Điều lệ đảng cộng sản Việt nam

Table of contents :
Blank Page
Blank Page

Citation preview

§iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn Duy Hïng Thμnh viªn TS. NguyÔn TiÕn Hoμng TS. NguyÔn An Tiªm TS. Vò Träng L©m

2

§iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (®¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø XI th«ng qua ngμy 19 th¸ng 1 n¨m 2011)

Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - sù thËt Hμ Néi - 2011

Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn Duy Hïng Thμnh viªn TS. NguyÔn TiÕn Hoμng TS. NguyÔn An Tiªm TS. Vò Träng L©m

§¶ng vμ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng ®¶ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vμ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hμnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, lËp nªn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ (nay lμ n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam), ®¸nh th¾ng c¸c cuéc chiÕn tranh x©m l−îc, xo¸ bá chÕ ®é thùc d©n, phong kiÕn, hoμn thμnh sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt ®Êt n−íc, tiÕn hμnh c«ng cuéc ®æi míi, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp cña Tæ quèc. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lμ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n, ®ång thêi lμ ®éi tiªn phong cña nh©n d©n lao ®éng vμ cña d©n téc ViÖt Nam; ®¹i biÓu trung thμnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vμ cña d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lμ x©y dùng n−íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giμu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, kh«ng cßn ng−êi bãc lét ng−êi, thùc hiÖn thμnh c«ng chñ nghÜa x· héi vμ cuèi cïng lμ chñ nghÜa céng s¶n. 5

§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ t− t−ëng Hå ChÝ Minh lμm nÒn t¶ng t− t−ëng, kim chØ nam cho hμnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, n¾m v÷ng quy luËt kh¸ch quan, xu thÕ thêi ®¹i vμ thùc tiÔn cña ®Êt n−íc ®Ó ®Ò ra C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®−êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶ng lμ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vμ hμnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lμm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, thùc hiÖn tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch, th−¬ng yªu ®ång chÝ, kû luËt nghiªm minh, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c: tù phª b×nh vμ phª b×nh, ®oμn kÕt trªn c¬ së C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ vμ §iÒu lÖ §¶ng, g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, §¶ng ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vμ ph¸p luËt. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lμ ®¶ng cÇm quyÒn, t«n träng vμ ph¸t huy quyÒn lμm chñ cña nh©n d©n, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n; dùa vμo nh©n d©n ®Ó x©y dùng §¶ng; ®oμn kÕt vμ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hμnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng l·nh ®¹o hÖ thèng chÝnh trÞ, ®ång thêi lμ mét bé phËn cña hÖ thèng Êy. §¶ng l·nh ®¹o, t«n träng vμ ph¸t huy vai trß cña Nhμ n−íc, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vμ c¸c ®oμn thÓ chÝnh trÞ - x· héi. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu n−íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vμo sù nghiÖp hoμ b×nh, 6

®éc lËp d©n téc, d©n chñ vμ tiÕn bé x· héi cña nh©n d©n thÕ giíi. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®−îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t− t−ëng vμ tæ chøc, th−êng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn, søc chiÕn ®Êu vμ n¨ng lùc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng. Ch−¬ng I §¶ng viªn §iÒu 1: 1. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lμ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vμ d©n téc ViÖt Nam, suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých, lý t−ëng cña §¶ng, ®Æt lîi Ých cña Tæ quèc, cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n; chÊp hμnh nghiªm chØnh C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vμ ph¸p luËt cña Nhμ n−íc; cã lao ®éng, hoμn thμnh tèt nhiÖm vô ®−îc giao; cã ®¹o ®øc vμ lèi sèng lμnh m¹nh; g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n; phôc tïng tæ chøc, kû luËt cña §¶ng, gi÷ g×n ®oμn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. 2. C«ng d©n ViÖt Nam tõ m−êi t¸m tuæi trë lªn; thõa nhËn vμ tù nguyÖn: thùc hiÖn C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, tiªu chuÈn vμ nhiÖm 7

vô ®¶ng viªn, ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng; qua thùc tiÔn chøng tá lμ ng−êi −u tó, ®−îc nh©n d©n tÝn nhiÖm, ®Òu cã thÓ ®−îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vμo §¶ng. §iÒu 2: §¶ng viªn cã nhiÖm vô: 1. TuyÖt ®èi trung thμnh víi môc ®Ých lý t−ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, chÊp hμnh nghiªm chØnh C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhμ n−íc; hoμn thμnh tèt nhiÖm vô ®−îc giao; phôc tïng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vμ ®iÒu ®éng cña §¶ng. 2. Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lμnh m¹nh; ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vμ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. ChÊp hμnh quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng vÒ nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®−îc lμm. 3. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vμ ph¸t huy quyÒn lμm chñ cña nh©n d©n; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vμ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n; tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lμm viÖc vμ n¬i ë; tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vμ nh©n d©n thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhμ n−íc. 8

4. Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch vμ tæ chøc cña §¶ng; phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n ®oμn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng; th−êng xuyªn tù phª b×nh vμ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng; lμm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn; sinh ho¹t ®¶ng vμ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh. §iÒu 3: §¶ng viªn cã quyÒn: 1. §−îc th«ng tin vμ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng; biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng. 2. øng cö, ®Ò cö vμ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 3. Phª b×nh, chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc; b¸o c¸o, kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vμ yªu cÇu ®−îc tr¶ lêi. 4. Tr×nh bμy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt, quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hμnh kû luËt ®èi víi m×nh. §¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y, trõ quyÒn biÓu quyÕt, øng cö vμ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng. §iÒu 4: Thñ tôc kÕt n¹p ®¶ng viªn (kÓ c¶ kÕt n¹p l¹i): 9

1. Ng−êi vμo §¶ng ph¶i: - Cã ®¬n tù nguyÖn xin vμo §¶ng; - B¸o c¸o trung thùc lý lÞch víi chi bé; - §−îc hai ®¶ng viªn chÝnh thøc giíi thiÖu. N¬i cã tæ chøc §oμn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, ng−êi vμo §¶ng trong ®é tuæi thanh niªn ph¶i lμ ®oμn viªn, ®−îc ban chÊp hμnh ®oμn c¬ së vμ mét ®¶ng viªn chÝnh thøc giíi thiÖu. ë c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp n¬i kh«ng cã tæ chøc §oμn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, ng−êi vμo §¶ng ph¶i lμ ®oμn viªn c«ng ®oμn, ®−îc ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së vμ mét ®¶ng viªn chÝnh thøc giíi thiÖu. 2. Ng−êi giíi thiÖu ph¶i: - Lμ ®¶ng viªn chÝnh thøc vμ cïng c«ng t¸c víi ng−êi vμo §¶ng Ýt nhÊt mét n¨m; - B¸o c¸o víi chi bé vÒ lý lÞch, phÈm chÊt, n¨ng lùc cña ng−êi vμo §¶ng vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù giíi thiÖu cña m×nh. Cã ®iÒu g× ch−a râ th× b¸o c¸o ®Ó chi bé vμ cÊp trªn xem xÐt. 3. Tr¸ch nhiÖm cña chi bé vμ cÊp uû: - Tr−íc khi chi bé xÐt vμ ®Ò nghÞ kÕt n¹p, chi uû kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn cña ng−êi vμo §¶ng vμ lÊy ý kiÕn nhËn xÐt cña tæ chøc ®oμn thÓ n¬i ng−êi ®ã sinh ho¹t. VÊn ®Ò lÞch sö chÝnh trÞ cña ng−êi vμo §¶ng ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. - Chi bé xÐt vμ ®Ò nghÞ kÕt n¹p tõng ng−êi mét, 10

khi ®−îc Ýt nhÊt hai phÇn ba sè ®¶ng viªn chÝnh thøc trong chi bé t¸n thμnh th× ®Ò nghÞ lªn cÊp uû cÊp trªn; khi cã quyÕt ®Þnh cña cÊp uû cÊp trªn, chi bé tæ chøc lÔ kÕt n¹p tõng ng−êi mét. - §¶ng uû c¬ së xÐt, nÕu ®−îc Ýt nhÊt hai phÇn ba sè cÊp uû viªn t¸n thμnh kÕt n¹p th× ®Ò nghÞ lªn cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp. - Ban th−êng vô cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp cña tæ chøc c¬ së ®¶ng hoÆc cÊp uû c¬ së ®−îc uû quyÒn xÐt, quyÕt ®Þnh kÕt n¹p tõng ng−êi mét. 4. N¬i ch−a cã ®¶ng viªn hoÆc cã ®¶ng viªn nh−ng ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn giíi thiÖu th× cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp cö ®¶ng viªn vÒ lμm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, xem xÐt, giíi thiÖu kÕt n¹p vμo §¶ng. Tr−êng hîp ®Æc biÖt do Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quy ®Þnh. §iÒu 5: 1. Ng−êi ®−îc kÕt n¹p vμo §¶ng ph¶i tr¶i qua thêi kú dù bÞ m−êi hai th¸ng, tÝnh tõ ngμy chi bé tæ chøc lÔ kÕt n¹p. Trong thêi kú dù bÞ, chi bé tiÕp tôc gi¸o dôc, rÌn luyÖn vμ ph©n c«ng ®¶ng viªn chÝnh thøc gióp ®¶ng viªn ®ã tiÕn bé. 2. Khi hÕt thêi kú dù bÞ, chi bé xÐt c«ng nhËn ®¶ng viªn chÝnh thøc tõng ng−êi mét vμ biÓu quyÕt nh− khi xÐt kÕt n¹p; nÕu kh«ng ®ñ t− c¸ch ®¶ng viªn th× ®Ò nghÞ lªn cÊp uû cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xo¸ tªn trong danh s¸ch ®¶ng viªn dù bÞ. 11

3. NghÞ quyÕt cña chi bé vÒ ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn chÝnh thøc ph¶i ®−îc cÊp uû cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 4. §¶ng viªn ®· ®−îc c«ng nhËn chÝnh thøc th× tuæi ®¶ng cña ®¶ng viªn tÝnh tõ ngμy ghi trong quyÕt ®Þnh kÕt n¹p. §iÒu 6: ViÖc ph¸t vμ qu¶n lý thÎ ®¶ng viªn, qu¶n lý hå s¬ ®¶ng viªn vμ thñ tôc chuyÓn sinh ho¹t ®¶ng do Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quy ®Þnh. §iÒu 7: §¶ng viªn tuæi cao, søc yÕu, tù nguyÖn xin gi¶m, miÔn c«ng t¸c vμ sinh ho¹t ®¶ng do chi bé xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 8: 1. §¶ng viªn bá sinh ho¹t chi bé hoÆc kh«ng ®ãng ®¶ng phÝ ba th¸ng trong n¨m mμ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; ®¶ng viªn gi¶m sót ý chÝ phÊn ®Êu, kh«ng lμm nhiÖm vô ®¶ng viªn, ®· ®−îc chi bé gi¸o dôc mμ kh«ng tiÕn bé th× chi bé xem xÐt, ®Ò nghÞ lªn cÊp cã thÈm quyÒn xo¸ tªn trong danh s¸ch ®¶ng viªn. 2. C¸c tr−êng hîp trªn nÕu ®¶ng viªn cã khiÕu n¹i th× chi bé b¸o c¸o cÊp uû cã thÈm quyÒn xem xÐt. 3. §¶ng viªn xin ra khái §¶ng do chi bé xem xÐt, ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn chuÈn y kÕt n¹p quyÕt ®Þnh. 12

Ch−¬ng II NGUY£N T¾C Tæ CHøC Vμ C¥ CÊU Tæ CHøC CñA §¶NG §iÒu 9: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Néi dung c¬ b¶n cña nguyªn t¾c ®ã lμ: 1. C¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng do bÇu cö lËp ra, thùc hiÖn tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch. 2. C¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng lμ §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc. C¬ quan l·nh ®¹o ë mçi cÊp lμ ®¹i héi ®¹i biÓu hoÆc ®¹i héi ®¶ng viªn. Gi÷a hai kú ®¹i héi, c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng lμ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng, ë mçi cÊp lμ ban chÊp hμnh ®¶ng bé, chi bé (gäi t¾t lμ cÊp uû). 3. CÊp uû c¸c cÊp b¸o c¸o vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña m×nh tr−íc ®¹i héi cïng cÊp, tr−íc cÊp uû cÊp trªn vμ cÊp d−íi; ®Þnh kú th«ng b¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m×nh ®Õn c¸c tæ chøc ®¶ng trùc thuéc, thùc hiÖn tù phª b×nh vμ phª b×nh. 4. Tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn ph¶i chÊp hμnh nghÞ quyÕt cña §¶ng. ThiÓu sè phôc tïng ®a sè, cÊp d−íi phôc tïng cÊp trªn, c¸ nh©n phôc tïng tæ chøc, c¸c tæ chøc trong toμn §¶ng phôc tïng §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc vμ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 13

5. NghÞ quyÕt cña c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng chØ cã gi¸ trÞ thi hμnh khi cã h¬n mét nöa sè thμnh viªn trong c¬ quan ®ã t¸n thμnh. Tr−íc khi biÓu quyÕt, mçi thμnh viªn ®−îc ph¸t biÓu ý kiÕn cña m×nh. §¶ng viªn cã ý kiÕn thuéc vÒ thiÓu sè ®−îc quyÒn b¶o l−u vμ b¸o c¸o lªn cÊp uû cÊp trªn cho ®Õn §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc, song ph¶i chÊp hμnh nghiªm chØnh nghÞ quyÕt, kh«ng ®−îc truyÒn b¸ ý kiÕn tr¸i víi nghÞ quyÕt cña §¶ng. CÊp uû cã thÈm quyÒn nghiªn cøu xem xÐt ý kiÕn ®ã; kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ®¶ng viªn cã ý kiÕn thuéc vÒ thiÓu sè. 6. Tæ chøc ®¶ng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh, song kh«ng ®−îc tr¸i víi nguyªn t¾c, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhμ n−íc vμ nghÞ quyÕt cña cÊp trªn. §iÒu 10: 1. HÖ thèng tæ chøc cña §¶ng ®−îc lËp t−¬ng øng víi hÖ thèng tæ chøc hμnh chÝnh cña Nhμ n−íc. 2. Tæ chøc c¬ së ®¶ng ®−îc lËp t¹i ®¬n vÞ c¬ së hμnh chÝnh, sù nghiÖp, kinh tÕ hoÆc c«ng t¸c, ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû huyÖn, quËn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh. Tæ chøc ®¶ng trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vμ C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng VI. ViÖc lËp tæ chøc ®¶ng ë nh÷ng n¬i cã ®Æc ®iÓm riªng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 14

3. CÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh lËp hoÆc gi¶i thÓ ®¶ng bé, chi bé trùc thuéc. §iÒu 11: 1. CÊp uû triÖu tËp ®¹i héi khi hÕt nhiÖm kú, th«ng b¸o tr−íc cho cÊp d−íi vÒ thêi gian vμ néi dung ®¹i héi. 2. CÊp uû triÖu tËp ®¹i héi quyÕt ®Þnh sè l−îng ®¹i biÓu vμ ph©n bæ cho c¸c ®¶ng bé trùc thuéc c¨n cø vμo sè l−îng ®¶ng viªn, sè l−îng ®¶ng bé trùc thuéc, vÞ trÝ quan träng cña tõng ®¶ng bé, theo h−íng dÉn cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 3. §¹i biÓu dù ®¹i héi gåm c¸c uû viªn ban chÊp hμnh cÊp triÖu tËp ®¹i héi vμ ®¹i biÓu do ®¹i héi cÊp d−íi bÇu. 4. ViÖc chØ ®Þnh ®¹i biÓu chØ thùc hiÖn ®èi víi tæ chøc ®¶ng ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt kh«ng thÓ më ®¹i héi ®Ó bÇu cö ®−îc, theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 5. §¹i biÓu dù ®¹i héi ph¶i ®−îc ®¹i héi thÈm tra t− c¸ch vμ biÓu quyÕt c«ng nhËn. CÊp uû triÖu tËp ®¹i héi kh«ng ®−îc b¸c bá t− c¸ch ®¹i biÓu do ®¹i héi cÊp d−íi bÇu, trõ tr−êng hîp ®¹i biÓu ®ang bÞ ®×nh chØ sinh ho¹t ®¶ng, ®×nh chØ sinh ho¹t cÊp uû, bÞ khëi tè, truy tè, t¹m giam. 6. §¹i héi chØ hîp lÖ khi cã Ýt nhÊt hai phÇn ba sè ®¹i biÓu hoÆc ®¶ng viªn ®−îc triÖu tËp tham dù vμ cã Ýt nhÊt hai phÇn ba sè tæ chøc ®¶ng trùc thuéc cã ®¹i biÓu tham dù. 15

7. §¹i héi bÇu ®oμn chñ tÞch (chñ tÞch) ®Ó ®iÒu hμnh c«ng viÖc cña ®¹i héi. §iÒu 12: 1. CÊp uû viªn ph¶i cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, lèi sèng lμnh m¹nh; chÊp hμnh nghiªm chØnh nguyªn t¾c tæ chøc vμ sinh ho¹t ®¶ng, kû luËt cña §¶ng vμ ph¸p luËt cña Nhμ n−íc; cã kiÕn thøc vμ n¨ng lùc tham gia l·nh ®¹o tËp thÓ, hoμn thμnh tèt nhiÖm vô ®−îc giao; ®oμn kÕt c¸n bé, ®¶ng viªn, ®−îc quÇn chóng tÝn nhiÖm. 2. Sè l−îng Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng do §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc quyÕt ®Þnh; sè l−îng cÊp uû viªn cÊp nμo do ®¹i héi cÊp ®ã quyÕt ®Þnh, theo h−íng dÉn cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. CÊp uû c¸c cÊp cÇn ®−îc ®æi míi, b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa vμ ph¸t triÓn qua mçi lÇn ®¹i héi. 3. §oμn chñ tÞch (chñ tÞch) h−íng dÉn bÇu cö: - §¹i biÓu cã quyÒn nhËn xÐt, chÊt vÊn vÒ ng−êi øng cö vμ ng−êi ®−îc ®Ò cö. - Danh s¸ch bÇu cö do ®¹i héi th¶o luËn vμ biÓu quyÕt th«ng qua. - BÇu cö b»ng phiÕu kÝn. - Ng−êi tróng cö ph¶i ®−îc sè phiÕu bÇu qu¸ mét nöa so víi tæng sè ®¹i biÓu ®−îc triÖu tËp hoÆc so víi tæng sè ®¶ng viªn chÝnh thøc cña ®¶ng bé, chi bé ®−îc triÖu tËp. Tr−êng hîp sè ng−êi cã sè phiÕu qu¸ mét nöa 16

nhiÒu h¬n sè l−îng cÇn bÇu th× lÊy sè ng−êi cã sè phiÕu cao h¬n; nÕu ë cuèi danh s¸ch tróng cö cã nhiÒu ng−êi ngang phiÕu nhau vμ nhiÒu h¬n sè l−îng cÇn bÇu th× bÇu l¹i sè ng−êi ngang phiÕu ®ã ®Ó lÊy ng−êi cã sè phiÕu cao h¬n, kh«ng cÇn ph¶i qu¸ mét nöa. Tr−êng hîp bÇu l¹i mμ sè phiÕu vÉn ngang nhau, cã bÇu n÷a hay kh«ng do ®¹i héi quyÕt ®Þnh. NÕu bÇu mét lÇn mμ ch−a ®ñ sè l−îng quy ®Þnh, cã bÇu thªm n÷a hay kh«ng do ®¹i héi quyÕt ®Þnh. §iÒu 13: 1. CÊp uû kho¸ míi nhËn sù bμn giao tõ cÊp uû kho¸ tr−íc, ®iÒu hμnh c«ng viÖc ngay sau khi ®−îc bÇu vμ ®−îc c«ng nhËn chÝnh thøc khi cã quyÕt ®Þnh chuÈn y cña cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp. 2. ViÖc bæ sung cÊp uû viªn thiÕu do cÊp uû ®Ò nghÞ, cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh; sè l−îng cÊp uû viªn sau khi bæ sung kh«ng v−ît qu¸ tæng sè cÊp uû viªn mμ ®¹i héi ®· quyÕt ®Þnh. Khi thËt cÇn thiÕt, cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp chØ ®Þnh t¨ng thªm mét sè cÊp uû viªn cÊp d−íi. 3. Khi thËt cÇn thiÕt, cÊp uû cÊp trªn cã quyÒn ®iÒu ®éng mét sè cÊp uû viªn cÊp d−íi, nh−ng kh«ng qu¸ mét phÇn ba tæng sè cÊp uû viªn do ®¹i héi ®· bÇu. 4. CÊp uû viªn xin rót khái cÊp uû, do cÊp uû xem xÐt ®Ò nghÞ lªn cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt 17

®Þnh; ®èi víi Uû viªn Trung −¬ng, do Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quyÕt ®Þnh. CÊp uû viªn ®−¬ng nhiÖm ë ®¶ng bé tõ cÊp tØnh trë xuèng, khi cã quyÕt ®Þnh nghØ c«ng t¸c ®Ó nghØ h−u hoÆc chuyÓn c«ng t¸c ®Õn ®¬n vÞ kh¸c ngoμi ®¶ng bé th× th«i tham gia c¸c cÊp uû ®−¬ng nhiÖm ë ®¶ng bé ®ã. §èi víi Uû viªn Trung −¬ng khi cã quyÕt ®Þnh th«i gi÷ chøc vô trong c¸c c¬ quan ®¶ng, nhμ n−íc, ®oμn thÓ ®Ó nghØ h−u th× th«i tham gia Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®−¬ng nhiÖm. 5. Tõ tæ chøc c¬ së ®¶ng ®Õn ®¶ng bé trùc thuéc Trung −¬ng nÕu ®−îc thμnh lËp míi, chia t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp trong nhiÖm kú, th× cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp chØ ®Þnh cÊp uû chÝnh thøc; chØ ®¹o x©y dùng hoÆc bæ sung nhiÖm vô cho phï hîp; nhiÖm kú ®Çu tiªn cña c¸c cÊp uû nμy kh«ng nhÊt thiÕt lμ n¨m n¨m ®Ó nhiÖm kú ®¹i héi phï hîp víi nhiÖm kú ®¹i héi cña tæ chøc ®¶ng cÊp trªn. 6. §èi víi tæ chøc ®¶ng kh«ng thÓ më ®¹i héi ®−îc, cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp chØ ®Þnh cÊp uû cña tæ chøc ®¶ng ®ã. §iÒu 14: 1. CÊp uû mçi cÊp lËp c¸c c¬ quan tham m−u, gióp viÖc theo h−íng dÉn cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 2. Khi cÇn, cÊp uû lËp tiÓu ban, héi ®ång, tæ c«ng t¸c vμ gi¶i thÓ khi hoμn thμnh nhiÖm vô. 18

Ch−¬ng III C¥ QUAN L·NH §¹O CñA §¶NG ë CÊP TRUNG ¦¥NG §iÒu 15: 1. §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc do Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng triÖu tËp th−êng lÖ n¨m n¨m mét lÇn; cã thÓ triÖu tËp sím hoÆc muén h¬n, nh−ng kh«ng qu¸ mét n¨m. 2. §¹i héi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña nhiÖm kú võa qua; quyÕt ®Þnh ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng nhiÖm kú tíi; bæ sung, söa ®æi C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ vμ §iÒu lÖ §¶ng khi cÇn; bÇu Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. Sè l−îng Uû viªn Trung −¬ng chÝnh thøc vμ Uû viªn Trung −¬ng dù khuyÕt do §¹i héi quyÕt ®Þnh. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng xem xÐt viÖc chuyÓn Uû viªn Trung −¬ng dù khuyÕt cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thay thÕ Uû viªn Trung −¬ng chÝnh thøc khi khuyÕt. 3. Khi Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng xÐt thÊy cÇn hoÆc khi cã h¬n mét nöa sè cÊp uû trùc thuéc yªu cÇu th× Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng triÖu tËp §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc bÊt th−êng. §¹i biÓu dù §¹i héi bÊt th−êng lμ c¸c Uû viªn Trung −¬ng ®−¬ng nhiÖm, ®¹i biÓu ®· dù §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc ®Çu nhiÖm kú, ®ñ t− c¸ch. 19

§iÒu 16: 1. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, c¸c nghÞ quyÕt cña §¹i héi; quyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch vÒ ®èi néi, ®èi ngo¹i, c«ng t¸c quÇn chóng vμ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng; chuÈn bÞ §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc cña §¶ng nhiÖm kú tiÕp theo, §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc bÊt th−êng (nÕu cã). 2. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ quyÕt ®Þnh chØ ®¹o thÝ ®iÓm mét sè chñ tr−¬ng míi. 3. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng häp th−êng lÖ s¸u th¸ng mét lÇn; häp bÊt th−êng khi cÇn. §iÒu 17: 1. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng bÇu Bé ChÝnh trÞ; bÇu Tæng BÝ th− trong sè Uû viªn Bé ChÝnh trÞ; thμnh lËp Ban BÝ th− gåm Tæng BÝ th−, mét sè Uû viªn Bé ChÝnh trÞ do Bé ChÝnh trÞ ph©n c«ng vμ mét sè Uû viªn Ban BÝ th− do Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng bÇu trong sè Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng; bÇu Uû ban KiÓm tra Trung −¬ng; bÇu Chñ nhiÖm Uû ban KiÓm tra Trung −¬ng trong sè Uû viªn Uû ban KiÓm tra Trung −¬ng. Sè l−îng Uû viªn Bé ChÝnh trÞ, Uû viªn Ban BÝ th− vμ Uû viªn Uû ban KiÓm tra Trung −¬ng do Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quyÕt ®Þnh. 20

§ång chÝ Tæng BÝ th− gi÷ chøc vô Tæng BÝ th− kh«ng qu¸ hai nhiÖm kú liªn tiÕp. 2. Bé ChÝnh trÞ l·nh ®¹o vμ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc, nghÞ quyÕt cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng; quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, tæ chøc, c¸n bé; quyÕt ®Þnh triÖu tËp vμ chuÈn bÞ néi dung c¸c kú häp cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng; b¸o c¸o c«ng viÖc ®· lμm tr−íc héi nghÞ Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng hoÆc theo yªu cÇu cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 3. Ban BÝ th− l·nh ®¹o c«ng viÖc h»ng ngμy cña §¶ng: chØ ®¹o c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vμ c«ng t¸c quÇn chóng; kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng vÒ kinh tÕ, x· héi, quèc phßng, an ninh, ®èi ngo¹i; chØ ®¹o sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ; quyÕt ®Þnh mét sè vÊn ®Ò vÒ tæ chøc, c¸n bé vμ mét sè vÊn ®Ò kh¸c theo sù ph©n c«ng cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng; chØ ®¹o hoÆc kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ c¸c vÊn ®Ò ®−a ra Bé ChÝnh trÞ th¶o luËn vμ quyÕt ®Þnh. Ch−¬ng IV C¥ QUAN L·NH §¹O CñA §¶NG ë C¸C CÊP §ÞA PH¦¥NG §iÒu 18: 1. §¹i héi ®¹i biÓu ®¶ng bé tØnh, thμnh phè trùc 21

thuéc Trung −¬ng, ®¶ng bé huyÖn, quËn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh do cÊp uû cïng cÊp triÖu tËp th−êng lÖ n¨m n¨m mét lÇn; cã thÓ triÖu tËp sím hoÆc muén h¬n, nh−ng kh«ng qu¸ mét n¨m. 2. §¹i héi th¶o luËn v¨n kiÖn cña cÊp uû cÊp trªn; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nghÞ quyÕt nhiÖm kú võa qua; quyÕt ®Þnh nhiÖm vô nhiÖm kú tíi; bÇu cÊp uû; bÇu ®¹i biÓu ®i dù ®¹i héi cÊp trªn. 3. Khi cÊp uû xÐt thÊy cÇn hoÆc khi cã trªn mét nöa sè cÊp uû trùc thuéc yªu cÇu vμ ®−îc cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp ®ång ý th× triÖu tËp ®¹i héi ®¹i biÓu bÊt th−êng. §¹i biÓu dù ®¹i héi ®¹i biÓu bÊt th−êng lμ c¸c cÊp uû viªn ®−¬ng nhiÖm, ®¹i biÓu ®· dù ®¹i héi ®¹i biÓu ®¶ng bé ®Çu nhiÖm kú, ®ang sinh ho¹t t¹i ®¶ng bé, ®ñ t− c¸ch. §iÒu 19: 1. CÊp uû tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng (gäi t¾t lμ tØnh uû, thμnh uû), cÊp uû huyÖn, quËn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh (gäi t¾t lμ huyÖn uû, quËn uû, thÞ uû, thμnh uû) l·nh ®¹o thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i biÓu; nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña cÊp trªn. 2. Héi nghÞ tØnh uû, thμnh uû, huyÖn uû, quËn uû, thÞ uû do ban th−êng vô triÖu tËp th−êng lÖ ba th¸ng mét lÇn; häp bÊt th−êng khi cÇn. §iÒu 20: 1. Héi nghÞ tØnh uû, thμnh uû, huyÖn uû, quËn 22

uû, thÞ uû bÇu ban th−êng vô; bÇu bÝ th− vμ phã bÝ th− trong sè uû viªn th−êng vô; bÇu uû ban kiÓm tra; bÇu chñ nhiÖm uû ban kiÓm tra trong sè uû viªn uû ban kiÓm tra. 2. Sè l−îng uû viªn ban th−êng vô vμ uû viªn uû ban kiÓm tra do cÊp uû quyÕt ®Þnh theo h−íng dÉn cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 3. Ban th−êng vô l·nh ®¹o vμ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®¹i biÓu, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña cÊp uû cïng cÊp vμ cÊp trªn; quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chñ tr−¬ng, tæ chøc, c¸n bé; quyÕt ®Þnh triÖu tËp vμ chuÈn bÞ néi dung c¸c kú häp cña cÊp uû. 4. Th−êng trùc cÊp uû gåm bÝ th−, c¸c phã bÝ th−, chØ ®¹o kiÓm tra thùc hiÖn nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña cÊp uû, cña ban th−êng vô vμ cÊp uû cÊp trªn; gi¶i quyÕt c«ng viÖc h»ng ngμy cña ®¶ng bé; quyÕt ®Þnh triÖu tËp vμ chuÈn bÞ néi dung c¸c kú häp cña ban th−êng vô. Ch−¬ng V Tæ CHøC C¥ Së §¶NG §iÒu 21: 1. Tæ chøc c¬ së ®¶ng (chi bé c¬ së, ®¶ng bé c¬ së) lμ nÒn t¶ng cña §¶ng, lμ h¹t nh©n chÝnh trÞ ë c¬ së. 2. ë x·, ph−êng, thÞ trÊn cã tõ ba ®¶ng viªn chÝnh thøc trë lªn, lËp tæ chøc c¬ së ®¶ng (trùc 23

thuéc cÊp uû cÊp huyÖn). ë c¬ quan, doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ qu©n ®éi, c«ng an vμ c¸c ®¬n vÞ kh¸c cã tõ ba ®¶ng viªn chÝnh thøc trë lªn, lËp tæ chøc ®¶ng (tæ chøc c¬ së ®¶ng hoÆc chi bé trùc thuéc ®¶ng uû c¬ së); cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc ®¶ng ®ã trùc thuéc cÊp uû cÊp trªn nμo cho phï hîp; nÕu ch−a ®ñ ba ®¶ng viªn chÝnh thøc th× cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp giíi thiÖu ®¶ng viªn sinh ho¹t ë tæ chøc c¬ së ®¶ng thÝch hîp. 3. Tæ chøc c¬ së ®¶ng d−íi ba m−¬i ®¶ng viªn, lËp chi bé c¬ së, cã c¸c tæ ®¶ng trùc thuéc. 4. Tæ chøc c¬ së ®¶ng cã tõ ba m−¬i ®¶ng viªn trë lªn, lËp ®¶ng bé c¬ së, cã c¸c chi bé trùc thuéc ®¶ng uû. 5. Nh÷ng tr−êng hîp sau ®©y, cÊp uû cÊp d−íi ph¶i b¸o c¸o vμ ®−îc cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp ®ång ý míi ®−îc thùc hiÖn: - LËp ®¶ng bé c¬ së trong ®¬n vÞ c¬ së ch−a ®ñ ba m−¬i ®¶ng viªn. - LËp chi bé trùc thuéc ®¶ng uû c¬ së cã h¬n ba m−¬i ®¶ng viªn. - LËp ®¶ng bé bé phËn trùc thuéc ®¶ng uû c¬ së. §iÒu 22: 1. §¹i héi ®¹i biÓu hoÆc ®¹i héi ®¶ng viªn cña tæ chøc c¬ së ®¶ng do cÊp uû c¬ së triÖu tËp n¨m n¨m mét lÇn; cã thÓ triÖu tËp sím hoÆc muén h¬n 24

nh−ng kh«ng qu¸ mét n¨m. 2. §¹i héi th¶o luËn v¨n kiÖn cña cÊp trªn; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nghÞ quyÕt nhiÖm kú võa qua; quyÕt ®Þnh nhiÖm vô nhiÖm kú tíi; bÇu cÊp uû; bÇu ®¹i biÓu ®i dù ®¹i héi ®¶ng bé cÊp trªn. 3. Khi cÊp uû xÐt thÊy cÇn hoÆc khi cã trªn mét nöa sè tæ chøc ®¶ng trùc thuéc yªu cÇu vμ ®−îc cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp ®ång ý th× triÖu tËp ®¹i héi ®¹i biÓu hoÆc ®¹i héi ®¶ng viªn bÊt th−êng. §¹i biÓu dù ®¹i héi ®¹i biÓu bÊt th−êng lμ c¸c cÊp uû viªn ®−¬ng nhiÖm, ®¹i biÓu ®· dù ®¹i héi ®¹i biÓu ®¶ng bé ®Çu nhiÖm kú, ®ang sinh ho¹t t¹i ®¶ng bé, ®ñ t− c¸ch. Dù ®¹i héi ®¶ng viªn bÊt th−êng lμ nh÷ng ®¶ng viªn cña ®¶ng bé ®ã. 4. §¶ng uû, chi uû c¬ së häp th−êng lÖ mçi th¸ng mét lÇn; häp bÊt th−êng khi cÇn. 5. §¶ng uû c¬ së cã tõ chÝn uû viªn trë lªn bÇu ban th−êng vô; bÇu bÝ th−, phã bÝ th− trong sè uû viªn th−êng vô; d−íi chÝn uû viªn chØ bÇu bÝ th−, phã bÝ th−. 6. §¶ng bé c¬ së häp th−êng lÖ mçi n¨m hai lÇn; häp bÊt th−êng khi cÇn. Chi bé c¬ së häp th−êng lÖ mçi th¸ng mét lÇn; häp bÊt th−êng khi cÇn. §iÒu 23: Tæ chøc c¬ së ®¶ng cã nhiÖm vô: 1. ChÊp hμnh ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhμ n−íc; ®Ò ra chñ tr−¬ng, nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¶ng bé, chi bé vμ l·nh ®¹o thùc 25

hiÖn cã hiÖu qu¶. 2. X©y dùng ®¶ng bé, chi bé trong s¹ch, v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t− t−ëng vμ tæ chøc; thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ; n©ng cao chÊt l−îng sinh ho¹t ®¶ng, thùc hiÖn tù phª b×nh vμ phª b×nh, gi÷ g×n kû luËt vμ t¨ng c−êng ®oμn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng; th−êng xuyªn gi¸o dôc, rÌn luyÖn vμ qu¶n lý c¸n bé, ®¶ng viªn, n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, tÝnh chiÕn ®Êu, tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c; lμm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. 3. L·nh ®¹o x©y dùng chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc kinh tÕ, hμnh chÝnh, sù nghiÖp, quèc phßng, an ninh vμ c¸c ®oμn thÓ chÝnh trÞ - x· héi trong s¹ch, v÷ng m¹nh; chÊp hμnh ®óng ph¸p luËt vμ ph¸t huy quyÒn lμm chñ cña nh©n d©n. 4. Liªn hÖ mËt thiÕt víi nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vμ b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n; l·nh ®¹o nh©n d©n tham gia x©y dùng vμ thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ph¸p luËt cña Nhμ n−íc. 5. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn, b¶o ®¶m c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng vμ ph¸p luËt cña Nhμ n−íc ®−îc chÊp hμnh nghiªm chØnh; kiÓm tra, gi¸m s¸t tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn chÊp hμnh §iÒu lÖ §¶ng. §¶ng uû c¬ së nÕu ®−îc cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp uû quyÒn th× ®−îc quyÕt ®Þnh kÕt n¹p vμ khai 26

trõ ®¶ng viªn. §iÒu 24: 1. Chi bé trùc thuéc ®¶ng uû c¬ së ®−îc tæ chøc theo n¬i lμm viÖc hoÆc n¬i ë cña ®¶ng viªn; mçi chi bé Ýt nhÊt cã ba ®¶ng viªn chÝnh thøc. Chi bé ®«ng ®¶ng viªn cã thÓ chia thμnh nhiÒu tæ ®¶ng; tæ ®¶ng bÇu tæ tr−ëng, nÕu cÇn th× bÇu tæ phã; tæ ®¶ng ho¹t ®éng d−íi sù chØ ®¹o cña chi uû. 2. Chi bé l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ; gi¸o dôc, qu¶n lý vμ ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®¶ng viªn; lμm c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng vμ c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn; kiÓm tra, gi¸m s¸t thi hμnh kû luËt ®¶ng viªn; thu, nép ®¶ng phÝ. Chi bé, chi uû häp th−êng lÖ mçi th¸ng mét lÇn. 3. §¹i héi chi bé do chi uû triÖu tËp n¨m n¨m hai lÇn; n¬i ch−a cã chi uû th× do bÝ th− chi bé triÖu tËp. Khi ®−îc ®¶ng uû c¬ së ®ång ý cã thÓ triÖu tËp sím hoÆc muén h¬n, nh−ng kh«ng qu¸ s¸u th¸ng. 4. Chi bé cã d−íi chÝn ®¶ng viªn chÝnh thøc, bÇu bÝ th− chi bé; nÕu cÇn, bÇu phã bÝ th−. Chi bé cã chÝn ®¶ng viªn chÝnh thøc trë lªn, bÇu chi uû, bÇu bÝ th− vμ phã bÝ th− chi bé trong sè chi uû viªn. Ch−¬ng VI Tæ CHøC §¶NG TRONG QU¢N §éI NH¢N D¢N VIÖT NAM Vμ C¤NG AN NH¢N D¢N VIÖT NAM

27

§iÒu 25: 1. §¶ng l·nh ®¹o Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vμ C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam tuyÖt ®èi, trùc tiÕp vÒ mäi mÆt; sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®−îc tËp trung thèng nhÊt vμo Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng mμ trùc tiÕp, th−êng xuyªn lμ Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th−; §¶ng quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n x©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n vμ C«ng an nh©n d©n trong s¹ch, v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t− t−ëng vμ tæ chøc, tuyÖt ®èi trung thμnh víi §¶ng, víi Tæ quèc, hÕt lßng, hÕt søc phôc vô nh©n d©n, lμ lùc l−îng nßng cèt cïng toμn d©n b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ vμ trËt tù, an toμn x· héi, tham gia x©y dùng ®Êt n−íc. Nhμ n−íc thèng nhÊt qu¶n lý ®èi víi Qu©n ®éi, C«ng an vμ sù nghiÖp quèc phßng, an ninh theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vμ ph¸p luËt. 2. Tæ chøc ®¶ng trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vμ C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam ho¹t ®éng theo C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng vμ ph¸p luËt cña Nhμ n−íc. 3. C¸c ban cña cÊp uû ®¶ng theo chøc n¨ng gióp cÊp uû h−íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vμ c«ng t¸c quÇn chóng trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vμ C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam. §iÒu 26: 1. Qu©n uû Trung −¬ng do Bé ChÝnh trÞ chØ 28

®Þnh, gåm mét sè Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng c«ng t¸c trong Qu©n ®éi vμ mét sè Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng c«ng t¸c ngoμi Qu©n ®éi, ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng mμ th−êng xuyªn lμ Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th−. §ång chÝ Tæng BÝ th− lμ BÝ th− Qu©n uû Trung −¬ng. 2. Qu©n uû Trung −¬ng nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®Ó Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®−êng lèi, nhiÖm vô qu©n sù vμ quèc phßng; l·nh ®¹o mäi mÆt trong Qu©n ®éi. 3. Tæng côc ChÝnh trÞ ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong toμn qu©n, ho¹t ®éng d−íi sù l·nh ®¹o cña Ban BÝ th− vμ trùc tiÕp, th−êng xuyªn cña Qu©n uû Trung −¬ng. ë mçi cÊp cã c¬ quan chÝnh trÞ vμ c¸n bé chÝnh trÞ ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ d−íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû ®¶ng cïng cÊp vμ sù chØ ®¹o cña c¬ quan chÝnh trÞ cÊp trªn. §iÒu 27: 1. CÊp uû ®¶ng trong bé ®éi chñ lùc vμ bé ®éi biªn phßng ë cÊp nμo do ®¹i héi cÊp ®ã bÇu, l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ thuéc cÊp m×nh vÒ mäi mÆt; tr−êng hîp ®Æc biÖt do cÊp uû cÊp trªn chØ ®Þnh. 2. §¶ng uû qu©n khu gåm c¸c ®ång chÝ c«ng t¸c trong ®¶ng bé qu©n khu do ®¹i héi cïng cÊp bÇu vμ c¸c ®ång chÝ bÝ th− tØnh uû, thμnh uû trªn ®Þa bμn qu©n khu ®−îc chØ ®Þnh tham gia; l·nh ®¹o 29

thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña cÊp trªn, nhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toμn d©n, x©y dùng lùc l−îng vò trang nh©n d©n; phèi hîp víi cÊp uû ®Þa ph−¬ng thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng trong qu©n khu. 3. Tæ chøc ®¶ng qu©n sù ®Þa ph−¬ng ë cÊp nμo ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû ®Þa ph−¬ng cÊp ®ã vÒ mäi mÆt, ®ång thêi chÊp hμnh nghÞ quyÕt cña ®¶ng uû qu©n sù cÊp trªn vÒ nhiÖm vô quèc phßng toμn d©n vμ c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph−¬ng. C¬ quan chÝnh trÞ cÊp trªn phèi hîp víi cÊp uû ®Þa ph−¬ng chØ ®¹o c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ vμ c«ng t¸c quÇn chóng trong lùc l−îng vò trang ®Þa ph−¬ng. 4. §¶ng uû qu©n sù tØnh, thμnh, huyÖn, quËn, thÞ x· gåm c¸c ®ång chÝ c«ng t¸c trong ®¶ng bé qu©n sù ®Þa ph−¬ng do ®¹i héi cïng cÊp bÇu, ®ång chÝ bÝ th− cÊp uû ®Þa ph−¬ng vμ mét sè ®ång chÝ ngoμi ®¶ng bé qu©n sù ®Þa ph−¬ng ®−îc cÊp uû ®Þa ph−¬ng chØ ®Þnh tham gia. §ång chÝ bÝ th− cÊp uû ®Þa ph−¬ng trùc tiÕp lμm bÝ th− ®¶ng uû qu©n sù cïng cÊp. §iÒu 28: 1. §¶ng uû C«ng an Trung −¬ng do Bé ChÝnh trÞ chØ ®Þnh gåm mét sè Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng c«ng t¸c trong C«ng an nh©n d©n vμ mét sè Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng c«ng t¸c ngoμi C«ng an nh©n d©n, mét sè ®ång chÝ c«ng t¸c thuéc §¶ng bé C«ng an Trung −¬ng, ®Æt d−íi 30

sù l·nh ®¹o cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng mμ th−êng xuyªn lμ Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th−. §¶ng uû C«ng an Trung −¬ng nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®Ó Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch, b¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toμn x· héi; l·nh ®¹o mäi mÆt c«ng t¸c trong c«ng an. 2. CÊp uû c«ng an cÊp nμo do ®¹i héi cÊp ®ã bÇu, tr−êng hîp thËt cÇn thiÕt do cÊp uû cÊp trªn chØ ®Þnh. CÊp uû l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ thuéc cÊp m×nh vÒ mäi mÆt. 3. Tæng côc X©y dùng lùc l−îng C«ng an nh©n d©n ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ vμ c«ng t¸c quÇn chóng trong c¸c ®¬n vÞ thuéc ®¶ng bé c«ng an, ho¹t ®éng d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû C«ng an Trung −¬ng; phèi hîp víi cÊp uû ®Þa ph−¬ng chØ ®¹o c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ vμ c«ng t¸c quÇn chóng trong lùc l−îng c«ng an ®Þa ph−¬ng. 4. C¬ quan x©y dùng lùc l−îng c«ng an mçi cÊp ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ, c«ng t¸c quÇn chóng trong ®¶ng bé, ho¹t ®éng d−íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû ®¶ng cïng cÊp vμ sù chØ ®¹o cña c¬ quan x©y dùng lùc l−îng cÊp trªn. §iÒu 29: 1. Tæ chøc ®¶ng c«ng an nh©n d©n ®Þa ph−¬ng cÊp nμo ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña cÊp uû cÊp ®ã, ®ång thêi chÊp hμnh nghÞ quyÕt 31

cña ®¶ng uû c«ng an cÊp trªn vÒ gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toμn x· héi; l·nh ®¹o x©y dùng lùc l−îng c«ng an nh©n d©n ë ®Þa ph−¬ng vμ x©y dùng ®¶ng bé trong s¹ch, v÷ng m¹nh. 2. §¶ng uû c«ng an tØnh, thμnh, huyÖn, quËn, thÞ x· do ®¹i héi ®¶ng bé cïng cÊp bÇu. Ch−¬ng VII C¤NG T¸C KIÓM TRA, GI¸M S¸T CñA §¶NG Vμ Uû BAN KIÓM TRA C¸C CÊP §iÒu 30: 1. KiÓm tra, gi¸m s¸t lμ nh÷ng chøc n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng. Tæ chøc ®¶ng ph¶i tiÕn hμnh c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t. Tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña §¶ng. 2. C¸c cÊp uû ®¶ng l·nh ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t vμ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn chÊp hμnh C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng. §iÒu 31: 1. Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp do cÊp uû cïng cÊp bÇu, gåm mét sè ®ång chÝ trong cÊp uû vμ mét sè ®ång chÝ ngoμi cÊp uû. 2. C¸c thμnh viªn uû ban kiÓm tra vμ chñ nhiÖm, phã chñ nhiÖm uû ban kiÓm tra cÊp d−íi 32

ph¶i ®−îc cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp chuÈn y, nÕu ®iÒu ®éng chñ nhiÖm uû ban kiÓm tra sang c«ng t¸c kh¸c ph¶i ®−îc cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp ®ång ý. 3. Uû ban kiÓm tra lμm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ, d−íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû cïng cÊp vμ sù chØ ®¹o, kiÓm tra cña uû ban kiÓm tra cÊp trªn. §iÒu 32: Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp cã nhiÖm vô: 1. KiÓm tra ®¶ng viªn, kÓ c¶ cÊp uû viªn cïng cÊp khi cã dÊu hiÖu vi ph¹m tiªu chuÈn ®¶ng viªn, tiªu chuÈn cÊp uû viªn vμ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶ng viªn. 2. KiÓm tra tæ chøc ®¶ng cÊp d−íi khi cã dÊu hiÖu vi ph¹m trong viÖc chÊp hμnh C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, c¸c nguyªn t¾c tæ chøc cña §¶ng; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t vμ thi hμnh kû luËt trong §¶ng. 3. Gi¸m s¸t cÊp uû viªn cïng cÊp, c¸n bé diÖn cÊp uû cïng cÊp qu¶n lý vμ tæ chøc ®¶ng cÊp d−íi vÒ viÖc thùc hiÖn chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, nghÞ quyÕt cña cÊp uû vμ ®¹o ®øc, lèi sèng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 4. Xem xÐt, kÕt luËn nh÷ng tr−êng hîp vi ph¹m kû luËt, quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ cÊp uû thi hμnh kû luËt. 33

5. Gi¶i quyÕt tè c¸o ®èi víi tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ kû luËt §¶ng. 6. KiÓm tra tμi chÝnh cña cÊp uû cÊp d−íi vμ cña c¬ quan tμi chÝnh cÊp uû cïng cÊp. §iÒu 33: Uû ban kiÓm tra cã quyÒn yªu cÇu tæ chøc ®¶ng cÊp d−íi vμ ®¶ng viªn b¸o c¸o, cung cÊp tμi liÖu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn néi dung kiÓm tra. Ch−¬ng VIII KHEN TH¦ëNG Vμ Kû LUËT §iÒu 34: Tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn cã thμnh tÝch ®−îc khen th−ëng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. §iÒu 35: 1. Tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn vi ph¹m kû luËt ph¶i xö lý c«ng minh, chÝnh x¸c, kÞp thêi. 2. H×nh thøc kû luËt: - §èi víi tæ chøc ®¶ng: khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, gi¶i t¸n; - §èi víi ®¶ng viªn chÝnh thøc: khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc, khai trõ; - §èi víi ®¶ng viªn dù bÞ: khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o. 34

§iÒu 36: ThÈm quyÒn thi hμnh kû luËt ®¶ng viªn vi ph¹m: 1. Chi bé quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o ®¶ng viªn trong chi bé (kÓ c¶ cÊp uû viªn c¸c cÊp, ®¶ng viªn thuéc diÖn cÊp uû cÊp trªn qu¶n lý) vi ph¹m phÈm chÊt chÝnh trÞ, t− t−ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng, sinh ho¹t ®¶ng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶ng viªn (trõ nhiÖm vô do cÊp trªn giao). §¶ng uû c¬ së quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o ®¶ng viªn trong ®¶ng bé, c¸ch chøc cÊp uû viªn cÊp d−íi. §¶ng uû c¬ së ®−îc uû quyÒn quyÕt ®Þnh kÕt n¹p ®¶ng viªn th× cã quyÒn quyÕt ®Þnh khai trõ ®¶ng viªn, nh−ng kh«ng ph¶i lμ cÊp uû viªn cïng cÊp vμ ®¶ng viªn lμ c¸n bé thuéc diÖn cÊp uû cÊp trªn qu¶n lý. 2. CÊp uû tØnh, thμnh, huyÖn, quËn vμ t−¬ng ®−¬ng quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc kû luËt ®¶ng viªn; quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o cÊp uû viªn c¸c cÊp, ®¶ng viªn thuéc diÖn cÊp uû cÊp trªn qu¶n lý vi ph¹m phÈm chÊt chÝnh trÞ, t− t−ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng, sinh ho¹t ®¶ng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶ng viªn; quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o cÊp uû viªn cïng cÊp vi ph¹m nhiÖm vô do cÊp uû giao. Ban th−êng vô cÊp uû quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc kû luËt ®¶ng viªn; quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o cÊp uû viªn c¸c cÊp, ®¶ng viªn thuéc diÖn cÊp

35

uû cÊp trªn qu¶n lý vi ph¹m phÈm chÊt chÝnh trÞ, t− t−ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng, sinh ho¹t ®¶ng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶ng viªn, c¸n bé thuéc diÖn cÊp uû cÊp trªn qu¶n lý vi ph¹m nhiÖm vô chuyªn m«n ®−îc giao. 3. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc kû luËt ®¶ng viªn, kÓ c¶ Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng, Uû viªn Ban BÝ th−, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ. Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th− quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc kû luËt ®¶ng viªn, kÓ c¶ ®¶ng viªn lμ c¸n bé thuéc diÖn Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th− qu¶n lý; khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o Uû viªn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng vi ph¹m phÈm chÊt chÝnh trÞ, t− t−ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng, sinh ho¹t ®¶ng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶ng viªn. 4. Uû ban kiÓm tra tõ cÊp huyÖn, quËn vμ t−¬ng ®−¬ng trë lªn quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc kû luËt ®¶ng viªn, nh−ng kh«ng ph¶i lμ cÊp uû viªn cïng cÊp; quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o ®¶ng viªn lμ c¸n bé thuéc diÖn cÊp uû cïng cÊp qu¶n lý vμ cÊp uû viªn cÊp d−íi trùc tiÕp. 5. CÊp uû vμ uû ban kiÓm tra cÊp trªn cã quyÒn chuÈn y, thay ®æi hoÆc xo¸ bá h×nh thøc kû luËt do cÊp d−íi quyÕt ®Þnh. 6. §¶ng viªn gi÷ nhiÒu chøc vô bÞ kû luËt c¸ch chøc th× tuú møc ®é, tÝnh chÊt vi ph¹m mμ c¸ch mét hay nhiÒu chøc vô.

36

§iÒu 37: ThÈm quyÒn thi hμnh kû luËt tæ chøc ®¶ng vi ph¹m: 1. CÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o tæ chøc ®¶ng cÊp d−íi. 2. Kû luËt gi¶i t¸n mét tæ chøc ®¶ng do cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp ®Ò nghÞ, cÊp uû cÊp trªn c¸ch mét cÊp quyÕt ®Þnh. QuyÕt ®Þnh nμy ph¶i b¸o c¸o lªn cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp vμ Uû ban KiÓm tra Trung −¬ng. 3. ChØ gi¶i t¸n mét tæ chøc ®¶ng khi tæ chøc ®ã ph¹m mét trong c¸c tr−êng hîp: cã hμnh ®éng chèng ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng; vi ph¹m ®Æc biÖt nghiªm träng nguyªn t¾c tæ chøc vμ sinh ho¹t ®¶ng hoÆc ph¸p luËt cña Nhμ n−íc. §iÒu 38: 1. Tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn vi ph¹m kh«ng thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh kû luËt cña cÊp m×nh th× ®Ò nghÞ lªn cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 2. Tr−êng hîp tæ chøc ®¶ng cÊp d−íi kh«ng xö lý hoÆc xö lý kh«ng ®óng møc ®èi víi tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn vi ph¹m th× cÊp uû hoÆc uû ban kiÓm tra cÊp trªn quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc kû luËt theo thÈm quyÒn, ®ång thêi xem xÐt tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc ®¶ng ®ã. 3. Kû luËt gi¶i t¸n mét tæ chøc ®¶ng vμ khai trõ ®¶ng viªn ph¶i ®−îc Ýt nhÊt hai phÇn ba sè thμnh viªn cña tæ chøc ®¶ng cÊp d−íi ®Ò nghÞ vμ do tæ 37

chøc ®¶ng cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. §iÒu 39: 1. §¶ng viªn vi ph¹m ph¶i kiÓm ®iÓm tr−íc chi bé, tù nhËn h×nh thøc kû luËt; nÕu tõ chèi kiÓm ®iÓm hoÆc bÞ t¹m giam, tæ chøc ®¶ng vÉn tiÕn hμnh xem xÐt kû luËt. Tr−êng hîp cÇn thiÕt, cÊp uû vμ uû ban kiÓm tra cÊp cã thÈm quyÒn trùc tiÕp xem xÐt kû luËt. 2. Tæ chøc ®¶ng vi ph¹m ph¶i kiÓm ®iÓm, tù nhËn h×nh thøc kû luËt vμ b¸o c¸o lªn cÊp uû cÊp trªn quyÕt ®Þnh. 3. Tr−íc khi quyÕt ®Þnh kû luËt, ®¹i diÖn tæ chøc ®¶ng cã thÈm quyÒn nghe ®¶ng viªn vi ph¹m hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc ®¶ng vi ph¹m tr×nh bμy ý kiÕn. 4. QuyÕt ®Þnh cña cÊp d−íi vÒ kû luËt tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn vi ph¹m ph¶i b¸o c¸o lªn cÊp uû, uû ban kiÓm tra cÊp trªn trùc tiÕp; nÕu ®¶ng viªn vi ph¹m tham gia nhiÒu c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng th× ph¶i b¸o c¸o ®Õn c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cÊp trªn mμ ®¶ng viªn ®ã lμ thμnh viªn. 5. QuyÕt ®Þnh cña cÊp trªn vÒ kû luËt tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn vi ph¹m ph¶i ®−îc th«ng b¸o ®Õn cÊp d−íi, n¬i cã tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn vi ph¹m; tr−êng hîp cÇn th«ng b¸o réng h¬n th× do cÊp uû cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 6. Kû luËt tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn vi ph¹m cã hiÖu lùc ngay sau khi c«ng bè quyÕt ®Þnh.

38

7. Tæ chøc ®¶ng, ®¶ng viªn kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh kû luËt th× trong vßng mét th¸ng, kÓ tõ ngμy nhËn quyÕt ®Þnh, cã quyÒn khiÕu n¹i víi cÊp uû hoÆc uû ban kiÓm tra cÊp trªn cho ®Õn Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i kû luËt, thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 8. Khi nhËn khiÕu n¹i kû luËt, cÊp uû hoÆc uû ban kiÓm tra th«ng b¸o cho tæ chøc ®¶ng hoÆc ®¶ng viªn khiÕu n¹i biÕt; chËm nhÊt ba th¸ng ®èi víi cÊp tØnh, thμnh phè, huyÖn, quËn vμ t−¬ng ®−¬ng, s¸u th¸ng ®èi víi cÊp Trung −¬ng, kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc khiÕu n¹i, ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt, tr¶ lêi cho tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn khiÕu n¹i biÕt. 9. Trong khi chê gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn bÞ kû luËt ph¶i chÊp hμnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh kû luËt. §iÒu 40: 1. §¶ng viªn bÞ h×nh ph¹t tõ c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ trë lªn ph¶i khai trõ ra khái §¶ng. 2. Tæ chøc ®¶ng bÞ kû luËt gi¶i t¸n, cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp lËp tæ chøc ®¶ng míi hoÆc giíi thiÖu sinh ho¹t ®¶ng cho sè ®¶ng viªn cßn l¹i. 3. §¶ng viªn bÞ kû luËt c¸ch chøc, trong vßng mét n¨m, kÓ tõ ngμy cã quyÕt ®Þnh, kh«ng ®−îc bÇu vμo cÊp uû, kh«ng ®−îc bæ nhiÖm vμo c¸c chøc 39

vô t−¬ng ®−¬ng vμ cao h¬n. 4. ViÖc ®×nh chØ sinh ho¹t ®¶ng cña ®¶ng viªn, ®×nh chØ sinh ho¹t cÊp uû cña cÊp uû viªn, ®×nh chØ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng ph¶i ®−îc cÊp uû hoÆc uû ban kiÓm tra cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. Ch−¬ng IX §¶NG L·NH §¹O NHμ N¦íC, MÆT TRËN Tæ QUèC Vμ §OμN THÓ CHÝNH TRÞ - X· HéI §iÒu 41: 1. §¶ng l·nh ®¹o Nhμ n−íc, MÆt trËn Tæ quèc vμ ®oμn thÓ chÝnh trÞ - x· héi b»ng C−¬ng lÜnh chÝnh trÞ, chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch, chñ tr−¬ng; b»ng c«ng t¸c t− t−ëng, tæ chøc, c¸n bé vμ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. 2. §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vμ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, ®i ®«i víi ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc vμ ng−êi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ vÒ c«ng t¸c c¸n bé. 3. §¶ng giíi thiÖu c¸n bé ®ñ tiªu chuÈn ®Ó øng cö hoÆc bæ nhiÖm vμo c¬ quan nhμ n−íc, MÆt trËn Tæ quèc vμ ®oμn thÓ chÝnh trÞ - x· héi. 40

4. Tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn c«ng t¸c trong c¬ quan nhμ n−íc, MÆt trËn Tæ quèc vμ ®oμn thÓ chÝnh trÞ - x· héi ph¶i chÊp hμnh nghiªm chØnh nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng; tæ chøc ®¶ng l·nh ®¹o viÖc cô thÓ ho¸ thμnh c¸c v¨n b¶n luËt ph¸p cña Nhμ n−íc, chñ tr−¬ng cña ®oμn thÓ; l·nh ®¹o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. §iÒu 42: 1. Trong c¬ quan l·nh ®¹o cña Nhμ n−íc, MÆt trËn Tæ quèc vμ ®oμn thÓ chÝnh trÞ - x· héi cÊp Trung −¬ng vμ cÊp tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, do bÇu cö lËp ra, cÊp uû cïng cÊp lËp ®¶ng ®oμn gåm mét sè ®¶ng viªn c«ng t¸c trong tæ chøc ®ã. N¬i kh«ng lËp ®¶ng ®oμn th× tæ chøc c¬ së ®¶ng trong c¬ quan ®ã thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 2. §¶ng ®oμn do cÊp uû cïng cÊp chØ ®Þnh; cã bÝ th−, nÕu cÇn, cã phã bÝ th−. §¶ng ®oμn lμm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ vμ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc cÊp uû. 3. §¶ng ®oμn l·nh ®¹o, thuyÕt phôc c¸c thμnh viªn trong tæ chøc thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng; liªn hÖ mËt thiÕt víi nh©n d©n; ®Ò xuÊt víi cÊp uû vÒ ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô, tæ chøc, c¸n bé vμ quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn; l·nh ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra viÖc chÊp hμnh ®−êng lèi, chÝnh

41

s¸ch cña §¶ng. 4. Khi cÇn, ®¶ng ®oμn triÖu tËp c¸c ®¶ng viªn trong tæ chøc ®Ó th¶o luËn chñ tr−¬ng cña cÊp uû vμ bμn biÖn ph¸p thùc hiÖn. §iÒu 43: 1. Trong c¬ quan hμnh ph¸p, t− ph¸p cÊp Trung −¬ng vμ cÊp tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, cÊp uû cïng cÊp lËp ban c¸n sù ®¶ng gåm mét sè ®¶ng viªn c«ng t¸c trong tæ chøc ®ã. N¬i kh«ng lËp ban c¸n sù ®¶ng th× tæ chøc c¬ së ®¶ng trong c¬ quan ®ã thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng. 2. Ban c¸n sù ®¶ng do cÊp uû cïng cÊp chØ ®Þnh; cã bÝ th−, nÕu cÇn, cã phã bÝ th−. Ban c¸n sù ®¶ng lμm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ vμ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc cÊp uû. 3. Ban c¸n sù ®¶ng l·nh ®¹o qu¸n triÖt vμ tæ chøc thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng; ®Ò xuÊt víi cÊp uû vÒ ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô, tæ chøc, c¸n bé vμ quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn; l·nh ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra viÖc chÊp hμnh ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng. Ch−¬ng X §¶NG L·NH §¹O §OμN THANH NI£N 42

CéNG S¶N Hå CHÝ MINH §iÒu 44: 1. §oμn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh lμ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, th−êng xuyªn bæ sung lùc l−îng trÎ cho §¶ng, kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng vÎ vang cña §¶ng vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh; lμ lùc l−îng nßng cèt trong phong trμo thanh niªn; lμ tr−êng häc x· héi chñ nghÜa; ®¹i diÖn quyÒn lîi cña thanh niªn; phô tr¸ch §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh. 2. CÊp uû ®¶ng l·nh ®¹o trùc tiÕp tæ chøc ®oμn cïng cÊp vÒ ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô, t− t−ëng, tæ chøc, c¸n bé. §iÒu 45: §¶ng viªn cßn trong ®é tuæi ®oμn ph¶i sinh ho¹t vμ c«ng t¸c trong tæ chøc ®oμn.

Ch−¬ng XI TμI CHÝNH CñA §¶NG §iÒu 46: 1. Tμi chÝnh cña §¶ng gåm ®¶ng phÝ do ®¶ng viªn ®ãng, tõ ng©n s¸ch nhμ n−íc vμ c¸c kho¶n thu kh¸c. 43

2. Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng quy ®Þnh thèng nhÊt nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý tμi chÝnh, tμi s¶n cña §¶ng, møc ®ãng ®¶ng phÝ cña ®¶ng viªn. 3. H»ng n¨m, cÊp uû nghe b¸o c¸o vμ quyÕt ®Þnh nhiÖm vô tμi chÝnh cña cÊp m×nh. Ch−¬ng XII CHÊP HμNH §IÒU LÖ §¶NG §iÒu 47: Tæ chøc ®¶ng vμ ®¶ng viªn ph¶i chÊp hμnh nghiªm chØnh §iÒu lÖ §¶ng. §iÒu 48: ChØ §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc míi cã quyÒn söa ®æi §iÒu lÖ §¶ng.

44

MôC LôC

Trang §¶ng vμ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng §¶ng Ch−¬ng I:

§¶ng viªn

Ch−¬ng II:

Nguyªn t¾c tæ chøc vμ c¬ cÊu tæ chøc cña §¶ng

5 7

13

Ch−¬ng III: C¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng ë cÊp Trung −¬ng

19

Ch−¬ng IV: C¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng ë c¸c cÊp ®Þa ph−¬ng

21

Ch−¬ng V:

Tæ chøc c¬ së ®¶ng

23

Ch−¬ng VI:

Tæ chøc ®¶ng trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vμ C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam

27

Ch−¬ng VII: C«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cña §¶ng vμ uû ban kiÓm tra c¸c cÊp Ch−¬ng VIII: Khen th−ëng vμ kû luËt Ch−¬ng IX:

32 34

§¶ng l·nh ®¹o Nhμ n−íc, MÆt trËn Tæ quèc vμ ®oμn thÓ chÝnh trÞ - x·

45

héi Ch−¬ng X:

Ch−¬ng XI:

§¶ng l·nh ®¹o §oμn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh

42

Tμi chÝnh cña §¶ng

43

Ch−¬ng XII: ChÊp hμnh §iÒu lÖ §¶ng

46

40

44

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n TS. NguyÔn Duy Hïng ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung Ts. vò träng l©m Biªn tËp néi dung: Tr×nh bμy b×a: ChÕ b¶n vi tÝnh: Söa b¶n in: §äc s¸ch mÉu:

®μo nga my Hμ Lan nguyÔn thÞ h»ng

phßng biªn tËp kü thuËt ban s¸ch ®¶ng

47