Çözüm 3D AYT Coğrafya Soru Bankası [YKS 2020 ed.]
 9786051943169

Citation preview

01

Bu ürünün bütün hakları ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.

Çözüm Yayınları Grafik Birimi

Çözüm Yayınları Dizgi Birimi

2018 Ankara

Feryal Matbaası

01Sevgili Öğrenciler ve Saygıdeğer Meslektaşlarım,

AYT 3D Coğrafya Soru Bankası kitabımız eşit ağırlık ve sözel puan türüyle lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için rehber niteliğindedir. Sorular, müfredat programında yer alan kazanımlar esas alınarak hazırlanmıştır. Son yıllarda ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlarda, ÖSYM’nin coğrafya ile ilgili temel kavramları analiz etme ve yorumlama becerisini ölçtüğü dikkat çekmektedir. Bu durum dikkate alınarak hazırlanan kitabımızla siz değerli öğrencilerimizin başarıya ulaşacağına olan inancım, sonsuzdur. Bu kitap hazırlanırken; • Bir bölüme ait çok sayıda alt başlık oluşturularak hazırlanan testlerle konu içerikleri eksiksiz taranmıştır. • Bir teste ait sorular kolaydan zora 3D tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. • Her test soruları genelden özele bilgi düzeyinizi artırmak üzere tasarlanmıştır. • Özgün ve hedefe uygun sorular kullanılmıştır. • Önceki sorularda ya da testlerde ilk defa karşılaştığınız kavramlar ilerleyen testler ve bölümlerde sarmal eğitim sistemine uygun bir şekilde tekrar kullanılmıştır. • ÖSYM soruları titizlikle analiz edilerek her bölüme ait birebir ÖSYM testleri hazırlanmıştır. • Her iki bölüm sonunda sarmal sisteme uygun konu tümevarım testleri hazırlanmıştır. Kitabın hazırlık aşamasında emeği geçen yayın ekibine, fikirleri ile desteklerini esirgemeyen meslektaşlarıma ve uygulamada yardımcı olan öğrencilerime teşekkürlerimi sunarım. AYT 3D Coğrafya Soru Bankası kitabımızın siz değerli öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyor ve başarılar diliyorum.Mecit Mümin POLAT

01

İÇİNDEKİLER 01. BÖLÜM: EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ Biyoçeşitlilik ....................................................................................... 7

10. BÖLÜM: TÜRKİYE TURİZMİ

Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri .............. 9

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Değerleri............................. 101

Su Ekosistemleri . ............................................................................ 13

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Türkiye’nin

Bire Bir ÖSYM................................................................................. 15

Turizm Politikaları.......................................................................... 103 Bire Bir ÖSYM............................................................................... 105 TÜMEVARIM - II.............................................................................. 107

02. BÖLÜM: EKSTREM DOĞA OLAYLARI Ekstrem Doğa Olayları.................................................................... 17 Doğa ve Değişim ........................................................................... 19 Küresel İklim Değişimi..................................................................... 21 Bire Bir ÖSYM................................................................................. 23 03. BÖLÜM: NÜFUS POLİTİKALARI Ülkelerin Nüfus Politikaları ............................................................ 25 Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri ............. 27 Bire Bir ÖSYM................................................................................. 29 04. BÖLÜM: YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları ....................................... 31 Tarihsel Süreçte Şehirler................................................................ 33 Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları.................................................. 35 Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri.................................................... 37 Bire Bir ÖSYM................................................................................. 39 05. BÖLÜM: EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkisi ....... 41 Doğal Kaynaklar ve Ekonomi ........................................................ 43 Bire Bir ÖSYM................................................................................. 45 TÜMEVARIM - I................................................................................. 47

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekan İlişkisi........... 99

11. BÖLÜM: KÜLTÜR BÖLGELERİ İlk Kültür Merkezleri...................................................................119 Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü........................... 121 Anadolu’nun Kültürel Özellikleri................................................... 123 Bire Bir ÖSYM............................................................................... 125 12. BÖLÜM: KÜRESELLEŞEN DÜNYA Küresel Ticaretin Üç Önemli Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar........................................................................... 129 Turizm...................................................................................... 131 Sanayileşme Süreci.................................................................. 133 Tarım Ekonomi ilişkisi............................................................... 137 Uluslararası Örgütler................................................................ 139 Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi...................................... 141 Bire Bir ÖSYM............................................................................... 143 13. BÖLÜM: JEOPOLİTİK KONUM Kıtalar ve Okyanusların Önemindeki Değişimler....................... 147 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu................................................. 149 Bire Bir ÖSYM............................................................................... 151

06. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE EKONOMİ Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı ....................................... 55

14. BÖLÜM: ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

Türkiye’de Tarım . ........................................................................... 57

Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeleri Tanıyalım...................... 155

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları........................................ 65

Gelişmemiş Bir Ülke:Nijerya..................................................... 157

Ülkeler Neden Farklı Gelişmişlerdir.......................................... 153

Türkiye’de Sanayi............................................................................. 67

Enerji Güzergahları ve Etkileri.................................................. 159

Bire Bir ÖSYM................................................................................. 71

Çatışma Bölgeleri........................................................................... 161

07. BÖLÜM: GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri........................ 75

TÜMEVARIM - III............................................................................. 165

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri.............. 77

15. BÖLÜM: ÇEVRE SORUNLARI

Geleceğin Dünyası . ....................................................................... 79

Çevre Sorunlarının Türleri ve Küresel Çevre Sorunları ............ 179

Bire Bir ÖSYM................................................................................. 81

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Etkileri ...... 181

08. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ Türkiye’nin işlevsel Bölgeleri...................................................... 83 Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri............................................ 85

Bire Bir ÖSYM............................................................................... 163

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri................................. 187 Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri............................................... 189 Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ................................... 191 Bire Bir ÖSYM............................................................................... 195

Bire Bir ÖSYM................................................................................. 87

16. BÖLÜM: ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

09. BÖLÜM: HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları........ 199

Ulaşım........................................................................................ 91

Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları ve Çevresel

Ticaret.............................................................................................. 93

Örgütler.................................................................................... 201

Dış Ticaret........................................................................................ 95

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler...................... 203 Bire Bir ÖSYM............................................................................... 205

Bire Bir ÖSYM................................................................................. 97

TÜMEVARIM - IV............................................................................. 207

01

BÖLÜM 01 Test

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi / Biyoçeşitlilik

1. Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik

4. Aşağıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen bazı faktörlerYukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?I. İklimA) Enerji akışı

B) BiyoçeşitlilikII. ToprakC) Madde döngüsü

D) Besin zinciriIII. İnsanIV. Kıtaların kayması

olayların oluşturduğu bir bütündür.verilmiştir.

E) Ekolojik döngüBunlardan hangileri canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen fiziki faktörlerdir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5. Ekvatoral yağmur ormanları dünyanın en zengin doğal yaşam alanlarıdır.

2. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir.

V II I

İklim özellikleri göz önüne alındığında biyoçeşitlilik açısından hangi bölge diğerlerinden daha fakirdir?A) I

B) II

C) III

D) IV

Buna göre bu ormanlarda aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yaşaması beklenemez?A) PenguenIII

E) V

Çözüm Yayınları

IVD) Şempanze

C) Papağan

E) Yılan

6. İkilm koşullarına göre kurak ve yüksek sıcaklığa sahip

alanlara sıcak çöl, aşırı düşük sıcaklıktaki alanlara da soğuk çöl denilmektedir. Çöller fauna ve flora bakımından fakir alanlardır.Aşağıdakilerden hangisi söz konusu alanlardan biri değildir?A) Grönland

B) Muson AsyasıC) Büyük Sahra

D) Atakama3. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere

B) Kaplan

E) Arap Yarımadası

biyom denir.

7.

I. BiyosferYüksek boylu otlara ve yer yer ağaçlara rastlanan biyom aşağıdakilerden hangisidir?II. AtmosferIII. HidrosferA) TundraIV. LitosferB) ÇölC) Tropikal yağmur ormanları7Yukarıdakilerden hangileri dünya ekosistemini oluşturan unsurlardandır?

D) SavanA) Yalnız I

E) İğne yapraklı ormanlarB) I ve II

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IV

Test 01

1. B

8. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı bir çok faktör Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?A) Çayır ve meraların aşırı otlatılmasıB) Ormanların yerleşim alanına dönüştürülmesiC) Tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesiD) Bazı bölgelerde volkanik püskürmelerin görülmesiE) Göçlere bağlı olarak şehirlerin alanlarının büyümesi

3. D

4. A

5. A

6. B

7. E

8. D

9. B 10. E 11. C 12. C 13. C

11. Biyomlar kara ve su biyomu olmak üzere ikiye ayrılır. Kara

vardır.2. B

biyomları genellikle bölgede hakim bitki örtüsüne göre adlandırılır.

Haritada koyu renkle gösterilen bölgenin biyomu aşağıdakilerden hangisidir?A) ÇölB) Savan

D) Çayır

C) Tundra

E) Tropikal orman

9. Yeryüzünde, tek büyük kara parçası olan Pangea’dan bugünküYukarıdaki parçada canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen coğrafi faktörlerin hangisi açıklanmıştır?A) Yer şekilleri

B) Kıtaların kaymasıC) İklim değişiklikleri

D) İnsanE) Toprak

Çözüm Yayınları

görünümünü alana kadar geçen süre boyunca kara ve denizlerin dağılışında büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Levhaların yaklaşması ya da uzaklaşması bitki ve hayvanların göç yollarının değişmesine, daha önce bir arada bulunmayan türlerin birbirleriyle karşılaşarak etkileşmelerine neden olmuştur.

12. İklim çeşitliliğinin fazla olduğu ülkeler biyoçeşitlilik yönünden zengindir.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin biyoçeşitlilik yönünden diğerlerinden daha zengin olduğu söylenebilir?A) Almanya8

10.

I. Dünya yüzeyinin % 6’sı çölleşmiş, % 29’u ise çölleşmektedir.II. Hayvan ve bitki türlerinden günde üç canlı türü tükenmektedir.III. Son yüzyılda 30 bin bitki türü yok olmuştur.

B) Hollanda

D) İngiltere

13.

I. Yer şekilleriII. İklim değişiklikleriIII. Kıtaların kaymasıIV. Toprak özellikleri

C) Türkiye

E) PortekizYukarıdaki bilgilerden hangileri biyoçeşitliliğin zarar gördüğü durumlara örnek verilebilir?Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen yukarıdaki faktörlerden hangileri paleocoğrafya ile ilgilidir?A) Yalnız IA) I ve IIB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

1. Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan canlı unsurlardan biridir?A) SuB) Vitamin

D) Sıcaklık

6.

Aşağıdaki görselde enerji piramidi gösterilmiştir Hem etçil hem de otçul tüketiciler

6 kcal

C) Bitki

% 10 60 kcal

E) Oksijen

Etçil tüketiciler

% 10 600 kcal

A) Ekosfer B) Atmosfer C) Biyosfer D) Litosfer E) HidrosferA) Ekosistem

B) Besin zinciriC) Azot döngüsü

D) Oksijen döngüsüE) Su döngüsü

4.

I. Klorofilli canlıların fotosentez yapmasıII. Atmosferde bulunan su buharının fotoliziIII. Fosil yakıtların yanması

IV. Canlıların solunum yapması Yukarıdakilerden hangileri atmosfere oksijen sağlar?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

Enerji PiramidiBu enerji piramidine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Bitkiler besin üretirler.B) Otçullar bitkilerle beslenirler.C) Bütün etçiller otçullarla beslenir.D) Otçullar birincil tüketicidir.E) Otçullarla beslenen etçiller ikincil tüketicidir.

7. Birincil ve ikincil tüketicilerle beslenen etçil hayvanlar üçüncül tüketicidirler.Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üçüncül tüketicidir?A) TavşanÇözüm Yayınları

besinlerde depolanır. Besin maddeleri canlılar tarafından tüketildiğinde enerjilerinin bir bölümü bu canlılara geçer.

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Üreticiler3. Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan canlıların ürettikleriOtçul tüketiciler

% 10 6000 kcal

2. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin tümünü kapsamaktadır?

02

BÖLÜM 01 Test

Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

B) Leopar

D) Geyik

C) Koyun

E) Bizon

C) II ve III

E) III ve IV

8. Ekosistemdeki enerji akışı Güneş’ten gelerek üreticiler, otçul

5.

I. Orman yangınlarıII. Okyanuslarda yaşayan bazı canlıların kabuk oluşturmasıIII. Ölen canlıların çürümesiIV. Yeryüzündeki bitkilerin fotosentez yapmasıYukarıdakilerden hangileri karbondioksitin açığa çıkmasını sağlar?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlüdür. Ayrıştırıcılar ölü hayvan ve bitkileri ayrıştırarak minerallere ve humusa dönüştürür. Mantarlar ve bakteriler başlıca ayrıştırıcılardır.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Ekosistemin tek enerji kaynağı Güneş’tir.B) Güneş enerjisinin büyük kısmı üreticiler tarafından tutulur.C) Otçullar yaşamsal enerjilerini bitkilerden alırlar.D) Humusun oluşmasını ayrıştırıcılar sağlar.E) Etçiller ayrıştırma işlevini gerçekleştirir.

9

Test 02

1. C

2. A

9. Madde döngüsü, inorganik maddelerin, sürekli olarak cansız

Aşağıdakilerden hangisi madde döngüsünün özelliklerinden biri değildir?A) Ekosistemdeki yaşam devamlılık kazanır.B) Biyolojik ve jeolojik etkileri vardır.C) Ekosistem içinde sürekli devir yapar.D) Ekosistemdeki madde varlığı sınırsızdır.E) İnsanların olumsuz etkisi madde döngüsünü bozabilir.

4. A

5. B

6. C

7. B

8. E

9. D 10. A 11. E 12. B 13. D 14. C 15. E

12. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak

ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında aktarıldıktan sonra cansız ortama tekrar verilmesi şeklinde gerçekleşir.3. B

gösterilmiştir. I

III IV II VHaritadaki bölgelerden hangisinde insanların doğal çevreye olumsuz etkileri sonucunda madde döngülerinin bozulma tehlikesi daha fazladır?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

13. Aşağıdakilerden hangisi inorganik maddelerden biri değildir?

10. I. Atmosferdeki gazların % 21’ini oluşturur.

II. Atmosferdeki gazların % 78’ini oluşturur. Atmosferin % 99’unu oluşturan yukarıdaki gazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? IÇözüm Yayınları14. Bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle yağmur suları yüzeysel

akışa geçer ve yer altı suları yeterince beslenemez. Ayrıca yüzeysel akışa geçen sular akarsu ve göllerin seviyelerini yükselterek taşkına neden olur.

II

A)

Oksijen

Azot

B)

Karbon

Azot

C)

Oksijen

Karbon

D)

Karbon

Oksijen

E)

Su buharı

Azot

A) Su B) Oksijen C) Azot D) Protein E) KarbondioksitYukarıdaki paragrafta su döngüsüne etki eden hangi faktöre vurgu yapılmıştır?A) Baraj yapımıB) Sulak alanların kurutulmasıC) Bitki örtüsünün tahribiD) Tarımda su kullanımıE) Sanayileşme

10 15. Barajların su döngüsüne etkileri arasında;

11. Aşağıdaki ekosistemlerden hangisi diğerlerine göre daha az canlı barındırır?A) DağB) Step

D) Çayır

E) Çöl

C) OrmanI. organik atık ve silislerin birikmesi,II. denize ulaşan tatlı su miktarının azalması,III. mineral oranının azalmasıdurumlarından hangileri yer alır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

1.

I. YağışII. IşıkIII. MikroorganizmalarIV. Hayvanlar5. Litosferdeki karbon kaynaklarından biri de petroldür. I

III IV

Yukarıdakilerden hangileri ekosistemleri oluşturan cansız unsurlar arasında yer alır? A) I ve II03

BÖLÜM 01 Test

Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

B) I ve III

D) II ve IV

II V

C) II ve III

E) III ve IVHaritada numaralandırılan yerlerden hangisi, petrole bağlı olarak karbon bakımından daha zengindir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

2. Ekosistemdeki üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasında

doğal bir denge vardır. İnsanların olumsuz etkileriyle bu doğal denge bozulduğunda ekosistemdeki dengede bozulur.

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki doğal dengeyi bozan bir faaliyet değildir?A) Ormanların tahrip edilmesiB) Denizlerde aşırı avlanmaC) Fosil yakıtların yoğun kullanılmasıD) Meraların aşırı otlatılmasıE) Baraj çevrelerinin ağaçlandırılması

Çözüm Yayınları6. Aşağıdakilerden hangisi besin piramidinin her basamağında bulunur?A) AyrıştırıcılarB) ÜreticilerC) Birincil tüketicilerD) İkincil tüketicilerE) Üçüncül tüketiciler

3. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru;

I. enerji miktarıII. birey sayısıIII. vücut büyüklüğüözelliklerinden hangilerinin azaldığı söylenebilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

11

4. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı olarak kullanılan karbon kaynaklarından biri değildir?

7. Üreticiler besin zincirinin ilk basamağında yer alan ve kendi besinlerini üreten canlılardır.A) Petrol

B) UranyumAşağıdakilerden hangisi bu canlılara örnek verilebilir?C) Doğal gaz

D) Taş kömürüA) LeoparE) LinyitB) Geyik

D) Kurbağa

E) Kartal

C) Alg

Test 03

1. A

8. Ayrıştırıcılar, bitkisel ve hayvansal kalıntıları parçalayan

3. C

4. B

5. D

6. A

7. C

8. B

9. B 10. D 11. D 12. E 13. C 14. C

11. Ölen canlılar çürükçül bakterilerce ayrıştırılarak amonyak gazı

bakterilerdir.

oluşur. Amonyak, nitrifikasyon bakterileri tarafından nitrat ve nitrit tuzlarına dönüştürülür.

III I IV II

2. E

VYukarıdaki açıklamada madde döngülerinin hangisinden söz edilmiştir?A) Karbon döngüsü

B) Oksijen döngüsüC) Su döngüsü

D) Azot döngüsüE) Fosfor döngüsüBuna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde ayrıştırıcı faaliyetlerin daha fazla olması beklenir? A) I

B) II

C) III

D) IV

12. Aşağıda verilen karbondioksitin üretim ve tüketim yollarıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

E) V

9. Aşağıdakilerden hangisinde karbonun iklimi düzenleyici etkisinden söz edilmiştir?

12A) Karbon atmosferde karbondioksit halinde bulunur.B) Karbondioksit aşırı ısınma ve aşırı soğumayı engeller.C) Okyanuslar karbonun depolandığı yerlerdir.D) Denizlerde karbon oranı atmosferden fazladır.E) Kireç taşı karbon kaynaklarından biridir.

Çözüm Yayınları

ÜretimTüketim

A)

Volkanik faaliyetler

Petrol ve kömür oluşumu

B)

Karbonatlı kayaçların ayrışması

Karbonatlı kayaçların oluşumu

C)

Fosil yakıtların yanması

Bitkilerin fotosentez yapması

D)

Canlıların solunum yapması

Deniz hayvanlarının kabuk oluşturması

E)

Suyun oksijen ve hidrojene ayrışması

Suyun havayla temas etmesi

13. Betonlaşma ve aşırı su kullanmadan dolayı yer altı su

seviyesini azaltır. Ayrıca kıyılarda yer altı suyunun düşmesine bağlı olarak denizin tuzlu suyu tatlı suya karışır.Yukarıda kentleşme ve nüfus artışının su döngüsüne etkileri belirtilmiştir.Bu durum aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde daha belirgindir?A) Çorum B) Kahramanmaraş D) Bingöl E) Edirne

C) İstanbul

10. Atmosferde karbondioksitin artarak karbon döngüsünün bozulmasında insan faaliyetleri etkilidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünü olumsuz etkilemez?Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri değildir?A) Ulaşım araçlarının artmasıA) Suyun tarımda kullanılmasıB) Sanayi tesislerinin artmasıB) Nüfus artışına bağlı olarak su tüketiminin artmasıC) Konutların ısınması için fosil yakıtların kullanılmasıC) Su havzalarındaki bitki örtüsünün korunmasıD) Mera arazilerinde otlatma yapılmamasıD) Yer altı sularına deniz suyunun karışmasıE) Ormanların tahrip edilmesiE) Baraj ve kanalların yapılması

1. Yeryüzündeki suyun güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle hidrosfer, atmosfer ve litosfer arasında hareket ederek dolaşmasıdır.Yukarıda tanımlanan döngü aşağıdakilerden hangisidir?A) Karbon döngüsü

B) Oksijen döngüsüC) Su döngüsü

D) Azot döngüsü5.

I. Suyun sıvı halden gaz veya buhar haline dönüşmesidir.II. Havadaki su buharının sıvı hale geçmesi ve bulutları oluşturmasıdır.III. Suyun bulutlardan katı veya sıvı halde yeryüzüne geri dönmesidir.Yukarıda tanımlanan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

E) Fosfor döngüsü

I

2.

I. Göl ekosistemleriII. Nehir ekosistemleriIII. Okyanus ekosistemleriIV. Deniz ekosistemleri

Yukarıdakilerden hangileri karasal su ekosistemleridir?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

100 metrelik sığ alanlarda görülür.

Bu durumun nedenleri arasında;I. derinlere inildikçe sıcaklığın azalması,II. derinlere inildikçe oksijenin azalması,III. güneş ışınlarının derinlere doğru etkisini kaybetmesidurumlarından hangileri gösterilebilir?A) Yalnız IB) I ve II

D) II ve III

A)

Yağış

Yoğuşma

Buharlaşma

B)

Yoğuşma

Buharlaşma

Yağış

C)

Buharlaşma

Yoğuşma

Yağış

D)

Buharlaşma

Yağış

Yoğuşma

E)

Yağış

Buharlaşma

Yoğuşma

6. Okyanus akıntıları ısının taşınmasın önemli rol oynar. Meksika Körfezi’nden başlayıp Atlas Okyanusu’nu geçerek İngiltere’ye ulaşan sıcak su akıntısı bu duruma örnek verilebilir.Yukarıda sözü edilen sıcak su akıntısı aşağıdakilerden hangisidir?A) Gulf StreamB) Kuroşivo

D) Brezilya

C) Alaska

E) Madagaskar

C) I ve III

E) I, II ve III

4. Aşağıda su döngüsü ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi, su ekosistemlerinin doğal sistemlerin işleyişine olan etkisine örnek olarak gösterilemez?I. Fotosentezde besin maddelerinin yaprağa taşınmasında rol oynar.II. Kayaların fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışmasını sağlar.III. Hayatın devamı için gereklidir.IV. Buharlaşma ve yağış aşamalarıyla tekrar kullanıma hazır hale gelir.V. Biyolojik çeşitliliğin dağılışında etkilidir.Bunlardan hangisi toprağın oluşması ile ilgilidir?A) I

B) II

III

E) III ve IV

3. Okyanuslardaki bitki ve hayvan türlerinin büyük bölümü ilk

II

C) II ve III

Çözüm Yayınları04

BÖLÜM 01 Test

Su Ekosistemleri

C) III

D) IV

E) VA) Atmosferdeki nem oranını artırarak iklimin yumuşamasını sağlar.

B) Arazideki kayaçların özelliklerine göre göl sularının kimyasal özellikleri farklılık gösterir.C) Akarsuların denizlere döküldüğü ağız kısımlarında canlı çeşitliliği fazla olur.D) Okyanuslarda dalgalar vasıtasıyla atmosfere karışan aerosolller bulutların oluşmasında etkili olur.E) Ekvatordaki ısı enerjisinin dağılmasını sağlar

13

Test 04

1. C

8.

I. Aşırı avlanmaII. Su kirliliğiIII. Bataklıkların kurutulması

3. E

4. B

5. C

6. A

7. B

8. E

9. C 10. E 11. D 12. C 13. D 14. E 15. C

12. Akarsular ekosistemlerin önemli bir parçasını meydana getirir. Akarsuların hızı, fiziksel ve kimyasal özellikleri akarsuyun barındırdığı hayvan türü ve sayısını etkiler. Özellikle yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde biyoçeşitllik azalır.Yukarıdakilerden hangileri su ekosistemlerine zarar verir?A) Yalnız I2. A

B) Yalnız II

D) II ve IIIBuna göre aşağıdakilerden hangisinde biyoçeşitlliğin diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir?A) Kızılırmak’ın yukarı çığırındaB) Çoruh’un orta çığırındaC) Seyhan’ın aşağı çığırındaD) Gediz’in kaynak kısmındaE) Aras’ın orta çığırında

C) I ve II

E) I,II ve III

9. Bir akarsu kıyısına kurulan fabrikanın sıvı atıklarını arıtmadan akarsuya boşalttığı bilinmektedir.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

13. Aşağıda verilenlerden hangisi su döngüsününA) Akarsuyun kimyasal özelliği değişir.

B) Akarsudaki bir çok mikroorganizma yok olur.

C) Akarsuda balık üretiminde artış olur.D) Akarsuyun suladığı topraklar kirlenir.E) Akarsu çevresindeki bitkiler olumsuz etkilenir.

10. Atmosfer ile yeryüzündeki sular arasında meydana gelen su

dolaşımına su döngüsü ve bu döngü içinde yer alan unsurlara da su ekosistemi denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi su ekosistemi olarak kabul edilemez?

Çözüm Yayınları

aşamalarından biri değildir? A) Buharlaşma

B) Yoğuşma

D) Tortulanma

C) Yağış

E) Yüzey akışı

14. Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunması ve

sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşme adını 2 Şubat 1971 tarihinde İran’da imzalandığı şehir olan Ramsar şehrinden almaktadır.Ramsar sözleşmesine göre;I. Seyfe,II. Bafa,III. Manyasgöllerinden hangileri korunması gereken alanlardandır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Bataklıklar B) Göller C) Denizler D) Nehirler E) Çayırlar

15. Türkiye sulak alanlar bakımından Avrupa ve Orta Doğu’nun en zengin ülkesidir.

14

11. Belli bir bölgede canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu bütüne ekosistem denir.Aşağıdakilerden hangisi su ekosistemi içinde yer alan canlı varlıklardan biri değildir?A) Mercanlar

B) Su yosunları

D) Işık

C) Balıklar

E) Planktonlar

Bu sulak alanlar arasında yer alanI. Uluabat,II. Manyas,III. Beyşehirgöllerinden hangileri Güney Marmara’da yer alır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

BİRE BİR

BÖLÜM 01 Test

1. Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralandırılarak

4. Ekosistemlerin işleyişi; enerji akışı ve madde döngüleri olmak

gösterilmiştir.

üzere iki süreci kapsar.III

I IV II

Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbiriyle daha çok benzerlik göstermesi beklenir?A) I ve IIBu süreçlerde gerçekleşen;

I. bitkilerin fotosentez yapması,II. atmosferde bulunan su buharının fotolizi,III. ölü organizma ve atıklarının ayrıştırılması,

IV. canlıların solunum yapması

VB) I ve III

D) III ve V

05olaylarından hangileriyle oksijen tüketilir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IVC) II ve III

E) III ve IV

C) II ve IV

E) IV ve V

5. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar orta kuşaktaki biyoçeşitliliğin

binlerce yıl önce daha farklı olduğunu ortaya koymuştur. O dönemlerde daha gür bir bitki örtüsünün bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

azotun esas kaynağını atmosfer oluşturur. Bu azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesi için nitrit ve nitratlara dönüşmesi gerekir.Bu dönüşüm;I. bitkilerin fotosentez yapması,II. topraktaki bazı bakterilerin azotu nitratlara dönüştürmesi,Çözüm Yayınları

2. Ekosistem içerisindeki canlıların gereksinim duyduğuBuna göre, sözü edilen farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Orojenik hareketlerin yavaşlamasıB) Küresel iklim değişikliğiC) Kıtaların konumlarının değişmesiD) Kıyı çizgisinin değişmesiE) Toprak oluşum hızının değişmesi

III. deniz hayvanlarının kabuk oluşturması,

IV. atmosferde oksijenle birleşen azotun yağışlarla toprağa geçmesisüreçlerinden hangileriyle gerçekleşir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

6. Hayati öneme sahip olan karbon döngüsü, karasal ve sulara

ait iki büyük ekosistemden meydana gelir. Bu ekosistemlerde üretilen karbondioksit; karalar, sular ve atmosfer arasında dolaşmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu döngü kesintiye uğramaktadır.Aşağıdakilerden hangisi, bu döngü sırasındaki kesintinin nedenlerinden biridir?

Bu durum aşağıdaki alanların hangisinde daha belirgin olarak etkisini hissettirmektedir?A) Fosil yakıtların tüketilmesiB) Kireç taşlarının yakılmasıA) Grönland Adası

B) Amazon HavzasıC) Katı atıkların biriktirilmesiC) Baykal Gölü

D) Bering BoğazıD) Suların kirletilmesiE) Bitki kalıntılarının kömürleşmesi

3. Ekolojik dengeyi bozan önemli faktörlerden biride doğal çevrenin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılmasıdır.

E) İskandinav Yarımadası

15

Test 05

1. E

7. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir.

IV

III

V

Bu bölgelerin hangilerinde birincil tüketiciler ihtiyaçları olan enerjiyi karşılamakta zorlanırlar?A) I ve II

D) II ve V

I. Ormanların yerleşim alanlarına dönüştürülmesiII. Tarım arazilerinin nadasa bırakılmasıIII. Ağaçların yapraklarını dökmesiIV. Bitkilerin fotosentez yapması Yukarıdakilerden hangileri ekosistemin devamlılığını sağlar?

A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

9. A 10. C 11. C 12. BIII. Belirli bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları ve kendine özgü özellikleri olan büyük topluluklardır.Yukarıda tanımlanan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I

8. E

II. Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle daima etkileşim içinde olan canlılarla bunların herhangi bir şekilde cansız çevreyle ilişkilerinin meydana getirdiği yapıdır.

E) IV ve V

8.

7. DC) II ve III

Çözüm YayınlarıB) I ve III

6. A

I. Bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği ve türün arandığında en kolay bulunabildiği yaşam yeridir.

I5. B

10.

II2. D 3. B 4. E

II

III

A)

Habitat

Ekosistem

Popülasyon

B)

Ekosistem

Habitat

Biyom

C)

Habitat

Ekosistem

Biyom

D)

Biyom

Habitat

Besin zinciri

E)

Ekosistem

Biyom

Biyolojik çeşitlilik

11. İspanya, Fransa ve Türkiye’de benzer bitki toplulukları görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinin benzer olmasıdır?A) Yer şekilleri

B) Nüfus özellikleriC) İklim özellikleri

D) Jeolojik özelliklerE) Toprak özellikleri

9. Nemli tropik ormanlarda yaşayan yaprak kesici karıncalar,

bitkilerden ayırıp topladıkları taze yaprak parçalarını yer altındaki yuvalarına taşır ve orada belirli mantarların üremesi için ortam hazırlarlar. Sonra da besin olarak bu mantarları tüketirler. Herhangi bir anda büyük bir kolonideki karıncaların yaklaşık % 25’i yaprakları kesip taşımakta, % 75’i de geçiş yollarının ve mantar bahçelerinin bakımını sağlamaktadır. Bilim insanları, yuvalara giren enerji miktarı ile enerji giderlerini karşılaştırmışlar ve sonuç olarak şu yargıya ulaşmışlardır. Yuvaya giren enerji miktarı, harcanan toplam enerji miktarından büyük olduğu sürece koloni büyümeye devam etmekte ama bu miktar eşitlendiğinde koloninin büyümesi durmaktadır.

16Buna göre, parçadaki bilgiler dikkate alındığında karınca kolonilerindeki büyümenin artması veya durması, hangi kavramla açıklanır?A) Taşıma kapasitesi

B) Besin zinciriC) Ekosistemin işleyişi

D) Azot döngüsüE) Karbon döngüsü

12. Aşağıda, bir yörede insan etkinliklerine bağlı olarak ekolojik

dengenin bozulmasına yol açan olaylar zinciri karışık olarak verilmiştir.I. Balık türleri ve sayıları azalırII. Bir göl kıyısına kurulan fabrikalar, sıvı atıklarını arıtmadan göle boşaltır.III. Göl suyunun kimyasal özelliği değişir.IV. Göl, geçim kaynağı olarak önemini yitirirNeden–sonuç ilişkisi dikkate alındığında bu olaylar zincirinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A) I-II-III-IVB) II-III-I-IV

D) III-I-II-IV

E) IV-III-II-I

C) II-III-IV-I

BÖLÜM 02 Test

Ekstrem Doğa Olayları / Ekstrem Doğa Olayları

01

1. Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken

4. Yağışların şiddetli olduğu yaz dönemlerinde bazı akarsuYukarıda söz konusu edilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klimatoloji

Aşağıdaki akarsulardan hangisi, yaz mevsimindeki aşırı yağışlara bağlı olarak bu tür ekstrem olaylara neden olabilir?A) Çoruh

bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir.B) Jeomorfoloji

D) Ekstrem

havzalarında sel baskınları can ve mal kayıplarına sebep olan ekstrem olaylara yol açmaktadır.

C) Hidroloji

E) VolkanizmaB) İndus

D) Tuna

C) Volga

E) Dicle

2.

I. Şiddetli rüzgarlarII. TsunamiIII. Volkanizma

5. Ekstrem olaylar, doğal süreçler üzerinde etkili olmaktadır.IV. Aşırı sıcaklarAşağıdakilerden hangisi doğal süreçleri etkileyen ekstrem durumların oluşmasında etkili değildir?A) Düşük sıcaklıklarB) Şiddetli depremlerC) Aşırı yağışlarD) FotolizE) KuraklıkYukarıdakilerden hangileri klimatolojik karekterli ekstrem olaylardır? A) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Çözüm Yayınları3. Herhangi bir yerde hava sıcaklığının uzun süre aşırı yüksek

veya aşırı düşük değerlerde seyretmesi kuraklığa neden olur.

6. Dönenceler arasında yer alan bölgelerde de ve özellikle okyanus kıyılarında tropikal fırtınalar etkilidir.

I

II

III IV VBuna göre;I. İzmit KörfeziII. Bengal KörfeziIII. Meksika KörfeziIV. Hudson Körfezi

17Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde aşırı sıcaklığa bağlı olarak kuraklık görülür?

Bölgelerinin hangilerinde tropikal fırtınaların etkili olması beklenir?A) I ve II

A) IB) II

C) III

D) IV

E) V

B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 01

1. D

2. B

3. B

4. B

5. D

6. C

7. A

8. B

9. C 10. A 11. B 12. E

7. Aşağıdakilerden hangisi, jeolojik veya jeomorfolojik

10. Aşağıda ülkemizde farklı tarihlerde görülen ekstrem olaylaraA) Kuraklık

B) Kütle hareketleri

C) Şiddetli deprem

D) Volkanizma

Bu örneklerden hangisi diğerlerinden farklı karakterde bir ekstrem olaydır?A) En büyük depremin 1939 yılında Erzincan’da yaşanmasıB) Hatay İskenderun’da 1962 yılında en yüksek yıllık ortalama sıcaklığın yaşanmasıC) Mardin Kocatepe’de 1993 yılında en yüksek sıcaklığın ölçülmesiD) En yüksek rüzgar hızının 1978 yılında Tokat ilinde ölçülmesiE) Van’ın Çaldıran ilçesinde 1990 yılında en düşük sıcaklığın yaşanması

karekterli ekstrem olaylara örnek verilemez?örnekler verilmiştir.

E) Tsunami

8. Karasal tropikal hava kütlesinin belli dönemlerde yurdumuzun güney ve güneydoğusunda etkili olması ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olmaktadır.

11. I. Deprem veya volkanik patlama sonucu meydana gelenBu durum Güneydoğu Anadolu’da aşağıdakilerden hangisini etkilemez?II. Toprak tabakası ve anakayanın birlikte yamaç aşağı sürüklenmesidir.A) Tarımsal üretim

B) Jeolojik yapıIII. Saatteki hızı 120 km’yi aşan şiddetli rüzgarlardır.C) Mera hayvancılığı

D) Yüzey suları

E) Doğal bitki örtüsü

Çözüm Yayınlarıbüyük dalgalardır.Yukarıda tanımlanan doğa olayları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? III

III

A)

Kasırga

Tsunami

Heyelan

B)

Tsunami

Heyelan

Kasırga

C)

Deprem

Volkanizma

Tayfun

D)

Kuraklık

Taşkın

Erozyon

E)

Tsunami

Erozyon

Hortum

9. Aşağıdaki ekstrem olaylar ve bunların doğal süreçlere etkisine verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

18

Ekstrem olay12. Aşağıdaki ülke- ekstrem olay eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır?

Doğal süreçlere etkisi

A)

Kuraklık

Orman yangınları

B)

Kütle hareketleri

Set göllerinin oluşumu

C)

Fırtına ve şiddetli rüzgarlar

Fay oluşumu

D)

Deprem

Zemin sıvılaşması

E)

Volkanizma

Çamur akıntıları

ÜlkeEkstrem Olay

A)

Filipinler

Volkanizma

B)

Vietnam

Tayfun

C)

Endonezya

Volkanizma

D)

İsviçre

Çığ

E)

Norveç

Aşırı sıcaklık

02

BÖLÜM 02 Test

Doğa ve Değişim

1. İnsanlar yeryüzünü tanıdıkça doğal sistemlere müdahale

4. İnsan, doğaya günümüz teknolojisiyle önemli orandaAşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrasında gerçekleşen bu müdahalelerden biri değildir?Yukarıdaki bilgiye göre;I. volkanik püskürme,A) Piramitlerin yapılmasıII. deprem,B) Manş Tünelinin yapılmasıIII. erozyon,C) Libya Yapay Nehir Projesinin yapılmasıIV. sel ve taşkınD) Central Valley Projesinin yapılmasıE) Marmaray tüp geçidinin yapılması

etmeye başlamışlardır. Bu müdahale Sanayi Devrimi ile en üst düzeye çıkmıştır.

hükmetmiştir. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin dünya üzerindeki bazı doğa olayları hiçbir zaman önlenemez.doğa olaylarından hangiler teknolojinin gelişmesine rağmen önlenemez?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

2. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılmıştır.

II

I

5. Kıyılarının büyük bir bölümünün deniz seviyesinde veya Çözüm Yayınları

IIIBu alanlardan hangisinde Manş Tüneli gösterilmiştir?A) I

B) II

deniz seviyesinin altında olmasından dolayı kıyı taşkınları yaşanmaktadır. Kıyıdan gelen bu tehlikeye karşı kıyı setleri yapılmıştır.

IV

V

C) III

D) IV

E) VCoğrafi konumu dikkate alındığında bu durumun hangi ülkede yaşandığı söylenebilir?A) AfganistanB) Macaristan

D) Hollanda

C)Norveç

E) Bulgaristan

6. Kaliforniya’da eskiden çöl alanı olan Central Valley (Sentrıl

Valley), sulama sayesinde verimli tarım alanına dönüşmüştür. Verimli topraklarda turunçgiller yetiştirilmeye başlanmış, hayvanlar için otlaklar oluşturulmuştur.

3. İnsanın bilgi ve becerisi arttıkça doğaya daha fazla müdahale etmeye başlamıştır.Central Valley projesi ile verimli tarım alanı haline getirilmiş olan bölge bugün şehirleşme tehdidi altındadır.Yukarıdaki parçaya göre Central Valley için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Su kaynaklarına yakın sahaları yerleşim alanı olarak seçmeleriA) Central Valley önemli bir sulama projesidir.C) Kıyılara setler çekerek deniz ilerlemelerini kontrol altında tutmalarıB) Central Valley, tarım alanlarının oluşmasını sağlamıştır.C) Central Valley, Libya’nın İç kısımlarında yer alır.D) Çöl alanlarını sulayarak tarıma açmalarıD) Central Valley projesiyle yerleşim alanları büyümüştür.E) Su taşıma hatlarıyla sulamalı tarım yapmalarıE) Central Valley projesi ekonomiye katkı sağlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal sistemlere müdahalesine örnek olarak gösterilemez?A) Ulaşımı viyadük ve tünellerle sağlamaları19

Test 02

1. A

7. Bu proje dünyanın en büyük su nakil projesidir. Proje

Yukarıda sözü edilen yapay nehir projesi hangi ülkededir?A) TunusB) Fas

D) Mısır

C) Libya

E) Somali

4. A

5. D

6. C

7. C

8. B

9. C 10. C 11. B 12. DA) Gothard TüneliB) Rotterdam LimanıC) Fresno ŞehriD) Amsterdam HavaalanıE) Alpler

11.

I. Ren Nehri üzerinde ulaşım yapılması

viyadükler yaparak bu alanları değerlendirmiştir.II. Meralarda hayvancılık yapılması

Bu değerlendirmeler arasında;

8. İsviçre, Alpler’in olumsuz coğrafi şartlarına rağmen tüneller ve

3. B

10. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Kıtası’nda yer almaz?

tamamlandığında su taşınım hattının uzunluğu 4000 km’ye ulaşacaktır.2. B

III. Deniz altına tüp geçitlerin yapılması

I. tarımIV. Orman yakınına kağıt fabrikasının yapılmasıII. turizm

III. madencilik

Yukarıdakilerden hangileri insanın doğaya olan etkisine örnek verilebilir?A) I ve IIfaaliyetlerinden hangilerinin büyük önem taşıdığı söylenebilir? A) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

Çözüm YayınlarıB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

E) I, II ve III

12. İsviçre’nin batı ve kuzeybatısında Jura Dağları uzanır.

20

Jura Dağları’nda geçitler az olduğu için ulaşım güçtür. Jura’da yaşayan insanlar uzun kış aylarında karın kapattığı köylerinde saatçilik yaparlar. Burada köyler arasında iş birliği kurulmuştur. Bazı köyler saatlerin belirli parçalarını yaparlar. Bu parçalar merkezlerde toplanır. Jura Dağları’nın kuzeydoğusunda yaylalar yer aldığından tarım ve hayvancılık yapılır.

9. Hollanda, derin sularda inşaat, denizden toprak kazanma gibi alanlarda yeni teknikler geliştirirken, İsviçre, uzun tüneller ve viyadükler konusunda önemli başarılar sağlamıştır.Hollanda ve İsviçrenin yoğunlaştığı çalışma alanlarının farklı olması hangi özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır?Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Doğal koşullar ekonomik faaliyetleri etkiler.B) İsviçre köylerinde saatçilik yapılır.A) Tarım ürünleri

B) Nüfus yoğunluğuC) İsviçre’de kış mevsiminde kar yağar.C) Coğrafi konum

D) Bitki örtüsüD) Jura Dağları’nda ulaşım kolaylıkla sağlanır.E) İsviçre genellikle dağlıktır.E) Toprak özellikleri

03

BÖLÜM 02 Test

Küresel İklim Değişimi

1. Bitkilerin son yıllarda çiçek açma ve yaprak dökme

4. İnsanların etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapanA) Volkanik patlamalar

B) Küresel ısınma

C) Kasırgalar

D) Kuraklık

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtlarından biridir?A) Buzulların erimesiB) Volkanik olayların artmasıC) Depremlerin görülmesiD) Tsunamilerin oluşmasıE) Fayların oluşması

dönemlerindeki sürelerin değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?gazların atmosferdeki oranının artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın iklimi etkileyeceği düşünülmektedir.

E) Depremler

2. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmadan etkilenecek

5. Gelişmiş ülkelerin her yıl atmosfere saldıkları sera gazları

alanlardan biri değildir?

A) Ormanlar

B) KıyılarC) Levha sınırları

D) Su kaynaklarıE) Tarım alanları

Çözüm Yayınları

artmakta ve bu durum küresel ısınmayı artırmaktadır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel ısınmaya olan etkisi diğerlerinden daha fazladır?A) Türkmenistan

B) BelçikaC) Avustralya

D) ABDE) Malezya

3. 6. Buzulların erimesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi

IV V

III

beklenmektedir.I II

Yukarıda verilen haritada işaretli alanların hangisinde küresel ısınmaya bağlı olarak ekili - dikili alanlar genişleyecektir? A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Buna göre deniz seviyesinin 1-2 metre yükselmesiI. HollandaII. BangladeşIII. TürkiyeIV. İranülkelerinden hangilerinde daha çok olumsuz etki yapar?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

21

Test 03

1. B

7. Antarktika Kıtası’nda son 50 yıl öncesine göre kış aylarında Antarktika’da sıcaklığın artmaya devam etmesi aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yaşam alanlarını tehdit eder?A) AslanB) Kartal

D) Zürafa

3. D

4. A

5. D

6. A

7. C

8. E

9. A 10. D 11. A 12. E 13. C

11. Deniz seviyesinin yaklaşık 1 metre yükselmesi sonucunda

sıcaklık 5-6 °C artmıştır.2. C

Bangladeş’te 70 milyon insanın yer değiştireceği tahmin edilmektedir. IV

C) Penguen

E) Kelebek

I

III

V

II8. Yükselen sıcaklıklar tropik bölgelerde ürün kaybına neden olurken tahıl üretimi için çok soğuk olan kuzey bölgeler elverişli hale gelecektir.Aşağıdaki bölgelerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak tahıl tarımına uygun hale gelebilir?A) Sahra

B) Muson AsyasıC) Amazon Havzası

D) Güney Afrika

9.

I. MetanII. KarbondioksitIII. OksijenIV. Azot

22A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

12. Küresel ısınmaya bağlı olarak tropik bölgelerde tarımsal ürün kaybı beklenmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?A) Brezilya

Yukarıdaki gazların hangilerinin oranlarında meydana gelecek değişiklikler iklim değişikliklerine neden olur?A) I ve IIBangladeş haritada kaç numara ile gösterilmiştir?

E) Alaska

Çözüm Yayınları

B) I ve III

D) II ve IV

10.Klimanjaro

Grönland

Antarktika

B) Kongo

D) Endonezya

C) Kenya

E) İtalya

C) II ve III

E) III ve IVYukarıdaki yerlerin ortak özellikleriyle ilgili olarak hangisi söylenebilir?A) Aynı kıtada yer alırlar.B) Ada özelliği taşırlar.C) Yer şekilleri düzlüktür.13. Kyoto Protokolü, kürüsel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadaleyi sağlamaya yönelik uluslararası bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, sera etkisine neden olan diğer gazların salınımını azaltmayı taahhüt etmişlerdir.Kyoto Protokolünü imzalayan ülkelerin salınımını azaltacağı gazlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

D) Buzullar bulunur.A) Oksijen

E) Ilıman iklim görülür.B) Su buharı

D) Hidrojen

E) Argon

C) Karbon

BİRE BİR

BÖLÜM 02 Test

1. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.

4.

I. Volkanik patlamalarII. TsunamilerIII. Sel ve taşkınlarIV. Kasırgalar

IV V

III

I II

Yukarıda verilen doğa olaylarından hangilerinin yaşanma sıklığı daha yüksektir?

A) I ve II

Bu yerlerde oluşan doğa olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) V numaralı yerde bazı yıllar çok şiddetli kasırgalar meydana gelmektedir.B) III numaralı yerdeki sağanak yağışlar heyelana neden olmaktadır.C) I numaralı yerde sık sık sel ve taşkınlar yaşanmaktadır.D) IV numaralı yerdeki aşırı soğuklar günlük hayatı olumsuz etkilemektedir.E) II numaralı yerde zaman zaman şiddetli depremler meydana gelmektedir.

2. Daha iyi ve güvenli yaşama arzusu, insanoğlunun çevresel koşullara müdahale etmesine neden olmuşturAşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?A) Gelgit etkisini azaltmak için kıyıya bariyerler yapılmasıB) Denizin doldurularak yerleşmeye açılmasıC) Sulama projeleriyle çöllerin sulamalı tarıma açılmasıD) Kar yağışının çok olduğu bölgelerde çatıların eğimli yapılmasıE) Dağlık bölgelerde ulaşımın köprü ve tüneller aracılığıyla yapılması

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5. Ülke topraklarının yaklaşık % 40’ı deniz seviyesinin altında

olan Hollanda’da koy ve körfezler doldurularak “Polder” adı verilen araziler oluşturulmuştur.

Çözüm Yayınları04Yapılan bu uygulamayla Hollanda’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği kesin olarak söylenemez?A) Topraklarının genişlediğiB) Kıyı uzunluğunun kısaldığıC) Toprak verimliliğinin arttığıD) Yeni tarım alanlarının oluşturulduğuE) Kıyıların doğal yapısının bozulduğu

6. Aşağıdaki gazete haberlerinden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarıyla ilgili değildir?

3. Yeryüzündeki pek çok alanda yakın gelecekte kurakA) Alaska’nın bazı kesimlerinde donmuş toprak tabakasının erimesinden dolayı yüzeyde çökme oluştu.Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi, akarsuların kurumasına yol açabilecek olaylar zinciri arasında gösterilemez?B) Deniz seviyesinde meydana gelecek bir metrelik yükselme, Bangladeş’in % 17’sinin sular altında kalmasına neden olacak.A) Atmosferdeki karbondioksit oranının giderek artması

B) Sıcaklık artışına bağlı olarak yağışların düzensiz bir hâl almasıC) Artan nüfusla birlikte tarımsal ve evsel kullanma suyuna olan talebin artması

C) Son yıllarda, Kuzey Yarım Küre’nin orta enlemlerindeki göl ve nehirlerin yıllık buzla kaplı kalma süreleri yaklaşık iki hafta kısaldı.

D) Tatlı su balıkçılığının giderek azalması

D) İzlanda’nın güneyinde yer alan bir buzulun altındaki volkan, uzun bir aradan sonra tekrar faaliyete geçti.E) Yıl içerisinde, soğuk dönemlerin giderek kısalmasıE) Deniz yüzeyindeki buzların birbirinden uzaklaşması ve incelmesi, kutup ayılarını açlık tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor.

dönemlerin uzaması beklenmektedir.

23

Test 04

1. B

7.

2. D

3. D

4. E

5. C

6. D

7. A 8. A 9. E 10. C 11. E 12. C

10. Sera etkisi nedeniyle, önemli bölgesel iklim değişikliklerine

yol açan, atmosferde gözlemlenen ortalama sıcaklık artışına küresel ısınma denir.Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelecek olaylardan biri değildir?A) Atmosferdeki gazların oranının değişmesi

B) Erozyon şiddetinin artması

C) Göktaşlarının yeryüzüne düşmesiD) Deniz seviyesinin yükselmesiE) Buzulların erimesiYukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen alanda, aşağıdakilerden hangisi görülmesi beklenen ekstrem olaylardan biri değildir?A) Düşük sıcaklıkların insan yaşamının olumsuz etkilemesiB) Sel ve taşkınların tarım arazilerine zarar vermesiC) Tsunamilerin can ve mal kaybına neden olmasıD) Volkanik patlamalar sonucunda can ve mal kaybı yaşanmasıE) Şiddetli fırtınaların etkisiyle evlerin yıkılması

11. Doğa olaylarının normal gidişatın dışına çıkıp aşırı değerlere ulaşarak gerçekleşmesine ekstrem olay denilmektedir.

8. Bitki örtüsündeki aşırı tahribat, dünyanın akciğeri olarak adlandırılan bu bölgedeki ormanların büyük oranda yok olmasına yol açacaktır.Yukarıda söz konusu edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?A) Amazon Havzası

B) Büyük SahraC) İber Yarımadası

D) Ural DağlarıE) Nil Deltası

Çözüm Yayınları

IV III

V

I IIBuna göre haritada işaretli merkezlerde görülen ekstrem olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?A) I – KuraklıkB) II – Aşırı soğuklarC) III – Aşırı yağışlarD) IV – Aşırı sıcaklarE) V – Kasırgalar

24 9.

I. Akarsu yataklarının değişmesiII. Kıyı şeridinin değişmesiIII. Beşeri yapıların yıkılması

12. Yeryüzünün kurak alanlarını oluşturan çöller, insan

faaliyetlerini sınırlandırmakta, bazen de imkansız hale getirmektedir.Yukarıdakilerden hangileri ekstrem değerlere sahip olan bir deprem esnasında görülebilecek olaylardandır?Aşağıdaki kıtaların hangisinde bu özelliği taşıyan alanlara rastlanmaz?A) Yalnız IA) AsyaB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve IIB) Okyanusya

D) Afrika

C) Avrupa

E) Güney Amerika

BÖLÜM 03 Test

Nüfus Politikaları / Ülkelerin Nüfus Politikaları

1. Bazı ülkeler nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası izlemektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biridir?A) ÇinB) Almanya

D) İngiltere

C) Fransa

E) İsveç

01

4.Dünya’nın en fazla nüfusuna sahip ülkesidir.

Her aileye bir çocuk kuralı uygulanmıştır.

Köy nüfusunu azaltmak için teşvikler sağlamaktadır.Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?A) Japonya

B) HindistanC) Güney Kore

D) Kuzey KoreE) Çin

5. Hindistan’ın eski başbakanlarından Nehru; “Nüfus kontrolü bizim tüm sorunlarımızı çözemez, ama nüfus kontrolü yapılmadan öteki sorunlarımız da çözülemez.’’ demiştir.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

anlatılmak istenmiştir?A) Hindistan’da nüfus artış hızı yüksektir.A) Nüfusun göç etmesiB) Hindistan’da toplumsal hizmetler aksamaktadır.B) Nüfusun sektörel dağılımıC) Hindistan’da nüfus azalırsa tüm sorunlar biter.C) Nüfusun aşırı artmasıD) Hindistan’da aşırı nüfus kalkınma hızını düşürür.D) Nüfusun azalması

E) Nüfusun demografik özellikleri

E) Hindistan’da nüfus artış hızının yüksek olması önemli bir sorundur.

Çözüm Yayınları

2. “Nüfus patlaması’’ kavramıyla aşağıdakilerden hangisi

6. Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkeler nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlemektedir.Buna göre aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan ülkenin nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlemesi beklenir?A)

E 3.

I. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmekII. Nüfus artış hızını yükseltmekIII. Nüfus artış hızını düşürmekI A)

Hindistan

II Endonezya

K

III Japonya

B)

Türkiye

Danimarka

Hindistan

C)

ABD

Kanada

Norveç

D)

Malezya

Bangladeş

Finlandiya

E)

Suriye

Irak

İran

C)

60 E

K

15

15 8 6 4 2 0 2 4 6 8

Yukarıdaki nüfus politikalarını uygulayan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?B)

60

8 6 4 2 0 2 4 6 8 D)

60 E

60 E

K

15

K

15

8 6 4 2 0 2 4 6 8 E)

8 6 4 2 0 2 4 6 8

60 E

K

15 8 6 4 2 0 2 4 6 8

25

Test 01

1. A

7.

I. JaponyaII. Fransa

3. B

4. E

5. C

6. A

7. D

8. E

9. B 10. D 11. B 12. E 13. E 14. C

11. Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek olan ülkelerde nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmaktadır.

Yukarıdaki ülkelerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?2. CA) Ada ülkesi olmalarıB) Aynı iklim özelliklerinin görülmesiC) Aynı kıtada yer almalarıD) Nüfus artış hızını artırıcı politika izlemeleriE) Nüfus artış hızını düşürücü politika izlemeleriAşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?A) BangladeşB) Kanada

D) Hindistan

C) Çin

E) Nijerya

12. I. Çalışan nüfus oranı fazla, işsiz nüfus oranı azdır

II. Kentsel nüfus oranı fazla, kırsal nüfus oranı azdırIII. Yaşlı nüfus oranı fazla, çocuk nüfus oranı azdır

yönelik politikalar izleyen bir ülkenin nüfus özelliği olamaz?Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulayan ülkelere ait nüfus özellikleridir?A) Genç nüfus miktarı fazladır.A) Yalnız IB) Nüfus piramidinin tabanı geniştir.

C) Kırsaldan şehirlere göçler fazladırD) Tarım sektöründe çalışanların sayısı fazladır.E) Eğitim ve sağlık hizmetler gelişmiştir.

9.

I. Anne ve bebeklerin sağlık düzeylerinin yükselmesiII. İş gücüne duyulan ihtiyacın artmasıIII. Üretimin azalmasıIV. Tasarrufların artmasıYukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının azalmasının olumlu sonuçlarındandır?A) I ve II26

Çözüm Yayınları

8. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltmaya

B) I ve IV

D) II ve IV

C) II ve III

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

13. I. Çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması

II. Çok çocuklu ailelere ekonomik yardım sağlanmasıIII. Bebeklerin sağlık ve beslenme koşullarının iyileştirilmesiNüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin yukarıdaki nüfus politikalarından hangilerini uygulaması beklenir?A) Yalnız IB) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

E) III ve IV

10.Avrupa’da nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerdendir.

Nüfus artış hızını yükseltici politikalar izlenmektedir.

I. ve II. Dünya savaşları sırasında nüfus artış oranı düşmüştür.

1950-1975 yılları arasında nüfus patlaması yaşanmıştır.Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?A) İsviçre B) Danimarka D) Fransa E) İsveç

C) Finlandiya

14. Nüfus artış hızını düşürücü yönde politika izleyen bir

ülkenin, nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Bağımlı nüfus oranı yüksektir.B) Yaşlı nüfus oranı düşüktür.C) Ortalama yaşam süresi uzundur.D) Kırsal nüfus oranı yüksektir.E) Doğum oranı yüksektir.

02

BÖLÜM 03 Test

Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri

1. Nitelik ve nicelik bakımından nüfus değişmelerini etkileyecek

4. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de sayım yıllarına göre nüfus veYukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfus artış hızıB) Tarımsal nüfus yoğunluğuC) Fizyolojik nüfus yoğunluğuD) Nüfus politikasıE) Demografi

bilinçli önlem ve uygulamalardır.

nüfus artış hızı verilmiştir. Sayım Tarihleri

Nüfus

Nüfus Artış Hızı %

28.10.1927

13,648,270

-

20.10.1935

16,158,018

21,1

20.10.1940

17,820,950

19,59

21.10.1945

18,790,174

10,59

22.10.1950

20,947,188

21,73

23.10.1955

24,064,763

27,75

23.10.1960

27.754.820

28,53

24.10.1965

31.391.421

24,63

25.10.1970

35.605.176

25,19

26.10.1975

40.347.719

25,01

12.10.1980

44.736.957

20,65

20.10.1985

50.664.458

24,88

I. Nüfus artış hızını artırma

21.10.1990

56.473.035

21,71II. Nüfus artış hızını azaltma

22.10.2000

67.853.315

18,35III. Nüfusun niteliğini iyileştirme

31.12.2010

73.722.988

15,88

31.12.2013

76.667.864

13,7Türkiye’de geçmişten günümüze yukarıdaki nüfus politikalarından hangileri uygulanmıştır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

3.

I. Kırsal nüfus oranı artmıştır.II. Ortalama yaşam süresi uzamıştır.III. Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir.IV. Nüfus artış hızı sürekli artmıştır.

C) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IVTablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Nüfus artış hızı sürekli artmıştır.B) Nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl,1945’tir.C) Nüfus sürekli artmıştır.D) Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıl,1960’tır.E) Nüfus artış hızı 1985 yılından sonra sürekli azalmıştır.

27 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinden biri değildir?

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar geçirdiği değişimlerden değildir? A) I ve II

Çözüm Yayınları

2.

E) III ve IV

C) II ve IIIA) Genç nüfus oranı fazladırB) Doğu Anadolu’da nüfus azdırC) Kentsel nüfus oranı yüksektirD) Bağımlı nüfus oranı yüksektirE) Aktif nüfus en fazla hizmet sektöründe çalışır

Test 02

1. D

2. E

3. B

4. A

5. B

6. A

7. A

8. D

9. D

6. Nüfus projeksiyonları oluşturmanın temel amacı

9. Aşağıda bazı illerin 2012 yılındaki nüfusu ve 2023 yılındakiA) Ekonomik ve sosyal yatırımları planlamak

B) Yaş gruplarını tespit etmekC) Eğitim düzeyini tespit etmekD) Nüfus artış hızını tespit etmekE) Kırsal ve kentsel nüfus oranlarını belirlemek

aşağıdakilerden hangisidir?

nüfusları verilmiştir.

7. Türkiye’nin nüfusu 1927 den 2018 yılına gelinceye kadar 13,6 milyondan 82 milyona yaklaşmıştır.

Nüfusumuzun hızla artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Sıra

İller

2012

1

İstanbul

13,854,740

2

Ankara

4,966,642

3

İzmir

4,005,459

4

Bursa

2,688,171

5

Adana

2,125,635

6

Antalya

2,092,537

7

Konya

2,052,281

8

Gaziantep

1,799,558

9

Şanlıurfa

1,762,075

10

Mersin

1,682,848

Sıra

İller

2023

1

İstanbul

16,668,500

A) İç göçlerin yaşanması

2

Ankara

5,927,209B) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi

3

İzmir

4,406,279C) Beslenme koşullarının iyileştirilmesi

4

Bursa

3,073,486D) İnaç ve geleneklerin etkisi

5

Antalya

2,626,299E) Bazı dönemler nüfus artışının teşvik edilmesi

6

Şanlıurfa

2,339,322

7

Adana

2,286,790

8

Gaziantep

2,257,278

9

Konya

2,175,214

10

Kocaeli

1,983,591

8. Aşağıda Türkiye’de 1923-1963 yılları arasındaki uygulanan nüfus politikalarının dayanak noktalarından bazıları sıralanmıştır.I. Yeni kurulan bir devlet olarak siyasi ve askeri açıdan güçlü olmak için daha fazla nüfusa ihtiyaç olduğu düşüncesiII. Tarımda makineleşmenin yetersiz olmasından dolayı tarlada çalışacak işçinin yetersiz olmasıIII. Bu dönemdeki ölüm oranlarının fazlalığının doğum oranlarındaki artışla önlenebileceği düşüncesiIV. Türkiye’nin doğal kaynaklarını işleyebilmek için daha fazla nüfusa ihtiyaç duyulmasıYukarıdakilerden hangileri doğrudan ekonomik faaliyetleri iyileştirmeye yöneliktir?A) I ve II

28B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Çözüm Yayınları

Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) 2023 yılında Mersin ilk 10 ilin arasında yer almaz.B) Konya’nın ilk 10’daki sıralaması değişmiştir.C) 2012 yılında Kocaeli ilk 10 ilin arasında yer almaz.D) İstanbul, Ankara, İzmir,Bursa ve Adana illerinin sıralaması değişmemiştir.E) 2023 yılında Şanlıurfa, Konya,Gaziantep ve Adana illerinin önüne geçmiştir.

BİRE BİR

03

BÖLÜM 03 Test

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun ilk sayımdan

4. Dengeli nüfus, ülkelerin devamlılığı ve iş gücü ihtiyacının

günümüze kadar geçirdiği değişimlerden biri değildir?A) Kırsal nüfus oranı artmıştırB) Kentsel nüfus oranı artmıştırC) Eğitim seviyesi yükselmiştir.D) Ortalama yaşam süresi uzamıştırE) Nüfus sürekli artmıştır

karşılanması için önemli bir unsurdur. Ancak bazı ülkelerin nüfuslarının azalmaya başladığı ve bu ülkelerin gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler, nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait özellik olamaz?A) Yaşlı nüfus oranı fazladır.B) Nüfus piramidinin tabanı geniştir.C) Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı fazladır.D) Eğitim, sağlık ve kültürel hizmetler gelişmiştir.E) İç göçler azdır.

2. Türkiye’de nüfusun ikiye katlanma süresi, Batı Avrupa ülkelerinden daha kısa sürede gerçekleşmiştir.

Bu durum, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin bu ülkelerden daha fazla olduğunun göstergesidir?A) Genç nüfus oranınınB) Ortalama yaşam süresininC) Eğitim düzeyininD) Sağlık hizmetlerininE) Hizmet sektöründe çalışanların oranının

Çözüm Yayınları5. Nüfus politikaları, nüfusun niteliğini ve niceliğini etkileyen bilinçli uygulamalardır.Türkiye geçmişten günümüze;I. nüfus artış hızını azaltma,II. nüfus artış hızını artırma,III. nüfusun şehirlerde toplanmasını sağlamapolitikalarından hangilerini uygulamamıştır?A) Yalnız I3.

I. Çan şeklindeki nüfus piramitleri doğumların yeniden artmaya başladığını gösterir.

B) Yalnız II

D) II ve III

C) Yalnız III

E) I,II ve III

6.

I. Nüfus artış hızının kalkınma hızından yüksek olmasıII. Düzgün üçgen şeklindeki nüfus piramitleri yüksek doğum ve ölüm oranlarını gösterir.II. Tarlada çalışacak iş gücüne ihtiyaç duyulmasıIII. Tabanı hızla daralan nüfus piramitleri yüksek doğurganlık oranlarını gösterir.III. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamasıIV. Savaşlar sonucunda genç nüfusun kaybedilmesiNüfus piramitleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?Türkiye’de yukarıdaki durumlardan hangileri nedeniyle nüfus artışını yükseltici politikalar izlenmiştir?A) Yalnız IA) I ve IIB) Yalnız II

D) I ve II

E) I,II ve III

C) Yalnız IIIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

29

Test 03

1. A

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. E

8. D

9. E 10. A 11. B 12. C

7. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki hızlı nüfus

11. Ülkemizin 2050 yılı tahmini nüfus piramidi incelendiğindeA) İşsizlik oranıA) Yaşlı nüfus oranınaB) Kalkınma hızıB) Nüfusun sektörel dağılımınaC) GöçlerC) Kadın ve erkek nüfus oranınaD) Kırsal ve kentsel nüfus oranıD) Toplam nüfusaE) Kadın ve erkek nüfus oranıE) Genç nüfus oranına

artışından en az etkilenmesi beklenir?

aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

8. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadarA) Nüfusun niteliğinin iyileştirilmesineB) Nüfus artış hızının düşürülmesineC) Nüfus artış hızının yükseltilmesineD) Aktif nüfusun azaltılmasınaE) Anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesine

9. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı artmakta çocuk nüfus oranı ise azalmaktadır.Buna göre;I. Ortalama ömrün uzadığı,II. ekonomik düzeyin yükseldiği,III. sağlık koşullarının iyileştiği,IV. eğitim düzeyinin yükseldiği,V. genç nüfus oranının arttığıbilgilerinden hangisine ulaşılamaz?A) I

B) II

C) III

D) IV

Çözüm Yayınları

olan süre içinde aşağıdakilerden hangisine yönelik nüfus politikası uygulanmamıştır?

12.

E) V

90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 6

30

10. Nüfus artış hızını yükselten politikalar izlenmesine4

2

Erkek

0 %

2

4

6

Kadın

rağmen, 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının en düşük seviyede olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda yukarıdaki piramidin tabanının daralacağı kesinlikle söylenebilir?A) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınmasıA) Eğitim düzeyinin yükselmesiB) Bulaşıcı hastalıkların etkili olmasıB) Kentsel nüfus oranının artmasıC) Beslenme koşullarının yetersiz olmasıC) Doğum oranının azalmasıD) Sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasıD) Ortalama yaşam süresinin uzamasıE) Bebek ölüm oranlarının yüksek olmasıE) Aktif nüfus oranının artması

1. Dünya üzerinde değişik özelliklere sahip pek çok şehir

5. Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin gelişmesinde etkili olan fonksiyon eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

bulunmaktadır.Ancak bazı şehirler konumu, hinterlandı ve fonksiyonları sonucunda oldukça gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değildir?A) EssenB) Oxford

D) Paris

01

BÖLÜM 04 Test

Yerleşmelerin Özellikleri / Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki AlanlarıC) Tokyo

E) Abuja

Şehir

Fonksiyon

A)

Oxford

Eğitim

B)

Marsilya

Liman

C)

Essen

Sanayi

D)

Bakü

Dini

E)

Paris

İdari

2. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılmıştır. II III

IV

IBunlardan hangisi dini bir şehir özelliği olan Mekke’yi gösterir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Çözüm Yayınları

V

6. Küresel etkiye sahip olan Tokyo’nun gelişmesinde;

I. ticaret merkezi olması,II. siyasi merkez olması,III. kültürel merkez olmasıözelliklerinden hangileri etkili olmuştur?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

3. Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar çeşitli ve gelişmişse küresel çapta etkilediği alan da o kadar geniş olur.Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinin küresel çapta etki alanının diğerlerinden daha geniş olması beklenir?A) Kahire B) Tahran D) Prag E) Atina

C) New York

31 7. Bir şehrin etki alanın geniş ya da dar olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

4. Aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesinde idari merkez olma özelliğinden söz edilemez?A) KalkütaB) Tokyo

D) Londra

E) Paris

C) RomaA) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasıB) Kültürel varlıklarının zenginliğiC) Sanayi kuruluşlarının varlığıD) Bankacılık ve finans alanında gelişmişliğiE) Tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesi

Test 01

1. E

8. Şehirler etki alanlarının genişliğine göre küresel, bölgesel ve yerel ölçekli olarak sınıflandırılabilir.Aşağıdaki şehirlerden hangisi küresel etkiye sahip değildir?A) Hong KongB) Şam

D) Moskova

C) New York

E) Berlin

2. C

3. C

4. A

5. D

6. E

12.Hamburg

Rotterdam

Marsilya

7. E

8. B

9. D 10. D 11. A 12. B 13. A 14. EYukarıdaki şehirlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) Gelişmiş liman şehirleridir.B) Akdeniz’e kıyıları vardır.C) Ticari faaliyetler gelişmiştir.D) Avrupa Kıtası’nda yer alırlar.E) Küresel etkileri vardır.

9. Günümüzde küresel etkiye sahip olan şehirlerin bu

özelliği kazanmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkisinden söz edilemez?A) Ulaşım

D) Hayvancılık

C) Sanayi

E) Liman

Çözüm YayınlarıB) Ticaret

10. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faaliyet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler.Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin büyümesinde ve gelişmesinde etkili olan fonksiyon diğerlerinden farklıdır?A) JakartaB) Lagos

D) Kudüs

13.

I. MekkeII. KudüsIII. BuharaIV. SemerkantYukarıda verilen şehirlerden hangi ikisinin etki alanı diğerlerine göre daha fazladır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

C) Bağdat

E) Tiflis

14. Bazı şehirlerin gelişip büyümesi üzerinde birden fazla fonksiyon etkili olmaktadır.

3211. Bir şehrin gelişmesinde, büyümesinde ve çevresiyle etkileşim halinde bulunmasında, etki alanın geniş ya da dar olmasında etkili olan faktörlere şehirsel fonksiyon denilmektedir.Buna göre, Akdeniz kıyısında yer alan Marsilya şehrinin gelişmesinde;I. liman,

II. ticaret,III. turizm

Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesinde eğitim fonksiyonu belirleyici olmuştur?fonksiyonlarından hangileri etkili olmuştur?

A) OxfordA) Yalnız IB) Essen

D) Şam

E) Tokyo

C) MarsilyaB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve III

BÖLÜM 04 Test

Tarihsel Süreçte Şehirler

1. Dünya’da ilk şehir yerleşmeleri akarsu vadilerinde tarıma bağlı

6. Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan’ı içine aldığından çift

olarak kurulmuşlardır.başkent rolüne sahiptir. Vatikan’ın küresel etkisi içerisinde yer aldığı ülkeden daha büyüktür.

Aşağıdaki akarsu vadilerinden hangisi bu özelliğe sahip değildir? A) AmazonB) Nil

D) Dicle

02Yukarıda söz konusu olan başkent ve ülke eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?A) Paris-Fransa

B) Roma-İtalyaC) Londra-İngiltere

D) Berlin-Almanya

C) İndus

E) Ganj

E) Dublin-İrlanda

2. Sanayi İnkılabı modern şehirleşme sürecini hızlandıran önemli bir dönüm noktasıdır.Şehirleşme sürecini hızlandıran bu olay hangi ülkede ortaya çıkmıştır?A) Almanya

D) ABD

3.

I. SanayiII. TarımIII. TicaretIV. Hayvancılık

verilmiştir.C) Japonya

E) Fransa

Çözüm YayınlarıB) İngiltere

7. Aşağıda 2015 yılı itibariyle nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerGünümüzde şehirlerin gelişip büyümesinde yukarıdaki faktörlerden hangileri daha çok etkilidir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

I. Lagos

II. CakartaIII. LondraIV. Los AngelesBu şehirlerin kıtalara dağılışı göz önüne alındığında hangi kıtada nüfusu 10 milyonu aşan şehir yoktur?A) Afrika

B) K.AmerikaC) Okyanusya

D) AvrupaE) Asya

8. Aşağıdaki haritada ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu yerler koyu renkle gösterilmiştir.4. Nüfusu 1 milyonu aşan şehirlere metropol denir.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi metropol değildir?A) AdanaB) Bursa

D) Diyarbakır

Ekvator

C) Çankırı

E) Konya

335. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkent nüfusu 10 milyonun altındadır?A) RusyaB) Mısır

D) Nijerya

E) Kanada

C) İranBu yerleşmelerin ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Asya kıtası’nda yer alır.B) Akarsu kıyılarında kurulmuştur.C) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.D) Verimli topraklara sahiptir.E) Orta kuşakta yer alır.

Test 02

1. A

2. B

3. B

5. E

6. B

7. C

8. A

9. B 10. D 11. A 12. E 13. C 14. B 15. A 16. B

9. Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmeleri aşağıdaki ekonomik

13. Aşağıda nüfusu 10 milyonu aşan bazı şehirler ve bu

faaliyetlerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkmıştır? A) SanayiB) Tarım

D) Turizm

şehirlerin yer aldığı kıta eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

C) Ticaret

E) Madencilik

10.Dünyada nüfusu 10 milyona ilk ulaşan şehirdir.

Günümüzde nüfusu 22 milyonu aşmıştır.

Dünya’nın en önemli finans merkezidir.Yukarıda bazı özellikleri verilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?A) Berlin

B) LondraC) Mexico City

D) New York

Şehir

Kıta

A)

Rio de Jenerio

Güney Amerika

B)

Lagos

Afrika

C)

Manilla

Okyanusya

D)

Tahran

Asya

E)

Los Angeles

Kuzey Amerika

14. Aşağıdaki şehir ve bu şehirlerin ait olduğu ülke eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

E) Tokyo11. Şehirler sahip oldukları özellikleri ile dünyayı etkisi altına

alabilmektedir.Örneğin New York şehrinde meydana gelen bir olay dünyanın çok büyük bir kısmını etkilerken buna karşın …?... şehrinde meydana gelen bir olay sadece yakın çevresindeki dar bir bölgeyi etkiler.Yukarıda …?... ile gösterilen yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazılabilir?A) Hartum B) Moskova D) Pekin E) Paris

C) İstanbul

12. Yeryüzünde ilk şehir yerleşmeleri Mezopotamya, Akdeniz Havzası, Mısır, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da ortaya çıkmıştır.

Çözüm Yayınları34

4. C

Şehir

Ülke

A)

Buhara

Azerbaycan

B)

Semerkant

Özbekistan

C)

Kaşgar

Türkmenistan

D)

Bağdat

İran

E)

Tebriz

Suriye

15.

I. İpek Yolu üzerinde yer alırlar.II. Özbekistan’ın önemli şehirleridir.III. Ilıman iklim özellikleri görülür.IV. Endüstri kuruluşları yaygındır.Yukarıdakilerden hangileri Semerkant ve Buhara’nın ortak özelliklerindendir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IVBu durumun nedenleri arasında;I. Su kaynaklarının varlığıII. Tarım topraklarının varlığıIII. Ulaşım koşullarının elverişliliğiA) Zengin bir kültürel mirasa sahiptir.IV. İklim koşullarının elverişliliğiB) İpek Yolu’nun güney güzergahında yer alır.V. Endüstri kuruluşlarının varlığıC) Çok sayıda bilim insanı yetişmiştir.etmenlerinden hangisi sayılamaz?D) Yarı kurak iklim özellikleri görülür.A) IE) Samani Devletine başkentlik yapmıştır.

B) II

C) III

C) II ve III

16. Aşağıdakilerden hangisinde Buhara’nın stratejik önemi vurgulanmıştır?

D) IV

E) V

1. Kentlerimizde tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, kamu hizmetleri,

5.

kültür, turizm, madencilik gibi bir çok fonksiyon bir arada bulunur. Kentlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında bu durum göz önüne alınır.

B) Erzurum

D) Çanakkale

2.

I. SökeII. KarabükIII. MarmarisIII

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisi hem sanayi hem de tarım şehri olarak sınıflandırılabilir? A) Adana

IV

V

IIC) SiirtE) Muğla

I

Haritada numaralandırılan şehirlerin fonksiyonları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) I numaralı kentin ekonomik fonksiyonu turizmdir.B) II numaralı kentin ekonomik fonksiyonu ticarettir.C) III numaralı kentin ekonomik fonksiyonu ulaşımdır.D) IV numaralı kentin ekonomik fonksiyonu madendir.E) V numaralı kentin ekonomik fonksiyonu sanayidir.

Yukarıdaki şehirlerin fonksiyonel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?I

II

III

A)

Tarım

Turizm

Sanayi

B)

Sanayi

Turizm

Tarım

C)

Tarım

Sanayi

Turizm

D)

Sanayi

Tarım

Turizm

E)

Turizm

Sanayi

Tarım

Çözüm Yayınları03

BÖLÜM 04 Test

Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları

6.

● Sanayi● Hizmet● TarımYukarıdaki ekonomik fonksiyonlara bağlı olarak gelişmiş şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?A) Burdur3. Türkiye’de şehirlerin fonksiyonlarına göre

B) Bilecik

D) Gaziantep

C) Ardahan

E) Kırklareli

sınıflandırılmasında;I. ekonomik,II. kültürel,III. iklim,IV. yer şekilleriözelliklerinden hangileri dikkate alınır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

7. Aşağıdaki şehir - fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

4. Kara yoluyla deniz yolunun kesiştiği yerler olan limanlar,Şehir

Fonksiyon

ticaret şehirlerinin can damarlarıdır.

A)

Antalya

TurizmAşağıdakilerden hangisi bu şehirlere örnek verilebilir?

B)

Zonguldak

MadenA) Karaman

B) Gaziantep

C)

İzmit

SanayiC) Çankırı

D) İzmir

D)

Aksaray

Tarım

E)

Bayburt

TicaretE) Ankara

35

Test 03

1. A

8. Asıl fonksiyonu sanayi olan şehirlerimizde;

I. Ulaşım,II. TicaretIII. Turizm

3. A

4. D

5. A

6. D

7. E

8. D

9. E 10. B 11. C 12. B 13. C 14.B

11. Aşağıdaki haritada bazı şehirler numaralandırılarak gösterilmiştir. I IIsektörlerinden hangilerinin kesinlikle geliştiği söylenebilir?A) Yalnız I2. C

B) Yalnız II

D) I ve II

V

III

C) Yalnız III

IVE) I, II ve IIIBu şehirlerin hangisinde en önemli fonksiyonel özellik turizmdir.A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

12. Büyümesinde ulaşım hizmetleri etkilidir. Kavşak noktaları ve işlek yolların üzerinde yer alırlar.

9. Aşağıda verilen şehir ve fonksiyonu eşleştirmelerinden

36

A)

Akçay

Turizm

B)

Polatlı

Tarım

C)

Çorlu

Sanayi

D)

Soma

Maden

E)

Gökçeada

Ticaret

10.

I. SinopII. SamsunIII. MersinIV. Çanakkale

A) Eskişehir

B) Bitlis

D) Afyonkarahisar

C) Ankara

E) Konya

13. Aşağıdaki sakin şehir ve bu şehrin bağlı olduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Sakin şehir

İl

A)

Taraklı

Sakarya

B)

Uzundere

Erzurum

C)

Perşembe

Samsun

D)

Yalvaç

Isparta

E)

Halfeti

Şanlıurfa

14. 1999 yılında İtalya’nın Greve in Chanti şehrinde kurulan Cittaslow, (sakin şehir) 50.000’in altındaki şehirlerin üye olabileceği uluslararası belediyeler birliğidir.Yukarıdaki kıyı şehirlerimizden hangileri hinterlandı dar olduğundan daha az gelişmişlerdir?A) I ve II

Fonksiyon Çözüm Yayınları

Şehir

Yukarıdaki özelliklere sahip şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?hangisi yanlıştır?

B) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve IIIBuna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin Cittaslow’a üye olması beklenemez?A) Beypazarı

B) İskenderunC) Ahlat

D) GülnarE) Kemaliye

04

BÖLÜM 04 Test

Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri

1. Türkiye’de kırsal ve kentsel yerleşmeleri birbirinden ayırmak

5. Arazinin engebeli ve su kaynaklarının yaygın olduğu yerlerdeAşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?

A) Nüfus miktarı

Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağınık yerleşmelerin yaygın olması beklenir?B) İklim özellikleriA) Çukurova

B) Harran OvasıC) Ekonomik faaliyetin türüC) Doğu Karadeniz

D) Iğdır OvasıD) Sosyokültürel yapılarE) Peyzaj

için çeşitli ölçütler kullanılır.

2.

I. ObaII. AğılIII. MezraIV. DivanE) Göller Yöresi

6. Aşağıdaki haritada dört bölge numaralandırılarak gösterilmiştir.

I

Yukarıdakilerden hangileri devamlı kır yerleşmelerine örnek verilebilir?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

II

IV

C) II ve III Çözüm Yayınlarıdağınık kır yerleşmeleri görülür.

IIIBu bölgelerin hangilerinde toplu kır yerleşmeleri yaygındır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

3. Ekonomik fonksiyonu ekim - dikim ve hayvancılık olan yerleşmeler kırsal yerleşmelerdir.Aşağıdaki kırsal yerleşmelerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür?A) KasabaB) Köy

D) Mezra

C) Çiftlik

E) Oba

7. Çiftlikler, geniş düzlüklerde kurulan tarım ve hayvancılığın yapıldığı kırsal yerleşmelerdir.

II

37

III

4. Köye bağlı kırsal yerleşmeler arasında en yaygın olanıdır.

Halkın yaz döneminde hayvanları otlatmak için çıktıkları alanlardır. Günümüzde bu alanların bir kısmı turizm amaçlı da kullanılmaktadır.

IV

I V

Yukarıda sözü edilen kırsal yerleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?Haritada numaralandırılan alanların hangileri çiftlik yerleşmeleri için diğerlerinden daha elverişlidir?A) ObalarA) I ve IIB) Mezralar

D) Yaylalar

E) Ağıllar

C) KomlarB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 04

1. B

8.

● Devamlı kır yerleşmeleridir.● Tarım ve hayvancılık yapılır.● Doğu Anadolu’da yaygındır.

4. D

5. C

6. E

7. E

8. D

9. E 10. A 11. B 12. A 13. C

sürecine az da olsa girmiş, şehir ile köy arasında geçiş özelliği gösteren yerleşmelerdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen kırsal yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?A) Canik

B) Ağıl

C) Dalyan

9.

I. Aileden ayrı yaşama isteğiII. Aileler arasındaki toprak bölüşümüIII. Ailelerin geçim sıkıntısı çekmesiYukarıdakilerden hangileri köyden küçük kırsal yerleşmelerin kurulmasında etkili olmuştur?A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

10. Kırsal yerleşmelerde yapı malzemesi genellikle doğal ortamYukarıda bazı özellikleri verilen kırsal yerleşmeler hangileridir?A) YaylaE) Divan

Çözüm Yayınları

D) Mezra3. A

11. Kırsal özelliklerinden tam olarak kopmamış ancak şehirleşme

2. E

B) Kasaba

D) Mezra

C) Oba

E) Çiftlik

12. Kırsal yerleşmelerde;

I. tarım,II. sanayi,III. ticaretfaaliyetlerinden hangileri yaygındır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

özelliklerini yansıtır.

III

II I38Buna göre haritada numaralandırılan alanlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi hangisinde doğru verilmiştir?I

II

III

A)

Taş

Kerpiç

Ahşap

B)

Kerpiç

Ahşap

Taş

C)

Taş

Ahşap

Kerpiç

D)

Ahşap

Kerpiç

E)

Ahşap

Taş

13. Köyden küçük yerleşmeler; tek mesken ile köy arasındaki

yerleşmelerdir. İdari açıdan köye bağlı olan bu yerleşmelerin bir kısmı devamlı, bir kısmı ise geçicidir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geçici kır yerleşmelere örnektir?

TaşA) Mezra

KerpiçB) Çiftlik

D) Divan

E) Mahalle

C) Oba

BİRE BİR

BÖLÜM 04 Test

1. Dengeli nüfus, ülkelerin devamlılığı ve iş gücü ihtiyacının

05

4. Yeryüzünde farklı özelliklere sahip bazı önemli şehirler

karşılanması için önemli bir unsurdur. Ancak bazı ülkelerin nüfuslarının azalmaya başladığı ve bu ülkelerin gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler, nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadır.

bulunmaktadır. Bu şehirlerin bölgesel ve küresel ölçekteki önemi sadece sahip olduğu coğrafi özelliklerle sınırlı olmayıp ülkelerin ekonomik gücü de şehirlerin fonksiyonel özelliklerinin belirginleşmesinde önemli bir etki yapmaktadır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait özellik olamaz?Aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin küresel bir fonksiyon kazanmasında bu etki daha belirgindir?A) Yaşlı nüfus miktarı fazladır.A) İskenderiyeB) Hizmet sektöründe çalışanların oranı fazladır.

C) Ulaşım hizmetleri gelişmiştir.D) İç ve dış göçler fazladır.E) Nüfus piramidinin tabanı dardır.

B) İzmir

D) Kalküta

C) Hamburg

E) Basra

2. Nüfus politikaları, nüfusun niteliğini ve niceliğini etkileyen bilinçli uygulamalardır. Dünya’da;I. nüfus artış hızını azaltma,II. nüfus artış hızını artırma,III. nüfusun niteliğini iyileştirme

5. Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar çeşitli ve gelişmişseamacıyla uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır.Aşağıdakilerin hangisinde bu nüfus politikalarını uygulayan ülkeler doğru olarak verilmiştir?I

II

III

A)

İngiltere

Türkiye

Fransa

B)

Çin

İngiltere

Türkiye

C)

Fransa

Çin

İngiltere

D)

Türkiye

Hindistan

Japonya

E)

Japonya

Fransa

Hindistan

3. Nicelik ve nitelik bakımından nüfus değişimini etkileyecek

Çözüm Yayınları

küresel çapta etkilediği alan da o kadar geniş olmaktadır.Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin küresel çapta etki alanının diğerlerinden daha dar olması beklenir?A) BerlinBuna göre Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar olan süre içinde aşağıdakilerden hangisine yönelik nüfus politikası uygulanmamıştır?

D) Moskova

C) Paris

E)Belgrad

6. Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında 6 milyon civarında bir

nüfusa sahip olan İngiltere’nin 80 yıl gibi bir sürede nüfusu 14 milyonu aşmıştır. Bu hızlı nüfus artışı, o zamana kadar dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılmayan bir gelişmeydi.

bilinçli önlem ve uygulamaların bütününe nüfus politikası adı verilir.B) LondraBu artışa neden olan faktörler arasında;I. Çocuk sayısına göre yardım alınması,A) Nüfusun niteliğinin iyileştirilmesineII. Ailelerin fazla çocuk sahibi olma isteği,B) Nüfus artış hızının azaltılmasınaIII. Çocuk iş gücüne olan talebin yükselmesiC) Nüfus artış hızının yükseltilmesinedurumlarından hangileri gösterilebilir?D) Nüfusun şehirlerde toplanmasınaA) Yalnız IE) Ana çocuk sağlığının iyileştirilmesineB) Yalnız II

D) I ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

39

Test 05

1. D

2. B 3. D 4. C

5. E 6. E 7. D

8. E

9. D 10. C 11. A 12. A 13. D

11. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin havzası şehirleşme

(7 ve 8. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız.)

bakımından diğerlerinden daha geridir?7. Aşağıdaki haritada ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir.

A) KongoB) İndus

D) Nil

C) Fırat

E) Ganj

Ekvator

12. Şehirlerde tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, kamu hizmetleri, Buna göre bu şehirlerin kurulduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?A) Okyanus kıyısında yer almasıB) Yağışın fazla olmasıC) Sıcaklığın düşük olmasıD) Su kaynaklarının zengin olmasıE) Yer şekillerinin dağlık olması

8. Haritada gösterilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) MısırB) Mezopotamya

D) Çin

C) Hindistan

E) Yunanistan

Çözüm Yayınlarıkültür, turizm, madencilik gibi bir çok etkinlik bir arada bulunur. Bir şehirde etkinliklerin biri ya da bir kaçı ön plana çıkabilir. Şehirlerin etkinliklerine göre sınıflandırılmasında bu durum göz önüne alınır.Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisi hem sanayi hem de tarım şehri olarak nitelenebilir?A) Adana B) İstanbul D) Iğdır E) Muğla

C) Zonguldak

13. Aşağıdaki grafikte dünyanın kır ve şehir nüfusunun yıllara

göre değişimi ve beklenen tahmini nüfus miktarı verilmiştir. Nüfus (milyon)

8400 7200 6000 4800

9. Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar çeşitli ve gelişmişse

3600

küresel çapta etkilediği alan da o kadar geniştir.

40

2400

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel çapta etki alanının diğerlerinden daha dar olması beklenir? A) MoskovaB) Hong Kong

D) Sofya

1200 0

C) Londra

1950

1970

1990

2010

2030 Yıllar

Toplam nüfus

E) Paris

Kır nüfusu Şehir nüfusu Grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

10. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir kentin büyümesinde en az etkilidir?A) TicaretB) Endüstri

D) Turizm

C) Arıcılık

E) MadencilikA) Toplam nüfus sürekli artmıştır.B) 2010 yılında şehir nüfusu kır nüfusundan fazladır.C) 2030 yılında nüfusun 8 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir.D) 2000 yılından sonra ülkelerarası göçler artmıştır.E) 2030 yılında kır nüfusunda artış beklenmemektedir.

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynakları / Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkisi

BÖLÜM 05 Test

1. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini doğal ve beşeri

4. Üretim ile tüketim arasında;

faktörler etkiler.Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetleri etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?A) Yer şekilleri

B) Su kaynaklarıC) Tarımsal faaliyetler

D) Bitki örtüsüE) İklim özellikleri

2.

I. Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasıdır.II. Mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır.III. Mal ve hizmetlerin kullanımıdır. Yukarıda tanımlanan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I. ulaşım,II. tarım,III. ticaret,IV. sanayifaaliyetlerinden hangileri yer alır?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

5. Ekonomik faaliyet türleri doğal ve beşeri koşullardan etkilenir.

I

II

III

A)

Üretim

Dağıtım

Tüketim

B)

Dağıtım

Üretim

Tüketim

C)

Tüketim

Üretim

Dağıtım

D)

Tüketim

Dağıtım

Üretim

E)

Dağıtım

Tüketim

Üretim

Çözüm Yayınları01Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet türlerinin beşeri koşullardan etkilendiğine örnek oluşturur?A) Çay işleme tesislerinin Doğu Karadeniz kıyılarında toplanmış olmasıB) Linyit üretiminin yüksek olduğu yerlerde termik santrallerin kurulmasıC) Sebze üretim alanlarında konserve tesislerinin kurulmasıD) Deniz, hava ve kara ulaşımına bağlı olarak ticaretin gelişmesiE) Kağıt fabrikalarının ormanlık alanlara yakın yapılması

6. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. IV

3. Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bundan dolayı tesislerin yer seçiminde suyun varlığı göz önünde tutulmalıdır.Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin yer seçiminde bu durum dikkate alınmıştır?A) İskenderun Demir-Çelik FabrikasıB) Kırıkkale Petrol RafinerisiC) Konya Şeker FabrikasıD) Elazığ Ferrokrom FabrikasıE) Afyon Çimento Fabrikası

V

III

I

41 IIHaritada numaralandırılan yerlerin hangisinde sıcaklığın düşük olmasından dolayı ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi zordur?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Test 01

1. C

7. Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi araştıran bilim

dalıdır.İmalatın çevre koşullarına uygun olarak yapılmasını bu bilim dalı ele alır.Yukarıda sözü edilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?A) BiyocoğrafyaB) Teknocoğrafya

D) İktisat

3. A

4. B

5. D

6. D

7. B

8. E

9. A 10. B 11. B 12. C

10.

I. Mera hayvancılığının otlakların gür olduğu yerlerde yaygın olmasıII. Besi ve kümes hayvancılığının büyük şehirlere yakın alanlarda gelişmesiC) Ekonomi

2. B

E) Nanoteknoloji

Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangileri ile ilişkilidir?I

II

A)

Üretim

Dağıtım

B)

Üretim

Tüketim

C)

Tüketim

Üretim

D)

Dağıtım

Tüketim

E)

Tüketim

Dağıtım

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Üretim, tüketime olan talebe göre değişim gösterir.B) Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü dağıtım kurar.

C) Ekonomik faaliyetlerin temel nedeni, insanların ihtiyaçlarıdır.D) Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler üretimi etkiler.E) Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler tüketimi etkilemez.

11. Üretim, dağıtım ve tüketimin gelişmesinde rol oynayan önemli Çözüm Yayınlarıetkendir. Dünyanın bir yerinden alınan ham madde başka bir ülkede işlenir.Mamül maddeye dönüşen ürün, diğer ülkelere ulaştırılır.Yukarıda üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen hangi beşeri faktörün önemi vurgulanmıştır?A) İnsan kaynakları9. Sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde bazı koşullar gereklidir. Bu koşulları doğal ve beşeri olarak sınıflandırabiliriz.42

D) Reklam

I. iş gücü,II. sermaye,III. iklim,IV. su kaynaklarıkoşullarından hangileri sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde etkili olan beşeri faktörlerdir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

C) Moda

E) Gelir düzeyi

12. Aşağıdaki haritada petrol rafinerilerinin bulunduğu kentler gösterilmiştir.

Buna göre,B) Ulaşım

İzmit

Kırıkkale

İzmir

Batman MersinBunlardan hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ham maddenin çevresinde yer alması etkili olmuştur?A) İzmitB) İzmir

D) Mersin

E) Kırıkkale

C) Batman

1. Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü

5. Zengin doğal kaynaklara sahip olan bazı ülkeler teknik bilgi

olmayan, meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginliklerdir.Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğal kaynak

B) Enerji kaynağıC) Maden kaynağı

D) Yer altı kaynağıve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir. Afrika’nın en çok petrol üreten ülkesi bunlardan biridir.

E) Beşeri kaynak

2.

I. UlaşımII. TurizmIII. ToprakIV. Su Yukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynaktır?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IVYukarıda söz konusu edilen Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?A) Kenya B) Güney Afrika C) Nijerya D) Madagaskar E) Tanzanya

6. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir.

IV

Çözüm Yayınları3. Doğal kaynaklar; tükenmeyen doğal kaynaklar, tükenebilen doğal kaynaklar ve belirli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar olarak sınıflandırılabilir.Aşağıdakilerden hangisi, tükenmeyen doğal kaynaklara örnek verilemez?A) Petrol4.

B) Rüzgar

D) Güneş

Doğal Kaynak ?

02

BÖLÜM 05 Test

Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

V I

III

IIBu bölgelerden hangisi, zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Dalga

E) Su

43 Oluşumu Bitkisel maddelerin yer altında depolanarak değişime uğraması

Önemi Isınma ve termik santrallerde elektrik enerjisi üretme

7. Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iş gücü

ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler, dışarıdan ham madde alıp işleyerek, satış yapmakta ve yüksek gelir elde etmektedirler.Yukarıdaki tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma en iyi örnek oluşturur?A) Uranyum B) Toryum D) Demir E) KromA) Rusya B) Japonya D) Kanada E) ABD

C) Kömür

C) Fransa

Test 02 I. Sanayi devrimi ile doğal kaynaklara olan talep artmıştır.II. Hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların tüketimini artırmıştır.III. Doğal kaynakları zengin olan tüm ülkeler gelişmiştir.IV. Doğal kaynakları yetersiz olan tüm ülkeler geri kalmıştır.Yukarıdaki yargılardan hangileri doğru değildir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

9.Petrol

Doğal gaz

Kömür

Yukarıda verilen doğal kaynakların ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Tükenebilen doğal kaynaklardır.B) Fosil kökenli doğal kaynaklardır.C) Elektrik enerjisi üretilen doğal kaynaklardır.D) Kimya sanayinde kullanılan doğal kaynaklardır.E) Volkanizma sonucunda oluşan doğal kaynaklardır.

10. Aşağıdaki doğal kaynak ve ekonomik faaliyet

3. A

4. C

5. C

6. D

7. B

8. E

9. E 10. A 11. C 12. B 13. A

inşaat sektörü gibi bir çok alanda beşeri faaliyetler için ham madde sağlar.Aşağıdaki bölgelerden hangisi için bu durum söz konusu olamaz?A) İskandinavyaB) Amazon HavzasıC) Büyük SahraD) Muson AsyasıE) Sibirya

12. Su, tükenmeyen doğal kaynaklardan biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğal kaynağın doğrudan kullanım alanlarından biri değildir?A) Ulaşım

B) Seraların ısıtılmasıC)Turizm E) Elektrik üretimi

D) Su ürünleri avcılığı

13.

I. Taş kömürüII. Linyit

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?2. E

11. Doğal kaynaklardan olan ormanlar kereste, kağıt,mobilya ve

Çözüm Yayınları

8.44

1. A

Doğal Kaynak

Ekonomik FaaliyetIII. Uranyum

A)

Orman

MadencilikIV. Toryum

B)

Çayır

HayvancılıkC)

Deniz

Ulaşım

D)

Akarsu

Balıkçılık

Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangilerinden termik santrallerde elektrik enerjisi üretme ve ısınmada yararlanılır?

E)

Toprak

TarımA) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

BİRE BİR

BÖLÜM 05 Test

03

1.

I. Tarım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tarımsal verimin artması

4.

I. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 °C nin üstünde olmasıII. Maden yataklarının bulunduğu alanlarda sanayi faaliyetlerinin gelişmesiII. İç tüketimin artması nedeniyle üretimin artmasıIII. Her mevsimin yağışlı olmasıIII. Ormanların tahrip edildiği alanlarda erozyon riskinin artmasıIV. Bazı ülkelere ihraç edilmesiIV. Yapı malzemesinin kerpiç olduğu alanlarda depremin yıkıcı etkisinin fazla olması Yukarıdakilerden hangileri ekonomik coğrafyanın doğrudan inceleme konuları arasında yer alır?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

2.

I. Rafting ve kano gibi faaliyetlerin yapılabileceği akarsuların bulunmasıII. Nükleer enerji üretimi için radyoaktif minerallerin kullanılmasıIII. Demir-çelik ürünlerinin ihracatta büyük bir paya sahip olmasıIV. Rafinerilerde üretilen akaryakıt ihtiyacının karşılanması

Yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin bir ülkede yapılabilmesi için ilgili doğal kaynağa sahip olunması zorunludur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

3. Ekonomik etkinliklerin sürekliliği arz talep dengesine bağlıdır.

Yukarıdakilerden hangileri çay üretimini etkileyen doğal faktörlerdir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

5. İç Anadolu’da nisan ayının yağışlı, temmuz ayının kurak

Çözüm Yayınları

geçmesi buğday üretimini artırır(I). Buğdayın diğer bitkiler gibi kendine has sıcaklık ve nem ihtiyacı vardır(II). Buğdaydan ekmek, pasta,makarna, bulgur gibi yiyecek maddeler elde edilir(III). Tüketim alanının geniş olması buğdayı dünya çapında üretilen bir ürün haline getirmiştir(IV).Yukarıdaki parçada numaralandırılan cümlelerin hangilerinde üretimi etkileyen beşeri faktörler ifade edilmiştir?A) I ve IIBuna göre aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?

A) Kuş gribine bağlı olarak kümes hayvanları üretiminin azalmasıB) İnsanların beslenme alışkanlığındaki değişime bağlı olarak balık üretiminin azalmasıC) Yapay ipeğe göre daha pahalı olan doğal ipek üretiminin azalmasıD) Kuraklığa bağlı olarak buğday üretiminin azalmasıE) Deli dana hastalığından dolayı et tüketiminin azalması

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

6. Aşağıdaki haritada farklı coğrafi özelliklere sahip beş alan numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bir ürüne olan talebin azalması, ürünün üretimini azaltmakta hatta durma noktasına getirebilmektedir.B) I ve III

IV

III

II

45

V

IBu alanların hangisi, ekonomik faaliyetler açısından diğerlerine göre olumsuz doğal koşullara sahiptir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Test 03

1. A

3. D

4. B

5. E

6. B

7. B

8. A 9. B 10. C 11. E 12. C 13. E

7. Bir yatırımcı, kurmayı planladığı tesisleri ve bu tesisleri

10. Aşağıdakilerden hangisi enerji elde edilen yenilenebilir“Kuracağım tesisin İstanbul’a yakın olması önemli. Böylece ürünleri pazarlama konusunda bir sorun yaşamayacağım.’’

Buna göre yatırımcının aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak hedeflediği söylenebilir?A) Üretim alanlarına yakın olmasıB) Tüketim alanlarına yakın olmasıC) Ham maddeye yakın olmasıD) Enerji kaynaklarına yakın olmasıE) Su kaynaklarına yakın olması

doğal kaynaktır?

kurarken dikkate alacağı unsuru aşağıdaki gibi belirtmiştir.

D) Kömür

C) Su

E) Uranyumhangisinin görülmesi beklenemez?

Buna göre, demir-çelik sanayisinin gelişmesinde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi etkili olmuştur?A) Taş kömürü

B) Doğal gaz

C) Petrol

E) Rüzgar9. Türkiye’de elektrik enerjisinin bir kısmı Soma, Tunçbilek, AfşinA) İş gücünden tasarruf sağlanmasıB) Birim zamanda üretimin fazla olmasıC) Üretimin standartlara uygun olmasıD) Dağıtım hizmetlerinin gelişmiş olmasıE) Üretimin usta-çırak ilişkisinde yürütülmesi

12. “1975 yılı dünya pirinç üretimi yaklaşık 348 milyon ton, buğday üretimi ise 356 milyon tondur.

Çözüm YayınlarıD) Su

B) Doğal gaz

11. İleri üretim teknolojisine sahip ülkelerde aşağıdakilerden

faaliyetleri , zamanla Kuzey Amerika ve Doğu Asya ülkelerinde de gelişmeye başlamıştır. Demir-çelik sanayisi bu faaliyetlerin lokomotifi olmuş ve gelişen teknoloji ile birlikte farklı sanayi kolları doğmuştur.A) Petrol8. XIX. yüzyılda batı Avrupa ülkelerinde başlayan sanayileşme

46

2. AÜretim miktarı bakımından buğdaya çok yakın olan pirinç, dünya ticaretinde buğday kadar yer tutmaz.Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?A) Ekmek yapımında kullanılamamasıB) Çok çabuk bozulan bir tahıl olmasıC) Üretimin yapıldığı ülkelerde tüketimin çok olmasıD) Besin maddesi olarak çok tercih edilmemesiE) Üretimin her yerde yapılabilmesi

13.Doğal kaynaklar bakımından fakir olmasına rağmen teknik bilgi ve sermaye bakımından zengin olduğu için gelişmiştir.

Doğal kaynaklar, teknik bilgi ve sermaye bakımından fakir olduğu için gelişmemiştir.

Doğal kaynaklar yönünden zengin olmasına rağmen teknik bilgi ve sermaye bakımından fakir olduğu için yeterince gelişmemiştir.

Doğal kaynaklar, teknik bilgi ve sermaye bakımından zengindir. Dünya’da ekonomik büyüklükte ilk sıradadır.

- Elbistan gibi termik santrallerden elde edilmektedir.Bu santrallerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmuştur?A) Dağıtım kolaylığıB) Ham maddeye yakınlıkC) Büyük şehirlere yakınlık

Yukarıda doğal kaynak ve ekonomi ilişkisi hakkında bilgi verilen ülkeler arasında hangisi yer almaz?

D) Tüketim merkezlerine yakınlıkA) ABD

E) Enerji nakil hatlarına yakınlıkB) Japonya

D) Moğolistan

E) Kanada

C) Nijerya

TÜMEVARIM - I 1. Sıcaklık ve yağışın yıl boyu yüksek olduğu yerler

Test

01 01

4. Aşağıdakilerden hangisi klimatolojik karakterli ekstrem olaylara örnek verilebilir?

biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerlerdir.Buna göre aşağıdakilerin hangisi biyoçeşitlilik bakımından diğerlerinden zengindir?A) 1922 yılında Libya’nın El Azizias kentinde sıcaklığın 57 ºC olarak ölçülmesiA) Amazon Havzası

B) Alaska

C) Arap Yarımadası

D) Orta Asya

B) 1883 yılında Java Adası kıyılarında tsunami meydana gelmesiC) 1939 yılında Erzincan’da 7.9 şiddetinde deprem meydana gelmesiD) 1883 yılında Endonezya’nın Krakatua Yanardağı’nın püskürmesiE) 1991 yılında Filipinlerde heyelan meydana gelmesiE) Sibirya

I. Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarındaki canlı çeşitliliği güneye bakan yamaçlardan daha fazladır.II. İnsanların beslenme ve barınma ihtiyaçları doğal çevreyi önemli ölçüde değiştirir. Bu durum canlıların yaşam alanlarını daraltabildiği gibi bazı canlıları yok edebilir.Yukarıda verilen canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?I

II

A)

İklim

Yer şekilleri

B)

Yer Şekilleri

Biyolojik faktör

C)

Kıtaların kayması

İklim değişimleri

D)

Toprak

Yer şekilleri

E)

Paleocoğrafya

Kara ve deniz dağılışı

5.

Çözüm Yayınları

2.

Ekstrem Olay

Doğal süreçlere etkisi

I.

Kuraklık

Biyoçeşitlilikte artış

II.

Kütle hareketleri

Orman yangını

III.

Fırtına ve şiddetli rüzgarlar

Can ve mal kaybı

IV.

Deprem

Asit yağmuru

V.

Volkanizma

Kıyı set gölüYukarıdaki tabloda ekstrem olay ve doğal süreçlere etkisi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

3. Sanayi tesislerinde, ulaşım araçlarında ve konutlarda fosil kökenli yakıtların tüketilmesi atmosferdeki karbondioksiti artırarak karbon döngüsünün bozulmasına neden olur.II

47

III

6. Yusuf: Ben, Asya Kıtası’nda küçük bir ülke olan Bangladeş’te

IV V

yaşıyorum. Pirinç çok sulu toprakta yetişirse verimi yüksek olan bir bitkidir. Bu nedenle yağmurun yağmasını dört gözle bekliyoruz.

IBuna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde karbon döngüsünün bozulma riski diğerlerinden daha fazladır?A) I

B) II

C) III

D) IV

E)VYusuf, pirinç üretimini etkileyen hangi doğal faktörden söz etmiştir?A) Yükselti B) Bitki örtüsü C) İklim D) Su kaynağı E) Yer şekilleri

Test 01 01

1. A

3. B

4. A

5. C

6. C

7. D

8. E

9. E 10. B 11. A 12. D

7. Aşağıda bazı ülkelerde gelişmiş olan ekonomik faaliyetler

10.

I. Antalya’da seracılığın gelişmesi

II. Ankara’da mobilyacılığın gelişmesiIII. İstanbul’da tekstil sanayinin gelişmesiIV. Ardahan’da hayvancılığın gelişmesi

eşleştirilmiştir. Ülke

Ekonomik Faaliyet

Kanada

Orman ürünleri

Kuveyt

Petrol

İspanya

Turizm

Finlandiya NorveçYukarıdakilerden hangileri doğal koşulların üretim faaliyetleri üzerinde etkili olduğunu kanıtlar?

TelekominükasyonA) I ve II

BalıkçılıkD) II ve IV

11.

I. Tükenmeyen doğal kaynakII. Tükenebilen doğal kaynakIII. Belirli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynakYukarıda sınıflandırılan doğal kaynaklara hangileri örnek verilebilir?Buna göre hangi ülkede karşısında verilen ekonomik faaliyetin gelişmesi üzerinde doğal kaynaklarının zenginliğinin etkisi yoktur?A) Kanada

B) Kuveyt

D) Finlandiya

B) I ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

C) İspanya

E) Norveç

gürleşeceğinden hayvanların süt verimi artar. Hayvanlar otla besleneceğinden, fabrika yemi tüketimi azalır. Buna bağlı olarakda maliyet düşer. Otlakların az olduğu ya da yazın kuruduğu yerlerde süt üretimi düşer. Bu durumda yem tüketimi artacağından maliyetde artar.

Çözüm Yayınları

8. Yazları, serin ve yağışlı geçen yerlerde otlaklar

48

2. BI

II

IIIYukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

Güneş

Doğalgaz

OrmanA) Süt üretiminin artması süt fiyatlarını düşürür.

B)

Toprak

Su

PetrolB) Bitki örtüsü süt üretimini etkiler.

C)

Kömür

Rüzgar

Jeotermal enerjiC) Yem fiyatları süt üretim maliyetini etkiler.

D)

Madenler

Dalga

OrmanD) İklim koşulları süt üretimini etkiler.

E)

Uranyum

Gelgit

ÇayırE) Yem fiyatları yazın artar, kışın azalır.

9. Balık tüketimine olan talebin artmasına bağlı olarak yeni iş kolları ortaya çıkmıştır.Bu iş kolları arasında;I. konserve,II. soğutuculu taşımacılık,III. ambalajlamafaaliyetlerinden hangileri yer alır?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

12. Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde genç nüfusa

yapılan yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde kalkınma hızının diğerlerinden yavaş olması beklenir?A) Fransa

B) FinlandiyaC) Güney Kore

D) BangladeşE) Türkiye

TÜMEVARIM - I 1. Yer şekillerinin dağlık ve iklim şartlarının elverişsiz olduğu

bölgelerde üretim ve dağıtım faaliyetleri olumsuz etkilenir.Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin bu özelliklere sahip olduğu söylenebilir?A) Bitlis B) Aydın D) Şanlıurfa E) Uşak

C) Bursa

4.

I. SavanII. ÇayırIII. TundraIV. BozkırII. Tatlı su kaynaklarında azalmaIII. Gece gündüz sürelerinde değişmeIV. Tektonik hareketlerde azalmaYukarıdakilerden hangileri ekstrem sıcaklık sonucunda meydana gelebilecek olaylardan değildir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm Yayınları

I. Buzulların erimesinde artış

02Yukarıda verilen biyomlardan hangilerine ülkemizde rastlanmaz?A) I ve II2.

Test

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5.İskandinavya, Kanada ve Sibirya’nın kuzeyinde görülür.

Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan likenler ve kısa boylu otlardır.

Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi biyomun başlıca hayvanlarıdır.Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?A) Çöl B) Savan D) Yağmur ormanı E) Çayır

C) Tundra

49 3.Hamburg

Marsilya

RotterdamYukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur?

6. Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hızınıA) Tarım B) Eğitim C) Sağlık D) Ulaşım E) Hayvancılıkazaltmaya yönelik politikalar uygulaması beklenir?

A) Endonezya B) İngiltere C) İsviçre D) Fransa E)Finlandiya

Test 02

1. A

7. Aşağıdaki haritada üç farklı alan koyu renkle gösterilmiştir.

2. E

3. D

4. B

5. C

6. A

7. B

8. C

9. C 10. D 11. E 12. E

10. Yıllık yağış miktarının 200 mm’nin altında olduğu yerlerde

kuraklığa dayanıklı bitkiler yetişmektedir. Bu bitkiler genellikle kısa boylu, dikenli ve bünyelerinde su tutma özelliğine sahiptir.Bu bitkilerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaygın olduğu söylenemez?A) Atakama

B) Büyük SahraC) Taklamakan

D) Muson AsyasıE) Arap YarımadasıAşağıdakilerden hangisi, bu alanların ortak özellikleri arasında gösterilebilir?A) Küresel etkiye sahip şehirler bulunur.B) Doğal koşullar ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler.C) Doğal kaynaklar bakımından zengindir.D) Canlı çeşitliliği fazladır.E) Ormanlar geniş yer kaplar.

11. Bir ülkede nüfus artış hızının yükselmesine bağlı olarak

8. Çay, şeker, konserve, meyve suyu, un ve makarna gibi

endüstriyel tesislerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine yakınlık, daha önceliklidir?A) Enerji kaynakları

B) İş gücüC) Ham madde

D) PazarÇözüm Yayınları

aşağıdakilerden hangisinin artması beklenemez?A) Mal ve hizmetlere olan talep

B) İş gücü potansiyeliC) Yeni iş imkânlarıD) Demografik yatırımlarE) Kişi başına düşen milli gelir

E) Su kaynakları

9. Bir girişimci dünyanın bazı ülkelerinde fabrikalar kurmak50istemektedir. Ham maddenin fabrikaya yakın olması ulaşım masrafını azaltacaktır.

12. Aşağıdakilerin hangisi beşeri faaliyetlerin üretim

Buna göre girişimcinin seçeceği ülke ve ham madde aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?A) Akdeniz İkliminin görüldüğü bölgelerde turunçgiller tarımının yaygın olmasıB) Metalurji sanayinin, zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesiC) Kereste sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesiD) Güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde seracılığın gelişmesiE) Ekmek tüketiminin fazla olduğu bölgelerde buğday tarımının yaygın olması

Ülke

Ham madde

A)

Finlandiya

Kereste

B)

Katar

Petrol

C)

Japonya

Demir

D)

Sri Lanka

Çay

E)

Rusya

Kömür

faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?

TÜMEVARIM - I

03

Test

1. Aşağıdaki haritada beş bölge numaralandırılarak

4. Enerji akışı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden

A) Enerji piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça kullanılan enerji miktarı artar.B) Tüm ekosistemlerin tek enerji kaynağı güneştir.C) Canlılar arasındaki enerji akışı beslenme yoluyla olmaktadır.D) Canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak yayılır.E) Enerjinin önemli bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır.

hangisi yanlıştır?

gösterilmiştir.

V IV

II III

I

İklim özellikleri göz önüne alındığında numaralandırılan alanlardan hangisi canlı çeşitliliği bakımından diğerlerinden daha zengindir?A) I

C) III

D) IV

E) V

2. Avrupa Kıtası’nda aşağıda verilen biyomlardan hangisinin önemli bir oranda yer kapladığı söylenemez?

Çözüm Yayınları

B) II

5. Batı Avrupa’da nüfus artış hızının düşük olmasını etkileyen faktörler arasında;I. kadınların çalışma hayatına katılması,

II. eğitim seviyesinin yüksek olması, III. nüfus artış hızını azaltıcı politikaların izlenmesiA) Çöl

B) Çalılık

C) Tundra

D) Çayırdurumlarından hangileri gösterilebilir?A) Yalnız IE) İğne yapraklı orman3. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen bir faaliyet değildir?A) Bataklıkların kurutulmasıB) Meraların aşırı otlatılmasıC) Tarım ilaçlarının kullanılmasıD) Baraj çevrelerinin ağaçlandırılmasıE) Arazilerin aşırı sulanması

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

51

6.

I. Kıtaların yaklaşması ya da uzaklaşmasıII. Hayvanların göç yollarının değişmesiIII. Dağların denize bakan yamaçlarının daha nemli olmasıIV. Fabrikaların tarım alanlarını daraltmasıYukarıdakilerden hangileri paleocoğrafyanın araştırma konuları arasındadır?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Test 03

1. D

7. Üretim ve tüketim merkezleri arasındaki dağıtım hizmetlerinin

II

IV IBuna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde dağıtım hizmetleri diğerlerinden daha çok gelişmiştir?A) I

B) II

C) III

D) IV

4. A

5. C

6. A

7. B

8. C

9. A 10. D 11. D 12. D

meydana gelmesi beklenmektedir.

III

V

3. D

10. Küresel ısınmaya bağlı olarak aşağıdaki değişikliklerin

gelişmesinde ulaşımın gelişmesi ve büyük şehirlere yakınlık avantaj sağlar.2. AI. Kuraklığın artmasıII. Orman yangınlarının artmasıIII. Biyoçeşitliliğin azalmasıIV. Salgın hastalıkların artmasıV. Buzulların erimesiBu değişikliklerden hangisi insanları doğrudan etkileyen olumsuz durumlardan biridir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

8. Aşağıda verilen bazı şehirler ve bu şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

52

Şehir

Fonksiyon

A)

Mekke

Dini

B)

Oxford

Eğitim

C)

New York

Maden

D)

Essen

Sanayi

E)

Antalya

Turizm

9.

I. Tarımda makine kullanımının artmasıII. Ulaşım ve iletişim hizmetlerinin gelişmesiIII. İhtiyaçların ve alım gücünün artmasıYukarıdaki beşeri unsurların etkilediği ekonomik faaliyet türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?I

II

önemli bir faktördür.

Çözüm Yayınları11. Doğal kaynaklar ülkelerin ekonomik gelişmelerini belirleyen

III

A)

Üretim

Dağıtım

Tüketim

B)

Dağıtım

Tüketim

Üretim

C)

Tüketim

Üretim

Dağıtım

D)

Üretim

Tüketim

Dağıtım

E)

Tüketim

Dağıtım

ÜretimBuna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen gelişememiştir?A) JaponyaB) Rusya

D) Nijerya

C) Moğolistan

E) Almanya

12.

I. Akdeniz kıyılarında don nedeniyle sebze üretiminin azalmasıII. Toros Dağları üzerindeki geçitlerin buzlanması nedeniyle ulaşımın zorlaşmasıIII. Sebze fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, sebzeye olan talebin azalmasıYukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) İklim şartları sebze üretiminin azalmasına neden olmuştur.B) Yer şekilleri ve iklim, dağıtımı olumsuz etkilemiştir.C) Sebzeye olan talebin azalması tüketimi etkileyen beşeri faktördür.D) Üretimi ve dağıtımı beşeri faktörler olumsuz etkilemiştir.E) Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerine sırasıyla yer verilmiştir.

TÜMEVARIM - I

Test

04

1. Aşağıdaki bitki örtüsü ve biyom eşleştirmelerinden

4. Fransa, nüfus artış hızını teşvik eden nüfus politikası

Buna göre Fransa’nın nüfus yapısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

hangisi doğrudur?

Bitki örtüsü

uygulamaktadır.

Biyom

A)

Yüksek boylu otlar

SavanA) Kent nüfus oranı kır nüfus oranından yüksektir.

B)

Kaktüs

Su biyomuB) Bebek ölüm oranı yüksektir.

C)

Tayga

ÇölC) Hizmet sektöründe çalışanların oranı fazladır.

D)

Çalılık

ÇayırD) Sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmiştir.

E)

Bitkisel planktonlar

Dağ biyomuE) Yaşlı nüfus oranı yüksektir.

5. Şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında ekonomik, idari, kültürel ve askeri özellikleri dikkate alınır.

Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinde biyoçeşitlilik diğerlerinden daha zengindir?A) Çoruh

B) Büyük MenderesC) Sakarya

D) GöksuÇözüm Yayınları

2. Akarsuların hızı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, akarsuyun

barındırdığı hayvan türü ve sayısı üzerinde etkilidir. Akarsuyun eğimi fazla ise biyolojik çeşitlilik az olur.

Buna göre aşağıdaki şehir ve fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

E) Manavgat

Şehir

Fonksiyon

A)

Eskişehir

Kültürel

B)

Erzincan

Askeri

C)

Ankara

İdari

D)

Zonguldak

Turizm

E)

Gaziantep

Ticaret

6. Aşağıdaki haritada beş liman şehri numaralandırılarak gösterilmiştir.

3.

I. Deniz seviyesinin değişmesiII. Volkanik patlamaların artmasıIII. Biyolojik çeşitliliğin azalması

I

III

Küresel ısınmaya bağlı olarak yukarıdaki olaylardan hangilerinin oluşması beklenemez?A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

V

II

53

IV

E) I, II ve IIINumaralandırılan şehirlerin hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha dardır?A) I

C) Yalnız III

B) II

C) III

D) IV E) V

Test 04

1. A

7. Doğunun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması,

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) İpek ve baharat Asya kıtasında üretilmiştir.B) Özbekistan ticaret yollarının kavşak noktasındadır.C) Avrupa’dan Asya kıtasına teknolojik ürünler taşınmıştır.D) Ticaret ürünleri Avrupa’ya Türkiye üzerinden ulaştırılmıştır.E) Kervanlarla yapılan taşımacılığın yolu uzun ve meşakkatlidir.

4. B

5. D

A) Suğla Gölü

B) Ereğli sazlığıC) Kuş Gölü

D) Samsam GölüE) Hotamış Sazlığı

I. Hatay Amik Gölü II. Burdur Kestel GölüIII. SanayiIII. Elazığ Hazar GölüIV. TarımIV. Bursa İznik Gölü

B) I ve II

D) I, II ve III

C) II ve III

I. Zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen teknik bilgi ve sermaye yetersizliğinden dolayı gelişememiştir.II. Doğal kaynak, teknik bilgi ve sermaye yetersizliğinden dolayı gelişememiştir.III. Doğal kaynak bakımından fakir olmasına rağmen teknik bilgi ve sermaye açısından zengin olduğundan gelişmiştir.Yukarıdaki özelliklere sahip olan ülkeler hangisinde doğru verilmiştir? IYukarıdaki göllerden hangileri tarımsal üretim için kurutulmuştur?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

E) I, II, III ve IV

9.Çözüm Yayınları

11.

A) Yalnız III

9. B 10. C 11. A 12. CII. Turizm8. D

Aşağıdakilerden hangisi bu havza içerisinde yer almaz?İstanbul’un gelişmesinde yukarıdaki fonksiyonel özelliklerden hangileri etkilidir?

7. CI. Ticaret6. D

tuzcul stepleri, fauna ve florasının çeşitliliği bakımından Türkiye ve Dünya ekosistemi için son derece önemli bir alandır.

8.54

3. B

10. Konya Kapalı Havzası, sahip olduğu sulak alanları, geniş

Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağ’da ticaret kervanları, Çin’in Xian (Yan) kentinden hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirlerdi. Burada ikiye ayrılan yollardan biriyle, Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne; diğeri ile de Karakum dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı.2. B

II

III

A)

Moğolistan

Nijerya

Japonya

B)

Nijerya

Moğolistan

Japonya

C)

Moğolistan

Japonya

Nijerya

D)

Japonya

Nijerya

Moğolistan

E)

Nijerya

Japonya

Moğolistan

12. 38° - 39° kuzey paralelleri ile 31° - 34° doğu meridyenleri

arasında yer alan Konya, yüz ölçümü bakımından en büyük ilimizdir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Çatalhöyük Dünya’nın en eski yerleşim alanlarındandır. Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapmış olan Konya’da başta Mevlana Müzesi olmak üzere bir çok eser vardır.Yukarıdaki parçaya göre Konya’nın;I. coğrafi,II. tarihi,III. ekonomiközelliklerinden hangilerine doğrudan değinilmiştir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

1.

I. TarımII. SanayiIII. Hizmet4. Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye ekonomisinin

sektörlere göre oransal dağılımı büyük ölçüde değişiklik göstermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında milli gelir içerisinde tarım sektörü en büyük paya sahipken günümüzde bu sektör üçüncü sıraya gerilemiştir.

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisini oluşturan sektörlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve IIIAşağıdaki platolardan hangisi bu özelliği taşır?A) Teke

B) Kars

D) Çatalca

3.

I. Coğrafi konumII. Yeryüzü şekilleriIII. İklim özellikleriIV. Nüfus

C) Taşeli

E) Uzunyayla

Çözüm Yayınları

faaliyetler için en fazla tercih edilen yerlerdir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Hizmet ve sanayi sektörünün gelişmesiB) Ahır hayvancılığının yaygınlaşmasıC) Tarımsal ürün çeşidinin artmasıD) Seracılığın gelişmesiE) Mera hayvancılığının azalması

5. Ülkemizde yeryüzü şekilleri ile ekonomik faaliyetler arasında

2. Düz alanlar çeşitli kolaylıklar sağladığından ekonomik01

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Ekonomi / Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

bir ilişki vardır.Buna göre aşağıdaki yörelerle üzerinde gelişen hakim ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Yöre

Ekonomik faaliyet

A)

Konya Ovası

Tarım

B)

Erzurum Platosu

Hayvancılık

C)

Kocaeli Platosu

Sanayi

D)

Doğu Karadeniz Dağları

Yayla turizmi

E)

Biga Yarımadası

Ticaret

55

6. Türkiye’nin iklim çeşitliliği ekonomik faaliyetler üzerinde

önemli bir etki yapar. Özellikle tarıma dayalı endüstri kollarının kuruluşunda bu etki belirgindir.Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisini etkileyen faktörlerdendir?Buna göre aşağıdaki endüstri kollarından hangisi bu duruma örnek gösterilemez?A) I ve IIA) ŞekerB) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IVB) Bitkisel yağ

D) Dokuma

E) Çay

C) Çimento

Test 01

1. E

7. Ülkemizin sanayileşme süreciyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) 1950 yılından sonra sanayi ürünleri dış alımına hız verilmiştir.B) 1930 yılından sonra demir-çelik sanayisinin temelleri atılmıştır.C) Kalkınma planlarında sanayileşmeye özel önem verilmiştir.D) Cumhuriyetin ilk yıllarında tarıma dayalı sanayi kolları kurulmuştur.E) Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayiyi teşvik için özel sektöre

2. D

3. E

4. A

5. E

6. C

7. E

8. E

9. C 10. B 11. E 12. A

10.

I. İzmir İktisat Kongresi’nin toplanmasıII. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıIII. Sümerbank’ın kurulmasıTürkiye’nin ekonomik faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A) I - II - III B) I - III - II C) II - I -III D) II - III - I E) III - II - I

krediler verilmiştir.

11. Aşağıdaki grafikte Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı numaralandırılarak gösterilmiştir.

III. %7,8

özendirmek ve dengeli kalkınmayı sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır.Bu uygulamalar arasında;I. arsa temini,II. vergi indirimi,III. ucuz enerji,IV. gümrük vergisi muafiyeti

Çözüm Yayınları

8. Ülkemizin gelişmemiş yörelerinde yapılacak yatırımları

I. %72,6Bu sektörler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

teşviklerinden hangileri sayılabilir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

II. %19,6

I

II

III

A)

Tarım

Sanayi

Hizmet

B)

Tarım

Hizmet

Sanayi

C)

Sanayi

Tarım

Hizmet

D)

Sanayi

Hizmet

Tarım

E)

Hizmet

Sanayi

Tarım

56 9. Ülkemizde teşvik politikaları 1927 tarihli ‘’Teşvik-i Sanayi

Kanunu’’na kadar uzanmaktadır.2005 yılında Teşvik Yasası’nın kapsamı genişletilerek 49 il bu yasa kapsamına alınmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu illerden biri değildir?A) ErzurumB) Adıyaman

D) Gümüşhane

E) Yozgat

C) İzmir

12. Tarihsel süreçte ülkemizde uygulanan ekonomi

politikalarından hangisinde tamamen devletçi ekonomi politikası uygulanmıştır?A) 1923-1932

B) 1932-1950C) 1950-1960

D) 1960-1983E) 1983’’ten sonraki dönem

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Tarım

1. Gıda gereksimini karşılaması, sanayi sektörüne ham madde

sağlaması ve istihdamı artırması yönünden ülke ekonomisine katkı sağlar.Yukarıda söz konusu edilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?A) Endüstri

D) Ticaret

2.

I. ÜzümII. ElmaIII. KiviIV. Muz

C) Turizm

E) Madencilik

I. İklimII. GübrelemeIII. PazarlamaIV. Yer şekilleriYukarıdakilerden hangileri Türkiye’de tarımı etkileyen beşeri faktörlerdir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

5. Türkiye’de bazı tarım ürünleri Gıda Tarım ve HayvancılıkTürkiye’de yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin yetiştirilme alanları daha geniştir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

3. Ülkemizde yarı kurak iklim şartlarının görülmesi tarımda

Bakanlığı tarafından verilen özel izin ile sadece belirli yerlerde yetiştirilmektedir.

Çözüm YayınlarıB) Tarım

4.Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biri değildir?A) Haşhaş B) Tütün D) Kenevir E) Kayısı

6. “Konya’da tarım aletleri imalatçısıyım. Tarım aletleri satmak

için Anadolu’yu dolaştım. Gittiğim bir yörede yükseltinin fazla olması, yaz mevsiminin kısa sürmesi nedeniyle tarımsal üretimin oldukça sınırlı olduğunu gördüm.’’

I

V

IIIBuna göre haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde tarımda sulamaya ihtiyaç duyulmaz?A) I

B) IIParagraftaki bilgilere göre girişimcinin gittiği yöre aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) Kars- Ardahan YöresiB) Gaziantep-Şanlıurfa YöresiC) Menteşe YöresiD) Göller YöresiE) Güney Marmara

IV

II

C) III

D) IV

E) V

C) Pirinçsulamayı gerekli kılmaktadır.02

57

Test 02

1. B

7. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarıma yönelik uygulamalara Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir?A) Çiftçiye faizsiz kredi verilmesiB) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılmasıC) Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açılmasıD) Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün açılmasıE) Sulama amacıyla barajlar yapılması

3. E

4. C

5. E

6. A

7. D

8. D

9. B 10. A 11. C 12. C

10. Seracılık,örtü altı tarımı olarak da bilinir. Cam veya naylon

yer verilmiştir.2. A

malzeme ile üstü örtülen tarım arazilerinde sebze ve çiçek gibi ürünlerin doğal mevsimi dışında yetiştirilmesidir. Seracılık, kış sıcaklığının ve güneşlenme süresinin uygun olduğu alanlarda yaygındır.Buna göre seracılığın aşağıdaki yörelerin hangisinde yaygın olması beklenir?A) Kumluca B) Murgul D) Safranbolu E) Erbaa

C) Ergani

11. ve 12.soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız

Aşağıdaki tabloda tarımın bazı yıllardaki GSMH’ye oranları verilmiştir.8. Aşağıda bir yöreye ait yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Yağış mm 250

Sıcaklık ºC 30 25 20 15 10

200 150 100 50 0

5 O Ş M N M H T A E E K A

0

Aylar

SıcaklıkYağış

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi zordur? A) Zeytin B) Turunçgiller C) Buğday D) Çay E) Pamuk

Çözüm YayınlarıYıllar

GSMH Oranı (%)

1923

43

1970

36

1980

25

1990

16

2000

13,5

2009

8,3

11. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Tarım sektörünün GSMH içindeki oranı sürekli azalmıştır.B) Tarım sektörünün GSMH içindeki en büyük katkısı Cumhuriyetin kurulduğu yılda olmuştur.C) Tarım sektörünün GSMH içindeki oranının azalma nedeni ürün çeşitliliğinin azalmasıdır.D) Tarım sektörünün GSMH içindeki oranı hiçbir dönem diğer sektörlerin toplam oranına ulaşmamıştır.E) Tarım sektörünün GSMH içindeki oranının en düşük olduğu yıl 2009 dur.

9. Ülkemizde yarı kurak iklim şartlarının görülmesi tarımda

sulamayı gerekli kılmaktadır. Özellikle aşırı buharlaşmanın olduğu yaz mevsimindeki şiddetli kuraklık sulamaya duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Sulama konusundaki önemli sorunlardan biri de suyun aşırı kullanılarak topraktaki tuzlanmanın artması ve buna bağlı olarak verimin azalmasıdır.

58

12. Tarım sektörünün GSMH içindeki oranının değişiminiBu sorun aşağıdaki yörelerden hangisinde daha çok yaşanmaktadır?A) Bafra OvasıA) Tarımla uğraşanların azalmasıB) GAP BölgesiB) Tarım alanlarının küçülmesiC) Menemen OvasıC) Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesiD) Göller YöresiD) Sulama ve gübre kullanımının yetersizliğiE) Erzincan OvasıE) Tarımda makine kullanımının artması

etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Tarım

1. Günümüzde gelişen teknoloji ile tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu sanayide kullanılmaktadır.Aşağıdaki ürünlerden hangisi hem yağ hem de sanayi bitkisidir?A) Buğday B) Zeytin C) Pirinç D) İncir E) Patates

5.

I. PamukII. KetenIII. YulafIV. Tütün

03Yukarıdaki ürünlerden hangileri hem yağ sanayi hem de dokumacılıkta ham madde kaynağıdır?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

2. Aşağıdaki haritada bir tahıl bitkisinin Türkiye’deki başlıca üretim alanları gösterilmiştir.Bu tahıl bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?A) Buğday

B) Arpa

D) Çavdar

C) Pirinç

E) Yulaf

3. Türkiye’de doğal yetişme alanı en dar olan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?A) Zeytin B) Fındık D) Muz E) Kayısı

Çözüm Yayınları6.

I. İklimII. GübrelemeIII. Tohum ıslahıIV. Yer şekilleriYukarıdakilerden hangileri Türkiye’de tarımı etkileyen fiziki faktörlerdir?A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

7. Aşağıdaki haritada Türkiye’de fındık üretiminin yapıldığı başlıca alanlar gösterilmiştir.

C) İncir

59

Buna göre, fındık üretiminin yapıldığı alanların özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda söz konusu edilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?A) Yağış rejimi düzenlidir.B) Terra rossa toprak türü yaygındır.A) Arpa

B) Şeker pancarıC) Kış mevsimi yoğun kar yağışlıdır.C) Ayçiçeği

D) PamukD) Volkanik dağlar yaygındır.E) Karasal iklim etkilidir.

4. Daha önce Akdeniz ve Ege kıyılarında yetiştirilirken, GAP’ın faaliyete geçmesi ile bu ürünün ekim alanı genişlemiştir.

E) Mercimek

Test 02

1. B

8. Aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi zor olan A) Buğday-arpaB) Çay-pamukC) Kivi-fındık3. D

4. D

5. A

6. B

7. A

8. B

9. D 10. C 11. E 12. C 13. D

11. Bir yerde iklim, toprak koşulları ve ekonomik koşullar gibi

bitki çifti aşağıdakilerden hangisidir?2. C

nedenlerle bir bitki türü yaygın olarak yetiştiriliyorsa böyle bitkilere o yöre için mono kültür bitkisi denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım bitkisi karşısında verilen yöre için bir mono kültür bitkisi değildir?

D) Nohut-mercimekA) Pamuk-Şanlıurfa

B) Fındık-Giresun

E) Ayçiçeği-buğdayC) Çay-Rize

D) Antalya-TurunçgillerE) Elma-Manisa

9. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün Türkiye’deki başlıca üretim alanları gösterilmiştir12. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de tarımsal etkinliklerle

Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?A) Ayçiçeği B) Soya fasulyesi D) Zeytin E) Çay

C) Mısır

10. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin yıllara göre üretim miktarı verilmiştir.60ÜRÜNLER/ YILLAR

1980

1990

2000

2010

Buğday (milyon ton)

16,5

20

21

21.8

Ayçiçeği (bin ton)

750

860

630

1320

Fındık (bin ton)

250

375

470

600

Çay (bin ton)

95

122

140

236

Tablodaki bilgilere göre;I. Buğday üretimi sürekli artmıştır.II. Fındık üretimi çay üretiminden her zaman fazla olmuştur.III. Tüm ürünlerde en az üretim 1980 yılında gerçekleşmiştiryargılarından hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

Çözüm Yayınları

ilgili yanlış bir bilgidir?A) Sulama olanaklarının artmasıyla birlikte pamuk üretiminde Güneydoğu Anadolu ilk sıraya yükselmiştir.B) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz makineleşmenin en az olduğu yerlerdir.C) İklim koşulları nedeniyle Doğu Karadeniz kıyılarında mısır yetişmez.D) Sebze tarımı en fazla kıyı bölgelerde yapılır.E) Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarım ürünü buğdaydır.

13.

I. KiviII. KahveIII. Hindistan CeviziIV. AvokadoYukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri Türkiye’de yetiştirilemez?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

1. Tarım topraklarının bir yıl ekilip ertesi yıl dinlendirilmesidir.

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Ekstansif tarım

04

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Tarım

B) Plantasyon

D) İntansif tarım

4. Tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı yöre Kuzeydoğu Anadolu’dur.

C) Nadas

E) Nöbetleşe ekimBu durum üzerinde etkili olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?A) Yükseltinin fazla olmasıB) Çayırların geniş yer tutmasıC) Büyükbaş hayvancılığın yapılmasıD) Nüfusun az olmasıE) Yaz yağışlarının görülmesi

2. Aşağıdaki haritada iki farklı tarım ürününün Türkiye’de

yetiştirildiği yöreler

ve

işaretleriyle gösterilmiştir.

5. Aşağıda Türkiye’de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılış haritası verilmiştir.Bu işaretler hangi tarım ürünlerine ait olabilir?

A)

Keten

Kenevir

B)

Çay

Muz

C)

Avokado

Kivi

D)

Çavdar

E)

Pirinç

3.

I. Bafra OvasıII. Gediz OvasıIII. Konya OvasıIV. Çarşamba Ovası

Çözüm Yayınları

Bu tarım ürünü ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

YulafA) En fazla İç Anadolu’da yetiştirilir.

MısırB) Yaz kuraklığı ister.C) Düşük sıcaklığa dayanıklıdır.D) Nem isteği fazladır.E) Step iklimine uyum sağlamıştır.

6.

• Ülkemizde en fazla yetiştirilen sanayi bitkisidir.

Hasattan hemen sonra işlenmesi gerektiğinden fabrikalar, bitkinin yetiştirildiği alanlara yakın kurulmuştur.

Küspesi hayvan yemi olarak kullanılırİklim özellikleri göz önüne alındığında yukarıdaki ovaların hangilerinde tarımda sulamaya en çok ihtiyaç duyulur?Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IVA) Şeker pancarı

B) Haşhaş

D) Gül

E) Tütün

C) Anason

61

Test 04

1. C

7. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin ekim alanı ve üretim Ekim alanı

Üretim miktarı

(bin dekar)

(bin ton)

Nohut

4.557

530

Patates

1.407

4.548

990

516

6.557

1.335

Ürün

Pirinç Ayçiçeği

Buna göre birim alandan en az ve en çok verim alınan ürünler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?A) Nohut, patates

B) Patates, nohutC) Pirinç, ayçiçeği

D) Ayçiçeği, pirinç3. C

4. A

5. D

6. A

7. A

8. C

9. B 10. A 11. D 12. D

10. Ortalama yükseltisi oldukça fazla olan bu yörede, dağlık ve

miktarları verilmiştir.2. B

engebeli alanlar çok yer tutuyor. Tarım etkinlikleri ancak dağlar arasındaki ovalarda yapılabiliyor. Yöre halkı yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin uzun geçmesinden dolayı bir çok tarım ürününü yetiştirememekten yakınıyor.Bu parçada sözü edilen yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi beklenir?A) ArpaB) Zeytin

D) Pamuk

C) Turunçgiller

E) Muz

E) Nohut, ayçiçeği

11. Aşağıdaki tabloda dört bölgede yetiştirilen dört farklı tarım ürününün Türkiye üretimindeki payları yaklaşık olarak verilmiştir.

8. Aşağıdaki haritada üç farklı tarım ürününün, Türkiye’de en çok üretildiği yerler numaralarla gösterilmiştir. I III IIÇözüm YayınlarıBölgeler

Türkiye üretimindeki oran %

Akdeniz

100

Karadeniz

100

Marmara

80

Ege

54Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ürünlerden hangisine yer verilmemiştir?A) Muz B) Çay D) Turunçgiller E) Zeytin

C) Ayçiçeği

Bu ürünler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I

II

III

A)

Ayçiçeği

Arpa

Pirinç

B)

Pamuk

Elma

Üzüm

C)

Ayçiçeği

Buğday

Kayısı

D)

Buğday

Patates

İncir

E)

Tütün

Şeker pancarı

Elma62

12.

I. ZeytinII. BuğdayIII. TurunçgillerIV. Şeker pancarı

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bütün kıyıYukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri iç bölgelerimizde yoğun olarak yetiştirilmektedir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

bölgelerinde yetiştirilen ortak tarım ürünüdür?

A) Çay B) Mısır C) Yer fıstığı D) Muz E) Susam

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Tarım

1.

I. İklimII. Bitki örtüsüIII. Yer şekilleri

05

5. Yurdumuzun doğusunda yaşayan insanların asıl geçimYukarıdakilerden hangileri büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı etkileyen faktörlerdendir?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2.Koyun ve keçi başlıca türleridir.

Et, süt üretimi ve dericilikte faydalanılır.

İç bölgelerde yoğun olarak yetiştirilir.Yukarıda bazı özellikleri verilen hayvancılık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?A) Büyükbaş hayvancılıkB) Küçükbaş hayvancılıkC) İpek böcekçiliğiD) Kümes hayvancılığıE) Arıcılık

kaynağını hayvancılık oluşturuyor. Bozkırların bulunduğu yerlerde küçükbaş hayvancılık yapılırken, Kuzeydoğu Anadolu’da büyükbaş hayvancılık yaygındır. Mera hayvancılığının yapıldığı bu alanlarda aşırı otlatma yüzünden meralar zarar görüyor.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Doğal bitki örtüsü hayvancılık faaliyetlerini etkiler.B) Erzurum-Kars platolarında büyükbaş hayvancılık yapılır.C) Doğu Anadolu’da mera hayvancılığı yaygındır.D) Doğu Anadolu’da tarım ürünü yetiştirilemez.E) Aşırı otlatma erozyon tehlikesini artırır.

6. Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi için

3. Bitkilerin çiçeklenme zamanında tozlaşmayı sağlayarak

meyve oluşumunu gerçekleştirir ve bitkisel üretim için büyük önem arz eder.Yukarıda sözü edilen hayvancılık türü aşağıdakilerden hangisidir?A) ArıcılıkB) İpek böcekçiliğiC) Kümes hayvancılığıD) Su ürünleriE) Büyükbaş hayvancılık

Çözüm Yayınları

aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğu söylenemez?A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi,B) Besiciliğin yaygınlaştırılması,C) Mera hayvancılığının yaygınlaştırılması,D) Otlakların ıslah edilmesi,E) Üreticiye teşvik verilmesi

7. Ülkemizin büyük bir kısmında mera hayvancılığı

4.

I. Güney MarmaraII. Kıyı EgeIII. Doğu KaradenizIV. Doğu Anadolu

yapılmaktadır. Otlatmanın çimlenme döneminde ve aşırı şekilde yapılması otlakların zayıflamasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak hayvanlarda beslenme sorunu yaşanmakta, bu durum verimin azalmasına sebep olmaktadır.Yukarıdaki bölgelerin hangilerinde ahır hayvancılığı yaygındır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve IIIYukarıda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı etkileyen faktörlerin hangisi üzerinde durulmuştur?A) Otlakların ıslahıB) Yem üretiminin artırılmasıC) Ahır hayvancılığının geliştirilmesiD) Hayvan soylarının ıslahıE) Yer şekilleri

63

Test 05

1. E

2. B

3. A

4. A

5. D

6. C

7. A

8. B

9. E 10. C 11. E 12. A 13. B

8. Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvancılığı yoğun

11. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de yıllara göre yaş koza üretimi

olduğu yörelerin bir özelliği değildir?

verilmiştir.

A) Yaz mevsiminin kurak geçmesiB) Akarsu ağının zengin olmasıC) Tahıl tarımının yaygın olmasıD) Yıllık yağış miktarının az olmasıE) Bozkırların geniş yer kaplaması

Yıllar

Yaş koza üretimi (ton)

1980

1707

1990

2170

2002

100

2010

126Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?A) Yaş koza üretimi sürekli artmıştır.B) En fazla üretim 1980 yılında gerçekleşmiştir.C) Üretimde büyük dalgalanmalar yaşanmıştır.D) Yaş koza üretimi sürekli azalmıştır.E) 1990 yılındaki üretim bir önceki yıla göre artmıştır.

9. Türkiye’de tatlı su balıkçılığıyla ilgili olarak,aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En fazla alabalık üretilmektedir.B) Daha çok baraj ve akarsularda yapılmaktadır.C) Van Gölü’ne dökülen akarsu ağızlarında inci kefali avlanır.D) Eğirdir ve Beyşehir göllerinden kerevit elde edilir.E) Tatlı su balıkçılığında ilk sırayı Karadeniz alır.

10. Haritada üç hayvan türünün Türkiye’de yetiştirildiği başlıca

12. Tavuk çiftlikleri ülkemizin hemen her yöresinde özellikle Çözüm Yayınlarınüfusu kalabalık şehirlerin yakınında bulunmaktadır. İhracata yönelik olarak Marmara ve Ege’de tavuk çiftlikleri kurulmuştur. Tavukçuluğun yaygınlaşmasında et ve yumurtanın ucuza elde edilmesinin de etkisi vardır.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Türkiye yumurta ithal etmektedir.B) İstanbul, İzmir ve Bursa çevresinde kümes hayvancılığı yaygındır.C) Kümes hayvancılığı ülkemizin bir çok yöresinde yapılır.D) Tavuk eti, kırmızı etten ucuzdur.E) Kümes hayvancılığı iç ve dış pazarlara yönelik olarak yapılır.

yerler numaralarla gösterilmiştir.

III

I

II

64Bu hayvan türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? III

III

13. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke olmasına rağmen, balıkçılık faaliyetleri yeterince gelişmemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de balıkçılığın gelişmesini engelleyen faktörlerden biri değildir?A) Kıyı kirliliğinin fazla olmasıB) Kıyıların girintili çıkıntılı olması

A)

ipek böceği

kıl keçisi

tiftik keçisi

B)

manda

tavuk

sığır

C)

koyun

arı

sığırC) Modern balıkçılık yöntemlerinin gelişmemesi

D)

tiftik keçisi

kıl keçisi

sığırD) Zararlı balık avlama yöntemlerinin uygulanması

E)

koyun

sığır

mandaE) Açık deniz balıkçılığının yapılmaması

1. Enerji ve madencilik ile ilgili politikaları oluşturmak,

uygulamaları denetlemek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuştur.Yukarıda sözü edilen kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?A) Sağlık BakanlığıB) Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıC) Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığıD) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıE) Adalet Bakanlığı

06

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

4.Dünya rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’dedir.

Seyitgazi, Bigadiç, Emet ve Mustafa Kemal Paşa da çıkarılır.

Bandırma ve Kırka’da kurulu olan fabrikalarda işletilir.

Sanayinin tuzu olarak adlandırılır.Yukarıda bazı özellikleri verilen yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?A) Bor B) Bakır D) Feldispat E) Demir

C) Krom

5. Çıkarıldığı yerler: Divriği, Kangal, Hekimhan, Hasançelebi, I. EndüstrileşmeII. İş olanaklarını artırmaIII. Milli geliri artırmaTürkiye’de madenciliğin gelişmesinin yukarıdaki alanlardan hangilerine katkı yaptığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayan bir madenle birlikte verilmiştir?Yöre

Maden

A)

Küre

Bakır

B)

Soma

Linyit

C)

Divriği

Altın

D)

Erzurum

Oltu taşı

E)

Eskişehir

Lüle taşı

Çözüm Yayınları

Havran

2.İşletildiği yerler: Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale, Sivas, İzmirYukarıda çıkarıldığı ve işletildiği yerleri belirtilen maden ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Metal sanayisinin ham maddesidir.B) Ülkemizin her bölgesinde rezervi vardır.C) Tenörü yüksek olan yataklar işletilmektedir.D) Üretim, ihtiyacımızı karşılamadığından ithalat yapılır.E) Türkiye dünya üretiminde ilk sıradadır.

65 6.Cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılır.

Manisa, Kütahya,Aydın ve Muğla çevresinde çıkarılır.

Üretimin yaklaşık % 90’ ihraç edilirYukarıda söz konusu edilen yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?A) Cıva B) Barit D) Feldspat E) Asbest

C) Antimon

Test 06

1. B

2. E

3. C

4. A

5. E

6. D

7. C

8. E

9. A 10. B 11. D 12. B 13.A

7. Türkiye’de aşağıdaki madenlerden hangisinin üretimi

11. Haritada üç madenin çıkarıldığı başlıca yerler numaralarla

yetersiz olduğundan ithalatı yapılır? A) MermerB) Bor

D) Krom

gösterilmiştir.

C) Fosfat

I

E) Barit

III

II8. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 2010-2015 yılları arasında krom ihracatından elde ettiği gelir ($)durumu gösterilmiştir.Bu maden çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

500.000.000,00 475.860.865,32 467.731.322,79 450.000.000,00

418.752.783,24 450.366.059,54

400.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00

342.230.934,90251.497.645,24

2010

2011

2012

2013

2014I

II

III

A)

Demir

Bakır

Krom

B)

Barit

Antimon

Lületaşı

C)

Mermer

Feldispat

Kurşun

D)

Bakır

Demir

Bor

E)

Bor

Bakır

Krom

2015

Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?A) En fazla gelir 2013 yılında sağlanmıştır.B) Gelir, sürekli azalmıştır.C) Krom ihracatı en çok Çin’e yapılmıştır.D) Krom ihracatında ilk sırayı ülkemiz alır.E) En az gelir 2015 yılında sağlanmıştır.

Çözüm Yayınları12.Yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Sanayide kullanılır.

Temiz enerji kaynağıdır.Yukarıda bazı özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?A) PetrolB) Jeotermal

D) Linyit

C) Doğal gaz

E) Uranyum

9. Anadolu’da aşağıdaki madenlerden hangisi diğerlerinden daha önce çıkarılarak işlenmiş ve kullanılmıştır?A) Bakır B) Manganez D) Boksit E) Bor

C) Asbest

13. 1914’ten bugüne kadar Türkiye’nin birçok bölgesinde yer

alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. Zonguldak Armutçuk’ta 7 Mart 1983’te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti.

66 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki madencilikYukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?A) Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengindir.A) Maden kazaları can ve mal kaybına yol açmıştır.B) Bir çok maden yatağı düşük rezervli ve dağınıktır.B) Türkiye’de 1941 yılından önce maden kazası olmamıştır.C) Madencilik sektöründe 1 milyonu aşkın kişi çalışırC) Maden kazalarının temel nedeni teknotik depremlerdir.D) Madenciliğin GSMH’daki payı %1,5 civarındadırD) Maden kazası yalnız Zonguldak çevresinde görülmüştür.E) Madenler sanayi için ham madde sağlar.E) Göçüklere yalnız kömür ocaklarında rastlanır.

faaliyetini olumsuz yönde etkiler?

1. Aşağıdaki yer altı zenginliklerinin hangisinden enerji elde edilemez?A) Petrol B) Linyit D) Taş kömürü E) Bakır

2.

I. DalgaII. GelgitIII. GüneşIV. Rüzgar

07

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Sanayi

C) Doğal gaz

5.

I. JeotermalII. RüzgarIII. PetrolIV. Doğal gazYukarıdakilerden hangileri Türkiye’de kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

6. Aşağıdaki enerji santrallerinden hangisi, enerji kaynağının bulunduğu yerde kurulmamıştır?A) Yatağan termik santrali

Türkiye’de yukarıdaki enerji kaynaklarından hangilerinden yararlanılmamaktadır?B) Çatalağzı termik santraliA) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IVC) Çayırhan termik santraliD) Ovaakça termik santraliE) Hamitabat termik santrali

Çözüm Yayınları3. Aşağıdaki termik santrallerden hangisinin ham maddesi diğerlerinden farklıdır?A) Soma7. Nükleer enerjinin ham maddesi uranyum ve toryumdur.

B) Ambarlı

D) Seyitömer

C) Tunçbilek

E) ÇayırhanTürkiye’nin en önemli toryum yatağı hangi ilimizdedir?A) Ankara B) Bursa C) Adana D) Denizli E) Eskişehir

67 4. Türkiye enerjide büyük oranda dışa bağımlıdır. Bu durum

özellikle Türkiye’nin dış ticaret açığının büyümesinde önemli etkendir. Bu nedenle alternatif enerji kaynakları konusunda çalışmalar yürütülmektedir.Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından biridir?A) Petrol B) Taş kömürü C) Biyokütle D) Linyit E) Doğal gaz

8. Güneş enerjisinden daha çok ev ve işyerlerinin ısıtılmasında ve sıcak su elde edilmede faydalanılmaktadır.İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki şehirlerin hangisinde güneş enerjisinden yararlanma olanağı en azdır?A) ŞanlıurfaB) Mersin

D) Ordu

E) Mardin

C) Aydın

Test 07

1. E

9. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olması, akarsuların dar

Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin hidroelektrik potansiyeli diğerlerinden daha yüksektir?A) ErgeneB) Bakırçay

D) Çoruh

3. B

4. C

5. A

E) Porsuk

10. Taş kömürünün büyük bir bölümü Ereğli ve Karabük demir-çelik

Çözüm Yayınları

A) Çayırhan B) Hamitabat C) Çatalağzı D) Ambarlı E) Yatağan

Buna göre biyomas enerjisi üretiminde;I. tezeğin yakacak olarak kullanılması,II. çöplerin yok edilmesi,III. klasik ve modern yöntemlerin kullanılması,durumlarından hangileri doğrudan organik gübre kaybına neden olur?A) Yalnız IYukarıdaki parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Nükleer enerjinin ham maddesi uranyum ve toryumdur.C) I ve III

E) I, II ve III11. Uranyum ve toryum gibi radyoaktif minerallerin atomlarının

68

B) Yalnız II

D) II ve III

Yukarıdaki haritada ,  ve  simgeleriyle dağılışı gösterilen enerji kaynakları hangileridir?parçalanmasıyla açığa çıkan enerjiye nükleer enerji adı verilir. Uranyum ve toryum stratejik madenlerimizdendir. Türkiye uranyum bakımından zengin olmasa da toryum madeni bakımından zengindir.2020 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin, elektrik enerjisi üretimindeki payının en az % 5 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.

9. D 10. C 11. D 12. A 13. D 14. E

13.

fabrikalarında kullanılır. Geri kalan kısmı ise elektrik enerjisi üretiminde kullanılır.8. D

Yukarıda söz konusu edilen termik santral aşağıdakilerden hangisidir?

7. E

enerjisi, odun, bitki kalıntıları ve tezek yakılmasıyla elde edilir. Modern biyomas enerjisi ise bitkisel ve hayvansal artıklarla orman ve tarım endüstrisi atıklarının katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesidir.

C) Susurluk6. D

12. Biyomas enerjinin kullanımı iki şekildedir. Klasik biyomas

ve derin vadilerde akması nedeniyle hidroelektrik potansiyeli oldukça fazladır.2. AA)

Linyit

Petrol

Doğal gaz

B)

Petrol

Doğal gaz

Linyit

C)

Taş kömürü

Linyit

Petrol

D)

Doğal gaz

Taş kömürü

Petrol

E)

Petrol

Doğal gaz

Taş kömürü

14. Akarsuların üzerine kurulan barajlarda su gücünden elde edilen enerjiye hidroelektrik denir.Türkiye’de hidroelektrik potansiyelin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Türkiye uranyum bakımından zengin değildir.A) Akarsu rejimlerinin düzenli olmasıC) Türkiye’de nükleer santral mevcut değildir.B) Akarsu debilerinin yüksek olmasıD) 2020 yılında en fazla enerji nükleer santrallerden sağlanacaktır.C) Akarsu havzalarının kapalı olmasıD) Akarsu ağının seyrek olması

E) Radyoaktif mineraller stratejik özelliğe sahiptir.E) Akarsu vadilerinin eğimli olması1. Ham ya da yarı işlenmiş maddelerin fabrika ve atölye gibi

5. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarının Türkiye’deki dağılışı

göz önüne alındığında fabrikaların yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık hangisinde etkili olmamıştır?

imalathanelerde işlenerek kullanılır duruma getirilmesidir.Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Tarım08

BÖLÜM 06 Test

Türkiye’de Sanayi

B) Ham madde

D) EnerjiC) Endüstri

A) UnE) Ekonomi

B) Şeker

D) Otomotiv

C) Çay

E) Meyve suyu

6. Aşağıdaki Türkiye haritasında belli bir dalda üretim yapan

sanayi kuruluşlarının bulunduğu başlıca yerleşim merkezleri gösterilmiştir. Ereğli

2. “Kuracağım işletmede enerji kaynağı olarak linyiti

Karabük

kullanacağım. Bu nedenle tesisi…?...da kurmayı planlıyorum.’’Bu yatırımcının ifadesinde …?… ile gösterilerek boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?A) SomaB) Tavşanlı

D) Hopa

Divriği İskenderun

C) ElbistanE) YatağanBu sanayi kuruluşlarında, aşağıdakilerden hangisi üretilmektedir?A) Demir-çelik

3. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışı aşağıdakilerden en çok hangisiyle ilişkilidir?A) Sıcaklık değerleriÇözüm YayınlarıB) Çimento

D) Sigara

C) Kağıt

E) Porselen

7. Türkiye’de organize sanayi bölgeleri;

I. Düzenli kentleşmenin sağlanması

B) Yağış miktarıII. Çevre sorunlarının önlenmesiC) Bitki örtüsü

D) Ulaşım olanakları

III. Sanayini kuruluşlarının belirli plan dahilinde yerleştirilmesiE) Yükselti değerleriIV. Sanayinin geliştirilmesihedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek için kurulmuştur?A) I ve II

4. Türkiyede sanayileşme adına en önemli adım 1923’te İzmir I.

B) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I,II,III ve IV

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

İktisat Kongresi’nde atılmıştır.Kongrede alınan aşağıdaki kararlardan hangisi sanayinin gelişmesinde nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulduğunu kanıtlar?

A) 1933 yılından itibaren beş yıllık kalkınma planları uygulamaya konulmuştur.B) II.beş yıllık sanayi planı II. Dünya Savaşı nedeniyle tam uygulanamamıştırA) Sanayiyi teşvik edici kanunların çıkarılması

B) Kredi sağlayacak bankaların kurulması

C) Sanayi yatırımları 1950 yılına kadar genellikle devlet tarafından gerçekleştirilmiştirC) Sanayiye elman yetiştirecek okulların açılması

D) Makine ithalatı için gümrük vergisinin alınmaması

D) 1980 sonrasında özel sektörün sanayi üzerindeki payının artırılması ilkesi benimsenmiştir.E) Yollar ve ulaşım araçlarının geliştirilmesiE) Günümüzde sanayi sektörünün ihracattaki payı diğer sektörlerden azdır.69

Test 08

1. C

2. D

3. D

4. C

5. D

6. A

7. E

8. E

9. B 10. A 11. B 12. E 13. C 14. E 15. D 16. A

9.

I. Elazığ Ferro Krom Fabrikası

13.

I. Ereğli Demir Çelik FabrikasıII. Samsun Bakır İşletmeleriII. Aksu (Giresun) Kağıt FabrikasıIII. İzmir Petrol RafinerisiIII. Uşak Şeker FabrikasıIV. Seyitgazi Bor İşletmeleriIV. Aliağa (İzmir) Petrol RafinerisiYukarıdaki tesislerden hangilerinin kuruluşunda ham maddeye yakınlık gözetilmiştir?Yukarıda verilen sanayi kollarından hangileri gerekli olan ham maddeye yakın kurulmuştur?A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IVA) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

14. Türkiye’de gelişmiş bir konservecilik sektörü bulunduğu halde konserve tüketimi yeterince gelişmemiştir.

10. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi besin alanındaüretim yapmaktadır?A) Alpullu Şeker FabrikasıB) Nazilli Dokuma FabrikasıC) İskenderun Demir-çelik FabrikasıD) İstanbul Şişe ve Cam FabrikasıE) İzmit Kağıt Fabrikası

Konserve tüketiminin yeterince gelişmemesinde;I. her mevsim taze sebze ve meyve bulunabilmesi,II. konserve tüketim alışkanlığının yaygın olmayışı,III. konserve fiyatlarının yüksek olmasıfaktörlerinden hangileri etkili olmuştur?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

11. Kağıt fabrikaları, Çaycuma, Bartın, Taşköprü, Aksu, Bolu, İzmit, Taşucu ve Dalaman’da bulunur.Buna göre kağıt fabrikalarının dağılışını belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?A) Ulaşım B) Ham madde D) İklim E) Pazar

sistemlerinin öncüsü Roketsan tarafından tasarlanan aktif lazer güdümlü CİRİT Füzesi, sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak rakiplerini geride bırakıyor. Aynı zamanda dünyanın ilk lazerli helikopter füzesi konumunda.CİRİT, çok yönlü tasarımı sayesinde helikopter, İHA, kara aracı, sabit kara platformu, hafif saldırı uçağı, deniz platformları gibi farklı platformlara entegre edilebilmektedir. Havadan karaya, karadan karaya ve satıhtan satıha atış performansını kanıtlamıştır.Yukarıdaki habere göre CİRİT Füzesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

sanayileşme ile birlikte tarım sektörünün oranı da giderek azalmıştır. Sanayiye bağlı üretimin artması ticaretin gelişmesini sağlamış bunun sonucunda da hizmet sektörü giderek büyümüştür. Günümüzde hizmet sektörü Türkiye ekonomisinde en büyük paya sahiptir.A) Kara, hava ve deniz araçlarına monte edilebilir.B) Roketsan tarafından üretilmiştir.C) Lazer güdümlü bir füzedir.D) En uzun menzilli füzedir.Yukarıdaki paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?E) Ülkemizin savunmasına katkı sağlar.A) Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün payı diğer sektörlerden azdır

16.

I. AtakB) Tarım sektörünün ekonomiye katkısının azalmasında sanayileşme etkili olmuştur.II. HürkuşIII. AltayC) Sanayileşme, hizmet sektörünün gelişmesinde etkili olmuştur.IV. Ejder YalçınD) Sanayi sektörünün ekonomiye katkısı hizmet sektöründen azdır.E) Ticaret, sanayi sektöründe yer alır.

C) Enerji

12. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tarım sektörü ön plandayken

70

Çözüm Yayınları

15. Türk Savunma Sanayisi’nin gözde firmalarından, roket ve füzeYukarıdakilerden hangileri savunma sanayimiz tarafından üretilen Türkiye’nin hava araçlarındandır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

BİRE BİR

09

BÖLÜM 06 Test

1. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu

4. Aşağıdaki haritada, Türkiye’de yenilenebilir enerji

renkle gösterilmiştir.

I

kaynakları açısından önemli potansiyele sahip üç alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.III

II II

IV

B) I ve IV

D) II ve IV

IIIBu alanların hangilerinde tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç daha fazladır? A) I ve II

IC) II ve III

Bu alanlardaki potansiyel enerji kaynakları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? I

II

III

A)

Rüzgâr

Güneş

Jeotermal

B)

Güneş

Jeotermal

Rüzgâr

C)

Jeotermal

Rüzgâr

Güneş

D)

Rüzgâr

Jeotermal

Güneş

E)

Güneş

Rüzgâr

JeotermalE) III ve IV

2. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.

Çözüm Yayınları

III

II

IV V

IHaritada numaralandırılan bölgelerin hangilerinde kış ılıklığı isteyen tarım ürünlerinin yetiştirilmesi zordur?A) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IV

C) II ve III

E) IV ve V

5. Türkiye’nin sanayileşme süreciyle ilgili olarak aşağıda 3. Aşağıda, dört tarihi merkeze ait özellikler verilmiştir.Antik Dönem’in önemli liman kentlerindendir.

Frig uygarlığına başkentlik yapmıştır.

Hitit İmparatorluğuna başkentlik yapmıştır

Anadolu’da ilk yerleşik hayatın başladığı merkezlerden biridir.Buna göre yukarıda, hangi tarihî merkeze ait bilgi verilmemiştir?A) EfesB) Gordion

D) Çatalhöyük

E) Sard

C) Hattuşa

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Cumhuriyetin ilk yıllarında tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir.B) Köylere, kalkınmada öncelikli yer verilerek, tarım alanları sanayi alanlarına dönüştürülmüştür.C) 1950’li yıllarla birlikte sanayi ürünleri dış alımına hız verilmiştir.D) Planlı kalkınma döneminde sanayileşmeye, kalkınma planlarında özel önem verilmiştir.E) 1930’lu yıllarda devletçilik ilkesine bağlı olarak kimya ve demir-çelik sanayisinin temelleri atılmıştır.

71

Test 09

1. D

2. B

3. E

4. C

5. B

6. E

7. E 8. E

9. C 10. C 11. D 12. A 13. D

6. Türkiye’de yeryüzü şekilleri ile ekonomik faaliyetler arasında

10. Bir çiftçi, bulunduğu bölgede nadas alanlarının gittikçe

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylenebilir?A) Nöbetleşe ekimin terk edilmesininB) Ekstansif tarım yönteminin yaygınlaşmasınınC) Tarım teknolojilerinin gelişmesininD) Anız yakılmasının yasaklanmasınınE) Tarımda çalışan nüfusun azalmasının

bir ilişki söz konusudur.

daraldığını belirtmektedir.

Buna göre aşağıdaki yörelerle üzerinde gelişen hâkim ekonomik faaliyet eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? YörelerEkonomik Faaliyetler

A)

Doğu Karadeniz Dağları

Yayla turizmi

B)

İç kesimdeki dağlık alanlar

Hayvancılık

C)

Kocaeli Platosu

Sanayi

D)

Iğdır Ovası

Tarım

E)

Gemlik Körfezi

Yat turizmi

11. Türkiye’de doğal koşullar göz önüne alındığında

aşağıdaki bölgelerin hangisinde hidroelektrik potansiyelin en az olduğu söylenebilir?

7. Tarımsal üretimde “buğday – un – bisküvi” arasında ilişki vardır.

Türkiye’nin sahip olduğu yer altı kaynaklarının etkin kullanımında bu ilişki aşağıdakilerden hangisinde görülmez?A) Demir – sac – gemiB) Boksit – alüminyum – konserve kutusuC) Bor – ısıya dayanıklı cam – tencereD) Petrol – yapay kauçuk – otomobil lastiğiE) Uranyum – nükleer santral – enerji

8. Kuzeydoğu Anadolu’da büyükbaş hayvancılığın yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?A) Çayırların geniş yer tutmasıB) Yaz mevsiminin yağışlı geçmesiC) Tarım arazilerinin yetersiz olmasıD) Yaz sıcaklığının düşük olmasıE) Nüfusun az olmasıA) Doğu Anadolu

B) İç AnadoluC) Ege

D) MarmaraE) Güneydoğu Anadolu

Çözüm Yayınları12.

I. Bursa OvasıII. ÇukurovaIII. Erzincan OvasıIV. Muş OvasıYukarıdaki ovalardan hangileri yoğun endüstriyel tarım alanları arasındadır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV72 9. Bir yöreye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi diğer dördünün nedenidir?

13.Ilıman iklim bitkisidir.

Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır.

Ülkemizde en çok yetiştirilen sanayi bitkisidir.Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü en çok hangi bölgemizde yetiştirilir?

B) Tarım alanları dar ve parçalıdır.A) Akdeniz

B) KaradenizC) Yer şekilleri engebeli ve dağlıktır.C) Doğu Anadolu

D) Güneydoğu AnadoluD) Kış turizmi gelişmiştir.

E) Akarsular derin vadiler içinde akar.A) Kara yolu ulaşımı için köprü ve tünele ihtiyaç vardır.E) İç Anadolu

BİRE BİR

BÖLÜM 06 Test

10

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkta verimin

4. Aşağıdaki tabloda Türkiye arazilerinin eğim dereceleriyleA) Hayvan soylarının ıslah edilmesi

B) Otlakların ıslah edilmesiC) Besi hayvancılığının yaygınlaştırılmasıD) Meraların yerleşim alanına dönüştürülmesiE) Hayvan sağlığına yönelik çalışmaların yapılması

artırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

bunların ülke topraklarına oranı verilmiştir.

B) Üretim miktarındaki değişimeC) Ekim alanlarındaki değişimeD) Üretimin en çok ve en az olduğu yıllaraE) Buğdayın pazar payına

Çözüm Yayınları0-5

8,5

5 - 10

12,8

10 - 15

16,2

15’ten fazla

62,5Yalnızca bu tablodaki bilgilere dayanarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?A) Engebeli bir ülkedir.B) İç kesimlerde platolar yaygındır.C) Eğimin fazla olduğu yerlerde bitki örtüsü azdır.D) Ülke topraklarının yarısından fazlasını volkanik dağlar oluşturur.E) Batı Anadolu’da eğim fazladır

gösterilemez?

üretim miktarlarını gösteren bir grafik incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Birim alandan alınan ürün miktarına

Ülke topraklarına oranı (%)

5. Aşağıdakilerden hangisi doğru arazi kullanımına örnek

2. Türkiye’de buğdayın, belli yıllar arasındaki ekim alanlarıylaEğitim (%)A) Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi kar kalınlığı ve topoğrafik koşulları uygun dağlarda kış sporları için tesislerin yapılmasıB) Dilovası, Çayırova, İzmit ve Çukurova’nın tarıma elverişli arazilerine sanayi tesislerinin kurulmasıC) Bafra, Gediz, Silifke gibi delta ovalarında çeşitli endüstriyel tarım ürünü yetiştirilmesiD) Yüksek ve engebeli alanlardan oluşan Taşeli ve Teke platolarında küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapılmasıE) Otlakların bol olduğu Kuzey Doğu Anadolu’da büyükbaş hayvancılığın yapılması

6. Aşağıdaki haritada yükseltileri birbirinden farklı üç ova gösterilmiştir.Konya Ovası Çukurova

3. Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki bazı illerin nüfuslarının mevsimlere göre değişmesinde;I.

tarım,II.

endüstri,III.IV.Bu ovaların yükseltilerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

turizm,A) Tarım ürünlerinin çeşitliliğini

madencilikB) Kar yağışlı gün sayısınıC) Ürünlerin hasat zamanınıD) Tarım ürünlerinin veriminiE) Tarımda makine kullanımınısektörlerinden hangileri daha fazla etkilidir?A) I ve IIYüksekova

B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

73

Test 10

1. D

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayan Yöre

7. A 8. A 9. D 10. C 11. E 12. D 13. D

Taş kömürüA) Kıyı kesimlerinde maki alanları yaygındır.

Murgul

BakırB) Hem kıyı hem de iç kesimlerinde yaz kuraklığı belirgindir.

D)

Tavşanlı

LinyitC) Kıyı kesimlerinde yıllık sıcaklık farkı azdır.

E)

Çankırı

TuzD) Kıyıyla iç kesimler arasında belirgin yükselti farkı vardır.E) İç kesimler yoğun göç alır.

Demir

B)

Zonguldak

C)

Turizm gelirlerinde ilk sıradadır.

Sanayi ulaşım ve ticaretin en yoğun olduğu yerdir.

Nüfus yoğunluğunda ilk sıradadır.Yukarıda bazı özellikleri verilen plato aşağıdakilerden hangisidir?A) Çatalca - Kocaeli

B) Kars - ArdahanC) Obruk

D) Uzunyayla

12. Türkiye’de çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılması, tarım

Çözüm Yayınları

ham maddeden yararlanamaz?

A) Konserve

B) Dokuma

D) Kiremit

C) Konfeksiyon

engebeli alanlar çok yer tutuyor. Tarım etkinlikleri ancak dağlar arasındaki ovalarda yapılabiliyor. Yöre halkı, yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin uzun ve çok sert geçmesinden dolayı birçok tarım ürününü yetiştirememekten yakınıyor.

Bu parçada sözü edilen yörenin coğrafi koşulları aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetiştirilmesi için daha uygundur? A) Çay

B) Zeytin

D) TütünBu parçada verilenler, erozyonla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye doğrudan örnektir?A) Arazinin yapısıB) Toprak türüC) Ekonomik etkinliklerD) Bitki örtüsüE) Yağış rejimi

E) İlaç

10. Ortalama yükseltisi oldukça fazla olan bu yörede, dağlık vetopraklarının aşırı işlenmesi, ormanlık alanlarda tarla açmak ya da turistik tesis kurmak için ağaçların kesilmesi, bazı maden ocaklarına madenin çıkartılabilmesi için yüzeyin kazılarak açılması ve eğimli alanlardaki kara ve demir yolu yapım çalışmaları erozyonu artıran başlıca etkenlerdir.

E) Haymana

9. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi üretimde hayvansal6. E

Yalnızca bu bilgilere dayanarak bu yöre ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

İskenderun

5. BA)74

4. A

ve yaz turizmi, iç kesimlerinde ise küçükbaş hayvancılık ve yaylacılık yaygındır.

Maden

8.3. B

11. Türkiye’deki bir yörenin kıyı kesimlerinde turunçgil tarımı

madenle birlikte verilmiştir?2. E

E) Pamuk

C) Arpa

13. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, burada bulunmayan endüstri kuruluşuyla birlikte verilmiştir? YöreEndüstri kuruluşu

A)

Alpullu

Şeker

B)

Çaycuma

Kağıt

C)

Edremit

Zeytinyağı

D)

Çarşamba

Dokuma

E)

Polatlı

Un

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi / Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

01

BÖLÜM 07 Test

1. Sanayi Devrimi’nden önce dünyada hakim olan ekonomik

4. Sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak göçler artar. Göç

faaliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? A) BankacılıkB) Tarım

D) Turizm

alan yerleşim alanlarında bazı sorunlar ortaya çıkar.

C) Madencilik

E) Ticaret

Bu sorunlar arasında;I. belediye hizmetlerinin aksaması,II. eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği,III. ulaşım hizmetlerinin aksamasıdurumlarından hangileri beklenir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

2. Fransa’nın güneyinde küçük bir balıkçı kasabası olan Cannes (Kan) yaklaşık 60 yıl önce başlayan ve adıyla anılan film festivali ile üne kavuştu. Yılda 8 milyona yakın kişi bu kenti ziyaret etmektedir.Buna göre Cannes şehrinin günümüzdeki baskın olan ekonomik faaliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?A) Tarım

D) Turizm

C) Ulaşım

E) Madencilik

Çözüm YayınlarıB) Sanayi

5.Ruhr Havzası büyük yerleşim merkezlerindendir.

Sanayi Devrimi’nin bütün aşamalarını yaşamıştır.

Zengin maden kömürü yataklarına sahiptir.Yukarıda bazı özellikleri verilen bölge hangi ülkededir?A) İngiltereB) Almanya

D) Belçika

C) Avusturya

E) Norveç

3. Tarımsal faaliyetlerde insan gücüne daha çok ihtiyaçduyulması ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmasına gerekçe oluşturmuştur. Bu durum kalabalık ailelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.I. ticari etkinlikler,

Buna göre tarımsal faaliyetler için;II. ulaşım hizmetleri,

6. Bir şehirde sanayinin gelişimine bağlı olarak;I. insan gücüyle yapıldığına,III. nitelikli işgücü,II. tarımsal verimin yüksek olduğuna,IV. pazar olanakları,III. tarımın sosyal yaşamı etkilediğineV. konut fiyatlarıbilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve III

75özelliklerinden hangilerinde artış olması beklenir?A) I, II ve IIIB) I, II ve IV

D) II, III ve V

C) I, III ve IV

E) I, II, III, IV ve V

Test 01

1. B

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

2. D

3. C

4. E

5. B

6. E

7. E

8. D

9. A 10. C 11. E 12. B

10. Bir şehirde nüfus artışları, iş olanaklarının artışıylaA) Dünya’da farklı ekonomik faaliyetler ve buna bağlı olarak farklı yaşam tarzları görülmektedir.B) Sanayi Devriminden önce hakim olan ekonomik faaliyet türü tarım ve hayvancılıktır.C) Sanayi faaliyetlerinin baskın olduğu dönemlerde köylerden şehirlere göçler olmuştur.D) Sanayi Devrimi’yle sanayi bölgeleri yoğun göç almış ve kalabalık şehirler oluşmuştur.E) Kırsal alanlardan şehirlere göç eden insanların yaşam tarzları aynen devam etmiştir.

paralellik gösteriyorsa bu şehirdeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

8. 1950 yılına kadar küçük bir köy olan Batman’ın 1955 yılıA) Batman eski bir köy yerleşmesidir.B) Batman’ın şehir olmasında petrol etkili olmuştur.C) Batman’da petrole dayalı sanayi kurulmuştur.D) Batman 1955 yılında il olmuştur.E) Batman göç almıştır.B) Ölüm oranının artmasıC) Dışarıdan göç almasıD) Bağımlı nüfusun azalmasıE) Ortalama ömrün uzaması

eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Şehir

Çözüm Yayınları

Buna göre Batman’la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Doğum oranının azalması

11. Aşağıdaki şehir ve baskın ekonomik faaliyet türü

nüfusu 5 bin civarındadır. Petrol kaynaklarının bulunması ve 1966 da petrol rafinerisinin kurulmasına bağlı olarak nüfusu hızla artmıştır. 2016 yılında merkez nüfusu 400 bini aşmıştır.

Baskın Ekonomik Faaliyet

A)

Zonguldak

Balıkçılık

B)

Bodrum

Tarım

C)

Antalya

Sanayi

D)

Adana

Turizm

E)

İstanbul

Ticaret

9. Aşağıdaki haritada beş şehir merkezi numaralandırılarak gösterilmiştir.

76I

IV

II

12. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir? V

III

A) Yerleşim alanının göç almasıB) Sanayinin gelişmesiBu şehirlerden hangisi sanayileşmeye bağlı olarak yoğun göç almıştır?C) Şehirlerin büyümesiD) Nitelikli işgücü ihtiyacının artmasıA) IE) Yaşam tarzının değişmesi

B) II

C) III

D) IV

E) V

1. Sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve

4. Şehirleşme en yalın anlatımıyla nüfusun kırsal alandan

şehir alanlarının genişlemesi sürecine denir.Yukarıda tanmlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) GöçB) İç göç

D) Endüstri

02

BÖLÜM 07 Test

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

koparak kentsel alanlarda birikme sürecidir. Bu süreç insanların kültürlerinin değişime uğramasına neden olmaktadır. Şehirleşmeyle beraber geleneksel kültür ile şehir kültürü karşı karşıya gelmektedir. Şehirlere yapılan göçlerle beraber göç edenlerin yeni şehir yaşamlarındaki gelirleri, işleri, yerleşim şekilleri ve maddi kültür ortamındaki değişmeler çok hızlı olmaktadır.

C) Şehirleşme

E) GecekonduYukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Şehirleşme kültürel çeşitliliğe neden olur.B) Şehirleşme sonucunda kültürel etkileşim görülür.C) Şehirleşme ekonomik durumu etkiler.D) Şehirlerde geleneksel kültür hakimdir.E) Göçler genellikle köylerden şehirlere yapılır.

2. Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme hız kazanmaktadır.Buna göre aşağıdaki yerleşim alanlarından hangisinde göçe bağlı olarak şehirleşme hızı diğerlerinden daha yüksektir?A) İstanbul

D) Kayseri

5. Avrupa ve Amerika’da 150-200 yıla yayılan sanayileşme,

C) Samsun

E) Erzurum

Çözüm YayınlarıB) Burdur

kentleşme ve göç Türkiye’de 50 yılda gerçekleşmiştir.Bu durumun şehirlerimizde aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?A) Sanayi tesislerinin şehir merkezlerinde kalmasıB) Gecekonduların yaygınlaşmasıC) Tarım alanlarının yerleşim alanlarına dönüşmesiD) Arsa fiyatlarının ucuzlamasıE) Çevre kirliliğinin artması

3. Gebze, sanayi ve ticaretteki başarıları nedeniyle Türkiye’nin

hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir. İlçenin kara, demir, deniz ve hava yollarına olan yakınlığı ve kavşak konumu, beraberinde bir göç çekim merkezine doğru evrilmesine yol açmıştır. Zira ilçenin İstanbul’a olan yakınlığı sanayi kuruluşları için de önemli bir faktör olmuş ve ilçe, hem ekonomik hem de demografik olarak büyümeye başlamıştır.Yukarıdaki parçaya göre Gebze’nin göç almasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?A) İstanbul’a yakın olmasıB) Endüstri kuruluşlarının varlığıC) Ulaşıma elverişli olmasıD) Ticaretin gelişmiş olmasıE) Enerji kaynaklarının çeşitli olması

6. Aşağıdaki haritada bazı şehirler numaralandırılarak gösterilmiştir.

77 I

IV

II III

V

Bu şehirlerin hangisinde şehirleşmeye bağlı meydana gelen çevre sorunları diğerlerinden daha azdır?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Test 02

1. C

7. Türkiye’de yeni tanışan iki insan birbirlerine nereli olduklarını

2. A

3. E

4. D

5. D

6. D

7. A

8. E

9. D 10. D 11. C 12. B

10. Sanayi kuruluşları ve şehirler tarım alanlarını tehdit

sorarlar. Eğer “Ankara’lıyım, İzmir’liyim, Mersin’liyim, İstanbul’luyum” gibi bir cevap alınırsa bir sonraki soru. ‘Aslen nerelisiniz?’ şeklinde olur.

etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?A) İskenderun-Mersin arasıB) Bursa OvasıBuna göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?A) Türkiye’de göç yaşanmıştır.C) Adapazarı- Çorlu arasıB) Büyük şehirlerde nitelikli iş gücü fazladır.D) Ardahan PlatosuC) Sanayinin geliştiği şehirlerde doğum oranı fazladır.E) İzmir çevresiD) Batı Anadolu’da sanayi gelişmiştir.E) Kıyıda bulunan şehirler genellikle gelişmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi kırsal yörelerden şehirlere

11. Göç ve kentleşme arasındaki ilişki kentlerin çekici faktörleri ile

yapılan göçlerin nedenlerinden biri değildir?A) Kırsal alanlardaki iş imkânlarının kısıtlı olmasıB) Miras yoluyla tarım topraklarının bölünmesiC) Tarımda makineleşmenin artmasıD) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğiE) Konutların yetersiz olması

Çözüm Yayınları

kırsalın itici faktörlerinden kaynaklanır.Aşağıdakilerden hangisi kentlerin çekici faktörlerinden biri değildir?A) İş imkanlarının varlığıB) Eğitim hizmetlerinin gelişmiş olmasıC) Konut fiyatlarının pahalı olmasıD) Alt yapı hizmetlerinin gelişmiş olmasıE) Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması

9. Bombay, Hindistan’ın en kalabalık şehirlerinden biridir; ülkenin en önemli ticaret, finans, kültür ve eğlence merkezidir. Kentte çok sayıda müze, kütüphane, tiyatro, sinema, kültür ve sanat merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Bombay, “Bollywood” olarak adlandırılan Hint sinema sanayisinin de merkezidir. Kent bunun yanı sıra çıkarılan çok sayıda gazete, televizyon ve kurulan radyo istasyonlarıyla da önemli bir medya merkezidir.

78

12.

I. Kentleşme hızı sanayileşme hızından yüksektir.II. Kent nüfusu arttıkça suç oranı azalır.III. Göç edenler kısa zamanda kent yaşamına uyum sağlar.IV. Sanayinin geliştiği kentler yoğun göç alır.Yukarıdaki parçaya göre Bombay’ın nüfusunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’deki kentleşme olgusunun özelliklerindendir?A) TicaretA) I ve IIB) Eğitim

D) Madencilik

E) Kültür

C) İletişimB) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

1. Toplumlar insanlık tarihi açısından üç önemli gelişim aşaması geçirmiştir.Bu aşamalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A) Tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumuB) Tarım toplumu, bilgi toplumu, sanayi toplumuC) Sanayi toplumu, bilgi toplumu, tarım toplumuD) Sanayi toplumu, tarım toplumu, bilgi toplumuE) Bilgi toplumu, tarım toplumu, sanayi toplumu

4.

I. Daha yüksek bir hayat standardı sağladı.II. Sosyal ve psikolojik sorunları artırdı.III. Mal ve hizmetlerin üretimini artırdı.IV. İşsizliğin artmasına neden oldu.Yukarıdakilerden hangileri teknolojinin insana verdiği zararlardandır?A) I ve II5.

2. Küreselleşme olgusunu meydana getiren faktörlerin başında

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Sanayileşme süreci;

teknoloji gelir.I. istihdam sağlaması,

Teknoloji;II. ekonomik gelişmeyi artırması,III. sosyal ve kültürel çeşitliliği artırmasıI. ekonomiII. sosyalIII. siyasalalanlarından hangilerini etkiler?A) Yalnız IÇözüm Yayınları03

BÖLÜM 07 Test

Geleceğin Dünyası

B) Yalnız II

D) II ve IIIfaktörlerinden hangileriyle kentleşmeye katkı sağlamıştır?A) Yalnız IB) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

6. Aşağıdaki haritada beş bölge numaralandırılarak gösterilmiştir.

3. Teknoloji eskiden de vardı, şimdi neden bu denli önemkazandı? Teknolojinin insan hayatına giriş hızı 50 yıl önce bile günümüzdeki kadar değildi. İnsanlar teknolojinin etkilerini zamana yayarak onu hazmedebilmişlerdir.

II

I

III

V

79

IVYukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Teknoloji insan hayatında önemli yer tutar.B) Teknolojideki değişimler insan yaşamını etkiler.

C) Günümüzde teknolojk gelişmeler hız kazanmıştır.

D) Teknolojilerin etkisi zamana yayılarak fayda sağlanmalıdır.

Bu bölgelerden hangisi teknoloji bakımından diğerlerinden daha az gelişmiştir?E) Eski dönemlerde teknolojiden yararlanılmamıştır.A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Test 03

1. A

2. E

3. E

4. D

5. E

6. D

7. B

8. B

9. D 10. A 11. C 12. C

7. Aşağıda bazı kıtaların yıllara göre yıllık toplam milli gelirleri

10. Geleceğin ekonomisinde, yenilikçi, beceri sahibi, bilgili,

Yukarıda geleceğin ekonomisinin değişim unsurlarından hangisine doğrudan değinilmiştir?A) İş gücünün yapısıB) Teknolojiyi belirleyen faktörlerC) Büyümeyi belirleyen faktörlerD) Üretim ve rekabet alanıE) Sektörel yapı

(milyar dolar) verilmiştir. Yıllar

Afrika

Asya

Avrupa

Kuzey Amerika

Güney Amerika

1950

102

468

1719

1722

184

1990

412

4571

8143

6031

1145

2015

2009

12562

15063

13075

2431Tablodaki bilgilere göre milli gelir oranının en fazla artış gösterdiği kıta aşağıdakilerden hangisidir?A) AfrikaB) Asya

D) Kuzey Amerika

tecrübeli ve çok yönlü kişilik özellikleri ön planda olacaktır.

C) Avrupa

E) Güney Amerika

11. En ucuz malı, en hızlı şekilde tüketicilere ulaştıran ülkeler

8. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir kentin nüfus, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını kısa zamanda değiştirir?A) El sanatlarıB) Sanayi

D) Balıkçılık

Çözüm Yayınları

ticarette gelişmişlerdir.Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu özelliği taşır?A) AfganistanE) Polonya

E) Tarım

80

Günümüz Ekonomisi

Geleceğin Ekonomisi

Ulusal

Global (Küresel)

Kitlesel Üretim

Tam Zamanında Üretim

Yaşam Boyu Öğrenim

Diplomaya Yönelik Öğrenim

Tarım - Sanayi Ağırlıklı

Hizmet Sektörü Ağırlıklı

Makineleşme

DijitalleşmeGünümüz ve geleceğin ekonomisinin karşılaştırıldığı yukarıdaki tabloda yanlışlığın giderilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?A) Ulusal-Küresel

Yukarıda bazı özellikleri verilen buluş, aşağıdakilerden hangisidir?B) Kitlesel üretim-Tam zamanında üretimC) Yaşam boyu öğrenim-Diplomaya yönelik öğrenim

A) CBSD) Tarım- sanayi ağırlıklı-Hizmet sektörü ağırlıklıE) Makineleşme-Dijitalleşme

9.

• 20. yüzyılın en önemli buluşları arasındadır.• Uydu teknolojilerinden yararlanılmaktadır.• Küresel seyrüsefer sistemidir.D) Uruguay

C) Çin

C) Arıcılık

12.B) MoğolistanB) Pusula

D) GPS

C) İnternet

E) Televizyon

BİRE BİR

04

BÖLÜM 07 Test

1. Şehirleşme, sanayi ve göç olgularının birbirleriyle

4. Aşağıda sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazı

sürekli etkileşim halinde oldukları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Fazla göç alan yerlerde şehirleşme hızı yüksektir.B) Sanayinin geliştiği bölgeler fazla göç alır.C) Sanayileşmenin başlıca nedeni göçlerdir.D) Sanayileşen bölgelerde şehir nüfusu artmaktadır.E) Şehirler, sosyal ve kültürel zenginlikten dolayı da göç alır.

durumlar verilmiştir.

Şehirlere yapılan göçün artması

Şehirlerin nüfuslarının artması

Yeni şehirlerin kurulmasıBu durumların aşağıdaki kıtalardan hangisinde diğerlerinden daha önce yaşandığı söylenebilir?A) AsyaB) Avrupa

D) Kuzey Amerika

C) Afrika

E) Okyanusya

2. Almanya’nın, özellikle II. Dünya savaşından sonra hızla gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Ruhr Havzası’ndaki maden kömürü yataklarınınB) Çalışacak genç bir nüfusa sahip olmasınınC) Yaygın bir demir yolu ağına sahip olmasınınD) Pazar alanlarını iyi kullanmasınınE) Akarsularının taşımacılığa elverişli olmasının

5. Tarih boyunca dünya nüfusunun büyük bir kısmı kırsal Çözüm Yayınlarıalanlarda yaşamış olsa da ekonomik faaliyetlerdeki değişim ve teknolojik gelişmeler şehirlerin büyümesini ve sayılarının hızla artmasını sağlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin yaşanmasında dönüm noktası olmuştur?A) Yerleşik yaşama geçilmesiB) Tarımsal tekniklerin değişmesiC) Endüstri faaliyetlerinin artmasıD) Alternatif enerji kaynaklarının keşfiE) Madenciliğin gelişmesi

3. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.

II

I

III

81

V

IV6. Aşağıdakilerden hangisi bir kentin büyümesinde diğerlerinden daha çok etkilidir?

Bu yerlerin hangisinde sanayileşmeye bağlı olarak şehir nüfusu diğerlerinden daha az artmıştır?A) IB) II

C) III

D) IV

E) V

A) Sanayi

B) Tarım

D) Balıkçılık

C) Hayvancılık E) Mimari

Test 04

1. C

7. Günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda bir

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insana sağladığı yararlardan biridir?A) Çevre sorunlarının oluşmasıB) İşsizliğin artmasıC) Doğal kaynakların tükenmesiD) Sosyal sorunların yaşanmasıE) Yeni iş alanlarının ortaya çıkması

3. D 4. B 5. C

6. A

7. E 8. A 9. E 10. C 11. C 12. D 13. D

11. Bir kent nüfusunun öncelikle aşağıdakilerden hangisine paralel bir artış göstermesi beklenir?

çok değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişimlerin en önemlisi teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerdir.2. BA) Tarım alanlarınaB) Enerji kaynaklarınaC) Endüstri kuruluşlarınaD) Sağlık kurumlarınaE) Eğitim kurumlarına

12. Bir kişinin, on yıl arayla üç kez ziyaret ettiği bir yerleşim merkeziyle ilgili gözlemleri şöyledir:1980: Burası tek katlı evlerden oluşan 70 haneli bir köy. Köyün toplam nüfusu üç yüz kadar. Halkın temel geçim kaynağı tarım. Köydeki tarım alanları çok geniş olmamasına karşın topraklar verimli olduğu için çevredeki köylerden gelip buraya yerleşenler var.1990: 1980 yılında köy çevresinde bulunan maden burayı on yılda kasaba hâline getirmiş. Şu anda nüfusu 20 bin ve bu sayı göçlerle her geçen yıl artmakta. Nüfusun % 75’i geçimini maden ocaklarında çalışarak sağlıyor. Bu işçilerin aileleriyle birlikte konakladığı apartmanlar, sayısı gittikçe azalan köy evleriyle büyük zıtlık oluşturuyor.2000: Şu anda nüfus yüz ellibini geçmiş durumda. Madenciliğin yanında, madenin işlendiği fabrikalar kurulması geçim kaynaklarını çeşitlendirmiş. Bugün nüfusun % 65’i bu fabrikalarda çalışıyor. Şehrin belediye başkanı ile görüştüğümde, doğum oranı düşük olmasına karşın nüfusun hızla arttığını, konut sıkıntısı çekildiğini, gecekondu sayısının apartman sayısını geçtiğini söyledi.

Bu parçaya göre, gözlem yapılan üç dönemde, bu yerleşim merkezinde aşağıdakilerin hangisi bakımından değişiklik olmamıştır?

8. İlk çağlarda şehirleşmede etkili olan en önemli ekonomik

A) Verimli tarım topraklarıB) Yoğun sanayi kuruluşlarıC) Elverişli ulaşım koşullarıD) Zengin tarihi eserleriE) Fosil kökenli enerji kaynakları

Çözüm Yayınları

faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

9. Aşağıdaki şehir ve baskın ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Baskın Ekonomik Faaliyet

ŞehirA) Göçün yönü

TurizmB) Nüfusun sektörel dağılımı

Gebze

SanayiC) Toplam nüfus

D)

Bombay

TicaretD) İklim özellikleri

E)

Tokyo

MadencilikE) Mesken tipi

A)

Essen

Sanayi

B)

Las Vegas

C)

82 13. Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin ortaya çıkardığı 10. Ruhr Havzası’nda metalurji sanayisinin gelişmesinde

aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin varlığı etkili olmuştur?

olumsuz sonuçlardan biri değildir?A) Konut sıkıntısının yaşanmasıB) Düzensiz yerleşim alanlarının oluşmasıA) Petrol

B) Doğal gazC) Altyapının yetersiz olmasıC) Taş kömürü

D) UranyumD) Üretim maliyetinin düşmesiE) Eğitim ve sağlık sorunlarının yaşanmasıE) Toryum

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri / Türkiye’nin işlevsel Bölgeleri

1. Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü gibi doğal özellikler ile beşeri ve ekonomik özellikler bakımından ortak bir paydanın ifadesidir.Yukarıda tanımı verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?A) Karma bölgeB) BölgeC) Kültür bölgesiD) BölümE) Yöre

01

BÖLÜM 08 Test 4.

İklim bölgesi : KarasalBitki örtüsü bölgesi: ÇayırNüfus bölgesi: Seyrek nüfusluYukarıda bazı özellikleri verilen yerleşim alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) OrduB) Burdur

D) Malatya

C) Kilis

E) Ardahan

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal (fiziki) özelliklerine göre oluşturulan bölgeler içerisinde yer almaz?

2. Menteşe Yöresi aşağıdaki bölgelerden hangisinin

A) Düzlük bölge

B) Yağışlı bölgeC) Turizm bölgesi

D) Orman bölgesiE) Seyrek nüfuslu bölge

Çözüm Yayınları

içerisinde yer almaz?A) Aksaray step iklim bölgesiB) Tunceli dağlık bölgesiC) Soma linyit bölgesiD) Bolu orman bölgesiE) Erzincan ovalık bölgesi

3.Haritadaki renkli alanlar hangi bölge kriterleri esas alınarak çizilmiştir?A) İklim bölgeleriB) Deprem bölgeleriC) Dağlık bölgelerD) Yoğun nüfuslu bölgelerE) Sanayi bölgeleri

6.

I. Gelir düzeyine göre; yüksek gelirli bölge,II. İklim tipine göre; Akdeniz iklim bölgeIII. Nüfus yoğunluğuna göre; çok yoğun nüfuslu bölgeYukarıdaki bölge özelliklerinin oluşturulmasında hangi kriterler esas alınmıştır?I

II

III

A)

Doğal

Beşeri

Ekonomik

B)

Beşeri

Doğal

Ekonomik

C)

Ekonomik

Doğal

Beşeri

D)

Beşeri

Ekonomik

Doğal

E)

Ekonomik

Beşeri

Doğal

83

Test 01

1. B

7.Ekonomik özelliklerine göre sanayi bölgesinde

İklim tipine göre, Karadeniz ve Akdeniz geçiş iklim bölgesinde

Yukarıdaki özellikleri taşıyan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?A) GaziantepB) İzmir

D) Kocaeli

3. A

4. E

5. C

6. C

7. D

8. A

9. E 10. D 11. B 12. E

10. Aşağıdaki şehir ve bu şehrin içerisinde yer aldığı bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Nüfus yoğunluğuna göre, çok yoğun nüfuslu bölgede yer alır.2. A

C) AntalyaA) Giresun–Kırsal bölgeB) Mersin–Serbest ticaret bölgesiC) Zonguldak–Maden bölgesiD) Nevşehir–Sanayi bölgesiE) Trabzon–Yoğun nüfuslu bölge

E) Elazığ

11. Aşağıdaki haritada beş şehir numaralandırılarak gösterilmiştir8.

I. Antalya turizm bölgesiII. İskenderun sanayi bölgesiIII. Artvin dağlık bölgesiIV. İstanbul yoğun nüfuslu bölgesi

I

IIA) I ve II

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Çözüm Yayınları

Ekonomik özelliklerine göre oluşturulan bölgeler içerisinde yukarıdakilerden hangileri yer alır? B) I ve III

III

IV

VNumaralandırılan şehirlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) I numaralı şehir yoğun nüfuslu bölgedir.B) II numaralı şehir plato bölgesidir.C) III numaralı şehir tarım bölgesidir.D) IV numaralı şehir turizm bölgesidir.E) V numaralı şehir seyrek nüfuslu bölgedir.

9. Aşağıdaki haritada belirli bir alan koyu renkle gösterilmiştir.

84

12.Adana – Mersin çevresi

Zonguldak – Karabük çevresi

İzmir – Manisa çevresi

Yukarıdaki yerlerin ortak özellikleri arasında;I. karma,II. sanayi,

A) Akdeniz iklim bölgesiIII. tarım,B) Turizm bölgesiIV. madenC) Maki bitki örtüsü bölgesibölgelerinden hangileri yer almaz?D) Sanayi bölgesiA) I ve IIE) Dağlık bölge

Haritada koyu renkle gösterilen alan, aşağıdaki bölgelerden hangisine dahil edilemez?B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

BÖLÜM 08 Test

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri

1. Ülkemizde ekonomik açıdan yeterince gelişememiş ancak

4. Aşağıda bölgesel kalkınma projelerinin bazı hedefleri

kalkınma potansiyeline sahip bölgeler mevcuttur. Bu tür bölgelerin gelişebilmesi için bölgesel kalkınma projeleri yapılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerimizden biri değildir?A) Doğu Anadolu ProjesiB) Zonguldak, Bartın, Karabük ProjesiC) Doğu Karadeniz ProjesiD) Batı Anadolu ProjesiE) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

sıralanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi uygulanmakta olan bölgesel kalkınma projesidir?

A) Doğu Anadolu ProjesiB) Zonguldak,Bartın, Karabük ProjesiC) Doğu Karadeniz ProjesiD) Güneydoğu Anadolu ProjesiE) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

Çözüm Yayınları

Bu hedeflerden hangisi nüfusun dengeli dağılımına doğrudan katkı sağlar?A) Kişi başına düşen milli geliri artırmakB) Bölge dışına yapılan göçleri azaltmakC) Kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamakD) Bölge içi sermaye birikimini sağlamakE) Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi haline getirmek

5. Aşağıdaki bölgesel kalkınma projeleri ve bu projelerin

2. Bölgesel Kalkınma projelerimizin büyük çoğunluğu fizibilite çalışmaları yapılan projelerdir. Ancak uygulanmakta olan bölgesel kalkınma projemiz de vardır.

02

kapsamı içerisinde yer alan şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Bölgesel Kalkınma Projesi

Şehir

A)

DAP

Erzurum

B)

GAP

Adıyaman

C)

DOKAP

Artvin

D)

ZBK

Kastamonu

E)

Yeşilırmak Havzası

Samsun

6. Büyük bir bölümü endüstride ve elektrik üretiminde kullanılan 3.

I. SulamaII. HidroelektrikIII. EğitimIV. Sağlık

taş kömürü yataklarının tümü buradadır.GAP’ın yukarıdaki katkılarından hangileri doğrudan Fırat ve Dicle nehirleri ile ilgilidir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve IIIYukarıda sözü edilen bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?A) Güneydoğu Anadolu ProjesiB) Doğu Anadolu ProjesiC) Yeşilırmak Havzası Gelişim ProjesiD) Doğu Karadeniz ProjesiE) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi

85

Test 02

1. D

7.

3. A

4. B

5. D

6. E

7. B

8. B

9. C 10. C 11. E 12. A

10. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının “Bölgesel Kalkınma”

bölümüne dahil edilen temel öncelikler; sürdürülebilirlik, bölgeler arası entegrasyon, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, fırsat eşitliği ve katılım ilkelerini hesaba katan bölgesel politikalar uygulamak suretiyle bölgeler arası dengesizlikleri azaltmaktır.

SAMSUN AMASYA ÇORUMTOKAT

Buna göre bölgesel kalkınma planlarının amaçları arasında;I. yaşam standardını yükseltmekII. sosyoekonomik gelişmeyi sağlamakIII. tüm bölgelere eşit yatırım yapmak

Yukarıdaki haritada hangi kalkınma projesindeki illere yer verilmiştir?A) Güneydoğu Anadolu Projesiözelliklerinden hangileri yer alır?B) Yeşilırmak Havzası Gelişim ProjesiA) Yalnız IC) Doğu Anadolu Projesi

D) Zonguldak, Bartın, Karabük ProjesiE) Doğu Karadeniz Projesi

ile sulama kanallarının bir kısmının yapımı tamamlanarak işletmeye açılmıştır.Yukarıda söz konusu edilen bölgesel kalkınma projesinin içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) BatmanB) Muş

D) Mardin

C) Şanlıurfa

E) Gaziantep

9.Meraların ıslah edilmesi

Hayvan ırklarının ıslah edilmesi

İç ticarette hayvancılığın öneminin artırılması

Çözüm Yayınları8. Planlaması yapılan 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali

86

2. D

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

11. Güneydoğu Anadolu Projesi’yle meydana gelen aşağıdaki gelişmelerin hangisi diğerlerinin nedenidir?A) Tarımsal üretimin artmasıB) İstihdam alanlarının artmasıC) Tarımsal verimin artmasıD) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesiE) Sulu tarıma geçilmesi

12. Doğu Anadolu’da uluslararası pazarlara hitap edebilecek

veya ham maddesi dışarıdan temin edilecek sanayi kollarının gelişme olasılığı son derece zayıftır.Coğrafi konumu göz önüne alındığında yukarıdaki hedeflerin hangi bölgesel kalkınma projesine ait olması beklenir?Bu durumu bilen bir girişimcinin bu bölgede aşağıdaki yatırımlardan hangisine öncelik vermesi beklenir?A) Yeşilırmak Havzası Gelişim ProjesiA) Et ve süt ürünleri üretimiB) Güneydoğu Anadolu ProjesiB) Otomobil üretimiC) Doğu Anadolu ProjesiC) Kağıt üretimiD) Zonguldak, Bartın, Karabük ProjesiD) Mobilya üretimiE) Doğu Karadeniz ProjesiE) İlaç üretimi

BİRE BİR

BÖLÜM 08 Test

1. Coğrafya dersinde, yaşadığı şehir hakkındaki gözlemlerini

4.

aktaran bir öğrenci, şehirde çok sayıda finans ve alışveriş merkezi olduğunu söylemiştir.Buna göre, öğrencinin yaşadığı şehrin, aşağıdaki bölgelerden hangisine uygun olduğu kesinlikle söylenebilir?A) Tarım bölgesi

B) Ticaret bölgesiC) Maden bölgesi

D) Dağlık bölge03

E) Yağışlı bölge

2. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin farklı yörelerinden bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.Haritada gösterilen taralı alanlar aşağıdaki bölge sınıflamalarından hangisi açısından ortak değildir?A) Liman bölgeleriB) Ticaret bölgeleriC) Sanayi bölgeleriD) Maden bölgeleriE) Nüfusun yoğun olduğu bölgelerEkonomik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır?A) Maden bölgeleriB) Dağlık bölgelerC) Tarım bölgeleriD) Ormancılık bölgeleriE) Hayvancılık bölgeleri

3. Bölge sınırları belirlenirken doğal özellikler, yaygın olarak

kullanılan ölçütler arasında yer alır. Ancak zaman içerisinde meydana gelen beşerî müdahaleler, doğal özelliklerle belirlenmiş bir bölge sınırının değişebildiğini göstermektedir.Bu durum, aşağıdakilerden hangisi için geçerli değildir?A) Dağlık bölgelerin madencilik faaliyetine bağlı olarak yerleşime açılmasıÇözüm Yayınları5.Yukarıdaki harita üzerinde taranarak gösterilen alanlarda değişik ölçütlere göre coğrafi bölgeler belirlenmek istenmektedir.Buna göre oluşturulacak;I. Karadeniz iklim bölgesi,

B) Bataklık bölgelerin kuraklığa bağlı olarak kuruması sonucu tarıma açılmasıII. maden-sanayi bölgesi,III. heyelan risk bölgesi,C) Orman bölgelerinin tahribat sonucu yerleşim alanına dönüşmesiIV. çay tarım bölgesiD) Tatlı su bölgelerinin sayfiye alanı olarak turizm faaliyetlerine açılmasıE) Tarım bölgelerinin nüfus artışına bağlı olarak yerleşime açılması

87sınıflamalarından hangilerinin, bütün alanlar için geçerli bir bölge sınıflaması olduğu söylenebilir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 03

1. B 2. A 3. B

6.

I. Çatalca-Kocaeli Endüstri BölgesiII. Karadeniz Ardı Geçiş İklimi Bölgesi

6. A 7. C 8. C

9. E 10. E 11. D 12. C 13. A

III

II

III. Doğu Karadeniz Projesi BölgesiIV. Türkiye’nin batı kıyılarındaki sık nüfuslu bölgelerV. Türkiye’nin maden bölgeleri

I

IV

Yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarının, diğerlerine göre daha uzun sürede değişime uğraması beklenir?A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve IV

5. B

10.

4. D

C) I ve III

E) IV ve VYukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde, step bitki örtüsü bölge sınıflandırılmasında bir ölçüt olarak kullanılamaz?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

11.Taşeli platosu

Menteşe Yöresi

dördünün nedenidir?

Tuz Gölü çevresiA) Kara yolu ulaşımında köprü ve tünele ihtiyaç vardır.

B) Tarım alanları dar ve parçalıdır.

Coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır?C) Yer şekilleri dağlık ve engebelidir.A) Dağlık bölgelerD) Kış turizmi gelişmiştir.B) Tarım bölgeleriE) Akarsu vadileri derindir.C) Ormancılık bölgeleriD) Nüfus yoğunluğu az bölgelerE) Yağışlı bölgeler

8. Yeryüzünde doğal, beşerî, ekonomik ve siyasi özellikleriÇözüm Yayınları

7. Bir bölgeye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi diğer

açısından benzerlik gösteren alanlara bölge adı verilir. Bu nedenle bir şehir, sahip olduğu her özelliğe göre farklı bölgeler içinde yer alabilir.

12. Bazı şehirlerde ulaşım, sanayi ve ticaret birlikte gelişmiştir. Bu

Buna göre,Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi karma bölgelere örnek verilemez?A) İstanbul-

iklim tipine göre, Akdeniz iklim bölgesinde,-

nüfus yoğunluğuna göre, çok yoğun nüfuslu bölgede,-

ekonomik özelliğine göre, endüstrileşmiş bölgede,yer alan şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir?A) EreğliB) Karabük

D) Divriği

C) İskenderun

E) Çorlu

88 9. Ekonomik özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölge sınırları

zamanla değişebilir.Örneğin, zengin maden yataklarına sahip olan bir yöre, zamanla madenin bitmesi sonucu, maden bölgesi özelliğini kaybedebilir.Bu duruma aşağıdaki şehirlerden hangisi örnek verilemez?A) ZonguldakB) Batman

D) Murgul

E) Van

C) Soma

tür şehirler karma bölge özelliği taşır.B) Bursa

D) İzmir

C) Yozgat

E) Mersin

13. Coğrafi kriterler kullanılarak Türkitye’de bölge sınıflandırması yapılabilir.Buna göre;I. iklim,II. yüzey şekilleri,III. nüfus,IV. yerleşmekriterlerinden hangileri esas alınarak bölge sınıflandırması yapılırsa, fiziki coğrafya özelliklerine göre bölgeler oluşturulmuş olur?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

BİRE BİR 1. Türkiye’de bölgeler arasında kalkınma düzeyi farklıdır.Devlet

4. GAP’ın uygulanması ile birlikte aşağıdakilerden hangisinde artış sağlanması beklenemez?

bu farklılığı azaltmak adına çeşitli uygulamalar yapmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, kalkınma düzeyinin düşük olduğu bölgelerde devletin yatırımcılar için sağladığı olanaklardan biri değildir?A) Vergi indirimi yapılmasıB) Ucuz enerji teminiC) Arsa tahsisiD) Kredi sağlanmasıE) Nitelikli iş gücünün azaltılması

04

BÖLÜM 08 TestA) Kırsal ve kentsel alt yapıB) Enerji üretimiC) Tarıma dayalı sanayiD) Eğitim ve sağlık hizmetleriE) Doğal gaz üretimi

5. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu Projesi’nin hedefleri arasında yer almaz?

ve ayçiçeği üretiminde büyük artış sağlanmıştır.Buna göre ilgili ürünlerin artışının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?A) Bölge içi tüketimlerinin fazla olmasıB) Suya ihtiyaçlarının fazla olmasıC) Makineli tarıma uygun olmasıD) Geniş düzlüklerin olmasıE) Olgunlaşma sürelerinin kısa olması

A) Bölgeyi Türkiye’nin önemli bir endüstri bölgesi hâline getirmekB) Bölgenin diğer bölgelerle olan ekonomik gelişmişlik farkını azaltmakC) Bölge dışına verilen göçleri azaltmakD) Bölgede hayvancılığın gelişimini sağlamakE) Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak

Çözüm Yayınları

2. GAP’ın etkisiyle Güneydoğu Anadolu’da pamuk, mısır,pirinç6. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden biri olan “Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi”nde yer alan illerden değildir?A) AmasyaB) Çorum

D) Sivas

C) Samsun

E) Tokat

89 3. Aşağıdaki bölgesel kalkınma projelerinden hangisinin

7. Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi’yle hedeflenen,

aşağıdaki çalışmalardan hangisi ulaşımın geliştirilmesine yöneliktir?

kapsadığı il sayısı en fazladır?A) Güneydoğu Anadolu ProjesiB) Doğu Anadolu Kalkınma ProjesiC) Yeşilırmak Havzası Gelişim ProjesiD) Zonguldak, Bartın, Karabük ProjesiE) Doğu Karadeniz ProjesiA) Filyos’ta liman yapılması,B) besiciliğin desteklemesi.C) seracılığın teşvik edilmesi.D) KARDEMİR’in modernize edilmesi.E) meraların ıslah edilmesi

Test 04

1. E

8. Topoğrafya şartlarının elverişsiz ve ulaşım ağının yeterince

Yukarıda sözü edilen bölgesel kalkınma projesinde aşağıdaki illerden hangisi yer almaz?A) ArtvinB) Ardahan

D) Giresun

5. A 6. D 7. A

8. B

9. A 10. E 11. C 12. C 13. A

11. Aşağıdakilerden hangisi GAP ile hayata geçen hidroelektrik santrallerinden biri değildir?

gelişmemiş olması bölge ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.Ayrıca dağınık yerleşmelerin yaygın olması hizmetlerin ulaştırılmasını zorlaştırmaktadır.2. B 3. B 4. EA) KralkızıB) Karkamış

D) Birecik

C) Deriner

E) Karakaya

C) Rize

E) Ordu

12.

• Yeşil Yol Projesi Samsun ilinden başlayıp Sarp sınır kapısına kadar uzanmaktadır.

taşkın, erozyon,su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi planlanmaktadır.

Amasya, Tokat, Samsun ve Çorum illerini içine alan bölgesel kalkınma projesidir.Yukarıda sözü edilen proje hangi akarsu üzerinde yürütülmektedir?A) Yeşilırmak

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma planlarının en etkin olarak uygulananıdır.B) Kızılırmak

D) Dicle

C) Fırat

E) Sakarya

Çözüm Yayınları

9. Bu proje ile havzada akım düzensizliğinden kaynaklanan

Batı Karadeniz’de üretilen malların ticari merkezlere dağıtılabilmesi ve bölgeye ham madde sevkiyatının sağlanabilmesi için bölgenin demir yoluyla Marmara Bölgesi’ne bağlantısı gerekmektedir.Yukarıda hangi bölgesel kalkınma planı ile ilgili bilgi verilmemiştir?A) GAPB) DOKAPC) DAPD) Yeşilırmak Havzası Gelişim ProjesiE) ZBK Projesi

10. Aşağıdaki bölgesel kalkınma projeleri ve bu projelerin

içerisinde yer alan yer şekilleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

90

Bölgesel Kalkınma Projeleri

Yer şekillleri

13.

• Şanlıurfa kargo hava limanı inşa edilmiştir.

Sulamaya bağlı olarak verim artışı sağlanmıştır.

A)

Doğu Karadeniz Projesi

Kaçkar Dağları

Çok sayıda hidroelektrik santral kurulmuştur.

B)

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

Çarşamba Ovası

İhracat düzeyinde artış sağlanmıştır.

C)

Doğu Anadolu Projesi

Van Gölü

D)

Güneydoğu Anadolu Projesi

Dicle Nehri

E)

Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi

Çatalca PlatosuGAP’ın uygulandığı bölgede meydana gelen yukarıdaki gelişmeler arasında hangisine yer verilmemiştir?A) TurizmB) Tarım

D) Enerji

E) Ticaret

C) Ulaşım

BÖLÜM 09 Test

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri / Ulaşım

1. İnsan,eşya ve bilginin bir yerden başka bir yere taşınması

4. 1926 yılında Kabotaj Kanunu kabul edilmiştir.

veya iletilmesidir.Yukarıda tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?A) SanayiB) Haberleşme

D) Ulaşım

01

C) İletişim

E) EnerjiKabotaj Kanununun kabul edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi gelişmeye başlamıştır?A) Kara yolu taşımacılığıB) Hava yolu taşımacılığıC) Deniz yolu taşımacılığıD) Demir yolu taşımacılığıE) Boru hattı taşımacılığı

2. Aşağıdaki taşımacılık türlerinden hangisi ile yolcu

5. Yüksek hızlı tren hatları bazı illerimiz arasında hizmete

Aşağıdaki illerin hangileri arasında yüksek hızlı tren hattı yoktur?A) Ankara - EskişehirB) İzmit - İstanbulC) Bilecik - EskişehirD) Erzurum - KarsE) Konya - Ankara

girmiştir.

taşımacılığı yapılamaz? A) Boru hattı

D) Demir yolu

C) Hava yolu

E) Kara yolu Çözüm YayınlarıB) Deniz yolu

6.

I. Yük ve yolcu taşımacılığında ilk sıradadır.II. En ucuz taşımacılık türüdür.

3. Doğal ve beşeri faktörler ulaşımı etkiler.III. Diğer ulaşım sektörlerinden daha sonra gelişmiştir

Aşağıdakilerden hangisinde ulaşımı etkileyen doğal ve beşeri faktörler yanlış verilmiştir?Doğal Faktörler

Beşeri Faktörler

Yukarıdaki ulaşım sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?I

II

III

A)

Yeryüzü şekilleri

Sermaye

A)

Kara yolu

Deniz yolu

Hava yolu

B)

İklim

Teknolojik gelişmeler

B)

Kara yolu

Hava yolu

Deniz yolu

C)

Yükselti

İnsan

C)

Deniz yolu

Hava yolu

Kara yolu

D)

Coğrafi Konum

Ekonomik faaliyet türleri

D)

Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

E)

Nüfus

Bitki örtüsü

E)

Hava yolu

Kara yolu

Deniz yolu

91

Test 01

1. D

7.

I. İzmir-Aydın hattıII. İzmir-Alaşehir hattıIII. Sirkeci-Balkan memleketleri hattıIV. Haydarpaşa-İzmit demir yolu hattı

3. E

4. C

5. D

6. A

7. E

8. C

9. B 10. C 11. C 12. E

10. Türkiye üç kıtanın birleştiği noktada yer alır ve bu kıtalar

arasında doğal köprü görevi üstlenir.Bu özelliği nedeniyle Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu birleştiren kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ile enerji taşımacılığında Türkiye merkezi rol oynar.Yukarıdakilerden hangileri Rumeli ve Anadolu hattı olarak bilinmektedir?A) I ve II2. A

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IVYukarıdaki paragrafta ulaşım üzerinde etkili olan faktörlerin hangisi üzerinde durulmuştur?A) Ekonomik faaliyet türleriB) Teknolojik gelişmelerC) Coğrafi konumD) Yeryüzü şekilleriE) İklim şartları

8. İlk hava ulaşımı 1933 yılında küçük pervaneli uçaklarlaYukarıdaki paragrafta …?.. ile gösterilen yere aşağıdaki şehirlerimizden hangisi yazılabilir?A) ErzurumB) Bursa

D) Diyarbakır

C) Antalya

E) Samsun

9. İstanbul’un kent içi ulaşım sorununa toplu taşımacılıkta köklü

bir çözüm getirmeyi amaçlayan bu proje kapsamında, Avrupa yakasındaki Halkalı’dan Anadolu yakasındaki Gebze’ye kesintisiz bir metro inşa edilecektir.

92

Yukarıda sözü edilen asrın projesi aşağıdakilerden hangisidir?A) İstanbul Kanal ProjesiB) MarmarayC) Osman Gazi KöprüsüD) Yavuz Sultan Selim KöprüsüE) Üçüncü havalimanı

11. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yeryüzü şekillerinin ulaşımı etkilediğini kanıtlar?

Çözüm Yayınları

başlamıştır. Özel hava yolu şirketlerinin de katılımı sonucu hava yolu taşımacılığı gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.İstanbul, Ankara, İzmir ve …?... havalimanlarımız uluslararası standartlara sahiptir.A) Ulaşım sistemleri ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin canlanmasında etkilidirB) 1923 ile 1950 yılları arasında demir yollarına ağırlık verilmiştir.C) Yollar genelde doğu-batı yönünde gelişmiştir.D) 1950’den sonra kara yollarının yapımına hız verilmiştir.E) Rüzgar, sis, yağış ve sıcaklık ulaşım üzerinde etkilidir.

12. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde okuyan Ahmet, yaz tatilini memleketi olan Bilecik’te geçirecektir.Buna göre Ahmet’in memleketine gidebilmesi için;I. karaII. demirIII. havaIV. denizyollarından hangilerini kullanması mümkün değildir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

1. Kar elde etmek amacıyla yapılan bir tür geçim kaynağıdır.

5. Coğrafi konumu nedeniyle, Anadolu eski çağlardan beri

Üretimin artmasına ve ulaşım ağının gelişmesine bağlı olarak gelişme gösterir.Yukarıda söz konusu edilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?A) TarımB) Ticaret

D) Endüstri

doğu ile batı arasında bir köprü işlevi görmüştür.İpek Yolu, Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergahı izleyip Anadolu’ya geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya uzanmıştır. Ayrıca bazı limanlarımızı kullanarak ta Avrupa’ya ulaşmıştır. İpek Yolu 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir kültürel zenginlik sunmaktadır.

C) Ulaşım

E) Turizm

2. Bu kentler, hem mal ve hizmet üretim merkezleri hem de

tüketim merkezleridir.ihraç ve ithal edilen malların tüm ülkeye dağıldığı, ticaret merkezleri grubunda yer alırlar.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz konusu edilen kentlerden biri değildir?A) Gaziantep

B) İstanbul

D) Bayburt

I. nüfus,II. ulaşım,III. üretimözelliklerinden hangileri yer alır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

Yukarıdaki paragrafa göre, İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yoludur.B) Anadolu’da hem kara yolu hem de deniz yolu kullanılmıştır.C) Anadolu en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur.D) Doğu ile batı arasında ekonomik ve kültürel etkileşime neden olmuştur.E) Günümüzde de aynı güzergâhlar benzer amaç ve araçlarla kullanılmaktadır.

E) Bursa

3. Ticareti etkileyen unsurlar arasında;C) Adana

Çözüm Yayınları02

BÖLÜM 09 Test

Ticaret

6.İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük borsasıdır.

Her yıl enternasyonal fuar kurulmaktadır.

Üzüm ve incir ihracatının tamamı buradan yapılmaktadır.Yukarıda bazı özellikleri verilen liman şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?A) BandırmaB) İzmir

D) Samsun

C) Mersin

E) Antalya

C) I ve II

E) I,II ve III

7. Türkiye’nin ticareti ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

4. Akdeniz tarım bölgesinden iç ve dış pazarlara gönderilen ürünler arasında aşağıdakilerden hangisinin payı diğerlerinden daha fazladır ?A) BuğdayB) Üzüm

D) Turunçgiller

E) İncir

C) PamukA) Sanayi merkezleri , ticaretin çekim ve dağıtım merkezleridir.B) Turizm merkezleri ticaretin gelişmesinde büyük rol oynar.C) Fuarlar kuruldukları yerlerde ticaretin canlanmasına neden olurlar.D) Türkiye konumundan dolayı transit ticaretin geliştiği ülkeler arasındadır.E) Türkiye’nin ihracat gelirleri, ithalat giderlerinden fazladır.

93

Test 02

1. B

8.Haftanın belirli bir gününde üretici ile tüketicinin alışveriş ettikleri yerlerdir.

Yılın belli dönemlerinde belli bir süre için kurulan ve sergi niteliği taşıyan alışveriş yerleridir.

Ticaret, sanayi, tarım ve kültür alanlarında tanıtım ve alıveriş yapılan merkezlerdir.

Yukarıda tanımı verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) BorsaB) Panayır

D) Fuar

E) Hal

9. Turizm merkezleri özellikle sezonda artan talebe bağlı olarak

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklere sahip olan şehirlerimizden biri değildir?A) AlanyaB) Bodrum

D) Çeşme

C) İskenderun

E) Kuşadası

5. E

6. B

7. E

8. A

9. C 10. A 11. D 12. C 13. CA) Kişi başına düşen milli gelirin artmasıB) Kırsal yörelerden şehir merkezlerine ulaşım koşullarının iyileşmesiC) Köyden şehirlere göç nedeniyle,şehir nüfusunun artmasıD) Büyük limanların yükleme ve boşaltma kapasitelerinin artmasıE) İletişimin gelişmesine bağlı olarak farklı tüketim malları hakkında bilgi sahibi olunması

12. Büyük sanayi tesislerinin kurulduğu bölgeler, ticari açıdan Çözüm Yayınları4. D

geçekleşen iç ticaret etkinliklerinin, 1950’li yıllardan sonra hızla canlılık kazanarak bölgeler arasında yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

C) Pazar

büyük tüketim merkezlerine dönüşürler.Bu merkezler tüketime dayanan mallar ve konaklama tesisleri ile büyük ticari değer kazanırlar.

3. E

11. Türkiye’de, küçük kapalı ekonomik bölgeler içerisinde

Haftanın her gününde yaş sebze ve meyvelerin satışa çıkarıldığı yerlerdir.2. D

çekim ve dağıtım merkezleridir.Aynı zamanda nüfus yoğunlukları nedeniyle tüketim merkezleri durumundadırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri taşımaz?A) Çatalca-Kocaeli PlatosuB) ÇukurovaC) Çoruh-Kelkit VadisiD) Güney MarmaraE) Kıyı Ege

10. Karadeniz, Akdeniz ve Ege tarım bölgelerinin iç ve dış

pazarlara en fazla gönderdikleri ürünler hangisinde doğru verilmiştir?

94

Karadeniz

Akdeniz

Ege

A)

Fındık

Turunçgiller

İncir

B)

Keten

Buğday

Pamuk

C)

Mısır

Ayçiçeği

Şeker pancarı

D)

Pirinç

Tütün

Buğday

E)

Patates

Nohut

Fasülye

13.

I. SinopII. MersinIII. İzmirIV. RizeYukarıda verilen şehirlerin hangilerinde deniz ticareti gelişmiştir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

03

BÖLÜM 09 Test

Dış Ticaret

1.

● İhtiyaç fazlası üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasıdır.● İhtiyaç duyulan ürünlerin başka ülkelerden satın alınmasıdır.Yukarıda tanımlanan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A) İthalat, ihracatB) İhracat, ithalatC) Dış alım, dış satımD) İç ticaret, dış ticaretE) Dış ticaret açığı, dış ticaret fazlası

4.

I. Turizm gelirlerini artırmaII. Ham madde ihracatını artırmaIII. Ulaşım sektörünü geliştirmeIV. Sanayi ürünlerinin ithalatını artırmaYukarıdakilerden hangileri, Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasına katkıda bulunur?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5. Aşağıdaki madenlerden hangisi ihraç edilen madenlerimizden biri değildir?A) Bor

2.

I. Gümrük tarifeleriII. SavaşlarIII. Siyasi yapıUluslararası ticaret, yukarıdakilerden hangilerinden etkilenmektedir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Çözüm YayınlarıB) Krom

D) Mermer

C) Fosfat

E) Feldspat

6. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretimi yetersiz olduğundan ithal edilmektedir?A) MuzB) Fındık

D) Elma

C) Domates

E) Üzüm

7. Türkiye’de son yıllarda ihracat büyük bir artış göstermiştir. Ancak ithalat giderleri de sürekli artmaktadır. 2000 yılında ihracatın ithalatı karşılama oran %51 iken bu oran 2010 yılında %61,4’e çıkmıştır.3. Türkiye’nin ithalatının artması;

I. dış ticaret açığının artması,II. dış ticaret açığının azalması,III. ülke dışına döviz çıkmasıdurumlarından hangilerine neden olur?A) Yalnız IB) I ve II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve III

Buna göre Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili olarak;I. dış ticaret hacminin arttığı,II. dış ticaret açığının azaldığı,III. ihracatın ithalattan fazla olduğu,IV. ithalatın ihracattan fazla olduğubilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?A) Yalnız IIIB) I ve II

D) I, II ve III

E) I, II ve IV

C) II ve III

95

Test 03 8.

1. B

İhraç ürünlerimiz

İlaç

Çimento

Saat

Mobilya

Makine

Televizyon

Optik araçlar

Kahve

Kayısı

4. B

5. C

6. A

7. A

8. E

9. C 10. D 11. E 12. D 13. A

ülkeler ve bu ülkelerle yapılan ihracat ve ithalat değerleri verilmiştir.Ülkeler

İhracat (milyon dolar)

İthalat (milyon dolar)

Almanya

11,489

17,548

ABD

3,768

12,318Yukarıdaki tabloda yanlışlığın giderilmesi için hangilerinin yerleri değiştirilmelidir?

İtalya

6,509

10,203

Fransa

6,065

8,176A) Tekstil - ilaç

İngiltere

7,328

4,680B) Çimento - saat

Rusya Federasyonu

4,632

21,599C) Mobilya - makine

İspanya

3,564

4,339D) Televizyon - optik araçlar

İran

3,043

7,644E) Kahve - Kayısı

Çin

2,259

17,180

9. Aşağıdaki tabloda Türkiye ithalatının sektörlere göre dağılımı Yıllar1985

1990

1995

2000

2010

Tarım, orman ve balıkçılık

375,4

1,139,5

1,909,5

1,224,8

6,490

Madencilik

3,625,8

4,137,8

4,090,6

7,096,,8

25,931

Sanayi

7,341,8

16,482,5

29,706,3

44,200,2

145,359

Diğer

........

542,3

2,6

1,081,0

7,755

Toplam

11,343,0

22,302,1

35,,709,0

55,502,8

185,535

Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak,I. Toplam ithalatın sürekli arttığıII. İthalatın en fazla sanayi alanında gerçekleştiğiIII. İthalatın en az madencilik alanında gerçekleştiğibilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız IB) Yalnız III

D) I ve III

Çözüm Yayınları

verilmiştir (milyon dolar)

96

3. C

11. Aşağıdaki tabloda Türkiyenin dış ticaretinde önde gelen

İthal ürünlerimiz

Tekstil

2. ETablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) En fazla ticaret yaptığımız ülke, Almanya’dır.B) İthalatın en fazla yapıldığı ülke, Rusya Federasyonu’dur.C) Ticaret hacminin en az olduğu ülke, İspanya’dır.D) İhracatın en az olduğu ülke, Çin’dir.E) Tüm ülkelerde ithalat ihracattan fazladır.

12. Ülkemizin ihracatına konu olan sektörleri üç ana grupta toplamak mümkündür. Bu sektörlerden biri de tarım, ormancılık ve hayvansal ürünlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biri değildir?A) Hububat

B) Kesme çiçekC) Orman ürünleri

D) Tuz

E) Canlı hayvan

C) I ve II

E) II ve III

13.

I. AlmanyaII. Rusya FederasyonuIII. YunanistanIV. İspanya

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği imalatYukarıda verilen ülkelerden hangileriyle Türkiye’nin dış ticaret hacmi daha fazladır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

ürünü değildir?

A) CamB) Çimento

D) Feldspat

E) Mobilya

C) Tekstil

BİRE BİR

04

BÖLÜM 09 Test

1. Türkiye’de ulaşım ağı, nitelik yönünden istenilen düzeye

4.

çıkarılamamıştır.

Edirne Kastamonu KarsUlaşım ağının gelişmesini engelleyen koşullar göz önüne alındığında, bunlardan hangisinin etkisi artarak sürmektedir?A) Yapım giderleri

B) İnsan gücü

C) Yeryüzü şekilleri

Haritada gösterilen şehirlerin hangilerine demir yoluyla ulaşılamaz?D) İklimA) Antalya ve KarsE) Coğrafi konumB) Edirne ve KastamonuC) Kars ve EdirneD) Kastamonu ve AntalyaE) Kastamonu ve Kars

2. Samsun’un bir liman kenti olarak, Ordu ve Sinop’a oranlaA) İç bölgelere ulaşmanın kolay olmasıylaB) Nüfusunun fazla olmasıylaC) Tarımsal üretiminin fazla olmasıylaD) Endüstrinin gelişmesiyleE) İklim özellikleriyle

5. Türkiye’de demir yollarının önemli bir kısmı, liman şehirleri Çözüm Yayınları

daha çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Antalya

ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlamak için yapılmıştır. Üretilen ürünlerin limanlarla iç ve dış pazarlara daha kolay taşınması amacıyla yapılan demir yolları, ülke ekonomisine ve bu şehirlerin kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır.Bu özellikteki şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?A) SamsunB) Mersin

D) İzmit

C) İzmir

E) Giresun

6. Türkiye’deki bir çok kıyı şehrinin gelişmesinde şehrin hinterlandının önemli bir etkisi olmuştur.

Ekonomik olarak limanı besleyen ve limanla etkileşen alan olarak bilinen hinterland; kapsamı içerisindeki sanayi, ticaret , enerji kaynakları ve tarım alanlarının yayıldığı alanın genişliği oranında kentin gelişimine katkı sağlar.

aşağıdaki komşu ülkelerden hangisinin limanına en kısa yoldan ulaşmak için başka ülkelerin kara sularından geçmek zorundadır?Buna göre aşağıdaki kıyı şehirlerinin hangisinin hinterlandı diğerlerinden dar olduğundan yeterince gelişememiştir?

A) BulgaristanA) İstanbul

3. İstanbul Limanı’ndan hareket eden bir yük gemisi97

B) Gürcistan

D) Suriye

C) İran

E) YunanistanB) Trabzon

D) İskenderun

E) Sinop

C) Mersin

Test 04

1. A

2. A

3. C 4. D

5. E

6. E

7. D

8. C

9. B 10. D 11. B 12. B 13. A

7. Arazideki engebeler arttıkça aynı standarttaki kara ve demir

10. Türkiye’de dış ticaret hacminin büyümesinde

A) Serbest ticaret bölgelerinin kurulmasıB) Ürün kalitesinin artırılmasıC) Uluslar arası fuarların düzenlenmesiD) Çalışanların ücretlerinin artırılmasıE) Sanayi üretiminin artırılması

aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

yollarının km maliyeti de artmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen şehirler arasında yapılacak kara ve demir yolunun km maliyetinin en az olması beklenir?A) Antalya-BurdurB) Erzurum-RizeC) Kastamonu-AnkaraD) Konya-AksarayE) Hakkari-Van

11. Türkiye’nin 2017 yılına ait dış alım ve dış satımını gösteren grafik incelendiğinde;

8. Dış ticaretle ilgili yükleme ve boşaltma imkanlarına göre aşağıdaki liman şehirlerini bir sıraya koymak gerekirse, bunlardan hangisi ilk sırayı alır? A) BandırmaB) Antalya

D) Zonguldak

C) Mersin

E) Sinop

I. dış ticaret hacmi,II. dış ticaret ürünleri,III. dış ticaret açığı,IV. milli gelir içinde dış ticaretin payıbilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Çözüm Yayınları

12. Türkiye’nin ithalatının sektörlere göre dağılımı (milyon dolar) çoktan aza doğru sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

9. Türkiye’de A ve B şehirlerine her yıl yurt içi ve yurt dışındanA) Tarım, madencilik, sanayiB) Sanayi, madencilik, tarımC) Sanayi, tarım, madencilikD) Madencilik, sanayi, tarımE) Madencilik, tarım, sanayi

binlerce insan gelmektedir. A şehrine gelenler, bu şehirde belirli bir süre kalmakta ve şehrin farklı doğal güzelliklerinden yararlanmakta iken B şehrine gelenler, farklı ürünleri görmek ve alışveriş yapmak için bu şehre gelmişlerdir.

98Bu şehirlerin etki alanlarının farklılık göstermesindeki faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?A şehri

13. Samsun’un bir liman kenti olarak, Ordu ve Sinop’a oranla daha çok gelişmiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B şehri

A)

Turizm

SanayiA) İç bölgelerle ulaşımın kolay olması

B)

Turizm

TicaretB) Delta ovalarının varlığı

C)

Ulaşım

TicaretC) Bakır işletme tesislerinin kurulması

D)

İletişim

TicaretD) Kıyılarının elverişli olması

E)

Sanayi

TarımE) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

Türkiye Turizmi /

01

BÖLÜM 10 Test

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekan İlişkisi

1. Türkiye, zengin bir mirasa sahip olup adeta açık hava

4. Aşağıda Türkiye’yi sembolize eden eser-şehirYukarıdaki cümlede Türkiye’nin hangi ekonomik potansiyelinden söz edilmiştir?

A) Tarım

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

müzesidir.B) Ticaret

D) Turizm

C) Ulaşım

E) Endüstri

B) Nemrut DağıC) Van GölüD) Ani Arkeolojik AlanıE) Kapadokya

Divriği Ulucami

Konya

B)

İshakpaşa Sarayı

Ağrı

C)

Hierapolis

Denizli

D)

Selimiye Cami

Edirne

E)

Sümela Manastırı

Trabzon

V Çözüm YayınlarıA)

örneklerinden biridir.

Listesindeki doğal ve kültürel varlıklardan biri değildir?

A) Pamukkale Travertenleri

Şehir

5. Doğubeyazıt’ta bulunan eser, Osmanlı mimarisinin en güzel

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan Dünya Miras

Eser

II I

III IVYukarıda söz konusu edilen eser haritada hangi numara ile gösterilmiştir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

3. Yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya kültür miras listesinde yer almaktadır.Yukarıda bazı özellikleri verilen, kültürel değer aşağıdakilerden hangisidir?A) Nemrut DağıB) HattuşaC) Truva99

6. Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve

yabancı turisti ağırlayan Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’dır.Hattuşa aşağıdaki il merkezlerinin hangisinin sınırları içerisinde yer alır?

D) ÇatalhöyükA) Yozgat

E) Pamukkale TravertenleriB) Çorum

D) Tokat

E) Amasya

C) Konya

Test 01

1. D

3. A

4. A

5. A

6. B

7. E

8. B

9. A 10. B 11. D 12. C

7. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Kültür Miras Listesine

10. Aşağıda Türkiye’yi sembolize eden varlıklardan hangisiA) Bursa CumalıkızıkA) Selimiye cami ve külliyesiB) Safranbolu şehriB) Göreme ve Kapadokya milli parkıC) Konya ÇatalhöyükC) Truva arkeolojik kentiD) Divriği UlucamiD) Safranbolu şehriE) Aydın AfrodisiasE) İstanbul’un tarihi alanları

diğerlerinden daha sonra dahil edilmiştir?

hem doğal hem de kültürel değerdir?

8.

11. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

II

tarafından belirlenen ve dünya çapında koruma altına alınan kültürel ve doğal varlıklardan oluşan Dünya Mirasları listesinde, Türkiye’de bulunan kültür varlığı sayısı 17’ye çıktı.

IYukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen ve UNESCO Miras Listesinde de yer alan varlıklarımız hangisidir? III

A)

Truva

Hattuşa

B)

Kapadokya

Travertenler

C)

Çatalhöyük

Safranbolu

D)

Selimiye Camii

Ayasofya

E)

Nemrut Dağı

Efes

Çözüm Yayınları100

2. CYukarıdaki habere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) UNESCO Birleşmiş Milletlere bağlı bilim ve kültür örgütüdür.B) Dünya Mirasları Listesi UNESCO tarafından belirlenir.C) Dünya Mirasları’nda yer alan varlıklar korunma altındadır.D) Dünya Mirasları Listesi’nde yalnız kültür varlıklarımız yer alır.E) Dünya Mirasları Listesi’nde doğal ve kültürel miraslar yer alır.

12.Antik çağda Likya’nın önemli merkezidir.

9.Volkanik kayaçların aşınması sonucu oluşmuştur.

Antalya ve Muğla il sınırları içerisindedir.

Kayaların içerisine oyulmuş kiliseler vardır.

UNESCO Dünya miras listesinde yer alır.

Orta Anadolu’da yer alırYukarıda bazı özellikleri verilen kültürel mirası aşağıdakilerden hangisidir?A) Efes Antik KentiB) Safranbolu ŞehriC) Xanthos-LetoonD) Truva Antik KentiE) ÇatalhöyükYukarıda sözü edilen mekan, aşağıdakilerden hangisidir?A) Göreme ve Kapadokya Milli ParkıB) Truva Arkeolojik KentiC) Ani Arkeolojik AlanıD) Pamukkale Travertenleri ve HierapolisE) Safranbolu Şehri

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de turizm faaliyetlerini

6. Yaylalar; tabiatın kirlenmemiş havası, billur gibi soğuk suları,

etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

yazın en sıcak günlerde ferahlatıcı serinliği; büyüleyici güzellikte manzaraları, doğal meyve ve sebzeleri ile tabii ortamlarında yetişen hayvanlardan elde edilen gıdaların bulunduğu mekânlardır.A) Coğrafi konumB) Yeryüzü şekilleriC) Tarım ürünleri

D) İklimI. turizm,E) Su kaynaklarıII. tarım,III. hayvancılık

2. Bir turist rehberi, “yaz – kış üzerinden kar eksik olmayanAşağıdakilerden hangisi bu dağlardan biri değildir?A) Palandöken

D) Erciyes

I. Coğrafi özelliklerin çeşitlilik göstermesiII. Çeşitli iklim özelliklerinin görülmesiIII. Üç kıta arasında doğal bir köprü olması

B) Yalnız II

D) II ve IIIA) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

7. Bir öğrenci yaşadığı şehirde, müzeler, ören yerleri ve anıtsal yapıların yaygın olduğunu söylemiştir.

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de turizmin gelişmesinde etkili olmuştur? A) Yalnız I

faaliyetlerinden hangilerinin yapıldığı yerlerdir?

E) Uludağ

3.

C) Canik

C) I ve II

E) I, II ve III

Çözüm YayınlarıBuna göre yaylalar;yüksek dağlarıyla ve bu dağlarda kurulan kayak tesisleriyle Türkiye önemli bir kış turizm merkezidir’’ ifadesini kullanmıştır.

B) Kartalkaya

02

BÖLÜM 10 Test

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve DeğerleriBuna göre öğrencinin yaşadığı şehirde hangi turizm faaliyetinin potansiyeli olduğu söylenebilir?A) Botanik turizmiB) Yayla turizmiC) Kış turizmiD) Kültür turizmiE) Golf turizmi

4. Deniz suyu sıcaklığının uygun olması ve uygun iklimi ile

özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizmi gelişmiştirBuna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde deniz turizminin gelişmesi beklenmez?A) AlanyaB) Bodrum

D) Bafra

C) Kemer

E) Çeşme

8. Türkiye’deki akarsuların çoğunluğu “akarsu turizmi” olarak tanımlanan rafting, kano ve nehir kayağı için elverişlidir. I III

merkezlerinin bulunduğu şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?A) Erciyes – KayseriB) Palandöken- ErzurumC) Uludağ- BursaD) Kartalkaya-KastamonuE) Elmadağ-Ankara

101

V

5. Aşağıda verilen önemli kayak merkezleri ve bu kayak

II

IVYeryüzü şekilleri dikkate alındığında haritada numaralandırılan akarsulardan hangisi bu durum için elverişli değildir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Test 02

1. C

2. C

9. Kişilerin daima konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında

4. D

5. D

6. E

7. D

8. A

9. B 10. A 11. E 12. E 13. E 14. D 15. A

12. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin

uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda, bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve ilişkilerinin tümüdür.3. E

bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “Coğrafi işaret” denir.Yukarıda söz konusu edilen turizm türü aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre coğrafi işaretler;I. doğal ve kültürel mirasın korunması,II. sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişmesi, III. ekonomik kalkınmaA) Yayla turizmi

B) Kongre turizmiözelliklerinden hangilerine katkı sağlar?C) Kültür turizmD) Sağlık turizmiA) Yalnız IE) Av turizmi

I. ticaret,II. ulaşım,III. madencilik,IV. ormancılıkfaaliyetlerinden hangilerinin gelişmesi beklenir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

Çözüm Yayınları

10. Türkiye’de turizme paralel olarak;

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

13.

I. Coğrafi işaret konusu yörede üretim yapan üreticilerin, tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmasıII. Coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunmasıIII. Tüketici tercihleri için yol gösterici olmasıYukarıdakilerden hangileri coğrafi işaret tescilinin temel amaçlarındandır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

14. Türkiye’de coğrafi işaretler, 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında tescil edilerek korunurlar.

E) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki coğrafi işaretlere örnek verilemez?

102

11.Perge

Termessos

Side

A) Isparta halısıB) Çorum leblebisiC) Malatya kayısısıD) Konya buğdayıE) Kütahya çinisi

15. Coğrafi işaretlerin tescilini yapan kuruluş aşağıdakilerdenYukarıdaki merkezlerin;I. antik kent olmaları,II. Antalya il sınırları içerisinde bulunmaları,III. kültürel turizm alanları olmalarıözelliklerinden hangileri ortaktır?A) Yalnız I

hangisidir?

B) I ve II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve IIIA) Türk Patent EnstitüsüB) Türk Standartları EnstitüsüC) Türkiye İstatistik KurumuD) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuE) Devlet Planlama Teşkilatı

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Türkiye’nin

BÖLÜM 10 Test

Turizm Politikaları

1.1982 yılında “Turizm Teşvik Kanunu” çıkarılmıştır.

4.

I. Döviz kazandırır.

1985 yılında turizm, ‘Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör’ kapsamına alınmıştır.II. Vergi gelirleri artar.III. İstihdam sağlar.Yukarıdaki çalışmalar hangi ekonomik etkinliği geliştirmeye yönelik yapılmıştır?A) Tarım

B) OrmancılıkD)Turizm

C) Madencilik

E)Hayvancılık

03Turizm faaliyetleri ülkemiz ekonomisine yukarıdakilerden hangilerini sağlar?A) Yalnız IB) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I,II ve III

2. Ülkeler turizm gelirlerinin artırmak için turizm potansiyellerini değerlendirmeye yönelik stratejiler geliştirmektedir.

Bunlar arasında;I. ulaşım sistemlerini geliştirmekII. konaklama tesislerini geliştirmekIII. turistik alanların tanıtımını yapmakstratejilerinden hangileri yer almalıdır?A) Yalnız I5. Dünyada 944 milyar dolarlık turizm pastası var.Türkiye bu

pastadan %2,5 pay almaktadır.Türkiye’nin 2023 hedefi 63 milyon turist ve 86 milyar dolar gelir elde etmektir.

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

Çözüm Yayınları

Bu habere göre, Türkiye’nin turizm geliri yaklaşık kaç milyar dolardır?A) 20

B) 21,5

C) 23,5

D) 25

E) 25,3

3. Aşağıdaki tabloda ülkemize gelen turist sayıları ve turizm gelirlerinin yıllara göre değişimi verilmiştir.

Yıllar

Toplam turist sayısı

Turizm geliri (milyon dolar)

2001

11,620,000

10,067

2003

13,956,000

13,203

2005

21,125,000

18,153

2007

23,312,650

18,187

2009

32,000,000

21,249Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Gelen turist sayısı sürekli artmıştır.B) En fazla turist Japonya’dan gelmektedir.C) Turizm gelirleri sürekli artmıştır.D) 2009 yılı geliri 2001 yılı gelirinin iki katından fazladır.E) Turist sayısı ile turizm gelirleri orantılı değildir.

6. Turizm, istihdam artışını sağlama, çevreyi etkileme ve farklı kültürler arasında etkileşime neden olmaktadır.Buna göre turizm faaliyetleri;I. ekonomi,II. kültür,III. çevrealanlarından hangilerini etkilemektedir?A) Yalnız IIB) Yalnız III

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

103

Test 03

1. D

7.

I. Turizm, toplumların dünya görüşünü ve başka ülke insanlarıyla ilgili düşüncelerini etkileyen sosyal bir olaydır.II. Turizm, döviz getirisi ve istihdam ile ülkemize katkı sağlar.III. Turizm, çevreyi etkileyen bir faaliyettir.Yukarıda turizmin etkileri ile ilgili verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? III

2. E

3. B

4. E

5. C

6. E

7. A

8. B

9. A 10. D 11. D 12. C

10.

I. Anadolu’da farklı medeniyetlerin yaşaması tarihi zenginliğini artırmıştır.II. Türkiye dünyanın en çok turist çeken ilk 10 ülkesi içinde yer almaktadır.III. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmle ilgili politikaları belirlemektedir.IV. Türkiye turizm gelirleri sıralamasında ilk üç ülke arasındadır.

IIIYukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız IV

A)

Kültürel

Ekonomi

ÇevreB)

Ekonomi

Kültürel

ÇevreC)

Kültürel

Çevre

Ekonomi

D)

Çevre

Ekonomi

Kültürel

E)

Ekonomi

Çevre

Kültürel

B) I ve II

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IV

11. Aşağıdaki tabloda 2013 ve 2014 yıllarında dünyanın en fazla turist ağırlayan on ülkesi verilmiştir.Ülkeler

Milyon Kişi (2013)

Milyon Kişi (2014)

83,6

83,7

70

74,8

İspanya

60,7

65

Çin

55,7

55,6

İtalya

47,7

48,6

Türkiye

37,8

39,8

Almanya

31,5

33

İngiltere

31,1

32,6

Rusya Fed.

28,4

29,8

Meksika

24,2

29,1

Fransa

8. Ekosistemin dengesinin bozulması turizm değerlerine zarar vermektedir.

104Buna göre aşağıdakilerden hangisinin turizm değerlerine zarar verdiği söylenemez?A) Orman yangınlarıB) Fotoliz olayıC) Su kirlilğiD) Asit yağmurlarıE) Hava kirliliği

9. Türkiye’de turizme katılan kişi sayısı hızla artmaktadır.

Çözüm Yayınları

ABDTablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Turist sayısı bir önceki yıla göre azalan tek ülke Çin’dir.B) Her iki dönemde de turist sayısı en fazla olan ülke Fransa’dır.C) Turist sayısındaki artış oranı en fazla olan ülke Meksika’dır.D) Meksika turizm gelirlerinde son sıradadır.E) Turist sayısı oranı bir önceki yıla göre en az artan ülke Fransa’dır.Aşağıdakilerden hangisinin bu artış üzerinde etkili olduğu söylenemez?A) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesiB) Ulaşım olanaklarının artmasıC) Turistik değerlerin tanıtımının artmasıD) Gelir düzeyinin yükselmesi

E) Turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi12. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Türkiye’den daha fazla turist sayısına ve turizm gelirlerine sahip değildir?

A) Fransa

B) İspanya

D) Çin

E) İtalya

C) Yunanistan

BİRE BİR

BÖLÜM 10 Test

1. Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede turizme paralel

5. Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve

olarak gelişmesi beklenen bir etkinlik değildir?A) UlaşımB) Ticaret

D) İnşaat

korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere UNESCO tarafından Dünya Mirası statüsü verilir ve bunlar Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi’ne alınır. Bu listede Türkiye’yi sembolize eden doğal ve kültürel varlıkların sayısı, 2011 yılında 9’dan 10’a yükselmiştir.

C) Haberleşme

E) Hayvancılık

Buna göre;I. Kültürel ve Doğal Mirası Listesi’ne dâhil edilen kültürel varlığımız,II. Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi’nde yer alan karma tipteki varlığımız

2. Son yıllarda, Türkiye’deki turizm etkinlikleri arasında

rafting,yamaç paraşütü ve dağcılık gibi alternatif sporların önemli yer tutmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasıB) Yer şekillerinin çeşitli olmasıC) Kıyıların girintili çıkıntılı olmasıD) Turistik tesislerin yaygın olmasıE) Turistik yerlerin tanıtılması

3.Gelir düzeyinin yükselmesi

Ulaşım olanaklarının çeşitlenmesi

Kent nüfusunun artmasıYukarıdakilere paralel olarak son yıllarda büyük gelişme gösteren ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?A) OrmancılıkB) Madencilik

D) Tarımaşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? III

A)

Efes

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya

B)

Selimiye Camii

Diyarbakır surları

C)

Truva Antik Kenti

Hattuşa

D)

Divriği Ulu Camii

Nemrut Dağı

E)

İstanbul’un tarihî alanları

Çatalhöyük

Çözüm Yayınları04

C) Turizm

E) Arıcılık6. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.II IV

III

V

4. Uluslararası spor faaliyetlerindeki önemli organizasyonlardan

I

biri de olimpiyat oyunlarıdır. Bu büyük organizasyon sayesinde hem ev sahibi ülkeye oyunları takip etmek üzere binlerce insan gelmekte hem de dünyadaki milyonlarca insan karşılaşmaları medya aracılığıyla izlemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu organizasyonların, ev sahibi ülkeye sağladığı avantajlardan biri değildir?

Bu alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) I numaralı alanda deniz ve kıyı turizmi gelişmiştirA) Ülke halkının sağlık düzeyinin yükseltilmesiB) II numaralı alanda kültür turizmi gelişmiştir.B) Ülkenin tanıtılmasıC) III numaralı alanda yayla turizmi gelişmiştir.C) Turist sayısında artış sağlanması

D) Sportif ve konaklama altyapısının gelişmesi

D) IV numaralı alan hem kültürel hem de doğal turizm alanıdır.E) Uluslararası alanda saygınlık kazanılmasıE) V numaralı alan Dünya Miras Listesi’nde yer alan turizm merkezidir.105

Test 04

1. E

7. Bir kente yurt içinden ve yurt dışından binlerce insan gelerek belirli bir süre kalmakta ve kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmektedir.Bu kentin ekonomik etkinliklerinden hangisine doğrudan vurgu yapılmıştır?A) TicaretB) Ulaşım

D) Madencilik

C) Turizm

E) Tarım2. B 3. C 4. A

5. A

11.

I. İstanbulII. AntalyaIII. AnkaraIV. Sakarya

6. D 7. C

8. E

9. A 10. E 11. A 12. E 13. B 14. DYukarıdaki şehirlerimizden hangilerinin turizm gelirleri daha fazladır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

8. Aşağıdaki turizm yörelerinden hangisinde bulunan karstik oluşumlar ilgi çekmektedir? A) KuşadasıD) Truva

I. Doğal güzelliklere sahip olmasıII. Zengin tarihi eserlere sahip olmasıIII. Tarım arazilerinin geniş olmasıIV. Tarım ürünlerinin çeşitli olmasıYukarıdakilerden hangileri Ege kıyılarında turizmin gelişmesinde etkilidir?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

12. İnsanlar geçmişten günümüze dek yaşadığı yerden farklı

C) Ürgüp

yerlere geziler düzenlemiştir.

E) Pamukkale

9.106

B) MarmarisÇözüm Yayınları

I. kutsal yerleri ziyaret etmek,II. sportif ve kültürel etkinliklere katılmak,III. dinlenmek ve eğlenmekamaçları arasında hangileri sayılabilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

13. Türkiye’nin 2023 turizm stratejileri arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz?

C) II ve III

E) III ve IV

Bu gezilerin;A) Turist sayısını artırmakB) Kıyıları yerleşim alanına açmakC) Turizm gelirlerini artırmakD) Alternatif turizmi geliştirmekE) Turizm değerlerinin tanıtımını sağlamak

10. Karadeniz Bölgesi ‘nde turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?A) Ucuz tatil olanaklarının bulunmasıB) Turizm etkinliklerinin çeşitliliğiC) Turistik değerlerin tanıtılmasıD) Sarp sınır kapısının açılmasıA) Yayla turizmi

B) Golf turizmiE) Nüfusun artmasıC) Av turizmi E) İnanç turizmi

D) Deniz turizmi

14. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki turizm faaliyetleri içerisinde en büyük paya sahiptir?

TÜMEVARIM - II Test

01 01

1. Karasal biyomlar, bölgenin hakim olan bitki türüne göre

4. Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, engebeli veAşağıdakilerden hangisi bu biyomlardan biri değildir?

A) Savan

B) İğne yapraklı ormanlar

B) Tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesiC) Deniz biyomu

D) Dağ biyomu

C) Çığ olaylarının görülmesi

yüksek olmasının bir sonucu değildir?

sınıflandırılır.E)Tundra

A) Kara yolu yapım giderinin yüksek olması

D) Kıyı kesimleriyle iç kesimlerde nüfus yoğunluğunun farklı olması E) Kaplıcalar yönünden zengin olması

2. Aşağıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen bazı coğrafi faktörler verilmiştir.

5. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde buğdayınI. İklim

yetiştirilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?II. İnsan

A) Yer şekillerinin engebeli olmasıIII. Kıtaların kayması

B) Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi C) Buğdayın yerine arpanın tercih edilmesi

Bu faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? I

II

III

A)

Fiziki

Biyolojik

Paleocoğrafya

B)

Fiziki

Paleocoğrafya

Biyolojik

C)

Biyolojik

Fiziki

Paleocoğrafya

D)

Biyolojik

Paleocoğrafya

Fiziki

E)

Paleocoğrafya

Fiziki

Biyolojik

D) Ekmek tüketiminin az olması

Çözüm YayınlarıE) Kış mevsiminin ılıman olması

6. Aşağıda bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

V

II IV

3. Bir şehrin gelişmesinde, büyümesinde ve çevresiyle

etkileşim halinde bulunmasında, etki alanının geniş ya da dar olmasında etkili olan faktörlerin tümüne şehirsel fonksiyon denilmektedir.Buna göre bir şehrin etki alanının geniş ya da dar olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

III

IBu alanların hangisinde bölge eşleştirmesi doğru verilmiştir?

A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması

A) I. Maden bölgesi

B) Kültürel varlıklarının zenginliği

B) II. Dağlık bölge

C) Sanayi kuruluşlarının varlığı

C) III. Kurak bölge

D) Bankacılık ve finans alanında gelişmişliği

D) IV. Plato bölgesi

E) Mera hayvancılığının yapılması

E) V. Turizm bölgesi

107

Test 01

1. C

7.

I. KasırgaII. Okyanus tabanı depremleriIII. Deniz altı volkanizmasıIV. Ay’ın çekim gücü

3. E

4. E

5. B

6. D

7. C

8. C

9. D 10. D 11. B 12. A

10. Yaşadığım köyde mısır, fasülye ve patates gibi ürünler

yetişmektedir. Köyümüzde bulunan tarihi camiyi görmek için her yaz çok sayıda insan deniz ve kara yoluyla köyümüze gelir.Yukarıdakilerden hangileri doğanın ekstremlerinden olan tsunamilerin oluşumunda etkilidir? A) I ve II

2. A

B) I ve III

D) II ve IV

Yukarıdaki sözü edilen ekonomik faaliyetler, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Sanayi, tarım, hayvancılık

C) II ve III

B) Tarım, madencilik, ticaret

E) III ve IV

C) Turizm, ulaşım, Madencilik D) Tarım, turizm,ulaşım E) Tarım, sanayi, turizm

8. İlk uygarlıklar genellikle su kaynakları çevresinde kurulmuş ve

11. Aşağıda bir ülkeye ait günümüz nüfus özellikleri ve gelecek

gelişmişlerdir.

A) Mısır’da Nil nehri üzerinde ulaşımın yapılması.B) Mezapotamya’da Fırat ve Dicle nehirlerinin çevresinde tarımın yapılması.C) İnka’ların kendilerini savunmak için şehirlerini yüksek alanlara inşa etmesi.D) Akdeniz uygarlıklarının deniz ticaretiyle uğraşması.E) Hint uygarlığının İndus nehri çevresinde gelişmesiAşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz?A) I

B) II

C) III

D) IV

Çözüm Yayınları

yıllara ait tahmini nüfus bilgileri tabloda verilmiştir.

2016

2019

2023

Ortanca yaş

31,5

32,6

34

Nüfus artış hızı ‰

10,4

9,5

8,4

Genç yaş bağımlılık oranı %

33,9

32,8

30,9

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Nüfus yoğunluğu azalmaktadır.

E) V

C) Nüfusun yaş ortalaması artmaktadır. D) Genç yaş bağımlılık oranı azalmaktadır. E) Doğum oranı azalmaktadır.

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yer şekillerinin 108

tarım faaliyetleri üzerindeki sınırlayıcı etkisine örnek gösterilebilir? A) Kıyı bölgelerde sanayi bitkileri üretiminin yaygın olması

12. Bir girişimci pamuklu dokuma fabrikası kurmayı

düşünmektedir. Kuracağı fabrikanın yerinin belirlenmesinde, ham madde, enerji, iş gücü, ulaşım, teknoloji ve pazar koşullarının elverişli olmasını istemektedir.

B) Tarım alanlarında gübre kullanımının yetersiz olması C) Kuraklığın yaşandığı Orta Anadolu’da sulama olanaklarının yetersiz olması D) Engebeli alanlarda tarla yerine bahçe tarımının yapılması E) Karadeniz kıyı bölgesinde yaz yağışından dolayı pamuk yetiştirilememesiBuna göre girişimcinin pamuklu dokuma fabrikasını kuracağı en uygun yer, aşağıdakilerden hangisidir?A) İzmir B) İzmit D) Ankara E) Edirne

C) Samsun

02

TÜMEVARIM - II Test 1. Hava kütlesinin soğuyup doyma noktasını aşmasıdır.

4. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renklerle gösterilmiştir.

Yukarıda su döngüsünün hangi aşamasından söz edilmiştir? A) Buharlaşma ve terleme B) Soğuma ve yoğunlaşma C) Yağış D) Yüzey sularına dönüş E) Yer altı sularına dönüş

Aşağıdakilerden hangisi haritada gösterilen yerlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Nüfusları azdır B) Kuraklık etkilidir C) Erozyon görülür D) Biyoçeşitlilik zengin değildir

2. Bir bilim insanı, “İnsan doğaya günümüz teknolojisiyle

E) Kimyasal çözünme etkilidir

hükmetmiştir. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin dünya üzerindeki bazı doğa olaylarının meydana gelmesini hiçbir zaman engelleyemeyecektir.” demiştir.

5. Hinterland ; ekonomik olarak bir limanı besleyen limanla

Aşağıdaki doğa olaylarından hangisi bunlardan biridir? A) Volkanik püskürme B) Erozyon C) Sel ve taşkın D) Çığ E) Heyelan

Çözüm Yayınlarıetkileşim alanıdır. Bir limanın art bölgesindeki sanayi tesisleri, tarım alanları, enerji kaynaklarının yayıldığı alan ne kadar genişse liman o oranda gelişir.Buna göre, aşağıdaki limanlarımızdan hangisi hinterlandı dar olduğundan gelişememiştir?A) İstanbulB) İzmir

D) Sinop

C) Mersin

E) İzmit

6. Aşağıda bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.

II III

IV V

3. Aşağıda Anadolu’nun medeniyetler merkezinden biri olmasında etkili olan bazı faktörler verilmiştir.Bu faktörlerden hangisi Anadolu’nun ulaşım açısından önemini vurgulamıştır?A) İklim koşullarının uygun olmasıB) Yer altı kaynaklarının çeşitli olmasıC) Su kaynaklarının zengin olmasıD) Kıtalar arası geçiş güzergahında yer almasıE) Verimli tarım topraklarının bulunması

I

109Bu alanların oluşturduğu bölgeler aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? A) I - Tarım bölgesi B) II - Sanayi bölgesi C) III- Dağlık bölge D) IV – Plato bölgesi E) V – Maden bölgesi

Test 02

1. C

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.3. D

4. E

10.

I. GelgitII. RüzgârIII. Jeotermal

5. D

6. E

7. B

8. D

9. C 10. A 11. C 12. BÜlkemizde yukarıdaki kaynaklardan hangilerinden enerji elde edilemez?A) Yalnız I

2. A

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

Bu alanların tümü hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır? A) Akdeniz iklim bölgesi B) Dağlık bölge C) Tarım bölgesi D) Orman bölgesi

Çözüm Yayınları

E) Yoğun nüfuslu bölge

8. Aşağıda ilk yerleşim alanlarının kurulup gelişmesinde etkili olan bazı faktörler sıralanmıştır.

Verimli topraklara sahip olması

İklim koşullarının uygun olması

Yer şekillerinin sade olması

Zengin su kaynaklarına sahip olması

I. Nijerya,zengin doğal kaynaklara sahip ancak,teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersizdir.II. Moğolistan,doğal kaynaklar, sermaye ve teknik bilgi bakımından yetersizdir.III. Japonya, sermaye, iş gücü ve teknoloji açısından zengin ancak doğal kaynaklar yönünden fakirdir.IV. ABD, doğal kaynaklar, sermaye ve teknik bilgi bakımından zengindir.Yukarıdaki ülkelerden hangileri doğal kaynaklar bakımından zengin değildir?A) I ve II

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin bu faktörlere bağlı olarak kurulduğu söylenemez?A) Hint

B) MısırC) Mezopotamya

D) İnka11.

E) Çin

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

12. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.

110

IV III

iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlayarak, üretilen ürünlerin iç ve dış pazarlara taşınmasını kolaylaştırmıştır.Bu özellikteki şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?A) Muğla B) Sinop C) Mersin D) Rize E) Kırklareli

II

I

9. Türkiye’de demir yollarının önemli bir kısmı, liman şehirleri ile

Bu yerlerin hangilerinde kış ılıklığı isteyen tarım ürünleri yetiştirilebilir?A) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

03

TÜMEVARIM - II Test 1. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan doğal faktördür?A) Kuraklığın artmasıB) Bitki örtüsünün tahrip edilmesiC) Meraların tarım alanına dönüştürülmesiD) Ormanların yerleşim alanına dönüştürülmesiE) Tarım alanlarına fabrikaların yapılması

4.

I. Batı Karadeniz Maden Sanayi BölgesiII. Akdeniz İklim BölgesiIII. Doğu Karadeniz Çay Tarım BölgesiIV. Doğu Anadolu Dağlık BölgesiYukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarının, diğerlerine göre daha uzun sürede değişime uğraması beklenir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

2. Ülkemizde yer şekilleri dağlık ve engebeli olan bir

yörenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenemez?

5. Türkiye’nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yaygın

olarak yapılırken kuzeydoğu kesimindeki Erzurum, Ardahan ve Kars çevresinde büyükbaş hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

A) Kış turizmi gelişmiştir.

Çözüm Yayınları

B) Geniş çiftlikler kurulmuştur. C) Akarsu vadileri derindir. D) Tarım alanları dar ve parçalıdır. E) Kara yollarında köprü ve tüneller bulunur.

3. Doğa olaylarının normal gidişatın dışına çıkıp aşırı değerlere ulaşarak gerçekleşmesine ekstrem olay denilmektedir. IV

VIII

I II

Buna göre haritada işaretli merkezlerin hangisinde aşırı yağışların görülmesi ekstrem olay olarak kabul edilir? A) I

B) II

C) III

D) IV

E) VBu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Bitki örtüsü

B) Nüfus yoğunluğuC) Ekonomik faaliyetler

D) Kültürel özelliklerE) Su kaynakları

6. Aşağıda dört ilimizin enerji kaynaklarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

İlk jeotermal enerji santrali bu ilimizde kurulmuştur.

Burada çıkarılan doğal gazın kullanıldığı termik santral kurulmuştur.

Taş kömüründen elektrik üreten termik santral kurulmuştur.

Su gücünden elektrik enerjisi üreten Keban barajı kurulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu şehirler arasında yer almaz?A) BoluB) Denizli

D) Kırklareli

C) Elazığ

E) Zonguldak

111

Test 03

1. A

7. Aşağıdaki haritada bazı şehirler numaralandırılarak gösterilmiştir. IV

V

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. D 10. E 11. B 12. E

10. Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar çeşitli ve gelişmişse küresel çapta etkilediği alan da o kadar geniştir.

IIBuna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinin etki alanının diğerlerinden daha geniş olması beklenir?A) Atina

IIII

B) Sofya

D) Tiflis

C) Kabil

E) MoskovaBu şehirlerin hangisinin etki alanı diğerlerinden daha dardır?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

11. Türkiye’de yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin çeşitli nedenlere bağlı olarak devlet kontrolünde üretimi yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

8. Nüfus politikaları nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılımını etkileyen bilinçli uygulamalardır.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izler? A) AlmanyaB) İngiltere

D) Hindistan

C) Rusya

E) İsveç

A) Buğday, arpa, mısır

Çözüm YayınlarıB) Pirinç, kenevir, tütün C) Ayçiçeği, gül, çay D) Üzüm, elma, kayısı E) Haşhaş, keten, fındık

9. Marmara Denizi’ne yakın bir ilçede çiftçilik yapıyorum.İklimve yer şekilleri çok büyük imkanlar sunuyor.Anadolu’nun batısında yaşayan çiftçiler gibi biz de ahır hayvancılığına yönelerek daha fazla verim elde ettik.Yaşadığımız yerde balıkçılık, kümes hayvancılığı ve ipekböcekçiliği de gelişmiştir.

112 IV

III

I

V

II12. Ham maddenin varlığı, bir endüstri kolunun kurulması ve gelişmesi için önemli bir etkendir.Buna göre, bir yerde,I. ipekli dokuma,II. yünlü dokuma,III. süt,IV. et

Bu parçada sözü edilen yer, haritada hangi numara ile gösterilmiştir?

endüstrilerinden hangilerinin, büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak gelişmesi beklenir?A) I ve II

A) IB) II

C) III

D) IV

E) V

B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

04

TÜMEVARIM - II Test 1. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik veya jeomorfolojik

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de büyükbaş mera

kökenli ekstrem olaylardan biri değildir?

hayvancılığının yoğun olduğu yörelerin bir özelliğidir?A) Tsunami

B) Şiddetli deprem

A) Bozkırların geniş yer kaplamasıC) Aşırı yağışlar

D) Volkanizma

B) Yaz mevsiminin serin geçmesiE) Kütle hareketleri

C) Turizm gelirinin yüksek olması D) Sebze üretiminin fazla olması E) Endüstri faaliyetlerinin gelişmiş olması

2. • Manş Tüneli

• Central Vallley Projesi• Osman Gazi KöprüsüYukarıdakilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal ve beşeri süreçlerin etkileşimidir.

5. Çözüm Yayınları

B) Ulaşım kolaylığı sağlamıştır. C) Tarımda sulama yapılmıştır. D) En ekonomik projelerdir. E) Avrupa Kıtas’nda yer alırlar.

Arazinin yüksek ve engebeli olduğu bir bölgede, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi olumlu etkilenir? A) Ticari faaliyetler B) Sanayi faaliyetleri C) Hidroelektrik üretimi D) Ulaşım olanakları E) Tarım faaliyetleri

3. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.

III

I

II

IV113

6.

● Eski medeniyetlere ait izler taşımaktadır.● Endemik bitki türleri yaygındır.● Uluslararası bir çok organizasyon gerçekleşir.● Yaban hayatı açısından zengindir.Bu alanların hangilerinde kış ılıklığı ve yaz kuraklığı isteyen tarım ürünleri yetiştirilebilir?Yukarıda hangi turizm potansiyelinin varlığı ile ilgili bilgi verilmemiştir?A) I ve IIA) BotanikB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve IIIB) Termal

D) Kongre

E) Kültür

C) Av

Test 04

1. C

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu

4. B

5. C

6. B

7. C

8. A

9. B 10. E 11. D 12. E

uygulamalardan hangisi yanlıştır?A) Karadeniz yaylalarında mera hayvancılığının yapılması IV

B) İç Anadolu platolarında tarım yapılması

I

III

C) Dağlık alanlarda kayak tesislerinin yapılması V

II

D) Akarsularda kültür balıkçılığının yapılması E) Kıyı ovalarında sanayi tesislerinin kurulmasıBu alanların hangileri plato bölgesidir?A) I ve II3. D

10. Türkiye’de arazi kullanımıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki

renkle gösterilmiştir.2. A

B) I ve III

D) II ve III

C) I ve V

E) III ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayan madenle birlikte verilmiştir?

8. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faaliyet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Bazı şehirlerde yapılan işler, alınan kararlar, üretilen mallar ve hizmetler dünya çapında bir alana veya kitleye hitap etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biridir?A) New York

B) KabilC) Bişkek

D) SofyaÇözüm YayınlarıYöreMaden

A) Hekimhan

Demir

B) Seyitgazi

Bor

C) Maden

Bakır

D) Oltu

Lüle taşı

E) Kağızman

Tuz

E) Nairobi

12. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.1149. Türkiye’de iller arasında ekonomik gelişmişlik düzeylerinin

farklı olmasından dolayı sanayinin gelişmiş olduğu yerlere göçler yaşanmaktadır. Göç alan illerde çevre kirliliği, altyapı yetersizliği, çarpık kentleşme gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değildir?A) KocaeliB) Artvin

D) Bursa

E) Adana

C) İstanbul

Bu alanların tümünde;I. Deprem,II. Çığ,III. Heyelanafetlerinden hangileri görülür?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

TÜMEVARIM - II Test 1. Yıllık yağış miktarının 200 m nin altında olduğu yerlerde

kuraklığa dayanıklı bitkiler yetişmektedir. Bu bitkiler genellikle kısa boylu, dikenli ve bünyelerinde su tutma özelliğine sahiptir.Yukarıda söz konusu edilen bitkilerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde görülmesi beklenemez?A) Amazon HavzasıB) Orta AsyaC) Büyük SahraD) Orta AvustralyaE) Arap Yarımadası

5.

I. TekstilII. ElektronikIII. KimyaIV. Gıda

05Türkiye’de yukarıdaki sanayi dallarından hangileri daha yaygındır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV2. Hava kirliliği, ekosistemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir.Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanılması durumunda ekosistem daha çok zarar görür?A) Güneş

D) Dalga

E) Gel git

3.

I. Kıyı çizgisinin değişmesiII. Akarsu yataklarının değişmesiIII. Tsunamilerin oluşmasıC) Rüzgâr

Çözüm YayınlarıB) Kömür

Ekstrem bir deprem sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

6.

I. Osman Gazi KöprüsüII. Manş TüneliIII. İglo evlerIV. Dağınık yerleşmelerYukarıda verilenlerden hangileri doğal çevrenin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

C) I ve II

E) I, II ve III

4. Fosil yakıt tüketiminin artması küresel ısınmanın artmasına neden olmaktadır.115

Küresel ısınma;I. sıcaklıklarda ekstrem değerler yaşanması,II. kara ve deniz buzullarında azalma olması,III. deniz seviyelerinde yükselmeler olmasıdeğişimlerinden hangilerine neden olabilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

7.

Yaz kuraklığı, bir bölgedeki iklimin özelliklerinden biri ise, bu bölgede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi zordur?A) ÇayB) Arpa

D) Zeytin

E) Kayısı

C) Nohut

Test 05

1.A

2.B

3.E

4.E

5.B

6.E

7.A

8.B

9.C

10.C 11.D 12.D 13. C

8. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme, göç ve

11. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, burada yaygın olarakA) Kadının çalışma hayatına daha fazla katılması

B) Orman alanlarının yerleşime açılması

A)

Ardahan

İpekböcekçiliğiC) Yaş yapısının değişmesi

B)

Rize

KoyunD) İnsanların yaşam biçiminin değişmesi

C)

Karaman

SığırE) Farklı kültürlerin bir arada bulunması

D)

Muğla

Arıcılık

E)

Mersin

Tiftik keçisi

şehirleşmenin toplumsal etkilerinden biri değildir?

yetiştirilen hayvancılık türü ile birlikte verilmiştir? Yöre

Hayvancılık

9. Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkeninA) Doğum başına ücret ödenmesiB) Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti uygulanmasıC) Tek çocuk politikasının uygulanmasıD) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılmasıE) Kreşlerin nitelik ve niceliğinin artırılması

Çözüm Yayınları

aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması doğru değildir?

12.

I. Çin ve Hindistan’da iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi fazladır.II. Güney kıyılarımızda ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi sebebiyle tahıl üretim alanları dardır.III. Yükseltinin fazla olduğu Kuzeydoğu Anadolu’da hayvancılık yaygındır. Bundan dolayı hayvansal ürünlerin tüketimi fazladır.Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların tüketim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?A) Yalnız I116

10. Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Şehir

Fonksiyon

A)

Ankara

İdari

B)

Marsilya

Liman

C)

Pekin

Turizm

D)

Essen

E)

Kudüs

B) Yalnız II

D) I ve III

13.

I. Sümela ManastırıII. Mostar KöprüsüIII. İshak Paşa SarayıIV. Truva Antik Kenti

C) I ve II

E) I, II ve IIIYukarıda verilen yapılardan hangileri Türk Kültürüne aittir?

MadenA) I ve II

DinB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

06

TÜMEVARIM - II Test 1.

I. FotosentezII. Suyun fotoliziIII. SolunumIV. Yanma

4. Aşağıdaki haritada Türkiye’de yetiştirilen bir tarım ürününün dağılışı verilmiştir.

Yukarıdaki olaylardan hangilerinin sonucunda oksijen üretimi gerçekleşir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) AyçiçeğiA) Tünel ve viyadüklerle ulaşımı kolaylaştırmasıB) Doğal afetlerden zarar gören yerleşim alanını terk etmeleriC) Kıyılara setler çekerek deniz ilerlemelerini kontrol altında tutmalarıD) Çöl alanlarını sulayarak tarıma açmalarıE) Su nakilleri ile sulamalı tarım yapmaları

Çözüm YayınlarıE) Fındık

I. Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alanda kullanılır.II. Bu madenin toplam rezervinin yaklaşık %72’si Türkiye’de bulunurIII. Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçelerinden çıkarılmaktadır.IV. Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı dayanıklılık verir.

etmeye başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal sistemlere müdahalesine örnek olarak gösterilemez?

D) Üzüm

C) Zeytin

5.

2. İnsanın bilgi ve becerisi arttıkça doğaya daha fazla müdahale

B) ÇeltikBor madeni ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri doğru değildir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

6. Aşağıda bir ülkedeki nüfusun yaş gruplarına dağılımı verilmiştir.

YAŞ GRUPLARI3. ‘’Ülkemde sürekli yaz mevsimi yaşanmaktadır’’ diyen bir

kişinin yaşadığı ülkede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesi beklenemez?

65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

60

15

117 0

5

10

15

20

milyon

8 6 4 2 0 2 4 6 8Bu ülkenin demografik özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Yaşlı nüfus oranı azdır.B) Genç nüfus oranı yüksektir.

D) TicaretC) Doğum oranı yüksektir.

E) El sanatlarıD) Bağımlı nüfus oranı yüksektir.E) Ortalama ömür uzundur.A) Sebze yetiştiriciliğiB) Mera hayvancılığıC) Kış turizmiTest 06

1.A

7. Denizli’den bir çok ülkeye bakır kablo ihracatı yapılıyor.

2.B

3.C

4.B

5.E

6.E

7.C

8.D

9.D

10.B 11.C 12.D

10. Avlanmanın zararlı yöntemlerle yapılması, denizlerin hızla

Bakır sanayi, 3 bin çeşitli ürünle yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Denizlili sanayiciler, tekstil ve traverten mermer ihracatından sonra şimdi de bakır tel ve kablo ihracatında öne çıkıyor. Bir çok ülkenin Denizli’yi tercih etmeleri ürün kalitesinden kaynaklanıyor.

kirlenmesi, taşıma ve depolama olanaklarının yetersizliği bu sektörün gelişmesini olumsuz etkilemiştir.Yukarıda söz konusu edilen sektör, aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) ArıcılıkB) BalıkçılıkA) Denizli, ülkemizin önemli ticaret merkezlerinden biridir.C) İpek böcekçiliğiB) Denizli’de çok çeşitli bakır ürünleri üretilir.C) Denizli’den yalnız bakır ihracatı yapılır.D) TavukçulukD) Denizli’de üretilen bakır tel ve kablonun kalitesi yüksektir.E) BesicilikE) Denizli’de tekstil sanayi gelişmiştir.11.

I. Türkiye’de dağ sıraları doğu-batı uzanışlı olduğundan yolların doğrultusu da aynıdır. Kuzey-güney yönlü ulaşım ancak geçitlerle sağlanmaktadır.II. Özellikle yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması ulaşımı olumsuz etkiler.III. Ulaşımın gelişmesini engelleyen etmenlerden birisi de yol yapım giderleridir.

8. Kim : Bangok’ta, turistlerin kaldığı büyük bir otelin yakınında

David: Nairobi yakınlarında bir köyde, hayvancılık yapıyorum. İyi cins ve süt verimi yüksek hayvanlardan elde ettiğim sütü şehirde satıyorum.Havva: İstanbul’da tekstil fabrikasında çok sayıda arkadaşımla birlikte çalışıyor ve en güzel elbiseleri üretiyoruz.Yukarıdaki kişilerin çalıştıkları ekonomik sektörler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?Kim

David

Havva

A)

Sanayi

Hizmet

Tarım

B)

Sanayi

Tarım

Hizmet

C)

Tarım

Sanayi

Hizmet

D)

Hizmet

Tarım

Sanayi

E)

Hizmet

Sanayi

Tarım

118

Çözüm Yayınları

ipekten yapılmış eşyalar satan bir seyyar satıcıyım.istemektedir. Ham maddenin kurulacak fabrikaya yakın olması ulaşım giderlerini azaltacaktır.Buna göre girişimcinin aşağıdakilerden hangisinde kağıt fabrikası kurması beklenemez? A) GiresunB) Kastamonu

D) Aksaray

E) Muğla

C) Bolu

I

II

III

A)

İklim

Yer şekilleri

Ekonomi

B)

İklim

Yükselti

Nüfus

C)

Yer şekilleri

İklim

Ekonomi

D)

Ekonomi

İklim

Yer şekilleri

E)

Yer şekilleri

Ekonomi

İklim

12.Efes

Bergama

Foça9. Bir girişimci, ülkemizin bazı illerinde kağıt fabrikaları kurmak

Yukarıda ulaşımı etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

Yukarıda verilen merkezlerin;I. antik kent olmaları,II. Dünya Miras Listesi’nde yer almaları,III. İzmir’e bağlı olmalarıözelliklerinden hangileri ortaktır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

BÖLÜM 11 Test

Kültür Bölgeleri / İlk Kültür Merkezleri

1. Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının

4. Sözcük anlamı, “Irmaklar arasındaki ülke” anlamına gelir. Babil,

düşünce ve sanat çalışmaları ile ilgili niteliklerinin tümüdür.Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Ekonomi B) Medeniyet C) Ekstrem D) Politika E) Ekosistem

01

Sümer, Akad, Elam ve Asur uygarlıkları burada kurulmuştur. Bu uygarlık Akdeniz Uygarlığını da etkilemiştir.Yukarıda sözü edilen uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?A) HintB) Mezopotamya

D) Aztek

C) Mısır

E) Çin

2. Dünya üzerinde ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışını ve yayılışının belirleyen bazı faktörler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?A) Ilıman iklim özelliklerinin görülmesiB) Su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmalarıC) Verimli tarım topraklarına sahip olmalarıD) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmalarıE) Yer şekillerinin yerleşime uygun olması

5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Mısır medeniyetinin diğer

Çözüm Yayınları

medeniyetlerle ilişki kurmasını zorlaştırmıştır?A) Nil Nehri çevresinde kurulmuştur.B) Etrafı çöllerle çevrilidir.C) Yılda iki kez ürün almışlardır.D) Nil Nehri üzerinde ulaşım yapılmıştır.E) Hiyeroglif denilen resim yazısını kullanmışlardır.3.

II

IV

I

III

V

6. Aşağıda verilen uygarlık ve bu uygarlıkların kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?Aşağıda bazı uygarlık merkezlerinin kurulduğu yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.Haritada aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin kurulduğu ve geliştiği yer gösterilmemiştir?A) İnkaB) Mısır

D) Hint

C) Çin

E) Mezopotamya

Uygarlık

Kurulduğu Yer

A)

Aztek

Orta Amerika

B)

Hint

Kuzey Afrika

C)

Mısır

Güney Asya

D)

İnka

Güneydoğu Asya

E)

Maya

Batı Avrupa

119

Test 01

1. B

7.

I. İndus-GanjII. Fırat-DicleIII. Gökırmak-Sarıırmak3. D

4. B

5. B

6. A

7. A

8. E

9. C 10. E 11. C 12. D

10. Mezopotamya’da Sümer, Asur, Akad, Elam ve Babil uygarlıkları kurulmuştur.

Yukarıda numaralandırılan akarsu havzalarında kurulan ilk uygarlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?2. D

I

IIBu uygarlıklardan hangisi yazıyı ilk kez kullanarak iletişimde çığır açmıştır?A) Babil

B) Asur

C) Akad

D) Elam

E) Sümer

III

A)

Hint

Mezopotamya

Çin

B)

Mezopotamya

Çin

Hint

C)

Hint

Çin

Mezopotamya

D)

Çin

Mezopotamya

Hint

E)

Mezopotamya

Hint

Çin

11. Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin kurulduğu ülkelerden biri değildir?A) Irak B) Hindistan D) Meksika E) Peru

C) Kanada

8. Demiri ilk işleyen milletlerden biri de Türklerdir. DemirYukarıdaki paragrafa göre;I. Türkler demir madeninden yararlanmıştır.II. Demir farklı alanlarda kullanılmıştır.III. Demir tarımsal üretimde kolaylık sağlamıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir?A) YalnızI B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Çözüm Yayınları

önceleri silah yapımında daha sonra araç gereç yapımında kullanılmıştır. Demir dayanıklı olduğundan tarım araçlarının yapımında da kullanılmıştır.

12. Aşağıdaki haritada ilk uygarlıklardan beş tanesi numaralandırılarak gösterilmiştir.

IV

I

II

III

V120

9. Aşağıda ilk uygarlıkların kurulduğu yerlerin bazı özellikleriBu uygarlıkların özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?verilmiştir. •

Zengin bitki toplulukları vardır.A) I numaralı bölge verimli taşkın ovalara sahiptir.

Taşkın ovalara sahiptir.B) II numaralı bölge yerleşik uygarlığın ilk doğduğu bölgedir.

Ürün yetiştirmek için yeterli sıcaklığa sahiptir.Su kaynakları bakımından zengindir

C) III numaralı bölge dünyanın en eski süreklilik arz eden medeniyet bölgesidir.D) IV numaralı bölge papirüs adı verilen kağıdı ilk kullanan uygarlıktır.E) V numaralı bölge And sıradağları üzerinde kurulmuş uygarlıktır.Bu uygarlıkların hangi özelliğinden söz edilmemiştir?A) JeomorfolojiB) İklim

D) Flora

C) Demografi

E) Hidrografya

BÖLÜM 11 Test

Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü

1. Toplumların yaşam tarzlarını belirleyen maddi ve manevi

5. Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.

unsurların tümüdür.Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) TurizmB) Kültür02

Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘’kaynak alanı’’ yani kültür ocağı denir. Bir kültürü oluşturan unsurlar bu ocaktan çıkıp yayılmış ve başkaları tarafından da benimsenmiştir.Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

C) Ham maddeA) Kültür somut unsurlardan oluşur.D) Ulusal parkB) Kültür soyut unsurlardan oluşur.E) ÜretimC) Kültür dinamiktir.D) Kültür kaynak alanıyla sınırlıdır.E) Ülkelerin kültürel değerleri değişmez.

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir?

6. Orta Asya’daki göçebe hayat tarzından kalma Türk kültürA) Coğrafi konumB) İklim özellikleriAşağıdakilerden hangisi bu simgelerden biri değildir?C) Din ve inançlarA) ÇadırD) Doğal ortam özellikleriB) Halı dokumacılığıE) Su özellikleriC) Kilim dokumacılığıD) AtE) Şato

Çözüm Yayınları

simgelerini günümüzde de görmek mümkündür.

3. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabını, beşeri

coğrafyanın dallarından olan kültür coğrafyası verir?A) Çevrenizde binaların yapımında hangi malzemeler kullanılıyor?B) Isınma ihtiyacınızı hangi kaynaklardan sağlıyorsunuz?C) Yaşadığınız yerde toplam insan sayısı ne kadardır?D) Çevrenizde hangi fabrikalar var?E) Ortak yaşam tarzlarınız nelerdir?

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün özelliklerinden biri değildir?A) Hem göçebe hem yerleşik özellikler taşır.B) Tarım ve hayvancılık önemlidir.C) İnsan sevgisinin ve dünya barışını temel alır.D) Farklı kültürlerden etkilenmiş ancak onları etkilememiştir.E) Çok köklü ve eskidir.

121

4.

I. Ahlak kuralları

8.

I. İklim özellikleriII. Örf ve adetlerII. Komşu medeniyetlerIII. Mutlak konumIII. Türk insanının karakteristik özellikleriIV. Yer şekilleriIV. Bitki örtüsüYukarıdakilerden hangileri kültürü oluşturan soyut unsurlardır?Yukarıdakilerden hangileri Türk Kültürü’nü etkileyen doğal faktörlerdendir?A) I ve IIA) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve IIIB) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 02

1. B

2.C

9. Aşağıdaki Türk Kültürüne ait eser ve bulunduğu ülke Eser Tac Mahal

Hindistan

B)

Mostar Köprüsü

Bosna-Hersek

C)

Şırdar Medresesi

Azerbaycan

D)

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi

Mısır

E)

Selimiye Camisi

Türkiye

10. Atatürk döneminde kurulan Türk Dil Kurumu ve Türk TarihI. Atatürk döneminde kurulmuşlardır.II. Türk kültür birliğini sağlamak için çalışmalar yapar.III. Yalnız Türkiye’de yaşayanlar üzerine bilimsel çalışmalar yapar.yargılarından hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

7. D

8.B

9.C

10.C 11.A 12.E 13. D 14. C 15. EYukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) At ve çadırın Türk kültürünün simgelerinden olduğunaB) Orta Asya’da bozkır bitkisinin egemen olduğunaC) Türk kültüründe karasal iklimin etkili olduğunaD) Türklerin hayvancılık yaptıklarınaE) Orta Asya’da mimari eserler bıraktıklarına

bağlarımızla bütünleştiği Türk devletleri vardır.

Çözüm Yayınları

Yukarıda verilen bilgilere göre, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ile ilgili olarak;

6.E

13. Ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerimizin tarihi ve kültürel

Kurumu hem Türkiye Türklerinin hem de Orta Asya Türklerinin dünü ve bugünü üzerine ilmi araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarla Türk Dünyası’nda kültür birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.5.C

kültürünün temel simgelerinden olan atı çok iyi kullanmışlardır. Göçebe olarak çadırda yaşadıkları için hayatlarını devam ettirebilecek basit el sanatı olan eşyalar yapmışlar ve kullanmışlardır.

Ülke

A)

4.A

12. Türk kültürünün ilk dönemini oluşturan Orta Asya’da bozkır

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?3.EAşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?A) Azerbaycan

B) KazakistanC) Özbekistan

D) AfganistanE) Türkmenistan

14. Türk Kültürünün ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya’dır.

Buna göre Türk Kültürünün ilk olarak etkilediği ve etkilendiği bölge hangisidir?A) KafkaslarB) Balkanlar

D) Kuzey Afrika

C) Çin

E) Orta Doğu

11. Osmanlılar yönetimi altına aldıkları bölgelerde o güne kadar

ezilmiş, hor görülmüş insanlara düşünce ve vicdan özgürlüğü tanımışlar, haksız tutumlara son vermişler ve halkla kaynaşma yoluna gitmişlerdir.

122

15. Türk Kültürüne ait eserlere Çin ve Moğolistan gibi Orta

ve Doğu Asya ülkelerinden başlayıp Bosna - Hersek ve Macaristan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada rastlanır.Yukarıdaki parçada Türklerin hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır?Bu eserler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) Hoşgörülü olmaA) Tac MahalB) Çalışkan olmaB) Mostar KöprüsüC) Savaşçı olmaC) Kavalalı Mehmet Ali Paşa CamiD) Konuksever olmaD) Şırdar MedresesiE) Mütevazi olmaE) Ayasofya Müzesi

1. Türkiye aşağıdaki kıtaların hangileri arasında köprü

5. Şanlıurfa yakınlarında sürdürülen arkeolojik kazılarda tarih

oluşturan bir ülkedir?A) Asya - AvrupaB) Kuzey Amerika - AfrikaC) Güney Amerika - OkyanusyaD) Afrika - OkyanusyaE) Asya - Antarktika

03

BÖLÜM 11 Test

Anadolu’nun Kültürel Özellikleri

öncesi yaşam ve uygarlığa geçişle ilgili yerleşik bilgileri altüst edecek kalıntılara rastlandı.Yukarıda söz konusu edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?A) Çayönü

B) KültepeC) Göbeklitepe

D) HacılarE) Çatalhöyük

6. Aşağıdaki haritada Anadolu’da kurulan üç medeniyet

numaralandırılarak gösterilmiştir.

2. Anadolu’da aşağıdaki medeniyetlerden hangisine ait eserlere rastlanmaz?A) HititB) Frigya

D) Maya

II

C) Lidya

I

III

E) Urartu

3. Anadolu’yu medeniyetler merkezi yapan başlıca özellikler

Çözüm Yayınlarıaşağıda verilmiştir.

Bu medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I

II

III

A)

Lidya

Hitit

Urartu

B)

Urartu

Lidya

FrigyaI. Ilıman kuşakta yer alması

C)

Frigya

İyonya

HititII. Verimli tarım topraklarının bulunması

D)

İyonya

Lidya

UrartuIII. Kıtalar arasında köprü görevi görmesi

E)

Hitit

Frigya

LidyaIV. Kral Yolu ve İpek Yolu üzerinde bulunmasıBu özelliklerden hangileri Anadolu’nun ulaşım açısından önemini kanıtlar?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

7. Aşağıda tarihi eser ve bu eserlerin ait olduğu medeniyet 4.

I. TroyaII. RomaIII. OsmanlıAnadolu’da yaşamış olan yukarıdaki uygarlıkların kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?A) I - II - III B) I - III - II C) II - I - III D) II - III - I E) III - II - Ieşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tarihi eser

Medeniyet

A)

Yazılıkaya

Frigya

B)

Selsius Kütüphenesi

İyonya

C)

Sultanahmet Cami

Osmanlı

D)

İnce Minareli Medrese

Selçuklu

E)

Sart Sinagogu

Hitit

123

Test 03

1. A

8. Anadolu’ya gelen kavimler yüzey şekillerinin engebeli olması

Anadolu’ya geldikten sonra Anadolu’nun tamamına hakim olup mekân ve kültür birliği sağlayan millet aşağıdakilerden hangisidir?A) LeleglerB) Helenler

D) Türkler

3. E

4. A

5. C

6. A

7. E

8. D

9. B 10. C 11. E 12. B 13. C 14. E

12. Efes, Milet ve İzmir gibi site dediğimiz şehir devletlerinde

nedeniyle Anadolu’nun sadece doğusuna veya batısına yerleşmek zorunda kalmışlardır.2. D

yaşamak günlük yaşantımızda bizi özgür kıldı. Halkımızın ekonomik durumu da iyi olunca sanata, edebiyata, bilim ve felsefeye zaman ayıranlarımızın sayısı arttı.Yunan ve Avrupa uygarlığının temelini, benim ülkemde yetişen Homeros gibi bir çok sanatçı ve bilim insanı atmıştır.

C) Galatlar

E) RomalılarYukarıdaki bilgileri veren bir kişi aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde yaşamıştır?A) FrigyaB) İyonya

D) Bizans

C) Hitit

E) Lidya

9. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Anadolu topraklarının bir kısmına yerleşmiştir?A) HintB) Mezopotamya

D) İnka

C) Mısır

E) Çin

13. Ticaret yollarından olan İpek Yolu ve Kral yolu’nun

10. Anadolu’da ilk çağlardan beri çok farklı özelliklere sahip bir çok medeniyet kurulmuş ve gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu medeniyetlerden biri değildir?A) Karya

B) Likya

C) Viking

D) Hurri

Çözüm Yayınları

Anadolu’dan geçmesinde Anadolu’nun hangi özelliği etkili olmuştur?A) Ilıman kuşakta yer almasıB) Verimli tarım alanlarının bulunmasıC) Kıtalar arasında köprü görevi görmesiD) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasıE) Yer şekillerinin engebeli olması

E) Hatti

11. İyonyalılar, Fenikeliler deniz kenarında kuruldukları için

denizcilik faaliyetleri ile meşgul olmuşlardır.Urartular ise Doğu Anadolu’da kurulmuşlar dolayısıyla hayvancılıkla geçinmişlerdir.

124Buna göre;

14. Aşağıda verilen uygarlık - başkent eşleştirmelerdenI. Anadolu’da ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik gösterdiği,II. coğrafi konumun ekonomik faaliyetleri etkilediği,III. Anadolu’nun farklı coğrafi özelliklere sahip olduğubilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve IIhangisi yanlıştır? Uygarlık

Başkent

A)

Hitit

Hattuşa

B)

Frigya

Gordion

C)

Urartu

Tuşpa

D)

Lidya

Sard

E)

İyonya

Çatalhöyük

BİRE BİR

BÖLÜM 11 Test

1. Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu

4. Türkiye arazisi, sahip olduğu coğrafi özelliklere bağlı olarak

renkle gösterilmiştir.

dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden ve en eski medeniyetlerin kurulduğu bölgelerden biri olmuştur.Ekvatorİlk medeniyetlerin bu yerlerde kurulmasında ve gelişmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?A) Hidrografik yapı

B) YükseltiC) Verimli tarım toprakları

D) Tarihi eserler04Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?A) Verimli toprakların bulunmasıB) Uygun iklim koşullarının bulunmasıC) Çeşitli madenlere sahip olmasıD) Su kaynaklarının yeterli olmasıE) Topoğrafik çeşitliliğin bulunması

E) İklim

5. Yerleşmelerin konumları üzerinde doğal çevre faktörlerinin

2. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak

etkisi bulunmaktadır. Özellikle dünyadaki ilk yerleşmelerin konumları incelendiğinde yer seçiminde doğal çevre koşullarının etkili olduğu görülür.

I

IV

II

Çözüm Yayınları

gösterilmiştir.

III

VBuna göre aşağıda verilen doğal çevre özelliklerinden hangisinin, ilk yerleşmelerin konumu üzerinde daha az etkili olduğu söylenebilir?A) Yer şekilleri

B) Limanların varlığıC) Toprak özellikleri

D) İklim özellikleriE) Su kaynaklarıBu yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A) I numaralı yer, Mısır Uygarlığına aittir.B) II numaralı yer, Mezopotamya Uygarlığına aittir.C) III numaralı yer, Nil Nehri çevresinde kurulmuştur.D) IV numaralı yer Orta Amerika’da kurulmuştur.E) V numaralı yer İnka Uygarlığına aittir.

125 3. Dünyadaki ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışında akarsuların

ve onların oluşturduğu verimli tarım arazilerinin büyük önemi vardır. Bu akarsuların bulunduğu alanlar geçmişten günümüze önemini hep korumuştur.Aşağıdakilerden hangisi, bu türden akarsulara örnek gösterilemez?A) NilB) İndus

D) Dicle

E) Fırat

C) Yenisey

6. Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya Uygarlıklarının ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaz?A) Zengin petrol kaynaklarıB) Geniş düzlüklerC) Önemli su kaynaklarıD) Elverişli iklim koşullarıE) Verimli tarım arazileri

Test 04

1. D

7. Maya ve Aztek uygarlıklarının ortak özellikleri arasında;

I. sıcak iklimin görüldüğü alanlarda yer almaları,II. Orta Amerika’da kurulmuş olmaları,III. resim yazısına sahip olmalarıverilenlerden hangileri gösterilebilir?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2. C 3. C 4. E

5. B

6. A

7. E

8. D

9. A 10. B 11. A 12. E

10.

• Avrupa’ya kadar uzanan tarihi İpek Yolunu kurmuşlardır.• Ünlü kentlerinden olan, Tikal ve Quingua Dünya Miras Listesinde yer alır.

Aynı geleneklere bağlı bulunan sosyal sınıflara ayrılmıştır.

Büyük Okyanusun kıyısına paralel uzanan And sıradağları üzerinde kurulmuştur.Yukarıda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştir?A) İnkaB) Maya

D) Aztek

C) Hint

E) Çin

8. Akdeniz, Mezopotamya, Mısır ve Çin gibi medeniyetlere ait

kültürel özellikler, etkileşim ile kısmen de olsa birbirlerine geçerken Coğrafi Keşifler’den sonra bulunan Amerika’daki toplulukların oluşturduğu medeniyetlerin yakın zamana kadar Doğu medeniyetleri ile böyle bir etkileşime uğramadıkları görülmüştür.

126

Bu durumun yaşanmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?A) Ekonomik özelliklerinin farklı olmasıB) İklim özelliklerinin farklı olmasıC) Farklı dillerin konuşulmasıD) İletişim imkanlarının bulunmamasıE) Yer şekillerinin farklı olması

Çözüm Yayınları11. Akdeniz kıyıları, medeniyetlerin ilk kurulduğu alanlardan

biridir. Tarım alanlarının az olması, kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların bulunması buradaki uygarlıkların denizcilikle uğraşmasına neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklardan biri değildir?A) FrigyaB) Yunan

D) İyonya

C) Fenike

E) Roma

12. Hint ve Çin uygarlıklarının ortak özellikleri arasında; 9. Aşağıda verilen ilk medeniyetler ve bu medeniyetlerin kurulup gelişmesinde etkili olan akarsular eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?I. Asya Kıtası’nda kurulmuş olmaları,II. verimli taşkın ovalarına sahip olmaları,III. zengin su kaynaklarına sahip olmaları,IV. yağmur ormanlarının yoğun olduğu alanlarda yerleşmiş olmalarıA) Mısır - NilB) Hint - DicleC) Mezopotamya - Gökırmakdurumlarından hangileri gösterilebilir?D) Çin - İndusA) Yalnız IE) Aztek - VolgaB) I ve II

D) III ve IV

E) I, II ve III

C) II ve III

BİRE BİR

BÖLÜM 11 Test

1. Bir ülkenin ham madde bakımından zengin olması ve bunların etkin kullanımı o ülkenin gelişmesindeki temel etkenlerden biridir.Aşağıda verilen ülke ve ham madde eşleştirmelerinden hangisi yukarıdaki genellemeye uymaz?5.

I. Kuzey AmerikaII. Batı AvrupaIII. Güneydoğu Asya

05Yukarıdakilerden hangileri küresel pazar alanlarındandır?

A) İngiltere-taş kömürüA) Yalnız IB) İsveç-demir

C) Japonya-deniz ürünleriD) Güney Afrika Cumhuriyeti-altınE) Rusya Federasyonu-doğal gaz

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

6. Türk Kültürünü tanımak isteyen bir turist kafilesinin

aşağıdakilerden hangisini öncelikle görmesi beklenir?

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kömür rezervi bakımından diğerlerinden daha zengindir?A) Almanya

C) DanimarkaB) BelçikaA) Safranbolu evleriniB) Ürgüp peribacalarınıC) Ihlara VadisiniD) Pamukkale travertenleriniE) Nemrut Dağı’nı

D) Hollanda

E) Macaristan Çözüm Yayınları3. Aşağıdaki haritada beş alan numaralandırılarak gösterilmiştir.

7.

I. KatarII. ÜrdünIII. SuriyeIV. KuveytYukarıdaki Orta Doğu ülkelerinden hangileri zengin petrol üreticisidir?A) I ve II

V

I

II IVB) I ve IV

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

IIIBu alanlardan hangisi tarımsal ham madde alanlarından biri değildir?A) I

B) II

C) III

D) IV

bakımından zengindir? A) FosfatB) Bor

D) Altın

E) Demir

biri de olimpiyat oyunlarıdır. Bu büyük organizasyon sayesinde hem ev sahibi ülkeye oyunları takip etmek üzere binlerce insan gelmekte hem de dünyadaki milyonlarca insan karşılaşmaları medya aracılığıyla izlemektedir.

E) V

4. Faz, Tunus ve Cezayir aşağıdaki madenlerin hangisi

8. Uluslararası spor faaliyetlerindeki önemli organizasyonlardan

C) KromAşağıdakilerden hangisi bu organizasyonların, ev sahibi ülkeye sağladığı avantajlardan biri değildir?A) Eğitim düzeyinin yükseltilmesiB) Ülkenin tanıtılmasıC) Turist sayısında artış sağlanmasıD) Sportif ve konaklama tesislerinin gelişmesiE) Ülkeler arasında saygınlık kazanılması

127

Test 05

1. C

9. Aşağıdaki grafikte farklı yıllarda Rusya’dan ülkemize gelen 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

3.537.428

2014

2013

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) En fazla ziyaretçi 2014 yılında gelmiştir.B) Gelen ziyaretçi sayısı sürekli artmıştır.C) En az ziyaretçi 2015 yılında gelmiştir.D) Gelenlerin toplamı 11 milyonu aşmıştır.E) Gelenlerin sayısında dalgalanmalar olmuştur.Yukarıdaki bilgiye göre “beyaz geceler’’ diye de adlandırılan uzun gündüzler, hangi ülkede yaşanmaz? A) KanadaB) Norveç

D) Finlandiya

C) Tunus

E) İsveç

Çözüm Yayınları

10. Kuzey ülkelerinde 25 Mayısta havalar kararmaz. Geceler

ağustos ayının sonlarına doğru yarı aydınlık geçer.22 Haziranda Güneş gökyüzünde 19 saat kalıp yılın rekorunu kırar.

7. B 8. A

Eser20156.A

9.B

10.C 11.D 12.E 13. D 14. D

yer alan eserlerle, bu eserlerin bulundukları ülke eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

4.368.134

4.131.087

4. A 5. E

12. Aşağıdaki Dünya’nın Yeni Yedi Harikası arasında

ziyaretçi sayısı verilmiştir.2. A 3. C

Ülke

A)

Petra

Mısır

B)

Tac Mahal

Pakistan

C)

Machu Picchu

Japonya

D)

Kolezyum

Malezya

E)

Chichen Itza

Meksika

13.

I. BeringII. HürmüzIII. MacellanIV. CebelitarıkCoğrafi konumları dikkate alındığında, yukarıda verilen su yollarından hangileri küresel ticarette daha çok kullanılır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

11. Aşağıdaki tabloda, 2010 yılında bazı ülkelere gelen turist sayıları ve bu ülkelerin turizm gelirleri gösterilmiştir.128

Ülke

Turist Sayısı (milyon)

Turizm Geliri (Milyar $)

Fransa

76,8

46,3

İspanya

52,7

52,5

ABD

59,7

103,5

Çin

55,7

45,8

İtalya

43,6

38,8Bu tabloya göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?A) Turist başına en çok döviz kazanan ülke İtalya’dır.B) İtalya’ya gelen turist sayısı Çin’den fazladır.C) ABD’nin elde ettiği turizm geliri, üç Avrupa ülkesinin toplamından fazladır.D) Avrupa’da turizmden en fazla gelir elde eden ülke İspanya’dır.E) İtalya’nın turizm geliri, Fransa’dan fazladır.

14. Ülkelerin sahip oldukları doğal kaynaklarla, ekonomik

faaliyetler arasında ilişkiye örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?A) Finlandiya’da orman ürünleri sanayinin gelişmesiB) İran’da petrol üretim tesislerinin kurulmasıC) Kanada’da hidroelektrik enerji üretiminin fazla olmasıD) Japonya’da elektronik endüstrisinin gelişmiş olmasıE) İspanya’da deniz turizminin gelişmiş olması

Küreselleşen Dünya /

1.

I. Ham madde

4.

I. IrakII. ÜretimII. Suudi ArabistanIII. PazarIII. NijeryaIV. VenezuelaYukarıdakilerden hangileri küresel ticaretin elemanlarındandır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

01

BÖLÜM 12 Test

Küresel Ticaretin Üç Önemli Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar

C) I ve II

E) I,II ve IIIYukarıdaki petrol üreten ülkelerden hangileri Orta Doğu’da yer almaz?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden alırlar.Bu durum aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin doğmasına neden olmuştur?A) TarımB) Endüstri

D) Turizm

C) Ticaret

E) Madencilik

IV

V

Çözüm Yayınları

2. Ülkeler, sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları

I

II

III

Bu alanlardan hangisi küresel çapta hizmet üretim alanlarından biri değildir?A) I

B) II

6.

I. Kuzey AmerikaII. Kuzey AfrikaIII. Güneydoğu AsyaIV. Güney Amerika

C) III

D) IV

E) V

129

3. Motor ve otomobilin icadı, aşağıdaki ham maddelerdenYukarıdakilerden hangileri küresel ticaretin geliştiği bölgeler arasında yer alır?

A) I ve II

hangisinin önemini artırmıştır? A) KömürB) Petrol

D) Çeltik

E) Pamuk

C) OrmanB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 01

1. E

7.Kuzey Amerika

Batı Avrupa

Güneydoğu Asya

2.C

3.B

4.E

5.C

6.B

9.E

10.D 11.B 12.D

söylenemez?A) Sanayi üretim alanıdır.B) Küresel pazar alanıdır.C) Küresel ticaret alanıdır.A) Küresel Pazar alanlarıdır.D) Ham madde alanıdır.B) Hizmet üretim alanlarıdır.E) Yüksek teknolojiye sahiptir.C) Sanayi üretim alanlarıdır.D) Tüketim fazladır.E) Doğal gaz üretim alanlarıdır.

8.

I. Toprak ürünleri üretim alanıII. Orman ürünleri üretim alanıIII. Balıkçılık üretim alanı Yukarıdaki tarımsal ham maddelerin üretim alanları, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I

II

III

Çözüm Yayınları

Yukarıdaki bölgelerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?8.A

10. Japonya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

7.E

11.Petrol ham maddesi üretiminde ilk sırada yer alır.

Petrol tüketiminde ilk sırayı alır.

Nüfusu en fazla olan ülkedir

Ham madde bakımından fakir olmasına rağmen dünyanın büyük ekonomilerindendir.Yukarıda hangi bölge veya ülkeye ait özelliğe yer verilmemiştir?A) JaponyaB) Rusya Federasyonu

A)

Hindistan

Finlandiya

Norveç

B)

ABD

Mısır

JaponyaC) Çin

C)

Çin

Irak

PeruD) Orta Doğu

D)

Kanada

Brezilya

AvusturyaE) Kuzey Amerika

E)

Meksika

Pakistan

Malezya

12. Aşağıda verilen ham maddeler ile bu ham maddeleri

130

üreten ülkeler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

9.

I. Üretim teknolojilerindeki hızlı gelişimII. Serbest ticaret bölgelerinin oluşturulmasıIII. Yeni pazarlama tekniklerinin ortaya çıkması

Yukarıdakilerden hangileri küresel ticaretin gelişmesinde etkilidir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

Ham madde

Ülke

A)

Orman ürünleri

Kongo

B)

Doğal gaz

İran

C)

Petrol

Venezuella

D)

Pamuk

İngiltere

E)

Pirinç

Çin

1. Gelir ve giderleri, görünmeyen gelir ve giderler arasında

4. Turizm endüstrisi dünyadaki GSMH’nın % 11’ini oluşturur.200

olduğu için, dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire ‘’görünmeyen ihracat’’ denir.Yukarıda hangi ekonomik faaliyetten söz edilmiştir?A) Ticaret

B) Turizm

D) Balıkçılık

C) Sanayi

E) El sanatları

2.

I. Kongre ve toplantılara katılmaII. Tarihi ve kültürel değerleri tanımaIII. Hayvan otlatmak amacıyla yaylalara çıkmaIV. Tarım işçiliği için göç etmeYukarıdakilerden hangileri turizm faaliyetleri içerisinde yer alır? A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

milyon kişiye iş imkanı ve toplam istihdamın %8’ini sağlar.

C) II ve III

E) III ve IVYukarıda turizmin etkilerinden hangisine vurgu yapılmıştır?A) EkonomikÇözüm Yayınları02

BÖLÜM 12 Test

Turizm

B) Sosyal

D) Politik

5.

I. Yellowstone Ulusal ParkıII. Serengeti Ulusal ParkıIII. Selous Ulusal Parkı

C) Kültürel

E) EkolojikYukarıdaki milli parklardan hangileri Afrika Kıtası’nda yer alır?A) Yalnız IB) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I,II ve III

3. ’’Bu yıl TÜYAP İstanbul kitap fuarının 34. Yılı kutlandı.

Edebiyat ve kültür alanında 250 etkinlik düzenlendi.1000’e yakın yazar, sanatçı, bilim insanı, gazeteci kitapseverlerle buluştu.’’Yukarıdaki haberde turizmin hangi etkisinden söz edilmiştir?A) Ekonomik etkisiB) Politik etkisiC) Kültürel etkisi131

6. Park; gayzerleri, çağlayanları, boz ayıları, kurtları ve bizonlarıyla meşhurdur.Yukarıda bazı özellikleri verilen ulusal park, aşağıdakilerden hangisidir?

D) Çevresel etkisiA) Yellowstone

E) Ekolojik etkisiB) Serengeti

D) Ruaha

E) Soğuksu

C) Selous

Test 02 I. Artemis TapınağıII. Kral Mozoles’in MezarıIII. İskenderiye FeneriIV. Rodos Heykeli

3.C

4.A

5.D

6.A

7.A

8.D

9.B

10.A 11.C 12.B

Yedi Harikası’ndan biridir?Yukarıda verilen tarihi kalıntılardan hangileri ülkemizdedir?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

8.Nemrut Dağı

Kusturi Nehri

Chatrapati Terminali

C) II ve IIIA) Keops PiramidiB) İskenderiye FeneriC) Babil’in Asma BahçeleriD) Zeus HeykeliE) Artemis Tapınağı

E) III ve IVYukarıda verilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğal güzelliklere sahip olmalarıB) Beşeri yapılar olmalarıC) Aynı ülkede yer almalarıD) UNESCO tarafından koruma altına alınmalarıE) Doğal yapılar olmaları

9. Farklı uluslara mensup insanların etkileşim sonucu aralarında

2.A

10. Aşağıdakilerden hangisi günümüze ulaşan Dünya’nın

11. Babil Uygarlığının başkenti olan Babil kentinin kraliyet bahçesi, Dünya’nın Yedi Harikasından biri olan asma bahçeleriyle ünlüdür.

Çözüm Yayınları

7.132

1. BBabil’in Asma Bahçeleri, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?A) İranB) Suriye

D) Mısır

C) Irak

E) Yunanistan

barış ve dostluğun gelişmesinde turizmin rolü büyüktür.

12. Aşağıdaki dünya miraslarıyla bu mirasların yer aldığı ülke

Yukarıda turizmin hangi etkisine doğrudan vurgu yapılmıştır?eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dünya Mirası

ÜlkeA) Ekonomik etkisi

A)

Kusturi Nehri

JaponyaB) Politik etkisi

B)

Altamira Mağarası

İtalyaC) Çevresel etkisi

C)

Chhatrapati Terminali

HindistanD) Sosyal etkisi

D)

Pamukkale Travertenleri

TürkiyeE) Kültürel etkisi

E)

Keops Pramidi

Mısır

BÖLÜM 12 Test

Sanayileşme Süreci

03

1. Coğrafya dersinde Japonya’nın büyük adalarını sayan bir

4. Japonya ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin,

A) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı fazladır.B) Dış ticaret fazlası vardır.C) Gelişmiş ülkeler arasındadır.D) Ortalama yaşam süresi uzundur.E) Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir.

öğrenci, aşağıdakilerden hangisini yanlış söylemiştir?D) Kyuşu

2.

I. JeotermalII. GüneşIII. Rüzgar

B) Honşu E) Şikoku

5. Japonya ile ilgili olarak aşağıdaki bölge özelliklerinden

Japonya’nın doğal koşulları düşünüldüğünde yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri için elverişli olduğu söylenebilir? A) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve III

I. Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir.II. Önemli bir tarım ülkesidir.III. Ham madde kaynakları zengindir.IV. Bütçe fazlalığı vardır.C) I ve II

E) I,II ve III

3.C) Hokkaido

hangisi doğru değildir?

Çözüm Yayınları

A) Shetland

diğer dördünün sonucu olduğu söylenebilir?A) İklim tipine göre, muson iklim bölgesinde,B) Nüfus yoğunluğuna göre çok yoğun nüfuslu bölgede,C) Ekonomik özelliklerine göre endüstrileşmiş bölgede,D) Yer altı kaynaklarına göre petrol bölgesinde,E) Yer şekillerine göre engebeli bölgede,

6. Japonya dünyada yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biridir. Ortalama yaşam süresi 80 yıldır.I. Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasınaII. Taze sebze tüketiminin yaygın olmasına

Japonya ile ilgili olarak, yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?III. Balık ağırlıklı beslenme tarzınaBu durum yukarıda verilenlerden hangilerine bağlıdır?

A) I ve IIA) Yalnız IB) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve IIIB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

133

Test 03

1. A

7. Japonya Ateş Çemberi denilen bölgede yer alır.Çok sayıda aktif volkanların yer aldığı ülkede depremler yaygındır.Bu durum Japonya’nın hangi özelliğinden kaynaklanır?A) Adalar üzerinde yer almasıB) Jeolojik yaşının genç olmasıC) Dağlık ülke olması2.D

3.C

4.C

5.D

6.E

10.

I. Kyoto TapınağıII. Sappora Kar FestivaliIII. Buda HeykelleriIV. Fuji Dağı

7.B

8.E

9.C

10.D 11.D 12.CYukarıdakilerden hangileri Japonya’nın doğal turistik varlıklarındandır?

D) Muson ikliminin görülmesiA) I ve II

E) Kıyı uzunluğunun fazla olmasıB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

8. Aşağıdakilerden hangileri Japonya’nın tarımsal özelliklerinden biri değildir?

A) Tarıma uygun arazileri sınırlıdır.B) Tarımda dışa bağımlıdır.C) En önemli tarım ürünü pirinçtir.D) Tarım modern yöntemlerle yapılır.E) Tarımda nadas yöntemi uygulanır.

Çözüm Yayınları

11. Ay’ın çekim gücüne bağlı olarak meydana gelen gel git9. Japonya’da sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu kıyı şeridinde toplanmıştır.

134

Bu durumun nedenleri arasında;I. ham madde dış alımının kolaylıkla sağlanması,II. üretilen malların dünya pazarlarına gönderilmesi,III. okyanus akıntılarının etkili olmasıözelliklerinden hangileri gösterilebilir?A) Yalnız IB) Yalnız III

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

olayından enerji üretilir.Coğrafi konumları dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu potansiyeli en azdır?A) İngiltereB) Hollanda

D) Bulgaristan

C) Japonya

E) Çin

12.

I. Doğum oranı az ve çocuk nüfus oranı düşüktür.II. Çalışan nüfus oranı fazla ve bağımlı nüfus oranı düşüktür.III. Ortalama yaşam süresi kısa ve yaşlı nüfus oranı düşüktür.Yukarıdakilerden hangileri, Japonya’nın nüfus özellikleri arasında yer alır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

BÖLÜM 12 Test

Sanayileşme Süreci

1. İngiltere’yi dünyanın sanayi merkezi haline getiren ilk

4. Yeryüzünde doğal, beşerî, ekonomik ve siyasi özellikleri

yenilikçi değişim hangi alanda olmuştur?A) Pamuklu dokumaB) OtomotivC) Petro kimya04

açısından benzerlik gösteren alanlara bölge adı verilir. Bu nedenle bir ülke, sahip olduğu her özelliğe göre farklı bölgeler içinde yer alabilir.Buna göre İngiltere, yukarıda verilen bölgelerden hangisinde yer almaz?

D) ElektronikA) İklim tipine göre, ılıman okyanusal iklim bölgesinde,

E) Bilişim teknolojileriB) Nüfus yoğunluğuna göre, çok yoğun nüfuslu bölgede,C) Ekonomik özelliğine göre, endüstrileşmiş bölgede,D) Siyasi özelliğine göre, İslam İş Birliği bölgesinde,E) Yer altı kaynaklarına göre, maden kömürü bölgesinde,

2. III

I

Çözüm Yayınları

II IV VSanayi Devriminin ilk yaşandığı ülke, haritada hangi numara ile gösterilmiştir?A) I

B) II

C) III

D) IV

5.

I. Asit yağmurlarıII. Yanlış arazi kullanımıIII. Çevre kirliliğiSanayileşme sürecini plansız yaşayan bir ülkede yukarıdaki sorunlardan hangilerinin görülmesi beklenir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

E) V

6. Aşağıda Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de başlamasının bazı nedenleri verilmiştir.

3.

I. Gelişmiş bir ulaşım ağının bulunmasıII. Sömürge devletlerinin bulunmasıIII Kömür yataklarına sahip olması Yukarıda İngiltere’ye ait bazı özellikler verilmiştir.Bu özelliklerden hangileri İngiltere’nin sanayi üretiminin fazla olmasında etkili olmuştur?A) Yalnız ID) II ve III

E) I, II ve IIISömürgelerindeki kaynakları İngiltere’ye getirmesi

Gelişmiş bir deniz ticaretine sahip olması

Özgür düşünce ortamına sahip olması

Anayasal monarşi düzeni ile mülkiyet hakkının korunması

B) Yalnız IIC) I ve II

Bu durum;I. ekonomik,II. sosyal,III. politiknedenlerin hangileriyle ilişkilendirilebilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

135

Test 04

1. A

7. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin A) İşçi sınıfının ve işçi sendikalarının oluşmasıB) Küçük atölyelerin yerini fabrikaların almasıC) Doğal kaynak tüketiminin azalmasıD) Üretimde insan gücünün yerini makinelerin almasıE) Tarımda makineleşmeye bağlı olarak üretimin artması

3.E

4.D

5.E

6.E

7.C

8.A

9.B

10.D 11.B 12.E

10. İngiltere’deki sanayileşme,şehirleşmeyi de beraberinde

sonuçlarından biri değildir?2.C

getirmiştir. Köylüler yavaş yavaş kırları terk ederek fabrikalarda çalışmak için sanayi şehirlerine göç etmişlerdir. Kırsal alanlardan şehirlere doğru olan bu göç, İngiltere’yi bir tarım ülkesinden bir sanayi ülkesi hâline getirmiştir.Yukarıdaki bilgilere göre, göç alan bu şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?A) BerlinB) Paris

D) Manchester

C) Viyana

E) Canberra

8. İngiltere’nin, sanayisi için gerekli en temel ham maddelere sahip olması sanayileşme sürecinde etkili olmuştur.

136

Yukarıda sözü edilen yer altı kaynakları aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?A) Kömür, demirB) Bakır, kromC) Bor, petrolD) Fosfat, doğal gazE) Linyit, turba

11. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme sürecinin ilk olarak ingiltere’de yaşanmasının doğal nedenidir?

Çözüm Yayınları

A) SömürgecilikB) Coğrafi konumuC) Bilim ve sanata önem vermesiD) Özgür düşünce ortamına sahip olmasıE) Sanayileşmenin gerektirdiği icatlar ve teknik buluşların bu ülkede gerçekleşmesi

9. Sanayi Devrimi’nin ilk aşamasında buhar, kömür ve demir ortak kullanılmıştır.Bu durum aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin gelişmesinde etkili olmuştur?

12.

I. İplik yapma makinesiII. Su gücü ile işleyen makineA) Kara yoluIII. Buhar gücü ile işleyen makineB) Demir yolu

C) Hava yolu

Sanayi Devrimi’nin başlamasında yukarıdaki buluşlardan hangileri etkili olmuştur?D) Deniz yoluA) Yalnız IE) Su yoluB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

1. Yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve en

yaygın olanıdır. Gıda maddeleri ve giyim eşyaları üretenler gerekli ham maddelerin önemli bir bölümünü buradan sağlar.Yukarıda söz konusu edilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?A) Tarım05

BÖLÜM 12 Test

Tarım Ekonomi İlişkisi

B) Turizm

D) Madencilik

C) Endüstri

E) Ticaret

4.Ülke topraklarının büyük kısmı deniz seviyesinin altındadır.

Yağış rejimi düzenlidir.

Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir.Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?A) NorveçB) Portekiz

D) Almanya

C) Hollanda

E) İngiltere

2. Bir ülkenin tarımsal verimliliği o ülkenin kalkınmışlık oranıyla büyük ölçüde paralellik gösterir.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimlilik en fazladır?A) HollandaB) Hindistan

D) Yunanistan

C) Suriye

E) Azerbaycan

5. Hindistan’ın kuzeyinde Himalaya Dağları uzanmaktadır. Çözüm YayınlarıHimalayalarla, Dekkan Platosu arasında doğu-batı doğrultusunda uzanan Ganj Ovası bulunur. Bu ova, Ganj Nehri’nin taşıdığı alüvyonların buradaki çöküntü alanını doldurmasıyla oluşmuştur.Yukarıda Hindistan’ın hangi özelliği ile ilgili bilgi verilmiştir?A) İklimB) Bitki örtüsü

D) Yüzey şekilleri

C) Nüfus

E)Tarım

3. Hindistan genel olarak bir tarım ülkesidir. Ülke topraklarının

yarısı tarıma uygundur. Çok büyük bir nüfusu beslemek zorunda olan Hindistan’da geleneksel tarım yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılayamadığı zaman dışarıdan ithal edilmektedir.

137Yukarıdaki bilgilere göre Hindistan’ın tarım ürünleri satın almasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

6. Hindistan ve Hollanda’nın özellikleriyle ilgili aşağıdakiA) Nüfusun fazla olmasıA) Hollanda’da görülen iklim çeşitliliği daha fazladır.B) Tarımsal verimin düşük olmasıB) Hindistan’da tarımla geçinen nüfus oranı daha yüksektir.C) Tarım alanlarının dar olmasıC) Hollanda’da kırsal nüfus oranı daha yüksektir.D) Tarım teknolojilerinin yetersiz olmasıD) Hollanda’da yerel saat farkı daha fazladır.E) Tarımsal üretimin doğal koşullardan etkilenmesiE) Hindistan yer altı kaynakları bakımından daha fakirdir.

karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

Test 05

1. A

7.

I. Tarım alanlarından alınan verim yüksektir.II. Tarım sektöründe çalışanların oranı fazladır.III. Tarım ürünleri ihracatında önde gelen ülkelerdendir.IV. Tarımda sulama yetersizdir. Yukarıdaki özelliklerden hangileri Hollanda’ya ait olamaz?A) I ve IID) II ve IV

3. C

4. C

5. D

6. B

7. D

8. B

9. B 10. D 11. D 12. E

10. Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir araştırmaya göre eğerB) I ve III

2. A

Hindistan tarım tekniklerini Hollanda düzeyine çıkarabilirse mevcut buğday üretimini beş kat artırabilir ki, bu da dünyanın yıllık ihtiyacının iki katına karşılık gelmektedir.

C) II ve III

E) III ve IVYukarıdaki habere göre Hollanda tarımının özellikleri arasında hangisinin yer alması beklenemez?A) Tarım büyük oranda makineleşmeye dayanır.B) Tarım alanlarının sulama sorunu yoktur.C) En modern tarım teknikleri kullanılır.D) Ekstansif tarım yöntemi uygulanır.E) Toprak ıslahı yapılmıştır.

11. Topraklarının çoğu Hint Yarımadası üzerinde yer alan

ve mısır ekilir. Kurak kış mevsiminde ise buğday,baklagiller ve yağlı tohumlar yetiştirilir. Turunçgil, elma, armut, mango ve muz da ülkede yetiştirilen diğer ürünlerdir.

Yukarıdaki tarım ürünlerinin yetiştirildiği ülkede, aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisinin görülmesi beklenir? A) AkdenizB) Muson

D) Ekvatoral

C) Okyanusal

E) Step

Çözüm Yayınları

8. Yağışlı yaz mevsiminde , jüt (hint keneviri), yer fıstığı, çeltikHindistan, yüz ölçümü olarak dünyanın yedinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ülkesidir. Hindistan topraklarının tamamı Kuzey Yarım Küre’dedir. 6° ile 37° kuzey enlemleri ve 68° ile 97° doğu boylamları arasında yer almaktadır. Doğudan Bengal Körfezi, batıdan Umman Denizi ile çevrilidir. Batıda Pakistan, doğuda Bangladeş ve Myanmar, kuzeyde Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal ve Bhutan ile komşudur.Yukarıdaki parçada Hindistan’ın hangi özelliği ile ilgili bilgi verilmemiştir?A) Göreceli konumuB) Nüfus büyüklüğüC) Mutlak konumuD) Ekonomik özellikleriE) Coğrafi konumu

138

9. İklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki Avrupa12. Hindistan’ın kuzeybatısında yer alan çöl bölgesinde tarım yapılamaz.

ülkelerinden hangisinin tarım ürünleri ihracatında büyük paya sahip olması beklenemez?Tarım yapılamayan bu çöl, aşağıdakilerden hangisidir?

A) FransaA) GobiB) Norveç

D) Hollanda

E) İtalya

C) İspanyaB) Taklamakan

D) Kızılkum

E) Tar

C) Atakama

06

BÖLÜM 12 Test

Uluslararası Örgütler

1. Aşağıdakilerden hangisi dünya çapında faaliyet gösteren

4. Aşağıdaki örgüt kısaltmaları ile bu kısaltmaların açılımA) NAFTAA) UNESCO -Bilim ve Kültür ÖrgütüB) NATOB) FAO - Gıda ve Tarım ÖrgütüC) Dünya BankasıC) UNİCEF - Çocuklara Yardım FonuD) İslam İş Birliği TeşkilatıD) WHO - Dünya Sağlık ÖrgütüE) OECDE) IMF - Uluslararası Çalışma Örgütü

küresel örgütlerden biri değildir?

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

5. Günümüz dünyasında bazı ülkeler askerî, ekonomik ve

siyasal anlamda iş birliği yaparak bazı örgütlerin kurulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı, üye ülkelerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini artırmaktır.

2. Birleşmiş Milletler,İkinci Dünya Savaşını kazanan ülkelerAşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçla kurulan küresel örgütlerden biri değildir?A) Greenpeace

Yukarıda verilenlere göre;

I. BM’nin kuruluş amacı,II. BM’nin kuruluş tarihi,III. BM’nin günümüzdeki üye sayısıbilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

B) OPEC

D) OECD

C) IMF

E) Dünya Bankası

Çözüm Yayınlarıtarafından savaş sonrası ortaya çıkabilecek sorunları çözmek amacıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. 51 ülke ile birlikte Türkiye’de kurucu ülkeler arasındadır.

C) I ve II

E) I,II ve III

6. Aşağıdaki tabloda iki Avrupa ülkesinin üye olduğu bazı uluslararası örgütler verilmiştir.3. Birleşmiş Milletlerin idari birimlerinden olan Güvenlik Konseyi, beş sürekli ve on geçici üyeden oluşur. Bu üyelerin alınan kararları veto hakları vardır. Alınan kararlara uymayan ülkelere karşı, konsey kararı ile yaptırımlar uygulanabilir. Güvenlik Konseyi her ay bir sürekli üyenin başkanlığında toplanır.Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyelerinden biri değildir?A) ABDB) İngiltere

D) Fransa

E) Çin

C) JaponyaA Ülkesi

B Ülkesi

BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliği

X

Avrupa Birliği Üyeliği

X

X

G-8 Üyeliği

X

X

Buna göre A ve B ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.A

B

A)

Almanya

İngiltere

B)

İtalya

Rusya

C)

Fransa

Almanya

D)

Avusturya

Macaristan

E)

İspanya

Portekiz

139

Test 06

1. A

7. Bu topluluk, 18 Nisan 1951’de Belçika, Almanya, Fransa,

Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması ile kurulmuştur.Bu örgütün kuruluşundaki ilk ismi aşağıdakilerden hangisidir?A) Avrupa BirliğiB) Avrupa Atom Enerjisi TopluluğuC) Avrupa Ekonomik TopluluğuD) Avrupa Kömür ve Çelik TopluluğuE) Avrupa Topluluğu

140Aşağıdakilerden hangisi bölgesel örgütler arasında yer almaz?A) Avrupa BirliğiB) NAFTAC) AGİTÇözüm Yayınları

bölgesel örgütler diye ikiye ayırabiliriz.

3.C

4.E

5.A

6.C

7.D

8.E

9.A

10.B 11.B 12.D

10.

I. 1990 yılında Türkiye’nin öncülüğünde başlayan çalışmalar, 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir zirve toplantısında KEİ Deklarasyonunun imzalanması ile sonuçlanmış ve örgüt bu tarihte resmen işlerlik kazanmıştır.II. KEİ üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmelerini, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır.III. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan kurucu üye olarak yer almışlardır.IV. Almanya, Fransa, Polonya, Tunus, İsrail, Mısır, Slovakya, İtalya ve Avusturya KEİ’de gözlemci devlet sıfatıyla bulunmaktadırlar.Yukarıdakilerden hangileri Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’nın kuruluş amacını belirtir?A) Yalnız I8. Dünya çapında faaliyet gösteren örgütleri, küresel örgütler ve

2.C

B) Yalnız II

D) I, II ve III

C) I ve II

E) I, II, III ve IV

11. Aşağıda küresel çevre örgütü olan Greenpeace’nin kuruluş amaçlarının bir kısmı verilmiştir.Bunlardan hangisinin doğrudan doğal çevre ile ilgili olduğu söylenemez?

D) Karadeniz Ekonomik İş Birliği TeşkilatıA) Yenilebilir enerji kaynak kullanımını teşvik etmek

E) İslam İşbirliği TeşkilatıB) Savaşları önlemekC) Zehirli kimyasalları ortadan kaldırmakD) Okyanus ve ormanları korumakE) Küresel ısınmayı azaltmak

9. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya’dan gelebilecek

herhangi bir saldırıya karşı 9 Nisan 1949 tarihinde ABD’nin öncülüğünde Washington’da kurulmuştur.Yukarıda sözü edilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?A) Kuzey Atlantik Antlaşması ÖrgütüB) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği ÖrgütüC) İslam İşbirliği Teşkilatı12.Devalüasyonlara engel olmak

İşsizliğin azaltılmasını sağlamak

Dünya petrol fiyatlarını ve üretim miktarlarını belirlemek

Kuzey Amerika ülkelerini güçlendirmekYukarıda kuruluş amaçları belirtilen uluslararası örgütler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

D) Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması ÖrgütüA) IMF

E) Petrol İhraç Eden Ülkeler ÖrgütüB) OPEC

D) NATO

E) NAFTA

C) OECD

BÖLÜM 12 Test

Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi

1. Türkiye askeri, ekonomik ve siyasal anlamda iş birliği yaparak bazı örgütlere üye olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu örgütlerden biridir?A) Karadeniz Ekonomik İş Birliği ÖrgütüB) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü4.1961 yılında kurulmuştur

Ekonomik kalkınmayı amaçlar

Türkiye, kurucu üyelerdendir

07

Yukarıda bazı özellikleri verilen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

C) Kuzey Amerika Serbest Ticaret BirliğiA) IMFD) Avrupa Birliği

E) Körfez İş Birliği Örgütü

2. G-20 ülkeleri dünya ekonomisinin %85’ini oluştururken, dünya nüfusunun da 2/3’sini oluşturmaktadır.Türkiye’nin üyeleri arasında yer aldığı G-20 ülkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) ABDB) Çin

D) Somali

C) Japonya

E) İngiltere

3. Türkiye, 1932 yılında aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye olmuştur?A) Milletler Cemiyeti

B) NATOC) Birleşmiş Milletler

D) OECDE) Avrupa Konseyi

Çözüm YayınlarıB) İLO

D) UNESCO

5.

I. BMII. Avrupa BirliğiIII. Karadeniz Ekonomik İş birliğiIV. NAFTA

C) OECD

E) OPECTürkiye, yukarıdaki kuruluşlardan hangilerine üye değildir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

141

6.

I. Dünya BankasıII. Avrupa KonseyiIII. Batı Avrupa BirliğiIV. Uluslararası Para FonuYukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin üye olduğu ekonomik örgütlerdendir?A) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 07

1.A

7.

I. Birleşmiş MilletlerII. NATOIII. İslam İşbirliği TeşkilatıIV. G-8 üyeliğiA) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV

8.

I. Avrupa İnsan Hakları MahkemesiII. Uluslararası Para FonuIII. NATO

I

II

III

Askeri örgütler

Siyasi örgütler

Ekonomik örgütler

B)

Siyasi örgütler

Ekonomik örgütler

Askeri örgütler

C)

Ekonomik örgütler

Askeri örgütler

Siyasi örgütler

D)

Siyasi örgütler

Askeri örgütler

Ekonomik örgütler

E)

Askeri örgütler

Ekonomik örgütler

Siyasi örgütler

Çözüm Yayınları

Türkiye’nin üyesi olduğu yukarıdaki örgütlerin sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)

4.C

5.D

6.B

7.D

8.B

9.D

10.A 11.B 12.A

ortaya çıkardığı sorunlar, uluslararası güç dengeleri arasında oluşan rekabet, ülkemizi küresel ve bölgesel ölçekteki örgütlerle işbirliğine yöneltmiştir.

Türkiye yukarıdaki örgütlerden hangilerine üyedir?3.A

10. 20. yüzyılda meydana gelen I. ve II. Dünya savaşlarının

2.DAşağıdakilerden hangisi askeri tehdit nedeniyle ülkemizin üye olduğu uluslararası örgüttür?A) NATO

B) KEİD) Varşova Paktı

11.

I. Kuzey Atlantik Antlaşması ÖrgütüII. İslam İş Birliği TeşkilatıIII. Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

C) OECD

E) AİHMYukarıda üyesi olduğumuz küresel ve bölgesel ölçekteki örgütler, sırasıyla hangi amaçlarla kurulmuşlardır?A) Askeri, ekonomik, siyasiB) Askeri, siyasi, ekonomikC) Ekonomik, askeri, siyasiD) Ekonomik, siyasi, askeriE) Siyasi, askeri, ekonomik

142 9. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu, uluslararası örgütlerden hangisine üye olan ülkelerin sayısı en fazladır?

12. Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?A) NATOA) Avrupa BirliğiB) İslam İş Birliği TeşkilatıB) Dünya’nın en büyük 20 ekonomisiC) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği ÖrgütüC) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği ÖrgütüD) Birleşmiş MilletlerD) İslam İş Birliği TeşkilatıE) Avrupa KonseyiE) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

BİRE BİR 1. İnsani Gelişme Endeksi, ülkelerin ortalama yaşam uzunluğu,

5. Aşağıdakilerden hangisi Japonya ve İngiltere’nin ortak özelliklerinden biri değildir?

okuryazar oranı ve yaşam düzeyi gibi kriterlerin dikkate alınmasıyla hazırlanmaktadır.Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu endeks diğerlerinden daha düşüktür?A) İngiltere08

BÖLÜM 12 Test

B) Hollanda

D) Hindistan

C) Japonya

E) İsveçA) Kentlerde yaşayanların sayısı fazladır.B) Endüstrileşme oranları yüksektir.C) Aritmetik nüfus yoğunlukları fazladır.D) Arazinin yarıdan fazlası dağlarla kaplıdır.E) Enerji tüketimleri fazladır.

2. Hollanda’da Atlas Okyanusu’na dökülen akarsularının ağız kısımlarında haliçler oluşmuştur.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdaki haritada iki ülke koyu renkle gösterilmiştir.A) Gelgit genliğinin fazla olması

B) Kıyıların sığ olmasıC) Akarsuların bol alüvyon taşımasıD) Okyanus ikliminin görülmesiE) Eğimin az olması Çözüm Yayınları

Aşağıdakilerden hangisi, bu ülkelerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir?A) Muson iklimi görülür.B) Endüstri gelişmiştir.

hangisinin etkisi daha fazladır?C) Büyük Okyanus’a kıyıları vardır.A) Akarsuların taşımacılığa uygun olmasıD) Sıklıkla deprem görülür.B) Okyanusa kıyılarının olmasıE) Yer altı kaynakları zengindir.C) Ada üzerinde yer almasıD) Taş kömürü ve demir madenlerine sahip olmasıE) Ilıman iklim özelliklerinin görülmesi

3. İngiltere’nin sanayide gelişmesinde aşağıdakilerden

7. Aşağıda, sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazı sorunlar verilmiştir.

4. Ham madde ihtiyacının büyük bir kısmını, sanayi ürünleri satarak karşılayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?A) ABDB) Rusya FederasyonuC) ÇinŞehirlere yapılan göçün artması

Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanılması

Doğal kaynakların aşırı ölçüde tüketilmesiBu sorunları aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşamıştır?

D) KanadaA) İngiltere

E) JaponyaB) Japonya

D) Hindistan

E) ABD

C) Çin

143

Test 08

1. D

8. Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında 6 milyon civarında bir

2. A

3. D 4. E

5.D

6. B

7.A

8.E

9. B 10. E 11. A 12.C 13. C

11. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren verilerden biri

nüfusa sahip olan İngiltere’nin, 80 yıl gibi bir sürede nüfusu 14 milyonu aşmıştır. Bu hızlı nüfus artışı, o zamana kadar dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılmayan bir gelişmeydi.

de ticaret hacmidir. Bazı ülkelerin dış ticaretinde dış alım, bazılarında ise dış satım ön plandadır.Buna göre ülkelerin gelişmişlik düzeyleri göz önüne alınarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?A) Gelişmekte olan ülkelerde genellikle dış ticaret fazlalığı vardır.

B) Ailelerin fazla çocuk sahibi olma isteğiB) Gelişmiş ülkeler genellikle dengeli bir bütçeye sahiptir.C) Sağlık koşullarının gittikçe iyileştirilmesi

D) Çocuk iş gücüne olan talebin yükselmesi

C) Gelişmiş ülkelerde genellikle dış satım, dış alımdan fazladır.E) Köylerden şehirlere göç olmasıD) Az gelişmiş ülkelerde genellikle dış alım, dış satımdan fazladır.E) Az gelişmiş ülkelerde genellikle birincil sektör ürünlerinin dış satımı fazladır.Bu artışa neden olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?A) Çocuk sayısına göre yardım alınmasınedeniyle bütün dünya için en önemli doğal kaynaklardandır. Ancak insan faaliyetlerine bağlı olarak orman varlığındaki hızlı azalma, çok önemli çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Aşağıdaki kıtaların hangisinde bu sorunlar sanayideki gelişmelerin etkisiyle daha erken görülmeye başlanmıştır? A) AsyaB) Avrupa

D) Okyanusya

C) Afrika

E) Güney Amerika

Çözüm Yayınları

9. Ormanlar, sağladıkları çok yönlü ekonomik ve ekolojik yararlar

12. Ülke topraklarının yaklaşık % 40’ı deniz seviyesinin altında olan Hollanda’da koy ve körfezler doldurularak Polder adı verilen araziler oluşturulmuştur.Yapılan bu uygulamayla Hollanda’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği kesin olarak söylenemez?A) Topraklarının genişlediğiB) Kıyı uzunluğunun kısaldığıC) Kıyı turizminin geliştiğiD) Yeni tarım alanlarının oluşturulduğuE) Kıyıların doğal yapısının bozulduğu

10. Dengeli nüfus, ülkelerin devamlılığı ve iş gücü ihtiyacının

karşılanması için önemli bir unsurdur. Ancak bazı ülkelerin nüfuslarının azalmaya başladığı ve bu ülkelerin gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler, nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadır.

144

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait özellik olamaz?A) Yaşlı nüfus miktarı fazladır.B) Nüfus piramidinin tabanı dardır.C) Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı fazladır.D) Eğitim, sağlık ve kültürel hizmetler gelişmiştir.E) Kırsal nüfus oranı fazladır

13. Hollanda ve Hindistan karşılaştırıldığında Hollanda için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Tarım alanlarından yüksek verim alınır.B) Tarım faaliyetleri daha çok ticari amaçlarla yapılır.C) Nüfusun çoğunluğu tarım sektöründe çalışır.D) Tarım işlerinde teknolojik yöntemler kullanılır.E) Tarımsal üretimde doğal koşullara bağımlılık azdır.

BİRE BİR

09

BÖLÜM 12 Test

1. Türkiye; göreceli konumunun sağladığı koşullarla bölgesel ve

4. Aşağıdaki ekonomik gelişmelerin hangisinde Türkiye’ninAşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de bu durumun ortaya çıkardığı bir gelişme değildir?A) Bazı ülkelerin dünyaca ünlü markalarını üretmek için Türkiye’de fabrika kurmalarıA) NATO’ya üye olması

B) Enerji koridoru olması

B) Bazı ülkelerin Türkiye’de arazi satın alarak organik tarım yapmalarıC) İç göçlerin yaşanması

D) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi

C) Farklı dönem ve uygarlıklara ait tarihî eserlerin Türkiye turizmi açısından zenginlik oluşturmasıE) BM’ye üye olmasıD) Azerbaycan ve Irak petrollerinin, Türkiye toprakları üzerinden Akdeniz’e ulaştırılmasıE) Farklı ülkelerde, Türkiye’de üretilen tekstil ürünlerine talebin fazla olması

jeopolitik konumu doğrudan etkilidir?

2.

I. Kıtaların birbirine çok yaklaştığı alanda bulunmasına bağlı olarak Doğu ve Batı kültürleri arasındaki etkileşimi daha yoğun yaşamasıII. Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Orta Doğu ve Kafkas ülkeleri ile sanayileşmiş fakat yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan Avrupa ülkeleri arasında bulunmasıIII. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler için çıkış noktası olmasıYukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisine uluslararası düzeyde doğrudan katkı sağladığı söylenemez?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

Çözüm Yayınları

küresel ölçekte siyasi, askeri ve ekonomik bir etkiye sahiptir.

5.

I. BM Güvenlik Konseyi Daimi ÜyeliğiII. G-8 ÜyeliğiIII. AB üyeliğiTürkiye yukarıdaki örgütlerden hangilerine üye değildir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

6. Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan unsurlar;

I. coğrafi konumu,II. askeri değerleri,

olmamasına rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin kurucu üyelerindendir?III. ekonomik değerleri,IV. sosyo-kültürel değerleriA) Türkiye, Ukraynaolarak belirlenmiştir.B) Arnavutluk, Ermenistan

C) Rusya, Romanya

Bunlardan hangileri, Türkiye’nin jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilebilir?D) Gürcistan, BulgaristanA) Yalnız IE) Yunanistan, Bulgaristan3. Aşağıdaki ülkelerden hangileri Karadeniz’e kıyısının

145

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) II,III ve IV

Test 09

1. C

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumunu A) Sosyo-kültürel değerlerB) Askeri güçC) Ekonomik durumD) Coğrafi konumE) Politik değerler

3.B

4.D

5.E

6.E

7.D

8. A

9. E 10. A 11. B 12.D 13. A 14. D

11. Orta Doğu’da yaşanan aşağıdaki durumlardan hangisi,

belirleyici değişmeyen bir etkendir?2.A

Türkiye ile bölgedeki bazı ülkeler arasında sorun oluşturabilmektedir?

8. Aşağıdakilerden hangisi eski Yugoslavya’nınA) Petrol kaynaklarının paylaşımıB) Akarsu kaynaklarının kullanımıC) Boğazların kontrolüD) Toprakların paylaşımıE) Sınır anlaşmazlığı

dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan ülkelerden biri değildir?

12. Günümüzde enerjiye duyulan büyük gereksinim nedeniyleA) Arnavutluk

B) Kosova

C) Hırvatistan

D) Bosna - Hersek

Bu tür projeler kapsamında Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinde daha çok değişiklik olması beklenir?A) Aktif nüfusun sektörel dağılımındaB) Tüketilen enerji kaynağının niteliğindeC) Ulaşım sistemlerinin çeşitliliğindeD) Jeopolitik öneminin artmasındaE) Sosyal ve kültürel etkileşimde

E) Makedonya

9. “Sovyetler Birliği’nin idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir

kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.’’Atatürk’ün yukarıda ifade ettiği, Türk Cumhuriyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) Türkmenistan

B) AzerbaycanC) Özbekistan

D) KazakistanE) Afganistan

10. Üye ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından,

ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak, ekonomik,teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

146

Yukarıda kuruluş amacı, kuruluş yeri ve yılı belirtilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?A) Karadeniz Ekonomik İşbirliği TeşkilatıB) G-20C) Avrupa KonseyiD) İslam İşbirliği TeşkilatıE) OECD

Çözüm Yayınlarıuluslararası enerji nakil projeleri yürütülmektedir.

13.

I. Batı Trakya sorunuII. Kıbrıs sorunuIII. Filistin sorunuIV. Bosna-Hersek sorunuTürkiye’yi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren yukarıdaki sorunlardan hangisi Yunanistan ile yaşanmaktadır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Sovyetler Birliği’nin

dağılmasıyla ortaya çıkan Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?A) Türkmenistan C) Özbekistan E) Kırgızistan

B) Azerbaycan D) Gürcistan

BÖLÜM 13 Test

Jeopolitik Konum / Kıtalar ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

1. Aşağıdakilerden hangisinde okyanusların küçükten büyüğe sıralanışı doğru verilmiştir?A) Hint Okyanusu, Büyük Okyanus, Atlas OkyanusuB) Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu, Büyük OkyanusC) Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint OkyanusuD) Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Atlas OkyanusuE) Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus

4.

I. AsyaII. AfrikaIII. OkyanusyaIV. AvrupaYukarıdaki kıtaların hangilerinin hem Hint Okyanusu’na hem de Büyük Okyanus’a kıyıları vardır?A) I ve II2. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. BatısındaA) Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında toprakları bulunur.B) Türkiye’nin okyanuslarla olan bağlantısı Akdeniz üzerinden sağlanır.C) Türkiye’nin batısında petrol zengini olan ülkeler yer alır.D) Çanakkale Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlar.E) Cebelitarık Boğazı, Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlar.

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

mesafeyi kısaltan su yolu aşağıdakilerden hangisidir?A) Süveyş KanalıB) Cebelitarık BoğazıC) Panama KanalıD) Hürmüz BoğazıE) Kiel Kanalı

Çözüm Yayınları

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

B) I ve III

5. Batı Avrupa limanları ile Batı Amerika limanları arasındaki

sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile güneydoğusunda petrol zengini Orta Doğu ülkeleri bulunur. İstanbul ve Çanakkale boğazları, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz’e ve okyanuslara açılmasında önemli bir su yoludur.01

6. Aşağıdaki haritada yoğunluğu en fazla olan deniz yolu gösterilmiştir.3. Süveyş Kanalının açılması Akdeniz limanlarının önemini artırmıştır.II I

III

IV

VYukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisi Süveyş Kanalını göstermektedir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Buna göre,

147I. Batı Avrupa limanlarının gelişmiş olduğu,II. Atlas Okyanusu’nun güneyinde deniz trafiğinin daha yoğun olduğu,III. Güney Amerika ile Küzey Amerika arasında deniz ulaşımının olmadığıbilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

Test 01

1. B

7. Aşağıdaki tabloda kıtalar ve yüz ölçümleri verilmiştir.

44 milyon (km2)

Afrika

30.3 milyon (km2) (km2)

Kuzey Amerika

24 milyon

Güney Amerika

18 milyon (km2)

Antarktika

13.8 milyon (km2)

Avrupa

10.1 milyon (km2)

Okyanusya

9 milyon (km2)

A) Kıtalar okyanuslardan daha fazla yer kaplar.B) Kıtaların çoğunluğu Güney Yarım Küre’de yer alır.C) Nüfus yoğunluğu en az olan kıta, Afrika’dır.D) Asya’nın yüz ölçümü diğer kıtaların toplam yüz ölçümünden daha büyüktür.E) Kuzey Amerika’nın yüz ölçümü, Güney Amerika’dan daha büyüktür.

II. Güney AmerikaIII. AfrikaIV. Antarktika

8. C

Yukarıdaki kıtalardan hangileri tamamen Güney Yarım Küre’de yer alır?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve III

9. D 10. E 11. A 12. A 13. DYukarıda sözü edilen kıta aşağıdakilerden hangisidir?A) Asya

B) OkyanusyaC) Kuzey Amerika

D) Antarktika

E) AfrikaA) Küzey Amerika

B) AvrupaC) Asya

D) OkyanusyaE) Afrika

12.

II IHaritada numaralandırılan bölgelerin ait olduğu kıtalar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I

7. E

küresel etkisi bulunan kıta aşağıdakilerden hangisidir?

6.D

11. Diğer kıtalardan daha sonra keşfedilen ve günümüzde

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I. Okyanusya

5.C

8.

4.B

çok Avrupa devleti bu kıtayı sömürmüşlerdir. Özellikle yer altı kaynakları sömürülen bu kıta ekonomik kalkınma bakımından geri kalmıştır.

Yüz ölçümü

Asya

3.C

10. Başta İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar olmak üzere bir

Çözüm Yayınları

Kitalar

2.B

II

A)

Asya

Avrupa

B)

Afrika

Asya

C)

Asya

Afrika

D)

Güney Amerika

Okyanusya

E)

Afrika

Avrupa

C) I ve IV

E) III ve IV

13. XV. ve XVI. yüzyılda Avrupalılar, kendilerini Asya ve Afrika’nın

148

9.İpek ve Baharat yolunun başladığı kıtadır.

Sanayi Devremi’nin gerçekleştiği kıtadır.

Yüz ölçümü en küçük olan kıtadır.

Yüzeyi buzullarla kaplı kıtadır.Yukarıda hangi kıta ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir?A) Avrupa

B) AsyaC) Okyanusya

D) AfrikaE) Antarktika

fakir komşusu olarak görüyordu. Bu kıtalarda bulunan altın, çeşitli mücevherler, ipekler, halılar, resimli duvar örtüleri, baharat ve porselen Avrupalıların gözünde bolluk ve zenginlik demekti. İşte Avrupalıların ilk keşif seyahatlarine Asya ve Afrika’nın sahip olduğu bu zenginlikler esin kaynağı olmuştur.Yukarıdaki metne göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?A) Coğrafi Keşiflerin ekonomik nedenleri olduğunaB) Avrupa’nın Asya ve Afrika kıtalarını sömürdüğüneC) İpek ve baharatın ticari ürünler olduğunaD) Avrupa’nın Asya’dan daha zengin olduğunaE) Asya, Avrupa ve Afrika’nın sınır komşusu olduklarına

BÖLÜM 13 Test

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

02

1. Ülkelerin coğrafi özelliklerini dikkate alarak onların siyasi

5. Jeopolitik konumda etkili olan faktörler; zaman, değişen veYukarıda beşeri coğrafyanın hangi alt dalından söz edilmiştir?Aşağıdakilerden hangisi değişen unsurlardan biri değildir?A) Siyasi coğrafyaA) Politik değerlerB) Ulaşım coğrafyasıB) Askeri değerlerC) Tarım coğrafyasıC) Ekonomik özelliklerD) Nüfus coğrafyasıD) Jeomorfolojik özelliklerE) Turizm coğrafyasıE) Teknolojik özellikler

açıdan dünya üzerinde bulundukları yeri ve etkilerini araştırır.

değişmeyen unsurlardır.

2. Türkiye dünya tarihinde önemli yeri olan üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunur.Yukarıda Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan hangi unsura göre durumundan söz edilmiştir?A) Yüzey şekillerine göre durumuB) Denizlere göre durumuC) Kıtalara göre durumuD) İklim özelliklerine göre durumuE) Su kaynaklarına göre durumu

6. Coğrafi açıdan önem kazanan …?... İngiltere için Asya’ya

Çözüm Yayınları

açılan bir anahtar ve Doğu Akdeniz’de duran hareketsiz bir gemi, Yunanistan için emniyet, Türkiye için ise bir yaşama unsurudur.Yukarıda …?... ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?A) Batı TrakyaB) Bosna-Hersek

D) Kosova

C) Kıbrıs

E) Girit

3. Türkiye’nin bugün bulunduğu bölgede geçmişte hüküm süren devletler;I. Roma,II. Bizans (Doğu Roma),III. Osmanlıdevletlerinden hangileridir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

7. Karadeniz’i Akdeniz’e ve Avrupa Kıtası’nı Asya Kıtası’na 4.

I. Uluslar arası enerji koridorunda yer almasıII. Uluslararası su yollarına sahip olmasıIII. İklim çeşitliliğinin fazla olmasıIV. Yer şekillerinin engebeli olmasıYukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin Jeopolitik önemini artıran faktörlerdendir? A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

bağlayan boğazların iktisadi, askeri ve siyasi bakımından büyük önemi vardır.Boğazlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle tamamen Türk devletinin idaresine geçmiştir?A) Montrö Boğazlar SözleşmesiB) Lozan Barış AntlaşmasıC) Mondros MütarekesiD) Sevr AntlaşmasıE) Gümrü Antlaşması

149

Test 02

1. A

8. Türkiye’yi ilgilendiren sorunları; doğrudan ilgilendiren sorunlar

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir?A) Suriye sorunuB) Irak sorunuC) Batı Trakya sorunuD) Kıbrıs sorunuE) Filistin sorunu

3.E

4.A

5.D

6.C

7.A

8.E

9.A

10.B 11.A 12.E 13. B

11. Aşağıda Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan unsurlara göre bazı

ve dolaylı olarak ilgilendiren sorunlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.2.C

durumları sıralanmıştır.I. Önemli ulaşım ve ticaret yollarına göre durumuII. Kültürel ve sosyal özelliklerine göre durumuIII. Önemli su yollarına göre durumuIV. Su kaynaklarına göre durumuBunlardan hangileri Türkiye’nin jeopolitiğini etkileyen beşeri özelliklerdir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

9. Dünya petrol rezervinin %67’sine ve dünya doğal gaz

rezervinin %40’ına sahip olan Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri ile Avrupa arasında coğrafi köprü olan Türkiye’den geçen ve geçecek boru hatları, uluslararası önem taşımaktadır. Ayrıca Hazar Havzası’ndaki doğal zenginliklerin Türkiye aracılığıyla dünya pazarlarına ulaşmasıyla önem kazanan Trans Kafkasya Ulaşım Koridoru’nun hayata geçirilmesinde de Türkiye’nin rolü büyük olacaktır.

150

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Çözüm Yayınları12. Türkiye’nin yakın çevresinde yaşanan çatışmaların temel

nedeni olan petrol ve doğal gaz boru hatlarının geçtiği yol üzerinde olması içte ve dışta bir çok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin bu çatışma bölgelerindeki ülkelerle tarihi ve kültürel bağının da bulunması bu sorunların içine daha fazla çekilmesine neden olmaktadır.Bu parçaya göre, Türkiye’nin çevre ülkelerle sorun yaşamasında;A) Türkiye petrol bakımından zengindir.B) Türkiye, Asya ile Avrupa arasında köprüdür.C) Orta Doğu petrollerinin bir kısmı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınır.D) Hazar Havzası petrol ve doğal gaz bakımından zengindir.özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?E) Enerji hatlarının Türkiye’den geçmesi stratejik önemini artırır.A) Yalnız I

10.

I. Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı sorunuII. Fırat’ın sularıyla ilgili yaşanan sorunYukarıdaki sorunları yaşadığımız ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?I

II

A)

Bulgaristan

Irak

B)

Yunanistan

Suriye

C)

Gürcistan

Ermenistan

D)

İran

ırak

E)

Yunanistan

İranI. bulunduğu konum,II. ekonomik rekabet,III. sosyal ilişkilerB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

13. Kıbrıs; jeopolitik ve ekonomik yönden Türkiye için hayati

öneme sahip bir ada olup; Türkiye’nin güvenliği açısından önemlidir.Aşağıdakilerden hangisinde Kıbrıs’ın jeopolitik önemine değinilmemiştir?A) Çevresinde zengin doğal gaz yataklarının varlığıB) Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesiC) Orta Doğu petrollerinin taşıma güzergâhında yer almasıD) Doğu Akdeniz kıyısındaki limanların güvenliğinin sağlanmasıE) Kıbrıs’a en yakın ülkenin Türkiye olması

BİRE BİR

BÖLÜM 13 Test

1.

I. Ekonomik değerlerII. Sosyo - kültürel değerlerIII. Mutlak konum4. Kıbrıs’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi jeopolitik durumunu yansıtır?

Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan yukarıdaki unsurlardan hangileri yıllara göre değişiklik gösterebilir? A) Yalnız I03

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

2. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarakA) Etrafının sularla çevrili olmasıB) Zeytin ve turunçgiller yetiştirilmesiC) Yaz mevsiminin kurak olmasıD) Doğu Akdeniz yolu üzerinde yer almasıE) Turizmin önemli gelir kaynağı olması

5. “Eski Dünya” olarak adlandırılan kıtalar aşağıdakilerden

gösterilmiştir.

hangisinde bir arada verilmiştir?

I

IV

V IINumaralandırılan bölgelerin hangisinde yerleşik hayat yoktur?A) I

B) II

C) III

D) IV

Çözüm Yayınları

IIIA) Asya, Antarktika, OkyanusyaB) Kuzey Amerika, Güney Amerika, AvrupaC) Asya, Avrupa, AfrikaD) Avrupa, Afrika, OkyanusyaE) Afrika, Kuzey Amerika, Antarktika

E) V

6. I II

3.

I. Hazar Havzası petrol ve doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması

II. Türkiye’de üretilen bazı tarım ürünlerinin ihraç edilmesi

III. Türk firmalarının bir çok ülkede inşaat faaliyetlerinin olması

IV. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin deniz ticaretini İstanbul Boğazı üzerinden sağlamasıYukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin jeopolitik önemini artırmaktadır? A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) I ve IV

Haritada numaralarla gösterilen okyanus akıntıları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır? I

II

A)

Gulfstream

Labrador

B)

Oyaşivo

Kuroşivo

C)

Brezilya

Humbolt

D)

Benguela

Madagasgar

E)

Kanarya

Alasya

151

Test 03

1. C

2.B

3.C

4.D

7. Okyanusya Kıtası için;

10.

I. AfrikaI. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır,II. AsyaII. Ekvator’un kuzeyinde yer alır,III. AvrupaIII. En küçük yüz ölçüme sahip kıtadır.IV. Okyanusyaözelliklerinden hangileri doğrudur?A) Yalnız IIIB) I ve II

D) II ve III

güneşli gün sayısının fazla olmasına bağlı olarak artar.

Buna göre, Atlas Okyanusu’na kıyısı olan aşağıdaki ülkelerden hangisinde deniz turizmi diğerlerinden daha fazla gelişmiştir? A) NorveçB) Kanada

D) İspanya

C) İngiltere

Çözüm Yayınları

8. Deniz turizmi, genellikle yaz mevsiminin sıcak geçmesine ve

6.B

7.C

8.D

9.A

10.D 11.E 12.AYukarıdaki kıtalardan hangilerinin Hint Okyanusu’na kıyısı vardır?A) I ve II

C) I ve III

E) I, II ve III

5.C

B) I ve III

C) I, II ve IIID) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

11.

I. Tarih değiştirme çizgisi geçer.II. Bering Boğazı yer alır.III. Yüz ölçümü en büyük olan okyanustur.IV. Kıyıları ateş çemberi olarak adlandırılır.Yukarıdakilerden hangileri Pasifik Okyanusu’nun özellikleri arasında yer alır?A) I ve IIB) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IV

E) Hollanda

12. Aşağıdaki haritada beş bölge numaralandırılarak gösterilmiştir.

152

II

III

I

IV

9. Aynı ölçek kullanılarak çizilen aşağıdaki kıtaların

V

haritalarından hangisi duvarda daha fazla yer kaplar?

A) Asya

B) Afrika

C) Okyanusya

D) Kuzey Amerika

Numaralandırılan bölgelerin hangisinde okyanusların en derin yeri olan Mariana çukuru gösterilmiştir?A) IE) Güney Amerika

B) II

C) III

D) IV

E) V

1. Ülkeler arası sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin ortaya

4.

konduğu İnsani Gelişme Endeksi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990 yılında, ‘’İnsani Gelişme Raporu’’ ile yayınlanmaya başlamıştır.II

I. gelişmiş,II. gelişmekte olan,III. gelişmemiş

I Vkategorilerinden hangileri içerisinde yer alabilirler?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyelerini ifade etmeye yardımcı ölçütlerden biri olamaz? A) Kişi başına düşen doktor sayısıB) Okullaşma oranıC) Ortalama insan ömrüD) Satın alma gücüE) Nüfus sayısı

Çözüm Yayınları

Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek oldukça zordur.

Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılan ülkelerin hangisinde insani gelişme endeksi en yüksektir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) I, II ve III

2. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri farklı şekillerde ölçülebilir.

IV

III

Bu rapora göre ülkeler;01

BÖLÜM 14 Test

Ülkeler Arası Etkileşim / Ülkeler Neden Farklı Gelişmişlerdir

5.Toplumda kitap okuma oranları düşüktür.

Geleneksel tarımsal yöntemler kullanılır.

Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal yerlerde yaşar

Ham madde ihracatı fazladır.Yukarıda az gelişmiş bir ülkenin hangi özelliğine yer verilmemiştir?A) Ekonomik özelliklerB) İklim tipleriC) Tarım teknikleriD) Demografik özelliklerE) Kültürel özellikler

6. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin insani gelişme endeksi, ortalama insan ömrü ve satın alma gücü gösterilmiştir3. Az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir düşüktür.

Ülkeler

İnsani gelişim endeksi

Ortalama insan ömrü

Satın alma gücü (dolar)

Yeni Zelanda

0.910

81.1

32.569

Japonya

0,890

83,6

36.747

Türkiye

0.759

75.3

18.391

Fas

0.617

70.9

6.905

Mozambik

0.393

50.3

1.011Tarımsal üretim büyük ölçüde iklime bağlıdır. Nüfus artış hızının yüksek olması nedeniyle temel ihtiyaçlar güçlükle sağlanır. Halk teknolojik ürünlerden yeterince yararlanamaz.

Tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Yeni Zelanda’nın insani gelişim endeksi en yüksektir.B) En az gelişmiş ülke Mozambik’tir.Yukarıdaki paragrafta az gelişmiş ülkelerin hangi özelliğine vurgu yapılmamıştır?C) Ortalama insan ömrünün en fazla olduğu ülke Japonya’dır.

A) Ekonomik

D) Türkiye’nin satın alma gücü Fas ve Mozambik’in toplamından fazladır.E) Yeni Zelanda’nın satın alma gücü Japonya’dan daha fazladır.B) Tarım

D) Demografik

C) Siyasi

E) Teknolojik

153

Test 01

1. E

7.

I. Kentsel nüfus oranı yüksektir.II. İthalatında teknolojik ürünler önemli yer tutar.III. İç ve dış göçler azdır.IV. Tarımsal üretim doğal koşulların etkisindedir. Yukarıdakilerden hangileri insani gelişim endeksinin yüksek olduğu bir ülkenin özelliklerindendir?A) I ve III

B) I ve IV

D) II ve IV

3.C

4.B

5.B

6.E

7.A

8.D

9.C

10.D 11.B 12.A

10. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda

2.E

bulunurken aşağıdaki kriterlerinden hangisi dikkate alınmaz?

C) II ve III

E) III ve IVA) doğurganlık oranı,B) aktif nüfus oranı,C) satın alma gücü,D) nüfus yoğunluğu,E) eğitim durumu8. Toprak kirliliği sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde büyük

boyutlara ulaşmıştır. Buralarda toprak kirliliğine bağlı olarak tarımsal üretim de hızla azalmaktadır.Bu durumun aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanması beklenemez?A) Türkiye

D) Moğolistan

gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerdir. 2015 yılı verilerine göre Türkiye’nin insani gelişim endeksi 0.767’dir.

C) İran

E)İtalya

Çözüm YayınlarıB) Almanya

11. İnsani gelişim endeksi 0,8’in üzerinde olan ülkeler yüksekAşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de yüksek gelişmişlik seviyesine sahip olabilmesi için yapılabilecek çalışmalardan biri değildir?A) Alt yapı çalışmalarına önem verilmesiB) İç göçlerin teşvik edilmesiC) Bölgesel eşitsizliklerin giderilmesiD) Eğitim yatırımlarının artırılmasıE) İşsizliğin azaltılması

9. Aşağıda üç ülkenin nüfusunun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı verilmiştir.A Ülkesi

154

B Ülkesi

12. Aşağıda gelişme endeksini belirleyen unsurların bir kısmı

C Ülkesi

sıralanmıştır.

Tarım

Sanayi

HizmetÜlkelerin gelişmişlik düzeyi az olandan fazla olana doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?A) A-B-CB) A-C-B

D) B-C-A

E) C-B-A

C) B-A-CBunlardan hangisi bir ülkenin doğrudan ekonomik durumunu yansıtır?A) Kişi başına düşen milli gelirB) Uzun ve sağlıklı bir yaşamC) Siyasi özgürlükD) Garanti edilmiş insan haklarıE) Öz saygınlık

BÖLÜM 14 Test

Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeleri Tanıyalım

1. Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden bir olup, Avrupa

02

4. Aşağıda Hamburg’un yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

Birliği’nin en büyük ve en önemli pazarı konumundadır.

Sıcaklık

Yağış

mmYukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

°CA) ABD

40

80

30

60

20

40

10

20

0 –10

0B) Çin

D) Japonya

C) Almanya

E) İngiltere2. Ülke Kimlik Kartı

Resmi Adı

: Almanya Federal Cumhuriyeti

Başkenti

: …?...

01

02

03

04 05 06 07 08 09 10

11

12Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) En yağışlı mevsim yazdırB) Kar yağışları görülür.C) Akdeniz iklimi görülür.D) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.E) En az yağış şubat ayında düşer.Toplam Nüfusu

: 82,6 Milyon

Resmi Dili

: Almanca

Yönetim Biçimi

: Federal Cumhuriyet

Para Birimi

: Avro

Çözüm Yayınları

Toplam Yüzölçümü : 357.046 km2

5. Almanya’da nüfusun yaklaşık %10’unu yabancı işçiler

ve onların aileleri oluşturur. Aileleri ile birlikte Almanya’da yaşayan Türk sayısı yaklaşık 3,5 milyondur.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biri değildir?

Yukarıda …?... ile gösterilen yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazılmalıdır?A) BerlinB) Dortmund

A) HannoverC) Stuttgart19D) EssenE) KarlsruheB) Dortmund

D) Essen

C) Berlin

E) Hamburg

6. Almanya, coğrafi yönden üç büyük bölgeye ayrılır. Bu

bölgeler; Kuzey Almanya Ovaları, Merkezi Almanya ve Güney Almanya’dır.

3. Almanya su yollarından en fazla yararlanan ülkelerden biridir.

Aşağıdaki akarsulardan hangisi bu su yollarından biri değildir?A) RenB) Elbe

D) Tuna

E) Sen

C) WeserAşağıdaki yer şekillerinden hangisi Güney Almanya’da yer almaz?A) Bavyera PlatosuB) Baltık kıyılarıC) Karaorman DağlarıD) Tuna VadisiE) Zugspitze Tepesi

155

Test 02

1. C

2.C

3.E

4.C

5.E

6.B

7.E

8.D

9.A

10.B 11.D 12.C 13. E

7. Aşağıdakilerden hangisinde, Almanya’nın ulaşım

11. Aşağıdakilerden hangisinde Almanya’nın beşeri ve

A) Nüfusun % 85’ten fazlası şehirlerde yaşar.B) Enerji üretiminin önemli kısmını nükleer santrallerden sağlar.C) Dünya’nın en büyük demir-çelik üreticilerindendir.D) Baltık ve Kuzey Denizi’ne kıyısı vardır.E) Saksonya bölgesinde nüfus yoğunluğu fazladır.

özelliklerinden söz edilmiştir?ekonomik özelliklerine yer verilmemiştir?

A) Almanya’da hemen hemen bütün sanayi kolları bulunmaktadır. Otomotiv sanayisinde dünyada ilk sıralarda gelmektedir. B) Modern tarım yöntemleri uygulanıp yüksek verim alınmasına rağmen yetiştirilen ürünler ülke ihtiyacını karşılamamaktadır.C) Yetiştirilen başlıca ürünler; çavdar, patates, buğday ve şeker pancarıdır.D) Hayvancılık daha çok büyükbaş hayvancılık ve mandıracılık şeklinde yürütülür.E) Almanya coğrafi konumu itibariyle yük ve yolcu trafiğinde bir kavşak durumundadır.

8. Almanya’da çalışan nüfusun %1,6’sı tarımda, %24,4’ü sanayide, %74’ü hizmet sektöründedir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Ulaşım ve ticaret gelişmiştir.B) Tarım modern yöntemlerle yapılır.C) Ekonomik yönden kalkınmıştır.D) Tarımsal verim düşüktür.E) Milli gelir yüksektir.

9. Almanya’nın en büyük gölü İsviçre ve Avusturya sınırında bulunur.

156

Bu göl, aşağıdakilerden hangisidir?A) Konstanz Gölü

B) Baykal Gölü

D) Viktorya Gölü

10.

I. Okyanus iklimiII. Savan iklimiIII. Karasal iklimIV. Muson iklimBu topraklarla ilgili olarak;I. Verimli tarım topraklarıdır.II. Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuşlardır.III. Horizonları belirgindir.yargılarından hangilerine ulaşılır?A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

C) Aral Gölü

E) Urmiye Gölü

13. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi dünyanın ilk beşAlmanya’da yukarıdaki iklim tiplerinden hangileri görülür?A) I ve IIkısmen buzulların taşıdığı topraklar olan morenlerle örtülüdür. Bölgenin kuzeyi “Börde” adı verilen löslü topraklardan oluşmaktadır.12. Kuzey Almanya Ovaları, birçok buzul gölünün de bulunduğu, Çözüm YayınlarıB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

büyük ekonomik gücünü oluşturan ülkeler arasında yer almaz?A) ABDB) Çin

D) Almanya

E) İtalya

C) Japonya

BÖLÜM 14 Test

Gelişmemiş Bir Ülke: Nijerya

03

1. Güney kıyısı Gine Körfezi’nde yer alan Nijerya, Benin, Nijer,

4. Nijerya, zengin petrol rezervlerine rağmen gelişmemiş birBuna göre Nijerya, aşağıdaki kıtaların hangisinde yer alır?

A) Asya

Nijerya’nın gelişmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?A) Altyapının yetersiz olmasıB) Tüketici gelirlerinin düşük olmasıC) Sanayi ürünlerindeki düşük kapasite kullanımıD) Yer altı kaynaklarının yetersiz olmasıE) Nitelikli iş gücünün yetersiz olması

Kamerun ve Çad ile komşudur.B) Avrupa

D) Güney Amerika

ülkedir.

C) Afrika

E) Kuzey Amerika

5. Almanya ve Nijerya’nın nüfus özellikleri karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisinin iki ülkede de birbirine daha yakın değer gösterdiği söylenebilir?

2. Nijerya’nın beşeri ve ekonomik özellikleriyle ilgili olarak

A) Bulunduğu kıtanın en kalabalık ülkesidir.B) Nüfus bölgeler arasında dengeli dağılmıştır.C) Nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımdan sağlar.D) Göçebe hayvancılık yaygındır.E) Başkenti Abuja, en kalabalık şehri ise Lagos’tur.

Çözüm Yayınları

verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?A) Nüfusun istihdam yapısıB) Kadın-erkek oranıC) Ortalama yaşam süresiD) Nüfusun yaş gruplarına dağılımıE) Nüfus artış hızı

6. Birleşmiş Milletler, Nijerya nüfusunun 2025 yılında 203 milyon, 2050 yılında ise 278,8 milyon olacağını tahmin etmektedir. Ülke nüfusunun % 40’ı 15 yaşın altındadır. Nijerya dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. 2002 yılında satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelir 860 dolardır. Ülkedeki açlık oranı 1990-92 dönemlerinde nüfusun %13’ü iken 1998-2000 döneminde % 7’ye düşmüştür.Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.B) Yoksullukla mücadele edilmektedir.C) Doğum oranı yüksektir.D) Gelişmiş bir ülkedir.E) Yaşlı nüfus oranı düşüktür.

3. Nijerya’nın Gine Körfezi kıyılarında Muson iklim etkilidir. Kuzeydoğuya doğru gidildikçe sıcaklık ve yağış miktarı düşmektedir.Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin alanı kuzeye gidildikçe artar?A) BuğdayB) Pirinç

D) Yer fıstığı

C) Kakao

E) Şeker kamışı

157

Test 03

1. C

7. Aşağıdakilerden hangisi, Nijerya’nın yüzey şekilleri A) Gine KörfeziB) Kamerun DağlarıC) Benue NehriD) Nijer NehriE) Pamir Platosu

sektörel dağılımı verilmiştir.

158

4.D

5.B

6.D

7.E

8.C

9.E

10.B 11.B 12.A

rezervlerinin üçte birine sahip olan Nijerya’da ihracatın %90’dan fazlasını ham petrol oluşturur. Petrol dışında kalay ve kolumbit de ülke dışına satılır. Kolumbitin dünyadaki başlıca üreticisi Nijerya’dır.

8. Aşağıdaki tabloda Nijerya ve Almanya’da çalışan nüfusun

3.A

10. Ülkenin en önemli yer altı zenginliği petroldür. Afrika petrol

arasında yer almaz?2.BYukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Nijerya, petrol bakımından zengin bir ülkedirB) Nijerya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün kurucu üyelerindendir.C) Nijerya’nın dış satımında petrol, ilk sırayı alır.D) Nijerya yer altı kaynakları bakımından zengindir.E) Nijerya yer altı kaynakları ihraç eder.

Tarım

Sanayi

Hizmet

Nijerya

70

10

20

Almanya

2,3

30,8

66,9Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Almanya’da tarımda çalışan nüfus oranı azdır.B) Nijerya nüfusunun yarıdan fazlası tarım sektöründe çalışır.C) Almanya’da kişi başına düşen milli gelir daha düşüktür.D) Almanya nüfusunun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışır.E) Nijerya’da tarımsal verim daha düşüktür.

9.

Nijerya’da Ekvatoral ve subtropikal iklim hakimdir. Ülkenin güneyi musonların etkisi altındadır. Burada yıllık ortalama yağış 2500 mm ve sıcaklık değerleri de 22-32 °C arasındadır. Kuzeye doğru gidildikçe deniz etkisinden uzaklaşıldığı için kış aylarında sıcaklık 10 °C yaz aylarında ise 38 °C civarında olup yıllık yağış da 500 mm’ye kadar düşer.Nijerya’da görülen iklim türleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bitki örtülerinden hangisinin yaygın olması beklenemez?A) Mangrov ormanlarıB) SavanC) Yağmur ormanlarıD) StepE) Maki

Çözüm Yayınları

Nüfusun Sektörel Dağılımı %

11. Almanya ve Nijerya’nın özellikleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?A) Almanya’da görülen iklim çeşitliliği daha fazladır.B) Nijerya’da şehirleşme oranı daha yüksektir.C) Almanya’da tarım ve hayvancılıktan geçinen nüfus oranı daha yüksektir.D) Nijerya, Kuzey Kutbu’na daha yakındır.E) Almanya’nın nüfus yoğunluğu daha fazladır.

12.

I. Şeker kamışıII. Palmiye yağıIII. Şeker pancarıIV. PatatesAlmanya’da yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin yetiştirilmesi beklenemez?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

04

BÖLÜM 14 Test

Enerji Güzergahları ve Etkileri

1. Aşağıdaki su yollarından hangisinin enerji taşımacılığı

4. Ülkemizin enerji taşımacılığı konusunda öneminin artmasıA) Hürmüz BoğazıI. enerji tüketim bölgelerine yakın olması,B) Macellan BoğazıII. doğalgaz rezervi bakımından zengin olması,C) Kiel KanalıIII. önemli boğaz ve limanlara sahip olması,D) Bering BoğazıIV. enerji üretim bölgelerine yakın olmasıE) Malakka Boğazıdurumlardan hangilerinin etkisinden söz edilebilir?A) I ve II

üzerindeki önemi diğerlerine göre daha fazladır?

üzerinde;B) I ve III

D) I,III ve IV

C) II ve III

E) I,II,III ve IV

2. Doğal gaz taşımacılığında aşağıdaki ulaşım türlerinden hangisinin kullanılması daha ekonomiktir?A) Boru hattı

D) Kara yolu

C) Demir yolu

E) Hava yolu Çözüm YayınlarıB) Deniz yolu

neden olması ve ekonomik olarak pahalı olması bu enerji kaynaklarının boru hatlarıyla taşınmasını zorunlu kılmıştır.Buna göre, boru hatları ile yapılan taşımacılıkta;I. Taşıma maliyeti düşüktür.II. Çevreye zararı azdır.III. Taşıma miktarı fazladır.yargılarından hangileri avantaj olarak sayılabilir?A) Yalnız I3. KARADENİZ

Novorossiysk

İstanbul Ankara

Erzurum

Tiflis GÜRCİSTAN Erm enis AZERBEYCAN tan

KKTC

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

Bakü Şah Deniz Hattı

İran

Ceyhan AKDENİZ

B) Yalnız II

HAZAR DENİZİ

TÜRKİYE5. Petrol ve doğalgazın tankerlerle taşınmasının çevre kirliliğine

Suriye

Irak

159Yukarıdaki haritada gösterilen petrol boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?A) Kerkük-YumurtalıkB) Bakü-Tiflis-CeyhanC) Kazakistan- ÇinAşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?D) Kazakistan-Türkmenistan-İranA) GürcistanE) Hazar-Türkiye-Avrupa6. Hazar Havzası’ndaki doğal gazın boru hattı ile batıya taşınması bazı ülkelerin stratejik önemini artırmıştır.

B) Ukrayna

D) Pakistan

C) Türkiye

E) Azerbaycan

Test 04

1. A

7. 2002 yılı sonunda tamamlanmış olan hat, 1252 km

Yukarıda söz konusu olan enerji nakil hattı aşağıdakilerden hangisidir?A) Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru HattıB) İran-Türkiye-Almanya Doğal Gaz Boru HattıC) Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru HattıD) Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru HattıE) Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı

3.B

4.D

5.E

6.D

7.A

8.C

9.A

10.C 11.E 12.B

10. Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı, 3400 km uzunluğunda,

uzunluğunda olup, hattın 376 km’si deniz altından geçtiğinden Mavi Akım Projesi olarak adlandırılmıştır.2.A

yıllık 30 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahiptir. Proje aşamasında olan Nabucco hattıyla, Hazar Bölgesi’ndeki doğal gazın Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya taşınması hedeflenmiştir.Aşağıdakilerden hangisi NABUCCO projesiyle doğrudan ulaşılacak Güneydoğu Avrupa ülkesi değildir?A) BulgaristanB) Romanya

D) Avusturya

C) İspanya

E) Macaristan

8. Bu doğal gaz boru hattı projesiyle, Avrupa Birliğinin Rus gazına olan bağımlılığının azaltılması hedeflenmiştir.Yukarıda sözü edilen doğal gaz hattı projesi aşağıdakilerden hangisidir?

11. Türkiye, kuzey-güney ve doğu-batı enerji koridorunda yer alır.A) Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (Şah deniz Projesi)

B) Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Mavi Akım Projesi)C) Hazar-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco Projesi)D) Rusya-Ukrayna-Romanya-Bulgaristan Doğal Gaz Boru Hattı160

Çözüm Yayınları

Bu durum Türkiye’ye büyük katkı sağlar.

Bu katkılardan hangisi Türkiye’de işsizliğin doğrudan azalmasına neden olur? A) Yabancı yatırımcıların gelmesi B) Bilgi transferi sağlaması C) Politik ve sosyal faydalar sağlaması D) Bölgesel kalkınma sağlaması

E) Türkmenistan-Türkiye-Almanya Doğal Gaz Boru Hattı

E) Boru hattı projesinden kaynaklı bir istihdam oluşturması

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu doğu-batı enerji koridoru (Trans-Hazar ve TransKafkasya petrol ve doğal gaz hatları) içerisinde yer alan, projelerden biri değildir?

12. Dünya enerji sevkiyatında çok önemli bir yeri olan Ümit BurnuA) Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru HattıB) Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru HattıC) Hazar-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru HattıYukarıda söz konusu edilen ülke hangisidir?D) Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru HattıA) AzerbaycanE) Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattıile Hürmüz Boğazı’na alternatif olabilecek en güvenli ve en kısa yol bu ülke üzerinden geçmektedir.

B) Türkiye

D) Mısır

E) Kuveyt

C) İran

BÖLÜM 14 Test

Çatışma Bölgeleri

05

1. Dünyanın çeşitli alanlarında sıcak çatışma bölgeleri vardır.

4.

I. Sınır sorunlarıAşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri değildir?II. Ekonomik sorunlarA) Orta DoğuIII. Toprak paylaşımındaki sorunlarB) Kafkasya

C) Kuzey Avrupa

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası sıcak çatışmalara neden olan unsurlardır?D) Orta AsyaA) Yalnız IE) Orta AfrikaA) Su kaynaklarının paylaşımıB) Toprak paylaşımıC) Yer altı zenginliklerinin paylaşımıÇözüm YayınlarıD) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

5. 1885 yılından itibaren kullanılmaya başlanan petrol, 1900’lü

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan doğal unsurlardan biri değildir?

B) Yalnız II

yıllarda önemini iyice artırdığı için İngiltere’yi, zengin petrol yataklarının bulunduğu Musul, Kerkük ve Basra’ya yöneltmiştir.Yukarıdaki haberde geçen şehirler, aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

D) Siyasi ve ekonomik farklılıklarA) İran

E) Enerji kaynaklarının paylaşımıB) Irak

D) Lübnan

C) Suriye

E) Yemen

161 3. Orta Doğu, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi nedenlerle

6. İngiltere’nin Orta Doğu politikalarının esasını hem doğal

kaynaklarıyla hem de stratejik önemi nedeniyle ekonomik değer taşıyan sömürgesi …?...yolunun güvenlik altında tutulması oluşturuyordu.

sıcak çatışmaların yaşandığı bir bölgedir. Bu sorunların en önemlileri petrol ve su sorunudur.Buna göre Orta Doğu’da yaşanan sorunların en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?Yukarıda …?...ile gösterilen yere aşağıdaki ülkelerden hangisi yazılmalıdır?A) EkonomikA) ÇinB) Sosyal

D) Tarihi

E) Askeri

C) KültürelB) Hindistan

D) Libya

E) Rusya

C) Nijerya

Test 05

1. C

7. Nükleer enerji santrallerinin yakıtı olması ve çok az

Yukarıda söz konusu olan doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir?A) AltınB) Kömür

D) Petrol

E) Doğal gaz

I. NilII. ÇoruhIII. TunaIV. DicleYukarıdaki akarsulardan hangileri bu duruma örnek verilebilir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve III

Çözüm Yayınları

8. Orta Doğu’da su sorunu zaten çok az bulunan su rezervi ve4.E

5.B

6.B

7.C

8.C

9.E

10.A 11.B 12.B

olmak ve iletim yollarını denetim altında tutmak için ülkeler arası sorunlar yaşanmaktadır.Bu sorunlara örnek olarak aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında yaşanan sıcak çatışmalar örnek verilebilir?A) Rusya - UkraynaB) Pakistan - HindistanC) Azerbaycan - ErmenistanD) İsrail - FilistinE) İran - Irak

C) Uranyum

kaynaklarından değil, ülkeler arasında ortak kullanıma açık olan su rezervlerinin paylaşımından kaynaklanmaktadır.

3.A

10. Günümüzde çok stratejik bir kaynak olan doğal gaza sahip

bulunmasından dolayı uluslararası sorunlara yol açar.2.D

11.

I. İsrail’in Mısır’a ait Sina Yarımadası’nı işgal etmesiII. İsrail’in Suriye’ye ait Golan tepelerini işgal etmesiIII. İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesiYukarıdaki olaylardan hangisi doğrudan su kaynaklarını elde etmek amacıyla yapılmıştır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

C) I ve IV

E) II ve IV

12. Demir-çelik sanayisi için çok önemli olması ülkeler arasında

paylaşım sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. I.Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri de kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas Loren Bölgesi’nin paylaşılamamasıdır.

162

Yukarıda sözü edilen anlaşmazlık, hangi iki ülke arasında sıcak savaşın başlamasının nedenlerinden biri olmuştur?A) Almanya - İngiltereB) Almanya - Fransa

hangisinin diğerleriyle sorun yaşaması beklenemez?C) Fransa - İngiltere

A) KenyaD) Avusturya - SırbistanE) Macaristan - Sırbistan

9. Nil’in sularının paylaşımı konusunda aşağıdaki ülkelerdenB) Etiyopya

D) Tanzanya

E) Tunus

C) Uganda

BİRE BİR

BÖLÜM 14 Test

1. Endüstrileşmiş ülkelerde aktif nüfusun % 10’undan azı tarım

4. Günümüzde enerjiye duyulan büyük gereksinim nedeniyle

sektöründe istihdam edilirken, bu oran yoksul ülkelerde % 60 civarındadır.uluslararası enerji nakil projeleri hayata geçirilmektedir.

Buna karşın yoksul ülkelerde tarımsal üretimin düşük olması,I. sanayiye bağlı olarak toprak kirliliğinin fazla olması,II. tarımsal ürün çeşidinin az olması,III. tarımın geleneksel yöntemlerle yapılması,IV. tarımsal üretimin doğal koşullara bağlı olmasıetkenlerinden hangilerine bağlanabilir?A) I ve IIB) I ve III

D) III ve IV

06

C) II ve III

E) I,II,III ve IVBu tür projeler kapsamında, uluslararası enerji nakil hatlarının yoğun olduğu bir ülkenin coğrafi konumuna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde daha fazla değişiklik olması beklenir?A) Jeopolitik ve jeostratejik önemindeB) Sosyal ve kültürel etkileşimdeC) Ulaşım olanaklarının çeşitlenmesindeD) Çalışan nüfusun sektörel dağılımındaE) Tüketilen enerji kaynaklarının niteliğinde

2. Çin Halk Cumhuriyeti ve Nijerya’nın özellikleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A) Nijerya’da görülen iklim çeşitliliği daha fazladır.B) Çin Halk Cumhuriyeti’nde nüfus daha fazladır.C) Çin Halk Cumhuriyeti’nin yıllık ortalama sıcaklığı daha yüksektirD) Nijerya’da yerel saat farkı daha fazladır.E) Nijerya’da hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı daha yüksektir.

hangisi, petrol taşımacılığı açısından tüm dünyayı etkileyebilecek niteliktedir?

Çözüm Yayınları5. Aşağıda verilen önemli deniz yolu geçit noktalarındanA) Kiel KanalıB) Hürmüz BoğazıC) Cebelitarık BoğazıD) Bering BoğazıE) Malakka Boğazı

3. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli ölçeklerden biri de Birleşmiş Milletlerin geliştirdiği insani gelişim endeksidir. Bu endeks, ülkelerin beşerî ve ekonomik özellikleri göz önüne alınarak hesaplanır.6. Çin, bazı tarım ürünlerinin üretiminde dünyada ilk sıralarda

yer almasına rağmen dünya tarım ticaretinde önemli bir yere sahip değildir.

Buna göre, bir ülkenin insani gelişim endeksinin yükselmesinde aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu savunulabilir?Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Okuryazar oranının artmasıA) İş gücü maliyetlerinin yüksek olmasıB) Ortalama yaşam süresinin uzamasıB) Küresel pazarlarda rekabet edememesiC) Kişi başına düşen ulusal gelirin artmasıC) Üretim maliyetlerinin yüksek olmasıD) Okullaşma oranının artmasıD) Tüketim bölgelerine uzak olmasıE) Çalışma çağındaki nüfusun artmasıE) Nüfusa bağlı olarak iç tüketimin fazla olması

163

Test 06

1. D

7. Orta Doğu’nun enerji yataklarına bir alternatif olarak gösterilen

Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu havzada yer almaz?A) Azerbaycan

B) TürkmenistanC) İran

D) Gürcistan3.E

4.A

5. B

6.E

7. D

8.D

9.C

10.D 11. D 12.B

10. Petrol ve doğal gazın çıkarıldığı yerden tüketildiği alanlara

Hazar Havzası, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından oldukça zengindir. Bu havzada üretilen petrol ve doğal gazın önemli bir kısmı boru hatları ile dünyanın başka bölgelerine aktarılmaktadır.2.B

ulaştırılmasında boru hatları önemli bir yer tutar.

E) Rusya FederasyonuBuna göre aşağıdaki petrol ve doğal gaz çıkarılan yerlerin hangisinde, boru hatları ile taşımacılık daha fazla öneme sahiptir?A) KızıldenizB) Kuzey AfrikaC) Kuzey DeniziD) Hazar GölüE) Meksika Körfezi8. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede kalkınmayı

engelleyen ya da geciktiren nedenlerden biri olarak gösterilemez?

164

A) Nitelikli iş gücünün yetersiz olmasıB) Küresel teknolojik gelişmeleri takip edememeC) Kontrolsüz nüfus artışıD) Tarım ürünü çeşitliliğinin az olmasıE) Siyasi istikrarsızlık

9. Almanya’nın, ekonomisi dünyanın önde gelen ekonomileri

bir ülkedir.

Çözüm Yayınları11. Almanya, günümüzde dünya ekonomisine yön veren önemli

Almanya’nın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?A) Akarsularının taşımacılığa elverişli olmasınınB) Dış Pazar alanlarını iyi kullanmasınınC) Gelişmiş bir demir yolu ağına sahip olmasınınD) Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarınınE) Ruhr ve Saar havzalarındaki taş kömürü yataklarının

12. Doğal kaynakların zengin olması ve bunların etkin kullanımı, ülkelerin gelişmesindeki temel etkenlerden biridir.

arasındadır.Almanya’nın bu güce ulaşmasında;Buna göre aşağıda verilen ülke ve doğal kaynak eşleştirmelerinden hangisi yukarıdaki genellemeye uymaz?I. nitelikli iş gücü,II. zengin kömür madeni,A) Almanya- taş kömürüIII. nüfusun çok olmasıB) Japonya-petrolfaktörlerinden hangileri daha fazla etkili olmuştur?C) İsveç-demirA) Yalnız ID) Güney Afrika Cumhuriyeti-elmasE) Rusya Federasyonu-doğal gazB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

TÜMEVARIM - III Test 1. Yeryüzünde biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli biyolojik faktör

4. Sanayi üretimi ve nüfusun fazla olduğu yerlerde doğal

insandır.Bu duruma örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilemez?A) Bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesiB) Fabrika atıklarının arıtılmadan akarsuya boşaltılmasıC) Tarım arazilerine bilinçsiz ilaç atılmasıD) Tarım arazilerine doğal gübre atılmasıE) Ormanların yerleşim alanına dönüştürülmesi

01 01

kaynakların tüketimi daha fazladır.

III

I

V

IV

IIHaritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tüketiminin diğerlerinden daha az olduğu söylenebilir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

2. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha uzun sürede ortaya çıkmaktadır?A) Depremler

B) Kütle hareketleriC) Sel ve taşkınlar

D) ÇığE) Kuraklık

Çözüm Yayınları

5. Sanayi üretim alanlarına yakın körfezlerin su kirliliği fazladır.

Buna göre, aşağıdaki körfezlerimizden hangisinin su kirliliği diğerlerinden daha azdır?A) İzmit KörfeziB) İskenderun KörfeziC) Saros KörfeziD) İzmir KörfeziE) Mersin Körfezi

6. Yaz yağışlarının görüldüğü yerlerde uzun boylu ot toplulukları

yetişmektedir. Bu alanlar büyükbaş hayvancılık faaliyetleri için oldukça uygun alanlardır.

3. Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Şehir

Fonksiyon

A)

İslamabad

İdari

B)

Kalküta

Liman

C)

Berlin

Din

D)

Kerkük

Maden

E)

İstanbul

TicaretBu yerler arasında;I. Ayder YaylasıII. Obruk PlatosuIII. Silifke Ovasıgibi yerlerden hangileri yer alır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

165

Test 01 01

1. D

7. Aşağıdaki grafikte bir yörenin sıcaklık ve yağış grafiği

250

150 100Aralık

Kasım

Eylül

Ekim

Ağustos

Temmuz

Mayıs

Haziran

Mart

Nisan

Ocak

ŞubatA) Mera hayvancılığı

B) ArıcılıkC) Deniz turizmi

D) Ormancılık

Su

Petrol

E) İspanya

yol açan, atmosferde gözlemlenen ortalama sıcaklık artışına küresel ısınma denir.Yukarıdaki doğal kaynakların tamamı açısından zengin olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?A) Rusya Federasyonu

B) Suudi ArabistanC) Güney Afrika Cumhuriyeti

D) ŞiliD) Hollanda

C) Fransa

11. Sera etkisi nedeniyle, önemli bölgesel iklim değişikliklerine

E) TarımB) İngiltere

Sıcaklık

Grafiğe göre bu yörede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesi beklenemez?10.A 11.E 12.C

10Orman

9.D

A) Çin

08.A0

8.

7.C

15

56.A

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin gelişiminde sömürgeciliğin etkili olduğu söylenemez?

50

Yağış

5.C20

200

4.B

gelişmiş, bazıları ise zengin doğal kaynaklara sahip ülkeleri sömürerek gelişmişlerdir.

Sıcaklık (ºC) 25

Çözüm Yayınları3.C

10. Bazı ülkeler zengin doğal kaynak potansiyelini kullanarak

verilmiştir.

Yağış (mm) 300

2.EAşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?A) Kıyı şeridinin değişmesiB) Buzulların erimesiC) Bitki türlerinin azalmasıD) Canlı türlerinin azalmasıE) Levhaların hareket etmesi

E) Özbekistan

12. Nüfusun yoğun olduğu yerler, önemli üretim ve tüketim alanlarıdır.

9.

III

166

I II

I

IV V

IV V

III IIYukarıdaki haritada numaralandırılan su yollarından hangisi petrol taşımacılığında ilk sırayı alır?Haritada numaralandırılan alanların hangisi, bu alanlardan biri değildir?A) IA) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V

02

TÜMEVARIM - III Test 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kloroflorokarbon gazlarının artışı, ozon tabakasının seyrelmesine neden olur.B) Suların kirletilmesi, biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur.C) Bitkilerin fotosentez yapması, ekosistemin devamlılığını sağlar.D) Havadaki karbondioksitin artması, küresel ısınmaya neden olur.E) Ormanların tahrip edilmesi, otlakların verimsizleşmesine neden olur.

4. Türkiye enleme bağlı olarak ılıman kuşakta yer alır. 4 mevsim belirgin olarak görülür. Bu durum tarımsal ürün çeşitliliğini artırıp, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Kıtalar arasındaki konuma bağlı olarak endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkeleriyle petrol üreten Orta Doğu ülkeleri arasında en kısa kara, deniz ve hava ulaşımı Türkiye üzerinden yapılır. Bu durum ticari faaliyetleri olumlu etkiler.Yukarıdaki paragrafta Türkiye’nin ekonomisini etkileyen faktörlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?A) Coğrafi konumB) Bitki örtüsüC) Yer şekilleriD) NüfusE) Yerleşme

2. Aşağıdaki haritada Ekvatoral iklimin etkili olduğu bazı alanlar

gösterilmiştir.

5. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün Türkiye’de yetiştirildiğiBu iklimin etkili olduğu alanlardaki doğal bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Bitkiler hızlı büyür.B) Ağaçlar yıl boyu yeşil kalır.C) Tür sayısı fazladır.D) Geniş yapraklı ağaçlar yaygındır.E) Ağaçlar kışın yapraklarını döker.

Çözüm Yayınları

alanlar gösterilmiştir.

Bu tarım ürünü ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?A) En fazla Orta Anadolu’da yetiştirilir.B) Karadeniz kıyılarında üretim yapılmaz.C) Yaz kuraklığının görüldüğü yerlerde yetiştirilir.D) Ergene Havzası’nda da tarımı yapılır.E) Yağış ve nemliliğin yüksek olduğu alanlarda yetiştirilir.

3. Doğal unsurların değişmesi çok uzun zaman aldığından bu

kriterlere göre çizilen bölge sınırları da kısa sürede değişmez.Buna göre, belli özelliklere dayanarak oluşturulan aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarında zamanla değişme olması beklenemez?A) Yer şekillerine göre oluşturulan bölgelerB) Yer altı kaynaklarına göre oluşturulan bölgelerC) Gelir düzeyine göre oluşturulan bölgeler167 6. Bir ülkenin insani gelişim endeksinin yükselmesinde,

okuryazar oranının artması, ortalama yaşam süresinin uzaması, kişi başına düşen gelirin artması etkilidir.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin insani gelişim endeksi diğerlerinden daha yüksektir?

D) Nüfus yoğunluğuna göre oluşturulan bölgelerA) Norveç

E) Siyasi özelliklerine göre oluşturulan bölgelerB) Nijerya

D) Senegal

E) Etiyopya

C)Hindistan

Test 02

1. E

7. Aşağıdaki haritada ilk uygarlıkların kurulduğu yerler

2.E

3.A

4.A

5.E

6.A

7.D

8.B

IV

II

IIINumaralandırılan yerler ile burada kurulan uygarlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?A) I-AztekB) II-MezopotamyaC) III-ÇinD) IV-HintE) V-İnka

8. Hazar Bölgesi’nde yer alan petrol, dünya rezervinin yaklaşık % 25’ini, doğal gaz ise % 11’ini oluşturmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu havzada yer alan ülkelerden biri değildir?A) Azerbaycan D) İran

Çözüm YayınlarıII

VIV

B) Katar

I

III

V10.B 11.C 12.A

10.

numaralandırılarak gösterilmiştir.

I

9.BYer şekilleri ve iklim özellikleri dikkate alındığında, haritada numaralandırılan alanların hangisinde çığ afetinin görülme riski fazladır?A) I

B) II

C) III

D) IV

11.

I. Nüfus artış hızı yüksektir.II. Nüfusunun tamamına yakını okuryazardır.III. Yaşlı nüfus oranı fazladır.IV. Bağımlı nüfus oranı yüksektir.

E) VYukarıdakilerden hangileri gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerindendir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

C) Türkmenistan E) Kazakistan

12. Bir ülke, sahip olduğu her özelliğe göre farklı bölgeler içinde yer alabilir.168iklim tipine göre, Ekvator ve savan iklim bölgesinde,

ekonomik özelliğine göre, endüstrisi gelişmemiş bölgede,

nüfus yoğunluğuna göre, çok yoğun nüfuslu bölgede,

yer altı kaynaklarına göre, petrol bölgesinde

siyasi özelliğine göre, İslam İş Birliği bölgesinde,yer alan ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

mm civarındadır.A) Nijerya

Yalnız yağış miktarı dikkate alındığında, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin bu havzalarda yetiştirilmesi daha kolaydır?B) KenyaC) Cezayir

A) PirinçD) MadagaskarE) Güney Afrika Cumhuriyeti

9. Çin’in Tarım ve Çungarya Havzaları’nda yıllık yağış 100-200

Buna göre,B) Buğday

D) Sebze

E) Pamuk

C) Mısır

03

TÜMEVARIM - III Test 1. Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralandırılarak

4. Ahmet, nisan ayında bir turla bir haftalığına yurt dışına gitti.

gösterilmiştir.

Gittiği şehirde gezi süresince sıcaklığın 23 ºC ‘nin üstüne çıkmasıyla beklenmedik bir durum yaşadı.

III

IV V

Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbiriyle daha çok benzerlik göstermesi beklenir? A) I ve IIB) I ve V

D) III ve IV

C) II ve III

2. Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içinde

olan canlılarla bunların herhangi bir şekilde cansız çevreyle ilişkilerinin meydana getirdiği yapıdır.Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Biyom

A) BağdatB) Kuala LumpurC) HelsinkiD) RabatE) Cidde

E) IV ve V

B) Biyoçeşitlilik

D) Ekosistem

C) Habitat

Çözüm YayınlarıBulunduğu iklim kuşakları göz önüne alındığında bu ekstrem sıcaklığın aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaşandığı söylenebilir?

I

II

5.

I. Yeni ve planlı yerleşme alanları açmakII. Kentsel dönüşüm projeleri geliştirmekIII. Altyapı yatırımlarını artırmakTürkiye’de plansız gelişen şehirlerdeki sorunları çözmek için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I,II ve III

E) Popülasyon

6. İskandinav ülkeleri İnsani Gelişme İndeksi’nde önde gelen 3. Kuzey Yarım Küre’de orta enlemler, alçak ve yüksekülkelerdendir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) İklimB) Su kaynaklarıC) BakıD) Yer şekilleriE) Kara ve denizlerin dağılışı

III

I

enlemlere göre daha fazla nüfusa sahiptir.

II

169

IV

VBu ülkeler haritada hangi numara ile gösterilmiştir?A) I

B) II

C) III

D) IV E) V

Test 03

1. B

7. Aşağıda seracılık ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.3.A

4.C

5.E

6. C

7.E

8.C

9.C

10.B 11.D 12.B

10. Tek bir ürünün geniş bir alanda yoğun olarak ve ticari amaçlı

yetiştirilmesine dayalı olan tarım yöntemine plantasyon tarımı adı verilir.

Cam veya naylon malzeme ile üstü örtülen tarım arazilerinde sebze ve çiçek gibi ürünlerin doğal mevsimi dışında yetiştirilmesidir.Kış sıcaklığının ve güneşlenme süresinin uygun olduğu alanlarda yaygındır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde plantasyon tarımı yoğun olarak yapılmaktadır?A) Arnavutluk

Seracılıkta ilk sırayı Akdeniz alır. Bu bölgeyi Ege, Marmara ve Güneydoğu izler.

Sera ürünlerinin ihtiyaç fazlası yurt dışına satılır.2.DB) Brezilya

D) Japonya

C) Tacikistan

E) İngiltere

Bu bilgilerde;I. seracılığın tanımına,II. sera ürünlerinin ihraç edildiğine,III. seracılığın iklim özelliklerine,IV. sera ürünlerinin yetiştirildiği yerlere,V. serada üretilen ürünlerin çeşidinehangisine yer verilmemiştir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

11. Deniz turizmi, yaz mevsiminin sıcak geçmesine ve güneşli

8. Aşağıdaki illerimizin hangisinde, Dünya Miras Listesi’nde yer alan kültürel varlık bulunmaz?A) KarabükB) İzmir

D) Sivas

C) Bilecik

Çözüm Yayınları

gün sayısının fazla olmasına bağlı olarak artar.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deniz turizminin diğerlerine göre daha az geliştiği söylenebilir?A) PortekizB) Mısır

D) İzlanda

C) Türkiye

E) Arjantin

E) Adıyaman

9. Aşağıdaki haritada, beş bölge numaralandırılarak koyu renkle

gösterilmiştir.

III

IV

I

12. Bu yöntemde, kimyasal gübre, ilaç, hormonlar ve genetik

yapısı değiştirilmiş tohumlar kullanılmadan doğal ürün elde etmek amaçlanmıştır. Ancak bu yöntemle elde edilen ürünlerde verimlilik azalmıştır. Bu durum ürün fiyatlarının artmasına neden olmuştur.

V

170

IIBu bölgelerde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?A) I- Büyükbaş mera hayvancılığıB) II-ArıcılıkC) III-Tiftik keçisiD) IV-İpek böcekçiliğiE) V-Koyun yetiştiriciliğiYukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?A) NadasB) Organik tarımC) İntansif tarımD) Ekstansif tarımE) Nöbetleşe ekim

TÜMEVARIM - III Test

04

1.

I. Akdeniz iklim bölgesi

4.

I. Refah düzeyiII. Karadeniz dağlık bölgesiII. Eğitim seviyesiIII. Zonguldak maden bölgesiIII. Fizyolojik yoğunlukIV. İstanbul yoğun nüfuslu bölgeTürkiye’nin batı ve doğu illeri arasındaki doğurganlık oranının farklı olmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?A) Yalnız IYukarıdakilerden hangileri fiziki coğrafya özelliklerine göre oluşturulan bölgelerdir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve IIIE) III ve IV

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

5. Sanayi faaliyetleri, Türkiye’deki nüfuslanma sürecinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sanayi tesislerinin çok olduğu yerler aynı zamanda nüfus yoğunluğunun da fazla olduğu yerlerdir.

nüfus, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını kısa zamanda değiştirir?A) SanayiB) Balıkçılık

D) El sanatları

C) Arıcılık

E) İpek böcekçiliği

Çözüm Yayınları

2. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir bölgenin

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun nedeni, sanayi faaliyetlerine bağlı değildir?A) İskenderunB) Gebze

D) Çorlu

C) Kuşadası

E) Ereğli

6. Türkiye’de turizm, 1980’lerden itibaren gelişme göstermeye başlamış ve bu doğrultuda turizm çeşitliliği son yıllarda artmıştır.3. Atmosfere çeşitli etkilerle yayılan gazların sera etkisi

sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına “küresel ısınma’’ denir. Fosil yakıt kullanımı sera etkisini artıran önemli etkendir.Aşağıdakilerden hangisi fosil kökenli yakıtlardan biri değildir?A) PetrolB) Doğal gaz

D) Linyit

C) Jeotermal

E) Taş kömürü

Buna göre Türkiye’de;I. av,II. golf,III. kültür,IV. deniz ve kıyı

171turizm türlerinden hangileri diğerlerine göre daha fazla turist çekmektedir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 04

1. A

7.

I. Bakü-Tiflis-CeyhanII. Mavi AkımIII. Kerkük-YumurtalıkIV. İran-Türkiye

4.C

5.C

6.E

7.D

8.D

9.A

10.E 11.A 12.D

gelen Türkiye, petrol ve doğal gaz taşınan birçok boru hattına sahip olmuştur. Enerjiye olan talebin hızla arttığı dünyada Türkiye’nin bu avantajı ülke açısından büyük önem taşımaktadır.

Yukarıda verilen boru hatlarının hangilerinde doğal gaz taşımacılığı yapılmaktadır?A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

3.C

10. Avantajlı coğrafi konumu ile bir enerji koridoru hâline

2.A

C) II ve III

E) III ve IVPetrol ve doğal gazın temin edilerek bu durumun oluşmasına katkı sağlayan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?A) AzerbaycanB) Türkmenistan

D) İran

C) Irak

E) Suriye

11. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin batı ve doğu kıyıları

arasında görülen iklim farklılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

alındığında aşağıdakilerden hangisinin ihracat gelirleri içindeki payı daha azdır?

172A) Demir-çelik ürünleriB) Motorlu kara taşıtlarıC) Gıda ürünleriD) Bilişim cihazlarıE) Tekstil ürünleri

9. Dünyada son yıllarda gelişmekte olan kruvaziyer turizmi,

Türkiye’de de gelişmektedir. Kruvaziyer turizminde büyük yolcu gemilerinin yanaşabileceği uygun limanların varlığı önemli olduğu gibi geminin yanaştığı liman ve çevresindeki turistik çekicilikler de önem taşımaktadır.

Çözüm Yayınları

8. Türkiye’de dış ticarete konu olan ürünler dikkateA) Okyanus akıntılarıB) YükseltiC) EnlemD) BakıE) Karasallık

12.Uygarlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiş ülkelerden biridir.

Köyler arasındaki ulaşım çoğu kez su yolu ağı ve tekneler aracılığıyla sağlanır.

Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal alanda yaşar.

Enerji tüketimi son yıllarda büyük artış göstermiştir.Türkiye’de, bu turizm etkinliğinin en fazla gelişme gösterdiği liman aşağıdakilerin hangisidir?Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?A) KuşadasıA) NijeryaB) Bandırma

D) Gemlik

E) İnebolu

C) AyvalıkB) Hindistan

D) Çin

E) Mısır

C) Japonya

TÜMEVARIM - III Test 1. Aşağıdakilerden hangisi enerji üretilen karbon kaynaklarından biri değildir?

A) PetrolB) Doğal gaz

D) Mermer

4.

I. Türkiye’de, tarımsal ihracat miktarları artarken Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde tarımın payı her geçen yıl azalmaktadır.II. Gelişmekte olan bir ülke durumundaki Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde en büyük pay hizmet sektörüne aittir.III. Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik büyümesi sonucu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde en büyük pay sanayi sektörüne aittir.IV. Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik büyümesi sonucu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde en büyük pay birincil ekonomik faaliyete aittir.

C) Linyit

E) Taş kömürüYukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin ekonomik yapısıyla ilgili doğru bilgiler değildir?A) I ve II2.

I. Karedeniz Ekonomik İş Birliği TeşkilatıII. Birleşmiş MilletlerIII. Avrupa BirliğiIV. Kuzey Atlantik Antlaşması ÖrgütüTürkiye yukarıdaki küresel örgütlerden hangilerinin kurucu üyeleri arasındadır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Çözüm Yayınları05

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5. Türkiye’de uygulanacak olan kalkınma projelerinden biri de

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’dir. Proje kapsamında havza sınırları içinde yer alan illerde ekolojik dengeyi bozmayacak, doğal kaynakların kontrolünü ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler amaçlanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu proje kapsamındaki illerden biridir?A) AmasyaB) Bartın

D) Elazığ

C) Bayburt

E) Mardin

6. I. Üretim teknolojilerindeki hızlı gelişimII. Serbest ticaret bölgelerinin oluşturulmasıIII. Yeni pazarlama tekniklerinin ortaya çıkmasıV

Yukarıdakilerden hangileri küresel ticaret üzerinde etkilidir? A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

III

IV

3.173

I

IIUNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Nemrut Dağı haritada kaç numara ile gösterilmiştir?A) I

C) I ve II

B) II

C) III

D) IV

E) V

Test 05

1. D

7.

I. Sıradağların geniş yer kaplamasıII. Volkanik dağların bulunmasıIII. Epirojenik hareketlerle Anadolu Yarımadası’nın yükselmesi

4.E

5.A

6.A

7.E

8.A

9.B

10.A 11.C 12.E

daraldığını kanıtlar?

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye arazisinin ortalama yükseltisinin fazla olmasında etkili olmuştur?A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

3.E

10. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan buzul bölgelerinin

2.A

C) I ve II

E) I,II ve IIIA) 1980’lerden itibaren ilkbaharda karla kaplı alanlar % 5 azalmıştır.B) Sanayi Devriminden itibaren en sıcak 12 yılın 11’i 19952006 yılları arasında yaşanmıştır.C) Dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve su taşkınları artarken, bazı bölgelerde ise kuraklık artmıştır.D) Hayvanların göç dönemleri değişmeye başlamıştır.E) Ekstrem hava olayları, salgın hastalıklar milyonlarca insanı etkileyecektir.8. Türkiye’deki kırsal yerleşmelerde yaşayanlar, bulundukları

bölgenin coğrafi özelliklerine göre farklı ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

11. 21. yüzyılda enerji talebi ile bu talebin karşılanması en önemli

gündem konusudur. Küreselleşme ile birlikte yaşanan gelişme enerji talebini artırmıştır. Orta Doğu ve Orta Asya bölgeleri dünya petrol rezervinin % 67’sini, doğal gaz rezervinin ise % 40’ını karşılamaktadır. Avrupa, dünya petrol tüketiminde en büyük paya sahiptir.

IV I

Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen kırsal alanların hangilerinde tarımsal ekonomik faaliyetler daha çok benzerlik gösterir? A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

Çözüm Yayınları

II

IIIYukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır?A) En çok petrol tüketen Avrupa ülkesi, Fransa’dırB) En çok petrol üreten Orta Doğu ülkesi, Irak’tır.C) Petrol rezervlerinin yarıdan fazlası Asya ve Afrika Kıtası’ndadır.D) Dünya doğal gaz üretimi, petrol üretiminden azdır.E) Avrupa, fosil kökenli yakıtlar bakımından fakirdir

C) II ve III

E) III ve IV

174 9. Basra Körfezi’nden hareket eden petrol yüklü tankerin

12.

*

Afrika Kıtası’nın en kalabalık ülkesidir*

SSCB’nin dağılması sonucunda kurulmuş bir ülkedir.*

Cap, Natal, Transval ve Oranj eyaletlerinin birleşmesiyle oluşmuş federal bir cumhuriyettir.*

Dünyanın en fazla döviz rezervine sahip ülkesidir

Hint Okyanusu’na ulaşmak için aşağıdaki boğazlardan hangisini kullanması zorunludur?Yukarıda hangi ülkenin özellikleriyle ilgili bilgi verilmemiştir?A) Cebelitarık BoğazıA) Güney Afrika CumhuriyetiB) Hürmüz BoğazıB) Rusya FederasyonuC) Babülmendep BoğazıC) NijeryaD) Bering BoğazıD) ÇinE) Malakka BoğazıE) ABD

06

TÜMEVARIM - III Test 1. Azot döngüsünde, elektrik deşarjı ile serbest azotun

4. Aşağıdaki haritada beş alan numaralandırılarak koyu renkle

nitrit ve nitrata dönüşmesinde etkili olan doğa olayı, aşağıdakilerden hangisidir?A) VolkanizmaB) Tsunami

D) Kuraklık

gösterilmiştir.C) Kasırga

E) Çığ

Bu alanların hangisinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılmaktadır?

IV I III

II

VA) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

2. I IV

V

IIYukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde deprem riski diğerlerinden daha azdır?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Çözüm Yayınları

III

5. Türkiye’de şeker fabrikaları, genellikle şeker pancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlere kurulmuştur.Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde şeker fabrikası yoktur?A) ErzurumB) Muş

D) Eskişehir

C) Rize

E) Uşak

3. Türkiye’de 1965’ten günümüze kadar olan dönemde

175

nüfus artışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus oranından fazla olmuştur.B) Toplam nüfus tüm sayım dönemlerinde artmıştır.C) Nüfus artış hızı bölgelere göre değişiklik göstermiştir.

6. Türkiye’nin aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisiniD) Kırsal kesimde nüfus artışı daha çok doğal artış şeklinde olmuştur.

E) Büyük şehirlerde nüfus artışı genellikle göçlerle olmuşturihraç ettiği söylenebilir? A) Elmas

B) Krom

D) Taş kömürü

E) Petrol

C) Fosfat

Test 06

1. A

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan bölgesel A) Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmakB) Göç hareketini önleyerek nüfusu yerinde tutmakC) Doğal ve beşerî kaynakları en iyi şekilde kullanmakD) İstihdamı geliştirecek iş olanakları sağlamakE) Bölgelerde aynı sanayi kollarını açmak

6.B

7.E

8.E

9.B

10.D 11.C 12.D 13. E

Novorossiysk

Ankara

Erzurum

GÜRCİSTAN Erm enis AZERBEYCAN tan

TÜRKİYEA) Adana

Bakü Şah Deniz Hattı

İran Irak

Suriye

KKTC

AKDENİZ

Aşağıdaki kentlerden hangisi bu duruma uymamaktadır?

HAZAR DENİZİ

Tiflis

Ceyhan

Haritada gösterilen petrol boru hattı ile hangi ülkede üretilen petrol taşınmaktadır?A) RusyaB) GürcistanC) AzerbaycanD) ÖzbekistanE) İran

C) Gaziantep

E) Bursa

9. Türkiye’de bazı iller, sahip oldukları ham maddeler nedeniyle belirli sanayi dallarıyla özdeşleşmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez?A) Kars - süt mamulleriB) Ağrı - meyve suyuC) Çanakkale - konserve ürünleriD) Denizli - pamuklu dokumaE) Ankara - unlu mamuller

Çözüm Yayınları

D) Sakarya

5.C

İstanbul

kentlerde demir yolu ulaşımı bulunmaktadır.4.C

KARADENİZ

8. Türkiye’de genellikle sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu

B) Kayseri

3.A

11.

kalkınma projelerinin temel amaçlarından biri değildir?2.A

12.Petrol rezervlerinin önemli bir kısmına sahip olup, petrol ihraç eden ülkelerdir.

Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela kurucu üyelerdir.

Petrol fiyatlarının ve üretim miktarlarının belirlenmesinde etkin rol oynarlar.Yukarıda söz konusu olan uluslararası örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?A) IMFB) NAFTA

D) OPEC

C) FAO

E) UNİCEF

176 10. Güney Afrika Cumhuriyeti sahip olduğu değerli madenlerin

13. Aşağıda verilen kültürel varlıklardan hangisi Dünya Miras Listesi’nde yer almaz?

ve doğal kaynakların sağladığı ekonomik gelişmeyle Afrika Kıtası’nda kurulan bölgesel birliklerde etkin ülke konumuna gelmiştir.A) Truva Antik KentiB) İstanbul’un tarihi alanlarıAşağıdakilerden hangisi bu madenlerden biri değildir?C) Selimiye Cami ve KülliyesiA) AltınD) Divriği Ulu Camii ve DarüşsifasıE) Konya Mevlana MüzesiB) Elmas

D) Doğal gaz

C) Platinyum E) Krom

07

TÜMEVARIM - III Test 1. Nüfus artış hızı yüksek olan ülkelerde nüfusun ikiye katlanma

4. Türkiye’nin en büyük uluslararası kargo havalimanı hangi ilimizde inşa edilmiştir?

süresi kısa iken, nüfus artış hızı düşük olan ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süresi uzun sürmektedir.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunun ikiye katlanma süresi diğerlerinden daha kısa sürede gerçekleşmesi beklenir?A) FransaB) Mısır

D) RusyaA) İstanbulB) Adana

D) Bursa

C) Şanlıurfa

E) Mersin

C) Japonya

E) Çin

5. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün yetiştirildiği alanlar gösterilmiştir.2. Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmeleri Mezopotamya, Akdenizİlk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı bu alanlarda etkili olan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?A) TarımB) Sanayi

D) Madencilik

C) Ticaret

E) Avcılık

Çözüm Yayınları

Havzası, Mısır, Hindistan ve Güneydoğu Asya’nın akarsu vadilerinde ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu alanların ortak özelliği değildir?A) Yazlar serin, kışlar ılımandır.B) Nemli bölgelerdir.C) Doğal bitki örtüsü ormandır.D) Orografik yağışlar görülür.E) Düzlükler geniş yer tutar.

3. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir.

III

IV

I II VNumaralı bölgelerden hangisi üretim ve tüketim bakımından diğerlerinden geridir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

177

6.

I. Hizmet sektörü ağırlıklıdır.II. Sanayi sektörü ağırlıklıdır.III. Mesleki diplomaya yöneliktir.IV. Yaşam boyu öğrenmeye yöneliktir.Yukarıdakilerden hangileri geleceğin ekonomik unsurlarının özelliklerindendir?A) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 07

1.B

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

2.A

3.E

4.C

5.E

6.B

7.D

8.E

9.A

10.B 11.C 12.A

10. Büyük şehirler, hem mal ve hizmet merkezleri hem de tüketim merkezleridir. İhraç ve ithal edilen malların tüm ülkeye dağıldığı, büyük ölçekli ticaret merkezleri grubunda yer alırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değildir?A) AnkaraB) Bolu

D) Gaziantep

C) Adana

E) BursaBu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır?A) Akdeniz iklim bölgesiB) Orman bölgesiC) Buğday üretim bölgesiD) Dağlık bölgeE) Kömür üretim bölgesi

11. Kültür ve Turizm Bakanlığı, başta Berlin, Londra ve Moskova fuarları olmak üzere, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerdeki fuarlarda en geniş stantları kiraladı.

8. Aşağıda şeker pancarının özellikleriyle ilgili bazı maddeler

I. Kuraklığın belirgin olduğu bölgelerde sulama ile yetişir.II. Şekerpancarı, fazla bekletilmeden işlenmesi gereken bir tarım ürünü olduğundan şeker fabrikaları üretim alanlarına yakın kurulmuştur.178

III. Kıyı ovalarında ekonomik değeri daha yüksek ürünler yetiştirildiği için şekerpancarı tarımı yapılmaz.IV. Şekerpancarı üretiminde İç Anadolu ilk sırayı alır.V. Şekerpancarından şekerin yanında,ispirto ve pancar atıklarından melas denilen hayvan yemi elde edilir.Bunlardan hangisi şeker pancarının kullanım alanlarını belirtmektedir?A) I

B) II

C) III

D) IV

Çözüm Yayınları

sıralanmıştır.Yukarıdaki habere göre, Türkiye’ye en çok turist gönderen iki ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?A) İran ve İsrailB) İngiltere ve İspanyaC) Almanya ve RusyaD) Fransa ve RusyaE) Suudi Arabistan ve İtalya

E) V

9.

I. Ülkemizde kuzey güney yönlü ulaşım bir çok yerde geçitlerle sağlanmaktadır.

12.

I. Çanakkale’de meydana gelen depremII. Özellikle yükseltinin fazla olduğu bölgelerde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiler.II. Rize’de meydana gelen heyelanIII. Yol, köprü ve tünel yapımında sermaye giderleri yanında teknik personele de ihtiyaç duyulur.III. Konya’da yaşanan kuraklıkIV. Antalya’da yaşanan şiddetli fırtınaYukarıdakilerden hangileri ulaşımı etkileyen beşeri faktörlerdir?Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de görülen jeolojik ve jeomorfolojik kökenli doğal afetlerdir?A) Yalnız IIIA) I ve IIB) I ve II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve IIIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Çevre Sorunları /

1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi iklim değişikliğine neden

5. Çevre kirliliğine neden olan etkenler arasında;

olur?A) Su kaynaklarının azalmasıB) Küresel ısınmaC) Doğal bitki örtüsü tahribiD) Biyoçeşitliliğin azalmasıE) Kişi başına tarım alanlarının azalması

01

BÖLÜM 15 Test

Çevre Sorunlarının Türleri ve Küresel Çevre SorunlarıI. SanayileşmeII. KentleşmeIII. TeknolojiIV. Yanlış arazi kullanımıfaaliyetlerinden hangileri yer alır?A) I ve IIB) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IV

2. Çevre sorunlarının önlenmesi için geliştirilen stratejiler

A) Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesiB) Çevre duyarlılığı konusunda halkın bilinçlendirilmesiC) Endüstri kuruluşlarının deniz kıyılarına inşa edilmesiD) Çevre korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasıE) Doğal çevrenin korunması amacıyla sivil toplum örgütlerinin kurulması

Çözüm Yayınları

arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz?

6. Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?A) İstihdamın artmasıB) Çarpık kentleşmeC) Altyapı sorunlarıD) Gürültü kirliliğiE) Kültürel çatışma

3. Aşağıdakilerden hangileri küresel çevre sorunlarından biri değildir?A) İklim değişikliği

B) Asit yağmurlarıC) Trafik yoğunluğu

D) Orman tahribiE) Ozon seyrelmesi

179 4.

I. Ekolojik denge bozulur.II. Biyolojik çeşitlilik zarar görür.III. Ekosistem zarar görür.

7. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?Yukarıdakilerden hangileri flora ve faunaya zarar verilmesinin sonuçlarındandır?A) Görsel kirlilik

B) Katı atık sorunuA) Yalnız IC) Işık kirliliği

D) Sağanak yağışB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve IIE) Hava kirliliği

Test 01

1. B

8. Aşağıda verilen çevre sorularından hangisi diğerlerine A) Küresel ısınmaB) Çöplerin yerleşim alanına yakın depolanmasıC) Ozon tabakasının seyrelmesiD) Orman alanlarının tahrip edilmesiE) Asit Yağmurları

9. Sanayi tesislerinden çıkan bazı gazların atmosferdeki suI. solunum yolları hastalıklarına neden olması,II. bitkilerin gelişimini engellemesiIII. ozon tabakasının seyrelmesidurumlarından hangileri gösterilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

5.E

6.A

7.D

8.B

9.C

10.E 11.A 12.D 13. DA) Küresel ısınma ve iklim değişikliğiB) Buzulların eriyerek deniz seviyesinin yükselmesi ile toprak kaybıC) Temiz su kaynaklarına deniz suyunun karışmasıyla su sorunuD) Yüksek sıcaklıkla birlikte meydana gelecek aşırı buharlaşma ve kuraklıkE) Bitki ve hayvan türlerinin azalması

kirliliği artar.

III Çözüm Yayınları

Bu etkiler arasında;

4.E

12. Bir bölgede sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak çevre

buharı ile birleşerek oluşturduğu yağışlara asit yağmurları adı verilmektedir. Bu yağmurların doğal ve beşeri sistemler üzerinde bazı olumsuz etkileri bulunmaktadır.3.C

11. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin nedenidir?

göre daha dar bir alanı etkilemektedir?2.C

V

IV

II IBuna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde çevre kirliliğinin diğerlerinden daha az olması beklenir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

180 10. Fabrika bacalarına filtrelerin takılması;

13. Aşağıda verilenlerden hangisinin meydana gelmesindeI. hava kirliliğiII. asit yağmurları,A) Asit yağmurlarıIII. küresel ısınmaB) İklim değişiklikleriC) Küresel ısınmaD) Tektonik depremE) Su kaynaklarının azalması

beşeri faaliyetler etkili değildir?olumsuzluklarından hangilerini azaltır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

BÖLÜM 15 Test

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Etkileri

1. Yenilenebilir bir doğal kaynaktır. Kıtlığı çölleşmeye, fazlası da

5. Yaşadığım ülkede çevre bilinci gelişmiştir. Bu durum doğal

sel ve taşkın afetlerine neden olur.Yukarıda söz konusu edilen doğal kaynak, aşağıdakilerden hangisidir?A) SuB) Toprak

D) Orman

kaynakların değerini ve kullanımına ait algıları etkilemiştir. Ülkemde kesilen her ağaç için yenisini dikmek zorunludur.Yukarıdaki bilgilere göre kişinin yaşadığı ülke hangisi olabilir?A) Somali

C) Kömür

E) Petrol2.

I. Doğal kaynağın potansiyeliII. Kullanılan yöntem ve teknolojilerIII. İnsanların İhtiyaçlarıYukarıdakilerden hangileri doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörlerdendir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I,II ve IIIÜlkelerin gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi için bu durum geçerlidir?A) AfganistanD) Kırgızistan

4.Missisippi Nehri

Arkansas NehriB) JaponyaÜç Boğaz Barajı

Aswan Barajı

C) Finlandiya

E) Brezilya

Yukarıdaki barajların;I. elektrik üretilmesi,II. taşkınların önlenmesi,III. tarım alanlarının sulanmasıözelliklerinden hangileri ortaktır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

C) Moğolistan

E) Libya

181

Yukarıdaki akarsuların ortak özelliği için;I. ABD’nin akarsularıdır.II. sel ve taşkın afetleri görülmüştür.III. akım ve rejimleri aynıdır.ifadelerinden hangileri söylenebilir?A) Yalnız IÇözüm Yayınları

kullanılarak bu kaynaklardan üst düzeyde yararlanma yoluna gidilmiştir.

B) Uganda

D) Tacikistan

6.3. Bazı ülkelerde tarım toprakları sınırlı olduğu halde, teknoloji

02

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

7.“Dağdan Denize” projesi ile kıyıları doldurarak arazi kazanan ada ülkesidir.

Rokko Dağlarının düzeltilmiş arazisinde “Suma Yeni Şehri” adıyla yeni bir şehir kurulmuştur.Yukarıdaki gelişmeleri sağlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?A) HollandaB) Japonya

D) İngiltere

E) İzlanda

C) ABD

Test 02

1. A

2.E

3.B

4.C

5.C

6.E

7.B

8.D

9.E

10.E 11.A 12.C 13. A

8. Açık maden işletmeciliği yapan gelişmiş ülkelerde hafriyat

11. 1927 yılında 900 nüfuslu bir köy iken, 1940 yılında petrolün

sırasında makineler, toprağın üst kısmını içindeki tohumlar ve mikroorganizmalarla birlikte başka alanlara taşımaktadır.bulunmasıyla nüfusu hızla artmış ve günümüzde 500 bini aşmıştır.

Gelişmişlik düzeyi göz önüne alındığında yukarıdaki uygulamayı yapan ülkeler arasında hangisinin olması beklenemez? A) İsveçB) Almanya

D) Tanzanya

III

II V

C) Japonya

I

IV

E) Fransa

Yukarıda söz konusu olan ilimiz haritada hangi numara ile gösterilmiştir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

9. Mısır’da, Nil Nehri üzerine kurulan Aswan Barajı 1968 yılındaYukarıdaki paragrafta aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?A) Aswan Barajının üzerinde yer aldığı akarsuB) Aswan Barajının bulunduğu ülkeC) Aswan Barajının kuruluş yılıD) Aswan Barajının yol açtığı çevre sorunlarıE) Aswan Barajının gövde yüksekliği

Çözüm Yayınları

inşa edildiğinde ‘Mühendislik Harikası’ olarak nitelendirilmişti. Aswan Barajı; tarım topraklarında tuzlanmaya, Nil Deltası’nda gerilemeye, karaciğer hastalıklarına, bitki tür ve popülasyonlarında azalmaya neden olmuştur.

12. Doğal kaynakların kullanılmasıyla çeşitli meslekler ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların kullanılmasıyla doğrudan ortaya çıkan mesleklerden biri değildir?A) Değirmencilik

B) Bakırcılık

C) Veterinerlik

D) CamcılıkE) Çömlekçilik182 10.

I. Ülkenin gelişmişlik düzeyiII. Sosyal ve kültürel yapıIII. Nüfus miktarıDoğal kaynakların kullanımında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

13.

I. Bataklıkların kurutulmasıII. Ormanların tahrip edilmesiIII. Organik tarımın yaygınlaştırılmasıIV. Ahır hayvancılığının yapılmasıYukarıda verilen beşeri faaliyetlerden hangileri doğal çevrenin bozulmasında etkili olur?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

1. Çiftçi için tarla, müteahhit için arsadır.

4. İlk dönemlerde içme ve sulama amaçlı kullanılan su, günümüzde bunlara ilaveten;Yukarıda ifade edilen doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir?I. sanayiA) OrmanII. elektrik üretimiIII. turizmB) Su

D) Kömür

C) Toprak

E) Petrolalanlarından hangilerinde de kullanılır?A) Yalnız I2.İçten yanmalı motorların icadı, termik güç olarak önemini artırmıştır.

1937 yılında jet motorunun icadı ile jet yakıtına olan ihtiyaç bu doğal kaynağı daha da değerli hale getirmiştir.Yukarıda hangi doğal kaynağın öneminden söz edilmiştir?A) Kömür

D) Petrol

C) Toprak

E) Orman

Çözüm YayınlarıB) Su

03

BÖLÜM 15 Test

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Etkileri

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

5.

I. Geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüştür.II. Günümüzde değerli ve stratejik bir doğal kaynak haline gelmiştir.III. Boru hatlarındaki gelişmeler ve sıvılaştırılması, kullanım alanlarını genişletmiştir.Doğal gaz ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

3. Aşağıda bazı doğal kaynakların ilk kullanım alanları ve günümüzdeki kullanım alanları verilmiştir.İlk Kullanım Alanları

Günümüzde Kullanım Alanları

Ulaşım, içme ve kullanma Elektrik üretimi, turizm suyu Isınma, trenler, gemiler

Elektrik üretimi, demir çelik sanayi

Tarım, mesken yapımı, çömlek yapımı

Tuğla, kiremit, çimento, cam

Odun, kereste

mobilya, kağıt

183 6. Elektrik enerjisi üretimi amacıyla ilk önce ABD’de kullanılmış, daha sonra bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, Rusya, Fransa ve Almanya izlemiştir. Türkiye’de de bu enerjiden yararlanmak için çalışmalar sürmektedir.Buna göre aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisine yer verilmemiştir?Yukarıda söz konusu edilen enerji, aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğal gazA) JeotermikB) Su

D) Toprak

E) Orman

C) KömürB) Hidroelektrik

D) Termik

C) Nükleer

E) Biyoenerji

Test 03

1. C

7. Aşağıdaki enerji kaynaklarının, geçmişten günümüze A) Kömür, petrol, doğal gazB) Petrol, kömür, doğal gazC) Kömür, doğal gaz, petrolD) Doğal gaz, petrol, kömürE) Petrol, doğal gaz, Kömür

3.A

4.E

5.E

6.C

7.A

8.D

9.B

10.B 11.B 12.A

10. Aşağıdaki bazı doğal kaynakların ,ilk kullanım alanlarına

kullanım sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?2.D

ve günümüzdeki kullanım alanlarına verilen örneklerden hangisi yanlıştır?İlk kulanım alanı

Doğal kaynak

Günümüzdeki kullanım alanı

A)

Kömür

Isınma

Enerji

B)

Orman

Kâğıt

Kereste

C)

Su

Sulama

Enerji

D)

Toprak

Çömlek

Sanayi

E)

Rüzgar

Ulaşım

Enerji

8. Rüzgar trübinleri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) ABD ve Danimarka bu faaliyetlerin lokomotifi olmuştur.B) Ülkemizde yararlanılmaktadır.C) İlk kez Danimarkalı mühendisler keşfetmiştir.D) Hava, su ve toprak kirliliğine neden olur.E) Elektrik enerjisi üretilir.

Çözüm Yayınları

11. Taş kömürüne yöneliş XIX. yüzyılda Batı ülkelerine yayılan yüksek fırınlar ve demir-çelik sanayisi ile başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?A) Almanya184

9.Orman

Su

ToprakVerilen doğal kaynaklarla ilgili olarak;

B) Japonya

D) Fransa

C) İngiltere

E) İsveç

12.

I. Erozyonu önlemesiII. Yaban hayatına ev sahipliği yapmasıI. elektrik üretilir,III. Odun ve kereste elde edilmesiII. fosil kökenlidir,IV. Mobilya ve kâğıt üretilmesiIII. doğal kaynaktırYukarıdakilerden hangileri doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanların dolaylı katkılarıdır?A) I ve IIbilgilerinden hangileri doğrudur?A) Yalnız IB) Yalnız III

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

1. Doğal kaynaklarla ilgili olarak verilen aşağıdaki

4. Ülkenin başkenti Reykjavik’in tümü, diğer şehirlerdeki evlerin

bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Dünya’da enerjiye duyulan talep, sürekli artmaktadır.B) Tahmini olarak petrol 42 yıl, kömür 210 yıl, doğal gaz 60 yıl sonra tükenecektir.C) Madenlerin ve enerji kaynaklarının birbiri yerine kullanılabilme ihtimalleri artmıştır.D) Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep artmaktadır.E) Yeryüzündeki doğal kaynaklar sınırsızdır.

% 85’i jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Reykjavik’te yolların ısıtılmasında da jeotermal enerji kullanılmakta ve bu şehre “dumansız şehir” denilmektedir.Yukarıda sözü edilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?A) İrlanda2. Dünya enerji gereksiniminin büyük bir kısmı fosil yakıtlarca

I. BiyodizelAşağıdakilerden hangisi bu yakıtlardan biridir?II. KömürA) KömürIII. HidrojenIV. PetrolD) Güneş

E) Jeotermal

Çözüm Yayınları

5.

C) Su

Yukarıdakilerden hangileri alternatif enerji kaynaklarındandır?A) I ve II1939 yılında atomun bölünmesi ile enerjinin açığa çıktığı keşfedildi.

1943 yılında ilk kontrol edilebilen zincirleme reaksiyon yapıldı.

1945 yılında ilk atom silahı kullanıldı.

1951 yılında nükleer enerji kullanılarak ilk elektrik üretimi ABD’de gerçekleşti.

B) I ve III

D) II ve IV

C) İzlanda

E)Kolombiya

3.

B) İngiltere

D) Norveç

sağlanmaktadır.

B) Rüzgar

04

BÖLÜM 15 Test

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Etkileri

C) II ve III

E) III ve IV

185 6. Ayçiçeği,kolza,soya,aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden

elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür.Yukarıda bazı özellikleri verilen enerji kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?Yukarıda ham maddeleri ve enerji üretimiyle ilgili bilgi verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?A ) HidrojenA) HidrojenB) Nükleer

D) Hidrolik

C) Termik

E) JeotermikB) Biyodizel

D) Nükleer

E) Hidrolik

C) Jeotermal

Test 04

1. E

7. Türkiye’nin coğrafi konumu dikkate alındığında aşağıdaki

A) SuB) Gelgit

D) Rüzgar

3.B

4.C

5.B

6.B

7.B

8.C

9.A

10.E 11.E 12.D

10. Güneş enerjisi ile çalışan ve pişirme amaçlı kullanılan

doğal kaynaklardan hangisinden enerji elde edilmesi beklenemez?2.A

sistemlere “Güneş Ocağı” denir.

C) Güneş

E) DalgaAşağıdakilerden hangisi, Güneş ocağının dolaylı avantajıdır?A) Ekonomik olmasıB) Yakıtsız olmasıC) Çevreci olmasıD) Yerli olmasıE) Orman tahribini azaltması

11. Aşağıdaki haritada beş farklı bölge numaralandırılarak gösterilmiştir.XXI.yüzyılın yakıtı olarak kabul edilir.

Gaz ve sıvı halde depolanabilir.

IV IYukarıda bazı özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?A) Taş kömürüB) Linyit

D) Jeotermal

C) Hidrojen

E) Petrol

186

9. Coğrafi konumları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gelgit enerjisi üretilmesi beklenemez?A) TürkmenistanB) Fransa

D) Kanada

E) Çin

C) Rusya

Çözüm Yayınları

8.

II

V IIINumaralandırılan bölgelerle ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?A) I numaralı bölgede rüzgar enerjisi potansiyeli yüksektir.B) II numaralı bölgede gel git enerjisi potansiyeli yüksektir.C) III numaralı bölgede güneş enerjisi potansiyeli yüksektir.D) IV numaralı bölgede dalga enerjisi potansiyeli yüksektir.E) V numaralı bölgede su buharı enerjisi potansiyeli yüksektir.

12.

I. Gürcistan’ın Karadeniz kıyılarıII. Bangladeş’in Hint Okyanusu kıyılarıIII. Mısır’ın Kızıldeniz kıyılarıIV. Almanya’nın Kuzey Denizi kıyılarıYukarıdaki bölgelerden hangileri gelgit enerjisi için elverişli koşullara sahiptir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

BÖLÜM 15 Test

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri

1. Doğal kaynaklar, tarih boyunca toplumların kalkınmasında

4. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doğu ve güneydoğu kıyılarında

önemli rol oynamıştır.sıcak su akıntısının etkisiyle kıyı sıcaklığı yüksektir.

Buna göre;I. orman,II. su,III. madenler kaynaklarından hangileri doğal kaynaklardandır?A) Yalnız I

Yukarıda sözü edilen sıcak su akıntısı aşağıdakilerden hangisidir?A) Gulfstream

B) Yalnız II

D) II ve III

05

B) Kuroşivo

D) Brezilya

C) Mozambik

E) Alaska

C) I ve II

E) I,II ve III

5. Almanlar, Fransızlar, Hollandalılar doğal kaynaklara sahip

olmak için 1488 yılından itibaren Güney Afrika topraklarına yerleşmişlerdir. 1800’lerin sonunda İngilizler, elmas ve altın madenlerinin bulunması üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gelmeye başlamışlardır.

2. Dünya nüfusunun artması ve toplumsal ihtiyaçların

Nüfusu ve teknolojik gelişmeleri göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğal kaynak tüketimi diğerlerinden azdır?A) AfganistanB) ABD

D) Fransa

C) Almanya

E) İngiltere

Çözüm Yayınları

çeşitlenmesi doğal kaynaklara olan talebi hızla artırmıştır.Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Bazı Avrupa ülkeleri, başka ülkelerin kaynaklarının sömürmüşlerdir.B) Güney Afrika Cumhuriyeti yer altı kaynakları bakımından zengindir.C) Fransa, İngiltere ve Hollanda’nın kalkınmasında başka ülkelerin kaynaklarını kullanmaları etkilidir.D) Güney Afrika Cumhuriyeti 1488 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur.E) Güney Afrika’nın madenleri yıllarca Avrupa Kıtası’na taşınmıştır.

3. Rusya doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin

ülkelerinden biridir. Ülke; petrol, doğal gaz, turba, kömür, boksit, bor, altın, elmas, platin, fosfat ve krom bakımndan zengindir. Ayrıca orman alanları ve tatlı su kaynakları bakımından da dünyanın önde gelen ülkelerindendir.Paragraftaki bilgilere göre Rusya’nın aşağıdaki doğal kaynakların hangisi bakımından zengin olduğu belirtilmemiştir?A) Enerji kaynaklarıB) Yer altı kaynaklarıC) Bitki örtüsüD) Tarım topraklarıE) Su kaynakları

6. Rusya Federasyonu ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin

özellikleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?A) Rusya Federasyonu’nun nüfusu daha fazladır.B) Güney Afrika Cumhuriyeti’nin orman alanları daha fazladır.C) Rusya Federasyonu’nun iklim çeşitliliği daha fazladır.D) Rusya Federasyonu su kaynakları bakımından daha zengindir.E) Güney Afrika Cumhuriyeti, başlangıç paraleline daha yakındır.

187

Test 05

1. E

7. Aşağıdaki haritada beş ülkenin bulunduğu yerler

II

IV

IIIGüney Afrika Cumhuriyeti’nin bulunduğu alan, kaç numara ile gösterilmiştir?A) I

C) III

D) IV

6.B

7.C

8.B

9.E

10.A 11.B 12.B

I. Kişi başına düşen milli gelir düşüktür.II. Aktif nüfusun büyük kısmı hizmet sektöründe çalışır.III. Teknolojik alt yapıları gelişmiştir.IV. Nitelikli iş gücü fazladır.yargılarından hangileri doğrudur?A) Yalnız I

B) I ve II

D) I, II ve III

C) II ve III

E) II, III ve IV

E) V

8. Aşağıdakilerden hangisinde, Güney Afrika

Cumhuriyeti’nin ekonomisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

188

5.DA) Manganez, platinyum ve krom rezervlerinin yarıdan fazlası bu ülkededir.B) Kap Bölgesinde Akdeniz iklim özellikleri görülür.C) Dünya’nın önde gelen altın ve elmas madenlerine sahiptirD) Kömür önemli enerji kaynağıdırE) Mısır, buğday ve şeker kamışı önemli tarım ürünleridir

Çözüm Yayınları

B) II

4.C

kullanamayan ülkelerin genel özellikleri ile ilgili olarak;

V

3.D

10. Sahip oldukları doğal kaynaklarını verimli bir şekilde

numaralandırılarak gösterilmiştir.

I

2.A

11.

I. KömürII. ManganezIII. UranyumIV. KromGüney Afrika’da çıkarılan yukarıdaki madenlerden hangileri enerji kaynağı olarak kullanılır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

9. Rusya Federasyonu ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Ekonomisinin temelini petrol ve doğal gaz oluşturur.B) Nükleer ve hidroelektrik enerji üretiminde önde gelen ülkelerdendir.C) Dünya’da Suudi Arabistan’dan sonra en fazla petrol ihraç eden ülkedir.12.Afrika’nın tek kağıt ve selüloz üreticisidir.

Güney Afrika Birliği üyesidir.

Atlas ve Hint Okyanusu’na kıyısı vardır.

Ormanlık alanlar azdır.D) Demir yolları kömür üretim ve dağıtımına bağlı olarak gelişmiştir.

Yukarıda Güney Afrika Cumhuriyeti’nin hangi özelliğiyle ilgili bilgi verilmemiştir?A) Endüstri

E) Rusya doğal gaz ihracatının tamamını deniz yoluyla yapar.B) İklim

D) Konum

C) Bitki örtüsü

E) Siyasi

06

BÖLÜM 15 Test

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri

1. Tarım dışı kullanılması gereken arazilerin tarım amacıyla

4.

I. Gebze’de tarım arazilerine çok sayıda fabrika yapılmış ve şehirde hava kirliliği artmıştır.

II. Elazığ çimento fabrikası tarım arazilerinin üzerinde kurulmuş ve şehrin büyümesine bağlı olarak fabrika bugün şehir içinde kalmıştır.III. Altınbaşak Ovası’nda tarımda sulamaya bağlı olarak, ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlanmıştır.Yukaırıdakilerden hangileri, arazinin yanlış kullanımına bağlı olarak çevre sorunları oluşturmuştur?A) Yalnız I

kullanılması hangi afete neden olabilir? A) ErozyonB) Deprem

D) Volkanik patlama

C) Tsunami

E) KasırgaI. EkosistemII. Çevre kapasitesiIII. Enerji kullanımı kriterleriÇevre planlaması yapılırken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

dikate alınması gereken fiziki faktörlerden biri değildir?

C) I ve II

E) I,II ve III

D) II ve III

C) I ve II

5. Aşağıdakilerden hangisi arazi planlaması yapılırken

Çözüm Yayınları

2.

B) Yalnız IIA) Yağış rejimiB) Toprak yapısıC) Jeolojik özelliklerD) Hakim rüzgar yönüE) Nüfus yoğunluğu

3. Konya’nın kuzey ve kuzeydoğusunda kurulan organize

sanayi bölgesi, şehir için büyük çevresel problemlere neden olmaktadır. Zira buradaki rüzgarın esiş yönü kuzey kuzeydoğu istikametinden şehrin kurulduğu güney güneybatı istikametine doğrudur. Böylece rüzgarlar sanayinin is ve dumanını şehir merkezine taşıyarak hava kirliliğine neden olmaktadır.Yukarıda söz konusu edilen rüzgarlar, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?A) Lodos, poyrazB) Yıldız, keşişlemeC) Yıldız, poyrazD) Karayel, yıldızE) Kıble, yıldız

6. Arazi planlaması yapılırken doğal dengenin gözetilmesi

gerekir. Örneğin; Tarım dışı kullanılması gereken arazilerde tarım yapılırsa erozyon riski artar. Aynı şekilde tarım arazisi, sanayi amaçlı kullanılırsa, toprak kirliliğine ve zamanla tarım topraklarının vasfını kaybetmesine neden olabilir.Pargraftaki bilgilere göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış değildir?A) Ormanların yerleşim alanına açılmasıB) Meraların tarım alanlarına dönüştürülmesiC) Tarım alanlarına sanayi tesislerinin kurulmasıD) Ormanların milli park ilan edilerek korunmasıE) Kıyılara termik santrallerin kurulması

189

Test 06

1. A

7. Aşağıda arazi planlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenA) Arazinin mevcut durumunu gösteren haritalar çıkarılmalıdır.B) Arazi yetenek sınıflandırması ile ilgili etüdler yapılmalıdır.C) Araziden maksimum verim elde edilebilecek alternatif projeler geliştirilmelidir.D) Uygulanacak projenin bölge halkı üzerindeki etkileri tespit edilmeli ve çözüm üretilmelidir.E) Projenin doğaya olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek için çözümler üretilmelidir.

8. Tarım amaçlı kullanılması gereken arazilerin sanayi amaçlı kullanılması;I. tarım ürünlerinin artışına,II. toprağın tarım vasfını kaybetmesine,III. organik ürünlerin artmasına durumlarından hangilerine neden olur?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

5.E

6.D

7.E

8.B

9.C

10.C 11.A 12.DI. Yenilenebilir enerji üretimi sağlar.II. Sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sağlar.III. Suyun kontrolünü sağlayarak taşkınları önler.Buna göre yukarıdakilerden hangilerinde barajların, çevre sorunlarının çözümüne katkısı vurgulanmıştır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

11.

I. Nüfus artışıII. Nüfus miktarıIII. Meteorolojik özelliklerIV. Jeolojik yapı

C) Yalnız III

E) I, II ve IIIYukarıdakilerden hangileri arazi planlamasında dikkat edilmesi gereken beşeri faktörlerdir?A) I ve II

4.C

kullanım stratejileri geliştirilerek inşa edilirse büyük fayda sağlar.

Çözüm Yayınları

Bu hususlardan hangisi doğrudan çevre duyarlılığına vurgu yapmıştır?

3.C

10. Barajlar coğrafi koşullar dikkate alınarak projelendirilir ve

bazı hususlar verilmiştir;2.E

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

C) I ve II

E) I,II ve III

12. Daha önce geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir yerde taş kömürünün bulunmasıyla şu değişiklikler olmuştur;

190

Ticari faaliyetler canlanmıştır

kazanmak üzere dolgu yoluyla sahaları genişletilmektedir.

Demir-çelik fabrikası kurulmuştur.Coğrafi konumları dikkate alındığında aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma örnek verilebilir?

Konut ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yeni yollar ve otogar yapılmıştır.A) Saray Bosna

Maden ocağı çok sayıda işçi almıştır.B) ViyanaC) Hong Kong9. Şehirsel arazi sıkıntısı içinde olan yerlerde, denizden araziBuna göre taş kömürünün bulunduğu yerde aşağıdakilerden hangisinde değişim olduğu söylenemez?

D) NairobiA) Ulaşım

E) ŞamB) Endüstri

D) Turizm

E) Ekonomi

C) İstihdam

1. Termik santral reaktöründe linyit kömürünün yanması

4. Aral Gölü’nün büyük oranda kuruması son yüzyılın en önemli

sonucu atmosfere yayılan küller ve zehirli gazların yol açtığı yağışlara ne isim verilir?A) Asit yağışlarıB) Yamaç yağışlarıC) Cephe yağışlarıD) Kırkikindi yağışlarıE) Kar yağışları

07

BÖLÜM 15 Test

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

çevre falaketidir.Bu durum;I. balıkçılıkII. ulaşımIII. tarımfaaliyetlerden hangilerini olumsuz etkilemiştir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

5. Gelişmiş ülkeler kaynaklarını kullanırken çevre planlaması ve

2.

I. İnsanların yaşam alanlarını terk etmesiII. Flora ve faunanın zarar görmesiIII. Sera gazları ve partikül emisyonlarının olmamasıIV. Tarımda sulamada yararlanılmasıYukarıdakilerden hangileri barajların olumsuz etkilerindendir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

Çözüm Yayınları

yasal düzenlemeler ile çevreyi koruma tedbirleri alır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilebilir?A) İsveç’te hangi ağaçların kesileceği ve yerine hangi ağaçların dikileceği belli bir planlama dahilinde gerçekleşir.B) Brezilya’nın yarısını kaplayan Amazon ormanları tarım alanı açmak, hayvanları otlatmak ve kaçak kesimden dolayı büyük zarar görmektedirC) Dünyanın önemli kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Çin’de kömür kullanımına bağlı olarak çevre sorunları oluşmaktadır.D) Konya Havzası’nda bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak göller, akarsular ve yer altı suları azalmaktadır.E) Bangladeş’te ormanların tahrip edilmesi, erozyon, heyelan,sel ve taşkına sebep olmaktadır.

E) III ve IV

6.Yatağan termik santralinin oluşturduğu hava kirliliği Sepetçi Dağı yamaçlarındaki ormanlara zarar vermiştir.

Gökova termik santralinden yayılan baca gazları asit yağmurlarına neden olmakta ve çevredeki ürünlere zarar vermektedir.

3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde meydana gelebilecekYukarıda söz konusu edilen termik santraller, hangi ilimizin sınırları içerisindedir?

A) Kahramanmaraş

nükleer santral kazası ülkemizi daha az etkiler? A) ErmenistanB) Ukrayna

D) Japonya

C) Rusya

E) BulgaristanB) Muğla

D) Konya

E) Amasya

C) Kütahya

191

Test 07

1. A

7.Jeotermal santraller, az da olsa asit kirleticilere katkı yapmaktadır.

Çöp ve benzeri atıklar yakılırken hava ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Rüzgar türibinleri geniş arazilerde kurulmakta, ve doğal hayatı olumsuz etkilemektedir.Yukarıdaki bilgilere, aşağıdaki başlıklardan hangisi yazılmalıdır?A) Nükleer santrallerin sebep olduğu çevre sorunları2.A

3.D

4.E

5.A

6.B

7.D

8.C

9.E

10.A 11.D 12.B

10.

I. Kara ve okyanusun doğal ortamı bozulur.II. Tanker kazaları ve boru hatlarında patlamalar görülebilir.III. Hava kirliliğine yol açar.Petrolün çevreye olan olumsuz etkilerinin aşamaları hangisinde verilmiştir?I

II

III

A)

Üretim

Dağıtım

Tüketim

B) Termik santrallerin sebep olduğu çevre sorunları

B)

Dağıtım

Tüketim

ÜretimC) Hidroelektrik santrallerin sebep olduğu çevre sorunları

C)

Üretim

Tüketim

DağıtımD) Yenilenebilir enerji kaynaklarının sebep olduğu çevresel sorunlar

D)

Dağıtım

Üretim

Tüketim

E)

Tüketim

Dağıtım

ÜretimE) Fosil yakıtların sebep olduğu çevresel sorunlar

8. Gelişmiş ülkeler doğal kaynakları kullanırken teknolojiden

daha fazla yararlanırlar.Ayrıca çevre planlamalarına daha çok yatırım yaparlar.Gelişmekte olan ülkeler doğal kaynaklarını kullanırken etkin çevre planlaması yapmadıklarından daha çok çevre sorunları yaşarlar.Yukarıdaki paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha çok çevre sorunu yaşar?A) AlmanyaB) İsveç

D) Hollanda

Çözüm Yayınları

11. Çernobil Nükleer Santrali’nin dört numaralı reaktöründe

yapılan ve reaktörün zayıf güvenlik sistemlerine meydan okuyan bir deney, santral çalışanlarının da ihmaliyle yüzyılın felaketine dönüştü.Kazadan sonra Kuzey Yarım Küre’deki hemen her ülkede radyoaktif kirlilik görüldü.Yukarıdaki habere göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde radyoaktif kirliliğin en az yaşandığı söylenebilir?A) RusyaB) Bulgaristan

D) Avustralya

C) Türkiye

E) Almanya

C) Nijerya

E) İngiltere

12. Romanya’daki bir maden işletmesinde meydana gelen toprak

kayması sonucu, Tuna Nehri’ne karışan yüksek orandaki siyanürün, Balkanlar’daki binlerce km2’lik verimli araziyi etkileyeceği öngörülüyor. Tizsa ve Tuna’ya karışan siyanür, şu ana kadar Romanya, Macaristan ve Sırbistan’da milyonlarca balığın ölmesine neden oldu.

192

9.

I. Toprağın verimli üst kısmı kaybolur.II. Toprakta zehirli madde birikir.III. Bitki örtüsü yok edilir.IV. Yer üstü ve yer altı suları kirlenir.Yukarıdakilerden hangileri madenciliğin yol açtığı çevre sorunlarındandır?A) I ve IIB) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IVYukarıdaki paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) Maden işletmesindeki toprak kayması, su ve toprak kirliliğine neden olmuştur.B) Tuna Nehri, kaynağını Romanya’dan almıştır.C) Toprak kaymasının nedeni beşeri faktördür.D) Siyanür, bitki ve hayvanların ölümüne neden olmuştur.E) Bir ekonomik faaliyet, başka bir ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemiştir.

08

BÖLÜM 15 Test

Doğal kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

1.

I. Katı atıklar

4.Ekolojik denge bozulur.II. Sıvı atıklar

Bakteriler oluşur.III. Gaz atıklar

Kurşun ve cıva gibi ağır metaller birikir.Yukarıdakilerden hangileri atık türlerindendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Yukarıdakilere uygun olan başlık aşağıdakilerden hangisidir?A) Sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına etkileriB) Gaz atıkların insan sağlığına etkileriC) Katı atıkların çevre kirliliğine etkileriD) Katı atıkların insan sağlığına etkileriE) Gaz atıkların çevre kirliliğine etkileri

ayrışabileceği ve yok olabileceği çöpün türüne bağlıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden daha uzun süre doğada kalır?A) Elma kabuğu

B) KağıtC) Porselen tabak

D) Plastik şişeE) Sakız

Çözüm Yayınları

2. Doğada ne kadar kalabileceği, ne kadar zamanda

5. Aşağıdakilerden hangileri gaz atıkların neden olduğu çevre sorunlarından biri değildir?A) Yangınlar ve patlamalarB) Hava kirliliğiC) Küresel ısınmaD) Yer altı suyu kirliliğiE) Volkanik patlamalar

193 3. Sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik;

I. fiziksel,II. kimyasal,III. biyolojikkirlilik türlerinden hangilerini oluşturur?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6.

I. Atıkların kaynağından ayrı toplanmasıII. Atıkların katı atık tesislerinde işlenerek özelliklerine göre sınıflandırılmasıIII. Atıkların sınıflandırılmasıGeri dönüşümün sınıflandırılması sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A) I-II-III B) I-III-II D) II-III-I E) III-II-I

C) II-I-III

Test 08

1. E

7. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün katkılarındanA) Doğal kaynaklar korunur.B) Enerji tasarrufu sağlanır.C) Atık miktarı azalır.D) Ham madde tüketimi artar.E) Ekonomik katkı sağlar.

3.E

4.A

5.E

6.B

7.D

8.C

9.E

10.E 11.C 12.B

10. I. Yeşil dokunun artırılması

biri değildir?2.DII. Tasarruf bilincinin artırılması III. Kişisel gelişime dikkat edilmesiRuhsal ve kültürel kirliliği azaltmak için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11. Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik çeşitli stratejiler geliştirilmelidir.Aşağıdakilerden hangisi bu stratejilere yönelik bireysel çalışmalardan biri değildir?A) Geri dönüşümü olan ürünleri kullanmak

26,5 m su tasarrufu sağlar, 4100 kwh enerji tasarrufu sağlar.B) Parfüm gibi kozmetik ürünleri daha az kullanmakYukarıda …?... ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?C) Çevreye yönelik kanunları çıkarmakD) Tüketici konumdan üretici konuma geçmekA) Mobilya B) Seramik D) Cam E) PlastikE) Toplu taşıma araçlarını tercih etmek

8. Geri dönüşümle elde edilmiş bir ton …?...; 17 ağaç kurtarır,

C) Kâğıt

Çözüm Yayınları

3

12.

I. Organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında algler, küfler, bakteriler oluşur. Bunlar ortamdaki oksijeni tüketir.II. Kurşun, cıva gibi ağır metaller suda birikir.III. Suyun sıcaklık, tat ve kokusu değişir.194 9.

I. Kamuoyunu bilinçlendirmeII. Toplu taşımayı yaygınlaştırmaIII. Emisyon kontrolü yapma

IHava kirliliğini azaltmak için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

Yukarıda verilen sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik çeşitleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

E) I,II ve III

C) I ve II

II

III

A)

Fiziksel

Kimyasal

Biyolojik

B)

Biyolojik

Fiziksel

Kimyasal

C)

Kimyasal

Fiziksel

Biyolojik

D)

Biyolojik

Kimyasal

Fiziksel

E)

Fiziksel

Biyolojik

Kimyasal

BİRE BİR

BÖLÜM 15 Test

1. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinden elektrik

4. Günümüzde ekolojik dengeyi bozan önemli faktörlerden

enerjisi üretilemez?A) ToprakB) Su

D) Kömür

09

biri de doğal çevrenin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılmasıdır. Bu durum özellikle az gelişmiş bölgelerde büyük boyutlara ulaşmıştır.

C) Doğal gaz

E) PetrolBu durum aşağıdaki alanların hangisinde daha belirgindir?A) İber YarımadasıB) Alaska BölgesiC) Büyük SahraD) Aral GölüD) Sibirya Bölgesi

2. Doğal kaynakların birçoğunun yenilenebilir özellikte olmaması, verimsiz ve aşırı kullanımı bu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kaynakların sürdürülebilirliğine uygun bir örnek olarak gösterilebilir?A) Meraların yerleşim alanına dönüştürülmesiB) Kentlerin doğal gaz ile ısıtılmaya başlanmasıC) Doğal alanların turistik yerler olarak kullanılmasıD) Fosil enerji kaynaklarının yaygın olarak kullanılmasıE) Havza planlamaları ile su kaynaklarının korunması

5. Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler çevre sorunlarının daha fazla artmasına neden olmuştur.

Çözüm Yayınları

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?A) Düşük kalorili kömürlerin yakılmasıB) Çernobil Nükleer Santralinin patlamasıC) Meksika Körfezi’nde bir petrol platformunun çökmesiD) Tarımsal verimi artırabilmek için kimyasal gübre kullanılmasıE) Enerji üretmek amacıyla güneş enerjisi panellerinin kurulması

3. Fosil kökenli enerji kaynakları rezervleri itibarıyla sınırlı

kaynaklardır. Artan enerji ihtiyacı ve mevcut rezervler düşünüldüğünde bu enerji kaynaklarının önümüzdeki yıllarda tükenmesi beklenmektedir.

6. Aşağıdakilerden hangisi, yer şekillerinin tarım faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisine örnek gösterilebilir?Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi bu grup içerisinde yer almaz?A) Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama olanaklarının az olmasıA) Maden kömürü

B) Linyit

B) Yıl boyunca yağış alan bölgelerde bazı bitkilerin üretiminin zor olmasıC) Doğal gazC) Bazı ülkelerde gübre kullanımının yetersiz olmasıD) Kaya gazı

E) Hidrojen

D) Engebeli alanların tarımda makine kullanımını zorlaştırmasıE) Gelişmiş ülkelerde tarımsal verimin yüksek olması

195

Test 09

1. A

7. Demir - Çelik sanayisinin gelişmesinde aşağıdaki doğal A) OrmanlarB) Kaya gazıC) Taş kömürüD) Doğal gazE) Petrol

3.E

4.D

5.E

6.D

7.C

8. C

9. B 10. A 11.B 12.E

10. İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içerisinde yaşamaya

kaynaklardan hangisi etkili olmuştur?2.E

devam etmiş ve bu süreçte doğanın özelliklerini keşfederek yaşamı kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ancak zamanla insandoğa etkileşiminde insan daha baskın bir duruma geçmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, parçada belirtilen duruma örnek gösterilemez?A) Kış sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde seracılığın yapılmasıB) Ulaşımı sağlamak için tüneller ve viyadükler yapılmasıC) Barajlar yapılarak sel ve taşkınlardan korunmaD) Kutuplara yakın alanlardaki yer altı kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesiE) Fay hatlarının bulunduğu alanlarda depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi

8. Tarım alanları, insanların beslenmesi bakımından en önemliBu alanların korunmasına yönelik yapılacak uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?A) Sürdürülebilir tarım işletmeciliği teşvik edilmelidir.B) Toprakların çoraklaşmasına karşı önlem alınmalıdır.C) Zararlı böceklerle mücadele için tarımsal ilaç kullanılmalıdır.D) Ekolojik ilkelere dayalı tarım politikaları geliştirilmelidir.E) Toprakların önemi konusunda çiftçiler bilinçlendirilmelidir.

Çözüm Yayınları

kaynakların başında gelmektedir. Ancak hatalı kullanımlar, tarım toprakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır.

11.

I. UranyumII. BorIII. ToryumIV. KömürYukarıdakilerden hangileri nükleer enerjinin elde edildiği radyoaktif minerallerdendir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV9. Ormanlar, sağladıkları çok yönlü ekonomik ve ekolojik yararlar nedeniyle bütün dünya için en önemli doğal kaynaklardandır. Ancak insan faaliyetlerine bağlı olarak orman varlığındaki hızlı azalma, çok önemli çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

196Aşağıdaki kıtaların hangisinde bu sorunlar sanayideki gelişmelerin etkisiyle daha erken görülmeye başlanmıştır?A) Asya

B) AvrupaC) Kuzey Amerika

D) Güney AmerikaE) Okyanusya

12.

I. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir ilkelere dayanmasıII. Çevrenin korunmasına yönelik kanunların kabul edilmesiIII. Yaşlı ormanların gençleştirilmesiYukarıdakilerden hangileri gelişmiş bir ülkenin orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için geliştirdiği uygulamalardandır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

BİRE BİR 1. Fosil yakıtların tüketimindeki artış çevresel olarak büyük

4. Ormanlar, sağladıkları çok yönlü ekonomik ve ekolojik yararlar

zararlara yol açmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerde teknolojinin de yardımı ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu sayede de olumsuz çevresel etkiler azaltılmaktadır.10

BÖLÜM 15 Test

nedeniyle bütün dünya için en önemli doğal kaynaklardandır. Ancak insan faaliyetlerine bağlı olarak orman varlığındaki hızlı azalma, çok önemli çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını azaltacak bir önlem değildir?A) Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmasıB) Petrokimya sanayilerinin şehirlere yakın kurulmasıC) Enerji verimini artıran yenilik ve teknolojilerin kullanılmasıD) Organize sanayi bölgelerinin kurulmasıE) Kurulacak sanayi tesisleri için planlamaların yapılması

doğal çevrenin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılmasıdır. Bu durum özellikle az gelişmiş bölgelerde büyük boyutlara ulaşmıştır.Taşıma kapasitesinin üzerindeki bu kullanım aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha belirgin olarak etkisini hissettirmektedir?A) Nijerya B) İsviçre D) Danimarka E) İsveç

Çözüm Yayınları

2. Günümüzde ekolojik dengeyi bozan önemli faktörlerden biri deBu çevresel sorunlar aşağıdaki ülkelerin hangisinde en azdır?A) Finlandiya B) Brezilya C) Kongo D) Endonezya E) Hindistan

5.

I. Bazı antik kentlerin ve kültür varlıklarının sular altında kalmasıII. Turizm etkinliklerinin çeşitlenmesi ve artmasıIII. Barajların, doğal su döngüsünü bozmasıIV. Barajların çevrenin iklim özelliklerini değiştirmesiYukarıdakilerden hangileri barajların olumsuz etkileri arasındadır?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

C) Finlandiya

3. Tarım alanları, insanların beslenmesi bakımından en önemli kaynakların başında gelmektedir. Ancak hatalı kullanımlar, tarım toprakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır.Bu alanların korunmasına yönelik yapılacak uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

6. Doğal kaynakların birçoğunun yenilenebilir özellikte olmaması, verimsiz ve aşırı kullanımı, bu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu kaynakların sürdürülebilirliğine uygun bir örnek olarak gösterilebilir?A) Sürdürülebilir tarım işletmeciliği teşvik edilmelidir.B) Yer altı sularının kullanımı teşvik edilmelidirA) Barajların çevresindeki flora ve faunanın korunmasıC) Verimliliği yükseltmek için doğal gübre kullanımı artırılmalıdır.B) Motorlu araç kullanımının teşvik edilmesiC) Milli parkların mera alanlarına dönüştürülmesiD) Ekolojik ilkelere dayalı tarım politikaları geliştirilmelidir.D) Fosil enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasıE) Toprakların önemi konusunda çiftçiler bilinçlendirilmelidir.E) Havza planlamaları ile su kaynaklarının korunması

197

Test 10

1. B

7. Günümüzde çevre sorunları bölgesel veya yerel olmaktan

Buna göre, aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin etkisi diğerlerine göre daha yerel düzeydedir?A) Çernobil nükleer kazası ve ardından ortaya çıkan etkileriB) ABD’nin her yıl atmosfere saldığı sera gazlarıC) Brezilya’nın yağmur ormanlarını tahrip etmesiD) Somali’de tarım topraklarının erozyona maruz kalmasıE) Fosil yakıtların aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan asit yağmurları

3.B

4.A

5.B

6. E

7.D

8.D 9.A 10. E 11.A 12.A

10. Mısır’da Nil Nehri üzerinde kurulan Aswan (Asuan) Barajı,

çıkıp küresel bir nitelik kazanmıştır. Ancak bazı çevresel sorunlar, gerçekleştiği alanı etkilemektedir.2.A

ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Ancak nehrin taşıdığı alüvyonların önemli bir kısmı baraj gölünde tortulanmakta ve Nil Deltası’na gelen alüvyonun azalmasına neden olmaktadır.Bu durumun Nil Deltası’nda yol açtığı sorunlar arasında;I. tarımsal verimin azalması,II. kırsal nüfusun yıllık gelirinin azalması,III. kırsal kesimden kentlere göçlerin artmasıdurumlarından hangileri yer alır?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

8. Akarsulardan yararlanmanın yollarından biri, üzerine barajlar yapılmasıdır. Baraj yapılarak akarsulardan çok yönlü olarak faydalanılabilmektedir.

Buna göre;I. tarımda, sulama amaçlı yararlanılması,II. akarsu rejimlerini düzene sokması,

III. çevresinde rekreasyonel etkinliklerin artması,IV. su döngüsününün bozulması,

V. elektrik enerjisi üretilmesi11. Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa Çözüm Yayınlarıdurumlarından hangileri, barajların olumsuz etkilerindendir? A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

şehrinden geçen Arkansas Nehri havzasında, 1984 yılındaki sel ve taşkınlar sonucunda yol ve köprüler yıkılmış ve şehrin alt yapısı kullanılamaz hâle gelmiştir. Bu felaketin ardından taşkın ovası boyunca bir dizi yapay göl yatağı oluşturulmuştur.Bu parçaya göre, nehir boyunca yapay göl yataklarının oluşturulmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?A) Suların, çevreye zarar vermesini engellemekB) Akarsu seviyesinin yükselmesini sağlamakC) Akarsu yatağında düzensiz yapılaşmayı engellemek

D) Göllerden çeşitli amaçlarla yararlanmakE) Çevre planlaması yapmak

9. Pasifik Okyanusu’nda bir takımada ülkesi olan Kiribati’de

deniz seviyesi yükselmeye, buna bağlı olarak ülke yüz ölçümü de giderek küçülmeye başlamıştır.

198

12. Küresel çevre sorunlarından biri olan asit yağmurlarının, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenemez?Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?A) Küresel iklim değişikliğiA) Küresel ısınmayı artırmasıB) Asit yağmurlarıB) Kapalı havzalarda asit dengesinin bozulmasıC) TsunamiC) Bitki örtüsünün tahribine neden olmasıD) Katı atıklarD) Toprakların ph dengesini değiştirmesiE) Toprak kaymasıE) Tarihi yapıların zarar görmesi

BÖLÜM 16 Test

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar / Doğal Kaynakların Bilinçsiz kullanımı ve Çevre Sorunları

1.

I. Toprak

5.

I. Tarım alanlarınıII. SuII. Doğal yaşam alanlarınıIII. Bitki örtüsüIII. Doğal yaban hayatını

01Yukarıdakilerden hangileri sınırlı doğal kaynaklardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Şehirlerin çevresine doğru genişlemesi, yukarıda verilenlerden hangilerini tehdit etmektedir?A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

2. Deniz tabanındaki büyük tortul kütlelerinin, genellikle büyük depremlerin tetiklemesi sonucunda dik yamaçlardan aşağıya doğru kaymasıdır. Yukarıda tanımlanan doğal kaynaklı risk aşağıdakilerden hangisidir?A) Deprem

B) Su altı heyelanıC) Volkanik olay

D) ÇığI. Bilinçsiz ve yasak avlanmadan dolayı ekolojik sorunlar oluşmuş, birçok hayvanın nesli tükenmiştir.II. İnsanların su kaynaklarını biyolojik ve fiziksel olarak kirletmesi su ürünlerine zarar vermektedirIII. Doğal yaşamın önemli alanlarından olan ormanların tahrip edilmesi, bir çok canlı türünün yok olmasına neden olmuştur.IV. Ömrünü dolduran ağaçlar zamanla çürüyerek devrilir ve orman içinde boşluklar oluşturur. Bu boşluklar ormanların kendini yenilemesi için uygun alanları oluşturur.

E) Sel

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Nüfus artışına bağlı olarak, beslenme sorunu azalmıştır.B) Tüketime bağlı olarak doğa ve insan arasındaki denge doğanın aleyhine bozulmuştur.C) Doğal çevrenin tahribiyle açlık ve fakirlik ilerlemiştir.D) Doğal çevrenin tahribiyle ekolojik denge bozulmuştur.E) İhtiyaçların artması ve çeşitlenmesine bağlı olarak tüketim artmıştır.

Çözüm Yayınları6.

Yukarıdakilerden hangileri doğanın bilinçsiz kullanımına örnek oluşturur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

7. Doğa, canlı ve cansız varlıklarıyla bir bütünlük taşır.

Doğada her şey birbirine bağlıdır. Bu bütünlüğe besin zinciri denilmektedir. Bu zincir halkaları canlıların birbirine bağımlılığını vurgular. Canlıların yaşama alanı olan biyosfer farklı ekosistemlerden oluşmuştur. Ekosistemlerin bozulması beslenme halkalarının da bozulmasına yol açar.

4. Aşağıdakilerden hangisi ormanların sınırlı kaynaklar arasında yer aldığının kanıtıdır?A) Toprak, doğal değişim döngüsü içinde atıkların emilmesini sağlayan bir filtre görevi yapar.B) Organizmalar için yaşam alanıdır.C) Madenler ve suyun saklandığı doğal bir depodur.D) Sosyoekonomik faaliyetler için mekânsal bir temel oluşturur.E) İnsanlar tarafından tahrip edilen ormanlar kendini yenileyememektedir.Buna göre beslenme halkalarını;I. nüfus artışı,II. sanayileşme,III. kaynakların bilinçsizce tüketilmesidurumlarından hangileri etkiler?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

199

Test 01 01

1. E

2.B

3.A

4.E

5.E

6.D

7.E

8.A

9.C

10.D 11.B 12.C 13. E

8. 1980-2008 yılları arasında meydana gelen doğal afetlerin

11. Dünya nüfusunun artması ve insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi,Yukarıda sözü edilen kıta, aşağıdakilerden hangisidir?Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?A) Asya B) Avrupa C) Okyanusya D) Afrika E) Kuzey AmerikaA) Ulaşım yolları için köprü yapılmasıB) Tarihi yerlerin korunarak, tanıtımının yapılmasıC) Akarsuların akış hızının fazla olduğu yerlerde barajların yapılmasıD) Kıyıların doldurularak hava limanı yapılmasıE) Bataklık alanların kurutularak tarıma açılması

%40’ı ve doğal afetlerden kaynaklanan ölümlerin % 80’i bu kıtada meydana gelmiştir.

insanların doğal çevre üzerindeki işleyişine müdahalesini arttırmaktadır.

9. Aşağıdakilerden hangisi “su sınırlılığı” ile ilgili bilgi

A) Balıkçılık için kullanılan teknolojik araçların gücü, doğanın kendini yenileme yeteneğinin üstündedir.B) Dev gemilerin dip tarama yöntemleri, mercan resifleri ve hassas canlıları yok etmektedir.C) Toprak, doğal değişim döngüsü içinde atıkların emilmesini sağlayan bir filtre görevi yapmaktadır.D) Okyanuslar ve barındırdığı canlılar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmektedir.E) İnsanların su kaynaklarını biyolojik ve fiziksel olarak kirletmesi su ürünlerine zarar vermektedir.

Çözüm Yayınları

değildir?

12. I. Volkanik patlamalar

II. KasırgalarIII. Sel ve taşkınIV. TsunamilerYukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin yaşanma sıklığı daha yüksektir?A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

200

10. Geliştirilen teknoloji, doğal afetlerin etkisini tamamen ortadan kaldırmamış, ancak insanlar üzerindeki etkisini azaltmıştır.

13. Aşağıda verilenlerden hangisi suların fiziksel veya biyolojik kirliliğine neden olmaz?A) Endüstriyel atıklar

B) Radyoaktif atıklarC) Madencilik faaliyetleriD) Zirai pestisitlerE) Arıcılık

Buna göre aynı şiddette meydana gelen bir kasırganın, aşağıdaki ülkelerden hangisinde daha az zarara yol açacağı söylenebilir? A) Venezuela B) Ekvador C) Filipinler D) Güney Kore E) Bangladeş1. Dünya genelinde 1960’lı yıllardan sonra doğayı koruma bilinci

4. Türkiye’nin çevre konusunda taraf olduğu bazı uluslararası

gelişmeye başlamıştır. Günümüzde çevre sorunlarına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası işbirliği ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması,

Uluslararası alanda bilgi alışverişi ve şeffaf çevre programlarının oluşturulması,

Araştırma ve geliştirme çalışmaları için yeterli kaynak oluşturulması,

Global çevre koruma çalışmalarına tüm ülkelerin aktif katılımının sağlanması,• Bilimsel ve teknolojik bilgilere kolaylıkla ulaşarak gerçekçi adımların atılmasıYukarıdakilerden kaç tanesi bu düzenlemeler arasında yer alır?A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

02

BÖLÜM 16 Test

Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları ve Çevresel Örgütler

sözleşmeler vardır.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin taraf olduğu sulak alanlar hakkındaki sözleşmedir?A) RAMSARE) 5

B) LİFE

D) UNESCO

C) CİTES

E) UNİCEF

5.

I. İnsanın çevre üzerindeki etkisini asgari düzeye indirmek.II. Toplumun çevre bilincini artırıp çevrenin korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.III. Çevreyi korumak amacıyla çıkarılan yasalara, yönetmeliklere uyulmasını sağlamak.Yukarıdakilerden hangileri çevre yönetiminin hedeflerindendir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan bu konuda tedbirler alınmaktadır.Bu tedbir, aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine karşı alınmıştır?A) Gürültü kirliliğiB) Su kirliliğiC) Hava kirliliğiD) Doğanın korunmasıE) İklim değişikliği

Çözüm Yayınları

2. Avrupa’da 1000 bitki türü ve 150 kuş türü yok olma

6. Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre

değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak,planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.Yukarıda kuruluş amacı belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğayı Koruma BilinciB) Doğanın Bütünlüğü İlkesiC) Çevresel Etki DeğerlendirmesiD) Çevre Koruma UygulamalarıE) Doğal Kaynakların Yönetim İlkeleri

3.

I. 2000 yıl önce Roma’da meyve ağaçlarının korunması için önlemler alınmıştır.II. 1250 yılında İngiltere’de bazı kuş türlerinin korunması istenmiştir.

7. Kyoto protokolü aşağıdaki çevre sorunlarından hangisiniIII. 1343 yılında Almanya’da tarım alanları ve otlakların ağaçlandırılması belirli yasalara bağlanmıştır.A) Toprak kirliliğiTarihte çevre sorunlarına yönelik uygulamalara yukarıda verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir?B) Hava kirliliğiC) Gürültü kirliliğiA) Yalnız ID) Görüntü kirliliğiE) Nükleer kirlilikB) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

201 azaltmaya yöneliktir?

Test 02

1. E

8. Avrupa Birliğinin desteklediği çevre programlarından biri de Avrupa Birliğinin bu projesi, aşağıdaki çevre sorunlarından hangisini çözmeye yöneliktir?A) Gürültü kirliliğiB) Çöp sorunuC) İklim değişikliğiD) Hava kirliliğiE) Su kirliliği

3.E

4.A

5.E

6.C

7.B

8.B

9.E

10.B 11.D 12.C 13. A

11. 1903 yılında avlanma ve yaşam alanlarını tahribatı yüzünden

kısa adı LİFE olan bir projedir.2.D

azalan Afrika memelilerini korumak amacıyla kurulan FFI, Kruger ve Serengeti Milli parklarının yapımında etkin rol oynadı.Yukarıda sözü edilen çevresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğal Hayatı Koruma DerneğiB) Dünya Doğayı Koruma VakfıC) Uluslararası Doğa Koruma BirliğiD) Uluslararası Fauna ve FloraE) Dünya Vahşi Yaşam Fonu

9.. Fosil kökenli yakıtların yerine, yenilenebilir enerji

I. İklim değişikliğiII. Hava kirliliğiIII. Su kirliliğiIV. Toprak kirliliğiYukarıda verilen çevre sorunlarından hangilerinin azalmasına katkı sağlar?A) I ve IIB) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

E) I, II, III ve IV

Çözüm Yayınları

kaynaklarının kullanılması;

12. Aşağıdakilerden hangisi çevresel örgütlerden biri değildir?A) GREENPEACEB) WWF

D) UNEP

C) İLO

E) İUCN

10. Avrupa Birliği, çevre politikası ile çevrenin korunması,

kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığının korunması, doğal kaynakların dikkatli kullanılması, küresel çevre problemleri ile ilgili olarak uluslararası düzeyde önlemlerin alınması hedeflenmektedir.

202

13. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 1972 yılında kurulmuştur.

Yukarıdaki bilgilere göre Avrupa Birliği’nin çevre politikasının temel uygulama alanları arasında aşağıdakilerden hangisine yer verildiği söylenemez?Bu ülke hangi kıtada yer alır?A) Atık YönetimiA) AfrikaB) İstihdam sağlamaB) AsyaC) İklim değişikliğiC) Kuzey AmerikaD) Doğanın korunmasıD) Güney AmerikaE) Gürültü kirliliğiE) Okyanusya

Merkezi Kenya’nın Nairobi şehrindedir.

BÖLÜM 16 Test

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

1.

5. Ülkemizde erozyonu önlemek için ağaçlandırma projeleri

I. Yanlış ve aşırı su kullanımıyapılmaktadır. Bu projelerden biri de ‘Meşe Projesi’ dir. Meşe Projesi kapsamında, yurt çapında 1 milyon hektar alanda meşe ormanları oluşturulmak istenmektedir

II. Yenilenebilir kaynak miktarının azlığı03

III. Hızlı nüfus artışıYukarıdakilerden hangileri dünyadaki su kıtlığının ana nedenlerindendir?Aşağıdakilerden hangisinde meşe ağacının katkılarından söz edilmemiştir?A) Yalnız IA) Ülkemizin her tarafına yayılmış 18 meşe türü vardır.B) Ekolojik, ekonomik ve biyolojik öneme sahiptir.C) Derin ve saçaklı kökleri ile toprağı korur, erozyonu önler.D) Yer altı ve yer üstü sularının beslenmesini sağlar.E) Yaprakları ile toprağı besler, ıslah eder.B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I,II ve III

2. Amik Gölü, 1968 yılında başlatılan ve altı yıl süren ıslah çalışmaları sonucu kurutulmuştur.I. Tarım yapılmaktadır.II. İklim değişmiştir.III. Seller meydana gelmiştir.IV. Biyoçeşitlilik artmıştır.düzenlenen Gıda Güvencesi Biyolojik Çeşitlilik Çalıştayında ve Kanada’da gerçekleştirilen Yaşayan Göller Konferansı’nda en başarılı örnekler arasında yer almıştır.

Bu gölün kurutulduğu alanda yukarıda verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenemez? A) Yalnız IIB) Yalnız IV

D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

3. Konya Havzası’nda yanlış tarımsal sulama yöntemlerinin

kullanılması, yer altı sularının aşırı derecede kullanılması, suyun doğal akış yönünün değiştirilmesi, sulak alanların kurumasına neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu havzada yer alan sulak alanlardan biri değildir?A) Beyşehir GölüB) Samsam Gölü

D) Van GölüUluabat Gölü Projesi’nin hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) Uluabat Gölü’nün kirliliğinin önlenmesiB) Uluabat Gölü’nde balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasıC) Gölün doğal kaynaklarının akılcı kullanımının sağlanmasıD) Gölün yaban hayatının zenginleştirilmesiE) Gölün tuzluluk oranının artırılması

C) I ve II

C) Tuz Gölü

Çözüm Yayınları6. Uluabat Gölü ile ilgili yapılan çalışmalar, FAO tarafından

7. Aşağıda Türkiye’nin kaybolan sulak alanlarına örnekler verilmiştir.

E) Tersakan Gölü

Amik Gölü : 1968 yılında kurutulma çalışmaları yapılmaya başlanmış ve tarıma kazandırılmıştır. Bu durum yörenin iklimini değiştirmiş, yağışlar ve seller meydana gelmiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi ormanların etkin kullanımKestel Gölü : 1965 yılında kurutularak tarım alanı haline getirilmiştir.A) Su tüketim bilincinin geliştirilmesi

B) Biyolojik çeşitliliğin korunması için hukuksal düzenlemelerin yapılması

Gavur Gölü : 1950’li yıllardan itibaren sıtma ile mücadele ve tarım alanı elde etmek için kurutulmuştur.

C) Endemik flora ve faunanın korunmasına yönelik planlamaların yapılması

Akşehir Gölü: Gölü besleyen akarsuların kuruması, yer altından kontrolsüz su çekilmesi gölün önemli bir kısmının kurumasına neden olmuş ve yörede iklim değişmeye başlamıştır.D) Ormanların korunması konusunda gerekli eğitimin verilmesiYukarıdaki göllerin bulunduğu iller arasında hangisi yer almaz?E) Resmi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile çevre koruma bilincinin artırılmasıA) Hatay

ilkelerine örnek verilemez?B) Burdur

D) Eskişehir

C) Kahramanmaraş E) Konya

203

Test 03

1. E

8. Dünya miras listesinde yer alan eserlerin kıtalara A) Avrupa

B) AsyaC) Okyanusya

D) Afrika

9. • Uzungöl • Yazılı Kanyon• PolonezköyYukarıdakilerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Aynı il merkezine bağlı olmalarıB) Tabiat parkı olmalarıC) Tabiat anıtı olmalarıD) Beşeri yapılar olmalarıE) Deniz kıyısında yer almaları

10.

I. Galapagos AdalarıII. İguaçu çağlayanıIII. Avustralya Mercan ResifleriIV. Amazon OrmanlarıYukarıdaki doğal miras alanlarından hangileri, Ekvator çevresindedir?A) I ve II204

B) I ve IV

D) II ve IV

5.A

6.E

7.D

8.C

9.B

10.B 11.C 12.E 13. B 14. A

Yukarıdaki parçaya göre mercan resifleri;I. ekosistem,II. ekonomi,III. besin zincirinin oluşması,IV. biyoçeşitlilikalanlarından hangilerine katkı sağlar?A) I ve IIÇözüm Yayınları4.A

olarak kabul edilirken, denizel ortam için de mercan resifleri aynı öneme sahiptir. Karbon döngüsünün yaşandığı yer, bu resiflerdir. Resifler bir çok canlının üreme alanlarıdır. Balıklar bu resiflerin ürettiği besinleri kullanır. İnsanlar da bu resiflerden beslenen balıkları avlayarak beslenirler.

E) Amerika3.D

12. Karasal ortamlar için Amazon ormanları dünyanın akciğerleri

dağılımında, son sırada yer alan kıta hangisidir?2.B

B) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve IV

E) I, II, III ve IV

13. Sulak alanlar, tropikal ormanlar gibi yeryüzünün yüksek

oranda oksijen üreten ekosistemleridir. Türkiye sulak alanlar bakımından oldukça zengindir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sulak alanlarından biri değildir?A) Uluabat Gölü B) Çad Gölü C) Tersakan Gölü D) Suğla Gölü E) Tuz Gölü

C) II ve III

E) III ve IV

11.

• Yaprakları ile toprağı besler, ıslah eder.

Ekolojik, ekonomik ve biyolojik öneme sahiptir.

Derin ve saçaklı kökleri ile toprağı korur, erozyonu önler.

14.

I. Amik GölüII. Kestel Gölü

Yer altı ve yer üstü sularının beslenmesini sağlar.III. Akşehir Gölü

Çeşitli hayvanlara doğal barınak sağlar.IV. Beyşehir Gölü

Toprağın geçirgenliğini artırır.Türkiyenin yukarıda verilen sulak alanlarından hangileri günümüze ulaşamamıştır?A) I ve IIYukarıda faydaları ifade edilen bitki hangisidir?A) SöğütB) Defne

D) Kavak

E) Kiraz

C) MeşeB) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

BİRE BİR

BÖLÜM 16 Test

04

1.

I. Çevre duyarlılığını artırmak

4.

I. Sel ve taşkınları azaltır.II. Kişilerin aktif katılımlarını sağlamakII. Su ve rüzgara karşı toprağın taşınmasını önler.III. İnsanların sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamakIII. İçerisindeki flora ve faunayı korur.Yukarıdakilerden hangileri çevre eğitiminin amaçlarındandır?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve IIIYukarıda verilenlerden hangileri, ormanların erozyonu azaltıcı etkisine örnek olarak gösterilebilir?A) Yalnız IB) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenmekte olan

5. Ekosistemi korumak için aşağıdakilerden hangisiniA) PandaA) Bataklıkları kurutmakB) Kutup ayısıB) Suyu tasarruflu kullanmakC) Deniz kaplumbağasıC) Fosil kökenli enerji kullanımını azaltmakD) SaksağanD) Enerji verimi yüksek araç-gereç kullanmakE) Kelaynak kuşlarıE) Geri dönüşümlü ürünleri tercih etmek

yapmak doğru değildir?

Çözüm Yayınları

hayvanlardan biri değildir?

3.Gezegeni yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına karşı bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür.

6. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarının biri

Şiddet içermeyen eylemlerle suçları basın aracılığıyla gündeme getirir.Merkezi Amsterdam’da bulunan örgütün 45 ülkede ofisi bulunmaktadır.

de hava kirliliğidir.

I

II

III

V

205

IVYukarıda bazı özellikleri verilen çevresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?A) GreenpeaceB) Dünya Dostları

C) Avrupa Çevre Ajansı

D) Dünya Vahşi Yaşam Fonu

Buna göre, haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde, endüstrileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin daha az olması beklenir?E) Uluslararası Fauna ve FloraA) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Test 04

1. E 2. D

3. A

4. B

5.A

6.D

7.E

8. A

9.D

10.D 11.A 12.C

7. Doğal mirasın korunması için aşağıdakilerden hangisi

10. Aşağıdaki doğal miras ve ülke eşleştirmelerinden hangisiA) Çöpler geri dönüşüm için ayrılmalıdır.Doğal MirasB) Orman alanları korunmalıdır.A) PeribacalarıC) Organik ürünler kullanılmalıdır.B) Demavend DağıD) Su kaynakları tasarruflu kullanılmalıdır.C) Matobu TepeleriZimbabveE) Milli parklar, yerleşim alanlarına dönüştürülmelidir.D) Monte San GiorgioAfganistanE) Pumululu Doğal ParkıAvustralya

yanlış bir uygulamadır?

yanlıştır?Ülke Türkiyeİran

8. 1971 yılında İran’ın Ramsar kentinde imzalanan ‘Ramsar

A) Sulak alanların korunmasıB) Çevre kirliliğinin azaltılmasıC) Endemik bitkilerin korunmasıD) Yaban hayatının korunmasıE) Nükleer atıkların önlenmesi

Çözüm Yayınları

Sözleşmesi’ aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

11.

I. Hotamış SazlığıII. Kulu GölüIII. Erçek GölüIV. Sultan SazlığıYukarıdakilerden hangileri Konya Kapalı Havzası’ndaki sulak alanlardandır?A) I ve II206

9.AB, çöp sorununu çözmek için kısa adı LİFE olan çevre projelerini destekleme programı çerçevesinde, atıkların yönetimi ve önlenmesi konusunda yeni projeler teşvik etmektedir. Bu kapsamda, 1996-2003 yılları arasında 141 katı atık projesine destek sağlanmıştır.Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılacak projenin LİFE tarafından desteklenmesi beklenemez?A) FransaB) İsveç

D) Malezya

C) Belçika

E) Romanya

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

12. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği göstergelerinden biri değildir?A) Toprakta zirai ilaçların birikmesiB) Yağışlarda asit oranının artmasıC) Havadaki su buharı oranının artmasıD) Sularda nükleer atıkların görülmesiE) Havada karbondioksit oranının artması

01 01

TÜMEVARIM - IV Test 1. Dengeli nüfus, ülkelerin devamlılığı ve iş gücü ihtiyacının

4. Türkiye’de yeryüzü şekilleri ile ekonomik faaliyetler arasında

karşılanması için önemli bir unsurdur. Ancak bazı ülkelerin nüfuslarının azalmaya başladığı ve bu ülkelerin gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler, nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait özellik olabilir?A) Yaşlı nüfus oranı azdır.B) Tarım sektöründe çalışanların sayısı fazladır.C) Ulaşım hizmetleri gelişmiştir.D) İç ve dış göçler fazladır.E) Nüfus piramidinin tabanı geniştir.

bir ilişki söz konusudur.

2. Sera etkisi nedeniyle, önemli bölgesel iklim değişikliklerine

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelecek olaylardan biridir?A) İklim değişikliğiB) Depremlerin artmasıC) Göktaşlarının yeryüzüne düşmesiD) Tsunamilerin artmasıE) Volkanik olayların görülmesi

Çözüm Yayınları

yol açan, atmosferde gözlemlenen ortalama sıcaklık artışına küresel ısınma denir.Buna göre, aşağıdaki yörelerle üzerinde gelişen hâkim ekonomik faaliyet eşleşmelerinden hangisi doğru verilmiştir? Yöreler Ekonomik faaliyetlerA) Doğu Karadeniz Dağları

TarımB) İç kesimdeki dağlık alanlar

SanayiC) Ardahan Platosu

TurizmD) Çukurova

ArıcılıkE) Kuşadası

Yat turizmi

5.

I. Batı Karadeniz Maden Sanayi BölgesiII. Karasal İklim BölgesiIII. Doğu Anadolu Projesi BölgesiIV. Türkiye Platolar BölgesiYukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarının, diğerlerine göre daha kısa sürede değişime uğraması beklenir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

6. Aşağıda bir yöreye ait yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Yağış mm 250

3. Üretim ve tüketim merkezleri arasındaki dağıtım hizmetlerinin

Sıcaklık ºC 30 25

200

gelişmesinde ulaşımın gelişmesi ve büyük şehirlere yakınlık avantaj sağlar.

20

150

15

100

10

50 II V

0

III IV

A E

E

K

A

0

Sıcaklık

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi durumunda sulamaya daha çok ihtiyaç duyulur? A) Buğday

A) IE) V

TBuna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde dağıtım hizmetleri diğerlerinden daha az gelişmiştir? D) IV

M N M H YağışC) III

O ŞIB) II

5

B) Arpa

D) Mısır

E) Nohut

C) Mercimek

207

Test 01 01

1. C

7. İnsani Gelişme Endeksi, ülkelerin milli geliri,ortalama yaşam

B) Finlandiya

D) Kırgızistan

4.E

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.A 11.C 12.E

zararlara yol açmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerde teknolojinin de yardımı ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu sayede de olumsuz çevresel etkiler azaltılmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu endeks diğerlerinden daha yüksektir? A) Arjantin

3.C

10. Fosil yakıtların tüketimindeki artış çevresel olarak büyük

uzunluğu, okuryazar oranı ve yaşam düzeyi açısından ölçülmesi sonucunda hazırlanmaktadır.2.ABuna göre aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanılması, çevre sorunlarını azaltır?A) Hidrojen

C) Hindistan

E) MadagaskarB) Petrol

D) Taş kömürü

C) Antrasit

E) Linyit

11. Brezilya hükümeti dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan ve I. Kiel KanalıII. Hürmüz BoğazıIII. Cebelitarık BoğazıIV. Korint Kanalı

büyük bir hızla yok olan Amazon yağmur ormanlarının 150 bin km2 lik bölümünü koruma altına aldı. Bu ormanlar, karınca yiyen, jaguar ve papağan gibi ender bulunan hayvanları da barındırmaktadır.Yukarıdakilerden hangileri doğal su yollarından değildir?A) I ve IIB) I ve IV

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Çözüm Yayınları

8.Amazon ormanlarının yaklaşık % 20’si tarım,kereste ticareti ve inşaat faaliyetleri nedeniyle yok edilmiştir.Yukarıdaki bilgilere göre Amazon ormanları ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz?A) Yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır.B) 1/5’i yok edilmiştir.C) Flora ve fauna tamamen korunmuşturD) Tarım ve inşaat için tahrip edilmiştir.E) Korunması tüm ülkeler için önemlidir.

9. İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içerisinde yaşamaya

devam etmiş ve bu süreçte doğanın özelliklerini keşfederek yaşamı kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ancak zamanla insandoğa etkileşiminde insan daha baskın bir duruma geçmiştir.

208

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, parçada belirtilen duruma örnek gösterilemez?A) Otlakların bulunduğu alanlarda mera hayvancılığının yapılmasıB) Akarsular üzerine köprüler yapılmasıC) Enerji üretmek için barajlar yapılmasıD) Dağlık alanlara kayak tesislerinin yapılmasıE) Deprem bölgelerinde, dayanıklı konutların yapılması

12. Sınırlı doğal kaynaklarımızdan olan toprağın arıtıcı ve temizleyici özelliği aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?A) Organizmalar için yaşam alanıdır.B) Madenler ve su kaynakları için depo görevi görür.C) Sosyoekonomik faaliyetler için mekânsal temel oluşturur.D) Tarihi ve kültürel mirasımız üzerinde yer alır.E) Atıkların emilmesini sağlayan filtre görevi görür.

02

TÜMEVARIM - IV Test 1. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak

4. Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan ülkenin yaşlı nüfus oranının en az olması beklenir?

gösterilmiştir.

A) IV

V II

60 E

B) 60

K

E

15

III

15

D)

60 E

E) Kİklim özellikleri göz önüne alındığında biyoçeşitlilik açısından hangi bölge diğerlerinden daha zengindir?A) I

B) II

C) III

D) IV

8 6 4 2 0 2 46 8

60 E

K

15

8 6 4 2 0 2 46 8K

15

1560 E

K

8 6 4 2 0 2 46 8

8 6 4 2 0 2 46 8

I

C)

8 6 4 2 0 2 46 8

E) V

2. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün oluşmasının

A) Alaska’nın bazı kesimlerinde donmuş toprak tabakasının erimesinden dolayı yüzeyde çökmelere neden oluyor.B) Deniz seviyesinde meydana gelecek bir metrelik yükselme, Bangladeş’in % 17’sinin sular altında kalmasına neden olacağı tahmin ediliyor.C) Son yıllarda, Kuzey Yarım Küre’nin orta enlemlerindeki göl ve nehirlerin yıllık buzla kaplı kalma süreleri yaklaşık iki hafta kısalıyor.D) Fosil kökenli yakıtların kullanılması sera etkisine, bu durum ise iklim değişikliklerine neden oluyor.E) Deniz yüzeyindeki buzların birbirinden uzaklaşması ve incelmesi, kutup ayılarını açlık tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor.

3. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini doğal ve beşeri

Çözüm Yayınları

nedenidir?

5. Doğal kaynaklar yönünden zengin ancak sermaye, nitelikli iş gücü ve teknoloji açısından fakir olan ülkeler gelişememiştir.Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma en iyi örnek oluşturur?A) AlmanyaB) ABD

D) Kanada

C) Fransa

E) Nijerya

6. Şehirleşme, sanayi ve göç olgularının birbirleriyle sürekli etkileşim halinde oldukları göz önüne alındığında;

faktörler etkiler.I. Fazla göç alan yerlerde şehirleşme hızı yüksektir.II. Sanayinin geliştiği bölgeler fazla göç alır.III. Şehirler sosyal ve kültürel zenginlikten dolayı da göç alır.Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetleri etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?A) Yer şekilleriB) Ulaşım koşullarıC) Sanayi kuruluşlarıyargılarından hangilerine ulaşılır?D) Tarımsal faaliyetlerA) Yalnız IE) Nüfus yoğunluğuB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve II

209

Test 02

1. A

7. Aşağıdaki şehir ve baskın ekonomik faaliyet Baskın Ekonomik FaaliyetA) Essen

TarımB) Las Vegas

BalıkçılıkC) Gebze

TurizmD) Bombay

TicaretE) Londra

Madencilik

Bakanlığı tarafından verilen özel izin ile sadece belirli yerlerde yetiştirilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biridir?A) BuğdayD) Kivi

5.E

6.E

7.D

8.C

9.B

10.B 11.C 12.DAşağıdaki şehirlerimizden hangisi bölgelere örnek verilebilir?A) Isparta8. Türkiye’de bazı tarım ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık

B) Mısır

4.A

tür şehirler karma bölge özelliği taşır.

C) Haşhaş

E) Zeytin

Çözüm Yayınları3.A

10. Bazı şehirlerde ulaşım, sanayi ve ticaret birlikte gelişmiştir. Bu

eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Şehir

2.D

B) İzmir

D) Burdur

C) Amasya

E) Ağrı

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumunu belirleyici değişmeyen bir etkendir? A) Sosyo-kültürel değerler B) Askeri güç C) Mutlak konum D) Ekonomik durum E) Politik değerler

210

12. Aşağıdaki dünya miraslarıyla bu mirasların yer aldığı ülke eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Dünya Mirası

9. Aşağıdakilerden hangileri ülkemizde tarımı etkileyen fiziki faktörlerden biridir?A) Sulama C) Tohum ıslahı

E) Pazarlama

B) Yer şekilleri D) Gübreleme

Ülke

A) Kusturi Nehri

İspanya

B) Altamira Mağarası

Japonya

C) Chhatrapati Terminali

Afganistan

D) Petra Antik Kenti

Ürdün

E) Keops Piramidi

Libya

03

TÜMEVARIM - IV Test 1. Aşağıdaki haritada beş bölge numaralandırılarak verilmiştir.

4. Aşağıdaki haritada beş şehir numaralandırılarak verilmiştir.

I

III

IV

I

II

IV III

II

VBu şehirlerden hangisi turizm sektörüne bağlı olarak yoğun göç almıştır?A) IHaritada verilen bölgelerin hangilerinde çöl biyomları hakimdir?A) I ve II

D) III ve IV

olurken, tarım ürünlerinin üretimi için çok soğuk olan kuzey bölgeler elverişli hale gelecektir.Aşağıdaki bölgelerden hangisinin küresel ısınmaya bağlı olarak tarım ürünlerine uygun hale gelmesi beklenemez? A) AlaskaB) Kongo

D) İskandinavya

C) Sibirya

D) IV

E) V

5.Ekonomik özelliklerine göre sanayi bölgesinde

İklim tipine göre, Akdeniz iklim bölgesinde

Nüfus yoğunluğuna göre, çok yoğun nüfuslu bölgedeYukarıdaki özellikleri taşıyan ilçemiz aşağıdakilerden hangisidir?A) İskenderunB) Ürgüp

D) Polatlı

C) Bodrum

E) Alanya

E) İzlanda

3. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar izleyen bir ülkenin nüfus özelliği değildir? A) Genç nüfus oranı fazladır. B) Nüfus piramidinin tabanı geniştir. C) Kırsaldan şehirlere göçler fazladır. D) Birincil ekonomik faaliyet alanında çalışanların oranı yüksektir. E) Eğitim düzeyi yüksektir.

C) III

E) IV ve V

2. Yükselen sıcaklıklar tropikal bölgelerde ürün kaybına nedenB) II

C) II ve III

Çözüm YayınlarıB) I ve III

V

6. Karadeniz, Akdeniz ve Ege tarım bölgelerinde en çok

yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Karadeniz

Akdeniz

Ege

A) Fındık

Turunçgiller

İncir

B) Mısır

Arpa

Pamuk

C) Tütün

Ayçiçeği

Mercimek

D) Pirinç

Zeytin

Haşhaş

E) Çay

Muz

Fındık

211

Test 03

1. E

7. Türkiye’de demir yollarının önemli bir kısmı, liman şehirleri

Bu özellikteki şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?A) TrabzonB) Sinop

D) Muğla

3.E

4.C

5.A

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D 11.D 12.A

10. Türk Kültürü’nü tanımak isteyen bir turist kafilesinin aşağıdakilerden hangisini görmesi gerekmez?

ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlamak için yapılmıştır. Üretilen ürünlerin limanlarla iç ve dış pazarlara daha kolay taşınması amacıyla yapılan demir yolları, ülke ekonomisine ve bu şehirlerin kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır.2.B

A) Safranbolu evleri B) Divriği Ulucami ve Darüşşifası C) Selimiye Cami D) Nemrut Dağı

C) İzmir

E) Bursa Cumalıkızık

E) Antalya

8. Türkiye’nin ihracatının sektörlere göre dağılımı (milyon dolar) çoktan aza doğru sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

kullanılamaz?

Çözüm Yayınları

A) Tarım, madencilik, sanayi

11. Aşağıdaki maddelerden hangisi enerji kaynağı olarak

B) Sanayi, madencilik, tarım C) Sanayi, tarım, madencilik D) Madencilik, sanayi, tarımA) UranyumB) Bor

D) Feldspat

C) Petrol

E) Turba

E) Madencilik, tarım, sanayi

9. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin insani gelişme endeksi,

12. Ormanlar, sağladıkları çok yönlü ekonomik ve ekolojik yararlar nedeniyle bütün dünya için en önemli doğal kaynaklardandır. Ancak insan faaliyetlerine bağlı olarak orman varlığındaki hızlı azalma, çok önemli çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

ortalama insan ömrü ve satın alma gücü gösterilmiştir. Ülkeler

212

İnsani gelişim endeksi

Ortalama insan ömrü

Satın alma gücü(dolar)

Yeni Zelanda

0.910

81.1

32.569

Japonya

0,890

83,6

36.747

Türkiye

0.759

75.3

18.391

Fas

0.617

70.9

6.905

Mozambik

0.393

50.3

1.011Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerinden daha az gelişmiştir?A) FasB) Mozambik

D) Japonya

C) Türkiye

E) Yeni ZelandaOrman varlığı göz önüne alındığında bu çevresel sorunların aşağıdaki ülkelerden hangisinde en az görülmesi beklenir? A) Moğolistan B) Brezilya C) Kongo D) Endonezya E) Ekvador

04

TÜMEVARIM - IV Test 1.

I. SavanII. ÇayırIII. TundraIV Step

4. Ruhr Havzası’nın sosyal ve kültürel yapısı üzerinde madencilik ve sanayi faaliyetlerinin etkisi olmuştur.Yukarıda verilen biyomlardan hangilerinin ülkemizde bulunduğu söylenemez?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IVBuna benzer bir durumun ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde yaşandığı söylenebilir?A) Batı KaradenizB) Doğu KaradenizC) Kıyı EgeD) Orta AnadoluE) Kuzeydoğu Anadolu

2. Hava kirliliği, ekosistemler üzerinde olumsuz etki yapan

unsurlardan biridir. Enerji üretiminde ham madde kaynağının seçimi hava kirliliği üzerinde etkilidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması ekosistemler üzerinde olumsuz etki yapar?A) RüzgarB) Dalga

D) Petrol

C) Güneş

E) Gelgit

5. Günümüzde yeterince gelişememiş bazı ülkelerin potansiyelini Çözüm Yayınlarıkullanarak gelecekte ekonomik güç olması beklenmektedir.Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?A) BrezilyaB) Nijerya

D) Fransa

C) Hindistan

E) Güney Afrika

213

3.

I. Ovit TüneliII. Libya Yapay Nehir ProjesiIII. Central Valley ProjesiIV. Manş Tüneli

6. Nüfus artış hızının az olduğu ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur.Yukarıdaki projelerden hangilerinin sulama amacıyla hazırlandığı söylenebilir?Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun ikiye katlanma süresi diğerlerine göre daha kısadır?A) I ve IIA) MısırB) I ve III

D) I ve IV

E) II ve IV

C) II ve IIIB) İngiltere

D) Japonya

E) İsviçre

C) Çin

Test 04

1. B

7. Aşağıda verilen, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla Şehirİdari

B) Rotterdam

Liman

C) Oslo

Tarım

D) Zonguldak

Maden

E) Vatikan

Din

4.A

5.D

6.A

7.C

8.A

9.E

10.D 11.A 12.C

edilmiş, olağanüstü büyük yapılardır. Bu yapılar “Antik Dö nemin Yedi Harikası’’ olarak da bilinir.

Fonksiyon

A) Şam

3.C

10. Dünya’nın ilk yedi harikasının tamamı insan tarafından inşa

etkili olan fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

2.DI. Babil’in Asma BahçeleriII. Zeus HeykeliIII. Artemis TapınağıIV. Kral Mausolleos’un MezarıV. Keops Piramidi

VI. İskenderiye FeneriVII. Rodos HeykeliBu yapıların ait olduğu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) IrakB) Yunanistan

D) İtalya

C) Türkiye

E) Mısır

8. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tüketim fazladır.

Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde tüketim diğerlerinden daha fazladır?

11. Yer şekillerinin dağlık, engebeli ve eğimin fazla olduğu yerlerde tarım alanları dardır.

Çözüm Yayınları

A) Güneydoğu Asya B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Sibirya

V I III

IV

E) Batı Avustralya

IIHaritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde tarım alanlarının dar olduğu söylenebilir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

9. Sanayi üretimi ve nüfusun fazla olduğu yerlerde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır.

IV

I

12. Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını

II

sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla birçok örgüt kurulmuştur.

V

214III

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kurulmuş örgütlerden biri değildir? A) Avrupa Çevre Ajansı

B) Uluslararası Flora ve Fauna Buna göre haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde doğal kaynak tüketimi diğerlerinden daha azdır?

C) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

A) I

E) Doğal Hayatı Koruma Derneği

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Dünya Doğayı Koruma Vakfı

TÜMEVARIM - IV Test 1. Aşağıdaki ülke- eks trem olay eşleştirilmesinde hangisi

4.

yanlıştır?

A

Ülke

05

B

Ekstrem Olay

A) Somali

Aşırı sıcaklık

B) Filipinler

Tayfun

C) Avusturya

Tsunami

D) Tacikistan

Çığ

E) Endonezya

VolkanizmaHaritada gösterilen A ve B noktaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yıl içerisinde güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. B) A’nın yıllık ortalama sıcaklığı B’den düşüktür. C) Gulfstream sıcak su akıntısı B’de sıcaklığı artırır D) Labrador soğuk su akıntısı A’da sıcaklığı azaltır. E) A’da yıllık yağış miktarı B’den fazladır.

5. Mevsimlik göçler, ağırlıklı olarak, tarım işçilerinin yılın belirli

2. Bir şehrin ekonomik faaliyet türü şehrin gelişmesinde veBuna göre aşağıdaki şehirlerden hangisi küresel etkiye sahiptir?A) LondraB) Hartum

D) Darüsselam

C) Kabil

dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışında başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Çözüm Yayınları

büyümesinde önemli bir yere sahiptir. Bir şehrin ekonomik fonksiyonel özellikleri ne kadar fazla ve çeşitlilik gösterirse dünya üzerinde küresel bir etkiye sahip olur.Bu tür göçlerin yapıldığı bölgelere aşağıdakilerden hangisi iyi bir örnek oluşturur? A) Çatalca Platosu B) Menteşe Yöresi C) Çukurova

E) Erivan

D) Teke Yarımadası E) Gökçeada

6.Kireçtaşı3. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri, bölgeler arasındaki

eşitsizlikleri giderip doğal ve beşeri ortam koşulları nedeniyle geri kalmış alanları geliştirmek, büyütmek ve bölgeler arasındaki eşitsizlikleri giderme amacıyla oluşturulmuştur.Buna göre aşağıda verilen illerden hangisi kalkınma projelerinde yer almaz?A) ErzurumB) Trabzon

D) İzmir

E) Amasya

C) ŞanlıurfaYukarıdaki görselde verilen kaynak türü, ülkemizde nerede yaygındır? A) Bafra Ovası B) Taşeli Platosu C) Ergene Havzası D) Yıldız Dağları E) Kapıdağ Yarımadası

215

Test 05

1. C

7. Aşağıda 2016 yılına ait Türkiye’nin nüfus piramidi verilmiştir.

2.A

3.D

4.E

5.C

6.B

7.E

8.B

9.B

10.B 11.E 12.D

10. Kommagene Uygarlığı’ndan kalan yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya Kültür Miras Lis tesi’nde yer almaktadır.

Yukarıda sözü edilen kültür varlığımız, hangi ilimizde yer alır?A) GaziantepB) Adıyaman

D) Karabük

C) Nevşehir

E) BitlisNüfus piramidine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Genç nüfus oranı fazladır. B) Yaşlı nüfus oranı azdır.

11. “Tüm sulak alanların korunmasına birincil öncelik sağlanması

C) Kadın ve erkek nüfus birbirine yakındır.

ve sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması karara bağlandı.”

D) Bağımlı nüfus oranı fazladır.

Çözüm Yayınları

E) Ortanca yaş 50 dir.

8.

I. Turizm gelirlerini artırmaII. Ham madde ihracatını artırmaIII. Ulaşım sektörünü geliştirmeIV. Sanayi ürünleri ithalatını artırmaYukarıdakilerden hangilerinin, Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasına katkıda bulunabileceği söylenebilir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IVYukarıda temel amacı açıklanan ve Türkiye’nin de üyesi olduğu çevre koruma antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?A) Rio BildirisiB) İklim Değişikliği AnlaşmasıC) Kyoto ProtokolüD) Paris İklim ZirvesiE) Ramsar Sözleşmesi

C) II ve III

E) III ve IV

12. Atıkların tekrar kullanılabilecek ve ikincil ham madde haline

216

getirilebilecek nitelikte elde edilmesine “geri dönüşüm’’ denir.9. “Türkiye’nin en çok ziyaret edilen üç müzesinden biridir.

Müzeyi ziyaret eden misafirlerin çoğu Japonlardır. Japonları Almanlar, İspanyollar, İtalyanlar, İngilizler, Amerikalılar izliyor.’’

Geri dönüşüme bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? A) Enerji tasarrufu sağlanır. B) Atık miktarı azalır.Yukarıdaki habere konu edilen müze, hangi ilimizdedir?

C) Çevre kirliliği azalır.A) Sivas

D) Ham maddeye duyulan ihtiyaç artar.B) Konya

D) İzmir

E) Bursa

C) Eskişehir

E) Doğal kaynakların tüketimi azalır.

TÜMEVARIM - IV Test 1. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renklerle gösterilmiştir

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayanmadenle birlikte verilmiştir? Yöre

Maden

A) Hasan çelebi

Bu alanlarda aşağıdaki biyomlardan hangisi yer alır?A) SavanB) Çayır

D) Çöl

Demir

B) KırkaBor

C) SinopUranyum

D) MurgulBakır

E) Elazığ06Krom

C) Tundra

E) Çalılık

5. İlk uygarlıklarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mısır’da Nil Nehri üzerinde ulaşım yapılmıştır. B) Mezopotamya’da Fırat ve Dicle nehirlerinin çevresinde tarım yapılmıştır.

olaylardan biri değildir?A) TsunamiB) Kuraklık

D) Volkanizma

C) Deprem

Çözüm Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik ekstrem

C) İnkalar, kendilerini savunmak için şehirlerini yüksek alanlara inşa etmişlerdir. D) Akdeniz uygarlıkları, deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. E) Çin Uygarlığı İndus Nehri çevresinde gelişmiştir.

E) Heyelan

6. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

217Bu alanların ortak özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Dağlık bölgelerdir.B) Seyrek nüfuslu bölgelerdir.C) Tarım alanları dardır.D) Turizm gelişmiştir.E) Ulaşım hizmetleri gelişmemiştir.

3. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faaliyet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Bazı şehirlerde yapılan işler, alınan kararlar, üretilen mallar ve hizmetler dünya çapında bir alana veya kitleye hitap etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değildir?A) TokyoB) New York

D) Hamburg

E) Londra

C) Atina

Test 06

1. D

7. Bir girişimci tekstil fabrikası kurmak istemektedir. Kuracağı

B) Denizli

D) Gümüşhane

4.C

5.E

6.D

7.B

8.E

9.A

10.A 11.A 12.C

verilmiştir. (‰) 30 25

Buna göre girişimcinin tekstil fabrikasını kuracağı en uygun yer, aşağıdakilerden hangisidir? A) Aksaray

3.C

10. Aşağıdaki grafikte yıllara göre Türkiye’nin nüfus artış hızı

fabrikanın yerinin belirlenmesinde, ham madde, enerji, iş gücü, ulaşım, teknoloji ve pazar koşullarının elverişli olmasını istemektedir.2.B

20 15

C) Bingöl

10

E) Siirt

5 035 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 00 10 11 12 13 14 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Nüfus sürekli artmıştır. B) Nüfus artış hızı 1960 yılında azalmıştır. C) Nüfus artış hızı 2015 yılında en düşük seviyededir. D) 1985 yılından sonra nüfus sürekli azalmıştır.

8.

I. Tarım arazilerinin yerleşim alanlarına dönüştürülmesiII. Tarım arazilerinin sanayi alanlarına dönüştürülmesiIII. Yüzey şekillerinin engebeli olmasıIV. Ani sağanak yağışların görülmesiYukarıdakilerden hangileri doğa olaylarının afete dönüşmesinde etkili olan beşeri faktörlerden değildir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

Çözüm Yayınları

E) Nüfus yoğunluğu azalmıştır.

11. Orta Doğu’nun enerji yataklarına bir alternatif olarak gösterilen Hazar Havzası, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından oldukça zengindir. Bu havzada üretilen petrol ve doğal gazın önemli bir kısmı boru hatları ile dünyanın başka bölgelerine aktarılmaktadır.

C) II ve III

E) III ve IVAşağıdaki ülkelerden hangisi bu havzada yer alır?A) Azerbaycan218

9. Hinterland; ekonomik olarak bir limanı besleyen limanla

B) Suudi Arabistan

D) Irak

C) Kuveyt

E) Ürdün

12. Fabrika bacalarından ve egzozlardan çıkan sülfür dioksit ve

azot oksit gazları havaya karışır. Hava akımı esnasında buhar halindeki su ve oksijenle reaksiyona girerek sülfirik asit ve nitrik asit oluşturur. Asitli su buharı bulutlara katılarak onun bir parçası haline gelir ve hava akımıyla çok uzak bölgelere taşınır.

etkileşim alanıdır. Bir limanın art bölgesindeki sanayi tesisleri, tarım alanları, enerji kaynaklarının yayıldığı alan ne kadar genişse liman o oranda gelişir.Buna göre, aşağıdaki limanlarımızdan hangisinin hinterlandı geniş olduğundan diğerlerinden daha çok gelişmiştir?Yukarıda söz konusu edilen çevre sorununun aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanma ihtimali en azdır?A) İstanbulA) ABDB) Sinop

D) Antalya

C) Trabzon

E) BandırmaB) Almanya

D) Rusya

E) Çin

C) Libya

07

TÜMEVARIM - IV Test 1. Aşağıdakilerden hangisi enerji piramidinin en alt basamağında yer alır?

4.Makineleşme

GübrelemeSulama

A) AyrıştırıcılarB) Otçul tüketicilerC) Üreticiler D) Etçil tüketiciler E) Hem etçil hem de otçul tüketiciler

Yukarıdakilerin ortak özellikleri arasında;I. tarımsal verimi artırmalarıII. tarımsal ürün çeşidini artırmalarıIII. köyden şehire göçe neden olmalarıdurumlarından hangileri yer alır?A) Yalnız II. Fosil yakıtların kullanılmasıII. Okyanuslarda yaşayan bazı canlıların kabuk oluşturmasıII

III. Karbonatlı kayaçların fiziksel ve kimyasal olarak ayrışması Yukarıdaki durumlardan hangilerinde atmosferde karbon açığa çıkar? A) Yalnız IB) I ve II

D) II ve III

E) I,II ve III

gösterilmiştir.

C) I ve III

E) I,II ve III

III IV

Çözüm YayınlarıD) II ve III

C) I ve III

5. Aşağıdaki haritada beş bölge numaralandırılarak

2.B) I ve II

I

V

Bölgelerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I numaralı bölge, tarım bölgesidir. B) II numaralı bölge,sanayi bölgesidir. C) III numaralı bölge, engebeli bölgedir. D) IV numaralı bölge, yoğun nüfuslu bölgedir. E) V numaralı bölge, turizm bölgesidir.

3. Aşağıdaki haritada beş bölge numaralandırılarak verilmiştir.

V

III

IV II I6.

I. Cennet-Cehennem obrukarıII. Safranbolu evleriIII. Pamukkale travertenleriIV. Diyarbakır surları

219

Bu bölgelerden hangisinde karstik şekiller geniş yer tutar?

Yukarıdakilerden hangileri doğal turizm değerlerimiz arasındadır?A) I ve II

A) IB) II

C) III

D) IV

E) V

B) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

C) II ve III

Test 07

1. C

7. Bölgelerin gelişebilmesi için bölgesel kalkınma projeleriSamsun

Rize

Kilis

Muş4.B

5.D

6.B

7.C

8.B

9.A

10.C 11.E 12.A

bulunan tabiî ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat alanlarına milli park denir.

Aşağıda bu projeler içerisinde yer alan bazı iller sıralanmıştır.3.A

10. Bilimsel ve estetik bakımdan, millî ve milletlerarası ender

uygulanmaktadır.2.ETürkiye’nin ilk milli parkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Uludağ B) Kuş cenneti C) Yozgat Çamlığı

Bu iller göz önüne alındığında hangi bölgesel kalkınma projesine yer verilmemiştir?

D) Yedigöller E) Munzur Vadisi

A) Doğu Anadolu Projesi B) Güneydoğu Anadolu Projesi C) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi D) Doğu Karadeniz Projesi E) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

8. Aşağıda bir yöreye ait iklim grafiği verilmiştir.

11. Türkiye’nin gelecekte nüfus yapısıyla ilgili yapılan

Çözüm Yayınları

aşağıdaki yorumlardan hangisi diğerleriyle çelişki içerir?A) Nüfus artış hızının düşeceğiB) Genç nüfusun azalıp orta ve yaşlı nüfusun artacağıC) Daha çok kişinin şehirlerde yaşayacağıD) Ortalama ömrün uzayacağıE) Doğum oranlarının artacağıİklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin bu yörede yetiştirilmesi diğerlerinden daha kolaydır?A) BuğdayB) Mısır

D) Mercimek

C) Nohut

E) Pamuk

9. Çevre yönetimi tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları amacıyla kamusal ve özel kesim tarafından oluşturulan örgütleri kapsamaktadır.

220

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu örgütlerden biri değildir?

12.

III. Su buhar gücünden elektrik üretimidir.III. Petrol, doğal gaz ve kömür yakılarak elde edilir.Yukarıda numaralandırılan enerji üretim santralleri hangisinde doğru verilmiştir?

Su gücünden elektrik üretimidir.

I

II

III

A) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

A)

Hidroelektrik

Jeotermik

Termik

B) Devletlerarası İklim Değişikliği Heyeti

B)

Jeotermik

Termik

Hidroelektrik

C) Avrupa Çevre Ajansı

C)

Termik

Jeotermik

Hidroelektrik

D) Birleşmiş Milletler Çevre Programı

D)

Termik

Hidroelektrik

Jeotermik

E) Uluslararası Doğa Koruma Birliği

E)

Hidroelektrik

Termik

Jeotermik

08

TÜMEVARIM - IV Test 1. İklim koşullarına göre kurak ve yüksek sıcaklığa sahip

alanlara sıcak çöl, aşırı düşük sıcaklıktaki alanlara da soğuk çöl denilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu çöllerden biri değildir?A) GrönlandB) Batı AvrupaC) Kalahari4.

I. Akarsu yataklarının değişmesiII. Kıyı şeridinin değişmesiIII. Evlerin yıkılmasıIV. Yolların zarar görmesiYukarıdakilerden hangileri ekstrem değerlere sahip olan bir deprem esnasında beşeri yapıların yıkılmasına örnektir?

D) GobiA) I ve II

E) AntarktikaB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5. Çöl ortasında kurulan ve küçük bir yerleşim alanı olan

şehir, İslamiyetle birlikte önem kazanmış ve dini bir şehir olma özelliğini elde etmiştir. Dünya’nın bir çok ülkesinden Müslümanların ziyaret ettiği şehir, küresel etkiye sahiptir.

2. Dünya üzerinde iklim koşulları ve yer şekilleri bakımından

belirli özellikleri gösteren, büyük coğrafi bölgelerdeki benzer hayvan ve bitki topluluklarını, üzerinde yaşadığı bölgelerle birlikte isimlendirmektir.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) BiyomB) EkosistemC) Enerji akışıD) Besin zinciriE) Madde döngüsü

Yukarıda söz konusu edilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?A) Kudüs

Çözüm Yayınları

B) Bağdat

D) Mekke

C) Konya

E) Kahire

6. Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan bir ülkenin, nüfus artış hızını yükseltecek politikalar uygulaması beklenemez?A)

B) 60 E

60

15

15 8 6 4 2 0 2 4 6 8 %

8 6 4 2 0 2 4 6 8 %

C)

D)

3. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak

60

gösterilmiştir.

E

IV

V

I

II

60 E

K

221 8 6 4 2 0 2 4 6 8 %

E) 60 E

KTemmuz ayı sıcaklık ortalamasının hangisinde 25 °C olarak ölçülmesi ekstrem değer olur?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

K

15

15 8 6 4 2 0 2 4 6 8 %

III

K

E

K

15 8 6 4 2 0 2 4 6 8 %

Test 08

1.B

7. Aşağıdaki uygarlık ve bu uygarlıkların kurulduğu akarsu

Uygarlık Mısır

Nil

B)

Hint

İndus

C)

Çin

Gök ırmak

D)

Mezopotamya

Dicle

E)

İnka

Amazon

A) Kültür ekonomisiB) Kış turizmiC) İmalat sanayiD) Endüstri bitkileriE) Mimari

7.E

8.A

9.D

10.B 11.B 12.DA) Asbest

B) Boksit

D) Feldspat

C) Barit

E) Antimon

11.

I. İzmit, İzmir ve Mersin’de petrol rafinerilerinin kurulması,II. Karabük ve Ereğli’de demir-çelik tesislerinin kurulması,III. Samsun’da bakır işleme tesislerinin kurulması,IV. Afşin-Elbistan’da termik santralinin kurulmasıYukarıdakilerden hangilerinin kurulmasında ulaşım koşulları öncelikli etken olmuştur?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

Çözüm Yayınları6.A

Aşağıdaki madenlerden hangisinin işlenmesiyle bu metal elde edilir?azaldığı ve işsizliğin arttığı bölgelerde yeni müzeler, konser salonları ve film yapım stüdyoları kurulduğunu görmekteyiz.

Yukarıdaki habere göre İspanya ve İngiltere’de aşağıdakilerden hangisinin geliştiği söylenebilir?

5.D8. İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde endüstriyel gelişmelerin4.E

elektronik sanayisinde, izolasyon malzemelerinin yapımında, konserve ve ambalaj sanayisinde, inşaat ve otomotiv sanayi gibi bir çok alanda kullanılır.

Akarsu

A)

3.C

10. Stratejik öneme sahip bir metal olan alüminyum, elektrik-

çevresi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?2.A

12. Aşağıdaki grafikte Türkiye’deki tarım topraklarının farklı alanlardaki kullanım oranları verilmiştir.%4,5

%1,5 Tahıllar

%9

9. Aşağıdaki haritada zeytin bitkisinin dağılışı gösterilmiştir.

Endüstriyel bitkiler%11

Meyve bahçeleri % 74

Diğer Sebze bahçeleri

222Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Tahıllara ayrılan alan en fazladır.B) Meyve bahçelerine ayrılan alan sebze bahçelerine ayrılan alandan fazladır.

B) Sadece delta ovalarında yetiştirilir.C) Sebze bahçelerine ayrılan alan en azdır.C) Don olaylarından etkilenmez.D) Üretimi en fazla olan tahıl bitkisi buğdaydır.D) Kış mevsiminin ılıman olduğu alanlarda yetiştirilir.

E) Yükseltinin fazla olduğu yerlerde yetiştirilir.

E) Tahıllara ayrılan alan, tarım topraklarının yaklaşık 3/4’ü kadardır.Buna göre, hangisi zeytin bitkisinin yetiştirildiği bölgelerin özelliklerinden biridir?A) Yaz aylarında bol yağış ister.TÜMEVARIM - IV Test 1.

I. Manş TüneliII. Libya Yapay Nehir ProjesiIII. Central Valley ProjesiIV. 18 Mart Çanakkale KöprüsüYukarıdakilerden hangileri ulaşımı geliştirmek amacıyla yapılan büyük projelerdendir?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) I ve IV

E) III ve IV

09

4.

I. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle dış ticaret açığı fazladır.II. Gelişmiş ülkeler genellikle dengeli bir bütçeye sahiptir.III. Az gelişmiş ülkelerde genellikle dış satım, dış alımdan fazladır.IV. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle üçüncül sektör ürünlerinin dış satımı fazladır.Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?A) I ve IIB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

5. Türkiye’den aşağıdaki ülkelerden hangisine yalnızca kara yolu ile yük taşınabilir?2. ’’Bölgesel kalkınma projesi sayesinde temel geçimYukarıdaki ifadeyi kullanan bir kişi, aşağıdaki kalkınma projelerinin hangisinden söz etmektedir?A) Doğu Karadeniz ProjesiB) Doğu Anadolu ProjesiC) Yeşilırmak Havzası Gelişim ProjesiD) Zonguldak, Bartın, Karabük ProjesiE) Güneydoğu Anadolu Projesi

3. Aşağıdakilerden hangisinde verilen doğal afetlerle,

Endonezya’da büyük yıkımlara yol açan tsunami aynı nedene bağlı olarak oluşmuştur?

Çözüm Yayınları

kaynağımız olan hayvancılık daha da gelişecektir.’’A) Bulgaristan

B) Yunanistan

D) Azerbaycan

C) Gürcistan

E) Suriye

6. Aşağıda Türkiye’nin yaş piramidi verilmiştir.

Yaş grubu 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 6Erkek Kadın

% 4

2

0

2

4

6

Buna göre;I. Nüfus artmaktadır.A) Bitlis’te meydana gelen çığII. Nüfus artış hızı artmaktadır.B) Erzurum’da meydana gelen depremIII. Kadın ve erkek nüfus birbirine yakındır.C) Antalya’da meydana gelen şiddetli fırtınayargılarından hangilerine ulaşılır?D) Bartın’da meydana gelen sel ve taşkınA) Yalnız IE) Rize’de meydana gelen heyelanB) Yalnız II

D) II ve III

E) I,II ve III

C) I ve III

223

Test 09

1.C

7. Bölge; yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü gibi doğal özellikler ile

I. Dağlık bölgeII. Yağışlı bölgeIII. Turizm bölgesiIV. Sanayi bölgesi

4.A

5.D

6.C

7.E

8.A

9.D

10.A 11.A 12.B

gösterilmiştir.

III

II IVBuna göre yukarıdaki bölgelerden hangileri beşeri özelliklerine göre oluşturulmuştur?A) I ve II3.B

10. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak

beşeri ve ekonomik özellikler bakımından ortak bir paydanın ifadesidir.2.B

B) I ve III

D) II ve IV

V

C) II ve III

INumaralandırılan yerlerin hangisinde güneş enerjisi üretim potansiyeli en fazladır?A) I

E) III ve IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

8. Brezilya Hükümeti dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan veAmazon ormanlarının yaklaşık % 20’si tarım,kereste ticareti ve inşaat faaliyetleri nedeniyle yok edilmiştir.IV

III

V

Çözüm Yayınları

büyük bir hızla yok olan Amazon yağmur ormanlarının 150 bin km2’lik bölümünü koruma altına aldı.Bu ormanlar, karınca yiyen, jaguar ve papağan gibi ender bulunan hayvanlarıda barındırmaktadır.

11.

I. Güneydoğu Anadolu ProjesiII. Konya Ovası ProjesiIII. Doğu Karadeniz ProjesiIV. Zonguldak, Bartın, Karabük ProjesiYukarıdaki bölgesel kalkınma projelerinden hangilerinde tarımda sulama büyük önem taşır?A) I ve II

II IB) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) III ve IVYukarıdaki habere konu olan bölge haritada kaç numara ile gösterilmiştir?A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

12.Dünya’nın güneş etrafında dönüşüne göre düzenlenen miladi takvimi ilk kullanan uygarlıktır.

uygulanacak aşağıdaki faaliyetlerden hangisi tarımsal nüfus yoğunluğunun azalmasına neden olur?

Bitkilerden elde edilen ve papirüs adı verilen kağıdı ilk kullanan uygarlıktır.A) Sulama

Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanan uygarlıktır.B) Gübreleme

C) Tohum ıslahı

Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?D) MakineleşmeA) FenikeE) İlaçlama

224 9. Tarım alanlarından daha fazla verim almak için,B) Mısır

D) Hitit

E) Sümer

C) Hint