Daluyan ng Pag-asa

  • Author / Uploaded
  • coll.

Citation preview

Daluyan ng Pag-asa

Tagalog

© 2015 Literacy International — Philippines [email protected] All rights reserved.

Paghahanda bago magsulat: (Pre-writing drill)

Daluyan ng Pag-asa

Aralin 1-24

Aralin 1: a, i, s, t, o Aralin 2: k, y Aralin 3: n Aralin 4 Aralin 5: l Aralin 6: u Aralin 7: g Aralin 8: ng Aralin 9: h Aralin 10: e Aralin 11: w Aralin 12: H

Aralin 13: m, A Aralin 14: p Aralin 15: mg Aralin 16: b Aralin 17: d Aralin 18: r Aralin 19: Malalaking Titik Aralin 20: ts Aralin 21: Katinig + l Aralin 22: Katinig + r Aralin 23 Aralin 24

Sinulat ni: Cito Casquite March 2015 Mga larawan: SIL International

Tagalog © 2015 Literacy International — Philippines [email protected] All rights reserved.

Paano Ituro ang Pagbabasa Kailangan alamin at isaulo ng guro ang 5 Hakbang sa pagtuturo ng mga aralin. 1. ITURO ANG MGA NAIGUHIT NA SALITA 2. HANAPIN ANG MGA NAIGUHIT NA SALITA 3. ITURO ANG MGA KAHON 4. GAMITIN ANG FLASHCARDS/WORD CARDS 5. ITURO ANG MGA PANGUNGUSAP Hakbang 1: ITURO ANG MGA NAIGUHIT NA SALITA Kailangan isaulo ng guro ang mga nakasulat sa ANG SASABIHIN at gawin ang mga nakasulat sa ANG MGA GAGAWIN. Ang dalawang naiguhit na salita sa Aralin 1 ay tasa at atis. Ang Mga Gagawin at Ang Sasabihin: a. Ituro (point) ang larawan ng tasa. “Ito ay larawan ng tasa. Sabihin tasa.” b. Ipagpatuloy ang pagturo sa larawan tasa. “Anong larawan ito?” c. Ituro ang salitang tasa na katabi ng larawan. “Ito ay salitang tasa. Basahin tasa.” d. Ituro ulit ang salitang tasa. “Anong salita ito?” e. Takpan ang sa sa salitang tasa. “Ang salitang tasa ay nagsisimula sa ta. Basahin ta.” f. Ituro ang ta sa ilalim ng tasa. “Ito ay ta. Basahin ta.” g. Ituro ang ta na nasa kanan ng tasa. “Ito rin ay ta. Basahin ta.” h. Takpan ang t ng ta. “Ang ta ay nagtatapos sa a. Basahin a.” i. Ituro ang a sa ilalim ng ta. “Ito ay a. Basahin a.” j. Ituro ang mga natitirang a. “Ano ito? Ito? Magaling!” k. Ituro ang naiguhit na salitang tasa. “Anong salita ito? Magaling!” a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

2

Ituro ang larawan ng atis. “Ito ay larawan ng atis. Sabihin atis.” Ipagpatuloy ang pagturo sa larawan atis. “Anong larawan ito?” Ituro ang salitang atis na katabi ng larawan. “Ito ay salitang atis. Basahin atis.” Ituro ulit ang salitang atis. “Anong salita ito?” Takpan ang a sa salitang atis. “Ang salitang atis ay nagtatapos sa tis. Basahin tis.” Ituro ang tis sa ilalim ng atis. “Ito ay tis. Basahin tis.” Ituro ang tis na nasa kanan ng atis. “Ito rin ay tis. Basahin tis.” Takpan ang t ng tis. “Ang tis ay nagtatapos sa is. Basahin is.” Ituro ang is sa ilalim ng tis. “Ito ay is. Basahin is.” Ituro ang mga natitirang is. “Ano ito? Ito? Magaling!” Ituro ang salitang atis. “Anong salita ito? Magaling!” Ituro ang salitang tasa. “Anong salita ito? Magaling!”

m. Ituro ang salitang atis. “Anong salita ito? Magaling!” Hakbang 2: HANAPIN ANG MGA NAIGUHIT NA SALITA (Paghahanap sa salitang tasa at atis, ang dalawang naiguhit na salita, na makikita sa Aralin1.) Ang Mga Gagawin at Ang Sasabihin: a. Ituro ang tasa (ang unang naiguhit na salita). “Anong salita ito?” b. Ituro ang kamay sa dalawang pahina ng aralin. (Hayaang hanapin ng estudyante ang naiguhit na salitang tasa.) “Pakituro ang salitang tasa sa bawat lugar na makikita sa araling ito, at sa bawat sandali ay basahin tasa.” a. b.

Ituro ang atis (ang pangalawang naiguhit na salita). “Anong salita ito?” Ituro ang kamay sa dalawang pahina ng aralin. (Hayaang hanapin ng estudyante ang naiguhit na salitang atis.) “Pakituro ang salitang atis sa bawat lugar na makikita sa araling ito, at sa bawat sandali ay basahin atis.” PAALALA: Kung hindi agad makasagot ang estudyante, itutoro ng guro ang salitang tasa na naisulat sa ibang bahagi ng aralin at pagkatapos ay ituturo din nito and salitang tasa na may katabing larawan at magtatanong: “Ang salitang ito ba ay kapareho ng salitang ito? Anong salita ito? (salitang katabi ng larawan) Anong salita ito?” (parehong salita na naisulat sa ibang bahagi ng aralin). Maaring sumagot ang estudyante ng “Opo” o “tasa” sa bawat tanong. Pagkatapos, itatanong ng guro, “Maari mo bang ituro ang iba pang salita sa araling ito na kapareho ng salitang tasa?” Kung hindi agad makasagot ang estudyante, ituturo ng guro ang salitang tasa na naisulat sa ibang bahagi ng aralin at magtatanong: “Ang salitang ito ba ay kapareho ng salitang ito?” habang itinuturo ng guro ang parehong salita na katabi ng larawan. Maaring sumagot ang estudyante ng “Opo” o “tasa.” Ipapahanap ngayong ng guro ang iba pang salitang tasa sa bawat bahagi ng Aralin 1. Tutulong lamang ang guro kung kinakailangan, sa pamamagitan ng pagsagawa at pagtatanong na gaya ng nasa itaas.

Hakbang 3: ITURO ANG MGA KAHON Kahon 1 at 2: Ang Mga Gagawin at Ang Sasabihin: a. Ituro ang tasa na nasa kaliwang bahagi ng Kahon 1. “Anong salita ito?” (tasa) b. Takpan ang sa sa salitang tasa. “Ang salitang tasa nagsisimula sa ta. Basahin ta.” c. Ituro ang ta sa ilalim ng tasa. “Ito ay ta. Basahin ta.” d. Takpan ang t ng ta. “Ang ta ay nagtatapos sa a. Basahin a.” e. Ituro ang a sa ilalim ng ta. “Ito ay a. Basahin a.” f. Ituro ang a, ta, at tasa na nasa kanang bahagi ng Kahon 1. “Ano ito? (a) Ito? (ta) Ito? (tasa) Magaling!” PAALALA: Kung hindi alam basahin ng estudyante ang naiguhit na salita sa kahon,

3

hindi siya dapat turuan ng guro. Ituturo ng guro ang salitang nasa kahon gayon din ang parehong salita na katabi ng larawan at sabihing, “Ang salitang ito ba ay kapareho ng salitang ito?” Kapag nasagot ito nang tama ng estudyante, sasabihin ng guro, “Magaling!” Kahon 3: Ituro ang mga bahagi ng salita mula kaliwa hanggang kanan sa bawat baitang. Itanong, “Ano ito?” Kahon 4: Ituro ang mga bahagi ng salita mula itaas paibaba. Itanong, “Ano ito?” Kahon 5: Ituro ang mga bahagi ng salita mula kaliwa hanggang kanan sa bawat baitang. Itanong, “Ano ito?” PAALALA: Kung alam ng estudyante basahin ang mga bahagi ng salita, itutuloy ng guro ang kanyang ginagawa. Samantala, kung hindi mabasa ng estudyante ang mga bahagi ng salita, sasabihin ng guro na, “Ito ay ____. Basahin ____.” Itutuloy ng guro ang pagtuturo sa iba pang mga bahagi ng salita. Ituro lamang ng minsan ang mga bahagi ng salita na nasa Kahon 3, 4, at 5 at pagkatapos, ituro ang Kahon 6. Kahon 6 at 7: a. Sa kaliwang bahagi ng Kahon 6, ituro ang ito. “Ang salitang ito ay ito. Basahin ito.” b. Takpan ang i sa salitang ito. “Ang salitang ito ay nagtatapos sa to. Basahin to.” c. Ituro ang to sa ilalim ng ito. “Ito ay to. Basahin to.” d. Takpan ang t ng to. “Ang to ay nagtatapos sa o. Basahin o.” e. Ituro ang o sa ilalim ng to. “Ito ay o. Basahin o.” f. Ituro ang o, to, at ito na nasa kanang bahagi ng Kahon 6. “Ano ito? (o) Ito? (to) Ito? (ito) Magaling!” Kahon 8 at 9: Ituro ang mga bahagi ng salita mula itaas paibaba sa mga Kahon 8 at 9. Itanong, “Ano ito?” PAALALA: Kung hindi mabasa ng estudyante ang mga bahagi ng salita, sasabihin ng guro na, “Ito ay ____. Basahin ____.” Itutuloy ng guro ang pagtuturo sa iba pang mga bahagi ng salita. Ang mga kahon na ito ay hindi dapat ituro ng paulit ulit, minsan lamang o makalawang beses bago pumunta sa Ikaapat na Hakbang. (Sa mga susunod na aralin, ito ay magiging Kahon 10, 11, at 12 o mahigit pa.) Hakbang 4: GAMITIN ANG FLASHCARDS/WORD CARDS Sa lahat ng aralin, kailangang maghanda ng mga flashcards o word cards ang guro para sa mga “bagong salita” sa bawat aralin. Ipapakita ng guro ang bawat flashcard o word card sa mga estudyante. Ang mga salita na nasa flashcard ay naituro na, kaya ipapakita na lamang ito ng guro at itanong, “Anong salita ito?” Sasabihin ng estudyante, “____.”

4

Hakbang 5: ITURO ANG MGA PANGUNGUSAP Ang Mga Gagawin at Ang Sasabihin: a. Ituro ang mga salita na nasa ibabang bahagi ng bawat pahina. “Paki basa ang mga salita na nasa ibabang bahagi ng pahinang ito.” b. Ituro ang mga pangungusap. (Tulungan lamang ang estudyante kung kinakailangan.) “Basahin ang mga salitang alam mo na napaloob sa mga pangungusap.” Kung hindi alam lahat ng estudyante ang mga salita na nasa mga pangungusap, o nagaalangan itong basahin, kailangang: a. Ituro ang mga salita sa bawat pangungusap habang binabasa ito. “Una, ako muna ang magbabasa ng mga pangungusap.” b. Ituro ang mga salita sa bawat pangungusap habang binabasa ninyo ng estudyante ang mga ito ng sabay. “Ngayon, basahin natin itong mga pangungusap nang sabay. Magaling!” c. Ituro ang mga salita sa bawat pangungusap nang dahan-dahan habang binabasa ito ng estudyante. “Ngayon, basahin mo itong mga pangungusap nang mag-isa lamang. Magaling!” Kung alam ng estudyante basahin ang mga salita na nasa pangungusap, kailangang: a. Basahin ang mga pangungusap ng maayos. “Magaling! Nabasa mo ang ________.” b. Hayaang ituro ng estudyante ang mga salita kung kinakailangan. “Ngayon, basahin mo nang mahimbing ang mga pangungusap at pagkatapos, sabihin mo sa akin. Basahin nang malakas ang mga pangungusap.”

Paano isinusulat ang maliliit na mga titik.

abdegh iklmnop rstuwy 5

Aralin 1 ( a, i, s, t, o )

ta

a

ta

a

a

atis

tis

is

atis

is

is

tasa

1

2

tasa ta ta

ta ta tasa

atis tis is

is tis atis

3

i si

a sa

4

sa

5

si si

sa atis 6

tasa

ito

6

7

ito to o

o to ito

at

a

a

at

9

8

sa

ta

a

to

tasa ito. atis ito. atis at tasa ito. Mateo 11:27-30

at

tasa

atis 7

Aralin 2

( k, y )

kasoy

soy

oy

kasoy

oy

oy

itak

tak

ak

itak

ak

ak

1

2

kasoy soy oy

oy soy kasoy

itak tak ak

ak tak itak

3

i yi

a ya 5

ya yi

yi

ya kasoy 8

4

itak

itik

6

7

itik

i

ay

a

i

itik

a

ay

8

9

soy

tik

ay

tak

kasoy ito. itak ito. itik ito. ito ay itik at itak.

Mateo 5:1-10

ay

kasoy

itak 9

Aralin 3 ( n )

tansan tan santan san 1

tan

an

an

an

san

an

an

an

2

tansan tan tan tan tan tansan

santan san san

san san santan

3

i ni

a na

4

na

5

ni ni

na tansan 10

si

santan

6

7

si

i

i

si 8

nanay na na

nay

9

na

na na nanay

tan san

ito si nanay. ito ay tansan. ito ay santan. ito ay santan at tansan. Lukas 15:3-10

tansan

nanay

santan 11

Aralin 4

sako

ko

o

sako

o

o

aso

so

o

aso

o

o

1

2

sako ko o 3

o ko

o ko sako a ka

aso so o 4

ko ka

5

ko yo

ka ya sako

12

aso

ni

o so aso

6

7

ni

i

i

ni

8

tatay ta ta

ta ta tatay

nakita kita kita

kita kita nakita

9

iyan yan an

an yan iyan 10

11

ko ki

sa so

ito si tatay. iyan ay sako. iyan ay aso. aso iyan ni tatay. nakita iyan ni tatay. Juan 2:1-11

tatay

iyan

nakita 13

Aralin 5 ( l )

kalan

lan

la

kalan

la

la

lata

la

a

la

la

a

1

2

kalan lan lan 3

lan lan kalan

o lo

a la

5

lo ko

la ka kalan

14

lata la la 4

lo la

lata

lina

la la lata

6

7

li li lina

lina li li 8

9

li li lita

lita li li 10

nasa na na

na na nasa

anak nak ak

ak nak anak

11

la li

lan nak

ito ay kalan. ito ay kalan ni nanay lina. ito ay lata. nasa kalan ito. nakita ito ni lita. si lita ay anak ni nanay lina. Juan 3:1-8

lita

nasa

anak 15

Aralin 6

(u)

su

u

su

u

u

unan

u

u

u

u

u

unan

u

u

unan

sulat

1

2

sulat su su

su su sulat

3

u su

a sa

4

su sa

5

su nu

sa na

sulat 16

unan

kay

6

7

kay ay ay

ay ay kay

8

inayos yos os

os yos inayos

kusina ku ku

ku ku kusina

9

niya ya a

a ya niya 10

11

su u

kay ku

ito ay sulat. sulat ito ni tatay kay nanay lina. nasa unan ito. nakita ito ni lita. inayos niya ito. nakita ni lita si nanay lina. sa kusina niya nakita si nanay lina. Juan 4:7-15

inayos

niya

kusina

sa 17

Aralin 7

(g)

gulay

gu

u

gu

gu

u

itlog

log

og

itlog

log

og

1

2

gulay gu gu

gu gu gulay

itlog log og

3

o go

u gu

4

go gu

5

go yo

gu yu

gulay 18

itlog

iniluto

og log itlog

6

7

iniluto luto to

to luto iniluto

8

kinain kina ki

ki kina kinain

inilaga laga ga

ga laga inilaga

9

sila la a

a la sila 10

11

ga gu

log lu

ito ay gulay. nakita ito ni lita sa kusina. iniluto at kinain niya ito. ito ay itlog. nasa kusina ito. nakita ito ni nanay lina. inilaga at kinain niya ito. nakita sila ni tatay sa kusina. Juan 4:16-26

kinain

sila

inilaga 19

Aralin 8

( ng)

sing

ing

sing

ing

ing

kaing

ing

ng

kaing

ng

ng

singsing

1

2

singsing sing sing

sing sing singsing

kaing ing ng

ng ing kaing

3

i ing

a ang

u ung

ang ag

ung ug

5

ing ig

singsing 20

kaing

4

ing ang ung

galing

ng

nila

6

7

galing ling ing

ing ling galing

8

saging ging ing

ing ging saging

9

isang sang ang

ang sang isang

10

ang

a

a

ang 12

11

ging ling

sang sing

ang ing

singsing iyan. singsing iyan ni nanay. galing iyan kay tatay. kaing iyan. kaing iyan ng saging. isang kaing iyan ng saging. nasa kusina ang kaing ng saging. inilaga ni nanay ang saging. kinain nila ang nilagang saging. Juan 4:36-42

saging

ang

isang

nilagang 21

Aralin 9

(h)

luya

ya

a

luya

ya

a

suklay

lay

ay

suklay

lay

ay

1

2

luya ya a

a ya luya

suklay lay ay

ay lay suklay

3

a nga

u ngu

i ngi

nga ha

ngu hu

ngi hi

5

luya 22

suklay

4

nga ngu ngi

isko

na

6

7

isko ko o

o ko isko

8

kuya ku ku

ku ku kuya

linis li li

li li linis

9

kinuha nuha ha

ha nuha kinuha

10

12

11

li ki

ya ha

ku ko

ito ay isang kaing ng luya. nasa kusina ito. nakita ni isko ang kaing ng luya. si isko ay kuya ni lita. nakakita si isko ng suklay sa kusina. kay lita ang suklay na nasa kusina. galing kay nanay lina ang suklay ni lita. kinuha ni isko ang suklay ni lita. inayos niya ang kusina. ang linis na ng kusina nila. Juan 6:33-40

nakakita

kuya

kinuha

linis 23

Aralin 10

(e)

lansones

nes

es

lansones

nes

es

kalesa

lesa

le

kalesa

le

le

1

2

lansones es nes nes es lansones

kalesa lesa lesa

lesa lesa kalesa

3

e le

i li

o lo

le ke

li ki

lo ko

5

lansones 24

kalesa

4

le li lo

kalye

nilinis

6

7

kalye ye e

e ye kalye

laki ki i

8

i ki laki

9

tinulungan lungan ngan 10

ngan lungan tinulungan

a ya saya

12

11

nes le

saya ya a sa so

ye ya

iyan ay isang kaing ng lansones. nasa kalesa ang kaing ng lansones. nasa kalye ang kalesa. ang laki ng kalye! nakita ni lita ang kaing ng lansones. kinuha niya ito. nilinis ni lita ang kalye. tinulungan siya ni isko. ang linis na ng kalye nila! kinain nila ang lansones. ang saya nila! Juan 8:12-20

laki

tinulungan

saya

siya 25

Aralin 11 ( w )

walis

wa

a

wa

wa

a

sisiw

siw

iw

sisiw

siw

iw

1

2

wa wa walis

walis wa wa

iw siw sisiw

sisiw siw iw

3

e we

i wi

o wo

we ne

wi ni

wo no

5

walis 26

sisiw

4

we wi wo

natuwa

niyang

6

7

a wa natuwa

natuwa wa a 8

naligaw gaw aw

aw gaw naligaw

naawa wa a

a wa naawa

9

an inalagaan gaan gaan an inalagaan 10

12

11

wa na

ga gaw

li lis

nasa kusina si lita. kinuha ni lita ang walis. nilinis niya ang kusina. natuwa si nanay lina kay lita. nasa kalye si isko. nakakita siya ng sisiw. naligaw ang sisiw sa kalye. naawa si isko sa nakita niyang sisiw. tinulungan niya ito. inalagaan ni isko ang sisiw. natuwa si nanay lina kay isko. ang saya ni isko! Juan 11:17-27

naligaw

naawa

inalagaan 27

Aralin 12

(H)

hipon

hi

i

i

i

hi

i

i

i

hi hito hi 1

2

hi hi hipon

hipon hi hi

hito hi hi

hi hi hito

3

e he

i hi

o ho

he ne ke

hi ni ki

ho no ko

4

he hi ho

5

hipon 28

hito

haligi

kanta

sina

6

7

nagsulat sulat sulat

sulat sulat nagsulat

8

haligi ha ha

ha ha haligi

Hesus He He

He He Hesus

9

i ina inalay

inalay ina i 10

12

11

ha He hi

su ku sus

na ne He

nasa kusina sina isko at lita. nakakita si isko ng hipon. sa kaing nakita ni isko ang hipon. kinain ni isko ang hipon. nakakita si lita ng hito. sa haligi niya ito nakita. kinuha ni lita ang hito. iniluto niya ito at kinain. nagsulat si lita ng kanta. kinanta niya ito. inalay ni lita ang kanta niya kay Hesus. ang saya ni lita! Juan 1:29-30

kinanta

nagsulat

inalay

Hesus 29

Aralin 13

( m, A )

manok

ma

a

a

a

ma

a

a

a

ma mais ma 1

2

ma ma manok

manok ma ma

mais ma ma

ma ma mais

3

a ma

i mi

o mo

ma na ha

mi ni hi

mo no ho

5

manok 30

mais alaga

4

ma mi mo

malusog iisa kilala malaki

nina

6

7

may

ay

ay

may

8

malusog ma ma

ma ma malusog

natin na na

na na natin

9

Ama

A

A

Ama 10

12

11

ma may na

is it tin

na nok sog

may isang manok sa kalye. alaga ito ni isko. malaki ang manok ni isko. malusog ito. may isang itlog ito. nakita ng manok ang sako. sako ng mais ang nakita nito. kinain ng manok ang mais na nasa sako. kilala nina isko at lita si Hesus. kilala nila ang Ama ni Hesus. kilala ni Hesus ang Ama. si Hesus at ang Ama ay iisa. kilalanin natin si Hesus! kilalanin natin ang Ama niya! Mateo 8: 23-27

may

Ama

natin

nito

kilalanin 31

Aralin 14

(p)

pusa

pu

u

pu

pu

u

tinapay

pay

ay

tinapay

pay

ay

1

2

pu pu pusa

pusa pu pu

tinapay pay ay

ay pay tinapay

3

u pu

i pi

a pa

pu yu gu pu

pi yi gi pi

pa ya ga pa

5

pusa 32

tinapay

4

pu pi pa

mahal

pinakain

6

7

ma ma mahal

mahal ma ma 8

pagkain pag pag

pag pag pagkain

lumpo po o

o po lumpo

9

kapilya pilya pilya 10

pilya pilya kapilya

12

11

pu po pay

ti pil in

pag pay pil

may alagang pusa si lita. malusog na pusa ito. mahal ni lita ang alaga niya. nakita ni lita na may pagkain sa kusina. tinapay at itlog ang pagkain na nakita niya. pinakain ni lita ng tinapay at itlog ang pusa niya. nasa kapilya si isko. ang linis ng kapilya nila. may lumpo sa kapilya. nakita ni isko ang lumpo. naawa si isko sa lumpo. tinulungan ni isko ang lumpo. pinakain niya ito ng tinapay at itlog. natuwa si Hesus kay isko. mahal ni Hesus ang lumpo. Juan 10:28-30

pagkain

kapilya

lumpo

alagang 33

Aralin 15

( mg )

pinto

pin

in

pin

pin

in

tupa

pa

a

tupa

pa

a

1

2

pin pin pinto

pinto pin pin

tupa pa a

a pa tupa

3

u pu

i pi

a pa

pu yu gu pu

pi yi gi pi

pa ya ga pa

4

pu pi pa

5

pinto 34

tupa

inuwi

siyang

iyon

6

7

i wi inuwi

inuwi wi i 8

sampu pu u

u pu sampu

tayo yo o

o yo tayo

9

mga

a

a

mga

10

12

11

pu pa pin

i pin wi

to tu ta

nasa pinto ng kapilya si isko. malaki ang pinto ng kapilya. pumasok si isko sa kapilya. may nakita siyang isang tupa. natuwa si isko sa nakita niya sa kapilya. iyon ang naligaw niyang tupa! naawa si isko sa tupa. inuwi ni isko ang naligaw niyang alaga. mahal niya ito. inalagaan niya ito. sampu na ang tupa ni isko. natuwa ang mga tupa niya. pinakain ni isko ang mga alaga niyang tupa. mahal ni isko ang mga tupa niya. mahal ni Hesus si isko. mahal tayo ni Hesus. Mateo 14:24-27

sampu

mga

tayo

pumasok 35

Aralin 16

(b)

bulaklak

bu

u

bu

bu

u

ibon

bon

on

ibon

bon

on

1

2

bulaklak bu bu

bu bu bulaklak

ibon bon on

on bon ibon

3

o bo

a ba

i bi

u bu

bo po go bo

ba pa ga ba

bi pi gi bi

bu pu gu bu

4

bo ba bi bu

5

bulaklak 36

inilagay

ibon

malinis

6

7

inilagay gay ay

ay gay inilagay

bahay ba ba

ba ba bahay

bi binig binigyan

tubig big ig

ig big tubig

11

12

8

9

binigyan binig bi 10

bu ba bi

lak yan gay

bon big nig

may bulaklak sa kalye. nakita ni lita ang bulaklak sa kalye. natuwa si lita sa nakita niyang bulaklak. kinuha niya ito. inilagay ito ni lita sa bahay nila. malaki ang bahay nina lita. malinis ito. natuwa si nanay lina sa inilagay ni lita na bulaklak. may nakita si isko na isang ibon. sa haligi ng kapilya niya ito nakita. naawa si isko sa ibon. tinulungan niya ito. inuwi ni lito ang ibon. inalagaan niya ito. binigyan niya ito ng tubig at pagkain. natuwa si lito sa ibon. Mateo 20: 29-34

bahay

binigyan

tubig

lito 37

Aralin 17

(d)

isda

da

a

isda

da

a

dahon

da

a

da

da

a

1

2

a da isda

isda da a

dahon da da

da da dahon

3

a da

i di

e de

o do

da pa ba da

di pi bi di

de pe be de

do po bo do

5

isda 38

dahon

din

4

da di de do

nagbibigay

6

7

din

in

in

din

8

bata ba ba

ba ba bata

buhay bu bu

bu bu buhay

9

ta ta tao

tao ta ta 10

12

11

din da ba

bu ba da

hay hon din

may isda sa bahay nina nanay lina. nasa kusina ang isda. malaki ang isda nila. may mga gulay din sa kusina. malulusog ang mga dahon nito. iniluto ni nanay lina ang isda. iniluto din niya ang mga gulay. kinain nila ang isda. kinain din nila ang mga gulay. may isang bata na may isda at tinapay. ibinigay ng bata ang isda at tinapay kay Hesus. kinain ng mga tao ang isda at tinapay. si Hesus ang tinapay ng buhay. siya ang nagbibigay buhay! Mateo 14: 13-14

bata

tao

buhay

malulusog

ibinigay 39

Aralin 18

(r)

regalo re relo re 1

re

e

e

e

re

e

e

e

2

re re regalo

regalo re re

relo re re

re re relo

3

a ra

i ri

e re

u ru

ra sa ta ra

ri si ti ri

re se te re

ru su tu ru

5

4

ra ri re ru

regalo relo kaarawan nilutong kanila atin kumain masaya 40

6

7

rawan kaarawan rawan rawan rawan kaarawan

mara mara marami

marami mara mara

8

9

nagpasalamat nagpa nagpa nagpa nagpasalamat nagpa 10

12

11

pa ra re

a para ra ra a para

ma ra pa

nag ka wan

kaarawan ni lita. binigyan siya ng tatay niya ng regalo. relo ang regalo ng tatay niya kay lita. binigyan din siya ni nanay lina ng regalo. singsing ang regalo ni nanay lina niya. binigyan din siya ng kuya isko niya ng bulaklak. natuwa si lita sa mga regalo nila. marami din silang nilutong pagkain. kumain sila. ang saya ni lita! masaya din sina tatay niya, nanay lina at kuya isko niya. nagpasalamat si lita sa kanila. si Hesus ay ang regalo ng Ama sa mga tao. ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. mahal niya tayo. Lukas 18: 37-43

marami

nagpasalamat

para

silang 41

Aralin 19a

Malalaking Titik

lita li

Li Lita

isko is

Is Isko

lina li

Li Lina

hesus He he Hesus

si lita ay anak ni nanay lina. Si Lita ay anak ni Nanay Lina. nasa kusina si nanay lina. Nasa kusina si Nanay Lina. si isko ay kuya ni lita. Si Isko ay kuya ni Lita. nasa kapilya si isko at ang tatay niya. Nasa kapilya si Isko at ang tatay niya. mahal tayo ni hesus. Mahal tayo ni Hesus. tagapagligtas natin si hesus. Tagapagligtas natin si Hesus. tagapagligtas 42

Aralin 19b

aA

atis Atis

mM

manok Manok

w W walis Walis

bB

bahay Bahay

nN

nanay Nanay

yY

dD

dahon Dahon

ng NG

ts Ts tsinelas Tsinelas

oO

eE gG

gulay Gulay

pP

pusa Pusa

hH

hipon Hipon

rR

relo Relo

iI

itlog Itlog

sS

sisiw Sisiw

kK

kalan Kalan

tT

tasa Tasa

lL

lata Lata

uU

unan Unan 43

Aralin 19c

Malalaking Titik

May isang bata na may isda at tinapay. Ibinigay ng bata ang isda at tinapay kay Hesus. Kinain ng mga tao ang isda at tinapay. Si Hesus ang tinapay ng buhay. Siya ang nagbibigay buhay! May nakita si Isko na isang ibon. Sa haligi ng kapilya niya ito nakita. Naawa si Isko sa ibon. Tinulungan niya ito. Inuwi ni Lito ang ibon. Inalagaan niya ito. Binigyan niya ito ng tubig at pagkain. Natuwa si Lito sa ibon. Kaarawan ni Lita. Binigyan siya ng tatay niya ng regalo. Relo ang regalo ng tatay niya kay Lita. Binigyan din siya ni Nanay Lina ng regalo. Singsing ang regalo ni Nanay Lina niya. Binigyan din siya ng Kuya Isko niya ng bulaklak. Natuwa si Lita sa mga regalo nila. Si Hesus ay ang regalo ng Ama sa mga tao. Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Mahal niya tayo. Kilala nina Isko at Lita si Hesus. Kilala nila ang Ama ni Hesus. Kilala ni Hesus ang Ama. Si Hesus at ang Ama ay iisa. Kilalanin natin si Hesus! Kilalanin natin ang Ama niya!

44

Malalaking Titik

Aralin 19d

Paano sumulat ng malalaking titik:

A B K D E G H I L M N O P R S T U W Y

Isulat mo ang iyong pangalan dito:

Paano sumulat ng mga numero:

01234 56789 45

Aralin 20

( ts )

kotse

tse

e

kotse

e

e

tsinelas

tsi

i

i

i

tsi 1

2

e tse kotse

kotse tse e

tsinelas tsi tsi

tsi tsi tsinelas

3

a tsa

i tsi

e tse

o tso

tsa ta sa tsa

tsi ti si tsi

tse te se tse

tso to so tso

5

kotse 46

tsinelas

pumunta

4

tsa tsi tse tso

rin

umuwi

6

7

pumunta pu pu

pu pu pumunta

8

lungsod lung lung

lung lung lungsod

tsokolate tso tso

tso tso tsokolate

9

bu bu bumili

bumili bu bu 10

12

11

tse tsi tso

ta te ne

bu pu lung

Pumunta sina Isko at lita sa lungsod. Nakakita sila ng mga kotse. Nakakita rin sila ng kalesa. Bumili si Isko ng tsinelas. Para sa tatay niya ang tsinelas. Bumili rin si Isko ng suklay. Para kay Nanay Lina niya ang suklay. Bumili si Lita ng relo. Para kay Nanay Lina niya ang relo. Bumili rin sila ng pagkain. Tinapay at tsokolate ang binili ni Isko. Saging at itlog ang binili ni Lita. Umuwi na sila sa bahay nila. Natuwa si Nanay Lina at tatay nila sa mga regalo. Nagapasalamat sila kay Isko at Lita. Mga Gawa 3: 1-10

lungsod

bumili

tsokolate

binili 47

Aralin 21

( Katinig + l )

blusa

blu

u

blu

blu

u

plato

pla

a

pla

pla

a

1

2

blu blu blusa

blusa blu blu

plato pla pla

3

a pla

e ple

i pli

u plu

pla bla gla pla

ple ble gle ple

pli bli gli pli

plu blu glu plu

5

blusa plato malalaking 48

4

pla ple pli plu

nagustuhan pantalon

pla pla plato

6

7

nagustuhan tuhan han

han tuhan nagustuhan

8

doon do do

do do doon

9

ma ma mana

mana ma ma 10

kaibigan kai kai 12

11

blu pla han

kai kai kaibigan

gan han ma

do to tu

Nagustuhan ni Isko ang lungsod. Masaya doon! Maraming tao doon. Kinuha niya ang mana niya sa tatay niya. Pumunta siya sa lungsod. Marami siyang kaibigan doon. Nakakita rin siya ng maraming kotse. Nakakita rin siya ng malalaking bahay. Bumili siya ng maraming pantalon, tsinelas at relo. Bumili rin siya ng blusa para kay Lita. Bumili rin siya ng mga plato at tasa. Bumili rin siya ng mga pagkain. Bumili siya ng maraming tinapay at tsokolate. Masaya ang buhay ni Isko sa lungsod. Lukas 6:17-19

doon

mana

kaibigan

maraming 49

Aralin 22

( Katinig + r )

trak

tra

a

tra

tra

a

prutas

pru

u

pru

pru

u

1

2

tra tra trak

trak tra tra

prutas pru pru

pru pru prutas

3

a tra

e tre

i tri

o tro

tra kra pra tra

tre kre pre tre

tri kri pri tri

tro kro pro tro

5

trak 50

4

tra tre tri tro

prutas nagwaldas natutuwa nabibili pambili nakakakita

6

7

nagwaldas waldas das

das waldas nagwaldas

8

nau nau naubos

naubos nau nau

9

wa wa wala

wala wa wa 10

kot nalungkot lungkot lungkot kot nalungkot 12

11

pru tra tas

wal wa das

nag na wa

Nasa lungsod si Isko. Masaya si Isko sa lungsod. Marami siyang nakikita doon. Nakakakita siya ng maraming trak. Malalaking trak ang nakikita niya. Natutuwa siya sa mga nakikita niya. Marami din siyang mga kaibigan doon. Natutuwa siya sa mga kaibigan niya. Marami din siyang nabibili doon. Nagwaldas siya at naubos ang mana niya. Naubos na ang pambili niya ng pagkain. Naubos na rin ang pambili niya ng mga prutas at tsokolate. Wala na siyang pambili ng pantalon at tsinelas. Wala na rin siyang mga kaibigan. Nalungkot si Isko. Juan 10:7-15

naubos

wala

nalungkot

nakikita 51

Aralin 23

pera

pe

e

pe

pe

e

baboy

ba

a

ba

ba

a

1

2

pera pe pe

pe pe pera

baboy ba ba

ba ba baboy

3

a pa

e pe

i pi

u pu

pa ba da pa

pe be de pe

pi bi di pi

pu bu du pu

5

4

pa pe pi pu

pera baboy nagtrabaho makikain gusto tagapag-alaga mapuntahan inaalagaan 52

6

7

nagtrabaho nagtra nagtra nagtra nagtrabaho nagtra

rap masarap sarap sarap rap masarap

8

9

han natauhan uhan uhan han natauhan 10

12

11

na ga ma

si sisi nagsisi

nagsisi sisi si nag pag rap

si sa ra

Nasa lungsod si Isko. Naubos na ang mana niya. Wala na siyang pera. Wala na rin siyang mga kaibigan. Wala na siyang mapuntahan. Nagtrabaho si Isko. Tagapagalaga siya ng baboy. Maraming baboy ang inaalagaan niya. Malulusog ang mga ito. Nakita niyang masarap ang pagkain nila. Gusto niyang makikain siya sa mga baboy. Natauhan siya at nagsisi. Nalungkot si Isko. Marami silang masasarap na pagkain sa bahay nila. Gusto na niyang umuwi sa kanila. Juan 10:22-28

masarap

natauhan

nagsisi

masasarap 53

Aralin 24

niyakap

niya

ya

niya

niya

ya

sapatos

sapa

sa

sapa

sa

sa

1

2

niyakap niya niya

niya niya niyakap

sapatos sapa sa

sa sapa sapatos

3

a ya

e ye

o yo

u yu

ya ka pa ya

ye ke pe ye

yo ko po yo

yu ku pu yu

5

niyakap kaniya 54

4

ya ye yo yu

sapatos nananabik pinatawad nagluto

6

7

nananabik nabik bik

bik nabik nananabik

hu humi humingi

humingi humi hu

8

waran kapatawaran waran waran waran kapatawaran 10

9

nagdiwang diwang wang

wang diwang nagdiwang

12

11

sa pa ya

di mi ni

wa wang nag

Umuwi si Isko sa kanila. Nakita siya ng tatay niya. Nananabik na ang tatay niya sa kaniya. Nananabik na rin si Nanay Lina niya at si Lita. Niyakap siya ng ama niya. Niyakap din siya ng nanay niya at ni Lita. Nagsisi siya at humingi ng kapatawaran. Mahal nila si Isko. Pinatawad nila si Isko. Niyakap nila ni Isko. Binigyan si Isko ng tatay niya ng sapatos at singsing. Nagluto si Nanay Lina ng masarap na pagkain. Nagdiwang sila! Nagpasalamat sila kay Hesus. Juan 1:29-34

humingi

kapatawaran

nagdiwang 55

56