Diccionario Queshwa - Castellano, Castellano - Queshwa
 8483701766

Citation preview

d -,l

F ia

3^

Ëã

> lq!

(l $3 .

:;Õ >

(, -xR. b

-

,: EIU)È

>-

!.>

i,€

-

í3

E>

iÂ' .

ã. erE É l! r-{

ã og

Èí'>

7- 3L

E

Ë

o ÈP

Àzs *Ê ra

õ,>'

4b* t

2t> -

FF F E

Ë E tã

PV19

tttl

(l

F a

l-i

zP

'Ez

.\x 3 C)

>

ao

ri

a a

g

!.

5.

e,

9:

V, 1

G

x!.

.i c-

2,

a

*

Í:1

^A P nõã

= È o:

9

ó

R- s.Y l

@

q

È

!r

;-

P

L

{

o

õ

P --N o ã 3

=_ :

õÈ ' ü9

P F x' á

ôr. Ë F lÈÈìÈÈ ÈÈ$,ïj iiiÈïïÈÈïi

êÈìl ïil:Èïglil ìiìliÈi iiÈÈÈ iìÈ

sit* sÈ, iÈrìÈèËêÈè ËlÈìi* iÈ5*ïïÈi

e. >

iÁ 3.

5

Ê

É

2

d

g

A

o

ã

i: ,

Êì

Ìi

;if

Sèsì F ÊBì ÈS

:;È3i:;FST3i:

ì;:-Liè;* !s Q

iì: i {ã+È + * +È S: + SÈSàiõSSs*s

:

*FëëïÈ ËÍËãêËFË Êãã

íËËË iiãïeã; ãiãËãË aiãËËãË âããËËãieíã a ë+ãaliilïíiliã ã ãËËiÈ ËËËãïi:iííríÍ ãgí;ãi€i: Ê F è ï:S i:ìÈ iÈ i

F5

:ilçã=tÍi=F

ïÈ ï5 Ìiiq r ìì

í Èì

i :È

ui

ì:: È1ÈíÈqi:+

é * :ìiì::.:,* ì

ì Ì:

ì;

o

i

l ì i ! : : -$ ì È : Èì +F + +* ' f t Èà ="ì Èl L "ì

È3

*+ üq

âiÈi'iìïÈ$ i: F + Èri iì x $ È: $ï

3:.i:> $i

t " ì ç € +ì : 1 $ sI $ 3t:g ! *

g ì ì t *: èÈgì n€S

i

o n =;

g j w;9

- ï Í ï BF

\

ôô

:

í*

ttii í Eã

:1: 5

[ ; ËÈF c Í

1 Êal Ë i a

:'í 1

rr +; í;aã iã e:Etr P-

ao

ããï Íãiï í íËiã: iii?ãii Ëi ÍiËi Íiã:;'i;í'Ë ;Ë âëïíi íãã;Ëí ií;ãil ïíïríiÉËcË :íïíií íãÍã

ËË ;í*â; is '3È l; ï g í r

ãËi="aSi:.'*1ï i ;i s; ; 61* t ; lq ïE;l q l . : ãï ':ã Èf s g sË F ã; ã:

í í i. í eÉãy 3íã:áFt

igiíi ãË Ëãïã Êi íË iïï;ãïe ãË ã

9ã 3 ; ?7

íË ëiiá;ãíïïËË ;aiírã €Ìiâ;í +i3 *i 3 ï t;; ; * ï ããFËÌ ?1. *; " { í ã:

iïïãí=;'ããííÉ ãíïËís íí ?s i ë;igêíi i ËÌxi ã ã l ; : ; ii;i; í l z

'lã íÉ:í iiÍÍãd:

ãË iEíãsÈiï:ïíËííËj íì*4ie_.I íãgÍí*: i; qE

í;;ï;:: aãiïÉií í?3;,íãã:ãÍãï ãË 1iï;í3; ãïãsi;;

Êg ãããgãi" ãfãtãË= ;Ëí*liãïíïíÉïãf, ã qã ãi 3 :+a ía ã :.Ë :ïír* t=J ï:ïai :i E i

3 À:" õÍÈ -qiri-

a:

s

3

L I

r

!: .;

a

È í ì ":Ê

I ï Fã >' : ?'

€. ã!

0: ã Ã È i;&- ã Ë

i ãã ;5

E ::

.ii

Èn ã ô

2 gi-z

g'0 3ã

ïgEF Ëe Ë$e ' -:

-ËY

-

+

; -È : " ; r4 õ _

._ '=i

>

É : . tr ü

i

! -o

Fo

õ ã

T

:

Ê

i ã:

ã Fã E i

Êr r è ; lt

FÊ P F g

-

Ê r a gg tj + , tP

í Ë i tË

;

=

-

* > e ;ô9!.1

a

n t ; 9! g I :g Ë !F üi e 3 õ sÊ

-F :s :i- E.: Ë €. lsã õ r ! uÊ -.6

! 5' l rP

ã * {d :

i€

ÊÁì Ê-í

Ã

Ë>

Ë , F:i ç 30Yt' 5i ; i ìÍ

-

Éi !É3+F s

i

ti

_

2 õ

e-

q_-

ôõ

tí 3ë

ê ã NC

ïïglíií!++ïiíïiã itã iff ïíiÊÍãË

ÉÈãíï ïïíiãiÊsïíiËiíãíii í€;ï 3s

gtli FiïÍ? ííãÃËir ïï?ÈËsè;

ãil 'fi'r':i ï ã ËiË ry ãË ; ÍË Íiã i iã í iãi; ã ãË :;ËlïaiigÊÍ;; ;;iiãË =:ïiíiË3rlt*tiïrÊË

tãí: ïÈf e?i Ë:iïÊïzí*zïËËlï i Ë íãËiãã g

ãiíã íÊ;lÊãFã3f íï=;íãilil;Eí,-1?íi'

È

íãgËííã ã:íê iËl;ãïllíiïËË iíËããã ïãÊïãiíËãËí ííÍã

l iãËãËfiËiËã ãã;

ããiíË Ëi€ËË:íïgíã íiíff i, ËíËi ËíãããËíÍ

ilffi

E i 6 E
:ôr :í : :

à q ï ; B à ;E 3 q ;;;;;

ó

:ã ti

éC

z 1 a a. ã9

$ €

ã

?

,4 i - .;Ê É > í

6ã:Qts= i4e9!dq :õõ"õ-

a

qd iif

!

3pl

.1

s

:

:

E

eõ I?? Rõ

:

õ

$"'

1E

Ê ;' êq ó' í

=

9 Ì

ã .8E; ËË et

- -n : : -

9

i ' Ë ï ãt g Êâs e

*ãi ,* i3" lci :,,;

; -

;

ìe ; ,r

: ?:*

l q

;'Â-

?- n; :ãoà

ep;ãi!".ú sii ^:;

jYf

aü3

sâe

;@Ôo

- =õ of

ã - SÉ

;l

ï:

!f ra' " i :

ês ér ;

õ

:i

;: ie ";É"r

* t B :

I

Ê o

; l"ïi ;::: Ì sï : i

; 1; ã É Ë ' Fr :!ã i Ë ï

õrr ; 1r

s;:-

ís

d

Ë

i ì :q 1 P

':: !

r i : +;

ï 9:;Ë 4 á:- :É ;.

3õF:r

,.:: j ,õ "

s I ã q

:

E ; Ïj'

i+ÍïË

ie :J

c+

uËr ::i qi*ï.;l in :í;;; Ë Ë ;i : ãi; : i ï: ãi li'iï E Ei!Éi' :r ;3íË i ::lq s: :: cuiï*iÉ "iÌi:

ËFf: : :;Í È :i; lï ; : :: li;-i íã::iã *f ãiË ;ã - !:i:? :

; - . !1.133 5 p:a:=í:

ãÍ

ãã '

e ,u " ' :$3 ïã r ãí a rË i;g +

i < '. i ; + i i j ; : . ; : ? t 9 ;: : > :ì9

x€_- jly

tË g

g

3

a ʀ

: -Ë gt- i I : Ë

ï,Ëã íË sE '!= ' " Ëãi " i; ãËêãã.' g! ËÉil i iF u t

; iËiã*'iÍïâlã$ãôã I iit âË ;3+ï

Ì:ãgË;;.=.,. È€ãiãigíiiíil:íÈ:ãË riËíËë:ËÊ'Ëgiï lïïil9Ë+rÊ

: ;ê Ë f r; 3= Ê t t 1 i i ã : E '

aà â a ã ã È È ã ì È ì ììì ì È ì ì

iãììïãììãïï,,,=...t;

:-=::

ií;iiì

a; iiiliiè'

- -_

-o

- ; ; ; ; i - -

-

: --

-

: { = L -Ìè Ìè } È

:: i :l '

33

'Ì ?:õ â

È

:

Êq

!

e Ê

È ã

r

ô!a?

!

i È

'l

ÏI

;i

q

qc

*

ã

F

t: s!

F ! *ç

Íã

Ë ãÍ

E i È ã ãã ;í3Ë Ë 'Ë íË5 ïã ; ; =.;= : s

';

s

Ëi : Ê ít 3ë í

ië 3 Ë €i Éã iÊ sË9ã-Ëi i í 3- Ì ' l ; aË' È1 a 59Ë' dÈ Ë-e ëã Ë ç

íÊ íË tii;iff;Ë;i:iËËã ;ã;ãgË-ãË*

'

a x ,ô

õP r 8 : v;

"r:

'q Ê : 3ã ã 3

i E ' Ë í 5 ; ËÈ : Ë : : r i èE i1i: :=i rir:3:ÉlËá :l É É Í5 B i ::g - i'9 ijõ È ã: " ' -i ; âãÈË ; ê -eiÊãã il Fí; Ëã" :' ;i" :l a EíÉËË

i ã= i ã;i;" ãï ï " iã :iï"g ; ;* ï Í iÍ"rá ïi;1 g' Éa e Ë 9 r,

E""i I : x5I éI ! â'i; : ; I i i ":Ée.;"iãI sqc: ï : ; 5I i: ï i yËÍ

; : F: : ã; ; i : Í I ã 3; Ê i' ;n:Ì Ë iii l t ï !l êi : ; iÉ :: riri;', ; : ï r : ; : i ã , l 3r 3ï r j id " ;: i; õ* -I I : Ì ; -': ' -

z7

F

-

o

='

;-

:

eÈ ôõ

-a 8õ

;! -{

I Ë Ë Ë. :â ;

Ê Ë

ie Ësg

Ì

'

É

:

E" qF E -zË.'ã È ã F :F o* Ée !- :

É 5ì"1

'

B

í

É" Ë iT

!4

E ç_ e !Ìë .

ç . P