Raštai, t. 6 [6]
 5417007552

Citation preview

S T AS Y S ŠALKAUSKIS

RASTAI VI

Vilnius M intis

1998

Serija leidžiama nuo 1987 m.

Parengė RUNAiŠ SVHRDIOLAS

Redagavo MIMOZA KUGIENĖ

ISBN 5-417-00755-2

© Įvadinis straipsnis Antano Maceinos, 1936 © Sudarymas ir paaiškinimai Arūno Sverdiolo, 1998

PROF. STASIO ŠALKAUSKIO PEDAGOGIKA Jo 50-čių m etų sukakties proga

Pasiaiškinimas Prieš dvejus metus, pasibaigus mano doktorato egzaminams, prof. Šalkauskis man pasakė: „Tamsta dar per maža pamiršai". Posakio prasmė man iš karto buvo aiški. Prof. Šalkauskis yra ma­ no Mokytojas jau nuo 1926 metų, nors jo paskaitų pradėjau klau­ syti tik 1928 m. ir su juo arčiau susidūriau tik 1930 m. Pirmoje eilėje filosofinės, o paskui ir pedagoginės jo idėjos formavo visą intelektualinį mano išsivystymą. Jų įtakoje studijavau užsienyje, rašiau disertaciją ir jų vedamas laikiau doktorato egzaminus. Sa­ vaime suprantama, kodėl aš dar buvau per maža pamiršęs to, kas buvo ne mano, o prof. Šalkauskio. Ir šiandien aš esu dar per maža pamiršęs. Man dar yra sunku rašyti apie prof. Šalkauskį, nes man dar nėra visiškai aišku, kur baigiasi Mokytojo pažiūros ir kur pra­ sideda mokinio. Tai ypač reikia pasakyti apie pedagogiką. Bet, iš kitos pusės, aš imuosi šito darbo su dideliu pietizmu. Prof. Šalkauskis man yra daug daugiau negu tik mokytojas pa­ prasta šito žodžio prasme. Jis buvo pirmutinis, kuris mane pastū­ mėjo į dabartinį mano kelią. Savo viduje aš esu juo sekęs, juo ža­ vėjęsis ir su juo kovojęs. Ir šitasai išvidinis suaugimas, šitoji patria spiritualisJ, kurios žymių pasiliks visame mano gyvenime, kaip tik ir kildina pietistinį jausmą, be kurio negalima kalbėti apie arti­ mą didžią asmenybę. Todėl ir šitas straipsnis skaitytojų tegul bū­ na suprastas ne tik kaip teorinė apžvalga, bet ir kaip pagarbos bei meilės pareiškimas didžiajam mano Mokytojui.

5

I. F i l o s o f i n i a i

pagrindai

1. Filosofija ir pedagogika

Kiekvienas tikras filosofas, filosofas, kaip jį suprato Platonas ir kuriam jis skyrė valdyti gyvenimą, būtinai prieina prie pedago­ gikos. Visi didieji išminties mylėtojai, kurie šitos išminties ieškojo ne popieriui, bet gyvenimui, filosofines savo išvadas apvainikuo­ davo pedagoginėmis sistemomis arba bent jų apmatais. Tai yra neišvengiamas filosofijos likimas. Gyvenimiškoji - ne knyginė filosofija stengiasi gyvenime įsitvirtinti, stengiasi šitą gyvenimą perkeisti, perkurti ir sutvarkyti pagal savas koncepcijas. Filoso­ fas, kuris didžiomis intuicijomis yra pažinęs gyvenimo idealą, ne­ gali būti ramus, kol šitas idealas yra tik jame, kol jis nėra perkel­ tas į naująsias kartas ir kol jos šituo idealu negyvena. Filosofija miršta kartu su filosofu, jei jis nesugeba savo koncepcijų įtvirtinti savo amžiaus aplinkoje. Tuo tarpu tasai įtvirtinimas gali įvykti tik pedagoginiu būdu. „Kiekviena gyva pasaulėžiūra, - sako H. Rolle, - kuri turi savy­ je gyvenimui formuoti planą, išvidiniu būtinumu siekia tam tik­ ros pedagogikos, iš kurios ji laukia nurodymų, kaip įkūnyti jo ­ sios skelbiamą gyvenimo idealą"*. Tai tinka ir filosofijai. Šian­ dien yra aišku, kad kiekvienos pedagogikos pagrindas yra pa­ saulėžiūrinis arba filosofinis. Bet šiandien taip pat vis labiau aiš­ kėja, kad kiekvienos filosofijos atbaiga turi būti pedagoginė. Fi­ losofija pagimdo pedagogiką, o pedagogika duoda filosofijai priemonių. Filosofija yra idėjų ir idealų kūrėja. Bet, kaip tokia, ji negali šitų idealų realizuoti. Čia ji būtinai yra reikalinga peda­ gogikos paramos. Jei kuri nors filosofija nesusiformuoja savos pedagogikos, ji visados lieka tik teorijoje. Jai nėra jokios vilties pereiti į praktinį žmonių gyvenimą ir šitą gyvenimą pertvarky­ ti, nes gyvenimo pertvarkymas pareina nuo ugdymo, o ugdy­ mas nuo pedagogikos. Štai kodėl visi didieji filosofai buvo kar­ tu ir pedagoginių sistemų kūrėjai, nes šitomis sistemomis jie no­ * Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Pädagogik. -1 9 2 6 . - P. 24 6

rėjo pakeisti sa-vo meto ugdymą, o su ugdymu ir patį gyvenimą. Tai yra kiekvieno gyvenimo filosofo kelias. Toks pat kelias buvo ir prof. Šalkauskio. Šiandien prof. Šalkaus­ kis Lietuvoje yra žinomas kaip vienodo stiprumo ir filosofas, ir pedagogas. Bet taip buvo ne visados. Filosofijos studijas prof. Šal­ kauskis yra pradėjęs dar toli prieš karą. Tuo tarpu su pedagogika jis susidūrė tik Šveicarijos Fribūro universitete karo pabaigoje. Filosofinis prof. Šalkauskio išsivystymas buvo natūralus kelias į pedagoginę jo sistemą. Jo, kaip ir visų kitų pedagogų teoretikų, pedagogika yra ankštai susijusi su filosofinėmis jo pažiūromis, iš jų kilusi ir jomis paremta. Todėl bent bendriausių prof. Šalkaus­ kio filosofijos žymių atskleidimas yra būtinas, norint suprasti jo pedagogikos charakterį. 2. Prof. Šalkauskio filosofijos kilmė Prof. Šalkauskis kaip filosofas yra išaugęs iš Rytų - iš Solov­ jovo. Rytų filosofija yra charakteringa tuo, kad ji nėra tiek racionalinė, kiek intuityvinė, kad ji paliečia ne tik žmogaus protą, bet visą jo būtybę ir atpalaiduoja visas jo galias. Vakarų filosofai daugiau apie idėjas mąsto, Rytų filosofai daugiau idėjomis gyve­ na. Daug kas Rytų filosofiją laiko fantastine. Tuo tarpu ji tikru­ moj yra gyvenimiškesnė negu Vakarų filosofija, nes ji kyla iš gy­ venimo pajautimo, iš gyvenimo jausmo, iš susidūrimo akis į akį su gyvenimo gelmėmis. Rytų išmintis yra ne išskaityta, bet išgy­ venta išmintis. Solovjovas, kuris Rytų filosofijos pradus galbūt geriausiai yra išvystęs, buvo pirmas filosofinis prof. Šalkauskio mokytojas. Vė­ liau prof. Šalkauskis sakosi nutolęs nuo Solovjovo. Tebūna man leista čia pridurti, kad šitas nutolimas nuo rytietiškojo pasaulio suvokimo ir aiškinimo prof. Šalkauskio filosofijoje nėra didelis. Visos giliausios ir įdomiausios koncepcijos, kuriomis žavisi mū­ sų jaunieji intelektualai, prof. Šalkauskio yra sukurtos Rytų iš­ minties įtakoje. Šito teigimo čia negalime įrodinėti. Tai gal teks padaryti vėliau. Čia tik viena aišku, kad Solovjovo filosofija pa­ liko neišdildomų žymių prof. Šalkauskio minties kelyje. 7

Bet pats gyvenimas padarė, kad prof. Šalkauskis pasisavino ir Vakarų išmintį. Be Solovjovo, prof. Šalkauskio mokytojas buvo ir šv. Tomas Akvinietis, kurio pasaulėžiūroje susikaupė visa Vakarų dvasia. Fribūro universitete prof. Šalkauskis yra sistemingai išėjęs tomistinės filosofijos kursą ir šitos filosofijos įtakoje parašęs savo disertaciją - apie Solovjovo pasaulio sielos koncepciją. Šitas darbas buvo, bent prof. Šalkauskis taip įsitikinęs, nukrypimas iš Rytų į Va­ karus. „Autoriaus disertacija apie pasaulio sielą Solovjovo filosofi­ joje, - sako prof. Šalkauskis, - yra sykiu tiek dėkingumo, kiek ir emancipacijos išraiška atžvilgiu į filosofą, kuris pirmas yra sužadi­ nęs autoriuje filosofijos meilę ir pakreipęs jį į savo minties vagą. Sužavėtas plačiu sintetiniu Solovjovo užsimojimu, autorius bandė išaiškinti ir pateisinti centrinę intuityvinio jo sintetizmo koncepci­ ją, kuri, kad ir buvo tiek pačio Solovjovo, kiek ir jo sekėjų skelbia­ ma prie kiekvienos progos, tačiau nebuvo iki šiolei sistemingai iš­ dėstyta ir kritiškai patikrinta. Šitokiu sistemingos apologijos tikslu ir buvo autoriaus sumanyta minėtoji disertacija. Dirbdamas šitą dar­ bą, autorius beveik iki pat galo, būtent, neprieidamas tik kritiško­ sios jo dalies, turėjo vilties apginti Solovjovo koncepciją ir todėl vi­ są laiką stengėsi išrodyti ją iš stipriausios pusės. Tačiau, kai teko viskas suimti krūvon, autoriui galutinai paaiškėjo, kad Solovjovo koncepcija apie pasaulio sielą negali būti pateisinta kritiškosios min­ ties šviesoje. Tuo pačiu laiku aristoteliškos-tomiškos filosofijos stu­ dijavimas autorių įtikrino, kad tarp Platono intuityvinio sintetiz­ mo, kuriuo sekė Solovjovas, ir Aristotelio intelektualinio bei integ­ ralinio sintetizmo, kuriuo sekė šv. Tomas Akvinietis, yra istorinės evoliucijos arba net skirtumo filosofinio subrendimo atžvilgiu, nors tarp jų dviejų apskritai nėra principialaus prieštaravimo, kaip kad tokio prieštaravimo nėra tarp romantinio jaunatvės idealizmo ir idealinės pilnutinio subrendimo nuotaikos"4. 3. Integralinis sintetizmas Paskutinis sakinys parodo, kaip prof. Šalkauskis yra nusista­ tęs dviejų didžiausių ir galingiausių filosofinių srovių atžvilgiu:* * Logos. -1926. - Nr.2. - P. 125. 8

platonizmo ir aristotelizmo. Būdamas jų abiejų įtakoje prof. Šalkaus­ kis negalėjo pasisakyti nei tik už Solovjovą, nei tik už šv. Tomą. Jis norėjo Solovjovo pažadintą savo dvasios intuiciją suderinti su šv. Tomo sistemos išlavintu protu. Pats tad prof. Šalkauskio minties išsivystymas jį vedė integralinio sintetizmo keliu. Jo filosofijoje Rytų pradai yra derinami su Vakarų pradais, Rytų veizdėjimai yra pa­ teisinami kritišku protu ir paremiami logiškais argumentais. Šiuo atžvilgiu prof. Šalkauskis savo filosofija kaip tik vykdo tą uždavinį, kurį jis stato visai lietuvių tautai: realizuoti Rytų ir Vaka­ rų sintezę. Integralinis sintetizmas yra pirmutinė ir aiškiausia prof. Šalkauskio filosofijos žymė, kuri lemiančios įtakos turėjo ir jo pe­ dagogikai. 4. Idealistinis realizmas Platonas ir Solovjovas yra filosofai idealistai. Aristotelis ir šv. Tomas yra filosofai realistai. Prof. Šalkauskis, derindamas savo min­ tyje abi šitas filosofines sroves, neatitrūko nuo realios būties, kaip Platonas. Bet jis nepaneigė nė aukštesnio idėjų pasaulio, kaip Aris­ totelis. Platoniškųjų pirmavaizdžių šv. Augustino prasme koncep­ cija prof. Šalkauskio filosofijoje yra labai gyva. Bet, iš kitos pusės, realybės pajautimas ir josios vertinimas čia taip pat nėra sunykęs. Prof. Šalkauskio filosofijos pagrindinė mintis yra ta, kad realybė sten­ giasi pakilti ligi savo pirmavaizdžio ir su juo sutapti. Šiuo atžvilgiu prof. Šalkauskio filosofija yra idealistinis realizmas. Šitas pobūdis padaro, kad prof. Šalkauskis yra gyvenimo filoso­ fas. Nei savo disertacijoje, nei vėlesniuose veikaluose jis nespren­ dė specialių gnoseologijos arba bendrosios metafizikos klausimų. Visa jo filosofija yra pavesta gyvenimo problemoms: gamtai, kul­ tūrai ir religijai. Prieš keletą metų prof. Šalkauskis viename inter­ viu yra pareiškęs norą parašyti visą gyvenimo filosofijos sistemą. Tikėkimės, kad Šitas noras bus realizuotas, jei tik leis profesoriaus sveikata. Ligi šiol prof. Šalkauskio dėmesys buvo sukoncentruo­ tas į kultūrų, ir kultūros filosofijoje jis yra pasiekęs žymiausių re­ zultatų. Kultūros problema susidomėti prof. Šalkauskį vertė vis dides­ 9

nis jo atsidėjimas pedagogikos mokslui. Prof. Šalkauskiui buvo aišku, kad „visuomenės kultūringumas ir jos pedagoginė sistema turi vienas antram grįžtamos įtakos"*. Todėl „pedagogas, nesiorientuojąs laisvai ir sąmoningai kultūros problemoje, bus visados linkęs nesąmoningai ir pasyviai plaukti su srove ir laiku ir nepa­ jėgs sunaudoti aukštiems ugdymo tikslams tų galimybių, kurių yra laisvoje žmogaus asmenybėje"**. Net ir pati kultūros filosofi­ ja, kurios sisteminis kūrėjas prof. Šalkauskis yra pirmas ne tik Lie­ tuvoje, bet ir Europoje, jo buvo laikoma „savo rūšies filosofiškuo­ ju įvadu į kultūrinius pedagogikos uždavinius"***. Šitas prof. Šalkauskio filosofijos palinkimas į gyvenimą ir spe­ cialiai į kultūros problemas, šitas idealistinis realizmas turėjo, kaip matysime, didelės įtakos jo pedagoginių koncepcijų išsivystymui bei santvarkai.

E. S i s t e m o s

metmens

1. Bendrieji Ugdymo pagrindai Prof. Šalkauskio pedagogika yra filosofinio pobūdžio. Prof. Šal­ kauskis nėra grynas ugdymo filosofas, kaip Krieckas**** arba Wenslovas*****. Bet jis nėra nė grynas ugdymo praktikas. Savo peda­ gogikoje jis nori suderinti ugdymo patirtis su ugdymo filosofijos išvadomis ir tuo būdu sukurti filosofinę pedagogiką, kuri būtų reikš­ minga ir pedagoginei praktikai, ir naujai atsirandančiai ugdymo filosofijai. Šitas bendriausias bruožas yra žymus visose prof. Šal­ kauskio pedagoginėse disciplinose. Ir čia prof. Šalkauskis išlaikė sintetinį savo linkimą: gyvenimą suderinti su idėja. Prof. Šalkauskio pedagogika yra išaugusi iš jo gyvenimo filo­ sofijos ir yra ja paremta. Tuo tarpu gyvenimas, pasak prof. Šal­ * Kultūros filosofijos metmens. - Kaunas, 1926. - P. 6. **Ibid. ***Ibid. ****PhiiOSOphie der Erziehung. - Jena, 1930. *****Plg. Metaphysik der Erziehung. -1933.

10

kauskio, turi tris pagrindines sritis: prigimtį (gamtą), kultūrą (ci­ vilizaciją) ir religiją (Bažnyčią); tris pagrindinius ruožus: teorinį, praktinį ir estetinį; galop keturis pagrindinius atžvilgius: indivi­ dualinį, visuomeninį, tautinį ir tarptautinį. Todėl ir ugdymas, ku­ rio integralumo siekia visa prof. Šalkauskio pedagogika, turi ap­ imti visą gyvenimą: „Integralinis arba pilnutinis yra ugdymas, kuris reiškiasi visais funkcionaliniais savo aspektais, eina visas ugdomąsias funkcijas ir vykdo visus ugdomuosius uždavinius pa­ gal tris ugdymo sritis, tris jo ruožus ir pagrindinius jo atžvilgius"*. Funkcionaliniais ugdymo aspektais prof. Šalkauskis vadina tai, ką F. Eggersdorferis laiko pagrindinėmis ugdymo funkcijomis (Grundfunktionen**, būtent: auginimą-globojimą, lavinimą ir auklėji­ mą. Tuo tarpu pagrindinės ugdymo funkcijos prof. Šalkauskiui yra: perteikimas, išvystymas ir įjungimas***. Pilnutinis tad ugdymas, prof. Šalkauskio supratimu, bus tik tas, kuris žmogų ir augins, ir lavins, ir auklės, kuris jam perteiks gyvenimo gėrybes, išvystys jo sugebėjimus ir įjungs jį į visuomenės gyvenimą ir į jos kūrybinį darbą****, kuris apims gamtinę, kultūrinę ir religinę gyvenimo sritį kuris neapleis nei intelektualinių, nei moralinių, nei estetinių galių; kuris žmogų padarys asmenybe, visuomenės, tautos ir žmonijos na­ riu. Tik šitų reikalavimų šviesoje galima suprasti, sintetinę prof. Šalkauskio ugdymo aptartį: „Ugdymas yra globojamasis, lavina­ masis ir auklėjamasis veikimas, kuriuo suaugusi karta stengiasi paruošti gyvenimo tikslams priaugančiąją kartą su prigimtinių, kultūrinių ir religinių visuomenės gėrybių pagalba"*****. Bendruosius ugdymo pagrindus prof. Šalkauskis yra tyrinėjęs pagal keturias Aristotelio priežastis: vykdančiųjų, materialinę, for­ malinę ir siekiamąją. Vykdančioji ugdymo priežastis arba ugdymo veiksniai prof. Šal­ kauskiui yra pašauktieji ir atsitiktiniai. Prie pirmųjų priklauso šei­ ma, valstybė ir Bažnyčia, kurios yra pašauktos iš prigimties; ir ug­ * įvedamoji pedagogikos dalis. - Kaunas, 1935. - P. 22. **Plg. Jugendbildung. - München, 4,1933. - P. 9. ***Plg. Prof. Šalkauskis. Op. cit. - P. 12. ****Prof. Šalkauskis. Op. cit. - P. 13. *****Op. cit., ibid. 11

domosios įstaigos bei jaunuomenės ugdymosi organizacijos, kurios yra pašauktos iš paskirties. Atsitiktinius ugdymo veiksnius sudaro šeimos dalyviai, draugai, tėviškė, aplinka, gamta ir klimatas; tė­ vynė, tauta ir kultūros lytys8*'. Materialinė ugdymo priežastis yra pats ugdytinis arba augąs žmogus. Prof. Šalkauskis čia yra iškėlęs įdomią mintį, kad ugdyti­ nis ugdyme yra ne tik veikinys, bet ir veiksnys, vadinasi, kad jis nėra ugdymui tik objektas, bet ir subjektas. Ugdymo galimumo atžvil­ giu prof. Šalkauskis, kaip ir visur kitur, yra sintetikas. „Ugdymas iš tikrųjų nėra nei beviltiškai nepajėgus, nei visagalis: jis yra sėk­ mingai išdavus, bet jo galimumai yra riboti"**. Šitų apribojimų gali atsirasti ir iš paties ugdytinio, ir iš ugdytojo, ir iš juos supan­ čios aplinkos. Formalinę ugdymo priežastį, prof. Šalkauskio supratimu, su­ daro „tie veiksniai, kurie ugdytinį apsprendžia ir fo r m u o ja .k u ­ rie šiaip ar taip formuojamai veikia ugdytinį"***. Tokių veiksnių esama ketverto: ugdomasis idealas, ugdytinio prigimtis ir asmuo, ug­ dytojo asmenybė ir ugdomosios gėrybės. Ugdomasis idealas turi vie­ nodos reikšmės ir auginime, ir lavinime, ir auklėjime. Paties ug­ dytinio vaidmuo yra ypatingai ryškus auginime-globojime, ka­ dangi „auga ir išsivysto pats ugdytinis, nes jame glūdi prigimties tendencijos ir asmeninių pastangų šaltinis"****. Ugdytojo asme­ nybės formuojančioji įtaka ypatingai pasirodo auklėjime, nes „Čia turi sugestyvinės reikšmės ne tik tai, ką ugdytojas skelbia, bet tai, koks jis pats yra"*****. Galop ugdomųjų gėrybių veikimas labiau­ siai pasirodo lavinime, nes „lavinimas yra formavimas labiau ne­ gu kuris kitas ugdymo aspektas"******. Siekiamoji ugdymo priežastis yra patsai ugdymo tikslas. Ugdy­ mo tikslas, pasak prof. Šalkauskio, gali būti tiesioginis ir netiesiogi­ nis. Tiesioginis ugdymo tikslas „yra ugdomosios vertybės subjektyvine prasme, arba ugdytinio nusiteikimai, su kurių pagalba tik * Plg. op. cit. - P. 38-46. **Op. c it.-P . 26. ” *Op. c it.-P . 46. ****Op. c it.-P . 47. *****Op. c i t - P . 48. ****** Op. c it.-P . 49.

12

paskui galima siekti gyvenimo tikslų"*. Šitie gyvenimo tikslai kaip tik ir sudaro netiesioginius tikslus, „kurie yra siekiami su tiesio­ ginių tikslų pagalba, arba per tiesioginius tikslus"**. Nuo ugdymo tikslo prof. Šalkauskis skiria ugdomąjį idealą, ku­ ris „yra visų pirma tasai konkrečiai įsivaizduojamas ugdytinio tipas, kurį ugdytojas yra pasiryžęs realizuoti ugdomuoju veiki­ m u ... Idealas yra stipriai pergyvenama gėrybė, turinti labai su­ gestyvaus tikslo reikšmę. Todėl idealas vaidina ugdyme, kaip ir kitose žmogaus veikimo rūšyse, labai didelę rolę"***. Šito idealo supratimas ir jo turinys pareina nuo pasaulėžiūros. Tokia yra pačių bendriausių ugdymo pagrindų koncepcija prof. Šalkauskio pedagogikoje. Čia aiškiai matyti prof. Šalkauskio pa­ stangos savo filosofinį integralinį sintetizmą pritaikyti pedagogi­ nei sistemai ir tuo būdu sukurti paedagogiam perennem2. 2. Fizinio lavinimo principai Prof. Šalkauskis, kurdamas savo pedagoginę sistemą, atsire­ mia, kaip matėme, į gyvenimo filosofiją, susidedančią iš trijų pa­ grindinių disciplinų: prigimties filosofijos, kultūros filosofijos ir reli­ gijos filosofijos. Šitos trys disciplinos liečia tris pagrindines gyveni­ mo sritis: prigimtį, kultūrą ir religiją, kurioms visoms ugdymas turi žmogų prirengti. Todėl visas didelis ugdymo plotas prof. Šalkaus­ kiui pasiskirsto į tris pagrindines sritis: į fizinį, kultūrinį ir religinį ugdymą. Savo sistemą prof. Šalkauskis jau yra išvystęs ligi religi­ nio ugdymo. Šios srities jis dar nėra lietęs, nors pagrindinių prin­ cipų jau galima rasti jo studijoje „Pilnutinio ugdymo gairės"****. Užtat kitos dvi ugdymo sritys - fizinis ir kultūrinis ugdymas prof. Šalkauskio jau yra išvystytos tiek, kiek mūsų sąlygomis ligi šiol buvo galima. Fizinio lavinimo teorijai prof. Šalkauskis yra visų pirma nusi­ pelnęs tuo, kad jis aiškiai ir įtikinančiai gina josios vietą pilnuti­ *Op. c i t - P . 17. **Ibid. *** Ibid. **** Žr. Romuva. -1922. - Nr. 2. 13

nes pedagogikos sistemoje. Nesutikdamas su Gessenu, kuris fizi­ nį lavinimą skiria ne pedagogikos, bet higienos sričiai, prof. Šal­ kauskis sako, kad toks teigimas „neteisėtai susiaurina pedagogi­ kos objektą, apribodamas jį viena tik kultūros sritimi. Iš tikrųjų pedagogika turi apimti visą ugdymo plotą, o ne vieną tik kultūri­ nio lavinimo sritį. Ugdymu, imamu visoje jo platumoje, žmogus turi būti ruošiamas pilnutiniam gyvenimui, kuris yra žymiai pla­ tesnis už kultūros reiškimosi plotą. Pilnutinis gyvenimas suima į save tarp kitko fizinės žmogaus prigimties klestėjimą, ir to pa­ kanka, kad jis būtų pedagoginio tyrinėjimo objektas, kai jis yra siekimas suaugusios kartos veikimu nesuaugusiajai. Tuo būdu fi­ zinis lavinimas yra plačiai suprasto ugdymo dalis, ir atitinkamai fizinio lavinimo teorija yra viso pedagogikos mokslo šaka"*. Šį klausimą iškeliame dėl to, kad labai dažnai vadinamoji kū­ no kultūra yra laikoma lyg ir nepriklausoma gyvenimo sritimi, ir fiziniam lavinimui dažnai yra netaikomi bendrieji pedagogikos reikalavimai. Yra žmonių, kurie fizinį lavinimą per mažai vertina ir jo reikalais beveik visai nesirūpina, patys pasilikdami tik kultū­ rinio ir religinio ugdymo srityse. Yra taip pat žmonių, kuriems fizinis lavinimas sudaro viską, ir jie nesujungia jo su kultūriniu bei religiniu ugdymu. Pirmieji nepastebi, kad žmogus, fiziškai auk­ lėjamas viena kryptimi, sunkiai gali būti auklėjamas kultūriškai ir religiškai kita kryptimi. Antrieji nepastebi, kad žmogus be kultū­ rinio ir religinio ugdymo yra daugiau išdresiruotas negu išugdy­ tas. Prof. Šalkauskis, kovodamas už fizinį lavinimą pilnutiniame ugdyme ir už fizinio lavinimo teoriją pilnutinėje pedagogikoje, kaip tik ir reikalauja, kad fizinis lavinimas nebūtų nei ignoruoja­ mas, nei atskiriamas nuo kultūrinio bei religinio ugdymo. Mūsų dienomis šitas reikalavimas yra ypač aktualus, nes dabar, sako­ ma, filosofinė antropologija vėl atrado žmogaus kūną**. Vitalinis pradas dabar virsta pagrindu naujai pasaulėžiūrai, todėl tinka­ mas susiorientavimas Šioje srityje visiems yra būtinas. Prof. Šal­

* Fizinis lavinimas ir jo tikslai. - Klaipėda, 1928. - P. 4-5. ** Plg. Temus J. Die Wiederentdeckung des Leibes i. d. phil. Anthro­ pologie der Gegenwart / / Bildung u. Erziehung. -19 3 6 . - Nr. 2.

14

kauskio fizinio lavinimo principai čia kaip tik ir yra geros veda­ mosios gairės. Fizinis žmogaus pradas, prof. Šalkauskio požiūriu, yra atra­ ma dvasiniam pradui, kaip visa prigimtis yra atrama kultūriniam dvasios veikimui. Tuo pačiu ir fizinis lavinimas yra atrama kul­ tūriniam bei religiniam ugdymui. „Lemtas dvasinis auklėjimas bei lavinimas negali būti vykdomas be reikiamo fizinio lavini­ mo. .. " * Bet, kaip pats fizinis žmogaus pradas savo prasmę įgyja tik iš dvasinio prado, taip ir fizinio prado lavinimas yra prasmin­ gas tik ryšium su dvasinio prado reikalavimais. „Lemtas kūno lavinimas tėra galimas vien sąryšyje su dvasiniu auklėjimu bei lavinim u/'** „Tikra fizinio lavinimo (12) reikšmė pasirodo parei­ nanti nuo to, kiek jis palengvina žmogui atlikti savo gyvenimo uždavinius ir pasiekti savo pašaukimo tikslus"***. Todėl prof. Šal­ kauskiui fizinio lavinimo tikslas yra „fizinis žmogaus galingumas, palenktas aukštesniems gyvenimo tikslams"****, o „bendrasisfizi­ nio lavinimo uždavinys ir yra suteikti auklėtiniui maksimumas fizinės energijos, išskleidžiant fizinėje jo prigimtyje, arba kūne, nusiteikimą tarnauti aukštesniems gyvenimo tikslams“*****. Bendro fizinio žmogaus galingumo „pagrindą sudaro sveika­ ta, jo dinaminį pasireiškimą - stiprumas ir išviršinę jo išraišką gražumas. Kitaip sakant, specialesniais objektyviniais fizinio la­ vinimo tikslais yra sveikata, stiprumas ir gražumas"******. Iš ki­ tos pusės, prof. Šalkauskis reikalauja, kad kūnas būtų nusiteikęs patarnauti dvasiai. Tuo tarpu šitas patarnavimas „gali reikštis ar­ ba teorinėje pažinimo srityje, arba praktinėje veikimo srityje, arba pagaliau estetinės kūrybos srityje"*******. Teorinėje srityje, pasak prof. Šalkauskio, kūnas gali patarnauti dvasiai tiksliu juslių bei jaus­ lių veikimu, nes pažinimas visados yra atremtas į pojūčių veikimą. Tiksliai pojūčiams neveikiant, ir dvasinis pažinimas yra menkas. *Prof. Šalkauskis. Op. cit. - P. 11. **Ibid. ***Op. c it.-P . 12-13. ****Op. c it.-P . 16. *****Op. cit. - P. 17. ******O p.cit.-P.19. ******* Ibid. 15

Praktinėje srityje kūnas patarnauja dvasiai savo paslankumu „pa­ lenkti visą savo energiją valios reikalavimams"*. Ištižęs kūnas ap­ sunkina valios pasiryžimų įvykdymą. Čia tarp valios noro ir jo įvykdymo atsiranda per didelis tarpas. Estetinėje srityje kūnas pa­ tarnauja dvasiai nusiteikimu savaimingai kūrybai, „kas tiesia mate­ rialinį pagrindą dailiajam menui"**. Tarp šitų trijų dvejetų - sveikatos ir tikslaus pojūčių veikimo, stiprumo ir fizinės energijos palenkimo valiai, gražumo ir nusi­ teikimo savaimingai kūrybai - prof. Šalkauskis suseka organišką ryšį. Pirmieji dalykai yra šaltiniai, iš kurių išplaukia antrieji: tiks­ lus pojūčių veikimas kyla iš sveikatos, fizinės energijos paklusi­ mas valiai - iš stiprumo ir nusiteikimas savaimingai kūrybai - iš gražumo, nes tikras kūno gražumas prof. Šalkauskiui pareina nuo to, „kokiame laipsnyje dvasinės sielos esmė peršviečia inertingą kūno medžiagą ir ją tikslingai apvaldo"***. Šitas tikslingas apval­ dymas kaip tik ir padaro, kad kūnas įgyja nusiteikimo kurti sa­ vaimingai be didesnių pačios dvasios pastangų. Jeigu kūryboje kūnas būtų kiekvieną kartą įsakinėjamas, jokis kuriamasis me­ džiagos apvaldymas būtų negalimas. Todėl fizinį žmogaus pra­ dą ir reikia auklėti trimis pagrindinėmis linkmėmis: reikia lavinti pojūčius ir tikslinti jų veikimą, reikia žadinti fizinę energiją ir josios veikimą nukreipti valios pageidaujama linkme, reikia galop perskverbti kūninį pradą dvasine žmogaus esme, kad tuo būdu kūnas pasidarytų tobulas pagalbininkas kūrybiniame žmogaus darbe. Toki yra patys svarbieji fizinio lavinimo pagrindai, ant kurių prof. Šalkauskis stato ištisą fizinio lavinimo teoriją. Reikia pripa­ žinti, kad savo koncepcijų gilumu, platumu ir originalumu prof. Šalkauskio fizinio lavinimo teorija yra vienintelė šios rūšies viso­ je pedagoginėje literatūroje. Man atrodo, kad ji yra originaliausia ir visoje prof. Šalkauskio pedagogikoje.

*Ibid. ** [bid. ***Op. c it.-P . 37. 16

3. Mokyklų tvarkymo principai

Lavinimo mokslas prof. Šalkauskiui tenka dėstyti jau nuo pat universiteto darbo pradžios- Bet lavinimo teoriją ištisai ir siste­ mingą, nors ir sutrumpintą, jis pradėjo spausdinti tik šių metų „Lietuvos mokykloje". Todėl kol ji nėra baigta, negalima dar tiks­ liai nurodyti pagrindinių prof. Šalkauskio didaktikos principų. Šiuo tarpu mums reikia pasitenkinti tik mokyklų organizacijos problema, kurią prof. Šalkauskis jau yra senokai išsprendęs. Mo­ kyklų organizavimo problema mūsų krašte dabar yra ypač aktu­ ali, ir pats prof. Šalkauskio išsprendimo būdas yra labai priimti­ nas ir racionalus. Todėl ties šita prof. Šalkauskio lavinimo teorijos vieta ir norėtume truputį ilgiau apsistoti. Jubiliejaus metu reikia iškelti tai, kas Jubiliatui galbūt labiausiai rūpi ir ko jis labiausiai trokšta mūsų tautai. Racionalią mokyklų organizavimo sistemą prof. Šalkauskis re­ mia keturiais principais: 1) mokymo laisvės, 2) mokyklinės laisvės, 3) mokyklinės teisybės ir 4) mokyklinės taikos. „Mokymo laisvė, - sako prof. Šalkauskis, - yra faktinai tiesio­ ginė išvada iš suderinimo kitų konstitucinių laisvių, kuriomis yra sąžinės, žodžio ir susidraugavimo laisvės. Mokymo laisvės pri­ pažinimas randa racionalaus pateisinimo tarp kitko tame fakte, kad tėvai turi teisę ir sykiu prievolę suteikti savo vaikams tokio mokyklinio lavinimo, kuris, jų supratimu, yra tinkamiausias. O kadangi atskiros šeimos tik susibūrusios tokiu ar kitokiu būdu tepajėgia laiduoti mokyklinio lavinimo organizavimą, tai savai­ me suprantama, kad mokymo laisvė nuosekliai veda prie mokyklų steigimo laisvės, arba, kitaip tariant, kad mokyklų steigimo laisvė glūdi įvystyta mokymo laisvėje. Tam atsitikimui, kai tėvai nedalyvauja tiesioginiu būdu mo­ kyklų steigime, galioja mokyklinės laisvės principas. Jis reikalauja laiduoti tėvams laisvę pasirinkti savo vaikams mokyklą pagal sa­ vo nuožiūrą. Valstybė gali tėvams uždėti prievolę mokyti savo vaikus pagal tam tikrą minimalinę programą; ji net gali iš jų pa­ reikalauti leisti savo vaikus į mokyklas apskritai; bet ji negali jiems uždėti prievolės leisti savo vaikus į tam tikras mokyklas, kurių

2-12

Vilniaus apskrities ^ ^M ick ev ičia u s viešoji biblioteka

17

pasirinkimas nėra laisvas, šitokis suvaržymas tampa mokykline prievarta, kuri faktinai paverčia mokymo laisvę fikcija, neturin­ čia jokios realios reikšmės. Taigi mokyklinės laisvės principas yra ne kas kita, kaip mokyklos pasirinkimo laisvė, kuri principialiai negali būti suvaržyta reikalavimais rinktis tam tikrą mokyklą. Kad pirmos dvi laisvės, t. y. mokymo ir mokyklos pasirinki­ mo laisvės, turėtų visados vienodai realios reikšmės, reikalinga toliau išlaikyti mokyklų organizavime mokyklinės teisybės princi­ pas. Kiekviena teisė į laisvę tampa apgaulinga, jei iš žmonių yra atimamos lygios apsireiškimo galimybės. Todėl irgi mokymo ir mokyklos pasirinkimo laisvės tampa apgaulingomis, kai viena ku­ ri mokyklų rūšis yra labiau už kitas favorizuojama valstybinio organizavimo priemonėmis... Todėl principialiai privalu reika­ lauti, kad mokyklų organizavimo sistema ne tik laiduotų moky­ mo ir mokyklos pasirinkimo laisvę, bet dargi sudarytų lygaus pa­ sireiškimo galimybes mokyklos steigimo ir išlaikymo atžvilgiu. Bet, žinoma, mokyklinė teisybė privalo laiduoti lygaus pasireiš­ kimo galimybes vien proporcionalumo ribose, kas materialiniuo­ se santykiuose kaip tik yra teisybės išraiška. Pagaliau racionalioje mokyklų organizavimo sistemoje turi būti išlaikytas mokyklinės taikos principas. Kalbėti apie mokyklinę tai­ ką, arba apie piliečių susitaikymą dėl mokyklų santvarkos, nega­ lima, pavyzdžiui, tada, kai mokykla tampa tautinės, politinės ar­ ba ideologinės prievartos objektu, t. y. kai per mokyklinį lavini­ mą bei auklėjimą yra realizuojama kokia nors ekskliuzyvistinė pakraipa, nepriimtina piliečiams, kurie siunčia savo vaikus į mo­ kyklą. Tai atsitinka dažniausiai tada, kai valstybė ima žiūrėti į mokyklą kaip į savo reiškimosi organą ir kai vyriausybė spren­ džia apie pasaulėžiūrą, dėtiną į mokyklinės pedagogikos pagrin­ d ą... Užtat iškėlus lojaliai mokyklinės taikos obalsį, lengva būtų suprasti, kad tik tokia mokyklų santvarka gali labiausiai laiduoti sutarimą tarp piliečių dėl mokyklų tvarkos, kuri savo pagrindu nuosekliai išlaiko tris pirmuosius principus"*. Šita kiek ilgesnė ištrauka parodo, koki sveiki ir racionalūs prin­ cipai yra prof. Šalkauskio dedami į mokyklų organizavimo siste­ * Racionali mokyklų organizacijos sistema. - Kaunas, 1927. - P. 4-5. 18

mą. Visi jie išplaukia iš organiško mokyklos ryšio su pasaulėžiūra. Mokykla yra ir lavinimo, ir sykiu auklėjimo įstaiga. Tuo tarpu abu šitie funkcionaliniai ugdymo aspektai negali būti be pasaulė­ žiūros. Mokomųjų gėrybių atrinkimas (atranka suponuoja verty­ bę, o vertybė suponuoja pasaulėžiūrą), jų sutvarkymas mokomo­ joje sistemoje, jų perteikimas, galop auklėjamieji principai ir idea­ lai negali neturėti pasaulėžiūrinio charakterio ir negali būti pa­ saulėžiūros neapsprendžiami. „Mokykliniu lavinimu ir auklėji­ mu mokiniams taip ar šiaip yra suteikiamas tam tikras nusistaty­ mas teorinės ir praktinės pasaulėžiūros atžvilgiu"*. Ir tai nėra tik atsitiktinis mokyklos gyvenimo dalykas. Šiandieniniai lavinimo mokslo teoretikai teigia, kad „idėjų koncentracija yra galutinis kon­ centracijos minties įvykdymas... Visos koncentracijos pastangos siekia to, kad mokinys pasinertų visuotinėje daiktų prasmėje ir vertėje... ir kad jis šitą vienybę sąmoningai pergyventų kaip savo pasaulėžiūrą..."** Vadinasi, koncentracijos principas, dėl kurio tiek vargstama dabartinėje mokyklinėje pedagogikoje, reikalauja pasaulėžiūros, kaip paskutinio savo siekimo. Kaip gyvenimas, ne­ valdomas pasaulėžiūros, yra tik atskirų veiksmų ar įvykių suma, taip ir lavinimas, iš kurio yra išbraukiamas pasaulėžiūrinis prin­ cipas, „virsta tuomet atskirų pažinčių krūva, nesuvesta hierar­ chinėje tvarkoje į vieną visumą, kurios viršūnę turi sudaryti pa­ saulėžiūros mokslas"***. Todėl mokykla be pasaulėžiūros, arba //nelygstamasis neutralumas, nuosekliai išlaikojnas mokyklos praktiko­ je, negalėtų paruošti naujos kartos tam intelektualinės kultūros stoviui, kuris yra laimėtas ištisų amžių pažangoje"****. Tikrumoje mokykla be pasaulėžiūros yra tik teorijoje, ir tie, kurie tokios mokyklos rei­ kalauja, jau tuo pačiu reikalauja pasaulėžiūrinės mokyklos, nes pedagogikos ir ugdymo atskyrimas nuo pagrindinių gyvenimo principų taip pat yra savotiška pasaulėžiūra. Mokyklos ir pasau­ lėžiūros ryšiai yra esminiai ir jų niekur negalima paneigti. Bet ligi šiol dar visame kultūringame pasaulyje pripažįstama *Prof. St. Šalkauskis. Op. cit. - P. 7. ** Eggersdorfer Fr. X. Jugendbildung. - München, 4,1933. - P. 131,133. *** Prof. Šalkauskis. Op. cit. - P. 10. ****Op. cit.-P . 8. 19

tėvams teisė ugdyti savo vaikus pagal savo pasaulėžiūrą. Šita tei­ sė, sako prof. Šalkauskis, „tarp kitko duoda tėvams principialios galimybės spręsti už savo vaikus visus tuos klausimus, kurie ne­ gali būti šių pastarųjų sąmoningai ir teisėtai sprendžiami, kadan­ gi jie tėra vien tampančios, bet ne atbaigtos asmenybės. Todėl tė­ vai sprendžia suvereniškai savo vaikų sąžinės klausimus, kai ši­ tie klausimai negali būti pačių vaikų sąmoningai išspręsti. Pavyz­ džiui, tėvams priklauso teisė spręsti apie tai, kokia ideologine pa­ kraipa turi būti auklėjami bei lavinami jų vaikai. Iš šitos teisės tarp kitko visai nuosekliai plaukia mokymo laisvės principas, ku­ ris, būdamas išplėstas ligi galo, reikalauja mokyklų steigimo bei pasirinkimo laisvės ir jų kontroliavimo teisės"*. Šitoje vietoje kaip tik mūsų laikais ir vyksta konfliktas tarp šeimos ir valstybės. Mo­ dernioji valstybė, kurioje nuolatos didėja totalistinės tendencijos, kuri vis labiau nori brautis į žmogaus asmenybę ir virsti pasaulė­ žiūrine bendruomene, čia susikerta su šeima, kuri jau yra pasau­ lėžiūrinė bendruomenė ir kurios pasaulėžiūra ne visados sutinka su valstybinėmis tendencijomis. Prof. Šalkauskis neneigia valsty­ bės vaidmens mokyklų organizavime. Jis tik reikalauja, kad m o­ kyklos steigimo veiksniai būtų tie, kurie gali būti ideologiniai ir gali apie šitą ideologiją spręsti. „Tai, kad ugdomasis veikimas ne­ gali būti visai atpalaiduotas nuo bet kurios pasaulėžiūros ir kad, tarp kitko, mokykla, kaipo suorganizuota ugdymo vykdytoja, ne­ gali būti nelygstamai neutrali pasaulėžiūros atžvilgiu, sugestio­ nuoja išvadą, kad mokyklų steigėjais ir tvarkytojais visai neutra­ liai tegali būti vien tie veiksniai, kurie gali turėti pasaulėžiūrą ir todėl bent patys sau spręsti pasaulėžiūros klausimus"**. Tuo tarpu prof. Šalkauskis paneigia valstybei turėti savą pa­ saulėžiūrą ir ją veikti. „Pagrindinė valstybės pareiga, - sako jis, yra išlaikyti visuomenėje teisėtus tvarkos bei gerovės pamatus lais­ vės ir lygybės principais, bet tai toli gražu neįgalioja valstybės, kuri, kaip tokia, negal turėti savos pasaulėžiūros (m. pbr.), spręst apie pasaulėžiūrą, dėtiną į pedagoginės sistemos pamatą"***. *Op. cit. - P. 16. **Op. cit.-P . 20. *** Romuva. -1922. - Nr. 2. - P. 81. 20

Šiuo atžvilgiu moderniąsias valstybės tendencijas kištis į mo­ kyklų organizavimą prof. Šalkauskis suprato tik kaip ypatingai padidėjusio privalomojo švietimo rėmimą iŠ valstybės pusės. Bet „šiaip jau tiesioginė valstybės ir kitų visuomeninių organizacijų intervencija į Švietimo reikalus reik laikyti humanitarinės kultū­ ros išsivystyme atžangos apraiška"*. Valstybinės mokyklos, prof. Šalkauskio supratimu, normaliame gyvenime negali būti pateisin­ tos. „Valstybės teisė mokyklinio švietimo srityje tik tiek tegali siek­ ti, kiek tai būtinai reikalinga jos reikalams apsaugoti. Tuo tarpu, kad valstybinės teisės švietimo srityje būtų patenkintos, valstybei normaliose aplinkybėse pakanka, iš vienos pusės, remti savo re­ sursų priemonėmis privatinė iniciatyva mokyklų steigime bei tvar­ kyme, o iš kitos pusės - kontroliuoti mokyklinis švietimas natū­ raliose savo užinteresavimo ribose. Tik tuo atveju, kai privatinė iniciatyva nepajėgia aprūpinti švietimo reikalų, valstybei gali su­ sidaryti teisė steigti, tvarkyti ir administruoti savas mokyklas, kai­ po tam tikrą neišvengiamą blogybę, n es... viešoji mokykla nėra normalus mokyklos tipas"**. Praktikoje racionalia mokyklų organizavimo sistema prof. Šal­ kauskis laiko proporcionaliai subsidijuoja?ni( mokyklų sistemą, kuri yra kuriama kultūrinės autonomijos pagrindais. Pagrindiniai ši­ tos sistemos ir sykiu kultūrinės autonomijos principai prof. Šal­ kauskio yra sutraukti jo dar prieš devynerius metus pasiūlytame projekte, kuris turėtų būti įrašytas į mūsų valstybės Konstituciją. Šitą projektą čia išrašome, nes jis yra labai reikšmingas ir dabarti­ niams laikams, kurie taip pat yra susirūpinę mūsų valstybės re­ formomis. Per ištisus devynerius metus mes nieko nepadarėme net nė teoriniam šito projekto išaiškinimui ir pagrindinimui. Prof. Šalkauskio jubiliejaus proga aš jį noriu vėl mūsų visuomenei pri­ minti ir kviesti ją juo susidomėti, nes tik jo idėjų įgyvendinimas gali laiduoti mūsų tautai spartų ir vispusišką kultūrėjimą, kurio vyksme visos ideologinės grupės lygiai dalyvaus ir nė viena nesi­ jaus ujama arba skriaudžiama. Štai tasai projektas:

•Racionali mokyklų organizavimo sistema. - P. 21. **Op. c it.-P . 22. 21

KULTŪRINĖ AUTONOMIJA I е Visos tautinės, konfesinės ir šiaip jau ideologinės Lietuvos pilie­ čių grupės naudojasi kultūrinio apsisprendimo bei pasireiškimo laisve švietimo, kulto, meno, labdarybės, savitarpinės pagalbos ir apskritai kul­ tūros bei religijos dalykuose. 2° Kiekviena tautinė, konfesinė ir šiaip jau ideologinė grupė turi teisę susiorganizuoti į atskirą bendruomenę pagal vieną bendrą kultūri­ nės autonomijos įstatymą, tvarkantį vienodais nuostatais visų kultūri­ nių bendruomenių gyvenimą. 3° Visos kultūrinės bendruomenės sudaro kultūrinio federalizmo pagrindais vieną Vyriausiąją kultūros tarybą, kurioje jos yra atstovauja­ mos proporcionaliai savo narių skaičiui, išeinant iš pagrindo, kad kiek­ vieni 75 000 narių turi VKT vieną atstovą. Kultūrinės bendruomenės, turinčios ne mažiau kaip 50 000 narių, bet negalinčios siųsti į VKT pilna­ teisio atstovo, turi teisę deleguoti į ją vieną atstovą su patariamuoju bal­ su. 4® VKT kultūrinio gyvenimo srityje yra vyriausias lygiagretus Lie­ tuvos Seimui organas, kuris yra pašauktas apsaugoti bei realizuoti gy­ venime kultūrinių bendruomenių teises į laisvą kultūrinį apsisprendi­ mą bei lygų pasireiškimą, pagrįstą proporcionaliai skirstomų subsidijų principu. 5° VKT nariai naudojasi Seimo atstovų teisėmis pagal Konstitucijos 37, 38 ir 39 paragrafus, o jos pirmininkas yra sykiu kultūrinių reikalų (švietimo) ministeris, tik prieš ją atsakingas. Konstitucijos skyrius „IX. švietimo reikalai* turėtų būti suredaguo­ tas šitokiu būdu: Švietimo

reikalai

1° Švietimo reikalai perleidžiami su visu valstybiniu jiems tarnau­ jančiu turtu į VKT ir kultūrinių bendruomenių žinią. 2® Kiekviena kultūrinė bendruomenė laisvai steigia, tvarko ir admi­ nistruoja savas mokyklas, kurios tik lieka bendroje VKT vadyboje, prie­ žiūroje ir kontrolėje. Mokyklų gyvenimas ¡r šiaip jau švietimo reikalai tvarkomi pagal tam tikrą įstatymą, bendrą visoms kultūrinėms bendruo­ menėms. 3° VKT gauna švietimo reikalams Lietuvos Seimo sprendimu ne ma­ žiau kaip 15 nuošimčių viso valstybės biudžeto. Gaunamas švietimo rei­

22

kalams tiek iš valstybės, tiek ir iš savivaldybių sumas VKT skirsto tarp atskirų kultūrinių bendruomenių proporcionaliai jų narių skaičiams. At­ skaitomybės ir valstybinės kontrolės vykdymo tvarka tiksliai nustato­ ma mokyklų įstatyme. 4° Nepritenkant švietimo ir kitiems kultūriniams reikalams lėšų, gaunamų iš valstybės ir savivaldybių, VKT turi teisę apkrauti visus kultūrinių bendruomenių narius lygiais mokesniais, kurie rankiojami iš mokėtojų valstybės ir savivaldybių priemonėmis. Siame Konstitucijos pakeitimų projekte tesurašomos vien pagrindi­ nės idėjos, turinčios būti išvystytos atskirais įstatymais, iš kurių vienas sutvarkytų vienodu būdu pagal kultūrinės autonomijos principus visas kultūrines bendruomenes, antras nustatytų Vyriausiosios kultūros tary­ bos santvarką ir kvalifikuotų jos ir kultūrinių bendruomenių visuome­ nines pareigas, ir trečias sureguliuotų mokyklų gyvenimą kultūrinio fe­ deralizmo santvarkoje. Aišku savaime, kad, nuosekliai einant į šitą san­ tvarką, turėtų būti numatytas pereinamasis tarpsnis nuo dabartinio sto­ vio prie galutinio reformos įvykdymo"*.

4. Visuomeninio auklėjimo principai Visuomeninis auklėjimas prof. Šalkauskiui yra integralinė pil­ nutinio ugdymo dalis. Ugdymas nėra ir negali būti pilnutinis, jei­ gu neparengia žmogaus visuomeniniam gyvenimo atžvilgiui. To­ dėl prof. Šalkauskis jau seniai yra susidomėjęs visuomeninio auk­ lėjimo principais ir šiuo klausimu yra skaitęs VDU Teologijos ir Filosofijos fakulteto Filosofijos skyriuje ištisą epizodinį kursą, ku­ rį vėliau išleido atskiru veikalu**. Vis dėlto visuomeninio auklėjimo teorija, prof. Šalkauskio po­ žiūriu, nėra speciali pedagogikos disciplina Šalia didaktikos arba auklėjimo mokslo. „Pedagogikos mokslas tikslingiausia skirstyti pagal gyvenimo sritis, kombinuojant jas su auklėtinomis žmogaus galiomis. Tuo tarpu... visuomeninis auklėjimas liečia gyvenimo atžvilgį, bet ne atskirą gyvenimo sritį, kuri galėtų pasidaryti ob­ jektu atskirai pedagoginei disciplinai"***. Visuomeninis žmogaus *Op. c it.-P . 38-39. ** Visuomeninis auklėjimas. - Kaunas, 1927-1932. ***Op. c i t - P . 6.

23

gyvenimas, kaip ir individualinis, prof. Šalkauskiui nėra speciali gyvenimo sritis, kaip prigimtis, kultūra arba religija, bet vienas žmogaus gyvenimo būdas, vienas gyvenimo atžvilgis, kurį gali­ ma rasti visose gyvenimo srityse: ir prigimtyje, ir kultūroje, ir re­ ligijoje. Pilnutinis ugdymas negali tylomis pro šitą atžvilgį praei­ ti. Bet jis auklėja žmogų visuomeniškai ne atskira sritimi, bet viso­ mis sritimis. „Visuomeninis auklėjimas gali ir net privalo būti sie­ kiamas visomis pilnutinio ugdymo dalim is... Visuomeninių nu­ siteikimų galima auklėti ir fiziniu lavinimu, kuris, pavyzdžiui, išvysto kolektyvinį drausmingumą, ir protinimu, kuris gali pa­ tiekti doktrinalinį susipratimą visuomeninio gyvenimo klausimuo­ se, ir dorinimu, kuris, pavyzdžiui, auklėja dorinius solidarumo nusiteikimus, ir estetiniu lavinimu, kuris gali išvystyti sutarimo įpročių sutelktiniame dailiųjų kūrinių atgaminime, ir pagaliau re­ liginiu auklėjimu, kuris suteikia visuomeniniams nusiteikimams aukščiausios sankcijos ir giliausios prasmės"*. Vis dėlto visuome­ ninis auklėjimas daugiausia susiduria su dorinimu, „kadangi dau­ gelis visuomeninių nusiteikimų yra dorinės prigimties"**. Visuomeninio auklėjimo tolimesnis tikslas, pasak prof. Šalkaus­ kio, yra visuomeninis idealas. „Visuomeninis idealas, kuris turi bū­ ti taip ar šiaip realizuojamas su visuomeninės santvarkos ir vi­ suomeninių žmogaus nusiteikimų pagalba, ir yra tolimesnis vi­ suomeninio auklėjimo tikslas, turįs šitam auklėjimui vedamosios reikšmės"***. Prof Šalkauskis, remdamasis prof. Novgorodcevo pažiūromis ir jas koreguodamas, visuomeninį idealą mato laisva­ me universalizme****. Laisvas universalizmas, kuriame kiekvienas asmuo skyrium ir visi drauge yra susijungę visuotinėn vienybėn laisvės ir lygybės pagrindais, kaip tik ir yra viso visuomeninio žmonijos gyvenimo siekimas ir tuo pačiu tolimesnis visuomeni­ nio auklėjimo tikslas. Šitas tikslas yra siekiamas artimesniais tiks­ lais arba tais išvidiniais žmogaus nusiteikimais, kurie turi būti žmoguje išvystyti visuomeninio auklėjimo priemonėmis. Tokių *Op. cit. - P. 7. ** Ibid. ***Op. c it.-P . 14. **** Plg. op. cit. - P. 19. 24

nusiteikimų prof. Šalkauskis skiria du pagrindinius. „Vienas nu­ siteikimas liečia labiau visuomeninio gyvenimo lytį ir yra tai, kas yra vadinama teisės sąmone arba teisine sąmone... Antras nusi­ teikimas liečia labiau visuomeninio gyvenimo turinį ir yra ne kas kita, kaip solidarumo jausmas arba, trumpiau tariant, solidaru­ mas. Teisės sąmonė faktinai yra ne kas kita, kaip dorinė sąžinė, pasireiškianti visuomeninių santykių srityje... Solidarumas yra asmens sugebėjimas suderinti savo reikalus su aukštesniais pla­ tesnės visumos reikalais... Tikras solidarumas reikalauja, kad siau­ resnės visumos reikalai būtų suderinti su platesnės visumos rei­ kalais, ir todėl normali solidarumo sąmonė turi būti orientuoja­ ma universalumo pakraipa... Taigi, iš vienos pusės, teisės sąmo­ nė, liečianti visuomeninio gyvenimo lytį ir orientuojama visų pir­ ma prigimtosios teisės idėja, ir, iš antros pusės, solidarumo sąmo­ nė, liečianti visuomeninio gyvenimo turinį ir orientuojama uni­ versalizmo pakraipa, yra du pagrindiniu nusiteikimu, siektinu vi­ sų pirma visuomeninio auklėjimo priemonėmis"*. Visuomeninio auklėjimo priemonių, pasak prof. Šalkauskio, yra dvi pagrindinės: teorinė priemonė, arba lavinimas visuomeni­ nio susipratimo, ir praktinė priemonė, arba pratinimas dirbti visuo­ meninį darbą. Teorinė priemonė yra pirmesnė už praktinę prie­ monę, pagal dėsnį: pirma doktrina, paskui akcija. „Pradedamuo­ ju punktu turi būti visuomeninė doktrina, suteikianti visuomeni­ nio susipratimo, bet ne akcija, kuri be tinkamo teorinio susiprati­ mo yra savaimingas krutėjimas, nežinia dėl ko kilęs ir nežinia kur vedąs"**. Kalbėdamas apie praktinę priemonę arba apie jaunimo pratinimą dirbti visuomeninį darbą, prof. Šalkauskis iškelia dvi smulkesnes priemones, kurios gali būti įdomios specialiai moky­ tojams, būtent: vadovavimą mokinių rateliams ir vadovavimą visuo­ meninei mokinių skaitybai. Abiem šiom priemonėm prof. Šalkaus­ kis nustato bendrą dėsnį: „Vadovaujant mokinių lavinimo rate­ liams ir visuomeninei jų skaitybai, svarbu įteigiamaisiais patari­ mais laikyti mokinių interesai bendrų visuomeninių klausimų plotmėje ir neleisti jiems paskęsti be reikiamo pasiruošimo pai­ * Op. cit. - P. 23,25. ** Op. cit. - P. 34. 25

niose politikos ir socialinio gyvenimo problemose. Šitoms proble­ moms turi ateiti vėliau tinkamas laikas spręsti"*. Musų dienoms šis dėsnis ypatingai tinka, nors jis dar labiau tiko netolimoje mū­ sų praeityje. Prie bendrųjų visuomeninio auklėjimo uždavinių prof. Šal­ kauskis priskiria auklėjimą pasyviųjų visuomeninių nusiteikimų, kaip menas paklusti, visuomeninis drausmingumas ir taikumo dvasia, ir auklėjimą aktyviųjų visuomeninių nusiteikimų, kaip at­ sparumas prieš neigiamą visuomeninės aplinkos įtaką, sugebėji­ mas visuomenėje propaguoti savo idėjas, praktinis visuomeninis veiklumas ir menas vadovauti. Specialiaisiais visuomeninio auk­ lėjimo uždaviniais prof. Šalkauskis laiko: politinį auklėjimą, eko­ nominį auklėjimą, socialinį auklėjimą, tautinį auklėjimą ir tarp­ tautinį auklėjimą. Visuomeninio auklėjimo veiksniai, prof. Šalkauskio požiūriu, gali būti visi apskritai ugdymo veiksniai. Čia dalyvauja ir Šeima, ir mokykla, ir kariuomenė, ir bažnyčia, ir įstatymai, ir spauda, ir apskritai visos visuomenės organizacijos. Šitų veiksnių sutarimas yra būtinas visuomeninio auklėjimo vaisingumui. 5. Lietuvių tautos ugdymo pagrindai Lietuvių tautos likimu prof. Šalkauskis jau seniai yra susido­ mėjęs. Atgemant Lietuvai po Didžiojo karo, prof. Šalkauskis ne­ galėjo nepasiklausti: kokia yra šitos atgyjančios tautos misija vi­ suotinėje kultūroje? Kuo ji gali pateisinti savo buvimą istorijos akivaizdoje? Kuo ji gali paremti savo teises egzistuoti šalia kitų tautų? Šitiems klausimams atsakymą prof. Šalkauskis davė ištisu veikalu**. Jame jis pirmą kartą sukūrė Lietuvos istoriosofijos met­ menis. Jame jis pirmą kartą iškėlė lietuvių tautos pašaukimą ir nurodė mūsų gyvenimo idealą. Šiandien mes visi žinome, kad lietuvių tautos gyvenimo uždavinys, prof. Šalkauskio požiūriu, yra realizuoti kultūrinę sintezę tarp Rytų ir Vakarų. Šitą uždavinį prof. Šalkauskis išveda iš istorinio mūsų likimo, iš geografinės * Op. cit. - P. 43. ** Sur les confins de deux mondes. - Genėve, 1919. 26

mūsų padėties ir iŠ paties mūsų tautos charakterio. Daug kas ši­ tos prof. Šalkauskio koncepcijos nesupranta arba ją blogai supran­ ta. Mūsų tautos uždavinys nėra imperija, kuri išviršiniu būdu su­ jungtų Rytų ir Vakarų žmones ir jų gyvenimą. Prof. Šalkauskio skelbiama sintezė yra grynai dvasinė. Todėl negalima šitos sinte­ zės paneigti arba ja netikėti dėl to, kad mūsų tauta yra maža ir nestipri materialiniu atžvilgiu. Materialinių turtų stoka kaip tik ir turi pažadinti tautą pasitikėti savo dvasios didybe. Mūsų tauti­ nio gyvenimo trūkumai, visas mūsų klaidžiojimas ir nuolatinis laukimas, „ką gyvenimas parodys", kaip tik ir kyla iš to, kad mes nežinome, kam mes gyvename kaip tauta ir kokius uždavinius turime atlikti kaip tautinis vienetas. Prof. Šalkauskis tokį uždavi­ n į yra parodęs. Bet filisteriškai nusiteikusi musų visuomenė pasi­ stengė juo net nesusidomėti. Aš nenoriu įtikinti, kad prof. Šal­ kauskio koncepcija būtų vienintelė arba kad ji būtų jau visiškai tobula. Bet ji yra pakankamai didinga, kad ja būtų verta susido­ mėti, ją giliau panagrinėti, koreguoti ir tobulinti. Kol mes kaip tauta gyvensime nežinioje, tol visa mūsų kultūra neturės ryškaus veido ir tol mūsų ieškomas lietuviškumas bus tik savo paties še­ šėlio vaikymasis. Todėl pirmojo mūsų tautos istoriosofo jubilie­ jaus proga reikia, kad mes susidomėtume mūsų tautos idealu ir pašaukimu, kad mes pasistatytume ir išspręstume klausimą: kam mes gyvename kaip tauta. Tai bus geriausias prof. Šalkauskio pen­ kių dešimčių metų amžiaus paminėjimas. Nusistatęs lietuvių tautos pašaukimo ir idealo klausimu, prof. Šalkauskis vėlesnėse savo stadijose yra nurodęs uždavinius ir prie­ mones šiam idealui realizuoti. Bendriausias lietuvių tautos ugdymo uždavinys, prof. Šalkaus­ kio supratimu, mūsų kultūrėjimas vajaus tvarkoje. „Akivaizdoje su­ sidariusios tarptautinės konjunktūros lietuvių tautai šiuo metu yra privalomas aliarminis kultūrėjimo tempas, nes kitaip jai teks pa­ skęsti svetimos kultūrinės ekspansijos bangose anksčiau, negu ji pajėgs kultūriškai apsiginkluoti sėkmingam pasipriešinimui... Kul­ tūrėjimas vajaus tvarkoje yra neatidėliotinas mūsų tautinės gyvy­ bės reikalavimas"*. Čia prof. Šalkauskis stato pavyzdžiu rusų tau­ * Lietuvių tauta ir jos ugdymas. - Kaunas, 1933. - P. 153. 27

tos penkmečio planą, kuris psichologiniu atžvilgiu labai daug pa­ daręs rusų tautai, nors materialiai jis ir galėjo nepavykti. „Analogi­ nis sumanymas, pritaikytas plačiajai tautinės kultūros sričiai, galė­ tų mums padėti trumpiausiu laiku tikslingiausiomis pastangomis atsiekti didžiausių kultūrinių laimėjimų ir tuo pačiu atsistoti lygio­ mis Europos nacijų eilėje"*. Pirmutinis dalykas, kur šitas kultūrėjimas vajaus tvarkoje turėtų būti pritaikintas, yra tautinės lietuvių individualybės ug­ dymas naujose kartose. „Lietuvių tautos am orfiškumas, kilęs iš primityvaus josios stovio, ir paskui sustiprintas liaudies ir švie­ suomenės suskilimo tautinio gyvenimo dirvoje, susilpnino tau­ tinę lietuvių individualybę ir atsparumą, neleido išsidirbti juose aiškiam ir aktyviam kultūriniam tipui ir iki šiol laiko lietuvių tautą kultūrinio atsilikimo stovyje. Todėl kova su lietuvių tau ­ tos amorfiškumu yra vienas iš svarbiausių lietuvių tautos ug­ dymo uždavinių"**. Šios kovos priem onės arba būdai yra: fo r ­ malinio elemento pabrėžimas kultūrinėje mūsų kūryboje ir apskri­ tai kultūrinio lietuvio tipo form avim as. M ūsų kultūrinė kūryba turinio atžvilgiu ne kartą yra labai aukšta. Bet form aliniai jo ­ sios elem entai yra silpni ir todėl nevertingi. Šiuo atžvilgiu mes negalim e kol kas prilygti kultūringom s Vakarų tautom s. Šitas kultūrinės m ūsų kūrybos m enkas formingumas m um s yra net pavojingas, nes kultūra turinio atžvilgiu yra visuotinė, o netu­ rėdami tobulų kūrybai lietuviškų formų, mes labai dažnai leng­ vai pasiduodame svetimoms įtakom s, neperleisdam i jų per sa­ vo tautos prizmę. Priemonių šitam tautinės kūrybos form ingumo ugdym ui prof. Šalkauskis randa visų pirma m ūsų kal­ boje ir mūsų lyrikoje, mūsų tautos mene, galop stiprinim e rasi­ nio mūsų tipo, kuris sudaro m aterialinę tautinių kultūros ly­ čių atramą. Kad lietuvių tauta galėtų iš paprastos tautos virsti nacija, ji turi „pirma, atsistoti tautinio ir kultūrinio savo išsivystymo aukš­ tumoje, arba, kitaip sakant, išvystyti savo tautines ir kultūrines galimybes ligi aukščiausio laipsnio, antra, vykdyti savo labai reikš­ * Op. cit. - P. 153-154. ** Op. c it.-P . 157.

28

mingą pašaukimą, ir trecia, aktyviai ir kuriamai dalyvauti uni­ versalių kultūros problemų sprendime"*. Tautinio ir kultūrinio mūsų pajėgumo išvystymas, kaip jau minėta, turi eiti vajaus ke­ liu. Bet „mūsų tautinės gyvybės aliarmiškai reikalaujama spar­ tesnė kultūrinė pažanga tik tada tegalės būti sėkmingiau reali­ zuojama, jei, pirma, mokytojų antranka ir tobulinimas bus vyk­ domas pagal objektyvinius pedagoginio ir kultūrinio pašaukimo reikalavimus, antra, jei bus atsisakyta nuo mokyklų monopoliza­ vimo tendencijos su jos palinkimu j biurokratišką centralizaciją, trečia, jei į švietimo darbą bus prileisti suinteresuoti iš prigimties ir pašaukimo veiksniai, ir ketvirta, jei mokyklų programos reali­ zuos ne vieną kurią vienašališką pedagoginę tendenciją, bet pil­ nutinio ugdymo reikalavimus"**. Šituos prof. Šalkauskio postu­ latus reikia ypatingai pabrėžti, nes jų aktualumas ir platesnis jų nagrinėjimas mūsų dienomis yra labiau aktualus negu tada, kai jie buvo parašyti. Tautinio mūsų pašaukimo vykdymas visų pirma pareina nuo jo įsisąmoninimo. Todėl „lietuvių šviesuomenė turi pareigą ypa­ tingai susidomėti savotišku lietuvių tautos pašaukimu ir padary­ ti iš jo išvadas savo kultūriniam nusistatymui ir kūrybinei lini­ jai"***. Kaip lietuvių tautos pašaukimą prof. Šalkauskis supranta, mes jau žinome. Čia tik tenka dar priminti jo pobūdį. „Ne vergiš­ kas elektrizavimas, bet gyva kūrybinė sintezė tautiškos kultūros lytyse turi būti siekiama mūsų tautos pastangomis, jei norima eiti jos pašaukimo keliu"****. Šiam reikalui „naujos mūsų kartos tu­ rėtų būti sąmoningai auklėjamos politinės pusiausvyros ir kultū­ rinio sintetizmo nuotaikoje"*****. „Tautinio pašaukimo realizavimas, - pasak prof. Šalkauskio, turi visados visuotinės reikšmės žmonijai, nes tautinis pašauki­ mas apsprendžia tuos visuotinai reikšmingus uždavinius, į ku­ riuos tauta linksta dėl savo prigimties ypatybių"******. Todėl ir * Op. c it.-P . 169. **Op. c it.-P . 177. *** Op. cit. - P. 178. ****Op. cit. - P. 180. ***** Op. c it.-P . 181. ****** Ibid. 29

mūsų tauta, vykdydama savo pašaukimą, jau tuo pačiu daly­ vautų anttautinių kultūrinių problemų sprendime. Vis dėlto rei­ kia pasakyti, kad šitas dalyvavimas negali būti masinis. Jeigu plačiosios masės gali dar suprasti tautinį pašaukimą, gali daly­ vauti savo kultūros kėlime, tai anttautines problemas spręsti gali tik atskiri rinktiniai tautos asmens. Visa tai verčia tautą rūpintis tokių asmenų auklėjimu ir jų atranka. „Reik gabiausius tautos individus, išėjusius visus tautinės mokyklos aukščiausius laips­ nius, komandiruoti į užsienį, kad ten jie galėtų įsigyti aukščiau­ sių kultūrinių kvalifikacijų sykiu su tuo kūrybiniu užsimojimu, kuriuo pasižymi Europos kultūringosios nacijos... Naujos gerai kvalifikuotų mūsų inteligentų kartos turi būti tinkamai paruoš­ tos aktyviam ir garbingam dalyvavimui tarptautiniuose kongre­ suose bei konferencijose ir palaikymui nuolatinių santykių su užsienio intelektualiniu elitu, kad tokiu būdu susidarytų pakan­ kamas kadras žmonių, įstengiančių vertingai reprezentuoti mū­ sų tautą kitų tautų šeimoje ir kuriamai dalyvauti kultūriniame visos žmonijos užsimojime"*. Situos darbus turi atlikti ne tik vy­ riausybė, bet ir pati visuomenė, atskiros įstaigos ir net atskiri asmens. Visi turi jausti pareigą prisidėti prie mūsų tautos kėli­ mo į nacijos rangą. Lietuvių tautos ugdymo uždaviniai prof. Šalkauskio yra už­ simoti labai plačiai. Jie apima visą mūsų tautos gyvenimą, pra­ dedant etninėmis josios savybėmis ir baigiant anttautinėmis pro­ blemomis. Tiesa, jie nėra plačiai išvystyti. Jie reikalauja dar di­ delio darbo, kol bus susisteminti ir išplėsti atskirose savo daly­ se. Tai sudarytų ištisą tautinio auklėjimo sistemą, specialiai pri­ taikytą lietuvių tautai. Bet net ir tokiame pavidale, kaip jie yra dabar, jie yra reikšmingi savo platumu ir originalumu. Lietuvių tautos istoriosofinė koncepcija prof. Šalkauskio pedagogikoje ir filosofijoje yra viena iš originaliausių. Sintetinis prof. Šalkaus­ kio, kaip filosofo ir kaip pedagogo, linkimas čia yra aiškiausiai

* Op. cit. - P. 182-183.

30

III. B e n d r a

charakteristika

Šitoji trumpa sisteminė pagrindinių prof. Šalkauskio pedago­ gikos idėjų santrauka gali parodyti ir bendras prof. Šalkauskio pedagogikos žymes bei linkimus. 1. Sintetinis pobūdis Prof. Šalkauskis yra sintetikas ne tik savo filosofijoje, bet ir pe­ dagogikoje. Jo pedagogikos sistema apima visą ugdymo plotą. Tie­ sa, ne viskas prof. Šalkauskio yra paskelbta spaudoje, kas jo dės­ toma universitetiniame pedagogikos kurse. Dėl to platesnė visuo­ menė gali kartais ir nesusivokti toje sintezėje, kuri tikrumoje prof. Šalkauskio yra kuriama. Bet jo klausytojai gerai žino, kad prof. Šalkauskis savo sistema aprėpia visą ugdymą, neišskirdamas nė vienos jo dalies. Prof. Šalkauskis nėra tik didaktikos arba tik dori­ nio auklėjimo specialistas, kaip ne vienas Vakarų pedagogas. Jis nori lietuvių tautai sukurti pilnutinio ugdymo sistemą arba bent pa­ rodyti tikrą kelią j tokios sistemos sukūrimą. Sintetinis pobūdis yra ryškiausioji prof. Šalkauskio pedagogikos žymė. Siekdamas integralinio sintetizmo filosofijoje, jis tuo pačiu jo siekia ir peda­ gogikoje. Rytų ir Vakarų pradai jo yra derinami ir pilnutinio ug­ dymo sistemoje. 2. Teorinis pobūdis Prof. Šalkauskis, kaip buvo minėta, nėra ugdymo filosofas tik­ ra šito žodžio prasme. Bet jis nėra nė ugdymo praktikas. Visa jo pedagoginė sistema priklauso vadinamajai filosofinės pedagogikos sričiai. Ji yra teorinio pobūdžio. Prof. Šalkauskis sąmoningai ven­ gia per didelio konkretumo, nes, nebūdamas pedagogas prakti­ kas, jis negali atsidėti grynai konkrečios pedagogikos problemoms. Tarp pedagogų teoretikų ir pedagogų praktikų visados yra tam tikras skirtumas. Bet čia nėra jokio prieštaravimo. Pedagogų prak­ tikų raštai dažnai yra tik ugdymo technologijos vadovėliai. Tuo tarpu pedagogai teoretikai nori kurti tikras pedagogikos mokslo 31

sistemas. Šiuo keliu eina ir prof. Šalkauskis. Todėl daugelis, kas ieško grynai praktinių pedagoginių nurodymų, nusivilia, paskai­ tęs prof. Šalkauskio rastus. Bet dėl to prof. Šalkauskio pedagogi­ kos vertingumas nė kiek nemažėja. Filosofinė pedagogika yra ver­ tinga ne tuo, kad ji duoda kartais ir vieną kitą praktinį nurodymą, bet tuo, kad kiekvienai praktikai ji padeda stiprius pamatus ir įprasmina kiekvieną platesnį pedagoginį užsimojimą. Šiuo atžvil­ giu prof. Šalkauskio pedagogika gali būti praktikai labai vertin­ ga, nes joje glūdi sintetiniai pradai, kurie neleidžia pedagogui praktikui nuklysti į vieną arba į kitą vienašališkumą. 3. Linki?nas į aktualų gyvenimą Nors prof. Šalkauskis savo pedagogikoje ir yra daugiau abst­ raktus negu konkretus, vis dėlto kiekvienas jo sistemoje gali jausti aiškų linkimą į aktualaus gyvenimo problemas. Prof. Šalkauskis kaip pedagogas yra atsiliepęs į visus mūsų krašto klausimus, kurie tik turėjo didesnio ar mažesnio ryšio su ugdymu. Jis yra įvertinęs ir pasiūlęs kultūrinės autonomijos projektą, jis yra peikęs ir kritika­ vęs moderniuosius šokius, jis yra rašęs apie koedukaciją, apie mū­ sų švietimo politikos tendencijas, apie mūsų tautos aktualiuosius uždavinius ryšium su prof. Pakšto veikalu*. Žodžiu, vargiai rasi­ me nors vieną svarbesnį musų šalies klausimą, kuris nebūtų buvęs prof. Šalkauskio įvertintas pedagoginiu atžvilgiu. Todėl nors jo sis­ tema ir yra teorinio pobūdžio, nors ne vienam ji yra slinkiai įkan­ dama dėl savo idėjų kondensuotumo, užtat savo aktualumu ir atsi­ liepimu į visus mūsų opiausius klausimus ji įgyja gyvybės ir didele dalimi paslepia teorinį savo pobūdį.

Baigiamasis

žodis

Kituose kraštuose yra priimta mokslininkų jubiliejams pami­ nėti leisti tam tikrus veikalus, vadinamus Festschrift'ais. Mes lig * Baltijos respublikų politinė geografija. - Kaunas, 1929. 32

šiol nė vieno tokio festšrifto neišleidome. Nesulaukė jo nė prof. Šalkauskis. Vis dėlto būtų gera, kad prof. Šalkauskio jubiliejus nepraeitų taip tylomis, kaip praeina daugelio kitų. Šiuo atžvilgiu mūsų pedagogai ir filosofai turėtų būti pirmieji, kurie nugalėtų lietuviškąjį inertiškumą. Man norėtųsi baigiamajame žodyje pa­ daryti keletą konkrečių siūlymų, kurie įvykdyti galėtų būti tikras Jubiliatui paminklas: 1. Mūsų pedagogai ir filosofai katalikai turėtų suorganizuoti ir išleisti pilnutinio ugdymo ir pilnutinio pažinimo sistemas. 2. Mūsų visuomenininkai katalikai turėtų grįžti prie prof. Šal­ kauskio paskelbto kultūrinės autonomijos projekto, jį išnagrinėti ir padaryti konkrečių pritaikymų bei siūlymų visuomeninio gy­ venimo reformoms. 3. Mūsų katalikiškoji visuomenė apskritai turėtų labiau susi­ domėti lietuvių tautos pašaukimu bei idealu, jį išnagrinėti ir pa­ daryti konkrečių išvadų. Šiam reikalui reiktų parašyti platesnį vei­ kalą apie mūsų tautos pašaukimą. Štai trys pasiūlymai prof. Šalkauskio jubiliejui paminėti. Reikia tikėtis, kad naujoji mūsų inteligentijos karta eina ne tuo inertišku keliu, su kuriuo taip labai kovoja prof. Šalkauskis, ir todėl joje gal greičiau ras atgarsį ir Jubiliato skelbiamos idėjos, jaunieji katalikai turėtų būti pirmutiniai, kurie prof. Šalkauskio integralinį sintetizmą su­ prastų, išpopuliarintų ir tęstų savo darbuose toliau. Prof. Šalkauskis, atsiliepdamas į romuviečių deklaraciją, pasisakė, kad ligi šiol jis žygiavo vienas su savo idėjomis. „Dabar, - rašo jis, - man pasidarė drąsiau ir džiaugsmingiau, matant, kad aplinkui tai, kas man rū­ pėjo, yra susibūręs gražus ratelis daugiausia jaunų pajėgų, daug žadančių mūsų tautai ir valstybei. Aš tiesiu Jums savo ranką ir ta­ riu: nuo šiolei žygiuokime drauge į laimingesnę mūsų tautos atei­ tį!"*. Jaunieji katalikai neapvils Jubiliato pasitikėjimo! To reikalauja jų principai, jų garbė ir toji meilė, kuri juos riša su prof. Šalkauskiu.

* Naujoji Romuva. —1936. - Nr. 11. —P. 246. 3 -1 2

33

Prof. St. Šalkauskio veikalai: I.

1. 2. 1933. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PEDAGOGINIAI:

Lietuvių tautos ugdymo uždaviniai. - Kaunas, 1926. Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai. - Kaunas, 1926; 2, Racionali mokyklų organizacijos sistema. - Kaunas, 1927. Fizinis lavinimas ir jo tikslai. - Klaipėda, 1928. Jaunuomenės idealizmas ir modernieji šokiai. - Kaunas, 1928. Skautai ir pasaulėžiūra. - Kaunas, 1930. Visuomeninis auklėjimas. - Kaunas, 1927-1932. Lietuvių tauta ir jos ugdymas. - Kaunas, 1933. Įvedamoji pedagogikos dalis. - Kaunas, 1935. n. FILOSOFINIAI:

1. Sur les confins de deux mondes. Essai synthétigue sur le problè­ me de la civilisation nationale en Lithuanie. - Genève, 1919. 2. L'âme du monde dans la philosophie de Vladimir Soloviev. (Di­ sertacija). - Berlin, 1920. 3. Kultūros filosofijos metmens. - Kaunas, 1926. 4. Tautybė, patriotizmas ir lietuvių tautos pašaukimas. - Kaunas, 1928. 5. Filosofijos įvada. I. Propedeutinė dalis. - Kaunas, 1928. III. VISUOMENINIO POBŪDŽIO: 1. Ateitininkų ideologija. - Kaunas, 1930. 2. 15 metų kultūrinėje Lietuvos tarnyboje. - Kaunas, 1934. Antanas Maceina

34

P IL N U T IN IO U G D Y M O G A IR E S *

P r a t a r t i s . - Pilnutinis ugdymas ir mūsų laikų įvykiai J e i im s im e d a ir y tis m ū s ų d ie n ų įv y k iu o s e p la č ia m e p a ­ s a u ly je ir s a v o tė v y n ė je ir p a s is ta ty s im e k la u s im ą , k u ris m o k s ­ la s ir k u ris m e n a s tu r d a u g ia u s ia p r a k tin ė s s v a r b o s š itų įv y k ių a k iv a iz d o je , ta i r a s i tu r ė s im e a ts a k y ti, jo g to k iu m o k s lu ir to k iu m e n u b u s p e d a g o g ik o s te o r ija ir p e d a g o g ik o s p r a k t i­ k a . Iš tir ti ž m o g a u s u g d y m o d ė s n ia i ir fa k tin a i u g d y ti ž m o ­ g u je id e a lu s jo p i r m a v a i z d i s - Š ta i t in k a m a s u ž d a v i n y s v is ie m s la ik a m s ir y p a tin g a i m ū s ie s ie m s , k a i m a ž n e v is u o s e g y v e n im o b a r u o s e te n k a m a t y ti g ilių p e r v a r tų . V a d in a m a s is k u lt ū r in g a s p a s a u lis y r a p r iė ję s , b e t a r ia n t m ū s ų d ie n ų p o s a k iu , lie p t o g a lą ; o m e s , v o s te a t s ib u d ę iš ilg o n e k u lt ū r in g o m ie g o , tik e s a m e u ž m y n ę p a č ią š ito lie p ­ to p r a d ž ią . D a b a r ja u a iš k u , jo g p a s a u lio k r y p s m e b ū t a k la i­ d o s , k u r i s t ū m ė j į į k a ta s tr o fą . U ž t a t n ė r a k o s t e b ė t is , k a d m u m s , te a p s is t o ju s ie m s lie p t o p r a d ž io je , g a lv a s v a ig s ta n e p r a t im u . B e v a r a n t p l a č i ą k u lt ū r in io d a r b o v a g ą m u m s d a ­ b a r p r iv a lu n e t ik iš v e n g t i s e n o jo p a s a u lio p a k la id ų , b e t ir p a g r į s t i a t e ič ia i la im in g e s n is g y v e n im a s . T o k io s e a p lin k y ­ b ė s e u ž d a v in y s ta m p a d v ig u b a i s u n k u s . K a s g i ta d v is ų p ir ­ m a d a r y t in a ? K a s iš t ik r ų jų p a tie s tv irtą ir p a s to v ų p a g r in d ą a t e it ie s la im e i? Š ita ip k la u s ia n t d a ž n a s d ė s p a s itik ė jim o į v is u o m e n ė s s a n ­ tv a r k ą . B e t, d e ja , n e s u n k u p a tir ti, jo g ir g e r ia u s io ji v is u o m e ­

* Yra tai referatas, autoriaus paskaitytas 1922 m. sausio 5 d. Antraja­ me lietuvių katalikų kongrese Kaune. 35

n e s s a n tv a r k a tie k te tu r r e a lio s v e r tė s , k ie k s u ja s u ta r ia v i­ s u o m e n in is p a č ių ž m o n ių iš a u k lė jim a s . V is u o m e n ė s s a n tv a r ­ k a y r a ta r tu m p o p ie r in is p in ig a s , k u r is te g a lio ja s u lig tu o , k o k ių m a te r ia lin ių v e r te n y b ių ja m a titin k a tik r u m o je . N e p a ­ k a n k a a titr a u k tin a i s u g a lv o ti t o b u la s a n tv a r k a , r e ik d a r ja i tin k a m u b ū d u iš a u k lė ti p a t y s ž m o n ė s ir n u o to n e t p r a d ė t i, o t a i k a ip tik i r n e s u p r a n ta m a s o c ia lin ia m s įv a ir ių r ū š ių u t o ­ p is ta m s . T u o p a s a k y m u n e n o r ė č ia u n ie k in ti v is u o m e n in ė s s a n tv a r k o s a p s k r ita i. J e i k a s , s e k d a m a s T o ls to ju m , n o r ė tų tv ir­ t in t i, jo g v is k a s p a r e in a n u o a s m e n s to b u lin im o s i i r n ie k o n e r e iš k ia v is u o m e n in ė s a n t v a r k a , ta i tu r ė č ia u ta ip p a t g in ti p a s ta r o s io s r e ik š m ę , k a ip k a d d a b a r e s u p a s ir y ž ę s k e lti a ik š ­ t ė n a s m e n s a u k lė jim o r e ik š m ę v is u o m e n in ia m ir a p s k r it a i le m t a m g y v e n im u i. M a n t ik a b e ja is a t v e ja is b ū t ų s v a r b u g r ie ž ta i n u s ta ty ti, jo g g r e n d ž ia m u o ju v is u o m e n ė s p r a d u y r a n e p a ti s a n tv a r k a , b e t ta i, k u o š ita s a n tv a r k a la ik o s i, t. y . tin ­ k a m a s p a č ių ž m o n ių iš a u k lė jim a s . J e i š ita s f a k t a s , i š v ie n o s p u s ė s , k a lb a p r ie š s o c i a li n i u s u to p is t u s , ta i, iŠ a n tr o s p u s ė s , t e is in g a i s u p r a s t a s ji s n e m a ­ ž ia u p r ie š t a r a u ja k o n s e r v a t o r ia m s i r š ia ip ja u s o c i a li n i a m s s k e p t ik a m s . I š jo jo iš e in a n t p i g u ja u n u s ta t y t i, jo g p a ž a n ­ g ia m v is u o m e n in ė s s a n t v a r k o s t o b u lin im u is i n e s a m a ta ip p a t r ib ų , k a ip k a d jų n e g a lim a s t a t y t i ir t o b u lė ja n č ia m ž m o ­ n ių a u k lė jim u i. B la iv u s d a ly k ų s p r e n d im a s p a s ir o d o n e s u ­ t a r ią s n e i s u u to p iz m u , n e i s u s k e p t ic iz m u . V o k i e č ių f il o s o f a s L e ib n iz a s s a k ė s i a p s iim ą s a t m a in y t i n e il g a i t r u k u s ž m o n ijo s v e id ą , j e i ja m k a s d u o tų į r a n k a s a u k lė ji m o v a ir ą . G a l tū la s a p s iim t ų tą p a t p a d a r y ti ir d a b a r , k a i r e ik ž m o n ija g e lb ė t iš jo s g y v e n a m ų k r iz ių . B e t i r p a ė ­ m u s a u k lė ji m o v a ir ą į s a v o r a n k a s , je i ta i i r b ū t ų g a lim a p a d a r y t i v ie n u ž y g iu , r e ik ė t ų d a r ž in o t i, k a ip ji s p a v a r t o ju s i r k u r n u k r e ip u s ; o ta i n e p a s k u t in ė s e ilė s d a ly k a s . Š i u o m e t u la b a i s t e b ė t in a a p lin k y b ė y r a t a i, jo g m ū s ų la i k ų d id ž io ji k a t a s t r o f a , a r b a p a s a u lin is k a r a s , y r a p a r u o Š ­

36

ta i r įv y k d y t a la b ia u s i a i p a s t a n g o m i s ta u tų , k u r io s r o d ė s i p a s i r e i š k u s io m i s a u k š č ia u s ia is k u lt ū r in ia is ir p e d a g o g in ia is s i e k im a i s , tu o t a r p u k a d m a ž ia u k u lt ū r in g ų ta u tų r o lė š a lip jų b u v o a n t r a e il ė s r e ik š m ė s . A t s it ik o ta i to d ė l, k a d e k o n o ­ m in is i r t a u t in is in d iv i d u a li z m a s , r a d ę s ta ip p a t a t s p in d ž io ir p e d a g o g ik o s p r a k t ik o je , b u v o įs te n g ę s s u t e ik t i k u ltū r i­ n e i p a ž a n g a i k r y p s m o , k u r is n e iš v e n g i a m a i v e d ė p r i e k r u ­ v in ų r u n g ty n ių . T a i r e i š k ia , jo g tu r im ų č ia g a lv o je v o k ie č ių ir a n g lo s a k s ų k u lt ū r a i r d r a u g e s u ją ja p e d a g o g ik a b u v o tu ­ r ė ju s io s s a v o p a g r i n d e p a s a u lė ž iū r o s p a k la id ų ir , k a s e in a g r e t im a i, b u v o ž y m ia i v ie n a š a l ė m is . P a s ir o d o , jo g k u lt ū r i­ n is ta u t o s a u k lė jim a s t e g a l a t n e š t i tik r a i g e r ų v a is ių t ik ta ­ d a , k a i ji s v ie n o d a i t in k a m a i a u k lė ja v is a s ž m o g a u s g a lia s , n e s t e lb d a m a s v ie n ų ir n e le is d a m a s k it o m s p e r d a u g įs ig a ­ lė ti. N u r o d y ta s p a v y z d y s m u m s p r i m e n a , jo g tik ta s a u k lė ­ jim a s t ė r a iš tik r o g e r a s , k u r is iš la ik o p u s ia u s v y r o je v is a s ž m o g a u s g a lia s i r n e p a lie k a s p r a g ų , p r o k u r ia s g a lė tų a p s i­ r e i k š t i n e s u v a ld o m a s la u k in ė s p r ig im t ie s g a iv a la s . J e i t a d n o r ė s im e g e l b ė t i ž m o n iją iš g y v e n a m ų k r iz ių ir v ie n u la i k u ž a d in t i s a v o t a u t ą į p i ln ą ū g į, t u r ė s im e g e r a i į s id ė m ė t i, jo g g r e n d ž ia m u o ju la im in g e s n ė s a t e itie s p r a d u y r a ž m o n ių a u k lė jim a s , v e n g ią s p a g r i n d in ių p a s a u lė ž iū r o s k la i d ų i r v ie n a š a lių k r y p s n ių . Š i t o k į ž m o n ių a u k lė jim ą v a ­ d in u „ p i ln u t in i o u g d y m o " p o s a k iu , k u r is t u r ė tų a t it ik t i p r a n c ū z ų p o s a k iu i:

éducation integrale. U g d y m o

ž o d is t u r ė ­

t ų s y k iu a p im t i k ū n o b e i s ie lo s k u lt iv a v im ą i r b ū t i p la te s ­ n ė s r e i k š m ė s u ž la v in im ą i r a u k lė jim ą , f iz in į m a n k š ty m ą , p r o t i n i m ą , d o r in im ą , e s te t in im ą i r r e lig in im ą . N u s a k ę s j į d a r g i e s a n t p iln u t in į, n o r ė č ia u p a ž y m ė t i, jo g š ita p l a t i u g ­ d y m o s ą v o k a k a ip t ik s u g la u d ž ia s a v y je v is a s š ia s a ts k ir a s ž y m e s . K a lb a m a s is u g d y m a s g a li b ū t i v a d in a m a s p iln u ti­ n iu d a r t o d ė l, k a d ji s p r iv a lo r e m t is p la č ia s in te tin e , a rb a t r u m p ia u b e t a r ia n t, p iln u t in e p a s a u lė ž iū r a . Š ia m k a r t u i k e t u p a e iliu i g v ild y ti k la u s im u s : a ) k a s y ra

37

p iln u t in io u g d y m o e s m ė , b ) k o k ie p r iv a lo b ū t i jo v e ik s n i a i, y p a č p a š a u k tie ji, i r c ) k u r ie jo p u n k ta i t u r p r im y g t in o s r e ik š ­ m ė s m ū s ų la ik a m s .

I. P i l n u t i n i o

ugdymo

savybės

1. Pilnutinis ugdymas ir pasaulėžiūra N a u jų jų k a r t ų u g d y m a s , k a ip b u v o k ą t ik u ž s im in t a , p r i­ v a lo r e m tis p o z it y v ią ja p a s a u lė ž iū r a . T a i r e i k a la u ja m a t o ­ d ė l, k a d g a lu tin i ž m o g a u s u g d y m o i r ž m o g a u s g y v e n im o t ik s la i s u ta m p a v ie n a m e d a ly k e . Ž m o g u s g y v e n a t a m t ik ­ r a m tik s lu i, o g i u g d y m u ji s n o k i n a m a s g y v e n a m a m j o t i k s ­ lu i a ts ie k ti. T a č ia u p a ts p e d a g o g ik o s m o k s la s n e g a l s p r ę s t a p ie ž m o g a u s g y v e n im o t ik s lą , k a ip i r a p i e d a u g e lį k it ų p a ­ s a u lė ž iū r o s k la u s im ų , k u r ie n ė r a a b e jin g i p e d a g o g ik o s s r i ­ č ia i. Iš č io n a iš k u , jo g p e d a g o g i k o s t e o r i ja i r ju o l a b i a u p r a k t ik a n ė r a k o k is s a v y je u ž d a r a s m o k s la s , n e s ą s jo k i o je p r ik la u s o m y b ė je n u o įv a ir ių k it ų m o k s lų i r š ia ip ja u n u o d a ly k ų , n u s ta t a n č ių ž m o g a u s p a s a u lė ž iū r ą . N o r ė d a m a , p a v y z d ž i u i , u g d y t i ž m o g a u s k ū n ą , t. y . n u ­ s t a t y t i š i t o u g d y m o p r i n c i p u s b e i t a is y k le s , p e d a g o g ik a p r i v a l o n a u d o t i s s o m a t o l o g i jo s i r y p a č f iz i o lo g ijo s , t a ip p a t h i g i e n o s m o k s lų g a v im a is . R y ž d a m a s i la v i n t i b e i a u k l ė t i ž m o g a u s s i e l ą , t. y . ją p r o t i n t i , d o r i n t i i r e s t e t i n t i, j i t u r ė s a p s i p a ž i n t i s u e k s p e r i m e n t a l in e i r b e n d r ą ja p s i c h o lo g ija , s u e t i k a , e s t e t i k a , t. y . d a u g ia u s ia s u a n t r o p o l o g in ė m i s f i ­ l o s o f i jo s d is c ip li n o m is . I m d a m a s i ž m o g ų r e l ig i n t i, j i n e ­ g a l ė s n e s i s k a i t y t i s u t u o , k ą s k e l b i a A p r e iš k i m a s ir d r a u g e s u ju o t e o l o g i ja a p i e ž m o g a u s k i l m ę , jo e s m ę , u ž d a v i n i u s i r g a lu tin ą jį tik s lą . T a ig i p e d a g o g ik o je e s a m a d a ly k ų , k u r iu o s n u l e m ia n e p e d a g o g ik o s m o k s la s k a ip o to k s , b e t p a č io p e d a g o g o p a s a u lė ž iū r a . Š t a i k o d ė l, k in t a n t p a s a u lė ž iū r a i, k in ­

38

ta ir p e d a g o g i k o s k r y p s m a s , k a s r y š k ia i k y la a ik š tė n jo s i s t o r i jo je . M e s , k a t a li k a i, tu r im e s a v ą k r ik š č io n iš k ą ją p a s a u lė ž iū r ą ir n u o jo s , a iš k u s d a ly k a s , p a r e in a m ū s ų n u s is t a t y m a s p e ­ d a g o g i k o s d ir v o je . Š it a p a s a u lė ž iū r a , tu r ė d a m a iš e s m ė s s in ­ t e t in io p o b ū d ž io , r e m i a s i v ie n u la ik u i r s p e c ia lių m o k s lų p a t y r im a i s , i r f ilo s o fijo s iš v e d ž io ji m a is , i r t e o lo g ijo s p a m o ­ k y m a is . V is a ta i tu r ė s ta ip a r š ia ip a t s il ie p t i p e d a g o g in ia m k a t a li k ų m o k s le . T a č i a u b e n e ž y m ia u s i a r o lė te k s č ia a tlik ti s i n t e t in e i k a t a lik ų f ilo s o fija i, k u r i s u d a r o b e n d r ą m o k s lin ę d a lį k r i k š č io n i š k o s io s p a s a u lė ž iū r o s . V is a i ta d p r ig im t a , jo g ir k a t a lik ų p e d a g o g ik o je t u r r e i k š t is ta p a t i s in t e t iz m o d v a ­ s ia , k u r io s įk v ė p ta y r a jų jų f ilo s o fija . T o d ė l jo k i a v ie n a š a lė p e d a g o g ik o s t e o r ija n a g a i įg a u t i p i lie t y b ė s te is ių k a t a lik ų u g d y m o s is t e m o je . J e i k a t a li k ų m o k s la s s k e lb ia ž m o g ų e s a n t p s i c h o f iz in ę b ū t y b ę , k u r io je k ū n a s ir s ie la s u t a m p a v ie n o je s u b s ta n c ijo ­ je , ta i n u m a n u , jo g ž m o g a u s u g d y m a s n e g a l te n k in tis v ie ­ n o k ū n o a r t ik v ie n o s s ie lo s la v in im u b e i a u k lė jim u . K a ta lik ų p e d a g o g ik a n e s u t ik s ta d s u p e d a g o g in iu n a tū r a liz m u a r r e ­ a liz m u , k u r ie p r i m y g t in a i k e lia a ik š tė n m a t e r ia lin ę ž m o ­ g a u s p r i g im t į; b e t j i t a ip p a t n e g a lė s n e s m e r k ti p e d a g o g in io in t e le k t u a liz m o , v o liu n t a r iz m o i r e s te t iz m o , k u r ie , k a d ir la v in a ž m o g a u s s ie lą , b e t g i ta i d a r o v ie n a š a liu b ū d u , d o ­ m ė d a m ie s i v ie n a k u r ia ž m o g a u s g a lia : p ir m a s is ž m o g ų te p r o tin a ,

a n t r a s is t e s t ip r in a jo v a lią i r t r e č ia s is t e a u k lė ja

e s t e t i n į j o s k o n į. E id a m i d a r t o lia u u ž tik s im e v ie n a š a lį h u ­ m a n iz m ą . T ie s a , p e d a g o g in is h u m a n iz m a s la ik o ja u p r iv a ­ lo m u d a ly k u u g d y ti i r ž m o g a u s k ū n ą , i r ž m o g a u s s ie lą s u v is o m is jų d v i e jų g a lio m is , t. y . la v in ti b e i a u k lė ti ž m o g u je v is a , k a s y r a ž m o g iš k a , b e t u ž ta t , t e s u s to d a m a s p r ie g r y n a i f o r m a lin ė s ž m o g a u s k u lt ū r o s , j i s t a m p a v ie n a š a le p e d a g o ­ g in e p a k r a i p a , k a ip k a d n a tū r a liz m a s y r a ta p ę s v ie n a š a liu , įs ir ė m ę s į m a t e r ia lin ę ž m o g a u s p r ig im tį.

39

2. Bendras pilnutinio ugdymo tikslas P a s ir o d o , jo g n e p a k a n k a d a r f o r m a lia i iš u g d y ti ž m o g a u s g a lių v is e ta s , r e ik d a r įp r a tin ti ž m o g u s ta r n a u ti s a v o g y v e n i­ m o tik s lu i. Š it a m e d a ik te v ė l s u s itin k a m e s u v ie n a š a lė m is p e d a g o g in ė m is p a k r a ip o m is : p e d a g o g in is u tilita r iz m a s p r a ­ tin a ž m o g ų g e r ia u s ia i p r is ita ik y ti p r ie g y v e n im o k o v o s ; p e ­ d a g o g in is in d iv id u a liz m a s a p r ib o ja ž m o g a u s tik s lą jo a s m e n s r e ik a la is , tu o ta r p u jo p r ie š in in k a s , p e d a g o g in is s o c ia liz m a s , tir p d o ž m o g a u s a s m e n į v is u o m e n ė s s ū k u r y je . P e d a g o g in ė k a ta lik ų s is te m a p r iv a lo le m ta i p a r u o š ti ž m o g ų p r ie g y v e n i­ m o k o v o s , tu r ir g i in d iv id u a lin į a s m e n s k le s tė jim ą s u d e r in t i s u a u k š ta v is u o m e n in e k u ltū r a , b e t v e d a m u o ju ž m o g a u s u g ­ d y m o tik s lu j i te g a l la ik y t i t ik tą p a t į g a lu tin ą tik s lą , k u r į ta ip a u to r ite tin g a i s k ir ia ž m o g u i tik r o s io s r e lig ijo s A p r e iš k im a s . N a tū r a liz m o ir h u m a n iz m o la ip ta is k a ta lik ų p e d a g o g ik a ž e n ­ g ia į r e lig ijo s s r itį i r jo s a m ž in a is o b a ls ia is n u s ta t o v ie n o n lin k o n v is ą u g d y m o d a r b ą . J i ju n g ia p r ig im tu o s iu s v e ik s n iu s s u m a lo n ė s v e ik m e ir t o k iu b ū d u m a te r ia lin ę p r ig im tį, ž m o ­ g iš k ą ją k u ltū r ą ir d ie v iš k ą ją r e lig iją s u v e d a į v ie n ą o r g a n in ę s in te z ę , k u r i d e r a m a i a t lie p ia p a g r in d in e i k r ik š č io n iš k o s io s p a s a u lė ž iū r o s s in te z e i. T a č ia u , je i s a k o m a , jo g g a lu t in a s p iln u t in io u g d y m o t ik s ­ la s s u t a m p a s u g y v e n a m u o ju ž m o g a u s tik s lu , ta i tu o d a r n e p a r e iš k ia m a , k a d š ita s u g d y m a s n e b e tu r i s a v o jo a r t im e s ­ n io tik s lo . U g d y m a s s ie k ia g a lu t in o s a v o tik s lo p e r p a tį g y ­ v e n im ą ir n e t š ito g y v e n im o v e ik s m a is , o ta i r e iš k ia , jo g p a r u o š t i b r ę s t ą s ž m o g u s p r i e g y v e n im o , a t it in k a n č io g a lu ­ t in a m jo t ik s lu i, ir y r a a r t im e s n is u g d y m o tik s la s . IŠ v ie n a š a l ių p e d a g o g in ių p a k r a ip ų ja u g a lim a b u v o p a ­ s t e b ė t i, jo g ž m o g a u s g y v e n im a s e in a tr im is g r e tim a is r u o ž ­ t a is : p r i g im t ie s , k u lt ū r o s ir r e lig ijo s . O k a d a n g i ž m o g u i iš t ik r o t e p r i t i n k a p i ln u t in i s g y v e n im a s , t a i ir u g d y m a s p r i­ v a lo b ū t i p iln u t in is , t. y . s y k iu r u o š ti ž m o g ų p r ig im tie s , k u l-

40

t ū r o s i r r e l ig i jo s u ž d a v i n i a m s . Iš č io n d e r a j a u p a d a r y t i iš ­ v a d a , jo g p i ln u t in i s u g d y m a s t u r b e n d r ą jį s a v o tik s lą p i l­ n u t in i a m e g y v e n im e .

3. Formalinis bei materialinis ugdymo uždaviniai Š i s b e n d r a s p o s a k is , k a d i r n u s ta t o u g d y m u i p iln a tv ė s p r i n c i p ą , t a č ia u m a ž a t e p a s a k o a p ie k o n k r e t ų p a č io u g d y ­ m o t u r in į. E in a n t š i t o n li n k o n p a s i t in k a m a s u įv a ir ia is jo u ž d a v i n i a is , k u r ie t a ik o a t s k ir a s p a š a u k t o jo j o v e ik im o p a ­ r e i g a s p r i e jo jo tik s lo . Č ia v is ų p ir m a p r i v a l u s k i r t i f o r m a li­ n i s , a r b a s u b je k t y v u s , u ž d a v i n y s n u o m a t e r i a l i n i o , a r b a o b je k t y v io jo , s u li g t u o , k a ip s k ir ia m a p a č ia m u g d y m e jo ly ­ tis n u o t u r in io . P a v y z d ž i u i , p r o ti n a n t ž m o g ų , n e p a k a n k a iš m ik lin ti j o p r o t a v im o g a lia ; r e i k d a r g i p a t i e k t i Š ita i g a lia i d ir b a m o s m e d ž ia g o s , š i a m a t v e ju i b e t a r ia n t - ž m o n ijo s įs i­ g y tų ž in ių . P r o t o m i k l in im e g lū d i f o r m a l in is , o jo t u r t in i m e ž in io m is - m a t e r ia l in is d id a k t ik o s u ž d a v in y s . P r a k t ik o je , t ik r a i s a k a n t , t u o d u u ž d a v i n i u n e s k i r ia m u , n o r s t e n k a n e k a r t ą m a t y t i , k a ip v i e n a m a r a n tr a m u ž d a v i n i u i t e ik ia m a f a k t in o s n u o s v a r o s . O g i iš tik r ų jų t a r p š i t ų d v ie jų u ž d a v i­ n ių t u r b ū t iš la ik y t a d e r a m o ji p u s ia u s v y r a . T a i , k a s č ia p a s a k y t a a p i e v ie n ą tik d id a k t ik ą , t e b e tu r a t it in k a m o s r e i k š m ė s i r k it o m s p iln u t in io u g d y m o s r itim s , n e s p r i g im t ie s , k u lt ū r o s i r r e lig ijo s s r ity s e v is u r ly g ia i p a s i­ r e iš k ia s u b je k t y v u s i r o b je k t y v u s a tž v ilg ia i. M a t e r i a lin e i s u b je k t o p r ig im č ia i a titin k a o b je k ty v i g a m ­ t a ; t o d ė l s v a r b u n e t ik iš m a n k š ty ti ž m o g u s fiz in iu a tž v il­ g iu , b e t i r p a s t a t y t i j i s į le m tą p a d ė t į g a m to je , t. y . p a te ik ti ja m g e r o v ė s p r ie m o n ių , la im ė tų k o v o je s u g a m to s g a iv a lu . T o lia u , s u b je k t y v ia i k u lt ū r a i a titin k a o b je k ty v i c iv iliz a c ija ; ta ig i d e r a n e t ik k u lt ū r in ti ž m o g u s la v in a n t v is a s jo g a lia s , b e t r e i k ir g i ji s įp r a tin ti n a u d o tis s u s ik r is ta liz a v u s ia is c iv i­ li z a c ijo s v a is ia is . G a lo p r e lig in ia m s u b je k to p o b ū d ž iu i a ti­

41

tin k a o b je k t y v i B a ž n y č io s o r g a n iz a c ija ; ta d p r iv a lu n e t ik r e lig in iu b ū d u iš a u k lė t i ž m o g u s , b e t d a r g i įs ta ty ti ji s į p o z i­ ty v ų b a ž n y t in į g y v e n im ą . V ie n t u o m e t s u b je k t y v u s b e i o b ­ je k t y v u s , a r b a f o r m a l in is b e i m a t e r ia l in is u g d y m o u ž d a v in ia i b u s t in k a m a i iš s p r ę s t i iš la ik y to je p u s ia u s v y r o ­ je . R e ik b e t g i v is u o m e t t u r ė ti g a lv o je f a k t a s , jo g t u o d u u ž ­ d a v in iu ly g ia i n e p e r s k ir ia m u , k a ip k a d n e g a lim a p e r s k i r t i k u r io d a ly k o ly t i s i r t u r i n y s ; o g i m ū s ų r e ik a le ly č i a i, k a ip p r im in ta , a t lie p ia u g d y m o s u b je k t a s , t u r in iu i - u g d o m ie ji o b je k t a i, k u r ia is š i t a ly t i s p r ip ild o m a .

4. Esmingas pilnutinio ugdymo turinys prigimties, kultūros ir religijos srityse I k i Š io le i e s a m e p r i ė ję p r ie t o , jo g p iln u t in is u g d y m a s p r iv a lo r u o š t i ž m o g ų v is o m s g y v e n im o s r itim s la v in a n t ir tu r t in a n t v is a s jo g a lia s . K o k s g i y r a e s m in g a s š ito u g d y m o tu r in y s ? P iln a s u g d y m o p lo t a s , k a ip ž in o m e , a p ib r ė ž ia m a s , iš v ie ­ n o s p u s ė s , g y v e n im o s r i t i m is , o iš a n tr o s - ž m o g a u s g a li o ­ m is . O k a d a n g i v ie n in g a s i š s a v o e s m ė s ž m o g u s e in a p e r v is ą s a v o g y v e n im ą s u v is o m is s a v o g a lio m is , ta i p i ln u t i­ n ia m u g d y m u i tie k y r a a t s k ir ų p a r e ig ų , k ie k a t s k ir ų p u n k ­ t ų t u r g y v e n im o s r i č ių s a n d a u g a iš ž m o g a u s g a li ų . T a i r e i š k ia , jo g , s u lig ž m o g a u s p r o tu , v a lia ir ja u s m u , f iz i n i a m e m a n k š t y m e , k u lt ū r in im e ir r e lig in im e e s a m a g r e ta v ie n a k i­ t o s t e o r i n ė s , p r a k t in ė s ir e s te t in ė s p a r e ig o s * . I m k im e d a b a r d o m ė tis , k o k iu tu r in iu p r iv a lo r e ik š tis m a ­ t e r ia lin ė s p r ig im t ie s la v in im a s . - K a d a n g i fiz in ė k u ltū r a t a r ­

* Skirstymas žmogaus gyvenimo sritimis ir žmogaus esmės - galio­ mis tur mūsų reikalui ne tiek doktrinalinės, kiek metodologinės reikš­ mės; todėl filosofinio pobūdžio nesusipratimams išvengti reik tinkamai numanyti, jog tai, kas yra apribojamai tepriimtina pirmuoju atžvilgiu, gal visai tikti antruoju. - Autorius. 42

n a u ja b ū t in a m a t e r ia lin e a t r a m a h u m a n it a r in e i k u ltū r a i, n e g a l b ū t i r im t ų p r i e k a iš t ų t v i r t in im u i, jo g ta m tik r a s f iz in is ž m o g a u s k ū n o iš m a n k š t y m a s y r a g r ie ž t a i r e ik a lin g a s . Ž i­ n o m a s a f o r i z m a s , t e ig i ą s , jo g

pore sanoz,

mens sana1t e g a l g y v u o ti in cor-

t e is in g a i p a s t e b i p a g r i n d in į k ū n o i r s ie lo s s ą r y š į.

T i n k a m a i j į s u p r a t u s r e i k ė s p r i p a ž in t i, jo g p r ie š j į n u s iž e n ­ g ia n e t i k ta s , k a s le id ž ia n y k t i k ū n o p a jė g o m s , b e t ir ta s , k a s , e i d a m a s a t le t iz m o b e i a k r o b a t iz m o ta k a is , la ik o k ū n o k u l t ū r ą n e p r i k la u s o m u tik s lu . T u o ta r p u ž m o g a u s k ū n a s t u r i b ū t i l a v in a m a s n e p a t s s a u , b e t s u ta r tin ė je s u h u m a n i­ t a r in ia i s s i e lo s r e ik a la v im a is . T a i r e iš k ia , jo g ta r p k ū n o ir s i e lo s la v in i m ų p r iv a lu n u s ta t y t i ta m tik r a s a titik im a s . S u l i g t e o r in ia is , p r a k t in ia is i r e s te tin ia is r e ik a la is h u m a ­ n i t a r i n ė k u lt ū r a r e iš k ia s i p r o tin im u , d o r in im u i r e s te tin im u . K ie k v ie n a š i t ų u g d y m o p a r e ig ų g a l i r p r iv a lo r e m tis a t it in k a m a is f iz in ė s ž m o g a u s p r ig im tie s p o lin k ia is . V is ų p ir ­ m a p r o t i n i m o d a r b a s t u r č ia a ts ir e m ti į p a ju s tin io p a ž in im o p a g r i n d ą , n e s p r o to k u lt ū r a t ė r a n a š i ir v a is in g a t ik ta d a , k a i j i ly d i m a to s r e a liz m o u o s lė s , k u r i g im s ta iš ž m o g a u s ju t i m o o r g a n ų s u t a r im o s u g a m to s a p r a iš k o m is . P la č ia i ta ­ r ia n t , y r a ta i ž m o g a u s s u g y v e n im a s s u g a m ta , p a g r įs ta s p a ju s t i n i u jo s r it m o n u v o k im u . B e t ž m o g u s n e v is u o m e t y r a g a m t a i p a s y v u s : iš k ę s m o ji s p e r e in a į v e ik s m o s to v į, k a i p a š a u k im a s v e r č ia jį p r o tin ­ g u b e i la is v u v e ik im u a p v a in ik u o ti g a m to s tik s lin g u m ą ; n e s p r o p e r m a t o m ą tik s lin g u m o s k r a is tę k y š o g a m t o je m a iš a ­ t ie s g a iv a la s , k u r is ž m o g u i p r id e r a p a ž a b o t ir v a ld y ti. T a ig i s a v o g a ly b ė s v y k d y m a s p a s a u ly je įe in a į ž m o g a u s p a š a u ­ k im o p la n ą ; ir Š ta i n a u ja s f iz in ia m j o la v in im u i u ž d a v in y s : ji s p r iv a lo p a t ie k ti ž m o g u i f iz in ė s g a ly b ė s g a m to s jė g o m s v a ld y t i s a v y je i r a p lin k in ia m e p a s a u ly je . Ž in o m a , š ita s g a ­ ly b ė s v y k d y m a s b u s iš m in tin g a s ir tik s lin g a s v ie n ta d a , k a i ji s s u t a r s s u s ą m o n in g o m is v a lio s p a s ta n g o m is , n u k r e ip t o ­ m is į p r o ti n g ą i r d o r in į tik s lą . Č ia fiz in io la v in im o s v a r b a 43

a p s ir e iš k ia ta m e , k a d d o r in ė s ž m o g a u s p a jė g o s a u g a , k a i jo m s e in a į p a g a lb ą fiz in ė ž m o g a u s g a ly b ė . P a g a lia u g a m to s p a s a u ly je ž m o g u s t u r i n e tik a k t y v io s r e ik š m ė s a p s k r ita i, b e t d a r g i k u r ia m o s io s . T o d ė l p r i v a l u ji s įp r a t i n t i s a v a im i n g u b ū d u k u r t i m a t e r i a l i n i ų g y v e n i m o p r ie m o n ių , k a ip k a d t a i d a r o , n e g r ie ž t a i ly g in a n t, b it ė s a r s k r u z d ė s . J e i ž m o g a u s s ą m o n in g a s v e ik im a s a u g a s a v a im in ­ g o in s tin k to s ą s k a it a , ta i v is d ė lto ji s n e g a l a t s is a k y t i n u o ta m t ik r o s g a iv a lin ė s k ū r y b o s , r e ik a lin g o s le m t a m g y v e n i­ m o b ė g iu i; o g i į t a i e i ti g a lim a n e t ik p e r in s t i n k t ą , b e t i r p e r tin k a m a s p r a t y b a s . Š i t a k ū r y b a , b e g r y n a i p r a k t in ė s r e i k š ­ m ė s , s v a r b i d a r tu o , k a d , v ir tu s i įp r a s t a lin k m e f iz in ė je ž m o ­ g a u s p r ig im t y je , j i ta m p a p a g r in d u d a il ia ja m m e n u i. Š it u o s b e n d r u s s a m p r o ta v im u s p a a i š k in s i u k e l ia is p a ­ p r a s ta is p a v y z d ž ia is . E s a m a , k a d ir r e ta i, ž m o n ių , k u r ie m a ž ­ n e v is a i n e t u r i a t s i l a i k y m o in s t i n k t o ; p e r a n k s t i k a r t a i s ž ū d a m i, ji e d a ž n a i n e a t lie k a s a v o g y v e n im o u ž d a v i n i ų . Š i ­ tie m s ž m o n ė m s , g a lim a s a k y ti, tr ū k s ta p a ju s t in io g a m t o s r it m o n u v o k im o . U ž t a t e s a m a , iŠ k it o s p u s ė s , ž m o n ių , ir jų y r a n e ly g in ti d a u g ia u n e k a ip p ir m ų jų , k u r ie t u r i t ie k ja u t ­ r a u s a ts ila ik y m o in s t in k t o , k a d , a t s id ū r ę r im t a m e p a v o ju je , n e b e p a jė g ia v a ld y t i f iz in ių s a v o g a lių ir t o d ė l p a s y v i a i ž ū ­ v a . Š it ie ž m o n ė s n e iš te n k a v a ld o m o s io s g a ly b ė s f iz i n ė s p r i­ g im t ie s d a ly k u o s e ; tie s a , v a lio s v e ik im a s č ia s a v o r u o ž t u n u s id e d a . G a lo p e s ti ta ip p a t ž m o n ių , k u r ie , k a d ir n o r m a ­ lia i r e a g u o ja į s a v o a t s ila ik y m o in s t in k t ą , ta č ia u p a v o ja u s v a la n d ą n e s u g e b a s u k u r ti p r ie m o n ių s is te m o s a p s ig y n im u i. J ų n e t u r im a to , k a s a u k š č ia u p a v a d in t a g a iv a lin ė s a r b a s a ­ v a im in g o s k ū r y b o s v a r d u . T r y s p a g r in d in ia i fiz in io la v in im o p r a d a i n e t i k p r a d y g s ta a p č iu m p a m a n a u d a m a t e r ia l in ia m ž m o g a u s g y v e n im u i, b e t , k a ip e s a m e m a tę a n k s č ia u , ir g i tie s ia p a m a tų h u m a n i­ t a r i n e i k u l t ū r a i . T o d ė l p r i v a l u ji e i š l a i k y t i v i s a m e , k a s m a n k š t o ž m o g a u s k ū n ą , b ū t e n t , ju d a m u o s iu o s e ž a is lu o s e ,

44

r i t m in g o je g im n a s t i k o je , s p o r t e , p a g a l ia u - m e c h a n in ia m e d a r b e . T i k t a d a f i z i n ė k u l t ū r a p a g a m i n s g a lin g ą i r t ik s lin ­ g ą , t a m p r ų i r g r a ž ų k ū n ą , ju n g i a n t į s a v y je v is a , k a s s u d a r o k u l t ū r i n g o s i o s p a d e r m ė s tip ą . M a ž a to . T in k a m a i s u p r a n ­ t a m a k ū n o k u l t ū r a t u r ė s s u t a p t i s u a t s k e t iš k u j o v a ld y m u ir iš l a i k y t i j o s k a i s t u m ą , k a ip o d e r m ė s ž e n k lą d o r in ia m k ū n o ir s i e l o s s u t a r im u i . I š m a t e r i a l i n ė s p r i g im t ie s p a g r i n d o d e r a k ilt į g r y n a i h u ­ m a n it a r in ę k u lt ū r ą , k u r i s u d a r o ž m o g u i tik r a i s a v iš k ą v e i­ k im o s r i t į . I š a u k lė t o jo p u s ė s j i p e r te ik ia m a , o iš a u k lė tin io p u s ė s - įs ig y ja m a , k a ip ja u ž in o m e , p r o tin im u , d o r in im u ir e s t e t i n i m u , k a s g a li m a iš r e ik š t i v ie n u k u ltū r in im o ž o d ž iu . P r o t in im o m o k s la s , a r b a d id a k t ik a , b u s p a d a r iu s i d id ž ia u ­ s io s p a ž a n g o s iš v is ų k u lt ū r i n im o s r ič ių . N o r s n a u jie ji d i­ d a k t ik o s p a t y r im a i to li g r a ž u n ė r a d a r p la č ia i įė ję į m o k y m o p r a k t ik ą , t a č ia u š i t a s r itis ž a d in a d a u g ia u s ia p a s itik ė jim o s a v o a t e it im i. U ž t a t d o r in im a s i r e s te tin im a s , k u r iu o d u tu ­ r ė t ų ž e n g t i g r e t i m a i s s u p r o tin im u , ž y m ia i t e b e a ts ilie k a p e d a g o g i k o s p r a k t i k o je , i r n e t t i n k a m a s jų d v i e jų r e i k a l o s u p r a t im a s n ė r a d a r p a k a n k a m a i įs ig a lė ję s p la č io s io s v is u o ­ m e n ė s s ą m o n ė je . Ž m o g u s , g e r a i iš m a n k š ty ta s g r y n a i f iz in iu b ū d u i r d a r g i iš la v in t a s r e a l in e p r o to p a k r a ip a , b e t tin k a m a i n e iš a u k lė ta s d o r o s i r a u k š t ų jų ja u s m ų a tž v ilg iu , g a l d a ž n a i b ū ti d a u g p a v o ji n g e s n is c iv iliz a c ija i u ž la u k in iu s ž v ė r is . D id y s is k a ­ r a s s u t e ik ė t a m d a u g y b ę r y š k ia u s ių p a v y z d ž ių i r tu o d a r k a r t ą įt ik im a i p a t v ir t in o p e d a g o g in ė s p iln a tv ė s d ė s n į. K u l­ t ū r i n ia m u g d y m u i n e v a lia p a m ir š t i, jo g fiz in ę ir in te le k tu ­ a li n ę ž m o g a u s g a ly b ę p r iv a lo v a d u o ti in d iv id u a lin ė s b e i v is u o m e n in ė s d o r o s m o t y v a i, ir š ita tie s a tu r i b ū t įd ie g ta b r ę s t a n č ia i k a r t a i d r a u g e s u m a te r ia lin iu ir d v a s in iu jo s p e ­ n u . R e i k t a d , k a d p r o tin im a s n e tik n e k e n k tų d o r in im u i, b e t a t it in k a m a s a v o lin k m e p a d ė tų ja m a tlik ti jo jo u ž d a v i­ n į. D e ja , d o r in im o u ž d a v in y s r e ta i d a r k a d a te im a m a s

ex 45

ojficio3. A t s it in k a

ta i iš d a lie s to d ė l, k a d d o r in im o p a r e ig ų

n e g a lim a įs p r a u s t i į k o n k r e č ia s ly t is ir s u s k ir s t y t i p a m o k o ­ m is , je i n e s k a ity s im r e ta i k u r e s a m o e t ik o s d ė s t y m o . T o d ė l m o k y k la , k u r io s v e ik s m u p r iv a lo v y k t i p iln a s k u lt ū r i n im o d a r b a s , je i n e k e n k ia , ta i r e t a i k a d a te p a d e d a š e im a i i r B a ž ­ n y č ia i d o r in ti ja u n u o m e n ę in d iv id u a lin iu ir v is u o m e n in iu a tž v ilg iu . T a č ia u ir d o r i n i m u n e s i b a i g i a t i k r a s k u lt ū r i n im a s : ji s d a r g i r e i k a la u ja e s te t i n i m o . T ū la m e s t e t i n i m o v a i s i a i p a ­ s ir o d y s m a lo n i u g y v e n im o p r i e d u , n e t u r i n č i u b e t g i r e a ­ lio s r e ik š m ė s . N e k a lb a n t ja u a p ie t a i, k a d Š ita n u o m o n ė b ū tų la b a i a b e jo t in a f il o s o f i n iu a t ž v i lg i u , p r a v a r t u p a s t e ­ b ė t i, k ą š itu o k la u s i m u iš r o d o m u m s v i d u r i n i ų a m ž i ų i r R e n e s a n s o is t o r ija . V i d u r in i a i a m ž ia i b u v o a p l e id ę d r a u ­ g e s u f iz in e k u lt ū r a i r e s t e t i n i m o p a r e ig a s . T o d ė l v y k ę s k o n tra s to d ė s n iu R e n e s a n s a s ė m ė p u r e n ti š ita s d ir v a s ir e s te tiz m ą p a s k e lb ė n e t g a d y n ė s o b a ls iu ; tu o ta r p u p r o tin im o , d o r i n i m o i r r e l ig i n i m o p a r e i g o s , a u k š t a i s t o v ė ju s i o s v id u r in ia i s a m ž ia i s , ė m ė s m u k t i ž e m y n , o s u jo m i s p a l e n g v ė l, b e t i l g a m , n e t iš t i s ie m s š i m t m e č i a m s , b u v o l a i d o ja ­ m a s t a r ia m o jo š v ie s in g u m o p r i e t a r u o s e p o z i t y v u s i s v i d u r i n i ų a m ž ių p a l ik im a s . K a s d a b a r g a l i š s k a i č i u o t i v i ­ s a s iš d a v a s , k u r i o s b u v o u ž s im e z g u s i o s v ie n a š a l i a m e v i ­ d u r in ių a m ž ių k r y p s m e ? I r n e p r i p u o l a m a b u v o t a i, k a d v id u r in ia i a m ž i a i , a p l e id ę k ū n o k u l t ū r ą , p a k a n k a m a i n e ­ s id o m ė jo d a i l i u o ju m e n u . K ū n o k u l t ū r o s i r d a il io jo m e n o p a s t a n g o m i s m a t e r i ja a p v e lk a m a n a u jo m i s l y t i m i s , k u r i o s a u k š t ų jų ja u s m ų s p a r n a i s k y la iš ž e m ė s į p a d a n g e s . T u o t a r p u n a u jų jų la i k ų m e n a s , p a n ie k in ę s p a d a n g e s , į k u r i a s b u v o į s ir ė m ę v i d u r i n i a i a m ž ia i, r i e d ė jo k a s k a r t ž e m y n , k o l a t s id ū r ė X I X - a m e š i m t m e t y je n u o g o r e a l iz m o p a k a l n ė je . P r im in t a Čia t ik v ie n u a t ž v i lg i u i s t o r i ja iš t ik r o y r a d a u g s u d ė t in g e s n ė , b e t ir to p a k a n k a , k a d įs it ik i n t u m e , k o k i o s r e i k š m ė s g a l t u r ė t i e s t e t i n i m o k la u s im a s .

46

E s t e t in im a s p r iv a lo p r a t in t i ž m o g ų v is ų p ir m a d a ilin ti g r a ž io m is ly t im is v is ą m a t e r ia lin į g y v e n im ą s a v y je ir a p ­ lin k in ia m e p a s a u ly je , o p a s k u i, r e m ia n tis s a v a im in g a k ū ­ r y b a , a p i e k u r ią b u v o k a lb ė ta a n k s č ia u , e i t į d a ilio jo m e n o k ū r y b ą i r k e lti g y v e n im ą į n a u ju s g r o ž io la ip s n iu s , s ie k ia n ­ č iu s id e a la u s b u itie s s to v io . T a i g i p r o t i n i m a s v e d a p a ž i n i m o , d o r in im a s - t o b u lin i­ m o s i i r e s t e t i n i m a s - g r o ž ė jim o ta k a is . O g i v is a s k u ltū r i­ n im o d a r b a s , la v in d a m a s i r a u k lė d a m a s v is a s ž m o g a u s g a li a s i r m a it in d a m a s ja s c iv il iz a c ijo s la im ė jim a is , p r iv a lo į d i e g t i ž m o g u i n e n u ils t a m o s te n g im o s i v y k ti p a ž a n g o s k e ­ li a is v a d u o ja n t is a u k š č ia u s ia i s t ie s o s , g ė r io ir g r o ž io id e a ­ la i s . I r š t a i h u m a n it a r i n e i k u lt ū r a i te n k a č ia s u s i d u r t i s u a b s o l iu t o p r o b l e m a ir p a t ir t i r ib ų s a v o g a lim y b ė m s . J e i n e ­ n o r ė s im e , k a d Š itie id e a la i v ir s t ų t u š č i a is ž o d ž i a is , tu r ė s i­ m e ju o s a t r e m t į r e a lu s a b s o liu t o e s m ę . T u o t a r p u ž m o g a u s s a n t y k ia i s u š i t u o a b s o l iu t u , t . y . s u D i e v u , r e i š k ia s i ja u r e l i g i jo s ly t i m i s . T o k iu b ū d u , j e i k u lt ū r a , iš v ie n o s p u s ė s , r e m i a s i m a t e r ia l in e p r i g im t im i, t a i, i š a n t r o s p u s ė s , n u o ­ s a i k i a i p l e č ia m a j i r e i k a la u ja s a u p a p i ld y m o r e l ig i jo s s r i­ t y je . T a d ir p i ln u t in i s u g d y m a s t u r a p s i v a in ik u o t i r e l i g i n i m o p a r e ig o m i s . H u m a n it a r i n i a m p r o t i n i m u i r e l ig i n i m e a t it in k a t ik ė ji­ m o g a iv i n i m a s , d o r i n i m u i - m e i lė s a u k lė ji m a s , e s t e t i n i m u i - v i l t i e s ž a d i n i m a s . Š i t ų t r i jų t e o l o g i n i ų d o r y b i ų s k a t i n i m a s s u d a r o s u b je k t y v ų r e l ig i n i m o u ž d a v in į. E id a ­ m a s o b je k t y v ų u ž d a v i n į r e l ig i n i m a s p a t e i k ia ž m o g u i d o g ­ m a t i n i o iš s il a v i n im o , a u k lė ja ja m e r e l ig i n i o b e n d r a v i m o į p r o č i u s i r p r a t in a j į p r i e s a k r a m e n t a li n io g y v e n im o . D o g ­ m ų i š p a ž in im a s , š v e n t ų jų b e n d r a v i m a s i r s a k r a m e n t a lin ė p r a k t i k a - š t a i tr y s p a g r i n d in ė s r e l ig i n i o g y v e n im o s r ity s , k u r r a n d a a u k š č ia u s io p a t e n k in i m o t e o r in is , p r a k t in is ir e s t e t i n i s ž m o g a u s r e i k a l a i . T a i p s u h a r m o n i z a v ę s v is a s ž m o g a u s g a li a s ir s u li e ję s v is a s jo g y v e n im o s r i t i s į v ie n ą

47

t ė k m ę , n u k r e ip t ą į d ie v y b ė s jū r e s , p i ln u t in i s u g d y m a s s u ­ k u r s p i ln u t in į ž m o g ų . B a ig ia n t e s m in g ą p iln u t in io u g d y m o n u s a k y m ą p r a v e r s p a d a r iu s k e le t a s b e n d r ų iš v a d ų . P ir m a , k ie k v ie n a a t s k ir a u g d y m o p a r e ig a p r iv a lo d e r in t is s u v is a jo s is t e m a ir a t it ik ­ ti g a lu tin a m jo tik s lu i. A n tr a , k ie k v ie n a a ts k ir a u g d y m o p a ­ r e ig a ta ip a r š ia ip a t s ilie p ia v is a m e ž m o g a u s g y v e n im e , ir to d ė l k u r io s v ie n o s jų a p le id im a s a r iš k r e ip im a s tu r i n e i ­ g ia m o s io s įta k o s v is o m s k it o m s u g d y m o s r itim s . G a lo p tr e ­ č ia , p iln u tin is u g d y m a s tė r a v ie n a s iš tik r o tik s lin g a s ir to d ė l g r ie ž ta i p r iv a lo m a s k ie k v ie n a m p e d a g o g in ė s s is t e m o s la ip s ­ n iu i, n e ž iū r in t f a k tin o jo s io s d y d r o d ž io .

II. P i1 n u t i n i o

ugdymo

veiksniai

1. Pašauktieji ugdymo veiksniai (šeima, mokykla, Bažnyčia) N u s t a č iu s p iln u t in io u g d y m o e s m ę ir s a v y b e s , m a n t e n ­ k a i š e ilė s t r u m p a i n u s a k y t i v y k d o m ie ji jo v e ik s n ia i. V is ų p i r m a r e i k ž in o t i, jo g š itie v e ik s n ia i s k ir s t o m i į p a š a u k t u o ­ s iu s i r p r ip u o la m u o s iu s . P a š a u k tų jų p a p r a s t a i n u r o d o m a tr e je t a s : š e im a , v a ls t y b ė i r B a ž n y č ia . V ie to je v a ls t y b ė s b u s tik r ia u p a s t a č iu s m o k y k lą , n e s v a ls t y b ė s r o lė u g d y m u i v i­ s u o m e t r e iš k ia s i p e r m o k y k lą , tu o ta r p u k a d m o k y k la n e v is u o m e t y r a v a ls ty b in ė įs ta ig a . T a ig i š e im a , m o k y k la i r B a ž ­ n y č ia , š t a i tr y s v e ik s n ia i, k u r ie iŠ p a š a u k im o t a r n a u ja u g ­ d y m u i v y k d y t i, k a i v is i k iti u g d o m ie ji v e ik s n i a i e in a į š i t ą t ik s lą p r ip u o la m u o ju b ū d u . T a r p t r ijų p a š a u k t ų jų u g d y m o v e ik s n i ų ir t r ijų g y v e n im o s r i č ių p ig u p a s t e b ė t i ta m t ik r a s a t it ik im a s . J u k š e im a i š s a v o p a g r in d o y r a s r i t i s , k u r u ž s i­ m e z g a p s ic h o f iz in ė n a u jo s io s k a r t o s p r ig im tis . T ie s a , s u li g g im d y m u i r a u k lė jim u p a p r a s ta i įd ie g ia m i š i t a i p r ig im č ia i š i o k ie a r t o k ie k u lt ū r o s ir r e lig ijo s p o lin k ia i, k u r ie d a ž n a i 48

t u r s p r e n d ž ia m o s io s r e ik š m ė s v is a m to lim e s n ia m ž m o g a u s g y v e n im u i, ta č ia u r e lig in im a s ir k u ltū r in im a s , k a d ir e s ti p r i v a l o m o m is š e im o s p a r e ig o m is , v is d ė lto n e s u d a r o tie ­ s io g in i o jo s u ž d a v in io . K u ltū r in im o tik s la m s tie s io g in iu b ū ­ d u t a r n a u ja m o k y k l a , - b e n d r o jo la v in i m o m o k y k l a b e n d r a m k u lt ū r in im u i ir s p e c ia la u s la v in im o - v ie n a i k u ­ r ia i jo š a k a i. T a i b e t g i n e r e iš k ia , k a d m o k y k la g a lin ti, iš v ie ­ n o s p u s ė s , a p le is ti ž m o g a u s p r ig im tie s u g d y m ą , g r e n d ž ia n tį p a s t o v i o s a t r a m o s h u m a n ita r in e i k u ltū r a i, ir iš a n tr o s p u ­ s ė s - n e s ir ū p in ti r e lig in im u , te ik ia n č iu Š ita i k u ltū r a i a u k š ­ t e s n ė s p r a s m ė s . K u l t ū r i n i m a s , r e i š k i ą s i s , k a ip ž in o m e , p r o tin im u , d o r in im u ir e s te tin im u , v ie n n u o s v a r o s te tu r m o ­ k y k l o s u ž d a v in iu o s e . P a g a lia u ir B a ž n y č ia i r ū p i n e v ie n a s tik r e lig in im a s , n e s r e lig in im o s ė k m ė p a r e in a n u o d o r in i­ m o , o p a s t a r a s is s a v o r u o ž tu - n u o p r ig im t ie s la v in im o ir š ia ip ja u n u o b e n d r o k u ltū r in im o . Iš č io n ja u m a ty ti, jo g š e im a , m o k y k la i r B a ž n y č ia , v y k ­ d y d a m o s s p e c ia liu s s a v o u ž d a v in iu s , y r a t a m p r ia i s u r iš to s v ie n a s u k it a b e n d r u p iln u t in io u g d y m o tik s lu . T a i r e iš k ia , jo g p iln u t in is u g d y m a s p iln a tv ė s p r in c ip u i iš la ik y ti p r a k t i­ k o je r e ik a la u ja p iln o š e im o s , m o k y k lo s i r B a ž n y č io s s o lid a ­ r u m o . Iš t ik r ų jų š itą s o lid a r u m ą n u le m ia ja u k r ik š č io n iš k o ji p a s a u lė ž iū r a , k u r ia v a d u o ja s i k a t a lik ų p e d a g o g ik a ly g ia i t a ip p a t , k a ip i r v is a s jų g y v e n im a s . R e i k a la u ja m a s š e im o s , m o k y k lo s ir B a ž n y č io s s o lid a r u ­ m a s n e le id ž ia m o k y k la i b ū ti n e u tr a lia i p a s a u lė ž iū r o s a tž v il­ g iu . F a k t in a i n e u tr a lu m o p r in c ip a s ir n e g a l b ū ti n u o s a ik ia i iš la ik y t a s jo k i o je m o k y k lo je , n e s jo g r ie ž ta s v y k d y m a s b ū ­ t ų ly g u s m a ž n e p iln a m a ts is a k y m u i n u o m a t e r ia lin io a rb a o b je k t y v a u s u g d y m o u ž d a v in io . J e i u g d y m a s te n o r ė tų p a ­ s i t e n k i n t i la b ia u s i a i fo r m a lin iu s a v o u ž d a v in iu i r s u li g tu o la v in t i t ik ž m o g a u s g a lia s n e t e ik ia n t ja m p o z ity v ių k u ltū ­ r o s i r r e lig ijo s v a is ių , p a r e in a n č ių n u o b e t k u r io s p a s a u lė ­ ž iū r o s , ta i k ie k v ie n a s b r ę s t ą s ž m o g u s tu r ė tų p a s a u lė ž iū r o s 4-1 2

49

s r ity je a tlik ti in d iv id u a lin ė m is s a v o p a s ta n g o m is d a r b ą , k u ­ r is p a p r a s ta i d ir b a m a s d id e lė s ž m o n ių d a u g y b ė s p e r iš t i ­ s u s a m ž iu s . O k a d a n g i to k s d a r b a s n o r s k ie k p a k e n č ia m a i v ie n a m ž m o g u i n e įv e ik ia m a s , ta i p a ž a n g a , k ie k j i p a r e in a n u o p a s a u lė ž iū r o s t o b u lė jim o , b ū t ų la b a i s u k liu d y t a . R u o š ­ d a m a ž m o g ų tik r a i p a ž a n g a i p e d a g o g in ė s is t e m a p r i v a l o a u k lė ti ja m e k u o d a u g ia u s ia la is v o s in ic ia t y v o s , k a d ji s g a ­ lė tų s ą m o n in g a i p a la ik y ti te ig ia m ą s ia s ir a t m e s ti n e ig i a m ą ­ s ia s p r a e itie s tr a d ic ija s ir d r ą s ia i ž e n g t i p a ž a n g o s k e lia is . N u o s e k lia m m o k y k lo s n e u tr a lu m u i e s a n t n e g a lim a m , v i­ s a i te is in g a s y r a p r in c ip in is r e ik a la v im a s , k a d k ie k v ie n a s ž y m e s n is ž m o n ių b ū r y s , s u ju n g ta s b e n d r a p a s a u lė ž iū r a , tu ­ r ė tų s a v ų m o k y k lų . T ik t u r ė d a m a s a v ų m o k y k lų k a t a li k ų v is u o m e n ė te g a l le m ta i s u d e r in t i š e im o s , m o k y k lo s ir B a ž ­ n y č io s d a r b u s p iln u tin ia m u g d y m u i v y k d y t i p r a k t ik o je . Iš to , k a d p e d a g o g ik o s t e o r ija b e i p r a k t ik a f a k t in a i n e g a ­ li b ū ti n e u tr a lio s p a s a u lė ž iū r o s a t ž v ilg iu ir k a d s u li g tu o m o k y k la p r iv a lo r e m tis tų ž m o n ių p a s a u lė ž iū r a , k u r ie ją s te ig ia , d e ra p a d a r y t i b e n d r a iš v a d a , jo g m o k y k la n o r m a ­ li o s e a p lin k y b ė s e , a r b a t e iš e in a n t v ie n iš p r in c ip o , n e g a li b ū t i v a ls t y b ė s v e ik im o o r g a n u . N u o s e k la u s m o k y k lo s s u v a ls t y b in im o n e le id ž ia n e tik jo s s a v y b ė s , p a ž y m ė t o s a u k š ­ č ia u , b e t i r t ie s io g i n ia i v a ls t y b ė s u ž d a v i n i a i. P a g r i n d i n ė v a ls t y b ė s p a r e ig a y r a iš la ik y ti v is u o m e n ė je t e is ė t u s t v a r ­ k o s b e i g e r o v ė s p a m a tu s la is v ė s ir ly g y b ė s p r in c ip a is , b e t t a i to li g r a ž u n e įg a lio ja v a ls t y b ė s , k u r i, k a ip o to k ia , n e g a l tu r ė ti s a v o s p a s a u lė ž iū r o s , s p r ę s t a p ie p a s a u lė ž iū r ą , d ė tin ą į p e d a g o g in ė s s is t e m o s p a m a tą . U ž t a t, n e iš s ile n k d a m a iš t ie s io g in ių s a v o u ž d a v in ių p lo t m ė s , v a ls t y b ė g a l ir p r iv a lo la id u o ti v is u o m e n in ė s s a n t v a r k o s p r ie m o n ė m is t in k a m a s s ą ly g a s k u lt ū r in g a ja i m o k y k la i t a r p t i, ir d a r g i ta ip , k a d š i­ t o s s ą ly g o s a titik tų k ie k v ie n o s n e iš e in a n č io s iš v a ls t y b in ­ g u m o r ib ų p a s a u lė ž iū r o s r e ik a la m s s u li g la is v ė s ir ly g y b ė s p r in c ip a is . T a ig i r e ik a la v im a s n e p r ik la u s o m o s , p a s a u lė ž iū ­

50

r o s a t ž v ilg iu , n u o v a ls ty b ė s k a ta lik iš k o s m o k y k lo s p a t e is i­ n a m a s n e t ik m o k y k lo s , b e t ir v a ls t y b ė s e s m e . J e i d a b a r n o r ė č i a u k a lb ė t a p ie ta i, k u o tu r ė tų p a s iž y m ė ti š e im a , m o k y k la i r r e lig in im o v y k d y to ja i, k a d a titik tų p il­ n u t in i o u g d y m o u ž d a v in ia m s , ta i š ita s n o r a s n u v e s tų m a ­ n e to lia u , n e k a ip p r id e r ė tų š iu o a tv e ju . T e k o n s ta tu o s iu v ie n f a k t ą , jo g š i t i e u g d y m o v e ik s n ia i p a s m u s le id ž ia p a g e id a u ­ t i d a u g d a u g ia u , n e g u p a p r a s ta i m a n o m a . P a v y z d ž iu i, im ­ k im e m ū s ų m o k y k l ą . N e u ž t e k t ų k a t a lik a m s tu r ė ti s a v ų m o k y k lų , k a s p a p r a s ta i k a ta lik ų p a g e id a u ja m a ; n e u ž te k tų t a ip p a t p a k e lt i jų ly g is iš d a b a r tie s m o k y k lų s to v io , a p ie k ą p a p r a s t a i s v a jo ja m a ; r e ik ė tų d a r g i g r ie ž ta i k e is t i d a b a r ti­ n ių m o k y k lų s is t e m a v a d u o ja n tis p iln u t in io u g d y m o r e i­ k a la v im a is , k a s ja u r e ta i k a d a k ie k a iš k ia u n u s im a n o m a . I k i š i o le i t ie k r e a lin ė m o k y k la , k ie k ir k la s in ė s ir g d a v o v ie n a š a liš k u in t e le k t u a liz m u , n o r s p ir m o ji la ik y d a v o s la ­ b ia u n a tū r a lis t in ė s , o a n tr o ji - h u m a n is tin ė s p a k r a ip o s . P il­ n u tin is u g d y m a s , n e p r iv a lą s , k a ip ž in o m e , v e n g ti n e i n a tū r a lin ių , n e i h u m a n it a r in ių p r a d ų , ju n g ia š itu o s a b ie jų r ū š ių p r a d u s

p u s ia u s v y r o je , įv e s d a m a s ju o s į p iln u t in io

g y v e n im o s in t e z ę , k u r r e lig ija p ild o v y r ia u s ią ją v a d o v a v i­ m o r o lę . T a ip s in t e t in im o b ū d u p iln u t in is u g d y m a s iŠ p r in ­ c ip o s u t a ik o k la s in ė s ir r e a lin ė s m o k y k lo s p r ie š in g u m ą ir n u s ta t o v ie n ą t ik r a i tik s lin g ą tip ą b e n d r o jo la v in im o m o ­ k y k la i. B e to , p i ln u t in io u g d y m o m o k y k la tu r ė tų n e v ie n p r o ­ t in t i ja u n u o m e n ę , k a s p a p r a s ta i d a r o m a , b e t i r s is te m in g a i ją d o r in t i ir e s te t in t i, k o p a p r a s ta i n e d a r o m a , n e k a lb a n t ja u a p ie s i s t e m in g ą f iz in į m a n k š ty m ą , k u o p a p r a s ta i a p s im e ta ­ m a d a r a n t . J e i n e v is k a s g a lim a įs p r a u s t į m o k y m o v a la n ­ d a s , ta i t a s d a r n e r e iš k ia , k a d to m o k y k la ir n e p r iv a la n ti d a r y ti. M o k y k la y r a ja u n im u i m a ž a s p a s a u lis , k u r jis b r ę s ta n e v ie n t ik p r o t u , b e t ir d a u g e liu k itų a tž v ilg ių ; o je i ta ip , ta i š ita s b r e n d im a s p r iv a lo b ū ti s is te m in g a i ir p la n in g a i v a d u o ­ si

ja m a s . P a v y z d ž iu i, t in k a m a s m o k y to jų b e n d r a v im a s s u m o ­ k in ia is , iš v ie n o s p u s ė s , i r t a m t ik r a s m o k in ių d r a u g a v im a s v ie n ų s u k it a is , iŠ a n tr o s , s u d a r o e s m i n ę m o k y k l o s g y v a v i­ m o p u s ę , k u r i n e v a lia jo s v a d o v a m s a p le is t i b e n u s id ė ji m o s a v o p a r e ig o m s ja u d ė l to s p r ie ž a s t ie s , k a d č ia d e d a m i p a ­ m a t a i ta m v is u o m e n in ia m iš s id ir b im u i, k u r iu o p a s k u i la i­ k o s i v is u o m e n ė s s a n t v a r k a . A p ie ta i k ie k g e r ia u u ž k it a s t a u t a s n u s im a n o a n g la i, i r š t a i k o d ė l jų p a d e r m ė t a ip r y š ­ k ia i s k ir ia s i n u o k itų ta u t ų b ū d o iš la v in im u , n o r s n u s ile i­ d ž ia k a i k u r io m s iš jų in t e le k t u a lin iu iš s im ik lin im u . N e m a ž ia u k a ip k a d m o k y k la t e b e p a lie k a v ie t o s p a g e i­ d a v im a m s m ū s ų š e im a , k u r i tu r ė tų t a p t i t ik r u k r i k š č io n i š ­ k u o ju ž id in iu ir s u v is u s ą m o n in g u m u e i t u g d y m o p a r e ig a s , ta ip p a t m ū s ų r e lig in t o ja i, k u r ie , d ir b d a m i s v a r b ia u s ią u g ­ d y m o d a r b ą , t u r ė tų g e r ia u s ia i p r i s ir u o š ti p r i e j o t ie k b e n ­ d r u , k ie k ir p e d a g o g in iu a tž v ilg iu . P a s t a r ie s ie m s s v a r b u g e r a i n u m a n y t i, jo g r e lig in im a s , n e v e d a m a s s u t a r t i n ė je s u p r ig im t ie s ir k u lt ū r o s r e ik a la is i r n e e i n ą s p a ž a n g ia i p l in ­ t a n č ia is r a t a is g r e ta s u b e n d r u la v in im u , l a b a i d a ž n a i n e t ik n e a t n e š a p a g e id a u ja m ų v a is ių , b e t g a l n e t p a k e n k t i r e l i g i ­ n ia m a u k lė t in ių g y v e n im u i, a p s u n k in d a m a s įv a ir ių g y v e ­ n im o s r ič ių d e r in im ą . T a d r e lig in t o ja i p r i v a l o n e t ik iš k il ti r e lig in iu iš s ila v in im u , b e t ta ip p a t įs ig y t i r e i k ia m o p r i t y r i­ m o p r ig im t ie s d a ly k u o s e i r p r a l e n k t i n a i į v e i k t i a k t u a l ia s k u lt ū r o s p r o b le m a s . T i k ta d a ji e s t o v ė s p r i d e r a m o je s a v o p a r e ig ų a u k š tu m o je .

2. Pripuolamieji veiksniai T i e k š ia m r e ik a lu i a p ie p a š a u k tu o s iu s u g d y m o v e ik s n iu s . A p i e p r ip u o la m u o s iu s m a ž a č ia t e g a li b ū t i k a lb o s , n e s ji e n e a t lie k a tie s io g in ių u g d y m o p a r e ig ų , n o r s d a ž n a i t u r i d i­ d e l ė s s v a r b o s n a u jų jų k a r t ų g y v e n im u i. A p y s to v ų t a r p a s , v is u o m e n in ė s įs ta i g o s , p r iv a t in ių d r a u g ijų v e ik im a s , s p a u ­

52

d a - š t a i ja u iš tis a v e ik s n ių e ilė , k u r i ta ip a r š ia ip g a l d ir b ti u g d y m o d a r b ą . J u o a u k š č ia u k y la v is u o m e n ė s k u ltū r a , ju o t e ig ia m e s n ė p a lie k a š itų v e ik s n ių įta k a . B e t iš k ito s p u s ė s , p a t i v is u o m e n ė s k u lt ū r a ž y m ia d a lim i p a r e in a n u o s ė k m in ­ g o u g d o m ų jų o r g a n ų v e ik im o , n e s , a p s k r ita i ta r ia n t, v is u o ­ m e n ė s k u lt ū r a ir u g d y m o v e ik s n ia i y r a s u r iš ti g r įž ta m ą ja s a v it a r p i o įta k a .

III. P r i m y g t i n i d a b a r č i a i p i l n u t i n i o ugdymo punkt ai 1. Idealią polinkių skatinimas kaipo drausmės pagrindas F a k t a s , jo g u g d y m o to b u lė jim a s ir v is u o m e n in ė p a ž a n ­ g a y r a v ie n a s a n tr a m s ė k m in g u m o s ą ly g a , n e le id ž ia tik ė tis s t a ig ia p e r v a r ta u g d y m o s is te m o je ir jo s v ie n u s y k iu iš to ­ b u lin im u . Č ia d e r a e i ti n u o s a ik io s e v o liu c ijo s k e liu , m u š a n t k a s k a r t s tip r ia u į s ilp n a s tr a d ic in io u g d y m o p u s e s . K e le tą jo p a g e r in im ų , y p a t in g a i p r iv a lo m ų d a b a r tin ių įv y k ių a k i­ v a iz d o je , n o r ė č ia u p r im y g t in a i p a b r ė ž ti, b a ig d a m a s s a v o r e f e r a tą . V is ie m s a iš k u , jo g s ė k m in g a s u g d y m o d a r b a s n e g a lim a s b e š io k io s a r t o k io s d r a u s m ė s , a r b a s k a t in im o p r ie m o n ių s is t e m o s . D r a u s m ė s s is t e m o s k la u s im a s g a lų g a le s u v e d a ­ m a s p r i e to , k o k io m is ly tim is p r iv a lo u g d y m e r e ik š tis p a ­ g y r im a s ir p a p e ik im a s . P r a k tik o je p a s te b im a iš tis a d ra u s m ė s p r ie m o n ių e ilė , k a ip a n ta i: p a ta ik a v im a s g e id u lia m s , fiz in ė b a u s m ė , r iv a liz a c ijo s , a r b a le n k ty n ia v im o s i, s k a tin im a s , id e ­ a lin ių p o lin k ių ž a d in im a s . V e ik v is o m s d r a u s m ė s r ū š im s g a lim a r a s ti g y n ė jų p e d a g o g ik o s is to r ijo je . T a č ia u n o r in t ja s t e is in g a i įv e r t in t i, r e ik s k ir ti jų ly g s ta m o ji v e r tė n u o n e ly g s ­ ta m o s io s . N u s a k y to je a u k š č ia u d r a u s m ė s p r ie m o n ių e ilė je tik p ir m o ji, t. y . p a t a ik a v im a s g e id u lia m s , te v e r ta n e ly g s ta ­

53

m o jo p a s m e r k im o , tu o p a č iu la ik u k a ip p a s k u t in io ji, t. y . id e a lin ių p o lin k ių ž a d in im a s , u ž s ita r n a u ja n e ly g s t a m o jo g y ­ n im o . T u o ta r p u iš d v ie jų g r e ta s t o v in č ių p r ie m o n ių s e k a ­ m o ji t u r l y g s t a m o s i o s n u o s v a r o s p a l y g i n a n t s u p i r m e in a n č ia . T a ip iš d v ie jų b lo g y b ių f iz in ė b a u s m ė y r a g e r e s n ė u ž p a t a ik a v im ą g e id u lia m s , le n k t y n ia v im o s i s i s t e m a u ž f i­ z in ę b a u s m ę , ir t ik id e a lin ių p o lin k ių ž a d in im a s , b ū d a m a s v ie n in te lė p a d o r i s k a t in im o p r ie m o n ė , g r ie ž t a i p r a l e n k ia v i­ s a s k ita s . S u r a š y ta č ia d r a u s m ė s p r ie m o n ių t v a r k a n ė r a v is a i p r i ­ p u o la m a s d a ly k a s . F a k t in a i jo s la ip s n ia is k ilo i r k y la p e d a ­ g o g in ė s t e o r ijo s b e i p r a k t ik o s t o b u lė jim a s . B u v o l a i k a s , ir d a r g i la b a i n e s e n ia i, k a i f iz in ė b a u s m ė b u v o la i k y t a b ū t in a d r a u s m ė s ly tim i. P a s k u i im ta g in t i i r ik i š i o le i t e b e g in a m a le n k t y n ia v im o s i s is t e m a ja u n i m u i s k a t in t i m o k y k l o je . G a ­ lim a s a k y t i , ž y m i a u s i o ji p e d a g o g ų d a u g u m a t e b e r a n d a le n k ty n ia v im ą s i tin k a m ia u s iu u g d o m u o ju a k s t in u . T u o ta r ­ p u š ito je le n k t y n ia v im o s i a p o lo g ijo je g lū d i d id e lis n e s u s i­ p r a t im a s . J e i r iv a liz a c ijo s s k a t in im a s m o k y k l o je y r a k ie k g e r e s n ė p r ie m o n ė u ž fiz in ę b a u s m ę , ta i ta s d a r n e r e i š k ia , k a d š ita p r ie m o n ė y r a g e r a iŠ s a v o e s m ė s . S t a t a n t p la č i a i k la u s im ą , k ą r e iš k ia m ū s ų la ik a is le n k t y n ia v im o s i s is t e m a m o k y k lo je , d e r a a t s a k y ti, jo g j i n ė r a k a s k it a , k a ip t ik r e i k š ­ m in g a s a ts p in d y s to s in d iv id u a lis t in ė s r iv a l iz a c ijo s , k u r i, s u d a r y d a m a e k o n o m in ė s , s o c ia lin ė s ir p o lit in ė s k a p i t a l iz ­ m o s a n t v a r k o s p a g r in d ą , y r a p a s t ū m u s i p a s a u lį į k r u v in a s r u n g ty n e s . T a ig i ž e m a ž iū r ia i le n k t y n ia v im o s i s is t e m o s g y ­ n ė ja i ir v y k d y t o ja i n e n u s im a n y d a m i ta p o d a ly v ia is p a s a u ­ lin ė je k a ta s tr o fo je . A p s k r it a i b e n e g e r ia u s iu v e r t in im o m a tu p e d a g o g u i b u s t a i, k u r ių s k a t in im o p r ie m o n ių ji s v a r to ja u g d y m o d a r b e , n e s ju o to b u le s n ė s y r a p r ie m o n ė s , ju o s u n k e s n is y r a t in k a ­ m a s jų n a u d o jim a s . P e d a g o g a s , g in ą s k o k ią n e t ik u s ią p r i e ­ m o n ę , t u o p a č iu te ik ia s a u

54

testimonium paupertatis4.

U ž ta t

t ik r a s p e d a g o g a s , k a ip k a d p a r o d o F e n e lo n o p a v y z d y s , v i­ s ą įt ik in ė jim o g a ly b ę , v is ą d o r in ę s a v o įta ig ą te v a r to s v ie n id e a lin ia m s p o lin k ia m s s k a t in t i ir p a s ie k s to , k o jo k io m is k it o m i s p r ie m o n ė m is n e b e p a s ie k ia m a . T a d p iln u t in io u g d y m o v y k d y to ja i tu r ė tų s k a tin ti ja u ­ n u o m e n ė je n e in d iv id u a lis tin ių le n k ty n ių įg e id ž iu s , b e t id e ­ a l i n i u s p o l i n k i u s d e r i n a n t ju o s s o lid a r u m o s u t a r t i n ė je . S o lid a r u m a s , š t a i o b a ls is , k u r is m ū s ų la ik ų a k iv a iz d o je v ie ­ n a s t e tin k a v is u o m e n in e i u g d y m o p a r e ig a i. Š ito je p a k r a i­ p o je p r i v a l u i š la ik y t i v is a s is t e m a p r a d e d a n t p a p r a s ta is u g d y m o ž a is la is ir b a ig ia n t a u k š č ia u s io m is d v a s io s a p r a iš ­ k o m is .

2. Individualizmo ir universalizmo sintezės ruošimas visuomeniniuose ir tarptautiniuose santykiuose K a lb ė d a m a s a n k s č ia u a p ie d o r in im ą , v is ą la i k ą tu r ė ja u g a lv o je ja u n ų jų k a r t ų v is u o m e n in im ą , k a ip o s u d e d a m ą jo d a lį. T u o m e t ty č ia m a ž a a p ie ta i te p r im in d a v a u , k a d d a b a r g a lė č ia u p r im y g t in a i k e l t a ik š tė n v is u o m e n in im o r e ik š m ę t o lim e s n e i p a s a u lio p a ž a n g a i. T ik r a s v is u o m e n in im a s p r i­ v a lo v is ų p ir m a g y d y ti p a s a u lį n u o to in d iv id u a liz m o , k u ­ r i s p a s i r o d ė ja m t i e k k e n k s m i n g a s , i r k u r i u o j i s v i s g i t e b e s e r g a ik i Š io le i. T a i n e r e iš k ia , jo g r e ik ė tų s m e r k ti k ie k ­ v ie n a s i n d iv id u a liz m a s v is a is a tž v ilg ia is . Ž m o g a u s p r ig im ­ t is g a l i r p r iv a lo r e ik š t is in d iv id u a lin ė m is ly t im is iš tis a m e k u lt ū r i n ė s k ū r y b o s p lo te . B e t in d iv id u a liz m u i n e v a lia b ū ti iš n a u d o jim o v e ik s n iu to je e g o is t in ė je k o v o je u ž b ū v į, k u r i, s u li g t e is y b e , tu r ė tų b ū t i p a k e is ta s o lid a r in e g y v e n im o s a n ­ t v a r k a . V is u o m e n in im a s tu r ė tų k a ip tik m a lš in ti ž m o g a u s p r ig im t ie s lin k m ę į e g o iz m ą ir r u o š ti ja m e g y v ą in d iv id u a ­ li n ių i r v is u o m e n in i ų p r a d ų s in te z ę . I t i n m o k y k l ų v e d ė ja i p r i v a l o g e r a i n u s im a n y ti la ik ą s a ­ v o r a n k o s e s v a r b i a u s i ą n a u jų jų k a r t ų v i s u o m e n i n i m o

55

v e ik s n į. M o k y k la y r a m a ž o ji v is u o m e n ė , iš k u r įg y ti į p r o ­ č ia i n e š a m i v ė lia u į p la tų t ik r o s v is u o m e n ė s g y v e n im ą . K o ­ k iu d r a u g u ž m o g u s y r a į p r a t ę s b ū t i m o k y k l o je , t o k i u v is u o m e n ė s n a r iu b u s ji s p a p r a s t a i g y v e n im e . I r j e i ž m o ­ n ija d a b a r s e r g a tik r o v i s u o m e n iš k u m o s t o k a , t a i jo s ž a i z d ų g y d y m a s t u r p r a s id ė t i k a ip t ik m o k y k l o je . B e t p i r m š i t a m t ik s l u i r e i k ė t ų ji r e o r g a n i z u o t i to k iu b ū d u , k a d jo s a u k lė t in ia i įp r a s t ų a u k o t i e g o i s t i n i u s s a v o p o l i n k i u s m o ­ k y k l o s g y v e n im o tv a r k a i i r h a r m o n ija i , s u g e b ė t ų d r a u g i š ­ k a i v a ld y t is la is v ė s ir ly g y b ė s p r i n c i p a is ir p a m ė g t ų s u t a r t i n a i r e i k š t i k u r ia m ą s i a s s a v o p a s t a n g a s . Ž i n o m a , v is u o m e n in i m o p a r e ig ų m o k y k l a n e p a jė g ia v is a i t in k a m a i a t lik t i n e p a d e d a n t š e im a i, k u r i m ė t o u g d o m ą s ia s s ė k l a s į ja u n ų jų s i e lų d ir v ą , ir B a ž n y č ia i, k u r i t e ik i a a u k š č i a u s i ų s a n k c ijų d o r in ia m ir t o d ė l g a lu t in o je s ą s k a i t o je - v i s u o ­ m e n in ia m g y v e n im u i. T a i, k a s p a s a k y ta a p ie t ik r ą v is u o m e n in im ą , k a ip o r u o ­ š im ą in d iv id u a liz m o ir u n iv e r s a liz m o s i n t e z ė s v is u o m e n i­ n iu o s e s a n ty k iu o s e , d e ra ta ip p a t tik r a m

ta u tin ia m

a u k lė ji m u i , k u r is t u r ė tų r u o š t i t o k ią p a t s i n t e z ę t a r p t a u t i­ n i ų s a n t y k ių s r ity je . J e i v o s d a b a r t e u ž s im e n u p ir m ą k a r t ą a p ie t a u t in į a u k lė jim ą , ta i n e b ū tų te is in g a m a n y ti , k a d m a ­ ž a r e i k š m ė s ja m te p r ip a ž įs t u p iln u t in i a m e u g d y m e . T i e s a , ji s n ė r a r a d ę s v ie t o s u g d y m o t u r i n y je , i r b ū t e n t to d ė l, k a d t a r n a u ja š ita m p a s t a r a ja m r e iš k im o s i ly t im i. T a i p l a u k i a ja u iš p a č io s t a u t in io g y v e n im o e s m ė s , n e s t a u t y b ė y r a s u t e lk ­ t i n ė in d iv i d u a ly b ė , k u r io s l y t i m i s r e i š k ia s i k u l t ū r i n ė k ū ­ r y b a . B ū d a m a k u r io s v ie n o s v is u o m e n ė s g y v e n im u i r e iš k im o s i ly t im i, b e t n e t u r in iu , t a u t y b ė , a iš k u s d a ly k a s , n e g a li b ū t i ž m o g u i tik s lu ir t ė r a v ie n a p r ig im t a i r f a k t in a i b ū t in a k u lt ū r i n io g y v e n im o p r ie m o n ė . T a i s u p r a t u s p ig u ja u n u m a n y t i, jo g t a u t in is in d iv id u a liz m a s , lie č ią s s u t e lk t i­ n io g y v e n im o ly t i s , ir ž m o g a u s d v a s io s u n iv e r s a liz m a s , s u ­ d a r ą s š i t o g y v e n im o tu r in į, p r iv a lu s u d e r in t i s i n t e z ė je , k u r

56

r a s t ų s a u t in k a m o s v ie to s ir ta u tų s k ir tin g u m a s , ir ž m o n i­ jo s v ie n in g u m a s . T i k r a m t a u t in ia m a u k lė ji m u i y r a s v e tim a s n a c io n a li z ­ m a s , k u r is la i k o t a u t y b ę t ik s l u . Y p a č m ū s ų la ik a is t a i s v a r ­ b u g e r a i n u m a n y t i, n e s n a u jų jų la ik ų n a c io n a liz m a s ir b u v o t u o v e i k s n i u , k u r is i m p e r ia l iz m o p a v id a lu p e r k ė lė k a lb ė ­ tą in d iv i d u a li z m ą iš v is u o m e n in i o ta u tų g y v e n im o į t a r p ­ t a u t in iu s s a n t y k iu s ir d a v ė p r a d ž io s ž e n k lą p a s a u lin ia m k a r u i. G e r a i s u p r a s t a s p a t r io t i n is a u k lė jim a s tu r s u t a ik y t i n a u jo s e k a r t o s e i n d iv i d u a li n e s ta u t in io g y v e n im o a p r a i š ­ k a s s u v is u o t in u o ju v is o s ž m o n ijo s s o lid a r u m u . Š it a s ž m o ­ n i jo s t a ik y m o d a r b a s g a l ir p r iv a lo b ū t i v a r o m a s v is a m e u g d y m o p l o t e š e im o je , m o k y k l o je ir B a ž n y č io je , o t a m g e ­ r ų p r o g ų a t s ir a n d a k ie k v ie n a m e ž in g s n y je , k a d tik a u k lė ­ t o ja m s n e t r ū k t ų n u s i m a n y m o , g e r o s v a l i o s i r k i l n i o s š i r d ie s .

3. Pačių ugdytojų ugdymas T u o t a r p u ju o a u k š t e s n i y r a u g d y m o id e a la i i r ju o to b u ­ le s n ė y r a d r a u s m ė s s is t e m a , r e m ia n t is id e a lin ia is ž m o g a u s p o l in k ia i s , ju o d a u g ia u r e ik a la u ja m a iŠ p a č ių u g d y to jų n u ­ s i m a n y m o i r s u g e b ė jim o . J e i t a d tik r a s ž m o n ijo s ž a iz d ų g y ­ d y m a s t u r i p r a s id ė t i n u o p iln u t in io n a u jų jų k a r tų u g d y m o , t a i p a t s š ita s u g d y m a s t u r i p r a s id ė t i n u o tin k a m o p a č ių u g ­ d y t o jų r u o š im o . Š t a i n u o k o te n k a p r a d ė t ir m u m s , n o r in ­ t ie m s p a g r į s t i s a v o t a u ta i to b u le s n į ir la im in g e s n į g y v e n im ą . P a v y z d in g a v id u r in ė m o k y k la ir a u k š ta s is p e d a g o g in is in s ­ t it u t a s , s u v ie n y t u b e n d r a is p iln u t in io u g d y m o tik s la is , g a ­ lė t ų s u d a r y t i u ž u o m a z g ą š ita m s v a r b ia m d a r b u i. I š č io n p lin ta n č ia is r a t a is tu r ė tų k a s k a r t s m a r k ia u s k ė s tis į v is ą ta u tą tik r o a t g im im o ž y g is . B e t š ia m k a r tu i n e b e k a lb ė s iu d a u g ia u a p i e š itą g r y n a i p r a k t in į s u m a n y m ą . P a k a k s į j į n u r o d ž iu s , k a ip o į p r a k t in ę v is o m a n o p r a n e š im o iš v a d ą .

57

Užbaigos

žodis

B a ig d a m a s te n o r ė č ia u d a r k a r tą p a b r ė ž ti, jo g d id ie ji m ū s ų la ik ų įv y k ia i s t a t o p e d a g o g ik o s d ir v o je n a u jų u ž d a v in ių ta ip p a t m u m s , k a ip i r v is a m p a s a u liu i. B ū t e n t , s v a r b u p e d a g o ­ g ik o s p r ie m o n ė m is ta is y ti ta i, k a s t a r p ta u tin iu o s e s a n t y k iu o ­ s e v e d ė p r ie im p e r ia lis t in io k a r o , o v is u o m e n ė s v id u je - p r i e d e m a g o g in ė s r e v o liu c ijo s . E in a n t į š itą t ik s lą d e r a į p e d a ­ g o g in ė s t e o r ijo s p a m a tą d ė t i p iln a tv ė s p r i n c i p a s , s u li g k u ­ r iu o p r iv a lu s u t a r tin a i la v in t i ž m o g u je v is o s g a li o s i r r u o š t i j i s v y k d y t i s a v o u ž d a v in iu s v is o s e g y v e n im o s r i t y s e . P r a k ­ tik o s a t ž v ilg iu s v a r b u n u s ta t y t i s o lid a r u m a s t a r p v is ų u g ­ d o m ų jų v e ik s n ių i r y p a č ta r p p a š a u k t ų jų , k u r ia i s y r a š e im a , m o k y k la ir B a ž n y č ia . T o lia u id e a lin ių p o l in k ių s k a t in i m a s tu r i s u d a r y t i u g d o m o s io s d r a u s m ė s p a g r i n d ą i r v ie t o je r iv a liz a c ijo s įg e id ž ių s tip r in ti s o lid a r u m o įp r o č iu s . G a lo p š ia is la i k a is y p a t in g o s s v a r b o s tu r i t in k a m a s r u o š i m a s in d iv i d u ­ a liz m o ir u n iv e r s a liz m o s in t e z ė s , k u r i p a d ė t ų a s m e n s i r v i­ s u o m e n ė s s o lid a r u m u i p e r s im e s t į t a r p ta u tin ę s r itį ir r e a liz u o t i t ik r ą ž m o n ijo s v ie n y b ę la is v ų i r ly g ių t a u t ų s ą ­ ju n g o je . T i k š ita ip v e d a m a s u g d y m o d a r b a s l e i s m ū s ų t a u ­ t a i i r v i s a i ž m o n i ja i t i k r a i p a s i r u o š t i t i k s l a m s , k u r i u o s A p v a iz d a y r a n u s k y r u s i m ū s ų p a s a u liu i.

58

PILNATVĖS, SUTARTINĖS IR PRIKLAUSOMYBĖS PRINCIPAI UGDYMO SISTEMOJE*

į ž a n g a . - Bendrosios paaiškinimo pastabos apie ugdymo sistemą Š io s d ie n o s p a s k a it o je e s u p a s ir y ž ę s p a g v ild y ti k ie k s p e ­ c ia lia u p iln a tv ė s (in te g r a lite to ), s u ta r tin ė s (h a r m o n ijo s ) ir p r ik la u s o m y b ė s (s u b o r d in a c ijo s ) p r in c ip u s u g d y m o s is t e ­ m o je . P ir m u p a ž v e lg im u š ita te m a g a li p a s ir o d y ti v is a i n e ­ a k t u a li m ū s ų la ik ų p e d a g o g a m s ir y p a č m o k y k lų k a p e lio ­ n a m s . T ie s a , iš v a r d y ti p r in c ip a i y r a la b a i b e n d r i i r ta r tu m a b s t r a k t ū s . T a č ia u k a ip tik to d ė l, k a d ji e y r a b e n d r i, ji e tu r i s p r e n d ž ia m o s io s r e ik š m ė s u g d o m a ja m v e ik im u i ir y r a v i­ s u o m e t a k t u a lū s , k a i ji e te n k a t a ik y ti p r a k tik o je . T a i i r tu r ė s p a a iš k ė t i m a n o p a s k a it o s p a b a ig o je . Į v e d a m a i tu r iu d a r p a s a k y ti, jo g į m a n o p a s k a ito s p a ­ g r in d ą y r a p a d ė t a s ta s u g d y m o s is te m o s s u p r a tim a s , k u rį v a d in u p i ln u t in i o u g d y m o k o n c e p c ija , ir k u r is m a n o b u v o ja u iš v y s to m a s įv a ir ia is a tv e ja is , ta rp k itk o - „ L ie tu v o s M o ­ k y k l o s " 1 9 2 3 m . 11 s ą s iu v in y je (ž r. s tr a ip s n į „ M o k y k lų ti­ p a i e t c ." ) . T a č ia u s p ė d a m a s , jo g n e v is ie m s iš T a m s tų b u v o p r o g o s s u s ip a ž in t i s u p iln u t in io u g d y m o s is te m a , g r e itu o ­ ju a t v a iz d u o s iu jo s tr u m p ą s c h e m ą , k u r io s a k iv a iz d o je b u s le n g v ia u o r ie n tu o t is to le s n ė je m a n o m in tie s e ig o je . P iln u t in io u g d y m o s is te m a g a li b ū t i š ita ip tr u m p a i n u ­ s a k y ta . U g d y m a s p r iv a lo p a r u o š ti v is ą ž m o g a u s a s m e n į p il­ n a m g y v e n im u i. T o d ė l ji s tu r i a ts iž v e lg ti į v is a s g y v e n im o

* Referatas, skaitytas 1924 m. liepos 3 d. per IV Lietuvių katalikų kongresą mokyklų kapelionų sekcijoje. 59

s r itis ir į v is a s ž m o g a u s g a lia s . E s a m a t r ijų g y v e n im o s r i ­ č ių , b ū te n t: p r ig im t ie s , k u lt ū r o s i r r e l ig i jo s , i r s y k iu e s a m a tr e jo p o s ž m o g a u s g a lio s , b ū t e n t : t e o r i n ė s , p r a k t i n ė s i r e s t e ­ tin ė s . Č ia , ž in o m a , im u ž m o g a u s g a li o s s ą v o k ą a t ž v i l g i u , t e a titin k a n č iu p e d a g o g ik o s , b e t n e p s i c h o lo g ijo s r e i k a lu i. I r š ta i ž m o g u s e in a p e r v is a s g y v e n im o s r i t i s s u v is o m is s a v o g a lio m is . T o d ė l u g d y m u i p r i v a l o r ū p ė t i, k a d k ie k v ie ­ n o je g y v e n im o s r i t y je k ie k v ie n o ž m o g a u s g a li a iš s iv y s t y t ų i r p a s ir e ik š t ų t in k a m u b ū d u . Š it a s iš s iv y s t y m a s i r p a s i r e i š ­ k im a s s u d a r o a u k lė t in y je ta m t ik r ą p a s t o v i ą d is p o z ic i ją , a r ­ b a n u s it e ik im ą , k u r is y r a v a d in a m a s p e d a g o g in e , a r b a u g ­ d o m ą ja , v e r t y b e . P a g r in d in i ų u g d o m ų jų v e r t y b i ų e s a m a t ie k , k ie k g a u n a m a d a u g in a n t g y v e n im o s r i č ių s k a i č ių iš ž m o g a u s g a lių s k a ič ia u s ; r e iš k ia , j ų y r a v is a s d e v y n e t a s . P r ig im tie s s r ity je te o r in e i g a lia i a t it in k a u g d o m o ji v e r ­ t y b ė , k u r i g a lim a p a v a d in t i t ik s liu ju s l i ų v e ik i m u ; p r a k t i­ n e i g a lia i a t it in k a f iz i n i s g a lin g u m a s , e s t e t i n e i g a li a i - s a ­ v a im in g a k ū r y b a . P r ig im tie s s r i t y je v is o s tr y s u g d o m o s io s v e r t y b ė s g a li b ū t i s u v e s t o s p r i e v ie n o s b e n d r o s v e r t y b ė s , k u r i b u s n e k a s k it a , k a ip ž m o g a u s k ū n o n u s it e ik i m a s a u k š ­ t e s n ie m s tik s la m s . K u ltū r o s s r i t y je te o r in e i g a lia i a t it in k a iš la v in t a s p r o t a s , g a m in ą s ž in i ją ; p r a k t in e i g a lia i a t it in k a Čia iš a u k l ė t a v a lia , s u d a r a n ti d o r o s p a g r in d ą ; o g i e s te tin e i g a lia i - e s te t in is ja u s ­ m a s , k a ip o d a ilio jo m e n o k u r ia m a s is a k s t in a s . K u l t ū r o s s r i­ t y je v is o s tr y s u g d o m o s io s v e r t y b ė s g a li b ū t i s u v e s t o s p r ie v ie n o s b e n d r o s v e r t y b ė s , k u r ia y r a s i e lo s g a li ų i š s iv y s t y ­ m as. R e lig ijo s s r i t y je te o r in e i g a lia i a t it in k a t ik ė jim o v e r t y b ė , k a ip o d o g m ų iš p a ž in im o p a g r i n d a s ; p r a k t in e i g a li a i - m e i ­ lė s v e r t y b ė , k a ip o š v e n t ų jų b e n d r a v im o a k s t in a s , i r e s t e t i­ n e i g a lia i - v ilt i e s v e r t y b ė , k a ip o p a g r i n d in is n u s it e ik i m a s s a k r a m e n t a li n ė je p r a k t ik o je . R e lig ijo s s r i t y je v is o s t r y s u g ­ d o m o s io s v e r t y b ė s g a li b ū t s u v e s t o s p r ie v ie n o s b e n d r o s

60

v e r t y b ė s , k u r ia b u s d v a s io s k le s tė jim a s . S c h e m o je v is a ta i a t r o d o š ito k iu b ū d u : G y v e n im o

B en d ro s

s rity s

u g d o m o s io s

A ts k ir o s u g d o m o s io s v e rty b ė s

v e r ty b ė s te o r in ė

R e lig ija

K u ltū r a

g a lia

p ra k tin ė g a lia

g a lia

e s te tin ė

7.

8.

9.

d v a s io s

tik ė jim a s

m e ilė

v iltis

k le s tė jim a s

(d o g m ų

(š v e n tų jų

(s a k ra m e n ta -

iš p a ž in im a s )

b e n d r a v im a s )

lin e p ra k tik a )

4.

5.

6.

s ie lo s g a lių

iš la v in ta s

iš a u k lė ta

e s te tin is ja u s -

iš s iv y s ty m a s

p r o ta s (Ž inija)

v a lia (d o ra )

m a s (d a ilu s is

1.

2.

3.

fiz in is

s a v a im in g a

g a lin g u m a s

k ū ry b a

m en as) P r ig im tis

k ū n o n u s ite itik s lu s ju s lių k im a s a u k š te s - v e ik lu m a s n ie m s tik s la m s

A t s k ir i u g d y m o a t ž v ilg ia i, k u r ie n e a t it in k a n e i g y v e n i­ m o s r itim s , n e i ž m o g a u s g a lio m s , g a li ir g i tu r ė ti s a v ų u g ­ d o m ų jų v e r t y b ių , iš k u r ių s v a r b ia u s io s y r a in d iv id u a ly b ė , t a m p r u m a s , v is u o m e n in is s o lid a r u m a s , t a u tin is p a t r io tiz ­ m a s ir h u m a n is tin is u n iv e r s a liz m a s , a p im ą s v is ą ž m o n iją . T i e k įv e d a m ų jų p a a iš k in im ų a p ie u g d y m o s is te m ą .

I. 1.

Pilnatvės principas

Jo supratimas.

K ie k v ie n a s , k a m r ū p i u g d y m o k la u s i­

m a s , le n g v a i s u t ik s s u b e n d r u p a s a k y m u , jo g u g d y m a s , im a m a s s a v o v is u m o je , tu r i b ū ti p iln a s , a r b a t v ir č ia u ta ­ r ia n t , p i ln u t in i s . T a i r e iš k ia , jo g u g d y m ą ta r p k itk o tu r i v a d u o t i p i ln a t v ė s p r i n c i p a s . T a č ia u š ita s ta ip a iš k u s s a ­ v a im e r e ik a la v im a s y r a įv a ir ia i s u p r a n ta m a s p a g a l ta i, k a ip y r a s u p r a n t a m u ž m o g a u s p r i g im t is b e i g y v e n im a s .

Pilnat­ 61

vės, arba in teg raliteto, p rin cip as reikalau jaf kad bū tų lav in a­ m os visos žm ogau s g a lio s ir kad žm og u s bū tų ru ošiam as v i­ som s g y v en im o sritim s. J e i u g d y m o s i s t e m o je b u s a p l e is t a v ie n a k u r i ž m o g a u s p r i g i m t i e s g a lia , p a t s u g d y m a s n e g a ­ lė s ja u b ū t i p i ln u t in i s . T a ip p a t je i u g d y m o s i s t e m a n e r u o š ž m o g a u s v ie n a i k u r ia i g y v e n im o s r i č ia i, u g d y m a s i r g i n e ­ b u s p iln u t in is . S a k y s im e , u g d y m e n e a t s i ž v e l g i a m a į ja u s ­ m ų a u k lė jim ą . J a u s m a s , k a d ir n ė r a ž m o g a u s p r i g i m t i e s g a lia p s i c h o lo g ijo s a t ž v i lg i u , v is d ė l to g a li b ū t i la i k o m a s ž m o g a u s g a lia p e d a g o g ik o s a t ž v i lg i u , i r t o d ė l ž m o g u s s u n e iš a u k lė t a is ja u s m a is n ė r a iš u g d y t a s p a g a l p i ln a t v ė s p r i n ­ c ip ą . P a n a š ia i ž m o g u s s u n e iš la v in t a m a t e r i a l i n e p r i g i m ­ t im i n ė r a p i ln a i iš u g d y t a s ž m o g u s . J u o m a ž ia u g a li b ū t i la i k o m a s p i ln a i iš la v in t u b e i iš a u k l ė t u ž m o g u m i t a s a i, k a s n ė r a p a r u o š t a s r e l ig i n e i g y v e n im o s r i č ia i, n e s ja m k a ip t ik t r ū k s ta to s g y v e n im o v ir š ū n ė s , n u o k u r i o s į g a u n a t ik r o s p r a s m ė s v is a s ž m o g a u s g y v e n im a s . M a ž a to. P iln a tv ė s p r in c ip a s r e ik a la u ja d a r g i , k a d , la v i­ n a n t ž m o g a u s g a lia s ir r u o š ia n t ž m o g ų p i ln u t in i a m g y v e ­ n im u i, b ū t ų a t s iž v e lg ia m a ir į ta i, k a s n e a t it in k a n ė v ie n a i ž m o g a u s g a lia i ir n ė v ie n a i g y v e n im o s r i č ia i, p a i m t o m s k y ­ r iu m . T a i y r a , p a v y z d ž iu i, in d iv id u a lin is i r v is u o m e n in i s u g d y m o a tž v ilg ia i, k u r iu o d u r e ik a la u ja , iš v ie n o s p u s ė s , k a d ž m o g a u s in d iv id u a ly b ė b ū t ų k u o s t ip r ia u s ia i i š v y s t y t a , o iš a n tr o s p u s ė s , k a d š ita in d iv id u a ly b ė s u g e b ė t ų s u t a r t i s u v is u o m e n in i o g y v e n im o t v a r k a i r t ik s la is . - P a g a li a u s u ­ t e lk t i n ė v is u o m e n in io g y v e n im o ly t is ta ip p a t n e g a li b ū t i a b e jin g a u g d y m o s is t e m a i. Š i t ą ly t į s u d a r o t a i, k a s y r a v a ­ d in a m a v ie n u t a u ty b ė s ž o d ž iu . I r š t a i u g d y m o s i s t e m a , r u o ­ š i a n t i ž m o g ų p iln u t in ia m g y v e n im u i, n e g a li n e p a s i r ū p in t i ir tu o , k o r e ik a la u ja ta u t o s g y v e n im a s iš a t s k ir ų s a v o n a r ių , n e s ta u ta , k a ip o s u t e lk t in ė in d iv id u a ly b ė , s u d a r o n o r m a lių s ą l y g ų s y k iu ir v is u o m e n in ia m , ir in d iv id u a lin ia m g y v e n i­ m u i.

62

2.

Pilnatvės principas ir krikščioniškasis universalizmas.

d a b a r im t u m e p iln a tv ė s p r in c ip ą v ie n u iš k r ite r ijų , k u r ia is p a t ik r i n a m a s p e d a g o g in ė s s is t e m o s te is in g u m a s , ta i tu r ė ­ t u m e p r i p a ž in t i, jo g v ie n tik k r ik š č io n iš k o ji p a s a u lė ž iū r a t ė r a la is v a n u o b e t k u r io e k s k liu z y v iz m o ir jo g to d ė l k r ik š ­ č io n i š k o ji p e d a g o g ik a p a jė g ia r e a liz u o ti u g d y m o s is te m o je p l a č i a u s ią p e d a g o g in ę s in t e z ę . Jo k ia k ita p e d a g o g in ė p a ­ k r a i p a n e p a jė g ia n ie k o p r id ė t i p r ie k r ik š č io n iš k o s io s p e d a ­ g o g i n ė s s is t e m o s , b e t g a li ją s u s ia u r in t i, k ą n o r s a tm e tu s i, ir t u o p a č iu g a li n u s id ė t i p r ie š p iln a tv ė s p rin c ip ą . T o d ė l m u m s y r a v is a i a iš k u , jo g ja u v ie n a s tik p e d a g o g in is p iln a tv ė s p r in ­ c ip a s r e ik a la u ja , k a d į k a t a lik ų m o k y k lo s p a g r in d ą b ū t ų p a ­ d ė t a k r ik š č io n iš k o ji p a s a u lė ž iū r a , ir k a d Š ita p a s a u lė ž iū r a b ū t ų iš la ik y ta p iln o je s a v o v is u m o je . T a i, ž in o m a , n e r e i š ­ k ia , k a d n e k a t a lik a m s p r iv a la n ti b ū ti p r im e s ta k r ik š č io n iš ­ k o ji m o k y k la , b e t ta i v is u o m e t r e iš k ia , k a d k a t a lik a i s a v o ja u n im u i p r iv a lo tu rė ti k r ik š č io n iš k ą ją m o k y k lą a r b a , k o m a ­ ž ia u s ia , k a ta lik a i t u r i a p g in t i v ie š o s io s e m o k y k lo s e te is e s la v in t i b e i a u k lė t i s a v o ja u n im ą p a g a l k r ik š č io n iš k o s io s p a ­ s a u lė ž iū r o s p r in c ip u s . Č ia n e t u r iu g a lim y b ė s g ilin t is į m o ­ k y k lų p o litik ą . P r ie p r o g o s te p a b r ė ž iu v ie n , jo g m a t e r ia li­ n is p iln a tv ė s p r in c ip o s u p r a t im a s , t. y . jo tu r in io s u p r a ti­ m a s , p a r e in a n u o p a s a u lė ž iū r o s ir jo g s t a ta n t u g d y m u i r e i­ k a la v im ą , k a d ji s b ū t ų v e d a m a s p a g a l p iln a tv ė s p r in c ip ą , n e iš v e n g ia m a i š a u k ia m a s i to k io s a r k ito k io s p a s a u lė ž iū r o s p a g a lb o s . T a ip , m ū s ų s u p r a t im u , p iln a tv ė s p r in c ip a s įg a u ­ n a u g d y m o k r i k š č io n iš k o jo u n iv e r s a liz m o p r a s m ė s , ir b ū ­ t e n t to d ė l, k a d š ita s k r ik š č io n iš k a s is u n iv e r s a liz m a s te ig ia ­ m a i n u s is t a t o į v is a s g y v e n im o s r itis , į v is a s ž m o g a u s g a ­ lia s , į in d iv id u a lin į ir v is u o m e n in į g y v e n im o a tž v ilg į, į ta u ­ t y b ę ir į v is o s ž m o n ijo s s o lid a r u m ą . V is a , k a s b u v o n u r o d y ­ ta p iln u tin io u g d y m o s c h e m o je , r a n d a k r ik š č io n iš k o jo je s in ­ t e z ė je to k io a r k ito k io p a te is in im o ir s a u tin k a m ą v ie tą , ir s y k iu n ie k a s n e g a u n a jo je e k s k liu z y v in ė s p e r s v a r o s v ie n a ­

63

Je i

š a liš k o s p a k r a ip o s , n o r s ž in o m a , n e t o b u la s k r i k š č io n i š k o ­ s io s p a s a u lė ž iū r o s s u p r a t im a s g a li įp u l t į v ie n a š a l iš k ą e k s k liu z y v iz m ą . B e t ta i ja u y r a n e k r i k š č io n i š k o s io s p a s a u lė ­ ž iū r o s , b e t š ita p a s a u lė ž iū r a s p e k u liu o ja n č ių ž m o n ių s i lp n u ­ m as. 3.

Pilnatvės principas ir bendrojo lavinimo mokykla.

M a tė ­

m e , jo g p iln a tv ė s p r in c ip a s y r a o r g a n i n g a i s u r iš t a s s u p a ­ s a u lė ž iū r o s u n iv e r s a liz m u , n e s p a s t a r a s is s u t e ik ia ja m r e a ­ la u s t u r in io . V ie n ą k a r tą n u s t a t y t a s t u r in io a t ž v i lg i u p i ln a t ­ v ė s p r in c ip a s ja u p a ts s t a t o r e i k a la v im ų u g d o m a ja m v e ik i­ m u i ir y p a č jo o r g a n iz u o t a m p a v id a l u i m o k y k l o je . - P a s k u ­ t in ia is la ik a is v is la b ia u a iš k ė ja , jo g m o k y k l o s i r y p a č b e n ­ d r o jo la v in im o m o k y k lo s n e d e r a im t i k a ip o v ie n o t ik m o ­ k y m o a r b a , k ie k p la č ia u t a r ia n t , v i e n o t ik p r o t i n i m o įs ta i­ g o s . N e a b e jo t in a , jo g p r o t i n i m a s , in t e le k t u a li n is la v in im a s , y r a v ie n a s iš d a u g e lio u g d o m ų jų u ž d a v in ių . N e a b e jo t in a ir g i, jo g m o k y k lo je p r o tin im a s s u d a r o p a g r in d in ę u g d o m o jo v e ik im o d a lį ir jo g n e t p e r p r o t i n i m ą m o k y k lo je a t s ie k ia m a k it ų u g d o m ų jų u ž d a v in ių , p a v y z d ž iu i, d a r o m a a u k lė ja m o ­ s io s įt a k o s m o k in ia m s . B e t v is d ė lto , k a ip s a k y t a , p a s k u t i­ n ia is la i k a is v is la b ia u a iš k ė jo , jo g b e n d r o jo la v in i m o m o ­ k y k la n e p r i v a l o b ū t i v ie n p r o t i n i m o , a r b a i n t e le k t u a li n io la v in im o , įs ta ig a . Ir iš t ik r o , je i m o k y k l a t e b ū t ų v ie n i n t e ­ le k tu a lin io la v in im o įs t a i g a , k u r ž m o g u s , r u o š i a m a s g y v e ­ n im u i, g a lė tų b ū t i iš u g d y t a s p a g a l p iln a t v ė s p r i n c i p ą ? K u ­ r ie u g d o m ie ji v e ik s n ia i b e i v e ik ė ja i g a lė tų iš t ik r o r e a l iz u o t i n a u jo s io s k a r t o s p iln u t in į u g d y m ą ? K a d d a ly k a s g e r ia u p a a iš k ė tų , im k im e tik a u k š te s n io s io s m o k y k lo s ja u n im ą . T a ig i p r ile id ž ia m a , jo g a u k š te s n io jo je m o ­ k y k lo je ja u n im a s te įg a u n a v ie n b e n d r ą a u k š t e s n įjį in te le k tu ­ a lin į iš s ila v in im ą . T a i r e ik š tų , jo g m o k y k lo je b ū t ų v ie n a t s i­ ž iū r im a į te o r in ę g y v e n im o s r itį ir jo g š ita s r itis b ū t ų im a m a iš la v in to p r o to a tž v ilg iu . F a k tin a i to k ia m o k y k la iš d e v y n ių

64

p a g r in d in ių u g d y m o v e r ty b ių te p a te ik tų e in a n č ia m a u k š te s ­ n ią ją m o k y k lą ja u n im u i tik v ie n ą , p a ž y m ė tą k e tv ir to je v ie to ­ je . K y la ta d k la u s im a s , k o k iu b ū d u ta s p a ts ja u n im a s g a lė tų įg y ti v is a s k ita s p e d a g o g in e s v e r ty b e s ta m e la ip s n y je , k u rio r e ik a la u ja a u k š te s n y s is b e n d r a s la v in im a s . Iš p r ig im tų jų v e ik s n ių š itu o k la u s im u , ž in o m a , n e n u s to tų r ū p in u s io s i š e im a ir B a ž n y č ia . T a č ia u r e ik tu o j p a s te b ė ti, jo g a u k lė ja m o ji š e im o s įta k a , la b a i d id e lė ja u n e s n ia m e v a i­ k ų a m ž iu je , p a p r a s ta i, je i tė v a i n ė r a p e d a g o g a i p r o fe s io n a ­ la i s u a u k š t u o ju m o k s lu , m a ž a i te s ie k ia tą la ik o ta r p į, k a i ja u n i m a s s u s i d a r o p a s a u lė ž iū r ą . T o d ė l a u k lė ja m o ji š e im o s įta k a y r a a iš k ia i n e p a k a n k a m a e in a n č ia m a u k š te s n įjį m o k s lą ja u n i m u i . J u o m a ž ia u g a lim a g in č y ti a u k lė ja m ą ją B a ž n y č io s įt a k ą b e b r ę s t a n č i a m ja u n im u i, b e t a r g a lim a p a s a k y ti, jo g Šita įt a k a g a li p a t e ik ti ja u n i m u i a u k š te s n įjį d o r in į ir r e lig in į iš a u k lė jim ą b e i iš la v in im ą b e m o k y k lo s p a g a lb o s . M o k y k ­ la i te p a k a n k a b ū ti v ie n a b e jin g a i d o r o s i r r e lig ijo s r e ik a la m s , k a d n e ly g in a n t p r a s ik iš ę s į p r ie k į in te le k tu a lin is iš s ila v in i­ m a s im t ų ž iū r ė t i s u p a n ie k a į š i tu o s r e ik a lu s . Iš p r ip u o la m ų jų v e ik s n ių n e m a ž a u g d o m o s io s įta k o s g a li tu r ė ti p a č io ja u n im o a u k lė jim a s is , la v in im a s is i r m a n k š ty m a s is . B e t b ū tų p e r d id e liu o p tim iz m u tik ė tis , jo g š ita s v e ik s ­ n y s g a li a ts to ti p la n in g ą b e i s is t e m in g ą u g d o m ą jį v e ik im ą . Ž o d ž iu ta r ia n t, je i a u k š t e s n io ji m o k y k la n e s iim a a u k lė t i ir la v in ti p a g a l p iln a tv ė s p r in c ip ą b e s il a n k a n t į jo je ja u n im ą , š ito ja u n im o u g d y m a s n e iš v e n g ia m a i t u r i p a s ilik ti v ie n a ­ š a liš k a i in te le k t u a lis t in iu ; o ta i r e iš k ia , jo g to k ia m o k y k la k o m e n k ia u s ia i r u o š ia ž m o n e s g y v e n im u i, n e s p a p r a s ta i g y ­ v e n im u i k o m a ž ia u s ia i t in k a v ie n a š a l iš k a i iš la v in t i in te le k tu a lis ta i. - Č ia la b ia u s i a i m in ė ja u d o r i n į a u k lė jim ą , tu o ta r ­ p u g a lim a b ū t ų d a r p a m in ė t i a p i e f iz in į m a n k š t y m ą ir e s te ­ tin į la v in im ą , k a s ir g i n e g a li r a s t i n o r m a la u s iš v y s ty m o , je i m o k y k la p a lie k a š i tu o s d a ly k u s n u o š a li a i ir n o r i t a p ti v ie n p r o tin im o , t. y . in t e le k t u a li n io la v in i m o įs ta ig a . 5 -1 2

65

K o n s e k v e n c ijo s iš in t e le k t u a lis t in io m o k y k lo s s u p r a t i ­ m o tie k y r a r y š k io s s a v o v ie n a š a liš k u m u , jo g p a p r a s ta i to k s s u p r a tim a s n ė r a a iš k ia i g in a m a s . B e t, k a i p r ie in a m a p r ie m o ­ k y k lo s o r g a n iz a v im o , m o k y k la p a p r a s ta i v ir s t a v ie n a š a l iš ­ k o p r o tin im o įs ta ig a s u la b a i m e n k a is p iln a tv ė s p r in c ip u i n u s ile id im a is , k u r ie d a ž n ia u s ia i t ie k t e t u r i r e ik š m ė s , k ie k m a s k u o ja f a k tin ą s ia u r a i in t e le k t u a lis t in į m o k y k lo s p o b ū ­ d į. I m k im e k a d ir m ū s ų d a b a r tin ę a u k š t e s n ią ją

m o k y k lą .

A r fa k t in a i j i n ė r a v ie n a š a liš k a p r o tin im o įs ta ig a ? K a d tu o įs it ik r in tu m e , p a k a n k a t ik tr u m p a i p a a n a li z u o ti u g d o m o jo jo s v e ik im o s a n tv a r k a . P a ž v e lk im e iš p r a d ž io s į p e d a g o g in ę s is t e m ą , t a ip s a ­ k a n t, h o r iz o n ta lin iu k r y p s n iu . J e i p a im s im e p a p r a s ta i d ė s ­ t o m ą a u k š t e s n io jo je m o k y k lo je d a ly k ų v is e tą , t a i p a m a t y ­ s im e , jo g jų la b a i n e ly g ia i y r a a t s t o v a u ja m o s tr y s p a g r i n d i­ n ė s g y v e n im o s r ity s , t. y . m a t e r ia lin ė p r i g im t is , k u lt ū r a ir r e lig ija . R e lig ija i a ts to v a u ja v ie n a s t ik y b o s m o k s la s . P r ig im ­ tie s s r i č ia i a t s t o v a u ja , p r a k t in iu a t ž v i lg i u , g im n a s t ik a , o g i t e o r in iu a tž v ilg iu p r ip u o la m a i t e u ž k liū v a m i r e a lin iu o s e d a ­ ly k u o s e b io l o g ijo s i r fiz io lo g ijo s k la u s i m a i. T u o t a r p u d i­ d ž ia u s io ji d a ly k ų d a u g u m a ta ip a r š i a ip lie č ia k u lt ū r o s s r i t į i r d a r g i ž v e lg ia į š itą s r i t į p r o in t e le k t u a li s t in iu b ū d u p a s p a l v in t u s a k in iu s . T o k s n e ly g u s k ie k y b in iu a t ž v i lg i u a t ­ s t o v a v im a s r e lig ijo s i r p r ig im t ie s s r i t i m s , r o d o s , t u r ė tų b ū ti a t s v e r t a s k o k y b in iu a t ž v ilg iu , t o b u li n a n t r e l ig i jo s d ė s t y m ą i r g im n a s t ik o s k la u s i m o p a s t a t y m ą m o k y k lo je . A p ie g im n a s t ik ą t e n k a p a s a k y ti, jo g ik i Š io le i la b a i r e t a i k a d a y r a n u s im a n o m a a p ie jo s t ik r ą s v a r b ą ir jo g p a p r a s t a i ž iū r im a į ją k a ip į m e n k ą , n e r e i k š m in g ą p r ie d ą p r i e k it ų m o k y k l o je d ė s t o m ų d a ly k ų . T u o t a r p u iš t ik r ų jų g im n a s t i­ k a p r id e r ė t ų p a s t a t y t i, s v a r b o s a t ž v i lg i u , a n tr o je v ie t o je , b ū ­ t e n t tu o j p o t ik y b o s m o k s lo , k a d a n g i g im n a s t ik a , k a ip ir t ik y b o s m o k s la s , a t s t o v a u ja v ie n a i i r v is a i g y v e n im o s r ič ia i. T o d ė l g a lu t in a m u g d y m o t ik s l u i m a ž ia u p a k e n k t ų p a š a li-

66

n im a s iš m o k y k lo s b e t k u r io p a g r i n d in io d a ly k o iš d a u g e ­ lio d a ly k ų , a t s t o v a u ja n č ių k u lt ū r o s s r i č ia i, k a ip k a d g im ­ n a s t ik o s p a š a lin im a s . T a i s u p r a t u s , a iš k ė ja ir g i, jo g iŠ g im ­ n a s t ik o s p a m o k ų t u r ė tų n o r m a lio je p iln u m o je u g d y m o m o ­ k y k lo je iš s iv y s t y t i t ik r a k ū n o k u lt ū r a , n u š v ie č ia m a te o r i­ n iu i r d o r in iu a t ž v i lg i u i r v y k d o m a p r a k t in iu a tž v ilg iu s u ­ d e r in t o je p a g a l h ig ie n o s t a is y k le s ž a is lų , r itm in ių ju d e s ių , s p o r to ir r a n k ų d a r b o s is te m o je . K a ip s to v i d a b a r m ū s ų m o k y k lo je t ik y b o s d ė s ty m a s , n e ­ s iim u s p r ę s t i, n e s ta i T a m s t o m s g e r ia u y r a ž in o m a n e g u m a n . T ik iu o s , jo g d a b a r y r a d a u g g e r ia u , k a ip k a d y r a b u v ę p a l y g in t i n e t o li m o je p r a e it y je r u s ų m o k y k lo s e L ie tu v o je . T a is la ik a is , k a i m a n te k o e i ti m o k s lą ,

religijos d ė s ty m o

k la u ­

s im a s d a ž n a i b u v o s u p r a n t a m a s v is a i k la id in g a i. N e t ik n e ­ b u v o s u p r a t im o , jo g r e lig ijo s d ė s t y m a s p r iv a lo b ū ti p a s t a ­ ty ta s s u v is u d id a k t in iu r im t u m u p a g a l r e lig ijo s s v a r b ą g y ­ v e n im e , b e t d a r g i d a ž n a i iš r e lig ijo s p a m o k ų b u v o d a r o ­ m o s m o k in ia m s p r a m o g o s , iš k u r ių m o k in ia i v is a d o s iš e i­ d a v o n e š in i t r a d ic in ė m is p e n k iu k ė m is . P e r t o k ia s p a m o k a s m o k in ia i n e g a u d a v o r e lig ijo s s u p r a tim o , a titin k a n č io jų p r o ­ t in ia m iš s ila v in im u i ir to d ė l p r ie p ir m o s p r o g o s le n g v a i n u ­ s ik r a t y d a v o s a v o v a ik iš k a i n e iš v y s ty to m is id ė jo m is a p ie r e ­ li g ijo s d a ly k u s . D r įs tu n e t te ig ti, jo g š ia is la ik a is m e s n e b ū ­ tu m e tu r ė ję ta ip n e p r o p o r c io n a lia i d a u g n e t ik in č io s in t e li­ g e n t ijo s , je i r u s ų la ik a is b ū t ų r im č ia u p a s t a t y t a s r e lig ijo s m o k s la s L ie t u v o s a u k š t e s n io s io s e m o k y k lo s e . N o r in t iš ­ v e n g ti p a n a š ių liū d n ų iš d a v ų , p r iv a lu iš tik y b o s p a m o k ų iš v y s ty ti p la tu s r e lig ijo s m o k s la s , k u r is n e tik a iš k in tų r e li­ g ijo s d a ly k ų s u p r a t im ą , b e t ir s k a tin tų p a g a l s a v a r a n k iš k o ­ jo v e ik lu m o p r in c ip ą p r ie a tid a u s r e lig ijo s p r a k tik a v im o . Č ia n e v ie n a s g a lė tų m a n p r ik iš ti, jo g , s ta ty d a m a s m o ­ k y k la i p r a k tin ių tik s lų , p r a s ile n k ia u s u tie s io g in ia is m o k y k ­ lo s u ž d a v in ia is . { to k į p r ie k a iš tą k a ip tik p r im y g tin a i a ts a ­ k y č ia u , jo g m o k y k la tu r i n e tik t e o r in ių , b e t ir p r a k tin ių u ž ­

67

d a v in ių . B e n d r o jo la v in im o m o k y k la , k a ip m a t ė m e , n e i š ­ v e n g ia m a i t u r i b ū t i p iln u t in io u g d y m o m o k y k la . O g i p a ­ ž v e lg u s į p e d a g o g i n ę s i s t e m ą , ta ip s a k a n t , v e r t i k a l i n i u k r y p s n iu , p a s t e b im a , jo g a n tr o jo je e i lė je e i n a p r a k t in ė g y ­ v e n im o s r itis , a t it in k a n t i ž m o g a u s v a lia i. N e g in č iju , jo g m o ­ k y k lo je t e o r in is la v in im a s u ž im a p ir m ą v ie tą . T a i b e t g i to li g r a ž u n e r e iš k ia , jo g p r a k t in is a u k lė t in ių v e ik i m a s n e p r i v a ­ lo m o k y k la i r ū p ė t i. P r a k t in iu a tž v ilg iu t ie s io g in į i r p a g r i n ­ d in į m o k y k lo s u ž d a v in į k a ip t ik s u d a r o d o r i n i s a u k lė ji m a s . Š ia is la i k a is v is d a ž n ia u k a lb a m a ir r a š o m a , jo g m o k y k ­ lin is la v in im a s p r i v a l o n e t ik p r o tin t i, b e t ir d o r i n t i , i r jo g t o d ė l m o k y k l o s m o k y m a s p r iv a lo b ū ti a u k lė ja m u o ju la v i­ n im u . K a d v o s n e v is o s p a m o k o s p a t y r u s ių m o k y t o jų r a n ­ k o s e g a li v ir s t i d o r in io a u k lė jim o p r o g a , n e g a li m a n e p r ip a ­ ž in ti. T a č i a u r e i k s y k iu p a ž y m ė t i, jo g š i t o k is n e t ie s io g i n i s d o r in is a u k lė jim a s t o li g r a ž u n e v is u o m e t g a li b ū t i p a k a n ­ k a m a s , ir jo g t o d ė l m o k y k l a p r a k t in io d o r i n i m o r e i k a la m s tu r ė tų g r ie b t is s p e c ia lių p r ie m o n ių . M ū s ų m o k y k l o s ž in o š ia m r e ik a lu i tr a d ic in į k la s ė s a u k lė to jų in s t itu tą . T a č i a u r e ­ ta i k a d a š ita s in s t itu ta s y r a p la č ia u s u p r a n t a m a s . M a ž a a t ­ lik t i s m u lk io s f o r m a ly b ė s , p r iž iū r ė t i t v a r k a k la s ė je ir p a l a i ­ k y t i d r a u s m ė m o k y k lo je ; č ia r e ik a lin g a s d a r t e ig ia m a s b e i t ie s io g in is a u k lė t o jo v e ik im a s , p a v y z d ž iu i, d o r o s b e i p a d o ­ r u m o m o k s la s , g y v a s b e n d r a v i m a s s u s a v o a u k lė t in ia i s , d r a u g iš k o g y v e n im o o r g a n iz a v im a s ir t. t. T u o t a r p u k o ­ k ia is s p e c ia lia is r ū p e s n ia is r e iš k ia s i d o r in is a u k lė jim a s m ū s ų m o k y k lo s e ? A r jų v e d ė ja i v is u o m e t tu r i a iš k a u s s u p r a t im o , jo g š ita s b e g a lo s v a r b u s u ž d a v in y s r e ik a la u ja s ą m o n in g a i n u s t a t y t o m e t o d o i r s u m a n ia i t a ik o m ų p r ie m o n ių ? B e n d r a i r e ik k o n s t a t u o ti, jo g š itu o p r a k t in io d o r in im o a t ž v ilg iu d a ž ­ n ia u s ia i p a s m u s n ė r a n e i s ą m o n in g u m o , n e i s u m a n u m o . Š itą s to v į g e r a i g a li iliu s tr u o ti m ū s ų Š v ie tim o m in is te r ijo s p a s ie lg im a s , tu r ė ję s v ie to s p r ie š k e lis m e tu s . Y r a s u p r a n ta ­ m a s a v a im e , jo g n e g a li b ū ti m o k y k lo s b e d r a u s m ė s . T u o ta r ­ 68

p u d r a u s m ė g a li b ū ti p e r p r ie v a r tą p r im e s ta a u k lė tin ia m s iš v ir š a u s a rb a g a li b ū ti a u k lė ja m a iš v id a u s p e r s ą m o n in g ą jų n u s is ta ty m ą . F a k tin a i u g d y m e n e g a lim a a p s ie iti n e i b e p ir­ m o s io s iš v ir š in ė s , n e i b e a n tr o s io s iš v id in ė s d r a u s m ė s . V i­ s a s tik u g d y m o m e n a s g lū d i t a m e , k a d s u li g a u k lė t in io b r e n d im u a u k lė to ja s s u g e b ė tų p a n a ik in t iš v ir š in ė s d r a u s m ė s r e ik a lą iš v id in ė s d r a u s m ė s p r ie m o n ė m is . Š ito tik s lo n e g a li­ m a p a s ie k ti n e s u ž a d in u s a u k lė tin iu o s e s a v a r a n k iš k o jo v e ik ­ lu m o ir įp r a tim o v a ld y tis p a g a l p r o tin g u s įs itik r in im u s . O g i ta m ir ta r n a u ja m o k in ių v a ld y m a s is o r g a n iz u o ta b e n d r u o ­ m e n ė s ly tim i. L ie tu v o je , k ie k m a n ž in o m a , p ir m o p a n a š a u s b a n d y m o g a r b ė p r ik la u s o p a g a r s ė ju s ia i įv a ir ia is a tž v ilg ia is r e a lin e i M a r ija m p o lė s m o k y k la i, k u r b u v o įv e s ta s m o k in ių v a ld y m a s is s u ta r y b a , tu r ė ju s ia t a m tik r a s k o m p e te n tin g u ­ m o rib a s . Š ita s b a n d y m a s , d a v ę s , k a ip m a n te k o g ir d ė ti, n e ­ b lo g ų r e z u lt a t ų , b u v o Š v i e t i m o m i n i s t e r i jo s s u s t a b d y t a s g r ie ž tu įs a k y m u . M a n n ė r a a r č ia u p a ž įs ta m a r e a lin ė M a r i­ ja m p o lė s m o k y k la , b e t, s p r e n d ž ia n t v ie n p e d a g o g in iu a tž v il­ g iu , r e ik m a n y ti, jo g Š v ie tim o m in is te r ijo s b u v o a n u o m e t p a d a r y ta p e d a g o g in ė k la id a , n e s a n u o ž y g iu n e tik b u v o s u ­ s ta b d y ta s n a u d in g a s p e d a g o g in is e k s p e r im e n ta s , b e t d a r g i b u v o a p s k r ita i s u d u o ta s s m ū g is s a v a r a n k iš k o v e ik lu m o ir iš v id in ė s d r a u s m ė s a u k lė jim u i. T a i tik v ie n a s n e d id e lis , b e t s im p to m in g a s p a v y z d y s , k a ip p a s m u s ik i š io le i ž iū r im a į p r a k tin io a u k lė jim o r e ik a lą m o k y k lo je . J e i d a b a r p a im s im e e in a n č ią tr e č io je v e r t ik a lin ė je e ilė je e s te tin ę s r itį, ta i p a m a ty s im e , jo g e s te tin iu la v in im u p a s m u s n ė k ie k n e d a u g ia u rū p in a m a s i, k a ip k a d p ra k tin iu d o rin im u . K ą g i iš t ik r ų jų r a n d a m e m o k y k lo s e iš d a ly k ų , la v in a n č ių m e n iš k u s s u g e b ė jim u s ? Š ie k tie k p a iš y b o s , k a i k u r - tr u p u tį d a in a v im o , r e č ia u - b e n t k ie k m u z ik o s . V is a ta i p a r o d o , jo g į e s te t in į la v in im ą p a s m u s ž iū r im a k a ip o į k a ž k o k ią p r a ­ b a n g ą , k u r i p a te is in a m a v ie n ta d a , k a i v is o s e k ito s e s r ity s e p r ie in a m a p e r te k lia u s . F a k tin a i ta i y r a n e le m ta k la id a , k u ri

69

te g a li tu rė ti g y v e n im u i v ie n n e ig ia m o s io s r e ik š m ė s . M e n iš k i s u g e b ė jim a i, p r a s id e d ą ja u p r ig im t ie s s r ity je , k a ip o s a v a i­ m in g o s k ū r y b o s a p r a iš k o s , p a t e ik ia ž m o g u i g a lio s k o t ik s ­ lin g ia u s ia i ta ik y ti p r ie m o n e s k u r ia m ie s ia m s tik s la m s . K u ltū r o s s r ity je ji e a p v e lk a g y v e n im ą n a u jo m is t o b u le s n ė ­ m is ly t im is , k a d p a g a lia u r e lig ijo s s r ity je g a lė tų s u s i lie t i s u d id ž ią ja g y v e n im o p e r k e it im o m is te r ija . Č ia b ū t ų s v a r b u s u p r a s t i, jo g e s te t in ė g y v e n im o p u s ė n ė r a tu š č io ž a is m o d a ­ ly k a s , b e t tu r i g ilio s p r a s m ė s , n e t - d a u g g ile s n ė s , n e g u p a ­ p r a s ta i m a n o p a ty s d a ilin in k a i k ū r ė ja i. A u k lė jim o a t ž v i lg i u m e n a s t u r i d id e lė s s v a r b o s k a d ir tu o a t ž v ilg iu , jo g j i s k u ­ r ia m a i o r g a n iz u o ja t u o s ž m o g a u s p r ig im t ie s g a iv a l u s , k u ­ r ie , p a lik t i p a ty s s a u , g a li la b a i le n g v a i p a s i r e i k š t i a r d o m ą ja p a jė g a ir p a t r a u k ti ja u n i m ą p r ie iš tv ir k im o . T i k r a s d a il u s is m e n a s y r a v is u o m e t k o k i o n o r s g a iv a l o p e r k e it im a s p a g a l a u k š te s n ę id ė ją , ir t o d ė l ji s , k a ip o t o k s , t u r i a u k lė ja m o s io s r e ik š m ė s . I r n ė r a ja u k o k a lb ė t i a p ie s a k r a m e n t a li n ę p r a k t i­ k ą , k u r i, k a ip o m is ti š k a s m e n a s , r e a lia i p e r k e ič ia p r i g im t ą jį g y v e n im ą p a g a l d ie v iš k ą ją id ė ją . R e lig ijo s ž m o n ė m s jo s v e i­ k ia m o ji g a lia y r a ž in o m a iš p a t y r im o . - T a ip d a ly k a m s s t o ­ v in t , d e r a p r i p a ž in t i, jo g e s t e t i n i s la v in im a s p r i v a l o b ū t i la ik o m a s t ie s io g in iu m o k y k l o s u ž d a v i n i u ir t o d ė l b ū t in a i v y k d o m a s v is o m is g a li m o m is p r ie m o n ė m is . P a g a lia u n e v a lia m o k y k l a i n e s i s k a it y t i i r s u a t s k ir a is u g ­ d y m o a t ž v ilg ia is , k u r ie , k a d i r n e a t it in k a n e i a t s k ir o m s g y ­ v e n im o ly t im s , n e i ž m o g a u s p r i g im t ie s g a lio m s , t a č ia u tu r i n e m a ž o s r e i k š m ė s ž m o g a u s n u s is t a t y m u i g y v e n im e . Š i t o ­ k ia is u g d y m o a t ž v i lg i a is , k a ip ž in o m e , y r a in d iv id u a lin is i r v is u o m e n in is , t a u t in is ir b e n d r a i ž m o g iš k a s is a u k lė jim a s . N o r in t iš u g d y t i t v ir t ą a s m e n y b ę , iš v y s ty ti v is u o m e n in io s o ­ li d a r u m o ja u s m u s , iš d ir b t i t a u t iš k ą jį n u s is t a t y m ą ir iš a u k ­ lė t i v is u o t in ą jį h u m a n iz m ą , a r b a ž m o g iš k u m ą , n ė r a r e ik a lo im t is m o k y k l o je y p a t in g ų p r ie m o n ių . V is a ta i g a lim a ir p r i­ v a lu a u k lė t i g r e t a s u k it a is u ž d a v in ia is , t u r in č ia is s a v o t ik s ­

70

lu t e o r in e s , p r a k t in e s a r e s t e t i n e s v e r t y b e s p r ig im t ie s , k u l­ tū r o s i r r e lig ijo s s r ity s e . Y r a ju k a iš k u , jo g , m o k a n t n a u d o ­ tis g e r o m is p r o g o m is , la v in a m i e ji d a ly k a i s u t e ik s p a k a n k a ­ m a i t o k ių p r o g ų n u š v i e s t i in d iv i d u a li z m o ir v is u o m e n iš ­ k u m o , t a u t y b ė s ir v is o s ž m o n ijo s s o lid a r u m o k la u s im u s ; jo g p r a k t i n i s d o r i n i m a s n u š v i e s t u s p r i n c i p u s s u g e b a t a ik y tį a u k lė t in ių e lg im u is i ir s a v a r a n k iš k a ja m n u s is t a t y m u i ir jo g e s te t in is la v in im a s g a li r e a liz u o t i Š itu o s p r in c ip u s ta m tik ­ r o s e k o n k r e č io s e ly ty s e . B e to , g a lė tų ta m p a č ia m tik s lu i ta r ­ n a u t i p a m o k o m ie ji r e f e r a ta i ir p a s ik a lb ė jim a i s u m o k in ia is , k u r p a s t a r ie ji g a lė tų p a r e ik š t i k r itin g o p r o ta v im o ir n u o s a ­ v o s in ic ia t y v o s . S v a r b ia u s ia , k a d m o k y k lo s v e d ė ja i tu r ė tų tik a iš k a u s s u p r a t im o a p ie Š itu o s š a lu t in iu s , b e t v is d ė lto s v a r b iu s m o k y k lo s u ž d a v in iu s . Ž o d ž iu ta r ia n t, m o k y k la p r i­ v a lo r u o š t i g y v e n im u i ir t v ir tą a s m e n y b ę , i r s o lid a r ų v is u o ­ m e n ė s n a r į, ir iš tik im ą t a u t o s s ū n ų , ir v is o s ž m o n ijo s r e i š ­ k ė ją . J e i to n e p a d a r y s m o k y k la , a p g in k lu o ta s t ip r ia u s io m is u g d y m o p r ie m o n ė m is , ja u n ie k a s k it a s n e p a jė g s p iln a i u ž ­ t v e r t i jo s p a d a r y t ų p e r a p s ile id im ą s p r a g ų ja u n i m o iš a u k ­ lė jim e . 4.

Praktinė išvada apie pilnutinio ugdymo mokyklą. T e lie k a

p a d a r y t i b e n d r ų iš v a d ų i š to , k a s p a s a k y ta a p i e p i ln a t v ė s p r i n c i p ą u g d y m o s i s t e m o je . - B e n d r o jo la v in i m o m o k y k ­ la n e g a li p a s i t e n k in t i p r o t i n i m u , t. y . in t e le k t u a li n iu la v i­ n im u , i r n e iš v e n g i a m a i p r i v a l o b ū t i p i ln u t in i o u g d y m o m o k y k l a . J e i m o k y k la a p s i r ib o ja in t e le k t u a li n io la v in im o s r ity je , m ū s ų g y v e n im e n e s a m a jo k ių k itų u g d o m ų jų v e ik s ­ n i ų , k u r ie g a lė tų p a s t ū m ė t i v is u s k it u s u g d y m o u ž d a v i­ n iu s t ie k p a t , k ie k p r a s ik iš a į p r ie k į in t e le k t u a lin is la v in i­ m a s m o k y k l o je . D ė l Š ito s p r ie ž a s t ie s n e tik m o k y k lo s v a ­ d o v a i, b e t ir e i lin i a i m o k y t o ja i p r i v a l o b ū t i t ik r a is ja u n i­ m o a u k lė t o ja i s , k a d n e tik jų d ė s t o m ie ji d a ly k a i, b e t ir k ie k ­ v ie n a s jų s u s i ė jim a s s u m o k i n i a is b ū tų p a v e r č ia m a s p r ie ­

71

m o n e a u k lė ji m o tik s la m s . B e t o , m o k y t o jų p e r s o n a la s t u r i a iš k ia i ir s o lid a r ia i p a s is t a t y ti t ik s lu v y k d y t i m o k y k lo je p i l ­ n u t in į u g d y m ą . Š iu o t ik s l u b ū t ų p r a v a r t u s u d a r y t i p a g a l u g d y m o s i s t e m ą v y k d o m ų jų p r i e m o n ių t v a r k a r a š t i s , k u ­ r is n u m a t y t ų v is a s g y v e n im o s r i t i s , v is a s ž m o g a u s g a li a s i r v is u s u g d o m o jo v e ik i m o a t ž v i lg i u s , o p a s k u i - k i e k v i e ­ n a is m e t a is a t s k ir u m e m o r a n d u m u k o n s t a t u o t i , k a s y r a p a d a r y t a i r a t s ie k t a , ir k a s y r a d a r y t in a t o lia u k i e k v i e n o je u g d y m o s r i t y je . T u o m e t iš t ik r o p a a i š k ė t ų , jo g j e i p r o t i n i m o p r i e m o n ė m is ir d a u g k a s a t s ie k ia m a k a i k u r ie m s k i ­ t ie m s u g d y m o u ž d a v i n i a m s , t a i v is d ė l t o ju o t o li g r a ž u n e iš s is e m ia t a i, k ą g a li p a d a r y t i m o k y k l a , s ą m o n i n g a i u g ­ d y d a m a ž m o g ų p i l n u t i n i a m g y v e n im u i. T i k k o n t r o l i u o ­ ja n t p i ln a t v ė s p r i n c i p o v y k d y m ą m o k y k l o je i r p l a n i n g a i j į o r g a n i z u o ja n t u g d o m a ja m e d a r b e g a li m a i š p l ė s t i m o k y k ­ lo s u g d o m o ji į t a k a ik i p r i v a l o m ų r ib ų . T r u m p a i t a r i a n t , v a r d a n p i ln a t v ė s p r i n c i p o p r i v a l u k o v o t i s u v i e n a š a l i š k u d a b a r tin ė s m ū s ų m o k y k lo s in te le k tu a liz m u : iš v y s ty ta s p r o t a s , n ė r a k a lb o s , y r a g e r a s i r p a g e i d a u t i n a s d a l y k a s ; b e t , je i ž m o g u je t ė r a v i e n p r o t a s l a v i n a m a s , t a i t o k s v i e n a ­ š a l iš k u m a s g a li t a p t i ž m o g u i n e l a i m i ų š a l t i n iu . K o d ė l t a ip y r a , t u r ė s p a a i š k ė t i iš to , k a s b u s p a s a k y t a a p i e s u t a r t i n ė s p rin c ip ą .

II.

Sutartinės

principas

1. Jo supratimas. - Sutartinės, arba harmonijos, principas rei­ kalauja, kad tiek tarp žmogaus gyvenimo sričių, kiek ir tarp žmo­ gaus prigimties galių būtų išlaikytas deramas proporcionalumas. I š v ie n o s p u s ė s , t a i r e iš k ia , jo g u g d y m e p r iv a lu n e t ik r ū ­ p i n t is v is o m is ž m o g a u s g y v e n im o s r itim is , t. y . p r i g im t i­ m i, k u lt ū r a ir r e l ig i ja , b e t ir n u s ta t y t i ta r p jų d e r a m o ji h a r ­ m o n ija , k u r i t e g a li s u s i d a r y t i iš g r e tim o jų jų iš v y s ty m o . IŠ

72

k it o s p u s ė s , ta i r e i š k ia , jo g u g d y m e p r iv a lu iš v y s ty ti n e tik v is o s ž m o g a u s g a lio s , k u r io m i s ,

pedagoginiu atžvilgiu,

y ra

p r o t a s , v a lia ir ja u s m a i , b e t ir n u s t a t y t i t a r p š i t ų g a lių h a r ­ m o n in g a s s a n t y k ia v im a s , k y l ą s i š g r e t i m o jų jų la v in im o b e i a u k lė ji m o . P a n a š ia i g a lim a b ū t ų k a lb ė t i a p i e h a r m o n in g ą s u t a r t i n ę t a r p in d iv i d u a li n io i r v is u o m e n in io a t ž v ilg io u g ­ d y m e , t a r p t a u t in io p a t r io t i z m o i r b e n d r o v is o s ž m o n ijo s s o lid a r u m o a u k lė jim o . N e t ik d e r a į v is a t a i a t s iž v e lg ti u g ­ d o m a ja m e v e ik im e , b e t d a r g i p r iv a lu d a b o ti, k a d v is o s ž m o ­ gaus

g y v e n im o s r ity s , v is o s ž m o g a u s p r ig im t ie s g a lio s ir

v is i a t s k ir i u g d o m o jo v e ik im o a t ž v i lg i a i s u e itų ta r p s a v ę s į h a r m o n in g o p r o p o r c io n a lu m o s a n t y k į. K e le ta s p a v y z d ž ių g a lė s g e r ia u p a a iš k in t i, k ą r e iš k ia ta s a i h a r m o n in g a s p r o ­ p o r c io n a lu m a s . L e n g v a y r a s u t ik t i, jo g ja u s m a i y r a m a ž ia u v e r t in g a s d a ly k a s u ž ž m o g a u s p r o t ą a r b a v a lią . T a č i a u b ū t ų k l a i ­ d in g a i š to p a d a r y t i i š v a d ą , jo g u g d y m e e s ą le i s t i n a p a ­ n i e k i n t i ja u s m u s i r n e s i r ū p i n t i j ų i š v y s t y m u r e i k ia m a p a ­ k r a i p a . P a s ir o d o , jo g ž m o g u s , u ž s t e lb ę s s a v y je ja u s m ų b a l­ s ą i r t e n o r įs v a d u o t i s s a v o e n e r g i n g a m e v e ik i m e v ie n p r o ­ t u , y r a f a k t i n a i v i s a i n e r e a l u s ž m o g u s , n e s j i s s t o k s t a to t ik r u m o s ja u s m o , k u r is y r a p i r m u t i n i s p a g r i n d a s b e t k u ­ r ia m p a ž i n i m u i . Į s iž i ū r ė ję s į š a l t a s s a v o p r o to s c h e m a s to k ­ s a i ž m o g u s g a li n e p a s t e b ė t i p a p r a s č ia u s ių t ik r u m o s d a ly ­ k ų , įs i v a r ę s į v e ik i m ą s a v o v a lio s g a li a j i s n e p a jė g ia s u ­ t e ik t i š i t a m v e ik i m u i to la n k s t u m o , k u r io r e ik a la u ja n u o ­ la t o s k r u t ą s b e i k in t ą s m ū s ų g y v e n im a s . Į v y k s t a ta i to d ė l, k a d t o k i a m ž m o g u i t r ū k s ta s y k iu s u ja u s m u to s in t u ic ijo s , k u r i g a li t a r n a u t i n a u d i n g a k o r e k t y v a i r p r o tu i, ir v a lia i a n k s č ia u , n e g u il g a s p a t y r im ų ir iš v e d ž io jim ų k e lia s p a jė ­ g ia t a i p a d a r y t i. T o d ė l p a ž in im a s b u s tik s le s n is ir v e ik i­ m a s t ik s l in g e s n i s to k io ž m o g a u s , k u r is tu r ė s š a lia iš la v in ­ to p r o t o ir iš a u k l ė t o s v a lio s d a r g i a t itin k a m a i iš v y s ty tu s ja u s m u s .

73

T a i b u v o p a v y z d y s s u t a r tin e i, e i n a n č ia i h o r i z o n t a l in iu k r y p s n iu . I m k im e p a v y z d į s u t a r t i n e i, e i n a n č ia i v e r t ik a l in iu k r y p s n iu . Y r a ž in o m a , jo g n u o f iz i n ė s s v e ik a to s p a r e in a v ir š in ių ju s li ų ir iš v id in ių ja u s l i ų v e ik i m a s

sensus interni).

iš ­

(sensus externi i r

Iš k it o s p u s ė s , n u o iš v ir š in ių ju s l i ų i r iš v i d i ­

n ių ja u s li ų v e ik im o p a r e in a p r o to v e ik i m a s t a p r a s m e , jo g ju s li n ė ž m o g a u s p r i g im t is p a t e ik ia b ū t in o s m a t e r ia l in ė s a t ­ r a m o s p r o t o v e ik s m a m s . K a i š i t a p r i g im t is n ė r a t in k a m a i iš v y s ty ta a r b a y r a iš k r a ip y ta p a t o l o g in iu b ū d u , k a i t o d ė l ju s li ų b e i ja u s l i ų v e ik lu m a s n ė r a n e i p r o d u k t in g a s , n e i t ik s ­ lu s , - to k ia is a t v e ja is v is a s in t e le k t u a li n is ž m o g a u s g y v e n i­ m a s b e i v e ik im a s p a s ir o d o e s ą s n e p a p r a s t a i a p s u n k in t a s ir d a ž n a i b e v e ik v is a i s u k liu d y t a s . I š to s e k a , jo g t a r p p r o t i ­ n io g y v e n im o ir f iz in ė s ž m o g a u s p r i g im t ie s iš v y s ty m o t u r i b ū t i t a m t ik r o s s u t a r tin ė s , k y la n č io s i š g r e t im o ju s l i ų ir p r o ­ to la v in im o . P a n a š ia i y r a ir s u a t s k ir a is u g d y m o a t ž v i lg i a is , p a v y z ­ d ž iu i, s u in d iv id u a lin iu ir v is u o m e n in iu a u k lė jim u . N e p r o ­ p o r c i o n a li a i iš v y s ty ta s a s m e n s in d iv id u a lu m a s g r e s ia p a ­ v o ju m i v is u o m e n in ia m s o lid a r u m u i, k u r iu o g a lu t in o je s ą ­ s k a i t o je y r a p a g r įs t a v is u o m e n ė s tv a r k a . Iš a n tr o s p u s ė s , v ie n a š a liš k a i iš v y s ty ta s v is u o m e n in is r e i k a la s g a li u ž s t e lb ti in d iv id u a lin ę a s m e n s in ic ia t y v ą ir g a lų g a le p a v e r s t i v i­ s u o m e n ę b e r g ž d ž ių a u to m a t in iu m e c h a n iz m u . Ž o d ž i u t a ­ r ia n t , t a r p in d iv id u a lin io i r v is u o m e n in io a t ž v ilg io p r i v a l u n u s ta t y t i u g d y m e h a r m o n in g a p u s ia u s v y r a . 2.

Specialioji sutartinės principo reikšmė religijai. D i s p r o p o r ­

c ijo s , a r b a n e s u t a r im o , p a v y z d ž ių g a lim a b ū t ų r a s t i m ū s ų f a k t in a m e u g d y m e la b a i d a u g . T a č i a u č ia n e g a lė č ia u g il in ­ t is į jų a n a liz ę . U ž t a t p a ž y m ė s iu p r im y g t in a i tą d id e lę r e i k š ­ m ę , k u r io s t u r i s u t a r t i n ė s p r i n c i p a s r e lig ijo s r e ik a lu i. T a i g a li g e r i a u s ia i p a a iš k ė t i iš to p a t y r im o , k u r io s u t e ik ė r e l ig i­ jo s d ė s t y m o p a s t a t y m a s p r i e š k a r i n ė s e r u s ų m o k y k l o s e L ie ­

74

t u v o je . P a g r in d in ė p r ie ž a s tis tų liū d n ų iš d a v ų r e lig ijo s s r i­ t y je , a p ie k u r ia s a n k s č ia u e s u m in ė ję s , iš tik r ų jų b u v o ta i, k a d t a r p r e lig in im o ir p r o tin im o n e b u v o iš la ik y ta s s u t a r ti­ n ė s p r in c ip a s . P a p r a s ta i r e lig ijo s d ė s ty m o ly g is ž y m ia i a t s i­ li k d a v o n u o p r o tin im o p a ž a n g o s . T u o b ū d u g e r o k a i p a s i­ s t ū m ė ję s h u m a n is tin is la v in im a s įg a u d a v o m o k in ių a k y s e d a u g ia u a u to r it e t o , k a ip k a d š ia ip ta ip p a s is a v in ti, b e t n e ­ p a k a n k a m a i g ilia i s u p r a s t i r e lig ijo s fa k ta i, k a te k iz m o f o r ­ m u lė s ir a p o lo g e t in ia i a r g u m e n ta i. T o d ė l, m o k in ia m s ž e n ­ g ia n t į p r o t i n į s u b r e n d im ą , p a p r a s ta i p a s ir o d y d a v o , jo g jų r e l ig i n i s s u s ip r a t im a s m a ž a i te b u v o p a k ilę s iš n a iv ių , b e ­ v e ik v a ik i š k ų , s ą v o k ų a p ie r e lig ijo s d a ly k u s . S u ė ju s ta d š i­ to m s s ą v o k o m s į k o n f lik t ą s u b e n d r u p r o tin iu iš s ila v in i­ m u , a iš k u s d a ly k a s , m o k in ių p r im ity v ia i s u p r a n ta m a r e li­ g ija n e g a lė jo iš e it i iŠ k o n f lik t o la im ė ju s ia p u s e . IŠ č io n m a ­ ty ti, k a ip y r a s v a r b u iš la ik y t i s u t a r tin ė s p r in c ip a s ta r p p r o ­ t in io iš s il a v i n im o ir r e l ig i n i o s u s ip r a t im o : b e p r o tin io iš s i­ la v in im o n e g a lim a s y r a g ile s n is r e lig in ių d a ly k ų s u p r a ti­ m a s , b e t iš k it o s p u s ė s , p r o tin is iš s ila v in im a s , n e ly d im a s g r e t i m a i e i n a n č io r e l ig i jo s s u p r a t im o g ilin im o , a ts ig r ę ž ia p r ie š r e lig iją , n e s s y k iu s u n a iv iu jo s s u p r a tim u ji s a tm e ta ir ją p a č ią . - G a l n e to k ia m p a t la ip s n y je , b e t v is d ė lto y r a to k s p a t r e l ig i n i m o s a n ty k ia v im a s s u d o r in im u ir e s te tin im u : ir Čia ta r p r e lig in im o , iŠ v ie n o s p u s ė s , ir d o r in im o ir e s te tin im o , iš a n tr o s p u s ė s , p r iv a lu iš la ik y ti s u ta r tin ė s p r in c ip a s n o r in t , k a d

k a r t a is n e n u k e n t ė t ų r e lig ijo s r e ik a la s , k a i h u ­

m a n is t in is m o r a lu m a s a r b a e s te tiz m a s b u s p e r d a u g p a v e r ­ g ę a u k lė t in ių š ir d is . V is a ta i s v a r b u t in k a m a i s u p r a s ti, n e s p a s i r o d o , jo g n e t e s ė jim a s a r t ik s ilp n u m a s r e lig ijo s d ė s ty ­ m e g a li b ū t i s a v o iš d a v o m is ly g u s tie s io g in ia m n u s iž e n g i­ m u i p r i e š r e lig iją . T u o t a r p u d id e lis i r a u k š t a s r e lig ijo s p a ­ š a u k im a s u g d y m o s is t e m o je k a ip t ik p a d a r o ta i, k a d n e iš t e s ė jim a s Š ita m p a š a u k im u i t u r i t ie k d a u g n e ig ia m o s io s r e ik š m ė s . T a i tu r ė s d a r g e r ia u p a a iš k ė t i iš to , k a s b u s p a s a ­

75

k y ta a p ie tr e č ią p r ik la u s o m y b ė s p r i n c i p ą , v y k d y t in ą u g d y ­ m o s is te m o je .

III.

Priklausomybės

principas

1 . Jo supratimas. - Priklausomybės, arba subordinacijos, prin­ cipas reikalauja, kad žemesnės žmogaus galios būtų palenktos aukštesnėms jo galioms ir kad žemesnės gyvenimo sritys būtų palenktos aukštesnėms gyvenimo sritims. N e s u n k u s u t ik t i, j o g ja u s m a i y r a m a ž e s n ė s v e r t ė s u ž v a lią , o g i v a lia - m a ž e s n ė s v e r t ė s u ž p r o tą . S u p a s t a r u o ju t e ig im u g a l n e s u t ik t ų k r a š ­ tu t in ia i v o liu n t a r is ta i, b e t a t s iž v e lg ia n t į f a k t ą , jo g

litum nisi praecognitum1, t e n k a

nihil vo-

p r o t u i p a v e s t i f a k t in a p i r m e ­

n y b ė . T a ig i p a g a l p r ik la u s o m y b ė s p r in c ip ą ja u s m a i t u r i b ū t i p a le n k ti v a lia i, o g i v a lia - p r o tu i. I š k it o s p u s ė s , k a ip s a k y ­ t a , ž e m e s n ė s g y v e n im o s r i t y s t u r i b ū t i p a l e n k t o s a u k š t e s ­ n io s io m s ; t a i f a k t in a i r e iš k ia , jo g p r ig im t is t u r i b ū t i p a l e n k ­ ta k u lt ū r a i, o g i k u lt ū r a - r e lig ija i. P r ik la u s o m y b ė s p r in c ip o n e r e ik ė t ų im t i ta p r a s m e , jo g v y r a u ja n t i ž m o g a u s g a lia a r b a v y r a u ja n t i g y v e n im o s r itis tu r i p a g le m ž t i k it a s ž m o g a u s g a lia s a r b a k it a s g y v e n im o s r itis . T o k s s u p r a t im a s p r ie š t a r a u tų p iln a t v ė s ir s u t a r tin ė s p r in c ip a m s . P r ik la u s o m y b ė s p r in c ip a s n e n e ig ia ir n e n ie k i­ n a ž e m e s n ių ž m o g a u s g a lių ir ž e m e s n ių g y v e n im o s r i č ių ; ji s tik r e ik a la u ja , k a d ž e m e s n ė m s g a lio m s v a d o v a u t ų a u k š ­ te s n ė s ir k a d ž e m e s n ė s g y v e n im o s r ity s b ū t ų tv a r k o m o s p r i­ k la u s o m y b ė je n u o a u k š t e s n ių g y v e n im o s r ič ių . I r iš t ik r o , k ą r e iš k ia ja u s m a i, n u s ik r a t ę p r ik la u s o m y b e n u o v a lio s , je i n e a n a r c h is t in į e m o c i o n a lu m ą , k u r is p a jė g ia s u a r d y t i v is ą ž m o g a u s g y v e n im ą ? A r b a k ą r e i š k ia v a lia , n e p a l e n k t a g a i­ v a lin g a m e s a v o v e ik i m e p r o to m o t y v a m s , je i n e a k lą a k t y v iz m ą , k u r is g a li p a s i r e i k š t i k ie k v ie n a m e g y v e n im o ž in g s ­ n y je m e š k o s p a t a r n a v i m a is ? I š k ito s p u s ė s , k ą r e iš k ia ž m o ­

76

g a u s p r ig im t is / n e a p v a ld y t a k u ltū r o s p r ie m o n ė m is / je i n e p a p r a s tą g y v u liš k u m ą ? P a g a lia u k ą r e iš k ia k u lt ū r a , n e p a ­ le n k t a g a lu t in o je s ą s k a it o je r e lig ijo s tu r in iu i, je i n e tu š č ią , k a r t a is n e t p u ik ų k e v a lą b e tik r o b r a n d u o lio ? P r id u r s iu d a r a p ie u g d o m u o s iu s a tž v ilg iu s , jo g in d iv id u a lin ė s a s m e n s p a ­ s t a n g o s t u r i b ū ti p a le n k to s v is u o m e n ė s g e r o v e i i r jo g ta u ­ to s r e ik a la i tu r i b ū t i p a l e n k t i v is o s ž m o n ijo s la im e i. K a i s a k o m a , jo g p r o ta s p r iv a lo v a d o v a u ti v a lia i ir , p e r p a s t a r ą ją , ja u s m a m s , ta i to k s p a s a k y m a s n e r e iš k ia v ie n a š a ­ liš k o in t e le k t u a liz m o , k u r is p a r a ly ž iu o ja ir v a lią , ir ja u s m u s . P a n a š iu a tv e ju p r o ta s v a d o v a u tų ta m , k a s n e t u r i r e a lio s b u i­ t ie s , t. y . š m ė k lo m s . T a ip p a t , k a i s a k o m a , jo g r e lig ija p r iv a ­ lo v a d o v a u t i k u ltū r a i ir , p e r p a s ta r ą ją , p r ig im č ia i, ta i d a r n e r e iš k ia v ie n a š a liš k o p ie t iz m o , k u r is p a r a ly ž iu o ja k u ltū r ą ir p r ig im tį. P a n a š iu a tv e ju r e lig ija ir g i v a d o v a u tų n e s a m o m s š n e k o m s . T ik r a i s u p r a s t a r e lig ija , la ik y d a m a s a v o p r ik la u ­ s o m y b ė je ir p r ig im t į, ir k u lt ū r ą , p ir m ą ją t o b u lin a , a n tr a ja i s u t e ik ia r e a la u s

t u r in io ir a tb a ig ia v is ą ž m o g a u s g y v e n i­

m ą , t e ik d a m a ja m g ilia u s io s p r a s m ė s . 2 2.

Priklausomybės principas ir ugdomojo veikimo koncentracija.

T ik iu o s b ū s ią č ia v is a i n e p r o ša lį p a ž y m ė ju s , jo g p rik la u s o ­ m y b ė s p rin c ip a s la b a i r y š k ia i k o n s ta tu o ja p e d a g o g in ė s k o n ­ c e n tr a c ijo s re ik a lą u g d y m o sis te m o je . Ir iš tik ro , k a i ja u s m a i p a le n k ia m i v a lia i, o v a lia - p ro tu i, įv y k s ta n e k a s k ita , k a ip ž m o g a u s g a lių s u te lk im a s , a rb a s u k o n c e n tra v im a s a p lin k tai, k a s y r a v e rtin g ia u s ia ž m o g a u s b ū ty b ė je . Iš k ito s p u s ė s , k a i p ri­ g im tis y r a p a le n k ia m a k u ltū ra i, o k u ltū ra - re lig ija i, y r a s u te l­ k ia m a s ž m o g a u s g y v e n im a s a p lin k ta i, k a s y ra š ita m g y v e n i­ m e v e rtin g ia u s ia . N e p r ip u o la m a ta d y ra , k a d iš ž m o g a u s g a ­ lių p r o ta s ir iš g y v e n im o s r ič ių re lig ija iš e s m ė s tu r i ju n g ia m o ­ jo , te lk ia m o jo p o b ū d ž io . P r o ta s iš e s m ė s y ra s in te tin ė tv a rk o ­ m o ji g a lia . Iš k ito s p u s ė s , re lig ija y ra n e k a s k ita , k a ip viso žmo­ gaus gyvenimo sutelkimas nelygstamuoju dievišku pradu.

77

J e i d a b a r k r y ž m a is s u v e s im e ž m o g a u s g a li a s , s u t e lk t a s p r o to v a d o v y b e , ir g y v e n im o s r i t i s , s u t e lk t a s r e l ig i jo s v i r ­ š e n y b e , i r p r a t ę s im e p r o je k c iją iš p r ig im t o jo p a s a u li o į m a ­ l o n ė s p a s a u lį, ta i g a u s im e t a i, k a s y r a v a d in a m a

fica2,

visio beati-

k a ip o p r ig im t o jo m ū s ų g y v e n im o r ib a i r p a l a im in t a

v ir š ū n ė . Š it a s m ū s ų g y v e n im o id e a la s g a li t ū la m p a s i r o d y ­ t i v ie n a š a liš k a i in t e le k t u a li s t in iu , b e t f a k t in a i t o k s j o s u p r a ­ t im a s te b ū tų v ie n n e s u s ip r a t im u , n e s , k a ip g a lė jo ja u p a a i š ­ k ė ti, s u te lk im a s ž m o g a u s g a lių i r g y v e n im o s r ič ių p a g a l p r i­ k la u s o m y b ė s p r in c ip ą n e š a l in a n ie k o i š u g d y m o s i s t e m o s , b e t t ik j ą tv a r k o i r k o n c e n t r u o ja . T e lk d a m i u g d y m o s i s t e m o je ž m o g a u s g a li a s , e i n a m e l a ­ b ia u s u b je k t y v in ė s k o n c e n t r a c ijo s k r y p s n iu ; o g i t e lk d a m i u g d y m o s i s t e m o je ž m o g a u s g y v e n im o s r i t i s , e i n a m e la b ia u o b je k t y v in ė s k o n c e n t r a c ijo s k r y p s n iu . O b je k t y v in i u b ū d u k o n c e n tr u o ja m a t a i, k a s s u d a r o u g d y m e i š v i r š i n i u s o b je k ­ t u s ; s u b je k t y v in iu b ū d u k o n c e n t r u o ja m a s y r a p a t s a u k lė t i­ n is . K a lb a n t a p ie k o n c e n t r a c ijo s k la u s im ą r e ik g e r a i n u s i­ m a n y ti, jo g jo k i a , k a d ir g e r ia u s io ji, o b je k t y v in ė u g d y m o s is t e m o s k o n c e n tr a c ija n e t u r ė s tik r o s r e ik š m ė s , je i u g d y m a s n e s u g e b ė s s u t e lk t i a u k lė t in io b ū t y b ė s s u b je k t y v i n i u b ū d u , t. y . ta ip , k a d ji s t a p t ų s u s ite lk u s iu ir s a v a r a n k iš k a i v e ik l iu a s m e n im i. T a i r e iš k ia , jo g tik p e r s u b je k t y v in ę k o n c e n t r a c i­ ją o b je k t y v in ė u g d y m o s is t e m o s k o n c e n t r a c ija į g a u n a t i k ­ r o s r e ik š m ė s . T a r p k it k o t a i r e iš k ia , jo g u g d y m o s is t e m o s s u t e lk i m u i p r i k la u s o m y b ė je n u o r e l ig i jo s t u r i a t i t i k t i d i ­ d ž ia u s ia s a u k lė t in io s a v a r a n k iš k a s v e ik lu m a s , b e k u r io n e ­ g a li m a s iš v id in is jo s u s ite lk im a s , k a ip o s u b je k t y v in ė k o n ­ c e n t r a c ija . IŠ to a iš k ė ja r e i k a la s e iti p r ie r e l ig i n i m o p r o b l e ­ m o s s u s a v a r a n k iš k o jo v e ik l u m o r e i k a la v im u . T a i i r y r a a k ­ t u a l u s m ū s ų la i k ų r e ik a la v im a s , a t it in k ą s v a d in a m o jo m ū ­ s ų k u lt ū r in g o p a s a u li o r e o r g a n iz a c ija i. B e t į t a i ja u n e g a li u s p e c ia lia u g ilin t is .

78

B e n d r o s i o s išvados. -Trys išgvildytieji ugdymo sistemos principai ir kapelionų pašaukimas mokykloje B a ig i a n t te b ū n a m a n le is t a p a d a r y ti iŠ to , k a s p a s a k y ta , k e l e t a s b e n d r ia u s ių p r a k t in ių iš v a d ų , k u r io s tu r i tie s io g i­ n ė s r e ik š m ė s k a p e lio n ų p a š a u k im u i m o k y k lo je . O g i to k ių iš v a d ų g a lim a p a d a r y ti iš k ie k v ie n o iš g v ild y to a u k š č ia u p rin c ip o . P iln a t v ė s p r in c ip a s r e ik a la u ja , k a d k a p e lio n a s b ū tų n e t ik r e lig ijo s d a ly k o m o k y t o ja s , b e t ir a u k lė to ja s p la č ią ja š ito ž o d ž i o p r a s m e . J e i š ita s r e ik a la v im a s y r a s ta ty tin a s b e t k u ­ r ia m b e n d r o jo la v in im o m o k y k lo s m o k y to ju i, tai ji s tu ri y p a ­ t in g o s r e ik š m ė s m o k y k lo s k a p e lio n u i, k a d a n g i k ie k v ie n a s a u k lė jim a s te g a li ir p r iv a lo r a s ti tik r ia u s io s a tr a m o s ir n e ­ ly g s ta m o s io s s a n k c ijo s r e lig ijo s a u to r ite te . B e to , k a p e lio n a s , k a ip o tie s io g in is k r ik š č io n iš k o jo u n i­ v e r s a liz m o a t s to v a s m o k y k lo je , p r iv a lo v is u s a v o iš s ila v i­ n im u i r p a v y z d in g u s a v o e lg im u s i s k ie p y ti ja u n im u i Š itą u n iv e r s a liz m ą , e s a n t į m a tu p iln u tin ia m g y v e n im u i. T a r p k it k o k a p e lio n a s p r iv a lo p a n a u d o ti r e lig ijo s a u to r ite tą tik s ­ l u s u t e ik t i p a n a š io s p a k r a ip o s in d iv id u a lin ia m ir v is u o m e ­ n in ia m , t a u t in ia m ir b e n d r a i ž m o g iš k a m u g d y m o a tž v il­ g ia m s . S u t a r t in ė s p r in c ip a s r e ik a la u ja iš m o k y k lo s k a p e lio n o , k a d j i s s u g e b ė t ų iš la ik y ti a titin k a m y b ę ta r p ja u n im o r e lig in im o i r k it ų u g d y m o u ž d a v in ių i r

ypač

ta r p r e lig in im o ir

p r o t i n i m o , v y k d o m o įv a ir ia is m o k s la is . K a p e lio n a s p r iv a ­ lo g e r a i n u s im a n y ti, k o k ių d v a s in ių r e ik a la v im ų s ta to ja u ­ n im a s r e lig ija i įv a ir ia is s a v o b r e n d im o la ik o ta r p ia is , k a d g a ­ l ė t ų š i tu o s r e ik a la v im u s p a te n k in ti v is o m is p r ie in a m o m is p e d a g o g ik o s m e n o p r ie m o n ė m is . Y p a tin g a i ji s tu r i k re ip ti d ė m e s į į t a i, k a d jo d ė s to m a s r e lig ijo s m o k s la s n u o s e k lia i b ū t ų g ilin a m a s s u lig tu o , k a ip e in a p r o tin is ja u n im o b r e n ­

79

d im a s . T a ip p a t ji s p r iv a lo p a is y t i, k a d te ik ia m i m o k y k lo s g y v e n im e r e lig ijo s d a ly k a i n e s u e it ų į k o n flik tą s u d o r i n i a is i r e s te t in ia is b r ę s t a n č io ja u n i m o r e ik a la v im a is . P a g a li a u p r ik la u s o m y b ė s p r i n c i p a s r e ik a la u ja , k a d m o ­ k y k lo s k a p e lio n a s s u g e b ė t ų s u t e ik t i r e l ig i ja i, k a ip o a u k š ­ č ia u s ia i g y v e n im o s r i č ia i, k o n c e n t r u o ja n č ia i v is ą ž m o g a u s g y v e n im ą , d e r a m o a u to r it e t o ja u n i m o a k y s e i r t ik r o s t e l­ k ia m o s io s g a lio s jo g y v e n im e . T a r p k it k o ji s p r iv a lo r ū p i n ­ tis , k a d iš v ir š in ia m r e lig ijo s a u to r it e t u i a t it ik t ų la i s v a i s u s i­ d a r y t a s ja u n im o įs it ik in im a s , a t r e m ta s į s a v a r a n k iš k ą jį v e ik ­ lu m ą . Y p a tin g a i s v a r b u iš v e n g ti k la id o s , k u r io s d a r o m a le n ­ k ia n t ja u n i m ą p e r p r ie v a r tą r e lig ijo s r e ik a la v im a m s . K a p e ­ lio n a s p r iv a lo a iš k ia i n u s im a n y ti, jo g b e t k u r i p r i e v a r t a , d a ­ r o m a r e lig ijo s d a ly k u o s e , d a ž n ia u s ia i n e p a t a is o m a i k o m ­ p r o m it u o ja r e lig ijo s r e ik a lą . N e p r ie v a r to s a r g u m e n ta is , b e t s a v o a s m e n s v e r t e ir y p a t in g a i ta p r o tin e s i n t e z e , k u r i s u ­ d a r o m a k r ik š č io n iš k o je p a s a u lė ž iū r o je iš p r i g im t ie s , k u lt ū ­ r o s i r r e lig ijo s d a ly k ų , k a p e lio n a s tu r i p r i r o d y t i ja u n i m u i v y r ia u s i ą jį r e lig ijo s v e r t in g u m ą ž m o g a u s g y v e n im e . K a p e ­ li o n a s p r iv a lo b ū t i ž m o g u s , n e a t s is a k ę s n u o p r i g im t ie s ir k u lt ū r o s , b e t ji e d v i la im ė ję s s u t a r tin ė je s u r e lig ija i r p r i k la u ­ s o m y b ė je n u o jo s io s . T r u m p a i t a r ia n t , m o k y k lo s k a p e lio n a s , b e p r o f e s io n a l i­ n io k o m p e te n t in g u m o r e lig ijo s d a ly k u o s e , p r i v a l o p a s i ž y ­ m ė t i r im t u p e d a g o g in iu p a s ir u o š im u , g il iu p s i c h o lo g in iu n u s im a n y m u i r p l a č i u f ilo s o f in iu iš s ila v in im u . K a p e li o n a s , k u r ia m t r ū k s t a n o r s v ie n o s iŠ š i t ų k v a lif ik a c ijų , le n g v a i g a li s u k o m p r o m it u o t i r e l ig i jo s r e ik a lą m o k y k lo je . I r š i u o a t v e ju k a lb a n t a p i e p e d a g o g ą , k u r is p r i v a l o s t o v ė t i u g d y m o c e n ­ tr e i r s y k iu v ir š ū n ė je , t e n k a k o n s t a t u o ti t e is in g u m a s p a s a ­ k y m o , jo g k il n u m a s s u d a r o p r i e v o li ų :

noblesse oblige.

I r iš

t ik r o , s v a r b u s i r a u k š t a s p a š a u k im a s u ž d e d a d id e lių p a r e i ­ g ų ir n e p a p ra s to s a tsa k o m y b ė s.

80

B E N D R IE JI P E D A G O G IK O S P A G R IN D A I

Pratartis I k i š io le i m ū s ų v is u o m e n ė n e tu r i n ė v ie n o v e ik a lo , k u m a ž d a u g p iln a i ir o r ig in a lia i a tv a iz d u o tų d a b a r tin į pec g o g i k o s m o k s lo s to v į. T u r b ū t p r a e is d a r n e m a ž a la ik o , 1 g a lė s im e to k io v e ik a lo s u s ila u k ti. M ū s ų p e d a g o g a i teo rc k a i t ik p r a d e d a įs iju n g ti į m o k s lin ę p e d a g o g in ė s s r itie s J? r y b ą . P ir m o je e ilė je jie m s t e n k a a p r ū p in t i a k a d e m in i p e d a g o g in io m o k s lo r e ik a lu s , ir tik ilg a in iu i jie m s b u s g i m a p a s ir e ik š ti o rig in a lia is ir s is te m in g a is v e ik a la is . Š i s is te m in g a s a n tr a u k a y r a s k ir ia m a b e n t iš d edies ] p i ld y t i p a s m u s o r ig in a lio s lite r a t ū r o s s t o k ą p e d a g o g il s r ity je . J o je tr u m p a i s u fo r m u lu o ti a u to r ia u s m o k s lin io d b o g a v im a i, s u tv a r k y ti s is te m in g u b ū d u . N e g a lė d a m a s le is t i š iu o m e tu p iln o k u r s o , tin k a m a i iš v y s ty to , a u to r t a r ia s i p a ta r n a u s ią s p e d a g o g in ė s m in t ie s r e ik a lu i i r tru p u , b e t t ik s liu s a v o d a r b o g a v in ių s u fo r m u la v im u . K a r t a i s n e t i e k il g i i š v e d ž io ji m a i i r d o k u m e n t u o t i į d i n ė ji m a i , k ie k s i s t e m in g a s i r s u d a r ą s v ie n ą o r g a n i r v i s u m ą i d ė jų s u t v a r k y m a s t u r i t i k r o s įr o d o m o s i o s i r ■ m o k o m o s io s r e ik š m ė s s k a ity to ju i. Ž in o m a , la b a i sugla_ t o s i r la b a i e s m in g o s s a n tr a u k o s s k a ity m a s n e g a li š u te : d a u g m a lo n u m o . T o k į d a ly k ą s k a ity s tik ta s a i, k a s t u r i : k a lo s u s ip a ž in ti s u m o k s lin e p e d a g o g in e m in tim i. T a i 1 v is ų p ir m a a u to r ia u s k la u s y to ja i iš U n iv e r s ite to ir tie p e g o g a i te o r e tik a i b e i p r a k tik a i, k u r ie m s y r a r e ik a lo d om « p e d a g o g in ia is d a ly k a is . 6—12

Š i s a n tr a u k a b u v o s t e n g t a s i s u t v a r k y ti v e d a m ų jų id ė jų p a v id a lu , s u p r a n t a n t ja s tie k p la č ia i, k a d į ja s g a lė tų įt il p t i tr u m p i k o n s t a t a v im a i ir v is o s a p ib r ė ž t y s , k u r ių č ia b u s la ­ b a i d a u g . P a te ik ia n t to k ia s te z e s d o g m in iu b ū d u , t. y . b e įr o d in ė jim ų , y p a t in g o d ė m e s io b u v o k r e ip t a į s i s t e m in g ą id ė jų o r g a n iš k u m ą , k u r is t u r ė tų b e n t s u g e s t i o n u o t i s v a r ­ b ia u s iu s įr o d o m u o s iu s a r g u m e n tu s . V is ą s a v o k u r s ą a u to r iu s s k ir s to į t r is d a lis , k u r io s y r a : p ir m a , įv e d a m o ji p e d a g o g ik o s d a lis a p ie b e n d r u o s iu s p e ­ d a g o g ik o s p a g r in d u s , a n tr a , la v in im o m o k s la s i r t r e č ia , a u k ­ l ė jim o m o k s la s . Š i s t r a d i c i n i s s u s k i r s t y m a s , k a d i r t u r i te o r in io p o b ū d ž io tr ū k u m ų , v is d ė lto y r a la b a i p a t o g u s p r a k ­ t in iu a tž v ilg iu . A u to r iu s t ik is i g a lė s ią s d v e jų m e t ų la i k o ­ t a r p y je i š l e i s t i t o k ia s p a t s i s t e m i n g a s s a n t r a u k a s i r k i t ų d v ie jų d a lių ; o tu o t a r p u s p a u s d in a m a s a n t r a s is p ir m o s i o s d a lie s le id im a s s u s m u lk ia is p a k e it im a is a n t r a š t ė je ir te k s ­ te .

ORIENTACINIS PLANAS Į ž a n g a . - P e d a g o g ik a , k a ip o m o k s la s . P ir m a s s k y r iu s . - P e d a g o g ik o s p a g r in d in ė s s ą v o k o s . A n tr a s s k y r iu s . - U g d y m o t ik s la i ir id e a la i. (S ie k ia m o ji p r ie ž a s t is ) . T r e č ia s s k y r iu s . - U g d y t in is , k a ip o u g d y m o v e ik i n y s v e ik s n y s . (M a t e r ia lin ė p r ie ž a s t is ) . K e t v ir t a s s k y r iu s . - V y k d a n t ie ji u g d y m o v e ik s n i a i ir v e i­ k ė ja i. ( V y k d a n č io ji p r ie ž a s t is ) . P e n k t a s s k y r iu s . - F o r m u o ja n t i e ji u g d y m o v e i k s n i a i . (F o r m a lin ė p r ie ž a s t is ) .

82

Įžanga P E D A G O G I K A , K A IP O M O K S L A S

I.

P e d a g o g i k o s e s mė ir s a v y b ė s

Pedagogika, kaipo ugdymo mokslas. - P e d a g o g ik o s te rm i­ n a s y r a k ilę s iš g ra ik ų ž o d ž io paidagögos, k u ris re iš k ia v a ik ų (pats - v a ik a s ) v a d ž io to ją (agein - v e sti). Paidagogike technë a rb a epistëmë p a s g ra ik u s tu rė tų re ik šti p e d a g o g in į m e n ą a rb a m o k s ­ 1.

lą . Š ia is la ik a is p e d a g o g ik a p a p ra s ta i y ra s u p r a n ta m a m o k s lo p r a s m e . Š ito m o k s lo o b je k ta s y ra u g d y m a s . K a ip p r a n c ū z a i v a d in a p e d a g o g ik o s v a r d u

Erziehungswissenschaft, ta ip

science de l'éducation,

m e s tu rim e š itu o v a r d u v a d in ti u g ­

d y m o m o k s lą . M ū s ų u g d y m a s a titin k a p r a n c ū z ų v o k ie č ių 2.

o v o k ie č ia i

Erziehung, s u p r a s tu s

éducation ir

p la č ią ja p ra s m e .

Pedagogika ir pedagogija. -

J e i p e d a g o g ik a y r a u g d y m o

m o k s la s , a r b a te o r ija , ta i p e d a g o g ija y r a u g d y m o m e n a s , a r b a p r a k t ik a . P e d a g o g ik a p a m o k o a p ie n a u jų jų k a r tų u g ­ d y m ą , a p ie jų r u o š im ą g y v e n im o tik s la m s s ie k ti. P e d a g o g i­ ja y r a p a ts u g d o m a s is d a r b a s , k u r iu o n a u jo s io s k a r to s y r a r u o š i a m o s g y v e n im o r e ik a la m s . P e d a g o g u i p r a k t ik u i, b e p e d a g o g in ių g a b u m ų i r p a ty r i­ m o , r e i k a li n g a s i r ta m t ik r a s s u s ip r a t im a s , k u r is g a u n a m a s r e f l e k s i jo s k e l iu v is ų p ir m a iš n u o s a v o p a ty r im o . B e t s u s i­ d a r y m a s p e d a g o g in ių p a ž iū r ų tik iŠ n u o s a v o p a ty r im o to li g r a ž u y r a n e p a k a n k a m a s . P e d a g o g ik o s m o k s la s y r a n e k a s k it a , k a ip v is o s ž m o n ijo s p a ty r im a s , s u tv a r k y ta s , a p ib e n ­ d r in t a s , p a a iš k in t a s , p a d a u g in ta s m o k s liš k o s io m is iš v a d o ­ m is ir s u v e s t a s į s is te m ą .

83

Iš p e d a g o g ik o s m o k s lo p e d a g o g a s p r a k t ik a s g a li tu r ė ti d a u g e r io p o s n a u d o s : p ir m a , p e d a g o g ik a p a l e n g v i n a p e d a ­ g o g u i a s m e n in io s ą m o n in g o p a t y r im o įs ig i jim ą , a n tr a , p e ­ d a g o g ik a p a s k a tin a p e d a g o g in ę p a ž a n g ą , n e le is d a m a s n a u s ti f a k tiš k o je u g d y m o p a d ė t y je , t r e č ia , s y k iu s u d id e s ­ n iu s ą m o n in g u m u , tik r u m u ir p a ž a n g u m u p e d a g o g ik a įn e ­ ša į u g d y m o p r a k t ik ą d id e s n į t ik s lin g u m ą ir p la n in g u m ą . O v is g i g a li b ū t i g e r ų m o k y to jų a u k lė t o jų , i r n e t u r i n č i ų t e o r in io iš s ila v in im o p e d a g o g ik o s s r ity je , k a i tu o p a č iu la i­ k u m o k s liš k a i p a s ir u o š ę p e d a g o g a i p r a k t ik o je k a r t a is p a s i­ r o d o m e n k a is m o k y to ja is a u k lė to ja is . A ts itin k a ta i to d ė l, k a d u g d y m o p r a k t ik a i t o li g r a ž u n e p a k a n k a v ie n o t ik t e o r in io s u s ip r a t im o , ir k a d t e o r in į p a s ir u o š im ą u g d y m o p r a k t ik a i ta m tik r a m e la ip s n y je g a li a ts to ti a s m e n in ė i n t u i c ija , u g d y ­ m o t r a d ic ijo s , įg i m ti p e d a g o g in ia i g a b u m a i i r k it i d a ly k a i. V is d ė lto , e s a n t v is o m s k it o m s s ą l y g o m s ly g io m s , t e o r i n i s p e d a g o g in is p a s i r u o š im a s y r a p e d a g o g u i p r a k t i k u i v is u o ­ m e t t a m t ik r a s p l iu s a s , je i , ž in o m a , ji s n ė r a t a p ę s k la i d in g o s t e o r ijo s a u k a . P r a n c ū z ų p a s a k y m u , p r a k t ik a b e t e o r i jo s y r a a k la , o te ­ o r i ja b e p r a k t ik o s y r a b e r g ž d ž ia . Š i s p a s a k y m a s v is a i tin k a ta ip p a t p e d a g o g ik o s i r p e d a g o g ijo s s a n t y k ia v im u i. 3.

Pedagogikos mokslo pagrindinės savybės.

- K ie k v ie n a s

m o k s la s , k a ip o to k s , v is a d o s y r a t a m tik r a t e o r ija , n e s jo k s m o k s la s n e g a li b ū t i p r a k tik a . J e i v is d ė lto p e d a g o g ik a la ik o ­ m a p r a k tin iu m o k s lu , ta i v ie n ta p r a s m e , k a d jo s o b je k t a s y r a ž m o g iš k a s is v e ik im a s , b ū te n t, u g d y m a s . Š ita s p r a k tin is m o k s ­ la s , p a g a l la ip s n į s a v o r e ik š m ė s u g d o m a ja i p r a k tik a i, g a li b ū ti d a r g i s k ir s to m a s į t e o r in ę ir p r a k tin ę d a lį. Ž in o m a , v is i š itie s u s k ir s ty m a i t u r i ly g s ta m o s io s r e ik š m ė s ir k ie k s k ir ia s i n u o p a n a š ių s u s k ir s ty m ų , p a s it a ik a n č ių g a m to s m o k s lų s r ity s e . K it u a t ž v i lg i u s a k o m a , k a d p e d a g o g ik a y r a n e t ik e k s p lik a t y v in ė , b e t i r n o r m a t y v in ė d is c ip li n a , n e s s v a r b u p a ­

84

ž in t i u g d o m ą jį v e ik im ą n e tik iš fa k tiš k o s , b e t ir iš n o r m a li­ n ės p u sės. P a g a lia u ta m tik r a p r a s m e p e d a g o g ik a y r a p r ita ik o m a ­ s i s m o k s la s , n o r s ž y m ia i s k i r ia s i n u o t ik r ų p r ita ik o m ų jų m o k s lų m e c h a n in ė s te c h n in ė s s r itie s . P e d a g o g ik a y r a p r i­ t a ik o m a s is m o k s la s v is ų p ir m a ta p r a s m e , k a d j i ta ik o s a v o u ž d a v in ia m s p r in c ip u s ir d a v in iu s , s k o lin a m u s iš k itų m o k s ­ lų , p a v y z d ž iu i, iš g y v e n im o filo s o fijo s ir a n tr o p o lo g ijo s , s u ­ p r a s tų p la č ia u s ia p r a s m e . P r ita ik o m a s is m o k s la s jin a i y ra d a r ir ta p r a s m e , k a d jo s g a v im a i tu r i p r ita ik o m o s io s r e ik š ­ m ė s u g d o m a ja i p r a k tik a i. B e t p r ita ik o m u m o p o b ū d is č ia y r a k it o k s k a ip m e c h a n in ių te c h n in ių m o k s lų s r ity je , ir , b e to , p r ita ik y m o k la u s im a i n e s u d a r o tie s io g in ių o b je k tų p e d a ­ g o g ik o s m o k s lu i, k a ip o to k ia m . P e d a g o g in ių t e o r ijų p r ita i­ k y m a s u g d y m o p r a k tik a i y ra p e d a g o g ik o s m o k s lu i n e e s m in is d a ly k a s š a lia p a ž in im o tik s lų . 4.

Pedagogikos šaltiniai ir metodai.

- K ie k v ie n a m m o k s li­

n ia m p a ž in im u i p ir m u t in iu š a l ti n iu v is a d o s e in a r e a lin is p a t y r im a s , p a r e m t a s s t e b ė jim u , b a n d y m u , liu d ijim u . N e k i­ t a ip y r a ir s u p e d a g o g in iu m o k s lu . V is i p ir m u t in ia i jo š a lti­ n ia i a ts ir e m ia į tie s io g in į p a ty r im ą . B e t š ita s p a ty r im a s a te in a įv a ir ia is k e lia is . V is ų p i r m a u g d o m o s io s t r a d ic ijo s , t ie k s u r a š y t o s , t ie k ir n e r a š y t o s , a t n e š a m u m s p e d a g o g in io p a t y r im o d a v in ių . Į v a i r ių la i k ų is to r ijo s ir k r o n ik o s , p a s a k o ja n č io s m u m s a p ie Š e im ų , m o k y k lų , įv a ir ių u g d o m ų jų įs ta ig ų , a ts k ir ų ta u tų , v a ls t y b ių , o r d in ų i r b a ž n y č ių u g d o m ą jį v e ik im ą , s u te ik ia ž in i ų a p ie la b a i įv a ir ų p e d a g o g in į p a ty r im ą . N a u d o d a m a ­ s i s p e d a g o g ik o s is to r ijo s ty r in ė jim a is , p e d a g o g ik o s m o k s ­ l a s į ž v e l g i a t o s e ž i n i o s e r e a l i n i o p a t y r i m o d a v i n i u s ir p a n a u d o ja ju o s s a v o m o k s lin ia m s tik s la m s . T a č i a u p e d a g o g ik o s m o k s lu i s v a r b u p a s in a u d o t i n e tik p e d a g o g in iu p r a e it ie s p a t y r im u , b e t ir a k t u a lia is d a b a r ­

85

t ie s p a t y r im a is , { v a ir ū s p e d a g o g ų d i e n o r a š č i a i , u g d y t i n ių in d iv i d u a li n ia i a p r a š y m a i, jų s t e b ė ji m a i , į v a i r ū s e m p i r i ­ n ia i i r e k s p e r i m e n t i n i a i p a t y r im a i , p a g a l ia u į v a i r i ų į v a i ­ r ia u s io s a n k e to s s u te ik ia p e d a g o g ik o s m o k s lu i n e m a ž a p a t ir i a m o s i o s m e d ž ia g o s i r t u o p a č iu e i n a ja m p a t y r i m o š a l t i n iu . Š a lia š ito p a g r in d in io š a ltin io , k u r is p e d a g o g ik o s m o k s ­ lu i a te in a ž y m io je d a ly je p e r p e d a g o g ik o s is t o r ijo s i r e k s p e ­ r im e n tin ė s p e d a g o g ik o s ta r p in in k a v im ą , p e d a g o g ik a n a u d o ja s i d a r g i p a t a r n a v i m a is i š t i s o s e i l ė s p a d e d a m ų jų m o k s lų , k u r ie g a lė tų b ū t i p a v a d in t i jo s m o k s la is š a l t i n ia is . T a ig i p ir m u tin is i r p a g r in d in is p e d a g o g ik o s m o k s lo , k a ip i r k ie k v ie n o k it o m o k s lo , š a ltin is y r a p a t y r im a s . A n t r o je e i ­ l ė je e in a t o s t e o r ijo s , k u r io s y r a s u d a r o m o s r e f l e k s i jo s b ū d u a n t p a t ir ia m o jo p a g r in d o . T a i y r a ja u a n t r a e il is š a l t i n i s , k u ­ r ia m e ž y m ią r o lę v a id in a s a m p r o ta v im o p r a d a s . B e t č ia ja u k y la m e to d o k la u s im a s , n e s k ie k v ie n a s t ik r a s m o k s lin is m e ­ t o d a s y r a p r o tu a p d ir b a m o p a t y r im o m e t o d a s . Š i t a s m e t o ­ d a s n e d r a u d ž ia p r o t i n i ų s p e k u l i a c i jų , k i e k j ų p a g r i n d e p a s i li e k a r e a lin is p a ty r im a s . T o k ia , p a v y z d ž iu i, y r a k i e k ­ v ie n a d e d u k c ija , m a t e r ia lia i i r f o r m a lia i p a g r įs t a . B ū d a m a s y k iu e k s p lik a ty v in is ir n o r m a t y v in is m o k s la s , p e d a g o g ik a n e tik s t e n g ia s i iš a iš k i n t i u g d o m ą jį v e ik i m ą , k o k s ji s y r a , b e t ir n u s ta t y t i jo n o r m a s , t. y . k o k s ji s t u r i b ū ti. Š ito fa k to a k iv a iz d o je p e d a g o g a s te o re tik a s n e g a li p a s ite n k in ­ ti n e i v ie n u tik e m p irin iu p a ty r im u , n e i v ie n u tik s p e k u lia ty ­ v in iu s a m p r o ta v im u . N o r ė d a m a s p a s i t e n k in t i e m p i r i n i u u g d o m ų jų įv y k ių p a t y r im u , ji s n e g a lė s s u d a r y t i u g d o m ų jų n o r m ų , t. y . n e g a lė s n u s ta t y t i, k o k s t u r i b ū t i n o r m a lu s u g ­ d o m a s is v e ik im a s . O g i p a s k e n d ę s s p e k u l ia t y v in ia m e s a m ­ p r o t a v im e , j i s g a li n u t o l t i n u o r e a l i ų u g d y m o r e i k a l ų i r p r a s ile n k t i s u p r ig im t in ia is u g d y tin io iš s iv y s t y m o d ė s n i a is . G r y n a i in d u k t y v i n ė p e d a g o g ik a y r a t ie s io g n e g a li m a , n e s j i n e s u g e b a jo k i ų n o r m ų n u s t a t y t i u g d o m a ja m v e ik i m u i .

86

G r y n a i d e d u k ty v in ė p e d a g o g ik a n e iš v e n g ia m a i tu r i v ir s ti n e r e a l ia i r u to p is tin e . 5.

Pedagogikos mokslo autonomiškumas. -

U g d o m a s is v e i­

k im a s tu r i s a v o d ė s n in g u m ą , k u r is g a li i r tu r i b ū t i p e d a g o ­ g ik o s m o k s lo p r ie m o n ė m is iš tir ta s . Š ita s s a v o tiš k a s d ė s n in g u m a s p a d a r o iš p e d a g o g ik o s m o k s lą , k u r is tu ri s a v o a u to n o m in g u m ą ir tu o p a č iu y r a formaliai n e p r ik la u s o m a s , a r b a s a v a r a n k iš k a s , m o k s la s . J e i s y k iu s u tu o p e d a g o g ik o s t e o r ijo s m a te r ia lia i p r ik la u s o , iš v ie n o s p u s ė s , n u o g y v e n i­ m o f ilo s o fijo s ir , i š a n tr o s p u s ė s , n u o p la č ia i s u p r a n ta m o s a n tr o p o lo g ijo s (č ia te m in im o s š iu o a tv e ju tik d v i p la č ia u s io s p a d e d a m ų jų m o k s lų s r ity s ), ta i to k s

materialinis

p r ik la u s o ­

m u m a s n e p a n a ik in a d a r fo r m a lin io jo s , k a ip o m o k s lo , n e ­ p r ik la u s o m u m o . Š ita s m a te r ia lin is p r ik la u s o m u m a s y r a n e k a s k it a , k a ip a ts p in d y s to p r ik la u s o m u m o , k u r iu o p a s iž y m i p a t s u g d o m a s is v e ik im a s , s a v o d ė s n in g u m u o r g a n iš k a i s u ­ s iję s s u v is u ž m o g a u s g y v e n im o ir v e ik im o p lo tu .

II. P e d a g o g i k o s s a n t y k i a v i m a s su k i t o m i s p e d a g o g i n ė m i s disciplinomis

1.

Pedagogika ir pedagogijos bei pedagogikos istorija.

- Pe­

d a g o g ijo s b e i p e d a g o g ik o s is t o r ija ty r in ė ja u g d y m o p r a k t i­ k ą i r t e o r i ją i s t o r i n i a m e j ų i š s i v y s t y m e . S v a r b i a u s i a i s o b je k t a is č ia e in a g e n e tin is a u k lė jim o , š v ie tim o , y p a č m o ­ k y k lų ir d ė s t o m ų jų jo s e d a ly k ų iš s iv y s ty m a s įv a ir io s e la ik o i r v ie t o s a p lin k y b ė s e ; b e to , d id ž ių jų p e d a g o g ų g y v e n im a s , v e ik i m a s i r r a š t a i, ir p a g a lia u p e d a g o g in ių p r o b le m ų i r te ­ o r ijų iš s iv y s t y m a s b e i s p r e n d im a s is to r in io g y v e n im o a p ­ lin k y b ė s e . Iš t ik r ų jų p e d a g o g ijo s b e i p e d a g o g ik o s is to r ija t y r in ė ja , p a t ik r in a , tv a r k o ir s is te m in a u g d o m ą jį p r a e itie s

87

8

p a ty r im ą i r s u r iš tą s u š itu o p a t y r im u m o k s lą . S a v a i m e s u ­ p r a n t a m a , k a d š i t u o s a v o d a r b u j i s u t e ik i a p e d a g o g i k o s m o k s lu i v e r t in g ų p a t a r n a v im ų , p a d ė d a m a n a u d o t i s p r a e i­ t ie s u g d o m u o ju p a t y r im u . G a l im a b ū t ų p a s a k y t i , k a d p e ­ d a g o g ijo s ir p e d a g o g ik o s is to r ija v a id in a t a r p in i n k a u ja m ą ją r o lę ta r p p e d a g o g ik o s m o k s lo ir p r a e it ie s u g d o m o jo p a t y r i ­ m o. 2.

Pedagogikos teorija ir eksperimentinė pedagogika. -

G avu­

s i s a v o v a r d ą p a g a l g a m tin ių m o k s lų p a v y z d į, e k s p e r i m e n ­ tin ė p e d a g o g ik a ilg a in iu i ta p o p e d a g o g in e d is c ip li n a , k u r i s u ė m ė į s a v e b e v e ik v is u s tu o s o b je k t u s , k u r ie g a li b ū t i t i­ r ia m i e m p ir in iu in d u k ty v in iu b ū d u . Š it a ip s u p r a n t a m a e k s ­ p e r im e n t in ė p e d a g o g ik a p a t e ik ia p a t ir i a m o s i o s m e d ž ia g o s b e n d r a ja i p e d a g o g ik o s t e o r ija i i r t u o p a č iu , b ū d a m a s u o r ­ g a n iz u o t a s p e d a g o g in is d a b a r tie s p a t y r im a s , s u d a r o p a t i r ­ t in į la i p s n į p e d a g o g in ių d is c ip lin ų s is t e m o je . 3.

Pedagogika ir pedagoginė psichologija. -

P e d a g o g i n ė p s i­

c h o lo g ija t y r in ė ja , iš v ie n o s p u s ė s , u g d y tin io i r u g d y to jo , k a ip o to k ių , p s ic h ik ą , o i š a n tr o s p u s ė s , j ų d v ie jų s ą v e i k o s , a r b a u g d y m o , p s ic h in iu s p a g r in d u s . T u o b ū d u ji n a i y r a ta ­ s a i t ie s io g i n is p a g r in d a s , iŠ k u r io t e g a li iš a u g t i p s i c h o lo g iš ­ k a i p a g r į s t a p e d a g o g in ė te o r ija . 4.

Pedagogika ir pedologija. -

P e d o l o g ija , a r b a , e t im o l o g i š ­

k a i v e r č ia n t š itą t e r m in ą , v a ik o t y r a , s u e in a s u p e d a g o g in e p s i c h o lo g ija tu o s a v o p l o t u , k u r ia m e t y r in ė ja m a u g d y t i n io p s ic h ik a . B e t jo s iš s is k ir ia ta is s a v o p l o t a is , k u r p e d a g o g in ė p s i c h o lo g ija t y r in ė ja u g d y to jo p s i c h ik ą ir u g d y m o p s i c h i ­ n iu s p a g r i n d u s , i r k u r p e d o lo g i ja t y r in ė ja u g d y t i n į n e p s i­ c h o lo g in iu , b e t k it a i s a t ž v i lg i a is , p a v y z d ž iu i, b i o l o g i n i u , s o c i o lo g in iu , k u lt ū r in iu ... K i e k p e d o lo g i ja t y r in ė ja u g d y tin io iš s iv y s t y m ą p e d a g o ­

88

g in iu a t ž v ilg iu ir y r a p e d a g o g in ė v a ik o ty r a , š ita d is c ip lin a p r i k la u s o p la č ia i s u p r a n t a m a i p e d a g o g in e i s is te m a i. K ie k j i ty r in ė ja v a ik o ir ja u n u o m e n ė s iš s iv y s ty m ą b e s ą r y š io su p e d a g o g in iu fe n o m e n u , jin a i y r a g r in d ž ia m a s is p e d a g o g i­ k o s m o k s la s . 5.

Pedagogika ir pedagoginė politika. -

P e d a g o g in ė p o litik a

g a li b ū t i s u p r a s t a ir m e n o , ir m o k s lo p r a s m e . S u p e d a g o g i­ k o s m o k s lu te g a li b ū ti p a ly g in a m a v ie n p e d a g o g in ė p o lit i­ k a k a i p o m o k s la s . Š is p a l y g in t i n a u ja s m o k s la s t y r in ė ja t e o r i n i u s p r a k t in ė s u g d y m o p o litik o s p a g r in d u s ir tu r i š ia s d a lis : p ir m a , b e n d r ą ją u g d y m o p o litik ą , k a ip o k u ltū r in ė s p o l it ik o s d a lį, a n tr a , m o k y k lin ę p o lit ik ą , t r e č ia , m o k y to jų p a r u o š im o k la u s im ą iš p o lit in ė s v a ls ty b in ė s p u s ė s , k e t v ir ­ ta , m o k y k lin ę te is ę ir m o k y k lų tv a r k y m ą . Š it a ip s u p r a n ta m a p e d a g o g in ė p o litik a , b ū d a m a v ie n a iŠ p e d a g o g in ių d is c ip lin ų , v a id in a š a lia p e d a g o g ik o s te o r i­ jo s p a p ild o m ą ją r o lę , b e t p a č ia i Š ita i te o r ija i n e tu r i p a d e d a ­ m o jo m o k s lo r e ik š m ė s . 6.

Pedagogika ir ugdymo filosofija. -

U g d y m o f ilo s o fija y r a

b e n d r ų jų u g d y m o k la u s im ų ty r in ė jim a s f ilo s o fijo s m e to d u , t. y . iš p a g r in d in ių p r ie ž a s č ių . N u o jo s r e ik ia s k ir t i filo s o fi­ n ę p e d a g o g ik ą , k u r i y r a p a g r įs ta f ilo s o fija k a ip o p a s a u lė ­ ž iū r o s m o k s lu . K a r ta is filo s o fin ė s p e d a g o g ik o s v a r d u v a d in a m a to ji p e d a g o g ik o s d a lis , k u r i y p a tin g a i p r ik la u s o n u o f ilo s o fijo s . Š ia ip a r ta ip , f ilo s o fin ė p e d a g o g ik a s ta to m a p r ie š a is e k s p e r im e n t in ę p e d a g o g ik ą , k u r i p a s ilie k a e m p ir i­ n ių t y r im ų p lo tm ė je . U g d y m o f ilo s o fija iš p le č ia p e d a g o g ik o s p e r s p e k ty v a s ik i p la č ia u s ių r ib ų i r y r a f ilo s o fin is p e d a g o g ik o s te o r ijo s a p ­ v a in ik a v im a s .

89

III. Pe d a g o g i k a ir j os p a d e d a m i e j i mo k s l a i

Bendrosios pastabos apie pedagogikos padedamųjų mokslų sistematizaciją. - U g d o m a s is v e ik im a s tu r i s a v o m a t e r ia l in į 1.

o b je k tą ir s ie k ia m ą jį tik s lą . T ie m o k s la i, k u r ie p a d e d a n u ­ š v ie s ti m a t e r ia lin į u g d y m o o b je k tą ir t u o p a č iu s u t e ik i a p e ­ d a g o g ik a i a titin k a m ų d a v in ių , y r a g r in d ž ia m ie ji jo s m o k s la i. O g i tie m o k s la i, k u r ie n u š v ie č ia ž m o g a u s g y v e n im o b e i v e i­ k im o tik s lu s ir tu o p a č iu p a d e d a p e d a g o g ik a i n u s t a t y t i u g ­ d y m o tik s lu s , y r a v e d a m ie ji jo s m o k s la i. B e t ir p i r m ie ji , ir a n tr ie ji y r a p a d e d a m ie ji, a r b a n e t p a g a l b i n i a i, p e d a g o g ik o s m o k s la i. U g d o m o jo v e ik im o m a t e r ia lin is o b je k t a s y r a p a t s u g d y ­ tin is , k a ip o t a r p s t ą s ž m o g u s , jo p r i g im t is , s a v y b ė s , iš s i v y s ­ ty m a s . U g d o m o jo

v e ik im o t ik s la s , a r b a , t ik r i a u p a s a k iu s ,

t ik s la i, y r a g a lu tin ė je s ą s k a ito je p a t ie s g y v e n im o b e i v e i k i ­ m o t ik s la i. T a i g i g r in d ž ia m o s io s r e i k š m ė s t u r i u g d y m u i k la u s im a s , k a s y r a u g d y tin is , k a ip o t a r p s t ą s ž m o g u s ; t u o ta r p u v e d a m o s io s r e ik š m ė s tu r i k la u s i m a s , k a s y r a g y v e n i­ m o t ik s la i, k u r ie m s u g d y tin is t u r i b ū t i r u o š i a m a s . P ir m ą jį k la u s im ą n u š v ie č ia p la č ia i s u p r a n t a m a a n t r o p o l o g ija ; a n t ­ r ą jį - p la č ia i s u p r a n t a m a s p a s a u lė ž iū r o s m o k s la s . T u o b ū ­ d u p r ie in a m a iš v a d a , k a d a n tr o p o lo g in ia i m o k s la i, k i e k j i e tir ia ž m o g a u s p r ig im tį, y r a p e d a g o g ik a i g r in d ž ia m ie ji m o k s ­ la i, tu o ta r p u k a i p a s a u lė ž iū r o s m o k s la i, k ie k j i e n u s t a t o ž m o g a u s g y v e n im o b e i v e ik im o p r a s m ę ir t ik s l u s , y r a ja i v e d a m ie ji m o k s la i. 2.

Vedamieji pedagogikos mokslai. -

P e d a g o g i k a g l a u d ž ia u ­

s iu b ū d u y r a s u s iju s i s u ta p a s a u lė ž iū r o s d a lim i, k u r i v a d i ­ n a m a g y v e n im o f ilo s o f ija , n e s k o k io s y r a p a ž iū r o s į g y v e n im ą , t o k ia y r a ir p e d a g o g ik o s s is t e m a . B e t ir k it o s f i ­ l o s o f i n ė s d is c ip li n o s , y p a č n o r m a t y v in ė s , tu r i d id e lė s v e ­

90

d a m o s io s r e ik š m ė s p e d a g o g ik o s m o k s lu i. D a r a n t tr u m p ą v e d a m ų jų p e d a g o g ik o s m o k s lų a p ž v a lg ą , d e r a s u m in ė t i v i­ s ą e ilę d is c ip lin ų . a)

Logika,

b ū d a m a t a is y k lin g o p a ž in im o m o k s la s , t u r i

y p a t in g o s r e ik š m ė s d id a k tik a i, k u r i tu r i r e ik a lo s u ta is y k ­ lin g o p a ž in im o ir m ą s t y m o m o k y m u . b)

Etika,

k a ip o d o r in io v e ik im o n o r m ų m o k s la s , tu ri v e ­

d a m o s io s r e ik š m ė s ta i p e d a g o g in e i d is c ip lin a i, k u r i ty r in ė ­ ja d o r in io a u k lė jim o d a ly k u s ir v a d in a s i h o d e g e tik a . c)

Estetika,

k a ip o g r o ž io i r d a ilio s io s k ū r y b o s m o k s la s ,

t u r i y p a t in g o s r e ik š m ė s e s te t in io la v in im o m o k s lu i. d)

Prigimties filosofija,

k a ip o ta g a m to s f ilo s o fijo s d a lis ,

k u r i s p e c ia lia i tir ia iš v id in ė s ž m o g a u s p r ig im tie s d a ly k u s , t u r i y p a tin g o s r e ik š m ė s fiz in io a u k lė jim o m o k s lu i, a r b a p la ­ č ia i s u p r a n t a m a i d ie te tik a i. e)

Kultūrosfilosofija, k a ip o

m o k s la s a p ie k u lt ū r in io g y v e ­

n im o p a g r in d u s , tu r i v e d a m o s io s r e ik š m ė s t a i p e d a g o g i­ k o s p la č ia ja i s r ič ia i, k u r io je tir ia m i u g d y m o d a ly k a i, s u s iję s u k u lt ū r o s k la u s im a is . f)

Religijos filosofija, k a ip o

m o k s la s a p ie r e lig in io g y v e n i­

m o p a g r in d u s , tu r i v e d a m o s io s r e ik š m ė s r e lig in io a u k lė ji­ m o m o k s lu i. g)

Sociologija,

t ie k s u p r a n ta m a v is u o m e n in ė s filo s o fijo s

p r a s m e , tie k im a m a s p e c ia la u s m o k s lo p r a s m e , tu r i v e d a ­ m o s io s r e ik š m ė s v is u o m e n in ia m a u k lė jim u i. h)

Teologija,

k a ip o m o k s la s a p ie r e lig in e s tie s a s , p a g r įs ­

t a s A p r e iš k im u , a t b a ig ia f ilo s o fin ę p a s a u lė ž iū r ą ir to d ė l tu ­ r i ta ip p a t v e d a m o s io s r e ik š m ė s p e d a g o g ik a i, y p a č t a i jo s d a lia i, k u r i tir ia r e lig in io a u k lė jim o k la u s im u s . 3.

Grindžiamieji pedagogikos mokslai.

- G r in d ž ia m u o s iu s

p e d a g o g ik o s m o k s lu s g a lim a s k ir s ty ti į tris g r u p e s p a g a l ta i, a r ji e tir ia ž m o g a u s k ū n ą , a r jo s ie lą , a r p a g a lia u k ū n o ir s ie lo s s a n ty k ia v im ą . T u o b ū d u g a u n a m i s o m a to lo g in ia i, p s i­

91

c h o lo g in ia i ir p s ic h o fiz in ia i p e d a g o g ik o s p a d e d a m ie ji m o k s ­ la i. a)

Somatologiniai mokslai, a r b a k ū n o ty r o s m o k s la i (soma logos - m o k s la s ) , k u r ie tu r i y p a t in g o s g r i n d ž i a m o ­

kū nas,

s io s r e ik š m ė s fiz in io a u k lė jim o p e d a g o g ik a i, y r a š ie : a n a t o ­ m ija , f iz i o lo g ija , b io l o g ija , h ig i e n a , m e d ic i n a . T a i y r a t ik r e ik š m in g e s n i s o m a t o lo g in ia i m o k s la i, k u r ia is t e n k a p e d a ­ g o g ik a i r e m tis .

Psichologiniai mokslai, a r b a s i e lo ty r o s m o k s la i (psyche s ie la , logos - m o k s la s ) , k u r ie tu r i y p a t in g o s g r i n d ž i a m o s i o s b)

r e i k š m ė s p s ic h in ių p a jė g ų la v in im o p e d a g o g ik a i , y r a š ie : b e n d r o ji p s ic h o lo g ija , e k s p e r im e n t in ė , a r b a e m p i r in ė , p s i ­ c h o lo g ija , d if e r e n c ia lin ė p s ic h o lo g ija i r g e n e t in ė p s i c h o l o ­ g ija . T a i t ik s v a r b e s n ė s p s ic h o lo g in ė s d is c ip li n o s , t u r i n č i o s g r in d ž ia m o s io s r e ik š m ė s p e d a g o g ik a i. c)

Psichofiziniai mokslai (psyche -

s ie la , fysis - m a t e r i a l i n ė

p r ig im tis ) tu r i p e d a g o g ik a i g r in d ž ia m o s io s r e i k š m ė s , k a i­ p o m o k s la i a p ie p s ic h in io i r f iz i n i o p r a d o s a n t y k i a v i m ą ž m o g a u s g y v e n im e . Č io n v is ų p ir m a p r i k la u s o f iz i o lo g in ė p s ic h o lo g ija s u p s ic h o fiz ik a ir d a r p s ic h o p a t o lo g ija .

IV. K i t i p e d a g o g i k o s klausimai 1.

Pedagogika ir pasaulėžiūra. -

mokslo

T a m t ik r a s , b ū t e n t , m a t e ­

r ia l in is , b e t n e f o r m a lin is , p e d a g o g ik o s p r i k la u s o m u m a s n u o s a v o p a d e d a m ų jų m o k s lų r e iš k ia s y k iu ir jo p r i k l a u s o ­ m u m ą n u o p a s a u lė ž iū r o s a p s k r ita i. J e i , iš v ie n o s p u s ė s , y r a n e a b e jo t in a , k a d p e d a g o g ik a m e t o d iš k a i y r a n e p r i k la u s o ­ m a ir y r a p a le n k ta t ik s a v o iš v i d in ia m d ė s n i n g u m u i , t a i, iš k it o s p u s ė s , ly g ia i n e a b e jo t in a s g y v e n im o f a k t a s y r a ta i, k a d u g d y m a s y r a p a s a u lė ž iū r o s s ą l y g o ja m a s i r s a v o t u r i n iu , ir s a v o t ik s l a is , i r s a v o lin k m e , i r s a v o p lo t u . T u o t a r p u p e d a ­

92

g o g ik o s o b je k t o , t. y. u g d y m o , p r ik la u s o m u m a s n u o p a s a u ­ lė ž iū r o s p a d a r o ta ip p a t ir p a č ią p e d a g o g ik ą m a t e r ia lia i p r i­ k la u s o m ą n u o to s p a č io s p a s a u lė ž iū r o s . P e d a g o g ik o s p rik la u s o m u m a s n u o p a s a u lė ž iū ro s y ra n e tik v is u o tin is fa k ta s , b e t ir n e iš v e n g ia m a b ū tin y b ė , n e s, n e n u s i­ le n k d a m a š ita i b ū tin y b e i, p e d a g o g ik a n e g a li iš te sė ti s a v o u ž ­ d a v in io . T y r in ė ti u g d y m ą n e p r ik la u s o m a i n u o p a s a u lė ž iū ro s p e d a g o g ik a i re ik š tų n e re a lia i tra k tu o ti s a v o o b je k tą , n e s g y ­ v e n im e šis o b je k ta s v is a d o s y ra šia ip a r ta ip su siję s su p a s a u ­ lė ž iū r a . N e ly g s ta m a i n e u tr a li p a s a u lė ž iū r o s a tž v ilg iu p e d a g o g ik a g a li b ū ti s k e lb ia m a tik iš n e su sip ra tim o . 2.

Pedagogikos svarbesnės srovės.

- P e d a g o g ik o s p r ik la u ­

s o m u m a s n u o p a s a u lė ž iū r o s p a d a r o ta i, k a d p e d a g o g ik o je t ie k y r a s r o v ių , k ie k y r a p a s a u lė ž iū r ų , t u r in č ių įt a k o s p ė d a g o g ik a i.

Pedagoginis

natūralizmas

la ik o g a m tą

s v a r b ia u s ia u g d y to ja . J i s r e ik a la u ja u ž le is t i k u o d a u g ia u ­ s ia i la is v ė s g a m to s b e i p r ig im tie s v e ik m e i ir d a ž n a i p a lin k s ta į b io l o g iz m ą i r u tilit a r iz m ą .

Pedagoginis individualizmas,

p a s ir e m d a m a s

in d iv i d o p r i m a t o p r in c ip u , s t a t o u g d y m u i r e ik a la v im ą v i­ s ų p ir m a a t s iž v e lg ti į in d iv id o r e ik a lu s , į jo g a lių iš v y s ty ­ m ą , į j o g e r o v ę i r in te r e s u s .

P e d a g o g i n i s s o c i a l i z m a s , a r b a s o c i o l o g i zm a s, k a ip o p r ie š in g a in d iv id u a liz m u i s r o v ė , iš e in a iŠ v i­ s u o m e n ė s p r im a to p r in c ip o ir la ik o v is u o m e n ę tik r a ž m o g a u s u g d y to ja . U g d y m a s , jo s u p r a tim u , tu r i b ū t i v is ų p ir m a p r ita ik y ta s p r ie v is u o m e n ė s in te r e s ų i r iš la ik y ta s n u o ­ s e k lia s o c i o lo g in e lin k m e .

P e d a g o g i n i s n a c i o n a l i z m a s ir p e d a g o g i n i s p o l i t i z m a s s k e lb ia a t itin k a m a i ta u ty b ė s i r v a ls ty b ė s p r i m a t ą u g d y m o d a ly k u o s e .

Pedagoginis

intelektualizmas

ir

p e d ago93

g in i s v o l i u n t a r i z m a s

s k e lb ia a t it in k a m a i p r o t o ir

v a lio s p r im a tą u g d y m o d a ly k u o s e .

Monistinė

pedagogika

n e p r i p a ž įs t a jo k i o s

p r a k t in ė s r e ik š m ė s k la u s im u i a p ie ž m o g a u s s a n t y k ia v im ą s u D ie v u .

Teistinė

pedagogika,

r e m d a m a s i a p v a iz d i n g o

D ie v o k o n c e p c ija , n e tik p r ip a ž įs ta ž m o g a u s s a n t y k ia v im ą s u D ie v u r e a liu f a k tu , b e t d a r g i la ik o r e i k a li n g a r u o š t i ž m o ­ g ų š ita m s a n t y k ia v im u i u g d y m o p r ie m o n ė m is . T a i t ik k e le t a s p a v y z d ž ių p e d a g o g ik o s p r i k la u s o m u m u i n u o p a s a u lė ž iū r o s p a v a iz d u o ti.

Trunkanti per amžius pedagogika, arba p a e d a g o g i a p e r e n n i s . - T r u n k a n ti p e r a m ž iu s p e d a g o g ik a t e g a lė tų 3.

b ū t i v ie n ta , k u r i y r a v is u o t in a i p r iim t in a . T a i d a u g ia u t e ­ o r in is n e g u p r a k t in is k la u s im a s , n e s s u n k u t ik ė t i s , k a d k a ­ d a n o r s v i e n a k u r i p e d a g o g in ė s i s t e m a b ū t ų v i s u o t i n a i p r iim tin a . T e o r iš k a i s p r e n d ž ia n t d a ly k ą , te n k a p a s a k y ti, k a d v is u o t in a i p r iim t in a p e d a g o g ik a b ū t ų t a , k u r i v i s a i s a t ž v i l­ g ia is b ū t ų u n iv e r s a lin ė . U n iv e r s a lin ė p e d a g o g ik a n e g a li b ū t i v ie n o k u r io ž m o ­ g a u s a r v ie n o k u r io la ik o p a d a r a s , n e s p e d a g o g ik o s u n i v e r ­ s a l u m a s r e i k a l a u ja n e n u t r ū k s t a m ų m o k s l i n i ų t r a d i c i jų . A n tr a v e r t u s , p e d a g o g ik o s u n iv e r s a lu m a s r e i k a l a u ja , k a d į jo s p a g r in d ą b ū t ų p a d ė t a u n iv e r s a lin ė p a s a u lė ž iū r a , la i s v a n u o b e t k u r io v ie n a š a liš k u m o . F o r m a l ia i t o k ia p a s a u lė ž iū ­ r a y r a n e k a s k it a , k a ip in t e g r a lin is s in t e t iz m a s . B e t o , u n i­ v e r s a lin ė p e d a g o g ik a tu r ė tų p a s iž y m ė ti o r g a n iš k u m u , t o lim u n u o m e c h a n iš k o e k le k t iz m o . P a g a li a u u n i v e r s a li n ė p e d a g o g ik a t u r i s a v y je t u r ė ti p a k a n k a m a i p a jė g u m o a t s a ­ k y t i į v is a s a k t u a lia s p e d a g o g in e s la ik o p r o b l e m a s . 4.

Pedagogikos suskirstymas. -

P e d a g o g ik ą t ik s lin g ia u s ia

s k ir s t y t i p a g a l u g d y m o s u s k ir s ty m ą . O g i s k ir s t y d a m i u g d y ­

94

m ą p a g a l g y v e n im o s r itis , g a u n a m e v is ų p ir m a fiz in į a u k lė ­ jim ą , a titin k a n tį fiz in ę p r ig im tį, k u ltū rin į u g d y m ą , a titin k a n tį k u ltū r o s s r itį, ir r e lig in į a u k lė jim ą , a titin k a n tį r e lig ijo s s ritį. S k ir s ta n t k u ltū r in į u g d y m ą p a g a l te o r in į-p r o tin į, p r a k tin įd o r in į ir e s te tin į-m e n in į ž m o g a u s v e ik im o r u o ž ą , g a u n a m a s p r o tin is la v in im a s , d o r in is a u k lė jim a s ir e s te tin is la v in im a s . A t it in k a m a i g a u n a m o s ir p e d a g o g ik o s d a ly s : p ir m a , f i­ z in io a u k lė jim o m o k s la s , a r b a p la č ia i s u p r a n ta m a d ie te ti­ k a , a n tr a , in t e le k t u a lin io la v in im o m o k s la s , a r b a d id a k tik a , tr e č ia , d o r in io a u k lė jim o m o k s la s , a r b a h o d e g e tik a , k e tv ir ­ ta , e s te t in io la v in im o m o k s la s , ir p e n k ta , r e lig in io a u k lė ji­ m o m o k s la s , a r b a p la č ia i s u p r a n ta m a k a te c h e tik a . Š io m s v is o m s d a lim s iš p r ie š a k io d a r p r id e d a m a įv e d a m o ji p e d a ­ g o g ik o s d a lis a p ie b e n d r u s p e d a g o g ik o s p a g r in d u s .

Bendro turinio pedagoginė literatūra. -

5.

B e n d r o t u r in io

p e d a g o g in ė je lite r a t ū r o je r e ik ia s k ir t i tr e jo p o s r ū š ie s v e ik a ­ lu s : e n c ik lo p e d in iu s , įv e d a m u o s iu s ir s is te m in iu s . Ž e m ia u p iln ia u n u r o d o m i p ir m o s io s ir a n tr o s io s r ū š ie s v e ik a la i, o iš t r e c io s r ū š ie s te d u o d a m a v ie n r e ik š m in g e s n ių v e ik a lų a t­ r a n k a , la b ia u s ia i t in k a n ti įv e d a m a ja m r e ik a lu i. a)

Enciklopediniai veikalai'. Rein Wilhelm. E n z y k l o p ä d i s c h e s

1)

H an d b u ch der

P ä d a g o g ik . 1 0 to m ų . - L a n g e n s a lz a , 1 9 0 2 - 1 9 0 9 . 2)

RoloffEmst.

L e x ik o n d e r P ä d a g o g ik . 5 to m a i. - F r e i­

b u rg , 1 9 1 3 -1 9 1 7 . 3)

Schwartz Hermann. P ä d a g o g is c h e s

L e x ik o n . 4 to m a i. -

1 9 2 8 -1 9 3 1 . 4) gik

S p i e l e r Joseph.

der 5)

L e x ik o n

der

P ä d a g o ­

G e g e n w a r t . 2 t o m a i.- F r e ib u r g , 1 9 3 0 - 1 9 3 2 . P r a n c ū z ų k a lb a y r a iš ė ję d u le k s ik o n a i: a ) D ic tio n ­

n a ir e d e p é d a g o g ie i r b ) N o u v e a u d ic tio n n a ir e d e p é d a g o ­ g ie .

95

b)

Įvedamieji veikalai: Dürr E. E in f ü h r u n g

1)

in d ie P ä d a g o g ik . - L e i p z ig : Q u ­

e lle u . M e y e r.

Hehlmann Wilhelm.

2)

G e s c h ic h t e d e r E r z i e h u n g s w i s ­

s e n s c h a f t im A u f r i s s - B e r l i n , 1 9 3 3 .

K a m m el

3) die

Willibald.

p ä d a g o g isch e

Peters W.

4)

E i n f ü h r u n g

in

W e r 1 1e h r e. - P a d e rb o rn , 1927.

E in f ü h r u n g i n d ie P ä d a g o g ik a u f p s y c h o ­

l o g is c h e r G r u n d la g e . - L e ip z ig : Q u e l le u . M e y e r . 5) 6)

Stern Erich. E i n le it u n g in d ie Wagner Julius.

P ä d a g o g ik

als

P ä d a g o g ik . - 1 9 2 2 . E i n f ü h r u n g

in

d ie

W is s e n s c h a f t .-L e ip z ig :Q u e lle u .

M ey er. c)

Sisteminiai veikalai: 1) M i č i u l i s J.

P e d a g o g ik a

ir

d id ak tik a.-

K a u n a s : V y t ie s b - v ė , 1 9 3 3 . 2)

Barth Paul.

D ie E le m e n t e d e r E r z ie h u n g s - u n d U n ­

te r r ic h t s le h r e . - L e i p z ig , 1 9 2 3 .

3) g ik

Gö t t l e r J o s e p h .

im 4)

S y s t e m

der

P ä d a g o ­

U m r i s s . - M ü n ch en , 1932.

Grunwald Georg. P h ilo s o p h is c h e

P ä d a g o g ik . - P a d e r ­

b o rn , 1917. 5)

Kerschensteiner Georg.

T h e o r ie d e r B il d u n g . - L e ip ­

z i g u . B e r l in , 1 9 3 1 . 6) 7)

Paulsen Friedrich. P ä d a g o g ik . - S t u t t g a r t , 1 9 2 1 . Rein Wilhelm. P ä d a g o g ik in s i s t e m a t is c h e r D a r s t e l­

lu n g . 3 t o m a i. - L a n g e n s a lz a , 1 9 2 7 , 1 9 1 1 , 1 9 1 2 . 8)

Toischer Wendelin.

T h e o r e t is c h e P ä d a g o g i k u n d a ll­

g e m e in e D id a k tik . - M ü n c h e n , 1 9 1 2 . 9)

Wagner Julius.

P ä d a g o g i s c h e W e r t l e h r e .- K e m p t e n ,

L e i p z ig , 1 9 2 9 . 10)

Wagner Julius.

G r u n d le g u n g d e r B il d u n g s a r b e i t . -

L e ip z ig : Q u e l le u . M e y e r .

96

11) 12) 13)

Riboulet L P é d a g o g ie g é n é r a le . - L y o n , P a r is , 1 9 3 0 . Siméons G. C o u r s d e p é d a g o g ie . - T a m in e s , 1 9 2 2 . Wilbois Joseph. L a n o u v e l le é d u c a tio n fr a n ç a is e . -

P a r is , 1 9 2 2 . 14)

Gessen I. O s n o v y

p e d a g o g ik i. - B e r lin , 1 9 2 3 .

I š r e t in i m u s u r in k t i p a v a d in im a i v e ik a lų , k u r ie s u d a r o k ie k v ie n o je v e ik a lų r ū š y je k u k lia u s ią m in im u m ą .

P ir m a s

s k y riu s

P E D A G O G IK O S P A G R IN D IN Ė S S Ą V O K O S

I.

1.

Ugdymo esmė

Bendras ugdymo supratimas. - Ugdymo f e n o m e n a s

p r i­

k la u s o p r ie to s ž m o g iš k o jo v e ik im o s r itie s , k u r io je įv y k s ta g y v e n im o a t n a u jin im a s n e n u t r ū k s t a m o je k a r t ų e ilė je . U g ­ d y t i r e iš k ia d a r y t i, k a d k a s a u g tų , ū g ė tų , e itų a u k š ty n . T o ­ b u lin im o lin k m ė , v e d a n ti a u k š t y n , u g d y m u i y r a e s m in ė i r

educatio ir n e s ir educa­

iš e in a a ik š tė n n e v ie n tik m ū s ų te r m in e . R o m ė n ų

Erziehung tu r i s a v y je lin k m ė s į v ir š ų , Erziehung y r a v e d im a s a r b a k ė lim a s iš ž e m e s n ė s

v o k ie č ių

tio,,

ir

pa­

d ė t ie s į a u k š te s n ę . U g d o m a s is v e ik im a s tu r i s a v o t u r in į, k u r is p a s ir e iš k ia v y k d y m o b ū d a is . S u s e k ti p a g r in d in iu s u g d o m o jo v e ik im o b ū d u s a r b a n e t f u n k c io n a lin iu s jo a s p e k tu s y r a n e k a s k ita , k a ip n u s ta t y t i u g d y m o e s m in į tu r in į. 2.

Funkcionaliniai ugdymo aspektai. -

E g g e r s d o r fe r is , e id a ­

m a s W illm a n n o lin k m e , s k ir ia tris p a g rin d in e s u g d y m o fu n k ­ cija s , a rb a a sp e k tu s: Pflege, a rb a Fürsorge, Bildung, aibaFonnung, ir

Zucht, a r b a Führung. I š s p r e n d ž ia n t s v y r a v im ą

7—12

ta rp p a g r in ­

97

d in ė s fu n k c ijo s ir a s p e k to s in te tin iu b ū d u , g a lim a b ū tų m ū ­ s iš k a i p a s a k y ti, k a d tr y s fu n k c io n a lin ia i u g d y m o a s p e k ta i y r a a u g in im a s -g lo b o jim a s , la v in im a s ir a u k lė jim a s . a)

Auginimas-globojimas

y r a ta s a i fu n k c io n a lin is u g d y ­

m o a s p e k t a s , k u r iu o u g d y m a s p a s i r e i š k ia k a ip o s u d a r y ­ m a s p a la n k ia u s ių s ą ly g ų ir p a r a g in im ų

u g d y tin io

p r i g im č ia i i r jo g a li o m s a u g t i , s k l e i s t i s , k le s t ė t i. A u g i n i ­ m a s - g l o b o jim a s p i r m o je e i l ė je li e č ia f i z i n ę u g d y t i n i o p r i ­ g im t į, t. y . j o k ū n ą ; b e t n ė r a k li ū č i ų j į t a ik y t i i r a u k š t e s n ė m s ž m o g a u s g a li o m s . b)

Lavinimas y r a

t a s a i f u n k c i o n a lin i s u g d y m o a s p e k t a s ,

k u r iu o u g d y m a s p a s ir e iš k ia k a ip o u g d y ti n io f o r m a v im a s s u p a g a l b a i r p a g a l o b je k t y v in ę g ė r y b ę . T e n k a g a il ė t is , k a d m ū s ų t e r m in a s „ l a v i n i m a s " n e s u g e s t i o n u o ja f o r m a v i m o m o m e n to , k a ip k a d d a r o v o k ie č ių

mation. T o d ė l

Bildung a r

p r a n c ū z ųfor-

š a lia la v in im o d a ž n a i te k s v a r t o t i ir f o r m a v i­

m ą , n o r s b ū t ų p a g e id a u ja m a , k a d g a lė t u m e p e d a g o g ik o s r e ik a lu i v a r t o ti ž ie s t i a r ž a id y t i. T u o m e t , p a v y z d ž iu i, ž a id y m a s re ik š tų

das Bilden,

o ž a i d y t o ja s a r b a ž m o g ž i e d y s

r e ik š t ų tą p a t , k ą ir v o k ie č ių c)

Auklėjimas y r a

Bildner.

ta s a i f u n k c i o n a lin i s u g d y m o a s p e k t a s ,

k u r iu o u g d y m a s p a s ir e iš k ia k a ip o v e ik i m a s , k u r iu o s t e n ­ g ia m a s i s u d a r y t i u g d y tin y je v e r t in g ą a s m e n y b ę . J e i a u g i­ n im a s - g l o b o jim a s i š v y s t o u g d y t i n į t o k į , k o k s j i s y r ap r i g im t ie s , je i la v in im a s u g d y t i n į f o r m u o ja p a g a l o b je k t y ­ v in ę g ė r y b ę , t a i a u k lė jim a s s t e n g ia s i u g d y tin į p a d a r y t i t o ­ k į, k o k s j i s t u r i b ū ti. 3.

Sudedamieji ugdomojo veiksmo pradai. -

U g d y m a s, arb a

u g d o m a s is v e ik i m a s , k ie k v ie n u a t s k ir u a t v e ju k o n k r e č i a i p a s i r e i š k ia p e d a g o g in iu a k t u , k u r į l i e t u v iš k a i v is a i p r a v a r ­ t u p a v a d in t i u g d o m u o ju v e ik s m u . U g d o m ą jį v e ik s m ą t i k s ­ li a i g a li m a a p t a r t i t ik p a d a r i u s v is ų jo p r a d ų a n a liz ę . a)

98

Tikslas y r a

t a s a i u g d o m o jo v e ik s m o p r a d a s , k u r is s u -

te ik ia ja m s ie k ia m o s io s l i n k m ė s i r p e d a g o g in ė s in te n c ijo s . J is iš p r a d ž io s g lū d i u g d y to jo s ą m o n ė je , b e t u g d o m o jo v e ik s ­ m o e i g o je s ą m o n in g a i a r n e s ą m o n i n g a i p e r s id u o d a i r u g ­ d y t in iu i. S t ip r ia u s ia s tik s lo la i p s n is u g d o m a ja m e v e ik s m e y r a u g d o m a s is id e a la s , k u r is g a li e n t u z ia z m u o t i n e t ik u g ­ d y t o ją , b e t i r u g d y tin į. b)

Ugdytinis

y r a u g d o m o jo v e ik s m o p a g r in d a s , k a ip o jo

v e ik ia m a s is o b je k ta s . S is o b je k t a s y r a ta č ia u s a v o t iš k a s , n e s u g d y tin is s u g e b a b ū t i

n e t ik p a s y v u s ir r e c e p ty v u s , t. y .

im lu s , b e t ir a k ty v u s ir p r o d u k t y v u s , t. y . v e ik lu s ir k u r lu s . c)

Ugdytojas y r a

u g d o m a ja m e v e ik s m e v e ik ią s s u b je k t a s ,

k a ip o u g d o m o s io s in ic ia t y v o s p r a d in in k a s ir u g d o m ų jų u ž ­ d a v in ių v y k d y to ja s . d)

Ugdomoji gėrybė,

y r a u g d o m a ja m e v e ik s m e ta s a i o b ­

je k t y v ia i v e r tin g a s d a ly k a s , p a g a l k u r į v y k s ta d v a s in is u g ­ d y t in io fo r m a v im a s is . N e s u n k u p a s te b ė ti, k a d p a g a l a r is to te lin ę p r ie ž a s č ių k o n ­ c e p c iją u g d o m a ja m v e ik s m e t ik s la s e in a s ie k ia m o s io s p r ie ­ ž a s tie s p a r e ig ą , u g d y tin is - m a te r ia lin ė s p r ie ž a s tie s , u g d y t o ja s - v y k d a n č io s io s p r i e ž a s t ie s , u g d o m o ji g ė r y b ė f o r m a l in ė s p r ie ž a s t ie s . T ie s a , k a ip b u s p r o g o s v ė lia u įs it i­ k in t i, š i s c h e m a k ie k s u p r a s t in a s u d ė t in g ą u g d o m o jo v e ik s ­ m o p o b ū d į . B e t j o je v is d ė l t o s v a r b i a u s i a s d a ly k a s y r a s u im t a s iš e s m ė s . I š u g d o m o jo v e ik s m o p r a d ų a n a liz ė s g a lim a g a u ti Š ito ­ k ią jo a p ta r tį: u g d o m a s is v e ik s m a s y r a k o n k r e tin ė u g d y to ­ jo i r u g d y tin io s ą v e ik a , in t e n c io n a lia i n u k r e ip ta į u g d o m ą jį tik s lą ir a tr e m t a į o b je k ty v in ę u g d o m ą ją g ė r y b ę . 4.

Sintetinė ugdymo apibrėžtis. -

U g d y m a s y r a g lo b o ja m a ­

s is , la v in a m a s is ir a u k lė ja m a s is v e ik im a s , k u r iu o s u a u g u s i k a r t a s t e n g ia s i p a r u o š ti g y v e n im o tik s la m s p r ia u g a n č ią ją k a r tą s u p r ig im t in ių , k u ltū r in ių ir r e lig in ių v is u o m e n ė s g ė ­ r y b ių p a g a lb a .

99

II. 1.

U g d y mo s a v y b ė s

Pagrindinės ugdymo funkcijos. -

T ik r o s ir s y k iu p a g r i n ­

d in ė s u g d y m o fu n k c ijo s y r a p e r te ik im a s , iš v y s ty m a s ir įju n ­ g i m a s . T a i y r a s a v o t i š k o s u g d o m o jo v e i k i m o r ū š y s , s u s id a r a n č io s p a g a l v y k d y m o y p a ty b e s . a)

Perteikimas (tradition, Ueberlieferung)

y r a u g d o m o ji

fu n k c ija , k u r ia u g d y to ja s s ė k m in g ia u s iu b ū d u te ik ia u g d y ­ tin io a s im ilia c ija i iš v is u o m e n ė s lo b y n o p r ig im t in ių , k u lt ū ­ r in ių ir r e lig in ių g ė r y b ių . P e r te ik im o p r a d a i y r a ; v is u o m e n ė , g ė r y b ių n e š ė ja ; u g d y to ja s , jų p e r te ik ė ja s ; u g d y tin is , jų g a ­ v ė ja s , ir p e r te ik im o b ū d a s . b)

Išvystymas (développement, Entwicklung)

y r a u g d o m o ji

fu n k c ija , k u r ia u g d y to ja s p a ž a d in a , iš s k le id ž ia ir v e d a į p i l­ n u tin į k le s tė jim ą p o te n c ia lin e s u g d y tin io p a jė g a s p a g a l i š ­ v id in iu s jo iš s iv y s t y m o d ė s n iu s .

termi­ terminus ad quem; ir i š ­

I š v y s ty m o p r a d a i y r a : p o t e n c ia lin e s p a jė g o s , a r b a

nus a quo;

p iln u t in is jų k le s t ė jim a s ,

v y s ty m o e ig a p a g a l iš v id in iu s u g d y tin io p r ig im tie s iš s iv y s t y m o d ė s n iu s . c)

Įjungimas (incorporation, Eingliederung) y r a

u g d o m o ji

f u n k c i ja , k u r ia u g d y t o ja s Į s t a to u g d y t i n į į to k į a r k it o k į s a n t y k ia v im ą s u v is u o m e n e i r įv e d a j į į jo s k ū r y b in į d a r bą. įju n g im o p r a d a i y r a : u g d y to ja s , k a ip o ta r p in in k a s ; u g -

subjectum relatio­ nis; b e n d r u o m e n ė , p a s y v u s s a n t y k i o d a l y v i s , terminus relationis, i r u g d y to jo p a s t a n g o s s a n t y k ia v im ą p a t o b u lin t i d v tin is , k a ip o a k t y v u s s a n t y k io d a ly v is ,

u g d y tin io k ū r y b in iu n u te ik im u . 2.

Bendriausios funkdondinės ugdymo priemonės.

- U g­

d y m o p r i e m o n ė y r a k ie k v ie n a s d a l y k a s , s u k u r io p a g a l b a g a l i m a s i e k t i u g d o m o jo t ik s l o . P la č ia u s i a p r a s m e i r f u n k d o n a i m i a i a s p e k t a i, i r p a g r in d in ė s f u n k c ijo s y r a ja u u g d y ­ m o. p r ie m o n ė s . B e t t ik r a p r a s m e v y k d o m o :! u g d y m o

:»x

p r i e m o n ė y r a k o n k r e te s n is v e ik s m a s , k u r iu o s ie k ia m a s u g ­ d o m a s is t ik s la s . S it ų p r ie m o n ių , k u r io s p r i n c i p ia l ia i s k ir ia ­ s i n u o m a t e r i a l i n i ų u g d y m o p r i e m o n ių , y r a tr y s r ū š y s , k u r io s g a li b ū t i s u v e s t o s p r ie t r ijų b e n d r ų s ą v o k ų : p r a tin i­ m a s , p a m o k y m a s , įte ig im a s . a)

Pratinimas (Uebung, Schulung, Gewöhnung), k a ip o

ben­

d r a v y k d o m o ji u g d y m o p r ie m o n ė , a p im a v is a s ta s s m u l­ k e s n e s v y k d o m ą s ia s p r ie m o n e s , su k u r ių p a g a lb a s i e k i a m a s u g d y t i n i o g a l ė ji m a s , s u g e b ė ji m a s , įg u d im a s , įp r a tim a s . P r ie p r a t in im o , p a v y z d ž iu i, p r ik la u s o tv a r k y m a s , v e ik d y m a s ž a id im a is , s p o r tu , d a r b u , p r iž iū r ė jim a s ir 1.1. b)

Pamokymas (Belehrung),

k a ip o b e n d r a v y k d o m o ji u g ­

d y m o p r ie m o n ė , a p im a v is a s ta s s m u lk e s n e s v y k d o m ą s ia s p r i e m o n e s , s u k u r ių p a g a lb a s ie k ia m a s ž in o jim a s , n u s im a ­ n y m a s , s u s ip r a t im a s . P r ie p a m o k y m o , p a v y z d ž iu i, p r i k la u s o p a a iš k in im a s , į r o d in ė ji m a s , įt ik r in ė jim a s i r k it o s p a n a š io s d id a k tin io p o ­ b ū d ž io p r ie m o n ė s . c)

Įteigimas, arba įkvėpimas (Inspiration, Ermutigung), k a i­

p o b e n d r a v y k d o m o ji u g d y m o p r ie m o n ė , a p im a v is a s ta s s m u lk e s n e s v y k d o m ą s ia s p r ie m o n e s , s u k u r ių p a g a lb a s i e ­ k ia m a s p a l in k im a s , p a s la n k u m a s , n o r ė jim a s . P r ie įt e i g im o , p a v y z d ž iu i, p r ik la u s o įs a k y m a s ir d r a u d i­ m a s , p a s k a tin im a s i r a t g r a s y m a s , a p d o v a n o jim a s ir b a u d i­ m a s , p a g y r im a s i r p a p e ik im a s , p a t a r im a s ir p a g e id a v im a s ir 1 .1 P r a t in im a s , p a m o k y m a s i r įte ig im a s ta ip p a t o r g a n iš k a i y r a ta r p s a v ę s s u s i ję , k a ip t ie g a v im a i, k u r ie y r a s ie k ia m i Š io m is p r ie m o n ė m is . S u g e b ė jim a s , n u s im a n y m a s i r p a lin ­ k im a s , a r b a , p la č ia u t a r ia n t , g a lė jim a s , ž in o jim a s ir n o r ė ji­ m as

(Können, Wissen, Wollen),

y ra o rg a n iš k a i ta rp s a v ę s

s u ju n g t i h a r m o n in g o je ž m o g a u s a s m e n y b ė je .

10!

Ugdymo suskirstymas. -

3.

U g d y m a s g a li b ū t i s k ir s t o m a s

p a g a l g y v e n im o s r itis , p a g a l ž m o g a u s v e ik im o r u o ž u s ir p a g a l t a m tik r ų in t e r e s ų a tž v ilg iu s . a)

Ugdymo sritys

s u s id a r o p a g a l g y v e n im o s r i t i s , k u r ių

y r a tr e je ta s : p r ig im tis , k u ltū r a ir r e lig ija . A t it in k a m a i g a u ­

prigimtinė, k u r i r u o š ia u g d y tin į kultūrinė, k u r i r u o š ia j į k u lt ū r o s r e i­

n a m o s tr y s u g d y m o s r ity s : p r ig im t ie s r e ik a la m s ;

religinė, k u r i r u o š ia jį r e lig ijo s r e ik a la m s . Ugdymo ruožai s u s id a r o p a g a l ž m o g a u s v e ik im o r u o ­ ž u s , k u r ių y r a tr e je ta s : theorein, poiein, prattein ( A r is to te lis ) ; nosse, posse, velle (š v . A u g u s tin a s ); Wissen, Können, Wollen

k a la m s , ir b)

(W illm a n n a s ), m ū s iš k a i ta r ia n t, ž in o jim a s , g a lė jim a s , n o r ė ­ jim a s . K ita ip ta r ia n t, ta i y r a tr y s ž m o g a u s v e ik im o r u o ž a i, k u r ia is v y k s ta p a ž in im a s , k ū r y b a ir p r a k t in ė e t in ė a k c ija . P a g a l š iu o s ž m o g a u s v e ik im o r u o ž u s g a u n a m i t r y s u g ­

intelektualinis-protinis, k u r iu o u g d y t i n is r u o ­ š i a m a s p a ž i n i m o r e i k a l a m s , moralinis-dorinis, k u r i u o u g d y tin is r u o š ia m a s d o r in ė s a k c ijo s r e ik a la m s , i r estetinismeninis, k u r iu o u g d y tin is r u o š ia m a s e s te t in ė s k u lt ū r o s r e i­ d y m o r u o ž a i:

k a la m s . J e i g y v e n im o s r ity s e in a v e r tik a lin e lin k m e , t a i ž m o g a u s v e ik im o r u o ž a i e in a h o r iz o n ta lin e lin k m e . T o d ė l s u s i k ir s d a m i s ta tm e n iš k a i, g y v e n im o s r ity s ir v e ik im o r u o ž a i d u o ­ d a iš v is o d e v y n e tą d a lių -a tk a r p ų . A t it in k a m a i ir u g d y m e g a u n a m a d e v y n e ta s d a lių -a tk a r p ų p a g a l ta i, k a d p r ig im t i­ n ė je , k u ltū r in ė je ir r e lig in ė je u g d y m o s r ity je y r a s a v o t e o r i­ n is , p r a k tin is ir e s te tin is r u o ž a s . T ie s a , v is o s š ito s u g d y m o d a ly s to li g r a ž u n ė r a v ie n o d o r e ik š m in g u m o . c)

Ugdymo atžvilgiai s u s id a r o

p a g a l įv a ir iu s in t e r e s u s , k u ­

r ių g a li tu r ė ti a ts k ir a s in d iv id a s , v is u o m e n ė , ta u t a ir v is a ž m o n ija , n e k a lb a n t ja u a p ie m a ž ia u r e ik š m in g u s in t e r e s ų tu r ė to ju s . T o k iu b ū d u g a u n a m a s

individualinis ugdymas, k u ­ visuomeninis u g ­ r e ik a lų ; tautinis u g d y m a s ,

r is s t e n g ia s i p a t e n k in t i in d iv id o r e ik a lu s ; d y m a s , k u r is p a is o v is u o m e n ė s

102

k u r is s t e n g ia s i p a t e n k in t i ta u to s r e ik a lu s , ir

tarptautinis u g ­

d y m a s , k u r is s te n g ia s i iš u g d y ti n a u ja s k a r t a s , a ts a k a n č ia s v is o s ž m o n ijo s r e ik a la m s .

A n tr a s

s k y riu s

U G D Y M O T I K S L A I I R ID E A L A I

(Siekiamoji priežastis)

I. P e d a g o g i n i s v e r t ė mo k s l i s , kai po p e d a g o g i n ė s t e l e o l o g i j o s pagrindas

Pagrindinės pedagoginio vertėmokslio ir pedagoginės teleo­ logijos sąvokos. - T o ji p e d a g o g ik o s d a lis , k u r i ty r in ė ja u g d o ­ 1.

m ų jų t ik s l ų p r o b l e m ą , v a d in a m a p e d a g o g in ė s t e le o lo g ijo s v ard u

(telos -

g a la s , t ik s la s ,

logos -

m o k s la s ). O k a d a n g i p a ­

t r a u k i a m o ji tik s lo g a li a g lū d i jo v e r tin g u m e , ta i p e d a g o g i­ n ė t e l e o l o g i ja r e m i a s i p e d a g o g i n i u v e r t ė m o k s l i u , t. y . p e d a g o g in ių v e r t y b ių m o k s lu . a)

Gėrybė, vertė, vertybė. - Gėrybė y r a

ta i, k a s k u r ia n o r s

p r a s m e g a li b ū ti p a g e id a u ja m a k a ip o s ie k in y s . T a s a i p a g r in ­ d a s , k u r io d ė le i g ė r y b ė y r a m u m s p a g e id a u ja m a , y r a n e k a s k it a , k a ip jo s v e r tė . K ita ip ta r ia n t,

vertė y r a

ta i, k o d ė le i g ė ­

r y b ė y r a m u m s p a g e id a u ja m a k a ip o s ie k in y s . G y v e n im o g ė r y b ė s , p r ig im t in ė s , k u ltū r in ė s ir r e lig in ė s , g a li b ū t i g ė r y b ė s ir u g d y m u i, k ie k jo s y r a p a g e id a u ja m o s u g d o m a ja m e n a u jų jų k a r tų v y k s m e . T a s a i p a g r in d a s , k u ­ r io d ė le i v is o s š ito s g ė r y b ė s y r a p a g e id a u ja m o s k a ip o ta m tik r i s ie k in ia i, y r a u g d o m o ji jų v e rtė . O b je k ty v in e p r a s m e

ugdomoji vertybė y r a

n e k a s k ita , k a ip u g d o m o ji g ė r y b ė , k ie k

š i tu r i u g d o m o s io s v e r t ė s u g d o m a ja m e v y k s m e . S u b je k ty -

103

v in e p r a s m e u g d o m o ji v e r ty b ė y r a v e r t in g a s u g d y tin io n u ­ s ite ik im a s , s ie k ia m a s u g d y m u k a ip o tie s io g in is tik s la s . T a i g i u g d o m o s io s v e r t y b ė s y r a ir u g d o m o s io s g ė r y b ė s , k ie k jo s t u r i u g d o m o s io s v e r t ė s , i r t ie v e r t in g i n u s i t e i k i ­ m a i, k u r iu o s u g d y m u s t e n g ia m a s i s u d a r y t i u g d y t i n iu o s e . Č ia u g d o m o ji v e r t y b ė b e v e ik iš im t in a i v a r t o ja m a a n t r ą ja p rasm e. b)

Motyvas, tikslas, siekinys, idealas. -

M o ty v a s , a r b a a k s ­

t in a s , y r a k ie k v ie n a s p s ic h o lo g in is , e m o c io n a lin io a r i n t e ­ le k tu a lin io p o b ū d ž io , v e ik s n y s , tu r įs ju d in a m o s i o s g a li o s m ū s ų v a lio s a p s is p r e n d im u i a r v e ik im u i.

Tikslas,

a r b a s ie k ia m o ji p r ie ž a s tis , y r a ta i, k o d ė le i k a s

n o r s d a r o m a a r įv y k s ta . T ik s la s v a d in a m a s s ie k ia m ą ja p r i e ­ ž a s tim i to d ė l, k a d ji s t u r i r e a lio s v e ik ia m o s io s r e i k š m ė s iš ­ d a v a i r e a liz u o ti. T ik s la s , k a ip o ta m tik r a s ie k ia m o ji g ė r y b ė , tu r i v is a d a ju d in a m o s io s g a lio s m ū s ų v a lia i. K ita ip t a r ia n t , tik s la s y r a v ie n a m o ty v ų rū š is . U g d y m o a tž v ilg iu r e ik ia ž in o ti, k a d t ik s la i e s t i įv a ir ių r ū š ių , lo ty n iš k a i ta r ia n t:

qui,

finis qui, finis quo ir finis cui. Finis

a rb a m a te r ia lin is tik s la s , y r a o b je k ty v in ė g ė r y b ė , k u r i

Finis quo, a r b a fo r m a lin is t ik s l a s , y r a Finis cui, a r b a p a s k ir t ie s t ik s l a s , y r a a s m u o , k u r io n a u d a i g ė r y b ė y r a s ie k ia m a . U g d y m e fi­ nis qui y r a u g d o m o ji g ė r y b ė , finis quo - u g d o m o ji v e r t y b ė , u g d y tin io v e r t in g o n u s ite ik im o p r a s m e , finis cui - p a t s u g ­ y r a s ie k ia m a v e ik s m u .

p a s it u r ė jim a s tą ja g ė r y b e .

d y t in is , k u r io n a u d a y r a s ie k ia m a . V o k ie č ia i, d a r y d a m i k a r ta is s k ir t u m o ta r p m a t e r ia l in io

Ziel i r Zweck. P a ­ Ziel p a r e iš k ia m a t e r ia l in į t ik s ­ Zweck - fo r m a lin į tik s lą , finis quo.

ir f o r m a lin io tik s lo , v a r to ja d u t e r m in u v y z d ž iu i, G ö ttie r is te r m in u lą ,

finis qui,

i r te r m in u

M a t e r ia lin io t ik s lo p r a s m e m e s g a lė tu m e v a r t o ti ž o d į „ s ie ­ k in y s " .

Siekinys y r a

m a te r ia lin is tik s la s , k a ip to ji g ė r y b ė , k u r i

y r a s ie k ia m a d ė l jo s v e r tė s .

Idealas y r a 104

p ir m a v a iz d is , p a g a l k u r į v y k s ta d a ilio ji a r b e t

k u r i k ita p r o d u k t y v in ė k ū r y b a . J i s y r a v a d in a m a s e g z e m p l ia r in e p r ie ž a s t im i, k u r i v a id in a s u d ė tin g ą r o lę v e ik im e . S a k o m a , k a d jin a i iš s y k e in a v y k d o m ą ją , s ie k ia m ą ją ir f o r ­ m u l u o ja m ą ją fu n k c iją .

Ugdomasis idealas y r a

v is ų p ir m a ta s a i k o n k r e č ia i įs iv a iz ­

d u o ja m a s u g d y tin io tip a s , k u r į u g d y to ja s y r a p a s ir y ž ę s r e ­ a liz u o ti u g d o m u o ju v e ik im u . P a p r a s ta i š i s id e a la s m a ž ia u a r d a u g ia u p e r s ite ik ia ir u g d y tin iu i ir im a j į š ia ip a r ta ip v e ik t i. I d e a la s y r a s tip r ia i p e r g y v e n a m a g ė r y b ė , tu r in ti la ­ b a i s u g e s t y v a u s tik s lo r e ik š m ę . T o d ė l id e a la s v a id in a u g ­ d y m e , k a ip ir k ito s e ž m o g a u s v e ik im o r ū š y s e , la b a i d id e lę r o lę . 2. Ugdomosios gėrybės ir ugdomosios vertybės kaipo netiesio­ giniai ir tiesioginiai tikslai. ~ Tiesioginiai ugdymo tikslai y r a u g ­ d o m o s io s v e r t y b ė s s u b je k t y v i n e p r a s m e , a r b a u g d y t i n io n u s it e ik im a i, s u k u r ių p a g a lb a t ik p a s k u i g a lim a s ė k m in ­ g a i s ie k t i g y v e n im o tik s lų . T o d ė l g y v e n im o t ik s la i, a r b a , k i­ ta ip ta ria n t, g y v e n im o g ė ry b ė s , y ra

netiesioginiai ugdymo tikslai,

k u r ie y r a s ie k ia m i s u tie s io g in ių tik s lų p a g a lb a , a r b a p e r t ie s io g in iu s tik s lu s . Š it a ip s u p r a n t a m o s u g d o m o s io s g ė r y b ė s y r a k u r ia m a s is t ik s la s . Š a lia jų y r a ja u ž m o n ijo s la im ė tų g ė r y b ių , k u r io s y r a s ie k ia m o s u g d y m u , k a ip o e s a m a s is tik s la s . P a s ta r o s io s g ė ­ r y b ė s u g d y m e s ie k ia m o s p a s is a v in im u . O g i ta r p p a s is a v i­ n a m o s i o s g ė r y b ė s ir k u r t i n o s i o s g ė r y b ė s s t o v i u g d o m o ji v e r t y b ė , k a ip o a t it in k a m a s n u s it e ik i m a s , k u r is ta m tik ra p r a s m e y r a iš d a v a e s a m o s io s g ė r y b ė s ir p a g r in d a s k u r s i­ n ia i g ė r y b e i. O r g a n iš k a s is k a lb a m o jo c ik lo iš s iv y s ty m a s , p e r e in ą s im ­ lu m o , v e ik lu m o ir k ū r y b iš k u m o m o m e n t u s , s u d a r o v e r t in ­ g i a u s i ą u g d o m o jo v y k s m o e s m ę , k u r i p a d a r o , k a d š i s v y k s m a s y r a p a g r in d a s iš s y k ir id e a lin ė m s g ė r y b ė m s a p ­ s a u g o t i, ir jo m s to b u lin ti b e i d a u g in ti n a u ja k ū r y b a .

105

P a v a i z d a v i m u i n u s t a t y t o jo c i k l o g a l ė t ų p a t a r n a u t i m o k s lo p a ž in t y s . J a u ž m o n ijo s l a i m ė t o s , jo s y r a o b je k t y v i­ n e s u g d o m o s io s g ė r y b ė s , k u r io s e in a e s a m u o ju i n t e l e k t u ­ a lin io la v in im o t ik s lu . S u jų p a g a lb a p a s ie k ia m a s u g d y t in io in t e le k t u a li n is iš s il a v i n im a s , k u r is ta m p a p a g r i n d u t o l i ­ m e s n e i m o k s lin e i k ū r y b a i. N a u ja i s i e k ia m o s m o k s l o p a ­ ž in ty s y r a g ė r y b ė s to lim e s n io , a r b a n e t ie s io g in io k u r ia m o jo t ik s l o p r a s m e . I š p r a d ž io s e s a m o s io s g ė r y b ė s s i e k i a m o s p a s i s a v in im u ; t a i im lu m o m o m e n t a s . R y š iu m s u t u o s u s i ­ d a r o t a s a i u g d y ti n io n u s it e ik im a s , k u r is v a d in a m a s i n t e ­ le k t u a li n i u i š s ila v in im u i r k u r is s u d a r o u g d o m ą ją v e r t y b ę s u b je k t y v in e p r a s m e . Š is m o m e n t a s iš e s m ė s y r a a k t y v a u s p o b ū d ž io i r e i n a p a g r in d u t r e č ia ja m k ū r y b i n ia m m o m e n ­ t u i, k u r ia m e u g d o m a s is v y k s m a s a t b a ig ia m a s k u r i a m o jo tik s lo r e a liz a v im u . 3.

Svarbiausios ugdomosios gėrybės ir ugdomosios vertybės. -

K ie k v ie n a u g d y m o d a lis tu r i s a v o u g d o m ų jų g ė r y b ių i r u g ­ d o m ų jų v e r ty b ių . U g d o m o ji g ė r y b ė p r ik la u s o s t a t in e i, a r b a o b je k ty v in e i, g y v e n im o ly č ia i, u g d o m o ji v e r t y b ė - d in a m i­ n e i, a r b a s u b je k ty v in e i ly č ia i. P ir m o ji g a li b ū t i p e r t e i k im o o b je k tu ir y r a s ie k ia m a s is d a ik ta s , s ie k in y s , a r b a

finis qui.

A n tr o ji g a li b ū t i iš v y s ty m o o b je k tu ir y r a s ie k ia m a s is s t o ­ v is , a r b a n u s ite ik im a s , k ita ip ta r ia n t, finis

quo.

U g d o m o s io s g ė r y b ė s i r u g d o m o s io s v e r t y b ė s s a v o v i s u ­ m o je s u d a r o ta m tik r ą s is te m ą p a g a l u g d y m o s r itis , r u o ž u s ir a tž v ilg iu s .

Prigimtinės ugdymo gėrybės ir vertybės. P r ig im tin ė s r i­ e id a m a p a g r in d u k u ltū r o s s r ič ia i, s u d a r o savyje a t it in ­

a) tis ,

k a m a s a tr a m a s in te le k tu a lin ia m , m o r a lin ia m ir e s te t i n i a m v e ik im u i. Š i o s s r i t i e s r u o ž ų u g d o m o s io s g ė r y b ė s t u r i t u r ė t i o b je k t y v in ė s r e ik š m ė s , g a li b ū t i p e r te ik im o o b je k t a is b e n t t a m t ik r a m e la i p s n y je i r e i t i n e t ie s io g i n i a is u g d y m o t ik s l a is .

106

T o k io s g ė ry b ė s y ra

kūno sveikata, fizinė galybė

ir

kūno gro­

žis. A t it in k a n č io s ja s u g d o m o s io s v e r ty b ė s , t u r in č io s s u b je k t y v in ė s r e ik š m ė s , g a lin č io s b ū t i iš v y s ty m o o b je k t a is ir e i ­

tikslus juslių bei jauslių funkcionavimas, kūno paslankumas paklusti valios reika­ lavimams ir nusiteikimas savaimingai kūrybai. b ) Protinė ugdymo gėrybė ir vertybė. P a g r in d in ė p r o tin ė u g d y m o g ė r y b ė y r a tiesa, suorganizuota mokslo pavidalu. J i n a n č io s t ie s io g in ia is u g d y m o tik s la is , y r a

tu r i o b je k ty v in ė s r e ik š m ė s , g a li b ū ti p e r te ik im o o b je k tu ir e in a p r o tin ia m la v in im u i n e t ie s io g in iu tik s lu . A tit in k a n t i ją u g d o m o ji v e r ty b ė y r a

protinis išsilavinimas,

k u r is t u r i s u b je k ty v in ė s r e ik š m ė s , g a li b ū ti iš v y s ty m o o b ­ je k t u ir e in a tie s io g in iu p r o tin io la v in im o tik s lu , k a ip o p r o t in im u s ie k ia m a s n u s ite ik im a s . c)

Dorinė ugdymo gėrybė ir vertybė.

P a n a š ia i d o r i n i a m e

dorinis gėris, suorga­ nizuotas dorovės pavidalu, tu o t a r p u u g d o m o ji v e r t y b ė y r a dorinis išsiauklėjimas. d ) Estetinė gėrybė ir vertybė. B e n d r a u g d o m o ji g ė r y b ė e s ­ te t in ia m e la v in im e y r a grožis, suorganizuotas meno pavidalu, t u o t a r p u k a d u g d o m o ji v e r ty b ė y r a estetinis išsilavinimas. e ) Religinės ugdymo gėrybės ir vertybės. P r ig im ty je k u ltū r o s a u k lė jim e b e n d r a u g d o m o ji g ė r y b ė y r a

s r itis tu r i s a v o a tr a m ą , o r e lig ijo je j i r a n d a a tb a ig ą v is ie m s s a v o r u o ž a m s , te o r in ia m , p r a k tin ia m i r e s te tin ia m . T r y s p la ­ č ia u s io s r e lig in ė s u g d y m o g ė r y b ė s y r a

teologinė pasaulėžiūra,

religinė bendruomenė ir religinis kultas. A titin k a m o s tr y s r e lig i­ religiniu susi­ pratimu, religiniu solidarumu ir religiniu kūrybiškumu. f) Mišriosios ugdymo gėrybės ir vertybės. K ie k v ie n a iš n u ­ n ė s u g d y m o v e r ty b ė s g a lė tų b ū t i p a v a d in to s

s a k y tų jų u g d y m o g ė r y b ių i r v e r ty b ių a titin k a v ie n ą k u r į u g ­ d y m o r u o ž ą v ie n o s k u r io s s r itie s . B e t y r a t a ip p a t u g d y m o g ė r y b ių i r v e r ty b ių , k u r io s iš s y k lie č ia k e lis u g d y m o r u o ­ ž u s i r s r itis .

107

T o k io s , p a v y z d ž iu i, y r a

utilitarinės, arba naudingumo, gė­

rybės ir vertybės. N a u d in g a s

fu n k c ija s g a li e i t i įv a ir io s g ė r y ­

b ė s , n e tik m a t e r ia lin ė s , b e t ir id e a lin ė s . M i š r io s io s y r a ta ip

hedoniškosios, arba malonumo, ir eudemoniškosios, arba lai­ mingumo, gėrybės, n e s įv a ir ių įv a ir ia u s io s g ė r y b ė s g a li t e ik ti

pat

m a lo n u m o i r la im in g u m o . U tilita r in ę g ė r y b ę a t it in k a , k a i­

sugebėjimas tinkamai panaudoti gėrybę tikslui. A titin k ą s m a lo n u m ą ir la im in g u m ą n u s it e ik im a s y r a sugebėjimas visur rasti pagrindą maloniam ir džiaugsmingam nusiteikimui. g) Ugdymo atžvilgių gėrybės ir vertybės. - D a r k e li ž o d ž ia i

p o u g d o m o ji v e r t y b ė ,

a p ie u g d y m o a tž v ilg iu s iš u g d o m ų jų g ė r y b ių i r v e r t y b ių p u s ė s . I š u g d y m o a tž v ilg ių v ie n a s tik in d iv id u a lin is u g d y ­ m a s n e tu r i s a v ų , s p e c ia lių u g d o m ų jų g ė r y b i ų i r v e r t y b i ų , k u r io s b ū t ų s k ir ia m o s g e r ia u s ia i a p r ū p in t i in d iv id o r e i k a ­ la m s . V is u o m e n in ia m e u g d y m e

tvarka g a li

visuomeninio gyveninio lytys ir

e iti (im a m a t ik p a v y z d ž ia i) u g d o m o s io m is g ė r y ­

b ė m is . B e n d r ia u s io m is u g d o m o s io m is v e r t y b ė m is Čia g a li­

teisinę sąmonę ir solidarumą. T a u t in ia m e u g d y m e tautinės lytys, tautinė gerovė ir tauti­ nis pašaukimas g a li e iti u g d o m o s io m is g ė r y b ė m is , tu o t a r p u a titin k a n č io s ja s u g d o m o s io s v e r ty b ė s b u s tautiškumas, pa­ triotizmas ir nusiteikimas tautiniam pašaukimui vykdyti.

m a la ik y ti

T a r p ta u t in ia m e u g d y m e u g d o m o s io m is g ė r y b ė m is g a ­

tarptautinės kultūrinės organizacijos ir pasaulinė žmonijos vienybė. A titin k a n č io s ja s v e r t y b ė s y r a tarptautinis susitarimas ir tarptautinis solidarumas. lim a la ik y t i

t

4.

Ugdymo idealai.

- T a r p u g d y m o id e a lų g a lim a s k ir t i

b e n d r ą jį i r s p e c ia liu o s iu s . a)

Bendrasis idealas. -

B e n d r a s is u g d y m o id e a la s y r a v y ­

r ia u s ia s j o s ie k ia m a s tik s la s , k u r ia m e r y š k ia i y r a įs iv a iz d u o ­ ja m o s s v a r b ia u s io s u g d o m o s io s v e r ty b ė s . K ie k v ie n a is to r in ė

108

g a d y n ė p a g a l s a v o n u s ite ik im u s ir v e r tin im u s s k ir ia v y r ia u ­ s i ą jį v a id m e n į a t it in k a m a i v e r ty b ių r ū š ia i. T o d ė l įv a ir ia is la i k a is b e n d r a s is u g d y m o id e a la s y r a įv a ir u s . J i s y r a ta ip p a t įv a ir u s p a g a l įv a ir ia s p a s a u lė ž iū r a s . K e li u g d o m ie ji id e a la i v is d ė lto y r a įg iję u g d y m o is to r i­ jo je y p a t in g o g a r s u m o . J e i u g d y m e v y r a u ją s v a id m u o u ž ­ le id ž ia m a s ū k iš k a i t e c h n i n ė m s v e r t y b ė m s ir j e i in t e r e s ų c e n t r a s p a s i li e k a m a t e r ia lin ė s p r ig im t ie s p lo t m ė je , tu r im e

realistinį idealą. J e i

v y r a u ją s v a id m u o a tite n k a ž m o g iš k o m s

id e a lin ė m s v e r t y b ė m s i r in t e r e s ų c e n tr a s p a s ilie k a k u ltū ­ r o s s r i ty je , tu r im e

humanistinį idealą. J e i

p a g a lia u u g d y m e

v y r a u ją s v a id m u o s k i r ia m a s d o r in ė m s r e l ig i n ė m s v e r ty ­ b ė m s i r in t e r e s ų c e n t r a s g lū d i r e lig ijo s s r ity je , tu r im e

pietis-

tinį idealą. Š a lia š itų id e a lų , p a s ir e iš k u s ių p e d a g o g ik o s is to r ijo je s u t a m tik r u v ie n a š a liš k u m u , g a lim a s t a t y t i p iln u t in į u g d y m o id e a lą , k u r is s u d e r in t ų p r ig im t ie s , k u lt ū r o s ir r e lig ijo s s r itis p r id e r a m o jo je h a r m o n ijo je . b)

Specialieji idealai. -

S p e c ia lie ji u g d y m o id e a la i g a li e iti

d a lin io a r p r o f e s in io u g d y m o lin k m ė m is . G a lim a tu r ė ti iš ­ la v in t o , iš a u k lė t o a r b a š ia ip ja u in t e lig e n t iš k o ž m o g a u s id e ­ a lą . G a l i b ū t i p r i g im t ie s ž m o g a u s , k u lt ū r o s ž m o g a u s a r r e lig ijo s ž m o g a u s id e a la s .

Tai daliniai ugdymo idealai.

Š a lia

jų g a li b ū ti m e n in in k o , g y d y t o jo , a d v o k a t o , p ir k lio ir k itų p r o f e s ijų id e a la i. T a i

profesiniai ugdymo idealai.

II. U g d y m o 1.

uždaviniai

Ugdomojo uždavinio supratimas. -

T i k s la s y r a ta i, k o d ė ­

le i k a s n o r s d a r o m a a r įv y k s ta , o u ž d a v in y s y r a t a i, k a s tu ri b ū t i d a r o m a , k a d t ik s l a s g a lė tų b ū ti p a s ie k ta s . U g d o m a s is u ž d a v in y s y r a n e k a s k it a , k a ip u ž d u o ta s u g d o m o jo tik s lo s ie k im a s p e r te ik im u u g d y tin io p a s is a v in im u i u g d o m ų jų g ė ­

109

r y b ių , iš v y s ty m u ja m e v e ik lių jų p a jė g ų ir jo įju n g im u į k ū ­ r y b in į d a rb ą . 2.

Sisteminiai ugdymo uždaviniai. -

U g d o m ų jų u ž d a v in ių

g a li b ū ti tie k p a t, k ie k ir u g d o m ų jų tik s lų . T a č ia u n e s u s k a i­ to m ą u g d o m ų jų u ž d a v in ių d a u g y b ę r e ik ia s u v e s t i p r ie r i ­ b o to s k a ič ia u s p a g r in d in ių u ž d a v in ių , k u r ie , b ū d a m i b e n d r e s n io p o b ū d ž io , iš s e m tų v is ą u g d o m o jo v e ik im o p lo ­ tą , ir a ts a k y tų v is ie m s a k t u a lie m s u g d y m o r e ik a la v im a m s . K ita ip ta r ia n t, te n k a s u s e k t i, k o k ių y r a p a g r in d in ių u g d o ­ m ų jų u ž d a v in ių s is t e m o s ir a k tu a lu m o a tž v ilg iu . P r in c ip ia lia i g a lim a b ū t ų k ie k v ie n a i b e n d r e s n e i u g d o m a ja i g ė r y b e i i r v e r ty b e i s k ir t i v ie n ą u g d o m ą jį u ž d a v in į. T a č ia u tik s lin g u m a s r e ik a la u ja k a i k u r ia s g r e t im a s u g d o ­ m ą s ia s g ė r y b e s ir v e r ty b e s s u s ie ti s u v ie n u b e n d r u u g d o ­ m u o ju u ž d a v in iu . P a v y z d ž iu i, p r ig im tin ė s s r itie s a t s k ir o s g ė r y b ė s i r v e r ty b ė s g a li b ū t i s ie k ia m o s v ie n u b e n d r u f i z i ­ n iu a u k lė jim u . P a n a š ia i r e lig in is a u k lė jim a s g a li a p im t i te ­ o r in ių , p r a k tin ių ir e s te tin ių g ė r y b ių b e i v e r t y b ių s ie k im ą r e lig in ė je s r ity je . G a u n a m e d e v y n is s is te m in iu s u g d y m o u ž ­ d a v in iu s : a ) f iz in į a u k lė jim ą , b ) p r o tin į la v in im ą , c ) d o r i n į a u k lė jim ą , d ) e s te t in į la v in im ą , e ) r e lig in į a u k lė jim ą , f) in ­ d iv id u a lin į a u k lė jim ą , g ) v is u o m e n in į a u k lė jim ą , h ) t a u t in į a u k lė jim ą i r i) t a r p t a u t in į a u k lė jim ą . U g d y m o u ž d a v i n i a i v a d in a m i la v in im u a r a u k lė jim u p a g a l t a i, k a tr a s š i ų d v ie jų v y k d o m ų jų u g d y m o a s p e k tų k ie k v ie n u a t s k ir u a t v e ju y r a v y r a u ja n tis . a)

Fizinis auklėjimas,

k a ip o p a g r in d in is p r ig im t ie s s r i t i e s

u ž d a v in y s , tu r i, p ir m a , s u t e ik t i n a u ja ja i k a r t a i v is ų m a t e ­ r ia l in ių p r ie m o n ių , r e ik a lin g ų tin k a m a m f iz in ia m jo s iš s i­ v y s t y m u i, a n tr a , p a d ė t i ja i h a r m o n in g a i iš v y s ty ti k ū n ą i r jį a p v a ld y ti a u k š te s n ių tik s lų s u m e tim a is , t r e č ia , ją įju n g t i į p r o d u k t y v ų v is u o m e n ė s d a r b ą . b)

110

Intelektualinis, arba protinis, lavinimas,

a rb a , d a r tru m ­

p i a u ta r ia n t,

pratinimas y r a

u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u r iu o ,

p i r m a , n a u ja ja i k a r ta i tu r i b ū ti s u te ik to s r e ik a lin g o s m o k s ­ li n ė s p a ž in ty s , a n tr a , iš v y s ty to s ik i m a k s im a lin ių rib ų p r o ­ t i n ė s jo s p a jė g o s , t r e c ia , ji p a ti k ū r y b iš k a i n u t e ik ta in t e le k t u a lin io d a r b o s r ity je . c) Moralinis, arba dorinis, auklėjimas, tru m p ia u ta r ia n t, do­ rinimas y r a u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u r iu o s te n g ia m a s i, p ir ­ m a , p e r te i k t i n a u ja ja i k a r ta i v is u o m e n ė s d o r o v ę , d o r in e s t r a d ic ija s ir d o r in iu s p a p r o č iu s , a n tr a , iš v y s ty ti jo je r e ik ia ­ m u s d o r in iu s n u s ite ik im u s , p ir m o je e ilė je tv irtą b ū d ą , a t­ r e m t ą į d o r iš k a i n u s ite ik u s ią v a lią , tr e č ia , įju n g ti ją į d o r in ė s p a ž a n g o s d a rb ą . d)

Estetinis lavinimas y r a

u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u r iu o

s t e n g ia m a s i, p irm a , p a s ta ty ti n a u ją ją k a r tą į tie s io g in į a r n e ­ t ie s io g in į k o n ta k tą s u d a ilia is ia is o b je k ta is ir s u d a r y ti ja i e s ­ t e t in io p e r g y v e n im o s ą ly g a s , a n tr a , iš v y s ty ti jo je e s te tin iu s n u s it e ik im u s , b ū te n t, e s te t in į s k o n į, e s te t in į s p r e n d im ą ir p a m ė g im ą g r o ž ė tis d a ilia is ia is o b je k ta is , tr e č ia , įju n g ti ją į g y v e n im o g r a ž in im o d a r b ą t ie k k u r io n o r s m e n o p T a k tik a v im u , t ie k iš v ir š in ė s g y v e n im o p u s ė s tv a r k y m u p a g a l e s te ­ t ik o s r e ik a la v im u s . e)

Religinis auklėjimas y r a

u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u r iu o

s t e n g ia m a s i, p ir m a , p e r te ik ti n a u ja ja i k a r ta i r e lig ijo s tie s a s , įju n g t i ją į r e lig in ė s b e n d r u o m e n ė s g y v e n im ą ir p a s k a tin ti d a ly v a u t i r e lig in ia m e k u lte s a k r a m e n ta lijų n a u d o jim u , li­ t u r g ijo s s e k im u ir s a k r a m e n tų p r iė m im u , a n tr a , iš v y s ty ti n a u jo je k a r to je in te le k tu a lin iu s ir m o r a lin iu s r e lig in io s u s i­ p r a t im o p a g r in d u s , y p a tin g a i n u s ite ik im ą tik ė jim u i, ir s tip ­ r i n t i r e l i g i n į a k t y v u m ą ir p i e t e t i n į n u s i s t a t y m ą k u lt o d a ly k u o s e , tr e č ia , įju n g ti ją į k ū r y b in į d a r b ą r e lig in io g y v e ­ n im o s r ity je . f)

Individualinis auklėjimas y r a

u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u ­

r iu o s te n g ia m a s i v is o s e u g d y m o s rity s e ir ru o ž u o s e ta ip v y k ­ d y t i p e r te ik ia m ą ją , iš v y s to m ą ją ir įju n g ia m ą ją fu n k c ija s , k a d 111

r e z u lta te n a u jo ji k a rta s u s ifo r m u o tų į to k ią in d iv id u a lin ę a s m e n y b ę , k u r i p a s iž y m ė tų , o b je k ty v in iu a tž v ilg iu , d id ž ia u ­ s iu u n iv e r s a lu m u , s u b je k t y v in iu a tž v ilg iu , p iln u t in iu in d i­ v id u a lin ių p a jė g ų is s iv y s t y m u ir , v is u o m e n in iu a t ž v i lg i u , p a s la n k u m u k ū r y b iš k a i įs iju n g t i į v is u o m e n e i n a u d in g ą d a rb ą . g)

Visuomeninis auklėjimas y r a

u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u ­

r iu o s t e n g ia m a s i, p ir m a , s u te ik ti n a u ja ja i k a r t a i r e ik ia m o v is u o m e n ė s d a ly k ų p a ž in im o , a n tr a , iš v y s ty ti jo je v is u o m e ­ n in iu s n u s it e ik im u s , tr e č ia , įju n g ti ją į v is u o m e n in į g y v e n i­ m ą b e i v e ik im ą tin k a m u ja u n u o m e n e i b ū d u . h)

Tautinis auklėjimas y r a

u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u r iu o

s te n g ia m a s i, p ir m a , r e a liz u o ti n a u jo jo je k a r t o je t o b u lia u s iu b ū d u in d iv id u a lin e s ta u tin e s ly tis , a n tr a , iš v y s ty ti jo je p a ­ tr io tiš k u s n u s ite ik im u s , tr e č ia , p a r u o š ti ją k u ltū r in e i k ū r y ­ b a i, r e ik a lin g a i ta u to s p a š a u k im u i r e a liz u o ti. i)

Tarptautinis auklėjimas y r a

u g d o m a s is u ž d a v in y s , k u ­

r iu o s te n g ia m a s i n a u jo jo je k a r t o je iš v y s ty ti ta m t ik r ą t a r p ­ t a u t i n į s u s i p r a t i m ą , s u d a r y t i jo je t a m t ik r ą t a r p t a u t i n į s o lid a r u m ą ir p a r u o š ti iŠ jo s ta r p o r e ik ia m a i k v a lif ik u o t ų r in k t in ių ž m o n ių ta r p ta u tin ia m b e n d r a v im u i ir b e n d r a d a r ­ b ia v im u i. 3.

Aktualieji ugdymo uždaviniai. -

S is te m in ia i u g d y m o u ž ­

d a v in ia i k y la iš u g d y m o s r ič ių , r u o ž ų ir a tž v ilg ių , k u r ie v is a ­ d a y r a p r iv a lo m i u g d y m o v is u m o je . B e t y r a ir to k ių u g d y m o u ž d a v in ių , k u r ių p r iv a lo m u m a s p r ik la u s o n u o įv a ir ių a t s i­ tik tin ių a p lin k y b ių , tu r in č ių a k tu a lio s r e ik š m ė s . T a r p to k ių a k tu a lių jų u ž d a v in ių r e ik ia s k irti: a) in d iv id u a lin iu s , b ) k o ­ le k ty v in iu s , c ) p ro fe s in iu s , d ) v ie tin iu s ir e ) la ik in iu s . a)

Individualinis

y ra u g d y m o u ž d a v in y s , k u r iu o s t e n g ia ­

m a s i y p a tin g a i a p d o v a n o tu s a tr in k tu o s iu s in d iv id u s in d iv i­ d u a lia i g lo b o ti, la v in ti ir a u k lė ti, k a d iš jų g a lė tų s u s id a r y ti tin k a m a i k v a lifik u o ta s v a d o v a u ja n tis v is u o m e n ė s e lita s .

112

b)

Kolektyvinis

y r a u g d y m o u ž d a v in y s , k u r iu o s t e n g ia ­

m a s i p a r u o š t i n a u ją ją k a r tą b ū d u , g e r ia u s ia i a titin k a n č iu a k t u a liu o s iu s k o k io n o r s k o le k ty v o , p a v y z d ž iu i, lu o m o , k la ­ s ė s a r b a p a r t ijo s , r e ik a lu s . c)

Profesinis y r a

u g d y m o u ž d a v in y s , k u r iu o s te n g ia m a s i

g lo b o ti, la v in t i ir a u k lė ti n a u ją ją k a r tą ta ip , k a d k ie k v ie n a s iš jo s b ū t ų p a r u o š t a s p r ie to p r o fe s in io d a r b o , k u r ia m ji s ja u č ia iš p r ig im t ie s p a š a u k im ą . d)

Vietinis

y r a u g d y m o u ž d a v in y s , k u r iu o s u y p a tin g u

a t s id ė jim u s t e n g ia m a s i u g d o m o s io m is p r ie m o n ė m is a r p a ­ š a lin ti iŠ n a u jo s io s k a r to s k o k į n o r s v is u o m e n ė je įs ig a lė ju s į t r ū k u m ą , a r jo je iš v y s ty ti k o k ią n o r s y p a ty b ę , itin s v a r b ią p a g a l v ie t in io g y v e n im o a p lin k y b e s . e)

Laikinis

y r a u g d y m o u ž d a v in y s , k u r iu o s t e n g ia m a s i

s u y p a t in g u a t s id ė jim u iš v y s ty ti n a u jo jo je k a r t o je n u s it e i­ k im u s , k u r ių k o k ia n o r s p r a s m e r e ik a la u ja m ū s ų g y v e n a ­ m a s is la ik a s .

III. P i l n u t i n i o 1.

ugdymo sistema

Pilnutinio ugdymo esmė. -

I n t e g r a lin is , a r b a p iln u tin is ,

y r a u g d y m a s , k u r is r e iš k ia s i v is a is fu n k c io n a lin ia is s a v o a s ­ p e k ta is , e in a v is a s u g d o m ą s ia s fu k c ija s i r v y k d o v is u s u g ­ d o m u o s i u s u ž d a v i n i u s p a g a l t r i s u g d y m o s r i t i s , t r i s jo r u o ž u s ir p a g r in d in iu s jo a tž v ilg iu s . 2.

Pagrindiniai pilnutinio ugdymo principai. -

J e i in t e g r a -

l i t e t a s , a r b a p i ln a t v ė , s u d a r o p i ln u t in i o u g d y m o e s m ę , ta i p a g r i n d in ia i j o p r i n c i p a i y r a a ) u n iv e r s a lu m a s , a r b a v is u o tin iš k u m a s , b ) h a r m o n ija , a r b a d a r n a , ir c) s u b o r d in a c ija , a r b a p r i k la u s o m a s p a le n k im a s . a)

Universalumo, arba visuotiniškumo, principas r e ik a la u ja ,

k a d u g d y m a s , k u r į g a u n a k ie k v ie n a s ž m o g u s , s a v o v is u ­ m o je b ū t ų p iln u t in is , n e ž iū r in t Š ito u g d y m o la ip s n io . 8 -1 2

113

b)

Harmonijos, arba darnos, principas

r e ik a la u ja , k a d ta rp

a ts k ir ų u g d y m o s r ič ių , p r ig im tin ė s , k u ltū r in ė s ir r e lig in ė s , ta r p a t s k ir ų u g d y m o r u o ž ų , t e o r in io , p r a k tin io ir e s te t in io , ir p a g a lia u ta r p a t s k ir ų u g d y m o a tž v ilg ių , in d iv id u a lin io ir v is u o m e n in io , t a u t in io i r t a r p ta u tin io , b ū tų iš la ik y ta s p r i­ d e r a m a s p r o p o r c io n a lu m a s . Č ia b ū tų k la id in g a k a lb ė t i a p i e p r o p o r c io n a lu m ą t a r p s r ič ių , r u o ž ų ir a tž v ilg ių . c)

Subordinacijos, arba priklausomo palenkimo, principas r e i­

k a la u ja , k a d u g d y m a s s te n g tų s i p a le n k ti ja u n o jo je k a r t o je , iš v ie n o s p u s ė s , p r ig im t į k u ltū r a i ir k u ltū r ą r e l ig i ja i, o iš a n tr o s p u s ė s - ja u s m u s v a lia i i r v a lią p r o tu i. 3.

vės. -

Pilnutinio ugdymo sistema ir vienašališkos pedagoginės sro­ P iln u t in is u g d y m a s y r a id e a la s , k u r io g a lim a s i e k t i,

b e t k u r io n ie k a d o s n e g a lim a t o b u la i r e a liz u o t i u g d o m u o ju v e ik im u . J i s y r a p r iv a lo m a s , k a ip o r e g u lia ty v in ė p a s t a r o jo n o rm a . T a č ia u p a p r a s ta i n u o š ito s n o r m o s n u k r y p s ta m a t ie k t e o r ijo je , t ie k p r a k tik o je . T u o b ū d u g a u n a m a v is a e i lė v ie ­ n a š a liš k ų p e d a g o g in ių s r o v ių , k u r io s v is a d a k u r ia m e n o r s p u n k te n u s id e d a p iln u tin io u g d y m o r e ik a la v im a m s .

Pedagoginis materializmas į u g d o m o jo v e ik im o p a g r in d ą

de­

d a p e r te ik ia m ą ją fu n k c iją ir la ik o s v a r b ia u s iu d a ly k u s u te ik ­ ti n a u ja ja i k a rta i k u o d a u g ia u sia i u g d o m ų jų g ėry b ių . Pedagoginis

formalizmas į

u g d o m o jo v e ik im o p a g r in d ą d e d a iš v y s to m ą ją

fu n k c iją i r la ik o s v a r b ia u s iu d a ly k u m a k s im a lia i iš v y s ty ti n a u jo s io s k a r to s fiz in e s , p s ic h in e s ir d v a s in e s p a jė g a s .

goginis solidarizmas į

Peda­

u g d o m o jo v e ik im o p a g r in d ą d e d a įju n ­

g ia m ą ją fu n k c iją i r la ik o s v a r b ia u s iu d a ly k u įju n g ti n a u ją ją k a r tą į v is u o m e n in į, ta u tin į, v a ls ty b in į g y v e n im ą .

Pedagoginis natūralizmas s k ir ia

u g d y m e p ir m ą v ie t ą p r i­

g im tie s d a ly k a m s tie k u g d y tin io iš s iv y s ty m o s u p r a tim e , t ie k u g d o m o jo v e ik im o n o r m a v im e , t. y . u g d o m ų jų tik s lų s t a ­ ty m e i r u g d o m ų jų g ė r y b ių p a r in k im e .

Pedagoginis realizmas,

b ū d a m a s iš tik r ų jų is to r in ė p e d a g o g in io n a tū r a liz m o m o ­ lu

d if i k a c ija , s k ir ia u g d y m e p ir m ą v ie tą r e a lijo m s , t y . p a t ir t i­ n ių d a ik t ų s r ič ia i, i r a titin k a m a i s u p r a n t a u g d y m o tik s lu s , v y k s m ą i r u g d o m ą s ia s g ė r y b e s .

Pedagoginis utilitarizmas v e r ­

tin a u g d y m o d a ly k u s p r a k t in io n a u d in g u m o a t ž v ilg iu , s u ­ p r a s d a m a s š i t ą n a u d i n g u m ą v is ų p i r m a m a t e r i a l i n ė s p r i g im t ie s ir t e c h n in ių s u g e b ė jim ų p r a s m e .

Pedagoginis humanizmas s k ir ia

u g d y m e p irm ą v ie tą h u m a ­

n ita r in ė s k u ltū r o s d a ly k a m s , n e s ši k u ltū r a y ra toji sritis , k u ­ r i o j e ž m o g u s p a s i r e i š k i a v i s a i s a v a r a n k i š k a i s u t ik r a i ž m o g iš k u o ju a k ty v u m u .

Pedagoginis klasicizmas y r a

ta p e d a ­

g o g in io h u m a n iz m o ly tis , k u ri ž m o g iš k u m o id e a lą k e lia a ik š ­ tė n r y š iu m s u a n tik in ių k la s ik in ių p a v y z d ž ių p a s is a v in im u .

Pedagoginis intelektualizmas s u te ik ia u g d y m e p e r s v a r o s Pedagoginis racionalizmas s u t e ik ia u g d y m e p e r

p r o t o g a lia i.

d a u g s v a r b o s t e o r ija i i r p e r d a u g a tp a la id u o ja u g d y m ą n u o r e a l a u s g y v e n im o .

Pedagoginis voliuntarizmas s u te ik ia u g ­ Pedagoginis aktyvizmas s te n g ia ­

d y m e p r i m a t ą v a lio s g a lia i. si

i š v y s t y t i u g d y t i n y je v ie n a š a l iš k a i s u p r a s t ą v e ik lu m ą .

Pedagoginis estetizmas s k ir ia u g d y m e p ir m e n y b ę e s te tin ia m r u o ž u i. Pedagoginis sentimentalizmas u ž le id ž ia u g d y m e n e ­ p r o p o r c io n a l ia i d a u g r e ik š m ė s ja u s m a m s .

Pedagoginis pietizmas, arba religizmas, te ik ia

u g d y m e s te l­

b ia m o s io s p e r s v a r o s v ie n a š a liš k a i s u p r a n ta m a i r e lig ija i.

Pedagoginis individualizmas

te ik ia u g d y m e p r in c ip ia lio s

ir f a k t iš k o s p ir m e n y b ė s in d iv id u a lin e i a s m e n y b e i, n e m o -

Pe­ ir pedagoginis kolektyvizmas

d e r u o d a m a s jo s p r id e r a m u b ū d u v is u o m e n ė s r e ik a la is .

dagoginis

socializmas

u ž le id ž ia u g d y m e p r in c ip ia lią ir fa k tiš k ą p ir m e n y b ę v is u o ­ m e n ė s a r b a k o le k ty v o r e ik a la m s , n e p a is y d a m i p a k a n k a m a i

Pedagoginis nacionalizmas s u te ik ia

ugdym e

ta u t y b e i p r in c ip ia lų ir fa k tiš k ą p r im a tą , tu o ta r p u

pedagogi­

a s m e n s r e ik a lų .

nis internacionalizmas ir kosmopolitizmas

n e p a is o p a k a n k a ­

m a i t a u t y b ė s r e ik a lų , s te n g d a m ie s i ta r n a u ti v is a i ž m o n ija i, a t p a la id u o t a i n u o a t s k ir ų ta u ty b ių .

115

P iln u tin io u g d y m o s is te m o s p a v a iz d a v im u i d u o d a m a a t ­ s k ir a jo s c h e m a (p . 1 1 8 - 1 1 9 ) .

T r e č ia s

s k y riu s

U G D Y T I N I S , K A IP O U G D Y M O V E IK IN Y S IR V E IK S N Y S

(Materialinė priežastis)

I.

1.

Ugdytinio

Ugdymo galimumas. -

ugdo m ūmas

U g d y tin is ta m tik r a p r a s m e y r a

u g d y m o o b je k ta s . J o p r ig im tis s u v is o m is s a v o y p a t y b ė m is e in a u g d y m e t a m tik r a v e ik ia m ą ja m e d ž ia g a , k u r io s p a ž i ­ n im a s tu r i g r in d ž ia m o s io s r e ik š m ė s u g d o m a ja m v e ik im u i, tu o t a r p u u g d y m o t ik s la i ir id e a la i tu r i š ita m v e ik im u i v e ­ d a m o s io s r e ik š m ė s . P ir m u tin ė p r o b le m a , k u r i lie č ia u g d y ­ t in į, y r a jo u g d o m u m a s : a r u g d y m a s y r a g a lim a s ir k o k io s e r ib o s e ji s y r a g a lim a s ? a r ji s y r a r e ik a lin g a s ? k a s y r a u g d y ti­ n io u g d o m u m a s i r k o k ių ly č ių j i s e s ti? U g d y m o g a lim u m o k la u s im u y r a k e l e t a s t ip iš k ų n u s i­ s t a t y m ų , b ū te n t: p e d a g o g in is p e s im iz m a s , p e d a g o g in is fa ­ ta liz m a s i r p e d a g o g in is o p tim iz m a s . a)

Pedagoginis pesimizmas

y r a t a s a i te o r in is ir p r a k t in is

n u s is t a t y m a s u g d y m o p r o b le m o je , k u r is p r in c ip ia lia i n e i ­ g ia t ik r ą u g d y m o s ė k m in g u m ą ir , je i g r ie ž t a i n e s k e lb ia v i­ s iš k o s u g d y m o n e g a lio s , t a i a p r ib o ja u g d y m o g a lim y b e s ik i e s m iš k a i n e r e ik š m in g o s įta k o s . b)

Pedagoginisfatalizmas y r a

t a s a i t e o r in is i r p r a k t in is n u ­

s i s t a ty m a s u g d y m o p r o b le m o je , k u r is p r ip a ž įs ta u g d y m o s ė k m in g u m ą t ik ta m e la ip s n y je , k u r ia m e š i s n e p r ie š t a r a u ja n e iš v e n g ia m a m u g d y tin io lik im u i.

116

c)

Pedagoginis optimizmas

y r a ta s a i te o r in is i r p r a k tin is

n u s is t a t y m a s u g d y m o p r o b le m o je , k u r is p r ip a ž įs ta u g d y ­ m u i n e r ib o t a s g a lim y b e s ir a iš k in a u g d y m o n e p a s is e k im ą u g d y t o jo p e d a g o g in iu n e s u g e b ė jim u . P a ž y m ė t in a s y r a fa k ta s , k a d n e d o k tr in a lin e , b e t p s ic h o ­ lo g in e p r a s m e p e d a g o g in is o p tim iz m a s y r a v is a d a p a s is e ­ k im o s ą ly g a u g d o m a ja m e p e d a g o g o d a r b e . d)

Ugdymo galimumo ribos. -

U g d y m a s iš tik r ų jų n ė r a n e i

b e v i lt iš k a i n e p a jė g u s , n e i v is a g a lis : ji s y r a fa k tiš k a i s ė k m in ­ g a s , b e t jo g a lim y b ė s y r a r ib o to s . U g d y m o g a lim u m a s y ra r ib o t a s v is ų p ir m a iš p u s ė s in d iv id u a lin ių u g d y tin io p s i­ c h o f iz i n ė s k o n s titu c ijo s y p a ty b ių , iš k u r ių h e r e d ita r in ė s , a r­ b a p a v e ld im o s io s , y p a ty b ė s , t. y . e in a n č io s iŠ p ir m b u v u s ių k a r t ų s u ta m tik r u b ū tin u m u , tu r i p ir m a e ilė s r e ik š m ė s , o k o n g e n ita lin ė s , a r b a p r ig im to s io s y p a ty b ė s , t. y . s u s id a r iu ­ s i o s e m b r io n a lin iu g im s ta m u o ju la i k o t a r p i u , - a n tr a e ilė s r e ik š m ė s . P a s k u i u g d y m a s y r a r ib o t a s a p s u p a n č io s u g d y ti­ n į a p lin k o s , k u r i t u r i d id e lė s r e ik š m ė s jo iš s iv y s t y m o e ig a i i r gedi p r ie š in t is u g d y m u i, n e u tr a liz u o d a m a š io įta k ą . T o ­ l i a u u g d y m o g a lim y b e s r ib o ja p e d a g o g o n e s u s ip r a t im a s ir n e s u g e b ė jim a s i r p a g a lia u ja s a p r ė ž ia u g d o m o jo la ik o ta r ­ p i o i l g is , k u r is t u r i n a t ū r a l ia s s a v o rib a s . 2.

Ugdymo reikalingumas. -

I š v ie n o s p u s ė s , n a u jo ji k a r ta

t u r i v is a i s a v a im in g ą v e r ž im ą s i į a u g im ą , b r e n d im ą i r d v a ­ s i n į iš s iv y s t y m ą , o iš k it o s p u s ė s , to k s a i s a v a im in g a s a u g i­ m a s - b r e n d im a s - iš s i v y s ty m a s n ie k a d o s n ė r a p a k a n k a m a s g y v e n im o t ik s la m s tin k a m a i s ie k ti. I š č ia r e ik ia p a d a r y ti iš ­ v a d a , k a d š a lia š ito s a v a im in g o v y k s m o y r a b ū tin a i r e ik a ­ li n g a s s ą m o n in g a s n a u jo s io s k a r to s u g d y m a s , k u r is g a lė tų a n ą s a v a im in g ą v y k s m ą p a s k a tin t i, k o r e g u o ti, p a p ild y ti ir t in k a m a i a tb a ig ti. 3.

Ugdomumas ir jo lytys.

- U g d o m u m a s y r a u g d y tin io

117

oo

P iln u tin io u g d y m o s is te m a U g d o m o s io s g ė r y b ė s i r v e r ty b ė s , a r b a u g d y m o tik s la i S ta tin ė s

D in a m in ė s

g y v e n im o

g y v e n im o

B e n d r o s io s ugdym o

ly ty s

ly ty s

v e r ty b ė s

te o r in is ru o ž a s

te o lo g in ė B a ž n y č ia

C iv iliz a c ija

r e lig ija

k u ltū r a

s ie lo s p a jė g ų iš s iv y s ty m a s

e s te tin is ru o ž a s

U gdym o u ž d a v in ia i

V ie n a š a liš k o s p e d a g o g in ė s sro v ės

7. d v a s io s k le s tė jim a s

p r a k tin is ru o ž a s

p a s a u lė ž iū r a

8. r e lig in ė b en d ru o m en ė

9. r e lig in is k u lta s

p e d a g o g in is r e lig in is

r e lig iz m a s

a u k lė jim a s

(p ie tiz m a s )

re lig in is

r e lig in is

r e lig in is

s u s ip r a tim a s

s o lid a r u m a s

k ū r y b iš k u m a s

4.

5.

6.

m o k s la s

d orov ė

m enas

p r o tin is iš s ila v in im a s

d o r in is

e s te tin is

la v in im a s

iš s ia u k lė jim a s

iš s ila v in im a s

5)

p e d a g o g in is k u ltū r in im a s : 4) p r o tinhisu m a n iz m a s (k la s ic iz m a s ) d o r in is

a u k lė jim a s 6 ) e s t e d n is la v in im a s

kūno

1. k ū n o s v e ik a ta

2. fiz in ė g a ly b ė

3k ū n o g r o ž is

n u s ite ik im a s G a m ta

p r ig im tis

a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s

tik s lu s ju s lių b e i ja u s lių fu n k c io n a v i­

n u s ite ik im a s k ū n o p a s la n ­ k u m a s p a k lu s ­ s a v a im in g a i ti v a lio s r e ik a ­ k ū r y b a i

m as

la v im a m s

fiz in is a u k lė jim a s

p e d a g o g in is n a tū r a liz m a s (r e a liz m a s )

p e d a g o g in is

p e d a g o g in is

p e d a g o g in is

p e d a g o g in is

p e d a g o g in is

a ) in d iv id u a li­

m a te r ia liz ­

fo r m a liz m a s

in te le k tu a liz ­

v o liu n ta r iz ­

m a s , r a c io n a ­

m a s , a k ty v iz -

e s te tiz m a s , s e n tim e n ta liz ­

liz m a s

m as

m as

n i s a u k lė jim a s , in d iv id u a liz m a s , b ) v is u o m e n i­ b ) p e d a g o g in is n is a u k lė jim a s , s o c ia liz m a s , c ) ta u tin is k o le k ty v iz m a s ,

m as

a u k lė jim a s , d ) ta r p ta u tin is a u k lė jim a s

a ) p e d a g o g in is

c ) p e d a g o g in is n a c io n a liz m a s , d)

p e d a g o g in is

in te r n a c io n a liz m a s , k o s m o p o litiz m a s

g a lė jim a s i n d iv i d u a li a i k is t i e s a n t i š o r i n ė m s į t a k o m s ir u g d o m ie s ie m s p o v e i k ia m s . J u g d o m u m ą g a l i m a ž i ū r ė t i įv a i r i a i s a t ž v i l g i a i s , p a g a l k u r iu o s g a u n a m o s į v a i r i o s u g d o m u m o ly ty s . I š jų tr y s y r a s v a r b ia u s io s : f iz i n i s u g d o m u m a s , p s ic h in is u g d o m u m a s ir d v a s in is u g d o m u m a s . a)

Fizinis ugdomumas y r a

b io lo g in iu p la s t iš k u m u p a g r į s ­

ta s u g d y tin io o r g a n iz m o s u g e b ė jim a s p r i s it a ik y t i p r i e iš ­ o r in ių g y v e n im o a p lin k y b ių , b e k ita k o , s u s ifo r m u o ti p a g a l ta ik o m a s ja m fiz in io a u k lė jim o p r ie m o n e s . b)

Psichinis ugdomumas

y r a n e p a k a n k a m o s a v o p a jė g u ­

m o p a ja u tim u p a g r įs ta s s a v a im in g a s u g d y tin io p a s i d a v i­ m a s u g d o m a ja m v e i k i m u i , k a i p o p r i e m o n e i p a s i e k t i p iln u tin ia m s a v o p a jė g ų iš v y s ty m u i p a g a l s u a u g u s io ž m o ­ g a u s id e a lą . c)

Dvasinis ugdomumas y r a

ž m o g a u s d v a s io s p a l in k im u į

g ė r į ir į s a v a im in g ą k ū r y b ą p a g r įs t a s u g d y tin io g a lė jim a s a p s is p r ę s ti o b je k t y v in ė m is v e r t y b ė m is i r a t it in k a m a i p a s i­ r e ik š ti k ū r y b in iu d a r b u ir s y k iu p a s la n k u m a s p r i s ii m t i š ita lin k m e te ik ia m ą ją u g d y m o p a g a lb ą . K ie k v ie n a š ių tr ijų u g d o m u m o ly č ių y r a p a g r įs ta ta m tik ­ r u p r ig im t u o ju u g d y tin io p a lin k im u . F iz i n is u g d o m u m a s r e m ia s i b io lo g in iu o r g a n iz m o p la s t iš k u m u , n u o k u r io p r i­ k la u s o u g d y tin io s u g e b ė jim a s p r i s it a ik y t i p r i e iš o r in ė s a p ­ lin k o s . P s ic h in is u g d o m u m a s y r a p a g r įs t a s u g d y tin io p a ja u tim u s a v o n e p a k a n k a m o p a jė g u m o i r p a lin k im u ie š ­ k o ti fu n k c io n a lin ė s la im ė s p iln u t in ia m e iš s iv y s t y m e . D v a ­ s i n is u g d o m u m a s r e m ia s i ž m o g a u s d v a s io s s a v a im i n g u p a lin k im u į g ė r į ir į k ū r y b in į p a s ir e iš k im ą . U g d o m u m a s ir ta m p a r e a liu p a g r in d u u g d y m u i k a ip tik to d ė l, k a d ji s s a v o r u o ž tu tu r i r e a lių a tr a m ų ž m o g iš k o jo je u g d y tin io p r i g im ­ ty je .

120

II.

1.

Ugdymo i n d i v i d u a l i z a c i j a i r j os v e i k s n i a i

Ugdymo individualizacijos supratimas. -

V e ik ia m o ji m e ­

d ž ia g a y r a k u r ia m a ja m e ž m o g a u s v e ik im e in d iv id u a liz a c i­ jo s p r a d a s . P a n a š ia i i r u g d y m e v e ik ia m a s is o b je k t a s , t. y . u g d y tin is s u s a v o p r ig im t im i, y p a ty b ė m is i r iš s iv y s ty m o e ig a , y r a p r a d a s , k u r is in d iv id u a liz u o ja u g d o m ą jį v e ik im ą . U g d y m o in d iv id u a liz a c ija y r a u g d o m o jo v e ik im o , t. y . u g d y m o tik s lų , u ž d a v in ių , p r ie m o n ių , m e to d ų i r k it ų v y k ­ d o m ų jų jo d a ly k ų , p r ita ik y m a s p r ie in d iv id u a lin ių u g d y ti­ n io s k i r t y b i ų , a r b a y p a t y b ių . K a i k a lb a m a a p i e u g d y m o in d iv id u a liz a c ijo s p r in c ip ą , tu r im a g a lv o je t e ig im ą , k u r is s k e lb ia u g d y m o in d iv id u a liz a v im o p r iv a lo m u m ą . T i e k u g d y m o t e o r ija , t ie k u g d y m o p r a k t ik a t u r i p a is y t i v is ų u g d y tin io s k ir t y b ių ir p a g a l ja s in d iv id u a liz u o ti u g d o ­ m ą jį v e ik im ą . T a č ia u , t u r in t r e ik a lo s u s u t e lk t in iu u g d y m u , n ė r a g a lim u m o p a is y t i v is ų , k a d ir s m u lk ia u s ių , v is ų u g d y ­ t in ių in d iv id u a lin ių s k ir ty b ių . P e d a g o g in ė tik r o v ė n e iš v e n ­ g ia m a i v e r č ia ju n g ti u g d y tin iu s s u n e d id e lė m is s k ir ty b ė m is , b e t s u d id e s n ė m is p a n a š y b ė m is į v ie n ą g r u p ę , k u r i g a li s u ­ d a r y t i v ie n ą m a ž ia u a r d a u g ia u a p ib e n d r in tą tip ą . T o d ė l u g d y tin ių in d iv id u a lin ių s k ir t y b ių t y r in ė jim a s t u r i v is d ė l­ to t ip o lo g in į p o b ū d į, t. y . in d iv id u a lin ė s s k ir ty b ė s y r a ju n ­ g ia m o s p a g a l a r tim u m ą į t a m tik r a s g r u p e s , o p a s k u i ja u p a g a l Š ita s g r u p e s n u s ta t o m o s a titin k a m o s u g d y m o y p a ty ­ b ės. P r ie s v a r b e s n ių u g d y tin io s k ir ty b ių p r ik la u s o : 1) a m ž ia u s t a r p s n ia i, 2 ) ly č ių s k ir t y b ė s , 3 ) p a v a ld u m a s , 4 ) e m o c io n a lin is s a v o t iš k u m a s , 5 ) in t e le k t u a lin is s a v o tiš k u m a s , 6 ) s o c ia ­ li n is s a v o t iš k u m a s , 7 ) fiz in ė s n e n o r m a ly b ė s , 8 ) p s ic h in ė s n e n o r m a ly b ė s . 2.

Amžiaus tarpsniai. -

S k ir ty b ė s , k u r ių s u s id a r o ta rp u g ­ 121

d y tin ių d ė l a m ž ia u s n e v ie n o d u m o , s u d a r o v a d in a m ą ją v e r ­ tik a lin ę jų d ife r e n c ia c iją , tu o ta r p u v is o s k ito s s k ir ty b ė s s u ­ d a r o ja u h o r iz o n ta lin ę d ife r e n c ia c iją . T y r in ė ja n t a m ž ia u s ta r p s n iu s p e d a g o g in iu a tž v ilg iu s v a r ­ b u iš v e s ti ta m tik r ą p a r a le liz m ą ta r p t r ijų d a ly k ų , b ū te n t: ta rp a m ž ia u s ta r p s n ių , fiz in io , p s ic h in io ir d v a s in io iš s iv y s ­ ty m o ir a titin k a m a i in d iv id u a liz u o ja m o u g d y m o . T u o ta r ­ p u ir a m ž ia u s s a v y b ė s , ir u g d y m o p o b ū d is p r ik la u s o n u o u g d y tin io iš s iv y s ty m o y p a ty b ių . P a g a l š ita s y p a t y b e s s u s i d a r o š ie s t a m b e s n i a m ž ia u s ta r p s n ia i: a ) k ū d ik y s tė , b ) a n k s ty b e s n io ji v a ik y s tė , c) v ė ly b e s n io ji v a ik y s tė , d ) p a a u g u o ly s tė ir e ) ja u n y s tė . a)

Kūdikystė. -

P ir m a s a m ž ia u s t a r p s n is y r a p ir m ie ji, v a ­

d in a m i ž in d a m ie ji, m e ta i. T a i y r a g y v e n im o p r a d ž ia , k u r ią g a lim a v a d in ti s p e c ia lia i k ū d ik y s t ė s v a r d u . P e r š itu o s p i r ­ m u o s iu s g y v e n im o m e tu s m o t e r iš k o s io s g im in ė s k ū d ik ia i v id u tin iš k a i p a a u g a ū g iu n u o 4 9 ik i 7 4 c m ir s v o r iu - n u o 3 ,2 4 ik i 9 ,7 k g . A tit in k a m i v id u tin ia i s k a ič ia i v y r iš k o s io s g i­ m in ė s k ū d ik ia m s y r a : ū g io p a d id ė jim a s n u o 5 0 ik i 7 5 c m , s v o r io - n u o 3 ,4 8 ik i 1 0 ,2 0 k g . T a i y r a k ie k y b in ia i k itim a i, p r i e k u r ių g a lim a b ū t ų d a r p r id ė t i g a lv o s ir k r ū tin ė s a p im t ie s p a k itė jim ą . P r ie s v a r b e s ­ n ių k o k y b in ių k itim ų , įv y k s ta n č ių p i r m a is i a is g y v e n im o m e t a is , p r ik la u s o p ir m o je e ilė je d a n tų p r a s ik a lim a s , k u r is p r a s id e d a n o r m a lia i ta r p s e p tin to i r d e š im to m ė n e s io , ta ip k a d į p ir m ų jų m e t ų g a lą jų p a p r a s ta i e s t i v is a s a š t u o n e t a s . P s ic h in is k ū d ik io g y v e n im a s p i r m a is ia is m e ta is y r a p a ­ le n k t a s in s t in k t ų ir s a v a im in g ų r e f le k s ų h e g e m o n ija i. I š v ir ­ š i n i ų ju s l i ų iš s i v y s t y m a s y r a s v a r b i a u s i a s į v y k i s Š ia m e a m ž ia u s ta r p s n y je . I š iš v id in ių ju s li ų tu o la ik u a iš k ia i ja u iš s iv y s t o a tm in tis . S ia m e la ik o t a r p y je u g d y m a s y r a v is ų p ir m a a u g in im a s g lo b o jim a s , la b ia u s ia i ta ik o m a s fiz in e i g y v e n im o p u s e i. Iš fu n k c io n a lin ių p r ie m o n ių v ie n a s t ik p r a tin im a s , ir t a i s u ­ 122

p r a n t a m a s s a v o t iš k o s d r e s ū r o s p r a s m e , g a li r a s ti p r i t a i k y ­ m o š ia m e t a r p s n y je . I š la v in a m ų jų p r ie m o n ių g a li b ū ti p a ­ n a u d o ti t ik p r im it y v ū s ž a is la i, la v in ą ju s le s . b)

Ankstybesnioji vaikystė. -

A n tr a s a m ž ia u s ta r p s n is t r u n ­

k a n u o 2 - ų jų ik i 7 -ų jų g y v e n im o m e tų ¡s k a ity tin a i. Š ito je a n k s t y b e s n io jo je v a ik y s tė je m e r g a ič ių ū g is v id u tin iš k a i p a ­ a u g a n u o 7 4 ik i 1 1 8 c m , s v o r is - n u o 9 ,7 ik i 2 3 ,0 k g ; b e r n iu ­ k ų ū g is - n u o 7 5 ik i 1 2 0 c m , s v o r is - n u o 1 0 ,2 0 ik i 2 5 ,0 k g . I š k o k y b i n i ų p a k i t ė jim ų m in ė t in a s č ia d a n tų p r a s ik a lim a s , k u r is p a p r a s t a i b a ig ia s i į a n tr ų jų m e tų g a lą . Č ia n e ­ k a lb a m a tik a p ie iš m in tie s d a n tis , k u r ie a ts ir a n d a tik ja u n y s t ė je . A n k s t y b e s n io s io s v a ik y s tė s p r a d ž i o je v a ik a s p r a d e d a v a ik š č io t i, p a la ip s n iu i a p v a ld o s a v o ju d e s iu s ir įg a u n a į Ši­ to t a r p s n io g a lą f iz in į n e p r ik la u s o m u m ą . Š ia m e ta r p s n y je s tip r ė ja iš v ir š in ė s ju s lė s ir p a la ip s n iu i iš s iv y s to iš v id in ė s ju s ­ lė s , y p a č v a iz d u o t ė , ir d a ik t in ė b e i ž o d in ė a tm in tis , k u r i v is s t ip r ė d a m a le id ž ia n u o š i t o t a r p s n io p r a d ž io s g r e it s a v in ­ t is g im tą ją k a lb ą . A n k s t y b e s n io jo je v a ik y s t ė je a iš k ia i v y r a u ja ju s l i n i a i i r ja u s m i n i a i m o t y v a i, k u r ie y p a č p a s i r e i š k ia d a b a r ž a id i­ m u o s e . Š i s la i k o t a r p i s n e t v a d in a m a s ž a id ž ia m u o ju a m ­ ž iu m i. A n k s t y b e s n io jo je v a ik y s tė je u g d y m u i r e n k a m o s to s p r ie ­ m o n ė s , k u r io s t in k a ju s lė m s b e i ja u s lė m s la v in ti, ja u s m a m s a u k lė t i ir p o lin k ia m s tv a r k y ti. B e k ita k o , la v in a m ie ji ž a id i­ m a i iš v y s to v a ik o p a jė g a s ir r u o š ia j į d a r b u i. c)

Vėlybesnioji vaikystė. -

T r e č ia s a m ž ia u s ta r p s n is , v a d i­

n a m a s v ė ly b e s n ią ja v a ik y s te , tr u n k a n u o 8 -ų jų ik i 1 2 -ų jų g y v e n im o m e t ų įs k a it y t in a i. Š ia m e la ik o t a r p y je m e r g a ič ių ū g is v id u t i n i š k a i p a a u g a n u o 1 1 8 ik i 1 4 6 c m , s v o r is - n u o 2 3 ,0 ik i 3 7 ,0 k g ; b e r n iu k ų ū g is - n u o 1 2 0 ik i 1 4 5 c m , s v o r is n u o 2 5 ,0 ik i 3 7 ,5 k g . Š ia m e la ik o t a r p y je im a a iš k ia i k e is tis v a ik o n u s is ta ty m a s

123

į p a s a u lį: iš g r y n a i s u b je k ty v in io , e in a n č io iš v id a u s , ji s im a d a r y tis v is la b ia u o b je k ty v in is ta p r a s m e , k a d v a ik a s ta r s i iš e in a iš s a v o v id a u s į iš o r ę . V a ik a s p a p r a s ta i p e r e in a d a b a r iš ž a id im o a p lin k o s į m o k y k lą ir ž y m ia i p a ž e n g ia p r o tin ia ­ m e s a v o iš s iv y s ty m e : n u o m ą s ty m o , p a g r įs to d a ik tu , ji s p a ­ l a i p s n i u i e in a p r i e m ą s t y m o , p a s k a t i n a m o ž o d ž i u . T a i p ir m a s a m ž ia u s ta r p s n is , k a i a iš k ia u iš e in a a ik š tė n p r o t i­ n io p a ž in im o s u g e b ė jim a s . Š ita m e a m ž ia u s ta r p s n y je ž y m ia i iš s iv y s to d o r in ia i ja u s ­ m a i, k u r ie s u d a r o d a b a r s tip r e s n į p a g r in d ą p a s a u lė ž iū r i­ n ia m n u s i s t a t y m u i . D a r b o a t ž v i l g i u d a b a r , b e k i t a k o , iš s id ir b a v a ik o m ik lu m a s , te c h n iš k a s s u g e b ė jim a s , iš tv e r ­ m in g u m a s , d r a u s m in g u m a s ir k r itiš k u m a s tik s lą s t a t a n t ir v y k d o m ą s ia s p r ie m o n e s p a s ir e n k a n t. U g d y m a s n u o š ito la ik o t a r p io ta m p a v is la b ia u k o m p li­ k u o ta s ir n e g a li b ū ti k e lia is ž o d ž ia is a p ib ū d in t a s . V ie n a tik p a ž y m ė tin a , k a d ji s d a b a r , k a ip i r a n k s č ia u i r k a ip b u s to ­ lia u , tu r i v y k t i p a g a l f u n k c io n a lin io u g d y m o m e to d ą , k u r is r e ik a la u ja , k a d u g d y m a s b ū t ų a t r e m t a s į u g d y tin io p r ig im ­ t ie s r e ik a lu s , p o lin k iu s ir s u s id o m ė jim o d a ly k u s , ir k a d t ik r y š iu m s u ja i s i r t o d ė l tin k a m u la i k u i r t in k a m o m is a p lin ­ k y b ė m is b ū t ų s k a t in a m a s u g d y tin io iš s iv y s t y m a s . d)

Paauguolystė. -

K e tv ir ta s a m ž ia u s t a r p s n is k a r t a is y r a

v a d in a m a s a d o le s c e n c ijo s v a r d u d ė l s m a r k a u s d a b a r v y k s ­ t a n č io a u g im o

(adolescere

- a u g ti). M ū s iš k a i g a lim a j į v a ­

d in t i p a a u g u o ly s tė . S u a p y t ik r iu t ik s l u m u k a lb a n t , š i s t a r p s n is p r a s id e d a 1 3 - a is ia is g y v e n im o m e t a is ir b a ig ia s i p a a u g u o lė m s 1 5 - a is ia is m e t a is , o p a a u g u o lia m s 1 7 - a is ia is m e t a is įs k a it y t in a i. P a a u g u o lė m s tik s lia u b ū tų p r is k ir ti p r ie š io ta r p s n io ir 1 2 - u o s i u s g y v e n im o m e tu s , k a i im a r e ik š tis jų s m a r k u s ū g ė jim a s . P a a u g u o ly s t ė s la ik o t a r p is v e d a p r ie ly t in io s u b r e n ­ d i m o , k u r i s į v y k s t a p a č i o je ja u n y s t ė s p r a d ž i o je . K ū n o s u s if o r m a v im a s e in a d a b a r s p a r č ia is ž in g s n ia is i r įg a u n a

124

r y š k ių in d iv id u a lin ių y p a ty b ių . K ū n o s ą r a n g a , ū g is ir s v o ­ r is n e s id u o d a š ita m e ta r p s n y je s u v e d a m i į t ip iš k a s v id u ti­ n e s r ib a s , ir to d ė l š ia m t a r p s n iu i s u n k u b ū t ų n u r o d y ti b e n t k ie k t ik s lia u v id u tin iu s m a tu s . P a a a u g u o ly s t ė je įv y k s ta a iš k u s p a s is u k im a s n u o v a ik o p a s a u lio į s u b r e n d im ą tie k fiz in e , tie k p s ic h in e p r a s m e . Š ia ­ m e la ik o t a r p y je a ts ir a n d a p a lin k im a s į s is te m in g u s s a m p r o ­ t a v i m u s ir e s t e t i n i u s p e r g y v e n im u s . D a b a r p ir m ą k a r tą iš e in a a ik š tė n p a s iilg im a s n e ly g s ta m ų jų v e r ty b ių , n o r s š io s v e r t y b ė s i r s u p r a n t a m o s iš p r a d ž io s s u b je k t y v in e p r a s m e . V is u o m e n in iu a t ž v ilg iu d a r v ie š p a ta u ja e k s k liu z y v is tiš k a i s u p r a s t a s a r t im o k o le k t y v o s o lid a r u m a s . F u n k c io n a lin is u g d y m a s , b e k ita k o , t u r i d a b a r p a n a u ­ d o t i v is a u g a n t į n e p r ik la u s o m u m o ja u s m ą s a v a r a n k iš k a m u g d y tin io a p s is p r e n d im u i i r p a d ė t i ja m s u s i d a r y t i g y v e n i­ m o id e a lą , p a g a l k u r į ta s a p s is p r e n d im a s g a lė tų įv y k ti. e)

Jaunystė.

- P e n k ta s iš e ilė s a m ž ia u s ta r p s n is y r a ja u ­

n y s t ė , k u r i p r a s id e d a ly t in iu s u b r e n d im u i r tr u n k a t o l, k o l e in a k ū n o a u g im a s ir g a lu t in is jo s u s ifo r m a v im a s . Š is la i­ k o t a r p is p a p r a s ta i ja u n u o lė m s tr u n k a n u o 1 6 -ų jų ik i 2 0 -ų jų g y v e n im o m e t ų , ja u n u o lia m s - n u o 1 8 - ų jų ik i 2 5 -ų jų m e tų įs k a it y t in a i. K a lb ė t i d a b a r a p ie k o k iu s n o r s b e n d r u s v id u ti­ n iu s ū g io ir s v o r io m a tu s n e te n k a , n e s š iu o la ik o ta r p iu k ū ­ n o y p a t y b ė s s u d a r o la b a i d id e le s s k ir t y b e s n e tik ta r p v y rų ir m o t e r ų , b e t i r ta r p p a č ių v y r ų a r b a ta r p p a č ių m o te r ų . Iš k o k y b in ių š io ta r p s n io k itim ų s v a r b ia u s i y r a tie , k u r ie a p ­ r e iš k ia s p e c if in e s ly t in e s ž y m e s . J a u n y s tė s t a r p s n is la b ia u s ia i r e ik š m in g a s y r a tu o , k a d ja m e įv y k s ta ja u n u o m e n ė s a p s is p r e n d im a s p r o tin iu ir d o ­ r in i u a tž v ilg iu . D a b a r ja u n u o m e n ė je e in a k o v a u ž tie s ą , g ė ­ r į ir te is y b ę . J a u n u o m e n ė s y k iu ir ja u č ia la b a i s tip r ų lin k im ą į id e a lu s , i r p a t ir ia la b a i iš k a lb in g ą p a g u n d ų b a ls ą . T o d ė l ja u n y s t ė y r a ta s a i a p s is p r e n d im o ta r p s n is , n u o k u r io p a ­ p r a s t a i p r i k la u s o v is o to lim e s n io g y v e n im o lin k m ė . Š is a p ­

125

s is p r e n d im o ta r p s n is s y k iu y ra s m a r k io s p r o tin ė s ir d o r i­ n ė s d if e r e n c ia c ijo s la ik o ta r p is . P e d a g o g in iu a tž v ilg iu ja u n y s t ė s ta r p s n y je s v a r b ia u s ia p a d a r y t i ta k tiš k a i ir s u m a n ia i p e r ė jim a s n u o u g d y m o iš u g ­ d y to jo p u s ė s p r ie u g d y m o s i iš u g d y tin io p u s ė s . F u n k c io n a lin io u g d y m o p r in c ip a i r e ik a la u ja p a n a u d o ti u g d y m o u ž d a v in ia m s tą ja u n u o m e n ė s v e r ž im ą s i į s a v a r a n k iš k u m ą , a p s is p r e n d im ą ir p a s ir e iš k im ą , k u r is g lū d i ja u n a t v ė s p r i­ g im ty je . B e t k a d a n g i ja u n u o m e n ė s u ž s im o jim a i y r a ž y m ia i d id e s n i u ž jo s s u g e b ė jim u s , ta i ja i la b a i s v a r b u n a u d o tis d is ­ k r e tiš k u ir ta k t iš k u u g d y to jo v a d o v a v im u . Iš tr u m p o s ir la b a i n e p iln o s a m ž ia u s ta r p s n ių a p ž v a lg o s g a lim a b u v o n e b e n t įs itik in ti, k a d p a g a l u g d y tin io g y v e n i­ m o ta r p s n iu s n u o s e k lia i e in a f iz in is , p s ic h in is ir d v a s in is iš s iv y s ty m a s ir k a d p a g a l ta i a titin k a m a i k in t a u g d y m o tik s ­ la i, u ž d a v in ia i, p r ie m o n ė s i r m e to d a i. 3.

Lyčių skirtybės. -

L y t in ė s s k ir t y b ė s , la b a i r y š k io s f iz i­

n ė je s r ity je , k ie k s ilp n ia u p a s ir e iš k ia p s ic h in ė je ir s ilp n ia u ­ s i a i - d v a s i n ė je s r i t y je . L y č i ų i š s i v y s t y m o t e m p a s y r a n e v ie n o d a s , ir k ie k v ie n a m e b e v e ik a m ž ia u s ta r p s n y je k ie k ­ v ie n a ly tis š ia ip a r ta ip s a v iš k a i r e iš k ia s i. A k iv a iz d o je v is ų š itų fa k tų p e d a g o g u i n ė r a jo k io g a lim u m o n e p a is y t i ly č ių s k ir t y b ių u g d o m a ja m e d a r b e . T a r p s k ir ty b ių , k u r ių y r a ta r p v y r ų ir m o te r ų , r e ik ia s k ir ti d v i s v a r b ia u s ia s g r u p e s , b ū te n t, iš v ie n o s p u s ė s , s k ir t y b e s , k y la n č ia s iš s k ir tin g o s v y r o ir m o te r s p r ig im tie s , o iš a n tr o s p u s ė s - s k ir ty b e s , a ts itik tin a i s u s id a r iu s ia s is to r in ia m e ž m o ­ n ijo s v y k s m e . P ir m o s io s s k ir ty b ė s y r a e s m in ė s , a r b a įg im ­ t o s io s , a n tr o s io s - a t s it ik tin ė s , a r b a įs ig y to s io s . Iš e s m in ių įg im tų jų s k ir ty b ių v is a i n e a b e jo t in o s tė r a v ie n b io lo g in ė s , a r b a f iz io lo g in ė s . L a b a i b e n d r a i š ia s s k ir ty b e s g a lim a s u f o r m u lu o ti š iu o b ū d u : v y r a s p a s iž y m i ž m o n ių g i­ m in ė s a tg a m in im o s r ity je a k ty v in iu n u s is ta ty m u ir iš v i r š i­

126

n e k u r ia m ą ja in ic ia ty v a , tu o ta r p u m o te r ia i y r a c h a r a k t e ­ r in g a s r e c e p ty v in is n u s is ta ty m a s ir k ū r y b o s r e a liz a v im a s iš v id in iu b ū d u . Š is p a g r in d in is s k ir tin g u m a s š ia ip a r ta ip a t s ilie p ia ta ip p a t p s ic h in ė je ir d v a s in ė je g y v e n im o s r ity je , n o r s jo in te n s y v u m a s m a ž ė ja e in a n t iš fiz in ė s s r itie s į p s i­ c h in ę , ir iš p a s t a r o s io s - į d v a s in ę . V y r o i r m o te r s s k irty b ė s tu ri b ū ti p e d a g o g o įv a ir ia i tra k ­ tu o ja m o s p a g a l ta i, a r jo s p rik la u s o p rie iš ly g in a m a i n a ik in tin ų , n e iš v e n g ia m a i p a k e n č ia m ų , a r b ū tin a i u g d y tin ų . Iš ly g in a m a i n a ik in tin o s y r a to s in d iv id u a lin ė s s k irty b ė s , k u ­ rio s , k a d ir k y la a ts itik tin a i iš p a g rin d in ių v y ro ir m o te r s s k ir­ t y b i ų , y r a v is d ė l t o n e i g i a m o s a p r a i š k o s i r n e g a l i b ū t i p a k e n č ia m o s k u ltū rin g a m e g y v e n im e . N e iš v e n g ia m a i p a k e n ­ č ia m o s y r a to s in d iv id u a lin ė s v y ro ir m o te r s s k ir ty b ė s , k u rio s k y la iš p a g r in d in ių v y r o ir m o te r s in d iv id u a ly b ių ir k u rio s s p e c ifik u o ja p s ic h in į ž m o g a u s tip ą , n e d a r y d a m o s jo d a r n e i b lo g o , n e i g e ro . P a g a lia u b ū tin a i u g d y tin o s y r a in d iv id u a li­ n ė s s k irty b ė s , re ik a lin g o s s p e c ifin ia m s v y r o i r m o te r s p a š a u ­ k im a m s . P a g r in d in is p a š a u k im o v e ik s n y s y r a in d iv id u a ly b ė ; tu o ta r p u p a g r in d in is v y r o in d iv id u a ly b ė s s a v o tiš k u m a s y r a v y ­ r iš k u m a s , o m o t e r s in d iv id u a ly b ė s - m o te r iš k u m a s . V y r iš ­ k u m a s ir m o t e r iš k u m a s ir t u r i b ū t i p r id e r a m a m e la ip s n y je s a u g o ja m i, la v in a m i ir a u k lė ja m i u g d y m o s is te m o je . R y š iu m s u ly č ių t r a k t a v im u u g d o m a ja m e v e ik im e k y la k la u s im a s a p ie k o e d u k a c ijo s ir k o in s tr u k c ijo s v e r tin im ą p e ­ d a g o g in iu a t ž v ilg iu . P r in c ip ia lu s a ts a k y m a s į š itą k la u s im ą y r a ly g s t a m o jo p o b ū d ž io : k ie k k o e d u k a c ija ir k o in s tr u k c ija v e d a p r ie u g d y m o v ie n o d in im o ir p a d a r o n e g a lim ą u g d y ­ m o in d iv i d u a li z a v im ą p a g a l in d iv id u a lin e s v y r ų ir m o te r ų s k ir t y b e s , t ie k jie d v i y r a a iš k ia i n e p r iim tin o s . Š ita s ly g s ta m a s is a ts a k y m a s įg a lin a v is ą u g d o m ą jį la ik o ta rp į s u s k irs ty ti į to k ia s d a lis , k a d v ie n u la ik u k o e d u k a c ija ir k o in s tru k c ija b ū tų p r iim tin o s , k itu - a tm e s tin o s .

127

4 . Pavaldumas. - U g d y tin io p a v a ld u m a s y r a v is e t a s žy­ miųf k u r io s a te in a ja m p a v e ld ė jim o k e liu i r g lū d i ja m e n u o p a t g im im o , k a ip o p a s t o v io s p r e d i s p o z ic ijo s . P a v a l d ž i o s y p a ty b ė s s a v o tu r in iu g a li b ū ti t e ig ia m o s ir n e ig i a m o s ; p i r ­ m o s io s y ra p la č ia i s u p r a n ta m i g a b u m a i, a n tr o s io s - t r ū k u ­ m a i, g lū d į u g d y tin y je p r e d is p o z ic ijo s b ū d u . N o r s k o v a s u p a v a ld ž io m is u g d y tin io y p a t y b ė m is y r a la b a i s u n k i, v is d ė lto j i b e v e ik v is a d a y r a b e n t t a m t ik r a m e la ip s n y je s ė k m in g a , je i u g d y to ja s s u g e b a s u jo m i s t in k a m a i k o v o ti. T o d ė l š itu o k la u s im u u g d y to jo p a r e ig a y r a , p ir m a , p a ž in ti u g d y tin io p a v a ld u m ą , a n tr a , in d iv id u a liz u o ti u g ­ d y m ą p a g a l š ito p a v a ld u m o y p a t y b e s , t r e č ia , k o v o t i s u n e i­ g ia m a is ia is p a v a ld u m o p o lin k ia is i r s k a t in t i t e ig ia m u o s iu s . 5.

Emocionalinis savotiškumas. -

K a lb a n t a p ie e m o c io n a -

lin į ž m o g a u s s a v o t iš k u m ą t u r im a g a lv o je t a i, k a s v a d i n a ­ m a t e m p e r a m e n t u i r k a s l i e t u v iš k a i g a li b ū t i p a v a d i n t a p o b ū d ž iu . T e m p e r a m e n t a s , a r b a p o b ū d is , ir y r a e m o c i o ­ n a lin is ž m o g a u s s a v o t iš k u m a s , p a g r įs t a s f iz i n e j o k o n s t i ­ t u c ija ir p s ic h iš k a i p a s i r e i š k ią s jo in d iv i d u a li n io ja u d r u m o y p a t y b ė m is . K e tu r i tr a d ic in ia i t e m p e r a m e n t a i, s a n g v in iš k a s , c h o le ­ r iš k a s , m e la n c h o liš k a s ir f le g m a tiš k a s , g a u n a m i k o m b in u o ­ ja n t r e a k c ijo s , a r b a a t o v e ik o s , g r e it į ir ja u s m o in t e n s y v u m ą , a r b a įta m p ą . A t o v e ik o s ir ja u s m o k o m b in a c ija ir s u d a r o ja u d r u m o s a v o tiš k u m ą . J e i a t o v e ik o s g r e it is y r a v e ik u s , b e t ja u s m o įta m p a s ilp n a , g a u n a m e s a n g v in ik ą . J e i a t o v e ik o s g r e itis y r a v e ik u s ir ja u s m o įt a m p a y r a s t ip r i, g a u n a m e c h o ­ le rik ą . J e i a to v e ik o s g re itis y r a lė ta s , b e t ja u s m o įta m p a s tip r i, g a u n a m e m e la n c h o lik ą . P a g a lia u je i a t o v e ik o s g r e i t is y r a lė ta s ir ja u s m o įta m p a s ilp n a , g a u n a m e fle g m a tik ą . T e m p e r a m e n ta s , a r b a p o b ū d is , iŠ s a v o e s m ė s n ė r a n e i b lo g a s , n e i g e r a s , n o r s įv a ir ie m s g y v e n im o t ik s l a m s v ie n a s te m p e r a m e n ta s g a li b ū t i v e r t in g e s n is u ž k it ą . K o v a s u te m ­

128

p e r a m e n t u , k a ip o s u t o k iu , u g d y m e n e g a li b ū ti p a te is in ta , n o r s k r a š tu tin ių te m p e r a m e n tų y p a ty b ių iš ly g in im a s ir š ia ip ja u t e m p e r a m e n t o t a š y m a s p a g a l in d iv id u a lin iu s u g d y ti­ n io u ž d a v in iu s y r a n e t i k p a g e id a u ja m a s , b e t ir p r iv a lo m a s . P e d a g o g o p a r e ig a t e m p e r a m e n to a tž v ilg iu g a li b ū ti š ia ip n u s a k y t a : p e d a g o g a s t u r i p a r e ig ą s u s ip a ž in t i s u s a v o u g ­ d y t in ių t e m p e r a m e n t a is , in d iv i d u a li z u o t i u g d y m ą p a g a l k o n k r e tin iu s te m p e r a m e n t ų tip u s , ta š y ti jų k r a š tu tin iš k u m ą ir tin k a m u la ik u i r b ū d u iš a iš k in ti p a t ie m s u g d y tin ia m s jų te m p e r a m e n t ų y p a t y b e s , k a d j i e s a v o p r o fe s in ia m e a p s i­ s p r e n d im e g a lė t ų a t s iž v e l g t i į ja s , k a ip o į p a š a u k im o v e ik s ­ n į. 6.

Intelektualinis savotiškumas. -

In te le k tu a lin į s a v o tiš k u ­

m ą s u d a r o in t e li g e n c ijo s y p a ty b ė s . O g i in te lig e n c ija y r a s u ­ g e b ė jim a s o r ig in a lia i i r p r o d u k t y v ia i n a u d o tis p r o to g a lia . Š io s u g e b ė jim o t o k s a r k it o k s p a s ir e iš k im a s p r ik la u s o n u o įv a ir ių v e ik s n ių : v a iz d u o t ė s , a tm in tie s , d ė m e s io , te m p e r a ­ m e n t o ir k it ų ž m o g a u s p s ic h ik o s p r a d ų . R y š iu m s u t u o s u ­ s id a r o įv a ir ū s in te le k tu a lin ia i g a b u m a i, k u r ie y r a r e ik š m in g i p a š a u k im o v e ik s n ia i. I n te le k tu a lin is s a v o tiš k u m a s , a rb a in te lig e n c ijo s tip a s , y r a u g d y m o in d iv id u a liz a c ijo s v e ik s n y s ta p r a s m e , k a d p r ie jo tu r i b ū ti p r ita ik y ti v is ų p ir m a la v in im o u ž d a v in ia i, m e to d a i ir p r ie m o n ė s , n e s k ita ip la v in im a s n e g a li b ū ti s ė k m in g a s . P e ­ d a g o g a s tu r i p a r e ig ą s tu d iju o ti in te le k tu a lin iu s s a v o u g d y ti­ n ių tip u s, a titin k a m a i p a g a l š itu o s tip u s ju o s tra k tu o ti ir p a d ė ti jie m s p a ž in ti in t e le k t u a lin e s s a v o y p a ty b e s , k a d jie s u g e b ė tų s ą m o n in g a i p a s ir in k t i tin k a m o s s a u s p e c ia lio s io s m o k y k lo s tip ą ir le m ia m a s r y š iu m s u tu o p r o fe s ija s . 7.

Socialinis savotiškumas. -

S o c ia lin is y r a to k s u g d y tin io

s a v o t iš k u m a s , k u r is c h a r a k t e r iz u o ja jo p r ik la u s o m u m ą p r ie ta m t ik r o s v is u o m e n in ė s g r u p ė s ir a tv a iz d u o ja to k io s g r u ­

£-12

129

p ė s įg im tą s ia s i r k u ltū r in e s y p a ty b e s . S u t e lk t i n i a m e u g d y ­ m e s o c i a li n i s s a v o tiš k u m a s p a ly g in t i le n g v a i n iv e li u o ja s i, b e t š ia ip a r ta ip p e d a g o g u i te n k a jo p a is y t i, n o r i n t s ė k m in ­ g a i v e ik t i s a v o u g d y tin iu s i r ju o s r u o š t i n a u d in g a is n a r ia i s to k o le k t y v o , į k u r į jie m s d a ž n ia u s ia i r e ik ė s g r įž ti. T i n k a ­ m a s s o c ia lin io s a v o tiš k u m o tr a k t a v im a s r e ik a la u ja k o v o s s u n e ig ia m o s io m is s o c ia lin ė m is y p a t y b ė m is , t o le r a n c i jo s n e u tr a lio s io m s ir p a la n k u m o - t e ig ia m o s io m s . 8.

Fizinės nenormalybės. -

D i d e lė s f iz i n ė s n e n o r m a ly b ė s

g a li p a r e ik a la u t i s p e c ia la u s u g d y m o p a g a l p a t o l o g in ė s p e ­ d a g o g ik o s n u r o d y m u s , ir t u o m e t u g d y tin is n e g a li b ū t i u g ­ d o m a s p a p r a s tu s u te lk tin iu b ū d u . M a ž e s n ė s i r p a p r a s t o s fiz in ė s n e n o r m a ly b ė s r e ik a la u ja iš u g d y to jo p a s t o v a u s b u d ­ r u m o , r ū p in im o s i g y d y m o r e i k a la i s ir a t o d a ir o s v e r t in a n t ugdym o pažangum ą. 9.

Psichinės nenormalybės. -

N e ž y m io s p s ic h in ė s n e n o r m a ­

ly b ė s , k a ip ir n e d id e lė s fiz in ė s n e n o r m a ly b ė s , n e k liu d o u g d y ­ tin ia m s d a ly v a u ti s u te lk tin ia m e u g d y m e ; ta č ia u p a s iž y m į jo m is u g d y tin ia i re ik a la u ja y p a tin g o s a to d a iro s , b u d r u m o ir g lo b o s iš u g d y to jo p u s ė s , k a d jo s n e d id ė tų ir k a d d r a u g a i n e ­ s k r ia u s tų a p s u n k in tų p s ic h in ė m is n e n o r m a ly b ė m is s u b je k tų . P s ic h in ė s n e n o r m a ly b ė s fa k tiš k a i re iš k ia ta m tik rą a ts ile n k im ą n u o n o r m a lio s p s ic h ik o s , k u r į p e d a g o g a s tu r i tin k a m u b ū d u tr a k tu o ti. I r š iu o a tv e ju y r a b ū tin a s u g d y m o in d iv id u ­ a liz a v im a s p a g a l p s ic h in e s u g d y tin ių n e n o r m a ly b ė s .

III. U g d y m a s ir ugdyt i ni o ugdymas i s 1.

Ugdytinio individualybė.

- P a g a l ta i, k a ip iš s iv y s t y m o

e ig o je u g d y tin is v is la b ia u s a v a r a n k ė ja , u g d y m a s v is d a u -

130

g ia u v ie to s tu r i s k ir t i u g d y tin io u g d y m u is i. G r e tim a i s u š iu o v y k s m u e in a p a p r a s ta i k ita s v y k s m a s , k u r ia m e u g d y tin is iš p a p r a s to in d iv id o ta m p a s ą m o n in g u ir la is v a i a p s is p r e n ­ d u s iu a s m e n iu . T u o d u v y k s m u ir t e n k a p a r a l e li a i s e k ti. a)

Individualybės esmė. -

R e a lia p r a s m e in d iv id a s y r a n e ­

p a s i k a r t o ja n t i k o n k r e tin ė m is s a v o y p a t y b ė m is e s y b ė . I n d i­ v id u a ly b ė y r a v is e ta s y p a ty b ių , d ė l k u r ių e s y b ė y ra in d iv id a s , a r b a v ie n in g a s n e p a s ik a r t o ją s d a ly k a s . b)

Ugdytinio individualybė ir jos traktavimo būdas. -

P eda­

g o g ik o s t e o r i jo je įv a ir ia i s p r e n d ž ia m a s k la u s im a s , k o k io ­ m is in d iv i d u a li n ė m is y p a t y b ė m is p a s iž y m i v a ik o s ie la iš p r ig im t ie s i r k a ip to li g a li s i e k t i jo s u g d y m a s . V ie n ie m s v a i­ k o s ie la a t r o d o n e r a š y t o ji le n t a

(tabula rasa), t.

y . jo k i a p r a s ­

m e n e a p s p r ę s t a , tu o ta r p u k a d k it i la i k o ją ja u iš p r ig im t ie s a p s p r ę s t a in d iv id u a lin ė m is ž y m ė m is , k it a ip t a r ia n t , la ik o ją s u r a š y t ą ja le n ta

(tabula scripta).

Iš tik r ų jų v a ik o s ie la n e g a li b ū t i g r ie ž ta i ly g in a m a n e i s u n e r a š y t ą ja , n e i s u s u r a š y t ą ja le n ta . K a i s a k o m a , k a d v a ik o s ie la y r a v is a i n e r a š y ta le n ta , ta i n e p r ip a ž įs ta m a ja i n e t tų p a v e ld ė tų p o l in k ių , k u r ie p o t e n c ijo s s t o v y je v is d ė lto g lū d i jo s g e lm ė s e . K a i s a k o m a , k a d v a ik o s ie la y r a a iš k ia i s u r a š y ­ ta le n ta , ta i p r ip a ž įs ta m a tu o p a č iu , k a d įg im ti ja m p o lin ­ k ia i ja u iŠ p a t p r a d ž io s r e iš k ia s i a k tu a liu b ū d u . Ir p ir m u o ju , ir a n tr u o ju a t v e ju tė r a v ie n t ie s o s d a lis . G a lim a b ū te n t s a ­ k y ti, k a d v a ik o s ie la y r a n e r a š y t a le n ta ta p r a s m e , k a d jo je jo k i a p a jė g a n e s ir e iš k ia a k tu a liu b ū d u ; ir s y k iu g a lim a k a l­ b ė t i a p ie ta i, k a d v a ik o s ie la s u d a r o s u r a š y tą ją le n tą ta p r a s ­ m e , k a d jo je y r a įr a š y to s d a r a iš k ia i n e p a s k a it o m o s g a lio s ir p o lin k ia i, k u r ie p a s k u i š ia ip a r ta ip g a lė s p a s ir e ik š ti r y š iu m s u p a la n k io m is u g d y m o ir g y v e n im o a p lin k y b ė m is . U g d o m a s is v e ik im a s n ė r a to k s v is a g a lis , k a ip k a d n o r ė ­ tų m a n y t i t ie , k u r ie m a t o v a ik o s ie lo je n e r a š y tą ją le n tą ; b e t s y k iu ji s n ė r a to k s b e jė g is , k a ip k a d m a n o tie , k u r ie m a to v a ik o s i e lo je p r ir a š y t ą ją le n tą .

13!

U g d y to jo p a r e ig o s u g d y tin io in d iv i d u a ly b ė s a t ž v ilg iu y r a š ito k io s : u g d y to ja s tu r i v is ų p ir m a p r in c ip ia lia i t in k a ­ m a i įv e r tin ti in d iv id u a ly b ė s r e ik š m ę u g d o m a ja m e v e ik im e ; a n tr a , jis tu r i p a ž in ti s a v o u g d y tin io in d iv id u a ly b ę v is o s e k o n k r e tin ė s e jo s y p a ty b ė s e ; tr e č ia , s k a t in t i t e ig ia m u o s iu s in d iv id u a lin iu s p o lin k iu s ir k o v o ti s u n e ig ia m a is ia is ; k e t ­ v ir ta , v is ą u g d o m ą jį d a r b ą in d iv id u a liz u o ti p a g a l in d iv i­ d u a lin e s u g d y tin io y p a ty b e s . c)

Individualybė ir vertiniai tipai. -

I n d iv id u a lin ė s u g d y t i­

n ių s k ir ty b ė s , k a ip b u v o m a ty ti iŠ a n k s č ia u s u t e ik t o s t r u m ­ p o s a p ž v a lg o s , a n a li z u o ja m o s p e d a g o g in ia m r e i k a l u i iš p u s ė s tip iš k ų s a v o a p r a iš k ų . A p s k r it a i tip a s y r a ly t is , k u ­ r io je d a u g e lio in d iv id ų c h a r a k te r in g o s s a v y b ė s r y š k ia i iš ­ e in a a ik š t ė n . T i p a i i š t i k r ų jų y r a k a t e g o r i jo s , k u r i o m i s g r u p u o ja m i in d iv id a i p a g a l s a v o b e n d r a s s a v y b e s . A n k s č ia u b u v o g r u p u o ja m o s p a g a l tip iš k a s a p r a iš k a s in ­ d iv id u a lin ė s u g d y tin ių s k ir ty b ė s ; d a b a r te n k a k o n s t a t u o ti, k a d ir p a č io s u g d y tin io in d iv id u a ly b ė s g a li b ū ti s u v e d a m o s į ta m tik r u s p a g r in d in iu s tip u s p a g a l s a v o įv a ir ų v e r tin g u ­ m ą . P a v y z d ž iu i, E . S p r a n g e r is s a v o v e ik a le , p a v a d in t a m e „ L e b e n s f o r m e n " , n u s ta t o š e š is p a g r in d in iu s v e r t in iu s in ­ d iv id u a ly b ė s tip u s , k u r ie y r a : 1 ) te o r in in k a s , 2 ) e k o n o m in in k a s , 3 ) e s te t in in k a s , 4 ) v is u o m e n in in k a s , 5 ) g a ly b in in k a s i r 6 ) r e lig in in k a s . 2.

Funkcionalinis ugdymas. -

I n d iv id u a ly b ė s a tž v ilg iu tu ­

r i s u s ih a r m o n iz u o ti, iš v ie n o s p u s ė s , t a s a i v y k s m a s , k u r ia m u g d y tin is y r a p a l e n k ta s s a v o p r ig im t a ja m e v y k s m e , s u t u o u g d o m u o ju v e ik im u , k u r iu o u g d y to ja s s te n g ia s i a n a m v y k s ­ m u i v a d o v a u ti. J e i p r ig im t a s is v y k s m a s v is a i n ė r a v a d o ­ v a u ja m a s , n e g a lim a k a lb ė t i a p ie u g d y m ą ; je i u g d o m a s is v e ik im a s s u p r a n ta m a s v ie n k a ip o iš v ir š in is u g d y tin io a p i­ p a v id a lin im a s , p r ig im t a s is v y k s m a s y r a t r a m d o m a s n e d o ­ v a n o tin u b ū d u . T u o d u d a ly k u s u d e r in a ir in d iv i d u a ly b ę

132

i š v y s t o a s m e n y b ė s li n k m e v a d in a m a s is f u n k c io n a lin is u g ­ d y m as. a)

Funkcionalinio ugdymo supratimas. -

Ž in o m o p s ic h o lo ­

g o ir p e d a g o g o E d . C la p a r ė d e 'o s u p r a t im u , „ fu n k c io n a li­ n is y r a u g d y m a s , k u r is im a v a ik o r e ik a lą , t. y . jo in te r e s ą , n u k r e ip t ą į t a m tik r o t ik s lo p a s ie k im ą , k a ip o s v a r t į v e ik i­ m u i , k u r į n o r i m a ja m e s u ž a d in t i" * . b)

Funkcionalinė žaidimo reikšmė.

- V a ik a s ž a id ž ia t a m ,

k a d g a lė t ų ( s ą m o n i n g a i a r n e s ą m o n i n g a i , č ia n e s v a r b u ) t a p t i s u b r e n d u s i u ž m o g u m i . C l a p a r ė d e 'o i š s i r e i š k i m u , „ v a i k a s ž a i s d a m a s d i r b a a t e i č i a i " . Ž a i d i m a s , s a k o ji s a i k i t o je v i e t o je , k a i p o b e t k u r is s a v a i m i n g a s g y v o s e s y b ė s v e i k i m a s , t ė r a v ie n p a s i r e i š k i m a s v i s o s š i t o s e s y b ė s n u ­ s i s t a t y m o iš s i s k ė s t i i r r e a l iz u o t i s a v o a s m e n y b ę * * . V a ik a s ja u č i a r e i k a lą - i n t e r e s ą , i r t a s a i r e i k a l a s - i n t e r e s a s y r a ja m v a r i k l i s , k u r i s v e r č ia iš s iv y s t y t i j o o r g a n iz m o i r p s i­ c h i k o s f u n k c i ja s . c)

Funkcionalinė pamėgdžiojimo reikšmė. -

P a n a š ia i y r a ir

s u v a ik o p a m ė g d ž io jim u s u a u g u s ių ž m o n ių . P a m ė g d ž io ji­ m a s y r a v ie n a iš s ė k m in g ia u s ių p r ie m o n ių iš s iv y s t y t i f u n k ­ c ijo m s , r e ik a lin g o m s ž m o g a u s g y v e n im u i. P a p r a s t a i v a ik a s p a m ė g ž io ja k a ip t ik t a i, k a s ja m s v a r b u p a m ė g d ž io t i s a v o iš s iv y s t y m o a t ž v ilg iu . P a v y z d ž iu i, p a m ė g d ž io d a m a s g ir d i­ m u s g a r s u s , v a ik a s p r a m o k s t a k a lb ė t i. T o d ė l g a lim a ta ip p a t p a s a k y t i , k a d v a ik a s p a m ė g d ž io ja t a m , k a d ta p tų d id e ­ lis , i r k a d p a m ė g d ž io d a m a s ji s d ir b a a te ič ia i. C la p a r ė d e 'o p a s a k y m u , v a ik o „ in s t in k t y v in is b r o v im a s is į iš s iv y s ty m ą p a s ir e iš k ia ž a id im u i r p a m ė g d ž io jim u " * * * . d)

Pagrindinis funkcionalinio ugdymo metodas.

- F u n k c io -

* Claparède Ed. L'éducation fonctionnelle. -Neuchâtel - Paris, 1931. - P . 7. ** Claparède Ed. Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimenta­ le. - Genève, 1924. - P. 449^50. *** Ten pat. - P. 482. 133

n a lin is u g d y m a s , to lim a s tie k a b s tr a k tin ia m r ig o r iz m u i, tie k p r a k t in ia m la k s iz m u i, a t s iž v e lg ia į p r ig im t ą jį a u g im o - b r e n d im o v y k s m ą s u v is a is r e a lia is j o p o lin k ia is , o i š a n tr o s p u ­ s ė s , n e i š s i ž a d a a u k š t ų jų u g d y m o i d e a l ų , k u r i e m s j i s v is u o m e t s te n g ia s i tu o s p o lin k iu s p a n a u d o ti. F u n k c io n a lin is u g d y m o m e to d a s r e ik a la u ja , k a d u g d y ­ m a s b ū tų a tr e m ta s į u g d y tin io p r ig im t ie s r e ik a lu s , p o l i n ­ k iu s ir s u s id o m ė jim o d a ly k u s , ir k a d tik r y š iu m s u ja i s ir to d ė l tin k a m u la ik u ir tin k a m o m is a p lin k y b ė m is b ū t ų s k a ­ tin a m a s u g d y tin io iš s iv y s ty m a s . R e m d a m a s is u g d y tin io r e i ­ k a la is , p o lin k ia is i r s u s id o m ė jim o d a ly k a is , f u n k c i o n a lin i s u g d y m a s e in a u g d y tin io g y v e n im e d id ž ia u s io s u s i d o m ė ji­ m o lin k m e i r y r a to d ė l tik r a i g y v in g a s . D ė l t o s p a č io s p r i e ­ ž a s tie s ji s iš v y s to u g d y tin io in d iv id u a ly b ę ik i g a lim ų r ib ų . B e t k a d a n g i in d iv id u a ly b ė p a t e is in a m a t i k k a ip o s u d e d a ­ m o ji o r g a n iš k o ji d a lis a s m e n y b ė s , n u s is t a c iu s io s t a r n a u t i a u k š tie m s g y v e n im o id e a la m s , t a i g r e t im a i t u r i e i ti s u s i r ū ­ p in im a s u g d y tin io a s m e n y b ė s r e ik a la is . 3.

Ugdytinio asmenybė. -

U g d y tin is tu r i b ū t i t in k a m a i s u ­

p r a n ta m a s n e tik iš in d iv id u a ly b ė s , b e t ir iš a s m e n y b ė s p u ­ s ė s , e s a n t r e a lia m s k ir t u m u i ta r p in d iv id o ir a s m e n s . a)

Asmens ir asmenybės supratimas. -

A sm u o y ra p r o tin ­

g o s p r ig im t ie s in d iv id a s . K a ip o t o k s , ji s y r a p r o t i n g o p a ­ ž in im o , la is v o a p s is p r e n d im o ir te is ių b e i p a r e ig ų s u b je k t a s . A s m e n y b ė v is ų p ir m a y r a ta i, k a s s u d a r o a s m e n s e s m ę . Š it a p r a s m e k ie k v ie n a s a s m u o t u r i s a v o a s m e n y b ę . K it a p r a s m e a s m e n y b ė y r a a s m u o , k u r is s a v o v id a u s d a r b u y r a p a s ie k ę s ta m tik r o to b u lu m o . Š it a ip s u p r a n t a m a a s m e n y b ė y r a id e a lin ių v e r t y b ių n e š ė ja ir r e iš k ė ją . Š ia p r a s m e a s m e ­ n y b ė d a u g ia u s ia i t u r i r ū p ė ti u g d y m u i. b)

Individualybės ir asmenybės santykiavimas ugdyme. -

In ­

d iv id u a ly b ė v is a d a y r a , b e n t t a m tik r a m e l a ip s n y je , p r i g im ­

134

tie s d a v in y s ; a s m e n y b ė , k a ip o v id a u s d a r b o ir la is v o a p s i­ s p r e n d im o r e z u lta ta s , n ie k a d o s n e s id u o d a d y k a i: a s m e n y ­ b ė įg y ja m a ta m tik r a k o v a s u s a v im i ir a p lin k in iu p a s a u liu . K it a ip ta r ia n t, a s m e n y b ė u g d y m e v is a d a y r a u ž d a v in y s , k u ­ r is t u r i b ū t i la im ė ta s ilg e s n iu d a r b u ir in te n s y v ia k o v a . T o ­ d ė l, p a ly g in a m a i ta r ia n t, in d iv id u a ly b ė ir a s m e n y b ė s a n t y k iu o ja ta rp s a v ę s k a ip d a v in y s ir u ž d a v in y s . S a v o iš s iv y s t y m e a s m e n y b ė s lin k m e in d iv id u a ly b ė y r a t r ijų p a g r in d in ių v e ik s n ių įta k o je . T a i y r a , p ir m a , įg im to s in d iv id u a lin ė s p a jė g o s , k u r io s tu r i t e n d e n c ijo s p a s ir e ik š ti a k t u a l ia i ; a n tr a , g y v e n im o ir u g d y m o a p lin k y b ė s , v e ik d a n Č ios įg im tą s ia s p a jė g a s , tr e č ia , la is v a s ir s ą m o n in g a s p a tie s u g d y tin io a p s is p r e n d im a s , s u te ik ią s p a g r in d in ę lin k m ę in ­ d iv id u a ly b e i r e ik š t is . P ir m o jo v e ik s n io ž y m ė s y r a įg im to s , a n tr o jo - įg a u n a m o s , o t r e č io jo v e ik s n io ž y m ė s y r a la is v a i įs ig y ja m o s . N e ­ s u n k u p a s t e b ė t i, k a d įg im tis , u g d y m a s i r a p s is p r e n d im a s y r a tr y s la ip s n ia i, k u r ia is iš s iv y s t o ž m o g a u s in d iv id u a ly b ė , t a m p a n ti la is v a ir s ą m o n in g a a s m e n y b e . U g d y t o ja s , s to v įs t a r p u g d y tin io įg im tie s ir la is v o jo a p s is p r e n d im o , tu r i k u l­ t iv u o ti j o in d iv id u a ly b ę a s m e n s la is v o a p s is p r e n d im o tik s ­ la is . c)

Asmenybė, kaipo vertybių nešėja.

- Ž m o g u s , k a ip o a s ­

m e n y b ė , y r a v e r t in g ia u s ių n u s it e ik im ų n e š ė ja s . T o d ė l ir a s ­ m e n y b ė tu r i b ū t i k u lt iv u o ja m a ir s ie k ia m a u g d y m u ta ip , k a d ta p tų v e r t in g ų n u s it e ik im ų n e š ė ja . T o k ia jin a i tik r a i y ra v i e n ta d a , k a i o r ie n tu o ja s i p a g a l o b je k t y v in e s v e r ty b e s ir s i e k ia jo s e r e a liz u o ja m ų o b je k t y v in ių n o r m ų . 4.

Ugdymas ir ugdymasis. -

G a lu t in is a s m e n y b ė s s u s ifo r ­

m a v im a s įv y k s ta la is v u i r s ą m o n in g u jo s a p s is p r e n d im u . B e t š ita s a p s is p r e n d im a s p a p r a s ta i n e g a lė tų įv y k ti, je i u g ­ d y m a s n e it ų u g d y m o s i lin k m e : u g d y m a s tu r i r u o š ti u g d y ­ t in į u g d y m u is i ir t u r i f a k tiš k a i b a ig tis u g d y m u s i.

135

a)

Ugdytinio ruošimas ugdymuisi. -

B ū d a i, k u r ia is u g d y ti­

n is g a li b ū t i r u o š ia m a s u g d y m u is i, y r a la b a i įv a ir ū s . A u k ­ lė jim a s įv a ir io p o s a v a r a n k iš k u m o , in ic ia t y v o s , k r i t i š k u m o , p r a t in im a s p e r g a lė t i s u n k e n y b e s , la v in im a s t v ir t o i r s a v a ­ r a n k iš k o b ū d o - š t a i tik k e le ta s p a v y z d ž ių ta m , k o k i e u g ­ d y m o b ū d a i a r p r i e m o n ė s g a li b ū t i n a u d i n g i u g d y t i n i o p a r u o š im u i u g d y m u is i. J ų , ž in o m a , p r a k t ik o je g a li b ū t i la ­ bai daug. b)

Ugdymo atbaigimas ugdymusi. -

U g d y m a s is n e t i k y r a

u g d y m o a p v a in ik a v im a s , b e t ir j o p r ie m o n ė , i r t o d ė l p ir m n e g u įg y ja v is a i s a v a r a n k iš k o s r e ik š m ė s ji s t u r i e i t i u g d o ­ m ą ja p r ie m o n e p a č ia m u g d y m u i. T a i g i k la i d in g a m a n y ti , k a d u g d y m a s is p r a s id e d a tik ta d a , k a i u g d y m a s y r a ja u b a ig ­ ta s . Iš tik r ų jų , ž iū r in t u g d y m o i r u g d y m o s i s a n ty k ia v im o , u g ­ d y tin io g y v e n im e y r a tr y s įv a ir ū s t a r p s n ia i: iš p r a d ž i o s e i­ n a ta r p s n is , k u r ia m e tu r i v ie to s t ik u g d y m a s , o s ą m o n in g a s u g d y m a s is n ė r a d a r g a lim a s ; ta i y r a p r a d in is t a r p s n is u g ­ d y tin io g y v e n im e . P a s k u i a te in a v id u r in is ta r p s n is , k u r ia ­ m e u g d y m a s s u s ip in a su u g d y m u s i. P a g a lia u a te in a a tb a ig ia m a s is ta r p s n is , k u r ia m e tu r i v ie to s tik u g d y m a s is . P r a d in ia m e t a r p s n y je u g d y tin is y r a t ik v e ik in y s , v id u r in ia ­ m e ta r p s n y je - v e ik in y s ir v e ik s n y s , a t b a ig ia m a ja m e - tik v e ik s n y s . J e i u g d y m a s is n e b u v o tin k a m a i p a r u o š t a s , je i ji s a i n e b u ­ v o p a le n g v ė l s t ip r in a m a s ir p le č ia m a s , u g d y tin is v a r g u a r g a lė s k a d a t a p ti v is iš k a i s a v a r a n k iš k u ž m o g u m i, k u r is g a ­ lė tų s p r ę s ti s a v o lik im ą ir iš a u g ti į r y š k ią ir g a lin g ą a s m e ­ n y b ę . V is a s u g d y m o p r a s m in g u m a s g lū d i j o te n d e n c ijo je p a s id a r y ti n e b e r e ik a lin g a m , ir š ita te n d e n c ija t e g a li r a s t i s a ­ v o r e a liz a c iją t ik t a d a , je i u g d y m a s v is a i n a tū r a lia i ir p a ­ la ip s n iu i p e r e in a į u g d y m ą s i.

136

K e t v i r t a s

s k y r iu s

V Y K D A N T I E JI U G D Y M O V E I K S N I A I IR V E I K Ė JA I

(Vykdančioji priežastis)

I. P a š a u k t i e j i 1.

ugdymo

veiksniai

Ugdymo veiksnio ir veikėjo supratimas. -

P la č ia u s ia p r a s ­

m e u g d y m o v e ik s n y s y r a v is a t a i, k a s s ą m o n in g a i a r n e s ą ­ m o n in g a i, tie s io g in iu a r n e tie s io g in iu b ū d u t u r i u g d o m o s io s v e ik m ė s u g d y m o o b je k t u i, t. y . u g d y tin iu i. U g d y m o v e ik ė ­ ja s y r a a s m u o , k u r is , p r ik la u s y d a m a s p r i e u g d y m o v e ik s ­ n i ų , v y k d o u g d o m ą jį v e ik im ą n o r i m a i , s ą m o n i n g a i i r iš p a š a u k im o . P a š a u k tie ji y r a tie u g d y m o v e ik s n ia i, k u r ių p r ig im t is a r n e t p a s k ir t is v e r č ia š ia ip a r ta ip d a ly v a u ti u g d o m a ja m e v e i­ k im e . A t s itik tin ia i y r a tie u g d y m o v e ik s n ia i, k u r ie d a ly v a u ja u g d o m a ja m e v e ik im e , n e v e r č ia m i p r ie to n e i p r ig im tie s , n e i p a s k ir t ie s . P a š a u k ti iš p r ig im t ie s u g d y m o v e ik s n ia i n ė r a a t­ s ir a d ę s p e c ia lia i u g d y m o tik s la m s v y k d y ti. P a š a u k ti iš p a ­ s k i r t i e s u g d y m o v e i k s n i a i k a ip t i k y r a s u d a r o m i , a r b a s t e i g ia m i- s k ir i a m i u g d y m o tik s la m s s ie k ti. 2.

Pašaukti iš prigimties ugdymo veiksniai. -

P r ie š ių v e ik s ­

n ių p r i k la u s o š e im a , v a ls ty b ė i r B a ž n y č ia . a)

Šeima.

- Š e im a y r a p r ig im tin ė b e n d r u o m e n ė , k u r io je

v y r o i r m o t e r s s a n t u o k a s u d a r o p a g r in d ą b e n d r a v im u i s u v a ik a is ir n a m in ia is p a ta r n a u t o ja is . V a ik ų g im d y m a s , a u ­ g in im a s ir a u k lė jim a s y r a Š e im a i t i k v ie n a s i š u ž d a v in ių , b e t n e v ie n in t e lis , tie s a , la b a i s v a r b u s . N e b ū d a m a įs te ig t a v ie n ie m s tik u g d y m o u ž d a v in ia m s , b e t b ū d a m a p r ig im t in ė a p r a iš k a p la te s n ė s p r a s m ė s , š e im a

137

y r a p a š a u k ta s is u g d y m o v e ik s n y s n e iš p a s k ir t ie s , b e t iš p r i­ g im tie s , t. y . š e im a i te n k a r ū p in tis n a u jo s io s k a r t o s u g d y ­ m u n e to d ė l, k a d j i ty č ia y r a ta m įs te ig t a , b e t to d ė l, k a d p a ti jo s p r ig im tis , b e k ita k o , v e r č ia ją r ū p in tis ir u g d y m o r e i k a ­ la is . P a s ir o d o n e t, k a d p r ig im t is , k u r i s u d a r o š e im a i r e ik a lą r ū p in tis v a ik ų a u g in im u ir a u k lė jim u , s y k iu s u d a r o č ia ir g e r ia u s ia s s ą ly g a s Š ita m u g d y m u i v y k d y ti. T ė v a m s v is a i n a tū r a lu m y lė ti s a v o v a ik u s ir r ū p in t is jų r e ik a la is b e i in te r e s a is . S y k iu tė v a i p a p r a s ta i im p o n u o ja s a ­ v o v a ik a m s ir tu r i jų a k y s e s a v a im in g a i s u s id a r a n t į a u to r i­ te tą . E s a n t š ito m s n a tū r a lio m s a p lin k y b ė m s š e im in is u g d y m a s tu r i v is ą e ilę te ig ia m ų jų s a v y b ių , k y la n č ių i š š e i­ m in io g y v e n im o y p a ty b ių . P ir m a , tė v a i s u g e b a in d iv id u a ­ liz u o ti u g d y m ą p a g a l k ie k v ie n o s a v o v a ik o in d iv i d u a li n e s y p a ty b e s . A n tr a , š e im in ia m e u g d y m e b e n d r a d a r b i a u ja tė ­ v a s ir m o tin a , ir to d ė l p a p r a s ta i ja m e s u e in a v y r iš k u m o ir m o te r iš k u m o įta k o s . T r e č ia , Š e im in is u g d y m a s y r a h a r m o ­ n in g a s ir v is a š a liš k a s , n e s ja m e g r e tim a i e in a b e v e ik v is ų p a g r in d in ių u g d y m o u ž d a v in ių v y k d y m a s , tie s a , n e a u k š ­ ta m e la ip s n y je ir g a n a p r im it y v a u s p o b ū d ž io . K e t v ir t a , š e i­ m in is u g d y m a s y r a o r g a n iš k a s ta p r a s m e , k a d p a ts b e n d r a s g y v e n im a s š e im o je a u k lė ja ir la v in a . P e n k t a , š e im in is u g ­ d y m a s tu r i g r in d ž ia m o s io s r e ik š m ė s , n e s jis e in a p a g r in d u a u k š te s n ie m s u g d y m o la ip s n ia m s . Š ita p r a s m e ji s tu r i p a ­ r u o š ia m o s io s r e ik š m ė s ir r e ik a la u ja s a v o a t b a ig im o iŠ p u ­ s ė s k itų v is u o m e n ė je g y v u o ja n č ių u g d y m o ly č ių . V is o s t e ig ia m o s io s š e im in io u g d y m o s a v y b ė s t u r i f a k ­ t iš k o s r e ik š m ė s v a ik ų fo r m a v im u i tik n o r m a lio s e a p lin k y ­ b ė s e . T u o t a r p u š e im in ia m e g y v e n im e d a ž n o k a i s u e in a n e m a ž a n e p a la n k ių a p lin k y b ių , k u r io s v a ik ų u g d y m ą iš ­ m u š a iš n o r m a lių v ė ž ių . N e k a lb a n t č ia a p ie d o r in io p o b ū ­ d ž io k liū tis , p a ž y m ė tin a s v ie n a s fa k ta s , la b a i r e ik š m in g a s p e d a g o g in iu a tž v ilg iu . T ė v a i iš p r ig im t ie s y r a u g d y m o v e ik ė ja i ir , k a ip o t o k ie ,

138

tu r i n u s im a n y ti a p ie s a v o v e ik im o p a r e ig a s . B e t š i t a s n u s i­ m a n y m a s , k a ip ir fa k tiš k a s s u g e b ė jim a s d ir b ti u g d o m ą jį d a r ­ b ą , iš p r ig im tie s n e a te in a . B ū ti iš p r ig im tie s u g d y m o v e ik ė ju ir n e t u r ė ti iš p r ig im tie s r e ik ia m ų š ita m v e ik im u i s a v y b ių š t a i n e a t it ik im a s , k u r is p a d a r o ta i, k a d tė v a i to li g r a ž u n e v is u o m e t a ts a k o s a v o p e d a g o g in ia m p a š a u k im u i, ir š e im a n e v is u o m e t tu r i te ig ia m o s io s r e ik š m ė s n a u jo s io s k a r t o s u g ­ d y m u i. Iš č ia r e ik ė tų p a d a r y ti iš v a d ą , k a d tė v a i tu r i v is a i n a t ū r a l ią p a r e ig ą š ia ip a r ta ip p a s ir u o š ti s a v o u g d o m a ja m p a š a u k im u i š e im o je . B ū tų n e t la b a i p a g e id a u ja m a , k a d v i­ s u o t in is š v ie tim a s te ik tų Š itu o k la u s im u r e ik a lin g ia u s ių p e ­ d a g o g in ių ž in ių . b)

Valstybė.

- S a l ia š e im o s k it u p a š a u k t u o ju u g d y m o

v e ik s n i u e in a v a ls ty b ė . V a ls ty b ė , k a ip i r š e im a , y r a p r ig im ­ t in ė s u t e lk t in io g y v e n im o ly t is ; ji n a i t ik y r a d a u g s u d ė t in ­ g e s n ė , i r j o s t ik s la i y r a ja u ž y m ia i p la te s n i. V a ls t y b ė y r a v y r ia u s i o ji p a s a u li n ė s v is u o m e n ė s o r g a n iz a c ija . O g i p a s a u ­ lin ė v is u o m e n ė k a r t a is a p ta r ia m a k a ip o p a s t o v u s i r o r g a n in g a s d a u g y b ė s š e im ų s u s ib ū r im a s , v a d o v a u ja m a s v ie n o v y r ia u s io a u to r ite to ir s ie k ią s t ie s io g in iu b ū d u v ie n o s b e n ­ d r o s p r ig im t in ė s g e r o v ė s . V a ls ty b ė , b ū d a m a p r ig im tin ė o r g a n iz a c ija , a ts ir a n d a n t i v is a i n a tū r a liu b ū d u , y r a p a š a u k ta s iš p r ig im t ie s u g d y m o v e ik s n y s . B e t jin a i y r a u g d o m a s is v e ik s n y s t ik tie k , k ie k iš jo s u ž d a v in ių p r ig im t ie s p la u k ia ja i r e ik a la s , te is ė ir p a r e i­ g a r ū p in t is n a u jų jų k a r t ų u g d y m u . V is ų p ir m a , v a ls t y b e i v is a i p r ig im ta r ū p in t is fiz in iu s a ­ v o p ilie č ių a u k lė jim u , k a d š ie p a jė g tų p a k e lti k r a š to a p s a u ­ g o s s u n k e n y b e s . A n tr a , v a ls ty b ė tu r i te is ę r ū p in tis v a ls t y b in iu p ilie tin iu n a u jų k a r tų a u k lė jim u , k a d jo s g y v e ­ n im a s e itų s k la n d ž ia i ir ta ik in g a i. T r e č ia , v a ls ty b ė tu r i r ū ­ p i n t is b e n t m in im a lin iu b e n d r u s a v o p ilie č ių iš s ila v in im u , k u r is y r a b ū t in a i r e ik a lin g a s g y v e n a n t ta m tik r ą k u ltū r o s la ip s n į ir k o n k u r u o ja n t s u s a v o k a im y n a is a t s ila ik y m o k o ­

139

v o je . P a g a lia u k e tv ir ta , v a ls ty b ė tu r i r ū p in tis p r o f e s in iu s a ­ v o p ilie č ių iš la v in im u , k a d v is i ji e g a lė tų d ir b ti v is u o m e n ė ­ j e n a u d in g ą d a r b ą ir p e ln y ti u ž d a r b į s a v o p r a g y v e n im u i. T a i y r a t ie s io g in ia i b e n d r ie ji v a ls t y b ė s u ž d a v in ia i u g d y ­ m o s r ity je . J u o s v y k d y ti v a ls t y b ė g a li įv a ir ia i. J i g a li ju o s v y k d y t i p a t i, im d a m a s i u g d y to jo s p a r e ig ų ; b e t j i g a li ta ip p a t p a s iv a d u o t i i r k itų u g d y m o v e ik s n ių p a g a lb a ; a r b a n e t j i g a li iš d a lie s ju o s v y k d y t i s a v o p a jė g o m is , o i š d a li e s b e n d r o m is p a s ta n g o m is s u k it a is u g d y m o v e ik s n ia is . P r in c ip ia lu m o i r tik s lin g u m o s u m e t im a i k a lb a u ž v a ls t y b ė s a r ­ tim ia u s ią k o n ta k tą i r s o lid a r u m ą s u v is a i s p a š a u k t a is ia is u g d y m o v e ik s n ia is . P e d a g o g ų -s o c io lo g ų n e t s a k o m a , k a d u g d y m o d a ly k u o ­ s e v a ls ty b ė s te is ė s i r p a r e ig o s t ė r a la b ia u s ia i p a g a l b i n i o p o ­ b ū d ž io : j i tu r i u g d y m o r e ik a lu s r e m t i, u g d y m o v y k d y m ą k o n tr o liu o ti, u g d y m u i s u d a r y t i m a t e r ia lin į p a g r in d ą i r t ik tu o a tv e ju , k a i p r iv a tin ė in ic ia t y v a n e s u g e b a u g d y m o r e i­ k a lų a p r ū p in ti, a tp ild y ti tie s io g in ė s in t e r v e n c ijo s p r i e m o ­ n ė m is p r iv a tin ė s in ic ia t y v o s tr ū k u m u s . P a ž y m ė tin a d a r , k a d v a ls t y b ė n ė r a v ie n in te lė o r g a n iz u o ­ t a v is u o m e n in ė ly t is , k u r i a t s to v a u ja v is u o m e n ė s u g d o m ie ­ s i e m s i n t e r e s a m s . P a p r a s t a i j i p a s i d a l i ja u g d o m o s i o m is p a r e ig o m is s u k ito m is o r g a n iz u o t o m is v is u o m e n ė s ly t im is , k o k io s , p a v y z d ž iu i, y r a v a ls č iu s , s a v iv a ld y b ė , a u to n o m in ė p r o v in c ija . c)

Bažnyčia.

- T r e č ia s p a š a u k t a s iš p r ig im t ie s u g d y m o

v e ik s n y s y r a B a ž n y č ia , k a ip o r e lig in ė o r g a n iz a c ija . T e o lo g ų a p ib r ė ž im u , B a ž n y č ia y r a b e n d r u o m e n ė ž m o n ių , k u r ie , iš ­ p a ž in d a m i tą p a tį tik ė jim ą ir d a ly v a u d a m i tu o s e p a č iu o s e s a k r a m e n tu o s e , y r a v a d o v a u ja m i a p a š ta liš k ų jų g a n y to jų ir y p a č v ie n in te lio K r is ta u s v ie tin in k o ž e m ė je R o m o s p o p ie ­ ž ia u s (B e lla r m in a s ). Š i a p ib r ė ž tis , s k ir ta s p e c ia lia i k a ta lik ų B a ž n y č ia i, s u a titin k a m a is p a k e itim a is g a li b ū ti p r ita ik y ta k i­ to m s b a ž n y č io m s ir n e t n e b a ž n y tin io p o b ū d ž io k o n fe s ijo m s .

140

Š it a ip s u p r a n ta m o s B a ž n y č io s tik s la s y r a a n tg a m t in ė ti­ k in č i ų jų g e r o v ė . B e t š is t ik s la s n e g a li b ū ti p a s ie k t a s b e d o ­ r i n i o i r r e l i g i n i o a u k l ė ji m o . T o d ė l B a ž n y č ia t u r i n e t ik p a r e ig ą , b e t ir te is ę į d o r in į r e l ig i n į s a v o t ik in č ių jų a u k lė ji­ m ą . Š i t a p a r e ig a ir te is ė p la u k ia iš B a ž n y č io s p r ig im t ie s ir n e g a li b ū t i jo k i o s e a p lin k y b ė s e iš jo s a tim ta b e p a s ik ė s in i­ m o p r i e š p a t į jo s b u v im ą . K a ip š e im a , a r b a s u s ib ū r ę k r ū v o n tė v a i, iš v ie n o s p u s ė s , i r k a ip v a ls ty b ė s u k ito m is v is u o m e n ė s o r g a n iz a c ijo s ly ti­ m is , iš k ito s p u s ė s , ta ip ir B a ž n y č ia g a li s te ig ti m o k y k la s ir k it a s u g d o m ą s ia s įs ta ig a s ta m , k a d g e r ia u s ia i b ū tų a p r ū ­ p i n t i tie u g d o m ie ji r e ik a la i, k u r ių j i tu r i d o r in io r e lig in io a u k lė jim o s r ity je . J a i tik n e g a li b ū ti p r ip a ž in ta m o n o p o lio t e is ė m o k y k lų k la u s im e , k a ip ly g ia i to k ia te is ė n e p r ik la u s o n e i š e im a i, n e i v a ls ty b e i. T i k r o v ė je t ik s lin g u m o s u m e tim a s ir n e t n e iš v e n g ia m a s r e ik a la s v e r č ia B a ž n y č ią b e n d r a i d ir b ti u g d y m o s r i t y je s u k it a i s p a š a u k t a is iš p r ig im t ie s u g d y m o v e ik s n ia is , n e s tik jų v is ų s o lid a r u m a s š ito je s r ity je s u d a r o g e r ia u s ia s s ą ly g a s v is i e m s u g d y m o r e ik a la m s a p r ū p in ti. T a č ia u b e n d r a i d ir ­ b a n t įv a ir ie m s u g d y m o v e ik s n ia m s n e k a r tą ta r p v a ls t y b ė s ir B a ž n y č io s a t s ir a n d a t r y n im o s i m o k y k lų k la u s im u . I š r e ik a la v im ų , n u o k u r ių B a ž n y č ia p r in c ip ia lia i n e g a li Čia a t s is a k y t i, ž iū r ė d a m a s a v o p a š a u k im o p r ig im t ie s , s v a r ­ b e s n ie ji y r a š ie . P ir m a , B a ž n y č ia t u r i te is ę s t e ig ti b e t k u r io s r ū š ie s n e t ik p r a d in e s , b e t v id u r in e s ir a u k š t e s n e s m o k y k ­ la s (1 3 7 5 k a n o n a s ) . A n tr a , t i k B a ž n y č ia i p r ik la u s o k a ta lik iš ­ k o u n iv e r s ite to a r fa k u lte to k a n o n iš k o jo įs te ig im o te is ė (1 3 7 6 k a n o n a s , 1 p a r a g r a fa s ). T r e č ia , r e lig in is k a ta lik ų ja u n u o m e ­ n ė s a u k lė jim a s tu r i b ū ti p a le n k ta s B a ž n y č io s a u to r ite tu i ir p r ie ž iū r a i (1 3 8 1 k a n o n a s , 1 p a r a g r a fa s ). K e tv ir ta , v is a s k a ­ t a lik iš k o s io s ja u n u o m e n ė s u g d y m a s tu r i b ū ti iš la ik y ta s r e ­ lig in ė s d v a s io s n u o ta ik o je ir v is ų p ir m a d o r in is a u k lė jim a s tu r i b ū t i p a g r įs t a s r e lig ijo s r e ik a la v im a is . Š itu o r e ik a lu B a ž ­

141

n y č ia r e z e r v u o ja s a u te is ę d a r y ti in t e r v e n c ijų į f u n k c io n a ­ v im ą m o k y k lų , k u r m o k o s i k a t a lik ų ja u n u o m e n ė (1 3 8 1 k a ­ n o n a s , 2 ir 3 p a r a g r a fa s ) . P e n k ta , B a ž n y č ia la i k o k a t a lik a m s p r i n c i p i a l i a i n e p r i im t in a n e ly g s t a m a i n e u t r a l ią m o k y k l ą (1 3 7 4 k a n o n a s ) ir t ik n e iš v e n g ia m o r e i k a lo a tv e ju t o le r u o ja ly g s t a m a i n e u tr a lią m o k y k lą . 3.

Pašaukti iš paskirties ugdymo veiksniai. -

P r ie p a š a u k t ų

iš p a s k ir t ie s u g d y m o v e ik s n ių p r i k la u s o , iš v ie n o s p u s ė s , u g d o m o s io s įs ta ig o s , o iš a n tr o s p u s ė s - ja u n u o m e n ė s u g ­ d y m o s i o r g a n iz a c ijo s . a)

Ugdomosios įstaigos. -

U g d o m o s io s įs t a i g o s t u o s k i r ia ­

s i n u o p r ig im tų jų u g d y m o v e ik s n ių , t. y . š e im o s , v a ls t y b ė s ir B a ž n y č io s , k a d jo s y r a s p e c ia lia i s k ir to s r u o š ti n a u ją ją k a r tą g y v e n im o tik s la m s . D u p a g r in d in ia i jų t ip a i y r a : la v in a m o ­ j i ir a u k lė ja m o ji įs ta ig a . L a v in a m o ji įs t a i g a , a r b a m o k y k l a , im a u g d y m o u ž d a ­ v in iu s iš p u s ė s la v in a m o jo a s p e k t o , t. y . ji n a i f o r m u o ja ja u n u o m e n ę p i r m o je e i l ė je r y š iu m s u u g d o m o s i o m i s g ė ­ r y b ė m is . A u k lė ja m o ji įs ta ig a im a u g d y m o u ž d a v i n i u s i š p u s ė s a u k lė ja m o jo a s p e k to , t. y . jin a i v is ų p ir m a v e d a ja u n u o m e ­ n ę p r ie la is v o a p s is p r e n d im o p a g a l ž m o g iš k o s io s a s m e n y ­ b ė s n o rm as. b)

Jaunuomenės ugdymosi organizacijos. -

K ie k u g d y m a s

t u r i b ū ti p a p ild y t a s ir a t b a ig ta s u g d y m u s i, t i e k u g d o m o ­ s io s įs ta ig o s tu r i r a s t i s a v o p a p ild y m ą i r a t b a ig im ą ja u n u o ­ m e n ė s u g d y m o s i o r g a n iz a c ijo s e . J a u n u o m e n ė s u g d y m o s i o r g a n iz a c ijo s tė r a v ie n a ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijų r ū š is , b ū ­ t e n t t a , k u r i s t a t o s i p a g r in d in iu s a v o u ž d a v in iu u g d y m o s i t ik s lu s . Ja u n u o m e n ė s u g d y m o s i o r g a n iz a c ijo s (o š iu o a tv e ju t ik jo s m u m s č ia g a li rū p ė ti) n e iš v e n g ia m a i s u s ifo r m u o ja ir v e ik ia p a s a u lė ž iū r o s įta k o je . K a ip u g d o m o s io s įs ta ig o s a p s k r ita i, o

142

m o k y k la y p a tin g a i, n e įm a n o m o s b e jo k io p r ik la u s o m u m o n u o p a s a u lė ž iū r in io n u s is ta ty m o , ta ip ly g ia i ja u n u o m e n ė s u g d y ­ m o s i o rg a n iz a c ijo s v isa d a tu ri p a s a u lė ž iū rin ių ry š ių . T a i y ra n e tik n e iš v e n g ia m a , b e t ir v is a i n o rm a lu . K a ip tik slin g a ir n o r ­ m a li m o k y k la tu ri re m tis ra c io n a lia p a s a u lė ž iū ra , ta ip ir ja u ­ nuom enės

u g d y m o s i o rg a n iz a c ija , k u ri p a p ild o ir a tb a ig ia

m o k y k lo s fu n k c ija s , tu ri re m tis p a sa u lė ž iū rin ia is p a g rin d a is . J a u n u o m e n ė s u g d y m o s i o r g a n iz a c ijo s , a tr e m to s į p a s a u ­ lė ž iū r in iu s p r in c ip u s , y p a č p a te is in a m o s te n , k u r m o k y k lų s is t e m a n e la id u o ja tė v a m s g a lim u m o u g d y ti s a v o v a ik u s s a v o s p a s a u lė ž iū r o s lin k m ė je . T o k iu a tv e ju ja u n u o m e n ė s s u s i g r u p a v i m a s p a g a l s a v o p a s a u lė ž iū r ą a tp ild o m o k y k lų t r ū k u m u s ir le id ž ia ja u n u o m e n e i to b u lia u iš s iu g d y t i s a v o p a s a u lė ž iū r o s d v a s io je . T ie s a , ja u n u o m e n ė s u g d y m o s i o r g a n iz a c ijo s , š a lia s a v o t e ig ia m ų jų p a ta r n a v im ų , tu r i ir s a v ų p a v o jų . T o d ė l v is ų p r i­ g im t ų jų u g d y m o v e ik s n ių s o lid a r i p a r e ig a y r a s t e n g t is p e ­ d a g o g i n ė m is p r ie m o n ė m is š itu o s p a v o ju s n e u tr a liz u o t i ir ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijų v e ik im ą p a s k a tin t i tin k a m a lin ­ km e. 4.

Teisinis pašauktųjų ugdymo veiksnių atžvilgis. -

R y š iu m

s u p a š a u k t ų jų u g d y m o v e ik s n ių p r o b le m a te n k a n a g r in ė ti k a i k u r i a s t e is in e s s ą v o k a s , lie č ia n č ia s u g d y m o d a ly k u s . a)

Ugdomoji pareiga.

- U g d o m a s is p a š a u k im a s , k a ip i r

k ie k v ie n a s p a š a u k im a s , u ž d e d a t a m tik r ų p a r e ig ų . P a š a u ­ k im a s a p s k r it a i y r a ta m t ik r a s n u s it e ik im a s , p a g r įs t a s p r i­ g im t ie s p a lin k im u . U g d o m o ji p a r e ig a y r a tu r įs s a is t o m o s io s g a lio s ir p a g r įs ­ t a s p r ig im t im i r e ik a la s u g d y ti t a m t ik r u s u g d y tin iu s . b)

Ugdomoji teisė. -

U g d o m o ji t e is ė g a li b ū t i v is ų p ir m a

s u p r a n ta m a p a s y v in e i r a k ty v in ę p r a s m e . P a s y v in ę te is ę tu ri u g d y tin is , t. y . ji s tu r i te is ę b ū t i u g d o m a s . A k ty v in ę te is ę t u r i u g d y to ja s , b ū t e n t , j i s tu r i te is ę u g d y ti u g d y tin į ir s y k iu

143

r e ik a la u ti, i š v ie n o s p u s ė s , k a d u g d y tin is p a k lu s tų u g d o m a ja i jo v a ld ž ia i, o iš a n tr o s p u s ė s , k a d n ie k a s n e k liu d y t ų š i t ą v a ld ž ią v y k d y ti. D a r o m a d a r s k ir t u m o ta r p o b je k t y v in ė s i r s u b je k t y v in ė s u g d o m o s io s t e is ė s . U g d y t o jo t e is ė u g d y ti u g d y tin į y r a s u b je k t y v in ė , n e s ji p r ik la u s o s u b je k tu i. B e t š ita s u b je k t y v in ė te is ė r e m ia s i o b je k ty v in ė s te is ė s n u o s ta ta is , k u r ie tv a r k o u g ­ d o m ų jų s a n t y k ių ir u g d y m o o r g a n iz a c ijų v is u m ą . c)

Ugdomoji valdžia. -

U g d o m o ji v a ld ž ia y r a f a k t iš k a s g a ­

lim u m a s v y k d y t i s a v o u g d o m ą ją te is ę tie s io g in iu a r n e t i e ­ s io g in iu b ū d u . d)

Ugdomasis autoritetas. -

U g d o m a s is a u to r ite ta s y r a f a k ­

tiš k o ji g a lia d a v in ė ti s a is to m ų jų įs a k y m ų u g d y m o d a ly k u o ­ s e ir r e ik a la u ti iš u g d y tin ių k lu s n u m o . e)

Ugdomosios teisės pagrindas. -

U g d o m o ji te is ė y r a įv a i­

ria i p a g rin d ž ia m a . T a rp įv a ir ių te o rijų b e n e p a tik im ia u s ia b u s ta , k u ri s te n g ia s i p a g r įs ti u g d o m ą ją s u b je k ty v in ę te is ę p r i­ g im tu o ju p a š a u k im u , k u r is , iš v ie n o s p u s ė s , a ts a k o u g d y ti­ n io p r ig im ta ja m r e ik a lu i b ū t i u g d o m a m , o iš a n tr o s p u s ė s u g d y m o v e ik s n ių p r ig im ta ja m

r e ik a lu i p r a tę s ti s a v o b u v i­

m ą š ia m e p a s a u ly je ir g e r ia u s ia i j į a p r ū p in ti. U g d o m o ji te is ė le id ž ia k ie k v ie n a m p a š a u k ta ja m u g d y m o v e ik s n iu i d a ly v a u ti u g d y m e p a g a l s a v o p r ig im tį ir s a v o p a š a u k im o r ib o s e . f)

Pašauktų iš paskirties ugdymo veiksnių teisės pagrindas. -

U g d o m o s io s įs ta ig o s g a u n a u g d o m ą ją s a v o t e is ę į g a l io ji­ m o , a r b a d e le g a v im o , b ū d u iš tų p a š a u k t ų jų u g d y m o v e ik s ­ n ių , k u r ie tu r i u g d o m ą ją te is ę iš p r ig im t ie s , a r b a p r ig im t ą ją u g d y m o te is ę . J a u n u o m e n ė s u g d y m o s i o r g a n iz a c ijų t e is ė į s a v a r a n k iš ­ k ą jį g y v e n im ą i r v e ik im ą g a li b ū t i p a g r įs t a r e a liu , p s i c h o lo ­ g ijo s ir p e d a g o g ik o s k o n s t a t u o ja m u r e ik a lu b e n d r a i d ir b ti s u u g d o m o s io m is įs ta ig o m is p a g a l ta i, k a ip a u g a jo s s a v a ­ r a n k iš k u m a s ir e in a d id y n s a v a r a n k iš k o jo a p s is p r e n d im o p lo ta s .

144

ii. A t s i t i k t i n i a i 1.

ugdymo

veiksniai

Ugdymo atsitiktinio veiksnio supratimas. -

A ts itik tin is y ra

u g d y m o v e ik s n y s , k u r is , n e tu r ė d a m a s n e i u g d o m o s io s t e i­ s ė s , n e i u g d o m o s io s in te n c ijo s , v is d ė lto f a k tiš k a i tu r i u g ­ d o m o s io s įta k o s n a u ja ja i k a r ta i. T a m tik r a p r a s m e a ts it ik tin ia is u g d y m o v e ik s n ia is g a li­ m a p a v a d in t i ir p a š a u k tu o s iu s u g d y m o v e ik s n iu s , k a i š ie t u r i u g d o m o s io s įt a k o s n a u ja ja i k a r ta i s a v o p e d a g o g iš k a i n e in t e n c io n a lin e p u s e . P a v y z d ž iu i, š e im a tu r i u g d o m o s io s įt a k o s ir tu o tė v ų e lg im u s i, k u r is n ė r a s k ir ta s s u g e s tio n u o ti v a ik u s . V a ls ty b ė a u k lė ja s a v o p ilie č iu s ir to m is s a v o fu n k ­ c ijo m is , k u r io m is s ie k ia m a s jo s tie s io g in is p a š a u k im o v y k ­ d y m a s . B a ž n y č ia a u k lė ja ir s u g e s tio n u o ja ja u n ą ją k a r tą s a v o litu r g ija , k u r io s tie s io g in is p a s k y r im a s n ė r a u g d o m o jo p o ­ b ū d ž io . B e t š a lia to y r a d a r v is a e ilė tik r a i a t s itik tin ių u g d y ­ m o v e ik s n ių . 2.

Šeimos dalyviai. - G im in ė s , b r o lia i, s e s e r y s , ta r n a i ir šia ip gyveną š e im o je a s m e n y s t u r i u g d o m o s io s

ja u a t s it ik t i n a i

įt a k o s v a ik a m s , i r to d ė l š itu o a tž v ilg iu tu r i b ū t i tė v ų k r itiš ­ k a i v e r t in a m i i r p r iž iū r im i. 3.

Draugai.

- D r a u g a i tu r i la b a i d id e lė s r e ik š m ė s ja u n o ­

s io s k a r t o s s u s ifo r m a v im u i, to d ė l u g d y to jų p a a r e ig a y r a r ū ­ p i n t is t in k a m a jų a tr a n k a . 4.

Tėvų namai, apylinkė, gamta ir klimatas. -

N u o v is ų š itų

a t s it ik tin ių u g d y m o v e ik s n ių p r ik la u s o t a m tik r a m e la ip s ­ n y je n e t ik f iz i n i s n a u jo s io s k a r t o s iš s iv y s t y m a s , b e t ir d v a ­ s i n ė s f i z i o n o m i jo s s u s i f o r m a v i m a s . U g d y t o ja i t u r i j a i s u d a r y t i š itu o a tž v ilg iu k u o p a la n k ia u s ių a p lin k y b ių . 5.

10—12

Tėviškė, tėvynė, tauta. -

V is i š itie a t s itik tin ia i u g d y m o

145

v e ik s n ia i t u r i la b a i d id e lė s r e ik š m ė s e tn in io ja u n o s io s k a r ­ t o s t ip o s u s ifo r m a v im u i i r jo s v is u o m e n in io p r i k la u s o m u ­ m o a p s p r e n d im u i. U g d y t o ja i t u r i č ia p a r e ig ą n o r m u o t i š itų v e ik s n ių įt a k ą , s t ip r in ti ją iš t e ig ia m o s io s p u s ė s i r s a u g o t i ją n u o iš k r y p im o į e k s k liu z y v iz m o i r Š o v in iz m o v ė ž e s . 6.

Kultūra ir jos organizuotos lytys. -

K u ltū r a , o b je k t y v in e

ly t im i s u o r g a n iz u o ta , v e ik ia n a u ją ją k a r t ą n e t ik p e r u g d y ­ to ju s , k u r ie y r a u g d y m e k u ltū r o s r e iš k ė ja i ir jo s a t e itie s g r in ­ d ė ja i , b e t ir t ie s io g i n iu b ū d u , b ū t e n t p e r t o k ia s į v a i r i a s o r g a n iz u o ta s s a v o ly tis , k a ip s p a u d a , r a d ija s , t e a t r a s , k in e ­ m a to g r a fa s , p a v e ik s lų g a le r ijo s , įv a ir ū s m u z ie ja i i r 1 .1 . Č ia u g d y to jų p a r e ig a y r a n o r m u o t i v is ų t o k ių k u lt ū r i n ių v e ik s ­ n ių r e ik š m ę u g d y m u i, d a r y ti š itų v e ik s n ių t in k a m ą a t r a n ­ k ą , n e u tr a liz u o ti n e ig ia m ų jų , s t ip r in ti t e ig ia m ų jų v e ik s n i ų įta k ą . 7 . Pašauktųjų ir atsitiktinių ugdymo veiksnių santykiavi­ mas. - T a r p s ą m o n in g o p a š a u k t ų jų v e ik s n ių v e ik im o i r s a ­ v a im in g o s u g d o m o s io s a ts it ik tin ių v e ik s n ių įt a k o s t u r i b ū t i n u s ta t y t a h a r m o n ija , p a l a n k i a u k š t ie s ie m s u g d y m o t i k s ­ la m s .

III. 1.

Ugdymo vei kėj ai

Ugdymo veikėjų rūšys.

- K a ip ja u b u v o s a v o la i k u p a ­

m in ė t a , u g d y m o v e ik ė ja s y r a a s m u o , k u r is , p r ik la u s y d a m a s u g d y m o v e ik s n ia m s , v y k d o u g d o m ą jį v e ik im ą n o r i m a i , s ą ­ m o n in g a i ir iš p a š a u k im o . T ė v a i, m o k y to ja i a u k lė to ja i ir k u n ig a i y r a tr y s p a g r in d i­ n ė s u g d y m o v e ik ė jų , a r b a u g d y to jų , r ū š y s . J i e v is i d ir b a u g ­ d o m ą jį d a r b ą n o r i m a i , t . y . s u p e d a g o g i n e i n t e n c i j a , s ą m o n in g a i, t. y . s u ta m tik r u tik s lin g u m u , p la n in g u m u ir

146

m e to d in g u m u , ir p a g a lia u iš p a š a u k im o , t. y . n e a ts itik tin a i, b e t p a g a l p a s to v iu s p r ig im tie s a r p a s k ir tie s p a r a g in im u s . a)

Tėvai.

- T ė v a i y r a p a š a u k ti u g d o m o s io m s p a r e ig o m s

d ė l s a v o p a d ė tie s š e im o je . J ie t u r i te is ė s p a s iv a d u o ti p e d a g o ­ g a is s p e c ia lis ta is , b e t š ita s p a s iv a d a v im a s n ie k a d o s fa k tiš k a i n e g a li b ū ti v is iš k a s . T o d ė l tė v ų p a s ir u o š im a s u g d o m ie s ie m s u ž d a v in ia m s tu r i b ū ti v is u o tin is ir p riv a lo m a s ta m e la ip s n y ­ je , k u r is y r a n e iš v e n g ia m a s š e im o s re ik a la m s . b)

Mokytojai, auklėtojai. -

M o k y to ja i, a u k lė to ja i y r a č ia s u ­

p r a n t a m i k a ip o a s m e n y s , k u r ie m s la v in im a s i r a u k lė jim a s y r a p r o f e s ijo s d a r b a s . K a ip o to k ie , ji e t u r i r e ik a lo s p e c ia lia u p a s i r u o š t i u g d o m a ja m v e ik im u i. M o k y to ja i, k a ip o la v in a ­ m ų jų įs ta ig ų v e ik ė ja i, tu r i v is ų p ir m a r e ik a lo s u la v in a m u o ju u g d y m o a s p e k t u , n o r s n ė r a n ie k a d o s a tp a r e ig o ti r ū p in tis a u k lė jim u . A u k lė t o ja i, k a ip o a u k lė ja m ų jų įs ta ig ų v e ik ė ja i, tu r i v is ų p ir m a r e ik a lo s u a u k lė ja m u o ju u g d y m o a s p e k tu , n o r s n ie k a d o s n ė r a v is iš k a i a tp a r e ig o ti r ū p in tis la v in im o r e ik a la is . c)

Kunigai. -

T r e č io je u g d y m o v e ik ė jų r ū š y je , t. y . k u n i­

g u o s e , s u p o n u o ja m a s a u k š č ia u s io la ip s n io p e d a g o g in is p a ­ š a u k im a s ir p a s ir u o š im a s . K u n ig ų p e d a g o g in ė s p a r e ig o s lie č ia la b ia u s ia i d o r in į r e lig in į a u k lė jim ą , b e t jo s to li g r a ž u n e a p s ie in a ir b e la v in im o . P r in c ip ia lia i u g d o m ą s ia s p a r e i­ g a s k u n ig a i g a u n a s y k iu s u k u n ig y s te , o g i f a k tiš k ą ją u g d o ­ m ą ją v a l d ž i ą j i e į g a u n a r y š i u m s u s a v o p a s k y r i m u į p e d a g o g in e s p a r e ig a s . 2.

Pagrindinės ugdomojo darbo savybės. -

U g d o m o jo d a r b o

e s m ę s u d a r o u g d o m ų jų tik s lų r e a liz a v im a s s u s ą m o n in g a p e d a g o g in e in te n c ija . T o s s a v y b ė s , k u r io s tu r i š itą d a r b ą c h a ­ r a k t e r i z u o t i , y r a tik s lin g u m a s , p la n in g u m a s i r m e to d in g u m as. a)

Tikslingumas. -

P e d a g o g in ė in t e n c ija , k u r i g lū d i p a ­

č io je u g d o m o jo d a r b o e s m ė je , n e iš v e n g ia m a i r e ik a la u ja s ą ­

147

m o n in g o s ta ty m o p e d a g o g in ių tik s lų . U g d o m a s is t ik s la s , b ū d a m a s v e d a m a s is u g d y m o p r a d a s , s u t e ik ia u g d o m a ja m d a r b u i a iš k ią lin k m ę , r e ik š m in g u m ą ir n e t ta m tik r ą p e d a ­ g o g in į s tilių . b)

Planingumas. -

A p ie d a r b o tv a r k in g u m ą s p r e n d ž ia p ir ­

m o je e ilė je d a r b o p la n a s . P la n in g u m a s ir y r a s v a r b ia u s ia tv a r k o s s ą ly g a . B e p la n in g u m o u g d o m a s is d a r b a s n e g a li b ū ­ ti r e a liz u o t a s n e i tin k a m u la ik u , n e i r e ik ia m u m a s t u , n e i p r iv a lo m u p iln u m u . c)

Metodingumas. -

D a r b o tv a r k a i b ū t in a s ą ly g a y r a p l a ­

n in g u m a s , o jo ta is y k lin g u m u i r e ik a lin g a s y r a m e t o d in g u ­ m a s . K ie k v ie n a s r im ta s d a r b a s , ir ta m e s k a ič iu je u g d o m a s is d a r b a s , tu r i s a v o ta is y k lių , v y k d o m ų jų p r ie m o n ių , t in k a ­ m ų s ą ly g ų ir k itų v y k d y m o a p lin k y b ių . M e to d a s y r a t a s a i b ū d a s , k u r is tie s ia u s iu k e liu v e d a į tik s lą , p a n a u d o ja n t v y k ­ d o m ą s ia s d a r b o p r ie m o n e s ir p r is it a ik a n t p r ie v is ų v y k d y ­ m o a p lin k y b ių . K ita ip ta r ia n t, m e t o d a s y r a t a is y k lin g u m o la id a s . 3.

Bendrosios ugdytojo savybės. -

V is o s r e ik a lin g o s u g d y ­

t o ju i s a v y b ė s g a li b ū t i s u v e s to s į k e t u r ia s k a t e g o r ija s , k u ­ r io s y r a , p ir m a , b e n t m in im a lin ia i p e d a g o g in ia i g a b u m a i, a n tr a , p e d a g o g in is s u s ip r a tim a s , tr e c ia , p e d a g o g in is p a t y ­ r im a s , k e t v ir t a , f a k t iš k a s s u g e b ė jim a s d ir b t i u g d o m ą jį d a r ­ bą. a)

Pedagoginiai gabumai.

- B e n t m in im a lin ia i p e d a g o g i­

n ia i g a b u m a i y r a r e ik a lin g i k ie k v ie n a m u g d y to ju i ja u t o ­ d ė l , k a d j i e y r a s p r e n d ž ia m a s is p e d a g o g in io p a š a u k i m o v e ik s n y s . P a g r in d in ia i p e d a g o g in ia i g a b u m a i y r a p e d a g o ­ g in ė in t u ic ija i r p e d a g o g in is ta k ta s , š a l ia k u r ių g a li b ū t i v i­ s a e i lė m a ž ia u r e ik š m in g ų p e d a g o g in ių g a b u m ų . b)

Pedagoginis susipratimas.

- T e o r in is n u s is t a t y m a s , a r ­

b a p e d a g o g in is s u s ip r a tim a s , v is o m s k ito m s s ą ly g o m s e s a n t ly g io m s , y r a te ig ia m o ji u g d y to jo s a v y b ė , n a u d in g a u g d o ­

148

m a ja m d a r b u i. S ą ly g o m s e s a n t įv a ir io m s g a li p a s ir o d y ti, k a d te o r iš k a i p a s ir u o š ę s p e d a g o g a s y r a b lo g a s u g d y to ja s p r a k ­ t ik a s , ir k a d f a k tiš k a i g e r a s u g d y to ja s p r a k t ik a s g a li k a r ta is b ū t i n ė ję s p e d a g o g in ių m o k s lų . c)

Pedagoginis patyrimas.

- P r a k t in is p a t y r im a s p a g ilin a

t e o r in į n u s im a n y m ą ir r u o š ia fa k t iš k ą jį s u g e b ė jim ą d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą . P r a k tin is p a t y r im a s y r a la b a i s v a r b i ir n ie ­ k a m n e a b e jo t in a s a v y b ė ta r p p r iv a lo m ų u g d y to ju i s a v y b ių . d)

Faktiškas sugebėjimas sėkmingai dirbti ugdomąjį darbą. -

U g d y t o ja s s u g e b a s ė k m in g a i d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą tik ta ­ d a , k a i ji s y r a tik r a p e d a g o g in ė a s m e n y b ė . S u d e d a m o s io ­ m is p e d a g o g i n ė s a s m e n y b ė s ž y m ė m i s , ž in o m a , e i n a i r p e d a g o g in ia i g a b u m a i, ir p e d a g o g in is s u s ip r a tim a s , ir p e d a g o g in is p a t y r im a s , b e t ta i, k a s š ito je a s m e n y b ė je y r a s v a r ­ b ia u s ia , a t e in a iš d o r i n i o iš s ia u k lė jim o i r in t e le k t u a lin io iš s ila v in im o . Š itu o p a s t a r u o ju a t ž v ilg iu u g d y to ju i y p a tin ­ g a i y r a s v a r b u s , iš v ie n o s p u s ė s , p e d a g o g in is e n tu z ia z m a s , k u r is y r a s a v o t iš k a s p e d a g o g in is

eros,

arb a

patos,

o iš k ito s

p u s ė s , - p e d a g o g in is a u to r ite tin g u m a s , k u r is c h a r a k te r iz u o ­ ja ta i, k a s v a d in a m a te r m in u p e d a g o g in is

P e n k ta s

ethos.

s k y r iu s

F O R M U O JA N T IE JI U G D Y M O V E IK S N IA I

(Formalinė priežastis)

I. 1.

U g d o m a s i s i de al as

Įvedamosios pastabos apie formalinę ugdymo priežastį.

F o r m a lin ė s u g d y m o p r ie ž a s t ie s k la u s im a s y r a v ie n a s iš p a i­ n e s n ių p e d a g o g ik o s k la u s im ų . T o ji f o r m a , a r b a ly tis , k u r i tu ri a t s ir a s ti u g d y m o r e z u lta te , y r a f iz in is ir d v a s in is u g d y ­

149

-

tin io s u b r e n d im a s , k a ip o v is e ta s p a s t o v ių n u s it e ik im ų , c h a ­ r a k t e r iz u o ja n č ių p iln u t in į ž m o g ų . B e t Š itie n u s it e ik i m a i n e a p s p r e n d ž ia u g d y tin į, b e t y r a a t s ir a d ę j o a p s p r e n d im o ir a p s is p r e n d im o r e z u lt a t e . N e ji e ta d e in a f o r m a lin e p r i e ž a s ­ tim i u g d y m e , b e t t ie v e ik s n ia i, k u r ie u g d y tin į a p s p r e n d ž ia ir fo r m u o ja . K it a ip ta r ia n t , f o r m a lin ę u g d y m o p r i e ž a s t į s u ­ d a r o v is i tie v e ik s n ia i, k u r ie š ia ip a r ta ip f o r m u o ja m a i v e i­ k ia u g d y tin į. P a g r in d in ių f o r m u o ja n č ių u g d y m o v e ik s n i ų y r a v is a s k e tv e r ta s : p ir m a , u g d o m a s is id e a la s , a n tr a , u g d y ti n io p r i­ g im tis ir a s m u o , t r e č ia , u g d y to jo a s m e n y b ė , k e t v ir t a , u g d o ­ m o s io s g ė r y b ė s . 2.

Formuojamoji ugdomojo idealo reikšmė.

- I d e a la s , k a ip o

e g z e m p lia r in ė p r ie ž a s t is , b e k it a k o , y r a la i k o m a s f o r m a li­

(causa formalis extra rem), k u r io s įv y k s ta , k a ip s a k o m a , per modum imi­

n e p r ie ž a s tim i š a lia d a ik t o f o r m u o ja m o ji v e ik m ė

tationis, p a m ė g d ž io jim o

būdu.

U g d o m a s is i d e a la s v e ik ia u g d y t i n į v is ų p i r m a n e t i e ­ s io g in iu b ū d u , n e s j į r e n k a s i iš p r a d ž i o s u g d y t o ja s s a v o u g d o m a ja m v e ik im u i. T a č i a u u g d o m a s is i d e a la s g a li fo r ­ m u o ja m a i v e ik t i u g d y tin į ir t ie s io g in iu b ū d u , k a i j i s š i o k iu a r to k iu b ū d u įe in a į u g d y tin io s ą m o n ę i r im a j į v ilio t i, k a i­ p o v e r tin g a s s ie k in y s .

Lygi ugdomojo idealo reikšmė auginimui-globojimui, lavi­ nimui ir auklėjimui. - T u o ta r p u k a i k it i f o r m u o ja n t ie ji u g ­ 3.

d y m o v e ik s n ia i t u r i y p a tin g o s r e ik š m ė s v ie n u k itu a tž v ilg iu , u g d o m a s is id e a la s tu r i fo r m u o ja m o s io s r e ik š m ė s v is ie m s fu n k c io n a lin ia m s u g d y m o a s p e k ta m s , t. y . i r a u g in im u i- g lo ­ b o jim u i, i r la v in im u i, i r a u k lė jim u i.

150

II.

U g d y t i n i o p r i g i m t i s i r a s mu o

1. Ugdytinio prigimties polinkiai, kaipo formavimosi tenden­ cijos. - K ie k v ie n o u g d y tin io p r ig im tie s g a lim y b ė s u ž b r ė ž ia ta m tik r a s f o r m a v im o s i r ib a s . B e t u g d y tin io p r ig im t is v a i­ d in a n e v ie n tik š itą p a s y v in ę r o lę . J o je g lū d i ta m tik r ų d i­ n a m in ių p a jė g ų , a r b a p o lin k ių , k u r ie a p s p r e n d ž ia u g d y tin io iš s iv y s t y m o lin k m ę ir s u t e ik ia jo f o r m a v im u is i ta m tik r ų t e n d e n c ijų .

Ugdytinio asmens pastangos, kaipo svarbus formuojantis veiksnys ugdymesi. - D a r r e ik š m in g e s n ę r o lę fo r m a v im e s i 2.

v a id in a p a t ie s u g d y tin io a s m u o , k ie k ji s s a v a r a n k iš k a i p a ­ s ir e iš k ia u g d y m o s i d a r b e . K a i u g d y tin is y r a p a s y v ia i im ­ lu s , f o r m u o ja n č iu v e ik s n iu e in a ta u g d o m o ji g ė r y b ė , k u r ią ji s p r is iim a ; b e t k a i ji s y r a a k t y v u s i r d a r o u g d y m o s i p a ­ s t a n g ų , š ito m is p a s t a n g o m is j i s p a t s s a v e fo r m u o ja . U g d y ­ m o s i p a s t a n g o s y r a s t ip r ia u s ia s fo r m a v im o s i v e ik s n y s . 3 . Ypatingas formuojamasis paties ugdytinio vaidmuo auginime-globojime. - F o r m u o ja m o ji u g d y tin io p r ig im tie s ir a s m e n s r e ik š m ė itin a iš k ia i iš e in a a ik š tė n ta m e f u n k c io n a lin ia m e u g ­ d y m o a s p e k t e , k u r is y r a v a d in a m a s a u g in im u -g lo b o jim u . J e i u g d y to ja s p a r a g in a u g d y tin io p r ig im t į ir jo a s m e n s p a ­ jė g a s , ta i, r a g in d a m a s u g d y tin į a u g ti ir iš s iv y s ty ti, ji s n ė r a fo r m u o ja n t is v e ik s n y s š ita m a u g im u i ir iš s iv y s ty m u i. A u ­ g a ir iš s iv y s t o p a ts u g d y tin is , n e s ja m e g lū d i p r ig im tie s te n ­ d e n c ijo s ir a s m e n in ių p a s t a n g ų š a ltin is .

III. 1.

su -

Ugdyt oj o as menybė

Tarpasmeninės difuzijos vaidmuo ugdytinio formavime-

U g d y to jo a s m e n y b ė f o r m u o ja u g d y tin į a s im ilia c ijo s b ū ­

151

d u , k u r is c h a r a k te r iz u o ja ta r p a s m e n in ę d ifu z iją . T a r p a s m e ­ n in ė d ifu z ija p a p r a s ta i įv y k s ta b e jo k ių p a s t a n g ų iš u g d y ­ to jo p u s ė s ir a s im iliu o ja u g d y tin į p a g a l u g d y to jo y p a t y b e s . Š it a s u g d y tin io a s im ilia v im a s p a g a l u g d y to jo y p a t y b e s v i­ s a d a y r a ta m tik r a s f o r m a v im a s is , k a r ta is la b a i r e i k š m in ­ g a s ir tu r įs s p r e n d ž ia m o s io s r e ik š m ė s v is a m u g d y tin io g y v e n im u i. 2 . Sugestyvinės ugdytojo asmenybės ir pavyzdžio reikšmė ugdytinioformavimuisi. - T a r p a s m e n in ė d if u z ija į v y k s t a v i­ s a i s a v a im e , u g d y to ju i n e t n e t u r i n t jo k i ų ta m in t e n c ijų . B e t , ž in a n t š i t ą f a k t ą , u g d y t o ju i p r i v a l u s u s i r ū p i n t i , k a d j o į t a ­ k a u g d y ti n io f o r m a v im u is i b ū t ų s u t v a r k y t a i r s u n o r m u o ta p a g a l p e d a g o g in io v e ik i m o p r i n c i p u s . K i t a i p t a r i a n t , t a r p a s m e n i n ė d if u z ija , e i n a n t i s a v a im e iš u g d y t o jo į u g ­ d y t in į, t u r i b ū t i p a p i ld y t a s ą m o n in g u s u g e s t y v in iu u g d y ­ t o jo n u s is t a t y m u a s m e n s k u lt ū r o s i r a s m e n i n i ų p a v y z d ž ių a t ž v ilg iu . 3. Ypatingasformuojamasis ugdytojo asmenybės vaidmuo auk­ lėjime. - U g d y t o jo a s m e n y b ė s r e ik š m ė y p a t in g a i s v a r b i a u k ­ lė jim u i. A u k lė jim e u g d y to ja s y r a v a d o v a s p a t a r ė ja s , k u r is y r a p a š a u k t a s v e s t i u g d y tin į s u s ifo r m u o ti į v e r t in g ą a s m e ­ n y b ę p a g a l d o r in e s g y v e n im o n o r m a s . Č ia tu r i s u g e s t y v i­ n ė s r e ik š m ė s n e t ie k t a i, k ą u g d y to ja s s k e lb ia , b e t ta i, k o k s ji s p a ts y r a . R e ik ia n e t k o n s t a t u o ti, k a d u g d y to jo a s m e n y ­ b ė s r e ik š m ė u g d y tin io s u s ifo r m a v im u i a u g a p a g a l t a i, k a ip e i n a m a iš f iz i n i o a u k lė ji m o į d o r i n į a u k lė jim ą ir iš p a s t a ­ r o jo - į r e lig in į a u k lė jim ą . Č ia u g d y to jo a s m e n y b ė s d o r in is v e r t in g u m a s y r a s v a r b ia u s ia s .

152

IV . 1.

U g d o mo s i o s g ė r y b ė s

Formuojamoji ugdomosios gėrybės veikmė ugdytiniui. -

U g­

d o m o jo je g ė r y b ė je y r a s t a t in e ly t im i r e a liz u o t a k o k ia n o r s v e r t y b ė . Š i s ta tin ė ly tis y r a a s im iliu o ja m a u g d y tin io , k u r is įg y ja y p a t y b ių , tą ly tį a titin k a n č ių . T u o b ū d u u g d o m o ji g ė ­ r y b ė , e s a n t i u g d y tin iu i d ė l s a v o v e r t in g u m o s ie k ia m a s is t ik s la s , s y k iu y r a ir fo r m a v im o s i p r ie m o n ė . U g d o m o ji g ė ­ r y b ė g a li b ū ti u g d y m e p a v a d in ta tik s lu -p r ie m o n e . 2 . Aktualizavimas ugdytinio psichikoje objektyvuotos ugdo­ mojoje gėrybėje dvasios. - S a k o m a , k a d u g d o m o s io s g ė r y b ė s y r a ž m o g a u s d v a s io s o b je k ty v a c ija s ta tin e ly tim i, k u r i, b ū ­ d a m a p a s is a v in t a u g d y tin io , a k tu a liz u o ja s i ja m e d in a m in e ly t im i. T a i s u d a r o a s im ilia c ijo s v y k s m o e s m ę . K u ltū r in ė s g ė r y b ė s , k u r io s g a li e iti u g d o m o s io m is g ė r y ­ b ė m is , y r a ž m o g iš k o s io s d v a s io s o b je k ty v a c ija to d ė l, k a d jo s s a v o ly t im i v is a d a r e a liz u o ja t a m tik r ą id ė ją , ž m o g a u s d v a s io s s u k u r tą . S u k u r to je g ė r y b ė je ž m o g a u s d v a s io s id ė ja g lū d i la t e n t in iu b ū d u , b e t š i t a id ė ja t u r i b ū ti v ė l a t g a iv in ta , j e i k a s n o r i p a s is a v in ti š ito s g ė r y b ė s tu r in į. T a r p o b je k ty v in ė s d v a s io s , r e a liz u o to s u g d o m o jo je g ė r y b ė je , i r s u b je k ty v in ė s d v a s io s , n o r in č io s a n ą o b je k ty v u o tą d v a s ią p a s is a v in t i, t u r i v y k t i a s im ilia c ijo s p r o c e s a s . Š i t u o a t ž v ilg iu u g d o m a s is v y k s m a s i r y r a n e k a s k it a , k a ip a k t u a liz a v im a s u g d y tin io p s i c h ik o je o b je k t y v in ė s d v a s io s , g lū d in č io s la t e n t in iu b ū ­ d u u g d o m o jo je g ė r y b ė je . Š i s v y k s m a s iš e s m ė s y r a fo r m u o ­ ja m o jo p o b ū d ž io .

Ypatingas formuojamasis ugdomosios gėrybės vaidmuo la­ vinime. - L a v in im a s y r a f o r m a v im a s la b ia u n e g u k it a s k u ­ 3.

r is u g d y m o a s p e k t a s , n o r s n e g a li m a n e ig t i f o r m u o ja m o jo m o m e n t o ir k it u o s e f u n k c i o n a lin i u o s e u g d y m o a s p e k tu o ­ s e . I š k it o s p u s ė s , u g d o m o ji g ė r y b ė y r a p a g r in d in is la v in i­

153

m o v e ik s n y s . L a v in im e ta r p u g d y to jo ir u g d y tin io n e i š ­ v e n g ia m a i s t o v i t a r p in i n k ė - u g d o m o ji g ė r y b ė . N e n u o s ­ t a b u t o d ė l , k a d č ia , t. y . la v in i m e , u g d o m o s i o s g ė r y b ė s f o r m u o ja m o ji r e i k š m ė y r a d id ž i a u s ia .

PEDAGOGIKOS PASKAITOS BENDROJI PEDAGOGIKA Įžanga 1.

Pedagogikos mokslo esmė ir savybės

K e lio s p ir m o s io s p e d a g o g ik o s p a s k a ito s y ra sk iria m o s g a ­ n a s a u s a m ir to d ė l n u o b o d ž ia m r e ik a lu i iš s ia iš k in ti p e d a g o ­ g ik o s m o k s lo s ą v o k ą ir jo s a v y b e s . - K a i k u rsa s y ra v a d in a m a s b e n d r u p e d a g o g ik o s v a r d u , ta i r e iš k ia , k a d y r a d ė s to m a p e ­ d a g o g ik o s s is te m a .T ie s a , š i s is te m a tu ri s a v o a ts k ir a s d a lis , k u r io s g a li b ū ti v a d in a m o s s p e c ia le s n ia is v a rd a is , k o k ia is k a d , p a v y z d ž iu i, y r a b e n d r o ji p e d a g o g ik o s d a lis , d id a k tik a , d o r i­ n ė p e d a g o g ik a , a rb a d o r in im o m o k s la s . B e n d r o ji p e d a g o g ik o s d a lis e in a p e d a g o g ik o s s is te m o je įv e d a m ą ja d a lim i; d id a k t ik a y r a in t e le k t u a lin io la v in im o m o k s la s ; d o r in ė p e d a g o g ik a y r a d o r in io a u k lė jim o m o k s ­ la s . T a i iš t ik r o y r a tr y s s v a r b ia u s io s d a ly s , v is ų p ir m a u ž s i­ t a r n a u ja n č i o s s p e c i a l i ų p a v a d i n i m ų . K a i p p a m a t y s i m e to lia u , m o k s liš k a s s is te m in g u m a s r e ik a la u ja p r id ė ti p r ie š ių t r ijų d a lių d a r t r is d a lis , b ū t e n t : f iz in io la v in im o m o k s lą , e s t e t i n ę p e d a g o g ik ą ir r e lig in ę p e d a g o g ik ą . B e t š iu o a tv e ju , t r u m p a i m in ė d a m a s v is a s g a lim a s p e d a g o g ik o s s is t e m o s d a lis , te n o r iu v ie n u ž b r ė ž t i iš p a t p r a d ž io s p l a č ią s ia s p e d a ­ g o g ik o s m o k s lo r ib a s . S u p r a n t a m a s a v a im e , k a d į p e d a g o g ik o s s is te m ą n e įe i­ n a t o k ie d a ly k a i, k a ip p e d a g o g ik o s is to r ija , e k s p e r im e n tin ė p e d a g o g ik a , p e d a g o g in ė p s ic h o lo g ija ir p e d o lo g ija , k u r io s y r a d ė s t o m o s a u k š t o s io s e m o k y k lo s e a ts k ir a is k u r s a is . P e ­ d a g o g ik o s s is te m a im a s a v o d a ly k ą n e g e n e tin iu , t. y. iš s i­ v y s t y m o , a t ž v ilg iu , k a ip k a d ta i d a r o p e d a g o g ik o s is to r ija ,

155

b e t m o k s liš k o s s tr u k tū r o s , a rb a s ą r a n g o s , a tž v ilg iu . P e d a g o ­ g ik o s s is te m a to lia u d o m is i s a v o d a ly k u n e e k s p e r im e n tin iu a tž v ilg iu , k a ip k a d ta i d a r o e k s p e r im e n tin ė p e d a g o g ik a , b e t a p i b e n d r in t o s t e o r ijo s a t ž v ilg iu , ir t o d ė l ji g a li b ū t i ta ip p a t v a d in a m a p e d a g o g ik o s t e o r ija a p s k r ita i. P a g a lia u p e d a g o ­ g ik o s s is te m a ty r in ė ja n e u g d y tin io , t. y . m o k in io - a u k lė t in io p s ic h o lo g iją , k a ip k a d ta i d a r o p e d a g o g in ė p s ic h o lo g ija , ir n e jo iš s iv y s t y m ą , k a ip k a d ta i d a r o p e d o lo g ija , b e t p a t ie s u g d o m o jo v e ik im o d a ly k u s . - T a ip , tr u m p a i t a r ia n t, a t r o d o m a n o k u r s o s k ir t in g u m a s , p a ly g in t i s u k it a is g r e t im a is ir g im in in g a is k u r s a is . O g i d a b a r , p r a d ė d a m a s š itą p e d a g o g in ė s s is t e m o s k u r ­ s ą b e n d r ą ja jo d a lim i, t u r iu b e n d r o jo je jo įž a n g o je p a n a g r i­ n ė t i š iu o s d a ly k u s : 1 ) p e d a g o g ik o s m o k s lo e s m ę ir s a v y b e s , 2 ) p e d a g o g ik o s š a ltin iu s ir m e t o d u s , 3 ) p e d a g o g ik o s r e ik š ­ m ę , 4 ) p e d a g o g ik o s s u s k ir s ty m ą ir 5 ) b ib lio g r a f ijo s k la u s i­ m ą. N o r in t iš s ia iš k in t i k u r io d a ly k o e s m ę , r e ik ia t ik s lia i n u ­ s t a t y t i š ito d a ly k o s ą v o k a . O g i n o r i n t n u s ta t y t i s ą v o k ą , d a ž ­ n a i p r a v a r tu a t s iž v e lg ti į e tim o lo g in ę jo s v a r d o k ilm ę . Ž o d is „ p e d a g o g ik a " b e n e b u s k ilę s t ik X V I I I a . iš g r a ik ų ž o d ž io

paidogôgos, k u r is y r a s u d a r y t a s iš d v ie jų ž o d ž ių : pais - v a i­ k a s i r agein - v e s t i, i r k u r is t o d ė l r e iš k ia „ v a ik ų v a d ž io t o ją " . S e n o v ė s G r a ik ijo je v e r g a i p r a d ž io je v a d ž io jo la is v ų jų p i lie ­ č ių v a ik u s į m o k y k lą . Š it o k ie v e r g a i i r im t a v a d in t i p e d a g o ­ g a is . T a č i a u ilg a in iu i, k a i p a t y s v e r g a i b u v o ja u įg i ję m o k s lo i r š ia ip ja u b u v o iš s ila v in ę , t u r t in g i p i lie č ia i jie m s p a v e s d a ­ v o s a v o v a ik u s n e t ik p r iž iū r ė t i, b e t ir a u k lė t i b e i la v in t i, ž o d ž iu - u g d y ti. T o k iu b ū d u ž o d is

paidagôgos įg a v o

a u k lė ­

t o jo , m o k y t o jo a r b a u g d y to jo p r a s m ę . Ž o d is „ p e d a g o g ik a " ,

paidagôgos, g r a i­ paidagôgikë i r r e ik a la u tų b e n t m in t y je p a p i l­ technë a r b a epistêmê, k a s r e ik š t ų p e d a g o g in į

s u d a r y t a s ja u n a u ja is ia is la ik a is iŠ ž o d ž io k iš k a i a t r o d y t ų d y m o ž o d ž iu

m e n ą a r b a m o k s lą .

156

P a g a l ta i, a r tu r im a g a lv o je p e d a g o g in is m e n a s , a r p e d a ­ g o g in is m o k s la s , p e d a g o g ik a g a li tu r ė ti d v e jo p o s s k i r t in ­ g o s p r a s m ė s : k a lb a n t a p ie m e n ą , j i r e i š k ia a u k lė jim o b e i la v in im o d a r b ą ; k a lb a n t a p ie m o k s lą , j i r e iš k ia Š ito d a r b o t e o r iją . N o r in t iš v e n g t i n e s u s ip r a t im o p e d a g o g ik o s ž o d ž io v a r t o jim e , te lie k a a u k lė jim o b e i la v in im o , t. y . u g d o m a s is , v e ik im a s v a d in t i

pedagogijos

v a r d u , o š ito v e ik im o te o r ija ,

a r b a m o k s la s , ž y m ė t i pedagogikos v a r d u . P a s v o k ie č ių m o k s ­ lin in k u s g a lim a ja u u ž tik ti ta ip p r a v e d a m a s s k ir tu m a s ta rp p e d a g o g ijo s i r p e d a g o g ik o s . J i e k a r t a is e in a n u o s e k lia i d a r

Pädagoge, o p e ­ Pädagogiker, ta ig i Pädagoge y r a Pädagogiker - p e d a g o g a s te o r e tik a s .

t o lia u i r v a d in a p e d a g o g ijo s v e ik ė ją ž o d ž iu d a g o g i k o s r e iš k ė ją ž o d ž iu p e d a g o g a s p r a k t ik a s , o

R e m d a m ie s i e t im o lo g in e p e d a g o g ik o s ž o d ž io k ilm e ir is t o r in e jo p r a s m ė s e v o liu c ija , p r a n c ū z a i a p ta r ia p e d a g o g i­

science de Véducation, o v o k ie č ia i p a a iš k in a ją ž o ­ Erziehungslehre a r b a Erziehungswissenschaft. V e r č ia n t

k ą p o s a k iu d ž iu

š itą p a p r a s č ia u s ią p e d a g o g ik o s a p ta r tį į lie tu v ių k a lb ą , g a u ­ n a m e , k a d p e d a g o g ik a y r a a u k lė jim o m o k s la s . T u o ta r p u e i n a n t n u o s e k lia i p e d a g o g ik o s ž o d ž io p r a s m ė s e v o liu c ija , r e ik ė t ų š itą a p ta r tį p r a p lė s t i ta ip , k a d p e d a g o g ik o s m o k s ­ la s a p im tų n e tik p la č ia i s u p r a n t a m ą a u k lė jim ą , b e t i r p la ­ č ia i s u p r a n t a m ą la v in im ą , k u r is n e te lp a a u k lė jim o s ą v o k o je . T i e s a , k a i p r a n c ū z a i, v o k ie č ia i i r k it o s t a u t o s s a k o , k a d p e ­ d a g o g ik a y r a a u k lė jim o m o k s la s , t a i j i e v is i d a ž n ia u s ia i s u ­ p r a n t a a u k lė jim ą p la č ia u s ia p r a s m e , ta ip , k a d š ita s ą v o k a a p im t ų n e t ik a u k lė jim ą , b e t i r la v in im ą . N o r in t a t it a is y ti š itą n e t ik s lu m ą e l e m e n ta r in ė je p e d a g o ­ g ik o s a p t a r t y je , r e ik ia p a k e is t i jo je a u k lė jim o ž o d is p la te s ­ n ė s p r a s m ė s ž o d ž iu , k u r is a p im t ų n e t ik a u k lė jim ą , b e t ir m o k y m ą i r š ia ip ja u p la č ia i s u p r a n ta m ą la v in im ą . M ū s ų k a l­ b o je , m a n o įs it ik in im u , š i t a m t ik s lu i g a li t in k a m a i ta r n a u ti ž o d is „ u g d y m a s " . Ž o d is „ u g d y t i " y r a p a d a r y ta s iŠ „ a u g ti" , k a ip „ p l u k d y t i" - iš „ p l a u k t i" , „ p ju d y t i" - iš „ p ja u t i" ir 1.1.

157

J e i s a k o m a , k a d u g d y to ja s u g d o u g d y tin į, t a i r e ik ia s u p r a s ­ t i, k a d p ir m a s is a k t y v ia i p a d e d a a n tr a ja m a u g t i n e tik f iz i­ n iu , b e t i r d v a s in iu b ū d u . K ita ip t a r ia n t , u g d y to ja s v e r č ia u g d y tin į a u g ti, a r b a e i t i į p iln u t in į ž m o g a u s ū g į, s u p r a n t a ­ m ą ir f iz in e , i r d v a s in e p r a s m e . P a d a r ę š ito k ių p a t a is ų p a p r a s to je p e d a g o g ik o s a p t a r t y je , t u r ė s im e p a s a k y ti, k a d

ugdymo mokslas.

pedagogika yra fizinio bei dvasinio

Š ia a p t a r t im i f a k t in a i n u s ta t o m a p e d a g o ­

g ik o s e s m ė , a r b a jo s s ą v o k a . T o lia u te k s m u m s s u s i d o m ė t i p a g r in d in ė m is jo s s a v y b ė m is . B e t v is ų p ir m a d e r a p a s t e b ė ­ ti, k a d š iu o t a r p u m u m s r ū p i n e p a ts u g d y m a s , a p ie k u r į b u s k a lb a m a p a č io s p e d a g o g ik o s r ib o s e , b e t t ik p e d a g o g i­ k o s m o k s lo s a v y b ė s . T a ig i r e ik ia s k ir t i p e d a g o g ik o s s a v y ­ b ė s n u o u g d y m o s a v y b ių . T a i d u s k ir t in g i d a ly k a i. T a r p p e d a g o g ik o s , a r b a u g d y m o m o k s lo , s a v y b ių r e i k ia v is ų p ir m a p a ž y m ė t i t r y s , b ū t e n t : p ir m a , k a d p e d a g o g ik a y r a p r a k t in is m o k s la s , a n tr a , k a d j i y r a n o r m a t y v in is m o k s ­ la s , tr e c ia , k a d ji n a i y r a p r ita ik o m a s is m o k s la s . P r a k t in is m o k s la s p e d a g o g ik a y r a to d ė l, k a d ty r in ė ja ž m o g a u s v e ik i­ m o k la u s im u s , b e t n e g a m to s a r p r ig im t ie s a p r a iš k a s ir d ė s ­ n iu s . P a n a š i a i e t i k a i r e s t e t i k a y r a p r a k t i n ė s f i l o s o f i jo s d is c ip lin o s . N o r m a t y v in is m o k s la s p e d a g o g ik a y r a to d ė l, k a d ji ty r in ė ja n e t ik t a i, k a s y r a , b e t ir t a i, k a s p r iv a lo b ū ti. K ita ip ta r ia n t, p e d a g o g ik a i r ū p i u g d y m o ta is y k lė s , a r b a n o r ­ m o s . P r it a ik o m a s is m o k s la s p e d a g o g ik a y r a d v e jo p a p r a s ­ m e : v is ų p ir m a t a p r a s m e , k a d j i s k o lin a s i g r in d ž ia m ų jų d a v in ių ir v e d a m ų jų p r in c ip ų iš k itų m o k s lų ir v a r to ja ju o s u g d y m o r e ik a la m s s p r ę s ti. M o k s la i, k u r ie s u t e ik ia p e d a g o ­ g ik a i g r in d ž ia m ų jų d a v in ių ir v e d a m ų jų p r in c ip ų , y r a , p a ­ v y z d ž iu i, f i z i o l o g i ja , p e d o l o g i ja , h ig i e n a , a n t r o p o l o g i ja , p s ic h o lo g ija , lo g ik a , e tik a , e s te t ik a , k u ltū r o s f ilo s o fija , r e li­ g ijo s filo s o fija , s o c io lo g ija , t e o lo g ija ir 1.1., n e k a lb a n t ja u a p ie a n k s č ia u p a m in ė t u o s iu s m o k s lu s : p e d a g o g ik o s is to r iją , p e ­ d a g o g in ę p s ic h o lo g iją ir k itu s . V ie n i iš š itų m o k s lų te ik ia

158

p e d a g o g ik a i d a v in ių a p ie a u k lė t in io p r ig im t į, k it i - a p ie ta s g y v e n im o s r i t i s , k u r io m s a u k lė t in is r u o š ia m a s . A n tr a v e r ­ t u s , p e d a g o g ik a y r a p r ita ik o m a s is m o k s la s t a p r a s m e , k a d jo s iš d a v o s ir la im ė jim a i p a s k u i y r a p r ita ik o m i u g d o m a ja m v e ik im u i, k a ip o t e o r ija p r a k tik a i. T a i g i p e d a g o g ik a y r a p r a k t in is , n o r m a ty v in is , p r ita ik o ­ m a s is m o k s la s : tu o p a č iu , k a ip s a k y ta , n u s ta to m o s tr y s p a ­ g r in d in ė s jo s s a v y b ė s , t. y . ž y m ė s , b ū t in a i p la u k ia n č io s iš j o s e s m ė s . S ą r y š y je s u š i to m is p e d a g o g ik o s m o k s lo ž y m ė ­ m is k a r t a is k e lia m i y r a d a r k la u s im a i, a r p e d a g o g ik a iš tik ­ r ų jų y r a m o k s la s i r k o k ia p r a s m e p e d a g o g ik a y r a p r a k tin is m o k s la s . I š a iš k in t i š i t i e k la u s im a i b u s ir m u m s n e p r o š a lį k a ip tik š ito je v ie to je . D ė l m o k s liš k o p e d a g o g ik o s p o b ū d ž io v is ų p ir m a a b e jo ­ ja m a t o d ė l, k a d jo s m e t o d a s y r a m a ž ia u tik s lu s ir m a ž ia u n u s ta t y t a s n e g u d a u g e lio k itų m o k s lų m e to d a i i r k a d jo s d a v in ia i d a ž n a i n e t u r i to k io tik r u m o la ip s n io , k o k iu k a d g a li p a s ig ir t i k it i m o k s la i, p a v y z d ž iu i, g a m to s m o k s la i. S i to k is p r ie k a iš ta s p e d a g o g ik o s m o k s lu i g a li b ū ti p ir m ia u s ia a tr e m ta s p a a iš k in im u , k a d p e d a g o g ik a y r a p a ly g in ti ja u n a s m o k s la s ir k a d to d ė l, s a v a im e s u p ra n ta m a , n e to b u lu m o la ip s ­ n is g a li b ū t i ja m e d id e s n is n e g u k itu o s e s e n e s n iu o s iu o s e m o k s lu o s e . P e d a g o g ik o s t a is y k lių ir š ia ip ja u p r a k t in ių n u ­ r o d y m ų u g d y m o d a r b u i b ū t a ja u s e n o v ė je , b e t š itie p e d a ­ g o g in ia i d a ly k a i ik i n a u ja u s ių la ik ų n e b u v o tv a r k o m i a ts k ir o m o k s lo p a v id a lu . D a r 1 8 3 0 m . ž in o m a s p e d a g o g a s D ie s te r w e g a s s a k ė , k a d m o k s liš k a s p e d a g o g in ių p a ty r im ų ir iš v a ­ d ų s u t v a r k y m a s b u v o j o la ik a is la b ia u p a g e id a v im a s i r v iltis n e g u įv y k ę s fa k ta s * . T a ig i t ik X I X a . im ta p e d a g o g ik o s m o k s ­ lu i ie š k o t i i r tie s ti t v ir t ų p a g r in d ų i r tik s lių m e to d ų . T o k s m o k s la s , a iš k u s d a ly k a s , n e g a lė jo v ie n o š im tm e č io la ik o ­ t a r p y je a t s ie k ti d id e s n io to b u lu m o la ip s n io ; b e t d ė l š ito s a p ­

* Plg. Compayrė G. Cours de pėdagogie. - P. 13. 159

lin k y b ė s , ž in o m a , b ū t ų n e t e is in g a a t s a k y t i ja m p r i n c i p ia li a i m o k s lo titu la s . A b e jo ja m a d ė l m o k s liš k o jo p e d a g o g ik o s p o b ū d ž io d a r to ­ d ė l, k a d jin a i s a v in a s i p r in c ip ų iŠ k itų m o k s lų i r š ia ip ja u g a u s ia i s k o lin a s i d a v in ių iš to k ių m o k s lų , k a ip a n ta i: p s ic h o ­ lo g ija , e tik a , k u ltū r o s filo s o fija . P e d a g o g ik a , s a k o m a , tik a p ­ d ir b a n ti k itų m o k s lų d a v in iu s , k ie k t o r e ik a la u ja p r a k t in is r e ik a la s n u š v ie s ti g e r ia u u g d y m o k e liu s i r įv e s ti į u g d y m o d a r b ą d a u g ia u s is te m in g u m o . - K a d v ie n i m o k s la i i š k itų g a li s k o lin tis p r in c ip ų b e i iš v a d ų , a iš k u d a r o s i iš to , jo g ž m o ­ g a u s ž in ijo s s is te m o je v is i m o k s la i y r a s u ju n g ti t a r p s a v ę s ta ip , k a d v ie n i k itu s p a p ild o , b ū d a m i k a r t a is h ie r a r c h ijo s s a n ­ ty k iu o s e . B e to , p e d a g o g ik a , k a d ir s a v in a s i p r in c ip ų b e i iš ­ v a d ų iš k itų m o k s lų , v is d ė lto p a n a u d o ja ju o s to k iu b ū d u , k a d n e g a lim a s a k y ti, jo g j i v ie n t e k a r to ja n ti a r v ie n te tę s ia n ti d a r b ą tų m o k s lų , iš k u r ių j i s k o lin a s i la im ė tų d a v in ių . P e d a ­ g o g ik a , p a v y z d ž iu i, v is u o s e s a v o ty r in ė jim u o s e p r iv a lo s k a i­ ty tis s u p s ic h o lo g ijo s d ė s n ia is ; ta č ia u b ū t ų k la i d in g a jin a i la ik y ti p r ita ik o m ą ja p s ic h o lo g ija , p a n a š ia i k a ip a u k š te s n io ji m a te m a tik a n e g a li b ū ti la ik o m a p r ita ik o m ą ja g e o m e tr ija . P e ­ d a g o g ik a tu r i ta ip p a t s k a ity tis s a v o s is te m o je s u d o r o s r e i­ k a la v im a is , b e t ta i d a r n e r e iš k ia , k a d ji y r a e tik o s d a lis a rb a n e t p r ita ik o m o ji e tik a , ir b ū te n t to d ė l, k a d j i tu r i s a v o t y r in ė ­ ja m ą jį o b je k tą , k u r iu o s k ir ia s i n u o k itų m o k s lų . T o d ė l ta ip p a t, je i p e d a g o g ik a s k o lin a s i k ą iš k itų m o k s lų , ta i p a s k o lin ­ tu o s iu s p r in c ip u s b e i iš v a d a s j i p r ita ik o p r ie s a v o o b je k to , k u r iu o y r a

ugdymas, imamas normatyviniu atžvilgiu.

N e s u s i­

p r a tim a m s iš v e n g ti p a k a r to tin a i p a s te b ė s iu d a r č ia p a t, k a d u g d y m a s , im a m a s g e n e tin iu a tž v ilg iu , s u d a r o p e d a g o g ik o s is to r ijo s o b je k tą , o g i im a m a s e k s p e r im e n tin iu a tž v ilg iu , s u ­ d a r o e k s p e r im e n tin ė s p e d a g o g ik o s o b je k tą . T a ig i p e d a g o g i­ k a , k a ip o tu r in ti s a v o f o r m a lin į o b je k t ą , d r ą s ia i g a li b ū t i la ik o m a m o k s lu , n o r s š ita s m o k s la s ir ta ik o s a v o o b je k tu i p rin ­ c ip u s b e i d a v in iu s , s k o lin a m u s iš k itų m o k s lų .

160

A n t r a s k la u s im a s , lie č ią s p e d a g o g ik o s m o k s lo s a v y b e s , b u v o s u f o r m u lu o ta s š ita ip : k o k ia p r a s m e p e d a g o g ik a y r a p r a k t in is m o k s la s ? K a i k a lb a m a , p a v y z d ž iu i, a p ie f ilo s o fi­ jo s s u s k ir s t y m ą į te o r in ę i r p r a k t in ę , s u p r a n ta m a , k a d te ­ o r in ė f ilo s o fija ty r in ė ja tik r o v ė s p r ig im t į, tu o ta r p u p r a k t in ė f ilo s o fija ty r in ė ja ž m o g a u s v e ik s m u s . P ir m u o ju a tv e ju y r a d o m im a s i tu o , k a s y r a t ik r o v ė je , a n tr u o ju a tv e ju , - tu o , k a s ž m o g a u s v e ik ia m a . P a s t a r ą ja p r a s m e ir p e d a g o g ik a y r a p r a k t in is m o k s la s , n e s j i ty r in ė ja u g d o m ą jį ž m o g a u s v e ik i­ m ą. S v a r b u g e r a i n u s im a n y ti, k a d k ie k v ie n a s m o k s la s , k a i­ p o to k s , y r a te o r ija , ir k a d jo k s m o k s la s n e g a li b ū ti p r a k ti­ k a . V is d ė lto n u r o d y ta a u k š č ia u p ra s m e y ra p r a k tin ių m o k s lų , k u r ių n e d e r a p a in io t i s u p r a k tik a , k a ip o to k ia . U g ­ d y m o t e o r ija ir y r a n e k a s k ita , k a ip p e d a g o g ik o s m o k s la s . U ž t a t u g d y m o p r a k tik a y r a n e k a s k ita , k a ip u g d o m a s is m e ­ n a s , k u r is k ie k a n k s č ia u m ū s ų s u ta r ta v a d in ti p e d a g o g ijo s v a r d u . T a i s u p r a tu s , d a r o s i a iš k u C o m p a y r ė p a s a k y m a s , k a d „ p e d a g o g ik a y r a ... u g d y m o te o r ija , o g i p a ts u g d y m a s y r a p e d a g o g ik o s p r a k t ik a " * . Š it a s te is in g a s p a s a k y m a s v is d ė lto n e s u k liu d ė C o m p a ­ y r ė s u s k ir s ty ti s a v o p e d a g o g ik o s k u r s ą , š itą p r a k tin į m o k s lą , į te o r in ę ir p r a k tin ę d a lį. P ir m o jo je d a ly je ji s ty r in ė ja u g d y ­ m o s u b je k t ą , s u p r a n t a m ą u g d y tin io p r a s m e ; a n tr o jo je d a ­ ly je - u g d y m o o b je k tą , s u p r a n t a m ą m o k y m o ir d r a u s m ė s p r a s m e . T e o r in ė p e d a g o g ik o s d a lis tu r i r e ik a lo s u u g d y ti­ n iu , k a ip o t o k iu ; p r a k tin ė d a lis r ū p in a s i m o k y m o m e to d a is i r d r a u s m ė s p r in c ip a is b e i ta is y k lė m is . - S k ir s ty ti p r a k tin is m o k s la s į te o r in ę ir p r a k tin ę d a lį y r a iš tik rų jų n e s u s ip r a ti­ m a s , k a s s a v a im e a iš k ė ja i š n u s a k y to jo C o m p a y r ė b a n d y ­ m o . Y r a ju k n e a b e jo tin a , k a d p a ž in im a s tie k to , k ą ji s v a d in a u g d y m o s u b je k tu , tie k ir to , k ą ji s v a d in a u g d y m o o b je k tu ,

* Ten pat. - P. 11. 11—12

161

tu ri m a ž e s n ė s a r d id e s n ė s ; la b ia u tie s io g in ė s a r la b ia u n e tie ­ s io g in ė s r e ik š m ė s u g d y m o p r a k tik a i. S k ir tu m a s č ia tė r a tik ta s, k a d v ie n a d a lis tu ri a r tim e s n ių s a n ty k ių s u u g d y m o p r a k ­ tik a , o a n tr a - to lim e s n ių ; k ita ip ta r ia n t, k a d v ie n a tu ri ja i b e n d r e s n ė s , a n tr a - s p e c ia le s n ė s r e ik š m ė s . Iš t ik r ų jų p e d a g o g ik o s m o k s la s p a p r a s ta i ir tv a r k o m a s to k iu b ū d u , k a d ja m e e in a m a n u o b e n d r e s n ių d a ly k ų p r i e s p e c ia le s n ių , ta ip s a k a n t , n u o te o r in ių u g d y m o p r in c ip ų p r ie p r a k tin ių jo ta is y k lių . S a v a im e ju k s u p r a n t a m a , k a d u g d y m o p r in c ip a i to lia u s to v i n u o u g d y m o p r a k t ik o s n e g u u g d y m o ta is y k lė s , s u f o r m u lu o to s t a ik y m o r e ik a lu i. T o d ė l, a ts iž v e lg ia n t v ie n į p r ita ik o m u m o la ip s n į, ta r s i iš e in a , k a d b e n d r ie ji u g d y m o p r in c ip a i s u d a r o la b ia u t e o r in ę , o s p e ­ c ia le s n ė s ta is y k lė s - la b ia u p r a k t in ę p e d a g o g ik o s m o k s lo d a lį. T u o ta r p u k ie k v ie n a s m o k s la s , k a ip o to k s a i, tu r i s a v o o b je k tu te o r in į d a ly k ą , b ū t e n t - t ie s o s p a ž in im ą . O g i tie s a g a li lie s ti t ie k ta i, k a s y r a tik r o v ė je , t ie k ir ta i, k a s p r iv a lo b ū ti d a r o m a , n o r in t a t s ie k ti t a m tik r ą tik s lą . P e d a g o g ik a , k a d i r y r a p r a k t in is n o r m a t y v in is p r ita ik o m a s is m o k s la s , v is d ė lto , k a ip o m o k s la s , t u r i s a v o t ie s io g in iu u ž d a v in iu t ie ­ s o s p a ž in im ą s a v o s r ity je , t. y . u g d y m o d a ly k u o s e . K a i, p a ­ v y z d ž iu i, p e d a g o g ik a n u s ta t o u g d y m u i v e d a m ą s ia s id ė ja s , tik s lą , u ž d a v in iu s , p r ie m o n e s , m e t o d u s , ta i j i t u r i s a v o u ž ­ d a v in iu p a ž in t i, k o k io s id ė jo s , k o k s t ik s l a s , k o k ie u ž d a v i­ n ia i, k o k io s p r ie m o n ė s , k o k ie m e t o d a i p r i v a l o b ū t i t a ik o m i u g d y m o d a r b u i, k a d š i s a t it ik t ų p a g r in d in į s a v o tik s lą ir a u k š č ia u s ią s a v o id e a lą . P a ž in im a s v is ų š itų t ie s ų s u d a r o t ie s io g in į p e d a g o g ik o s m o k s lo u ž d a v in į; b e t , k a d a n g i p a ­ ž in im a s v is ų š itų t ie s ų tu r i ja u Š io k io s t o k io s r e ik š m ė s s u ­ g e b ė ji m u i u g d y t i n a u ja s k a r t a s , t a i r e i k p r i p a ž i n t i , k a d p e d a g o g ik o s m o k s la s

turif aklinai n e

tik te o r in ė s , b e t ir p r a k ­

tin ė s r e ik š m ė s , t. y . j i s n e t ik p a t e i k ia tie s o s p a ž in im o , b e t ir m a ž ia u a r d a u g ia u r u o š ia p r a k t in ia m p e d a g o g in ia m v e ik i-

162

m u i. T a č ia u p a s t a r o ji p r a k tin ė p e d a g o g ik o s m o k s lo r e ik š ­ m ė p la u k ia n e iš tie s io g in io jo u ž d a v in io , b e t tė r a v ie n jo a t s it ik in ė ir to d ė l n e b ū tin a iš d a v a . S u p r a n t a m a s a v a im e , k a d b ū s im ie m s p e d a g o g a m s , p a ­ v y z d ž iu i, t ė v a m s , m o k y to ja m s , k u n ig a m s y r a s v a r b u įg a u ­ ti n e tik te o rin ių p e d a g o g in ių tie s ų , b e t ir p ra k tin io su g e b ė jim o d irb ti u g d o m ą jį d a rb ą . V is d ė lto n e g a lim a re ik a la u ti iš tik ro m o k s lo , k a d k a ip tik jis ta rn a u tų Š ito s u g e b ė jim o re ik a la m s . K ie k v ie n a s tik ra s m o k s la s y r a s u s is te m a tiz u o ta t e o r ija , ir to ­ dėl

yra

n e s u s ip r a t im a s r e ik a la u ti iš jo , k a ip o to k io , p a r u o ­

š ia m ų jų p r a t y b ų . I š p e d a g o g ik o s m o k s lo te g a lim a te is ė ta i r e i k a la u ti p e d a g o g in ių tie s ų p a ž in im o . Š itų tie s ų p a ž in im a s y r a s v a r b u s p e d a g o g in ia m v e ik im u i, b e t ji s t ik v ie n a s n ė r a p a k a n k a m a s , n o r in t tin k a m a i d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą . T a č ia u s y k iu b ū t ų n e d o v a n o t in a k la id a iš to , k a d v ie n a s p e d a g o g i­ n is m o k s la s n ė r a p a k a n k a m a s u g d o m a ja m d a r b u i, p a d a r y ­ ti iš v a d a , k a d ji s a p s k r it a i y r a n e r e ik a lin g a s p r a k t in ia m s u g d y m o u ž d a v in ia m s . N o r in t š itu o s u ž d a v in iu s t in k a m a i a t lik ti, p e d a g o g in ė s t e o r ijo s p a ž in im a s tė r a v ie n a iš b ū tin ų s ą ly g ų Š a lia k itų ly g ia i b ū tin ų , b ū t e n t , m in im a lin io p e d a ­ g o g in io g a b u m o , p r a k t in io p a t y r im o ir f a k tin o s u g e b ė jim o d ir b ti p e d a g o g in į d a r b ą . - T a ig i, t ie s io g in is p e d a g o g ik o s m o k s lo u ž d a v in y s y r a p e d a g o g in ių t ie s ų p a ž in im a s u g d y ­ m o s r ity je . J e i g u tu o p a č iu la ik u p e d a g o g ik o s m o k s la s tu r i p e d a g o g in e i p r a k t ik a i p r a k tin ė s r e ik š m ė s , ta i š ito k is p e d a ­ g o g ik o s m o k s lo p a s ir e iš k im a s y r a n e jo u ž d a v in y s , b e t a ts i­ tik t in ė iš d a v a . G ir d ė d a m a s ta i, n e v ie n a s p e d a g o g a s p r a k tik a s g a li p a ­ ju s t i p a g u n d o s p r o te s tu o ti p r ie š š ito k į p la to n iš k ą jį p e d a g o ­ g ik o s m o k s lo s u p r a tim ą i r r e ik a la u ti iš p e d a g o g ik o s m o k s lo , k a d ji s k a ip t ik p a s is ta ty tų tik s lą ta r n a u ti p r a k tin iu b ū d u u g ­ d o m a ja m d a rb u i. Iš tik rų jų to k s n u s is ta ty m a s , k a d ir p a g r įs ­ ta s g e r o m is in te n c ijo m is , b ū tų iš e s m ė s n e iš m in tin g a s ir n e t n e p r a k tiš k a s k a ip tik p e d a g o g in ė s p r a k tik o s a tž v ilg iu . J e i p e -

163

d a g ° g i k ° s m o k s la s v ir s tų p r a k tin ių ta is y k lių r in k in iu , tu o p a č iu iš n y k tų m o k s liš k o ji u g d y m o te o r ija , n u o k u r io s p a r e i­ n a tik r a s p e d a g o g o s ą m o n in g u m a s , p la ti p e r s p e k ty v a , v a i­ s in g a in ic ia ty v a , r e fo r m a to r iš k a s u ž s im o jim a s ir n u o s e k lu s p a ž a n g u m a s . K ita ip ta r ia n t, p e d a g o g ik o s v e ik a la s p a s id a r y ­ tų

te c h n in ių ta is y k lių v a d o v ė liu , o p e d a g o g a s - a m a tin in ­

k u , n e p a s i ž y m in č iu t ik r u m o k s liš k u o ju s u b r e n d i m u . A r m in ė to p r a k tik o p e d a g o g o p a g e id a u ta p e d a g o g ik o s m o k s lo r e fo r m a b ū tų tik r a i p r a k tiš k a , g a lim a la b a i a b e jo ti. - P a s ir o ­ d o n e t, k a d p e d a g o g ik o s m o k s la s g e r ia u s ia i ta r n a u ja p r a k ti­ n ia m s u g d y m o r e ik a la m s k a ip t ik t a d a , k a i j i s g e r i a u s ia i a titin k a s a v o k a ip o m o k s lo u ž d a v in iu s . Ž in o m a , š ita s k o n s t a t a v im a s v is a i n e n e ig ia r e i k a lo t u r ė ­ ti p e d a g o g u i p r a k t ik u i p r a k t in ių v a d o v ė lių , k u r b ū t ų s u ­ tr a u k to s s v a r b ia u s io s p e d a g o g in io d a r b o t a is y k lė s i r š ia ip ja u p r a k tin ia i p a t a r im a i, lie č ią u g d o m ą s ia s p a r e ig a s . G a l i­ m a n e t p a s te b ė ti, k a d p e d a g o g in io m o k s lo v e ik a la i i r k u r ­ s a i p a p r a s ta i e in a š ita li n k m e , t. y . n u o b e n d r ų t e o r i n i ų p r in c ip ų - p r ie s p e c ia le s n ių p r a k t in ių t a is y k lių . I r č ia k a ip tik p a s ir e iš k ia p r ita ik o m a s is n o r m a t y v in is p r a k t in i o p e d a ­ g o g ik o s m o k s lo p o b ū d is . K a ip o p r a k t in i s m o k s la s , p e d a ­ g o g i k a t y r i n ė ja u g d o m ą jį v e i k i m ą , a r b a u g d y t o j o i r u g d y tin io s a n t y k ia v im ą , k ie k p ir m a s is p r i v a l o t u r ė t i u g d o ­ m o s io s įta k o s a n tr a ja m . (Č ia p a ly g in im u i p a ž y m ė s iu , k a d te o r in ia i m o k s la i ty r in ė ja n e ž m o g a u s v e ik s m u s , b e t tik r o ­ v ė s p r ig im tį, fa k tu s ir d ė s n iu s , n e p a r e in a n č i u s n u o ž m o ­ g a u s v e ik im o .) K a ip o n o r m a t y v in is m o k s la s , p e d a g o g ik a n u s ta to n o r m a s u g d o m a ja m v e ik im u i, t . y . n u s t a t o u g d y ­ m o tik s lu s , u ž d a v in iu s , p r ie m o n e s , m e t o d u s i r 1 .1 . B e t u g ­ d y m o n o r m ų n e g a l i m a n u s t a t y t i n e t u r i n t p a ž i n i m o , iš v ie n o s p u s ė s , u g d y tin io p r ig im t ie s , iš a n tr o s p u s ė s , ž m o ­ g a u s g y v e n im o tik s lų . Š ito p a ž in im o d a v in ių , a r b a p r i n c i­ p ų , p e d a g o g ik a s k o lin a s i iš k itų m o k s lų ir p r ita ik o ju o s s a v o r e ik a la m s . B e k ita k o , š ita p r a s m e ji n a i y r a p r ita ik o m a s is

164

m o k s la s . I r š t a i p a s is k o lin u s i te o r in į p r in c ip ą iš k itų m o k s ­ lų , p r ita ik iu s i j į p r i e u g d o m o jo v e ik im o , n u s ta č iu s i a t itin ­ k a m ą š i t o v e ik i m o n o r m ą , p e d a g o g ik a p a g a l i a u g a u n a p r a k t in ę t a is y k lę , k u r i te lie k a ta ik y ti u g d o m a ja m v e ik im u i. K a ip m a t o m e , p e d a g o g ik o s m o k s la s ta r s i p a t s e in a p r a k ti­ k o s lin k i r p a g a lia u r e ik a la u ja s a v ę s ta ik y m o p e d a g o g in e i p r a k t ik a i. K a ip b u v o s a k y ta , p e d a g o g ik o s m o k s la s g e r ia u ­ s i a i t a r n a u ja p r a k t in ia m s u g d y m o r e ik a la m s k a ip t ik ta d a , k a i ji s g e r ia u s ia i a titin k a s a v o k a ip o m o k s lo u ž d a v in iu s . G e ­ r a t e o r ija y r a p r a k t iš k ia u s ia s d a ly k a s . V is d ė lto r e ik ia s k ir t i p e d a g o g ik o s m o k s lo te o r ija n u o p r a k t in i ų p e d a g o g ijo s v a d o v ė lių . P e d a g o g ik o s t e o r ija , k a d ir y r a p r a k t in is m o k s la s , ta č ia u s a v o p a g r in d e tu r i, k a ip o m o k s la s , t e o r i n i o p a ž i n i m o u ž d a v in į. P r a k t in ia i p e d a g o ­ g ik o s v a d o v ė li a i t u r i iš t ik r ų jų p r a k t in į u ž d a v i n į : r u o š t i ž m o n e s u g d o m a ja m d a r b u i i r ji e m s ja m e v a d o v a u t i. P e d a g o g ik o s t e o r ija , a r b a s is t e m a , y r a u g d o m ų jų p r in c ip ų b e i ta is y k lių m o k s la s ; p r a k tin ia i p e d a g o g ijo s v a d o v ė lia i y r a u g ­ d o m o jo m e n o k o d e k s a i, n e s ji e t u r i s a v o u ž d a v in iu p a t e ik ti p e d a g o g a m s p r a k t ik a m s p r a k t in ių n u r o d y m ų , t. y . t a is y k ­ lių i r in s t r u k c ijų u g d o m a ja m d a r b u i. -

P a p r a s t a i a ts k ir ų

d ė s t o m ų jų d a ly k ų s p e c ia lio s io s m e t o d ik o s tu r i t e n d e n c ijo s p e r e it i į p r a k t in iu s p e d a g o g ijo s v a d o v ė liu s . Š ia n d ie n m a n o p r a d e d a m a s k u r s a s t u r ė s b ū t i iš la ik y ta s p e d a g o g ik o s m o k s lo r ib o s e i r to d ė l j i s n e g a lė s d a r y t i a r t i­ m e s n i ų š ito m o k s lo p r ita ik y m ų u g d o m o s io s p r a k t ik o s r e i­ k a la m s . T a i g a l b ū t ų p a g e id a u ja m a p r a k t in ia is s u m e tim a is š a l ia m o k s liš k a i s u d a r o m o s p r o g r a m o s , b e t š ita m r e ik a lu i n e p a k a k t ų s k i r ia m o p e d a g o g ik o s s is t e m a i v a la n d ų s k a i­ č ia u s . T o d ė l p e d a g o g ik o s k u r s a s g a lė s s u t e ik t i n e t ie k p r a k ­ tin io n u s is ta ty m o , k ie k te o r in ė s o r ie n ta c ijo s p e d a g o g in iu o s e d a ly k u o s e . T u o ta r p u p e d a g o g u i p r a k tik u i te o r in is s u s ip r a ­ tim a s , k a d ir p r iv a lo m a s , v is d ė lto y r a d a r n e p a k a n k a m a s le m ta m u g d o m a ja m v e ik im u i. A p ie ta i b u s d a r n e k a r tą p r i­

165

m e n a m a , k a d g e r b ia m i m a n o k la u s y to ja i t u r ė tų a iš k ų s u ­ p r a t im ą , k o g a lim a t ik ė t is iš p e d a g o g ik o s t e o r i jo s i r k a s š a ­ li a t e o r in ių s tu d ijų p r iv a lu p a p ild y t i a s m e n in iu p r a t in im u s i u g d o m a ja m e v e ik im e ir š ia ip ja u p r a t y b ų d a r b a is . 2.

Pedagogikos mokslo šaltiniai

P e d a g o g ik o s m o k s la s v a d in a m a s p r i t a i k o m u o ju , b e k ita k o , ta p r a s m e , k a d ji s g a u s ia i s k o lin a s i iš k it ų m o k s lų d a v i­ n ių ir p r in c ip ų . J e i a p s k r it a i v is i m o k s la i š i a ip a r t a ip y r a t a r p s a v ę s s u r is ti ž m o g a u s ž in i jo s v is u m o je i r v i e n i s k o li­ n a s i i š k it ų , ta i v is d ė lto te n k a k o n s t a t u o ti, k a d p e d a g o g ik a š i t u o a t ž v i lg i u y r a d id e s n ė je p r i k l a u s o m y b ė je n u o k i t ų m o k s lų , k a d a n g i ja i t e n k a s k o lin t is d a v in ių i r p r i n c i p ų la ­ b a i d id e lia m e m o k s lų s k a ič iu je i r n e t s u t a m tik r u s i s t e m in ­ g u m u . Š i t a p r a s m e p e d a g o g i k o s p a d e d a m ų jų m o k s l ų k la u s im a s įg a u n a y p a t in g a i d id e lė s r e ik š m ė s . Č ia p a s ir o ­ d o , k a d p e d a g o g ik a i š a ltin ia is e in a n e tik t a i, k a s g a li b ū t i m o k s le m e to d in g a i s u t v a r k y ta s p a ž in im o š a ltin is , k a ip , p a ­ v y z d ž iu i, s t e b ė jim a s , k itų ž m o n ių p a t y r im a s , t r a d ic ijo s , a n ­ k e t o s i r t. t ., b e t i r i š t i s i m o k s la i. I r Š ita b ū t e n t p r a s m e d a u g ia u s ia te n k a k a lb ė ti, n a g r in ė ja n t p e d a g o g ik o s m o k s lo š a ltin ių k la u s im a s . Y r a ju k a iš k u , k a d v is i m o k s la i, k u r ie š ia ip a r ta ip te ik ia p e d a g o g ik a i d a v in ių i r p r in c ip ų , y r a p e ­ d a g o g ik a i š a ltin ia i p la č ia p r a s m e , a r b a p a d e d a m ie ji m o k s ­ la i. M a ž a to , ta i, k a s k itu o s e m o k s lu o s e y r a la ik o m a p a g r in d in ia is š a ltin ia is , č ia t u r i t e n d e n c ijo s s u s i o r g a n iz u o ­ t i į a t s k ir u s p a d e d a m u o s i u s m o k s lu s . T a i p p e d a g o g i n i s ž m o n ijo s p a t y r im a s i r t r a d ic ijo s s u e in a į p e d a g o g ik o s b e i p e d a g o g ijo s is to r iją , p e d a g o g in is e k s p e r im e n ta v im a s - į e k s ­ p e r im e n t in ę p e d a g o g ik ą . N e s u n k u n u m a n y t i, k a d p e d a g o g ik o s p a d e d a m a i s ia i s m o k s la is b u s v is i tie m o k s la i, k u r ie m s te n k a k o k ia n o r s p r a s ­ m e tu r ė ti r e ik a lo s u m a t e r ia lin ia is p e d a g o g ik o s m o k s lo o b ­

166

je k t a i s . K a ip b u v o p a ž y m ė ta a n ą k a r t , f o r m a lin is p e d a g o ­ g ik o s o b je k t a s y r a u g d o m a s is v e ik im a s , im a m a s n o r m a t y ­ v in iu a t ž v ilg iu , V a d in a s i , p a t s

t y . a tž v ilg iu į ta i, k o k s ji s p r iv a lo b ū ti. š ita s v e ik im a s , im a m a s b e s ą r y š io s u n o r ­

m a t y v in iu tik s lu , y r a m a te r ia lin is p e d a g o g ik o s o b je k ta s , k u ­ r i s k i t ų m o k s lų g a li b ū t i t y r i n ė ja m a s k it a i s a t ž v i lg i a is . P a v y z d ž iu i, u g d o m a s is v e ik im a s , im a m a s g e n e tin iu a tž v il­ g iu , t. y . a tž v ilg iu į ta i, k o k s š ita s v e ik im a s b ū d a v o is to r ijo ­ je , s u d a r o f o r m a lin į p e d a g o g ik o s is to r ijo s o b je k tą . P a n a š ia i u g d o m a s is v e ik im a s , im a m a s e m p ir in iu , a r b a e k s p e r im e n ­ t in iu a t ž v ilg iu , s u d a r o

fo r m a lin į o b je k tą e k s p e r im e n tin e i

p e d a g o g ik a i. T o lia u u g d y to jo , u g d y tin io ir u g d y m o p s ic h o ­ lo g ija , im a m a u g d o m o jo v e ik im o a tž v ilg iu , s u d a r o f o r m a ­ li n į p e d a g o g in ė s p s ic h o lo g ijo s o b je k tą . Ž o d ž iu , ta d a ly k ų a r d a ik t ų s r i t i s , k u r i y r a t y r in ė ja m a , s u d a r o m a t e r i a l i n į m o k s lo o b je k t ą ; tu o ta r p u ta s a i a t ž v ilg is , k u r iu o y r a ty r in ė ­ ja m a š ita s r itis , y r a fo r m a lin is m o k s lo o b je k ta s . T a i g i u g d o ­ m a s is v e ik im a s y r a m a te r ia lin is p e d a g o g ik o s m o k s lo o b je k t a s ; tu o t a r p u n o r m a t y v in is a t ž v ilg is , k u r iu o š ita s v e i­ k im a s y r a ty r in ė ja m a s , y r a f o r m a lin is p e d a g o g ik o s o b je k ­ ta s . T ik r ia u s a k a n t, k a i k a lb a m a č ia a p ie a tž v ilg į, y r a im a m a s š ita s a t ž v i lg i s s ą r y š y je s u p a č iu m a t e r ia lin iu o b je k tu . E s a m e ja u m a t ę , k a d p e d a g o g ik o s m o k s la s tu r i, g a lim a s a k y ti, m a ž d a u g b e n d r ą m a t e r ia lin į o b je k tą s u p e d a g o g i­ k o s is to r ija , e k s p e r im e n t in e p e d a g o g ik a ir p e d a g o g in e p s i­ c h o l o g i ja . Y r a a i š k u s a v a i m e , k a d p e d a g o g i k a i , k a i p o n o r m a t y v in ia m m o k s lu i, te n k a Š ia ip a r ta ip n a u d o tis v is ų š itų m o k s lų d a v in ia is : is to r ija p a te ik ia p e d a g o g ik o s te o r ija i ž m o n ijo s p a t y r im o u g d y m o s r ity je , e k s p e r im e n tin ė p e d a ­ g o g i k a d u o d a g e r ia u p a ž in t i u g d y tin į, u g d y m u v e ik ia m ą p a t ir t in ė s e a p lin k y b ė s e ; p a n a š io s r e ik š m ė s tu r i i r p e d a g o ­ g in ė p s ic h o lo g ija . N o r m a t y v in is p e d a g o g ik o s m o k s la s tu ri s k a i t y t i s s u v is ų š itų tr ijų m o k s lų d a v in ia is , je i ji s n o r i iš tik r o n u s t a t y t i n o r m a la u s u g d o m o jo v e ik im o p r in c ip u s b e i

167

d ė s n iu s . P a m in ė t ie ji m o k s la i, tu r į s u p e d a g o g ik o s te o r ija b e n d r ą m a t e r ia lin į o b je k tą , k a ip ž in o m e , to li g r a ž u n ė r a v ie ­ n in t e li a i p a d e d a m ie ji jo s m o k s la i. T y r in ė ja n t u g d o m o jo v e ik im o n o r m a s , r e ik ia s k a ity tis n e t i k s u p a t ie s u g d o m o jo v e ik im o fa k t a is , b e t i r s u v is a is e le ­ m e n t a is a r b a p r a d a is , k u r ie Š ia ip a r ta ip įe in a į j į ir tu ri r e ik š ­ m ė s jo n o r m o m s . P a v y z d ž iu i, u g d o m a s is v e ik im a s , k a ip ir k ie k v ie n a s k it a s v e ik im a s , tu r i, iš v ie n o s p u s ė s , s a v o m e ­ d ž ia g ą , o iŠ a n tr o s p u s ė s , s a v o t ik s lą , a r b a n e t tik s lu s . N o ­ r i n t n u s ta t y t i t o d ė l š ito u g d o m o jo v e ik im o n o r m a s , r e i k ia , a iš k u s a v a im e , iš tir ti v e ik ia m ą ją m e d ž ia g ą i r s ie k ia m ą jį t ik s ­ lą . N e p a ž įs ta n t v e ik ia m o s io s m e d ž ia g o s , n e ž in ia , k a ip r e i ­ k ė tų jin a i v a r to ti tik s lu i. N e ž in a n t s ie k ia m o jo tik s lo , n e ž in ia , k u r d e r a k r e ip t i v is a s v e ik im a s . Ž o d ž iu t a r ia n t , p e d a g o g i­ k o s m o k s la s p r iv a lo la ik y t i s a v o p a d e d a m a is ia is m o k s la is t ie k tu o s , k u r ie t y r in ė ja k o k iu n o r s b ū d u u g d o m o jo v e ik i­ m o m e d ž ia g ą , t ie k ir t u o s , k u r ie š ia ip a r ta ip t y r in ė ja u g d o ­ m o jo v e ik im o tik s lą . Ž in o m a , tu o ja u k y la k la u s im a s , k a s y r a u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g a ir tik s la i ir k o k ie y r a m o k s ­ la i, k u r ie š ia ip a r ta ip tu r i r e ik a lo s u š ita is d a ly k a is . U g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g a , p la č ia i s u p r a n t a m a , y r a p a ts u g d y tin is , k a ip o ž m o g u s , jo p r i g im t is , s a v y b ė s , iš s i­ v y s ty m a s . U g d o m o jo v e ik im o t ik s la i y r a fa k t in a i g a lu t in ė ­ je s ą s k a it o je p a tie s g y v e n im o b e i v e ik im o tik s la i. I š e in a ta d , k a d p la č ia i im a n t k la u s im ą , te n k a s k a ity tis u g d o m a ja m e v e i­ k im e s u d v ie m p a g r in d in ia is d a ly k a is : p ir m a , k a s y r a u g ­ d y tin is k a ip o t a m p ą s ž m o g u s , a n tr a , k o k ie y r a g y v e n im o t ik s la i, k u r ie m s u g d y tin is y r a r u o š ia m a s . K a s y r a u g d y tin is k a ip o t a m p ą s ž m o g u s , a ts a k o m u m s m o k s la i, k u r ie a p s k r i­ ta i ty r in ė ja ž m o g ų , jo p r ig im t į, iš s iv y s t y m ą ir s a v y b e s . K o ­ k ie y r a ž m o g a u s g y v e n im o t ik s la i, a t s a k o m u m s m o k s la i, k u r ie ty r in ė ja g y v e n im o p r a s m ę ir tik s lu s . M o k s lų v is e tą , k u r is š ia ip a r ta ip ty r in ė ja ž m o g a u s p r i­ g im t į ir s a v y b e s , g a lim a b ū t ų p a v a d in t i v ie n u a n tr o p o lo g i­

168

jo s v a r d u , s k a ita n tis v ie n su š ito ž o d ž io e tim o lo g ija , b e t n e s u ta s p e c ia lią ja p r a s m e , k u r io s š ita s la b a i b e n d r a s p a v a d i­ n im a s y r a įg iję s p a s k u tin ia is la ik a is . Š ito k ia p la č ia i s u p r a n ­ ta m a a n tr o p o lo g ijo s , a r b a ž m o g a u s m o k s lų , s r itis s u s id a r o , iš v ie n o s p u s ė s , iš m o k s lų , ty r in ė ja n č ių ž m o g a u s k ū n ą , o iš a n tr o s p u s ė s , iš m o k s lų , ty r in ė ja n č ių ž m o g a u s s ie lą . M o k s ­ la s a p ie ž m o g a u s k ū n ą ir jo p a r e ig a s , im a m a s p la č ia p r a s ­ m e , g a li g ū ti p a v a d in ta s s o m a to lo g ijo s v a r d u : s o m a r e iš k ia k ū n ą . M o k s la s a p ie ž m o g a u s s ie lą , jo s g a lia s ir jo s r e iš k i­ m ą s i y r a , k a ip ž in o m e , p s ic h o lo g ija . K ie k p s ic h o lo g ija y r a ja u tik s lia i n u s ta ty ta m o k s lin ė d is ­ c ip lin a , tie k s o m a to lo g ijo s s ą v o k a n e s u ta m p a s u v ie n u k u ­ r iu o t ik s lia i n u s ta ty tu m o k s lu . Iš m o k s lin ių d is c ip lin ų , k u r io s įe in a į p la č ia i s u p r a n ta m ą s o m a to lo g ijo s m o k s lą , tu ri p e d a ­ g o g ik a i p a d e d a m ų jų m o k s lų r e ik š m ę v is ų p ir m a fiz io lo g ija , h ig ie n a ir d a r k a i k u r io s m e d ic in o s š a k o s . F iz io lo g ija p a te i­ k ia ž in ių a p ie ž m o g a u s o r g a n iz m o v e ik im ą , jo fu n k c ijų s a n ­ t v a r k ą i r v y k s ta n č iu s ja m e k itim u s . H ig ie n a p a te ik ia ž in ių a p ie ž m o g a u s s v e ik a to s p a la ik y m o s ą ly g a s . P a g a lia u m e d i­ c in a s u r a n d a p r ie m o n ių s u ir u s ia i s v e ik a ta i p a ta is y ti. V is a ta i p r iv a lo r ū p ė ti, s a v a im e s u p r a n ta m a , p e d a g o g ik o s m o k s lu i, k u r is tu r i n u s ta ty ti, b e k ita k o , ž m o g a u s fiz in ia m u g d y m u i n o r m a s , t. y . p r in c ip u s b e i ta is y k le s . K ie k , i š k it o s p u s ė s , p e d a g o g ik a y r a ž m o g a u s d v a s in io u g d y m o m o k s la s , p a d e d a m a s is jo s m o k s la s b u s p s ic h o lo ­ g ija , k a ip o m o k s la s a p ie ž m o g a u s s ie lą i r jo s r e iš k im o s i b ū ­ d u s . P s ic h o l o g ija y r a v ie n a s iš s v a r b ia u s ių p e d a g o g ik o s p a d e d a m ų jų m o k s lų , n e s d a ž n a i p e d a g o g ijo s d ė s n ia i y r a n e k a s k it a , k a ip p s ic h o lo g ijo s d ė s n ia i, p r ita ik y t i tik p r ie u g d o m o jo v e ik im o ir p a t ik r in ti p a ty r im u . P a p r a s t a b e n d r o ji p s ic h o lo g ija y r a s u a u g u s io ž m o g a u s p s ic h o lo g ija . K a ip o b e n d r o ji, ji tu ri p e d a g o g ik a i b e n d r o s io s r e ik š m ė s . B e t s p e c ia le s n ė s ir to d ė l a r tim e s n ė s , a r b a la b ia u t ie s io g in ė s , r e ik š m ė s t u r i p e d a g o g ik a i to ji s p e c ia lio ji p s i­

169

c h o lo g ijo s š a k a , k u r i v a d in a m a v a ik ų ir ja u n i m o p s ic h o lo ­ g ija i r k u r i s u d a r o p la č ia i s u p r a n ta m o s p e d o lo g ijo s , a r b a v a ik o m o k s lo , d a lį. S u a u g u s ių ir n e s u a u g u s ių ž m o n ių p s i­ c h ik a ž y m ia i s k i r ia s i i r , je i p e d a g o g ik a i y r a s v a r b u n u s im a ­ n y t i a p i e p i r m ą ją , k a d g a lė tų p a s t a t y t i ž m o g u i p s ic h in io s u b r e n d i m o n o r m ą , ta i n e m a ž ia u ja i t u r i r ū p ė t i v a ik ų ir ja u n u o l ių p s ic h o lo g ija , n e s b e jo s p a ž in im o n e g a lim a t in ­ k a m a i n u s ta t y t i p s ic h in io a u g a n č io s k a r t o s u g d y m o p r in ­ c ip ų b e i ta is y k lių . B e t a p s k r ita i r e ik p a s a k y ti, k a d p e d a g o g ik a , k u r ia i r ū p i v is a s p s ic h in is ž m o g a u s g y v e n i­ m a s , t u r i s e m t is ž in ių a p ie s a v o u g d y tin į iš v is ų p s i c h o lo g i­ j o s š a k ų i r t o d ė l ta ip p a t i š e k s p e r im e n tin ė s p s ic h o lo g ijo s , k u r i, k a ip o p a t ir t in is m o k s la s , g a li n e m a ž a p a t a r n a u t i p a ­ t ir tin ia m s p e d a g o g ik o s ty r in ė jim a m s . P e d a g o g ik o s m o k s lu i g a li p a te ik ti p a k a n k a m a i ž in ių a p ie u g d y tin į k a ip o a p ie t a m p a n tį ž m o g ų i r t ie m o k s la i, k u r ie , ta ip s a k a n t , ju n g ia s a v y je s o m a t o lo g ijo s ir p s i c h o lo g ijo s d a ­ v in iu s . Y r a ju k n e a b e jo t in a s d a ly k a s , k a d n e t i k p s i c h in is s ie lo s g y v e n im a s tu r i v e ik m ė s p e r n e r v ų s is t e m ą į k ū n o g y ­ v e n im ą , b e t ir a t v ir k š č ia i, fiz io lo g in ia i k ū n o s t o v ia i t u r i įt a ­ k o s į p s ic h in į s ie lo s g y v e n im ą . T a i a iš k u ja u iš to , k a d k ū n o i r s ie lo s s in te z ė a p s ir e iš k ia v ie n o je g y v o je p s ic h o fiz in ė je s u b ­ s t a n c ijo je , k u r k ū n a s ir s ie la e in a m e d ž ia g o s ir ly t ie s p a r e i­ g a s . V ie n a s iš p e d a g o g ik o s u ž d a v in ių y r a n u s ta t y t i p r in c ip u s b e i ta is y k le s k ū n o ir s ie lo s v e ik i m o s i p u s ia u s v y ­ ra i u g d y m o iš d a v o je . S ita m p e d a g o g ik o s u ž d a v in iu i n e m a ž a m e d ž ia g o s p a t e ik ia d a r n a u ja s m o k s la s , v a d in a m a s p s ic h o fiz ik o s v a r d u , n e s ji s , k a ip ja u p a r o d o p a t s v a r d a s , ty r in ė ja s a v ita r p in io s ie lo s ir k ū n o v e ik im o s i a p r a iš k a s . - Č ia p a t te n k a p a s t e b ė t i, k a d p a s k u t in ia is la i k a is v is d a ž n ia u k a lb a ­ m a a p ie p s ic h o te c h n ik o s r e ik š m ę p e d a g o g ik o s m o k s lu i. P s ic h o te c h n ik a y ra m o k s la s , k u r is p r ita ik o p s ic h o lo g in iu s m e to d u s p r a k t in ė s a r b a n e t t e c h n in ė s k u lt ū r o s r e ik a la m s . P s ic h o t e c h n ik a , p a v y z d ž iu i, g a li p a t e i k t i p e d a g o g ik a i n e ­

170

m a ž a m e d ž ia g o s k la u s im u , k a ip ž m o g u s g a li b ū ti tin k a m ia u ­ s iu b ū d u p a r u o š ta s p r ie o r g a n iz a c in io g y v e n im o , a ts iž v e l­ g ia n t į d a b a r tin ė s p r a k tin ė s m ū s ų k u ltū r o s r e ik a la v im u s . S u p r a n t a m a s a v a im e , k a d š ito k is m o k s la s y r a p a d e d a m a ­ s is m o k s la s p e d a g o g ik a i, k u r i ty r in ė ja ž m o g a u s p a r u o š im ą v is i e m s g y v e n im o t ik s la m s i r to d ė l, ta r p k ita k o , i r o r g a n i­ z a c in ia m g y v e n im u i. L e n g v a s u p r a s t i, k ie k š ito k la u s im o s p e c ia lu s t y r in ė jim a s , n u s ta t ą s ž m o n ių iš a u k lė jim o ir iš la ­ v in im o o r g a n iz a c in ia m g y v e n im u i ir v e ik im u i b ū d u s , g a ­ l ė t ų t u r ė t i p r a k t i n ė s r e i k š m ė s L i e t u v o s v i s u o m e n ė s ir v a ls t y b ė s g y v e n im u i. V i s i p a m in ė t i č ia p a d e d a m ie ji p e d a g o g ik o s m o k s la i, o p a m in ė t i b u v o t ik s v a r b e s n ie ji, š ia ip a r ta ip p a tie k ia ž in ių a p i e u g d o m o jo v e ik im o ,m e d ž ia g ą , t. y . a p ie u g d y tin į k a ip o a p i e a u g a n t į ž m o g ų , a p ie jo k a ip o ta r p s ta n č io ž m o g a u s p r i­ g im t į ir s a v y b e s . Č ia g a li k ilt i k la u s im a s , a r tu r in t v ie n u g ­ d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g o s p a ž in im ą g a lim a b ū t ų n u s ta ty ti š ito v e ik im o n o r m a s . N o r m a f a k tin a i m u m s s a k o a p ie ta i, k o k s p r iv a lo b ū t i n o r m a lu s v e ik im a s , a titin k ą s s a v o tik s lą a r b a n e t id e a lą . J e i m e s t e ž in o tu m e v ie n k o k ia y r a v e ik ia ­ m o ji m e d ž ia g a ir n e ž in o t u m e n ie k o a p ie v e ik im o tik s lą ir n o r m a li ą lin k m ę , t a i ir v e ik im o n o r m o s fa k t in a i n e g a lė tu ­ m e n u s ta t y t i, n e s iš to , k o k ia y r a v e ik ia m o ji m e d ž ia g a , m e s d a r n e g a lim e p a d a r y t i iš v a d o s , k o k ia p r iv a lo b ū t i v e ik im o n o r m a . T o d ė l la b a i k ly s t a t ie p e d a g o g a i e k s p e r im e n ta lis ta i, k u r ie m a n o , k a d p e d a g o g ik o s te o r ija i s u d a r y ti p a k a n k a b e n ­ d r o s io s i r e k s p e r im e n t in ė s p s ic h o lo g ijo s , v a ik o p s ic h o lo g i­ j o s , p e d o l o g i jo s , e k s p e r i m e n t i n ė s p e d a g o g i k o s i r d a r f iz i o lo g ijo s i r h ig ie n o s . V is i š i t i e m o k s la i n e a b e jo tin a i r e i­ k a li n g i p e d a g o g ik o s t e o r ija i; ji e ta č ia u p a te ik ia d a v in ių v ie n m e d ž ia g a i, t. y . u g d y tin iu i, p a ž in ti, b e t d a r , g r ie ž ta i ta r ia n t, n e s a k o n ie k o , k o k s p r iv a lo b ū ti p a ts u g d o m a s is v e ik im a s , n e s Š itie m o k s la i n e g a li n u s ta t y t i u g d o m o jo v e ik im o tik s lų i r t u o p a č iu - jo n o r m ų . T ie s a , p a p r a s ta i p e d a g o g a s n u o to ,

171

k a s y r a , p e r e in a p r ie to , k a s p r iv a lo b ū ti; a r b a n u o to , k o k ia y r a v e ik i a m o ji m e d ž ia g a , p r ie to , k a s p r iv a lu s u j a d a r y ti; a r b a , d a r a iš k ia u ta r ia n t, n u o to , k o k s y r a u g d y tin is s a v o p r i g im t y je ir iš s iv y s ty m e , p r ie to , k u r p r iv a lu ji s a i v e s t i ir k a s iš jo p a d a r y ti. J e i k a i k u r ie p e d a g o g a i e k s p e r im e n t a lis t a i s a k o s i g a l j p a s ite n k in ti v ie n ta is p a d e d a m a is ia is m o k s ­ l a i s , k u r ie p a t e ik ia ž in ių a p ie u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g ą , t a i to k s jų tv ir tin im a s d a r to li g r a ž u n e r e iš k ia , k a d j i e p r a k ­ tik o je iš tik r o p a s ite n k in a š itų m o k s lų d a v in ia is ir s u d a r o p e d a g o g ik o s te o r iją b e p a š a lin ių š a ltin ių , k u r ie s u t e ik i a p e ­ d a g o g ik a i u g d o m o s io s lin k m ė s , n u s ta t y d a m i u g d o m a ja m v e ik im u i tik s lu s ja u v ie n tu o , k a d ji e n u s ta t o t ik s l u s p a č ia m g y v e n im u i. F a k tin a i t o k ie p e d a g o g a i, p e r e id a m i n u o to , k a s y r a u g d o m a ja m e v e ik im e m e d ž ia g a , p r ie to , k a s y r a ja m e t ik s la s , n e s ą m o n in g a i v a d o v a u ja s i s a v o g y v e n im o p a t y r i­ m a is i r s a v o m o k s liš k a i n e a p d ir b t a p a s a u lė ž iū r a . Iš tik r ų jų te is ė ta i ir s ą m o n in g a i p e r e it i n u o u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g o s p r ie jo t ik s lo te g a lim a v ie n s u p a g a lb a tų m o k s lų , k u r ie s ą m o n in g a i ir m e t o d in g a i p e r e in a n u o to , k a s y r a g y v e n im e , p r ie to , k a s p r iv a lo b ū ti. D a r y ti š i t a s p e r ­ ė jim a s v is a i te is ė ta i te g a li v ie n t ie m o k s la i, k u r ie g a li n u s t a ­ ty ti g y v e n im o t ik s l u s ir k u r ie t u o p a č iu n u s t a t o t i k s l u s u g d o m a ja m v e ik im u i, n e s u g d o m a s is v e ik im a s r u o š i a n a u ­ ja s u g d y tin ių k a r ta s k a ip tik g y v e n im o t ik s l a m s . T o k ia is m o k s la is ir y r a v is ų p ir m a p r a k t in ė s p a s a u lė ž iū r o s m o k s ­ la i. J e i p la č ia i s u p r a s to s a n tr o p o lo g ijo s m o k s la i p a t e i k ia ž i­ n ių a p ie ž m o g a u s p r ig im t į, k u r i y r a m e d ž ia g a u g d o m a ja m v e ik im u i, ta i p r a k t in ė s p a s a u lė ž iū r o s m o k s la i p a t e i k ia ž i­ n ių a p ie ž m o g a u s g y v e n im o b e i v e ik im o t ik s l u s , k u r ie g a ­ lu tin ė je s ą s k a it o je y r a t ik s la i ir u g d o m a ja m v e ik im u i. P a s a u lė ž iū r o s m o k s la i y r a , iŠ v ie n o s p u s ė s , filo s o fija ir , iš a n tr o s p u s ė s , te o lo g ija . J o k ių k itų m o k s lų , k u r ie tv a r k y tų b e n ­ d r u s p a s a u lė ž iū r o s d a ly k u s , n ė r a ir b ū ti n e g a li. F ilo s o f ija t y ­ r in ė ja p a s a u lė ž iū r o s k l a u s i m u s ž m o g a u s p r o t o š v i e s o je ;

172

te o lo g ija p r ie to , k ą s a k o m u m s p r o ta s a p ie to k iu s p a s a u lė ­ ž iū r o s d a ly k u s , k o k ia is y r a ž m o g a u s k ilm ė , p r ig im tis , j o g y ­ v e n im o p r a s m ė ir tik s la i, p r id e d a d a r ta i, k ą a p ie ta i s a k o m u m s d ie v iš k a s is A p r e iš k im a s . T ie s a , te o lo g ija y r a m o k s la s k ito k ia p r a s m e k a ip k a d filo s o fija , v is d ė lto filo s o fija ir te o lo ­ g ija tė r a v ie n in te lia i m o k s la i, k u rie ty rin ė ja s is te m in g a i ir m e ­ to d in g a i p a s a u lė ž iū r o s d a ly k u s ir to d ė l, b e k ita k o - ž m o g a u s g y v e n im o b e i v e ik im o b e n d r u s tik s lu s . B e t k u ri k ita d is c ip li­ n a , k u r i p a n o r ė tų ta i d a r y ti s is te m in g a i, m e to d in g a i ir k r itiš ­ k a i, t u r ė tų tu o p a č iu įe iti a r b a į filo s o fijo s , a rb a į te o lo g ijo s s r itį: į filo s o fijo s s r itį, je i j i te n o r ė tų te n k in tis p r ig im tą ja ž m o ­ g a u s p r o to g a lia , ir į te o lo g ijo s s r itį, je i j i p a n o r ė tų g a lu tin ė je s ą s k a it o je a ts ir e m ti į d ie v iš k ą jį A p re iš k im ą . F il o s o f in ė s d is c ip lin o s , k u r io s ty r in ė ja ž m o g a u s g y v e n i­ m ą b e i v e ik im ą , y r a lo g ik a , e tik a , e s te tik a , te is ė s filo s o fija , k u lt ū r o s filo s o fija ir r e lig ijo s filo s o fija . L o g ik a , k a d ir n e įe i­ n a į p r a k t in ė s p a s a u lė ž iū r o s s r itį, v is d ė lto y r a n o r m a t y v i­ n ė d is c ip lin a ž m o g a u s v e ik im u i, b ū te n t, fo r m a lia i t a is y k lin g a m p a ž in im u i. T o d ė l f a k tin a i lo g ik a y r a ta f ilo s o ­ f ijo s d is c ip lin a , k u r i n u r o d o k a i k u r iu o s tik s lu s ir p r ie m o ­ n e s i n t e l e k t u a l i n i o l a v i n i m o t e o r i ja i , a r b a d i d a k t i k o s m o k s lu i. E t ik a , k a ip o n o r m a t y v in ė f ilo s o fijo s d is c ip lin a , tu ­ r in t i s a v o o b je k t u d o r in į ž m o g a u s v e ik im ą , n u s ta to k a i k u ­ r iu o s t ik s lu s ir p r ie m o n e s d o r in im o m o k s lu i, a r b a d o r in e i p e d a g o g ik a i. E s te tik a , k a ip o n o r m a ty v in ė f ilo s o fijo s d is c ip ­ lin a , t u r i n t i s a v o o b je k t u d a ilią ją k ū r y b ą , n u s ta to k a i k u ­ r iu o s t ik s lu s ir p r ie m o n e s e s te tin im o m o k s lu i. T e is ė s f il o s o f i ja , k u r i d a ž n a i y r a s ta to m a į t ie s io g in į s ą r y š į s u e t i­ k a , t u r i v e d a m o s io s r e ik š m ė s n u s ta t a n t u g d o m a ja m v e ik i­ m u i k a i k u r iu o s v is u o m e n in i u s t ik s l u s i r v is u o m e n in io s u s i p r a t im o p r ie m o n e s . T o k iu b ū d u k e tu r io s n o r m a ty v in ė s d is c ip li n o s , p r is k a it a n t p r i e to k ių ir te is ė s filo s o fiją , v a d o ­ v a u ja p e d a g o g ik o s m o k s lu i p a ž in im o , v e ik im o , d a ilio s io s k ū r y b o s ir v is u o m e n in io g y v e n im o s r ity s e .

l?3

Ž in i ja , d o r a , d a ilu s is m e n a s i r v is u o m e n ė y r a a t s k ir o s ž m o g a u s k u lt ū r in io g y v e n im o a p r a iš k o s . T u o ta r p u p e d a ­ g o g i k a i s v a r b u n u s ta ty ti n e tik tik s la i i r p r ie m o n ė s ž m o ­ g a u s r u o š i m u i p r ie k ie k v ie n o s k u lt ū r in io g y v e n im o s r i t i e s , b e t d a r h a r m o n ija ir p u s ia u s v y r a ta rp jų v is ų . O g i t a i, b e k i t a k o , t y r in ė ja k u ltū r o s f ilo s o fija , tir d a m a a p s k r it a i k u lt ū ­ r o s p a g r i n d u s , t. y . p r ie ž a s tis , p r a s m ę , t ik s lin g u m ą . G a lų g a le n e t p a s ir o d o , k a d k u ltū r o s f ilo s o fija s u t e ik ia p e d a g o ­ g ik a i a u k š č ia u s io s p r ig im to s io s Š v ie s o s a p ie ž m o g a u s v e i­ k im ą k u lt ū r in io g y v e n im o s r ity je , t. y . t o je s r ity je , k u r i y r a s p e c if in io ž m o g iš k o jo v e ik im o s r itis . A n ą s e m e s t r ą t u r ė jo ­ m e p r o g o s įs itik r in ti, k ie k v e d a m o s io s r e ik š m ė s g a li t u r ė t i k u lt ū r o s f ilo s o fija p e d a g o g in io v e ik im o p a k r a ip a i, s ą m o ­ n in g u m u i, t ik s lin g u m u i. L e n g v a įs p ė ti, k a d a n a lo g in ė s s u k u lt ū r o s f ilo s o fija r e i k š ­ m ė s tu r i p e d a g o g ik o s m o k s lu i ir r e lig ijo s f il o s o f i ja , k u r i ty ­ r in ė ja r e lig ijo s p a g r in d u s ž m o g a u s p r o t o š v ie s o je . R e l ig i n ė s p r o b le m o s Š v ie s o je įg a u n a f ilo s o fin io iš s p r e n d i m o , p a v y z ­ d ž iu i, k la u s im a s a p ie g a lu t in į ž m o g a u s g y v e n im o b e i v e i­ k im o t ik s lin g u m ą . N e n u o s ta b u , k a d š i t a s iš s p r e n d i m a s g a li tu r ė ti v e d a m o s io s r e ik š m ė s ta ip p a t n u s t a t a n t v e d a m ą ją l i ­ n iją u g d o m a ja m v e ik im u i, k u r is t u r i r u o š t i ž m o g ų g y v e n i­ m o b e i v e ik im o tik s la m s . T a č ia u , k a ip g a lim a įs it i k r i n t i iš f ilo s o f i jo s m o k s lo a ts ie k im ų i r r ib ų , d a u g r e l ig i n ė s p a s a u ­ lė ž iū r o s p r o b le m ų n e g a lė tų b ū t i iš s p r ę s to s v ie n p r i g im t o jo p r o to š v ie s o je i r ž m o g u s t u r ė tų p a s i li k t i a b e jo ji m o s t o v y je k la u s im u o s e , k u r ie tu r i p r a k t in ia m g y v e n im u i b e i v e ik i m u i la b a i s v a r b io s r e ik š m ė s . T a i p a p i ld o t e o l o g ijo s m o k s la s , k u ­ r is , r e m d a m a s is d ie v iš k u o ju A p r e iš k im u , s u t e ik i a k a lb a m o ­ s io m s p r o b le m o m s iš s p r e n d im o , d u o d a n č io g a lim y b ė s įs ig y t i t v ir t o įs it ik in im o . A iš k u t o d ė l , k a d t e o lo g ija , k a ip o r e lig in ė s p a s a u lė ž iū r o s m o k s la s , a t r e m t a s g a lu t in ė je s ą s k a i­ t o je į d ie v iš k ą jį A p r e iš k i m ą , s u t e ik i a u g d o m a ja m v e ik i m u i a u k š č ia u s ių t ik s l ų p a ž in im ą .

174

P r ie š io s p r o g o s tu riu d a r p a ž y m ė t i, k a d A p r e iš k im a s ir jo s ė k m in g a s iš v y s ty m a s t e o lo g ijo je p a te ik ia n e tik u g d o ­ m o jo v e ik im o t ik s lų , b e t ir u g d o m o s io s m e d ž ia g o s p a ž i n i­ m o . B ū t e n t , A p r e iš k im a s ir t e o l o g ija p a p ild o p r i g im t ą ją a n tr o p o lo g iją n a u jo m is ž in io m is , k u r io s m e ta n a u jo s š v ie ­ s o s a n t ž m o g a u s k ilm ė s , p r ig im t ie s , a n t š ito s p r ig im t ie s p a ­ g e d im o ir t. t. Š t a i g a n a ilg o k a m o k s lų e ilė , k u r ie š ia ip a r ta ip y r a p e ­ d a g o g i k a i p a d e d a m ie ji m o k s la i ir tu o p a č iu š a ltin ia i p la ­ č i ą ja t o ž o d ž i o p r a s m e . V is i š i t i e m o k s la i- š a lt in ia i b u v o m a n o s u s k ir s t y t i į d v i s ta m b ia s g r u p e s , iš k u r ių v ie n a p a ­ te ik ia u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g o s , o a n tr a - jo jo tik s lų p a ž in im o . Ž in a n t u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g ą , s u k u r ia y r a v e ik ia m a , ir tik s lą , k u r iu o y r a v e ik ia m a , g a lim a ja u n u ­ s t a t y t i, k o k s p r iv a lo b ū t i n o r m a lu s u g d o m a s is v e ik im a s . J e i š ita s n o r m a lu s u g d o m a s is v e ik im a s n e g a li b ū ti n u s ta ty ta s t ie k b e m e d ž ia g o s , t ie k i r b e tik s lo p a ž in im o , ta i a iš k u , k a d a b id v i k a lb a m o s p a d e d a m ų jų p e d a g o g ik o s m o k s lų g r u p ė s t u r i ly g io s s v a r b o s jo s m o k s lu i iš v y s ty ti. T o d ė l v ie n a š a liš ­ k a i e l g ia s i t ie k tie p e d a g o g a i, k u r ie n o r i p a g r įs t i p e d a g o g i­ k o s m o k s lą v ie n e k s p e r im e n tin ia is m o k s la is , t ie k ir tie , k u r ie n o r i m a t y ti p e d a g o g ik o s m o k s le v ie n ą tik p r ita ik o m ą ją fi­ lo s o f iją . U ž t a t ta i d a r n e k liu d o ty r in ė t i p e d a g o g ik o s m o k s ­ la s a r la b ia u e k s p e r im e n tin iu , a r la b ia u filo s o fin iu a tž v ilg iu . T i k t u o m e t p ir m u o ju a t v e ju g a u n a m e e k s p e r im e n tin ę p e ­ d a g o g ik ą , a n tr u o ju a tv e ju - f ilo s o fin ę p e d a g o g ik ą . Š ia ip ja u p e d a g o g in ė s t e o r ijo s s is te m a n e g a li a p s ie iti n e i b e u g d o ­ m o s io s m e d ž ia g o s , n e i b e u g d o m ų jų tik s lų p a ž in im o m o k s ­ lų . P r ip a ž įs t a n t š itų a b ie jų m o k s lų g r u p ių r e ik a lin g u m ą , k y ­ la k a r t a is k la u s im a s , k a ip p r i v a l u k ie k v ie n a iš jų k v a lif i­ k u o ti. P a v y z d ž iu i, d a u g k a s i š v o k ie č ių v a d in a m o k s lu s , k u r ie p a t e ik ia u g d o m o s io s m e d ž ia g o s p a ž in im o , g r in d ž ia ­ m a is ia is

(Grundwissenschaften), tu o

ta r p u m o k s la i, k u r ie p a ­

175

te ik ia u g d o m ų jų tik s lų p a ž in im o , tų p a č ių m o k s lin in k ų v a ­ d in a m i p a d e d a m a is ia is

(Hilfsivissenschaften). T u o

ta r p u , p a ­

v y z d ž iu i, G e s s e n a s p ir m ą ją g r u p ę v a d in a p a d e d a m a is ia is , o a n tr ą - g r in d ž ia m a is ia is , t. y . a tv ir k š č ia i. K a i k a lb a m a to ­ k ia i s a t v e ja is a p i e g r in d ž ia m u o s iu s p e d a g o g ik o s m o k s lu s , f a k t in a i y r a iš s k ir ia m i tie m o k s la i, k u r ie r o d o s i tu r į d id ž ia u ­ s io s tie s io g in ė s r e ik š m ė s p e d a g o g ik o s m o k s lu i , tu o t a r p u k it i v a d in a m i b e n d r a i p a d e d a m a is ia is m o k s la is . T a č ia u to ­ k ia p a ž iū r a s le p ia s a v y je n e s u s ip r a tim ą . K a i y r a p r ip a ž in t a , k a d p e d a g o g ik o s m o k s lu i y r a ly g ia i b ū t in a s p a ž in im a s i r u g d o m o s io s m e d ž ia g o s m o k s lų , ir u g ­ d o m ų jų tik s lų m o k s lų , ta i t u š č ia s y r a d a ly k a s k a lb ė t i a p ie ta i, k a tr a iš d v ie jų m o k s lų g r u p ių y r a s v a r b e s n ė i r n a u d i n ­ g e s n ė p e d a g o g ik o s m o k s lu i. U ž ta t n o r in t v a r t o ti t e r m in a s „ g r in d ž ia m ie ji p e d a g o g ik o s m o k s la i" , r e i k ia ž iū r ė t i į š ito te r m in o p r a s m ę . G r in d ž ia n t k ą n o r s p r a d e d a m a n u o p a ­ m a tų , b e t n e n u o t ik s l ų a ts ie k im o . Š it a p r a s m e u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g a , k u r i tu r i b ū t i p a d ė t a iš p a t p r a d ž i o s į p a m a t ą , y r a t y r in ė ja m a g r in d ž ia m ų jų p e d a g o g ik o s m o k s ­ lų . T o d ė l g r in d ž ia m a is ia is p e d a g o g ik o s m o k s la is v is ų p i r ­ m a b u s p e d o l o g i ja , s u i m a n t i į s a v e v a i k ų i r ja u n i m o p s ic h o lo g iją , p e d a g o g in ė p s ic h o lo g ija , e k s p e r i m e n t i n ė p e ­ d a g o g ik a , p e d a g o g ik o s is to r ija ; p a s k u i ja u , k ie k to lim e s n e p r a s m e , to k ia is m o k s la is b u s p la č ia i s u p r a n t a m a a n t r o p o ­ lo g ija , k a ip o m o k s la s a p ie ž m o g ų , s u s id e d ą s iš s o m a t o lo g ijo s , p s ic h o lo g ijo s i r p s ic h o fiz ik o s , t. y . m o k s lų a p ie ž m o g a u s k ū n ą , s ie lą i r jų d v i e jų s a n ty k ia v im ą . P a v a d in u s š itą m o k s lų g r u p ę g r in d ž ia m a is ia is , a r b u s t ik s l u v a d in t i v is u s k it u s b e n d r u t e r m in u „ p a d e d a m ie ji p e ­ d a g o g ik o s m o k s l a i " ? Y r a ju k a iš k u , k a d i r g r i n d ž i a m ie ji y r a t a ip p a t p a d e d a m ie ji, a r b a p a g a lb in ia i, m o k s la i. B e t t u o m e t y r a n e t ik s lu s k i r s t y t i p a d e d a m ie ji m o k s la i į p a d e d a m u o ­ s iu s i r į g r in d ž ia m u o s iu s . N o r in t iš v e n g t i š ito n e n u o s e k l u ­ m o b u s p r a v a r t u a n tr o ji p e d a g o g ik o s p a d e d a m ų jų m o k s lų

176

g r u p ė p a v a d in ti te r m in u „ v e d a m ie ji p e d a g o g ik o s m o k s la i" . J e i m e d ž ia g a u g d o m a s is v e ik im a s y r a g r in d ž ia m a s , ta i tik s ­ la is ji s y r a v e d a m a s ; to d ė l m o k s la i, p a te ik ią p e d a g o g ik a i u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g o s p a ž in im ą , y r a g r in d ž ia m ie ji m o k s la i; o g i m o k s la i, p a te ik ią p e d a g o g ik a i u g d o m o jo v e i­ k im o tik s lų p a ž in im ą , t. y ,, filo s o fija ir te o lo g ija , y r a v e d a ­ m ie ji m o k s la i. B e t ir v ie n i, ir a n tr i y ra p a d e d a m ie ji, a rb a p a g a lb in ia i p e d a g o g ik o s m o k s la i. T a ig i iš to , k a s b u v o p a s a k y ta a p ie p a d e d a m u o s iu s p e d a ­ g o g ik o s m o k s lu s , p a a iš k ė jo , k a d Š itie m o k s la i tik slin g ia u sia s k i r s t y t i į g r in d ž ia m u o s iu s ir v e d a m u o s iu s p e d a g o g ik o s m o k s lu s . G r in d ž ia m ie ji m o k s la i y ra tie, k u r ie p a te ik ia p e d a ­ g o g ik o s m o k s lu i ž in ių a p ie u g d o m o jo v e ik im o m e d ž ia g ą , t. y . a p ie p a tį u g d y tin į, jo p r ig im tį ir s a v y b e s . V e d a m ie ji p e d a ­ g o g ik a i y r a m o k s la i, p a te ik ią ja i ž in ių a p ie u g d o m u o s iu s tik s ­ lu s , k u r ie m s u g d y tin is y r a r u o š ia m a s . U g d y m o m e d ž ia g a s u d a r o u g d o m a ja m e d a r b e p a m a tą , a rb a n e t p a g r in d ą , to d ė l m o k s la i, k u r ie p a te ik ia ž in ių a p ie š itą m e d ž ia g ą , d e r a p a v a ­ d in ti g r in d ž ia m a is ia is . U g d y m o tik s la i fa k tin a i n u s ta to k ry p s ­ n į u g d o m a ja m v e ik im u i, jį, ta ip s a k a n t, v e d a ta m tik ra lin k m e : t o d ė l v is a i p r i d e r a v a d in t i ji e v e d a m a is ia is p e d a g o g ik o s m o k s la is . V is d ė lto i r v ie n i, i r a n tr i m o k s la i y r a p e d a g o g ik a i p a d e d a m ie ji, a r b a p a g a lb in ia i m o k s la i. 3.

Pedagogikos mokslo metodas

R y š iu m s u p a d e d a m a is ia is p e d a g o g ik o s m o k s la is , a rb a p la č i a i s u p r a n t a m a is jo s Š a ltin ia is , b u s n e p r o š a lį p a n a g r i­ n ė ju s k la u s im ą a p ie p e d a g o g ik o s m o k s lo m e to d ą , - k la u s i­ m ą , k u r is š iu o m e tu y p a č y ra a k tu a lu s to d ė l, k a d m e s g y v e n a m e s t a ig ia i p r a ž y d ė ju s io s , š a lia e k s p e r im e n tin ė s p s i­ c h o lo g ijo s , e k s p e r im e n t in ė s p e d a g o g ik o s la ik a is . T u o ta r­ p u , k a ip ja u b u v o m in ė t a , e k s p e r im e n t in ė p e d a g o g ik a y ra v ie n a s iš g r in d ž ia m ų jų jo s m o k s lų . E k s p e r im e n tin ė p e d a ­ 12—12

177

g o g ik a ė m ė p l ė t o tis r y š iu m s u e k s p e r im e n tin e p s i c h o lo g ija ir iš p a s t a r o s io s n e t ė m ė s k o lin tis iš s iv y s ty m o t e n d e n c ijų . K a ip o p a ly g in t i n a u ja s m o k s la s , a tid a r ę s d a r g i, r e i k ia p r i­ p a ž i n t i, n a u jų p e r s p e k t y v ų , e k s p e r im e n t in ė p e d a g o g ik a , k a ip i r e k s p e r im e n t in ė p s ic h o lo g ija , r a n d a la b a i k a r š t ų š a ­ li n in k ų , k u r ie , p a s id u o d a m i k a r ta is la ik in o m s m a d o s s u ­ g e s t i jo m s , n e p a jė g ia r a m ia i ir b e š a li š k a i o r i e n t u o t is e k s p e r im e n t in ė s p e d a g o g ik o s s a n t y k iu o s e s u b e n d r ą ja p e ­ d a g o g ik o s t e o r ija , a r b a s is te m a . Ž in o m a , v e r tin a n t b e n d r ą ją p e d a g o g ik o s t e o r iją , a r b a s i s ­ t e m ą , n ė r a r e ik a lo m a ž in t i e k s p e r im e n t in ė s p e d a g o g ik o s r e ik š m ę . J e i p e d a g o g ik o s is to r ija y r a s a v o r ū š ie s p e d a g o g i­ n ė p r a e it ie s p a t i r t i s , t a i e k s p e r i m e n t i n ė p e d a g o g i k a y r a m o k s la s , k u r is p a t e ik ia m u m s p e d a g o g in ių d a b a r t i e s p a t y ­ r im ų , m o k s liš k a i o r g a n iz u o ja m ų . G a lim a t a d v is a i s u t ik t i, k a d e k s p e r im e n tin ė p e d a g o g ik a įs te n g ia p a s i e k t i iš d a v ų , k u r ių s e n o ji p e d a g o g ik a , s ta ty ta la b ia u s ia i į s ą r y š į s u u g d y ­ m o tik s la is , b e t n e s u p a tir ia m ą ja m e d ž ia g a , a t s ie k t i n e g a ­ lė jo . B e t s y k iu r e ik ta ip p a t n u s im a n y ti, k a d e k s p e r i m e n t i n ė p e d a g o g ik a n e g a li a t s t o t i p e d a g o g ik o s b e n d r o s i o s t e o r i jo s , a r b a s is te m o s , n e s p a s t a r o ji n e tik s u t e ik ia p l a t e s n ių a p i­ b e n d r in im ų n e g u e s k p e r im e n t in ė p e d a g o g ik a , b e t d a r o d a r p r ita ik o m ų jų iš v a d ų iš u g d y m o tik s lų , k u r ių e k s p e r i m e n t i­ n iu b ū d u p a t ir ti n e g a lim a . K a ip ja u s a k y ta , i š t o , k o k i a y r a u g d o m o ji m e d ž ia g a , d a r n e g a lim a p a t ir t i t a i, k a s p r i v a l u s u š ita m e d ž ia g a d a r y ti, a r b a , k ita ip t a r ia n t, k o k i a m t ik s lu i r e ik ia š ita m e d ž ia g a p a n a u d o ti. T o d ė l g a lim a e k s p e r i m e n ­ t in ė p e d a g o g ik a s t a t y t i š a lia p e d a g o g ik o s b e n d r o s i o s te o r i­ jo s , a r b a s is t e m o s ; g a lim a jo je m a t y ti y p a t in g ą in d u k ty v i n i o a n a litin io m e to d o p r ita ik y m ą p e d a g o g in ia m s k la u s i m a m s , b e t n e g a lim a jo s la i k y t i

v ie n in t e liu g a lim u p e d a g o g ik o s

m o k s lu , a t s t o ja n č iu p e d a g o g ik o s s i s t e m ą , k a ip k a d k a r t a is n o r ė tų p e r n e ly g u ž s id e g ę la ik in o m is t e n d e n c ijo m i s p e d a ­ g o g a i e k s p e r i m e n t a l is t a i. S a v a im e s u p r a n t a m a , k a d š i t a s

178

p r i e k a iš t a s to li g r a ž u n e v is ie m s p e d a g o g a m s e k s p e r im e n t a lis ta m s g a li b ū t i t a ik o m a s . K a d e k s p e r im e n t in ė p e d a g o g ik a n e g a li a t s t o t i v is o s p e ­ d a g o g ik o s ir y p a č jo s b e n d r o s io s t e o r ijo s , a r b a s is t e m o s , d a ­ r o s i a iš k u p a ty r u s , k o k iu m e to d u j i e in a s a v o t y r in ė jim u o s e ir p r ie k o k ių o b je k tų š ita s m e to d a s g a li b ū ti p r ita ik y ta s . V i­ s ų p ir m a y r a s a v a im e a iš k u , k a d e k s p e r im e n tin ė p e d a g o g i­ k a t y r i n ė ja s a v o o b je k t u s in d u k t y v i n i u , a r b a a n a li t i n i u , m e to d u . K it a ip n e b ū t ų ja i p r a s m ė s v a d in tis e k s p e r im e n ti­ n e , t. y . e m p ir in e p e d a g o g ik a . T u o ta r p u n e g a lim a p a s a k y ­ ti, k a d v is i p e d a g o g ik o s o b je k t a i, a r b a d a ly k a i, k u r ie g a li r ū p ė t i p e d a g o g u i t e o r e tik u i ir p r a k tik u i, g a li b ū ti ty r in ė ja ­ m i v ie n in d u k ty v in iu a n a litin iu m e to d u . K a ip u ž s im in ta , š i t u o m e to d u g a lim a ty r in ė t i u g d o m o ji m e d ž ia g a , b e t n e u g d o m ie ji tik s la i, k u r ie y r a s k o lin a m i iš p a s a u lė ž iū r o s m o k s ­ lų ir tik p a s k u i t a ik o m i u g d y m o k la u s im a m s d e d u k ty v i­ n iu , a r b a s in t e t in iu , b ū d u . K a ip m a to m e , e k s p e r im e n t in ė s p e d a g o g ik o s k la u s im a s p a s p y r ė ja u m u s p e r e i t i n u o p e d a g o g ik o s p a d e d a m ų jų m o k s lų - š a lt in ių p r ie jo s m e to d o . Iš to , k a s ja u p a s a k y ta , y r a a iš k u , k a d p e d a g o g ik o s m e to d a s n e g a li b ū ti n e i v ie n t ik in ­ d u k ty v in is a n a litin is , n e i v ie n tik d e d u k ty v in is s in t e t in is ; k a d ji s n e g a li r e m tis n e i v ie n a tik p r o tin e s p e k u lia c ija , n e i v ie n u tik e m p ir in iu p a ty r im u . A p s k r it a i iŠ to s lo g ik o s d a ­ li e s , k u r i k a lb a a p ie m o k s lo m e t o d u s , y r a p a tir ia m a , k a d n ė r a m o k s lų , k u r b ū tų ta ik o m a s a r v ie n a s tik in d u k ty v in is , a r v ie n a s t ik d e d u k ty v in is m e t o d a s , a n tr a v e r tu s , a r v ie n a s t ik a n a litin is , a r v ie n a s t ik s in t e t in is m e to d a s . M o k s la s , k u ­ r is r e m ia s i in d u k c ijo s s is t e m a , tu r i b ū t i a tb a ig ta s d e d u k ty ­ v in ia is iš v e d ž io jim a is . I r a tv ir k š č ia i, m o k s la s , k u r is r e m ia s i d e d u k c ijo s s is t e m a , tu r i b ū t i d a r a n k s č ia u p a g r įs t a s in d u k ­ t y v in ia is p a ty r im a is . K ie k k ita ip t a r ia n t tą p a č ią m in t į, d e ra

kiekviena analizė turi būti atbaigta sinteze ir kiek­ viena sintezė turi būti pagrįsta analize. p a s a k y ti, k a d

179

I š e in a ta d , k a d k ie k v ie n a s m o k s la s tu r i s a v y je in d u k c i­ jo s ir d e d u k c ijo s , a n a liz ė s ir s in te z ė s . T ie s a , v ie n a m e m o k s ­ le k ie k y b in iu a tž v ilg iu g a li tu r ė ti p e r s v a r o s in d u k ty v in is a n a litin is m e t o d a s , k it a m e m o k s le - d e d u k ty v in is s i n t e t i­ n is . T o d ė l p ir m a s is b u s v a d in a m a s in d u k ty v in iu a n a litin iu , a n tr a s is - d e d u k ty v in iu s in te tin iu . P a v y z d ž iu i, e k s p e r im e n ­ tin ė p e d a g o g ik a y r a in d u k ty v in is a n a litin is m o k s la s , tu o ta r p u g e o m e tr ija y r a d e d u k ty v in is s in t e t in is m o k s la s . B e t y r a m o k s lų , k u r a b u m e t o d u e in a m o k s lo t y r in ė ji m u o s e m a ž d a u g p u s ia u s v y r o je , a r b a y r a g r e t im a i t a ik o m u . T o k iu m o k s lu ir y r a , b e k ita k o , b e n d r o ji p e d a g o g ik o s t e o r ija , a r ­ b a s is te m a . K o d ė l ta ip y r a , a iš k ė ja iš p e d a g o g ik o s m o k s lo p r ig im t ie s n a g r in ė jim o . K a ip ž in o m e , p e d a g o g ik a y r a n o r m a t y v in is m o k s la s ta p r a s m e , k a d j i s t e n g ia s i s u s e k t i u g d o m o jo v e ik im o d ė s n iu s b e i n o r m a s . S u s e k ti g i u g d o m o jo v e ik im o n o r m a t e g a lim a v ie n p a ž in u s jo m e d ž ia g ą ir tik s lu s . K a i y r a t y r in ė ja m a u g ­ d o m o ji m e d ž ia g a , e in a m a p a t y r im o i r a p ib e n d r in im o k e ­ li u , a r b a in d u k t y v i n i u a n a li t i n i u m e t o d u . K a i g y v e n im o t ik s la i y r a t a ik o m i u g d o m a ja m v e ik im u i, e in a m a la b ia u a t i­ tr a u k t a is iš v e d ž io jim a is d e d u k c ijo s i r s i n t e z ė s m e t o d u . T a ip d a ly k a m s s t o v in t , p e d a g o g a s te o r e tik a s n e g a li p a s i­ t e n k in t i n e i v ie n u tik s p e k u lia t y v in iu s a m p r o ta v im u , n e i v ie n u tik e m p ir in iu p a t y r im u . P a s k e n d ę s s p e k u lia t y v in ia ­ m e s a m p r o ta v im e , p e d a g o g a s g a li n u t o l t i n u o r e a lių u g d y ­ m o r e ik a lų ir a t s id u r t i p r i e š t a r in g o je p a d ė t y je u g d y t i n io f a k t in o iš s iv y s t y m o a tž v ilg iu . O g i n o r ė d a m a s p a s it e n k in t i e m p ir in iu u g d y m o įv y k ių p a ty r im u , ji s n e g a lė s s u d a r y ti u g ­ d o m a ja m v e ik im u i n o r m ų , t. y . n e g a lė s n u s ta t y t i, k o k s p r i­ v a lo b ū ti n o r m a lu s u g d o m a s is v e ik im a s . - T o d ė l, e in a n t p r ie iš v a d o s a p ie p e d a g o g ik o s s is te m o s m e to d ą , g a lim a v is a i s u ­ tik ti s u G r u n w a ld u , k a i ji s s a k o , k a d „ g r y n a i

deduktyvinė

p e d a g o g ik a g a lė tų le n g v a i v ir s ti id e a lis tin e ir n e t u to p is t i­ n e s is t e m a ; o g i g r y n a i

180

induktyvinė

p e d a g o g ik a y r a n e g a li­

m a , n e s n e v is i u g d y m o p r in c ip a i b e i t a is y k lė s g a li b ū ti iš ­ v e s ti iš v a ik o p r ig im tie s . T a d u g d y m o m o k s le in d u k c ija p r i­ v a lo e iti g r e tim a i s u d e d u k c ija . 4.

Pedagogikos mokslo reikšmė

D a b a r t e n k a iš e ilė s k a lb ė t i a p i e p e d a g o g ik o s m o k s lo r e ik š m ę . T ie s a , a p ie ta i b u v o ja u š is ta s p a s a k y ta , k a i r e ik ė jo n a g r in ė t i p e d a g o g ik o s e s m ę i r tik s lą . T a č ia u , k a d a n g i š ita s k la u s i m a s d a ž n a i s u k e lia d a u g n e s u s ip r a tim ų , ta i p r a v e r s j i s k ie k s m u lk ia u p a n a g r in ė ju s . R o d o s , n e s u n k u b ū t ų t in k a m a i įv e r t in t i p e d a g o g ik o s r e i k š m ė ja u to d ė l, k a d j i m o k o m u s a p ie n a u jų jų k a r tų u g ­ d y m ą , a p ie ž m o n ių r u o š i m ų jų g y v e n im o tik s la m s . T u o ta r ­ p u t ie k p la č io jo je v is u o m e n ė je , tie k ir ta r p p a č ių p e d a g o g ų p r a k t ik ų p a s i t a ik o n u o m o n ių , k u r io s a p r e iš k ia t e o r in į ir p r a k t in į p e d a g o g ik o s te o r ijo s n ie k in im ą . Ž in o m a s y r a D ie s t e r w e g o te ig im a s , k a d p e d a g o g ik o s s t u d ija v im a s p e d a g o ­ g u i y r a n e r e ik a lin g a s , n e s p e d a g o g u te g a lim a g im ti, k a ip k a d g im s ta m a p o e tu . Š it o k ia n u o m o n ė le n g v a i r a n d a p r ita ­ r im o p e d a g o g ų a u to d id a k tų ta r p e , o y p a t in g a i p a tin k a tė ­ v a m s , k u r ie p r ig im to jo g y v e n im o e ig a p a š a u k ti, a r b a , tik ria u p a s a k iu s , p r iv e r s t i y r a b ū ti p e d a g o g a is . P a k a n k a p a s a k y ti v id u tin e i m o tin a i, k a d , n o r in t g e r a i a u k lė ti v a ik u s , n e u ž te n ­ k a p a p r a s to s m o tin iš k o s m e ilė s , a ts id ė jim o ir k itų š ir d ie s y p a ­ ty b ių ; k a d ta m e , k a s p a p r a s ta i v a d in a m a m o t in iš k ą ja m e ile b e i p a s ia u k o jim u , y r a d a u g a k lo in s tin k to , k u r is n e tik n e a u k lė ja v a ik ų , b e t d a ž n ia u s ia i ju o s g a d in a ; k a d tik r ų n u o ­ p e ln ų te tu r i v ie n to k ia m e ilė , k u r i n e le p in a ir n e p a ta ik a u ja , b e t u ž g r ū d in a , d r a u s m in a ir p r a tin a p r ie p a r e ig ų b e i d o r y ­ b i ų , ir k a d to k ia m e ilė k a ip t ik r e ik a la u ja s u v a ld y ti n e p r o ­ t in g ą ir a k lą , in s t in k t y v ią tė v ų m e ilę , k a d a n g i iš tik r ų jų jo je y r a la b a i d a u g e g o iz m o , p r a p lė s to tik a n t v a ik ų , - i r š itie te ig im a i b u s p a s k e lb ti g r y n a t e o r ija , n e s u tin k a n č ia s u r e a ­

181

liu g y v e n im u i r n e s is k a it a n č ia s u tik r a tė v ų r o le Š e im o je . T u o t a r p u š ito k ia m e p a s m e r k im e p a s ir e ik š t ų v is iš k a s n e n u s im a n y m a s p e d a g o g ijo s k la u s im u o s e , p r a k t in is n e ig im a s p e d a g o g ik o s m o k s lo k a ip t ik i š p u s ė s ž m o n ių , k u r ie m s li­ k im a s y r a p a v e d ę s n a u jų ž m o n ių a u k lė jim ą . J o s e p h a s d e M a i s t r e 'a s s a k ė , k a d b ū s im a s ž m o g u s a u k ­ lė ja m a s a n t m o t in o s k e lių . J e i š itu o p a s a k y m u d e M a i s t r e 'a s k ie k ir p e r d ė jo , t a i v is d ė lto y r a te is in g a m a n y ti, k a d ž m o ­ g a u s iš a u k lė jim a s i r d o r in is v e r t in g u m a s p a r e in a ž y m ia d a ­ lim i n u o p e d a g o g in ių m o t in o s y p a t y b ių . A iš k u s a v a im e , d a r d id e s n ė s r e ik š m ė s t u r i v is a s š e im y n in is a u k lė jim a s . T ė ­ v ų m e ilė s s a v o v a ik a m s č ia y r a b e v e ik v is u o m e t , b e t g e r o a u k lė jim o p a s it a ik o t o li g r a ž u n e ta ip d a ž n a i. F a k t in a i n e t p a s ir o d o , k a d in s t in k t y v in ė tė v ų m e ilė d a ž n ia u te m d o n u ­ s im a n y m ą i r s u g e b ė jim ą d ir b t i a u k lė jim o d a r b ą , n e g u ju o ­ d u p a to b u lin a , ir ta i to d ė l, k a d , ta r ia n t p r o f. D ė v a u d ž o d ž ia is , y r a m e ilė , k u r i ž u d o , i r y r a m e ilė , g a lin g a i r k a n ­ tr i, k u r i iš g a n o . A r t ė v ų m e ilė d a ž n ia u ž u d o , a r d a ž n ia u iš g a n o , y p a č m ū s ų la ik a is ir m ū s ų k r a š te , g a lim a d a r v is a i t e is ė ta i s t a ty tis k la u s im ą , v is a i n e n e ig ia n t, ž in o m a , d id e lio ir s v a r b a u s tė v ų p a š a u k im o . D a ž n ia u s ia i v is a n e la im ė g lū ­ d i n e t n e b lo g o je v a lio je , b e t ta m e n e n u s im a n y m e p e d a g o ­ g ik o s k la u s im u o s e , k u r is le id ž ia m a n y ti , k a d p e d a g o g a s in t e lig e n t a s , je i n e t ji s y r a p a p r a s ta s tė v a s a r b a p a p r a s ta m o ­ t in a , g a li a p s ie iti b e p a g r in d in ių p e d a g o g ik o s ž in ių ir a p ­ s k r it a i b e p e d a g o g in io s u s ip r a tim o . G e r a i, je i k a m n e p a p r a s ta s g a b u m a s le id ž ia įs ig y t i š ito s u s ip r a t im o b e n t t a m tik r a m e la ip s n y je iš n u o s a v o p a t y r im o , k a d ir d o s n ia i a p m o k ė to u g d y tin ių s ą s k a ita . B e t g a lim a tik ra i p a s a k y ti, k a d d id ž ia u s io ji d a u g u m a fa k tin ų p e d a g o g ų , n e r a g a v u s ių p e ­ d a g o g ik o s m o k s lo , p a s ilie k a ž y m ia i ž e m ia u s a v o a u k š t o jo p a š a u k im o ir m a ž ia u n u s im a n o a p ie s a v o d a r b o s v a r b u ­ m ą , k a ip k a d a r c h it e k t a s , s t a t y d in ą s n a m u s , a r b a in ž i n i e ­ r iu s - tiltą . T u o t a r p u p e d a g o g a s d ir b a d a r b ą , s v a r b e s n į u ž

182

m e c h a n in ę s ta ty b ą , n e s jis , u g d y d a m a s ž m o g ų , s ta to r ū m u s , k u r tu r i tilp ti b u itie s p iln a tv ė , ir k u r g a li ta č ia u įs iv ie š p a ­ t a u t i n ie k y b ė , je i š itie r ū m a i b u s b lo g a i p a s t a t y t i. P o š i t ų įv e d a m ų jų p a s ta b ų m a n te n k a s i s t e m in g u b ū d u a p ž v e lg t i p e d a g o g in ė s te o r ijo s r e ik š m ė , k a d a n g i š i t a s k la u ­ s i m a s , k a ip p a s ir o d o , tu r i y p a tin g o s s v a r b o s g y v e n im u i. T a r k im e v is ų p ir m a , k a d p e d a g o g ik o s m o k s la s n e t u r i j o ­ k io s p r a k t in ė s r e ik š m ė s u g d y m o p r a k tik a i; v is d ė lto i r š i t o ­ k i u a t s itik im u p e d a g o g ik o s te o r ija n e b ū tų n u s to ju s i g r y n a i id e a lin ė s r e ik š m ė s , k a ip o m o k s la s a p ie ta i, k a ip a p s k r it a i y r a a u k lė ja m a s b e i la v in a m a s ž m o g u s . Ž o d ž iu , je i n e t p e ­ d a g o g i k o s t e o r ija n e tu r ė tų p r a k tin ė s r e ik š m ė s g y v e n im u i, j i v is d ė l to n e n u s to tų ž m o g a u s d v a s ia i s a v o g r y n a i t e o r in io įd o m u m o , k u r io f a k tin a i n e g a lim a n e ig t i, ž in a n t , k a ip ž m o ­ g a u s d v a s ia s te n g ia s i s u s e k ti tie s ą a p ie b e t k u r į p a s a u lio a r ž m o g a u s g y v e n im o d a ly k ą . Iš k ito s p u s ė s , le n g v a y r a s u tik ti, k a d u g d y m a s y r a s a v o r ū š ie s m e n a s , r e ik a la u ją s iš s a v o v y k d y to jų ta m tik r o s u g e ­ b ė jim o , p a ty r im o , įp ra tim o . Ž o d ž iu ta ria n t, u g d y to ja s p r iv a ­ lo š ia ip a r ta ip š a lia g a b u m o tu rė ti d a r p a ty r im o , ir a iš k u s d a ly k a s , ju o d id e s n is b u s jo p a ty r im a s , ju o g e r e s n ių v a is ių g a lim a b u s tik ė tis iš jo u g d o m o jo v e ik im o . B e t a r a s m e n in is jo p a ty r im a s n ė r a ja u ta m tik ra jo a s m e n s te o r ija ? T u o ta r p u , je i ji s te n o r ė tų p a s ite n k in ti v ie n n u o s a v u s a v o p a ty r im u , v i­ s u o m e t g a lim a b ū tų a b e jo ti, a r jo p a ty r im a s y r a p a k a n k a m a i tu r tin g a s , a r ji s y ra a p s is a u g o ję s n u o s u b je k ty v a u s in d iv id u ­ a liz m o , a r ji s iš tik r o e in a g e ra lin k m e , k u ri n e n u v e s jo į p a ­ k ly d im u s . N o r ė d a m a s v is a ta i p a tik rin ti, p e d a g o g a s p ra k tik a s t u r ė tų p a s ite ir a u ti a p ie k itų ž m o n ių p a ty r im ą , p a ly g in ti jį su s a v u o ju , a p s v a r s ty ti, p a te is in ti š į t ą iš s a v o p a ty r im o i r Š iu o t u o p a s in a u d o ti iš s v e tim o . B e t v is a ta i ja u r e ik š tų , k a d to k s p e d a g o g a s v a d o v a u ja s i s a v o p r a k tik o je ta m tik ra te o r ija , k u ­ r i g a li b ū t i m a ž ia u a r d a u g ia u iš v y s ty ta , g a li b ū ti la b ia u in d i­ v id u a lin ė a r la b ia u

v is u o tin ė , b e t

Š ia ip

a r ta ip

lie k a n ti

183

v is u o m e t r e ik a lin g a . O g i iš tikrųjų pedagogikos mokslo teorija yra ne kas kita, kaip visos žmonijos patyrimas, sistemingai sutvar­ kytas, apibendrintas, paaiškintas ir padaugintas moksliškomis iš­ vadomis. J e i ta d p e d a g o g u i p r a k tik u i s v a r b u s u s id a r y ti š io k ia to k ia te o r ija iš n u o s a v o p a ty r im o , ta i ja m d a r s v a r b ia u y r a s u s ip a ž in ti s u p e d a g o g ik o s m o k s lo te o r ija , k u r i r e m ia s i n e ­ p a ly g in ti p la te s n iu b e i tu r tin g e s n ių p a ty r im u . T a ig i fa k tin a i p a s ir o d o , k a d jo k s p e d a g o g a s , n e t ta s , k u r is n e ig ia p e d a g o g ik o s te o r iją , n e a p s ie in a b e š io k io s a r to k io s , s ą m o n in g a i a r n e s ą m o n in g a i p a s is a v in to s a r s u s id a r y to s , te ­ o r ijo s . O je i ta ip , ta i p a p r a s ta s iš m in tin g u m a s v e r č ia la b ia u ­ s ia i p a s it ik ė t i t e o r ija , k u r i r e m ia s i ilg u is to r in iu ž m o n ijo s p a t y r im u ir y r a m o k s liš k a i s u t v a r k y ta s is te m a . T o k ia t e o r i­ ja ir y r a p e d a g o g ik o s m o k s la s . Iš p a ta r n a v im ų , k u r ių s u t e ik ia p e d a g o g ik a p e d a g o g ija i, v a d in a s i, te o r ija - p r a k t ik a i, p e d a g o g a s g a li t u r ė ti d a u g e ­ r io p o s n a u d o s . V is ų p ir m a , b ū d a m a u g d y m o s r i t y je m o k s ­ l i š k a i s u t v a r k y t a s ž m o n ijo s p a t y r im a s , p e d a g o g ik a p a le n g v in a p e d a g o g u i a s m e n in io p a t y r im o įs ig ijim ą i r s u ­ t r u m p in a t u o p a č iu r e ik ia m o p r a t in im o s i la ik ą . Į g iję s p la ­ t e s n io t e o r in io n u s im a n y m o a p i e u g d y ti n io p s i c h o lo g iją , u g d y m o t ik s lą , u ž d a v in iu s , p r ie m o n e s , m e t o d u s , p e d a g o ­ g a s tik r e s n iu b e i t v ir t e s n iu ž in g s n iu e is s a v o p a r e ig a s . J i s p a jė g s le n g v ia u n u s is t a t y t i p r a k t ik o s k e l ia m u o s e k l a u s i ­ m u o s e , n e s , įg iju s s ą m o n in g o s p r e n d im o a p ie p e d a g o g ik o s d a ly k u s , ja m n e r e ik ė s s v y r u o t i a r b a d a r y t i la b a i p r o b l e m a t in ių b a n d y m ų , k u r ių iš d a v o s g a lė t ų b ū t i ž a lin g o s u g d y ti­ n ia m s . Iš k ito s p u s ė s , p e d a g o g ik o s m o k s la s p a s k a tin a p e d a g o g in ę p a ž a n g ą , n e le is d a m a s a p s n ū s t i f a k t in o je u g d y ­ m o p a d ė ty je . G ilin d a m a s p a ž iū r a s į u g d o m ą jį d a r b ą , ji s n u o ­ la t o s ž a d in a p e d a g o g in ę m in tį, n e le id ž ia a k la i e it i p r a m in t a is t a k a is , s a u g o ja n u o š a b lo n o i r r u tin o s i r p a g a ­ li a u , s t a t y d a m a s u g d y m u i n a u jų id e a lų i r n a u jų u ž d a v in ių , t ie s ia k e liu s į g e r e s n ę a t e it į. P e d a g o g ik o s r e ik š m ė u g d y m o

184

p a ž a n g a i e in a iš to , k a d ji , s t e n g d a m a s i s u d a r y ti u g d y m o s is t e m ą , m o k o m u s n e tik to , k a s y r a , b e t ir to , k a s p r iv a lo b ū ti. Š t a i k o d ė l p e d a g o g in ė t e o r ija d a ž n a i a p le n k ia t ik r o v ę ir p a t e is in a s a v o tik r u m ą v ie n a te ity je . S y k iu s u d id e s n iu s ą m o n in g u m u , tik r u m u , p a ž a n g u m u p e d a g o g ik o s t e o r ija įn e š a d a r į u g d y m o p r a k tik ą d id e s n į tik s lin g u m ą ir p l a n i n ­ g u m ą . A iš k in d a m a ta is y k lin g ą s ą r y š į u g d o m a ja m e d a r b e ta r p p r ie ž a s t ie s ir iš v a d o s , ta r p p r ie m o n ė s ir t ik s lo , p e d a ­ g o g ik o s t e o r ija s k a tin a p e d a g o g ą tik s lin g a i v e s ti s a v o d a r ­ b ą p a g a l u g d y m o tik s lu s b e i u ž d a v in iu s . O g i b ū d a m a m o k s liš k a i s u o r g a n iz u o ta s is te m a , ta p a ti te o r ija įk v e p ia p e ­ d a g o g u i d a u g ia u p la n in g u m o , b e k u r io u g d y m a s n e g a li b ū ti iš la ik y ta s d e r a m o je a u k š tu m o je v is o s e s a v o s r ity s e . V is a , k a s p a s a k y ta a p ie p e d a g o g ik o s r e ik š m ę u g d y m o p r a k t ik a i, ž in o m a , te tin k a v ie n g e r a i te o r ija i, n e s b lo g a , a r ­ b a k la id in g a , te o rija n e tik n e a tn e š n u s a k y tų v a is ių , b e t d a r g i b u s a iš k ia i k e n k s m in g a s a v o iš d a v o m is u g d y m o t ik s la m s . J e i k a s d ė l b a im ė s , k a d g a li b ū t i k la id in g ų t e o r ijų , n o r ė t ų p a n ie k in t i t e o r ijo s r e ik a lin g u m ą a p s k r it a i, ta i j i s v is d ė lto , k a ip a n k s č ia u įr o d in ė ta , n e a p s ie it ų b e s a v o s , k a d i r la b a i a p r ib o to s , t e o r ijo s . T u o ta r p u k la id in g ų t e o r ijų is to r ija y r a ta ip p a t p a m o k a n t i, k a ip ir t ie s io g in is įr o d in ė jim a s . K la id a , s a k o m a , g a d in a , tie s a to b u lin a , b e t t ie k k la id a , t ie k i r t ie s a ly g ia i g a li p a m o k y ti tu o s , k u r ie s u g e b a p a s in a u d o t i is to r i­ jo s ir t e o r ijo s p a m o k o m is . Ž in o m a , r a g in im a s p a s in a u d o t i p a k la id o m is s a v o p a s im o k y m u i

a contrario1 d a r

jo k i a p r a s ­

m e n ė r a k la id ų r e ik a lin g u m o p a te is in im a s . T a ip d a ly k a m s s to v in t s u p e d a g o g ik o s t e o r ija , y r a , r o ­ d o s , la b a i k e is ta , k a d g a li b ū ti i r iŠ tik r o e s ti g e r ų a u k lė to jų ir m o k y t o jų , n e t u r in č ių jo k i o t e o r in io iš s ila v in im o p e d a g o ­ g ik o s s r i ty je , t u o t a r p u m o k s liš k a i p a s ir u o š ę p e d a g o g a i n e k a r tą p a s ir o d o u g d y m e m e n k i a u k lė to ja i ir m o k y to ja i. Įv y k s ­ ta t a i iš d a lie s to d ė l, k a d p e d a g o g ik o s te o r ija , k a d ir tu ri d id e lė s r e ik š m ė s p e d a g o g ijo s r e ik a la m s , v is d ė lto n ė r a p a ti

185

v ie n a p a k a n k a m a u g d o m a ja m m e n u i. T e o r ija n e a t s t o ja ir n e t n e s u te ik ia p e d a g o g in ių g a b u m ų a r b a n e t įp r a tim o d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą . T ie s a , j i p a d e d a įg im ta m g a b u m u i t ik s l in ­ g a i iš s iv y s t y t i, ji p a le n g v in a n e t p r a k t ik o s įs ig ijim ą , b e t , je i k a s n e t u r i g a b u m o a r p r a k t ik o s , t e o r ija jų ja m s u t e ik t i n e ­ g a li. T o d ė l, j e i k a s te o r iš k a i i r g e r a i n u s im a n o a p ie p e d a g o ­ g ik o s d a ly k u s , g a li b ū ti v is d ė lto v is a i n e tin k a m a s u g d o m a ja m d a r b u i, n e t u r ė d a m a s įg i m t ų p e d a g o g in ių g a ­ b u m ų a r b a p r a k t in io įp r a tim o e i t i p e d a g o g o p a r e ig a s . Iš k it o s p u s ė s , p e d a g o g a s p r a k t ik a s , n e t u r į s t e o r in io p a ­ s ir u o š im o , g a li p a p ild y ti š itą s a v o tr ū k u m ą įv a ir ia is b ū d a is . A s m e n in ė in t u ic ija , a r b a g y v a s t ie s o s n u ja u t im a s , y p a č d i­ d e lis p a s m o te r is , g a li ž y m ia i a t s t o t i t e o r ijo s r e ik a lą . B e to , n e g a lim a s a k y ti, k a d g e r a s p e d a g o g a s p r a k t ik a s , k a d i r s p e ­ c ia lia i n e iš la v in t a s p e d a g o g ik o s s r i ty je , v is a i n ė r a p a s in a u ­ d o ję s t e o r ijo s n u r o d y m a is : ji s t ik n a u d o ja s i s a v o t iš k u b ū d u , b ū t e n t , jo s s e m ia s i i š Š e im y n o s , a p lin k u m o s a r b a v is u o m e ­ n ė s t r a d ic ijų , k u r io s e v is u o m e t g y v u o ja š io k ia a r t o k ia a m ­ ž ia i s s u d a r y t a i r p r a k t ik o je p a t i k r i n t a u g d o m o ji t e o r i ja . G e r a s p e d a g o g a s p r a k t ik a s , s u s ip a ž in ę s s is t e m in g a i s u p e ­ d a g o g ik o s m o k s lu , d a r p a g e r ė t ų ir įs ig y t ų t o s ą m o n in g u ­ m o , t ik s l in g u m o , p l a n i n g u m o , k u r ių ji s b e p e d a g o g ik o s m o k s lo p a g a lb o s p a k a n k a m a m e la ip s n y je t u r ė ti n e g a li. J e i d a r a t s iž v e lg s im e į ta i, k a d p r o f e s in ia m s u g e b ė jim u i įs ig y t i d a ž n ia u s ia i tu r i d a u g ia u s v a r b o s s u m a n u s , ju n g ią s t e o r i­ n e s s t u d ija s s u p r a t y b o m is , d a r b a s n e g u įg im ta s g a b u m a s , t a i tu r ė s im e p r ip a ž in t i, k a d d a u g ia u g e r ų p e d a g o g ų i š s i ­ d ir b a t e o r in iu i r p r a k t in iu d a r b u , k a ip k a d g im s ta y p a t in ­ g a is g a b u m a is a p d o v a n o t ų iš p r i g im t ie s . O g i t ie m s , k a s n e p a t e n k a į la im in g ą p a s t a r ų jų , t. y . g im u s ių p e d a g o g a is , s k a ič ių , p a s ie k t i p a k a n k a m ų p e d a g o g in ių k o k y b ių b e p e ­ d a g o g in ių s tu d ijų p a g a lb o s t ie s io g n e g a lim a . Ž in o m a , p a ts u g d y m a s v is u o m e t lie k a v is ų p ir m a t a m t ik r a s m e n a s , k u r is r e ik a la u ja s u g e b ė jim o p r ita ik y t i t in k a ­ 186

m a s p r ie m o n e s ta m tik r a m tik s lu i; b e t š ita s s u g e b ė jim a s k a ip t ik d id ė ja , k a i s u ju o ju n g ia m a s ž in o jim a s , k a ip i r k a m ta i p r i v a l u d a r y ti. T a i t ie k p a t t in k a p a s a k y ti a p i e u g d o m ą jį m e n ą , k a ip a p i e k it u s d a iliu o s iu s a r b a n e d a iliu o s iu s m e ­ n u s , p a v y z d ž iu i, a p ie m u z ik ą , r e t o r ik ą , m e d ic in o s p r a k tik ą i r 1 .1 . V is u r b e t e o r ijo s g a lim a p a s ie k t i m a ž e s n io a r d id e s ­ n io s u g e b ė jim o la ip s n io , b e t tik r a i iš s ito b u lin ti b e te o r in ių s t u d ijų n e g a lim a . Š ta i k o d ė l D o r p fe ld a s y r a iš s ita r ę s , k a d g e r a t e o r ija y r a p r a k tiš k ia u s ia s d a ly k a s , p r ie k o v is a i te is in ­ g a i G ru n v v a ld a s p r id ė jo , k a d ta i d a r n e r e iš k ia , jo g g e r ia u ­ s i a s t e o r e tik a s tu o p a č iu y r a g e r ia u s ia s p r a k tik a s . K r ie g a s d a r o š ito k ią iš v a d ą a p ie p e d a g o g in ė s te o r ijo s ir p r a k t ik o s s a n ty k ia v im ą : „ P a ty r im u t e o r ija ta m p a m e n u , o p e d a g o g a s t e o r e t i k a s - m e n in in k u . P r a k t in is d a r b a s b e m o k s lo ta m p a a m a tu , tu o t a r p u t e o r ija b e p r a k t in io p a t y r i­ m o p a s ilie k a k y b o ti o r e k a ip o tu š č ia s p e k u l i a c i ja / ' C o m p a y r ė t e is in g a i p a s i t ik i

u g d o m a ja m e d a r b e įk v ė p im u , b e t

s y k iu p r id e d a , k a d u g d y m e d a r b r a n g e s n is y r a įk v ė p im a s , iš a iš k in ta s ir s u t v a r k y ta s m o k s lo p r ie m o n ė m is . - G a lu t in a i s p r e n d ž ia n t k a lb a m ą jį d a ly k ą , r e i k p a s a k y ti, k a d a k iv a iz ­ d o je to d u a liz m o , k u r į s u d a r o te o r ija ir p r a k tik a u g d y m o m e n e , k a ip ir k it u o s e m e n u o s e , tik r a s n u s is t a t y m a s b u s n e v ie n a š a liš k a s p a k r y p im a s į t e o r iją a r į p r a k tik ą , b e t te o r in is i r p r a k t in i s jų d v i e jų s u d e r in im a s . T o d ė l v is i, k a s te o r in iu a r p r a k t in i u b ū d u n e ig i a p e d a g o g ik o s m o k s lo r e ik š m ę u g ­ d y m o m e n u i, p a d a r o p a s t a r a ja m a iš k io s s k r ia u d o s . T o d ė l ir g i p e d a g o g a s p r a k tik a s , n e ig ią s p e d a g o g ik o s te o r ijo s r e ik š ­ m ę p e d a g o g ijo s p r a k t ik a i, y r a p a ts s a u p r ie š a s ir k e n k ia š i­ tu o s a v o n u s is t a t y m u d a r b u i, k u r ia m n o r i ta r n a u ti. * * *

M a t ė m e , k a d p a t s u g d y m a s v is u o m e t lie k a ta m tik r a s m e n a s , k u r is r e ik a la u ja s u g e b ė jim o p r ita ik y ti p r ie m o n e s ta m

187

tik r a m t ik s lu i; b e t š ita s s u g e b ė jim a s k a ip tik d id ė ja , k a i s u ju o ju n g ia m a s ž in o jim a s , a r b a s ą m o n in g a s n u s im a n y m a s , k a ip ir k a m ta i p r iv a lu d a r y ti. T a i ly g ia i tin k a p a s a k y ti a p ie u g d o m ą jį m e n ą , k a ip ir a p ie k itu s tie k d a iliu o s iu s , t ie k n e ­ d a iliu o s iu s m e n u s , p a v y z d ž iu i, m u z ik ą , r e t o r ik ą , g y d y m ą , v a ld y m ą ir 1 .1 . V is u r b e t e o r ijo s g a lim a p a s i e k t i m a ž e s n io a r d id e s n io s u g e b ė jim o la ip s n io , b e t tik r a i iš s it o b u lin t i n e ­ g a lim a b e t e o r in ių s tu d ijų p a g a lb o s . J e i d a b a r ž iū r ė s im e , k a s iš u g d y to jų n e g a li lik ti b e te o r i­ n io p a s ir u o š im o , ta i tu r ė s im e k o n s ta tu o ti, k a d č io n p r ik la u ­ s o v is o s t r y s p a g r i n d i n ė s p e d a g o g ų k a t e g o r i jo s : t ė v a i , m o k y to ja i ir k u n ig a i. S v a r b ia u s ia s tė v ų u ž d a v in y s y r a g lo ­ b o jim a s , m o k y to jų - p r o tin is la v in im a s , k u n ig ų - d v a s in is a u k lė jim a s . T ė v a i d e d a u g d o m ą jį p a g r in d ą , m o k y to ja i iš v e ­ d a u g d o m ą s ia s s ie n a s , k u n ig a i u ž d e d a u g d o m ą ją v ir š ū n ę . J u o d a r b a s e in a v is a u k š ty n , ji s ta m p a v is la b ia u k o m p lik u o ­ ta s ir s u n k u s . M o k y to jų d a r b a s s u n k e s n is u ž tė v ų d a r b ą , k u ­ n ig ų d a r b a s s u n k e s n is u ž m o k y t o jų d a r b ą . S a v a im e s u p r a n ta m a , k a d ju o d a r b a s y r a s u n k e s n is , ju o d id e s n io te­ o r in io ir p r a k tin io p a s ir u o š im o ji s r e ik a la u ja . K u n ig a s , k a ip o m o k o m o s io s B a ž n y č io s a ts to v a s , p r iv a lo tu r ė ti n e t ik r im ta s m o k y to jo k v a lifik a c ija s , b e t ir ta s a p a š ta liš k a s k v a lifik a c ija s , k u r io s y r a r e ik a lin g o s k r ik š č io n iš k ų jų s ie lų fo r m a v im u i ir k u r io s s a v o ž m o g iš k ą ja p u s e r e m ia s i į p e d a g o g in į p a s ir u o š i­ m ą . P e d a g o g in is n u s im a n y m a s i r s u g e b ė jim a s d a u g k a r t ų p a d id in a k u n ig iš k o jo p a š a u k im o p a s is e k im o š a n s u s . 5.

Pedagogikos suskirstymas

I š e ilė s tu r im e s u s id o m ė t i k la u s im u a p ie p e d a g o g ik o s s is t e m o s s u s k ir s t y m ą . K a i b u v o k a lb a m a a p ie ta i, k a d p e ­ d a g o g ik a y r a p r a k t in is m o k s la s , s y k iu b u v o n u r o d y ta , k a d n e tik s lu y r a s k ir s t y t i p r a k t in is m o k s la s į t e o r in ę i r p r a k t in ę d a lį. T u o m e t ta ip p a t p a s ir o d ė , k a d t a i, k ą k a i k u r ie p e d a ­

188

g o g a i v a d in a t e o r in e ir p r a k tin e p e d a g o g ik o s d a li m i, y r a iš t ik r ų jų n e k a s k ita , k a ip b e n d r o ji ir s p e c ia lio ji p e d a g o g in ė s s is t e m o s d a ly s , iŠ k u r ių p ir m o ji y r a to lim e s n ė , a n t r o j i - a r ­ t im e s n ė p e d a g o g in e i p r a k tik a i. U ž ta t iš v e n g ti p e d a g o g ik o s s u s k ir s t y m o į b e n d r ą ją ir s p e c ia lią ją d a lis iš tik r o , p a s ir o d o , n e g a lim a . T a ig i, k a ip p e d a g o g ik o s s is te m a s u s is k ir s to s a v o o b je k t a is į š ita s d v i d a lis ? A iš k u s a v a im e , k a d į b e n d r ą ją p e d a g o g ik o s d a lį tu r i p a ­ te k t i v is i d a ly k a i, k u r ie n e g a li įe iti į s p e c ia lią ją jo s d a lį ir k u r ie s y k iu tu r i b e n d r o s r e ik š m ė s v is ie m s p a s ta r o s io s s k y ­ r ia m s . Iš Čia m a ty ti, k a d b e n d r o s io s d a lie s tu r in y s p a re in a ja u n u o to , k a ip y r a s u s k ir s to m a s p e c ia lio ji, a r b a n e t p a ­ g r in d in ė p e d a g o g ik o s d a lis . V is ų p ir m a d e r a ta d iš s p r ę s ti k la u s i m a s , k o k s y r a p a g r i n d in is p e d a g o g ik o s s k ir s t y m o p r in c ip a s . S k ir s t a n t k o k į n o r s m o k s lą d a lim is , te n k a a t s iž v e lg ti į jo o b je k t o y p a ty b e s . P e d a g o g ik o s m o k s lo o b je k t a s y r a ž m o ­ g a u s u g d y m a s tik s lu p a r u o š t i j į g y v e n im u i. R u o š ia n t ž m o g ų g y v e n im u i, r e i k ia , a iš k u s d a ly k a s , s k a i t y t i s s u v is a is s t a m b ia is g y v e n im o u ž d a v in ia is , k u r ių y r a tie k , k ie k y r a p a g r in d in ių g y v e n im o s r ič ių . S y k iu y r a a iš k u , k a d n e s u ­ b r e n d ę s ž m o g u s tu r i b ū t i r u o š ia m a s v is ie m s g y v e n im o u ž ­ d a v in ia m s , a r b a v is o m s g y v e n im o s r itim s . T o d ė l u g d y m u i g a li b ū t i tie k p a t u ž d a v in ių , k ie k tu r i jų p a ts g y v e n im a s . Ž in o m a , ž m o g a u s g y v e n im a s g a li tu r ė ti la b a i d a u g įv a ir ių įv a ir ia u s ių u ž d a v in ių p a g a l įv a ir iu s s p e c ia liu s g y v e n im o r e ik a lu s . N e a b e jo tin a , k a d m u m s č ia te g a li r ū p ė ti v ie n s ta m ­ b ia u s ie ji ž m o g a u s g y v e n im o u ž d a v in ia i, a titin k ą p a g r in d i­ n e s g y v e n im o s r itis . I š g y v e n im o f ilo s o fijo s y r a ž in o m a , k a d ž m o g a u s g y v e ­ n im e y r a tr y s p a g r in d in ė s s r ity s : fiz in ė p r ig im tis , k u ltū r a ir r e lig ija , k u r io s k y la iš a p a č io s į v ir š ų ta ip , k a d k ie k v ie n a a u k š t e s n ė s r itis , įg a u d a m a n a u jų p r a d ų , s y k iu a p im a v is a s ž e m e s n e s s r itis . P a g a l š ita s tris g y v e n im o s r itis ir p a ts u g ­

189

d y m a s g a li b ū ti s u s k ir s t y t a s į tr is p a g r in d in e s d a lis ; g a u n a ­ m e t o k iu b ū d u u g d y m ą 1) f i z i n ė s p r i g i m t i e s r e i k a l a m s , 2 ) k u ltū r o s r e ik a la m s ir 3 ) r e lig ijo s r e ik a la m s . K ita ip ta r ia n t, v is ą u g d y m o p lo t ą iš s e m ia f iz in is m a n k š t y m a s , k u lt ū r in is la v in im a s ir r e lig in is a u k lė jim a s . P ir m a s is y r a u g d y m u i m a ­ t e r ia lin is p a g r in d a s , a n tr a s is - ž m o g iš k a s is s t u o m u o , t r e ­ č ia s is - d ie v iš k o ji v ir š ū n ė . K a i v ie to je g y v e n im o u g d y m u i im a m a tik s lu v ie n a tik k u ltū r a , k a ip k a d ta i d a r o G e s s e n a s , p a ts u g d y m a s v is a i n e ­ te is ė ta i y r a a p k a r p o m a s , n e s t u o m e t ji s y r a m a t u o ja m a s v ie ­ n u k u ltū r o s p lo tu ir s k ir s t o m a s p a g a l k u lt ū r o s u ž d a v in iu s . T u o m e t b ū t e n t , iš v ie n o s p u s ė s , n e li e k a v i e t o s f i z i n i a m m a n k š ty m u i, o iš a n tr o s p u s ė s , r e lig ija y r a įg la u d ž ia m a į k u ltū r o s r ib a s . „ K ie k y r a k u lt ū r in ių v e r t y b ių , - s a k o G e s s e ­ n a s , - tie k y r a la v in im o r ū š ių . T o d ė l m e s k a lb a m e a p ie d o ­ r i n į , m o k s l i n į , a r b a t e o r i n į , m e n i n į , ju r i d i n į i r r e l i g i n į la v in im ą ... Iš k it o s p u s ė s , e s a m e p r ip r a t ę k a lb ė t i a p ie f iz in į i r t a u t in į la v in im ą , k u r ių d v ie jų m ū s ų k u lt ū r o s k a t a lo g e n e ­ a titin k a jo k i o s k u lt ū r in ė s v e r ty b ė s . T o d ė l t o lia u m e s t u r ė s i­ m e ta ip p a t įr o d y t i, k a d f iz in io i r t a u t in io la v in im o , k a ip o a t s k ir ų la v in im o r ū š ių š a l ia d o r in io , m o k s lin io i r e s te t i n i o la v in im o , n ė r a ir b ū t i n e g a l i " (p . 3 3 ). S u s i a u r i n u s u g d y m o o b je k t ą k u lt ū r o s p lo t u , G e s s e n u i t e n k a , k a ip m a t o m e , n e ig ­ ti f iz in į m a n k š ty m ą , k u r is i š tik r ų jų y r a m ū s ų la i k a is n u o la t p a t ir ia m a s f a k t a s . IŠ k it o s p u s ė s , n ė r a t a ip p a t r e ik a lo n e ig t i t a u t in io a u k lė jim o , k u r ia m a u k lė ja m ą ja v e r t y b e e in a g e r a i s u p r a s t a s p a t r io tiz m a s , n e g a lį s a t s ir a s ti i r įs ig a l ė t i k u lt ū ­ r in g o je v is u o m e n ė je b e ta m t ik r o u g d o m o jo d a r b o , t ik s l in ­ g a i ta ik o m o n a u jų jų k a r t ų g y v e n im u i. S y k iu r e lig ija , įg la u s ta į k u lt ū r o s r ib a s , įg a u n a v is a s a n tr o p o m o r f iz m o ž y m e s , n e s t o k iu a tv e ju j i y r a a t p a la id u o ja m a n u o a n tg a m t in io d ie v iš ­ k o jo p r a d o , k u r is k u lt ū r o s r ib o s e iš tik r ų jų t ilp t i n e g a li . D ė l š itų ja u p r i e ž a s č ių b u s d a u g t ik s lia u s u s k ir s t y t i v is ą g y ­ v e n im o p lo t ą į t r is s r itis : p r ig im t į, k u lt ū r ą i r r e lig iją , i r s y ­

190

k iu p a g a l š ita s s r itis s u s k ir s ty ti u g d y m ą į f iz in į m a n k s ty m ą , k u ltū r in į la v in im ą ir r e lig in į a u k lė jim ą . Ž in o m a , n e s u n k u p a s te b ė ti, k a d k u ltū r in is la v in im a s , a r ­ b a k u lt ū r in im a s , y r a d a r p e r d a u g s u d ė t in g a s d a ly k a s , k a d jo n e r e ik t ų s k ir s ty ti s a v o r u o ž tu į s m u lk e s n iu s u ž d a v in iu s ; o f iz in is m a n k š ty m a s ir r e lig in is a u k lė jim a s g a li p a s ilik ti to lia u n e b e s k ir s t o m u į a ts k ir a s š a k a s , a r b a d is c ip lin a s . P a ­ s i r o d o , k a d k u lt ū r in is la v in im a s g a li b ū ti s k ir s t o m a s a n tr i­ n i u b ū d u p a g a l t e o r i n ę , p r a k t in ę i r e s t e t i n ę k u l t ū r i n i o g y v e n im o a r b a v e ik im o s r itis . T e o r in ė je k u ltū r in io la v in i­ m o s r ity je la v in a m a s ž m o g a u s p r o ta s , p r a k tin ė je - a u k lė ja ­ m a ž m o g a u s v a lia , e s te t in ė je - la v in a m i g r o ž in ia i ž m o g a u s n u s it e ik im a i i r s u g e b ė jim a i. P ir m a s is k u ltū r in io la v in im o u ž d a v i n y s d e r a p a v a d in t i

in t e le k t u a lin iu la v in im u a r b a

p r o tin im u , a n tr a s is - d o r in iu a u k lė jim u a r b a d o r in im u , ir t r e č ia s is - e s te tin iu la v in im u a r b a e s te tin im u . T o k iu b ū d u v is a m u g d y m u i g a u n a m e p e n k is , t ie s a , n e ly g ia r e i k š m iu s u ž d a v in iu s : fiz in į m a n k š ty m ą , p ro tin a m ą , d o r in im ą , e s te tin im ą ir r e lig in im ą . K ie k v ie n o iš Š itų p a g r in ­ d in ių u ž d a v in ių r ib o s e r a s im e a p s č ia i m a ž ia u a r d a u g ia u s p e c ia li ų u ž d a v in ių ; v is d ė lto g a lim a ja u p a g a l š itu o s p a ­ g r in d in iu s u g d y m o u ž d a v in iu s s u s k ir s t y t i į p a g r in d in iu s s k y r iu s i r p a ti p e d a g o g ik o s s is te m a , a r b a , tik r ia u s a k a n t, s p e c ia lio ji jo s d a lis . Š ita is p e n k ia is p e d a g o g ik o s s p e c ia lio ­ s io s d a li e s s k y r ia is ir b u s : 1 ) f iz in io m a n k Š ty m o m o k s la s , 2 ) p r o tin a m o m o k s la s , a r b a d id a k tik a , 3 ) d o r in im o m o k s ­ la s , a r b a d o r in ė p e d a g o g ik a , 4 ) e s te tin im o m o k s la s , a r b a e s ­ t e t in ė p e d a g o g ik a i r 5 ) r e lig in im o m o k s la s , a r b a r e lig in ė p e d a g o g ik a . T a i p s u s k i r s č iu s s p e c ia lią ją i r s y k iu p a g r in d in ę p e d a g o ­ g ik o s s i s t e m o s d a lį , n e g a lim a jo k ia m e a ts k ir a m e jo s s k y ­ r iu je k a lb ė t i a p ie to k iu s b e n d r u s d a ly k u s , k a ip a n ta i: k a s y r a u g d y tin is k a ip o u g d y m o o b je k ta s ; k a s y r a u g d y to ja s ; k a s y r a u g d y m o t ik s la s ir u ž d a v in ia i, ir t. t. P a s ir o d o , k a d

191

v is i š i t i e d a ly k a i, tu r į ly g io s r e ik š m ė s v is ie m s s p e c ia lio s io s d a lie s s k y r ia m s , p r iv a lo b ū ti iš s k ir ti į a ts k ir ą b e n d r ą ją , a r b a įv e d a m ą ją , d a lį. T ik s lia u ta r ia n t, į š itą d a lį s u e is š ito k ie s k i r ­ s n ia i: 1 ) u g d y m o e s m ė i r s a v y b ė s , 2 ) u g d y m o t ik s la i, v e r t y ­ b ė s , u ž d a v i n i a i i r p a r e i g o s , 3 ) u g d y m o o b je k t a s , a r b a u g d y tin is , 4 ) u g d y m o v e ik s n ia i ir v e ik ė ja i, 5 ) u g d y m o ly ty s ir 6 ) u g d y m o p a g r in d in ia i p r in c ip a i.

Literatūra 1. 2.

Göttler /. System d er P äd ag og ik im U m riss. Krieg - Grunwald. L ehrbuch d er P ä d a g o g ik .

K em p ten , 1924. G e sc h ic h te u nd

T h eo rie. 4 A u fl. » P ad erb orn , 1913. 3. 4.

Grunwald G. P h ilo so p h isch e P äd ag og ik . - P a d erb o rn , 1917. Toischer Wendelin. T h eo retisch e P ä d a g o g ik u nd a llg em ein e

D id aktik. - M ü n ch en , 1912. 5.

Rein W. P äd ag o g ik in

sy ste m a tisch er D a rste llu n g . - 3 B d e. -

L an g en salza, 1911. 6. E n zy k lo p äd isch es H an d b u ch d e r P ä d a g o g ik v on W . R ein . 10 Bde. - L an g en sa lz a , 1903 ff. 7. L ex ik o n d e r P ä d a g o g ik v o n E . M . R o llo f. - 5 B d e. - F re ib u rg in B r., 1913 ff. 8.

Willems C. G ru n d frag en d er P h ilo so p h ie u nd

P ä d a g o g ik . - 3

B d e. - T rie r, 1915 ff. 9.

Siméons G. C ou rs d e P éd a g o g ie, th é o riq u e e t p ra tiq u e. -

Ta-

m in es, 1922. 10. 11. 12.

Wilbois /. L a n o u v elle é d u ca tio n fran çaise. - P a ris, 1922. Gessen S. I. O sn o v y p ed ag o g ik i. - B erlin , 1923. Otto Ernst. A llg em ein e E rz ieh u n g sleh re. - L eip z ig : Q u elle

u . M ey er, 1928.

Deirr E. E in fü h ru n g in 14. Peters W. E in fü h ru n g

13.

d ie P ä d a g o g ik . - L eip z ig , 1928. in d ie P ä d a g o g ik a u f p sy ch o lo g is­

ch e s G ru n d lag e. - L eip z ig , 1928. 15. 16.

192

Schwartz H. P äd ag o g isch es L ex ik o n . - B . T u . II. Stern Erich. E in leitu n g in d ie P äd ag og ik . - 1922.

1928.

17. Wagner J. Lehrbuch der Erziehungswissenschaft: Bd. I. Einführung in die Pädagogik als Wissenschaft. -1 9 2 5 . 18. Lexikon der Pädagogik der Gegenwart. 1 ,1930, IT, 1932. 19. Eggersdorfer F. X. Jugendbildung. Allgemeine Theorie des Schulunterricht. 20. Kammei Willibald. Einführung in die pädagogische Wert­ lehre. - Paderborn, 1927.

13—12

B E N D R O JI P E D A G O G I K O S D A L I S

1.

Ugdymo esmė ir savybės

E in a n t į b e n d r ą ją p e d a g o g ik o s s is t e m o s d a lį, t e n k a p r a ­ d ė t i n u o tik s le s n io iš n a g r in ė jim o u g d y m o s ą v o k o s ir b e n ­ d r ia u s ių š ito u g d y m o s a v y b ių . N a u ja i u ž g im ę s ž m o g u s n e iš k a r t o tin k a s a v o g y v e n i­ m o t ik s la m s ta r n a u ti. T a r p j o g im im o i r p iln o j o p a r u o š i m o b e i p a s ir u o š im o g y v e n im o u ž d a v in ia m s p r a e in a n e m a ž a s a u g im o - b r e n d im o t a r p a s , k u r is g a li b ū t i t r u m p e s n is a r ilg e s n is p a g a l t a i, k o k ių p a d ė lių , a r b a p o l in k ių b e i d o v a n ų , y r a jo p r ig im ty je įd ie g ta ; k o k io s e a p lin k y b ė s e ji s a u g a - b r ę s ­ ta ir k o k ie m s u ž d a v in ia m s lik im a s j į s k ir ia . Y r a p a s t e b ė t a , k a d ju o a u k š t e s n ė s r ū š ie s y r a b ū ty b ė , ju o ilg e s n is y r a jo s b r e n d im o la ik o t a r p is . B e to , ju o ilg e s n is y r a b r e n d im o ta r ­ p a s , ju o d a u g ia u p a g a lb o s iš š a lie s r e ik a la u ja n a u jo ji k a r ta . P a g a lia u ž m o n ių g y v e n im e n e s u n k u y r a p a s t e b ė t i, k a d ju o a u k š t e s n is y r a k u lt ū r in is ž m o n ių s t o v is , ju o ilg ia u tr u n k a n a u jų jų k a r t ų r u o š im a s is k u lt ū r in ia m s v is u o m e n ė s u ž d a ­ v in ia m s . V is a i ta d p r ig im t a , k a d s u lig tu o , k a ip a u g im o - b r e n d i­ m o la ik o ta r p is ilg ė ja , k a ip b r ę s t a n ti k a r ta v is la b ia u p a s i­ g e n d a s v e t im o s p a g a lb o s ir k a ip ta m p a v is s u d ė t in g e s n i g y v e n im o u ž d a v in ia i, s u a u g u s io s k a r t o s p a g a lb a , te ik ia m a n e s u a u g u s ia ja i, ta ip p a t d id ė ja ir s y k iu iš in s tin k ty v in ė s v ir s ­ ta v is la b ia u s ą m o n in g a b e i t ik s lin g a . T a i g i b e s ik e ič ia n č ių k a r t ų s a n t y k ia v im e y r a s u a u g u s io s k a r t o s v e ik im o n e s u ­ a u g u s ia ja i tik s lu p a r u o š t i p a s t a r ą ją jo s g y v e n im o u ž d a v i-

194

n ia m s . Š i t a s v e ik im a s ir s u d a r o e s m ę to , k ą v a d in a m e u g ­ d y m o v a rd u . A t s iž v e l g ia n t j ta i, k a s p a s a k y ta a n k s č ia u ir d a b a r , g a li­ m a tik s lia i a p t a r t i u g d y m a s š ito k iu b ū d u : „ ugdymas

yra są­ moningas ir tikslingas suaugusios kartos veikimas nesuaugusiajai tikslu vesti ją įfizinį bei dvasinį subrendimą, reikalingą jos gyve­ nimo tikslams siekti". P a te ik t o je u g d o m o jo v e ik im o a p ta r ty je n e s u n k u y r a įž v e lg ti v is a s k e tu r ia s u g d o m o jo v e ik im o

(cau­ p r ie ž a s tis (cau­

p r ie ž a s t is . S u a u g u s io ji k a r t a y r a v y k d o m o ji p r ie ž a s t is

sa efficiens). T e b e a u g a n ti k a r ta yra m a te r ia lin ė sa materialis). S u b r e n d im a s a r b a j į a p r e iš k ią n u s ite ik im a i y r a f o r m a lin ė p r i e ž a s t is (causa formalis). G y v e n im o u ž d a v in ių a t s ie k im a s y r a p a g a lia u s ie k ia m o ji p r ie ž a s t is (causafinalis). Š a lia Š itų k e tu r ių r e a lin ių p r ie ž a s č ių g a lim a d a r n u r o d y ti v ie n a s u d ė t in g a id e a lin ė p r ie ž a s tis , p a p r a s ta i v a d in a m a e g z e m p lia r in e p r i e ž a s t im i

(causa exemplaris). T a i i š

t ik r ų jų y r a

t a s a i id e a la s , k u r is v a d o v a u ja id e a lin iu b ū d u v e ik im u i, š iu o a tv e ju - u g d y m u i. I r Š ta i u g d y to ju i e g z e m p lia r in e p r ie ž a s ­ t im i y r a t a s a i id e a la s , k u r į ji s s u s id a r o a p ie p iln u tin iu b ū d u i r h a r m o n in g o je p u s ia u s v y r o je iš a u k lė tą b e i iš la v in t ą ž m o ­ g ų . K it a ip t a r ia n t , ta s a i s u p r a t im a s , k u r į u g d y to ja i tu ri a p ie ž m o g a u s id e a lą , š ia ip a r ta ip a t s ilie p ia į u g d o m o jo v e ik im o lin k m ę , k a ip k a d k u r ia m a s is id e a la s a t s ilie p ia į d a ilin in k o k ū ry b ą. A n a li z u o ja n t p a t e ik tą ją u g d o m o jo v e ik im o a p ta r tį s u b ­ je k t o ir o b je k t o a t ž v ilg iu , te n k a p a s te b ė ti k e le t a s p a g r in d i­ n ių m o m e n t ų . U g d o m o jo v e ik im o s u b je k t u y r a s u a u g u s i k a r t a , o b je k tu - n e s u a u g u s io ji; k a lb a n t v ie n a s k a ita , d e r a p a ­ s a k y ti , k a d u g d y m o s u b je k tu y r a u g d y to ja s , u g d y m o o b ­ je k t u - u g d y tin is . Iš u g d y tin io p u s ė s g a li b ū ti k o n s ta tu o ja m a p a g a lb o s r e ik a lin g u m a s p a s ir u o š im u i g y v e n im o tik s la m s , tu o t a r p u iš u g d y to jo p u s ė s a titin k a m a i k o n s ta tu o ja m a s ą ­ m o n in g a s b e i t ik s lin g a s v e ik im a s , ta ik o m a s š ita m r e ik a lu i p a te n k in ti. T o k iu b ū d u u g d o m a s is v e ik im a s s u p o n u o ja , a r ­

195

b a p r ile id ž ia : 1 ) k a d s u a u g u s io s k a r to s p a g a lb a n e s u a u g u s ia ja i y r a fa k t in a i r e ik a lin g a , 2 ) k a d jin a i y ra r e a lia i g a lim a ir 3 ) k a d jin a i tu ri b ū ti s u te ik ia m a s ą m o n in g a i b e i tik s lin ­ g a i. A p i e k ie k v ie n ą iš š itų tr ijų m o m e n t ų te k s p la č ia u p a ­ k a l b ė t i , p a l i e k a n t k l a u s i m u s a p i e u g d y t i n į i r u g d y t o ją to lim e s n ia m la ik u i. V is ie m s y r a a iš k u , k a d v a ik a s , p a lik t a s p a t s s a u , n e g a lė ­ tų s a v a r a n k iš k a i v e r s tis s a v o g y v e n im e i r e l g t i s t a ip , k a ip to r e ik a la u ja ž m o g a u s g y v e n im o t ik s la i. Š it a s n e g a lė jim a s a p s ir e iš k ia k u o m a ž ia u s ia i tr e jo p u a t ž v ilg iu : f iz in iu , p r o t i­ n iu i r d o r in iu . F iz in ė v a ik o n e g a lė y r a a iš k ia u s ia p i r m u t i­ n ia m e jo g y v e n im o la ik o t a r p y je : ji s p r iv a lu p e n ė t i, r ė d y t i, t v a r k y ti, ž o d ž iu ta r ia n t, g lo b o ti tik r a š i t o ž o d ž io p r a s m e . N e t k ie k p a a u g ę s ji s n e g a li m is ti s a v o d a r b u , n e s

fiz in io

a u g im o - b r e n d im o m e tu jo e n e r g ija n e g a li b ū t i p la č i a i p a ­ n a u d o ja m a u ž d a r b ia v im o r e ik a la m s . T i k la i k o t a r p y je m a ž ­ d a u g ta rp 1 8 ir 2 0 m e tų ž m o g u s p a p r a s ta i p r ie in a p a k a n k a m o f iz in io s u b r e n d im o . P r o t in ė n e g a lė a iš k ia i a p s ir e iš k ia ž m o g a u s v a ik y s t ė je : v a ik a s s ą m o n in g a i n e n u s iv o k ia s a v o p a d ė t y je . I š p r a d ž io s ji s n e t n e s u g e b a t in k a m a i p a v a r t o t i k a lb o s p r ie m o n ių , k a d g a lė tų s u s ita r t i s u s a v o a r tim a is ia is . K ie k p a ū g ė ję s v a ik a s tu r i p r a d ė t i n u o s e k lia i la v in t is p r o tin iu a t ž v ilg iu , k a d ja u ­ n a tv ė s a m ž iu je g a lė tų p a g a lia u įg a u ti ž in ių , r e ik a lin g ų p a r i n k t a ja i p r o f e s i ja i , a t i t i n k a n č i a i v i s u o m e n i n ę p a d ė t į ir k u lt ū r in į la ip s n į. Ir p r o tin iu a tž v ilg iu p r ia u g ą s ž m o g u s g a ­ lu t in a i iš s iv a d u o ja n u o p ir m y k š t ė s s a v o n e g a lė s v ie n la i k o ­ t a r p y je n u o 1 8 ik i 2 0 m e tų . D o r in ė ž m o g a u s n e g a lė n ė r a ta ip a iš k i p ir m a ja m e ž m o ­ g a u s g y v e n im o la ik o t a r p y je . T a č ia u a k y la i s u s id o m ė ju s š i ­ t u o k l a u s i m u , p a s t e b im a , k a d v a i k a s , p a l i k t a s p a t s s a u g y v e n im o s ū k u r y je , p a s ir o d o e s ą s tik r a s n e s u t v a r k y tų g e is ­ m ų ir a k lų in s t in k t ų m iš in y s . K ita ip iš t ik r ų jų n e g a li b ū ti s u ja u n a b ū ty b e , k u r i n e g a li v a d o v a u t is p r o tin g a is m o t y v a is 196

ja u to d ė l, k a d n ė r a d a r s u b r e n d u s i p r o tin iu a tž v ilg iu . Y ra ta d g y v o r e ik a lo p a p ild y ti p r o tin g o b e i la is v o n u s is ta ty m o s to k ą u g d y tin y je ta m tik ra iš v ir š in e įta ig a , k u ri p ra tin tų v a i­ k ą v a d o v a u t is p r o tin g a is m o ty v a is , s tip r in tų v a lią , ž o d ž iu t a r ia n t , la v in t ų ja m e ta m tik r u s įp r o č iu s , k u r ie įg a lin tų a t­ s i s p i r t i n e p r o t i n g o m s u ž g a id o m s ir n e ig ia m ie m s p o lin ­ k ia m s . S u p r a n t a m a s a v a im e , k a d š ito k is u g d o m a s is v e ik im a s n e g a lė s a p s ie it i b e ta m tik r o s m o r a lin ė s p r ie v a r to s . T u o ta r ­ p u š ito s p r ie v a r to s re ik a lin g u m a s ir tik s lin g u m a s y ra n e k a r ­ tą p r i n c i p ia l ia i g in č ija m a s . B ū ta n e t p e d a g o g ų te o r e tik ų , k u r ie p r i n c i p ia l ia i n e ig ė p r ie v a r to s te is ė tu m ą u g d o m a ja m e v e ik im e ir v ie n te r e ik a la v o s u d a r y ti u g d y m u i s ą ly g a s , r e i­ k a li n g a s n a u ja i k a r ta i, k a d j i g a lė tų g y v e n ti, a u g ti ir iš s i­ v y s t y t i (v is a i la is v a i) p a g a l p a p r a s tą jo s g y v e n im o e ig ą . T a i, k ą š ita p r a s m e b u v o s k e lb ę , p a v y z d ž iu i, R o u s s e a u a rb a T o ls ­ t o ju s t ik t e o r i jo je , p r a k t ik o je y r a n e s ą m o n in g a i ta ik o m a tų n e s u s k a ito m ų tė v ų , k u r ie n e s ir ū p in a s ą m o n in g u b e i t ik s ­ li n g u s a v o v a ik ų a u k lė jim u ir le id ž ia jie m s e iti te n , k u r n e ­ š a ju o s in s t i n k t ų , u ž g a id ų , n e p r o tin g ų p o lin k ių b e i įp r o č ių b a n g o s . T u o t a r p u d id e liu n e s u s ip r a tim u y r a m a n y ti, k a d p a l a id a i a u k lė ja m i v a ik a i y r a iš tik r ų jų la is v e s n i u ž tu o s , k u r ie y r a s ą m o n in g a i b e i tik s lin g a i u g d o m i i r y r a v e r č ia m i e i t i g r i e ž t a i n u s ta t y t a a u g im o - b r e n d im o v a g a . A r v a ik u i y r a t a ik o m a t a m tik r a m o r a lin ė u g d o m o jo v e ik im o p r ie v a r ­ t a , a r j i s y r a p a lie k a m a s la is v a i ir t is p e r in s tin k tų , u ž g a id ų , p o l in k ių i r įp r o č ių jū r ą , n e i v ie n u , n e i a n tr u a tv e ju n e g a li­ m a p a s a k y ti, k a d j i s v is a i la is v a i b e i s ą m o n in g a i a p s is p r e n ­ d ž ia s a v o a u g im o - b r e n d im o v y k s m e . S k ir tu m a s t ė r a v ie n ta s , k a d p ir m u o ju a tv e ju v a ik o g y v e n im a s ir e lg im a s is y r a p a l e n k ia m a s s v e t im a i la b ia u p a t y r u s ia i ir la b ia u a p š v ie s ta i v a lia i, t u o ta r p u k a d a n tr u o ju a tv e ju š ita s g y v e n im a s i r e l­ g im a s is ta m p a ž a is lu a t s itik tin ių g y v e n im o v e ik s n ių įta k o ­ je . T o d ė l p ir m u o ju a tv e ju iš d a v o je g a li s u s id a r y ti p r o tin g ų

197

įp r o č ių , k u r ie p a le n g v in a la is v ą b e i s ą m o n in g ą a p s i s p r e n ­ d im ą , tu o t a r p u a n tr u o ju a tv e ju la is v a s b e i s ą m o n in g a s a p ­ s is p r e n d im a s ta m p a n e p a ly g in ti s u n k e s n is , k a d a n g i a t s it ik tin ia i g y v e n im o įp r o č ia i r e t a i k a d a p a s ir o d o p r o tin g i ir re ta i k a d a s u d a r o p a la n k ia s s ą ly g a s la is v a m a p s is p r e n d i­ m u i. Ž in o m a , ir u g d o m a s is v e ik im a s g a li u ž m u š ti u g d y tin y ­ je la is v ą in ic ia ty v ą , v e ik lu m ą , s ą m o n in g u m ą ir p a s la n k u m ą į p r o tin g ą a p s is p r e n d im ą , ta č ia u š ita s fa k ta s jo k i u b ū d u n e ­ įr o d o , k a d a t s itik tin ė g y v e n im o įta k a y r a g e r e s n ė u ž s ą m o ­ n in g ą b e i tik s lin g ą u g d o m ą jį v e ik im ą . S v a r b u tik k a d ta r p u g d y tin io ir u g d y to jo p r o to ir v a lio s r e iš k im o s i b ū t ų n u s t a ­ ty ta s tin k a m a s , b ū te n t, a t v ir k š č ia s ta m tik r a p r a s m e , s a n t y ­ k ia v im a s . J u o m a ž ia u u g d y tin is p a s iž y m i p r o to ir la is v o s v a lio s a p r a iš k o m is , ju o d id e s n ė tu r i b ū t i u g d y to jo p r o to ir v a lio s įta ig a . Ir a tv ir k š č ia i, u g d y tin iu i b r ę s t a n t , u g d y t o jo p r o to ir v a lio s įta ig a tu r i a tit in k a m a i m a ž ė t i, k a d s u b r e n ­ d ę s u g d y tin is g a lė tų s ą m o n in g a i b e i la i s v a i a p s i s p r ę s t i b e t k u r ia m e g y v e n im o b e i v e ik im o d a ly k e . U g d o m o ji p r ie v a r ­ t a , ž in o m a , n ė r a p a t e is in a m a , je i j i y r a d id e s n ė , n e g u t a i g a ­ li p a t e is in t i u g d y tin io s u b r e n d im o la ip s n is . T in k a m a i a t s iž v e lg u s į v is a s š ita s p a s t a b a s , s u n k u y r a a b e jo t i, k a d s ą ­ m o n in g a s b e i tik s lin g a s u g d o m a s is v e ik im a s iš tik r o y r a r e i­ k a lin g a s s y k iu n e t s u ta m o r a lin e p r i e v a r t a , k u r io s m in im u m a s u g d y m e n ie k u o m e t n ė r a iš v e n g ia m a s .

a. U gdym o galim u m as K a i y r a n u s ta ty ta , k a d u g d y m a s y r a b ū t in a i r e ik a lin g a s , n e s u n k u ja u įs it ik r in ti, k a d ji s y r a iš tik r o ir g a lim a s . Ž m o ­ g a u s g y v e n im e n e b ū t ų n e t la b a i p r im it y v a u s tik s lin g u m o , je i ta i, k a s ja m e y r a b ū t in a i r e ik a lin g a , b ū t ų s y k iu f a k tin a i n e g a lim a . I r iš tik r o n e t p a v ir š u t in is ž v ilg s n is į p e d a g o g ijo s is to r iją a r b a n e t į d a b a r tin ių k u lt ū r in g ų ta u tų p r a k t ik ą g a ­ lė tų m u m s s u t e ik t i n e m a ž a p a v y z d ž ių , k a ip to li g a li s ie k ti u g d o m o ji v e ik m ė a u g a n č ia i k a r ta i. B e t, je i u g d y m o g a lim u ­ 198

m a s n ė r a a b e jo tin a s d a ly k a s , ta i d a r n e r e iš k ia , k a d ly g ia i a iš k u s y r a g a lim u m o r ib ų k la u s im a s . T ie s a , a iš k u s y r a ta ip p a t d a ly k a s , k a d u g d y m o g a lim y b ė s y r a a p s k r ita i a p r ib o ­ to s . J e i u g d y m a s d a u g k ą g a li p a s ie k ti ir n e t g a li p a s ie k ti d a u g d a u g ia u , n e g u p a p r a s ta i m a n o m a , ta i, iš a n tr o s p u ­ s ė s , ji s n e įs te n g ia p a s ie k ti v is a , k a s g a lim a b ū tų p a g e id a u ti. J e i , iŠ v ie n o s p u s ė s , u g d y m a s y r a k u r ia m a s is v e ik im a s , ta i v is d ė lto š ita k ū r y b a la b a i p r ik la u s o n u o įv a ir ių įv a i­ r ia u s ių iš v id in ių ir iš v ir š in ių s ą ly g ų , k u r ių y r a u g d y to jo ir u g d y tin io p r ig im ty je , g y v e n im e , a p lin k y b ė s e a p s k r ita i. T ie k ro m an ų

educatio,

tie k ir g e r m a n ų

Erziehung r e iš k ia

iš v e s d i-

n im ą a ik š tė n to , k a s g lū d i ž m o g a u s p r ig im ty je k a ip o jo s n e ­ i š v y s t y t o s p o t e n c i jo s a r b a p a jė g o s . U g d y m u n e g a li m a s u k u r ti n a u jų g a b u m ų , n e g a lim a įd ie g ti į u g d y tin io p r ig im tį n a u jų p a d ė lių , n a u jų g a lim y b ių , k u r ių ji s n e t u r i iš p r ig im ­ t ie s . U g d y m u tik g a lim a , iš v ie n o s p u s ė s , iš v y s ty ti t a i, k a s g e r o y r a ž m o g a u s p r ig im t y je , jo ž m o g iš k o s io s e g a lio s e a p ­ s k r it a i, p a v e ld ė tu o s e p o lin k iu o s e b e i g a b u m u o s e , o iš a n t­ r o s p u s ė s , u ž s t e l b t i i r n u g a l ė t i t a i , k a s š i t o je f a k t i n o je p r i g im t y je y r a n e g e r a ir k a s g a li p e r e it i iš n e g e is t in o p o lin ­ k io į b lo g ą įp r o tį. P a n a š ia i ir ž o d is „ u g d y m a s " r e iš k ia n e t ie k k ū r y b ą , k ie k iš v e s d in im ą to , k a s g a li p e r e it i iš p o t e n c i­ jo s , a r b a g a lim y b ė s , į a k to , a r b a v e ik s m o , s to v į. U g d y ti, k a ip ja u b u v o p a ž y m ė t a , y r a d a r y ti v is a , k a d u g d y tin is a u g tų t ie k f iz in iu , tie k ir d v a s in iu a tž v ilg iu . U g d y tin is n ė r a k u ­ r ia m a s s u v is a is s a v o s u g e b ė jim a is ir d o v a n o m is , b e t y r a p a d e d a m a s ta ip , k a d g a lė tų le n g v ia u s iu ir tik s lin g ia u s ių b ū ­ d u s u b r ę s t i ir p r a ž y d ė ti to m is g a lim y b ė m is , k u r ių ji s y r a įg a v ę s iš p r ig im tie s s a v o k ū n u i ir s ie la i. Ž in o m a , je i k ū r y b o s ž o d is y r a s u p r a n ta m a s p la č ia i k u l­ t ū r in e p r a s m e , ta i ji s g a li b ū ti ta ik o m a s ir u g d o m a ja m v e i­ k im u i. M a ž a to , ta m tik ru a tž v ilg iu u g d y m a s y ra a u k š te s n ė s r ū š ie s k ū r y b a , b ū te n t ta p r a s m e , k a d jo s k u r ia m u o ju o b je k ­ tu y r a n e k o k s n o r s n e g y v a s d a ik ta s , b e t tik p a ts ž m o g u s ,

199

s u s a v o n e iš m a tu o ja m o m is g a lim y b ė m is ir n e a p r ib o tu to ­ b u lin im o s i p lo t u . K a ip s a k y ta , ta s a i id e a la s , k u r į u g d y to ja s s u s i d a r o a p ie n o r m a lų ž m o g a u s tip ą , k a ip tik y r a e g z e m p lia r in ė p r ie ž a s t is , p a g a l k u r ią y r a r e a liz u o ja m a u g d o m o ji k ū r y b a . B e t ir im a m a s k a ip o k ū r y b a , u g d o m a s is v e ik i m a s y r a t a ip p a t a p r ib o ta s , k a ip ir k ie k v ie n a k it a ž m o g iš k o ji k ū ­ r y b a , iš v ir š in ė m is i r iš v id in ė m is a p lin k y b ė m is , p a v y z d ž iu i, n e t o b u la is k ū r ė jo g a b u m a is a r b a m a t e r ia lin ė m is k u r ia m o ­ s io s m e d ž ia g o s y p a ty b ė m is . P a n a š ia i ir u g d o m a ja m v e ik im u i y r a iš v id in ių ir iš v i r š i­ n ių r ib ų . I š v id in e s r ib a s s ta to v is ų p ir m a p a t i u g d y tin io p r i­ g im tis , k u r i g a li b ū ti m a ž ia u a r d a u g ia u a p d o v a n o ta , m a ž ia u a r d a u g ia u iš k r a ip y ta , m a ž ia u a r d a u g ia u n o r m a li. G a b u ­ m a i k a r t a is g a li b ū ti tie k m a ž i, k a d s u a p y t ik r iu t e is in g u m u g a lim a k a lb ė t i a p ie jų s to k ą ; o je i p r i e to p r is id e d a d a r k o ­ k ių n o r s fiz in ių a r b a p s ic h in ių t r ū k u m ų , u g d y m o g a lim y ­ b ė s g a li b ū t i v is a i m e n k o s . T a r p k it k o u g d y m ą a p s u n k in a ir tu o p a č iu s u m a ž in a jo g a lim u m o r ib a s v is o k ių r ū š ių p a ­ v e ld ė t ie ji n e ig ia m ie ji p o lin k ia i, k u r ie , e s a n t p a la n k io m s a p ­ lin k y b ė m s , tu r i p a s to v io s te n d e n c ijo s p e r e it i iš g a lim y b ė s į v e ik s m o s to v į. T a č ia u to k ie p o lin k ia i n e a p s p r e n d ž ia d a r b ū ­ tin u b ū d u u g d y tin io lik im o ir g a li b ū t i u g d y m o p r i e m o n ė ­ m is u ž s t e lb ti ir p a k e is t i g e r a is įp r o č ia i s . Į g im t i p o l in k ia i m a ž in a le n g v ą la is v ą u g d y tin io a p s is p r e n d im ą d o r in ė m is n o r m o m is ir p r o tin g a is m o t y v a is ; to d ė l s y k iu įg a u n a d id e s ­ n io a k t u a lu m o u g d y m o u ž d a v in y s p a r u o š t i š itą u g d y tin į la is v a m a p s is p r e n d im u i ir š itą a p s is p r e n d im ą ja m p a le n g ­ v in ti. P r ie a p lin k y b ių , k u r io s a p r ib o ja , ta ip s a k a n t , iš v id a u s u g d y m o g a lim y b e s , p r ik la u s o d a r a p r ib o ta s a u g im o - b r e n ­ d im o la ik o t a r p is . N e g a lim a ju k u g d y m o la ik a s p a g a l s a v o n u o ž iū r ą ilg in ti. N o r m a lia i u g d y m a s te p r iv a lo tru k ti tik tie k , k ie k tr u n k a m in im a lin io fiz in io ir d v a s in io b r e n d im o la i­ k o ta r p is . O je i š ita s la ik o t a r p is y r a a p r ib o ta s , ta i ir p a tie s

200

u g d y m o g a lim y b ė s tu o p a č iu y r a a p r ib o to s . Y ra s y k iu p a ­ ty r im o fa k ta s , k a d ju o a r č ia u p r ie in a s u b r e n d im o m e ta s , ju o s u n k ia u ž m o g u s y r a p a le n k ia m a s u g d y m u i, n e s s u lig s u ­ b r e n d im o m e tu u g d y m a s tu r i te n d e n c ijo s p e r e it i į u g d y m ą s i. I š v ir š in ė s u g d y m o g a lim y b ių r ib o s tu ri n e tie k p r in c ip ia lio s , k ie k f a k tin o s r e ik š m ė s . Y r a ta i š e im y n in io g y v e n i­ m o a p lin k y b ė s , v is u o m e n in ė a p lin k u m a , m a te r ia lin ė s g y v e n im o s ą ly g o s ir š ia ip ja u k u ltū r in g u m o la ip s n is , k u ­ r ia m e te n k a a u g ti u g d y tin iu i. U g d y m o g a lim y b ė s ta rp k it ­ k o m a ž ė ja s u li g tu o , k a ip 1) b lo g ė ja š e im o s s u g y v e n im a s , 2 ) a u g a m a t e r ia lin is s k u r d a s , 3 ) m e n k ė ja a p lin k u m o s d o r a , 4 ) ž e m y n s m u n k a b e n d r a s k u ltū r in g u m o la ip s n is , 5 ) s ilp n ė ja r e lig in g u m a s . S iu o m i, ž in o m a , d a r n e iš s e m ia m o s v is o s iš ­ v ir š i n ė s r ib o s u g d y m o g a lim y b ė m s . Č ia te m in im o s v ie n s v a r b ia u s io s io s b e i r y š k ia u s io s io s . T a ig i u g d y m a s iš p u s ė s n e s u a u g u s io s k a r t o s y r a r e ik a ­ li n g a s , o g i iš p u s ė s s u a u g u s io s k a r to s y r a g a lim a s . K a ip o g a lim a s , ji s p a jė g ia a t it ik t i s a v o tik s lą , b ū t e n t , v e s ti n a u ją k a r t ą į f iz i n į b e i d v a s in į s u b r e n d im ą . T a č i a u k a d i r d a u g u g d y m a s įs te n g ia p a d a r y ti š ita m t ik s lu i, v is d ė lto ji s tu r i, k a ip m a t ė m e , iš v id in ių ir iš v ir š in ių r ib ų , k u r ių n e p a jė g ia p e r ž e n g t i p r ig im t o s io m is s a v o p r ie m o n ė m is . B e t m a ž a y r a p a s a k y ti, k a d n e s u a u g u s ia i k a r t a i u g d y ­ m a s y r a r e ik a lin g a s : j i j o tie s io g r e ik a la u ja . P a k a n k a p a m a ­ ty ti m a ž a s k ū d ik is , k u r is v is o m is s a v o m e n k o m is jė g o m is in s t in k t y v ia i t r a u k ia s i p r ie s a v o m o tin o s , a r b a v ik r u s v a i­ k a s , k u r is p a m ė g d ž i o ji m a i s s u a u g u s i ų ž m o n ių s t e n g ia s i ji e m s p r i ly g t i, a r b a n e t p r ib r ę s tą s ja u n im a s , k u r is s u p a s iil­ g im u d a ir o s i a p lin k s a v e , ie š k o d a m a s p a g a lb o s b e i p a g u o ­ d o s s p r e n d ž ia n t s u n k ia s g y v e n im o p r o b le m a s , - p a k a n k a p a s t e b ė t i v is a ta i, k a d įs itik r in tu m e , jo g u g d o m a s is v e ik i­ m a s n e s u a u g u s ia i k a r ta i n e tik y r a r e ik a lin g a s , b e t ir jo s r e i­ k a l a u ja m a s i n s t i n k t y v i u ja u n o s b ū t y b ė s b a ls u . I r š i t a s

201

ja u n o s io s k a r to s r e ik a la v im a s , r e ik ia p r ip a ž in t i, n ė r a n e p a ­ g r įs t a s d a ly k a s : ji s a t it in k a jo s p r ig im tą ją te is ę b ū ti u g d o ­ m a i, t. y . b ū t i r u o š ia m a i g y v e n im o u ž d a v in ia m s iš p u s ė s t ų , k u r ie y r a ja u ta m m a ž ia u a r d a u g ia u p a s ir u o š ę . O k a ­ d a n g i n ė r a t e is ė s b e a t it in k a m o s p a r e ig o s , ta i s y k iu r e ik ia p r ip a ž in t i, k a d s u a u g u s io ji k a r ta tu r i p r ig im t o s io s p a r e ig o s u g d y ti n e s u a u g u s ią ją . b.

Ugdomoji teisė ir valdžia

K a i k a lb a m a a p ie u g d y m o te is e s , tu r im a d a r g a lv o je k la u ­ s im a s , k a m p r ik la u s o te is ė tu r ė ti u g d o m o s io s v e ik m ė s b r ę s ­ t a n č ia i k a r ta i. Y r a ta i k la u s i m a s , k a ip d e r a s u s k i r s t y t i ir la id u o ti u g d o m o s io s f u n k c ijo s , a r b a p a r e ig o s , t a r p įv a ir ių u g d y m o v y k d y to jų , k u r ia is f a k tin a i y r a tė v a i, v is u o m e n ė ir B a ž n y č ia . P a s ir o d o , k a d u g d y m o v y k d y t o ja i t u r i s y k iu ir u g d o m o s io s p a r e ig o s , ir u g d o m o s io s t e is ė s . N u o p a r e ig o s u g d y ti p r ik la u s o m u s u g d y tin iu s n ie k a s n e g a li a t s ip a la id u o ­ ti, g a v ę s š itą p a r e ig ą p r ig im t ą ja d a ly k ų e ig a . P a v y z d ž iu i, tė v a i n e g a li a t s ip a la id u o ti n u o u g d o m o s io s p a r e ig o s d ė l p a ­ č i o p a g im d y m o f a k to . U ž t a t s a v o te is ę u g d y m o v y k d y t o ja i g a li p e r le i s t i k it ie m s a s m e n im s . P a v y z d ž iu i, tė v a i g a li p a ­ v e s t i s a v o v a ik ų u g d y m ą tr e č ia m a s m e n iu i, n e a t s ip a la id u o ­ d a m i ta č ia u n u o a t s a k o m y b ė s u ž n e t in k a m ą jų u g d y m ą . P a n a š ia i v is u o m e n ė a r b a n e t jo s v y r ia u s io ji o r g a n i z u o t a ly ­ t is , b ū t e n t , v a ls t y b ė , n e a t s ip a la id u o ja n u o s a v o u g d o m o ­ s io s p a r e ig o s u g d y ti n a u ja s k a r t a s m o k y k lo s e , n o r s š i to s p a r e ig o s v y k d y m a s v is a i t e is ė t a i i r t ik s l ia i p a v e d a m a s m o ­ k y t o ja m s s p e c ia lis t a m s i r d a r ta ip s u o r g a n iz u o t a i m o k y k ­ la i , k u r i g e r ia u s ia i a t it in k a u g d y m o e s m ę i r tik s lu s . U g d o m o ji te is ė y r a p a g r in d a s u g d o m a ja i v a ld ž ia i tų , k u ­ r ie iš p r ig im t ie s a r b a iš įg a lio jim o y r a u g d y m o v y k d y t o ja i. U g d y t o ja s t u r i t e is ė s v a ld y t i t a m t ik r a p r a s m e s a v o u g d y t i­ n į; o g i p a s ta r a s is t u r i p r ie d e r m ė s p a k lu s ti š ita i u g d y to jų v a l­ d ž ia i. N o r m a lio s f a k t in o s iš r a iš k o s u g d o m o ji v a ld ž ia r a n d a

202

m o r a l in ia m e a u to r ite te ; o u g d o m a s is p r ik la u s o m u m a s la is v a m e k lu s n u m e . U g d o m o ji v a ld ž ia , k la id in g a i s u p r a s ta ir n e a tr e m ta į m o ­ r a li n į a u to r it e t ą , a p s ile n k ia s u s a v o tik s lu ir d a ž n a i t u r i n e i­ g i a m ų iš d a v ų p a č ia m u g d y m o d a r b u i. T u o t a r p u p a t s u g d y m o tik s la s n u s ta to š ito s v a ld ž io s e s m ę ir r ib a s : j i tu ri s ie k t i tik tie k , k ie k r e ik a la u ja g e r a i s u p r a s ti u g d y m o u ž d a ­ v in ia i. T o d ė l jo s p lo tm ė s ia u r ė ja s u lig tu o , k a ip u g d y m a s ž e n g ia p ir m y n ir u g d y tin is p r ie in a s a v o s u b r e n d im ą . T o ­ d ė l g e r a i s u p r a s ta u g d o m o ji v a ld ž ia p r iv a lo s te n g tis p a d a ­ r y t i s a v e n e b e r e ik a lin g ą . Š ita p r a s m e u g d o m a s is v e ik im a s t u r ė tų b ū t i s a v o r ū š ie s p a s ia u k o jim a s , k u r iu o ji s n e d id in ­ tų , b e t n u o la t o s m a ž in t ų s a v o u g d o m o s io s p a g a lb o s r e i k a ­ lin g u m ą ir s t e n g t ų s i p a s it ik ė jim ą s a v o a u to r ite tu p a k e is t i u g d y ti n y je la is v u b e i s ą m o n in g u a p s is p r e n d im u . J e i e l g ia ­ m a s i p r i e š i n g a lin k m e , u g d y m o iš v a d o s e s ti d a ž n a i p r ie ­ š in g o s t o m s , k o k ių g a lim a b ū t ų p a g e id a u ti. „ K ie k v ie n a s n e r e ik a lin g a s la is v o a s m e n s s u tr u k d y m a s , s a k o G ö tt ie r is , - k ie k v ie n a s n e p a t e is in a m a s a s m e n in ių p a ­ ž iū r ų b e i p o lin k ių u ž s t e lb im a s , k ie k v ie n a s p e r n e ly g v a r ž ą s s m u lk u s v a d o v a v im a s p a g a l s ia u r u s m e to d u s p r iv a lu la i­ k y t i, k u o m a ž ia u s ia o b je k t y v iu b ū d u , b lo g u u g d o m o s io s v a ld ž io s v a r to jim u , k u r is iš t ik r ų jų š itą v a ld ž ią a r d o " * . I r iš t ik r o , ž in o m a y r a v a d in a m o ji tė v ų ir v a ik ų k o v a , k u r i, k a ip ir k ie k v ie n a b e v e ik k ita k o v a , tu ri p r ie ž a s č ių tie k v ie n o je , t ie k ir a n tr o je p u s ė je . B e t b e n e s v a r b ia u s ia b u s ta p r i e ž a s t is , k a d tė v a i, s e n d a m i tie k k ū n u , tie k d v a s ia , p a ­ p r a s t a i n e n u s im a n o a p ie t ė v iš k o s io s v a ld ž io s e s m ę , r ib a s , tr u k m ę . Į p r a tę v a ld y ti v a ik u s ir r e ik a la u ti iš jų k lu s n u m o , ji e s t e n g ia s i v y k d y t i v ie n o d u b ū d u u g d o m ą ją s a v o v a ld ž ią i r t u o m e t, k a i a r t ė ja n č io v a ik ų s u b r e n d im o m e ta s r e ik a la u ­ ja m a ž in t i u g d o m o s io s v a ld ž io s p lo tm ę ir k e is ti jo s v y k d y ­

* Göttler }. System der Pädagogik im Umriss. - Kempten, 1924. P. 17. 203

m o m e t o d u s . G a lų g a le , p e r te m p ę s t y g ą , ji e s u s ila u k ia iš s a v o v a ik ų t a m t ik r o s p s ic h o lo g in ė s r e v o liu c ijo s , k u r i r a d i­ k a lia i p a n a ik in a jų v a ld ž ią . A š tr u s s u s ik ir š in im o s t o v is tr u n ­ k a p a p r a s t a i t o l, k o l e in a e m a n c ip a c ijo s , a t s ip a la id a v im o n u o t ė v ų v a ld ž io s v y k s m a s . P a g a lia u v a ik a i š i a ip a r ta ip a p s is p r e n d ž ia ; tė v a i a p s ip r a n ta s u įv y k u s iu f a k t u , s a n t y ­ k ia i v ė l g e r ė ja i r im a r e m t is ja u n e a u to r it e t in g a s u b o r d in a ­ c ija , b e t a t o d a ir a ir p a g a r b a . P a n a š ia i e s ti i r m o k y k lo je , k a i m o k y t o ja i n e s u g e b a p a ­ ž a n g ia i ta ik y t is p r ie s a v o u g d y tin ių a u g a n č io s u b r e n d i m o i r a tit in k a m a i k e is t i s a v o u g d o m o s io s v a ld ž io s įt a m p ą , b ū ­ d ą i r p r ie m o n e s . T o k iu b ū d u , je i , iš v ie n o s p u s ė s , n e g a lim a p a t e i s in t i u g ­ d o m o jo v e ik im o s t o k a i r n a u jo s io s k a r t o s p a l ik im a s a t s it ik ­ t in e i g y v e n im o įt a k a i, ta i, iš k ito s p u s ė s , n e g a lim a ta ip p a t p a t e is in t i u g d o m o s io s v a ld ž io s p a n a u d o jim a s į b lo g a , jo s n e iš m in tin g a i g r ie ž t a s ta ik y m a s i r n e s is k a it y m a s s u v is a u ­ g a n č iu t ik r o s la is v ė s r e ik a lu p a ž a n g ia i b r ę s t a n č ia i n a u ja i k a r ta i. P a s ir o d o , k a d č ia g a lim a ly g ia i n u s iž e n g t i t ie k a p s i­ le id im u , t ie k ir n e iš m in tin g u s tr o p u m u .

c. U gdymo sąm oningum as ir tikslin gu m as J a u v ie n a s š ita s fa k ta s įr o d o , k a d , je i u g d y m a s y r a r e i k a ­ lin g a s ir g a lim a s , ta i ji s tu r i b ū ti v y k d o m a s s ą m o n in g a i b e i t ik s lin g a i. T o k iu b ū d u tr e č ią p a g r in d in ę u g d y m o s a v y b ę , š a lia r e ik a lin g u m o ir g a lim u m o , s u d a r o s ą m o n i n g a s t ik s ­ lin g u m a s . Ir iš tik r o , k a i k a lb a m a a p ie p e d a g o g in į v e ik im ą , ta i im a ­ m a į a tž v ilg į n e f a k tin a v e ik m ė a r įta k a , n e s ą m o n i n g a ir įt e ig ia m a , k u r io s v is u o m e t e s ti s u a u g u s io s ir n e s u a u g u s io s k a r to s s a n ty k ia v im e , b e t ta s a i s ą m o n in g a s b e i t ik s lin g a s u g ­ d o m a s is v e ik im a s , k u r is s u p iln a s ą m o n e s t a t o s i u g d o m ą jį tik s lą v e ik ti m e to d in g a i n e s u a u g u s iu s ir n e s u b r e n d u s iu s d a r ž m o n e s . F a k tin o ji s u a u g u s io s k a r to s įta k a n e s u a u g u s i a i p a ­

204

p r a s ta i v is u r y r a la b a i d id e lė d ė l v ie n o ja u p s ic h o lo g in ė s d if u z ijo s d ė s n io . B e t, je i š ita įta k a n ė r a s ą m o n in g o b e i tik s ­ lin g o u g d o m o jo v e ik im o iš d a v a , j i y r a a ts itik in ė ir la b a i d a ž ­ n a i g a li b ū t i n e ig ia m a . U g d o m a s is v e ik im a s y r a p e r d a u g s u d ė t in g a s , ji s r e ik a la u ja p e r d id e lio p a s ir u o š im o t ie k te ­ o r in iu , tie k ir p r a k tin iu a t ž v ilg iu , k a d g a lė tų b ū ti p a t e n k i­ n a m a i a tlie k a m a s b e s ą m o n in g u m o ir t ik s lin g u m o s ą ly g ų . P a k a n k a p a ly g in ti, k a ip u g d o s a v o v a ik u s g y v u lia i, la u ­ k in ia i ž m o n ė s , iš v ie n o s p u s ė s , ir k u ltū r in g i ž m o n ė s , iš a n t­ r o s , k a d g a lim a b ū tų a u k š ta i įv e r t in t i s ą m o n in g o b e i t ik s lin g o u g d y m o r e ik š m ė . G y v u lia i te tu r i s a v o v a ik a m s v ie n f a k t in o s io s įta k o s : iš v ie n o s p u s ė s , tė v ų in s t in k t a s , iš a n tr o s p u s ė s , v a ik ų in s t in k t a s ir p a lin k im a s į p a m ė g d ž io ji­ m ą p a d a r o ta i, k a d n a u jo ji g y v u lių k a r ta p r a m o k s ta v is o to , k a s y r a r e ik a lin g a jų n e s u d ė tin g o g y v e n im o u ž d a v in ia m s . L a u k in ia i ž m o n ė s tik tie k te s ir ū p in a u g d y m o r e ik a la is , k ie k s u g e b a Š itu o s r e ik a lu s s u p r a s t i ir p a t e n k in t i p r ig im t u o ju s v e i k u p r o tu . T o k iu b ū d u p a s ju o s ja u a ts ir a n d a t a m tik r a , n o r s la b a i p r im it y v i u g d y m o s is t e m a , a tr e m ta į s u s id a r iu ­ s i a s p e r il g e s n į la ik ą u g d o m ą s ia s t r a d ic ija s . V is d ė lto fa k tin o ji, b e t n e s ą m o n in g a ir t ik s lin g a , u g d o m o ji įta k a im a v irš ų la u k in ių ž m o n ių a u g im e - b r e n d im e . Č ia g y v e n im o a p lin ­ k y b ė s t u r i d a u g ia u r e ik š m ė s n a u jų jų k a r tų iš s iv y s t y m u i ir s u s ifo r m a v im u i n e g u s ą m o n in g a s b e i t ik s lin g a s tė v ų n u s i­ s t a t y m a s . U ž t a t k u lt ū r in g o je v is u o m e n ė je p e r s v a r a p e r e i­ n a ja u į s ą m o n in g ą b e i tik s lin g ą u g d o m ą jį v e ik im ą , k u r is t u r i a iš k ių tik s lų , u ž d a v in ių , p r ie m o n ių , r e m ia s i m e to d in ­ g a i ta m t ik r a p e d a g o g in e s is t e m a ir ilg a is t ie k p a č ių p e d a ­ g o g ų , t ie k i r v is o s v is u o m e n ė s u g d o m a is ia is p a ty r im a is . Ž in o m a , n e g a lim a p a s a k y ti, k a d k u ltū r in g o je v is u o m e n ė je u g d o m ie ji in s t in k t a i y r a n u s to ję v e ik ę , k a d n a u jo s io s k a r ­ to s g y v e n a m o ji a p lin k u m a n e b e tu r i ja u fa k tin o s u g d o m o ­ s io s įta k o s . V is a ta i p a s ilie k a i r k u ltū r in g o je v is u o m e n ė je ir n e t tu r i la b a i d a u g r e i k š m ė s n a u jų jų k a r tų g y v e n im u i, b e t

205

š ita m g y v e n im u i tu ri ja u g r in d ž ia m o s io s r e ik š m ė s s ą m o n in ­ g a s b e i tik s lin g a s u g d y m a s . G a lim a n e t d r ą s ia i p a s a k y ti, k a d v is u o m e n ė s k u ltū r in g u m o la ip s n is p a r e in a t ie s io g in iu b ū ­ d u n u o t o la ip s n io , k u r iu o s u b r e n d u s i k a r t a s u g e b a s ą m o ­ n in g a i b e i tik s lin g a i, p la n in g a i b e i m e to d in g a i u g d y ti n a u ja s k a r t a s p a g a l r a c io n a lią p e d a g o g ik o s s is t e m ą . B u s p r a v a r t u d a r č io n p r id ė t i, k a d k u ltū r in g u m o la ip s n is k y la s u li g tu o , k a ip a u g a š ita s s u a u g u s io s k a r to s s u g e b ė jim a s s ą m o n in g a i b e i t ik s lin g a i u g d y ti n a u ja s k a r ta s p a g a l r a c io n a lia i a p d i r b ­ tą p e d a g o g ik o s s is te m ą . Ž in o m a , š ita s s u g e b ė jim a s , b e k it a k o , a u g a s u lig tu o , k a ip to b u lė ja ir p a t i s u a u g u s i k a r t a , n e s tu o p a č iu u g d o m o s io s g a lim y b ė s ta ip p a t d id ė ja . B e t k a ip tik to d ė l v is u o m e t p a s i li e k a tie s a ta i, k a d k u lt ū r i n g u m o la ip s n is ir k u ltū r in ė s p a ž a n g o s g r e itis g a lim a m a t u o t i s u ­ a u g u s io s k a r to s u g d o m u o ju s u g e b ė jim u ir š i t o s u g e b ė jim o d id ė jim u . Iš š ito f a k to la b a i ja u le n g v a p a d a r y t i a k t u a li iš ­ v a d a m ū s ų t ė v y n e i, k u r ia i, g a lim a s a k y ti, g y v y b ė s k la u s i­ m a s y r a k u lt ū r o s p a k ė lim a s k u o v e ik i a u s iu b ū d u i r k u o d id ž ia u s iu la ip s n iu . Š it a s k u lt ū r in is ū g ė jim a s , ta ip s v a r b u s m u m s k o v o je u ž s a v o a t s ila ik y m ą k u lt ū r in g ų t a u t ų š e im o ­ je , t e g a li b ū ti a t s ie k ta s v ie n p r ik la u s o m y b ė je n u o m ū s ų ta u ­ t o s p e d a g o g i n i o s u s i p r a t i m o i r į s i g i j i m o u g d o m ų jų s u g e b ė jim ų . Į m ū s ų t a u t in į k le s t ė jim ą k it o k e l io n ė r a i r b ū ti n e g a li. K ie k v ie n a s , k a s s t u d iju o ja p e d a g o g ik o s m o k s lą , y r a p a š a u k t a s v ie n a s iš p ir m ų jų s u p r a s t i š itą t ie k p a p r a s t ą ir tie k s v a r b ią tie s ą . T a ig i m a tė m e , k a d u g d y m a s y r a s ą m o n in g a s b e i t ik s l in ­ g a s s u a u g u s io s k a r to s v e ik im a s į n e s u a u g u s ią ją t ik s lu v e s t i ją į fiz in į b e i d v a s in į s u b r e n d im ą , r e ik a lin g ą jo s g y v e n im o u ž d a v in ia m s a tlik ti. U g d y m a s y r a r e ik a lin g a s , n e s k ita ip n a u jo s k a r to s n e s u g e b a tin k a m a i a tlik ti s a v o g y v e n im o u ž ­ d a v in ių . U g d y m a s y r a g a lim a s , n e s jo r e ik a la u ja p a ti n e s u ­ b r e n d u s ių ž m o n ių p r ig im tis . U g d y m a s tu ri b ū ti s ą m o n in g a s b e i t ik s lin g a s , n e s tik t u o m e t ji s y r a tik r a i n a u d in g a s b e i

206

s ė k m in g a s . Š itu o k o n s ta ta v im u b a ig iu p ir m ą jį b e n d r o s io s d a lie s s k ir s n į a p ie u g d y m o e s m ę ir s a v y b e s .

2. Ugdymo tikslas, vertybės, uždaviniai ir pareigos a. Bendrosios ugdym o p areigos A n tr a s b e n d r o s io s d a lie s s k ir s n is tu ri b ū ti p a š v ę s ta s k la u ­ s im a m s a p ie u g d y m o tik s lą , v e r ty b e s , u ž d a v in iu s ir p a r e i­ g a s . T u r iu p r a d ė ti š itą s k ir s n į n u o b e n d r ų jų u g d y m o p a r e ig ų d ė l v ie n o s p r ie ž a s tie s . K a i b u v o k a lb ė ta a p ie u g d o m ą jį v e i­ k im ą , ik i š io le i n e b u v o tik s lia u n u r o d in ė ta , k a s s u d a r o š ito u g d o m o jo v e ik im o b e n d r ą jį tu rin į. N o r in t ta d , k a d p a t e ik ­ to ji a p t a r t is b ū t ų a iš k e s n ė ir k a d n u o jo s p a s k u i g a lim a b ū ­ tų s ė k m in g a i e iti p r ie to lim e s n io ty r in ė jim o , d e r a s m u lk ia u n u s a k y t i a p t a r ia m o jo d a ly k o tu r in y s . O g i b e n d r a s u g d o ­ m o jo v e ik im o tu r in y s n u s a k o m a s n u r o d y m a is b e n d r ia u s ių jo f u n k c ijų , a r b a p a r e ig ų . K o k io s t a d y r a p a g r in d in ė s a rb a b e n d r ia u s io s u g d o m o jo v e ik im o p a r e ig o s ? D a ž n a i t u r in io a tž v ilg iu t in k a m a i n e s k ir ia m a u g d y m a s , a u k lė ji m a s i r la v in im a s . Y r a t a i tr y s a r t im o s s ą v o k o s , b e t t o li g r a ž u n e t o ly g io s . T in k a m a s jų s k y r im a s a p s u n k in ta s y r a tu o , k a d k it o s e k a lb o s e ta i, k ą e s a m e s u t a r ę v a d in ti u g ­ d y m u , v a d in a m a a u k lė jim u p la č ia to ž o d ž io p r a s m e . K a ip

Erziehung r e iš k ia s y k iu ir u g d y m ą , i r a u k lė jim ą . V o k ie č ia i tu r i d a r ž o d į Bil­ dung, k u r io v ie t o je p r a n c ū z a i v a r to ja ž o d į formation i r k u r į

ja u s a k y t a , p r a n c ū z ų

éducation ir

v o k ie č ių

m ū s ų k a lb o je a t it in k a a p y tik r iu b ū d u ž o d is „ la v in im a s " . K a d a n g i s u t a r ta u g d y m o ž o d is v a r to ti p la č ia u s ia p r a s ­ m e , ta i tu o p a č iu r e ik ia n u o s e k lia i p r ip a ž in t i, k a d ji s a p im a t ie k a u k lė jim ą , t ie k i r la v in im ą . O je i ta ip , ta i g a li k ilti k la u ­ s im a s , a r k a r t a is n e g a lim a v is a s u g d y m o p lo t a s s u s k ir s ty ti į a u k lė jim ą ir la v in im ą . K a d š ito k is s u s k ir s ty m a s g a lė tų b ū ti t a is y k lin g a s lo g iš k u o ju a t ž v ilg iu , r e ik ia , k a d a u k lė jim a s ir la v in im a s iš s is k ir t ų s a v o p lo ta is ir iš s e m tų v is ą u g d y m o tu ­

207

r in į. T u o ta r p u u g d y m o s u s k ir s t y m a s į a u k lė jim ą ir la v in i­ m ą tik la b a i a p y t ik r iu b ū d u g a li b ū ti la ik o m a s t a is y k lin g u . T a i tu r ė s p a a iš k ė t i iš a u k lė jim o ir la v in im o s ą v o k ų n a g r i­ n ė jim o . A u k lė jim a s y r a u g d o m a s is v e ik im a s / k u r ia m e g r i n d ž i a ­ m o s io s r e ik š m ė s t u r i d o r in is m o m e n t a s . L a v in im a s y r a u g ­ d o m a s is v e ik im a s , k u r ia m e g r in d ž ia m o s io s r e ik š m ė s tu r i

Išauklėtas žmogus bus visų pirma tasai, kas yra gavęs tvirtą dorinį pagrindą ir savo valios pajėga įstengia save valdyti visame gyvenimo plote, neišskiriant net išviršinio padorumo. K a s d ie n in ia m e g y v e n im e iš a u k lė jim a s k a r t a is n e t p r o tin is m o m e n ta s .

im a m a s k a ip o iš v ir š in is p a d o r u m a s u ž s ila ik y m e ir a p s i ė ji­ m e s u ž m o n ė m is . T a č i a u ta i y r a n e p a t e is in a m a s iš a u k l ė ji­ m o s ą v o k o s s u s ia u r in im a s .

išlavintas bus tasai, kas yra gavęs tvirtą inte­ lektualinį pagrindą, kuris duoda jam galimybės laisvai orientuo­ tis kultūrinio gyvenimo klausimuose, turint tam tikrą erudicijos minimumą. K a s d ie n i n i a m e g y v e n im e i š la v in im a s k a r t a i s I š k it o s p u s ė s ,

im a m a s k a ip o p a ti e r u d ic ija , t. y . ž y m e s n is m o k s lin ių ž in ių b a g a ž a s . IŠ tik r ų jų k a ip t ik r a s iš a u k lė jim a s n e r e i š k ia tik iš ­ v ir š in io p a d o r u m o u ž s ila ik y m e ir a p s iė jim e s u ž m o n ė m is , ly g ia i ta ip p a t iš s ila v in im a s n e r e iš k ia m o k s lin g u m o , im a ­ m o e r u d ic ijo s p r a s m e . M a n d a g u s ir iš a u k lė ta s iš v ir š in iu b ū ­ d u ž m o g u s g a li b ū ti v is a i n e iš a u k lė ta s d o r o s a t ž v ilg iu , ir s y k iu e r u d it a s g a li b ū ti n e iš la v in t a s in t e le k t u a lin iu a tž v il­ g iu . T ik r a s in t e le k t u a lin is iš s ila v in im a s ta ip p a t p r a le n k ia s a v o v e r te e n c ik lo p e d in ę e r u d ic iją , k a ip tik r a s d o r in is iš s i­ a u k lė jim a s p r a le n k ia iš v ir š in į p a d o r u m ą , n o r s s y k iu t ik r a s in t e le k t u a lin is iš s ila v in im a s v is u o m e t r e ik a la u ja ta m t ik r o s b e n t m in im a lin ė s e r u d ic ijo s , p a n a š ia i k a ip tik r a s d o r in is iš ­ s ia u k lė jim a s n e tik s u t a r ia , b e t ir r e ik a la u ja iš v ir š in io p a d o ­ r u m o u ž s ila ik y m e ir a p s iė jim e s u ž m o n ė m is . L e n g v a p a s te b ė ti, k a d a u k lė jim a s ir la v in im a s a titin k a d v i p a g r in d in e s p r o tin g o s io s ž m o g a u s p r ig im tie s g a lia s : a u k lė ­

208

jim a s - v a lią , la v in im a s - p ro tą . B e t v is d ė lto ju o d u , k a d ir y r a d v i s v a r b ia u s io s u g d y m o d a ly s , n e iš s e m ia v is o š ito u g ­ d y m o p lo to , k a ip k a d v a lio s ir p r o to v e ik lu m a s n e iš s e m ia v is o ž m o g a u s g y v e n im o a p ra iš k ų , ju k š a lia v a lio s ir p r o to a p r a iš k ų ž m o g a u s g y v e n im e y r a d a r p la ti ž e m e s n io g y v e n i­ m o s r itis , k u r y ra v isa e ilė fiz io lo g in ių ir e m o c io n a lin ių a p ­ r a iš k ų , k u r io s , k a d ir g ali b ū ti p r o to ir v a lio s v a d o v a u ja m o s , v is d ė lto n e p a r e in a v ie n n u o p r o to ir v a lio s ir to d ė l n ė r a u g ­ d o m o s v ie n tik d o rin iu a u k lė jim u ir p r o tin iu la v in im u . K i­ t a i p t a r i a n t , š a l ia a u k lė ji m o i r la v in i m o y r a d a r f i z i n i o u g d y m o , k u r is , k ie k jis tv a r k o ta m tik r o m is p r ie m o n ė m is fi­ z io lo g in ę , m o to r in ę ir e m o c io n a lin ę g y v e n im o s r itį, n ė r a n e i a u k lė jim a s , n e i la v in im a s . T ie s a , r a c io n a lu s fiz in is u g d y m a s s y k iu tu r i p a le n k ti fiz in į g y v e n im ą d o r in im o ir p r o tin im o tik s la m s , t. y . n u s ta ty ti ž m o g a u s k ū n o g y v e n im ą a u k š te s n ių id e a lų lin k o n , ir to d ė l jis ta m tik r a m e la ip s n y je , b ū te n t, s a v o a tb a ig im e , y r a ir a u k lė jim a s , ir la v in im a s . B e t v is d ė lto ta i, k a s y r a c h a r a k te r in g o fiz in ia m e u g d y m e , y r a n e a u k lė jim a s ir n e la v in im a s , b e t ta sa i la m d y m a s a r m a n k š ty m a s , b e k u r io f iz in is g y v e n im a s n e g a li b ū ti p a le n k ta s a u k š te s n ė m s ž m o ­ g a u s g a lio m s ir n e g a li įg a u ti n u s ite ik im ų a u k š te s n ie m s g y ­ v e n im o t ik s la m s . - Iš š ito ja u m a t y t i , k a d a u k lė jim a s ir la v in im a s n e v is a i iš s e m ia u g d y m o p lo tą , tik ju o d u n ė r a ta ip p la č ia i s u p r a n ta m u , k a d g a lė tų a p im ti fiz in į m a n k š ty m ą . T a i p p a t g a li b ū t i k la u s im o , a r te is in g ia u y r a k a lb ė ti a p ie e s te t i n į a u k lė jim ą , a r a p ie e s te tin į la v in im ą . N ė r a , p a v y z ­ d ž iu i, a b e jo n ė s , k a d r e lig in im a s d e r a v a d in ti a u k lė jim u , b e t n e la v in i m u , n e s č ia v y r a u ja v a lio s , a r b a d o r o s m o m e n ta s , n o r s n ė r a iš č ia v is a i iš s k ir ta s la v in im o m o m e n ta s ir g a lim a n e t k a lb ė t i a p ie in te le k tu a lin į r e lig in į la v in im ą . E s te tin im o a t ž v i lg i u k la u s im a s n ė r a ta ip a iš k u s , ir , r e ik ia p a s te b ė ti, s im p to m in g a y r a ta i, k a d e s te tin im a s k a ip tik k a i k u r ia is s a v o a t ž v ilg ia is s t o v i a r č ia u fiz in io m a n k š ty m o . M a n y č ia u , k a d s u b je k ty v is tin ė s e s te tik o s š a lin in k a i tu rė tų la b ia u lin k ­ 14—12

209

ti p a v a d in t i e s te t in į u g d y m ą a u k lė jim u , tu o ta r p u o b je k t y v is t in ė s e s te t i k o s š a lin in k a i t u r ė tų lin k ti k a lb ė ti a p ie e s t e t i­ n į la v in im ą . K a d a n g i o b je k t y v is t a i, m a n o n u o m o n e , s t o v i a r č ia u t ie s o s , n e g u s u b je k t y v is t a i, n o r s ir t ie , i r k it i įp u o l a į k r a š tin g u m ą , e s u la b ia u lin k ę s k a lb ė t i a p ie e s te t in į la v in i­ m ą n e g u a p ie e s te t in į a u k lė jim ą . P a g a lia u p a č io s a u k lė jim o i r la v in im o s ą v o k o s n e iš s k i­ r ia v ie n a a n tr o s , k ą g e r ia u s ia i įr o d o ta i, k a d m ū s ų la ik a is V V illm an n o n u o p e ln a is r a d o p l a t a u s p r ip a ž in im o v a d in a ­ m o jo „ a u k lė ja m o jo la v in i m o " r e ik a lin g u m a s . I š to , k a s p a ­ s a k y t a , a iš k ė ja , k a d a u k lė ji m a s i r l a v in i m a s n e s u s k i r s t o lo g iš k a i t a is y k lin g u b ū d u u g d y m o p lo t o , b e t t ik iš s k ir ia iš jo d v i s v a r b ia u s ia s s r itis , k u r io s v is d ė l to s u s ik e r t a s a v o t u ­ r in iu , b ū te n t, ta s , k u r v y r a u ja , iš v ie n o s p u s ė s , d o r i n i s , o iš a n tr o s p u s ė s - p r o tin is p r a d a s . T a i s y k l in g a s š ita s s u s k i r s ­ ty m a s n ė r a t o d ė l, k a d ji s n e iš s e m ia v is o u g d y m o ir , b e to , s u s k ir s t y m o n a r ia i , t. y . a u k lė jim a s i r la v in im a s , s u s id u r ia d a r s a v o p lo ta is . P a d a r iu s iš v a d ą , k a d u g d y m o s u s k i r s t y ­ m a s į a u k lė jim ą ir la v in im ą n ė r a t a is y k lin g a s lo g iš k a s is s u ­ s k ir s t y m a s , a iš k ė ja t a ip p a t , k a d n e g a lim a s k i r s t y t i p e d a g o g ik o s m o k s lo į a u k lė jim o ir la v in im o m o k s lą . P a n a ­ š ia i, p a v y z d ž iu i, O tto V V illm a n n a s, W . T o is c h e r is , J. G o tt le r is a u k l ė ji m o m o k s l ą v a d i n a p e d a g o g i k o s , o l a v i n i m o m o k s lą - d id a k t ik o s v a r d u , ta ip k a d , jų s u p r a t im u , Erziehungslehre y r a p e d a g o g ik a , o Bildungslehre, a r b a Unterrichtslehre, y r a d id a k tik a . T a ip s k ir s t a n t u g d y m o m o k s lą , a r b a g a u n a m a d u ly g ia t e is iu m o k s lu , p e d a g o g ik a ir d id a k t ik a , k u r iu o d u n e s u v e d a m u į v ie n ą p la te s n į m o k s lą , a r b a š ito k is p la te s n is m o k s la s r e ik ia v ė l v a d in t i p e d a g o g ik o s v a r d u p l a ­ č ią ja š ito ž o d ž io p r a s m e . D a u g ta d p a t o g ia u v a d in t i p e d a ­ g o g i k o s v a r d u v i s a s u g d y m o m o k s l a s , o d i d a k t i k o je t e m a t y ti v ie n a jo s d a lis , b ū te n t, in t e le k t u a lin io la v in im o , a r b a , v ie n u ž o d ž iu ta r ia n t, p r o tin im o , m o k s la s . B e k ita k o , v is a ta i p a r o d o , k a d a u k lė jim a s ir la v in im a s ,

210

k a d ir s u d a r o d v i p a g r in d in e s u g d y m o s r itis , v is d ė lto n e s u s k ir s to jo į d v i p a g rin d in e s fu n k c ija s , a r b a p a r e ig a s . N o r ė d a ­ m i s u s e k ti, k o k ių y ra p a g r in d in ių u g d y m o p a r e ig ų v e ik ia n t s u a u g u s ia i k a r ta i n e s u a u g u s ią ją , p a im k im e š i t o k į p a p r a s tą p a v y z d į. Ū k in in k a s a u g in a s ū n ų , k u r is tu r i a p im ti ū k į, ja m m ir u s . Ū k in in k a s g a li s a v o ū k į p e r te ik ti s a v o s ū n u i, n e p a r u o s ę s jo ū k in in k a v im u i ir n e s u te ik ę s ja m v is ų r e ik ia m ų ž i­ n ių ir s u g e b ė jim ų . Š it o k iu a t v e ju ū k is le n g v a i g a li s u ir t i n e p a ty r u s io ž m o g a u s ra n k o s e . B e t ū k in in k a s g a li p a s ie lg ti p r ie š in g a i; b ū te n t, jis g a li p a r u o š ti s ū n ų ū k in in k a v im u i ir s u ­ d a r y ti ja m e v is u s re ik ia m u s s u g e b ė jim u s , o p a s k u i v is d ė lto g a li p a tie s ū k io ja m n e p e r le is ti. P ir m u o ju a tv e ju b u v o tu r ta s , b e t n e b u v o s u g e b ė jim o jį v a ld y ti. A n tr u o ju a tv e ju b u v o įg y ­ ta s s u g e b ė jim a s , b e t n e b e te k o to , k a s g a lim a b ū t ų v a ld y ti. N o r m a lu s a ts itik im a s b ū tų ta s a i, k u r ū k in in k a s iš v y s ty tų s ū ­ n u je s u g e b ė jim ą v a ld y ti ū k į ir p a s k u i, p o s a v o m ir tie s a r b a s e n a tv ė je , p e r le is tų ja m p a tį ū k į. T a i r e ik š tų , k a d ji s b ū tų iš ­ u g d ę s tik r ą jį ū k in in k ą . T a ig i p a s ir o d o , k a d , iš v ie n o s p u s ė s , r e ik iš v y s ty ti s u g e b ė jim a s , o iš a n tr o s p u s ė s - p e r te ik ti p a g a l š itą s u g e b ė jim ą a titin k a m ą tu r tą , a rb a g ė r y b e s . T a i, k a s s u d a r o š ito p a v y z d ž io e s m ę , įv y k s ta fa k tin a i b e t k u r io je u g d y m o s r ity je . V is ų p ir m a te n k a s u ž a d in t i u g d y ti­ n y je p r ig im t o s io s jo k ū n o b e i s ie lo s g a lio s , jo s , ta ip s a k a n t, iš v y s ty ti; o p a s k u i š ito m s g a lio m s r e ik s u te ik ti s a v o r ū š ie s m a is to . K it a ip ta r ia n t, s u g e b ė jim a s y r a ta m tik r a ly tis , k u r i p a s k u i p r ip ild o m a a titin k a m o tu r in io . P ir m o ji p a r e ig a v a ­ d in a m a iš v y s ty m u

lieferung).

(Entwicklung), a n t r o ji - p e r t e i k i m u (Über­

U g d y t in io g a lių iš v y s ty m a s s u d a r o f o r m a lin ę

u g d y m o p a r e ig ą ; tu o ta rp u k u ltū r in ių g ė r y b ių p e r te ik im a s p a g a l iš v y s to m ą jį s u g e b ė jim ą y r a m a te r ia lin ė u g d y m o p a ­ r e ig a . G a lim a d a r p r id ė ti, k a d fo r m a lin ė u g d y m o p a r e ig a s u d a r o s u b je k t y v in ę jo p u s ę , tu o ta r p u m a te r ia lin ė u g d y ­ m o p a r e ig a s u d a r o o b je k ty v in ę jo p u s ę . K a i u g d o m a ja m e d a r b e k r e ip ia m a d a u g ia u d ė m e s io b e i

211

a t id o s į fo r m a lin ę p a r e ig ą , g a u n a m a s p e d a g o g in is f o r m a ­ liz m a s ; u ž ta t k a i d u o d a m a p e r s v a r o s m a t e r ia lin e i p a r e ig a i, g a u n a m a s p e d a g o g in is m a t e r ia liz m a s . J e i , p a v y z d ž iu i, p ro t in im o s r ity je b u s v is ų p ir m a la v in a m a in t e le k t u a lin ė u g ­ d y t in io g a lia , n e p e r t e i k ia n t s y k iu p a k a n k a m a i m o k s lin ių ž in ių , tu r ė s im e d id a k t in į f o r m a liz m ą . U ž t a t j e i u g d y tin iu i b u s s u te ik ia m a d a u g ž in ių , n e p a k a n k a m a i la v in a n t jo p r o to g a lią , tu r ė s im e d id a k tin į m a te r ia liz m ą . P a s y v in ė tr a d ic in ė m o k y k la tu rė jo p a lin k im o n u s id ė ti d id a k tin iu m a t e r ia liz m u , n e s jo je m o k o m o s io s m e d ž ia g o s įs im in im a s t u r ė jo n e p r o ­ p o r c io n a lia i d id e lė s r e ik š m ė s . U ž t a t m ū s ų la i k ų a k t y v io ji d a r b o m o k y k la tu r i p a lin k im o n u s id ė t i d id a k t in iu f o r m a ­ liz m u , k a d a n g i k a r t a is p e r m a ž a s u t e ik ia s i s t e m in g a i s u ­ t v a r k y t ų m o k s l i n i ų p a ž i n č i ų . T i k d e r a m o s p r o p o r c i jo s iš la ik y m a s ta r p iš v y s to m o s io s i r p e r te i k ia m o s io s u g d y m o p a r e ig o s y r a v ie n in t e lis te is in g a s g in č o iš s p r e n d im a s ta r p p e d a g o g in io f o r m a liz m o ir m a t e r ia liz m o . A ts im in d a m i m ū s ų p a v y z d į a p ie ū k in in k o u g d y m ą , tu ­ r ė s im e p a s a k y ti, k a d p e d a g o g in is f o r m a l iz m a s i š v y s t o s u ­ g e b ė ji m ą ū k i n i n k a u t i , n e p e r t e i k d a m a s p a t i e s ū k io ; t u o t a r p u p e d a g o g in is m a t e r ia l iz m a s p e r t e i k ia ū k į, n e iš v y s t y d a m a s s u g e b ė jim o j į v a ld y t i. - P o š itų įv e d a m ų jų p a a i š ­ k in im ų b u s m u m s p r a v a r t u p a s iž iū r ė t i iš a r č ia u į k ie k v ie n ą iš d v ie jų p a g r i n d in ių u g d y m o p a r e ig ų : iš v y s t y m ą ir p e r ­ t e ik im ą . T a ig i f o r m a l in iu a t ž v i lg i u u g d y m a s y r a u g d y t i n io i š ­ v y s t y m a s . V a ik a s , t a r s i k o k s p u m p u r a s , g a u n a iš p r i g im ­ t i e s v is ą e i l ę g a l i ų , p a d ė l i ų , g a b u m ų , k u r i e y r a iš p a t p r a d ž io s s u s i v y s tę į v ie n ą a iš k ia i n e s k i r ia m ą d a ik t ą . K a d š ita ja u n a b ū t y b ė s u a u g t ų , r e i k ia , k a d j i iš v y s t y t ų v is a s s a ­ v o g a lim y b e s s k y r iu m , iš s is k le i s t ų , t a r s i p u m p u r a s , v is a is s a v o la p e lia is ir h a r m o n in g a i p r a ž y d ė tų v is u s a v o p r ig im tu g r a ž u m u . G a l io s , p a d ė l ia i , g a b u m a i g lū d i ja u n o je b ū t y b ė ­ je ja u iš p r i g im t ie s , b e t to k s a r k it o k s jų iš s iv y s t y m a s p a r ­ 212

e in a n u o a p lin k y b ių , k u r io s e ja i te n k a g y v e n t i: n u o a k s t i ­ n ų , k u r ie jo s iš s iv y s t y m ą p a s k a ti n a , n u o k li ū č i ų , k u r io s jo s g y v e n im ą tr a m d o . T a p a ti g ė lė k ita ip i š s i v y s t y s ir p r a ­ ž y d ė s n e d ir b a m o je ž e m ė je t a r p d y k a ž o l ių , ir k it a i p - p a ­ r in k t o je d ir v o je p r ity r u s io s o d in in k o p r iž iū r im a . T ie s a , jo k s s o d in in k a s iš r o ž ė s n e p a d a r y s le lijo s , b e t ji s g a li p a d a r y t i, k a d r o ž ė s v ie n a k u r i r ū š is s u v is o m is s a v o y p a t y b ė m is s k a i d r ia i p r a ž y d ė tų v is u s a v o g r a ž u m u . T a i p ir p e d a g o ­ g a s g a u n a k ie k v ie n a m e u g d y tin y je s u v y s t y t ą iš p r ig im ­ tie s ž m o g a u s b ū ty b ę s u b e n d r o m is ž m o g iš k o s io m is g a l i o m i s , p r i g im t o m is d o v a n o m is , p a d ė l ia i s , y p a t in g a i s g a b u m a i s . J o u ž d a v i n y s i r y r a v is ų p ir m a n o r m a li a i iš v y s ­ t y t i ž m o g i š k ą s i a s g a li a s i r p a n a u d o ti p r i g im t u o s iu s p a d ė ­ l i u s b e i g a b u m u s , k a d iš jo u g d y tin io g a lė t ų iš s iv y s t y t i p i l n u t i n i s b e i h a r m o n in g a s ž m o g a u s a s m u o . R e ik ia č ia p a t p a s a k y ti, k a d a u g a n č io ž m o g a u s iš s iv y s ­ ty m a s v y k s t a p a g a l t a m t ik r u s b io lo g in iu s , f iz io lo g in iu s ir p s ic h o lo g in iu s d ė s n iu s , k u r ių p e d a g o g a s n e p a jė g ia p a k e is ti, ji s tik g a li s u d a r y t i iš s iv y s ty m u i m a ž ia u a r d a u g ia u p a la n ­ k ių s ą ly g ų - s u r a s t i ja m s k a tin a m ų jų a k s tin ų ir p a š a lin ti t r a m d o m ą s ia s k liū tis . U g d o m a s is iš v y s ty m a s ir tu ri š ito s d v e jo p o s r e ik š m ė s : jis , b ū te n t, s u d a r o iš s iv y s ty m u i p a la n ­ k ių a k s tin ų ir, iš a n tr o s p u s ė s , p a š a lin a š ito iš s iv y s ty m o k liū ­ t i s . P i r m o ji p a r e i g a s u d a r o p o z i t y v ų , a r b a t e i g i a m ą jį iš v y s ty m o m o m e n t ą ; tu o ta r p u a n tr o ji p a r e ig a y r a n e g a ty ­ v u s , a r b a n e ig ia m a s is iš v y s ty m o m o m e n ta s . T a ig i iš v y s ty ­ m a s s a v o r u o ž t u tu r i d u m o m e n tu , a r b a n e t d v i s m u lk e s n e s p a r e ig a s , i š k u r ių v ie n a , t e ig ia m o ji, g a li b ū t i p a v a d in ta s k a ­ tin im u ; a n tr a , n e ig ia m o ji, - d r a u s m in im u . S k a tin im a s ž a ­ d in a t e ig i a m a i u g d y ti n io g a lia s , p a d ė liu s ir g a b u m u s ir s u ž a d i n ę s s t e n g ia s i p a ž a n g ia i ju o s la v in t i b e i t o b u lin ti. D r a u s m in im a s a tlie k a n e ig ia m ą ją g y n im o r o lę ir y ra s k a ti­ n im u i p a d e d a m o ji p a r e ig a . J e i , p a v y z d ž iu i, ū k in in k a s n o r i s u s ila u k ti iš s a v o s ū n a u s

213

g e r o p a v a d u o to jo , ta i ji s š ia ip a r ta ip tu r ė s g r ie b t is ir s k a t i­ n im o , ir d r a u s m in im o p r ie m o n ių . S k a tin d a m a s s a v o s ū n ų p r ie ū k in in k a v im o , ji s ž a d in s ja m e ū k io m e ilę , s t e n g s is įp r a ­ tin ti jį d ir b t i d a r b ą ū k y je , a iš k in s ja m s a v o p a t y r im ą . D r a u s ­ m in d a m a s jį tu o p a č iu t ik s l u , j i s s t e n g s i s k li u d y t i s ū n u i p a k r y p ti į k itą k o k į d a r b ą ; r e a g u o s , k a i s ū n u s b u s ja u iš k r y ­ p ę s ; Š a lin s iš jo g y v e n im o v is a , k a s k liu d o ja m p a s i d a r y t i g e r u ū k in in k u . IŠ p e d a g o g in io p a t y r im o y r a ž in o m a , k a d d r a u s m in im o p a r e ig a m a ž ė ja s u li g t u o , k a ip g e r ia u i r p iln ia u y r a v e d a ­ m a s t e ig ia m a s is s k a t in im o d a r b a s . I n t e n s y v u s b e i le m t a s u g d y tin io g a lių , p a d ė lių ir g a b u m ų s k a t in im a s t a ip p a v e r ž ia v is ą jo d ė m e s į b e i e n e r g iją , k a d ja m t ie s io g n ė r a g a lim y ­ b ė s iš k r y p ti i š v ė ž ių , k u r j i s y r a įs ta t y t a s t v ir t a p a t y r u s io p e d a g o g o r a n k a . T a č ia u n e g a lim a p a s a k y ti, k a d u g d y m a s a p s k r it a i, n o r s i r g e r ia u s ia i p a s t a t y t a s i r s t r o p ia u s ia i v y k ­ d o m a s , g a lė tų a p s i e it i b e d r a u s m in im o p r ie m o n ių . U g d o m o ji d r a u s m ė g a li li e s t i t ie k iš v ir š in e s , t i e k i r iš v i ­ d in e s iš s iv y s t y m o s ą ly g a s , p a n a š ia i k a ip s o d in in k a s , a u g in ­ d a m a s g ė lę , g a li ją s a u g o t i t ie k n u o iš v i r š i n i ų , t ie k i r n u o iš v id in ių k le s t ė jim o k liū č ių : ji s t u r i iš r a u t i i š a r t im ia u s io s a p lin k o s d y k a ž o le s , k u r io s k liu d o g ė le i t a r p t i, b e t i š k it o s p u s ė s , ji s tu r i p r iž iū r ė t i, k a d p a t i g ė lė n e iš b u jo t ų p e r d a u g v ie n u a tž v ilg iu ir n e s u m e n k ė t ų k itu . T a ip p a t ir p e d a g o g a s t u r i k ie k g a lė d a m a s a p s a u g o t i u g d y tin į n u o b lo g ų k e n k s ­ m in g ų įt a k ų , e in a n č ių iš š a lie s , ir s u d r a u s ti jį , je i ji s p a ts lin k tų š ito m s įt a k o m s p a s id u o ti. B e t d r a u s m in im a s g a l p a ­ lie s ti i r iš v id in e s iš s iv y s t y m o s ą ly g a s , k a i, p a v y z d ž iu i, p e ­ d a g o g u i t e n k a s u s t a b d y t i p e r s m a r k ų v i e n o s u g d y t i n io g a lio s a r d o v a n o s iš s iv y s t y m ą , įv y k s ta n t į s u s k r ia u d a k i­ to m s jo g a lio m s ir d o v a n o m s . P e d a g o g a s u g d y to ja s tu r i p r i­ ž i ū r ė t i , k a d v i e n i n e p a g e i d a u ja m i u g d y t i n i o p o l i n k i a i n e iš b u jo t ų ir n e u ž s t e lb tų k itų p a g e id a u ja m ų ; k a d ž e m e s ­ n ie ji r e ik a la i n e p a g le m ž t ų a u k š te s n ių jų . O g i ž in a n t b e n d r ą

214

g y v e n im o lin k m ę s lin k ti iš v ir š a u s į a p a č ią , g a lim a ja u iŠ a n k s t o te ig ti, k a d ir g e r ia u s ia s u g d y m a s n e a p s ie is , k a ip s a ­ k y ta , b e s u d r a u d im o , b e k o v o s s u u g d y tin io p o lin k ia is , s u n e g e is t in o m is jo g y v e n im o a p lin k y b ė m is . V is d ė lto v is u o ­ m e t to k ia is a tv e ja is v ie n a s d a ly k a s p e d a g o g o tu r i b ū ti g e ­ r a i n u m a n o m a s , b ū te n t, k a d d r a u s m in im o p a r e ig a u g d y m e y r a a tv ir k š č io je p r o p o r c ijo je su te ig ia m o jo s k a t in im o v e r ­ tin g u m u . T o d ė l, p a v y z d ž iu i, d a ž n a i v a r to ja m o s u g d y m e p a ­ b a u d o s liu d ija n e tie k a p ie u g d y tin io iš tv ir k im ą , k ie k a p ie u g d y to jo n e tin k a m u m ą . Ž in o m a , ta i d a r n e r e iš k ia , k a d le i­ d im a s u g d y tin iu i d a r y ti, k ą ji s tin k a m a s , ir p a ta ik a v im a s v is ie m s jo in s tin k ta m s y r a g e r e s n is a u k lė jim a s u ž p a b a u d ų s is t e m ą . B e t Š ito k ia m e p a ta ik a v im e ja u n ė r a n e i d r a u s m in i-

j

m o , n e i s k a tin im o , ir to d ė l to k iu a tv e ju n ė r a jo k i o a u k lė ji­ m o . P a ly g in a n t s u a u k lė jim o s to k a , d a ž n a i d r a u s m in im a s p a s ir o d o g e r e s n is n e t b e s k a tin im o s is t e m o s . B e t t ik s k a t i­ n im o s i s t e m a s u r e i k ia m a is k o r e k t y v a i s , k u r ių s u t e i k i a d r a u s m in im o p r ie m o n ė s , g a li b ū t i la ik o m a n o r m a lia u g d y ­ m o s is te m a . T a i g i s k a tin a m o ji u g d y m o p a r e ig a y r a v ie n a iš s v a r b ia u ­ s i ų ir p la č ia u s ių p e d a g o g in ia m e d a r b e . J i s a v o r u o ž tu g a li

j

b ū t i s k ir s t o m a į k e le tą d a r s m u lk e s n ių u g d o m ų jų p a r e ig ų .

;

Y r a ta i p r a tin im a s , p a m o k y m a s ir įk v ė p im a s .

\

T a ip s k a t in a n t g e r u s u g d y tin io p o lin k iu s , r e ik ia s te n g -

|

tis , ta ip s a k a n t, p e r v e s ti ju o s iš p o te n c ia lin io į a k tu a lin į, a r -

'

b a n e t h a b itu a iin į s to v į, t. y . p a d a r y ti iš jų g e rų įp r o č ių . G e ra s įp r o t is y r a v iltin g a a tr a m a tv ir ta m b ū d u i, k u r is š ia ip a r ta ip u g d y m o y r a d e d a m a s į tik s lin g o g y v e n im o p a g r in d ą . B e t

!

tik r a i g e r a s įp r o tis y r a ta d a , k a i ji s n e tik p a s iž y m i te ig ia -

'

m u o ju t u r in iu , b e t ir s ą m o n in g a i y r a s u p r a n ta m a s k a ip o g e r a y p a t y b ė , t. y . k a i ji s n ė r a a k la s , b e t s ą m o n in g a i p a te is i­ n a m a s p a č io u g d y tin io s u p r a tim u . T u o tik s lu įp r o tis a n k s ­ č ia u a r v ė lia u , p r ie š a r b a p o įp r a tim o , tu r i b ū ti p a a iš k in ta s ta m tik r u p a m o k y m u . P a v y z d ž iu i, u g d y tin is a u k lė ja m a s v i-

215

s u o m e n in i u b ū d u . J i s p r a t in a m a s p r ie tin k a m o a p s iė jim o ir s u g y v e n im o s u s a v o d r a u g a is , p r ie s o lid a r u m o iš la ik y m o s a v o e l g im e s i, p r ie p a la ik y m o m o k y k lo je v ie š o s io s t v a r k o s , k u r i tu r i r e ik š m ė s v is ie m s d r a u g a m s , ir t. t. K a i ji s s u g e b a s u p r a s t i p r o tin g u s v is u o m e n in io a u k lė jim o m o t y v u s , d a ž ­ n ia u s ia i t a č ia u v ie n u la ik u s u p r a t in im u , ji s y r a p a m o k o ­ m a s a p ie m o k y k lo s g y v e n im o s ą r y š į s u b u s im u o ju v is u o m e n in iu g y v e n im u ; a p ie d id e lę m o k ė jim o s u g y v e n t i s u s a v o d r a u g a is r e ik š m ę ; a p ie s o lid a r u m o ja u s m ų k i l n u ­ m ą i r a p s k r it a i v is u o m e n in io iš s ia u k lė jim o s v a r b ą . B e t r e ik ia p a g a lia u p a s a k y ti, k a d i r š i t o p a m o k y m o , tu ­ r in č io v ie t o s š a lia p r a t in im o , d a r n e p a k a n k a , n o r i n t i š p il­ d y t i v is ą s k a t in im o p la n ą . R e ik ia d a r g i u g d y t i n iu i įk v ė p t i r e a lio s lin k m ė s a tit in k a m a i e lg tis b ū s im a m e s a v o g y v e n i­ m e p l a č i o je v is u o m e n ė je , k a d ji s i r tu o m e t įs te n g t ų v a d o ­ v a u t is s o lid a r u m o , t a ik in g u m o , tv a r k in g u m o p r i n c i p a is , ir š ia ip ja u r e ik ia ja m s u t e ik t i d e r a m o s p a g a r b o s v is u o m e n i­ n ia m a u to r it e t u i. T o d ė l š a lia p r a t in im o i r p a m o k y m o d a r įk v ė p im a s tu r i a t lik ti s a v o r o lę u g d o m a ja m e d a r b e : b ū t e n t , ji s p r iv a lo s u t e ik t i u g d y tin iu i p a s t o v ią lin k m ę , k u r i n u s t a ­ ty t ų j į tin k a m u b ū d u g y v e n im o s ū k u r y je ir le is t ų ja m le n g ­ v ia u a p s is p r ę s t i p r o tin g a is m o t y v a is , k a i g y v e n im a s b u s p a s t a t ę s ja m t a m t ik r ą p r o b le m ą . Į k v ė p im a s , e in ą s iš u g d y ­ to jo į u g d y tin į, y r a ta r s i u g d o m o ji s u g e s t ija , t. y . įt a ig a a r b a n e t in s p ir a c ija , k u r i n ie k o n e lie p ia ir n ie k o g r ie ž ta i n e r e i k a ­ la u ja , b e t tu o ir y r a tv ir ta , k a d ji , k a ip ir d r a u g iš k a s p a t a r i­ m a s , la b ia u s ia i įt ik in a ir iš v id in iu b ū d u v e r č ia a tit in k a m a i e lg tis . Š ta i k o d ė l, p a v y z d ž iu i, d o r in io a u k lė jim o s r ity je r e i­ k ia n u o la t o s s t e n g t is , k a d a u k lė t o jo įs a k in ė jim a s , a u k lė t i­ n iu i b r ę s t a n t, k e is tų s i p a t a r in ė jim u . T a i g i p r a t in im a s , p a m o k y m a s ir įk v ė p im a s y r a tr y s p a ­ g r in d in ė s s k a t in im o p a r e ig o s , a r b a n e t p r ie m o n ė s . P r a t in i­ m a s , t a ip s a k a n t , r iš a u g d y t i n io p r a e it į s u jo d a b a r t i m i; p a m o k y m a s f o r m u o ja u g d y tin io d a b a r tį; įk v ė p im a s s t e n -

216

g in s i n u le m ti jo a te itį. P r a tin im a s g a m in a g e r ų įp r o č ių ; p a ­ m o k y m a s ž a d in a s ą m o n in g u m ą ; įk v ė p im a s s k a t in a p a s i­ lik t i iš tik im a m p e r v is ą s a v o g y v e n im ą a u k š t ie m s u g d y m o p r in c ip a m s . i k i š io le i b u v o k a lb ė ta a p ie u g d o m ą jį iš v y s ty m ą . D a b a r te n k a m u m s d a r k ie k s u s id o m ė ti u g d y m u k a ip o p e r te i k i­ m u . U g d y m a s ju k p r iv a lo n e tik iš v y s ty ti ž m o g a u s s u g e b ė ­ ji m u s , b e t d a r p e r te ik t i n a u ja i k a r ta i v is ą e ilę m a te r ia lin ių ir d v a s in ių g ė r y b ių , k u r ių y r a s u k ū r u s i ž m o n ija k u lt ū r in ia ­ m e is to r ijo s v y k s m e . Š it o s k u lt ū r in ė s g ė r y b ė s y r a v is a ta i, k o y r a p a s ie k ę ū k is , te c h n ik a , fiz in ė k u ltū r a , m o k s la i, m e n a i, d o r a , r e lig ija . I r te c h n ik o s p r ie m o n ė m is la im ė ti įra n k ia i, ir m o k s liš k o jo g e n ija u s a tid e n g im a i, ir m e n o d a ile n y b ė s , ir g e ­ r i d o r o v ė s įp r o č ia i, ir r e lig ijo s la im ė jim a i s u jo s įs ta ig o m is v is a ta i s u d a r o ž m o n ijo s m a t e r ia lin į ir d v a s in į tu r tą , k u r is g a li ir p r iv a lo b ū t i s a u g o ja m a s b e i p e r te ik ia m a s iš k a r to s į k a r tą . K a i č ia k a lb a m a a p ie p e r te ik im ą , ta i n e d e r a d a r š ita s p e r te ik im a s s u p r a s t i g r y n a i m a t e r ia lin e p r a s m e . T a i v is ų p ir m a r e iš k ia , k a d u g d y m u a u g ą s - b r ę s t ą s ž m o g u s p r iv a lo b ū ti p a r u o š t a s d a ly v a u ti k u lt ū r in ia m e ž m o n ijo s g y v e n im e , ju o g y v e n t i ir to lia u jį k u r ti. K ita ip ta r ia n t , k u ltū r in ių g ė r y ­ b ių p e r te ik im a s n e g a li b ū ti im a m a s b e s ą r y š io s u iš v y s ty ­ mu

a t it in k a m ų s u g e b ė jim ų jo m i s n a u d o tis ir ja s to lia u

g a m in ti. J e i k u lt ū r in ė s g ė r y b ė s y r a p e r te ik ia m o s b e to k ių s u g e b ė jim ų iš v y s ty m o , jų p e r te ik im a s b e v e ik y r a ly g u s jų s u n a ik in im u i. Iš k u lt ū r o s filo s o fijo s g a lim a p a s te b ė ti, k a d v is o s e tr ijo ­ s e g y v e n im o s r ity s e , t. y . p r ig im ty je , k u ltū r o je ir r e lig ijo je , y r a a t it in k a m ų o b je k ty v in ių a p r a iš k ų , k u r io m is y r a g a m ta , c iv iliz a c ija i r B a ž n y č ia . J e i iš v y s ty m a s la v in a tik p r ig im tą jį k u lt ū r in į ir r e l ig i n į s u g e b ė jim ą , ta i p e r te ik im a s įv e d a n a u ją ž m o g ų į f a k tin ą g a m to s , c iv iliz a c ijo s ir B a ž n y č io s p a d ė tį. P a v y z d ž iu i, d id a k t ik o s p r ie m o n ė m is iš v y s ty m a s iš la v in a ž m o g u je in t e le k t u a lin į s u g e b ė jim ą p a ž in ti tie s ą ; o g i p e r te i­

217

k im a s d u o d a g a lim y b ė s p a s is a v in ti m o k s lo p a ž i n t is , ja u k i­ tų ž m o n ių įg y ta s įv a ir ia is la ik a is ir įv a ir io s e v ie t o s e . I r ta i, k a s Čia

p a s a k y ta a p ie v ie n ą tik p r o ti n i m ą , t u r i p a n a š io s

r e ik š m ė s v is o m s k it o m s u g d y m o s r itim s , n o r s n e v is u r v ie ­ n o d a i r y š k ia i g a li b ū t i s k ir ia m u iš v y s ty m a s ir p e r te ik im a s , v a d in a s i, fo r m a lin ė ir m a t e r ia lin ė u g d y m o p a r e ig o s . I š v y s to m o ji ir y p a tin g a i p e r te ik ia m o ji u g d y m o p a r e ig o s t u r i u ž d a v in io p a k e lt i a u g a n č ią k a r tą p r ie to k u lt ū r in g u m o la ip s n io , k u r io y r a p a s ie k u s i s u a u g u s i k a r t a . T o k iu b ū d u u g d y m a s ta m p a v ie n a s iš s v a r b ia u s ių k u lt ū r in g u m o v e ik s ­ n ių , n e s tik jo p r ie m o n ė m is t e g a lim a p a la ik y t i k u lt ū r o s s t o ­ v į to je a u k š tu m o je , k u r io s jin a i y r a p r iė ju s i s a v o is to r in ia m e v y k s m e . K a i u g d y m a s s m u n k a ž e m y n , s y k iu s u ju o p u o la ir k u ltū r o s ly g is . U ž ta t, la v in d a m a s ž m o g u je v is a s jo g a lia s ir p a t e ik d a m a s jo m s k u lt ū r in ių g ė r y b ių , t a r s i jo m s t in k a n ­ č io m a is to , u g d y m a s r u o š ia ž m o g ų n e tik k u lt ū r i n ia m g y ­ v e n im u i, b e t i r k u l t ū r i n e i k ū r y b a i . T o k i u b ū d u k u l t ū r a p a la ik o m a , p le č ia m a i r t o b u lin a m a iš k a r t o s į k a r t ą p a r u o ­ š ia m o s io m is u g d y m o p r ie m o n ė m is . * * *

T a r p k u lt ū r in io g y v e n im o s a v y b ių y r a i r v is u o m e n iš k u ­ m a s . K u ltū r o s f ilo s o fija , b e k ita k o , a iš k in a s ą r y š į, k u r io y r a t a r p k u lt ū r o s , is to r ijo s ir v is u o m e n in io g y v e n im o . I s t o r in ė s ta u t o s y r a k u lt ū r in g o s t a u t o s i r s y k iu t a u t o s , g y v e n a n č io s a u k š t e s n iu v is u o m e n in iu g y v e n im u . K a i b u v o s a k y t a , k a d u g d y m a s įv e d a n a u ją ž m o g ų į k u lt ū r in į g y v e n im ą , t u o p a ­ č iu b u v o b e n d r a i p r ile id ž ia m a , k a d u g d y m a s ta ip p a t p r i­ v a lo įv e s t i u g d y tin į ir į v is u o m e n in į g y v e n im ą . J e i ta d į u g d y m o p a r e ig ų s u s k ir s t y m o p a g r in d ą d ė s im e a s m e n s ir v is u o m e n ė s s a n t y k ia v im ą , ta i Š itu o a t ž v ilg iu t u r ė s im e s u ­ s k ir s t y t i u g d y m o p a r e ig a s į in d iv id u a lin ę ir v is u o m e n in ę . K a i u g d y m a s iš v y s to ž m o g a u s g a lia s ir p e r te ik ia ja m p e d a ­ 218

g o g in ių g ė r y b ių , ž iū r ė d a m a s v ie n į a s m e n s k le s t ė jim ą n e ­ p r ik la u s o m a i n u o jo s a n ty k ių s u v is u o m e n e , ta i r e ik ia p a ­ s a k y ti, k a d ji s e in a in d iv id u a lin ę p e d a g o g ijo s p a r e ig ą . K a i, a t v ir k š č ia i, u g d y m a s a u k lė ja b e i la v in a a t s k ir ą a s m e n į , ž iū ­ r ė d a m a s į jo s ą r y š į s u v is u o m e n e , t. y . s ta t y d a m a s a ts k ir o a s m e n s iš s iv y s ty m ą į p r ik la u s o m y b ę n u o v is u o m e n in ė s g e ­ r o v ė s , r e ik ia p a s a k y ti, k a d jis e in a v is u o m e n in ę p e d a g o g i­ jo s p a r e i g ą . Iš t ik r ų jų b ū t ų č ia t ik s l ia u k a lb ė t i n e a p i e u g d y m o p a r e ig a s , b e t a p ie u g d y m o lin k m e s . P r ie š io s p r o g o s p a ž y m ė s im e , k a d b u v o n e t b a n d y m ų s k ir s t y t i p e d a g o g ik o s m o k s lą p a g a l in d iv id u a lin į ir v is u o ­ m e n in į a t ž v ilg į, į in d iv id u a lin ę ir v is u o m e n in ę p e d a g o g i­ k ą . Š it o k is p e d a g o g ik o s m o k s lo s u s k ir s ty m a s te g a lė tų b ū ti t ik s lin g a s v ie n ta d a , je i p a ts u g d y m a s iš tik r o g a lim a b ū tų s u s k ir s t y t i į d v i iš s e m ia n č ia s ir iš s is k ir ia n č ia s s r itis , in d iv i­ d u a lin ę ir v is u o m e n in ę . T u o ta r p u v is a m e u g d y m e ir k ie k ­ v ie n o je a ts k ir o je jo s r ity je g a lim a įž v e lg ti in d iv id u a lin is ir v is u o m e n in is a t ž v ilg is , b e t s t a t y t i š a lia š i t ų įv a ir ių u g d y ­ m o s r ič ių d a r v is u o m e n in is ir in d iv id u a lin is a u k lė jim a s n ė r a n e i r e ik a lo , n e i r a c io n a la u s p a g r in d o . K ie k v ie n o m o k s lo d a ­ ly k a i g a lim a ty r in ė t i įv a ir ia is s p e c ia le s n ia is a tž v ilg ia is , e i­ n a n t m o n o g r a f in io ty r in ė jim o k e liu . T o d ė l ir p e d a g o g ik o s o b je k t a s , t. y . u g d y m a s , g a lim a ta ip p a t t y r in ė ti in d iv id u a ­ li n iu i r v is u o m e n in iu a tž v ilg iu . B e t t a i d a r n e r e iš k ia , k a d y r a r e ik a lo s k i r t i p a t s p e d a g o g ik o s m o k s la s į in d iv id u a lin ę i r v is u o m e n in ę p e d a g o g ik ą . T ie s a , p r a k tik o je p a s ita ik o , k a d v ie n i p e d a g o g a i te o r e tik a i, k a ip , p a v y z d ž iu i, Z ille r is , iš d ė s to p e d a g o g ik o s s is t e m ą la b ia u a ts iž v e lg d a m i į in d iv id u a lin ę u g d y m o p a r e ig ą ; t u o ta r p u k iti a ts iž v e lg ia la b ia u į v is u o ­ m e n in ę u g d y m o p a r e ig ą . P a v y z d ž iu i, N a to r p a s , n o r s ir s a ­ k ė , k a d „ t ik r a p e d a g o g ik a p r iv a lo b ū t i t ie k p a t in d iv id u a li, k a ip i r v is u o m e n in ė " , v is d ė lto s a v o p e d a g o g ik ą p a v a d in o „ S o z ia l p a d a g o g i k " (v is u o m e n in ė p e d a g o g ik a ). Š ia ip a r ta ip , g e r a i iš la ik y ta p e d a g o g ik o s s is te m a tu r i p u -

219

s ia u s v y r o je p r a v e s t i in d iv id u a lin į ir v is u o m e n in į u g d y m o a t ž v ilg į p a g a l s a v o p a r e ig a s ta r n a u t i t ie k a s m e n s , t ie k ir v is u o m e n ė s r e ik a la m s . įv a ir ia is la ik a is i r įv a ir io s e t a u to s e b u v o k r e ip ta d a u g ia u d ė m e s io ta i į in d iv i d u a li n ę , ta i į v i­ s u o m e n in ę u g d y m o p a r e ig ą . S p a r ta , p a v y z d ž iu i, a u k lė jo ž m o g u je la b ia u s ia i v is u o m e n ė s n a r į. A tė n a i d ė jo d a u g ia u p a s t a n g ų į h a r m o n in g ą ž m o g a u s a s m e n s iš v y s ty m ą . V id u ­ r a m ž ia is a s m u o b u v o a u k lė t a s t a m p r iu o s e s a n t y k iu o s e s u v a ls ty b e ir B a ž n y č ia . N a u jų la ik ų r e n e s a n s a s la b ia u d o m ė ­ jo s i ž m o g a u s in d iv id u a lu m u . B u r ž u a z in is li b e r a liz m a s , s u ­ s t i p r ė ję s p o D i d ž i o s i o s p r a n c ū z ų r e v o l i u c i jo s , p a s t ū m ė p e d a g o g in į v e ik im ą į p e r d a u g in d iv id u a lis t in e s v ė ž e s . S o ­ c ia liz m a s , k a ip o g r ie ž ta r e a k c ija p r ie š b u r ž u a z in į lib e r a lin į in d iv id u a liz m ą , ė m ė s a v o ru o ž tu s tu m ti p e d a g o g ik o s m o k s ­ lą į s o c ia lin ę lin k m ę . K r ik š č io n iš k o ji p e d a g o g ik a , k u r i k r ik š ­ č i o n i ų p a s a u l ė ž i ū r o je r a n d a t o b u l o a s m e n s i r t o b u l o s v is u o m e n ė s s u d e r in im o id e a lą , s t e n g ia s i i š la ik y t i p u s ia u ­ s v y r o je in d iv id u a lin ę ir v is u o m e n in ę u g d y m o p a r e ig a s . A t s iž v e lg ia n t į m ū s ų g y v e n a m ą ją g a d y n ę , k u r k a t a s t r o ­ fiš k a i p a s ir e iš k ė k r a š tu tin io in d iv id u a liz m o i r s u b je k t y v iz ­ m o iš d a v o s , n e g a lim a n e k r e ip t i ta č ia u y p a t in g o d ė m e s io į v is u o m e n in į a u k lė jim ą n e p a m ir š t a n t , ž in o m a i r in d iv id u ­ a lin ių a s m e n s r e ik a lų . T o d ė l m ū s ų la ik ų p e d a g o g ik a p r i v a ­ lo s p e c i a l i a i s u s i r ū p i n t i k la u s i m u , k a ip g e r i a u s i u b ū d u g a lim a b ū t ų a u k lė t i n a u jo s k a r t o s , k a d jo s tin k a m a i a t s a k y ­ tų te is ė t ie m s v is u o m e n in io g y v e n im o , t. y . š e im y n o s , s a v i­ v a l d y b i ų , t a u t o s , v a l s t y b ė s , t a u t ų s ą ju n g o s , r e i k a l a m s , b ū d a m o s s y k iu t in k a m a i p a r u o š t o s i n d iv i d u a li n ia m s a s ­ m e n s r e ik a la m s . V is u o m e n in io a u k lė jim o p a v y z d y s , b e k it a k o , m u m s p a ­ r o d o , k a d u g d o m o s io s p a r e ig o s , k u r io s v e d a u g d y tin į p r ie f iz i n i o i r d v a s in io s u b r e n d im o , n e t u r i v is a i p a s t o v io s n o r ­ m o s , n e s s u a u g u s i a m ž m o g u i s t a t o m i įv a ir ū s r e ik a la v im a i įv a ir ia is la ik a is ir įv a ir io s e v ie to s e . J e i ta d s a k o m a , k a d u g d y -

220

m a s tu ri v e s ti n a u ja s k a r ta s į fiz in į b e i d v a s in į s u b r e n d im ą , ta i s a v a im e s u p r a n ta m a , k a d š ita s s u b r e n d im a s p r iv a lo b ū ti to k s, k a d a titik tų la ik o , v ie to s ir p ro fe s ijų r e ik a la v im u s . Ž m o ­ g u s p r iv a lo b ū ti u g d o m a s ta ip , k a d v is o s jo g a lio s b ū t ų h a r ­ m o n i n g a i i š v y s t y t o s i r k a d s y k iu ja m b ū t ų p e r t e i k t o s k u lt ū r in ė s g ė r y b ė s , k u r io m is g y v e n a p a ti v is u o m e n ė , k u ­ r io je te n k a ja m g y v e n ti. B e t ž m o g u s p r iv a lo b ū ti iš u g d y t a s n e tik p a jė g ia n č iu g y v e n t i k u ltū r in iu s a v o a p lin k o s g y v e ­ n im u , b e t d a r g i s u g e b a n č iu p a s tū m ė ti š itą k u ltū r in į g y v e ­ n im ą p a ž a n g o s k e liu . P a g r in d in ių u g d y m o p a r e ig ų s c h e m a g a li b ū ti š ita ip a t­ v a iz d u o ta :

išvystymas Ugdymas., perteikimas

b. U gdym o tik s la i

skatinimas

{ {

pratinimas pamokymas >imas įkvėpū

priežiūra numatomoji drausmė baudžiamoji drausmė

B e t y r in ė d a m i u g d y m o p a r e ig a s , t u r ė jo m e p r o g o s m a ­ t y t i, k a s y r a t a s a i f i z i n i s b e i d v a s in is s u b r e n d i m a s , į k u r į v e d a a u k lė t in į u g d o m a s is v e ik im a s . P a s ir o d o , k a d u g d y ­ m a s t u r i p a r u o š t i ž m o g ų t o k ia m g y v e n im u i, k o k s ja m te n ­ k a g y v e n t i s a v o k u l t ū r i n ė je a p lin k u m o je , i r d a r ta ip , k a d p a t s g y v e n im a s e i t ų p a ž a n g o s k e liu . S u b r e n d im a s ta d r e iš ­ k i a , k a d ž m o g u s g a li s ą m o n i n g a i n u s im a n y ti a p ie s a v o g y ­ v e n i m o t ik s l u s b e i u ž d a v i n i u s i r la i s v a i ju o s v y k d y t i s a v o v e ik i m u . Š i t o k is u g d y m o t ik s lo a p ta r im a s y r a g r y n a i fo r m a lin is ir n ie k o n e s a k o a p i e p a t ie s tik s lo tu r in į. N o r in t k o n k r e č ia u s p r ę s t i a p ie u g d o m o jo tik s lo tu r in į, re ik ia , m a ty t, n u s ta ty ti p a t ie s g y v e n im o t ik s la s , k a ip o n e tie s io g in is , a rb a to lim e s ­ n is , u g d y m o tik s la s . K a d a n g i b e n d r a i ta r ia m a s tie s io g in is 221

u g d y m o t ik s la s , k u r is y r a n e k a s k it a , k a ip ž m o g a u s p a s i­ r u o š im a s le m ta m g y v e n im u i, n ie k o d a r n e s a k o a p ie p a tie s š ito tik s lo t u r in į, ta i p a p r a s ta i, k a i k a lb a m a a p i e u g d y m o t ik s lą , t u r im a g a lv o je t o lim e s n is u g d y m o t ik s la s , k u r iu o y r a p a t ie s g y v e n im o t ik s la s . N e t ie s io g in is y r a ji s u g d y m u i to ­ d ė l, k a d j i s p la u k ia n e i š u g d y m o s ą v o k o s , b e t iš ž m o g a u s g y v e n im o s u p r a t im o . J e i p ir m a s is u g d y m o t ik s l a s , t. y . t ie ­ s io g in is , y r a fo r m a lin is , ta i a n tr a s is j o s u p r a t im a s , p la u k ią s iš g y v e n im o t ik s lo s u p r a t im o , y r a m a t e r ia l in is ta p r a s m e , k a d ji s n u r o d o š i t o t ik s lo tu r in į. D a ž n ia u s ia i n u r o d y m u į f o r m a lin į u g d y m o t ik s lą b u v o a p t a r ia m a s p a ts u g d y m a s . P a v y z d ž iu i, P la t o n a s a p t a r ė u g ­ d y m ą š ito k iu b ū d u : „ U g d y m a s tu r i tik s lu s u t e ik t i k ū n u i b e i s ie la i v is ą g r a ž u m ą ir v is ą t o b u lu m ą , k u r iu o s ji e d u p a jė g ia a t s ie k ti" . P a n a š ia i a p ta r ė u g d y m ą ir K a n t a s , s a k y d a m a s , k a d „ u g d y m a s y r a iš v y s ty m a s ž m o g u je v is o t o b u lu m o , k u r is g lū d i jo p r i g im t y je " . T ą p a č ią id ė ją J o h n a s S t u a r t a s M illis iš r e iš k ė š ita ip : „ U g d y m a s a p im a v is a t a i, k ą m e s p a t y s p a ­ d a r o m e , ir v is a ta i, k ą k iti m u m s d a r o , k a d m u s p r ia r tin tų p r ie m ū s ų p r ig im t ie s i d e a lo " . N e n u t o ls ta n u o š ito s a p t a r i­ m o r ū š ie s ir H e r b e r ta s S p e n c e r is , k a i tr u m p a i ir t ik s lia i iš s i­ t a r ia , k a d „ u g d y m a s y r a ž m o g a u s r u o š i m a s p i ln u t in i a m g y v e n im u i" . K a ip m a to m e , k o l p e d a g o g a i t e o r e tik a i s t e n g ia s i n u s t a ­ ty ti f o r m a lin į u g d y m o tik s lą , jų u g d y m o a p t a r t y s m a ž a i t e ­ s is k ir ia v ie n o s n u o k itų . U ž ta t, k a i tik tie m s p a tie m s p e d a g o g a m s te o r e tik a m s te n k a n u s ta t y t i m a t e r ia lin is t ik s ­ la s , b e n d r a s u g d y m u i ir g y v e n im u i, p a ž iū r o s im a ž y m ia i s k ir tis , n e s g y v e n im o tik s lo s u p r a t im a s š ia ip a r ta ip p a r e i­ n a n u o b e n d r o s ž m o g a u s p a s a u lė ž iū r o s . P o z it y v is ta s S p e n ­ c e r is , m a tą s u g d y m e r u o š im ą p iln u tin ia m g y v e n im u i, iš s k irs , ž in o m a , iš š ito p iln u tin io g y v e n im o re lig iją . U tilita r is ta s M illis g y v e n im o tik s lą m a ty s ž m o g a u s la im ė je , s a v o tiš k a i s u p r a n ­ t a m o je . K a n t a s g y v e n im o p r a s m ę m a t y s f o r m a l is t in i a m e

222

p r ie v o lių p ild y m e ir į tai p r im y g tin a i s iū ly s k r e ip t i d ė m e s į u g d o m a ja m e v e ik im e . Ž o d ž iu ta r ia n t, m a t e r ia lin is , a r b a n e ­ tie s io g in is , u g d y m o tik s la s , s u ta m p ą s s u p a t ie s g y v e n im o tik s lu , y r a k ie k v ie n o p e d a g o g o s u p r a n ta m a s p a g a l s a v o p a ­ s a u lė ž iū r ą . O k a d a n g i p a ts p e d a g o g ik o s m o k s la s p a s a u lė ­ ž iū r o s k la u s im ų n e s p r e n d ž ia , tai jo lin k m ė p a s ir o d o e s a n ti p r ik la u s o m y b ė je n u o p a s a u lė ž iū r o s , n e s fa k t in a i u g d y m a s n e g a li a p s ie iti b e m a te r ia lin io s a v o tik s lo s u p r a tim o . Š it a ­ m e p u n k te y p a č a iš k ė ja p e d a g o g ik o s m o k s lo s ą r y š is t ie k s u m o k s liš k ą ja p a s a u lė ž iū r a , e s a n č ia filo s o fijo s ž in io je , tie k ir s u r e lig in e p a s a u lė ž iū r a , s p e c ia lia i te o lo g ijo s ty r in ė ja m a . T a ig i iš e in a , k a d fa k tin a s p e d a g o g ik o s s ą r y š is s u p a s a u ­ lė ž iū r a y r a n e iš v e n g ia m a b ū tin y b ė , k u r i, k a ip o to k ia , tu r i v is ą e ilę iš d a v ų tie k p e d a g o g in e i te o r ija i, tie k ir p e d a g o g i­ n e i p r a k tik a i. Įv y k s ta ta i ja u to d ė l, k a d n u o p a ž iū r o s į ž m o ­ g a u s g y v e n im ą , į jo tik s lu s b e i u ž d a v in iu s , p a r e in a š ia ip a r ta ip u g d o m o s io s t e o r ijo s b e i u g d o m o jo m e n o lin k m ė . Č ia k a ip t ik iš e in a a ik š tė n p r ita ik o m a s is p e d a g o g ik o s m o k s lo p o b ū d is , b ū t e n t , ta i, k a d p e d a g o g ik a p r ita ik o u g d y to jo ir u g d y tin io s a n t y k ia v im u i p r in c ip u s , k u r iu o s j i s e m ia s i iš k i­ tų m o k s lų . A p ie u g d o m ą ją m e d ž ia g ą ja i p a te ik ia d a v in ių jo s g r in d ž ia m ie ji m o k s la i, k a ip a n ta i: p e d a g o g in ė p s ic h o lo ­ g ija , p e d o lo g ija , e k s p e r im e n t in ė p s ic h o lo g ija , e k s p e r im e n ­ t i n ė p e d a g o g i k a i r t . t . T u o t a r p u t i k s l u s u g d o m a ja m v e ik im u i n u s t a t o v e d a m ie ji p e d a g o g ik o s m o k s la i, k u r ia is y r a v is ų p ir m a f il o s o f i ja i r te o lo g ija , k a ip o p a s a u lė ž iū r o s m o k s la i. N o r in t ta d p e d a g o g ik o s s is te m o je n u s ta ty ti u g d o ­ m a ja m v e ik im u i m a t e r ia l in į tik s lą , s u ta m p a n tį s u g y v e n i­ m o tik s lu , n ė r a g a lim y b ė s a p s ie iti b e p a s a u lė ž iū r o s m o k s lų . M a ž a to : n o r i n t s u d a r y t i v ie n ą k u r ią p e d a g o g ik o s s is te m ą ir ją n u o s e k lia i iš v y s ty ti v is o s e jo s d a ly s e ir v is u o s e jo s p r i­ t a ik y m u o s e p r i e p e d a g o g in ė s p r a k tik o s , te n k a im tis v e d a ­ m u o ju p r a d u ta m tik r ą p a s a u lė ž iū r ą , k u r i y r a la ik o m a tik ra b e i te is in g a .

223

Š i t a n e iš v e n g ia m a b ū tin y b ė v e r č ia ir m a n e p a d ė t i į p e ­ d a g o g in ė s s is t e m o s p a g r in d ą ta m tik rą p a s a u lė ž iū r ą , k u r i, m a n o Į s itik in im u , y r a v ie n in t e lė tik ra p a s a u lė ž iū r a . S u p r a n ­ ta m a s a v a im e , k a d š ito k ia p a s a u lė ž iū r a m a n y r a te is tiš k o ji p a s a u lė ž iū r a , k u r i r e m ia s i ta t r u n k a n č ia p e r a m ž iu s f il o s o ­ fija , k u r i e in a n u o A r is to te lio p e r š v . T o m ą A k v in ie tį i r p a ­ s i e k ia m ū s ų la i k u s , k a ip o n u o l a t t u r t ė ja n t i s i n t e g r a l i n i s s in t e t iz m a s . K ie k p e d a g o g ik o s s is t e m a n o r i p a s i li k t i v ie n m o k s lo r ib o s e ir n e s ir e m t i A p r e iš k im o d a v in ia is , ja i d e r a te n k in t is v ie n t a p a s a u lė ž iū r a , k u r ią s u g e b a a p d ir b t i f il o s o ­ f ijo s m o k s la s . T u o m e t g a u n a m a f ilo s o fin ė p e d a g o g ik a , k u ­ r i y r a t o k i u b ū d u a t r i b o ja m a t i e k n u o e k s p e r i m e n t i n ė s p e d a g o g ik o s , tie k i r n u o p a s t o r a lin ė s p e d a g o g ik o s , p a g r į s ­ t o s ta r p k itk o t e o lo g ijo s d a v in ia is . P e d a g o g ik o s s is t e m a , k u ­ r i ą t e n k a m a n d ė s t y t i , y r a k a i p t i k s u p r a n t a m a k a ip o f ilo s o fin ė p e d a g o g ik a , a r b a , k it a ip t a r ia n t , im a s a v o v e d a ­ m u o s iu s p r in c ip u s g y v e n im o tik s lų a t ž v ilg iu iš f ilo s o fin ė s p a s a u lė ž iū r o s . I n t e g r a lin is s in t e t iz m a s , k u r iu o m a n t e n k a r e m t is p e d a ­ g o g ik o s s i s t e m o je ir k u r is t e n k a g in ti p e r filo s o fin ių d a ly k ų p a s k a it a s , b e k it a k o , p a s iž y m i p l a č io m is s a v o p a ž iū r o m is į ž m o g a u s g y v e n im ą . J i s n e t ik n e n e ig ia jo k i o s ž m o g a u s g y ­ v e n im o s r i ti e s , b e t ly g ia i r im t a i s k a ito s i s u v is o m is tr im is p a g r in d in ė m is jo s r itim is , t. y . p r ig im t im i, k u ltū r a ir r e l ig i­ ja , i r d a r k ie k v ie n o je iš š itų s r ič ių d o m is i t e o r in e , p r a k t in e ir e s t e t i n e d a lim i. Š it a ip s u p r a n t a m a s g y v e n im a s g a li b ū ti te is in g a i p a v a d in ta s p iln u tin iu . T o d ė l ir u g d y m a s , k u r is r u o ­ š ia n a u ja s k a r t a s š ita ip s u p r a n t a m a m g y v e n im u i, p r id e r a ta ip p a t v a d in t i p iln u t in iu . G r į ž t a n t p r i e u g d y m o tik s lų , r e ik ia a t s im in t i, k a d u g d y ­ m a s t u r i s a v o a r t im e s n i u s i r t o lim e s n iu s tik s lu s . A r t im e s ­ n is u g d y m o t ik s la s , k u r is g a li b ū t i s m u lk ia u s k ir s to m a s , y r a , b e n d r a i t a r ia n t , ž m o g a u s p a s ir u o š im a s p iln u t in ia m g y v e ­ n im u i. T o lim e s n i u g d y m o t ik s l a i y r a p a t y s ž m o g a u s p i ln u ­

224

tin io g y v e n im o tik s la i. P ir m u o ju a tv e ju u g d y m o tik s la s a p ­ t a r ia m a s g r y n a i fo r m a lin iu b ū d u . A n tr u o ju a tv e ju , k a i k a l­ b a m a ja u a p ie ž m o g a u s g y v e n im o tik s lu s , u g d y m o tik s la i a p t a r ia m i, ta ip s a k a n t, m a te r ia lin iu b ū d u , t. y . n u s a k o m a jų m a t e r ija , a rb a tu r in y s . F a k tin a i š itie d v i tik s lų r ū š y s y r a la b a i s u r iš to s v ie n a s u a n tr a : r u o š d a m a s ž m o g ų p iln u tin ia m g y v e n im u i, u g d y m a s tu o p a č iu r u o š ia ž m o g ų jo g y v e n im o tik s la m s s ie k ti. K ita ip ta r ia n t, s a v o to lim e s n ių tik s lų u g d y ­ m a s s ie k ia p e r a r tim e s n į tik s lą , b ū te n t, p e r ž m o g a u s p a r u o ­ š im ą g y v e n im u i. R e lig in ė s p a s a u lė ž iū r o s s u p r a tim u , b e n d r a s ir g a lu tin is ž m o g a u s tik s la s y r a p a ts D ie v a s : s u ta p d a m a s to b u lo je v ie ­ n y b ė je s u s a v o p ir m a v a iz d ž iu , k u r is g lū d i D ie v o e s m ė je , ž m o g u s p a s ie k ia s y k iu ir s a v o a u k š č ia u s ią to b u lu m ą , ir s a ­ v o d id ž ia u s ią la im in g u m ą . P a ts D ie v a s , k a ip o n e ly g s ta m a ­ s is g ė r is , y r a ta d ž m o g u i a u k š č ia u s ia s g a lu tin is tik s la s . B e tg i a u k š č ia u s ia s g a lu t in is tik s la s n e tik n e p a n a ik in a , b e t ir s u ­ p o n u o ja v is ą e ilę įv a ir ių įv a ir ia u s ių a r tim e s n ių tik s lų , k u ­ r ių ž m o g u s g a li tu r ė ti a t s k ir o s e g y v e n im o

s r ity s e p a g a l

a t s k ir a s s a v o iš g a le s . T a i r e iš k ia , k a d ž m o g u s s u r a n d a v is ą e ilę a ts k ir ų g ė r y b ių , k u r io s ta r n a u ja ja m a ts k ir a is tik s la is ir k u r io s n o r m a li a i t u r i b ū t i g a lu t in ė je s ą s k a it o je p a le n k to s a u k š č ia u s ia i g ė r y b e i. B e t , je i b e n d r a s i r g a lu t in is ž m o g a u s g y v e n im o tik s la s t a r n a u ja n e t ie s io g i n i u b ū d u i r u g d y m u i b e n d r u ir g a lu ti­ n iu tik s lu , t a i i r a t s k ir i ž m o g a u s g y v e n im o b e i v e ik im o tik s ­ la i y r a p a n a š ia i a t s k ir i u g d y m o tik s la i. S k ir tu m a s č ia tė r a v ie n t a s , k a d t a i, k a s g y v e n im u i y r a tik s la s tie s io g in iu b ū ­ d u , u g d y m u i y r a t ik s la s n e t ie s io g in iu b ū d u . T a ip d o r in is g ė r is s u d a r o ž m o g a u s g y v e n im u i a ts k ir ą tie s io g in į tik s lą , t u o t a r p u u g d y m u i j i s y r a t ik s la s t a p r a s m e , k a d ž m o g a u s r u o š i m a s d o r in ia m g y v e n im u i n e tie s io g in iu b ū d u s ie k ia ir d o r in io g ė r io . Ž m o g a u s t ik s l u p a p r a s ta i y r a ta i, k a s y r a jo la ik o m a g e ­ is — 12

225

r y b e k o k ia n o r s p r a s m e . P a v y z d ž iu i, tie s a , g ė r is , g r o ž i s y r a ž m o g u i a u k š t o s io s g ė r y b ė s , k u r ių ji s s t e n g ia s i p a s ie k t i s a v o g y v e n im u b e i v e ik im u . K a ip ž m o g a u s g y v e n im o t ik s la i n e t ie s io g i n i u b ū d u y r a ir u g d y m o t ik s la i, ta ip ir g ė r y b ė s , k u r io m i s ž m o g u s g y v e n a ir d ė l k u r ių v e ik ia , y r a n e t ie s io ­ g in i u b ū d u g ė r y b ė s i r u g d y m u i. T o k iu b ū d u tie s a , g ė r is ir g r o ž is y r a i r u g d y m u i n e t ie s io g in ė s g ė r y b ė s , k u r io s ta r n a u ja ja m n e t ie s io g i n i a is tik s la is . K a lb a n t t ik s lia u , r e ik ia p a s a k y ­ ti, k a d t ie s a

yra v y r ia u s ia s

n e t ie s io g i n i s t ik s la s in t e le k t u a li­

n ia m l a v i n i m u i , g ė r i s - d o r i n i a m a u k lė ji m u i i r g r o ž i s e s te t i n i a m la v in im u i. T i e s a , g ė r is i r g r o ž is , k a ip m a t o m e , y r a p a g r i n d in ia i n e ­ tie s io g in ia i t ik s l a i k u lt ū r in io u g d y m o s r ity je . N o r in t iš s e m ­ ti v is ą u g d y m o p lo tą , r e ik d a r n u r o d y ti p a g r in d in ia i n e t ie s io g in ia i t ik s la i f iz in ia m la v in im u i i r r e l ig i n i a m a u k ­ lė jim u i. I r š t a i m a t e r ia lin io g y v e n im o s r i t y je s ie k ia m o ji g ė ­ r y b ė , a r b a tik s la s , y r a g e r a i s u p r a n t a m a f iz in ė g a ly b ė , k a ip o m a t e r ia lin is g y v e n im o p a g r in d a s , k u r is t u r i t a r n a u t i a t r a ­ m a k u lt ū r in ia m s tik s la m s . R e lig in io g y v e n im o s r i t y je s i e ­ k i a m o ji g ė r y b ė , a r b a t i k s l a s , y r a p a t i D i e v y b ė , k a i p o a u k š č ia u s io ji v ir š ū n ė , į k u r ią g a lu t in ė je s ą s k a it o je v e d a k u l­ t ū r in ia i tik s la i. T o k iu b ū d u ž m o g a u s g y v e n im u i b e i v e ik i­ m u i ir tu o p a č iu u g d y m u i g a lim a n u m a ty ti p e n k io s s ie k ia m o s io s g ė r y b ė s , k u r io s , k a ip o to k io s , y r a ir tik s la i: b ū ­ te n t, f iz in ė g a ly b ė , tie s a , g ė r is , g r o ž is ir D ie v y b ė . Š i t o s p e n ­ k io s s i e k i a m o s i o s g ė r y b ė s , a r b a n e t i e s i o g i n i a i u g d y m o t ik s la i, k a ip le n g v a p a s t e b ė t i, a t it in k a p e n k ia s p a g r in d in e s u g d o m o jo v e ik im o s r itis : f iz in į m a n k š t y m ą , p r o tin im ą , d o ­ r in im ą , e s te t in im ą ir r e lig in im ą . Ž in o m a , la b a i b e n d r a i č ia n u s a k y t i n e t ie s io g i n i a i, a r b a to lim e s n i, u g d y m o t ik s la i d a r n ie k o m u m s n e s a k o , k o k s p r i­ v a lo b ū ti p a ts u g d y m a s įv a ir io s e s a v o s r ity s e . Š it ie t o lim e s ­ n i u g d y m o t ik s la i v ie n te n u s ta to lin k m ę , k u r ia u g d y m a s tu r i b ū t i o r ie n tu o ja m a s , a r b a v e d a m a s . B e t š i t a s u g d y m a s

226

b u s d a r g e r ia u o r ie n tu o ja m a s d e r a m a lin k m e , k a i ja m b u s s t a t o m i n e tik n e t ie s io g in ia i, a r b a to lim e s n i, t ik s la i, b e t ir a r t im e s n i tik s la i, k u r ie fa k tin a i v e d a p r ie p ir m ų jų . S k ir tu ­ m a s ta r p to lim e s n ių ir a r t im e s n ių u g d y m o tik s lų y r a , k a ip ž in o m e , ta s , k a d to lim e s n i u g d y m o tik s la i y r a p a t ie s g y v e ­ n im o t ik s la i, tu o t a r p u a r tim e s n i u g d y m o t ik s la i g lū d i tik ž m o g a u s r u o š im e g y v e n im u i i r tu o p a č iu g y v e n im o tik s ­ la m s . Č ia ir k y la k la u s im a s , k o k ie y r a š itie a r tim e s n i u g d y ­ m o t ik s l a i, k u r ie s ta to m i p a č ia m r u o š im u i g y v e n im o tik s la m s . Y r a s a v a im e a iš k u , k a d r u o š im a s g y v e n im u i n e g a li a t ­ s i e k t i p a t i e s g y v e n im o tik s lų , n e s ji s t e g a li a t s ie k ti v ie n t u o s t i k s l u s , k u r ie n e iš e in a iš u g d y tin io p r ig im t ie s r ib ų . P a v y z d ž i u i , r u o š i a n t u g d y tin į tie s o s p a ž in im o r e ik a lu i g a li b ū t i a t s i e k t a , p e d a g o g in io v e ik im o t v a r k o je , n e p a t i tie s a , r e a l i z u o ja m a m o k s lo p a v id a lu , b e t t a s a i m o k in io p r i g im ­ t ie s n u s i t e i k i m a s , k u r is y r a r e i k a li n g a s tie s a i p a ž in t i. T o ­ d ė l, je i p a t i t ie s a y r a n e t ie s io g i n i s p r o tin im o t ik s l a s , ta i r e i k ia m a s t ie s a i p a ž i n t i n u s it e ik i m a s y r a ja u t ie s io g in is , a r b a a r t im e s n i s , p r o tin im o t ik s l a s . S y k iu y r a a iš k u , k a d , n o r i n t t ie s ą p a ž i n t i, r e ik ia p ir m a įs ig y t i ta m t ik r o n u s it e i­ k im o , a r b a d is p o z ic i jo s , s u k u r io p a g a l b a tie s a i r y r a a t s ie ­ k ia m a . F a k t in a i tie s a a t s ie k ia m a s u p a g a lb a in t e le k t u a lin io i š s il a v i n im o , k u r is ir y r a r e ik ia m a č ia d is p o z ic i ja , a r b a n u ­ s i t e ik im a s . T o k iu b ū d u , k a lb a n t v ie n a p ie p r o ti n i m ą , p a ­ s ir o d o , k a d t o lim e s n is , a r b a n e t ie s io g in is , p r o tin im o tik s la s y r a p a t i t ie s a , s u im a m a m o k s lo p r i e m o n ė m is , tu o ta r p u a r t im e s n i s , a r b a t ie s io g in is , p r o tin im o t ik s la s y r a in t e le k ­ t u a l in is iš s il a v i n im a s . T ie s a y r a s ie k ia m o ji g ė r y b ė , tu o ta r ­ p u in t e le k t u a li n is iš s il a v i n im a s y r a p r o tin im u i s ie k ia m o ji v e r t y b ė . P r o t in im a s ta r s i d a r o u g d y tin į v e r tą to s g ė r y b ė s , k u r i y r a s ie k ia m a s is jo tik s la s . B ū te n t, u g d y tin is ta m p a v e r ­ t a s tie s o s tik ta d a , k a i įg a u n a in t e le k t u a lin io , a r b a p r o ti­ n io , iš s il a v i n im o .

227

c. U gdom osios vertybės K a ip m a t o m e , n u o u g d y m o tik s lų t ie s io g in is k e lia s v e ­ d a m u s p r i e u g d o m ų jų v e r t y b ių . S i e k i a n t k u r io tik s lo , g a li­ m a įv a ir ia i n u s is t a t y t i j o a t ž v ilg iu . G a lim a ja m t a r n a u t i v ie n p r i e p u o li a is , k ie k g y v e n im o a p lin k y b ė s m u s į ta i s t u m ia . G a l im a tu r ė ti ta m tik r o n u s it e ik i m o , a r b a n u o ta ik o s , p a la n ­ k io s t ik s lin g a m v e ik im u i. G a lim a to lia u tu r ė ti įg im to p o ­ lin k io š i t a m r e ik a lu i. G a l im a t u r ė t i ta ip p a t įp r a tim o s ie k t i š ito t ik s lo . P a g a lia u g a lim a tu r ė ti s y k iu ir p a lin k im o , ir įp r a ­ t im o , ir s ą m o n in g o n u s is t a t y m o , i r p a t y r im u iš m ė g in t o s u ­ g e b ė jim o e i ti p r ie š ito tik s lo . Š i t o k is s ą m o n in g a s ir įp r a s t a s n u s is t a t y m a s d o r o s d a ly k u o s e p a p r a s ta i v a d in a m a s d o r y ­ b e . B e t, p a n o r ė ju s a p ib e n d r in t i š ito k ią s ą v o k ą k it o m s v e ik i­ m o s r i t i m s , g a li m a p a v a d i n t i p a n a š i v e i k i a n č i o a s m e n s s a v y b ė p a s t o v ia b e i s ą m o n in g a , t. y . h a b i t u a li n e , d is p o z ic i­ ja , lie t u v iš k a i ta r ia n t, p a s t o v iu b e i s ą m o n in g u , t. y . įp r a s t i­ n iu , n u s it e ik im u . I š š ta i pastovūs bei sąmoningi ugdytinio nusiteikimai, atitin­ ką siekiamuosius gyvenimo tikslus, arba gėrybes, ir yra ugdomo­ sios vertybės. O g i ž i n a n t p a g r i n d i n e s s i e k i a m ą s i a s g y v e n im o g ė r y b e s , g a lim a ja u n u s t a t y t i p a g r i n d in ė s u g d o ­ m o s io s v e r ty b ė s , a r b a tie s ą m o n in g i b e i p a s t o v ū s n u s it e ik i­ m a i, k u r ie tu r i b ū t i u g d y m u iš v y s t y t i u g d y tin io p r ig im t y je . P a g r in d in ė s s ie k ia m o s io s g y v e n im o g ė r y b ė s , k a ip ž in o m e , y r a g e r a i s u p r a s t a f iz in ė g a ly b ė , tie s a , g ė r is , g r o ž is i r D ie ­ v y b ė . P a s ir o d o , k a d g e r a i s u p r a s t ą f iz in ę g a ly b ę a t it in k a t o ­ j i u g d o m o ji v e r t y b ė , k u r i y r a ž m o g a u s k ū n o n u s it e ik im a s a u k š t e s n ie m s tik s la m s . T a i r e i š k ia , k a d tik r a i g a lin g a s f iz i­ n iu a t ž v ilg iu y r a t a s a i, k a s s u g e b a p a le n k ti s a v o k ū n ą a u k š ­ t e s n ie m s g y v e n im o tik s la m s . K a ip p a m o k o g e r a i s u p r a s t a s f iz i n i o la v in i m o m o k s la s , t ik r a f iz in ė s g a ly b ė s iš r a iš k a y r a n e a t le t iz m a s , e s ą s s a u t ik s la s , b e t a s k e tiz m a s , k u r is r e ik a ­ la u ja n e k o k it o , k a ip t ik p a l e n k t i k ū n o g y v e n im ą a u k š t e s ­ n ie m s g y v e n im o t ik s la m s . T i k e in a n t š ita lin k m e , g a li b ū t i

228

p a t e i s in t a ta m tik ra r a c io n a li, t. y. n e a tp a la id u o ta n u o a u k š ­ te s n ių g y v e n im o t ik s lų , a tle tik a . K ū n o n u s ite ik im a s a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s fa k t in a i r e i š k ia t o k į jo n u s it e ik im ą , k u r is y r a k u o p a la n k ia u ­ s ia s tie s o s p a ž in im u i, d o r in ia m v e ik im u i ir e s te tin e i k ū r y b a i. V is ie m s š i t i e m s r e ik a la m s k ū n a s g a li b ū ti m a ž ia u a r d a u ­ g ia u n u s it e ik ę s , o v is a i n e iš la v in ta s ir a p le is ta s k ū n a s g a li n e t b ū t i ji e m s t r a m d o m ą ja k liū tim i. Č ia , ž in o m a , n e g a liu s m u lk ia u n a g r in ė t i š ito k la u s im o . T e n k a e iti p r ie u g d o m ų ­ jų v e r t y b ių , a tit in k a n č ių k ą tik p a m in ė ta s k u ltū r in io u g d y ­ m o g ė r y b e s , a r b a tik s lu s . P a s ir o d o t o li a u , k a d tie s ą , k a ip in t e le k t u a lin io g y v e n i­ m o g ė r y b ę , a t it in k a t o ji u g d o m o ji v e r ty b ė , k u r i y r a in te ­ le k t u a li n i s a r b a p r o tin is iš s ila v in im a s ir k u r i s u d a r o p a g r i n d i n ę ž y m ę m o k s liš k a ja m e s u b r e n d im e . P r o t in is iš ­ s i la v in im a s y r a p a s t o v u s b e i s ą m o n in g a s n u s it e ik im a s , k u ­ r is le id ž ia p a ž in ti tie s ą k r itiš k u b e i s is te m in g u b ū d u . D o r i n i o a u k lė ji m o s r i t y je d o r in į g ė r į, k a ip o d o r i n i o g y v e ­ n im o s i e k ia m ą ją g ė r y b ę , a t it in k a to ji u g d o m o ji v e r t y b ė , k u ­ r i y r a d o r i n i s v a lio s iš s ia u k lė jim a s ir k u r i s u d a r o p a g r i n d i n ę t v i r t o b ū d o ž y m ę . D o r in is v a lio s iš s ia u k lė ji­ m a s y r a p a s t o v u s b e i s ą m o n i n g a s n u s it e ik i m a s , k u r is le i­ d ž ia r e a l i z u o t i d o r i n į g ė r į s u d o r y b ių p a g a lb a . E s t e t in io la v i n i m o s r i t y je g r o ž į , k a ip o s ie k ia m ą ją e s t e t i n i o g y v e n i­ m o g ė r y b ę , a t i t i n k a t o ji u g d o m o ji v e r t y b ė , k u r i y r a e s t e t i­ n is iš s ila v in im a s ir k u ri s u d a r o p a g r in d in ę e s te tin ė s k u lt ū r o s ž y m ę . E s t e t in is iš s il a v i n im a s y r a p a s t o v u s b e i s ą ­ m o n in g a s n u s it e ik i m a s , k u r is le id ž ia g r o ž ė tis d a il e n y b ė m i s i r jų k u r t i . T o k i u b ū d u k u l t ū r i n i o u g d y m o s r i t y je r a n d a m e t r is k u o b e n d r ia u s ia s u g d o m ą s ia s v e r t y b e s : p r o ­ t in į i š s il a v i n im ą , d o r in į v a lio s iš s ia u k lė jim ą ir e s t e t i n ę k u l­ t ū r ą . N o r in t a p im t i v is a s š ita s u g d o m ą s ia s v e r t y b e s v ie n u t e r m in u , g a lim a b ū t ų p a s a k y t i , k a d p a g r in d in ė k u lt ū r i n i­ m o v e r t y b ė y r a k u o p i ln ia u s ia s s ie lo s g a lių iš s iv y s t y m a s .

229

K a i y r a n u s ta t y t a , k a d fiz in ę g a ly b ę a titin k a k ū n o n u s i­ te ik im a s a u k š t e s n ie m s tik s la m s ir tu o p a č iu jo p a lin k im a s p a k lu s ti s ie lo s g a lio m s ir k a d tie s ą , g ė r į ir g r o ž į a titin k a s ie ­ lo s g a lių iš s iv y s t y m a s p e r p r o tin į iš s ila v in im ą , d o r in į iš s i­ a u k lė ji m ą ir e s t e t i n ę k u lt ū r ą , t e lie k a d a r iš s p r ę s ti, k o k ia u g d o m o ji v e r t y b ė a titin k a D ie v y b ę , k a ip o s ie k ia m ą jį tik s lą r e l ig i n ė je g y v e n im o s r ity je . A t s ie k ti t ik s la s r e iš k ia t a m t ik ­ ra p r a s m e ji s p a s is a v in ti, k ie k ji s y r a s ie k ia m o ji g ė r y b ė , i r p a s k u i ju o p a s it u r ė t i. A ts ie k ti ta d g a lu t in is r e lig ijo s t ik s l a s , t. y . p a ti D ie v y b ė , r e iš k ia t a m t ik r a p r a s m e p a s i s a v in t i š ita D ie v y b ė ir ja p a s it u r ė t i, p e r m is t i n į s u ja s u s iju n g im ą . T a s a i p a s t o v u s n u s it e ik im a s , k u r iu o ju n g ia m a s i s u D ie v y b e , ta ip s a k a n t , p a s is a v in a m a ir ja p a s it u r im a , ir y r a n e k a s k ita , k a ip š v e n t u m a s . T o k iu b ū d u š v e n t u m a s y r a ta s a i p a s t o v u s i r s ą ­ m o n in g a s n u s is t a t y m a s , k u r is y r a s ie k ia m a s r e l ig i n i u a u k ­ lė jim u k a ip o v y r ia u s i o ji i r a u k š č ia u s io ji u g d o m o ji v e r t y b ė . O k a d a n g i š ita s n u s it e ik i m a s g lū d i d v a s io s g e l m ė s e , t a i š v e n t u m a s g a lim a d a r p a v a d in t i a u k š č ia u s iu d v a s io s k le s ­ t ė jim o la ip s n iu . N e s u n k u p a s te b ė ti, k a d u g d o m o s io s v e r ty b ė s k y la iš a p a ­ č io s į v ir š ų ta m t ik r o je h ie r a r c h ijo je : k ū n a s tu r i p a s iž y m ė t i n u s it e ik im u a u k š te s n ie m s g y v e n im o t ik s la m s , k u r ie y r a s ie ­ k ia m i s ie lo s g a lio m is ir k u r ia is y r a tie s a , g ė r is ir g r o ž is . S i e ­ lo s g a lio s tu r i p a s iž y m ė ti n u s ite ik im a is , k u r ia is y ra a t s ie k ia m i t ie s a , g ė r is ir g r o ž is ir k u r ia i s š ito s g ė r y b ė s y r a p a le n k ia m o s a u k š č ia u s ia m d v a s io s n u s it e ik im u i, a r b a d i­ d ž ia u s ia m d v a s io s k le s t ė jim u i, s u v e d a n č ia m a u k š t u o s iu s tie s o s , g ė r io ir g r o ž io id e a lu s p r ie jų p ir m u tin io š a ltin io , t. y . p r ie D ie v o e s m ė s . N u s t a č iu s p a g r in d in e s u g d o m ą s ia s v e r t y b e s š a lia g y v e ­ n im o tik s lų , k u r ie y r a u g d y m u i to lim e s n ia is , a r b a n e t ie s io ­ g in ia is tik s la is , n e tik y r a g e r ia u p a a iš k ė ju s i u g d y m o lin k m ė , b e t i r p a t ie s u g d o m o jo v e ik im o tu r in y s . T ie s a , š ita s tu r in y s t ė r a v o s s u im t a s la b a i b e n d r a is b r u o ž a i s , b e t v is d ė lto ja u

230

y r a g a u ta s ta m tik r a s p iln u t in io u g d y m o s u p r a t im a s . Č ia d e r a d a r p a d a r y ti k e le ta s p a a iš k in a m ų jų p a s ta b ų , k u r io s g a ­ lė tų p a d ė ti g e r ia u s u p r a s ti k a i k u r ia s p iln u t in io u g d y m o s i s t e m o s y p a ty b e s . K u ltū r o s f ilo s o fijo s k u r s e p a ž y m im a , k a d g y v e n im e g a ­ lim a s k ir t i s u b je k ty v in ė s ir o b je k ty v in ė s ly ty s . S u b je k ty v in ė m is g y v e n im o ly tim is y r a p r ig im tis , k u ltū r a ir r e lig ija ; tu o ta r p u o b je k ty v in ė m is ly tim is , ja s a titin k a n č io m is , y r a g a m ta , c iv iliz a c ija ir B a ž n y č ia . Ir š ta i p a s ir o d o , k a d to lim e s n i u g d y m o t ik s la i y r a o b je k ty v in ių g y v e n im o ly č ių g ė r y b ė s , tu o t a r p u a r t im e s n i u g d y m o t ik s la i, a r b a u g d o m o s io s v e r ­ t y b ė s , p r i k la u s o p r ie s u b je k ty v in ių g y v e n im o ly č ių . O b je k ­ ty v u o ta fiz in ė g a ly b ė s u d a r o g a m to s v e ik s n į, tu o ta rp u k ū n o g a lin g u m a s , k a ip o jo n u s ite ik im a s a u k š te s n ie m s g y v e n im o t ik s la m s , y r a ja u s u b je k ty v in ė ž m o g a u s p r ig im t ie s ž y m ė . T o lia u , tie s o s r e a liz a v im a s m o k s lin ė m is p a ž in t im is , g ė r io r e a liz a v im a s v is u o m e n ė s d o r o v e b e i įp r o č ia is ir g r o ž io r e a ­ liz a v im a s s u k u r to m is d a ile n y b ė m is s u d a r o o b je k ty v in e s g ė ­ r y b e s , tu o t a r p u p r o tin is iš s ila v in im a s , d o r in is iš s ia u k lė jim a s ir e s t e t i n i s iš s ila v in im a s y r a s u b je k ty v in ė s k u ltū r o s v e r ty ­ b ė s . P a g a lia u D ie v y b ė s įs ik ū n ijim a s p a s a u ly je y r a o b je k ty v in ė B a ž n y č io s g ė r y b ė , tu o ta r p u ž m o g a u s š v e n tu m a s y r a s u b je k ty v in ė r e lig ijo s v e rty b ė . P a s ir o d o to k iu b ū d u , k a d s k y ­ r im a s t o lim e s n ių ir a r tim e s n ių u g d y m o tik s lų r e m ia s i g a lų g a le tu o r e a lin iu s k ir tu m u , k u r io y r a ta rp o b je k ty v in ių ir s u b je k t y v in ių g y v e n im o ly č ių , t. y . ta r p ly č ių , iš k u r ių v ie ­ n o s r a n d a s a v o a tr a m ą š a lia ž m o g a u s , o b je k te , o k ito s - ž m o ­ g a u s p r ig im t y je , s u b je k te . Iš š ito s k ir t u m o p la u k ia d a r v ie n a la b a i s im p to m in g a p il­ n u tin io u g d y m o s is te m a i a p r a iš k a . P a s ir o d o b ū te n t, k a d u g ­ d o m a ja m e v e ik i m e o b je k t y v in ė s g y v e n im o g ė r y b ė s u g d y tin iu i y r a p e r te ik ia m o s , tu o ta r p u s u b je k ty v in ė s g y ­ v e n im o v e r t y b ė s y r a ja m e iš v y s to m o s . T a ip fiz in ė g a ly b ė ta m tik r a p r a s m e g a li b ū t i p e r te ik ta s y k iu s u g y v e n im o a p ­

231

li n k y b ė m i s , į k u r ia s y r a s t a t o m a s u g d y tin is , t. y . s y k iu s u p r i g im t im i, b u tu , m a is tu ir a p s k r ita i h ig ie n o s s ą ly g o m is . T u o t a r p u k ū n o n u s it e ik im a s a u k š te s n ie m s g y v e n im o t ik s ­ la m s t e g a li b ū t i iš v y s ty ta s ta m t ik r o m is u g d y m o p r i e m o ­ n ė m is . T o lia u , m o k s lo ž in io s g a li b ū ti t a m t ik r a p r a s m e p e r te ik t o s m o k in iu i, tu o t a r p u p r o tin is iš s ila v in im a s t e g a li b ū t i v ie n iš v y s ty ta s . V is u o m e n ė s d o r o v ė b e i įp r o č ia i ta m tik r a m e la ip s n y je p e r te ik ia m i įta ig o s k e liu , tu o t a r p u d o r i­ n is v a lio s iš s ia u k lė jim a s v ie n iš v y s to m a s . D a ile n y b ė s g a li b ū t i p e r te ik t o s , e s te t in ė k u ltū r a - v ie n iš v y s to m a . B a ž n y ­ č io s g ė r y b ė s ir n e t p a t i D ie v y b ė , p a v y z d ž iu i, p e r s a k r a m e n ­ t u s , p e r t e i k ia m o s , tu o t a r p u š v e n t u m a s v i e n i š v y s t o m a s h e r o iz m o ž y g ia is ir s u m a lo n ė s p a g a lb a . d. Ugdymo uždaviniai P a s k u tin į k a r tą m a n t e k o n u s ta t y t i b e n d r ia u s ie ji t ie s io ­ g in ia i ir n e t ie s io g i n i a i u g d y m o t ik s la i. N e t ie s i o g i n i a i u g ­ d y m o tik s la i y r a p a tie s g y v e n im o tik s la i - g y v e n im o , k u r ia m u g d y m a s r u o š ia n a u ją s ia s k a r ta s . T i e s i o g in ia i y r a t ie u g d y ­ m o tik s la i, k u r ie g lū d i ja u p a č ia m e n a u jų jų k a r t ų p a r u o š i­ m e g y v e n im u i. N e tie s io g in ia i u g d y m o t ik s la i y r a d a r v a d in a m i p e d a g o g in ė m is g ė r y b ė m is , tu o t a r p u t ie s io g i n ia i t ik s l a i d e r a v a d in t i u g d o m o s io m is v e r t y b ė m is . P e d a g o g i­ n ė s ir y r a to s g ė r y b ė s , k u r ių ž m o g u s s ie k ia s a v o g y v e n im u b e i v e ik im u . U g d o m o ji v e r t y b ė y r a t a s a i p a s t o v u s b e i s ą ­ m o n in g a s n u s it e ik im a s , a r b a d is p o z ic ija , k u r i t u r i s u s i d a ­ r y t i u g d y tin io p r i g im t y je , k a d ji s g a lė tų s ė k m in g a i s ie k t i a t it in k a m o s p e d a g o g in ė s g ė r y b ė s , t. y . a t it in k a m o g y v e n i­ m o tik s lo . T a ip f iz i n ė s p r ig im t ie s s r ity je p e d a g o g in ė u g d y ­ m o g ė r y b ė y r a g e r a i s u p r a s t a fiz in ė g a ly b ė a r b a e n e r g ija , tu o t a r p u ją a t it in k a n t i p e d a g o g in ė u g d y m o v e r t y b ė b u s , k a ip s a k y t a , p a s t o v u s k ū n o n u s it e ik i m a s t a r n a u t i a u k š ­ t e s n ie m s g y v e n im o t ik s l a m s . P r o t in im o s r i t y je p e d a g o g i­ n ė g ė r y b ė y r a t i e s a , u g d o m o ji v e r t y b ė - i n t e l e k t u a l i n i s

232

iš s ila v in im a s , k a ip o p a s to v u s b e i s ą m o n in g a s n u s ite ik im a s . D o r in im o s r ity je p e d a g o g in ė g ė r y b ė y r a d o r in is g ė r is , u g ­ d o m o ji v e r ty b ė - d o r in is iš s ia u k lė jim a s . E s t e t in im o s r ity je p e d a g o g in ė g ė r y b ė y r a g r o ž is , o u g d o m o ji v e r ty b ė - e s te ti­ n is iš s ila v in im a s . R e lig in im o s r ity je p e d a g o g in ė g ė r y b ė y ra p a t i D ie v y b ė , o u g d o m o ji v e r ty b ė - r e lig in g u m a s , k u r is , k a i­ p o p a s t o v u s b e i s ą m o n in g a s n u s ite ik im a s , a u k š č ia u s ia m e s a v o la ip s n y je y r a v a d in a m a s š v e n tu m u . P e d a g o g in ė s g ė ­ r y b ė s tu r i o b je k ty v in ę r e ik š m ę , n e s s a v o p r in c ip ą tu r i š a lia ž m o g a u s o b je k ty v io je t ik r o v ė je ; u g d o m o ji v e r t y b ė tu r i s u b je k t y v in ę r e ik š m ę , n e s s a v o p r in c ip ą tu r i ž m o g a u s p r ig im ­ ty je . T o d ė l p e d a g o g in ė s g ė r y b ė s ta m tik r a p r a s m e g a li b ū ti p e r te ik ia m o s , tu o ta r p u u g d o m o s io s v e r t y b ė s t e g a li b ū t i iš ­ v y s t o m o s . D ė l s u b je k t y v in ė s u g d o m o s io s v e r t y b ė s ž m o g u s t a r s i ta m p a v e r ta s o b je k ty v in ė s p e d a g o g in ė s g ė r y b ė s , k u ­ r io s ji s s ie k ia s a v o g y v e n im u . I š a iš k in u s b e n d r ia u s ia is b r u o ž a is u g d y m o p a r e ig a s , tik s ­ lu s ir v e r ty b e s ir e in a n t n u o s e k lia i a r č ia u p r i e u g d y m o r e a ­ li z a v i m o , t e n k a b e n d r a i n u š v i e s t i u g d o m ų jų u ž d a v i n i ų k la u s im a s . V is ų p ir m a r e ik ia p a s t e b ė t i, k a d la b a i d a ž n a i u ž d a v in y s

Tikslas, arba siekiamoji priežastis, yra tai, ko dėlei, arba kam, kas nors daroma arba įvyksta. Š ita y r a p a in io ja m a s s u tik s lu .

p r a s m e t ik s la s v is u o m e t y r a ta m tik r a g ė r y b ė , k u r i y r a p a ­ g e id a u ja m a ir k u r i, k a ip o to k ia , y r a v e ik s m u i a r b a v y k s ­ m u i ta m

tik r a p r ie ž a s tis . T a ip e s te tin ia m

la v in im u i

n e t ie s io g i n i u tik s lu y r a ta g ė r y b ė , k u r i y r a v a d in a m a g r o ­ ž iu , tu o ta r p u t ie s io g in iu tik s lu ja m y r a ta s u b je k ty v in ė g ė ­ r y b ė , k u r i s p e c ia li a u y r a v a d in a m a v e r t y b e ir k u r ia y r a e s te t in is ž m o g a u s n u s it e ik im a s , a r b a e s te tin ė d is p o z ic ija . T u o t a r p u n e i g r o ž is , n e i e s te t in is n u s ite ik im a s n e g a li b ū ti p a v a d in t i e s te tin im o u ž d a v in ia is ,

nes uždavinys yra tai, kas

privalu daryti, norint tikslą atsiekti.

T a ip u g d o m a s is e s te tin i­

m o u ž d a v in y s y r a ta i, k a s p r iv a lu d a r y ti su u g d y tin iu , n o ­

233

r in t p a d ė t i ja m a t s ie k ti g a lu tin į e s te t in im o tik s lą , t. y . g r o ž į. Š it a s u ž d a v in y s v y k d o m a s u g d o m u o ju v e ik im u , v a d in a m u č ia e s te t in iu la v in im u . N e k a lb a n t s m u lk ia u a p ie e s t e t i n i­ m o p r ie m o n e s , r e ik ia b e n d r ia u s iu b ū d u p a s a k y t i , k a d n e ­ t i e s i o g i n i s e s t e t i n i o l a v i n i m o t i k s l a s , t. y . g r o ž i s , y r a s ie k ia m a s p e r t ie s io g in į jo t ik s lą , k u r iu o , k a ip ž in o m e , y r a tin k a m a s e s te t in is n u s it e ik im a s , t a r n a u ją s b e n d r a p r i e m o ­ n e g r o ž ė tis d a ile n y b ė m is ir jo m s k u r ti. Iš č ia a iš k ė ja ja u t ik ­ ra p e d a g o g in io , a r b a u g d o m o jo , u ž d a v in io e s m ė . Ugdomasis uždavinys yra ne kas kita, kaip užduotas ugdomojo tikslo atsiekimas suteikimu ugdytinio prigimčiai atitinkamo pastovaus bei są­ moningo nusiteikimo. T a i p e s t e t i n i m o u ž d a v i n y s y r a u ž d u o ta s a u k lė t o ju i g r o ž io a t s ie k im a s iš v y s ty m u u g d y t i­ n y je e s te t in io n u s it e ik im o , s u k u r io p a g a lb a ji s g a lė tų g r o ­ ž ė tis d a ile n y b ė m is i r ja s k u r ti. Iš to , k a s p a s a k y ta , le n g v a p a d a r y t i b e n d r a iš v a d a , k a d u g d o m a s is u ž d a v in y s t u r i š ia ip a r ta ip s u ju n g t i b e i s u d e ­ r in t i u g d y m o t ik s lą s u a u k lė t in io p r i g im t im i i r k a d t o d ė l j i s n u s ta t o m a s , i š v ie n o s p u s ė s , t ik s l o t u r in iu , o i š a n tr o s p u ­ s ė s - u g d y tin io p r ig im t ie s s a v y b ė m is . I š č ia d a r g e r ia u a iš ­ k ė ja t a r e ik š m ė , k u r io s t u r i u g d y m o u ž d a v in ia m s , iš v ie n o s p u s ė s , v e d a m ie ji p e d a g o g ik o s m o k s la i, o iš a n tr o s p u s ė s g r in d ž ia m ie ji jo s m o k s la i. T i k t in k a m a i a p s i p a ž in u s s u p ir ­ m a is ia is , g a lim a u g d y m o u ž d a v in ia m s s u t e ik t i r e i k ia m o s lin k m ė s ; o g i a n tr ų jų p a ž in im a s y r a r e i k a li n g a s u g d y ti n io p r ig im t ie s p a ž i n i m u i , b e k u r io n e g a li b ū ti s ė k m in g o u g d o ­ m ų jų u ž d a v in ių r e a liz a v im o . G e r ia u s ia s u g d y m o tik s la s g a li b ū t i s u k o m p r o m it u o t a s i r t o d ė l t in k a m a i n e įv y k d o m a s , je i a titin k a m a s p e d a g o g in is u ž d a v in y s b u s s p r e n d ž ia m a s n e a t ­ s iž v e lg ia n t į u g d y tin io p r ig im t ie s g a lim y b e s i r į t in k a n č ia s p r ie m o n e s ja i la v in t i. T o d ė l v y k d y d a m a s k u r į n o r s u g d o ­ m ą jį u ž d a v in į p e d a g o g a s p r iv a lo s y k iu la ik y t i g a lv o je t ie k u g d o m ą jį t ik s lą , t ie k ir s a v o u g d y tin io p r i g im t ie s s a v y b e s . T i k d e r i n a n t t ik s lą s u p r ig im t o m is u g d y ti n io g a lio m is , p o ­

234

lin k ia is , s a v y b ė m is ir y p a ty b ė m is , g a lim a t in k a m a i a tlik ti p e d a g o g in is s a v o u ž d a v in y s . K a s , p a v y z d ž iu i, n e s u t ik s , k a d m o k s la s y r a v ie n a iš d i­ d ž ia u s ių g ė r y b ių d v a s in ia m ž m o g a u s g y v e n im u i? T u o ta r p u p r o tin im o u ž d a v in y s g a li b ū ti ta ip

n e v y k u s ia i

s p r e n d ž ia m a s b e i v y k d o m a s , k a d u g d y tin is n e tik tik r a i n e p a s i m o k y s iš t e ik ia m o ja m m o k s lo , b e t d a r įg a u s a v e r ­ s u o s š ita m m o k s lu i. J e i , p a v y z d ž iu i, p a ž iū r ė s im e , k a ip k a r ­ t a is m o k o m a n a u jų jų k a lb ų , t a i p a m a t y s i m e , k a d d a ž n a i b e v e ik iš im t in a i a n a litin is k a lb o s m o k y m a s , p r ie š in g a s g y ­ v o s k a lb o s v a r t o jim u i, n e tik n e p a s ie k ia s a v o t ik s lo s u te ik ti s u g e b ė jim o k a lb ė t i, b e t d a r s u ž a d in a m o k i n i u o s e a v e r s ijo s k a lb ų

m o k s lu i a p s k r it a i. J i s y p a t in g a i y r a k e n k s m in g a s

tu o , k a d g a d in a m o k in iu o s e s u g e b ė jim ą v a r t o t i g y v ą k a lb ą t a ip ir t o k ią , k a ip ir k o k ia j i y r a v a r t o ja m a g y v e n im e . T a i į v y k s t a t o d ė l , k a d k a lb o s m o k s l a s y r a s u v e d a m a s p r i e v ie n o tik k a lb o s a n a liz a v im o , p r ie jo s s u s k ir s ty m o į a t s k ir u s p r a d u s ir p a s k u i p r ie m e c h a n in io š itų p r a d ų į s im in im o v a lio s p a s t a n g o m i s . V is a ta i i š t ik r ų jų t ik a r d o m o k i n i o p s i c h o l o g i jo je g y v o s k a lb o s o r g a n i z m ą i r d a r o n e g a l i m ą s u g e b ė ji m ą le n g v a i v a ld y t i k a l b o s a p a r a t ą b e į t e m p t ų v a lio s p a s t a n g ų , t. y . v is a i s a v a im i n g u b ū d u . T u o t a r p u p a ja u t im a s s u g e b ė jim o v a ld y t i k a lb o s a p a r a t ą v is a i s a v a i m i n g u b ū d u s u d a r o v is ą k a lb o s m o k s lų m a lo n u m ą . D a ž n a i m o k y t o ja i e l g ia s i t a ip , t a r s i j i e m a n y t ų , k a d p a ti k a lb a e s a n t i v ie n in te lė i r s y k iu tie s io g in ė p e d a g o g in ė g ė r y b ė , k u r i r e i k i a t ik s u s k i r s t y t i m a ž o m is d a le lė m is i r jo m i s m a it in t i i š d ie n o s į d ie n ą s a v o k a n t r ū s m o k in ia i. J ie n e s i s k a i t o s u t u o , k a d t ik r a p e d a g o g in ė v e r t y b ė k a lb o s m o k s l e y r a t a s a i p a s t o v u s n u s it e ik i m a s , a r b a s u g e b ė jim a s , k u r is le id ž ia l a i s v a i v a ld y t i k a lb o s a p a r a t ą g y v ie m s p r a k t i k o s r e i k a l a m s i r k u r i s y r a įg y ja m a s , p a v y z d ž iu i, v a i k y s t ė je , i n t u i t y v i n i u s i n t e t in i u b ū d u . Ž o d ž i u ta r ia n t , m o k y t o ja i d a ž n a i n e s i s k a i t o s u p s i c h o lo g in ė m is k a lb o s

235

m o k y m o s i y p a t y b ė m is , k u r i o s t u r i v ie t o s , k a i p a v y z d ž i u i , v a ik a s p r a m o k s t a k a lb o s i š s a v o tė v ų . U ž t a t, s u a r d ę g y v ą jį k a l b o s o r g a n i z m ą i r n e s u t e i k ę s a v o m o k i n i a m s r e i k ia m o s u g e b ė ji m o š i t ą o r g a n i z m ą v a l d y t i , j i e , a i š k u s a v a i m e , n e g a l i n e i t in k a m a i s a v o u ž d a v i n i o a t lik t i , n e i s ė k m in g a i s a v o t ik s lo a t s ie k ti ir n e t d a ž n ia u s ia i, k a ip s a k y ta , k o m p r o m it u o ja p a t į k a lb o s m o k s lą . Š t a i k a s le n g v a i įv y k s ta u g d o m a ja m e d a r b e , k a i t i n k a m a i n e n u s i m a n o m a a p i e u g d o m u o s iu s t ik s l u s i r p r i e m o n e s , k u r io m i s š i t i e t i k s l a i tu r i b ū ti s u d e r in ti s u r e a lio m is u g d y tin io p r ig im tie s y p a t y b ė m is . B e k it a k o , i š n u s a k y t o p a v y z d ž io g a lė jo p a a iš k ė t i, k a ip y r a s v a r b u tin k a m a i n u s im a n y ti, k a s y r a to lim e s n is , a r b a n e t ie s io g in is , u g d o m o jo u ž d a v in io t ik s la s , ir k a s y r a a r t i­ m e s n is , a r b a t ie s io g in is , j o t ik s l a s , k ita ip t a r ia n t , - k a s y r a u g d o m a ja m e u ž d a v in y je p e d a g o g in ė g ė r y b ė , ir k a s y r a u g ­

labai svarbi tiesa yra tai, kad gyvenimo tikslai imami kaipo pedagogines gėrybės, yra atsiekiami reali­ zuojant ugdytinio prigimtyje atitinkamas ugdomąsias vertybes arba pastovius bei sąmoningus nusiteikimus ir kad kaip tik tai sudaro ugdomojo uždavinio esmę. Ž in a n t ta i, ja u u g d o m o jo m e ­

d o m o ji v e r t y b ė . Č ia

n o d a ly k a s y r a ta ip s u d e r in t i k ie k v ie n u a t s k ir u a t v e ju r e i­ k ia m a s p r ie m o n e s , k a d u ž d a v in y s b ū tų k u o g e r ia u s ia i a tlik ta s . U g d o m o jo u ž d a v in io r e i k a lu i b e n d r o m is p r i e m o ­ n ė m is e in a u g d o m o s io s p a r e ig o s , k u r io s , k a ip ž in o m e , y r a : p e r te ik im a s b e i iš v y s ty m a s , s k a t in im a s b e i d r a u s m in im a s , p r a tin im a s , p a m o k y m a s , įk v ė p im a s , p r ie ž iū r a , n u m a t o m o ji ir b a u d ž ia m o ji d r a u s m ė . K ita ip t a r ia n t , v is o s k o n k r e tin ė s p r ie m o n ė s , k u r io s p e d a g o g ų y r a t a ik o m o s u g d o m ie s ie m s u ž d a v in ia m s v y k d y ti, g a li b ū t i s u s k ir s ty to s į š e š ia s b e n d r e s ­ n e s k a t e g o r ija s , k u r io s iš s e m ia p e r te ik im ą b e i iš v y s ty m ą , s k a tin im ą b e i d r a u s m in im ą i r k u r io s y r a p r a t in im a s , p a m o ­ k y m a s , įk v ė p im a s , p r ie ž iū r a , n u m a t o m o ji i r b a u d ž ia m o ji d rau sm ė. 236

N e k a lb a n t d a b a r a p ie k o n k r e tin e s p r ie m o n e s , t e n k a d a r s u s id o m ė t i p e d a g o g in ių u ž d a v in ių v is u m a , k u r i t u r i r ū p ė ­ ti k ie k v ie n a m s u s ip r a tu s ia m p e d a g o g u i, k a d j i s g a lė t ų n u ­ s t a t y t i d e r a m ų s a n ty k ių ta r p s a v o u g d o m ų jų u ž d a v i n i ų i r v is o s u g d y m o s is te m o s . R e ik ju k ž in o ti, k a d p e d a g o g in ių u ž d a v in ių g a li b ū ti tie k p a t , k ie k p e d a g o g in ių t ik s l ų , k a ­ d a n g i k ie k v ie n a s u ž d a v in y s y r a u ž d u o ta s tik s lo a t s ie k im a s t in k a m ia u s io m is p r ie m o n ė m is . T o d ė l ir p e d a g o g in ių u ž d a ­ v in ių g a li b ū t i p la te s n ių ir s ia u r e s n ių , b e n d r e s n ių i r s p e c ia ­ le s n ių , p a n a š ia i k a ip t ik s la i y r a p la te s n i ir s ia u r e s n i, b e n d r e s n i i r s p e c ia le s n i. P a s k u tin į k a r tą tu r ė ja u p r o g o s p a ­ d a r y t i k u o p la č ia u s ią a p ž v a lg ą p e d a g o g in ių tik s lų i r u g d o ­ m ų jų v e r t y b ių ; d a b a r a tė jo la ik a s p a d a r y ti b e n d r ą a p ž v a lg ą p e d a g o g in ių u ž d a v in ių , a t itin k a n č ių tu o s tik s lu s ir t a s v e r ­ ty b e s. D a r a n t b e n d r ą p e d a g o g in ių u ž d a v in ių a p ž v a lg ą , d e r a , iš v ie n o s p u s ė s , a t s iž v e lg ti į s is te m in g u m o , o iŠ a n tr o s p u ­ s ė s - į a k t u a lu m o r e ik a lą . P ir m a s r e ik a la s v e r č ia s u im t i k r ū ­ v o n v is u s p a g r in d in iu s u ž d a v in iu s , k u r ių y r a p i ln u t in io u g d y m o s is te m o je . A n tr a s is r e ik a la s s p ir ia y p a t in g a i a ts i­ ž v e lg t i į tu o s p e d a g o g in iu s u ž d a v in iu s , k u r ių m u m s s ta to d a b a r tin ė s la ik o b e i v ie to s a p lin k y b ė s . T a ig i v is ų p ir m a k o k ių y r a p a g r in d in ių p e d a g o g in ių u ž d a v in ių p iln u t in io u g d y m o s is te m o je ? D a r y d a m i jų a p ž v a lg ą , tu r ė s im e v ė l e i­ ti iš g y v e n im o a p a č io s į v ir š ų ir to d ė l p r a d ė ti ją n u o fiz in io m a n k s t y m o s r itie s . 1)

Ugdymo uždaviniaifiziniame lavinime. K a ip

ž in o m e , fiz i­

n ė g a ly b ė y r a b e n d r ia u s ia p e d a g o g in ė g ė r y b ė fiz in io m a n k š ty m o s r ity je , o k ū n o n u s ite ik im a s a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s y r a b e n d r ia u s ia u g d o m o ji v e rty b ė . G e r a i s u p ra s ta fiz in ė g a ly b ė iš tik rų jų y ra tik s lin g a i p a n a u d o ja m a fiz in ė e n e r­ g ija . T u o ta r p u e n e r g ija a p s k r ita i y ra tin k a m a s n u s ite ik im a s v e ik s m u i. Ž m o g u s , n e tu r įs e n e r g ijo s , fa k tin a i y r a ž m o g u s ,

237

n e n u s ite ik ę s v e ik s m u i, y p a č - ta m v e ik s m u i, k u r is y r a filo ­ s o fijo je v a d in a m a s d a ik to to b u lu m u p a g a l ž in o m ą jį p o s a k į:

actus est perfectio rei. T a č ia u

n e k ie k v ie n a e n e r g ija tu ri tik r o s

r e ik š m ė s ž m o g iš k o jo v e ik im o a tž v ilg iu . T o k io s r e ik š m ė s , p a ­ v y z d ž iu i, n e tu r i e n e r g ija , b e r g ž d ž ia i iš e ik v o ja m a n e t ik s lin ­ g a m e k r u tė jim e . Ž m o g iš k a ja m e v e ik im e e n e r g ijo s tik s lin g a s p a n a u d o jim a s y r a v ie n a s iš p a g r in d in ių r e ik a la v im ų . B e t š i­ ta s r e ik a la v im a s tik ta d a g a li b ū ti tin k a m a i p ild o m a s , je i j į a titin k a ž m o g a u s p r ig im ty je ta m tik r a s p a s to v u s b e i s ą m o ­ n in g a s n u s is ta ty m a s tik s lin g a i n a u d o ti s a v o e n e r g iją p a d o ­ r ie m s ž m o g iš k o jo g y v e n im o r e ik a la m s . Š i t o n u s is t a t y m o s ė k m in g u m a s , b e k ita k o , p a r e in a n u o k ū n o n u s it e ik i m o

bendriausias fizinio mankštymo uždavinys ir yra atsiekti maksimumas fizinės energi­ jos išvystant fizinėje žmogaus prigimtyje, arba kūne, nusiteikimą tarnauti aukštesniems gyvenimo tikslams. a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s . I r š ta i

B e n d r a s p o s a k is „ k ū n o n u s it e ik i m a s a u k š t e s n ie m s g y ­ v e n im o t i k s l a m s " d a r la b a i b e n d r a i i r t o d ė l l a b a i n e d a u g p a s a k o a p ie p e d a g o g in e s f iz i n ė s k u lt ū r o s y p a t y b e s . T e n k a ta d š i t a s ą v o k a s m u lk ia u p a a n a liz u o ti. V is ų p ir m a ji r e i k a ­ la u ja d v ie jų p r id e r a m ų j a i ž y m ių : s v e i k a t o s b e i s t ip r u m o . S a v a im e ju k a iš k u , k a d b e s v e i k a t o s i r b e s t ip r u m o k ū n a s n e g a li b ū t i tin k a m a i n u s ite ik ę s a u k š te s n ie m s g y v e n im o t ik s ­ la m s . K a d ta ip y r a , p a t v ir t in a t a s f a k t a s , k a d , p r i s t o k u s v i­ s i š k a i s v e i k a t o s b e i s t ip r u m o , t. y . a t ė ju s m i r č i a i , k ū n a s a t s is a k o t a r n a u t i b e t k u r ie m s a u k š t e s n ie m s g y v e n im o t i k s ­ la m s i r ž lu n g a s u ir im e . Š t a i k o d ė l k ū n o t r ū k u m a i n e iš v e n ­ g ia m a i t u r i s u d a r y t i t a m t ik r ų a t it in k a m ų t r ū k u m ų s i e lo s r e iš k im o s i b ū d u o s e . B ū č ia u s u k ly d ę s p a s a k ę s , k a d k ū n o tr ū ­ k u m a i n e iš v e n g ia m a i g a m in a d v a s io s tr ū k u m ų . D v a s ia , k a i­ p o la i s v a , t u r i g a lim y b ė s a t s il a ik y t i p r i e š k ū n o įt a k ą ; b e t u ž ta t s i e lo s g a lių r e i š k im a s is

yra

p r i e ž a s t in g a i s u r iš t a s s u

k ū n o p a r e ig o m i s ir t o d ė l a t it in k a m a i s ilp n ė ja s u li g k ū n o m e n k ė jim u . T i k s i e lo s g a li ų r e iš k im o s i a t ž v i lg i u g a lim a p a ­

238

s a k y ti, k a d s ie lo s s v e ik a ta p a r e in a n u o k ū n o s v e ik a to s , in ­ t e r p r e tu o ja n t p o s a k į

mens sarta iri corpore sano.

U ž ta t b ū tų

p a d a r y t a k la id a p a s a k iu s , k a d p a ts d v a s in is s ie lo s v e r t in ­ g u m a s p a r e in a n u o k ū n o y p a ty b ių ir , b e k it a k o , n u o jo s v e i­ k a t o s b e i s tip r u m o . K a i y r a s a k o m a , k a d k ū n o s v e ik a ta b e i s t ip r u m a s y r a s u d e d a m ie ji p r a d a i to s u g d o m o s io s v e r ty b ė s , k u r ia y r a k ū ­ n o n u s it e ik im a s a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s , ta i s v e i­ k a t a b e i s t ip r u m a s tu r i b ū ti im a m u p r ik la u s o m y b ė je n u o š i t ų t ik s l ų , n e s k ita ip jie d u n e g a li tu r ė ti tik r o s p e d a g o g in ė s v e r t ė s . S v e i k a t a b e i s t ip r u m a s , t ik s lin g a i n e p a v a r to ja m u a u k š t e s n ie m s g y v e n im o tik s la m s p a g a l p r o tin g ą ž m o g a u s p r i g im t į, n e g a li s u d a r y ti fiz in io m a n k Š ty m o u ž d a v in io , n e s i š d a ly k ų e s m ė s k ū n a s tu r i ta r n a u ti š ita i p r o tin g a i ž m o g a u s p r i g im č ia i r e iš k im o s i įr a n k iu . T a r p v ie n a š a liš k o a tle tiz m o i r r a c io n a l io s k ū n o k u ltū r o s p a g r in d in is s k ir tu m a s ir y r a t a s , k a d g a lu t in ė je s ą s k a ito je a t le t iz m a s a tp a la id u o ja k ū n ą n u o p r o t i n g o s ž m o g a u s p r ig im tie s tik s lų , tu o t a r p u r a c io ­ n a li k ū n o k u lt ū r a s te n g ia s i iš v y s ty ti ž m o g a u s k ū n ą p r ik la u ­ s o m y b ė je n u o š itų tik s lų . K a lb a m a č ia k ū n o p r ik la u s o m y b ė n u o a u k š te s n ių p r o tin ­ g o s ž m o g a u s p r ig im tie s tik s lų , a u k lė ja m a fiz in io m a n k š ty m o e ig o je , tu ri p a s ir e ik š ti tr im is s p e c ia le s n ia is n u s ite ik im a is p a g a l ta i, k a d ž m o g u i te n k a v e ik ti te o r in ė je , p r a k tin ė je ir e s ­ te tin ė je g y v e n im o s rity je . F iz in ė ž m o g a u s p r ig im tis , k a ip ž i­ n o m e , y r a m a te r ia lin ė a tr a m a h u m a n ita r in e i k u ltū ra i, ir to d ė l jo je tu r i r a s ti r e ik ia m o s m a te r ia lin ė s a tr a m o s v iso s h u m a n i­ ta r in ė s k u ltū r o s s r ity s , t. y . Ž in ija , d o r a ir d a ilu s is m e n a s . Ž i­ n ija , d o r a ir m e n a s ir r a n d a s a u m a te r ia lin ė s a tra m o s tu o se fiz in ė s p r ig im tie s n u s ite ik im u o s e , k u r ie jo je s u s id a r o p rik la u ­ s o m y b ė je n u o te o r in ė s , p r a k tin ė s ir e s te tin ė s g y v e n im o s r i­ č ių . K y la ta d k la u s im a s , k a s y r a š itie n u s ite ik im a i, k u rie tu ri b ū ti iš v y s to m i fiz in iu m a n k š ty m u p r ik la u s o m y b ė je n u o g ry ­ n a i k u ltū r in io la v in im o b e i a u k lė jim o ?

239

T e o r in ė je k u lt ū r o s s r ity je u g d o m o ji v e r ty b ė , k a ip ž in o ­ m e , y r a in t e le k t u a lin is , a r b a p r o tin is , iš s ila v in im a s . T u o ta r ­ p u p a ž i n i m o t v a r k o je p r o t i n i s a k t a s r e m i a s i j u s l i n i u p a t y r im u , k a ip o m a t e r ia lin e s a v o a t r a m a , n e s n ie k a s n e p a ­ te n k a į m ū s ų p r o tą , k a s p ir m a n ė r a p e r ė ję p e r m ū s ų ju s li ų b e i ja u s li ų a p a r a tą . V a d in a s i, n u o m ū s ų ju s li ų b e i ja u s li ų a p a r a t o v e ik im o š ia ip a r ta ip p a r e in a m ū s ų p r o tin is p a ž i n i­ m a s . T o d ė l y r a la b a i s v a r b u , k a d š ita s ju s li ų b e i ja u s li ų a p a ­ r a t a s , k u r is p a t e ik ia ju s lin io p a ž in im o ir to d ė l p a g r in d ž ia p r o tin į p a ž in im ą , v e ik tų p iln a i, g r e it ir tik s lia i. T u o t a r p u ju s li ų b e i ja u s li ų a p a r a t a s p r ik la u s o m ū s ų fiz in e i p r i g im ­ č ia i, tu r in č ia i ta m r e ik a lu i ju t i m o b e i ja u t i m o o r g a n u s , t. y . n e r v ų ir s m e g e n ų s is t e m ą . I r š t a i p a s i r o d o , k a d ju t i m o b e i ja u t i m o o r g a n a i g a li įs ig y t i s u f iz in io la v in im o p a g a lb a ta m tik r ų fu n k c io n a v im o y p a t y b ių , k u r io s s u d a r o ju s lė m s b e i ja u s lė m s n u s it e ik im ą p iln a i, g r e it i r t ik s lia i v e ik ti. Š it a s n u ­ s ite ik im a s ir d e r a p a v a d in t i ju s li ų b e i

mu.

jauslių tiksliu veiklu­

T a i y r a p a g r i n d in is f i z i n ė s p r i g i m t i e s n u s i t e i k i m a s ,

a titin k ą s te o r in ė je s r ity je a u k š t e s n į in t e le k t u a lin io p a ž in i­ m o r e ik a lą , k u r is g a lu tin ė je s ą s k a it o je y r a tie s o s p a ž in im o r e ik a la s . Š it a m n u s it e ik im u i la v in ti fiz in ė s k u lt ū r o s m o k s ­ la s ž in o ja u v is ą e ilę p r ie m o n ių , a p ie k u r ia s č ia n e v ie t a b ū ­ tų s m u lk i a u k a lb ė t i. Č ia t ik k o n s t a t u o ja m a s p e d a g o g u i u g d o m a s is u ž d a v in y s iš la v in ti s a v o u g d y tin y je tik s lų ju s ­ lių b e i ja u s li ų v e ik lu m ą , k u r is g a lė tų ta r n a u t i t ie s o s p a ž i n i­ m o tik s la m s . I e š k a n t p a g r in d in io f iz in ė s ž m o g a u s p r ig im t ie s n u s it e i­ k im o p r a k t in ė je g y v e n im o s r ity je , r e ik ia v is ų p ir m a a t s i­ ž v e lg ti į ta i, k a d š ita s r itis y r a v y r ia u s io je v a lio s ž in io je . K o k s ta d y r a p a g e id a u ja m a s č ia k ū n o n u s ite ik im a s , la b ia u s ia i tin ­ k ą s d o r in ia m s v a lio s v e ik s m a m s ? Č ia , ž in o m a , tu r i y p a t in ­ g o s r e ik š m ė s k ū n o s v e ik a ta b e i s t ip r u m a s . V a lio s g a ly b ė , n o r s b ū tin a i ir n e p a r e in a n u o k ū n o s a v y b ių , v is d ė lto r a n ­ d a k ū n o n u s it e ik im u o s e m a ž ia u a r d a u g ia u p a la n k ių a p ­

240

lin k y b ių . B e k ita k o to d ė l, je i y ra tie s a , k a d d o r o s p u o lim a s y r a tin k a m a p r o g a fiz in ia m iš s ig im im u i, ta i, iš k it o s p u s ė s , te is in g a s ta ip p a t y r a te ig im a s , k a d ir f iz in is iš s ig im im a s y r a tin k a m a p r o g a d o r in ia m p u o lim u i, n o r s š ita s p u o lim a s ir n ė r a b ū tin a s . O k a d a n g i ta rp fiz in io s to v io ir d o r in io v e r ­ t in g u m o n ė r a g r ie ž ta i p r ie ž a s tin g o s ą r y š io , ta i p a s ita ik o ta ip p a t , k a d g e r ia u s ia k ū n o s v e ik a ta ir jo s tip r u m a s v is a i g e r a i s u s ig y v e n a s u d o r in iu ž e m u m u ir a tv ir k š č ia i, s u ir u s i s v e i­ k a t a - s u d o r in iu k iln u m u . V is d ė lto , e s a n t v is o m s k ito m s s ą ly g o m s ly g io m s , k ū n o s v e ik a ta b e i s tip r u m a s y ra te ig ia ­ m o ji s ą ly g a d o r in ia m to b u lė jim u i. U ž ta t fiz in ė e n e r g ija iŠ s ą l y g o s t a m p a d o r i n i a m t o b u lė jim u i t ik r a i t e ig ia m u o ju v e ik s n i u , k a i k ū n a s įg a u n a p a s to v a u s n u s ite ik im o p a le n k ti v is ą s a v o e n e r g iją v a lio s r e ik a la v im a m s . Š it a s kūno nusitei­ kimas palenkti visą savo energiją valios reikalavimams ir yra vie­ nintelis tikras fizinis žmogaus galingumas, k u r io s i e k im a s f iz in io a u k lė jim o p r ie m o n ė m is tu ri s u d a r y ti p e d a g o g u i p a ­ g r i n d i n į u ž d a v in į p r a k t in ė s g y v e n im o s r itie s a tž v ilg iu . T a i y r a t e lk i a m o ji fiz in ių p a s ta n g ų lin k m ė , k u r ia e in a n t fiz in ė e n e r g i ja t u r i b ū t i s u im t a į tv ir ta s v a lio s s ą v a r ž a s . T e lie k a n u s ta ty ti p a g r in d in is fiz in io m a n k š ty m o u ž d a v i­ n y s e s te tin ė s g y v e n im o s r itie s a tž v ilg iu . Š itu o a tž v ilg iu g a li tu r ė ti r e ik š m ė s , iš v ie n o s p u s ė s , p a tie s k ū n o g r a ž u m a s , o iŠ a n tr o s p u s ė s - r e ik ia m a s k ū n o n u s ite ik im a s k ū r y b a i. A p ie k ū n o g r a ž u m ą r e ik ia p a s a k y ti, k a d ji s s u d a r o n e tie k p e d a ­ g o g in ę g ė r y b ę , s ie k ia m ą ta m tik r u u g d o m u o ju u ž d a v in iu , k ie k fiz in io la v in im o b e i a u k lė jim o iš d a v ą . B ū tų , ž in o m a , k la i­ d in g a i s u p r a s tu a s k e tiz m u p r in c ip ia lu s n u s is ta ty m a s n e s i­ r ū p in t i ž m o g a u s k ū n o g r a ž u m u . J e i k ū n a s a p s k r it a i

yra

įr a n k is p r o tin g a ja i ž m o g a u s p r ig im č ia i r e ik š tis , ta i jo g ra ž u ­ m a s y r a n e k a s k ita , k a ip r e g im a s id e a lin io ž m o g a u s tip o p a ­ s ir e iš k im a s a ik š tė n . K o d ė l g i š ita s g r a ž u m a s n e tu r ė tų re ik š tis ž m o g a u s g y v e n im e ta m tik r u b ū d u ? B e t u ž ta t r e ik ia ž in o ti, k a d t ik r a s ž m o g a u s g r a ž u m a s d a u g m a ž e s n ia m e la ip s n y je 16— 12

241

y r a ž m o g u i p r ig im ta s s y k iu s u jo k ū n o b r u o ž a is , n e g u ji s y r a la im im a s v is a is g y v e n im o ž y g ia is , k u r ia is p a s ir e iš k ia p iln u ­ tin is ž m o g a u s tip a s . T o d ė l k ū n o g r a ž u m a s tu ri b ū ti s ie k ia ­ m a s u g d o m a ja m e v e ik im e n e v ie n u k u r iu o a ts k ir u u ž d a v in iu , b e t k a ip o v is ų k itų u ž d a v in ių iš d a v a . N ė r a a b e jo n ė s , k a d ta m tik r a m e la ip s n y je k ū n o g r a ž u m a s p a re in a n u o jo s v e ik a to s b e i s tip ru m o . N e i lig u is tu m a s , n e i n e p a k a n k a m a s k ie k y b in is k ū n o iš s iv y s ty m a s , n e i fiz in io m ik ­ lu m o s to k a , n e i a p s ile id im a s tv a rk o s ir h ig ie n o s a tž v ilg iu n e ­ g a li b ū ti t e ig ia m ie ji v e ik s n i a i k ū n o g r a ž u m u i. T a č i a u n e m a ž ia u , b e t g a l n e t d a r d a u g ia u p a r e in a tik r a s k ū n o g r a ž u ­ m a s n u o p a s to v a u s ir iš e in a n č io r e g im a i a ik š tė n k ū n o n u s i­ t e i k i m o p a l e n k t i v i s ą s a v o e n e r g i ją d o r i n i a m s v a l i o s re ik a la v im a m s . T a i įv y k s ta to d ė l, k a d fiz in is g r a ž u m a s y ra tik ­ ra s tik ta d a , k a i jis y ra s y k iu d o rin io v e r tin g u m o a ts p in d y s . D o rin ė v e rtė čia y r a ta r s i a u k š te s n ė id ė ja , k u ri y r a a p r e iš k ia ­ m a r e g im u o ju ž e n k lu fiz in ia m e ž m o g a u s k ū n e . J e i p a n a ik in a ­ m e fiz in io g r a ž u m o s ą r y š į s u d o r in e v e rte , p a ts š ita s g r a ž u m a s d a ž n ia u s ia i v irs ta ž m o g a u s g r a ž u m o k a rik a tū ra . T o d ė l ta ria ­ m a s is ž m o g a u s g r a ž u m a s iš tik rų jų g a li n e b ū ti tik r a s ž m o ­ g a u s g r a ž u m a s , o iš k ito s p u s ė s , ta r ia m a s is ž m o g a u s n e g r a ž u m a s n ė ra d a r n e p e r ž e n g ia m a k liū tis tik r a m ž m o g a u s g r a ž u m u i r e ik š tis . D o r in io g y v e n im o ž y g ia is fiz in is ž m o g a u s n e g r a ž u m a s , p a v e ld ė ta s iš p r ig im tie s , g a li b ū ti, ta ip s a k a n t, n u s tu m ta s į to lim e s n į p la n ą , s u m a ž in ta s ir p e r k e is ta s tu o d o ­ r in iu s k a is tu m u , k u r is s u d a r o tik rą ž m o g a u s k ū n o a u re o lę . T a d fiz in ia m g r a ž u m u i įs ig y ti tė ra v ie n a tik p r ie m o n ė , b ū te n t, p a s ta ty ti k ū n o iš v a iz d ą į p r ie ž a s tin g ą s ą r y š į s u d o r in iu ž m o ­ g a u s tu rin iu i r š ita lin k m e n u o s e k lia i e iti p r a d e d a n t s v e ik a ra c io n a lin e k ū n o k u ltū r a ir b a ig ia n t r e lig in io g y v e n im o v ir š ū ­ n e . T a ip d a ly k u i s to v in t ž m o g a u s k ū n o g r a ž u m u i d id in ti n ė r a p e d a g o g u i v ie n o k u r io s p e c ia la u s u ž d a v in io . P e d a g o g a s tik p riv a lo ž in o ti, k a d k ū n o g r a ž u m a s tu ri p a s ire ik š ti k a ip o iš d a ­ v a iš v is o s p iln u tin io u g d y m o sis te m o s .

242

U ž ta t v is a i k ita s y ra d a ly k a s s u r e ik ia m u k ū n o n u s it e i­ k im u k ū r y b a i, k u r is g a li b e i p r iv a lo r ū p ė t i p e d a g o g u i e s t e ­ t in ė je fiz in io m a n k š ty m o s r ity je . B e t a p i e ta i k a lb ė s iu ja u k it ą k a r tą . * * *

P a s k u tin į k a rtą n e b u v o b a ig ta s k la u s im a s , k o k ių y r a p a ­ g r in d in ių p e d a g o g in ių u ž d a v in ių fiz in io m a n k š ty m o s r ity ­ je . M a tė m e , k a d č ia fiz in ė e n e r g ija , k a ip o k ū n o n u s ite ik im a s v e ik s m u i, y r a p a g r in d in ė p e d a g o g in ė g ė r y b ė , tu o ta r p u k ū ­ n o n u s it e ik im a s a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s y r a č ia b e n d r ia u s ia u g d o m o ji v e r ty b ė . P a g a l ta i b e n d r ia u s ia s fiz i­ n io m a n k š t y m o u ž d a v in y s i r y r a a ts ie k ti m a k s im u m a s fiz i­ n ė s e n e r g i jo s a r b a g a l y b ė s i š v y s t a n t f i z i n ė je ž m o g a u s p r i g im t y je , a r b a k ū n e , n u s ite ik im ą ta r n a u ti a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s . T o k iu b ū d u tu r im e , iš v ie n o s p u s ė s , o b ­ je k t y v ia i s u p r a n ta m ą fiz in ę e n e r g iją , o iš a n tr o s p u s ė s - s u b ­ je k t y v ia i s u p r a n ta m ą k ū n o n u s ite ik im ą a u k š te s n ie m s g y v e n im o tik s la m s . F iz in ė e n e r g ija p a s ir e iš k ia k a ip o ž m o ­ g a u s k ū n o s v e ik a ta , s tip r u m a s ir m ik lu m a s . T u o ta r p u š i­ to s k ū n o y p a t y b ė s n ė r a s a u t ik s la s f iz in ia m e m a n k š ty m e , k a d a n g i t ik r a jų r e ik š m ė iš e in a a ik š tė n r y š iu m s u s v e ik o , s t ip r a u s ir m ik la u s k ū n o n u s ite ik im u ta r n a u ti a u k š te s n ie m s g y v e n im o t ik s la m s . T o d ė l f iz in ia m m a n k š ty m u i te n k a y p a ­ t in g a i a t s iž v e lg ti į r e ik a lą š itą n u s ite ik im ą iš v y s ty ti te o r i­ n ė je , p r a k t in ė je ir e s te t in ė je s r ity je . T e o r in ė je s r ity je f iz in is la v in im a s tu r i u ž d a v in į a ts ie k ti fiz in ė je u g d y tin io p r ig im ty je tik s lin g ą ju s lių b e i ja u s lių v e ik ­ lu m ą , k u r is t a r n a u tų m a t e r ia lin e a tr a m a p r o tin ia m p a ž in i­ m u i, t a r n a u ja n č ia m s a v o r u o ž tu tie s o s p a ž in im o r e ik a lu i. P r a k t in ė je s r ity je p a g r in d in iu fiz in io a u k lė jim o u ž d a v in iu y r a a t s ie k ti f iz in ė je u g d y tin io p r ig im ty je to tik r o fiz in io g a ­ lin g u m o , k u r is g lū d i k ū n o n u s ite ik im e p a le n k ti v is ą s a v o

243

e n e r g iją v a lio s r e ik a la v im a m s . K a lb a n t a p ie e s te t in ę fiz in io m a n k š t y m o s r itį, te k o p a s k u t in į k a r tą k o n s t a t u o ti, k a d k ū ­ n o g r a ž u m a s n e s u d a r o a ts k ir o s p e c ia la u s u ž d a v in io , b e t tu ri b ū t i a t s ie k ta s k a ip o v is o p i ln u t in i o u g d y m o iš d a v a , n e s k ū ­ n o g r a ž u m a s p a r e in a n e t ik n u o jo s v e ik a to s , s t ip r u m o , m ik ­ l u m o , p a k a n k a m o b e i p r o p o r c i o n a l a u s i š s i v y s t y m o , jo n u s it e ik im o p a lin k t i v a lio s r e ik a la v im a m s , b e t ir n u o to , ir n e t g a lų g a le la b ia u s ia i n u o to , k a ip ja m e p a s ir e iš k ia a ik š ­ t ė n d o r in is ž m o g a u s v e r t in g u m a s , k u r is tu r i įd v a s i n t i ž m o ­ g a u s k ū n ą y p a t in g o s a u r e o lė s š v ie s a . T ik r a s ž m o g a u s k ū n o g r a ž u m a s tu r i b ū t i n e k a s k ita , k a ip r e g im a s p a s ir e iš k im a s a ik š tė n id e a lin io ž m o g a u s tip o , t u r in č io s a v o p i r m a v a iz d į d ie v iš k a ja m e p a s a u ly je . Ž o d ž iu ta r ia n t, u g d y m o s is te m a tu ri p a s t a t y t i ž m o g a u s iš v a iz d ą į p r ie ž a s t in g ą s ą r y š į s u d v a s i­ n iu ž m o g a u s t u r in iu , n e s p a s t a r a s is p r iv a lo k e is t i f iz in e s žm o g au s sav y b es p ag al sav o esm ę. U ž t a t tik r u ir t ie s io g in iu f iz i n i o la v in im o u ž d a v i n i u e s ­ t e t in ė je s r ity je y r a iš v y s ty m a s k ū n e k ū r y b in io n u s it e ik im o . Ž in o m a , p a t s s a v o jė g o m i s k ū n a s n ė r a d a il io s io s k ū r y b o s o r g a n a s ; v is d ė lto j i s g a li b ū t i m a ž ia u a r d a u g ia u n u s it e ik ę s p a t a r n a u t i k ū r y b o s r e ik a la m s . P a v y z d ž iu i, p a p r a s t a s k ū n o m ik lu m a s , j o ju d e s ių r it m in g u m a s , j o p a s t a n g ų e k o n o m iš ­ k u m a s , d u o d ą s g a lim y b ė s a t s ie k ti m a k s im u m ą iš d a v o s s u m in im u m u iš e ik v o t o s e n e r g i jo s , s a v a im in g a s k ū n o p r i s i­ t a ik y m a s p r ie p a d ė t ie s a p lin k y b ių i r to k s p a ts j o r e a g a v i­ m a s į p a v o jų - v i s a t a i y r a n e t i k i š v i r š i n ė s e s t e t i n ė s a p r a iš k o s , b e t i r k u r ia m o jo n u s it e ik im o s ą ly g o s . J e i , p a v y z ­ d ž iu i, d a r b in in k a s s a v o f iz i n i u d a r b u d a ly v a u ja g a m y b o je , ta i v i s i n u s a k y t ie ji m o m e n t a i s u d a r y s ja m e g e r ia u s ią k ū r y ­ b i n į n u s it e ik i m ą , k u r į š i u o a tv e ju p a v a d in s i m e p a p r a s t u p r o d u k t y v u m u . E in a n t n u o š ito p a p r a s to p r o d u k t y v u m o p r i e d a ilio s io s k ū r y b o s , v is i n u s a k y t ie ji m o m e n t a i p a s i r o ­ d o n e m a ž ia u r e ik a lin g i, t ik č ia ja u ji e p r iv a lo įg a u t i a u k š ­ t e s n ę ly tį. F iz in is m ik lu m a s , ju d e s i ų r it m in g u m o ja u s m a s ,

244

f iz i n i ų p a s ta n g ų e k o n o m iš k u m a s , ir a p s k r it a i s a v a im i n g u ­ m a s k ū r y b in ių p r ie m o n ių n a u d o jim e ta m p a d a b a r m a t e ­ r i a l i n e a t r a m a k ū r y b in ia m s u g e b ė jim u i, k u r i s r e a l iz u o ja m e n o k ū r in į te c h n in ė m is p r ie m o n ė m is . T o k iu b ū d u e s te tin ė je s r ity je f iz in is la v in im a s t u r i u ž d a ­ v in į iš v y s ty ti u g d y tin y je n u s ite ik im ą s a v a im in g a i k ū r y b a i, k u r i y r a p a r u o š ia m o ji m a te r ia lin ė a tr a m a a u k š te s n e i s ą m o ­ n in g a i d a ilia ja i k ū r y b a i. Ž o d is „ s a v a im in g a s " č ia r e iš k ia n e n e p r ik la u s o m y b ę , b e t t ik p r ie š in g y b ę s ą m o n in g a i n o r im a m n u s is t a t y m u i. S a v a im in g a s y r a d a ly k a s , k u r is įv y k s ta p a ts s a v a im e , t.y . s p o n ta n iš k u b ū d u . T o k ia y r a in s tin k ty v in ė g y ­ v u l ių k ū r y b a , k a i, p a v y z d ž iu i, p a u k š č ia i p in a s i liz d u s , b i­ t ė s lip d o s i k o r iu s , ir 1.1. V is a i t e is in g a i p a s t e b i J a m e s a s , k a d ju o d a u g ia u k a s d ie n in io g y v e n im o s m u lk m e n ų m e s p a v e d a m e a u to m a tiz m u i, n e r e i k a la u ja n č i a m s ą m o n in g ų p a s ta n g ų , ju o d a u g ia u a u to ­ n o m ijo s m e s la im im e s a v o a u k š te s n ė m s g a lio m s i r tu o p a ­ č iu p a d a r o m e ja s s u g e b a n č i a s la i s v a i a t s id ė t i v ie n s a v o t ie s io g in ė m s p a r e ig o m s * . Iš Čia W ilb o is iš v e d a r e ik a la v im ą , k a d m e s n e d a r y t u m e s u g a lv o s p a g a lb a to , k a s g a lim a p a ­ d a r y t i r a n k a . „ P r id e r a , - s a k o jis a i, - tin k a m a i e lg tis s u g y ­ v u liu , k u r is y r a m u m y s e , je i m e s n o r im e le is ti ž m o n iš k a i g y v e n t i ž m o g u i, k u r iu o m e s e s a m e . Š ta i k a ip r a n d a s i p a t e i­ s in t a s , v a r d a n k u r ia m o s io s e n e r g ijo s , įp r o č ių įs ig i jim a s " * * . T a ig i, je i m e s n o r im e , k a d ž m o g u s m u m y s e iš v y s ty tų p il­ n a s s a v o k u r ia m ą s ia s g a lia s , r e ik ia , k a d a p v a ld y ta s m u m y ­ s e g y v u ly s d ir b tų d a r a n k s č ia u s a v o k u r ia m ą jį d a r b ą . Jis d ir b a s a v o d a r b ą , k a i tik s lia i ju n t a b e i ja u č ia , k a i p a s k u i p a ­ le n k ia s a v o fiz in ę e n e r g iją m ū s ų v a lia i ir k a i p a g a lia u s a ­ v a im in g a i n u s is t a t o k ū r y b in ia m d a r b u i m a te r ia lin ė s e m ū s ų g y v e n im o a p lin k y b ė s e . Š ia ip a r ta ip , fiz in iu m a n k š ty m u g y ­ * C it. p a g a l

Wilbois

J. L a n o u v e l l e é d u c a t i o n f r a n ç a i s e . - P a r i s , 1 9 2 2 . -

P. 84. 44 T e n p a t . - P . 8 5 .

245

v u l y s m u m y s e n e u ž m u š a m a s , b e t a p v a ld o m a s , p r i ja u k i­ n a m a s i r p a ju n g ia m a s d a r b u i , k u r is r e i k a li n g a s a u k š t e s ­ n ie m s ž m o g a u s g y v e n im o t ik s la m s . S u v e d a n t k r ū v o n v is a ta i, k a s t u r i b ū t i u g d o m ų jų u ž d a ­ v in ių o b je k ta i fiz in io m a n k š ty m o s r ity je , r e ik ia p a s a k y ti, k a d p e d a g o g in ė g ė r y b ė Čia y r a f iz in ė ž m o g a u s k ū n o e n e r g i ja , a r b a g a ly b ė , k u r i, k a ip o n u s it e ik im a s v e ik s m u i, tu r i r a s t i s a v o p a g r in d ą j o s v e ik a to je , s t ip r u m e , m ik lu m e . Š it ą p e d a ­ g o g in ę g ė r y b ę tu r i a t it ik t i f iz in ė je u g d y tin io p r i g im t y je k ū ­ n o n u s it e ik i m a s a u k š t e s n ie m s g y v e n im o t ik s l a m s , k u r is p a s ir e iš k ia t e o r in ė je s r ity je ju s li ų b e i ja u s l i ų tik s lin g u v e ik ­ lu m u , p r a k t in ė je s r ity je - k ū n o p a s la n k u m u p a le n k ti v is ą s a v o e n e r g iją v a lio s r e ik a la v im a m s i r e s t e t i n ė je s r i t y je - s a ­ v a im in g u k ū r y b in iu n u s is ta ty m u . T a ip a t r o d o p a g r in d in ia i p e d a g o g in ia i u ž d a v in ia i f iz i­ n io m a n k š t y m o s r ity je . E in a n t t o li a u i š a p a č io s į v ir š ų , t e n ­ k a p e r e iti n u o fiz in ė s p r ig im tie s p r ie k u ltū r o s s r itie s ir n u s ta ty ti č ia p a g r in d in ia i u g d o m ie ji u ž d a v in ia i. F iz in io a u k ­ lė jim o p a v y z d y s m u m s p a r o d ė , k a ip m e t o d o lo g iš k a i n u ­ s t a t o m i a t s k ir i p e d a g o g in ia i u ž d a v in ia i; to d ė l to lim e s n iu s u ž d a v in iu s g a lė s im e n u s ta t in ė t i k ie k s p a r č ia u . 2)

Ugdymo uždaviniai protinime.

P ro tin a m o s r i t y je p e d a ­

g o g in e g ė r y b e y r a p a t i tie s a , k u r i c iv iliz a c ijo s iš s iv y s t y m e y r a o b je k ty v u o ja m a m o k s lin ė m is p a ž in t im is , a r b a ž in io m is , ž o d ž iu ta r ia n t, m o k s lo p a v id a lu . A t it in k a m a u g d o m ą ja v e r ­ t y b e y r a č ia in t e le k t u a lin is , a r b a p r o tin is , iš s ila v in im a s , k u ­ r is le id ž ia p a s i s a v in t i ž m o n ijo s ja u a n k s č ia u įg y tą ž in iją ir

Bendriausias pedagoginis uždavinys ir yra čia paraginti ugdytinį siekti objek­ tyvuotos mokslo pavidalu tiesos, išvystant jame maksimumą pro­ tinio sugebėjimo. T ie s a , n e v is i la v in a m i to lim e s n e i ž in ijo s

ją to lia u p lė s t i n a u ja is p r o tin ia is la im ė jim a is .

p a ž a n g a i v y k d y t i, ta č ia u p r o tin im o p r in c ip a i p a s ilie k a tie p a ty s v is u o s e p r o tin io la v in im o , a r b a p r o tin im o , t a r p s n iu o ­

246

s e , t. y . ž e m e s n ia m e , a u k š t e s n ia m e ir a u k š t a ja m e . B ū te n t, v is u r p r iv a lu p e r te ik ti m o k in iu i b e n t ta m t ik r a s ž in ių m in i­ m u m a s ir s y k iu iš v y s ty ti ja m e m a k s im u m a s p r o tin io s a v a ­ r a n k iš k u m o b e i s u g e b ė jim o ta ik y ti įs ig y t ą s ia s ž in ia s p r ie n a u jų a p lin k y b ių , d a u g in ti s a v o ž in iją n a u ja is p a t y r im a is i r p r o tin ia is iš v e d ž io jim a is . A u k lė ji m o b e i la v in im o m e tu a u k lė tin iu i, a iš k u s d a ly ­ k a s , n e g a li b ū ti n e i s u te ik to s v is o s ž in io s , r e ik a lin g o s j o g y ­ v e n im u i b e i p r o fe s in ia m v e ik im u i, n ei p iln a i iš v y s ty ta p r o to g a lia . S u d a r y t i ja m e p r o tin im u įp r o č ia i b e i p o lin k ia i g a li ta č ia u n u s ta t y t i j į t o k iu b ū d u , k a d ja m b u s v is a d o s le n g v a p r i s it a ik y t i p r ie r e ik a la v im ų , k u r ių g y v e n im a s s ta ty s ja m a r b a , t ik r ia u , jo p r o tin ia m s u g e b ė jim u i. Atsižvelgiant tad į pagrindinę ugdomąją vertybę protinimo srityje, galima pasakyti, kad protinimas turi savo uždaviniu suteikti ugdytiniui bent mi­ nimumą žinių ir sykiu išvystyti jame maksimumą protinio suge­ bėjimo verstis Šitomis žiniomis ir jas dauginti savarankiškuoju protiniu darbu, paremtu realiniu patyrimu. Š it a s p r o tin im o u ž ­ d a v in y s y r a tin k a m a i a tlie k a m a s ta d a , k a i u g d y tin is la v in i­ m u y r a n u t e i k i a m a s l a v i n i m u i s i , t a ip k a d ji s , i š ė ję s iš m o k y k lo s į g y v e n im ą , g a lė tų ir n o r ė tų n u o la t to lia u la v in ­ tis n e tik iš k n y g ų , b e t ir iš g y v e n im o p a ty r im ų . 3)

Ugdymo uždaviniai dorinime.

D o r in im o s r i t y je p e d a ­

g o g i n ė g ė r y b ė y r a , k a ip ž in o m e , d o r i n i s g ė r is , o g i u g d o ­

Bendriausias tad dorinimo uždavinys bus raginti auklėtinį siekti dorinio gėrio išvystant jame to dorinio nusiteikimo, kuris yra vadinamas do­ m iu išsiauklėjimu. D o r in im o u ž d a v in ia i p a s iž y m i y p a t in ­

m o ji v e r t y b ė y r a d o r i n i s iš s ia u k lė jim a s .

g a i t u o , k a d , ju o s v y k d a n t , p a l y g in t i n e d id e l ę r o lę tu r i p e r t e i k ia m o ji p a r e ig a , n e s d o r in io g ė r io n e g a lim a p e r te ik ­ ti k it a m ; ji s te g a lim a la im ė t i n u o s a v o m is p a s ta n g o m is . T o ­ d ė l, je i p r o t i n i m o s r i t y je la v in im a s v is ą la ik ą tu r i v e s ti p r ie la v in i m o s i, ta i d o r in im o s r i t y je ju o la b ia u a u k lė jim a s tu ri

247

n u o la t o r i e n t u o t is į a u k lė ji m ą s i, t. y . a u k lė t o ja s tu r i r ū p i n ­ t is , k a d a u k lė ji m a s iš jo p u s ė s p e r e it ų į a u k lė ji m ą s i iŠ a u k ­ lė tin io p u sė s. T a i, k a s d o r in im e p e r te ik ia m a a r b a n e t ta m tik r a m e la ip s ­ n y je įk v e p ia m a , y r a , iš v ie n o s p u s ė s , iš v ir š in is p a d o r u m a s , o iš a n tr o s p u s ė s , d o r in ė s n o r m o s , k u r ių a u k lė t in is iš p a t p r a d ž io s s u f o r m u lu o ti n e g a li. B e t u ž ta t , k a i t e n k a e i ti p r ie a u k lė t in io d o r in io a p s is p r e n d im o , k u r is tik ta d a y r a tik r a i v e r t in g a s , k a i y r a la is v a s b e i s ą m o n in g a s , p a s ir o d o , k a d š i­ ta m e d o r in ia m e a p s is p r e n d im e g a lim a a u k lė t in iu i p a d ė t i d o r in iu a u k lė jim u , b e t n e g a lim a ja m š ito a p s is p r e n d im o p e r ­ te ik ti a r b a u ž p a t į a u k lė t in į a p s is p r ę s ti. D o r in is a p s is p r e n ­ d im a s , k u r io n u o la t r e ik a la u ja d o r in is iš s ia u k lė jim a s , ta m p a le n g v a s b e i s ė k m in g a s , je i ji s g a li a t s ir e m ti į p a s t o v i u s b e i s ą m o n in g u s d o r in iu s a u k lė t in io n u s it e ik im u s . K ie k v ie n a d o r y b ė , la im ė ta k o v o je u ž d o r in į g ė r į, y r a š ito k is p a s t o v u s b e i s ą m o n in g a s n u s it e ik im a s , a r b a , s v e t im u t e r m in u ta r ia n t, h a b itu a lin ė d is p o z ic ija . N ė r a t o d ė l a b e jo n ė s , k a d s p e c ia lia is d o r in im o u ž d a v in ia is y r a s k a t in t i a u k lė t in iu s p r a k t ik u o t i d o r y b e s . B e t k a d a t s k ir o s d o r y b ė s r a s t ų a u k lė t in y je t v ir tą b e i p a s to v ų p a g r in d ą , r e ik d a r ja m e s u d a r y t i t a m t ik r ų b e n ­ d r e s n ių n u s it e ik im ų , k u r ie , j e i i r n ė r a d o r y b ė s , t a i v is d ė lto y r a jo m s v ilt in g a a tr a m a . T o k ia is b e n d r a is d o r i n i a is n u s i­ t e ik im a is ir y r a t v ir t a s b ū d a s , ja u t r i s ą ž i n ė i r p i ln a e n t u ­ z ia z m o š ir d is . T o d ė l k a i s a k o m a , k a d d o r in im a s t u r i r ū p in tis d o r in iu a u k lė tin io iš s ia u k lė jim u , t a i f a k t in a i r e iš k ia , k a d ja m s ta to m a d v ie jų r ū š ių u ž d a v in ių : p ir m a , iš v y s ty ti a u k lė tin y je b e n d r ų d o r in ių n u s ite ik im ų , a n tr a , a u k lė ti ja m e s p e c ia lių d o ­ r in ių n u s ite ik im ų , t. y . r u o š ti j į d o r y b ių p r a k t ik a v im u i. 4)

Ugdymo uždaviniai estetinime. E s t e t in io

la v in im o s r i t y ­

je p e d a g o g in e g ė r y b e y r a p a t s g r o ž is , o g i u g d o m ą ja v e r t y ­

bendru pagrindiniu estetinio lavinimo uždaviniu bus ugdytinio raginimas siekti grožio išvys­

b e - e s t e t i n i s iš s ila v in im a s . T o d ė l

248

tant jame estetinius sugebėjimus.

Je i d o r in is g ė r i s g lu d i ž m o ­

g a u s v a lio s n u s is ta ty m e ir to d ė l fa k tin a i n ė r a p e r te i k ia m a s iŠ a u k lė t o jo į a u k lė tin į b e n t k ie k ž y m e s n ia m e la ip s n y je , ta i s u g r o ž iu y r a k ie k k ita ip , n e s g r o ž is g a li b ū t i r e a liz u o ja m a s n u o š a lin iu o s e d a ik tu o s e , b ū te n t, m e n o k ū r in iu o s e , a r b a d a ile n y b ė s e . T o d ė l e s te tin ia m e la v in im e p e r te ik ia m o ji p a r e i­ g a t u r i ja u d a u g d id e s n ė s r e ik š m ė s k a ip d o r in ia m e a u k lė jim e . U g d y t in iu i g a li b ū t i p e r te ik ti ž y m ia u s ių d a ile n y b ių a t v a iz d a i, ji s g a li b ū ti v e d a m a s ir p a m o k o m a s ta r p d a il ė s k ū r in ių ; ja m g a li b ū ti p a a iš k in a m o s g r o ž io i r d a ilio ­ s i o s k ū r y b o s p r in c ip a i b e i t a is y k lė s . V is d ė lto i r e s te tin ia m e la v in i m e , k a ip i r v is a m e k u lt ū r in io u g d y m o p lo t e , p a g r in ­ d in ė r o lė te n k a iš v y s to m a ja i p a r e ig a i. S u iš v y s to m ą ja p a ­ r e i g a u g d y to ju i y p a č d a u g te n k a tu r ė ti r e i k a lo , k a i te n k a r ū p in t is s p e c ia le s n ia is e s te t in io la v in im o u ž d a v in ia is , k u ­ r ia is y r a , p ir m a , e s te t in io s k o n io a u k lė jim a s , a n tr a , e s te t i­ n io s p r e n d im o la v in im a s , tr e č ia , k u r ia m o s io s v a iz d u o t ė s ž a d in im a s , k e t v ir t a , iš v y s ty m a s s u g e b ė jim o r e a l iz u o t i te c h ­ n in ė m is p r ie m o n ė m is m e n o k ū r in į. E s t e t in is s k o n is y r a r e i­ k a lin g a s k a ip o ju s li n i s p a ž in im o t a r p s n is g r o ž io d a ly k u o s e . E s t e t in is s p r e n d im a s y r a ja u a u k š te s n is , b ū t e n t , p r o tin is p a ­ ž in im a s š itu o s e d a ly k u o s e . K u r ia m o ji v a iz d u o t ė y r a in ic ia ­ t y v o s p r a d a s e s t e t i n i o g y v e n i m o s r i t y je . S u g e b ė ji m a s r e a l iz u o t i te c h n in ė m is p r ie m o n ė m is m e n o -k ū r in į y r a a t b a i­ g ia m a s is k ū r y b o s m o m e n t a s , k u r g r o ž is y r a o b je k t y v u o ja m a s iš v ir š in ė m is ly tim is . Mažesniame ar didesniame laipsnyje estetinis lavinimas turi visų šitų uždavinių siekti naujųjų kartų ugdyme. 5)

Ugdymo uždaviniai religinime. R e lig in io

a u k lė jim o s r ity ­

je , k a ip ž in o m e , ta g ė r y b ė , k u r i y r a s ie k ia m a g a lu tin ė je s ą ­ s k a ito je u g d o m u o ju v e ik im u , y r a p a ti D ie v y b ė ; o g i u g d o m ą ja v e r ty b e y r a ta s a i r e lig in g u m a s , k u r is , k a ip o p a s to v u s b e i s ą ­ m o n i n g a s n u s i t e i k i m a s , v a d in a m a s a u k š č ia u s ia m e s a v o

249

Bendriausias religinio auklėjimo uždavinys ir bus raginimas auklėtinio siekti Dievybės išvystant jame religin­ gumo nusiteikimus. R e lig in ia m e g y v e n im e o b je k ty v ią ją , a rb a la ip s n y je š v e n tu m u .

iš v ir š in ę , ly tį, k a ip ž in o m a , s u d a r o re lig in ė o r g a n iz a c ija , k r ik š ­ č io n ių v a d in a m a B a ž n y č ia , tu o ta rp u s u b je k ty v ią ją , a r b a iš ­ v i d i n ę , j o l y t į s u d a r o r e l i g i ja k a i p o v i d a u s g y v e n i m o s a n tv a r k a . P e r te ik ia m o ji r e lig in im o p a r e ig a tu ri s u te ik ti a u k ­ lė tin iu i d o g m a tin io s u s ip r a tim o d a v in ių , įv e s ti j į į r e lig in io b e n d r a v im o d ra u g iją ir įp r a tin ti g y v e n ti a p e ig in iu , p a s k r ik š ­ č io n is - s a k r a m e n ta lin iu g y v e n im u . I š v y s to m o ji r e lig in im o p a r e ig a p r iv a lo s u ž a d in ti a u k lė tin y je tu o s p a s to v iu s n u s it e i­ k im u s , k u r ia is ž m o g a u s s ie lo je y r a p a g r įs ta s r e lig in ių tie s ų , p a s k r ik š č io n is - d o g m ų iš p a ž in im a s , r e lig in is b e n d r a v im a s , p a s k r ik š č io n is - š v e n tų jų b e n d r a v im a s , ir a p e ig in ė p r a k t i­ k a , p a s k r ik š č io n is - s a k r a m e n ta lin ė p r a k tik a . N e a t s it ik t in is č ia y r a d a ly k a s , k a d š ita s tr is p a g r in d in e s r e lig in io g y v e n i­ m o s r itis a titin k a tr y s t e o lo g in ė s d o r y b ė s , b ū te n t, tik ė jim a s , m e ilė ir v iltis . R e lig in ių tie s ų , a r b a d o g m ų , iš p a ž in im ą a ti­ tin k a tik ė jim a s , k a ip p a s to v u s n u s ite ik im a s , r e lig in į š v e n tų ­ jų b e n d r a v im ą - m e ilė , ir s a k r a m e n ta lin ę p r a k tik ą - v iltis . N e s u n k u d a r č ia p a s te b ė ti, k a d tik ė jim a s , m e ilė ir v ilt i s a ti­ tin k a te o rin į, p r a k tin į ir e s te tin į r e ik a lą , k u r ie a titin k a m a i k u l­ tū r o s s r ity je r a n d a o r g a n iz u o to s iš r a iš k o s Ž in ijo je , d o r o je ir m e n e . B e n d r a s ta d r e lig in io a u k lė jim o u ž d a v in y s s a v o r u o ž ­ tu g a li b ū ti s u s k ir s ty ta s į tr is s p e c ia le s n iu s u ž d a v in iu s , k u ­ r ia is a u k lė to ja s tu ri s te n g tis įv e s ti a u k lė tin į į te o r in ę , p r a k tin ę ir e s te tin ę r e lig in io g y v e n im o s r itį, ž a d in d a m a s ja m e n u s i­ te ik im u s , p r iv a lo m u s te o lo g in ė m s d o r y b ė m s , t. y . tik ė jim u i, m e ile i ir v ilč ia i. 6)

Individualinis, visuomeninis ir tautinis auklėjimas. IŠ

š io lin ė s b e n d r o s u g d o m ų jų u ž d a v in ių a p ž v a lg o s t u r ė jo m e p r o g o s p a t ir ti, k a d to k ių u ž d a v in ių y r a v is a s d e v y n e ta s . B ū ­ te n t, p a s ir o d ė , k a d k ie k v ie n o je g y v e n im o s r ity je , t. y . p r i-

250

ik i-

O b įe k ty v in ė s

S u b je k ty v in ė s

B e n d r o s io s

g y v e n im o

g y v e n im o

u g d o m o s io s

ly ty s

ly ty s

v e rty b ė s

B a ž n y č ia

re lig ija

d v a s io s

A ts k ir o s u g d y m o v e r ty b ė s

te o rin ė je

p r a k tin ė je

e s te tin ė je

s rity je

s rity je

s r ity je

7

S

9

(d o g m a tin is

(š v e n tų jų

(s a k r a m e n ta lin ė

m o k s la s )

b e n d r a v im a s )

p r a k tik a )

tik ė jim a s

m e ilė

v iltis

4

5

6

(Ž in ija)

(d o ra )

(d a ilu s is m e n a s )

iš la is v in ta s

iš a u k lė ta

e s te tin is

p r o tin im a s (4 )

p r o ta s

v a lia

n u s ite ik im a s

d o r in im a s (5 )

re lig in im a s

k le s tė jim a s

s ie lo s c iv iliz a c ija

k u ltū r a

galių

iš v y s ty m a s

k u ltū r in im a s :

e s te tin im a s (6 )

g a m ta

p r ig im tis

251

1

2

3

kūno

(s v e ik a ta )

(s tip ru m a s )

(m ik lu m a s )

n u s ite ik im a s

tik s lu s

k ū n o p a s la n k u m a s

n u s ite ik im a s

a u k š te s n ie m s

ju s lių b ei

p a le n k ti v is ą s a v o

s a v a im in g a i

fiz in is

tik s la m s

ja u s lių

e n e r g iją v a lio s

k ū ry b a i

m a n k š ty m a s

v e ik lu m a s

r e ik a la v im a m s

P i l n u t in i o u g d y m o s is te m a S ta tin ė s

d in a m in ė s

B e n d r o s io s

g y v e n im o

g y v e n im o

ugdym o

ly ty s

ly ty s

v e r ty b ė s

B a ž n y č ia

C iv iliz a ­ c ija

R e lig ija

K u ltū r a

U g d o m o s io s g ė r y b ė s i r v e r ty b ė s a r b a u g d y m o tik s la i

I

II

m

T e o r in is

P r a k tin is

E s te tin is

ru o ž a s

ru o ž a s

ru o žas

9

U gdym o

V ie n a š a liš k o s

u ž d a v in ia i

sro v ės

7

8

D v a s io s

R e lig in ė

R e lig in ė

R e lig in is

R e lig in is

P ed.

K le s tė jim a s

p a s a u lė ­

b en d ru o ­

k u lta s

a u k lė jim a s

p ie tiz m a s

ž v a lg a

m enė

Ped.

r e lig in is

r e lig in is

r e lig in is

s u s ip r a ti­

s o lid a r u ­

k ū r y b iš k u ­

m as

m as

m as

4

5

6

S ie lo s

M o k s la s

D o ro v ė

M enas

K u ltū r in i­

g a lių

P ro tin is

D o r in is

E s te tin is

m as:

iš v y s ty m a s

iš s ila v in i­

iš s ia u k lė ­

iš s ila v in i­

4)

p r o t in(k imlaassic iz m a s )

m as

jim a s

m as

5)

d o r in im a s

6)

e s t e b n is

la v in im a s

h u m a n iz m a s

Kūno n u ­

1

2

S v e ik a ta

F iz in ė g a ly b ė

s ite ik im a s G a m ta

P r ig im tis

3

a u k š te s ­

T ik s lu s

Kūno

N u s ite ik im a s

F iz in is

Ped.

n ie m s

ju s lių b e i

k lu s n u ­

s a v a im in g a i

a u k lė jim a s

n a tū r a liz m a s

tik s la m s

ja u s lių

m as va­

k ū ry b ai

fu n k c io ­

lio s re i­

n a v im a s

k a la v i­

(r e a liz m a s )

m am s

P e d a g o g i-

P e d a g o g in is

P ed.

P ed.

P ed.

a )in d iv id u -

n is m a te -

fo r m a liz m a s

in te le k tu -

v o liu n ta -

e s te tiz m a s

a lin is

Ped.

a liz m a s

riz m a s

s e n tim e n tą -

a u k lė jim a s

in d iv id u a liz m a s

r a c io n ą -

a k ty v iz -

Iiz m a s

b )v is u o m e -

iiz m a s

m as

ria liz m a s

n in is

s o c ia liz m a s

a u k lė jim a s

k o le k ty v iz m a s

c )ta u tin is a u k lė jim a s

n a c io n a liz m a s

d jta r p ta u tin is

in te r n a c io n a liz m a s

a u k lė jim a s

k o s m o p o litiz m a s

253

g im t ie s , k u lt ū r o s i r r e l ig i jo s s r i ty je , y r a p o tr is u g d o m u o ­ s i u s u ž d a v in iu s , a t it in k a n č iu s te o r in į, p r a k t in į ir e s te t in į r e i­ k a lą . T a č ia u ta i n e r e iš k ia , k a d v is i d e v y n i u g d y m o u ž d a v i n i a i t u r i u g d y m o s i s t e m o je ly g io s v e r t ė s , n o r s t ik s ­ li n g a m e u g d y m e š i a ip a r ta ip j i e v is i tu r i b ū t i a t lik t i u g d o ­ m u o ju v e i k i m u . T a i p p a t b e n d r o s p i l n u t i n i o u g d y m o s is t e m o s n e g a li m a s u p r a s t i ta p r a s m e , k a d n u r o d y t i p a g r i n ­ d in ia i u ž d a v in ia i y r a v ie n t is i ir k a d ji e n e s u s id a r o s a v o r u o ž ­ t u iš v is o s e ilė s s m u lk e s n ių u g d o m ų jų u ž d a v in ių . P iln u t in io u g d y m o u ž d a v i n i ų a p ž v a lg a n u s t a t o v is u s t u o s p a g r i n d i­ n iu s u ž d a v in iu s p a g a l g y v e n im o s r itis i r ž m o g a u s b ū t y b ė s r e i k a lu s , b e k u r ių a t lik im o n e g a li b ū t i iš u g d y t a s p i ln u t in i s ž m o g u s . B e t , ž in o m a , p i l d a n t š i tu o s u ž d a v i n i u s t e n k a r ū ­ p in t is , k a d k ie k v ie n a s i š j ų s k y r iu m b ū t ų iš s e m t a s u g d o ­ m a ja m e d a r b e . Š i t u o a t ž v i lg i u y p a č s u d ė t in g a s y r a d o r i n i s a u k lė jim a s , k u r ia m e g a li b ū t i n u s t a t y t a s d id e lis s k a i č iu s a t ­ s k ir ų s p e c ia le s n ių u ž d a v i n i ų . T o d ė l k a i t e n k a g ir d ė t i a p i e a t s k ir u s u g d o m u o s iu s u ž d a v in iu s , k u r ie n e p a s i r o d ė įė ju ­ s ia is į p iln u t in io u g d y m o s c h e m ą , r e ik ia jų ie š k o t i n u s t a t y ­ tų ja u d e v y n ių p a g r in d in ių u ž d a v in ių v id u je a r b a jų k o m b in a c ijo je . P a v y z d ž i u i , g a li m a k a r t a is g ir d ė t i a p ie in d iv i d u a li n į, v i­ s u o m e n in į , t a u t in į i r t a r p t a u t in į a u k lė jim ą . I r i š t ik r o , r o ­ d o s , y r a v is a i t e is ė t a s r e i k a la v im a s , k a d u g d y m o s i s t e m a s u im t ų į s a v e u ž d a v i n i u s iš v y s t y t i g a lin g ą ž m o g a u s a s m e ­ n į, s u d a r y t i ja m e t e ig ia m ų jų v is u o m e n in ių n u s it e ik i m ų , s u ­ ž a d in t i ja m e g e r a i s u p r a s t ą p a t r io t i z m ą ir p a r u o š t i j į g e r u v is u o t in io t a u t ų s u s i d r a u g a v im o n a r iu . T a č i a u le n g v a įs itik r in t i, k a d in d iv i d u a li n is , v is u o m e n in i s , t a u t in is i r ta r p ­ t a u tin is a u k lė jim a s n e g a li s u d a r y t i u g d o m ų jų u ž d a v i n i ų t a p a č ia p r a s m e , k a ip f iz in is la v in im a s , p r a t in i m a s , d o r i n i m a s , e s t e t i n i m a s ir r e l ig i n i m a s . V is i p a s t a r ie ji u g d y m o u ž d a v i­ n ia i a t it in k a , iš v ie n o s p u s ė s , a t s k ir a s g y v e n im o s r i t i s , o iš k it o s p u s ė s , t u o s r e ik a lu s , k u r ių tu r i ž m o g a u s p r i g im t ie s

254

g a lio s . T u o ta r p u i n d i v i d u a l i n i s , v is u o m e n in is , ta u tin is ir ta r p t a u t in is a u k lė jim a s n e a t i t i n k a n e i v ie n o s k u r io s g y v e ­ n i m o s r itie s , n e i a t s k ir o s ž m o g a u s p r ig im tie s g a lio s , ta ip k a d n e s u d a r o a ts k ir ų u g d y m o u ž d a v i n i ų to k ia p r a s m e , k o ­ k ia b u v o ik i š io le i k a lb ė t a a p i e u g d y m o u ž d a v in iu s . Iš t ik r ų jų ir i n d i v i d u a l i a i s , ir v is u o m e n in is , ir ta u tin is , ir t a r p t a u t in is a u k lė jim a s , k a i p o u g d o m ie ji u ž d a v in ia i, įe in a s a v o g ilia u s iu t u r in iu į d o r i n į a u k lė jim ą , n e s in d iv id u a lin is g a li n g o a s m e n s a p s i s p r e n d i m a s , d e r a m a s jo n u s is ta ty m a s v is u o m e n ė s ir s a v o t a u t o s a t ž v i l g i u ir s o lid a r u s b e i ta ik in ­ g a s n u s it e ik im a s v is o s ž m o n i j o s a tž v ilg iu s u d a r o fa k tin a i s u d e d a m u o s iu s p i l n u t i n i o d o r i n i o jo a p s is p r e n d im o p r a ­ d u s . T o k iu b ū d u i n d i v i d u a l i n i s , v is u o m e n in is , ta u tin is ir ta r p t a u t in is u g d y m o u ž d a v i n y s p a t e n k a e s m in e s a v o d a li­ m i į d o r in io a u k lė jim o u ž d a v i n i ų s k a ič ių . V is d ė lto n e g a li­ m a p a s a k y ti, k a d s u i n d i v i d u a l i n i u , v is u o m e n in iu , ta u tin iu ir ta r p t a u t in iu a u k lė jim o u ž d a v i n i u te tu r i r e ik a lo v ie n d o ­ r in i s a u k lė jim a s . I n d i v i d u a l i n i s ž m o g iš k o jo a s m e n s iš s iv y s ­ t y m a s į v y k s t a r y š iu m s u v i s u p iln u t in i u u g d y m u ir , b e k ita k o , r y š iu m s u j o p r o tin iu i š s i l a v i n i m u ; ja u to d ė l in d iv id u a ­ lin is a u k lė jim a s n e g a li b ū t i i m a m a s iš s k ir ia m u o ju d o r in io a u k lė ji m o u ž d a v in iu , n o r s s u d o r i n i m u ji s y r a s u r iš ta s g i­ li a u s iu b ū d u . T a i p p a t v i s u o m e n i n i s a u k lė jim a s tu r i s a n ty ­ k ių n e tik s u d o r in iu a u k l ė j i m u , b e t ir s u p r o tin im u , r e l ig i n i m u i r 1 .1 . T a s p a t t e n k a p a s a k y t i ir a p ie ta u tin io ir t a r p t a u t in i o a u k lė jim o u ž d a v i n į . N e tik d o r in is p a tr io tin ių p a r e ig ų s u p r a t im a s tu r i r e i k š m ė s ta u t in ia m iš s ia u k lė jim u i, b e t t a ip p a t s u s i p a ž i n i m a s s u t a u t o s is to r ija , d a b a r tin e jo s p a d ė t im i ir r e ik a la is . Š i u o m e t u ta r p ta u tin ia m iš s ia u k lė ji­ m u i y p a t in g o s r e ik š m ė s t u r i t ik r a s v is o s ž m o n ijo s p r ik la u ­ s o m u m o ir s o lid a r u m o

s u p r a t im a s . T u o ta r p u to k s

s u s i p a ž in im a s įv y k s ta j a u n e d o r i n i o a u k lė jim o , b e t p r o ti­ n io la v in im o p r i e m o n ė m is I š to , k a s p a s a k y ta , m a t o m e , i š v ie n o s p u s ė s , k a d n e i in ­

255

d iv id u a li n i s , n e i v is u o m e n in i s , n e i ta u t in is , n e i ta r p t a u t i­ n is a u k lė jim a s n e g a li b ū ti p a š a lin ti iš u g d y m o s is te m o s , n o r s j i e ir n e s u d a r o j o je p a g r in d in ių u ž d a v in ių . J i e s a v o t u r in iu įe in a ja u į p a g r i n d in iu s u ž d a v in iu s , i š d a li e s t a r p j ų s u s i s k i r s t y d a m i įv a ir ia is s a v o k la u s im a is . Š i a ip a r ta ip p a i m t a s s a v o u ž d a v i n i ų v is u m o je , u g d y m a s tu r i r u o š t i ž m o g ų v i­ s o m s g y v e n im o s r i t i m s i r la v in t i v is a s ž m o g a u s g a lia s v i ­ s a i s d e r a m a i s a t ž v ilg ia is . T i k t a d a j i s g a li b ū t i p a v a d in t a s p iln u t in io u g d y m o s is t e m a . N o r in t t in k a m a i s u p r a s t i o r g a n in g ą p iln u t in i o u g d y m o s is t e m o s s ą r a n g ą , r e i k įs is ą m o ­ n in ti tr y s p a g r in d in ia i jo s p r in c ip a i, k u r ie n u s ta t o jo je in t e g r a lit e t o , a r b a p iln a tv ė s , h a r m o n ijo s , a r b a s u t a r t i n ė s , ir s u b o r d in a c ijo s , a r b a p r i k la u s o m u m o , s a n t y k iu s .

Integraliteto, arba pilnatvės, principas reikalauja, kad būtų lavi­ namos visos žmogaus galios ir kad žmogus būtų ruošiamas visoms gyvenimo sritims visais galimais atžvilgiais. J e i u g d y m o s is te m o ­ je b u s a p le is ta v ie n a k u ri ž m o g a u s p r ig im tie s g a lia , p a ts u g ­ d y m a s n e g a lė s ja u b ū ti p iln u tin is . T a ip p a t je i u g d y m o s is te m a n e ru o Š ž m o g a u s v ie n a i k u r ia i g y v e n im o s r ič ia i, t u o p a č iu u g ­ d y m a s tu rė s ja u tr ū k u m o . P a g a lia u u g d y m a s n e b u s p iln u ti­ n is ir ta d a , k a i b u s a p le is ta s v ie n a s k u r is p r iv a lo m a s a tž v ilg is : in d iv id u a lin is , v is u o m e n in is , ta u tin is a r ta rp ta u tin is .

Harmonijos, arba sutartinės, principas reikalauja, kad tiek tarp žmogaus gyvenimo sričių, tiek tarp žmogaus prigimties galių būtų išlaikytas deramas proporcionalumas. I š v ie n o s p u s ė s , ta i r e iš ­ k ia , k a d u g d y m e p r i v a l u n e t ik r ū p in t is v is o m is ž m o g a u s g y v e n im o s r i t i m s , t. y . p r ig im t im i, k u lt ū r a i r r e l ig i ja , b e t i r n u s ta t y t i t a r p jų d e r a m o ji h a r m o n ija , k u r i g a li s u s id a r y ti iš g r e t im o jų iš s iv y s t y m o . I š k it o s p u s ė s , ta i r e iš k ia , k a d u g ­ d y m e p r i v a l u n e t ik iš v y s ty ti v is o s ž m o g a u s g a lio s , k u r io ­ m is p e d a g o g in iu a t ž v ilg iu y r a p r o t a s , v a lia ir š i r d is , b e t ir n u s t a t y t i t a r p Š itų g a lių h a r m o n in g a s s a n t y k ia v im a s , k y l ą s iš g r e t im o jų la v in im o b e i a u k lė jim o . P a n a š ia i g a lim a b ū t ų k a lb ė t i a p ie h a r m o n in g ą s u t a r t i n ę t a r p in d iv id u a lin io i r v i­

256

s u o m e n in io a t ž v ilg io u g d y m e , ta r p t a u t in io p a t r io tiz m o ir u n iv e r s a lin io , a r b a v is u o t in io , s o lid a r u m o a u k lė jim o .

Subordinacijos, arba priklausomumo, principas reikalauja, kad žemesnės žmogaus galios būtų palenktos aukštesnėms jo galioms ir kad žemesnės gyvenimo sritys būtų palenktos aukštesnėms gy­ venimo sritims. N e s u n k u s u t ik t i, k a d ja u s m a i y r a m a ž e s n ė s v e r t ė s u ž v a lią , o g i v a lia - m a ž e s n ė s v e r t ė s u ž p r o tą . P r ie š v a lią p r o t a s t u r i p ir m e n y b ę ja u to d ė l, k a d v a lio s a p s is p r e n ­ d im u i r e i k a li n g a p ir m tu r ė ti r a c io n a lu s p r o tin is m o ty v a s . T a i g i p a g a l p r ik la u s o m u m o p r in c ip ą ja u s m a i tu r i b ū ti p a ­ le n k t i v a lia i , o v a lia p r o tu i. I š k ito s p u s ė s , k a ip s a k y ta , ž e ­ m e s n ė s g y v e n im o s r i ty s tu r i b ū ti p a le n k to s a u k š te s n ė m s g y v e n im o s r itim s ; ta i f a k tin a i r e iš k ia , k a d p r ig im tis tu ri b ū ti p a le n k ta k u lt ū r a i, o g i k u ltū r a - r e lig ija i. J e i u g d y m o s is te m o je n e iš la ik o m a s b e t k u r is iš tr ijų tru m ­ p a i n u s a k y tų p r in c ip ų , n e g a lim a ja u k a lb ė ti a p ie p iln u tin į u g d y m ą , n e s t u o m e t y r a g a u n a m a v ie n a š a liš k a u g d y m o lin ­ k m ė . U g d y m a s n e b u s p iln u tin is , k a i ja m e y r a p a n e ig ia m a v ie n a k u r i g y v e n im o s r itis - r e lig ija , k u ltū r a a r p rig im tis . P a ­ v y z d ž iu i, la ic is tin ė m o k y k la n e g a li p r e te n d u o ti į p iln u tin io u g d y m o titu lą . P iln u tin is n e b u s ta ip p a t u g d y m a s , k u ria m e y r a a p le id ž ia m a s v ie n a s k u r is g y v e n im o r u o ž a s : te o r in is , p r a k tin is a r e s te tin is . P a v y z d ž iu i, u g d y m a s b e d o r in io a u k ­ lė jim o a r e s te tin io la v in im o n e g a li b ū ti p a v a d in ta s p iln u ti­ n iu . T a s p a ts r e ik ia p a s a k y ti, je i y ra a p le id ž ia m a s v ie n a s k u ris u g d y m o a tž v ilg is : in d iv id u a lin is , v is u o m e n in is , ta u tin is a r ta r p ta u tin is . P a v y z d ž iu i, n e g a lim a k a lb ė ti a p ie p iln u tin į u g ­ d y m ą , je i n ė r a a ts iž v e lg ia m a į v is u o tin iu s ž m o n ijo s r e ik a lu s . T o lia u , k a i, p a v y z d ž iu i, n e p r o p o r c io n a lia i iš v y s to m a v ie n a k u r i ž m o g a u s g a lia ir d a r g i b e d e r a m o s p r ik la u s o m y b ė s su k ito m is ž m o g a u s g a lio m is , g a u n a m i p e d a g o g in is in te le k tu ­ a liz m a s , v o liu n t a r iz m a s , e m o c io n a liz m a s a r b a e s te tiz m a s . I n t e le k t u a liz m a s s u te ik ia ž y m io s p e r s v a r o s p r o tu i, v o liu n ­ ta r iz m a s - v a lia i, e m o c io n a liz m a s - ja u s m a m s , ta rp k ita k o ,

17—12

257

e s te tiz m a s - e s te t in ia m ja u s m u i. K a i u g d y m o s v o r io c e n tr a s y r a d e d a m a s v ie n o je k u r io je g y v e n im o s r ity je b e d e r a m o p r i­ k la u s o m u m o n u o k itų s r ič ių , y r a g a u n a m i p e d a g o g in is n a ­ tū r a liz m a s , h u m a n iz m a s i r p ie tiz m a s . N a tū r a liz m a s s u te ik ia ž y m io s p e r s v a r o s fiz in e i p r ig im č ia i, h u m a n iz m a s - ž m o g iš ­ k a ja i k u ltū r a i, p ie t iz m a s - r e lig ija i. N a tū r a liz m a s , b e k ita k o , y r a is to r iš k a i p a s ir e iš k ę s r e a liz m e , h u m a n iz m a s - k la s ic iz ­ m e . P a g a lia u k a i u g d y m a s s u te ik ia ž y m io s p e r s v a r o s a r in ­ d iv id o , a r v is u o m e n ė s , a r ta u to s , a r v is o s ž m o n ijo s r e ik a la m s , g a u n a m e a t itin k a m a i p e d a g o g in į in d iv id u a liz m ą , s o c ia liz ­ m ą , n a c io n a liz m ą , in te r n a c io n a liz m ą a r b a k o s m o p o litiz m ą . T a i y r a k e tu r io s v ie n a š a liš k o s p e d a g o g in ė s lin k m ė s , iš k u r ių p ir m ie d v i im a u g d y m o u ž d a v in iu s iš s k ir ia m a i in d iv id u a lin iu a r v is u o m e n in iu a tž v ilg iu , tre č io ji s u te ik ia n e ly g s ta m o s v e r­ tės ta u tin e i ly č ia i, tu o ta rp u k e tv irto ji te a ts iž v e lg ia į b e n d r a i ž m o g iš k ą jį tu rin į ir n e s is k a ito p a k a n k a m a i s u ta u tin e ly tim i. P iln u tin io u g d y m o s is te m a s ta to p e d a g o g u i v is u s tu o s u ž d a v i n i u s , k u r i e š i a ip a r t a ip t u r i b ū t i a t l i k t i k i e k v i e n o a u k lė tin io u g d y m e . B e t k u r io p a g r in d in io u ž d a v in io a p ­ le i d i m a s p a d a r o u g d o m ą jį v e i k i m ą v ie n a š a l i š k ą i r t u o p a ­ č iu m a ž i a u a r d a u g i a u y d i n g ą . T a i p a t r o d o u g d o m ų jų u ž d a v in ių v is u m a s is te m o s a tž v ilg iu . B e t u ž ta t k a i ž iū r i­ m a į u g d y m o u ž d a v i n i u s a k t u a l u m o a t ž v i l g i u , ta m t ik ­ r o je v i e t o je i r t a m t i k r u l a i k u v i e n a s u ž d a v i n y s g a li t u r ė t i d a u g ia u r e ik š m ė s , k a ip k a d jo s tu r i ta s p a ts u ž d a v in y s k i t o je v i e t o je i r k i t u l a i k u . J a u ž m o n i ų s p e c i a l i z a c i ja p a ­ g a l p r o f e s i ja s d a r o v i e n u s u g d y m o u ž d a v i n i u s a k t u a l e s ­ n iu s u ž k itu s , n o r s s y k iu , k a ip o b e n d r o p a s ir u o š im o , r e i k a l a u ja p i l n u t i n i o u g d y m o s i s t e m o s i š l a i k y m o b e n t t a m t i k r a m e l a i p s n y je . T o k i u p a t b ū d u v i e n o k u r i o k r a š ­ t o p a d ė t i s , i s t o r i n i s p a v e l d ė ji m a s i r a t e i t i e s u ž d a v i n i a i g a l i s t a t y t i š i t o k r a š t o p e d a g o g a m s t a m t i k r ų u g d o m ų jų u ž d a v in ių , į k u r iu o s p r iv a lu a ts iž v e lg ti s u d id e s n iu s u ­ s i d o m ė ji m u i r k u r i e d e r a p i l d y t i s u d i d e s n i u a t s i d ė ji m u .

258

P a v y z d ž i u i , n e la i m in g a i p r a l o š u s k a r ą , k r a š t u i t e n k a r ū ­ p i n t i s ja u u g d y m o s i s t e m o je s u d a r y t i p a g r i n d ą , a n t k u ­ r io g a li m a b ū t ų b e n t iš d a lie s a t s i l o š t i i r i š l y g i n t i s a v o n u o s t o l i u s . T a i p p a t t a u t a i a t g im s t a n t , k a ip k a d m ū s a ja i, u g d y m o s i s t e m o je g a lim a n u m a t y t i t ie u g d o m i e ji u ž d a ­ v i n i a i , k u r ie t u r i y p a t in g o a k t u a lu m o a t g i m s t a n č i o s t a u ­ to s g y v e n im u i. I r š t a i, k a lb a n t a p ie a k t u a l ia u s iu s u g d y m o u ž d a v i n i u s , t e n k a , p a v y z d ž iu i, im t i t ie u ž d a v i n i a i , kuri k a ip k a d ta rp ja u n u o lių , n e s s y k iu s u in d iv id u a liz m o d id ė jim u e in a s m a r k e s n is d ife r e n c ia c ijo s v y k s m a s . L a v in im a s ir a u k lė jim a s m o k y k lin io g y v e n im o a p lin k y ­ b ė s e y r a v e ik s n y s , k u r is a tla ik o p a g r in d in io te m p e r a m e n to p a s to v u m ą v a ik ų ir ja u n u o lių a m ž iu je . Č ia y p a t in g a i r y š ­ k ia i iš e in a a ik š tė n ta s a i p s ic h o lo g in is d ė s n is , k u r is y r a v a ­ d in a m a s in te r p e r s o n a lin e d ifu z ija . Š ita s d ė s n is p a s ir e iš k ia tu o , k a d k ie k v ie n a p s ic h in ė a p ra iš k a , k u r i š ia ip a r ta ip iš e in a a ik š tė n , tu ri te n d e n c ijo s p e r s id u o ti k itie m s ir ju o s a s im iliu o ­ ti p a g a l s a v o e s m ę . T o k iu , p a v y z d ž iu i, b ū d u d ž ia u g s m in g a a r liū d n a n u o ta ik a , š ia ip a r ta ip p a s ir e iš k u s i a ik š tė n , iš š a u ­ k ia ž m o n ių a p lin k o je a titin k a m ą a tm o s fe r ą ir p a v e r ž ia s a u d a u g ia u a r m a ž ia u v is u s e s a n č iu s Čia p a t ž m o n e s . Į v y k s t a , k ita ip ta r ia n t, ta r p a s m e n in is n u o ta ik o s iŠ s is k ė tim a s , in t e r p e r s o n a lin ė d ifu z ija . P a n a š ia i v a ik a i, s u ė ję k r ū v o n , tu r i v ie n a s k ita m s a v it a r ­ p in ė s įta k o s , k u r i in te r p e r s o n a lin ė s d ifu z ijo s , a r b a t a r p a s ­ m e n in io iš s is k ė tim o , d ė s n iu iš ly g in a r y š k iu s te m p e r a m e n to s k ir tu m u s i r p r ia r tin a a ts k ir u s s k ir tin g u s t e m p e r a m e n t u s p r ie b e n d ro p r ig im to a m ž iu i te m p e r a m e n to tip o . T a i įv y k s ta iš d a lie s ja u to d ė l, k a d d a u g u m a v a ik ų iš p r ig im tie s y r a s a n g v in iš k o te m p e r a m e n to ir k a d p a te k ę s į jų ta r p ą , p a v y z ­ d ž iu i, f le g m a tik a s v a ik a s tu r i d a u g ia u a r m a ž ia u p a s id u o ti b e n d r a m v a ik ų n u s it e ik im u i i r to d ė l k ie k p r i s ia r t in t i p r ie p r ig im to v a ik a m s te m p e r a m e n to .

358

J e i a p s k r it a i in d iv id u a ly b ių n iv e lia c ija u g d y m e n ė ra n ei g e is tin a , n e i le is tin a , ta i te m p e r a m e n to iš ly g in im a s ir p r i­ a r tin im a s p r ie p r ig im to a m ž iu i te m p e r a m e n to tip o y ra d a ­ ly k a s p a g e id a u ja m a s . T a č ia u p e d a g o g u i r e ik ia g e r a i n u s im a n y ti, k a d č ia y r a r e ik a lin g a s d id e lis a ts a r g u m a s v e i­ k im e ir k a d š ita s t ik s la s n e g a li b ū ti s ie k ia m a s jo k io s p r ie ­ v a r to s , jo k i o s tie s io g in ė s in te r v e n c ijo s p r ie m o n ė m is . T e m p e r a m e n t a s , k a ip o to k s , y r a n e u tr a lu s ž m o g a u s p r i­ g im tie s a p s ir e iš k im a s , t. y . ji s n ė r a m o r a lin iu a tž v ilg iu n e i b lo g a s , n e i g e r a s . T ie s a , g y v e n im o b e i v e ik im o tik s lin g u m o a tž v ilg iu k ie k v ie n a s te m p e r a m e n ta s tu r i te ig ia m ų ir n e ig ia ­ m ų s a v y b ių , t. y . to k ių s a v y b ių , iš k u r ių v ie n o s y r a p a la n ­ k e s n ė s , k i t o s m a ž i a u p a l a n k i o s g y v e n im o b e i v e ik im o t ik s la m s s ie k ti. A iš k u s a v a im e , k a d p e d a g o g a s p r iv a lo s t e n g t is iš k e lti u g d y tin y je a ik š t ė n ir s k a t in t i t e ig ia m ą s ia s te m p e r a m e n to s a v y b e s , k a d iš jų s u s id a r y tų , ta ip s a k a n t , te m p e r a m e n to d o r y b ė s . B e t i š k it o s p u s ė s , ji s p r iv a lo p r iž iū r ė t i, k a d n e i­ g ia m o s io s te m p e r a m e n t o s a v y b ė s n e iš a u g tų į te m p e r a m e n ­ to y d a s . P a v y z d ž iu i, v a ik o s a n g v in ik o ja u tr u m a s i r g r e ita a t o v e ik a g a li b ū t i p a n a u d o ta k a ip o v ie n a s iŠ s v a r b ia u s ių v e ik s n ių j o a u k lė jim u i b e i la v in im u i. D o r in im e ir p r o tin im e š i t a s v e ik lu s ja u t r u m a s g a li b ū ti t ie k iš la v in ta s , k a d ji s p a s id a r y s p a s t o v iu n u s it e ik im u m o r a lin ia m e i r in t e le k t u a ­ lin ia m e v e ik im e . B e t s y k iu v a ik a s s a n g v in ik a s y r a lin k ę s į p a v ir š u tin iš k u m ą ir n e p a s to v u m ą , to d ė l p e d a g o g a s n e ­ p r iv a lo le is ti š itie m s te m p e r a m e n to p o lin k ia m s p e r e iti į t e m p e r a m e n t o y d a s . T i n k a m u s k a t i n i m u j i s s u d a r y s te m ­ p e r a m e n t o d o r y b e s , tin k a m u d r a u s m in im u ji s n e le is s u s i­ d a r y t i te m p e r a m e n t o y d o m s . B e t jo k iu a tv e ju p e d a g o g u i n e v a lia s t e l b t i t e m p e r a m e n t o , k a ip o to k io , n e s ji s iŠ s a v o e s m ė s n ė r a b lo g a s . N e p a m ir š k im e , k a d te m p e r a m e n ta s y r a e m o c io n a lin is s a v o t iš k u m a s , n u o k u r io p a r e in a b ū d a s p r i­ s iim t i v e ik m ę iš š a lie s ir ja i a tv e ik ti. J e i ta d p e d a g o g o v e ik i­

359

m a s b u s ta ik o m a s u ž s te lb ti te m p e r a m e n tą , ta i p a ts t e m p e ­ r a m e n ta s n e g a lė s š ia ip a r ta ip n e a tv e ik ti š ita i p e d a g o g o v e ik ­ m e i. Ir ju o s tip r e s n ė b u s v e ik m ė , ju o s tip r e s n ė b u s a t o v e ik a , ta ip k a d ta m tik r o m is a p lin k y b ė m is u g d y tin io t e m p e r a m e n ­ ta s v is a i s a v a im in g u b ū d u g r ie b s is m a iš to p r ie m o n ių . S u t e m p e r a m e n tu y r a ta d p a n a š ia i k a ip s u in d iv id u a ly b e a p ­ s k r ita i, n e s te m p e r a m e n ta s iš tik rų jų y ra n e k a s k ita , k a ip s u d e d a m o ji ir la b a i n e t r e ik š m in g a ž m o g a u s in d iv id u a ly ­ b ė s d a lis. G e r ia u s ia s te m p e r a m e n to a u k lė jim o b ū d a s y r a p o z i t y ­ v u s s k a tin im a s te ig ia m ų jų jo s a v y b ių ir d r a u s m in im a s n e i­ g ia m ų jų s a v y b ių tik ta m e la ip s n y je , k ie k jo s a p s i r e i š k ia n e le is tin a is įp r o č ia is ir v e ik s m a is . S a k y s im e , s a n g v in ik a s , n e įp r a tę s v a ld y ti s a v o te m p e r a m e n to im p u ls ų , p a s id u o d a le n g v a i ir d a ž n a i p y k č io , p a v y d o ir k ito m s im p u ls y v io m s y d o m s . T o k iu a tv e ju te n k a ie š k o ti p r ie m o n ių , k u r io m is g a ­ lim a b ū tų n e u tr a liz u o ti te m p e r a m e n to im p u ls y v u m ą , p a ­ k re ip tą į n e ig ia m a s a p r a iš k a s , ir tu o p a č iu u g d y tin į s u la ik y t i n u o p a s id a v im o n e ig ia m ie m s p o lin k ia m s . I š v ie n o s p u s ė s , s k a tin im a s p r ie š in g ų d o r y b ių , o iš k ito s p u s ė s , d r a u s m in i­ m a s , p a k r e ip ta s p r ie š s u m in ė tą s ia s y d a s , t u r ė tų a p t a š y t i n u ­ s a k y tą s a n g v in ik o te m p e r a m e n tą ir j į s u h a r m o n iz u o ti p a g a l a u k lė jim o tik s lu s . K ita s p a v y z d y s . Ž in o m a s y r a d a ly k a s , k a d v a ik a i f le g ­ m a tik a i s u d a r o s u n k ia u s ia i a u k lė ja m ą b e i la v in a m ą v a ik ų tip ą . Jų ja u tr u m a s y r a n e d id e lis , p a s la n k u m a s į a t o v e ik ą lė ­ ta s ir s ilp n a s . J ų v a iz d u o tė s u n k ia i s u ž a d in a m a , o s y k iu s u tu o ji e s u n k ia i r y ž ta s i v e ik ti e n e r g in g a i ir s u tik r u a t s id ė ji­ m u . U ž ta t fle g m a tik a s m ė g s ta g e r a i a p s im ą s t y t i, p r o t i n g a i s p r ę s ti d a ly k u s , n o r s iš p r ig im tie s lin k s ta į tin g u m ą . Š it o k is tip a s , a iš k u s a v a im e , n e le n g v a i p a s id u o d a p o z it y v ia m s k a ­ tin im u i i r č ia d r a u s m in im a s tu r i d id e s n ė s r o lė s ir d id e s n io p r ita ik o m o jo p lo to . B e t v ė l d r a u s m in im a s tu r i b ū t i a t k r e ip ­ ta s n e p r ie š t e m p e r a m e n tą , k a ip o to k į, b e t p r ie š u g d y tin io

360

a p s ile id im u s ir b lo g u s įp r o č iu s . S ta ta n t ja m p r iv a lo m ų u ž ­ d a v in ių , r e ik a la u ja n t tin k a m o jų a tlik im o ir s u d r a u d ž ia n t a p s ile id im u s , jis p a ts s ta to m a s į a p lin k y b e s , k u rio s ta šo , a u k ­ lė ja ir to b u lin a jo te m p e r a m e n tą . I š š itų p a v y z d ž ių a iš k ė ja , k a d su k ie k v ie n u te m p e r a m e n ­ tu p r iv a lu a titin k a m a i e lg tis , n o r in t p a s ie k ti u g d o m ų jų tik s ­ lų . Y r a , p a v y z d ž iu i, p a s te b ė ta , k a d la v in a n t u g d y tin ių b ū d ą , k ie k v ie n ą te m p e r a m e n to tip ą a titin k a ta m tik ra s a n ty k ia v i­ m o ly t is ta r p u g d y to jo ir u g d y tin io . K a d b ū d o la v in im a s b ū t ų s ė k m in g a s , G r u n w a ld o liu d ijim u , r e ik ia , k a d v a ik a s s a n g v in ik a s m y lė tų s a v o u g d y to ją , k a d c h o le r ik a s g e r b tų jį , k a d m e la n c h o lik a s p a s itik ė tų ju o ir k a d fle g m a tik a s b ijo ­ tų jo . Š it ie m s r e ik a la v im a m s iš u g d y to jo p u s ė s tu ri a ts a k y ti t a m t ik r o s y p a ty b ė s : m e ilin g u m a s - s a n g v in ik ų a t ž v ilg iu , k iln u m a s - c h o le r ik ų a tž v ilg iu , iš m in tin g u m a s - m e la n c h o ­ lik ų a tž v ilg iu ir v a lio s g a lin g u m a s - fle g m a tik ų a t ž v ilg iu . Š t a i y p a t y b ė s , k u r io m is p e d a g o g a s v is ų p ir m a t u r i r e ik š tis a t it in k a m ų te m p e r a m e n tų a tv e ja is . A iš k u s a v a im e , k a d š ito k is s c h e m a t in is d a ly k o n u s a k y ­ m a s n e t ie k p a s a k o , k a ip p e d a g o g u i p r iv a lu e lg tis k ie k v ie ­ n u a ts k ir u

a t v e ju , k ie k iš k e li a p r in c ip ą , k a d p a g a l

te m p e r a m e n t ų s k ir t in g u m ą d e r a ta ik y ti u g d o m a ja m e v e i­ k im e a t it in k a m ų p r ie m o n ių b e i m e to d ų s is te m a . B e š ito s s ą ly g o s iš la ik y m o u g d o m a s is v e ik im a s n e g a li b ū t i n e i tik s ­ li n g a s , n e i s ė k m in g a s . Y p a č s v a r b u iš la ik y ti š ita s p r in c ip a s b a u d im o p r ie m o n ė s e , n e s y r a n e a b e jo t in a s d a ly k a s , k a d ta p a t i p a b a u d a g a li įv a ir ia i v e ik ti įv a ir iu s te m p e r a m e n tu s . P a ­ v y z d ž iu i, t a i, k a s g a li tu r ė ti t e ig ia m o s io s r e ik š m ė s m e la n ­ c h o lik u i, g a li tu r ė ti n e ig ia m o s io s r e ik š m ė s c h o le r ik u i, a rb a tu o ta r p u , k a i s a n g v in ik o e k s p a n s y v u m a s r e ik ia p r ila ik y ti, f le g m a tik u i p r iv a lu d id e s n į e k s p a n s y v u m ą ž a d in ti. P a g a l t e m p e r a m e n tų s k ir t in g u m ą p r iv a lu ta ip p a t s ie k ti s p e c ia lių s k ir t in g ų u ž d a v in ių . K a ip s a k y ta , k ie k v ie n a s te m ­ p e r a m e n t a s , k a d ir n ė r a iš s a v o e s m ė s n e i b lo g a s , n e i g e r a s ,

361

v is d ė l to tu r i te ig ia m ų jų ir n e ig ia m ų jų y p a ty b ių g y v e n im o b e i v e ik im o tik s lų a tž v ilg iu . N e ig ia m o s io s y p a ty b ė s n u r o ­ d o , k o u g d y m a s tu r i iš v e n g ti u g d y tin io iš v y s ty m e ir k o ­ k iu s u ž p ild y ti te m p e r a m e n to tr ū k u m u s . O g i te ig ia m o s io s te m p e r a m e n to s a v y b ė s n u ro d o , k o k ių u ž d a v in ių g a lim a u g ­ d y t in iu i s ta ty ti i r k o k io je g y v e n im o b e i v e ik im o s r i t y je g a ­ lim a iš jo tik ė tis d id ž ia u s io s ė k m in g u m o . U g d y t in ių ta d te m p e r a m e n tų p a ž in im a s s v a r b u s n e tik u g d y m o m e t o d o i r lin k m ė s a tž v ilg iu , b e t ir ž v e lg ia n t į ta i, k o k ia m s p e c ia ­ lia m u ž d a v in iu i u g d y tin is p r iv a lo b ū ti r u o š ia m a s , n e s jo te m p e r a m e n ta s i š d a lie s n u le m ia jo p a š a u k im ą i r tu o p a č iu p a s ir in k tin ą p r o fe s iją . A p ie ž m o g a u s p a š a u k im ą ir p r o f e s i­ ją , b e te m p e r a m e n to , s p r e n d ž ia d a r in te le k tu a lin is j o s a v i­ tu m a s , a p ie k ą te k s k a lb ė ti k ie k v ė lia u ; b e t ir e m o c io n a lin is jo s a v itu m a s tu r i č ia n e m a ž a r e ik š m ė s . S a k y s im e , f le g m a ti­ k a s n e g a li e iti į p r o fe s ija s , k u r io s r e ik a la u ja g r e ito s o r ie n ta ­ c i jo s i r m o m e n t a l i n i o a p s i s p r e n d i m o . I r a t v i r k š č i a i , s a n g v in ik a s n e tin k a p r o f e s ijo m s , k u r io s r e i k a la u ja š a l t o k r a u jo ir g e r a i a p m ą s ty to s a to v e ik o s . Ž in o m a s ta ip p a t y r a d a ly k a s , k a d filo s o fa m s la b ia u s ia i p r itin k a m e la n c h o liš k a s te m p e r a m e n ta s , tu o ta rp u v is u o m e n ė s v e ik ė ja m s la b ia u s ia i p r itin k a c h o le r iš k a s te m p e r a m e n ta s . Iš to , k a s p a s a k y ta , d e ra p a d a r y ti b e n d r a iš v a d a , k a d p e ­ d a g o g a s tu ri tie s io g in ę p a re ig ą d o m ė tis s a v o u g d y tin ių te m ­ p e r a m e n ta is , ta ik y ti jie m s a titin k a m ų p r ie m o n ių b e i m e to d ų ir p a g a lia u p a č ia m u g d y tin iu i iš a iš k in ti tin k a m u la ik u ir b ū d u jo te m p e r a m e n to y p a ty b e s . K a ip ja u ž in o m e , v e s d a ­ m a s u g d y tin į į p iln ą s u b r e n d im ą ir į s ą m o n in g ą b e i la is v ą a p s is p r e n d im ą , p e d a g o g a s p r iv a lo ta ip a u k lė ti s a v o u g d y ­ tin į, k a d š is p a jė g tų g a lų g a le p a im t i į s a v o r a n k a s s a v o g y ­ v e n im o v a ir ą . T o d ė l ta ip p a t i r ji s p r i v a l o p a ž i n t i s a v o te m p e r a m e n to y p a ty b e s , k a d g a lė tų s ą m o n in g a i s ie k t i v a ­ d in a m ų jų te m p e r a m e n to d o r y b ių ir s ą m o n in g a i v e n g ti v a ­ d in a m ų jų te m p e r a m e n to y d ų .

362

B e e m o c io n a lin io s a v itu m o , t. y . te m p e r a m e n to , a rb a p o ­ b ū d ž io , tu r i u g d y m u i r e ik š m ė s ir in te le k tu a lin is s a v itu m a s . J e i u g d y tin io te m p e r a m e n ta s s v a r b u p a ž in ti a u k lė jim o tik s ­ la m s , ta i in t e le k t u a lin is u g d y tin io s a v itu m a s tu r i d a u g ia i r e i k š m ė s la v in im o tik s la m s , n e s in te le k tu a lin is s a v itu m a s s p r e n d ž ia a p i e g a b u m ų tip ą , p r ie k u r io u g d y tin is p r ik la u ­ s o . P e d a g o g in ė s p s ic h o lo g ijo s d a ly k a s n u s ta ty ti g a b u m ų ti­ p a i p a g a l d v a s in e s u g d y tin ių y p a ty b e s . T o d ė l č ia n e g a liu g ilin t is į in te le k tu a lin ių tip ų ty r in ė jim ą . K a m įd o m u a r p r i­ v a lu s u š itu o k la u s im u s u s ip a ž in ti, la b a i p a ta r č ia u s u s id o ­ m ė t i p r o f. G r u n w a ld o v e ik a lu „ P ä d a g o g is c h e P s y c h o lo g ie " . O g i d a b a r tr u m p o s in fo r m a c ijo s d ė le i p a te ik s iu in t e le k t u a ­ lin ių t ip ų s a n tr a u k ą (p a g a l G ö ttle r io s c h e m ą ). I n te le k tu a lin ia i tip a i įv a ir ia u s iu b ū d u s k ir s to m i p a g a l ta i, k a s im a m a s k ir s to m u o ju p a g r in d u . V is ų p ir m a t o k iu p a ­ g r in d u g a lim a im ti a p e r c e p c ija . A p e r c e p c ija r e iš k ia a k ty v ų ž m o g a u s p s ic h ik o s v y k s m ą , k u r iu o n a u ja i g a u ta s v a id in y s ju n g ia m a s s u a n k s č ia u g a u ta is v a id in ia is į v ie n ą o r g a n iš k ą v is u m ą . A p e r c e p c ijo s a tž v ilg iu in t e le k t u a lin ia i tip a i e s ti a p ­ r a š a n t ie ji, a r b a n u s a k a n t ie ji, p a s t e b in t ie ji, n u ja u č ia n t ie ji ir p a l y g in a n t i e ji p a g a l ta i, į k ą la b ia u y r a tip a s lin k ę s : į a p r a ­ š y m ą , a r b a n u s a k y m ą , į ju n g ia m ą jį p a s t e b ė jim ą , į n u ja u t i­ m ą a r į s i s t e m in g ą p a ly g in im ą . A t v a iz d a v im o a tž v ilg iu tip a i e s ti a tv a iz d u o ja m ie ji d a ik ­ to t ip a i i r a t v a iz d u o ja m ie ji ž o d ž io t ip a i p a g a l ta i, a r tip a s d e d a į a t v a iz d a v im o p a g r in d ą d a ik tą , a r ž o d į. B e to , a b ie m a t v e ja is t ip a i g a li b ū ti r e g im ie ji, g ir d im ie ji i r ju d a m ie ji p a ­ g a l t a i, k a s y r a p a g r in d in is įs im in im o v e ik s n y s : a k is , k la u ­ s a a r ju d e s y s . B ū t e n t , r e ik ia ž in o t i, k a d k ie k v ie n o ž m o g a u s a t m in tis r a n d a s a u g e r ia u s ią a t r a m ą v ie n o je r ū š y je a p r a iš ­ k ų . Ž m o g u s , p r ik la u s ą s p r ie g ir d im ų jų t ip ų , g e r ia u s ia i įs i­ m e n a d a ly k u s , k u r iu o s ji s g ir d i. Ž m o g u s , p r ik la u s ą s p r ie r e g im ų jų t ip ų , g e r ia u s ia i p r is im e n a d a ly k u s , k u r iu o s ji s y r a m a t ę s . P a g a lia u ž m o g u s , p r ik la u s ą s p r ie ju d a m ų jų tip ų , g e -

363

r ia u s ia i p r is im e n a d a ly k u s , k u rie y r a s u r iš ti s u ju d ė jim u ta p r a s m e , k a d ji s p a ts y ra ju o s d a rę s a rb a tik p a t y r ę s ju d ė ji­ m o p a d ė ty je . D ė m e s io a tž v ilg iu tip a i e s ti n e p a s to v ū s ir p a s t o v ū s , iš s i­ b la š k ę ir s u s ite lk ę , v e ik ia i ir lė ta i įs iv a iz d u o ja n tie ji, s t a t i­ n ia i i r d in a m in ia i, k ita ip ta r ia n t, tv ir ta i n u s is t a t a n t i e ji i r s v y r u o ja n tie ji. S a m p r o ta v im o a tž v ilg iu tip a i e s ti o b je k ty v u o ja n tie ji, fo r ­ m u lu o ja n tie ji i r id e a liz u o ja n tie ji. S p r e n d im o a tž v ilg iu tip a i e s ti s u g e s ty v in ia i i r s a v a r a n ­ k iš k i, in tu ity v in ia i i r k o m b in u o ja n tie ji. M o k y m o s i b e i įs im in im o a tž v ilg iu tip a i e s ti m e c h a n iš k i ir lo g iš k i, a n a litin ia i i r s in te tin ia i, v e ik ia i i r lė ta i p r a m o k s ­ ta n tie ji, v e ik ia i ir lė ta i p a m ir š ta n tie ji. L in k s ta m ų jų in te r e s ų a tž v ilg iu tip a i e s ti p r a k tiš k i, te o r iš ­ k i ir e s te tiš k i. In te le k to a tž v ilg iu tip a i e s ti d a r k u r ia n tie ji i r a t g a m in a n ­ tie ji. K a s d a b a r r e ik ia m a n y ti a p ie š itų in t e le k t u a lin ių t ip ų įv a ir u m ą p e d a g o g in iu a tž v ilg iu ? V is ų p ir m a t ie k p a v ie n ia ­ m e , tie k s u te lk tin ia m e la v in im e b e i m o k y m e p e d a g o g a s p r i­ v a lo s t e n g t i s p a s t e b ė t i i n t e l e k t u a l i n e s s a v o u g d y t i n i ų y p a ty b e s . T a i s v a r b u ja u ta m , k a d ji s s u g e b ė tų s ą m o n in g a i o r ie n tu o tis , k o k ių r e ik a la v im ų ji s p r iv a lo s t a t y t i s a v o u g ­ d y tin ia m s . K ie k v ie n a s in te le k tu a lin is tip a s t u r i s a v o t v ir tų ir s ilp n ų p u s ių . P e d a g o g a s , a iš k u s a v a im e , p r iv a lo iš n a u ­ d o ti tv ir ta s u g d y tin ių in te le k tu a lin io s a v itu m o y p a t y b e s ir s te n g tis a tita is y ti s ilp n ą s ia s . P a g a l ta i j i s p r iv a lo s t a t y t i a t i­ tin k a m ų r e ik a la v im ų a b ie m a tv e ja is . Š itu o a tž v ilg iu s v a r ­ b u p a s ta ty ti u g d y tin ia i į to k ia s s ą ly g a s , k a d g a b e s n i iš jų n e įp r a s tų tin g ė t i, o m a ž ia u g a b ū s n e k e n t ė t ų n u o n e p a k e ­ lia m o s n a š to s . K a r ta is y p a t in g i n e g a b u m a i p r iv a lo b ū ti p r iim t i į d ė m e ­ s į, k a d n e b ū tų s u g a d in ta s g y v e n im a s ž m o n ė m s , k it a is a t364

ž v ilg ia is n e t la b a i a p d o v a n o tie m s . P a v y z d ž iu i, s a m p r o ta u ­ ja n t ie ji tip a i g a li b ū ti n e g a b ū s įs im in im u i ir n u s a k y m u i, a r­ b a a t v ir k š č ia i, ž m o n ė s su fe n o m e n a lin e a tm in tim i g a li b ū ti la b a i n e g a b ū s p r o ta u tin ia m s m o k s la m s . N e s is k a ity d a m a s s u p a n a š ia is in te le k tu a lin ia is u g d y tin ių s a v itu m a is , p e d a ­ g o g a s ir s a u a p s u n k in a d a r b ą , ir g a d in a s a v o u g d y tin iu s . B e t n e t ik p e d a g o g a s p r iv a lo p a ž in ti in te le k tu a lin į u g ­ d y t in io s a v itu m ą . Š itą s a v itu m ą tu r i p a ž in ti ir p a ts u g d y ti­ n is , n e s t ik n u s im a n ą s a p ie s a v o in te le k tu a lin e s y p a ty b e s u g d y tin is g a li t ie s ia u s iu i r le n g v ia u s iu b ū d u e iti la v in im o s u n k e n y b i ų a p g a lė ti. P a v y z d ž iu i, k ie k v ie n a m u g d y tin iu i y r a la b a i s v a r b u ž in o ti, k o k s y r a jo m o k y m o s i ir įs im in im o tip a s , t. y . k o k s a i v e ik s n y s y r a p a g r in d in ė jo a t m in tie s a tr a ­ m a : r e g ė jim a s , g ir d ė jim a s a r ju d ė jim a s . P a ty r ę s s a v o tip o s a v it u m ą , u g d y tin is le n g v ia u p r is it a ik y s p r ie s a v o p r ig im ­ t ie s in t e le k t u a lin ių y p a ty b ių ir m o k y s is to k iu b ū d u , k u r is le n g v i a u s i a i v e d a į tik s lą . R e ik ia ta č ia u ž in o ti, k a d b e p e d a g o g o p a a iš k in a m o s io s p a g a lb o s u g d y tin is d a ž n ia u s ia i n e g a li a p s ie iti. I r š ita a p lin ­ k y b ė y r a d a r v ie n a s a r g u m e n ta s u ž ta i, k a d p e d a g o g a s p r i­ v a lo tie s io g s tu d iju o ti s a v o u g d y tin ių in te le k tu a lin iu s tip u s. E k s p e r im e n t in e i p s ic h o lo g ija i iš s iv y s č iu s p a s k u t in ia is la ik a is į a ts k ir ą s p e c ia lų m o k s lą , b u v o s u r a s ta n e m a ž a p r ie ­ m o n ių , d u o d a n č i ų g a lim y b ė s iš t i r t i u g d y ti n ių y p a t y b e s m o k s liš k u b ū d u . P a v y z d in g a i p a s t a t y t a i m o k y k la i g a lim a ta d p a g e id a u t i e k s p e r im e n tin ė s p s ic h o lo g ijo s la b o r a to r ijo s , k u r i s u t v a r k y tų u g d y tin ių g a b u m ų ir š ia ip ja u in te le k tu a li­ n ių y p a t y b ių ty r in ė jim ą a n t tv ir tų p a g r in d ų . T ik s lu s u g d y ­ t in ių iš t y r i m a s š i t a i s a t ž v i lg i a is g a li jie m s s u t e i k t i g e r ų p a t a r n a v im ų s p r e n d ž ia n t a p ie a u k š to s io s m o k y k lo s r ū š į, k u r i jie m s b ū t ų s v a r b u p a s ir in k ti, ir a p ie p r o fe s iją , k u ria i jie m s r e ik tų a ts id ė ti. T u o ta rp u p a d ė ti ja u n a i k a r ta i e iti s a ­ v o p a š a u k im o k e liu y r a v ie n a s iš p a g r in d in ių u g d y m o u ž ­ d a v in ių . U g d y m a s n e tik p r iv a lo a p s k r ita i p a r u o š ti ž m o g ų

365

p r ie g y v e n im o , b e t d a r g i p a r u o š ti j į ta i p r o fe s ija i, k u r ia i ji s ja u č ia d a u g ia u s ia i p a š a u k im o . J e i ji s b u s r u o š ia m a s k ito k ia lin k m e , k a ip k a d r e ik a la u ja jo p a š a u k im a s a r g y v e n im o a p ­ lin k y b ė s , u g d y m a s n e tik n e iš a u k lė s i r n e iš la v in s p iln u t i­ n io i r tik s lin g o ž m o g a u s , b e t d a r įd ie g s ja m y p a ty b ių , k u r io s r e ik š d is h a r m o n iją ta rp jo iš a u k lė jim o i r iš la v in im o , iš v ie ­ n o s p u s ė s , ir p a š a u k im o ir g y v e n im o , iš a n tr o s .

e. Ugdytinio k ilm ė ir nettortnalybės K a lb a n t a p ie u g d y tin ių tin k a m ą r u o š im ą b ū s im o m s jų p r o fe s ijo m s p a g a l jų p a š a u k im ą , b u s n e la b a i iš k e lio p a s a ­ k iu s k e le tą ž o d ž ių a p ie s o c ia lin į u g d y tin ių s a v itu m ą , s u k u ­ r iu o p e d a g o g a s ta ip p a t p r iv a lo s k a ity tis . U g d y tin ia i, s u e in ą m o k y k lo je k r ū v o n , y r a k ilę ir a u g ę p ir m ą jį s a v o g y v e n im o la ik o ta r p į įv a ir ių įv a ir ia u s io m is a p ­ lin k y b ė m is , d e s tis , k o k s y r a b u v ę s jų tė v ų s o c ia lin is s t o v is , įp r o č ia i ir p a ž iū r o s . A titin k a m a i k ie k v ie n a s u g d y tin is a t s i­ n e š a s u s a v im i į m o k y k lą iŠ d a lie s įg im tą , iš d a lie s įs ig y t ą š e im o je s o c ia lin ę fiz io n o m iją : jo in te r e s a i r iš a s i la b ia u s ia i s u v ie n u k u r iu o v is u o m e n ė s s lu o k s n iu , jo p a ž iū r o s a t k r e i p ­ to s į v ie n ą k u r ią p u s ę , jo s u s ip r a tim a s ir s p r e n d im a s y r a s a v o tiš k i, n e t k a lb a , i r ta a tv a iz d u o ja s a v o tiš k ą j o p r o t a v i­ m o b ū d ą . S a v a im e a iš k u , v a ik ų tip a i b u s įv a ir ū s p a g a l t a i, a r b u s ji e k ilę iš m ie s te lė n ų , a r iš k a im ie č ių , iš d v a r in in k ų , d a r b in in k ų , a m a tin in k ų , v a ld in in k ų a r š ia ip ja u iš la is v ų jų p r o fe s ijų in te lig e n tų . P a ž in ti s o c ia lin ia i s a v o u g d y tin ių tip a i y r a s v a r b u p e d a ­ g o g u i to d ė l, k a d b e to k io p a ž in im o ji s n e s u g e b ė s p r i e it i p r ie s a v o u g d y tin io s ie lo s ir tin k a m a i į ją p r a ta r ti. P e d a g o g a s p r iv a lo p a ž in ti s a v o u g d y tin į ta r s i s k u lp to r iu s - m e d ž ia g ą , iš k u r io s tu r i iš lip d y ti s u m a n y tą jį p a v id a lą . K a ip d a ilin in ­ k a s n e g a li p a s ie k ti s a v o tik s lo , n e ž in o d a m a s g e r a i s a v o m e ­ d ž ia g o s y p a t y b i ų , t a ip i r p e d a g o g a s n e p a jė g i a i š s a v o u g d y tin io p a d a r y t i to k io , k o k iu Š is p r iv a lo b ū ti. K ie k v ie n a -

366

m e a t s k ir a m e a ts itik im e p e d a g o g a s p r iv a lo s u s ip a ž in ti su s o c i a li n ė m i s s a v o u g d y tin io y p a t y b ė m is , o p e d a g o g ik o s m o k s la s ja m tu r i p a d ė ti o r ie n tu o tis a p s k r ita i d ė l d a ž n ia u ­ s ia i p a s it a ik a n č ių s o c ia lin ių tip ų , n o r s , a iš k u s a v a im e , š itų tip ų s t u d ija v im a s n e g a li s u d a r y ti tie s io g in io o b je k to b e n ­ d r a ja i p e d a g o g ik o s d a lia i. T a m tik s lu i p r iv a lo ta r n a u ti m o ­ n o g r a f in ia i ty r in ė jim a i. Č ia tik m in im a a p ie ta i b e n d r ia u s iu a tž v ilg iu , k a d g a lė tų b ū ti n u s ta ty ta s m e to d o lo g in is e lg im o s i b ū d a s s u u g d y tin ių s o c ia lin iu s a v itu m u . Š it u o a tž v ilg iu te n k a k o n s ta tu o ti, k a d s u u g d y tin io s o ­ c ia l in iu s a v itu m u p e d a g o g a s p r iv a lo e lg tis m a ž d a u g p a n a ­ š ia i, k a ip ir s u e m o c io n a lin iu b e i in te le k tu a lin iu jo s a v itu m u . T a i, k a s s u d a r o s o c ia lin ia m e tip e te ig ia m ą s ia s y p a ty b e s , tu ­ r i r a s t i p a r a g in im o b e i p a s k a tin im o , y p a č je i u g d y tin is tu r i g r įž ti į p r o f e s iją , p a g a l k u r ią y r a s u s id a r ę s s o c ia lin is jo t i­ p a s . Y r a ju k p r o f e s ijo s d o r y b ių , ir to s d o r y b ė s , a iš k u s a v a i­ m e , r e i k i a s t i p r i n t i i r l a v i n t i . T o k ia p r o f e s i n e d o r y b e , p a v y z d ž iu i, b u s t a m tik r o t e ig ia m a i s u p r a s t o in t e le k t u a liz ­ m o p a m ė g im a s in te lig e n tiš k o s e p r o fe s ijo s e . Iš k it o s p u s ė s , s o c ia lin iu o s e įp r o č iu o s e y r a d a u g n e u tr a ­ lių e t ik o s a tž v ilg iu d a ly k ų , k u r ie ta č ia u s u d a r o ta m tik r ą ž m o g a u s in d iv id u a lu m ą . S u to k io m is n e u tr a lio m is s o c ia li­ n io tip o y p a t y b ė m is p r iv a lu ta ip p a t n e u tr a lia i e lg tis . T o ­ k io m is y p a ty b ė m is b u s , p a v y z d ž iu i, d a u g e lis e tik e to p a p r o č ių , s u d a r a n č ių g r y n a i fo r m a lin ę g y v e n im o p u s ę . P a g a lia u k ie k v ie n a s s o c ia lin is s lu o k s n is i r k ie k v ie n a p r o ­ f e s ija tu r i s a v o s ilp n y b ių , p r ie ta r ų , v ie n p u s iš k u m o . Č ia ja u p e d a g o g o tie s io g in is u ž d a v in y s b u s s u š ito k io m is s o c ia li­ n io tip o s ilp n y b ė m is k o v o ti: ja m r e ik ė s r ū p in tis p iln u tin iu s a v o u g d y tin ių u g d y m u , s te n g tis iš r a u ti iŠ jų s o c ia lin ia i p r ie ­ t a r a i, s o c ia lin is e g o iz m a s ir g e r ia u s ia i p a r u o š ti jie p r ie g y ­ v e n i m o b e i v e i k i m o s a v o s o c i a l i n ė je a p l i n k o je i r s a v o p a s ir in k t o s io s e p r o fe s ijo s e . R e ik ia p r ip a ž in t i, k a d b e n d r a s is la v in im a s s u te lk tin ė je

367

m o k y k lo s a tm o s fe r o je p a ts p a d e d a p e d a g o g u i š itu o s u ž d a ­ v in iu s v y k d y ti. S u ė ję k rū v o n u g d y tin ia i tu r i v ie n i k itie m s s a v ita r p io įta k o s . Je i to d ė l, iš v ie n o s p u s ė s , jų s o c ia lin ia i ti­ p a i v is u o m e t k ie k n iv e liu o ja s i, ta i tu o p a č iu la ik u jie ta ip p a t p a s ip ild o b e n d r a v im o v e ik m e . B e to , a t it in k a m i p a m o ­ k y m a i ir n a u jo g y v e n im o a p lin k y b ė s n e m a ž a p a d a r o š i t u o r e ik a lu . S o c ia lin is s a v itu m a s le n g v ia u s ia i k in ta m o k y k lo je , b e t s y k iu ji s le n g v a i k in ta ir ta d a , k a i u g d y tin is iš m o k y k lo s g r įž ta į g im tą s ia s s a v o a p lin k y b e s . V is d ė lto m o k y k lo s la i­ k a i ir įta k a s a v o p a d a r o ir tu ri v is a m g y v e n im u i te ig ia m o s re ik š m ė s , je i p e d a g o g a i s u g e b a tin k a m a i ir t e ig i a m a i p a ­ n a u d o ti s a v o p r o fe s ijo s p rie m o n e s . P a g a lia u y r a d a r v ie n a in d iv id u a lin ių y p a t y b ių k a t e g o ­ rija , s u k u r ia k ie k v ie n a s s ą m o n in g a s p e d a g o g a s tu ri p a r e i­ g o s s k a ity tis . T a i y r a fiz in ė s ir p s i c h in ė s n e n o r m a ly b ė s , k u r io s b e v e ik v is a d o s tu r i m a ž ia u a r d a u g ia u n e ig ia m o s r e ik š m ė s u g d o m a ja m d a rb u i. V is ų p ir m a š is ta s a p ie f iz i­ n e s n e n o r m a ly b e s . F iz in is u g d y tin io n e n o rm a lu m a s g a li b ū ti d id e s n is ir m a ­ ž e s n is. F iz in is n e n o rm a lu m a s g a li b ū ti tie k d id e lis , k a d u g ­ d y tin ia m s , tu r in tie m s to k į n e n o r m a lu m ą , y r a r e i k a li n g a a titin k a m a s p e c ia li įs ta ig a , v e d a m a p a g a l p a to lo g in ė s p e d a ­ g o g ik o s n u ro d y m u s . P a v y z d ž iu i, a k lie s ie m s a r b a k u r tie m s n e b y lia m s r e ik a lin g a s y ra ta m tik ra s u g d y m o b ū d a s , k u r is n e g a li b ū ti v a rto ja m a s b e n d r o jo la v in im o m o k y k lo s e . T a č ia u d a ž n ia u s ia i fiz in is n e n o r m a lu m a s n ė r a t ie k d i­ d e lis , k a d tu r in tie ji jį u g d y tin ia i n e g a lė tų s u e it i į m o k s lą b e n d r o jo je m o k y k lo je , b e t tu o m e t to k io s m o k y k lo s p e d a ­ g o g a m s te n k a rū p in tis fiz in ių n e n o r m a ly b ių k la u s im u . R e i­ k ia v is ų p ir m a ž in o ti, k a d n e t p a p r a s ta s f iz in is s ilp n u m a s , a rb a n e s v e ik a ta , tr a m d o n o r m a lų fiz in į b e i p s ic h in į u g d y ti­ n io iš s iv y s ty m ą . U g d y tin io d ė m e s y s k ie k v ie n u p a n a š iu a t ­ s itik im u , iŠ v ie n o s p u s ė s , s ilp s ta , o iš a n tr o s p u s ė s , y r a p e r d a u g k r e ip ia m a s į v ie n ą k u rį d a ly k ą : k e n č ią s š ita ip n u o fi­

368

z in io s ilp n u m o u g d y tin is įp r a n ta p e r d a u g r iš ti s a v o g y v e ­ n im o tu rin į s u s a v o n e s v e ik a ta ir d a ž n a i p e r g y v e n a p a r e i­ n a n č ių n u o to m o r a lin ių d e p r e s ijų . P r o tin im o a tž v ilg iu turi n e ig ia m o s io s r e ik š m ė s a u k š tų jų ju tim o o r g a n ų s u s ilp n ė ji­ m a s . P a v y z d ž iu i, g ir d ė jim o a r r e g ė jim o d e fe k ta i s u m a ž in a v a iz d u o ja m o s io s g a lio s v e ik im ą , n u o k o n e g a li n e n u k e n tė ­ ti n o r m a lu s u g d y tin io iš s iv y s ty m a s . P ir m a p e d a g o g o p a r e ig a y ra rū p in tis fiz in ių n e n o r m a ly b ių g y d y m u , o g i k ie k š ito s n e n o r m a ly b ė s n ė r a p a g y d o ­ m o s , ja m r e i k i a s k a i t y t i s s u u g d y t i n i o f a k t i n u s t o v i u , s p r e n d ž ia n t a p ie jo p a ž a n g ą ir g a lim y b ę k e lti j į iš v ie n o į k itą iš s ila v in im o la ip s n į. P s ic h in ė s n e n o r m a ly b ė s g a li b ū t i ta ip p a t d id e s n ė s a r m a ž e s n ė s . A u k š č ia u s ia m e p s ic h in io n e n o r m a lu m o la ip s n y je g a u n a m e s u b je k t ą , k u r is v a d in a m a s p a m iš ė liu , a r b a b e p r o ­ č iu . B e t ta r p a iš k a u s p a m iš ė lio , a r b a b e p r o č io , i r n e d id e lio p s ic h in io t r ū k u m o y r a tie k la ip s n ių , k a d d a ž n a i n ė r a le n g ­ v a k v a li f ik u o t i p s ic h in io n e n o r m a lu m o r ū š is . A iš k u s y r a t ik d a ly k a s , k a d e s a m a ta m tik r o n e n o r m a lu m o la ip s n io , k a i u g d y tin is n e b e g a li b ū t i s u v e d a m a s k r ū v o n s u k it a is u g ­ d y tin ia is v ie n o je m o k y k lo je . T a i, ž in o m a , n e r e iš k ia , k a d š i­ to k iu la ip s n iu n e n o r m a lū s ž m o n ė s n e p r iv a lo b ū ti a u k lė ja m i b e i la v in a m i a p s k r it a i. N e ž iū r in t n e n o r m a lu m o la ip s n io , ž m o g u s tu r i b ū t i a u k lė ja m a s b e i la v in a m a s ja u v ie n o tik ž m o n iš k u m o v a r d a n , n e k a lb a n t ja u a p ie ta i, k a d tin k a m a s n e n o r m a lių ž m o n ių iš a u k lė jim a s g a li p a d a r y ti ju o s d a u g ia u a r m a ž ia u n a u d in g u s v is u o m e n e i. T ik a iš k ia i n e n o r m a lū s ž m o n ė s p r iv a lo b ū ti a u k lė ja m i b e i la v in a m i s k y r iu m p a g a l p a t o lo g in ė s p e d a g o g ik o s r e ik a la v im u s . T a č ia u d a ž n ia u s ia i p s ic h in ė s n e n o r m a ly b ė s n ė ra tie k d i­ d e lė s , k a d tu r in tie ji ja s u g d y tin ia i n e g a lė tų s u e iti k r ū v o n su k ita is u g d y tin ia is v ie n o je m o k y k lo je . D a ž n a i n e t p s ic h in ė n e n o r m a ly b ė tė ra ja u n a m e a m ž iu je tik ta m tik ra s p a lin k im a s į p s ic h in ę lig ą . A iš k u s a v a im e , k a d p e d a g o g a s , tu rįs š ito k ių 24—12

369

u g d y tin ių , p riv a lo ja is y p a tin g a i rū p in tis. Č ia p ir m u tin ė p e ­ d a g o g o p a re ig a y ra p a š a lin ti iš u g d y tin io g y v e n im o v is a ta i, k a s g a li b ū ti p s ic h in io su s ilp n ė jim o p r ie ž a s tim i, p a v y z d ž iu i, n e n o r m a lu s g y v e n im o b ū d a s , n e p a k a n k a m a s m itim a s , s v a i­ g a lų v a rto jim a s , tru n k ą s n u o v a rg is , n e tin k a m a d r a u s m ė , m o ­ ra lin ė d e p re s ija , s u riš ta su g y v e n im o a p lin k y b ė m is , fiz in ia i trū k u m a i, tu rį p s ic h in ia m g y v e n im u i y p a tin g o s r e ik š m ė s , k a ip a n ta i n o s ie s ir lia u k ų lig o s, ir 1.1. P e d a g o g a s n e tik tu ri b ū ti te is in g a s s a v o e lg im e s i s u p s i­ c h in iu a tž v ilg iu s ilp n e s n ia is s a v o u g d y tin ia is , b e t k a ip tik v a rd a n š ito te is in g u m o a p s u p ti ju o s y p a tin g u r ū p e s t in g u ­ m u ir n e s ig a ilė ti p a s ta n g ų š ito k ie m s u g d y tin ia m s s t ip r in t i ir g y d y ti. B e k ita k o , jis tu ri a p s a u g o ti to k iu s u g d y tin iu s n u o p a š ie p im o ir š ia ip ja u s k r ia u d im o iš d ra u g ų p u s ė s , k a s la b a i d a ž n a i jie m s te n k a k e n tė ti d ė l š itų s a v o d r a u g ų n e s u s ip r a t i­ m o ir k a s y ra d id e lė k liū tis n o r m a lia m jų iš s iv y s ty m u i. P a p r a s ta s n e d id e lis p s ic h in is tr ū k u m a s g a lim a la ik y t i ž e ­ m e s n iu ž m o g a u s iš s iv y s ty m o ta r p s n iu , to d ė l, a u k lė ja n t b e i la v in a n t p s ic h iš k a i n e n o r m a liu s u g d y tin iu s , p r i v a l u s u ja is e lg tis ta r s i s u ž e m e s n ia is b r e n d im o t a r p s n ia is ir y p a č in ­ te n s y v ia i v a r to ti a titin k a m o s u g d y m o p r ie m o n ė s . P a v y z ­ d ž iu i, v a ik ų a m ž iu je n e tie k r e ik š m ė s tu ri g r y n a s p r o tin im a s , k ie k n u o s e k lu s p r a tin im a s ir a ts a r g u s d r a u s m in im a s . T a s p a ts r e ik ia t a ik y ti s ilp n ie m s p s ic h in iu a t ž v i lg i u u g d y t i ­ n ia m s . P a č ia m e p r o tin im e p a n a š ia i p r iv a lu jie m s y p a č ta i­ k y t i v a iz d in g u m o p r in c ip a s , k a d p e r v a iz d a v im o g a lio s tv a r k y m ą b ū tų n u s ta ty ta p r o ta v im o lin k m ė . P s ic h o lo g ijo s d a ly k a s y ra ty r in ė ti įv a ir io s p s ic h in ių n e n o r m a ly b ių r ū š y s . B e n d r o jo je p e d a g o g ik o s d a ly je , k a lb a n t a p ie u g d y m o in d iv id u a liz a c iją p a g a l in d iv id u a lin e s y p a t y ­ b e s , b u s n e p r o š a lį p a m in ė ju s la b a i t r u m p a i a p ie s v a r b ia u ­ s ia s p s ic h in e s n e n o r m a ly b e s , k u r ių g a li p a s it a ik y t i k ie k v ie n a m p e d a g o g u i k ie k v ie n o je b e n d r o jo la v in i m o m o ­ k y k lo je .

370

Jutimo n e n o r m a ly b ė s

p a s ir e iš k ia s ilp n e s n e a r n e p iln a ju ­

t im o o r g a n ų a to v e ik a iš o r in ia m s įs p ū d ž ia m s . J u s lin ių įs p ū ­ d ž ių p a k a r t o ji m u i r s u s t i p r i n i m u p a t y s o r g a n a i ta m p a v e ik l e s n i, o v a id in ia i s y k iu p a s to v e s n i.

Atgaminimo

n e n o r m a ly b ė s y r a n e k a s k ita , k a ip a tm in ­

t ie s t r ū k u m a i. Į s im in im o p r a ty b o s , s u s t ip r in to s m n e m o t e c h n i k o s p r i e m o n ė m is , g a li š i t a s n e n o r m a ly b ė s ž y m ia i a tit a is y ti.

Vaizduotės n e n o r m a ly b ė s y r a

p a s y v io s a s o c ia c ijo s , n e a k ­

t y v io s a p e r c e p c ijo s , tr ū k u m a i. V ie n a is a tv e ja is r e ik ia v a iz ­ d u o t ė ž a d in t i a t it in k a m a is ž a is m a is ir ta m tik r o m is v a iz d u o ja m o s io m is p r a ty b o m is , k ita is a tv e ja is p r iv a lu jin a i d r a u s m in t i iš v ir š in io v e ik im o tv a r k y m u .

Protavimo n e n o r m a ly b ė s e s ti d v e jo p o s rū šie s: iŠ v ie n o s p u ­ s ė s , p a s ita ik o n e n o r m a lu s p r o to tin g u m a s , iš k ito s p u s ė s , n e ­ s ilia u ją s p r o tin ių v a iz d ų a r b a id ė jų s r u v e n im a s . P ir m u o ju a tv e ju r e ik ia s te n g tis v a iz d in g u m o p rie m o n ė m is s u k e lti p r o te a iš k ių s ą v o k ų , a n tr u o ju a tv e ju r e ik ia n u s ta ty ti p r o te a iš k i tv a r­ k a d a ž n a is lo g iš k o s m in č ių e ig o s p a k a rto jim a is .

Jausmų

n e n o r m a ly b ė s p a s ir e iš k ia to k ia is lig u is t a is s to ­

v ia is , k o k ia is y r a a p a tija , m e la n c h o lija , h ip o c h o n d r ija , ja u s ­ m o h i p e r t o n i ja ir t. t. Š it o s p s ic h in ė s n e n o r m a ly b ė s a t it a is o m o s , iš v ie n o s p u s ė s , v e ik ia n t fiz in ę p r ie ž a s tį, o iš k it o s p u s ė s - iš v id in e s v a iz d a v im o ja u s ie s . P a v y z d ž iu i, a p a ­ t ijo s a t s itik im u u g d y to ja s tu r i ie š k o ti p r ie m o n ių s a v o v e ik ­ m e i s u s tip r in ti u g d y tin io ja u s m in g u m o a tž v ilg iu , s a k y s im e , n a u d o ja n t is s tip r e s n ė m is iš r a iš k o m is , k u r io s tu r ė tų g y v ia u p r a t a r t i į iš v id in e s ja u s ie s ir tu o p a č iu s u k e lti ja u s m ų . M e ­ la n c h o lijo s a t s itik im u p r iv a lu s te n g tis s u ž a d in ti v e ik ia m ų ­ jų v a id in ių u g d y tin io s i e lo je ir s p ir ti ji s to k iu b ū d u p r ie v e ik im o . P a n a š u s tu r i b ū t i u g d y tin io tr a k ta v im a s h ip o c h o n d r ijo s a tv e ju . J a u s m o h ip e r to n ijo s a tv e ju , a tv ir k š č ia i, tu r ė tų b ū t i v a r t o ja m o s š v e ln io s r a m in a m o s p r ie m o n ė s ir v e n g ia ­ m i s t ip r e s n i s u ž a d in im a i.

371

Valios n e n o r m a ly b ė s

r e iš k ia s i, iŠ v ie n o s p u s ė s , p a t o l o g i­

n iu tin g u m u , o iš k ito s p u s ė s , s to k a s ta b d o m o s io s e n e r g i jo s s a v a im in g ie m s p o lin k ia m s . V a lio s n e n o r m a ly b ė s g a li t u r ė ­ t i p r ie ž a s č ių p r o tin ė je a rb a ja u s m in ė je ž m o g a u s g y v a t o s s r i ­ t y je . A titin k a m a i r e ik ia g y d y ti ir ta is y ti p r o to a r ja u s m ų r e iš k im o s i fu n k c ijo s . B e to , a b ie m a tv e ja is la b a i s v a r b u s u ­ d a r y ti tv a r k in g o m is p r a ty b o m is p a s to v ių įp r o č ių , k u r ie p a ­ le n g v in tų v a lio s a p s is p r e n d im ą r e ik ia m a lin k m e . K a lb a m a d a r k a r ta is a p ie

patologini m o r a lin ė s

nuovokos

s ilp n u m ą . Iš tik rų jų Š ito k is n e n o r m a lu m a s g a li tu r ė ti p a ­ g r in d ą įg im ta m e p r o tin ė s a r ja u s m in ė s s r itie s s ilp n u m e a r ­ b a n e t i k u s i a m e a u k l ė ji m e , a r b a n e t g a l i s y k i u t u r ė t i p r ie ž a s č ių ir įg im to s e s ilp n y b ė s e , ir a u k lė jim o p a k la id o s e . P a n a š ia is a tv e ja is p s ic h in ių s ilp n y b ių ta is y m a s ir s y k iu t in ­ k a m a i p a s ta ty ta s d o r in im a s g a li n e m a ž a n u v e ik ti. R e ik ia tik p a s ta ty ti u g d y tin is į n a u ja s a p lin k y b e s , p a š a lin t i p r o g o s jo g e id u lia m s r e ik š tis , p a k e is ti b lo g i įp r o č ia i g e r a is ia is , n e ­ d o r o s p a ž iū r o s - m o r a lin iu n u s is ta ty m u ir p a k e lti s u s ilp u s i d o r o s s ą m o n ė m o r a lin ė s įta ig o s p a g a lb a , v a lio s p r a t y b o m is i r r e lig in ių ja u s m ų ž a d in im u . B a ig d a m a s s k ir s n į, p a v a d in tą „ U g d y m o o b je k t a s , a r b a u g d y tin is " , tu r iu d a r k a r tą p r im y g tin a i p a b r ė ž t i, k a d g e r a s s a v o u g d y tin io p a ž in im a s y r a v ie n a iš s v a r b ia u s ių s ą ly g ų u g d o m o jo d a r b o s ė k m in g u m u i. P e d a g o g ik o s m o k s la s d u o ­ d a č ia tik b e n d r ų s c h e m in ių n u r o d y m ų a p ie t ip i n g ia u s iu s a t s itik im u s b e i a p r a iš k a s , i r ja u t ie s io g in ė p e d a g o g o p a r e i­ g a y r a s u g e b ė ti Š itu o s b e n d r u s n u r o d y m u s p r ita ik y t i u g ­ d o m a ja m m e n u i, s tu d iju o ja n t s a v o u g d y tin iu s k ie k v ie n u k o n k r e tin iu a ts itik im u , k a s d ie n in io g y v e n im o a p l in k y b ė ­ m is . T ik p a ž in ę s s a v o u g d y tin iu s k o n k r e tin ė je t ik r o v ė je , p e ­ d a g o g a s p a jė g s p r ita ik y ti jie m s b e n d r u o s iu s p e d a g o g ik o s d ė s n iu s b e i ta is y k le s ir p a d a r y ti iš jų tu o s d id ž iu o s iu s k ū r i­ n iu s , k u r ių p r iv a lo s u k u r ti iŠ ž m o g iš k o s io s m e d ž ia g o s u g ­ d o m o jo m e n o k ū r ė ja i - p e d a g o g a i. O ta i g a lim a tik t a d a ,

372

k a i u g d y m o u ž d a v in ia i, m e to d a i ir p r ie m o n ė s y ra in d iv i­ d u a liz u o ja m i p a g a l in d iv id u a lin e s u g d y tin ių y p a ty b e s . T a i ir y r a u g d y m o in d iv id u a liz a c ija . 4.

Ugdymo veiksniai ir veikėjai

K a lb a n t a p ie u g d y m o o b je k tą , a r b a , k ita ip ta ria n t, u g d y ­ t in į, t e n k a n u o la to s k o n s ta tu o ti, k a d v ie n a s iŠ s v a r b ia u s ių p r i n c i p ų š itu o a tž v ilg iu y r a u g d y m o in d iv id u a liz a c ija p a ­ g a l in d iv id u a lin iu s u g d y tin ių s k ir tu m u s . Š ita s p rin c ip a s v e r­ č i a s k a i t y t i s v i s ų p i r m a s u a m ž ia u s y p a t y b ė m is , ly č i ų s a v o t iš k u m u i r š ia ip ja u s u u g d y tin io in d iv id u a lu m u , k u ­ r is g a li la b a i įv a ir ia i r e ik š tis . B u v o k a lb ė ta a p ie ta i, k a ip u g ­ d y m o in d iv id u a liz a c ijo s p r in c ip a s tu r i b ū t i ta ik o m a s p r ie a m ž ia u s , ly t ie s ir to k ių s p e c ia le s n ių in d iv id u a ly b ė s v e ik s ­ n i ų , k u r ia is y r a e m o c io n a lin is s a v o tiš k u m a s , t. y . te m p e r a ­ m e n t a s , a r b a p o b ū d is , in t e le k t u a lin is s a v o tiš k u m a s , a r b a v y r a u ją g a b u m a i, s o c ia lin is s a v o tiš k u m a s , p a r e in ą s n u o k il­ m ė s iŠ ta m tik r o v is u o m e n in io s lu o k s n io ; fiz in is a r p s ic h i­ n is n e n o r m a lu m a s , r e ik a la u ją s ta m tik rų g y d o m o jo u g d y m o p r ie m o n ių . Š it a s t y r in ė jim a s d a v ė m u m s p a k a n k a m a i p r o ­ g o s p a ž v e lg ti m e t o d o lo g in iu b ū d u į k la u s im ą , k a ip u g d y ­ m o i n d i v i d u a l i z a c i jo s p r i n c i p a s t u r i b ū t i ta ik o m a s p r ie įv a ir ių in d iv id u a lin ių s k ir tu m ų . K a i te n k a Š ita s p r in c ip a s t a ik y ti a r p r ie a m ž ia u s , a r p r ie ly t i e s , a r p r i e e m o c io n a lin io s a v o tiš k u m o , a r in te le k tu a li­ n io s a v o t iš k u m o , a r s o c ia lin ių tip ų , a r n e n o r m a lių u g d y ti­ n i ų , m a t o m e , k a d k ie k v ie n u a t s k i r u a t v e ju t a s a r k it a s u g d y ti n io s a v o t iš k u m a s r e ik a la u ja Š ia ip a r ta ip in d iv id u a ­ li z u o ti u g d y m o u ž d a v in iu s , p r ie m o n e s b e i m e to d u s . Š it a s u g d y m o in d iv id u a liz a v im a s p a s ie k ia y p a tin g o la ip s n io p s i­ c h in ių n e n o r m a ly b ių a tv e ja is , n e s š ito k ia is a ts itik im a is u g ­ d y m a s t a m p a g y d o m u o ju u g d y m u , k u r is s te n g ia s i k ie k g a lin t p a š a lin t i n e n o r m a ly b ių p r ie ž a s tis ir to k iu a r k ito k iu

373

b ū d u a t s ie k ti b e n t ta m tik r u la ip s n iu u g d y m o tik s lu s . T a ­ č ia u g y d o m a s is u g d y m a s m a ž ia u s ia i tu ri b ū ti lie č ia m a s b e n ­ d r o jo je p e d a g o g ik o s d a ly je , n e s g y d o m o ji p e d a g o g ik a y r a v is a i s p e c ia lu s d a ly k a s . U ž ta t k iti in d iv id u a ly b ė s v e ik s n ia i i r y p a č e m o c io n a lin is ir in te le k tu a lin is u g d y tin io s a v o t iš ­ k u m a s b e n d r o jo je p e d a g o g ik o s d a ly je g a li b ū ti tin k a m a i ty ­ r in ė ja m i in d iv id u a liz a c ijo s p r in c ip o š v ie s o je . Š ito p r in c ip o š v ie s o je p a s ir o d o , k a d ir e m o c io n a lin is a u k ­ lė tin io s a v o tiš k u m a s , i r in te le k tu a lin is jo s a v o t iš k u m a s iŠ s a v o e s m ė s n ė r a n e i b lo g i, n e i g e r i, n o r s g a li b ū t i m a ž ia u a r d a u g ia u p a la n k ū s u g d y m o tik s la m s a ts ie k ti. O k a d a n g i ir e m o c io n a lin is , ir in te le k tu a lin is u g d y tin io s a v o tiš k u m a s y r a ta m tik r o s p a jė g o s , ta i b ū tų d id e lė p e d a g o g o k la id a i r n e ­ tik s lin g a s e n e r g ijo s e ik v o jim a s k o v o ti š ia ip a r ta ip s u e m o c io n a lin iu a r in te le k tu a lin iu u g d y tin io s a v o tiš k u m u . T i k r a s u g d y to jo n u s is ta ty m a s tu r i č ia b ū ti p a s ir y ž im a s p a n a u d o ti p a la n k iu s š ito s a v o tiš k u m o m o m e n tu s u g d y m o t ik s la m s ir p a p ild y ti k ie k g a lin t š ito s a v o tiš k u m o tr ū k u m u s , k a d u g ­ d y tin is n e iš e itų p e r d a u g v ie n a š a liš k a s i r s ia u r a i a p r ib o ta s . O ta i g a lim a tik ta d a , k a i u g d y m o u ž d a v in ia i, m e t o d a i i r p r ie m o n ė s y ra in d iv id u a liz u o ja m i p a g a l in d iv id u a lin e s u g ­ d y tin ių y p a ty b e s . N a u ja s s v a r b e s n is k la u s im a s , p r ie k u r io tu r im e iš e ilė s p e r e iti, lie č ia u g d y m o v e ik s n iu s ir v e ik ė ju s . Č ia v is ų p ir m a

Pla­ čia prasme ugdomuoju veiksniu yra visa tai, kas sąmoningai ar nesąmoningai, tiesioginiu ar netiesioginiu būdu turi teigiamo­ sios ar neigiamosios veikmės ugdymo objektui, t. y . ugdytiniui. tu rim e iš s ia iš k in ti, k a s y ra u g d y m o v e ik s n ia i ir v e ik ė ja i.

U g d o m ie ji v e ik s n ia i y r a p a š a u k tie ji ir a t s itik tin ia i. P a š a u k ­ tie ji y ra tie v e ik s n ia i, k u r ie iš p a č io s d a ly k ų e ig o s tu r i u g ­ d o m o s io s v a ld ž io s ir u g d o m ų jų p a r e ig ų . T o k ia is u g d y m o v e ik s n ia is y r a š e im a , v is u o m e n ė a rb a v a ls ty b ė , B a ž n y č ia , m o k y k la ir p e d a g o g a i. A t s itik tin ia i u g d y m o v e ik s n ia i y r a tie , k u r ie , k a d ir tu r i š io k io s to k io s r e ik š m ė s n a u jų jų k a r tų

374

u g d y m u i, v is d ė lto n ė r a p r ie to k io u g d o m o jo v e ik im o p a ­ š a u k t i p a č ia d a ly k ų e ig a ir d a ž n ia u s ia i v e ik ia n a u jų jų k a r tų iš s iv y s t y m ą tik fa k tin a i b e s ą m o n in g u m o ir t ik s lin g u m o , n e t u r ė d a m i n e i u g d o m o s io s v a ld ž io s , n e i u g d o m ų jų p a r e i­ g ų . T o k ia is a ts itik tin ia is u g d y m o v e ik s n ia is y ra , p a v y z d ž iu i, v is u o m e n in ė a p lin k a , v is u o m e n ė s k u ltū r a , n e t g a m ta ir k i­ t o k io s a p lin k y b ė s , tu r in č io s k o k io s n o r s v e ik m ė s u g d y m o e ig a i. P a š a u k tie ji u g d y m o v e ik s n ia i s a v o ru o ž tu g a lim a s k ir s ­ ty ti į p a š a u k t u o s iu s iš p r ig im tie s ir p a š a u k tu o s iu s iŠ p r o fe ­ s i jo s . Iš p r i g im t ie s š ia ip a r ta ip y r a p a š a u k t o s b ū ti u g d o m a is ia is v e ik s n ia is š e im a , v is u o m e n ė a rb a v a ls ty b ė ir B a ž n y č ia . Iš p r o f e s ijo s u g d o m a is ia is v e ik s n ia is y r a p e d a ­ g o g a i, t ie k a ts k ir i, tie k ir s u o r g a n iz u o ti į u g d y m o įs ta ig a s . A s m e n y s , p r ik la u s ą p r ie p a š a u k tų jų u g d y m o v e ik s n ių ir s ą m o n i n g a i v a r ą u g d o m ą jį d a r b ą , y r a u g d y m o v e ik ė ja i. T a i g i u g d y m o v e ik ė ja i te s u d a r o v ie n ą tik d a lį p a š a u k t ų jų u g d y m o v e ik s n ių , b ū t e n t tą d a lį, k u r ią s u d a r o g y v i ž m o ­ n ė s . U g d y m o v e ik ė ja is y r a f a k tin a i tė v a i, p e d a g o g in io p e r ­ s o n a lo n a r ia i ir d a r m o k o m o s io s B a ž n y č io s a ts to v a i. a.

Šeima

P a š a u k tų jų u g d y m o v e ik s n ių e ilė je p ir m o je v ie to je s to v i š e im a , n e s p a č ia d a ly k ų e ig a tė v a m s p ir m ie m s te n k a r ū p in ­ tis s a v o v a ik ų u g d y m u . U ž g im ę s k ū d ik is n e g a li a p s ie iti b e s v e t im o s p a g a lb o s , y p a č b e s a v o m o tin o s p a g a lb o s . Iš č ia p la u k ia v a ik u i p r ig im to ji te is ė b ū ti a u k lė ja m a m , o tė v a m s p r ig im to ji p a r e ig a s a v o v a ik u s p e n ė ti, g lo b o ti ir a u k lė ti, ž o ­ d ž iu ta r ia n t, - u g d y ti. K ita ip ta r ia n t, tė v a i tu ri u g d o m o s io s p a r e ig o s s a v o v a ik ų a tž v ilg iu . O k a d a n g i k ie k v ie n a p a r e ig a y r a s u r iš ta s u a titin k a m a te is e , ta i v a ik ų p u s ė je y ra te is ė b ū ti u g d o m ie m s . B e t iš k ito s p u s ė s , s u tė v ų u g d o m ą ja p a r e ig a y r a s u r iš ta ir jų te is ė tu r ė ti u g d o m o s io s v a ld ž io s s a v o v a ik ų a tž v ilg iu . T u o m e t v a ik ų p u s ė je š itą te is ę a titin k a p a re ig a p a -

375

376

r šeima pašauktieji iš prigimties

pašauktieji

{

pašauktieji iš profesijos

Ugdymo veiksniai

nesąmoninga šeimynos įtaka atsitiktiniai

draugai visuomeninė aplinka gamta kultūra

J

valstybė l Bažnyčia { pedagogai

{ { tėvai mokytojai kunigai

ugdymo veikėjai

k lu s ti u g d o m a ja i tė v ų v a ld ž ia i. T a ig i m a to m e , k a d tie k tė­ v a i, tie k ir v a ik a i u g d y m o s a n ty k ia v im e tu ri ir te is ių , ir p a ­ re ig ų : tė v a i tu ri p a re ig ą u g d y ti s a v o v a ik u s ir te is ę į u g d o m ą ją v a ld ž ią , k u r i y r a r e ik a lin g a p a r e ig a i p ild y ti; v a ik a i tu ri te is ę b ū t i u g d o m i ir p a r e ig ą - p a k lu s ti u g d o m a ja i tė v ų v a ld ž ia i. R e ik ia š ia p r o g a p a s a k y ti, k a d n e i tė v ų , n e i v a ik ų te is ė s ir n ei p ir m ų jų , n e i a n tr ų jų p a r e ig o s n ė ra n e a p r ib o to s . D o ra , v is u o ­ m e n ė s g e r o v ė , f a k tin o s iš g a lė s - š ta i tik k e le ta s v e ik s n ių , k u ­ r ie š ia ip a r ta ip r e g u liu o ja ir tė v ų , ir v a ik ų te is e s , iš v ie n o s p u s ė s , ir p a r e ig a s , iš a n tro s . N e g a li b ū ti r im to s a b e jo n ė s , k a d n o r m a lio s e s ą ly g o s e š e i­ m a y r a v a ik a m s n e t ik iš p r ig im tie s r e ik a lin g a s , b e t ir tik s ­ lin g ia u s ia s u g d y m o v e ik s n y s ta m

tik r a m e u g d y m o

t a r p s n y je ir t a m tik r u a tž v ilg iu . B e k ita k o , d e r a č ia p a s t e ­ b ė t i, k a d š e im a y r a s y k iu ir p a š a u k ta s is , ir a ts itik tin is v e ik s ­ n y s . K ie k š e im a y r a s ą m o n in g a i b e i p la n in g a i tė v ų v a d o v a u ja m a , p a t y s t ė v a i y r a n e t ik p a š a u k t ie ji u g d y m o v e ik s n ia i, b e t ir u g d y m o v e ik ė ja i. Iš k ito s p u s ė s , k ie k š e im o s , a r b a n e t š e im y n o s g y v e n im e s u s id e d a įv a ir ių įv a ir ia u s ių a p ­ lin k y b ių , tu r in č ių u g d y m u i š io k io s to k io s n e s ą m o n in g a i v y k ­ d o m o s r e ik š m ė s , š e im a , a r b a , p la č ia u ta r ia n t , š e im y n a y r a a t s it ik tin is u g d y m o v e ik s n y s . P a v y z d ž iu i, p a č ių t ė v ų e lg i­ m a s is , k u r į p a s te b i v aik eli, s a v ita r p in is v a ik ų v e ik im a s is , a n t­ r a e i lių š e im y n o s n a r ių įt a k a , s u s id a r iu s i jo je a t m o s f e r a v is a t a i t u r i d id e lė s t e ig ia m o s a r b a n e ig i a m o s r e ik š m ė s v a i­ k ų iš s iv y s t y m u i ir t o d ė l p r ik la u s o p r i e p la č i a i s u p r a s t ų u g ­ d o m ų jų v e i k s n i ų . B e t , ž i n o m a , d i d ž i a u s i a š e i m o s r o l ė p a s ir e iš k ia s ą m o n in g a m e t ė v ų a u k lė jim e s a v o v a ik ų . Š it a s s ą m o n i n g a s u g d o m a s is tė v ų d a r b a s š e im o je p a s i­ ž y m i v is a e ile s a v y b ių , k u r io s tu r i t e ig ia m o s r e ik š m ė s v a i­ k ų u g d y m u i i r k u r io s s u n k u , b e v e ik n e g a lim a , ly g iu la ip s n iu s u d a r y t i d ir b t in iu b ū d u . B ū te n t, k a ip o s a v o v a ik ų u g d y to ­ ja i ,

t ė v a i tu r i, t a ip s a k a n t , iŠ p r ig im t ie s n e m a ž a s a v y b ių ,

k u r io s y r a p a g e id a u ja m o s k ie k v ie n a m p e d a g o g u i. Y r a ta i

377

v is ų p ir m a n o r m a lia i tė v a m s p r ig im ta s a v o v a ik ų m e ilė . Ž m o g u s , n e m y lįs v a ik ų a rb a ja u n im o a p s k r ita i, n e g a li b ū ti u g d y to ja s : ja m trū k s ta to ja u s m in g o p a g r in d o s a n t y k ia v i­ m u i s u u g d y tin ia is , k u r is y r a ta ip p a t r e ik a lin g a s , k a ip in te le k tu a lin is a rb a d o r in is p e d a g o g in io s a n ty k ia v im o p a g r in d a s . Iš k ito s p u s ė s , ir v a ik a i iš p r ig im tie s y r a l i n k ę į tė v ų m e ilę a ts a k y ti s a v o m e ile , k u r i tu r i d a u g s v a r b o s s ė k ­ m in g a m jų a u k lė jim u i, n e s v a ik ų n e m y lim a s p e d a g o g a s m a ­ ž a t e g a li n u v e i k t i u g d o m a ja m e d a r b e . S u v a i k ų m e i l e s u r iš ta s y r a ir tė v ų a u to r ite ta s . M y lė d a m i s a v o t ė v u s , vai-* k a i g e r b ia ju o s , k a ip o s u a u g u s iu s , - k a ip o t a m t ik r ą id e a lą , į k u r į ji e p a ty s s te n g ia s i e iti. T o d ė l, b e k ita k o , t ė v a i t u r i s a v o v a ik ų a k y s e m o r a lin ė s d id y b ė s ir įte ig ia ji e m s p a s i t i­ k ė jim o , je i tik p a ty s s a v o p a s ie lg im a is n e s u d a r o k liū č ių š i­ tie m s v a ik ų ja u s m a m s re ik š tis . A u to r ite tin g u m a s y r a s ą ly g a , k u r i y r a b ū tin a k ie k v ie n a m p e d a g o g u i; o g i tė v a m s Š ita s ą ly g a p a r e in a iš p a tie s tė v ų ir v a ik ų s a n t y k ia v im o p a g r i n d o . B e to , tė v a i tu ri p r o g ą g e r a i p a ž in t i k ie k v ie n ą iš s a v o v a i­ k ų , n e s p a p r a s ta i k ie k v ie n u d o m is i s k y r iu m i r k ie k v ie n u y r a ly g ia i s u s ir ū p in ę . G e r a s p a ž in im a s s a v o v a i k ų d u o d a tė v a m s g a lim y b ė s in d iv id u a liz u o ti u g d y m o p r i e m o n e s ir k ie k v ie n a m v a ik u i p a te ik ti v is a ta i, k a s y r a r e i k a li n g a n o r ­ m a lia m i r s ė k m in g a m j o iš s iv y s ty m u i. P a g a lia u š e im in is u g ­ d y m a s tu r i d a r tą g e r ą p u s ę , k a d ja m e s y k iu d a ly v a u ja ir v y r a s , i r m o te r is . P iln u tin is ž m o g a u s iš u g d y m a s n e g a li b ū ­ ti tik s lin g a i įv y k d y ta s b e s u d e r in t ų u g d o m ų jų v y r o i r m o ­ te r s p a s ta n g ų . T a s p a t s r e ik a la s y r a ja u č ia m a s i r š e im o je , k u r ji s p a t e n k in a m a s t u o p a p r a s tu f a k tu , k a d t ė v a s i r m o t i­ n a tu r i s y k iu , n o r s i r įv a ir ia is a tž v ilg ia is ir la i p s n ia i s , u g d o ­ m o s io s v e ik m ė s s a v o v a ik a m s . T ė v a s a ts to v a u ja š e im in ia m e u g d y m e la b ia u in t e le k t u a lin ia m v a lio s p r a d u i, m o t in a la ­ b ia u - in t u ity v in ia m ja u s m o p r a d u i. B e t k a d a n g i v a ik ų ta r ­ p i m e v a i d i n a p e r s v e r i a m ą ją r o l ę p a s t a r a s i s m o t e r i š k a s p r a d a s , ta i m o t in a y r a v is ų p ir m a š e im in io u g d y m o v e ik ė ­

378

ja . J e i d a r p r id ė s im e , k a d š e im in is g y v e n im a s y r a p ir m in ė v is u o m e n ė s ly tis , k u r p a p r a s ta i v ie š p a ta u ja in te r e s ų s o li­ d a r u m a s , s a v it a r p in ė p a g a lb a , b e n d r a i p a la ik o m a tv a r k a , ta i p a m a t y s im e , k a d ir v is u o m e n in iu a tž v ilg iu š e im in is u g ­ d y m a s tu r i te ig ia m ų jų s a v y b ių , tu r in č ių r e ik š m ė s tin k a m a m v a ik ų iš s iv y s t y m u i ir p a s ir u o š im u i p la te s n ia m g y v e n im u i. T a č ia u r e ik ia g e r a i n u s im a n y ti, k a d v is o s š ito s te ig ia m o ­ s io s š e im in io u g d y m o s a v y b ė s iš e in a a ik š tė n i r tu r i fa k tin o s r e ik š m ė s v a ik ų iš s iv y s ty m u i tik n o r m a lio m is a p lin k y b ė m is , k a i p a t s Š e im o s g y v e n im a s y r a v e d a m a s ta ip , k a ip ji s p r i­ v a lo b ū t i v e d a m a s , ir k a i t ė v a i n u s im a n o a p ie u g d o m o jo v e ik i m o d a ly k u s . T u o t a r p u la b a i d a ž n a i š e im in ia m e g y v e ­ n im e s u e in a t ie k n e p a la n k ių a p lin k y b ių , k a d š e im in is g y ­ v e n im a s iš k r y p s t a i š n o r m a lių v ė ž ių i r v a ik ų u g d y m a s im a e iti n e n o r m a lia v a g a . V is ų p ir m a tė v ų n e n u s im a n y m a s a p ie u g d o m ą s ia s s a v o p a r e ig a s a ts is to ja s k e r s a i k e lio le m ta m v a i­ k ų u g d y m u i. T ė v a i iš p r ig im t ie s y r a u g d y m o v e ik ė ja i. K a i­ p o to k ie , ji e t u r i n u s im a n y ti a p ie Š ito s a v o v e ik im o p a r e ig a s . B e t š ita s n u s im a n y m a s , k a ip ir f a k tin a s s u g e b ė jim a s d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą , iš p r ig im tie s n e a te in a . B ū ti iš p r ig im t ie s u g d y m o v e ik ė ju ir n e tu r ė ti iš p r ig im tie s r e ik ia m ų š ita m v e i­ k im u i s a v y b ių - š t a i p r ie ž a s t is , k o d ė l tė v a i ta ip r e t a i te a titin k a s a v o p e d a g o g in į p a š a u k im ą ir š e im a ta ip m a ž a te p a d a r o n a u jų jų k a r tų iš a u k lė jim u i. T u o t a r p u p la č io jo je v is u o m e n ė je n e p a k a n k a m a i n u s im a n o m a , k a d u g d o m a ja m v e ik im u i š e im o je , k a ip ir k ie k v ie n a m k it a m r im t a m d a r b u i, r e ik ia t in k a m a i p a s ir u o š ti: č ia p a s it ik im a s v e ik u p r o tu , tė ­ v ų m e i le , la is v u įk v ė p im u ir k ita is p a n a š ia is d a ly k a is . V is a t a i iš tik r o b ū t ų la b a i g e r a , je i p o š ita is v a r d a is fa k t in a i n e s i­ s lė p t ų a k la s in s tin k ta s , r a c io n a lia i n e p a t e is in a m i įp r o č ia i, s ia u r a s in d iv id u a lis t iš k a s d ile t a n t iz m a s , k a s n ė r a n e i s v e i­ k a s p r o ta s , n e i t ik r a tė v ų m e ilė , n e i g e r a s įk v ė p im a s . J u k la b a i d a ž n a i a k la s in s tin k ta s n e le id ž ia tė v a m s p a ž in ti s a v o v a ik u s to k iu s , k o k ie ji e y r a ; jis tr u k d o s ta ty ti jie m s iš ­

379

m in tin g ų re ik a la v im ų ir ta ik y ti r e ik ia m a s d r a u s m ė s p r ie m o ­ n e s . J is s p ir ia d a ž n a i p a ta ik a u ti v a ik ų u ž g a id o m s , a p s k r ita i p a n a ik in a ta i, k a s g a lim a v a d in ti tik ru u g d y m u . P a n a š u s d o ­ r in is e lg im a s is s u v a ik a is y r a d o r in io tė v ų s ilp n u m o ž e n k la s ir to d ė l g a lim a tik ė tis , k a d to k ie tė v a i n e k a ip s u g y v e n a ta r p s a v ę s ; o ta i ta ip p a t tu ri n e ig ia m o s v e ik m ė s v a ik ų u g d y m u i. J e i p r ie to p r is id e d a b lo g a s p a v y z d y s , k u r į t ė v a i r o d o v a i­ k a m s s a v o g y v e n im u , ta i š e im in is u g d y m a s n e tik n u s to ja v is o s s a v o p ra s m ė s , b e t d a r g i v irs ta v a ik a m s iš tv ir k im o v e ik s ­ n iu . O k a d a n g i š e im o s įta k a , tie k te ig ia m a , tie k i r n e ig ia m a , y r a b ū s im a m ž m o n ių g y v e n im u i v is u o m e t d id e lė b e i r e ik š ­ m in g a , ta i s u p r a n ta m a s a v a im e , s u k o k iu a ts a k o m y b ė s ja u s ­ m u tėveli tu r i tv a r k y ti s a v o š e im in į g y v e n im ą i r r ū p in t is tin k a m u s a v o v a ik ų a u k lė jim u b e i la v in im u . Č ia y p a č d id e lis ir a ts a k in g a s y r a u ž d a v in y s m o t in o s , k u r i, k a ip s a k y ta , y r a p ir m u tin ė š e im in io u g d y m o v e ik ė ja . J o s e p h a s d e M a is t r e 'a s y r a p a s a k ę s , k a d ž m o g u s s u s i d a r o a n t m o tin o s k e lių ; š ita s p a s a k y m a s g a lim a n e t b ū t ų s u s t ip ­ r in ti p r id ė ju s , k a d tie k fiz in is , t ie k ir d v a s in is n a u jo s io s k a r ­ to s u g d y m a s p r a s id e d a n e t a n k s č ia u , n e g u j i s u s k u m b a a te iti į š į p a s a u lį. Y r a ju k a iš k u , k a d u g d y m o r e ik a la m s n ė r a a b e ­ jin g a s d a ly k a s , k o k ie y r a f iz io lo g in ia i i r p s i c h o lo g in ia i t ė v ų i r y p a č m o tin o s n u s ite ik im a i. G a lim a s a k y ti, k ie k v ie n a s m o ­ tin o s s ie lo s v ir p ė jim a s p a lie k a n e iš d ild o m ų p ė d s a k ų v a ik o p a lin k im u o s e t ie k ta d a , k a i v a ik a s n ė r a d a r a t ė ję s į š į p a ­ s a u lį, t ie k i r t a d a , k a i ji s y r a tie s io g in ė je m o t in o s g lo b o je . P la č ia i s u p r a s to s e u g e n ik o s u ž d a v in y s t u r ė tų b ū t i n u r o d y ­ ti n e tik r e ik ia m u s f iz io lo g in iu s , b e t i r p s ic h in iu s b e i d o r i­ n iu s t ė v ų n u s it e ik im u s , r e ik a lin g u s n e t ik s v e i k a i, b e t ir le n g v ia u s ia i a u k lė ja m a i b ū s im a i ž m o n ių k a r ta i. b.

Valstybė

Š a lia š e im o s k it u p r ig im tu o ju u g d y m o v e ik s n iu e in a v i­ s u o m e n ė , a r b a s u o r g a n iz u o ta jo s ly t i s , t. y . v a ls ty b ė . V a ls ­

380

ty b e i n ė r a a b e jin g a s d a ly k a s , a r ir k a ip y r a u g d o m i jo s p i­ lie č ia i. J u k tie k v is u o m e n ė s , k ie k ir v a ls t y b ė s g y v e n im a s š ia ip a r ta ip p a r e in a n u o to , k a ip y r a a u k lė ja m i b e i la v in a ­ m i a t s k ir i in d iv id a i. V is u o m e n ė s t r a d ic ijo s , k u ltū r a , įs ta i­ g o s y r a p r i k la u s o m o s n u o li n k m ė s , k u r ia y r a u g d o m o s n a u jo s k a r to s . Ir š ita lin k m ė g a li b ū ti k a r ta is tie k k la id in g a ir k e n k s m in g a , k a d p a ts v is u o m e n ė s b e i v a ls ty b ė s g y v e n i­ m a s g a li a ts id u r ti d id ž ia u s ia m e s u ir im o p a v o ju je . J a u v ie ­ n o tik a p s ig y n im o d ė le i v is u o m e n ė ir tu o p a č iu v a ls ty b ė tu r i p r ig im t o s io s t e is ė s r ū p in tis ta m tik r a p r a s m e ir ta m tik ­ r o s e r ib o s e n a u jų k a r tų u g d y m u . P a v y z d ž iu i, v a ls ty b e i v i­ s a i p r ig im ta r ū p in t is fiz in iu n a u jo s k a r to s la v in im u , k a d j i p a jė g tų p a k e lti s u n k e n y b e s e in a n t k r a š to a p s a u g o s ta r n y ­ b ą . V a ls ty b ė tu r i ta ip p a t te is ę r ū p in tis v a ls ty b in iu i r p ilie ti­ n iu s a v o n a r ių a u k lė jim u , k a d jo s g y v e n im a s e itų s k la n d ž ia i ir s ė k m in g a i. P a g a lia u v a ls ty b ė tu r i te is ę r e ik a la u ti iš s a v o p ilie č ių ta m tik r o m in im a lin io iš s ila v in im o , k u r is y r a r e i­ k a lin g a s ir p r iv a lo m a s , g y v e n a n t ta m tik r ą k u lt ū r o s la ip s n į ir v e d a n t a t s ila ik y m o k o v ą s u s a v o k a im y n a is . V is a is š ita is a tv e ja is v a ls t y b ė tu r i te is ę s ta ty ti p o z ity v ių r e ik a la v im ų s a ­ v o p ilie č ia m s t ie k t ie s io g in iu , tie k i r n e t ie s io g in iu b ū d u p e r k itu s u g d y m o v e ik s n iu s , p a v y z d ž iu i, p e r š e im ą a r b a m o ­ k y k lą . T ė v a m s v a ls ty b ė tu r i te is ę s ta ty ti r e ik a la v im ą , k a d ji e m o ­ k y tų v a ik u s t a m tik r o m in im u m o r ib o s e , i r s y k iu k o n t r o ­ liu o ti, k a d š ita s r e ik a la v im a s b ū tų p ild o m a s . T a č ia u v a ls ty b ė n e t u r i te is ė s b e p a k a n k a m ų p r ie ž a s č ių k ie k v ie n u a ts k ir u a t­ s itik im u n e i a tim ti iš tė v ų a r b a s u m a ž in t i jų u g d o m ą ją v a l­ d ž i ą , n e i p r i m e s t i u g d o m ų jų p a r e ig ų , k u r io s n e p la u k ia s a v a im e iš š e im in ių s a n t y k ių p r ig im tie s . M o k y k lų a tž v ilg iu v a ls t y b ė tu r i p a r e ig ą te ik ti m o r a lin ę ir m a t e r ia lin ę p a g a lb ą p r iv a t in e i in ic ia ty v a i, k u ri tu r ė tų a p ­ ta r n a u t i v is a s id e o lo g in e s v is u o m e n ė s g r u p e s , o g i te n , k u r p r iv a tin ė in ic ia ty v a d ė l k o k io s n o r s p r ie ž a s tie s p a s ir o d o n e ­

381

p a k a n k a m a , v a ls ty b ė tu ri te is ę ir n e t p a r e ig ą ją p a p ild y t i a r n e t v is a i a ts to ti, s te ig d a m a ir tv a r k y d a m a s a v o in ic ia t y v a ir iš g a lė m is įv a ir ių rū s ių m o k y k lų . A p s k r ita i s a v o s a n t y k iu o ­ s e s u m o k y k la v a ls ty b ė tu ri v a d o v a u tis p r in c ip u , k a d m o ­ k y k la tu r i b ū ti la is v a n u o p o litin ė s p r ie v a r to s i r k a d f a k tin a i j i n e g a li ir n e t n e tu r i b ū ti la is v a n u o p a s a u lė ž iū r o s , to d ė l p r in c ip ia lia i g e r ia u s ia y r a ta m o k y k lų s is t e m a , k u r i p a t e n ­ k in a v is a s įv a ir ių p a s a u lė ž iū r ų g r u p e s , n e d a r y d a m a n i e ­ k a m id e o lo g in ė s p r ie v a r to s . T ie s a , v is o s e m o k y k lo s e , tie k s a v o s e , tie k ir p r iv a t in ė s e , v a ls ty b ė tu ri k o n tr o lė s te is ę , k ie k n u o m o k y k lo s d a r b ų p a r ­ e in a v is u o m e n ė s ir v a ls ty b ė s r e ik a la i. J e i m o k y k la v ir s t a a r ­ d o m u o ju v e ik s n i u e l e m e n t a r i n e i d o r o s i r v i s u o m e n ė s s a n tv a r k a i, ta i, a iš k u s a v a im e , v a ls ty b ė s įs ik iš im a s to k ia is a tv e ja is y ra n e tik p a g e id a u ja m a s , b e t ir r e ik a lin g a s . V is d ė lto v is a is p a n a š ia is a tv e ja is v a ls ty b ė s e lg im a s is t u r i b ū t i la b a i a ts a r g u s , k a d j i g a lė tų s y k iu iš v e n g ti in d iv id u a lin ė s s ą ž i­ n ė s s u v a r ž y m o ir tin k a m a i a p s a u g o ti v is u o m e n in ė s d o r o s b e i tv a r k o s r e ik a lu s . I š la ik y ti č ia d e r a m a s ta k ta s i r p u s ia u ­ s v y r a y r a tie s io g in is v a ls ty b ė s o r g a n ų u ž d a v in y s , d e ja , ta ip r e ta i le m ta i a tlie k a m a s p r a k tik o je . Š ia ip a r ta ip , v a ls ty b ė , k a ip o p r ig im t a s is u g d y m o v e ik s ­ n y s , iš e in a la b ia u s ia i a ik š tė n r y š y je s u m o k y k lų k la u s im u . Iš v ie n o s p u s ė s , v a ls ty b ė a p r ū p in a s a v o u g d o m u o s iu s r e i­ k a lu s s u p a g a lb a m o k y k lų , o iŠ k ito s p u s ė s , m o k y k lo s , k a d ir ta r n a u ja v is u o m e n ė s r e ik a la m s v is a i p r iv a t in iu b ū d u , v is d ė lto r e ik a la u ja iš v a ls ty b ė s m a ž ia u s ia a p s a u g o ti jų g y v a ­ v im o s ą ly g a s .

c. B ažn yčia Š a lia v a ls ty b ė s n a u ju p r ig im tu o ju u g d y m o v e ik s n iu y r a B a ž n y č ia . K ie k v ie n a B a ž n y č ia tu r i te is ių m o k y t i r e lig in ių tie s ų ir s to v ė ti d o r o s s a r g y b o je s a v o tik in č ių jų a tž v ilg iu . T a i , g a lim a s a k y ti, y r a e le m e n ta r in ė t ik in č ių jų te is ė , d e m o k r a ­

382

tiš k a i m ū s ų la ik a is v a d in a m a s ą ž in ė s la is v e . Š ita te is ė tin ­ k a m a i g a li b ū ti la id u o ta v ie n ta d a , k a i k ie k v ie n o s tik y b o s ir n e t k ie k v ie n o s p a s a u lė ž iū r o s ž m o n ė s tu r i s a v o m o k y k la s , k u r r e lig ijo s ir d o r o s r e ik a la i y r a a p r ū p in a m i p a g a l B a ž n y ­ č io s ir p a s a u lė ž iū r o s p r in c ip u s . T o d ė l K a ta lik ų b a ž n y č ia v i­ s a i te is in g a i, p a v y z d ž iu i, L e o n o X I II lū p o m is , iš s ita r d a v o p r ie š m iš r ią s ia s r e lig in iu a tž v ilg iu m o k y k la s i r n e t p r ie š p r in c ip ia lia i n e u tr a lia s m o k y k la s . T ie s a , k a i m o k y k lo je d ė l k o k ių n o r s n e p e r g a lim ų p r ie ­ ž a s č ių s u e in a įv a ir ių tik y b ų v a ik a i a r b a a p s k r ita i v a ik a i tė ­ v ų , k u r ie y r a įv a ir ia i n u s is t a t ę p a s a u lė ž iū r o s

a t ž v ilg iu ,

te lie k a iš tik r ų jų te is in g u m o d ė le i la ik y tis n e u tr a lu m o p r in ­ c ip o tu o s e k la u s im u o s e , k u r įv a ir io s tik y b o s s k ir ia s i ta rp s a v ę s a r b a įv a ir io s p a s a u lė ž iū r o s im a v ie n a k ita i p r ie š ta ­ r a u ti. K a i m iš r io s io s k a lb a m u a tž v ilg iu m o k y k lo s d ė l k o ­ k io s n o r s p r ie ž a s t ie s y r a n e iš v e n g ia m o s , y r a n e iš v e n g ia m a s ir š ita ip s u p r a n t a m a s n e u tr a lu m a s . N e u t r a lu m a s č ia y r a ly g s t a m a s is , ir ji s n e k liu d o , p a v y z d ž iu i, k a d a ts k ir ų tik y b ų v a ik a i t u r ė tų s k y r iu m r e lig ijo s p a m o k ų , d ė s to m ų s a v o ti­ k y b o s a t s t o v ų . Š it o k is ly g s t a m a s is n e u tr a lu m a s y r a p a k e n ­ č i a m a s , k a i p o p e r e i n a m o ji s t a d i ja į m o k y k l ų s i s t e m ą , s u o r g a n iz u o t ą p a g a l id e o lo g in iu s tik y b ų ir a p s k r it a i p a s a u ­ lė ž iū r ų s k ir tu m u s . U ž t a t p r in c ip ia lia i n ė r a p r iim tin a s v a d in a m a s is n e ly g s ­ ta m a s is n e u tr a lu m a s , k u r is s t e n g ia s i v is a i p a š a lin t i r e lig iją i š v ie š ų m o k y k lų i r k u r is tu o p a č iu f a k tin a i n e ig ia r e lig ijo s r e ik a lą u g d y m o s is t e m o je . Iš t ik r ų jų p a s ir o d o , k a d p a s a u lė ­ ž iū r a , š a lin a n ti r e lig iją iš u g d y m o s is t e m o s , n ė r a v is a i n e u t­ r a l i , n e s j i iš la ik o u g d y m e t ik s a v o n e ig ia m ą ją p a ž iū r ą į r e l ig i jo s r e ik š m ę . I š k it o s p u s ė s , m o k y k la , k u r i n o r ė tų iš la i­ k y t i n e ly g s t a m ą jį n e u tr a lu m ą tik y b o s ir a p s k r it a i p a s a u lė ­ ž iū r o s a t ž v ilg iu , t u r ė tų ta ip s u s ia u r in t i p e r te ik ia m ą ją s a v o p a r e ig ą , k a d ji fa k t in a i b ū t ų s u v e s ta p r ie b e n d r ų b e n d r ia u ­ s i ų m a ž a i r e ik š m in g ų d a ly k ų , k u r ie n e g a lė tų s u d a r y ti r e i­

383

k ia m o p e r te ik ia m o s ž in ijo s b r a n d u o lio . T u o m e t, n e k a lb a n t ja u a p ie ta i, k a d n e b ū tų v y k d o m a p iln u tin io u g d y m o s i s t e ­ m a , k u r i a p im a p r ig im tį, k u ltū r ą ir r e lig iją , b ū tų ta ip p a t s u a r d y ta s d e r a m a s s a n ty k is ta r p iš v y s to m o s io s ir p e r t e i k ia ­ m o s io s u g d y m o p a r e ig o s . B a ž n y č ia tu ri to d ė l n u o s e k lia i g in ti s a v o n u s is t a t y m ą u ž k o n f e s in e s m o k y k la s s a v o tik in tie s ie m s i r v is u o m e t a k ty ­ v ia i g in ti s a v o te is e s š ito je s r ity je . B e t iš k ito s p u s ė s , B a ž n y ­ č io s g y n ė ja i n e tu r i p a m ir š ti, k a d n e d e r a ta ip p a t s t a t y t i k itų tik y b ų a r b a k itų p a s a u lė ž iū r ų ž m o n e s į p a d ė t į, k u r io je ji e p a ty s n e n o r i b ū ti. Č ia p r iv a lo m a s v a d in a m a s is r e c ip r o c it e to p r in c ip a s . E id a m i p r ie s a v o k o n fe s in ių m o k y k lų v is o s e š v ie tim o s r ity s e , k a ta lik a i, p a v y z d ž iu i, tu r i u ž le is t i t ie k p a t la is v ė s ž m o n ė m s , k ita ip n u s is ta č iu s ie m s tik y b o s i r p a s a u ­ lė ž iū r o s a tž v ilg iu . T o d ė l, m a n o s u p r a tim u , k a t a lik a i n e tu ­ r ė tų m iš r io s io s e p a s a u lė ž iū r o s a tž v ilg iu m o k y k lo s e v e r s t i m o k y tis re lig ijo s n e tik in č ių ž m o n ių v a ik u s , je i tė v a i y r a p r ie ­ š in g i r e lig ijo s d ė s ty m u i j ų v a ik a m s . T o k iu a t v e ju p r ie v a r ta r e iš k ia p r in c ip ia lia i n e p a te is in a m ą k le r ik a liz m ą , k u r is d a r ­ g i p e d a g o g in iu a tž v ilg iu g a lų g a le r e lig ija i n e iš e in a į n a u ­ dą. d. Aplinka Š a lia tr ijų p a g r in d in ių p r ig im tų jų v e ik s n ių , k u r ia is y r a Š e im a , v a ls ty b ė ir B a ž n y č ia , y r a d a r , k a ip ž in o m e , a t s it ik ti­ n ių v e ik s n ių , k u r ie ta ip p a t tu r i t o k io s a r k it o k io s įt a k o s ja u n im o iš s iv y s ty m u i, n o r s š i t a įta k a v y k d o m a n e iš p a š a u ­ k im o , b e t a ts itik tin iu b ū d u . L e n g v a p a s te b ė ti, k a d ta a p lin ­ k a , k u r io je te n k a g y v e n ti n a u ja ja i k a r ta i, y r a p iln a įv a ir ių įv a ir ia u s ių v e ik s n ių , fa k tin a i tu r in č ių š io k io s a r to k io s r e ik š ­ m ė s jo s iš s iv y s ty m u i ir p a s ir u o š im u i g y v e n im u i. Č ia a t s i­ tik tin ia is u g d y m o v e ik s n ia is y r a v is ų p ir m a g r y n a i fiz in ė s b e i g e o g r a f in ė s g y v e n im o a p lin k y b ė s , b ū te n t: ir n a m a i, k u r g im s ta ir a u g a v a ik a i, ir a p lin k in ė s v ie to s , k u r jie m s te n k a 384

ž a is t i ir n a u d o tis g r y n u o r u , ir a p y l in k ė s g a m ta , k u r io je jie s u s i p a ž įs t a su p r ig im tu o ju p a s a u liu , ir k lim a to y p a ty b ė s , k u r io s tu ri n e tik fiz in ė s , b e t ir p s ic h in ė s įta k o s ja u n im o g y ­ v e n im u i. J u o a u k š te s n ė y r a m a t e r ia lin ė k u ltū r a ir ju o iš m in ­ t i n g i a u ji y r a t v a r k o m a , ju o d a u g i a u š i t i e a t s i t i k t i n i a i v e ik s n ia i tu r i te ig ia m o s v e ik m ė s n a u jo s io m s k a r to m s . Iš k ito s p u s ė s , a ts it ik tin ia is u g d y m o v e ik s n ia is y r a a p ­ li n k o je ir tie ž m o n ė s , s u k u r ia is ja u n im u i te n k a s u s id u r ti b e a u g a n t ir b e b r ę s ta n t. B e tė v ų ir k itų

š e im o s n a r ių , č io n

p r ik la u s o g im in a ič ia i, d r a u g a i ir š ia ip ja u s u a u g ę ž m o n ė s , k u r ie s u g e b a tu r ė ti įta k o s ja u n a ja i k a r ta i. Š itie a ts itik tin ia i v e ik s n ia i k a r ta is g a li tu r ė ti la b a i d id e lė s įta k o s ja u n im o n u ­ s is t a ty m u i ir a p s is p r e n d im u i tie k į g e r a , tie k į b lo g a , ir , b e k it a k o , y r a la b a i s v a r b ū s v is u o m e n in io iš s ia u k lė jim o a t­ ž v ilg iu . A p s k r ita i p e r ž m o n e s , k u r ie a p s u p a ja u n im ą , v e i­ k i a j į v i s u o m e n i n ė s a n t v a r k a , k u r i t a ip p a t g a l i b ū t i p r is k a it y t a p r ie a t s itik tin ių v e ik s n ių . P a m in ė ju s a p ie v is u o m e n in ė s s a n t v a r k o s įta k ą ja u n im u i, v is a i tik s lu p e r e iti n u o jo s p r ie k u lt ū r in ė s įta k o s a p s k r ita i, n e s v is u o m e n ė y r a tik v ie n a iš k u lt ū r o s a rb a c iv iliz a c ijo s a p r a iš k ų . Ir iš tik r o r e ik ia p r ip a ž in t i, k a d k u ltū r in io g y v e ­ n im o a p lin k y b ė s tu r i d id ž ia u s io s r e ik š m ė s n a u jų jų k a r tų iš s iv y s t y m o lin k m e i ir jų s u b r e n d im o la ip s n iu i. T a is y k lin ­ g a i b e i p la n in g a i k u ltū r o s įta k a p a s ir e iš k ia m o k y k lo je , b e t ir š a lia m o k y k lo s k u ltū r a n e s i lia u ja v e ik u s i ja u n im ą . K a d a n g i a ts itik tin ių u g d y m o v e ik s n ių įta k a g a li b ū t i ir p a p r a s ta i y r a la b a i d id e lė , ta i u g d y to ja i, s u p r a n ta m a s d a ly ­ k a s , n e g a li b ū ti jie m s a b e jin g i. B ū te n t, p e d a g o g a s , v a d o v a u ­ d a m a s s a v o u g d y tin io iš s iv y s t y m u i b e i b r e n d im u i, p r iv a lo p a ž in t i tik r ą a ts itik tin ių u g d y m o v e ik s n ių r e ik š m ę ir p a s ­ k u i a titin k a m a i ju o s tv a r k y ti s a v o u g d y tin io g y v e n im e , k ie k , ž in o m a , ta i g a li n u o j o p a r e it i. A t s it ik tin ių u g d y m o v e ik s ­ n ių a tž v ilg iu p e d a g o g u i g a lim a s u li g tu o s t a t y t i tr e jo p ų u ž ­ d a v i n i ų . P ir m a , j i s p r i v a l o m o k ė t i į v e r t i n t i a t s i t i k t i n i ų 25—12

385

v e ik s n ių r e ik š m ę s a v o u g d y tin io u g d y m u i i r n u s ta t y t i a t i­ tik im o s a n t y k į ta r p jų i r u g d y tin io y p a t y b ių , b ū te n t: a m ­ ž ia u s , ly t ie s , in d iv id u a ly b ė s , te m p e r a m e n t o ir t. t. Ir č ia a ts itik tin ių u g d y m o v e ik s n ių a tž v ilg iu p r iv a lu k ie k g a lim a iš la ik y ti ta is y k lė , k a d u g d y m o p r ie m o n ė s p r iv a lo b ū t i in d i­ v id u a liz u o ja m o s p a g a l u g d y tin io p r ig im tį ir in d iv id u a lin e s y p a ty b e s . A n tr a , u g d y to ja s p r iv a lo k ie k g a lė d a m a s s t ip r in ­ t i t e ig ia m ą ją a ts itik tin ių u g d y m o v e ik s n ių įt a k ą , s t a t y d a ­ m a s s a v o u g d y tin į į ta m tik ra s a p lin k y b e s a r b a s tip r in d a m a s įs p ū d į tin k a m a is p a a iš k in im a is , p a v y z d ž ia is , a s m e n in e įt a ­ k a ir 1.1. P a g a lia u tr e č ia s p e d a g o g o u ž d a v in y s y r a s a u g o t i s a v o u g d y tin iu s n u o n e ig ia m o s io s a t s itik tin ių v e ik s n i ų įta ­ k o s , a r Š a lin a n t š itu o s v e ik s n iu s , a r m a ž in a n t jų įt a k ą , a r n e t iš v y s ta n t s a v o u g d y tin iu o s e a ts p a r u m ą p r ie š n e ig ia m ą ją a ts itik tin ių v e ik s n ių įt a k ą , s tip r in a n t ju o s e k r itiš k u m ą i r a t­ s a k o m y b ė s ja u s m ą ir d a r a n t jie m s įta k o s įt e ig ia m o jo įk v ė ­ p im o p r ie m o n ė m is . A p s k r ita i r e ik ia ž in o ti, k a d a ts itik tin ių v e ik s n i ų į t a k a n e ­ g a li b ū ti v is a i p a n a ik in ta ja u n im o g y v e n im e . T o d ė l, i š v ie ­ n o s p u s ė s , te n k a r ū p in tis , k a d š ita įt a k a b ū t ų m a ž ia u s ia i k e n k s m in g a , o iš a n tr o s p u s ė s , r e ik ia p a la ik y t i i r n e t s t ip ­ r in ti tie a ts itik tin ia i v e ik s n ia i, k u r ių įta k a y r a t e ig ia m a . B e t, š ia ip a r ta ip , p e d a g o g a s tu r i p a ž in ti i r n u o la t k o n tr o liu o ti a ts itik tin iu s v e ik s n iu s , tu r in č iu s įta k o s ja u n im o g y v e n im u i. I š to , k a s p a s a k y ta , g a lė jo p a a iš k ė ti, k a d ž m o n ė s n e v i­ s u o m e t y r a u g d y m o v e ik ė ja i ir k a d ji e d a ž n a i tė r a v ie n u g ­ d y m o v e ik s n ia i i r d a r g i t ik a ts itik tin ia i. U g d y m o v e ik ė ja is , k a ip ž in o m e , y r a a s m e n y s , p r ik la u s ą p r ie p a š a u k t ų jų u g ­ d y m o v e ik s n ių ir s ą m o n in g a i v a r ą u g d y m o d a r b ą . T o k ia is v e ik ė ja is y r a v is ų p ir m a tė v a i, p a s k u i - m o k y k lų i r a u k lė ja ­ m ų jų įs ta ig ų p e d a g o g in is p e r s o n a la s i r p a g a lia u m o k o m o ­ s i o s B a ž n y č i o s a t s t o v a i . S a v a i m e s u p r a n t a m a , k a d iš u g d y m o v e ik ė jų v is a i tik s lin g a r e ik a la u ti tin k a m o p a s ir u o ­ š im o u g d o m a ja m v e ik im u i to je s r ity je , k u r io je jie m s te n k a

386

d ir b ti. T o d ė l r a c io n a lu b ū tų k u ltū r in g o je v is u o m e n ė je re i­ k a la u t i ta m tik r ų p e d a g o g in ių k v a lifik a c ijų n e tik iš m o k y t o jų - a u k l ė t o jų p r o f e s i o n a l ų i r m o k o m o s io s B a ž n y č io s a t s t o v ų , b e t ir i š ž m o n ių , b e s ir u o š ia n č ių s u d a r y ti š e im ą . Š it a ip s t a t y t i u g d y m o v e ik ė jų k la u s im ą v e r č ia k u ltū r in ė u g d o m o jo v e ik im o p a ž a n g a , n e s n e s u n k u p a s te b ė ti š ito k is s a n t y k ia v im a s t a r p a t s itik tin ių u g d y m o v e ik s n ių , p a š a u k ­ tų jų v e ik s n ių ir k v a lif ik u o t ų u g d y m o v e ik ė jų : p ir m a , ju o d a u g ia u tu r i r e ik š m ė s n a u jų jų k a r tų u g d y m u i p a š a u k tie ji u g d y m o v e ik s n ia i, p a ly g in u s s u a ts itik tin ia is v e ik s n ia is , ju o la b ia u la id u o ja m a k u lt ū r in ė u g d o m o jo v e ik im o p a ž a n g a ; a n tr a v e r t u s , ju o d id e s n ė y r a u g d o m o ji k v a lifik u o tų u g d y ­ m o v e ik ė jų r o lė ta r p p a š a u k tų jų v e ik s n ių , ju o t ik s lin g e s n is , s ą m o n in g e s n is ir s ė k m in g e s n is y r a p a ts u g d o m a s is v e ik i­ m a s . T o d ė l, o r g a n iz u o ja n t u g d o m ą jį v e ik im ą v is u o m e n ė je , r e ik ia r ū p in t is , k a d p a š a u k t ų jų u g d y m o v e ik s n ių r o lė n u o ­ la t o s d id ė tų a t s it ik t i n i ų u g d y m o v e ik s n ių s ą s k a it a i r k a d ta r p p a š a u k t ų jų v e ik s n ių n u o la t o s d id ė tų p la n in g a b e i s is ­ t e m in g a k v a lif ik u o t ų u g d y m o v e ik ė jų r o lė . T a č ia u r e ik ia v i­ s a d o s s k a i t y t i s s u f a k t u , k a d p a š a u k t ie ji u g d y m o v e ik s n ia i n e g a li n ie k a d o s v is a i p a n a ik in ti a t s itik tin ių v e ik s n ių įta k o s , n e i k v a li f ik u o t i u g d y m o v e ik ė ja i a ts to ti v is u s p a š a u k t u o ­ s iu s v e ik s n iu s . K a lb a n t a p ie u g d o m o jo v e ik im o s ė k m in g u m ą , v is ų p ir ­

ugdomųjų veiksnių p ir m a h a r m o n in g a s s u t a r im a s s u ugdymo

m a t e n k a p a s t e b ė t i, k a d iš p u s ė s s ė k m in g u m o s ą ly g a y r a

veikėjų įt a k a . J u o

d a u g ia u p r ie š in g ų įta k ų u g d y m o v e ik ė ja s

s u tin k a iš p u s ė s p a š a u k tų jų a r a ts itik tin ių v e ik s n ių , ju o s u n ­ k e s n is y r a jo d a r b a s ir ju o m a ž ia u g a lim a iš jo tik ė tis s ė k m in ­ g u m o . N e g a lim a ju k a b e jo ti, k a d n e s u ta r im a s p a š a u k t ų jų v e ik s n ių , t. y . š e im o s , v a ls ty b ė s ir B a ž n y č io s , ta r p s a v ę s , o p a s k u i jų n e s u t a r im a s s u k v a lif ik u o ta is u g d y m o v e ik ė ja is tu r i p a č ia m u g d y m u i d a u g n e ig ia m o s r e ik š m ė s . T a ip p a t u g d y m o r e ik a la i k e n č ia ir tu o m e t, k a i a t s itik tin ia i u g d y m o

387

v e ik s n ia i n e s u ta r ia s u p a š a u k ta is ia is v e ik s n ia is ir u g d y m o v e ik ė ja is . I r š itu o a tv e ju u g d y tin ia i p a tir ia p r ie š in g ų i r n e ­ s u d e r in t ų įt a k ų , k u r io s n e g a li n e įn e š ti d is h a r m o n ijo s į u g ­ d y m o e ig ą . P a g a lia u s v a r b i s ė k m in g u m o s ą ly g a y r a ta ip p a t s u t a r im a s ta r p įv a ir ių u g d y m o v e ik ė jų , k u r ie s u e in a v ie n a ­ m e u g d y m o d a r b e . Ž o d ž iu ta r ia n t, s u ta r im a s ta r p a t s k ir ų u g d y m o v e ik s n ių i r v e ik ė jų y r a b ū tin a s ą ly g a h a r m o n in ­ g a m b e i s ė k m in g a m n a u jų jų k a r tų u g d y m u i. * e. Ugdytojas N ė ra a b e jo tin a , k a d u g d y m o re ik a la s la b ia u s ia i p a re in a n u o to , k o k ie y ra k v a lifik u o ti u g d y m o v e ik ė ja i, a rb a , tru m p ia u ta­ ria n t, u g d y to ja i. T o d ė l šio je v ie to je v is a i p r a v e r s s u s id o m ė ti, k a d ir tru m p a m , te ig ia m o sio m is u g d y to jo k o k y b ė m is . B e n d r ia u s ia i im a n t d a ly k ą , r e ik ia p a s a k y ti, k a d u g d y to ­ ja s tu ri p a s iž y m ė ti k e tu r io m is f o r m a lin ė m is k o k y b ė m is , b ū ­ te n t: 1) b e n t m in im a lin iu p e d a g o g in iu g a b u m u , 2 ) te o r in iu n u s im a n y m u , 3 ) p r a k tin iu p a ty r im u ir 4 ) fa k t in u s u g e b ė ji­ m u d ir b ti p e d a g o g o d a rb ą . B e n t m in im a lin is p e d a g o g in is g a b u m a s a p s p r e n d ž ia p e d a g o g o p a š a u k im ą . T e o r in is n u ­ s im a n y m a s r e ik a lin g a s p e d a g o g o s ą m o n in g u m u i ir y r a įg y ­ ja m a s s u p e d a g o g ik o s m o k s lo p a g a lb a . P r a k t in is p a ty r im a s p a g ilin a te o r in į n u s im a n y m ą ir r u o š ia f a k tin ą jį s u g e b ė jim ą . G a lim a b ū tų m a n y ti, k a d je i k a s tu r i p e d a g o g in į g a b u m ą , te o r in į n u s im a n y m ą , p r a k tin į p a t y r im ą , tu o p a č iu ji s y r a p e d a g o g a s , fa k tin a i s u g e b ą s s ė k m in g a i d ir b ti u g d o m ą jį d a r ­ b ą . Iš tik r ų jų , k a i k a lb a m a a p ie fa k t in ą jį s u g e b ė jim ą , r e ik a ­ la u ja m a iš p e d a g o g o iš tis a n a u jų k o k y b ių e ilė , b e k u r io s p e d a g o g a s v is d ė lto n e g a li tin k a m a i d ir b ti s a v o d a r b o . P a ­ v y z d ž iu i, ž m o g u s g a li tu r ė ti iš p r ig im tie s p e d a g o g in į g a ­ b u m ą , g a li įs i g y t i ir t e o r i n i o n u s im a n y m o , i r p r a k t i n i o p a ty r im o , b e t je i jis n e m ė g s ta u g d o m o jo d a r b o a r b a n e m ė g s ­ ta p a tie s ja u n im o , ta i ji s fa k tin a i n e s u g e b a d ir b ti k a ip r e i­ k ia n t u g d o m o jo d a r b o .

388

S a v o d a r b o p a m ė g im a s ir a ts id ė jim a s s a v o p r o fe s ija i y ra p e d a g o g u i r e ik a lin g i ja u to d ė l, k a d u g d o m a s is m e n a s y ra ta m t ik r a k ū r y b a , k u r i b e įk v ė p im o , b e ta m tik r o d v a s io s p a k ilim o , b e s u s iž a v ė jim o s a v o k u r ia m u o ju tik s lu n ė ra v a i­ s in g a . Ž o d ž iu ta r ia n t, p e d a g o g in ia m e d a r b e y ra r e ik a lin ­ g a s ta m t ik r a s e r o s a s , a rb a e n tu z ia z m a s . U g d y tin is tik ta d a u ž s id e g a n o r u e iti te n , k u r jį v e d a u g d y to ja s , k a i p a s ta r a s is įd e d a į d a r b ą v is ą s a v o s ie lą . A t s id ė jim a s s u m e ile p r o fe s in ia m s a v o d a r b u i y r a tik v ie ­ n a , tie s a , la b a i s v a r b i, te ig ia m o ji k o k y b ė , n u o k u r io s p a r e i­ n a f a k t in a s s u g e b ė jim a s d ir b t i u g d o m ą jį d a r b ą . Š a lia š ito s k o k y b ė s g a lim a n u m a t y t i įv a ir ių įv a ir ia u s ių t e ig ia m ų jų k o ­ k y b ių , k u r io s y r a p a g e id a u ja m o s f a k tin a m u g d y to jo s u g e ­ b ė jim u i. N e t u g d y to jo f iz in ė p r ig im tis ir iš v ir š in ė iš v a iz d a tu r i š i t u o a t ž v ilg iu n e m a ž a r e ik š m ė s . Ž m o g u s b e s v e ik a ­ t o s , b e t v i r t ų n e r v ų , b e p a t r a u k ia n č io s iš v a iz d o s , p a v y z ­ d ž iu i, s u r y š k iu f iz in iu d e fe k tu , t u r i ž y m ia i m a ž ia u d a v in ių s ė k m in g a i d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą , n e g u ta s , k a s š itų tr ū k u ­ m ų n e tu r i. A p s k r it a i u g d y to ja s tu r i v is a i s ą m o n in g a i r ū p in tis iš v ir ­ š in ė m is s a v o k o k y b ė m is . G e r o u g d y to jo v e id a s tu r i b ū ti m a ­ lo n u s , a t v ir a s ir d v e lk ią s p a s ir y ž im u . A p s ir ė d y m a s p r iv a lo b ū ti p a p r a s ta s , b e t v is u o m e t š v a r u s , b e a p s ile id im o , b e t ta ip p a t b e n e r e ik a lin g o š a u n u m o . V is a s u ž s ila ik y m a s ir ju d e ­ s ia i p r iv a lo p a s iž y m ė t i r a m u m u , tv ir tu m u ir tik s lin g u m u . S v y r a v im a s , n e p a s it ik ė jim a s s a v im i, ju o k in g i b e i n e t ik s lin ­ g i g e s ta i y r a n e ig ia m o s k o k y b ė s . G e r a a k is , ja u tr i k la u s a , s k a m b u s ir m a lo n u s b a ls a s , a iš k i ir g r y n a ta r s e n a - š t a i d a r k e le t a s k o k y b ių , k u r io s s u te ik ia g e r ų p a t a r n a v im ų n e tik m o k y t o ju i, b e t i r a u k lė to ju i. P e d a g o g a i, n e k r e ip ią d ė m e s io į f iz i n e s s a v o k o k y b e s ir iš v ir š in ę iš v a iz d ą , iš tik r ų jų n e p a ­ n a u d o ja v is ų u g d o m ų jų p r ie m o n ių s a v o d a r b u i ir tu o p a ­ č iu j į a p s u n k in a . T u o ta r p u v is u o m e t p r iv a lu la ik y ti g a lv o je , k a d p e d a g o g a s i r y p a č a u k lė t o ja s d a ly v a u ja s a v o d a r b e v i­

389

s a s a v o b ū t y b e / n e s š ito je jo b ū ty b ė je n ė r a n ė v ie n o s g a lio s , v is a i a b e jin g o s u g d o m a ja m d a r b u i. Ž in o m a , n e g a lim a n e s u tik ti s u tu o , k a d u g d o m a ja m d a r ­ b u i d a u g s v a r b e s n ė s u ž fiz in e s k o k y b e s y r a in t e le k t u a li n ė s , a r b a p r o tin ė s , ir m o r a lin ė s , a r b a

d o r in ė s , u g d y to jo k o k y ­

b ė s . A iš k u s , p a v y z d ž iu i, y r a d a ly k a s , k a d b e s v e ik o p r o t o u g d y to ja s n e g a li p a s ie k ti to s u g d o m o s io s iš m in tie s , k u r i s u ­ d a r o v ie n ą iš s v a r b ia u s ių te ig ia m ų jų jo p r o f e s ijo s k o k y b ių i r k u r i y r a tik r ia u s ia u g d y to jo a u to r ite to a tr a m a . T a i p p a t s ilp n o s v a lio s ž m o g u s m a ž a te tu r i š a n s ų tu r ė ti t v i r t o s u g ­ d o m o s io s įta k o s s a v o u g d y tin ia m s . P r o tin ė s t e ig ia m o s io s k o k y b ė s y p a č y r a s v a r b io s m o k y to ju i. D o r in ė s t e ig ia m o s io s k o k y b ė s y r a y p a č s v a r b io s a u k lė to ju i. B e t k a d a n g i k ie k v ie ­ n a s m o k y to ja s tu ri b ū ti s y k iu ir a u k lė to ja s , o iš a n tr o s p u ­ s ė s , k ie k v i e n a s a u k l ė t o ja s , k a ip s a k y t a , p r i v a l o t u r ė t i u g d o m o s io s iš m in tie s ir p a m o k o m ų jų g a b u m ų , t a i š ia ip a r ta ip k ie k v ie n a s p e d a g o g a s tu r i p a s iž y m ė t i i r p r o tin ė m is , ir d o r in ė m is te ig ia m o s io m is k o k y b ė m is . D o r in iu a tž v ilg iu u g d y to ja s tu r i p a s iž y m ė t i s a v o u g d y ­ tin ių a k y s e ta m tik r a d id y b e ir a p s k r ita i tu r i b ū t i s i m p a ti š ­ k a s ja u n ų id e a lis tų a k y s e . B e t, ž in o m a , v ie n a iš s v a r b ia u s ių d o r in ių u g d y to jo k o k y b ių tu ri b ū t i tv ir ta s b ū d a s . U g d y t o ­ ja s d a ž n a i tu r i p a p ild in ė ti s a v o u g d y tin iu o s e s ą m o n in g o n u s is ta ty m o ir la is v o a p s is p r e n d im o s to k ą . J i s t u r i t a k t iš ­ k a i įk v ė p ti jie m s p a s itik ė jim o jo a u to r ite tu ir s y k iu tv ir t a i la ik y ti ju o s š ito a u to r ite to p r ik la u s o m y b ė je . K ita ip t a r ia n t , k o l u g d y tin is n e s u g e b a s u d a r y ti tv ir tų n o r m ų s a v o e lg im u is i ir n e s u g e b a jo m s la is v a i p a k lu s ti, u g d y to ja s t u r i ja m v a ­ d o v a u t i s a v o v a l i o s g a li a , ir Čia t v i r t u m a s y r a b ū t i n a i r e ik a lin g a s . U g d y to ja s , k u r is p a s id u o tų k la id in g o g a ile s t in ­ g u m o ja u s m a m s ir le is tų u g d y tin iu i e i t i te n , k u r n e š a j į jo u ž g a id o s ir n e p r o tin g i p o lin k ia i, p a d a r y t ų ja m b lo g ą p a t a r ­ n a v im ą . T a č ia u n e r e ik ia k la id in g a i s u p r a s ti k a lb a m o č ia tv ir ­ tu m o . P e d a g o g in is t v ir tu m a s a n a ip t o l n e r e iš k ia p r ie v a r to s

390

ir fa k t in a i y r a s u r iš ta s s u d id e liu k a n tr u m u ir d id e liu š v e l­ n u m u . P e d a g o g in is ta k tiš k u m a s č ia a p s ir e iš k ia m o k ė jim u s u ju n g t i m o r a lin ę jė g ą s u š v e ln iu g e r u m u ir s u ž a d in ti u g ­ d y t in iu o s e s y k iu ir m e ilę , ir k lu s n u m ą . P a g a lia u i r ja u s m ų s r ity je u g d y to ja s p r iv a lo tu r ė ti ta m tik r ų k o k y b ių , b e k u r ių s u n k u b ū tų a tlik ti u g d o m a s is d a r ­ b a s . A p s k r it a i u g d y to ja s n e g a li b ū ti b e ja u s m is ž m o g u s . J a u ­ n i m a s , k u r i s g y v e n a ja u s m a i s d a u g ia u u ž k i t ų a m ž ių ž m o n e s , m ė g s ta b ū t i n e tik s u p r a s ta s , b e t ir a tja u s ta s b e i u ž ja u s t a s . Š t a i k o d ė l b e ja u s m is u g d y to ja s n e s u ž a d in s n ie ­ k a d o s d id e s n ė s s im p a tijo s ja u n o s e š ir d y s e . Ja u iš Š ito fa k to p la u k ia s a v a im e iš v a d a , k a d u g d y to ją ir u g d y tin į tu r i s u ­ r iš ti ta m t ik r a s g im in iš k u m a s , k u r is lo ty n iš k a i v a d in a m a s

congenialitas.

Š it a s g im in iš k u m a s n e g a li b ū t i t ie s io g in is to ­

ly g u m a s . I š t ik r ų jų t a i y r a ta m t ik r a s p a n a š u m a s , k u r į v is ų p ir m a c h a r a k te r iz u o ja d v a s io s ja u n a tv ė . V a d in a s i, u g d y tin io p r ig im tie s ja u n u m ą tu r i a titik ti u g d y to jo d v a s io s ja u n u m a s . Ja u n a tv ė iš p r ig im tie s y r a lin k s m a b e i d ž ia u g s m in g a , p a s la n ­ k i į p r a k t in į id e a liz m ą ir p iln a e n t u z ia z m o ta m , k a s y r a tik ­ r a , g r a ž u , g e r a , š v e n ta , ž o d ž iu ta r ia n t, k a s y ra k iln u . D v a s io s ja u n a t v ė p a s iž y m i a n a lo g in ė m is k o k y b ė m is : j i r e iš k ia s i d v a ­ s io s g ie d r a i r d ž ia u g s m in g u m u ; j i ta ip p a t y r a p iln a e n tu ­ z ia z m o v is a m ta m , k a s y r a k iln u , g r a ž u , g e r a , š v e n ta . J i ta ip p a t n e n u r im s t a p ilk o g y v e n im o b ė g y je ir y r a p a s ir y ž u s i s u id e a lis tin iu u ž s im o jim u ta r n a u t i id e a lu i. T o d ė l k a i ja u n i ­ m o p r ig im tie s ja u n u m ą a titin k a u g d y to jo d v a s io s ja u n u m a s , a t s ir a n d a ta r p jo ir jo u g d y tin ių ta s a i g im in iš k u m a s a r b a p a n a š u m a s , k u r is p a d a r o , k a d a b ie jų p u s ių p a s t a n g o s g a li s u t a r ti ta r p s a v ę s ir s ė k m in g a i p a s ir e ik š ti d a u g e r io p a is v a i­ s ia is . J e i d a b a r te k tų p a d a r y ti b e n d r a iš v a d a , k o k s p r iv a lo b ū ­ ti p e d a g o g o tip a s , ta i, tr u m p a i ta r ia n t, r e ik ė tų p a s a k y ti, k a d p e d a g o g a s tu ri k ie k g a lė d a m a s a r č ia u p r ie iti p iln u tin io ž m o ­ g a u s tip ą . Iš v is ų p r o fe s ijų p e d a g o g o p r o fe s ija iš e s m ė s r e i­

391

k a la u ja , k a d jo s d a r b in in k a i b ū tų p iln u tin ia i ž m o n ė s . Ir ta i s a v a im e s u p r a n ta m a , p ris im in u s , k a d u g d y m a s tu ri b ū ti p il­ n u t in is u g d y m a s . T u o ta rp u tik ta s s u g e b a b ū ti p iln u t in io u g d y m o d a r b in in k a s , k a s p a ts y r a n o r s ta m tik r u la ip s n iu p iln u t in is ž m o g u s . T a i, k a s č ia p a s a k y ta a p ie p e d a g o g ą a p ­ s k r it a i, d a r d id e s n iu la ip s n iu p r itin k a k u n ig u i, k u r is y r a p e ­ d a g o g a s a u k š č i a u s i a ir k i l n i a u s i a Š ito ž o d ž i o p r a s m e . K r ik š č io n iš k a s a p a š ta la v im a s y r a a u k š č ia u s ia a u k lė jim o ly ­ tis , k o k ia tik g a lim a įs iv a iz d u o ti u g d o m a ja m v e ik im u i. B e t ju o a u k š te s n i y r a u ž d a v in ia i, ju o d id e s n ė s y r a p a r e ig o s . K i l ­ n u m a s iš tik r o įp a re ig o ja . U g d y to ja s , ju n g ią s s a v y je v is a s te ig ia m ą s ia s k o k y b e s , b ū ­ tų id e a lu s u g d y to ja s . S a v a im e s u p r a n ta m a , k a d id e a lių u g ­ d y to jų tik r a š ito ž o d ž io p ra s m e , k a ip ir id e a lių ž m o n ių , v is a i n ė ra . Y ra tik d a u g ia u a r m a ž ia u p r is ia r t in a n č ių p r ie id e a lo u g d y to jų . B e t p a p r a s ta i u g d y to ja s t u r i s y k iu ir t e ig ia m ų jų , ir n e ig ia m ų jų y p a ty b ių . B e to , v ie n a m e u g d y to ju je l a b ia u p a s ir e iš k ia v ie n o s te ig ia m o s k o k y b ė s , k ita m e - k ito s . S v a r ­ b ia u s ie ji v e ik s n ia i, su k u ria is d a ž n ia u s ia i y r a s u r iš to s te ig ia ­ m o s io s u g d y to jo k o k y b ė s , y ra a m ž iu s , ly tis , t e m p e r a m e n t a s , in d iv id u a lin ia i g a b u m a i ir a s m e n y b ė s tip a i. Iš p a g r i n d ų Š i­ tą k la u s im ą ty r in ė ja p e d a g o g in ė p s ic h o lo g ija , t o d ė l ilg ia u p r ie jo s u s to ti m a n n ė ra p a r e ig o s . N o r iu tik š i a p r o g a iš k e lt i a u k š tė n s v a r b ia u s iu s k la u s im o d a ly k u s , k a d p a a iš k ė t ų b ū ­ s im ie m s p e d a g o g a m s r e ik a la s s t u d iju o ti i r tą p e d a g o g in ė s p s ic h o lo g ijo s d a lį, k u r i tu ri s a v o o b je k t u u g d y to jo p s i c h o lo g iją . V is ų p ir m a im k im e k la u s im ą , k o k ia p r a s m e u g d y to jo k o ­ k y b ė s p a r e in a n u o jo a m ž ia u s . U g d y to ju i r e ik a lin g a s y r a ta m tik r a s p e d a g o g in is s u b r e n d im a s , k u r is iš tik r ų jų įv y k s ­ ta ta d a , k a i ji s ta m p a p a jė g u s r e ik š t is u g d o m a ja m e d a r b e r e ik ia m u p e d a g o g in iu a u to r ite tu . N e g a li ju k a u to r ite tu n a u ­ d o tis u g d y to ja s , k u r is n e p a s iž y m i n e i t v ir tu b ū d u , n e i a iš ­ k ia p a s a u lė ž iū r a , n e i g y v e n im o p a ž in im u , n e i s a v a r a n k iš k u

392

s p r e n d im u . B e t v is a ta i a te in a v ie n a m ž m o g u i a n k s č ia u , k i­ ta m v ė lia u , ir n e t n e g a lim a č ia n u s ta ty ti ta m tik rų a m ž ia u s r ib ų , k a ip k a d ta i d a r o m a p r ig im tie s s u b r e n d im u i. P e d a g o ­ g in is s u b r e n d im a s g a li a te iti v ie n a m ž m o g u i s u 2 5 jo a m ­ ž ia u s m e t a is , tu o ta r p u k ita s g a li p a s iju s ti e s ą s s u b r e n d ę s p e d a g o g in ia m d a r b u i tik tu r ė d a m a s 3 5 m e tu s . Ž o d ž iu ta ­ r ia n t , p e d a g o g a s n e p r iv a lo b ū ti p e r ja u n a s p e d a g o g in iu a t­ ž v ilg iu , im d a m a s is u g d o m o jo d a r b o . T a č ia u iš k o n s t a t a v im o š ito fa k to n e g a lim a d a r p a d a r y ti iš v a d o s , k a d ju o s e n e s n is y r a a u k lė to ja s s a v o a m ž iu m i, ju o ji s y r a g e r e s n is . I r ja u n a s a m ž iu s , ir s e n e s n is a m ž iu s tu r i s a v o t e ig ia m ų i r n e ig ia m ų y p a ty b ių . Ja u n a s u g d y to ja s ja u iš p r ig im t ie s p a s iž y m i tu o d v a s io s ja u n u m u , k u r is y r a p r i­ v a lo m a s g e r a m p e d a g o g u i. J is to d ė l g e r ia u u ž s e n e s n iu s s a ­ v o d r a u g u s g a li s u p r a s t i ja u n u o m e n ę , le n g v ia u s u g e b a p r ie jo s p r i s it a ik y t i , t u r i d a u g ia u d ž ia u g s m in g u m o , u ž s id e g im o d a r b u i, d a u g ia u ju d r u m o , g y v u m o , ž o d ž iu t a r ia n t, d a u g ia u v e ik lu m o ir g y v y b ė s , k a s ta ip p a t in k a ja u n u o m e n e i i r ją p a ­ tr a u k ia . B e t s y k iu ja u n a s u g d y to ja s tu r i m a ž ia u s u s iv a ld y ­ m o , r im t ie s ir tv ir t u m o , p a ty r im o ir m e to d in g u m o . Š ito m is p a s t o v io m is k o k y b ė m is p a s iž y m i d a ž n ia u s e n e s n i u g d y to ­ ja i , k u r ie , iš k ito s p u s ė s , n e tu r i d a ž n a i tų te ig ia m ų k o k y b ių , k u r io s y r a p r ig im t o s ja u n ie m s u g d y to ja m s ir a p ie k u r ia s b u v o k ą tik k a lb ė ta . J e i p a g y v e n ę s ja u p e d a g o g a s n e la im i s a v o g y v e n im o ž y g ia is p a s t o v io s d v a s io s ja u n a t v ė s , ta i ji s v is la b ia u t o ls ta n u o ja u n u o m e n ė s , v is m a ž ia u ją s u p r a n ta , v is s u n k ia u p r ie jo s p r is it a ik o , ta m p a k a s k a r t ja i s v e tim e s ­ n is , v is m a ž ia u tu r i ja i k a n tr u m o ir a p y k a n to s ir p a g a lia u p a s id a r o v is a i n e g a lįs v a d o v a u ti ir u g d y ti n a u jo s k a r to s . Ž o d ž iu t a r ia n t, je i , iš v ie n o s p u s ė s , p e d a g o g a s n e p r iv a lo b ū t i p e r ja u n a s , t a i, iš k ito s p u s ė s , ji s n e p r iv a lo b ū ti p e r s e ­ n a s . Š ita s e n a tv ė s r ib a v ie n ie m s u g d y to ja m s p a s ita ik o a n k s ­ č ia u , k itie m s - v ė lia u , o g i v ė lia u s ia i ji a te in a p a s u g d y to ju s , k u r ie s u g e b a įs ig y ti p a s t o v io s d v a s io s ja u n a tv ė s . T u o m e t

393

p e d a g o g a s g a li d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą b e v e ik ik i p a t s a v o m ir t ie s , k o l n e š a š ia ip a r ta ip jo fiz in ė s jė g o s . B e t r e ik ia Čia p a t k o n s ta tu o ti, k a d tik ra d v a s io s ja u n a t v ė y r a s e n e s n ia m e a m ž iu je la im in g a iš im tis ir d a ž n a i n e p a s ita ik o . L y tis , k a ip p a m in ė ta , y r a ta ip p a t v ie n a iš a p lin k y b ių , n u o k u r ių p a r e in a to k io s a r k ito k io s u g d y to jo k o k y b ė s . B u ­ v o ja u k ito k ia p r o g a s a k y ta , k a d v ie n ą k a r t ą v y r ų s a v y b ė s , k it ą k a r tą m o te r s s a v y b ė s g e r ia u g a li a t it ik t i u g d y m o r e ik a ­ lu s . A p s k r ita i s a k a n t, u g d a n t m e r g a ite s la b ia u r e ik a lin g a s y r a m o te r s u g d y to jo s d a ly v a v im a s u g d o m a ja m e d a r b e ir a tv ir k š č ia i, u g d a n t b e r n iu k u s la b ia u r e ik a lin g a s v y r ų u g ­ d o m a s is v e ik im a s , n o r s n e i p ir m u o ju , n e i a n tr u o ju a t v e ju n e g a lim a a p s ie iti v is iš k a i b e a n tr o s io s ly t ie s p a g a lb o s . T i k m o te r s r o lė y r a d id e s n ė p r a d e d a m a ja m e u g d y m o t a r p s n y ­ je , k a i v y s to s i e m o c io n a lin is ž m o g a u s g y v e n im a s , a r b a ja u s ­ m in g u m a s , tu o t a r p u b a ig ia m a ja m e u g d y m o t a r p s n y je la b ia u y r a r e ik a lin g a s v y r o tv ir ta s v a d o v a v im a s , k a d a n g i š itu o la ik u p r iv a lo g a lu tin a i n u s is ta ty ti tv ir ta s u g d y tin io b ū ­ d a s ir s ą m o n in g a p a s a u lė ž iū r a . V id u r in ia m e u g d y m o ta r p s ­ n y je la b ia u y r a p a g e id a u ja m a s d id e s n is v y r ų d a ly v a v im a s la v in a n t b e r n iu k u s ir d id e s n is m o te r ų d a ly v a v im a s a u k lė ­ ja n t m e r g a ite s . V is a ta i to d ė l, k a d m o te r is iŠ p r ig im t ie s y r a in tu ity v in is ja u s m o tip a s , o v y r a s - in t e le k t u a lin is v a lio s tip a s . A iš k u s a v a im e , k a d v y r a s u g d y to ja s ir m o t e r is u g d y ­ to ja d a ž n ia u ir r y š k ia u p a s iž y m i to m is p e d a g o g in ė m is k o ­ k y b ė m is , k u r io s la b ia u a titin k a p r ig im tu o s iu s v ie n ų ir k itų tip u s . N e n u o s ta b u , p a v y z d ž iu i, k a d v y r u i le n g v ia u n e g u m o te r ia i įs ig y ti p e d a g o g in io tv ir tu m o , k u r is ta ip r e i k a li n ­ g a s p e d a g o g o a u to r ite tu i p a la ik y ti. B e t iš k ito s p u s ė s , m o ­ te r ia i y r a le n g v ia u įs ig y ti to ja u s m in g o š v e ln u m o , k u r is y r a ta ip r e ik a lin g a s v e d a n t d o r in im o d a r b ą , y p a č a n k s t y b a m e v a ik ų a m ž iu je . I r š ia ip ja u m o te r is , in t u ic ijo s v e d a m a , s u ­ g e b a a r č ia u p r ie iti p r ie v a ik o s ie lo s ir ją la b ia u p a v e ik ti, tu o ta r p u v y r a s p a jė g ia įs ig y ti d a u g ia u p a s it ik ė jim o ir a u to r it e ­

394

t o ja u n u o l ių a m ž iu je . K a d a n g i v y r iš k o ir m o te r iš k o b ū d o s k ir t u m a i y r a t ie k d id e li, k a d v y r a s ir m o te r is n e g a li v ie n s a n t r o v is i š k a i p a v a d u o ti u g d o m a ja m e d a r b e , ta i te lie k a p a ­ d a r y t i iš v a d ą , k a d v y r a s ir m o te r is tu ri š iu o d a r b u p a s id a ­ ly t i p a g a l s a v o p r ig im t ie s y p a ty b e s . P r ie v e ik s n ių , k u r ie tu ri r e ik š m ė s m o k y to jo -a u k lė to jo u g ­ d o m a ja m v e ik im u i, p r ik la u s o , b e m in ė tų ja u a m ž ia u s ir ly ­ t ie s , ta ip p a t t e m p e r a m e n t a s , a r b a p o b ū d is . R e ik ia v is ų p ir m a p a ž y m ė t i, k a d k ie k v ie n a te m p e r a m e n tų r ū š is s tip r i­ n a v ie n a s p e d a g o g o y p a t y b e s ir s ilp n in a k ita s . T e m p e r a ­ m e n t a s , a r b a p o b ū d i s , k a ip ž in o m e , y r a e m o c i o n a lin i s ž m o g a u s s a v it u m a s , p a r e in ą s n u o a to v e ik o s g r e ič io ir ja u s ­ m o įta m p o s . B u v o s a v o la ik u s a k y ta , k a d s a n g v in ik a s p a s i­ ž y m i d id e liu a t o v e ik o s v e ik u m u , b e t m a ž a ja u s m o įta m p a , c h o le r ik a s - d id e liu a to v e ik o s v e ik u m u ir ta ip p a t d id e le ja u s m o įt a m p a , m e la n c h o lik a s - m a ž u a to v e ik o s v e ik u m u , b e t d id e le ja u s m o įta m p a , fle g m a tik a s - m a ž u a to v e ik o s v e i­ k u m u i r t a ip p a t m a ž a ja u s m o įta m p a . G r i e ž t a i p r ie š in g i t ip a i y r a s a n g v in ik a s m e la n c h o lik o a tž v ilg iu ir c h o le r ik a s f le g m a tik o a tž v ilg iu . S a v o la ik u b u v o t a ip p a t s a k y ta , k a d k ie k v ie n a s a m ž iu s t u r i s a u p r ig im t ą t e m p e r a m e n tą : ja u n a t v ę la b ia u s ia i a t itin ­ k a s a n g v in iš k a s te m p e r a m e n t a s , s u b r e n d u s į ž m o g ų - c h o ­ le r iš k a s t e m p e r a m e n t a s , s e n s ta n t į ž m o g ų - m e la n c h o liš k a s te m p e r a m e n t a s i r p a g a lia u s e n a t v ę - f le g m a tiš k a s t e m p e ­ r a m e n ta s . I š č ia m a t y ti, k a d ja u n a s p e d a g o g a s tu r i d a u g ia u ­ s i a i š a n s ų p a s i ž y m ė t i s a n g v in is k u m u , p iln a i s u b r e n d ę s ir p a t y r ę s p e d a g o g a s t u r i d a u g ia u š a n s ų p a s iž y m ė t i c h o le r iš ­ k u m u , s e n s t ą s p e d a g o g a s - m e la n c h o liš k u m u , p a s e n ę s p e ­ d a g o g a s - f l e g m a t i š k u m u . K ie k v ie n a s te m p e r a m e n ta s įn e š a į u g d o m ą jį d a r b ą t a m t ik r a s k o k y b e s : s a n g v in ik a s - d a u g g y v u m o i r š ir d in g u m o , c h o le r ik a s - tv ir tu m o i r r im tu m o , m e la n c h o lik a s - m e t o d o , a t s a r g u m o i r n e p a s itik ė jim o , fle g ­ m a t ik a s - r im t ie s , k a r t a is p e r e in a n č io s į n u o b o d u m ą . P e r

395

d id e lis s a n g v in ik a s ir p e r d id e lis fle g m a tik a s r e iš k ia u g d o ­ m a ja m e d a r b e b e v e ik tą p a t, k ą ir p e r ja u n a s ir p e r s e n a s p e d a g o g a s . T a i y r a k r a š tu tin ė s a p r a iš k o s , k u r io s n e le id ž ia ž m o g u i le m ta i e i ti p e d a g o g o p a r e ig a s . Š ia ip ja u y r a p a g e i­ d a u ja m a , k a d p e d a g o g o a s m e n y je jo k s te m p e r a m e n t a s n e ­ g a u t ų v ie n a š a l iš k o iš s iv y s t y m o , n e s p e d a g o g o p r o f e s i ja r e ik a la u ja iš s y k k o k y b ių , k u r io s s u d a r o įv a ir ių te m p e r a m e n ­ tų y p a ty b e s . G e r a m p e d a g o g u i y r a p a g e id a u ja m a s ir s a n ­ g v in ik o p a s t a b u m a s b e i g y v u m a s , i r c h o l e r i k o g r i e ž t a s p a s ir y ž im a s a ts ie k ti s a v o tik s lą , ir m e la n c h o lik o a p s i m ą s ty m a s ir a ts a r g u m a s , ir k a r ta is n e t fle g m a tik o k a n t r u m a s ir lė ta s r e a g a v im a s į k a i k u r iu o s u g d y tin ių p a s ie lg im u s . Ž o d ž iu ta r ia n t, u g d y to ja s n ie k a d o s n e p r iv a lo p a s i d u o t i s a v o te m p e r a m e n to p o lin k ia m s s a v a im in g a i i r n e k r i ti š k a i. J i s tu ri p a ž in ti s a v o te m p e r a m e n tą , įv e r t in t i j į v is a i b e š a li š ­ k a i ir tv ir to b ū d o p r ie m o n ė m is u g d y ti j į ta lin k m e , k u r i p r i­ a rtin a jį p r ie p e d a g o g o id e a lo . A r ji s y r a p a s y v u s , a r a k ty v u s , a r jo ja u s m a i p a s ie k ia d id e lė s , a r m a ž o s įt a m p o s , j i s v is a ­ d o s tu r i s a v e k o n tr o liu o ti a iš k ia p r o to š v ie s a i r s a v e v a ld y t i tv ir ta v a lio s g a lia . K ita ip ta r ia n t, u g d y to jo t e m p e r a m e n t a s tu r i b ū ti p a le n k ta s jo iš la v in ta m b ū d u i. T o lia u p r ie v e ik s n ių , k u r ie s u d a r o u g d y to jo tip ą , p r ik la u ­ s o in d iv id u a lin ia i g a b u m a i. Š itie g a b u m a i g a li b ū t i la b ia u p r a k tin ė s a rb a la b ia u te o r in ė s p r ig im tie s . P a v y z d ž iu i, p r a k ­ tin iu g a b u m u y r a in tu ity v in is s u g e b ė jim a s iš la ik y ti p e d a ­ g o g in į ta k tą , o iš k ito s p u s ė s , te o r in iu p e d a g o g in iu g a b u m u b u s s u g e b ė jim a s tin k a m a i iš d ė s ty ti p a m o k ą ir n e ju č io m is p r iv e r s ti m o k in iu s le n g v a i ją p a s is a v in ti. I n d iv id u a lin ių g a ­ b u m ų , k a ip ja u s a k y ta , n e p a k a n k a n o r in t b ū t i g e r u p e d a ­ g o g u , n e s ta rp g a b u m ų ir s u g e b ė jim o d ir b ti u g d o m ą jį d a r b ą y r a a ts tu m o , k u r į te g a li u ž p ild y ti v ie n p e d a g o g in ė s s t u d i­ jo s ir p r a ty b o s , k ita ip ta r ia n t, p e d a g o g in is n u s im a n y m a s ir p a ty r im a s . L a v in ti ir to b u lin ti g a lim a n e r ib o ja m a i t ie k te ­ o r in iu s , tie k p r a k t in iu s g a b u m u s , tu o ta r p u iš p r ig im t ie s

396

v ie n i u g d y to ja i g a li p a s iž y m ė ti d id e s n ia is p ra k tin ia is , k iti d id e s n ia is te o r in ia is g a b u m a is . K a i p e d a g o g a s tu r i d a u g ia u p r a k tin ių u g d o m ų jų y p a ty ­ b ių , ji s la b ia u tin k a į a u k lė to ju s d o r in to ju s s ia u r ą ja t o ž o ­ d ž i o p r a s m e . O g i k a i p e d a g o g a s t u r i d a u g ia u t e o r i n i ų u g d o m ų jų g a b u m ų , ji s t in k a la b ia u į la v in to ju s p r o tin to ju s , p a p r a s ta i s a k a n t, į m o k y to ju s . T a r p p r a k tin ių u g d o m ų jų g a ­ b u m ų y p a t in g ą r o lę v a id in a įg im ta s ta k tiš k o v a ld y m o ta ­ l e n t a s . J e i n ė r a g e r a s ja u n ų jų s i e lų v a l d y t o ja s t a s , k a s p a s iž y m i p e r d id e liu m in k š t u m u , d r o v u m u ir s v y r a v im u , ta i ta ip p a t n ė r a g e r a s ja u n ų jų s ie lų v a d o v a s ir ž m o g u s , p e r d a u g g r ie ž ta s , a š tr u s ir ž ia u r u s d ra u s m ė s a tž v ilg iu . Č ia , k a ip ja u s a k y ta , y r a r e ik a lin g a s d id e lis p e d a g o g in is ta k tiš k u m a s , k u r is i š d a li e s a te in a ž m o g u i s y k iu s u įg im ta is g a b u m a is . S a v a i m e s u p r a n ta m a , k a d n e t n e d id e lis to k s g a b u m a s g a li b ū t i ž y m ia i iš v y s ty ta s i r iš to b u lin ta s p e d a g o g in ė m is s t u d i­ jo m i s ir p r a ty b o m is . A p ie te o r in iu s p e d a g o g ų g a b u m u s s p r e n d ž ia in te le k tu a ­ lin is jų s a v itu m a s , a p ie k u r į b u v o s a v o la ik u k a lb ė ta . P a v y z ­ d ž iu i, įs im in im o b ū d a i, a k u s tiš k a s , o p tiš k a s ir m o to r iš k a s , a r b a g ir d im a s is , r e g im a s is ir ju d a m a s is , s u te ik ia p e d a g o ­ g u i ta m tik r ų s a v y b ių , k u r io s le id ž ia v ie n ie m s iš jų g e r ia u m o k y t i v ie n ų d a ly k ų , k itie m s k itų d a ly k ų . P ie š im o m o k y ­ to ja s tu r i p a s iž y m ė t i r e g im u o ju įs im in im o b ū d u , m u z ik o s m o k y t o ja s - g ir d im u o ju įs im in im o b ū d u , k a lb o s m o k y t o ­ ja s - g ir d im u o ju ir ju d a m u o ju b ū d u , g im n a s tik o s m o k y to ­ ja s - ju d a m u o ju b ū d u ir 1.1. T a č ia u š itie t e o r in ia i p e d a g o g ų g a b u m a i n e p r ik la u s o p r ie s v a r b ia u s ių v e ik s n ių , k u r ie a p ­ s p r e n d ž ia in t e le k t u a lin iu s jų tip u s . D a u g s v a r b e s n i y r a tie t e o r in ia i g a b u m a i, n u o k u r ių p a r ­ e in a in t e le k t u a lin io v e ik lu m o tip a i. O g i š ito k ių p a g r in d i­ n i ų t i p ų g a l i m a p a s t e b ė t i t r e je t a s . Y r a t a i e m p i r i k a s , p r o ta u ja n tis t y r in ė t o ja s ir f ilo s o fu o ja n tis s in te tik a s . E m p i­ r ik a s p a s iž y m i g a b u m u k o n s t a t u o ti i r r e g is tr u o ti fa k tu s . J is

397

y p a č v e r t in a ž in ių g a u s u m ą , m ė g s ta d o m ė t is a t s k ir o m is s m u lk m e n o m is i r k u o d a u g ia u s ia i p a jė g ia s is te m a tiz u o ti s a ­ v o ž in ia s . T a č ia u ja m n ė r a p r ig im ta y p a tin g a p r o ta v im o g a ­ lia . T o k ia g a lia u ž ta t p a s iž y m i a n tr a s in t e le k t u a lin is t ip a s , p a v a d in t a s p r o ta u ja n č iu t y r in ė to ju . Š is v is ų p ir m a i r v is u r s t e n g ia s i s u s e k ti p r ie ž a s tin g ą d a ly k ų s ą r y š į. J i s n e p a s it e n ­ k in a v ie n u p a s te b ė jim u ir įs id ė m ė jim u . J a m s v a r b u i š s ia i š ­ k in t i k la u s im a i: k o d ė l, k a ip i r k a m ? T o d ė l n e s m u lk m e n ų g a u s a , b e t d a ly k ų e s m ė i r p a g r in d a s ja m la b ia u s ia i r ū p i. P r o ta u ja n tis ty r in ė to ja s n ė r a ta č ia u v is a d o s lin k ę s s u v e s t i į v ie n ą v is u m ą a ts k ir u s s a v o p a ty r im u s . J i s d a ž n a i p a s i t e n ­ k in a a ts k ir ų d a ly k ų a n a liz e , b e t n e s u im a p a s ie k t ų iš d a v ų į v ie n ą o r g a n iš k ą s in te z ę . P a s ta r u o ju g a b u m u p a s iž y m i f il o ­ s o fu o ja n tis s in te tik a s , k u r is t a r s i a tb a ig ia t a i, k ą b u v o p r a ­ d ė ju s iu p ir m u o d u tip u . N u o k o n s t a t u o tų e m p ir in ių f a k t ų p e r p r o ta u t in į jų iš ty r im ą i r iš a iš k in im ą j i s e in a p r ie v is u o ­ tin ė s s in te z ė s , k u r i g a lų g a le t u r i s u d a r y t i s i s t e m in g ą p a ­ s a u lė ž iū r ą . N e s u n k u p a s te b ė ti, k a d ta rp tr ijų in te le k tu a lin ių tip ų y r a ta m tik r a s lo g iš k o iš s iv y s ty m o s ą r y š is , n e s p a ž in im o s is te m a p a p r a s ta i p r iv a lo tu rė ti tris ta r p s n iu s : p ir m a , fa k tų k o n s t a t a ­ v im ą , a n tr a , jų a n a liz a v im ą , tr e č ia , ž in ių s in te tiz a v im ą . P a s i­ r o d o , k a d ir in te le k tu a lin ia m e ja u n o s io s k a r to s iš s iv y s ty m e try s ta r p s n ia i s e k a v ie n a s p o k ito fa k tiš k o je iš s iv y s ty m o e i­ g o je . M a ž a s v a ik a s iš p a t p r a d ž io s v is a i iš v ir š in iu b ū d u p a ­ s te b i, d o m is i ir k o n s ta tu o ja fa k tu s . K ie k p a ū g ė ję s ji s s t a t o s i k la u s im u s : k o d ė l, k a ip ir k a m ? ir s te n g ia s i s u r a s ti p r ie ž a s tin g ų a iš k in im ų . P a g a lia u , e id a m a s į s u b r e n d im ą , ji s s u v e d a a t ­ s k ir a s ž in ia s į s is te m ą ir s te n g ia s i s u s id a r y ti s in te tin ę p a s a u lė ž iū r ą . J e i to k ia y r a m o k s lin io ty r in ė jim o e ig a , j e i to ­ k ia p a t y r a p r o tin io ž m o g a u s iš s iv y s ty m o tv a r k a , ta i ir p r o tin im o m e to d a s tu ri b ū ti p r ita ik y ta s p a č ia i d a ly k ų p r ig im č ia i. Š ta i k o d ė l p ir m a m e p r o tin im o ta r p s n y je p e r s v e r ia n u s a k o ­ m a s is a r b a a p r a š o m a s is m e to d a s , v id u r in ia m e - k a te c h e ti­

398

n is k la u s im ų ir a ts a k y m ų m e to d a s ir a u k š te s n ia m e - s is te ­ m in g a s d ė s ty m o m e to d a s . O k a d a n g i k ie k v ie n a s in te le k tu a ­ l i n i s t ip a s p a s ir e iš k ia u g d y m o d a r b e p a g a l s a v o įg im tu s p o lin k iu s , ta i d e r a p a d a r y ti n u o s e k li iš v a d a , k a d n u s a k o m ą ­ j į t a r p s n į g e r ia u s ia i a titin k a s is te m a tiz u o ja n tis e m p irik a s , s u ­ g e b ą s tin k a m a i n u s a k y ti d a ly k ą ; k a te c h e tin į, a rb a v id u rin į, ta r p s n į - p r o ta u ja n tis ty r in ė to ja s , m o k ą s tin k a m a i s u tv a rk y ­ ti k la u s im ų i r a ts a k y m ų s is te m ą , ir p a g a lia u tre č ią , a u k š te s ­ n į, ta r p s n į - filo s o fu o ja n tis s in te tik a s , p a jė g ią s įp ra tin ti s a v o u g d y tin iu s d irb ti s is te m in g ą p r o tin į d a rb ą ir s ą m o n in g a i k u rti p la č ią p a s a u lė ž iū r ą . Ž o d ž iu ta r ia n t, a ts k ir i in te le k tu a lin ia i p e d a g o g ų tip a i g a li r a s ti s a v o g a b u m a m s tin k a m o p r ita ik y ­ m o ta m tik r u o s e u g d y m o ta r p s n iu o s e . K a d a n g i v is i g a b u ­ m a i r e ta i te p a s ita ik o k rū v o je , ta i ir č ia , k a ip k a d ir s u u g d y to jų s k ir tin g u m u ly tie s a tž v ilg iu , y r a p a g e id a u ja m a s p a s id a liji­ m a s d a r b u p a g a l įg im tu s g a b u m u s . P a g a li a u a p ie u g d o m ą s ia s p e d a g o g ų s a v y b e s s p r e n d ž ia ta ip p a t a s m e n y b ė s tip a s . A s m e n y b ė y r a t a i, k a s s u d a r o e s ­ m in į p r o tin g o b e i la is v o a s m e n s tu r in į. N e g a li b ū ti a b e jo ji­ m o , k a d u g d o m a ja m d a r b u i, k u r u g d y to ja s d a ly v a u ja v is a s a v o b ū t y b e , tu r i d id ž ia u s io s r e ik š m ė s jo a s m e n y b ė s tip a s . Ž m o g a u s a s m e n y b ė y r a v is u o m e t g y v a jo v e ik lu m o v e r ­ s m ė t i p a s p a lv in a š itą v e ik lu m ą to k io m is y p a ty b ė m is , n u o k u r ių p a r e in a u g d y to jo s im p a tin g u m a s a r b a n e s im p a tin g u m a s jo u g d y tin ia m s . U g d y ti ž m o g u s n e r e iš k ia v ie n t a i­ k y ti ja m ta m t ik r i m e t o d a i ir p r ie m o n ė s p a g a l ta m tik r a s ta is y k le s . T a r p š itų ta is y k lių ir u g d y tin io s ie lo s s to v i v is u o m e t g y v a s u g d y to jo a s m u o , k u r is y r a ta s a i d in a m in is v e ik s ­ n y s , b e k u r i o p a t s u g d o m a s is d a r b a s , k a ip o s u a u g u s i o ž m o g a u s v e ik m ė n e s u a u g u s ia m , n ė r a g a lim a s . T o d ė l p e ­ d a g o g ų t e o r e tik ų s a k o m a , k a d „ a s m e n y b ė s g a lia v e ik ia u g ­ d o m a ja m e d a r b e ta r s i s a v o r ū š ie s s u g e s tija , a rb a įt a ig a " * .

* Krieg - Grumuald. Lehrbuch der Pädagogik. Geschichte und Theo­ rie. - Paderborn, 1913. - P. 392. 399

I r iš tik r o , u g d y to jo a s m e n y b ė y r a g y v a g a lia , k u r ia r e ­ m ia s i u g d o m o s io s įta ig o s g a ly b ė . U g d y to ja s g a li p u ik ia u ­ s ia i n u s im a n y ti a p ie u g d y m o m e to d u s ir p r ie m o n e s , b e t, je i ji s n e b u s tv irta a s m e n y b ė , n e tu r in ti in d iv id u a lin io b ū ­ d o , ji s p a s ir o d y s e s ą s b e jė g is u g d o m a ja m e d a r b e , n e s t v ir ta a s m e n y b ė s a v a im e d a r o ž m o n ė m s tv ir to s įt a ig o s ir p a l e n ­ k ia ju o s š ita i įta ig a i n e t b e y p a tin g o s p a s ta n g o s . Ž o d ž iu ta ­ r ia n t, tv irta a s m e n y b ė y ra s tip r ia u s ia s u g d o m o s io s jo įta ig o s v e ik s n y s . Iš č ia ta ip p a t a iš k u , k a d š ito s u g d o m o s io s įt a ig o s k e liu n u o u g d y to jo p e r e in a į u g d y tin iu s jo a s m e n y b ė s y p a ­ ty b ė s , n e s j i s y r a jie m s d a ž n ia u s ia i ta m tik r a s m o d e lis , p a ­ g a l k u r į fo r m u o ja s i n a u jo s a s m e n y b ė s . T o k iu b ū d u f a k t in a i p a s ir o d o , k a d n u o u g d y to jo a s m e n y b ė s p a r e in a u g d y m o lin k m ė , i r ju o d id e s n is y r a u g d y to jo įta k in g u m a s , ju o d i­ d e s n ė je p r ik la u s o m y b ė je n u o jo a s m e n s y r a š ita lin k m ė . K i­ ta ip ta r ia n t, u g d y to jo a s m u o n ė r a n e u tr a lu s u g d o m a ja m e d a r b e , to d ė l tin k a m a s jo a s m e n y b ė s iš v y s ty m a s ir iš a u k lė ­ jim a s y r a v ie n a i š s v a r b ia u s ių s ą ly g ų u g d y m o s ė k m in g u ­ m u i. A s m e n y b ė s tip a i s u s id a r o p a g a l ta i, k o k io s g a lio s ž m o ­ g u je v y r a u ja . S p o r tin in k a s , a rb a k ū n in in k a s , p a s iž y m i f iz i­ n ė s p r ig im tie s g a lin g u m u , m ik lu m u ; in t e le k t u a lis t a s , a r b a p r o tin in k a s , - p r o to iš la v in im u , m o r a lis ta s , a r b a d o n in in ­ k a s , - d o r o s iš a u k lė jim u , e s te ta s , a r b a g r o ž in in k a s , - e s te t i­ n io s k o n io iš la v in im u , d v a s in in k a s - r e lig in g u m u . A iš k u s a v a im e , k a d v ie n ų ž m o n ių la b ia u p a s ir e iš k ia v ie n a s k u r is tip a s , k itų - k ita s . P a g a l ta i, į k u r į tip ą u g d y to ja s la b ia u lin k s ­ ta iš p r ig im t ie s , p a r e in a m a ž ia u a r d a u g ia u ir jo s p e c ia ly b ė . J u k g im n a s tik o s m o k y to ja m s p r id e r a b ū ti t a m tik r a p r a s m e k ū n in in k a is , m o k y to ja m s la v in to ja m s - p r o tin in k a is , a u k ­ lė to ja m s d o r in to ja m s - d o r in in k a is , m e n o m o k y to ja m s - g r o ž in in k a is , r e lig ijo s m o k y to ja m s - d v a s in in k a is . T a i v is d ė lto n e r e iš k ia , k a d a u k lė to jo la v in to jo , a r b a p la č ia i ta r ia n t, p e ­ d a g o g o u g d y to jo a s m e n y b ė g a li b ū ti v ie n a š a liš k o tip o . I n ­

400

d iv id u a lin ia i g a b u m a i tu r i s p r ę s ti a p ie jo s p e c ia ly b ę , b e t š i a ip a r ta ip , k a ip ja u b u v o s a k y ta , p e d a g o g a i la b ia u n e g u k it ų p r o f e s ijų ž m o n ė s p r iv a lo b ū ti p iln u tin ė m is a s m e n y b ė ­ m is , n e s p a t s u g d y m a s y r a n e k a s k it a , k a ip n a u jų jų k a r tų r u o š i m a s p iln u tin ia m g y v e n im u i. G la u d ž ia n t k r ū v o n iš v a d a s , k u r ių g a lim a b u v o p a d a ry ti iš n a g r in ė jim o k la u s im o a p ie in d iv id u a lin e s p e d a g o g ų y p a ­ t y b e s , r e ik ia p a s a k y ti, k a d s k ir tin g a s a m ž ia u s y p a ty b e s p e ­ d a g o g a s p r i v a l o i š l y g i n t i i š a u k l ė ji m u s a v y je d v a s io s ja u n a t v ė s , k a d ly tie s s k ir tu m a s d e r a p a n a u d o ti u g d o m o jo d a r b o p a d a lijim u i ta r p v y ro ir m o te r s , k a d te m p e ra m e n to v ie n p u s iš k u m a s d e ra iš ly g in ti iš la v in tu b ū d u , k a d in d iv i­ d u a lin ia i g a b u m a i p r iv a lo ta rn a u ti k r ite r iju m i re n k a n tis p e ­ d a g o g i n ę s p e c ia ly b ę ir k a d a s m e n y b ė s a tž v ilg iu p e d a g o g u i t e t in k a b ū t i p iln u tin iu ž m o g u m i.

5. Ugdymo lytys D a ly k a s , p r ie k u r io tu rim e iš e ilė s p e r e iti, y r a u g d y m o f o r m ų , a r b a ly č ių , k la u s im a s . K o k ių y r a p a g r in d in ių u g d y ­ m o ly č ių ir k o k io m is e s m in ė m is s a v y b ė m is p a s iž y m i k ie k ­ v ie n a iš jų ? U g d y m o ly t y s g a lim a s k ir s ty ti įv a ir ia is a tž v ilg ia is . P a ­ v y z d ž iu i, a u k lė tin ių s k a ič ia u s a tž v ilg iu k a lb ė s im e a p ie p a ­ v i e n į i r s u t e l k t i n į u g d y m ą . A u k lė t in i ų r ū š ie s a t ž v i lg i u k a lb ė s im e a p ie n o r m a lin į ir g y d o m ą jį, a r b a p a to lo g in į, u g ­ d y m ą . U g d y m o p lo to a tž v ilg iu k a lb ė s im e a p ie p iln u tin į ir d a li n į u g d y m ą . A u k lė to jų p a d ė tie s ir m o k y k lų a d m in is tr a ­ v im o a tž v ilg iu k a lb ė s im e a p ie p r iv a tin į ir v ie š ą jį u g d y m ą . T a č i a u š i t o je v ie t o je m u m s tu ri r ū p ė ti n e lo g iš k a s u g d y m o ly č i ų s u s k ir s ty m a s , b e t tr u m p a a p ž v a lg a tų iŠ jų , k u r io s d a ž ­ n i a u s i a i p a s it a ik o g y v e n im e . P r ie t o k ių u g d y m o ly č ių p r i­ k la u s o : 1) š e im in is u g d y m a s , 2 ) u g d o m o s io s m a ž ų v a ik ų įs t a i g o s , 3 ) n a m in is a rb a p r iv a tin is a u k lė jim a s b e i la v in i­ 26—12

401

m a s , 4 ) a u k lė ja m o s io s įs ta ig o s , 5 ) la v in a m o s io s įs ta ig o s , a r ­ b a m o k y k lo s , 6 ) k a r in is la v in im a s , 7 ) a u k lė ja m o s io s i r la v i­ n a m o s i o s ja u n i m o d r a u g ijo s . Š it a t v a r k a ir te k s t r u m p a i n u s a k y ti k ie k v ie n ą iš š itų u g d o m ų jų ly č ių . a. Ugdymas šeim oje A p ie š e im in į u g d y m ą ja u t u r ė ja u n e k a r tą p r o g o s k a lb ė ­ ti įv a ir ia is a tž v ilg ia is . T o d ė l d a b a r n e d a u g k ą te t u r ė s iu p r i ­ d ė t i . P a p r a s t a i g e r a i s u t v a r k y t o je š e i m o je v a i k a m s i k i s e p ty n ių m e tų a m ž ia u s v ie n o š e im in io a u k lė jim o b e v e ik v i­ s a i p a k a n k a . T a i b ū te n t g a lim a p a s a k y ti a p ie š e im a s , k u r io ­ s e tė v a i tin k a m a i s u p r a n ta s a v o p a r e ig a s ir ja s s ą ž i n i n g a i e in a , k u r v id a u s g y v e n im a s y r a g e r a i s u tv a r k y ta s ir k u r v a i­ k ų a u k lė jim a s v a id in a p a g r in d in io u ž d a v in io r o lę . D a u g u ­ m a te ig ia m ų jų š e im in io u g d y m o s a v y b ių b u v o ja u m in ė t a . M e s m a tė m e , k a d š e im o s s ą s ta ta s , k a d i r p a ly g in t i g a u s in ­ g a s , d u o d a g a lim y b ė s p a ž in ti g e r a i k ie k v ie n ą s a v o v a ik ą s k y r iu m ir p r ita ik y t i ja m u g d o m ų jų p r ie m o n ių in d iv id u a ­ liz a c ijo s p r in c ip ą . T ė v a i, m y lė d a m i s a v o v a ik u s , y r a la b ia u ­ s ia i s u in t e r e s u o t i s a v o v a ik ų u g d y m u ir t o d ė l p a p r a s t a i n e s ig a ili ta m n e i p a s ta n g ų , n e i lė š ų . J ie tu r i d ė l p a č io s d a ly ­ k ų p a d ė tie s d a u g ia u s ia i a u to r ite to s a v o v a ik a m s p ir m a m e jų g y v e n im o ta r p s n y je . T o lia u , š e im a ju n g ia u g d o m a ja m e d a r b e v y r o ir m o te r s b e n d r ą d a r b ą . B e to , š e im o s a p lin k a y r a tie k n e d id e lė , k a d ji g a li b ū t i le n g v a i tė v ų p r iž iū r im a : iš jo s g a n a le n g v a p a š a lin ti v e ik s n ia i, tu r in tie ji n e ig ia m o s įt a ­ k o s v a ik ų a u k lė jim u i. P a g a lia u Š e im a y r a m a ž o ji v is u o m e n ė , k u r i iš v y s to v a i­ k u o s e a ltr u is tin iu s ja u s m u s , v is u o m e n in iu s ta m t ik r a p r a s ­ m e in t e r e s u s i r įp r a t i m u s . A p s k r i t a i n o r m a l i o je š e i m o s p r ig im ty je n e g a lim a r a s t i n ė v ie n o a r g u m e n to p r i e š š e im i­ n io u g d y m o ly tį. J e i š e im in ia m e u g d y m e y r a y d ų i r t r ū k u ­ m ų , ta i š ito s y d o s ir tr ū k u m a i p a r e in a n e n u o š e im o s , k a ip o to k io s , p r ig im t ie s , b e t n u o f a k t in o s jo s p a d ė t ie s , p a r e in a n ­

402

č io s s a v o r u o ž tu n u o tė v ų v e r t in g u m o ir n u o jų s u g e b ė jim o tv a r k y ti n a m in į g y v e n im ą ir tu o p a č iu v a ik ų a u k lė jim ą . N e t ta a p lin k y b ė , k a d a k lo ji tė v ų m e ilė d a ž n a i v a ik u s g a d in a , u ž u o t ju o s a u k lė ju s , k y la n e i š t ė v iš k o s m e ilė s p r ig im t ie s , b e t iš to , k a d t ė v a i š itą m e ilę k la id in g a i s u p r a n ta ir n e s i­ s t e n g ia tin k a m u b ū d u ją s a v y je iš a u k lė ti. J e i s a k o m a , k a d š e im a s u d a r o g e r ia u s ia s s ą ly g a s m a ž ie m s v a ik a m s u g d y ti, t a i d a r n e r e iš k ia , k a d j i p a jė g ia tin k a m a i a t l i k t i Š ita s s a v o p a r e ig a s b e r e ik ia m o p r o tin io , d o r in io ir p e d a g o g in io a p s k r ita i tė v ų p a s ir u o š im o . R e ik a lin g a , k a d tė ­ v a i p a jė g tų p r o tin g a i n u s is ta ty ti s a v o tė v iš k ų jų p a r e ig ų a t ­ ž v ilg iu , k a d j i e r e ik ia m a i n u s im a n y tų a p ie p e d a g o g in iu s s a v o u ž d a v in iu s ir , b e to , d o r a i g y v e n tų š e im o s g y v e n im ą . J e i š i t ų s ą ly g ų n e s u s id a r o t ik r o v ė je , ta i i r š e im in is u g d y ­ m a s , g e r a s iš s a v o p r ig im tie s , p a s ir o d o p r a k tik o je n e tik n e ­ p a s i e k i ą s s a v o u ž d a v in io , b e t d a r g a d in ą s v a ik u s , k u r ie t u r ė tų b ū t i te ig ia m a i a u k lė ja m i. T o d ė l, n o r in t p a g e r in ti b lo ­ g ą Š e im in į u g d y m ą , r e ik ia s te n g tis s u d a r y ti n u r o d y to s s ą ­ ly g o s . J e i t a i d ė l k o k io s n o r s p r ie ž a s tie s y r a n e g a lim a , te n k a r ū p in t is v a ik ų p e r k ė lim u į s v e tim ą š e im ą , k u r u g d y m a s g a ­ lė t ų b ū t i g e r e s n is , a r b a n e t į k o k ią n o r s a u k lė ja m ą ją įs ta ig ą . b.

Ugdymas vaikų įstaigose

K it ą u g d y m o ly tį, ta r n a u ja n č ią m a ž ie m s v a ik a m s , s u d a ­ r o u g d o m o s io s m a ž ų v a ik ų įs ta ig o s , k o k io m is y r a , p a v y z ­ d ž iu i, p r ie g la u d o s , v a ik ų d a r ž e lia i, m a ž ų v a ik ų m o k y k lo s . V a ik a s y r a r e ik a lin g a s u g d o m ų jų įs ta ig ų , k a i ji s n e te n k a š e i­ m o s a r b a k a i š e im a n e g a li p a t e n k in t i n o r m a la u s u g d y m o r e ik a la v im ų , p a v y z d ž iu i, š e im o je v a ik u i v is a i tr ū k s ta d r a u ­ g ų , a r b a ji s tu r i b ū ti a tid u o d a m a s į s v e tim ą g lo b ą , tė v a m s iš e in a n t į d a r b ą , ir 1.1. K ie k v ie n u a ts k ir u a ts itik im u y r a r e i­ k a li n g a t a m tik r a u g d o m o ji m a ž ų v a ik ų įs ta ig a . Ž o d ž iu t a ­ r ia n t , u g d o m o s io s m a ž ų v a ik ų įs ta ig o s p iln a i a t s t o ja a r t ik p a p i ld o š e im in į u g d y m ą . T o d ė l š ito k io s e įs ta ig o s e p r iv a lu

403

v is u o m e t r ū p in tis s u d a r y ti k u o d a u g ia u s ia i Š e im in ė s a t m o s ­ f e r o s i r v e n g ti s a u s o m o k y k lo s r ig o r iz m o . Š it o k ių a u k lė ja ­ m ų jų įs ta ig ų tie k g e r o s , tie k s ilp n o s p u s ė s p a r e in a n u o to , k a d jo s v y k d o s u te lk tin į u g d y m ą , jo s , iš v ie n o s p u s ė s , p r a ­ p la tin a a p lin k ą , k u r io je te n k a a u g ti v a ik a m s , ir tu o p a č iu įn e š a d a u g ia u v is u o m e n in io p o b ū d ž io į jų iš s iv y s t y m ą ; b e t iš k ito s p u s ė s , jo s n e g a li p a k a n k a m a i d o m ė tis i r r ū p in t is k ie k v ie n u a ts k ir u v a ik u ir to d ė l įn e š a į u g d o m ą jį d a r b ą d a u g m o k y k l in io s c h e m in g u m o , k a s ta ip n ė r a p a g e i d a u ja m a a n k s ty b a m e v a ik ų a m ž iu je . c. Privatus auklėjimas K a ip tik p rie š in g ų g e rų ir s ilp n ų k o k y b ių tu ri tr e č io ji u g ­ d y m o ly tis , b ū te n t, n a m in is , a rb a p riv a tu s , v a ik ų a u k lė jim a s b e i la v in im a s . Š ita u g d o m o ji ly tis re ik ia s k ir ti n u o Š e im in io u g d y m o , n o rs ji ir y ra p a p ra s ta i s u p a s ta r u o ju f a k tin a i s u r iš ­ ta. Š e im in ia m e u g d y m e tik ra š ito ž o d ž io p r a s m e u g d y m o v e ik ė ja i p a p r a s ta i y ra tė v a i; tu o ta rp u p r iv a č ia m e n a m in ia ­ m e a u k lė jim e b e i la v in im e u g d y m o v e ik ė ja i y r a v ie n a s , k u o d a u g ia u s ia i k e li m o k y to ja i. Š e im in is u g d y m a s a t lie k a s v a r ­ b ia u s ią r o lę p ir m a ja m e v a ik ų g y v e n im o ta r p s n y je ik i 7 m e ­ tų . N a m in is a u k lė jim a s b e i la v in im a s a p im a m o k o m ą jį jų g y v e n im o ta rp s n į, t. y . m a ž d a u g p r a d e d a n t 8 m e ta is . N a m i­ n is , a rb a p riv a tu s , a u k lė jim a s b e i la v in im a s b u v o la b ia u p a ­ p litę s a n k s č ia u n e k a ip d a b a r , k a i m o k y k lų g a u s in g u m a s ir įv a ir u m a s g a li ja u a p ta rn a u ti v is o k iu s r e ik a lu s . N a m in is a u k lė jim a s b e i la v in im a s le id ž ia in d iv id u a liz u o ­ ti u g d o m ą jį d a r b ą p a g a l u g d y tin ių y p a t y b e s ir įn e š ti į š itą d a r b ą d a u g h a r m o n ijo s ir p la n in g u m o . B e t iš k it o s p u s ė s , p r iv a tu s a u k lė jim a s b e i la v in im a s p e r d a u g iz o liu o ja u g d y ­ tin iu s n u o p la te s n ė s ja u n im o d r a u g ijo s ir n e d u o d a to d ė l p a ­ k a n k a m o s p r o g o s t in k a m a i ju o s e iš s iv y s t y t i p l a t e s n ie m s v is u o m e n in ia m s ja u s m a m s ir d o r y b ė m s . T o lia u , u g d y tin is y r a p e r m a ž a i s a v a r a n k iš k a s , b ū d a m a s n u o la t in ė je p r ik la u ­

404

s o m y b ė je n u o v ie n o a r k e lių u g d y to jų . N e g e r a y r a ir ta i, k a d š itie k e li a s m e n s d a ž n a i g a li m a in y tis , o s y k iu s u ja i s ir v is a a u k lė jim o b e i la v in im o s is te m a . J e i d a r į n a m in ių a r p r iv a t in ių m o k y to jų d a r b ą im a k iš tis u g d y tin ių t ė v a i, g e r a i n e n u s im a n y d a m i a p ie a u k lė jim o b e i m o k y m o m e t o d u s ir p r i e m o n e s , o ta ip p a t ir u g d y m o d r a u s m ę , p r iv a tu s a u k lė ji­ m a s b e i la v in im a s g a li fa k tin a i p a s ir o d y ti s u d id e lia is tr ū ­ k u m a is . G a lim a n e t p a s a k y ti, k a d š ita u g d y m o ly tis tu r i d a u g ia u n e ig i a m ų n e g u te ig ia m ų s a v y b ių , s p r e n d ž ia n t b e n t a p ie jo s p r a k t ik ą . T o d ė l y r a p a ta r tin a g r ie b tis jo s tik ta d a , k a i r im ­ t o s p r ie ž a s t y s tr u k d o v a ik a m s e iti į m o k y k la s a r į k it a s t in ­ k a m a s u g d y m o įs t a i g a s . J e i ja u p r iv a t u s a u k lė ji m a s b e i la v in i m a s y r a n e iš v e n g ia m a s r e ik a la s , ta i p ir m a s r ū p e s t is t u r i b ū t i t in k a m a i p a r in k ti n a m in ių m o k y to jų , k a d n e r e ik ­ t ų j ų p a s k u i m a in y t i, k a s g a li n e ig ia m a i a t s ilie p ti p a č ia m d a r b u i. O g i im a n t ju o s į n a m u s r e ik ia tin k a m a i iš tir t i jų p e ­ d a g o g in ė s k v a lifik a c ijo s ir a iš k ia i n u s ta ty ti s v a r b ia u s ie ji p e ­ d a g o g in ia i jų u ž d a v in ia i. P a ty s m o k y to ja i t u r ė tų tin k a m a i n u s im a n y t i a p ie š e im o s s a n ty k ia v im ą s u u g d o m u o ju d a r ­ b u ir a titin k a m a i n u s is ta ty ti, p a la ik y d a m i r e ik ia m ą k o n ta k tą s u u g d y tin ių tė v a is ir a p s k r ita i s u a s m e n im is , d a ly v a u ja n ­ č ia is š ia ip a r ta ip jų g y v e n im e . K u r v ie n a a r a n tr a p u s ė n e ­ t u r i p e d a g o g in io ta k to a r n u s im a n y m o a p ie p a g r in d in iu s p e d a g o g in io d a r b o p r in c ip u s , n a m in is a u k lė jim a s b e i la v i­ n im a s n e g a li v y k t i b e n e r e ik a lin g o tr y n im o s i, k a s g a lų g a le n e ig i a m a i a t s ilie p ia v a ik ų lik im u i. N a m in is

lavinimas iš

tik rų jų y r a p r ie š in g y b ė s u te lk tin ia m

la v in i m u i, k u r is y r a n e k a s k ita , k a ip ta i, k a s y r a ž in o m a v is ie m s p a ž įs ta m u m o k y k lo s v a r d u . N a m in is

auklėjimas d a ž ­

n a i s u t a m p a s u š e im in iu a u k lė jim u , b ū t e n t ta d a , k a i t ė v a i a t id u o d a m o k y tis s a v o v a ik u s į m o k y k lą , o jų d o r in iu a u k ­ lė jim u r ū p in a s i d a r p a ty s š a lia m o k y k lo s u g d o m o jo d a r b o . N a m in is

lavinimas

tik ta d a r a n d a v ie to s , k a i v a ik a i n e le i­

405

d ž ia m i m o k y k lo n . J is ž y m ia i y r a b r a n g e s n is u ž m o k y k lin į la v in im ą ir ja u d ė l to s p r ie ž a s tie s r e ta i k a d a y r a p r a k t ik u o ­ ja m a s Š ia is la ik a is , k a i v is ie m s y ra ly g a u s r e ik a lo la n k y t is m o k y k lo s e , y p a č te n , k u r įv e s ta s v is u o tin is p r iv a lo m a s š v i e ­ tim a s . K a i m o k y m o p r ie v o lė s y k iu y r a m o k y k lin ė p r i e v o lė ta p r a s m e , k a d n ie k a s n ė r a p a liu o s u o ja m a s n e tik n u o m o k s ­ lo , b e t ir n u o m o k y k lo s la n k y m o , p r iv a tu s , a r b a n a m in is , la v in im a s f a k tin a i p a s id a r o n e p r a k tik u o tin a s , k a d a n g i p r i­ v a lo m a ta m p a jo p r ie š in g y b ė , t. y . m o k y k la . d. Auklėjam osios įstaigos K e t v ir t ą u g d y m o ly tį s u d a r o a u k lė ja m o s io s į s t a i g o s . A u k lė ja m o ji įs ta ig a r e ik ia s k ir ti n u o la v in a m o s io s įs ta i g o s , k u ria iš tik r ų jų y r a m o k y k la ir a p ie k u r ią b u s k a lb a v ė lia u . T ie s a , a u k lė ja m o s io s ir la v in a m o s io s įs ta ig o s , k a ip o įs t a i­ g o s , p a s iž y m i s y k iu tu o , k a d jo s y r a v ie t o s , k u r s u e in a b e n ­ d r u o ju u g d y m o tik s lu d id e s n is u g d y tin ių s k a ič iu s . B e t tu o ta rp u , k a i a u k lė ja m o s io s e įs ta ig o s e v y r a u ja a u k lė jim o t ik s ­ la s , la v in a m o s io s e įs ta ig o s e , a rb a m o k y k lo s e , p ir m e n y b ę tu ­ r i la v in im o tik s la s , n o r s n e i p ir m u o ju , n e i a n tr u o ju a tv e ju n u r o d y ti tik s la i n ė r a v ie n in te lia i, t. y . a u k lė ja m o s io s įs t a i­ g o s n e iš s k ir ia la v in im o tik s lo ir, a t v ir k š č ia i, la v in a m o s io s įs ta ig o s n e iš s k ir ia a u k lė ja m o jo tik s lo . G a lim a n e t p a s a k y ti, k a d k ie k v ie n u a tv e ju a b u d u tik s lu y r a ju n g ia m u , t ik v ie n ą k a rtą p irm e n y b ę g a u n a v ie n a s tik s la s , k itą k a r tą - k ita s . A u k ­ lė ja m o s io s įs ta ig o s n e g a li a p s ie iti b e d o r in ių p a m o k y m ų ir tu o p a č iu b e ta m tik r o la v in im o , o g i la v in a m o s io s įs ta ig o s n e g a li a p s ie iti b e d o r in io a u k lė jim o . N e ž iū r in t į š i t o k į u g ­ d o m ų jų u ž d a v in ių d e r in im ą , a u k lė ja m o s io s ir la v in a m o s io s įs ta ig o s a iš k ia i s k ir ia s i ta rp s a v ę s , n e s v ie n o a r a n tr o tik s lo p ir m e n y b ė s u te ik ia įs ta ig a i tip iš k ą p o b ū d į. Š ia ip ja u a b ie jų r ū š ių įs ta ig o s g a li b ū ti p r is k a ity to s p r ie s u t e lk t in io u g d y ­ m o įs ta ig ų . S u te lk tin io u g d y m o įs ta ig o s y r a a u k š t e s n ė s k u lt ū r o s p a ­

406

d a r a s . T e n , k u r k u ltū r a s to v i p a ly g in ti ž e m a m e la ip s n y je , p a p r a s ta i n a u jo s io s k a r to s te b e a u k lė ja m o s š e im o je , iš k u ­ r io s jo s p a s k u i p e r e in a tie s io g į g y v e n im ą . K a i k u ltū r a y ra iš k il u s i į a u k š te s n į la ip s n į, š e im a n e b e p a jė g ia p a r u o š ti p il­ n a i n a u ja s k a r t a s k u ltū r in g a m g y v e n im u i, k u r is k a d y r a a t ­ s i e k t a s v i s u o m e n i n ė s k u lt ū r o s p a ž a n g o je . T u o m e t y r a r e ik a lin g o s ta m tik r o s įs ta ig o s , k u r s p e c ia lia i k v a lifik u o ti ž m o n ė s g a lė tų n a u jų k a r tų a u k lė jim ą b e i la v in im ą p a s tū ­ m ė t i to lia u , n e g u ta i p a jė g ia p a d a r y ti n e p a s ir u o š u s i š ita m u ž d a v in iu i tė v ų d a u g u m a . P a g r in d in ę s u te lk tin io u g d y m o s a v y b ę s u d a r o ta i, k a d ja m e s u e in a k r ū v o n d id e s n is s k a ič iu s u g d y tin ių įv a ir io s k il­ m ė s , n e v ie n o d o s s o c ia lin ė s p r ik la u s o m y b ė s , įv a ir ių in d iv i­ d u a l y b ių , k a r t a is n e v ie n o d o a m ž ia u s ir n e t įv a ir ių ly č ių ( k o e d u k a c in ė s e m o k y k lo s e ). N u o š ito s p a g r in d in ė s s u t e lk ­ t in io u g d y m o s a v y b ė s p a r e in a tie k te ig ia m o s , t ie k ir n e i­ g i a m o s jo y p a t y b ė s , k u r i o s m a ž d a u g l y g i a i l i e č i a t i e k a u k lė ja m ą s ia s , tie k la v in a m ą s ia s įs ta ig a s . T o d ė l b u s tik s ­ li n g a iŠ p r a d ž io s a p ž v e lg ti s u te lk tin io u g d y m o s a v y b e s a p ­ s k r i t a i ir t ik p a s k u i p e r e i t i a t s k i r a i p r i e a u k lė ja m ų jų ir la v in a m ų jų įs ta ig ų c h a r a k te r is tik o s . K a lb a n t a p ie t e ig ia m ą s ia s s u t e lk t in io u g d y m o s a v y b e s , r e ik ia v is ų p ir m a p r is im in t i ta i, k a s b u v o p a s a k y ta a p ie u g ­ d o m ą s ia s m a ž ų v a ik ų įs ta ig a s . K ie k v ie n a s u t e lk t in io u g d y ­ m o įs ta ig a p r a p la t in a u g d y tin ių a p lin k o s r ib a s i r s t a t o ju o s į s a v it a r p in iu s s a n t y k iu s , k u r ie iš s k e č ia jų a k ir a tį, p a d id in a p a t y r im ą , la v in a b ū d ą . N u o la tin ia m e u g d y tin ių v e ik im e s i p l in t a jų s u s id o m ė jim o in t e r e s a i, o s y k iu s u tu o a u g a in t e ­ le k tu a lin ė s ir e m o c io n a lin ė s p a jė g o s . T o k iu b ū d u iš s ia u k ­ lė jim a s ir iš s ila v in im a s e in a s p a r č ia u u g d o m a ja m e d a u g e lio u g d y tin ių b e n d r a v i m e , n e g u e s ti p a v ie n ia m e u g d y m e . A p ie s u t e lk t in į u g d y m ą te n k a ta ip p a t p a k a r t o t i, k a d u g ­ d o m a s is u g d y tin ių b e n d r a v im a s iš v y s to a ltr u is tin iu s jų ja u s ­ m u s ir a p s k r i t a i v is u o m e n i n i u s n u s i t e i k i m u s . R e i k a l a s

407

s u g y v e n t i s u d r a u g a is ir p r ie jų p r is ita ik y ti p r iv e r č ia u g d y ­ t in į ta ip s u tv a r k y ti s a v o g y v e n im ą b e i v e ik im ą , k a d ir k it i u g d y tin ia i g a lė tų p a n a š ia i g y v e n ti ir v e ik ti. Č ia ja u n a s ž m o ­ g u s p a č ia d a ly k ų e ig a p r a tin a m a s n a u d o tis la is v e , a p r i b o t a ly g y b ė s p r in c ip u , k a s s u d a r o k ie k v ie n o v is u o m e n iš k o s u ­ g y v e n im o p a g rin d ą . T o d ė l ta ip p a t s u te lk tin is a u k lė ji m a s y r a s tip r u s s o lid a r u m o v e ik s n y s . A r s o c ia lin is , a r t a u t in is , a r v a ls ty b in is , a r n e t r e lig in is s o lid a r u m a s g r e ič ia u s u s i d a ­ r o i r tv ir č ia u la ik o s i s u te lk tin io u g d y m o n u o t a i k o je n e g u k ito m is b e a u g a n č io s k a r to s a p lin k y b ė m is . K a ip m a to m e , n u o s u te lk tin io u g d y m o p a r e in a t a m t ik ­ r a u g d y tin ių b ū d o iš s iv y s ty m o lin k m ė , b ū t e n t , h u m a n it a ­ r in ė ir v is u o m e n in ė . S y k iu s u tu o a u g a ta ip p a t u g d y ti n ių b ū d o s tip r u m a s , k a d a n g i s u te lk tin ia m e u g d y m e d r a u s m in ­ g u m a s tu ri d a u g ia u a u k lė ja m o s io s r e ik š m ė s , n e g u p r a k t i­ k u o ja m a š e im o je d r a u s m ė . V is a s s u t e lk t in is u g d y m a s š ia ip a r ta ip tu ri b ū ti a tr e m ta s į d r a u s m in g ą t v a r k ą , b e k u r io s š ita s u g d y m a s p a s id a r o n e tik s lin g a s ir t ie s io g n e g a lim a s . P a v y z d ž iu i, k u o ji s v ir s tų m o k y k lo je b e Š v a r u m o , p u n k t u ­ a lu m o , k lu s n u m o ir b e k itų p r iv a lo m ų k o k y b ių ? T u o t a r p u š ito k ia tv a rk a te g a li b ū ti p a la ik y ta v ie n d r a u s m in g u m o p r ie ­ m o n ė m is , - d r a u s m in g u m o , k u r is tu r i b ū ti n e t ie k iš v i r š i­ n is , k ie k iš v id in is , t. y . a tr e m ta s į a u k lė tin ių įs it ik r in im ą ir la is v ą a p s is p r e n d im ą p r is ita ik y ti p r ie r a c io n a lių d r a u s m ė s r e ik a la v im ų . T o k iu a tv e ju n e tie k m o r a lin ė s p r i e v a r t o s įt a i­ g a , k ie k p r ie v o lė s s u p r a tim a s ir p a s to v ū s įp r o č ia i p r iv a lo ta r n a u ti tik s lin g o d r a u s m in g u m o v e ik s n ia is . T o k io m is a p lin k y b ė m is , a iš k u s a v a im e , n e g a li n e s ip lė to ti ir n e s tip r ė ti u g d y tin ių b ū d a s , t. y . p a s t o v u s n u s is t a t y ­ m a s v a d o v a u tis v is a m e g y v e n im o p lo te p r o tin g a is m o ty v a is . Š itu o a tž v ilg iu g e r a i p a ta r n a u ja d a r ta a p l in k y ­ b ė , k a d s u te lk tin ia m e u g d y m e d r a u s m ė s r e i k a la v im a i tu r i s y k iu ir g r ie ž tu m o , ir o b je k ty v u m o ž y m e s , k a i ji e s t a t o m i ta r s i o b je k ty v io s n o r m o s , v is ie m s ly g ia i p r iv a lo m o s . S e im i-

408

n ia m e u g d y m e š ito k ių r e ik a la v im ų n a m in ė , a r b a p r iv a t i­ n ė , d r a u s m ė p a p r a s ta i n e s ta to , to d ė l ir u g d y tin ia i n e g a li įg y ­ ti n a m ie to k io d r a u s m in g u m o , k u r is k a d y r a a ts ie k ia m a s s u t e lk t in io u g d y m o įs ta ig o s e . T e ig ia m o s r e ik š m ė s tu r i s u te lk tin is u g d y m a s ir d ė l s a v o d id e s n io p la n in g u m o , k o k io k a d p a s ita ik o k ito s e u g d y m o ly t y s e . J a u ta i, k a d s u t e lk t in io u g d y m o u g d y to ja i y r a la b ia u k v a li f ik u o t i k a ip š e im o s u g d y to ja i i r y r a la is v i n u o s ilp n y ­ b ių , k o k io m is d a ž n a i p a s iž y m i a k la i m y lį s a v o v a ik u s tė ­ v a i, la id u o ja d id e s n į u g d y m o p la n in g u m ą , s ą m o n in g u m ą , s is t e m in g u m ą , tik s lin g u m ą . V is a ta i s a v a im e p e r s ite ik ia u g ­ d y t in ia m s i r t u r i d id e lė s r e ik š m ė s jų b ū s im a m g y v e n im u i b e i v e ik im u i. S u t e lk t in io u g d y m o te ig ia m o ji s a v y b ė r e iš ­ k ia s i d a r i r tu o , k a d š ita s u g d y m a s s te n g ia s i v is u r s u d a r y t i s p e c ia li ų s ą ly g ų , t ie s io g in iu b ū d u a titin k a n č ių u g d o m u o ­ s iu s t ik s lu s . T ie k ž m o n ių p a r in k im a s , t ie k p a č io s įs ta ig o s g y v e n im o ir d a r b o s u tv a r k y m a s , ž o d ž iu ta r ia n t, ir ž m o n ė s , ir d a ik t a i, - v is a ta i y r a p a r in k ta , h a r m o n iz u o ja m a i r ta ik o ­ m a s p e c ia lie m s u g d y m o tik s la m s . T o d ė l č ia n ė r a t ie k a t s i­ t ik t in ių įt a k ų , k ie k jų g a li b ū ti to k io je n o r m a lio je u g d y m o ly t y je , k o k ia y r a š e im in is a u k lė jim a s . S u te lk tin io u g d y m o v y k d y m a s p e r p r o f e s io n a lu s p e d a g o g u s y r a p a la n k i p e d a ­ g o g in e i p a ž a n g a i s ą ly g a . Č ia u g d y to ja i n e tik v e ik ia , b e t d a r o ta ip p a t n a u jų p a ty r im ų ir n a u jų iš v a d ų , k a s s p e c ia lis t a m s d u o d a g e r o s p r o g o s p a ž e n g ti į p r ie k į p e d a g o g in ė s t e o r ijo s ir p r a k t ik o s to b u lin im e . B e t iš k ito s p u s ė s , s u te lk tin ia m e u g d y m e y r a n e m a ž a s u n ­ k e n y b ių , k u r io s p a d a r o , k a d ji s d a ž n o k a i r e iš k ia s i p r a k t i­ k o je n e ig i a m u b ū d u . V is ų p ir m a s u t e lk t in ia m e u g d y m e le n g v a i g a li iš e iti a ik š tė n n e ig ia m ie ji m a s ė s p o lin k ia i. S u ­ d a r y ta iš m a ž a i d a r s u s ip r a tu s ių in d iv id ų d r a u g ė le n g v a i p a s id u o d a tie k g e r o m s , tie k b lo g o m s įta k o m s ir įta ig o m s . R e ik ia tik , k a d u g d y tin ių d r a u g ė je a ts ir a s tų k e le t a s p a t v ir ­ k u s ių a s m e n ų s u r y š k ia i a k t y v iu in d iv id u a lu m u i r k a d u g -

409

d y to jų b u d r u m a s k ie k s u s ilp n ė tų , k a ip v isa š ita d r a u g ė le n g ­ v a i g a li u ž s ik r ė s ti b e n d r o m is y d o m is , k u r io s g a li s u g a d in t i b ū d ą , s u s ilp n in ti d o rą ir a p s k r ita i s u k liu d y ti n o r m a lų ja u ­ n o s i o s k a r to s iš s iv y s ty m ą . K a r t a is n e t g e r a i s u o r g a n iz u o ta d r a u s m ė n e g a li s u s t a b ­ d y t i š ito n e g e is tin o v y k s m o , n e s d id e s n ia m e u g d y tin ių s k a i­ č iu je p a ti d r a u s m ė le n g v a i g a li v ir s ti iš v ir š in e , s v e t im a ir s u įs itik r in im u n e p a s is a v in ta n o r m a , k u r i n e tie k a u k lė ja la is v a i a p s is p r e n d ž ia n tį a s m e n į, k ie k u ž m u š a s a v a r a n k iš ­ k u m ą . O ta i s ilp n a s m a s ė s y p a ty b e s d a r la b ia u iš k iš a į p r i e ­ k į. A p s k r ita i, p a s ir o d o , n e le n g v a iš v y s ty ti s u t e lk t in ia m e u g d y m e tv ir to s ir s ą m o n in g a i n u s is ta č iu s io s in d iv i d u a ly ­ b ė s . Č ia tu ri n e ig ia m o s r e ik š m ė s d id e lis u g d y tin ių s k a i č iu s , n e le id ž ią s p a k a n k a m a i įs ig ilin ti į a ts k ir ų in d iv id ų y p a t y ­ b e s , ja s iš s tu d iju o ti ir p a s k u i k ie k v ie n a m in d iv id u i s p e c ia ­ lia i p r ita ik y ti u g d o m ų jų p r ie m o n ių ir m e to d ų s i s t e m ą t a ip , k a d jo iš s iv y s ty m a s g a lė tų b ū ti v is a i s ą m o n in g a i i r p la n in ­ g a i v a d o v a u ja m a s p rity r u s ia s p e c ia lis to p e d a g o g o r a n k a p a ­ g a l u g d y m o in d iv id u a liz a c ijo s p r in c ip ą . S u te lk tin is u g d y m a s tu ri d a r ir tą s ilp n ą p u s ę , k a d d a ž ­ n a i s u d a r o p e r d a u g d ir b tin e s s ą ly g a s , k u r io s ž y m ia i s k i ­ r ia s i n u o p a p r a s to g y v e n im o a p lin k y b ių . S u t e lk t i n i o u g d y m o u g d y tin ia m s d a ž n a i v is a i n e t e n k a s u s i d u r t i s u p r a k tin ia is g y v e n im o k la u s im a is , i r t a i y p a č p r i d e r a p a s a ­ k y ti a p ie a u k lė ja m ą s ia s įs ta ig a s , k u r a u k lė t in ia i n e t u r i p r o ­ g o s s u s i lie s t i s u n a m in io ū k io r e i k a la i s . I š a u g ę s t o k i o je įs ta ig o je ja u n a s ž m o g u s p a s ir o d o p la č ia ja m e g y v e n im e la ­ b a i n e p r a k tiš k a s , u ž k ą n e k a r tą t u r i p a s k u i b r a n g o k a i u ž ­ m o k ė ti. P a g a lia u n e r e t a i iš e in a a ik š tė n , k a d ir u g d y to ja i, d ir b d a ­ m i d a r b ą s u t e lk t in ia m e u g d y m e , p a ty s n e p a s i ž y m i i š p r i ­ g im tie s to m is y p a ty b ė m is , k u r io s d a ž n ia u s ia i y r a p r i g im t o s tė v a m s s a v o v a ik ų a tž v ilg iu , s a k y s im e , m e i le , p a d ė t ie s a u ­ to r ite tu , n e s u in t e r e s u o t u a ts id ė jim u ir 1 .1 . S v e t im ų v a ik ų ,

410

k o k i a i s s u t e lk t in ia m e u g d y m e u g d y to ja m s y r a jų u g d y ti­ n i a i , a t ž v ilg iu y r a s u n k ia u įs ig y ti š itų u g d o m ų jų y p a ty b ių , n e s j o s p a r e in a ž y m ia d a lim i n u o tų e m o c io n a lin ių s a n ty ­ k i ų s u a u k lė t in ia is , k u r ie s u n k ia i y r a a ts to ja m i p e d a g o g i­ n ė m i s s t u d ijo m is ir u g d o m u o ju p a ty r im u . T u o ta rp u v is a t a i k r ū v o je r e ta i k a d a p a s ita ik o g y v e n im e ir to d ė l n e v is o s s u t e l k t i n i o u g d y m o įs ta ig o s g a li p a s ig ir ti a u k š tu p e d a g o ­ g i n i o s a v o p e r s o n a lo v e r tin im u . B e to , š ito p e r s o n a lo n u s i­ s t a t y m u i tu r i r e ik š m ė s įs ta ig o s p a d ė tis , b ū te n t, ta a p lin k y b ė , a r j i y r a p r i v a t i i r to d ė l p r iv e r s ta s k a ity tis v is ų p ir m a s u a u k lė t in ių tė v a is , a r ji y r a v ie š o ji ir to d ė l p riv e rs ta s k a ity tis v i s ų p ir m a s u v is u o m e n ė s to k ia a r k ito k ia v y re s n y b e . K i e k v i e n ą k a r t ą , k a i u g d y to ja s u g d o m a ja m e s a v o d a r ­ b e v a d o v a u ja s i n e s a v o p a š a u k im o m o ty v a is , b e t p a š a lin e į t a k a , jo v e ik im o d a r b a s y r a iš s t a ty t a s p a v o ju i iš k r y p t i iš n o r m a l i ų v ė ž ių . Š t a i s v a r b e s n ė s t e ig ia m o s io s ir n e ig ia m o ­ s i o s s u t e l k t i n i o u g d y m o k o k y b ė s . M a ž ia u a r d a u g ia u jo s r e i š k i a s i t i e k a u k lė ja m o s io s e , t i e k la v in a m o s io s e įs ta ig o ­ se. P r i e a u k lė ja m ų jų įs t a i g ų p r i k la u s o , p a v y z d ž iu i, n a š la i­ č i ų p r i e g la u d o s , į v a ir ū s b e r n iu k ų i r m e r g a ič ių p e n s io n a ­ t a i , m o k y t o jų s e m i n a r ijų i r š ia ip ja u m o k y k lų in t e r n a t a i, r e l i g i n i o i r m il it a r in io a u k lė ji m o įs ta ig o s , ja u n im o g e lb ė ­ ji m o į s t a i g o s , įv a ir ių r ū š i ų p a t o lo g in ė s p e d a g o g ik o s įs t a i­ g o s , k a i p a n t a i a k l ų , k u r č i ų i r n e b y l i ų a u k l ė ja m o s i o s įs t a i g o s i r t. t. K a ip b u v o ja u s a k y ta , a u k lė ja m o ji įs ta ig a b u s k ie k v ie n a įs t a i g a , k u r i s u t e lk t in io u g d y m o p r ie m o n ė ­ m i s r ū p i n a s i v is ų p i r m a ja u n u o m e n ė s a u k lė jim u , n o r s ir n e i š s k i r i a p r i n c i p ia l ia i la v in im o t ik s lo ir n e t k a r ta is fa k t in a i ja m š ia ip a r ta ip t a r n a u ja . A u k lė ja m o ji įs ta ig a ta m p a r e i k a l i n g a t a d a , k a i a u k lė t in io g y v e n im e š e im a ir m o k y k ­ l a n e g a l i b ū t i s y k iu n o r m a lū s u g d y m o v e ik s n ia i, k u r ie p a ­ p i l d i n ė t ų v ie n s a n t r ą . T a i į v y k s t a v is ų p ir m a t a d a , k a i a u k l ė t i n i s n e t e n k a š e i m o s a r b a k a i š e im o s g y v e n im a s y r a

411

t ie k n e n o r m a lu s , k a d a u k lė tin is n e b e g a li jo je n u o la t o s g y ­ v e n ti. A u k lė ja m o ji įs ta ig a y ra r e ik a lin g a ir ta d a , k a i a u k ­ l ė t i n i o n e n o r m a lu m a s r e ik a la u ja y p a t in g o a u k l ė ji m o ir la v in im o , p a v y z d ž iu i, to k ia įs ta ig a y r a r e ik a lin g a k u r t i e m s n e b y lia m s . P a g a lia u a u k lė jim o įs ta ig a d a ž n a i p a s i d a r o n e ­ iš v e n g ia m a ir ta d a , k a i m o k y k la y r a k it o je v ie t o je , k u r k a d g y v e n a p a t i š e im a . V is a is š ita is a ts itik im a is a u k lė ja m o ji įs ta ig a a ts to ja p iln a i a r d a lim i š e im in į a u k lė jim ą . K a i j i ta m p a ja u n e iš v e n g ia m a , p r iv a lu rū p in tis p a š a lin ti i š jo s g y v e n im o n e ig ia m o s io s y p a ­ ty b ė s , į k u r ia s j i lin k s ta k a ip o s u te lk tin io u g d y m o įs ta ig a ir a p ie k u r ia s b u v o k ą tik k a lb ė ta . T u o tik s lu p r iv a lu s t e n g t is s u d a r y ti s ą ly g a s , k u r io s g a lė tų p a te ik ti įs ta ig a i tų g e r ų y p a ­ ty b ių , k u r ių y r a n o r m a lio s e Š e im o s e . V is ų p ir m a p r i v a l o ­ m a s y r a k u o a r tim ia u s ia s ir k u o š ir d in g ia u s ia s a u k lė t o jų b e n d r a v im a s s u a u k lė tin ia is . P a s k u i p r a v a r t u d a ly t i a u k lė ­ tin iu s į g r u p e s , k u r s u e itų m a ž d a u g v ie n o d o s p r i g im t ie s ir v ie n o d o p a s ir u o š im o in d iv id a i. V is a i m a ž ie m s a u k lė tin ia m s g r u p ė s tu r ė tų b ū ti m a ž e s n ė s k a ip v y r e s n io a m ž ia u s a u k lė ­ tin ia m s . B e to , p ir m u o ju a tv e ju , t. y . tu r in t r e ik a lą s u m a ­ ž a is a u k lė t in ia is , a u k lė jim u i tu r ė tų la b ia u s i a i v a d o v a u t i a u k lė to jo s , ir tik v y r e s n ia m e a u k lė tin ių a m ž iu je p e r s v a r a g a li p e r e iti į v y r ų a u k lė to jų ra n k a s . S v a r b u d a r n u s im a n y ti, k a d a u k lė ja m ų jų įs ta ig ų a u k lė ­ tin ia i p r iv a lo b ū ti p a le n g v ė le įv e d a m i į p r a k t in ę g y v e n im o p u s ę , p a v y z d ž iu i, r a g in a n t ju o s a p ta r n a u ti s a v e , d ir b ti f iz i­ n į p r a k tin į d a r b ą ir r ū p in tis k ita is įs ta ig o s r e ik a la is . D r a u s ­ m ė s a tž v ilg iu s v a r b u y r a ta ip s u d e r in ti iš v ir š in ė s ir iš v id in ė s d r a u s m ė s p r ie m o n e s , k a d a u k lė tin ia i n e ja u s t ų t o s f iz i n ė s ir m o r a lin ė s p r ie v a r to s , k u r i p a p r a s ta i y r a s u r iš ta s u m e c h a ­ n iš k a i r e a liz u o ja m a tv a r k a . I š v id in ė d r a u s m ė , a tr e m t a į a u k ­ lė tin io įs itik in im ą jo s r a c io n a lu m u , tu r ė tų a u k lė tin iu s p a r u o š ti p r o tin g a i n a u d o tis la is v e i r la i m ė t i a t s a k o m y b ė s ja u s m ą .

412

e. M o k y k lo s V ie n ą iš s v a r b ia u s ių u g d y m o ly č ių s u d a r o t a s a i u g d o ­ m a s i s v e ik im a s , k u r is y ra v y k d o m a s la v in a m o s io s e įs ta i­ g o s e , a r b a , ta r ia n t p a p r a s tu te r m in u , m o k y k lo s e . M o k y k lo s k l a u s i m a s y r a p la č ia u ir s m u lk ia u t y r in ė ja m a s p r o tin im o m o k s l e , a r b a d id a k tik o je . Š io je v ie to je te d e r a p a d a r y t i k e le ­ t a s b e n d r ų p a s ta b ų . V is ų p ir m a r e ik ia g e ra i n u s im a n y ti, jo g tu o ta r p u , k a i š e i m a ir a u k lė ja m o s io s įs ta ig o s tu ri tie s io g in iu ir s v a r b ia u ­ s i u u ž d a v in iu a u k lė jim ą , m o k y k la i to k iu u ž d a v in iu y ra p r o ­ t i n i s l a v i n i m a s . B e t , k a ip a u k lė ji m a s n e g a l i b ū t i v is a i a t s k i r t a s n u o la v in im o , k a d ir d ė l to s p r ie ž a s t ie s , jo g iš s i­ a u k l ė ji m a s b e n u s im a n y m o b ū tų d r e s ū r a , ta ip ly g ia i la v i­ n i m a s n e p r iv a lo b ū ti a ts k ir ta s n u o a u k lė jim o k a d ir d ė l to s p r i e ž a s t i e s , jo g tik ra s iš s ila v in im a s s to v i a r t im o je p r ik la u ­ s o m y b ė je n u o iš s ia u k lė jim o . T o d ė l n e p r iv a lu n ie k a d o s p a ­ m i r š t i , o y p a č p e d a g o g a m s p r a k tik a m s , k a d b e t k u r i m o k y k l a , n e t s p e c ia lio ji m o k y k la , tu r i, b e p a g r i n d in io la v i­ n a m o jo u ž d a v in io , d a r š a lu tin į a u k lė ja m ą jį u ž d a v in į. T ik , ž i n o m a , p a g a l m o k y k lo s tip ą a u k lė ja m o ji jo s r o l ė g a li b ū ti d id e s n ė a r m a ž esn ė. D a u g ia u s ia i a u k lė ja m o s io s r o lė s tu r i p a s i im t i m o k y k la , k u r i s y k iu y r a a u k lė ja m o ji įs ta ig a . P a v y z d ž iu i, m o k y k la t u ­ r i b e n d r a b u č iu s a r b a in te r n a tu s s a v o m o k i n i a m s i r ju n g ia l y g i o m i s la v in im o b e i a u k lė jim o u ž d a v in iu s . K a d a n g i a u k ­ l ė t i n i a i Š ito k io m is a p lin k y b ė m is n u s to ja to s a u k lė ja m o s io s į t a k o s , k u r i e in a iš š e im in io g y v e n im o , t a i m o k y k la to k iu a t v e ju p r iv a lo s ta ty tis tie s io g in iu u ž d a v in iu p a p i ld y t i š itą t r ū k u m ą ir š a lia la v in im o p a s ta ty ti ly g ia i s v a r b io je v ie to je a u k lė ja m ą jį u ž d a v in į. S ito k is m o k y k lo s t ip a s g a lim a p a v a ­ d i n t i a u k lė ja m ą ja m o k y k la tik r a š ito ž o d ž io p r a s m e . B e t ir t o s m o k y k lo s , k u r ių m o k in ia i g y v e n a š e im o s e a r b a š ia ip ja u p r iv a č iu o s e n a m u o s e , k a ip s a k y ta , n e p r iv a lo iš s iž a d ė ti a u k lė ja m o jo u ž d a v in io š a lia la v in im o u ž d a v in ių . T i k č ia š i­

413

t a m a u k lė ja m a ja m u ž d a v in iu i n e g a li b ū ti s k ir ta tie k la ik o ir p a s t a n g ų , k a ip k a d p ir m u o ju a tv e ju . T o d ė l š ita m o k y k lo s r ū š is , p a ly g in a n t s u a u k lė ja m ą ja m o k y k la , g a lim a p a v a d in t i la v in a m ą ja m o k y k la . T a č ia u ir la v in a m o s io s e m o k y k l o s e a u k lė jim o p a r e ig a g a li b ū ti m a ž e s n ė a r d id e s n ė , d e s t is k o k s b u s m o k y k lo s tip a s , b e n d r o jo a r s p e c ia lio jo la v in im o . A iš ­ k u s a v a im e , k a d b e n d r o jo la v in im o m o k y k lo je a u k lė jim o p a r e ig a b u s d id e s n ė n e g u s p e c ia lio jo la v in im o m o k y k lo je . V is d ė lto i r p a s ta r o jo je a u k lė ja m a s is u ž d a v in y s n e g a li b ū ti p a m ir š ta s ir n e v y k d o m a s fa k tin o s g a lim y b ė s r ib o s e . B e t k u r i m o k y k la y r a s u te lk tin io u g d y m o įs t a i g a , t. y . įs ta ig a , k u r s u e in a u g d o m u o ju tik s lu d a u g e lis m o k in ių . B u ­ v o ja u iš n a g r in ė ta , k o k ių te ig ia m ų jų ir n e ig ia m ų jų k o k y b ių tu ri s u te lk tin io u g d y m o įs ta ig o s , k a ip o to k io s . S a v o n e ig i a ­ m o s io m is a p r a iš k o m is s u te lk tin is u g d y m a s s u d a r o t a ip p a t ta m tik rų p a v o jų ir u g d o m a ja m m o k y k lų d a r b u i. T o d ė l y p a č p r iv a lu r ū p in tis m o k y k lų v e d ė ja m s ir ta ip p a t m o k y t o ja m s v is o m is p r ie m o n ė m is k ie k g a lin t m a ž in ti s u t e lk t in io u g d y ­ m o p a v o ju s ir a tp ild y ti s ilp n a s p u s e s . P a v y z d ž iu i, s u t e lk t i­ n ia m e u g d y m e su n k u y ra iš la ik y ti in d iv i d u a li z a c ijo s p r in c ip a s , r e ik a la u ją s ta ik y ti u g d o m ų jų m e t o d ų ir p r i e m o ­ n ių s is te m ą p r ie u g d y tin ių in d iv id u a lin ių s k ir t u m ų . T o d ė l v is a i tik s lin g a s te n g tis k ie k g a lin t m a ž in t i e s a m ą v ie n o je k la s ė je m o k in ių s k a ič ių , k a d m o k s la s b ū t ų k u o d a u g ia u s ia i in d iv id u a liz u o ja m a s p a g a l m o k in ių p a s ir u o š im ą , g a b u m u s ir k ita s in d iv id u a lin e s y p a ty b e s . S u te lk tin is u g d y m a s s u d a r o ta ip p a t p a v o jų , k a d m o k i­ n ia i iš tv ir k ė lia i, k u r ių p a s ita ik o b e v e ik k ie k v ie n o je k la s ė je , g a li g a d in ti ir t v ir k in ti v is u s s a v o d r a u g u s , v is ų p ir m a e s a n ­ č iu s to je p a č io je k la s ė je . K a d k la s ė g a lė tų b ū t i a p s a u g o ta n u o to k io p a v o ja u s , r e ik ia v is ų p ir m a t in k a m a i p a s t a t y t i a u k lė ja m o ji m o k y k lo s p a r e ig a ir tu o p a č iu n e u t r a l iz u o t i a t ­ s k irų m o k in ių b lo g a įta k a s a v o d r a u g a m s s ė k m in g a a u k lė ­ ja m ą ja m o k y k lo s įta k a . J a u d ė l v ie n o s t ik š ito s p r ie ž a s t ie s

414

m o k y k l a n e iš v e n g ia m a i p r iv e r s ta r ū p in tis s a v o m o k in ių a u k lė ji m u , n e s n e k r e ip ia n t į ta i d ė m e s io , p a ts la v in im a s g a li b ū t i la b a i a p s u n k in ta s ir d a r s u ju n g ta s s u to k iu d o r o s p u o ­ l i m u , k u r is n e p a te is in tų p a č io la v in im o n a u d in g u m o . O g i k a d m o k y k la g a lė tų tu r ė ti p a k a n k a m o s a u k lė ja m o s io s įta ­ k o s s a v o m o k in ia m s , v ie n a iš p ir m ų jų s ą ly g ų y r a a r tim a s d o r i n i s k o n ta k ta s ta r p m o k y to jų ir m o k in ių . T e n , k u r to k io k o n t a k t o n ė r a , m o k y k la n e g a li tu rė ti r im te s n ė s a u k lė ja m o ­ s i o s įt a k o s s a v o m o k in ia m s , ir s y k iu a u g a p a v o ju s , k a d ž e ­ m e s n ė s d o r o s m o k in ia i g a li tu r ė ti n e ig ia m o s įt a k o s s a v o d r a u g ų d a u g u m a i. A p s k r it a i m o k y k la i te n k a v is a d o s g y v e n ti r ū p e s č iu , k a ip , a u k l ė ja n t m o k in iu o s e v is u o m e n iš k u s ja u s m u s ir ta r p k itk o d r a u g iš k u m ą , g a lim a b ū tų iš v e n g ti iš s iv y s ty m o m o k in ių t a r p e n e ig ia m ų jų m a s ė s in s tin k tų . Š ito tik s lo , a iš k u s a v a i­ m e , n e g a lim a p a s ie k ti n e a u k lė ja n t tin k a m u b ū d u m o k in ių in d iv i d u a ly b ė s , in ic ia ty v o s , s a v a r a n k iš k u m o ir a t s a k o m y ­ b ė s ja u s m o , b e t s y k iu v is o s š ito s b ū d o s a v y b ė s p r iv a lo b ū ti p a l e n k t o s iš v id in ė s d is c ip lin o s , a rb a d r a u s m ė s , p r in c ip a m s , k u r i u o s n u s ta t o t ie k in d iv id u a lin ė , tie k v is u o m e n in ė d o r a . D ė l š i t o s p r ie ž a s t ie s v is a d r a u s m ė s s is te m a p r iv a lo b ū t i ta ip s u t v a r k y t a i r k e ič ia m a p a g a l a u k lė tin ių a u g im ą - b r e n d i­ m ą , k a d iš v ir š in ė d r a u s m ė s u s a v o d e s p o tiš k u a u to r it e t in ­ g u m u , ji e m s b r ę s t a n t, p a le n g v ė le v ir s tų la is v a i p a s is a v in t o m o r a l in io p r in c ip o a u to r ite tin g u m u . Ž o d ž iu ta r ia n t, m o k y k ­ l a t u r i iš v e n g t i d r a u s m ė s m e c h a n iz a c ijo s , n o r ė d a m a įs k ie ­ p y t i s a v o m o k i n i a m s t i k r ą d r a u s m i n g u m ą , k u r i s ju o s a p s a u g o t ų d r a u g ų m a s ė je t ie k n u o e g o is tin io in d iv id u a liz ­ m o , t i e k ir n u o p a s y v a u s p a s id a v im o š ito s m a s ė s n e p r o tin ­ g a i įt a ig a i. T o lia u m o k y k la p r iv a lo v is o k io m is p r ie m o n ė m is m a ž in ti a t s t u m ą , k u r io d a ž n a i s u s id a r o ta r p b e n d r o jo la v in im o m o ­ k y k l o s i r g y v e n im o . T in k a m i p a a iš k in im a i k ie k v ie n a p r o ­ g a p a m o k ų m e tu , p a r a g in im a i p r ie p r a k t in ių d a r b ų , ta r p

415

k it k o p r ie r a n k ų d a r b o , ir k ito k io s g a lim o s p r ie m o n ė s tu ri b ū t i š iu o tik s lu n a u d o ja m o s , k a d m o k in ių s ą m o n ė je n e s u ­ s id a r y t ų n u o m o n ė , jo g a k a d e m in is a t it r ū k im a s n u o r e a la u s g y v e n im o y r a n o r m a lu s m o k y k lin io g y v e n im o s to v is . P a g a lia u m o k y k la p r iv a lo rū p in tis ta ip p a r in k ti s a v o p e r ­ s o n a lą , k a d m o k y to ja i, tu rį s p e c ia lių k v a lif ik a c ijų , k ie k g a ­ li m a p r i s i a r t i n t ų p r i e p r i g im t ų jų a u k l ė t o jų t ip o . T ė v a i , p a v y z d ž iu i, k a ip o p r ig im tie ji a u k lė to ja i, iš p r ig im t ie s y r a lin k ę v is a š ir d im i a ts id ė ti s a v o v a ik ų r e ik a la m s ir jų a u k lė ­ jim u i. Iš k ito s p u s ė s , n o r m a lio m is a p lin k y b ė m is p a ty s v a i­ k a i m y li s a v o p rig im tu o s iu s a u k lė to ju s , p r ip a ž įs ta jų v a ld ž ią ir p a s itik i jų a u to r ite tu . M o k y to ja i i r p r iv a lo k ie k g a lė d a m i p r is ia r tin ti p r ie to k ių p r ig im tų jų a u k lė to jų tip o , o ta i įv y k s ­ ta s u lig tu o , k a ip ji e p r ig im tą jį tė v iš k u m ą a t s t o ja p r o f e s io ­ n a lin iu tė v iš k u m u , k y la n č iu iš p e d a g o g o a s m e n s d o r in io iš s ia u k lė jim o . T o d ė l k ie k v ie n a s m o k y to ja s n e tik p r iv a lo tu ­ r ė ti s p e c ia lų iš s ila v in im ą , b e t ir b ū ti s y k iu a u k š t a i iš a u k lė ­ ta s a s m u o . J e i la v in im a s i r a u k lė ji m a s t u r i e i t i g r e t i m a i ja u n u o m e n ė s u g d y m e , ta i ir m o k y to jo a s m e n y je iš s ila v in i­ m a s ir iš s ia u k lė jim a s tu r i a titik ti v ie n a s a n tr ą . T i k ta d a m o ­ k y t o j a s p a jė g s s a v o t i p u l a b i a u s i a i p r i s i a r t i n t i p r i e p r ig im tų jų a u k lė to jų , o ta i ta ip y r a s v a r b u t in k a m a i m o ­ k y k lo s g y v e n im o lin k m e i, ž iū r in t, k a d s u t e lk t in io u g d y m o p a v o ja i b ū tų k u o m a ž ia u s i. M o k y k lų p r o b le m a g a li b ū ti ty r in ė ja m a įv a ir ių įv a ir ia u ­ s ia is a tž v ilg ia is . M o k y k lo s g a li b ū ti ty r in ė ja m o s jų s k ir s t y ­ m o a tž v ilg iu p a g a l la ip s n iu s , tip u s , p a s is ta ty tu s tik s lu s ir 1.1. A ts k ir u k la u s im u g a li e iti m o k y k lo s tv a r k y m a s ir a d m in is t ­ r a v im a s . N e m a ž ia u y ra s v a r b u s k la u s im a s a p ie ju r id in ę m o k y k lo s p a d ė tį v is u o m e n ė je ir a p ie jo s v ie tą v is u o m e n ė s s tr u k tū r o je . L a b ia u s p e c ia lu s y r a k la u s im a s a p ie m o k y k li­ n io la v in im o m e to d o lo g iją . B e t v is a ta i, k a ip ir d a u g k itų k la u s im ų , lie č ia n č ių m o k y k lų o r g a n iz a c iją ir g y v e n im ą , ty ­ r in ė ja m a s p e c ia lia i d id a k tik o s m o k s le . Č ia p a s ite n k in u v ie n

416

š i t ų k la u s im ų p a m in ė jim u . T ie k tu o t a r p u a p ie m o k y k lin ę u g d y m o ly tį. f.

Karinė tarnyba

Š e š t ą n u m a t y t ą ja u a n k s č ia u u g d y m o ly t į s u d a r o k a r o ta r n y b a , a r b a , tik r ia u s a k a n t, k r a š to s a u g o ja m o s io s p a r e i­ g o s o r g a n iz a c ija . N ė r a a b e jo n ė s , k a d š ita k r a š to s a u g o ja m o ­ s i o s p a r e ig o s o r g a n iz a c ija

yra s u r iš ta

s u t a m tik r a u g d y m o

s is t e m a . Iš t ik r ų jų ji te p a s ir e iš k ia k a ip o tie s io g in ė ta rn y b a v ie n k a r o m e t u , o Š ia ip ja u ji y r a ja u n ų jų k a r tų r u o š im a s k r a š to s a u g o jim o r e ik a la m s . K a ip o ja u n u o m e n ė s r u o š im a s k r a š to a p s a u g o s t ik s lu i, k r a š to s a u g o ja m o ji ta r n y b a y r a iŠ e s m ė s u g d y m o ly tis . K a ip ir k ito s u g d y m o ly ty s , ta ip ir š ita k ra š to s a u g o ja m o ji t a r n y b a tu r i s a v o te ig ia m ų jų ir n e ig ia m ų jų k o k y b ių . Y r a , iš v ie n o s p u s ė s , n e g in č y tin a , k a d š ita ta r n y b a la v in a ir m ik lin a k ū n o p a jė g a s ir s y k iu ta m tik r a , fiz in e , lin k m e s tip r in a v a lio s g a lią , k a d a n g i k a r iš k o s p a r e ig o s d a ž n ia u s ia i tu o ir r e iš k ia s i, k a d ta m tik r a s tik s la s tu r i b ū ti p a s ie k ta s fiz in io iš s im ik lin im o p r ie m o n ė m is v a d o v a u ja n t v a lio s g a lia i. T o d ė l č ia v is u o ­ m e t y r a r e ik a la u ja m a s ta m tik r a s s u s iv a ld y m a s , b e k u r io k a r iu o m e n ė s s u tv a r k y m a s tie s io g n ė r a įm a n o m a s . K a r iu o ­ m e n ė s e s m ė r e ik a la u ja ta ip p a t ir k itų s a v y b ių , k u r io s š ia ip a r ta ip tu r i iš s iv y s ty ti e in a n č iu o s e jo s ta r n y b ą ž m o n ė s e . Y ra ta i tv a r k in g u m a s ir p u n k tu a lu m a s . S u k a r iu o m e n ė s p r ig im ­ tim i ir p a r e ig o m is s u r iš ta s y r a ta m tik ra s , k a d ir p a v ir š u tin is , v is u o m e n in is s o lid a r u m a s . K r a š to s a u g o ja m o ji ta rn y b a , k ie k ji y r a s ą m o n in g a i v a d o v a u ja m a , tu ri s u d a r y ti e in a n č iu o s e ją ž m o n ė s e v is u o m e n in ių s a v o p a r e ig ų s u p r a tim ą . V is u o m e ­ n in is s o lid a r u m a s , tė v y n ė s m e ilė , v a ls ty b ė s b r a n g in im a s ir v a ld ž io s g e r b im a s - Štai d o r y b ė s , k u rių re ik a la u ja p a ti k r a š ­ to s a u g o ja m o s io s ta r n y b o s p r ig im tis . P a p r a s ta i k a r iu o m e n ė ­ j e į t a i k r e i p i a m a d ė m e s i o ir d a u g i a u a r m a ž i a u š i t o s v is u o m e n in ė s d o r y b ė s y r a s k a tin a m o s ir iš v y s to m o s . 27—12

417

R y š y je s u jo m is k r a š to s a u g o ja m o ji ta r n y b a s u ž a d in a k a ­ r iu o s e ta ip p a t s a v o g a r b ė s ir p r ie v o lė s p a ja u tim ą . B e š itų d v ie jų y p a t y b ių k a r io p a r e ig o s n e g a li b ū ti tin k a m a i a t lik ­ to s , n e s s u n k ia is a tv e ja is k a r iu i r e ik ia tu r ė ti d a u g m o r a li­ n ė s a t s p ir tie s p r ie š e g o is tiš k ų p o lin k ių g u n d y m u s . K r a š t o s a u g o ja m o ji ta r n y b a iš v y s to d a r k a r iu o s e v is u o m e n in io a u ­ t o r ite to g e r b im ą . B ū te n t, v a ld ž io s ir d r a u s m ė s r e ik a la s , ta ip a iš k u s k a r iu o m e n ė s g y v e n im e , p r a tin a ž m o n e s v e r t in t i š i ­ tu o s tv a r k o s v e ik s n iu s ir v is u o m e n in ia m e g y v e n im e . B e t, iš k ito s p u s ė s , n e g a lim a n e p a s te b ė ti, k a d v is o s š ito s te ig ia m o s io s s a v y b ė s tu r i p a p r a s ta i la b a i p a v ir š u t in io p o ­ b ū d ž io ja u d ė l v ie n o s to s p r ie ž a s tie s , k a d k r a š to s a u g o ja ­ m o s io s ta r n y b o s p r ig im ty je g lū d i fiz in io la v in im o p r in c ip a s . T o d ė l š ito je ta r n y b o je d a ž n ia u s ia i v is o s n u s a k y t o s d o r y b ė s m e c h a n iz u o ja m o s iš v ir š in io e lg im o s i p r ie m o n ė m is . S u s iv a l­ d y m a s č ia d a ž n ia u s ia i r e iš k ia v e r g iš k ą le n k im ą s i p r ie š v y ­ r e s n y b ę b a u s m ė s v e n g im o m o t y v u ; t v a r k a r e i š k i a č i a p a v ir š u tin į ž ib ė jim ą ; s a v o g a r b ė s ir p r ie v o lė s p a ja u t im a s s a v o v ė lia v o s ir u n ifo r m o s g e r b im ą ; v is u o m e n in is s o lid a ­ r u m a s - s a v o k a s to s e k s k liu z y v is tiš k ą s o lid a r u m ą , ir t. t. F a k tin a i ta d p a s ir o d o , k a d d a ž n a i v is u o m e n in i s k a r i u o ­ m e n ė s p a š a u k im a s , iŠ e s m ė s la b a i g a r b in g a s i r n a u d i n g a s v is u o m e n e i, s u g y v e n a su s ia u r u e g o iz m u ; iš v i r š i n i s le n k im a s is p r ie š v a ld ž io s a u to r it e t ą - s u iš v i d i n i u d v a s io s a n a r c h iz m u ; iš v ir š in is d r a u s m in g u m a s - s u iš v i d in iu a p ­ s ile id im u . S a lia š itų n e ig ia m ų jų y p a ty b ių , d a ž n a i p a s ita ik a n č ių k a ­ r in ė s ta rn y b o s p r a k tik o je , y ra š ito je ta r n y b o je d id e lis p a v o ­ ju s , e in ą s iš ž e m a i s to v in č io s m in io s p s ic h o lo g ijo s . M a ž a i v e r tin a n t g ry n a i d o r in iu s v e ik s n iu s ir ž iū r in t į ju o s la b a i p a ­ v irš u tin iu b ū d u , fiz in ė s p r ie v o lė s fa k ta s tu r i p a lin k im o v ir s ­ ti s p r e n d ž ia m u o ju g y v e n im o v e ik s n iu ir p r in c ip u . Ž e m a i s to v in č io je m in io je š ita fiz in ė p r ie v a r ta , įg a v u s i p s ic h o lo g i­ n io p a te is in im o , le n g v a i p e r e in a į d e m a g o g ų p r ie v a r tą . Š ta i

418

k o d ė l k a r iu o m e n ė s m a s ė je iš tv ir k u s ių e le m e n tų įta k in g u m a s p a s ir o d o la b a i d id e lis ir s y k iu la b a i p a v o jin g a s . Ir ta i s a v a i­ m e s u p r a n ta m a iš a p lin k y b ių , k u rio s e v y k s ta k ra š to sa u g o ­ ja m o ji t a r n y b a : te n , k u r f iz in is a u k lė jim a s s to v i p ir m o je v ie to je , k u r p a v ir š u tin io e lg im o s i p rin c ip a i tv a r k o g y v e n i­ m ą ir k u r ta č ia u s u e in a d id e s n ė m a s ė ž m o n ių , a titra u k tų n u o r e a la u s g y v e n im o , n u o v is u o m e n in ių p ro fe s ijų ir š e im o s , te n d o r in io iš tv ir k im o p a v o ju s n e p a ly g in a m a i d id ė ja . J e i d a b a r r e ik ė tų a t s a k y ti į k la u s im ą , k o k ių s a v y b ių , te i­ g ia m ų a r n e ig ia m ų , tu r i k r a š to s a u g o ja m o ji ta r n y b a n a u jų ­ jų k a r tų u g d y m e , t e k t ų a t s iž v e lg ti į b e n d r ą v is u o m e n ė s k u ltū rą . E s a n t ž e m a i v is u o m e n ė s k u ltū ra i g a lim a tik ė tis , k a d k a r in ė t a r n y b a g a li tu r ė ti d a u g ia u n e ig ia m ų jų n e g u te ig ia ­ m ų jų u g d o m ų jų s a v y b ių . E s a n t a u k š ta i v is u o m e n ė s k u ltū ­ ra i ir a tit in k a m a i s u t v a r k y ta i k r a š to a p s a u g o s o r g a n iz a c ija i, k a r in ė ta r n y b a , je i ji a titin k a a u k š te s n ė s k u ltū r o s r e ik a la v i­ m u s , g a li n e a b e jo ja m a i tu r ė ti d a u g ia u te ig ia m ų jų y p a t y b ių ja u n u o m e n ė s u g d y m u i. B e t i r p ir m u o ju , i r a n tr u o ju a tv e ju k r a š to s a u g o ja m o ji t a r n y b a p a s ir o d o m ū s ų la ik a is n e iš v e n ­ g ia m a b ū t in y b ė . T o d ė l te lie k a v ie n r ū p in t is n e ig ia m ų jų jo s s a v y b ių i r jo s s u d a r o m ų p a v o jų m a ž in im u . V is ų p ir m a v is a i tik s lin g a ir r a c io n a lu r e ik a la u ti iš k r a š ­ to s a u g o ja m o s io s t a r n y b o s v a d ų , t ie k a u k š t e s n ių , tie k ž e ­ m e s n ių , n e tik s p e c ia la u s , b e t ir b e n d r o p e d a g o g in io p a s ir u o š im o . T a i , r o d o s , s a v a im e a iš k u , o tu o t a r p u p r a k t i­ k o je d a ž n ia u s ia i p a m ir š ta m a : je i k a r in ė ta r n y b a y r a ta m tik r a p r a s m e v ie n a iš u g d y m o ly č ių , ta i š ito s t a r n y b o s v ir š in in ­ k a i i r v e d ė ja i p r iv a lo tu r ė ti tin k a m o p e d a g o g in io p a s ir u o ­ š im o , o s y k iu s u tu o ir r e ik ia m ų p e d a g o g u i d o r in ių s a v y b ių . Č ia n u o s e k lia i r e ik ia e iti n u o b e n d r o p e d a g o g in io p a s ir u o ­ š im o p r ie s p e c ia la u s . A n tr a v e r tu s , n o r in t k a r iu o m e n ė s d is c ip lin ą , a rb a d r a u s ­ m ę , iš iš v ir š in ė s p a d a r y t i iš v id in e , r e ik a lin g a s y r a to k s k a ­ r in in k ų ir k a r e iv ių s u s ia r tin im a s , k o k s k a d y r a p r iv a lo m a s

419

g e r ie m s a u k lė t o ja m s s a v o a u k lė tin ių a tž v ilg iu . D id ž io jo k a ­ r o p a t y r im a s y r a p a r o d ę s , k a d d e m o k r a tin ė k a r in ė d r a u s ­ m ė , r e ik a la u ja n ti iš k a r e iv ių s u s ip r a tim o , in ic ia ty v o s , s a v o v e r t ė s p a ja u tim o , tu r i fa k tin a i g e r e s n ių iš d a v ų , n e g u g r y ­ n a i iš v ir š in ė , a tr e m ta į m o r a lin ę ir f iz in ę p r ie v a r tą d r a u s ­ m ė . T a č ia u , iš k ito s p u s ė s , re ik ia p a s a k y ti, k a d d e m o k r a tin ė s d r a u s m ė s ta ik y m a s k a r iu o m e n ė je r e ik a la u ja d a u g ia u p e d a ­ g o g in io p a s ir u o š im o ir p a ty r im o k a ip tr a d ic in ė s d r a u s m ė s r e a liz a v im a s iš v ir š a u s , a k lo s s u b o r d in a c ijo s ir g r a s o s p r ie ­ m o n ė m is . B e to , n o r in t s u m a ž in ti k r a š to s a u g o ja m o s io s t a r n y b o s p a v o ju s , n e p r iv a lu jo s s k ir ti n u o b e n d r o jo la v in im o b e i a u k ­ lė jim o u ž d a v in ių . Ir Čia ta m tik ra p r a s m e tu r i b ū t i iš la ik y ­ t a s p iln u t in io u g d y m o p r in c ip a s , n o r s n ė r a jo k i u b ū d u iš v e n g ia m a s p e c ia liz a c ija k a r in io la v in im o s i s r ity je . J e i , p a ­ v y z d ž iu i, n e b u s a u k lė ja m i v is u o m e n in ia i d o r i n i a i k a r ių ja u s m a i, je i k a r ia i n e b u s la v in a m i t a m , k a d g a lė tų s u p r a s t i tik r ą s a v o p a š a u k im o p r a s m ę , ta i jų v is u o m e n in is s u s ip r a ­ tim a s n e g a lė s b ū t i p a g ilin ta s ik i r e ik ia m o la ip s n io i r iš v y s ­ ty ta s ik i p a s to v a u s n u s ite ik im o . P a g a lia u k r a š to s a u g o ja m o ji ta r n y b a n e p r iv a lo v is a i n u ­ tr a u k ti s a n ty k ių s u g y v e n im u . J i , p a v y z d ž iu i, n e t u r ė tų u ž ­ s lo p in ti k a r iu o s e p a ja u tim o r e ik a lo r u o š tis s a v o p r o fe s ijo m s , t. y . b ū s im a m v e ik im u i la is v a m e s a v o g y v e n im e . J e i , iš v ie ­ n o s p u s ė s , k a r in ia m d r a u s m in g u m u i n ė r a s v e ik a s a k t y v u s k a r ių d a ly v a v im a s p la č ia ja m e v is u o m e n ė s g y v e n im e , ta i, iš k ito s p u s ė s , p e r d id e lis jų iz o lia v im a s n u o v is u o m e n ė s g y v e n im o p a d a r o iš jų k a s tą , k u r i, k a ip o to k ia , s a v o e k s k liu z y v iz m u im a p r ie š ta r a u ti g ilia i v is u o m e n in ia m s a v o p a ­ š a u k im u i. R ū p in a n tis k a r ių b e n d r u ir p r o f e s io n a lin iu iš s ila v in im u b e i iš s ia u k lė jim u ir n e d a r a n t iš k r a š to s a u g o ­ ja m o s io s t a r n y b o s n u o la t in ė s p r o f e s ijo s , iš s k y r u s n e iš v e n ­ g ia m u s p a s t o v i u s k a r i n i n k ų k a d r u s , k r a š t o s a u g o ja m o ji ta r n y b a ir č ia g a lė tų la im in g a i iš v e n g t i d a u g u m o s p a v o jų

420

i r n u s ta t y t i k a r iu o m e n ė je r e ik ia m ą p u s ia u s v y r ą ta rp v is u o ­ m e n in ių p o lin k ių ir d r a u s m ė s r e ik a la v im ų .

g. Jau n im o d rau gijos S e p t in tą u g d y m o , tik r ia u p a s a k iu s , u g d y m o s i, ly tį s u ­ d a r o a u k lė ja m o s io s ir la v in a m o s io s p a tie s ja u n im o d r a u g i­ j o s . R e i k i a , b ū t e n t , ž i n o t i , k a d d a u g u m a ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijų tu r i u g d o m o s io s r e ik š m ė s n e t ta d a , k a i jo s n e s is t a to a iš k ia i a u k lė jim o s i i r la v in im o s i tik s lų . A iš k u s a v a i­ m e , u g d y m o l y t į t ik r a to ž o d ž io p r a s m e t e g a li s u d a r y t i ja u n u o m e n ė s d r a u g ijo s , k u r io s s ta to s i tie s io g in iu tik s lu a u k lė jim ą s i a r la v in im ą s i, a r b a s y k iu ir v ie n ą , ir a n tr ą . T a ip p r ie u g d y m o ly č i ų v a r g u g a lim a p r is k a it y t i k u r i ja u n u o m e n ė s s u s i š e lp im o

o r g a n iz a c ija , n o r s p a n a š i o r g a n iz a c ija , k a ip o

s o l i d a r u m o p a d a r a s , g a li t u r ė t i a t s i t i k t i n a i u g d o m o s i o s r e i k š m ė s i r t o d ė l b ū t i a t s itik tin iu u g d y m o v e ik s n iu . U ž ta t ja u n u o m e n ė s s p o r t o d r a u g ija , k u r i iš s a v o e s m ė s s t a t o s i fi­ z in io la v in im o s i t ik s lu s , y r a v ie n a iš u g d y m o ly č i ų , b ū t e n t , fiz in io la v in im o ly tis . Ž o d ž iu ta r ia n t,

ugdymo ly t į t e g a li s u ­

d a r y ti v ie n t o k io s ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijo s , k u r io s v is ų p ir m a t u r i p e d a g o g in io u ž d a v in io ir p a g a l j į iš v y s to s a v o v e ik im ą . T o k io m is ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijo m is , b e m in ė ­ tų s p o r t o d r a u g ijų , b u s , p a v y z d ž iu i, d o r in io ir r e lig in io a u k ­ lė jim o s i ir p r o tin io la v in im o s i r a t e lia i, m a ž ia u a r d a u g ia u p a s t o v ia i s u o r g a n iz u o ti. P a s m u s d a ž n a i p a s it a ik o , k a d ja u ­ n u o m e n ė s d r a u g ijo s s y k iu s t a t o s i įv a ir ių u g d y m o s i tik s lų : ir m a t e r ia lin į s u s iš e lp im ą , ir p r o tin į la v in im ą s i, ir d o r in į b e i r e lig in į a u k lė jim ą s i, ir n e t f iz in į m a n k š ty m ą s i. T o k ia , p a ­ v y z d ž iu i, y r a p l a č i o ji a te itin in k ų o r g a n iz a c ija , k u r i s a v o v i­ s u m o je a p i m a v i s u s š i t u o s t i k s l u s , n e k a l b a n t ja u a p ie v is u o m e n in iu s jo s tik s lu s k u lt ū r o s s r ity je . Ja u n u o m e n ė s d r a u g ijo s

yra p a s a u k to s

p a p ild y ti a u k lė ja ­

m ą jį la v in a m ą jį p a š a u k tų jų v e ik s n ių v e ik im ą tu o , k ą g a li d u o ­ ti la is v a s ja u n u o m e n ė s s u s io r g a n iz a v im a s s a v a r a n k iš k o jo 421

v e ik lu m o p r in c ip a is . T ik su š itų ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijų p a g a lb a g a li b ū ti ja u n u o m e n ė je a ts ie k ta s r e ik ia m u la ip s n iu s a v a r a n k iš k a s a p s is p re n d im a s , d rą s i in ic ia ty v a , d r a u s m in ­ g a s v a ld y m a s is , v is u o m e n in is s o lid a r u m a s ir a ts a k o m y b ė s ja u s m a s . D id ž ia u s ia u g d o m ų jų ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijų r e ik š m ė ir y ra ta , k a d jo s y ra ja u n u o m e n e i la is v o s a v a r a n k iš ­ k o re iš k im o s i ly tis. K ie k v ie n a d ra u g ija y r a ta m tik r a s a v iv a l­ d o s rū š is ; to d ė l ja u n u o m e n ė s d ra u g ijo s p r a tin a ją r e a liz u o ti s a v iv a ld o s p r in c ip u s s a v o ta rp e , k a s tu ri tie k d a u g r e ik š m ė s jų b ū s im a m v e ik im u i p la č io jo je v is u o m e n ė je . S a v iv a ld a iš v y s to b e n d r u m o ja u s m ą , j i v e r č ia ta ik y ti a s ­ m e n s in te r e s u s s u v is o s d r a u g ijo s r e ik a la is ; j i d u o d a g e r o s p r o g o s s tip r e s n ie m s a s m e n im s p r a tin tis p r ie t a m t ik r o s v a l­ d ž io s v y k d y m o , k a i ji e y r a r e n k a m i v a ld y b o s n a r ia is , v y k ­ d o g a u t u s į g a l i o ji m u s ir t u r i a t s a k o m y b ę u ž t a i p r i e š d r a u g ijo s v is u m ą . O r g a n iz a c in ė s a v iv a ld a p r a t in a ja u n u o ­ m e n ę ta ip p a t s v a r s ty ti ir s p r ę s ti v ie š u m o je b e n d r u s r e i k a ­ lu s . Ž o d ž i u t a r ia n t , o r g a n i z a c in is v e i k i m a s d r a u g i jo s e p r a tin a ja u n u o m e n ę iš la ik y ti d r a u g iš k a m e g y v e n im e p a r ­ la m e n ta r iz m o r e ik a la v im u s . V is a ta i tu r i n e a b e jo t in o s r e ik š ­ m ės m ū sų

la ik a is , k a i g e r a i s u p r a s t o d e m o k r a t i z m o i r

p a r la m e n ta r iz m o n u s ite ik im a i s u d a r o v is u o m e n in io g y v e ­ n im o p a g r in d ą , n e ž iū r in t į ta i, k ą s a k o v is o k io p l a u k o in d i­ v i d u a l i s t a i e k s k l i u z y v i s t a i , s i e k i a n t i e j i a u t o k r a t i jo s a r d ik ta tū r o s . N e g a li ta d b ū ti a b e jo n ė s , k a d a u k lė ja m o s io s ir la v in a ­ m o s io s ja u n im o d r a u g ijo s , k a ip o s t o v in č io s ta r p m o k y k lo s ir g y v e n im o , tu r i s v a r b io s p a p ild o m o s io s r e ik š m ė s ir to d ė l n e tu r i b ū ti d r a u d ž ia m o s ir k liu d o m o s v a ld ž ią tu r in č io s v y ­ ria u s y b ė s . T ie s a , ta i n e r e iš k ia , k a d g a lim a b ū tų a b e jin g a i ž iū r ė ti į b e t k u r ia s b e s ik u r ia n č ia s ja u n u o m e n ė s t a r p e d r a u ­ g ija s . V is o s ja u n u o m e n ė s o r g a n iz a c ijo s g a lų g a le tu r i ja i p a ­ r u o š ia m o s io s r e ik š m ė s , b e t jo k i a ja u n u o m e n ė s d r a u g ija n e g a li tu r ė ti tik s lo v y k d y ti ta i, k ą p r iv a lo d ir b t i v is u o m e -

422

n ė ję s u b r e n d ę ir b a ig ę m o k s lą ž m o n ė s . Š ta i p r in c ip a s , k u ­ r io p r i v a l o la ik y t is m o k s lo įs ta ig o s v a d o v y b ė , n u o k u r io s p a r e in a , le g a liz u o ti a r n e le g a liz u o ti m o k y k lo je b e t k u rią b e ­ s ila n k a n č io jo je ja u n im o d r a u g iją . P a v y z d ž iu i, u n iv e r s ite ­ ta s g a u n a p r a š y m ą le g a liz u o ti s tu d e n tų d r a u g iją p o litik o s p r o b le m o m s s tu d iju o ti. A ts iž v e lg ia n t į ta i, k a d k ie k v ie n a s s u a u g ę s ž m o g u s tu r i b ū ti s u s ip r a tę s p o litin iu a tž v ilg iu p i­ lie t is ir k a d k a lb a m o ji d r a u g ija tu r ė tų r u o š ti s tu d e n tu s p o ­ l i t i n ia m s u b r e n d i m u i i r s u s i p r a t im u i , n e b ū t ų r a c io n a lių m o t y v ų n e le g a liz u o t i t o k io s d r a u g ijo s ir u ž d r a u s ti jo s v e i­ k im ą u n iv e r s it e t e . K la u s im a s a t r o d y tų v is a i k ita ip , je i b ū tų k u r ia m a s tu ­ d e n tų d r a u g ija p o litin e i a k c ija i v e s ti p la č io jo je v is u o m e n ė ­ je . P a n a š i d r a u g ija b ū tų u n iv e r s ite te a iš k iu d is o n a n s u , n e s ji n e a t it ik t ų n e i u n iv e r s it e t o p r ig im tie s , n e i s tu d e n tų p a d ė ­ t ie s v is u o m e n ė je . Ir b ū t ų n e n u o s ta b u , j e i to k ia d r a u g ija lik ­ tų u n iv e r s it e t e n e le g a liz u o ta . T a s p a t s p r in c ip a s t u r ė tų b ū t i d a r g r ie ž č ia u iš la ik y ta s v id u r in ė s e ir a u k š te s n io s io s e m o ­ k y k l o s e , k u r io m s g a li b ū t i p e r a n k s ty b a s n e tik v e ik im o b ū ­ d a s , b e t i r k a i k u r ių k la u s im ų s v a r s t y m a s . T a č i a u , k il u s m o k y k lo je ja u n u o m e n ė s d r a u g ijų le g a liz a v im o k la u s im u i, le g a liz a c i ja i n e p r iv a lo s u d a r y ti k liū č ių p a s a u lė ž iū r o s m o ­ ty v a i. J e i m o k y k lo je s u e in a įv a ir ių p a s a u lė ž iū r ų tė v ų v a i­ k a i, t a i p r iv a lo b ū ti le is to s v is o s ja u n im o d r a u g ijo s , e in a n č io s b e t k u r io s p a s a u lė ž iū r o s lin k m e , n e b e n t k u r i p a s a u lė ž iū r a b ū t ų a iš k ia i d e m o r a liz u o ja n t i s a v o p r in c ip a is ir a iš k ia i p a ­ v o jin g a v is u o m e n ė s p a g r in d a m s . Š i t o s p r i e v o lė s m o k y k ­ lo m s n e b ū t ų , j e i m o k y k l o s b ū t ų s p e c ia li z u o ja m o s p a g a l p a s a u lė ž iū r a s . 6. a.

Pagrindiniai ugdymo principai

Pasaulėžiūros principas. U g d y m a s

fa k tin a i n e g a li ir p r in -

c ip ia lia i n e p r iv a lo b ū ti a tp a la id u o ta s n u o p a s a u lė ž iū r o s . T o ­ 423

d ė l y r a n u o s e k lu ir tik s lin g a p a d ė ti į u g d y m o s is t e m o s p a ­ g r in d ą r a c io n a li p a s a u lė ž iū r a , k u ri y r a n u s is t a t y m u į tik r o v ę , ž v ilg iu ir b.

idealinė s a v o

universalinė in te g r a lin e

realinė s a v o

b la iv iu

in te n c ijo m is v e ik im o a t­

s a v o s in te z e .

Universalumo principas. K ie k v ie n a s

ž m o g u s , n e ž iū r in t

į ta i, k o k į jis g a u n a iš la v in im ą - p r a d in į, v id u r in į a r a u k š ­ t e s n į, - p r iv a lo b ū ti u g d o m a s p iln u tin iu b ū d u , t. y . ji s tu r i b ū t i r u o š ia m a s

visoms gyvenimo sritims, tu r i b ū ti

visos jo galios ir

tu ri b ū ti p a is o m a v is ų u g d y m o a t ž v ilg ių -

la v in a m o s

in d iv id u a lin io , v is u o m e n in io , ta u tin io ir t a r p ta u tin io . S a ­ v a im e s u p r a n ta m a , k a d š a lia p iln a tv ė s p r in c ip o p r iv a lo b ū t i iš la ik y ti h a r m o n ijo s , a rb a s u ta r tin ė s , ir s u b o r d in a c ijo s , a r ­ b a p r ik la u s o m y b ė s , p rin c ip a s . c.

Aiškiai bei tiksliai pasistatyto tikslo principas.

U gdym e

p r iv a lu s k ir ti to lim e s n i, a rb a n e tie s io g in ia i, i r a r t im e s n i, a r ­ b a tie s io g in ia i tik s la i. K ie k v ie n o je u g d y m o s r ity je t o li m e s ­ n is , a r b a n e tie s io g in is , u g d y m o tik s la s , k u r is y r a n e k a s k it a , k a ip p a tie s g y v e n im o tik s la s , y r a s ie k ia m a s p e r a r t im e s n į , a r b a t ie s io g in į, tik s lą , k u r is y r a n e k a s k it a , k a ip t a m t ik r a s r e ik a lin g a s a titin k a m a m g y v e n im o t ik s lu i p a s t o v u s n u s i­ te ik im a s . T o d ė l u g d o m a s is u ž d a v in y s y r a n e k a s k it a , k a ip u ž d u o ta s u g d o m o jo t ik s lo a t s ie k im a s s u d a r y m u u g d y t i n io p r ig im ty je a titin k a m o , p a s to v a u s b e i s ą m o n in g o n u s it e ik i­ m o. d.

Prideramo ugdomųjų pareigų santykiavimo principas. V i­

s o s e i r k ie v i e n o je u g d y m o s r i t y je p r i v a l o b ū t i iš l a i k y t a s t o k s p e r t e i k ia m o s io s i r iš v y s t o m o s i o s p a r e ig ų s a n t y k ia v i­ m a s , k u r is g a lė t ų la i d u o t i d id ž i a u s ią u g d y m o s ė k m in g u ­ m ą a p r ib o tu u g d o m u o ju la ik o t a r p iu i r f a k t in o s e u g d o m o jo v e ik im o a p l in k y b ė s e . T i e k p e r t e i k ia m o s io s , t i e k iš v y s t o ­ m o s i o s u g d y m o p a r e ig o s p r i v a l o m u m a s y r a p a t e i s in a m a s

424

f a k t u , k a d g y v e n im e y r a o b je k t y v in ė ir s u b je k t y v in ė p u s ė i r k a d a t it in k a m a i u g d y m e tu r im a r e ik a lo s u p e d a g o g in ė ­ m i s g ė r y b ė m i s , k u r io s y r a u g d y tin ia m s p e r te i k ia m o s , ir s u u g d o m o s io m is v e r t y b ė m is , k u r io s y r a iš v y s to m o s u g ­ d y t in iu o s e . e.

Ugdymo individualizavimo principas.

U g d o m a s is v e i­

k im a s , t. y . jo u ž d a v in ia i, p r ie m o n ė s , m e to d a i ir k it i d a ly ­ k a i , p r i v a l o b ū t i in d iv id u a liz u o ja m i, t. y . p r ita ik o m i p r ie t o k ių in d iv id u a lin ių a u k lė tin io y p a ty b ių , k o k io m is k a d y r a a m ž iu s , ly t i s , in d iv i d u a ly b ė a p s k r it a i, t e m p e r a m e n t a s , a r ­ b a p o b ū d is , in t e le k t u a lin ia i g a b u m a i, s o c ia lin is s a v it u m a s , f i z i n ė s i r p s i c h in ė s n e n o r m a ly b ė s i r t. t. U g d y m o in d iv i­ d u a l iz a v im a s y r a v ie n a i š s v a r b ia u s ių u g d y m o s ė k m in ­ g u m o s ą ly g ų . f.

Pedagogo asmens reikšmingumo principas. M o k y to jo - a u k ­

lė to jo a s m u o , v is tie k , a r to n o r im a , a r n e n o r im a , v is a d o s y r a r e ik š m in g a s u g d o m a ja m d a r b u i; ji s n ie k a d o s n ė r a a b e ­ ji n g a s v e ik s n y s u g d y tin ių s u s ifo r m a v im o a tž v ilg iu i r to d ė l v is a d o s tu r i a r b a n e ig ia m o s , a r b a te ig ia m o s r e ik š m ė s . Ž i ­ n a n t ta i, p e d a g o g a s tu r i t ie s io g p r o f e s in ę p a r e ig ą s t o v ė t i t ie k d o r in iu , tie k p r o tin iu a tž v ilg iu s a v o s v a r b a u s p a š a u k i­ m o a u k š t u m o je ir k ie k g a lim a a r tin tis p r ie p iln u t in io ž m o ­ g a u s t ip o , k u r is p r iv a lo b ū ti m o d e liu jo u g d y tin ia m s . g.

Ugdymo atbaigimo ir savarankiškumo principas.

U gdy­

m a s p r iv a lo v is a d o s tu r ė ti te n d e n c iją p a s id a r y ti n e b e r e ik a ­ lin g a s , b ū te n t, p e r e iti į u g d y m ą s i, ir to d ė l p r iv a lo v is a d o s e iti d id ž ia u s io u g d y tin ių s a v a r a n k iš k u m o lin k m e . Š ita p r a s ­ m e a u k lė jim a s a t b a ig ia m a s a u k lė jim u s i, la v in im a s - la v in im u s i, iš v ir š in ė d r a u s m ė - la is v a i ir s u įs itik in im u p r iim a m a iš v id in e d r a u s m e . U g d y m o a t b a ig im o p r in c ip a s r e ik a la u ja to k iu b ū d u p a p ild y m o s a v a r a n k iš k u m o p r in c ip u ta p r a s ­

425

m e , k a d u g d y m o a tb a ig im ą , k u r is tu ri b ū ti u g d y to jo u ž d a ­ v in y s , t u r i a titik ti s a v a r a n k iš k u m a s , k u r is y r a u g d y tin io u ž ­ d a v i n y s . S u p r a t u s š i t ą s a n t y k i a v i m ą t a r p u g d y t o jo i r u g d y tin io a k ty v u m o , g a lim a tin k a m a i iš s p r ę s ti s v a r b ia u ­ s iu s d id a k t ik o s k la u s im u s .

LAVINIMO MOKSLAS

Pratartis Į v e d a m o jo je p e d a g o g ik o s d a ly je , k u r io s s is te m in g a s a n ­ tr a u k a s k y r iu m b u v o iš le is t a 1 9 3 5 m e ta is , b u v o s u ta r ta la ­ v i n i m u v a d i n t i tą v y k d o m ą jį u g d y m o a s p e k t ą , k u r iu o u g d y m a s iš e in a a ik š tė n k a ip o fo r m a v im a s s u p a g a lb a u g ­ d o m ų jų g ė r y b ių . K a i u g d y to ja s v e ik ia u g d y tin į n e t ie k s a ­ v o a s m e n y b e , k ie k s u v e s d a m a s u g d y tin į į tie s io g in iu s s a n t y k iu s s u u g d o m o s io m is g ė r y b ė m is , š itą s a n ty k ia v im ą n o r m u o d a m a s ir ju o fo r m u o d a m a s u g d y tin į, tu r im e tą u g ­ d y m o p a s ir e iš k im ą , k u r is v a d in a m a s la v in im u . U g d y tin ių fo r m a v im a s s u p a g a lb a u g d o m ų jų g ė r y b ių itin r e ik š m in g a s y r a p r o tin ia m e ir e s te tin ia m e la v in im e . P r o ­ t in ia m e la v in im e u g d y to ja s , š iu o a tv e ju m o k y to ju v a d in a ­ m a s , s u v e d a u g d y tin į, v a d in a m ą d a b a r m o k in iu , į s a n ty k iu s s u m o k s lin ė m is p a ž in tim is ir p e r e in a s u ju o iš d a lie s tą k e ­ lią , k u r ia m e š io s p a ž in ty s y r a a t s ir a d u s io s . E s t e t in ia m e la ­ v in im e u g d y to ja s p a s ta to m o k in į g a m to s ir m e n o g r o ž y b ių a k iv a iz d o je ir s te n g ia s i s u ž a d in ti ja m e ir iš a iš k in ti ja m e s ­ te tin iu s p e r g y v e n im u s . P ir m u o ju a tv e ju ta r p u g d y to jo ir u g ­ d y tin io įs it e r p ia in te le k tu a lin ė s g ė r y b ė s , a n tr u o ju a tv e ju e s te tin ė s g ė r y b ė s . U g d o m o s io s g ė r y b ė s v a id in a s a u tin k a m ą v a id m e n į v i­ s o s e u g d y m o s r ity s e ir r u o ž u o s e ; b e t n ie k u r jų v a id m u o n ė r a tie k r e ik š m in g a s ir v y r a u ją s , k a ip p r o tin ia m e ir e s te tin ia m e la v in im e . B ū te n t, n ie k u r k itu r u g d o m o s io s g ė r y b ė s n e in a o b ­ je k ta is , su k u r ia is u g d y tin ia i s is te m in g a i ir p a s to v ia i d irb a ,

427

k u r iu o s , iš v ie n o s p u s ė s , s te n g ia s i a s im iliu o ti, p a s is a v in ti, o iš k ito s p u s ė s , to b u lin ti ir k u rti. T o d ė l tik p r o tin is ir e s te tin is u g d y m a s tik r a i p e ln o la v in im o v a rd ą . P r o t in io la v in im o m o k s la s v a d in a m a s d id a k tik a ; e s t e t i­ n io la v in im o m o k s la s n e tu r i s a v o a ts k ir o v a r d o . T a ig i la v i­ n im o m o k s l a s s u s i d e d a iš d v i e jų d a l i ų : d i d a k t i k o s i r e s te tin io la v in im o m o k s lo . T a i y r a d v i p e d a g o g ik o s š a k o s , tu r in č io s p ir m a e ilė s r e ik š m ė s m o k y to ja m s . T ie s a , č ia n e ž a ­ d a m a n a g r in ė ti p r a k tin ių d id a k tik o s ir e s te tin io la v in im o k la u s im ų , p a lie k a n t ju o s p r a k tin e i, a rb a m o k y k lin e i, p e d a ­ g o g ik a i. T a č ia u b ū tų k la id in g a m a n y ti, k a d te o r in is d id a k ­ tik o s i r e s t e t i n i o la v in i m o k la u s im ų t y r i n ė ji m a s n e t u r i p r a k tin ė s ir d a r g i d id e lė s r e ik š m ė s m o k y k lin ia m d a r b u i. P a v y z d ž iu i, o rg a n iz a c in ė je d id a k tik o s d a ly je tir ia m a s g r y ­ n a i te o r in iu b ū d u k la u s im a s , k a s y r a m o k y k la . A r te o r in is š ito k la u s im o iš s p r e n d im a s n e tu r i d id ž ia u s io s r e ik š m ė s v i­ s a i m o k y k lo s lin k m e i ir y p a č m o k y k lo s o r g a n iz a v im u i ir tv a r­ k y m u i? M e to d o lo g in ė je d id a k tik o s d a ly je tir ia m a s to k iu p a t b ū d u m o k y m o s i i r m o k y m o v y k s m a s . A r n u o š ito v y k s m o s u p r a tim o n e p r ik la u s o tie s io g in iu b ū d u p r a k tin ia i m o k y m o k la u s im a i - m o k o m ų jų m e to d ų i r p r ie m o n ių p a r in k im a s ir p rita ik y m a s ? Ž o d ž iu ta ria n t, p e d a g o g in ė s te o rijo s d a ly k a i tu r i d id e lė s r e ik š m ė s u g d o m a ja i p r a k t ik a i. V is a s r ū p e s t is č ia k r e ip tin a s į ta i, k a d te o r ija b ū tų g e r a , n e s , k a ip s a k o m a , g e r a te o rija y r a p r a k tiš k ia u s ia s d a ly k a s . I e š k a n t t o k io s t e o r ijo s ir tik im a s i p a ta r n a u ti m o k y to ja m s p r a k tik a m s . Ž a d a m a č ia d u o ti s a n tr a u k o s p a v id a lu t a m t ik r ą v is u ­ m ą , k u r i b ū tų tę s in iu p a m in ė t a ja i įv e d a m a ja i p e d a g o g ik o s d a lia i. Č ia n e b u s g r į ž t a m a p r i e įv e d a m ų jų p e d a g o g ik o s m o k s lo k la u s im ų , s u p o n u o ja n t, k a d ji e y r a ja u ž in o m i. T a ­ č ia u r e ik a lin g ia u s i p a a iš k in im a i k ie k v ie n u a tv e ju b u s s u ­ te ik ia m i b ū tin u m o r ib o s e . J e i t o k iu s u t r a u k t u o ju la v in im o m o k s lu a u to r iu i p a s is e k t ų p a ta r n a u t i p e d a g o g in ia m m o k y ­ to jų s u s ip r a t im u i, ji s tu r ė s p iln ą m o r a lin į p a s it e n k in im ą .

428

Pirmoji

dalis

D ID A K T IK A

Įžanga DIDAKTIKOS MOKSLAS IR JO SAVYBĖS

Didaktikos etimologija ir istorija. - D id a k tik o s te r m in a s k ilę s i š g r a ik ų ž o d ž io didaskein (m o k y ti) ir e tim o lo g iš ­

1. y ra

k a i r e iš k ia m o k y m o m o k s lą a r b a m e n ą . Š is te r m in a s im ta v a r t o t i tik X V I I a . to k ių p e d a g o g ų , k a ip W o lfg a n g a s R a tk e ( m ir ė 1 6 3 5 m .) ir A m o s a s K o m e n s k y (m ir ė 1 6 7 0 m .). P a s ta ­ r o jo „ D id a c tic a m a g n a " y p a č ia i iš p lė tė d id a k t ik o s te r m in o v a r t o jim ą p e d a g o g in ė je lite r a tū r o je . T a č i a u n e r e ik ia m a n y ti, k a d p e d a g o g ik o s m o k s la s y r a a ts ir a d ę s X V I I a . s y k iu s u jo v a r d u . M o k y m o k la u s im u s š ia ip a r ta ip n a g r in ė jo ja u s e n o v ė je P la to n a s , A r is to te lis , K v in tilia n a s , e in a n t į v id u r in iu s a m ž iu s - š v . A u g u s t in a s , v id u r i­ n ia i s a m ž ia is - K a s io d o r a s , H r a b a n u s M a u r u s , H u g o d e S a in t V ic to r a s , n a u jų jų a m ž ių p r a d ž io je L . V iv e s , p a s k u i m i­ n ė t ie ji W . R a tk e ir A m o s a s K o m e n s k y , d a r v ė li a u , e in a n t į m ū s ų la ik u s , J. F r . H e r b a r ta s , T . Z ille r is , F r . W . D o r p fe ld a s , W l. R e i n a s , O . W i l lm a n n a s , m ū s ų l a i k a i s - P . B a r t h 'a s , W . T o i s c h e r i s , H . G a u d ig a s , G . K e r s c h e n s t e in e r is , F . X . E g g e r s d o r f e r is . Č ia , ž in o m a , t e m in im i v ie n ž y m e s n i v a r d a i, s u r iš ti s u d id a k t ik o s is to r ija .

Įvairus didaktikos mokslo supratimas. - V o k ie č ia i d id a k ­ Lehrkunde, Unterrichtslehre ir Bildungslehre. P irm a s is re iš k ia m o k y m o m o k s lą , a n tr a s is 2.

t ik a i r e ik š t i tu r i tris s a v o te r m in u s :

p r o t i n i o la v in im o , a r b a p r o tin im o , m o k s lą i r tr e č ia s is - la ­ v in im o m o k s lą .

429

J e i d id a k tik a s u p r a n ta m a k a ip o m o k y m o m o k s la s , jo s o b je k t a s im a m a s g a n a s ia u r a i, n e s m o k y m e m o k y t o ja s y r a v is ų p ir m a s u s ir ū p in ę s m o k o m u o ju d a ly k u i r s t e n g ia s i j į k u o p i ln ia u s ia i ir k u o o b je k ty v ia u s ia i iš d ė s t y t i. T a i, ž in o ­ m a , y r a la b a i s v a r b u , b e t to n e p a k a n k a p r o tin ia m la v in i­ m u i. K a i d id a k tik a im a m a in t e le k t u a lin io , a r b a p r o tin io , la v in im o , tr u m p ia u ta r ia n t, p r o tin im o m o k s lu , jo s o b je k t a s im a m a s ja u ž y m ia i p la č ia u . P r o tin is la v in im a s s u im a į s a v e m o k y m ą , b e t ju o v ie n u n e p a s ite n k in a : p r o tin is la v in im a s y ra v is ų p irm a n u k r e ip ta s į m o k in į. Š iu o a tv e ju m o k y t o ja s n e tik y ra ta r p in in k a s ta rp m o k o m o jo lo b io i r m o k in io , b e t rū p in a s i, k a d m o k in y s s u e itų į b e t a r p iš k ą s a n t y k ia v im ą s u m o k o m u o ju d a ly k u ir iš n a u d o tų v is a s s ą ly g a s k u o s ė k m in ­ g ia u s ia m la v in im u is i. N e d ė s ty m o b ū d a s , b e t j o s ė k m in g u ­ m a s m o k in iu i y ra č ia s v a r b ia u s ia s d a ly k a s . T r e c ia s d id a k tik o s s u p r a tim a s , p a g a l k u r į j i im a m a la v i­ n im o m o k s lu , y ra p la č ia u s ia s . Š is s u p r a t im a s įg ijo d id e s ­ n ė s r e ik š m ė s p o to, k a i O . W illm a n n a s iš le id o s a v o k a p ita lin į v e ik a lą „ D id a k tik a ls B ild u n g s le h r e " . M ū s ų la ik a is š itą d i­ d a k tik o s s u p r a tim ą p a la ik o d a u g e lis k u lt ū r f ilo s o f in ė s s r o ­ v ė s p e d a g o g ų , k u r i e y r a n e t l i n k ę a u k l ė ji m ą p a l e n k t i la v in im u i. IŠ n u s a k y tų d id a k tik o s s u p r a tim ų p ir m a s is y r a p e r s ia u ­ r a s , t r e č ia s is - p e r p la tu s . D id a k tik a i g a li r ū p ė t i n e tik m o ­ k y m o , b e t i r in te le k tu a lin io la v in im o d a ly k a i; o g i iš k it o s p u s ė s , d id a k tik a n e s u im a į s a v e v is o la v in im o , n e s e s te t i­ n is la v in im a s n e įe in a į jo s o b je k to r ib a s . R a c io n a lia u s ia s y r a v id u r in is d id a k tik o s s u p r a tim a s , k u r is , im d a m a s d id a k t i­ k ą p r o tin im o m o k s lu , y r a p a k a n k a m a i p la tu s i r p a t e is in a ­ m a i a t r ib o t a s n u o d v ie jų k r a š tu tin ių s u p r a t im ų . K a i k a s , p a v y z d ž iu i, J . G o tt le r is , s u p r a n t a d id a k tik ą a u k ­ lė ja m o jo a r b a u g d o m o jo p r o tin im o m o k s lo p r a s m e . K a d p r o tin im a s g a li ir n e t tu r i tu r ė ti a u k lė ja m o s io s ir n e t p la ­ č io s u g d o m o s io s r e ik š m ė s , y r a š ia is la i k a is n e a b e jo t in a ; t a ­

430

č ia u š ita r e ik š m ė y r a ja m n e e s m in ė ž y m ė i r to d ė l n e t u r i b ū ­ ti tr a u k ia m a į p r o tin im o m o k s lo a p ta r tį. T ik s lin g ia u to d ė l d id a k t ik o s a p ta r im e p a s ite n k in ti g r y n a p r o tin im o s ą v o k a , ju o la b ia u k a d a u k lė ja m o jo a r n e t u g d o m o jo p o b ū d ž io a p i­ b e n d r in im a s v is a m d id a k tik o s o b je k tu i y r a f a k tiš k a i n e g a ­ lim a s , e s a n t jo je d a ly k ų , k u r ie n e tu r i tie s io g in ių r y š ių s u a u k lė jim u a r u g d y m u a p s k r ita i. T a ig i

didaktika yra protinio

lavinimo, arba protinimo, mokslas. 3.

Didaktikos santykiavimas su pedagogika. -

D id a k tik o s s a n ­

t y k i a v i m a s s u p e d a g o g ik a b u v o i r d a b a r t e b ė r a įv a ir ia i s u p r a n t a m a s : v ie n ie m s j i a tr o d o p a le n k ta p e d a g o g ik a i, k i­ tie m s - ly g ia te is ė s u p a sta rą ja , tre tie m s - p a le n k ia n ti p a s ta rą ­ ją . P a v y z d ž iu i, J. F r . H e rb a rta s d id a k tik ą la ik ė p e d a g o g ik o s d a lim i ir t o d ė l p a le n k ta p a s ta r a ja i; O . W illm a n n a s ilg a i p r i­ p a ž i n d a v o d id a k t ik o s ir p e d a g o g ik o s ly g ia te is iš k u m ą , la i­ k y d a m a s ja s ly g ia g r e č ia is m o k s la is . X V I I a . d id ie ji p e d a g o g a i, k a ip ir m ū s ų la ik ų k u ltū r p e d a g o g a i, b u v o lin k ę d id a k t ik ą la ik y t i p la te s n e d is c ip lin a , į k u r ią p e d a g o g ik a tu ­ r ė tų į e it i s u d e d a m ą ja d a lim i. P a ž iū r a , s t a t a n t i ly g io m is d id a k tik ą ir p e d a g o g ik ą ir la i­ k a n t i p ir m ą ją la v in im o m o k s lu , o a n tr ą ją - a u k lė jim o m o k s ­ l u , y r a n e p a t e is in a m a t o d ė l, k a d j i s u a r d o p e d a g o g in io m o k s lo v ie n in g u m ą , tu o ta r p u k a i u g d y m o v ie n in g u m a s r e ik a la u ja v ie n in g o m o k s lo . P a ž iū r a , p a le n k ia n t i p e d a g o ­ g ik ą d id a k t ik a i, n e p r iim tin a to d ė l, k a d j i s u p r a n ta p e d a g o ­ g ik o s o b je k t ą p e r s ia u r a i, b ū t e n t la ik y d a m a ją a u k lė jim o m o k s lu , ir k a d n e p a is o tr a d ic in io p e d a g o g ik o s k a ip o u g d y ­ m o m o k s lo s u p r a t im o . J e i k a d a b u v o p r ip a ž įs ta m a s v ie n in ­ g a s u g d y m o m o k s la s , ta i jis te b u v o v a d in a m a s p e d a g o g ik o s v a r d u . T o d ė l te lie k a p r ip a ž in t i tr e č ią p a ž iū r ą , k u r i la ik o d i­ d a k tik ą p e d a g o g ik o s d a lim i ir tu o b ū d u p ir m ą ją p a le n k ia a n tr a ja i. P r ip a ž i n u s d id a k t ik ą v ie n in g u u g d y m o m o k s lu , n ė r a 431

k liū č ių p r ip a ž in ti ly g s ta m ą jį ly g ia te is iš k u m ą a t s k ir o m s jo s d a lim s : p a v y z d ž iu i, la v in im o ir a u k lė jim o m o k s la i g a li b ū ­ ti la ik o m i ly g ia te is iš k o m is d is c ip lin o m is p la ta u s p e d a g o ­ g ik o s m o k s lo r ib o s e . B e t p e d a g o g ik o s a tž v ilg iu d id a k t ik a y r a p a le n k to ji š a k a , k u r i s a n ty k iu o ja s u ja k a ip d a lis s u v i­ su m a. 4.

Didaktikos suskirstytnas. -

D id a k tik o s k u r s e r a c io n a l u

s u d a r y ti tris s k y r iu s : p ir m a ja m e s k y r iu je p r a v a r t u iš n a g r i­ n ė t i p r o tin im o s u p r a tim ą ir v is u s k la u s im u s , s u s i ju s i u s s u š itu o įv e d a m u o ju d a ly k u ; a n tr a ja m e s k y r iu je t e n k a t y r in ė t i p r o tin im o o r g a n iz a c iją ; tr e č ia ja m e - ty r in ė ja m a p r o t i n i m o m e to d o lo g ija . Š ita ip y r a s k ir s to m a b e n d r o ji d id a k tik a . K a i jo je n u m a ­ t o m a s p r o tin im o m e to d o lo g ijo s s k y r iu s , š ita m e t o d o lo g ija s u p r a n ta m a b e n d r o s io s m e to d ik o s p r a s m e . P r ie š a is ją p a ­ s ta to m a s p e c ia lio s io s m e to d ik o s , k u r io s v is o s d r a u g e s u ­ d a r o s p e c ia lią ją d id a k t ik ą . T u o b ū d u b e n d r ia u s ia s d id a k tik o s s u s k ir s ty m a s y r a š ito k is :

L bendroji didaktika

II. specialioji didaktika

1. protinimo supratimas ir jo tikslai 2. protinimo organizacija 3. protinimo metodologija (bendroji metodika) specialiosios metodikos

Š is s u tr a u k ta s is d id a k tik o s iš d ė s ty m a s t e a p im a v ie n b e n ­ d r ą ją d id a k tik ą . 5.

Atrinktoji didaktikos bibliografija. -

T a r p v e ik a lų , s k i r t ų

b e n t iš d a lie s b e n d r o s io s d id a k t ik o s o b je k t u i t y r in ė t i, g a li­ m a s k ir t i d v ie jų r ū š ių v e ik a lu s : p o p u lia r e s n io ir r im t o m o k s ­ lin io tu r in io v e ik a lu s .

432

a) 1.

Bendrieji populiaresnio turinio veikalai: Mičiulis J. P ed ag og ik a ir d id ak tik a. -

K au n as: „ V y tie s" b -

v ė , 1933.

2. Cöttler Joseph. S y stem

d er P äd agogik im U m riss. - M ü n ch en ,

1932. V II ir IX skyriai. 3.

Grunwald Georg.

P h ilo so p h isch e P äd ag og ik . - P ad erborn,

1917. A n tro ji d alis. 4. Lay W. A. E rzieh u n g s und U n terrich tsleh re n eb st Sch u lk u n ­ d e. - G o th a, 1913. B ir C sk y riai.

Matthias Adolf. P ra k tisch e Päd agogik. - M ü n ch en , 1913. 6. Toischer Wendelin. T h eo retisch e P äd ag og ik und allgem eine

5.

D id ak tik . - M ü n ch en , 1912. II skyriu s. 7. ZeifJosefu. Zlabinger Rudolf. U nterrichtslehre, nach O tto W illm a n n s W erken d arg estellt. - F reibu rg i. B r., 1917. 8.

Dévaud Eugène. G u id e

d e l'en seig n em en t prim aire, th é o ri­

q u e e t p ratiq u e. D id actiq u e g én érale. - F rib o u rg , 1917. 9. Riboulet L. M anu el de pédagogie générale. - L y on -P aris, 1930.

Bendrieji rimto mokslinio turinio veikalai: Eggersdorfer F. X. Ju g en d bild u n g . - M ü n ch en , 1933. 2. Liebert Arthur. P hilosophie des U nterrichtes. - B e rlin -Z ü ric h -

b) 1.

L eip zig , 1935. 3.

Kerschensteiner Georg.

lin , 1931. 4. Kerschensteiner

Georg.

T h eo rie d er Bild ung. - L e ip z ig -B e r­ T h eo rie d er B ild u n g so rg an isatio n . -

L e ip z ig -B e rlin , 1933. 5. 1923. 6.

Wilhnann Otto. D id ak tik als B ild u n g sleh re. Bouchet Henri. L 'In d iv id u a lisa tio n

ris, 1933. 7. Gessen S. c)

1. O sn ov y

B rau n sch w eig ,

de l'en seig n em en t. - P a­

p ed agogiki. - B erlin (?), 1923.

Tarpiško tipo veikalai:

1. Barth Paul. D ie E lem ente d e r E rziehu n g s u nd U n terrich tsleh ­ re. - L eip z ig , 1923. 2. 28—12

Itschner H. U n terrich tsleh re.

I B and . - L eip zig , 1923.

433

3. Rem Wilhelm. Pädagogik in systematischer Darstellung. III Bd. - Langensalza, 1912. 4. Weber E. Didaktik als Theorie des Unterrichts. - Ansbach, 1925.

Pi r mas skyr i us PROTINIMO SUPRATIMAS IR JO TIKSLAI

I.

Protinimo supratimas

V o k ie č ia i a iš k ia i s k ir ia tris a r tim u s s a v o p r a s m e t e r m i­

unterrichlen, bilden ir lehren. P r o tin im a s v a r t o ja m a s č ia Unterricht. N o r in t ta d tik s lia i s u p r a s ti j o s ą v o k ą , r e i­ k ia jį a iš k ia i a tr ib o ti, iŠ v ie n o s p u s ė s , n u o la v in im o (Bildung), iš a n tr o s p u s ė s - n u o m o k y m o (Lehre). n u s:

p rasm e

1.

Protinimas kaipo lavinimas. -

P r o tin im a s y r a in t e le k t u ­

a lin is fo r m a v im a s a r b a , lie tu v iš k a i ta r ia n t, p r o t i n i s la v in i­ m a s . Š ito je a p ta r ty je la v in im a s e in a p r o tin im u i a r t im ia u s ia g im in e . P la č ia i g i s u p r a n ta m a s la v in im a s y r a u g d y tin io f o r ­ m a v im a s , a r b a a p ip a v id a lin im a s , p a g a l o b je k t y v in ę u g d o ­ m ą ją g ė r y b ę . J i s n e g a li įv y k t i b e p a t ie s u g d y ti n io d a r b o . T o d ė l s a k o m a , k a d la v in im o iš d a v a y r a iš s ila v in im a s . Iš s ila v in ę s y r a ž m o g u s , d v a s iš k a i s u s ifo r m a v ę s r y š iu m s u id e a lin ė m is k u ltū r o s g ė r y b ė m is ir p a s t o v ia i n u s it e ik ę s p a s ilik ti š ito s k u lt ū r o s a u k š tu m o je . I š s ila v in im o n e g a lim a p r a r a s ti, n o r s g a lim a p a m ir š ti p r a m o k tų d a ly k ų . I š s i la v in i­ m a s y r a ta d to k s d v a s in is n e p r a r a n d a m a s ž m o g a u s s u s i­ fo r m a v im a s , k u r is y r a p a s ie k t a s r y š iu m s u p a s is a v in im u id e a lin ių u g d o m ų jų g ė r y b ių , p a p r a s ta i t a r p in in k a u ja n t u g ­ d y to ju i la v in to ju i. 434

K a i k a lb a m a a p ie p r o tin im ą k a ip o a p ie in te le k tu a lin į fo r ­ m a v im ą , a r b a p r o tin į la v in im ą , la v in im a s a p r ib o ja m a s v ie ­ n a in t e le k t u a lin e ž m o g a u s g y v e n im o s r itim i. T a ig i p r o tin im a s k a ip o la v in im a s y r a to k s p r o tin is ž m o g a u s f o r ­ m a v im a s , k u r is s u p a g a lb a in te le k tu a lin ių ž m o n ijo s g ė r y ­ b ių p a d e d a ž m o g u i įs ig y ti p a s to v ių n e p r a r a n d a m ų p r o tin ių n u s it e ik im ų , a titin k a n č ių in te le k tu a lin ė s k u ltū r o s r e ik a la ­ v im u s . 2.

Protinimas kaipo mokymas.

- Je i la v in im a s , p a ly g in a n t

s u p r o tin im u , y r a p la te s n ė s ą v o k a , tai m o k y m a s y ra ja u s ia u ­ r e s n ė s ą v o k a . M o k y ti v is ų p ir m a y ra d a r y ti, k a d k a s m o k y ­ tų s i. M o k y tis g a lim a

ko;

o p r o tin tis

kuo.

P ir m u o ju a tv e ju

p a g r i n d in is d a ly k a s y r a m o k o m a s is o b je k ta s , tu o ta r p u a n t­ r u o ju a tv e ju s v a r b ia u s ia y r a įs ig y ti ta m tik r o p r o tin io n u s i­ t e ik im o . T o d ė l ir m o k y m e s v a r b ia u s ia s d a ly k a s y r a p a ts d ė s t y m a s , tu o ta r p u p r o tin im e p ir m o je v ie t o je s t o v i s a n t y ­ k ia v im a s s u p r o tin e m o k in io g a lia . K a i p a s m u s k a lb a m a a p ie m o k y k lų m o k y t o ju s i r r ū p i­ n a m a s i, k a d j i e s t o v ė t ų s a v o p a š a u k im o a u k š t u m o je , iš tik ­ r ų jų tu r im a g a lv o je n e p a p r a s ta s m o k y m o f u n k c ija s , b e t in t e le k t u a lin io la v in im o , a r b a p r o tin im o , fu n k c ija s . T ik r a s m o k y t o ja s v is a d a y r a s y k iu la v in to ja s i r a u k lė t o ja s , v a d in a ­ s i, d a u g d a u g ia u , n e g u s u g e b a p a s a k y ti e t im o lo g in ė jo v a r ­ d o p r a s m ė . J e i m o k y to ja s b ū tų tik ta i m o k y t o ja s , ta i jo d a r b o iš v a d o s b ū t ų la b a i n e t o b u lo s ir n e p a s t o v io s , n e s p r a m o k tą d a ly k ą g a lim a p a m ir š t i, t. y . p r a r a s ti. K a d m o k y t o jo d a r b a s d u o tų p a s t o v e s n ių v a is ių , ji s tu ri p a k ilti p r ie in t e le k t u a li­ n io la v in im o , n e s tik ta d a ji s d ir b a p r o tin ia m m o k in io iš s i­ la v in im u i, k u r is , k a ip o n e p r a r a n d a m a s , y r a tik r a s m o k y to jo la im ė jim a s . T a i g i p r o t i n i m a s y r a m o k y m a s , s u s t ip r in t a s y p a t in g u s u s i r ū p i n i m u s i s t e m in g u p r o tin ė s m o k in io g a lio s la v in i­ m u.

435

3.

Ugdomasis protinimas. -

V o k ie č ia i k a lb a a p ie a u k lė ja ­

m ą jį a r b a n e t a p ie u g d o m ą jį p r o tin im ą

ziehlicher Unterricht)

(erziehender a r b a er­

ir tu o p a č iu n u s ta t o p r o tin im o

s a n ty k iu s s u a u k lė jim u a r u g d y m u . A u k lė ja m a s is p r o tin im a s r e iš k ia , k a d p r o tin im o d a r b a s s y k iu tu r i a u k lė t i v e r t in ­ g ą tv irto b ū d o d o rin ę ž m o g a u s a s m e n y b ę . U g d o m a s is p r o tin im a s r e iš k ia , k a d p r o tin im o d a r b a s tu r i b ū t i s ė k m in ­ g a p la č ia i s u p r a n ta m o u g d y m o f u n k c ija , t. y . k a d p r o t i n i­ m a s tu ri tu r ė ti p la č io s u g d o m o s io s r e ik š m ė s . T a ig i p r o tin im a s , k u r is , š a lia s a v o t ie s io g in io u ž d a v in io , fa k tiš k a i iš e in a iš s a v o r ib ų , p r in c ip ia lia i tu r i b ū t i u g d o m a ­ s is p r o tin im a s , t. y . tu ri ta r n a u ti v is o m s u g d y m o d a lim s , k ie k š io m s y r a n e iš v e n g ia m a s p r o tin is s u s ifo r m a v im a s , s u ­ s ip r a tim a s i r a titin k a m a s n u s is ta ty m a s . T a č ia u n e k ie k v ie n a s p r o tin im a s s a v o in t e n c ijo m is y r a u g d o m a s is p r o tin im a s . Č io n , p a v y z d ž iu i, n e p r i k la u s o to ji p r o tin im o r ū š is , k u r i v o k ie č ių y r a v a d in a m a

terricht

gelehrter Un­

ir k u r i m ū s ų g a li b ū ti p a v a d in t a m o k s lin iu m o k y ­

m u , a r b a tr u m p ia u - m o k s lin im u . M o k s lin ia m e m o k y m e d ė s ty to ju i r ū p i v is ų p ir m a p a ts tir ia m a s is d a ly k a s , k a ip k a d ta i y r a p e r p a s k a ita s a u k š to jo je m o k y k lo je . I š č ia m a t y ti, k a ip n e v y k u s ia i p a s m u s k a r t a is v a r to ja m a s m o k s lin im o t e r m i­ n a s , ta ik o m a s m o k y m u i - la v in im u i p r a d i n ė s e , v id u r in ė s e i r a u k š te s n ė s e m o k y k lo s e . 4.

Psichologinės ir pedagoginės protinimo savybės.

- K ie k ­

v ie n a m e p r o tin im e d a ly v a u ja d u a s m e n s : p r o t i n t o ja s la v in -

mokytoju,

ir p r o tin a m a s is

la v in a m a s is a s m u o , p a p r a s ta i v a d in a m a s

mokiniu. K ie k v ie ­

t o ja s , p a p r a s t a i v a d i n a m a s

n a s p r o tin im o d a r b a s y r a t a m t ik r a m o k y t o jo i r m o k in io s ą v e ik a , k u r a k t y v u s y r a s y k iu , k a d i r įv a ir iu b ū d u , i r v ie ­ n a s , ir a n tr a s . T o d ė l ly g ia i k la id in g a y r a įs iv a iz d u o t i p r o t i­ n a m ą jį d a r b ą a r b a k a ip o tik p e r te ik ia m ą jį m o k y t o jo v e ik im ą , a r b a k a ip o t ik s a v a r a n k iš k ą jį m o k in io v e ik im ą .

436

P s ic h o lo g in ė s p r o tin im o s a v y b ė s k y la v is ų p ir m a iš m o ­ k in i o n u s is t a t y m o m o k y m o s i d a r b e ; o g i p e d a g o g in ė s j o s a ­ v y b ė s - iš m o k y to jo n u s is ta ty m o m o k y m o d a r b e . I š v ie n o s p u s ė s , y r a n a tū r a lu s m o k y m o s i v y k s m a s , o iš a n tr o s p u s ė s m e t o d o l o g in ė m o k y m o e ig a , a t it in k a n t i a n ą v y k s m ą . M o ­ k y m o s i v y k s m a s y r a n a tū r a lu s , k a i m o k in y s , n ie k ie n o iŠ v ir ­ š a u s p e r p r ie v a r tą n e s p ir ia m a s , s a v a im e s u s id o m i d a ly k u , s u s a v a r a n k iš k u o ju v e ik lu m u s te n g ia s i j į r e c e p ty v ia i, t. y . im l ia i, p a s is a v in t i, j į s u p r a s ti ir n u s is t a t y t i r y š iu m s u k la u ­ s i m a is , k u r iu o s ji s s u k e lia . P s ic h o lo g in ė s p r o tin im o s a v y b ė s , k y la n č io s iš m o k in io n u s is t a t y m o m o k y m o s i v y k s m e , ir y r a : 1 ) 2)

imlumas,

3)

veiklumas,

4)

kūrybiškumas.

savaimingumas, T a i r e iš k ia , k a d

m o k i n y s , p ir m a , s a v a im e n u s is ta to s a v o d v a s ia į d ė s t o m ą jį d a ly k ą , a n tr a , a s im iliu o ja - s a v in a s i j į , tr e č ia , a k ty v ia i a tv e ik i a ja m s a v o d v a s io s p a jė g o m is , k e t v ir t a , v is a m e š ita m e d a r b e n e p r a r a n d a s a v o k u r ia m o s io s in ic ia t y v o s . P e d a g o g in ė s p r o tin im o s a v y b ė s , k a ip s a k y ta , k y la iŠ m o ­ k y t o jo n u s is t a t y m o p r o tin a m a ja m e d a r b e . N u o a ts it ik tin ių p a m o k y m ų , p r a k a lb ų , p a m o k s lų , p a s k a it ų ir k itų p a n a š ių d a ly k ų p r o tin im a s s k ir ia s i tu o , k a d ji s , p ir m a , y r a p a s to v u s s a v o v y k d o m ą ja tr u k m e i r p la tu s s a v o t u r in iu , a n tr a , y r a o r g a n iz u o ja m a s p la n in g a i, n u o s e k lia i ir p a ž a n g ia i, tr e č ia , y r a p r i ta i k o m a s p r ie in d iv id u a lin ių p s ic h o lo g in ių p a s is a ­ v in im o i r įs is ą m o n in im o a p lin k y b ių , k e t v ir t a , r ū p in a s i p r ie ­ m o n ė m i s , r e i k a li n g o m is p a s i s a v in t a m d a ly k u i p a s t o v i a i p a l a ik y t i a t m in ty je i r iš s ila v in im e * .

II. P rotin im o t ik s la i ir u žd av in iai 1.

Netiesioginis ir tiesioginis protinimo tikslas. -

K ie k v ie n a s

t ik s la s y r a g ė r y b ė , k u r i y r a p a g e id a u ja m a k a ip o s ie k t in a s

* Plg. Göttler J. System der Pädagogik im Umriss. - P. 154. 437

d ė l s a v o v e r tė s d a ly k a s . B e t ta p a ti g ė r y b ė g a li b ū ti v a d in a ­ m a v e r ty b e , je i į ją ž iū r im a iš v e r tė s p u s ė s ir je i š ita v e r t ė y r a ta r s i o b je k ty v u o ja m a p a č ia m e d a ly k e . A t r o d o ta d ta r s i g ė r y b ė e g z is tu o ja n e p r ik la u s o m a i, tu o t a r p u v e r t y b ė t a r s i g lū d i k a m e k ita m e , t. y . g ė r y b ė y r a la b ia u o b je k t y v in is , v e r ­ ty b ė - la b ia u s u b je k ty v in is d a ly k a s . T a d k a i k a lb a m a a p ie u g d o m ą ją g ė r y b ę i r u g d o m ą ją v e r ­ ty b ę , r e ik ia s k ir ti tu o d u d a ly k u ta p r a s m e , k a d u g d o m o ji g ė r y b ė e g z is tu o ja n e p r ik la u s o m a i n u o u g d y tin io , t u o ta r ­ p u u g d o m o ji v e r ty b ė k a ip tik ja m e g lū d i. U g d o m o ji g ė r y b ė y r a ta p r ig im tin ė , k u ltū r in ė a r r e lig in ė g ė r y b ė , k u r i, iš v ie ­ n o s p u s ė s , u g d y m o y r a s ie k ia m a k a ip o n e t ie s io g i n i s tik s ­ la s , o iš k ito s p u s ė s , s u k u r io s p a g a lb a u g d y tin is y r a fo r m u o ja m a s , la v in a m a s . U g d o m o ji v e r t y b ė y r a v e r t in g a s u g d y tin io n u s ite ik im a s , s ie k ia m a s u g d y m u k a ip o t ie s io g i­ n is tik s la s . T a ig i u g d o m o ji g ė r y b ė y r a n e t ie s io g i n i s , u g d o ­ m o ji v e r t y b ė - t i e s i o g i n i s u g d y m o t i k s l a s . U g d o m o j i v e r ty b ė , t. y . u g d y tin io v e r tin g a s n u s ite ik im a s , y r a tie s io g i­ n is tik s la s to d ė l, k a d s u jo p a g a lb a p a s k u i k ū r y b i š k a i y r a s ie k ia m a u g d o m o ji g ė r y b ė k a ip o n e t ie s io g in is tik s la s . P r o t in im o s r i t y je u g d o m o ji g ė r y b ė y r a t i e s a , s u i m t a m o k s lin ė s p a ž in tie s p a v id a lu . U g d o m o ji g i v e r t y b ė y r a p r o ­ tin is iš s ila v in im a s k a ip o v e r tin g a s u g d y tin io n u s it e ik im a s , s u k u r io p a g a lb a p a s k u i tie s a g a li b ū ti k ū r y b iš k a i s ie k ia m a . T e is in g a s p r o tin im o s u p r a tim a s r e ik a la u ja d a r y ti s k i r ­ tu m ą ta r p g ė r y b ė s k a ip o u g d o m o jo tik s lo ir to s p a č io s g ė ­ r y b ė s k a ip o u g d o m o s io s p r ie m o n ė s . M o k s lin ė p a ž in t is n e tik y r a s ie k ia m a k a ip o tik s la s , b e t s u jo s p a g a lb a ta ip p a t s te n g ia m a s i la v in ti p r o tin ę u g d y tin io g a lią . P a s t a r u o ju a t ­ v e ju m o k s lin ė p a ž in tis y r a

jau ž m o n ijo s

la im ė ta in t e le k t u a ­

lin ė g ė r y b ė ; o g i ta d a , k a i m o k s lin ė p a ž in tis e in a s ie k ia m u o ju p r o tin im o tik s lu , r e ik ia tu r ė ti g a lv o je n e tik ta i, k a s y r a ja u la im ė ta , b e t ir ta i, k a s

dar y r a

la im ė tin a .

O b je k ty v in is n e t ie s io g in is p r o tin im o tik s la s y r a n e v ie ­

438

n a k u r i a ts k ir a tie s a , b e t tie s o s s is t e m a , u n iv e r s a li s a v o tu ­ r in iu ir p a g r įs ta s a v o v e r te . T ik ta m tik r a o b je k ty v in ių ir p a g r į s t ų tie s ų v is u m a g a li e iti tik r u p r o tin im o tik s lu . Š ita v is u m a iš s a v o e s m ė s y r a n e k a s k ita , k a ip t e o r in ė i r p r a k ti­ n ė p a s a u lė ž iū r a , s u im a n ti į s a v e s p e c ia lią s ia s m o k s lin e s p a ­ ž in t is , f ilo s o fin e s p a ž iū r a s ir te o lo g in ę d o k tr in ą . Ž in o m a , Š ito k io s p a s a u lė ž iū r o s m a s ta s b u s įv a ir u s p a g a l p r o tin im o la i p s n į. P r o t in is iš s ila v in im a s , a r b a iš s ip r o tin im a s , ta ip p r ik la u ­ s o p r i e iš s ila v in im o , k a ip p r o tin im a s p r ik la u s o p r ie la v in i­ m o . V o k ie č ių

Bildung, p r a n c ū z ųformation ir ru s ų obrazovanije,

im a m i iš s ila v in im o p r a s m e , r e iš k ia ta m tik rą s u d ė tin g ą d v a ­ s in į s u s ifo r m a v im ą , k u r į O . V V illm an n as b u v o Š ita ip r e ik š ­ m in g a i n u s a k ę s : „ G y v a s ž in o jim a s ir įd v a s in ta s s u g e b ė jim a s y r a iš la v in t o s b ū t y b ė s a p s ir e iš k im o ly ty s ; b e t a p s ir e iš k i­ m a s t e lie k a v ie n tu š č ia iš v a iz d a , je i tie d v i ly t y s n e s u t a m p a k r ū v o n n u š v ie s t a ja m e n o r ė jim e " * . V a d in a s i, V V illm an n o s u ­ p r a tim u , g y v a s ž in o jim a s , įd v a s in ta s s u g e b ė jim a s i r n u š v ie s ­ t a s is n o r ė jim a s s u d a r o t r is p a g r in d in e s tik r o iš s ila v in im o žym es. F . X . E g g e r s d o r fe r is , iš e id a m a s iš š ito k io s iš s ila v in im o s ą ­ v o k o s ir ją ta ik in d a m a s p r ie p r o tin io iš s ila v in im o , p a s ta r ą jį š ita ip n u s a k o : „ G y v a s ž in o jim a s , įd v a s in ta s s u g e b ė jim a s ir a p š v ie s ta s n o r ė jim a s s a v o s u ta r tin ė je s u d a r o tą d v a s in ę ly tį, k u r ią m e s v a d in a m e ž m o g a u s iš s ila v in im u . Š ita b ū s e n a ja u a p r e iš k ia d a ly k in į tu r in į, t. y . la v in a m ą jį lo b į, iš k u r io ji tu ri iš g a u ti. T a ig i la v in im a s tu r i v e ik ti tr e jo p a p r a s m e : s a v o o b je k t y v in iu tu r in iu jis tu ri m a itin ti ž in o jim ą , s a v o d a r b o ž a d i­ n a m a is ia is a k s tin a is - iš v y s ty ti p a jė g a s , s a v o v e r tin g u m u s u d a r y ti n u s is ta ty m ą . M o k o m a s is la v in a m o jo v y k s m o lo b is tu r i iš s y k b ū ti v e r ta s ž in o jim o , r a g in ą s ir g ilu s " * * . * W ilhm n n O . Didaktik als Bildungslehre. - Braunschweig, 1923. P. 320. ** Eggersdorfer F. X. Jugendbildung. - München, 1933. - P. 24.

439

K a ip m a to m e , p la č ia i su p ra sta s iš sila v in im a s n ė ra n e i v ie ­ n a tik tu rtin g a e ru d ic ija , n e i v ie n a s tik p r o to iš s im ik lin im a s , b e t to k s ž m o g a u s su s ifo rm a v im a s , k u ria m e h a r m o n in g a i s u ­ s id e rin a ž in o jim a s, su g e b ė jim a s ir n u s ista ty m a s, p a k e lti į a u k š ­ te sn į v e rtin g ą sto v į, a titin k a n tį d v a sin ę ž m o g a u s e s m ę . Ž o d ž iu ta ria n t, iš sila v in im a s y ra s u d ė tin g a k u ltū rin g o ž m o g a u s b ū ­ s e n a , k u ri n ė ra le n g v a i p a sie k ia m a . K a i v ė lia u v ie to je iš s ip r o tin im o b u s v a rto ja m a s p la te s n is iš s ila v in im o te r m in a s , b u s tu rim a g a lv o je n u s a k y ta s is iš s ila v in im o s u p ra tim a s . 2.

Bendrasis ir specialusis, arba profesinis, išsilavinimas.

B e n d r a s la v in im a s i r jo tik s la s , t. y . b e n d r a s is iš s il a v i n im a s , g a li b ū ti įv a ir ia i s u p r a n ta m i. P a p r a s č ia u s ia s b e n d r o la v in i­ m o s u p r a tim a s

yra ta s , k u r is im a

b e n d r ą i š s ila v in im ą k a ip o

v is ie m s a r b a n e t b e n t d a u g u m a i p r iv a lo m ą m in im u m ą . P a s ­ k u i b e n d r a s is iš s ila v in im a s g a li b ū ti im a m a s k a ip o g r in d ž ia ­ m a s is ta p r a s m e , k a d ji s e in a p a g r in d u s p e c ia lia ja m , a r b a p ro fe s in ia m , iš s ila v in im u i. T r e č ia s b e n d r o jo iš s ila v in im o s u ­ p r a tim a s im a la v in im ą b e n d r u ž m o g i š k u o ju m a s t u . Š it a p r a s m e b e n d r a s is iš s ila v in im a s y r a h a r m o n in g a s i r a t b a ig ­ ta s ž m o g iš k o s io s a s m e n y b ė s s u s ifo r m a v im a s , k u r is s a v o tu ­ r in i u y r a u n i v e r s a l i n i s , o iš v y s t y t ų p a jė g ų a t ž v i l g i u p iln u tin is . T o k s b e n d r a i ž m o g iš k a s iš s ila v in im a s n e g a li b ū ti p a s ie k ta s b e s ą r y š io s u p r o f e s in iu ž m o g a u s iš s ila v in im u ; to d ė l s k ir ia n t j į n u o g r in d ž ia m o jo b e n d r o iš s ila v in im o , s a ­ k o m a , k a d ji s y r a a tb a ig ia m a s is iš s ila v in im a s . P r o fe s in is la v in im a s tu r i s a v o u ž d a v in iu s u t e ik t i ž m o ­ g u i s p e c ia la u s iš s ila v in im o , s u p o n u o ja n t, k a d š i s iš s il a v i n i­ m a s tu r i įv y k t i p a g a l jo p r ig im t ą jį p a š a u k im ą . K o k y b in iu a tž v ilg iu b e n d r a s is i r p r o fe s in is iš s ila v in im a s t u r i b ū t i t ie ­ s io g in io a titik im o s a n ty k y je : ju o a u k š t e s n ė y r a p r o f e s ija , ju o g ile s n is tu r i b ū t i b e n d r a s iš s ila v in im a s . Š i t a p r a s m e b e n ­ d r a s is iš s ila v in im a s tu r i g r in d ž ia m o s io s r e ik š m ė s i r , k a ip o p a r u o š ia m a s is , e in a p ir m p r o f e s in io iš s ila v in im o .

440

-

K a i b e n d r a s is iš s ila v in im a s im a m a s a tb a ig ia m ą ja p r a s ­ m e , j o s a n ty k ia v im a s s u p r o fe s in iu s p e c ia liu o ju iš s ila v in i­ m u ja u ž y m ia i k e ič ia s i: je i iš p r a d ž io s g r in d ž ia m a s is b e n d r a s iš s ila v in im a s p a ta r n a u ja p a r u o š ia m u o ju b ū d u p r o fe s in ia m iš s ila v in im u i, ta i d a b a r p r o fe s in is iš s ila v in im a s tu ri p a ta r ­ n a u t i a tb a ig ia m u o ju b ū d u b e n d r a m iš s ila v in im u i. T o d ė l iš p r o f e s in io la v in im o n e tik g a lim a , b e t ir p r iv a lu r e ik a la u ti, k a d ji s s u t e ik t ų ž m o g iš k a ja i a s m e n y b e i a tb a ig ia m o jo

po­

b ū d ž io . 3.

Materialinis ir formalinis lavinimas. -

L a v in im o p r a k ­

t i k o je g a li m a d a u g ia u d ė m e s io k r e i p t i a r į m o k o m o s io s m e d ž i a g o s p a s i s a v i n i m ą , a r į p r o t i n i ų p a jė g ų i š s i v y s t y ­ m ą . P ir m u o ju a t v e ju s v a r b ia u s iu d a ly k u la i k o m a s ž i n o ­ j i m a s , a n t r u o j u - s u g e b ė ji m a s . P i r m ą ja l i n k m e e i n a d i d a k t i n i s m a t e r i a l i z m a s , a n t r ą ja - d id a k t i n i s f o r m a l i z ­ m a s . B e t l a v in i m a s t ik ta d a e in a t in k a m a li n k m e , k a i s u ­ g e b a s in t e t iš k a i s u d e r in ti ž in ių p e r te ik im ą ir p r o tin ių p a jė g ų i š v y s t y m ą , t. y . k a i l a v in i m a s s y k iu y r a i r m a t e ­ r i a l i n i s , ir f o r m a l in is . E g g e r s d o r f e r is r e ik a la u ja , k a d m a te r ia lin is la v in im a s b ū ­

visuotinis, ir k a d f o r m a lin is la v in im a s pilnutinis. T a i r e iš k ia , k a d m a t e r ia lin is

tų u n iv e r s a lin is , a r b a b ū t ų to t a lin is , a r b a

la v in i m a s tu r i s u te ik ti v is u o tin į p a s a u lio v a iz d ą , o fo r m a li­ n is la v in im a s tu r i iš v y s ty ti p iln u t in į ž m o g iš k u m ą . A k iv a iz ­ d o je š ito k o n s ta ta v im o n e g a li b ū t i p a te is in ta s n e i d id a k tin is m a t e r ia liz m a s , n e i d id a k tin is fo r m a liz m a s , n e s k ie k v ie n a s iš jų s le p ia s a v y je p a v o jin g ą v ie n a š a liš k u m ą . 4 . Protinimas kaipo ugdomasis uždavinys ir jo daliniai užda­ viniai. - J e i t ik s la s y r a ta i, k o d ė le i k a s n o r s d a r o m a a r b a įv y k s ta , ta i u ž d a v in y s y r a ta i, k a s y r a d a r y tin a , n o r in t tik s ­ lą p a s ie k t i. N e t ie s io g in is p r o tin im o t ik s la s y r a tie s a , s u o r ­ g a n iz u o t a m o k s lo p a v id a lu ; t ie s io g i n is t ik s la s - p r o tin is

441

iš s ila v in im a s . K a s gi y ra č ia a titin k a m a s p r o tin im o u ž d a v i­ n y s? L a ik a n tis u g d o m o jo u ž d a v in io s u p r a tim o , k u r is b u v o d u o ta s įv e d a m o jo je p e d a g o g ik o s d a ly je , p r o tin im o u ž d a ­ v in į g a lim a Šita ip n u s a k y ti: p r o tin im o u ž d a v in y s y r a n e k a s k ita , k a ip u ž d u o ta s p r o tin im o tik s lų s ie k im a s , p ir m a , p e r ­ te ik im u m o k in io p a s is a v in im u i in te le k tu a lin ių g ė r y b ių , a n ­ tra , iš v y s ty m u ja m e p ro tin ių p a jė g ų , tr e č ia , j o įju n g im u į k ū r y b in į p r o tin į d a rb ą . P r o tin im o u ž d a v in io a p t a r t y je n u ­ r o d o m a s jo s u s k ir s ty m a s į d a lin iu s u ž d a v in iu s p a g a l tr is p a g r in d in e s u g d y m o fu n k c ija s , k u r io s y r a p e r te ik im a s , i š ­ v y s ty m a s ir įju n g im a s . T a ig i p la tu s is p r o tin im o u ž d a v in y s

perteikiamąjį, išvystomąjį i r įjungiamąjį uždavinį. Perteikiamuoju p r o tin im o u ž d a v in iu m o k y t o ja s s t e n g ia s i g a li b ū ti s u s k ir s ty ta s į

s ė k m in g ia u s iu b ū d u te ik ti m o k in io p a s is a v in im u i p r o tin ių g ė r y b ių , t. y . m o k s lin ių p a ž in č ių . Š it u o u ž d a v in iu y r a s ie ­ k ia m a ta iš s ila v in im o ž y m ė , k u r i v a d in a m a ž in o jim u ir k u ­ r i į s i g y ja m a v i s ų p i r m a s u p a g a l b a p a s i s a v i n a m o j o r e c e p ty v u m o , a r b a im lu m o . A n tr a s d a lin is p r o tin im o u ž d a v in y s y r a m o k in io p r o t i­ n ių p a jė g ų

išvystymas.

Š is iš v y s to m a s is p r o tin im o u ž d a v i­

n y s tu r i, p la č ia i ta r ia n t, s u d a r y ti tr is p a g r in d in iu s s u g e b ė jim u s :

patiriamąjį, protaujamąjį ir pritaikomąjį. P a ti r ia ­

m a s is s u g e b ė jim a s s u s id a r o iš s t e b ė jim o , a t m in tie s ir v a iz ­ d u o tė s p a jė g u m o ; p r o ta u ja m a s is s u g e b ė jim a s - iš s u v o k im o , s p r e n d im o , p r o ta v im o ir s is te m in g o s a m p r o ta v im o p a jė g u ­ m o ir p a g a lia u p r ita ik o m a s is s u g e b ė jim a s - iš t e c h n in io , iš ­ r e iš k ia m o jo ir p r a k tin io v e r t in a m o jo p a jė g u m o . V is i š i t i e s u g e b ė jim a i t e g a li tik r a i iš s iv y s t y t i tik r y š iu m s u s a v a im in ­ g u m o k in io v e ik lu m u , k u r is č ia v a id in a to k į v a id m e n į, k o ­ k į k a d p e r te ik im e v a id in a im lu m a s , p a g r įs t a s s a v a im in g u s u s id o m ė jim u . T r e č ia s d a lin is p r o tin im o u ž d a v in y s y r a

442

įjungti m o k in į

į

a k t y v in į in te le k tu a lin į v is u o m e n ė s g y v e n im ą . S u s id o m ė ji­ m a s in te le k tu a lin ia is v is u o m e n ė s in te r e s a is , a s m e n in is a ts i­ d ė jim a s in te le k tu a lin ė s k u ltū r o s r e ik a la m s ir k ū r y b iš k u m a s š i t o s k u lt ū r o s s r ity je y r a tie p a g r in d in ia i n u s ite ik im a i, k u ­ r i e įju n g ia ž m o g ų į in te le k tu a lin į v is u o m e n ė s g y v e n im ą . P r o t in is k ū r y b iš k u m a s y r a č ia s v a r b ia u s ia ž y m ė , n u o k u ­ r io s la b ia u s ia i p r ik la u s o ž m o g a u s a k ty v in is d a ly v a v im a s Š ita m e g y v e n im e . P r o tin im a s , š a lia k itų s a v o u ž d a v in ių , tu r i ta ip p a t s u d a r y t i ja u n u o m e n ė je ir š itu o s , ta ip s a k a n t, įju n ­ g ia m u o s i u s n u s ite ik im u s . Š t a i k o k io s p r a s m ė s tu r i įju n g ia ­ m a s i s p r o t i n i m o u ž d a v in y s . K a ip m a t o m e , tr y s p r o tin im o d a lin ia i u ž d a v in ia i r e m ia ­ s i i r s y k iu iš v y s to tr is m o k in io p s ic h o lo g in e s s a v y b e s :

mą, veiklumą i r kūrybiškumą.

imlu­

K a i v is i š itie n u s ite ik im a i e in a

s a v a im e iŠ m o k in io v id a u s ir p a le n g v in a s a v a im in g ą jo a p ­ s i s p r e n d i m ą , g a lim a tik ė tis , k a d jo d a r b a s b u s tik r a i s ė k ­ m i n g a s l a v i n i m o s i l a i k o t a r p y je i r r e i k š m i n g a s v i s a m t o lim e s n ia m g y v e n im u i. 5.

Protinimo idealas. -

Id e a lin is b ū tų to k s p r o tin im a s , k u r is

įs te n g tų s u te ik ti p e r te ik ia m a ja i m e d ž ia g a i d id ž ia u s io s la v i­ n a m o s io s g a lio s ir p a g a u n a n č io įd o m u m o , iš v y s ty ti d a u g ia u ­ s ia p r o tin ių p a jė g ų , įju n g ti n a u ją ją k a r tą į in te le k tu a lin iu s v is u o m e n ė s in te r e s u s ir n u te ik ti d irb ti k u r ia m ą jį d a r b ą š ito ­ je v is u o m e n ė je . Iš k ito s p u s ė s , id e a lia i iš s ila v in ę s b ū tų to k s ž m o g u s , k u r is ta ip h a r m o n in g a i s u d e r in tų s a v y je ž in o jim ą , p r o tin į s u g e b ė jim ą ir k ū r y b in į n u s is ta ty m ą , k a d ji s v is a is a t­ ž v ilg ia is s to v ė tų in te le k tu a lin ė s k u ltū r o s a u k š tu m o je . J e i la v in im o id e a la s , E g g e r s d o r fe r io ž o d ž ia is ta r ia n t, y r a „ g e id ž ia m a s is d v a s in ė s ly tie s v a iz d a s " , ta i v is d ė lto n u s a ­ k y ta s b e n d r a is ž o d ž ia is p r o tin im o ir iš s ila v in u s io ž m o g a u s id e a la s y r a d a r g e r o k a i a b s tr a k tin is . T o d ė l Š itą id e a lą te n k a d a r b e n t k ie k k o n k r e tiz u o ti. I d e a lin is p r o tin im a s s u k e lia m o k in iu o s e u ž s id e g im ą , a t ­ 443

s id ė jim ą , k ū r y b in į n u s ite ik im ą . J is įk v e p ia d v a s in ių v e r t y ­ b ių b r a n g in im ą , p r a e itie s la im ė jim ų g e r b im ą , n a u jų k e lių ie š k o jim ą ; iš p le č ia d v a s in iu s in te r e s u s , n u te ik ia d o r i n e i p a ­ ž a n g a i ir a p s p r e n d ž ia v is o in te le k tu a lin io g y v e n im o lin k m ę . Iš la v in ta s to k io je m o k y k lo je ž m o g u s g a li tu r ė ti v is a , k o r e ik a la u ja tik ra s iš s ila v in im a s . J is r e iš k ia s i g y v e n im e s u o r i­ g in a liu in d iv id u a lu m u ; ji s ju n g ia s a v y je ta u tiš k u m ą s u b e n ­ d r o m is ž m o g iš k o s io s d v a s io s s a v y b ė m is ; ji s s u p r a n t a s a v o la ik o d v a s ią ir n ė r a n e i ž e m a ž iū r is , n e i n u s is ta tę s t ik į t o lį. J i s n e v e r g a u ja s u m ie s č io n iš k u s n o b iz m u tik n a u jo v e i, b e t n ė r a ta ip p a t tik s e n o v ė s g e rb ė ja s . Jis n ė r a s u s tin g ę s v ie n ą k a r tą p a s is a v in to s e id ė jo s e , b e t s u g e b a v is ą la ik ą ž e n g ti p ir m y n . T a i s a v o la ik o , s a v o ta u to s i r s y k iu v is o s ž m o n ijo s ž m o g u s . I š s i la v in ę s ž m o g u s g r e i t n u s iv o k ia p a d ė t y je , le n g v a i o r ie n tu o ja s i b e t k u r ia m e g y v e n im o s to v y je i r s p r e n d ž ia s u tv ir tu a iš k u m u . J o id e a la s n ė r a n e i v is k ą a p r ė p ią s ž in in g u m a s , n e i u ž s is k le id ę s s a v y je m o k s liš k u m a s . J a m r ū p i v is ų p ir m a a p ib e n d r in ti ž in ijo s v is u m a , k a ip o o r g a n iš k o ji i r s i n ­ te tin ė p a s a u lė ž iū r a , a p im a n ti p r ig im t ie s , k u lt ū r o s i r r e l ig i­ jo s d a ly k u s . S y k iu ji s y ra n u s it e ik ę s in t e le k t u a lin ia m te is in g u m u i ir lin k ę s v is k ą m a tu o ti o b je k t y v in iu m a t u . T a i tik k e le ta s b r u o ž ų iš iš s ila v in u s io ž m o g a u s id e a lo , k u r is g a ­ lė tų b ū ti n e r ib o ja m a i p ie š ia m a s .

Antras

skyrius

P R O T IN IM O O R G A N IZ A C IJA

I. M o k y k la, k a ip o protin im o įsta ig a 1.

Įvedamosios pastabos. -

P r o t in im o d a r b a s y r a la b a i s u ­

d ė tin g a s ir to d ė l ji s tik ta d a g a li b ū ti t in k a m a i v e d a m a s , k a i 444

y r a g e r a i s u tv a r k y ta s , s u o r g a n iz u o ta s . T a m r e ik a lu i v is u o ­ m e n ė je y r a s te ig ia m o s m o k y k lo s . K ie k jų s a n tv a r k a p r ik la u ­ s o n u o įv a ir ių v is u o m e n ė s v e ik s n ių , g a lim a k a lb ė t i a p ie iš v ir š in ę m o k y k lų o r g a n iz a c iją . B e t v ie n ą k a r tą įs te ig t a m o ­ k y k l a tu r i s u s itv a r k y ti s a v o v id u je ir v e ik ti p a g a l p e d a g o ­ g in i u s u g d o m o jo d a r b o r e ik a la v im u s . D a b a r ja u g a lim a k a lb ė t i a p ie iš v id in ę m o k y k lo s o r g a n iz a c iją . T ik s lin g u m o r e ik a la v im a i r a g in a e i ti n u o iš v ir š in ė s m o ­ k y k l o s o r g a n iz a c ijo s p r i e iš v id in ė s jo s o r g a n iz a c ijo s . B e t ir p a s t a r o ji d a r n e s u d a r o p r o tin im o d a r b e s v a r b ia u s io b r a n ­ d u o lio . T o k s b r a n d u o ly s g lū d i m e to d o lo g in ia m e m o k y to jo n u s is t a t y m e i r jo s u g e b ė jim e m e to d iš k a i d ir b ti p r o tin a m ą jį d a r b ą . T o d ė l, iš n a g r in ė ju s m o k y k lo s o r g a n iz a c iją iš v ir š in iu ir iš v id in iu a tž v ilg iu , r e ik ė s p e r e it i t r e č io jo je b e n d r o s io s d i­ d a k t ik o s d a ly je p r ie b e n d r o s io s p r o tin im o m e t o d o lo g ijo s , a r b a b e n d r o s io s m e to d ik o s . T o k ia y r a b e n d r ia u s ia d id a k t i­ n io ty r in ė jim o e ig a . 2.

Mokyklos supratimas. -

P r o tin im a s g a li b ū t i a t s it ik tin is

a r s is t e m in g a s , p a v ie n is a r s u te lk tin is . M o k y k la ir y r a s is t e ­ m in g a i s u o r g a n iz u o t o s u t e lk t in io p r o tin im o įs ta ig a . T o k ią b e n t g a lim a g a u ti p r o v iz o r in ę jo s a p t a r t į iš p ir m o p a ž v e lg i­ m o . M ū s ų „ m o k y k la " e t im o lo g in e s a v o p r a s m e r e iš k ia v ie ­ tą a r b a įs ta ig ą , k u r y r a m o k o m a . Š is m ū s ų te r m in a s s a v o o r ig in a lu m u a iš k ia i iš s is k ir ia iš tų m o k y k lo s p a v a d in im ų , k u r ie y r a s u d a r y ti iš g r a ik ų ž o d ž io

scholė,

r e iš k u s io s p ė tą ,

a r b a la is v ą n u o d a r b ų ir r ū p e s č ių la ik ą , p a n a u d o ja m ą a to t a m p o s d a ly k a m s , s a k y s im e , m e n u i a r b a d v a s in io a r f ilo ­ s o f in io tu r in io s k a ity b a i. P r ie t o k ių p a v a d in im ų p r ik la u s o , p a v y z d ž iu i,

schola, école, Schule, škola i r

1 .1 . M o k y k lo s s u ­

p r a t im a s v is la b ia u to lo n u o s a v o p ir m u t in ė s g r a ik iš k o s io s p r a s m ė s ir d a b a r p a p r a s ta i a titin k a ta i, k ą r e iš k ia e t im o lo ­ g in e s a v o p r a s m e m ū s ų te r m in a s . T a č ia u š a lia s a v o e t im o lo g in io a iš k u m o ir s u g e s ty v u m o

445

m ū s ų m o k y k lo s te r m in a s tu ri ir s a v o n e p a to g u m ą , ir k a ip tik d ė l s a v o s u g e s ty v u m o . Jis b ū te n t p e r d a u g a iš k ia i s u ­ g e s tio n u o ja , k a d m o k y k lo je tik m o k o m a , k a d m o k y k la s k i­ r ia m a t ik m o k o m a ja i p a r e ig a i ir k a d p iln u t in is u g d y m a s n e g a li s u d a r y ti jo s u ž d a v in io . Ž o d ž iu ta r ia n t, m ū s ų m o k y k ­ lo s te r m in a s s u g e s tio n u o ja in t e le k tu a lis tin į m o k y k lo s s u ­ p r a tim ą . T u o ta r p u š ia is la ik a is to k s m o k y k lo s s u p r a t im a s y r a ja u a iš k ia i p a s e n ę s . Į v e d a m o jo je p e d a g o g ik o s d a ly je m o k y k la b u v o p a v a d in ­ ta la v in a m ą ja įs ta ig a , t. y . to k ia , k u r i fo r m u o ja ja u n u o m e n ę v is ų p ir m a r y š iu m s u u g d o m o s io m is g ė r y b ė m is . V is a s u g ­ d y m a s v ie n u s a v o a s p e k tu y r a la v in im a s , t o d ė l i r la v in a ­ m o ji įs ta ig a š ia ip a r ta ip tu r i ta r n a u ti v is a m u g d y m u i, n o r s iš p u s ė s v is ų p ir m a la v in a m o jo a s p e k to . M o k y k la ta r n a u ja v is a m u g d y m u i ta d a , k a i r e a liz u o ja s a v o d a r b e u g d o m ą jį p r o tin im ą , a r b a n e t u g d o m ą jį la v in i­ m ą , t. y . ta i, k ą v o k ie č ia i v a d in a

Unterricht.

erziehlicher,

arb a

erziehender

U g d o m a s is la v in im a s s t e n g ia s i f o r m u o t i v is ą

ž m o g ų r y š iu m s u tu o m o k o m u o ju lo b iu , k u r is e in a f o r m u o ­ ja n č io s u g d o m o s io s g ė r y b ė s p a r e ig a s . K a i to k s u g d o m a s is la v in im a s y r a r e a liz u o ja m a s m o k y k lo je , p a ti m o k y k la , n e ­ n u s to d a m a b u v u s i la v in a m o ji įs ta ig a , y r a u g d o m o ji m o k y k ­ la , k u r ią v o k ie č ia i v a d in a

Erziehungsschule.

Š it a p r a s m e

k ie k v ie n a tik r a m o k y k la y r a p iln u t in io u g d y m o m o k y k la , n e s k ie k v ie n a tik r a m o k y k la tu r i r e a lio s te ig ia m o s io s r e ik š ­ m ė s p iln u tin ia m u g d y m u i. M o k y k la u g d o ja u n u o m e n ę n e tik tu o d a r b u , k u r is jo je y r a d ir b a m a s , b e t ir v is u s a v o g y v e n im u . Š itu o a t ž v ilg iu m o k y k la y r a d ir b tin iu b ū d u s u o r g a n iz u o ta u g d o m o ji b e n ­ d r u o m e n ė ja u n u o m e n e i la v in ti, u g d y ti. Y p a č s v a r b u y r a p a ­ b r ė ž t i, k a d š ito s m o k y k lin ė s b e n d r u o m e n ė s g y v e n im a s ir v e ik im a s y ra p a g r įs ta s p e d a g o g in ia is p r in c ip a is . T o d ė l s a ­ k o m a , k a d m o k y k la y ra p e d a g o g in ė a rb a u g d o m o ji b e n d r u o ­ m e n ė . D id ž ia u s ia d a u g u m a p a s k u tin ių la ik ų m o k y k l i n i ų

446r e f o r m ų tu r ė jo s a v o u ž d a v in iu p a d a r y ti iš m o k y k lo s g y v ą b e n d r u o m e n ę , k u ri g a lė tų a tp ild y ti m a ž ė ja n č ią š e im o s a u k ­ lė ja m ą ją įta k ą ir s y k iu s ė k m in g a i v is ą u g d y m ą tę sti ir a t­ b a ig ti. R e ik ia d a r č ia p r i d u r t i, k a d m o k y k lin ė b e n d r u o m e n ė g r ie ž t a i n e a p s ir ib o ja m o k y k lo s s ie n o m is . Ją s u d a r o n e tik m o k y t o ja i ir m o k in ia i, b e t ir m o k in ių tė v a i, s u s id o m ė ję s a ­ v o v a ik ų u g d y m u , š v ie tim o a ts to v a i, tu r į p a r e ig ą š ia ip a r ta ip d a ly v a u ti m o k y k lo s g y v e n im e , ir n e t B a ž n y č io s a ts to ­ v a i, s u in te r e s u o ti re lig in iu ja u n u o m e n ė s a u k lė jim u , š a lia k a ­ p e lio n o , k u ris

ex officio1d a ly v a u ja

m o k y k lin ė s b e n d r u o m e n ė s

g y v e n im e . R e m ia n tis v is u tu o , k a s p a s a k y ta , g a lim a s u d a r y ti š ito ­

mokykla yra sutelktinio lavinimo įstaiga, suorganizuota pedagoginės bendruomenės pavidalu. k ią m o k y k lo s a p ta r tį:

3.

Mokyklos pagrindinės funkcijos. -

M o k y k lo s s u p r a tim a s

g a li b ū t i p a g ilin t a s p a g r in d in ių jo s fu n k c ijų n a g r in ė jim u . M o k y k lo s fu n k c ija y r a n e k a s k ita , k a ip k o n k r e tiš k e s n is m o ­ k y k lin io g y v e n im o ir v e ik im o p a s ir e iš k im a s , n u k r e ip ta s į m o k y k lo s tik s lų s ie k im ą . a)

Mokymas, protinimas, lavinimas.

- P a ts m o k y k lo s s u ­

p r a t im a s o r g a n iš k a i y r a s u s iję s s u e s m iš k ia u s ia jo s f u n k c i­ ja , k u r i p r a s id e d a p a p r a s tu m o k y m u ir b a ig ia s i u g d o m u o ju la v in im u . B e m o k o m o s io s f u n k c ijo s n e g a lim a įs iv a iz d u o ti jo k i o s m o k y k lo s . M o k y m u y r a d ė s to m a s k o k s n o r s d a ly ­ k a s ; ju o m o k in y s y r a v e r č ia m a s m o k y t is . P r o tin im u m o k i­ n y s n e t ik y r a m o k o m a s , b e t i r in t e le k t u a li a i la v in a m a s . L a v in im u a p s k r it a i m o k in y s y r a f o r m u o ja m a s , t. y . ji s įs i­ g y ja p a s t o v i ų , n e p r a r a n d a m ų v e r t in g ų n u s ite ik im ų . T i k ta s m o k y t o ja s tin k a m a i s u p r a n t a tie s io g in e s s a v o f u n k c ija s , k u ­ r is p r a d e d a s a v o d a r b ą p a p r a s tu m o k y m u ir b a ig ia p la č iu la v in im u .

44?

b ) Ruošimas gyvenimui. - Ž in o m a s a f o r iz m a s non scholae, sėd vitae discimus (n e m o k y k la i, b e t g y v e n im u i m o k o m ė s ) n u s ta t o p la č ia u s ią m o k y k lo s fu n k c iją . K a i s a k o m a , k a d m o ­ k y k la tu r i r u o š t i ja u n ą s ia s k a r t a s g y v e n im u i, g y v e n im a s to ­ k iu a tv e ju s u p r a n ta m a s la b a i b e n d r a i, b ū t e n t k a ip o ž m o g a u s t a r n y b a s a v o ž m o g iš k a ja m p a š a u k im u i. Ž m o g a u s r u o š im e š ita i ta r n y b a i m o k y k la e in a la b a i s v a r b ią i r r e ik š m in g ą fu n k ­ c iją . T o d ė l m o k y k lo s g y v e n im iš k u m a s y r a la b a i p a g e id a u ­ ja m a s jo s p r iv a lu m a s . c) Mokinių darbo ir gyvenimo apstatymas ugdomosiomis gė­ rybėmis. - P e r v is ą s a v o g y v e n im ą ž m o g u s s u s id u r ia s u p r i­ g im tin ė m is , k u ltū r in ė m is ir r e lig in ė m is g ė r y b ė m is , k u r io s jį š ia ip a r ta ip v e ik ia , fo r m u o ja . B e t tik m o k y k lo je ž m o g a u s s a n ty k ia v im a s s u u g d o m o s io m is g ė r y b ė m is y r a p la n in g a i tv a r k o m a s , ir s y k iu r ū p in a m a s i, k a d m o k in ia i s u e itų į s a n ­ ty k iu s s u įv a ir io m is v e r tin g o m is u g d o m o s io m is g ė r y b ė m is . M o k s lin ė s p a ž in ty s e in a č ia p ir m o je v ie t o je ; b e t š a l ia jų r ū ­ p in a m a s i ta ip p a t e s te tin ė m is , v is u o m e n in ė m is , r e lig in ė m is ir k ito m is g ė r y b ė m is , k u r io s t u r ė tų m o k i n i u s u g d o m a i f o r ­ m u o ti. M o k in ių g y v e n im o ir d a r b o a p s t a t y m a s u g d o m o ­ s i o m is g ė r y b ė m is y r a la b a i s v a r b i ir v a is i n g a

m o k y k lo s

fu n k c ija . N ie k a d o s v ė lia u ž m o g u s n e t u r i t i e k k o n t a k t o s u u g d o m o s io m is g ė r y b ė m is i r n ie k a d o s n ė r a jų ta ip v e ik i a ­ m a s , k a ip m o k y k lo je . d)

Mokinių apsauga nuo neigiamųjų įtakų. -

M o k in ių a b s o r -

b a v im a s te ig ia m u o ju d a r b u s a u g o ja ju o s n u o n e ig ia m ų jų įta ­ k ų i r d a r o ju o s a ts p a r e s n iu s k o v o je s u d e m o r a liz u o ja n č ia is v e ik s n ia is . B e t v is d ė lto m o k y k la i te n k a ta ip p a t ir t ie s io g i­ n iu b ū d u k o v o t i s u n e ig ia m o s io m is įt a k o m is . T o d ė l m o k i­ n i ų g y v e n im o o r g a n i z a v i m a s a t it in k a m a l i n k m e s u d a r o v ie n ą iš p r iv a lo m ų m o k y k lo s fu n k c ijų . e) 448

Valios nuteikimas tiesai ir teisybei. -

J e i m o k y k la a p s k r i­

ta i m o k o , p r o tin a , la v in a , je i to k ia y r a jo s b e n d r o ji fu n k c ija , ta i v ie n a iš s p e c ia le s n ių fu n k c ijų y r a m o k in ių v a lio s n u te i­ k im a s į tie s ą ir te is y b ę . Š it u o a tž v ilg iu m o k y k la iš v y s to tie ­ s o s p a ja u tim ą , o b je k ty v in į n u s is ta ty m ą , te is in g ą s p r e n d im ą ir n o r ą v a d o v a u tis o b je k ty v in ia is p r in c ip a is . Š io s fu n k c ijo s d ė k a m o k y k la ta m p a tie s o s įs ig a lė jim o o r g a n a s v is u o m e ­ n ė je ; b ū te n t, jin a i y r a v is u o m e n e i s a v o tiš k a s tie s o s ir te is y ­ b ė s p a ž in im o o r g a n a s . f)

Pratinimas prie metodiško darbo. -

M o k y k lin is d a r b a s

y r a p r a t y b in io p o b ū d ž io . M o k y k la p r a t in a m o k in į d ir b ti d a r b ą t o k iu b ū d u , k o k i u r e i k ė s d ir b t i v ė le s n ia m e g y v e n i­ m e , b ū t e n t , m e t o d iš k u . M o k in iu i m o k y k la y r a m e t o d in g o iš s iv y s t y m o į s t a i g a . „ K a s e in a m o k y k lą , - s a k o H e r m a n a s N o h la s , - p a t ir ia m e t o d o g a ly b ę ir s y k iu įs it ik in a , k a d tv a r ­ k o je ir t a is y k lė je g lū d i ž m o g a u s jė g a " * . K a i s a k o m a , k a d k a s iš ė jo g e r ą m o k y k lą , t a i f a k t iš k a i r e iš k ia g e r o m e to d o įs ig i jim ą . M e t o d i n g u m a s y r a p a g r in d in is m o k y k l o s d ė s ­ n is , ir m o k y k la b e t v ir tų m e t o d ų y r a , b e a b e jo , b lo g a m o ­ k y k la . g)

Dvasinių gėrybių saugojimas ir perteikimas.

- K ad m o­

k y k la g a lė tų a p s t a t y t i m o k in ių d a r b ą ir g y v e n im ą u g d o ­ m o s io m is g ė r y b ė m is , j i t u r i š ita s g ė r y b e s s a u g o t i, d id in ti, d a u g in ti ir s y k iu t e ik ti iš k a r to s į k a r tą . V is u o t in is š v ie tim o p o b ū d is ir s u t e lk t in is la v in im o b ū d a s m o k y k lo je y r a p r ie ­ ž a s t is to , k a d d v a s in ių g ė r y b ių iš s is k le id im a s s u m o k y k lo s p a g a lb a Į g a u n a la b a i p la tų m a s tą . B e m o k y k lo s d v a s in ių g ė r y b ių s u v is u o m e n in im a s b ū t ų t ie s io g n e įm a n o m a s . h)

Visuomeninio kultūrinio tautos susipratimo gaivinimas. -

M o k y k la e in a ta ip p a t s v a r b ią f u n k c iją v is u o m e n ė s s u s i­

* Mold Herman. Handbuch der Pädagogik. - Bd. 1. - P. 68. 29—12

449

p r a tim e . D a u g e lis v is u o m e n in ių n u s ite ik im ų s u s ifo r m u o ja m o k y k lo je ; č ia , p a v y z d ž iu i, n a u jo s k a r to s įg a u n a ta u tin į ir v a ls t y b in į n u s is ta ty m ą ; č ia ta ip p a t jo s įs ig y ja d id ž ia u s ią d a u g u m ą s a v o k u ltū r in ių įp r o č ių ir p a ž iū r ų . N e n u o s ta b u to d ė l, k a d m in ė ta s is H . N o h la s la ik o m o k y k lą a u k š t e s n io d v a s in io g y v e n im o ir ta u to s k u ltū r in ė s v a lio s o r g a n u . M o k y k lo s fu n k c ijų g a lim a b ū tų p r is k a ič iu o ti ž y m ia i d a u ­ g ia u , b e t č ia r e ik ia p a s ite n k in ti tik s v a r b e s n io s io m is . 4.

Mokykla kaipo pedagoginė bendruomenė. -

J e i m o k y k lin is

v e ik im a s iš e in a a ik š tė n s u m o k y k lo s f u n k c ijo m is , ta i m o ­ k y k lin is g y v e n im a s r e iš k ia s i r y š iu m s u tu o , k a d jin a i y r a p e d a g o g in ė b e n d r u o m e n ė . M o k y k la n ie k a d o s n e g a li b ū t i tin k a m a i s u p r a s ta , je i y r a im a m a tik k a ip o s u t e lk t in io la v i­ n im o įs ta ig a . N ie k a d o s n e v a lia p a m ir š ti, k a d ji n a i y r a s y ­ k iu p e d a g o g in ė b e n d r u o m e n ė . M o k y k lin ė t v a r k a ir o r g a n iz a c ija tu r i la b a i d id e lė s r e ik š m ė s m o k in ia m s , b e t m o ­ k y k la d a r la b ia u v e ik i a ja u n u o m e n ę ta d a , k a i t a m p a t ik r a u g d o m ą ja b e n d r u o m e n e , p a g r įs ta a b ip u s e m e ile , p a g a r b o s ja u s m u , d ė k in g u m u , s u s iž a v ė jim u u g d o m o s io m is g ė r y b ė ­ m is ir s ie k im u a u k š tų jų g y v e n im o id e a lų . E r n s ta s O tto s a v o v e ik a le „ A llg e m e in e E r z ie h u n g s le h ­ r e " m a to m o k y k lin ė je b e n d r u o m e n ė je tr is a s p e k tu s : p e r g y ­ v e n im o b e n d r u o m e n ę , d a r b o b e n d r u o m e n ę i r s u s iž in o jim o b en d ru o m en ę. a)

Pergyvenimo bendruomenė. -

E m o c io n a lin ė m o k y k lin io

g y v e n im o p u s ė s u d a r o p r o g ų b e n d r ie m s m o k in ių p e r g y ­ v e n im a m s , k u r ie i š m o k y k lo s p a d a r o t ik r ą p e r g y v e n im o b e n d r u o m e n ę . P a g a l s a v o o b je k tu s , k u r ia is g a li b ū t i v e r t in ­ g i g a m to s , k u lt ū r o s ir r e lig ijo s d a ly k a i, p e r g y v e n im a i e s t i p r ig im t in ia i, k u lt ū r in ia i i r r e lig in ia i. V is o s g a m t in ė s p r a ­ m o g o s , s p o r t a s , iš k y lo s , ž a id im a i, k e lio n ė s s u b u r ia d r a u ­ g u s į v ie n ą p r i g im t in ių p e r g y v e n im ų b e n d r u o m e n ę . K a i

450

m o k y k lo s d r a u g a i b e n d r o je n u o ta ik o je p e r g y v e n a m u z ik o s , p a r o d o s , te a tr o įs p ū d ž iu s , m o k s lin iu s in te r e s u s , u n iv e r s a ­ li n iu s ž m o n ijo s id e a lu s , ju o s ju n g ia į v ie n ą p e r g y v e n im o b e n d r u o m e n ę k u ltū r in ia i in te r e s a i. K a i d r a u g a i s u e in a b e n ­ d r o je r e lig in ių š v e n č ių , iš k ilm ių , a p e ig ų , k u lto i r r e lig in ė s p r a k t ik o s n u o ta ik o je , ju o s v is u s ju n g ia r e lig in ia i p e r g y v e ­ n im a i. A p s k r it a i k e lio n ė s , iš k ilm ė s , š v e n tė s ir v a id in im a i s u t e ik ia m o k y k lo je d a u g ia u s ia p r o g ų b e n d r ie m s p e r g y v e ­ n im a m s ir p a v e r č ia ją m o k y k lin e p e r g y v e n im o b e n d r u o ­ m ene. b)

Darbo bendruomenė.

- P e r g y v e n im a s y r a tik r a i v a is in ­

g a s tik ta d a , k a i ji s p e r e in a į s u p r a tim ą , v e ik im ą , k ū r y b ą . M o k y k lin ė je b e n d r u o m e n ė je a ts k ir i n a r ia i y r a s u r iš ti ta r p s a v ę s n e tik s u b je k ty v in ia is p e r g y v e n im a is , b e t ir d a r b o tik s ­ la is . K a i b u v o p a s t e b ė t a d id e lė u g d o m o ji v e ik im o r e ik š m ė , t r a d ic in ė m o k y k la im t a v e r s t i d a r b o m o k y k la , t. y . im ta k r e i p t i d a u g d ė m e s io į u g d y m ą d a r b u . B e k ita k o , a k t y v in is m o k in ių n u s is t a t y m a s m o k y k lin ia m e d a r b e i r jų s a v iv a ld a n e t ik i š e s m ė s , b e t i r s a v o iš v ir š in iu p a s ir e iš k im u s u d a r o m o k y k lo je d a r b o b e n d r u o m e n ę , k u r io je a t s k ir i n a r ia i s u ­ ju n g t i t a r p s a v ę s d a r b o t ik s la is , s o lid a r u m o ja u s m a is i r s a n ­ t v a r k o s n o r m o m is . c)

Susižinojimo bendruomenė.-Pergyvenimo b e n d r u o m e ­

n ę ju n g ia s u b je k ty v in ė s e m o c ijo s ; d a r b o b e n d r u o m e n ę - n u ­ s is t a ty m a s s ie k ti b e n d r ų o b je k ty v in ių tik s lų , b e t t ik tr e č ia s is m o k y k lin ė s b e n d r u o m e n ė s a s p e k ta s s ie k ia g ilia u ir p la č ia u į ž m o g a u s b ū ty b ę ir tu r i p a s t o v e s n io p o b ū d ž io . E r n s ta s O tto v a d in a tą b e n d r u o m e n ę

Aussprachegemeinschaft,

k u ri žo ­

d iš k a i r e iš k ia iš r a iš k o s b e n d r u o m e n ę , o iš e s m ė s y r a s u s iž in o jim o , s a v it a r p in io s u s ip r a tim o , s u s ig y v e n im o , s u ­ s ib ič iu lia v im o b e n d r u o m e n ė . J e i p e r g y v e n im o b e n d r u o m e ­ n ė s n a r ia i y r a d r a u g a i, je i d a r b o b e n d r u o m e n ė s n a r ia i y r a

451

b e n d r a d a r b ia i, ta i s u s iž in o jim o b e n d r u o m e n ė s n a r ia i y r a s u s ip r a tę s a v o p a s ir e iš k im e b ič iu lia i. E . O tto s k ir ia d v i s u s iž in o jim o ly tis: ž o d in ę ir r a š tin ę . B e n d r i p e r g y v e n im a i ir m o k y k lin is d a r b a s d u o d a d r a u g a m s n e m a ž a p r o g ų p a s ir e ik š ti b e ta r p iš k a i ž o d ž iu i r a r č ia u s u s i­ b ič iu lia u ti. P e r m o k y k lin e s š v e n te s , iš k ilm e s , v a id in im u s , p a s ilin k s m in im u s į m o k y k lin io s u s iž in o jim o b e n d r u o m e ­ n ę g a li b ū ti įt r a u k ti tė v a i, g im in ė s , š v ie tim o ir r e lig ijo s a t ­ s to v a i. - R a š tin ė m o k y k lin io s u s iž in o jim o ly tis y r a m o k y k lo s la ik r a š tis , k u r ia m e g a li d a ly v a u ti v is i s u s id o m ė ję m o k y k ­ lo s g y v e n im u ir s u d a r ą p la č ią ją m o k y k lin ę b e n d r u o m e n ę a s m e n y s . Š ita r a š tin ė s u s iž in o jim o ly tis n ė r a t ie k a p r ib o ta v ie to s ir la ik o a p lin k y b ių , k a ip ž o d in ė ly tis , i r to d ė l g a li p l a ­ č ia u ir p a s to v ia u r e ik š tis . J i g a li ta ip p a t a p im t i m o k y k lo s s e n d r a u g iu s . 5.

Mokyklų kategorijos.

- M a ta n t d id e lį m o k y k lų įv a ir u ­

m ą , r e ik ia s k ir ti m o k y k lų r ū š is , m o k y k lų la ip s n iu s i r m o ­ k y k l ų t i p u s . M o k y k l o s r ū š is y r a m o k y k l ų k a t e g o r i ja , g a u n a m a p a g a l m o k y k lin io la v in im o t ik s l u s . M o k y k lo s la ip s n is y r a m o k y k lų k a te g o r ija , g a u n a m a p a g a l r e a l iz u o ­ ja m ą m o k y k lo je la v in im o m a s tą . M o k y k lo s tip a s y r a m o ­ k y k l ų k a t e g o r i ja , g a u n a m a p a g a l u g d o m ų jų g ė r y b i ų p a r in k im ą ir d e r in im ą į ta m tik rą id ė jin ę v is u m ą . a)

Mokyklų rūšys. -

T r y s y r a m o k y k lų r ū s y s . Y r a ta i b e n ­

d r o jo la v in im o , s p e c ia lin io la v in im o ir li a u d i e s la v in im o m o k y k lo s . K a i m o k y k la n e s is te n g ia ž m o g a u s p a r u o š t i k o ­ k ia i n o r s s p e c ia lia ja i p r o fe s ija i ir la v in a ž m o g ų tik r y š iu m s u Š itu o p a r u o š ia m u o ju d a r b u , g a u n a m e s p e c ia lio jo la v in i­ m o m o k y k lą . K a i m o k y k la s ie k ia m a ž d a u g v ie n o d a i b e n d r o jo iš la v i­ n im o ir p a r u o š im o s p e c ia lia ja i p r o f e s ija i, tu r im e m iš r ią ją m o k y k lų r ū š į, k u r ią p a p r a s ta i s u d a r o lia u d ie s m o k y k lo s .

452

M o k y k lų k a te g o rijo s ^^\ R u ožai L a ip s n ia i^ \ .

I. B en d ro jo la v in im o ru o žas

4. A u kštasis laip sn is

II. L iau d ies la v in im o ru o žas

IlI.S p e cia lio jo lav in im o ru o žas

A u k što ji lia u d ies m o k y k la (liau d ies u n iv e rsiteta s)

U n iv ersiteta i P o lite ch n ik o s A k ad em ijo s In stitu tai K o n serv ato rijo s

453

3. A u k štesn y sis laipsnis

K la sik in ė g im n azija R ealin ė g im n azija A u k štesn io ji realin ė m okykla S u v ien y to ji m ok y k la (II dalis)

A u k štesn io ji lia u d ies m ok y k la (p ap ild om oji m ok y k la)

M e n o ir m u zik os m o k y k lo s M o k y to jų sem in arijos P ra m o n ės, p rek y b o s ir a m atų m o k y k lo s T ech n ik u m ai

2. V id u rin is, arba žem esn y ­ sis, laip sn is

K lasik in ė p ro g im n a z ija R ealin ė p ro g im n azija R ealin ė m ok y k la S u v ien y to ji m ok y k la (I dalis)

V isu o tin ė liau d ies m o k y k la (viršu tin ė dalis)

Ž em ės ū kio m okyklos P rek y b o s m ok y k los A m atų m ok y k los N a m ų ru ošos m okyklos

1. P rad inis laip s­ nis

P rireng iam oji m okykla

V isu o tin ė liau d ies m ok y k la (ap atin ė d alis)

L ia u d is , a r b a b e n d r a v is u o m e n ė s m a s ė , n e g a li iš p r a d ž io s e iti ilg e s n į la ik ą b e n d r o jo la v in im o m o k y k lą , o p a s k u i s p e ­ c ia liz u o t is ilg ia u p r o fe s in ė je m o k y k lo je . J o s p a r u o š im a s g y ­ v e n im o tik s la m s tu ri b ū ti p a ly g in ti tr u m p a s ir tie s io g in is . T a i p a s ie k ia m a ta d a , k a i m o k y k la ju n g ia b e n d r o jo ir s p e ­ c ia lio jo la v in im o tik s lu s . T o k ia p a p r a s ta i ir y r a lia u d ie s m o ­ k y k la , n o r s n e b ū tin a m a n y ti, k a d m iš r io s io s r ū š ie s t e g a li b ū ti v ie n lia u d ie s m o k y k lo s . b)

Mokyklų laipsniai. -

Y ra k e tu ri m o k y k lų la ip s n ia i: 1) p r a ­

d in is , 2) ž e m e s n y s is , a rb a v id u rin is , 3 ) a u k š te s n y s is ir 4 ) a u k š ­ ta s is . P r a d in is m o k y k lų la ip s n is , tik r a i s a k a n t , g a li b ū t i tik b e n d r a ja m e la v in im e ir m iš r ia ja m e ; jo n e g a li b ū ti s p e c ia lia ­ ja m e la v in im e , n e s š is v is a d a s u p o n u o ja ta m tik r ą b e n d r o jo iš s ila v in im o p r a d ž ią . Ž e m e s n y s is la ip s n is y r a tik s p e c ia lia ­ ja m e la v in im e , k a ip o p ir m a s iš p r a d ž io s . B e n d r a ja m e ir m iš ­ r ia ja m e la v in im e j į a titin k a v id u r in is la ip s n is . A u k š t e s n y s is la ip s n is y r a p a s k u tin is b e n d r a ja m e la v in im e ir p r ie š p a s k u ­ t in is s p e c ia lia ja m e . A u k š to jo la ip s n io n e g a li b ū t i b e n d r a ja ­ m e la v in im e , n e s k ie k v ie n a s a tb a ig ia m a s is a u k š t a s is la v in im a s n e iš v e n g ia m a i r u o š ia ž m o g ų k o k ia i n o r s p r o f e ­ s ija i. V is i k e tu r i la ip s n ia i y r a tik m iš r ia ja m e la v in im e , b e n ­ d r a ja m tr ū k s ta a u k š to jo , s p e c ia lio jo - p r a d in ia m . K ie k v ie n a s m o k y k lų la ip s n is a p im a m a ž d a u g k e t v e r iu s m o k s lo m e tu s ir g a li b ū t i s a v o r u o ž tu s k ir s t o m a s k la s ė m is i r k u r s a is . c)

Mokyklų tipai.-Jei v ie t o je

m o k y k lų r ū š ių im s im e r u o ­

ž u s p a g a l b e n d r ą jį, s p e c ia lų jį ir m iš r ų jį la v in im ą , ta i š ito k ie la v in im o r u o ž a i i r m o k y k lų la ip s n ia i s u d a r y s tu o s fo r m a li­ n iu s r ė m u s , k u r iu o s e s u s is k ir s tė įv a ir ių įv a ir ia u s i m o k y k lų tip a i. B e n d r a m o k y k lin ių tip ų s a n t v a r k a p a t e ik ia m a a t s k i­ r o je s c h e m o je (p . 4 5 3 ). Č ia b u s n e p r o š a lį p a d a r iu s k e le tą p a s t a b ų a p ie ž y m ia u s iu s is to r in iu s m o k y k lų tip u s .

454

P a g a l tu o s id e a lu s , k u rie y ra d e d a m i į la v in im o p a g rin d ą , s k ir ia m a try s la v in im o lin k m ė s : re a lis tin ė , h u m a n is tin ė ir re­ lig in ė . P a g a l ta i g a u n a m i try s ž in o m i iš m o k y k lo s isto rijo s ir d a b a r d a r u ž s ilik ę m o k y k lų tip a i: r e a lin ė , k la s ik in ė ir re lig i­ n ė m o k y k la . R e a lis tin is la v in im a s e in a g a m ta m o k s lio , m a te ­ m a tik o s ir te c h n ik o s lin k m e ; ja m v is ų p irm a rū p i p rig im tin ė s u tilita r in ė s v e r ty b ė s ir jis d e d a į m o k y m o p a g r in d ą e m p irin į g a m tin io p r ie ž a s tin g u m o s te b ė jim ą . H u m a n is tin is la v in im a s e in a k u ltū r in e , is to r in e , e s te tin e lin k m e ; ja m v is ų p irm a rū p i ž m o g iš k o s io s v e r ty b ė s ; ji s p a n a u d o ja s a v o tik s la m s la b ia u ­ s ia i ž m o g a u s d v a s io s k ū r in iu s , o į m o k y m o p a g r in d ą d e d a s u p r a tim ą to p r ie ž a s tin g u m o , k u r ia m e p a ts ž m o g u s y ra la is ­ v a s i r s ą m o n in g a s k ū r ė ja s . P a g a lia u d o r in is r e lig in is la v in i­ m a s e in a to lim ia u s ių p r ie ž a s č ių ir g a lu tin ių tik s lų s u p r a tim o lin k m e . J a m r ū p i la b ia u s ia i d o rin ė s ir r e lig in ė s v e r ty b ė s ; jis p a n a u d o ja s a v o tik s la m s v is ų p ir m a r e lig in io g y v e n im o a p ­ r a iš k a s , o į m o k y m o p a g r in d ą d e d a m e ta fiz in į p r ie ž a s tin g u ­ m ą , k u r is s ie k ia a n tg a m tin ių p a s a u lio š a ltin ių . R e a l is t i n i o la v in im o s v o r io c e n tr a s g lū d i p r ig im t ie s s r i­ t y je , h u m a n is t i n io - ž m o g iš k o s io s k u lt ū r o s s r ity je , d o r in io , r e lig in io - r e l ig i jo s s r ity je . K a d h u m a n is tin ė s lin k m ė s m o k y k lo s y r a s u s iju s io s s u k la s ik in iu la v in im u , y r a n e d a u g ia u k a ip is to r in ė iš d a v a . I k i š i o le i jo k i a k u lt ū r in ė

gadynė

n ė r a s u d a r iu s i g r a ž e s n io

g r y n o ž m o g iš k u m o id e a lo , k a ip a n tik in is p a s a u lis s u s a v o k la s ik in e li t e r a t ū r a , k u r io je įk ū n y ta

kalokagatijos id ė ja .

T a r p r e a lis t in ė s ir h u m a n is tin ė s , a r b a k la s ik in ė s , m o k y k ­ lo s y r a d a r t a r p u tin is tip a s , b ū te n t,

realinė gimnazija. J e i

k la ­

s i k in ė g im n a z i ja y p a t in g a i a ts iž v e lg ia į is t o r in į- f ilo lo g in į la v in im ą ir j e i r e a lin ė s m o k y k lo s y p a tin g a i a ts iž v e lg ia į g a m t in į- m a t e m a t in į la v in im ą , t a i r e a lin ė s g im n a z ijo s ju n g ia lo ­ t y n ų k a l b ą i r l i t e r a t ū r ą s u m o d e r u o t a r e a l i n i ų d a ly k ų p r o g r a m a . O g i m o k y k la , k u r io je a ts k ir ų š a k ų p a v id a lu k o m ­ b in u o ja m a t r y s m o k y k lų tip a i, b ū te n t, k la s ik in ė g im n a z ija ,

455

r e a lin ė g im n a z ija ir r e a lin ė m o k y k la , g a li b ū t i p a v a d in t a s u v ie n y t ą ja m o k y k la . d)

Vieninga mokykla. -

S u v ie n y to s m o k y k lo s n e r e i k ia p a i­

école uni­ que, v o k ie č ia i Einheitsschule, r u s a i - jedinaja škola. V ie n i n g o s n io t i s u v ie n in g a m o k y k la , k u r ią p r a n c ū z a i v a d in a

m o k y k lo s s ą v o k a n ė r a v ie n o d a i s u p r a n ta m a , n e s Š ito s m o ­ k y k lo s k o n c e p c ijo je s u s ip in a k e lio s s k ir t in g o s id ė jo s . P a g a l ta i, k a ip ji s u p r a n ta m a , ji g a li b ū ti ir įv a ir ia i v a d in a m a . V i­ s ų p ir m a m o k y k lo s v ie n in g u m a s g a li b ū t i s u p r a n t a m a s s o ­ c ia lin e p r a s m e : s o lid a r u m o s u m e tim a is įv a ir ių s l u o k s n ių v a ik a i b e n d r a i m o k o m i v is ie m s p r iv a lo m o s e m o k y k l o s e i r s y k iu in d iv id u a lin ių p a s ir e iš k im ų s u m e tim a is k ie k v ie n a m v a ik u i s u te ik ia m a ly g i g a lim y b ė n e n u t r ū k s t a m a i k il t i m o ­ k y k lų h ie r a r c h ijo je i r k u o p iln ia u s ia i iš s iv y s t y t i s a v o g a b u ­ m ų ir p a š a u k im o lin k m e . O r g a n iz a c in e p r a s m e m o k y k la y r a la ik o m a v ie n in g a įv a i­ r ia is a tv e ja is : a r b a ta d a , k a i m o k y k lo s y r a v a ls ty b ė s v ie n o d a i tv a r k o m o s ir r e g la m e n tu o ja m o s , a rb a ta d a , k a i m o k y k lo s e y r a v y k d o m a s v ie n in g a s p la n a s , a rb a ta d a , k a i m o k y k lo s s u ­ d a r o , n e ž iū r in t s a v o įv a ir u m o , o r g a n iš k a i v ie n in g ą s is te m ą , k u r io je m o k in ia m s y r a le n g v a s p e r ė jim a s iš v ie n o m o k y k lo s tip o į k itą . V ie n in g a p a s k u tin e p r a s m e m o k y k la s te n g ia m a s i p a d a r y ti k u o ilg ia u s ia i p r iv a lo m a ir n e m o k a m a , k a d g e r a i a p d o v a n o ta s ja u n u o lis g a lė tų tę s ti s a v o m o k s lą n e p r ik la u ­ s y d a m a s n u o a p r ib o tų m a te r ia lin ių s a v o š e im o s a p lin k y b ių . T a i, k a s y r a v a d in a m a v ie n in g o s m o k y k lo s v a r d u , i š tik ­ r ų jų g r e ič ia u y r a v ie n in g a m o k y k lin ė s is te m a . R e n k a n t is iŠ įv a ir ių v ie n in g o s m o k y k lo s k o n c e p c ijų te ig ia m u s p a g e id a ­ v im u s , g a lim a b ū tų š itą s is te m ą n u s a k y ti to k iu b ū d u : v ie ­ n in g a y r a to k ia m o k y k lin ė s is te m a , k u r i p a d e d a r e a liz u o ti v is u o m e n ė je v ie n in g u m ą ; k u r i, b ū d a m a p a k a n k a m a i d if e ­ r e n c iju o ta , s y k iu n e s u d a r o m o k in ia m s n e n u g a lim ų k liū č ių , r e ik a lu i e s a n t, p e r e iti iŠ v ie n o m o k y k lo s tip o į k itą ; k u r i n e ­

456

s t a t o m o k s lo g a v im o j p r ik la u s o m y b ę n u o m a te r ia lin io tė v ų p a s itu r ė jim o ir k u r i s a v a im e d a r o g a b ių jų a tra n k ą ir le id ž ia g e r ia u s ia i iš s ila v in ti p a g a l s a v o p r ig im tu o s iu s g a b u m u s . 6.

Mokykla ir pasaulėžiūra. -

M o k y k lo s s a n t y k ia v im a s s u

p a s a u lė ž iū r a p r i k la u s o n u o p e d a g o g ik o s ir p a s a u lė ž iū r o s s a n t y k i a v i m o . P e d a g o g i k a y r a f o r m a lia i n e p r ik la u s o m a n u o p a s a u lė ž iū r o s m o k s lų , k a ip o s a v a r a n k iš k a s m o k s la s , t u r įs s a v o d ė s n i n g u m ą ir a u to n o m iš k a i s a v e tv a r k ą s iš s a ­ v o v id a u s . B e t ji n a i m a t e r ia l ia i y r a p r ik la u s o m a n u o p a ­ s a u lė ž i ū r o s iš p u s ė s s a v o o b je k t o , n e s š is , t. y . u g d y m a s , g y v e n im o p r a k t ik o je n e g a li b ū t i n e p r i k la u s o m a s n u o p a ­ s a u lė ž i ū r i n io n u s is t a t y m o ja u to d ė l, k a d u g d y m o t ik s l a i o r g a n iš k a i y r a s u s iję s u g y v e n im o tik s la is , o g y v e n im o t ik s ­ lų s u p r a t im a s y r a n e a t ju n g i a m a s n u o t o k io s a r k i t o k i o s p a s a u lė ž iū r o s . T o d ė l m o k s lin is lo ja lu m a s r e i k a la u ja im t i š i t ą o b je k t ą t o k į, k o k s j i s y r a t ik r o v ė je , n e s t o k a ip t ik p a t s m o k s liš k u m a s r e i k a la u ja s y k iu s u o b je k t y v in io d a ly k iš k u ­ m o p rin c ip u . V is a t a i, k a s p a s a k y ta a p ie p e d a g o g ik o s s a n t y k ia v im ą s u p a s a u lė ž iū r a , g a lio ja ta ip p a t m o k y k lo s ir p a s a u lė ž iū r o s s a n t y k ia v im u i: a iš k u s a v a im e , k a d , j e i u g d y m a s n e g a li b ū ­ ti a tp a la id u o t a s g y v e n im o p r a k tik o je n u o p a s a u lė ž iū r o s , ta i ir m o k y k la , k a ip o o r g a n iz u o t a s u g d y m a s , ta ip p a t n e g a li a t s ip a la id u o t i n u o p a s a u lė ž iū r in ė s p r ik la u s o m y b ė s . M o k y k lo s p r ik la u s o m u m a s n u o p a s a u lė ž iū r o s y r a n e t ž y m ia i s t ip r e s n is n e g u a b s t r a k t in is p e d a g o g ik o s p r ik la u ­ s o m u m a s n u o jo s io s . Į v y k s t a ta i to d ė l, k a d m o k y k lo je Š a lia tų r y š ių , k u r ių

yra ta r p

u g d y m o i r p a s a u lė ž iū r o s , a t s ir a n d a

d a r n a u jų ju n g ia m ų jų v e ik s n ių , k u r ie y p a t in g a i s u v e r ž ia m o k y k l o s p r ik la u s o m u m ą n u o p a s a u lė ž iū r o s . B ū te n t, i r iš m o k o m o jo lo b io , i r i š m o k y t o jo a s m e n y b ė s p u s ė s m o k in ia i n e iš v e n g ia m a i p a t ir ia p a s a u lė ž iū r in ių įta k ų . M o k y to ja s , k a i­ p o la v in t o ja s a u k lė t o ja s , n e g a li fa k tiš k a i p a s ilik ti m o k in ių

457

a k iv a iz d o je n e u tr a lu s p a s a u lė ž iū r o s a tž v ilg iu . Ir r e ik ia n e t k o n s t a t u o ti, k a d , ju o a u k š č ia u s to v ė s m o k y to ja s s a v o p a ­ š a u k im o d a ly k u o s e , ju o d id e s n ė b u s jo a s m e n y b ė s ir tu o p a č iu jo iš p a ž įs ta m o s p a s a u lė ž iū r o s įta k a . V a d in a m o ji p a s a u lin ė , la is v a , a r b a n e u tr a lio ji m o k y k la iŠ tik r ų jų y r a a rb a n a iv u s n e s u s ip r a tim a s , a r b a n e s ą ž in in g a fik c ija . K a i la ic iz m o š a lin in k a i r e ik a la u ja p a s a u lin ė s , a r b a n e u tr a lio s io s , m o k y k lo s , fa k tiš k a i y r a r e ik a la u ja m a m o k y k ­ la , e in a n ti la ic iz m o lin k m e , t. y . m o k y k la , s u d a r y ta p a g a l ta m tik r o s p a s a u lė ž iū r o s r e ik a la v im u s . V ie n in te lis r a c io n a ­ lu s n u s is ta ty m a s š iu o k la u s im u g a lė tų b ū ti š ito k s : je i m o ­ k y k la f a k tiš k a i n e a t p a la id u o ja m a n u o p a s a u lė ž iū r o s , t a i te n k a r im ta i ir lo ja lia i p a is y ti Š ito fa k to ir p a d a r y t i iš j o r e i­ k ia m a s k o n s e k v e n c ija s . O iŠ š itų k o n s e k v e n c ijų s v a r b ia u ­ s i o s y r a d v i: p i r m a , p a s a u l ė ž i ū r a t u r i b ū t i į v e d a m a į m o k y k lą n e k o n tr a b a n d o s , b e t r a c io n a la u s p la n in g u m o k e ­ liu , a n tr a , p a s a u lė ž iū r in is ja u n u o m e n ė s v a d o v a v im a s m o ­ k y k lo je tu ri p r ik la u s y ti tie m s , k a s tu r i į t a i p r ig im t ą ją te is ę . 7.

Prigimtųjų ugdymo veiksmų vaidmuo mokykloje. -

M o k y k la

t ie k y r a s v a r b u s v e ik s n y s n a u jų jų k a r tų u g d y m e , k a d jo s t in ­ k a m u fu n k c io n a v im u y r a s u in te r e s u o ti v is i p r ig im tie ji u g ­ d y m o v e ik s n ia i, t. y . p a š a u k t i i š p r ig im t ie s š i a ip a r ta ip d a ly v a u ti u g d y m o d a r b e . T o d ė l a ts ir a n d a r e ik a la s p a n a g r i­ n ė ti m o k y k lo s s a n ty k iu s s u š e im a , v a ls ty b e ir B a ž n y č ia . a)

Mokykla ir šeima.

- T ė v a m s p r ik la u s o p r ig im t o ji te is ė

p a s ir in k ti s a v o v a ik a m s m o k y k lą p a g a l p a s a u lė ž iū r in į s a v o n u s is ta ty m ą ir p a s k u i p r iž iū r ė ti, k a d jų v a ik a i n e b ū tų a u k lė ­ ja m i ir la v in a m i p r ie š in g u ta m n u s is ta ty m u i b ū d u . K it a s d a ­ ly k a s , k u r is n u s ta to g la u d ų s a n ty k ia v im ą t a r p m o k y k lo s ir š e im o s , y r a r e ik a la s s u d e r in ti ir k o o r d in u o ti v ie n a m p e d a ­ g o g in ia m tik s lu i š e im in į a u k lė jim ą ir m o k y k lin į la v in im ą . Š e im in io i r m o k y k lin io u g d y m o s u d e r in im a s ir p a l a ik y ­

458

m a s tė v ų k o n ta k to s u m o k y k lo s v e ik im u ir g y v e n im u įv y k s ­ ta įv a ir ia is b ū d a is