبره‪ ،‬زه ﻟﻪ دې ﻣ‪5‬خ ﻧﻪ *ﻮروا جﻮړوﻻى شﻢ‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬ﻟ‪ 8‬پﻪ ﻗﻬر ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ ﻫس‪ 3‬اوت‪ 3‬بﻮت‪ 3‬ﻣﻪ واﻳﻪ‪ ،‬دا ﻧاشﻮﻧ‪ 3‬ده‪.‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫س‪7‬ي ووﻳﻞ‪ :‬کﻪ ﻣا درتﻪ ثابتﻪ ک‪7‬ه ﻧﻮ ﻣﻨ‪ 3‬بﻪ ﻳ‪.3‬‬ ‫*‪ 3%‬ووﻳﻞ‪* :‬ﻪ ده ثابتﻪ ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ه‪.‬‬ ‫بﻴا ﻳ‪ 3‬د *ﻮروا پخﻮﻟﻮ دﻳگ ورتﻪ راوړ‪ .‬س‪7‬ي ﻣ‪5‬خ د دﻳگ پﻪ تﻞ ک‪ 3‬ک‪+5‬ﻮد او اوبﻪ ﻳ‪ 3‬پک‪3‬‬ ‫واچﻮﻟ‪ .3‬بﻴا ﻳ‪ 3‬د‪4‬گ پﻪ اور ک‪+5‬ﻮد‪ .‬ﻟ‪8‬ه ش‪5‬بﻪ چ‪ 3‬ت‪5‬ره شﻮه‪ ،‬ﻧﻮ س‪7‬ي د د‪4‬گ سر ﻟرې ک‪ 7‬او *‪3%‬‬ ‫تﻪ ﻳ‪ 3‬ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ کﻪ ﻟ‪8‬ه ﻣاﻟگﻪ او تﻮر ﻣرچ راک‪7‬ې ﻧﻮ *ﻮروا بﻪ تﻴاره شﻲ‪.‬‬ ‫*‪%‬ﻪ پا'‪5‬ده د ﻳﻮې اﻟﻤارۍ دروازه ﻳ‪ 3‬پراﻧﻴستﻠﻪ او وې وﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ ﻫﻮ ﻣاﻟگﻪ او ﻣرچ خﻮ پﻪ ﻫر کﻮر ک‪ 3‬وي‪.‬‬ ‫س‪7‬ي تﻪ ﻳ‪ 3‬د ﻣاﻟگ‪ 3‬او تﻮرو ﻣرچﻮ پﻮړۍ ورک‪7‬ې‪ .‬ده ﻣاﻟگﻪ او تﻮر ﻣرچ پﻪ د‪4‬گ ک‪ 3‬واچﻮل‪ .‬ﻳﻮ‬ ‫'ﻮ ش‪5‬ب‪ 3‬ﻧﻮرې ﻫﻢ ت‪5‬رې شﻮې‪ .‬س‪7‬ي بﻴا د دﻳگ سر اﻳستﻪ ک‪ 7‬او وﻳ‪ 3‬وﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ د پﻴازو ﻳﻮه غﻮ!ﻪ کﻪ واى ﻧﻮ د *ﻮروا خﻮﻧد بﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳات شﻮاى واى‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬ورتﻪ بد‪ ،‬بد وکتﻞ خﻮ بﻴا ﻟﻪ ‪$‬اﻳﻪ راپا'‪5‬ده او وې وﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ گﻮرﻣﻪ کﻪ چ‪5‬رې پﻴاز وي!‬ ‫ﻳﻮې بﻠ‪ 3‬اﻟﻤارۍ تﻪ ﻻړه او د ﻫغ‪ 3‬دروازه ﻳ‪ 3‬پراﻧﻴستﻠﻪ‪ .‬س‪7‬ي سر اوچت ک‪ 7‬او پﻪ اﻟﻤارۍ ک‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫د خﻮړو تﻮکﻲ وﻟﻴدل‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬د پﻴازو ﻳﻮه غﻮ!ﻪ راواخﻴستﻪ او س‪7‬ي تﻪ ﻳ‪ 3‬ووﻳﻞ‪ :‬اوس بﻪ ﻧﻮ تﻪ چاﻗﻮ ﻫﻢ غﻮاړې‪.‬‬ ‫س‪7‬ي وخﻨدل او د *‪ 3%‬ﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻴاز او چاﻗﻮ واخﻴستﻞ‪ .‬پﻴاز ﻳ‪! 3‬ﻮ!‪! ،3‬ﻮ!‪ 3‬ک‪ 7‬او د‪4‬گ تﻪ ﻳ‪ 3‬ور‬ ‫واچاوه‪ .‬بﻴا ﻳ‪ 3‬اور تازه ک‪' ،7‬ﻮ ﻧﻮرې دړې ﻳ‪ 3‬ورپس‪ 3‬ک‪7‬ې او وې وﻳﻞ‪* :‬ﻮروا ﻫﻢ ﻫر ډول وي‪ .‬د‬ ‫ﻣ‪5‬خ *ﻮروا ساده وي‪ ،‬خﻮ کﻪ پﻪ دې ک‪ 3‬گازرې او اﻟﻮگان ورگ‪ 6‬شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ خﻮﻧد بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻻ زﻳات شﻲ خﻮ‬ ‫خﻴر پروا ﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫اوس ﻟﻪ د‪4‬گ ﻧﻪ د پﻴازو د پخ‪5‬دو خﻮشبﻮﻳﻲ پﻮرتﻪ شﻮې وه او *‪ 3%‬ﻧاببره د ﻟﻮږې احساس وک‪،7‬‬ ‫د س‪7‬ي خبرو تﻪ ﻳ‪ 3‬پام و‪ .‬ب‪ 3‬ﻟﻪ دې چ‪ 3‬ﻫغﻪ تﻪ ﻳ‪' 3‬ﻪ وﻳﻠﻲ وي‪ .‬اﻟﻤارۍ تﻪ ﻻړه او ﻳﻮ 'ﻮ گازرې او‬ ‫دوه اﻟﻮگان ﻳ‪ 3‬ترې راواخﻴستﻞ او س‪7‬ي تﻪ ﻳ‪ 3‬ورک‪7‬ل‪ .‬س‪7‬ي گازرې او اﻟﻮگان سپﻴﻦ‪! ،‬ﻮ!‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬او بﻴا‬ ‫ﻳ‪ 3‬پﻪ د‪4‬گ ک‪ 3‬واچﻮل‪.‬‬ ‫ﻟ‪8‬ه ش‪5‬بﻪ وروستﻪ ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬د د‪4‬گ سر ﻟرې ک‪ 7‬او د *ﻮروا خﻮشبﻮﻳﻲ د *‪ 3%‬سپ‪8‬ﻣ‪ 3‬وتخﻨﻮﻟ‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫س‪7‬ي ﻳ‪ 3‬وپﻮ*تﻞ‪ :‬پﻪ 'ﻮﻣره وخت ک‪ 3‬بﻪ دا *ﻮروا پخ‪85‬ي؟‬ ‫س‪7‬ي پﻪ 'ﻤ(‪ 9‬د د‪4‬گ ﻟﻪ تﻞ ﻧﻪ ﻣ‪5‬خ راوچت ک‪ 7‬او وﻳ‪ 3‬وﻳﻞ‪:‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫_ د دې ﻣ‪5‬خ *ﻮروا ډ‪4‬رو کﻤﻮ خﻠکﻮ خﻮړﻟ‪ 3‬ده‪ ،‬خﻮ کﻪ پﻪ دې ک‪ 3‬د غﻮ*‪ 3‬وړې‪ ،‬وړې !ﻮ!‪3‬‬ ‫ورگ‪6‬ې شﻲ ﻧﻮ بﻴا د پاچاﻫاﻧﻮ خﻮاړه دي‪.‬‬ ‫خﻮ زﻣا او ستا پﻪ شان خﻠک دوﻣره طاﻟع ﻧﻪ ﻟري چ‪ 3‬پﻪ دې *ﻮروا ک‪ 3‬غﻮ*ﻪ وﻟري‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬ﻧا'اپﻪ ووﻳﻞ‪ :‬وﻟ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻧشﻮ خﻮړﻻى‪ .‬پاچاﻫان خﻮ ﻫﻢ زﻣﻮږ پﻪ شان اﻧساﻧان دي‪.‬‬ ‫بﻴا ﻻړه او ﻟﻪ اﻟﻤارۍ ﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د غﻮ*‪ 3‬ﻳﻮه !ﻮ!ﻪ راواخﻴستﻪ‪ .‬وړه‪ ،‬وړه ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ه او س‪7‬ي تﻪ ﻳ‪ 3‬ورک‪7‬ه‪.‬‬ ‫س‪7‬ي د غﻮ*‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬پﻪ د‪4‬گ ک‪ 3‬واچﻮﻟ‪ .3‬اور ﻳ‪ 3‬ورپس‪ 3‬تازه ک‪ 7‬او وﻳ‪ 3‬وﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ اوس چ‪ 3‬ﻣﻮږ داس‪* 3‬ﻪ د پاچاﻫاﻧﻮ خﻮاړه ﻟرو ﻧﻮ باﻳد د پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ شان ﻳ‪ 3‬وخﻮرو‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬ووﻳﻞ‪ :‬ب‪5‬شکﻪ وﻟ‪ 3‬ﻧﻪ‪.‬‬ ‫د کﻮ!‪ 3‬بﻞ سر تﻪ ﻻړه‪ .‬ﻫﻠتﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ﻣ‪5‬ز او دوه 'ﻮک‪ 9‬اﻳ‪ 3+‬وې‪ .‬ﻟﻪ اﻟﻤارۍ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ *ﻪ *کﻠﻰ‬ ‫د ﻣ‪5‬ز پﻮښ راواخﻴست او پرﻣ‪5‬ز ﻳ‪ 3‬اوار ک‪.7‬‬ ‫بﻴا ﻳ‪ 3‬چﻴﻨﻲ ﻟﻮ*ﻲ راوﻳستﻞ او پر ﻣ‪5‬ز ﻳ‪ 3‬ک‪+5‬ﻮدل‪ .‬کاشﻮغ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ راوﻳستﻠ‪ .3‬س‪7‬ي دا ﻫر 'ﻪ تﻪ‬ ‫کتﻞ او بﻴا ﻳ‪ 3‬ووﻳﻞ‪* :‬ﻮروا پﻪ 'ﻪ شﻲ ک‪ 3‬راوباسﻢ؟‬ ‫*‪ 3%‬ورتﻪ د *ﻮروا ﻟپاره ﻳﻮه غ"ﻪ کاسﻪ او ﻳﻮه رکﻴب‪ 9‬د غﻮ*‪ 3‬او ترکاري ﻟپاره ورک‪7‬ه‪ .‬بﻴا ﻳ‪ 3‬ﻳﻮه غ"ﻪ‬ ‫ډوډۍ ﻫﻢ راوﻳستﻠﻪ‪! .‬ﻮ!‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ه او پرﻣ‪5‬ز ﻳ‪ 3‬ک‪+5‬ﻮده‪ .‬س‪7‬ي ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ کﻪ ډوډۍ دې را اﻳستﻠﻪ ﻧﻮ باﻳد چ‪ 3‬پﻨﻴر ﻫﻢ ورسره وي‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬د ﻣ‪5‬خ د *ﻮروا ﻟﻪ خﻮړﻟﻮ‬ ‫'خﻪ وروستﻪ د ﻫضﻢ ﻟپاره پﻨﻴر ضروري دى‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬پﻨﻴر ﻫﻢ راواخﻴست‪ .‬دواړو *ﻮروا‪ ،‬ډوډۍ او پﻨﻴر وخﻮړل‪ .‬س‪7‬ي ‪$‬ان *ﻪ ﻣﻮړ ک‪3%* .7‬‬ ‫تﻪ ﻳ‪ 3‬ووﻳﻞ‪ :‬ستا ﻧﻪ ډ‪4‬ره ﻣﻨﻨﻪ!‬ ‫*‪ 3%‬ورتﻪ ووﻳﻞ‪ :‬ﻣﻨﻨﻪ خﻮ ستا پﻪ کار ده چ‪ 3‬دوﻣره *ﻪ *ﻮروا دې راتﻪ پخﻪ ک‪7‬ه‪.‬‬ ‫س‪7‬ي د *ﻮروا د کاس‪ 3‬پﻪ تﻞ ک‪ 3‬پروت ﻣ‪5‬خ راوﻳست او وې وﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ پﻪ دې ک‪ 3‬زﻣا ﻫ‪ &5‬کﻤال ﻧشتﻪ‪ ،‬دا ﻫر 'ﻪ د دې ﻣ‪5‬خ ﻟﻪ برکتﻪ دي‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬ووﻳﻞ‪ :‬اوس چ‪ 3‬تا دوﻣره *ﻪ خﻮاړه راتﻪ برابر ک‪7‬ل‪ ،‬ﻧﻮ حﻖ ﻟرې چ‪ 3‬پﻪ ک＀ وﻳده ش‪ .3‬زﻣا‬ ‫ﻫس‪ 3‬ﻫﻢ ډ‪4‬ر ساړه ک‪85‬ي‪ .‬زه بﻪ د ﻧغري سره پﻪ کﻤپﻠﻪ پر‪4‬ﻮ‪$‬ﻢ‪.‬‬ ‫س‪7‬ي شپﻪ ارام خﻮب وک‪ .7‬سﻬار *‪ 3%‬ورتﻪ چاى او ډوډۍ ورک‪7‬ل او بﻴا ﻳ‪ 3‬ورتﻪ ووﻳﻞ‪ :‬ستا ﻣ‪5‬خ‬ ‫ر*تﻴا چ‪ 3‬عادي ﻣ‪5‬خ ﻧﻪ دى‪ .‬سﻤبال ﻳ‪ 3‬وساتﻪ چ‪' 3‬ﻮک ﻳ‪ 3‬پ＀ ﻧﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫س‪7‬ي ترﻳﻨﻪ رخصت واخﻴست او پرخپﻠﻪ ﻻر روان شﻮ‪.‬‬

‫‪٥١‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې کﻴسﻪ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪ 3‬دې ‪$‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫دا کﻴسﻪ پﻪ کﻮم وﻟس پﻮرې اړه ﻟري؟‬ ‫پﻪ کﻴسﻪ ک‪ 3‬کﻮم کرک"روﻧﻪ راغﻠﻲ دي؟‬ ‫د کﻴس‪ 3‬ﻣﻮضﻮع 'ﻪ ده؟‬ ‫د کﻴس‪ 3‬پاﻳﻠﻪ 'ﻪ ده؟‬ ‫‪' _٢‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې کﻴسﻪ پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې 'ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ د کﻴس‪3‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪ 3‬وواﻳﻲ او ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د کﻴس‪ 3‬پﻪ اړه پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬د کﻴس‪ 3‬د دې دوه کر*ﻮ پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر‬ ‫وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې ﻳ‪ 3‬پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪:‬‬ ‫((س‪7‬ي د *ﻮروا د کاس‪ 3‬پﻪ تﻞ ک‪ 3‬پروت ﻣ‪5‬خ راوﻳست او وې وﻳﻞ‪ :‬پﻪ دې ک‪ 3‬زﻣا ﻫ‪&5‬‬ ‫کﻤال ﻧشتﻪ‪ ،‬دا ﻫر 'ﻪ د دې ﻣ‪5‬خ ﻟﻪ برکتﻪ دي))‪.‬‬ ‫‪ _٤‬ﻫغﻪ زده کﻮوﻧکﻲ چ‪ 3‬دې کﻴس‪ 3‬تﻪ ورتﻪ کﻮﻣﻪ وﻟسﻲ کﻴسﻪ ﻳ‪ 3‬اور‪4‬دﻟ‪ 3‬وي پﻪ ﻟﻨ‪6‬و‬ ‫خبرو ک‪ 3‬دې خپﻠﻮ !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٥‬ﻟﻪ کﻴس‪ 3‬ﻧﻪ تاس‪' 3‬ﻪ ﻧتﻴجﻪ واخﻴستﻠﻪ؟ پﻪ وار سره خپﻞ ﻧظر 'رگﻨد ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ ﻳﻮه‪ ،‬ﻳﻮه وﻟسﻲ کﻴسﻪ‬ ‫وﻟﻴکﻲ او د کﻴس‪ 3‬ﻣﻘصد دې ﻫﻢ پﻪ خپﻠﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ک‪' 3‬رگﻨد ک‪7‬ي‪ .‬بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ‬ ‫درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫سﻴد بﻬاو الدﻳن مجروح‬

‫د پ‪+‬تﻮ ادب پﻪ ﻣعاصره دوره ک‪ 3‬پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻟﻴکﻮال او شاعران شتﻪ چ‪ 3‬د ادب پﻪ‬ ‫ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ 'اﻧگﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬وړ آثار پﻨ‪%‬ﻮﻟﻲ دي‪ .‬ﻟکﻪ شعر‪ ،‬داستان‪ ،‬ﻧاول‪ ،‬ډراﻣﻪ‪،‬‬ ‫سﻔرﻧاﻣﻪ او ﻧﻮر‪ ...‬ﻳﻮ ﻟﻪ دغﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ 'خﻪ پﻮﻫاﻧد سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح دى چ‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫عﻠﻤﻲ فﻠسﻔﻲ آثارو سرب‪5‬ره ﻳ‪ 3‬شعروﻧﻪ ﻫﻢ وﻳﻠﻲ او فﻠسﻔﻲ‪ ،‬رواﻧﻲ‪ ،‬داستاﻧﻲ آثار ﻫﻢ‬ ‫ﻟري‪ .٫‬پﻪ داستاﻧﻲ آثارو ک‪ 3‬ﻳ‪$ 3‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار او پﻪ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻧا آشﻨا سﻨدرې‪ ،‬د‬ ‫وطﻦ ﻣﻮر پﻴغام او د کﻮﻧ‪ 7‬سﻴﻨد زﻳات شﻬرت ﻟري‪ .‬پﻪ دې درس ک‪ 3‬بﻪ تاس‪ 3‬د دغﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ‬ ‫ﻟﻪ ژوﻧد او آثارو سره أشﻨا شئ‪.‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ادب پﻪ ﻣعاصره دوره ک‪ 3‬د کﻮﻣﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاعراﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ سره‬ ‫أشﻨا ﻳاست؟‬ ‫_ د پﻮﻫاﻧد سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح د ژوﻧد پﻪ اړه 'ﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟‬ ‫_ تاس‪ 3‬د ﻣجروح کﻮم آثار او کتابﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬

‫‪٥٣‬‬

‫سﻴد بﻬاواﻟدﻳﻦ ﻣجروح د افغاﻧستان ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ شاعر‪ ،‬ادﻳب او ﻟﻴکﻮال و‪ .‬پﻼر ﻳ‪ 3‬سﻴد‬ ‫شﻤس اﻟدﻳﻦ ﻣجروح ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ شاعراﻧﻮ 'خﻪ و‪ .‬سﻴد بﻬاواﻟدﻳﻦ ﻣجروح د کﻮﻧ‪ 7‬وﻻﻳت‬ ‫د اسﻤار وﻟسﻮاﻟ‪ 9‬د شﻴﻨکﻮړک پﻪ کﻠﻲ ک‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه روحاﻧﻲ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬پﻪ ‪١٣٠٦‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‬ ‫ک‪ 3‬پﻴدا شﻮ‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬زده ک‪7‬ې ﻳ‪ 3‬د کﻠﻲ پﻪ جﻮﻣات ک‪ 3‬سرتﻪ ورسﻮﻟ‪ 3‬او د فارسﻲ ﻣشﻬﻮر کتابﻮﻧﻪ ﻟکﻪ‬ ‫گﻠستان‪ ،‬بﻮستان او سکﻨدر ﻧاﻣﻪ ﻳ‪ 3‬وﻟﻮستﻞ‪.‬‬ ‫بﻴا ﻟﻪ خپﻞ پﻼر سره کابﻞ تﻪ راغﻰ او د استﻘﻼل پﻪ *ﻮوﻧ‪%‬ﻲ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬خپﻠ‪ 3‬زده ک‪7‬ې‬ ‫پﻴﻞ ک‪7‬ې‪ .‬ﻟﻪ *ﻮوﻧ‪%‬ﻲ 'خﻪ وروستﻪ د ﻟﻮړو زده ک‪7‬و ﻟپاره فراﻧس‪ 3‬تﻪ وﻟ‪85‬ل شﻮ‪ .‬ﻫﻠتﻪ ﻳ‪ 3‬د‬ ‫روحﻴاتﻮ او فﻠسﻔ‪ 3‬پﻪ 'اﻧگﻪ ک‪ 3‬زده ک‪7‬ې وک‪7‬ې او ﻫﻢ ﻳ‪ 3‬د اﻟﻤاﻧﻲ او اﻧگر‪4‬زي ژبﻮ ادبﻴات‬ ‫پﻪ اﻟﻤان او اﻧگﻠستان ک‪ 3‬وﻟﻮستﻞ‪ .‬ﻫ‪5‬ﻮاد تﻪ ﻟﻪ راستﻨ‪5‬دو سره سﻢ د ادبﻴاتﻮ پﻪ پﻮﻫﻨ‪%‬ﻲ ک‪ 3‬د‬ ‫استاد پﻪ تﻮگﻪ ﻣﻘرر شﻮ چ‪ 3‬بﻴا وروستﻪ د دغﻪ پﻮﻫﻨ‪%‬ﻲ اﻧتخابﻲ رئﻴس و!اکﻞ شﻮ‪.‬‬ ‫سﻴد بﻬاواﻟدﻳﻦ ﻣجروح د رسﻤﻲ کاروﻧﻮ پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪ 3‬د کاپﻴسا د واﻟﻲ‪ ،‬پﻪ غربﻲ اﻟﻤان ک‪3‬‬ ‫د افغاﻧستان د کﻠتﻮري رئﻴس او د ادبﻴاتﻮ پﻮﻫﻨ‪%‬ﻲ د استاد او اﻧتخابﻲ رئﻴس پﻪ تﻮگﻪ دﻧدې‬ ‫سرتﻪ رسﻮﻟﻲ دي‪.‬‬ ‫پﻪ اﻟﻤان ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د رسﻤﻲ کار تر 'ﻨگﻪ د فراﻧس‪ 3‬ﻟﻪ (ﻣﻮﻧت پﻠﻴﻪ پﻮﻫﻨتﻮن) 'خﻪ د ادبﻴاتﻮ‬ ‫او فﻠسﻔ‪ 3‬پﻪ 'اﻧگﻪ ک‪ 3‬دوکتﻮرا واخﻴستﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻮ وخت د افغاﻧستان د تارﻳخ !ﻮﻟﻨ‪ 3‬رئﻴس ﻫﻢ و او د ادبﻴاتﻮ پﻪ پﻮﻫﻨ‪%‬ﻲ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د فﻠسﻔ‪3‬‬ ‫تدرﻳس کاوه‪ .‬پﻪ ‪١٣٥٨‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪ ،‬کﻠﻪ چ‪ 3‬روساﻧﻮ پر ﻫ‪5‬ﻮاد ﻳرغﻞ وک‪ 7‬ﻧﻮ ﻣجروح د‬ ‫ﻫجرت ﻻره وﻧﻴﻮﻟﻪ او پﻪ پ‪+5‬ﻮر ک‪ 3‬ﻳ‪( 3‬افغان اطﻼعاتﻲ) ﻣرکز جﻮړ ک‪ ،7‬د دغﻪ ﻣرکز دﻧده‬ ‫دا وه چ‪ 3‬د افغاﻧستان ﻟﻪ حاﻻتﻮ 'خﻪ ﻧ‪7‬ﻳﻮال خبر ک‪7‬ي او ﻫﻢ بﻪ ﻳ‪ 3‬د افغاﻧستان پﻪ حاﻻتﻮ‬ ‫تبصرې او تحﻠﻴﻠﻮﻧﻪ کﻮل‪.‬‬ ‫ﻣجروح پﻪ (‪١٣٦٧‬ﻫـ‪ .‬ش‪ ).‬کال د پ‪+5‬ﻮر پﻪ *ار ک‪ 3‬د ﻧاﻣعﻠﻮﻣﻮ کساﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا شﻬﻴد‬ ‫شﻮ‪ .‬پﻪ پ‪+5‬ﻮر ک‪ 3‬خاورو تﻪ وسپارل شﻮ او بﻴا پﻪ ‪١٣٨١‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال ک‪ 3‬د ده تابﻮت‬ ‫افغاﻧستان تﻪ راوړل شﻮ او پخپﻠﻪ پﻠرﻧ‪ 9‬ﻫدﻳره ک‪* 3‬خ شﻮ‪.‬‬

‫‪٥٤‬‬

‫سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح خپﻞ !ﻮل ژوﻧد د عﻠﻢ او پﻮﻫ‪ 3‬پﻪ خدﻣت ک‪ 3‬ت‪5‬ر ک‪ .7‬د ﻫ‪5‬ﻮاد‬ ‫‪$‬ﻠﻤﻴان ﻳ‪ 3‬وروزل او عﻠﻤﻲ او سﻴاسﻲ ﻟﻴکﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬وک‪7‬ې چ‪ 3‬پﻪ دې ﻟ‪ 7‬ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬خپاره شﻮي‬ ‫کتابﻮﻧﻪ پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ _١‬اژدﻫاى خﻮدي (پﻪ پﻨ‪%‬ﻪ !ﻮکﻮ ک‪.)3‬‬ ‫‪$ _٢‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار (د اژدﻫاى خﻮدي پ‪+‬تﻮ ژباړه د آزاد شعر پﻪ ﻗاﻟب ک‪)3‬‬ ‫‪ _٣‬د جبر او اختﻴار دﻳاﻟکتﻴک (ﻳﻮ فﻠسﻔﻲ اثر)‬ ‫‪ _٤‬د*ﻤﻦ وپ‪5‬ژﻧئ‬ ‫‪ _٥‬ﻧا آشﻨا سﻨدرې (د شعروﻧﻮ !ﻮﻟگﻪ)‬ ‫ﻣجروح ﻟکﻪ د ﻧﻮرو فﻴﻠسﻮفاﻧﻮ پﻪ '‪5‬ر د اﻧساﻧﻲ ژوﻧد او آزادۍ د ﻣعﻨا د ﻟ"ﻮن ﻟپاره د‬ ‫حﻘﻴﻘت د ﻻرې ﻻروى و‪ .‬د ده پﻪ !ﻮﻟﻮ اثارو ک‪ 3‬دغﻪ اصﻞ 'رگﻨد دى‪ .‬پﻪ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫وطﻨﻲ رﻧگ ډ‪4‬ر پﻴاوړى دى او د ﻫغﻪ وخت !ﻮﻟ‪ 3‬پ‪ 3+5‬ﻳ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬راﻧغ‪+‬تﻲ‬ ‫دي‪.‬‬ ‫دده !ﻮل شعروﻧﻪ *کﻠﻲ او پﻪ زړه پﻮرې دي‪ ،‬خﻮ د وطﻦ ﻣﻮر‪ ،‬د کﻮﻧ‪ 7‬سﻴﻨد او پﻴغام ﻳ‪3‬‬ ‫چ‪ 3‬اوږدې ﻣﻨظﻮﻣ‪ 3‬دي‪ ،‬ډ‪4‬ر ﻣشﻬﻮر دي‪.‬‬ ‫د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧ‪* 9‬اﻣار ﻳ‪ 3‬د آزاد شعر پﻪ ﻗاﻟب ک‪ 3‬د ارواپﻮﻫﻨ‪( 3‬روحﻴاتﻮ) او فﻠسﻔ‪ 3‬ﻳﻮ گ‪ 6‬اثر‬ ‫دى چ‪ 3‬داستاﻧﻲ ب‪2‬ﻪ ﻟري او د اﻧسان د شعﻮر او ﻻ شعﻮر 'خﻪ بحث کﻮي‪.‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻧاﻣتﻮ ادﻳب عبداﻟرووف ب‪5‬ﻨﻮا د دې اثر پﻪ ﻫکﻠﻪ وﻳﻠﻲ وو‪(( :‬دا ﻳﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ عاﻟﻲ‬ ‫فﻠسﻔﻲ اثر دى چ‪ 3‬پﻪ ﻧﻮي خﻮﻧدور اسﻠﻮب ﻟﻴکﻞ شﻮى دى او تراوسﻪ ﻳ‪ 3‬ﻣا پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪3‬‬ ‫سارى ﻧﻪ دى ﻟﻴدﻟﻰ‪ .‬دا ﻳﻮ ﻣﻘدس بغاوت دى چ‪ 3‬ﻣجروح د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧ‪ 9‬د ﻫغﻪ فاسد‪ ،‬غﻠط او‬ ‫پﻪ عﻴﻦ حال ک‪ 3‬د غضبﻨاک‪ ،‬ډارووﻧکﻲ او پر ‪$‬ان ﻣﻴﻦ اﻗتدار پر ضد بغاوت ک‪7‬ى دى‪)).‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧ‪* 9‬اﻣار ﻟﻪ کتاب 'خﻪ ﻳﻮه وړه !ﻮ!ﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ را اخﻠﻮ‪:‬‬ ‫ﻳﻮ دفتر د زﻣاﻧ‪ 3‬پﻪ ختﻤ‪5‬دو و‬ ‫ﻳﻮه ورځ د ور‪$‬ﻮ راغﻠﻪ‬ ‫ډ‪4‬ر ب‪ 3‬شﻤاره *ارﻳان غﻮﻧ‪ 6‬وو د *ار ﻣﻨ‪ #‬ک‪3‬‬ ‫ﻻروى د ﻧﻴﻤﻮ شپﻮ پا'‪5‬د وﻻړ شﻮ‬ ‫اخر دا ﻧا آشﻨا بﻴان ﻳ‪* 3‬ار تﻪ وک‪7‬و‪:‬‬ ‫اې *ارﻳاﻧﻮ *ﻪ خبر شئ!‬ ‫ستاسﻮ ستر واکدار بادار خﻮ‪،‬‬ ‫تﻮر *اﻣار دى‬ ‫تاسﻮ واړه بﻨده گان ﻳاست غﻼﻣان ﻳاست‪،‬‬ ‫ﻫس‪ 3‬ت‪8‬ي‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ وﻳﻨﻮ تﻪ چ‪ 3‬ت‪8‬ي وي د غرو رغﻮ ﻟﻴﻮان !ﻮل‬ ‫زړه ﻳ‪ 3‬کﻠک ﻟکﻪ تﻮر کا‪1‬ﻰ د بﻴابان‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ سﻨدان دى‬ ‫کﻪ ﻫﻢ و'‪+‬ﻲ سﻤﻨدر سﻤﻨدر وﻳﻨ‪3‬‬ ‫تﻨده ﻳ‪ 3‬ﻻ پس‪ 3‬ﻟﻤبﻪ د اور ﻟﻤبﻪ شﻲ‬ ‫کﻪ ﻫﻢ وخﻮري غروﻧﻪ غروﻧﻪ ژوﻧدي سري‬ ‫ﻟﻮږه ﻳ‪ 3‬ﻻ پس‪ 3‬زﻳادت کا ﻻ شدت کا‬ ‫پﻪ ﻟ‪5‬ﻮاﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟ‪5‬ﻮه ﻟﻪ وږو وږى‬ ‫پﻪ درﻳاب ک‪ 3‬پروت ﻧﻬﻨگ ﻟﻪ ت‪8‬و ت‪8‬ى‬ ‫اې *ارﻳاﻧﻮ!‬ ‫ورشئ ورشئ!‬ ‫خپﻞ بادار تﻪ ﻟﻪ ﻧژدې ﻧﻪ ﻟ‪' 8‬ﻪ ‪$‬ﻴر شئ!‬ ‫ﻫغﻪ سترگ‪ 3‬چ‪ 3‬د ده دي دوه د وﻳﻨﻮ ک"ﻮري دي‪،‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫دغﻪ سترگ‪ 3‬د *اﻣار دي‬ ‫ﻫغﻪ سرې ﻟﻤب‪ 3‬د ﻗﻬر او د غضب چ‪،3‬‬ ‫د واکدار د ﻣخ '‪5‬رې ﻧﻪ پﻮرتﻪ ک‪85‬ي‪،‬‬ ‫ﻫغﻪ اور دى چ‪ 3‬راو‪$‬ﻲ د *اﻣار پﻮزې سپ‪8‬ﻣﻮ ﻧﻪ‬ ‫د بادار ﻫغﻪ ﻣﻨگﻮﻟ‪ 3‬چ‪ 3‬ﻗﻮي دي پﻮﻻدﻳﻨ‪3‬‬ ‫ستاسﻮ زړوﻧﻮ ک‪! 3‬ﻮﻣبﻠ‪ 3‬کﻠک‪ 3‬خ‪+‬ت‪،3‬‬ ‫دا ﻣﻨگﻮﻟ‪ 3‬د بﻼ دي‪ ،‬د *اﻣار تﻮرې بﻼ دي‬ ‫اې *ارﻳاﻧﻮ!‬ ‫*ﻪ خبر شئ‬ ‫دا بﻼ تﻮره بﻼ چ‪ 3‬دﻟتﻪ ﻧاستﻪ پﻪ دې *ار ده‬ ‫ﻟﻪ کﻮم بﻞ پردي ﻫ‪5‬ﻮاده خﻮ راغﻠ‪ 3‬دﻟتﻪ ﻧﻪ ده‬ ‫دا بﻼ ده پﻪ دې کﻮر ک‪ 3‬روزل شﻮې‬ ‫ﻟﻪ دې سﻴﻤ‪ 3‬پا'‪5‬دﻟ‪3‬‬ ‫پخپﻞ ﻻس ﻣﻮ ﻟﻪ خپﻞ ‪$‬اﻧﻪ راوﻳستﻠ‪3‬‬ ‫پﻪ خپﻞ ‪$‬ان ﻣﻮ ﻣسﻠط ک‪7‬ې‬ ‫دا بﻼ ستاسﻮ بﻼ خپﻠﻪ بﻼ ده‬ ‫‪$‬کﻪ ‪$‬کﻪ تاسﻮ ﻫر ﻳﻮ‬ ‫*اﻣاران ساتئ روزئ پ＀‬ ‫پﻪ سﻴﻨﻮ پﻪ خپﻠﻮ زړو ک‪3‬‬ ‫چ‪ 3‬د ﻟﻮى *اﻣار خﻮراک شﻲ‬ ‫چ‪* 3‬اﻣار ﻟﻮى ﻧﻮر ﻫﻢ ﻟﻮى شﻲ زورور شﻲ‬ ‫خﻼص‪5‬داى ﻟﻪ دې *اﻣاره تاسﻮ ﻧشئ‬ ‫دا *اﻣار وژﻟﻰ ﻧشئ‬ ‫تر 'ﻮ تاسﻮ راپا ﻧﻪ 'ئ‬

‫‪٥٧‬‬

‫دا *اﻣار پﻪ خپﻠﻮ زړوﻧﻮ ک‪ 3‬ﻣ‪ 7‬ﻧﻪ ک‪7‬ئ‪ ،‬ﻧابﻮد ﻧﻪ ک‪7‬ئ‬ ‫کﻪ د ﻧﻔس بده بﻼ ک‪7‬ي 'ﻮک ﻧابﻮده‬ ‫ﻧﻮ بﻪ ﻫﻠﻪ د بﻼ تﻮرې بﻼ 'ﻮک خﻮراک ﻧﻪ شﻲ‬ ‫کﻪ د خپﻞ زړگﻲ *اﻣار ﻣﻮ ﻗرباﻧﻲ ک‪7‬و‬ ‫ﻧﻮ بﻪ ﻫﻠﻪ تاسﻮ ﻧﻪ شئ ﻗرباﻧﻲ د ﻟﻮى *اﻣار ﻣار‬ ‫پﻮﻫاﻧد ﻣجروح پخپﻠﻪ د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار پﻪ اړه ﻟﻴکﻲ‪:‬‬ ‫((د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار ژبﻪ ﻧﻪ ﻧثر دى ‪$‬کﻪ چ‪ 3‬وزن ﻟري او ﻧﻪ ﻧظﻢ دى‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬د ﻗافﻴﻮ‬ ‫او ردﻳﻔﻮﻧﻮ ﻣراعات پک‪ 3‬ﻧﻪ دى شﻮى او ﻧﻮى شعر ورتﻪ وﻳﻼى شﻮ‪ .‬خﻮ دا چﻮکاټ د اوسﻨﻴﻮ‬ ‫ﻧﻮﻳﻮ شعروﻧﻮ تﻘﻠﻴد ﻧﻪ دى‪ ،‬بﻠک‪ 3‬د دې چﻮکاټ پﻪ جﻮړ*ت ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ د شﻔاﻫﻲ ادب د‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬اشکاﻟﻮ 'خﻪ او د پ‪+‬تﻮ د ﻟﻴکﻠﻲ ادب د ‪$‬ﻴﻨﻮ زړو ﻧثروﻧﻮ 'خﻪ اﻟﻬام اخﻴستﻞ شﻮى‬ ‫دى‪ .‬پﻪ دې شان د *اﻣار سبک داس‪ 3‬ﻳﻮ سبک دى چ‪ 3‬ﻫﻢ د اوسﻨ‪ 9‬ﻧ‪7‬ۍ د ﻧﻮي شعر ب‪2‬ﻪ‬ ‫ﻟري او ﻫﻢ د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬پﻪ شﻔاﻫﻲ او ﻟﻴکﻠﻲ ادب ک‪ 3‬پخ‪ 3‬رﻳ‪ 3+‬ﻟري))‪.‬‬ ‫پﻮﻫاﻧد ﻣجروح د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار ﻟپاره ﻳﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬ى وزن اﻳجاد ک‪7‬ى چ‪ 3‬ﻫره جﻤﻠﻪ پﻪ‬ ‫(‪ )٤‬ﻳا پﻪ (‪ )٨‬ﻳا پﻪ (‪ )١٢‬او ﻳا پﻪ (‪ )١٦‬سﻴﻼبﻮﻧﻮ در‪84‬ي؛ خﻮ اصﻠﻲ او بﻨس"ﻴز وزن پک‪3‬‬ ‫'ﻠﻮر س‪5‬ﻼبﻪ جﻤﻠﻪ ده‪.‬‬ ‫دا سبک پﻮﻫاﻧد سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح د پ‪+‬تﻮ د شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ او د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ د‬ ‫کﻼسﻴکﻮ ﻧثروﻧﻮ 'خﻪ پﻪ اﻟﻬام اخﻴستﻰ دى‪.‬‬ ‫د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار د ﻣطاﻟبﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پخپﻠﻪ ﻣجروح واﻳﻲ‪$(( :‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار د اﻧساﻧﻲ‬ ‫ژور طبﻴعت د تﻤرد او عصﻴان بﻴان دى او دا واﻗعﻴت درې جﻼ اړخﻮﻧﻪ ﻟري‪ ،‬ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬ﻧﻔسﻲ‬ ‫اﻧﻔرادي اړخ دى‪ ،‬بﻞ ﻳ‪ 3‬اجتﻤاعﻲ او سﻴاسﻲ اړخ دى او درﻳﻢ د دې دواړو اړخﻮﻧﻮ ترکﻴب‬ ‫دى او ﻫغﻪ د اﻧساﻧﻲ ﻣﻮجﻮدﻳت فﻠسﻔﻲ ﻣعﻨا ده‪.‬‬ ‫دا ﻫﻢ د ﻣجروح د کﻼم ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د ﻫغﻪ د (ﻧا اشﻨا سﻨدرې) ﻟﻪ کتاب 'خﻪ تاسﻮ تﻪ‬ ‫اﻧتخاب شﻮې ده‪:‬‬

‫‪٥٨‬‬

‫د ﻣﻮر غ‪8‬‬ ‫تــﻪ ســپارﻟﻰ ﻣــا پــﻪ خــداى ﻳــ‪ 3‬ﻣــﻮر دې ‪$‬ــار شــﻪ‬ ‫ﻣــال د خــداى ﻳــ‪ 3‬ﻫــﻢ ﻫغــﻪ دې ﻣــددگار شــﻪ‬ ‫ســتا ﻧــﻪ ‪$‬ــار شــﻢ شــﻬادت کــﻪ ﻧصﻴــب ســتا وي‬ ‫پــﻪ دې کار کــ‪ 3‬بــﻪ د رب خپﻠــﻪ رضــا وي‬ ‫کــﻪ ﻟــﻪ ﻣﻠــک ﻧــﻪ دې بﻬــر کﻔــر اﻟحــاد کــ‪7‬و‬ ‫کــﻪ غــازي شــﻮﻟ‪ 3‬وطــﻦ دې خپــﻞ ازاد کــ‪7‬و‬ ‫ﻧــﻮ ﻳــﻮه ورځ بــﻪ د غازﻳاﻧــﻮ ﻟ‪+‬ــکر راشــﻲ‬ ‫تــﻪ بــﻪ راشــ‪ 3‬بﻴــا بــﻪ ﻧــﻮى اختــر راشــﻲ‬ ‫دواړه ﻻس بــﻪ پــﻪ ﻧکرﻳــزو بﻴــا رﻧگﻴــﻦ کــ‪7‬م‬ ‫شــﻴﻨکﻰ خــال بــﻪ بﻴــا تــازه پــاس پــﻪ جبﻴــﻦ کــ‪7‬م‬ ‫بﻴــا بــﻪ زه ﻳﻤــﻪ ســر ﻟــﻮړې پــﻪ خپــﻞ کــﻮر کــ‪3‬‬ ‫ﻫــﻢ خﻮشــحاﻟﻪ 'ــﻮ ژوﻧــدۍ ﻳــﻢ ﻫــﻢ پــﻪ گــﻮر ک‪3‬‬ ‫پــﻪ گاوﻧــ‪ 6‬چــﻢ پــﻪ گــﻮدر کــ‪ 3‬بــﻪ خﻨــدا ﻧــﻪ‬ ‫ﻣســتﻪ گر‪$‬ﻤــﻪ پــﻪ زړه ﻫﻤ‪5‬شــﻪ ‪$‬ﻮاﻧــﻪ‬ ‫بﻴــا بــﻪ گر‪$‬ــﻢ پــﻪ دې د*ــت پــﻪ دې دﻣــﻦ کــ‪3‬‬ ‫ﻫســکﻪ غــاړه پــﻪ ازاد آبــاد وطــﻦ کــ‪3‬‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫پﻮﻫاﻧد ډاک"ر سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح د ﻫ‪5‬ﻮاد ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ عاﻟﻤاﻧﻮ‪ ،‬ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاعراﻧﻮ‬ ‫'خﻪ دى‪ .‬ﻟﻮړې زده ک‪7‬ې ﻳ‪ 3‬پﻪ فراﻧسﻪ او اﻟﻤان ک‪ 3‬د دوکتﻮرا تر درج‪ 3‬پﻮرې سرتﻪ رسﻮﻟ‪3‬‬ ‫وې‪ .‬د ادبﻴاتﻮ پﻪ پﻮﻫﻨ‪%‬ﻲ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د فﻠسﻔ‪ 3‬تدرﻳس کاوه او پﻪ دوﻟتﻲ کاروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د رئﻴس او‬ ‫واﻟﻲ پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ دﻧدې سرتﻪ رسﻮﻟﻲ دي‪ .‬ﻣجروح زﻳات شﻤ‪5‬ر عﻠﻤﻲ ﻟﻴکﻨ‪ 3‬او 'ﻮ کتابﻮﻧﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻟري چ‪ 3‬خپاره شﻮي دي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار او ﻧا اشﻨا سﻨدرې د ﻳادوﻟﻮ وړ‬

‫‪٥٩‬‬

‫آثار دي چ‪ 3‬زﻳات ﻣﻴﻨﻪ وال ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣجروح د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ سره پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻧﻮى سبک راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪ 7‬چ‪3‬‬ ‫پخﻮا تر ده ﻧﻪ و‪.‬‬ ‫ﻣجروح د دغﻪ کتابﻮﻧﻮ تر 'ﻨگﻪ پﻪ فراﻧسﻮي ژبﻪ د پ‪+‬تﻮ ادب او پﻪ ت‪5‬ره بﻴا د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ پﻪ پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ‬ ‫ک‪ 3‬ﻫﻢ ډ‪4‬رې ﻟﻴکﻨ‪ 3‬ک‪7‬ي دي‪ .‬د جبر و اختﻴار دﻳاﻟکتﻴک ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ فﻠسﻔﻲ اثر دى‪.‬‬ ‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح کﻮم کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ دي؟‬ ‫ﻣجروح پﻪ کﻮﻣﻪ 'اﻧگﻪ ک‪ 3‬زده ک‪7‬ې ک‪7‬ې وې؟‬ ‫د سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح کﻮﻣ‪ 3‬ﻣﻨظﻮﻣ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫ﻣجروح د ﻣﻬاجرت پﻪ وخت ک‪ 3‬کﻮﻣﻪ اداره جﻮړه ک‪7‬ې وه؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ‪$‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟﻲ او ﻫﻢ پﻪ وار سره دې‬ ‫پرې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪' _٣‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣجروح د ژوﻧد پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ي‪' .‬ﻮ تﻨﻪ ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ‬ ‫دې ترې پﻮ*تﻨ‪ 3‬وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣجروح د ﻫﻤعصره ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ او د ﻫغﻮ د‬ ‫کاروﻧﻮ پﻪ اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻟﻪ دغﻮ ﻣﻮضﻮعگاﻧﻮ 'خﻪ ﻳﻮه غﻮره او 'ﻮ کر*‪ 3‬ﻣﻘاﻟﻪ‬ ‫دې وﻟﻴکﻲ‪( ،‬د ﻣجروح ژوﻧد‪ ،‬د ﻣجروح شاعري‪$ ،‬اﻧ‪%‬اﻧﻲ *اﻣار‪ ،‬پﻴغام‪ ،‬د وطﻦ ﻣﻮر)‪.‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫عروضﻲ نظمﻮنﻪ‬

‫کﻠﻪ چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ شعر تارﻳخ ﻣطاﻟعﻪ کﻮو‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ دغﻮ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬دوه شعري عﻨعﻨ‪3‬‬ ‫گﻮرو‪ .‬ﻳﻮه د پ‪+‬تﻮ د خپﻠﻮ ﻣﻠﻲ شعروﻧﻮ او اوزاﻧﻮ عﻨعﻨﻪ ده او بﻠﻪ ﻫﻢ د شرﻗﻲ شاعرۍ‬ ‫عﻨعﻨﻪ‪ .‬د شرﻗﻲ شاعرۍ د عﻨعﻨ‪ 3‬پﻪ تعﻘﻴب چ‪ 3‬پ‪+‬تﻨﻮ شاعراﻧﻮ کﻮم شعري ډوﻟﻮﻧﻪ خپﻞ‬ ‫ک‪7‬ي دي‪ ،‬پﻪ ﻫغﻮ ک‪ 3‬ﻗصﻴده‪ ،‬غزل‪ ،‬ﻗطعﻪ‪ ،‬رباعﻲ‪ ،‬ﻣثﻨﻮي‪ ،‬ﻣخﻤس‪ ،‬ﻣسدس‪ ،‬ﻣسبع‪،‬‬ ‫ﻣثﻤﻦ‪ ،‬ﻣعشر‪ ،‬ترکﻴب بﻨد‪ ،‬ترجﻴع بﻨد او ﻧﻮر دي‪.‬‬ ‫پﻪ ت‪5‬ر ﻟﻮست ک‪ 3‬ﻣﻮ د ﻣﻠﻲ اوزاﻧﻮ ﻳا ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻮست وﻟﻮست‪ .‬دادى پﻪ‬ ‫دې ﻟﻮست ک‪ 3‬تاس‪ 3‬تﻪ د شرﻗﻲ شاعرۍ د عﻨعﻨ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ډوﻟﻮﻧﻪ درپ‪5‬ژﻧﻮ چ‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ‬ ‫شاعرۍ ک‪ 3‬دود دي‪ .‬دغﻮ شعروﻧﻮ تﻪ ﻣشترک ﻧظﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ واﻳﻲ‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬پﻪ عربﻲ‪،‬‬ ‫فارسﻲ او پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ﻣشترک وﻳﻞ شﻮي او وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬د دﻳﻮاﻧﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ پﻪ اړه 'ﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟‬ ‫_ د دﻳﻮاﻧﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ کﻮم ډوﻟﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟ پﻪ اړه ﻳ‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪٦١‬‬

‫‪ _١‬غزل‪ :‬عربﻲ ﻟﻔظ دى او ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ *‪%‬ﻮ سره خبرې کﻮل دي‪ .‬د ﻧظﻢ ﻟﻪ ﻫغﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ‬ ‫'خﻪ دى چ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟﻮ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ ک‪ 3‬زﻳاتﻪ برخﻪ ﻟري‪ .‬د غزل ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت تﻪ ﻣطﻠع واﻳﻲ‪ .‬د‬ ‫ﻣطﻠع دواړه ﻣسرۍ او د ﻧﻮرو بﻴتﻮﻧﻮ دوﻫﻤ‪ 3‬ﻣسرۍ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره پﻪ ﻗافﻴﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ شﻰ دي‬ ‫او پﻪ وزن ک‪ 3‬د غزل !ﻮﻟ‪ 3‬ﻣسرۍ سره برابرې وي‪ .‬د بﻴتﻮﻧﻮ شﻤ‪5‬ر ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ پﻨ‪%‬ﻮ 'خﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ‬ ‫بﻴا تر پﻨ‪%‬ﻠسﻮ پﻮرې رس‪85‬ي‪ .‬غزل کﻪ 'ﻪ ﻫﻢ پﻪ ډ‪4‬رو ﻣﻮضﻮعاتﻮ ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي خﻮ اکثره‬ ‫عشﻘﻲ وي‪ .‬پﻪ اوسﻨﻲ غزل ک‪ 3‬د ژوﻧداﻧﻪ ﻧﻮر ﻣساﻳﻞ ﻫﻢ بﻴاﻧ‪85‬ي او ﻟﻪ پخﻮا 'خﻪ ﻳ‪ 3‬تﻮپﻴر‬ ‫ﻣﻮﻧدﻟﻰ دى‪.‬‬ ‫چـــ‪ 3‬دې وگــــــﻮري وﻣــــخ تـــﻪ وطــــﻦ پـــر‪4‬ـــ‪8‬دي‬ ‫وطـــﻦ 'ــﻪ دى چــ‪ 3‬روح واﻟــــﻮزي تــﻦ پــر‪4‬ــ‪8‬دي‬ ‫کــــﻪ 'ــ‪+‬ــتــﻦ وي د تـــﻮﻣـــﻨـــﻮ ســـتـــا پــــﻪ ﻣﻴﻨﻪ‬ ‫دروﻳـــــــزه کـــاﻧـــدې اخـــتـــﻴـــاره تـــﻮﻣـــﻦ پـــر‪4‬ـــ‪8‬دي‬ ‫بــﻠــبــﻼن کـــﻪ دې ﻟـــﻪ حــســﻨــﻪ خــــبــــردار شﻲ‬ ‫ســتــا د ﻣـــخ پـــﻪ ﻧــــﻨــــداره بـــﻪ چــﻤــﻦ پـــر‪4‬ـــ‪8‬دي‬ ‫'ـــﻪ خـــﻮ ﻣـــخ و بــتــخــاﻧــ‪ 3‬و تـــﻪ جــــار بــاســﻪ‬ ‫چــــ‪ 3‬د بـــتـــﻮ پـــرســـتـــش بـــرﻫـــﻤـــﻦ پـــر‪4‬ـــ‪8‬دي‬ ‫*ـــﻪ چـــ‪ 3‬زړه ﻣـــ‪ 3‬ﻣــســافــر شـــﻮ ســتــا پـــﻪ ﻟـــﻮرې‬ ‫عــﻘــﻴــﻖ ﻻشــــﻲ ﻗــﻴــﻤــتــﻲ چـــ‪ 3‬وطــــﻦ پـــر‪4‬ـــ‪8‬دي‬ ‫د جـــﻔـــا د ﻣـــــ‪7‬و ژوﻧــــــد 'ــــﻪ وي حــســﻴــﻨــﻪ‬ ‫کــــﻪ د جـــــﻮر خـــــﻮى زﻣـــــا گـــﻠـــبـــدن پـــر‪4‬ـــ‪8‬دي‬ ‫‪ _٢‬بﻮﻟﻠـﻪ (ﻗصﻴده)‪ :‬ﻳﻮ ډول شعر دى چ‪ 3‬پﻪ عربﻲ ک‪ 3‬ورتﻪ ﻗصﻴده واﻳﻲ‪ .‬پﻪ ﻗصﻴده ک‪3‬‬ ‫ډول‪ ،‬ډول اوږده ﻣضاﻣﻴﻦ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬د بﻴتﻮﻧﻮ شﻤ‪5‬ر ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ شپاړسﻮ 'خﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ بﻴا تر دوو‬ ‫سﻮو پﻮرې رس‪85‬ي‪ .‬ﻗصﻴده ﻫﻢ د غزﻟ‪ 3‬پﻪ '‪5‬ر ﻳﻮه ﻣطﻠع او ﻳﻮه ﻣﻘطع ﻟري‪ .‬د غزﻟ‪ 3‬پﻪ شان‬ ‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت دواړه ﻣسرې او د ﻧﻮرو بﻴتﻮﻧﻮ د دوﻫﻤ‪ 3‬ﻣسرې ﻗافﻴﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره ﻳﻮ شﻰ وي‪.‬‬ ‫پﻪ وزن ک‪! 3‬ﻮﻟ‪ 3‬ﻣسرې سره برابرې وي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻗصﻴدې درې برخ‪ 3‬ﻟري‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬تشبﻴب ﻳا‬

‫‪٦٢‬‬

‫تغزل‪ ،‬گرﻳز ﻳا ﻣخﻠص‪ ،‬دعائﻴﻪ ﻳا حسﻦ طﻠب‪.‬‬ ‫تشبﻴب ﻳا تغزل ﻟﻪ اصﻠﻲ ﻣﻮضﻮع 'خﻪ د ﻣخﻪ ﻳﻮه ﻣﻘدﻣﻪ ده چ‪ 3‬د بﻬار او ﻳا ﻣﻨاظرو‬ ‫ستاﻳﻨﻪ ده‪.‬‬ ‫گرﻳز د ﻗصﻴدې دوﻳﻤﻪ برخﻪ ده چ‪ 3‬شاعر ستاﻳﻨﻪ پر‪84‬دي او اصﻠﻲ ﻣﻮضﻮع تﻪ را‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫دعائﻴﻪ د ﻗصﻴدې درﻳﻤﻪ برخﻪ ده‪ .‬شاعر پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬دعا کﻮي‪ .‬د ﻗصﻴدې ﻣﻮضﻮعات‪،‬‬ ‫ستاﻳﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻮعظﻪ‪ ،‬گﻴﻠﻪ‪ ،‬غﻨدﻧﻪ او اخﻼق وي‪ .‬د ﻗصﻴدې دعائﻴﻪ برخﻪ پﻪ اصﻠﻲ ﻣﻮضﻮع پﻮرې‬ ‫اړه ﻟري او د ﻣﻮضﻮع اړوﻧد دعا ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫دﻟتﻪ بﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ د خﻮشحال خان خ"ک د ﻳﻮې ﻗصﻴدې 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟئ‪:‬‬ ‫درتـــــــﻪ و*ــــﻴــــﻢ کــﻴــﻤــﻴــا د ســـعـــادت‬ ‫ﻟــــﻪ بــــداﻧــــﻮ ســـــره ﻣــــﻪ کـــــﻮه صــحــبــت‬ ‫ﻣﻪ بد گــﻮى‪ ،‬ﻣﻪ بد آﻣﻮز‪ ،‬ﻣﻪ بد اﻧد‪4‬ش شﻪ‬ ‫کــﻪ دې زړه وي چــ‪ 3‬درﻧــــﻪ رســـﻲ آفت‬ ‫کــﻪ ﻟــﻮﻳــﻲ غــــﻮاړې ‪$‬ـــان کــﻢ گــ‪2‬ــﻪ تــر بﻠﻪ‬ ‫بـــﻞ تـــر دا د پـــاســـﻪ ﻧــشــتــﻪ ﻧصﻴحت‬ ‫پــﻪ دوســتــاﻧــﻮ تﻠطف کـــ‪7‬ه 'ــﻮ پــﻪ تــا شﻲ‬ ‫ﻟـــﻪ د*ـــﻤـــﻦ ســــره ﻫـــﻢ *ـــﻪ کــــﻮه خﻠﻘت‬ ‫د ﻧﻴکخﻮا خــبــره ﻧــغــﻮږه پـــرې عــﻤــﻞ ک‪7‬ه‬ ‫ﻧـــاﻧـــغـــﻮتـــاﻧـــﻮ تــــﻪ تــــﻴــــار دى ﻧـــداﻣـــت‬ ‫د ﻟــﻤــاﻧــ‪%‬ــﻪ تـــر ﻗــضــا گـــراﻧـــﻪ دا ﻗــضــا ده‬ ‫چـــ‪ 3‬ﻗــضــا شـــﻲ د 'ـــﻠـــﻮرو ﻣصﻠحت‬ ‫ﻧــﻮراﻧــﻲ کــا ﻫــغــﻪ ‪$‬ـــاى چــ‪ 3‬ســـره ک‪5+‬ﻨﻲ‬ ‫دﻳـــرﻳـــﻨـــﻪ 'ـــﻠـــﻮر ﻫـــﻮ*ـــﻴـــار پـــﻪ ﻣــشــﻮرت‬ ‫پﻪ اخــﻼص چ‪ 3‬پﻪ دعــا ﻻسﻮﻧﻪ ﻫسک کا‬ ‫ور بــﻪ پــراﻧــﻴــت شــﻲ د فتح‪ 3‬د ﻧصرت‬

‫‪٦٣‬‬

‫چــ‪ 3‬کــاﻟــﻲ ﻳــ‪ 3‬پــاتــ‪ 3‬ﻧشﻲ ﻣـــرده شــﻮى تﻪ‬ ‫خــداﻳــﻪ ورکـــ‪7‬ې و خﻮشحال ﻫس‪ 3‬رحﻠت‬ ‫‪ _٣‬رباعﻲ‪ :‬رباعﻲ ﻫغﻪ دوه بﻴتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬د ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت دوې ﻣسرې د دوﻳﻢ بﻴت ﻟﻪ‬ ‫دوﻳﻤ‪ 3‬ﻣسرې سره پﻪ ﻗافﻴﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ شﻰ وي‪ .‬د رباعﻲ ﻣعﻨا 'ﻠﻮرﻳزه ده‪ .‬دا رباعﻲ د پ‪+‬تﻮ ﻟﻪ‬ ‫رباعﻲ سره چ‪$ 3‬اﻧگ‪7‬ى وزن ﻟري‪ ،‬تﻮپﻴر ﻟري‪.‬‬ ‫طـــاﻣـــع ﻫــﻤــ‪5‬ــش وي پــــﻪ اﻧـــتـــظـــار ک‪3‬‬ ‫آب ﻳـــ‪ 3‬د ﻣـــخ ‪$‬ـــﻲ پـــﻪ ﻫـــر دربـــــار ک‪3‬‬ ‫گــﻨــج چــ‪ 3‬د صــبــر پــﻴــر ﻣحﻤد بــﻴــا ﻣﻮﻧد‬ ‫تـــﻮاﻧـــگـــر بـــاﻟـــﻪ شـــﻲ پـــﻪ دا دﻳـــــار ک‪3‬‬ ‫‪ _٤‬ﻗطعﻪ‪ :‬دوه ﻳا تر دوو زﻳات بﻴتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬د ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت د دوو ﻣسرو ﻗافﻴﻪ سره ﻳﻮ شﻰ‬ ‫ﻧﻪ وي خﻮ د بﻴتﻮﻧﻮ دوﻳﻤ‪ 3‬ﻣسرې ﻳﻮ ډول ﻗافﻴﻪ ﻟري‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫اﻧـــد‪4‬ـــ‪+‬ـــﻨـــﻪ کـــــﻪ پـــــﻪ غــــــره کـــ‪5‬ـــ‪8‬دې‬ ‫غــــــر بــــــﻪ ﻫــــــﻢ ﻟــــکــــﻪ و‪4‬ــــ‪+‬ــــتــــﻪ کــا‬ ‫خـــــــــﻮار ســـــــ‪7‬ى ﻣـــــﻼﻣـــــت ﻧــــــﻪ دى‬ ‫کـــــﻪ پـــــﻪ غـــــﻢ کـــــ‪$ 3‬ــــــان اوبــــــــﻪ کــا‬ ‫‪ _٥‬ﻣثﻨﻮي‪ :‬پﻪ ﻣثﻨﻮي ک‪! 3‬ﻮل بﻴتﻮﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﻗافﻴﻪ ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬خﻮ د ﻫر بﻴت د دواړو ﻣسرو‬ ‫ﻗافﻴﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ شﻰ وي‪ .‬د بﻴتﻮﻧﻮ شﻤ‪5‬ر ﻳ‪! 3‬اکﻠ‪ 3‬اﻧدازه ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬بﻠک‪ 3‬د ﻣﻮضﻮع پﻪ اوږدواﻟﻲ او‬ ‫ﻟﻨ‪6‬واﻟﻲ پﻮرې اړه ﻟري‪ .‬پﻪ ﻣثﻨﻮي ک‪ 3‬د رزم‪ ،‬بزم داستاﻧﻮﻧﻪ او تصﻮفﻲ ﻣﻮضﻮعات بﻴاﻧ‪85‬ي‪.‬‬ ‫دﻟتﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ډول د ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ راوړو‪:‬‬ ‫اې د پــــــــاک وطــــــــﻦ فـــــرزﻧـــــده‬ ‫اې د ﻗــــــــام خــــــــــﻮږه دﻟــــبــــﻨــــده‬ ‫اې د ﻧــــــــﻮي ژوﻧــــــــــد پـــﻴـــغـــاﻣـــﻪ‬ ‫اې ارزو د وطــــــــــﻦ ﻗــــاﻣــــﻪ‬ ‫ســــبــــا تــــــﻪ ﻣــــــســــــﻮول د کـــــــار ﻳــ‪3‬‬

‫‪٦٤‬‬

‫کــــﻪ تــــﻪ ﻣــــــﻮر او کــــﻪ تــــﻪ پــــــﻼر ﻳــ‪3‬‬ ‫عــــﻠــــﻢ ﻫـــــر چـــــا ﻟـــــﻪ پـــــﻪ کـــــــار دى‬ ‫ﻧـــــﻪ چـــــ‪ 3‬تـــــش د ﻧـــــــرو کـــــــار دى‬ ‫*ــــ‪%‬ــــﻪ ﻧـــــر دواړه ﻣـــــســـــﻮول دي‬ ‫خـــــﻮ پـــــﻪ *ـــــﻪ عـــﻤـــﻞ ﻣـــﻘـــبـــﻮل دي‬ ‫د حـــــﻴـــــات پــــــﻪ ﻫــــﻨــــگــــاﻣــــﻪ کــ‪3‬‬ ‫د ژوﻧـــــــــــــدون پــــــﻪ افـــــســـــاﻧـــــﻪ کــ‪3‬‬ ‫دواړه ﻳـــــﻮ بـــــﻞ تـــــﻪ ﻣـــحـــتـــاج دي‬ ‫ﻳـــــﻮ و بـــــﻞ تـــــﻪ د ســـــر تـــــــاج دي‬ ‫ﻳــــــﻮ چــــــ‪ 3‬بــــــﻞ ورﻧـــــــــﻪ جـــــــدا شــﻲ‬ ‫ﻟـــکـــﻪ ﻣـــــات چــــ‪ 3‬ﻻس د چــــا شــﻲ‬ ‫زﻣــــــــﻮږ خــــﻮﻳــــﻨــــدو شـــــئ بــــﻴــــدارې‬ ‫ﻟــــــﻪ خــــپــــﻞ ‪$‬ـــــاﻧـــــﻪ خــــــبــــــردارې‬ ‫ﻗـــــام زبـــــــﻮن دى وطـــــﻦ خـــــــﻮار دى‬ ‫دا زﻣــــــــــﻮږ ﻟــــــپــــــاره عــــــــار دى‬ ‫ﻟـــــــــرې‪ ،‬ﻟـــــــرې دا ظـــﻠـــﻤـــت کــــ‪7‬ئ‬ ‫ﻟــــــــﻪ وطــــــﻨــــــﻪ جـــــﻬـــــاﻟـــــت کـــــ‪7‬ئ‬ ‫جــــﻬــــان واړه پـــــﻪ ﻣــــــﻮږ خـــاﻧـــدي‬ ‫ﻣــــســــخــــرې راپــــــــــــــﻮرې کــــاﻧــــدي‬ ‫ﻧــــــﻪ خــــبــــر ﻣـــــــــﻮږه ﻟــــــﻪ ‪$‬ــــــــان ﻳــﻮ‬ ‫ﻧــــــﻪ ﻟــــــﻪ حـــــاﻟـــــﻪ د جـــــﻬـــــان ﻳــﻮ‬ ‫‪ _٧‬ﻣربع‪ :‬ﻳﻮ ډول شعر دى چ‪ 3‬بﻨد ﻳ‪ 3‬دوه‪ ،‬دوه بﻴتﻪ وي‪ .‬د سر پﻪ دوو بﻴتﻮﻧﻮ ک‪' 3‬ﻠﻮر‬ ‫ﻣسرې ﻳﻮ ډول ﻗافﻴﻪ ﻟري‪ .‬وروستﻪ پﻪ ﻫرو دوو بﻴتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ درې ﻣسرې پﻪ ﻗافﻴﻪ ک‪3‬‬ ‫ﻳﻮ ډول او 'ﻠﻮرﻣﻪ ﻣسره ﻳ‪ 3‬د سر د بﻴتﻮﻧﻮ سره ﻳﻮ ډول ﻗافﻴﻪ ﻟري‪ .‬د شعر تر پاﻳﻪ پک‪ 3‬دا‬

‫‪٦٥‬‬

‫جﻮړ*ت پﻪ ﻧظر ک‪ 3‬ﻧﻴﻮل ک‪85‬ي‪ .‬د پﻴر ﻣحﻤد کاک‪ 7‬د ﻣربع 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ډول دﻟتﻪ‬ ‫راوړو‪:‬‬ ‫زړه ﻣـــ‪ 3‬ﻧــــــادان و د ﻣــﻴــﻨــ‪ 3‬غـــﻞ شﻮ‬ ‫فـــــراق ﻳـــ‪ 3‬اور و رابــــاﻧــــدې بـــﻞ شﻮ‬ ‫راحــــــت ﻣــــ‪ 3‬واړه پــــﻪ غــــﻢ بـــــدل شﻮ‬ ‫او*ـــ‪ 3‬ســﻴــﻼب دي صـــﻮرت ﻣــ‪ 3‬شــﻞ شﻮ‬ ‫**‬ ‫زﻳـــبـــا ﻧـــگـــار چـــ‪ 3‬زه راپـــــﻪ ﻳــــاد کــ‪7‬م‬ ‫ﻟــــﻪ درد و غـــﻤـــﻪ آه و فــــرﻳــــاد کـــ‪7‬م‬ ‫ﻗـــبـــﻮل حـــﻴـــران ﻳـــﻢ د چـــا ارشــــــاد کــ‪7‬م‬ ‫بــ‪5‬ــﻞ ﻟـــﻪ ﻣـــا خــــــﻮاره د ﻻرې ﻣـــﻞ شﻮ‬ ‫**‬ ‫عــﻤــر ﻣـــ‪ 3‬صـــرف شـــﻮ پـــﻪ ﻣــعــصــﻴــت ک‪3‬‬ ‫شـــاکـــر ﻳـــ‪ 3‬ﻧــشــﻮ پـــﻪ ﻫــ‪5‬ــ& ﻧــعــﻤــت ک‪3‬‬ ‫اوس صــبــح و شـــام ﻳــﻮ پــﻪ دا حــﻴــرت ک‪3‬‬ ‫ﻣــﻘــبــﻮل بــﻪ خـــداى تــﻪ پــﻪ کـــﻮم عــﻤــﻞ شﻮ‬ ‫‪ _٨‬ﻣستزاد‪ :‬ﻫغﻪ شعر دى چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻣسره ﻳ‪ 3‬اوږده او بﻠﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه وي‪.‬‬ ‫ﻧﻪ غﻮږ ﻟرم چ‪ 3‬واورم ﻧﻪ پﻪ خﻮﻟﻪ د خﻴر وﻳﻞ ک‪7‬م‬ ‫چ‪ 3‬ﻗﻬر راشﻲ عﻘﻞ ﻣ‪ 3‬ﻣغﻠﻮب شﻲ ﻧﻮ *کﻨ‪%‬ﻞ ک‪7‬م‬ ‫کﻪ ﻫر 'ﻮ کتابﻮﻧﻪ رﻧگ پﻪ رﻧگ و ‪$‬اﻧتﻪ ډ‪4‬ر ک‪7‬م‬ ‫راپ‪+5‬ــﻪ بدبختــﻲ ده چــ‪ 3‬ﻳــﻮه زره عﻤــﻞ کــ‪7‬م‬

‫ﻣــدام ﻣﻨــت پــر بــﻞ کــ‪7‬م‬ ‫ﻣــدام ﻣﻨــت پــر بــﻞ کــ‪7‬م‬ ‫او*ــﻪ ﻳــ‪ 3‬تــر ﻧظــر ت‪5‬ــر ک‪7‬م‬ ‫ﻣــدام ﻣﻨــت پــر بــﻞ کــ‪7‬م‬

‫ﻟﻨ‪6‬ه ﻣسره ﻫﻤ‪5‬شﻪ ﻳﻮ ډول ﻧﻪ وي کﻠﻪ تکرار‪84‬ي او کﻠﻪ ﻣختﻠﻔﻪ وي‪.‬‬

‫‪٦٦‬‬

‫‪ _٩‬ﻣخﻤس‪ :‬د ﻣخﻤس ﻫر بﻨد ﻟﻪ سره تر پاﻳﻪ پﻮرې پﻨ‪%‬ﻪ‪ ،‬پﻨ‪%‬ﻪ ﻣسرې ﻟري‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ‬ ‫پﻨ‪%‬ﻪ ﻣسرې ﻳﻮ ډول ﻗافﻴﻪ ﻟري‪ .‬پﻪ ﻧﻮرو بﻨدوﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ 'ﻠﻮر ﻣسرې ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ پﻪ ﻗافﻴﻪ ک‪3‬‬ ‫ﻳﻮ ډول وي‪ ،‬خﻮ پﻨ‪%‬ﻤﻪ ﻣسره ﻳ‪ 3‬د پﻴﻞ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻴﻮ پﻨ‪%‬ﻮ ﻣسرو سره ﻳﻮ ډول ﻗافﻴﻪ ﻟري او تر‬ ‫پاﻳﻪ دغﻪ جﻮړ*ت ساتﻲ‪ .‬د حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد د ﻣخﻤس 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫د ﻫجران د ﻻسﻪ ﻧاست ﻳﻢ وﻳر ژړﻟﻰ ﻟکﻪ بت پﻪ غ"ﻮ سترگﻮ دم ختﻠﻰ‬ ‫ب‪5‬ﻠتاﻧﻪ پﻪ ﻣـرگﻲ حال ﻳﻢ رسﻮﻟﻰ‬ ‫ب‪5‬ﻬﻮده پﻪ صـﻮرت روغ پﻪ زړه ﻧتﻠﻰ‬ ‫ربﻪ راوﻟ‪ 3‬اشﻨا پﻪ سﻔر تﻠﻠﻰ‬ ‫**‬ ‫ﻳا ﻳ‪ 3‬ﻣ‪ 7‬واى د ﻫجران پﻪ اول تاب ک‪3‬‬ ‫ﻳا ﻟـــﻪ ﻳار ســــره وﻻړ واى پـــــﻪ رکاب ک‪3‬‬ ‫حسـاب ﻧشﻮم د ﻳﻮې چارې پﻪ باب ک‪3‬‬ ‫ﻳا واى ډوب ﻣدام د او*کﻮ پﻪ سﻴﻼب ک‪3‬‬ ‫ﻫس‪ 3‬پات‪ 3‬شﻮم ب‪ 3‬آبﻪ ﻣخ ﻧاوﻟﻰ‬ ‫‪ _١٠‬ﻣسدس‪ :‬د دې شعر ﻫر بﻨد شپ‪ 8‬شپ‪ 8‬ﻣسرې ﻟري‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ شپ‪ 8‬ﻣسرې ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ډول‬ ‫ﻗافﻴﻪ ﻟري‪ .‬پﻪ ﻧﻮرو بﻨدوﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ پﻨ‪%‬ﻪ ﻣسرې ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ پﻪ ﻗافﻴﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ شﻰ وي‪ ،‬خﻮ د‬ ‫شپ‪8‬ﻣ‪ 3‬ﻣسرې ﻗافﻴﻪ د ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ شپ‪8‬و ﻣسرو پر ﻗافﻴﻪ باﻧدې بﻨا ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د شﻤس اﻟدﻳﻦ کاک‪ 7‬د ﻣسدس 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ډول‪:‬‬ ‫وخت د سحر دى ﻣرغان چغ‪85‬ي جرس اواز کا زړه ﻣ‪ 3‬ﻟ‪7‬ز‪84‬ي‬ ‫ســترگ‪ 3‬ﻣ‪ 3‬غﻮرزي با‪1‬ﻪ رپ‪85‬ي اثـــــر د غــــﻢ دې راﻣعﻠﻮﻣ‪85‬ي‬ ‫کﻮم بد خبر بﻪ راورس‪85‬ي‬ ‫د ﻳــار د تــﻠﻠﻮ خبرې ک‪85‬ي‬ ‫دا صدق ﻧﻪ دى ﻣـﻨافﻘﻲ ده‬ ‫دا 'ﻪ عشﻖ ﻧﻪ دى واړه !گﻲ ده‬ ‫دا ﻳاري ﻧﻪ ده دا بﻴزاري ده‬ ‫دا اخﻼص ﻧﻪ دى دغـــﻪ بازي ده‬ ‫چ‪ 3‬پر ﻳار غﻢ دى پرﻣا *ادي ده‬ ‫ب‪ 3‬حﻴا زړه دې زﻣــا وشرﻣ‪85‬ي‬

‫‪٦٧‬‬

‫پﻪ سﻔر تﻠﻠﻰ اشﻨا بﻪ ستاﻳﻢ‬ ‫د جداﻳ‪ 9‬ســـــﻨدرې واﻳﻢ‬ ‫بﻴا ﻳ‪ 3‬د وصـــﻞ پﻪ تﻤﻨا ﻳﻢ‬ ‫کﻪ ﻣﻼﻣت ﻳﻢ کـﻪ ب‪5‬ﻨﻮا ﻳﻢ‬ ‫زه شﻤس اﻟدﻳﻦ ﻳ‪ 3‬پﻪ دا دعا ﻳﻢ‬ ‫چ‪ 3‬ﻳار بﻪ کﻠــــﻪ بﻴـا ورســ‪85‬ي‬ ‫ﻣسبع‪ ،‬ﻣثﻤﻦ او ﻣعشر ﻫﻢ دغﻪ ډول اشعار دي‪ ،‬خﻮ د ﻣسرو پﻪ شﻤ‪5‬ر ک‪ 3‬تﻮپﻴر ﻟري‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻣسبع ک‪ 3‬اوه‪ ،‬پﻪ ﻣثﻤﻦ ک‪ 3‬اتﻪ او پﻪ ﻣعشر ک‪ 3‬ﻟس ﻣسرې وي‪ .‬د سر پﻪ بﻨد ک‪ 3‬د !ﻮﻟﻮ ﻣسرو‬ ‫ﻗافﻴﻪ ﻳﻮ ډول وي او پﻪ ﻧﻮرو بﻨدوﻧﻮ ک‪ 3‬ﻧﻮرې ﻣسرې ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره پﻪ ﻗافﻴﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ ډول وي‪،‬‬ ‫خﻮ د پاى د ﻣسرې ﻗافﻴﻪ د سر د ﻣسرو پر ﻗافﻴﻪ بﻨا ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ _١١‬ترجﻴع بﻨد‪ :‬د ﻧظﻢ ﻫغﻪ ډول دى چ‪ 3‬ﻗافﻴ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻣختﻠﻔ‪ 3‬او وزن ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ډول وي‪ .‬د‬ ‫بﻨدوﻧﻮ شﻤ‪5‬ر ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ دى !اکﻞ شﻮى‪ .‬د ﻫر ﻳﻮ بﻨد د بﻴتﻮﻧﻮ شﻤ‪5‬ر ﻳ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ ک‪ 3‬ﻣساوي وي او‬ ‫ﻟﻪ پﻨ‪%‬ﻮ 'خﻪ تر ﻟسﻮ بﻴتﻮﻧﻮ پﻮرې رس‪85‬ي‪ .‬کﻠﻪ تر دې ﻫﻢ زﻳات‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ﻫر بﻨد پﻪ آخر ک‪ 3‬ﻳﻮ بﻴت را‪$‬ﻲ چ‪ 3‬د بﻨد د !ﻮﻟﻮ بﻴتﻮﻧﻮ سره پﻪ وزن ک‪ 3‬ﻳﻮ شان وي‪.‬‬ ‫ﻣگر ‪$‬اﻧگ‪7‬ې ﻗافﻴﻪ ﻟري چ‪ 3‬ﻫﻤدغﻪ بﻴت د ﻫر بﻨد پﻪ پاى ک‪ 3‬تکرار‪84‬ي‪.‬‬ ‫دﻟتﻪ د خﻮشحال خان خ"ک د ترجﻴع بﻨد 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ډول راوړل شﻮي دي‪:‬‬ ‫ستا ﻟﻪ ﻟﻮرﻳﻪ کﻪ ﻫــزار جــﻮر و جﻔا وي‬ ‫پــﻪ عــاشــﻖ بــاﻧــدې ﻣعشﻮﻗﻪ عﻨاﻳت کا‬ ‫*ــﻪ ﻣــا وﻣﻨﻞ چــ‪ 3‬تــﻪ بــ‪ 3‬حــد زﻳبا ﻳ‪3‬‬ ‫وﻟ‪ 3‬خداى چ‪* 3‬ﻪ جﻤال و چاتﻪ ورکا‬ ‫کﻪ ﻗضا پﻪ ﻣا زړه سﻮى کا ﻫﻢ بﻪ وﻣرم‬ ‫کﻪ سﻞ ﻣا سره غﻮغا جﻨگ و جدل ک‪7‬ې‬

‫ﻟﻪ عاشﻘﻪ بﻪ پﻪ سﻞ رﻧگﻪ وفا وي‬ ‫ستا ﻣدام پﻪ خپﻞ عاشﻖ باﻧدې عﻨا وي‬ ‫پﻪ جﻬان بﻪ کﻮم 'ﻮک تا غﻮﻧدې زﻳبا وي‬ ‫ﻧﻪ پﻪ دا چ‪ 3‬دى ب‪ 3‬ﻣﻬره کبرﻳا وي‬ ‫کﻪ ﻳﻮ 'ﻮ ور‪ 3$‬د جﻨگ و فتﻨ‪ 3‬دا وي‬ ‫خداى دې ﻧﻪ کا چ‪ 3‬ﻟﻪ تا بﻪ تﻠﻪ زﻣا وي‬

‫ستا د در پﻪ خاورو پروت ب‪ 3‬ﻗدره *ﻪ ﻳﻢ‬ ‫پﻪ بﻞ ﻟﻮرې کﻪ پﻪ تخت ک‪5+‬ﻨﻢ *ﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ‬

‫‪٦٨‬‬

‫‪ _١٢‬ترکﻴب بﻨد‪ :‬د ترجﻴع بﻨد غﻮﻧدې شعر دى خﻮ پﻪ دوﻣره تﻮپﻴر چ‪ 3‬پﻪ ترجﻴع بﻨد‬ ‫ک‪ 3‬چ‪ 3‬کﻮم بﻴت ﻟﻪ ﻫر بﻨد 'خﻪ وروستﻪ را‪$‬ﻲ‪ ،‬تکرار‪84‬ي‪ ،‬خﻮ پﻪ ترکﻴب بﻨد ک‪ 3‬تر بﻨد‬ ‫وروستﻪ ﻳﻮ بﻴﻞ بﻴت را‪$‬ﻲ چ‪ 3‬ب‪5‬ﻠﻪ ﻗافﻴﻪ او ب‪5‬ﻠﻪ ﻣعﻨا ﻟري‪ .‬د حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد د ترکﻴب بﻨد 'ﻮ‬ ‫بﻴتﻮﻧﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ډول راوړو‪:‬‬ ‫پﻪ ﻣﻨزل بﻪ ﻳ‪ 3‬سبا گﻮره 'ﻮک ﻣﻠﻪ وي ﻧﻪ پﻮﻫ‪85‬م چ‪ 3‬بﻪ ساد وي کﻪ بﻪ غــﻠﻪ وي‬ ‫پﻪ 'ﻪ شان بﻪ شکستﻪ زﻫﻴر پﻪ زړه وي ﻟﻪ ﻧغﻤ‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬د زړه ﻧغﻤــﻪ پﻪ خــﻮﻟﻪ وي‬ ‫دم ﻗــــدم بﻪ ﻳ‪ 3‬خﻮﻟ‪ 3‬د ﻣخ پﻪ وﻟﻪ وي راﻧجﻪ ک‪7‬ي بﻪ ﻳ‪ 3‬چـــا خـاورې د پﻠﻪ وي‬ ‫ســــزاوار د ﻫــــــر ستﻢ د ﻫر پﻴغﻮر ﻳﻢ‬ ‫چ‪ 3‬ﻣ‪ 3‬ﻳار پﻪ سﻔر تﻠﻠﻰ زه پر کﻮر ﻳﻢ‬ ‫**‬ ‫پـﻪ ﻫــر ‪$‬ــاى ﻣ‪ 3‬غﻮړوﻟﻰ پرې وزر واى‬ ‫ﻳا ﻟــــﻪ ﻳاره سره تﻠﻠﻰ پﻪ سﻔر واى‬ ‫ﻳــا پﻪ دواړو سترگﻮ !پ ړوﻧد پﻪ ﻧظــر واى‬ ‫ﻳـا ﻳ‪ 3‬ﻣ‪ 7‬د ب‪5‬ﻠتاﻧﻪ ﻟﻪ غﻤﻪ ژر واى‬ ‫خﻮد پﻪ خﻮد ﻣ‪$ 3‬ان وﻫﻠﻰ پﻪ خﻨجر واى‬ ‫کـﻪ دا ﻧﻪ ک‪5‬داى ﻫرگزه ﻣعتزر واى‬ ‫ﻫس‪ 3‬پات‪ 3‬شﻮم تر ﻳار پﻮرې ﻣخ تﻮرى‬ ‫پﻪ جــــرگـــﻪ د عـاشﻘاﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮز گﻮرى‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫ﻣشترک ﻧظﻤﻮﻧﻪ ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬پﻪ عربﻲ‪ ،‬فارسﻲ او پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬دغﻪ شعروﻧﻪ ‪$‬اﻧتﻪ‬ ‫‪$‬اﻧگ‪7‬ي ډوﻟﻮﻧﻪ او وزﻧﻮﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫پﻪ دې ډوﻟﻮﻧﻮ ک‪ 3‬غزل‪ ،‬ﻗصﻴده‪ ،‬رباعﻲ‪ ،‬ﻗطعﻪ‪ ،‬ﻣثﻨﻮي‪ ،‬ﻣستزاد‪ ،‬ﻣخﻤس‪ ،‬ﻣسدس‪،‬‬ ‫ﻣسبع‪ ،‬ﻣثﻤﻦ او ﻣعشر را‪$‬ﻲ‪ .‬د پ‪+‬تﻮ پﻪ کﻼسﻴکﻪ دﻳﻮاﻧﻲ شاعرۍ ک‪ 3‬دغﻪ !ﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ شتﻪ‬ ‫او پ‪+‬تﻨﻮ شاعراﻧﻮ دغﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ کاروﻟﻲ دي‪ .‬ﻗصﻴده‪ ،‬ﻣثﻨﻮي‪ ،‬غزل پﻪ ﻟرغﻮﻧﻲ دوره ک‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ‬ ‫شاعرۍ ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮل او بﻴا دې ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دوره ک‪ 3‬زﻳات رواج وﻣﻮﻧد‪ .‬پﻪ اوسﻨ‪ 9‬ﻳا‬ ‫ﻣعاصره دوره ک‪ 3‬اوس دغﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ دوﻣره ﻧﻪ کارول ک‪85‬ي‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬اوس ﻣعاصر شعر د ژوﻧد‬ ‫ﻣﻮضﻮعاتﻮ تﻪ وﻗف دى او اوسﻨﻲ شاعران زﻳات پﻪ شکﻠﻴاتﻮ او صﻨعتﻮﻧﻮ پس‪ 3‬ﻧﻪ گر‪$‬ﻲ‪.‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬کﻮم ﻧظﻤﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫ﻣشترک ﻧظﻤﻮﻧﻪ کﻮم دي؟‬ ‫د ﻣشترکﻮ ﻧظﻤﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻲ ﻧظﻤﻮﻧﻮ تﻮپﻴر 'ﻪ دى؟‬ ‫‪' _٢‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ ﻗصﻴده‪ ،‬غزل او ﻣثﻨﻮي خبرې وک‪7‬ي‪* .‬ﻮوﻧکﻲ دې‬ ‫د ضرورت پﻪ وخت ددوى ﻻر*ﻮوﻧﻪ وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬راغﻠﻲ شعروﻧﻪ پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې د‬ ‫ﻳﻮه شعر ﻣﻔﻬﻮم او بﻞ دې د بﻞ شعر ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪' 3‬رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬د ﻳﻮ شعري ډول پﻪ اړه 'ﻮ کر*‪ 3‬پﻪ خپﻠﻪ کتابچﻪ ک‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪ ،‬دﻻﻳﻞ دې رو*اﻧﻪ ک‪7‬ي او بﻴا دې خپﻠﻪ ﻟﻴکﻨﻪ پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ دې اړه خبرې وک‪7‬ي چ‪ 3‬پﻪ ﻟرغﻮﻧﻲ دوره ک‪ 3‬کﻮﻣﻮ‬ ‫شاعراﻧﻮ ﻟﻪ دغﻮ شعري ډوﻟﻮﻧﻮ 'خﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬کاروﻟﻲ وو؟‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې ﻟغتﻮﻧﻪ د کتاب ﻟﻪ پاى 'خﻪ ﻣعﻨا او پﻪ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫تﻮﻣﻦ‪ ،‬برﻫﻤﻦ‪ ،‬تﻠطف‪ ،‬ﻧغﻮږه‪ ،‬ﻧداﻣت‪ ،‬ﻧاﻧغتان‪ ،‬ﻧصرت‪ ،‬رحﻠت‪ ،‬گﻨج‪ ،‬عار‪ ،‬ظﻠﻤت‪،‬‬ ‫ارشاد‪ ،‬ﻣعصﻴت‪ ،‬ﻧتﻠﻰ‪ ،‬دم ختﻠﻰ‪ ،‬جرس‪ ،‬عﻨا‪ ،‬عﻨاﻳت‪ ،‬جﻤال‪ ،‬کبرﻳا‪ ،‬ساد‪ ،‬ﻣعتزر‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د شعروﻧﻮ ددغﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ 'خﻪ پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻳﻮ ډول غﻮره او ﻟﻪ کﻼسﻴکﻮ‬ ‫دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ دې راﻧﻘﻞ ک‪7‬ي‪ .‬د شعر ﻣعﻨا او ﻣﻔﻬﻮم دې ﻫﻢ وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻞ پ‪+‬تﻮ درسﻲ‬ ‫ساعت ک‪ 3‬دې وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫پ‪+‬تﻮ ﻫنري نثر‬

‫کﻪ 'ﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮې ژب‪! 3‬ﻮل ﻟﻴکﻠﻲ او ﻧاﻟﻴکﻠﻲ شﻔاﻫﻲ ﻣﻨظﻮم او ﻣﻨثﻮر آثار ادبﻴات گ‪2‬ﻞ‬ ‫ک‪85‬ي خﻮ اوس ﻫر ډول ﻟﻴکﻨ‪ 3‬پﻪ ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬ﻧﻪ شﻤ‪5‬رل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻳﻮازې ﻫغﻪ آثار د ادبﻴاتﻮ تر‬ ‫عﻨﻮان ﻻﻧدې ﻣطاﻟعﻪ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻫﻨري ارز*ت وﻟري‪ .‬د ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ ﻫر ﻣﻨثﻮر اثر چ‪3‬‬ ‫د عﻠﻮﻣﻮ او فﻨﻮﻧﻮ پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ 'اﻧگﻮ ک‪ 3‬ﻟﻴکﻞ شﻮي وي او ﻳا ﻫر ﻧظﻢ او ﻣﻨثﻮر اثر چ‪ 3‬د‬ ‫تارﻳخ‪ ،‬جغرافﻴﻪ‪ ،‬طب او ﻧﻮرو عﻠﻮﻣﻮ تشرﻳح تﻪ وﻗف وي‪ ،‬پﻪ ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬ﻧﻪ شﻤ‪5‬رل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻫغﻮ ﻟﻴکﻨﻮ تﻪ ادبﻲ ﻫﻨري وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻟﻪ تخﻴﻠﻪ راز‪484‬دﻟﻲ وي او د ژوﻧد واﻗعﻴتﻮﻧﻪ پﻪ‬ ‫ﻫﻨري ډول ﻣﻨعکس ک‪7‬ي‪ .‬پر ﻟﻮستﻮﻧکﻲ او اور‪4‬دوﻧکﻲ خپﻞ خاص اغ‪5‬ز وک‪7‬ي او د ﻫغﻪ‬ ‫ﻫﻨري ذوق تسکﻴﻦ ک‪7‬ي‪ .‬ﻫﻨري اثر باﻳد پﻪ داس‪ 3‬ﻳﻮ ژبﻨﻲ چﻮکاټ ک‪ 3‬بﻴان شﻮى وي چ‪3‬‬ ‫ﻫﻢ د !ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ﻫﻨداره وي او ﻫﻢ پﻪ ﻟﻮستﻮﻧکﻲ او اور‪4‬دوﻧکﻲ ک‪ 3‬ﻳﻮ عاطﻔﻲ احساس‬ ‫پﻴدا ک‪7‬ي او *کﻼﻳﻴز ارز*ت وﻟري‪ .‬ﻫﻨري ﻧثر ﻫﻢ د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ ده‬ ‫چ‪ 3‬د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ د !ﻮﻟﻮ ﻧثري ډوﻟﻮﻧﻮ ﻟپاره کارول ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ‪ ،‬ﻧاول‪ ،‬طﻨز‪،‬‬ ‫ډراﻣﻪ‪ ،‬ادبﻲ !ﻮ!ﻪ او ﻧﻮر‪ ...‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬بﻪ د ﻫﻨري ﻧثر پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻮﻟئ‪.‬‬ ‫_ ﻫﻨري ﻧثر 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫_ ﻫﻨري ﻧثر ﻟﻪ عادي ﻧثره 'ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟‬ ‫ﻫﻨري ﻧثروﻧﻪ د ادبﻴاتﻮ ﻳﻮه برخﻪ ده‪ .‬د ﻧ‪7‬ۍ د !ﻮﻟﻮ ژبﻮ پﻪ ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬کارول ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ‬

‫‪٧١‬‬

‫ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ شﻠﻮ کاﻟﻮ ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮ او تراوسﻪ کارول ک‪85‬ي‪ .‬ﻫﻨري‬ ‫ﻧثروﻧﻪ خپﻠ‪$ 3‬اﻧگ‪7‬ﻧ‪ 3‬ﻟري چ‪ 3‬د ﻫﻤدغﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻟﻪ عادي او ساده ﻧثروﻧﻮ 'خﻪ‬ ‫جﻼ ک‪85‬ي‪ .‬د ﻫﻨري ﻧثر اصﻠﻲ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴا داده چ‪ 3‬ﻫﻨرﻳت او ادبﻲ ارز*ت وﻟري‪ .‬پﻪ ﻫﻨري‬ ‫ﻧثر ک‪ 3‬ﻟﻴکﻮال د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ ﻣﻨظرو‪ ،‬اﻧساﻧﻲ !اکﻠﻮ خصﻮصﻴاتﻮ‪ ،‬روحﻴاتﻮ‪ ،‬عاداتﻮ او حاﻻتﻮ پﻪ‬ ‫اﻧ‪%‬ﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ خپﻞ تخﻴﻠﻲ ‪$‬ﻮاک 'خﻪ کار اخﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻴکﻮال د تخﻴﻠﻲ ‪$‬ﻮاک پﻪ ﻣرستﻪ او د ﻟﻴکﻮاﻟ‪ 9‬د ﻣﻬارتﻮﻧﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ د ﻣﻨظروﻧﻮ د اﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ‬ ‫او صحﻨﻮ جﻮړوﻟﻮ چاره سرتﻪ رسﻮي‪ .‬حاﻻت او پ‪ 3+5‬پﻪ اﻟﻔاظﻮ ک‪ 3‬داس‪ 3‬اﻧ‪%‬ﻮروي چ‪3‬‬ ‫ﻟﻮستﻮﻧکﻰ او اور‪4‬دوﻧکﻰ فکر کﻮي چ‪ 3‬ﻫر 'ﻪ پﻪ خپﻠﻮ سترگﻮ وﻳﻨﻲ او ‪$‬ان ورتﻪ پﻪ صحﻨﻪ‬ ‫ک‪ 3‬دﻧﻨﻪ *کاري‪.‬‬ ‫پﻪ ﻫﻨري ﻧثر ک‪ 3‬د ﻟﻴکﻮال پﻪ ﻣﻬارت پﻮرې اړه ﻟري چ‪ 3‬د خﻠکﻮ ﻫﻴﻠ‪ ،3‬غﻮ*تﻨ‪،3‬‬ ‫جذبات‪ ،‬عﻮاطف او احساسات ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬دي پﻪ *کﻠﻮ اﻟﻔاظﻮ ک‪ 3‬راوﻧغاړي او ﻣﻘابﻞ‬ ‫ﻟﻮري تﻪ ﻳ‪ 3‬وﻟ‪85‬دوي‪ .‬دغﻪ ﻟ‪85‬دوﻧﻪ باﻳد د ﻣﻘابﻞ ﻟﻮري پﻪ عﻮاطﻔﻮ ک‪ 3‬خﻮ‪+$‬ت راوﻟﻲ‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻫﻨري ﻧثروﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻟﻴکﻮال تخﻴﻞ‪ ،‬د ﻣﻨاسبﻮ او *کﻠﻮ کﻠﻤﻮ استعﻤال‪ ،‬د تشبﻴﻬاتﻮ راوړل‪،‬‬ ‫د جﻤﻠﻮ رواﻧﻲ او د ﻣﻘصد 'رگﻨد بﻴان شرط دى‪ .‬ﻟﻴکﻮال باﻳد د اﻟﻔاظﻮ داس‪ 3‬برجﻮﻧﻪ او ﻳا‬ ‫کتاروﻧﻪ جﻮړ ﻧﻪ ک‪7‬ي چ‪ 3‬ﻟﻮستﻮﻧکﻰ پک‪ 3‬ﻣﻘصد وﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫د اﻟﻔاظﻮ او جﻤﻠﻮ ﻟﻪ *کﻼ سره ﻣحتﻮا تﻪ ﻫﻢ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ي او د شکﻞ او ﻣحتﻮا تﻮازن‬ ‫داس‪ 3‬پﻪ پام ک‪ 3‬وساتﻲ چ‪ 3‬ﻳﻮه خﻮا ﻫﻢ زﻳاﻧﻤﻨﻪ ﻧﻪ شﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﻨري ﻧثر د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ ژبﻪ ده او د ﻳﻮ ﻫﻨري اثر پﻪ *کﻼ ک‪ 3‬بﻨس"ﻴز ارز*ت ﻟري‪ .‬پ‪+‬تﻮ‬ ‫ﻫﻨري ﻧثر د پ‪+‬تﻨﻮ پﻪ دوو ﻣرکزوﻧﻮ پ‪+5‬ﻮر او کﻨدﻫار ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮ‪ .‬پﻪ کابﻞ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ وده‬ ‫او پراختﻴا وﻣﻮﻧده‪.‬‬ ‫'رگﻨده دې وي چ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ﻫﻨري ﻧثر پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي ‪$‬ﻞ پﻪ پ‪+5‬ﻮر ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮ‪ .‬پﻪ پ‪+5‬ﻮر‬ ‫ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ کتابﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻠﻲ ﻧکﻠﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ادبﻲ آثار چاپ‪5‬دل‪ .‬پ‪+‬تﻨﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ خپﻞ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ ﻫﻨري‬ ‫ﻧثري آثار پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ﻟﻴکﻞ‪ .‬پﻪ دغﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ک‪ 3‬ﻣﻮﻟﻮي احﻤد د پ‪+‬تﻮ ﻫﻨري ﻧثر پﻪ ﻣخک‪+‬ﻮ‬ ‫ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ک‪ 3‬پﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ي ډول د ﻳادوﻧ‪ 3‬وړ ‪$‬اى ﻟري‪.‬‬ ‫ده پﻪ ﻧﻮﻟسﻤﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬د ﻫغﻮ اﻧگر‪4‬زاﻧﻮ ﻟپاره چ‪ 3‬غﻮ*تﻞ ﻳ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ژبﻪ زده ک‪7‬ي ‪$‬ﻴﻨ‪3‬‬

‫‪٧٢‬‬

‫تعﻠﻴﻤﻲ کتابﻮﻧﻪ ترتﻴبﻮل‪ .‬ده پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻧﻮرو ژبﻮ 'خﻪ ترجﻤ‪ 3‬ک‪7‬ي او ﻫﻢ ﻳ‪ 3‬ﻣستﻘﻞ آثار‬ ‫ﻟﻴکﻠﻲ دي‪ .‬د ده تر !ﻮﻟﻮ غﻮره اثر چ‪ 3‬د ﻫﻨري ﻧثروﻧﻮ ﻧﻤاﻳﻨده گﻲ کﻮي (گﻨج پ‪+‬تﻮ) دى‪ .‬پﻪ دې‬ ‫اثر ک‪ 3‬وړې وړې کﻴس‪ 3‬راغﻠﻲ چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ترجﻤ‪ 3‬او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ده پخپﻠﻪ ﻟﻴکﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫د ده د کتاب ﻣﻮضﻮعات ساده او اسان دي‪ .‬ژبﻪ ﻳ‪ 3‬خﻮږه او ﻣحاورې تﻪ ﻧژدې ده‪.‬‬ ‫ژبﻨﻲ اصطﻼحات ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ کاروﻟﻲ دي‪ .‬ده پخپﻠﻮ کﻴسﻮ ک‪ 3‬د ژوﻧد ﻣﻮضﻮعاتﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ‬ ‫ک‪7‬ې ده‪ .‬د ده دغﻪ کار د پ‪+‬تﻮ ﻫﻨري ﻧثر پﻪ اﻧکشاف او پراختﻴا ک‪ 3‬ډ‪4‬ر ارز*ت ﻟري‪.‬‬ ‫پﻪ ده پس‪ 3‬بﻞ پ‪+‬تﻮن ﻟﻴکﻮال ﻣﻴر احﻤد شاه رضﻮاﻧﻲ (‪١٩٣٧-١٨٦٣‬م‪ ).‬دى‪ .‬ده ﻫﻢ‬ ‫ﻟکﻪ د ﻣﻮﻟﻮي احﻤد ژباړې کﻮﻟ‪ .3‬ده د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬گراﻣر وﻟﻴکﻪ او د پﻨجاب پﻪ پﻮﻫﻨتﻮن ک‪ 3‬د‬ ‫پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬استاد و‪ .‬د ده پﻪ کتابﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬دوه درسﻲ کتابﻮﻧﻪ د ﻳادوﻟﻮ وړ دي‪ .‬د ﻫﻨري‬ ‫ﻧثروﻧﻮ غﻮره ب‪5‬ﻠگﻪ ﻳ‪ 3‬د (شکرستان افغاﻧﻲ) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬د ده دغﻪ کتاب ﻫﻢ د وړو‪ ،‬وړو‬ ‫کﻴسﻮ او حکاﻳتﻮﻧﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ ده‪.‬‬ ‫بﻞ ﻟﻴکﻮال چ‪ 3‬پﻪ ﻫﻨري ﻧثر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬وړ کاروﻧﻪ ک‪7‬ي دي‪ ،‬ﻫغﻪ ﻣﻨشﻲ احﻤد جان‬ ‫(‪١٩٥١ -١٨٨٢‬م) دى‪ .‬دى د بﻨﻮ پﻪ *ار ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ دى‪ .‬اﻧگﻠﻴسﻲ ژبﻪ ﻳ‪ 3‬زده ک‪7‬ه او پﻪ‬ ‫(‪١٩٠٠‬م) کال ک‪ 3‬د اﻧگر‪4‬زاﻧﻮ د پ‪+‬تﻮ *ﻮوﻧکﻰ شﻮ‪ .‬د ده پﻪ شاگرداﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻫﻨد د واﻳسراى‬ ‫ﻣعاون ﻫﻢ و‪ .‬ده د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻟپاره ﻗاﻣﻮسﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ‪ .‬د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫د ﻫﻨري ﻧثر پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ پﻴﻞ وک‪.7‬‬ ‫دوه ﻣجﻤﻮع‪( 3‬ﻫغﻪ دغﻪ) او د (ﻗصﻪ خﻮاﻧ‪ 9‬گپ) ﻳ‪ 3‬د ﻫﻨري ﻧثر خﻮرا *‪ 3‬ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬دي‪.‬‬ ‫دا کتابﻮﻧﻪ وړې کﻴس‪ 3‬او حکاﻳتﻮﻧﻪ ﻟري‪ .‬دا کتاب ﻫﻢ پﻪ ﻫﻨد ک‪ 3‬د پﻮ‪$‬ﻲ ﻣﻨصبداراﻧﻮ ﻟپاره‬ ‫ﻟﻴکﻞ شﻮى دى‪ .‬د ﻗصﻪ خﻮاﻧ‪ 9‬گپ ﻣﻮضﻮعات فﻮﻟکﻠﻮري دي ﻟکﻪ د آدم خان درخاﻧ‪ ،9‬د‬ ‫فرﻫاد او شﻴرﻳﻨ‪ 9‬کﻴسﻪ او ﻧﻮرې‪...‬‬ ‫پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬ﻫﻢ د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻫﻨري ﻧثر پﻴﻠ‪85‬ي‪ .‬پﻪ دغﻮ کﻠﻮﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬د *ﻮوﻧ‪%‬ﻴﻮ پﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪5‬دو‪ ،‬د جرﻳدو او اخباروﻧﻮ پﻪ خپر‪4‬دو‪ ،‬د راډﻳﻮ پﻪ راﻣﻨ‪ #‬تﻪ‬ ‫ک‪5‬دو د ﻫﻨري ﻧثر ﻟﻴکﻠﻮ تﻪ ﻻره ﻫﻮار‪84‬ي‪ ،‬د پ‪+‬تﻮ ﻣرک‪ ،3‬د ادبﻲ اﻧجﻤﻦ او بﻴا د پ‪+‬تﻮ !ﻮﻟﻨ‪3‬‬ ‫پﻪ جﻮړ‪4‬دو سره ﻫﻨري ﻧثر اﻧکشاف او پراختﻴا ﻣﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ ﻟﻴکﻮال چ‪ 3‬حکاﻳتﻲ او تعﻠﻴﻤﻲ ﻧثروﻧﻪ ﻟﻴکﻲ‪ ،‬ﻫغﻪ صاﻟح ﻣحﻤد ﻫﻮتک دى‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ (‪١٩١٦‬م) کال ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ى کتاب وﻟﻴکﻪ‪.‬‬ ‫ورپس‪ 3‬ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم‪ ،‬گﻞ پاچا اﻟﻔت‪ ،‬صدﻳﻖ اهلل ر*تﻴﻦ‪ ،‬عبداﻟرؤف ب‪5‬ﻨﻮا او ﻣحﻤد‬ ‫دﻳﻦ ژواک‪ ،‬د ﻫﻨري ﻧثروﻧﻮ ﻟﻴکﻠﻮ تﻪ پراختﻴا ورک‪7‬ه او د ﻧﻮرو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ پاﻣﻠرﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ دې ډگر‬ ‫تﻪ راواړوﻟﻪ‪ .‬گﻞ پاچا اﻟﻔت او صدﻳﻖ اهلل ر*تﻴﻦ پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬ډ‪4‬ر کتابﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ‪ ،‬ﻟکﻪ‬ ‫د اﻟﻔت غﻮره ﻧثروﻧﻪ‪ ،‬د ر*تﻴﻦ د پسرﻟﻲ وږﻣ‪ ،3‬د خادم خﻴاﻟﻲ دﻧﻴا او د ب‪5‬ﻨﻮا د زړه خﻮاﻟﻪ د‬ ‫ﻳادوﻟﻮ وړ کتابﻮﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫پﻪ کﻮزه پ‪+‬تﻮﻧخﻮا ک‪ 3‬سﻴد راحت زاخﻴﻠﻲ ﻫﻨري ﻧثر تﻪ پراختﻴا ورک‪7‬ه او د ﻧﻮي داستاﻧﻲ‬ ‫ادب ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬ﻟکﻪ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ‪ ،‬ﻧاول او طﻨز ﻳ‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬رواج ک‪7‬ل‪ .‬دﻟتﻪ بﻪ د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ‬ ‫تﻮگﻪ د ب‪5‬ﻨﻮا ﻳﻮ ﻧثر راوړو‪:‬‬ ‫ﻻر*ﻮوﻧکﻰ‬ ‫ﻟﻪ فرﻳب او دروه سره ﻧا اشﻨا وم‪ .‬ﻣکر او چﻞ ﻣ‪ 3‬زړه تﻪ ﻻره ﻧﻪ درﻟﻮده‪ .‬دروغ ﻣ‪ 3‬ﻧﻪ‬ ‫پ‪5‬ژﻧدل‪ .‬د ژوﻧدون د ﻟﻮﻳ‪ 3‬ﻻرې ﻣسافر وم‪ .‬ﻟﻪ پر‪4‬شاﻧﻪ خﻮبﻪ راپا'‪5‬دم‪ .‬ﻗافﻠﻪ ډ‪4‬ره پرﻣخ تﻠﻠ‪3‬‬ ‫وه‪ .‬ﻳﻮازې زه وم چ‪ 3‬د ﻻر*ﻮوﻧکﻲ پﻪ اﻧتظار ﻣ‪ 3‬ﻟﻮﻳ‪ 3‬ﻻرې کتﻠ‪ .3‬ډ‪4‬ر راغﻠﻞ‪ ،‬ت‪5‬ر شﻮل‬ ‫ﻣگر ﻳﻮه ﻫﻢ د زړه سﻮي پﻪ سترگﻮ راتﻪ وﻧﻪ کتﻞ‪$ .‬ﻴﻨﻮ بﻪ د گﻮتﻮ پﻪ اشارو ﻻر راو*ﻮدﻟﻪ‪ ،‬خﻮ‬ ‫د گﻮتﻮ د اشارو ﻻرې ډ‪4‬رې اوږدې وې‪.‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨﻮ بﻪ د دې ﻟپاره چ‪$ 3‬اﻧﻮﻧﻪ پﻪ ﻣا وساتﻲ‪ ،‬زه بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ‪$‬ان سره روان ک‪7‬م‪ ،‬خﻮ چ‪3‬‬ ‫خطر بﻪ ت‪5‬ر شﻮ ﻧﻮ ب‪5‬رتﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬زه پر ﻟﻮﻳﻪ ﻻره پر‪+4‬ﻮدﻟﻢ‪ .‬دوى بﻪ ﻻړل‪ .‬ﻫﻤداس‪ 3‬د ﻻر*ﻮوﻧکﻲ‬ ‫پﻪ اﻧتظار د ژوﻧدون پﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻻر ک‪ 3‬وﻻړ وم‪' .‬ﻮ تﻪ راغﻠ‪ .3‬زه دې تر ﻻس وﻧﻴﻮﻟﻢ‪ .‬زه ﻫﻢ پﻪ‬ ‫پاک زړه پﻪ تا پس‪ 3‬روان شﻮم او د ﻻرې د ﻣﻮﻧدﻟﻮ پﻪ غرض ﻣ‪ 3‬ستا ﻟﻤﻨﻪ !ﻴﻨگﻪ ک‪7‬ه‪ .‬ﻫرې‬ ‫خﻮاتﻪ بﻪ چ‪ 3‬تﻠ‪ ،3‬درپس‪ 3‬تﻠﻢ او تا ﻫﻢ ﻣاتﻪ د ﻻر ﻣﻮﻧدﻟﻮ ډاډ راکاوه‪ .‬ﻧا'اپﻪ! ﻣﻮسﻤﻲ تﻮره‬ ‫ور‪ #4‬پﻴدا شﻮه‪ ،‬باران او ږﻟ‪ 9‬ور‪4‬دل شروع شﻮل‪.‬‬ ‫آسﻤان او ‪$‬ﻤکﻪ پﻪ خروش راغﻠﻞ‪ ،‬ﻻرې گ‪6‬ې وډې شﻮﻟ‪ ،3‬خﻮ زه ډاډه وم چ‪ 3‬تا‬

‫‪٧٤‬‬

‫غﻮﻧدې ﻻر*ﻮوﻧکﻰ ﻟرم او تاتﻪ ﻣ‪ 3‬سترگ‪ 3‬وې چ‪ 3‬د زﻣاﻧ‪ 3‬پﻪ دې تﻮره دربﻴﻠﻪ ک‪ 3‬بﻪ ﻻر‬ ‫راو*ﻴﻲ‪.‬‬ ‫ﻣگر پﻪ ﻫﻤاغﻪ حال ک‪ 3‬تا پﻪ ډ‪4‬رې حﻴراﻧتﻴا ﻣخ راواړاوه او ﻟﻪ ﻣا 'خﻪ دې پﻮ*تﻨﻪ وک‪7‬ه چ‪:3‬‬ ‫(اې ﻣسافره ﻻر راو*ﻴﻪ‪ ،‬ﻻره کﻮﻣﻪ ده؟)‬ ‫ﻫغﻪ وخت ﻧﻮ زه پﻮه شﻮم چ‪ 3‬زﻣا د ژوﻧد د ﻻرې ﻻر*ﻮوﻧکﻰ ﻳﻮازې زه ﻳﻢ او باﻳد زه‬ ‫پخپﻠﻪ خپﻠﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ وک‪7‬م‪.‬‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫ﻫﻨري ﻧثر د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬پﻪ کﻮزه پ‪+‬تﻮﻧخﻮا او افغاﻧستان ک‪ 3‬پﻴﻞ‬ ‫شﻮ‪ .‬پﻪ کﻮزه پ‪+‬تﻮﻧخﻮا ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬سرﻻري ﻣﻮﻟﻮي احﻤد‪ ،‬ﻣﻴر احﻤد شاه رضﻮاﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨشﻲ‬ ‫احﻤد جان او راحت زاخﻴﻠﻰ وو‪ .‬پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻣخک‪+‬ﻪ ﻟﻴکﻮال صاﻟح ﻣحﻤد‬ ‫ﻫﻮتک‪ ،‬پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻲ‪ ،‬ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم‪ ،‬گﻞ پاچا اﻟﻔت‪ ،‬صدﻳﻖ اهلل ر*تﻴﻦ‪،‬‬ ‫عبداﻟرؤف ب‪5‬ﻨﻮا‪ ،‬ﻣحﻤد دﻳﻦ ژواک او ﻧﻮر وو‪.‬‬ ‫ورپس‪ 3‬ﻟر او بر ﻧﻮر ﻟﻴکﻮال راپﻴدا شﻮل او پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬رې ﻫستﻮﻧ‪ 3‬وک‪7‬ې‪ .‬ﻫﻨري‬ ‫ﻧثر ﻟﻪ عادي او ساده ﻧثر ﻧﻪ تﻮپﻴر ﻟري‪ .‬پﻪ ﻫﻨري ﻧثر ک‪ 3‬ﻟﻴکﻮال ﻟﻪ خپﻞ تخﻴﻞ ﻧﻪ ډ‪4‬ر کار‬ ‫اخﻠﻲ‪ .‬ﻧ‪5‬غ پﻪ ﻧ‪5‬غﻪ ساده خبره ﻧﻪ کﻮي‪ ،‬بﻠک‪ 3‬خپﻠﻪ خبره پﻪ *کﻠﻮ کﻠﻤاتﻮ او تشبﻬاتﻮ‬ ‫ک‪ 3‬راﻧغاړي چ‪ 3‬د ﻟﻮستﻮﻧکﻮ پﻪ عاطﻔﻪ او احساس ژوره اغ‪5‬زه کﻮي‪ ،‬ﻫﻨري ﻧثر د ﻟﻨ‪6‬ې‬ ‫کﻴس‪ ،3‬ﻧاول‪ ،‬ډراﻣ‪ ،3‬طﻨز‪ ،‬تکﻞ او ادبﻲ !ﻮ!‪ 3‬ﻟپاره کارول ک‪85‬ي‪ .‬د ﻻر*ﻮوﻧکﻲ ﻧثر‬ ‫ﻫﻢ ﻳﻮ ﻫﻨري ﻧثر دى چ‪ 3‬د خپﻞ ﻣطﻠب د بﻴان ﻟپاره ﻟﻪ *کﻠﻮ کﻠﻤاتﻮ او تشبﻬاتﻮ 'خﻪ‬ ‫کار اخﻠﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ دې ﻧثر ک‪* 3‬ﻮدل شﻮي چ‪ 3‬ﻫر س‪7‬ى د خپﻞ ‪$‬ان رﻫبر او ﻻر*ﻮوﻧکﻰ دى‪.‬‬ ‫د ﻧثر ﻣﻘصد دادى چ‪ 3‬د ﻻر*ﻮوﻧکﻲ پﻪ !اکﻠﻮ ک‪ 3‬باﻳد ﻟﻪ ډ‪4‬ر دﻗت او غﻮر 'خﻪ کار‬ ‫واخﻴستﻞ شﻲ او پﻪ غﻮﻟﻮوﻧکﻮ ﻻر*ﻮوﻧکﻮ واﻧﻪ وړي او ﻧﻪ ‪$‬ان ت‪5‬ر باسﻲ‪.‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣتﻦ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ 'خﻪ وروستﻪ دا ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫پ‪+‬تﻮ ﻫﻨري ﻧثر 'ﻪ وخت‪ ،‬چ‪5‬رتﻪ او د چا ﻟﻪ خﻮا پﻴﻞ شﻮ؟‬ ‫پﻪ کﻮزه پ‪+‬تﻮﻧخﻮا ک‪ 3‬د ﻫﻨري ﻧثر ﻣشﻬﻮر ﻟﻴکﻮال کﻮم وو؟‬ ‫پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬د ﻫﻨري ﻧثر ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ ﻟﻴکﻮال 'ﻮک وو؟‬ ‫د ﻫﻨري ﻧثروﻧﻮ د 'ﻮ کتابﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ؟‬ ‫‪ _٢‬کﻪ کﻮم زده کﻮوﻧکﻰ د ﻫﻨري ﻧثر کﻮم ﻟﻴکﻮال پ‪5‬ژﻧﻲ‪ ،‬د ﻫغﻪ پﻪ اړه دې خپﻠﻮ‬ ‫!ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻر*ﻮوﻧکﻲ ﻣتﻦ پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ‪ ،‬خبرې دې پرې وک‪7‬ي او‬ ‫خپﻞ ﻧظر دې پرې 'رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻳﻮه *ﻪ ﻻر*ﻮوﻧکﻲ خصﻠتﻮﻧﻪ او صﻔتﻮﻧﻪ پﻪ 'ﻮ کر*ﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‬ ‫او بﻴا دې پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻨري ﻧثر او ساده ﻧثر تﻮپﻴروﻧﻪ و*ئﻲ‪* ،‬ﻮوﻧکﻰ دې د ضرورت‬ ‫پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻟﻪ دوى سره ﻣرستﻪ وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٦‬ﻫﻨري ﻧثر د کﻮﻣﻮ ادبﻲ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻟپاره کار‪84‬ي‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬ﻳﻮ پﻪ ﻣرستﻪ او ﻳا ﻟﻪ کﻮم کتاب 'خﻪ ﻫﻨري ﻧثر وﻟﻴکﻲ او پﻪ‬ ‫بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٧٦‬‬

‫دوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ لرغﻮنﻲ دوره‬

‫تاس‪ 3‬د ادبﻲ دورو پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻮﻣره ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟‬ ‫ﻣﻠتﻮﻧﻪ د سﻴاسﻲ تارﻳخﻮﻧﻮ تر'ﻨگﻪ ادبﻲ تارﻳخﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟري چ‪ 3‬د ﻳﻮه ﻣﻠت فرﻫﻨگﻲ‬ ‫او ادبﻲ پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ کﻮي‪ .‬ادبﻲ تارﻳخﻮﻧﻪ پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ دورو و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ادبﻲ‬ ‫تارﻳخ ﻫﻢ د پﻮﻫاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا پﻪ درې دورو و‪4‬شﻞ شﻮى دى‪ .‬ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره‪ ،‬ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دوره‪،‬‬ ‫اوسﻨ‪ 9‬ﻳا ﻣعاصره دوره‪ .‬دادى پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬تاس‪ 3‬تﻪ ﻟرغﻮﻧﻲ دوره درپ‪5‬ژﻧﻮ چ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ‬ ‫ادب ﻟﻪ کﻮم وخت 'خﻪ پﻴﻞ شﻮى او ﻟرغﻮﻧﻲ دوره کﻮﻣ‪$ 3‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې ﻟري‪.‬‬ ‫_ د پ‪+‬تﻮ ادب ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره 'ﻪ وخت پﻴﻞ شﻮې ده؟‬

‫‪٧٧‬‬

‫د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره ﻟﻪ دوﻳﻤ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ 'خﻪ پﻴﻠ‪85‬ي او د ﻳﻮوﻟسﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ تر‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ پﻮرې دوام کﻮي‪ .‬د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ د ﻟرغﻮﻧﻲ دورې آثار د پ‪+‬تﻨﻮ پﻪ درﻳﻮ ﻣرکزوﻧﻮ‬ ‫(غﻮر‪ ،‬د کسﻲ غر او ﻣﻠتان) ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮي دي‪ .‬پﻪ غﻮر ک‪ 3‬غﻮري پ‪+‬تاﻧﻪ اوس‪5‬دل‪ .‬د غﻮر‬ ‫ﻟﻪ پاچاﻫﻲ کﻮرﻧﻴﻮ 'خﻪ ﻳﻮه د غﻮر سﻮري شاﻫﻲ کﻮرﻧ‪ 9‬وه چ‪ 3‬پﻪ تارﻳخﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د شﻨسباﻧﻴاﻧﻮ‬ ‫پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣشﻬﻮره وه‪ .‬د دې کﻮرﻧ‪ 9‬ﻳﻮ ﻣشر ﻧﻴکﻪ شﻨسب (شﻴﻦ اسپ) ﻧﻮﻣ‪5‬ده چ‪ 3‬د پﻼر ﻧﻮم ﻳ‪3‬‬ ‫پﻪ زﻣاﻧﻪ ک‪ 3‬ﻣسﻠﻤان شﻮى او د غﻮر پاچا ﻣﻨﻞ‬ ‫خرﻧگ و‪ .‬دا شﻨسب د حضرت عﻠﻲ‬ ‫شﻮى و‪ .‬د شﻨسب زوى اﻣﻴر پﻮﻻد و‪ .‬ﻫغﻪ وخت چ‪ 3‬ابﻮ ﻣسﻠﻢ ﻣرزوي د بﻨﻲ اﻣﻴﻪ اﻣﻴران‬ ‫ﻟﻪ خراسان 'خﻪ ش‪7‬ل او د بﻨﻲ عباس پﻪ پﻠﻮۍ ودر‪4‬د ﻧﻮ اﻣﻴر پﻮﻻد ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻟ‪+‬کرو سره د‬ ‫ده ﻣﻼت‪ 7‬وک‪.7‬‬ ‫د اﻣﻴر پﻮﻻد د پاچاﻫ‪ 9‬ﻣرکز د غﻮر پﻪ ﻣﻨد‪4‬ش ک‪ 3‬و‪ .‬پﻪ پ"ﻪ خزاﻧﻪ ک‪ 3‬راغﻠﻲ دي چ‪ 3‬د‬ ‫اﻣﻴر پﻮﻻد تر ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬وروستﻪ د ﻫغﻪ زوى اﻣﻴر کروړ د غﻮر پﻪ ﻣﻨد‪4‬ش ک‪ 3‬پﻪ ‪١٣٩‬ﻫـ ک‪ 3‬پاچا‬ ‫شﻮ‪ .‬اﻣﻴر کروړ د خپﻠ‪ 3‬پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ دوران ک‪ 3‬دوه ﻣرکزوﻧﻪ درﻟﻮدل چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬ﻣﻨد‪4‬ش او بﻞ‬ ‫ﻳ‪ 3‬زﻣﻴﻨداور و‪ .‬اﻣﻴر کروړ ډ‪4‬ر غ‪+‬تﻠﻰ پﻬﻠﻮان و چ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮازې ‪$‬ان ﻟﻪ سﻠﻮ تﻨﻮ سره جﻨگ‪5‬ده‪.‬‬ ‫ده ﻫﻢ د عباسﻲ دعﻮت پﻪ جﻨگﻮﻧﻮ ک‪ 3‬گ‪6‬ون درﻟﻮد او ډ‪4‬رې برﻳاوې ﻳ‪ 3‬ترﻻسﻪ ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫اﻣﻴر کروړ ﻳﻮ عادل پاچا و‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ﻳ‪ 3‬شعروﻧﻪ ﻫﻢ وﻳﻠﻲ دي‪ .‬پﻪ ‪١٥٤‬ﻫـ ک‪ 3‬د پﻮشﻨج پﻪ‬ ‫جگ‪7‬و ک‪ 3‬ﻣ‪ 7‬شﻮ او پر ‪$‬اى ﻳ‪ 3‬د ده زوى اﻣﻴر ﻧاصر پاچا شﻮ‪ .‬اﻣﻴر کروړ چ‪ 3‬د خپﻠﻮ سﻮبﻮ‬ ‫پﻪ پاﻳﻠﻪ ک‪ 3‬کﻮم شعر وﻳﻠﻰ دى‪ ،‬ﻫغﻪ پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬تر ﻣﻮږ رارسﻮﻟﻰ دى‪.‬‬ ‫زه ﻳـــﻢ زﻣــــرى پـــر دې ﻧـــ‪7‬ۍ ﻟـــﻪ ﻣـــا اتـــﻞ ﻧستﻪ‬ ‫پــر ﻫــﻨــد و ســﻨــد و پــر تــخــار او پــر کــابــﻞ ﻧستﻪ‬ ‫بــــﻞ پــــﻪ زابـــــــﻞ ﻧـــســـتـــﻪ ﻟــــﻪ ﻣــــا اتـــــﻞ ﻧــســتــﻪ‬ ‫غشﻲ د ﻣﻦ ﻣ‪$ 3‬ﻲ بر‪+4‬ﻨا پر ﻣﻴر'ﻤﻨﻮ باﻧدې‬ ‫پــﻪ ژوبــﻠــﻪ ﻳــﻮﻧــﻢ ﻳــرغــاﻟــﻢ پــر تــ‪+‬ــتــ‪5‬ــدوﻧــﻮ بــاﻧــدې‬ ‫پر ﻣات‪5‬دوﻧﻮ باﻧدې ﻟــــــــﻪ ﻣــــــــا اتــــــــــﻞ ﻧـــســـتـــﻪ‬ ‫زﻣــا د برﻳﻮ پر خﻮل تاوﻳ‪8‬ي ﻫســک پﻪ ﻧﻤﻨــ‪ #‬او پﻪ وﻳاړ‬

‫‪٧٨‬‬

‫د آس ﻟــﻪ ســﻮو ﻣ‪ 3‬زﻣکــﻪ ر‪4‬ــ‪8‬دي غروﻧﻪ کاﻧــدم ﻟتاړ‬ ‫ﻟــﻪ ﻣــا اتــﻞ ﻧســتﻪ‬ ‫ک‪7‬م اﻳﻮادوﻧﻪ اوجاړ‬ ‫زﻣــا د تــﻮرې تــر شــپﻮل ﻻﻧــدې دي ﻫــرات و جروم‬ ‫غــرج و باﻣﻴــان و تخــار بﻮﻟــﻲ ﻧــﻮم زﻣــا پــﻪ اودم‬ ‫ﻟــﻪ ﻣــا اتــﻞ ﻧســتﻪ‬ ‫زه پ‪5‬ژﻧدوﻳﻢ پﻪ روم‬ ‫پــر ﻣــرو زﻣــا غشــﻲ ﻟﻮﻧــﻲ ډاري د*ــﻦ را'خــﻪ‬ ‫د ﻫرﻳــﻮا د رود پــر 'ﻨــ‪6‬و ‪$‬ــﻢ ت‪+‬ــتﻲ پﻠــﻦ را'خــﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﻣــا اتﻞ ﻧســتﻪ‬ ‫رپﻲ زړن را'خﻪ‬ ‫د زرﻧــج ســﻮبﻪ ﻣــ‪ 3‬د تــﻮرې پــﻪ ﻣخســﻮر وکــ‪7‬ه‬ ‫پــﻪ بــادارۍ ﻣــ‪ 3‬ﻟــﻮړاوى د کــﻮل د ســﻮر وکــ‪7‬ه‬ ‫ﻟﻪ ﻣــا اتﻞ ﻧســتﻪ‬ ‫ستر ﻣ‪ 3‬تربﻮر وک‪7‬ه‬ ‫خپﻠــﻮ وگــ‪7‬و ﻟــره ﻟــﻮر پ‪5‬رزوﻳﻨــﻪ کــﻮم‬ ‫دوى پــﻪ ډاډﻳﻨــﻪ *ــﻪ باﻣــﻢ *ــﻪ ﻳــ‪ 3‬روزﻧــﻪ کــﻮم‬ ‫ﻟﻪ ﻣــا اتﻞ ﻧســتﻪ‬ ‫تﻞ ﻳ‪ 3‬ودﻧﻪ کﻮم‬ ‫پــر ﻟﻮﻳــﻮ غرو ﻣــ‪ 3‬وﻳﻨــا دروﻣــﻲ ﻧﻪ پــﻪ ‪$‬ﻨ‪6‬و پــﻪ !ال‬ ‫ﻧــ‪7‬ۍ زﻣــا ده ﻧــﻮم ﻣــ‪ 3‬بﻮﻟــﻲ پــر درﻳــ‪ #‬ســتا ﻳــﻮال‬ ‫ﻟــﻪ ﻣــا اتــﻞ ﻧســتﻪ‬ ‫پﻪ ور‪$‬ﻮ شپﻮ ﻣﻴاشتﻮ کال‬ ‫د اﻣﻴر کروړ سﻮري دغﻪ وﻳاړﻧﻪ د پ‪+‬تﻮ تر !ﻮﻟﻮ پخﻮاﻧﻰ شعر دى چ‪ 3‬د اسﻼﻣﻲ عصر پﻪ‬ ‫دوﻳﻤﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬وﻳﻞ شﻮى دى‪ .‬د شکﻠﻲ جﻮړ*ت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻟرغﻮﻧﻮ آرﻳاﻳﻲ سﻨدرو‬ ‫تﻪ ﻧژد‪4‬ﻮاﻟﻰ ﻟري‪.‬‬ ‫پﻪ ﻣحتﻮا ک‪ 3‬ﻳﻮه وﻳاړﻧﻪ ده چ‪ 3‬د خپﻠﻮ سﻮبﻮ ﻳادوﻧﻪ کﻮي او ﻟﻪ خپﻠﻮ خﻠکﻮ سره د خپﻠ‪3‬‬ ‫ﻣﻴﻨ‪ 3‬اظﻬار ﻫﻢ 'رگﻨدوي‪ .‬پر دې شعر د ﻧﻮرو ژبﻮ تاثﻴرات ﻧﻪ ﻟﻴدل ک‪85‬ي او د پ‪+‬تﻮ سﻮچﻪ‬ ‫کﻠﻤات ﻳ‪ 3‬استعﻤال ک‪7‬ي دي‪ .‬پﻪ دغﻮ کﻠﻤاتﻮ ک‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬داس‪ 3‬کﻠﻤات ﻫﻢ شتﻪ چ‪ 3‬اوس پﻪ‬ ‫عاﻣﻪ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻧﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫دوﻳﻢ ﻣرکز د کسﻲ غر ﻳا د سﻠﻴﻤان د غرو ﻟﻤﻨ‪ 3‬دي‪ .‬ﻫغﻪ آثار چ‪ 3‬د کسﻲ غر پﻪ ﻟﻤﻨﻮ‬ ‫ک‪ 3‬اﻳجاد شﻮي‪ ،‬ﻟﻪ درﻳﻤ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ ﻧﻪ پﻴﻠ‪85‬ي او تر پﻨ‪%‬ﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻮرې رس‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دغﻪ ﻣرکز ک‪ 3‬ﻧﻮﻣاﻧد شخصﻴت شﻴخ بﻴ"ﻨﻰ دى چ‪ 3‬د ژوﻧد زﻣاﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د درﻳﻤ‪ 3‬ﻫجري‬ ‫پ‪75‬ۍ شاوخﻮا !اکﻞ ک‪5‬داى شﻲ‪ .‬د ش‪5‬خ بﻴ"ﻨﻲ ﻳﻮ ﻣﻨاجات سﻠﻴﻤان ﻣاکﻮ پﻪ تذکرة اﻻوﻟﻴا ک‪3‬‬ ‫راوړى‪:‬‬ ‫ﻟــــﻮﻳــــﻪ خـــــداﻳـــــﻪ‪ ،‬ﻟــــﻮﻳــــﻪ خـــداﻳـــﻪ‬ ‫غـــــر وﻻړ دى درﻧـــــــــــاوي کــ‪3‬‬ ‫دﻟـــــتـــــﻪ دي د غــــــــرو ﻟــﻤــﻨــ‪3‬‬

‫ســـتـــا پـــــﻪ ﻣـــﻴـــﻨـــﻪ پـــــﻪ ﻫـــــر ‪$‬ـــاﻳـــﻪ‬ ‫!ـــــﻮﻟـــــﻪ ژوي پـــــﻪ زاري کــ‪3‬‬ ‫زﻣــــــﻮږ کــــﻴــــ‪8‬دۍ دي پـــکـــ‪ 3‬پﻠﻨ‪3‬‬

‫دا وگـــــــ‪7‬ي ډ‪4‬ــــــر کــــــ‪7‬ې خـــداﻳـــﻪ‬ ‫ﻟــــﻮﻳــــﻪ خـــــداﻳـــــﻪ‪ ،‬ﻟــــﻮﻳــــﻪ خـــداﻳـــﻪ‬ ‫دﻟــــتــــﻪ ﻟــــ‪ 8‬زﻣـــــــﻮږ اور بــــﻞ دى‬ ‫ﻣــ‪5‬ــﻨــﻪ ســـتـــا کــــ‪ 3‬ﻣـــــﻮږ ﻣــ‪5‬ــشــتــﻪ ﻳﻮ‬ ‫ﻫــســک او ﻣــ‪%‬ــکــﻪ ﻧــغــ‪+‬ــتــﻪ ســتــا ده‬

‫ووړ کــﻮرگــﻰ دى ووړ بــﻮرجــﻞ دى‬ ‫بــــﻞ د چــــا پــــﻪ ﻣـــﻠـــﻪ تـــﻠـــﻪ ﻧــــﻪ ﻳــﻮ‬ ‫د ﻣـــــــــ‪7‬و وده ﻟـــــــﻪ تـــــــا ده‬

‫دا پــــاﻟــــﻨــــﻪ ســــتــــا ده خــــداﻳــــﻪ‬ ‫ﻟــــﻮﻳــــﻪ خـــــداﻳـــــﻪ‪ ،‬ﻟــــﻮﻳــــﻪ خـــداﻳـــﻪ‬ ‫پﻪ دغﻪ ﻣرکز ک‪ 3‬پﻪ درﻳﻤﻪ او 'ﻠﻮرﻣﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬دوه ﻧﻮر شاعران ﻫﻢ ت‪5‬ر شﻮي چ‪3‬‬ ‫ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬ش‪5‬خ اسﻤاعﻴﻞ او بﻞ خر*بﻮن دى چ‪ 3‬پﻪ پ"ﻪ خزاﻧﻪ او تذکرة اﻻوﻟﻴا ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د شعر‬ ‫ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬خر*بﻮن خپﻞ کﻮر او کﻠﻰ پر‪84‬دي او رواﻧ‪85‬ي‪ ،‬ﻧﻮ ش‪5‬خ اسﻤاعﻴﻞ ﻳ‪ 3‬پﻪ جداﻳ‪9‬‬ ‫ک‪ 3‬دا پاړکﻰ واﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻪ کسﻲ غره 'خﻪ ‪$‬ﻲ خر*بﻮن دى‬ ‫کﻪ ﻳﻮن دى ﻳﻮن دى ﻣخک‪ 3‬ب‪5‬ﻠتﻮن دى‬ ‫تﻪ چ‪ 3‬ب‪5‬ﻠتﻮن ک‪7‬ې زﻣا وﻳر تﻪ گﻮره‬ ‫کـــﻪ وروره وروره خر*بﻮﻧﻪ وروره‬ ‫‪٨٠‬‬

‫خر*بﻮن ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪$‬ﻮاب ک‪ 3‬دا ﻧاره ﻟﻪ خﻮﻟ‪ 3‬باسﻲ‪:‬‬ ‫ب‪5‬ﻠتاﻧﻪ ﻧـاره ﻣ‪ 3‬وسﻮه پﻪ کﻮر باﻧدې ﻧﻪ پﻮﻫ‪85‬م چ‪ 3‬بﻪ 'ﻪ وي پ‪ )5‬پﻪ وړاﻧدې‬ ‫ﻟﻪ خپﻠﻮاﻧﻮ بﻪ ب‪5‬ﻠ‪85‬م پﻪ سرو سترگﻮ دواړه ســترگ‪ 3‬ﻣ‪ 3‬پﻪ وﻳﻨـــــﻮ دي ژړاﻧدې‬ ‫درﻳﻢ ﻣرکز ﻣﻠتان دى چ‪ 3‬د اسﻼم پﻪ دوو ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻴﻮ پ‪75‬ﻳﻮ ک‪ 3‬پ‪+‬تاﻧﻪ د سﻠﻴﻤان د غرو ﻟﻪ‬ ‫ﻟﻤﻨﻮ 'خﻪ کﻮچ‪5‬دﻟﻲ او د سﻨد او پﻨجاب ﻟﻮر تﻪ تﻠﻠﻲ دي‪ .‬د پﻨجاب پﻪ غربﻲ برخﻮ ﻣﻠتان ک‪3‬‬ ‫ﻟﻪ دغﻮ پ‪+‬تﻨﻮ 'خﻪ ش‪5‬خ حﻤﻴد ﻟﻮدي د ‪ ٣٧٠‬ﻫجري پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣﻠتان 'خﻪ ﻧﻴﻮﻟ‪3‬‬ ‫تر ﻟغﻤان پﻮرې سﻴﻤﻮ حکﻤران و‪ .‬ﻫﻤدغﻪ س‪7‬ي د 'ﻠﻮرﻣ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ پﻪ دوﻳﻤ‪ 3‬ﻧﻴﻤاﻳﻲ‬ ‫ک‪ 3‬د ﻟﻮدﻳاﻧﻮ د حکﻤراﻧ‪ 9‬بﻨس＀ ک‪+5‬ﻮد‪ .‬پﻪ ش‪5‬خ حﻤﻴد پس‪ 3‬د ده زوى ﻧصر او بﻴا ﻳ‪ 3‬ﻟﻤسﻲ‬ ‫داوود د ﻣﻠتان د ﻟﻮدي کﻮرﻧ‪ 9‬حکﻤراﻧان وو‪.‬‬ ‫د ﻣﻠتان پﻪ ﻟﻮدي کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬دوه تﻨﻪ شاعران ت‪5‬ر شﻮي چ‪ 3‬ﻳﻮ د ش‪5‬خ حﻤﻴد زوى ﻧصر‬ ‫ﻟﻮدي او بﻞ ﻳ‪ 3‬وراره شﻴخ رضﻲ دى‪.‬‬ ‫شﻴخ رضﻲ د حﻤﻴد ﻟﻮدي د پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ وخت ک‪ 3‬د اسﻼم د ﻣﻘدس دﻳﻦ د تبﻠﻴغ ﻟپاره‬ ‫پ‪+‬تﻮﻧخﻮا تﻪ ﻻړ‪ .‬دوه کاﻟﻪ د کسﻲ غره پﻪ ﻟﻤﻨﻮ ک‪ 3‬وگر‪5$‬د او ډ‪4‬ر خﻠک ﻳ‪ 3‬ﻣسﻠﻤاﻧان ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫ش‪5‬خ رضﻲ ﻟﻪ کسﻲ غره 'خﻪ خپﻞ ﻳﻮ شعر د ﻟﻴک پﻪ ډول ﻧصر ﻟﻮدي تﻪ استﻮﻟﻰ و چ‪ 3‬د‬ ‫پﻴﻞ بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬دادي‪:‬‬ ‫د اﻟـــحـــاد پـــﻪ ﻟــــﻮر دې تـــر پﻠﻞ‬ ‫گـــــــروه دې زﻣـــــــﻮږ وکــــــــﻮراوه‬ ‫ﻣـــــــﻮږ رو‪1‬ـــــﻠـــــﻰ پـــــﻪ زﻳـــــارﻧـــــﻪ‬ ‫تـــــــا پـــــــﻪ تـــــــــﻮر وتــــــــــــــﻮراوه‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬دا ﻟﻴک پﻪ ﻣﻠتان ک‪ 3‬ﻧصر ﻟﻮدي تﻪ ورس‪5‬د‪ ،‬ﻧﻮ ﻫغﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪$‬ﻮاب ک‪ 3‬ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫د اﻟـــــحـــــاد پـــــﻪ تــــــﻮر تــــــــﻮرن ســـﻮم‬ ‫زه ﻟـــــرغـــــﻮن خـــــﻮ ﻣـــﻠـــحـــد ﻧـــــﻪ ﻳــﻢ‬ ‫زﻣــــــا د*ــــﻨــــﻪ ﻫـــســـ‪ 3‬تــــــﻮر راکــــــ‪7‬ى‬ ‫کــــــﻪ ﻣــــﻠــــحــــد ﻳــــــﻢ د د*ـــــﻨـــــﻪ ﻳــﻢ‬

‫‪٨١‬‬

‫شﻴخ رضﻲ د خپﻞ تره زوى تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬تﻪ ﻟﻪ سﻨت او ﻟﻪ خپﻠ‪ 3‬ﻻرې 'خﻪ اوو*تﻰ ﻳ‪3‬‬ ‫خﻮ ﻧصر ورتﻪ پﻪ ‪$‬ﻮاب ک‪ 3‬واﻳﻲ چ‪ 3‬زه پر سﻨت !ﻴﻨگ وﻻړ ﻳﻢ او کﻮم تﻮروﻧﻪ چ‪ 3‬پر ﻣا‬ ‫ﻟگﻮل شﻮي ﻫغﻪ دروغ دي‪.‬‬ ‫د ﻣﻠتان ﻟﻮدي کﻮرﻧ‪ 9‬د غزﻧﻲ ﻟﻪ پاچاﻫاﻧﻮ سره پﻪ رﻗابت ک‪ 3‬وه‪ ،‬ﻣؤرخﻴﻦ واﻳﻲ چ‪ 3‬د‬ ‫غزﻧﻲ پاچاﻫاﻧﻮ د ‪$‬ان ﻟپاره دا بﻬاﻧﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ او پر ﻟﻮدي کﻮرﻧ‪ 9‬ﻳ‪ 3‬د اﻟحاد تﻮروﻧﻪ وﻟگﻮل او پﻪ‬ ‫دې تﻮگﻪ ﻳ‪ 3‬د ﻣﻠتان ﻟﻮدﻳان و!کﻮل‪ ،‬حال دا چ‪ 3‬د ﻣﻠتان ﻟﻮدﻳان ﻣسﻠﻤاﻧان وو‪.‬‬ ‫پﻪ درﻳﻤﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬د ﻧثر ﻟﻴکﻞ او ژباړه پﻴﻞ شﻮه‪ .‬ابﻮ ﻣحﻤد ﻫاشﻢ‬ ‫سرواﻧﻲ (‪٢٩٧ -٢٢٣‬ﻫـ) د بست پﻪ سروان ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ او ﻫﻠتﻪ ﻳ‪ 3‬ژوﻧد ک‪7‬ى دى‪ .‬پﻪ‬ ‫(‪٢٩٤‬ﻫـ) کال عراق تﻪ تﻠﻠﻰ او پﻪ بغداد ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د خپﻞ استاد ابﻦ خﻼد سره ډ‪4‬ر عﻤر ت‪5‬ر‬ ‫ک‪7‬ى دى‪.‬‬ ‫د ﻫغﻪ ﻳﻮ عربﻲ شعر ﻳ‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژباړﻟﻰ چ‪ 3‬داس‪ 3‬پﻴﻠ‪85‬ي‪:‬‬ ‫ژبـــﻪ ﻫـــــﻢ *ــﻪ وﻳــﻨــا کــاﻧــدي چــ‪ 3‬ﻳــ‪ 3‬وﻳﻨﻪ‬ ‫د خــاوﻧــد پــﻪ ﻻس کــ‪ 3‬زر او درﻫــﻤــﻮﻧــﻪ‬ ‫دا پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬د ژباړې پﻴﻞ دى‪ .‬ابﻮ ﻣحﻤد ﻫاشﻢ پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬ﻳﻮ کتاب ((د ساﻟﻮ وږﻣﻪ))‬ ‫ﻟﻴکﻠﻰ و چ‪ 3‬د عربﻲ اشعارو د فصاحت او بﻼغت پﻪ اړه و‪.‬‬ ‫پﻪ پﻨ‪%‬ﻤﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ﻗصﻴده راﻣﻨ‪ #‬تﻪ شﻮه چ‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ ﻗصﻴده‬ ‫وﻳﻮﻧکﻰ شﻴخ اسعد سﻮري دى‪ .‬شﻴخ اسعد سﻮري د غﻮر د پ‪+‬تﻨﻮ پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪ 3‬د اﻣﻴر‬ ‫ﻣحﻤد سﻮري ﻫﻢ ﻣﻬاﻟﻪ و او د ﻫغﻪ پر ﻣ‪7‬ﻳﻨﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮه ﻗصﻴده وﻳﻠ‪ 3‬ده چ‪ 3‬داس‪ 3‬پﻴﻠ‪85‬ي‪:‬‬ ‫د فـــﻠـــک ﻟــــﻪ چـــــــارو 'ــــﻪ وکـــــــ‪7‬م کـــﻮکـــار‬ ‫زﻣــــﻮﻟــــﻮي ﻫـــر گـــﻞ چـــ‪ 3‬خـــاﻧـــدي پـــﻪ بــﻬــار‬ ‫ﻫـــر غـــا!ـــﻮل چـــ‪ 3‬پـــﻪ بــ‪5‬ــدﻳــا غــــﻮړ‪4‬ــــده وکــا‬ ‫ر‪4‬ـــــــژوي ﻳــــ‪ 3‬پـــا‪1‬ـــ‪ 3‬کــــاﻧــــدي تـــــار پــــﻪ تـــار‬ ‫بﻞ ﻗصﻴده وﻳﻮﻧکﻰ شاعر *کارﻧدوى غﻮري دى چ‪ 3‬پﻪ غزﻧﻲ او بست ک‪ 3‬اوس‪5‬دﻟﻰ او‬ ‫د سﻠطان شﻬاب اﻟدﻳﻦ غﻮري ﻣعاصر و‪.‬‬

‫‪٨٢‬‬

‫کﻠﻪ چ‪ 3‬سﻠطان شﻬاب اﻟدﻳﻦ د اسﻼم دﻳﻦ د خپروﻟﻮ ﻟپاره پر ﻫﻨد ﻟ‪+‬کرې کﻮﻟ‪ ،3‬ﻧﻮ دى‬ ‫ورسره و‪* .‬کارﻧدوى د سﻠطان شﻬاب اﻟدﻳﻦ د سﻮبﻮ پﻪ اړه ﻳﻮه اوږده ﻗصﻴده وﻳﻠ‪ 3‬چ‪ 3‬پ"‪3‬‬ ‫خزاﻧ‪ 3‬خﻮﻧدي ک‪7‬ې ده‪:‬‬ ‫د پــســرﻟــﻲ *ــکــﻠــﻮوﻧــکــﻲ بــﻴــا کـــ‪7‬ل سﻴﻨگاروﻧﻪ‬ ‫بـــﻴـــا ﻳــــ‪ 3‬وﻟــــﻮﻧــــﻞ پــــﻪ غــــروﻧــــﻮ کــــ‪ 3‬ﻻﻟـــﻮﻧـــﻪ‬ ‫ﻣ‪%‬کﻪ شــﻨــﻪ‪ ،‬ﻻ*ــﻮﻧــﻪ شــﻨــﻪ‪ ،‬ﻟﻤﻨ‪ 3‬شــﻨــ‪ 3‬سﻮې‬ ‫طـــﻴـــﻠـــســـان زﻣــــــــردي واغــــﻮســــتــــﻪ غـــروﻧـــﻪ‬ ‫*کارﻧدوى د غﻮر اوس‪5‬دوﻧکﻰ او د فﻴروز کﻮه کﻮ!ﻮال و‪ .‬دغﻪ دواړه ﻗصﻴدې پﻪ غﻮر ک‪3‬‬ ‫د غﻮري پ‪+‬تﻨﻮ پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬وﻳﻞ شﻮي دي‪.‬‬ ‫پﻪ شپ‪8‬ﻣﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬چ‪ 3‬د غﻮر پ‪+‬تاﻧﻪ پاچاﻫان پﻪ ﻫﻨد ک‪ 3‬د اسﻼم د ﻣﻘدس دﻳﻦ‬ ‫د خپروﻟﻮ ﻟپاره ﻟ‪+‬کرې کﻮي‪ ،‬ﻧﻮ د اسﻼم د خپر‪4‬دو پﻪ ﻣﻼت‪ 7‬ﻫﻢ پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬شعروﻧﻪ وﻳﻞ‬ ‫شﻮي دي‪.‬‬ ‫ﻣﻠکﻴار غرشﻴﻦ چ‪ 3‬د سﻠطان شﻬاب اﻟدﻳﻦ غﻮري ﻫﻤعصره دى‪ ،‬کﻠﻪ چ‪ 3‬سﻠطان شﻬاب‬ ‫اﻟدﻳﻦ پر ﻫﻨدوستان ﻟ‪+‬کرې کﻮي‪ ،‬ﻧﻮ ﻣﻠکﻴار غرشﻴﻦ ﻫﻢ ورسره دى چ‪ 3‬ﻳﻮه رزﻣﻲ سﻨدره‬ ‫ﻳ‪ 3‬پﻪ دې ډول وﻳﻠ‪ 3‬ده‪:‬‬ ‫ﻫ‪5‬ﻮاد د بﻞ دى‬ ‫اوس ﻣﻮ ﻳرغﻞ دى‬ ‫'‪+‬تﻦ ﻣﻮ ﻣﻞ دى‬ ‫'‪+‬تﻦ ﻣﻮ ﻣﻞ دى‬ ‫غازﻳاﻧﻮ گﻮرئ‬ ‫ﻣﻨگﻮﻟ‪ 3‬سرې ک‪7‬ئ‬ ‫د*ﻦ ﻣﻮ پرې ک‪7‬ئ‬ ‫تﻮرې ت‪5‬رې ک‪7‬ئ‬ ‫'‪+‬تﻦ ﻣﻮ ﻣﻞ دى‬ ‫'ﻠﻪ بﻪ ت‪+‬تﻮ‬ ‫چ‪ 3‬زﻣري ﻳﻮﻧﻪ‬ ‫پﻪ بري ﻳﻮﻧﻪ‬ ‫کﻪ !ﻴﻨگ ک‪7‬و زړوﻧﻪ‬ ‫'‪+‬تﻦ ﻣﻮ ﻣﻞ دى‬ ‫اسﻼم را'خﻪ دى‬ ‫!ﻮل شاوخﻮا سئ د شﻬاب پﻪ ﻣﻼ سئ‬ ‫غازﻳاﻧﻮ راسئ‬ ‫'‪+‬تﻦ ﻣﻮ ﻣﻞ دى‬ ‫د*ﻦ ﻣﻮ غﻮڅ ک‪7‬ئ‬ ‫پﻪ شپ‪8‬ﻣﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬د ﻣﻴﻨ‪ 3‬او ﻣحبت سﻨدرې وﻳﻞ شﻮي دي چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د‬

‫‪٨٣‬‬

‫ش‪5‬خ تﻴﻤﻦ کاک‪ 7‬ﻳﻮه عشﻘﻲ سﻨدره ده‪:‬‬ ‫زﻣـا پر کــــــــﻮر د وﻳر ﻧاره سﻮه‬ ‫گــﻬﻴ‪ #‬ر‪1‬ا د ﻟـــﻤر خپره شﻮه‬ ‫ږغ سﻮ ﻧا'اپﻪ چ‪ 3‬ب‪5‬ﻠتﻮن راغﻰ‬ ‫د ب‪5‬ﻠتﻮن ورځ تﻮره تﻴاره سﻮه‬ ‫پﻪ (‪٦١٢‬ﻫـ) ک‪ 3‬د ﻧثر ﻳﻮ بﻞ کتاب د سﻠﻴﻤان ﻣاکﻮ ﻟﻪ خﻮا ﻟﻴکﻞ شﻮى چ‪ 3‬تذکرة اﻻوﻟﻴاء‬ ‫ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪ .‬پﻪ دې کتاب ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د اوﻟﻴاوو او ‪$‬ﻴﻨﻮ پ‪+‬تﻨﻮ شاعراﻧﻮ احﻮال او د کﻼم ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬راغﻠﻲ‬ ‫دي‪ .‬د دې کتاب ﻫغﻪ پا‪ 31‬چ‪ 3‬زﻣﻮږ پﻪ ﻻس ک‪ 3‬شتﻪ‪ ،‬ﻣﻮږ تﻪ د شﻴخ بﻴ"ﻨﻲ‪ ،‬ش‪5‬خ اسﻤاعﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﻠکﻴار غرشﻴﻦ او ﻗطب اﻟدﻳﻦ بختﻴار کاکﻲ احﻮال راکﻮي‪.‬‬ ‫د اووﻣ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ پﻪ در‪4‬ﻤﻪ ﻟسﻴزه ک‪ 3‬عرفاﻧﻲ افکار پ‪+‬تﻮ ادب تﻪ ﻻره پﻴدا کﻮي‪.‬‬ ‫ش‪5‬خ ﻣتﻲ د خپﻠﻮ اشعارو کتاب چ‪( 3‬د خداى ﻣﻴﻨﻪ) ﻧﻮﻣ‪85‬ي بشپ‪7‬وي‪.‬‬ ‫د ش‪5‬خ ﻣتﻲ د ﻳﻮ ﻣﻨاجات 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ پﻪ دې ډول دي‪:‬‬ ‫د *کﻠﻲ ﻣخ پﻪ تﻤاشا سﻮم‬ ‫زه چ‪' 3‬رگﻨد پﻪ دې دﻧﻴا سﻮم‬ ‫ﻟــﻪ خپﻠ‪ 3‬س"‪ 3‬راجﻼ سﻮم‬ ‫ستا پر جﻤال باﻧدې شﻴدا سﻮم‬ ‫پﻪ ژړا ژاړم چ‪ 3‬ب‪5‬ﻠتﻮن دى‬ ‫ﻳﻤﻪ پردﻳسﻰ بﻞ ﻣ‪ 3‬تﻮن دى‬ ‫د اووﻣ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻟسﻴزه ک‪٦١٧( 3‬ﻫـ) زﻣﻮږ پر ﻫ‪5‬ﻮاد د چﻨگ‪5‬ز حﻤﻠ‪3‬‬ ‫پﻴﻠ‪85‬ي‪ .‬د چﻨگ‪5‬ز او د ده د اوﻻدوﻧﻮ د حﻤﻠﻮ پر وړاﻧدې د ﻣﻘاوﻣت ﻣﻮضﻮع پﻪ پ‪+‬تﻮ شعر ک‪3‬‬ ‫پﻴﻠ‪85‬ي‪ .‬پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬ﻣﻮږ د بابا ﻫﻮتک ﻳﻮه سﻨدره ﻟرو چ‪ 3‬د ﻣﻘاوﻣت خﻮرا ډ‪4‬ره پﻪ زړه‬ ‫پﻮرې ﻧﻤﻮﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫د ﻣغﻠﻮ ﻟ‪+‬کرو بﻪ د ارغﻨداو پر غاړو ﻟﻮټ کاوه‪ .‬د اتغر او بﻮﻻن سﻴﻤ‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻮ!ﻠ‪ .3‬بابا‬ ‫ﻫﻮتک خپﻞ خﻠک را!ﻮل ک‪7‬ل او سره غر تﻪ ﻧژدې ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣغﻠﻮ سره سخت جﻨگ وک‪ .7‬پﻪ‬ ‫دې جﻨگ ک‪ 3‬پ‪+‬تاﻧﻪ ﻟ‪ 8‬او غﻠﻴﻢ ډ‪4‬ر و‪ ،‬خﻮ کﻠﻪ چ‪ 3‬بابا ﻫﻮتک پﻪ ﻟﻮړ غ‪ 8‬دا سﻨدره ووﻳﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﻧﻮ سﻮبﻪ د پ‪+‬تﻨﻮ پﻪ ﻧصﻴب شﻮه‪.‬‬ ‫بابا ﻫﻮتک د بارو زوى پﻪ (‪٦٦١‬ﻫـ) د کﻼت پﻪ اتغر ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ‪ ،‬د خپﻞ ﻗﻮم ﻣشر و‪،‬‬ ‫پﻪ (‪٧٤٠‬ﻫـ) کال وفات شﻮى دى‪ ،‬د شعر ﻳﻮه برخﻪ ﻳ‪ 3‬داس‪ 3‬ده‪:‬‬

‫‪٨٤‬‬

‫وگـــ‪7‬ﻳـــﻪ جــــﻮړ راتـــــﻪ پــﻴــغــﻮر دى‬ ‫پـــر ســـﻮرغـــر بـــﻞ راتــــﻪ ﻧـــﻦ اور دى‬ ‫ﻫــﻢ پــﻪ غــزﻧــﻲ ﻫــﻢ پــﻪ کــابــﻞ راغــﻰ‬ ‫پــر کــﻠــﻲ کـــﻮر بــاﻧــدې ﻣــغــﻞ راغــﻰ‬ ‫ﻣـــغـــﻞ راغــــﻠــــﻰ پــــﻪ تــــﻠــــﻮار دى‬ ‫غ‪+‬تﻠﻴﻮ ﻧﻨگ کــ‪7‬ئ دا ﻣــﻮ وار دى‬ ‫پــر کــﻠــﻲ کـــﻮر بــاﻧــدې ﻣــغــﻞ راغــﻰ‬ ‫پـــﻪ پــ‪+‬ــتــﻮﻧــخــﻮا کـــ‪ 3‬ﻳـــ‪ 3‬ﻧـــاتـــار دى‬ ‫د اتﻤ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ک‪ 3‬ﻧﻮر شعري ډوﻟﻮﻧﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬را'رگﻨد‪84‬ي‬ ‫ﻟکﻪ غزل او ﻣثﻨﻮي چ‪ 3‬پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬د اکبر زﻣﻴﻨداوري ﻟﻪ خﻮا وﻳﻞ ک‪85‬ي‪:‬‬ ‫د ﻣثﻨﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬داده‪:‬‬ ‫زه عــــاشــــﻖ ﻳــــﻢ ﻳــــــار ﻫــــﻢ ﻧــﻴــز‬ ‫ﻳــــــﻮ پــــــر بــــﻠــــﻪ عــــاشــــﻘــــان ﻳــﻮ‬ ‫ﻳــــﻮ پــــﻪ بــــﻞ پـــســـ‪ 3‬رﻧــــ‪%‬ــــﻮر ﻳــﻮ‬ ‫عــشــﻖ کـــﻪ *ـــﻪ دى کـــﻪ بـــﻼ دى‬ ‫د اکبر زﻣﻴﻨداوري د غزﻟ‪ 3‬ﻳﻮه برخﻪ داده‪:‬‬

‫ﻧــــــــــﻮر 'ــــــــﻪ ﻟــــــــــرو تـــﻤـــﻴـــز‬ ‫پـــﻪ خــپــﻞ عــشــﻖ کـــ‪ 3‬صـــادﻗـــان ﻳﻮ‬ ‫چـــ‪ 3‬ﻧـــــژدې ﻧـــﻪ ﻳـــﻮ ﻣــﻬــجــﻮر ﻳﻮ‬ ‫پــــﻴــــدا کـــــ‪7‬ى زﻣـــــــﻮږ ﻣـــــﻮﻻ دى‬

‫د خپﻞ ‪$‬ان ﻟﻪ حﻴراﻧ‪' 9‬ﻪ وﻳﻞ ک‪7‬م‬ ‫ﻣــا ﻣــدام ﻟکﻪ بــﻮرا پــر گﻠﻮ گشت ک‪7‬‬ ‫د غﻤاز ﻟ‪7‬ﻣﻮن بﻪ زه پﻪ ﻟﻤبﻪ ک‪85‬دم‬ ‫زﻣا د ﻳار د ﻣﻴﻨ‪ 3‬اور پﻪ زړه ک‪ 3‬بﻞ دى‬

‫د عشﻖ وﻳر بﻪ تﻞ پخپﻠﻪ پ"ﻮل ک‪7‬م‬ ‫اوس بﻪ ‪$‬ﻢ پﻪ سرتﻮر سر فراق د گﻞ ک‪7‬م‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻫ‪5‬ر بﻪ د ﻳار بزم گﻞ او ﻣﻞ ک‪7‬م‬ ‫زه بﻪ سر و ﻣال *ﻨدم دﻳد بﻪ حاصﻞ ک‪7‬م‬

‫د ب‪5‬ﻠتﻮن ﻟﻪ وﻳــره ژاړم او*ک‪ 3‬وﻳﻨ‪3‬‬ ‫زه اکبر پﻪ خپﻞ اشﻨا د سر*ﻨدل ک‪7‬م‬ ‫پﻪ ﻧﻬﻤﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ شاعرۍ ک‪ 3‬رباعﻲ پﻴﻠ‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻴﻮ رباعﻴﻮ‬ ‫وﻳﻮﻧکﻲ خﻠﻴﻞ خان ﻧﻴازى او سﻠطان بﻬﻠﻮل ﻟﻮدي دى‪ .‬سﻠطان بﻬﻠﻮل (‪٨٩٤ -٨٥٠‬ﻫـ) پﻪ‬ ‫ډﻫﻠﻲ ک‪ 3‬افغان پاچا و‪ .‬پﻪ دربار ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬شاعران او عاﻟﻤان پاﻟﻞ‪ .‬پخپﻠﻪ ﻫﻢ شاعر و‪ .‬خﻠﻴﻞ‬ ‫خان ﻧﻴازى د ده د دربار شاعر و چ‪ 3‬دا رباعﻲ ﻳ‪ 3‬وﻳﻠ‪ 3‬ده‪:‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫کـــــﻮﻳﻠﻪ ږغ کا ب‪5‬ﻠتﻮن ﻟﻪ ﻻسﻪ‬ ‫خـــ‪7‬ې ور‪ 3%4‬ژاړي ﻟـــﻪ پاسﻪ‬ ‫دا ﻣـرحبا کا ستا زﻣﻮږ ﻣﻮاسﻪ‬ ‫ﻳﻪ ﻫغﻪ ﻟﻮﻧﻲ گﻮﻫر پﻪ خﻮل ستا‬ ‫د خﻠﻴﻞ خان ﻧﻴازي پﻪ ‪$‬ﻮاب ک‪ 3‬سﻠطان بﻬﻠﻮل ﻟﻮدي سﻢ د ﻻسﻪ دا رباعﻲ ووﻳﻠﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﻠک بﻪ زرغﻮن ک‪7‬م پﻪ ورک‪7‬ه راسﻪ گـــﻮره ور‪ 3%4‬د داد ﻟــــﻪ پاســـــﻪ‬ ‫خـــــــﻮل ﻣ‪ 3‬د عدل پﻪ درو روڼ دى جﻬان بﻪ زﻳب ﻣﻮﻣﻲ زﻣا ﻟﻪ ﻻسﻪ‬ ‫د ﻫﻤدې ﻧﻬﻤ‪ 3‬پﻴ‪7‬ۍ پﻪ جرﻳان ک‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ادب تﻪ (ساﻗﻲ ﻧاﻣﻪ) ﻫﻢ راغﻠﻪ‪ .‬دا ساﻗﻲ ﻧاﻣﻪ‬ ‫پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬تر ﻣﻮږ رارسﻮﻟ‪ 3‬ده‪ .‬ساﻗﻲ ﻧاﻣﻪ د خﻤرﻳﻪ اشعارو ﻳﻮ ډول دى چ‪ 3‬د ساﻗﻲ‪ ،‬جام‪،‬‬ ‫گﻞ‪ ،‬ﻣﻞ او صراحﻲ صﻔتﻮﻧﻪ پک‪ 3‬بﻴاﻧ‪85‬ي‪ .‬دا ډول اشعار د ﻣثﻨﻮي پﻪ ﻗاﻟب ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪5‬دل‪.‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬ساﻗﻲ ﻧاﻣﻪ زرغﻮن خان ﻧﻮرزي وﻳﻠ‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫زرغﻮن خان د ﻧﻮزادو ﻟﻪ ﻧﻮرزو 'خﻪ دى‪ .‬پﻪ (‪٩١٢‬ﻫـ) د ده پ‪+‬تﻮ دﻳﻮان بشپ‪ 7‬شﻮى دى‪.‬‬ ‫زرغﻮن خان پﻪ (‪٩٢١‬ﻫـ) پﻪ دﻳراوت ک‪ 3‬وفات شﻮى دى‪.‬‬ ‫د زرغﻮن خان ﻧﻮرزي د ساﻗﻲ ﻧاﻣ‪ 3‬پﻴﻞ دادى‪:‬‬ ‫ﻣـــــرور ﻳار ﻣ‪ 3‬پخـــﻼ ک‪7‬ه‬ ‫ساﻗﻲ پا'ﻪ پﻴاﻟﻪ راک‪7‬ه‬ ‫اور ﻣ‪ 3‬ﻣ‪ 7‬پﻪ دې اوبﻮ ک‪7‬ه‬ ‫اوبﻪ تﻮﻳ‪ 3‬پﻪ ﻟﻤبﻮ ک‪7‬ه‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ پﻪ ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره ک‪ 3‬ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر ﻣ‪5‬رﻣﻨ‪ 3‬شاعراﻧ‪ 3‬ﻫﻢ ت‪5‬رې شﻮې دي چ‪ 3‬ﻳﻮه‬ ‫ﻳ‪ 3‬زرغﻮﻧﻪ کاک‪7‬ه ده‪ .‬د ﻧﻬﻤ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟ‪ 3‬ده‪ ،‬چ‪ 3‬ﻳﻮ حکاﻳت‬ ‫ﻳ‪ 3‬پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬راوړى دى‪:‬‬ ‫چــــ‪ 3‬ﻟــــﻪ شـــاتـــﻮ ﻫــــﻢ خــــــﻮږه ده‬ ‫اور‪4‬ــــــــدﻟــــــــ‪ 3‬ﻣــــــ‪ 3‬ﻗــــصــــﻪ ده‬ ‫بـــــاﻳـــــزﻳـــــد چــــــ‪ 3‬و روﻳـــــــــدار‬ ‫د اخـــــتـــــر پــــــﻪ ورځ ســـﻬـــار‬ ‫پـــــﻪ کـــــﻮ'ـــــﻪ کـــــ‪ 3‬تـــ‪5‬ـــر‪4‬ـــدﻟـــﻰ‬ ‫ﻟــــــــﻪ حـــــﻤـــــاﻣـــــﻪ راوتـــــــﻠـــــــﻰ‬ ‫راچـــــــپـــــــﻪ کــــــ‪7‬ﻟــــــ‪ 3‬ﻧــــاپــــاﻣــــﻪ‬ ‫اﻳـــــــرې خــــــــاورې چــــا ﻟــــﻪ بــاﻣــﻪ‬ ‫پـــــﻪ اﻳـــــــــرو پـــــﻪ خــــــــــاورو خــ‪7‬‬ ‫ﻣـــــخ او ســـــر ﻳـــــ‪ 3‬ســـــﻮ کــکــ‪7‬‬ ‫د خـــپـــﻞ ﻣــــخ پــــﻪ پـــاکـــ‪5‬ـــدو ســﻮ‬ ‫بــــاﻳــــزﻳــــد پــــﻪ شـــکـــر کـــ‪+‬ـــﻮ ســﻮ‬ ‫چـــ‪ 3‬پـــﻪ اور کـــ‪ 3‬ســـﻢ ﻧــســکــﻮر‬ ‫چـــــ‪ 3‬زه وړ ﻳـــــﻢ د بـــــﻞ اور‬

‫‪٨٦‬‬

‫د زرغﻮﻧ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ بﻮستان ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ اخﻼﻗﻲ اثر دى چ‪ 3‬تر دې دﻣخﻪ ﻳ‪ 3‬کﻮﻣﻪ ب‪5‬ﻠگﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ‬ ‫ادب ک‪ 3‬ﻧﻪ ﻟرو‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻟﻪ فارسﻲ 'خﻪ د ادبﻲ آثارو د ترجﻤ‪ 3‬تارﻳخ ﻫﻢ ﻟﻪ زرغﻮﻧ‪3‬‬ ‫'خﻪ پﻴﻠ‪85‬ي‪.‬‬ ‫زرغﻮﻧﻪ د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬شاعره‪ ،‬ژباړوﻧک‪ 3‬او *ﻪ خطاطﻪ وه‪ .‬پﻪ زرغﻮﻧ‪ 3‬پس‪ 3‬بﻠﻪ ﻣ‪5‬رﻣﻦ رابعﻪ‬ ‫ده چ‪ 3‬د ظﻬﻴر اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بابر د زﻣاﻧ‪ 3‬شاعره وه‪ .‬پﻪ کﻨدﻫار ک‪ 3‬اوس‪5‬ده‪ .‬د اشعارو دﻳﻮان‬ ‫ﻳ‪ 3‬درﻟﻮد‪ .‬ﻳﻮه رباعﻲ ﻳ‪ 3‬پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬راوړې ده‪:‬‬ ‫پﻪ اور د غﻢ ﻳ‪ 3‬سﻮى ﻟ‪7‬ﻣﻮن کا‬ ‫ادم ﻳ‪$ 3‬ﻤک‪ 3‬وتـــﻪ راستــﻮن کا‬ ‫ﻧﻮم ﻳ‪ 3‬د ﻫغﻪ‪ ،‬دﻟتﻪ ب‪5‬ﻠتــﻮن کا‬ ‫دوزخ ﻳ‪ 3‬روغ کا پرﻣخ د ‪$‬ﻤک‪3‬‬ ‫پﻪ دې دوره ک‪ 3‬درﻳﻤﻪ ﻣ‪5‬رﻣﻦ بﻲ بﻲ ﻧ‪5‬کبختﻪ ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪ .‬د ش‪5‬خ اهلل داد ﻟﻮر او د ش‪5‬خ ﻗدم‬ ‫ﻣ‪5‬رﻣﻦ وه‪ .‬پﻼر ﻧﻴکﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ اشﻨغر ک‪ 3‬اوس‪5‬دل‪ .‬عاﻟﻤﻪ‪ ،‬زاﻫده او پرﻫ‪5‬زگاره *‪%‬ﻪ وه‪.‬‬ ‫پﻪ (‪٩٦٩‬ﻫـ) کال ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د (ارشاد اﻟﻔﻘرا) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ کتاب ﻟﻴکﻠﻰ و چ‪ 3‬درې !ﻮ!‪ 3‬ترې‬ ‫ﻣحﻤد ﻫﻮتک پﻪ پ"ﻪ خزاﻧﻪ ک‪ 3‬راخﻴست‪ 3‬دي‪ .‬د ﻳﻮې !ﻮ!‪' 3‬ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ دې ډول دي‪:‬‬ ‫پﻪ ظاﻫــــر پﻪ بـاطﻦ سپﻴﻨﻪ‬ ‫پﻪ زړه *اد ش‪ 3‬اې ﻣؤﻣﻨـﻪ‬ ‫پﻪ زړه !ﻴﻨگ شــﻪ ﻟﻪ ﻳﻘﻴﻨﻪ‬ ‫ظاﻫر زﻫد پﻪ اخﻼص ک‪7‬ه‬ ‫خﻮد ﻧﻤاى ﻣﻪ شﻪ خﻮدبﻴﻨﻪ‬ ‫شکر صبر پﻪ ﻫر حال ک‪7‬ه‬ ‫پﻪ حکاﻳتﻲ آثارو ک‪ 3‬پﻪ دغﻪ دوره ک‪ 3‬د دوست ﻣحﻤد کاک‪ 7‬ﻳﻮ حکاﻳتﻲ اثر ﻣعﻠﻮم دى‬ ‫چ‪( 3‬غرغ‪+‬ت ﻧاﻣﻪ) ﻧﻮﻣ‪85‬ي او پﻪ (‪٩٢٦‬ﻫـ) کال ﻳ‪ 3‬پﻪ ژوب ک‪ 3‬ﻧظﻢ ک‪7‬ى دى‪.‬‬ ‫ﻟﻪ دې کتاب 'خﻪ د پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬ﻣؤﻟف ﻣحﻤد ﻫﻮتک ﻳﻮ حکاﻳت تر ﻣﻮږ رارسﻮﻟﻰ دى‬ ‫چ‪ 3‬ﻳﻮ 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬دادي‪:‬‬ ‫ﻫس‪ 3‬تــــﻮگﻪ حــــکاﻳت دى‬ ‫ﻟـــﻪ ﻧـــﻴکاﻧـــﻮ رواﻳت دى‬ ‫چ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬فﻴض تﻞ جـاري دى‬ ‫ﻧﻮر ﻣحﻤد کاک‪ 7‬راوي دى‬ ‫چ‪ 3‬ﻣـــﻨ‪+‬ت ﻳ‪ 3‬راتﻪ *اﻳﻲ‬ ‫د ﻧﻴکــﻮﻧــﻮ ﻟﻪ خﻮﻟ‪ 3‬واﻳﻲ‬ ‫ﻟـــﻮى '‪+‬تﻦ ﻟﻪ تﻞ عابد و‬ ‫چ‪ 3‬کـــــاک‪ 7‬ﻧﻴکـﻪ زاﻫد و‬

‫‪٨٧‬‬

‫د غرغ‪+‬ت ﻧاﻣ‪ 3‬حکاﻳات پﻪ پ‪+‬تﻮ ﻣثﻨﻮي ﻧظﻢ شﻮي وو‪.‬‬ ‫پﻪ ﻟسﻤﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ شعر ک‪ 3‬عرفاﻧﻲ ﻣضاﻣﻴﻦ پراختﻴا ﻣﻮﻣﻲ‪ .‬دغﻪ وخت‬ ‫پﻪ ﻫﻨدوستان ک‪ 3‬درې شاعران پ‪5‬ژﻧﻮ چ‪ 3‬درې واړه صﻮفﻴان‪ ،‬عابدان او زاﻫدان وو‪ .‬دا‬ ‫شاعران‪ ،‬شﻴخ عﻴسﻰ ﻣشﻮا‪1‬ﻰ‪ ،‬شﻴخ عﻠﻲ سرور ﻟﻮدي او ش‪5‬خ بﻮستان ب‪ &47‬دي‪ .‬ﻟﻪ دغﻮ‬ ‫شاعراﻧﻮ 'خﻪ ش‪5‬خ عﻴسﻰ ﻣشﻮا‪1‬ﻰ د ﻫﻨدوستان د افغان پاچا ش‪5‬رشاه سﻮري ﻣعاصر و‪ .‬د‬ ‫ژوﻧد زﻣاﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د (‪٩٥٠‬ﻫـ) شاوخﻮا !اکﻞ شﻮې ده‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ‪ ،‬فارسﻲ او ﻫﻨدي ژبﻮ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮه‬ ‫ﻣﻨظﻮﻣﻪ رساﻟﻪ ﻟﻴکﻠ‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫د کﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې ډول ده‪:‬‬ ‫پﻪ خپﻠﻪ کار ک‪7‬ې پﻪ خپﻞ اﻧکار ک‪7‬ې‬ ‫کﻠــﻪ بــادار ﻳﻢ کﻠــﻪ ﻣ‪ 3‬خــﻮار ک‪7‬ې‬ ‫تــﻪ خــﻮ ﻗــادر ﻳــ‪ 3‬پــﻪ صﻔتﻮﻧــﻮ‬ ‫کﻠــﻪ ﻣ‪ 3‬ﻧﻮر کــ‪7‬ې‪ ،‬کﻠﻪ ﻣ‪ 3‬ﻧار ک‪7‬ې‬ ‫عﻴســﻰ حﻴــران دى پــﻪ دې شــﻴﻮﻧﻮ‬ ‫کﻠــﻪ ﻣ‪ 3‬ﻳــار کــ‪7‬ې کﻠﻪ اغﻴــار ک‪7‬ې‬ ‫د ﻳﻮوﻟسﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ ک‪ 3‬پﻪ کﻨدﻫار ک‪ 3‬ش‪5‬خ صاﻟح ﻣحﻤد اﻟکﻮزى ﻳﻮ عارف‬ ‫شاعر ت‪5‬ر شﻮى چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬تر ﻣﻮږ رارسﻮﻟ‪ 3‬ده‪ .‬ش‪5‬خ ډ‪4‬ر عابد او عاﻟﻢ‬ ‫س‪7‬ى و‪ .‬خپﻞ وخت ﻳ‪ 3‬طاﻟباﻧﻮ تﻪ پﻪ تدرﻳس ت‪5‬راوه او خﻠکﻮ تﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬د سﻤ‪ 3‬ﻻرې ﻻر*ﻮوﻧﻪ‬ ‫کﻮﻟﻪ‪.‬‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره ﻟﻪ دوﻳﻤ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ 'خﻪ پﻴﻠ‪85‬ي او د ﻳﻮوﻟسﻤ‪3‬‬ ‫پ‪75‬ۍ تر ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ پﻮرې رس‪85‬ي‪ .‬ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا د اﻣﻴر کروړ سﻮري 'خﻪ پﻴﻞ او د‬ ‫باﻳزﻳد رو*ان تر ظﻬﻮر او پا'ﻮن پﻮرې رس‪85‬ي‪ .‬د ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دورې آثار د رﻳگﻮﻳدا‪ ،‬اوستا‬ ‫ﻟﻪ سﻨدرو سره ورتﻪ واﻟﻰ ﻟري‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬ﻣﻮضﻮعگاﻧ‪ 3‬او ﻗاﻟبﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ډول دي‪.‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫د ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دورې ﻣﻮضﻮعات د ﻧﻤاﻧ‪%‬ﻨ‪ 3‬سﻨدرې‪ ،‬وﻳاړﻧ‪ ،3‬وﻳرﻧ‪ ،3‬ﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ب‪5‬ﻠتﻮن او‬ ‫اخﻼﻗﻲ *ﻮوﻧ‪ 3‬دي‪ .‬شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ساده او روان دي‪ .‬پ‪5‬چﻠﻲ تخﻴﻼت او ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳع‬ ‫ﻧﻪ ﻟري‪ .‬د غﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک‪ 3‬د ﻗصﻴدو جﻮړول ﻳﻮ ﻧﻮى پ‪7‬او دى‪ .‬ددغ‪ 3‬دورې آثار ﻟ‪8‬‬ ‫دي او ﻳا تر ﻣﻮږه پﻪ ﻣحدوده تﻮگﻪ رارس‪5‬دﻟﻲ دي او ﻧﻮر ﻳ‪ 3‬د زﻣاﻧ‪ 3‬پﻪ ت‪5‬ر‪4‬دو سره ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻨ‪%‬ﻪ تﻠﻠﻲ دي‪$ ،‬کﻪ د ﻫر شاعر او ﻟﻴکﻮال ﻣحدودې ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ﻻس ک‪ 3‬ﻟرو‪ .‬زﻳاتره‬ ‫کتابﻮﻧﻪ او دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ د پردﻳﻮ ﻳرغﻠگرو (چﻨگ‪5‬ز‪ ،‬تﻴﻤﻮر او ﻧادر افشار) د حﻤﻠﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک‪3‬‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ تﻠﻠﻲ او ﻟﻮټ شﻮي دي‪ .‬ﻳﻮازې د سﻠﻴﻤان ﻣاکﻮ د تذکرة اﻻوﻟﻴا 'ﻮ پا‪ 31‬تر ﻣﻮږه‬ ‫رارس‪5‬دﻟﻲ دي‪.‬‬ ‫پﻪ دې دوره ک‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ادبﻲ آثار د بدﻟﻮن‪ ،‬ودې او پراختﻴا پﻪ حال ک‪ 3‬دي؛ ‪$‬کﻪ پﻪ‬ ‫ﻫﻤدغﻪ دوره ک‪ 3‬د خپﻠﻮ ﻣﻠﻲ اوزاﻧﻮ تر'ﻨگﻪ ﻗصﻴده‪ ،‬ﻗطعﻪ‪ ،‬غزل او ﻣثﻨﻮي ﻫﻢ راﻣﻨ‪%‬تﻪ‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬د ﻣحتﻮا ﻟﻪ اړخﻪ پ‪+‬تﻮ شعر د ژوﻧد ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ ﻣﻮضﻮعات خپﻠﻮي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د رزم و‬ ‫بزم خبرې‪ ،‬دﻳﻨﻲ او عرفاﻧﻲ ﻣﻮضﻮعات‪ ،‬اخﻼﻗﻲ پﻨد و ﻧصاﻳح‪ ،‬وعظﻮﻧﻪ او ﻧﻮر‪ ...‬د‬ ‫شعر ‪$‬ﻴﻨ‪$ 3‬اﻧگ‪7‬ي ﻣعﻨﻮي ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟکﻪ وﻳاړﻧﻪ‪ ،‬ساﻗﻲ ﻧاﻣﻪ‪ ،‬حکاﻳتﻲ آثار ﻫﻢ پﻪ دې‬ ‫دوره ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د درﻳﻤﻲ ﻫجري پ‪75‬ۍ پﻪ دوران ک‪ 3‬ﻟﻪ عربﻲ 'خﻪ پ‪+‬تﻮ تﻪ ژباړه پﻴﻠ‪85‬ي‪ ،‬ورپس‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫فارسﻲ ادبﻴاتﻮ سره پ‪+‬تﻮ ادبﻴات اړﻳک‪ 3‬پﻴدا کﻮي‪.‬‬ ‫د سعدي بﻮستان پﻪ ﻟسﻤﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬د ﻳﻮې پ‪+‬تﻨ‪ 3‬ﻣ‪5‬رﻣﻨ‪ 3‬ﻟﻪ خﻮا ترجﻤﻪ‬ ‫ک‪85‬ي‪ ،‬پﻪ دې تﻮگﻪ ﻟﻪ فارسﻲ 'خﻪ ژباړه پﻪ ﻟسﻤﻪ ﻫجري پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پﻴﻠ‪85‬ي‪ .‬ددغ‪3‬‬ ‫دورې آثار پﻪ غﻮر‪ ،‬سﻠﻴﻤان غر او ﻣﻠتان ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮي‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬دغﻪ وخت پ‪+‬تاﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪ پ‪+‬تﻮﻧخﻮا 'خﻪ ﻧﻴﻮﻟ‪ 3‬تر ﻫﻨدوستان پﻮرې اوس‪5‬دل‪ .‬د دې دورې آثار پﻪ دوو ﻟرغﻮﻧﻮ‬ ‫تذکرو پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬او تذکرة اﻻوﻟﻴا ک‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪ .‬د دې دورې پﻪ آثارو ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ خپﻞ‬ ‫زاړه ﻟغتﻮﻧﻪ او ترکﻴبﻮﻧﻪ شتﻪ چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬اوس پﻪ ﻣحاوره ک‪ 3‬ﻧﻪ استعﻤاﻟ‪85‬ي‪ .‬ددغ‪3‬‬ ‫دورې آثار پﻪ وروستﻴﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ عربﻲ او فارسﻲ 'خﻪ پﻪ کﻠﻤاتﻮ ک‪ 3‬اغ‪5‬ز ﻗبﻠﻮي‪.‬‬

‫‪٨٩‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ شعر 'ﻪ وخت او د چا ﻟﻪ خﻮا وﻳﻞ شﻮى دى؟‬ ‫پﻪ ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره ک‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ﻗصﻴده وﻳﻮﻧکﻲ 'ﻮک وو؟‬ ‫د ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دورې آثار تر ﻣﻮږ پﻮرې چا رارسﻮﻟﻲ دي؟‬ ‫د ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دورې کﻮﻣ‪%* 3‬ﻴﻨﻪ شاعراﻧ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫‪* _٢‬ﻮوﻧکﻰ دې زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ 'ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻲ ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دورې د‬ ‫شاعراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬بﻠﻪ ډﻟﻪ دې کتابﻮﻧﻪ‪ ،‬بﻠﻪ ډﻟﻪ دې د شعر د ‪$‬اﻧگ‪7‬ﻧﻮ او 'ﻠﻮرﻣﻪ ډﻟﻪ دې د پ‪+‬تﻮ‬ ‫ادب اړﻳک‪ 3‬ﻟﻪ ﻧﻮرو ژبﻮ سره پﻪ 'ﻮ کر*ﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٣‬د ﻣﻘاوﻣت شعر 'ﻪ وخت او د چا ﻟﻪ خﻮا پﻴﻞ شﻮ؟‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬عام او خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻴدا او وﻟﻴکﻲ‪ ،‬بﻴا دې پﻪ وار سره‬ ‫پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٥‬پﻪ ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬دوره ک‪ 3‬ﻧثر ﻟﻴکﻞ 'ﻪ وخت پﻴﻞ شﻮل‪ ،‬ﻟﻪ دغ‪ 3‬دورې 'خﻪ ﻣﻮږ د ﻧثر‬ ‫کﻮﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟرو؟‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې ﻟغتﻮﻧﻪ ﻣعﻨا او پﻪ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬استعﻤال ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫پﻠﻦ زړن ﻣخسﻮر‬ ‫د*ﻦ‬ ‫اﻳﻮادوﻧﻪ‬ ‫ﻟتاړ‬ ‫گروه رو‪1‬ﻠﻰ ﻣﻬجﻮر‬ ‫سﻮبﻪ‬ ‫ستاﻳﻮال‬ ‫درﻳ‪#‬‬ ‫ﻣﻮاس ﻣرحبا‬ ‫خﻮل‬ ‫کﻮﻳﻠﻪ‬ ‫*ﻨدم‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک‪ 3‬ﻟﻮست پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟﻲ او ددغ‪ 3‬دورې پﻪ ﻣﻬﻤﻮ !کﻮ دې‬ ‫خپﻞ ﻧظر وﻟﻴکﻲ‪ ،‬پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٩٠‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫*‪ 3%‬او لن‪6‬ۍ‬

‫تاس‪ 3‬پﻪ ت‪5‬رو درسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬وﻟﻮستﻞ چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ شﻔاﻫﻲ ﻣﻨظﻮم ادبﻴات پﻪ دوو ډﻟﻮ و‪4‬شﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻳ‪ 3‬عاﻣ‪ 3‬سﻨدرې دي او بﻠﻪ ډﻟﻪ ﻳ‪ 3‬خاص‪ 3‬سﻨدرې دي‪ .‬خاص‪ 3‬سﻨدرې ﻫغﻪ‬ ‫دي چ‪ 3‬د ﻧاﻟﻮستﻮ وﻟسﻲ شاعراﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا جﻮړې شﻮي دي‪ .‬ﻟکﻪ چاربﻴت‪ ،3‬بدﻟ‪ ،3‬بگت‪،9‬‬ ‫ﻟﻮب‪ ،3‬داستان‪ ،‬ﻣﻘام‪ ،‬کسروﻧﻪ او ﻧﻮر‪ ...‬عاﻣ‪ 3‬سﻨدرې ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻲ ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ دي ﻣعﻠﻮم‬ ‫او پﻪ !ﻮل وﻟس پﻮرې اړه ﻟري‪ .‬ﻟکﻪ ﻟﻨ‪6‬ۍ‪ ،‬سروکﻲ‪ ،‬ﻧارې‪ ،‬د *ادۍ بدﻟ‪ 3‬او ﻧﻮرې‪ .‬د عاﻣﻮ‬ ‫سﻨدرو ﻳﻮ ډول ﻟﻨ‪6‬ۍ دي چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ پﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻮ شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر ډول دى‪ .‬ﻟﻪ‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ سره !ﻮل پ‪+‬تاﻧﻪ آشﻨا دي‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ۍ دوه ﻣسرﻳزه ﻣﻨظﻮﻣﻪ ده چ‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه ﻧﻬﻪ‬ ‫س‪5‬ﻼبﻪ او دوﻳﻤﻪ ﻳ‪ 3‬اوږده دﻳارﻟس س‪5‬ﻼبﻪ ده‪ .‬پﻪ دغﻪ ﻟﻨ‪6‬ه ﻣﻨظﻮﻣﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ بشپ‪ 7‬ﻣضﻤﻮن ‪$‬اﻳداى‬ ‫شﻲ‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ۍ پﻪ ﻣختﻠﻔﻮ سﻴﻤﻮ ک‪ 3‬پﻪ ﻣختﻠﻔﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد‪84‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ﻟﻨ‪6‬ۍ‪! ،‬پﻪ‪! ،‬ﻴک‪ ،9‬ﻣسره‬ ‫او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬پﻪ ﻫغﻮ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ غ‪848‬و چ‪ 3‬د *‪%‬ﻮ ﻟﻪ خﻮا وﻳﻞ شﻮي دي‪.‬‬ ‫_ وﻟ‪ 3%* 3‬ﻟﻨ‪6‬ۍ واﻳﻲ؟‬

‫‪٩١‬‬

‫ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬ﻣخک‪ 3‬ﻣﻮ ووﻳﻞ د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ وﻳﻮﻧکﻲ ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ دي‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ۍ د عام وﻟس دي‪.‬‬ ‫ﻳﻮ شپﻮن‪ ،‬ﻳﻮ او*بﻪ‪ ،‬ﻳﻮ بزگر او پﻪ زﻳاتﻪ اﻧدازه زﻣﻮږ کﻠﻴﻮاﻟﻮ *‪%‬ﻮ ډ‪4‬رې ﻟﻨ‪6‬ۍ وﻳﻠﻲ دي‪ .‬ﻳا پﻪ‬ ‫بﻠﻪ وﻳﻨا *‪ 3%‬د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ پﻪ اﻳجاد ک‪ 3‬ډ‪4‬ره برخﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬د *‪ 3%‬د ژوﻧد شراﻳط پﻪ خاصﻪ تﻮگﻪ سخت دي‪ ،‬تر ﻫر 'ﻪ دﻣخﻪ دا !ﻮﻟﻨﻪ‬ ‫د ﻧارﻳﻨﻪ وو ده او ﻧارﻳﻨﻪ وو د ‪$‬ان ﻟپاره جﻮړه ک‪7‬ې ده‪ .‬د !ﻮﻟﻨ‪ 3‬اساسﻲ ارز*تﻮﻧﻪ د ﻧارﻳﻨتﻮب‬ ‫ارز*تﻮﻧﻪ دي‪ .‬پﻪ دې !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬پﻪ *‪ 3%‬باﻧدې دوه ډوﻟﻪ فشاروﻧﻪ را‪$‬ﻲ‪ ،‬فزﻳکﻲ او ارواﻳﻲ‪ .‬پﻪ‬ ‫فزﻳکﻲ ﻟحاظ د کﻮر !ﻮل دراﻧﻪ کاروﻧﻪ د *‪ 3%‬پﻪ غاړه دي‪ .‬د کروﻧدې ﻳﻮ 'ﻪ برخﻪ پﻪ ﻧارﻳﻨﻪ‬ ‫وو پﻮرې اړه ﻟري‪ ،‬خﻮ ﻧﻮر ډ‪4‬ر وخت ﻳ‪ 3‬ﻫس‪ 3‬ت‪5‬ر‪84‬ي‪.‬‬ ‫*‪%‬ﻪ ﻟﻪ سﻬار 'خﻪ تر ﻣاخﻮستﻨﻪ ﻳﻮه ش‪5‬بﻪ کراره ﻧﻪ ک‪5‬ﻨﻲ‪ .‬د فصﻠﻮﻧﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻫﻢ‬ ‫*‪%‬ﻪ ﻟﻪ ﻧارﻳﻨﻪ وو سره د ﻳﻮې‪ ،‬ﻟﻮ او درﻣﻨدوﻧﻮ پﻪ را!ﻮﻟﻮﻟﻮ ک‪ 3‬پﻮره ﻣرستﻪ کﻮي‪ .‬برس‪5‬ره پر دې‬ ‫پﻪ ورځ ک‪ 3‬دوه ‪$‬ﻠ‪ 3‬د اوبﻮ راوړل‪ ،‬د اوﻻدوﻧﻮ روزﻧﻪ‪ ،‬ډوډۍ پخﻮل‪ ،‬ک"‪ 9‬پخﻮل او جاﻣ‪3‬‬ ‫گﻨ‪6‬ل او پرﻳﻤﻨ‪%‬ﻞ او ﻧﻮر داس‪ 3‬ډ‪4‬ر کاروﻧﻪ *‪ 3%‬سرتﻪ رسﻮي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪%* 3‬ﻪ ‪$‬ﻮروي‪ ،‬ﻫغﻪ د دې روحﻲ فشار دى او احساس کﻮي چ‪ 3‬د دې‬ ‫اﻧساﻧﻲ *‪%‬ﻴﻨﻪ طب‪5‬عت د پ‪+‬ﻮ ﻻﻧدې ک‪85‬ي او ﻳا ورتﻪ پﻪ سپکﻪ سترگﻪ کتﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻫﻤدغﻪ‬ ‫د روحﻲ فشاروﻧﻮ ﻟﻪ کبﻠﻪ د ﻣﻘاوﻣت تر'ﻨگﻪ عکس اﻟعﻤﻞ *کاره کﻮي او د خپﻞ عکس‬ ‫اﻟعﻤﻞ ﻟپاره د سﻨدرې (ﻟﻨ‪6‬ۍ) ﻻره غﻮره کﻮي او پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬د خپﻞ اعتراض غ‪ 8‬پﻮرتﻪ کﻮي‬ ‫او ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬پﻪ *کاره ډول ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ شﻲ وﻳﻠﻰ پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬بﻴاﻧﻮي‪.‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ د پ‪+‬تﻮ د وﻟسﻲ ادب روح دى او د ژوﻧد !ﻮﻟﻮ اړخﻮﻧﻮ پک‪ 3‬اﻧعکاس ﻣﻮﻧدﻟﻰ دى‪.‬‬ ‫*‪ 3%‬چ‪ 3‬پﻪ عﻨعﻨﻮي تﻮگﻪ ﻟﻪ ډ‪4‬رو پابﻨدﻳﻮ سره ﻣخ دي او پﻪ ډ‪4‬رو ﻣﻮضﻮعاتﻮ ک‪ 3‬د وﻳﻨا‪،‬‬ ‫ﻣشﻮرې او تصﻤﻴﻢ حﻖ ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬ﻧﻮ خپﻞ دغﻪ تاثرات پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪' 3‬رگﻨدوي چ‪ 3‬د دوى دغﻪ‬ ‫'رگﻨدوﻧﻪ بﻴا ډ‪4‬ر ژر پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬خپر‪84‬ي‪.‬‬ ‫دوى پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬د ﻫرې ﻣﻮضﻮع 'رگﻨدوﻧﻪ کﻮي‪! .‬ﻮﻟﻨﻴزې پابﻨدۍ غﻨدي‪ ،‬د خپﻠ‪3‬‬ ‫ﻣﻴﻨ‪ ،3‬غﻢ او خﻮ*‪ ،9‬د وصال خﻮ*ﻲ او د فراق غﻢ او غﻮس‪ ،3‬فخر او وﻳاړ‪ ،‬ﻧﻨگ او غﻴرت‬ ‫او د ‪$‬ﻴﻨﻮ !ﻮﻟﻨﻴزو عﻨعﻨاتﻮ او دودوﻧﻮ 'رگﻨدوﻧﻪ کﻮي‪ .‬د ژوﻧد حﻘﻴﻘتﻮﻧﻪ ﻳﻮ پﻪ ﻳﻮ بﻴاﻧﻮي او‬

‫‪٩٢‬‬

‫ﻧاوړه خﻮاوو تﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ اﻧتﻘادي تﻮگﻪ گﻮري‪ .‬زﻣﻮږ پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬اکثره *‪%‬ﻪ د عﻨعﻨﻮي او رواجﻲ‬ ‫زﻧ‪%‬ﻴروﻧﻮ پﻪ ک‪7‬ﻳﻮ ک‪ 3‬بﻨده ده او د دې اﻧساﻧﻲ ﻧﻔس ﻳ‪ 3‬ﻗﻴد ک‪7‬ى دى‪.‬‬ ‫خـــــداﻳـــــﻪ پـــــﻪ 'ـــــﻪ گـــــﻨـــــاه کــــ‪47‬ــــ‪8‬م‬ ‫ﻟــکــﻪ ســتــﻲ پــﻪ ســـرو ﻟﻤبﻮ کــ‪ 3‬ﻧــاســتــﻪ ﻳﻤﻪ‬ ‫پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬ب‪ 3‬شﻤاره کرداروﻧﻪ تر سترگﻮ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻣﻬﻢ کردار ﻳ‪%* 3‬ﻪ ده‪%* .‬ﻪ‬ ‫ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬ده‪ ،‬ﻫﻤاغس‪ 3‬ﻟﻪ ﻫر ﻣﻮﻗف 'خﻪ ﻟکﻪ خﻮر‪ ،‬ﻣاﻧدﻳﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻮر‪،‬‬ ‫خﻮرزه‪ ،‬ور‪4‬ره او ﻣﻴﻨ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ را'رگﻨد‪84‬ي‪.‬‬ ‫د *‪%‬ﻮ د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ عاﻣﻪ ﻣﻮضﻮع د دوى ﻣظﻠﻮﻣﻴت دى او دا ﻣظﻠﻮﻣﻴت ﻣختﻠف ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫ﻟري‪ .‬د پﻼر پﻪ کﻮر ک‪ 3‬ﻣظﻠﻮﻣﻴت‪ ،‬د ﻣ‪75‬ه پﻪ کﻮر ک‪ 3‬ﻣظﻠﻮﻣﻴت او پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬ددوى‬ ‫ﻣظﻠﻮﻣﻴت‪.‬‬ ‫پـــــر ﻣـــــخ ﻣـــــ‪ 3‬ﻣـــــﻪ وﻫـــــــﻪ ظـــاﻟـــﻤـــﻪ‬ ‫د او*ــکــﻮ ډکـــ‪ 3‬ســتــرگــ‪ 3‬چــاتــﻪ واړوﻣــــﻪ‬ ‫کﻮم تاوترﻳخﻮاﻟﻰ چ‪ 3‬ﻟﻪ *‪%‬ﻮ سره ک‪85‬ي او ﻳا جبري ودوﻧﻮ تﻪ اړ اﻳستﻞ ک‪85‬ي او ﻳا د وﻟﻮر‬ ‫پﻪ وړاﻧدې پﻪ جبري تﻮگﻪ د زﻳات عﻤر خاوﻧد تﻪ ﻧکاح ک‪85‬ي‪ ،‬دا !ﻮل پﻪ ﻫغﻮ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬وﻳﻨﻮ‬ ‫چ‪ 3‬د *‪%‬ﻮ ﻟﻪ خﻮا وﻳﻞ شﻮي دي‪.‬‬ ‫د *‪%‬ﻮ ﻟﻨ‪6‬ۍ د دوى د ژوﻧد ﻫغﻪ ر*تﻴﻨﻲ ﻫﻨداره ده چ‪ 3‬زﻳاتﻰ او کﻤﻰ پک‪ 3‬ﻧشتﻪ‪.‬‬ ‫چــــ‪ 3‬ډوډۍ خــــــﻮرم دادا ﻗـــار‪4‬ـــ‪8‬ي‬ ‫چ‪ 3‬روپ‪ 9‬شرﻧگ ک‪7‬ي دادا شﻴﻦ ﻟﻪ خﻨدا شﻴﻨﻪ‬ ‫ﻣــــﻴــــﻨــــﻪ ﻳـــــــﻢ ﻣـــــﻨـــــکـــــره ﻧـــــــﻪ ﻳـــﻢ‬ ‫کﻪ شﻴﻨکﻰ خال ﻣ‪ 3‬د چ‪7‬و پﻪ 'ﻮکﻮ ‪$‬ﻴﻨﻪ‬ ‫صـــــــﻮرت زﻣــــــا واک ﻳـــــ‪ 3‬د ﻧـــــﻮرو‬ ‫ربـــﻪ تــﻪ واخــﻠــ‪ 3‬دا بــ‪ 3‬واکــــﻪ صــﻮرتــﻮﻧــﻪ‬

‫‪٩٣‬‬

‫ســـــــﻮال د اهلل پـــــﻪ در کـــــ‪ 3‬وکـــــ‪7‬ه‬ ‫پــﻼر ﻣ‪ 3‬ســﻮدي دى ﻣا ﻣــاﻟــدار تﻪ ورکﻮﻳﻨﻪ‬ ‫زﻣــــــــا بــــــ‪ 3‬بــــــ‪ 3‬دادا تــــــﻪ واﻳــــــﻪ‬ ‫خــﻮشــحــاﻟــﻪ ﻧــﻪ ﻳــﻢ ﻟــﻪ ﻧــاکــاﻣــﻪ ﻧــاســتــﻪ ﻳﻤﻪ‬ ‫ﻣــــســــافــــري دې روزي ﻣـــــﻪ شــﻪ‬ ‫زه دې پﻪ سپﻴﻨﻪ خﻮﻟﻪ وﻳــده پرې اﻳ‪ 3+‬ﻳﻤﻪ‬ ‫ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3%* 3‬د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک‪ 3‬د وطﻦ او استﻘﻼل ساتﻨ‪ 3‬پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫خپﻠﻮ ﻧارﻳﻨﻪ ورو‪1‬ﻮ سره 'ﻨگ پﻪ 'ﻨگ در‪4‬دﻟﻲ دي‪ ،‬د خپﻠﻮ ﻣ‪75‬اﻧﻮ او کارﻧاﻣﻮ ﻳادوﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬ک‪7‬ې ده‪ .‬پﻪ دغس‪ 3‬حساسﻮ حاﻟتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻧارﻳﻨﻪ وو تﻪ روحﻴﻪ ورک‪7‬ې او د دوى‬ ‫د ﻫ(ﻮﻧ‪ 3‬ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻫﻢ برى تﻞ زﻣﻮږ د خﻠکﻮ پﻪ ﻧصﻴب شﻮى دى‪ .‬د ﻣﻴﻮﻧد پﻪ جگ‪7‬ه ک‪ 3‬د‬ ‫ﻣﻼﻟ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ۍ ﻳﻮه تارﻳخﻲ ب‪5‬ﻠگﻪ ده‪:‬‬ ‫کـــﻪ پـــﻪ ﻣــﻴــﻮﻧــد کـــ‪ 3‬شــﻬــ‪5‬ــد ﻧـــﻪ شــﻮې‬ ‫خــداﻳــ‪8‬و ﻻﻟــﻴــﻪ بــ‪ 3‬ﻧﻨگ‪ 9‬تــﻪ دې ساتﻴﻨﻪ‬ ‫ﻧﻮر ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ډ‪4‬ر دي ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫کـــــﻪ تــــــﻮر وربــــــــﻞ ﻣـــــ‪ 3‬ﻣـــﻴـــراتـــ‪5‬ـــ‪8‬ي‬ ‫پــﻪ وطــﻦ جﻨگ دى جــاﻧــان ﻧــﻪ اﻳــســاروﻣــﻪ‬ ‫جـــاﻧـــاﻧـــﻪ داســـــــ‪ 3‬وخـــــت بــــﻪ راشــــﻲ‬ ‫چ‪! 3‬ﻮپک واخﻠﻮ ﻻس تر ﻻس ﻣﻮرچﻞ تﻪ ‪$‬ﻮﻧﻪ‬ ‫جــــاﻧــــان بــــﻪ 'ــﻨــگــﻪ تــــــﻮره ﻧــــﻪ کـــ‪7‬ي‬ ‫تـــر ﻧــﻴــﻤــاﻳــﻲ ﻣــﻮرچــﻠــﻪ زه ورســـــره ‪$‬ﻤﻪ‬

‫‪٩٤‬‬

‫‪$‬ﻴﻨ‪75' 3‬وﻧکﻲ واﻳﻲ چ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ۍ د ﻳﻮې ﻧﻴﻤ‪ 3‬ﻣسرې شعر دى‪ .‬پﻪ دې ﻳﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﻣسره‬ ‫ک‪ 3‬پﻮره او بشپ‪7‬ه ﻣعﻨا پرتﻪ ده‪ .‬پﻪ دې ﻳﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﻣسره ک‪ 3‬د ﻣطاﻟبﻮ ﻳﻮ سﻤﻨدر پﻪ غﻮر‪$‬ﻨگﻮﻧﻮ‬ ‫دى‪ .‬پﻪ دې شعر ک‪ 3‬د ت‪5‬ر وخت د ﻳﻮې پ‪ 3+5‬شﻮې حادث‪ 3‬سببﻮﻧﻪ او پاﻳﻠ‪ 3‬بﻴاﻧ‪85‬ي‪ .‬چ‪3‬‬ ‫ددغس‪ 3‬ﻳﻮې ﻟﻨ‪6‬ۍ پﻪ ﻳادوﻟﻮ سره ﻟﻮستﻮﻧکﻲ تﻪ پﻪ ذﻫﻦ ک‪ 3‬د ت‪5‬رې پ‪ 3+5‬ﻳﻮ بشپ‪ 7‬اﻧ‪%‬ﻮر‬ ‫راﻣختﻪ ک‪85‬ي‪:‬‬ ‫د خــپــﻠــﻪ ﻻســـــﻪ ﻣــــ‪ 3‬پـــــرې ﻣــــ‪ 7‬کـــ‪7‬ې‬ ‫چــ‪ 3‬ډزې وشـــﻮې زه پــر بـــام دروخــتــﻤــﻪ‬ ‫پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪%* 3‬ﻮ د پ‪+‬تﻨﻲ !ﻮﻟﻨ‪ 3‬کﻤزورى اﻗتصادي حاﻟت ډ‪4‬ر *ﻪ 'رگﻨد ک‪7‬ى دى‪.‬‬ ‫ﻧﻮکري او ﻣسافري چ‪ 3‬دواړه سره ت‪7‬ﻟﻲ دي او دې دواړو خﻮاوو چ‪$ 3%* 3‬ﻮروﻟﻲ دي ﻧﻮ‬ ‫بﻴا ﻳ‪ 3‬دا درد پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬داس‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ى دى‪:‬‬ ‫پـــــﻪ تـــــا بـــــﻪ کــــــﻮم وطــــــﻦ آبـــــــاد وي‬ ‫زه د ب‪5‬ﻠتﻮن پــﻪ تــروږﻣــ‪ 9‬کــ‪ 3‬ﻧاستﻪ ﻳﻤﻪ‬ ‫ﻧـــﻴـــســـتـــﻲ پـــ‪5‬ـــغـــﻮر ﻧـــــﻪ دى جـــاﻧـــاﻧـــﻪ‬ ‫زه د چــربــاﻧــگ ﻣﻴچﻨﻪ ســتــا ﻟــپــاره ک‪7‬ﻣﻪ‬ ‫ســـبـــا ﻣـــــ‪ 3‬بـــﻴـــا د کــــــ‪6‬ې وار دى‬ ‫پـــﻪ ســـر پــﻨــ‪6‬وﻧــﻪ چــﻠــﻮم پـــﻪ زړه غﻤﻮﻧﻪ‬ ‫خــــداﻳــــﻪ د ﻗـــطـــر بـــــــازار وران کـــ‪7‬ې‬ ‫پﻪ شتﻮ ﻣ‪75‬و ک‪ 3‬جﻮﻧ‪ 3‬کﻮﻧ‪6‬ې ﻧاست‪ 3‬دﻳﻨﻪ‬ ‫ﻣـــــســـــافـــــري پــــــﻪ بــــــ‪ 3‬غــــﻤــــ‪ 9‬کــــ‪7‬ه‬ ‫تــرﻟــﻪ دې خپﻠﻪ پــﻪ ﻧــاﻣــﻪ دې ﻧــاســتــﻪ ﻳﻤﻪ‬

‫‪٩٥‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ د ﻣﻨظﻮﻣﻮ شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر ډول دى چ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻲ ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ دي او‬ ‫د !ﻮل وﻟس گ‪ 6‬ﻣال دى‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ۍ د شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ پﻪ عاﻣﻮ سﻨدرو ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ چ‪ 3‬د *‪%‬ﻮ‬ ‫برخﻪ پک‪ 3‬ډ‪4‬ره زﻳاتﻪ ده‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ۍ دوې ﻣسرې ﻟري چ‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه ﻧﻬﻪ سﻴﻼبﻪ او‬ ‫دوﻳﻤﻪ ﻳ‪ 3‬اوږده دﻳارﻟس سﻴﻼبﻪ ده‪.‬‬ ‫پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪! 3‬ﻮل پ‪+‬تاﻧﻪ او پﻪ ت‪5‬ره بﻴا *‪ 3%‬د خپﻞ ژوﻧداﻧﻪ خﻮ*‪ 9‬او ﻧاخﻮاﻟ‪ 3‬ﻳﻮ پﻪ‬ ‫ﻳﻮ بﻴاﻧﻮي‪.‬‬ ‫د ژوﻧداﻧﻪ ډ‪4‬ر ﻫغﻪ اړخﻮﻧﻪ چ‪ 3‬دوى ﻳ‪ 3‬د وﻳﻠﻮ حﻖ ﻧﻪ ﻟري پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪' 3‬رگﻨدوي‪.‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ د *‪%‬ﻮ ﻟپاره د تسکﻴﻦ ﻳﻮه وسﻴﻠﻪ ده چ‪ 3‬خپﻞ دردوﻧﻪ‪ ،‬احساسات او خپﻠ‪3‬‬ ‫غﻮ*تﻨ‪ 3‬پک‪ 3‬بﻴاﻧﻮي‪ .‬پﻪ عاﻣﻪ تﻮگﻪ د !ﻮﻟﻮ پ‪+‬تﻨﻮ ژوﻧد او پﻪ ت‪5‬ره د *‪%‬ﻮ د ژوﻧداﻧﻪ داس‪3‬‬ ‫کﻮم اړخ بﻪ ﻧﻪ وي چ‪ 3‬پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬ﻧﻪ وي 'رگﻨد شﻮى‪ .‬اﻧساﻧﻲ ﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬خﻮاري‪ ،‬ﻣزدوري‪،‬‬ ‫ﻣسافري او جﻼ وطﻨﻲ‪ ،‬پ‪+‬تﻨﻲ عﻨعﻨات‪ ،‬وطﻦ ساتﻨﻪ او ﻣ‪75‬اﻧﻪ‪ ،‬تارﻳخ او تارﻳخﻲ پ‪،3+5‬‬ ‫گﻮدر او رﻳبار‪ ،‬ستاﻳﻨﻪ او غﻨدﻧﻪ او د ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧد !ﻮل اړخﻮﻧﻪ د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ﻣﻮضﻮعات دي‪.‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ پﻪ ﻣختﻠﻔﻮ سﻴﻤﻮ ک‪ 3‬پﻪ ﻣختﻠﻔﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد‪84‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ﻟﻨ‪6‬ۍ‪! ،‬پﻪ‪ ،‬ﻣسره‪،‬‬ ‫!ﻴک‪ 9‬او ﻧﻮر‪ ...‬ﻟﻨ‪6‬ۍ د *‪%‬ﻮ د اظﻬار ﻳﻮازﻳﻨ‪ 9‬وسﻴﻠﻪ ده چ‪ 3‬خپﻞ ﻫر ډول احساسات‬ ‫پک‪ 3‬پﻪ ر*تﻴﻨﻲ ډول 'رگﻨدوي او وجﻪ ﻳ‪ 3‬داده چ‪ 3‬د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ وﻳﻮﻧکﻲ ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ وي او د‬ ‫چا ﻧﻮم ورپﻮرې ت‪7‬ﻟﻰ ﻧﻪ وي‪.‬‬ ‫د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ﻟﻪ ﻣطاﻟع‪' 3‬خﻪ زﻣﻮږ د خﻠکﻮ ژوﻧد‪ ،‬تارﻳخ‪ ،‬دود دستﻮر‪ ،‬ک‪7‬ه وړه او د دوى‬ ‫‪$‬اﻧگ‪7‬ي خصﻮصﻴات 'رگﻨد‪4‬داى شﻲ‪.‬‬

‫‪٩٦‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬راغﻠ‪ 3‬ﻳﻮه‪ ،‬ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ۍ‬ ‫ﻣعﻨا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻﻧدې ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې پﻪ‬ ‫!ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫کـــﻪ پـــﻪ ﻣــﻴــﻮﻧــد کـــ‪ 3‬شــﻬــﻴــد ﻧـــﻪ شــﻮې‬ ‫خــداﻳــ‪8‬و ﻻﻟــﻴــﻪ بــ‪ 3‬ﻧﻨگ‪ 9‬تــﻪ دې ساتﻴﻨﻪ‬ ‫د خــپــﻠــﻪ ﻻســـــﻪ ﻣــــ‪ 3‬پـــــرې ﻣــــ‪ 7‬کـــ‪7‬ې‬ ‫چــ‪ 3‬ډزې وشـــﻮې زه پــر بـــام دروخــتــﻤــﻪ‬ ‫زﻣــــــــا بــــــ‪ 3‬بــــــ‪ 3‬دادا تــــــﻪ واﻳــــــﻪ‬ ‫خــﻮشــحــاﻟــﻪ ﻧــﻪ ﻳــﻢ ﻟــﻪ ﻧــاکــاﻣــﻪ ﻧــاســتــﻪ ﻳﻤﻪ‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره ﻳﻮه ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ۍ ﻟﻪ خپﻠﻪ ‪$‬اﻧﻪ وواﻳﻲ‪ ،‬ﻣﻮضﻮع او ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫دې پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪' 3‬رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ د جﻮړ*ت ﻟﻪ ﻣخ‪' 3‬ﻪ ډول شعر دى؟‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ پﻪ کﻮﻣﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد‪84‬ي؟‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ پﻪ کﻮﻣﻮ سﻨدرو ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ؟‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ۍ د چا ﻟﻪ خﻮا 'خﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬

‫‪٩٧‬‬

‫‪ _٥‬پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬راغﻠ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ۍ پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟئ‪ .‬پﻪ دغﻮ ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ک‪ 3‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬صﻔتﻮﻧﻪ او‬ ‫فعﻠﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ئ او پﻪ وار سره ﻳ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟئ‪.‬‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻻﻧدې ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪ 3‬وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫کــــــﻪ ســـــ‪8‬ﻧـــــﻲ فــــصــــﻠــــﻮﻧــــﻪ وشــــــﻮل‬ ‫ﻣـــاتـــﻪ ﻻﻟــــﻲ د ســــره ســـاﻟـــﻮ وﻳـــﻠـــﻲ دﻳــﻨــﻪ‬ ‫ســـتـــرگـــ‪ 3‬دې وې وتــــﻠــــ‪ 3‬ﻧـــــﻪ وې‬ ‫چــ‪ 3‬پــﻪ ﻣــاﻟــت دې ﻟــﻮﻳــدم ﻧــﻪ دې ﻟﻴدﻣﻪ‬ ‫فعﻞ ﻫغﻪ کﻠﻤﻪ ده چ‪ 3‬ﻟﻪ درې گﻮﻧﻮ زﻣاﻧﻮ 'خﻪ پﻪ ﻳﻮه ک‪ 3‬د ﻳﻮ کار ک‪5‬دل 'رگﻨد‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻟکﻪ‪ :‬خﻮړل‪ ،‬تﻠﻞ‪ ،‬کﻮل‪ ،‬ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫زه کتاب ﻟﻮﻟﻢ‪ ،‬ﻫغﻪ وﻻړ‪ ،‬ﻣﻼﻟ‪ 9‬تﻠﻠ‪ 3‬وه‪.‬‬ ‫‪ _٧‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻨ‪6‬ﻳﻮ ﻣﻮضﻮعات وﻟﻴکﻲ او ودې واﻳﻲ چ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ۍ زﻣﻮږ د ژوﻧد‬ ‫کﻮم ﻣﻮضﻮعات راچاپ‪5‬روي‪ ،‬بﻴا دې پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ کﻮر ک‪ ،3‬ﻟﻪ خﻠکﻮ‪( ،‬پﻪ ت‪5‬ره بﻴا د کﻮر ﻟﻪ *‪%‬ﻮ او ﻧجﻮﻧﻮ 'خﻪ)‬ ‫ﻳا ﻟﻪ خپﻞ شاوخﻮا خﻠکﻮ 'خﻪ ﻟس ﻟس ﻟﻨ‪6‬ۍ چ‪ 3‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬ﻧﻪ وي راغﻠﻲ‪ ،‬پﻪ خپﻠﻮ‬ ‫کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او بﻠﻪ ورځ دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي او خبرې دې پرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪٩٨‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫افضل خان او تارﻳخ مرصع‬

‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ډ‪4‬ر ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ ﻟﻴکﻮال ت‪5‬ر شﻮي چ‪ 3‬پﻪ خپﻞ وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د ﻗدر وړ أثار‬ ‫ﻟﻴکﻠﻲ او پ‪+‬تﻮ ادب ﻳ‪ 3‬پخپﻠﻮ ﻟﻴکﻨﻮ ب‪6‬اى ک‪7‬ى دى‪.‬‬ ‫ﻟﻪ رو*اﻧﻴاﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﻰ‪ ،‬بﻴا تر خﻮشحال کﻮرﻧ‪ 9‬پﻮرې او ﻟﻪ دوى راوروستﻪ د پ‪+‬تﻮ ادب ‪$‬ﻼﻧده‬ ‫او غﻨﻲ دوره ده چ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ادب پرې *کﻠﻰ دى‪.‬‬ ‫د خ"کﻮ پﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬ډ‪4‬ر شاعران او ﻟﻴکﻮال ت‪5‬ر شﻮي چ‪ 3‬ﻣﻮږ تﻪ ﻳ‪ 3‬د شعروﻧﻮ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ‬ ‫او ﻧﻮر کتابﻮﻧﻪ پات‪ 3‬دي‪ .‬ددغ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ ﻟﻴکﻮال افضﻞ خان خ"ک دى چ‪ 3‬پخپﻠﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫ﻫﻢ پ‪+‬تﻮ ادب تﻪ د پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬وړ خدﻣتﻮﻧﻪ ک‪7‬ي دي او ﻧﻮر ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ دغﻪ خدﻣت تﻪ ﻫ(ﻮﻟﻲ دي‪.‬‬ ‫پﻪ دې درس ک‪ 3‬بﻪ تاسﻮ د افضﻞ خان خ"ک پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻮﻟئ چ‪ 3‬د ده ﻟﻪ ژوﻧد‬ ‫او کتابﻮﻧﻮ سره آشﻨا شئ‪.‬‬ ‫_ د تارﻳخ ﻣرصع پﻪ اړه ﻣﻮ دﻣخﻪ 'ﻪ ﻣعﻠﻮﻣات درﻟﻮدل؟‬ ‫_ د افضﻞ خان ﻧﻮم ﻣﻮ دﻣخﻪ اور‪4‬دﻟﻰ و‪ ،‬کﻪ ﻣﻮ اور‪4‬دﻟﻰ وي پﻪ اړه ﻳ‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪٩٩‬‬

‫تارﻳخ ﻣرصع پﻪ پ‪+‬تﻨﻮ تارﻳخﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻣﻬﻢ او ارز*تﻤﻦ کتاب دى چ‪ 3‬افضﻞ خان‬ ‫خ"ک ﻟﻴکﻠﻰ دى‪ .‬تارﻳخ ﻣرصع پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ تارﻳخ دى چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ‬ ‫پﻪ اړه ډ‪4‬ر ﻣعﻠﻮﻣات ﻟري‪ .‬افضﻞ خان خ"ک پﻪ ‪١٠٧٥‬ﻫـ‪ .‬ک‪ 3‬پﻴدا شﻮى او تر ‪ ١١٦١‬ﻳا‬ ‫‪ ١١٦٤‬پﻮرې ﻳ‪ 3‬ژوﻧد ا!کﻞ شﻮى دى‪.‬‬ ‫افضﻞ خان خ"ک د اشرف خان ﻫجري زوى او د خﻮشحال خان خ"ک ﻟﻤسﻰ دى‪ .‬ﻟﻪ‬ ‫کﻮچﻨﻴﻮاﻟﻲ 'خﻪ ﻫﻮ*ﻴار او بﻴدار و‪ .‬خﻮشحال خان ﻫﻢ پخپﻠﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬ده تﻪ زﻳاتﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ‬ ‫کﻮﻟﻪ او زﻳاتﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻳ‪ 3‬ورتﻪ ﻟرﻟﻪ‪ .‬دى ﻫﻢ ﻟﻪ خپﻞ ﻧﻴکﻪ سره پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ سﻔروﻧﻮ او کﻠﻪ کﻠﻪ د‬ ‫*کار کﻮﻟﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻣﻠگرى و‪ .‬خﻮشحال خان پﻪ خپﻞ ژوﻧد ک‪ 3‬د ﻗﻮم ﻣشري د ده پﻼر‬ ‫اشرف خان ﻫجري تﻪ وسپارﻟﻪ‪ ،‬خﻮ اشرف خان د خپﻞ ورور بﻬرام پﻪ اختﻼف ک‪ 3‬د ﻣغﻠﻮ‬ ‫د حکﻮﻣت پﻪ ﻻس ک‪ 3‬وﻟﻮ‪4‬د او ﻫﻨد تﻪ زﻧداﻧﻲ وﻟ‪85‬ل شﻮ چ‪ 3‬ﻟﻪ 'ﻮارﻟس کاﻟﻪ زﻧدان 'خﻪ‬ ‫وروستﻪ پﻪ ﻫﻨد ک‪ 3‬ﻣ‪ 7‬شﻮ‪.‬‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬اشرف خان ﻫجري د بﻬرام خان پﻪ ﻟﻤسﻪ د اورﻧگ زﻳب حکﻮﻣت بﻨدي ک‪ ،7‬ﻧﻮ‬ ‫بﻬرام خان د ﻗﻮم د ﻣشرتابﻪ واک پخپﻞ ﻻس ک‪ 3‬واخﻴست او د خﻮشحال خان ﻟﻪ خﻮا ﻫﻢ‬ ‫ﻣشري افضﻞ خان تﻪ وسپارﻟﻪ شﻮه‪.‬‬ ‫د بﻬرام خان تر ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬وروستﻪ افضﻞ خان پﻪ ﻣستﻘﻠﻪ تﻮگﻪ د خپﻞ ﻗﻮم سردار شﻮ‪ .‬وﻳﻞ‬ ‫ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻳﻮ شپ‪5‬تﻪ کاﻟﻪ ﻳ‪ 3‬د خپﻞ ﻗﻮم ﻣشري وک‪7‬ه‪.‬‬ ‫افضﻞ خان د ﻗﻮم د ﻣشرۍ تر 'ﻨگﻪ پ‪+‬تﻮ ادب تﻪ ﻫﻢ ډ‪4‬ر خدﻣتﻮﻧﻪ وک‪7‬ل‪* .‬ﻪ شاعر و‬ ‫او پﻪ تارﻳخ ﻟﻴکﻠﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟﻮى ﻻس درﻟﻮد‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻳﻮ *ﻪ ژباړوﻧکﻰ و‪ .‬د شعروﻧﻮ دﻳﻮان‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ دى راپات‪.3‬‬ ‫د افضﻞ خان خ"ک ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ آثارو 'خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ (تارﻳخ ﻣرصع) دى چ‪ 3‬ﻗﻠﻤﻲ ﻧسخ‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬پﻪ (بر!ش) ﻣﻮزﻳﻢ‪ ،‬ﻫﻨد‪ ،‬بﻨگال او ﻻﻫﻮر ک‪ 3‬شتﻪ‪.‬‬ ‫د تارﻳخ ﻣرصع پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ برخﻪ ک‪ 3‬د ﻣﻠک طاﻟﻮت او خاﻟد بﻦ وﻟﻴد بﻴان راغﻠﻰ دى‪.‬‬ ‫ورپس‪ 3‬اووه دفتروﻧﻪ پﻪ دې ډول دي‪:‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى دفتر د ﻟﻮدي پاچاﻫاﻧﻮ حاﻻت بﻴاﻧﻮي‪ .‬دوﻳﻢ دفتر د سﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ باره ک‪ 3‬دى‪ .‬درﻳﻢ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫دفتر د ﻟﻮﻳﻮ پ‪+‬تﻨﻮ اﻣﻴراﻧﻮ حاﻻت بﻴاﻧﻮي‪' .‬ﻠﻮرم دفتر د کابﻞ د صﻮب‪ 3‬پ‪' 3+5‬رگﻨدوي‪.‬‬ ‫پﻪ پﻨ‪%‬ﻢ دفتر ک‪ 3‬د س‪7‬بﻨﻲ او ﻧﻮرو پ‪+‬تﻨﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ بﻴان راغﻠﻰ دى‪ .‬شپ‪8‬م دفتر د خ"کﻮ د‬ ‫ﻗبﻴﻠ‪ 3‬حاﻻت او جگ‪7‬ې بﻴاﻧﻮي‪ .‬پﻪ اووم دفتر ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ بزرگاﻧﻮ حاﻻت او د ژوﻧد پ‪3+5‬‬ ‫راغﻠﻲ دي‪ .‬د کتاب پﻪ وروست‪ 9‬برخﻪ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻲ ﻗباﻳﻠﻮ ﻧسب ﻧاﻣﻪ راوړل شﻮې ده‪.‬‬ ‫افضﻞ خان خ"ک د دې تارﻳخ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک‪ 3‬د خﻮاجﻪ ﻧعﻤت اهلل ﻫروي د (ﻣخزن‬ ‫افغاﻧﻲ)‪ ،‬د اخﻮﻧد دروﻳزه ﻟﻪ (ﻣخزن اﻻسﻼم) او (تذکرة اﻻبرار) او د خﻮشحال خان ﻟﻪ‬ ‫(بﻴاض) 'خﻪ گ"ﻪ اخﻴست‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫پﻪ دې کتاب ک‪ 3‬تر ‪١١٣٦‬ﻫـ‪.‬ق‪ .‬پﻮرې واﻗعات راغﻠﻲ دي‪ ،‬خﻮ دا ﻧﻪ ده ﻣعﻠﻮﻣﻪ چ‪3‬‬ ‫د کتاب ﻟﻴکﻞ ﻳ‪' 3‬ﻪ وخت پﻴﻞ ک‪7‬ي او پﻪ کﻮﻣﻪ ﻧ‪"5‬ﻪ پاى تﻪ رس‪5‬دﻟﻰ دى‪ .‬تارﻳخ ﻣرصع پﻪ‬ ‫اصﻞ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ تارﻳخ دى‪ ،‬خﻮ پﻪ ضﻤﻨﻲ تﻮگﻪ د ﻫﻨدوستان د تارﻳخ پ‪ 3+5‬ﻫﻢ پک‪ 3‬راغﻠﻲ‬ ‫دي‪.‬‬ ‫د تارﻳخ ﻣرصع ﻧثر روان او ساده دى‪ .‬جﻤﻠ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ې ﻟﻨ‪6‬ې او د پ‪+‬تﻮ سﻮچﻪ کﻠﻤات‬ ‫استعﻤاﻟﻮي‪$ .‬اى‪$ ،‬اى پ‪+‬تﻮ ﻣتﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ راوړي‪.‬‬ ‫ﻣشکﻞ او ﻧا آشﻨا ﻟغتﻮﻧﻪ ﻧﻪ کاروي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬ترکﻴبﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬فارسﻲ ژب‪ 3‬تﻪ ﻧژدې دي‪ .‬تارﻳخ‬ ‫ﻣرصع د دوست ﻣحﻤد کاﻣﻞ ﻣﻮﻣﻨد پﻪ ﻣﻘابﻠﻪ او سرﻳزه پﻪ ‪١٩٧٤‬م‪ .‬کال ک‪ 3‬خپﻮر شﻮ‪ .‬د‬ ‫کتاب د ﻣخﻮﻧﻮ شﻤ‪5‬ر (‪ )١٤٩٤‬تﻪ رس‪85‬ي‪.‬‬ ‫د تارﻳخ ﻣرصع د ﻧثر ﻧﻤﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫((ﻣﻴرزا بﻠﻪ چاره ب‪ 3‬ﻟﻪ صﻠح‪ 3‬وﻧﻪ ﻟﻴدﻟﻪ‪ ،‬س‪7‬ي ﻳ‪ 3‬تر ﻣﻴان ک‪7‬ل‪ .‬راوﻳ‪ 3‬بﻠﻞ‪ ،‬ورتﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫ووﻳﻞ چ‪ 3‬د ﻣا کﻮر ﻫﻢ ستاسﻮ خپﻞ دى‪ .‬پ‪+‬تاﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ عﻘﻞ ک‪ 3‬سازوار دي ‪$‬کﻪ ډ‪4‬ر‬ ‫ﻧﻔساﻧﻲ دي‪ .‬پﻪ ﻟ‪ 8‬سﻮد ﻣﻘصﻮد ډ‪4‬ر بﻬبﻮد تر شا کﻮي‪ .‬ورځ پﻪ ورځ بﻪ ﻣشراﻧﻮ د اوﻟس ﻣﻴرزا‬ ‫تﻪ اﻣد و رفت کاوه‪.‬‬ ‫ﻳﻮه ورځ اتﻪ سﻮه کسﻪ راغﻠﻞ‪ .‬ﻫﻤگﻲ ب‪ 3‬وسﻠ‪ .3‬ﻳﻮ ﻣحﻤﻮد د ﻣحﻤد چغرزي زوى ﻳﻮ‬ ‫چ‪7‬وک‪ 9‬پﻪ خپﻠﻪ ب‪6‬ه وړې وه‪ .‬چ‪ 3‬ورﻧﻨﻮتﻞ‪ ،‬د ﻣﻴرزا بدﻧﻴتﻲ ﻳ‪ 3‬وﻟﻴدﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ دې ﻧﻮرو تﻪ ووې چ‪ 3‬کﻪ واﻳئ زه بﻪ ﻣرزا ﻣ‪ 7‬ک‪7‬م‪ .‬ﻫغﻮ ﻧﻮرو ﻣﻨع ک‪ 7‬چ‪ 3‬حﻖ د ﻧﻤک‬

‫‪١٠١‬‬

‫ساتﻠﻰ بﻮﻳﻪ‪ .‬ﻣﻮږه سره بد ﻧﻪ کا‪ .‬دا چﻮغﻠﻲ جﻨکا گﻴگﻴا‪1‬ﻲ ک‪7‬ې وه چ‪ 3‬دا ﻫﻮﻣره ډ‪4‬ر بﻪ ﻳﻮ‬ ‫‪$‬ﻠ‪ 3‬بﻴا ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ او ﻟﻪ دوی ﻧﻪ پﻪ ﻧﻴک‪ 9‬خﻼص ﻧﻪ ش‪ .3‬دا وخت غﻨﻴﻤت وگ‪2‬ﻪ او واړه ﻗتﻞ‬ ‫کا‪.‬‬ ‫واړه ﻳ‪ 3‬وت‪7‬ل‪ ،‬ﻳﻮ‪ ،‬ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬وواژه‪ .‬پﻪ ﻫغﻪ وخت ﻳﻮ ﻟﻮى ﻣﻠک د ﻣﻴرزا پﻪ خدﻣت عرض‬ ‫وک‪7‬و چ‪ 3‬دوه اﻟتﻤاس ارزو ﻟرم کﻪ ﻗبﻮل شﻲ‪ .‬ﻣﻴرزا ووې چ‪ 3‬ﻗبﻮل دي‪.‬‬ ‫اول ﻳ‪ 3‬دا ووې چ‪ 3‬وراره زﻣا ﻣﻠک احﻤد ﻟﻪ ﻗﻴده خﻼص شﻲ‪ .‬بادشاه ﻳ‪ 3‬خﻮن ﻣعاف‬ ‫کﻪ‪ ،‬بﻞ دې د اوﻟس اطﻔال بﻨد ﻧﻪ شﻲ‪ .‬بﻠکﻪ پر‪84‬دئ ﻫر ﻟﻮر تﻪ چ‪ 3‬دروﻣﻲ‪ .‬ﻣﻴرزا ﻗبﻮل ک‪.7‬‬ ‫ﻣﻴرزا ورتﻪ ووې چ‪ 3‬زﻣا گﻤان وو چ‪ 3‬تﻪ بﻪ خپﻞ سر غﻮاړې ﻳا بﻪ دوه کسﻪ ‪$‬ﻮاﻧان غﻮاړې‪.‬‬ ‫ده ورتﻪ ووې چ‪ 3‬تر دې واړو زه *ﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ‪ .‬کﻪ دوﻣره عزﻳزان ﻣ‪ 3‬ﻣري زه بﻪ خپﻞ ‪$‬ان پﻪ 'ﻪ‬ ‫خﻼصﻮم‪)).‬‬ ‫د افضﻞ خان بﻞ کتاب عﻠﻢ خاﻧﻪ داﻧش دى چ‪ 3‬د فارسﻲ د کﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ پ‪+‬تﻮ ژباړه ده‪.‬‬ ‫د ﻟرغﻮﻧﻲ ﻫﻨد د غﻪ کتاب (پﻨج تﻨترا) پﻪ (‪٢٠٠‬ق‪.‬م‪ ).‬ک‪ 3‬حکﻴﻢ بﻴدﻳاﻳﻲ پﻪ سﻨسکرت ک‪3‬‬ ‫ﻟﻴکﻠﻰ و‪ .‬دغﻪ کتاب بﻴا وروستﻪ پﻪ پﻬﻠﻮي‪ ،‬عربﻲ‪ ،‬ﻳﻮﻧاﻧﻲ‪ ،‬فارسﻲ ژبﻮ وژباړل شﻮ‪ .‬د اکبر‬ ‫پاچا پﻪ وخت ک‪ 3‬د ﻫغﻪ ﻳﻮ درباري عاﻟﻢ او ﻟﻴکﻮال ابﻮ اﻟﻔضﻞ دا کﻴس‪ 3‬پﻪ فارسﻲ ژبﻪ د‬ ‫(عﻴار داﻧش) پﻪ ﻧﻮم ترجﻤﻪ ک‪7‬ې وې‪ ،‬چ‪ 3‬افضﻞ خان ﻟﻪ ﻫﻤدې کتاب 'خﻪ د (عﻠﻢ خاﻧ‪ᄁ‬‬ ‫داﻧش) پﻪ ﻧﻮم پ‪+‬تﻮ تﻪ وژباړه‪.‬‬ ‫افضﻞ خان د دې کتاب د ژباړﻟﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ واﻳﻲ‪(( :‬وپﻮﻫ‪85‬ه چ‪ 3‬کتاب د کﻠﻴﻠﻪ او دﻣﻨﻪ‬ ‫جﻤع ک‪7‬ى د ﻫﻨدوستان داﻧشﻮراﻧﻮ دى‪ .‬ﻫﻤ‪5‬شﻪ بﻪ داﻧاﻳان او عاﻟﻤان د ﻳﻮﻧان د فارس پﻪ دا‬ ‫فکر وو چ‪ 3‬ﻳﻮ کتاب د ﻣﻠﻮکاﻧﻮ د پاره دستﻮر اﻟعﻤﻞ ساز ک‪7‬و‪ .‬اﻣا دا ﻟﻪ چا وﻧﻪ شﻮه‪ .‬ﻣگر د‬ ‫ﻫﻨدوستان پﻪ حکﻴﻤاﻧﻮ ساز شﻮ‪ ،‬ﻟﻮى ﻟﻮى خبرې ﻳ‪ 3‬د ب‪ 3‬زباﻧﻮ جﻤع ک‪7‬ې‪ .‬فاﻳدې ﻳ‪ 3‬پک‪3‬‬ ‫ﻣﻼحظﻪ ک‪7‬ې‪ ،‬حکﻤت د پﻨد خبرې د حکﻴﻤاﻧﻮ چ‪ 3‬دارو د رﻧ‪ #‬د ﻧاداﻧاﻧﻮ او غذا و ﻗﻮت د‬ ‫داﻧاﻳاﻧﻮ دى‪ .‬پﻪ طرﻳﻖ د ﻫزل ﻣطاﻳب‪ 3‬دواړه چ‪ 3‬داﻧاﻳان ﻳ‪ 3‬د حکﻤت ﻧﻪ پﻨد واخﻠﻲ او ﻧاداﻧان‬ ‫ﻳ‪ 3‬رغبت ﻗص‪ 3‬او افساﻧ‪ 3‬تﻪ وک‪7‬ي‪ .‬پﻪ رغبت پﻪ ﻣحبت ﻳ‪ 3‬ﻳاد ک‪7‬ي او خﻮرد ساﻻن چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫ﻣﻘام د تحصﻴﻞ د عﻠﻢ ک‪ 3‬دي پﻪ گﻮﻣان د عﻠﻢ و پﻨد ﻳادول پﻪ دوى گران ﻧﻪ دي چ‪ 3‬پﻪ عﻘﻞ‬

‫‪١٠٢‬‬

‫تجربﻪ ورسﻲ‪ .‬ﻫغﻪ چ‪ 3‬دوى ﻳاد ک‪7‬ي دي ﻟﻪ ﻫغﻮ افساﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔع واخﻠﻲ او د عﻘﻞ پﻪ خزاﻧﻪ‬ ‫داﻧشﻤﻨد شﻲ‪.‬‬ ‫ﻣثال د دې خبرې داس‪ 3‬دى ﻟکﻪ 'ﻮک پﻪ ﻫﻠکﻮاﻟ‪ 9‬کﻢ عﻘﻞ وي او پﻪ ﻣرتبﻪ د عﻘﻞ‬ ‫ورسﻲ‪ ،‬پﻪ خزاﻧﻪ پ‪ )5‬شﻲ چ‪ 3‬پﻼر د ده د پاره ساتﻠﻰ وي‪ .‬پﻪ ﻫغﻪ تﻮاﻧگر شﻲ او باﻗﻲ عﻤر‬ ‫ﻟﻪ ترده فارغ شﻲ‪)).‬‬ ‫افضﻞ خان خ"ک سرب‪5‬ره پر دې چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻣﻮرخ‪ ،‬ژباړوﻧکﻰ‪ ،‬ﻟﻴکﻮال او شاعر و‪ ،‬د خپﻠ‪3‬‬ ‫ژب‪ 3‬سره ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ره ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده او د ﻫﻤدغ‪ 3‬ﻣﻴﻨ‪ 3‬پر بﻨس＀ ﻳ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬او ادب تﻪ ډ‪4‬ر‬ ‫خدﻣتﻮﻧﻪ وک‪7‬ل‪.‬‬ ‫د ده پر غﻮ*تﻨﻪ ﻟﻪ عربﻲ او فارسﻲ 'خﻪ پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬تﻪ ډ‪4‬ر کتابﻮﻧﻪ وژباړل شﻮل‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د‬ ‫گﻮﻫر خان خ"ک (ﻗﻠب اﻟسﻴر) د ﻣحﻤد ﻣظﻔر تارﻳخ اعثﻢ کﻮفﻲ او د عبداﻟحﻠﻴﻢ اختﻴارات‬ ‫بدﻳع‪ .3‬د فرﻫﻨگﻲ زﻳرﻣﻮ د غﻨﻲ کﻮﻟﻮ او خﻮﻧدي کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ کاتباﻧﻮ تﻪ دﻧده وسپارﻟﻪ‬ ‫چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ آثارو 'خﻪ 'ﻮ ﻧﻘﻠﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻲ‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ د خپﻞ ﻧﻴکﻪ خﻮشحال خان خ"ک‬ ‫خﻮاره واره آثار ﻳ‪ 3‬را!ﻮل او ترتﻴب ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫د خﻮشحال خان د کﻠﻴاتﻮ او ﻧﻮرو آثارو ﻳ‪' 3‬ﻮ‪' ،‬ﻮ ﻧسخ‪ 3‬ترتﻴب ک‪7‬ې‪ ،‬افضﻞ خان‬ ‫پخپﻠﻪ ﻫﻢ کتابﻮﻧﻪ ژباړل او ﻧﻮر ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ﻫ(ﻮل چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬د ب‪6‬اﻳتﻮب پﻪ کار ک‪ 3‬وﻧ‪6‬ه‬ ‫واخﻠﻲ‪.‬‬ ‫د افضﻞ خان خ"ک ﻧثر د خﻮشحال خان خ"ک او عبداﻟﻘادر خان خ"ک ﻟﻪ ﻧثر 'خﻪ‬ ‫وروستﻪ د خپﻞ وخت ﻳﻮ *ﻪ او غﻮره ﻧثر گ‪2‬ﻞ شﻮى دى‪ .‬د تارﻳخ ﻣرصع ﻧثر تارﻳخﻲ ﻧثر دى‬ ‫او د عﻠﻢ خاﻧﻪ داﻧش ﻧثر ﻗصﻪ ﻳﻲ ﻧثر دى‪ .‬ﻟکﻪ 'رﻧگﻪ چ‪ 3‬ﻣخک‪ 3‬ﻳادوﻧﻪ وشﻮه د افضﻞ‬ ‫خان خ"ک د ﻧثر جﻤﻠ‪ 3‬او ترکﻴبﻮﻧﻪ آسان او روان دي‪ .‬وړې او ﻟﻨ‪6‬ې جﻤﻠ‪ 3‬کاروي چ‪3‬‬ ‫ﻣطﻠب ترﻳﻨﻪ پﻪ آساﻧ‪ 9‬اخﻴستﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬خﻮ دغﻪ ﻧثر د ﻫﻨدي او فارسﻲ ‪$‬اﻧگ‪7‬ي اصطﻼحات‬ ‫او کﻠﻤات ډ‪4‬ر ﻟري‪.‬‬ ‫د ﻧثر ادبﻲ *کﻼ ﻳ‪ 3‬کﻤﻪ ده او ادبﻲ ارز*ت ﻳ‪ 3‬ﻟ‪ 8‬دى‪ .‬ﻳﻮازې د پ‪+‬تﻮ پﻪ تارﻳخﻲ ﻧثروﻧﻮ‬

‫‪١٠٣‬‬

‫ک‪ 3‬د پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬او ﻣطاﻟع‪ 3‬وړ ﻧثر دى ‪$‬کﻪ چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ ﻣﻮجﻮد تارﻳخ دى‪ .‬د تارﻳخ‬ ‫ﻣرصع پﻪ ﻧثر ﻟﻴکﻨﻪ ک‪ 3‬افضﻞ خان د خﻮشحال خان خ"ک د ﻧثر ﻟﻴکﻨ‪ 3‬د سبک پﻴروي‬ ‫ک‪7‬ې ده‪.‬‬ ‫د خﻮشحال خان بﻴاض ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ک＀ ﻣ＀ پﻪ تارﻳخ ﻣرصع ک‪ 3‬را اخﻴستﻰ دى‪.‬‬ ‫افضﻞ خان خ"ک شعروﻧﻪ ﻫﻢ وﻳﻞ‪ ،‬خﻮ د شعروﻧﻮ د دﻳﻮان 'رک ﻳ‪ 3‬تراوسﻪ ﻧﻪ دى‬ ‫ﻟگ‪5‬دﻟﻰ‪ .‬د افضﻞ خان د شعروﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ پﻪ تارﻳخ ﻣرصع ک‪ 3‬او بﻠﻪ پﻪ عﻠﻢ خاﻧﻪ داﻧش ک‪3‬‬ ‫راغﻠ‪ 3‬ده‪:‬‬ ‫کاروبــار ﻣــﻮ ﻫﻤگــﻲ راتــﻪ عﻴــان دى‬ ‫و عﻴــان تــﻪ 'ــﻪ حاجــت د بــﻞ بﻴــان دى‬ ‫ســﻴﻼبﻮﻧﻪ د خــﻼف شــﻮل و بﻠــﻪ جﻤــع‬ ‫بﻴــا ﻟﻨــ‪6‬ى د آباســﻴﻨد غﻮﻧــدې روان دى‬ ‫آئﻴﻨــﻪ چــ‪ 3‬ﻟــﻪ زﻧــگاره ﻣصﻔــﻲ وي‬ ‫کــﻪ زﻧگــﻲ ﻣــخ پــﻪ کافــﻮرو ﻧﻤاﻳــان دى‬ ‫(ﻟﻪ تارﻳخ ﻣرصع 'خﻪ)‬ ‫صــﻮرت ﻣــ‪ 3‬ﻫــر 'ــﻮ کــﻪ ډ‪4‬ــر زبــﻮن دى‬ ‫کــﻪ ﻣــ‪ 3‬د ‪$‬ﻤکــ‪ 3‬د ﻻﻧــدې ﻳــﻮن دى‬ ‫زه بــﻪ پــﻪ ﻟــﻮري د اشــﻨا خﻮ‪$‬ــﻢ‬ ‫کــﻪ ﻳــﻮن ﻣــ‪ 3‬ﻫــر 'ــﻮ پــﻪ شــﻮاخﻮن دى‬ ‫(ﻟﻪ عﻴار داﻧش 'خﻪ)‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫افضﻞ خان خ"ک د خ"کﻮ د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻳﻮ رو*اﻧﻪ ستﻮرى و‪ .‬د اشرف خان ﻫجري زوى‬ ‫او د خﻮشحال خان خ"ک ﻟﻤسﻰ دى‪ .‬پﻪ ‪١٠٧٥‬ﻫـ ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ او تر ‪ ١١٦١‬ﻳا ‪١١٦٤‬ﻫـ‬ ‫پﻮرې ژوﻧدى و‪ .‬دى ﻟﻪ خپﻞ پﻼر 'خﻪ وروستﻪ د ﻗﻮم ﻣشر او سردار و‪.‬‬

‫‪١٠٤‬‬

‫ﻣشﻬﻮر آثار ﻳ‪( 3‬تارﻳخ ﻣرصع) او (عﻠﻢ خاﻧﻪ داﻧش) دي‪ .‬تارﻳخ ﻣرصع د پ‪+‬تﻨﻮ ﻳﻮ‬ ‫ﻟﻮى او جاﻣع تارﻳخ دى چ‪ 3‬د ﻟﻮدﻳاﻧﻮ‪ ،‬سﻮرﻳاﻧﻮ‪ ،‬خ"کﻮ‪ ،‬پ‪+‬تﻨﻮ اﻣﻴراﻧﻮ او پ‪+‬تﻨﻮ بزرگاﻧﻮ‬ ‫احﻮال پک‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪ .‬د ﻫﻨدوستان د ﻣغﻠﻴﻪ حکﻤراﻧ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬احﻮال او پ‪ 3+5‬پک‪3‬‬ ‫ﻫﻢ راغﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫پﻪ تارﻳخ ﻣرصع ک‪ 3‬تر ‪١١٣٦‬ﻫـ‪ .‬پﻮرې حاﻻت او پ‪ 3+5‬راغﻠﻲ دي‪ .‬د افضﻞ‬ ‫خان خ"ک بﻞ کتاب عﻠﻢ خاﻧﻪ داﻧش د فارسﻲ (عﻴار داﻧش) پ‪+‬تﻮ ترجﻤﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫‪١١٢٨‬ﻫـ‪ .‬ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬کار تﻤام شﻮى دى‪.‬‬ ‫د افضﻞ خان د شعر دوې ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬تر ﻣﻮږه رارس‪5‬دﻟﻲ او ﻧﻮر شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻻس تﻪ ﻧﻪ دي‬ ‫راغﻠﻲ‪ .‬د افضﻞ خان خ"ک پﻪ غﻮ*تﻨﻪ ډ‪4‬ر کتابﻮﻧﻪ ﻟﻪ عربﻲ او فارسﻲ 'خﻪ ژباړل شﻮي‬ ‫دي‪ .‬د خپﻞ ﻧﻴکﻪ آثار ﻳ‪ 3‬را!ﻮل او ترتﻴب ک‪7‬ي دي‪ .‬د خﻮشحال کﻠﻴات او ﻧﻮر آثار ﻳ‪3‬‬ ‫د کاتباﻧﻮ پﻪ واسطﻪ پﻪ 'ﻮ 'ﻮ ﻧسخﻮ ک‪ 3‬ترتﻴب ک‪7‬ي دي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ او ادب ک‪ 3‬د دغﻪ‬ ‫ﻣؤرخ‪ ،‬ژباړوﻧکﻲ‪ ،‬ﻟﻴکﻮال او شاعر کاروﻧﻪ د ستاﻳﻨ‪ 3‬وړ دي‪.‬‬ ‫'رگﻨدوﻧﻪ‬ ‫ﻣﻴرزا اﻟغ بﻴگ د تﻴﻤﻮر ﻟﻪ کﻮرﻧ‪' 9‬خﻪ د کابﻞ واﻟﻲ و‪٨٥٦( .‬ﻫـ‪).‬‬ ‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زه کﻮوﻧکﻲ دې ﻳﻮ ‪$‬ﻞ ﻣتﻦ ﻟﻪ ‪$‬ان سره وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ‬ ‫وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫افضﻞ خان ﻟﻪ کﻮﻣ‪ 3‬کﻮرﻧ‪' 9‬خﻪ و پﻼر او ﻧﻴکﻪ ﻳ‪' 3‬ﻮک وو؟‬ ‫افضﻞ خان د کﻮﻣﻮ آثارو خاوﻧد دى ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ؟‬ ‫د افضﻞ خان پﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬کﻮم شاعران پ‪5‬ژﻧئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ؟‬

‫‪١٠٥‬‬

‫د افضﻞ خان ﻟﻪ پﻼر سره 'ﻮک ﻣخاﻟف و او 'ﻪ ﻳ‪ 3‬ورسره وک‪7‬ل؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د تارﻳخ ﻣرصع د ﻧثر ﻧﻤﻮﻧﻪ پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬پﻪ ﻟﻮړ غ‪8‬‬ ‫وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې د ﻣتﻦ ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪ 3‬وړاﻧدې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د افضﻞ خان ﻣﻬﻢ ادبﻲ خدﻣتﻮﻧﻪ پﻪ ﻳﻮه پراگراف ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او بﻴا‬ ‫دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫تارﻳخ ﻣرصع ﻟﻪ 'ﻪ شﻲ 'خﻪ بحث کﻮي؟‬ ‫افضﻞ خان د تارﻳخ ﻣرصع پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ کﻮﻣﻮ کتابﻮﻧﻮ 'خﻪ گ"ﻪ اخﻴست‪ 3‬وه؟‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ‪$‬ﻮاب وواﻳﻲ چ‪ 3‬د افضﻞ خان پﻪ غﻮ*تﻨﻪ کﻮم کتابﻮﻧﻪ ترجﻤﻪ‬ ‫شﻮي دي؟‬ ‫‪ _٦‬د عﻠﻢ خاﻧﻪ داﻧش ﻟﻪ ترجﻤ‪' 3‬خﻪ د افضﻞ خان ﻣﻘصد 'ﻪ و؟‬ ‫‪ _٧‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د افضﻞ خان خ"ک د شعروﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ﻟﻮړ غ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ‬ ‫او ﻣﻔﻬﻮم دې پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ي؟‬

‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫر ﻳﻮ پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ د خ"کﻮ د کﻮرﻧ‪ 9‬پﻪ ﻳﻮ تﻦ شاعر 'ﻮ کر*‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٠٦‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫پ‪+‬تﻮ لن‪6‬ه کﻴسﻪ‬

‫د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ راتگ سره د شعر تر 'ﻨگﻪ د پ‪+‬تﻮ ﻧثر ﻟﻤﻦ ﻫﻢ پراخﻪ شﻮه‪ ،‬ﻟﻪ پ‪5‬چﻠتﻴا‬ ‫او تکﻠف 'خﻪ ووت او د رواﻧ‪ ،9‬ساده گ‪ 9‬او عام فﻬﻤ‪ 9‬ﻻره ﻳ‪ 3‬غﻮره ک‪7‬ه‪ .‬ﻟﻪ زړو شکﻠﻮﻧﻮ‬ ‫سرب‪5‬ره ﻳ‪ 3‬ﻧﻮي شکﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ پخپﻠﻪ غ‪85‬ه ک‪ 3‬وﻣﻨﻞ‪ .‬پﻪ دې ﻣعﻨا چ‪ 3‬ﻧﻮي صﻨﻔﻮﻧﻪ او ډوﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫خپﻞ ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫ﻟکﻪ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ‪ ،‬ﻧاول‪ ،‬ډراﻣﻪ‪ ،‬سﻔرﻧاﻣﻪ‪ ،‬تکﻞ او ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬رواج شﻮل‪ ،‬وده‬ ‫ﻳ‪ 3‬وک‪7‬ه او پراختﻴا ﻳ‪ 3‬وﻣﻮﻧدﻟﻪ‪ .‬ددغﻮ ﻧﻮﻳﻮ ادبﻲ ژاﻧروﻧﻮ ﻫر ﻳﻮ ﻳ‪$ 3‬اﻧتﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ى جﻮړ*ت او‬ ‫چﻮکاټ ﻟري چ‪ 3‬د خپﻠﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوو ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ جﻼ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬پﻪ تارﻳخچﻪ باﻧدې ﻟﻨ‪6‬ې خبرې ﻟرو او د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬د‬ ‫جﻮړ*ت او تﻮکﻮ پﻪ اړه بﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬ﻟﻨ‪ 6‬ﻣعﻠﻮﻣات وﻟرو چ‪ 3‬تاس‪ 3‬تﻪ ب‪ 3‬گ"‪ 3‬ﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫_ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫_ پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬کﻮم ﻟﻴکﻮال پ‪5‬ژﻧئ چ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟﻴکﻠ‪ 3‬دي؟‬

‫‪١٠٧‬‬

‫ﻟﻪ کﻮﻣ‪ 3‬ور‪' 3$‬خﻪ چ‪ 3‬د اﻧسان ژوﻧد پﻴﻞ شﻮى دى‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻤاغ‪ 3‬ور‪' 3$‬خﻪ کﻴس‪3‬‬ ‫ﻫﻢ پﻴﻞ شﻮي دي‪ .‬پخپﻠﻪ اﻧسان د ژوﻧد پﻪ اوږدو ک‪ 3‬کﻴس‪ 3‬جﻮړې ک‪7‬ي دي او د ژوﻧد پﻪ زړه‬ ‫پﻮرې پ‪ 3+5‬ﻳ‪ 3‬د کﻴسﻮ پﻪ ب‪2‬ﻪ ﻳﻮ بﻞ تﻪ ﻟ‪85‬دوﻟﻲ دي‪ .‬دا کﻴس‪ 3‬پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي سر ک‪ 3‬پﻪ شﻔاﻫﻲ‬ ‫ډول وې خﻮ کﻠﻪ چ‪ 3‬خط ﻣﻨ‪%‬تﻪ راغﻰ ﻧﻮ ددغﻮ کﻴسﻮ ﻳﻮ 'ﻪ برخﻪ پﻪ ﻟﻴکﻠﻲ ب‪2‬ﻪ خﻮﻧدي‬ ‫شﻮه‪ .‬د ﻧﻨﻨ‪ 9‬ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬فکر ﻫﻢ ﻟﻪ دغﻮ فﻮﻟکﻠﻮري کﻴسﻮ 'خﻪ راز‪484‬دﻟﻰ دى‪ .‬ﻧﻨﻨ‪ 9‬ﻟﻨ‪6‬ه‬ ‫کﻴسﻪ چ‪ 3‬پﻪ اﻧگر‪4‬زي ژبﻪ ک‪ 3‬ورتﻪ شارټ س"ﻮري (‪ )Short Story‬واﻳﻲ ﻟﻮﻣ‪7‬ى پﻪ غرب‬ ‫ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮه‪.‬‬ ‫پﻪ ختﻴ‪ #‬ک‪ 3‬کﻴسﻪ ډ‪4‬ره زړه او ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬ده‪ .‬دآرﻳاﻳﻲ کﻴسﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ د (پﻨجا تﻨترا) پﻪ ﻧاﻣﻪ‬ ‫ﻟﻪ دوه زرو کﻠﻮﻧﻮ 'خﻪ زﻳات عﻤر ﻟري‪ .‬دا کتاب د ﻧ‪7‬ۍ پﻪ ډ‪4‬رو ژبﻮ ژباړل شﻮى چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ژباړه درې سﻮه کاﻟﻪ د ﻣخﻪ افضﻞ خان خ"ک ک‪7‬ې ده‪ .‬ﻟﻪ ﻟسﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ 'خﻪ‬ ‫راوروستﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬د احﻤد اخﻮﻧد ﻟﻨ‪ ،6‬ﻟﻨ‪ 6‬حکاﻳتﻮﻧﻪ ﻫﻢ شتﻪ چ‪ 3‬اوسﻨﻴﻮ ﻟﻨ‪6‬و کﻴسﻮ‬ ‫تﻪ ﻳﻮ 'ﻪ ورتﻪ واﻟﻰ ﻟري؛ خﻮ کﻮﻣﻪ ﻧﻨﻨ‪ 9‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ چ‪ 3‬پﻪ غرب ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬شارټ س"ﻮري‬ ‫بﻮﻟﻲ پﻪ ﻧﻮﻟسﻤﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮه‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ پﻪ اوسﻨ‪ 9‬ب‪2‬ﻪ اﻣرﻳکاﻳﻲ ﻟﻴکﻮال اډگاراﻟﻦ پﻮه‬ ‫پﻴﻞ ک‪7‬ه او پﻪ ‪١٨٤٢‬م‪ .‬کال ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ورتﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ي اصﻮل و!اکﻞ‪ .‬ﻳﻮ بﻞ اﻣرﻳکاﻳﻲ ﻟﻴکﻮال‬ ‫او کره کتﻮﻧکﻲ براﻧدر ﻣاتﻴﻮز پﻪ (‪١٨٨٥‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬پﻪ اﻧگﻠﻴسﻲ ژبﻪ ک‪ 3‬د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬د‬ ‫ﻧﻮم وړاﻧدﻳز وک‪ .7‬اډگاراﻟﻦ پﻮه د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬بﻨس"گر دى او د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬د پﻼر ﻟﻘب ﻳ‪3‬‬ ‫ﻫﻢ گ"ﻠﻰ دى‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬ووﻳﻞ شﻮل پﻪ اروپا ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮه او بﻴا ﻳ‪ 3‬د‬ ‫ﻧ‪7‬ۍ ادبﻴاتﻮ تﻪ ﻻره پﻴدا ک‪7‬ه‪ .‬ﻟﻪ اﻧگر‪4‬زي ادب 'خﻪ پﻪ تﻘﻠﻴد پﻪ اردو ادب ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ‬ ‫پﻴﻞ شﻮه‪.‬‬ ‫پﻪ اردو ادب ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ پﻪ (‪١٩٠٧ _ ١٩٠٤‬م‪ ).‬کﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮه او ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ‬ ‫ﻟﻴکﻮال چ‪ 3‬پﻪ دغﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ وﻟﻴکﻠﻪ پرﻳﻢ چﻨد ﻧﻮﻣ‪5‬ده‪ .‬د اردو ادب پﻪ تﻘﻠﻴد‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ﻫﻢ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ‪$‬ﻞ ﻟپاره د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻟسﻴزه ک‪ 3‬پﻴﻞ‬ ‫شﻮه‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬سﻴد راحت زاخﻴﻠﻰ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ ﻟﻴکﻮال و چ‪ 3‬پﻪ (‪١٩١٧‬م‪ ).‬کال ک‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬د (کﻮﻧ‪6‬ې ﻧجﻠ‪ )9‬پﻪ ﻧﻮم ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬پﻪ کﻮزه پ‪+‬تﻮﻧخﻮا ک‪ 3‬پﻪ راحت پس‪ 3‬بﻴا ﻧﻮرو‬ ‫ﻟﻴکﻮاﻟﻮ د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ پﻴﻞ وک‪ 7‬چ‪ 3‬د ادب دغﻪ ډول تﻪ ﻳ‪ 3‬وده او پراختﻴا ورک‪7‬ه‪.‬‬

‫‪١٠٨‬‬

‫پﻪ راحت پس‪ 3‬چ‪ 3‬کﻮم ﻟﻴکﻮاﻻن د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬پﻪ ﻣﻴدان ک‪$ 3‬ﻠ‪5‬دﻟﻲ دي‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ‬ ‫دې ډول دي‪ :‬ﻣﻴا ازاد گﻞ‪ ،‬سربﻠﻨد خان‪ ،‬سﻤﻨدر خان سﻤﻨدر‪ ،‬عبداﻟروف ﻧﻮشﻬروي‪ ،‬ﻣاس"ر‬ ‫عبداﻟکرﻳﻢ‪ ،‬ﻣﻴر ﻣﻬدي شاه ﻣﻬدي‪ ،‬ﻗﻠﻨدر ﻣﻮﻣﻨد‪ ،‬گﻞ افضﻞ خان‪ ،‬زﻳتﻮن باﻧﻮ او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ‪$‬ﻞ ﻟپاره ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻲ وﻟﻴکﻠﻪ او پﻪ‬ ‫(‪١٣١٥‬ﻫـ‪.‬ل‪ ).‬کال ﻳ‪ 3‬د (طﻠﻮع افغان) پﻪ اخبار ک‪ 3‬خپره ک‪7‬ه‪ .‬دا کﻴسﻪ (تﻮرﻳاﻟ‪ 9‬پ‪+‬تﻨﻪ)‬ ‫ﻧﻮﻣ‪5‬ده‪ .‬ﻟﻪ پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻲ 'خﻪ وروستﻪ ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر ﻧﻮرو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻠ‪ 3‬او دغﻪ ﻧﻮي ادبﻲ ژاﻧر تﻪ ﻳ‪ 3‬وده ورک‪7‬ه‪ .‬ﻫغﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ چ‪ 3‬پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬کار ک‪7‬ى‬ ‫دى ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ دې ډول دي‪ :‬ﻣﻮسﻰ شﻔﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻴرا جان سﻴال‪ ،‬گﻼب ﻧﻨگرﻫارى‪ ،‬حبﻴب‬ ‫اهلل ت‪8‬ى‪ ،‬ابراﻫﻴﻢ عطاﻳﻲ‪ ،‬ﻣحﻤد دﻳﻦ ژواک‪ ،‬اﻣﻴﻦ افغاﻧپﻮر‪ ،‬عبداﻟﻤﻨان ﻣﻠگرى‪ ،‬ﻣصطﻔﻰ‬ ‫جﻬاد او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪$ 3‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې‪:‬‬ ‫اډگار اﻟﻦ پﻮه د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬تعرﻳف داس‪ 3‬کﻮي‪ :‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ﻫغﻪ ﻧثري داستان دى چ‪3‬‬ ‫ﻟﻨ‪ 6‬وي او ﻟﻪ ﻧﻴﻢ ساعت 'خﻪ تر دوو ساعتﻮﻧﻮ پﻮرې ختﻢ شﻲ‪.‬‬ ‫خﻮ دا باﻳد پﻪ ﻳاد وﻟرو چ‪ 3‬اوس ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬ﻟﻪ دې 'خﻪ ﻫﻢ ﻟﻨ‪6‬ې شﻮي دي‪ .‬د ﻟﻨ‪6‬ې‬ ‫کﻴس‪ 3‬د راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪5‬دو عﻠت پﻪ دې ک‪ 3‬دى چ‪' 3‬ﻮﻣره بشري !ﻮﻟﻨ‪ 3‬د پرﻣختگ پ‪7‬اووﻧﻪ‬ ‫وﻫﻞ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ ﻫﻤاغﻪ اﻧدازه د اﻧساﻧاﻧﻮ ضرورتﻮﻧﻪ او ﻣصروفﻴتﻮﻧﻪ ﻫﻢ زﻳات‪5‬دل‪ .‬ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪3‬‬ ‫پروﻧﻲ اﻧسان ډ‪4‬ر وزگار وختﻮﻧﻪ درﻟﻮدل او اوږده اوږده روﻣاﻧﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻮستﻞ‪ ،‬ﻧﻮ ﻧﻨﻨﻲ اﻧسان‬ ‫د ډ‪4‬ر ﻣصروفﻴت ﻟﻪ کبﻠﻪ دا کار ﻧﻪ شﻮ کﻮﻻى‪ ،‬خﻮ د دې اړتﻴا ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ﻣحسﻮسﻮﻟﻪ چ‪ 3‬خپﻠﻪ‬ ‫ادبﻲ تﻨده ﻣاتﻪ ک‪7‬ي‪ .‬ﻫﻤدغﻪ وجﻪ وه چ‪ 3‬اوږدو کﻴسﻮ خپﻞ ‪$‬اى ﻟﻨ‪6‬و کﻴسﻮ تﻪ پر‪+4‬ﻮد او پﻪ‬ ‫داستاﻧﻲ ادب ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ خﻠکﻮ تﻪ ډ‪4‬ره پﻪ زړه پﻮرې شﻮه‪ .‬د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬ﻳﻮ ستر ارز*ت‬ ‫د ﻫغ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ون دى چ‪ 3‬د وخت د ضاﻳع ک‪5‬دو ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ﻳﻮ پﻼټ ﻳا خاکﻪ ﻟري‪ .‬پﻪ پﻼټ ک‪ 3‬د پ‪+5‬ﻮ تسﻠسﻞ راغﻠﻰ وي ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا‬ ‫پﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻨ‪ #‬او پاى پک‪ 3‬وي‪ .‬چ‪ 3‬پﻪ پاى ک‪ 3‬د غﻮ!‪ 3‬خﻼص‪5‬دﻟﻮ تﻪ رس‪85‬ي‪ .‬د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪3‬‬ ‫پﻼټ ک‪5‬داى شﻲ کﻮﻣﻴ‪6‬ي‪ ،‬تراژﻳدي‪ ،‬روﻣاﻧتﻴک او ﻳا طﻨز ډوﻟﻪ وي‪ .‬د کﻴس‪ 3‬رواﻳت بﻪ ﻳا پﻪ‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ي شخص ﻳا درﻳﻢ شخص باﻧدې وﻻړ وي‪.‬‬

‫‪١٠٩‬‬

‫د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬د جﻮړ*ت تﻮکﻲ پﻪ دې ډول دي‪ _١ :‬پ‪+5‬ﻪ‪ _٢ ،‬پﻼټ ﻳا طرحﻪ‪ _٣ ،‬د‬ ‫کﻴس‪ 3‬پﻴﻼﻣﻪ‪ _٤ ،‬کرک"روﻧﻪ‪ _٥ ،‬تﻠﻮسﻪ ﻳا ذﻫﻨﻲ ﻫ(ﻮﻧﻪ‪ _٦ ،‬ﻣکاﻟﻤ‪( 3‬خبرې اترې) او د‬ ‫ﻣﻨاظرو اﻧ‪%‬ﻮر‪ _٧ ،‬تخﻴﻞ‪ _٨ ،‬د کﻴس‪ 3‬اوج ﻳا ﻟﻮړ !کﻰ‪ _٩ ،‬د کﻴس‪ 3‬پاﻳﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻫره ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ پر ﻳﻮه پ‪+5‬ﻪ باﻧدې وﻻړه وي‪ ،‬کﻪ پ‪+5‬ﻪ ﻧﻪ وي ﻧﻮ کﻴسﻪ ﻧﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫طرحﻪ د پ‪+5‬ﻮ تسﻠسﻞ دى چ‪! 3‬ﻮﻟﻪ کﻴسﻪ پﻪ دغﻪ طرحﻪ ﻳا خاکﻪ باﻧدې در‪84‬ي‪ .‬پﻴﻼﻣﻪ ﻫﻢ پﻪ‬ ‫کﻴسﻪ ک‪ 3‬ﻣﻬﻤﻪ ده او دا پﻪ ﻟﻴکﻮال پﻮرې اړه ﻟري چ‪ 3‬کﻴسﻪ ﻟﻪ کﻮم ‪$‬اى ﻧﻪ پﻴﻠﻮي او 'ﻨگﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬پﻴﻠﻮي‪ .‬دا پﻪ ﻟﻴکﻮال پﻮرې اړه ﻟري چ‪ 3‬کﻴسﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ پﻴﻠﻮي‪ ،‬ﻟﻪ پ‪ 3+5‬او ﻳا ﻟﻪ پاﻳﻪ خﻮ‬ ‫ﻣﻬﻤﻪ داده چ‪ 3‬ﻣﻨطﻘﻲ تسﻠسﻞ او ارتباط ﻳ‪ 3‬وساتﻲ او داس‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻴﻞ ک‪7‬ي چ‪ 3‬ﻟﻮستﻮﻧکﻲ‬ ‫جذب ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫تﻠﻮسﻪ ﻫﻢ د ﻟﻴکﻮال پﻪ ﻣﻬارت پﻮرې اړه ﻟري چ‪' 3‬ﻨگﻪ ﻟﻴکﻮال د پ‪+5‬ﻮ جزئﻴات داس‪3‬‬ ‫ترتﻴب ک‪7‬ي چ‪ 3‬ﻟﻮستﻮﻧکﻲ تﻪ تﻠﻮسﻪ پﻴدا شﻲ چ‪ 3‬اوس بﻪ 'ﻪ ک‪85‬ي؟ کرک"روﻧﻪ د کﻴس‪3‬‬ ‫شخصﻴتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬پﻪ کﻴسﻪ ک‪ 3‬خﻮ‪85$‬ي او عﻤﻞ کﻮي‪ .‬پﻪ دې کرک"روﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ اصﻠﻲ‬ ‫کرک"ر ﻳا ﻫﻴرو وي چ‪ 3‬پ‪ 3+5‬پﻪ ﻫغﻪ پﻮرې اړه ﻟري او ﻟﻪ ﻣختﻠﻔﻮ حاﻟتﻮﻧﻮ او پ‪7‬اووﻧﻮ سره‬ ‫ﻣخاﻣخ ک‪85‬ي‪ .‬ﻣکاﻟﻤ‪ 3‬ﻳا خبرې اترې پﻪ کﻴسﻪ ک‪ 3‬ﻣﻬﻤ‪ 3‬دي‪ .‬د کرک"روﻧﻮ حاﻻت او د پ‪+5‬ﻮ‬ ‫تداووم ترې 'رگﻨد‪84‬ي او کﻴسﻪ ﻣخ پر وړاﻧدې بﻴاﻳﻲ او خﻮﻧد ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ زﻳاتﻮي‪ .‬ﻣﻨظر کشﻲ‬ ‫ﻫﻢ ضروري ده‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮه پ‪+5‬ﻪ پﻪ ﻳﻮه !اکﻠﻲ ‪$‬اى او !اکﻠﻲ وخت ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي او‬ ‫ﻟﻴکﻮال دې تﻪ اړ دى چ‪ 3‬د ﻣکان ﻳا ‪$‬اى سﻢ اﻧ‪%‬ﻮر وړاﻧدې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ تخﻴﻞ 'خﻪ پﻪ کﻴسﻪ ک‪ 3‬د پ‪+5‬ﻮ پﻪ اﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ او د کﻴس‪ 3‬پﻪ بﻴان ک‪ 3‬کار اخﻴستﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻴکﻮال د تخﻴﻞ پﻪ ‪$‬ﻮاک سره د کﻴس‪ 3‬پ‪ 3+5‬او بﻴان ﻟﻮستﻮﻧکﻮ تﻪ داس‪ 3‬وړاﻧدې کﻮي چ‪3‬‬ ‫ک＀ ﻣ＀ ورتﻪ ر*تﻴﻨﻲ *کاري‪.‬‬ ‫د کﻴس‪ 3‬ﻟﻮړ !کﻰ ﻫغﻪ دى چ‪ 3‬ستﻮﻧزې او رب‪7‬ې د حﻞ پ‪7‬او تﻪ رسﻲ او غﻮ!‪ 3‬ﻳﻮ پﻪ‬ ‫بﻞ پس‪ 3‬خﻼص‪85‬ي‪ .‬دﻟتﻪ کﻴسﻪ د ﻣﻨطﻘﻲ پاﻳﻠ‪ 3‬پﻪ ﻟﻮر رواﻧ‪85‬ي‪ .‬د کﻴس‪ 3‬پاى ﻫغﻪ پ‪7‬او دى‬ ‫چ‪ 3‬دﻟتﻪ باﻳد د ﻟﻴکﻮال ﻫغﻪ !ﻮل ﻣﻘصد‪ ،‬اغ‪5‬ز ﻳا پﻴغام چ‪ 3‬ﻟﻴکﻮال ﻳ‪ 3‬ﻟﻮستﻮﻧکﻲ تﻪ رسﻮل‬ ‫غﻮاړي‪ ،‬بشپ‪ 7‬شﻲ او بﻴا ﻟﻮستﻮﻧکﻲ پﻪ خپﻠﻪ ﻗضاوت وک‪7‬ي ﻧﻪ دا چ‪ 3‬پاﻳﻠﻪ بربﻨ‪6‬ه وي‪.‬‬

‫‪١١٠‬‬

‫پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي سر ک‪ 3‬چ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮه‪ ،‬ﻧﻮ ﻣﻮضﻮعات ﻳ‪ 3‬ﻣحدود وو‪ ،‬پﻪ دې‬ ‫ﻣعﻨا چ‪ 3‬ﻳا بﻪ کﻴسﻪ کرداري وه ﻳعﻨ‪ 3‬دا چ‪! 3‬ﻮﻟﻪ کﻴسﻪ بﻪ د ﻳﻮ ﻣخصﻮص کردار ﻳا کرک"ر پﻪ‬ ‫شاوخﻮا چﻮرﻟ‪5‬ده‪ .‬ﻳا بﻪ د پ‪ 3+5‬کﻴسﻪ وه چ‪ 3‬پﻪ دې ک‪ 3‬بﻪ د کﻴس‪ 3‬اصﻠﻲ ﻣﻮضﻮع پ‪+5‬ﻪ وه‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ بﻪ ﻳا د چاپ‪5‬رﻳال کﻴسﻪ وه چ‪ 3‬د چاپ‪5‬رﻳال ژوره عکاسﻲ بﻪ پﻪ اﻟﻔاظﻮ ک‪ 3‬ک‪5‬دﻟﻪ او‬ ‫پ‪+5‬ﻪ او کرک"ر بﻪ پک‪ 3‬ضﻤﻨﻲ وو‪ ،‬خﻮ پﻪ راوروستﻪ وختﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د کﻴسﻮ د ﻣﻮضﻮعاتﻮ ﻟﻤﻦ‬ ‫پراخﻪ شﻮه او د ژوﻧداﻧﻪ ﻟﻪ !ﻮﻟﻮ ﻣﻮضﻮعاتﻮ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬غ‪85‬ه راچاپ‪5‬ره ک‪7‬ه‪.‬‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ پﻪ غرب ک‪ 3‬پﻪ ﻧﻮﻟسﻤﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮه‪ .‬اﻣرﻳکاﻳﻲ ﻟﻴکﻮال‬ ‫اډگاراﻟﻦ پﻮه ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ ﻟﻴکﻮال و چ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬ﻳ‪ 3‬وﻟﻴکﻠ‪ 3‬او ﻫﻢ ﻳ‪ 3‬د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪3‬‬ ‫اصﻮل وﻟﻴکﻞ‪ .‬پﻪ شﻠﻤﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ اردو ادب تﻪ راﻧﻨﻮتﻠﻪ او ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ ﻟﻴکﻮال ﻳ‪3‬‬ ‫ﻣﻨشﻲ پرﻳﻢ چﻨد و چ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ﻳ‪ 3‬وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ک‪ 3‬پﻪ‬ ‫پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ پﻴﻞ شﻮه‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ ﻟﻴکﻮال راحت زاخﻴﻠﻰ و چ‪ 3‬پﻪ (‪١٩١٧‬م)‬ ‫کال ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د کﻮﻧ‪6‬ې ﻧجﻠ‪ 9‬پﻪ ﻧﻮم ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ وﻟﻴکﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ﻫغﻪ ﻧثري داستان دى چ‪ 3‬ﻟﻨ‪ 6‬وي او ﻟﻪ ﻧﻴﻢ ساعت 'خﻪ تر دوو ساعتﻮﻧﻮ‬ ‫پﻮرې وخت وﻧﻴسﻲ‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ﻫغﻪ ﻧثري داستان دى چ‪ 3‬پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ چاپ‪5‬رﻳال ﻳا ﻳﻮ‬ ‫کردار ﻳا ﻳﻮه کﻴسﻪ د ﻧﻮرو کرداروﻧﻮ ﻳا پ‪+5‬ﻮ پﻪ ﻣرستﻪ داس‪ 3‬بﻴان شﻮي وي چ‪ 3‬د ﻣکان‬ ‫او زﻣان پﻮره ﻳﻮواﻟﻰ پک‪ 3‬ﻣﻮجﻮد وي‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ﻣﻨظﻤﻪ او ﻣشخصﻪ طرحﻪ ﻟري‪ ،‬ﻳﻮ‬ ‫اصﻠﻲ کرک"ر ﻟري‪ ،‬ﻳﻮه پ‪+5‬ﻪ ﻟري چ‪ 3‬کرک"ر پﻪ پ‪+5‬ﻪ ک‪ 3‬وړاﻧدې ک‪85‬ي‪! .‬ﻮﻟ‪ 3‬برخ‪ 3‬ﻳﻮ‬ ‫ﻟﻪ بﻞ سره ﻣتﻘابﻠ‪ 3‬اړﻳک‪ 3‬ﻟري‪ ،‬ﻳﻮه اغ‪5‬زه پﻪ ﻟﻮستﻮﻧکﻮ باﻧدې *ﻨدي‪ ،‬پﻴﻞ او پاى ﻟري‬ ‫او 'رگﻨده ده چ‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه بﻪ وي‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ خپﻞ ﻣﻮضﻮعات ﻟﻪ روان ژوﻧد 'خﻪ اخﻠﻲ‬ ‫او د ﻣﻮضﻮعاتﻮ ﻟﻤﻦ ﻳ‪ 3‬پراخﻪ ده‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ کﻴسﻪ ﻟﻴکﻨ‪ 3‬ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬ﻣشﻬﻮرې '‪5‬رې ﻟرو‬ ‫چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬دادي‪:‬‬ ‫ﻣﻮسﻰ‬ ‫راحت زاخﻴﻠﻰ‪ ،‬ﻣاس"ر عبداﻟکرﻳﻢ‪ ،‬ﻣﻴر ﻣﻬدي شاه ﻣﻬدي‪ ،‬ﻗﻠﻨدر ﻣﻮﻣﻨد‪ٰ ،‬‬ ‫شﻔﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻴرا جان ساﻳﻞ‪ ،‬ﻣحﻤد دﻳﻦ ژواک‪ ،‬گﻼب ﻧﻨگرﻫارى‪ ،‬اﻣﻴﻦ افغاﻧپﻮر‪ ،‬ﻣﻨان‬ ‫ﻣﻠگرى او ﻧﻮر‪...‬‬

‫‪١١١‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ‬ ‫وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬پ‪+‬تﻮ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ چا پﻪ کﻮم وخت او پﻪ کﻮم ﻧاﻣﻪ وﻟﻴکﻠﻪ؟‬ ‫پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ چا وﻟﻴکﻠﻪ او پﻪ کﻮم ﻧاﻣﻪ وه؟‬ ‫د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬کﻮم ﻟﻴکﻮال پ‪5‬ژﻧئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ؟‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ وﻟ‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮه؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ وروستﻪ د ﻣتﻦ ﻳﻮه ﻳﻮه برخﻪ پﻪ ﻟﻮړ آواز وﻟﻮﻟﻲ‬ ‫او بﻴا دې د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬د جﻮړ*ت تﻮکﻲ پﻪ کتابچﻪ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او پﻪ وار سره دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ‬ ‫ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬ﻫغﻪ زده کﻮوﻧکﻲ چ‪ 3‬کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ ﻳ‪ 3‬زده وي‪ ،‬ﻧﻮرو !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ دې پﻪ شﻔاﻫﻲ تﻮگﻪ‬ ‫وواﻳﻲ ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې پرې بحث وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻫغﻮ کﻴسﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ چ‪ 3‬دوى ﻟﻮستﻲ‬ ‫دي او د کﻴس‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ﻳز دې پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪ 3‬وړاﻧدې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ ﻳﻮه ﻣﻮضﻮع اﻧتخاب ک‪7‬ي او پﻪ خپﻞ ﻗﻠﻢ دې‬ ‫پﻪ ﻫغﻪ ﻣﻮضﻮع باﻧدې ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ وﻟﻴکﻲ او بﻠﻪ ورځ دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬

‫‪١١٢‬‬

‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬

‫وﻳلﻴام شکسپﻴر ‪١٦١٦ -١٥٤٦‬م‪.‬‬

‫ﻧ‪7‬ﻳﻮال ادبﻴات پﻪ !ﻮﻟﻪ بشري ﻧ‪7‬ۍ پﻮرې اړه ﻟري‪ .‬پﻪ دې ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ ﻫ‪5‬ﻮادوﻧﻮ 'خﻪ‬ ‫ﻣشﻬﻮرې '‪5‬رې او د دوى آثار‪ ،‬سبکﻮﻧﻪ او ادبﻲ ﻣکتبﻮﻧﻪ '‪75‬ل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ ت‪5‬ره بﻴا ﻫغﻪ ﻟﻴکﻮال او آثار چ‪ 3‬ﻧ‪7‬ﻳﻮال شﻬرت ﻳ‪ 3‬ﻣﻮﻧدﻟﻰ او د ﻧ‪7‬ۍ پﻪ ډ‪4‬رو ژبﻮ ژباړل‬ ‫شﻮي دي‪ .‬د خپﻠ‪ 3‬ژب‪ 3‬او ادب تر 'ﻨگﻪ د ﻧ‪7‬ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻴاتﻮ ﻣطاﻟعﻪ ﻫﻢ اړﻳﻨﻪ ده‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬ادبﻴات‬ ‫سرحدوﻧﻪ ﻧﻪ پ‪5‬ژﻧﻲ او ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ 'خﻪ اغ‪5‬ز او اخﻴستﻨ‪ 3‬ﻗبﻠﻮي‪ .‬ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪' 3‬رگﻨده ده ﻧﻮي‬ ‫ادبﻲ ژاﻧروﻧﻪ ﻟﻪ ﻧ‪7‬ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻴاتﻮ 'خﻪ زﻣﻮږ ژب‪ 3‬او ادب تﻪ راغﻠﻲ دي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻫﻢ د ﻧ‪7‬ﻳﻮاﻟﻮ‬ ‫ادبﻴاتﻮ ژباړې شﻮي دي‪ .‬ﻫﻤدغﻪ ژباړه ده چ‪ 3‬د ﻧﻮرو ادبﻴاتﻮ سره زﻣﻮږ اړﻳک‪ 3‬پﻴدا کﻮي‪ ،‬خﻮ‬ ‫'ﻮﻣره چ‪ 3‬ﻻزﻣﻪ ده ﻫغﻮﻣره د ﻧ‪7‬ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻴاتﻮ ژباړه پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ﻧﻪ ده شﻮې‪ .‬ﻣﻮږ دې تﻪ اړ ﻳﻮ چ‪3‬‬ ‫د ﻧ‪7‬ۍ ﻟﻪ ادبﻴاتﻮ خبر شﻮ او د ﻧ‪7‬ﻳﻮاﻟﻮ ادﻳباﻧﻮ ﻟﻪ تجربﻮ 'خﻪ گ"ﻪ واخﻠﻮ چ‪ 3‬د دې گ"ﻪ د ادب پﻪ‬ ‫غﻨﻴتﻮب ک‪ 3‬ب‪ 3‬اغ‪5‬زې ﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬د ﻧ‪7‬ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻴاتﻮ کﻮﻣﻪ '‪5‬ره پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫_ تراوسﻪ ﻣﻮ د ﻧ‪7‬ۍ د ادبﻴاتﻮ کﻮﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻮست‪ 3‬ده؟‬

‫‪١١٣‬‬

‫د ﻧ‪7‬ۍ ﻧاﻣتﻮ ﻟﻴکﻮال او شاعر شکسپﻴر د برﻳتاﻧﻴا د ستراﻧﻔﻮرد پﻪ *ار ک‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه بزگره کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪3‬‬ ‫سترگ‪ 3‬وغ‪7‬وﻟ‪ .3‬د ژوﻧداﻧﻪ پﻪ اړه ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ر ﻣعﻠﻮﻣات پﻪ ﻻس ک‪ 3‬ﻧشتﻪ‪ .‬پﻪ خپﻞ پﻠرﻧﻲ کﻠﻲ ک‪* 3‬ﻮوﻧ‪%‬ﻲ‬ ‫تﻪ ﻻړ او ﻻتﻴﻨﻲ او ﻳﻮﻧاﻧﻲ ژب‪ 3‬ﻳ‪' 3‬ﻪ ﻧا'ﻪ زده ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫'ﻪ ﻣﻮده ﻳ‪ 3‬د *ﻮوﻧکﻲ دﻧده ترسره ک‪7‬ه‪ .‬شکسپﻴر پﻪ (‪١٥٨٢‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬چ‪ 3‬اتﻠس کﻠﻦ و‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫ﻳﻮې *‪ 3%‬سره ﻳ‪ 3‬واده وک‪ 7‬چ‪ 3‬تر ده اتﻪ کاﻟﻪ ﻣشره وه‪ .‬ﻟﻪ تﻴاتر سره ﻳ‪ 3‬زﻳاتﻪ ﻣﻴﻨﻪ وه او د ﻫﻤدغ‪3‬‬ ‫ﻣﻴﻨ‪ 3‬ﻟﻪ کبﻠﻪ پﻪ (‪١٥٨٥‬م‪ ).‬کال ﻟﻨدن تﻪ ﻻړ‪ .‬پﻪ (‪١٥٩٤‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬د تﻴاتر ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣشﻬﻮرې ډﻟ‪ 3‬سره‬ ‫ﻳﻮ‪$‬اى شﻮ چ‪ 3‬د (ﻟردچﻤبرﻟﻴﻦ) پﻪ ﻧﻮم ﻳاد‪4‬ده‪ .‬زﻳات‪ 3‬پﻴس‪ 3‬ﻻس تﻪ ورغﻠ‪ 3‬او پﻪ (‪١٥٩٧‬م‪ ).‬کال ک‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬د ستراﻧﻔﻮرد پﻪ *ار ک‪ 3‬ډ‪4‬رې ‪$‬ﻤک‪ 3‬واخﻴستﻠ‪.3‬‬ ‫پﻪ (‪١٥٩٩‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬د ﻧﻮي جﻮړ شﻮي کﻠﻮپ برخﻪ وال شﻮ چ‪ 3‬د (ﻟرد چﻤبرﻟﻴﻦ) بﻨس＀ و‪.‬‬ ‫دغﻪ تﻴاتر بﻴا د خپﻞ وخت ﻣشﻬﻮر تﻴاتر شﻮ‪ .‬پﻪ ﻫﻤدې تﻴاتر ک‪ 3‬د شکسپﻴر ډ‪4‬رې ډراﻣ‪ 3‬و*ﻮدل شﻮې‬ ‫او ډ‪4‬ره گ"ﻪ ﻳ‪ 3‬ترﻻسﻪ ک‪7‬ه‪.‬‬ ‫شکسپﻴر پﻪ (‪١٥٩٢‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬ﻣشﻬﻮر ډراﻣﻪ ﻟﻴکﻮﻧکﻰ او ﻟﻮبغاړى شﻮ‪ .‬خپﻞ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ آثار ﻳ‪3‬‬ ‫چ‪ 3‬چاپ ک‪7‬ل‪ ،‬ﻫغﻪ ﻣﻨظﻮم داستاﻧﻮﻧﻪ وو‪.‬‬ ‫تر دې وروستﻪ شکسپﻴر تر (‪١٦١٣‬م‪ ).‬پﻮرې پﻪ ستراﻧﻔﻮرد ک‪ 3‬پات‪ 3‬شﻮ‪ .‬دﻟتﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬ﻧﻨدارې‬ ‫وﻟﻴکﻠ‪ 3‬چ‪ 3‬د ﻧ‪7‬ۍ ﻣشﻬﻮرې ډراﻣ‪ 3‬شﻮې‪ .‬د شکسپﻴر ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ آثار تارﻳخﻲ ﻧﻨدارې وې‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬شپ‪8‬م‬ ‫ﻫاﻧري‪ ،‬درﻳﻢ رﻳچارد او دوﻳﻢ رﻳچارد‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬ﻣشﻬﻮره تراژﻳدي ﻳ‪( 3‬روﻣﻴﻮ او ژوﻟﻴت) وه‪ ،‬دغﻪ داستان چ‪ 3‬د ﻳﻮې غﻤجﻨ‪ 3‬ﻣﻴﻨ‪ 3‬بﻴان‬ ‫کﻮي پﻪ !ﻮﻟﻪ ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬ﻣشﻬﻮر شﻮ‪ .‬پﻪ دې داستان ک‪ 3‬ﻟﻪ دوه د*ﻤﻨﻮ کﻮرﻧﻴﻮ 'خﻪ د دوو ﻣﻴﻨاﻧﻮ ﻣﻴﻨﻪ‬ ‫*ﻮدل ک‪85‬ي چ‪ 3‬د دوى پﻪ ﻣ‪7‬ﻳﻨﻪ پاى تﻪ رس‪85‬ي‪.‬‬ ‫شکسپﻴر ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬کﻮﻣﻴ‪6‬ي ډراﻣ‪ 3‬ﻫﻢ ﻟﻴکﻠﻲ دي چ‪ 3‬ډ‪4‬رې ﻣشﻬﻮرې دي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ت‪5‬روتﻨ‪ ،3‬دوه ﻧجﻴب‬ ‫زاده‪ ،‬د ﻣﻴﻨ‪ 3‬ب‪5‬ﻬﻮده رﻧ‪ #‬او ﻧﻮرې‪...‬‬ ‫شکسپﻴر ﻟﻪ (‪١٦٠٠‬م‪' ).‬خﻪ تر (‪١٦٠٩‬م‪ ).‬کﻠﻮﻧﻮ پﻮرې ﻣشﻬﻮرې تراژﻳدي ﻧﻨدارې وﻟﻴکﻠ‪ 3‬چ‪3‬‬ ‫پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫(ﻫﻤﻠت) ﻳ‪ 3‬پﻪ (‪١٦٠١‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬د شکسپﻴر دا ﻧﻨداره د ﻧ‪7‬ۍ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻣشﻬﻮرو ﻧﻨدارو‬ ‫'خﻪ ده‪ .‬پﻪ دې ډراﻣﻪ ک‪( 3‬ﻫﻤﻠت) د ډﻧﻤارک شﻬزاده د خپﻞ پﻼر ﻟﻪ ﻣرگﻪ وروستﻪ د سﻮدا پﻪ ﻧاروغ‪9‬‬ ‫اختﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪١١٤‬‬

‫ﻫغﻪ گﻮﻣان کﻮي چ‪ 3‬کاکا ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬د ده ﻟﻪ ﻣﻮر سره واده ک‪7‬ى پاچا شﻮى دى او د ده د پﻼر ﻗاتﻞ‬ ‫دى‪( .‬ﻫﻤﻠت) د اﻧتﻘام پﻪ فکر ک‪ 3‬ﻟﻮ‪84‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ اﻧد‪+4‬ﻨﻮ ک‪ 3‬وي او ﻟﻪ ﻳﻮ ډول تردﻳد سره ﻣخاﻣخ ک‪85‬ي‪ .‬ډ‪4‬ر فکر کﻮي‪ ،‬خﻮ ﻧﻪ شﻲ کﻮﻻى‬ ‫چ‪ 3‬عﻤﻞ وک‪7‬ي‪ .‬د ډراﻣ‪ 3‬راز د ده پﻪ عجﻴبﻪ طبﻴعت او اﻧد‪+4‬ﻨﻪ ک‪ 3‬دى او د 'ﻨگﻪ او وﻟ‪ 3‬پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫دي چ‪ 3‬دى ورسره ﻣخاﻣخﻮي‪.‬‬ ‫(اتﻠﻠﻮ)‪ :‬دا ډراﻣﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ (‪١٦٠٤‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬د اتﻠﻠﻮ د ژوﻧد داستان *کاره کﻮي چ‪3‬‬ ‫ﻳﻮ پﻮ‪$‬ﻲ ﻗﻮﻣاﻧدان دى او *‪%‬ﻪ ﻳ‪( 3‬دزدﻣﻮﻧا) ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪ .‬اتﻠﻠﻮ ﻳﻮ عسکر (کاسﻴﻮ) تﻪ ﻳﻮه رتبﻪ ورکﻮي‬ ‫ﻳﻮ بﻞ سپاﻫﻲ (ﻳاگﻮ) چ‪ 3‬ډ‪4‬ر شرﻳر اﻧسان دى‪ ،‬کﻴﻨﻪ اخﻠﻲ‪ .‬اتﻠﻠﻮ تﻪ پﻪ دروغﻮ واﻳﻲ چ‪( 3‬کاسﻴﻮ) او‬ ‫ستا ﻣ‪5‬رﻣﻦ ﻧاﻣشروع اړﻳک‪ 3‬ﻟري‪ .‬اتﻠﻠﻮ پﻪ غﻮصﻪ ک‪85‬ي او خپﻠﻪ ﻣ‪5‬رﻣﻦ (دزدﻣﻮﻧا) وژﻧﻲ‪ .‬کﻠﻪ چ‪3‬‬ ‫پﻪ خپﻠﻪ اشتباه پﻮﻫ‪85‬ي‪ ،‬ﻧﻮ ﻟﻪ خﻠکﻮ 'خﻪ غﻮ*تﻨﻪ کﻮي چ‪ 3‬د ب‪ 3‬پاﻣﻪ سخت ﻣﻴﻦ پﻪ ﻧﻮم دې ﻳاد‬ ‫شﻲ‪.‬‬ ‫(ﻣکبث)‪ :‬دا ډراﻣﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ (‪١٦٠٦‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬د ډراﻣ‪ 3‬اصﻠﻲ شخصﻴت (ﻣکبث) دى‬ ‫چ‪ 3‬درې جادوگرې ورتﻪ پﻪ ﻣرﻣﻮزه تﻮگﻪ وړاﻧدوﻳﻨﻪ کﻮي چ‪ 3‬تﻪ بﻪ پﻪ راتﻠﻮﻧک‪ 3‬ک‪ 3‬د سکا!ﻠﻨ‪ 6‬پاچا‬ ‫ش‪( .3‬ﻣکبث) د پادشاﻫ‪ 9‬د ﻻس تﻪ راوړﻟﻮ ﻟپاره ﻫﻠ‪$ 3‬ﻠ‪ 3‬پﻴﻠﻮي‪ .‬د خپﻠ‪ 3%* 3‬پﻪ ﻣرستﻪ پادشاه‬ ‫پﻪ ﻧا‪$‬ﻮاﻧﻪ تﻮگﻪ وژﻧﻲ‪ ،‬خﻮ پﻪ ﻫ‪ &5‬وجﻪ د وﻳﻨ‪ 3‬رﻧگ د ده او د ده د *‪ 3%‬ﻟﻪ ﻻسﻮﻧﻮ 'خﻪ ﻧﻪ ‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ پاى ک‪ 3‬ﻫﻤدغﻪ وﻳﻨﻪ د دوى گر‪4‬ﻮان ﻧﻴسﻲ او سزا ﻣﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫(اﻧتﻮﻧﻲ او کﻠﻮپاترا) ﻳ‪ 3‬پﻪ (‪١٦٠٧‬م‪ ).‬کال ک‪ 3‬وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬دا د شکسپﻴر ﻳﻮه بﻠﻪ تراژﻳدي وه چ‪3‬‬ ‫کﻴسﻪ ﻳ‪ 3‬د روم د سردار اﻧتﻮﻧﻲ او د ﻣصر د ﻣﻠک‪ 3‬کﻠﻮپاترا پﻪ ﻣﻴﻨﻪ 'رخﻲ‪ .‬ﻟﻪ (‪١٦٠٠‬م‪' ).‬خﻪ‬ ‫تر (‪١٦٠٩‬م‪ ).‬پﻮرې ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬طﻨز ډوﻟﻪ ډراﻣ‪ 3‬ﻫﻢ وﻟﻴکﻠ‪ .3‬وروست‪ 9‬ﻧﻨدارې ﻳ‪ 3‬دوې کﻮﻣﻴ‪6‬ي‬ ‫وې چ‪ 3‬د (ژﻣﻲ داستان) او (تﻮپان) ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪ .‬شکسپﻴر (‪ )٣٨‬ﻧﻨدارې وﻟﻴکﻠ‪ 3‬او پﻪ ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫د ﻟﻮى ډراﻣﻪ ﻟﻴکﻮﻧکﻲ ﻧ‪7‬ﻳﻮال شﻬرت گ"ﻠﻰ دى‪ .‬د ده شعروﻧﻪ د اﻧگﻠﻴسﻲ ژب‪ 3‬پﻪ ﻣشﻬﻮرو شعروﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬حساب‪85‬ي‪.‬‬ ‫شکسپﻴر د ﻟﻮﻳﻮ غﻨاﻳﻲ شاعراﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ‪' 3‬خﻪ دى‪ .‬د ﻫغﻪ غزﻟ‪ 3‬چ‪ 3‬ﻟﻪ (‪١٥٩٣‬م‪' ).‬خﻪ تر‬ ‫(‪١٦٠١‬م‪ ).‬کال پﻮرې ﻳ‪ 3‬وﻳﻠﻲ دي‪ ،‬د ﻧ‪7‬ۍ ﻟﻪ *کﻠﻮ غزﻟﻮ 'خﻪ دي‪ .‬ﻟﻪ اﻧسان سره د شکسپﻴر‬ ‫ﻫﻤدردي ژوره وه او دغﻪ احساس د ﻫغﻪ د ډراﻣﻮ پﻪ اشخاصﻮ ک‪$ 3‬ﻠ‪5‬ده‪ .‬د ﻫغﻪ شعروﻧﻮ بﻪ د ﻧﻨدارو‬ ‫اشخاصﻮ تﻪ تﻠپات‪ 3‬ژوﻧد ورکاوه‪ .‬دﻟتﻪ د شکسپﻴر د ﻳﻮې ﻣﻨظﻮﻣ‪ 3‬پ‪+‬تﻮ ژباړه د ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ راوړو‪:‬‬

‫‪١١٥‬‬

‫اې زﻣا ﻣحبﻮب‪!3‬‬ ‫ډ‪4‬ر ‪$‬ﻠﻪ د خپﻞ بخت ﻟﻪ ستﻢ او رسﻮاﻳ‪ 9‬ﻧﻪ د خﻠکﻮ پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻳﻮازې پر خپﻠ‪ 3‬ب‪5‬ﻨﻮاﻳ‪ 9‬او*ک‪3‬‬ ‫'(ﻮم او د اسﻤان کا‪1‬ﻪ غﻮږوﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ ب‪5‬ﻬﻮده فرﻳادوﻧﻮ ‪$‬ﻮروم‪ .‬پر خپﻠ‪ 3‬طاﻟع ﻧﻔرت واﻳﻢ چ‪ 3‬وﻟ‪3‬‬ ‫د فﻼﻧﻲ غﻮﻧدې ﻧﻪ ﻳﻢ چ‪ 3‬زړه ﻳ‪ 3‬زﻣا ﻟﻪ زړه ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ دى او ﻳا ﻣ‪ 3‬وﻟ‪5' 3‬ره د ﻫغﻪ بﻞ پﻪ شان‬ ‫ﻧﻪ ده چ‪! 3‬ﻮﻟﻮ تﻪ پﻪ زړه پﻮرې او د خﻮ*‪ 3‬وړ دى‪.‬‬ ‫پﻪ دغﻪ حال ک‪ 3‬ﻟﻪ ‪$‬اﻧﻪ سخت ب‪5‬زاره ک‪85‬م او ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬ﻟرم ﻳ‪ ،3‬پﻪ ﻫغﻪ باﻧدې خﻮشحاﻟﻪ‬ ‫ک‪85‬م‪ ،‬خﻮ کﻠﻪ چ‪ 3‬ستا پﻪ ﻳاد ک‪ 3‬وﻟﻮ‪84‬م‪ ،‬ﻧﻮ ب‪5‬درﻳغﻪ ﻣ‪ 3‬روح ﻟکﻪ د ﻣرغ‪ 9‬غﻮﻧدې ﻟﻪ تﻮپاﻧﻲ‬ ‫‪$‬ﻤک‪' 3‬خﻪ واﻟﻮزي او ستا د ﻣﻴﻨ‪ 3‬ﻟﻪ ﻳادوﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ داس‪ 3‬دوﻟت پﻪ ﻻس راشﻲ چ‪ 3‬دغﻪ وخت ﻳ‪3‬‬ ‫ﻟﻪ پادشاﻫاﻧﻮ سره پﻪ بدﻟ‪5‬دو راتﻪ ﻧﻨگ در‪84‬ي‪.‬‬ ‫ﻫر کﻠﻪ چ‪ 3‬د ت‪5‬رو ور‪$‬ﻮ ﻳاد د خپﻠﻮ افکارو پﻪ خاﻣﻮش‪ 9‬باﻧدې راچاپ‪5‬ر ووﻳﻨﻢ‪ ،‬ﻧﻮ ډ‪4‬ر 'ﻴزوﻧﻪ‬ ‫دي چ‪ 3‬د ﻫر ﻳﻮ پﻪ غﻮ*تﻠﻮ زﻳات رﻧ‪85%‬م‪ .‬پﻪ پاى ک‪ 3‬ﻧاﻫﻴﻠﻰ شﻢ‪ .‬پخﻮاﻧﻲ غﻤﻮﻧﻪ او گران ﻳاران چ‪3‬‬ ‫پﻪ ﻳﻮه ب‪ 3‬ﻧ‪+‬اﻧﻪ شپﻪ ک‪ 3‬پﻪ ﻣرگ پ＀ شﻮي دي‪ ،‬ﻳﻮ ‪$‬ﻞ بﻴا زﻣا سترگﻮ تﻪ ﻧ‪5‬غ ودر‪84‬ي او زﻣا سترگ‪3‬‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ ژړا ﻧﻪ دي اﻣﻮختﻪ‪ ،‬ﻳﻮ ‪$‬ﻞ پﻪ او*کﻮ ک‪ 3‬ډوب‪ 3‬شﻲ‪ .‬بﻴا د عشﻖ پﻪ ﻫغﻮ اﻧد‪+4‬ﻨﻮ ک‪ 3‬وﻟﻮ‪84‬م‬ ‫چ‪ 3‬کﻠﻮﻧﻪ پخﻮا ﻣا ﻟﻪ خپﻠﻪ خاطره اﻳستﻠﻲ دي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ ستﻤﻮﻧﻪ ﻣ‪ 3‬چ‪ 3‬پﻪ ت‪5‬ر وخت ک‪ 3‬ﻟﻴدﻟﻲ او ﻫ‪5‬ر ک‪7‬ي دي‪ ،‬ﻟﻪ سره ورتﻪ پﻪ گﻴﻠﻮ شﻢ‪ .‬د ت‪5‬ر‬ ‫وخت ﻳﻮه ﻳﻮه ش‪5‬بﻪ شﻤارم او ﻫرې ﻳﻮې تﻪ او*ک‪(' 3‬ﻮم‪ ،‬داس‪ 3‬ﻟکﻪ دا دﻧده چ‪ 3‬ﻣ‪ 3‬پخﻮا سرتﻪ‬ ‫ﻧﻪ وه رسﻮﻟ‪.3‬‬ ‫خﻮ اې زﻣا ﻣﻬرباﻧ‪ 3‬ﻣحبﻮب‪ !3‬کﻪ پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬تا ﻳاده ک‪7‬م‪ ،‬ﻧﻮ ﻫر ستﻢ ﻣ‪ 3‬چ‪ 3‬اﻳستﻠﻰ ﻫغﻪ‬ ‫جبران ک‪85‬ي او !ﻮل غﻤﻮﻧﻪ ﻣ‪ 3‬پاى تﻪ رسﻲ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ﻣرﻣر او د شﻬزادگاﻧﻮ ﻣجسﻤ‪ 3‬بﻪ ﻟﻪ دې ﻗﻮي شعر 'خﻪ اوږد ژوﻧد وﻧﻪ ک‪7‬ي او ستا ﻧﻮم بﻪ پﻪ دې‬ ‫کر*ﻮ ک‪ 3‬د تﻞ ﻟپاره ‪$‬ﻠ‪85‬ي‪ .‬د ﻫرې تﻴ‪8‬ې ﻧﻘش بﻪ د زﻣان ﻧاپاک ﻻسﻮﻧﻪ سﻮﻟﻮي او د ﻫرې ﻗﻮي‬ ‫ﻣا‪ 91‬بﻨس＀ بﻪ پﻪ جﻨگ وﻳجاړ او ﻟﻪ خاورو سره خاورې شﻲ‪ ،‬خﻮ ستا ﻧ‪+‬ان بﻪ پﻪ دې دفتر ک‪ 3‬د‬ ‫جﻨگ ﻟﻪ گ"‪ 3‬او زﻣان 'خﻪ خﻮﻧدي وي‪.‬‬ ‫ﻣرگ او د*ﻤﻨﻲ چ‪! 3‬ﻮل '‪5‬زوﻧﻪ د ﻫ‪5‬روﻟﻮ 'اه تﻪ غﻮر‪$‬ﻮي‪ ،‬ستا ﻧﻮم تﻪ زﻳان ﻧﻪ شﻲ رسﻮﻻى‪.‬‬ ‫!ﻮل راتﻠﻮﻧکﻲ ﻧسﻠﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د ﻧ‪7‬ۍ تر وروست‪ 9‬ساه پﻮرې بﻪ پﻪ دې جﻬان ک‪ 3‬وي‪ ،‬ستا ستاﻳﻨﻪ بﻪ پﻪ‬

‫‪١١٦‬‬

‫شﻮﻧ‪6‬و ﻟري‪.‬‬ ‫ﻧﻮ آراﻣﻪ ک‪5‬ﻨﻪ! د حشر تر ور‪ 3$‬چ‪ 3‬بﻴا ﻟﻪ سره ژوﻧد پﻴﻠﻮې‪ .‬پﻪ دې شعر ک‪ 3‬بﻪ ژوﻧدۍ پات‪3‬‬ ‫وې او د عاشﻘاﻧﻮ پﻪ سترگﻮ او زړوﻧﻮ ک‪ 3‬بﻪ ‪$‬اى وﻟرې‪.‬‬ ‫***‬ ‫ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬ب‪ 3‬اختﻴاره 'پ‪ 3‬د ساحﻞ خﻮاتﻪ ش‪7‬ل ک‪85‬ي‪ ،‬زﻣﻮږ د عﻤر ش‪5‬ب‪ 3‬ﻫﻢ د ﻣرگ پر‬ ‫ﻟﻮر ﻣﻨ‪6‬ې وﻫﻲ‪ .‬ﻫره ش‪5‬بﻪ چ‪ 3‬د پخﻮاﻧ‪ 9‬ش‪5‬ب‪$ 3‬اى ﻧﻴسﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ دې سخت ﻳﻮن او زﻳار ک‪ 3‬ﻫ‪(5‬کﻠﻪ‬ ‫‪$‬ﻨ‪ 6‬او پاى ﻧﻪ ﻗبﻠﻮي‪.‬‬ ‫ﻧﻮى ز‪484‬دﻟﻰ ﻣاشﻮم چ‪ 3‬د رو*ﻨاﻳ‪ 9‬ﻟﻪ چﻴﻨ‪' 3‬خﻪ ﻳ‪ 3‬ژوﻧد اخﻴستﻰ‪ ،‬پﻪ پرﻟﻪ پس‪ 3‬تﻮگﻪ ﻣخ تﻪ‬ ‫‪$‬ﻲ چ‪ 3‬بﻠﻮغ تﻪ ورس‪85‬ي‪ ،‬خﻮ ډ‪4‬ر ژر بد زړې تﻴارې ﻟﻪ ﻫغﻪ سره پﻪ جگ‪7‬ه پﻴﻞ کﻮي چ‪ 3‬د ‪$‬ﻮاﻧ‪9‬‬ ‫تاج ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ سره وت‪+‬تﻮي‪.‬‬ ‫روزگار د عﻤر پسرﻟﻰ پﻪ تﻮپاﻧﻲ خزان اختﻪ کﻮي او د زړورو پﻪ ورﻳﻦ تﻨدي گﻮﻧ‪ 3%‬راپﻴدا کﻮي‪ .‬د‬ ‫طبﻴعت ﻧادره شﻴان خپﻠﻪ ﻣ‪7‬ۍ کﻮي او د ﻣرگ پﻪ ﻟﻮر د ﻫست‪! 9‬ﻮل درﻣﻨدوﻧﻪ ﻟﻮ کﻮي‪ ،‬خﻮ تﻪ اې زﻣا‬ ‫ﻣحبﻮب‪ !3‬ﻟﻪ ﻫر ډول ضرر 'خﻪ پﻪ اﻣﻦ ک‪ 3‬ﻳ‪$ 3‬کﻪ چ‪ 3‬د ﻫغﻪ د ستﻢ ﻻس زﻣا ﻟﻪ شعر 'خﻪ ﻟﻨ‪6‬‬ ‫دى‪ .‬زﻣا کر*‪ 3‬بﻪ تر ډ‪4‬ره تﻠپات‪ 3‬وي ﻟکﻪ ستا د *کﻼ ستاﻳﻨﻪ چ‪ 3‬تا تﻠپات‪ 3‬ساتﻲ‪.‬‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫د ﻧ‪7‬ۍ ﻟﻪ ﻧاﻣتﻮ '‪5‬رو 'خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ وﻳﻠﻴام شکسپﻴر دى چ‪ 3‬ﻟﻪ (‪١٥٦٤‬م‪ ).‬کال 'خﻪ تر‬ ‫(‪١٦١٦‬م‪ ).‬کال پﻮرې ژوﻧدى و‪ .‬دى د اﻧگﻠستان د ستراﻧﻔﻮرد پﻪ *ار ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ و‪ .‬پﻪ‬ ‫*ﻮوﻧ‪%‬ﻲ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻻتﻴﻨﻲ او ﻳﻮﻧاﻧﻲ ژب‪ 3‬زده ک‪7‬ې‪.‬‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬پﻪ (‪١٥٨٥‬م‪ ).‬کال ﻟﻨدن تﻪ ﻻړ‪ ،‬ﻧﻮ بﻴا د تﻴاتر ﻟﻪ ﻳﻮې ډﻟ‪ 3‬سره وت‪7‬ل شﻮ او د ﻧﻨدارو‬ ‫پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ﻳ‪ 3‬پﻴﻞ وک‪ .7‬د ﻧ‪7‬ۍ ﻟﻮى ډراﻣﻪ ﻟﻴکﻮﻧکﻰ شﻮ او ډراﻣﻮ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ﻧ‪7‬ﻳﻮال شﻬرت وگا!ﻪ‪.‬‬ ‫شکسپﻴر (‪ )٣٨‬ﻧﻨدارې وﻟﻴکﻠ‪ 3‬چ‪ 3‬پﻪ دې ډراﻣﻮ ک‪ 3‬تارﻳخﻲ‪ ،‬تراژﻳدي‪ ،‬کﻮﻣﻴ‪6‬ي او طﻨز‬ ‫ډوﻟﻪ ﻧﻨدارې ﻫﻢ وې‪ .‬د شکسپﻴر !ﻮﻟ‪ 3‬ﻧﻨدارې ﻣشﻬﻮرې دي‪ ،‬خﻮ ډ‪4‬رې ﻣشﻬﻮرې ﻳ‪ 3‬روﻣﻴﻮ او‬ ‫ژوﻟﻴت‪ ،‬ﻫﻤﻠت‪ ،‬اتﻠﻠﻮ‪ ،‬ﻣکبث‪ ،‬اﻧتﻮﻧﻲ او کﻠﻮپاترا او ﻧﻮرې دي‪.‬‬ ‫شکسپﻴر د اﻧگر‪4‬زي ژب‪ 3‬وتﻠﻰ شاعر ﻫﻢ و چ‪ 3‬ډ‪4‬رې ﻧﻨدارې ﻳ‪ 3‬ﻣﻨظﻮﻣ‪ 3‬دي‪ .‬د ده غزﻟﻮﻧﻪ‬ ‫خﻮرا زﻳات ﻣشﻬﻮر دي او پﻪ ﻟﻮړو غﻨاﻳﻲ اشعارو ک‪ 3‬حساب‪85‬ي‪.‬‬

‫‪١١٧‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د شکسپﻴر ژباړل شﻮې ﻣﻨظﻮﻣﻪ پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ او پر ﻣﻔﻬﻮم دې‬ ‫وغ‪848‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د شکسپﻴر د ﻣشﻬﻮرو تراژﻳدﻳﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ او د ﻫرې ﻧﻨدارې د‬ ‫ﻣﻮضﻮع ﻟﻨ‪6‬ﻳز دې وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٣‬د شکسپﻴر د شعر خﻮا درﻧﻪ ده او کﻪ د ﻧثر؟ زده کﻮوﻧکﻲ دې خپﻞ ﻧظر پﻪ 'ﻮ کر*ﻮ‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬دې وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د شکسپﻴر د پ‪5‬ژﻧدگﻠﻮۍ پﻪ اړه ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫شکسپﻴر د کﻮم ﻫ‪5‬ﻮاد و؟‬ ‫د شکسپﻴر ډراﻣ‪ 3‬د ﻣضﻤﻮن ﻟﻪ پﻠﻮه پﻪ کﻮﻣﻮ برخﻮ و‪4‬شﻼى شئ؟‬ ‫شکسپﻴر شاعر و کﻪ ډراﻣﻪ ﻟﻴکﻮﻧکﻰ؟‬ ‫د شکسپﻴر ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ تراژﻳدي 'ﻪ ﻧﻮم ﻟري؟‬ ‫تاس‪ 3‬تﻪ د شکسپﻴر پﻪ تراژﻳدﻳﻮ ک‪ 3‬کﻮﻣﻪ ﻳﻮه پﻪ زړه پﻮرې ده؟‬ ‫پﻪ وار سره خپﻞ ﻧظر !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ 'رگﻨد ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫ون‬

‫ن‬

‫پﻪ کﻮر ک‪! 3‬ﻮل ﻣتﻦ پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟئ‪ .‬ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ وروستﻪ د شکسپﻴر د ژوﻧد او ﻫﻨر پﻪ اړه‬ ‫'ﻮ کر*‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکئ او پﻪ بﻠﻪ ورځ ﻳ‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟئ‪.‬‬

‫‪١١٨‬‬

‫اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫م‪5‬رمن سپﻴنﻪ‬

‫*‪ 3%‬د !ﻮﻟﻨ‪ 3‬ﻧﻴﻤﻪ برخﻪ جﻮړوي او د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻧارﻳﻨﻪ وو سره 'ﻨگ پﻪ 'ﻨگ‬ ‫د ژوﻧداﻧﻪ پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ ډگروﻧﻮ ک‪$ 3‬ﻠ‪5‬دﻟ‪ 3‬دي‪ .‬زﻣﻮږ تارﻳخﻮﻧﻪ ددغس‪ 3‬اتﻠﻮ ﻣ‪5‬رﻣﻨﻮ پﻪ کارﻧاﻣﻮ ډک‬ ‫دي‪ .‬د دوى اتﻠﻮﻟ‪ 9‬سر*ﻨدﻧ‪ 3‬او ﻟﻪ وﻳاړه ډک‪ 3‬کارﻧاﻣ‪ 3‬زﻣﻮږ د تارﻳخ برخ‪ 3‬دي‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬د ﻫ‪5‬ﻮاد‬ ‫تﻤاﻣﻴت او استﻘﻼل تﻪ خطر پ‪ )5‬شﻮى‪ ،‬ﻧﻮ دوى د خپﻠﻮ غازﻳاﻧﻮ ورو‪1‬ﻮ پﻪ 'ﻨگ ک‪ 3‬در‪4‬دﻟﻲ دي‬ ‫او تر سﻨگروﻧﻮ د دوى ﻣرستﻨدوى شﻮي دي‪.‬‬ ‫کﻠﻪ کﻠﻪ ﻳ‪ 3‬د زﻟﻤﻮ د ﻫ(ﻮﻧ‪ 3‬او د دوى د احساساتﻮ راپاروﻟﻮ ﻟپاره ﻧارې‪ ،‬ﻟﻨ‪6‬ۍ او شعروﻧﻪ ﻫﻢ‬ ‫وﻳﻠﻲ دي چ‪ 3‬پﻪ ډ‪4‬رو حساسﻮ ش‪5‬بﻮ ک‪ 3‬اغ‪5‬زﻣﻨ‪ 3‬واﻗع شﻮي دي‪ .‬پﻪ ادب ک‪ 3‬د *‪%‬ﻮ برخﻪ ډ‪4‬ره‬ ‫درﻧﻪ ده او بﻴا پﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ې تﻮگﻪ د وطﻨﻲ او ﻣﻠﻲ شعروﻧﻮ برخﻪ ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ره ارز*تﻤﻨﻪ ده‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫ﻳﻮې خﻮا ادبﻲ رﻧگ ﻟري او ﻟﻪ بﻠ‪ 3‬خﻮا ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫زﻣﻮږ پﻪ *‪%‬ﻴﻨﻪ شاعراﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮه ﻫﻢ سپﻴﻨﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ دغﻪ کتار ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ او ﻣﻠﻲ وطﻨﻲ اشعار‬ ‫ﻳ‪ 3‬تارﻳخﻮﻧﻮ ترﻣﻮږه رارسﻮﻟﻲ دي‪ .‬دادى پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬د ﻣ‪5‬رﻣﻦ سپﻴﻨ‪ 3‬پﻪ اړه ﻟﻨ‪ 6‬ﻣعﻠﻮﻣات‬ ‫ﻟﻮﻟئ‪.‬‬ ‫_ د سپﻴﻨ‪ 3‬پﻪ اړه ﻣﻮ 'ﻪ اور‪4‬دﻟﻲ ﻳا ﻟﻮستﻠﻲ دي؟‬ ‫_ کﻮﻣ‪%* 3‬ﻴﻨﻪ شاعراﻧ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ چ‪ 3‬ﻫ‪5‬ﻮادﻧﻲ شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وﻳﻠﻲ دي؟‬

‫‪١١٩‬‬

‫ﻣ‪5‬رﻣﻦ سپﻴﻨﻪ ﻳﻮه پ‪+‬تﻨﻪ شاعره وه چ‪ 3‬د وزﻳر ﻳار ﻣحﻤد خان اﻟکﻮزي د حکﻮﻣت پﻪ‬ ‫وخت ک‪ 3‬د ﻫرات پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬اوس‪5‬دﻟﻪ‪ .‬دا پ‪+‬تﻨﻪ ﻣ‪5‬رﻣﻦ د ﻧﻮر ﻣحﻤد خان اﻟکﻮزي ﻟﻮر‬ ‫وه‪ .‬ﻫغﻪ وخت چ‪ 3‬اﻳراﻧﻲ ﻟ‪+‬کرو پﻪ (‪١٢٥٥‬ﻫـ‪ ).‬کال ک‪ 3‬ﻫرات کﻼبﻨد ک‪ 7‬او د ﻫرات پ‪+‬تﻨﻮ‬ ‫ﻟﻪ دوى سره پﻪ ﻣ‪75‬اﻧﻪ ﻣﻘابﻠﻪ کﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻧﻮ زﻣﻮږ دغﻪ پ‪+‬تﻨﻪ شاعره ژوﻧدۍ وه‪ .‬د ﻫرات ﻣحاصره ﻳﻮ‬ ‫کال او اتﻪ ﻣﻴاشت‪ 3‬اوږده شﻮه‪ ،‬خﻮ پ‪+‬تﻨﻮ ‪$‬اﻧﻮﻧﻪ تسﻠﻴﻢ ﻧﻪ ک‪7‬ل او ﻫرات ﻳ‪ 3‬پرې ﻧﻪ *ﻮد‪.‬‬ ‫پﻪ دې جگ‪7‬و ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ سرداران شاه کاﻣران سدوزی او وزﻳر ﻳار ﻣحﻤد خان اﻟکﻮزى‬ ‫وو‪ .‬دوى پﻪ دې جگ‪7‬و ک‪ 3‬خپﻞ ر*تﻴﻨﻰ ﻣﻘاوﻣت 'رگﻨد ک‪ .7‬زﻣﻮږ دغﻪ پ‪+‬تﻨﻪ شاعره ﻫﻢ پﻪ‬ ‫دې ﻣﻠﻲ جگ‪7‬و ک‪ 3‬ژوﻧدۍ وه او د پ‪+‬تﻨﻮ تﻮرﻳاﻟﻴﻮ د ﻣ‪75‬اﻧ‪ 3‬پﻪ اړه ﻳ‪ 3‬د ﻣﻠﻲ احساساتﻮ ډک‬ ‫شعروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي‪ .‬ﻟﻪ دغﻮ شعروﻧﻮ 'خﻪ د پ‪+‬تﻨﻲ *‪%‬ﻮ حﻤاسﻲ احساسات *ﻪ 'رگﻨد‪84‬ي‪.‬‬ ‫سپﻴﻨﻪ ددغ‪ 3‬کﻼبﻨدۍ او جگ‪7‬ې پﻪ !ﻮﻟﻮ پ‪+5‬ﻮ *ﻪ خبره وه‪ .‬د دې ﻟﻪ شعروﻧﻮ 'خﻪ 'رگﻨد‪84‬ي‬ ‫چ‪ 3‬دا او د دې کﻮرﻧ‪ 9‬پﻪ دغﻪ جگ‪7‬ه ک‪ 3‬د افغاﻧﻲ اړخ پﻪ 'ﻨگ ک‪ 3‬وﻻړه وه‪.‬‬ ‫سپﻴﻨ‪ 3‬ددغ‪ 3‬جگ‪7‬ې !ﻮل واﻗعات پخپﻠﻮ سترگﻮ ﻟﻴدﻟﻲ دي او پخپﻠﻮ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي دي‪ .‬د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ ﻟﻴکﻮال او شاعر عبداﻟرؤف ب‪5‬ﻨﻮا د ا!کﻞ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬سپﻴﻨﻪ پﻪ دغﻪ‬ ‫وخت ک‪ 3‬پخﻪ *‪%‬ﻪ وه‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬افکار او احساسات ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ پاخﻪ دي‪ ،‬ﻧﻮ د ﻫرات د‬ ‫کﻼبﻨدۍ پﻪ وخت ک‪ 3‬بﻪ د دې عﻤر ﻟﻪ ‪' ٣٥‬خﻪ تر ‪ ٤٠‬کاﻟﻮ پﻮرې و چ‪ 3‬پﻪ دې حساب‬ ‫ﻳ‪ 3‬د ز‪484‬دو کال د (‪١٢٠٠‬ﻫـ‪ ).‬پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬ا!کﻞ ک‪5‬داى شﻲ‪ .‬د سپﻴﻨ‪ 3‬ﻟﻪ شعروﻧﻮ 'خﻪ‬ ‫دا ﻫﻢ 'رگﻨد‪84‬ي چ‪ 3‬د دې کﻮرﻧ‪ 9‬ﻳا خﻮ د وزﻳر ﻳار ﻣحﻤد خان ﻟﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬سره د خپﻠﻮۍ‬ ‫اړﻳک‪ 3‬درﻟﻮدې او ﻳا ﻳ‪ 3‬ورسره د پ‪5‬ژﻧدگﻠﻮۍ اړﻳک‪ 3‬وې‪.‬‬ ‫دې شاعرې پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻣﻮږ تﻪ ﻳﻮه ﻣﻔصﻠﻪ کﻴسﻪ پرې اﻳ‪ 3+‬ده چ‪ 3‬د ﻫرات د‬ ‫ﻣحاصرې ﻣﻨظﻮم تارﻳخ گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دې کﻴسﻪ ک‪ 3‬سپﻴﻨﻪ د خپﻠﻮ ورو‪1‬ﻮ ﻣ‪75‬اﻧﻪ ستاﻳﻲ او پﻪ ساده او سپ‪(5‬ﻠﻮ اﻟﻔاظﻮ ک‪ 3‬د دې‬ ‫جگ‪7‬ې ﻣختﻠف ﻣﻨاظر ترسﻴﻤﻮي‪ .‬سپﻴﻨ‪ 3‬دغﻪ پ‪ 3+5‬د ﻣثﻨﻮي پﻪ چﻮکاټ ک‪ 3‬راخﻴستﻲ چ‪3‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬برخ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬بشپ‪7‬ې ﻧﻪ دي‪ .‬سپﻴﻨﻪ د دې ﻣثﻨﻮي ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ برخﻪ پﻪ حﻤد او ﻧعت پﻴﻞ کﻮي‬

‫‪١٢٠‬‬

‫او ورپس‪ 3‬د حضرت ﻣحﻤد د ﻳاراﻧﻮ ستاﻳﻨﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫پﻪ دوﻳﻤﻪ برخﻪ ک‪ 3‬د پاچا او وزﻳر ستاﻳﻨﻪ کﻮي‪ .‬پﻪ درﻳﻤﻪ برخﻪ ک‪ 3‬د سدوزو د پاچاﻫ‪9‬‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ه تارﻳخﻲ ﻳادوﻧﻪ کﻮي او پﻪ 'ﻠﻮرﻣﻪ برخﻪ ک‪ 3‬د کﻼبﻨدۍ د جگ‪7‬ې حال اﻧ‪%‬ﻮروي‪.‬‬ ‫دﻟتﻪ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻫرې برخ‪' 3‬خﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬شعروﻧﻪ غﻮره کﻮو‪:‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ برخﻪ‪:‬‬ ‫ﻟــﻮﻣــ‪7‬ى '‪+‬تﻦ د !ــﻮل عــاﻟــﻢ ستاﻳﻤﻪ‬ ‫درود پــﻪ واړو اصــحــابــاﻧــﻮ دې وي‬

‫بــﻴــا ﻣــحــﻤــد رســــﻮل اکــــرم ستاﻳﻤﻪ‬ ‫د پـــاک ﻧــبــﻲ پــر *ــﻮ ﻳــاراﻧــﻮ دې وي‬

‫دوﻳﻤﻪ برخﻪ‪:‬‬ ‫اوس ﻧﻮ شــروع کــ‪7‬م د پاچا پﻪ صﻔت‬ ‫دى دى ډﻳـــــﻮه د ســــــدوزو د !بر‬ ‫د احــﻤــد شــاه غـــازي پ‪+‬تﻮن ﻟــﻪ کــﻮره‬ ‫درﻳﻤﻪ برخﻪ‪:‬‬ ‫راســـــﻪ چـــ‪ 3‬تـــاتـــﻪ حــکــاﻳــت کــﻮﻣــﻪ‬ ‫پــخــﻮا تــر دې وو د ﻫـــرات پاچاﻫان‬

‫زﻣــﻮږ شــاﻫــزاده دى ﻧﻨگﻴاﻟﻰ پﻪ غﻴرت‬ ‫پــﻪ '‪7‬بﻨﻮ کــ‪ 3‬ﻧــﻦ دى دى ﻟکﻪ ﻟﻤر‬ ‫ﻧــﻦ دى کــاﻣــران شــﻬــزاده ک‪+‬ﻠ‪ 3‬تــﻮره‬ ‫د ســــــــدوزو د ســﻠــطــﻨــت کــﻮﻣــﻪ‬ ‫د ســـــدوزو ذواﻟـــﻔـــﻘـــار زﻣــــان خــان‬

‫'ﻠﻮرﻣﻪ برخﻪ‪:‬‬ ‫د ﻫرات د کﻼبﻨدۍ حال‬ ‫غــــﻠــــﻴــــﻢ پــــــر *ــــﻬــــر بــــﻴــــا ﻫـــــجـــــﻮم راوړى‬ ‫ﻣــــخ تــــﻪ ﻳــــ‪ 3‬وﻻړ دى ﻳـــــار ﻣــحــﻤــد پـــﻴـــاوړى‬ ‫زﻣـــــــــﻮږ پـــ‪+‬ـــتـــاﻧـــﻪ ﻟــــکــــﻪ زﻣـــــــــري جـــﻨـــگـــ‪5‬ـــ‪8‬ي‬ ‫وﻟـــــــــ‪ 3‬د وﻳــــــﻨــــــﻮ پـــــــر حــــــصــــــار بـــﻬـــ‪5‬ـــ‪8‬ي‬ ‫ﻫـــــــرات پـــــﻪ وﻳــــﻨــــﻮ د پـــ‪+‬ـــتـــﻮن شـــــﻮ گــﻠــرﻧــگ‬ ‫پـــ‪+‬ـــتـــﻮن زخــــﻤــــﻲ دى د غـــﻠـــﻴـــﻢ پــــﻪ خــدﻧــگ‬

‫‪١٢١‬‬

‫ﻳـــــــار ﻣـــحـــﻤـــد واﻳـــــــــﻲ پـــ‪+‬ـــتـــﻨـــﻮ زﻣـــــــا زﻣـــــرو‬ ‫!ـــــﻮﻟـــــﻪ راوو‪$‬ــــــــــــئ وســـــﻠـــــﻪ دار ﻟـــــﻪ کـــــﻮرو‬ ‫پــــــﻪ غـــﻠـــﻴـــﻢ وکـــــــــ‪7‬ئ ﻳــــــﻮ ﻫـــــجـــــﻮم گــــ‪7‬ﻧــــدى‬ ‫ﻫــــــــرات ﻟـــــﻪ ﻻســــــﻪ پـــــﻪ ژوﻧــــــــــدون ﻣـــــﻪ بـــاســـئ‬ ‫دا خــــﻮ زﻣـــــــﻮږ کـــــﻮر دى زﻣـــــــﻮږ وطـــــﻦ دﻳــﻨــﻪ‬ ‫دا زﻣـــــــــﻮږ !ــــا!ــــﻮبــــﻰ زﻣـــــــــﻮږ ﻣـــــاﻣـــــﻦ دﻳـــﻨـــﻪ‬ ‫کـــــﻔـــــﻦ پـــــــﻪ غـــــــــــاړه دا وطـــــــــﻦ وســـــاتـــــئ‬ ‫زﻣــــــــﻮږ د پــــﻠــــرو *ـــکـــﻠـــﻰ ﻣــــدفــــﻦ وســــاتــــئ‬ ‫دﻟــــتــــﻪ پـــــراتـــــﻪ دي ﻧـــﻨـــگـــﻴـــاﻟـــﻲ ﻧـــﻴـــکـــﻪ گــــان‬ ‫دﻟـــــتـــــﻪ بــــﻬــــ‪5‬ــــ‪8‬ي وﻳـــــﻨـــــ‪ 3‬تــــــﻞ د افــــغــــان‬ ‫ﻫـــــــــرات زﻣـــــــــﻮږ دى زﻣـــــــــﻮږ کــــــــﻮر دﻳـــﻨـــﻪ‬ ‫زﻣــــــــــﻮږ ﻧـــــغـــــرى دى زﻣــــــــــﻮږ گــــــــﻮر دﻳـــﻨـــﻪ‬ ‫د*ـــــﻤـــــﻦ راغــــــﻠــــــﻰ تــــــر دﻳـــــــﻮاﻟـــــــﻪ د کــــﻮر‬ ‫وﻻړ ســــئ دا دى د پـــ‪+‬ـــتـــﻮن ﻟــــــﻮى پــ‪5‬ــغــﻮر‬ ‫کـــــاﻣـــــران ﻧــــــــارې کــــــ‪7‬ې چـــــ‪ 3‬پـــ‪+‬ـــتـــﻮن ﻗـــاﻣـــﻪ‬ ‫تــــــــــﻮره رابـــــــاســـــــﻪ ﻣــــــــ‪7‬ه پــــــر ﻧــــﻨــــگــــﻪ ﻧـــاﻣـــﻪ‬ ‫ﻣـــــﻪ بـــاﻳـــﻠـــﻪ ‪$‬ــــــان اوســــــــﻪ وﻻړ پـــــر حـــصـــار‬ ‫د پـــ‪+‬ـــتـــاﻧـــﻪ پـــــر ﻧـــﻨـــگـــﻪ ‪$‬ـــــــان کـــــــ‪7‬ه اﻳــــثــــار‬ ‫بـــﻮﻳـــﻪ غـــﻴـــرت چــــ‪ 3‬ﻣــــﻮ ﻧــــاﻣــــﻮس خــــﻮﻧــــدي ســﻲ‬ ‫ﻧـــــــﻮم د پــــ‪+‬ــــتــــﻮن د وﻟـــــــس خـــــﻮﻧـــــدي ســﻲ‬ ‫زﻟـــــﻤـــــﻮ چــــــ‪ 3‬واور‪4‬ــــــــــــــدې ﻧـــــــــارې غــﻠــبــﻠــ‪3‬‬ ‫ﻟــــــﻪ ﻳــــــــار ﻣــــحــــﻤــــده او کـــــاﻣـــــراﻧـــــﻪ دﻟــــ‪3‬‬ ‫ﻟــــــﻪ کــــــﻼ وواتــــــــــــﻪ زﻣــــــرﻳــــــاﻧــــــﻮ پــــــﻪ 'ــ‪5‬ــر‬ ‫پـــــــر د*ـــــﻤـــــﻨـــــاﻧـــــﻮ ﻳـــــــ‪ 3‬جـــــــــﻮړ کـــــــ‪ 7‬ﻟـــ"ـــ‪5‬ـــر‬

‫‪١٢٢‬‬

‫ســــروﻧــــﻪ ﻳــــ‪ 3‬غـــــﻮڅ کـــــ‪7‬ه د د*ــــﻤــــﻦ پــــﻪ تــــﻮره‬ ‫ﻣــــــــﻮر ﻳــــــ‪ 3‬کــــــــ‪7‬ه پــــــر غــــﻠــــﻴــــﻤــــاﻧــــﻮ بــــــﻮره‬ ‫د*ـــﻤـــﻦ شــــﻮ ﻣـــــات راغــــــﻰ دوران د کـــاﻣـــران‬ ‫د ﻳـــــــار ﻣـــحـــﻤـــد د بـــــــري ســـــتـــــﻮرى ‪$‬ــــﻼن‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫سپﻴﻨﻪ د ﻫرات ﻳﻮه پ‪+‬تﻨﻪ شاعره وه‪ .‬د ﻳار ﻣحﻤد خان اﻟکﻮزي پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ژوﻧد‬ ‫کاوه‪ .‬دا د ﻧﻮر ﻣحﻤد خان اﻟکﻮزي ﻟﻮر وه‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬پﻪ (‪١٢٥٥‬ﻫـ‪ ).‬ک‪ 3‬اﻳراﻧﻴاﻧﻮ د ﻫرات‬ ‫*ار ﻣحاصره ک‪ 7‬او پ‪+‬تﻨﻮ د کاﻣران سدوزي او وزﻳر ﻳار ﻣحﻤد خان اﻟکﻮزي تر ﻣشرۍ‬ ‫ﻻﻧدې پﻪ ﻣ‪75‬اﻧﻪ وجﻨگ‪5‬دل‪ ،‬ﻧﻮ دې شاعرې ددغ‪ 3‬جگ‪7‬ې حاﻻت د ﻣثﻨﻮي پﻪ ب‪2‬ﻪ چ‪3‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻳﻮه حﻤاسﻪ ده‪ ،‬اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ل‪ .‬دا حﻤاسﻪ پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ بﻴتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬وﻳﻞ شﻮې ده‪،‬‬ ‫خﻮ ﻣﻮږ تﻪ ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ره کﻤﻪ برخﻪ رارس‪5‬دﻟ‪ 3‬ده‪ .‬د سپﻴﻨ‪ 3‬پ‪+‬تﻨ‪ 3‬شاعرې حﻤاسﻲ احساسات‬ ‫پﻪ دغﻪ حﻤاسﻪ ک‪ 3‬ډ‪4‬ر پﻴاوړي دي‪.‬‬ ‫وﻳﻨا ﻳ‪ 3‬د حﻤاست ﻳﻮه !ﻮ!ﻪ ده‪ .‬د سپﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻮر اشعار ﻣﻮږ تﻪ ﻧﻪ دي رارس‪5‬دﻟﻲ‪ .‬ﻳﻮازې‬ ‫ددغ‪ 3‬ﻣﻨظﻮﻣ‪$ 3‬ﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬تر ﻣﻮږه رارس‪5‬دﻟﻲ دي‪ .‬د دې د شعروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣضاﻣﻴﻨﻮ 'خﻪ‬ ‫داس‪* 3‬کاري چ‪ 3‬سپﻴﻨﻪ ﻳﻮه عاﻟﻤﻪ او فاضﻠﻪ *‪%‬ﻪ وه او ﻫﻢ د پ‪+‬تﻨﻮ پﻪ حال او تارﻳخ‬ ‫خبره ﻣ‪5‬رﻣﻦ وه‪ .‬کﻪ 'ﻪ ﻫﻢ اشعار ﻳ‪! 3‬ﻮل تارﻳخﻲ دي‪ ،‬خﻮ تارﻳخﻲ پ‪ 3+5‬د حﻤاس‪ 3‬پﻪ‬ ‫ب‪2‬ﻪ بﻴاﻧﻮي‪ .‬شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬روان‪ ،‬خﻮاږه او د پﻮﻫ‪5‬دﻧ‪ 3‬وړ دي‪.‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د درس ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ 'خﻪ وروستﻪ ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫سپﻴﻨ‪' 3‬ﻪ وخت او چ‪5‬رتﻪ ژوﻧد کاوه؟‬

‫‪١٢٣‬‬

‫د سپﻴﻨ‪ 3‬شعر پﻪ کﻮم شعري چﻮکاټ ک‪ 3‬وﻳﻞ شﻮى او ﻣﻮضﻮع ﻳ‪' 3‬ﻪ ده؟‬ ‫تاس‪ 3‬د سپﻴﻨ‪ 3‬د شعر پﻪ '‪5‬ر ﻟﻪ کﻮم بﻞ شعر سره آشﻨا ﻳاست؟ د شاعر ﻧﻮم او‬ ‫ﻣﻮضﻮع ﻳ‪ 3‬رو*اﻧﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ وروستﻪ شعر پﻪ ﻟﻮړ آواز وﻟﻮﻟﻲ او ﻣﻔﻬﻮم دې‬ ‫پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪' 3‬رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې دغﻪ پ‪+5‬ﻪ او د شعر ﻣﻬﻢ !کﻲ پﻪ 'ﻮ کر*ﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې‬ ‫پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې ﻟغتﻮﻧﻪ ﻣعﻨا او پﻪ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫غﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻫجﻮم‪ ،‬پﻴاوړى‪ ،‬حصار‪! ،‬ا!ﻮبﻰ‪ ،‬ﻣاﻣﻦ‪ ،‬ﻣدفﻦ‪ ،‬اﻳثار‪ ،‬ﻟ"ﻴر‪ ،‬بﻮره‪.‬‬ ‫‪ _٥‬پﻪ شعر ک‪ 3‬خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او صﻔتﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫خاص ﻧﻮم‪ :‬ﻫغﻪ دى چ‪ 3‬خاص 'ﻴز او خاص ﻧﻮم ﻧﻮﻣﻮي ﻟکﻪ رحﻤان بابا‪ ،‬خﻮشحال‬ ‫خان خ"ک‪ ،‬ﻣ‪5‬رﻣﻦ ﻣﻼﻟﻪ‪.‬‬ ‫صﻔت‪ :‬د ﻧﻮم 'رﻧگﻮاﻟﻰ 'رگﻨدوي‪ .‬ﻟکﻪ‪ :‬تﻮر‪ ،‬سپﻴﻦ‪* ،‬ﻪ‪ ،‬بد او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫‪ _٦‬د سپﻴﻨ‪ 3‬ﻟﻪ حﻤاس‪ 3‬پرتﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻧﻮرې کﻮﻣ‪ 3‬کﻮﻣ‪ 3‬حﻤاس‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ وﻳﻮﻧکﻮ سره واخﻠئ؟‬ ‫‪ _٧‬تاس‪ 3‬ﻟﻪ سپﻴﻨ‪ 3‬پرتﻪ ﻧﻮرې کﻮﻣ‪ 3‬اتﻠ‪ 3‬ﻣ‪5‬رﻣﻨ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ کارﻧاﻣﻮ سره بﻴان‬ ‫ک‪7‬ئ؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬د *‪%‬ﻮ د رول پﻪ اړه ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ه ﻟﻴکﻨﻪ وک‪7‬ي او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬خپﻠﻮ !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ واوروي‪.‬‬

‫‪١٢٤‬‬

‫اتﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫کا‪1‬ﻪ‬ ‫(لن‪6‬ه کﻴسﻪ)‬

‫(ﻣﻬدي)‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ د شﻠﻤ‪ 3‬پ‪75‬ۍ پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻟسﻴزه ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮه‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ بﻨس＀‬ ‫اﻳ‪+‬ﻮدوﻧکﻰ ﻳ‪ 3‬سﻴد راحت زاخﻴﻠﻰ دى‪ .‬بﻴا وروستﻪ د ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬ﻟﻴکﻠﻮ ﻟ‪7‬ۍ وغز‪4‬ده او‬ ‫ډ‪4‬رو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻨ‪6‬ې کﻴس‪ 3‬وﻟﻴکﻠ‪ ،3‬ﻟکﻪ‪ :‬ﻣاس"ر عبداﻟکرﻳﻢ‪ ،‬ﻣﻴر ﻣﻬدي شاه ﻣﻬدي‪ ،‬ﻗﻠﻨدر‬ ‫ﻣﻮﻣﻨد‪ ،‬ﻣﻮسﻰ شﻔﻴﻖ‪ ،‬حبﻴب اهلل ت‪8‬ى‪ ،‬ﻣحﻤد دﻳﻦ ژواک‪ ،‬اﻣﻴﻦ افغاﻧپﻮر او ﻧﻮر‪...‬‬ ‫اوس پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬د ﻟﻨ‪6‬و کﻴسﻮ پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻣجﻤﻮع‪ 3‬شتﻪ او ﻟﻪ ﻳﻮې ور‪ 3$‬ﻧﻪ بﻠ‪3‬‬ ‫تﻪ وده او پراختﻴا ﻣﻮﻣﻲ‪ .‬ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ د ﻫﻨري ﻧثر ﻳﻮ پﻪ زړه پﻮرې ډول دى چ‪ 3‬د ژوﻧداﻧﻪ‬ ‫ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠ‪ 3‬پ‪ 3+5‬اﻧ‪%‬ﻮروي‪ .‬کﻪ د کﻴسﻮ ﻟﻮستﻞ ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا د وخت ت‪5‬روﻟﻮ سره ت‪7‬او ﻟري‪ ،‬ﻧﻮ‬ ‫بﻨس"ﻴز ﻣﻘصد ﻳ‪* 3‬ﻮوﻧﻴز دى‪ .‬ﻣﻮږ باﻳد ﻟﻪ کﻴس‪ 3‬ﻟﻮستﻠﻮ 'خﻪ پﻨد واخﻠﻮ‪* .‬ﻪ اړخﻮﻧﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫پﻪ ژوﻧد ک‪ 3‬پﻠﻲ ک‪7‬و او ﻟﻪ بدو اړخﻮﻧﻮ 'خﻪ ﻳ‪$ 3‬اﻧﻮﻧﻪ وژغﻮرو‪ .‬دﻟتﻪ د (کا‪1‬ﻪ) پﻪ ﻧﻮم د ﻣﻴر‬ ‫ﻣﻬدي شاه ﻣﻬدي ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ تاسﻮ تﻪ وړاﻧدې کﻮو‪:‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬د کﻮم ﻟﻴکﻮال کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ ﻟﻮست‪ 3‬ده؟‬ ‫_ تاس‪ 3‬کﻮﻻى شئ د خپﻞ ژوﻧد ﻳﻮه کﻴسﻪ !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ پﻪ شﻔاﻫﻲ ډول وواﻳئ!؟‬

‫‪١٢٥‬‬

‫دوﻣره ﻣ‪ 3‬ﻳاد شﻲ چ‪ 3‬ډاک"ر ووﻳﻞ‪ :‬د ده ﻣحرﻗﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻧﻮر بﻴا ﻫغﻪ وخت پﻮه شﻮم چ‪ 3‬زﻣا ﻧظر ب‪ 3‬اﻧتﻬا ت‪5‬ز شﻮ‪ .‬د ﻟﻴدو او اور‪4‬دو طاﻗت ﻣ‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫اول ﻧﻪ ﻳﻮ پﻪ ﻟس زﻳات شﻮ‪ .‬خﻮ حﻴران پﻪ دغﻪ وم چ‪ 3‬گ‪5‬رچاپ‪5‬ره پﻪ کﻮ!ﻪ ک‪ 3‬د *‪%‬ﻮ ژړا وه‪.‬‬ ‫'ﻮک خﻮ ﻻ پﻪ ﻣا راپر‪4‬ﻮتﻰ و او پﻪ ساﻧدو ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬وﻳﻞ‪ :‬خداى دې وبخ‪+‬ﻪ!‬ ‫تا ﻟﻪ دې خداى اتﻪ واړه جﻨتﻮﻧﻪ درک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻣا بﻪ ورسره پﻪ زوره اﻣﻴﻦ وک‪7‬و‪ ،‬خﻮ ﻣا بﻪ داس‪ 3‬ﻣحسﻮسﻪ ک‪7‬ه ﻟکﻪ چ‪ 3‬دوى زﻣا اﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻪ وي اور‪4‬دﻟﻰ‪.‬‬ ‫خداى خبر چ‪ 3‬دغﻪ سﻠسﻠﻪ بﻪ 'ﻮﻣره جاري وه چ‪ 3‬پﻪ دې ک‪ 3‬زﻣا د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻳﻮ 'ﻮ کسان‬ ‫زﻣا ک＀ تﻪ ﻣخاﻣخ ک‪5‬ﻨاستﻞ او ﻫغﻪ ﻳﻮ کس پک‪ 3‬ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ ﻫس‪ 3‬د غﻮر‪$‬ﻮﻟﻮ س‪7‬ى ﻧﻪ دى‪* ،‬ﻪ ﻳاد س‪7‬ى دى چ‪ 3‬ﻣ‪7‬ى درﻧﻪ سپک ﻧﻪ شﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻮ بﻞ پک‪ 3‬آواز وک‪7‬و‪ :‬ده ﻫﻢ ډ‪4‬ره ﻣﻮده د خﻠکﻮ خﻮړﻟ‪ 3‬ده‪ .‬ﻧﻦ بﻪ ورﻟﻪ دا !ﻮل بدل پﻪ‬ ‫ﻳﻮ ‪$‬ﻞ خﻼصﻮو‪.‬‬ ‫ﻫﻤدغﻪ شان پﻪ ﻟ‪ 8‬ساعت ک‪! 3‬ﻮﻟ‪ 3‬جرگ‪ 3‬دا فﻴصﻠﻪ وک‪7‬ه چ‪' 3‬ﻮﻣره ک‪5‬داى شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ‬ ‫ﻣ‪7‬ى بﻪ ﻳ‪ 3‬درﻧﻮو‪.‬‬ ‫دغﻠتﻪ زﻣا پﻪ زړه ﻧﻮره ﻧﻪ ‪$‬ائﻴده‪ .‬پﻪ اوچت آواز ﻣ‪ 3‬دغ‪ 3‬جرگ‪ 3‬تﻪ ووﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ اې زﻣا خپﻠﻮ خپﻠﻮاﻧﻮ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تاسﻮ تﻪ ﻣعﻠﻮﻣﻪ ده چ‪ 3‬زﻣا پﻪ کﻮر ک‪ 3‬ﻳﻮه پﻴسﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻧشتﻪ‪ .‬پﻪ ﻗرضﻮﻧﻮ ک‪ 3‬تر سره ډوب ﻳﻢ‪ .‬بچﻲ ﻣ‪ 3‬ﻣاشﻮﻣان دي‪%* .‬ﻪ ﻣ‪ 3‬کﻮﻧ‪6‬ه شﻮه‪ .‬زﻣا‬ ‫غﻮﻧدې غرﻳب د پاره چ‪' 3‬ﻨگﻪ د اسﻼم فﻴصﻠﻪ ده‪ ،‬ﻫغﻪ شان وک‪7‬ئ او ﻫغﻪ دا چ‪ 3‬پﻪ کﻔﻦ‬ ‫ضروري ک‪ 3‬ﻣ‪* 3‬خ ک‪7‬ئ چ‪ 3‬زﻣا جاﻣ‪ 3‬دي‪ .‬د ﻗرضﻮﻧﻮ ﻟﻪ وج‪ 3‬تاس‪ 3‬زﻣا ﻻزﻣﻪ فدﻳﻪ‬ ‫ﻧﻪ شئ ادا کﻮﻟﻰ ﻧﻮ خﻴرات خﻮ ﻻ ﻟﻮﻳﻪ خبره ده‪ .‬زه ﻻ ﻟگﻴا وم ﻧﻮرې خبرې ﻣ‪ 3‬ﻫﻢ کﻮﻟ‪،3‬‬ ‫خﻮ پﻪ دغﻪ ک‪ 3‬د ﻳﻮې زﻧاﻧﻪ پﻪ ژړغﻮﻧﻲ اواز ک‪ 3‬ووﻳﻞ شﻮ‪ :‬ﻻﻻ ﻫر چا چ‪ 3‬پﻴس‪ 3‬وﻟگﻮﻟ‪ 3‬ﻧﻮ‬ ‫ﻳﻮازې دا کﻮر ﻳ‪ 3‬پات‪ 3‬دى‪ .‬دا بﻪ پﻪ ﻗرض ک‪ 3‬ورپس‪ 3‬وﻟﻴکﻢ‪ .‬خﻮ اوس درﻧﻪ ﻣ‪7‬ى ب‪ 3‬عزتﻪ‬ ‫ﻧﻪ شﻲ‪.‬‬ ‫ﻣا خپﻞ اواز ﻧﻮر ﻫﻢ پﻪ زوره ک‪ 7‬چ‪ 3‬د وړو ﻣﻮر ﻳ‪ 3‬واوري‪ ،‬خﻮ زﻣا دا خﻴال راغﻠﻮ چ‪3‬‬ ‫دا !ﻮل کا‪1‬ﻪ دي‪ .‬زﻣا جﻨازه چ‪ 3‬اوچت‪5‬ده‪ ،‬ﻧﻮ دوﻣره ﻣ‪ 3‬واور‪4‬دل چ‪ 3‬د حﻠﻮا او ورﻳژو د‪4‬گﻮﻧﻪ‬ ‫پاخﻪ دي‪.‬‬

‫‪١٢٦‬‬

‫ﻫغﻪ وخت ﻫﻢ ﻣا ﻳﻮه چﻴغﻪ ووﻫﻠﻪ چ‪ :3‬دغﻪ ﻫر 'ﻪ حرام دي‪.‬‬ ‫خﻮ دغﻪ خﻠک ﻫﻢ !ﻮل کا‪1‬ﻪ وو‪.‬‬ ‫کﻮم وخت چ‪ 3‬جﻨازه وشﻮه‪ ،‬ﻧﻮ سخات تﻪ خﻠک ک‪5‬ﻨاستﻞ او کﻠﻪ چ‪ 3‬سخات و‪4‬شﻞ‬ ‫ک‪5‬ده ﻧﻮ ﻣا آواز وک‪7‬و‪:‬‬ ‫_ زه ﻣرض وصﻴت تﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ پر‪+4‬ﻰ او کﻪ ﻟ‪8‬ه ﻣﻮﻗع راتﻪ پﻪ ﻻس راغﻠ‪ 3‬واى ﻧﻮ ﻣا بﻪ د‬ ‫ﻗرضﻮﻧﻮ پﻪ ر‪1‬ا ک‪ 3‬وصﻴت کﻮﻟﻮ‪ .‬خﻮ اوس تاس‪' 3‬ﻪ کﻮئ!‬ ‫وﻟ‪ 3‬زﻣا بچﻲ خﻮاروئ؟‬ ‫خﻮ دﻟتﻪ ﻫﻢ زه پﻮه شﻮم چ‪ 3‬دا !ﻮل خﻠک کا‪1‬ﻪ وو‪$ .‬کﻪ چ‪ 3‬ﻣا خبرې کﻮﻟ‪ 3‬او ﻫغﻮى‬ ‫ﻳﻮ بﻞ تﻪ سخات بخ‪+‬ﻠﻮ او کﻮم وخت ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬سخات تﻘسﻴﻤﻮﻟﻮ ﻧﻮ عجﻴبﻪ خبره پک‪ 3‬دا‬ ‫وه چ‪ 3‬غرﻳباﻧﻮ تﻪ ﻟس روپ‪ 9‬او ﻣاﻟدارو تﻪ پک‪ 3‬پﻨ‪%‬ﻮس روپ‪ 9‬وې‪ .‬د سخات د تﻘسﻴﻢ ﻧﻪ‬ ‫وروستﻪ چ‪ 3‬زﻣا جﻨازه اوچتﻪ ک‪7‬ى شﻮه او د ﻗبر پﻪ 'ﻨ‪6‬ه ک‪+5‬ﻮدل شﻮم‪ ،‬ﻧﻮ ﻣاتﻪ خپﻠﻪ تﻮر‬ ‫سرې او واړه بچﻲ او د دوى غرﻳبﻲ راﻣخک‪ 3‬شﻮه‪ .‬ﻣا ﻻ د دوى پﻪ غرﻳب‪ 9‬او ب‪3‬وس‪ 9‬ژړا‬ ‫کﻮﻟﻪ چ‪ 3‬پﻪ دې ک‪ 3‬زه پﻪ ﻗبر ک‪ 3‬کﻮز ک‪7‬ى شﻮم او پﻪ ﻟ‪ 8‬ساعت ک‪ 3‬راباﻧدې د خاورو غر‬ ‫جﻮړ ک‪7‬اى شﻮ‪ .‬خﻮ زه حﻴران پﻪ دغﻪ وم چ‪ 3‬ﻣاتﻪ پﻪ ﻗبر باﻧدې ب‪5‬ﻞ ب‪5‬ﻞ س‪7‬ي *کار‪4‬دو‪ .‬د‬ ‫ﻫغﻮى خبرې ﻣ‪ 3‬اور‪4‬دې‪ .‬ﻣا بااﻟکﻞ خپﻞ ‪$‬ان د ﻫغﻮى پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬وﻻړ ﻟﻴدو‪ .‬کﻮم وخت‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ ﻗبر د ﻗرآن کرﻳﻢ تﻼوت شروع شﻮ ﻧﻮ زﻣا زړه خﻮشحاﻟﻪ شﻮ‪.‬‬ ‫ﻣا وﻳﻞ اوس بﻪ دغﻪ !ﻮل ﻣسﻠﻤاﻧان د ﻗرآن کرﻳﻢ د ﻫداﻳاتﻮ پﻪ ر‪1‬ا ک‪ 3‬زﻣا د غرﻳباﻧﻮ بچﻮ او‬ ‫تﻮر سرې ﻟپاره 'ﻪ بﻨدوبست وک‪7‬ي او ﻫغﻪ وخت‪ ،‬خﻮ ﻧﻮر ﻫﻢ ډ‪4‬ر خﻮشحاﻟﻪ شﻮم چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫!ﻮﻟﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻣشر عاﻟﻢ ﻣسئﻠ‪ 3‬تﻪ پا'‪5‬ده‪ .‬پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬دا اواز ﻫﻢ وشﻮ چ‪ :3‬تاسﻮ خداى‬ ‫وبخ‪+‬ﻪ! فاتحﻪ بﻪ د خﻴرات پﻪ ‪$‬اى ک‪ 3‬اخﻴستﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫خداى خبر چ‪ 3‬ﻣا بﻪ د دغﻪ تﻘرﻳر پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻧﻮر 'ﻮﻣره سﻮچ کﻮﻟﻮ چ‪ 3‬پﻪ دې ک‪ 3‬ﻣﻼ‬ ‫صاحب د ﻣﻴراث پﻪ ﻣسئﻠﻪ شروع وک‪7‬ه او وې وﻳﻞ‪:‬‬ ‫_ کﻪ چ‪5‬رې ﻣال ﻳ‪ 3‬پات‪ 3‬ﻧﻪ وي ﻧﻮ تجﻬﻴز تکﻔﻴﻦ د ﻣ‪7‬ي اول د ده پﻪ ﻧژدې خپﻠﻮاﻧﻮ دى‪،‬‬ ‫کﻪ خپﻠﻮان ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ وي او ﻳا ب‪ 3‬وسﻪ او غرﻳبان وي‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ بﻴت اﻟﻤال باﻧدې او کﻪ بﻴت اﻟﻤال ﻧﻪ‬ ‫وي‪ ،‬ﻧﻮ بﻴا پﻪ !ﻮﻟﻮ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ دى‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ ﻻ خپﻞ تﻘرﻳر کﻮﻟﻮ چ‪ 3‬زﻣا زړه را ډک شﻮ‪ .‬صبر ﻣ‪ 3‬ختﻢ شﻮ او چ‪ 3‬پﻪ ‪$‬ان‬

‫‪١٢٧‬‬

‫پﻮﻫ‪5‬دم‪ ،‬ﻧﻮ ﻫغﻪ ﻣ‪ 3‬د ﻣرۍ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ و او ﻣا ورتﻪ پﻪ غﻮصﻪ ک‪ 3‬وﻳﻞ چ‪ :3‬وﻟ‪ 3‬دا زه درتﻪ‬ ‫ﻣﻮﻣﻦ ﻣسﻠﻤان ﻧﻪ *کار‪4‬دم 'ﻪ؟‬ ‫گﻮر کﻔﻦ ﻣ‪ 3‬پﻪ تاسﻮ ک‪5‬دو او کﻮر ﻣﻮ زﻣا ﻟﻮټ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫زه ﻫﻢ ﻟگﻴا وم او ﻫغﻪ ﻫﻢ ﻟگﻴا و‪ ،‬خﻮ زﻣا خبره ﻧﻪ ﻫغﻪ اور‪4‬ده او ﻧﻪ ﻧﻮرو خﻠکﻮ‪.‬‬ ‫او چ‪ 3‬ﻳﻮ 'ﻮ ور‪ 3$‬پس زه خبر شﻮم چ‪ 3‬زﻣﻮږ د کﻠﻲ غرﻳب اهلل کاکا ﻣ‪ 7‬شﻮ او بچﻮ‬ ‫تﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ غﻴر د ﻗرضﻮﻧﻮ او ﻟﻮږو ﻧﻮر 'ﻪ پرې ﻧ‪+‬ﻮدل‪ ،‬ﻧﻮ د ﻧﻮرو خﻠکﻮ غﻮﻧدې زه ﻫﻢ د ﻫغﻪ‬ ‫پﻪ ﻗبر کﻮڼ وﻻړ وم‪.‬‬ ‫د ﻟﻴکﻮال پ‪5‬ژﻧدگﻠﻮي‪:‬‬ ‫سﻴد ﻣﻴر ﻣﻬدي شاه ﻣﻬدي د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ کﻴسﻪ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ 'خﻪ دى‪ .‬دى د‬ ‫پ‪+‬تﻮﻧخﻮا د داودزو د سﻴﻤ‪ 3‬کﻨکﻮﻟﻪ ﻧﻮﻣ‪ 3‬کﻠﻲ ک‪ 3‬پﻪ درﻧ‪ 3‬عﻠﻤﻲ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬وز‪484‬د‪ .‬د‬ ‫ز‪484‬دو ﻧ‪"5‬ﻪ ﻳ‪١٩٢٦ 3‬م‪ .‬کال دى او پﻪ (‪١٩٩٤‬م‪ ).‬کال ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧ‪7‬ۍ سترگ‪ 3‬پ"‪ 3‬ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د پﻼر ﻧﻮم ﻳ‪ 3‬سﻴد عبداﻟتﻮاب شاه دى چ‪ 3‬د خپﻠ‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬ﻣشﻬﻮر عاﻟﻢ و‪ .‬ﻣﻬدي شاه د‬ ‫خپﻞ وخت ﻣروجﻪ عﻠﻮم وﻟﻮستﻞ او ﻟﻪ ﻟﻴکﻮاﻟ‪ 9‬سره ﻳ‪ 3‬د ژورﻧاﻟﻴزم پﻪ ډگر ک‪ 3‬کار پﻴﻞ‬ ‫ک‪ .7‬ﻣﻬدي شاه د ژوﻧد تر وروستﻴﻮ ش‪5‬بﻮ پﻮرې پﻪ ﻣختﻠﻔﻮ جرﻳدو او ﻣجﻠﻮ ک‪ 3‬د ﻟﻴکﻮال‬ ‫او ﻣدﻳر پﻪ تﻮگﻪ کار وک‪ .7‬دى د خداﻳﻲ خدﻣتگاراﻧﻮ د غﻮر‪$‬ﻨگ ﻳﻮ فعال غ‪7‬ى و او د‬ ‫ﻣبارزې پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ر زﻧداﻧﻮﻧﻪ گاﻟﻠﻲ دي‪ .‬د ده د کار اصﻠﻲ برخﻪ کﻴسﻪ ﻟﻴکﻨﻪ وه‪ ،‬خﻮ‬ ‫د دې تر 'ﻨگﻪ شاعر ﻫﻢ و‪ .‬د ده داستاﻧﻮﻧﻪ د پ‪+‬تﻨﻮ د سﻴاسﻲ او تارﻳخﻲ ژوﻧد عکاسﻲ‬ ‫کﻮي چ‪! 3‬ﻮﻟ‪ 3‬کﻴس‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د اﻧگر‪4‬زي *ک‪5‬ﻼک او پﻪ راوروستﻪ ک‪ 3‬د جابرو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ‬ ‫پﻪ وړاﻧدې د پ‪+‬تﻨﻮ د ﻣبارزو او ﻗرباﻧﻴﻮ 'رگﻨدوﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫د ﻣﻬدي شاه ﻣﻬدي د ﻟﻨ‪6‬و کﻴسﻮ ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر کتابﻮﻧﻪ چاپ شﻮي دي‪ ،‬چ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې‬ ‫ډول دي‪ :‬ﻧشان‪ ،‬د بﻮډۍ !ال‪ ،‬پت‪ ،‬ﻻﻟﻪ گﻠﻮﻧﻪ‪ ،‬تﻮر داغﻮﻧﻪ‪ .‬د شعروﻧﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ ﻳ‪ 3‬د‬ ‫(روڼ سحر) پﻪ ﻧﻮم ده‪ .‬ﻣظﻠﻮم اﻣام ﻳ‪ 3‬د کربﻼ د پ‪ 3+5‬تارﻳخﻲ بﻴان دى‪ .‬د ﻗرآن کرﻳﻢ د‬ ‫فاتح‪ 3‬د سﻮرې ژباړه ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬چاپ شﻮې ده‪.‬‬

‫‪١٢٨‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫د ﻣﻬدي شاه ﻣﻬدي پﻪ دغﻪ ﻟﻨ‪6‬ه کﻴسﻪ ک‪ 3‬ﻫغﻪ دودوﻧﻪ غﻨدل شﻮي چ‪ 3‬اسﻼﻣﻲ‬ ‫شرعﻲ ب‪2‬ﻪ ﻧﻪ ﻟري او پﻪ خﻠکﻮ ک‪ 3‬د ﻳﻮه دود پﻪ ډول راروان دي‪ .‬ﻟﻪ دغﻮ دودوﻧﻮ 'خﻪ ﻳﻮ‬ ‫ﻫﻢ ﻫغﻪ ب‪$ 3‬اﻳﻪ او اضافﻲ ﻟگ‪+‬تﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬د ﻣ‪7‬ي پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬خﻠک د سﻴاﻟ‪ 9‬ﻟﻪ‬ ‫ﻣخ‪ 3‬کﻮي‪ .‬پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬د ﻣ‪7‬ي خپﻠﻮان خپﻠﻪ غرﻳبﻲ او ب‪ 3‬وسﻲ ﻟﻪ پاﻣﻪ غﻮر‪$‬ﻮي‪،‬‬ ‫خﻮ پﻪ زﻳاتﻮ ﻟگ‪+‬تﻮﻧﻮ غﻮاړي چ‪ 3‬خپﻞ ﻣ‪7‬ى دروﻧد و*ﻴﻲ او پﻪ سﻴاﻟ‪ 9‬ک‪ 3‬ﻟﻪ چا ﻧﻪ‬ ‫وروستﻮ ﻧﻪ شﻲ‪ .‬پﻪ داس‪ 3‬حال ک‪ 3‬چ‪ 3‬د ﻣ‪7‬ي درﻧ‪+‬ت د ﻫغﻪ پﻪ اعﻤاﻟﻮ پﻮرې اړه ﻟري‪.‬‬ ‫پﻪ دې وخت ک‪ 3‬د کﻮرﻧ‪ 9‬غ‪7‬ي ﻳا وارثان کﻪ غرﻳب ﻫﻢ وي ‪$‬اﻧﻮﻧﻪ پﻮروړي کﻮي او‬ ‫د ﻣ‪7‬ي سخات او خﻴراتﻮﻧﻪ پﻪ ﻟﻮړ شان کﻮي‪ .‬پاﻳﻠﻪ ﻳ‪ 3‬دا وي چ‪ 3‬بچﻲ ﻳ‪ 3‬خﻮار و زار‬ ‫ک‪85‬ي او تر عﻤره ﻟﻪ پﻮره ﻧﻪ خﻼص‪85‬ي‪ .‬ﻣﻬدي شاه ﻫﻢ دې خبرې تﻪ گﻮتﻪ ﻧﻴﻮﻟ‪ 3‬او وﻳﻠﻲ‬ ‫ﻳ‪ 3‬دي چ‪ 3‬د ﻣ‪7‬ي پﻪ ﻣراسﻤﻮ ک‪ 3‬د اسﻼﻣﻲ شرﻳعت سره سﻢ عﻤﻞ وک‪7‬ئ او ب‪$ 3‬اﻳﻪ‬ ‫دودوﻧﻮ تﻪ غاړه ﻣﻪ ږدئ‪.‬‬ ‫دا کﻴسﻪ پﻪ فﻨﻲ ﻟحاظ ﻫﻢ ﻳﻮه بشپ‪7‬ه کﻴسﻪ ده چ‪ 3‬پ‪+5‬ﻪ ﻳ‪ 3‬زﻣﻮږ د روان ژوﻧد ﻧﻤاﻳﻨده‬ ‫گﻲ کﻮي‪ .‬د وﻳﻠﻮ ژبﻪ ﻳ‪ 3‬خﻮږه او رواﻧﻪ ده‪ .‬کرک"روﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ب‪5‬گاﻧﻪ ﻧﻪ دي او تﻠﻮسﻪ ﻫﻢ‬ ‫پک‪ 3‬شتﻪ‪.‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره کﻴسﻪ پﻪ ﻟﻮړ غ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او د کﻴس‪ 3‬ﻣﻔﻬﻮم دې پﻪ خپﻠﻮ‬ ‫خبرو ک‪' 3‬رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬کﻪ زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ ورتﻪ کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ ﻣعﻠﻮﻣﻪ وي او ﻳا ﻳ‪ 3‬پﻪ چﻢ او گاوﻧ‪ 6‬ک‪ 3‬ت‪5‬ره شﻮي‬ ‫وي‪ ،‬پﻪ ډ‪4‬ر ﻟﻨ‪6‬ﻳز سره دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬دې واوروي‪.‬‬

‫‪١٢٩‬‬

‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻴس‪ 3‬ﻣتﻦ پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟﻲ او ﻧﻮﻣ‪%‬ري دې پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ي‪ .‬بﻴا‬ ‫دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫ضﻤﻴر‪ :‬ﻫغﻪ کﻠﻤﻪ ده چ‪ 3‬د ﻧﻮم پر ‪$‬اى استعﻤاﻟ‪85‬ي ﻳا د ﻧﻮم د تکرار ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ‪ :‬زه‪ ،‬تﻪ‪ ،‬ﻫغﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻠکﻲ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ :‬ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬د ﻣﻠکﻴت 'رگﻨدوﻧﻪ کﻮي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ستا‪ ،‬زﻣا‪ ،‬د دوى‪.‬‬ ‫استﻔﻬاﻣﻲ ضﻤﻴروﻧﻪ‪ :‬ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬پﻮ*تﻨﻪ کﻮي‪ ،‬ﻟکﻪ‪' :‬ﻮک‪ ،‬چ‪5‬رې‪ ،‬کﻮم او‬ ‫ﻧﻮر‪...‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬کﻮم کﻴسﻪ ﻟﻴکﻮﻧکﻲ پ‪5‬ژﻧئ‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ؟‬ ‫د کﻴسﻮ ﻟﻮستﻞ 'ﻪ گ"ﻪ ﻟري؟‬ ‫تارﻳخ او کﻴسﻪ 'ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟‬ ‫د ﻣﻬدي شاه د ﻟﻨ‪6‬و کﻴسﻮ د !ﻮﻟگﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ کﻮم دي؟‬ ‫‪ _٥‬د ﻣﻬدي شاه ددغ‪ 3‬کﻴس‪ 3‬پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر 'رگﻨد ک‪7‬ئ او ستاس‪ 3‬د خﻮ*‪ 3‬وړ !کﻰ‬ ‫خپﻠﻮ !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳاست‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و ﻳﻮ کﻴسﻪ واوري او بﻴا دې پﻪ خپﻞ ﻗﻠﻢ وﻟﻴکﻲ‪ .‬پﻪ بﻠﻪ‬ ‫ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٣٠‬‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫لفظﻲ صنعتﻮنﻪ‬

‫د بدﻳع عﻠﻢ د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬راﻣﻨ‪ #‬تﻪ شﻮ چ‪ 3‬بﻴا ﻟﻪ عربﻲ ﻧﻪ فارسﻲ‪ ،‬پ‪+‬تﻮ او ﻧﻮرو‬ ‫ژبﻮ تﻪ راغﻰ‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ !ﻮﻟ‪ 3‬اصطﻼحگاﻧ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ عربﻲ دي‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ س‪7‬ى چ‪ 3‬بدﻳعﻲ‬ ‫صﻨعتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬را!ﻮل ک‪7‬ل او کتابﻲ ب‪2‬ﻪ ﻳ‪ 3‬ورک‪7‬ه عبداهلل بﻦ ﻣعتز و‪ .‬تر ده د ﻣخﻪ د عربﻮ شاعراﻧﻮ دا‬ ‫عﻠﻢ ﻧﻪ پ‪5‬ژاﻧده‪ .‬عبداهلل بﻦ ﻣعتز پﻪ (‪٢٨٤‬ﻫـ) ک‪ 3‬پﻪ دې کار ﻻس پﻮرې ک‪ 7‬او د (اﻟبدﻳع) پﻪ ﻧﻮم‬ ‫ﻳ‪ 3‬د بدﻳع د عﻠﻢ کتاب تاﻟﻴف ک‪ .7‬وروستﻪ بﻴا ﻧﻮرو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻫﻢ پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬کتابﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ‬ ‫او دا عﻠﻢ دود شﻮ‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ دې اړه ډ‪4‬ر کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮي دي‪ .‬ﻟکﻪ د عبداﻟرؤف‬ ‫ب‪5‬ﻨﻮا ادبﻲ فﻨﻮن‪ ،‬د سﻴد تسﻨﻴﻢ اﻟحﻖ کاکاخﻴﻞ روح ادب‪ ،‬د عبداﻟحﻠﻴﻢ اثر ساﻻرزي پ‪+‬تﻮ ادب‪،‬‬ ‫د سﻤﻨدر خان سﻤﻨدر د ادب ﻣﻨاره‪ ،‬د ﻧﻮر احﻤد شاکر بدﻳع او بﻴان او ﻧﻮر‪ .‬دا دى پﻪ دې درس ک‪3‬‬ ‫بﻪ د بدﻳع د عﻠﻢ او صﻨعتﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻮﻟئ‪.‬‬ ‫_ د بدﻳع عﻠﻢ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫_ د شعر ﻟﻔظﻲ او ﻣعﻨﻮي *کﻼوې 'ﻪ ډول وي؟‬

‫‪١٣١‬‬

‫بدﻳع عربﻲ کﻠﻤﻪ ده‪ .‬پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬ﻧﻮي شﻲ تﻪ واﻳﻲ‪ .‬پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬ﻫغﻪ عﻠﻢ دى چ‪3‬‬ ‫د ﻫغﻪ پﻪ واسطﻪ د کﻼم د *ﻪ واﻟﻲ وجﻪ 'رگﻨد‪84‬ي‪ .‬بدﻳع دوه ډوﻟﻪ صﻨعتﻮﻧﻪ ﻟري‪ :‬ﻟﻔظﻲ او‬ ‫ﻣعﻨﻮي‪ .‬ﻟﻔظﻲ *کﻼوې ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻟﻔظ سره سروکار ﻟري او ﻣعﻨﻮي ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬د‬ ‫ﻣعﻨا رعاﻳت پک‪ 3‬ک‪85‬ي‪ .‬ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳع پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ _١‬تﻮشﻴح‪ :‬ﻫغﻪ ادبﻲ صﻨعت تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د شعر د بﻴتﻮﻧﻮ ﻳا ﻣسرو ﻟﻮﻣ‪7‬ي تﻮري‬ ‫سره ﻳﻮ‪$‬اى شﻲ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫغﻪ 'خﻪ ﻧﻮم‪ ،‬ﻣسره‪ ،‬بﻴت ﻳا کﻮﻣﻪ جﻤﻠﻪ جﻮړه شﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ پﻪ دې ﻻﻧدې‬ ‫شعر ک‪:3‬‬ ‫گـــﻤـــراﻫـــاﻧـــﻮ ســــره ﻣـــﻪ گـــــ‪6‬وه ‪$‬ــان فـــرﻣـــاﻳـــﻠـــﻲ دي ﻧـــبـــﻲ اخـــــر زﻣــــان‬ ‫ﻟــﻪ فضﻮﻟﻮ بــدکــاراﻧــﻮ صحبت ﻣــﻪ ک‪7‬ه بــﻞ خــبــرې تــﻪ غـــﻮږ ﻣــﻪ ږده د ﻧـــادان‬ ‫ﻣـــدام گــر‪$‬ــﻪ پــﻪ ﻣجﻠس کــ‪ 3‬د ﻧﻴکاﻧﻮ ﻗاﻳﻢ اوســﻪ پــﻪ خپﻞ دﻳــﻦ کــ‪ 3‬ﻣسﻠﻤان‬ ‫ﻟـــﻪ گــﻨــاه بـــﻪ ﻣــﻨــزه وي ﻫــغــﻪ 'ــﻮک چـــ‪ 3‬ثــﻨــا صــﻔــت تـــﻞ واﻳــــﻲ پـــﻪ زبـــان‬ ‫ورکــﻮل بﻞ تﻪ د خــداى پﻪ ﻧاﻣﻪ *ﻪ دي پــﻪ ﻗرآن کــ‪ 3‬داســ‪ 3‬واﻳــﻲ پــاک سبحان‬ ‫کﻪ دې گﻨج ﻟکﻪ ﻗــارون پﻪ دﻧﻴا ډ‪4‬ر شﻲ‬ ‫بـــ‪ 3‬کــﻔــﻨــﻪ تــﻮ*ــﻪ ﻧــشــ‪ 3‬وړى د ‪$‬ــان‬ ‫پﻮرتﻨﻰ شعر گﻞ ﻣﻠﻮک پخپﻞ ﻧاﻣﻪ وﻳﻠﻰ دى‪ ،‬کﻪ د !ﻮﻟﻮ بﻴتﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ي تﻮري سره ﻳﻮ‪$‬اى‬ ‫شﻲ‪ ،‬گﻞ ﻣﻠﻮک ‪$‬ﻨ‪ 3‬جﻮړ‪84‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬تجﻨﻴس‪ :‬ﻫغﻪ صﻨعت تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬شاعر پﻪ خپﻞ کﻼم ک‪ 3‬داس‪ 3‬کﻠﻤ‪ 3‬راوړي چ‪3‬‬ ‫شکﻞ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ او ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ب‪5‬ﻠﻪ وي‪ ،‬ﻟکﻪ داود خان چ‪ 3‬واﻳﻲ‪:‬‬ ‫چ‪ 3‬د چا پﻪ زړه ک‪ 3‬اور د ﻣﻴﻨ‪ 3‬بﻞ شﻲ پﻪ وربﻞ ﻳ‪ 3‬ﻟﻤب‪ 3‬گ‪6‬ې حال ﻳ‪ 3‬بﻞ شﻲ‬ ‫د وربﻞ ﻣﻴﻨﻪ کﻪ تﻞ د زړه پﻪ تﻞ شﻲ‬ ‫اور د ﻣﻴﻨ‪ 3‬کﻠﻪ ﻣري د زړه ﻟﻪ ﻣﻴﻨ‪3‬‬ ‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره ک‪( 3‬بﻞ) د اور د ﻟگ‪5‬دﻟﻮ پﻪ ﻣعﻨا دى او پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻣسره ک‪3‬‬ ‫(بﻞ) د بدل پﻪ ﻣعﻨا دى‪ .‬دواړه کﻠﻤ‪ 3‬پﻪ شکﻞ ک‪ 3‬ﻳﻮ ډول دي خﻮ ﻣعﻨاگاﻧ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ب‪5‬ﻠ‪ 3‬دي‪ .‬د‬ ‫دوﻳﻢ بﻴت پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻣسره ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ى (تﻞ) د ﻫﻤ‪5‬شﻪ او دوﻳﻢ (تﻞ) د ب‪5‬خ پﻪ ﻣعﻨا دى‪.‬‬ ‫تجﻨﻴس پﻪ اووه ډوﻟﻪ دى ﻟکﻪ‪ :‬تام‪ ،‬ﻧاﻗص‪ ،‬زاﻳد‪ ،‬ﻣرکب‪ ،‬ﻣکرر‪ ،‬ﻣطرف او خطﻲ‬ ‫تجﻨﻴس‪ .‬دﻟتﻪ ﻳ‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ راوړو‪:‬‬

‫‪١٣٢‬‬

‫تام تجﻨﻴس‪ :‬ﻫغﻪ تجﻨﻴس دى چ‪ 3‬شاعر پﻪ خپﻞ کﻼم ک‪ 3‬داس‪ 3‬دوې کﻠﻤ‪ 3‬راوړي چ‪3‬‬ ‫شکﻞ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ او ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ب‪5‬ﻠﻪ وي ﻟکﻪ پﻴر ﻣحﻤد کاک‪ 7‬چ‪ 3‬واﻳﻲ‪:‬‬ ‫فراق پﻪ ﻣا خﻮري د زړگﻲ وﻳﻨ‪ 3‬آشــﻨا ﻣ‪ 3‬ﻧشــــــتﻪ اهلل ﻣ‪ 3‬وﻳﻨ‪3‬‬ ‫پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره ک‪( 3‬وﻳﻨ‪ )3‬د وﻳﻨﻮ پﻪ ﻣعﻨا او پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻣسره ک‪( 3‬وﻳﻨ‪ )3‬د ﻟﻴدﻟﻮ پﻪ ﻣعﻨا‬ ‫دى‪.‬‬ ‫ﻧاﻗص تجﻨﻴس‪ :‬ﻫغﻪ تجﻨﻴس دى چ‪ 3‬د ﻣتجاﻧسﻮ کﻠﻤﻮ شکﻞ ﻳﻮ او ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ب‪5‬ﻠﻪ وي‪ ،‬خﻮ‬ ‫پﻪ حرکاتﻮ ک‪ 3‬تﻮپﻴر وﻟري‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫د ﻳار غﻢ راسره 'ـﻪ واﻳﻢ چ‪' 3‬ﻪ ک‪7‬ي تــــﻞ ﻣـ‪ 3‬وﻳﻨ‪ 3‬د زړه روي ﻟکﻪ روې‬ ‫چ‪ 3‬پـــخﻮا تر ﻗضا خپﻠﻪ رضا غﻮاړې ب‪5‬ﻬﻮده پﻪ ﻟـــﻮ!ﻮ وﻟ‪ 3‬آســــــﻤان وﻟ‪3‬‬ ‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻣسره ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ى (روي) د رودﻟﻮ پﻪ ﻣعﻨا او دوﻳﻤﻪ (روې) د ﻳﻮ‬ ‫ډول کﻮچﻨﻲ حﻴﻮان پﻪ ﻣعﻨا دى چ‪ 3‬دا کﻠﻤ‪ 3‬پﻪ حرکاتﻮ ک‪ 3‬تﻮپﻴر ﻟري‪ .‬پﻪ دوﻳﻢ بﻴت دوﻳﻤﻪ‬ ‫ﻣسره ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ى (وﻟ‪ )3‬د پﻮ*تﻨ‪ 3‬ضﻤﻴر دى او دوﻳﻢ (وﻟ‪ )3‬د وﻳشتﻠﻮ ﻣعﻨا ورکﻮي چ‪ 3‬دواړه‬ ‫کﻠﻤ‪ 3‬پﻪ حرکاتﻮ ک‪ 3‬تﻮپﻴر ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣرکب تجﻨﻴس‪ :‬ﻫغﻪ تجﻨﻴس دى چ‪ 3‬د ﻣتجاﻧسﻮ کﻠﻤﻮ 'خﻪ ﻳﻮه کﻠﻤﻪ بسﻴطﻪ او بﻠﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫ﻣرکبﻪ وي‪ .‬ﻣرکب تجﻨﻴس پﻪ دوه ډوﻟﻪ دى‪ .‬ﻣتشابﻪ ﻣرکب او ﻣﻔروق ﻣرکب‪.‬‬ ‫اﻟف‪ :‬ﻣتشابﻪ ﻣرکب‪ :‬ﻫغﻪ دى چ‪ 3‬بسﻴطﻪ او ﻣرکبﻪ کﻠﻤﻪ دواړه ﻳﻮ ډول شکﻞ وﻟري‪.‬‬ ‫ﻟکﻪ احﻤد شاه بابا چ‪ 3‬واﻳﻲ‪:‬‬ ‫ســـتا پرﻣــخ باﻧدې اوربﻞ دى ‪$‬کﻪ اور بﻞ ﻣ‪ 3‬پﻪ گﻮگﻞ دى‬ ‫پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره ک‪( 3‬اوربﻞ) د تﻨدي وﻳ‪+‬تاﻧﻮ ﻳا پﻴکﻲ تﻪ واﻳﻲ او ﻳﻮه بسﻴطﻪ کﻠﻤﻪ ده خﻮ‬ ‫پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻣسره ک‪( 3‬اور بﻞ) ﻟﻪ (اور) او (بﻞ) 'خﻪ ﻳﻮه ﻣرکبﻪ کﻠﻤﻪ ده چ‪( 3‬اور) او (بﻞ) ب‪5‬ﻠ‪3‬‬ ‫ﻣعﻨاگاﻧ‪ 3‬ﻟري‪.‬‬ ‫ب‪ :‬ﻣﻔروق ﻣرکب‪ :‬ﻫغﻪ تجﻨﻴس دى چ‪ 3‬بسﻴطﻪ کﻠﻤﻪ د بسﻴط‪ 3‬او ﻣرکبﻪ د ﻣرکب‪ 3‬شکﻞ‬ ‫وﻟري‪ ،‬ﻟکﻪ پﻪ ﻻﻧدې بﻴت ک‪:3‬‬ ‫چ‪ 3‬پــــﻪ ســــترگﻮ 'راغ ووﻳﻨﻲ پتﻨگ 'ﻮ وﻧﻪ ﻣري ﻟﻪ ژوﻧدوﻧﻪ وي پﻪ تﻨگ‬ ‫پﻪ پﻮرتﻨﻲ بﻴت ک‪ 3‬پتﻨگ بسﻴطﻪ کﻠﻤﻪ او (پﻪ تﻨگ) ﻣرکبﻪ کﻠﻤﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻗﻠب‪ :‬ﻗﻠب پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬سرچپﻪ کﻮﻟﻮ تﻪ واﻳﻲ‪ ،‬پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬د دوو ﻳا زﻳاتﻮ داس‪3‬‬

‫‪١٣٣‬‬

‫کﻠﻤﻮ راوړل دي چ‪ 3‬تﻮري ﻳ‪ 3‬پﻪ ب‪2‬ﻪ (ډول) او عدد ک‪ 3‬ﻳﻮ ډول او پﻪ ترتﻴب ک‪ 3‬او*تﻲ وي‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫د دوران ﻟــﻪ اﻧــﻘﻼبﻪ ﻻ بﻘا شﻲ اعتﻤاد بﻪ داﻧا 'ﻪ پﻪ دا اﻗبال کا‬ ‫پﻪ پﻮرتﻪ بﻴت ک‪ 3‬د ((ﻻ بﻘا)) کﻠﻤﻪ پﻪ ((اﻗبال)) او*ت‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫ترصﻴع‪ :‬عربﻲ کﻠﻤﻪ ده‪ .‬پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬د جﻮاﻫرو اﻳ‪+‬ﻮدﻟﻮ تﻪ واﻳﻲ‪ ،‬پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬کﻪ ﻳﻮ‬ ‫شاعر خپﻞ ﻳﻮ بﻴت پﻪ 'ﻮ برخﻮ وو‪4‬شﻲ او ﻫره برخﻪ ﻳ‪ 3‬د بﻠ‪ 3‬پﻪ ﻣﻘابﻞ ک‪ 3‬راوړي او پﻪ وزن‬ ‫ک‪ 3‬سره ﻳﻮ وي‪ ،‬ترصﻴع بﻠﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫دﻟـــــبـــــران ﻳــــ‪ 3‬خـــــادﻣـــــان خــــرﻗــــﻪ بـــــــدوش شـــﻮل‬ ‫ســـــــــروران ﻳــــ‪ 3‬غــــﻼﻣــــان حــﻠــﻘــﻪ بـــگـــﻮش شـــﻮل‬ ‫* * *‬ ‫'ـــــﻮک چــــ‪ 3‬دﻧـــﻴـــا غـــــــﻮاړي ﻫـــغـــﻪ رﻧــــ‪%‬ــــﻮر دى‬ ‫'ـــــﻮک چــــ‪ 3‬عــﻘــبــا غـــــــﻮاړي ﻫـــغـــﻪ ﻣـــــــزدور دى‬ ‫پﻪ پﻮرتﻪ ﻣثاﻟﻮﻧﻮ ک‪ 3‬گﻮرو چ‪ 3‬شاعر خپﻠﻪ وﻳﻨا پﻪ ﻣتﻨاظرو کﻠﻤﻮ ﻳا فﻘرو باﻧدې وﻳشﻠ‪ 3‬او‬ ‫ﻳﻮه برخﻪ ﻳ‪ 3‬د بﻠ‪ 3‬پﻪ ﻣﻘابﻞ ک‪ 3‬راوړې ده‪.‬‬ ‫سجع‪ :‬سجع پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬د کﻮترې ﻣﻮزون اواز تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي او پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬د جﻤﻠﻮ‬ ‫ﻳا فﻘرو وروست‪ 9‬ﻫﻢ اﻫﻨگ‪ 9‬تﻪ سجع وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬سجع پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ او دغﻪ ډول ﻧثر تﻪ‬ ‫ﻣسجع ﻧثر وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د خﻮار ﻳا ژړا ده ﻳا *‪5‬را‬ ‫تضﻤﻴﻦ‪ :‬ﻫغﻪ صﻨعت تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬شاعر د سﻨد او ﻣثال پﻪ تﻮگﻪ ﻳا د خپﻞ کﻼم د تﻘﻮﻳ‪3‬‬ ‫ﻟپاره د ﻣضﻤﻮن اړوﻧد د بﻞ چا د ﻧظﻢ ﻳﻮه !ﻮ!ﻪ‪ ،‬ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ‪ ،‬ﻳﻮ بﻴت ﻳا 'ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ راوړي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫دا دﻧـــﻴـــا ده خـــــداى ﻟـــﻪ عــشــﻘــﻪ پـــﻴـــدا کــ‪7‬ې‬ ‫دې چــﻤــﻦ پـــﻪ دې ﻧــســﻴــﻢ ده پـــــرده ســپــ‪7‬ې‬ ‫پﻪ پﻮرتﻪ بﻴت ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره د رحﻤان بابا او دوﻳﻤﻪ ﻣسره د حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد ده‪ .‬حﻤﻴد‬ ‫پخپﻞ دغﻪ بﻴت ک‪ 3‬د رحﻤان بابا ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ راخﻴست‪ 3‬او تضﻤﻴﻦ ک‪7‬ى ﻳ‪ 3‬دى‪.‬‬

‫‪١٣٤‬‬

‫د رحﻤان بابا اصﻠﻲ بﻴت دادى‪:‬‬ ‫دا دﻧــﻴــا ده خـــداى ﻟــﻪ عشﻘﻪ پــﻴــدا کــ‪7‬ې‬ ‫د جــﻤــﻠــﻪ و ﻣــخــﻠــﻮﻗــاتــﻮ پــــﻼر دى دا‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫د بدﻳع عﻠﻢ د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬دود شﻮ‪ .‬د دې عﻠﻢ بﻨس＀ اﻳ‪+‬ﻮدوﻧکﻰ عبداهلل‬ ‫بﻦ ﻣعتز و‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړي د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ‪$‬ﻞ ﻟپاره ادبﻲ صﻨعتﻮﻧﻪ را!ﻮل ک‪7‬ل او ﻳﻮ کتاب ﻳ‪ 3‬د‬ ‫(اﻟبدﻳع) پﻪ ﻧاﻣﻪ تاﻟﻴف ک‪.7‬‬ ‫ﻟﻪ ده ﻧﻪ وروستﻪ ﻧﻮرو کساﻧﻮ ﻫﻢ پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬کتابﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ‪ .‬بدﻳع ﻫغﻪ عﻠﻢ دى‬ ‫چ‪ 3‬د ﻫغﻪ پﻪ واسطﻪ د کﻼم د *ﻪ واﻟﻲ وجﻪ 'رگﻨد‪84‬ي‪ .‬پﻪ بدﻳع ک‪ 3‬دوه ډوﻟﻪ ادبﻲ‬ ‫صﻨعتﻮﻧﻪ '‪75‬ل ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻳﻮ ډول ﻳ‪ 3‬ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳع دي او بﻞ ډول ﻳ‪ 3‬ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳعﻮ ک‪ 3‬د ﻟﻔظ رعاﻳت ک‪85‬ي او پﻪ ﻣعﻨﻮي ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣعﻨا سره سروکار ﻟري‪.‬‬ ‫پﻪ ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳعﻮ ک‪ 3‬ﻣﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ډوﻟﻮﻧﻪ وپ‪5‬ژﻧدل او ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع بﻪ پﻪ جﻼ ﻟﻮست‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻮﻟئ‪ .‬ﻟﻔظﻲ او ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع د ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دورې شاعراﻧﻮ پخپﻠﻮ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬ډ‪4‬رې‬ ‫راوړي دي او د پ‪+‬تﻮ کﻼسﻴک دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ پرې ډک دي‪ .‬د ادبﻲ فﻨﻮﻧﻮ پﻪ برخﻪ ک‪ 3‬پ‪+‬تﻨﻮ‬ ‫ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او '‪75‬وﻧکﻮ ﻫﻢ ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ او د شعر د فﻨﻮﻧﻮ پﻪ برخﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪75' 3‬ﻧ‪3‬‬ ‫ک‪7‬ي دي‪ .‬ﻟکﻪ عبداﻟرؤف ب‪5‬ﻨﻮا‪ ،‬سﻤﻨدر خان سﻤﻨدر‪ ،‬سﻴد تسﻨﻴﻢ اﻟحﻖ کاکاخﻴﻞ‪،‬‬ ‫عبداﻟحﻠﻴﻢ اثر ساﻻرزى‪ ،‬ﻧﻮر احﻤد شاکر او ﻧﻮرو‪ ...‬پﻪ اوسﻨﻲ ﻣعاصر شعر ک‪ 3‬اوس‬ ‫دغﻮ صﻨعتﻮﻧﻮ تﻪ دوﻣره پاﻣﻠرﻧﻪ ﻧﻪ ک‪85‬ي او پﻪ شعر ک‪ 3‬پﻪ تخﻴﻞ‪ ،‬اﻧ‪%‬ﻮر‪ ،‬وزن‪ ،‬اﻫﻨگ‪،‬‬ ‫ﻣﻔکﻮره او عاطﻔﻪ باﻧدې حساب ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪١٣٥‬‬

‫فعال تونه‬ ‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ وروستﻪ پﻪ وار سره ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ غ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې‬ ‫ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫د بدﻳع د عﻠﻢ بﻨس＀ اﻳ‪+‬ﻮدوﻧکﻰ 'ﻮک و؟‬ ‫د بدﻳع عﻠﻢ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ او ﻟﻪ 'ﻪ شﻲ ﻧﻪ بحث کﻮي؟‬ ‫ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳع 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې شعر پﻪ غﻮر وﻟﻮﻟﻲ او پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬دې ادبﻲ صﻨعت پﻴدا ک‪7‬ي چ‪3‬‬ ‫پﻪ کﻮﻣﻮ کﻠﻤﻮ ک‪ 3‬راغﻠﻰ دى‪:‬‬

‫پﻠﻮ واخــﻠــﻪ ﻟــﻪ سپﻮږﻣ‪ 9‬ﻣخﻪ ﻣ‪5‬رﻣﻨ‪3‬‬ ‫ستا ﻟﻪ وره تﻠﻼى ﻧﻪ شﻮاى ﻫﻮرې دورې‬ ‫درست بدن ﻣ‪ 3‬د ب‪5‬ﻠتﻮن پﻪ اور ک‪ 3‬ورﻳت شﻮ‬ ‫زه پــ‪+‬ــتــﻮن ﻳــﻢ ﻧــﻪ و‪4‬ـــر‪4‬ـــ‪8‬م ﻟــﻪ رﻗﻴبﻪ‬

‫ستا ب‪ 3‬ﻣخﻪ راتﻪ شپ‪ 3‬دي ور‪ 3$‬سپﻴﻨ‪3‬‬ ‫درتﻪ ﻧاست ﻳﻢ پﻪ دربار پرې ﻣ‪ 3‬دي سپﻴﻨ‪3‬‬ ‫پﻪ گﻮگﻞ ک‪ 3‬ﻣ‪ 3‬وﻳﻠ‪85‬ي تــﻮرې سپﻴﻨ‪3‬‬ ‫ورتــﻪ وبــﻪ کــ‪7‬م بﻴا *ــ‪ 3‬سپﻴﻨ‪ 3‬سپﻴﻨ‪3‬‬

‫ﻣــشــرﻗــﻲ دې پــﻪ تــﻴــاره د ب‪5‬ﻠتﻮن ژاړي‬ ‫ورتــﻪ ﻟﻤر د ﻣخ *کاره ک‪7‬ه پﻪ ﻣخ سپﻴﻨ‪3‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬دې خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬صﻔتﻮﻧﻪ او‬ ‫ضﻤﻴروﻧﻪ پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ي‪ .‬بﻴا دې ﻳ‪ 3‬پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د تجﻨﻴس تعرﻳف وک‪7‬ي او ودې واﻳﻲ چ‪ 3‬تجﻨﻴس 'ﻮ ډوﻟﻪ دى؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه دﻳﻮان 'خﻪ ﻳﻮ شعر وﻟﻴکﻲ او پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬دې ﻟﻔظﻲ‬ ‫صﻨعتﻮﻧﻪ پﻴدا ک‪7‬ي‪ ،‬پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٣٦‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻫجري او د ﻫغﻪ حبسﻴات‬

‫حبسﻴات ﻳا حبسﻴﻪ شعروﻧﻪ پﻪ ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬ﻫغﻮ شعروﻧﻮ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬شاعر پﻪ زﻧدان‬ ‫ک‪ 3‬وﻳﻠﻲ وي‪ .‬پﻪ دې شعروﻧﻮ ک‪ 3‬د زﻧدان ک‪7‬اووﻧﻪ‪ ،‬سخت‪ 9‬او ﻟﻪ کﻮر کﻠﻲ ﻧﻪ د ﻟر‪4‬ﻮاﻟﻲ ستﻮﻧزې‬ ‫اﻧعکاس ﻣﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ کﻼسﻴک شعر ک‪ 3‬دا ﻟ‪7‬ۍ خﻮشحال خان خ"ک ﻫغﻪ وخت پﻴﻞ ک‪7‬ه چ‪ 3‬د ﻣغﻠﻲ‬ ‫پاچا اورﻧگزﻳب ﻟﻪ خﻮا د ﻫﻨد د رﻧتبﻮر پﻪ زﻧدان ک‪ 3‬بﻨدي شﻮ‪ .‬بﻴا ورپس‪ 3‬د ده زوى اشرف‬ ‫خان ﻫجري چ‪ 3‬د ﻫﻤدغﻪ پاچا پﻪ حکﻢ د گﻮاﻟﻴار او بﻴجاپﻮر پﻪ زﻧداﻧﻮﻧﻮ ک‪' 3‬ﻮارﻟس کاﻟﻪ‬ ‫زﻧداﻧﻲ شﻮ‪ ،‬ﻧﻮ د حبسﻴاتﻮ دغﻪ ﻟ‪7‬ۍ ﻳ‪ 3‬پس‪ 3‬پراخﻪ او غﻨﻲ ک‪7‬ه‪ .‬اوس ﻣﻮږ پﻪ پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ ک‪3‬‬ ‫د حبسﻴاتﻮ درﻧﻪ برخﻪ د ﻫجري پﻪ دﻳﻮان ک‪ 3‬ﻣﻮﻣﻮ چ‪ 3‬د 'ﻮارﻟسﻮ کاﻟﻮ د زﻧدان سﻮې ﻧارې‬ ‫دي‪ .‬ﻳﻮ خﻮا د زﻧدان ک‪7‬اووﻧﻪ او بﻞ خﻮا ﻟﻪ وطﻦ او کﻮرﻧ‪ 9‬ﻧﻪ ﻟر‪4‬ﻮاﻟﻰ د ﻫجري د شعر عاﻣﻪ‬ ‫ﻣﻮضﻮع ده‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬بﻪ د اشرف خان ﻫجري د ژوﻧد او د ده د حبسﻴﻪ شعروﻧﻮ پﻪ اړه‬ ‫ﻣعﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬تﻪ د حبسﻴﻪ شعروﻧﻮ کﻮﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زده ده؟‬ ‫_ حبسﻴﻪ شعروﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو شعروﻧﻮ 'ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟‬

‫‪١٣٧‬‬

‫اشرف خان ﻫجري د خﻮشحال خان ﻣشر زوى دى‪ .‬پﻪ (‪١٠٤٤‬ﻫـ‪.‬ق‪ ).‬کال د روژې‬ ‫پﻪ ﻣﻴاشت ک‪ 3‬ز‪484‬دﻟﻰ دى‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬خﻮشحال خان زﻧداﻧﻲ شﻮ‪ ،‬ﻧﻮ اشرف خان د خپﻠ‪3‬‬ ‫ﻗبﻴﻠ‪ 3‬سردار و‪ .‬د اشرف خان بﻞ ورور بﻬرام خان غﻮ*تﻞ چ‪ 3‬د ﻗبﻴﻠ‪ 3‬سردار شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ‬ ‫دې تﻮگﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ دسﻴسﻮ ﻻس پﻮرې ک‪ .7‬دا وخت خﻮشحال خان د ﻣغﻠﻮ ﻟﻪ بﻨد ﻧﻪ خﻼص‬ ‫شﻮى و‪ .‬بﻬرام خان ﻟﻪ ﻣغﻠﻮ سره ﻻس ﻳﻮ ک‪ 7‬او د خپﻞ پﻼر او ورور پﻪ وړاﻧدې ﻳ‪ 3‬سازشﻮﻧﻪ‬ ‫او دسﻴس‪ 3‬پﻴﻞ ک‪7‬ې‪' .‬رﻧگﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا د بﻬرام خان سازشﻮﻧﻪ وو‪ ،‬ﻧﻮ ﻟﻪ بﻞ پﻠﻮه د‬ ‫کابﻞ صﻮبﻴدار اﻣﻴر خان ﻫﻢ ﻟﻪ اشرف خان ﻧﻪ خﻮابدى و‪ .‬د اﻣﻴر خان د خﻮابدۍ دوه عﻠتﻮﻧﻪ‬ ‫'رگﻨد دي‪ ،‬ﻳﻮ دا چ‪ 3‬اﻣﻴر خان چ‪ 3‬کﻠﻪ کابﻞ تﻪ روان و‪ ،‬ﻧﻮ ﻟﻪ اشرف خان ﻧﻪ ﻳ‪ 3‬غﻮ*تﻨﻪ‬ ‫وک‪7‬ه چ‪ 3‬ﻟﻪ ده سره ﻻړ شﻲ‪ ،‬خﻮ اشرف خان ﻳ‪ 3‬غﻮ*تﻨﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ورسره ﻻړ ﻧﻪ شﻮ‪ .‬بﻠﻪ‬ ‫وجﻪ دا وه چ‪ 3‬د اشرف خان ﻳﻮ خ‪ )5‬ازاد گگﻴا‪1‬ﻲ د اﻣﻴر خان ﻟﻪ حکﻢ ﻧﻪ سرغ‪7‬وﻧﻪ ک‪7‬ې‬ ‫وه او اشرف خان ﻫجري دى پﻪ ﻻس ورﻧﻪ ک‪ ،7‬بﻠک‪ 3‬دى ﻳ‪ 3‬سﻮات تﻪ وﻟ‪85‬ه او د ده کﻮرﻧ‪9‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ‪$‬ان سره وساتﻠﻪ‪.‬‬ ‫بﻞ دا چ‪ 3‬د ﻣغﻠﻮ د حکﻮﻣت اواﻣرو تﻪ بﻬرام خان ﻻس پﻪ ﻧاﻣﻪ وﻻړ و‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ دې‬ ‫تﻮگﻪ صﻮبﻴدار ﻟﻪ پاچا ﻧﻪ د اشرف خان د بﻨدي ک‪5‬دو اجازه وغﻮ*تﻠﻪ‪ .‬پاچا اجازه ورک‪7‬ه او‬ ‫صﻮبﻴدار اشرف خان ﻫجري پﻪ ډ‪4‬ر ﻧﻴرﻧگ د سﻴد بﻬﻮﻻ پﻪ کﻮر ک‪ 3‬پﻪ (‪١٠٩٢‬ﻫـ‪ ).‬کال‬ ‫ک‪ 3‬وﻧﻴﻮ او ﻫﻨد تﻪ ﻳ‪ 3‬بﻨدي واستاوه‪ .‬اشرف خان ﻫجري ﻟﻮﻣ‪7‬ى پﻪ گﻮاﻟﻴار او بﻴا پﻪ بﻴجاپﻮر‬ ‫ک‪' 3‬ﻮارﻟس کاﻟﻪ زﻧداﻧﻲ شﻮ‪ .‬ﻫجري ﻟﻪ دﻳارﻟسﻮ کاﻟﻮ زﻳاتﻪ ﻣﻮده پﻪ زﻧداﻧﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ت‪5‬ره ک‪7‬ه او‬ ‫ﻫﻤاغﻠتﻪ پﻪ (‪١١٠٦‬ﻫـ‪ ).‬ک‪ 3‬وفات شﻮ‪.‬‬ ‫اشرف خان ﻫجري د خپﻞ وخت ﻣﻨﻠﻰ شاعر و‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ او فارسﻲ ک‪ 3‬د شعروﻧﻮ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ‬ ‫ﻟري چ‪ 3‬چاپ شﻮي دي‪ .‬د ده پﻪ اشعارو ک‪ 3‬د عشﻘﻲ‪ ،‬اخﻼﻗﻲ او اجتﻤاعﻲ ﻣضاﻣﻴﻨﻮ تر‬ ‫'ﻨگﻪ د وطﻦ ﻳاد او ﻟﻪ ﻫ‪5‬ﻮاده د جﻼواﻟﻲ حسرتﻮﻧﻪ او ﻧارې تر بﻠ‪ 3‬ﻫرې ﻣﻮضﻮع ډ‪4‬ر دي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ وخت چ‪ 3‬دى ﻧﻴﻮل ک‪85‬ي او د ﻫﻨد پر ﻟﻮرې ﻳ‪ 3‬بﻴاﻳﻲ‪ ،‬ﻧﻮ کﻠﻪ چ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پر ا!ک اړوي‬ ‫دا چﻴغﻪ کﻮي‪:‬‬

‫‪١٣٨‬‬

‫ﻣــا ﻫــاﻟــﻪ ﻣــــاتﻢ د ‪$‬ـــان وکـــــــــــــــــ‪7‬و پــﻪ وﻳﻨﻮ‬ ‫چـــ‪ 3‬ا!ــــک وتــــﻪ ﻣـــ‪ 3‬شــــاه کــــ‪7‬ه پـــﻪ ژړا شــﻮم‬ ‫اشرف خان ﻫجري پخپﻠﻮ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬خپﻞ تخﻠص‪ ،‬ﻫجري‪ ،‬روﻫﻲ او اکرم راوړى‬ ‫دى‪ .‬د ﻫجري شعروﻧﻪ ﻟﻪ درده ډک دي‪ ،‬د وطﻦ ﻳاد‪ ،‬د زﻧدان ﻣشﻘت او ﻟﻪ خپﻠﻮاﻧﻮ ﻟرې واﻟﻲ‬ ‫د ده شعر تﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ى خﻮﻧد ورک‪7‬ى دى چ‪ 3‬ﻫﻤدا رﻧگ ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻗصﻴدو ک‪ 3‬ﻫﻢ تر سترگﻮ‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ ﻗصﻴده وﻳﻠﻮ ک‪ 3‬ډ‪4‬ر غ‪+‬تﻠﻰ دى او پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬سارى ﻟ‪ 8‬ﻟﻴدل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د حبسﻴاتﻮ برخﻪ ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ره درﻧﻪ ده او د 'ﻮارﻟس کﻠﻦ زﻧدان ﻳﻮ بشپ‪ 7‬اﻧ‪%‬ﻮر وړاﻧدې‬ ‫کﻮي‪.‬‬ ‫د ده حبسﻴات ﻟﻪ سﻮزه ډک دي او ﻫر ﻟﻮستﻮﻧکﻰ ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻟﻮستﻠﻮ غﻤجﻦ ک‪85‬ي‪ .‬دﻟتﻪ ﻳ‪ 3‬د‬ ‫حبسﻴﻪ شعروﻧﻮ 'خﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ بﻴت رااخﻠﻮ چ‪' 3‬ﻮﻣره ﻟﻪ درد او سﻮز ﻧﻪ ډک دي‪:‬‬ ‫ﻧــــﻦ اغــــــاز د ﻟـــســـﻢ کـــــال دى بــــــاور وکــــ‪7‬ه‬ ‫چــــ‪ 3‬پــــﻪ بـــﻨـــد کــــ‪ 3‬ﻳــــ‪ 3‬ز‪4‬ــــر‪4‬ــــ‪8‬م بــــ‪ 3‬گــﻨــاه‬ ‫* * *‬ ‫ﻫــجــري تــش صـــﻮرت ﻧصﻴب پــﻪ دکــﻦ بﻨد ک‪7‬و‬ ‫پــﻪ خــدﻣــت ﻳــ‪ 3‬د ﻳـــار زړه داﻳــــﻢ حــضــﻮر وي‬ ‫* * *‬ ‫د ﻣــاﻫــﻲ پـــﻪ ﻧـــس کـــ‪ 3‬پــــروت ﻟــکــﻪ ﻳــﻮﻧــس ﻳﻢ‬ ‫ﻣــگــر خــــﻼص ﻣـــ‪ 3‬پـــﻪ کــــرم حـــﻖ تــعــاﻟــﻰ کا‬ ‫* * *‬ ‫ﻫـــجـــري تـــﻪ خـــﻮ تـــﻞ ﻫــــﻮس د وﻻﻳـــــت کــ‪7‬ې‬ ‫وﻟــــ‪ 3‬ســتــا ورتـــﻠـــﻪ ﻣـــحـــال ﻣــگــر ﻧــصــﻴــب وي‬ ‫* * *‬ ‫د ‪$‬ــﻴــگــر وﻳـــﻨـــ‪ 3‬ﻣــــ‪ 3‬و'ـــ‪+‬ـــﻠـــ‪ 3‬غــﻤــﻮﻧــﻮ‬ ‫ﻣـــرگـــﻪ جــگــ‪ 3‬جــگــ‪ 3‬راشـــــﻪ اوس رضــــا ﻳﻢ‬ ‫* * *‬

‫‪١٣٩‬‬

‫ﻗــــاصــــدان ﻟـــﻪ روه ﻧـــﻪ را‪$‬ـــــﻲ ﻣــــدت وشــﻮ‬ ‫ســـــﻼم بـــــاد رارســـــــــﻮي ﻣـــﻨـــت ﻳــــ‪ 3‬تــــﻢ دى‬ ‫د اشرف خان ﻫجري د اشعارو درﻧﻪ برخﻪ حبسﻴات دي چ‪ 3‬د گﻮاﻟﻴار او بﻴجاپﻮر پﻪ‬ ‫زﻧداﻧﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬وﻳﻠ‪ 3‬دي‪:‬‬ ‫دغﻪ شعر ﻳ‪ 3‬د کﻼم د ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ راوړو‪:‬‬ ‫'ـــﻮ د ﻳــــار د ﻣــســتــﻮ ســتــرگــﻮ ﻧـــﻪ جــــدا ﻳﻢ‬ ‫ﻻﻫـــــﻮ کـــــ‪7‬ى د حـــﻴـــرت خـــﻮﻧـــﻲ درﻳــــــا ﻳــﻢ‬ ‫د ‪$‬ـــﻴـــگـــر وﻳــــﻨــــ‪ 3‬ﻣــــ‪ 3‬وخــــــــﻮړې غــﻤــﻮﻧــﻮ‬ ‫ﻣـــرگـــﻪ جــگــ‪ 3‬جــگــ‪ 3‬راشـــــﻪ اوس رضــــا ﻳﻢ‬ ‫کـــﻪ زﻣـــا پـــﻪ خـــﻮن ﻣــﻴــﻦ ﻳـــ‪ 3‬ﻧـــﻦ دې وار دى‬ ‫د ﻳـــــار غــــﻢ ﻣــــ‪ 3‬ســـبـــا وژﻧــــــﻲ درتــــــﻪ واﻳــــﻢ‬ ‫د کــﻔــﻦ حـــاجـــت ﻳـــ‪ 3‬ﻧــشــتــﻪ شـــﻬـــﻴـــدان دي‬ ‫چـــ‪ 3‬پـــﻪ تــ‪5‬ــغ د ﻫــجــر ﻣــــ‪7‬ه دي زه گـــﻮﻳـــا ﻳﻢ‬ ‫زه پــﻪ بﻨد د اورﻧـــگ ﻧــﻪ ﻳــﻢ چــ‪ 3‬بــﻪ خــﻼص شﻢ‬ ‫بـــﻨـــدي کــــ‪7‬ى شــﻴــخ رحـــکـــار زﻳـــــ‪7‬ي بـــابـــا ﻳﻢ‬ ‫پـــﻪ دکــــﻦ کـــ‪ 3‬پـــــاړو ﻧــشــتــﻪ چـــ‪ 3‬ﻣـــ‪ 3‬دم کا‬ ‫زه خـــــﻮړﻟـــــﻰ اژدﻫــــــــــا تــــــــﻮرې بـــــﻼ ﻳــﻢ‬ ‫ﻳــــا دکـــــﻦ د غــــﻢ وطـــــﻦ *ــــــادي ﻳــــ‪ 3‬ﻧــشــتــﻪ‬ ‫ﻳــــا پــــﻪ ﻣــــا غـــﻤـــﻮﻧـــﻮ شـــپـــﻪ کـــــ‪7‬ه ﻣــبــتــﻼ ﻳــﻢ‬ ‫ﻫــــر ﻧـــﻔـــس پــــﻪ ﻣــــا عــــشــــﻮر کــــا ﻳـــزﻳـــداﻧـــﻮ‬ ‫گـــﻮﻳـــا زه حــســﻴــﻦ د وخـــــت پــــﻪ کـــربـــﻼ ﻳﻢ‬ ‫ﻫـــســـ‪ 3‬رﻧـــــگ جــــداﻳــــﻲ ﻣــــﻪ شــــﻪ ﻟــــﻪ ﻣـــــراده‬ ‫ﻟـــکـــﻪ زه فـــﻠـــک بـــ‪5‬ـــﻞ کـــــ‪7‬ى پــــﻪ جـــﻔـــا ﻳــﻢ‬

‫‪١٤٠‬‬

‫د اورﻧــــگ جـــﻮر دا شـــان چــ‪ 3‬پــﻪ صـــﻮرت دى‬ ‫پــــﻪ فــــرﻳــــاد د فـــرﻗـــتـــﻮﻧـــﻮ ﻟــــﻪ غــــﻮغــــا ﻳــﻢ‬ ‫جــــﻮداﻧــــﻪ صــبــر ﻣـــ‪ 3‬کــﻠــﻪ دى پـــﻪ زړه ک‪3‬‬ ‫زه روﻫــــــﻲ د ﻳـــــار پــــﻪ ﻣــــخ پـــســـ‪ 3‬تـــــاﻻ ﻳﻢ‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫د وطﻦ ﻳاد‪ ،‬د زﻧدان ک‪7‬اووﻧﻪ‪ ،‬ﻟﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟرې واﻟﻰ او فرﻳادوﻧﻪ د اشرف خان ﻫجري‬ ‫د شاعرۍ عاﻣﻪ ﻣﻮضﻮع ده‪ .‬د عشﻘﻲ ﻣضاﻣﻴﻨﻮ تر 'ﻨگﻪ اخﻼﻗﻲ ﻣضاﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻟري‪ .‬پﻪ‬ ‫پﻮرتﻨﻲ شعر ک‪ 3‬ﻫﻢ د وطﻦ ﻳاد او ﻟﻪ خپﻠﻮاﻧﻮ د جﻼ واﻟﻲ فرﻳادوﻧﻪ کﻮي‪ .‬اشرف خان‬ ‫ﻫجري پﻪ دې شعر ک‪ 3‬ﻫغ‪ 3‬ﻣﻬﻤ‪ 3‬پ‪ 3+5‬تﻪ اشاره کﻮي چ‪ 3‬د ش‪5‬خ رحﻤکار کاکا‬ ‫صاحب زوى ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻻسﻪ وژل شﻮى دى‪ .‬ﻟﻪ بﻬرام خان سره د ﻗبﻴﻠ‪ 3‬د سردارۍ پﻪ‬ ‫جگ‪7‬و ک‪ 3‬خپﻞ اخ‪+‬ﻰ شﻴخ ضﻴاء اﻟدﻳﻦ د شﻴخ رحﻤکار زوى ﻟﻪ دې کبﻠﻪ بﻨدي کﻮي‬ ‫چ‪ 3‬ﻫغﻪ د بﻬرام خان پﻪ خﻮا وي‪ .‬اشرف خان ﻫجري چ‪ 3‬کﻠﻪ شﻴخ ضﻴاء اﻟدﻳﻦ بﻨدي‬ ‫کﻮي‪ ،‬بﻴا ﻳ‪ 3‬د زﻫرو پﻪ واسطﻪ وژﻧﻲ‪.‬‬ ‫کاکا صاحب د خپﻞ زوى پﻪ وژل ک‪5‬دو خپﻪ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ دې تﻮگﻪ اشرف خان‬ ‫ﻫجري واﻳﻲ چ‪ 3‬زه اورﻧگز‪4‬ب ﻧﻪ ﻳﻢ بﻨدي ک‪7‬ى‪ .‬زه شﻴخ رحﻤکار بﻨدي ک‪7‬ى ﻳﻢ‪،‬‬ ‫‪$‬کﻪ چ‪ 3‬ﻫغﻪ ﻣاتﻪ *‪5‬رې ک‪7‬ي دي‪$ ،‬کﻪ ﻟﻪ زﻧداﻧﻪ ﻧﻪ خﻼص‪85‬م‪.‬‬ ‫اشرف پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ شعروﻧﻮ ک‪ 3‬پﻪ دغﻪ پ‪+5‬ﻪ خپﻠﻪ پ‪5+‬ﻤاﻧﻲ 'رگﻨدوي او واﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻫـــجـــري ﻣـــﻪ شـــﻪ ﻧـــا اﻣـــ‪5‬ـــد کـــﻪ گــﻨــاﻫــگــار ﻳ‪3‬‬ ‫اﻟـــبـــتـــﻪ بـــــﻪ اﻧـــــعـــــام وکــــــا ﻣــــﻬــــربــــان دى‬ ‫ﻟــــﻪ عـــطـــا دې ډ‪4‬ــــــر اﻣــــﻴــــد ﻟــــــرم غـــﻔـــﻮره‬ ‫زه ﻫـــجـــري ‪$‬ــکــﻪ داﻳـــــﻢ پـــﻪ اســتــغــﻔــار ﻳﻢ‬

‫‪١٤١‬‬

‫فعال تونه‬ ‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ 'خﻪ وروستﻪ دغﻮ پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻫجري 'ﻪ وخت بﻨدي شﻮ؟‬ ‫ﻫجري پﻪ کﻮﻣﻮ زﻧداﻧﻮﻧﻮ ک‪ 3‬بﻨدي و؟‬ ‫ﻫجري چ‪5‬رتﻪ او پﻪ کﻮم حاﻟت ک‪ 3‬وفات شﻮ؟‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬د حبسﻴﻪ شعروﻧﻮ وﻳﻮﻧکﻲ 'ﻮک دي؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ وروستﻪ شعر پﻪ ﻟﻮړ اواز وﻟﻮﻟﻲ او ﻣﻔﻬﻮم دې پﻪ خپﻠﻮ خبرو‬ ‫ک‪' 3‬رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻳﻮه ﻳا دوه پاراگرافﻪ ک‪ 3‬د ﻫجري د زﻧداﻧﻲ ک‪5‬دو عﻮاﻣﻞ پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ي‬ ‫او پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬دې پﻪ وار سره واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې وواﻳﻲ چ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې بﻴت ک‪ 3‬کﻮم ادبﻲ صﻨعت شتﻪ‪:‬‬ ‫ﻫر ﻧﻔس پﻪ ﻣا عشﻮر کا ﻳزﻳداﻧﻮ‬ ‫گﻮﻳا زه حسﻴﻦ د وخت پﻪ کربﻼ ﻳﻢ‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې بﻴتﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟﻲ او پﻪ ﻣﻔﻬﻮم دې خبرې وک‪7‬ي‪:‬‬ ‫زه پــﻪ بــﻨــد د اورﻧــــگ ﻧــﻪ ﻳــﻢ چــ‪ 3‬بــﻪ خـــﻼص شﻢ‬ ‫بـــﻨـــدي کــــ‪7‬ى شــﻴــخ رحـــﻤـــکـــار زﻳـــــ‪7‬ي بـــابـــا ﻳﻢ‬ ‫پــــﻪ دکـــــﻦ کــــ‪ 3‬پــــــاړو ﻧــشــتــﻪ چــــ‪ 3‬ﻣــــ‪ 3‬دم کــا‬ ‫زه خــــــﻮړﻟــــــﻰ اژدﻫـــــــــــا تـــــــــﻮرې بــــــﻼ ﻳــﻢ‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻮست پﻪ کﻮر ک‪ 3‬پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟﻲ او د اشرف خان د ژوﻧد او شاعرۍ پﻪ‬ ‫اړه دې دوه ﻣخﻪ ﻟﻴکﻨﻪ وک‪7‬ي‪ .‬بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬خپﻠﻮ !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٤٢‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫پ‪+‬تﻮ سفرنام‪3‬‬

‫سﻔرﻧاﻣﻪ ﻟکﻪ د ﻧﻮرو ادبﻲ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻳا ژاﻧروﻧﻮ پﻪ '‪5‬ر ﻳﻮ ادبﻲ ډول دى‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪3‬‬ ‫د سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬ﻟﻴکﻞ پﻪ شﻠﻤﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮل‪.‬‬ ‫پﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک‪ 3‬د سﻔر !ﻮل حاﻻت ﻟﻴکﻞ ک‪85‬ي او ﻟﻴکﻮال د ﻫغﻮ سﻴﻤﻮ ﻳادوﻧﻪ کﻮي‬ ‫چ‪ 3‬دى ﻳ‪ 3‬د سﻔر پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪ 3‬وﻳﻨﻲ‪ .‬سﻔر ﻧاﻣ‪ 3‬ﻣﻨظﻮﻣ‪ 3‬ﻫﻢ وي او ﻣﻨثﻮرې ﻫﻢ‪.‬‬ ‫پ‪+‬تﻮ ادب ﻫﻢ ډ‪4‬رې پﻪ زړه پﻮرې سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬ﻟري چ‪ 3‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫دروپ‪5‬ژﻧﻮ‪.‬‬ ‫_ سﻔرﻧاﻣﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ او ﻟﻪ 'ﻪ شﻲ 'خﻪ بحث کﻮي؟‬ ‫_ تاس‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ کﻮﻣﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬

‫‪١٤٣‬‬

‫سﻔرﻧاﻣﻪ د داستاﻧﻲ ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ژاﻧر (ډول) دى چ‪ 3‬داستان تﻪ ورتﻪ دى‪ .‬سﻔرﻧاﻣﻪ ﻫﻢ ﻟکﻪ د‬ ‫داستان پﻪ '‪5‬ر پ‪+5‬ﻪ او ﻳا پ‪ 3+5‬ﻟري‪ .‬ژبﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ﻟکﻪ د داستان د ژب‪ 3‬غﻮﻧدې ادبﻲ وي‪.‬‬ ‫ﻟکﻪ د داستان غﻮﻧدې پک‪ 3‬تﻠﻮسﻪ ﻫﻢ وي چ‪ 3‬سﻔر کﻮوﻧکی بﻪ د سﻔر ﻟﻪ ستﻮﻧزو 'خﻪ‬ ‫'ﻨگﻪ برﻳاﻟﻰ و‪$‬ﻲ‪ .‬پﻪ سﻔر ﻧاﻣﻪ ک‪ 3‬ﻟﻴکﻮال د خپﻞ سﻔر حاﻻت او پ‪ 3+5‬بﻴاﻧﻮي‪ .‬ﻟﻴکﻮال‬ ‫چ‪ 3‬ﻟﻪ کﻮﻣﻮ ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ 'خﻪ ت‪5‬ر‪84‬ي‪ ،‬د ﻫغﻮ ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ او اوس‪5‬دوﻧکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ﻣعﻠﻮﻣات‬ ‫ورکﻮي‪ .‬پﻪ سﻔر ک‪ 3‬چ‪ 3‬ﻟﻪ چا سره ﻣخ ک‪85‬ي‪ ،‬د ﻫغﻪ ﻳادوﻧﻪ ﻫﻢ کﻮي‪ .‬کﻠﻪ کﻠﻪ د سﻔر پﻪ‬ ‫اوږدو ک‪ 3‬د تارﻳخﻲ ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻫﻢ ر‪1‬ا اچﻮي‪ .‬د سﻴﻤ‪ 3‬د خﻠکﻮ د رواﻳاتﻮ او عﻨعﻨاتﻮ‬ ‫سره ﻫﻢ پﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ک‪ 3‬اړﻳک‪ 3‬ﻧﻴسﻲ‪ .‬سﻔرﻧاﻣﻪ داستاﻧﻲ رﻧگ ﻟري‪ ،‬خﻮ د ﻣعﻠﻮﻣاتﻮ پﻪ اړه کﻠﻪ‬ ‫کﻠﻪ تارﻳخﻲ‪ ،‬جغرافﻴاﻳﻲ او !ﻮﻟﻨپﻮﻫﻨ‪ 3‬پﻪ اړه ﻫﻢ ﻣعﻠﻮﻣات ورکﻮي‪.‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ ک‪ 3‬د سﻔرﻧاﻣﻮ ﻟﻴکﻞ پﻪ ﻣعاصره دوره ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮي دي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب‬ ‫ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬سﻔرﻧاﻣﻪ د ﻣﻴا اکبر شاه ده چ‪ 3‬د (آزادۍ تﻼش) ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪ .‬ﻣﻴا اکبر شاه چ‪ 3‬دغﻪ‬ ‫وخت د پ‪+5‬ﻮر د اسﻼﻣﻴﻪ کاﻟج زده کﻮوﻧکﻰ و او پﻪ !ﻮﻟﻪ پ‪+‬تﻮﻧخﻮا ک‪ 3‬د اﻧگر‪4‬زاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې‬ ‫سﻴاسﻲ تحرﻳکﻮﻧﻪ پﻴﻞ شﻮي وو‪ ،‬ﻧﻮ دى ﻫﻢ د ﻧﻮرو زﻟﻤﻴاﻧﻮ سره پﻪ دغﻪ ﻧﻬضت ک‪ 3‬ﻣﻠگرى‬ ‫شﻮ او د آزادۍ پﻪ تﻼش د ده سﻔر ډ‪4‬ر وغ‪5%‬د او ﻟﻪ ډ‪4‬رو ﻣﻠکﻮﻧﻮ ت‪5‬ر شﻮ‪ .‬ﻣﻴا اکبر شاه د‬ ‫خپﻞ سﻔر دغﻪ سخت‪ 3‬او ک‪7‬اووﻧﻪ پﻪ خپﻠﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻞ او د آزادۍ تﻼش ﻧﻮم ﻳ‪ 3‬پرې‬ ‫ک‪+5‬ﻮد‪ .‬ﻣﻴا اکبر شاه خپﻞ دغﻪ سﻔر پﻪ ‪١٩٢٠‬م‪ .‬کال ک‪ 3‬ﻟﻪ پ‪+5‬ﻮر 'خﻪ پﻴﻞ ک‪ 7‬او ﻟﻪ دوو‬ ‫کاﻟﻮ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬زﻳات وخت وﻧﻴﻮ‪.‬‬ ‫ﻣﻴا اکبر شاه پﻪ دغﻪ سﻔر ک‪ 3‬ﻟﻪ کابﻞ‪ ،‬بﻠخ‪ ،‬بخارا‪ ،‬سﻤرﻗﻨد‪ ،‬تاشکﻨد‪ ،‬ﻣسکﻮ‪ ،‬باکﻮ‪،‬‬ ‫ﻗﻔﻘاز او اﻳران ﻧﻪ ت‪5‬ر شﻮ او پﻪ ‪١٩٢٢‬م‪ .‬ک‪ 3‬ب‪5‬رتﻪ راوگر‪5$‬د‪ ،‬خﻮ د اﻧگر‪4‬زاﻧﻮ حکﻮﻣت وﻧﻴﻮ‬ ‫او دوه کاﻟﻪ او اووﻟس ور‪ 3$‬ﻳ‪ 3‬پﻪ زﻧدان ک‪ 3‬ت‪5‬رې ک‪7‬ﻟ‪ .3‬ﻣﻴا اکبر شاه پﻪ زﻧدان ک‪ 3‬خپﻠﻪ‬ ‫سﻔرﻧاﻣﻪ وﻟﻴکﻠﻪ‪ ،‬خﻮ د چاپ اجازه ﻧﻪ د اﻧگر‪4‬ز حکﻮﻣت ورک‪7‬ه او ﻧﻪ د پاکستان ﻟﻪ آزادۍ‬ ‫'خﻪ راوروستﻪ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ‪.‬‬ ‫دغﻪ سﻔر ﻧاﻣﻪ 'ﻠﻮ‪+4‬ت کاﻟﻪ وروستﻪ پﻪ ‪١٩٦٤‬م‪ .‬کال ک‪ 3‬چاپ شﻮه‪ .‬ﻣﻴا اکبر شاه د‬ ‫خپﻠ‪ 3‬سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ داس‪ 3‬ﻟﻴکﻲ‪:‬‬ ‫((پﻪ دغﻮ ور‪$‬ﻮ ک‪ 3‬افغاﻧستان د خپﻞ استﻘﻼل ﻟپاره د اﻧگر‪4‬ز پر خﻼف پﻪ جﻨگ ک‪3‬‬ ‫ﻣشغﻮل و‪ .‬زﻣﻮږ کاﻟج د اﻧگر‪4‬زاﻧﻮ د ظاﻟﻤاﻧﻪ روﻳ‪ 3‬پر خﻼف ﻣتﻮاترې جﻠس‪ 3‬کﻮﻟ‪ .3‬ﻣﻮږ‬

‫‪١٤٤‬‬

‫ﻣﻮﻗع غﻨﻴﻤت وگ‪2‬ﻠﻪ‪ ،‬صﻼح ﻣﻮ وک‪7‬ه چ‪ 3‬د وطﻦ د آزادوﻟﻮ *ﻪ ﻣﻮﻗع ده‪ .‬ﻣﻮږ 'ﻠﻮر ﻣﻠگري‬ ‫د خپﻞ وطﻦ د آزادۍ پﻪ تﻼش ک‪ 3‬ووتﻮ‪ .‬زﻣﻮږ خﻴال و چ‪ 3‬ﻣﻮږ بﻪ د افغاﻧستان د حﻤﻠﻪ ور‬ ‫پﻮځ پﻪ ﻣﻠگرتﻴا ک‪ 3‬د آزادۍ پﻪ جﻨگ ک‪ 3‬برخﻪ واخﻠﻮ‪ ،‬خﻮ ﻣﻮږ تﻪ ﻧﻪ وه ﻣعﻠﻮﻣﻪ چ‪ 3‬زﻣﻮږ‬ ‫د آزادۍ تﻼش بﻪ تر افغاﻧستاﻧﻪ ﻣحدود ﻧﻪ وي او د کابﻞ‪ ،‬بﻠخ‪ ،‬سﻤرﻗﻨد‪ ،‬تاشکﻨد‪ ،‬ﻣسکﻮ‪،‬‬ ‫باکﻮ‪ ،‬ﻗﻔﻘاز او اﻳران ک‪ 3‬د ﻣصﻴبتﻮﻧﻮ برداشت کﻮﻟﻮ 'خﻪ وروستﻪ بﻪ زه خپﻞ وطﻦ تﻪ پﻪ ‪١٦‬‬ ‫اگس＀ ‪١٩٢٢‬م‪ .‬راستﻮن شﻢ‪)).‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ سﻔرﻧاﻣﻮ ک‪ 3‬دوﻳﻤﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ د عبداﻻکبر خان اکبر ده چ‪ 3‬د (روسﻲ ترکستان او‬ ‫افغاﻧستان سﻔر) ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪ .‬د عبداﻻکبر خان سﻔر ﻫﻢ د ﻣﻴا اکبر شاه سﻔر تﻪ ورتﻪ دى چ‪ 3‬د‬ ‫آزادۍ د تحرﻳک پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪ 3‬ﻟﻪ پ‪+5‬ﻮر 'خﻪ راوتﻠﻰ او سﻔر ﻳ‪ 3‬تر تاشکﻨد پﻮرې اوږد شﻮى‬ ‫دى‪.‬‬ ‫د عبداﻻکبر خان دا سﻔر د افغاﻧستان ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬سﻴﻤ‪ ،3‬تاشکﻨد او د ﻻرې پﻪ اوږدو ک‪3‬‬ ‫ﻣختﻠﻔ‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬راچاپ‪5‬روي‪ .‬د ده سﻔر ﻫﻢ ﻟکﻪ د ﻣﻴا اکبر شاه غﻮﻧدې ﻟﻪ حﻴراﻧﻮوﻧکﻮ پ‪+5‬ﻮ‬ ‫'خﻪ ډک دى‪.‬‬ ‫دا دواړه سﻔروﻧﻪ پﻪ ﻳﻮه وخت ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮي او ﻳﻮ ﻣﻘصد ﻟري‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ ورتﻪ !کﻲ‬ ‫ﻟري‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬د سﻔر تگﻠﻮرى ﻳﻮ خﻮاتﻪ او ﻣﻘصد ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ﻳﻮ دى‪ .‬خﻮ دوﻣره تﻮپﻴر ﻟري چ‪3‬‬ ‫د عبداﻻکبر خان سﻔر تر ﻣﻴا اکبر شاه ﻟﻨ‪ 6‬دى‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻣﻴا اکبر شاه د سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬ژبﻪ د‬ ‫عبداﻻکبر خان تر سﻔر ﻧاﻣ‪ 3‬خﻮږه او رواﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫عبداﻟخاﻟﻖ خﻠﻴﻖ د عبداﻻکبر خان اکبر د سﻔر پﻪ ﻫکﻠﻪ واﻳﻲ‪:‬‬ ‫(اکبر صاحب پﻪ کاﻟج ک‪ 3‬سبﻖ وﻳﻠﻮ چ‪ 3‬پﻪ ﻣﻠک ک‪ 3‬سﻴاسﻲ بﻴداري پﻴدا شﻮه‪ .‬د‬ ‫اﻧگر‪4‬زي حکﻮﻣت خﻼف زﻟﻤﻲ د عﻤﻞ ﻣﻴدان تﻪ راووتﻞ او چا فﻴصﻠﻪ وک‪7‬ه چ‪ 3‬د ﻣﻠک ﻧﻪ‬ ‫ﻫجرت وک‪7‬ي او ﻟﻪ بﻬر ﻧﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻣﻨظﻢ طاﻗت سره د غاصب حکﻮﻣت ﻧﻪ ﻣﻠک آزاد ک‪7‬ي‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻫغﻪ ډﻟﻪ ک‪ 3‬اکبر صاحب ﻫﻢ ﻟﻪ خپﻞ خﻮږ وطﻦ ﻧﻪ ﻫجرت وک‪ .7‬افغاﻧستان تﻪ ﻻړ او ﻟﻪ ﻫغﻪ‬ ‫‪$‬اى ﻧﻪ روسﻲ ترکستان تﻪ ﻻړو)‬ ‫عبداﻻکبر خان ﻫﻢ چ‪ 3‬کﻠﻪ ﻟﻪ سﻔر ﻧﻪ راستﻮن شﻮ‪ ،‬د اﻧگر‪4‬زي حکﻮﻣت ﻟﻪ خﻮا وﻧﻴﻮل‬ ‫شﻮ‪ ،‬خﻮ د خپﻠﻮاﻧﻮ پﻪ ﻣرستﻪ زﻧداﻧﻲ ﻧﻪ شﻮ‪.‬‬ ‫عبداﻻکبر خان اکبر ﻫﻢ 'ﻠﻮ‪+4‬ت کاﻟﻪ وروستﻪ دغﻪ سﻔر ﻧاﻣﻪ ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻳاد*تﻮﻧﻮ 'خﻪ‬

‫‪١٤٥‬‬

‫وﻟﻴکﻠﻪ او چاپ شﻮه‪.‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ سﻔرﻧاﻣﻮ ک‪ 3‬بﻠﻪ سﻔر ﻧاﻣﻪ د پﻮﻫاﻧد صدﻳﻖ اهلل ر*تﻴﻦ ده چ‪ 3‬د (ﻫﻨد سﻔر) ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ر*تﻴﻦ دا سﻔر د ‪ ١٣٢٩‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال د ﻗﻮس پﻪ شﻠﻤﻪ پﻴﻠ‪85‬ي او د ‪١٣٣٠‬ﻫـ‪.‬ش‪ .‬کال د‬ ‫حﻤﻞ پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻧ‪"5‬ﻪ پاى تﻪ رس‪85‬ي‪ .‬دا سﻔر درې ﻣﻴاشت‪ 3‬او درې ور‪ 3$‬وخت ﻧﻴسﻲ‪ .‬سﻔر‬ ‫د ﻣﻮ!ر‪ ،‬رﻳﻞ‪ ،‬اﻟﻮتک‪ 3‬او ک‪+‬ت‪ 9‬پﻪ واسطﻪ ترسره ک‪85‬ي او د ﻫﻨد‪ ،‬اﻳران او عراق د ﻣختﻠﻔﻮ‬ ‫سﻴﻤﻮ او ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ ﻳادوﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫پﻮﻫاﻧد صدﻳﻖ اهلل ر*تﻴﻦ دغﻪ سﻔر ﻧاﻣﻪ پﻪ خﻮاږه‪ ،‬روان ﻧثر ﻟﻴکﻠ‪ 3‬او د سﻔر د ﻟﻴدﻧ‪،3‬‬ ‫کتﻨ‪ 3‬او !ﻮﻟﻮ ک‪7‬اووﻧﻮ اﻧ‪%‬ﻮر ﻳ‪ 3‬پﻪ ډ‪4‬ره *ﻪ تﻮگﻪ ک‪7‬ى دى‪.‬‬ ‫د پﻮﻫاﻧد ر*تﻴﻦ سﻔرﻧاﻣﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ سﻔرﻧاﻣﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬چاپ شﻮې سﻔرﻧاﻣﻪ ده‪ ،‬خﻮ‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬دوې سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬تر دې پخﻮا ﻟﻴکﻞ شﻮي دي‪.‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ سﻔرﻧاﻣﻮ ک‪ 3‬بﻞ د پام وړ ﻟﻴکﻮال اﻣﻴر حﻤزه شﻴﻨﻮارى دى‪.‬‬ ‫شﻴﻨﻮاري د خپﻠﻮ سﻔروﻧﻮ پﻪ ﻟ‪ 7‬ک‪ 3‬درې سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬ﻟﻴکﻠﻲ چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻳ‪( 3‬د کابﻞ ﻣﻨظﻮﻣﻪ‬ ‫سﻔرﻧاﻣﻪ) ﻧﻮﻣ‪85‬ي او پﻪ ‪١٩٤٨‬م‪ .‬کال ک‪ 3‬چ‪ 3‬کابﻞ تﻪ راغﻠﻰ و‪ ،‬دغﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻴکﻠ‪3‬‬ ‫وه‪ .‬د حﻤزه شﻴﻨﻮاري دغﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻪ ده او د شعر ب‪2‬ﻪ ﻳ‪ 3‬ترکﻴب بﻨد دى‪ .‬ﻟﻪ چاپ‬ ‫'خﻪ وروستﻪ ساﻧسﻮر شﻮه‪ .‬کابﻞ تﻪ پﻪ دوﻳﻢ سﻔر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬بﻠﻪ سﻔر ﻧاﻣﻪ (د ﻧﻮي پ‪+‬تﻮن) پﻪ‬ ‫ﻧاﻣﻪ وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬پﻪ دغﻪ سﻔر ﻧاﻣﻪ ک‪ 3‬حﻤزه شﻴﻨﻮاري د کابﻞ د ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟکﻪ ﻣحﻤد گﻞ خان‬ ‫ﻣﻮﻣﻨد‪ ،‬غﻼم حسﻦ خان ساپﻲ‪ ،‬عبداﻟرؤف ب‪5‬ﻨﻮا‪ ،‬صدﻳﻖ اهلل ر*تﻴﻦ‪ ،‬ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم‪،‬‬ ‫ﻣﻠک اﻟشعرا بﻴتاب‪ ،‬ﻧﻴک ﻣحﻤد پکتﻴاﻧﻲ او دوست شﻴﻨﻮاري سره د ﻟﻴدﻟﻮ کتﻨﻮ ﻳادوﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ د افغاﻧستان پﻪ بدﻟﻮن او پرﻣختگ ﻫﻢ بحثﻮﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫د حﻤزه شﻴﻨﻮاري بﻠﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ د (حجاز پﻪ ﻟﻮر) ﻧﻮﻣ‪85‬ي او د ده د حج د سﻔر حاﻻت‬ ‫پک‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪ .‬حﻤزه شﻴﻨﻮارى پﻪ ‪١٩٦٩‬م‪ .‬کال ک‪ 3‬حج تﻪ ﻻړ او د خپﻞ دغﻪ سﻔر !ﻮﻟ‪3‬‬ ‫خاطرې او د اﻳران او عربستان د *اروﻧﻮ‪ ،‬زﻳارتﻮﻧﻮ او د حج ﻣراسﻢ ﻳ‪ 3‬پﻪ دغﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک‪3‬‬ ‫اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي دي‪ .‬دا سﻔرﻧاﻣﻪ د اسﻼم د تارﻳخ پﻪ اړه ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬ﻣعﻠﻮﻣات ﻟري‪ .‬د چاپ کال ﻳ‪3‬‬ ‫‪١٩٧٠‬م‪ .‬دى‪.‬‬ ‫ﻟﻪ دغﻮ سﻔرﻧاﻣﻮ راوروستﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ډ‪4‬رې سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬وﻟﻴکﻞ شﻮې‪ ،‬ﻟکﻪ ﻧاﻟﻴدﻟﻰ سﻮات‬ ‫د ﻣحﻤد ﻧﻮاز طاﻳر‪ ،‬سﻔر پﻪ خﻴر د طاﻫر اثر اپرﻳدي او ﻧﻮرې‪...‬‬

‫‪١٤٦‬‬

‫ﻧﻦ سبا پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬د سﻔرﻧاﻣﻮ ﻟﻴکﻮال زﻳات شﻮي دي او ډ‪4‬رې سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬ﻟﻴکﻞ‬ ‫شﻮي او ﻫﻢ چاپ شﻮي دي‪.‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬سﻔرﻧاﻣﻪ پﻪ شﻠﻤﻪ پ‪75‬ۍ ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮه‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬سﻔرﻧاﻣﻪ د ﻣﻴا‬ ‫اکبر شاه وه چ‪ 3‬د (آزادۍ تﻼش) ﻧﻮﻣ‪5‬ده‪ .‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬سﻔرﻧاﻣﻪ پﻪ پ‪+‬تﻮﻧخﻮا ک‪ 3‬د سﻴاسﻲ‬ ‫تحرﻳکﻮﻧﻮ د پﻴﻞ پر بﻨس＀ وﻟﻴکﻞ شﻮه‪ .‬پﻪ دغﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک‪' 3‬ﻮ تﻨﻪ زﻟﻤﻴان د آزادۍ‬ ‫پﻪ تﻼش ﻟﻪ خپﻞ کﻮر کﻠﻲ 'خﻪ و‪$‬ﻲ او ډ‪4‬ر ﻣﻠکﻮﻧﻪ پﻪ دې ﻧﻴت گﻮري چ‪ 3‬ﻣرستﻪ‬ ‫ترﻻسﻪ ک‪7‬ي او د اﻧگر‪4‬زاﻧﻮ پر خﻼف وجﻨگ‪85‬ي‪ .‬دوﻳﻤﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ د عبداﻻکبر خان اکبر‬ ‫ده چ‪ 3‬د روسﻲ ترکستان او افغاﻧستان سﻔر ﻧﻮﻣ‪85‬ي او ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬تﻪ ورتﻪ ﻣﻘصد‬ ‫ﻟري‪ .‬سﻔرﻧاﻣﻪ ﻳﻮ داستاﻧﻲ ژاﻧر دى چ‪ 3‬ﻟﻴکﻮال پک‪ 3‬د خپﻞ سﻔر حاﻻت ﻟﻴکﻲ‪ .‬پﻪ سﻔر‬ ‫پﻮرې اړوﻧد !ﻮل ﻣساﻳﻞ پﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ .‬تارﻳخﻲ‪ ،‬جغرافﻴاﻳﻲ او د !ﻮﻟﻨپﻮﻫﻨ‪ 3‬پﻪ اړه‬ ‫ﻫﻢ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟري‪ .‬سﻔرﻧاﻣﻪ ﻟکﻪ د داستان غﻮﻧدې پ‪ 3+5‬ﻫﻢ ﻟري‪ .‬ژبﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ داستاﻧﻲ‬ ‫وي خﻮ داستان ﻧﻪ وي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ډ‪4‬رې سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬ﻟﻴکﻞ شﻮي دي‪ ،‬خﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ‬ ‫ﻟﻴکﻮال ﻳ‪ 3‬ﻣﻴا اکبر شاه‪ ،‬عبداﻻکبر خان اکبر‪ ،‬اﻣﻴر حﻤزه شﻴﻨﻮارى او پﻮﻫاﻧد صدﻳﻖ‬ ‫اهلل ر*تﻴﻦ دي‪ .‬د سﻔر ﻧاﻣﻮ اوږدواﻟﻰ او ﻟﻨ‪6‬واﻟﻰ د سﻔروﻧﻮ پﻪ ﻟﻨ‪6‬واﻟﻲ او اوږدواﻟﻲ پﻮرې‬ ‫اړه ﻟري‪.‬‬ ‫سﻔرﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې ور‪ 3$‬پر سﻔر ﻫﻢ ﻟﻴکﻞ ک‪85‬ي او د 'ﻮ ور‪$‬ﻮ او ﻣﻴاشتﻮ پر سﻔر ﻫﻢ‬ ‫خﻮ دا پﻪ ﻟﻴکﻮال پﻮرې اړه ﻟري چ‪ 3‬سﻔرﻧاﻣﻪ ﻟﻴکﻲ او کﻪ رپﻮټ‪.‬‬

‫‪١٤٧‬‬

‫فعال تونه‬ ‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫پﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک‪ 3‬کﻮم شﻴان را‪$‬ﻲ؟‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬سﻔرﻧاﻣﻪ کﻮﻣﻪ ده؟‬ ‫د پ‪+‬تﻮ سﻔرﻧاﻣﻮ د 'ﻮ تﻨﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ؟‬ ‫کﻮﻣ‪ 3‬سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ پﻪ اړه ﻳ‪ 3‬ﻣعﻠﻮﻣات ورک‪7‬ئ؟‬ ‫‪ _٢‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬سﻔرﻧاﻣ‪ 3‬کﻮﻣ‪ 3‬او پﻪ 'ﻪ ډول حاﻻتﻮ ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮې؟‬ ‫پﻪ اړه ﻳ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻴکئ او بﻴا ﻳ‪ 3‬پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟئ‪.‬‬ ‫‪ _٣‬کﻪ تاس‪ 3‬کﻮم سﻔر ک‪7‬ى وي‪ ،‬د خپﻞ سﻔر حال ﻟﻪ جزئﻴاتﻮ سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬ﻧﻮرو تﻪ‬ ‫وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ _٤‬ﻻﻧدې ﻟغتﻮﻧﻪ ﻣعﻨا او پﻪ جﻤﻠﻮ ک‪ 3‬وکاروئ‪:‬‬ ‫!ﻮﻟﻨپﻮﻫﻨﻪ‪ ،‬تحرﻳک‪ ،‬عﻨعﻨات‪ ،‬غاصب‬ ‫‪' _٥‬ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې خپﻞ ﻧظر 'رگﻨد ک‪7‬ي چ‪ 3‬د سﻔرﻧاﻣﻮ ﻟﻮستﻞ 'ﻪ گ"‪ 3‬ﻟري؟‬ ‫‪' _٦‬ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻫغﻮ سﻴﻤﻮ ﻳادوﻧﻪ وک‪7‬ي چ‪ 3‬د آزادۍ تﻼش پﻪ‬ ‫سﻔرﻧاﻣﻪ ک‪ 3‬ﻟﻴکﻮال ﻟﻴدﻟﻲ دي‪.‬‬ ‫‪ _٧‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻣتﻦ ‪$‬ﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې د وﻳﻞ شﻮې !ﻮ!‪ 3‬ﻣﻘصد‬ ‫او ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪! 3‬ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠﻮ‪ ،‬خپﻠﻮ سﻔروﻧﻮ پﻪ اړه ﻟﻴکﻨ‪ 3‬وک‪7‬ي چ‪ 3‬کﻮم ‪$‬اى تﻪ تﻠﻠﻲ دي؟ 'ﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫ﻟﻴدﻟﻲ دي؟ د ‪$‬اى‪ ،‬خﻠکﻮ او ﻻرې پﻪ اړه دې ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻴکﻲ او بﻠﻪ ورځ دې پﻪ درسﻲ ساعت‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٤٨‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫معنﻮي صنعتﻮنﻪ‬

‫پﻪ ت‪5‬ر ﻟﻮست ک‪ 3‬تاس‪ 3‬د بدﻳع د عﻠﻢ پﻪ اړه وﻟﻮستﻞ چ‪ 3‬د بدﻳع د عﻠﻢ بﻨس＀ اﻳ‪+‬ﻮدوﻧکﻰ‬ ‫عبداهلل بﻦ ﻣعتز دى او د بدﻳع پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳ‪ 3‬د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ‪$‬ﻞ ﻟپاره کتاب ﻫﻢ ﻟﻴکﻠﻰ دى‪ .‬دا ﻣﻮ ﻫﻢ‬ ‫وﻟﻮستﻞ چ‪ 3‬بدﻳع دوه ډوﻟﻪ صﻨاﻳع ﻟري‪ :‬ﻟﻔظﻲ او ﻣعﻨﻮي‪ .‬د ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳعﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ډوﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮ‬ ‫پﻪ ت‪5‬ر ﻟﻮست ک‪ 3‬وﻟﻮستﻞ‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬بﻪ ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع وﻟﻮﻟئ‪ .‬ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع ﻫغﻪ‬ ‫دي چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣعﻨا سره سرو کار ﻟري‪.‬‬ ‫زﻣﻮږ پﻪ کﻼسﻴکﻪ شاعرۍ ک‪ 3‬د ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳعﻮ تر 'ﻨگﻪ د ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳعﻮ !ﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫شتﻪ او 'رﻧگﻪ چ‪ 3‬ﻫغﻪ وخت د صﻨاﻳعﻮ کاروﻟﻮ دود و‪ ،‬ﻧﻮ ﻫر شاعر ﻫ(ﻪ کﻮﻟﻪ چ‪ 3‬پﻪ خپﻞ‬ ‫شعر ک‪ 3‬ﻟﻔظﻲ او ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع راوړي او پﻪ دې تﻮگﻪ د خپﻞ شعر *کﻼ زﻳاتﻪ ک‪7‬ي‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳعﻮ ک‪ 3‬ډ‪4‬ر ډوﻟﻮﻧﻪ را‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬سﻮال او ‪$‬ﻮاب‪ ،‬ارسال اﻟﻤثﻞ‪ ،‬طباق‪ ،‬ﻣراعات‬ ‫اﻟﻨظﻴر‪ ،‬حسﻦ تعﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻟف و ﻧشر‪ ،‬ﻣباﻟغﻪ‪ ،‬تجاﻫﻞ اﻟعارف‪ ،‬کﻴس‪ ،9‬حسﻦ ﻣطﻠع‪ ،‬حسﻦ‬ ‫ﻣﻘطع او ﻧﻮر‪ ...‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬ﻳ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬ﻟﻮﻟﻮ‪.‬‬ ‫_ تاس‪ 3‬کﻮم ﻣعﻨﻮي صﻨعت پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫_ ﻣعﻨﻮي صﻨعتﻮﻧﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬

‫‪١٤٩‬‬

‫‪ _١‬سﻮال او ‪$‬ﻮاب‪ :‬ﻫغﻪ صﻨعت تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬شاعر پﻪ خپﻞ شعر ک‪ 3‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬او‬ ‫جﻮابﻮﻧﻪ سره ﻳﻮ‪$‬اى ک‪7‬ي‪ .‬پﻪ ﻳﻮه ﻣسره ک‪ 3‬پﻮ*تﻨﻪ وک‪7‬ي او پﻪ بﻠﻪ ک‪$ 3‬ﻮاب ورک‪7‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‬ ‫پﻴر ﻣحﻤد کاک‪ 7‬چ‪ 3‬واﻳﻲ‪:‬‬ ‫وې ﻣــ‪ 3‬زﻟﻔ‪ 3‬دې پرﻣخ وﻟــ‪ 3‬تاوﻳ‪8‬ي‬ ‫وې ﻣ‪ 3‬ورو‪ 3$‬دې ﻟﻴﻨدۍ با‪1‬ﻪ دې غشﻲ‬ ‫وې ﻣ‪ 3‬سترگ‪ 3‬دې تر کﻮﻣﻪ خﻮﻧخﻮاري کا‬ ‫وې ﻣ‪ 3‬ﻣاتﻪ ستا د غا*ﻮ تعرﻳف وک‪7‬ه‬ ‫وې ﻣــ‪ 3‬وواﻳـــﻪ عــﻼج د ژړا 'ــﻪ ک‪7‬م‬

‫وې ﻧﻮروز دى شپﻪ او ورځ سره سﻤ‪85‬ي‬ ‫وې ﻧاوک دی د عاشﻖ پﻪ زړه 'رخ‪85‬ي‬ ‫وې دا بــاز د *کار پــﻪ وﻳﻨﻮ ﻧــﻪ ﻣ‪847‬ي‬ ‫وې ږﻟــ‪ 9‬ده پــﻪ ﻻﻟــﻪ کــ‪ 3‬چــ‪ 3‬وﻳﻠ‪85‬ي‬ ‫وې بــاران د رحﻤت *ﻪ دى چ‪ 3‬ور‪84‬ي‬

‫وې ﻣ‪ 3‬خﻮار شﻮ پﻴر ﻣحﻤد پﻪ عاشﻘ‪ 9‬ک‪3‬‬ ‫وې پر ﻣا چ‪ 3‬ﻣﻴﻨﻪ کــ‪7‬ي ﻫغﻪ خﻮار‪84‬ي‬ ‫‪ _٢‬ارسال اﻟﻤثﻞ‪ :‬کﻪ شاعر پﻪ خپﻞ کﻼم ک‪ 3‬کﻮم ﻣشﻬﻮر ﻣتﻞ راوړي‪ ،‬ﻫغﻪ تﻪ ارسال‬ ‫اﻟﻤثﻞ واﻳﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫چــــ‪ 3‬اوربـــــشـــــ‪ 3‬کـــــرې کـــﻠـــﻪ غـــﻨـــﻢ کــ‪5‬ــ‪8‬ي‬ ‫دي ر*ــتــﻴــا چـــ‪' 3‬ـــﻪ کــــرې ﻫــغــﻪ بـــﻪ اخــﻠــ‪3‬‬ ‫* *‬ ‫وصـــﻞ و ﻫــجــر د ﻳـــار دواړه ورور خـــﻮر دي‬ ‫پـــﻪ دﻧـــﻴـــا کـــ‪ 3‬بـــ‪ 3‬زحــﻤــتــﻪ راحـــــت ﻧـــﻪ وي‬ ‫‪ _٣‬طباق‪ :‬دې صﻨعت تﻪ تضاد ﻳا تﻘابﻞ ﻫﻢ واﻳﻲ‪ .‬کﻪ شاعر پﻪ خپﻞ کﻼم ک‪ 3‬داس‪3‬‬ ‫کﻠﻤ‪ 3‬راوړي چ‪ 3‬ﻳﻮ د بﻞ ضد وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬تﻮر او سپﻴﻦ‪ ،‬شپﻪ او ورځ‪ ،‬ﻫجران او وصال‪ ،‬ﻧﻮ‬ ‫دې صﻨعت تﻪ طباق واﻳﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫ﻣــــرگ ﻟـــﻪ تـــﻨـــدې پـــﻪ ﻣـــذﻫـــب زﻣــــا بــﻬــتــر دى‬ ‫ﻧــــﻪ ژوﻧــــــــــدون د دون ﻫـــﻤـــتـــﻮ پــــﻪ اوبــــﻮ‬ ‫* *‬ ‫ﻫـــر ســﻬــار ســتــرگــ‪ 3‬د گـــﻞ پـــﻪ او*ـــکـــﻮ ډکــ‪3‬‬ ‫پــــﻪ دا بـــــاغ کــــ‪ 3‬بــــ‪ 3‬ژړﻟــــــﻮ خـــﻨـــدا ﻧــشــتــﻪ‬

‫‪١٥٠‬‬

‫‪ _٤‬ﻣراعات اﻟﻨظﻴر‪ :‬دې صﻨعت تﻪ تﻨاسب او تﻠﻔﻴﻖ ﻫﻢ واﻳﻲ او ﻫغﻪ دادى چ‪ 3‬شاعر پﻪ‬ ‫خپﻞ شعر ک‪ 3‬داس‪ 3‬کﻠﻤ‪ 3‬سره ﻳﻮ‪$‬اى ک‪7‬ي چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره تﻨاسب او ﻧژد‪4‬ﻮاﻟﻰ وﻟري‪،‬‬ ‫ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬دادي‪:‬‬ ‫ســتــا چــشــﻤــان بـــﻪ 'ـــﻪ ﻧــگــاه کـــا پـــﻪ خــاکــســارو‬ ‫چـــ‪ 3‬ﻟـــﻪ کـــبـــره دې بـــا‪1‬ـــﻪ گـــــﻮري آســـﻤـــان تﻪ‬ ‫* *‬ ‫کـــﻪ ﻫـــر 'ـــﻮ ﻳـــ‪ 3‬پـــﻪ تــﻨــدي ږدي ارې زﻟــﻔــ‪3‬‬ ‫شـــاﻧـــﻪ ﻧـــﻪ پـــر‪4‬ـــ‪8‬دي د ﻣــســتــ‪ 3‬خـــــﻮرې زﻟــﻔــ‪3‬‬ ‫‪ _٥‬حسﻦ تعﻠﻴﻞ‪ :‬ﻫغﻪ صﻨعت دى چ‪ 3‬شاعر د کﻮم وصف ﻟپاره ﻳﻮ ﻣﻨاسب عﻠت‬ ‫راوړي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫پـــﻪ غــــرور د حــســﻦ ﻟــﻤــر وخــــﻮت آســـﻤـــان تﻪ‬ ‫زر راپــــر‪4‬ــــﻮت چـــ‪ 3‬ﻳـــ‪ 3‬ســتــا *ـــﻪ بــشــر وﻟــﻴــد‬ ‫* *‬ ‫کــعــبــ‪ 3‬تــــﻮر کــﻤــﻴــس اغــﻮســتــﻰ دى ﻟـــﻪ غﻤﻪ‬ ‫ﻣـــظـــﻠـــﻮﻣـــان ﻗـــربـــاﻧـــﻲ کـــ‪5‬ـــ‪8‬ي بــــ‪ 3‬حــســابــﻪ‬ ‫ﻟﻤر سﻬار راخ‪5‬ژي او ﻣا*ام پر‪4‬ﻮزي خﻮ شاعر د ﻟﻤر پر‪4‬ﻮتﻞ ﻟﻪ دې 'خﻪ گ‪2‬ﻲ چ‪ 3‬زﻣا د‬ ‫ﻣحبﻮب پﻪ ﻟﻴدو راپر‪4‬ﻮت‪ .‬پﻪ دا بﻞ بﻴت ک‪ 3‬شاعر دا دﻟﻴﻞ راوړي چ‪ 3‬کعب‪ 3‬د ﻣظﻠﻮﻣاﻧﻮ د‬ ‫وژﻟﻮ ﻟﻪ غﻤﻪ تﻮر کﻤﻴس اغﻮستﻰ دى‪.‬‬ ‫‪ _٦‬ﻟف و ﻧشر‪ :‬ﻫغﻪ صﻨعت تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬شاعر پﻪ خپﻞ شعر ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ى 'ﻮ شﻴان ذکر‬ ‫ک‪7‬ي او وروستﻪ بﻴا د ﻫغﻮى تعرﻳف او بﻴان وک‪7‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫پﻪ ‪$‬ــان او پﻪ جﻬان ک‪ 3‬ﻣا دوه 'ﻴزه دي وک‪+‬ﻠﻲ‬ ‫پﻪ ‪$‬ان ک‪ 3‬دواړه سترگ‪ 3‬پﻪ جﻬان ک‪ 3‬واړه *کﻠﻲ‬ ‫* *‬ ‫ﻳــــا بــــﻪ دد ﻳــــا بــــﻪ ﻟـــــ‪7‬م ﻳــــا بــــﻪ ﻣـــﻨـــگـــﻮر ﻳ‪3‬‬ ‫کــﻪ داړل کـــ‪7‬ې ﻳــا چﻴچﻞ ﻳــا پــﻪ چــا ﻧــ‪5‬ــش ﻳ‪3‬‬

‫‪١٥١‬‬

‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره ک‪$ 3‬ان او جﻬان ذکر شﻮى دى‪ .‬پﻪ دوﻳﻤﻪ ﻣسره ک‪ 3‬پﻪ‬ ‫ترتﻴب سره د ﻫغﻮى بﻴان شﻮى دى‪ .‬د دوﻫﻢ بﻴت پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻣسره ک‪ 3‬دد‪ ،‬ﻟ‪7‬م او ﻣﻨگﻮر‬ ‫راغﻠﻰ دى‪ .‬بﻴا پﻪ ترتﻴب سره د ﻫر ﻳﻮ تعرﻳف شﻮى دى‪ .‬پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت ک‪ 3‬ﻣرتب او پﻪ دوﻳﻢ‬ ‫بﻴت ک‪ 3‬غﻴر ﻣرتب ﻟف او ﻧشر راغﻠﻰ دى‪.‬‬ ‫‪ _٧‬ﻣباﻟغﻪ‪ :‬کﻪ شاعر پﻪ خپﻞ شعر ک‪ 3‬د ﻳﻮ شﻲ وصف تر اﻧدازې زﻳات بﻴان ک‪7‬ي او ﻳا ﻳ‪3‬‬ ‫تصدﻳﻖ او تکذﻳب تﻪ شدت او ﻗﻮت ورک‪7‬ي‪ ،‬ﻣباﻟغﻪ ورتﻪ واﻳﻲ‪ .‬ﻣباﻟغﻪ پﻪ درې ډوﻟﻪ ده‪:‬‬ ‫اﻟف‪ :‬تبﻠﻴغ‪ :‬چ‪ 3‬ﻣدعا او ﻣﻘصد د عﻘﻞ او ﻫﻢ د عادت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬اﻣکان وﻟري‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫ﻟـــﻪ خــﻮشــحــال ســــره کـــﻪ کــ‪5‬ــﻨــﻲ ﻳـــﻮ 'ـــﻮ کــاﻟــﻪ‬ ‫دا د غــــره خــ"ــک بـــﻪ واړه شــــاعــــران شﻲ‬ ‫ب‪ :‬اغراق‪ :‬چ‪ 3‬ﻣدعا د عﻘﻞ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬اﻣکان وﻟري‪ ،‬خﻮ د عادت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻧاشﻮﻧﻰ وي‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫زه رحـــﻤـــان پـــﻪ زړه ﻧــــرى کــــ‪7‬م ﻫــغــﻮ ﻧجﻮﻧﻮ‬ ‫چـــ‪ 3‬ﻳـــ‪ 3‬ﻣـــﻼ ده د وﻳــ‪+‬ــتــﻪ پـــﻪ دود ﻧــرۍ‬ ‫ج‪ :‬غﻠﻮ‪ :‬چ‪ 3‬ﻣدعا او ﻣﻘصد ﻫﻢ د عﻘﻞ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬او ﻫﻢ د عادت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻧاشﻮﻧ‪ 3‬وي‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫بـــ‪ 3‬ﻟـــﻪ تـــا ﻫــســ‪ 3‬ضــعــﻴــف ﻳـــﻢ گــﻠــرخــســاره‬ ‫پـــر حــبــاب بـــاﻧـــدې کـــﻪ پــ‪+‬ــﻪ ږدم ﻧـــﻪ ﻣــاتــ‪5‬ــ‪8‬ي‬ ‫* *‬ ‫و آســـﻤـــان تـــﻪ بـــﻪ د شــعــر زﻳـــﻨـــ‪ 3‬کــ‪5‬ــ‪8‬دي‬ ‫کـــﻪ حــﻤــﻴــد د غـــﻢ ﻟـــﻪ ســــره زﻧـــگـــﻮن وکــ‪5‬ــ)‬ ‫‪ _٨‬تجاﻫﻞ اﻟعارف‪ :‬ﻫغﻪ صﻨعت تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬شاعر ﻳﻮ ﻣعﻠﻮم او 'رگﻨد شﻰ ﻣجﻬﻮل‬ ‫وگ‪2‬ﻲ او سره ﻟﻪ دې چ‪ 3‬پﻪ ﻣطﻠب *ﻪ پﻮه وي د کﻮم ﻧزاکت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬خپﻞ ‪$‬ان ﻧاپاﻣﻪ اچﻮي‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫دا د کــــﻮم گـــﻠـــرخ ﻟـــﻪ غــﻤــﻪ پـــﻪ گــﻠــشــﻦ ک‪3‬‬ ‫دي گــــــﻼن پــــﻪ وﻳــــﻨــــﻮ ســــــره ﻟـــکـــﻪ ســاﻟــﻮ‬ ‫* *‬

‫‪١٥٢‬‬

‫دا بــــﻮرا دى چـــ‪ 3‬پـــر پــا‪1‬ــﻪ د گـــﻞ ﻧــاســت دى‬ ‫کـــﻪ پـــرﻣـــخ د گـــﻞ رخـــســـار ده تـــــﻮره زخــﻪ‬ ‫‪ _٩‬کﻴس‪( 9‬ﻟغز) چ‪ 3‬د ﻳﻮه شﻲ خﻮاص‪ ،‬صﻔات او ﻧﻮرې ﻧ‪ 3+‬و*ﻮدل شﻲ او ددغﻮ‬ ‫خﻮاصﻮ او ﻧ‪+‬ﻮ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣخاطب 'خﻪ د ﻫغﻪ شﻲ د *ﻮدﻟﻮ پﻮ*تﻨﻪ وشﻲ‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫اغﻮستﻰ ﻳ‪ 3‬پﻨ‪%‬ﻪ پﻨ‪%‬ﻮس‬ ‫ﻟﻪ پاسﻪ راغﻰ سﻮر بﻠﻮڅ‬ ‫ﻟﻪ ســـرو غـــــﻤﻴﻮ ډک دى‬ ‫ســﻮر دى صﻨدوﻗک دى‬ ‫ﻟﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ کﻴس‪' 9‬خﻪ ﻣﻘصد پﻴاز او ﻟﻪ دوﻳﻤ‪' 3‬خﻪ اﻧار دى‪.‬‬ ‫‪ _١٠‬تﻠﻤﻴح‪ :‬دا ﻫغﻪ صﻨعت دى چ‪ 3‬شاعر پﻪ خپﻞ کﻼم ک‪ 3‬ﻳﻮې ﻣشﻬﻮرې کﻴس‪ 3‬ﻳا‬ ‫پﻴ‪ 3+‬تﻪ اشاره وک‪7‬ي‪ ،‬ﻧﻮ کﻪ ﻟﻮستﻮﻧکﻰ پﻪ ﻫغﻪ کﻴسﻪ او ﻳا پ‪ 3+5‬باﻧدې پﻮه ﻧﻪ وي د شعر ﻣعﻨا‬ ‫ورتﻪ گراﻧ‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫د دﻧــﻴــا پــﻪ د*ــﻤــﻨــ‪ 9‬کــ‪ 3‬عــﻴـ ٰـســﻰ وخـــﻮت و آسﻤان تﻪ‬ ‫پــﻪ دوســتــ‪ 9‬کــ‪ 3‬ﻳــ‪ 3‬ﻻ ‪$‬ــﻲ تحت اﻟــثــرا تــﻪ ﻗـــارون ﻫس‪3‬‬ ‫* * *‬ ‫د ﻣـــاﻫـــﻲ پــــﻪ ﻧــــس کــــ‪ 3‬پــــــروت ﻟـــکـــﻪ ﻳـــﻮﻧـــس ﻳﻢ‬ ‫ﻣـــ‪/‬ـــر خـــــﻼص ﻣــــ‪ 3‬پــــﻪ کـــــرم حــــﻖ تـــعـــاﻟـــﻰ کــا‬ ‫کﻴس‪ 3‬تﻪ‬ ‫او ﻗارون او پﻪ دوﻳﻢ بﻴت ک‪ 3‬د ﻳﻮﻧس‬ ‫عﻴسﻰ‬ ‫پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي بﻴت ک‪ 3‬د ٰ‬ ‫اشاره شﻮى ده‪.‬‬ ‫‪ _١١‬تکرار حسﻦ‪ :‬ﻫغﻪ صﻨعت تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬شاعر پﻪ خپﻞ کﻼم ک‪ 3‬کﻮﻣﻪ کﻠﻤﻪ د‬ ‫تدرﻳج‪ ،‬تاکﻴد‪ ،‬ډ‪4‬رواﻟﻲ ﻳا داس‪ 3‬ﻧﻮرو اغراضﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ تکرار ک‪7‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫اﻫـــﻮ چشﻤﻪ گﻠـــــرخساره راشﻪ راشﻪ‬ ‫ستا ﻣــــﻼﻟﻮ سترگﻮ زړه ﻟﻪ ﻣا ﻧﻪ ﻳﻮوړ‬ ‫چ‪ 3‬ﻫﻤ‪5‬ش دې د اغﻴار پﻪ ﻟﻮر سﻔر دى ﻳﻮ ‪$‬ـــــــﻞ ﻳار تﻪ ﻟﻪ اغﻴاره راشﻪ راشﻪ‬ ‫***‬ ‫بﻞ وار ﻧشتﻪ بﻞ وار ﻧـشتﻪ وار دى دا‬ ‫بﻴا راتﻠـــﻪ دې و جﻬان تﻪ بﻞ وار ﻧشتﻪ‬

‫‪١٥٣‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫د بدﻳع عﻠﻢ د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ زﻣاﻧﻪ ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮ‪ .‬بﻨس＀ اﻳ‪+‬ﻮدوﻧکﻰ ﻳ‪ 3‬عبداهلل بﻦ ﻣعتز و‬ ‫چ‪ 3‬کتاب اﻟبدﻳع پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳ‪ 3‬کتاب تاﻟﻴف ک‪ .7‬وروستﻪ ﻧﻮرو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻫﻢ پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬کتابﻮﻧﻪ‬ ‫وﻟﻴکﻞ‪ .‬پ‪+‬تﻨﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻫﻢ پﻪ دې برخﻪ ک‪ 3‬ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ کتابﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ‪ .‬پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬عبداﻟرؤف‬ ‫ب‪5‬ﻨﻮا د ادبﻲ فﻨﻮن ﻳﻮ کتاب وﻟﻴکﻮ او بﻴا وروستﻪ ﻧﻮرو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ دا ﻟ‪7‬ۍ پراخﻪ ک‪7‬ه‪ .‬بدﻳع ﻫغﻪ عﻠﻢ‬ ‫دى چ‪ 3‬د ﻫغﻪ پﻪ واسطﻪ د شعر د *کﻼ وجﻪ 'رگﻨد‪84‬ي‪.‬‬ ‫بدﻳع دوه ډوﻟﻪ صﻨعتﻮﻧﻪ ﻟري‪ ،‬ﻟﻔظﻲ او ﻣعﻨﻮي‪ .‬ﻟﻔظﻲ ﻟﻪ ﻟﻔظ سره سر و کار ﻟري او ﻣعﻨﻮي ﻟﻪ‬ ‫ﻣعﻨا سره‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬تاس‪ 3‬ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع وپ‪5‬ژﻧدل‪$ ،‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟکﻪ سﻮال و ‪$‬ﻮاب‪،‬‬ ‫ارسال اﻟﻤثﻞ‪ ،‬طباق‪ ،‬ﻣراعات اﻟﻨظﻴر‪ ،‬حسﻦ تعﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻟف و ﻧشر‪ ،‬ﻣباﻟغﻪ‪ ،‬تجاﻫﻞ اﻟعارف ﻣﻮ‬ ‫وﻟﻮستﻞ‪ .‬د بدﻳع د صﻨاﻳعﻮ پﻪ پ‪5‬ژﻧدﻧ‪ 3‬سره تاس‪ 3‬کﻮﻻى شئ چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬د کﻼسﻴکﻮ شاعراﻧﻮ‬ ‫شعروﻧﻪ پﻪ آساﻧ‪ 9‬وﻟﻮﻟئ او ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫فعال تونه‬ ‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ وروستﻪ د ﻟﻮست ﻳﻮه ﻳﻮه برخﻪ پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې‬ ‫پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫د بدﻳع پﻪ برخﻪ ک‪ 3‬د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ‪$‬ﻞ ﻟپاره چا کتاب تاﻟﻴف ک‪7‬؟‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ک‪ 3‬د بدﻳع پﻪ برخﻪ ک‪ 3‬چا کتاب وﻟﻴکﻪ؟‬ ‫ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳع 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫د 'ﻮ ﻟﻔظﻲ صﻨاﻳعﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬راغﻠﻲ شعروﻧﻪ پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻣعﻨا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬پﻪ ﻻﻧدې بﻴتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮم ادبﻲ صﻨعتﻮﻧﻪ شتﻪ؟‬ ‫وې ﻣــــ‪ 3‬زه د رﻗـــﻴـــب ظـــﻠـــﻢ پــــﻪ عــــــذاب کـــ‪7‬م‬ ‫وې پـــــــاداش د خـــپـــﻞ عـــﻤـــﻞ درتــــــﻪ رســـ‪5‬ـــ‪8‬ي‬ ‫* *‬

‫‪١٥٤‬‬

‫بـــــ‪ 3‬زحـــﻤـــتـــﻪ راحـــــــت ﻧـــشـــتـــﻪ زﻣــــــا وروره‬ ‫کــــﻪ راحــــــت غــــــــﻮاړې زحـــﻤـــت درﻟــــــــره بــﻮﻳــﻪ‬ ‫* *‬ ‫*ـــــﻪ ﻣـــتـــﻞ دى 'ـــــﻪ کــــــرې ﻫـــغـــﻪ بـــــﻪ ر‪4‬ــبــ‪3‬‬ ‫د عـــﻤـــﻞ جـــــزا ﻣــــﻮﻧــــدى شــــﻲ ﻻس پــــﻪ ﻻس‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې بﻴتﻮﻧﻪ پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟﻲ او ادبﻲ صﻨعتﻮﻧﻪ دې پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ او پﻪ خپﻠﻮ‬ ‫کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ چ‪ 3‬کﻮم ډول صﻨعتﻮﻧﻪ دي بﻴا دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪:‬‬ ‫زه پـــﻪ ســــرو ســتــرگــﻮ ژړا کــــ‪7‬م چـــ‪ 3‬تـــﻪ دروﻣــــ‪3‬‬ ‫تــــﻪ ﻟــــﻪ ﻣــــا چــــ‪ 3‬رخـــصـــتـــ‪5‬ـــ‪8‬ې پــــﻪ خـــﻨـــدا ‪3$‬‬ ‫* *‬ ‫ﻫـــر ســـاعـــت شــﻤــﻪ راکـــ‪5‬ـــ) دار و ســﻨــگــســار تﻪ‬ ‫ﻣـــحـــبـــت ﻗـــــاﻳـــــﻢ ﻣـــــﻘـــــام کـــــــ‪7‬م د ﻣـــﻨـــصـــﻮر‬ ‫* *‬ ‫تـــــﻮرې ســتــرگــ‪ ،3‬تـــــﻮرې ورو‪$‬ــــــ‪ 3‬تـــــﻮرې زﻟــﻔــ‪3‬‬ ‫دا ﻫـــﻤـــﻪ تــــــﻮرې بــــﻼ دي زه ﻳــــ‪ 3‬خــــــﻮار کـــ‪7‬م‬ ‫* *‬ ‫چــــ‪ 3‬ﻧـــظـــر ﻳــــ‪ 3‬د گـــﻠـــرخ ســـاﻗـــﻲ پــــﻪ ﻣــــخ شﻮ‬ ‫د ﻧـــرگـــس ﻟـــﻪ ﻻســــﻪ جــــام پـــر‪4‬ـــﻮت ﻧــســکــﻮر شﻮ‬ ‫‪ _٥‬پﻪ ﻻﻧدې بﻴتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻟف و ﻧشر‪ ،‬ﻣباﻟغﻪ‪ ،‬تجاﻫﻞ اﻟعارف او طباق صﻨعتﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ســتــا ﻟـــﻪ زﻟـــﻔـــﻮ ﻟـــﻪ رخــــســــاره ﻟـــﻪ ســــرو شــﻮﻧــ‪6‬و‬ ‫پـــﻴـــدا شـــــﻮي شــــــام‪ ،‬شـــﻔـــﻖ و صـــبـــح دم دي‬

‫* *‬ ‫دا د گـــﻠـــﻮ پــــﻪ ﻣــــخ وﻳــــﻨــــﻢ کــــﻪ د *ــکــﻠــﻮ‬ ‫ﻣـــﻠـــغـــﻠـــرې کـــــﻪ خــــﻮﻟــــ‪ 3‬کـــــﻪ شــبــﻨــﻤــﻮﻧــﻪ‬ ‫* *‬

‫‪١٥٥‬‬

‫پـــﻪ خـــﻨـــدا خـــﻨـــدا چـــ‪ 3‬تــﻠــﻤــﻪ ﻳـــ‪ 3‬دﻳــــــدار تﻪ‬ ‫اوس ﻳــــ‪ 3‬دروﻣـــــــﻢ پــــﻪ ژړا ژړا ﻣــــــزار تﻪ‬ ‫* *‬ ‫ســتــا ﻟــﻪ غــﻤــﻪ ﻣــ‪ 3‬پــﻪ ســر کــ‪ 3‬ﻫــﻮﻣــره شـــﻮر دى‬ ‫چـــ‪ 3‬بـــﻪ ﻧـــﻪ وي ﻫــرگــز شـــﻮر د ﻻﻫــــﻮر ﻫــﻮﻣــره‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې شعروﻧﻪ وﻟﻮﻟﻲ او ودې واﻳﻲ چ‪ 3‬کﻮم ادبﻲ صﻨعتﻮﻧﻪ پک‪3‬‬ ‫راغﻠﻲ دي‪:‬‬ ‫ﻫـــر کـــﻠﻪ راشـــﻪ تازه بﻬـــــاره تا دي راوړي گـــــــﻼن ب‪ 3‬شﻤاره‬ ‫ﻧرى شﻤال دې دم د عﻴسﻰ دى سحر چ‪ 3‬راشﻲ ﻟﻪ جگ کﻬساره‬ ‫* *‬ ‫ﻧشتﻪ بــﻮى ستا د کﻤﻴس پــﻪ درســـت جــﻬــان ک‪3‬‬ ‫'ـــﻪ اﻣـــکـــان ﻟــــري پـــﻪ ﻣــصــر او کــﻨــعــان ک‪3‬‬ ‫* *‬ ‫ﻻر د ﻣــحــبــت ده تـــﻞ روغ ســـﻼﻣـــت ﻧـــﻪ ﻳﻢ‬ ‫زه چـــ‪ 3‬پـــﻪ دا ﻫــســ‪ 3‬ﻻرې تــﻠــﻤــﻪ تــﻠــﻤــﻪ تﻠﻢ‬ ‫'ــﻪ واﻳـــﻲ و ﻣــاتــﻪ حــال دې 'ــﻪ و پــﻪ ﻫــجــران ک‪3‬‬ ‫ﻧـــﻮر خــبــردار ﻧــﻪ ﻳــﻢ پــﻪ زړه ســﻮﻣــﻪ‪ ،‬ســﻮﻣــﻪ سﻮم‬ ‫خﻠﻖ راتــﻪ واﻳــﻲ رﻧــگ دې بﻴا ز‪4‬ــ‪ 7‬شﻮ عاشﻖ شﻮې‬ ‫ﻫــ‪5‬ــ& ﻣــﻨــکــري ﻧــﻪ کـــ‪7‬م خﻠﻘﻪ شــﻮﻣــﻪ شــﻮﻣــﻪ شﻮم‬ ‫دود د عاشﻖ دادى چ‪ 3‬پﻪ عشﻖ ک‪ 3‬ﻣﻼﻣت وړي‬ ‫‪$‬ــکــﻪ زه خــﻮشــحــال ﻣــﻼﻣــت وړﻣــــﻪ‪ ،‬وړﻣـــﻪ وړم‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻳﻮ شعر ﻟﻪ کﻮم دﻳﻮان 'خﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬دې‬ ‫ﻣعﻨﻮي صﻨعتﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ او پﻪ بﻞ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬دې وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٥٦‬‬

‫دروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫چاپ‪5‬رﻳال ساتنﻪ‬

‫خداى جﻞ جﻼﻟﻪ اﻧسان اشرف اﻟﻤخﻠﻮﻗات پﻴدا ک‪ 7‬او د اﻧسان ﻟپاره ﻳ‪ 3‬د ‪$‬ﻤک‪3‬‬ ‫پرﻣخ ډول‪ ،‬ډول ﻣﻮجﻮدات پﻴدا ک‪7‬ل چ‪ 3‬د اﻧسان ژوﻧد ورسره ت‪7‬ﻟﻰ دى‪ .‬زﻣﻮږ شاوخﻮا‬ ‫چ‪' 3‬ﻪ وﻳﻨﻮ ﻟکﻪ ‪$‬ﻤکﻪ‪ ،‬اوبﻪ‪ ،‬حﻴﻮاﻧات‪ ،‬ﻧباتات‪ ،‬تﻴ‪8‬ې‪ ،‬غروﻧﻪ‪$ ،‬ﻨگﻠﻮﻧﻪ‪ ،‬ژوي او ﻧﻮر‬ ‫ﻫر 'ﻪ د چاپ‪5‬رﻳال تﻮکﻲ دي چ‪! 3‬ﻮل پﻪ ﻣجﻤﻮع ک‪ 3‬د چاپ‪5‬رﻳال پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ چاپ‪5‬رﻳال ک‪ 3‬ژوﻧد کﻮو او د ژوﻧد ضرورتﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ چاپ‪5‬رﻳال 'خﻪ پﻮره کﻮو‪ .‬د‬ ‫چاپ‪5‬رﻳال ساتﻨﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮه ډ‪4‬ره جدي ﻣﻮضﻮع ده‪ ،‬زﻣﻮږ پﻪ ژوﻧد پﻮرې ت‪7‬ﻟ‪ 3‬ده‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال‬ ‫ساتﻨﻪ پﻪ !ﻮﻟﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ پﻮرې اړه ﻟري‪ ،‬بﻠک‪ 3‬د دوى دﻧده ده چ‪ 3‬چاپ‪5‬رﻳال تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ي‬ ‫او چاپ‪5‬رﻳال ﻟﻪ ﻫر ډول ﻧاوړه اغ‪5‬زو 'خﻪ وساتﻲ‪.‬‬ ‫_ چاپ‪5‬رﻳال 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫_ د چاپ‪5‬رﻳال ارز*ت پﻪ 'ﻪ ک‪ 3‬دى؟‬

‫‪١٥٧‬‬

‫زﻣﻮږ د شاوخﻮا !ﻮﻟﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ تﻪ چاپ‪5‬رﻳال وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬چاپ‪5‬رﻳال پﻪ درې ډوﻟﻪ دى ﻟکﻪ‬ ‫ژوﻧدى چاپ‪5‬رﻳال چ‪ 3‬پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬اﻧساﻧان‪ ،‬حﻴﻮاﻧات او ﻧباتات را‪$‬ﻲ‪ .‬دوﻳﻢ غﻴر ژوﻧدى‬ ‫چاپ‪5‬رﻳال ﻟکﻪ ﻫﻮا‪ ،‬تﻴ‪8‬ې او اوبﻪ‪ .‬درﻳﻢ فرﻫﻨگﻲ چاپ‪5‬رﻳال چ‪ 3‬د اﻧساﻧﻲ اړﻳکﻮ او فرﻫﻨگﻲ‬ ‫اړﻳکﻮ 'خﻪ بحث کﻮي‪.‬‬ ‫اﻧسان خﻮاړه‪ ،‬کاﻟﻲ او کﻮر ﻟﻪ چاپ‪5‬رﻳال 'خﻪ ﻻس تﻪ راوړي‪+' .‬تﻦ تعاﻟﻰ د طبﻴعت د‬ ‫ﻧظام د اجزاوو پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻳﻮ طبﻴعﻲ تعادل راﻣﻨ‪ #‬تﻪ ک‪7‬ى دى‪ ،‬کﻪ دغﻪ تعادل ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ ﻻړ‬ ‫شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ چاپ‪5‬رﻳال ﻧاوړه اغ‪5‬زه کﻮي‪ .‬ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات ﻟکﻪ ﻧباتات او حﻴﻮاﻧات د غذاﻳﻲ‬ ‫ﻣﻮادو پﻪ تﻮﻟﻴد سره د تعادل پﻪ ساتﻨﻪ ک‪ 3‬او د اﻧساﻧﻲ ﻧسﻞ پﻪ پاﻳ‪+‬ت ک‪ 3‬ﻣﻬﻢ ‪$‬اى ﻟري‪.‬‬ ‫ﻧباتات د طبﻴعﻲ اﻗتصاد اصﻠﻲ بﻨس＀ جﻮړوي‪ .‬حﻴﻮاﻧات ﻟﻪ ﻧباتاتﻮ 'خﻪ او اﻧساﻧان ﻟﻪ ژوﻳﻮ‬ ‫او ﻧباتاتﻮ 'خﻪ گ"ﻪ اخﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻧباتاتﻮ پرتﻪ وا*ﻪ خﻮړوﻧکﻲ حﻴﻮاﻧات او ﻫﻢ اﻧساﻧان ژوﻧد ﻧشﻲ کﻮﻟﻰ‪$ .‬کﻪ چ‪3‬‬ ‫حﻴﻮاﻧات پر ﻧباتاتﻮ او اﻧساﻧان پر دواړو ژوﻧد ت‪5‬روي‪.‬‬ ‫د چاپ‪5‬رﻳال ساتﻨ‪ 3‬ﻟپاره پر چاپ‪5‬رﻳال باﻧدې پﻮﻫ‪5‬دﻧﻪ ډ‪4‬ره ضروري ده‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال د تخرﻳب‬ ‫ﻳﻮ عاﻣﻞ د چاپ‪5‬رﻳال ﻟﻪ اﻫﻤﻴت 'خﻪ د خﻠکﻮ ب‪ 3‬خبري ده‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال ساتﻨﻪ د ﻧ‪5‬کﻤرغ‪9‬‬ ‫دوام دى او تخرﻳب ﻳ‪ 3‬د بشري تﻤدن پاى تﻪ رس‪5‬دﻧﻪ ده‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال د اجزاو ترﻣﻨ‪ #‬اړﻳک‪3‬‬ ‫د زﻧ‪%‬ﻴر ک‪7‬ﻳﻮ تﻪ ورتﻪ دي چ‪ 3‬د ﻳﻮې ک‪7‬ۍ ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ تگ پر !ﻮﻟﻮ ک‪7‬ﻳﻮ اغ‪5‬زه کﻮي‪ .‬د ﻣثال پﻪ‬ ‫ډول کﻪ اﻟﻮتﻮﻧکﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ ﻻړ شﻲ حشرات او ﻣﻮږکان زﻳات‪85‬ي‪ .‬ډ‪4‬ر اﻟﻮتﻮﻧکﻲ ﻣرغان ﻣﻠخان‬ ‫خﻮري‪ .‬بازوﻧﻪ ﻣﻮږکان خﻮري او پﻪ دې تﻮگﻪ کرﻧﻴزه ‪$‬ﻤکﻪ ترې پﻪ اﻣﻦ ک‪ 3‬پات‪ 3‬ک‪85‬ي او د‬ ‫حاصﻼتﻮ د زﻳات‪5‬دو سبب ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ کﻪ '‪$ 7‬اﻳﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ ﻻړ شﻲ ﻣاﻟداري کﻤ‪85‬ي او ﻳا ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻣحصﻮﻻتﻮ ک‪3‬‬ ‫کﻤﻮاﻟﻰ را‪$‬ﻲ‪ .‬د کرﻧﻴزو ‪$‬ﻤکﻮ او حﻴﻮاﻧﻲ ﻣحصﻮﻻتﻮ کﻤ‪+‬ت د اﻧساﻧاﻧﻮ ژوﻧد پﻪ خطر ک‪3‬‬ ‫اچﻮي‪.‬‬ ‫‪$‬ﻨگﻠﻮﻧﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮه طبعﻲ شتﻤﻨﻲ ده او د !ﻮﻟﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ طبعﻲ ﻣﻴراث گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬کﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ‬ ‫ﻻړ شﻲ او ﻳا تخرﻳب شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ چاپ‪5‬رﻳال ﻧاوړه اغ‪5‬زه کﻮي‪$ .‬کﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ ‪$‬ﻨگﻠﻮﻧﻮ 'خﻪ د‬

‫‪١٥٨‬‬

‫اړتﻴا وړ ﻟرگﻲ ﻻس تﻪ را‪$‬ﻲ‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫﻮا تصﻔﻴﻪ کﻮي‪ .‬د سﻴﻼبﻮﻧﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ‪ ،‬طبﻴعﻲ‬ ‫*کﻼ راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪ .‬د وﻧﻮ رﻳ‪$ 3+‬ﻤکﻪ !ﻴﻨگﻪ ساتﻲ او د سختﻮ باراﻧﻮﻧﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ بﻞ پﻠﻮه د وحشﻲ حﻴﻮاﻧاتﻮ ‪$‬اى دى چ‪ 3‬د ﻧشتﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻣرگ سره ﻣخاﻣخ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪$‬ﻨگﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ دغﻮ گ"ﻮ سره د ﻫﻮا او تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬پﻪ تغﻴﻴر ک‪ 3‬ﻫﻢ زﻳاتﻪ اغ‪5‬زه ﻟري‪.‬‬ ‫د چاپ‪5‬رﻳال ﻣﻬﻢ تﻮکﻰ چ‪ 3‬پرتﻪ ﻟﻪ ﻫغﻪ 'خﻪ ژوﻧد اﻣکان ﻧﻪ ﻟري ﻫﻮا ده‪ .‬د اﻧساﻧاﻧﻮ او‬ ‫ژوﻧدﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ ﻟپاره د ﻟﻮى خداى جﻞ جﻼﻟﻪ ستر ﻧعﻤت پاکﻪ او صافﻪ ﻫﻮا ده‪ .‬د اﻧساﻧاﻧﻮ‬ ‫پﻪ ﻧﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره ﻫﻮا کک‪847‬ي او پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬د ډول‪ ،‬ډول خطرﻧاکﻮ ﻧاروغﻴﻮ ﻟکﻪ ساه ﻟﻨ‪6‬ي‪،‬‬ ‫د ﻫ‪6‬وکﻮ درد‪ ،‬سرطان او ﻧﻮرو ﻻﻣﻞ ک‪85‬ي‪' .‬ﻮﻣره چ‪ 3‬صﻨعت پرﻣختگ کﻮي پﻪ ﻫﻤاغﻪ‬ ‫اﻧدازه ﻫﻮا کک‪847‬ي‪ .‬د خاورو ذرې‪ ،‬ﻟﻮگﻲ‪ ،‬بﻮﻳﻮﻧﻪ او ډول ډول کﻴﻤﻴاوي ﻣﻮاد‪ ،‬زﻫري گازوﻧﻪ‬ ‫ﻫﻮا کک‪7‬وي‪ ،‬چ‪ 3‬بﻴا دغﻪ کک‪7‬ه ﻫﻮا د اﻧساﻧاﻧﻮ‪ ،‬حﻴﻮاﻧاتﻮ او ﻧباتاتﻮ ژوﻧد ﻟﻪ خطر سره ﻣخاﻣخ‬ ‫کﻮي‪ .‬د ‪$‬ﻨگﻠﻮﻧﻮ سﻮ‪5$‬دل‪ ،‬ﻗﻮي بادوﻧﻪ‪ ،‬کارخاﻧ‪ ،3‬ﻣﻮ!رې‪ ،‬د ډبرو سکرو سﻮ‪5$‬دل‪ ،‬د‬ ‫سگرټ 'کﻮل ﻫﻮا کک‪7‬وي‪ .‬د ﻫﻮا کک‪7‬تﻴا د ‪$‬ﻤک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻫﻢ زﻳاتﻮي‪.‬‬ ‫د چاپ‪5‬رﻳال بﻞ ﻣﻬﻢ تﻮکﻰ چ‪ 3‬پرتﻪ ﻟﻪ ﻫغﻪ ﻫﻢ ژوﻧد ﻧشﻲ ک‪5‬داى اوبﻪ دي‪ .‬پﻪ اوبﻮ ک‪3‬‬ ‫د عضﻮي او غﻴر عضﻮي ﻣﻮادو زﻳاتﻮاﻟﻰ د اوبﻮ فزﻳکﻲ او کﻴﻤﻴاوي ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوو تﻪ بدﻟﻮن‬ ‫ورکﻮي چ‪ 3‬بﻴا د خاصﻮ ضرورتﻮﻧﻮ د استعﻤال ﻟپاره وړ ﻧﻪ دي چ‪ 3‬دې تﻪ د اوبﻮ کک‪7‬تﻴا‬ ‫واﻳﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ اوبﻮ ک‪ 3‬د فضﻠﻪ ﻣﻮادو اچﻮل اوبﻪ کک‪7‬وي‪ .‬د *اروﻧﻮ ﻧاوﻟتﻴا د کرﻧﻴزو ‪$‬ﻤکﻮ فضﻠﻪ‬ ‫ﻣﻮاد او د صﻨعتﻲ ﻣﻮادو زﻳاتﻮاﻟﻰ د اوبﻮ د اکسﻴجﻦ اﻧدازه کﻤﻮي‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال بﻞ ﻣﻬﻢ تﻮکﻰ‬ ‫خاوره ده چ‪ 3‬د کاﻧﻲ ﻣﻮادو‪ ،‬عضﻮي ﻣﻮادو‪ ،‬ﻫﻮا او اوبﻮ 'خﻪ جﻮړه شﻮې ده‪ .‬د کﻴﻤﻴاوي‬ ‫سرو‪ ،‬حشره وژوﻧکﻮ داروگاﻧﻮ زﻳات استعﻤال د خاورې پﻪ خﻮاصﻮ باﻧدې اثر کﻮي چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫پاى ک‪ 3‬د ﻧباتاتﻮ پﻪ وده اثر پر‪4‬باسﻲ‪ .‬د کاﻧﻮﻧﻮ‪ ،‬سرکﻮﻧﻮ او وداﻧﻴﻮ د جﻮړوﻟﻮ ﻟپاره د خاورې‬ ‫کﻴﻨدل ﻫﻢ پﻪ خاوره ﻧاوړه اغ‪5‬زه کﻮي‪ .‬چاودﻧ‪ 3‬او د فضﻠﻪ ﻣﻮادو زﻳات‪5‬دل ﻫﻢ پر چاپ‪5‬رﻳال‬ ‫باﻧدې ﻧاوړه اغ‪5‬زه کﻮي‪ .‬کثافات د جاﻣد‪ ،‬ﻣاﻳع او ﻧﻴﻤﻪ جاﻣد ﻣﻮادو پات‪ 3‬شﻮﻧﻲ دي ﻟکﻪ ډول‪،‬‬

‫‪١٥٩‬‬

‫ډول پﻼستﻴکﻮﻧﻪ‪ ،‬کاغذوﻧﻪ‪ ،‬د اوسپﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ ،3‬شﻴشﻪ ﻳﻲ بﻮتﻠﻮﻧﻪ‪ ،‬د ﻣ‪5‬ﻮو‪ ،‬سبزﻳجاتﻮ‪ ،‬خﻮراکﻲ‬ ‫تﻮکﻮ‪ ،‬ﻫﻮ!ﻠﻮﻧﻮ‪ ،‬ساختﻤاﻧﻲ او صﻨعتﻲ فابرﻳکﻮ د ﻣﻮادو پات‪ 3‬شﻮﻧﻲ پﻪ ﻫﻮا‪ ،‬اوبﻮ او خاورې‬ ‫باﻧدې ﻧاوړه اغ‪5‬زې ﻟري‪ .‬کﻪ چ‪5‬رې دغﻪ کثافات پﻪ ﻣﻨاسب ‪$‬اى ک‪ 3‬واﻧﻪ چﻮل شﻲ پﻪ پاﻳﻠﻪ‬ ‫ک‪ 3‬بﻪ چاپ‪5‬رﻳال تﻪ خطرﻧاک‪ 3‬ستﻮﻧزې پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د چاپ‪5‬رﻳال پﻪ وړاﻧدې ﻣﻬﻢ خطروﻧﻪ د ﻧﻔﻮسﻮ ډ‪4‬رواﻟﻰ‪ ،‬د طبﻴعﻲ سرچﻴﻨﻮ‪$ 7' ،‬اﻳﻮﻧﻮ‪،‬‬ ‫‪$‬ﻨگﻠﻮﻧﻮ‪ ،‬وحشﻲ حﻴﻮاﻧاتﻮ‪ ،‬د خاورې تخرﻳب او ﻧباتاتﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ تگ دى‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال ساتﻨ‪3‬‬ ‫ﻟپاره باﻳد د چاپ‪5‬رﻳال سازﻣاﻧﻮﻧﻪ او ﻗﻮاﻧﻴﻦ جﻮړ شﻲ‪ .‬خﻠکﻮ تﻪ د چاپ‪5‬رﻳال د ارز*ت پﻪ اړه‬ ‫پﻮﻫﻪ او خبرتﻴا ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د *ﻮوﻧ‪%‬ﻴﻮ‪ ،‬پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻮ‪ ،‬ور‪$‬پا‪1‬ﻮ‪ ،‬جرﻳدو‪ ،‬راډﻳﻮ‪ ،‬تﻠﻮﻳزﻳﻮن‪ ،‬پﻮس"روﻧﻮ او اعﻼﻧﻮﻧﻮ پﻪ‬ ‫واسطﻪ د خﻠکﻮ پﻪ خبرتﻴا او پﻮﻫاوي ک‪ 3‬کار واخﻴستﻞ شﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ طبﻴعﻲ ﻣﻨابعﻮ 'خﻪ ﻣعﻘﻮﻟﻪ گ"ﻪ اخﻴستﻞ د چاپ‪5‬رﻳال د ساتﻨ‪ 3‬ﻣعﻨا ﻟري‪ ،‬ﻧﻪ دا چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫خپﻞ حال پر‪+4‬ﻮدل شﻲ‪ .‬ﻟﻪ طبﻴعﻲ زﻳرﻣﻮ 'خﻪ باﻳد ﻧاوړه گ"ﻪ واﻧﻪ خﻴستﻞ شﻲ‪! .‬ﻮل شﻴان ﻳﻮ‬ ‫ﻟﻪ بﻞ سره اړﻳک‪ 3‬ﻟري کﻪ پﻪ ﻳﻮ جز ک‪ 3‬ﻻسﻮﻫﻨﻪ وشﻲ ﻧﻮرې برخ‪ 3‬ﻣتاثره کﻮي‪ .‬پﻪ طبﻴعت‬ ‫ک‪ 3‬ﻫر شﻰ ﻳﻮه دﻧده ﻟري‪ ،‬ﻳﻮ شﻲ تﻪ ﻣضر او ﻳا ﻣﻔﻴد وﻳﻞ د اﻧساﻧاﻧﻮ د گ"‪ 3‬ﻟﻪ ﻣخ‪! 3‬اکﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د دې ﻟپاره چ‪ 3‬خپﻞ چاپ‪5‬رﻳال او خپﻞ ژوﻧد ﻟﻪ خطره وژغﻮرو ﻧﻮ اړ ﻳﻮ چ‪ 3‬چاپ‪5‬رﻳال تﻪ‬ ‫د ورپ‪+5‬ﻮ خطروﻧﻮ ﻣخﻪ وﻧﻴسﻮ او ﻫﻢ د چاپ‪5‬رﻳال پﻪ پاک ساتﻠﻮ ک‪ 3‬زﻳار وباسﻮ‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال‬ ‫پاک ساتﻞ د ﻫر اﻧسان دﻧده ده چ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟﻮ پﻮرې اړه ﻟري‪ .‬ﻣﻮږ ﻫر ﻳﻮ باﻳد ﻟﻪ خپﻞ کﻮر او‬ ‫کﻮ'‪* ،3‬ﻮوﻧ‪%‬ﻲ او ﻻرو 'خﻪ د چاپ‪5‬رﻳال پﻪ پاک ساتﻠﻮ ک‪ 3‬خپﻠ‪ 3‬دﻧدې پﻪ پام ک‪ 3‬وﻧﻴسﻮ‪.‬‬ ‫خپﻞ کﻮر پاک وساتﻮ‪ ،‬د کﻮر کﻮ'ﻪ پاکﻪ وساتﻮ‪ ،‬کثافات پﻪ خپﻞ ﻣﻨاسب ‪$‬اى ک‪ 3‬واچﻮو‪.‬‬ ‫پﻪ س‪7‬ک او ﻻرو باﻧدې د ﻣ‪5‬ﻮو پﻮ!کﻲ او د پﻼستﻴک ک(ﻮړې وﻧﻪ غﻮر‪$‬ﻮو‪ .‬کﻪ بﻞ 'ﻮک‬ ‫داس‪ 3‬کﻮي باﻳد پاﻣﻠرﻧﻪ ﻳ‪ 3‬راوگر‪$‬ﻮو‪ .‬ﻟﻪ طبﻴعﻲ زﻳرﻣﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻨابعﻮ 'خﻪ باﻳد پﻪ ﻣعﻘﻮﻟﻪ‬ ‫او پﻪ ﻣسﻠکﻲ ډول گ"ﻪ واخﻴستﻞ شﻲ او ﻟﻪ ب‪$ 3‬اﻳﻪ ﻻسﻮﻫﻨ‪' 3‬خﻪ زﻣﻮږ چاپ‪5‬رﻳال وژغﻮرل‬

‫‪١٦٠‬‬

‫شﻲ‪ .‬د استﻮگﻨ‪ 3‬چاپ‪5‬رﻳال چ‪ 3‬ﻣﻮږ او تاس‪ 3‬پک‪ 3‬ژوﻧد کﻮو کﻪ پاک وﻧﻪ ساتﻞ شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ﻟﻪ‬ ‫ډول‪ ،‬ډول خطرﻧاکﻮ ﻧاروغﻴﻮ سره ﻣخاﻣخ ک‪85‬و‪.‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪46‬ز‪:‬‬ ‫زﻣﻮږ چاپ‪5‬ره !ﻮﻟﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ تﻪ چاپ‪5‬رﻳال وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬د چاپ‪5‬رﻳال ﻣﻬﻢ تﻮکﻲ ﻫﻮا‪ ،‬اوبﻪ‬ ‫او خاوره ده‪ .‬د طبﻴعت د ﻧظام د اجزاو پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬خداى جﻞ جﻼﻟﻪ ﻳﻮ طبﻴعﻲ تعادل‬ ‫راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪7‬ى دى‪ .‬کﻪ دغﻪ تعادل ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ وﻻړ شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ چاپ‪5‬رﻳال ﻧاوړه اغ‪5‬زه کﻮي‪.‬‬ ‫زﻣﻮږ پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬د چاپ‪5‬رﻳال !ﻮل تﻮکﻲ ﻟکﻪ اوبﻪ‪ ،‬ﻫﻮا‪ ،‬خاوره‪ ،‬ﻧباتات‪ ،‬حﻴﻮاﻧات‪،‬‬ ‫وحشﻲ ژوي‪$ ،‬ﻨگﻠﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې زﻳرﻣ‪ 3‬او طبﻴعﻲ ﻣﻨابع ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره داس‪ 3‬اړﻳک‪ 3‬ﻟري‬ ‫چ‪ 3‬کﻪ پﻪ ﻳﻮ تﻮکﻲ ک‪ 3‬ﻧاوړه ﻻس وﻫﻞ ک‪85‬ي پﻪ ﻧﻮرو تﻮکﻮ تاثﻴر کﻮي او چاپ‪5‬رﻳال ﻣتضرر‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬د ﻣثال پﻪ تﻮگﻪ کﻪ ﻫﻮا‪ ،‬اوبﻪ ﻳا خاوره ﻣتضرره شﻲ ﻧﻮ ژوﻧد ستﻮﻧزﻣﻦ ک‪85‬ي او ﻳا‬ ‫اﻣکان ﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ چاپ‪5‬رﻳال ک‪ 3‬ژوﻧد کﻮو‪ ،‬کﻪ چاپ‪5‬رﻳال تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وﻧﻪ ک‪7‬و‪ ،‬ﻧﻮ ژوﻧد تﻪ ﻣﻮ خطروﻧﻪ‬ ‫پ‪85+5‬ي‪ .‬د ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ کﻪ ‪$‬ﻨگﻠﻮﻧﻪ ووﻫﻞ شﻲ ﻧﻮ س‪5‬ﻼبﻮﻧﻪ زﻳات‪85‬ي‪$ .‬ﻤکﻪ د باراﻧﻮﻧﻮ‬ ‫او س‪5‬ﻼبﻮﻧﻮ ﻟﻪ کبﻠﻪ خراب‪85‬ي‪ ،‬ﻫﻮا تﻮد‪84‬ي‪$ ،‬کﻪ چ‪$ 3‬ﻨگﻠﻮﻧﻪ ﻫﻮا تصﻔﻴﻪ کﻮي او د‬ ‫سﻴﻼبﻮﻧﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ‪ .‬ﻣﻮږ تﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ چاپ‪5‬رﻳال ک‪ 3‬پﻪ ﻧاوړه تﻮگﻪ ﻻسﻮﻫﻨﻪ وﻧﻪ‬ ‫ک‪7‬و‪ ،‬خﻮ پﻪ ﻣعﻘﻮﻟﻪ او ﻣسﻠکﻲ ډول پﻪ چاپ‪5‬رﻳال ک‪ 3‬ﻻسﻮﻫﻨﻪ ب‪ 3‬گ"‪ 3‬ﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻣﻮږ تﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬د استﻮگﻨ‪ 3‬چاپ‪5‬رﻳال پاک وساتﻮ او ﻟﻪ ډول‪ ،‬ډول‬ ‫ﻣرضﻮﻧﻮ 'خﻪ ‪$‬اﻧﻮﻧﻪ وساتﻮ‪.‬‬

‫‪١٦١‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫د چاپ‪5‬رﻳال ﻣﻬﻢ تﻮکﻲ کﻮم دي؟‬ ‫د چاپ‪5‬رﻳال د تﻮکﻮ ترﻣﻨ‪' #‬ﻪ ډول اړﻳک‪ 3‬دي؟‬ ‫کﻪ ‪$‬ﻨگﻠﻮﻧﻪ ووﻫﻞ شﻲ 'ﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي؟‬ ‫ﻟﻪ طبﻴعﻲ ﻣﻮادو 'خﻪ 'ﻪ ډول گ"ﻪ اخﻴستﻞ پﻪ کار ده؟‬ ‫‪' _٢‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د استﻮگﻨ‪ 3‬د چاپ‪5‬رﻳال د پاک‪ 9‬پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪' _٣‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې چاپ‪5‬رﻳال تﻪ د ورپ‪+5‬ﻮ خطروﻧﻮ پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬چاپ‪5‬رﻳال 'ﻨگﻪ پاک وساتﻮ؟ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دې اړه ﻳﻮ پراگراف وﻟﻴکﻲ او پﻪ‬ ‫!ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬دې واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٥‬د طبﻴعت د اجزاو ترﻣﻨ‪ #‬ﻳﻮ تعادل ﻣﻮجﻮد دى دا خبره دې زده کﻮوﻧکﻲ و'‪75‬ي او‬ ‫بحث دې پرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٦‬ﻣﻮږ د چاپ‪5‬رﻳال پﻪ وړاﻧدې 'ﻪ ﻣسؤوﻟﻴتﻮﻧﻪ ﻟرو؟‬ ‫‪ _٧‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ ﻻﻧدﻳﻨﻴﻮ ﻣﻮضﻮعاتﻮ باﻧدې خبرې وک‪7‬ي خپﻞ کﻮر‪،‬‬ ‫کﻮ'ﻪ‪* ،‬ﻮوﻧ‪%‬ﻰ او *ار 'ﻨگﻪ پاک وساتﻮ؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻞ *ار د چاپ‪5‬رﻳال پﻪ اړه پﻪ کﻮر ک‪ 3‬ﻳﻮه ﻟﻴکﻨﻪ وک‪7‬ي چ‪ 3‬زﻣﻮږ د‬ ‫کﻠﻲ ﻳا *ار چاپ‪5‬رﻳال 'ﻪ ډول دى؟ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬

‫‪١٦٢‬‬

‫'ﻠروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻫﻮتکﻮ ادبﻲ دربار‬

‫د دوﻟسﻤ‪ 3‬ﻫجري پ‪75‬ۍ د دوﻳﻤ‪ 3‬ﻟسﻴزې پﻪ پاى ک‪ 3‬پﻪ کﻨدﻫار ک‪ 3‬گرگﻴﻦ د صﻔﻮي‬ ‫حکﻮﻣت استازى حکﻤران و‪ .‬داس‪ 3‬ظﻠﻤﻮﻧﻪ او ﻧارواوې ﻳ‪ 3‬کﻮﻟ‪ 3‬چ‪ 3‬ددغ‪ 3‬سﻴﻤ‪! 3‬ﻮل‬ ‫خﻠک ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ظﻠﻤﻪ ﻧاراﻣﻪ وو‪ .‬تاس‪ 3‬پﻪ ت‪5‬رو !ﻮﻟگﻴﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮستﻲ چ‪ 3‬ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ خپﻞ خﻠک‬ ‫پر ‪$‬ان را!ﻮل ک‪7‬ل او د کﻮکران او ﻣاﻧج‪ 3‬ﻟﻪ جرگﻮ وروستﻪ ﻳ‪ 3‬د گرگﻴﻦ پر ضد ﻣﻠﻲ ﻗﻴام وک‪7‬‬ ‫او پﻪ (‪١١١٩‬ﻫـ ق) کال ﻳ‪ 3‬کﻨدﻫار د ده ﻟﻪ ظﻠﻤﻪ خﻼص ک‪.7‬‬ ‫د ﻣﻴروﻳس ﻟﻪ ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬وروستﻪ د ده زوى شاه ﻣحﻤﻮد پاچا شﻮ‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬شاه ﻣحﻤﻮد اصﻔﻬان‬ ‫وﻧﻴﻮ‪ ،‬ﻧﻮ پخپﻠﻪ پﻪ اصﻔﻬان ک‪ 3‬پات‪ 3‬شﻮ او پﻪ کﻨدﻫار ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬خپﻞ ورور شاه حسﻴﻦ پاچا ک‪ .7‬د‬ ‫ﻫﻮتکﻮ د دوﻟت حدود ﻟﻪ ﻣﻠتان 'خﻪ پﻴﻞ او د اوسﻨﻲ اﻳران د دجﻠ‪ 3‬تر سﻴﻨده پﻮرې رس‪5‬ده‪.‬‬ ‫دﻳره جات‪ ،‬اوسﻨﻰ بﻠﻮچستان‪ ،‬غزﻧﻰ‪ ،‬کﻨدﻫار‪ ،‬گﻮﻣﻞ‪ ،‬ﻫرات ﻫﻢ د دوى پﻪ حکﻤراﻧ‪ 9‬ک‪3‬‬ ‫وو‪ .‬شاه حسﻴﻦ چ‪ 3‬پخپﻠﻪ ﻳﻮې فرﻫﻨگپاﻟ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬تﻪ ﻣﻨسﻮب و او ﻟﻪ ژب‪ 3‬او ادب سره ﻳ‪ 3‬زﻳاتﻪ‬ ‫عﻼﻗﻪ وه‪ ،‬ﻧﻮ فرﻫﻨگﻲ کاروﻧﻮ تﻪ ﻳ‪ 3‬خپﻠﻪ زﻳاتﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ واړوﻟﻪ‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬د شاه حسﻴﻦ‬ ‫پﻪ وخت ک‪ 3‬تاس‪ 3‬تﻪ د فرﻫﻨگﻲ کاروﻧﻮ پﻪ اړه ﻟﻨ‪6‬ې خبرې ﻟرو‪.‬‬ ‫_ شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک خپﻠ‪ 3‬ژب‪ 3‬او ادب تﻪ کﻮم کاروﻧﻪ ک‪7‬ي دي؟‬ ‫_ د ﻣﻴروﻳس خان ﻫﻮتک پﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬کﻮم شاعران پ‪5‬ژﻧئ؟‬

‫‪١٦٣‬‬

‫د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ دوران ک‪ 3‬ډ‪4‬ر پ‪+‬تاﻧﻪ شاعران او ادﻳبان پاﻟﻞ شﻮي او روزل شﻮي‬ ‫دي‪.‬‬ ‫د ﻫﻮتکﻮ کﻮرﻧ‪ 9‬د عﻠﻢ او پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬او ادب د پاﻟﻠﻮ ﻟپاره ډ‪4‬ر خدﻣتﻮﻧﻪ ک‪7‬ي دي‪ .‬حاجﻲ‬ ‫ﻣﻴروﻳس خان ﻫﻢ د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬او ادب سره ډ‪4‬ره ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده‪ .‬د رحﻤان بابا اشعار بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻮستﻞ‬ ‫او زﻳاتﻪ عﻘﻴده ﻳ‪ 3‬ورتﻪ ﻟرﻟﻪ‪.‬‬ ‫پﻪ سختﻮ حاﻻتﻮ ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬د رحﻤان بابا دﻳﻮان تﻪ ﻣخﻪ کﻮﻟﻪ‪ .‬سﻴدال خان ﻧاصر‪ ،‬ﻣﻼ پﻴر‬ ‫ﻣحﻤد‪ ،‬بابﻮ جان بابﻲ‪ ،‬داود خان او ﻣﻼ ﻧﻮر ﻣحﻤد د ده د دربار عاﻟﻤان وو‪.‬‬ ‫شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک پخپﻠﻪ ﻳﻮې ﻣﻠﻲ او فرﻫﻨگﻲ کﻮرﻧ‪ 9‬تﻪ ﻣﻨسﻮب و‪ .‬د ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ‬ ‫ﻣﻮر ﻧازو اﻧا پخپﻠﻪ د پ‪+‬تﻮ ژب‪* 3‬ﻪ شاعره وه چ‪ 3‬د شعروﻧﻮ دﻳﻮان ﻳ‪ 3‬دوه زره بﻴتﻪ درﻟﻮدل‪،‬‬ ‫خﻮ ﻣﻮږ تﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮه 'ﻠﻮرﻳزه پات‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫سحــــرگﻪ وه د ﻧرگـــس ﻟــــــ‪5‬ﻤﻪ ﻻﻧده 'ا'کﻲ 'ا'کﻲ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ سترگﻮ '(‪5‬ده‬ ‫ده وﻳﻞ ژوﻧد ﻣ‪ 3‬دى ﻳﻮه خﻮﻟﻪ خﻨد‪4‬ده‬ ‫ﻣا وﻳﻞ 'ﻪ دي ک‪+‬ﻠﻰ گﻠﻪ وﻟ‪ 3‬ژاړې‬ ‫د ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ پﻪ اوﻻدوﻧﻮ ک‪ 3‬د ده ﻳﻮ زوى شاه حسﻴﻦ او ﻳﻮه ﻟﻮر زﻳﻨبﻪ د پ‪+‬تﻮ ژب‪3‬‬ ‫شاعران وو‪ .‬د زﻳﻨب ﻳﻮه ﻣرثﻴﻪ چ‪ 3‬د خپﻞ ورور شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک پﻪ ﻣ‪7‬ﻳﻨﻪ ﻳ‪ 3‬وﻳﻠﻰ ﻣﻮږ‬ ‫تﻪ راپات‪ 3‬ده‪:‬‬ ‫ږغ ســـﻮ چـــ‪ 3‬ورور تــ‪5‬ــر ﻟـــﻪ دﻧــﻴــا ســﻮﻧــا‬ ‫کــــﻨــــدﻫــــار واړه پـــــﻪ ژړا ســـﻮﻧـــا‬ ‫دا روڼ جـــﻬـــان راتـــــﻪ تـــﻮرتـــﻢ دى ﻧا‬ ‫زړه د بــ‪5‬ــﻠــتــﻮن پـــﻪ تــ‪5‬ــغ کــــ‪7‬م دى ﻧا‬ ‫ﻫـــﻮتـــک غــﻤــجــﻦ پـــﻪ دې ﻣـــاتـــﻢ دى ﻧا‬ ‫د پـــاچـــاﻫـــ‪ 9‬تـــــاج ﻣــــﻮ بـــرﻫـــﻢ دى ﻧا‬ ‫چـــ‪ 3‬شــــاه ﻣــحــﻤــﻮد تــ‪5‬ــر ﻟـــﻪ دﻧــﻴــا ســﻮﻧــا‬ ‫کــــﻨــــدﻫــــار واړه پـــــﻪ ژړا ســـﻮﻧـــا‬ ‫دغﻪ ﻣرثﻴﻪ تاس‪ 3‬پﻪ ت‪5‬رو !ﻮﻟگﻴﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮستﻠ‪ 3‬ده‪ ،‬شاه حسﻴﻦ چ‪ 3‬کﻠﻪ پاچا شﻮ ﻧﻮ د‬

‫‪١٦٤‬‬

‫ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ دوﻟت ﻳ‪ 3‬تر گﻮﻣﻠﻪ او کﻮﻳ"‪ 3‬پﻮرې پراخﻪ ک‪ .7‬دى ﻳﻮ عادل او ﻣدبر پاچا و‪ .‬دربار‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ عاﻟﻤاﻧﻮ‪ ،‬شاعراﻧﻮ او فاضﻼﻧﻮ ډک و‪ .‬پخپﻠﻪ د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬شاعر و‪ .‬ﻣحﻤد ﻫﻮتک د پ"‪3‬‬ ‫خزاﻧ‪ 3‬کتاب پﻪ ‪١١٤١‬ﻫـ‪.‬ق‪ .‬ک‪ 3‬د ده پﻪ سپار*تﻨﻪ تاﻟﻴف ک‪ 7‬او د پ‪+‬تﻮ د ﻟرغﻮﻧﻮ شاعراﻧﻮ‬ ‫شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پک‪ 3‬خﻮﻧدي ک‪7‬ل‪ .‬پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬د شاه حسﻴﻦ ﻳﻮه غزﻟﻪ خﻮﻧدي ک‪7‬ې چ‪' 3‬ﻮ‬ ‫بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ دې ډول دي‪:‬‬ ‫ب‪5‬ﻠتاﻧﻪ دې د غﻤﻮ پــﻪ چپاو چــﻮر ک‪7‬م پﻪ تﻴارو ک‪ 3‬د ﻫجران ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ تا دور ک‪7‬م‬ ‫ب‪5‬ﻠتاﻧﻪ دې ﻫس‪ 3‬او*ک‪ 3‬راخپرې ک‪7‬ې ستا د فکر پﻪ گــرداب ک‪ 3‬تﻞ عبﻮر ک‪7‬م‬ ‫د فــــراق پـــ‪7‬ى ﻣــ‪ 3‬کــ‪5‬ــ‪+‬ــﻮد وﻣــــرۍ تﻪ پﻪ جﻬان ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬رســﻮا ﻟکﻪ ﻣﻨصﻮر ک‪7‬م‬ ‫پــﻪ وصـــال دې ﻫــﻢ ﻧــا*ــاد ﻳــﻤــﻪ دﻟبرې د ب‪5‬ﻠتﻮن فکر پﻪ زړه ک‪ 3‬ﻧاصبﻮر ک‪7‬م‬ ‫د ب‪2‬ﻮ غشﻰ ﻣــ‪ 3‬وخـــﻮړ پــﻪ ‪$‬ﻴگر ک‪ 3‬غــﻤــازاﻧــﻮ پــﻪ غﻤزو غﻤزو ﻣﻬجﻮر ک‪7‬م‬ ‫خــﻠــﻖ ﻳـــاد زﻣـــا د عــشــﻖ پــﻪ ﻟــﻴــﻮﻧــﻮ کا‬ ‫زه حسﻴﻦ ﻣحبت ﻫس‪ 3‬ﻣشﻬﻮر ک‪7‬م‬ ‫د ﻫﻮتکﻮ ﻟﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬سرب‪5‬ره ﻧﻮر شاعران ﻫﻢ پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬وو چ‪ 3‬شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وﻳﻞ‪.‬‬ ‫پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ د ودې ﻟپاره *ﻪ زﻣﻴﻨﻪ برابره وه‪ .‬شاه حسﻴﻦ پاچا بﻪ پﻪ خپﻞ‬ ‫دربار ک‪ 3‬عاﻟﻤان او شاعران پاﻟﻞ‪ ،‬دوى بﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ اﻧعاﻣﻮﻧﻮ او جﻮاﻳزو ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻞ‪ .‬د ﻧارﻧج پﻪ ﻣا‪91‬‬ ‫ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د ادبﻲ دربار بﻨس＀ ک‪+5‬ﻮد‪ .‬د کﻨدﻫار پﻪ پاچاﻫﻲ ارگ ک‪ 3‬چ‪ 3‬د ﻧارﻧج ﻣا‪ 91‬ﻳ‪3‬‬ ‫بﻠﻠﻪ پﻪ اوﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬بﻪ ﻳﻮ ‪$‬ﻞ پﻪ شاﻫﻲ کتابتﻮن ک‪ 3‬دا ادبﻲ دربار جﻮړ‪4‬ده‪ .‬پخپﻠﻪ پاچا او ﻧﻮرو‬ ‫شاعراﻧﻮ بﻪ پک‪ 3‬گ‪6‬ون کاوه‪ .‬ﻣحﻤد ﻫﻮتک بﻪ د دې دربار د ﻣﻨشﻲ پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ حاضر و‪.‬‬ ‫پ‪+‬تﻮ حﻤاس‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬پﻪ ﻣﻨظﻢ او بشپ‪ 7‬ډول راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮې‪ .‬حﻤاسﻪ د ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ‬ ‫ﻣﻮضﻮعﻲ ډول دى چ‪ 3‬پﻪ دې ډول ک‪ 3‬جﻨگﻲ ﻣساﻳﻞ پﻪ حکاﻳتﻲ او داستاﻧﻲ ډول بﻴاﻧ‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ حﻤاسﻪ ک‪ 3‬کﻠﻪ کﻠﻪ د رزم د خبرو تر'ﻨگﻪ د بزم خبرې ﻫﻢ 'رگﻨد‪84‬ي‪ .‬حﻤاسﻪ ک‪5‬داى‬ ‫شﻲ پﻪ ﻧظﻢ ک‪ 3‬وي او ﻳا ﻫﻢ پﻪ ﻧثر ک‪ 3‬وي‪ .‬ﻫغﻪ اشعار چ‪ 3‬جﻨگﻲ او رزﻣﻲ خبرې پک‪3‬‬ ‫راغﻠﻲ وي او داستاﻧﻲ شکﻞ وﻧﻪ ﻟري پﻪ حﻤاسﻮ ک‪ 3‬ﻧﻪ حساب‪85‬ي‪.‬‬

‫‪١٦٥‬‬

‫حﻤاس‪ 3‬پﻪ درې ډوﻟﻪ دي‪ :‬تارﻳخﻲ حﻤاس‪ ،3‬عشﻘﻲ حﻤاس‪ 3‬او ﻣذﻫبﻲ حﻤاس‪.3‬‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬د حﻤاسﻮ ﻟﻴکﻞ د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ دوران ک‪ 3‬پﻴﻞ شﻮي دي‪ .‬پﻪ دغﻪ‬ ‫دوران ک‪ 3‬ډ‪4‬ره ﻣﻬﻤﻪ حﻤاسﻪ د رﻳدي خان ﻣﻮﻣﻨد ﻧظﻢ ک‪7‬ې (ﻣحﻤﻮد ﻧاﻣﻪ) ده‪ ،‬پﻪ دې حﻤاسﻪ‬ ‫ک‪ 3‬د ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ او شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک د جﻨگﻮﻧﻮ کﻴس‪ 3‬راغﻠ‪ 3‬دي‪ .‬دا کتاب رﻳدي خان‬ ‫ﻣﻮﻣﻨد تر (‪١١٣٦‬ﻫـ‪.‬ق‪ ).‬وروستﻪ پﻪ خﻮاږه ﻧظﻢ ک‪+‬ﻠﻰ دى او شاه حسﻴﻦ ورتﻪ زر طﻼوې‬ ‫د اﻧعام پﻪ تﻮگﻪ ورک‪7‬ي دي‪.‬‬ ‫د رﻳدي خان ﻣﻮﻣﻨد د حﻤاس‪ 3‬بشپ‪ 7‬ﻣتﻦ پﻪ ﻻس ک‪ 3‬ﻧشتﻪ‪ .‬ﻳﻮازې د گرگﻴﻦ د وژﻟﻮ کﻴسﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬تر ﻣﻮږه رارسﻮﻟ‪ 3‬ده‪ .‬د دې وخت بﻠﻪ حﻤاسﻪ (جگ‪7‬ه د ﻣحﻤﻮد افغان او ﻧﻴﻮل‬ ‫د اصﻔﻬان) ده‪ .‬د دې حﻤاس‪ 3‬ﻟﻴکﻮال ﻣحﻤد اﻣﻴﻦ سر پر‪4‬ک‪7‬ى ﻧﻮﻣ‪85‬ي‪ .‬ﻣحﻤد اﻣﻴﻦ پﻪ‬ ‫(‪١١٣٥‬ﻫـ‪.‬ق‪ ).‬کال ﻟﻪ شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک سره د اصﻔﻬان د ﻧﻴﻮﻟﻮ پﻪ جگ‪7‬ه ک‪ 3‬شاﻣﻞ و‪ .‬پﻪ‬ ‫دې حﻤاسﻪ ک‪ 3‬د اصﻔﻬان د ﻧﻴﻮﻟﻮ د جگ‪7‬ې !ﻮﻟﻪ کﻴسﻪ راغﻠ‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫د ﻫﻮتکﻮ پﻪ دوران پﻮرې اړوﻧد درﻳﻤﻪ حﻤاسﻪ (ﻗصﻪ د بر‪+4‬ﻨا ﻳا خدۍ) ده چ‪ 3‬د ﻣحﻤد‬ ‫اﻣﻴﻦ سرپر‪4‬ک‪7‬ي د زوى حافظ ﻧﻮر ﻣحﻤد ده‪.‬‬ ‫دا حﻤاسﻪ پﻪ خﻮاږه ﻧثر ک‪ 3‬ﻟﻴکﻞ شﻮې ده‪ .‬د ﻫﻮتکﻮ پﻪ دربار پﻮرې ﻧﻮر ت‪7‬ﻟﻲ ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر‬ ‫شاعران وو چ‪ 3‬دﻟتﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳز ﻳادوﻧﻪ کﻮو‪.‬‬ ‫داود ﻫﻮتک د ﻗادر خان ﻫﻮتک زوى د ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ د ﻟ‪+‬کرو ﻣشر و‪ .‬پﻪ (‪١١٣٦‬ﻫـ‪.‬ق‪).‬‬ ‫ک‪ 3‬وفات شﻮى دى‪ .‬شعروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وﻳﻞ او د تجﻨﻴس پﻪ صﻨعت ک‪ 3‬ﻟﻮى ﻻس درﻟﻮد‪ .‬پﻪ پ"ﻪ‬ ‫خزاﻧﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬دوې رباعﻴاﻧ‪ 3‬راغﻠﻲ دي چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻳ‪ 3‬پﻪ دې ډول ده‪:‬‬ ‫چ‪ 3‬د چا پﻪ زړه ک‪ 3‬اور د ﻣﻴﻨ‪ 3‬بﻞ سﻲ پﻪ وربﻞ ﻳ‪ 3‬ﻟﻤب‪ 3‬گ‪6‬ې حال ﻳ‪ 3‬بﻞ سﻲ‬ ‫د وربﻞ ﻣﻴﻨﻪ کﻪ تﻞ د زړه پﻪ تﻞ سﻲ‬ ‫اور د ﻣﻴﻨ‪ 3‬کﻠﻪ ﻣري د زړه ﻟﻪ ﻣﻴﻨ‪3‬‬ ‫د دغﻪ دربار بﻞ شاعر ﻣﻼ ﻣحﻤد ﻳﻮﻧس تﻮخﻲ د ﻣﻼ ﻣحﻤد اکبر زوى دى‪ .‬د شاه حسﻴﻦ‬ ‫پاچا پﻪ وخت ک‪ 3‬د کﻨدﻫار د جاﻣع جﻮﻣات اﻣام و‪ .‬د شاه حسﻴﻦ پﻪ دربار ک‪ 3‬بﻞ عاﻟﻢ ﻣﻼ‬ ‫زعﻔران تره کﻰ و چ‪ 3‬پﻪ طب او حکﻤت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د (گﻠدستﻪ زعﻔراﻧﻲ) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ کتاب‬ ‫ﻟﻴکﻠﻰ دى‪ .‬دى د پ‪+‬تﻮ ډ‪4‬ر *ﻪ شاعر و‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬د شال او ژوب سﻴﻤ‪ 3‬فتح‪ 3‬شﻮې ﻧﻮ شاه‬

‫‪١٦٦‬‬

‫حسﻴﻦ پاچا تﻪ ﻳ‪ 3‬دغﻪ زﻳرى پﻪ دې ډول وک‪:7‬‬ ‫د حسﻴﻦ بادشاه د بخت ﻧﻨداره گــﻮرئ چ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬فتح پﻪ ﻟ‪+‬کرو ږوب و شال کا‬ ‫چ‪ 3‬دا زﻳرى ﻳ‪ 3‬راوړى دى حضﻮر تﻪ ﻧﻮ زعﻔـران اﻧعام پر سر زعﻔراﻧﻲ شال کا‬ ‫شاه حسﻴﻦ پاچا د دې شعر پﻪ اور‪4‬دﻟﻮ سره ډ‪4‬ر ژر زعﻔراﻧﻲ شال ورک‪ 7‬او پﻪ ﻣجﻠس ک‪3‬‬ ‫ﻳ‪! 3‬ﻮل حاضرﻳﻦ پﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ زعﻔراﻧﻲ شال وﻧﻤاﻧ‪%‬ﻞ‪.‬‬ ‫بابﻮجان بابﻲ د کرم خان زوى چ‪ 3‬د کﻼت حاکﻢ و او د اصﻔﻬان پﻪ جﻨگﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د شاه‬ ‫ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک ﻣﻠگرى و د دغﻪ ادبﻲ دربار بﻞ شاعر و چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ﻣﻠﻲ ﻧکﻞ (شﻬا او گﻼن)‬ ‫ﻳ‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ﻧظﻢ ک‪ 7‬چ‪ 3‬دوه بﻴتﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ دې ډول دي‪:‬‬ ‫عشـــــﻖ ﻳﻮ ﻫس‪ 3‬تﻮرﻳاﻟﻰ دى چ‪ 3‬پر ﻫر ‪$‬اى ﻳ‪ 3‬برى دى‬ ‫د عشﻖ اور ﻫس‪ 3‬سﻮزان دى چ‪ 3‬ســـﻮ‪$‬ﻠﻰ ﻳ‪ 3‬جﻬان دى‬ ‫د دغﻪ ادبﻲ دربار بﻞ غ‪7‬ى ستر سپﻪ ساﻻر شاعر سﻴدال خان ﻧاصر و چ‪ 3‬د ﻫﻮتکﻮ د‬ ‫پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ !ﻮﻟﻪ دوره ک‪ 3‬د ﻟ‪+‬کرو ﻣشر و‪ .‬پﻪ !ﻮﻟﻮ جﻨگﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬برخﻪ درﻟﻮده او د ﻧادر‬ ‫افشار پﻪ وړاﻧدې د کﻨدﻫار پﻪ دفاع ک‪ 3‬پﻪ ﻣ‪75‬اﻧﻪ وجﻨگ‪5‬ده‪.‬‬ ‫سﻴدال خان ﻧاصر د ﻧادر افشار پﻪ اﻣر ړوﻧد ک‪7‬اى شﻮ او پات‪ 3‬عﻤر ﻳ‪ 3‬تر ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬پﻮرې د‬ ‫کابﻞ پﻪ شکر دره ک‪ 3‬ت‪5‬ر ک‪ .7‬د شکر درې د سﻴاه سﻨگ پﻪ ﻫدﻳره ک‪ 3‬دفﻦ دى‪ .‬پ"‪ 3‬خزاﻧ‪3‬‬ ‫د ده ﻳﻮه *کﻠ‪ 3‬بدﻟﻪ خﻮﻧدي ک‪7‬ې ده چ‪ 3‬د سر بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬دادي‪:‬‬ ‫رات‪5‬ر تر !ﻮل جﻬــــان سﻮ‬ ‫ﻳار ﻣاﻟﻪ ﻫس‪ 3‬گران سﻮ‬ ‫جﻬان !ﻮل راتﻪ جاﻧان سﻮ‬ ‫ﻧﻮر ﻧﻪ وﻳﻨﻢ پﻪ سترگــﻮ‬ ‫ﻣﻼ ﻧﻮر ﻣحﻤد غﻠجﻰ د ﻣﻼ ﻳار ﻣحﻤد تﻮخﻲ زوى د ﻫﻮتکﻮ د کﻮرﻧ‪ 9‬د *‪%‬ﻮ او ﻧجﻮﻧﻮ‬ ‫استاد او ﻟﻮى عاﻟﻢ و‪ .‬ﻳﻮ کتاب ﻳ‪ 3‬د ﻧافع اﻟﻤسﻠﻤﻴﻦ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻟﻴکﻠﻰ دى‪ .‬دغﻪ کتاب پﻪ کابﻞ ک‪3‬‬ ‫چاپ شﻮى دى‪ .‬ﻳﻮ ﻣخﻤس ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬پ"‪ 3‬خزاﻧ‪ 3‬راوړى دى پﻪ دې ډول پﻴﻠ‪85‬ي‪:‬‬ ‫تﻪ ﻣؤﻣﻦ ژوﻧدى پﻪ دﻳﻦ ﻳ‪ 3‬زﻣا ﻳاره تﻪ ژړا فرﻳاد کــــﻮه پﻪ 'ﻮکـــﻮ کاره‬ ‫اســــــــتغﻔار تﻮبﻪ کـــﻮه د ‪$‬ان د پاره تﻪ ﻫﻢ ‪$‬ان ساتﻪ پﻨاه غﻮاړه ﻟﻪ ﻧاره‬ ‫بﻴداري ک‪7‬ه پﻪ سﻬار زﻣا دﻟداره‬ ‫بﻬادر خان د شاه حسﻴﻦ د ﻟ‪+‬کرو ﻟﻮى ساﻻر و‪ .‬د شال او ږوب فتح د ده پﻪ ﻻس شﻮې‪.‬‬

‫‪١٦٧‬‬

‫شاه حسﻴﻦ بﻪ ده تﻪ د ورور خطاب کاوه‪ .‬بﻬادر خان ﻫﻢ د پ‪+‬تﻮ شاعر و‪ .‬ﻳﻮه بدﻟﻪ ﻳ‪ 3‬پ"‪3‬‬ ‫خزاﻧ‪ 3‬ثبت ک‪7‬ې ده‪.‬‬ ‫ب‪5‬ﻠـــتﻮن دې زور دى تـر ﻟ‪5‬ﻤﻮ ﻣ‪ 3‬سﻬار ﻧﻢ 'ا'ﻲ‬ ‫ﻟکـﻪ شبﻨﻢ 'ا'ﻲ‬ ‫دا ســـره ﻳاﻗﻮت ﻣ‪ 3‬پﻪ ﻟـــﻤﻦ ک‪ 3‬ستا پﻪ غﻢ 'ا'ﻲ‬ ‫پﻪ غـــﻢ اﻟﻢ 'ا'ﻲ‬ ‫گـــــﻮره ﻟﻴﻠﻰ باران د او*ــــﻮ ســــــتا پﻪ چﻢ 'ا'ﻲ‬ ‫'ﻨگﻪ پر چﻢ 'ا'ﻲ‬ ‫د ﻫﻮتکﻮ د ادبﻲ دربار بﻠﻪ ﻣشﻬﻮره '‪5‬ره ﻣحﻤد ﻫﻮتک د داود خان زوى دى‪ .‬د ﻫﻮتکﻮ‬ ‫د دربار ﻣﻨشﻲ او کاتب و‪ .‬د شاه حسﻴﻦ پﻪ ﻫ(ﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د پ‪+‬تﻨﻮ شاعراﻧﻮ تذکره (پ"ﻪ خزاﻧﻪ)‬ ‫وﻟﻴکﻠﻪ‪ .‬بﻞ کتاب ﻳ‪ 3‬د خﻼصة اﻟطب پﻪ ﻧاﻣﻪ وﻟﻴکﻮ چ‪ 3‬پاچا ورتﻪ سﻞ طﻼوې اﻧعام‬ ‫ورک‪7‬ې‪ .‬ﻳﻮ بﻞ کتاب ﻳ‪ 3‬د خﻼصة اﻟﻔصاحت پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻫﻢ ﻟﻴکﻠﻰ و‪ .‬ﻣحﻤد ﻫﻮتک د‬ ‫ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ‪ 9‬ﻟﻪ سﻘﻮط 'خﻪ وروستﻪ د کﻼت سﻴﻮري تﻪ راغﻰ‪ .‬ﻫﻠتﻪ ﻳ‪ 3‬کار‪4‬ز وواﻫﻪ‬ ‫او کﻠﻰ ﻳ‪ 3‬جﻮړ ک‪ .7‬پﻪ پ"ﻪ خزاﻧﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د شعروﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬راغﻠﻲ دي‪ .‬د ﻳﻮې غزﻟ‪ 3‬ﻣطﻠع‬ ‫ﻳ‪ 3‬داده‪:‬‬ ‫ساﻗﻲ پا'ﻪ د سرو ﻣﻴﻮ ډک ﻳﻮ جام را ســتــا ﻟــﻪ غــﻤــﻪ ﻧــا ارام ﻳــﻤــﻪ ارام را‬ ‫بــ‪ 3‬ﻟــﻪ ﻣﻴﻮ د بﻬار ﻧــﻨــدارې 'ــﻪ ک‪7‬م پسرﻟﻰ ســﻮ د خــﻮ*ــ‪* 9‬ــﻪ پﻴغام را‬ ‫د ب‪5‬ﻠتﻮن پﻪ تارﻳک‪ 9‬ک‪ 3‬ﻣ‪ 3‬زړه شﻴﻦ سﻮ ر‪1‬ــا ﻟﻤر د جــان د ﻣﻴﻮ پــﻪ ظــﻼم را‬ ‫ﻧاکاﻣﻴﻮ د دﻧــﻴــا ﻣــ‪ 3‬کــام را تــرﻳــخ کا چ‪ 3‬ﻣ‪ 3‬خﻮږ کا کام ترخﻪ و ﻣا ﻧاکام را‬ ‫ﻧﻪ ﻧشاط ستﻪ ﻧﻪ ﻣستﻲ ستﻪ ﻧﻪ رﻧدي ستﻪ چ‪ 3‬سﻢ رﻧد ﻫغﻪ اوبﻪ عﻠﻰ اﻟــدوام را‬ ‫پﻪ اوبﻮ ﻣ‪ 3‬سﻮړ زړگﻰ ﻟ‪' 8‬ﻪ راتﻮد کا ﻣحﻤد تﻪ د اور ډک ﻳﻮ ﻫس‪ 3‬جام را‬ ‫پﻴر ﻣحﻤد ﻣﻴاجﻲ چ‪ 3‬د پﻴر افغان پﻪ ﻟﻘب ستاﻳﻞ شﻮى و‪ .‬دى ﻫﻢ د ﻫﻮتکﻮ د دورې‬ ‫عاﻟﻢ او شاعر و‪ .‬دوه کتابﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻴکﻠﻲ چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬د (افضﻞ اﻟطراﻳﻖ) پﻪ ﻧاﻣﻪ د اخﻼﻗﻮ او‬ ‫عﻘاﻳدو پﻪ بﻴان ک‪ 3‬ﻟﻴکﻠﻰ دى‪ .‬بﻞ کتاب ﻳ‪ 3‬د (اﻟﻘراﻳض فﻲ رد اﻟروافض) پﻪ ﻧاﻣﻪ دى‪ .‬د‬

‫‪١٦٨‬‬

‫پﻴر ﻣحﻤد د شعر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ پﻪ پ"ﻪ خزاﻧﻪ ک‪ 3‬راغﻠ‪ 3‬ده‪ .‬بﻞ شاعر ﻧصر اﻟدﻳﻦ خان اﻧدړ دى‬ ‫چ‪ 3‬د (پﻼر وﻳﻠﻲ) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ کتاب پﻪ پ‪+‬تﻮ ﻧثر ک‪ 3‬ﻟﻴکﻠﻰ دى‪ .‬پﻪ پ"ﻪ خزاﻧﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫راغﻠ‪ 3‬ده‪:‬‬ ‫د خـــﻮار عــاشــﻖ ژړا ﻣـــدام وي دا 'ــﻪ کــار دى ﻧا‬ ‫کــﻪ وي پــﻪ پ"ﻪ خــﻮﻟــﻪ‪ ،‬ﻫﻤدغﻪ ﻳــ‪ 3‬گﻔتار دى ﻧا‬ ‫د خــــﻮار عــاشــﻖ ﻣــدعــا داده کـــﻪ ژړا کـــﻲ ﻧا‬ ‫چــ‪ 3‬ور*ـــکـــاره خــپــﻠــﻪ زﻳــبــا ﻣــخ دﻟــربــا کــﻲ ﻧا‬ ‫پــﻪ خپﻞ وصــال کــﻪ ﻳــ‪ 3‬خﻮشحاﻟﻪ ﻣحبﻮبا کــﻲ ﻧا‬ ‫بـــﻞ 'ـــﻪ ﻧـــﻪ غـــــﻮاړي ﻫــﻤــدغــﻪ اﻣـــﻴـــدوار دى ﻧا‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ‪ 9‬دوران (‪١١٥٠ _ ١١١٩‬ﻫـ‪.‬ق‪ ).‬د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ د ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دورې ﻳﻮ‬ ‫غﻮره پ‪7‬او دى‪ .‬پﻪ دغﻪ دوره ک‪ 3‬ادبﻲ دربار اﻳجاد شﻮ‪ .‬عاﻟﻤان او شاعران را!ﻮل شﻮل‪ .‬عاﻟﻤان‬ ‫او شاعران بﻪ پﻪ اﻧعاﻣﻮﻧﻮ ﻧﻤاﻧ‪%‬ﻞ ک‪5‬دل‪.‬‬ ‫تحرﻳري حﻤاسﻲ آثار پﻪ ﻫﻤدغﻪ ﻣﻬال ک‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻮل‪ .‬تارﻳخﻲ بشپ‪7‬ې حﻤاس‪ 3‬او‬ ‫عشﻘﻲ حﻤاس‪ 3‬د دغﻪ دوران ﻻستﻪ راوړﻧ‪ 3‬دي‪ .‬د دې دوران ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬د وﻟسﻲ ادب ډ‪4‬رې‬ ‫*کﻠ‪ 3‬ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬دي‪ .‬د دغﻪ دوران د آثارو روحﻴﻪ ﻫ‪5‬ﻮاد پاﻟﻨﻪ ده‪ .‬د ﻫﻨري ارز*تﻮﻧﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه د دغﻪ‬ ‫دوران شعروﻧﻪ پﻪ ﻟﻮړه سطحﻪ ک‪ 3‬ﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫پﻪ دې دوران ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻧظﻢ سرب‪5‬ره ﻧثري کتابﻮﻧﻪ ﻫﻢ ک‪+‬ﻞ شﻮي دي‪ .‬ﻟکﻪ پ"ﻪ خزاﻧﻪ‪ ،‬جگ‪7‬ه‬ ‫د ﻣحﻤﻮد افغان او ﻧﻴﻮل د اصﻔﻬان او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬کﻴس‪ 3‬او ﻧکﻠﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ د ﻧثر پﻪ تارﻳخ ک‪3‬‬ ‫خاص ‪$‬اى ﻟري‪.‬‬ ‫د دغﻪ وخت بﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ حﻤاسﻪ د رﻳدي خان ﻣﻮﻣﻨد ﻧظﻢ ک‪7‬ې (ﻣحﻤﻮد ﻧاﻣﻪ) ده‪ .‬ﻗصﻪ د‬ ‫بر*ﻨا ﻳا خدۍ عشﻘﻲ حﻤاسﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ ﻧثر ﻟﻴکﻞ شﻮې ده‪ .‬د ﻫﻮتکﻮ پﻪ شاﻫﻲ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪3‬‬ ‫*‪%‬ﻮ ﻫﻢ شاعري کﻮﻟﻪ‪ .‬د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ وخت ک‪ 3‬پﻪ ﻟسگﻮﻧﻮ ﻧﻮر شاعران او عاﻟﻤان ﻫﻢ‬ ‫وو چ‪ 3‬ﻟﻪ دغﻪ دربار 'خﻪ ﻟرې وو او ادبﻲ ﻫستﻮﻧ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬کﻮﻟ‪.3‬‬

‫‪١٦٩‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪ 3‬دې ‪$‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ پﻪ 'ﻪ ډول ﻫ‪5‬ﻮاد ﻟﻪ پردﻳﻮ اشغاﻟگرو 'خﻪ خﻼص ک‪7‬؟‬ ‫ادبﻲ دربار د چا پﻪ وخت ک‪ 3‬جﻮړ شﻮ او 'ﻪ کاروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬سرتﻪ رسﻮل؟‬ ‫د ادبﻲ دربار کﻮم عاﻟﻤان او شاعران پ‪5‬ژﻧئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ؟‬ ‫د ﻫﻮتکﻮ پﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬کﻮﻣ‪ 3%* 3‬شاعراﻧ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د دغﻪ دوران ﻣﻬﻢ ادبﻲ کاروﻧﻪ پﻪ ﻳﻮ پراگراف ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې‬ ‫پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪' _٣‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ ﻫغﻪ خدﻣتﻮﻧﻪ پﻪ شﻔاﻫﻲ ډول وواﻳﻲ چ‪ 3‬ژب‪ 3‬او‬ ‫ادب تﻪ ک‪7‬ي دي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ‪ .‬ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د دغﻪ وخت د شاعراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‬ ‫واخﻠﻲ او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې د دغﻪ وخت د کتابﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٥‬د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ‪ 9‬پﻪ وخت ک‪ 3‬کﻮﻣ‪ 3‬حﻤاس‪ 3‬د کﻮﻣﻮ شاعراﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا راﻣﻨ‪%‬تﻪ‬ ‫شﻮې ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ‪.‬‬

‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک‪ 3‬ﻣتﻦ پﻪ غﻮر سره وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ‪ 9‬د وخت‬ ‫ﻣﻬﻢ ادبﻲ کاروﻧﻪ پﻪ ﻳﻮه ﻳا دوه ﻣخﻮﻧﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٧٠‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ماﻳن خطرونﻪ‬

‫افغاﻧستان د ﻧ‪7‬ۍ ﻟﻪ ﻫغﻮ ﻫ‪5‬ﻮادوﻧﻮ 'خﻪ دى چ‪ 3‬زﻳات ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ او ﻧاچاودي تﻮکﻲ پک‪3‬‬ ‫ﻣﻮجﻮد دي‪ ،‬پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬اوږد ﻣﻬاﻟﻪ جگ‪7‬ه ت‪5‬ره شﻮې او د جگ‪7‬ې پﻪ دوران ک‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫ﻣختﻠﻔﻮ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ 'خﻪ کار اخﻴستﻞ شﻮى دى‪' .‬ﻮﻣره چ‪ 3‬ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ زﻳات کارول شﻮي‪،‬‬ ‫ﻫﻤاغﻮﻣره د ﻣاﻳﻦ د ﻗرباﻧﻴاﻧﻮ شﻤ‪5‬ره ﻫﻢ زﻳاتﻪ ده‪ .‬اوس ﻫﻢ ډ‪4‬ر ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ تر خاورو ﻻﻧدې دي‬ ‫او پﻪ ﻫره ﻣﻴاشت ک‪ 3‬ﻟﻪ پﻨ‪%‬ﻮسﻮ 'خﻪ زﻳات کسان د ﻣاﻳﻦ ﻗرباﻧﻲ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ ﻫغﻪ چاود‪4‬دوﻧکﻲ تﻮکﻲ دي چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻟرگﻴﻮ‪ ،‬اوسپﻨ‪ 3‬او پﻼستﻴک 'خﻪ جﻮړ‬ ‫او دﻧﻨﻪ ﻳ‪ 3‬ﻧاچاودي تﻮکﻲ ‪$‬اى پر ‪$‬اى شﻮي وي‪ .‬دا وسﻠﻪ ﻫغﻪ وخت چﻮي چ‪ 3‬د اﻧسان‬ ‫ﻻس ﻳا پ‪+‬ﻪ ورسره وﻟگﻲ‪ .‬دغﻪ چاود‪4‬دﻧﻪ د اﻧسان د !پﻲ ک‪5‬دو او ﻳا ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬سبب ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣختﻠف ډوﻟﻮﻧﻪ او شکﻠﻮﻧﻪ ﻟري چ‪ 3‬د اﻧساﻧاﻧﻮ او ﻟ‪85‬د‪4‬دوﻧکﻮ وسﻴﻠﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ وړﻟﻮ ﻟپاره‬ ‫ترې کار اخﻴستﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ تاس‪ 3‬ﻟﻪ ﻣاﻳﻦ سره ﻣخاﻣخ شئ ﻧﻮ 'ﻪ باﻳد وک‪7‬ئ؟‬ ‫کﻪ پﻪ ﻳﻮ ‪$‬اى ک‪' 3‬ﻮک پﻪ ﻣاﻳﻦ واﻟﻮزي ﻧﻮ تاس‪ 3‬باﻳد 'ﻪ وک‪7‬ئ؟‬

‫‪١٧١‬‬

‫ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ او ﻧاچاودي تﻮکﻲ پﻪ ﻫر ‪$‬اى ک‪ 3‬پﻴدا ک‪5‬داى شﻲ‪ .‬ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ د ‪$‬اﻧگ‪7‬و سﻴﻤﻮ د‬ ‫ساتﻨ‪ 3‬ﻟپاره ﻟکﻪ ﻧظاﻣﻲ پﻮستﻮ تﻪ د تﻠﻮ د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره او ﻳا د ډار او وحشت د راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮﻟﻮ‬ ‫ﻟپاره کارول ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د جگ‪7‬و پﻪ اوږدو ک‪ 3‬زﻣﻮږ پﻪ ﻫ‪5‬ﻮاد ک‪ 3‬ډول‪ ،‬ډول وسﻠ‪ 3‬استعﻤال شﻮي دي چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ‬ ‫دغﻮ 'خﻪ ﻣاﻳﻦ او ﻧاچاودي تﻮکﻲ دي‪ .‬د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ پ‪5‬ژﻧدل سخت کار دى‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬زﻳات‬ ‫ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ پﻪ ‪$‬ﻤکﻪ ک‪* 3‬خ شﻮي دي‪.‬‬ ‫د ﻧاچاودو تﻮکﻮ پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ دوﻣره ستﻮﻧزﻣﻨﻪ ﻧﻪ ده‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬ﻧاچاودي تﻮکﻲ د ‪$‬ﻤک‪ 3‬پر‬ ‫سر پراتﻪ وي‪ ،‬پﻪ دې تﻮگﻪ اﻣکان ﻟري چ‪ 3‬ﻳﻮ وخت تاس‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ پر سﻴﻤﻪ وربرابر شئ‪ .‬کﻪ‬ ‫چ‪5‬رې داس‪ 3‬پ‪+5‬ﻪ شﻮه‪ ،‬ﻧﻮ تاس‪ 3‬باﻳد وارخطا ﻧﻪ شئ او ﻳﻮ خﻮا بﻠ‪ 3‬خﻮاتﻪ وﻧﻪ ت‪+‬تئ‪ .‬پﻪ دغﻪ‬ ‫وخت ک‪ 3‬باﻳد دا ﻻﻧدې ﻻر*ﻮوﻧ‪ 3‬عﻤﻠﻲ ک‪7‬ئ او تﻞ ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻧظر ک‪ 3‬وﻟرئ‪:‬‬ ‫پﻪ خپﻞ ‪$‬اى ودر‪84‬ئ‪.‬‬ ‫ﻧﻮرو خﻠکﻮ تﻪ وواﻳاست چ‪ 3‬حرکت وﻧﻪ ک‪7‬ي‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬دا سﻴﻤﻪ خطرﻧاکﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻫغﻪ کس ﻳا کساﻧﻮ 'خﻪ چ‪ 3‬پﻪ خﻮﻧدي ساحﻪ ک‪ 3‬ﻣﻮﻗعﻴت ﻟري‪ ،‬ﻣرستﻪ وغﻮاړئ‬ ‫چ‪ 3‬ﻫغﻮى د ﻣاﻳﻦ پاک‪ 9‬دفتر ﻳا سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻣﻘاﻣاتﻮ (پﻮﻟﻴسﻮ‪ ،‬سپﻴﻦ ږﻳرو‪ ،‬ﻣشراﻧﻮ‪ )...‬تﻪ خبر‬ ‫ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د ﻣرست‪ 3‬تر رس‪5‬دو پﻮرې باﻳد صبر وک‪7‬ئ‪ ،‬ﻟﻪ خپﻞ ‪$‬اى 'خﻪ وﻧﻪ خﻮ‪85$‬ئ‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ کﻪ چ‪5‬رې پﻪ کﻮم ‪$‬اى ک‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ پ‪+5‬ﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي او تاس‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ ﻗرباﻧﻲ‬ ‫وﻳﻨئ ﻧﻮ ﻫ(ﻪ وک‪7‬ئ چ‪ 3‬ﻗرباﻧﻲ تﻪ ﻧژدې ﻧﻪ شئ‪$ ،‬کﻪ د دې اﻣکان شتﻪ چ‪ 3‬د ﻳﻮه ﻗرباﻧﻲ‬ ‫پر ‪$‬اى دوه تﻨﻪ ﻗرباﻧﻲ شﻲ‪.‬‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ داس‪ 3‬پ‪ 3+5‬سره ﻣخاﻣخ ک‪85‬ئ‪ ،‬ﻧﻮ ﻻﻧدې ﻻر*ﻮوﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ﻫ‪(5‬کﻠﻪ د خطر سﻴﻤ‪ 3‬تﻪ د ﻧﻨﻮتﻠﻮ کﻮ*) ﻣﻪ کﻮئ‪$ ،‬کﻪ ستاس‪ 3‬ﻧﻨﻮتﻞ دې‬ ‫سﻴﻤ‪ 3‬تﻪ د ﻧﻮرو چاودﻧﻮ سبب ک‪85‬ي‪ .‬تاسﻮ او ﻗرباﻧﻲ تﻪ ﻧﻮر زﻳان رس‪5‬دﻟﻰ شﻲ‪ .‬دا ﻣﻮ باﻳد‬ ‫پﻪ ﻳاد وي چ‪ 3‬پﻪ کﻮﻣﻪ سﻴﻤﻪ ک‪ 3‬چ‪ 3‬د ﻳﻮه ﻣاﻳﻦ پ‪+5‬ﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي ﻫﻠتﻪ د ﻧﻮرو ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ د‬ ‫شتﻮن احتﻤال ﻫﻢ شتﻪ‪.‬‬

‫‪١٧٢‬‬

‫ﻗرباﻧﻲ ﻳا د ﻣاﻳﻦ !پﻲ تﻪ ډاډ ورک‪7‬ئ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫغﻪ سره خبرې وک‪7‬ئ چ‪ 3‬د ده روحﻲ‬ ‫حاﻟت بﻴخﻲ خراب ﻧﻪ شﻲ‪.‬‬ ‫د ﻣسﻠکﻲ ﻣرستﻮ ﻟپاره ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ‪ ،‬پﻮﻟﻴسﻮ‪ ،‬کﻠﻨﻴکﻮﻧﻮ او روغتﻮﻧﻮﻧﻮ تﻪ خبر ورک‪7‬ئ‬ ‫چ‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ ﻟﻪ !پﻲ سره ﻻزﻣﻪ ﻣرستﻪ وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫تر ﻫغﻪ چ‪ 3‬ﻣسﻠکﻲ ﻣرستﻪ ﻧﻪ وي ترﻻسﻪ شﻮې د خطر سﻴﻤ‪ 3‬تﻪ ﻣﻪ داخﻠ‪85‬ئ‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫ﻗرباﻧﻲ سره خبرې وک‪7‬ئ او ﻫغﻪ تﻪ وواﻳاست چ‪ 3‬ﻟﻪ خپﻞ ‪$‬اى 'خﻪ وﻧﻪ *ﻮر‪84‬ي‪ .‬ﻫ‪(5‬کﻠﻪ‬ ‫کﻮم شﻰ د ﻫغﻪ پر ﻟﻮر ﻣﻪ غﻮر‪$‬ﻮئ‪.‬‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ بدن 'خﻪ وﻳﻨﻪ بﻬ‪85‬ي ﻣشﻮره ورک‪7‬ئ چ‪ 3‬د وﻳﻨ‪ 3‬بﻬ‪5‬دل د ﻻس‪،‬‬ ‫پ"کﻲ او ﻳا دستﻤال پﻪ واسطﻪ بﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دې تﻮگﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ دغﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ خپﻠﻮ خپﻠﻮاﻧﻮ او دوستاﻧﻮ سره‬ ‫ﻫﻢ شرﻳک ک‪7‬ي چ‪ 3‬ﻫغﻮى ﻫﻢ د ﻣاﻳﻦ ﻟﻪ خطروﻧﻮ 'خﻪ پﻪ اﻣﻦ ک‪ 3‬پات‪ 3‬شﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ ﻟروﻧکﻮ او ﻧاچاودو تﻮکﻮ سﻴﻤ‪ 3‬چ‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا‬ ‫پﻪ سره رﻧگ ﻧ‪+‬ﻪ شﻮي دي ﻫﻠتﻪ داخﻞ ﻧﻪ شﻲ‪$ ،‬کﻪ پﻪ سره رﻧگ ﻧ‪+‬ﻪ شﻮې تﻴ‪8‬ې دا ﻣعﻨا‬ ‫ﻟري چ‪ 3‬دﻟتﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ شتﻪ‪ .‬کﻪ کﻮم ‪$‬اى پﻪ سپﻴﻦ رﻧگﻪ تﻴ‪8‬و ﻧ‪+‬ﻪ شﻮي وي ﻧﻮ دا ﻣعﻨا ﻟري‬ ‫چ‪ 3‬دغﻪ ‪$‬اى د ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ پﻪ واسطﻪ ﻟﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ 'خﻪ پاک شﻮى دى‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ آبﻲ‬ ‫رﻧگ ﻧ‪+‬ﻪ شﻮې تﻴ‪8‬ې د ﻫغﻪ ‪$‬اى 'رگﻨدوﻧﻪ کﻮي چ‪ 3‬دﻟتﻪ ﻧاچاودي تﻮکﻲ شتﻪ‪ .‬دﻟتﻪ ﻫﻢ‬ ‫باﻳد د ﻧﻨﻮتﻠﻮ 'خﻪ ﻣخﻨﻴﻮى وشﻲ‪.‬‬ ‫د سﻔر پﻪ وخت ک‪ 3‬باﻳد پﻪ شاړو ﻻرو تگ وﻧﻪ شﻲ ‪$‬کﻪ ﻫغﻪ ﻻرې چ‪ 3‬تگ رات‪ ,‬پرې‬ ‫ﻧﻪ ک‪85‬ي ﻫﻢ د دې ﻣعﻨا ﻟري چ‪ 3‬دﻟتﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ شتﻪ‪.‬‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې د سﻔر پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳاست او ﻧﻪ پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬پﻪ کﻮﻣﻪ ﻻره ﻻړ شئ‪ ،‬ﻧﻮ د ﻣحﻞ‬ ‫ﻟﻪ خﻠکﻮ 'خﻪ پﻮ*تﻨﻪ وک‪7‬ئ او کﻮﻣﻪ ﻻره چ‪ 3‬ﻫغﻮى درتﻪ *اﻳﻲ پﻪ ﻫغﻪ ﻻره ﻻړ شئ‪ .‬زړې‬ ‫کﻼگاﻧ‪ 3‬او ﻫﻢ ﻫغﻪ سﻴﻤ‪ 3‬چ‪ 3‬جگ‪7‬ه پک‪ 3‬ت‪5‬ره شﻮي وي ﻟکﻪ پخﻮاﻧ‪ 9‬ﻧظاﻣﻲ ﻣﻮرچ‪ 3‬او ﻳا‬ ‫ﻫغﻪ ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ اغزي ﻟروﻧکﻮ سﻴﻤﻮﻧﻮ پﻮ*ﻞ شﻮي‪ ،‬ﻫﻠتﻪ ﻣﻪ داخﻠ‪85‬ئ‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬دﻟتﻪ‬ ‫د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ خطر شتﻪ‪.‬‬

‫‪١٧٣‬‬

‫ﻣاشﻮﻣان پﻮه ک‪7‬ئ چ‪ 3‬د اوسپﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬او د وسﻠﻮ خﻮﻟﻮﻧﻪ !ﻮل ﻧﻪ ک‪7‬ي‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬پﻪ دې‬ ‫ک‪ 3‬ﻧاچاودي تﻮکﻲ وي او د ژوﻧد پﻪ بﻴﻪ ﻳ‪ 3‬تﻤاﻣ‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ ﻣختﻠف شکﻠﻮﻧﻪ ﻟري‪ ،‬کﻪ تاس‪ 3‬ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧا آشﻨا شﻲ سره ﻣخاﻣخ ک‪85‬ئ‪ ،‬ﻻس ﻣﻪ‬ ‫وروړئ خپﻞ ﻣشران ﻳا چارواکﻲ او ﻳا د ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ ډﻟ‪ 3‬تﻪ خبر ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ﻣاﻳﻦ پ＀ د*ﻤﻦ دى دوست او د*ﻤﻦ ﻧﻪ پ‪5‬ژﻧﻲ‪ ،‬کﻮ*) وک‪7‬ئ چ‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ ﻟﻪ خطروﻧﻮ‬ ‫'خﻪ ‪$‬اﻧﻮﻧﻪ وژغﻮرئ‪.‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫زﻣﻮږ ﻫ‪5‬ﻮاد پﻪ ت‪5‬رو د‪4‬رش کﻠﻨﻮ جگ‪7‬و ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ 'خﻪ ډک شﻮى دى‪ .‬د اړوﻧدو‬ ‫ﻣﻮسسﻮ ﻟﻪ خﻮا دغﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ اﻳستﻞ شﻮي او 'ﻪ ﻳ‪ 3‬شﻨ‪ 6‬شﻮي دي‪ ،‬خﻮ اوس ﻫﻢ تر‬ ‫‪$‬ﻤک‪ 3‬ﻻﻧدې ډ‪4‬ر ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ *خ دي چ‪ 3‬ﻣرگ او ژوبﻠ‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪ .‬کﻪ چ‪5‬رې تاس‪3‬‬ ‫د ﻣاﻳﻦ پر سﻴﻤﻪ وربرابر شئ‪ ،‬ﻧﻮ پر خپﻞ ‪$‬اى ودر‪84‬ئ او د سﻴﻤ‪ 3‬ﻟﻪ خﻠکﻮ 'خﻪ ﻣرستﻪ‬ ‫وغﻮاړئ چ‪ 3‬ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ تﻪ خبر ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د ﻫغ‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬پﻮﻟﻴس راخبر ک‪7‬ئ‪ ،‬د ﻣرست‪ 3‬تر رارس‪5‬دو پﻮرې باﻳد پر خپﻞ ‪$‬اى‬ ‫وﻻړ واوسئ او ﻣﻪ *ﻮر‪84‬ئ‪ .‬کﻠﻪ چ‪ 3‬د ﻣرست‪! 3‬ﻴﻢ راورس‪5‬د‪ ،‬د ﻫغﻮ پﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻮ باﻧدې‬ ‫عﻤﻞ وک‪7‬ئ‪ .‬داس‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬چ‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ ﻟﻪ کبﻠﻪ شکﻤﻨ‪ 3‬وي‪ ،‬ﻫﻠتﻪ ﻣﻪ داخﻠ‪85‬ئ او ﻳا د‬ ‫سﻴﻤ‪ 3‬ﻟﻪ اصﻠﻲ اوس‪5‬دوﻧکﻮ 'خﻪ د دغﻪ ‪$‬اى پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻮ*تﻨﻪ وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې د ﻣاﻳﻦ ﻳﻮه پ‪+5‬ﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي او ﻳﻮ 'ﻮک د ﻣاﻳﻦ پﻪ واسطﻪ !پﻲ ﻳا وژل‬ ‫ک‪85‬ي‪ ،‬ﻫﻠتﻪ ﻣﻪ ور‪$‬ئ‪ .‬پﻪ دغﻪ وخت ک‪ 3‬ﻫﻢ باﻳد د ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ !ﻴﻢ تﻪ خبر ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې تاس‪ 3‬وغﻮاړئ چ‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ !پﻲ تﻪ ورﻧژدې شئ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ حﻘﻴﻘت ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻫغﻪ‬ ‫سره ﻣرستﻪ ﻧﻪ کﻮئ‪ ،‬بﻠک‪ 3‬د خپﻞ ‪$‬ان او د ﻫغﻪ ژوﻧد ﻟﻪ ﻧﻮر خطر سره ﻣخاﻣخ کﻮئ‪،‬‬ ‫‪$‬کﻪ چ‪ 3‬پﻪ کﻮم ‪$‬اى ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻣاﻳﻦ اﻧﻔجار کﻮي‪ ،‬ﻫﻠتﻪ ک‪5‬داى شﻲ ﻧﻮر ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ ﻫﻢ وي او‬ ‫ستاسﻮ پﻪ ورتگ سره ﻧﻮرې چاودﻧ‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬تﻪ شﻲ‪ .‬غﻮره بﻪ دا وي چ‪ 3‬ﻟﻪ !پﻲ سره خبرې‬

‫‪١٧٤‬‬

‫وک‪7‬ئ‪ ،‬ﻫغﻪ تﻪ ډاډ ورک‪7‬ئ او ژر تر ژره د ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ ډﻟﻪ راخبره ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬ﻫ‪ &5‬ﻳﻮ ﻧا آشﻨا شﻲ تﻪ ﻻس ورﻧﻪ وړي‪$ ،‬کﻪ ک‪5‬داى‬ ‫شﻲ ﻫغﻪ ﻣاﻳﻦ وي او ستاس‪ 3‬ژوﻧد ﻟﻪ خطر سره ﻣخاﻣخ ک‪7‬ي‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ‬ ‫ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻧﻮرو دوستاﻧﻮ سره ﻫﻢ شرﻳک ک‪7‬ي چ‪3‬‬ ‫د ﻣاﻳﻦ ﻟﻪ خطر 'خﻪ وژغﻮرل شﻲ‪.‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ وار سره پﻪ ﻟﻮړ غ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ‬ ‫وواﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻣاﻳﻦ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې ﻣاﻳﻦ ووﻳﻨئ ﻧﻮ 'ﻪ باﻳد وک‪7‬ئ؟‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې پﻪ کﻮم ‪$‬اى ک‪ 3‬ﻣاﻳﻦ اﻧﻔجار وک‪7‬ي‪ ،‬ﻧﻮ ﻣﻮږ تﻪ 'ﻪ کﻮل پﻪ کار دي؟‬ ‫کﻪ پﻪ کﻮﻣﻪ ﻧا آشﻨا سﻴﻤﻪ وربرابر شئ ﻧﻮ ﻫﻠتﻪ باﻳد 'ﻪ وک‪7‬ئ؟‬ ‫‪ _٢‬کﻪ چ‪5‬رې تاس‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ او ﻳا ﻧاچاودو تﻮکﻮ ﻟﻪ ﻗرباﻧﻲ سره ﻣخاﻣخ ک‪85‬ئ ﻧﻮ 'ﻪ ډول‬ ‫غبرگﻮن *کاره کﻮئ؟‬ ‫آﻳا تاسﻮ د ﻣرست‪ 3‬ﻟپاره د ﻣاﻳﻦ سﻴﻤ‪ 3‬تﻪ ﻧﻨﻮ‪$‬ئ؟‬ ‫آﻳا تاس‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ ﻗرباﻧﻲ ﻫﻤداس‪ 3‬پر‪84‬دئ او خپﻠﻪ ت‪+‬تئ؟‬ ‫آﻳا تاس‪* 3‬ﻪ گ‪2‬ئ چ‪ 3‬ﻗرباﻧﻲ تﻪ د ﻣرست‪ 3‬ﻟپاره 'ﻪ شﻰ ورگﻮزار ک‪7‬ئ او کﻪ ﻫﻤداس‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬پر‪84‬دئ او کﻪ د ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ !ﻴﻢ تﻪ بﻪ خبر ورکﻮئ؟‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣسﻠکﻲ ﻣرستﻮ او غﻴر ﻣسﻠکﻲ ﻣرستﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻧﻴﻢ ﻣخ ﻟﻴکﻨﻪ‬ ‫وک‪7‬ي او بﻴا دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪* .‬ﻮوﻧکﻰ دې د زده کﻮوﻧکﻮ ﻧﻴﻤگ‪7‬تﻴاوې سﻤ‪3‬‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪١٧٥‬‬

‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣاﻳﻦ د ډوﻟﻮﻧﻮ او د ﻣاﻳﻦ د ساحﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ وار سره خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٥‬کﻪ چ‪5‬رې ﻟﻪ کﻮم ﻧا آشﻨا شﻲ سره ﻣخاﻣخ شئ ﻧﻮ باﻳد 'ﻪ وک‪7‬ئ؟‬ ‫اﻟف‪ :‬را اوچت ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ؟‬ ‫ب‪ :‬پﻪ پ‪+‬ﻪ ﻳ‪ 3‬ووﻫئ؟‬ ‫ج‪ :‬پﻪ تﻴ‪8‬ه ﻳ‪ 3‬ووﻟئ؟‬ ‫د‪ :‬ﻣاﻳﻦ پاکاﻧﻮ تﻪ خبر ورک‪7‬ئ؟‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ سﻴﻤﻪ ک‪ 3‬د ﻣاﻳﻦ د ﻫغﻪ ﻗرباﻧﻲ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه کﻴسﻪ وﻟﻴکﻲ چ‪3‬‬ ‫دوى ﻳ‪ 3‬پ‪5‬ژﻧﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٧٦‬‬

‫شپ‪8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫اصطﻼحات او محاورې‬

‫ﻣحاوره 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫ﻣحاوره ﻟﻪ ﻣتﻞ سره 'ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟‬ ‫ﻣحاوره ﻫﻢ ﻟکﻪ د ﻣتﻞ پﻪ '‪5‬ر د شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ ده چ‪ 3‬د خبرو اترو‬ ‫پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻲ د خپﻞ ﻣﻘصد ﻟپاره استعﻤاﻟﻮي‪ .‬اصطﻼحات او ﻣتﻠﻮﻧﻪ کﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻳﻮه پﻠﻮه د ﻳﻮې ژب‪ 3‬غﻨا 'رگﻨدوي‪ ،‬ﻧﻮ ﻟﻪ بﻞ پﻠﻮه ژبﻪ *کﻠ‪ 3‬کﻮي‪.‬‬ ‫تاس‪ 3‬پﻪ ت‪5‬رو !ﻮﻟگﻴﻮ ک‪ 3‬د ﻣتﻞ پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک‪7‬ي دي‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪3‬‬ ‫بﻪ د ﻣحاورې ﻳا اصطﻼح پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪١٧٧‬‬

‫اصطﻼحات او ﻣحاورې ﻫغﻪ تعبﻴروﻧﻪ دي چ‪ 3‬ﻫر ﻣﻠت ﻳ‪ 3‬د خپﻞ ژوﻧد چاپ‪5‬رﻳال‪،‬‬ ‫عﻨعﻨاتﻮ‪ ،‬اخﻼﻗﻮ‪ ،‬دود دستﻮر او روحﻴاتﻮ ﻣطابﻖ پخپﻠﻪ ژبﻪ ک‪ 3‬خﻠﻖ کﻮي او د خپﻠﻮ ﻣﻘاصدو‬ ‫د اظﻬار ﻟپاره ﻳ‪ 3‬استعاره کﻮي‪ .‬د ﻣحاورې پﻪ وﻳﻠﻮ سره د اور‪4‬دوﻧکﻲ فکر ډ‪4‬ر ژر اصﻞ‬ ‫ﻣﻘصد تﻪ رس‪85‬ي‪ ،‬پرتﻪ ﻟﻪ دې چ‪ 3‬وﻳﻮﻧکﻰ خپﻞ ﻣﻘصد پﻪ عبارت وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫اصطﻼحات او ﻣحاورې د ژب‪ 3‬او ادب او د ور‪$‬ﻨﻴﻮ خبرو اترو ﻳﻮه ﻗﻮي برخﻪ ده چ‪ 3‬د‬ ‫ژب‪ 3‬ﻣعﻨﻮي ﻟطافت او خﻮﻧد زﻳاتﻮي‪ .‬ﻣحاوره د کﻠﻤاتﻮ داس‪ 3‬ﻳﻮه ﻣجﻤﻮعﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ خبرو‬ ‫اترو ک‪ 3‬د حﻘﻴﻘﻲ ﻣعﻨا پر ‪$‬اى پﻪ ﻣجازي ﻣعﻨا ک‪ 3‬استعﻤاﻟ‪85‬ي ﻟکﻪ د سترگﻮ تﻮر ﻳعﻨ‪ 3‬ډ‪4‬ر‬ ‫خﻮږ او گران‪.‬‬ ‫ﻣحاوره پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬خبرو اترو تﻪ واﻳﻲ او پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬د وﻳﻮﻧکﻮ د ور‪$‬ﻨﻴﻮ خبرو اترو‬ ‫ﻳا د اسﻠﻮب د بﻴان ﻧﻮم دى‪.‬‬ ‫ﻣحاوره پﻪ دوو کﻠﻤﻮ ﻳا ﻟﻪ دوو پﻪ زﻳاتﻮ کﻠﻤﻮ ک‪ 3‬وي‪ .‬ﻣحاورې د ﻳﻮه ﻗام‪ ،‬ﻣزاج‪ ،‬طبﻴعت‪،‬‬ ‫دود دستﻮر‪ ،‬ک‪7‬و وړو‪ ،‬ذﻫﻦ او فکر عکاسﻲ وي‪ .‬کﻪ 'ﻮک د ﻳﻮه ﻗﻮم ﻣطاﻟعﻪ غﻮاړي ﻧﻮ‬ ‫ضرور ده چ‪ 3‬د دغﻪ ﻗام د ادب د ﻣطاﻟع‪ 3‬تر 'ﻨگﻪ ﻣحاورې او ﻣتﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣطاﻟعﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻣتﻞ ﻫﻢ ﻟکﻪ د ﻣحاورې پﻪ شان د حﻘﻴﻘﻲ ﻣعﻨا پر ‪$‬اى د ﻣجازي ﻣعﻨا پﻪ تﻮگﻪ د استعارې‬ ‫او کﻨاﻳ‪ 3‬پﻪ ډول استعﻤاﻟ‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪$ :‬ﻨگﻞ د زﻣرو 'خﻪ خاﻟﻲ ﻧﻪ دى‪.‬‬ ‫ﻣتﻞ ﻳﻮ بشپ‪ 7‬عبارت ﻳا بشپ‪7‬ه جﻤﻠﻪ وي چ‪ 3‬ﻣطﻠب او ﻣﻔﻬﻮم ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ بشپ‪ 7‬او پﻮره وي‪.‬‬ ‫ﻣحاوره د ﻣتﻞ برعکس بشپ‪ 7‬عبارت او بشپ‪7‬ه جﻤﻠﻪ ﻧﻪ وي‪ ،‬بﻠک‪ 3‬پﻪ خبرو ک‪ 3‬د استعﻤال‬ ‫پﻪ وجﻪ ترې ﻣطﻠب اخﻴستﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ پﻪ ﻻﻧدې ب‪5‬ﻠگﻮ ک‪:3‬‬ ‫د ﻣتﻞ ب‪5‬ﻠگﻪ‪ :‬ﻟﻤر پﻪ گﻮتﻪ ﻧﻪ پ"‪85‬ي‪ .‬دا ﻳﻮه بشپ‪7‬ه جﻤﻠﻪ ده او ﻣطﻠب ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ واضح دى‪.‬‬ ‫د ﻣحاورې ب‪5‬ﻠگ‪ :3‬ﻟﻮر پﻪ ﻟﻮ!ﻪ ت‪5‬ره کﻮل‪ ،‬ﻟﻪ عﻘﻞ سره ډزې کﻮل‪ ،‬د زړه وﻳﻨ‪+' 3‬ﻞ‪ ،‬د‬ ‫ﻣرچﻮ پﻪ '"ﻪ ک‪5‬ﻨاستﻞ‪ ،‬د بﻮسﻮ ﻻﻧدې اوبﻪ ت‪5‬رول‪ .‬پﻪ دغﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻮ ک‪ 3‬وﻳﻨﻮ چ‪ 3‬بشپ‪7‬ې جﻤﻠ‪3‬‬ ‫ﻧﻪ دي او ﻣطﻠب ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ پﻪ *کاره تﻮگﻪ 'رگﻨد ﻧﻪ دى‪ .‬کﻪ دغﻪ ﻣحاورې پﻪ ﻧﻮرو عبارتﻮﻧﻮ ک‪3‬‬ ‫استعﻤال شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ﻣطﻠب ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ واضح ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬زﻟﻤﻰ ﻟﻮر پﻪ ﻟﻮ!ﻪ ت‪5‬ره کﻮي ﻳعﻨ‪ 3‬وخت‬

‫‪١٧٨‬‬

‫ضاﻳع کﻮي‪ .‬ﻧسﻴﻢ ﻟﻪ عﻘﻞ سره ډزې ک‪7‬ي دي‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬ﻟﻪ عﻘﻞ 'خﻪ کار ﻧﻪ اخﻠﻲ او ﻫر کار پﻪ‬ ‫ب‪ 3‬عﻘﻠ‪ 9‬سره کﻮي‪ .‬ﻟﻪ عزﻳز سره بحث کﻮل د زړه د وﻳﻨﻮ '‪+‬ﻞ دي‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬خبرې تﻪ غﻮږ ﻧﻪ‬ ‫ږدي‪ .‬خبره ﻧﻪ ﻣﻨﻲ‪ .‬اکبر ﻧﻦ د ﻣرچﻮ پﻪ '"ﻪ ﻧاست دى‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬ډ‪4‬ر غﻮسﻪ دى‪.‬‬ ‫تﻮرگﻞ د بﻮسﻮ ﻻﻧدې اوبﻪ بﻴاﻳﻲ‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬اصﻠﻲ خبره ﻧﻪ کﻮي چﻞ او فرﻳب کﻮي‪.‬‬ ‫د ﻣتﻞ او ﻣحاورې ترﻣﻨ‪ #‬تﻮپﻴر ﻫﻤدادى چ‪ 3‬پﻪ ﻣتﻞ ک‪ 3‬د کﻠﻤاتﻮ د ﻳﻮې ﻣجﻤﻮع‪3‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم واضح وي او ﻧﻮرو کﻠﻤاتﻮ تﻪ ضرورت ﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣتﻞ پﻪ خپﻠﻪ جﻤﻠﻪ او عبارت ک‪ 3‬واضح وي‪ .‬پﻪ ﻣحاوره ک‪ 3‬ﻣﻔﻬﻮم واضح ﻧﻪ وي او د‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم د واضح کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻧﻮرو کﻠﻤاتﻮ تﻪ اړتﻴا ﻟري‪ .‬ﻟکﻪ پﻪ دې ﻣتﻞ ک‪'( 3‬ﻪ چ‪ 3‬کرې ﻫغﻪ‬ ‫بﻪ ر‪4‬ب‪ )3‬ﻣﻔﻬﻮم واضح دى او ﻧﻮرو کﻠﻤاتﻮ تﻪ اړتﻴا ﻧﻪ ﻟﻴدل ک‪85‬ي‪ ،‬خﻮ پﻪ دې ﻣحاوره ک‪( 3‬اوږه‬ ‫ورکﻮل) واضح ﻣعﻨا ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬خﻮ کﻪ ﻧﻮر کﻠﻤات ورسره ﻳﻮ‪$‬اى شﻲ ﻧﻮ ﻣعﻨا ورکﻮي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫احﻤد خپﻞ ورور تﻪ اوږه ورک‪7‬ه‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬ﻣرستﻪ ﻳ‪ 3‬ورسره وک‪7‬ه‪ .‬ﻳا ﻟکﻪ‪( :‬ﻟﻪ خﻮږې گﻮت‪ 3‬ﻧﻴﻮل)‬ ‫دا ﻣحاوره ‪$‬اﻧتﻪ ﻣعﻨا ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬خﻮ کﻠﻪ چ‪ 3‬ورسره ﻧﻮر کﻠﻤات ﻳﻮ‪$‬اى شﻲ ﻧﻮ ﻣعﻨا ورکﻮي‪،‬‬ ‫ﻟکﻪ‪ :‬ستار وحﻴد ﻟﻪ خﻮږې گﻮت‪ 3‬ﻧﻴﻮﻟﻰ‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬ﻣجبﻮر ک‪7‬ى ﻳ‪ 3‬دى‪.‬‬ ‫ﻳا تر ﻟﻤﻦ ﻻﻧدې کﻮل چ‪$ 3‬اﻧتﻪ ﻣعﻨا ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬خﻮ کﻪ وواﻳﻮ زﻟﻴخا ترور خپﻞ ﻟﻤسﻴان تر‬ ‫ﻟﻤﻦ ﻻﻧدې ک‪7‬ل‪ .‬ﻧﻮ دا ﻣعﻨا چ‪ 3‬د ﻟﻤسﻴاﻧﻮ ساتﻨﻪ او پاﻟﻨﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ غاړه واخﻴستﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣحاوره پﻪ ژبﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬ى ﻣﻘام ﻟري او د ژب‪ 3‬او ادب ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ پاﻧگﻪ گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣحاورې د سپﻴﻦ ږﻳرو ﻟﻪ خﻮﻟ‪ 3‬وتﻠﻲ دي او د وﻟس پﻪ تﻬذﻳب‪ ،‬تﻤدن او ثﻘافت باﻧدې ر‪1‬ا‬ ‫اچﻮي‪ .‬ﻣحاوره ﻫﻢ ﻟکﻪ د ﻣتﻞ پﻪ '‪5‬ر ډ‪4‬ر خﻮاږه ﻟري‪ .‬ﻣحاوره ﻫﻢ د ﻣتﻞ پﻪ '‪5‬ر ﻟﻨ‪6‬ه وي‪.‬‬ ‫د ﻣتﻞ غﻮﻧدې د ﻣحاورو وﻳﻮﻧکﻲ ﻫﻢ ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ دي او سﻴﻨﻪ پﻪ سﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧسﻞ 'خﻪ بﻞ تﻪ‬ ‫ﻟ‪85‬د‪4‬دﻟﻲ دي‪.‬‬ ‫ﻣتﻞ او ﻣحاوره پﻪ پ‪+‬تﻮ شاعرۍ ک‪ 3‬د استعﻤال ‪$‬اى ﻟري او کﻼم *کﻠﻰ کﻮي‪ .‬پﻪ شعر‬ ‫ک‪ 3‬فصاحت او بﻼغت پﻴدا کﻮي او ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧد تﻪ ﻳ‪ 3‬ﻧژدې کﻮي‪ .‬پﻪ ﻻﻧدې بﻴتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د‬ ‫ﻣحاورو ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬وﻳﻨئ‪.‬‬

‫‪١٧٩‬‬

‫ﻫس‪ 3‬شــان ﻣــ‪ 3‬تــر دوه سترگﻮ بـــاران اوري‬ ‫چــ‪ 3‬ﻣــ‪ 3‬سپﻴﻦ شـــﻮل پــﻪ ژړا د کــســﻮ تــﻮري‬ ‫(ﻣعز اهلل ﻣﻮﻣﻨد)‬ ‫وﻳــﻨــ‪ 3‬سپﻴﻨ‪ 3‬شـــﻮې د خﻠﻘﻮ ﻟــکــﻪ او*ــکــ‪3‬‬ ‫خــپــﻞ اجـــــزا دي ﻟـــﻪ جـــگـــره گـــر‪4‬ـــزان ﻫﻢ‬ ‫(کاظﻢ خان شﻴدا)‬ ‫د اصطﻼحاتﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ب‪5‬ﻠگ‪:3‬‬ ‫_ پﻪ خﻮﻟﻪ ک‪ 3‬ﻟﻮﻳدل‪.‬‬ ‫_ پﻪ غﻮږ وﻫﻞ‪.‬‬ ‫_ اوبﻪ خ‪7‬ول‪.‬‬ ‫_ پﻪ سر گر‪5$‬دل‪.‬‬ ‫_ سترگ‪ 3‬درﻧﻮل‪.‬‬ ‫_ سترگ‪ 3‬سپﻴﻨﻮل‪.‬‬ ‫_ غاړه اﻳ‪+‬ﻮدل‪.‬‬ ‫_ ﻻس تﻨگ‪5‬دل‪.‬‬

‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫ﻣحاوره پﻪ خبرو اترو ک‪ 3‬د حﻘﻴﻘﻲ ﻣعﻨا پر ‪$‬اى پﻪ ﻣجازي ﻣعﻨا استعﻤاﻟ‪85‬ي‪ .‬ﻣحاوره‬ ‫ﻟﻪ دوه او ﻳا ﻟﻪ دوو 'خﻪ ﻟﻪ زﻳاتﻮ کﻠﻤﻮ 'خﻪ جﻮړه وي‪ .‬ﻣحاوره بشپ‪ 7‬عبارت او بشپ‪7‬ه‬ ‫جﻤﻠﻪ ﻧﻪ وي‪ ،‬بﻠک‪ 3‬پﻪ خبرو ک‪ 3‬د استعﻤال پﻪ وجﻪ ترې ﻣطﻠب اخﻴستﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣتﻞ پﻪ خپﻠﻪ جﻤﻠﻪ او عبارت ک‪ 3‬واضح وي‪ ،‬خﻮ پﻪ ﻣحاوره او اصطﻼح ک‪ 3‬ﻣﻔﻬﻮم‬

‫‪١٨٠‬‬

‫واضح ﻧﻪ وي‪ .‬ﻣحاوره د ﻣﻔﻬﻮم د واضح کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻧﻮرو کﻠﻤاتﻮ تﻪ اړتﻴا پﻴدا کﻮي‪ .‬ﻣتﻞ‬ ‫بﻴا ﻧﻮرو کﻠﻤاتﻮ تﻪ اړتﻴا ﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣحاوره ﻫﻢ ﻟکﻪ د ﻣتﻞ پﻪ '‪5‬ر د خپﻞ ﻣﻘصد ﻟپاره پﻪ خبرو ک‪ 3‬استعﻤاﻟ‪85‬ي‪ .‬ﻣحاوره‬ ‫ﻫﻢ ﻟکﻪ د ﻣتﻞ پﻪ '‪5‬ر د ﻳﻮه وﻟس د !ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد عکاسﻲ کﻮي‪ .‬د ﻣحاورې وﻳﻮﻧکﻲ ﻫﻢ‬ ‫ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ وي او ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧسﻞ 'خﻪ بﻞ تﻪ ﻟ‪85‬د‪4‬دﻟﻲ وي‪ .‬ﻣحاوره ﻫﻢ د ژب‪ 3‬ﻳﻮه پاﻧگﻪ ده‬ ‫چ‪ 3‬ژبﻪ خﻮﻧدوره کﻮي‪ .‬پﻪ پ‪+‬تﻮ شاعرۍ ک‪ 3‬ﻫﻢ ﻟکﻪ د ﻣتﻞ پﻪ '‪5‬ر ﻣحاورې راغﻠﻲ‬ ‫دي‪ .‬شعر ﻳ‪ 3‬خﻮږ او روان ک‪7‬ى دى او ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧد تﻪ ﻳ‪ 3‬ﻧژدې ک‪7‬ى دى‪ .‬ﻣحاوره ﻫﻢ‬ ‫ﻟکﻪ د ﻣتﻞ پﻪ شان پﻪ ور‪$‬ﻨﻴﻮ خبرو ک‪ 3‬ډ‪4‬ره کارول ک‪85‬ي‪.‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د *ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ 'خﻪ وروستﻪ د ﻣتﻦ ﻳﻮ‪ ،‬ﻳﻮ پراگراف وﻟﻮﻟﻲ‬ ‫او ﻣﻔﻬﻮم دې پﻪ خپﻠﻮ خبرو ک‪ 3‬وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪* _٢‬ﻮوﻧکﻰ دې 'ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ وار سره د تخت‪ 3‬ﻣخ تﻪ راوﻟﻲ او پﻪ ﻣتﻦ ک‪ 3‬راغﻠﻲ‬ ‫ﻣحاورې دې ﻳﻮه‪ ،‬ﻳﻮه پﻪ تخت‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې پﻪ وار سره ﻣعﻨا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ ‪$‬اﻧﻪ ﻳﻮه‪ ،‬ﻳﻮه ﻣحاوره وﻟﻴکﻲ‪ ،‬د ﻣحاورې ﻣﻘصد دې پﻪ گﻮتﻪ‬ ‫ک‪7‬ي او !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ دې پﻪ وار سره واوروي‪.‬‬

‫‪١٨١‬‬

‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫ﻣتﻞ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫ﻣحاوره 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫د ﻣتﻞ او ﻣحاورې تﻮپﻴر 'ﻪ دى؟‬ ‫د ﻣتﻞ او ﻣحاورې استعﻤال پﻪ ژبﻪ ک‪' 3‬ﻪ گ"‪ 3‬ﻟري؟‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻﻧدې ﻣحاورې پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر پﻪ وار سره 'رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫(پﻪ پچﻪ ختﻞ)‬ ‫‪ _٦‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣتﻞ ﻟﻪ ‪$‬اﻧﻪ وواﻳﻲ او د ﻣتﻞ ﻣﻘصد او د استعﻤال‬ ‫‪$‬اى دې 'رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٧‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻﻧدې اصطﻼحاتﻮ پر ﻣﻔﻬﻮم او ﻣﻘصد خبرې وک‪7‬ي او د ﻫرې‬ ‫اصطﻼح د استعﻤال ‪$‬اى دې 'رگﻨد ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫ﻻس پﻪ سر کﻮل‬ ‫وﻳﻨﻪ سپﻴﻨ‪5‬دل‬ ‫آسﻤان تﻪ کتﻞ‬

‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک‪ 3‬د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ پﻨ‪%‬ﻪ‪ ،‬پﻨ‪%‬ﻪ ﻣحاورې ﻟﻪ ﻣعﻨا او‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم سره وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ پ‪+‬تﻮ درسﻲ ساعت ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪١٨٢‬‬

‫اووه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د روږدﻳﻮالﻲ ﻻملﻮنﻪ‬

‫روږدﻳﻮاﻟﻰ (اعتﻴاد) ﻳﻮ پرﻟﻪ پس‪ 3‬ﻣسﻤﻮﻣﻴت دى چ‪ 3‬د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ ﻟﻪ استعﻤال 'خﻪ پﻪ‬ ‫بدن ک‪ 3‬راپﻴدا ک‪85‬ي‪ .‬روږدﻳﻮاﻟﻰ د ‪$‬اﻧﻲ او روحﻲ زﻳاﻧﻮﻧﻮ سبب ک‪85‬ي او !ﻮﻟﻨﻴزې ستﻮﻧزې‬ ‫راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪ .‬پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ اختﻪ ک‪5‬دل او عادت ﻳا د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ سره ‪$‬اﻧﻲ او روحﻲ ت‪7‬او‬ ‫چ‪ 3‬پر‪+4‬ﻮدل ﻳ‪ 3‬ستﻮﻧزﻣﻦ او ﻧاشﻮﻧﻰ دى‪ ،‬روږدﻳﻮاﻟﻰ بﻠﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ عادت ک‪5‬دل ﻫغﻪ وخت راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ ،‬کﻠﻪ چ‪' 3‬ﻮک پﻪ پرﻟﻪ پس‪3‬‬ ‫تﻮگﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ استعﻤال ک‪7‬ي‪ .‬ﻫغﻪ کسان چ‪ 3‬ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ کاروي او ور‪$‬ﻨﻰ عادت ﻳ‪3‬‬ ‫گر‪5$‬دﻟﻰ وي‪ ،‬دغﻪ کسان د روږدو کساﻧﻮ (ﻣعتادﻳﻨﻮ) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬ﻟﻪ بده ﻣرغﻪ زﻣﻮږ پﻪ گران‬ ‫ﻫ‪5‬ﻮاد ک‪ 3‬ﻫﻢ ﻳﻮ شﻤ‪5‬ر ﻣعتادان شتﻪ چ‪$ 3‬ﻮاﻧان دي او عﻤروﻧﻪ ﻳ‪ 3‬د ‪ ١٨‬او ‪ ٣٠‬کﻠﻮﻧﻮ ترﻣﻨ‪#‬‬ ‫وي‪ .‬دغﻪ کسان پﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬او !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬ﻫ‪ &5‬عزت ﻧﻪ ﻟري‪ .‬ﻟﻪ !ﻮﻟﻨ‪' 3‬خﻪ جﻼ ک‪7‬ى شﻮي دي‬ ‫او د !ﻮﻟﻨ‪ 3‬د اوږو بار دي‪ .‬پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬بﻪ تاس‪ 3‬وﻟﻮﻟئ چ‪ 3‬روږدﻳﻮاﻟﻰ 'ﻨگﻪ پﻴدا ک‪85‬ي‬ ‫او ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻳ‪' 3‬ﻪ دي؟‬ ‫_ تاس‪ 3‬کﻮم ﻧشﻪ ﻳﻲ پ‪5‬ژﻧئ‪ ،‬وواﻳئ چ‪ 3‬ﻫغﻪ وﻟ‪ 3‬پﻪ ﻧشﻪ اختﻪ شﻮى دى؟‬ ‫_ 'ﻨگﻪ وک‪7‬و چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧشﻮ 'خﻪ ‪$‬ان وژغﻮرو؟‬

‫‪١٨٣‬‬

‫روږدﻳﻮاﻟﻰ ﻫغﻪ ﻣتﻨاوب او پرﻟﻪ پس‪ 3‬ﻣسﻤﻮﻣﻴت دى چ‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ ﻣخدره تﻮکﻮ کﻴﻤﻴاوي‬ ‫او ﻳا ﻣصﻨﻮعﻲ ترکﻴباتﻮ د تدرﻳجﻲ ﻣصرفﻮﻟﻮ ﻟﻪ وج‪ 3‬پﻪ ﻣصرف کﻮوﻧکﻲ شخص ک‪ 3‬پﻴدا‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬د ‪$‬اﻧﻲ او روحﻲ دواړو د زﻳاﻧﻮﻧﻮ سبب ک‪85‬ي‪ .‬دا روږدﻳﻮاﻟﻰ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک‪$ 3‬اﻧگ‪7‬ې او‬ ‫!ﻮﻟﻨﻴزې ستﻮﻧزې راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا د ﻳﻮه شخص عادت ک‪5‬دل او ﻳا ﻟﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ سره د ده ‪$‬اﻧﻲ او روحﻲ‬ ‫ت‪7‬او چ‪ 3‬ترک کﻮل ﻳ‪ 3‬ورتﻪ ستﻮﻧزﻣﻦ او ﻳا بﻴخﻲ ﻧاشﻮﻧﻰ کار وي روږدﻳﻮاﻟﻰ (اعتﻴاد) بﻠﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ عادت ک‪5‬دل ﻫغﻪ وخت ﻣﻨ‪ #‬تﻪ را‪$‬ﻲ کﻠﻪ چ‪ 3‬روږدى شخص پﻪ پرﻟﻪ‬ ‫پس‪ 3‬تﻮگﻪ ﻣخدره ﻣﻮاد ﻟکﻪ‪ :‬اپﻴﻦ‪ ،‬چرس‪ ،‬ﻫﻴروﻳﻴﻦ او ﻳا ﻣﻮرفﻴﻦ استعﻤال ک‪7‬ي او د وخت‬ ‫پﻪ ت‪5‬ر‪4‬دو سره ﻳ‪ 3‬ورتﻪ عﻼﻗﻪ زﻳاتﻪ شﻲ‪ .‬پﻪ تدرﻳجﻲ تﻮگﻪ د ﻣخدره تﻮکﻮ پﻪ استعﻤال ک‪3‬‬ ‫زﻳاتﻮاﻟﻰ راوﻟﻲ‪.‬‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬د ﻣخدره تﻮکﻮ ﻣصرف کﻮوﻧکﻰ داس‪ 3‬ﻳﻮ حاﻟت تﻪ ورس‪85‬ي چ‪ 3‬پﻪ جبري تﻮگﻪ‬ ‫د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ ﻣصرف تﻪ اړوي‪ ،‬ﻧﻮ ﻫغﻪ تﻪ ﻣعتاد وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ 'ﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ اختﻪ کسان ﻫ‪(5‬کﻠﻪ دا ﻧﻪ ﻣﻨﻲ چ‪ 3‬ﻫغﻪ دې گﻮاک‪ 3‬ﻣعتاد وي‪،‬‬ ‫خﻮ دا ﻳﻮ حﻘﻴﻘت دى چ‪ 3‬ﻫغﻪ روږدى دى‪ .‬ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر ﻣتﻞ دى چ‪(( 3‬ﻫ‪ &5‬ﻣعتاد خپﻞ د‬ ‫اعتﻴاد ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ورځ پﻪ ﻳاد ﻧﻪ ﻟري))‪.‬‬ ‫دا ﻳﻮ 'رگﻨد حﻘﻴﻘت دى چ‪ 3‬ﻫ‪(5‬ﻮک دا ﻧﻪ غﻮاړي چ‪ 3‬د اعتﻴاد پﻪ ﻟﻮﻣﻮ ک‪ 3‬دې راگﻴر‬ ‫شﻲ او ﻫ‪(5‬کﻠﻪ دا اراده ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟري چ‪ 3‬پﻪ ﻣخدره تﻮکﻮ دې اختﻪ شﻲ او خﻠک دې د ﻳﻮ‬ ‫ﻧشﻪ ﻳﻲ پﻪ تﻮگﻪ ﻳاد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ کسان چ‪ 3‬ﻣعتاد ک‪85‬ي پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي سر ک‪ 3‬د ﻳﻮ ازﻣاﻳ‪+‬ت پﻪ تﻮگﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ‬ ‫استعﻤاﻟﻮي او ﻳا د ﻧاوړه دوستاﻧﻮ او ﻣﻠگرو ﻟﻪ خﻮا ﻧﻪ ورتﻪ بﻠﻨﻪ ورکﻮل ک‪85‬ي چ‪ 3‬پﻪ دغس‪3‬‬ ‫کﻮچﻨ‪ 9‬ت‪5‬روتﻨ‪ 3‬سره د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ ﻟﻮﻣﻮ ک‪ 3‬راگﻴر شﻲ چ‪ 3‬بﻴا ور'خﻪ د ‪$‬ان ژغﻮرل‬ ‫ﻣشکﻞ او ﻳا ﻧاشﻮﻧﻰ وي‪.‬‬ ‫پﻪ حﻘﻴﻘت ک‪ 3‬ﻫﻤدغﻪ حاﻟت تﻪ روږدﻳﻮاﻟﻰ ﻳا اعتﻴاد وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬روږدﻳﻮاﻟﻰ ﻫغﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ‬

‫‪١٨٤‬‬

‫!ﻮﻟﻨﻴزه‪ ،‬روغتﻴاﻳﻲ او اﻗتصادي ستﻮﻧزه ده چ‪ 3‬بشري !ﻮﻟﻨﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ﻳﻮه جدي خطر او تﻬدﻳد‬ ‫سره ﻣخاﻣخ ک‪7‬ې ده چ‪ 3‬د !ﻮﻟﻨ‪ 3‬د وروستﻪ واﻟﻲ‪ ،‬اخﻼﻗﻲ اﻧحطاط او !ﻮﻟﻨﻴز فساد سبب‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ استعﻤال او پر ﻫغﻮ باﻧدې روږد‪4‬دل ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻟري‪ ،‬ﻟکﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ي‬ ‫ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ‪! ،‬ﻮﻟﻨﻴز‪ ،‬سﻴاسﻲ‪ ،‬فرﻫﻨگﻲ‪ ،‬اﻗتصادي‪ ،‬جگ‪7‬ې‪ ،‬ﻣﻬاجرتﻮﻧﻪ او داس‪ 3‬ﻧﻮر‪ ...‬د دغﻮ‬ ‫ﻳاد شﻮﻳﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬دوه ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ روږد‪4‬دﻧﻪ ک‪ 3‬خﻮرا زﻳات اغ‪5‬زﻣﻦ دي‪،‬‬ ‫چ‪ 3‬ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻳ‪$ 3‬اﻧگ‪7‬ي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي او بﻠﻪ ډﻟﻪ ﻳ‪! 3‬ﻮﻟﻨﻴز‪.‬‬ ‫‪$‬اﻧگ‪7‬ي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ‪! :‬ﻮل ﻫغﻪ اسباب او عﻠتﻮﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻪ پﻪ شخص پﻮرې اړه ﻟري او د‬ ‫ﻫغﻪ د ﻣعتاد ک‪5‬دو سبب ک‪85‬ي‪ ،‬د ‪$‬اﻧگ‪7‬و ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫_ د ‪$‬ﻠﻤﻴتﻮب دوره‪ :‬د ﻧﻮې ‪$‬ﻮاﻧ‪ 9‬دوره ﻫغﻪ ﻣرحﻠﻪ ده چ‪ 3‬د روحﻲ ﻧاورﻳﻦ سره ﻳﻮ‪$‬اى‬ ‫پﻴﻠ‪85‬ي او د ﻫر شخص پﻪ ژوﻧداﻧﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮه ډ‪4‬ره ﻣﻬﻤﻪ دوره بﻠﻞ ک‪85‬ي‪ .‬دغﻪ د زﻟﻤﻴتﻮب دوره‬ ‫چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧاورﻳﻦ سره پﻴﻠ‪85‬ي ﻳﻮ عﻤده ﻻﻣﻞ دى چ‪$ 3‬ﻮان پﻪ ﻣخدره تﻮکﻮ باﻧدې اختﻪ شﻲ‪.‬‬ ‫‪$‬کﻪ چ‪$ 3‬ﻮاﻧان پﻪ دغﻪ دوره ک‪ 3‬ﻟﻪ ساﻟﻤ‪ 3‬روزﻧ‪' 3‬خﻪ ب‪ 3‬برخ‪ 3‬وي‪ .‬تﻞ غﻮاړي چ‪3‬‬ ‫خپﻠﻮاک واوسﻲ‪ .‬خپﻞ احساسات بﻴان ک‪7‬ي‪ ،‬کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ د خپﻞ پﻼر او ﻣﻮر پﻪ وړاﻧدې ﻫﻢ پﻪ‬ ‫ﻣخاﻟف درﻳ‪ #‬ک‪ 3‬در‪84‬ي‪ ،‬د ﻫغﻮ د ﻧظرﻳﻮ او خبرو ﻣخاﻟﻔت کﻮي‪.‬‬ ‫د دې ﻟپاره چ‪ 3‬خپﻞ شتﻮن ثابت ک‪7‬ي‪$ ،‬ﻴﻨ‪ 3‬وختﻮﻧﻪ د کﻮرﻧ‪ 9‬ارز*تﻮﻧﻪ ﻫﻢ تر پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫ﻻﻧدې ﻧﻴسﻲ‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ د کﻨجکاوۍ حس چ‪ 3‬د دغ‪ 3‬دورې ﻳﻮه ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴا ده‪ ،‬د دې سبب‬ ‫ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻧﻮي ‪$‬ﻮاﻧان د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ فکر او کﻨجکاوي وک‪7‬ي او دغﻪ کﻨجکاوي‬ ‫او فکر کﻮل ﻳ‪ 3‬د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ تر استعﻤاﻟﻪ ورسﻮي‪.‬‬ ‫پﻪ ‪$‬ان باور ﻧﻪ درﻟﻮدل‪ :‬پﻪ ‪$‬ان باور ﻧﻪ درﻟﻮدل او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻮر شخصﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ روږدﻳﻮاﻟﻲ‬ ‫سره اړﻳک‪ 3‬ﻟري‪ .‬پﻪ ﻫره کچﻪ چ‪ 3‬د ﻳﻮه شخص اراده کﻤزورې وي او پﻪ ژوﻧد باﻧدې د کﻨترول‬ ‫ﻟرﻟﻮ احساس ﻳ‪ 3‬غ‪+‬تﻠﻰ ﻧﻪ وي‪ ،‬ﻳا پﻪ ‪$‬ان ﻫ‪ &5‬باور وﻧﻪ ﻟري ﻳا پر ‪$‬ان ﻳ‪ 3‬د باور احساس‬ ‫کﻤزورى وي‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ ﻫﻤاغﻪ اﻧدازه ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻣخدره تﻮکﻮ باﻧدې د اختﻪ ک‪5‬دﻟﻮ خطر زﻳات وي‪.‬‬ ‫_ روحﻲ پر‪4‬شاﻧ‪( 9‬ژور خپگان)‪ :‬پﻪ ﻧشﻪ باﻧدې د اختﻪ ک‪5‬دﻟﻮ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ روحﻲ او ﻧﻔسﻴاتﻲ‬

‫‪١٨٥‬‬

‫عﻠتﻮﻧﻪ دي‪ ،‬ﻟکﻪ خپگان‪$ ،‬اﻧﻲ کﻤزورۍ او روحﻲ تشﻮﻳشﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫دا ﻻﻣﻞ پﻪ سﻠﻮ ک‪ )٧٠( 3‬دى‪ ،‬ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا پﻪ سﻠﻮ ک‪ )٧٠( 3‬کسان د روحﻲ پر‪4‬شاﻧ‪ 9‬ﻟﻪ‬ ‫کبﻠﻪ پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ اختﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫_ د سرپرست ﻧﻪ درﻟﻮدل‪$ :‬ﻴﻨ‪$ 3‬ﻮاﻧان کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ پﻪ داس‪ 3‬حاﻻتﻮ او ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ژوﻧد‬ ‫کﻮي چ‪ 3‬کﻪ خﻮ*ﻪ ﻳ‪ 3‬وي او کﻪ ﻧﻪ پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ اختﻪ ک‪85‬ي‪ .‬ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه د پاﻟﻮﻧکﻲ ﻧﻪ‬ ‫درﻟﻮدل او ﻳا د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ کبﻠﻪ کﻮر پر‪+4‬ﻮدل‪ ،‬پﻪ ﻫﻮ!ﻠﻮﻧﻮ او رستﻮراﻧتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬شاگردي‬ ‫کﻮل او داس‪ 3‬ﻧﻮر ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ سبب ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ ﻟﻮﻣﻮ ک‪ 3‬وﻧ‪+‬ﻠﻲ او !ﻮل ژوﻧد‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻗرباﻧﻲ شﻲ‪.‬‬ ‫د ﻣخدره تﻮکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣثبت ﻟﻴد‪:‬‬ ‫د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د اختﻪ ک‪5‬دو (اعتﻴاد) پﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ ډ‪4‬ر ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ دادى چ‪$ 3‬ﻮان د‬ ‫ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣثبت ﻟﻴد ﻟري او خﻮشبﻴﻨاﻧﻪ ﻗضاوت کﻮي‪$ .‬ﻴﻨ‪ 3‬روږدي کسان فکر‬ ‫کﻮي چ‪ 3‬گﻮاک‪ 3‬د ﻣخدره تﻮکﻮ استعﻤال د ﻫغﻮى جسﻤﻲ ﻗﻮه پﻴاوړې کﻮي او د ‪$‬اﻧﻲ ست‪7‬ﻳا‬ ‫پﻪ ﻟرې کﻮﻟﻮ ک‪ 3‬اغ‪5‬زﻣﻦ دي‪ ،‬روحﻲ سکﻮن او اراﻣتﻴا راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪ .‬دغﻪ ډول ﻗضاوتﻮﻧﻪ د‬ ‫دې سبب ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻧاپﻮﻫﻪ او ب‪ 3‬تجرب‪ 3‬کسان ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ تﻪ وﻫ(ﻮي او روږدي شﻲ‪.‬‬ ‫د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ ﻣﻮﻗت تاثﻴرات‪! :‬ﻮل ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ ﻟکﻪ ﻫﻴروئﻴﻦ‪ ،‬اﻟکﻮل‪ ،‬کﻮکاﻳﻦ‪ ،‬چرس‪،‬‬ ‫اپﻴﻦ او داس‪ 3‬ﻧﻮر پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي سر ک‪ 3‬ﻳﻮه غﻮﻟﻮوﻧک‪ 3‬اراﻣتﻴا او خﻮشحاﻟﻲ راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي چ‪3‬‬ ‫د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ استعﻤاﻟﻮوﻧکﻰ ﻫ(ﻮي چ‪ 3‬بﻴا دغﻪ تﻮکﻲ استعﻤال ک‪7‬ي او ﻫﻤاغﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ‬ ‫خﻮﻧد ترې واخﻠﻲ‪ ،‬خﻮ وروستﻪ پﻪ سترو بدﻣرغﻴﻮ اختﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫!ﻮﻟﻨﻴز ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ‪! :‬ﻮل ﻫغﻪ اسباب او عﻠتﻮﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ او ﻳا کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬ﻣﻮجﻮد وي او د‬ ‫روږد‪4‬دو سبب ک‪85‬ي د !ﻮﻟﻨﻴزو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫ب‪ 3‬بﻨدو باره کﻮرﻧ‪.9‬‬ ‫د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻣﻴﻨدو او پﻠروﻧﻮ ب‪ 3‬پرواﻳﻲ‪.‬‬ ‫د ﻧاوړ ه او بدو دوستاﻧﻮ ﻟرل‪.‬‬ ‫پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬د ﻗاﻧﻮن او ﻣﻘرراتﻮ ﻧشتﻮاﻟﻰ او ﻳا ﻧﻪ تطبﻴﻖ ک‪5‬دل‪.‬‬

‫‪١٨٦‬‬

‫د ﻣخدره تﻮکﻮ د خر'ﻼو د بازاروﻧﻮ شتﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ 3‬کاري او د ﻳﻮه ساﻟﻢ کار ﻧﻪ درﻟﻮدل‪.‬‬ ‫د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د ضرروﻧﻮ د خبرتﻴا د پروگراﻣﻮﻧﻮ ﻧشتﻮاﻟﻰ‪.‬‬ ‫!ﻮﻟﻨﻴز ﻣحروﻣﻴتﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻗتصادي ب‪ 3‬وزﻟﻲ او ﻳا زﻳاتﻪ ب‪6‬اﻳﻨﻪ‪.‬‬ ‫د اسﻼﻣﻲ ﻻر*ﻮوﻧﻮ او احکاﻣﻮ 'خﻪ ب‪ 3‬خبري‪.‬‬ ‫د ﻣخدره ﻣﻮادو ﻟﻪ ضرروﻧﻮ ب‪ 3‬خبري پﻪ ت‪5‬ره بﻴا ﻫغﻪ ضرروﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ اوږده وخت‬ ‫ک‪ 3‬را'رگﻨد‪84‬ي‪.‬‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ باﻧدې اختﻪ ک‪5‬دل ډ‪4‬ر عﻠتﻮﻧﻪ ﻟري چ‪ 3‬دوه ﻳ‪ 3‬خﻮرا ﻣﻬﻢ دي‪! ،‬ﻮﻟﻨﻴز‬ ‫عﻮاﻣﻞ او ‪$‬اﻧگ‪7‬ي عﻮاﻣﻞ‪$ .‬اﻧگ‪7‬ي عﻮاﻣﻞ ﻫغﻪ دي چ‪ 3‬پخپﻠﻪ پﻪ شخص پﻮرې اړه‬ ‫ﻟري ﻟکﻪ د زﻟﻤﻴتﻮب دوره‪ ،‬پﻪ ‪$‬ان باور ﻧﻪ ﻟرل‪ ،‬روحﻲ پر‪4‬شاﻧ‪ ،9‬د پاﻟﻮﻧکﻲ ﻧﻪ ﻟرل‪ ،‬ﻧشﻪ‬ ‫ﻳﻲ تﻮکﻮ تﻪ پﻪ ﻣثبت ﻧظر کتﻞ‪.‬‬ ‫پﻪ !ﻮﻟﻨﻴزو عﻮاﻣﻠﻮ ک‪ 3‬د کﻮرﻧﻴﻮ اﻧظباط ﻧﻪ درﻟﻮدل‪ ،‬د ﻣﻮر و پﻼر ب‪ 3‬پرواﻳﻲ‪ ،‬ﻟﻪ بدو‬ ‫دوستاﻧﻮ سره راشﻪ درشﻪ‪ ،‬پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ او کﻮرﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬د ﻗاﻧﻮن ﻧشتﻮاﻟﻰ او ﻳا ﻧﻪ تطبﻴﻖ ک‪5‬دل‪ ،‬د‬ ‫ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د خر'ﻼو د بازاروﻧﻮ شتﻮن‪ ،‬ب‪ 3‬کاري‪ ،‬ب‪ 3‬وزﻟﻲ‪ ،‬د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پر ضد د‬ ‫پروگراﻣﻮﻧﻮ ﻧشتﻮاﻟﻰ‪! ،‬ﻮﻟﻨﻴز ﻣحروﻣﻴتﻮﻧﻪ‪ ،‬د اسﻼﻣﻲ ﻻر*ﻮوﻧﻮ 'خﻪ ب‪ 3‬خبري‪ ،‬دا !ﻮل‬ ‫ﻫغﻪ عﻮاﻣﻞ دي چ‪ 3‬ﻳﻮ شخص ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ تﻪ ﻣخﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫پﻪ دې تﻮگﻪ ﻣﻮږ !ﻮﻟﻮ او پﻪ ت‪5‬ره ‪$‬ﻮاﻧاﻧﻮ تﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ 'خﻪ ‪$‬اﻧﻮﻧﻪ‬ ‫ﻟرې وساتﻮ او ﻟﻪ ﻧﻮرو سره ﻫﻢ ﻣرستﻪ وک‪7‬و چ‪ 3‬ﻧش‪ 3‬تﻪ ﻣخﻪ ﻧﻪ ک‪7‬ي‪$ ،‬کﻪ چ‪ 3‬ﻧشﻪ پﻪ‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬او !ﻮﻟﻨﻪ ک‪ 3‬د اﻧسان اعتبار ختﻤﻮي او پﻪ ورو‪ ،‬ورو ﻳ‪ 3‬د ژوﻧد ﻟﻪ *کﻠﻲ ﻧعﻤت‬ ‫'خﻪ ﻫﻢ ب‪ 3‬برخ‪ 3‬کﻮي‪.‬‬

‫‪١٨٧‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې وروستﻪ ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ غ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻧﻮر زده‬ ‫کﻮوﻧکﻲ دې غﻮږ وﻧﻴسﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫اعتﻴاد 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫وﻟ‪ 3‬ﻳﻮ شخص پﻪ ﻣخدره ﻣﻮادو اختﻪ ک‪85‬ي؟‬ ‫!ﻮﻟﻨﻴز عﻮاﻣﻞ کﻮم دي؟‬ ‫‪$‬اﻧگ‪7‬ي عﻮاﻣﻞ کﻮم دي؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د *ﻮ دوستاﻧﻮ او بدو دوستاﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻮ کر*‪ 3‬پﻪ کتابچﻪ ک‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې پﻪ وار سره پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ﻧش‪ 3‬پﻪ ضرروﻧﻮ خبرې وک‪7‬ي او د خپﻠ‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬د ﻳﻮه‬ ‫ﻧشﻪ ﻳﻲ د ژوﻧد حال دې بﻴان ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ 'ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ‪ .‬ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث‬ ‫وک‪7‬ي او د روږد‪4‬دﻧ‪ 3‬ﻧﻮر عﻮاﻣﻞ دې ﻟست ک‪7‬ي‪ ،‬بﻴا دې د ﻫرې ډﻟ‪ 3‬استازي پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪3‬‬ ‫خپﻞ ﻟست واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پر دې ﻣﻮضﻮع (پﻪ ‪$‬ان باور ﻧﻪ درﻟﻮدل) خبرې وک‪7‬ي‬ ‫او زﻳاﻧﻮﻧﻪ دې 'رگﻨد ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د زﻟﻤﻴتﻮب د ﻣرحﻠ‪ 3‬پﻪ اړه دوه‪ ،‬دوه ﻣخﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻲ چ‪$ 3‬ﻮاﻧان 'ﻪ‬ ‫ﻣسؤوﻟﻴت ﻟري‪$ ،‬ﻮان باﻳد 'ﻨگﻪ وي او د !ﻮﻟﻨ‪ 3‬د خدﻣت ﻟپاره 'ﻪ ډول وروزل شﻲ؟‬

‫‪١٨٨‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫پ‪+‬تﻮ لﻬج‪3‬‬

‫ﻣﻮږ خبرې پﻪ ژبﻪ کﻮو‪ .‬ژبﻪ د پﻮﻫﻮﻟﻮ او راپﻮﻫﻮﻟﻮ ﻳﻮه وسﻴﻠﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪3‬‬ ‫اجتﻤاعﻲ ﻣﻨاسبات راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪ .‬ﻟکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬پﻪ ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬ژب‪ 3‬ډ‪4‬رې دي‪ ،‬ﻫﻤدغس‪3‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ژب‪ 3‬د زﻳاتﻮ ﻟﻬجﻮ ﻟروﻧکﻲ دي‪.‬‬ ‫ﻟﻬجﻪ ﻟﻪ ژب‪' 3‬خﻪ راوتﻠ‪ 3‬او پﻪ ﻳﻮه !اکﻠﻲ !بر او ﻳا ‪$‬اﻧگ‪7‬ي جغرافﻴاﻳﻲ چاپ‪5‬رﻳال‬ ‫پﻮرې اړه ﻟري‪ .‬ﻟﻬج‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤاتﻮ پﻪ تﻠﻔظ او وﻳﻠﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ اصﻠﻲ ژب‪ 3‬سره تﻮپﻴر ﻟري‪.‬‬ ‫پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ﻫﻢ ﻳﻮه ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬تارﻳخﻲ آرﻳاﻳﻲ ژبﻪ ده‪ ،‬چ‪ 3‬ډ‪4‬رې ﻟﻬج‪ 3‬ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ دې ﻟﻮست ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ ﻟﻬجﻮ بحث ک‪7‬ى دى چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره‬ ‫'ﻪ تﻮپﻴروﻧﻪ ﻟري او پﻪ کﻮﻣﻮ ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮﻣ‪ 3‬ﻟﻬج‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻬجﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬کﻮﻣ‪ 3‬ﻟﻬج‪ 3‬ﻟري؟‬

‫‪١٨٩‬‬

‫ژبﻪ ﻳﻮه !ﻮﻟﻨﻴزه کسبﻲ پدﻳده ده چ‪ 3‬د ﻫغ‪ 3‬پﻪ واسطﻪ !ﻮﻟﻨﻴز ﻣﻨاسبات راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ .‬ژبﻪ‬ ‫د غ‪8‬وﻧﻮ ﻳﻮ جﻮړ شﻮى سﻴستﻢ دى چ‪ 3‬د ﻳﻮې ډﻟ‪ 3‬ﻟﻪ خﻮا د پﻮﻫﻮﻟﻮ او راپﻮﻫﻮﻟﻮ ﻟپاره کارول‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا ژبﻪ ﻫغﻪ آوازوﻧﻪ دي چ‪ 3‬اﻧساﻧان ﻳ‪ 3‬د خپﻠﻮ افکارو او خﻴاﻻتﻮ د 'رگﻨدوﻟﻮ پﻪ‬ ‫غرض تر ﻳﻮ خاص سﻴستﻢ ﻻﻧدې د صﻮتﻲ غ‪7‬و پﻪ واسطﻪ ﻟﻪ خﻮﻟ‪' 3‬خﻪ راباسﻲ‪.‬‬ ‫کﻮم برﻳدوﻧﻪ چ‪ 3‬د ﻳﻮې ژب‪ 3‬ﻟﻬج‪ 3‬سره ب‪5‬ﻠﻮي‪ ،‬ﻫغﻪ وﻳﻴز گ‪7‬ﻧﻲ‪ ،‬صﻮتﻲ‪ ،‬گراﻣري او‬ ‫ﻟکزﻳکﻲ تﻮپﻴروﻧﻪ دي‪$ ،‬کﻪ ژبﻪ د ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬وﻳﻴزو او اورﻳزو سﻤبﻮﻟﻮﻧﻮ سﻴستﻢ دى او ﻫر سﻤبﻮل‬ ‫زﻣﻮږ د ﻳﻮه ذﻫﻨﻲ اﻧ‪%‬ﻮر *کارﻧدوﻳﻲ کﻮي او دا اﻧ‪%‬ﻮروﻧﻪ پﻪ خپﻞ وار د اﻧساﻧﻲ چاپ‪5‬رﻳال‬ ‫او ﻣﻬال '‪5‬زوﻧﻪ‪ ،‬پ‪ 3+5‬او ک‪7‬ه وړه را اخﻠﻲ‪ ،‬ﻧﻮ جﻮتﻪ ده چ‪ 3‬دغﻪ اﻧساﻧﻲ چاپ‪5‬رﻳال‪ ،‬ﻣﻬاﻟﻲ‬ ‫'‪5‬زوﻧﻪ‪ ،‬ک‪7‬ه وړه تﻞ پﻪ بدﻟﻮن ک‪ 3‬دي او بﻴا پﻪ خپﻠﻪ د وگ‪7‬و ترﻣﻨ‪ #‬فزﻳکﻲ کﻠتﻮري‪! ،‬ﻮﻟﻨﻴزې‬ ‫او و!ﻪ ﻳﻴزې ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې ﻳﻮه جﻮتﻪ ب‪2‬ﻪ ﻧﻪ شﻲ درﻟﻮداى‪.‬‬ ‫ﻧﻮ ﻫﻤدغﻪ اوو*تﻨﻪ د ژبﻨﻲ او*تﻨ‪ 3‬ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا د ژب‪ 3‬د رﻧگارﻧگ‪ 9‬ﻻﻣﻞ او سرچﻴﻨﻪ ده‬ ‫او پﻪ ﻳﻮه ژبﻪ ک‪ 3‬دا رﻧگارﻧگﻲ د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ ﻟﻬجﻮ ﻣعﻨا ﻟري‪.‬‬ ‫سﻴﻤﻪ ﻳﻴز او ﻗﻮﻣﻲ و‪4‬ش‪ ،‬پﻮﻫﻪ او ﻧاپﻮﻫﻲ‪ ،‬ب‪6‬اﻳﻨﻪ‪ ،‬ﻟ‪ 8‬عﻤر او ډ‪4‬ر عﻤر‪ ،‬ﻧارﻳﻨتﻮب او‬ ‫*‪%‬ﻴﻨﻪ تﻮب او داس‪ 3‬ﻧﻮر ﻟﻬجﻮي تﻮپﻴروﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫ژبﻪ ﻳﻮ سﻴستﻢ دى کﻮم ډﻟﻪ ﻳﻴز تﻮپﻴروﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ دغﻪ سﻴستﻢ ک‪ 3‬ﻟﻴدل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻫغﻪ ﻟﻬجﻪ‬ ‫ده‪ .‬ﻟﻬجﻮي اختﻼفات اجتﻤاعﻲ وي چ‪ 3‬د صﻨف او طبﻘ‪ 3‬پﻪ اساس راغﻠﻲ وي ﻳا *اﻳﻲ‬ ‫ﻣحﻠﻲ وي چ‪ 3‬د جغرافﻴﻮي تﻮپﻴروﻧﻮ پﻪ اساس راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ .‬کﻮم گروپﻲ تﻮپﻴر چ‪ 3‬پﻪ وﻳﻠﻮ‬ ‫او غ‪8‬ﻳز سﻴستﻢ ک‪ 3‬ﻟﻴدل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟﻬجﻪ بﻠﻞ ک‪85‬ي‪ .‬ﻟﻬجﻪ ﻟﻪ اصﻠﻲ ژب‪ 3‬او سﻴستﻢ 'خﻪ پﻪ‬ ‫‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤﻮ او تﻠﻔظﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ب‪5‬ﻠﻪ شﻮي وي‪ .‬دا ب‪5‬ﻠتﻮن د ﻗبﻴﻠﻮ‪ ،‬سﻴﻤﻮ‪* ،‬اروﻧﻮ‪ ،‬کﻠﻴﻮ‪ ،‬باﻧ‪6‬و‪،‬‬ ‫پﻮﻫﻮ او ﻧاپﻮﻫﻮ‪ ،‬ﻟﻮستﻮ او ﻧاﻟﻮستﻮ ترﻣﻨ‪ #‬د خبرو اترو پﻪ وخت ک‪' 3‬رگﻨد‪84‬ي او د ژب‪3‬‬ ‫عﻤﻮﻣﻲ جﻮړ*ت ساتﻲ‪.‬‬ ‫پ‪+‬تﻮ ژبﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ژبﻮ پﻪ '‪5‬ر پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ سﻴﻤﻮ ک‪ 3‬د وﻳﻮﻧکﻮ د شتﻮن ﻟﻪ کبﻠﻪ ډ‪4‬رې‬ ‫ﻟﻬج‪ 3‬ﻟري چ‪ 3‬د !ﻮﻟﻮ ﻟﻬجﻮ '‪75‬ل اوږده ﻣﻮضﻮع ده‪ .‬دﻟتﻪ پﻪ ﻟﻨ‪6‬ه تﻮگﻪ د پ‪+‬تﻮ ﻟﻬجﻮ پﻪ ﻳﻮ‬

‫‪١٩٠‬‬

‫عام و‪4‬ش باﻧدې خبرې کﻮو‪.‬‬ ‫د غربﻲ ﻫ‪5‬ﻮادوﻧﻮ ختﻴ‪ #‬پ‪5‬ژﻧدوﻧکﻮ د پ‪+‬تﻮ ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ دوو ﻟﻮﻳﻮ ډﻟﻮ و‪4‬شﻠﻲ دي چ‪ 3‬ﻳﻮه ډﻟﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻟﻮﻳدﻳ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬او بﻠﻪ ډﻟﻪ ﻳ‪ 3‬ختﻴ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬دي‪ .‬دا و‪4‬ش د دوو تﻮرو (ښ‪،‬ږ) د تﻮپﻴر‬ ‫پر بﻨس＀ شﻮى دى چ‪ 3‬پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ‪%‬ﻮ ﻟﻬجﻮ ک‪( 3‬ش‪ ،‬ژ) تﻪ ﻧژدې دى او پﻪ ختﻴ‪%‬ﻮ ﻟﻬجﻮ ک‪3‬‬ ‫(خ‪ ،‬گ) تﻠﻔظ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د وروستﻨﻴﻮ '‪75‬ﻧﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک‪ 3‬در‪4‬ﻤﻪ ډﻟﻪ د ﻣرکزي ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ورزﻳاتﻪ شﻮه‪ .‬پ‪+‬تﻮ‬ ‫ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي سر ک‪ 3‬پﻪ دوو سترو ډﻟﻮ اصﻠﻲ او فرعﻲ و‪4‬شﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻫره ډﻟﻪ ﻳ‪$ 3‬اﻧتﻪ‬ ‫ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫اصﻠﻲ ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ درې ډوﻟﻪ دي چ‪ 3‬پﻪ ﻟﻨ‪6‬ﻳز سره ورتﻪ اشاره ک‪85‬ي‪:‬‬ ‫‪ _١‬ﻟﻮﻳدﻳ‪%‬ﻪ ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ د کﻨدﻫارۍ ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬د ﻫ‪5‬ﻮاد پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ‪%‬ﻮ‬ ‫او جﻨﻮبﻲ سﻴﻤﻮ ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ دغﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪ 3‬دوه ‪$‬اﻧگ‪7‬ي تﻮري (ښ‪،‬ږ) د (ش‪،‬ژ)‬ ‫آواز تﻪ ﻧژدې تﻠﻔظ ک‪85‬ي او بﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴا ﻳ‪ 3‬داده چ‪ 3‬پﻪ کﻮﻣکﻲ فعﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د (ش)‬ ‫آواز پﻪ (س) بدﻟ‪85‬ي ﻟکﻪ د (وشﻮ‪ ،‬شﻮي دي‪ ،‬شتﻪ‪ ،‬ﻧشتﻪ) کﻠﻤ‪ 3‬پﻪ (وسﻮ‪ ،‬سﻮي دي‪ ،‬ستﻪ‪،‬‬ ‫ﻧستﻪ) وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬ﻣرکزي ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ د ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳاد‪84‬ي او د افغاﻧستان پﻪ ﻣرکزي‬ ‫سﻴﻤﻮ ﻟکﻪ غزﻧﻲ‪ ،‬وردگ‪ ،‬ﻟﻮگر‪ ،‬پکتﻴا‪ ،‬پکتﻴکا او ﻧﻮرو ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دغﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪ 3‬د پ‪+‬تﻮ ‪$‬اﻧگ‪7‬ي تﻮري (ښ‪،‬ږ) پﻪ خپﻞ اصﻠﻲ آواز تﻠﻔظ ک‪85‬ي او د‬ ‫تﻠﻔظ پﻪ وخت ک‪ 3‬د ژب‪ 3‬ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬برخﻪ ﻟﻪ پﻮرتﻨﻲ تاﻟﻮ سره ﻧ‪+‬ﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٣‬ختﻴ‪%‬ﻪ ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ د ﻧﻨگرﻫارۍ ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬د ﻧﻨگرﻫار‪ ،‬ﻣﻮﻣﻨدو‪،‬‬ ‫باجﻮړ‪ ،‬ﻫشﻨغر او ﻳﻮسﻔزو پﻪ سﻴﻤﻮ ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ دې ﻟﻬجﻪ ک‪ 3‬د (ښ‪،‬ږ) تﻮري د‬ ‫(خ‪،‬گ) پﻪ '‪5‬ر وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫فرعﻲ ﻟﻬج‪ :3‬فرعﻲ ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬زﻳات ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻣﻬﻤ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې‬ ‫ډول دي‪:‬‬ ‫‪ _١‬وزﻳرۍ ﻟﻬجﻪ‪ :‬وزﻳرۍ ﻟﻬجﻪ د (ښ‪،‬ږ) تﻠﻔظ د ﻟﻮﻳدﻳ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ '‪5‬ر کﻮي‪ ،‬خﻮ پﻪ‬

‫‪١٩١‬‬

‫‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤاتﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣرکزي ﻟﻬج‪ 3‬سره اړﻳک‪ 3‬او ﻧژد‪4‬ﻮاﻟﻰ ﻟري‪ .‬پﻪ وزﻳرۍ ﻟﻬجﻪ ک‪ 3‬ﻫغﻪ‬ ‫(اﻟف) چ‪ 3‬د کﻠﻤ‪ 3‬پﻪ ﻣﻨ‪ #‬او پاى ک‪ 3‬راغﻠﻰ وي پﻪ (و) بدﻟ‪85‬ي ﻟکﻪ (کال‪ ،‬پﻼر‪ ،‬کابﻞ) پﻪ‬ ‫(کﻮل‪ ،‬پﻠﻮر‪ ،‬کﻮبﻞ) اړوي او ﻫﻤدارﻧگﻪ کﻠﻪ چ‪( 3‬و) د کﻠﻤ‪ 3‬پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬راشﻲ ﻫغﻪ پﻪ (ى)‬ ‫بدﻟﻮي ﻟکﻪ (ﻣﻮر‪ ،‬ﻟﻮﻧد‪ ،‬تﻮت) پﻪ (ﻣﻴر‪ ،‬ﻟﻴﻨد‪ ،‬تﻴت) تﻠﻔظ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬د خ"کﻮ ﻟﻬجﻪ‪ :‬د خ"کﻮ ﻟﻬجﻪ د (ښ‪،‬ږ) پﻪ تﻠﻔظ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻟﻮﻳدﻳ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬سره سﻤﻮن‬ ‫ﻟري‪ ،‬خﻮ پﻪ ﻟغاتﻮ او اصطﻼحاتﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ختﻴ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬سره اړﻳک‪ 3‬ﻟري‪.‬‬ ‫‪ _٣‬کاک‪7‬ۍ ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻳدﻳ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬او پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣرکزي‬ ‫ﻼ (ژ) د ﻣرکزي ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ '‪5‬ر (ز) تﻠﻔظ کﻮي او ژوﻧد‪ ،‬ژبﻪ‪،‬‬ ‫ﻟﻬج‪ 3‬سره ﻧژد‪4‬ﻮاﻟﻰ ﻟري‪ .‬ﻣث ً‬ ‫ژﻣﻰ د (زبﻪ‪ ،‬زوﻧد‪ ،‬زﻣﻰ) پﻪ ب‪2‬ﻪ اړوي او تﻠﻔظ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬د احﻤدزو ﻟﻬجﻪ‪ :‬پﻪ دې ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬ژ) پﻪ (ز) او پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤﻮ ک‪( 3‬ش) پﻪ (س)‬ ‫بدﻟﻮي ﻟکﻪ (ژوﻧد‪ ،‬ﻣشر‪ ،‬ﻣﻴاشت) پﻪ (زوﻧد‪ ،‬ﻣسر‪ ،‬ﻣﻴاست) تﻠﻔظ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ _٥‬د وردگﻮ ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ د اصﻠﻲ ﻣرکزي ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ ډﻟﻪ ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٦‬د پکتﻴا ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ ﻫﻢ د ﻣرکزي ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ کتار ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ ،‬خﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪$ 3‬اﻧگ‪7‬ې‬ ‫ﻼ ‪$‬دران او ‪$‬ا‪$‬ﻲ د (را‪$‬ﻪ‪$ ،‬ﻲ) پر ‪$‬اى (را'ﻪ‪' ،‬ﻲ) واﻳﻲ‪.‬‬ ‫ﻧ‪ 3+‬ﻫﻢ ﻟري‪ ،‬ﻣث ً‬ ‫‪ _٧‬د اپرﻳدو ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤاتﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣرکزي ﻟﻬج‪ 3‬سره او پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ ک‪3‬‬ ‫ﻟﻪ ختﻴ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬سره اړﻳک‪ 3‬او ﻧژد‪4‬ﻮاﻟﻰ ﻟري‪ .‬پﻪ دې ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬ا‪،‬ى) پﻪ (و) بدﻟ‪85‬ي او د‬ ‫(راشﻪ‪ ،‬خﻮرئ) پر ‪$‬اى (روشﻪ‪ ،‬خﻮرو) واﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٨‬د ﻳﻮسﻔزو ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻟﻬجﻪ پﻪ اصﻠﻲ ختﻴ‪%‬ﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫‪ _٩‬د باجﻮړ ﻟﻬجﻪ‪ :‬د ختﻴ‪%‬ﻮ ﻟﻬجﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک‪ 3‬ده‪ .‬پﻪ دې ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬غ‪،‬ت) پﻪ (گ‪،‬څ)‬ ‫بدﻟ‪85‬ي‪ .‬ﻟکﻪ (غﻮ*ﻪ‪ ،‬غاښ‪ ،‬ت‪+‬تﻪ) پﻪ (گﻮ*ﻪ‪ ،‬گاښ‪+' ،‬تﻪ) تﻠﻔظ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ _١٠‬د ﻣﻮﻣﻨدو ﻟﻬجﻪ‪ :‬پﻪ ختﻴ‪%‬ﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ .‬پﻪ دروﻧد او ‪$‬ﻴ‪ 8‬غ‪ 8‬سره وﻳﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ _١١‬د خﻮگﻴا‪1‬ﻮ ﻟﻬجﻪ‪ :‬پﻪ زﻳاتﻮ کﻠﻤﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣرکزي ﻟﻬج‪ 3‬سره اړﻳک‪ 3‬او ﻧژد‪4‬ﻮاﻟﻰ ﻟري‬ ‫خﻮ پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤاتﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ختﻴ‪ 3%‬ﻟﻬج‪ 3‬سره اړﻳک‪ 3‬پﻴدا کﻮي‪( .‬و) پﻪ (ى) بدﻟﻮي ﻟکﻪ‬

‫‪١٩٢‬‬

‫(غﻮړي) غ‪75‬ي او (خﻮﻟ‪ )9‬تﻪ (خﻴﻠﻪ) واﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ _١٢‬د شﻴﻨﻮارو ﻟﻬجﻪ‪ :‬دا ﻫﻢ ﻳﻮه فرعﻲ ﻟﻬجﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤﻮ ک‪ 3‬زﻳر (کسره) پﻪ‬ ‫زور (فتحﻪ) بدﻟﻮي ﻟکﻪ (ورﻣ‪ )85‬تﻪ (ورﻣ‪ )8‬واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د ﻣتﻦ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‪:‬‬ ‫ژبﻪ ﻫغﻪ آوازوﻧﻪ دي چ‪ 3‬اﻧساﻧان ﻳ‪ 3‬د خپﻠﻮ افکارو د 'رگﻨدوﻟﻮ پﻪ غرض د ﻳﻮ خاص‬ ‫سﻴستﻢ ﻻﻧدې د صﻮتﻲ غ‪7‬و پﻪ واسطﻪ ﻟﻪ خﻮﻟ‪' 3‬خﻪ راباسﻲ‪ .‬ﻳا ژبﻪ ﻳﻮه !ﻮﻟﻨﻴزه پدﻳده ده‬ ‫چ‪ 3‬اجتﻤاعﻲ ﻣﻨاسبات راﻣﻨ‪%‬تﻪ کﻮي او د پﻮﻫﻮﻟﻮ راپﻮﻫﻮﻟﻮ ﻟپاره کارول ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ ژبﻪ ﻳﻮ سﻴستﻢ وگ‪2‬ﻮ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ دغﻪ سﻴستﻢ ک‪ 3‬ډﻟﻪ ﻳﻴز تﻮپﻴروﻧﻪ د ﻟﻬج‪ 3‬ﻣعﻨا ﻟري‪.‬‬ ‫دا تﻮپﻴروﻧﻪ بﻪ ﻳا د طبﻘ‪ 3‬او ﻳا ﻳﻮې !اکﻠ‪ 3‬جغرافﻴاوي سﻴﻤ‪ 3‬ﻟﻪ کبﻠﻪ وي‪ .‬ﻟﻬجﻪ د اصﻠﻲ‬ ‫ژب‪ 3‬او سﻴستﻢ 'خﻪ د ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤﻮ پﻪ تﻠﻔظ ک‪ 3‬ب‪5‬ﻠﻪ شﻮي وي‪ .‬دا ب‪5‬ﻠتﻮن د ﻗبﻴﻠﻮ‪ ،‬سﻴﻤﻮ‪،‬‬ ‫*اروﻧﻮ‪ ،‬کﻠﻴﻮ‪ ،‬ﻟﻮستﻮ او ﻧاﻟﻮستﻮ خﻠکﻮ ترﻣﻨ‪ #‬د خبرو پﻪ وخت ک‪' 3‬رگﻨد‪84‬ي‪.‬‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ژب‪ 3‬ﻟﻬج‪ 3‬پﻪ درې ډﻟﻮ و‪4‬شﻞ شﻮي دي‪ ،‬ختﻴ‪%‬ﻪ‪ ،‬ﻟﻮﻳدﻳ‪%‬ﻪ او ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬ﻟﻬجﻪ‬ ‫چ‪ 3‬دا ﻫره ډﻟﻪ ‪$‬اﻧتﻪ وﻳﻮﻧکﻲ او !اکﻠﻰ جغرافﻴاﻳﻲ چاپ‪5‬رﻳال ﻟري‪ .‬د پ‪+‬تﻮ ﻟﻬجﻮ و‪4‬ش د‬ ‫(ږ‪،‬ښ) د تﻮرو پر بﻨس＀ شﻮى دى‪ .‬سرب‪5‬ره پر دغﻪ و‪4‬ش پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬ډ‪4‬رې فرعﻲ ﻟﻬج‪3‬‬ ‫ﻫﻢ شتﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ 'ﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻟﻮست ک‪ 3‬وﻟﻮستﻞ شﻮې‪ .‬ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻣعﻴاري ژبﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﻟﻪ دغﻮ ﻟﻬجﻮ 'خﻪ راﻣﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي او بﻴا د ﻳﻮه ﻫ‪5‬ﻮاد پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ‪ ،‬راډﻳﻮ‪ ،‬تﻠﻮﻳزﻳﻮن‬ ‫او ﻧﻮرو خپروﻧﻮ ک‪ 3‬کارول ک‪85‬ي‪ .‬د ﻣعﻴاري ژب‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤاتﻮ پﻪ !اکﻠﻮ ک‪ 3‬پﻮﻫان او‬ ‫د ژب‪ 3‬ﻣتخصصﻴﻦ سره پﻪ ﻳﻮه گ‪ 6‬ﻟﻴکدود فﻴصﻠﻪ کﻮي او ﻫغﻪ بﻴا پﻪ !ﻮﻟﻮ خپروﻧﻮ ک‪3‬‬ ‫کارول ک‪85‬ي‪ .‬ﻣعﻴاري ژبﻪ د ﻟﻴکدود سره ډ‪4‬ر ت‪7‬او ﻟري چ‪! 3‬ﻮﻟ‪ 3‬عﻠﻤﻲ او ادبﻲ ﻟﻴکﻨ‪3‬‬ ‫باﻳد پﻪ واحد ﻟﻴکدود وي او ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ رسﻤﻲ !ﻮﻟﻨﻮ‪ ،‬کﻨﻔراﻧسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬پﻪ وﻳﻨا ک‪ 3‬ﻫﻢ‬ ‫ﻣراعات ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د ﻳﻮې ژب‪ 3‬ﻧﻮرې ﻟﻬج‪ 3‬د وخت پﻪ ت‪5‬ر‪4‬دو سره ﻣعﻴاري ژبﻪ پﻴاوړي کﻮي او پﻪ خپﻠﻪ‬ ‫ﻟﻬج‪ 3‬ورو‪ ،‬ورو خپﻠﻪ ب‪2‬ﻪ ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي‪.‬‬

‫‪١٩٣‬‬

‫فعال تونه‬

‫‪ _١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻮست پﻪ چﻮپﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او بﻴا دې ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫ژبﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫ﻟﻬجﻪ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫د پ‪+‬تﻮ ﻟﻬج‪ 3‬د کﻮﻣﻮ تﻮرو پﻪ واسطﻪ ب‪5‬ﻠ‪85‬ي؟‬ ‫پﻪ پ‪+‬تﻮ ک‪ 3‬کﻮﻣ‪ 3‬اصﻠﻲ ﻟﻬج‪ 3‬پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫‪ _٢‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ د پ‪+‬تﻮ پﻪ ﻳﻮې ﻟﻬج‪ 3‬خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠ‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬د ﻟﻬج‪ 3‬پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ پﻪ 'ﻮ کر*ﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣثاﻟﻮﻧﻮ سره‬ ‫وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې خپﻠﻪ ﻟﻴکﻨﻪ پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬واوروي‪.‬‬ ‫‪ _٤‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره ﻧظر ورک‪7‬ي چ‪ 3‬د ژبﻮ زده ک‪7‬ه 'ﻪ گ"ﻪ ﻟري؟‬ ‫‪ _٥‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ 'ﻮ ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ او پﻪ ﻻﻧدې ﻟﻬجﻮ ک‪ 3‬دې ﻧﻮر ﻣثاﻟﻮﻧﻪ پﻴدا‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ وزﻳرۍ ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬اﻟف) پﻪ (و) بدﻟ‪85‬ي‪ ،‬ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وواﻳاست؟‬ ‫د احﻤدزﻳﻮ پﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬ژ) پﻪ (ز) او (ش) پﻪ (س) بدﻟ‪85‬ي ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وواﻳاست؟‬ ‫د ‪$‬دراﻧﻮ او ‪$‬ا‪$‬ﻴﻮ پﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬ځ) پﻪ (څ) بدﻟ‪85‬ي‪ ،‬ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫د باجﻮړ پﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬غ) پﻪ (گ) او (ت) پﻪ (څ) بدﻟ‪85‬ي‪ ،‬ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬کﻮم دي؟‬ ‫د اپرﻳدو پﻪ ﻟﻬجﻪ ک‪( 3‬اﻟف) او (ى) پﻪ (و) بدﻟ‪85‬ي‪ ،‬ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬کﻮم دي؟‬ ‫ﻳادوﻧﻪ‪ :‬دا بدﻟﻮن پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻠﻤاتﻮ ک‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻧﻪ پﻪ !ﻮﻟﻮ کﻠﻤاتﻮ ک‪.3‬‬ ‫ون‬

‫ن‬

‫ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې د ﻣثاﻟﻮﻧﻮ پﻪ '‪5‬ر د خپﻠ‪ 3‬سﻴﻤ‪ 3‬ﻟس کﻠﻤ‪ 3‬وﻟﻴکﻲ چ‪ 3‬ﻟﻬجﻮي‬ ‫تﻮپﻴر پک‪' 3‬رگﻨد شﻲ‪.‬‬

‫‪١٩٤‬‬

‫وﻳﻴپان‪/‬ﻪ‬ ‫((اﻟف))‬ ‫اتﻞ‪ :‬ﻧابغﻪ‪ ،‬ﻗﻬرﻣان‪ ،‬پﻬﻠﻮان‬ ‫اتﻠﻮﻟﻲ‪ :‬ﻗﻬرﻣاﻧﻲ‬ ‫اتغر‪ :‬اتﻪ غروﻧﻪ‪ ،‬د کﻼت پﻪ جﻨﻮب ک‪ 3‬ﻳﻮ ‪$‬اى‬ ‫دى چ‪ 3‬د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ حکﻮﻣتﻲ اداره پﻪ ک‪ 3‬وه‪.‬‬ ‫اتﻮم‪ :‬د ﻳﻮه کﻴﻤﻴاوي عﻨصر ډ‪4‬ره وړه ذره چ‪ 3‬د‬ ‫ﻫست‪ 3‬پروتﻮﻧﻮﻧﻮ او اﻟکتروﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ جﻮړه وي او‬ ‫پخپﻠﻪ د ﻫﻤاغﻪ عﻨصر خﻮاص وﻟري‪.‬‬ ‫اثر‪ :‬اغ‪5‬ز‬ ‫اجروﻧﻪ‪ :‬ثﻮابﻮﻧﻪ‬ ‫احتﻤال‪ :‬حدس او گﻮﻣان‬ ‫اختﻨاق‪ :‬خپﻪ کﻮل‪ ،‬د تﻨﻔس بﻨدول‪ ،‬د بﻴان او فکر‬ ‫د آزادۍ بﻨدول‬ ‫ارشاد‪ :‬د سﻤ‪ 3‬ﻻرې *ﻮدل‬ ‫اژدﻫا‪* :‬اﻣار‬ ‫استعاره‪ :‬ﻣجازي بﻴان د تشبﻪ پر بﻨس＀ چ‪ 3‬پﻪ ﻫغﻪ‬ ‫ک‪ 3‬د تشبﻪ ﻟﻪ دوو خﻮاو (ﻣشبﻪ ﻳا ﻣشبﻪ بﻪ) حذف‬ ‫شﻮي وي‬ ‫استغﻔار‪ :‬تﻮبﻪ‬ ‫اسﻠﻮب‪ :‬ﻻره‪ ،‬طرﻳﻘﻪ‬ ‫اشرف اﻟﻤخﻠﻮﻗات‪ :‬د ﻣخﻠﻮﻗاتﻮ غﻮره‬ ‫اطﻠس‪ :‬ﻳﻮ ډول ور‪+4‬ﻤﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ‬ ‫اﻟتﻤاس‪ :‬ﻫﻴﻠﻪ‪ ،‬ارزو‬ ‫اﻟحاد‪ :‬ﻟﻪ دﻳﻦ 'خﻪ گر‪5$‬دل‪ ،‬ﻟﻪ خداى 'خﻪ‬ ‫اﻧکار کﻮل‪ ،‬ب‪ 3‬دﻳﻨﻲ او کﻔر‬ ‫اﻧحطاط‪$ :‬ﻮړتﻴا‪ ،‬تباﻫﻲ‪ ،‬پستﻲ‬ ‫اﻟﻢ‪ :‬درد‬ ‫اوتر‪ :‬وارخطا‪ ،‬پر‪4‬شان‬ ‫اوجاړ‪ :‬خراب‪ ،‬وﻳجاړ‬ ‫اوزان‪ :‬وزﻧﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻗاﻟبﻮﻧﻪ (د شعر ﻟپاره)‬ ‫اﻳثار‪ :‬ﻗرباﻧﻲ‬ ‫اﻳﻮادوﻧﻪ‪ :‬ﻫ‪5‬ﻮادوﻧﻪ‬

‫‪١٩٥‬‬

‫ا!ک‪ :‬د اباسﻴﻦ سﻴﻨد او ﻫﻢ د دې سﻴﻨد پر غاړه د‬ ‫ﻳﻮ کﻠﻲ ﻧﻮم دى‪.‬‬ ‫ابدا‪ :‬تﻞ‪ ،‬داﻳﻢ‪* ،‬کاره کﻮل‬ ‫ارواﻳﻲ‪ :‬روحﻲ‬ ‫اغراق‪ :‬د ﻳﻮ چا پﻪ اړه ستاﻳﻨﻪ چ‪ 3‬عﻘﻞ ﻳ‪ 3‬ﻣﻨﻠﻰ ﻧشﻲ‪.‬‬ ‫اعتﻴاد‪ :‬روږدي تﻮب‪ ،‬عادت‬ ‫اﻫﻞ بﻴت‪ :‬د پﻴغﻤبر کﻮرﻧ‪9‬‬ ‫اودوم‪ :‬چاره‪ ،‬عﻼج‬ ‫اﻟﻬام‪ :‬ﻫغﻪ فکر چ‪ 3‬ﻧا'اپﻪ پﻪ ذﻫﻦ ک‪ 3‬پﻴدا ک‪85‬ي‬ ‫((ب))‬ ‫باب‪ :‬ﻣعﻤﻮل‪ ،‬راﻳج‪ ،‬د کتاب ﻳﻮه برخﻪ‪ ،‬پﻪ باره ک‪3‬‬ ‫بادار‪ :‬اﻗا‪ ،‬سﻮد‬ ‫باﻣﻢ‪ :‬پاﻟﻢ‪ ،‬روزﻧﻪ‬ ‫بدرﻗﻪ (بدر‪-‬ﻪ)‪ :‬ﻣﻠگرتﻴا‪ ،‬ﻣشاﻳعت‪ ،‬پﻪ ﻣﻴﻠﻤﻪ پس‪3‬‬ ‫شاتﻪ تﻠﻞ‬ ‫بسﻴط‪ :‬ساده او آسان‬ ‫برﻫﻤﻦ‪ :‬د برﻫﻤاﻳﻲ دﻳﻦ ﻻر*ﻮد‬ ‫برى‪ :‬فتحﻪ‪ ،‬سﻮبﻪ‪ ،‬کاﻣﻴابﻲ‬ ‫بزم‪ :‬د خﻮ*‪ 9‬او ﻣ‪5‬ﻠﻤستﻴا جشﻦ‬ ‫بصر‪ :‬ﻧظر‪ ،‬دﻳد‬ ‫بﻼغت‪ :‬سﻮچﻪ وﻳﻨا‪ ،‬رواﻧﻪ وﻳﻨا‪ ،‬ﻟﻪ ﻣعﻨا او ﻣطﻠب‬ ‫'خﻪ ډکﻪ وﻳﻨا‬ ‫بﻬا‪ :‬ﻗﻴﻤت‪ ،‬ارزش‬ ‫بﻮره‪ :‬زوى ﻣ‪7‬ې‪ ،‬ﻫغﻪ *‪%‬ﻪ چ‪ 3‬زوى ﻳ‪ 3‬ﻣ‪ 7‬وي‬ ‫بﻮﻟﻲ‪ :‬ﻳادوي‬ ‫بﻴت اﻟﻤال‪ :‬د اسﻼﻣﻲ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ زﻳرﻣ‪ 3‬ﻟکﻪ‬ ‫خزاﻧﻪ‬ ‫باري‪ :‬د خداى ﻧﻮم‪ ،‬خاﻟﻖ‪ ،‬پﻴدا کﻮوﻧکﻰ‬ ‫بدعت‪ :‬پﻪ دﻳﻦ ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻧﻮى شﻰ راوړل‪.‬‬ ‫((پ))‬ ‫پاداش‪ :‬د ﻳﻮ کار ﻣزد‪ ،‬حﻘﻮق‬ ‫پاﻧ‪/‬ﻪ‪ :‬زﻳرﻣﻪ‪ ،‬سرﻣاﻳﻪ‬ ‫پاسﻮال‪ :‬ساتﻮﻧکﻰ‪ ،‬پادشاه‬ ‫پاﻟﻞ‪ :‬ساتﻞ‪ ،‬روزل‬ ‫پاړکﻰ‪ :‬د شعر ﻗطعﻪ‬

‫پاړو‪ :‬جادوگر‪ ،‬دم کﻮوﻧکﻰ‬ ‫پﻼټ‪ :‬طرحﻪ‪ ،‬خاکﻪ‬ ‫پﻨ‪%‬ﻮﻟﻰ‪ :‬تخﻠﻴﻖ ک‪7‬ى‪ ،‬اﻳجاد ک‪7‬ى‬ ‫پﻴاوړى‪ :‬غ‪+‬تﻠﻰ‪ ،‬ﻗﻮي‬ ‫پ‪5‬ژﻧدوى‪ :‬پ‪5‬ژﻧدل شﻮى‪ ،‬د ﻧﻮم او ﻧ‪+‬ان خاوﻧد‬ ‫پﻠﻦ‪ :‬ﻗدم‪ ،‬پﻞ‪ ،‬پﻠﻰ‪ ،‬پﻴاده‬ ‫پﻴشﻮا‪ :‬رﻫبر‪ ،‬ﻣﻘتدا‪ ،‬رئﻴس‬ ‫((ت))‬ ‫تبﻠﻴغ‪ :‬ﻫغﻪ کار چ‪ 3‬بﻞ تﻪ ﻳ‪ 3‬رسﻮل غﻮاړي ﻳا بﻞ‬ ‫ورباﻧدې خبروي‬ ‫تاب‪ :‬ﻗدرت‪ ،‬برابري‪ ،‬ﻣﻘاوﻣت‬ ‫تاړاک‪ :‬چﻮر‪ ،‬ﻟﻮ!ﻮل‬ ‫تجﻬﻴز‪ :‬د وساﻳﻠﻮ اﻣاده کﻮل ﻟکﻪ ﻣ‪7‬ى پﻪ کﻔﻦ کﻮل‬ ‫تجاﻫﻞ‪$ :‬ان پﻪ ﻧاداﻧ‪ 9‬وﻫﻞ‬ ‫تحرﻳک‪ :‬راپار‪4‬دل‪ ،‬د ﻳﻮه کار د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ﻟپاره‬ ‫ﻳا د ﻳﻮه حاﻟت *کاره کﻮل‪ ،‬بﻬﻴر‪ ،‬غﻮر‪$‬ﻨگ‪،‬‬ ‫ﻟﻤسﻮن‬ ‫تحﻮل‪ :‬بدﻟﻮن‬ ‫تحت اﻟثري‪ :‬د ‪$‬ﻤک‪ 3‬تﻞ‬ ‫تخﻴﻞ‪ :‬خﻴال‬ ‫تداوم‪ :‬دواﻣداره‪ ،‬پرﻟﻪ پس‪3‬‬ ‫ترپﻠﻪ‪ :‬ت‪+5‬تﻪ‬ ‫ترﻟﻪ‪ :‬د تره ﻟﻮر‬ ‫ترﻧﻢ‪ :‬زﻣزﻣﻪ‪ ،‬د شعر وﻳﻞ‪ ،‬آواز‪ ،‬ﻧغﻤﻪ‬ ‫تروږﻣ‪ :9‬تﻴاره‬ ‫تشبﻴﻪ‪ :‬ﻳﻮ شﻰ د بﻞ شﻲ سره ﻣخ‪ 3‬کﻮل چ‪ 3‬ورتﻪ‬ ‫واﻟﻰ وﻟري‬ ‫تعادل‪ :‬برابري‬ ‫تعبﻴر‪ :‬ﻣعﻨا‬ ‫تعبﻴروﻧﻪ‪ :‬ﻣعﻨاگاﻧ‪3‬‬ ‫تﻘﻮا‪ :‬پرﻫ‪5‬زگاري‬ ‫تکاﻣﻞ‪ :‬وده‬ ‫تصدﻳﻖ‪ :‬تائﻴدول‪ ،‬شاﻫدي ورکﻮل‬ ‫تکذﻳب‪ :‬دروغ ﻳا ﻧاسﻢ گ‪2‬ﻞ‬ ‫تکﻔﻴﻦ‪ :‬ﻣ‪7‬ي تﻪ کﻔﻦ اغﻮستﻞ‬

‫تﻠطف‪ :‬ﻣﻬرباﻧﻲ‪ ،‬خﻮش رفتاري‬ ‫تﻢ‪ :‬در‪4‬دل‬ ‫تﻤدن‪ :‬پرﻣختگ‪ ،‬ترﻗﻲ‬ ‫تﻤﻨا‪ :‬ارزو‪ ،‬ﻫﻴﻠﻪ‬ ‫تﻬذﻳب‪ :‬پاک‪5‬دل او ﻟﻪ عﻴبﻮﻧﻮ 'خﻪ اصﻼح ک‪5‬دل‬ ‫تﻮازن‪ :‬برابري‬ ‫تﻮ*ﻪ‪ :‬د سﻔر خﻮراکﻪ‪ ،‬اذوﻗﻪ‬ ‫تﻮر‪ :‬تﻮر (رﻧگ) تﻬﻤت‪ ،‬تر‪4‬دل‬ ‫تﻮرن‪ :‬تﻬﻤتﻲ‬ ‫تﻮﻣﻦ‪ :‬د اﻳران غﻴر رسﻤﻲ پﻮﻟﻲ واحد‬ ‫تﻮن‪$ :‬اى‬ ‫تﻴرى‪ :‬تجاوز‬ ‫تﻴکﻰ‪ :‬د تﻮرې غﻼف‬ ‫ت‪+‬ت‪5‬دوﻧﻲ‪ :‬ت‪+‬ت‪5‬دل‪ ،‬ت‪+‬ت‪5‬دوﻧکﻲ‬ ‫تحصﻴﻞ‪ :‬حاصﻠﻮل‪ ،‬زده ک‪7‬ه‪ ،‬درس وﻳﻞ‪ ،‬ﻻستﻪ‬ ‫راوړل‬ ‫ترپﻠﻞ‪ :‬ت‪+‬ت‪5‬دل‪$ ،‬غاستﻞ‬ ‫تسکﻴﻦ‪ :‬آراﻣﻮل‪ ،‬آرام کﻮل‬ ‫تﻘﻠﻴد‪ :‬پﻴروي‪ ،‬پ‪3+5‬‬ ‫تﻠﻔﻴﻖ‪ :‬د دوه ﻳا 'ﻮ 'ﻴزوﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره ترتﻴب‬ ‫ورکﻮل او ﻣﻨظﻢ کﻮل‬ ‫تﻠﻤﻴح‪ :‬اشاره کﻮل‪ ،‬پﻪ شعر ک‪ 3‬ﻳﻮې ﻣشﻬﻮرې‬ ‫کﻴس‪ 3‬تﻪ اشاره کﻮل‬ ‫تﻨاسب‪ :‬ﻣﻨاسب‪ ،‬د ﻳﻮ شﻲ پﻪ اجزاوو ک‪3‬‬ ‫ﻫﻤاﻫﻨ‪/‬ﻲ‬ ‫تﻤرد‪ :‬ﻣﻘاوﻣت‪ ،‬د چا پر وړاﻧدې در‪4‬دل‬ ‫((ټ))‬ ‫!ال‪$ :‬ﻨ‪$ ،6‬ﻨ‪46‬دل‬ ‫!ا!ﻮبﻰ‪ :‬وطﻦ‪ ،‬ﻫ‪5‬ﻮاد‬ ‫!بر‪ :‬ﻗﻮم‬ ‫!ﻮﻟﻨپﻮﻫﻨﻪ‪ :‬جاﻣعﻪ شﻨاسﻲ‪ ،‬ﻫغﻪ پﻮﻫﻨﻪ چ‪ 3‬د !ﻮﻟﻨ‪3‬‬ ‫او بشري ډﻟﻮ پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ورکﻮي‪.‬‬ ‫((ث))‬ ‫ثﻨا‪ :‬دعا‪ ،‬ستاﻳﻨﻪ‪ ،‬درود‪ ،‬حﻤد‬ ‫((ج))‬

‫‪١٩٦‬‬

‫جا‪-‬ﻴر‪ :‬ﻫغﻪ ‪$‬ﻤکﻪ چ‪ 3‬د ﻳﻮه چا پﻪ وﻟکﻪ ک‪ 3‬وي‬ ‫جبران‪ :‬د ﻳﻮ ت‪5‬ر بد عﻤﻞ د تﻼف‪ 9‬ﻟپاره *ﻪ کار کﻮل‬ ‫جاﻣد‪ :‬ﻫغﻪ جسﻢ چ‪ 3‬ﻣعﻴﻦ حجﻢ او شکﻞ‬ ‫وﻟري او د شکﻞ د تغﻴﻴر پﻪ وړاﻧدې ﻣﻘاوﻣت‬ ‫'رگﻨد ک‪7‬ي ﻟکﻪ اوسپﻨﻪ‪ ،‬تﻴ‪8‬ه‬ ‫جدل‪ :‬جﻨ‪ ،,‬ﻣشاجره‬ ‫جذبات‪ :‬احساسات‪ ،‬وﻟﻮﻟ‪3‬‬ ‫جرس‪ :‬گﻴﻨگ‪7‬ى‪ ،‬زﻧگﻮﻟﻪ‬ ‫جروم‪ :‬اوسﻨﻰ گرﻣسﻴر چ‪ 3‬د ﻗﻨدﻫار پﻪ جﻨﻮب‬ ‫غرب ک‪ 3‬واﻗع دى‬ ‫جزم‪ :‬ﻣحکﻢ‪ ،‬استﻮار‪ ،‬ﻧﻪ تغﻴﻴرﻳدوﻧکﻰ‬ ‫جگ‪ 3‬جگ‪ :3‬ﻫﻴﻠﻪ کﻮل‪ ،‬کاشک‪3‬‬ ‫جﻤال‪* :‬کﻼ‪* ،‬اﻳست‬ ‫جﻮر‪ :‬ستﻢ‪ ،‬ظﻠﻢ کﻮل‬ ‫جﻤال‪* :‬کﻼ‪ ،‬ازﻟﻲ *کﻼ چ‪ 3‬د خداى‬ ‫ازﻟﻲ صﻔت دى‪.‬‬ ‫((ځ))‬ ‫‪$‬ﻮاک‪ :‬تﻮان‪ ،‬ﻗﻮت‬ ‫((چ))‬ ‫چپاو‪ :‬حﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻫجﻮم‬ ‫چﻮر‪ :‬تاﻻن‪ ،‬ﻟﻮ!ﻞ‪ ،‬غﻞ‪ ،‬غﻼ‬ ‫چشتﻴﻪ‪ :‬ﻳﻮه تصﻮفﻲ طرﻳﻘﻪ ده‬ ‫چﻢ‪ :‬کﻠﻰ‪ ،‬کﻮ'ﻪ‪ ،‬چﻞ‬ ‫((ح))‬ ‫حبﻴب‪ :‬دوست‪ ،‬ﻣﻠگرى‬ ‫حسرتﻮﻧﻪ‪ :‬ارﻣاﻧﻮﻧﻪ‬ ‫حصار‪ :‬دﻳﻮال‪ ،‬ﻗﻠعﻪ‬ ‫حکاﻳت‪ :‬ﻗصﻪ‪ ،‬ﻧکﻞ‬ ‫حکﻤت‪ :‬پﻴژﻧدﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻮ*ﻴاري‪ ،‬پﻨد‪ ،‬خداﻳﻲ عﻠﻢ‬ ‫حﻨﻔﻲ‪ :‬د 'ﻠﻮر گﻮﻧﻮ ﻣذﻫبﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣذﻫب دى‪،‬‬ ‫ابﻮ حﻨﻴﻔﻪ ﻧعﻤان بﻦ ثابت تﻪ ﻣﻨسﻮب‬ ‫حﻴرت‪ :‬حﻴراﻧﻲ‬ ‫((خ))‬ ‫خدﻧگ‪ :‬تﻴر‪ ،‬ﻫغﻪ کﻠک ﻟرگﻰ ﻳا وﻧﻪ ده چ‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫ﻫغﻪ ﻧﻪ ﻧﻴزه‪ ،‬تﻴر او د اس زﻳﻦ جﻮړوي‬

‫‪١٩٧‬‬

‫خروش‪ :‬چﻴغﻪ‪ ،‬ک‪7‬ﻳکﻪ‬ ‫خﻠﻖ‪ :‬اﻳجاد‪ ،‬پﻴدا کﻮل‪ ،‬پﻪ وجﻮد راوړل‪ ،‬د ﻳﻮ‬ ‫ﻫﻨري اثر ﻣﻨ‪ #‬تﻪ راوړل‬ ‫خﻠﻘت‪ :‬پﻴداﻳ‪+‬ت‬ ‫خﻮدبﻴﻨﻪ‪ :‬ﻣتکبر‪ ،‬ﻣغرور‬ ‫خﻮدﻧﻤاى‪$ :‬ان *ﻮدوﻧکﻰ‪ ،‬رﻳا‬ ‫خﻮل‪ :‬تاج‪ ،‬افسر‪ ،‬خﻮﻟ‪9‬‬ ‫((د))‬ ‫د ساﻟﻮ وږﻣﻪ‪ :‬د رﻳگستان ﻧسﻴﻢ‬ ‫دد‪ :‬داړوﻧکﻰ حﻴﻮان‬ ‫ُدر‪ :‬ﻣرغﻠرې‬ ‫دربﻴﻠﻪ‪ :‬تﻴاره‬ ‫درﻧاوى‪ :‬احترام‬ ‫درﻫﻤﻮﻧﻪ‪ :‬د اﻣاراتﻮ پﻮﻟﻲ واحد‪ ،‬درﻫﻢ جﻤع‬ ‫درﻫﻤﻮﻧﻪ‬ ‫دروه‪ :‬دروغ‪ ،‬فرﻳب‬ ‫درﻳ‪ :#‬ﻣﻨبر‪ ،‬ﻣﻮﻗف‬ ‫دم ختﻠﻰ‪ :‬ﻣ‪( 7‬چ‪ 3‬ساه ﻳ‪ 3‬وتﻠﻰ وي)‬ ‫دم‪ :‬ساه‬ ‫دﻣﻦ‪ :‬د غره ﻟﻤﻦ د د*ت‪ 3‬پراخﻮاﻟﻰ‬ ‫دون‪ :‬پست‪! ،‬ﻴ＀‪ ،‬ﻧا'ﻴزه‬ ‫د*ﻦ‪ :‬د*ﻤﻦ‬ ‫د*ﻨﻪ‪ :‬د د*ﻤﻦ جﻤع ﻳعﻨ‪ 3‬د*ﻤﻨان‬ ‫دغﻪ بازي‪ :‬فرﻳب کﻮل‪ ،‬ﻣکر کﻮل‬ ‫داﻧشﻤﻨد‪ :‬پﻮﻫﻪ‪ ،‬عاﻟﻢ‬ ‫((ذ))‬ ‫ذﻟت‪ :‬خﻮاري‪ ،‬شرﻣﻨده گﻲ‬ ‫((ر))‬ ‫رب‪7‬ې‪ :‬ستﻮﻧزې‬ ‫رپﻲ‪ :‬رپ‪5‬دل‪ ،‬ﻟ‪7‬ز‪4‬دل‬ ‫رحﻠت‪ :‬کﻮچ‪ ،‬سﻔر‪ ،‬وفات‬ ‫رزم‪ :‬جﻨگ‪ ،‬جگ‪7‬ه‬ ‫رکاب‪ :‬فﻠزي حﻠﻘﻪ ده چ‪ 3‬د آس پﻪ زﻳﻦ پﻮرې ت‪7‬ﻟ‪3‬‬ ‫وي‬ ‫رکﻴب‪ :9‬غاب‬

‫رﻧدي‪ :‬زﻳرکﻲ‪ ،‬آزادي‪ ،‬ب‪ 3‬پرواﻳﻲ‪ ،‬ﻫغﻪ عﻤﻞ ﻳا‬ ‫چار چ‪ 3‬د !ﻮﻟﻨ‪ 3‬ﻟﻪ دود دستﻮر 'خﻪ ﻟرې وي‪.‬‬ ‫رﻫبر‪ :‬ﻻر*ﻮد‪ ،‬ﻣشر‪ ،‬رﻫﻨﻤا‬ ‫روحﻴات‪ :‬ﻫغﻪ عﻠﻢ چ‪ 3‬د روح او ژوﻧد '‪75‬ﻧﻪ کﻮي‬ ‫روش‪ :‬ﻻره‪ ،‬طرﻳﻘﻪ‬ ‫روﻣان‪ :‬ﻳﻮ ډول ﻧاول چ‪ 3‬پ‪ 3+5‬او د ﻣﻴﻨ‪3‬‬ ‫داستاﻧﻮﻧﻪ پک‪ 3‬وي‬ ‫روﻣاﻧتﻴک‪ :‬داستاﻧﻲ‪ ،‬تخﻴﻠﻲ‪ ،‬افساﻧﻮي‬ ‫رو‪1‬ﻠﻰ‪ :‬رو‪1‬ﻮل‬ ‫روﻳدار‪ :‬ﻣخﻮر‬ ‫رﻳا‪ :‬تظاﻫر‪ ،‬خپﻞ ‪$‬ان خﻠکﻮ تﻪ پﻪ ﻧﻴک‪ 9‬ظاﻫرول‬ ‫رﻳاضت‪ :‬د ﻧﻔس د پاک‪ 9‬او *ﻮ اخﻼﻗﻮ ﻟپاره د‬ ‫رﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ زغﻤﻞ‬ ‫رجا‪ :‬وﻳره‪ ،‬اﻣﻴدواري‬ ‫ردﻳف‪ :‬پﻪ ﻳﻮ شعر ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻗافﻴ‪ 3‬وروستﻪ د ﻫﻢ وزﻧﻪ‬ ‫کﻠﻤﻮ تکرار‪ ،‬چ‪ 3‬ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ډول وي‪ ،‬ردﻳف‬ ‫‪2-‬ﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫رغبت‪ :‬ﻣﻴﻞ‪ ،‬ارزو‬ ‫روحﻲ‪ :‬روح تﻪ اړوﻧد‬ ‫روضﻪ‪ :‬ﻣﻘبره‪ ،‬ﻫدﻳره‪ ،‬ﻗبر‬ ‫((ز))‬ ‫زبﻮن‪ :‬بﻴچاره‪ ،‬ﻧاتﻮان‪ ،‬عاجز‪ ،‬خﻮار‬ ‫زعﻔران‪ :‬ترکﻴبﻲ رﻧگ ﻟکﻪ د زعﻔران رﻧگ‪ ،‬ژﻳ‪7‬‬ ‫ﻧارﻧجﻲ رﻧگ تﻪ ورتﻪ‬ ‫زل‪ :‬ﻟﻪ حﻖ او ثﻮاب 'خﻪ ﻣﻨحرف ک‪5‬دل‪،‬‬ ‫*ﻮﻳﻴدل‬ ‫زﻧگاره‪ :‬زﻧگ‪ ،‬د اوسپﻨ‪ 3‬او فﻠزاتﻮ زﻧگ‬ ‫زﻧگﻲ‪ :‬زﻧگ وﻫﻠﻰ‪ ،‬تﻮر‬ ‫زﻫد‪ :‬عبادت کﻮل‪ ،‬دﻧﻴا ترک کﻮل‬ ‫زﻫﻴر‪ :‬ﻧاتﻮاﻧﻪ‪ ،‬کﻤزورى‪ ،‬غﻤجﻦ‪ ،‬خﻮابدى‬ ‫زﻳارﻧﻪ‪ :‬کﻮ*)‪ ،‬زحﻤت‬ ‫زﻳب‪ :‬زﻳﻨت‪* ،‬کﻼ‬ ‫زړن‪ :‬زړور‪ ،‬شجاع‪ ،‬دﻻور‬ ‫زﻳب‪ :‬ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬د *کﻼ سبب ک‪85‬ي‪ ،‬ز‪4‬ﻮر‪،‬‬ ‫ﻟﻴاﻗت‪ ،‬ﻣﻨاسب‬

‫زﻣﻴﻨداور‪ :‬پﻪ غﻮر ک‪ 3‬د ﻳﻮه پخﻮاﻧﻲ ‪$‬اى ﻧﻮم و‬ ‫((ژ))‬ ‫ژوبﻠﻪ‪ :‬جگ‪7‬ه‬ ‫((س))‬ ‫ساد‪ :‬سﻢ‪ ،‬ر*تﻴا وﻳﻮﻧکﻲ‬ ‫ساﻟﻮ‪ :‬ﻣﻴده شگﻪ‬ ‫ساﻧسﻮر‪ :‬پﻪ رسﻨﻴﻮ کﻨ"رول او سخت گﻴري‪ ،‬پﻪ‬ ‫اخباروﻧﻮ‪ ،‬کتابﻮﻧﻮ‪ ،‬ﻣجﻠﻮ او ﻧﻮرو ک‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ شﻴاﻧﻮ‬ ‫حذفﻮل‬ ‫سبحان‪ :‬پاک‬ ‫سروپاى‪ :‬شال‪ ،‬دستﻴار‬ ‫سرور‪ :‬رﻫﻨﻤا‪ ،‬سرپرست‪ ،‬پﻴشﻮا‪ ،‬د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻣشر‬ ‫سر*ﻨدﻧ‪ :3‬ﻗرباﻧ‪9‬‬ ‫سخاوت‪ :‬عطاء‪ ،‬بخشش‪ ،‬کرم‬ ‫سعادت‪ :‬ﻧ‪5‬کﻤرغﻲ‬ ‫سﻤبال‪ :‬اﻣاده‬ ‫سﻮبﻪ‪ :‬فتح‪ ،‬ظﻔر‬ ‫سﻮر‪ :‬سﻮري کﻮرﻧ‪ ،9‬د پ‪+‬تﻨﻮ ﻳﻮ خﻴﻞ‬ ‫سﻤبﻮل‪ :‬ﻧ‪+‬ﻪ‬ ‫سﻴرت‪ :‬ک‪7‬ه وړه‪ ،‬خﻮى عادت‪ ،‬ﻻره‬ ‫((ش))‬ ‫شاکر‪ :‬شکر کﻮوﻧکﻰ‬ ‫شﻔاﻫﻲ‪ :‬د ژب‪ 3‬پﻪ وسﻴﻠﻪ وﻳﻞ شﻮى‪ ،‬ژبﻨﻲ‬ ‫شﻔاعت‪ :‬د عﻔ‪ 3‬غﻮ*تﻞ‪ ،‬ﻳا ﻟﻪ ﻳﻮه چا 'خﻪ د‬ ‫ﻣرست‪ 3‬غﻮ*تﻞ‬ ‫شﻮاخﻮن‪ :‬غﻢ‪ ،‬رﻧ‪ ،#‬تکﻠﻴف‬ ‫((ښ))‬ ‫*کﻠﻮﻧکﻲ‪* :‬کﻠﻰ کﻮوﻧکﻰ‬ ‫*ﻨدم‪ :‬ﻗرباﻧﻮم‬ ‫((ص))‬ ‫صﻮبﻴدار‪ :‬د ﻣغﻠﻮ د حکﻮﻣت پﻪ اداري تشکﻴﻼتﻮ‬ ‫ک‪ 3‬د واﻟﻲ 'ﻮک‪9‬‬ ‫((ض))‬ ‫ضﻴافت‪ :‬ﻣ‪5‬ﻠﻤستﻴا‬ ‫((ط))‬

‫‪١٩٨‬‬

‫طاعت‪ :‬بﻨده گﻲ‪ ،‬فرﻣاﻧبرداري‬ ‫طاﻣع‪ :‬طﻤعﻪ کﻮوﻧکﻰ‪ ،‬حرﻳص‬ ‫طﻴﻠسان‪ :‬ﻳﻮ ډول جاﻣﻪ وه‪ ،‬چ‪ 3‬ﻟستﻮ‪1‬ﻲ ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ‬ ‫ﻟرل‪ ،‬ﻟکﻪ چپﻨﻪ‪ ،‬چ‪ 3‬ﻗاضﻴاﻧﻮ او خطﻴباﻧﻮ بﻪ پر‬ ‫اوږو اچﻮﻟﻪ‪.‬‬ ‫((ظ))‬ ‫ظﻠﻤت‪ :‬تﻴاره‪ ،‬تﻮرتﻢ‬ ‫ظﻼم‪ :‬تﻴاره‪ ،‬تﻮرتﻢ‬ ‫((ع))‬ ‫عابد‪ :‬عبادت کﻮوﻧکﻰ‬ ‫عاﻣﻞ‪ :‬سبب‪ ،‬وجﻪ‬ ‫عبﻮر‪ :‬ت‪5‬ر‪4‬دل‬ ‫عداﻟت‪ :‬برابري‪ ،‬ﻧﻴاو‪ ،‬اﻧصاف‬ ‫عرفان‪ :‬د خداى پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ‬ ‫عشﻮر‪ :‬ﻟسﻤﻪ‬ ‫عطا‪ :‬بخشش‪ ،‬بخ‪+‬ﻞ‬ ‫عﻘﻴﻖ‪ :‬تﻮر بخﻦ زﻳﻨتﻲ کا‪1‬ﻰ چ‪ 3‬ﻳﻤﻨﻲ عﻘﻴﻖ ﻳ‪3‬‬ ‫ډ‪4‬ر ﻣشﻬﻮر دى‬ ‫عﻨا‪ :‬رﻧ‪ #‬اﻳستﻞ‪ ،‬د سختﻴﻮ ﻟﻴدل‪ ،‬ﻣشﻘت‪ ،‬سختﻲ‬ ‫عﻨاﻳت‪ :‬ﻣﻬرباﻧﻲ‪ ،‬شﻔﻘت‬ ‫عﻨعﻨات‪ :‬دودوﻧﻪ‪ ،‬رواجﻮﻧﻪ‬ ‫عﻮاطف‪ :‬ﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬عﻼﻗﻪ‪ ،‬ﻧژدﻳتﻮب‬ ‫عارف‪ :‬د ﻣعرفت خاوﻧد‪ ،‬پ‪5‬ژﻧدوﻧکﻰ‬ ‫عصﻴان‪ :‬ﻧافرﻣاﻧﻲ‪ ،‬سرغ‪7‬وﻧﻪ‪ ،‬شﻮرش‬ ‫عﻠﻰ اﻟدوام‪ :‬پرﻟﻪ پس‪ ،3‬دواﻣداره‬ ‫عﻘبا‪ :‬اخرت‪ ،‬ﻫغﻪ دﻧﻴا‬ ‫عﻴان‪* :‬کاره‪' ،‬رگﻨد‪ ،‬ظاﻫر‬ ‫((غ))‬ ‫غاصب‪ :‬غصب کﻮوﻧکﻰ‪' ،‬ﻮک چ‪ 3‬د بﻞ چا ﻟﻪ‬ ‫رضا ﻧﻪ پﻪ غﻴر د ﻫغﻪ حﻖ واخﻠﻲ‬ ‫غبرگﻮن‪$ :‬ﻮاب‪ ،‬عکس اﻟعﻤﻞ‬ ‫غرج او غرجستان‪ :‬ﻫغﻪ سﻴﻤ‪ 3‬چ‪ 3‬د غﻮر او‬ ‫ﻫرات ﻟﻪ شﻤاﻟﻪ پﻴﻞ او تر آﻣﻮ پﻮرې رس‪85‬ي‪ ،‬غربا ً‬ ‫تر ﻣرغاب او ﻣروااﻟرود او شرﻗاً د بﻠخ 'ﻨ‪6‬و تﻪ‬ ‫رس‪85‬ي‬

‫‪١٩٩‬‬

‫غشﻰ‪ :‬تﻴر‬ ‫غﻔﻮر‪ :‬د گﻨاﻫﻮﻧﻮ بخ‪+‬ﻮﻧکﻰ‬ ‫غﻠﻴﻢ‪ :‬د*ﻤﻦ‬ ‫غﻠبﻠ‪ :3‬چغ‪ ،3‬ﻧارې‪ ،‬سﻮرې‬ ‫غﻠﻮ‪ :‬ﻣباﻟغﻪ چ‪ 3‬عﻘﻞ ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ ﻣﻨﻲ‬ ‫غﻤزه‪ :‬کرشﻤﻪ‪ ،‬د ستر‪-‬ﻮ او ورو‪$‬ﻮ حرکت د بﻞ‬ ‫چا د پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬ﻟپاره‬ ‫غﻨا‪ :‬ب‪6‬اﻳﻨﻪ‪ ،‬د ﻣال زﻳات‪5‬دﻧﻪ‬ ‫غﻮغا‪ :‬چﻴغ‪ ،3‬ﻧارې‪ ،‬سﻮرې‬ ‫((ف))‬ ‫فاضﻼن‪ :‬عاﻟﻤان‪ ،‬د فضﻞ خاوﻧدان‬ ‫فتﻨﻪ‪ :‬عذاب‪ ،‬بﻴﻤاري‪ ،‬د خﻠکﻮ ترﻣﻨ‪ #‬اختﻼف‬ ‫فدﻳﻪ‪ :‬ﻫغﻪ ﻣال چ‪ 3‬د چا د آزادۍ پﻪ غرض‬ ‫ورکﻮل ک‪85‬ي ﻳا ﻫغﻪ ﻣال چ‪ 3‬د بﻼ د رفع ﻟپاره‬ ‫ورکﻮل ک‪85‬ي‬ ‫فراق‪ :‬جداﻳﻲ‪ ،‬ب‪5‬ﻠتﻮن‬ ‫فرﻗت‪ :‬جداﻳﻲ‪ ،‬فراق‬ ‫فرﻫﻨگﻴاﻟﻰ‪ :‬د فرﻫﻨگ خاوﻧد‪ ،‬فرﻫﻨگپال‬ ‫فصاحت‪' :‬رگﻨده او رواﻧﻪ وﻳﻨا‬ ‫فضﻠﻪ ﻣﻮاد‪ :‬ب‪5‬کاره ﻣﻮاد‪ ،‬خ‪%‬ﻠ‪3‬‬ ‫فضﻴﻠت‪ :‬برتري‪ ،‬پﻪ عﻠﻢ ک‪ 3‬ﻟﻮړه درجﻪ‬ ‫فﻴض‪ :‬بخشش‪ ،‬برکت‪ ،‬ډ‪4‬ر‪4‬دل‬ ‫فﻴروز کﻮه‪ :‬د سﻔﻴد کﻮه وروست‪ 9‬ﻟ‪7‬ۍ‪ ،‬چ‪ 3‬د‬ ‫ﻫرات پﻪ شﻤال غزﻧﻲ برخﻪ ک‪ 3‬واﻗع ده‪ .‬د فﻴروز‬ ‫کﻮه پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫فﻮشﻨج‪ :‬پﻪ ﻫرات ک‪ 3‬د ﻳﻮه ‪$‬اى ﻧﻮم دی‬ ‫فضﻮل‪ :‬بﻴﻬﻮده‬ ‫فﻠک‪:‬آسﻤان‬

‫((ق))‬ ‫ﻗافﻠﻪ‪ :‬کاروان‪ ،‬ﻫغﻪ ډﻟﻪ چ‪ 3‬پﻪ سﻔر رواﻧﻪ وي او ﻳا‬ ‫ﻟﻪ سﻔره را‪$‬ﻲ‬ ‫ﻗاﻣﻮس‪ :‬د ﻟغاتﻮ کتاب‬ ‫ﻗبﻴﻠﻪ‪ :‬طاﻳﻔﻪ‪ ،‬ﻫغﻪ ډﻟﻪ خﻠک چ‪ 3‬د ﻳﻮ س‪7‬ي‬ ‫اوﻻده وي‬

‫ﻗضا‪ :‬تﻘدﻳر‪ ،‬سرﻧﻮشت‪ ،‬د ﻗاضﻲ عﻤﻞ او شغﻞ‪ ،‬ﻗضاوت‬ ‫ﻗطر‪ :‬د عربﻲ اﻣاراتﻮ ﻳﻮ ﻣﻠک‬ ‫ﻗﻠﻨدر‪ :‬درو‪4‬ش‪ ،‬ﻫغﻪ ﻣجرد شخص چ‪ 3‬دﻧﻴا تﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬شا ک‪7‬ې وي‬ ‫ﻗضاوت‪ :‬د دوه کساﻧﻮ ترﻣﻨ‪ #‬عداﻟت کﻮل‬ ‫ﻗادر‪ :‬تﻮاﻧﻤﻨد‪ ،‬د تﻮان ﻟروﻧکﻰ‪ ،‬د خداى ﻟﻪ‬ ‫ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ او صﻔتﻮﻧﻮ 'خﻪ ﻳﻮ دى‪.‬‬ ‫ﻗافﻴﻪ‪ :‬پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬وروستﻪ تﻪ واﻳﻲ او پﻪ ﻳﻮ بﻴت‬ ‫ک‪ 3‬د دوه ﻣسرو د وروستﻴﻮ کﻠﻤاتﻮ ﻫﻢ اﻫﻨ‪ 9/‬تﻪ‬ ‫واﻳﻲ‪ ،‬چ‪ 3‬پﻪ ﻣعﻨا ک‪ 3‬تﻮپﻴر ﻟري‪.‬‬ ‫ﻗاﻳﻢ‪ :‬تﻮان ﻣﻨد‪ ،‬ﻣحکﻢ‪ ،‬وﻻړ‬ ‫((ک))‬ ‫کان‪ :‬پ‪+‬ت‪ ،‬ﻧسﻞ‬ ‫کام‪ :‬ارزو‪ ،‬اراده‪ ،‬ﻗصد‬ ‫کبرﻳا‪ :‬عظﻤت‪ ،‬ﻟﻮﻳﻲ‪ ،‬بزرگﻲ‬ ‫کثافات‪ :‬ب‪5‬کاره شﻴان‪ ،‬خ‪%‬ﻠ‪3‬‬ ‫کرک"روﻧﻪ‪ :‬د کﻴس‪ ،3‬ﻧاول او ډراﻣ‪ 3‬شخصﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫کروړ‪ :‬ﻣحکﻢ‪ ،‬سخت‪ ،‬کﻠک‬ ‫ک‪7‬م‪ :‬غﻮڅ‪ ،‬ژوبﻞ‪ ،‬زخﻤﻲ‬ ‫کﻨاﻳﻪ‪ :‬ﻫغﻪ وﻳﻨا ﻳا کﻠﻤﻪ چ‪ 3‬د خپﻠ‪ 3‬اصﻠﻲ ﻣعﻨا ﻧﻪ‬ ‫پﻪ غﻴر ﻳعﻨ‪ 3‬ﻣدﻟﻮل باﻧدې دﻻﻟت وک‪7‬ي‬ ‫کﻨعان‪ :‬پﻪ عراق ک‪ 3‬د ﻳﻮې تارﻳخﻲ سﻴﻤ‪ 3‬ﻧﻮم دى‬ ‫کﻬاﻟﻪ‪ :‬کﻬﻮل‪ ،‬کﻮرﻧ‪9‬‬ ‫کﻬﻮل‪ :‬خاﻧدان‪ ،‬کﻮرﻧ‪9‬‬ ‫کﻮډې‪ :‬جادو‬ ‫کﻮل‪ :‬کﻬﻮل‪ ،‬کﻮرﻧ‪9‬‬ ‫کﻮﻧﻴﻦ‪ :‬دواړه جﻬاﻧﻮﻧﻪ (دﻧﻴا او اخرت)‬ ‫کﻮټ‪ :‬کﻼ‬ ‫کﻮ!ﻮال‪ :‬کﻼوال‪ ،‬کﻼ ﻟروﻧکﻰ‪ ،‬کﻼ ساتﻮﻧکﻰ‬ ‫کجﻞ‪ :‬راﻧجﻪ‬ ‫کﻮ!ﻪ‪ :‬ﻧاچﻞ‬ ‫کﻴﻤﻴا‪ :‬د پخﻮاﻧﻴﻮ پﻪ اصطﻼح ﻫغﻪ ﻣاده چ‪ 3‬د‬ ‫ﻫغ‪ 3‬پﻮاسطﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻣس پﻪ سرو زرو بدﻟﻮل‬ ‫ک&‪ :‬د سﻴﻨد د غاړې کﻠﻰ‬ ‫کﻮﻳﻠﻪ‪ :‬د ﻳﻮ ﻫﻨدي ﻣرغﻪ ﻧﻮم دى‪ ،‬ﻟکﻪ بﻠبﻞ چ‪3‬‬

‫*ﻪ آواز ﻟري‬ ‫کﻬسار‪ :‬غرﻳزه سﻴﻤﻪ‪ ،‬غرﻧ‪ 9‬سﻴﻤﻪ‬ ‫((گ))‬ ‫گاﻫ‪ :3‬کﻠﻪ‬ ‫گرداب‪ :‬پﻪ سﻴﻨد ک‪ 3‬ﻫغﻪ ‪$‬اى چ‪ 3‬اوبﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫تاو‪84‬ي‪ ،‬د اوبﻮ غﻮﻟ‪9‬‬ ‫گروه‪ :‬عﻘﻴده‬ ‫گروﻫ‪5‬دل‪ :‬عﻘﻴده ﻟرل‬ ‫گﻠبدن‪ :‬د گﻞ پﻪ '‪5‬ر ﻧرم او ﻧازک بدن‬ ‫‪-‬ﻠرﻧ‪ :,‬د ‪-‬ﻞ پﻪ رﻧ‪,‬‬ ‫‪-‬ﻠرخسار‪- :‬ﻞ ﻣخﻰ‬ ‫‪-‬ﻠرخ‪- :‬ﻞ ﻣخﻰ‬ ‫گﻤراه‪ :‬ﻫغﻪ 'ﻮک چ‪ 3‬ﻻره ﻳ‪ 3‬غﻠطﻪ ک‪7‬ي وي‬ ‫گﻨج‪ :‬خزاﻧﻪ‬ ‫گﻮ*‪ :3‬ﻳﻮازې‪ ،‬تﻨﻬا‬ ‫گروﻫ‪5‬دل‪ :‬دﻳﻦ‪ ،‬عﻘﻴده ﻟرل‬ ‫گﻮﻫر‪ :‬ﻗﻴﻤتﻲ کا‪1‬ﻰ ﻟکﻪ اﻟﻤاس‪ ،‬زﻣرد‪ ،‬ﻳاﻗﻮت‪،‬‬ ‫ﻣرغﻠره‬ ‫((ل))‬ ‫ﻟتاړ‪ :‬وﻳجاړ‬ ‫ﻟرغﻮن‪ :‬ﻗدﻳﻢ‪ ،‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻰ‪ ،‬پخﻮاﻧﻰ‬ ‫ﻟطافت‪ :‬ﻧرﻣﻲ‪ ،‬ﻧازکﻲ‪* ،‬کﻼ‪ ،‬ﻧرﻣﻪ او ﻧﻴکﻪ وﻳﻨا‬ ‫ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻞ‪ :‬درﻧاوى کﻮل‪ ،‬ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮل‪ ،‬عبادت‪،‬‬ ‫تجﻠﻴﻠﻮل‬ ‫ﻟﻮر‪ :‬ﻟﻮر‪4‬ﻴﻨﻪ‪ ،‬پ‪5‬رزوﻳﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻬرباﻧﻲ‪ ،‬شﻔﻘت‪،‬‬ ‫رواداري‬ ‫ﻟ"ﻴر‪ :‬حﻤﻠﻪ‪ ،‬د حﻤﻠ‪ 3‬ﻳﻮ بد حاﻟت‬ ‫ﻟکزﻳکﻲ‪ :‬ﻟغﻮي پاﻧ‪/‬ﻪ‬ ‫ﻟﻮﻧﻲ‪ :‬شﻴﻨدي‪ ،‬ور‪84‬ي‪ ،‬پاشﻲ‬ ‫((م))‬ ‫ﻣاتﻢ‪ :‬غﻢ‪ ،‬ﻣصﻴبت‬ ‫ﻣات‪5‬دوﻧﻲ‪ :‬شکست خﻮړوﻧکﻲ‬ ‫ﻣاﻣﻦ‪ :‬وطﻦ‪! ،‬ا!ﻮبﻰ‬ ‫ﻣاﻫﻴت‪ :‬حﻘﻴﻘت‪ ،‬د ﻳﻮ شﻲ سرشت‬ ‫ﻣاﻳع‪ :‬اوبﻠﻦ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫ﻣباﻟغﻪ‪ :‬د چا پﻪ ستاﻳﻨﻪ ک‪ 3‬زﻳاتﻰ چ‪ 3‬ﻟﻪ اعتدال ﻧﻪ‬ ‫ﻟرې وي‬ ‫ﻣبتﻼ‪ :‬روږدى‪ ،‬اختﻪ‬ ‫ﻣجازي‪ :‬غﻴر حﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻣحتﻮا‪ :‬ﻣﻨ‪%‬پاﻧگﻪ‪ ،‬ﻣضﻤﻮن‬ ‫ﻣحشر‪ :‬د خﻠکﻮ د را!ﻮﻟ‪5‬دو ‪$‬اى‪ ،‬د ﻗﻴاﻣت ورځ‬ ‫ﻣحکﻮم‪ :‬تر حکﻢ ﻻﻧدې‪ ،‬حکﻢ پرې شﻮى‬ ‫ﻣخسﻮر‪ :‬سرخروﻳﻲ‪ ،‬سرﻟﻮړي‬ ‫ﻣدبر‪ :‬تدبﻴر کﻮوﻧکﻰ‪ ،‬باتدبﻴره‪ ،‬عاﻗبت اﻧد‪4‬ش‬ ‫ﻣدت‪ :‬وخت‪ ،‬زﻣان‬ ‫ﻣدعا‪ :‬ﻣﻘصد‪ ،‬ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬ادعا شﻮي وي‬ ‫ﻣدفﻦ‪ :‬ﻗبر‬ ‫ﻣرتب‪ :3‬درج‪ ،3‬ﻣﻘاﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣرثﻴﻪ‪ :‬وﻳرﻳﻨﻪ‪ ،‬ﻫغﻪ شعر چ‪ 3‬د چا د ﻣ‪7‬ﻳﻨ‪ 3‬وﻳر‬ ‫پک‪ 3‬ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣرصع‪ :‬پﻪ جﻮاﻫرو تزﻳﻦ شﻮى‬ ‫ﻣرو‪ :‬د ترکﻤﻨستان پﻪ جﻨﻮب ک‪ 3‬د ﻳﻮ *ار ﻧﻮم دى‬ ‫ﻣرکب‪ :‬ترکﻴب شﻮى‪ ،‬ﻫغﻪ کﻠﻤﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ دوو ﻳا‬ ‫'ﻮ تﻮکﻮ 'خﻪ جﻮړه وي‬ ‫ﻣزاج‪ :‬طبﻴعت‬ ‫ﻣساوات‪ :‬برابري‪ ،‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره برابر‪4‬دل‬ ‫ﻣسﻤﻮﻣﻴت‪ :‬زﻫري ک‪5‬دل‬ ‫ﻣشﻮرت‪ :‬ﻣشﻮره‪ ،‬ﻣﻔاﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣشابﻪ‪ :‬ورتﻪ‪ ،‬ﻳﻮ ډول‬ ‫ﻣصﻔﻰ‪ :‬تصﻔﻴﻪ شﻮى‪ ،‬پاک شﻮى‪ ،‬خاﻟص‪ ،‬ب‪3‬‬ ‫عﻴبﻪ‬ ‫ﻣظﻠﻮم‪ :‬ب‪5‬چاره‪$ ،‬پﻠﻰ‪ ،‬چ‪ 3‬ظﻠﻢ پرې شﻮى وي‬ ‫ﻣعتاد‪ :‬روږدى‪ ،‬اختﻪ‬ ‫ﻣعتزر‪ :‬عذر غﻮ*تﻮﻧکﻰ‬ ‫ﻣعصﻴت‪ :‬گﻨاه‪ ،‬ﻧافرﻣاﻧﻲ‬ ‫ﻣﻘبﻮل‪ :‬ﻗبﻮل شﻮى‪ ،‬خﻮښ شﻮى‬ ‫ﻣکر‪ :‬حﻴﻠﻪ‪ ،‬فرﻳب‬ ‫ﻣﻞ‪ :‬ﻣﻠگرى‬ ‫ﻣکﻠف‪- :‬ﻮﻣارل شﻮى‪ ،‬ﻣتعﻬد ک‪5‬دل‬ ‫ﻣﻠحد‪ :‬ﻫغﻪ 'ﻮک چ‪ 3‬پﻪ خداى عﻘﻴده ﻧﻪ ﻟري او‬

‫‪٢٠١‬‬

‫ﻳا ﻟﻪ دﻳﻦ 'خﻪ اوو*تﻰ وي‬ ‫ﻣﻠﻮﻧﻪ‪ :‬د ﻣﻞ جﻤع‪ ،‬ﻣﻠگري‬ ‫ﻣﻦ‪ :‬زړه‪ ،‬اراده‬ ‫ﻣﻨاسبات‪ :‬راشﻪ درشﻪ‪ ،‬اړﻳک‪3‬‬ ‫ﻣﻨافﻘﻲ‪ :‬دوه ﻣخﻲ‬ ‫ﻣﻨزه‪ :‬پاک‪ ،‬سپ‪(5‬ﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨشاء‪ :‬سرچﻴﻨﻪ‬ ‫ﻣﻨظر کشﻲ‪ :‬د ﻣﻨظروﻧﻮ ترسﻴﻤﻮل‬ ‫ﻣﻨگﻮر‪ :‬ﻣار‬ ‫ﻣﻨ‪+‬ت‪ :‬ﻗبﻠﻮل‬ ‫ﻣﻬجﻮر‪ :‬ﻣبتﻼ پﻪ ﻫجران‪ ،‬ﻟرې‪ ،‬تبعﻴد شﻮى‬ ‫ﻣﻬذب‪ :‬پاک او سپ‪(5‬ﻠﻰ‪ ،‬ﻟﻪ عﻴبﻮﻧﻮ 'خﻪ پاک‪ ،‬د‬ ‫*ﻮ اخﻼﻗﻮ خاوﻧد‬ ‫ﻣﻮاس‪ :‬ساتﻮﻧکﻰ‪ ،‬ﻣحافظ‬ ‫ﻣﻮرفﻮﻟﻮژي‪ :‬آواز پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮعظﻪ‪ :‬پﻨد او ﻧصﻴحت‬ ‫ﻣﻮفﻘﻴت‪ :‬کاﻣﻴابﻲ‪ ،‬برﻳاﻟﻴتﻮب‪ ،‬برى‬ ‫ﻣﻔروق‪ :‬ﻫغﻪ عدد چ‪ 3‬ﻟﻪ بﻞ عدد 'خﻪ کﻤ‪85‬ي‬ ‫ﻣؤرخﻴﻦ‪ :‬تارﻳخ ﻟﻴکﻮﻧکﻲ‬ ‫ﻣﻴر'ﻤﻦ‪ :‬د*ﻤﻦ‬ ‫ﻣتعﻠﻖ‪ :‬ت‪7‬ﻟﻰ‪ ،‬ﻣتصﻞ‪ ،‬ﻳﻮ چا ﻳا 'ﻪ شﻲ تﻪ ﻣﻨسﻮب‬ ‫ﻣتجاﻧس‪ :‬ﻫﻤجﻨس‪ ،‬ﻫﻢ شکﻞ‪ ،‬ﻳﻮ ډول‬ ‫ﻣتﻨاظر‪ :‬ورتﻪ‪ ،‬ﻳﻮ شان‬ ‫ﻣتﻨاوب‪ :‬وار پﻪ وار‪ ،‬ﻳﻮ پﻪ بﻞ پس‪3‬‬ ‫ﻣطاﻳبﻪ‪ :‬شﻮخﻲ‪ ،‬ﻫغﻪ وﻳﻨا چ‪ 3‬شﻮخﻲ او طﻨز‬ ‫پک‪ 3‬وي‪.‬‬ ‫ﻣعﻴار‪ :‬د اﻧدازه کﻮﻟﻮ وسﻴﻠﻪ‪ ،‬سرﻣشﻖ‬ ‫ﻣغﻠﻮب‪ :‬شکست خﻮړﻟﻰ‪ ،‬ﻣات‪ 3‬خﻮړﻟﻰ‬ ‫ﻣﻨاﻫﻲ‪ :‬د ﻣﻨع جﻤعﻪ‪ ،‬ﻣﻨع شﻮي کاروﻧﻪ‬ ‫ﻣﻨثﻮر‪ :‬ﻫغﻪ کﻼم چ‪ 3‬وزن او ﻗافﻴﻪ وﻧﻪ ﻟري‬ ‫ﻣﻨدﻳش‪ :‬د غﻮرﻳاﻧﻮ پاﻳتخت‪ ،‬ﻳﻮه !ﻴﻨ‪/‬ﻪ ﻣشﻬﻮره کﻼ‬ ‫ُﻣﻞ‪ :‬شراب‬ ‫ﻣحرﻗﻪ‪ :‬ﻳﻮ ډول ﻧاروغﻲ ده‪ ،‬چ‪ 3‬دواﻣداره تبﻪ‬ ‫ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣحاوره‪ :‬خبرې اترې‪ ،‬اصطﻼح‬

‫ﻣجازي‪ :‬غﻴر واﻗعﻲ‪ ،‬غﻴر حﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫ﻣجﻬﻮل‪ :‬ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬ﻧاﻣعﻠﻮم او ﻧاآشﻨا وي‬ ‫ﻣﻨﻔﻮر‪ :‬د ﻧﻔرت وړ‬ ‫ﻣﻮضﻮعﻲ‪ :‬چ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه خاصﻪ ﻧﻘطﻪ او ﻳا ﻳﻮ ‪$‬اى‬ ‫پﻮرې ت‪7‬ﻟﻰ وي‬ ‫ﻣﻨصﻮر‪ :‬کاﻣﻴاب‪ ،‬حسﻴﻦ بﻦ ﻣﻨصﻮر حﻼج چ‪ 3‬د‬ ‫وحدت اﻟﻮجﻮد د فﻠسﻔ‪ 3‬ﻟﻮى عﻠﻤبردار و‪.‬‬ ‫ﻣﻨظﻮم‪ :‬ﻫغﻪ کﻼم چ‪ 3‬وزن او ﻗافﻴﻪ وﻟري‬ ‫ﻣﻨعکس‪ :‬اﻧعکاس شﻮى‪' ،‬رگﻨد‬ ‫ﻣﻮرفﻴﻢ‪ :‬د ژب‪ 3‬تر !ﻮﻟﻮ کﻮچﻨﻰ ﻣعﻨا ﻟروﻧکی واحد‬ ‫چ‪ 3‬کﻪ تجزﻳﻪ شﻲ خپﻠﻪ ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي‪.‬‬ ‫ﻣﻴر'ﻲ‪ :‬د*ﻤﻦ‪ ،‬د*ﻤﻨﻲ‪ ،‬د*ﻤﻨان‬ ‫ﻣﻬر‪ :‬ﻣحبت‪ ،‬دوستﻲ‪ ،‬ﻣﻴﻨﻪ‬ ‫((ن))‬ ‫ﻧاتار‪ :‬تاراج‪ ،‬ﻳﻠغار‬ ‫ﻧار‪ :‬اور‬ ‫ﻧاﻧغﻮتان‪ :‬ﻧااور‪4‬دوﻧکﻲ‬ ‫ﻧاورﻳﻦ‪ :‬ﻣصﻴبت‪ ،‬ﻣاتﻢ‪ ،‬غﻢ‬ ‫ﻧاصبﻮر‪ :‬ب‪ 3‬صبره‬ ‫ﻧتﻠﻰ‪ :‬زار‪ ،‬زبﻮن‪ ،‬افسرده‬ ‫ﻧشاط‪ :‬خﻮ*ﻲ‪ ،‬ارزو‪ ،‬ﻫﻴﻠﻪ‬ ‫ﻧداﻣت‪ :‬پ‪5+‬ﻤاﻧﻲ‬ ‫ﻧصرت‪ :‬فتحﻪ‪ ،‬سﻮبﻪ‬ ‫ﻧغﻮږه‪ :‬اور‪4‬دل‪ ،‬اوره‬ ‫ﻧﻮا‪ :‬آواز‪ ،‬ﻧغﻤﻪ‬ ‫ﻧﻴاو‪ :‬عداﻟت‪ ،‬ﻣساوات‬ ‫ﻧﻴرﻧگ‪ :‬فرﻳب‪ ،‬ﻣکر‪ ،‬حﻴﻠﻪ‬ ‫ﻧصاب‪! :‬اکﻠ‪ 3‬اﻧدازه چ‪ 3‬زکات پرې واجب‪85‬ي‪،‬‬ ‫درجﻪ‪ ،‬ﻣﻘام‬ ‫ﻧﻔسﻲ‪ :‬ﻫﻮا او ﻫﻮس‪ ،‬روحﻲ‪ ،‬روحاﻧﻲ‬

‫وﻳاړ‪ :‬افتخار‬ ‫وﻳرﻧﻪ‪ :‬وﻳر‪ ،‬ﻣاتﻢ‪ ،‬سﻮگ‬ ‫وبﻠﻪ‪ :‬ﻳﻮ تر بﻠﻪ‬ ‫ودﻧﻪ‪ :‬وده‪ ،‬ﻧﻤﻮ‪ ،‬غﻮړ‪4‬دﻧﻪ‬ ‫وستاکار‪ :‬د !ﻮپکﻮ جﻮړووﻧکﻰ‬ ‫وکﻮراوه‪ :‬باطﻞ کﻮل‬ ‫و!ﻪ ﻳﻴز‪ :‬اﻗتصادي‬ ‫وصف‪ :‬ستاﻳﻨﻪ‪ ،‬تﻮصﻴف‬ ‫وصال‪ :‬دﻳدن‬ ‫((ﻫـ))‬ ‫ﻫجﻮم‪ :‬ﻧا'اپﻪ حﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻳرغﻞ‬ ‫ﻫداﻳت‪ :‬ﻻر*ﻮوﻧﻪ‬ ‫ﻫذب‪ :‬ب‪ 3‬عﻴبﻪ‪ ،‬صاف‬ ‫ﻫرﻳﻮا‪ :‬د ﻫرات پخﻮاﻧﻰ ﻧﻮم‬ ‫ﻫستﻮﻧ‪ :3‬تخﻠﻴﻘات‪ ،‬اﻳجادات‬ ‫ﻫسک‪ :‬آسﻤان‪ ،‬ﻟﻮړ‬ ‫ﻫﻨرﻳت‪ :‬د ﻫﻨر ﻟروﻧکﻰ‬ ‫ﻫﻮرې‪ :‬ﻫﻠتﻪ‬ ‫ﻫﻮډ‪ :‬عزم‪ ،‬اراده‬ ‫ﻫﻴجان‪ :‬حﻴراﻧ‪5‬دل‪ ،‬پﻪ احساساتﻮ راتﻠﻞ‪ ،‬جذباتﻲ‬ ‫ک‪5‬دل‬ ‫ﻫﻴرو‪ :‬اتﻞ‪ ،‬ﻗﻬرﻣان‬ ‫ﻫزل‪ :‬ﻫر ډول غﻴر جدي وﻳﻨا‪ ،‬شعر ﻳا ﻧثر چ‪3‬‬ ‫غﻴر اخﻼﻗﻲ ﻣضاﻣﻴﻦ وﻟري او د اجتﻤاعﻲ ادب‬ ‫ﻣخاﻟف وي‪.‬‬ ‫ﻫﻮا‪ :‬خﻮاﻫش‪ ،‬ﻧﻔس‪ ،‬ﻫﻮس‪ ،‬ﻣﻴﻞ‪ ،‬تﻤﻨا‬ ‫((ى))‬ ‫ﻳرغ‪ :‬ﻫغﻪ آس چ‪ 3‬ت‪5‬ز رفتار کﻮي‪ ،‬اسﻠحﻪ‬ ‫ﻳرغاﻟﻢ‪ :‬ﻳرغﻞ کﻮم‬ ‫ﻳرغﻞ‪ :‬حﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻫجﻮم‬ ‫ﻳﻮن‪ :‬حرکت‪ ،‬تگ‬

‫((و))‬ ‫ورم‪ :‬پﻨد‪ ،‬ﻧصﻴحت‬ ‫وعظﻮﻧﻪ‪ :‬ﻧصﻴحتﻮﻧﻪ کﻮل‬

‫‪٢٠٢‬‬

‫اخ‪%‬لﻴکﻮنﻪ‬

‫‪ _١‬ادب پﻮﻫﻨﻪ‪ ،‬سﻴد ﻣحﻰ اﻟدﻳﻦ ﻫاشﻤﻲ‪ ،‬د ارﻳک ‪-‬ر‪$‬ﻨده کتابتﻮﻧﻮﻧﻮ اداره‪ ،‬پ‪+5‬ﻮر‪ ١٣٨١ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٢‬ادبﻲ بحثﻮﻧﻪ‪ ،‬گﻞ پاچا اﻟﻔت‪ ،‬داﻧش خپرﻧدوﻳﻪ !ﻮﻟﻨﻪ‪ ١٣٨١ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‬ ‫‪ _٣‬بدﻳع او بﻴان‪ ،‬پﻮﻫﻨدوى ﻧﻮر احﻤد شاکر‪ ،‬خپروﻧکﻰ‪ :‬د پﻮﻫﻨ‪ 3‬وزارت د تاﻟﻴف او ترجﻤ‪ 3‬رﻳاست‪ ١٣٥٥ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٤‬بدﻳع او د پ‪+‬تﻮ شعر‪ ،‬اورﻧ‪/‬ز‪4‬ب ارشاد‪ ،‬داﻧش خپرﻧدوﻳﻪ !ﻮﻟﻨﻪ‪ ١٣٦٩ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٥‬پﻪ پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬د سﻮﻟ‪ 3‬اﻧعکاس‪75' ،‬ﻧﻮال ﻣحﻤد عارف غروال‪ ،‬د عﻠﻮﻣﻮ اکاډﻳﻤﻲ‪ ،‬کابﻞ‪ ١٣٨٨ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٦‬پ‪+‬تﻨ‪ 3‬ﻣ‪5‬رﻣﻨ‪ ،3‬عبداﻟرؤف ب‪5‬ﻨﻮا‪ ،‬دوﻟتﻲ ﻣطبعﻪ‪ ١٣٢٣ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٧‬پ‪+‬تﻮ ادب ک‪ 3‬ﻣتﻞ‪ ،‬داور خان داود‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮرس"ﻲ بک اﻳجﻨسﻲ خﻴبر بازار‪ ،‬پ‪+5‬ﻮر‪١٩٩٠ ،‬م‪ .‬کال‬ ‫‪ _٨‬پ‪+‬تﻮ ﻟﻨ‪6‬ۍ‪ ،‬عبداﻟرؤف ب‪5‬ﻨﻮا‪ ،‬داﻧش خپرﻧدوﻳﻪ !ﻮﻟﻨﻪ‪ ١٣٨٧ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٩‬پ"ﻪ خزاﻧﻪ‪ ،‬ﻣحﻤد ﻫﻮتک‪ ،‬د پﻮﻫﻨ‪ 3‬وزارت‪ ،‬د داراﻟتاﻟﻴف رﻳاست‪ ،‬دوﻳﻢ جﻠد‪ ،‬کابﻞ‪ ،‬دوﻟتﻲ ﻣطبعﻪ‪١٣٣٩ ،‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‬ ‫‪ _١٠‬پﻪ افغاﻧستان ک‪ 3‬چاپ‪5‬رﻳال تﻪ ورپ‪ )5‬خطروﻧﻪ‪ ،‬پﻮﻫﻨﻤﻞ شﻴر احﻤد گردﻳﻮال‪ ،‬د افغاﻧستان د ﻣطاﻟعاتﻮ ﻣرکز‪،‬‬ ‫داﻧش کتابتﻮن‪ ،‬پ‪+5‬ﻮر‪ ١٣٧٨ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١١‬پ‪+‬تﻮ گراﻣر‪ ،‬پﻮﻫاﻧد صدﻳﻖ اهلل ر*تﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮرس"ﻲ بک اﻳجﻨسﻲ‪ ،‬پ‪+5‬ﻮر‪ ١٣٧٢ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١٢‬پ‪+‬تﻮ ﻟﻬج‪75' ،3‬ﻧپﻮه عﻠﻲ ﻣحﻤد ﻣﻨگﻞ‪ ،‬د عﻠﻮﻣﻮ اکاډﻳﻤﻲ‪ ١٣٨٧ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١٣‬پ‪+‬تﻮ ﻧحﻮه‪ ،‬پﻮﻫﻨدوى ډاک"ره زرغﻮﻧﻪ ر*تﻴﻦ زﻳﻮر‪ ،‬د ساپﻲ د پ‪+‬تﻮ '‪75‬ﻧﻮ او پراختﻴا ﻣرکز‪ ،‬پ‪+5‬ﻮر‪١٣٨٢ ،‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١٤‬پ‪+‬تﻮ اصطﻼحات او ﻣحاورې‪ ،‬ﻣحﻤد گﻞ ﻧﻮري‪ ،‬پ‪+‬تﻮ !ﻮﻟﻨﻪ‪ ١٣٢٠ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١٥‬تارﻳخ ادبﻴات جﻬان‪ ،‬باکﻨر تراوﻳک‪ ،‬ژباړوﻧکﻰ عربعﻠﻲ رضاﻳﻲ‪ ،‬دوﻳﻢ جﻠد‪ ،‬تﻬران‪ ١٣٨٣ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١٦‬تارﻳخ ﻣرصع‪ ،‬افضﻞ خان خ"ک‪ ،‬د دوست ﻣحﻤد کاﻣﻞ ﻣﻮﻣﻨد پﻪ ﻣﻘابﻠﻪ او سرﻳزه‪ ،‬پ‪+5‬ﻮر‪١٩٧٤ ،‬م‪ .‬کال‬ ‫‪$ _١٧‬اﻧ‪%‬اﻧ‪* 9‬اﻣار‪ ،‬سﻴد بﻬاو اﻟدﻳﻦ ﻣجروح‪ ،‬خپرووﻧکﻰ د کﻠﻴد د کتاب خپروﻟﻮ اداره‪ ،‬دوﻳﻢ چاپ‪١٣٨٥ ،‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١٨‬د استاد اﻟﻔت ﻧثري کﻠﻴات‪ ،‬د اسﻤعﻴﻞ ﻳﻮن پﻪ زﻳار‪ ،‬خپرووﻧکﻰ د اطﻼعاتﻮ او کﻠتﻮر وزارت‪ ،‬دوﻟتﻲ ﻣطبعﻪ‪،‬‬ ‫‪ ١٣٧٠‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _١٩‬د پ‪+‬تﻮ ادبﻴاتﻮ تارﻳخ (ﻟرغﻮﻧ‪ 3‬او ﻣﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬دورې) سرﻣحﻘﻖ زﻟﻤﻰ ﻫ‪5‬ﻮادﻣﻞ‪ ،‬داﻧش خپرﻧدوﻳﻪ !ﻮﻟﻨﻪ‪١٣٧٩ ،‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٢٠‬د بدﻳع فﻦ او پ‪+‬تﻮ شاعري‪ ،‬پﻮﻫﻨﻴار ﻣحﻤد ابراﻫﻴﻢ ﻫﻤکار‪ ،‬داﻧش خپرﻧدوﻳﻪ !ﻮﻟﻨﻪ‪ ١٣٨٨ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٢١‬د ﻣﻬدي داستاﻧﻲ کﻠﻴات‪ ،‬تدوﻳﻦ او سرﻳزه د زرﻳﻦ اﻧ‪%‬ﻮر‪ ،‬د افغاﻧستان د ﻟﻴکﻮاﻟﻮ اﻧجﻤﻦ‪ ،‬کابﻞ‪ ١٣٦٧ ،‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٢٢‬د اشرف خان ﻫجري دﻳﻮان‪ ،‬تحﻘﻴﻖ‪ ،‬ترتﻴب او سﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻤ‪5‬ش خﻠﻴﻞ‪ ،‬خپرووﻧکﻰ پ‪+‬تﻮ اک‪65‬ﻳﻤﻲ پ‪+5‬ﻮر‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮرس"ﻲ‪٢٠٠١ ،‬م‪ .‬کال‬ ‫‪ _٢٣‬د ﻟﻴکﻮاﻟ‪ 9‬فﻦ‪ ،‬سﻴد ﻣحﻰ اﻟدﻳﻦ ﻫاشﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻴروﻳس کتاب پﻠﻮرﻧ‪%‬ﻰ‪ ١٣٨٢ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٢٤‬درﻳاى گﻮﻫر‪ ،‬دکتر ﻣﻬدي حﻤﻴدي‪ ،‬دوﻳﻢ جﻠد‪ ،‬تﻬران‪ ١٣٦٩ ،‬ﻫـ‪ .‬ش‪ .‬کال‪.‬‬ ‫‪ _٢٥‬روﻫﻲ سﻨدرې‪ ،‬سﻠﻤا شاﻫﻴﻦ‪ ،‬پ‪+‬تﻮ اکﻴ‪6‬ﻳﻤﻲ پ‪+5‬ﻮر ﻳﻮﻧﻴﻮرس"ﻲ‪ ،‬جدون پرﻳس‪١٩٨٤ ،‬م‪ .‬کال‬

‫‪٢٠٣‬‬