Islamic Studies 06 [6]

Citation preview

‫د هن‬

‫زارت‬

‫اسﻼمي *وونه او روزنه‬ ‫شپ‪8‬م !ولگى‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨:‬هـ‪.‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د !ولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـو'ـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا ه‪5‬ــــــواد به تل ‪$‬لي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د پﻮﻫﻨ‪ 3‬وزارت‬

‫اسﻼﻣﻲ *ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ‬ ‫شپ‪8‬م !ﻮﻟگﻰ‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨:‬ﻫـ‪.‬ش‪.‬‬ ‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون اس مي وونه او روزنه‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د اس مي وون او روزن د برخ د در‬

‫ا‬

‫ول‬

‫وون‬

‫دم‬

‫د پ تو ب د اډيټ د پار نت غړي‬

‫شپ م‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د ا‬

‫د ا‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است‬

‫ال‬ ‫ا‬

‫ا خونه‬

‫بر نال‬

‫تابونو مؤلف‬

‫هجري شم‬ ‫ابل‬ ‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غړوون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬ ‫ب‬

‫چلند‬

‫ي‬

‫د وهن د وزير غام‬ ‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله لوم ن‬ ‫نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د‬ ‫م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او و‬ ‫ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل ي‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور‬ ‫د نن ور‬ ‫اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫و ي خ لوا وه او‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‬

‫فهرست‬

‫د‬

‫د لوست شم ره‬

‫لوست‬

‫مخ‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ﻟﻮست‬

‫د ﻧبﻮي احادﻳثﻮ ﻣﻘام‬

‫‪1‬‬

‫دوﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫د احادﻳثﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ‬

‫‪3‬‬

‫در‪4‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫شﻔاﻋت‬

‫‪5‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫د اصحابﻮ ﻣﻘام‬

‫‪7‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻗسﻢ خﻮړل‬

‫‪9‬‬

‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫د ﻗسﻢ ډوﻟﻮﻧﻪ‬

‫‪11‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫شرک‬

‫‪13‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫د شرک ډوﻟﻮﻧﻪ‬

‫‪15‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫رﻳا‬

‫‪17‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫شرﻋﻲ حکﻤﻮﻧﻪ (‪)١‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫شرﻋﻲ حکﻤﻮﻧﻪ ( ‪) ۲‬‬

‫‪21‬‬

‫دوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻏسﻞ ﻓرضﻮﻧﻪ‬

‫‪23‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻏسﻞ ﻣﻮجبات‬

‫‪25‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫روژه‬

‫‪27‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د روژې ﻓرضﻴت‬

‫‪29‬‬

‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬

‫د روژې ډوﻟﻮﻧﻪ‬

‫‪31‬‬

‫اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د روژې ﻓاسدووﻧکﻲ‬

‫‪33‬‬

‫اتﻪ ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫تراوﻳح‬

‫‪35‬‬

‫د لوست شم ره‬

‫لوست‬

‫مخ‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫اﻋتکاف‬

‫‪37‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻓﻄر صدﻗﻪ‬

‫‪39‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫زکات‬

‫‪41‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د زکات ﻧصاب‬

‫‪43‬‬

‫دري وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻏﻠﻮ‪ ،‬داﻧﻮ او ﻣ‪5‬ﻮو زکات‬

‫‪47‬‬

‫'ﻠﻮر وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د 'اروﻳﻮ زکات‬

‫‪49‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د زکات ﻣستحﻘﻴﻦ‬

‫‪51‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫حج‬

‫‪53‬‬

‫اوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د حج ﻣساﻳﻞ‬

‫‪55‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫حﻴاء‬

‫‪58‬‬

‫ﻧﻬﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫تﻮاضﻊ‬

‫‪60‬‬

‫ډ‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫صﻠﻪ رحﻤﻲ‬

‫‪62‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫ر*تﻴا وﻳﻞ‬

‫‪64‬‬

‫دوه د‪4‬رشﻢ‪ -‬ﻟﻮست‬

‫د ﻣﻮر او پﻼر اﻃاﻋت‬

‫‪66‬‬

‫درې د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫اسراف‬

‫‪68‬‬

‫'ﻠﻮر د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫حجاب‬

‫‪70‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫د صدﻗ‪ 3‬ﻓضاﻳﻞ‬

‫‪72‬‬

‫ه‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى ﻟﻮست‬

‫د ﻧبﻮي احادﻳثﻮ ﻣﻘام‬ ‫د رسﻮل اهلل‬

‫وﻳﻨا‪ ،‬عﻤﻞ او تقرﻳر تﻪ حدﻳث وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫د پﻴغﻤبر‬

‫وﻳﻨا وح‪ 3‬ده‪.‬‬

‫د پﻴغﻤبر‬

‫پﻴروي د اهلل تعاﻟی پﻴروي ده‪ ،‬اهلل تعاﻟی فرﻣاﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﻣﻨاﻧﻮ!‬ ‫[اﻟﻨساء‪ ]٥٩ :‬ژباړه‪ :‬ای ْ‬

‫د اهلل او د رسﻮل اطاعت وك‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د کﻮﻣﻮ کاروﻧﻮ پﻪ کﻮﻟﻮ چ‪ 3‬رسﻮل اهلل‬

‫ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ﻫغﻪ ترسره‬

‫کﻮو او ﻟﻪ کﻮﻣﻮ کاروﻧﻮ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬ﻣﻨع ک‪7‬ې‪ ،‬ﻟﻪ ﻫغﻮ 'خﻪ ډډه کﻮو‪.‬‬ ‫اهلل تعاﻟی پﻪ دې اړه فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬ ‫[اﻟحشر ‪]٧ :‬‬ ‫ژباړه‪ :‬پﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬پﻴغﻤبر‬

‫تاس‪ 3‬تﻪ اﻣر ك‪7‬ی‪ ،‬ﻧﻮ ﻫغﻪ وﻣﻨئ او ﻟﻪ 'ﻪ‬

‫شﻲ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬ﻣﻨعﻪ ک‪7‬ي ﻳئ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫغﻪ ﻣﻨعﻪ شئ‪.‬‬ ‫د قرآن کرﻳﻢ ډ‪4‬ر حکﻤﻮﻧﻪ د رسﻮل اهلل‬ ‫دي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫پﻪ احادﻳثﻮ ک‪ 3‬بﻴان شﻮي‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د حضرت ﻣحﻤد‬

‫‪$‬ﻴﻨ‪3‬‬

‫احادﻳث د ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬پﻪ ډول بﻴان ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ ژوﻧد ک‪ 3‬ﻟﻪ پﻴغﻤبر‬

‫'خﻪ د پﻴروۍ 'ﻮ‬

‫بﻴﻠگ‪ 3‬وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د ﻧبﻮي احادﻳثﻮ د ‪$‬ﻴﻨﻮ کتابﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬حدﻳث 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬اهلل تعاﻟی ﻣﻮږ تﻪ د رسﻮل اهلل‬

‫د احادﻳثﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ‬

‫دي؟‬ ‫‪ .۳‬آﻳا د رسﻮل اهلل‬

‫وﻳﻨاوو او ک‪7‬ﻧﻮ دواړو تﻪ حدﻳث وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫وژباړئ‪.‬‬

‫‪ .٤‬دا آﻳت‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨﻲ دواړه آﻳتﻮﻧﻪ حفظ او ژباړه دې زده ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دو‪4‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫د احادﻳثﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫د پﻴغﻤبر‬

‫حدﻳثﻮﻧﻪ پﻪ درې ډوﻟﻪ دي‪:‬‬

‫‪ -۱‬قﻮﻟﻲ حدﻳث‪ :‬د پﻴغﻤبر‬ ‫ﻟکﻪ‪ :‬رسﻮل اهلل‬

‫وﻳﻨاوو تﻪ قﻮﻟﻲ حدﻳث وﻳﻞ ک‪85‬ي‪،‬‬

‫فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫رواه اﻟبخاری‪.‬‬ ‫ژباړه‪ :‬ﻣسﻠﻤان ﻫغﻪ 'ﻮک دی‪ ،‬چ‪ 3‬ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳ‪ 3‬د ژب‪ 3‬او ﻻس ﻟﻪ‬ ‫ضرر 'خﻪ پﻪ اﻣﻦ وي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فعﻠﻲ حدﻳث‪ :‬د رسﻮل اهلل‬

‫ک‪7‬ﻧﻮ تﻪ فعﻠﻲ حدﻳث وﻳﻞ ک‪85‬ي‪،‬‬

‫ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫ژباړه‪ :‬رسﻮل اهلل‬

‫پﻪ سفر ک‪ 3‬دوه رکعتﻪ ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬کاوه کﻠﻪ چ‪ 3‬بﻪ‬

‫ﻣقﻴﻢ وو‪ ،‬بﻴا بﻪ ﻳ‪' 3‬ﻠﻮر رکعتﻪ ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬کاوه‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تقرﻳري حدﻳث‪ :‬ﻳﻮ صحابﻲ چ‪ 3‬کﻮم کار د رسﻮل اهلل‬ ‫وړاﻧدې ک‪7‬ی وي او رسﻮل اهلل‬

‫پﻪ‬

‫ﻫغﻪ کار بد ﻧﻪ وي گ‪2‬ﻠی‪ ،‬دې تﻪ‬

‫تقرﻳري حدﻳث وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬پﻪ ﻧبﻮي ﻣسجد ک‪ 3‬د حبشﻴاﻧﻮ ﻟﻮب‪3‬‬ ‫چ‪ 3‬د ﻧ‪5‬زو پﻪ وﻫﻠﻮ سره ﻳ‪ 3‬کﻮﻟ‪.3‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻻﻧدې حدﻳثﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د و‪4‬ﻨا‪ ،‬عﻤﻞ او تقرﻳر حدﻳثﻮﻧﻪ پﻪ‬ ‫گﻮتﻪ ک‪7‬ي‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ﻳﻮ س‪7‬ي ﻟﻪ رسﻮل اهلل‬ ‫پﻴغﻤبر‬

‫'خﻪ وپﻮ*تﻞ‪ :‬کﻮم ﻣسﻠﻤان غﻮره دی؟‬

‫ورتﻪ وفرﻣاﻳﻞ‪ :‬ﻫغﻪ 'ﻮک غﻮره دی چ‪ 3‬ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳ‪ 3‬د ژب‪ 3‬او‬

‫ﻻس ﻟﻪ ضرر ﻧﻪ پﻪ اﻣان وي‪ .‬رواه ﻣسﻠﻢ ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رسﻮل اهلل‬

‫د ﻟﻮی اختر پﻪ ورځ ﻟﻮﻣ‪7‬ی ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬وک‪ ،7‬بﻴا ﻳ‪ 3‬خطبﻪ‬

‫ووﻳﻠﻪ‪،‬ورپس‪ 3‬ﻳ‪' 3‬اروی حﻼل ک‪ .7‬ﻣتﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬د پﻴغﻤبر‬

‫حدﻳثﻮﻧﻪ پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ دي؟‬

‫‪ .۲‬قﻮﻟﻲ حدﻳث تعرﻳف ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فعﻠﻲ حدﻳث تعرﻳف ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬تقرﻳري حدﻳث تعرﻳف ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫درﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫شﻔاﻋت‬ ‫شفاعت سپار*تﻨ‪ 3‬تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫اهلل‬ ‫د اهلل‬

‫د قﻴاﻣت پﻪ ورځ غﻮره خﻠکﻮ تﻪ د شفاعت اجازه ورکﻮي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ اجازې پرتﻪ ﻫ‪(5‬ﻮک شفاعت ﻧشﻲ کﻮﻻی‪.‬‬

‫ﻧ‪5‬ک خﻠک بﻪ د ﻣسﻠﻤاﻧﻮ گﻨاﻫگاراﻧﻮ شفاعت کﻮي‪.‬‬ ‫شفاعت د گﻨاه د ب‪+‬ﻠﻮ او جﻨت تﻪ د تﻠﻠﻮ ﻟپاره ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻫر پﻴغﻤبر بﻪ د خپﻞ اﻣت شفاعت کﻮي‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫بﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ی شفاعت کﻮي‪.‬‬

‫د دې اﻣت غﻮره خﻠک د شفاعت حق ﻟري‪.‬‬ ‫د قرآن کرﻳﻢ قاري بﻪ د خپﻠ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬د ﻟسﻮ غ‪7‬و شفاعت کﻮي‪.‬‬ ‫شﻬﻴد د ‪ ۷۰‬تﻨﻮ شفاعت کﻮي‪.‬‬ ‫ﻧ‪5‬ک اعﻤال د ﻣسﻠﻤان شفاعت کﻮي‪.‬‬ ‫قرآن کرﻳﻢ د خپﻞ ﻟﻮستﻮﻧکﻲ شفاعت کﻮي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د شفاعت پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د قرآن کرﻳﻢ قاري تﻪ وﻟ‪ 3‬د شفاعت حق ورکﻮل ک‪85‬ي؟ زده کﻮوﻧکﻲ‬ ‫دې پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پﻪ دﻧﻴا ک‪ 3‬د ﻧﻴکﻮ خﻠکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ سپار*تﻨﻪ 'ﻨ‪/‬ﻪ ده؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ د‬ ‫*ﻮوﻧکﻲ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ ‪$‬ان سره شرﻳک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬شفاعت 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۲‬پﻴغﻤبران بﻪ د چا شفاعت کﻮي؟‬ ‫‪ -۳‬شﻬﻴد د 'ﻮ کساﻧﻮ شفاعت کﻮﻻی شﻲ؟‬ ‫‪ -٤‬قرآن کرﻳﻢ د چا شفاعت کﻮي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و سره د شفاعت پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫د اصحابﻮ ﻣﻘام‬ ‫اصحاب د صحابﻲ جﻤع ده‪.‬‬ ‫صحابﻲ‪ :‬ﻫغﻪ چا تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬چ‪ 3‬پﻴغﻤبر‬

‫ﻳ‪ 3‬ﻟﻴدﻟی وي‪ ،‬پﻪ ﻫغﻪ ‪34‬‬

‫اﻳﻤان راوړی وي او د اﻳﻤان پﻪ حاﻟت ک‪ 3‬وفات شﻮی وي‪.‬‬ ‫اصحابﻮ کراﻣﻮ رضﻲ اهلل عﻨﻬﻢ ﻟﻪ رسﻮل اهلل‬

‫سره د دﻳﻦ پﻪ خپروﻟﻮ‬

‫ک‪ 3‬ډ‪4‬ر زﻳاروﻧﻪ گاﻟﻠﻲ او پدې ﻻر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻫر ډول ﻣاﻟﻲ او ‪$‬اﻧﻲ‬ ‫قرباﻧ‪ 9‬ورک‪7‬ي دي‪.‬‬ ‫اصحاب رضی اهلل عﻨﻬﻢ د اسﻼﻣﻲ اﻣت تر !ﻮﻟﻮ غﻮره خﻠک دي‪.‬‬ ‫د رسﻮل اهلل‬

‫اصحاب د ﻫداﻳت ﻣشاﻟﻮﻧﻪ دي‪ ،‬د ﻫغﻮی پﻪ پﻴروۍ‬

‫ک‪ 3‬ﻣسﻠﻤاﻧان سﻤﻪ ﻻر ﻣﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫ﻣﻮږ تﻪ ﻟﻪ اصحابﻮ سره د ﻣﻴﻨ‪ 3‬او اخﻼص ﻻر*ﻮوﻧﻪ‬

‫ک‪7‬ې ده‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ !ﻮﻟﻮ صحابﻪ کراﻣﻮ رضی اهلل عﻨﻬﻢ تﻪ درﻧاوی ﻟرو‪.‬‬ ‫اصحابﻮ تﻪ بد وﻳﻞ او د ﻫغﻮی تﻮﻫﻴﻦ کﻮل ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫ﻣشﻬﻮر صحابﻪ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬حضرت ابﻮبکر صدﻳق‪ ،‬حضرت عﻤر فاروق‪،‬‬ ‫حضرت عثﻤان‪ ،‬حضرت عﻠﻲ‪ ،‬حضرت زبﻴر‪ ،‬بﻲ بﻲ خدﻳجة اﻟکبری‪،‬‬ ‫بﻲ بﻲ عاﻳشﻪ او بﻲ بﻲ فاطﻤة اﻟزﻫرا رضی اهلل تعاﻟی عﻨﻬﻢ او داس‪3‬‬ ‫ﻧﻮر دي‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬ﻟﻪ رسﻮل اهلل‬

‫'خﻪ د اسﻼم دﻳﻦ چا زده ک‪7‬؟ او بﻴا ﻳ‪ 3‬ﻧﻮرې ﻧ‪7‬ۍ‬

‫تﻪ 'ﻨگﻪ ورساوه ؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﻫغﻪ کﻮم اصحاب دي چ‪ 3‬پﻪ دﻧﻴا ک‪ 3‬پرې د جﻨت زﻳری شﻮی؟ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬واخﻠئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ﻫغﻪ کﻮم اصحاب دي چ‪ 3‬تر !ﻮﻟﻮ ﻳ‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ی اسﻼم راوړی دی؟ پﻪ دې‬ ‫ﻫکﻠﻪ د *ﻮوﻧکﻲ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ ‪$‬ان سره شرﻳک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬اصحاب چا تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۲‬رسﻮل اهلل‬

‫خپﻞ اﻣت تﻪ د صحابﻪ وو پﻪ ﻫکﻠﻪ د 'ﻪ شﻲ‬

‫سپار*تﻨﻪ ک‪7‬ې ده؟‬ ‫‪ -۳‬د 'ﻮ ﻣشﻬﻮرو اصحابﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻗسﻢ خﻮړل‬ ‫ﻣسﻠﻤان باﻳد ﻟﻪ ب‪$ 3‬اﻳﻪ قسﻢ خﻮړﻟﻮ 'خﻪ ډډه وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ب‪$ 3‬اﻳﻪ قسﻢ خﻮړل د ﻣﻨافق ﻧ‪+‬ﻪ ده‪.‬‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې ﻣسﻠﻤان قسﻢ خﻮړﻟﻮ تﻪ اړ شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ د اهلل تعاﻟی پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ او‬ ‫ﻳا صفتﻮﻧﻮ دې قسﻢ وک‪7‬ي‪ ،‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ رسﻮل اهلل‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪:‬‬

‫رواه اﻟبخاري‬ ‫ژباړه‪ :‬کﻪ 'ﻮک قسﻢ کﻮي‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ اهلل تعاﻟی دې قسﻢ وک‪7‬ي او ﻳا دې‬ ‫پ"ﻪ خﻮﻟﻪ پات‪ 3‬شﻲ‪.‬‬ ‫د قسﻢ ﻟﻪ اﻟفاظﻮ 'خﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬دا دي‪:‬‬ ‫ﻼم ا ِ‬ ‫هلل‪ِ -٤ .‬ب ِع َّز ِة ا ِ‬ ‫هلل‪َ -۳ .‬تا ِ‬ ‫هلل‪ِ -۲ .‬با ِ‬ ‫‪َ -۱‬وا ِ‬ ‫هلل ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ‬ ‫هلل‪ -۵ .‬بِکَ ِ‬ ‫قرآن کرﻳﻢ ﻫﻢ قسﻢ خﻮړل روا دي‪.‬‬ ‫د اوﻻد پﻪ سر‪ ،‬پﻪ زﻳارت‪ ،‬آسﻤان‪ ،‬ﻣسجد او داس‪ 3‬ﻧﻮرو شﻴاﻧﻮ قسﻢ‬ ‫خﻮړل‪ ،‬ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده او پﻴغﻤبر‬

‫‪9‬‬

‫ﻣﻮږ ترې ﻣﻨع ک‪7‬ي ﻳﻮ‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻫغﻪ حاﻟتﻮﻧﻪ بﻴان ک‪7‬ئ چ‪ 3‬خﻠک پک‪ 3‬ب‪3‬‬ ‫‪$‬اﻳﻪ قسﻢ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬آﻳا خپﻞ ﻣﻠگري سره پﻪ ﻧﻪ خبرو کﻮﻟﻮ قسﻢ کﻮل روا دي ؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬د ﻟﻮست حدﻳث ﻟﻪ ﻳادو وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬ب‪$ 3‬اﻳﻪ قسﻢ خﻮړل د 'ﻪ شﻲ ﻧ‪+‬ﻪ ده؟‬ ‫‪ -۲‬کﻪ ﻣسﻠﻤان قسﻢ خﻮړوﻟﻮ تﻪ اړ شﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ 'ﻪ شﻲ بﻪ قسﻢ خﻮري؟‬ ‫‪ -۳‬رسﻮل اهلل‬

‫د قسﻢ خﻮړﻟﻮ پﻪ اړه 'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي؟‬

‫‪ -٤‬آﻳا د اهلل تعاﻟی ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ او صفتﻮﻧﻮ پرتﻪ پﻪ ﻧﻮرو شﻴاﻧﻮ قسﻢ خﻮړل‬ ‫گﻨاه ده؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫د ﻗسﻢ ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫قسﻢ پﻪ درې ډوﻟﻪ دی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ﻟﻐﻮه ﻗسﻢ‪ :‬ب‪ 3‬ﻟﻪ قصده قسﻢ خﻮړﻟﻮ تﻪ ﻟغﻮه قسﻢ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬خﻠک چ‪ 3‬د عادت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ خبرو ک‪ 3‬واﻳﻲ‪ :‬واهلل داس‪ 3‬وو‬ ‫او قسﻢ کﻮﻟﻮ تﻪ ﻳ‪ 3‬اراده ﻧﻪ وي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻟغﻮه قسﻢ ک‪ 3‬گﻨاه او کفاره ﻧﻪ ﻻزﻣ‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﻣﻨﻌﻘده ﻗسﻢ‪ :‬پﻪ راتﻠﻮﻧک‪ 3‬زﻣاﻧﻪ ک‪ 3‬د ﻳﻮ کار پﻪ کﻮﻟﻮ او ﻳا ﻧﻪ کﻮﻟﻮ‬ ‫باﻧدې قسﻢ خﻮړﻟﻮ تﻪ ﻣﻨعقده قسﻢ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ 'ﻮک وروستﻪ پﻪ خپﻞ قسﻢ ک‪ 3‬پات‪ 3‬ﻧﻪ شﻮ‪ ،‬بﻠک‪ 3‬د خپﻞ قسﻢ‬ ‫خﻼف کار ﻳ‪ 3‬وک‪ ،7‬ﻧﻮ پﻪ ده باﻧدې کفاره ﻻزﻣ‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ﻏﻤﻮس ﻗسﻢ‪ :‬قصد ًا پﻪ دروغﻮ د ت‪5‬ر وخت د ﻳﻮ کار پﻪ ک‪5‬دﻟﻮ او ﻳا ﻧﻪ‬ ‫ک‪5‬دﻟﻮ قسﻢ خﻮړﻟﻮ تﻪ غﻤﻮس قسﻢ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻟکﻪ‪' :‬ﻮک *ﻪ خبر وي چ‪ 3‬دا کار ﻧﻪ دی شﻮی‪ ،‬خﻮ بﻴا ﻫﻢ قصد ًا پﻪ‬ ‫دروغﻮ قسﻢ خﻮري چ‪ 3‬دا کار شﻮی دی‪.‬‬ ‫غﻤﻮس قسﻢ اﻧسان دوزخ تﻪ داخﻠﻮي‪.‬‬ ‫غﻤﻮس قسﻢ ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪ ،‬کفاره ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬بﻠک‪ 3‬اﻧسان بﻪ اهلل تعاﻟی تﻪ‬ ‫تﻞ ژړا او زارۍ کﻮي‪' ،‬ﻮ ﻳ‪ 3‬دا گﻨاه ورتﻪ وب‪+‬ﻲ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬پﻪ ﻧﻮبت سره د ﻟغﻮه‪ ،‬ﻣﻨعقده او غﻤﻮس قسﻤﻮﻧﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د چا پر حق سترگ‪ 3‬پ"ﻮل او قسﻢ پرې خﻮړل‪ .‬دا کﻮم ډول قسﻢ دی؟‬ ‫پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬قسﻢ پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ دی؟‬ ‫‪ -۲‬ﻟغﻮه قسﻢ کﻮم دی؟‬ ‫‪ -۳‬ﻣﻨعقده قسﻢ بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬غﻤﻮس قسﻢ تعرﻳف ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د قسﻢ ډوﻟﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫شرک‬ ‫شرک ﻟﻪ !ﻮﻟﻮ گﻨاﻫﻮﻧﻮ 'خﻪ ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫اهلل تعاﻟی ﻣشرک تﻪ ب‪+‬ﻨﻪ ﻧﻪ کﻮي‪ ،‬اهلل تعاﻟی پدې اړه فرﻣاﻳﻲ‪:‬‬ ‫[اﻟﻨساء ‪]٤٨ :‬‬ ‫ژباړه‪ :‬اهلل‬

‫ﻳﻮازې شرك ﻧﻪ ب‪+‬ﻲ‪ ،‬ﻟﻪ شرک پرتﻪ ﻧﻮرې گﻨاوې چ‪ 3‬چا‬

‫تﻪ ﻳ‪ 3‬خﻮ*ﻪ شﻲ‪ ،‬ورب‪+‬ﻲ ﻳ‪.3‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد ﻟﻪ شرکﻲ اعﻤاﻟﻮ 'خﻪ ډډه وک‪7‬و‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ﻟﻪ اهلل تعاﻟی پرتﻪ د بﻞ چا عبادت کﻮل‪،‬‬ ‫‪ -۲‬ﻟﻪ اهلل تعاﻟی سره پﻪ ذات او صفاتﻮ ک‪' 3‬ﻮک شرﻳک گ‪2‬ﻞ‪،‬‬ ‫‪ -۳‬ساحر او کﻮډ گرو تﻪ تﻠﻞ او باور پرې کﻮل‪،‬‬ ‫‪ -٤‬ﻟﻪ اهلل تعاﻟی پرتﻪ بﻞ چا تﻪ ب‪ 3‬ﻟﻪ اسبابﻮ د غﻴبﻮ عﻠﻢ ثابتﻮل‪،‬‬ ‫‪ -۵‬پﻪ ﻧ‪5‬کﻮ عﻤﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬رﻳا کﻮل‪،‬‬ ‫‪ -٦‬ﻟﻪ اسبابﻮ پرتﻪ ﻟﻪ ﻣخﻠﻮق 'خﻪ ﻣرستﻪ غﻮ*تﻞ‪.‬‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې ﻣشرک ﻟﻪ شرک 'خﻪ تﻮبﻪ وک‪7‬ي‪ ،‬اهلل تعاﻟی ﻳ‪ 3‬تﻮبﻪ‬ ‫قبﻠﻮي‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫بحث پرې وک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪-۱‬کائﻨات چا پﻴدا ک‪7‬ي؟ چا ﻟﻤر‪$ ،‬ﻤکﻪ او ستﻮري پﻪ ﻫﻮا ک‪ 3‬دروﻟﻲ؟‬ ‫باراﻧﻮﻧﻪ 'ﻮک وروي؟ د عبادت ﻻﻳق 'ﻮک دی؟‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﻟﻪ اسبابﻮ پرتﻪ ﻟﻪ ﻣخﻠﻮق 'خﻪ د ﻣرست‪ 3‬غﻮ*تﻠﻮ 'ﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬آﻳا شرک تر !ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده؟‬ ‫‪' -۲‬ﻮک چ‪ 3‬ﻣشرک ﻣ‪ 7‬شﻲ‪ ،‬آﻳا اهلل تعاﻟی ﻫغﻪ تﻪ ب‪+‬ﻨﻪ کﻮي؟‬ ‫‪ -۳‬کﻮم عﻤﻠﻮﻧﻪ شرک بﻠﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ -٤‬آﻳا پﻪ ژوﻧد ک‪ 3‬د ﻣشرک تﻮبﻪ قبﻠ‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫د شرک ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫شرک پﻪ دوه ډوﻟﻪ دی‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اکبر (ﻟﻮی) شرک‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اصغر (کﻮچﻨی) شرک‪.‬‬ ‫ﻟﻪ اهلل تعاﻟی سره پﻪ عبادت ک‪ 3‬شرﻳک پﻴدا کﻮﻟﻮ تﻪ اکبر (ﻟﻮی) شرک‬ ‫وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫اکبر شرک اﻧسان ﻟﻪ اسﻼﻣﻪ باسﻲ او د تﻞ ﻟپاره بﻪ پﻪ دوزخ ک‪ 3‬وي‪.‬‬ ‫اصغر (کﻮچﻨی) شرک ﻫغﻪ گﻨاﻫﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬پﻪ احادﻳثﻮ ک‪ 3‬د شرک‬ ‫ﻧسبت ورتﻪ شﻮی وي‪ ،‬تر 'ﻮ خﻠک ترې ‪$‬ان وساتﻲ‪.‬‬ ‫اصغر شرک ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪ ،‬خﻮ اﻧسان ﻟﻪ اسﻼﻣﻪ ﻧﻪ باسﻲ‪.‬‬ ‫اصغر شرک‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ﻟﻪ اهلل تعاﻟی پرتﻪ پر بﻞ شﻲ قسﻢ خﻮړل او رﻳا‬ ‫کﻮل‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ پﻪ ﻧﻮبت سره د اکبر او اصغر شرک 'ﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ‬ ‫بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رﻳا وﻟ‪ 3‬اصغر شرک بﻠﻞ ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ د *ﻮوﻧکﻲ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ‬ ‫‪$‬ان شرﻳک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬شرک پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ دی؟‬ ‫‪ .۲‬اکبر (ﻟﻮی) شرک کﻮم دی؟‬ ‫‪ .۳‬اصغر (کﻮچﻨی) شرک کﻮم دی؟‬ ‫‪ .٤‬آﻳا ﻟﻮی شرک ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ اسﻼم 'خﻪ باسﻲ؟‬ ‫‪ .۵‬آﻳا رﻳا تﻪ شرک وﻳﻞ ک‪5‬دای شﻲ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫رﻳا‬ ‫‪$‬ان *ﻮدﻧ‪ 3‬تﻪ رﻳا واﻳﻲ‪ ،‬ﻣﻮږ *ﻪ کاروﻧﻪ د اهلل‬

‫ﻟپاره کﻮو‪.‬‬

‫پﻪ رﻳا کارۍ ک‪ 3‬ثﻮاب ﻧشتﻪ‪$ ،‬کﻪ رﻳاکﻮوﻧکی د اهلل‬

‫رضا ﻧﻪ‬

‫غﻮاړي‪.‬‬ ‫اخﻼص د ﻧ‪5‬ک عﻤﻞ د قبﻠﻴدو شرط دی‪ ،‬رسﻮل اهلل‬

‫فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫رواه اﻟبخاري‬ ‫ژباړه‪ :‬د عﻤﻠﻮﻧﻮ ثﻮاب پﻪ ﻧﻴت پﻮرې اړه ﻟري‪.‬‬ ‫رﻳا کﻮل ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪ ،‬رسﻮل اهلل‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪$ :‬ان *ﻮدﻧﻪ پ＀ شرک‬

‫دی‪.‬‬ ‫د خﻠکﻮ پر وړاﻧدې د فرض عﻤﻠﻮﻧﻮ تر سره کﻮل رﻳا ﻧﻪ گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ ﻟﻪ رﻳا کارۍ ﻧﻪ ‪$‬ان ژغﻮرو‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د رﻳا پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کﻪ 'ﻮک د دې ﻟپاره صدقﻪ ورکﻮي چ‪ 3‬ﻧﻮم ﻳ‪ 3‬پﻪ خﻠکﻮ ک‪ 3‬خپﻮر شﻲ‪،‬‬ ‫آﻳا د ده صدقﻪ قبﻠ‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د رﻳا ضد 'ﻪ شی دی؟ پﻪ گﻮتﻪ ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫(ر*تﻴا‪ ،‬اخﻼص‪ ،‬قﻨاعت)‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬رﻳا 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا رﻳا ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده؟‬ ‫‪ .۳‬رسﻮل اهلل‬

‫د رﻳا پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د رﻳا پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫شرﻋﻲ حکﻤﻮﻧﻪ (‪)۱‬‬ ‫د اسﻼم دﻳﻦ ﻣﻮږ تﻪ د ژوﻧد پﻪ !ﻮﻟﻮ چارو ک‪ 3‬ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ده‪ ،‬ﻫغﻪ‬ ‫'ﻪ چ‪ 3‬زﻣﻮږ پﻪ گ"ﻪ دي‪ ،‬ﻣﻮږ تﻪ ﻳ‪ 3‬د ﻫغﻮ د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ اﻣر ک‪7‬ی او‬ ‫ﻳا ﻳ‪ 3‬روا ک‪7‬ي دي او ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬زﻣﻮږ پﻪ زﻳان دي‪ ،‬ﻟﻪ ﻫغﻮ 'خﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫ﻣﻨع ک‪7‬ي ﻳﻮ‪.‬‬ ‫د شرﻳعت حکﻤﻮﻧﻪ پﻪ دوه ډوﻟﻪ دي‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اواﻣر‪:‬‬ ‫اواﻣر‪ :‬ﻫغﻮ حکﻤﻮﻧﻮ تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬اهلل تعاﻟی ﻳ‪ 3‬پﻪ سرتﻪ رسﻮﻟﻮ اﻣر‬ ‫ک‪7‬ی دی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻧﻮاﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﻮاﻫﻲ‪ :‬ﻫغﻮ حکﻤﻮﻧﻮ تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬شرﻳعت ترې ﻣﻨع ک‪7‬ې ده‪ ،‬کﻮل‬ ‫ﻳ‪ 3‬گﻨاه او اهلل تعاﻟی پرې ﻧاراضﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫اواﻣر د اﻫﻤﻴت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې برخﻮ وﻳشﻞ ک‪85‬ي‪:‬‬ ‫ﻓرض‪ :‬ﻫغﻪ حکﻢ تﻪ وﻳﻞ کﻴ‪8‬ي چ‪ 3‬ﻣﻮﻧ‪ 8‬ﻳ‪ 3‬پﻪ سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ﻣکﻠف‬ ‫ﻳﻮ‪ ،‬کﻮل ﻳ‪ 3‬ثﻮاب‪ ،‬پر‪+4‬ﻮدل ﻳ‪ 3‬گﻨاه ده او اﻧکار ترې کفر دی‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫پﻨ‪%‬ﻪ وختﻪ فرض ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ او فرضﻲ روژه‪.‬‬ ‫واجب‪ :‬د فرضﻮ پﻪ 'ﻴر‪،‬کﻮل ﻳ‪ 3‬حتﻤﻲ او ثﻮاب ﻟري‪ ،‬پر‪+4‬ﻮدل‬ ‫ﻳ‪ 3‬گﻨاه ده او ﻣﻨکر ﻳ‪ 3‬فاسق بﻠﻞ کﻴ‪8‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د اختر ﻟﻤﻮﻧ‪ ،#‬د وترو‬ ‫ﻟﻤﻮﻧ‪ ،#‬د قﻨﻮت دعا وﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫سﻨت‪ :‬ﻫغﻪ حکﻢ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬کﻮل ﻳ‪ 3‬ثﻮاب او پر‪+4‬ﻮدل ﻳ‪3‬‬ ‫ﻣﻼﻣتﻲ ده‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د ﻣاسپ‪+‬ﻴﻦ شپ‪ 8‬رکعتﻪ سﻨت ﻟﻤﻮﻧ‪' ،#‬ﻠﻮر ﻟﻪ فرضﻮ‬ ‫ﻣخک‪ 3‬او دوه وروستﻪ‪.‬‬ ‫ﻣستحب‪ :‬ﻫغﻪ عﻤﻞ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬کﻮل ﻳ‪ 3‬ثﻮاب ﻟري او پر‪+4‬ﻮدل‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ گﻨاه او ﻧﻪ ﻣﻼﻣتﻲ ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣباح‪ :‬ﻫغﻪ عﻤﻞ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬پﻪ کﻮﻟﻮ او پر‪+4‬ﻮدﻟﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬گﻨاه‬ ‫ﻧﻪ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪* :‬کار کﻮل‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د فرضﻮ‪ ،‬سﻨتﻮ‪ ،‬ﻣستحبﻮ او ﻣباحﻮ 'ﻮ ﻧﻮر ﻣثاﻟﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ﻻﻧدﻧﻴﻮ چارو حکﻢ وواﻳئ ‪:‬‬ ‫( اسراف‪ ،‬حج‪ ،‬غﻴبت‪ ،‬زکات‪ ،‬غﻼ‪ ،‬سﻼم اچﻮل )‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬شرعﻲ حکﻤﻮﻧﻪ پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ دي؟‬ ‫‪ .۲‬فرض کﻮم حکﻢ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي ؟‬ ‫‪ .۳‬سﻨت او ﻣستحب کﻮم حکﻤﻮﻧﻪ دي؟‬ ‫‪ .٤‬ﻣباح 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻳاد ﻟﻮست ﻣتﻦ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫شرﻋﻲ حکﻤﻮﻧﻪ ( ‪) ۲‬‬ ‫د اسﻼم دﻳﻦ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻫغﻮ کاروﻧﻮ 'خﻪ ﻣﻨع ک‪7‬ي ﻳﻮ چ‪ 3‬کﻮل ﻳ‪ 3‬زﻣﻮږ‬ ‫پﻪ زﻳان دي‪ ،‬عﻠﻤاوو ﻧاروا کاروﻧﻪ پﻪ دوو برخﻮ وﻳشﻠﻲ دي‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حرام‪ :‬ﻫغﻪ عﻤﻞ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬پر‪+4‬ﻮدل ﻳ‪ 3‬فرض وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪:‬‬ ‫قتﻞ‪ ،‬غﻼ‪ ،‬غﻴبت او داس‪ 3‬ﻧﻮر‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﻣکروه‪ :‬ﻫغﻪ عﻤﻞ تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬پﻪ شرﻳعت ک‪ 3‬بد گ‪2‬ﻞ شﻮي وي‪.‬‬ ‫ﻣکروه پﻪ دوه ډوﻟﻪ دي‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ :‬تحرﻳﻤﻲ ﻣکروه‪ :‬ﻫغﻪ عﻤﻞ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻟﻪ سرتﻪ رسﻮﻟﻮ‬ ‫'خﻪ ﻳ‪ 3‬شرﻳعت ﻣﻨع ک‪7‬ې وي‪ ،‬کﻮل ﻳ‪ 3‬گﻨاه ﻟري‪ ،‬خﻮ ﻟﻪ حرام 'خﻪ‬ ‫را *کتﻪ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د اودس ﻣاتﻲ پﻪ وخت ک‪ 3‬قبﻠ‪ 3‬تﻪ ﻣخ کﻮل او پﻪ‬ ‫ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬وﻳ‪+‬تان سﻤﻮل‪.‬‬ ‫ب‪ :‬تﻨزﻳﻬﻲ ﻣکروه‪ :‬ﻫغﻪ عﻤﻞ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬پر‪+4‬ﻮدل ﻳ‪ 3‬غﻮره‬ ‫وي‪ ،‬پﻪ کﻮﻟﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬گﻨاه ﻧﻪ وي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬دوﻳﻢ رکعت ﻟﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي رکعت‬ ‫'خﻪ اوږدول‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ‪ ،‬ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د حراﻣﻮ پﻨ‪%‬ﻪ‬ ‫ﻣثاﻟﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪ ،‬دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د ﻣکروﻫﻮ پﻨ‪%‬ﻪ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ . ۲‬زده کﻮوﻧکﻲ دې وواﻳﻲ چ‪ 3‬حرام ﻟﻪ ﻣکروه 'خﻪ 'ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟ پﻪ دې‬ ‫ﻫکﻠﻪ دې خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬حرام 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟ ﻳﻮ ﻣثال ﻳ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬آﻳا تحرﻳﻤﻲ ﻣکروه پﻴژﻧئ؟ دوه ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تﻨزﻳﻬﻲ ﻣکروه 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟ 'ﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬ذکر‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د حراﻣﻮ او فرضﻮ ترﻣﻨ‪' #‬ﻪ تﻮپﻴر دی؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست ﻣتﻦ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫دوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻏسﻞ ﻓرﺿﻮﻧﻪ‬ ‫د !ﻮل بدن پرﻣﻴﻨ‪%‬ﻠﻮ تﻪ غسﻞ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫د ﻏسﻞ ﻓرﺿﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫پﻪ غسﻞ ک‪ 3‬درې فرضﻮﻧﻪ دي‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ﻣﻀﻤﻀﻪ‪ :‬پﻪ خﻮﻟﻪ ک‪ 3‬د اوبﻮ اچﻮﻟﻮ او غ‪7‬غ‪7‬ه کﻮﻟﻮ تﻪ ﻣضﻤضﻪ وﻳﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استﻨشاق‪ :‬پﻪ پﻮزه ک‪ 3‬د اوبﻮ اچﻮﻟﻮ او بﻴرتﻪ ﻟرې کﻮﻟﻮ تﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫استﻨشاق وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د !ﻮل بدن پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪ :‬پداس‪ 3‬تﻮگﻪ چ‪ 3‬پﻪ سر اوبﻪ اچﻮي او !ﻮل‬ ‫بدن وﻳﻨ‪%‬ﻲ‪ ،‬چ‪ 3‬پﻪ !ﻮﻟﻮ اﻧداﻣﻮﻧﻮ اوبﻪ ت‪5‬رې شﻲ او د بدن ﻫ‪&5‬‬ ‫برخﻪ وچﻪ پات‪ 3‬ﻧشﻲ‪.‬‬ ‫ﻳادوﻧﻪ‪ :‬د *‪%‬ﻮ ﻟپاره د و‪+4‬تاﻧﻮ بﻴخ پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ کفاﻳت کﻮي‪ ،‬د کﻮ'ﻴﻮ‬ ‫پراﻧﻴستﻞ ضرور ﻧﻪ دي‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د غسﻞ د گ"ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د غسﻞ د آدابﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬غسﻞ تعرﻳف ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ غسﻞ ک‪' 3‬ﻮ فرضﻮﻧﻪ دي؟‬ ‫‪ .۳‬ﻣضﻤضﻪ او استﻨشاق 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .٤‬آﻳا پﻪ غسﻞ ک‪ 3‬د *‪%‬ﻮ ﻟپاره د کﻮ'ﻴﻮ پراﻧﻴستﻞ فرض دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻏسﻞ ﻣﻮجبات‬ ‫ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻳ‪ 3‬پر ﻣسﻠﻤان غسﻞ ﻻزﻣ‪85‬ي‪ ،‬د غسﻞ ﻣﻮجبات‬ ‫بﻠﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻏسﻞ پﻪ دوه ډوﻟﻪ دی‪:‬‬ ‫اﻟف‪ :‬فرض غسﻞ ‪ .‬ب‪ :‬سﻨت غسﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ‪ :‬ﻓرض ﻏسﻞ‪ :‬پﻪ ﻫر عاقﻞ او باﻟغ ﻣسﻠﻤان باﻧدې پﻪ ﻻﻧدې حاﻟتﻮﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬غسﻞ فرض ک‪85‬ي‪:‬‬ ‫ احتﻼم‪ :‬ﻳعﻨ‪ 3‬پﻪ خﻮب ک‪ 3‬غسﻞ ﻻزﻣ‪5‬دل‪،‬‬‫ جﻤاع‪ :‬د *‪ 3%‬او خاوﻧد کﻮر واﻟی او ﻣباشرت‪،‬‬‫ حﻴض‪ :‬د *‪ 3%‬ﻣﻴاشتﻨ‪ 9‬ﻧاروغﻲ‪،‬‬‫ ﻧﻔاس‪ :‬د ﻣاشﻮم ﻟﻪ زﻳ‪48‬دﻧ‪ 3‬وروستﻪ د ﻣﻮر ﻧاروغﻲ‪،‬‬‫ب‪ :‬سﻨت ﻏسﻞ‪ :‬پﻪ ﻻﻧدې وختﻮﻧﻮ ک‪ 3‬غسﻞ سﻨت دی‪:‬‬ ‫‪ .۱‬د جﻤع‪ 3‬د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ﻟپاره غسﻞ کﻮل‪،‬‬ ‫‪ .۲‬د اختروﻧﻮ د ﻟﻤﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ ﻟپاره غسﻞ کﻮل‪،‬‬ ‫‪ .۳‬ﻟﻪ احرام ت‪7‬ﻟﻮ 'خﻪ ﻣخک‪ 3‬غسﻞ کﻮل‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫بحث پرې وک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬د اسﻼم دﻳﻦ پاک‪ 9‬تﻪ 'ﻮﻣره ارز*ت ورکﻮي؟‬ ‫‪ -۲‬کﻪ فرض غسﻞ وﻧﻪ شﻲ‪ ،‬آﻳا ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۳‬د غسﻞ د گ"ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬غسﻞ پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ دی؟ بﻴان ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ کﻮﻣﻮ حاﻟتﻮﻧﻮک‪ 3‬غسﻞ فرض ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۳‬پﻪ کﻮﻣﻮ حاﻟتﻮﻧﻮک‪ 3‬غسﻞ سﻨت دی؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫روژه‬ ‫د روژې تعرﻳف‪ :‬ﻟﻪ سپﻴده داغ (صبح صادق) 'خﻪ تر ﻟﻤر پرﻳﻮتﻮ پﻮرې‬ ‫ﻟﻪ خﻮراک‪+' ،‬اک او جﻤاع 'خﻪ د عبادت پﻪ ﻧﻴت ‪$‬ان ساتﻠﻮ تﻪ‬ ‫روژه واﻳﻲ‪.‬‬ ‫روژه د اسﻼم ﻟﻪ پﻨ‪%‬ﻮ بﻨاوو 'خﻪ ده‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫د روژې پﻪ ﻫکﻠﻪ داس‪ 3‬فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫( د روژه ﻧﻴﻮوﻧکﻲ ﻟپاره دوې خﻮ*‪ 9‬دي‪ :‬ﻳﻮه خﻮ*ﻲ ﻳ‪ 3‬د روژه‬ ‫ﻣاتﻲ او بﻠﻪ ﻳ‪ 3‬د قﻴاﻣت پﻪ ورځ ﻟﻪ اهلل تعاﻟی سره د ﻣﻼقات پر وخت)‬ ‫رواه ﻣسﻠﻢ ‪.‬‬ ‫د روژې گ"‪:3‬‬ ‫ د روژې پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ سره د ﻣسﻠﻤان اﻳﻤان غ‪+‬تﻠی ک‪85‬ي‪.‬‬‫ روژه د ﻣسﻠﻤان سپر دی‪ ،‬ﻟﻪ دوزخ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬ژغﻮري‪.‬‬‫ روژه ﻧﻴﻮل د اﻧسان روغتﻴا تﻪ ډﻳرې گ"‪ 3‬رسﻮي‪.‬‬‫ د روژې پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ سره د ﻣسﻠﻤان پﻪ زړه ک‪ 3‬ترحﻢ پﻴدا ک‪85‬ي‪.‬‬‫‪ -‬روژه اﻧسان تﻪ د صبر او اﻣاﻧتدارۍ درس ورکﻮي‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د روژې د پﻴﻞ او پای د وختﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کﻮم شﻴان د روژې ﻣاتﻮوﻧکﻲ دي؟ پﻪ دې اړه پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬ﻣباحثﻪ‬ ‫وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬روژه 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي ؟‬ ‫‪ .۲‬روژه ﻧﻴﻮل 'ﻪ گ"‪ 3‬ﻟري ؟ بﻴان ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روژه ﻧﻴﻮل روغتﻴا تﻪ 'ﻪ گ"ﻪ رسﻮي ؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د روژې د گ"ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د روژې ﻓرﺿﻴت‬ ‫د رﻣضان ﻣﻴاشت‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل پر ﻫر عاقﻞ‪ ،‬باﻟغ‪ ،‬ﻣسﻠﻤان باﻧدې فرض‬ ‫دي‪.‬‬ ‫د فرضﻴت دﻟﻴﻞ‪:‬‬ ‫اهلل تعاﻟی فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫ژباړه‪ :‬ای ﻣؤﻣﻨاﻧﻮ! پر تاسﻮ روژه فرض ک‪7‬ای شﻮې ده‪ ،‬ﻟکﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫تاسﻮ 'خﻪ پﻪ ﻣخکﻴﻨﻴﻮ خﻠکﻮ فرض وه‪ ،‬د دې ﻟپاره چ‪ 3‬پرﻫﻴز گار‬ ‫شئ‪.‬‬ ‫د رﻣضان د ﻣﻴاشت‪ 3‬فضﻴﻠتﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫ پﻪ رﻣضان ﻣﻴاشت ک‪ 3‬قرآن کرﻳﻢ ﻧازل شﻮی دی‪.‬‬‫‪ -‬د رﻣضان د ﻣﻴاشت‪ 3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ رسﻮل اهلل‬

‫داس‪ 3‬فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫د رﻣضان ﻣﻴاشت‪ 3‬پﻪ راتﻠﻮ سره د جﻨت دروازې پراﻧﻴستﻞ ک‪85‬ي‪ .‬د‬ ‫دوزخ دروازې بﻨد‪84‬ي او ﻟﻮی شﻴطاﻧان ت‪7‬ل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫دا ﻣﻴاشت د صبر ﻣﻴاشت ده چ‪ 3‬بدل ﻳ‪ 3‬جﻨت دی‪.‬‬ ‫دا ﻣﻴاشت د برکت ﻣﻴاشت ده‪ ،‬د ﻣسﻠﻤان رزق پک‪ 3‬زﻳات‪85‬ي‪ ،‬ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ‬ ‫ﻟسﻴزه ﻳ‪ 3‬د رحﻤت‪ ،‬دوﻳﻤﻪ ﻟسﻴزه ﻳ‪ 3‬د ب‪+‬ﻨ‪ 3‬او وروست‪ 9‬ﻟسﻴزه ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ‬ ‫دوزخ 'خﻪ د خﻼصﻮن وسﻴﻠﻪ ده‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬روژه وﻟ‪ 3‬د صبر ﻣﻴاشت ده؟ بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د روژې ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻟسﻴزه د رحﻤت‪ ،‬دوﻳﻤﻪ ﻳ‪ 3‬د ب‪+‬ﻨ‪ 3‬او درﻳﻤﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ دوزخ‬ ‫'خﻪ د خﻼصﻮن وسﻴﻠﻪ ده‪ ،‬دا عبارت شرحﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬روژه پر چا فرض ده؟‬ ‫‪ .۲‬د روژې د فرضﻴت دﻟﻴﻞ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د ﻟﻮست د آﻳت ژباړه وﻟﻴکئ؟‬ ‫‪ .٤‬د روژې د ﻣﻴاشت‪ 3‬فضﻴﻠتﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د رﻣضان ﻣﻴاشت‪ 3‬د فضاﻳﻠﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬

‫د روژې ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫روژه د حکﻢ ﻟﻪ پﻠﻮه پﻪ ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻮ وﻳشﻞ شﻮې ده‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فرض ‪ - ۲‬واجب ‪ - ۳‬سﻨت ‪ -٤‬ﻧاروا‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ﻓرض روژه‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د رﻣضان د ﻣﻴاشت‪ 3‬او د ﻧذر روژې ﻧﻴﻮل‪.‬‬ ‫‪ -۲‬واجب روژه‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د ﻧفﻠﻲ روژې ﻟﻪ فاسد‪4‬دو وروستﻪ قضاﻳﻲ‬ ‫راوړل‪.‬‬ ‫‪ -۳‬سﻨت روژه‪ ،‬پﻪ ﻻﻧدې وختﻮﻧﻮ ک‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل سﻨت دي‪:‬‬ ‫ د ﻣحرم د ﻣﻴاشت‪ 3‬د ﻧﻬﻤ‪ 3‬او ﻟسﻤ‪ 3‬ور‪ 3$‬روژه ﻧﻴﻮل‪،‬‬‫ د شﻮال د ﻣﻴاشت‪ 3‬شپ‪ 8‬ور‪ 3$‬روژه ﻧﻴﻮل‪،‬‬‫ د عرف‪ 3‬د ور‪ 3$‬روژه ﻧﻴﻮل‪،.‬‬‫ پﻪ ﻫره اووﻧ‪ 9‬ک‪ 3‬د دوشﻨب‪ 3‬او پﻨجشﻨب‪ 3‬د ور‪$‬ﻮ روژه ﻧﻴﻮل‪،‬‬‫ د ﻫرې قﻤري ﻣﻴاشت‪ 3‬د دﻳارﻟسﻤ‪' ،3‬ﻮارﻟسﻤ‪ 3‬او پﻨ‪%‬ﻠسﻤ‪ 3‬ور‪3$‬‬‫روژه ﻧﻴﻮل‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬ﻧاروا روژه‪ ،‬ﻟکﻪ د شک د ور‪ 3$‬روژه ﻧﻴﻮل چ‪ 3‬د رﻣضان ﻣﻴاشت‬ ‫ثابتﻪ شﻮې ﻧﻪ وي او خﻠک ﻳ‪ 3‬د فرض روژې پﻪ ﻧﻴت وﻧﻴسﻲ‪ ،‬داس‪3‬‬ ‫روژه ﻧﻴﻮل ﻧاروا او ﻧﻴﻮوﻧکﻲ ﻳ‪ 3‬گﻨاه گار دي‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻫﻤداراز د دواړو اختروﻧﻮ پﻪ ور‪$‬ﻮ ک‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل ﻧاروا دي‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ ﻫغﻪ ور‪ 3$‬چ‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل پک‪ 3‬ثﻮاب ﻟري‪ ،‬پﻪ گﻮتﻪ‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ﻫغﻮ ور‪$‬ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣباحثﻪ وک‪7‬ئ چ‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل پک‪ 3‬ﻧاروا دي‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬روژه د حکﻢ ﻟﻪ پﻠﻮه پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ ده؟‬ ‫‪ .۲‬د فرض روژې ﻳﻮ ﻣثال وواﻳاست‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پﻪ کﻮﻣﻮ ور‪$‬ﻮ ک‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل سﻨت دي؟‬ ‫‪ .٤‬پﻪ کﻮﻣﻮ وختﻮﻧﻮ ک‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل ﻧاروا دي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د شﻮال ﻣﻴاشت‪ 3‬او عرف‪3‬‬ ‫ور‪ 3$‬د روژې ﻧﻴﻮﻟﻮ فضاﻳﻞ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې پﻪ‬ ‫!ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د روژې ﻓاسدووﻧکﻲ‬ ‫ﻫر ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬روژه ورباﻧدې ﻣات‪85‬ي‪ ،‬د روژې فاسدووﻧکﻲ ورتﻪ وﻳﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د روژې فاسدووﻧکﻲ پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ .۱‬پﻪ ﻗصد سره خﻮراک او '‪+‬اک کﻮل‪ :‬پﻪ ورځ ک‪ 3‬پﻪ قصد سره‬ ‫خﻮراک او '‪+‬اک کﻮﻟﻮ سره روژه ﻣات‪85‬ي‪ ،‬خﻮ کﻪ چ‪5‬رې پﻪ ﻫﻴره سره‬ ‫'ﻪ وخﻮري ﻳا و'‪+‬ﻲ‪ ،‬روژه ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ فاسد‪84‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ ﻗصد سره ﻗی کﻮل‪ :‬کﻪ چ‪5‬رې روژه ﻧﻴﻮوﻧکی پﻪ ډکﻪ خﻮﻟﻪ قصد ًا‬ ‫قی وک‪7‬ي‪ ،‬روژه ﻳ‪ 3‬فاسد‪84‬ي‪ ،‬خﻮ کﻪ د ﻧاروغ‪ 9‬ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻳ‪ 3‬قی وک‪،7‬‬ ‫روژه ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ فاسد‪84‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حﻴض‪ :‬د *‪ 3%‬د ﻣﻴاشتﻨ‪ 9‬ﻧاروغ‪ 9‬پﻪ را تﻠﻠﻮ سره روژه فاسد‪84‬ي‪،‬‬ ‫*‪%‬ﻮ تﻪ جﻮاز ﻧﻠري چ‪ 3‬د حﻴض پر ﻣﻬال روژه وﻧﻴسﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ﻧﻔاس‪ :‬کﻪ *‪%‬ﻪ د روژې پﻪ حاﻟت ک‪ 3‬ﻣاشﻮم وز‪84‬وي‪ ،‬روژه ﻳ‪3‬‬ ‫فاسد‪84‬ي او تر !اکﻠ‪ 3‬ﻣﻮدې پﻮرې روژه ﻧﻴﻮل ﻫﻢ ورتﻪ روا ﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫‪ .٥‬جﻤاع (کﻮر واﻟی)‪ :‬پﻪ روژه ک‪ 3‬د ور‪ 3$‬د *‪ 3%‬او خاوﻧد پﻪ‬ ‫کﻮرواﻟﻲ سره روژه فاسد‪84‬ي‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د روژې د فاسدووﻧکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬ﻣباحثﻪ وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ﻧاروغ‪ 9‬پﻪ وخت پﻪ پﻴچکاري کﻮﻟﻮ روژه ﻧﻪ فاسد‪84‬ي‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ‬ ‫خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬د روژې فاسدووﻧکﻲ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا د ﻫﻴرې پﻪ حاﻟت ک‪ 3‬د خﻮراک ﻟﻪ اﻣﻠﻪ روژه ﻣات‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۳‬قی پﻪ کﻮم حاﻟت ک‪ 3‬روژه ﻣاتﻮي؟‬ ‫‪ .٤‬آﻳا *‪ 3%‬تﻪ د حﻴض او ﻳا ﻧفاس پﻪ حاﻟت ک‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮل روا دي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اتﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫تراوﻳح‬ ‫د روژې پﻪ ﻣﻴاشت ک‪ 3‬شﻞ رکعتﻪ تراوﻳح کﻮل ﻣؤکد سﻨت دي‪.‬‬ ‫د ﻣاخﻮستﻦ د فرض ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ وروستﻪ دوه دوه رکعتﻪ تراوﻳح ادا‬

‫ء‬

‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ جﻤاعت سره د تراوﻳح ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮل ثﻮاب ﻟري‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫او صحابﻪ وو رضﻲ اهلل عﻨﻬﻢ تراوﻳح پﻪ جﻤاعت سره‬

‫ادا ک‪7‬ې دي‪.‬‬

‫ء‬

‫حضرت عﻤر‬

‫د خپﻞ خﻼفت پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ د شﻞ‬

‫رکعتﻪ تراوﻳحﻮ کﻮﻟﻮ ﻻر*ﻮوﻧﻪ وک‪7‬ه‪.‬‬ ‫پﻪ تراوﻳحﻮ ک‪ 3‬اﻣام پﻪ جﻬر سره قراءت ﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ تراوﻳحﻮ ک‪ 3‬د !ﻮل قرآن کرﻳﻢ ﻟﻮستﻞ ﻣستحب دي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻳﻮازې ډول (‪$‬اﻧتﻪ) ترواﻳح کﻮل ﻫﻢ روا دي‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬آﻳا کﻠﻪ ﻣﻮ د تراوﻳح پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬گ‪6‬ون ک‪7‬ئ؟ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ سره 'ﻪ‬ ‫تﻮپﻴر ﻟري؟‬ ‫‪ .۲‬اﻣام باﻳد پﻪ تراوﻳحﻮ ک‪ 3‬قرآن کرﻳﻢ 'ﻨگﻪ وﻟﻮﻟﻲ؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ د *ﻮوﻧکﻲ‬ ‫ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ ‪$‬ان سره شرﻳک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬تراوﻳح پﻪ کﻮم وخت ک‪ 3‬ادا ک‪85‬ي؟‬

‫ء‬

‫‪ .۲‬تراوﻳح 'ﻨگﻪ ادا ک‪85‬ي؟‬

‫ء‬

‫‪ .۳‬د تراوﻳحﻮ ﻟﻤﻮﻧ‪' #‬ﻪ حکﻢ ﻟري؟‬ ‫‪ .٤‬حضرت عﻤر‬

‫د 'ﻮ رکعتﻮﻧﻮ تراوﻳحﻮ ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ده؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫اﻋتکاف‬ ‫اعتکاف پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬پﻪ ﻳﻮ ‪$‬ای ک‪ 3‬پات‪ 3‬ک‪5‬دو تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬پﻪ جﻮﻣات ک‪ 3‬د عبادت پﻪ ﻧﻴت وخت تﻴروﻟﻮ تﻪ‬ ‫اعتکاف وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د رﻣضان ﻣﻴاشت‪ 3‬پﻪ وروستﻴﻮ ﻟسﻮ ور‪$‬ﻮ ک‪ 3‬اعتکاف کﻮل کفاﻳﻲ سﻨت‬ ‫دي‪ .‬رسﻮل اهلل‬

‫بﻪ ﻫر کال د روژې ﻣﻴاشت‪ 3‬پﻪ وروست‪5‬ﻮ ﻟسﻮ ور‪$‬ﻮ‬

‫ک‪ 3‬اعتکاف کاوه‪.‬‬ ‫د اﻋتکاف شرﻃﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اسﻼم‪ :‬اعتکاف کﻮوﻧکی باﻳد ﻣسﻠﻤان وي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عقﻞ‪ :‬اعتکاف کﻮوﻧکی باﻳد عاقﻞ وي‪ ،‬د ﻟﻴﻮﻧﻲ اعتکاف ﻧﻪ صحﻴح‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ﻣسجد‪ :‬اعتکاف باﻳد پﻪ ﻣسجد ک‪ 3‬ترسره شﻲ‪ ،‬خﻮ *‪ 3%‬کﻮﻻی‬ ‫شﻲ چ‪ 3‬پﻪ خپﻞ کﻮر ک‪ 3‬پﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬ي ‪$‬ای ک‪ 3‬اعتکاف وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د اعتکاف ﻧﻴت کﻮل‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ﻟﻪ حﻴض او ﻧفاس 'خﻪ پاکﻮاﻟی‪.‬‬ ‫د اﻋتکاف پﻪ ﻫکﻠﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻣساﻳﻞ‪:‬‬ ‫ اعتکاف کﻮوﻧکی کﻮﻻی شﻲ چ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې حاﻟتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ جﻮﻣات‬‫'خﻪ وو‪$‬ﻲ‪:‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ .۱‬د قضای حاجت ﻟپاره ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د جﻤع‪ 3‬د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ د ادا کﻮﻟﻮ ﻟپاره‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د ضرورت ﻟپاره‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د خﻮراک‪+' ،‬اک او درﻣﻠﻨ‪ 3‬ﻟپاره چ‪ 3‬بﻠﻪ‬ ‫چاره ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ وي‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬پﻪ ﻧﻮبت سره د اعتکاف تعرﻳف او شرطﻮﻧﻪ پﻪ ﻳادو وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ اعتکاف ک‪' 3‬ﻪ کﻮل پﻪ کار دي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪3‬‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬اعتکاف 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۲‬اعتکاف 'ﻪ حکﻢ ﻟري؟‬ ‫‪ .۳‬رسﻮل اهلل‬

‫پﻪ کﻮﻣﻮ ور‪$‬ﻮ ک‪ 3‬اعتکاف کاوه؟‬

‫‪ .٤‬د اعتکاف د صحت ﻟپاره کﻮم شﻴان شرط دي؟‬ ‫‪ .۵‬پﻪ کﻮم وخت ک‪ 3‬اعتکاف کﻮوﻧکی ﻟﻪ ﻣسجد 'خﻪ وتﻼی شﻲ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اعتکاف شرطﻮﻧﻪ پﻪ خپﻞ تعبﻴر پﻪ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻓﻄر صدﻗﻪ‬ ‫د کﻮچﻨﻲ اختر د ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ور‪ 3$‬سﻬار ﻟﻪ را ختﻠﻮ سره سﻢ د فطر صدقﻪ‬ ‫واجب‪85‬ي‪ ،‬خﻮ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﻣخک‪ 3‬د روژې پﻪ را رس‪5‬دﻟﻮ سره ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ‬ ‫ادا کﻮل روا دي‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫د فطر د صدق‪( 3‬سرساﻳ‪ )3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪ :‬د فطر‬

‫صدقﻪ د روژه ﻧﻴﻮﻧکﻲ ﻟپاره ﻟﻪ گﻨاﻫﻮﻧﻮ 'خﻪ پاکﻲ او د ﻣسکﻴﻨاﻧﻮ ﻟپاره‬ ‫خﻮراک دی‪.‬‬ ‫د ﻓﻄر د صدﻗ‪ 3‬اﻧدازه‪:‬‬ ‫ ﻧﻴﻤﻪ صاع غﻨﻢ‪ :‬چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻳﻮې کﻴﻠﻮ او اتﻪ سﻮه گراﻣﻮ سره برابره ده‪.‬‬‫ ﻫﻤدا راز د پﻮرتﻨﻲ ﻣقدار قﻴﻤت پﻪ افغاﻧﻴﻮ ﻫﻢ ورکﻮل ک‪5‬دای شﻲ‪.‬‬‫د ﻓﻄر د صدﻗ‪ 3‬شرﻃﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫صدقﻪ ورکﻮوﻧکی باﻳد‪ ،‬ﻣسﻠﻤان‪ ،‬آزاد او غﻨﻲ (د ﻧصاب ﻣاﻟک) وي‪.‬‬ ‫پﻼر بﻪ ﻟﻪ ‪$‬ان او ﻧﻮرو ﻧفقﻪ خﻮرو‪ ،‬ﻟکﻪ‪ 3%* :‬او اوﻻدوﻧﻮ 'خﻪ صدقﻪ‬ ‫ورکﻮي‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د خپﻠ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و د سرساﻳ‪ 3‬اﻧدازه ﻣعﻠﻮﻣﻪ ک‪7‬ئ‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې‬ ‫وک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ستاس‪ 3‬د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻣشر د فطر صدقﻪ چا تﻪ ورکﻮي؟ بﻴان ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د فطر صدقﻪ پﻪ کﻮم وخت ک‪ 3‬ورکﻮل ک‪85‬ي؟ بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬د فطر صدقﻪ کﻠﻪ واجب‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬د فطر صدق‪ 3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻴغﻤبر‬

‫'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي ؟‬

‫‪ .۳‬د فطر د صدق‪ 3‬ﻣقدار وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د فطر صدقﻪ پر چا واجب‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۵‬آﻳا ﻟﻪ کﻮچﻨﻴاﻧﻮ 'خﻪ د فطر صدقﻪ ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫زکات‬ ‫زکات د اسﻼم ﻣﻬﻢ رکﻦ دی چ‪ 3‬د ﻫجرت پﻪ دوﻳﻢ کال فرض شﻮی‬ ‫دی‪.‬‬ ‫زکات پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬پاکﻮاﻟﻲ او زﻳادت تﻪ واﻳﻲ او پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬ﻫغﻪ‬ ‫!اکﻠ‪ 3‬اﻧدازه ﻣال دی چ‪ 3‬د شرﻳعت پﻪ *ﻮوﻧﻪ ﻳ‪ 3‬غﻨﻴان‪ ،‬اړو خﻠکﻮ‬ ‫تﻪ ورکﻮي‪.‬‬ ‫اهلل تعاﻟی ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ د زکات ورکﻮﻟﻮ حکﻢ کﻮي‪َ :‬وآتُﻮا اﻟز َ‬ ‫َّكا َة‬ ‫ژباړه‪ :‬او زکات ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د زکات د ﻓرﺿﻴت شرﻃﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫پﻪ ﻳﻮه ﻣسﻠﻤان باﻧدې ﻫغﻪ وخت زکات فرض ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻻﻧدې‬ ‫شرطﻮﻧﻪ وﻟري‪:‬‬ ‫‪ .۱‬زکات ورکﻮوﻧکی باﻳد عاقﻞ او باﻟغ وي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻣال ﻳ‪ 3‬باﻳد د ﻧصاب کچ‪ 3‬تﻪ رس‪5‬دﻟی وي‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ﻣال بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ بﻨس"ﻴزو اړتﻴاوو‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬کﻮر‪ ،‬سﻮارﻟ‪ 9‬او کاﻟﻴﻮ'خﻪ‬ ‫اضافﻪ وي‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د چا پﻮر بﻪ پرې ﻧﻪ وي‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پر ﻣال بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮکال تﻴر شﻮی وي‪ ،‬پرتﻪ ﻟﻪ ﻣ‪5‬ﻮو او غﻠﻮ 'خﻪ چ‪3‬‬ ‫پﻪ ﻫغﻮ ک‪ 3‬د کال تﻴرﻳدل شرط ﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫د زکات ورکﻮﻟﻮ گ"‪:3‬‬

‫‪41‬‬

‫ زکات ورکﻮوﻧکی پﻪ زکات ورکﻮﻟﻮ سره خپﻞ ﻣال پاکﻮي او پﻪ پات‪3‬‬‫ﻣال ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬اهلل تعاﻟی برکت اچﻮي‪.‬‬ ‫ زکات ورکﻮل ﻟﻪ فقر سره ﻣبارزه او ﻟﻪ اړو خﻠکﻮ سره ﻣرستﻪ ده‪.‬‬‫ زکات ورکﻮوﻧکی د اړو خﻠکﻮ دعا تر ﻻسﻪ کﻮي‪.‬‬‫ پﻪ زکات ورکﻮﻟﻮ سره د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻣﻴﻨﻪ او ﻣحبت‬‫زﻳات‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د زکات د گ"ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ بحث وک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ زکات ورکﻮﻟﻮ سره د ﻣسﻠﻤان ﻣال پاک‪85‬ي‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ‬ ‫ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د زکات او صدق‪ 3‬تر ﻣﻨ‪ #‬شتﻪ تﻮپﻴروﻧﻪ بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬زکات پﻪ ﻟغت او اصطﻼح ک‪ 3‬تعرﻳف ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪' .۲‬ﻪ وخت پﻪ ﻳﻮه ﻣسﻠﻤان زکات ورکﻮل فرض ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۳‬زکات ورکﻮل 'ﻪ گ"‪ 3‬ﻟري؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د زکات د گ"ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ‬ ‫ﻟﻨ‪6‬ه ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د زکات ﻧصاب‬ ‫ﻧصاب‪ :‬د ﻣال ﻫغ‪! 3‬اکﻠ‪ 3‬اﻧدازې تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬د شرﻳعت ﻟﻪ ﻣخ‪3‬‬ ‫زکات پک‪ 3‬فرض ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ ﻳﻮ شخص ﻟﻪ ﻳﻮه کال راﻫﻴسﻲ د ‪ ۵۹۵‬گراﻣﻮ سپﻴﻨﻮ زرو ﻣاﻟک‬ ‫وي او ﻟﻪ اړتﻴاوو 'خﻪ ﻳ‪ 3‬دا ﻣال زﻳات وي‪ ،‬ﻧﻮ دا شخص باﻳد ﻟﻪ ﻫرو‬ ‫'ﻠﻮﻳ‪+‬تﻮ گراﻣﻮ 'خﻪ ﻳﻮ گرام سپﻴﻦ زر او ﻳا ﻳ‪ 3‬قﻴﻤت (پﻴس‪ )3‬زکات‬ ‫ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ ﻣاﻟﻮﻧﻪ چ‪ 3‬زکات ترې ورکﻮل ک‪85‬ي‪ ،‬پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ .۱‬سپﻴﻦ او سره زر او اوسﻨ‪ 9‬پﻴس‪.3‬‬ ‫‪ .۲‬ﻣعدﻧﻮﻧﻪ‪،‬‬ ‫‪ .۳‬د تجارت تﻮکﻲ‪،‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣ‪5‬ﻮې او غﻠ‪،3‬‬ ‫‪' .۵‬اروي‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫د سپﻴﻨﻮ او سرو زرو ﻧصاب‪:‬‬

‫اﻟﻒ‪ :‬سپﻴﻦ زر‪ :‬کﻠﻪ چ‪ 3‬سپﻴﻦ زر دوه سﻮه درﻫﻤﻮ او ﻳا (‪ )۵۹۵‬گراﻣﻮ‬ ‫تﻪ ورسﻴ‪8‬ي‪ ،‬ورسره د ت‪5‬ر ﻟﻮست شرطﻮﻧﻪ پﻮره ک‪7‬ي‪ ،‬زکات پک‪ 3‬فرض‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ب‪ :‬سره زر‪ :‬د سرو زرو ﻧصاب (‪ )۲۰‬ﻣثقاﻟﻪ دی چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻣثقال (‪)٤،۲۵‬‬ ‫گراﻣﻪ وزن ﻟري‪ ،‬ﻧﻮ (‪ )۲۰‬ﻣثقاﻟﻪ سره زر (‪ )۸۵‬گراﻣﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ 'ﻮک د (‪ )۸۵‬گراﻣﻮ پﻪ اﻧدازه سره زر وﻟري‪ ،‬کال پرې تﻴر شﻮی‬ ‫وي او ﻟﻪ بﻨس"ﻴزو اړتﻴاوو ﻳ‪ 3‬زﻳات وي‪ ،‬ﻧﻮ باﻳد ﻟﻪ ﻫرو 'ﻠﻮﻳ‪+‬تﻮ گراﻣﻮ‬ ‫'خﻪ ﻳﻮ گرام سره زر او ﻳا ﻳ‪ 3‬قﻴﻤت زکات ورک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻳادوﻧﻪ‪ :‬پﻪ اوسﻨﻴﻮ پﻴسﻮ ک‪ 3‬ﻫﻢ د سپﻴﻨﻮ زرو د ﻧصاب ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬زکات‬

‫‪44‬‬

‫ورکﻮل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻧﻮ کﻪ چ‪5‬رې ﻳﻮ شخص د (‪ )۵۹۵‬گراﻣﻮ د قﻴﻤت پﻪ‬ ‫اﻧدازه پﻴس‪ 3‬وﻟري‪ ،‬پﻪ ده باﻧدې زکات ﻻزﻣ‪85‬ي‪.‬‬ ‫زکات باﻳد 'ﻮﻣره ورک‪7‬ل شﻲ؟‬ ‫ﻟﻪ سپﻴﻨﻮ زرو‪ ،‬سرو زرو او پﻴسﻮ 'خﻪ دوه ﻧﻴﻢ سﻠﻨﻪ (ﻟﻪ ﻫرو 'ﻠﻮ‪+4‬تﻮ‬ ‫واحدوﻧﻮ ﻳﻮ واحد) زکات ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬زده کﻮوﻧک‪ 3‬دې دوې ډﻟ‪ 3‬شﻲ‪ ،‬پﻪ ترتﻴب سره دې ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﻟﻮست‬ ‫پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ سﻮال ﻣطرح ک‪7‬ي او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې ‪$‬ﻮاب وواﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اوس ﻣﻬال د (‪ )۵۹۵‬گراﻣﻪ سپﻴﻨﻮ زرو قﻴﻤت 'ﻮﻣره افغاﻧ‪ 9‬ک‪85‬ي؟ پﻪ‬ ‫دې ﻫکﻠﻪ ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ ﻣرستﻪ وغﻮاړئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬ﻧصاب 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۲‬پﻪ کﻮﻣﻮ ﻣاﻟﻮﻧﻮ ک‪ 3‬زکات فرض کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ .۳‬د سپﻴﻨﻮ زرو ﻧصاب 'ﻮﻣره دی؟‬

‫‪45‬‬

‫‪ .٤‬د سرو زرو ﻧصاب 'ﻮﻣره دی؟‬ ‫‪ .۵‬ﻟﻪ پﻴسﻮ 'خﻪ 'ﻨگﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫ﻻﻧدﻧﻴﻮ پﻮ*تﻨﻮ تﻪ پﻪ ‪$‬ﻮاب ورکﻮﻟﻮ سره ﻳﻮه ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکئ چ‪ 3‬تر اتﻮ‬ ‫کر*ﻮ کﻤﻪ ﻧﻪ وي‪:‬‬ ‫‪ -۱‬زکات وﻟ‪ 3‬ﻳﻮازې پر غﻨﻴاﻧﻮ فرض دی؟‬ ‫‪ -۲‬زکات وﻟ‪ 3‬ﻳﻮازې اړو خﻠکﻮ تﻪ ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۳‬زکات پﻪ !ﻮﻟﻨﻪ ک‪' 3‬ﻨگﻪ د خﻮاخﻮږۍ او ﻳﻮواﻟﻲ احساس راﻣﻨ‪%‬تﻪ‬ ‫کﻮي؟‬

‫‪46‬‬

‫در وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻏﻠﻮ‪ ،‬داﻧﻮ او ﻣ‪5‬ﻮو زکات‬

‫د ‪$‬ﻤک‪ 3‬پﻪ حاصﻼتﻮ او ﻣ‪5‬ﻮو ک‪ 3‬د زکات ورکﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻧصاب او د کال‬ ‫تﻴرﻳدل شرط ﻧﻪ دي‪ ،‬کﻠﻪ چ‪ 3‬فصﻞ را !ﻮل شﻲ‪ ،‬کﻪ زﻳات او ﻳا کﻢ وي‪،‬‬ ‫باﻳد زکات ترﻳﻨﻪ ورک‪7‬ل شﻲ‪.‬‬ ‫‪$‬ﻤکﻪ د حاصﻼتﻮ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ دوه ډوﻟﻪ ده‪:‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ډول‪:‬‬ ‫ﻫغﻪ ‪$‬ﻤک‪ 3‬چ‪ 3‬د ارﻫ＀ ﻳا ﻣاشﻴﻦ پﻪ واسطﻪ اوبﻪ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟﻪ حاصﻼتﻮ‬ ‫'خﻪ ﻳ‪ 3‬شﻠﻤﻪ برخﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي‪ .‬د بﻴﻠگ‪ 3‬پﻪ ډول ﻟﻪ شﻠﻮ ﻣﻨﻮ‬ ‫غﻨﻤﻮ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ﻣﻦ غﻨﻢ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫دوﻳﻢ ډول‪:‬‬ ‫ﻫغﻪ ‪$‬ﻤک‪ 3‬چ‪ 3‬پﻪ باران او ﻳا رواﻧﻮ اوبﻮ‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬وﻳاﻟ‪ 3‬او کارﻳز 'خﻪ‬ ‫خ‪7‬وب‪85‬ي‪ ،‬ﻟﻪ حاصﻼتﻮ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟسﻤﻪ برخﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي‪ ،‬ﻳعﻨ‪3‬‬ ‫ﻟﻪ ﻟس ﻣﻨﻪ غﻨﻤﻮ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ﻣﻦ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻧﻮرو ﻧفقﻪ خﻮرو‪ ،‬ﻟکﻪ‪ 3%* :‬او اوﻻدوﻧﻮ 'خﻪ صدقﻪ ورکﻮي‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د خپﻠ‪ 3‬سﻴﻤ‪$ 3‬ﻤک‪ 3‬تﻪ پﻪ کتﻠﻮ سره دا جﻮتﻪ ک‪7‬ئ چ‪ 3‬ﻟﻪ حاصﻼتﻮ‬ ‫'خﻪ ﻳ‪ 3‬ﻟسﻤﻪ او کﻪ شﻠﻤﻪ برخﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬کﻪ چ‪5‬رې د ‪$‬ﻤک‪ 3‬حاصﻼت‪ ۱۰۰‬ﻣﻨﻪ غﻨﻢ وي‪ ،‬باﻳد 'ﻮﻣره زکات ﻳ‪3‬‬ ‫ورک‪7‬ل شﻲ؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬آﻳا پﻪ غﻠﻮ داﻧﻮ او ﻣ‪5‬ﻮو ک‪ 3‬زکات شتﻪ؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا ﻟﻪ غﻠﻮ داﻧﻮ او ﻣ‪5‬ﻮو 'خﻪ د زکات ورکﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻧصاب او د کال‬ ‫تﻴرﻳدل شرط دي؟‬ ‫‪ .۳‬ﻟﻪ کﻮﻣﻮ ﻣ‪5‬ﻮو او حاصﻼتﻮ 'خﻪ ﻟسﻤﻪ برخﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٤‬ﻟﻪ کﻮﻣﻮ حاصﻼتﻮ او ﻣ‪5‬ﻮو 'خﻪ شﻠﻤﻪ برخﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫'ﻠﻮر وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د 'اروﻳﻮ زکات‬

‫پﻪ او*اﻧﻮ‪ ،‬غﻮاگاﻧﻮ او پسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻫغﻪ وخت زکات فرض ک‪85‬ي چ‪3‬‬ ‫ﻧصاب ﻳ‪ 3‬پﻮره ک‪7‬ی وي‪ ،‬ﻳﻮ کال پرې تﻴر شﻮی وي او 'رﻳدوﻧکﻲ‬ ‫وي‪.‬‬ ‫‪ .۱‬د او*اﻧﻮ ﻧصاب‪:‬‬ ‫پﻪ پﻨ‪%‬ﻪ 'رﻧده او*اﻧﻮ ک‪ 3‬زکات فرض ک‪85‬ی‪ ،‬د پﻮرتﻪ شرطﻮﻧﻮ پﻪ‬ ‫رعاﻳتﻮﻟﻮ سره باﻳد ﻟﻪ ﻫغﻮ 'خﻪ ﻳﻮ پسﻪ او ﻳا ﻳ‪ 3‬قﻴﻤت زکات ورک‪7‬ل‬ ‫شﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ﻏﻮاگاﻧﻮ او ﻣﻴ‪+‬ﻮ ﻧصاب‪:‬‬ ‫پﻪ د‪4‬رشﻮ (‪' )۳۰‬رﻳدوﻧکﻮ غﻮاگاﻧﻮ او ﻣﻴ‪+‬ﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ کﻠﻦ خﻮسی او ﻳا‬ ‫ﻳ‪ 3‬قﻴﻤت زکات ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ .۳‬د پسﻮﻧﻮ او وزو ﻧصاب‪:‬‬ ‫پﻪ 'ﻠﻮﻳ‪+‬تﻮ (‪' )٤۰‬رﻧده پسﻮﻧﻮ او وزو ک‪ 3‬ﻳﻮ پسﻪ او ﻳا ﻳ‪ 3‬قﻴﻤت زکات‬ ‫ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ چ‪5‬رې 'اروي ﻟﻪ ﻳاد شﻤﻴر 'خﻪ کﻢ وي‪ ،‬زکات پک‪ 3‬ﻧﻪ فرض‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د ﻫغﻮ 'اروﻳﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ بحث وک‪7‬ئ چ‪ 3‬پﻪ کﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬ساتﻞ ک‪85‬ی‪ .‬آﻳا ﻟﻪ‬ ‫ﻫغﻮ 'اروﻳﻮ 'خﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا د پسﻮﻧﻮ او ﻣ‪85‬و پﻪ رﻣﻪ ک‪ 3‬چ‪ 3‬شﻤ‪5‬ر ﻳ‪ 3‬زﻳات وي زکات فرض دی؟‬ ‫پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬پﻪ 'اروﻳﻮ ک‪ 3‬کﻠﻪ زکات فرض ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬د او*اﻧﻮ ﻧصاب 'ﻮﻣره دی؟‬ ‫‪ .۳‬د غﻮاگاﻧﻮ او ﻣﻴ‪+‬ﻮ ﻧصاب وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د پسﻮﻧﻮ او وزو ﻧصاب 'ﻮﻣره دی؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د زکات ﻣستحﻘﻴﻦ‬ ‫شرﻳعت اتﻪ ډوﻟﻪ خﻠک د زکات ﻣستحق بﻠﻠﻲ دي‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬دوی تﻪ باﻳد‬ ‫زکات ورک‪7‬ل شﻲ چ‪ 3‬ﻻﻧدې ﻳ‪ 3‬ﻳادوﻧﻪ ک‪85‬ي‪:‬‬ ‫(فقﻴران‪ ،‬ﻣسکﻴﻨان‪ ،‬عاﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻣؤﻟفة اﻟقﻠﻮب‪ ،‬غﻼﻣان او وﻳﻨ‪،3%‬‬ ‫پﻮروړي‪ ،‬ﻣسافر او د اهلل‬

‫پﻪ ﻻر ک‪ 3‬وتﻠﻲ خﻠک)‪.‬‬

‫‪ .۱‬ﻓﻘﻴران‪ :‬فقﻴران ﻫغﻪ اړ او ﻣحتاج خﻠک دي چ‪ 3‬خپﻠﻪ سرﻣاﻳﻪ ﻳ‪ 3‬د‬ ‫دوی اړتﻴا ﻧﻪ پﻮره کﻮي‪ ،‬باﻳد دوی تﻪ زکات ورک‪7‬ل شﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻣسکﻴﻨان‪ :‬ﻣسکﻴﻨان ﻫغﻪ اړ او ﻣحتاج خﻠک دي چ‪ 3‬ﻫ‪ &5‬ﻣال ﻧﻪ‬ ‫ﻟري‪ .‬د ﻧﻮرو خﻠکﻮ ﻣرست‪ 3‬تﻪ زﻳاتﻪ اړتﻴا ﻟري‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ﻋاﻣﻠﻴﻦ‪ :‬ﻫغﻮ خﻠکﻮ تﻪ واﻳ‪ 3‬چ‪ 3‬د حکﻮﻣت ﻟﻪ خﻮا د زکات‬ ‫را!ﻮﻟﻮﻟﻮ دﻧده پر غاړه ﻟري‪ ،‬کﻪ چ‪5‬رې ﻣعاش وﻧﻪ ﻟري‪ ،‬ﻧﻮ دوی تﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻟﻪ زکات 'خﻪ ﻳﻮه اﻧدازه ﻣال ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ﻣؤﻟﻔة اﻟﻘﻠﻮب‪ :‬دوی تازه ﻣسﻠﻤان شﻮي خﻠک دي چ‪ 3‬ﻣسﻠﻤاﻧان‬ ‫د دوی تاﻳﻴد تﻪ اړتﻴا ﻟري‪ ،‬ﻧﻮ اسﻼم تﻪ د ﻫ(ﻮﻧ‪ 3‬پﻪ ﻣﻮخﻪ ﻟﻪ زکات‬ ‫'خﻪ ﻳﻮه برخﻪ دوی تﻪ ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻏﻼﻣان او وﻳﻨ‪ :3%‬د غﻼﻣاﻧﻮ او وﻳﻨ‪%‬ﻮ د آزادۍ ﻟپاره باﻳد زکات‬ ‫ورک‪7‬ل شﻲ‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪ .۶‬پﻮروړي‪ :‬ﻫغﻪ خﻠک چ‪ 3‬پﻮروړي دي‪ ،‬دوی د زکات اخﻴستﻠﻮ‬ ‫ﻣستحق دي‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ابﻦ اﻟسبﻴﻞ‪ :‬ابﻦ اﻟسبﻴﻞ ﻫغﻪ ﻣسافر تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د سفر پر‬ ‫ﻣﻬال ﻳ‪ 3‬خپﻞ ﻣال تﻪ ﻻس رسی ﻧﻪ وي او ﻣرست‪ 3‬تﻪ اړتﻴا ﻟري‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ﻓی سبﻴﻞ اهلل‪ :‬ﻳعﻨ‪ 3‬د اهلل‬

‫پﻪ ﻻر ک‪ 3‬وتﻠﻮ خﻠکﻮ تﻪ د زکات‬

‫ورکﻮل‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬ﻣجاﻫدﻳﻦ او ﻳا د دﻳﻨﻲ عﻠﻮﻣﻮ زده کﻮوﻧکﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د زکات د ﻣستحقﻮ خﻠکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻳﻮ زده کﻮوﻧکی دې د ﻣستحق ﻧﻮم واخﻠﻲ او بﻞ دې ﻟﻪ ﻳاده ﻫغﻪ تعرﻳف‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬زکات کﻮﻣﻮ خﻠکﻮ تﻪ ورکﻮل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬فقﻴر او ﻣسکﻴﻦ چا تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۳‬عاﻣﻞ تﻪ زکات ورکﻮل 'ﻪ وخت جﻮاز ﻟري؟‬ ‫‪ .٤‬آﻳا ﻣسافر او بﻨدي تﻪ زکات ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫حج‬

‫حج پﻪ ﻟغت ک‪ 3‬قصد تﻪ واﻳﻲ او پﻪ اصطﻼح ک‪ 3‬د حج پﻪ ﻣﻴاشتﻮ ک‪3‬‬ ‫د اهلل کﻮر (کعب‪ )3‬تﻪ د ‪$‬اﻧگ‪7‬و عبادتﻮﻧﻮ پﻪ ﻣقصد د ﻣسﻠﻤان ورتگ‬ ‫تﻪ حج وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫حج د اسﻼم پﻨ‪%‬ﻢ رکﻦ دی‪ .‬د ﻫجرت پﻪ ﻧﻬﻢ کال فرض شﻮی دی‪ .‬ﻫر‬ ‫تﻮان ﻟروﻧکی ﻣسﻠﻤان باﻳد پﻪ !ﻮل عﻤر ک‪ 3‬ﻳﻮ ‪$‬ﻞ حج ادا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫حج زﻳات اجر او ثﻮاب ﻟري‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫د حج پﻪ ﻫکﻠﻪ فرﻣاﻳﻲ‪ :‬کﻪ چ‪5‬رې ﻣسﻠﻤان د حج پر‬

‫ﻣﻬال ﻟﻪ گﻨاﻫﻮﻧﻮ او شخ‪7‬و 'خﻪ ‪$‬ان وساتﻲ‪ ،‬ﻟﻪ حج وروستﻪ د ده !ﻮل‬ ‫گﻨاﻫﻮﻧﻪ ب‪+‬ﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ چ‪ 3‬ﻧﻮی ﻣﻮر زﻳ‪8‬وﻟی وي‪.‬‬ ‫ﻫر کال د ﻧ‪7‬ۍ ﻟﻪ گﻮټ گﻮټ 'خﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣک‪ 3‬ﻣکرﻣ‪ 3‬تﻪ د حج‬ ‫ﻟپاره را‪$‬ﻲ‪ ،‬د ابراﻫﻴﻢ خﻠﻴﻞ اهلل او اسﻤاعﻴﻞ ذبﻴح اهلل ﻳاد تازه کﻮي‪ ،‬د‬ ‫اهلل‬

‫ﻟﻪ کﻮر 'خﻪ طﻮاف او د صفا او ﻣروا ترﻣﻨ‪ #‬سع‪ 3‬کﻮي‪.‬‬

‫د حج ﻟپاره ﻣسﻠﻤاﻧان د احرام ﻧﻴت ت‪7‬ي‪ ،‬د ذې اﻟحج‪ 3‬پﻪ اتﻤﻪ‬ ‫‪53‬‬

‫ورځ حاجﻴان ِﻣﻨی تﻪ ‪$‬ﻲ او پﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ ﻳ‪ 3‬پﻪ عرفات ک‪ 3‬ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ‬ ‫او دعاگاﻧ‪ 3‬کﻮي‪ ،‬ﻟﻪ اهلل‬

‫'خﻪ د گﻨاﻫﻮﻧﻮ ب‪+‬ﻨﻪ غﻮاړي‪ ،‬د ﻟﻤر ﻟﻪ‬

‫پرﻳﻮتﻠﻮ وروستﻪ ﻣزدﻟف‪ 3‬تﻪ را‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻫﻠتﻪ ﻫﻢ عبادت کﻮي او پﻪ ﻟسﻤﻪ‬ ‫ورځ چ‪ 3‬د ﻟﻮی اختر ورځ ده‪ ،‬حاجﻴان ب‪5‬رتﻪ د بﻴت اهلل پﻪ ﻟﻮري‬ ‫گر‪$‬ﻲ‪ ،‬پﻪ ِﻣﻨی ک‪ 3‬پﻪ وړو وړو کا‪1‬ﻮ باﻧدې عقبﻪ جﻤره وﻟﻲ‪ ،‬ورپس‪3‬‬ ‫قرباﻧﻲ کﻮي او د سر وﻳ‪+‬تان خرﻳﻲ او ﻳا ﻳ‪ 3‬کﻤﻮي‪ ،‬وروستﻪ غسﻞ‬ ‫کﻮي‪ ،‬جاﻣ‪ 3‬اغﻮﻧدي او د بﻴت اهلل طﻮاف کﻮي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ طﻮاف وروستﻪ حاجﻴان ب‪5‬رتﻪ ِﻣﻨی تﻪ ‪$‬ﻲ او پﻪ ﻳﻮوﻟسﻤﻪ او دوﻟسﻤﻪ‬ ‫ورځ ﻫﻢ پﻪ ِﻣﻨی ک‪ 3‬جﻤرې وﻟﻲ چ‪ 3‬پﻪ دې سره ﻳ‪ 3‬حج بشپ‪847‬ي‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د حج پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حاجﻴان پﻪ ﻻﻧدې ‪$‬اﻳﻮﻧﻮک‪' 3‬ﻪ ترسره کﻮي‪ ،‬بحث پرې وک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -‬صفا او ﻣروه‪ِ - .‬ﻣﻨی او عرفات‪ - .‬ﻣزدﻟفﻪ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬حج پﻪ ﻟغت او اصطﻼح ک‪ 3‬تعرﻳف ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حج کﻠﻪ فرض شﻮ؟‬ ‫‪ .۳‬پﻪ کﻮﻣﻪ ورځ حاجﻴان عرفات تﻪ ‪$‬ﻲ؟‬ ‫‪ .٤‬د حج پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻴغﻤبر‬

‫'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د حج پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨ‪6‬ه‬ ‫ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫اوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د حج ﻣساﻳﻞ‬

‫حج د ‪$‬اﻧگ‪7‬و شرطﻮﻧﻮ پﻪ درﻟﻮدﻟﻮ سره پر ﻣسﻠﻤان فرض ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ حج ک‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬فرض‪$ ،‬ﻴﻨ‪ 3‬واجب او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬سﻨت عﻤﻠﻮﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫د حج د فرضﻴت شرطﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اسﻼم‪ :‬حج پر ﻣسﻠﻤان فرض دی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻋﻘﻞ‪ :‬حج پر عاقﻞ ﻣسﻠﻤان باﻧدې فرض ک‪85‬ي‪ ،‬پﻪ ﻟﻴﻮﻧﻲ باﻧدې‬ ‫حج فرض ﻧﻪ دی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بﻠﻮغ‪ :‬حج پر باﻟغ ﻣسﻠﻤان فرض دی‪ ،‬پﻪ صغﻴر باﻧدې حج فرض ﻧﻪ دی‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حرﻳت‪ :‬حج پر آزاد ﻣسﻠﻤان باﻧدې فرض ک‪85‬ي‪ ،‬پﻪ غﻼم او وﻳﻨ‪3%‬‬ ‫باﻧدې فرض ﻧﻪ دی‪.‬‬ ‫‪ .٥‬استﻄاﻋت‪ :‬حج کﻮوﻧکی باﻳد ﻣاﻟﻲ تﻮان وﻟري‪ ،‬حج تﻪ د تگ او‬ ‫ب‪5‬رتﻪ راتگ او د ﻫﻤدې ﻣﻮدې ﻟپاره د کﻮر د ﻣصرف ﻟپاره پاﻧگﻪ وﻟري‬ ‫‪55‬‬

‫او کﻪ وﻳ‪ 3‬ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬ﻧﻮ حج ور باﻧدې فرض ﻧﻪ دی‪.‬‬ ‫‪ .۶‬د حج وخت‪ :‬شرﻳعت د حج د ادا کﻮﻟﻮ ﻟپاره ‪$‬اﻧگ‪7‬ی وخت !اکﻠی‬ ‫دی چ‪ 3‬د ﻫجري قﻤري کال د دوﻟسﻤ‪ 3‬ﻣﻴاشت‪( 3‬ذی اﻟحج‪ )3‬ﻟﻪ‬ ‫اتﻤ‪ 3‬ور‪ 3$‬پﻴﻞ او پﻪ‬ ‫دوﻟسﻤﻪ ورځ ﻳ‪ 3‬پای‬ ‫تﻪ رس‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻳادې ﻣﻮدې پرتﻪ‬ ‫حج ﻧﻪ ک‪85‬ي‪ ،‬خﻮ‬ ‫پﻪ ﻧﻮرو وختﻮﻧﻮ ک‪3‬‬ ‫ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣک‪ 3‬ﻣکرﻣ‪3‬‬ ‫تﻪ د عﻤرې د ادا کﻮﻟﻮ ﻟپاره ‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫د حج ﻓرﺿﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬احرام ت‪7‬ل‪ :‬د حج ﻟپاره ﻧﻴت کﻮﻟﻮ تﻪ احرام وﻳﻞ ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻫغﻪ‬ ‫وروستﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬چارې پر حج کﻮوﻧکﻲ حراﻣ‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬د گﻨ‪6‬ﻟﻮ جاﻣﻮ‬ ‫اغﻮستﻞ‪* ،‬کار کﻮل‪ ،‬د وﻳ‪+‬تاﻧﻮ او ﻧﻮکاﻧﻮ غﻮ'ﻮل‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ ﻋرﻓات درﻳدل‪ :‬حاجﻴان د ذي اﻟحج‪ 3‬ﻣﻴاشت‪ 3‬پﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ د‬ ‫عرفات ﻣﻴدان تﻪ ‪$‬ﻲ‪ ،‬ﻫﻠتﻪ دعاوې او ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ کﻮي او ﻟﻪ ﻟﻤر پرﻳﻮتﻮ‬ ‫وروستﻪ ب‪5‬رتﻪ را گر‪$‬ﻲ‪ .‬پﻪ عرفات در‪4‬دل فرض دي‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د زﻳارت ﻃﻮاف‪ :‬د عقب‪ 3‬جﻤرې ﻟﻪ وﻳشتﻠﻮ وروستﻪ د اختر پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ‬ ‫ورځ حاجﻴان 'اروي ذبحﻪ کﻮي او ﻟﻪ احرام 'خﻪ فارغ‪85‬ي‪ .‬ﻟﻪ دې‬ ‫'خﻪ وروستﻪ د زﻳارت طﻮاف کﻮي چ‪ 3‬دې طﻮاف تﻪ فرضﻲ طﻮاف‬ ‫ﻫﻢ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬پﻪ ﻳادو د حج د فرضﻴت شرطﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د حج فرضﻮﻧﻪ پﻪ ﻧﻮبت سره ﻧﻮرو تﻪ واوروئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬آﻳا غﻴر باﻟغ ﻣسﻠﻤان حج کﻮﻻی شﻲ ؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪3‬‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬د حج شرطﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استطاعت 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۳‬پر عرفات در‪4‬دل پﻪ کﻮﻣﻪ ورځ ترسره ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٤‬احرام 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۵‬پﻪ حج ک‪' 3‬ﻮ فرضﻪ دي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫حﻴاء‬ ‫حﻴا ﻫغﻪ *ﻪ خﻮی دی چ‪ 3‬اﻧسان ﻧ‪5‬کﻮ کاروﻧﻮ تﻪ ﻫ(ﻮي او ﻟﻪ بدو کاروﻧﻮ‬

‫ء‬

‫'خﻪ ﻳ‪ 3‬ژغﻮري‪.‬‬ ‫حﻴا ﻟروﻧکی شخص ﻟﻪ اهلل تعاﻟی او خﻠکﻮ 'خﻪ شرﻣ‪85‬ي‪ .‬ﻟﻪ بدو چارو ‪$‬ان‬

‫ء‬

‫ساتﻲ او ﻧ‪5‬ک‪ 3‬چارې تر سره کﻮي‪.‬‬ ‫د حﻴا پﻪ ﻫکﻠﻪ داس‪ 3‬فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫رسﻮل اهلل‬

‫ء‬

‫ژباړه‪ :‬اﻳﻤان 'ﻪ د پاسﻪ (‪' )۷۰‬اﻧگ‪ 3‬ﻟري او حﻴا د اﻳﻤان ﻳﻮه 'اﻧگﻪ ده‪.‬‬ ‫حضرت ﻣحﻤد‬

‫ء‬

‫ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ د حﻴا ﻟرﻟﻮ سپار*تﻨﻪ ک‪7‬ې ده‪.‬‬

‫ء‬

‫ﻳﻮه ورځ ﻳﻮه صحابﻲ خپﻞ ورور تﻪ د ډ‪4‬رې حﻴا ﻟرﻟﻮ ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻧصحﻴت کاوه‪ ،‬پدې‬ ‫وخت ک‪ 3‬حضرت ﻣحﻤد‬

‫ء‬

‫تﻴرﻳده او د ﻫغﻪ ﻧصحﻴت تﻪ ﻳ‪ 3‬پام شﻮ‪ ،‬پﻴغﻤبر‬

‫ورتﻪ وفرﻣاﻳﻞ‪ :‬پرې ﻳ‪ 3‬ږده! ﻟﻪ حﻴا سره تﻞ خﻴر او ﻧﻴﻤکرغﻲ ﻣﻞ وي‪.‬‬

‫ء‬

‫حﻴا د اﻳﻤان ﻧ‪+‬ﻪ ده‪ ،‬ﻣسﻠﻤان تﻞ حﻴا ﻟروﻧکی وي او ﻟﻪ ب‪ 3‬حﻴا چارو‬

‫ء‬

‫ء‬

‫'خﻪ ‪$‬ان ساتﻲ‪.‬‬ ‫ﻣسﻠﻤان تﻞ ﻟﻪ اهلل‬

‫ء‬

‫'خﻪ حﻴا کﻮي‪ ،‬حکﻤﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پر ‪$‬ای کﻮي‪ ،‬خپﻠﻪ‬

‫ء‬

‫ژبﻪ ﻟﻪ فحش او سپکﻮ وﻳﻠﻮ او کﻨ‪%‬ﻠﻮ 'خﻪ پاکﻪ ساتﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد تﻞ حﻴا وﻟرو‪$ ،‬کﻪ ب‪ 3‬حﻴاﻳﻲ اﻧسان ﻧاوړو کاروﻧﻮ تﻪ ﻫ(ﻮي‪.‬‬ ‫ﻳادوﻧﻪ‪ :‬د زده ک‪7‬ې پر ﻣﻬال ﻟﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ ﻟﻪ پﻮ*تﻨ‪ 3‬او ‪$‬ﻮاب ورکﻮﻟﻮ‬ ‫ډډه کﻮل حﻴا ﻧﻪ گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬باﻳد زده کﻮوﻧکﻲ د آدابﻮ پﻪ رعاﻳتﻮﻟﻮ سره د‬

‫ء‬

‫ﻟﻮست پﻪ بﻬﻴرک‪ 3‬فعال گ‪6‬ون وﻟري‪.‬‬ ‫ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻟﻪ خﻠکﻮ سره ﻟﻪ خبرو ډډه کﻮل او ‪$‬ان گﻮ*ﻪ کﻮل ﻫﻢ حﻴا ﻧﻪ‬ ‫گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪58‬‬

‫پﻪ ژوﻧد ک‪ 3‬د حﻴا کﻮﻟﻮ 'ﻮ بﻴﻠگ‪:3‬‬

‫ء‬

‫‪ .۱‬ﻣسﻠﻤان داس‪ 3‬جاﻣ‪ 3‬اغﻮﻧدي چ‪! 3‬ﻮل بدن ﻳ‪ 3‬پرې پ＀ شﻲ‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫ﻧازکﻮ او ﻟﻨ‪6‬و جاﻣﻮ 'خﻪ ډډه کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻣسﻠﻤان سپک‪ 3‬او فحش خبرې ﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ﻣسﻠﻤان چاتﻪ کﻨ‪%‬ﻠ‪ 3‬ﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣسﻠﻤان 'ﻮک پﻪ بد ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳادوي‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ﻣسﻠﻤان د اهلل تعاﻟی او د خﻠکﻮ پر وړاﻧدې ﻟﻪ ﻧاروا کار 'خﻪ د حﻴاء ﻟﻪ‬ ‫کبﻠﻪ ډډه کﻮي‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬پﻪ ژوﻧد ک‪ 3‬د حﻴا اﻫﻤﻴت او گ"ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ ﻧﻮبت سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬آﻳا پﻪ زده ک‪7‬ې ک‪ 3‬ﻟﻪ پﻮ*تﻨ‪ 3‬او ‪$‬ﻮاب ورکﻮﻟﻮ 'خﻪ ډډه کﻮل حﻴا بﻠﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پﻪ جاﻣﻮ اغﻮستﻠﻮ ک‪' 3‬رﻧگﻪ حﻴا پﻪ پام ک‪ 3‬ﻧﻴﻮل پﻪ کار دي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ‬

‫ء‬

‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .۱‬حﻴا 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي ؟‬

‫ء‬

‫‪ .۲‬رسﻮل اهلل‬

‫د حﻴا پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي؟‬

‫ء‬

‫‪ .۳‬آﻳا پﻪ زده ک‪7‬ه ک‪ 3‬ﻟﻪ پﻮ*تﻨﻮ او ‪$‬ﻮاب ورکﻮﻟﻮ 'خﻪ ډډه کﻮل حﻴا‬

‫ء‬

‫گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٤‬ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ کﻮﻣﻮ خبرو 'خﻪ ‪$‬ان ساتﻲ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د حﻴا پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨ‪6‬ه ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫ء‬

‫‪59‬‬

‫ﻧﻬﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫تﻮاﺿﻊ‬ ‫د ژوﻧد پﻪ !ﻮﻟﻮ چارو ک‪ 3‬حق ﻣﻨﻞ او ﻟﻪ خﻠکﻮ سره پﻪ ﻧرﻣ‪ 9‬او درﻧاوي‬ ‫چﻠﻨد کﻮﻟﻮ تﻪ تﻮاضع وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د اسﻼم دﻳﻦ ﻣﻮږ تﻮاضع تﻪ را بﻠﻠﻲ ﻳﻮ‪ ،‬رسﻮل اهلل‬

‫فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫ژباړه‪ :‬ﻫ‪(5‬ﻮک د اهلل تعاﻟی ﻟپاره پﻪ درﻧاوي او ﻧرﻣ‪ 9‬سره چﻠﻨد ﻧﻪ‬ ‫غﻮره کﻮي‪ ،‬ﻣگر اهلل تعاﻟی ﻳ‪ 3‬اوچتﻮي‪.‬‬ ‫پﻪ بﻞ حدﻳث ک‪ 3‬رسﻮل اهلل‬

‫داس‪ 3‬فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪ :‬اهلل‬

‫ﻣا تﻪ حکﻢ‬

‫ک‪7‬ی چ‪ 3‬ﻟﻪ خﻠکﻮ سره پﻪ تﻮاضع او احترام چﻠﻨد کﻮئ‪ ،‬تر 'ﻮ خﻠک ﻳﻮ‬ ‫پر بﻞ ‪$‬ان غﻮره وﻧﻪ گ‪ 32‬او ﻳﻮ پر بﻞ ظﻠﻢ او تﻴری وﻧﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد ﻟﻪ خﻠکﻮ سره پﻪ خﻮږه ژبﻪ چﻠﻨد وک‪7‬و‪ ،‬پﻪ ﻫر وخت ک‪ 3‬حق‬ ‫تﻪ غاړه ک‪85‬دو او ﻫ‪ &5‬وخت ﻟﻪ حق ﻧﻪ سرغ‪7‬وﻧﻪ وﻧﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫د *ﻮوﻧکﻮ‪! ،‬ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ او گاوﻧ‪6‬ﻳاﻧﻮ احترام وک‪7‬و‪ ،‬د ﻣشراﻧﻮ ﻧصﻴحت‬ ‫واورو او عﻤﻞ پرې وک‪7‬و‪.‬‬ ‫د تﻮاضع ضد کبر او ﻟﻮﻳﻲ ده‪ ،‬کبر ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫حضرت ﻣحﻤد‬

‫کبر داس‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ی‪ :‬کبر د حق ﻧﻪ ﻣﻨﻞ او خﻠکﻮ‬

‫تﻪ سپکاوی کﻮل دي‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫د *کﻠﻮ او پاکﻮ جاﻣﻮ اغﻮستﻞ کبر ﻧﻪ گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬بﻠک‪ 3‬اسﻼم ﻣﻮږ تﻪ‬ ‫د پاک‪ 9‬او ﻧظافت اﻣر کﻮي‪.‬‬ ‫د تﻮاضع ﻳﻮه ﻧ‪+‬ﻪ دا ده چ‪ 3‬ﻣسﻠﻤان پﻪ سﻼم اچﻮﻟﻮ ک‪ 3‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳتﻮب‬ ‫وک‪7‬ي‪ ،‬بﻞ تﻪ د سﻼم اچﻮﻟﻮ ﻣﻨتظر پات‪ 3‬ﻧشﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د تﻮاضع 'ﻮ بﻴﻠگ‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻟﻪ ﻣﻮر او پﻼر سره 'ﻨگﻪ روﻳﻪ کﻮل پﻪ کار دي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬تﻮاضع 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ ؟ ﻣعﻨا ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د تﻮاضع پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻴغﻤبر‬

‫'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي؟‬

‫‪ .۳‬د تﻮاضع ضد 'ﻪ شی دی؟‬ ‫‪ .٤‬کبر او ﻟﻮﻳﻲ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۵‬آﻳا *کﻠ‪ 3‬او پاک‪ 3‬جاﻣ‪ 3‬اغﻮستﻞ کبر گ‪2‬ﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست حدﻳثﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫صﻠﻪ رحﻤﻲ‬ ‫د خپﻠﻮﻟ‪ 9‬پاﻟﻨﻪ‪ ،‬خپﻠﻮاﻧﻮ سره *ﻴگ‪2‬ﻪ‪ ،‬ﻫغﻮی تﻪ د خپﻞ تﻮان پﻪ‬ ‫اﻧدازه گ"ﻪ او خﻴر رسﻮل‪ ،‬پﻪ ستﻮﻧزو او غﻢ ک‪ 3‬ورسره ﻣرستﻪ کﻮﻟﻮ تﻪ‬ ‫صﻠﻪ رحﻤﻲ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د اسﻼم دﻳﻦ ﻣﻮږ تﻪ پﻪ صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬اﻣر کﻮي‪ ،‬ﻟﻪ خپﻠﻮاﻧﻮ سره د‬ ‫خپﻠﻮۍ پاﻟﻨﻪ پر ﻫر ﻣسﻠﻤان واجب ده او قطع کﻮل ﻳ‪ 3‬ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫حضرت ﻣحﻤد‬

‫د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬پﻪ ﻫکﻠﻪ داس‪ 3‬فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪ :‬کﻪ‬

‫'ﻮک غﻮاړي چ‪ 3‬پﻪ روزۍ او عﻤر ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬برکت پﻴدا شﻲ‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫خپﻠﻮاﻧﻮ سره دې صﻠﻪ رحﻤﻲ وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻣﻮر او پﻼر سره صﻠﻪ رحﻤﻲ ﻟﻪ ﻫر خپﻠﻮان 'خﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳتﻮب ﻟري‪.‬‬ ‫د صﻠﻪ رحﻤ‪' 9‬ﻮ بﻴﻠگ‪:3‬‬ ‫‪ .۱‬خپﻠﻮاﻧﻮ سره تگ او راتگ‪ ،‬ﻟﻪ ژوﻧد 'خﻪ ﻳ‪$ 3‬ان خبرول او د‬ ‫ﻫغﻮی د خﻮشحاﻟﻮﻟﻮ ﻫ(ﻪ کﻮل‪،‬‬ ‫‪ .۲‬د اړتﻴا پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻫغﻮی سره ﻫر ډول روا ﻣرستﻪ کﻮل‪،‬‬ ‫‪ .۳‬خپﻠﻮاﻧﻮ تﻪ ﻧصحﻴت او سﻤﻪ ﻻره *ﻮول‪،‬‬ ‫‪ .٤‬د خپﻠﻮاﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬د اتفاق او ﻳﻮواﻟﻲ ﻫ(ﻪ کﻮل‪،‬‬ ‫‪ .۵‬ﻫغﻮی سره *ﻪ چﻠﻨد کﻮل او ﻟﻪ بد چﻠﻨد 'خﻪ ډډه کﻮل‪،‬‬ ‫‪ .٦‬د خپﻠﻮاﻧﻮ احترام او عزت کﻮل‪ ،‬پﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﻣحبت سره ﻫغﻮی تﻪ‬ ‫*ﻪ راغﻼست وﻳﻞ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬ﻟﻪ گ"ﻮ 'خﻪ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬پﻪ پاﻟﻠﻮ سره ﻣسﻠﻤان د اهلل‬

‫رضا ترﻻسﻪ کﻮي‪.‬‬

‫‪ .۲‬د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬ﻟﻪ کبﻠﻪ د خپﻠﻮاﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻣﻴﻨﻪ او ﻣحبت‬ ‫زﻳات‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صﻠﻪ رحﻤﻲ پﻪ خﻠکﻮ ک‪ 3‬خﻮشحاﻟﻲ را ﻣﻨ‪ #‬تﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬پﻪ پاﻟﻠﻮ سره د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ستﻮﻧزې او غﻤﻮﻧﻪ کﻤ‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۵‬صﻠﻪ رحﻤﻲ د د*ﻤﻨ‪ 9‬او کﻴﻨ‪ 3‬ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬ﻣباحثﻪ وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د خپﻠﻮاﻧﻮ سره صﻠﻪ رحﻤﻲ 'ﻨگﻪ ک‪5‬دای شﻲ؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ د *ﻮوﻧکﻲ‬ ‫ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ ‪$‬ان سره شرﻳک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬صﻠﻪ رحﻤﻲ 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ ؟‬ ‫‪ .۲‬حضرت ﻣحﻤد‬

‫د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي؟‬

‫‪ .۳‬د صﻠﻪ رحﻤ‪' 9‬ﻮ بﻴﻠگ‪ 3‬وواﻳئ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د صﻠﻪ رحﻤ‪ 9‬گ"‪ 3‬وواﻳئ ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست حدﻳث شرﻳف پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫ر*تﻴا وﻳﻞ‬ ‫ر*تﻴا وﻳﻞ د ﻣسﻠﻤان ﻧ‪+‬ﻪ ده‪ .‬اهلل تعاﻟی ﻣﻮږ تﻪ د ر*تﻴا وﻳﻠﻮ ﻻر *ﻮوﻧﻪ‬ ‫کﻮي او فرﻣاﻳﻲ‪:‬‬ ‫(اﻟتﻮبة ‪ ١١٩‬آﻳت)‬ ‫ژباړه‪ :‬ای ﻣؤﻣﻨاﻧﻮ! ﻟﻪ اهلل ﻧﻪ ووﻳرﻳ‪8‬ئ او ﻟﻪ ر*تﻴﻨﻮ خﻠکﻮ سره ﻣﻠگري شئ‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪ :‬تﻞ ر*تﻴا وواﻳئ‪ ،‬ر*تﻴا وﻳﻞ ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ ﻫﻼکت‬

‫'خﻪ ژغﻮري ‪ .‬ﻣتﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد پﻪ خپﻠﻮ وﻳﻨاوو او عﻤﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ر*تﻴﻨﻲ واوسﻮ‪.‬‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬خبرې کﻮو‪ ،‬تﻞ باﻳد ر*تﻴا وواﻳﻮ‪ ،‬ﻟﻪ چا سره چ‪ 3‬وعده کﻮو‬ ‫باﻳد سرتﻪ ﻳ‪ 3‬ورسﻮو‪.‬‬ ‫ﻟﻪ خﻠکﻮ سره زﻣﻮږ اړﻳک‪ 3‬باﻳد صادقاﻧﻪ وي‪ ،‬ﻣﻮږ ﻣﻮر او پﻼر تﻪ تﻞ ر*تﻴا‬ ‫واﻳﻮ‪ ،‬پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬خپﻠﻮ !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ سره پﻪ ر*تﻴا چﻠﻨد کﻮو‪.‬‬ ‫د ر*تﻴا و‪4‬ﻠﻮ گ"‪:3‬‬ ‫‪ .۱‬پﻪ ر*تﻴا وﻳﻠﻮ سره اهلل‬

‫رضا ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪ .۲‬ر*تﻴا وﻳﻞ ﻣسﻠﻤان ﻧ‪5‬کﻮ کاروﻧﻮ تﻪ ﻫ(ﻮي‪ ،‬ﻟﻪ بدو کاروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫ژغﻮري‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پﻪ ر*تﻴﻨﻲ اﻧسان باﻧدې خﻠک باور کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .٤‬پﻪ ر*تﻴا وﻳﻠﻮ سره د اﻧسان عزت زﻳاتﻴ‪8‬ي ‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ر*تﻴا وﻳﻞ د ﻧجات او خﻼصﻮن وسﻴﻠﻪ ده‪.‬‬ ‫‪64‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د ر*تﻴا وﻳﻠﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دروغ وﻳﻞ 'ﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻟري ؟ بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬اهلل تعاﻟی ﻣﻮږ تﻪ د ر*تﻴا وﻳﻠﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ کﻮي ؟‬ ‫‪ .۲‬رسﻮل اهلل‬

‫د ر*تﻴا وﻳﻠﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ فرﻣاﻳﻠﻲ دي؟‬

‫‪ .۳‬ﻣﻮږ باﻳد پﻪ وﻳﻨا او عﻤﻞ ک‪' 3‬ﻨگﻪ واوسﻮ؟‬ ‫‪ .٤‬ر*تﻴا وﻳﻞ 'ﻪ گ"ﻪ ﻟري؟ بﻴان ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫ب‪ :‬ﻻﻧدې تش ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره ډک ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ﻣﻮږ باﻳد پﻪ خپﻠﻮ وﻳﻨاوو او عﻤﻠﻮﻧﻮ ک‪ .... 3‬واوسﻮ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ر*تﻴا وﻳﻠﻮ سره د اﻧسان ‪ ......‬زﻳات‪85‬ي ‪.‬‬ ‫‪ ....... - .۳‬وﻳﻞ د ﻣسﻠﻤان ﻧ‪+‬ﻪ ده‪.‬‬ ‫‪ .٤‬پﻪ ر*تﻴا وﻳﻠﻮ سره اهلل‬

‫‪ ......‬ک‪85‬ي ‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣﻮر او پﻼر د حقﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨ‪6‬ه ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫دوه د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻣﻮر او پﻼر اﻃاﻋت‬ ‫د ﻣﻮر او پﻼر اطاعت پر ﻫر ﻣسﻠﻤان فرض دی‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد پﻪ روا کاروﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻣﻮر او پﻼر خبره وﻣﻨﻮ‪.‬‬ ‫د اهلل‬

‫رضا د ﻣﻮر او پﻼر پﻪ خﻮ*‪ 9‬ک‪ 3‬ده‪.‬‬

‫اهلل تعاﻟی ﻣﻮږ تﻪ ﻟﻪ ﻣﻮر او پﻼر سره د *ﻴگ‪ 32‬اﻣر ک‪7‬ی دی‪َ :‬و َق َضﻰ‬ ‫َر ُّب َ‬ ‫اه َو ِبا ْﻟ َﻮاﻟِ َد ْﻳ ِﻦ إ ِْح َساﻧًا د اﻻسراء سﻮرت‪ ۲٣‬آﻳت‪.‬‬ ‫ك َأ َّﻻ َت ْع ُب ُدوا إ َِّﻻ إ َِّﻳ ُ‬ ‫ژباړه‪ :‬او ستا رب فﻴصﻠﻪ ک‪7‬ې چ‪ 3‬ﻳﻮازې د ﻳﻮ اهلل عبادت وک‪7‬ئ او‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻮر او پﻼر سره احسان وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻮر او پﻼر سره *ﻴگ‪2‬ﻪ د ﻫغﻮی پﻴروي کﻮل دي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻣﻮر او پﻼر سره پﻪ خﻮږه او ﻧرﻣﻪ ژبﻪ خبرې کﻮو‪ ،‬غﻮ*تﻨﻮ تﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫پﻪ درﻧاوي ‪$‬ﻮاب واﻳﻮ‪ ،‬د ژوﻧد پﻪ چارو ک‪ 3‬ور سره ﻣرستﻪ کﻮو‪.‬‬ ‫تﻞ د ﻣﻮر او پﻼر احترام کﻮو‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ ﻣﻮر او پﻼر تﻪ د خﻴر دعا کﻮو‪.‬‬ ‫حکاﻳت‪:‬‬ ‫ﻳﻮه ورځ ﻳﻮ صحابﻲ حضرت ﻣحﻤد‬ ‫پﻴغﻤبر‬

‫تﻪ ﻟﻪ خپﻞ پﻼر سره راغی‪،‬‬

‫ترې پﻮ*تﻨﻪ وک‪7‬ه‪ :‬دا سپﻴﻦ ږﻳری 'ﻮک دی؟ ﻫغﻪ ووﻳﻞ‪:‬‬

‫زﻣا پﻼر دی‪ .‬حضرت ﻣحﻤد‬

‫ورتﻪ وفرﻣاﻳﻞ‪ :‬ﻟﻪ ﻫغﻪ ﻧﻪ ﻣخک‪ 3‬ﻣﻪ‬

‫‪$‬ﻪ‪ ،‬ﻣخک‪ 3‬ترې ﻣﻪ ک‪5‬ﻨﻪ‪ ،‬ﻧﻮم ورتﻪ ﻣﻪ اخﻠﻪ او داس‪ 3‬کار ﻣﻪ کﻮه چ‪3‬‬ ‫خﻠک ﻫغﻪ تﻪ کﻨ‪%‬ﻠ‪ 3‬وک‪7‬ي‪ .‬رواه اﻟﻄبراﻧی ﻓی اﻻوسط‬ ‫‪66‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د ﻣﻮر او پﻼر د اطاعت پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ﻣﻮر او پﻼر پﻪ وړاﻧدې کﻮم آداب پﻪ پام ک‪ 3‬ﻧﻴﻮل پﻪ کار دي؟ پدې‬ ‫ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د ﻣﻮر او پﻼر پﻪ وړاﻧدې (اف) کﻠﻤﻪ وﻳﻞ روا ﻧﻪ دي‪ .‬بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫ﻻﻧدې تش ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره ډک ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬د ﻣﻮر او پﻼر اطاعت پر ﻫر ﻣسﻠﻤان ‪ .....‬دی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻣﻮږ باﻳد پﻪ روا کاروﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻣﻮر او پﻼر‪ .....‬وک‪7‬و ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د اهلل‬

‫رضا د ﻣﻮر او پﻼر پﻪ ‪ ......‬ک‪ 3‬ده ‪.‬‬

‫ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ئ ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اهلل‬

‫ﻣﻮږ تﻪ د ﻣﻮر او پﻼر پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ده ؟‬

‫‪ .۲‬ﻟﻪ ﻣﻮر او پﻼر سره *ﻴگ‪2‬ﻪ 'ﻨگﻪ ک‪5‬دای شﻲ؟‬ ‫‪ .۳‬رسﻮل اهلل‬

‫د پﻼر د حقﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ زوی تﻪ 'ﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ده؟‬

‫‪ .٤‬آﻳا تاس‪ 3‬ﻣﻮر او پﻼر تﻪ د خﻴر دعا کﻮئ ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣﻮر او پﻼر د حقﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨ‪6‬ه ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫درې د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫اسراف‬ ‫ﻟﻪ اړتﻴا پرتﻪ‪ ،‬ب‪$ 3‬اﻳﻪ د روا شﻴاﻧﻮ اضافﻪ استعﻤال تﻪ اسراف و‪4‬ﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫اسراف پﻪ اسﻼم ک‪ 3‬حرام او گﻨاه ده‪.‬‬ ‫ب‬ ‫اهلل تعاﻟی ﻣﻮږ ﻟﻪ اسراف 'خﻪ ﻣﻨع ک‪7‬ي ﻳﻮ‪َ ... :‬وﻻ ت ُْس ِر ُفﻮا إ َِّﻧ ُﻪ ﻻ ُﻳ ِح ُّ‬ ‫ﻴﻦ اﻷﻋراف سﻮرت‪ ٣١:‬آﻳت‪.‬‬ ‫ا ْﻟ ُﻤ ْس ِر ِف َ‬ ‫ژباړه‪ :‬او تاس‪ 3‬اسراف ﻣﻪ کﻮئ‪ ،‬پرتﻪ ﻟﻪ شکﻪ اهلل تعاﻟی اسراف کﻮوﻧکﻲ‬ ‫ﻧﻪ خﻮ*ﻮي‪.‬‬ ‫((ك ُﻠﻮا َو ْ‬ ‫فرﻣاﻳﻲ‪ُ :‬‬ ‫اش َر ُبﻮا َوا ْﻟ َب ُسﻮا َو َت َص َّد ُقﻮا‪ِ ،‬فﻰ غ َْﻴ ِر‬ ‫رسﻮل اهلل‬ ‫إ ِْس َر ٍ‬ ‫اف َو َ‬ ‫ﻻ َﻣ ِخﻴﻠ ٍَة))‪ .‬رواه اﻟبخاري‪.‬‬ ‫ژباړه‪ :‬خﻮراک او '‪+‬اک کﻮئ‪ ،‬جاﻣ‪ 3‬اغﻮﻧدئ او صدقﻪ ورکﻮئ‪،‬‬ ‫خﻮ اسراف او کبر ﻣﻪ کﻮئ‪.‬‬ ‫پﻮه اﻧسان‪ ،‬تﻞ ﻟﻪ اسراف 'خﻪ ډډه کﻮي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد د ژوﻧد پﻪ !ﻮﻟﻮ چارو ک‪ 3‬ﻟﻪ اسراف ﻧﻪ ‪$‬ان وساتﻮ‪.‬‬ ‫د اسراف 'ﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫ ﻟﻪ اړتﻴا پرتﻪ د اوبﻮ زﻳات استعﻤال‪ ،‬آن تر دې چ‪ 3‬پﻪ اوداسﻪ ک‪3‬‬‫ﻫﻢ اسراف بﻠﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ ﻟﻪ اﻧدازې زﻳات خﻮاړه تﻴارول او خﻮړل ﻳ‪ 3‬اسراف دی‪.‬‬‫‪ -‬ﻟﻪ اړتﻴا پرتﻪ ډ‪4‬رې جاﻣ‪ 3‬او ﻟباس اخﻴستﻞ‪ ،‬اسراف بﻠﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫ ﻟﻪ اړتﻴا پرتﻪ د بر‪+4‬ﻨا کارول اسراف بﻠﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬‫د اسراف ﻟﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ ‪:‬‬ ‫ اسراف شﻴطاﻧﻲ عﻤﻞ دی‪ ،‬کﻮل ﻳ‪ 3‬گﻨاه ده‪.‬‬‫ اسراف ب‪$ 3‬اﻳﻪ د ﻣال ضاﻳع کﻮل دي‪.‬‬‫ اسراف اﻧسان پﻪ گﻨاﻫﻮﻧﻮ ک‪* 3‬کﻴﻞ کﻮي‪.‬‬‫ اسراف ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ عبادت او اطاعت 'خﻪ غافﻞ کﻮي‪.‬‬‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ پﻪ چاپﻴرﻳال ک‪ 3‬د اسراف 'ﻮ بﻴﻠگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬آﻳا د اسراف او سخاوت تر ﻣﻨ‪ #‬تﻮپﻴر شتﻪ؟ بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ﻻﻧدې چارې پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ چ‪ 3‬روا او کﻪ ﻧاروا دي‪:‬‬ ‫( بخﻞ‪ ،‬ﻣ‪5‬ﻠﻤﻪ پاﻟﻨﻪ‪ ،‬سخاوت‪ ،‬پاسﻠﻨﻪ )‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬اسراف 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬اسراف وﻟ‪ 3‬گﻨاه ده ؟‬ ‫‪ .۳‬اهلل تعاﻟی ﻣﻮږ تﻪ د اسراف پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ده؟‬ ‫‪ .٤‬د اسراف 'ﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۵‬د اسراف 'ﻮ زﻳاﻧﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ ﻟﻮست 'خﻪ پﻪ گ"ﻪ اخﻴستﻨ‪ 3‬سره د اسراف پﻪ‬ ‫ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣقاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪69‬‬

‫'ﻠﻮر د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫حجاب‬

‫اهلل تعاﻟی ﻣسﻠﻤاﻧﻮ *‪%‬ﻮ تﻪ د حجاب رعاﻳتﻮﻟﻮ اﻣر کﻮي‪.‬‬ ‫د *‪ 3%‬بدن او *اﻳست پ"ﻮﻟﻮ تﻪ حجاب واﻳﻲ‪.‬‬ ‫ﻣسﻠﻤاﻧﻪ *‪%‬ﻪ باﻳد ﻟﻪ ﻧاﻣحرﻣﻮ 'خﻪ پرده وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫حجاب د ﻣسﻠﻤاﻧ‪ 3%* 3‬د عزت ساتﻨﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫د ﻣسﻠﻤاﻧ‪ 3%* 3‬ﻟباس باﻳد ﻻﻧدې ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې وﻟري‪:‬‬ ‫‪ .۱‬جاﻣ‪ 3‬باﻳد ﻧرۍ ﻧﻪ وي چ‪ 3‬بدن ترې *کاره شﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬جاﻣ‪ 3‬باﻳد پراخﻪ وي‪ ،‬تﻨگ‪ 3‬ﻧﻪ وي چ‪ 3‬د بدن غ‪7‬ي پک‪ 3‬ﻣعﻠﻮم شﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جاﻣ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬باﻳد د ﻧارﻳﻨﻪ وو پﻪ '‪5‬ر ﻧﻪ وي‪.‬‬ ‫‪ .٤‬جاﻣ‪ 3‬باﻳد د کافراﻧﻮ ﻟﻪ جاﻣﻮ سره ﻣشابﻬت وﻧﻪ ﻟري‪.‬‬ ‫‪! .۵‬ﻮل بدن باﻳد پک‪ 3‬پ＀ شﻲ‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫د حجاب گ"‪:3‬‬ ‫ د حجاب پﻪ رعاﻳتﻮﻟﻮ د اهلل تعاﻟی اﻣر پر ‪$‬ای ک‪85‬ي‪.‬‬‫ حجاب پر *‪%‬ﻪ د تﻴري ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ‪.‬‬‫ حجاب د پاک‪ 3‬او اصﻴﻠ‪ 3%* 3‬ﻧ‪+‬ﻪ ده‪.‬‬‫ خﻠک د حجاب ﻟروﻧک‪ 3%* 3‬احترام کﻮي‪.‬‬‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د حجاب پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حجاب د پاک‪ 3‬او اصﻴﻠ‪ 3%* 3‬ﻧ‪+‬ﻪ ده‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ک‪3‬‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬اهلل تعاﻟی ﻣسﻠﻤاﻧﻮ *‪%‬ﻮ تﻪ د 'ﻪ اﻣر ک‪7‬ی دی؟‬ ‫‪ .۲‬حجاب 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۳‬د ﻣسﻠﻤاﻧ‪ 3%* 3‬ﻟباس باﻳد 'ﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې وﻟري؟‬ ‫‪ .٤‬حجاب کﻮل *‪ 3%‬تﻪ 'ﻪ گ"ﻪ ﻟري؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻳاد ﻟﻮست گ"‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ او پﻪ‬ ‫راتﻠﻮوﻧکﻲ ورځ ک‪ 3‬دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫د صدﻗ‪ 3‬ﻓﻀاﻳﻞ‬

‫د اهلل تعاﻟی ﻣرستﻪ ﻟﻪ ﻫغﻪ بﻨده سره ﻣﻞ ده چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻧﻮرو خﻠکﻮ سره‬ ‫ﻣرستﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ اړو خﻠکﻮ سره ﻣرستﻪ خپﻞ ﻣسؤوﻟﻴت گ‪2‬ﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ خپﻞ ﻣال 'خﻪ ﻣسکﻴﻨاﻧﻮ او فقﻴراﻧﻮ تﻪ صدقﻪ ورکﻮي‪.‬‬ ‫ﻣسﻠﻤان د تﻮان او قدرت پﻪ اﻧدازه صدقﻪ ورکﻮي‪.‬‬ ‫صدقﻪ ورکﻮل ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ دوزخ 'خﻪ ژغﻮري‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫»اتقُﻮا َّ‬ ‫داس‪ 3‬فرﻣاﻳﻲ‪َّ :‬‬ ‫ار َوﻟ َْﻮ ِب ِش ِّق َت ْﻤ َر ٍة« ‪ .‬رواه اﻟبخاري‪.‬‬ ‫اﻟﻨ َ‬

‫ژباړه‪ :‬پﻪ صدق‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ سره ‪$‬ان ﻟﻪ دوزخ 'خﻪ وژغﻮرئ‪ ،‬کﻪ 'ﻪ ﻫﻢ‬ ‫د خرﻣا ﻳﻮه !ﻮ!ﻪ وي‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی باﻳد غرﻳبﻮ او اړو خپﻠﻮاﻧﻮ تﻪ صدقﻪ ورک‪7‬ل شﻲ‪ ،‬پﻪ دې ک‪3‬‬ ‫اجر او ثﻮاب زﻳات دی‪ ،‬رسﻮل اهلل‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪» :‬ﻟَ ُﻬ َﻤا َأ ْج َر ِ‬ ‫ان َأ ْج ُر ا ْﻟق ََرا َب ِة‬

‫اﻟص َد َق ِة«‪ .‬رواه اﻟبخاري‪.‬‬ ‫َو َأ ْج ُر َّ‬ ‫‪72‬‬

‫ژباړه‪ :‬د دوی ﻟپاره دوه اجره دي‪ ،‬ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬د خپﻠﻮۍ د پاﻟﻨ‪ 3‬او بﻞ ﻳ‪3‬‬ ‫د صدق‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ‪.‬‬ ‫د صدﻗ‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ گ"‪:3‬‬ ‫‪ -‬پﻪ صدق‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ اهلل‬

‫ﻟﻪ ﻣسﻠﻤان 'خﻪ راضﻲ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫ پﻪ صدق‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ سره ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ ډﻳرو ستﻮﻧزو او ﻣصﻴبتﻮﻧﻮ 'خﻪ‬‫ﻧجات ﻣﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ پﻪ صدق‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻣﻴﻨﻪ او ﻣحبت زﻳات‪85‬ي‪.‬‬‫ اهلل تعاﻟی د صدق‪ 3‬ورکﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣال او عﻤر ک‪ 3‬برکت اچﻮي‪.‬‬‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫‪ .۱‬د خپﻠﻮ ﻣرستﻮ 'ﻮ بﻴﻠگ‪ 3‬چ‪ 3‬ﻟﻪ غرﻳباﻧﻮ او خپﻠﻮاﻧﻮ سره ﻣﻮ ک‪7‬ې دي‪ ،‬پﻪ‬ ‫!ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬صدقﻪ او خﻴرات باﻳد پﻪ پ"ﻪ ورک‪7‬ل شﻲ‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫ﻻﻧدې پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ئ ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬د اهلل تعاﻟی ﻣرستﻪ ﻟﻪ چا سره ﻣﻞ وي؟‬ ‫‪ .۲‬رسﻮل اهلل‬

‫د صدق‪ 3‬پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﻮږ تﻪ 'ﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ده؟‬

‫‪ .۳‬ﻟﻮﻣ‪7‬ی باﻳد چاتﻪ صدقﻪ او خﻴرات ورک‪7‬ل شﻲ؟‬

‫‪73‬‬

‫‪ .٤‬صدقﻪ ورکﻮل ﻣسﻠﻤان تﻪ 'ﻪ گ"ﻪ رسﻮي؟‬ ‫ب‪ :‬ﻻﻧدې تش ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ ډک ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬پﻪ صدق‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ سره ‪$‬ان ﻟﻪ‪ .........‬وژغﻮرئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻟﻮﻣ‪7‬ی باﻳد غرﻳبﻮ او اړو ‪ .........‬تﻪ صدقﻪ ورک‪7‬ل شﻲ ‪.‬‬

‫‪ .۳‬پﻪ صدق‪ 3‬ورکﻮﻟﻮ سره ﻟﻪ ﻣسﻠﻤان 'خﻪ اهلل‬

‫‪ .........‬ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪ .٤‬اهلل تعاﻟی د صدق‪ 3‬ورکﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣال او عﻤر ک‪ .........3‬اچﻮي‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪74‬‬