Pashto 04

Citation preview

‫کتاب ﻣعﻠﻢ‬ ‫رﻫﻨﻤاي تدرﻳس عربﻲ‬

‫د پﻮهن‪ 3‬وزارت‬

‫صﻨف ‪7‬‬

‫صﻨف ‪7‬‬ ‫تدرﻳس عربﻲ‬ ‫!ﻮل‪/‬ی‬ ‫رﻫﻨﻤاي 'لﻮرم‬ ‫پ‪+‬تﻮ _‬

‫پ‪+‬تﻮ‬ ‫'لﻮرم !ﻮل‪/‬ی‬

‫د چاپ کال‪ 1398 :‬هـ ‪.‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه يان‬

‫دا ه‪5‬ــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د پﻮﻫن‪ 3‬وزارت‬

‫پ‪+‬تﻮ‬ ‫'لﻮرم !ﻮل‪/‬ﻰ‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨ :‬هـ‪.‬ش‪.‬‬ ‫الف‬ ‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون پ تو‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د پ تو ب او ادب اتو څان‬

‫د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د ا ډيټ ډ پار نټ غ ي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫څلورم‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬ ‫اپخونه‬

‫بر نال‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫د پوهن وزارت د ا‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫و او عامه پوهاوي ر است‬

‫هجري شم‬ ‫ابل‬ ‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬ ‫ب‬ ‫ب‬

‫چلند‬

‫ي‬

‫د‬

‫ن د ز ر غام‬

‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله لوم ن‬ ‫نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د‬ ‫م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او و‬ ‫ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل ي‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور‬ ‫د نن ور‬ ‫اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫و ي خ لوا وه او‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‬ ‫ت‬

‫فـــــﻬرست‬ ‫شم‪5‬رې‬

‫دث‬

‫سرلﻴکﻮنﻪ‬

‫مخﻮنﻪ‬

‫سرلﻴکﻮنﻪ‬

‫شم‪5‬رې‬

‫مخﻮنﻪ‬

‫‪١‬‬

‫حمد‬

‫‪١‬‬

‫‪ ٢٤‬کﻴس‪9‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪٢‬‬

‫نعت‬

‫‪٣‬‬

‫‪ ٢٥‬ترافﻴکي ﻻر*وون‪3‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫‪٣‬‬

‫حضرت عمر فاروق‬

‫‪٥‬‬

‫‪ ٢٦‬د وخت ارز*ت‬

‫‪٥١‬‬

‫‪٤‬‬

‫انسان‬

‫‪٧‬‬

‫‪ ٢٧‬همت‬

‫‪٥٣‬‬

‫‪٥‬‬

‫ب‪ 3‬پرواﻳي‬

‫‪٩‬‬

‫‪ ٢٨‬د چاپ‪5‬رﻳال پاک ساتل‬

‫‪٥٥‬‬

‫‪٦‬‬

‫مﻼل‪9‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪٧‬‬

‫کﻴسه‬

‫‪١٣‬‬

‫‪ ٣٠‬ر*تﻴا وﻳل‬

‫‪٥٩‬‬

‫‪٨‬‬

‫د لمر ‪3"-‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪٣١‬‬

‫افغانستان‬

‫‪٦١‬‬

‫‪٩‬‬

‫زلزله‬

‫‪١٧‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫خواړه‬

‫‪٦٣‬‬

‫‪١٠‬‬

‫د ونو ‪3"-‬‬

‫‪١٩‬‬

‫‪ ٣٣‬خبرې اترې‬

‫واکسﻴن‬

‫‪٥٧‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫‪١١‬‬

‫مﻴروﻳس نﻴکه‬

‫‪٢١‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫سخاوت‬

‫‪٦٧‬‬

‫‪١٢‬‬

‫د کور پاک ساتل‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫د مور او پﻼر خدمت‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪١٣‬‬

‫د ‪$‬ن‪/‬لونو ‪3"-‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪ ٣٦‬نوم‬

‫‪٧١‬‬

‫‪١٤‬‬

‫د ماشومانو حقونه‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪ ٣٧‬د چاپ صنعت‬

‫‪٧٣‬‬

‫‪١٥‬‬

‫د تنباکو زﻳانونه‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪ ٣٨‬مفرد او جمع نومونه‬

‫‪٧٥‬‬

‫‪ ١٦‬نوکانو ته پاملرنه‬

‫‪٣١‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫نﻴکي‬

‫‪٧٧‬‬

‫‪ ١٧‬علم‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫متلونه‬

‫‪٧٩‬‬

‫‪- ١٨‬ﻼن‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪٤١‬‬

‫د نوم ډولونه‬

‫‪٨١‬‬

‫‪١٩‬‬

‫د م‪5‬وو د پوستکو‪...‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫وزر ماتی مرغه‬

‫‪٨٣‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫راډﻳو‬

‫‪٣٩‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫د لوﻳانو خبرې‬

‫‪٨٥‬‬

‫‪٢١‬‬

‫کاغذ‬

‫‪٤١‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫د ناروغ‪ 9‬رقعه‬

‫‪٨٧‬‬

‫‪ ٢٢‬احمدشاه بابا‬

‫‪٤٣‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫خبرې اترې‬

‫‪٨٩‬‬

‫‪ ٢٣‬خبرې اترې‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪٤٦‬‬

‫زغم‬

‫‪٩١‬‬

‫لﻮم‪7‬ى لﻮست‬

‫حــمــد‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د حمد په معنا پوهﻴدل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫د حمد په اړه 'وک 'ه وﻳﻼی شي؟‬ ‫پــــه نـــامـــه د هـــغـــه خــــــدای مــــ‪ 3‬دا بـــﻴـــان دی‬ ‫چــ‪ 3‬ﻳــو نـــوم ﻳــ‪ 3‬پــه نــومــونــو کــ‪ 3‬ســبــحــان دی‬ ‫هــــم پـــــادشـــــاه دی د جــمــلــه و پـــادشـــاهـــانـــو‬ ‫هـــم د هـــر ﻳــــوه ســلــطــان پـــه ســـر ســلــطــان دی‬ ‫پـــــه ســــجــــده ﻳـــــ‪$ 3‬ـــمـــکـــ‪ 3‬ســـــر دی لــگــولــی‬ ‫هـــم ﻳـــ‪$ 3‬ـــوړنـــد پـــه رکـــــوع ســــره آســـمـــان دی‬ ‫(اروا*اد عبدالرحمن بابا)‬

‫‪١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي وروسته حمد ولولي او نور دې ورپس‪ 3‬تکرار ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې ورته ﻳوه جمله د کتاب له مخ‪3‬‬ ‫ولولي‪ ،‬بل دې د امﻶ په توگه پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د حمد په باب دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې ﻻندې بﻴتونه د تخت‪ 3‬پر مخ ولﻴکي او بشپ‪ 7‬دې ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫په نامه د هغه خدای م‪ ................. 3‬دی‬ ‫چ‪ 3‬ﻳو نوم ﻳ‪ 3‬په‪ ..................‬ک‪ 3‬سبحان دی‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫حمد‬ ‫سلطان‬ ‫سبحان‬

‫معناوې‬ ‫د اهلل ستاﻳنه‬ ‫پاچا‬ ‫پاک‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د حمد مطلب په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې په !ولگي ک‪3‬‬ ‫نورو ته ولولي‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫دوﻳم لﻮست‬

‫نـعــت‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د نعت په مطلب پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تن‪3‬‬ ‫_ 'وک وﻳلی شي چ‪ 3‬موږ او تاس‪ 3‬د چا امتﻴان ﻳو؟‬ ‫_ 'ه فکر کوئ چ‪ 3‬نعت د چا په هکله وﻳل ک‪85‬ي؟‬ ‫زمــــــوږ *ــکــلــی پــﻴــغــمــبــر دی مــحــمــد رســــــول اهلل‬ ‫د تـــمـــام جـــهـــان رهـــبـــر دی مــحــمــد رســــــول اهلل‬ ‫خــــدای سپﻴ(لی دی ســاتــلــی لــه وړې گــنــاه نــه هم‬ ‫مــــﻼﻳــــک نــــه دی بـــشـــر دی مـــحـــمـــد رســـــــول اهلل‬ ‫لـــــکـــــه لـــــمـــــر چـــــــ‪ 3‬تـــــــــــوره شـــــپـــــه ر‪1‬ـــــــــا ر‪1‬ـــــــــا کـــه‬ ‫نـــاپـــوهـــﻲ تـــه داســـــ‪ 3‬لــمــر دی مــحــمــد رســـــول اهلل‬

‫‪٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي وروسته نعت ولولي‪ ،‬نور دې ورپس‪ 3‬تکرار ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د (جهان‪ ،‬رهبر‪ ،‬سپﻴ(لي) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬په جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪ ،‬نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د نعت شرﻳف د ﻳوه‪ ،‬ﻳوه بﻴت د مفهوم په اړه د نورو په‬ ‫وړاندې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو ﻳو بﻴت دې د امﻼ په ډول‬ ‫پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫رهبر‬ ‫تمام‬ ‫سپﻴ(لی‬ ‫وړې‬ ‫جهان‬

‫معناوې‬ ‫ﻻر*وونکی‬ ‫!ول‬ ‫پاک‬ ‫کوچن‪9‬‬ ‫ن‪7‬ۍ‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د نعت شرﻳف لن‪ 6‬مفهوم په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې په‬ ‫!ول‪/‬ي ک‪ 3‬نوروته ولولي‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫در‪4‬م لﻮست‬

‫حضرت عمر فاروق‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د حضرت عمر فاروق‬

‫پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫د حضرت محمد په ﻳارانو ک‪ 3‬د فاروق لقب چا ته ورک‪ 7‬شوی و؟‬ ‫حضرت عمر فاروق‬

‫د حضرت محمد دوﻳم ﻳار و‪ .‬اصلﻲ نوم ﻳ‪ 3‬عمر او‬

‫د پﻼر نوم ﻳ‪ 3‬خطاب دى‪ .‬د حضرت محمد له خوا ورته د فاروق لقب‬ ‫ورک‪7‬ل شوى او په (‪ )٢٩‬کلن‪ 9‬ک‪ 3‬د اسﻼم په مبارک دﻳن مشرف شوی و‪.‬‬ ‫د خپل خﻼفت په وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬داس‪ 3‬ستر اسﻼمﻲ کارونه ک‪7‬ي چ‪ 3‬په‬ ‫ن‪7‬ۍ ک‪ 3‬ساری نه لري‪ ،‬لس کاله‪ ،‬شپ‪ 8‬مﻴاشت‪ 3‬او پن‪%‬ه ور‪ 3$‬د مسلمانانو‬ ‫خلﻴفه و‪ .‬د (‪ )٦٣‬کلن‪ 9‬په عمر د ابو لولو له لوري شهﻴد شو‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته په لوړ مناسب غ‪ 8‬لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې متن په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې له لوست 'خه 'و‬ ‫کلم‪ 3‬ورته وواﻳي‪ ،‬بل دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او په جملو ک‪ 3‬دې راوړي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي او د حضرت عمر‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ﻳار‬ ‫فاروق‬ ‫ساری‬ ‫ن‪7‬ۍ‬

‫په اړه دې خبرې‬

‫معناوې‬ ‫مل‪/‬ری‬ ‫د حق او باطل بﻴلوونکی‬ ‫سﻴال‪ ،‬جوړه‬ ‫جهان‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د نن ور‪ 3$‬لوست په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي او بل درسي ساعت ک‪3‬‬ ‫دې له ‪$‬ان سره راوړي‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫'لﻮرم لﻮست‬

‫انسان‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د انسان او انسانﻴت په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر د انسان ‪$‬انگ‪7‬تﻴاوې کوم‪ 3‬دي؟‬ ‫لوى اهلل‬

‫انسان اشرف المخلوقات پﻴداک‪7‬ی‪ ،‬عقل او فکر ﻳ‪ 3‬ورک‪7‬ی دی‪.‬‬

‫انسان ته اهلل‬

‫ﻻر*وونه ک‪7‬ې ده چ‪ 3‬علم زده ک‪7‬ي‪ ،‬د خپل علم او پوه‪3‬‬

‫په واسطه ‪$‬ان او خپل اهلل‬

‫وپ‪5‬ژنﻲ‪ ،‬خپل ژوند ته پر سم لوري بدلون‬

‫ورک‪7‬ي‪ ،‬د ﻳوې هوسا او آبادې !ولن‪ 3‬په جوړولو ک‪ 3‬له علم او پوه‪' 3‬خه‬ ‫کار واخلﻲ‪ .‬د اهلل‬

‫د مخلوق خدمت وک‪7‬ي‪ ،‬خپله انسانﻲ او اﻳمانﻲ دنده‬

‫سرته ورسوي‪ ،‬تر'و د دواړو جهانونو برﻳاوې ﻳ‪ 3‬په برخه شﻲ‪.‬‬

‫‪٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته پر مناسب غ‪ 8‬متن و لولي‪ ،‬نور زده‬ ‫کوونکي دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (توان‪ ،‬زﻳار‪ ،‬هوسا‪ ،‬مخلوق) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پر مخ‬ ‫په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪ ،‬نور دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د علم او زده ک‪7‬ې په هکله‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره له متن 'خه ﻳوه ﻳوه جمله وواﻳي او نور دې هغه د امﻼ‬ ‫په شکل په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫اشرف‬ ‫مخلوقات‬ ‫هوسا‬ ‫دنده‬ ‫برﻳا‬

‫معناوې‬ ‫غوره‬ ‫پﻴدا ک‪7‬ل شوی‬ ‫ارام‬ ‫وظﻴفه‬ ‫کامﻴابي‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د انسان او انسانﻴت په اړوند په خپلو کتابچو ک‪' 3‬و کر*‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٨‬‬

‫پن‪%‬م لﻮست‬

‫ب‪ 3‬پرواﻳﻲ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د ب‪ 3‬پرواﻳ‪ 9‬په مفهوم او زﻳانونو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر که په کوم کار ک‪ 3‬ب‪ 3‬پرواﻳي وشي‪' ،‬ه به پ‪ )5‬شي؟‬ ‫د ﻳوه کار ناوړه او منفﻲ پاﻳلو ته پام نه کول‪ ،‬ب‪ 3‬پرواﻳﻲ بلل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫سره له دې چ‪* 3‬وونکﻲ !ولو زده کوونکو ته ﻻر*وونه ک‪7‬ې وه چ‪ 3‬په‬ ‫ناپاکو اوبو ک‪ 3‬ونه ﻻمبﻲ‪،‬اجمل ﻳو ب‪ 3‬پروا هلک و‪ ،‬پرته له دې چ‪3‬‬ ‫خپل‪ 3‬روغتﻴا ته پاملرنه وک‪7‬ي او د *وونکﻲ ﻻر*وون‪ 3‬او سپار*تن‪ 3‬په پام‬ ‫ک‪ 3‬ونﻴسﻲ‪.‬‬ ‫ﻳوه ورځ چ‪ 3‬له *وون‪%‬ﻲ 'خه رخصت شو‪ ،‬د ﻻرې تر'نگ ﻳ‪ 3‬په ناپاکو‬ ‫اوبو ک‪ 3‬ولمبل‪ .‬له دې امله ناروغ شو‪ ،‬ناروغ‪ 9‬ﻳ‪ 3‬تر روغتون پورې ورساه‪،‬‬ ‫ډاک"ر له معاﻳن‪ 3‬وروسته ورته ﻻر*وونه وک‪7‬ه چ‪ 3‬له خپل‪ 3‬روغتﻴا سره ب‪3‬‬ ‫پرواﻳﻲ ونه ک‪7‬ي‪ ،‬ه‪(5‬کله په وﻻړو او ناپاکو اوبو ک‪ 3‬ونه ﻻمبﻲ‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن پرمناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (روغتﻴا‪ ،‬پاملرنه‪' ،‬نگ‪ ،‬لمبل) کلم‪ 3‬پرتخت‪3‬‬ ‫ولﻴکي او په جملو ک‪ 3‬دې استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او هر ﻳو دې په وار سره د ب‪ 3‬پرواﻳ‪ 9‬په‬ ‫اړوند ﻳوه کﻴسه وواﻳي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې ﻻندې جمل‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او درې تنه نور دې په وار سره د‬ ‫جملو تش ‪$‬اﻳونه پر مناسبو کلمو سره ډک ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫اجمل ﻳو ب‪ 3‬پروا ‪ ...............‬و‪.‬‬ ‫له دې امله ‪ ...............‬شو‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې 'و جمل‪ 3‬د کتاب له مخ‪ 3‬نورو ته وواﻳي او نور دې د امﻼ په تو‪-‬ه‬ ‫په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫سپار*تنه‬ ‫'ن‪,‬‬ ‫پاملرنه‬

‫معناوې‬ ‫ﻻر*وونه‬ ‫اړخ‬ ‫توجه‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د ب‪ 3‬پرواﻳ‪ 9‬په هکله 'و کر*‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫شپ‪8‬م لﻮست‬

‫مﻼل‪9‬‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د اتل‪ 3‬مﻼل‪ 9‬پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پﻮ*تن‪3‬‬ ‫أﻳا تاسو د ه‪5‬واد د ملي اتلو *‪%‬و نومونه اور‪4‬دلي دي؟‬ ‫'ه فکر کوئ چ‪ 3‬مﻼل‪' 9‬وک وه؟‬ ‫مﻼل‪ 9‬د ه‪5‬واد ملﻲ اتله او ﻳوه زړوره م‪5‬رمن وه‪ .‬د مﻴوند په د*ت‪ 3‬ک‪3‬‬ ‫افغانان په تش ﻻس له انگرﻳزانو سره په ډﻳرې تودې هوا ک‪ 3‬په جگ‪7‬ې‬ ‫بوخت وو‪ ،‬نژدې و چ‪ 3‬افغانان مات‪ 3‬وخوري‪ ،‬په دې وخت ک‪ 3‬مﻼل‪9‬‬ ‫بﻴرغ را پورته او د جگ‪7‬ې ډگر ته ﻳ‪ 3‬ور ودانگل‪ ،‬دا لن‪6‬ۍ ﻳ‪ 3‬ووﻳله‪:‬‬ ‫کـــــه پـــــه مـــﻴـــونـــد کـــــ‪ 3‬شـــهـــﻴـــد نـــــه شـــوې‬ ‫خـــداﻳـــ‪8‬و ﻻلــﻴــه بــ‪ 3‬نــنــگــ‪ 9‬لــه دې ساتﻴنه‬ ‫ددې لن‪6‬ۍ په اور‪4‬دو سره د افغانانو احساسات راوپار‪4‬دل او د*من ته ﻳ‪3‬‬ ‫سخته مات‪ 3‬ورک‪7‬ه‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن پر مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د (اتله _ ډگر _ احساسات) کلم‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د ﻻندې لن‪6‬ۍ پر مفهوم خبرې وک‪7‬ي چ‪ 3‬دا لن‪6‬ۍ‬ ‫چا او د'ه لپاره وﻳل‪ 3‬ده؟‬ ‫ه ه م ند شه د نه ش‬ ‫ل ه ب نن له د سات نه‬ ‫خدا‬ ‫_ ﻻندې لغتونه چ‪ 3‬معنا شوي دي تاسو ﻳ‪ 3‬په مناسبو جملو ک‪ 3‬وکاروئ!‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫اتله‬ ‫ډگر‬ ‫پارﻳدل‬

‫معناوې‬ ‫قهرمانه‬ ‫مﻴدان‬ ‫را پورته ک‪5‬دل‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬پورتن‪ 9‬لن‪6‬ۍ ولﻴکي‪.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫اووم لﻮست‬

‫کﻴسﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د کﻴس‪ 3‬په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاسو له چا 'خه کومه ک‪5‬سه اور‪4‬دل‪ 3‬ده؟‬ ‫ﻳوه ورځ ﻳو پاچا پر ﻻرې ت‪5‬ر‪4‬ده‪ ،‬گوري چ‪ 3‬د ﻻرې تر'نگ ﻳو سپﻴن ږﻳری س‪7‬ی‬ ‫په کار بوخت دی‪ ،‬نﻴالگﻲ ک‪5+‬نوي‪ ،‬پاچا تر سﻼم وروسته سپﻴن ږﻳري ته ووﻳل‪:‬‬ ‫ستا عمر پای ته رسﻴدلی‪ ،‬نش‪ 3‬کوﻻی د دې نﻴالگﻴو م‪5‬وه وخورې‪ ،‬نو د‬ ‫'ه لپاره لگﻴا ﻳ‪3‬؟‬ ‫سپﻴن ږﻳري ‪$‬واب ورک‪ :7‬نورو نﻴالگﻲ ک‪5+‬نولﻲ‪ ،‬موږ ﻳ‪ 3‬م‪5‬وه خورو‪ ،‬موږ‬ ‫به ﻳ‪ 3‬ک‪5+‬نوو چ‪ 3‬نور ﻳ‪ 3‬م‪5‬وه وخوري‪.‬‬ ‫پاچا ته د سپﻴن ږﻳري ‪$‬واب په زړه پورې و‪ ،‬هغه ته ﻳ‪ 3‬انعام ورک‪.7‬‬ ‫سپﻴن ږﻳری په خندا شو‪ ،‬وﻳ‪ 3‬وﻳل‪ :‬قربان دې شم‪ ،‬د نورو خلکو نﻴالگﻲ‬ ‫'و کاله وروسته حاصل ورکوي‪ ،‬زما ﻳ‪ 3‬همدا اوس م‪5‬وه ونﻴوه‪ ،‬پاچا ته د‬ ‫سپﻴن ږﻳري دې خبرې هم خوند ورک‪ ،7‬بﻴا ﻳ‪ 3‬هم انعام ورک‪.7‬‬

‫‪١٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن په لوړ غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په 'و ډلو وو‪4‬شل شي په خپلو ډلو ک‪ 3‬د ک‪5‬س‪ 3‬په مفهوم خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪ ،‬بﻴا دې د هرې ډل‪ 3‬استازی پاﻳله نورو ته وواﻳي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په متن ک‪ 3‬مفردې او جمع کلم‪ 3‬پﻴدا او بﻴا دې په کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_که د کوم زده کوونکي لن‪6‬ه کﻴسه زده وي‪ ،‬د تخت‪ 3‬په مخک‪ 3‬دې نورو !ول‪/‬ﻴوالو ته وواﻳي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د نﻴال‪/‬ﻴو د ک‪+‬ﻴنولو د اهمﻴت په اړه‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫خوند‬ ‫بوخت‬ ‫انعام‬ ‫حاصل‬

‫معناوې‬ ‫مزه‬ ‫لگﻴا‪ ،‬مصروف‬ ‫بخشش‬ ‫م‪5‬وه‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې ﻳوه ﻳوه لن‪6‬ه ک‪5‬سه په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي او بله ورځ دې په !ولگي‬ ‫ک‪ 3‬نورو ته ولولي‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫اتم لﻮست‬

‫د لمر گ"‪3‬‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د لمر په ارز*ت او گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په اند لمر 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫اهلل‬

‫لمر‪$ ،‬مکه‪ ،‬سپوږم‪ 9‬او هر 'ه د انسانانو د گ"‪ 3‬لپاره پﻴدا ک‪7‬ي‬

‫دي‪ ،‬لمر ‪$‬مک‪ 3‬ته ر‪1‬ا او تودوخه ورکوي‪.‬‬ ‫د لمر د تودوخ‪ 3‬په واسطه غل‪ ،3‬دان‪ ،3‬م‪5‬وې او نور بو!‪ 3‬زرغون‪85‬ي او‬ ‫پخ‪85‬ي چ‪! 3‬ول ژوندي موجودات ور'خه تغذﻳه ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د لمر تودوخه سرب‪5‬ره له ډ‪4‬رو نورو گ"و د ‪$‬مک‪ 3‬او هوا ډ‪4‬ر مﻴکروبونه هم‬ ‫وژنﻲ‪ .‬خلک د اوبو او خونو د تودولو او د بر‪+4‬نا د تولﻴد لپاره له لمر 'خه‬ ‫گ"ه اخلﻲ‪ ،‬واﻳﻲ‪ :‬هغو خونو ته چ‪ 3‬لمر ننو‪$‬ﻲ‪ ،‬ډاک"ر نه ور‪$‬ﻲ‪.‬‬

‫‪١٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن د ﻳو او بل په مرسته ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د متن ﻳوه‪ ،‬ﻳوه کر*ه ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (مﻴکروب‪ ،‬خونو‪ ،‬بر‪+4‬نا) کلم‪ 3‬معنا او په جملو‬ ‫ک‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ وکاروي‪ ،‬نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي د لمر د گ"و په اړوند دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫بر‪+4‬نا‬ ‫خونه‬ ‫تغذﻳه‬

‫معناوې‬ ‫برق‬ ‫کو!ه‬ ‫خواړه ورکول‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د لمر د گ"و په اړه 'و کر*‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې په !ول‪/‬ي ک‪ 3‬نورو‬ ‫ته ولولي‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫نﻬم لﻮست‬

‫زلزلﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د زلزل‪ 3‬په وخت ک‪ 3‬د ‪$‬ان ساتلو په ﻻرو چارو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاسو د زلزل‪ 3‬په هکله معلومات لرئ؟‬ ‫د ‪$‬مک‪ 3‬خو‪5$‬دلو ته زلزله واﻳﻲ‪ ،‬د زلزل‪ 3‬سختوالی او دوام مالﻲ او‬ ‫‪$‬انﻲ خطرونه را من‪ #‬ته کوي‪.‬‬ ‫زده کوونکﻲ باﻳد د زلزل‪ 3‬پر خطرونو باندې وپوه‪85‬ي او د ‪$‬ان ساتن‪ 3‬لپاره‬ ‫پوره چمتوالی ولري‪ .‬خلک باﻳد د زلزل‪ 3‬د پ‪5+5‬دو په وخت له کو!و 'خه د‬ ‫باندې وو‪$‬ﻲ‪ ،‬که له کو!و 'خه د باندې وتلو وخت ونه لري‪ ،‬د کو!و په دروازو‬ ‫ک‪ 3‬دې ودر‪84‬ي‪ .‬باﻳد له زړو دﻳوالونو او ن‪47‬دلو کورونو 'خه لرې شﻲ‪.‬‬

‫‪١٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره له *وونکي 'خه وروسته متن په لوړ غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په 'و ډلو وو‪4‬شل شي د زلزل‪ 3‬په اړه دې خبرې وک‪7‬ي‪ ،‬پاﻳله دې د‬ ‫هرې ډل‪ 3‬استازی نورو ته واوروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬راشي‪ ،‬د زلزل‪ 3‬په باب دې ﻳوه ﻳوه جمله‬ ‫پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې د تخت‪ 3‬له مخ‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬له زلزل‪' 3‬خه د ‪$‬ان ساتن‪3‬‬ ‫په هکله دې نورو ته معلومات ورک‪7‬ي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ !ول زده کوونکي دې لوست ته و‪-‬وري‪ ،‬هغه کلم‪ 3‬دې په ن‪+‬ه ک‪7‬ي چ‪ 3‬له 'لورو تورو‬ ‫'خه جوړې شوې وي‪ ،‬بﻴا دې 'و تنه په خپل وار سره نورو ته ولولي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫خو‪5$‬دل‬ ‫چمتووالی‬ ‫ن‪47‬دل‬

‫معناوې‬ ‫*ور‪4‬دل‬ ‫تﻴاری‬ ‫وارن‪5‬دل‪ ،‬غور‪5$‬دل‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬له زلزل‪' 3‬خه د خوندﻳتوب په اړه 'و جمل‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې په !ول‪/‬ي ک‪ 3‬نورو ته واوروي‪.‬‬

‫‪١٨‬‬

‫لسم لﻮست‬

‫د ونﻮ گ"‪3‬‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ونو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په اند ون‪' 3‬ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫په هغو سﻴمو ک‪ 3‬چ‪ 3‬ون‪ 3‬ډ‪4‬رې وي‪ ،‬هغه ‪$‬ای *کلی او سمسور *کاري‪،‬‬ ‫ون‪ 3‬د هوا پر پاکوالﻲ ډ‪4‬ره اغ‪5‬زه لري‪ ،‬پاکه هوا د روغتﻴا لپاره ډ‪4‬ره اړﻳنه ده‪.‬‬ ‫زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬م‪5‬وه لرونک‪ 3‬او ب‪ 3‬م‪5‬وې ون‪ 3‬ډﻳرې دي‪ ،‬له م‪5‬وو 'خه‬ ‫ﻳ‪ 3‬گ"ه ترﻻسه ک‪85‬ي‪ .‬له لرگﻴو 'خه ﻳ‪ 3‬دروازې‪ ،‬ک‪7‬ک‪ ،9‬م‪5‬زونه‪' ،‬وک‪9‬‬ ‫او نور شﻴان جوړ‪84‬ي‪ .‬همدارنگه کورونه هم پرې تود‪84‬ي‪ ،‬له پا‪1‬و 'خه‬ ‫ﻳ‪ 3‬د حﻴواناتو د خوړو لپاره گ"ه اخﻴستل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن په لوړ غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د (روغتﻴا‪ ،‬گ"ه‪ ،‬خوړو) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو‬ ‫ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکی دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې ورته ﻳوه جمله وواﻳي‬ ‫بل دې پر تخته ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې ﻻندې تش‪ 3‬جمل‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬پر مناسبو کلمو سره ډک‪3‬‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫پاکه هوا ‪ ....................‬لپاره ډ‪4‬ره اړﻳنه ده‪.‬‬ ‫زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬م‪5‬وه لرونکي او ب‪ .................... 3‬ون‪ 3‬شته‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬په وار سره دې د م‪5‬وه لرونکو او ب‪ 3‬م‪5‬وو‬ ‫ونو نومونه واخلي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫اړﻳنه‬ ‫سﻴمه‬ ‫اغ‪5‬زه‬ ‫روغتﻴا‬ ‫سمسور‬

‫معناوې‬ ‫ضروري‬ ‫‪$‬ای‬ ‫تاثﻴر‬ ‫صحت‬ ‫زرغون‪ ،‬شﻴن‬ ‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬

‫زده کوونکي دې د ونو د گ"و په اړه 'و کر*‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې نورو ته واوروي‪.‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻳﻮو لسم لﻮست‬

‫مﻴروﻳس نﻴکﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د مﻴروﻳس نﻴکه پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫له تاسو 'خه 'وک زموږ د ه‪5‬واد د 'و ملي مشرانو نومونه اخﻴستﻼی شئ؟‬ ‫مﻴروﻳس نﻴکه د *اه عالم خان زوی او د کندهار وﻻﻳت اوس‪5‬دونکی و‪.‬‬ ‫مﻴروﻳس نﻴکه ﻳو پوه او زړه سواند مشر و‪ .‬له !ولو افغانانو سره ﻳ‪ 3‬مﻴنه‬ ‫درلوده‪ .‬افغانان ﻳ‪ 3‬ﻳووالﻲ ته رابلل‪ .‬کله چ‪ 3‬نوموړی د حج له ادا کولو‬ ‫وروسته ه‪5‬واد ته راستون شو‪ ،‬خلکو ته ﻳ‪ 3‬د ه‪5‬واد د خپلواک‪ 9‬د گ"لو‬ ‫لپاره د پا'ون بلنه ورک‪7‬ه‪! .‬ولو افغانانو ﻳ‪ 3‬بلنه ومنله او د*منان ﻳ‪ 3‬له‬ ‫خپل‪ 3‬خاورې وش‪7‬ل‪ .‬مﻴروﻳس نﻴکه د خپل‪ 3‬واکمن‪ 9‬تر پاﻳه د ﻳوه ملﻲ مشر‬ ‫په توگه کار وک‪ .7‬له دې امله د افغانستان خلکو هغه ته د نﻴکه لقب ورک‪7‬ی‬ ‫دی چ‪ 3‬تر اوسه ﻳ‪! 3‬ول افغانان په همدې درانه نامه سره ﻳادوي‪.‬‬

‫‪٢١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک‪ 3‬متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې ﻻندې لغتونه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او‬ ‫بل دې معنا ک‪7‬ي‪ ،‬درﻳم دې په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫(ﻳووالی‪ ،‬پا'ون‪ ،‬مشر‪ ،‬ه‪5‬واد)‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي او د مﻴروﻳس نﻴکه په اړه دې‬ ‫لن‪6‬ې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ﻳووالی‬ ‫پا'ون‬ ‫بلنه‬

‫معناوې‬ ‫اتحاد‬ ‫د ﻳوه چا پر وړاندې مبارزه‬ ‫دعوت‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي لﻴک سره ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫دولسم لﻮست‬

‫د کﻮر پاک ساتل‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د کور د پاک ساتلو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر د کور پاک ساتل 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫د انسان د ژوند کولو لوم‪7‬نی چاپ‪5‬رﻳال د هغه کور دی‪ .‬هر چاته خپل کور‬ ‫ډ‪4‬ر گران وي‪ .‬موږ باﻳد د خپل کور پاکوالﻲ ته ډ‪4‬ره پاملرنه وک‪7‬و‪ ،‬د خپل‪3‬‬ ‫او کورن‪ 9‬د روغتﻴا او سﻼمتﻴا لپاره باﻳد خپل کور *ه پاک وساتو‪.‬‬ ‫په حدﻳث شرﻳف ک‪ 3‬راغلﻲ دي‪» :‬پاکوالی د اﻳمان ﻳوه برخه ده«‪.‬‬ ‫نو زده کوونکﻲ باﻳد د کور غ‪7‬و ته دا و*ﻴﻲ چ‪ 3‬کالﻲ‪ ،‬کمپل‪ ،3‬ش‪7‬ۍ‪،‬‬ ‫ب‪7‬ستن‪ ،3‬توشک‪ 3‬او د کور فرشونه پاک وساتﻲ‪ ،‬په اون‪ 9‬ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻳو ‪$‬ل‬ ‫لمر ته واچوي‪ ،‬تر'و ﻳ‪ 3‬مﻴکروبونه له من‪%‬ه وﻻړ شﻲ‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته پر مناسب غ‪ 8‬متن ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو من‪%‬ونو ک‪ 3‬د ﻳو بل په مرسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره پر تخت‪ 3‬باندې د ﻻندې جملو تش ‪$‬اﻳونه پر مناسبو‬ ‫کلمو سره ډک ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫د انسان د ژوند کولو لوم‪7‬ن‪ ........... 9‬د هغه کور دی‪.‬‬ ‫پاکوالی د ‪ ........‬ﻳوه برخه ده‪.‬‬ ‫موږ باﻳد د خپل کور ‪ ..............‬ته ډﻳره پاملرنه کوو‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د کور د پاکوالي په اړه دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې لوست په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي خط ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫دﻳارلسم لﻮست‬

‫د ‪$‬نگلﻮنﻮ گ"‪3‬‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ‪$‬نگلونو د ساتلو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫'وک وﻳﻼی شي چ‪$ 3‬نگلونه 'ه ‪ 3"-‬لري؟‬ ‫‪$‬نگلونه د ه‪5‬واد ارز*تمن‪ 3‬شتمن‪ 9‬دي‪$ .‬نگلونه د چاپ‪5‬رﻳال په *کﻼ‬ ‫او د هوا په پاکوالﻲ ک‪* 3‬ه اغﻴزه لري‪ .‬په هغو سﻴمو ک‪ 3‬چ‪$ 3‬نگلونه‬ ‫شتون لري‪ ،‬له س‪5‬ﻼبونو 'خه د کرنﻴزو ‪$‬مکو د وړلو مخنﻴوی کوي‪ ،‬زموږ‬ ‫په ه‪5‬واد ک‪$ 3‬نگلونه د پکتﻴا‪ ،‬کون‪ ،7‬نورستان‪ ،‬ننگرهار‪ ،‬لغمان‪ ،‬سمنگان‪،‬‬ ‫بادغﻴس او هرات په وﻻﻳتونو ک‪ 3‬شته‪.‬‬ ‫په ‪$‬نگلونو ک‪$ 3‬ﻴن‪ 3‬ون‪ 3‬ب‪ 3‬م‪5‬وې او ‪$‬ﻴن‪ 3‬ﻳ‪ 3‬م‪5‬وه لرونک‪ 3‬دي‪ ،‬نو‬ ‫موږ ته په کار دي چ‪ 3‬د اهلل‬

‫دغه لوی نعمت او ملﻲ شتمنﻴو ته ‪$‬انگ‪7‬ې‬

‫پاملرنه وک‪7‬و‪.‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ ﻳو ﻳو زده کوونکی دې په هره ډله ک‪ 3‬متن ولولي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې ورته ﻳوه جمله واﻳي بل دې پر‬ ‫تخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د ‪$‬نگلونو د ‪"-‬و په اړه دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫کرنﻴزې ‪$‬مک‪3‬‬ ‫شتمني‬

‫معناوې‬ ‫هغه ‪$‬مک‪ 3‬چ‪' 3‬ه پک‪ 3‬کرل ک‪85‬ي‬ ‫پانگه‪ ،‬سرماﻳه‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د ‪$‬نگلونو د ‪"-‬و په هکله په خپلو کتابچو ک‪' 3‬و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫'ﻮارلسم لﻮست‬

‫د ماشﻮمانﻮ حقﻮنﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ماشومانو پر حقونو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫له تاسو 'خه چا تر اوسه په زور 'ه شی اخﻴستي دي؟‬ ‫د ه‪5‬واد راتلونکی په ماشومانو پورې اړه لري‪.‬‬ ‫ماشومان د کورن‪ 9‬د نورو غ‪7‬و په شان ‪$‬انگ‪7‬ي حقونه لري‪ .‬د اسﻼم‬ ‫سپﻴ(لﻲ دﻳن د ماشومانو د سالم‪ 3‬پالن‪ ،3‬روزن‪ ،3‬روغتﻴا او نورو حقونو‬ ‫ته د پاملرن‪ 3‬ﻻر*وونه ک‪7‬ې ده‪ ،‬ماشومانو ته ﻳ‪ 3‬حق ورک‪7‬ی دی چ‪ 3‬د‬ ‫دوی نظر ته درناوی وشﻲ‪ ،‬په اړوندو چارو ک‪ 3‬گ‪6‬ون وک‪7‬ي‪ ،‬مشرانو ته‬ ‫ﻳ‪ 3‬هم په دې اړه ﻻر*وونه او !ﻴنگار ک‪7‬ی دی چ‪ 3‬د دوی حقونه په پام‬ ‫ک‪ 3‬ونﻴسﻲ‪.‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته پر مناسب غ‪ 8‬متن ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د کتاب له مخ‪ 3‬ﻳوه جمله وواﻳي‬ ‫او بل دې د امﻼ په توگه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکي دې پاملرنه وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د (سپﻴ(لي‪ ،‬پالنه‪! ،‬ﻴنگار)‬ ‫کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪ ،‬نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د ماشومانو د حقونو په‬ ‫اړه دې خبرې وک‪7‬ي‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫پاملرنه‬ ‫سپﻴ(لی‬ ‫‪6-‬ون‬

‫معناوې‬ ‫توجه‪ ،‬پام کول‬ ‫پاک او مقدس‬ ‫برخه اخﻴستنه‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په کتابچو ک‪ 3‬د ماشومانو د حقونو په اړه دوې دوې جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫پن‪%‬لسم لﻮست‬

‫د تنباکﻮ زﻳانﻮنﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل د تنباکو‪ ،‬نسوارو او سگر!و په زﻳانونو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫'وک د تنباکو‪ ،‬نسوارو او سگر!و د زﻳانونو په اړه 'ه وﻳﻼی شي؟‬ ‫تنباکو ﻳو ن‪5‬شه ﻳﻲ بو!ی دی‪ .‬د خلکو ترمن‪ #‬په ب‪5‬ﻼب‪5‬لو ډولونو‪ ،‬لکه‪ :‬سگرټ‪،‬‬ ‫نسوار او چلم ک‪ 3‬کارول ک‪85‬ي‪ ،‬تنباکو روغتﻴا ته زﻳان رسوي‪.‬‬ ‫د تنباکو کارول غا*ونه توروي‪ ،‬د معدې ناروغﻲ رامن‪ #‬ته کوي او مالﻲ‬ ‫زﻳانونه لري‪ .‬موږ باﻳد د تنباکو له کرلو او کارون‪' 3‬خه لرې و اوسو‪.‬‬ ‫د تنباکو او نورو ن‪5‬شه ﻳﻲ بو!و کرل او پلورل ناروا کار دی‪.‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د 'و دقﻴقو لپاره د لوست متن په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې د لوست د متن ﻳوه جمله‬ ‫ولولي او بل دې پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره په متن ک‪ 3‬داس‪ 3‬کلم‪ 3‬پﻴدا ک‪7‬ي چ‪ 3‬له پن‪%‬و تورو‬ ‫'خه جوړې شوې وي‪ ،‬بل زده کوونکی دې د تخت‪ 3‬پر مخ ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د تنباکو د زﻳانونو په اړه دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫کرل‬ ‫زﻳان‬

‫معناوې‬ ‫ک‪+‬ت‬ ‫تاوان‪ ،‬ضرر‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د نن ور‪ 3$‬لوست په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي لﻴک سره ولﻴکي او‬ ‫په بل درسي ساعت ک‪ 3‬دې له ‪$‬ان سره راوړي‪.‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫شپاړسم لﻮست‬

‫نﻮکانﻮ تﻪ پاملرنﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د نوکانو د پاک ساتلو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر که موږ نوکان پاک ونه ساتو 'ه به وشي؟‬ ‫نوکان پاک ساتل ډ‪4‬رې گ"‪ 3‬لري‪ ،‬په اون‪ 9‬ک‪ 3‬ﻳو ‪$‬ل باﻳد نوکان لن‪6‬‬ ‫شﻲ‪ ،‬خپل نوکان په غا*ونو پرې نک‪7‬و او په خوله ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ونه وهو‪.‬‬ ‫همدارنگه له ډوډۍ خوړلو 'خه مخک‪ 3‬او وروسته ﻻسونه د امکان په‬ ‫صورت ک‪ 3‬په صابون پاک پر‪4‬من‪%‬و‪ ،‬تر'و زموږ د ناروغ‪ 9‬ﻻمل نشﻲ‪.‬‬

‫‪٣١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د 'و دقﻴقو لپاره د لوست متن په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د لوست ﻳوه جمله وواﻳي‪ ،‬دوﻳم‬ ‫دې ولﻴکي او درﻳم دې ﻳ‪ 3‬ت‪5‬روتن‪ 3‬سم‪ 3‬ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په و ار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د نوکانو د پاک ساتلو پر‬ ‫گ"و دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې ﻻندې کلم‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪:‬‬ ‫(نوکان‪ ،‬ﻻسونه‪ ،‬ناروغ‪ ،9‬غا*ونه)‬

‫‪٣٢‬‬

‫اووه لسم لﻮست‬

‫عـــلم‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د علم په ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫تاسو 'ه فکر کوئ چ‪ 3‬علم 'ه ته واﻳي؟‬ ‫علم پوه‪ 3‬ته واﻳﻲ‪ ،‬علم ر‪1‬ا ﻳﻲ ده‪ .‬د اسﻼم مبارک دﻳن د علم د زدهک‪7‬ې‬ ‫ﻻر*وونه کوي او د علم زده ک‪7‬ه ﻳ‪ 3‬پر هر مسلمان نارﻳنه او *‪%‬ﻴنه فرض‬ ‫ک‪7‬ې ده‪ .‬د اسﻼم ستر پﻴغمبر حضرت محمد د علم د زده ک‪7‬ې په اړه‬ ‫فرماﻳﻲ‪(( :‬علم زده ک‪7‬ئ که 'ه هم په چﻴن ک‪ 3‬وي‪ )).‬په بل ‪$‬ای ک‪3‬‬ ‫فرماﻳﻲ‪(( :‬له زانگو 'خه تر گوره زده ک‪7‬ه وک‪7‬ئ‪)).‬‬ ‫د علم او پوه‪ 3‬په زده ک‪7‬ه ک‪ 3‬د دنﻴا او آخرت گ"‪ 3‬پرت‪ 3‬دي‪ ،‬موږ باﻳد‬ ‫ه(ه وک‪7‬و چ‪ 3‬علم زده ک‪7‬و‪.‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن پر مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ *وونکی دې زده کوونکي پر ډلو وو‪4‬شي‪ ،‬هرې ډل‪ 3‬ته دې سپار*تنه وک‪7‬ي چ‪ 3‬د‬ ‫لوست متن په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬ولولي او بﻴا دې د هرې ډل‪ 3‬استازی د لوست د مطلب په‬ ‫اړوند نورو ته خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د (علم‪ ،‬ر‪1‬ا‪ ،‬دﻳن) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪ ،‬نور دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په ﻻندې جملو ک‪ 3‬تش ‪$‬اﻳونه پر مناسبو کلمو سره ډک ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫علم زده ک‪7‬ئ که 'ه هم په ‪ ...............‬ک‪ 3‬وي‪.‬‬ ‫علم ‪ ........................‬ده‪.‬‬ ‫موږ باﻳد ‪.....................‬علم زده ک‪7‬و‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ه(ه‬ ‫پﻴغمبر‬

‫معناوې‬ ‫کو*)‬ ‫استازی‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د علم د ارز*ت په هکله 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫اتلسم لﻮست‬

‫گﻼن‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ډول ډول گﻼنو پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫_ تاس‪' 3‬و ډوله گﻼن پ‪5‬ژنئ؟‬ ‫زموږ په گران ه‪5‬واد ک‪ 3‬ډول ډول گﻼن پﻴدا ک‪85‬ي‪ .‬لکه‪ :‬کشمالﻲ‪ ،‬شبو‪،‬‬ ‫نرگس‪ ،‬گﻼب‪ ،‬چنب‪5‬لﻲ‪ ،‬پتونﻲ‪ ،‬داودي او داس‪ 3‬نور‪.‬‬ ‫هر 'وک گﻼن په ب‪2‬ونو‪ ،‬چمنونو او کورونو ک‪ 3‬د *اﻳست او د چاپ‪5‬رﻳال د‬ ‫سمسورتﻴا لپاره کري او پالنه ﻳ‪ 3‬کوي‪.‬‬ ‫له گﻼنو 'خه په زړه پورې عطرونه او درمل جوړ‪84‬ي چ‪ 3‬ډ‪4‬ر ارز*ت‬ ‫لري‪ .‬گﻼن د انسان پر روغتﻴا او خوشحال‪ 9‬ډ‪4‬ره اغ‪5‬زه لري‪.‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي او د ﻻندې جملو تش ‪$‬اﻳونه‬ ‫دې پر مناسبو کلمو سره ډک ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫‪ _١‬زموږ په گران ه‪5‬واد ک‪ 3‬ډول ډول ‪ ..............‬پﻴدا کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬د چاپ‪5‬رﻳال د سمسورتﻴا لپاره ‪ .............‬او پالنه ﻳ‪ 3‬کوي‪.‬‬ ‫‪- _٣‬ﻼن ‪ ...................................‬او خوشحال‪ 9‬ډ‪4‬ره اغﻴزه لري‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د گﻼنو د ډولونو په اړه دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪ ،‬نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ که کوم زده کوونکی ب‪ 0‬لري‪ ،‬ودې واﻳي چ‪ 3‬په هغه ک‪ 3‬کوم‪ 3‬ون‪ 3‬او ‪-‬ﻼن شته‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫سمسور‬ ‫درمل‬ ‫ب‪0‬‬ ‫اغ‪5‬زه‬

‫معناوې‬ ‫زرغون‬ ‫دوا‬ ‫باغ‬ ‫تاثﻴر‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د خپل‪ 3‬سﻴم‪ 3‬د گﻼنو د ډولونو نومونه ولﻴکي‪ ،‬په بل درسي ساعت ک‪3‬‬ ‫دې له ‪$‬ان سره راوړي‪.‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫نﻮلسم لﻮست‬

‫د م‪5‬ﻮو د پﻮستکﻮ ب‪$ 3‬اﻳﻪ اچﻮل‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د م‪5‬وو د پوستکو د ب‪$ 3‬اﻳه اچولو په زﻳانونو پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫له تاسو 'خه 'وک وﻳﻼی شي چ‪ 3‬په ﻻرو ک‪ 3‬د م‪5‬وو د پوستکو اچول کوم زﻳانونه لري؟‬ ‫ﻳوه ورځ زمری په *وون‪%‬ﻲ ک‪ 3‬له خپلو ملگرو سره د ک‪5‬لو په خوړلو لگﻴا و او د‬ ‫ک‪5‬لو پوستکﻲ ﻳ‪ 3‬په ب‪ 3‬پرواﻳ‪ 9‬سره په ﻻره ک‪ 3‬غور‪$‬ول‪ .‬اجمل چ‪! 3‬ولگﻲ‬ ‫ته روان و‪ ،‬پام ﻳ‪ 3‬نه و‪ ،‬پ‪+‬ه ﻳ‪ 3‬د ک‪5‬ل‪ 3‬په پوستکﻲ ک‪+5‬وده‪ .‬وغور‪5$‬ده او‬ ‫سخت ژوبل شو‪ ،‬په روغتون ک‪ 3‬وروسته له معاﻳن‪' 3‬خه 'رگنده شوه چ‪3‬‬ ‫د پ‪ 3+‬ه‪6‬وکی ﻳ‪ 3‬مات شوی دی‪ ،‬ډاک"ر ورته نسخه ورک‪7‬ه او ﻻر*وونه‬ ‫ﻳ‪ 3‬ورته وک‪7‬ه چ‪ 3‬خپل‪ 3‬پ‪ 3+‬ته ډ‪4‬ره پاملرنه وک‪7‬ي‪ ،‬اجمل د ډاک"ر خبرې‬ ‫په پام ک‪ 3‬ونﻴول‪ ،3‬وﻳ‪ 3‬وﻳل چ‪ 3‬له دې وروسته به اجمل او نور ماشومان‬ ‫وپوهوي چ‪ 3‬د م‪5‬وو پوستکﻲ ب‪$ 3‬اﻳه ونه غور‪$‬وي‪.‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې د لوست متن په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشی ﻳو دې له لوست 'خه ورته ﻳوه‬ ‫جمله وواﻳي او بل دې پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د م‪5‬وو د پوستکو د ب‪$ 3‬اﻳه‬ ‫غور‪$‬ولو په زﻳانونو دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي او د پاک چاپ‪5‬رﻳال په اړه دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ﻻر*وونه‬ ‫روغتون‬ ‫ژوبل‬ ‫غور‪$‬ول‬

‫معناوې‬ ‫رهنماﻳي‬ ‫شفاخانه‬ ‫زخمي‬ ‫اچول‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د چاپ‪5‬رﻳال د پاک ساتلو په اړه 'و کر*‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫شلم لﻮست‬

‫راډﻳﻮ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د راډﻳو په اړه معلومات ترﻻسه کول‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫تاسو د راډﻳو په اړه 'ه وﻳﻼی شئ؟‬ ‫راډﻳو هغه غ‪8‬ﻳزه وس‪5‬له ده چ‪ 3‬د ه‪5‬واد او ن‪7‬ۍ د ب‪5‬ﻼب‪5‬لو موضوعاتو او‬ ‫پ‪+5‬و په اړوند معلومات راکوي‪.‬‬ ‫زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬د لوم‪7‬ي ‪$‬ل لپاره د غازي امان اهلل خان د پاچاه‪ 9‬په‬ ‫دوره ک‪ 3‬راډﻳو په رسمﻲ توگه په خپرونو پﻴل وک‪.7‬‬ ‫اوس مهال زموږ په ه‪5‬واد ک‪ 3‬ب‪5‬ﻼب‪5‬ل‪ 3‬راډﻳوگان‪ ،3‬لکه‪ :‬ملﻲ راډﻳو‬ ‫!لوﻳزﻳون‪ ،‬شمشاد‪ ،‬سپوږم‪ ،9‬ازادۍ‪ ،‬بﻲ بﻲ سﻲ‪ ،‬اشنا غ‪ 8‬او نورې‬ ‫راډﻳوگان‪ 3‬خپرون‪ 3‬کوي‪.‬‬ ‫موږ ته په کار دي چ‪ 3‬د راډﻳو *وونﻴزې او روزن‪5‬زې خپرون‪ 3‬واورو او په‬ ‫ور‪$‬نﻲ ژوند ک‪ 3‬ترې گ"ه واخلو‪.‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن په لوړ او مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د راډﻳو په اړه دې ﻳوه ﻳوه‬ ‫جمله د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د راډﻳو په اړه دې لن‪6‬ې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې له لوست 'خه 'و جمل‪ 3‬ولولي او نور دې د امﻼ په توگه په خپلو‬ ‫کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫شمشاد‬ ‫دوره‬ ‫وسﻴله‬

‫معناوې‬ ‫د افغانستان د ﻳوه تارﻳخي غره نوم دی‬ ‫د واکمن‪ 9‬موده‬ ‫واسطه‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په کورونو ک‪ 3‬که امکان وي ﻳوه راډﻳو واوري او بل درسي ساعت ک‪3‬‬ ‫دې په !ول‪/‬ي ک‪ 3‬وواﻳي چ‪' 3‬ه ﻳ‪ 3‬اور‪4‬دلي وو‪.‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتم لﻮست‬

‫کاغذ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د کاغذ په ‪"-‬و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر کاغذ 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫کاغذ هغه سپﻴنه پاکه پا‪1‬ه ده چ‪ 3‬له ﻳو ډول لرگﻴو 'خه جوړ‪84‬ي او پر مخ‬ ‫ﻳ‪ 3‬لﻴک لﻴکل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫له کاغذ 'خه کتابونه‪ ،‬کتابچ‪ ،3‬مجل‪ ،3‬ور‪$‬پا‪ 31‬او نور ډول ډول شﻴان‬ ‫جوړ‪84‬ي‪ ،‬که کاغذ نه وای په زده ک‪7‬و ک‪ 3‬به ډ‪4‬رې ستونزې رامن‪ #‬ته شوې‬ ‫وای‪ ،‬علم او پوهه د کاغذ په وسﻴله له ﻳوه نسل 'خه بل نسل ته ل‪85‬دول‬ ‫ک‪85‬ي‪ ،‬همدارنگه کاغذ د هر ډول لﻴک او معلوماتو د ساتلو او ل‪85‬د وسﻴله‬ ‫ده‪ .‬موږ باﻳد له کاغذ 'خه سمه گ"ه واخلو او ب‪$ 3‬اﻳه ﻳ‪ 3‬مصرف نه ک‪7‬و‪.‬‬

‫‪٤١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ﻻندې تش‪ 3‬جمل‪ 3‬پر مناسبو کلمو ډک‪ 3‬ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _١‬کاغذ هغه سپﻴنه پاکه ‪ ....................‬ده‪.‬‬ ‫‪ _٢‬موږ باﻳد له کاغذ 'خه سمه ‪ ....................‬واخلو‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په ډلو وو‪4‬شل شي او هره ډله دې په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬د کاغذ په اړه خبرې‬ ‫وک‪7‬ي او پاﻳله دې د هرې ډل‪ 3‬استازی نورو ته وواﻳي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې د (کاغذ‪ ،‬لﻴک‪ ،‬علم‪ ،‬پوه‪)3‬‬ ‫کلم‪ 3‬پر تخت‪ 3‬ولﻴکي بل دې ﻳوه ﻳوه کلمه په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ستونزې‬ ‫ور‪$‬پا‪31‬‬ ‫ل‪85‬د‬

‫معناوې‬ ‫مشکﻼت‬ ‫اخبار‬ ‫له ﻳوه ‪$‬اﻳه بل ‪$‬ای ته انتقال‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې لوست په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي لﻴک سره ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫دوه و ﻳشتم لﻮست‬

‫احمدشاه بابا‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ه‪5‬واد د ملي واکمن احمدشاه بابا پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫تاسو د احمدشاه بابا په اړه 'ه اورﻳدلي دي؟‬ ‫د احمدشاه بابا اصلﻲ نوم احمدخان و‪ ،‬د ابدالﻲ زمان خان زوی او په‬ ‫کندهار ک‪ 3‬زﻳ‪48‬دلی و‪.‬‬ ‫احمدشاه بابا د نادر افشار له م‪7‬ﻳن‪' 3‬خه وروسته د قومﻲ مشرانو د لوﻳ‪3‬‬ ‫جرگ‪ 3‬له خوا د افغانستان پاچا و!اکل شو‪ ،‬په ډ‪4‬ر ل‪ 8‬وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻴاوړی‬ ‫مرکزي حکومت جوړ ک‪.7‬‬ ‫احمدشاه بابا نه ﻳوازې ﻳو نامتو واکمن و‪ ،‬بلک‪ 3‬د پ‪+‬تو او دري ژبو شاعر‬ ‫هم و‪ .‬لکه چ‪ 3‬وﻳل‪ 3‬ﻳ‪ 3‬دي‪:‬‬ ‫کﻪ ﻫر 'ﻮ م‪ 3‬د دنﻴا ملکﻮنﻪ ډ‪4‬ر شﻲ زما بﻪ ﻫﻴر نشﻲ دا ستا *کلﻲ ډاگﻮنﻪ‬ ‫د ډﻫلﻲ تخت ﻫ‪5‬رومﻪ چ‪ 3‬را ﻳاد ک‪7‬م زما د *کل‪ 3‬پ‪+‬تﻮنخﻮا د غرو سرونﻪ‬

‫احمدشاه بابا له (‪)٢٦‬کالو پاچاه‪ 9‬وروسته له ن‪7‬ۍ سترگ‪ 3‬پ"‪ 3‬او په کندهار‬ ‫ک‪ 3‬خاورو ته وسپارل شو‪.‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې ورته دکتاب له مخ‪ 3‬ﻳوه جمله‬ ‫وواﻳي‪ ،‬بل دې د امﻼ په توگه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪* ،‬وونکی ورسره مرسته کوي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي په وار سره دې د (پﻴاوړی‪ ،‬حکومت‪،‬‬ ‫واکمن) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د احمدشاه بابا په اړه دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫پﻴاوړی‬ ‫ډهلي‬

‫معناوې‬ ‫غ‪+‬تلی‬ ‫د هندوستان پاﻳتخت‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د احمدشاه بابا په اړه لوستل شوی لوست په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪،‬‬ ‫او په بل درسي ساعت ک‪ 3‬دې له ‪$‬ان سره راوړي‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫دروﻳشتم لﻮست‬

‫خبرې اترې‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل په ژبه ک‪ 3‬د خبرو اترو په اهمﻴت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫'ه فکر کوئ چ‪ 3‬خبرې اترې د ژب‪ 3‬په زده ک‪7‬ه ک‪' 3‬ه ‪"-‬ه لري؟‬ ‫هﻴل‪ :9‬غو!‪ 9‬خورې ست‪7‬ې مه ش‪!3‬‬ ‫غو!‪ :9‬مننه‪ ،‬تاسو ست‪7‬ې مه شئ‪.‬‬ ‫هﻴل‪' :9‬نگه ﻳ‪ 3‬او چ‪5‬رته روانه ﻳ‪3‬؟‬ ‫غو!‪* :9‬ه ﻳم‪* ،‬وون‪%‬ﻲ ته ‪$‬م‪.‬‬ ‫هﻴل‪ :9‬له *وون‪%‬ﻲ 'خه رخصت شوې نه ﻳ‪3‬؟‬ ‫غو!‪ :9‬خورې له *وون‪%‬ﻲ رخصت ﻳم‪ ،‬خو د ساﻳنس له استاذې 'خه ﻳو 'و‬ ‫پو*تن‪ 3‬کوم‪.‬‬ ‫هﻴل‪ :9‬گران‪ 3‬اوس به استاده په *وون‪%‬ﻲ ک‪ 3‬وي؟‬ ‫غو!‪ :9‬هو! له موږ سره ﻳ‪ 3‬ژمنه ک‪7‬ې ده چ‪ 3‬ﻳو ساعت درته پات‪ 3‬ک‪85‬م‪.‬‬ ‫هﻴل‪ :9‬چ‪ 3‬داس‪ 3‬ده‪ ،‬نو په مخه دې *ه‪.‬‬ ‫غو!‪ :9‬د خدای‬

‫په آمان‪ ،‬ورځ دې په خﻴر‪.‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫ درې زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته لوست په لوړ او مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬‫_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک‪ 3‬د خبرو اترو په ‪"-‬و بحث وک‪7‬ي‪ ،‬پاﻳله دې د هرې ډل‪3‬‬ ‫استازی نورو ته واوروي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (ژمنه‪ ،‬امان‪ ،‬پات‪ )3‬کلم‪ 3‬دې په جملو‬ ‫ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ -‬دوه زده کوونکي دې د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو ډﻳالوګ دې تمثﻴل ک‪7‬ي‪.‬‬

‫معناوې‬ ‫وعده‬ ‫ستومانه‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ژمنه‬ ‫ست‪7‬ې‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په کورونو ک‪ 3‬د خبرو اترو په اړه 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي په بل درسي ساعت‬ ‫ک‪ 3‬دې له ‪$‬ان سره راوړي‪.‬‬

‫‪٤٦‬‬

‫'لﻮروﻳشتم لﻮست‬

‫کﻴس‪9‬‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د کﻴسﻴو په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫تاسو د کﻴس‪ 9‬په اړه معلومات لرئ؟‬ ‫هغه لن‪6‬ې‪ ،‬خوږې وﻳناوې او پو*تن‪ 3‬دي چ‪ 3‬ماشومان ﻳ‪ 3‬په لوبو ک‪3‬‬ ‫له ﻳو بل 'خه پو*تﻲ‪ ،‬لکه‪:‬‬ ‫هغه 'ه شی دي؟‬ ‫د ور‪ 3$‬گر‪$‬ﻲ چ‪ 3‬شپه شﻲ د ﻳوې روپ‪$ 9‬ای نﻴسﻲ‪.‬‬

‫(امسا)‬

‫هغه 'ه شی دي؟‬ ‫چ‪ 3‬وواﻳم را‪$‬ئ‪ ،‬نه را‪$‬ﻲ‪ ،‬چ‪ 3‬وواﻳم مه را‪$‬ئ‪ ،‬را‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫هغه 'ه شی دي؟ ‪$‬ﻲ ‪$‬ﻲ مخ نه را اړوي‪.‬‬

‫(شﻮن‪6‬ې)‬ ‫(اوبﻪ)‬

‫هغه 'ه شی دي؟‬ ‫!وله ورځ گر‪$‬ﻲ گر‪$‬ﻲ چ‪ 3‬شپه شﻲ‪ ،‬خوله ﻳ‪ 3‬وازه پات‪ 3‬وي‪( .‬بﻮټ)‬ ‫هغه 'ه شی دي؟ سل خول‪ 3‬لري‪ ،‬نه گ‪65‬ه‪ ،‬نه کولم‪ 3‬لري‪.‬‬

‫(غلب‪5‬ل)‬

‫‪٤٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن په مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې لوست په چوپه خوله په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په خپله خو*ه په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ .‬ﻳوه ﻳوه کﻴس‪9‬‬ ‫دې وواﻳي نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ .‬د کﻴس‪ 9‬په اړه دې لن‪6‬ې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫امسا‬ ‫‪65-‬ه‬ ‫وﻳنا‬ ‫لوب‪3‬‬

‫معناوې‬ ‫د ﻻس لرگی‪ ،‬لک‪7‬ه‬ ‫خ‪"5‬ه‬ ‫خبرې‬ ‫ساعت ت‪5‬ري‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په کور ک‪ 3‬ﻳوه ﻳوه کﻴس‪ 9‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې له ‪$‬ان سره !ولگي ته‬ ‫راوړي‪ ،‬نورو ته دې واوروي‪.‬‬

‫‪٤٨‬‬

‫پن‪%‬ﻪ وﻳشتم لﻮست‬

‫ترافﻴکﻲ ﻻر*ﻮون‪3‬‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د ترافﻴکي اشارو پ‪5‬ژندل او په اړتﻴاوو ﻳ‪ 3‬پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫که غواړئ له سرک 'خه ت‪5‬ر شئ‪' ،‬ه باﻳد وک‪7‬ئ؟‬ ‫په *ارونو ک‪ 3‬مو!رونه‪ ،‬مو!رساﻳکلونه‪ ،‬باﻳسکلونه او نور وساﻳط هرې خوا‬ ‫ته تگ راتگ کوي‪ ،‬په کار ده چ‪ 3‬له سرک 'خه د ت‪5‬ر‪4‬دو پر وخت د‬ ‫سرک دواړو خواوو ته وگورئ‪ ،‬بﻴا په پوره احتﻴاط له سرک 'خه ت‪5‬ر شئ‪.‬‬ ‫د سرکونو پر غاړو درې ترافﻴکﻲ 'راغونه ‪$‬ای پر ‪$‬ای شوي دي‪ .‬سور‬ ‫'راغ د در‪4‬دو‪ ،‬ژ‪' 74‬راغ د تﻴاري نﻴولو او شﻴن 'راغ له ﻳوې خوا بل‪3‬‬ ‫خوا ته د ت‪5‬رﻳدو ن‪+‬ه ده‪.‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره له *وونکي 'خه وروسته لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک‪ 3‬د ترافﻴکي ن‪+‬و د پ‪5‬ژندلو په اړه بحث وک‪7‬ي‪ ،‬پاﻳله دې‬ ‫د هرې ډل‪ 3‬استازی نورو ته واوروي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې ورته د کتاب له مخ‪3‬‬ ‫متن ولولي‪ ،‬هغه بل دې د امﻼء په ډول پر تخت‪ 3‬ولﻴکي او نور دې په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي او د ترافﻴکي ﻻر*وونو په اړه‬ ‫دې نورو ته معلومات ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ت‪5‬ر‬ ‫غاړه‬ ‫احتﻴاط‬

‫معناوې‬ ‫له ﻳوې خوا بل پلوته او*تل‬ ‫'ن‪6‬ه‬ ‫پام کول‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د ترافﻴکي ن‪+‬و او ﻻر*وونو په اړه دوې دوې جمل‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ‬ ‫دې په !ول‪/‬ي ک‪ 3‬نورو ته ولولي‪.‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتم لﻮست‬

‫د وخت ارز*ت‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د وخت پر ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر وخت 'ه ارز*ت لري؟‬ ‫هرې شﻴب‪ 3‬ته وخت واﻳﻲ‪ .‬وخت د سروزرو په شان ارز*ت لري‪.‬‬ ‫د نن کار سبا ته مه پر‪84‬دئ‪ .‬لﻴک او لوست وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫خپل‪ 3‬دندې له مهال و‪4‬ش سره سم‪ 3‬ترسره ک‪7‬ئ!‬ ‫ددې لپاره چ‪ 3‬د ژوند په !ولو چارو ک‪ 3‬برﻳالﻲ و اوسئ‪ ،‬د وخت له هرې‬ ‫شﻴب‪' 3‬خه سمه گ"ه واخلئ‪.‬‬

‫‪٥١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته له ‪$‬ان سره لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪،‬په وار سره دې د وخت د ارز*ت په هکله‬ ‫ﻳوه ﻳوه جمله پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې له تخت‪' 3‬خه په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي په وار سره دې د وخت د ارز*ت په اړه‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬په خپلو کورونو ک‪ 3‬دې د‬ ‫چارو د مهال و‪4‬ش په اړوند نورو ته معلومات ورک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫مهال‬ ‫مهال و‪4‬ش‬

‫معناوې‬ ‫وخت‬ ‫تقسﻴم اوقات‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د وخت د ارز*ت په باب ﻳوه مقاله ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫اووه وﻳشتم لﻮست‬

‫ﻫمت‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د همت په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر همت 'ه ته واﻳي؟‬ ‫له حاتم طاﻳﻲ 'خه چا پو*تنه وک‪7‬ه‪ ،‬په دنﻴا ک‪ 3‬دې تر خپل ‪$‬ان د لوړ‬ ‫همت خاوند لﻴدلی دی؟‬ ‫حاتم طاﻳﻲ ‪$‬واب ورک‪ ،7‬هو‪ .‬ﻳوه ورځ م‪ 3‬د عربو سپﻴن ږ‪4‬ري او مشران‬ ‫م‪5‬لمانه وو‪ ،‬هغوی ته م‪' 3‬لوﻳ‪+‬ت او*ان حﻼل ک‪7‬ي وو‪ .‬په دې وخت‬ ‫ک‪ 3‬نژدې ﻳوې د*ت‪ 3‬ته وتلی وم‪ ،‬ﻳو س‪7‬ی م‪ 3‬ولﻴد چ‪ 3‬د لرگﻴو ﻳوه لوﻳه‬ ‫گ‪65‬ۍ ﻳ‪ 3‬پر شا وه‪ ،‬له هغه م‪ 3‬وپو*تل‪ ،‬د حاتم طاﻳﻲ م‪5‬لمستﻴا ته ول‪ 3‬نه‬ ‫ور‪3$‬؟ چ‪ 3‬ډ‪4‬ر خلک ﻳ‪ 3‬پر دسترخوان را!ول شوي دي؟ هغه ووﻳل‪:‬‬ ‫هغه 'وک چ‪ 3‬خوري ډوډۍ د خپله ﻻسه‬ ‫د حاتم منت پر‪$‬ان نه ږدي دپاسه‬ ‫کله چ‪ 3‬م‪ 3‬د هغه س‪7‬ي لوړ همت ولﻴد‪ ،‬له ‪$‬ان سره م‪ 3‬ووﻳل‪ :‬په ر*تﻴا‬ ‫دغه س‪7‬ی په م‪75‬انه او همت ک‪ 3‬له ما 'خه ډ‪4‬ر لوړ دی‪.‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬متن ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د کتاب له مخ‪ 3‬ﻳوه جمله ولولي‬ ‫او بل دې د امﻼ په توگه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې د (م‪5‬لمه‪ ،‬حﻼل‪ ،‬د*ت‪ )3‬کلم‪3‬‬ ‫پرتخت‪ 3‬ولﻴکي او بل دې په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪ ،‬نور زده کوونکي دې په کتابچو‬ ‫ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي د همت په اړه دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫همت‬ ‫منت‬ ‫خاوند‬

‫معناوې‬ ‫قوي اراده‪ ،‬م‪75‬انه‬ ‫احسان‬ ‫'‪+‬تن‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د همت په اړوند 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٥٤‬‬

‫اتﻪ وﻳشتم لﻮست‬

‫د چاپ‪5‬رﻳال پاک ساتل‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د چاپ‪5‬رﻳال په اړه د معلوماتو ترﻻسه کول‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر د چاپ‪5‬رﻳال پاک ساتل 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫په کوم ‪$‬ای ک‪ 3‬چ‪ 3‬موږ ژوند کوو‪ ،‬د چاپ‪5‬رﻳال په نوم ﻳاد‪84‬ي‪ .‬غرونه‪،‬‬ ‫‪$‬نگلونه‪ ،‬اوبه‪ ،‬بو!ﻲ‪ ،‬الوتونکﻲ‪ ،‬ژوي او نور هر'ه د چاپ‪5‬رﻳال برخ‪ 3‬دي‪.‬‬ ‫چاپ‪5‬رﻳال د نﻴالگﻴو په ک‪5+‬نولو او د گﻼنو په کرلو *اﻳسته ک‪85‬ي‪* .‬اﻳسته او‬ ‫*کلی چاپ‪5‬رﻳال ژوند او روغتﻴا ته گ"ه رسوي‪.‬‬ ‫له دې امله موږ ته په کار ده چ‪ 3‬د خپل چاپ‪5‬رﻳال سمسورتﻴا‪ ،‬پاکوالﻲ‬ ‫او ساتن‪ 3‬ته *ه پاملرنه وک‪7‬و‪ ،‬د نﻴالگﻴو ل‪+‬ت‪ 3‬مات‪ 3‬نه ک‪7‬و‪ ،‬گﻼن ﻳ‪ 3‬ونه‬ ‫شکوو‪ ،‬تل اوبه ورک‪7‬و‪* ،‬ه ﻳ‪ 3‬وساتو او له هغو 'خه سمه گ"ه واخلو‪.‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې ورته د کتاب له مخ‪3‬‬ ‫ﻳوه جمله ولولي او بل دې د امﻼ په توگه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي او د چاپ‪5‬رﻳال په هکله دې‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي ﻳو دې د (ژوند‪ ،‬چاپ‪5‬رﻳال‪ ،‬سمسورتﻴا)‬ ‫کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي دوﻳم زده کوونکی دې په جملو ک‪ 3‬وکاروي او که ت‪5‬روتن‪3‬‬ ‫ولري درﻳم زده کوونکی دې ورته اصﻼح ک‪7‬ي *وونکی ورسره مرسته کوي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫چاپ‪5‬رﻳال‬ ‫سمسور‬

‫معناوې‬ ‫محﻴط‬ ‫أباد‪ ،‬زرغون‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د چاپ‪5‬رﻳال په هکله 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫نﻬﻪ وﻳشتم لﻮست‬

‫واکسﻴن‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د واکسﻴنو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر واکسﻴن 'ه ‪"-‬ه لري؟‬ ‫د واکسﻴن کول زموږ په بدن ک‪ 3‬د مﻴکروبونو د پرمختگ مخه نﻴسﻲ‪ ،‬په‬ ‫دې معنا‪' ،‬وک چ‪ 3‬د کوم‪ 3‬ناروغ‪ 9‬واکسﻴن وک‪7‬ي‪ ،‬له هغ‪ 3‬ناروغ‪9‬‬ ‫'خه خوندي پات‪ 3‬ک‪85‬ي او هغه ناروغﻲ ﻳ‪ 3‬نه نﻴسﻲ‪.‬‬ ‫واکسﻴن ډ‪4‬ر مهم او گ"ور دي‪ ،‬کوﻻی شو په ل‪ 8‬لگ‪+‬ت سره د ‪$‬ﻴنو ناروغﻴو‬ ‫مخنﻴوی وک‪7‬و‪ .‬موږ ته په کار دي چ‪ 3‬خپلو ماشومانو‪ ،‬تنکﻴو ‪$‬وانانو او‬ ‫لوﻳانو ته پرخپل وخت د ب‪5‬ﻼب‪5‬لو ناروغﻴو‪ ،‬لکه‪ :‬گوزڼ‪ ،‬تور!وخﻲ‪ ،‬شري‪،‬‬ ‫غ"و دانو‪ ،‬تﻴتانوس او نورو واکسﻴن وک‪7‬و او له ډ‪4‬رو خطرناکو ناروغﻴو 'خه‬ ‫ﻳ‪ 3‬وژغورو‪.‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬ﻳو د بل په مرسته لوست‬ ‫ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې دتخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د کتاب له مخ‪ 3‬ورته ﻳوه جمله‬ ‫ولولي‪ ،‬بل دې د امﻼ په توگه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د (بدن‪ ،‬واکسﻴن‪ ،‬ل‪+/‬ت) کلم‪ 3‬په وار سره د تخت‪ 3‬پرمخ په‬ ‫جملو ک‪ 3‬وکاروي او نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د واکسﻴنو په هکله دې خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫لگ‪+‬ت‬ ‫شری‬ ‫خوندي‬

‫معناوې‬ ‫مصرف‬ ‫ﻳو ډول ناروغي‬ ‫په امن ک‪3‬‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د واکسﻴنو په هکله درې درې جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٥٨‬‬

‫د‪4‬رشم لﻮست‬

‫ر*تﻴا وﻳل‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ر*تﻴا وﻳلو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په نظر ر*تﻴا وﻳل 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫د اتل کورن‪ 9‬ﻳو ب‪ 0‬لري‪ ،‬ﻳوه ورځ اتل په خپل ب‪ 0‬ک‪ 3‬ﻳوې او بل‪ 3‬خوا‬ ‫ته گر‪5$‬ده‪ ،‬د گر‪5$‬دو پر وخت ﻳ‪ 3‬په ﻳوه تبر سترگ‪ 3‬ولگ‪5‬دې‪ .‬تبر ﻳ‪3‬‬ ‫راواخﻴست‪ ،‬د ﻳوې م‪5‬وې لرونک‪ 3‬ون‪ 3‬پوستکﻲ ﻳ‪ 3‬پرې ک‪7‬ل‪ ،‬بله ورځ‬ ‫اتل له خپل پﻼر سره په ب‪ 0‬ک‪ 3‬گر‪5$‬ده‪ ،‬وﻳ‪ 3‬لﻴدل چ‪ 3‬د ﻳوې ون‪ 3‬پا‪31‬‬ ‫ژ‪74‬ې شوې وې‪ ،‬پﻼر ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ر خواشﻴنی شو‪ ،‬له اتل 'خه ﻳ‪ 3‬پو*تنه وک‪7‬ه‪،‬‬ ‫د دې ون‪ 3‬پوستکی چا پرې ک‪7‬ی دی؟ اتل پر وچو شون‪6‬و د پﻼر په ‪$‬واب‬ ‫ک‪ 3‬ووﻳل‪ :‬د ون‪ 3‬پوستکی ما پرې ک‪7‬ی دی‪ .‬زه په دې نه پوه‪5‬دم‪ ،‬چ‪ 3‬ونه‬ ‫به وچه شﻲ‪ ،‬پﻼر ﻳ‪ 3‬د ده په ر*تﻴا وﻳلو ډ‪4‬ر خوشحاله شو‪ ،‬ورته وﻳ‪ 3‬وﻳل‪:‬‬ ‫زوﻳه! د ونو پوستکﻲ 'وک نه پرې کوي‪$ ،‬که بﻴا ون‪ 3‬وچ‪85‬ي‪ .‬له ﻳوې‬ ‫خوا که 'ه هم د دې ون‪ 3‬په وچ‪5‬دو ډ‪4‬ر خپه شوم‪ ،‬له بله پلوه ستا په ر*تﻴا‬ ‫وﻳلو ډ‪4‬ر خوشحاله شوم‪$ ،‬که چ‪ 3‬تا ر*تﻴا ووﻳل‪ ،‬ر*تﻴا وﻳل تر زرو ونو ډ‪4‬ر‬ ‫ارز*ت لري‪.‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د (ب‪ ،0‬خوشحاله او پوستکی) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په‬ ‫جملو ک‪ 3‬استعمال او نور دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬د ﻻندې جملو تش ‪$‬اﻳونه پر مناسبو کلمو ډک‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ _ ١‬د اتل کورن‪ 9‬ﻳو ب‪...... 0‬‬ ‫‪ _ ٢‬د گر‪5$‬دو پر وخت ﻳ‪ 3‬په ﻳوه ‪ .....‬سترگ‪ 3‬ولگﻴدې‬ ‫‪ _ ٣‬ر*تﻴا وﻳل تر زرو ‪ ....‬زﻳات ازر*ت لري‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د ر*تﻴا وﻳلو د گ"و پر اړوند‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د تخت‪ 3‬پرمخ د ر*تﻴا وﻳلو په اړوند دې ﻳوه ﻳوه جمله‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ب‪0‬‬ ‫ارز*ت‬ ‫خواشﻴنی‬

‫معناوې‬ ‫باغ‬ ‫اهمﻴت‬ ‫خفه‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کورونو ک‪ 3‬متن ولولي او بﻴا دې د ر*تﻴا وﻳلو په اړه ﻳوه ﻳوه مقاله‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬رشم لﻮست‬

‫افغانستان‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د خپل ه‪5‬واد پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫تاسو پوه‪85‬ئ چ‪ 3‬افغانستان د ن‪7‬ۍ په کوم‪ 3‬وچ‪ 3‬ک‪ 3‬پروت دی؟‬ ‫زموږ گران ه‪5‬واد افغانستان‪* ،‬ه هوا او خوږې م‪5‬وې لري‪ .‬ډ‪4‬ری او س‪5‬دونکﻲ‬ ‫ﻳ‪ 3‬په کرن‪ 3‬او مالدارۍ بوخت دي‪.‬‬ ‫زموږ د ه‪5‬واد !ول اوس‪5‬دونکﻲ قومونه‪ ،‬لکه‪ :‬پ‪+‬تانه‪ ،‬تاجک‪ ،‬ازبک‪ ،‬هزاره‪،‬‬ ‫ترکمن‪ ،‬بلوڅ‪ ،‬نورستانﻴان‪ ،‬پشه ﻳان او نور د افغانانو په نوم ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫!ول افغانان د دې ه‪5‬واد له هوا‪ ،‬اوبو‪ ،‬غلو دانو او م‪5‬وو 'خه گ"ه اخلﻲ‪،‬‬ ‫د دې ه‪5‬واد په لمن ک‪ 3‬را لوی شوي دي‪ ،‬نو ‪$‬که پر !ولو د مور په شان‬ ‫حق لري‪ ،‬باﻳد هر بچی ﻳ‪ 3‬په آبادۍ او *ﻴرازۍ ک‪ 3‬برخه واخلﻲ‪.‬‬

‫‪٦١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن په لوړ او مناسب غ‪ 8‬ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د کتاب له مخ‪ 3‬ﻳوه‬ ‫جمله ولولي‪ ،‬هغه بل دې د امﻸ په ډول پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ درې زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د گران ه‪5‬واد د أبادولو په اړه‬ ‫دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د (مالدارۍ‪ ،‬ه‪5‬واد‪* ،‬ﻴرازۍ)‬ ‫کلم‪ 3‬دې د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي د تازه او وچو م‪5‬وو نومونه دې واخلي‪.‬‬ ‫لغت‬ ‫*‪5‬رازۍ‬

‫معنا‬ ‫أبادۍ‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د گران ه‪5‬واد د أبادۍ او *ﻴرازۍ په اړوند 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ‬ ‫دې په !ولگي ک‪ 3‬نورو ته واوروي‪.‬‬

‫‪٦٢‬‬

‫دوه دﻳرشم لﻮست‬

‫خﻮاړه‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل د پاکو خوړو په اړتﻴاوو او گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫'ه فکر کوئ چ‪ 3‬خواړه 'ه ‪ 3"-‬لري؟‬ ‫!ولو هغو شﻴانو ته چ‪ 3‬موږ ﻳ‪ 3‬خورو‪ ،‬خواړه وﻳل ک‪85‬ي‪! .‬ول ژوندي‬ ‫موجودات د ژوند کولو لپاره خوړو ته اړتﻴا لري‪.‬‬ ‫له خوړو پرته ژوند کول امکان نه لري‪ ،‬خواړه زموږ بدن ته وده او قوت‬ ‫ورکوي‪ ،‬بدن ته مو انرژي برابروي‪ ،‬ددې انرژۍ په واسطه موږ جسمﻲ او‬ ‫فکري کارونه ترسره کوو‪ ،‬هغه خواړه چ‪ 3‬زموږ د بدن !ول‪ 3‬اړتﻴاوې پوره‬ ‫کوي‪ .‬شﻴدې‪ ،‬هگ‪ ،9‬لوبﻴا‪ ،‬سابه‪ ،‬ډوډۍ‪ ،‬م‪5‬وې او نور دي‪.‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د خوړو په هکله دې ﻳوه ﻳوه‬ ‫جمله پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د خوړو د گ"و په هکله خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې ورته د کتاب له مخ‪ 3‬ﻳوه جمله‬ ‫وواﻳي‪ ،‬بل دې د امﻼ په ډول پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (خواړه‪ ،‬وده‪ ،‬بدن) لغتونه په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫بدن‬ ‫انرژي‬ ‫وده‬ ‫اړتﻴا‬

‫معناوې‬ ‫وجود‬ ‫قوت‬ ‫لو‪4‬دل (نمو)‬ ‫ضرورت‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د خوړو په اړه 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٦٤‬‬

‫درې د‪4‬رشم لﻮست‬

‫خبرې اترې‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ژب‪ 3‬زده کول‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا نن مو له چا سره خبرې اترې ک‪7‬ې دي؟‬ ‫ډ‪4‬وه‪ :‬السﻼم علﻴکم!‬ ‫اوربل‪ :‬وعلﻴکم السﻼم‪ ،‬ست‪7‬ې مه ش‪!3‬‬ ‫ډ‪4‬وه‪ :‬خﻴر ﻳوس‪.3‬‬ ‫اوربل‪ :‬تاسو په ژمﻲ ک‪' 3‬ه کارونه کول؟‬ ‫ډ‪4‬وه‪ :‬موږ په ژمﻲ ک‪ 3‬د 'لورم !ولگﻲ درسونه لوستل‪.‬‬ ‫اوربل‪ :‬ډ‪4‬ر *ه‪ ،‬موږ هم خپل درسونه لوستل‪.‬‬ ‫ډ‪4‬وه‪ :‬که خﻴر و‪ ،‬موږ به د دې کال په اوږدو ک‪ 3‬هم خپل درسونه ولولو‪.‬‬ ‫اوربل‪ :‬هو ډ‪4‬وې! موږ به *وون‪%‬ﻲ ته را‪$‬و‪ ،‬خپل درسونه به لولو‪ ،‬تر'و‬ ‫*‪ 3‬پاﻳل‪ 3‬ترﻻسه ک‪7‬و‪.‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬دې ﻳو له بل سره خبرې‬ ‫اترې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې ورته ﻳوه جمله د کتاب‬ ‫له مخ‪ 3‬ولولي‪ ،‬بل دې د تخت‪ 3‬پرمخ ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکی دې په خپلو کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغت‬ ‫پاﻳل‪3‬‬

‫معنا‬ ‫نتج‪3‬‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫!ول زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ﻳو ﻳو ډﻳالوګ ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې په !ول‪/‬ي‬ ‫ک‪ 3‬تمثﻴل ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪٦٦‬‬

‫'لﻮر د‪4‬رشم لﻮست‬

‫سخاوت‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د سخاوت په مفهوم ﻳ‪ 3‬پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په اند سخاوت 'ه ته واﻳي؟‬ ‫که ﻳو 'وک د خپل مال‪ ،‬پﻴسو او نورو شﻴانو 'خه ﻳو 'ه د اهلل‬

‫د رضا‬

‫لپاره ﻳوه محتاج او اړ انسان ته ورک‪7‬ي‪ ،‬سخاوت بلل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫سخاوت د اسﻼم د سپﻴ(لﻲ دﻳن له مخ‪ 3‬ډ‪4‬ر *ه عمل دی‪ .‬که چ‪5‬رې‬ ‫'وک له ﻳوه ب‪ 3‬وزله انسان سره د خپل توان په اندازه مرسته وک‪7‬ي‪ ،‬دې‬ ‫انسان ته سخﻲ او د اهلل‬ ‫اهلل‬

‫دوست وﻳل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫سخﻲ انسان ته په دنﻴا او اخرت ک‪ 3‬اجرونه او ثوابونه ورکوي‪ ،‬لکه‬

‫چ‪ 3‬ﻳو شاعر واﻳﻲ‪:‬‬ ‫دا دنﻴــا پــﻪ ســخاوت ســره زﻳات‪5‬ــ‪8‬ي‬

‫د کﻮﻫــﻲ اوبﻪ چ‪ 3‬باســﻲ ﻻ زﻳات‪85‬ي‬

‫‪٦٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن له ‪$‬ان سره ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي ﻻندې لغتونه دې په جملو‬ ‫ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫(سخاوت‪ ،‬سخي‪ ،‬سپ‪(5‬لی)‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د سخاوت په اړه دې ﻳوه ﻳوه‬ ‫جمله پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې د تخت‪ 3‬له مخ‪ 3‬په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د سخاوت په هکله خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫محتاج‬ ‫سخاوت‬ ‫ب‪ 3‬وزله‬

‫معناوې‬ ‫اړ‬ ‫د اهلل په نوم چا ته 'ه ورکول‬ ‫اړ او محتاج‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د سخاوت په اړوند ﻳوه کﻴسه ولﻴکي او په بل درسي ساعت ک‪ 3‬دې‬ ‫!ول‪/‬ﻴوالو ته وواﻳي‪.‬‬

‫‪٦٨‬‬

‫پن‪%‬ﻪ د‪4‬رشم لﻮست‬

‫د مﻮر او پﻼر خدمت‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د مور او پﻼر د حقونو پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر مور او پﻼر په خپلو بچﻴانو کوم حقونه لري؟‬ ‫!ولو مسلمانانو او په ‪$‬انگ‪7‬ي ډول ماشومانو ته په کار ده چ‪ 3‬د مور او پﻼر‬ ‫خدمت‪ ،‬درناوی او عزت وک‪7‬ي‪ ،‬د اړتﻴا پر وخت ورسره مرسته وک‪7‬ي‪ ،‬لکه‬ ‫چ‪ 3‬په حدﻳث شرﻳف ک‪ 3‬راغلﻲ دي‪( :‬جنت د مور او پﻼر تر پ‪+‬و ﻻندې‬ ‫دی‪).‬‬ ‫له مور او پﻼر سره په مرسته او خدمت لوی اهلل‬

‫او د هغه رسول‬

‫خوشحال‪85‬ي‪.‬‬ ‫موږ ته په کار ده چ‪ 3‬تل د مور او پﻼر خبرو ته غوږ ونﻴسو‪ ،‬شپه او ورځ د‬ ‫هغوی خدمت وک‪7‬و‪ ،‬تر'و د دوی دعا او د اهلل‬

‫رضا مو به برخه شﻲ‪.‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د (خدمت‪ ،‬اړتﻴا‪ ،‬مرسته) کلم‪ 3‬پرتخت‪ 3‬په جملو ک‪ 3‬استعمال‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د مور او پﻼر د خدمت په‬ ‫هکله دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د کتاب له مخ‪ 3‬ﻳوه ﻳوه جمله ولولي‪ ،‬نور دې د امﻶ‬ ‫په تو‪-‬ه په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫درناوی‬ ‫مرسته‬

‫معناوې‬ ‫احترام‬ ‫کومک‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په کورونو ک‪ 3‬متن ولولي او بﻴا دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬په *کلي لﻴک‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫شپ‪ 8‬د‪4‬رشم لﻮست‬

‫نﻮم‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د نوم په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫بسم اهلل الرحمن الرحﻴم‬

‫نــﻮم‬

‫عبداهلل ذاکر‬ ‫ونه‬

‫غوا‬

‫کور‬

‫لور‬

‫خدﻳجه‬

‫عاﻳشه‬

‫چرګ دروازه ک‪7‬ک‪9‬‬ ‫ب‪5‬ل‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر نوم 'ه ته واﻳي؟‬ ‫نوم‪ :‬هغه خپلواکه کلمه ده چ‪ 3‬ﻳو 'وک ﻳا هم ﻳو شی نوموي لکه‪ :‬احمد‪،‬‬ ‫محمود‪ ،‬وړانگه‪ ،‬آس‪ ،‬اوښ‪ ،‬ونه‪' ،‬وک‪ ،9‬او نور‪.‬‬ ‫د اجمل پﻼر جمﻴل په کور ک‪ 3‬ﻳو کوچنی فارم جوړ ک‪7‬ی‪ ،‬په فارم ک‪3‬‬ ‫چرگان‪ ،‬غواگان‪ 3‬او پسونه ساتﻲ‪ .‬اجمل په 'لورم !ولگﻲ ک‪ 3‬زده ک‪7‬ې‬ ‫کوي‪ ،‬خو کله چ‪ 3‬له *وون‪%‬ﻲ 'خه کور ته راشﻲ‪ ،‬د خپلو درسونو‬ ‫تر'نگ د کور په کارونو او د چرگانو په پالن‪ 3‬او ساتن‪ 3‬ک‪ 3‬له پﻼر سره هم‬ ‫مرسته کوي‪ ،‬په لوست ک‪ 3‬ډ‪4‬ر تک‪7‬ه او د خپل !ولگﻲ اول نومره دی‪.‬‬

‫‪٧١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬متن ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په ډلو وو‪4‬شل شي‪ ،‬هره ډله دې د نوم په باب په خپل من‪ #‬ک‪ 3‬خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪ ،‬پاﻳله دې د ډل‪ 3‬استازی نورو ته ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (چرگ‪ ،‬غوا‪ ،‬پسه او فارم) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پر مخ په‬ ‫جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکي دې د کتاب له مخ‪ 3‬دوې جمل‪ 3‬ولولي او نور دې په کتابچو د امﻼ په‬ ‫توگه ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې په لوست ک‪ 3‬نومونه په گوته او بل دې پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬دوه نور‬ ‫زده کوونکي دې په وار سره په جملو ک‪ 3‬راوړي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬

‫معناوې‬

‫فارم‬ ‫تک‪7‬ه‬

‫د چرگانو‪ ،‬حﻴواناتو د پالن‪ 3‬او ساتن‪$ 3‬ای‬ ‫ﻻﻳق‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په خپل چاپ‪5‬رﻳال ک‪ 3‬د حﻴواناتو او نورو شﻴانو نومونه په کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٧٢‬‬

‫اووه د‪4‬رشم لﻮست‬

‫د چاپ صنعت‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د چاپ د ماشﻴن په هکله د معلوماتو ترﻻسه کول‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاس‪ 3‬د چاپ ماشﻴن په اړوند 'ه اورﻳدلي دي؟‬ ‫احمد چ‪* 3‬کلﻲ او رنگه کتابونه ﻳ‪ 3‬په ﻻس ک‪ 3‬وو‪ ،‬له پﻼر 'خه ﻳ‪3‬‬ ‫وپو*تل‪ ،‬پﻼره! د چاپ ماشﻴن چا جوړ ک‪7‬ی دی؟‬ ‫پﻼر ﻳ‪ 3‬په ‪$‬واب ک‪ 3‬ورته ووﻳل‪ :‬ډ‪4‬ر کلونه پخوا خلکو لﻴک نه پ‪5‬ژانده‪ ،‬له‬ ‫دې امله د مطلبونو په ل‪85‬د ک‪ 3‬لوﻳه ستونزه وه‪ ،‬وروسته بﻴا خلکو لﻴکل زده‬ ‫ک‪7‬ل‪ ،‬خو د لﻴکلو په چاپ 'وک نه پوه‪5‬دل‪ ،‬د لوم‪7‬ي ‪$‬ل لپاره (گوتنبرگ)‬ ‫له لرگﻲ 'خه توري جوړ ک‪7‬ل او د هغه په وسﻴله ﻳ‪ 3‬کتابونه چاپ ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫اوس مهال د کمپﻴو!ر په واسطه د چاپ چارې ترسره ک‪85‬ي‪ ،‬چ‪ 3‬د علم او‬ ‫زده ک‪7‬ې په ډگر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬رې اسانتﻴاوې رامن‪ #‬ته ک‪7‬ې دي‪.‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬لوست ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د لوست ﻳوه ﻳوه برخه پرلوړ غ‪ 8‬ولولي‪ ،‬نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪،‬‬ ‫*وونکی دې ورسره مرسته وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره دتخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي د (لرگي‪ ،‬چاپ‪ ،‬ماشﻴن) کلم‪3‬‬ ‫دې د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگﻴوالو په وړاندې د چاپ صنعت په اړوند خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ل‪85‬د‬ ‫لﻴک‬ ‫مهال‬ ‫‪-‬وتنبرګ‬

‫معناوې‬ ‫انتقال‬ ‫خط‬ ‫وخت‬ ‫د ﻳوه عالم نوم دی‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې متن ولولي او بﻴا دې د چاپ ماشﻴن په اړوند 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله‬ ‫ورځ دې نورو ته واوروي‪.‬‬

‫‪٧٤‬‬

‫اتﻪ د‪4‬رشم لﻮست‬

‫مفرد او جمع نﻮمﻮنﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د مفرد او جمع نومونو پ‪5‬ژندل‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحﻴم‬

‫مفرد او جمع نﻮمﻮنﻪ‬

‫مفرد نﻮم‬

‫جمع نﻮم‬

‫هلک‬

‫هلکان‬

‫قلم‬

‫قلمونه‬

‫تخته‬

‫تخت‪3‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاسو مفرد او جمع نومونه پﻴژنئ؟‬ ‫مفرد نوم‪ :‬هغه نوم ته واﻳﻲ چ‪ 3‬ﻳوه شخص‪ ،‬ﻳوه حﻴوان او ﻳوه شﻲ لپاره‬ ‫وکارول شﻲ‪ ،‬لکه‪ :‬هلک‪ ،‬پسه‪ ،‬کتاب‪ ،‬ونه او نور‪.‬‬ ‫جمع نوم‪ :‬هغه نوم دی چ‪ 3‬پر زﻳاتو کسانو‪ ،‬حﻴواناتو او شﻴانو دﻻلت‬ ‫وک‪7‬ي‪ ،‬لکه‪ :‬هلکان‪ ،‬پسونه‪ ،‬کتابونه‪ ،‬ون‪ 3‬او نور‪.‬‬ ‫په جملو ک‪ 3‬مفرد نومونه‬

‫په جملو ک‪ 3‬جمع نومونه‬

‫دا هلک دی‪.‬‬

‫دا هلکان دي‪.‬‬

‫دا پسه دى‪.‬‬

‫دا پسونه دي‪.‬‬

‫دا کتاب دى‪.‬‬

‫دا کتابونه دي‪.‬‬

‫هغه ونه ده‪.‬‬

‫هغه ون‪ 3‬دي‪.‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې 'و مفرد نومونه پرتخت‪3‬‬ ‫ولﻴکي او بل دې د هغه جمع ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې دوې جمل‪ 3‬ولﻴکي چ‪ 3‬مفرد‬ ‫نومونه پک‪ 3‬راغلي وي‪ ،‬بل دې د هغه نومونو جمع ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې مفرد نومونه او بل دې جمع‬ ‫نومونه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکي دې هغه په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫کارول‬ ‫حﻴوانات‬

‫معناوې‬ ‫استعمالول‬ ‫'اروي‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې پن‪%‬ه پن‪%‬ه جمل‪ 3‬چ‪ 3‬مفرد او جمع نومونه پک‪ 3‬راغلي وي په خپلو‬ ‫کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫‪٧٦‬‬

‫نﻬﻪ د‪4‬رشم لﻮست‬

‫نﻴکﻲ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬د نﻴک‪ 9‬په گ"و او مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په فکر نﻴکي 'ه ته واﻳي او 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫له ﻳو چا سره په ژبه‪ ،‬ﻻس او مال مرسته کول نﻴکﻲ بلل ک‪85‬ي‪! ،‬ول انسانان‬ ‫د ﻳو بل مرست‪ 3‬او خوا خوږۍ ته اړتﻴا لري‪.‬‬ ‫موږ باﻳد هر وخت له ﻳو بل سره *ه وک‪7‬و‪ .‬په دې اړه عبدالرحمن بابا 'ه‬ ‫*ه وﻳلﻲ دي‪:‬‬ ‫کــر د گلــو کـ‪7‬ه چـ‪ 3‬سﻴـمـه دې گلــزار شـﻲ‬ ‫اغـزي مـه کـره پـه پــ‪+‬و ک‪ 3‬به دې خار شﻲ‬ ‫کـوهـی مه کـنـه د بـل سـ‪7‬ي پــه ﻻر کــ‪3‬‬ ‫چـ‪5‬رې ستا بـه د کـوهﻲ پـه غـاړه ﻻر شﻲ‬

‫‪٧٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬هر ﻳو دې په خپل وار سره د نﻴک‪ 9‬په اړه ﻳوه‬ ‫ﻳوه جمله پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د نﻴک‪ 9‬په اړه د !ولگﻴوالو په وړاندې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د نﻴک‪ 9‬د *‪2/5‬و په اړه نورو ته معلومات ورک‪7‬ي‪،‬‬ ‫*وونکی مرسته او 'ارنه کوي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫کر‬ ‫کنل‬ ‫کوهی‬

‫معناوې‬ ‫کرنه‪ ،‬زراعت‬ ‫اﻳستل‬ ‫'اه‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د نﻴک‪ 9‬په اړه 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې نورو ته واوروي‪.‬‬

‫‪٧٨‬‬

‫'لﻮ‪+4‬تم لﻮست‬

‫متلﻮنﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د متلونو په مفهوم پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫نس‬ ‫ا‬ ‫ان‬ ‫تر‬ ‫کا‪1‬‬ ‫ﻲ‬ ‫سخ‬ ‫ت‬ ‫‪،‬ت‬ ‫رگ‬ ‫ل‬ ‫ناز‬ ‫کد‬ ‫ی‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاسو متلونه اورﻳدلي دي؟‬ ‫متلونه پخ‪ 3‬او لن‪6‬ې وﻳناوې دي‪ ،‬خلک ﻳ‪ 3‬په خپلو خبرو ک‪ 3‬کاروي‬ ‫چ‪ 3‬لوی مفهوم لري‪ .‬متلونه خلکو ته د نصﻴحت لپاره کارول ک‪85‬ي‪ .‬متلونه‬ ‫زموږ د ولس پخوانﻴو مشرانو جوړ ک‪7‬ي چ‪ 3‬له ﻳوې پ‪' 3+5‬خه وروسته‬ ‫رامن‪%‬ته شوي دي‪.‬‬ ‫لکه دا متلونه‪:‬‬ ‫پوره ورک دې ک‪7‬ل دوه کوره‪.‬‬ ‫'ه چ‪ 3‬کرې هغه به ر‪4‬ب‪.3‬‬ ‫خپل عمل د ﻻرې مل‪.‬‬ ‫کوم کار چ‪ 3‬په سﻼ وي‪ ،‬هغه ب‪ 3‬بﻼ وي‪.‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک‪ 3‬د متلونو په اړه خبرې وک‪7‬ي‪ ،‬بﻴا دې د هرې ډل‪3‬‬ ‫استازی‪ ،‬خپل‪ 3‬پاﻳل‪ 3‬نورو ته واوروي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وارسره ﻳو ﻳو متل پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې په کتابچو ک‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د متلونو په اړه د نورو په وړاندې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په خپله خو*ه د !ول‪/‬ي مخ‪ 3‬ته راشي او داس‪ 3‬متلونه دې وواﻳي‬ ‫چ‪ 3‬کتاب ک‪ 3‬نه وي راغلي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫پخ‪3‬‬ ‫ولس‬ ‫نصﻴحت‬

‫معناوې‬ ‫پر‪$‬ای او محکم‪3‬‬ ‫خلک‬ ‫پند‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې پورتني لغتونه په جملو ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪ ،‬بله ورځ دې په !ولگي ک‪3‬‬ ‫نورو ته واوروي‪.‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫ﻳﻮ 'لﻮ‪+4‬تم لﻮست‬

‫د نﻮم ډولﻮنﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل‪ ،‬او د نوم د ډولونو پ‪5‬ژندل‪.‬‬

‫بسم اهلل الرحمن الرحﻴم‬

‫د نوم ډولونه‬

‫_ سطان محمد عزنوي‬ ‫_ مﻴروﻳس نﻴکه‬ ‫_ وزﻳر محمداکبر خان _ سﻴدجمال الدﻳن افغان‬ ‫_ بدخشان‬ ‫_ پکتﻴا‬ ‫_ هرات‬ ‫_ نورستان‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاسو د نوم د ډولونو په اړوند 'ه اورﻳدلي دي؟‬ ‫موږ به د نومونو له ډولونو 'خه خاص او عام نومونه په دې لوست ک‪ 3‬در‬ ‫وپﻴژنو؟‬ ‫خاص نوم‪ :‬هغه دى چ‪ 3‬پر ﻳوه خاص شخص او ﻳا شﻲ باندې د ﻻلت‬ ‫وک‪7‬ي‪ ،‬لکه‪ :‬احمد شاه بابا‪ ،‬کندهار‪ ،‬ننگرهار‪ ،‬کابل‪ ،‬پغمان او نور‪.‬‬ ‫عام نوم‪ :‬هغه نوم دی چ‪ 3‬د ﻳوې ډل‪ 3‬پر !ولو غ‪7‬و دﻻلت وک‪7‬ي‪ ،‬لکه‪:‬‬ ‫هلک‪ ،‬نجل‪ ،9‬ونه‪ ،‬ډبره او نور‪.‬‬

‫‪٨١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکی دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره په پورتني متن ک‪ 3‬خاص نومونه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره په پورتني متن ک‪ 3‬عام نومونه په گوته او پرتخت‪3‬‬ ‫ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې د عام نوم او بل دې د خاص نوم‬ ‫په اړه خبرې وک‪7‬ي‪* ،‬وونکی دې ورسره مرسته وک‪7‬ي‪.‬‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬لس عام نومونه او لس خاص نومونه ولﻴکي‪ ،‬بله‬ ‫ورځ دې نوروته ولولي‪.‬‬

‫‪٨٢‬‬

‫دوه 'لﻮ‪+4‬تم لﻮست‬

‫وزر ماتﻰ مرغﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او په الوتونکو زړه سوی کول‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫ستاسو په اند پر الوتونکو زړه سوی 'ه گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫ﻳوه ورځ احمد له خپل ملگري محمود سره په باغ ک‪ 3‬د ﻳوې ون‪ 3‬ﻻندې‬ ‫خپل درسونه لوستل‪ .‬الوتونکﻲ د ب‪ 0‬په ونو ک‪ 3‬ﻳوې او بل‪ 3‬خوا ته الوتل‪،‬‬ ‫دوی د ب‪ 0‬په ﻳوې گو*‪ 3‬ک‪ 3‬ﻳو مرغه ولﻴد چ‪ 3‬وزر ﻳ‪ 3‬مات او الوتلی نه‬ ‫شﻲ‪.‬‬ ‫احمد مرغه را واخﻴست او له ‪$‬ان سره ﻳ‪ 3‬کور ته ﻳووړ او درملنه ﻳ‪ 3‬وک‪7‬ه‪.‬‬ ‫له 'و ور‪$‬و وروسته مرغه جوړ شو‪ .‬کله چ‪ 3‬احمد په دې پوه شو چ‪ 3‬د‬ ‫مرغه وزر جوړ شوی‪ ،‬له قفس 'خه ﻳ‪ 3‬راواﻳست او خوشی ﻳ‪ 3‬ک‪.7‬‬

‫‪٨٣‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې پر ډلو وو‪4‬شل شي‪ ،‬هره ډله دې په خپلو ک‪ 3‬لوست ولولي‪ ،‬ستونزې‬ ‫دې د هرې ډل‪ 3‬استازی له *وونکي وپو*تني‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (وزر‪ ،‬مات‪ ،‬گو*ه) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو‬ ‫ک‪ 3‬وکاروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وارسره د !ولگﻴوالو په وړاندې د الوتونکو په اړه خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ب‪0‬‬ ‫‪-‬و*ه‬

‫معناوې‬ ‫باغ‬ ‫'ن‪,‬‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د کورن‪ 9‬د غ‪7‬و په مرسته د الوتونکو په اړوند ﻳوه لن‪6‬ه کﻴسه په کتابچو‬ ‫ک‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې له ‪$‬ان سره راوړي او خپلو !ولگﻴوالو ته دې ولولي‪.‬‬

‫‪٨٤‬‬

‫درې 'لﻮ‪+4‬تم لﻮست‬

‫د لﻮﻳانﻮ خبرې‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متــن سم لوستل‪ ،‬لﻴــکل او د لوﻳانو د خبرو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاسو ته د لوﻳانو د خبرو اورﻳدل گ"ور دي؟‬ ‫د لوﻳانو خبرې هغه پخ‪ 3‬په تول پوره وﻳناوې دي چ‪ 3‬د ژوند په ب‪5‬ﻼب‪5‬لو‬ ‫اړخونو ک‪ 3‬د تجربو له مخ‪ 3‬وﻳل شوې وي‪.‬لکه‪:‬‬ ‫د انسان برﻳالﻴتوب‪ ،‬په قوي او غ‪+‬تلﻲ هوډ پورې ت‪7‬لی دی‪.‬‬ ‫هر 'وک چ‪ 3‬ادب نه لري‪ ،‬عقل نه لري‪.‬‬ ‫د زده ک‪7‬ې لپاره ه‪ &5‬وخت‪ ،‬ناوخته نه دی‪.‬‬ ‫پوه هغه 'وک دی چ‪ 3‬له خپلو تجربو پند واخلﻲ‪.‬‬ ‫برﻳالﻴتوب د هغه چا په برخه دی‪ ،‬چ‪ 3‬په خپل برﻳالﻴتوب باور او اﻳمان لري‪.‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ ﻳو زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په لوړ او مناسب غ‪ 8‬متن ولولي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک‪ 3‬د لوﻳانو پرخبرو بحث وک‪7‬ي‪ .‬پاﻳله دې د هرې ډل‪3‬‬ ‫استازی نورو ته واوروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬هر ﻳو دې د لوﻳانو ﻳوه ﻳوه‬ ‫خبره نورو ته واوروي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د (تول‪ ،‬پخ‪ ،3‬هوډ) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو ک‪3‬‬ ‫وکاروي‪ ،‬نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫غ‪+‬تلي‬ ‫پند‬ ‫هوډ‬

‫معناوې‬ ‫قوي‬ ‫نصﻴحت‬ ‫اراده‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د کورن‪ 9‬د غ‪7‬و په مرسته د لوﻳانو 'و خبرې ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې نورو‬ ‫ته واوروي‪.‬‬

‫‪٨٦‬‬

‫'لﻮر 'لﻮ‪+4‬تم لﻮست‬

‫د ناروغ‪ 9‬رقعﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د ناروغ‪ 9‬پر رقع‪ 3‬پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫تاسو د ناروغ‪ 9‬په وخت ک‪* 3‬وون‪%‬ي ته 'نگه‬ ‫خبر ورکوئ؟‬ ‫برﻳالی د ننگﻴالﻲ زوی د 'لورم !ولگﻲ زده کوونکی‬ ‫د عبدالرحمن بابا د *وون‪%‬ﻲ مدﻳر صاحب‪،‬‬ ‫السﻼم علﻴکم ورحمة اهلل وبرکاته!‬ ‫نن د ناروغ‪ 9‬له امله *وون‪%‬ﻲ ته درتﻼی نه شم‪ ،‬هﻴله ده چ‪ 3‬د سوبتﻴا‬ ‫په کتاب ک‪ 3‬ناسوب ونه گ‪2‬ل شم‪.‬‬ ‫په درن‪+‬ت‬

‫‪٨٧‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د ناروغ‪ 9‬د رقع‪ 3‬ﻳوه‪ ،‬ﻳوه کر*ه د کتاب له مخ‪ 3‬پر‬ ‫تخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې د تخت‪ 3‬له مخ‪ 3‬په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکی دې د ناروغ‪ 9‬له رقع‪' 3‬خه ﻳوه‪ ،‬ﻳوه جمله د کتاب له مخ‪ 3‬ولولي‪،‬‬ ‫بل دې د امﻼ په توگه پر تخت‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ زده کوونکي دې په وارسره د (ناروغ‪ ،9‬رقعه‪ ،‬ناسوب) کلم‪ 3‬د تخت‪ 3‬پرمخ په جملو‬ ‫ک‪ 3‬استعمال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د ﻻندې جملو تش ‪$‬اﻳونه د تخت‪ 3‬پرمخ پرمناسبو‬ ‫کلمو ډک ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫نن د ‪ ....................‬له ‪* .................‬وون‪%‬ی ته ‪ ....................‬نه شم‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ناسوب‬ ‫سوبتﻴا کتاب‬

‫معناوې‬ ‫غﻴر حاضر‬ ‫حاضرۍ کتاب‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬

‫زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬د ناروغ‪ 9‬رقعه ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې په !ولگي ک‪3‬‬ ‫نورو ته ولولي‪.‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫پن‪%‬ﻪ 'لﻮ‪+4‬تم لﻮست‬

‫خبرې اترې‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د خبرو اترو په گ"و او ارز*ت پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫أﻳا تاسو کله له چا سره خبرې اترې ک‪7‬ې دي؟‬ ‫احمد‪ :‬السﻼم علﻴکم عالم خانه!‬ ‫عالم‪ :‬وعلﻴکم السﻼم احمده‬ ‫احمد‪ :‬په دې شپو ور‪$‬و ک‪' 3‬ه کار کوې؟‬ ‫عالم‪ :‬وروره! کلن‪ 9‬آزموﻳنه مو رانژدې ده‪ ،‬خپل درسونه لولم‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬آزموﻳنه مو 'ه وخت پﻴل ک‪85‬ي؟‬ ‫عالم‪ :‬د لﻴندۍ د مﻴاشت‪ 3‬په لوم‪7‬ۍ ن‪"5‬ه‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬تر کوم‪ 3‬ن‪ 3"5‬پورې دوام کوي؟‬ ‫عالم‪ :‬د همدې مﻴاشت‪ 3‬تر پن‪%‬لسم‪ 3‬ن‪ 3"5‬پورې‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬له آزموﻳن‪' 3‬خه وروسته 'ومره رخصتﻲ لرئ؟‬ ‫عالم‪ :‬له آزموﻳن‪' 3‬خه وروسته درې مﻴاشت‪ 3‬رخصتﻲ لرو‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬د ژمﻲ په رخصت‪ 9‬ک‪' 3‬ه کار کوئ؟‬ ‫عالم‪ :‬خپل درسونه لولم‪.‬‬

‫‪٨٩‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته په خپلو من‪%‬و ک‪ 3‬متن ولولي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬په وارسره دې د متن ﻳوه ﻳوه برخه ولولي‬ ‫او نور دې ورته غوږ ونﻴسي‪.‬‬ ‫_ ﻳو زده کوونکی دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪' ،‬و جمل‪ 3‬دې د کتاب له مخ‪ 3‬ولولي او‬ ‫نور زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬د امﻼ په توگه ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د پورتنﻴو خبرو اترو ﻳوه ﻳوه برخه دې‬ ‫تمثﻴل ک‪7‬ي‪.‬‬

‫لغتﻮنﻪ‬ ‫ن‪"5‬ه‬ ‫أزموﻳنه‬

‫معناوې‬ ‫تارﻳخ‬ ‫امتحان‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې پورتنﻴو خبرو اترو ته ورته خبرې اترې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله‬ ‫ورځ دې دوه زده کوونکي هغه تمثﻴل ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪٩٠‬‬

‫شپ‪' 8‬لﻮ‪+4‬تم لﻮست‬

‫زغم‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬د متن سم لوستل‪ ،‬لﻴکل او د زغم کولو په گ"و پوه‪5‬دل‪.‬‬

‫َوإِن َ‬ ‫ﻴم [اﻵﻳة]‬ ‫َّك لَ َعلى ُخل ٍُق َع ِظ ٍ‬

‫پﻮ*تنﻪ‬ ‫تاس‪ 3‬کله د چا د تﻴري په وړاندې زغم ک‪7‬ی دی؟‬ ‫حضرت محمد د ستونزو په اوارولو ک‪ 3‬له عدالت 'خه کار اخﻴسته‪.‬‬ ‫واﻳﻲ کله به چ‪ 3‬د اسﻼم ستر پﻴغمبر حضرت محمد د لمان‪%‬ه د ادا کولو‬ ‫لپاره جومات ته روان و‪ ،‬په دې وخت ک‪ 3‬ﻳوې ﻳهودۍ *‪ 3%‬له بامه پرې‬ ‫خ‪%‬ل‪ 3‬راغور‪$‬ول‪ 3‬او د حضرت محمد د ازار ﻻمل ک‪5‬ده‪ ،‬خو حضرت‬ ‫محمد به زغم او صبر کاوه‪ ،‬دې کار ډ‪4‬رې ور‪ 3$‬دوام درلود‪ ،‬خو 'و‬ ‫ور‪ 3$‬د ﻳهودۍ *‪ 3%‬پته ونه لگﻴده‪ ،‬حضرت محمد په دوﻳمه ورځ په‬ ‫جومات ک‪ 3‬پو*تنه وک‪7‬ه‪ ،‬هغه ﻳهودۍ *‪%‬ه چ‪ 3‬پرما ﻳ‪ 3‬خ‪%‬ل‪ 3‬را اچول‪،3‬‬ ‫چ‪5‬رې ده؟ ﻳوه تن ده مبارک ته ‪$‬واب ورک‪ ،7‬هغه *‪%‬ه ناورغه ده‪ ،‬حضرت‬ ‫محمد د لمان‪%‬ه له ادا کولو وروسته د هغ‪ 3%* 3‬پو*تن‪ 3‬ته ورغی‪ ،‬د‬ ‫هغ‪ 3‬د روغتﻴا پو*تنه ﻳ‪ 3‬وک‪7‬ه‪ ،‬د حضرت محمد دې کار ﻳهودۍ *‪%‬ه‬ ‫حﻴرانه ک‪7‬ه‪ ،‬د حضرت محمد دې صبر او زغم په نوموړې *‪ 3%‬ډ‪4‬ره‬ ‫اغ‪5‬زه وک‪7‬ه‪ ،‬په همغه ورځ ﻳ‪ 3‬اﻳمان راوړ‪ ،‬مسلمانه شوه‪.‬‬

‫‪٩١‬‬

‫فعالﻴتﻮنﻪ‬

‫_ زده کوونکي دې له *وونکي 'خه وروسته متن سم ولولي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬ﻳو دې له کتاب 'خه ﻳوه جمله‬ ‫وواﻳي او بل دې د امﻼ په توگه پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور دې په کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د تخت‪ 3‬مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬هر ﻳو دې د زغم په اړه ﻳوه ﻳوه‬ ‫جمله پرتخت‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬نور زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک‪ 3‬ولﻴکي‪.‬‬ ‫_ 'و زده کوونکي دې په وار سره د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬د لوست مفهوم دې نورو ته‬ ‫وواﻳي‪* ،‬وونکی دې ورسره مرسته وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫_ دوه زده کوونکي دې د !ولگي مخ‪ 3‬ته راشي‪ ،‬په وار سره دې د زغم د گ"و او *‪5‬گ‪2‬و‬ ‫په اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫لغت‬ ‫حوصله‬

‫معنا‬ ‫صبر‪ ،‬زغم‬

‫كﻮرن‪ 9‬دنده‬ ‫زده کوونکي دې د زغم په اړه 'و جمل‪ 3‬ولﻴکي‪ ،‬بله ورځ دې !ولگي ته راوړي‪ ،‬نورو‬ ‫ته دې ولولي‪.‬‬

‫‪٩٢‬‬