முகம்மதுவையும் முஸ்லிம்கவையும் அறிவைோம் (Understanding Muhammad and muslims)

முஸ்லிம்கள் வன்முறையில் ஈடுபடுவதற்கு என்ன காரணம்? அற்பமான விஷயங்களில் அவர்கள் கலவரத்தையும் கொலையையும் உண்டாக்குவது எது?

474 108 6MB

Tamil Pages 555

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

முகம்மதுவையும் முஸ்லிம்கவையும் அறிவைோம் (Understanding Muhammad and muslims)

Table of contents :
அத்தியாயங்களும், அதன் கீழ் தடலப்புகள் பக்க
எண்
தமிழ் மமோழிமபயர்ப்பின் முக்கிய வநோக்கம்

முகவுவர – இப்னு ைர்ரோஃக் (Preface by Ibn Warraq)
இப்புத்தகத்தின் மபோருட்சுருக்கம்
இந்நூவல எழுதத் தூண்டிய சில நிகழ்வுகள்
வபாருளடக்கம்
அத்தியாயம் ஒன்று: (1) - முகம்மது என்பைர் யோர்
முகம்மது குழந்வதப் பருைம்
கதீஜோவுடன் திருமணம்
மமய்நிவல கடந்த அனுபைம்
துன்புறுத்தல் எனும் கட்டுக்கவத
மதீனோவுக்குக் குடிமபயர்தல்
யோத்ரிப் அவரபியர் ஏன் எதற்கோக எப்படி இஸ்லோத்துக்கு மோற்றப்பட்டனர்
பிரித்தோளும் தந்திரம்
சுைர்க்கத்தில் மைகுமதிகமைன முகம்மதுைின் மபோய் ைோக்குறுதி
ைன்முவறவயத் தூண்டிைிடல்
*சுைர்க்க ைிைரிப்புக் குரோன் ைசனங்கள் (Description of Heaven in Quran verses)
திடீர் தோக்குதவலப் ‘வபோர்’ எனக் கூறுதல்
மகோள்வையடித்தல்
மகோடுமைறிக்கோமம் (Sadism)
கற்பழித்தல்
சித்திரைவத
திட்டமிட்டுக் மகோவல
பூண்வடோடு இனக் மகோவல
போனு குஃவைனுக்ைோ மீது ஆக்கிரமிப்பு
போனு நோதிர் ஆக்கிரமிப்பு
போனு குஃவரசோ ஆக்கிரமிப்பு
‘தக்கியோ’ எனும் இஸ்லோத்தோல் புனிதமோக்கப்பட்ட ஏமோற்றுதல்
அத்தியாயம் – இரண்டு (2) - முகம்மதுைின் ஆளுவம ைருணவன
தற்கோதல் என்றோல் என்ன
தற்கோதலரின் ைிபரீத மைறியீடுபோடு
தற்கோதலின் கோரணம்
தற்கோதலர் மரபுவைப்பு
தற்கோதலர் கடவுைோக ைிரும்புகிறோர்
தற்கோதல் ஏப்படி ஏன் உண்டோகிறது?
முகம்மதுைின் மீது கதீஜோைின் மசல்ைோக்கு
தற்கோதலர் நிவலவம
தன் வநோக்கங்கைில் முகம்மதுைின் நம்பிக்வக
மமக்கோ மக்கள் முகம்மதுவை வநர்வமயோனைர் என நம்பினோர்கைோ?
பிரித்தோளும் மசயல்முவறவயப் பற்றி மிகுதி மசய்தி
தற்கோதலர் இயக்கமும் இஸ்லோமிய இயக்கமும்: ஓர் ஒப்பீடு
மபோய் கூறப் பிரத்வயகமோகத் தனக்மகனத் தனி உரிவமயுண்டு
ஒழுங்குமுவறவய மீறும் உரிவம முஸ்லிம்களுக்கு உண்டு
ைைர்ந்த மகனுக்வக தோய் முவலப்போலூட்ட முகம்மதுைின் ைக்ரமோன
பரிந்துவர?!
முகம்மதுைின் புனித உடல்-சுரப்பு நீர் கசிவுகள்
முகம்மதுவுக்கு மட்டும் இன்னும் பல ைவககைில் தன்உரிவமகள்
முழு ஆதிக்கம்
அத்தியாயம் – மூன்று (3) - முகம்மதுைின் மமய்மறந்த மகிழ்ச்சி
அனுபைங்கள்
தற்மகோவல எண்ணங்கள்
பக்கமூவை ைலிப்பு
பக்கமூவை ைலிப்புக்கோன அறிகுறிகள்
பக்கமூவை ைலிப்பின் மற்ற அறிகுறிகள்
ஓரிரவுக்குள் “மீரஜ்” எனும் சுைர்க்கப் பயணம் (‘MIRAJ’)
முகம்மது மபோய் மசோல்லைில்வல
இதில் பயன்படுத்தப்பட்ட அறிைியல் சோர்ந்த பரிவசோதவனகள்
நிழலுருைம் மூவைவயத் தூண்டி ைிடுைதோல் ஏற்படுகிறது
மைைியிடப்பட்ட ’இவறச்மசய்தி’ (ைஹி) சக்தியோல் ஒட்டகம் மண்டியிட்டது
என்பைருக்கு ஏற்பட்ட ைலிப்பு பற்றிய தகைல்கள் etc.,
பக்கமூவை போதிக்கப்பட்டதோல் சிலர் கூறிய நம்பகமோன தகைல்கள்
பக்கமூவை ைலிப்போல் போதிக்கப்பட்ட மற்ற பிரபலங்கள்
முகம்மதுைின் பக்கமூவை அதிகச் மசயல்போட்டோல் ஏற்பட்ட கோமமைறி,
ஆன்மீக அனுபைம்
அத்தியாயம் – ான்கு (4) - முகம்மதுவுக்கு இருந்த மற்ற மன ைியோதிகள்
ஆக்ரமிப்பு எண்ணச் மசயல் வநோய்க் வகோைோறு (OCD)
மனச்சிவதவு வநோய் (schizophrenia)
சந்வதகைவக ஆளுவமக் வகோைோறு
அதிவைக அதிவசோர்வு – எனும் மனக் வகோைோறு
‘ஹீரோ’ குவகயின் மர்மம்
அத்தியாயம் – ஐந்து (5) – முகம்மதுெின் இரு முக்கிய உடல் ந ாய்கள்
உடல் மிவகைைர்ச்சி வநோய்
ஆண்வமயின்வம
அத்தியாயம்- ஆறு (6) - இஸ்லாமிய இயக்கம் எனும் ெிபரீத
வெறிப்பற்றீடுபாடு இயக்கம்
மைறிப்பற்றீடுபோடுள்ை சில பிரபல தற்கோதலர்கள்
ஜிம் வஜோன்ஸ்
வடைிட் மகோவரஷ்
சூரியன் வகோைில் இயக்கப் பணித்துவற அவமப்பு
சுைர்க்கத்தின் தவலைோசல்
சோர்லஸ் மமசன்
வஷவகோ அஸஹோரோ
மஜோசப் வகோனி
மைறிப்பற்றீடுபோட்டுத் தவலைரின் போலுணர்ைில் அவகோரப்பசி
ஓர் இயக்கம் அனுசரிக்கக் கடினமோனோல் அது உயர்ந்ததோகி ைிடுமோ?
அண்டப்புளுகின் அபோர சக்தி
ைன்முவறயின் உபவயோகம்
அைர் முகம் கடுகடுப்புடன் ஏன் இருந்தது?
பின் எதற்கோக முகம்மதுவை எல்வலோரும் புகழ்ந்தனர்?
அத்தியாயம் – ஏழு (7) - மதைிந்த அறிவுள்வைோரும் வபத்தியத்வதப்
பின்பற்றுைது ஏன்? (When Sane People follow insane people)
முழுவமயோன கீழ்ப்படிதல்
மதத்திற்கோக இறப்பதுதோன் மத நம்பிக்வகவகற்ற சிறந்த சோன்று
மைறிப்பற்றீடுபோட்டின் குறிப்பிடத்தக்க இயல்புகள்:
தண்டவனயும் ைற்புறுத்தலும்
கருத்து வைறுபோட்வடப் புறக்கணித்தல்
முரண்போடுகள்
குடும்பத் மதோடர்புகவை முற்றிலும் ஏன் அறுத்மதறிய வைண்டும்?
கருத்து வைறுபோடுகளுக்குத் தவடயுத்தரவு
நயந்து வபசி நம்ப வைப்பதின் சக்தி
தோம் மிகச் சிறப்பு ைோய்ந்தைமனனத் தோவம கூறிக்மகோள்ளுதல்
ரகசிய அறிவைத் தோம் அவடந்த்தோகக் கூறிக்மகோள்ளுதல்
முகம்மதுவும்-ஜிம் வஜோன்சஸும் தோங்கள் அவமத்து வைத்த தந்திரத்தோல்
சீடர்கவை ஏமோற்றுதல்
மைைி ஆட்கைிடம் அைநம்பிக்வகயும், தோவம மசய்த குற்றங்களுக்குக் கூட
மபோறுப்வப ஏற்கோது இருத்தலும்
அைைற்ற முழு ஈடுபோடு
தனித்த நிவல
படிப்படியோக ஈடுபடல் (அப்துல் குத்துஸ் டோக்டர் அலி சினோவுக்கு
எழுதியவதயும் வசர்த்து)
உயிர்த் தியோகத்வத உரிவமயுடன் வகட்டுப் மபறுதல்!
தங்கள் தைறோன மசய்வககவைவய நியோயப்படுத்துதல்
தன் மபோறுப்பிலிருந்து மதோடர்பற்ற நிவல
சீடர்கைின் முழு கைனத்வதத் தம் ஆதிக்கத்தோல் ஆளுதல்
தகைல் கட்டுப்போடு
அத்தியாயம் – எட்டு (8) - பயத்தின் உளஇயல் (Psychology of Fear)
உடல் சோர்ந்த கட்டுப்போடும் மனத்தில் கருத்துக் கட்டுப்போடும்
மமோத்தத்தில் வநரடியோன அடிவமத்தனம்
ஸ்டோக்வஹோம் வநோய்க்குறித் மதோகுப்பு
யோரோர் மைறிப்பற்றீடுபோட்டில் ஈடுபோடுள்ைைர்கள்
அத்தியாயம் – ஒன்பது (9) – சிற்றவலகைின் ைிவைவுகள் - இஸ்லோத்து
தோக்கத்தோல் நோசம் அவடந்த சர்ைோதிகோர ஆட்சிகள் (Ripples and effects)
நோசிசத்தில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்
கம்யூனிசத்தில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்
உலகிலுள்ை மற்ற சர்ைோதிகோர ஆட்சி முவறகைில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்
இஸ்லோத்தோல் அழிந்த முதல் தரமோன உலகக் கலோச்சோரங்கள்
கத்வதோலிக்க கிறித்தை சர்ச்சுகைில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்
ரகசிய குழுக்கைில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்
இஸ்லோத்தின் போதிப்போல் இழந்த ஆயிரம் ஆண்டுகோலம் 468
முஸ்லிம்கைின் பின் தங்கிய நிவலவமக்கு இஸ்லோத்தின் முழுப்
பங்கைிப்பு
இஸ்லோத்தில் மபண்ணின மைறுப்பு!
‘மபண்கடவுள் ஷீபோ’ைின் பிறப்புறுப்பு
முஸ்லிமல்லோதைரிவடவய ைைர்ந்து ைரும் சகிப்புத் தன்வமயின்வம
அத்தியாயம் – பத்து (10) - நோம் எங்கு மசல்கிவறோம்?
சிறுபோன்வமயினர் ைிதி முவறகள்
இஸ்லோத்வத அரசியல் ைிவைகத்தோல் வதோற்கடித்தல்
முஸ்லிம்கள் அல்லோதைர்களுடன் கூடிக் குலவும் ஐந்தோம் பவடயினர்
சட்டப்படி மசல்லோத இஸ்லோத்வத சட்டப்படி அழிப்பமதப்படி

Citation preview

qwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyui [Type the document title] opasdfghjklzxcvbnmq [Type the document subtitle] wertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopas [Pick the date] welcome

0

முகம்மதுவையும் முஸ்லிம்கவையும் அறிவைோம் ஆறோம் பதிப்பு (Sixth Edition) ---0---

ஆங்கில மூல நூலின் ஆசிரியர் டோக்டர் அலி சினோ (Dr. Ali Sina) தமிழில் மமோழிமபயர்த்தைர்

சிரோஜ் அல் ஹஃக் (Siraj al Haq)

பவழய முதல் தமிழ்ப் பதிப்வப முற்றிலுமோகப் புனரோய்வு மசய்து, வைண்டிய இடங்கைில் மோற்றி அவமத்து, ஆறோம் பதிப்பில் ஒருங்குறியில் புதிய ைடிைில் முழுதும் எழுதப்பட்டுள்ைது.

Picture on the cover: Muhammad on Mount Hira, by Nicholas Roerich 1932, Courtesy of Roerich Museum

1

வெளியிட்ட ஆங்கிலபுத்தகத்திற்குக் கிடடத்த பாராட்டுடரகள் (Praises) Robert Spencer, director of Jihad Watch and author of The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades (Regnery) - இன்று உலவகப் பீடித்து நோசமோக்கும் இஸ்லோமிய இயக்கத்தின் மைறிவய, இஸ்லோமிய ைன்முவறகைின் மூல கோரணங்கவை, இஸ்லோம் தன்வனவய சுட்டுப்

மபோசுக்கிக்

ஆய்வு

மசய்து

மகோள்ளும்

உண்வமகவை,

ஒவ்மைோன்றோக

துவைத்மதடுக்கும்

இவையவனத்வதயும்

முதன்

ைிசோரவணகைோல்

முதலில்

உைைியல்

பகுப்போய்வு ைோயிலோக ஆய்ந்து தக்க சோன்றுகளுடன் இப்புத்தகம் நிரூபிக்கிறது. அமமரிக்க மைள்வை மோைிவகயிலிருந்தும், ஏவனய ஜனநோயக நோட்டுப் போரோளுமன்றங்கைிலிருந்தும் உலவக ஆட்சி புரியும் அரசோங்க அலுைலர்களும், உள்துவற-மைைித்துவற அதிகோரிகளும் கூர்ந்து

இப்புத்தகத்தின்

உள்ைடங்கவைப்

படித்தோல்

அந்தந்த

நோடுகளுக்கு

எல்லோைிதங்கைில் நன்வம பயக்க உதவும்.

Andrew G. Bostom, MD, author of “The Legacy of Jihad” டோக்டர் அலி சினோ, அசோதோரணத் துணிச்சலுடன், இப்புத்தக ைோயிலோக, மிக எைிதோக, சுருக்மகனத்

கட்டுக்கவதகள்,

வதக்கும் படு

வநயோண்டி-நவகச்சுவையுடன்,

முட்டள்தனமோன

இஸ்லோமிய

இஸ்லோத்தில்

இயக்க

அரசியல்

உள்ை

மதோடர்புள்ை

மசயல்போடுகள், முகம்மதுைின் மனவநோய் ரகசியங்கள் ஆகிய அவனத்வதயும் உண்வம ஆதோர ைிைக்கங்களுடன் நம்வமத் மதைிய வைக்கிறோர். ைிசித்திரப் வபோக்குள்ை ஒருதனி மனிதனோல்

உருைோக்கப்பட்ட

இஸ்லோமிய

இயக்கத்தின்

ஏமோற்றும்

உத்திகவைக்

கண்டறிய இப்புத்தகத்வத அரசோங்க அலுைலர்கள் பன்முவற படித்துத் மதைிய வைண்டும்..

Dr. S. Trifkovic, Foreign Affairs Editor CHRONICLES வமவல நோட்டுப் பிரமுகர்கள், எப்வபோதுவம முஸ்லிம்கவைத் திருப்தி மசய்து, இதனோல் ஒவ்மைோரு முவறயும் ஏமோற்றப்பட்டு, நம்பிக்வகத் துவரோகத்துக்கோட்பட்டைர்கள். இதில் முதல்

வைவலயோக

இஸ்லோமிய

எல்வலோரும்

எதிரியின்

அறிய

வைண்டியது:

அவடயோைங்கவையும்,

ஒைிவு

மவறைின்றி

பண்புகவையும்

அஞ்சோது

அச்சுறுத்தும்

இயல்புகவையும் கூறுபடுத்தி ஆய்வு மசய்ய வைண்டும். இதில் நோவம நமக்கு ஏற்படுத்திக் மகோண்ட கட்டுப்படுத்தும் ஜனநோயக அவமப்புத் தவடகவை எவ்ைித அச்சமுமின்றி, குற்ற உணர்ச்சியுமின்றி,

உவடத்மதறிந்து

அக்கட்டவைகைில்

இடப்பட்ட

மசயல்முவறகவை

உடனுக்குடன் வகைிட வைண்டும். டோக்டர் அலி சினோ ைடித்திருக்கும் இப்புதுப்புத்தகப் பதிப்பு அக்குறிக்வகோவை மைற்றியுடன் நிவறவைற்றத்

துவண புரிகிறது.

Professor Kim Ezra Shienbaum, Ph.D, Dept. of Political Science, Rutgers University, Camden, NJ. Chief Editor

of

‘Beyond

நுணுக்கங்கவையும் ைிைக்கங்கவையும்

Jihad’-

மைறுப்வபக்

அைற்வற

இப்புத்தகத்தின்

எப்படி

கக்கும்

இஸ்லோமிய

ஒழித்துக்

ைோயிலோக

மகோள்வககைின்

கட்டுைது

அறிந்து

என்பது

மகோள்ைலோம்.

உள்

பற்றிய

“இஸ்லோம்”

என்றோல் “பயங்கர ைன்முவறவய”தோன் எனும் இக்கருத்தில் இன்னும் மிகத் மதைிவு மபற இப் புதுப் பதிப்புப் புத்தகம் மபரும் பயன் ைிவைைிக்கிறது.

Jacob Thomas, Consultant on Middle Eastern affairs / Columnist கம்யூனிசத்தின்

மகோடிய

ஆபத்துகவை

சுமோர்

50

ைிட்வடகர்

ைருடங்களுக்கு

வசம்பர்ஸ்,

முன்னவர

தன்

புத்தகமோன “சோட்சிகள்”- “Witness”இல் எழுதி, அைர் அன்று அதில் கூறியைோவற இன்று

நிரூபிக்கப்பட்டும் ைிட்டது. கம்யூனிசத்தில் ஊறியைர்கைோல்தோன் இவ்ைோறு ைிைக்கி எழுத முடியும், தற்வபோது அலி சினோ அைர்கள், தன் புதுப் பதிப்புப் புத்தக ைோயிலோக இஸ்லோமிய அச்சுறுத்தவலப் பற்றித் மதைிைோக எழுதியுள்ைோர். ‘மதம்’ என்ற வபோர்வையில் உலவும்

பயங்கர ஓநோயோன ‘இஸ்லோமிய இயக்கம்’, கம்யூனிசத்வத ைிட மிகக் மகோடூரமோனது என முன்னோள் முஸ்லிம் ‘அலி சினோ’ அைர்கள் நமக்குப் படம் பிடித்துக் கோட்டியுள்ைோர்.

2

தமிழ் வமாழிவபயர்ப்பின் முக்கிய ந ாக்கம் My Main Purpose of translating this book written by Dr. Ali Sina ‘Understanding Muhammad & Muslims’ - முகம்மதுவையும் முஸ்லிம்கவையும் அறிவைோம் ---0---

இஸ்லோத்து

மரபு சோர்ந்த ைழியிவலவய மூல நூல் மூன்றுகவையும்

-

(குரோன், ஹத்தீஸ்கள், சிரோ), நன்கு படித்தறிந்து அதிலுள்ை எல்லோ

Islamic Trilogy

கருத்துக்கவையும் முதன் முதலில் ‘உைநிவலப் பகுப்போய்வு’ எனும் கருத்துப்படிை ைோயிலோக (concept of psycho-analysis)

ஆரோய்ந்து தக்க ஆதோரங்களுடன் ஆங்கில

உலகுக்கைித்த மபருவம டோக்டர் அலி சினோ (Dr Ali Sina) அைர்கவைவய சோரும். இவ்ைோய்வு முடிவுகவை “Understanding Muhammad & Muslims” எனும் ஆங்கில நூலில் எழுதியுள்ைோர்.

மபோருத்தமோன

ைிைரங்கவை

இந்நூலில்

ஆதோரங்களுடன்

படித்து

நுணுக்கமோகச்

முடித்த பின்

வபரவலகள் மதோடர்ந்து எழுந்த ைண்ணம் இருந்தன. இந்தியோைில்

இஸ்லோத்து

ஷரியோ

மபரும்போன்வமயோக

முஸ்லிம்கவை

உள்ை

ைிட

அதிகமோகப்

என்

அதிர்ச்சிப்

முஸ்லிமல்லோதைர்கவைவயதோன்

போதிக்கிறது.

இந்தியோைில்

சித்தரிக்கப்பட்ட

ஆழ்மனத்தில்

உடனடித்

முஸ்லிமல்லோவதோர்

வதவைமயன

இஸ்லோத்து

ஷரியோைில் உள்ைபடி தக்க ஆதோரங்களுடன் மைைிப்பவடயோக எடுத்துக் கூறத் தமிழ் நோட்டில் யோருக்கும் அக்கவற இல்வலவய என நீண்ட நோட்கைோக நோன் ஏங்கியதுண்டு. ஆங்கிலத்தில் உள்ை பல நூல்கவைப் வபோன்று எனக்குத் மதரிந்த

ைவர யோரும் தமிழில் இஸ்லோத்வதப் பற்றிப் புதியதோக உருைோக்கியது இல்வல. பயமுறுத்தும்

இஸ்லோத்து

ஏற்பட்டுள்ை

அபோயத்தோலும்

ைிழிப்புணர்ச்சியோலும்

யதோர்த்தங்கவை

மக்களுக்கு

இனி

உள்ைது

இவ்ைிஷயத்தில் ைரும்

மக்களுக்கு

நோட்கைில்

உள்ைபடி

எடுத்துவரக்கத்

நூல்களுக்குப் பஞ்சமிருக்கோது என்று நோன் உறுதியோகக் கருதுகிவறன். வமலும்

தற்கோல

இந்திய

/

தமிழ்

நோட்டுச்

டோக்டர்

ஆங்கில

நூவலச்

அலி

சினோைிடம்

சிக்மகனப்பற்றி அனுமதி

இவதவய

தமிழில்

வகோரிவனன்.

தமிழ்

சூழ்நிவலவயயும்

மனதிற்மகோண்டு மகோழுமகோம்மபனக் கிவடத்த “Understanding Muhammad எனும்

இன்று

இஸ்லோத்து

அைரும்

& Muslims”

மமோழிமபயர்க்க மகிழ்ச்சியுடன்

அனுமதியைித்தோர். தமிழ் நோட்டில் பிறந்து அரிச்சுைடி முதல் பட்டப்படிப்பு ைவர கிரோமப்புறச்

சூழ்நிவலயில்

படித்து

ைைர்ந்த

நோன்,

மைைிநோட்டில்

கணினி

வமல்படிப்புக்கோகச் மசன்று, பின் அங்வகவய அலுைலில் வசர்ந்து நீண்ட நோட்கைோக ைோழ்ந்தோலும் மதரியோத

பல

தமிழ்ப்பற்றோல் இஸ்லோத்து

உறுதிப்போட்டுடன்

தூண்டப்பட்டு

உண்வமகவை

இப்புத்தகத்வதத்

தமிழில்

இதுைவர

மதரிய

தமிழ்

வைக்க

அைிக்கிவறன்.

மக்களுக்குத்

வைண்டும்

இந்நூவல

எனும்

தமிழில்

மமோழிமபயர்க்கும் நல்ைோய்ப்பிவன எனக்கைித்த டோக்டர் அலி சினோவுக்கு மிக்க ‘நன்றி’. இஸ்லோத்வதப்

பற்றி

இன்று

தமிழ்

நோட்டு

முஸ்லிம்

எழுத்தோைர்கள்

தமிழ்ப் பத்திரிக்வகயில் மைைியிடும் கைர்ச்சி ைோசகமோக: ‘இஸ்லாம் ஒரு அடமதி ெிரும்பும் இயக்கம்’ எனும் தவலப்பில், மக்களுக்குத் மதரிைிக்க அறவுவரகமைனச் சிறு மசோற்மறோடர்கைோகவும் அல்லது கட்டுவரகைோகவும் இஸ்லோத்துக்கு ஆதரவுஅரமணன அவ்ைப்வபோது எழுதி ைருகிறோர்கள். இக்கூற்று நோட்டு மக்கவை ஏமோற்றச்

3

மசய்யும் கைர்ச்சி ைோசகமமன நிரூபிக்கும் ைவகயில் இங்கு மூன்று ைோதங்கவை முன்வைக்கிவறன். (Quoted from “Lifting the Veil” by IQ. Al Rassooli - Page 6)

1. மமோழியியல் ஆரோய்ச்சி சோர்ந்து (Linguistically) இஸ்லோம் எனும் அரபு மசோல்லுக்கு வைர்ச்மசோல் (root of the verb) ‘அஸலோமோ’ (Asalama) என்பதோகும். இதற்குப் மபோருள்: ‘கீ ழ்ப்படிதல்

அல்லது

கடவுைிடம்

பணிவுடன்

இருத்தல்’

என்பது

(Submission). ‘கீ ழ்ப்படிதல் / பணிதல் ’ எனும் மசோல்லுக்கு ‘அவமதி’ எனப்

மட்டுவம. மபோருள்

கூறுைது முதல் தைறு. 2. சரித்திர நிகழ்வுகைோக (Historically), குரோன், ஹத்தீசுகள், சிரோத் முதலிய ைரலோற்று நிகழ்ச்சிகைோல் ைிைக்கும் வபோது எவதத் மதோட்டோலும் எங்கும் ஒவர மகோவல மயம் தோன்.

ஆக,

சரித்திர

நிகழ்வுகைோல்

‘அவமதி’

என

ைிைக்கம்

கூறுைது:

‘பிடிச்வசோற்றில் முழுப் பூசணிவய மவறப்பதற்மகோப்போகும்’.

3. நவடமுவறயில் (Actually), இன்று மனித இனங்களுக்கு எதிரோக நடக்கும் பயங்கர ைன்முவறகள், மகோவலகள் ஆகியவைகளுக்கு இஸ்லோம்தோன் முழுமுதற் கோரணம் என

நிச்சயமோகச்

மசோல்லலோம்.

எல்லோ

முஸ்லிம்களும்

ஆக

இம்மூன்று

ைோதங்கைோலும்

இஸ்லோம்

என்றோல் ‘அவமதி’ எனும் மபோருள் கூறுைது – சுத்த பித்தலோட்டம். மசோன்னோலும்,

ஐயமற்றுக்

பயங்கரைோதிகமைன

பயங்கரைோதிகைல்ல

கடுந்துயர்

அைிக்கும்

நிரூபிக்கப்பட்டைர்கள்

எனப்

ைவகயில்

எல்வலோருவம

வபச்சுக்குச்

உலகத்வதோரோல்

முஸ்லிம்கள்தோவன!”

வமலும். இவைகவைத் தைிர இஸ்லோத்துக்குள்வைவய 73 இனங்கள் உள்ைன. இந்த இனங்களுக்குள்

பரஸ்பர

சண்வட

சச்சரவு

மகோவலகள்

ஆகியவை

1434

ைருடங்கைோக நடந்து ைருகின்றன. ஆக இஸ்லோத்து இனங்களுக்குள் என்றுவம அவமதி இருந்ததில்வல. (eg., சுன்னி-ஷியோ யுத்தம்). (A few other Islamic sects: Kharijitis,

Mutazilah, Wahabis, Sufis, Hashshashins, Bahaism, Ismailis, Ahmedia etc.) இக்மகோவலகள் உலகில் இஸ்லோம் உள்ை ைவர நடக்குமமன Abu Dawud கூறுகிறது: Vol 3 - Book 40 - Hadith 4579 இஸ்லோத்வத

‘அவமதி

வைவலதோவன!?

இஸ்லோத்து

ைிரும்பும்

இயக்க

&

எனும்

இயக்க’மமனக்

மைறிபவடத்து

ஹத்தீஸ்தோன்

இக்மகோவலமைறி

4580.

1434

கூறுைது

ஆண்டுகைோக

பவடத்த

ஏமோற்று

உலமகங்கும்

முஸ்லிமல்லோத 28 வகோடி மக்கவை முஸ்லிம்கள்தோன் வைண்டுமமன்வற ‘கோவு’ ைோங்கியுள்ைனர்.

நம்

போரதத்தில்

மட்டும்

இதில்

மூன்றில்

ஒருபங்கோக

முஸ்லிமல்லோத 8 (எட்டு) வகோடி நிரபரோதிகைோன மக்கள் இஸ்லோத்து மகோடுமைறிக் கோமத்துக்குப் (Sadism) பலியோகியுள்ைர். இப்படி இருந்தும் முஸ்லிம்கள் இஸ்லோத்வத ‘அவமதி ைிரும்பும் இயக்கமமன‘ அடிக்கடி அரற்றுைது ஏன்? தமிழ்

இவணய

ைோயிலோக

இஸ்லோத்து

அறவுவரக்

கட்டுவரகள்,

மசோற்மறோடர்கள் ஆகியைவைகவைப் படிக்கும்வபோது அப்பத்திரிக்வகயில் கோணும் இஸ்லோத்து

மசோற்மறோடர்களுக்குகந்த

ெசனக்

குறிப்பு

எண்கள்

இஸ்லோத்து

நூல்களுக்குள் - எந்த நூலில் எங்குள்ைன? என ஒைிவுமவறைின்றிக் மகோடுத்தோல் இந்நூல்கவைக் கலந்தோயும்வபோது பயனுள்ைதோக இருக்கும். இன்னும் எைிதோக -

குரோன், ஹத்தீசுகள், சிரோத் ஆகிய இம்மூன்று இஸ்லோத்து நூல்கைிலுள்ை எல்லோ (ைசன)

மசோற்களுடன்

ஒவ்மைோரு

தவலப்பிலும்

மதோகுக்கப்பட்டு

இஸ்லோத்து

நிபுணர்கைோல் “ஷரியா டகநயடு” (Sharia Handbook) என அங்கீ கரிக்கப்பட்ட Reliance

of

the

Traveller’இல்

உள்ைபடி

அறவுவரக்

‘The

கட்டுவரகைிவலோ,

மசோற்மறோடர்கைிவலோ இதற்கோன இச்சின்னஞ்சிறு வமற்வகோள் குறிப்பு எண்வணக் மகோடுத்தோவல வபோதும்.

4

[Originally written in Arabic language by 1368 by Ahmad Ibn Naqib al-Nisri as Umdat al-Salik wa / Uddat al-nasik (tools for Islamic Worshipper) and later translated in English by Nuh Ha Mim Keller as ‘Reliance of the Traveller] ‘The Reliance of the Traveller’இல் உள்ை உதோரணத் தவலப்பு: இஸ்லோத்தோல் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

புனித

ஏமோற்றல்

-

‘தக்கியோ’

மபரும்போன்வமயோன

(r8.2).

இடங்கைில் (99%) ஒன்றும் மகோடுக்கோைிட்டோலும் ஓரிரு இடங்கைில் குறிப்புகவைக் மகோடுக்கும்வபோது

கூட

மமோட்வடயோக

ஹத்தீசு

எண்

எனக்

மகோடுத்துைிட்டோல்

மட்டும் வபோதுமோ? எந்த ஹத்தீசு என குறிப்பிட வைண்டோமோ? பின்னர்,

இதற்கிவடவய நற்மசய்தியோக, இவணய ைவல சகோப்தம் என ஆரம்பித்த சில

ைருடங்களுக்கு

முன்பு

ைவர

முற்றிலும்

படித்தறியக்

கிவடக்கோதிருந்த மிகப் பயனுள்ை அரிய இஸ்லோத்து மூல மரபு நூல்கள், இன்று ஏரோைமோகப் ஊற்று

பதிைிறக்கம் மசய்யக்

நூல்கைில்

உள்ைவைகள்

“முஸ்லிமல்லோதைர்கவை

அழி,

கிவடக்கின்றன.

ஆனோல்,

‘அங்கிங்மகனோதபடி

மகோல்,

கற்பழி,

இஸ்லோத்து

எங்கும்’

அடிவமப்படுத்து,

மூல-

கூறுைது:

அரோஜகத்வத

அைர்கைிடம் மைைிப்படுத்து, ஜனநோயத்வத ஏற்கோவத” என மதீனோ ைசனங்கைோக மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

மசோல்லழுத்தத்துடன்

எங்கும்

எதிமரோலிக்கின்றன.

முஸ்லிமல்லோதைர்கைில் பலர் இன்று மமய்வமயில் இஸ்லோத்து நூல்கைிலுள்ை நுட்பங்கவை

அறிந்தைர்கைோக

பத்திரிக்வக-எழுத்தோைர்கள்

இருக்கிறோர்கள்

இனியோைது

என்ற

எழுதினோல்

நிவனப்பில்

நல்லது.

முஸ்லிம்-

‘மநருப்புக்

வகோழித்

தன் கண்கவை மூடிக்மகோண்டு உலகம் இருண்டுைிட்டமதனக் கருதும் மனமயக்கம்’ இனியோைது வைண்டோம். ஒருவைவை இக்குறிப்பு எண்கவைக் மகோடுக்கத் மதோடங்கி ைிட்டோல்

குவறைோன

அவதத் பல

மதோடர்ந்து

மமக்கோ,

முரண்போடுகளுக்குப்

மதீனோ

பதில்

கூற

ைசனங்கைில் வநருவமோ

உள்ை

எனும்

ைசதிக்

பதற்றமோ?

‘சட்டியில் இருந்தோல் அல்லது இருப்பது தோவன ஆப்வபயிலும் ைந்தோக வைண்டும்’? இப்படித்

மதரிந்தும்

பத்திரிக்வக-எழுத்தோைர்கள்

இவத

பத்திரிக்வககள்,

எழுதித்

தரும்

அவத

தற்வபோதும்

முஸ்லிம்-

மசோற்மறோடர்கவையும்

கட்டுவரகவையும் மதோடர்ந்து பவழயபடிவய மைைியிடுைதற்குக் கோரணம் என்ன?

கோரணங்கள் இவ்ைோறு இருக்கலோவமோ: 1. உலக ைழக்கத்தில் இல்லோது இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் ‘ஹஜ்’’ யோத்திவரக்கு பிரத்திவயகச் சலுவகயோக (கவடத் வதங்கோவய

இந்தியநோட்டு

ைழிச்)

மசலவுக்கு

சுதந்திரப்

பற்றோல்

மோனியமோக

அரசோங்கவம

தூண்டப்பட்டு

அைிப்பதோலோ?

நம்பிக்வகக்குகந்த

2.

வதசீ யப்

பத்திரிக்வககமைனப் மபயமரடுத்தப் போரம்பரியம் மிக்க பத்திரிக்வக-முதலோைிகைின்

இக்கோல சந்ததிகள், மைைிநோட்டு ஸ்ைிஸ்-ஆஸ்வரலிய கிறித்தை / சவூதி முஸ்லிம் பண

மூட்வடகள்

கட்டுகவை

தங்கள்

அள்ைித்

உள்வநோக்கங்கவைத்

ஆதிக்கம்

மசலுத்துமைவுக்கு

தரும்வபோது

மதரிந்தும்

அவைகைில்

ஏற்றுக்மகோண்ட

பில்லியன்

உள்ைச்

டோலர்

சிக்கவைக்கும்

பணத்தோவசயோலோ?

3.

சில

ைருடங்களுக்கு முன், உண்வமயில் நடந்த ஒரு இஸ்லோத்து நிகழ்ச்சிவயப் பற்றி நிருபர்

எழுதிய

கட்டுவரக்கு

மறுப்பு

மதரிைிக்கும்

ைவகயில்,

‘தினமலர்’

பத்திரிக்வக அலுைலகத்வதவய அழிக்க ைிவழந்த அரோஜக அனுபைங்கைோலோ? 4. இத்தோலிய மசல்ைோக்கோல் ஏற்பட்ட மவறமுக ைிவைவுகைோலோ? இஸ்லோத்து

பயங்கர

மைைிப்படுத்திைிட்டோல்

முன்

ைன்முவறகவை

நோட்கைில்

யோரோைது

மவறமுகமோகக்கூட

இஸ்லோத்துக்கு “ஓ””ப்

வபோட்ட

அவத

குல்லோக்களும் முட்டோக்கும், இடதுசோரிகளும், திவரப்படக் கருப்புச் சட்வட சகல கலோ

ைல்லைர்களுவம

ைரும்

கோலத்தில்

இஸ்லோத்து

“ஹலால்” முவறயில்

(கோபிஃர்கமைன) சிறுகச் சிறுகத் மதோண்வடக்குழி அறுபடுைர். இந்த எச்சரிக்வகவய கல்மைட்டுகைில்

மசதுக்கிப்

பதிவு

மசய்து

5

மகோள்ைவும்.

இச்மசயல்கள்

இஸ்லோத்தோல் நிரூபிக்கப்பட்ட துவரோக-சரித்திர (100க்கு 100%) உண்வம. தனக்மகன ைரும்வபோதுதோன்

“கருப்பு-சிைப்புச்

சட்வடகளுக்கு

இஸ்லோத்தின்

பச்வச

நிறம்”

புரியும். இதற்மகல்லோம் மூல கோரணம் யோர்? உலவக மபோருைோதோர மநருக்கடியில்

ஆழ்த்தினோல் யோருவடய எண்ணங்கள் ஈவடரும்? என ஆழ்ந்து ஆரோய்ந்தோல்: என் அபிப்பிரோயப்படி

இவைகள்

யோைற்றிகும்

அடித்தைமோக

மபட்வரோ-டோலர்

மமத்வதயில் அமர்ந்து குைிர்கோயும் இஸ்லோம்தோன் என கண்டிப்போய்ச் மசோல்வைன். வமலும், பவழய

மதுபோனத்வதப்

புதுக்

குப்பியில்

நிரப்பியது

வபோன்று

‘இஸ்லோத்து ைங்கி’மயனும் கருத்தியவல (Islamic Banking Concept) தற்கோலத்துக்குத் தகுந்தோற்வபோல குரோவனச் சோர்ந்த மபோருள் ைிைக்கச் மசோற்கைோல் எங்கும் நிரைி ைோங்கிய கடனுக்வகோ (Loan) அல்லது வசமித்து வைத்த வைப்புத் மதோவகக்வகோ (Deposit)

ைட்டிவய

கிவடயோது

இஸ்லோத்து ைங்கி

(No

Interest)

எனக்

கூறிக்மகோண்வட;

உண்டு என (Money-Leasing cost) மற்மறோரு மபயரில் இவ்ைசூலோல்

ஆனோல்

ைழங்கும் கடனுக்குக் குத்தவகக் குடிக்கூலி என மட்டும்

மமய்வமயில்

பணம்

என்னவமோ

ைசூலிக்கப்பட்டு ைிடுகிறது.

ைங்கி

ைரைில்

வசர்ந்து

(ஜமோ)

ைிடுகிறது. ( ாய் ெிற்ற காசு குடரக்குமா !?) சோரோயம், புவகயிவல, சூதோட்டம், பன்றி இவறச்சி, வபோன்ற ைியோபோரங்களுக்கு இஸ்லோத்து ைங்கி கடனுதைிவயோ /

நிதி ைசதிவயோ அைிக்கோது என ைிைம்பரப் படுத்திக் மகோண்டு, ஆனோல் “இந்தியோ வபோன்ற ஜனநோயக கோபிஃர் நோடுகைில்” (Dar-ul-harb), ைோழும் முஸ்லிம்கள் இவத ைியோபோரங்கைில்

ஈடுபட்டிருந்தோல்

மகோடுப்பவதோடு

இவ்ைியோபோரிகளுக்கு

ைட்டி-மகோடுக்கல்-ைோங்கலில்கூட

நிதி

ைசதி

மசய்து

ஈடுபடலோம்

எனும்

ைிதிைிலக்வகயும் உடவன அைித்துக் மகோள்கிறது. (ஆதோரம்: ‘Reliance of the Traveller’

w43.1). இஸ்லோத்து ஐம்மபரும் தூண்கைில் ஒன்றோன ‘சகத்’-எனும் இஸ்லோத்து ‘தர்மத்’திலிருந்து கோபிஃர்களுக்கும் உதைித் வதவையோனோல் முதலில் கோபிஃர்கள் இஸ்லோத்தில் வசர்ந்து மகோள்ை வைண்டும் எனும்

முக்கிய நிபந்தவன உண்டு.

கோபிஃர்கைோக உள்ை ைவர இஸ்லோத்து ைங்கியிலிருந்து நிதி உதைி நிச்சயமோகக் கிவடக்கோது (h8.24). அடுத்து, ‘சகத்’ எனும் இஸ்லோத்து தோனத்வத ஒன்று திரட்டி, அல்லோைின்

பணிக்கோக

மைடிகுண்டு,

அல்-குவைதோ

பயன்படுத்தப்படும்

புதிய

‘ஜிஹோத்’க்கும்; இடங்கைில்

இஸ்லோத்வத

புதிய

மசூதிகள்

மகோவலகளுக்கோன

எவ்ைவகயோலும் கட்டுைது,

இஸ்லோத்து

நிறுைனத்தில்

ைங்கி

இஸ்லோத்து

பயங்கரங்கைில்

ைங்கிக்கும்

பங்கு,

தற்மகோவல

மசலவுகவையும்,

நிதியிலிருந்து மசலைிடலோம் (h8.17). இமதல்லோம் ’ஷரியோ’ சட்டங்கள். இன்னும்

(2)

சில;

எந்மதந்த

பரப்பப்

‘சகத்’

(1)

தர்ம

ைியோபோர

கோரணங்களுக்கோக

கடனுக்கோக அவடமோனம் வைத்த மசோத்து பறிமுதல் மசய்யப்படும் எனும் கருத்து

பற்றி மிக எச்சரிக்வகயுடன் இருக்க வைண்டும். இது ைவர ைங்கித் மதோழிலில் கண்டிரோத

புதுக்கருத்துக்கவை

நவடமுவறயில்

தீைிரமோகப்

பயன்படுத்தி

‘ஜிஹோதின்’ மபோருைோதோரப் பிரிமைன கோபிஃர் நோடுகைிலும் இஸ்லோம் தன்வன

நுவழத்து மகோள்ைப் போர்க்கிறது. இப்படிப் பகுத்தோயும்வபோது, இந்திய ஜனநோயகச் சூழ்நிவலயில்,

இஸ்லோத்து

ைங்கியோல்

சிக்கல்கள்

தோன்

அதிகமமன

நோன்

வதரியமோக கூறுவைன். தமிழ் நோட்டு வபச்சு ைழக்கிலுள்ை (colloquial) மசோற்கைோல் கூறினோல், "வைலியில் வபோகும் ஓணோவன (இஸ்லோத்து ‘ைங்கி’வய), ” மதரிந்வத ஜனநோயக உடுப்புக்குள் நுவழய ைிட்டுக்மகோண்டோல் பின்னர் உண்டோகும் குத்தல், குவடச்சல்கைோல்

ைருந்த

‘தக்கியோ’

புனித

ஐவரோப்பிய

நிறுைனங்கள்

எனும்

வநரிடும்.

இப்படித்

தீர

இஸ்லோத்துத்மகனவை

ஏமோற்று

ைவலகைில்

வயோசிக்கோததோல்தோன்

இருக்கும்

சிக்கி

தனித்

தற்வபோதய

பல

திறனோன

‘ஐநராப்பிய

‘யூவரோ’ (European EURO) மசலோைணி - ைருங்கோலத்தில் ‘யூநராபியா’ (Eurobian EURO)

6

மசலோைணி

எனக்கூட

உருைோகிைிட்டது.

இஸ்லோம்

ஆகலோம்

என்ற

இயக்கச்

அச்ச-சூழ்நிவல

சோர்புள்ை

வெறிப்பற்றீடுபாட்டு-ஆட்சிவயத்தோன்

ஏற்மகனவை

சர்ொதிகார

முஸ்லிம்கள்

‘காலிஃப்’

ஆதரிக்கிறோர்கள்.

ஜன ாயகம் எனும் மசோல்வல அயற்மபோருள் நுவழவு உணர்வு வபோன்று (Allergic) முஸ்லிம்கள்

மைறுக்கிறோர்கள்.

மைவ்வைறு

ைிதங்கைில்

பரைினோல்,

இவதவய கோரணம்

இதற்கோகவை

மைறுப்பூட்டி

முஸ்லிமல்லோதைர்கவை

முஸ்லிம்கள்

மதோடர்ச்சியோகத்

மதோல்வலகவை அதிகரிக்கிறோர்கள். இதனோல் உலமகங்கும் சண்வட சச்சரவு எனப் அபோயம்

உள்ைது.

சர்ைோதிகோரக்

ஏமனனில்

கோட்டி

உலகப்

இப்மபரும்

மகோள்வககளுக்கும்

வபோர்

நடக்கும்

வபோமரன -

(WW-III) மூண்டுைிடும்

ஜனநோயகக்

வபோரோகி

மகோள்வகக்கும்

ைிடுகிறது.

அமமரிக்கோ

தவலவமயில் இது ைவர நடந்து முடிந்த உலக மகோ யுத்தங்கைில் சர்ைோதிகோரம் என்றும்

மைற்றி

மபற்றதில்வல.

போரம்பரியத்வதச் ஒபோமோ’ைின் மைைிநோட்டு

வசர்ந்த

வபோக்கு

அரசோங்க

தற்கோல

எப்படி

உறவு

ஆனோல்

இனி

அமமரிக்க

இருக்குவமோ? பற்றி

ைரும்

வபோரில்,

ஜனோதிபதி

தற்வபோதய

முஸ்லிம்

‘பர்ரோஃக்

ஹுவசன்

நிலைரப்படி

‘ஒபோமோ’ எடுக்கும்

உள்நோட்டு-

ஒவ்மைோரு

முடிவும்

அமமரிக்க ஜனநோயகப் போரம்பரியத்திற்கு எதிரோக ைிவைவுறுவமோ எனும் அச்சவம எங்கும்

நிலவுகிறது.

எப்படி இருந்த

அமமரிக்க ஜனநோயக

போரம்பரியம்

இன்று

‘ஒபோமோ’’ பதைி ஏற்ற பிறகு இப்படி சறுக்கிச் மசல்ல ஆரம்பித்து ைிட்டவத!? ஏன்? ைிைம்பர

இஸ்லோம் எனும் தவலப்புச் மசோல்லுக்குப் மபோருைோக ‘அவமதி’ எனும் ைிைக்கத்வத

அத்தவலப்பிவலவய எல்நலாடரயும்

உலகுக்கு

‘தக்கியாைோக

ஏமாற்று’

இனிய

Islamic

-

மசோற்கைோல்

உலடக

அைித்துக்

எக்கணமும்

Holy

எனும்

Deception-

மகோண்வட;

எல்லாெற்றிலும்

இஸ்லோத்து

ைழிைவகவயயும் ஒவர கோலத்தில் ஆவணயிடுகிறது. அடுத்ததோக, குரோனில் கூட மமக்கோ ைசனங்கள் என்றும், மதீனோ ைசனங்கமைன்றும் இரு ைவககள் (Two-sets) உள்ைன.

மமக்கோ

அடங்கியுள்ைன. கண்கோட்சிச் வபோதகர்கள் கிவடக்கும்

தன்வனயும்

ைசனங்கைில்

அச்சமயத்தில்

சந்வதயில் தங்கள்

முகம்மதுைின்

மமக்கோைில்

அவமக்கப்பட்ட

மதக்

(Okaz)

கோல

மபோதுவமவடகைில்

வகோட்போடுகவை

மதிப்பு-மரியோவதவயக்

ஆரம்ப

“ஓகஸ்”

கண்டு,

வபோதவனகள்

எனும்

ைிைக்கும்வபோது

முகம்மதுைின்

யூத

ைியோபோரக் கிறித்தைப்

அைர்களுக்குக் மனத்துக்குள்

மக்கள் மிக உயர்ைோக மதிக்க வைண்டுமமன்று தணியோத

‘ஆவச’

எழுந்தது. ஆனோல், அதற்கு வைண்டிய தகுதிவயோ அல்லது மசயலோற்றும் திறவனோ தனக்கு

இல்லோததோல்

‘அல்லோைின்

கவடசித்

தூதர்’ என

கிைிப்பிள்வைமயன

மசோன்னவதவய திருப்பித் திருப்பிக் கூற ஆரம்பித்தோர். இப்னு இஷோஃக் எழுதிய ‘சிரோத்’ 195 ைது பக்கத்தில் இப்படித்தோன் உள்ைது. அச்சமயம்

மமக்கோ

மக்கள்

‘கோபோ’ புனித

வகோைிலில்

உவறந்த

எல்லோ

மதங்கைிலிலுள்ை ஆன்மீ க உணர்வுகைோல் மபோதுைோகவை படித்தறிந்த சமூகமோக,

எல்லோ மதங்களுடன் சண்வட சச்சரைின்றி, ஆனோல் தங்கள் மதக்மகோள்வககவை தினமும்

அனுசரித்து

ஒவர

சமூகமோக

உடமனோத்து

ைோழ்ந்தனர்.

“உயர்ந்த

வநோக்கமுள்ை தூய்வமயோன மதங்களுக்குள் ஆன்மீ க (தர்ம) தத்துை முடிவுகைில் வைற்றுவம

இருக்க

கருதுகிறோர்கள்.

மூல

இயலோது”

என

கற்றறிந்த

ஆன்வறோர்

ஒருமுகமோகக்

(In Sanskrit- इयं शाश्वतो धर्म ऐको धरायां न संभाव्यते धर्म तत्वेषु भेद:)

இன்று இஸ்லோத்துலகில் நடக்கும் எல்லோ ைன்முவறச் மசயல்களுக்கும்

கோரணம்

முஸ்லிம்கைின்

எழுதப்

படிக்கத்

7

மதரியோத

சூழ்நிவலதோன்

என

போகிஸ்தோன் அைர்கள்

மபோருைோதோரப்

2005இல்

“முஸ்லிம்கைின்

பத்திரிக்வக

எழுதிய

பின்

தங்கிய

எழுத்தோைர்

கட்டுவரவய

நிவலவமக்கு

‘டோக்டர்

பஃரூக்

அடிப்பவடயோகக்

இஸ்லோத்தின்

சலீம்’

மகோண்டு

முழுப்

பங்கைிப்பு”

எனும் தவலப்பில் புள்ைி ைிைரங்களுடன் இந்நூலின் எட்டோைது அத்தியோயத்தில் அைிக்கப்பட்டுள்ைது.

ஆரம்ப கோலத்தில் மமக்கோைில் ைோழ்ந்தவபோது மக்கவை ஆழ்ந்து சிந்திக்க

வைக்கத் மதரியோமலும் அைர்கள் கைனத்வத தன் பக்கம் ஈர்க்க முடியோமலும்

அலுத்துப் வபோகும் அைவுக்கு யூத கிறித்தை வபோதவனகைின் நகல்கைோக மீ ண்டும் மீ ண்டும்

மக்கைிடம்

முகம்மது

தன்

சலிப்புப்போணியில்

முகம்மதுவுவடய

முயற்சிகளுக்குச்

கூறிப்

போர்த்தோர்.

சிறிதும்

ஆக

பலன்

மமக்கோ

கிட்டைில்வல.

படிப்பறிைில்லோத முகம்மது (ஆதோர குரான் ைசனங்கள்: 7:157 & 158). மமக்கோைில் இப்படிவய

சீ டர்களுக்கு

13

ைருடங்கள்

வமல்

கழிந்தும்

கிவடக்கைில்வல.

முகம்மதுவுக்கு அப்படிக்

அதிக

கிவடத்த

பட்சமோக

ஆரம்பகோல

130-150

சீ டர்கள்

எல்வலோருவம சமூகத்தோல் மைறுத்மதோதுக்கப்பட்ட சமூக ைிவரோத கும்பலோகவும்; தமக்குள்

மைறுப்வபச்

அடிவமகளும்,

மகட்ட

இவைஞர்கவை

நிரம்பிக்

சுமந்து

பழிக்குப்பழிைோங்கத்

சகைோசத்தோல் கிடந்தனர்.

சீ ரழிந்த

இங்வக

துடிக்கும்

எடுப்போர்-வகப்பிள்வை

கூறிய

முன்னோள்

வபோன்ற

ைசனங்கள்தோன்

மமக்கோ

ைசனங்கள். இவைகவைத்தோன் மதச் சோர்பற்றைர் எனத் தங்கவை கூறிக்மகோண்டு

ஆனோல் இஸ்லோத்து-ைிசிறிகைோக மட்டும் பரிந்துவரக்கும் சிலரும், இஸ்லோத்துக்கு உபவயோகமோன முட்டோள்களும் (Secularists, apologists & Useful idiots); ஏவனய முஸ்லிம்

எழுத்தோைர்களும் மதோன்று மதோட்டு அவ்ைப்வபோது சமயத்திற்குத் தகுந்தோற் வபோல

இவ்ைசனங்கவை (மதீனோ ைசனங்கவை ைிடுத்து) வமற்வகோள்கைோக முழங்குைது ைழக்கம். ஆனோல் நவடமுவறயில், தன் ைோழ்நோள் முழுதும் ‘மதீனோ’’ைில் கூறிய மகோடு-ைசனங்கைின்படிவய முகம்மதுைின்

முகம்மது

மனநிவலயில்,

கவடப்பிடித்து

பிவழக்க

ைழி

ைந்திருக்கிறோர். வதடி,

அன்றுள்ை

தன்

சீடர்களுடன்

முகம்மது கூறிக்

மகோண்டவதோ,

மமக்கோைிலிருந்து ‘யூத’ நகரமோன ‘யோத்ரிபு’க்குக் குடி மபயர்ந்தோர். அைவர யோரும் மமக்கோைிலிருந்து

நோடுகடத்தைில்வல.

ஆனோல்

மமக்கோ மக்கள்தோன் தன்வனயும் தன் சீடர்கவையும் திட்டமிட்டு மமக்கோைிலிருந்து ைிரட்டியடித்தனர் எனக் குரோனில் அடிக்கடிப் புலம்புைது ைழக்கம். இப்படி

‘தோம்

மசய்த தைறுகவை பிறர் மீ து சுமத்தும் மரவப’ முகம்மதுவை முஸ்லிம்களுக்கு அன்வற

கற்றுக்

மகோடுத்தோர்.

மமக்கோைிலிருந்து

தன்

சீடர்களுடன்

மதீனோைில்

குடிவயறி, ஆங்வக மதீனோைில் மனத்தைலில் உச்சநிவல மோற்றம் மகோண்டு அங்கு கூறிய ைசனங்கள் மிகக் மகோடுவம நிவறந்ததோக இருந்தது. தன் இஸ்லோத்துக்கு இணங்கோத

எைவரயும்

மனப்போங்குடன் மசோந்தமோன

“கோபிஃர்”

என

முத்திவர

அரசியலோல்-நோடுபிடிக்கும்

ஆன்மீ க

தனித்தன்வம

குத்தி,

அைர்கவை

நோட்டத்துடன்

வபோதவனகள்

அழிக்கும்

இஸ்லோத்துக்குச்

ஏதுமின்றி

குரோமனங்கும்

கோணலோம். (அப்படி ஏதோகிலும் இருந்தோல் அவைகள் யூத கிறித்தை வபோதவனகைின் நகல்கவை).

ஆனோல்,

குழந்வதப்

மபண்கவை

கருப்பங்கி

கூடோரத்தில்

திடீர்த்தோக்குதல்கைில்

முஸ்லிமல்லோத

“மைட்டு,

அழி,

மணந்து

மகோல்

மகோள்,

கோபிஃர்கவை

என்றும்,

ஒன்பது

இஸ்லோத்துக்மகதிரோக

பதுங்கியிருந்து

ையதுக்குட்பட்ட பரிந்துவரக்கும்

மபற்வறோர்கவைக்கூடக் மகோன்றுைிடு, மவனைி மக்கவை (அடிவமகவைக் எடுக்கக்

கூடோது,

அடக்கிவை,

வகதியோன

குழந்வதப்

மபண்டிவர

வமலும்

வபறு

இல்லோதைர்கள்

அடிவமப்படுத்த

கூட)

தத்து

ைல்லுறவு

மகோள்”-(Sahih al-Bukhari - Vol. 5, Book 59, No. 459; Bukhari: Vol. 7, Book 62, No.137 எனும் மகோடுஞ்மசோற்கவை மட்டும் நிவறயக் கோணலோம். வமற்கூறிய ஒவ்மைோன்றிற்கும்

8

தனித்தனியோக

இஸ்லோத்துப்

பின்னணி

நிகழ்ச்சி

ைிைரங்கள்

ஆதோரங்களுடன் இந்நூலில் அைிக்கப்பட்டுள்ைன.

இஸ்லோத்து

மதோன்று மதோட்வட யூதர்கள் மதோழில்நுட்பத்துவறயில் அதிபுத்திசோலிகவை

தைிர 1434 ெருடங்களுக்கு முன் இல்லோதைர்கள்.

ஆக்ரமித்தவுடன், எடுக்கத்

முகம்மதுைின்

அைர்களுக்மகதிரோக

மதரியோததோலும்

மகோள்வை,

சண்வட சச்சரவுகைில் முன்பின் அனுபைம்

சமூக

அது

மகோவல-என

ஒடுக்கப்பட்டனர்.

ஆனால்

ைிவரோதக்

கும்பல்

நவடமுவறயில்

ைவர

அனுபைம்

இன்நறா

திடீர்த்தோக்குதல்,

ஏதும்

அங்வக

தக்க

பயங்கர

இல்லோததோல்

கட்டோயத்

திடீமரன

நடைடிக்வககவை

ைன்முவற,

அன்று

வதவைகைோக

நைன ீ

அடக்கி வபோர்

முவறகைிலும் மற்ற அறிைியல் மசயல்போணிகைிலும் மிகச் சிறு ஜனத்மதோவக என

இருந்தும்

உலகிவலவய

அறிைியலில்

“வநோபல்”

பரிசுகவைக்

குைித்துக்

(Midunat-ul-Nabi)

அதோைது

மகோண்ட யூதர்கவை முதலிடத்தில் உள்ைனர். ஆனோல் அன்நறா, யூத ‘யாத்ரிப்’ நகரத்வத

முகம்மது

வகப்பற்றி

‘அல்லாெின் தூதர்‘மிதனத்-உல்- பி’

கர’மமன தோவம புதுப்மபயர் சூட்டிக்மகோண்டோர். மிதனதுல்-நபி

வபோகப் வபோக ‘மதீனா’ என ஆனது. மமக்கோைிலிருந்து மதீனோவுக்கு ஓடிச் மசன்ற ஆண்டு

முதல்,

இச்சமயத்தில்

இஸ்லோத்து

தோன்

மசயல்போணி’கைில்

ைருடம்

ஹஜீராவும்

முகம்மதுவுக்கு

ைன்முவற

எனும்

தமது

(Hajira)

ஆரம்பமோனது.

நோடுபிடிக்கும்

புதுப்போணி

அரசியல்

இன்றியவமயோதது

எனவும்

நவடமுவறப் பயன்கவை அதிகமோக அைிக்கைல்லது எனும் எண்ணம் உறுதியுடன் உதித்தது.

இவ்ைன்முவற

வபோதவனகவைவய

தன்

கவடசி

கோலம்

ைவர

நவடமுவறயில் நடத்திக் கோட்டினோர். முகம்மது மவறவுக்குப் பிறகு ஆரம்ப கோல கோலிஃப்-முல்லோக்களும் ஆரம்பித்தனர்.

‘முகம்மதுவை

வமலும்

இவ்ைன்முவற

எப்வபோதும்

வபோல

வபோதவனகவைவய

இதிலும்

இஸ்லோத்து

பின்பற்ற

(நிரந்தர)

மரபோக்க முகம்மது இறந்து சுமோர் 200 ைருடங்களுக்குப் பின் (குவறந்தது இரண்டு / மூன்று

தவலமுவறகளுக்குப்

பின்)

மசைிைழி

ைோய்மமோழிமயன

முகம்மது

கூறியதோகத் மதோகுத்து, அைருவடய ைிபரீத பழக்க ைழக்கங்கள், நம்பிக்வககள், சடங்குமுவறகள்,

மரபுவர

‘ஹத்தீஸ்’கமைனவும்

என

புகுத்திக்

(Traditions)

தங்கள்

மகோண்டனர்.

ைசதிக்வகற்றைோறு

இவைகைில்

சில

அவநக

ஹத்தீசுகள்

நம்பத்தக்கது (சோஹீஹ்) எனவும் பல ஹத்தீசுகள் நம்பிக்வகக்கு ஏற்றதல்ல எனவும் இஸ்லோத்து

நிபுணர்கள்

முஸ்லிமல்லோதைர்கள்

ைிலக்கியுள்ைனர்.

மீ து

மைறுப்பு

ஒட்டுமமோத்த

நிவறந்து

ஷரியோ

உண்வம

சட்டங்கைில்

ஆதோரங்களுடன்

நிரூபிக்க ைலிவமயில்லோப் பின்னணி மகோண்ட இம்மோதிரி புவனயப்பட்ட ஹத்தீஸ் ைசனங்கவை

‘ஷரியோ’ைில்

ஹத்தீசுகளுக்குள் ‘ஷரியோ’

உச்ச

முரண்போடுகளும்

சட்டங்கவைத்தோன்

அைைில்

உண்டு.

உலமகங்கும்

உள்ைன.

ஒவர

இப்படிப்பட்டப் அமலில்

நிகழ்வுக்கு

பின்னணி

இருக்க

பல

மகோண்ட

வைண்டுமமன

இவடைிடோது முஸ்லிம்கள் உலமகங்கும் ைன்முவற புரிந்து முயற்சிக்கிறோர்கள்!

[மமோத்த ஷரியோ 100% சட்டங்கள் என்றோல் குரோனிலிருந்து 14%ம்; ஷத்தீசுளிலிருந்து 60%ம்; சிரோத்திலிருந்து 26%ம் - ைிழுக்கோடு ைிகிதங்கள் உள்ைன. (Thanks to Bill Warner’s

Statistical Research website)]. ஆக குரோன்-அவநக ஹத்தீசுகள்-சிரோத் ஆகிய மூன்றும் வசர்ந்வத இதில்

இஸ்லோத்தில்

ஹத்தீஸ்கள்,

‘ஷரியோ’ சட்ட

சிராத்

எனும்

அடிப்பவடகமைன

இரு

வதாகுப்புகடள

உருக்மகோண்டுள்ைது. ஒன்றாகச்

நசர்த்து

‘சுன்னா’ எனவும் கூறுைோர்கள். ஆக குரான் + சுன்னா = ‘ஷரியா’ என்றாகிறது. குரோனின் அவமப்புப்பற்றி மமோழிமபயர்ப்போைர் கூறும் கருத்துக்கள்:

9

(1) குரோனில் உள்ை ைசனங்கவை சரித்திர அடிப்பவடயில் உண்வமயில் நடந்தது நடந்தபடி

ைரிவசயோகக்

மமக்கோ

மகோடுக்கோமோல்

அத்தியோயங்கவையடுத்து

மதோகுக்கோமல்,

தோறுமோறோக

படிப்வபோர்கவை

-

அதோைது

பின்னர்

மதீனோ

அத்தியோயங்கவை

ஆரம்ப

நோட்கைில்

மைட்டி

ஒட்டிக்

வைண்டுமமன்வற குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ைனர்.

(2) அடுத்து, குரோனில் ஆரம்ப அத்தியோய ைசனங்கள்

கூறிய

அத்தியோயங்கள்

எனத்

குரோவனப்

அசோதோரண ைவகயில் அதிக

எண்ணிக்வகயில் உள்ைன. ஆவகயோல் அத்தியோயங்கள் மிக நீண்டும், வபோகப்வபோக பின் ைரும் அத்தியோயங்கைில் உள்ை ைசனங்கள் மிகக் குவறந்தும்

மதோகுக்கப்

பட்டுள்ைன. குரோனின் கவடசியில் மதோகுக்கப்பட்ட பல அத்தியோயங்கள் மூன்வற

மூன்று சின்னஞ்சிறு ைரி ைசனங்களுடன், வதவையில்லோதது வபோன்று அவைகைில் ஆக்கப் மபோருட்கள் ஏதுமின்றி அத்தியோயங்கமைனவும் (ஓரங்) கோட்டப்பட்டுள்ைன. இத்தமிழ்

ைசனங்கள் சோர்ந்த

மமோழிமபயர்ப்பு

இஸ்லோத்து

நூலில்

நிபுணர்கைோல்,

இவணயங்கைிலிருந்து

மகோடுக்கப்பட்டுள்ை

ஒப்புதலைிக்கப்பட்ட

முழுவமயோக

இடெயடனத்தும், ெழக்கமான தமிழ்மரபு இருப்பினும், இங்கு மமோழி-குரோன்

அப்படிநய

ைசனங்களும்,

மமோழிமபயர்த்திருக்க

வைண்டும்

பதிைிறக்கம்

அரபு

என்ற

குரோன்

மரபு

மசய்யப்பட்டவை.

டடக்குப் வபருமளெில் மாறுபட்டு

ஆதாரங்களாகக்

ஒவர

தமிழ்க்

இஸ்லோத்து

காட்டப்பட்டுள்ளன.

மமோழி

மூலத்வதத்

எதிர்போர்ப்போல்

எல்லோ

தழுைித்தோவன

இங்கும்

அப்படிவய

மகோடுக்கப்படுகின்றன-என ஆரம்பத்தில் நோனும் நிவனத்தோலும், இத்தமிழ் குரோனில் மட்டுவம

இஸ்லோத்துக்கு

இடரோன

சில

முக்கிய

இடங்கைில்

மூலச்

மசோற்மறோடர்கவை முற்றிலும் தமிழில் மமோழிமபயர்க்கோமல் அப்படிவய ைிழுங்கி இருப்பவதக் கண்டு மபரிதும் திகிலுற்வறன்! எல்லோ மமோழிகைிலும் உள்ை எல்லோ குரோன் ைசனங்களும் மோனிடரோல் மோற்றி அவமக்கக் கூடோத புனித எழுத்துக்கள்

(sacrosanct) என இஸ்லோத்து ‘ஷரியோ’ மரபு கூறுகிறது. இஸ்லோத்து மரபு சோர்ந்த இவணய

தமிழ்

மமோழிமபயர்ப்வபோடு

ஆங்கில

மமோழிமபயர்ப்வபயும்

ஒவர

சமயத்தில் ஒப்பீட்டு மசய்தவபோது இந்த வைற்றுவமகவைக் கண்டு துணுக்குற்வறன்.

இதனோல் நமக்குத் மதரிைது, இஸ்லோத்தில் ைசனங்கவை வைறு யோரோகிலும் மோற்றி அவமத்தோல்தோன் ‘மதய்ை நிந்தவன’ (blasphemy) குற்றம் வபோலிருக்கிறது! தமிழில் மமோழிமபயர்த்த

முல்லோ/முஸ்லிம்கள்

அப்படிவய

பல

இடங்கைில்

மமோழிமபயர்க்கோது ைிழுங்கி ைிட்டோல் அது அல்லோைோல் அனுமதிக்கப்பட்ட புனித ஏமோற்றலோக-தக்கியோைோக

-

(sacred

deception)

மோறிைிடும்

வபோலிருக்கிறது!

இஸ்லோத்து ைசதிக்கோக இம்மோதிரி உண்வமயினின்றும் (மநறி) பிறழ்தவல நோன் எதிர்போர்க்கைில்வல!

சுபோனல்லோ!

மனித இனத்துக்குள் எங்கும் உள்ைது வபோன்று இஸ்லோத்து உலகிவலவய

“சமநிவல’ (equality) கிவடயோது. உதோரணம் - 73 முஸ்லிம் இனங்களுக்குள் தினமும்

பஸ்பரக் மகோவலகவைத் தைிர; முஸ்லிம்-ஆண் vs முஸ்லிம்-மபண் இருைருக்குள் ஏற்றத் தோழ்வுகள்; வமலும் ‘நோம்’ அல்லது ‘அைர்கள்’ (we or they) எனும் முஸ்லிம்கள் vs கோபிஃர்கள் எனும் மகோள்வக போகுபோடு ஆகியவை உள்ைன. தோம்

அல்லோைின்

ைசனங்கமைனக்

கூறி

குரோனில்

எழுதிக்மகோண்ட

பின்னர், இவைகளுக்கு யோரோைது மோற்றுக் கருத்து கூறிைிட்டோல் இஸ்லோத்தில்

‘மதய்ை நிந்தவன’ எனக் கூறி மகோவல தண்டவனக்குரியது என குற்றம் சோட்டி ‘ஷரியோ’ தீர்ப்பைிப்பதும்; ஆனோல் மனிதரோன முகம்மதுவைோ அல்லோைின் ைசனமோக தோம் முதலில் குரோனில் எழுதிய பின்னர், முற்றிலும் முரண்போடோன மற்மறோரு கருத்வதத்

தம்

ைசதிக்வகற்ப

மோற்றி

எழுதிக்

மகோள்ைது

‘கழுைோமயன’

(பிரோயச்சித்தமமன) தன்னிச்வசயோகப் மபயர் மோற்றம் மபற்று ைிடுகிறது! இம்மோதிரி

10

ைசனங்கள்

ஒன்றோ

இரண்டோ!!

குரோனில்

ஏரோைம்!

இக்குரோன்

ைசனங்கவை

உண்வமயோக அல்லோதோன் இயற்றினோர் என்றோல், கடவுள் அல்லோ கூட அடிக்கடித்

தோம் முன்பு கூறியவைகளுக்கு (53:19-20 (an-Najm)) முற்றிலும் முரண்போடோக மோற்றிக் மகோண்டு (53: 21-24) அவைகவையும் நியோயப்படுத்துைது நியோயமோ? இச்சமயங்கைில் எதிலும்

சம்பந்தமில்லோ

வஷத்தோன்

மீ து

(புதுக்

இவ்ைசனங்கவை ைோயில் நுவழத்துைிட்டோமனன)

குழப்பத்வத

ைிவைைித்து

ஏன் குற்றம் சோட்ட வைண்டும்?

(குரோன் சுரோ 22:ைசனம் 52-53) அந்த வஷத்தோவனயும் பவடத்தது முக்கோலமும் அறிந்த

அவத

அல்லோதோவன!

இவைகைோல்

ைிவைவுறும்

மமய்யோன

சந்வதகம்:

குரோனின் ஆசிரியர் - கடவுள் அல்லோதோனோ? அல்லது மோனிடரோன முகம்மதுைோ? அல்லோைின்

இஸ்லோமிய

மபயரோல்

மதப்வபோர்

முகம்மது

எனக்

கூறி

நிவனத்தவதச்

(ஆனோல்

மசய்து

உண்வமயில்

முடிக்க

நிரபரோதிகள்,

நிரோயுதபோணிகள் மீ து திடீர் தோக்குதல்கவை) ‘ஜிஹோத்’ எனும் புதுக் கருத்வதப்

புகுத்தினோர். வமலும் ஜிஹோவத 1434 ஆண்டுகைோக, முக்கிய நிரந்தர இஸ்லோத்து இயக்கச் மசயல்போணிகைோகவும் ஆகியது. அல்லோைின் மபயரோல், தன் வநோக்கத்தில் மைற்றியவடயச் சீ டர்கள் தங்கள் மசோத்து சுகங்கவை முன்கட்டணமோகச் மசலவு மசய்து, இவதச் சீ டர்கள் திருப்பிப் மபறும்வபோது, பன்மடங்கோக அல்லோவை திருப்பித் தந்து

ைிடுைோர்

என

அக்கோலப்

படிப்பறிைில்லோ

அவரபிய

முஸ்லிம்கைிடம்

நம்பிக்வகயூட்டும் ைவகயில் கூறி (இதற்கோன குரோன் ைசனங்கள்; 2:195; 2.282; 8.60;

57:07&10&11; 60.10&11); தன் வக ைிட்டு ஒரு வபசோ மசலைில்லோமல் அச்சீடர்கவை அல்லோைின் மபயரோல் ‘ஜிஹோத்’ எனும் திடீர்த்தோக்குதல்-மகோள்வைகைில் ஈடுபட

வைத்தோர். ‘வபோருக்கும்-திடீர்த்தோக்குதலுக்கும்’ கூட உலக மக்களுக்கு ைித்தியோசம் கண்டுபிடிக்கத் மதரியோதோ என்ன? இப்படிவய, ‘ஜிஹோத்’ எனும் ைன்முவறகவைத் மதோடர்ந்து இன்றும் முஸ்லிம்கள் அப்படிவய மசயலோற்றி ைருகிறோர்கள். இக்மகோள்வககவை

‘இம்வமயில்”

நவடமுவறயில்

அல்லோைின்

மபயரில்

நிவறவைற்ற

ஊக்க

மகோள்வையடிக்க

ஊதியமோக

நடத்திய

திடீர்த்

தோக்குதல்கைில் (வபோர்கைில்!) பங்குமகோண்ட முஸ்லிம் சீடர்களுக்குக் மகோள்வை அடித்த மசல்ைத்தில் சிறு பங்கும், கூடுதல் (கைர்ச்சி) ஆதோயமோக (Bonus), வகது மசய்யப்பட்ட இைசுகவைத்

மபண்கைில் தைிர),

பகிர்ந்தைிக்கப்பட்டது’.

அல்லோ

(Reserved for Islamic Martyrs) போர்க்க

இயலோத

(முகம்மது

மிச்ச

வபோவதப்

மீ திவய முன்

தனக்கோக

மபோறுக்கி

போலியலில்

பதிவு

எடுத்துக்மகோண்ட

கைிப்புறச்

மசய்தைோவற

சீடர்களுக்குப்

“ஷோஹீதுகளுக்கோக”

“மறுவம-சுைர்கத்திவலோ” எைரோலும் நிவனத்துக்கூடப் மபோருட்கவைோடு

போலியலில்

சுகமைிக்கும்

பற்பல

மைகுமதிகள் உண்டு: இதற்கோன ைிைரங்கள் இந்நூலில் மதோகுக்கப்பட்டுள்ைன.

இப்படிக் கூறிவய, சீடர்களுக்கு குடி-போலியல் மைறியூட்டி, அச்சீ டர்கவை

ைிட்வட தோம் குறிப்பிட்ட (சுயநல) வைத்தோர்.

இதற்கிவடவய

‘ஜிஹோத்’

வநோக்கத்திற்கோகப் பிறரிடம் அன்று வபோரோட வபோர்கைில்

ஷோஹீதுகள்

உயிர்த்

தியோக

உதைியோல் முகம்மது தன் வநோக்கமோன மசல்ைம் மசல்ைோக்கு ஆகியவைகவைப் மபருக்கிக் மகோண்டு ‘தற்கோதல்’ தைறோது

நிவறவைற்றிக்

இஸ்லோத்து

வதவைகவையும் (Narcissistic inputs) அவ்ைப்வபோது

மகோண்டோர்.

மைறிப்பற்றீடுபோட்டு

இது

ஒரு

அரசியல்தோவன!

மதமமனும்-மபயரில்-இயங்கும்இப்படிவய

ஆன்மீ கம்

என்ற

மபயரில் முகம்மது தமக்கோகப் பலவர உவழக்க வைத்து பலவரக் மகோன்று தன்

ைோழ்க்வக முழுதும் மசல்ைத்தில் திவைத்து, “முதலீடு-வசலவு இல்லா அரசியல்ெியாபாரத்தில்

ெருெவதல்லாம்

இச்மசயல்போணிவயத்தோன்

லாபம்தாநன”!

இடதுசோரிகள்,

கழகங்கள்

என

இன்றும்

ைோழ்ந்தோர்.

பின்பற்றுகின்றன.

இஸ்லோம் ஆரம்பித்து 1434 ஆண்டுகளுக்கு வமலோனோலும், இன்று ைவர அரசியல்

11

சம்பந்தத்தோல் மட்டுவம ைைர்ந்துள்ைது. இஸ்லோம் இயக்க மிக முக்கிய அரசியல்

வபோதவன – “எல்லோப் பிரபஞ்சங்கவையும் பவடத்தைர் இஸ்லோத்தின் அல்லோ தோன் (குரான்

57:10;

7:158;இல்

பூமியிலுள்ளெற்றின் அனந்தர

உள்ளபடி

ெசனம்):

“அன்றியும்...ொனங்கள்,

பாத்தியடத அல்லாஹ்வுடடயநத! [[[.....Etc...”]]].

ஆக அைர் நிர்மோணித்த இவ்வுலகில் உள்ைவைகள் யோவும் அல்லோ ஒருைவரவய நம்பும் முஸ்லிம்களுக்வக மசோந்தமோகிறது. அல்லோவை நம்போத

கோபிஃர்கள் இது

நடத்தப்படும்

அவ்ைிடங்கைில்

ைவர உரிவமயில்லோது ஆக்கிரமித்துள்ை இடங்கவை, (Dar-ul-harb) ைலிந்து மசன்று திடீர்த்

தோக்குதல்கவை

‘ஜிஹோத்’

என

நடத்தி

இஸ்லோத்வத நிறுைி இஸ்லோமிய நோடுகைோக, (Dar-ul-Islam) மோற்றி அவமப்பதில் தோன்

அதிக

ஈடுபோடோக

முஸ்லிம்களுக்கு

இருக்க

வைண்டும்!

இம்மோதிரி

முஸ்லிமல்லோதைர்களுவடய நோடுகவைப் பிடிப்பவதப் பற்றிப் வபோதிப்பது ஆன்மீ க மத வபோதவனகைோ? அல்லது அரசியல் ைன்முவறயோ? முஸ்லிம்கள்

உலகிலுள்வைோவரத்

துன்புறுத்தோத

ைவர

முஸ்லிமலோத

எைருக்கும் முஸ்லிம்கைின் நடைடிக்வககள் பற்றி எந்த அக்கவறயும் இல்வல. [‘நரி-ைலது-இடது-வமவல ைிழுந்து பிடுங்கல்’ எனும் மசோல்ைழக்கத்வத (colloquial)

இங்கு நிவனவு கூறவும்] இன்மனோன்று: இஸ்லோத்தில் ைன்முவற என்று நின்று வபோகிறவதோ,

அன்றிலிருந்து

வபோகுமமன

இஸ்லோமும்

மசோல்லழுத்தத்துடன்

தன்னிச்வசயோக

கூறலோம்.

உலகில்

‘முஸ்லிம்கள்

நின்று

ஆற்றும்

ைன்முவறகளுக்குச் மசயலூக்கம் ஊட்டுைது- இஸ்லோத்து இயக்க நூல்கைிலுள்ை அடிப்பவட வபோதவனகள்தோன். இவைகைவனத்வதயும் எண்ணத்தில் மகோண்டுதோன் Dr.

Ali

சுமோர்

Sina,

பத்து

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னவர,

அன்றிலிருந்து

முப்பது

ஆண்டுகைில் அதோைது 2030குள், இஸ்லோமும், கம்யூனிசம் நோசிசம், போசிசம் வபோன்று மசல்லோக் கோசோக ஆகிைிடுமமனப் பின் நிகழ இருப்பவத ைருமுன் உணர்ந்தோவரோ! இந்த இலக்வக வநோக்கிவய இப்புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ைது. கிறித்தைம்,

வதோன்றிய

இஸ்லோமியம்

மதங்களுடன்

ஒப்பிடும்

இவைகளுடன்

வபோது, கிழக்கு

கிழக்கு

நோட்டு

நோடுகைிலிருந்து

மதங்கள்

தரத்தில்

மபோதுைோகவை மிக உயர்ந்தவை. இவதப்பற்றி கிழக்கு நோடுகள் ஐயமின்றி கர்ைம் மகோள்ைலோம்.

ஆனோல்

கிழக்கு

நோட்டு

மதங்கள்

ைழி

நடப்வபோர்கவைோ

தங்கள்

மதக்மகோள்வககவையும் வகைிடோமல், மகோவலமைறியின்றி மற்ற மதத்திலுள்வைோர் அவனைவரயும்

மதித்து

அவமதியோக

ைோழ்க்வக

நடத்துகிறோர்கள்.

“கற்வறோவரக்

கற்வறோவர கோமுறுைர்” எங்கின்றபடி - T.S. Eliot, one of the greatest modern American writers so states - “Indian philosophers’ subtleties make most of the great European philosophers look like schoolboys”.

பிரத்நயக

ன்றியுடர:

‘சில

வநரங்கைில்

சில

மனிதர்கள்’

வபோலல்லோமல்,

எந்நிவலயிலும் தோன் மசோன்ன மசோல்வலப் பின்ைோங்கோது ஆரம்பம் முதல் கவடசி ைவர

ஒவர

ைியக்கும்

நிவலயில்

ைண்ணம்

மசயலூக்கத்வத மகோள்கிவறன்.

அைித்த

“அைர்

மசோல்லிய

அவ்ைப்வபோது

நண்பருக்கு என்

---0---

12

மசோல்மலோன்று

எனக்குத்

மசோல்லன்வறோ” என

வதவையோன

உைமோர்ந்த நன்றிவயத்

ஆக்க-பூர்ை

மதரிைித்துக்

முகவுடர (Preface)

இபின் ெர்ராஃக் (Ibn Warraq) ---0---

இப்புத்தகத்வத எழுதிய டோக்டர் அலி சினோ ஈரோன் நோட்டில் மரபுமுவற

முஸ்லிம்கள்

குடும்பத்தில்

பிறந்தைர்.

அைருவடய

சில

உறைினர்கள்

‘ஆயத்துல்லோ’ைோகவும் இருந்திருக்கிறோர்கள். எல்லோ முஸ்லிம்கவையும் வபோலவை

அலி சினோவும் இஸ்லோத்வத ஒரு மனித வநயமுள்ை மனித உரிவமவய மதிக்கும் மதமமன்வற ஆரம்பத்தில் நம்பினோர். ஆனோல்,

சவைக்கோமல்

டோக்டர்

துருைித்

சிந்தவனகைின்

ைழி

இஸ்லோத்வதப்

பற்றி

அலி

சினோவைோ

துருைிப்

சிந்தித்து,

போர்த்து

எந்த

மசப்டம்பர்,

நல்ல

11,

ஆதோரக்

ஆரோயும்

கூற்றுகவைச்

திறன்

மகோள்வககவையும்

2001க்கு,

சற்றும்

பவடத்தைர்.

முன்வபவய

சுய

பின்பற்றுபைர்.

அைர்

கண்ட

உண்வமகவை நிதோனமோக அலசிப் போர்த்ததில் அவை அைருவடய அறம் ஆரோயும் உணர்வுகவையும், வநர்ைழிச் சிந்தவனகவையும், நுண்ணறிவையும் மிகவும் உலுக்கி

நடுங்க வைத்தன. இஸ்லோம் இயக்கத்தின் உள்ைிருக்கும் மிக சிக்கலோன புரியோத புதிர்கவைப் பற்றி ஒருைர்

நன்கு புரிந்து மதைிந்த நம்பிக்வகக்குரிய முன்னோள் முஸ்லிம்

எல்வலோருக்கும்

மட்டுமின்றி,

இந்த

மதரிைிக்கோைிடில்,

உலகத்வதயும்,

அவ்ைியக்கம்,

அதன்

வமவல

உயர்ைோன

நோடுகவை

பண்புகவையும்,

கலோச்சோரங்கவையும் அது அழிக்க ைல்லது என்றும் அைர் உணர்ந்தோர். அந்தத் தருணத்திலில் இரக்கமற்ற

கடவுைிடமிருந்து

எல்லோ

வகோட்போடுகவையும்,

ைந்த

மகோடுவமகவையும்

தம்

புது

இவணய

அறிைிப்பு

எைரோலும்

தைமோன,

வபோல,

இஸ்லோத்திலுள்ை

ஒப்புக்மகோள்ை

முடியோத

faithfreedom.org-இல்,

Dr

Sina

அவதப் பற்றி, ைிைரித்தோரோய்ந்து ைிமர்சித்து, எல்வலோருக்கும் அம்பலப்படுத்தத் தம் ைோழ்க்வகவய அர்ப்பணித்துக் மகோண்டோர். முன்பு,

கம்யூனிஸ்ட்

1

“Leaving Islam”

கட்சியில்

என்ற

இருக்கப்

புத்தகத்தில்

பிடிக்கோமல்

நோன்

எழுதியது

மைைிவயறியைர்கவை,

வபோல,

வமவல

நோடுகள் எவ்ைோறு உபவயோகித்தனவரோ அவ்ைோவற வமவல நோடுகள் டோக்டர் சினோ வபோன்ற

இஸ்லோத்வத

மைறுத்து

ஒதுக்கி

மைைிவயறிய

மோவமவதகவை

உபவயோகித்துக் மகோள்ை வைண்டும். இஸ்லோத்திற்கும், கம்யூனிஸசத்துக்கும் மிக இணங்கிய

ஒருவமப்போடுகவை,

நோன்

முன்பு

’Leaving

Islam‘-இல்,

எழுதியது

வபோலவை, மோக்சிம் வரோடின்சன், (Maxime Rodinson)2, மபர்ட்ரோண்ட் ரஸ்ஸல் (Bertrand Russell)

வபோன்றைர்கள்

முஸ்லிம்கைின்

1930வலவய,

மகோள்வககளுக்கும்

கம்யூனிஸ்டுகைின்

உள்ை

ஒற்றுவமகவைக்

கருத்துகளுக்கும்

குறிப்பிட்டுள்ைனர்.

‘இயக்க அவமப்பில், கம்யூனிசத்வத (Bolshevism) முஸ்லிம் இயக்கத்துடன் ஒப்பிட

வைண்டுவம தைிர, கிறித்தை அல்லது புத்தமதத்துடன் ஒப்பிடுைது மபோருந்தவை மபோருந்தோது’ என மபர்ட்ரோண்ட் ரஸ்ஸல் கண்டிருந்தோர். அதில் கிறித்தைவதயும் ைிமர்சனம்

மசய்யோமல்

ைிமர்சனம்

மசய்துள்ைோர்.

ைிட்டு

ைிடைில்வல.

அங்கிருந்த

பழங்கோல

ைன்முவறகவையும் நைன ீ கோல மதமோற்றுக் மகோள்வககவையும் மிக ைிைரமோக அதோைது,

1

மபௌத்த

மதமும்,

கிறித்தைமும்,

Ibn Warraq- Leaving Islam, Apostates Speak Out. Amherst: Prometheus Books. p.136 Maxime Rodinson: Islam et communisme, une ressemblance frappante, in Le Figaro [Paris, daily newspaper], 28 Sep. 2001 2

13

அடிப்பவடயில் ஆத்ம ஞோனம் வபோன்ற மகோள்வகவயச் சோர்ந்த தியோனத்தில் மிக ஈடுபோடுள்ைவைகைோகும். இஸ்லோமும், கம்யூனிசமும் மக்கள் நவடமுவறகவைச் சோர்ந்த

சமூக

அடிப்பவட

ஆன்மிகத்தன்வமயற்ற, வகோட்போடுகவை3.

ஆக

அறிஞர்களுக்கும்

மகோண்டவைகள்தோன்.

உலவகவய

இதன்

அடக்கி

முக்கியத்துைம்,

கம்யூனிசத்வத

ஆனோல்,

ஆளும்

1930-இல்

ஏகோதிபத்திய

இருந்த

இரண்டுவம,

ஆதிக்கக்

வமவல

ைிட்மடோழித்தைர்களுக்கும்

இருந்த

ஒற்றுவம, இவைதோன் நம் மனத்வத ைிட்டகலைில்வல.

நோட்டு

எண்ண

மகோஸ்லர் (Koestler) கூறியது வபோல, “தற்வபோது அனோவதகோைோகி ைிட்ட

முன்னோள்-கம்யூனிஸ்டுகைின் எங்கவையும்

உங்களுடன்

தயங்குகிறீர்கள்?

இப்வபோவத

கூக்குரல்கவை

கூட்டோைிகைோகச்

மசோல்லி

ஏன்

நீங்கள்

மைறுக்கிறீர்கள்,

வசர்த்துக்

ைிடுகிவறோம்,

மகோள்ை

முஸ்லிம்களுடன்

ஏன்

வபோமரன

ைருங்கோலத்தில் ைந்தோல், எவ்ைிதப் பிரதிப்பலவனயும் எதிர்போர்க்கோது நோங்கள்தோன் உங்கள்

பக்கம்

வதோமைோடு

வதோள்மகோடுத்து

நம்

மபோது

எதிரியோன

இஸ்லோமுக்மகதிரோகச் சண்வடயிடப் வபோகிவறோம். இவத நிவனைில் மகோள்ைவும். எங்கள் உதைி உங்களுக்கு எத்தவகயது என்பவதயும் நோங்கள் நன்கு அறிவைோம்” 4. என்றோர். க்ரோஸ்மன் (Crossman) என்பைர் தோன் எழுதிய முகவுவரயில், வசவலோன் வடோக்கிலியோட்டி

(Silone

என்பைரிடம்

Togliatti)

நவகச்சுவையோகக்

கூறியைோறு,

“இனிக் கவடசி யுத்தம் என்று ஒன்று நடக்கும் வபோது, அது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் முன்னோள்-கம்யூனிஸ்டுகளுடன்தோன்

கட்டோயமோக

இருக்கும்”

என

கம்யூனிசம்

மசல்லோக் கோமசன ஒழிைதற்கு முன் மசோன்னோர். தீர்க்கதரிசனமோக அன்று அைர் கூறியது

வபோல,

கம்யூனிசம் வபோல,

நோசிசம்

எனும்

இன்று

பலித்து

வபோல

ஆகிைிட்டது.

மக்கைோட்சியின்

அருவமயும்

கோலத்தில்,

வதைவதவயப்

எதிரியோகக்

ஆனோல்,

போர்த்தவுடன் 5

மைறும்

முடிந்த

வகட்டது

கம்யூனிசத்வதயும்

எைருக்கும்

நன்கு

வமவல

மதரிைதில்வல.

ைோழ்ந்தைவன!

அவடயோைம்

ைிட்டது.

மூவல

கோகிதத்தில்தோவன, ஹிட்லரின்

இதுைவர

மபருவமயும்

கவதயோகி

மூவலக்கு

மகோள்ைோதைர்

சுைர்க்கத்தில்

நிகழ ைோய்ப்பில்வல’

நடந்து

முன்னோைில்

இன்று எங்கோைது ஒலிக்கிறதோ?

மகோள்வககவையும் ஒரு

அது

கருத்துப்படிைம்

அைவனப்

கண்டுமகோள்ைது

அதன்

நோட்டு

‘வசத்தோனும்

போர்க்கோதைர்கள்,

எைிதில்

இயல்போக

. கம்யூனிசம் இன்று வதோற்கடிக்கப்பட்டு ைிட்டது. ஆனோல்,

இஸ்லோம் இன்னும் வதோற்கடிக்கப்படைில்வல. ஏமனனில், சகிப்புத் தன்டமயுள்ள

சீர்திருத்தப்பட்ட முற்நபாக்கான புது இஸ்லாம் உருொகாத ெடர – கடடசி யுத்தம்

இனி,

கட்டாயமாக

இஸ்லாத்துக்கும்,

உலக

ஜன ாயகத்துக்கும்

இடடநயதான்

டக்கப் நபாகிறது. மகோஸ்லர் கூறியது வபோல, அப்வபோது வமவல

நோட்டு முன்னோள் முஸ்லிம்கள், இஸ்லோமியத்தில் மூழ்கிய முஸ்லிம்கவைப் பற்றி

அக்கு வைறு ஆணி வைறோக, உள்ளும் புறமும் அம்மணமோக நன்கு அறிந்தைர்கள், அப்படிப்பட்ட முன்னோள் முஸ்லிம்கைின் இதயக் குமுறல்கவை இப்வபோவத நோம் வகட்பது சோலச் சிறந்தது. வமற்கு நோடுகைில் கருத்து சுதந்திரம் மபற்றுள்வைோம். இஸ்லோத்வதயும், மசய்ைவத

முஸ்லிம்கள்

குரோவனயும்

உற்சோகப்படுத்த

கருத்துக்கவைப்

புனிதமோகக்

பகுத்தறிவுடன்

முஸ்லிம்களுக்கு

கருதும்

மபோதுவநோக்கு

குரோனில்

எனும்

நடு

நோம்

உள்ை

ைழியில்

நிவலயில்

உதை

ைிமரிசனம்

வைண்டும்.

சகிப்புத்

பகுத்தறிவுடன்

இது

தன்வமயற்ற அணுகவும்

திறோனோய்வு மசய்யவும் ஓர் அரிய ைோய்ப்வப அைித்து, முஸ்லிம் இவைஞர்களுக்கு 3

B.Russell, Theory and Practice of Bolshevism, London, 1921 pp .5, 29, 114 A.Koestler, et al, The God That Failed, Hamish Hamilton, London, 1950, p.7 Ibid. p16

4 5

14

இஸ்லோவமச்

சோரோதைர்கள்

மீ து

இப்வபோதுள்ை

மைறிவய

தடுக்கவும்

உதவும்.

ஆகவை, இஸ்லோத்வதப் பற்றி, வமல் நோடுகைில் ைோழும் எல்லோ நண்பர்களுக்கும்,

அச்மசயவல ஓர் சமூகக் கடவமயோக நவடமுவறயில் மசய்து கோட்ட வைண்டும்.

ஆனோல், மபரிய கவடகைில், முன்வப கிவடக்கும் இஸ்லோமியரோல் எழுதப்பட்ட பல புத்தகங்கவை முஸ்லிம்கள் ைோங்கி, அவைகைில் உள்ைவைகவை படித்தறியவும்

வநர்ந்து ைிட்டோல், இது இஸ்லோமிய எண்ணங்களுக்கு சப்வபக்கட்டு கட்டுைதோகவை ஆகிைிடும். டோக்டர்

இஸ்லோத்வதப்

அலி

இட்டுள்ை

சினோைின்

பற்றி,

ைிைோதங்கவையும்

முஸ்லிம்களுக்கு

நுணுக்கமோகவும்,

தவலவமயிலோன

ஆசிரியர்

கட்டுவரகவையும்

உண்வமயோன,

நியோயமோன

தக்க

ஆதோரங்களுடனும்

குழு

அறிந்து

மதிப்பீடுகள்

இவணய

மகோள்ைது

அறியக்

தைத்தில்

மூலம்

கிவடக்கும்.

அவமதியோன மதைழிகள் என்று மசோல்லிச் மசோல்லி உலக அவமதிக்வக பங்கம் ைிவைைிக்கும்

“இஸ்லோம்

முழக்கங்கவைக்

வகட்டுக்

ஒரு

வகட்டுக்

அவமதி கோது

மதம்”

புைித்துப்

வபோன்ற

வபோன

கைர்ச்சி

குடிமக்கவை

மிக்க நோன்

வகட்டுக் மகோள்ைது என்னமைன்றோல், டோக்டர் அலி சினோைின் புதிய ஆறோைது பதிப்புப் புத்தகம், “முகம்மதுவையும் முஸ்லிம்கவையும் அறிவைோம்” (Understanding Muhammad& Muslims)

என்ற

புத்தகத்வத

எல்வலோரும்

ைோங்கிப்

படிக்க

வைண்டும்.

இவதப் படிக்கும் போக்கியம் நமக்குத் தற்வபோது கிவடத்துள்ைது. டோக்டர் அலி சினோ வபோன்ற

மிகவும்

மோவமவதகைின்

கற்றறிந்த

முயற்சியோல்,

சுதந்திர நோம்

எண்ணங்

வபோற்றிக்

மகோண்ட,

கோத்துைரும்

துணிவு

நிவறந்த

நற்பண்புகவையும்,

நோகரிகங்கவையும் அழிக்க மட்டுவம ைல்ல இஸ்லோம் எனும் இயக்க அவமப்வபப்

பற்றித் மதைிந்தறிய முடியோத அறிைற்ற மூட ஜடங்கைோக இனி யோரும் இருக்கத் வதவையில்வல.

சுதந்திர எண்ணங் மகோண்ட துணிவுள்ை அவனைருக்கும் எனது நன்றி, ைணக்கம். ---0---

[இப்னு ைர்ரோஃக் இயற்றிய நூல்கள்: Leaving Islam, What the Koran Really Says, The Quest for

the Historical Muhammad, The Origins of the Koran, Why I Am Not a Muslim என்பன. இந்நூல்கள் மூலம் பல முஸ்லிம்கவை ைிழிக்கச் மசய்து, அைர்கள் ஊக்க உணர்வுகவைத் தட்டி

எழுப்பி வமலும் தோங்கள் மிகப் பரிவுடன் வபோற்றிய இஸ்லோமிய இயக்கத்வதவய துணிவுடன் வகள்ைி வகட்கும் அைைிற்கு மசய்ைித்தைர் இைர்].

15

16

புத்தகத்தின் வபாருட் சுருக்கம் (Synopsis)

“முகம்மதுவையும் முஸ்லிம்கவையும் அறிவைோம்” ---0---

இவ்வுலகில்

ஆதோயங்கவை கடும்

ைவர

சுயநல

அவடய

மைறுப்வபவய உலகம்

நிவறவைறுைது தங்களுக்குள்

மைறிப்பற்றீடுபோட்டு

முயலும்

வபோது

மைைிப்பவடயோகக்

அவமதியுடன்

மமத்தக்

கடினம்.

ைோழ

இயக்கங்கள்

தங்கள்

சுயநல

ைழக்கம்.

அவ்ைோறு

உள்ை

தங்களுடன்

கோட்டுைது

வைண்டும்

இயற்வகயோகப்

மற்மறோருைருக்குக்

மகோடுவமகவை

ஒத்துப்வபோகோதைர்கைிடம் எனும்

மபோது

நல்மலண்ணம்

மக்கள்

எைரும்

இவழத்துக்

மகோள்ை

மோட்டோர்கள். ஏமனனில் மற்வறோரும் தங்கவைப் வபோன்றைர்கவை எனும் எண்ணம் இைர்கள்

மனதில்

வதவை

எப்வபோதும்

இல்லோைிட்டோலும்

இருக்கும்.

எவ்ைித

தன்னிச்வசயோக

மைறுப்வபயும்

மைறுப்வபவய

கோண்பிக்கத்

கக்கும்

சில

மைறிப்பற்றீடுபோடு இயக்கங்கைின் நடைடிக்வககள் உண்வமக்குப் புறம்போனதோகவும்

எல்லோைற்றிலும் வஜோடிக்கப்பட்ட அநோைசியமோகக் கற்பவனகைோகைோல் புவனயப்

பட்டதோகவை இருக்கும். இவ்ைியக்கச் சுயநல கோரியங்கவைச் சோதித்துக் மகோள்ைத்

தங்கள் வபச்சுத் திறவமயோல் மபரும்போன்வமயோன ஏவழ போமர மக்கவை நன்கு ஏமோற்றி ைிடுைோர்கள். ஆரம்பத்திலிருந்வத ஒரு பிரிைினரோல் மட்டுவம இப்போமர

மக்கள் பலிகடோக்கைோக ஆக்கப் பட்டனர் எனத் திட்டமிட்டு ஏமோற்றி நம்பவைத்து தங்கள் இயக்கத்துக்கு ஆள் வசர்ப்பதில் ஒருமுவனப்போக இருப்போர்கள். இதற்கோக

மக்களுக்குள் ஒரு பிரிைினவர ஒதுக்கி வைத்துக் கற்பவனயோகப் புவனயப்பட்டக் ‘மகோடுவமகளுக்கோகத் மதோடர்ந்து இைர்கவை மட்டும் பழி ைோங்க வைண்டும்’ எனும் எண்ணத்வத மக்களுக்குப் புகட்டி இவைகவையும் நியோயப் படுத்தி ைிடுைோர்கள். இவ்ைியக்கத் தவலைர்கவை பரஸ்பரம் தங்கவை மிக நல்லைர்கமைன தருக்குவரப் பிரசோரமும்

மசய்து

ஏவழ

மக்கவை

நற்கதி

அவடயச்

மசய்ய

நன்வநோக்குவடய மீ ட்போைர்கமைன பவற சோற்றிக் மகோள்ைோர்கள்.

ைந்த

(Getting Rich by

Fighting for the Poor) இதற்கிவடவய இவ்மைறீப்பறீடுபோட்டு இயக்கத் தவலைரும் தன்வனச்

மகோள்ளும்

வசர்ந்த

குடும்பத்தினரும்

வநோக்க’த்வத

இவ்ெிஷயத்தில்

மட்டும்

தற்வசயலாக

வகோடிவகோடியோகச்

கட்டோயம்

‘மசோத்து

நிவறவைற்றிக்

இஸ்லாத்துக்கும்

தமிழ்

சம்போதித்துக்

மகோள்ைோர்கள்.

ாட்டிலுள்ள

சில

கழகங்களுக்கும் அதிக ஒற்றுடம இருப்பினும் இவ்ொறுள்ள உண்டமகடள

கூறாமலிருக்க முடியுமா? இதனோல்தோன் இவ்ைியக்கங்கள் உண்வமவயக் கண்டு எப்வபோதும் அஞ்சுகின்றன. ஆதலோல்தோன் தங்கள் முகத்திவரவயக் கிழித்தைர்கவை ைம்புக்கிழுத்துக் ‘மகோவல’யும் மசய்யும் அைவுக்குச் மசன்று ைிடுைோர்கள். வமற்கூறியவைகவை

இஸ்லோம்

இயக்கக்

வகோட்போடுகவைக்

மகோண்வட

உண்வமமயன நிரூபிக்க முடியும். மகோள்வையடித்ததில் முகம்மது தமக்கும் தம் மவனைிகளுக்கும்

அைிக்கப்பட்டுள்ைது.

குடும்பத்தோருக்கும்

பங்குண்டு.

ஆதோரம்

இப்புத்தகத்தில்

மசப்டம்பர் 11, 2001-லிருந்து ஜூவல 28, 2013 ைவர - 21317க்கும் வமல்

பயங்கர தீைிரைோத ைன்முவறகள் முஸ்லிம்கைோல் நடத்தப் பட்டுள்ைன (Source: http://thereligionofpeace.com/ மதோகுப்புப்

பகுதியில்

-லும்

ஒவ்மைோரு

www.faithfreedom.org -லும் நோளும்

17

இதன்

மதோகுக்கப்படுகிறது).

புள்ைிைிைரத்

இதில்

எதிலும்

சம்பந்தப்படோத

நிரோயுத-நிரபரோதியோன

மபோதுமக்கள்

பல்லோயிரக்

கணக்கில்

மகோல்லப்பட்டுள்ைனர். இவத ைிடக் கணக்கிலடங்கோத பலர் கோயம் பட்டு நிரந்தர அல்லலுக்கு

ஆைோகியுள்ைனர்.

இக்மகோடுவமகவை

நிகழ்த்தியைர்கள்

ஏவதோ

ைிண்மைைி கிரகத்திலிருந்து திடீமரன நம்மிவடவய ைந்து குதித்த ைிபரீத பயங்கர அந்நிய

உருைங்கைல்ல.

தீைிரைோத

இவைகவை

முஸ்லிம்கள்தோன்.

நிகழ்த்தியைர்கள்

உலகில்

பல

இரக்கமற்ற

இடங்கைில்

பயங்கரத்

லட்சக்கணக்கோன

முஸ்லிம்கள் இஸ்லோத்து மைறிப்பற்றீடுபோட்டு இயக்க நூல்கைில் கூறியைற்வற முழுவமயோக

நம்பி

அதில்

இறங்கியுள்ைனர்.

அப்படிக்

கூறியைோவற

பயங்கரத்

தீைிரைோதத்தில்

இஸ்லோத்துத் தீைிரைோதம் என்பது ஏவதோ சமீ பகோலத்தில் புதிதோக உதித்த

அபூர்ை நிகழ்ச்சி என நிவனக்கத் வதவையில்வல. 1434 நடந்த

இஸ்லோத்து

ைிஸ்தரிப்புகள்

அவனத்தும்,

ைருடங்கைோக இதுைவர

பயங்கர

தீைிரைோதத்தோல்

மட்டுவம கிவடத்தவைதோன். இது மமய்மயன நிரூபிக்கும் ைவகயில் முகம்மதுவும் தனது

ைோக்குமுலமோக

இதுைவர

“நோன்

கண்ட

மைற்றிகள்

யோவும்

பயங்கர

தீைிரைோதத் தோக்குதல்கைோல்தோன்” எனப் மபருமிதத்தில் உறுதிபடக் கூறியுள்ைோர்.

ஆதோரம்: அல்-புகோரி மதோகுப்பு (Vol.) 4. புத்தகம் (Bk) 52. எண் (No.) 220. முகம்மது, (அன்வறய

யூத-‘யோத்திரிப்’ எனும்

இன்வறய)

மதீனோைில்

முதலோக, அங்கிருந்து பயங்கரத் தீைிரைோத தோக்குதல்கவை

கோல்

பதித்த

நோள்

ஆரம்பித்து வைத்தோர்.

அந்த நோள் முதல் இந்த நோள் ைவர முகம்மதுைின் முழு நகல்கைோன முஸ்லிம் சீ டர்கள்

மதோடர்ந்து மிகக்

முடிக்கிறோர்கள்.

தம்மோதிக்கத்வதச்

மகோடுவமயோன

முஸ்லிம்கள்

சகிப்புத்

மசலுத்த

இஸ்லோமியப்

பணிவயத்

தன்வமயற்றைர்கள்,

ைிவழபைர்கள்.

பயங்கர

மதோடர்ந்து

மற்றைர்கள்

மீ து

ைன்முவறயோைர்கள்.

தங்களுக்கு எவ்ைிதத்திலும் தகுதியுமின்றி மற்றைர்கவைக் கோட்டிலும் தங்கவை ஒரு

படி

வமலோகவும்

எண்ணி

மரியோவதயுடன்

நடத்தோைிட்டோல்

மிக

எைிதில்

வகோபத்தோல் மைகுண்டு மகோழுந்து ைிட்மடரியும் மநருப்மபனப் பிறர் மீ து மைடித்து துைம்சம் திட்டித்

மசய்து ைிடுபைர்கள்.

திட்டிவய

அவத

அைர்களுவடய

சமயம்

அைர்கள் ஏவனய மதத்தினவரத்

உரிவமகவையும்

பறித்துக்

மகோள்பைர்கள்.

சுருங்கச் மசோன்னோல், வமற்கூறிய குணங்கவை முஸ்லிம்களுக்குள் இருக்கும் மன இயல்

வநோய்களுக்கோன

அைர்களுவடய மகோள்ை

நபி,

சோன்றுகள்.

அல்லோைின்

வைண்டும்.

முஸ்லிம்கள்

முஸ்லிம்கவைப்

தூதர்

பற்றி

முகம்மதுவைப்

முகம்மதுவைத்

பற்றி

மதோழுைது,

அறிய

நன்கு அைர்

முதலில்

அறிந்து

வபோலத்

தோங்களும் ஆகிைிட ஆர்ைத்துடன் ஈடுபடுைதுதோன் முகம்மதுத்துைம். இஸ்லோமும்

முகம்மதுத்துைமும் ஒன்வற ஒன்றுதோன். இவ்ைிரண்டும் மைவ்வைமறன கணிக்க வைண்டோம்.

முகம்மதுவைப்

பயங்கரமோக எது, ஏன், எப்படி மபறலோம்.

‘Understanding Muhammad

பற்றி

அறிந்தோவல,

முஸ்லிம்கவை

இவ்ைைவு

ஆட்டிப் பவடக்கிறது என்பதில் நன்கு மதைிவு

& Muslims’ ‘முகம்மதுவையும்

முஸ்லிம்கவையும்

அறிவைோம்’ எனும் புத்தகம் முழுதும் இஸ்லோமிய இயக்கத்வத உருைோக்கியைரின்

உைைியல் ைோழ்க்வக ைரலோற்வறப் பற்றியது தோன். இப்புத்தகத்தில் அைருவடய அவநக

மர்மமோன

ரகசியத்

கோண்பிக்கப்பட்டுள்ைது. நோட்கவைத்

தன்

சுய

திவரகவை

முகம்மது

ஒரு

சிந்தவனகைில்

அகற்றி,

உண்வம

குவகக்குச்

கழித்தோர்

மசன்று

என

ைிைக்கங்களுடன் அங்கு

இஸ்லோமிய

அவநக

சரித்திர

ஆசிரியர்கள் மசோல்கிறோர்கள். அவ்ைமயம் அைருக்கு மட்டும் வகட்கக் கூடிய ஒரு மணிவயோவச வகட்டவுடன் வபய் பிசோசுகைின் கோட்சி அைர் முன் வதோன்றுமோம். அைருக்குள்

ஒரு

ரோட்சசன்

புகுந்து

ைிட்டோன்

18

என்வற

முகம்மது

முதலில்

நிவனத்தோர். ஆனோல், அைருவடய மவனைி கதீஜோ அது ரோட்சசன் அல்ல, மோறோக, முகம்மது

கடவுைின்

தூதரோக

தன்நம்பிக்வகயூட்டும் வநோக்கத்துடன்

ஆகிைிட்டதற்கு

ைவகயிலும்,

நம்பிக்வகயைித்தும்

அறிகுறி

அச்சமயத்தில்

என

அைவர

ஆசுைோசப்படுத்தினோள்.

முகம்மதுவுக்குத்

அவமதிப்படுத்தும்

சிறிதும்

அதிர்ச்சி

அவடயோமல் எந்தப் ‘வபவயோட்டிவய’யும் அச்சமயத்தில் அைள் அவழக்கைில்வல. அன்று முதல்தோன் - இஸ்லோம், அல்லோ, கோப்ரிவயல் என முகம்மதுவுக்கு உதித்தது.

இதன் பின், முகம்மது மிக அதிர்ச்சியுற்ற அந்நிவலயில், மவனைி கதீஜோ தன்வன ஆசுைோசப்பத்த

ஆரம்பித்துைிட்டோர்.

அச்சமயத்தில் இதற்குப்

ஒப்புக்மகோள்ைைில்வலவயோ,

பின்,

கூறியவைகள்படிவய அைவர

சிறிதும்

சகிப்புத்

யோர்

நடந்து

மகோள்ை

அல்லோைின்

தன்வமயற்று

தூதர்

அைர்கவை

என

ஒதுக்கி

ைிலக்கினோர். எைரோைது ைிமரிசனம் மசய்துைிட்டோவலோ, அைர்கவைத் திட்டமிட்டுக்

மகோவலயும் மசய்தோர். தமக்கும் தம் இயக்கத்திற்கும் வைண்டிய நிதி திரட்ட திடீர்த் தோக்குதல்கவைப்

புரிந்து

மகோள்வையும்

அடித்தோர்.

முகம்மது

வபோதிக்கும்

திண்வமயற்ற வகோட்போடுகவை ஏற்கோத ஒவர கோரணத்திற்கோக யூத ஊரிலுள்ை முழு ஜனத்மதோவகவயயும் படுமகோவலயும் அவரபிய

அடிவமச்

இயக்கத்திற்கு

மகோஞ்சமும்

மசய்துள்ைோர்.

சந்வதயில்

தோமமோரு

கூசோமல்

இரக்கமின்றி

அங்கிருக்கும் ைிற்று

தவலைன்

சிலவர

கோசோக்கிக்

எனப்

ஒட்டுமமோத்தமோகப்

மட்டும்,

அடிவமகைோக்கி

மகோண்டோர்.

மபோறுப்பு

இஸ்லோத்து

இருப்பினும்

அைவர

மபோறுப்பின்றி, வகதோன பல இைையதுப் மபண்கவைப் பலோத்கோரம் மசய்து, மற்ற வகதோன

மபண்கைின்

கற்வபயும்

ஆவணயிட்டோர். தோவன

சூவறயோடும்படி

தன்

சீ டர்களுக்வக

இந்த அக்கிரமங்கவைமயல்லோம் மசய்யத் தனக்கு உரிவம உண்மடனத் தீர்மோனித்துக்

மகோண்டு

அவைகவை

மனப்பூர்ைமோகத்தோன்

மசய்தோர்.

ஆனோல், மகோள்ையடித்த மசல்ைத்வதப் பங்கு வபோட்டு தமக்குப் வபோக இைவரப் பின்பற்றிப்

போரோட்டிய

சீ டர்

கும்பலுக்குத்

சிறிது

பங்கும்

அைித்தோர்.

தோம்

ஒருைர்தோம்

முகம்மது

தம்வமப்பற்றி அவ்ைப்வபோது தகுதியின்றிப் புகழ் போடிப் வபோற்றிக் மகோள்ளும்வபோது, உண்டோக்கிய

“அல்லோ

புனிதமோனைர்”

என

மனிதர்களுக்குள்

அைவர

தீர்மோனித்துக்

மிகவும்

மகோண்டுைிட்டதோல்,

பூரணப்

இதற்குப்

பின்

தன்வனமயோரு சோதோ மனிதனோகவை அைர் எண்ணிக் மகோள்ைைில்வல. இம்மோதிரி குண இயல்புகைின் பிரதிபலிப்வபத் தற்கோதல் (Narcissism) என்போர்கள்.

இப்புத்தகத்தில் ‘Understanding Muhammad & Muslims’ இதிலுள்ை கவதகளுக்குப்

பின்னோல், பல உண்வமகவைத் துணிவுடன் ைிைக்குகிறது. எந்த நிகழ்ச்சிவயயும்

நடந்தபடி கூறுைது மட்டுமின்றி, ஏன் இவ்ைோறு நடந்தது என ஒருமுவனப்போக ஆரோய்கிறது.

சரித்திரத்தில்

மிகவும்

புரிந்து

மகோள்ை

பற்றியும்

எைிதோகப்

முடியோத

ஒரு

தனிப்பிறைிவயப் பற்றியும், மிகச் மசல்ைோக்குள்ை ஒரு ைிசித்திர மனிதனின் பல மன

எழுச்சிகளுக்கோன

தமக்குள்

தோமமோரு

இருக்கும்

கூறுைவத

மன

அல்லோைின்

இந்நம்பிக்வகவய

கோரணங்கவைப்

அைர்

பிரவமயோலும்,

தூதர்,

என

முழுதுமோகத்

எக்வகள்ைிவயயும் பிறந்த

நோள்

முதல்

தகுதி

வைக்கிறது.

இல்லோைிட்டோலும்

மனவநோயோல்

போதிக்கப்பட்டு

தமதோக்கிக்மகோண்டோர்.

இதனோல்,

ஒரு

சிறு

எழுப்போமல்

நம்பிைிட வைண்டுமமன எதிர்போர்த்தோர். முகம்மது

தமக்குத்

ஆழ்மனதில்

புரிய

எல்வலோரும் அனோவத.

சடுதியில்

மிகச்

தோம்

அப்படிவய

குழந்வதப்

பருைத்தில் மபோருைோதர இல்லோவமயோல் ஏவழ-ைிதவைத்தோய் முகம்மதுவை ஒரு நோவடோடி தம்பதிகைிடம்

(Bedouin couple) ைைர்க்கக் மகோடுக்க வநர்ந்தது. அைருவடய

குழந்வதப் பருைத்தில், உண்வம தோயன்பு, தோய்ப்போசம் என்றோல் என்ன என்பவத

19

அைருக்குத்

மதரியோது.

போட்டனோரிடம்

அப்போட்டனோவரோ ைோழ்க்வகயில்

தம்

தோய்

இறந்த

ஒப்பவடக்கப்பட்டோர். அைவுக்கு

மீ றி

நடந்தவைகள்

பின்னர்,

முகம்மது

முகம்மதுைின்

(மசல்லம்)

எல்லோவம

இடங்

மிக

வமல்,

மகோடுத்தோர்.

அைவு

அைருவடய

பரிதோபப்பட்டு

முகம்மதுைின்

கடந்த

எல்வலகவைத்

தோண்டிவய இருந்தன (extremes). சிறு பிரோயத்தில் அைருக்குத் தங்குதவடயின்றி கிவடக்க

வைண்டிய

பயிற்றுைிக்கவும், ஏற்றைர்கள்

அன்பு

கிவடக்கோததோல்,

இன்னும்

அைருவடய

இல்லோவமயோல்

அைருக்கு

எல்வல

அைருக்குத்

நல்மலோழுக்கத்வதப்

எது

எனக்

ஆளுவமக்

“தற்கோதல்

கற்பிக்கவும் வகோைோறு”

(narcissistic personality disorder - NPD) தன்னிச்வசயோக உண்டோயிற்று. இக்வகோைோற்றின்

ைிவைைோக, அைர் இயல்போகவை ஆடம்பரத்தில் ஓர் ஈடுபோட்வடயும் மனசோட்சிவய அற்ற மிருக குணத்வதயும் ைைர்த்துக் மகோள்ை வநர்ந்தது. தோம் அல்லோைின் தூதர்

என மனத்தில் ஆழமோகப் பதிந்து ைிட்டதோல், தமக்கு எல்வலயில்லோ ைலிவம

இருப்பதோகத் தோவம கற்பவனயில் தைறோன எண்ணத்வத ைைர்த்துக் மகோண்டோர். தோம்

தனித்

தன்வமயுள்ைைர்

பிறரிடமிருந்து

எனத்

தோவம

போரோட்டுதவலயும்,

தீர்மோனித்துக் மகோண்டு எப்வபோதும்

அவத

சமயம்

தம்

கருத்துக்கவையும்

திட்டங்கவையும் எந்தக் வகள்ைியும் வகட்கோமல், எல்வலோரும் அப்படிவய ஒப்புக் மகோள்ை

வைண்டுமமனவும்

அவனைவரயும்

எதிர்போர்த்தோர்.

அல்லோவை

மிகக்

முகம்மதுவை

வகோபங்

மகோண்டு

நம்போவதோர்

துயரோர்ந்த

தக்க

தண்டவனவயயும் அைித்துைிடுைோர் என அச்சுறுத்தி குரோனிலும் அவ்ைோறு தோவம

எழுதிக்மகோண்டோர். குரான் சுரா: 53: 12: ‘முகம்மது வநரில் போர்த்ததோகச் மசோல்லியும் நம்போமல்,

அைருடன்

சச்சரவு

ஏன்

மசய்கிறீர்கள்?’ என்மறல்லோம்

கூறுகிறோர்.

இதனோல், மற்றைர்கவைத் தம் சுயநலத்திற்கோக உபவயோகித்து, அப்படி ஏற்கோதைர் மீ து

அைர்கள்

மனம்

மிகவும்

புண்பட

நடந்து

மகோண்டோர்.

இஸ்லோத்தில்

ஒரு

முவற வசர்ந்துைிட்டு அைவரப் புறக்கணித்த முஸ்லிம்கவைச் சற்றும் தயங்கோமல் படுமகோவலவயயும் குரான்

மசய்யவும்

ெசனம்

மைைிப்பட

அெர்கடள

இநதா:

வைண்டுமமன்ற எங்கு

இம்மோதிரி

தயங்கியவத

அைர்கள்

(டகதியாகப்)

வகால்லுங்கள்

தற்கோதவல

கிவடயோது.

(இதற்கு

“(முஃமின்கவை!)……அல்லோஹ்ைின்

கட்டவைவய

கண்டாலும்

(தப்பிநயாடமுயல்நொடரக்) வமலோக,

அைர்

4:89

புறக்கணித்து

பிடித்துக்

ைிட்டோல்

வகாள்ளுங்கள்;

etc.

எல்லோைற்றிக்கும்

அக்கோல

படிப்பறிைில்லோத

[[[…]]] ”

ைைர்த்துக்மகோள்ை

ஆதோர

போவதயில்

அவரபிய மக்கள் மத்தியில் முடிந்தது. ‘அல்லோ’ எனும் ‘மசோல்லோல் அைர்கவைத் தன் ையப்படுத்த முடிந்தது. அந்நோட்கைிலிருந்து இவத ஒரு மரபோனது.

முகம்மதுவுக்கு ‘பக்க மூவை ைலிப்பு’க்கோன (Temporal Lobe Epilepsy) [TLE]

அறிகுறிகள் இருந்தது எனலோம். இவத கோக்கோய் ைலிப்பு (fits) எனவும் தமிழில் ‘இசிப்பு’

எனவும்

ஏற்பட்டது.

மசோல்ைதுண்டு.

இவதயும்

முகம்மது

இதனோல்

முகம்மதுவுக்குச்

ஆன்மீ கமோகத்

திருத்திச்

சித்தப்

மசோல்லித்

பிரவம

தோவம

இவறத்தூதர் ஆகி ைிட்டதோகவும் மபோருள் ைிைக்கம் மசய்து மகோண்டோர். வதைர்கள், வபய்

பிசோசுகள்

கண்டதோகவும்

குரல்கவைத்

மசோல்லிக்

தோம்

மகோள்ளும்வபோது

வகட்டதோகவும், முகம்மது

இைர்கவை

மபோய்

வநரில்

மசோல்லைில்வல.

ஆனோல், மனநலக் வகோைோற்றோலும் அல்லது அந்வநோயின் முதிர்ச்சியோலும், தோம்

வபசுைதில் எமதது உண்வம, எமதது உண்வமயற்ற கற்பவன என வைறுபடுத்திக் கண்டறியக் கூட அைரோல் முடியைில்வல. ஆக்கிரமிப்பு

எண்ணக்-கட்டோயச்

மசயல்

வகோைோறு

(obsessive-compulsive

disorder--OCD) எனும் வநோயோலும் முகம்மது மிகவும் அைதிப்பட்டோர். இதனோல் அைர் எப்வபோதுவம

பகுத்தறிவுக்கு

ஒவ்ைோத,

ைிலக்க

20

இடமைிக்கோத,

அவநக

ைிபரீத

சடங்குகவையும், வைண்டும்

அவைகவை

என்பவதயும்

மசயல்கைோல்

இஸ்லோம்

மதோடர்பற்ற,

ைிபரீத

எைிதோகிறது.

எவ்ைைவு

தன்

எண்ணிக்வககைில்

சீடர்கள்

எனும்

மோர்க்கம்

என

மீ து

இயக்கவம நமக்கு

மசய்து

நிர்ப்பந்தித்தோர்.

இது

நவகக்கத்தக்க,

அவடயோைம்

முடிக்க

வபோன்ற

கோரணகோரியத்

கண்டு மகோள்ை

மிக

சுமார் 40 ெயதுக்கு நமல், முகம்மது உடல் மிடக ெளர்ச்சி ந ாய்

(acromegaly) என்ற ெியாதியும் வதாற்றிக் வகாண்டது. இந்ந ாயால், ரத்தத்தில் கலந்து உடலுறுப்புகடள உசுப்பி ெிடுகிற உட்சுரப்புக் கசிவு அளவுக்கும் மீ றி அதிகமாக உடலில் உற்பத்தியாகி, எலும்புகளின் கன அளடெத் நதடெயின்றி அதிகமாக்கி

ெிடுகிறது.

டக

கால்களின்

சடதகள்

இறுகிக்

வகாண்டு,

அளவுக்கதிகமாகக் குளிர்ந்தும் நபாய்ெிட்டது. நமலும் முகம், மண்டட ஓடு, உதடு, மூக்கு, மற்றெர்கள்

ாக்கு முதலியன அளவுக்கு அதிகமாகப் வபரிதாகிப் நபானதால்

நபால

டக்க

முடியாமலும்

சரியாகப்

திண்டாடினார். உடல்மிவகைைர்ச்சி வநோய் (acromegaly) 40

ையதிற்கு

வமல்

அதிகமோகி,

ஏறத்தோழ

நபச

முடியாமலும்

எனும் இவ்ைியோதி சுமோர்

60-65

ையதிற்குள்

வநோயோல்

போதிக்கப்பட்டைர் இறந்தும் வபோகலோம். (முகம்மது தன் 62ஆம் ையதில் கோலமோனோர்) சோதோரணமோகப் ைவகயில்

வதோன்றியது.

போர்ப்பைர்

மநறி

யோருக்குவம,

பிறழ்ைோகவும்

இயற்வகக்கு

முகம்மதுைின்

இதற்காதாரமாக

இஸ்லாத்து

மோறோகவும்,

வதோற்றவம

நூல்களில்

உைைியல்

படுபயங்கரமோகத்

தக்க

வதாடர்புகள்

ஆதாரங்கள் உள்ளன. இதனால்தான், அெர் உருெப்படத்டத ெடரெது தடட வசய்யப்

பட்டுள்ளது.

அப்படியும்

நகலிச்

சித்திரங்கடளக்

கூட

யாராெது

ெடரந்தால் முஸ்லிம்கள் ரகடளகளில் ஏன் ஈடுபடுகிறார்கள் எனும் காரணம் புரிந்ததா? இதன் ெிெரங்கள் இப்புத்தகத்தில் ஏராளமாக அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

உடல்மிவகைைர்ச்சி வநோய் (acromegaly) என்ற ைியோதியும், பக்க மூவை

ைலிப்புமோக இவ்ைிரண்டும் ஒன்று வசர்ந்து ஆண் பிறப்புறுப்பு நிமிர்ந்து இருக்க இயலோது எச்சமயத்திலும் ஒரு மதோய்வை உண்டோக்கி ஆண்வம ைலிவமவயயும்

இழந்து ைிடச் (erectile dysfunction - impotence) மசய்து ைிட்டது. வமலும், பிறப்புறுப்புத் மதோய்ைினோல், இழக்கச்

மனத்தில்

மசய்தது.

அதிகமோகித்

முடியோமலும், ஏமோற்றத்வத

முகம்மதுைின்

ஒரு

உடலுறவும்

தமக்கும்

தம்

மைைியிலும்

உண்டோக்கி ையதோன

ஏக்கத்வத

மகோள்ை

ஏற்படுத்தித்

முடியோமல்,

மபண்டிர்கவை

மசோல்ல

கோலத்தில்

கோம

வைட்வக

மட்டுவம

மனக்குவறயுடன்

மிகுந்த

உடலுறைில்

முடியோத

தமக்குள்வைவய

தன்நம்பிக்வகவயயும்

முடிைவடந்து

ஏற்பட்ட

திருப்தி

ைிட்டது.

மன

நிவலயில்

முத்மதோகுப்பு

நூல்கைில்

மசய்ய

இதுதோன் இருந்த

நிவலயில்லோவமவய உண்டோக்கியது. இப்புத்தகத்தில் மகோடுக்கப்பட்ட சோன்றுகள் எல்லோவம

அதிகோரபூர்ைமோன

இஸ்லோமிய

உள்ைவை.

Reproduced from approved Islamic texts) மகோண்டோடப்படும் இப்புத்தகத்தில்

நூல்கைிலிருந்வத

மீ ண்டும்

உள்ைது

முஸ்லிம்கைோல்

உள்ைபடி

மகோடுக்கப்பட்டுள்ைது.

அவத

(trilogy

-

புனிதமோகக் நகல்கைோக,

ஆண்வமயற்ற

நிவல

முகம்மதுைின் மனத்தில் ஒரு போதுகோப்பின்வமவயயும் சித்தபிரவமவயயும்தோன் ஏற்படுத்தியது. அடிவமகள்

என

முகம்மதுவுக்கு

அவனக

உடலுறவுக்மகன்வற

மவனைியரும்,

கணக்கில்லோமல்

கோமக்கிழத்திகள்,

மபண்டிர்கள்

இருந்தும்

எைரிடத்தும் புணர்ச்சியில் ஈடுபட முடியோமல், தம்வமயும் தம் மபண்டிர்கவையும் திருப்தி

மசய்ய

மபண்டிர்கைில் அைர்கவை

இயலோததோல்,

அவனைரும்

முதற்கண்

தம்

மிக

ைிைோக

மபண்டிர்கள்

மீ வத

இைையதினரோதோல்,

ரத்து

மசய்து

அைர்

(ையது

ைிடுைது;

use

சந்வதகப்பட்டோர். அதிகமோனோல்

&

throw

என

முகம்மதுைின் ைழக்கம்) தங்கள் உடல்பசிவயத் தீர்த்துக் மகோள்ை, முகம்மதுவுக்கும்

21

மதரியோமல், இன்பத்தில்

அைரில்லோத

கோலம்

வைவைகைில்,

கடத்துகிறோர்கவைோ,

வைறு

அல்லது

பல

ஆண்கைிடம்

கடத்தி

கலைி

ைிடுைோர்கவைோ

என்று

ஏலோவமயோல் ஐயம், பயம், மபோறோவம ஒருங்வக முகம்மதுவுக்கு ஏற்பட்டு ைிட்டது. (உண்வமயில்

இச்சமயத்தில்

தோன்

‘மரியோ’

எனும்

ஒரு

அடிவமப்மபண்ணுக்கு

ஆண் மகைோக ‘இப்ரஹீம்’ பிறந்து மகோஞ்ச நோட்கைில் இறந்து ைிட்டது. முகம்மது அக்குழந்வதயின் ஆதோரமோகக்

சை

அடக்கச்

குறிப்போகக்

மசோற்மபோழிைின்

அடக்கங்கள்

இக்கோரணங்களுக்கோகத் கண்டோல்

கைர்ச்சி

சடங்கில்

ஆற்றிய

மகோடுக்கப்பட்டுள்ைது.

தோன்,

எல்வலோவரயும்

மற்ற

உவரவய

இதில்

மிக

ஆண்களுக்குத்

உண்டோகோதைோறு

தம்

இப்புத்தகத்தில்

முகம்மது

திடுக்கிடச்

தம்முவடய

மபண்டிர்கவை

கூறிய

மசய்யும்).

மபண்கவைக்

உடல்

முழுவதயும்

மவறத்துக் மகோள்ை, முகத்திவரயுடன் கருப்பு நிறக் கூடோர உடலங்கிவய, (Hijabகட்டோயமோக

Nijab-Neqab)

அணியச்

மசய்தோர்.

(Tabari v. 3, p. 977)

(குரோன்:

33:59)

இவதவய முகம்மது ைோழ்ந்த ைிைரங்கவை அைிக்கும் சுன்னோைிலும் அப்படிவய

எழுதி ைிட்டதோல், இதுவும் ‘ஷரியோ’ைில் ஒரு அங்கமோகி ைிட்டது. ஆக, முகம்மது ஆண்டமயற்று இருந்த ஒநர காரணத்திற்காக, இன்று உலகில் குடறந்தது 50 நகாடி முஸ்லிம் வபண்கள் முகத்திடரயுடன் கருப்பு

ிறக் கூடார உடலங்கிடய

அணிந்து வகாள்ள நெண்டியதாகிெிட்டது.

முகம்மதுைின் ைிபரீதங்களுக்கு ஒரு எல்வல கிவடயோது. முஸ்லிம்கள்

சிரிக்கக்கூடோது; சித்திரம் உடல்

வதோலில்

கருப்பங்கிகவை

ைவரயக்கூடோது;

பச்வச-குத்திக்

உடுத்த

வைண்டும்;

சதுரங்க ைிவையோட்டு

மகோள்ைக்கூடோது; முஸ்லிம்

ஆடக்கூடோது;

முஸ்லிம்

ஆண்கவைச்

மபண்கள்

சோர்ந்வத

ைோழ

மபண்கள் அைர்கள் பிறப்புறுப்பு அழிவையும் {Clitoridectomies (Female Genital Mutilation or FGM) அதோைது “ஹுஃபோத்” (HUFAAD) அல்லது ”மக்ருமோ” (MAKRUHMAH)} வைண்டும்.

இன்னும்

எத்தவனவயோ

உண்டு.

தக்க

இடத்தில்

நிவறவைற்ற

இஸ்லோத்து

ஆதோரங்கவைோடு இதற்கோன குறிப்புகள் மகோடுக்கப்பட்டுள்ைன.

இஸ்லாத்தில் மனித அறிவுக்வகட்டாத ரகசியங்களுக்கு முகம்மதுெின்

ந ாய்கநள

மக்குத்

ெிளக்கமளிக்கின்றன.

தக்க

இவ்ைோறோக,

காரணங்கடள ஏவனய

நெண்டிய

மனிதர்கவை

மட்டும்

ஒப்பிடும்

வபோது

சோதோரண மனிதனின் இயல்புக்கு மோறன முகம்மதுைின் மனவநோய், உடல்வநோய் ைிவைவுகைோல்

ைிவைந்த

தனித்தன்வமயுடன்

எல்வலோரோலும்

அருைருக்கத்தக்க

ைிபரீத உடலுருைத்வதக் கண்ட பகுத்தறிைில்லோத அவரபியப் பழங்குடி நோவடோடி மக்கள்

முகம்மதுைின்

அபூர்ை

முக

ைிகோரங்கவைப்

போர்த்துத்

தப்புக்

கணக்கு

வபோட்டு ைிட்டனர். வமலும் முகம்மதுைின் முதுகில் ஒரு கருப்பு மச்சம் (Abnormally dark skin caused by increased deposits of melatonin / melanoderma / pigmentation) இருந்ததோம். அது

தோமமோரு

அவரபிய

‘அல்லோைின்

மக்கவை

அைவரவய ைிட்டனர்.

நம்ப

அல்லோைின்

முகம்மதுடெப் பற்றி

தூதமரன’ குறிப்பிடுகிறமதன

வைத்தோர்.

தூதரோகவை

ஆவகயோல் மதித்து

முகம்மது

முகம்மதுைின்

அப்படிவய

அக்கோல

ைிருப்பப்படி

ஏற்றுக்மகோண்டும்

ாம் ஏன் அறிய நெண்டும்?

உலகிலுள்ை 100 வகோடி முஸ்லிம்மக்கள், முகம்மதுைின் நகல்கைோக ஆகிைிட

ைிரும்புகிறோர்கள். இதன் பலனோக, ஒவர ஒரு தனி மனிதனின் மன ைிபரீதங்கள் அைருவடய அறிந்து

சீ டர்

மகோள்ை,

மதரிந்துமகோண்டு

கும்பல்களுக்கும்

இைவர

ஏன்,

ைிட்டோல்,

தோவர

எப்படி,

எது

முகம்மதுைின்

22

ைோர்க்கப்படுகிறது. உருைோக்கியது சீடர்கள்,

என

முகம்மதுவை நோம்

என்மனன்ன

நன்கு

எதிர்

போர்க்கோதவைகவை இனி நிகழ்த்தப் வபோகிறோர்கள் என்று நோவம ைருமுன் கூறி ைிடலோம். ஐந்தில்

தற்வபோது

ஒரு

நோம்

பங்குள்ை

மிக

பயங்கரமோன

முஸ்லிம்கள்

வநரத்தில்

ஒரு

ைோழ்கிவறோம்.

உலகில்

வபத்தியக்கோரவரத்

துதித்து,

அைர்களுக்குள் சிலர் தற்மகோவல மைடிகுண்டு தோக்குதவலக்கூட ஒரு வநர்த்திக் கடனோக நிவறவைற்றுகிறோர்கள். இது உலகில் முஸ்லிம்கைல்லோத 80% மக்கவைவய மபரிதும்

போதிக்கிறது.

புனிதமோன

இறுதிச்

தற்மகோவல

மசய்வக

மைடிகுண்டு

என

தோக்குதல்தோன்

நிவனக்கும்

ஒரு

முஸ்லிம்கைின்

கும்பலுக்கு

மத்தியில்

ைோழ்ைவத நமக்கு மிக பயங்கர வநரமல்லைோ? இக்மகோடியைர்கைிடம் அணுகுண்டு வைறு உபவயோகிக்கக் கிவடத்து ைிட்டோல் வைறு ைிவனவய வைண்டோம். அப்படி ஏதோைது

ஏடோகூடமோக

நிகழ்ந்து

ைிட்டோல்

இவ்வுலகவம

மைடித்தூள்

நிவறந்த

மபரிய பீப்போயோகிைிடும். இப்பிரச்சவனக்கு ைிவடதோன் என்ன? சற்று சிந்தியுங்கள். மனித இனம் ைிழித்மதழுந்து இஸ்லோமிய வபரோபத்திலிருந்து நம்வமத் தற்கோத்துக் மகோள்ை

இது

தோன்

சரியோன

சமயம்.

ஆக,

உலமகங்கும்,

முஸ்லிம்களும்

இஸ்லோமியமும் ஜன நோயக ஆட்சிகளும் கூடி உடமனோத்து ைோழ்ைமதன்பது (சகஜ ைோழ்வு-coexistence) நடக்கோத கோரியம். இஸ்லோத்து முஸ்லிம்கள் எல்வலோரிடமும் சண்வடயிடும்

இயக்கத்வதச்

சோர்ந்தைர்கள்.

இஸ்லோம்

ஜனநோயக

ஆட்சியோல்

கிவடக்கும் சலுவககவை அனுபைித்துக் மகோண்டு, ஜனநோயகத்வதவய ஒழித்துக்

கட்டி, இஸ்லோத்து சர்ைோதிகோர ஆட்சி முவறவய நிறுவுைவத என்றுவம தங்கள் ஒவர

வபோது

குறிக்வகோைோக பண்போடு

இஸ்லோமிய

நடத்தும்

கலோச்சோரம்

இயக்கம்.

என

மிருகத்தனத்திற்கும்

இஸ்லோத்வதப்பற்றி

நிவனப்பவத

நல்ல

ஒரு

நோகரிகக்

சர்ச்வச

மசய்யும்

முரண்மதோவட

(Oxymoron)!

கலோச்சோரங்களுக்கும்

யுத்தம்

ஏற்பட்டுப் வபரழிவை உலகம் சந்திக்கோது இருக்க வைண்டுமமன்றோல் இஸ்லோமிய இயக்கத்தின்

தைறோன

மகோள்வககவை

மைட்ட

மைைிச்சமோக்கி

அதிலுள்ை

குவறபோடுகவை உலகுக்குப் பவறசோற்ற வைண்டும். உலக மக்கள் அவமதியுடன் ைோழ முஸ்லிம்கவை இஸ்லோத்வத மறக்கச் மசய்யவைண்டும்.

இப்புத்தகம் இரு குறிக்வகோள்கவை மனதில் மகோண்டு எழுதப்பட்டது.

1. முஸ்லிம்களுக்கு, இஸ்லோமியத்தில் உள்ை குவறபோடுகவை அறிந்து மகோள்ை உதைவும் இதனோல் இஸ்லோவம இைர்கள் ைிட்மடோழிக்கவும்; 2. முகத்திவரவயக்

கிழித்து

இஸ்லோத்தோல்

உலகுக்கு

இஸ்லோத்தின்

இருக்கும்

அச்சுறுதலுக்கு

எதிரோக எல்லோ மக்களும் வபரணி ைகுத்து இஸ்லோமியத்வதத் தகர்த்து உலகுக்கு போதுகோப்பு அைிக்கவும்தோன். ஆக, முஸ்லிம்களுக்கும் முஸ்லிமல்லோத மக்களுக்கும் முகம்மதுவைப் அப்பணிவய அறிவைோம்

புரிந்து

மிக

என்ற

மகோள்ைமதன்பது

சுலபமோக்குகிறது.

ஆங்கிலப்

பல்லோயிரக்கணக்கோன,

புத்தக

முஸ்லிம்கள்

இன்றியவமயோததோகிறது.

முகம்மதுவையும்

முன்

பதிப்புகவைப்

இஸ்லோத்வத

இப்புத்தகம்

முஸ்லிம்கவையும் படித்து

ைிட்டுைிட்டனர்.

ைிட்வட

இந்த

ஒரு

சோன்வற, நமக்குத் தைிர்க்க இயலோத ஒரு மதைிைோன முடிவைத் மதரிைிக்கிறது. அதோைது

முகம்மதுவை

இஸ்லோமிலிருந்து

நன்கு

ைிடுபட்டு

அறிந்து

அதனோல்

மகோண்டு

ைிட்டோல்,

இஸ்லோமும்

முஸ்லிம்களும்

தனக்குத்தோவன

அழிந்து

வபோகும். இக்கருத்து ஓர் மிவகப்படுத்துதல் (hyperbole) என நீங்கவை தீர்மோனித்து இவத

உங்கள்

முவறயோைது

மனதிலிருந்து

படிக்கவும்.

அப்படிப்

அகற்றுைதற்கு படித்து

முன்

முடித்தவுடன்

இப்புத்தகத்வத உங்கள்

ஒரு

ைிருப்பப்படி

அப்படிவய தீர்மோனித்துக் மகோள்ைவும். ஆனோல், நீங்கள் ‘முகம்மதுவை முற்றிலும் அறிந்து

மகோண்டு

ைிட்டோல்’

இஸ்லோம்

எனும்

கருத்துப்படிைம்

கட்டோயமோக

அழிக்கப்பட வைண்டியதுதோன் எனும் அபிப்பிரோயத்வதோடு ஒத்துப் வபோைர்கள். ீ இது மிக

உறுதி.

இந்த

சைோல்

ஒன்வற

23

முஸ்லிம்களுக்கு

இப்புத்தகத்தில்

இஸ்லோத்வதப்பற்றி

நோம்

கூறியது

அவனத்தும்

மமய்மயன

நிரூபித்து

ைிடும்.

மபரும்போன்வமயோன முஸ்லிம்கள், இப்புத்தக முன்பதிப்புகவைப் படித்த பின்னர், இஸ்லோமியத்தின்

மீ வத

குற்றங்கோண

ஆரம்பித்துள்ைனர். ஒருைர்

ஆழ்மனத்தில்

பதிந்துள்ை மகட்ட ைிஷயங்கவைப் பற்றி உண்வமயோன சந்வதகங்கவைக் கிைப்பி ைிடுைவத

பிறர்

அைருக்குச்

மசய்யும்

தவலசிறந்த

பரிசைிப்போகும்.

இதனோல்,

அைருக்கு நன்வமவயத்தோன் நோம் மசய்கிவறோவம தைிர தைறோன எண்ணத்வதத் வதோற்றுைித்துத்

தைறோன

ைழியில்

இட்டுச்

மசல்லைில்வல.

இஸ்லாம்

உண்டமகடளக் கண்டு எப்நபாதுநம அஞ்சுகிறது. கிறித்தைமும் இஸ்லோத்வதப் வபோன்று

ஒருகோலத்தில்

கீ ழ்த்தரமோன இருக்கிறது.

(ஏன்!

மசயல்போடுகைில்

ஆனோல்,

இன்று

கூடத்தோன்

என்கிறீர்கைோ!)

வெளிப்படடயாகச்

கிறித்தைத்தில்

சிக்கித்தோன்

பரம்பவரயோக

ைழக்கங்கள் ஒவ்மைோன்றோக மோறிக்மகோண்டு ைருகின்றன. இஸ்லோத்தில்

உள்ைது

மைடிகுண்டு

கலோச்சோரத்திலிருந்து

இஸ்லோமிய

ைிலங்குகவை

மகோள்ை

முடியும்.

உள்ைபடி

அறிந்தோவல,

முஸ்லிம்கைோவலவய

முஸ்லிம்களும்

நிரந்தரமோக

இயங்கி

தோங்கைோகவை உவடத்துத்

மிகவும்

இருந்தது,

ைந்த

இஸ்லோத்தின்

தங்கவை

பூட்டி

தூக்கி

பழக்க கத்தி-

ைிடுைித்துக்

மோட்டிக்மகோண்ட

ைசிமயறிந்து ீ

ைிட

வைண்டும். முஸ்லிம்கவை! உங்கள் கைனத்திற்கு - ஒர் உலகப் புள்ைி ைிைரம்: மதசோர்பற்றைர்கள், “வநர்வமயோன” ஒவர மத சோர்புள்ை மதமைறியர்கள் = Virtuous Bigot)

எனக்

மகோள்வகயற்ற

சில

கங்கோலிகவைத்

தைிர்த்துக்

கணக்மகடுத்துக்

மகோண்டோலும், உலக மமோத்த ஜனத்மதோவகயில் - முஸ்லிம் அல்லோதைர்கள் 80% முஸ்லிம்கள் நிவனைில்

20%

(இதில்

மகோள்ைவும்;

மிதைோதிகவை

எச்சமயத்திலிம்

மபரும்போன்வமயினர்.

எப்புறமும்

மிதைோதிகள்

இவதயும்

சோயலோம்).

இஸ்லோத்வதப் பற்றி முஸ்லிமலோதைர்களுக்கு 1434 ஆண்டுகைோக இருந்த பவழய இஸ்லோமிய கூடித்தோன்

மைறுப்பு

உள்ைது.

இவணயத்திலிருந்து

மனப்போங்கு இவத

உலமகங்கும்

இனி

இஸ்லோத்வதப்

முன்னவர

குவறக்க

பற்றிக்

ைிடக்

முடியோது.

கிவடக்கும்

கட்டோயம்

தற்வபோது

தகைல்கைோல்

உலக

மக்கள் ஏற்கனவை மிக ைிழிப்பவடந்து ைிட்டனர். நீங்களும் மற்றைர்கள் வபோல

உங்கள் பவழய மைறிக் மகோள்வககவைக் வகைிட்டு சமோதோன சக ைோழ்வு ைோழ (Peaceful co-existence) பங்வகற்றுக் மகோள்ைதில்தோன் உங்களுக்கு நன்வம உள்ைது. Let’s see!!

----0----

24

இந்நூடல எழுதத் தூண்டிய சில

ிகழ்வுகள்

(Forward) ---0---

இங்வக

மகோடுக்கப்பட்டிருக்கும்

நிகழ்ச்சிகள்

ஒவ்மைோன்றும்

பத்தியில் ** இக்குறியுடன் மகோடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தனித்

தனி

**மசப்டம்பர், 11, 2011 பயங்கர ைன்முவறத் தோக்குதலுக்குப் பிறகு, மிகவும்

மனம்

குழம்பிய

மதரிைித்தோர்:

ஒரு

அமமரிக்க

மகனுக்கு

“என்

நோட்டுத்

23

தோய்-என்னிடம்

ையதோகிறது.

மிக

அைனுவடய

ைருத்தத்துடன்

14ைது

ையதில்

இஸ்லோம் மதத்திற்குத் தன்வன மோற்றிக் மகோண்டோன். பின்னர், ஓர் இமோம் ஏற்போடு மசய்து

மகோடுத்தபடி

தற்வபோது

அைனுக்கு

ஒரு

ஆஃப்கோனிஸ்தோனுக்குச் மகோன்று

குைித்து,

மசய்யும்

இஸ்லோமிய

தோயோனோலும்

பவட

ைிட்டோன்.

மகோன்று ைிடு’

என

மசய்து

மகோண்டோன்.

தோலிபோன்களுக்கோகத்

மகோள்வககளுக்கோகத்

வகப்பற்றியவுடன்,

கோஃபிரோகிய “உன்

மணம்

உண்டு.

அமமரிக்க

தயோரோகியும்

அமமரிக்கோவைக்

இல்லோதைர்கவைக்

மபண்வண

குழந்வதயும்

மசன்று

அைைிற்குத்

இஸ்லோம்

முஸ்லிம்

ஒரு

ைரர்கவை ீ தன்

உயிவரத்

இன்னும்

சில

தனக்கு

ஆவண

தியோகம்

ஆண்டுகைில்

நம்பிக்வக

‘இஸ்லோத்தில்

தவலவய மைட்டிச்

தோவன

‘ஜிஹோத்’-இல்

பிறப்பிக்கப்பட்டோல்,

சோய்க்கச்

சற்றும்

தயங்க

மோட்வடன்” என தன் மகவன தன்னிடம் கூறியதோகச் மசோல்லி ைருத்தப்பட்டோர்.

**பிரிட்டிஷ் பிரவஜயோன 25 ையது சவமரோ நஸீர் என்ற நன்கு படித்த

முஸ்லிம்

இைம்

மசய்தனர்.

காரணம்,

ைட்டிலுள்வைோர், ீ

மபண்வணப்

உறைினர்

போகிஸ்தோனில்,

எல்வலோருமோகச்

கீ ழ்ச்

சாதி

தம்

வசர்ந்து,

ைட்டிவலவய ீ

பதுங்கி

ஆஃப்கானிஸ்தான்

2005இல்,

இருந்து

முஸ்லிமுடன்

மகோவல

கோதல்

மகோண்டு போகிஸ்தோனிலிருந்த எல்லோ மணைரன்கவையும் மணக்க மறுத்துத் தன் குடும்பத்திற்கு

அைள்

மற்மறோரு

ையதோன

தந்துைிட்டோைோம். ைட்டிற்வக ீ

17

முவறயில்

அைப்மபயவர

இதற்குக்

வகோபமவடந்த

உறைினர்

லண்டனிலிருந்து கத்தியோல்

(Dishonour வபயன்

ைரைவழத்து,

30

to

the

ையதோன

ஆகிவயோர்,

அைைது

(இஸ்லோத்து ‘ஷரியோ’

entire

இைள்

இைவை

அண்ணன்,

போகிஸ்தோன்

மதோண்வடவய

ஆவணப்படி)

ைோங்கித்

family)

‘ஹலோல்”

சித்திரைவத

மசய்து

மகோஞ்சம் மகோஞ்சமோகத் துடிக்கத் துடிக்கத் மதோண்வடக்குழிவய அறுத்து, பின்னர் உடல் முழுதும் ைட்டிலுள்வைோர் ீ அவனைரும் மிக்க மைறியுடன் குத்திக் மகோவல மசய்தனர் (Honour Killing – குடும்ப மகௌரைக் மகோவல). அக்கம் பக்கத்து ைட்டோர் ீ போர்த்துக் மகோண்டிருக்கும் வபோதுகூட இைள் தந்வத அைளுவடய தவல மயிவரப் பற்றி

இழுத்து,

மற்றைர் தோயோக

ரத்தவம

கூட

தடோமலன

வமோதினோர்.

உவறந்து வபோகுமைைிற்கு

இருக்கவை

இைளுவடய அங்கு

கதைில்

முடியோது”

அன்வனயும்

இருந்த

எனக்

அப்மபண்வண

கதறியதோல்,

சம்பந்தப்பட்டுள்ைோள்

சவமரோைின்

2,

மகோவல

4

ஓலமிட்டு,

இந்தப்

எனவும்

ையதோன

மசய்யப்படும்

“நீ

என்

படுமகோவலயில்

மதரிகிறது.

சின்னஞ்

வபோது

சிறு

அப்வபோது

சவகோதரிகள்

ஒன்றிரண்டு அடி தூரத்தில், மிக அருகோவமயில், இருந்தோர்கள் எனத் மதரிகிறது.

ஏமனனில், அைர்கள் உவட, முகம் முழுதுவம ஒவர ரத்தக் கவற படிந்து கிடந்தது. இைள் குடும்பவம நன்கு படித்தைர்கள், ைசதியோனைர்கள். இஸ்லோமிய குடும்பத்தில் “டகரா” ைோல்

(தன்மோனத்தோல்)

குடும்ப வகௌரெத்டதக் காப்பாறிக் வகாள்ள

25

வகாடல, (Honour Killing) என்பது சர்ை சோதோரணம். கோரணம்: முகம்மது

குரோனில்

கூறியபடி குடும்ப மகௌரைத்வதக் கோப்போற்ற இது ஒரு மகௌரைக் மகோவல. இப்படி மசய்யோைிட்டோல் ‘அல்லோ’வுக்வக துவரோகம் மசய்ததோகுமோம். **முகம்மதலி

அல்-வசத்

எனும்

சவுதி

அவரபியோவைச்

வசர்ந்த

வகோடீசுைரரின் ‘மசல்மலௌக்’ எனும் 23 ையதோன வபயன், 2003, மமோரோக்வகோவைச்

வசர்ந்த தனது யூத நண்பவன தன்னுடன் மது குடிக்க அவழத்தோன். இருைருமோக நடு இரவு ைவர ஒரு மதுக் கவடயில் வசர்ந்வத குடித்தனர். பின்னர் இருைரும் அவறக்குச்

‘மசல்மலௌக்’ அயர்ந்து

வைந்திருந்த

தூங்கிக் ஒரு

குரல்ைவைவய

மசன்றனர்.

அங்கு,

யூத

மகோண்டிருக்வகயில்

கூரோன

குத்துக்

‘ஹலோல்’

கத்திவய

முவறயில்

நண்பன்

குடி

எடுத்து,

மகோஞ்சம்

மயக்கத்தில்

முன்வனற்போடோக

‘மசல்மலௌக்’

தன்

யூத

நண்பன்

மகோஞ்சமோக

அறுத்துத்

தவலவயத் துண்டித்தோன். அவறயில் கூட இருந்த மற்மறோரு வதோழன் மசோன்னபடி,

இருைரும் இரைில் அவமதியோகத்தோன் கோணப்பட்டனர். இக்மகோவலக்குக் கோரணம், இஸ்லோம்-யூத மதவைற்றுவமவய என ‘மசல்மலௌக்’ ைக்கீ ல் மசன்னோர்.

**முகம்மது தோஹிரி-அசர் என்ற 23 ையது ஈரோனியன், ைட கவரோலினோ

கலோசோவலப் பட்டதோரி. ஒரு நோள், மைகு ைிவரைில் போயும் ஸ்வபோர்ட்ஸ் கோவர

(SUV) ைோடவகக்கு எடுத்து கல்லூரி ைைோகத்தில் மமதுைோக ஆரம்பத்தில் மமதுைோக ஓட்டி ைந்து ைண்டிவய திடீமரன படு ைிவரைோக கல்லூரிக் கூட்டத்வத வநோக்கி மசலுத்தினோன். இதில்

ஒன்பது

தன்னோல் வபர்

முடிந்தைவர

வமல்

இடித்து,

பலவரக் ஆறு

மகோல்ல

வபர்

முயற்சி

எலும்புகவை

ைவககைில் ஒடித்துப் மபருமைைோகக் கோயம் ைிவைைித்தோன்.

மசய்தோன்.

பல்வைறோன

**நைம்பர், 2005இல், கரோச்சி, போகிஸ்தோனில் ைசித்த ஹிந்துைோன, “சமனௌ

வமங்க்ைோர்” அைர்களும், அைர் மவனைியுடன் ைடு ீ திரும்பும் வபோது ைட்டிலிருந்த ீ மூன்று

மபண்களும்

புண்பட்டுப்

திடீமரன

வபோனோர்கள்,

கோணோமற்வபோனவதக்

ைட்டிலும் ீ

சோமன்கள்

கண்டு

கண்டபடி

மிகவும்

சிதறிக்

மனம்

கிடந்தன.

இவைகைோல் ஏவதோ ைிபரீதம் நடந்துள்ைது என்று மோத்திரம் அறிந்தனர். எல்லோ இடங்கைிலும் வதடி ஓய்ந்து, இரண்டு நோட்களுக்குப் பிறகு, தங்கள் மக்கள் மூைரும் முஸ்லிம்கைோல் பிடித்தனர்.

கடத்தப்பட்டு,

வபோலீசும்

இஸ்லோமுக்கு

வமனர்கைோன

மூன்று

மோற்றப்பட்டனர்

இவைஞர்கவை

என

கண்டு

இக்குற்றத்திற்கோக

வகது மசய்தது. வகோர்ட்டு அைர்கவை ஜோமீ னில் ைிடுதவல மசய்தது. இதுைவர இப்மபண்கவைக்

கோணைில்வல.

“போகிஸ்தோனில்

ஹிந்துப்

மபண்கள்

கடத்தப்

படுைது இப்வபோது சோதோரணமோகி ைிட்டது. இவ்ைோறு கடத்தப்பட்ட மபண்கைிடம்

தோங்கைோகவை இஸ்லோத்திற்கு மதம் மோற்றம் மசய்துமகோண்டதோக அப்மபண்கவைக் கட்டோயப்படுத்தி

அரசோங்க

முத்திவரத்

தோைில்

வகமயழுத்து

ைோங்கப்படுகிறது.

“எங்கள் வகோபத்வத மைைியில் கோட்டி அதனோல் முஸ்லிம்களுக்கு பலிகடோைோகி ைிடுைதற்கு எங்களுக்குப் பயமோகவும் உள்ைது” என கரோச்சியில் ைசிக்கும் லோல்ஜி எனும்

ஹிந்து

கூறினோர்.

மபண்களுக்மகன்வற

இது

போகிஸ்தோனில்

வபோன்ற

தவலமயழுத்து

உள்ைது.

அைர்கள்

அவனக

ஹிந்து

கடத்தப்படுைவதோடு,

ைலுக்கட்டோயமோக இஸ்லோத்துக்கு மோற்றப்பட்டு, அைர்கவைப் மபற்வறோர்கள் கூட சந்திக்கக்கூட

அனுமதியும்

ைிடுதவலயவடந்த

மறுக்கப்படுகிறது.

வமனர்களுக்கோக

ஆஜரோன

வகது

மசய்யப்பட்டு

இஸ்லோமிய

ஜோமீ னில்

முல்லோ-ைக்கீ ல்,

மமௌல்ைி அஜீஸ், ”கோஃபிர்களுடன் முஸ்லிம் மபண்கவை எப்படி சந்திக்க வைக்க முடியும்?”

என

‘ைோந்தி’

ைோதம்

மசய்கிறோர்.

ஹிந்துப்

மபண்கள்

முஸ்லிமோக

மோற்றப்படும் வபோது நூற்றுக்கணக்கோன முஸ்லிம்கள் கைர்ச்சி நடனம் ஆடிப் போடி

ஆட்டம் வபோடுகின்றனர். ஹிந்துப் மபண்கைின் மபற்வறோர் கதறும் ஓலமமல்லோம்,

26

அதிகோரிகள் கோதில் ைிழுைதில்வல. அப்மபண்களும், எப்வபோதோைது உண்வமவயக் கூறினோல்,

மகோல்லப்படுைோர்கள்

என

பயமுறுத்தப்

படுகின்றனர்.

இதற்குப்

பயந்துதோன் எந்த போகிஸ்தோனி ைக்கீ லும் எந்த ஹிந்து மபண்கைின் ைழக்குகைிலும் ஆஜரோக மறுத்து ைிடுகிறோர்கள். **2005இல்,

மபண்கள்,

இந்வதோன ீசிய

ஒரு

வகோவகோ

‘வபோவசோ’

வதோட்டைழியோக

நகரத்தருகில்,

மூன்று

கிறித்தைப்

பள்ைிக்கு

கிறித்தைப்

மசன்று

மகோண்டிருக்கும் வபோது, ஒரு முஸ்லிம் கும்பல் அைர்கவைத் தோக்கி, அைர்கள் தவலகவைத்

துண்டித்தனர்.

கோரணம்,

அைர்கள்

கிறித்தைப்

மபண்கள்

என்பவத!

அப்மபண்கைின் உயிரற்ற உடல்கள் மட்டும் சற்று தூரத்தில் ைசி ீ எறியப்பட்டுக் கிடந்தன. அைர்களுள் ஒரு மபண்ணின் தவலமட்டும் கிறித்தை சர்ச்சின் ைோசலில் இருந்தது.

இஸ்லோவமப்

ஆகிவயோவரக்

குரோன்

பின்பற்றோத

ஆவணப்படிக்

புனிதமோகக்

கருதுகின்றனர்.

தங்கள்

நோட்டின்

சதோ

கிறித்தைர்,

புத்தமதத்தைர்,

மகோவல

மசய்யைவத

சண்வடயிடும்

யூதர்கள்

முஸ்லிம்கள்

தீைிரைோத

முஸ்லிம்கள்

முக்கியமோக ‘சூலவைசி’ எனும் மோகோணத்வதக் குறிவைத்தனர். இந்த இடம்தோன் புது

அஸ்திைோரமமன

இைர்கள்

திட்டம்.

இவத

மோநிலத்தில்

2001லும், 2002லும், கிறித்தைர்கள் தோக்கப்பட்டனர். இச்சண்வடயில் ஆயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட

நிரபரோதிகைோன

கிறித்தைர்கவை

முஸ்லிம்கள் மகோவல மசய்தனர்.

இந்வதோன ீசிய

பயங்கர

தீைிரைோத

**ஜூன் 18, 2010இல், கிவரமியோ நகரத்தில், Dneprovka எனும் இடத்தில் ஐந்வத

ையதோன Viktor Shemyakin சிறுைனின் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு மசத்துக் கிடந்தோன். அச்சிறுைன்

நண்பர்களுடன்

மணல்

குழியில்

ைிவையோடிக்

மகோண்டிருந்தோன்.

அப்வபோது ஒரு முன்பின் மதரியோதைன் அச்சிறுைனிடம், “அவதோ அந்த மரத்திலுள்ை குருைிகவைப்போர்” எனச் மசன்னவுடன் அைன் மரத்வத அண்ணோர்ந்து போர்க்கும் வபோது

“அல்லோஹூ

கத்திவயப்

அக்பர்”

போய்ச்சியதோல்

கிழிக்கப்பட்டுக்

கிடந்தோன்.

எனக்

அைன்

இந்தப்

வகோஷமிட்டு ஓர்

சிறுைனின்

ஆட்டுக்குட்டி

வபரச்சமூட்டும்

அச்சிறுைனுடன் இருந்த இரு 2, 5 ையதுச்

மதோண்வடயில்

வபோன்று

எதிர்போரோத

கழுத்து

தோக்குதவல

சிறுமிகள் சோட்சிகைோகத் திவகத்துப்

போர்த்துக் மகோண்டு இருந்தனர். சிறுைனின் தோய் ைோசலிலிருந்து ைந்த கூக்குரவலக் வகட்டு

ஓடி

ைந்து

போர்க்கும்வபோது

சிறுைன்

ஒரு

ரத்தக்குட்வடயில்

மசத்து

இருந்தோன். இக்மகோவல மசய்த 27 ையதோன முஸ்லிம், அவத ைட்டின் ீ ஒரு பரணில்

ஒைிந்திருந்தோன். இைவனக் வகது மசய்யுவபோது இந்த குற்றத்வத இஸ்லோமுக்கோக அல்லோைின் மபயரில் தோன் மசய்ததோக ஒப்புக் மகோண்டோன்.

**வம மோதம், 2008இல், பிரிட்டனில், க்மைௌமசஸ்டரில், 42 ையதோன Sahnoun

Daif Allâh என்ற மருந்துக் கவடக்கோரன், அங்கிருக்கும் மிகப் மபரிய இரு சூப்பர் மோர்க்மகட் கவடகைில், மல மூத்திரக் கலவைகவை உணவுப் மபோருட்கைிலிலும்,

குழந்வதகள் புத்தகப் பகுதியிலும், அங்கிருக்கும் மதுபோனக் கவடயிலும் மதைித்து

சுமோர் £ 700,000 நஷ்டம் ைிவைைித்தோன். வபோலீஸ் இைவனக் வகது மசய்யும் வபோதுகூட,

ஏன்

மசய்தோய்

என

ைினவும்

வபோது

மகோஞ்சமும்

ைருத்தமின்றி,

இக்கயைன் மசோன்ன பதில், “அல்லோவுக்கோக இவையவனத்தும் “ஜிஹோத்” புனிதப் பணியோகச் மசய்வதன்” என்பவதயோகும்.

**அவத ைருட பிப்ரைரி மோதத்தில் இரு முஸ்லிம் கவடக்கோரர்கள், சோயீத்

ஹோஸ்மி 25, ஜோன் யோத்கரி 23, இருைருக்கும் தலோ £1500 அபரோதம் ைிதிக்கப்பட்டது, கோரணம், கலந்து

தோங்கள்

ைிற்றனர்.

இம்மோதிரி

உயர்தர

ைிற்கும்

சோக்வலட்

அதிர்ச்சியுற்ற

இனிப்பு

இனிப்பு

மரோட்டியில்

முஸ்லிமல்லோத

மரோட்டியில்

27

கலந்துள்ை

மனித

மலத்வதக்

ைோடிக்வகக்கோரர்

துர்நோற்றத்வதப்

ஒருைர்

மபோறுக்க

மோட்டோது அரசோங்க சுகோதோர ைிஞ்ஞோனிகைிடம் இனிப்பு எனத் தன்வன ஏமோற்றி ைிற்கப்பட்ட

சோக்வலட்வட

ைிஞ்ஞோனிகள்

ஒப்பவடத்துப்

நுண்வநோக்குக்

மரோட்டிகைில்

மனித

பரிவசோதவன

கண்ணோடியில்,

மலம்

கலந்துள்ைது

மசய்யச்

(Microscope) எனத்

மசோன்னோர்.

பகுத்தோய்ந்து,

தீர்ப்பைித்தனர்.

இந்த

முஸ்லிம்

கவடக்கோரர்களும் தங்கள் குற்றத்வத ஒப்புக் மகோண்டனர். இதுவும் முஸ்லிம்கைின் சிந்திக்கும் தரத்துக்கு ஓர் எடுத்துக்கோட்டு.

**38 ையதோன் மபல்ஜிய நோட்டுப் மபண்மணி, ‘Muriel Degauque’ சிறு ையது

முதல்

மதரிந்த

அக்கம்

அபிப்பிரோயத்வதக்

பக்கத்திலுள்வைோர்

கூறுவகயில்,

இைள்

அைவைப்

நல்ல

பற்றித்

இயல்புகவை

தங்கள்

உவடயைள்,

பனிச்சறுக்கு ைிவையோட்டில் ைிருப்பமுள்ைைள் என்வற மசோன்னோர்கள். இைள் ஒரு முஸ்லிவம

மணம்

புரிந்த

பின்

இைளுவடய

கணைனுடன்

சிரியோ

மசன்று

ைிட்டோள். அங்கிருந்து இரோஃக் மசன்றோள். நைம்பர்-9, 2005இல் இைள் தற்மகோவல மைடிகுண்டுகவை

ையிற்றில்

கட்டிக்

மகோண்டு

அவைகவை

மைடிக்கச்

மசய்து

தோனும் மரித்து, ஐந்து வபோலீஸ்கோரர்கவைக் மகோன்று ஆறோைது அதிகோரிவயயும் ஏவனய நோன்கு வபர்கவையும் வமோசமோகக் கோயப்படுத்தினோள் இச்மசயல்கள்

இக்குற்றைோைிகள்

மிகவும்

உண்வமயில்

வபத்தியக்கோரத்தனமோகக் வபத்தியங்கைல்ல.

கோணப்பட்டோலும்,

இைர்களும்

மிகச்

சோதோரணமோன மனிதர்கவை! பின் இக்மகோடும் மநறி தைறிய குற்றங்கவைச் மசய்யத் தூண்டுைது எது? இதற்மகலோம் கோரணம் இஸ்லோமிய இயக்கவம. முஸ்லிம்கள்

அவமப்போக,

ஏன்,

எதனோல்

முஸ்லிம்கள்

மைகுண்டுள்ைனர்?

மற்ற

தங்களுக்கு

இக்மகோடும் எைர்

மசயவலச்

மீ தும்

எவ்ைிதத்திலும்

மசய்கிறோர்கள்?

ஏன்,

எதனோல்

சம்பந்தமில்லோ

ஒர்

மிக

ைிட்டோலும்,

உலகின் மறுவகோடியிலிருக்கும் இடத்தில் இைர்கள் ஏன் ைன்முவறயில் இறங்க வைண்டும்?

எப்வபோதோைது

எந்வநரமோனோலும்

எங்கு

யோரோைது

முகம்மதுவைப்

வைண்டுமோனோலும்

பற்றிச்

வகோடோனுவகோடி

மசோன்னவுடன் முஸ்லிம்கள்

மறுதலித்துக் கலகம் மசய்து நிரபரோதியோன மக்கவை மகோன்று குைிக்கின்றனவர ஏன்? இம்மோதிரிச் மசயல்போடுகள் ைிவைகமுள்ை நடத்வத அல்ல என இருப்பினும், இக்மகோடுவமகவை

ஆறறிவு

பவடத்த

முஸ்லிம்கள்

ஏன்

மசய்ய

வைண்டும்?

இம்முரண்போடுகளுக்கு நோம் எவ்ைோறு என்மனன்ன ைிைக்கங்கவை அைிக்க இயலும்? ஆகிைிட

முஸ்லிம்கள் எப்வபோதுவம அல்லோைின் தூதர் முகம்மதுவைப் வபோலவை வைண்டும்

முஸ்லிம்கைின் குறிப்பிட்ட

என்னும்

மவனோபோைம்,

வதோற்றம்,

குணம்

முயற்சியில்

நம்பிக்வக,

ஆகியவை

ஈடுபடுைோர்கள்.

எண்ணங்கள்,

அவனத்திலுவம

அதோைது

மசயல்போணிகள், முகம்மதுைின்

நகல்கைோக இருக்க ைிரும்புைர். முஸ்லிம்களுக்கு முகம்மதுவை ஆதர்ச புருஷர். இதன் ைிவைவு முஸ்லிம்களும் முகம்மதுைின் தனித் தன்வமவயக் கவடபிடித்து, இயற்வகயோக

மனிதருக்கு

இருக்கவைண்டிய

இரக்க

வபோலவை முழுதுமோக ைிட்டுைிட வநர்ந்து ைிடுகிறது.

குணத்வதயும்

முகம்மது

இப்படிவய, முஸ்லிம்களும் முகம்மதுைின் மறு உருைோக ஆகி அைர் மசயலில்

மசய்து கோட்டிய அவத போணிகைில் நீர்க்குமிழி (bubble) வபோன்ற ஓர் பிரபஞ்சத்வத

நிர்மோணித்து அதில் முஸ்லிம்கைின் ஆதிக்கத்வதச் மசலுத்த இஸ்லோத்வதப் பற்றி எந்வநரத்திலும்

தற்மபருவம

வபசுைர்.

இவதத்

மதோடர்ந்து

முஸ்லிம்களும்

முகம்மதுைின் மற்மறோரு உருைமோக ஆகி அைருவடய சீ லமற்ற பண்புகவையும் அறிைோற்றலின் பின்பற்றத்தக்க

கீ ழ்-படித்தரத்வதயும்

மிகச்

ைோழ்க்வகயிலும் நடந்து

சிறந்தமதன

மைறுக்கத்தகக

மனத்தில்

அப்படிவய

கருத்துக்கவையும் ஏற்று

தினசரி

மகோள்கிறோர்கள். ஆகவை, இம்முஸ்லிம்களும் முகம்மது

28

என்ற மபரிய மரத்தின் சிறு கிவையிலுள்ை இவலகள் வபோல ஆகிைிடுகின்றனர்.

இதில் அைர்கவைக் வகள்ைி வகட்பவதவயோ அல்லது அைர்கள் மீ து எந்த கீ ழ்த்தர தீர்ப்வபவயோ

மதிப்பீட்வடவயோ

கூறுைவத

ஒத்துக்மகோள்ை

மோட்டோர்கள்.

இதனோல்தோன் முகம்மதுவைப் பற்றி முதலில் அறிந்து மகோள்ை வைண்டும். முகம்மதுவைப்

ைிரும்புைர்.

ஏமனனில்,

பற்றி

மிகச்

சிலவர

முஸ்லிம்கள்

ஆய்வு

அல்லோைின்

மசய்ய

எடுத்துக்

தூதரோக

மகோள்ை

எண்ணப்பட்ட

முகம்மதுவைப் பற்றி

மதிப்வபச் சிறிதைவு குவறத்து நிவனத்தோல்கூடத் தங்கள்

எைிய

கூறுைதுகூட

மனத்வதப்

புண்படுத்துைதோக

கருத்துகவைக்

ைிட்டதோக

ஆர்ப்போட்டம்

அல்லோவைப்

பற்றி

எடுத்துக்

மசய்ைது

ஏதோைது

மகோள்கிறோர்கள்.

தங்களுக்கு

கபடின்றிச்

மசோல்லிய

மோனக்வகட்வட

ைிவைைித்து

மசன்னோலும்

மபோறுத்துக்

முஸ்லிம்கள்

ஏடோகூடமோகச்

ைழக்கம்.

ஒருவைவை

மகோள்ைோர்கள், ஆனோல், முகம்மதுவைப் பற்றி ஏதோைது ைிமரிசனம் மசன்னோல் மபோறுப்பதில்வல.

ஏன்?

இறந்து

வபோன

ஒருைவரப்

பற்றிப்

பல

தவலமுவறகளுக்குப் பின்னர், அைர் மவனோநிவலவயச் சீ ர்தூக்கிப் போர்ப்பது மிகவும் கடினமோன மசயல். இருப்பினும், முகம்மது ைோழ்க்வகயில் நிவனத்தது, மசோன்னது,

மசயலில் கோட்டியது ஆகியவை இஸ்லோமியப் பதிவைட்டிகைில் உள்ைது உள்ைபடி எழுதப்பட்டதோகச்

மசோல்லப்படுைதோல்

அதிலிருந்து

அரிய

மபரிய

மபோருைோர்ந்த

ைவகைவகயோன தகைல்கள் இஸ்லோமிய இவணயங்கைிலிருந்வத நமக்கு அதிகோர பூர்ைமோகக்

கிவடக்கின்றன.

கிவடக்கோதிருந்தது, கிவடப்பதற்கு

ஒவர

ஏமனனில்

முற்றிலும்

ஒரு

ைித்தியோசம்.

முஸ்லிமல்லோதைர்களுக்கு

தவட

மசய்யப்பட்டிருந்தது.

முன்

நோட்கைில்

புத்தகங்கள்

தற்வபோது

எைிதில்

ஏரோைமோக,

தோரோைமோக இவணய ைோயிலோகக் கிவடக்கிறது. அவ்ைைவுதோன். இவைகவை ஒரு கணம்

கண்டவுடன்,

கோணமுடியோத அடுக்கி

இைவரப்

அற்புதம்

முகம்மதுவைப்

என

பற்றி

அணி

வபோய்

தகுதியின்றிவய

அணியோக

ஒரு

மகோ

அநோைசியமோக

ஆயிரக்கணக்கோன

புனிதரோக

உலகில்

மபோய்கவை

சித்தரிப்பவதக்

கண்டு

முதலில் நமக்கு நவகக்கத் வதோன்றி பின்னர் பழிைோங்கும் உணர்ச்சிவய நிரந்தரமோக வமலிடுகிறது. ஒரு மோபிஃயோ / நோசி தவலைன் கிறித்தை ‘வபோப்’ ஆனது வபோல, முஸ்லிம்கள்

முகம்மதுவைப்

நூல்கைில்

கூறப்பட்டடெகநள மோறோக,

வபோற்றிப்

கூறப்பட்டவைகவை

அைவர

முகம்மதுடெப்

ஒரு

அரக்க

புகழ்ைமதன்பது

அன்றி,

புனிதராக

குணம்

பவடத்த

ஆனோல்

எங்குநம

இஸ்லோமிய

புனித

இந்நூல்களில்

காட்ட

ெில்டல.

ஏமோற்றுக்கோரோகவும்

ையது

ைித்தியோசமின்றிப் பல்வைறு ைவகயோன மபண்கவைப் புணர்ைதில் மட்டுவம அடக்க இயலோத

சிற்றின்ப

மைறியரோகவும்,

மசய்நன்றி

மறந்தைரோகவும்

உலகிலுள்ை

எல்லோ மகட்ட நடத்வதகைின் ஒட்டுமமோத்தத் மதோகுப்பு எனவும் நமக்குக் கோணக் கிவடக்கிறது. திவகத்து கோட்ட

இதற்கு

/

திகட்டிப்

முடிகிறது.

புனிதமோகப்

வபோற்றும்,

இஸ்லாமிய

வபோகுமைைிற்கு,

இஸ்லோமிய நூல்கவை

நூல்களிலிருந்நத

நெண்டிய

வமற்வகோள்கவையும்

தரக்குவறவை

வபோதும்.

எடுத்துக்கூற,

வைமறோன்றும்

மட்டும்,

ஆதாரங்கடளயும் இஸ்லோமியர்

வைண்டோம்

ஆனோல்,

இஸ்லோமிய ைிசுைோசிகவைோ, இைவர அவயோக்கியன், மோபோதகன் என சித்தரிக்க இயலோது;

இவைகளுக்குத்

திக்குமுக்கோடி

மைைிப்பவடயோக

முடிைில்

தகுந்த

எழுதியைவரவய

இறங்கி ைிடுகின்றனர்.

சமோதோனமும்

இஸ்லோமிய

கூற

நூல்கைில்

தீர்த்துக்

கட்டுைதில்

இயலோது,

ஆவகயோல்

(மகோவல

மசய்ைதில்)

உள்ைவத

உள்ைைோறு

முகம்மதுவைப் பற்றி அைர் கூடவை ைோழ்ந்து, அைவர இக்குணங்களுக்கோக

வநசித்த, அைவர நம்பியைர்களுவடய, ஒருமித்த கருத்துகள் உண்வமயோகத்தோவன

29

இருக்க வைண்டும். இவத இஸ்லோமியத் தவலைர்களும் மறுப்பதில்வல. வமலும், பல

பரம்பவரத்

தகைல்கள்

அடிக்கடி

மதோடர்ந்து

பயன்படுத்தப்பட்டோல்,

அவத

mutawattir எனச் மசோல்ைது ைழக்கம். இவ்ைழக்கங்கள் பல்வைறு ைவககைில் ைரும் சந்ததிகளுக்குப்

பல

தகைல்கவை

அைித்துத்

மதோடர்

ைரலோறுகைோக

ஆகி

ைிடுகின்றன. இவைகள் பின்னர் திருத்தி எழுதப்பட்டுள்ைன எனக் கூறவும் முடியோது.

இந்நூல்கைின் ஒரு தனித்துைம் என்னமைனில், வைமறோருைவரப் பற்றியும்

ஒப்பிட்டுப்போர்க்கும்

ைவகயில்

மசோல்லோது,

ஒன்றுைிடோமல்,

எல்லோ

நூல்களும்

முகம்மதுவைப் பற்றிவய சுழன்று சுழன்று நீர்ச்சுழி வபோன்று கூறுகின்றன. இப்புத்தகம்

1434

ைருடங்களுக்கு

முன்

ைோழ்ந்த

ஒரு

மனிதன்

மன

இயவலப் பற்றி ஆரோய்ச்சி மசய்ைது மட்டுமல்லோது, இதனோல், அைவர ஆன்மிக பலமிக்க ஒருைர் என முஸ்லிம்கைோல், திரித்துக் கூறியைற்றில் உள்ை ஏறுமோறோன சிக்கல்கவை அைிழ்க்கும் முயற்சி எனவும் மசோல்லலோம். முகம்மதுவைப் பற்றி

ஆரோய்ச்சி மசய்தைர்களுக்கு, இைமரோரு முன்னுக்குப்பின் முரணோன ைிைங்கோப்புதிர். ஆனோல்

இைவரக்

அல்லோைின்

கண்மூடித்தனமோக

தூதர்.

முகம்மதுவுவடய

நம்புபைர்களுக்கு

நடத்வத

ஆன்மீ க

ஒவ்மைோன்றும்,

பலமிக்க

கடவுளுக்கும்

அைருக்கும் எவ்ைித சம்பந்தமில்லோமல் இருந்தோலும், அைர் தன் நிமித்தத்தில் மிக நம்பிக்வக

மகோண்டு,

அவதயும்

பிறருக்குக்

கோட்டிக்மகோண்ட

ைிதம்தோன்

மிக

ைிசித்திரமோனது. இப்படிப் பழி ைோங்கும் குணத்துடன், எள்ைைவும் கருவணயுள்ைம் இன்றி,

மிக

வகோடிக்கணக்கோன,

ஒழுக்கங்மகட்டு

நூற்றோண்டுகைோக

இருந்த

சிந்திக்கும்

வபோதிலும்,

திறனிருந்தும்

முஸ்லிம்கவை

ஈர்த்துத்

உலமகங்கும்

சிந்திக்கோமல்,

தன்ையப்படுத்தும்

இருக்க எப்படி முடியும்! ஆச்சரியமோக உள்ைதோ! வமவல படியுங்கள். வமக்வகல்

ஹோர்ட்

(Michael

Hart)

என்பைர்

பல

பதினோன்கு

மனிதரோக

ஆகி

சரித்திரத்தில்

“உலக

மசல்ைோக்குள்ை 100 மனிதர்கள்” எனும் தன் புத்தககத்தில், நபர்கைின் மபயர்கவை ைரிவசக்

கிரமத்தில்

மகோடுக்கும்வபோது,

முகம்மதுைின்

மபயர்,

எல்வலோவரக்கோட்டிலும் முதலில் இடம் மபற்றுள்ைது. ஆமோம்! இத் தரைரிவசயில்

குறிப்பிடப்பட்ட இைர்கள் யோைரும் இவ்ைோறு (தர ைரிவசயில்) வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட

ைிதம், தங்கள் நல்ல இயல்புகைோலோ அல்லது தீய இயல்புகைோலோ என வமக்வகல் ஹோர்ட்

வைறுபடுத்திக்

சரித்திரத்தில்

எவ்ைோறு

கூறைில்வல.

எழுதப்

இவ்ைைவு

படிக்கத்

மதரியோமல்

மசல்ைோக்குள்ைைரோக

உலக

ஆகமுடியும்?

இப்புத்தகத்தில், இதற்கோன பதில்கள் உைைியல் மூலமோகக் கண்டறியப்பட்டுள்ைன. வைறு

எந்த

கோரணங்களுக்குமின்றி,

இஸ்லோம்

ஒன்றின்

மசயல்

போணிகைோல் மட்டுவம, உலக சரித்திரத்தில் இது ைவர ைரலோறு கோணோதைோறு இவ்ைோறு ரத்தம் சிந்தப்பட்டுள்ைது. சரித்திர ஆசிரியர்களுவடய கூற்றுப்படி, இந்திய

நோட்டில் மட்டுவம, எட்டுக் (8) வகோடி (80 million) மக்கள் இஸ்லோத்துக் கத்தியோல்

படுமகோவல மசய்யப்பட்டுள்ைனர். ஆரம்ப கோலத்தில் போரசீ கம், எகிப்து, வபோன்ற ஏவனய

நோடுகைில்

நடத்தியதோலும்

வகோடிக்கணக்கில்

இதற்கடுத்து

அடிவமப்படுத்தியதோலும்

இன்னும்

மைற்றி

மகோள்வை பல

கண்ட

அடித்துத்

திடீர்த்

நூற்றோண்டுகைில் இடங்கைில்

தோக்குதல்

மற்றைர்கவை

முஸ்லிம்கைோல்

மகோல்லப்பட்ட மக்கள் பல வகோடிகள் உண்டு. குருதி சிந்துைது என்பது அந்நோட்கள் வபோல

இன்றும்

மதோடர்கிறது.

இஸ்லோமியத்தோல்

எழும்

துன்பத்திற்மகோரு

முடிைில்வல. ஆக, 14 நூற்றோண்டுகைோக மிக்க எச்சரிக்வகயுடன் கணிக்கப்பட்ட ைிைரப்படி,

குவறந்தது

முஜோஹிதீன்கைோல்

28

வகோடி

மகோல்லப்

இஸ்லோமியரல்லோத பட்டுள்ைனர்.

மக்கள்

இஸ்லோமிய

இவைகவைத்

தைிர,

முஸ்லிம்களுக்குள் நடக்கும் பரஸ்பர இன மகோவலகவையும், உதோரணமோக சுன்னி-

30

ஷியோ இனக் மகோவலகள் வபோன்றவைகவையும், இக்கணக்கில் வசர்த்தோல், மமோத்த எண்ணிக்வக நமக்கு அதிர்ச்சியூட்டி, நிவல குவலயச் மசய்துைிடும்.

ஜினாப் பானு (Zenab Banu) எனும் முஸ்லிமா குஜராத்திப்வபண் வபண்

தன்னுடடய முடனெர் (1978) பட்டத்துக்கான (Ph.D) ஆய்வுக் கட்டுடரக்காக “ 18ெது நூற்றாண்டிலிருந்து குஜராத்தில் எழுந்த ஹிந்து-முஸ்லிம் இனவெறிக்

கலகங்கள்” எனும் தடலப்பில் எழுதினார். இந்த ஆய்வு முழுதும் ஒரு புத்தக ைடிைில் ‘Politics of Communalism (1978) எனும் தவலப்பில் மைைிைந்துள்ைது. இதில்

இைருவடய ஆய்வுக்கருத்து, (சுருக்கமோக) 250 ைருடங்கைோக நடந்த இனமைறிக் மகோவலமைறிக்

கலகங்கைில்

9%

ஜனத்மதோவகயுள்ை

முஸ்லிம்கள்தோன்

குஜரோத்தில் நடந்த எல்லோ மகோவலமைறிக் கலகங்களுக்கும் படுமகோவலகளுக்கும்

அடிவகோலியைர்கள். வமலும் முஸ்லிம்கள் ஹிந்துக்கவைக் கோட்டிலும் 192 மடங்கு ைன்முவறயில் இறங்கினர் எனத் தன் முடிவைத் மதைிைோகச் சிறிதும் அச்சமின்றி ஒரு முஸ்லிமோவை கூறியுள்ைோர். கூறியவை யோவும் உண்வமதோவன! ஏன்? இப்புத்தகத்தில்

இஸ்லோமிய

ைிவைைித்துக்

பல

இயக்க

முக்கிய

நிறுைனர்

மகோண்ட,

ைிஷயங்கவைப்

முகம்மதுவுக்கு

உடல்

பற்றி

ைிைோதிப்பவதோடு,

ைிவைந்த,

வநோய்கைோல்

அல்லது

தோவம

இஸ்லோமியத்திற்கும்

இைர்

சீ டர்களுக்கும் ஏற்பட்ட ைிவைவுகவைப் பற்றியும் உைநூல் பகுப்போய்வு ைோயிலோக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது. முதலோைதோக, அைருக்குத் “தற்கோதல் ஆளுவமக் வகோைோறு” இருந்தது;

பக்க

மூவை

ைலிப்புக்கோன

அறிகுறிகள்

அைருக்கு

இருந்தது.

இவத

கோக்கோய்ைலிப்பு எனவும் தமிழில் மசோல்ைதுண்டு. எப்படியிருப்பினும், வமற்கூறிய இரு மிக முக்கிய மனக்வகோைோறுகவை இஸ்லோத்தில் உள்ை அவனக ைியக்கத்தக்க

நிகழ்ச்சிகள் ஏன் அப்படி இருந்தன அல்லது நடந்தன என நமக்குத் மதைிைோக எடுத்துவரக்கின்றன.

தோம்

கூறியவைகைில்

கற்பவன

இருப்பதோக”

முகம்மது எது

அல்லோைின்

மனதோர

தூதர்

என

நம்பினோர்,

எது

உண்வம

என

“இல்லோதமதோன்வற

இருப்பினும்,

முகம்மது

ைித்தியோசப்படுத்திக்

கூற

முகம்மதுைோல் கூட இயலைில்வல. அைரது சமகோலத்தைர்களும், அைவரப் பற்றி நன்கு

மதரிந்தைர்களும்

நியோயமற்றைர்,

மைறி

அைவர

ஒரு

ஆர்ைம்

வபத்தியம்,

மகோண்டைர்,

புத்தி

வபய்

ஸ்ைோதீனமற்றைர்,

பிசோசுகைோல்

தோக்கம்

அவடந்தைர் என்வற கூறி ைந்திருக்கின்றனர். இதனோல் சீடர்கள் எல்வலோருவடய

ஆவரோக்கிய மன நிவலவயயும் முகம்மதுைின் மிருகத்தனமோன மசயல்போடுகளும், பிறவர பலோத்கோரமோகக் கீ ழ்ப்படியச் மசய்யும் மைறியும் போதித்தன. முகம்மதுைின்

ைன்முவற ைலிவமவய உணர்ந்து உயிருக்கு பயந்து சீடர்களும் மமௌனிகைோக ஆகி

ைிட்டனர்.

மகோடுக்கப்பட்ட

கண்டுபிடிப்புகள்,

வமற்கூறியவைகள்

பரிவசோதவனகைோலும்

முற்றிலுமோகவும் அைவுக்கு

இமதல்லோம் நடந்தன

மமய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ைன.

முகம்மதுவைப்

என

நிகழ்ச்சிகைோக

அறிவைோம்”

அவ்ைோறு

ைிைரிக்கப்பட்டுள்ைது. இயங்கும்

பற்றி

தகுந்த

இஸ்லோமிய

இறுதியோகவும்

வபோதும்

இதுைவர

நூல்கைில்

நைன ீ ைிஞ்ஞோனப் புதுக் உறுதியோகவும்

வபோதுமமனச்

புத்தகங்கள்

மசோல்லும்

எழுதப்பட்டுள்ைன.

அைருவடய சீடர்கைோல் தோம் எவைமயவை எவ்ைோறு எங்மகங்கு

முஸ்லிம்கவையும் அைர்கவை

யோவும்

ைிைரங்கைோலும், மிக நம்பத்

கும்பவலச்

எழுதப்பட்டன. எனும்

மசயல்பட

ஆனோல்,

இப்புத்தகத்தில்

தூண்டுதலைித்தது

“முகம்மதுவையும் இச்

சீ டர்கவை

எனவும்

எது

மதைிைோக

குற்றம் மசய்யும் ஒவர வநோக்கத்துடன் ஆயுதம் தோங்கி

வசர்ந்த

மகோள்வைக்கோரன்

(looter),

சின்னஞ்சிறு

மபண்

சிசுக்கள் எனக் கூட இரக்கத்துடன் ைிட்டுைிடோமல், அப் மபண் குழந்வதகவையும் தன்

கோம இச்வசக்குட்படுத்தும் மனித

உருைில் நடமோடிய மிருகம் (pedophile),

31

திட்டமிட்டு

மகோவல

மசய்த

சதிகோரக்

மகோவலகோரன்

(assassin),

ஒழுங்குமுவறயற்று எல்லோ ைித மபண்கைிடமும் மநறி தைறி, சிற்றின்ப அைோ மகோண்டு, நோணமில்லோமல் எப்வபோதுவம அவலந்த சபல புத்தியுள்ை மபண்பித்தன் (lustful, ruthless womanizer), என இதுைவர முகம்மதுவைப் பற்றி ைிதம் ைிதமோக

முஸ்லிம்கள் மதோடர்ந்து வகட்டு இருந்தோலும், படித்திருந்தோலும், கண் சிமிட்டும் வநரத்தில்,

முகம்மதுவைவய

ஏரோைம்.

இதற்கும்

நம்பி,

வமல்,

அைவரவய

முகம்மது

ைிடோமல்

வைக்கூட

பின்பற்றுபைர்கள்

ைழுைற்ற

“மோந்தருக்குள்

முழுவம நிவறைோன மோமனிதன்” (ensan-e kamel) என்றும், “மோனிடப் பிறைிகளுக்கு கடவுைைித்த ஒரு ைரப்பிரசோதம்” (rahamat-ul-al-ameen) என்றும் கூறும் ைிசித்திர முஸ்லிம்கள் மனசோட்சி

உள்ைனவர!

எனும்

என்பது

சோதோ

மட்டுமன்று.

(ைவரயவறவயவய) நம்புபைர்கைோக

முஸ்லிம்கைின்

சீ ரிய

முஸ்லிம்கள்

ஒழுங்கு

மகோவ்ைோதது,

மதரிந்தமதல்லோம்,

ஹரோம்

அடிப்பவடப்

(Golden

என்றுதோன்

(haram)

பகுத்தறிவு,

மபோருந்தோதவைகவைவய இஸ்லோத்தில்

=

உள்ைனர்!

(halal)

வபோற்றும்

=

உள்

பற்றிக்

வகள்ைி

அனுமதிக்கப்பட்டவை

என்றும்

இரண்டுதோன்.

தோன்

முஸ்லிம்கள்.

வபோதோது.

இஸ்லோத்தில்

வகட்பதற்கு,

மமய்யோகவை

உலக

மனத்திலுள்ைது.

ஆகியவைகளுக்குச்

தன்வமயுவடவயோர்

மசயல்ைல்லவம

என

கிவடயோது.

அநியோயமோனது,

மக்கள்

முவறவம

அைர்

முஸ்லிம்களுக்குப்

என்பவத

Rule)

அனுமதிக்கப்படோதவை

நீதி

உள்ைவைகவைப்

முஸ்லிம்களுக்குச்

ஹலோல்

அைவுவகோவலவய

ைகுத்தைித்தைர்

முற்றிலும்

முவறவம,

மதிப்பிடுைதில்வல

வைண்டிய

உலகில்

ைிதி”

ஒழுக்க

முகம்மதுவை

நடத்வதகைோல்

இம்மனப்வபோக்குக்கு

முஸ்லிம்களுத் என்றும்,

மனிதர்களுக்குமோன

மனிதனுக்கு

தம்

இன்றும்

“மபோன்னோன சூழ்நிவலக்

எல்லோ

அைவுவகோல்கைோல்

சற்றும்

என்றுவம,

உள்ைவைகவைப் பற்றி யோரோைது அப்படியும் சந்வதகித்து ைிட்டோல் அவைகவை ஆரோயவைோ, மபோருமைன கருதுைதற்வகோ கூட முல்லோக்கள் உடனுக்குடன் மறுத்து ைிடுைோர்கள்; அவைகவை

ைிடுைோர்கள். எப்படி

எைிதோக

அல்லது,

‘உவரகல்’ இதுதோன்

உள்ைது!

அறிந்து

உண்வமயில், ைிட்டதோக

ஏவதவதோ

அல்லது

இஸ்லோமியக்

இப்புத்தகத்தில் மகோள்ளும்

பவழய

எனக்கு

இடக்கு-மடக்கு

வதர்ைோய்வுகள்

வகள்ைிகளுக்கு

மசய்யப்பட்டுள்ை

முவறயில்

பதிப்வபப்

ைோதங்கவை ைிவட

இதில்

கூற

பலர்

முன்வைத்து,

ஆரம்பித்து

கோணும்

ைிைோதங்கள்

முரண்போடின்றி

படித்தைர்கவை

கடிதமமழுதியுள்ைனர்.

எனக்

படலம்.

எல்வலோரும்

அைிக்கப்பட்டுள்ைது.

இஸ்லோவம

எனக்குள்ை

சைோல்

ைிட்டு

எல்லோ

முஸ்லிம்கவை தற்வபோது புதிதோக பல சோன்றுகளுடன் வசர்க்கப்பட்டுள்ை புதிய பதிப்புப் புத்தகத்வதப் படிக்க வைப்பதில் தோன் உள்ைது. ---0---

32

வபாருளடக்கம் (Contents) அத்தியாயங்களும், அதன் கீ ழ் தடலப்புகள் தமிழ் மமோழிமபயர்ப்பின் முக்கிய வநோக்கம்

பக்க

எண் 3

Main Purpose of Tamil Translation in English as released 0n 22-April-2013 http://www.faithfreedom.org/?p=2932 (with more details as Appendix)

544

முகவுவர – இப்னு ைர்ரோஃக் (Preface by Ibn Warraq)

13

இப்புத்தகத்தின் மபோருட்சுருக்கம் - Synopsis

17

இந்நூவல எழுதத் தூண்டிய சில நிகழ்வுகள் (Forward)

25

வபாருளடக்கம் (Contents)

33

அத்தியாயம் ஒன்று: (1) - முகம்மது என்பைர் யோர் (Who was Muhammad?)

37

முகம்மது குழந்வதப் பருைம்

38

கதீஜோவுடன் திருமணம்

49

மமய்நிவல கடந்த அனுபைம்

51

துன்புறுத்தல் எனும் கட்டுக்கவத

54

மதீனோவுக்குக் குடிமபயர்தல்

69

யோத்ரிப் அவரபியர் ஏன் எதற்கோக எப்படி இஸ்லோத்துக்கு மோற்றப்பட்டனர்

74

பிரித்தோளும் தந்திரம்

77

சுைர்க்கத்தில் மைகுமதிகமைன முகம்மதுைின் மபோய் ைோக்குறுதி

80

ைன்முவறவயத் தூண்டிைிடல்

81

*சுைர்க்க ைிைரிப்புக் குரோன் ைசனங்கள் (Description of Heaven in Quran verses)

85

திடீர் தோக்குதவலப் ‘வபோர்’ எனக் கூறுதல்

88

மகோள்வையடித்தல்

90

மகோடுமைறிக்கோமம் (Sadism)

91

கற்பழித்தல்

94

சித்திரைவத

95

திட்டமிட்டுக் மகோவல

98

பூண்வடோடு இனக் மகோவல

104

போனு குஃவைனுக்ைோ மீ து ஆக்கிரமிப்பு

105

போனு நோதிர் ஆக்கிரமிப்பு

107

போனு குஃவரசோ ஆக்கிரமிப்பு

111

‘தக்கியோ’ எனும் இஸ்லோத்தோல் புனிதமோக்கப்பட்ட ஏமோற்றுதல்

115

அத்தியாயம் – இரண்டு (2) - முகம்மதுைின் ஆளுவம ைருணவன

123

(Muhammad’s Personality Profile) தற்கோதல் என்றோல் என்ன – What is Narcissism?

124

தற்கோதலரின் ைிபரீத மைறியீடுபோடு

130

தற்கோதலின் கோரணம்

132

தற்கோதலர் மரபுவைப்பு (Legacy)

135

தற்கோதலர் கடவுைோக ைிரும்புகிறோர்

138

தற்கோதல் ஏப்படி ஏன் உண்டோகிறது?

144

33

முகம்மதுைின் மீ து கதீஜோைின் மசல்ைோக்கு

150

தற்கோதலர் நிவலவம

159

தன் வநோக்கங்கைில் முகம்மதுைின் நம்பிக்வக

162

மமக்கோ மக்கள் முகம்மதுவை வநர்வமயோனைர் என நம்பினோர்கைோ?

167

பிரித்தோளும் மசயல்முவறவயப் பற்றி மிகுதி மசய்தி

168

தற்கோதலர் இயக்கமும் இஸ்லோமிய இயக்கமும்: ஓர் ஒப்பீடு

171

மபோய் கூறப் பிரத்வயகமோகத் தனக்மகனத் தனி உரிவமயுண்டு

178

ஒழுங்குமுவறவய மீ றும் உரிவம முஸ்லிம்களுக்கு உண்டு

182

ைைர்ந்த மகனுக்வக தோய் முவலப்போலூட்ட முகம்மதுைின் ைக்ரமோன

185

முகம்மதுைின் புனித உடல்-சுரப்பு நீர் கசிவுகள்

187

முகம்மதுவுக்கு மட்டும் இன்னும் பல ைவககைில் தன்உரிவமகள்

189

முழு ஆதிக்கம்

193

அத்தியாயம் – மூன்று (3) - முகம்மதுைின் மமய்மறந்த மகிழ்ச்சி

195

பரிந்துவர?! With image of Breast feeding (186)

அனுபைங்கள் (Muhammad’s Ecstatic Experiences) தற்மகோவல எண்ணங்கள்

201

பக்கமூவை ைலிப்பு – Temporal Lobe Epilepsy - TLE

207

பக்கமூவை ைலிப்புக்கோன அறிகுறிகள்

208

பக்கமூவை ைலிப்பின் மற்ற அறிகுறிகள்

213

ஓரிரவுக்குள் “மீ ரஜ்” எனும் சுைர்க்கப் பயணம் (‘MIRAJ’)

214

முகம்மது மபோய் மசோல்லைில்வல

222

இதில் பயன்படுத்தப்பட்ட அறிைியல் சோர்ந்த பரிவசோதவனகள்

224

நிழலுருைம் மூவைவயத் தூண்டி ைிடுைதோல் ஏற்படுகிறது

226

மைைியிடப்பட்ட ’இவறச்மசய்தி’ (ைஹி) சக்தியோல் ஒட்டகம் மண்டியிட்டது

228

Philip Kindred Dick என்பைருக்கு ஏற்பட்ட ைலிப்பு பற்றிய தகைல்கள் etc.,

230

பக்கமூவை போதிக்கப்பட்டதோல் சிலர் கூறிய நம்பகமோன தகைல்கள்

232

பக்கமூவை ைலிப்போல் போதிக்கப்பட்ட மற்ற பிரபலங்கள்

237

முகம்மதுைின் பக்கமூவை அதிகச் மசயல்போட்டோல் ஏற்பட்ட கோமமைறி,

243

அத்தியாயம் – ான்கு (4) - முகம்மதுவுக்கு இருந்த மற்ற மன ைியோதிகள் (Other Mental Disorders of Muhammad)

245

ஆக்ரமிப்பு எண்ணச் மசயல் வநோய்க் வகோைோறு (OCD)

245

மனச்சிவதவு வநோய் (schizophrenia)

253

சந்வதகைவக ஆளுவமக் வகோைோறு (Paranoid Personality Disorder)

262

அதிவைக அதிவசோர்வு – எனும் மனக் வகோைோறு (Bipolar Disorder)

263

‘ஹீரோ’ குவகயின் மர்மம்

265

அத்தியாயம் – ஐந்து (5) – முகம்மதுெின் இரு முக்கிய உடல் ந ாய்கள் (Muhammad’s Physical Ailments)

269

உடல் மிவகைைர்ச்சி வநோய்-(Acromegaly-Actual images (Photos in pages 278 & 279)

269

ஆண்வமயின்வம – (Erectile sexual dysfunction with libido intact)

280

அத்தியாயம்- ஆறு (6) - இஸ்லாமிய இயக்கம் எனும் ெிபரீத

289

மைறிப்பற்றீடுபோடுள்ை சில பிரபல தற்கோதலர்கள்

303

ஜிம் வஜோன்ஸ்

305

ஆன்மீ க அனுபைம்

வெறிப்பற்றீடுபாடு இயக்கம் - (Cult of ‘Islam’)

34

வடைிட் மகோவரஷ்

306

சூரியன் வகோைில் இயக்கப் பணித்துவற அவமப்பு

308

சுைர்க்கத்தின் தவலைோசல்

309

சோர்லஸ் மமசன்

310

வஷவகோ அஸஹோரோ

313

மஜோசப் வகோனி

315

மைறிப்பற்றீடுபோட்டுத் தவலைரின் போலுணர்ைில் அவகோரப்பசி

317

ஓர் இயக்கம் அனுசரிக்கக் கடினமோனோல் அது உயர்ந்ததோகி ைிடுமோ?

319

அண்டப்புளுகின் அபோர சக்தி

326

ைன்முவறயின் உபவயோகம்

329

அைர் முகம் கடுகடுப்புடன் ஏன் இருந்தது?

335

பின் எதற்கோக முகம்மதுவை எல்வலோரும் புகழ்ந்தனர்?

338

அத்தியாயம் – ஏழு (7) - மதைிந்த அறிவுள்வைோரும் வபத்தியத்வதப்

341

பின்பற்றுைது ஏன்? (When Sane People follow insane people) முழுவமயோன கீ ழ்ப்படிதல்

343

மதத்திற்கோக இறப்பதுதோன் மத நம்பிக்வகவகற்ற சிறந்த சோன்று

346

மைறிப்பற்றீடுபோட்டின் குறிப்பிடத்தக்க இயல்புகள்:

349

தண்டவனயும் ைற்புறுத்தலும்

349

கருத்து வைறுபோட்வடப் புறக்கணித்தல்

351

முரண்போடுகள்

354

குடும்பத் மதோடர்புகவை முற்றிலும் ஏன் அறுத்மதறிய வைண்டும்?

360

கருத்து வைறுபோடுகளுக்குத் தவடயுத்தரவு

364

நயந்து வபசி நம்ப வைப்பதின் சக்தி

366

தோம் மிகச் சிறப்பு ைோய்ந்தைமனனத் தோவம கூறிக்மகோள்ளுதல்

368

ரகசிய அறிவைத் தோம் அவடந்த்தோகக் கூறிக்மகோள்ளுதல்

370

முகம்மதுவும்-ஜிம் வஜோன்சஸும் தோங்கள் அவமத்து வைத்த தந்திரத்தோல்

372

மைைி ஆட்கைிடம் அைநம்பிக்வகயும், தோவம மசய்த குற்றங்களுக்குக் கூட

376

அைைற்ற முழு ஈடுபோடு

378

தனித்த நிவல

380

படிப்படியோக ஈடுபடல் (அப்துல் குத்துஸ் டோக்டர் அலி சினோவுக்கு

385

உயிர்த் தியோகத்வத உரிவமயுடன் வகட்டுப் மபறுதல்!

400

தங்கள் தைறோன மசய்வககவைவய நியோயப்படுத்துதல்

404

தன் மபோறுப்பிலிருந்து மதோடர்பற்ற நிவல

406

சீ டர்கைின் முழு கைனத்வதத் தம் ஆதிக்கத்தோல் ஆளுதல்

411

தகைல் கட்டுப்போடு

415

அத்தியாயம் – எட்டு (8) - பயத்தின் உளஇயல் (Psychology of Fear)

419

உடல் சோர்ந்த கட்டுப்போடும் மனத்தில் கருத்துக் கட்டுப்போடும்

429

மமோத்தத்தில் வநரடியோன அடிவமத்தனம்

432

ஸ்டோக்வஹோம் வநோய்க்குறித் மதோகுப்பு

435

யோரோர் மைறிப்பற்றீடுபோட்டில் ஈடுபோடுள்ைைர்கள்

442

அத்தியாயம் – ஒன்பது (9) – சிற்றவலகைின் ைிவைவுகள் - இஸ்லோத்து

445

சீ டர்கவை ஏமோற்றுதல்

மபோறுப்வப ஏற்கோது இருத்தலும்

எழுதியவதயும் வசர்த்து)

35

தோக்கத்தோல் நோசம் அவடந்த

சர்ைோதிகோர ஆட்சிகள் (Ripples and effects)

நோசிசத்தில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்

445

கம்யூனிசத்தில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்

448

உலகிலுள்ை மற்ற சர்ைோதிகோர ஆட்சி முவறகைில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்

449

இஸ்லோத்தோல் அழிந்த முதல் தரமோன உலகக் கலோச்சோரங்கள்

457

கத்வதோலிக்க கிறித்தை சர்ச்சுகைில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்

460

ரகசிய குழுக்கைில் இஸ்லோத்தின் தோக்கம்

464

இஸ்லோத்தின் போதிப்போல் இழந்த ஆயிரம் ஆண்டுகோலம்

468

முஸ்லிம்கைின் பின் தங்கிய நிவலவமக்கு இஸ்லோத்தின் முழுப்

473

இஸ்லோத்தில் மபண்ணின மைறுப்பு! with Image of Black stone - Sacred ‘Yoni’ of

478

பங்கைிப்பு

Sheba, The Goddess of Ka’ba ‘மபண்கடவுள் ஷீபோ’ைின் பிறப்புறுப்பு page 480 முஸ்லிமல்லோதைரிவடவய ைைர்ந்து ைரும் சகிப்புத் தன்வமயின்வம

489

அத்தியாயம் – பத்து (10) - நோம் எங்கு மசல்கிவறோம்? (Where are we headed?)

495

சிறுபோன்வமயினர் ைிதி முவறகள்

514

இஸ்லோத்வத அரசியல் ைிவைகத்தோல் வதோற்கடித்தல்

516

முஸ்லிம்கள் அல்லோதைர்களுடன் கூடிக் குலவும் ஐந்தோம் பவடயினர்

524

சட்டப்படி மசல்லோத இஸ்லோத்வத சட்டப்படி அழிப்பமதப்படி

529

36

அத்தியாயம் – ஒன்று (1) முகம்மது என்பெர் யார்? (Who was Muhammad?) ---0---

Qur’an

Sura

வகைிடவுமில்வல; (மறுவம)

93:

Verses

அைன்

முந்தியவத

3-8

(உம்வம)

(இம்வமவய)

இவறைன்

–“உம்முவடய

மைறுக்கவுமில்வல.

ைிட

உமக்கு

உம்வமக்

வமலும்

பிந்தியது

வமலோனதோகும்.

இன்னும்,

உம்முவடய இவறைன் மைகு சீ க்கிரம் உமக்கு (உயர் பதைிகவைக்) மகோடுப்போன்;

அப்மபோழுது நீர் திருப்தியவடைர். ீ (நபிவய!) அைன் உம்வம அநோவதயோகக் கண்டு, அப்போல் (உமக்குப்) புகலிடமைிக்க ைில்வலயோ? இன்னும், உம்வம ைழியற்றைரோகக் கண்டு அைன், (உம்வம) வநர்ைழியில் மசலுத்தினோன். வமலும், அைன் உம்வமத் வதவையுவடயைரோகக்கண்டு,

மசல்ைத்தோல்)

(உம்வமச்

வதவையில்லோத

ைரோக்கினோன். எனவை, நீர் அநோவதவயக் கடிந்து மகோள்ைோதீர்” 6.

இக்குரோன் ைசனத்திலிருந்து முகம்மதுைின் ைோழ்க்வகவயப் பற்றி அலசிப்

போர்ப்பதிலிருந்து

இம்முதல்

முகம்மதுவுவடய சிந்தவனகள், எந்மதந்த

சூழ்நிவலகைில்,

உலமகங்கும்

அல்லோவுக்குச்

உள்ை

அத்தியோயத்வதத்

மசோற்கள்,

எமதது

இைவர

வகோடிக்கணக்கோன

இஸ்லோம்தோன்

இஸ்லோம்

எவ்ைைவு

முஸ்லிம்கள்

முகம்மதுத்துைம்.

ஒன்றுதோன்.

இயக்கத்தின்

இரண்டிற்கும்

தங்கள்

அடிப்பவட

கைர்ச்சிக்

குரல்.

யோர்,

போதித்தன?

மசய்துைிட்ட

இல்வல.

ஆனோல்

இதில்,

ைோழ்க்வகயில்

முகம்மதுத்துைம்தோன் வைற்றுவம

இைர்

தூரம்

சரிசமமோக முகம்மதுவைவய மதோழும் அைைிற்குச்

தனித்துைம் தோன் என்ன எனவும் ஆரோய்வைோம். இவ்ைிரண்டுவம

மதோடங்குவைோம்.

மசயல்கள் என்மனன்ன?

இஸ்லோம்.

இதுதோன்

முஸ்லிம்கள்

மசோல்ைது: “அல்லோவைத்தோன் மதோழுகிவறோம்”, எனக் கூறுகிறோர்கள். அல்லோவும் முகம்மதுவுக்கு மிக மநருங்கிய நண்பனோகக் கோட்டப் பட்டுள்ைது (alter ego). ஆனோல், இஸ்லோமியச்

மசயல்

போணிகைில்

முகம்மதுவைத்தோன்

உண்வமயோகத்

மதோழுகிறோர்கள். இதில் எள்ைைவும் சந்வதகம் வைண்டோம். இஸ்லோம் என்பவத, ஒரு

தனி மனித ஆளுவமக்குட்பட்டதோகத்தோன் ைிைங்குகிறது. அல்லோைின் குரமலனக் குரோனில்

மமோழிகள்

அவ்ைப்வபோது

அவனத்துவம

முகம்மது

தன்

வதவைகளுக்கோகக்

அல்லோைிடமிருந்வத

6

வநரிவடயோக

கூறி

எழுதவைத்த

கோபிரிவயமலனும்

Quran 93: verses 3-8 – [If Tamil Quran is quoted anywhere in this book it is from http://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=1&Ayah=0&Language=23&Lang uageID=2&TranslationBook=0 ] (Translations of the Qur’an in this book are either by Yusuf Ali or by Shakir whereever given in English) --- my work is not about the sacred scriptures of Islam, but it is based directly on them. The passages I cite are taken from the Qur’an and the Hadith. The Qur’an purports to be not the work of any human, but the very words of Allâh himself, from beginning to end. The Ahadith (plural for Hadith) are short, collected anecdotes and sayings about Muhammad regarded by Muslims as essential to the understanding and practice of their religion. It is not necessary for me, in this book, to discuss the innumerable questions raised by the Qur’an and the Hadith, their translation into other languages, or the disputes over subtle nuances in those texts. For purposes of this book, the passages I cite will mostly speak for themselves. I have taken them from widely accepted sources.

37

இவறச்

மசய்தியோைர்

மகோண்டோடப்படுகிறது. மதரியப்படுத்தினோர்.

மகோண்டு

ைந்து

வசர்த்த

ஏமனனில்

இக்கருத்துடன்தோன்

ைசனங்கள்

இவ்ைோவற

இைருவடய

என

உரிவமயுடன்

முகம்மது

உலகுக்கும்

சீ டர்களும்

மவனைியர்

அவனைரும் முகம்மதுைின் வநோக்கிலிருந்வத இைவரக் கண்டனர். ஏற்படும்

இவைகவைோடு, இஸ்லோமிய இயக்கம் எனும் மபயரில் பிறருக்குச் சலிப்பு அைைிற்கு

பயனற்றைமரன

உபவதசிக்கும்

எல்வலோரோலும்

மசோற்மபோழிைோைரோகவும்,

வககழுைி

எவ்ைிதத்திலும்

ைிடப்பட்டைரோக

இருந்த

அவத

முகம்மதுதோன் –- மமய்யோன நடப்பில், பத்தோண்டுகைில் அவரபியோைின் முடி சூடோ மன்னரோக எப்படி ஆனோர் என்றும், மக்கள் மீ து எப்வபோதும் ஆதிக்கம் மசலுத்த எவ்ைோறு

குவலத்து,

மக்கவைவய தமக்குப்

பிரித்தோண்டோர்

பிடிக்கோதைர்கவை

எனவும்,

மக்களுக்குள்

தம்மக்கவைக்

அவமதிவயக்

மகோண்வட

மைறுக்கச்

மசய்து, வமலும் ஆட்சி எதிர்ப்புக் கலகத்வத புரியச் மசய்தோர் எனவும், எப்படி “உலக இஸ்லோமிய இயக்க முஸ்லிம் சவகோதரத்துைம்” (sharia-adherent Muslim Brotherhood Ikhwan)

என்பவத

முக்கிய

இயக்கத்தற்கோக

வபோன்றைர்கவை

சவகோதரத்துைமும்

எனும்

ஆனோல்

எண்ணத்தில்

சரிசமமல்ல

முகம்மது

அவமத்துக்

சவகோதரர்

உடன்

இஸ்லோத்தில்

மசயல்போணியோக்கினோர்

மட்டும்தோன்,

என்று

மகோண்டோர்.

உள்ைைவரதோன்.

இவைகளுக்குக்

கோரணங்களும்

இங்வகயும்

இனி,

சித்திரைவத,

இைருக்கு

திட்டமிட்டக்

திவகப்வபயும்,

இம்மோதிரி

மவற

ைிட்டோல்

குறிப்பும்

அங்வகயும்

வைண்டோத

மகோவலகள்

அச்சத்வதயும்

சந்தர்ப்பத்திற்கு

கருதப்பட்டுக்

வைண்டோமமன மபோருத்தமோன இடத்தில்

எனவும்,

மக்கள்

இச்சவகோதரத்துைம்

எல்வலோருவம

உண்டோனதல்ல;

மைைிவயறி

எதிரிமயனக்

அைிக்கப்பட்டுள்ைது.

உலக

ஆக

ஏற்றோற்

சுயநல

வபோல

உண்டு;

அவத

இஸ்லோத்து

மசய்யப்படுைோர்.

பின்னர்

ைிைரங்கவை

மகோடுக்கப்பட்டுள்ைது.

சிலர்

மீ து

திடீர்த்தோக்குதல்,

ஆகியைற்றோல்

ஊட்டினோர்

எனவும்,

மோற்றி

சவகோதரத்துைம்

முன்னோள்

மகோவல

தோன்

இவ்ைிரண்டு

மக்கள்

ைிைரமோக அைிக்க

கற்பழிப்பு,

மனதில்

வைண்டோதைர்கவைப்

எப்படி

பணிய

வைக்கவும் அைர்கவையும் தன்னோதிக்கத்துக்கு உட்படுத்தவும் பயங்கர ைன்முவற கவைவய

பூண்வடோடு

கருைியோக்கினோர்

மசயல்போணி

எனவும்

அழித்தவலயும், அல்லது

போர்ப்வபோம்.

ஏமோற்றுதவலவய

மைற்றித்

தந்திரம்

இவைகளுடன்

அல்லோவுக்கு

என்பவத

திடீர்

ஓரினத்வதப்

மிக

ைிருப்போன

தோக்குதல்கைிலும்

(அதோைது வபோரிலும்) சரி, தினசரி நடப்பிலும் சரி, வகயோண்டு, உலக நோடுகவைக் வகப்பற்ற

இவத

மசயல்முவறவயத்

தம்

முஸ்லிம்

எவ்ைோறு நிவறவைற்றிக் மகோண்டோர் எனவும் போர்ப்வபோம். எங்கும்,

சீ டர்கவைக்

மகோண்வட

இந்த அத்தியோயத்வத முடித்தவுடன், முகம்மது நிவனத்தைோறு உலகில் முஸ்லிம்

அப்படிவய

ஒன்று

சிஷ்ய

வகோடிகைோன பயங்கர

ைிடோமல்

மதைிைோகப் புலப்பட்டுைிடும்.

இன்றும்

ஏன்

தீைிர

ைன்முவறயோைர்களும்

மசய்கின்றனர்

என

உங்களுக்குத்

முகம்மதுெின் பிறப்பும் குழந்டதப் பருெம் AD 570-இல், மமக்கோைில், சிறு ையதில் ைிதவையோகிப் வபோன அமீ னோ

(Amina) எனும் மபண் (கணைன் அப்துல்லோ மவறந்து ஆறு மோதங்களுக்குப் பின்),

ஒரு ஆண் மகவைப் மபற்மறடுத்தோள். அம்மகனுக்கு அைள் “முகம்மது” என்றும் மபயரிட்டோள்.7 ஆனோல், தன் ஏழ்வம நிவலயோல் பிறந்த ஒவர குழந்வதவயக் கூட, 7

Nur al-Din al-Halabi (d. 1634), the author of the book Insan al-`uyun fi sirat al-Amin wa-l-Ma'mun, popularly known as al-Sira al-Halabiyya, V.1 page 128, says Muhammad’s birth name was

38

ஆறு மோதங்களுக்குள், போவலைனத்தில் ைசிக்கும் ‘ஹலீமோ’ எனும் ஒரு நோவடோடிப் மபண்ணிடம் (Bedouin woman) அைள் ைைர்க்கக் மகோடுக்க வநர்ந்தது. சில

பணக்கோர

அவரபியப்

மபண்கள்,

தங்கள்

சிறு

குழந்வதகளுக்குத்

தோய்ப்போவல அவ்ைப்வபோது ஊட்டப் போல் சுரக்கும் தோதிகவைச் சம்பைம் மகோடுத்து முழு வநர வைவலயில் அமர்த்திக் மகோள்ளும் ைழக்கம் அன்று இருந்தது. வமலும், அவ்ைோறு தங்களுக்கு ைசதி மசய்து மகோள்ைதோல் தன் முழு வநரத்வதயும் தோயோக மட்டுவம

குழந்வதகவைக்

கழுைிக்

குைிப்போட்டி

வைைோவைவைக்கு

உணவை

ஊட்டிவய வநரத்வதச் மசலைிடோமல், கணைனுடன் தங்கள் ைிருப்பப்படி போலுறைில் ஈடுபட்டு

அழகிய

தம்வமயும்

வதோற்றத்வதயும்

திருப்தி

படுத்திக்

பரோமரித்து

மகோண்டு

கணைவனயும்

அடிக்கடி

கைிக்க

குழந்வதகவைப்

வைத்து

மபற்றுக்

மகோள்ளும் ைோய்ப்வபயும் ஏற்படுத்திக் மகோள்ை முடியுமல்லைோ! ஒரு மணமோன அவரபியப்

மபண்

அைளுக்மகன அதிகமோகக்

ஒரு

அவனக தனி

குழந்வதகள்

வைத்திருப்பதோக இக்கோலத்தில்

குழந்வதகவைப்

அந்தஸ்து இருந்தும்

தங்கவைப்

தற்மபருவமயுடன்

கூறிக்

தன்

தனக்கு

உடவல

வபோன்ற

சுதந்திரமோகக்

மபற்மறடுத்தோல்,

இருந்தது.

மகோள்ைலோம்

இைவமத்

சக-மபண்கைிடம்

கூறிக்மகோள்ைது

அச்சமூகத்தில்

எல்வலோவரயும்

தருக்குவரயுடன்

வபோன்வற

வபோலிருக்கிறது!

ைிட

வதோற்றத்தில்

அக்கோலத்திலும்

ஆனோல்

அமீ னோவைோ

ஏவழ ைிதவை. துரதிருஷ்ட ைசமோக முகம்மதுைின் தந்வத அப்துல்லோ இறந்து ஆறு மோதங்களுக்குப் பின்னர் தோன் முகம்மது பிறந்தோர். பிறந்த குழந்வதவயப் பிறரிடம்

மகோடுக்கும்

ைழக்கம்

நவடமுவறயில்

அன்று

இல்வலமயன்றோலும்,

அமீ னோைின் ஏழ்வம நிவலயோல் அைள் அவ்ைோறு மசய்திருக்கலோம். இது ஒரு அனுமோனம்தோன். மசல்ைந்தர்

மவனைிக்கு, தனியோக

மற்மறோன்வற

மகைோன

கதீஜோ

ஏற்கனவை

மூன்று

உள்ைபடி

என்னும்,

நவடமபற்ற

குழந்வதகள்

மசோன்னோல்,

மமக்கோைிவலவய

முகம்மதுைின்

இரு

உண்டு.

மிகப்

பணக்கோர

திருமணங்கைில்,

முகம்மதுைிடமும்

மிகச்

முதல்

அைளுக்மகனத் கூட

ஆறு

குழந்வதகவை அைள் ஒன்றன்பின் ஒன்றோக ைிடோமல் மதோடர்ச்சியோகப் மபற்றுக் மகோண்டோள்.

தனக்கு

குழந்வதகவையும்,

ஏற்கனவை

முகம்மதுைிடம்

நடந்த

இரு

மணங்கைோல்

மபற்றுக்மகோண்ட

ஆறு

பிறந்த

மூன்று

குழந்வதகவையும்

வசர்த்து ஒன்பது (பவழய மணங்கைோல் 3 + முகம்மதுவுடன் 4 மபண்கள் + 2 ஆண்கள் என) குழந்வதகவையும் ஒன்றோக அைவை ைைர்த்தோள்.8 தோய்

முகம்மதுவைப் வபோன்ற மனிதவரப் பற்றி அறிந்து மகோள்ைவும், அைர்

அமீ னோ

ஏன்

அப்படி

நடந்து

மகோள்ை

வைண்டுமமன

அறிைதும்,

எல்வலோருக்கும் ஆைவலத் தூண்டும் ஒரு ைிஷயம்தோன். அமீ னோவுக்கு தனது ஒவர குழந்வதயோன முகம்மது பிறந்து ஆறு மோதத்திற்குள் பிறர் ைைர்க்கக் மகோடுத்து ைிட

எப்படி

மனது

ைந்திருக்கும்?

இம்முடிவைப்

பற்றி

ைிைக்கமைிக்க,

இன்று

Qathem ‫( قثم‬not to be confused with Qasem ‫قاسم‬, which was the name of Muhammad’s first son). Qathem means damaged or rotten, such as damaged milk. Al-Halabi explains, “After the death of Qathem Ibn Abd-Al-Mu’taleb (Muhammad’s Uncle) at the age of nine, three years before Muhammad was born, his father Abd-Al-Mu’taleb felt so bad that when the prophet was born, he named him Qathem.” The Prophet changed his name to Muhammad, “the praised one” either at the age of thirty or after he migrated to Medina. This information is not known to Muslims for obvious reasons. It is not flattering. However, if it were not true, it would not have been recorded by his followers. 8

Muhammad had four daughters and two sons. His male children, Qasim and Abd al Menaf (named after deity Menaf) died in infancy. His daughters reached adulthood and married, but they all died young. The youngest daughter, Fatima, was survived by two sons. She outlived Muhammad by only six months.

39

நமக்குக்

குவறைோன

தகைல்கவை

கிவடகின்றன.

அந்நோள்

ஹத்தீஸ்,

சிரோத்

ஆசிரியர்கள் அமீ னோவைப்பற்றி, மபோதுைோக மபண்கைின் நற்மசயல்கவைப் பற்றிவய எழுதோமல்

ஒதுக்கிைிட்டு,

முகம்மதுைின்

மீ வத

முழுகைனத்வதச்

மசலுத்தி

அவதயும் முல்லோக்களுக்கு ஆதோயமோக உருைோக்கவை நிவனத்தனர்.

முகம்மதுவை ைைர்க்க எடுத்துச் மசன்ற அந்நோவடோடிப் மபண் கூட சில

ைருடங்கைில் முகம்மதுவை அமீ னோைிடவம தந்து ைிட்டோள் என்ற கவத பின்னோல் ைருகிறது. அமீ னோவும் ஏழ்வமவயத் தைிர இன்னும் பல மன ைருத்தங்கைோல் சிறு ையதிவயவய

இறந்து

வபோனோள்.

பின்னர்,

முகம்மது

அைர்

தோத்தோ

அப்துல்

முத்தலீஃபிடம் ஒப்பவடக்கப்பட்டோர். அக்குழந்வதவயத் தோத்தோ தன் ைட்டிவலவய ீ போதுகோப்போக மகோண்டோர்.

ைைர்க்க

ஆக

‘தூய்போ’

முகம்மது

எனும்

இவ்ைோறோக

மபண்வண

ஒரு

மதோடர்

வைவலயில் ஓட்டப்

அமர்த்திக்

பந்தயக்

குச்சி

வபோன்று

மைவ்வைறு இடங்கைில் மைவ்வைறு ைிதமோக மைவ்வைறு சூழ்நிவலயில்

ஏற்பட்ட

மகிழ்ச்சியற்ற

ைைர்க்கப்பட்டோர். அமீ னோவுக்கு இவ்ைைவு சிறு ையதில், ைிதவையோனது குறித்து மனச்

வசோர்ைோ,

அல்லது

தனக்கு

அடுத்துக்

கிவடக்கக்

கூடிய மறுமண சந்தர்ப்பத்தில், ஏற்கனவை ஒரு குழந்வத உண்டு எனும் தகைல்

புது மணத்திற்குத் தடங்கலோகி ைிடுவமோ எனும் பய உணர்ைோ? எனத் மதைிைோக ஒன்றும்

புரியைில்வல.

ஆனோல்,

முடிைோகத்

தன்

தோவயக்கூட

முகம்மது

ஏற்பட்டோல்,

ையிற்றில்

சபித்திருக்கிறோர் என்று மோத்திரம் நமக்குத் மதரிகிறது. இது ஏன் எனவும் இன்று நமக்குப் புலப்படைில்வல. (Tabaqat Ibn Sa'd p. 21) ைைரும்

எந்த

கருவுற்ற

சிசுவுக்கு

கருதுகிறோர்கள்.

மபண்ணுக்கும்,

வநரிவடயோக

வமலும்

போதிப்பு

அக்குழந்வத

மனைோட்டம் ஏற்படலோம்

ைைர்ந்து

என

மபயைனோக

ஆரோய்ச்சியோைர்கள் ஆன

பின்னரும்,

பிறருடன் பழகும் ைிதத்தில் பல பிரச்சவனகவைத் தனக்கும் பிறருக்கும் ஏற்படுத்தி, எப்வபோதுவம தன் மசயல்போடுகைோல், பிறரோல் எதிர்போர்க்க முடியோத முரண்போடோன ைன்முவற

ஒழுகலோற்றுடன்,

பிறர்

தனக்குச்

சினமூட்டோ

ைிட்டோலும்,

தன்னிச்வசயோகச் சினம் மகோண்டு அைர்கவைத் தோக்கும் மனப்பன்வம அவமயப் மபறலோம் என ஆரோய்ச்சியோைர்கள் கருதுகிறோர்கள்.9 ரசோயன

குடும்பத்தில் மிக மநருங்கிய உறைினரோன கணைர் சோவு கூட மூவையில் மோற்றங்கவை

ஏற்படுத்தி

மனச்வசோர்வை

உண்டோக்கி

இருக்கலோம்.

மணமோன இைம் ைிதவையின் மனநிவல போதிப்வப அதிகரிக்க ைல்ல வைறு பல கோரணங்கைோைன: தனிைோழ்க்வக; மிகத் துடிப்புள்ை இை ையதிவலவய தோம்பத்திய உறவு

இறந்து

இறந்து,

எப்படித்

திடீமரன வபோன

நின்று

ைிட்டதோல்

கணைனோல்

அைனோல் தனக்கு

சிறு

ையதில்

ைோய்க்குவமோ

பற்றோக்குவறயோல் ஏற்படும் குடும்ப ஏற்பட்டிருக்கலோம்.10 இன்னும்

சில

ஏற்பட்ட

உடலுறவுத்

உண்டோக்கப்பட்ட

கருைோல்

தோய்வமவயயும் என்ற

வதவைக்கோன கைவல;

அவடந்ததோல்,

நிவலயோன

ஏக்கம்;

கணைனும்

ைருங்கோலம்

மனக்கலக்கம்;

பணப்

ைசதிப் பிரச்சவன; ஆகிய இவைகைோலும்

ஆரோய்ச்சியோைர்கள்

புதிதோகத்

மதரிைிக்கும்

மற்மறோரு

கருத்து: இம்மோதிரியோன மனநிவலச் வசோர்வு, மபண்ணின் உள்ைிருக்கும் கருைின் 9

www.health.harvard.edu/newsweek/Depression_during_pregnancy_and_after_0405.htm Studies have shown that the newborns of the mothers with prepartum and postpartum depressive symptoms had elevated cortisol and norepinephrine levels, lower dopaminelevels, and greater relative right frontal EEG asymmetry. The infants in the prepartum group also showed greater relative right frontal EEG asymmetry and higher norepinephrine levels. These data suggest that effects on newborn physiology depend more on prepartum than postpartum maternal depression but may also depend on the duration of the depressive symptoms. ncbi.nlm.nih.gov 10

40

மீ து

வநரிவடயோக

பின்னர்,

எதிலும்

போதிப்வப

அறிந்து

மகோள்ைதில்

தைிர,

மற்வறோருடன்

உணர்ச்சிகவை

ஏற்படுத்தி

யோரிடமும் மந்த

எைிதோகவைோ

இதனோல்

மகோண்டு,

புத்தியுடனும் அல்லது

பழகும்

இைர்கைோல் உருைோகலோம். முகம்மது

எரிச்சல்

மதரியோதைர்கள்

பிறந்து

புதிதோக

எைரிடத்தும்

ைிவரைோகவைோ

ஒழுகலோறுகைோல்

11

முன்பின்

ஆகி,

குழந்வத

வமலோகப்

கோட்ட

கோட்டோது.

அவனக

ைைர்ந்த

எவதயும்

வைண்டிய

இவைகவைத்

பிரச்சவனகளும்

சூழ்நிவலயில்தோன்

ைைர்ந்தோர்.

அப்படி யோருடன் ைோழ்ந்தோவரோ, அைர்கள் யோைருவம தம்வமச் வசர்ந்தைர்கைல்ல என்பதும்

அைருக்கு

நன்றோகத்

மதரியும்.

குழந்வதயோக

நோவடோடிப்

மபண்

ஹலீமோைிடம் ைைந்த வபோது கூட, அைருவடய தோய் அமீ னோ முகம்மதுவைக்

கோண ைருடத்தில் இரு முவற ைருைதுண்டு. அப்படி அைர் போர்க்க ைந்தோலும், தம் தோவய

தம்வம

ஏன்

ைிரும்பைில்வல

எனச்

சிறு

குழந்வத

முகம்மதுைின்

உள்ைத்தில் ஒரு ஏக்கத்வத உண்டோக்கி இருக்கலோம். சமையதுள்ை ைிவையோட்டுப்

பருைக் குழந்வதகள் கூட முகம்மது ஒரு ‘அநோவத’ என அடிக்கடி துடுக்கோகக் கூறி முகம்மதுவை சிறுவமப்படுத்தியும் கடும் மைறுப்வப ஏற்படுத்தியும் இருக்கலோம். முகம்மது ஆறு மோத குழந்வதயோக இருக்கும்வபோது ைைர்த்த ஹலீமோ அவனக ைருடங்களுக்குப் பிறகு மசோன்ன தகைல்படி: ‘முகம்மதுவைோ ைசதி இல்லோத ஏவழ ைிதவையின்

குழந்வதகவை

அனோவதக்

ைைர்க்கக்

குழந்வத.

ஹலீமோவுக்கும்

கிவடக்கைில்வல.

ஆகவை

பணக்கோர

அமீ னோ

மகோடுத்த

ைட்டுக் ீ

சிறிய

ஊதியத் மதோவகவயயும் உதறித் தள்ை வைண்டோமமன்று முகம்மதுவை ைைர்க்க ஒப்புக் மகோண்டதோகச் மசோன்னோள். இக்குறிப்புச் மசோற்கவை முகம்மதுவை ஹலீமோ

எப்படி ைைர்த்திருப்போள் என்பதற்கு தக்க கோரணங்கவை நமக்கு அறிைிக்கின்றன! குழந்வத

முகம்மதுவுவடய

ைைர்ச்சிக்குரிய (ைிவையோட்டு

ஊட்டச்

சோமோன்கள்

மனநலத்வத

சத்துணவுகவைோடு உள்பட)

சிறு

நன்கு

ஏவனய

குழந்வதப்

வபணி

உருைோக்கி

வைண்டிய

பருைத்தில்,

உடல்

வதவைகவை

உண்வமயோக

அைிக்கத் தைறிய, அன்பு கோட்டோத கூலிக்கு மோரடிக்கும் குடும்பச் சூழ் நிவலயில்

தோம் ைைர வநர்ந்தது பற்றி முகம்மதுவுக்கு ைோழ்நோள் முழுைதிலும் குணப்படுத்த இயலோத மனத் தோக்கத்வத ஏற்படுத்தி இருக்கலோமல்லைோ? முகம்மது சிறு ையதில்

எப்வபோதுவம

தனிவமயில்

இருப்பது ைழக்கம்.

இதற்குக் கோரணங்கள் வமற்கூறியைோறு அவனகம். இதனோல் கற்பவன உலகத்வதத் தோவம

உருைோக்கிக்

நண்பர்கைிடம்

மகோண்டு,

எப்வபோதுவம

வபசிக்

தமக்குத்

தோவம,

மகோண்டிருக்கத்

கற்பவனயில்

தோன்

நட்புள்ை

கண்டதோக

ஹலீமோ

கூறியிருக்கிறோள். உலகில் வபோலியில்லோத அன்பு என்பவதவய அறிய முடியோதோ, யோரோைது

உள்ைத்தில்

தன்னிடம்

ஏற்பட்ட

அன்பு

மசலுத்த

ஏக்கத்தின்

மோட்டோர்கைோ,

ைிவைவும்

என

ஒரு

அக்கவறயில்லோத

சிறு

குழந்வத

இைம்

பிரோய

ைைர்ப்பும்தோன், முகம்மது நன்கு ைைர்ந்த பின்னர், இைருக்கு அடிக்கடி ஏற்பட்ட எதிர்போரோத பயங்கர ைன்முவற ஒழுகலோற்றுக்குக் கோரணமோக இருக்கலோமல்லைோ? முகம்மதுவுக்கு

ஐந்து

ையதோகும்

வபோது,

முகம்மதுவை

ைைர்க்கும்

மபற்வறோருக்கு (ஹலீமோவுக்கும் அைள் கணைனுக்கும்) இைருவடய மனநலவனப்

பற்றிக் கைவல உண்டோனது. ஆகவை, தோய் அமீ னோைிடவம அவழத்துச் மசன்றனர்.

ஏழ்வம நிவலயில் உள்ை அமீ னோவை மறுமணம் மசய்துமகோள்ை யோரும் முன்

ைரோததோல், முகம்மதுவை மீ ண்டும் ஏற்றுக் மகோள்ைக் கூடத் தயங்கினோள். மமல்ல, முகம்மதுைின் ைிபரீத நடத்வதயோன, தோவன ஏவதவதோ சிரித்துப் வபசிக்மகோள்ைது வபோன்ற ைிபரீதங்கவை ஹலீமோ

ைிைரித்தோள்.

11

இவதப்

பற்றி

இபினு

இஷோஃக்

www.health.harvard.edu/newsweek/Depression_during_pregnancy_and_after_0405.htm

41

எனும் முகம்மதுைின் ைரலோற்று ஆசிரியர் (first biographer of Muhammad-"Sirat al-Nabi" எழுதியபடி:

(Life of the Prophet) “முகம்மதுவை மதரிகிறது;

ஏவதோ

வபவயோ

முகம்மதுவுக்கு

மசோந்த

‘ஹலீமோைின் பிசோவசோ

வமலும்

அடித்துப்

அதன்

மகன்

வபோட்டு

பின்

தன்

தோயிடம்:

ைிட்டது

ைிவைவுகள்

வபோலத்

ஏற்படுைதற்கு

முன்னவர, இைருவடய தோய் அமீ னோைிடவம மகோண்டு வபோய் ைிட்டுைிட்டு ைரவும்” என்றோனோம். அமீ னோைிடம் ைைர்ப்புத் தோய் ஹலீமோ இவ்ைோறு மிக ைிைரமோகச் மசோன்னவுடன் தோய் அமீ னோ கைவலயுடன் வகட்டுப் பயந்து மகோண்வட, வகட்டோள்:

”ஒரு வைவை முகம்மதுவை ஒரு வபவயோ பிசோவசோ அடித்திப் வபோட்டிருக்குவமோ”

என மமல்லக் வகட்டவுடன், ஹலீமோ: தயங்கிக் மகோண்வட ” நீ மசோல்ைது உண்வம தோன்! அப்படித்தோன் எனக்கும் வதோன்றுகிறது.” என உறுதி மசய்தோள். குழந்வதகளுக்குக்

கற்பவனகள்

மோறுபட்டதல்ல

மனத்தில்

கட்டுக்கடங்கோத

அவ்ைப்வபோது

(பூச்சோண்டி,

பூதம்

முட்டோள்தனமோன

உதிப்பது

என).

12

ஒன்றும்

ஆனோல்

ைிவனோதக்

ைழக்கத்திற்கு

முகம்மதுவுக்கு

ஏற்பட்டது

என்னவைோ ‘இயல்பு கடந்த நிவல’. எனவை ஹலீமோவுக்கும் அைள் கணைனுக்கும்

மனத்தில் கைவல வதோன்றி, அதிகமோகத் திகிவல உண்டோக்கியது. ‘இைவன ஏவதோ தோக்கிைிட்டது’ என கைவலயுடன் ஹலீமோைின் கணைன் கூறினோன். இத்தகைல் மிக

முக்கியமோனது.

முகம்மதுைின்

ைோழ்க்வகயில்

‘இயல்பு

கடந்த

நிவல’

இருந்தது என்பவத இது நிச்சயமோகப் பிரதிபலிக்கிறது. பல ைருடங்களுக்குப் பிறகு, வைமறோரு

தருணத்தில்

முகம்மதுவை

தன்

குழந்வதப்

பருை

ைிவனோத

அனுபைத்வத மிக ைிைரமோகச் மசோன்னோர். முகம்மது மசோன்னபடி, கீ வழ: ‘மைள்வை

தோம்போைத்தில்,

உடுப்பணிந்த

இருைர்,

பனிக்கட்டிகவை நிரப்பி,

ஓர்

பரந்த

என்னிடம்

ைிைிம்பு

ைந்தனர்.

உயர்ந்த

என்வனத்

தங்கத்

தூக்கிப்

வபோய், என் உடம்வபப் பிைந்து, எனது இதயத்வத மைைியிமலடுத்து, அதிலிருந்த கருப்பு நிற ரத்தக்கட்டிவய நீக்கி மிக தூரத்தில் எறிந்துைிட்டனர். பின்னர், மகோண்டு ைந்திருந்த பனிக்கட்டியோல், என் இதயத்வதக் கழுைிச் சுத்தமோக்கினர்’ 13. இக்கவதவய

என்னமைன்று

எடுத்துக்மகோள்ைது!.

குழந்வதப்

பருை

முதற்மகோண்டு, தோன் ஒரு மிக வதரியமோனைர் என்வறோ, மற்ற மோனிடப் பிறைிகள் வபோலல்லோது

மநஞ்சோரத்

வசர்ந்தைர்கைிடம்

ைண் ீ

தூய்வமயோனைர் ஜம்பமடித்துக்

என்வறோ

பிற்கோலத்தில்

மகோள்ை

இப்படியும்

தன்வனச்

கற்பவனயில்

கவதத்தோரோ எனத் மதரியைில்வல. ஆக, மசோன்னது என்னவைோ உண்வமமயனத் மதரிகிறது.

கூறுபடுத்தி

ஏமனனில் ஆய்வு

இதுவும்

மசய்வைோம்.

சிரோத்தில்

உள்ைது.

முதலோைதோக,

இவத

இதயத்தில்

இன்னும் உள்ை

நோம்

அசுத்த

ரத்தக்கட்டிகள், உவறந்த கருப்பு நிறக்கட்டிகைோக இருக்க ைோய்ப்பில்வல. ஒருைர்

மசய்த போபங்கவை அறுவைச் சிகிச்வசயோல் நீக்கவும் முடியோது. வமலும் ஏதும் ைிைரமறியோப் முடியும்?

பருை

முடிைோக,

சோதனமுமல்ல.

சின்னக்

குழந்வத

பனிக்கட்டியும்

ஆகவை,

இது

(முகம்மது)

அறுவைச்

ஒரு

12

என்ன

போபம்

சிகிச்வசயில்

மனமருட்சி

தோன்.

மசய்திருக்க

கழுவும் இவை

தக்க ஒரு

Sirat Ibn Ishaq, page 72: Ibn Ishaq (pronounced Is-haq, Arabic for Isaac) was a Muslim historian, born in Medina approximately 85 years after Hijra (704. died 768). (Hijra is Muhammad’s immigration to Medina and the beginning of the Islamic calendar), He was the first biographer of Muhammad and his war expeditions. His collection of stories about Muhammad was called "Sirat alNabi" ("Life of the Prophet"). That book is lost. However, a systematic presentation of Ibn Ishaq's material with a commentary by Ibn Hisham (d. 834) in the form of a recension is available and translated into English. Ibn Hisham, admitted that he has deliberately omitted some of the stories that were embarrassing to Muslims. Part of those embarrassing stories were salvaged by Tabari, (838–923) one of the most prominent and famous Persian historians and a commentator of the Quran. 13 W. Montgomery Watt: Translation of Ibn Ishaq's biography of Muhammad (p. 36)

42

கட்டுக்கவதயோகத் தம்வமச் வசர்ந்த அந்நோள் படிப்பறிைில்லோத சமூக ைிவரோதிக் கும்பலோன

சீடர்கைிடம்

படுத்தப்பட்டைர்,

“அல்லோைின்

போபமற்றைர்;

ஆக

அருைோல்,

தோமமோரு

பரிசுத்தமோனைர்,

தூய்வமப்

எவதக்

கண்டும்

பயப்படோதைர்” எனக் கோட்டிக்மகோள்ைக் கைர்ச்சியூட்டும் சைடோல் மசோற்கவை என நமக்குத்

வதோன்றுகிறது.

வமலும்

முகம்மதுைிடம்

எப்வபோதுமுள்ை

சைடோல்

உவரகவை அவ்ைப்வபோது மசோல்லும் வபோதும் ஒரு வபத்தியக்கோரன் கூறும் ‘கருப்பு நிறக்கட்டி-அறுவைசிகிச்வச-பனிக்கட்டியோல்-இதயசுத்தம்’ என்பவைகளும் ஒரு ைித கட்டுக்கவதவயதோன் என உறுதியோகிறது. தற்வபோது

முகம்மது

தம்

வபோனோள்.

எப்வபோதுவம

தோய்

அமீ னோவுடன்

மறுபடியும்

வசர்க்கப்பட்டோலும், இது அதிக நோள் நீடிக்கைில்வல. அைளும் ஒரு ைருடத்தில் இறந்து

வபசுைதில்வல.

அைள்

இறந்து

55

முகம்மது

ைருடங்கள்

தம்

தோவயப்

கழிந்து,

பற்றி

முகம்மது

அதிகமோகப்

மமக்கோவை

மைன்றதும், மமக்கோவுக்கும் மதீனோவுக்கும் நடுைில் உள்ை ‘அப்ைோ’ ைிலுள்ை தம் தோயின் கல்லவறக்கு ைருவக தந்தோர். “இது தோன் என் தோயின் கல்லவற. இங்கு ைர

அல்லோ

என்வன

அனுமதித்தோர்.

நோனும்

அைளுக்கோக

பிரோர்த்தவன

மசய்யட்டுமோ எனக் வகட்வடன். ஆனோல் அதற்கு மட்டும் அல்லோைின் அனுமதி எனக்குக்

கிட்டைில்வல.

நிவனவுகள்

மட்டுவம

உலகிலுள்ை

நிவனைில்

எல்லோத்

வதோன்றியது.

தோய்மோர்கைின் என்

மமன்வமயோன

மசய்வகன்!

என்வனயும்

அடக்கிக் மகோள்ை முடியோமல் தோவன எனக்கு அழுவக பீறிட்மடழுந்தது”.

14

இதற்கும் முகம்மது கோரணம் கற்பிக்கிறோர் குரான்: 9:113 ைோயிலோக:-

“முஷ்ரிக்குகள் (இவணவைப்பைர்கள்) தம் மநருங்கிய உறைினர்கைோக இருப்பினும்,

நிச்சயமோக அைர்கள் நரகைோதிகள் என்று மதைிைோக்கப்பட்ட பின் அைர்களுக்கோக மன்னிப்புக் வகோருைது நபிக்கும், ஈமோன் மகோண்டைர்களுக்கும் தகுதியானதல்ல”.

அதோைது இக்குரோனின் உள்ைடக்கம்: தோம் குழந்வதயோக இருந்தவபோது தம்

தோவய தம்வம ைைர்க்கத் தைறினோள் எனும் கோரணத்திற்கோக, நிச்சயமோக ஒரு நரகைோசியோகவை முகம்மதுவை

கல்லவறயில்

ஆக்கப்படுைோள்

சபிப்பது கூட

அனுமதிக்கைில்வல?

என

வபோன்றுள்ைது.

மகோடுமைறியுணர்ச்சிவயோடு

முகம்மதுவுவடய

அைளுக்கோக பிரோர்த்தவன

மன்னிப்புக்கு

தகுதியற்ற

தோயோருக்கோக

மசய்யக்கூடைோ

அைைிற்கு

அைள்

(sadism)

அைள்

‘அல்லோ’ மசய்த

ஏன்

மிகப்

மபரிய குற்றம் தோன் என்ன? மபோருைோதோர ைசதி இல்லோத குவற ஒன்றுதோவன!

அதற்கு அத்தோய் எவ்ைோறு மபோறுப்வபற்க முடியும்? இங்வக இந்த ைிஷயத்வதப்

பற்றிப் வபசி, எந்தப் பிரவயோசனமும் இல்வல. அல்லோவும் முகம்மதுவும் ‘ஒவர மனிதன் இருைரோக’க் (உதோரணமோக, Dual Personality like Dr Jekyll and Mr Hyde–split personality - இரட்வட ஆளுவமக் வகோைோறு) வபோலக் கோட்டிக் மகோள்ளுதல் என்பவத இதன்

உட்மபோருள்.

முகம்மதுத்துைம்,

இதனோல்தோன்,

முகம்மதுத்துைம்

ஆரம்பத்திவலவய,

தோன்

இஸ்லோம்

இஸ்லோமியம்

எனக்

தோன்

கூறியிருக்கிவறோம்.

இஸ்லோத்து அல்லோவும் முகம்மதுைின் வகைண்ணம்தோன். இரண்டும் ஒன்வறதோன்! ஐயமின்றி, அல்லோவுக்கும் இதற்கும் எவ்ைிதத் மதோடர்பும் இருக்க நியோமில்வல என்வற

வதோன்றுகிறது.

அவர

நூற்றோண்டுகளுக்குப்

14

பின்னரும்

தம்

தோவய

Tabaqat Ibn Sa'd p. 21. Ibn Sa'd (784-845) was a historian, student of al Waqidi. He classified his story in eight categories, hence the name Tabaqat (categories). The first is on the life of Muhammad (Vol. 1), then his wars (Vol. 2), his companions of Mecca (Vol. 3), his companions of Medina (Vol. 4), his grand children, Hassan and Hussein and other prominent Muslims (Vol. 5), the followers and the companions of Muhammad (Vol. 6), his later important followers (Vol. 7) and some early Muslim women (Vol. 8). The quotes from Tabaqat used in this book are taken from the Persian translation by Dr. Mahmood Mahdavi Damghani. Publisher Entesharat-e Farhang va Andisheh. Tehran, 1382 solar hijra (2003 A.D.).

43

முகம்மதுைோல்

மன்னிக்க

புலப்படுகிறது.

ஆனோல்

இஸ்லோத்தில்

ஒரு

தந்டத

வசால்

மிக்க

முடியைில்வல

தமிழ் ாட்டிநலா மந்திரமில்டல’

முஸ்லிமின்

என்பது

மட்டுவம

எனும்

மூதுவர

‘தாயிற்

மபற்வறோர்

நமக்கு

சிறந்த

நன்றோகப்

நகாெிலுமில்டல,

இஸ்லோத்துக்கு

உண்டு.

ஆனோல்

இவசயோைிடின்

அைர்கவையும் பிள்வைகவை மகோன்று ைிடலோம்! இது குரோனிலுள்ை முகம்மதுைின்

முக்கிய பரிந்துவர. (குரோன் 29: 6; இஷோஃக் 358 பக்கம்;) முகம்மது பவழய மன ரணங்கைின் ைிவைவுகவை தமக்கு ையதோன பின்னரும் மறக்கைில்வல வபோலும். இதனோல் அைர் மனது மநோந்திருந்தோர் என மட்டும் நமக்குத் மதரிகிறது.

முகம்மது

தம் தோவய ஒரு மிக மகோடூர குணமுள்ை அரக்கியோகத் தோவம மபோருள் ைிைக்கம் அைித்துக்மகோண்டு மைறுத்தோர் என்றும் இந்நிகழ்ச்சியிலிருந்து மதரிகிறது.

முகம்மது-கதீஜோ மணத்தோல் முகம்மதுவுக்கு நோன்கு மபண்கள் பிறந்தனர்

என முன்னவர மசோன்வனோம். மூத்த மகளுக்கு அைள் அத்வத மபயரிடப்பட்டது. சிறியைளுக்கு

தந்வத

மபயர்கைில்

‘அமீ னோ’

தோத்தோைின்

ைட்டில் ீ

ைழியில் எனும்

போட்டி

தன்

மபயர்

தோயின்

சூட்டப்பட்டது. மபயவர

இப்

மபண்கள்

எைருக்குவம

இட

முகம்மதுவுக்கு மனது ஏன் ைரைில்வல? அமீ னோவும் இறந்த பிறகு, முகம்மது கோலம்

கழித்தோர்.

வபரனோன

முகம்மது

ஒரு

‘தோய்

தந்வதயற்றைன்’ என்ற கோரணத்தோல் தன் மகன் அப்துல்லோைின் ஒவர ைோரிசின் மீ து தோத்தோவும்

மட்டற்ற அன்வபப்

மபோழிந்தோர்.

ைரலோற்று ஆசிரியர்,

(இபின்)

இப்னு சோ’த் எழுதுைது,”வபரன் முகம்மதுவுக்குத் தோத்தோ அைித்த அன்பு வபோலத் தன் மற்ற மசோந்த மகன்களுக்கும் அவ்ைைவு அைித்ததில்வல”.

15

இஸ்லோமிய நிபுணர்கவை வபோற்றும் ம்யூர் (Sir. William Muir) என்ற சரித்திரப்

வபரோசிரியர், முகம்மதுைின் ைரலோற்றில் எழுதுைது: தோத்தோ முத்தலீப் தன் வபரன் முகம்மதுவுக்கு

மிக்க

மகோடுத்ததோல், சூரிய

பரிவு

முகம்மதுவை

மைப்பத்திலிருந்து

கோட்டினோர்.

இன்னும்

தன்வனக்

ஆனோல்,

மகடுத்துைிட்டோர்

கோத்துக்மகோள்ைக்

இவதவய என்வற

‘கோ’போ

அதீதமோகக்

மசோல்லலோம்.

வகோைில்’ கட்டட

நிழலில் தமக்கோக ஒரு கம்பைத்வத ைிரித்து, அதிமலோரு திண்டின்மீ து சோய்ந்து மபரியைர்

எப்வபோதும்

இவைப்போறுைது

ைழக்கம்.

இைருவடய

மகன்கள்

ைிரிப்பிலிருந்து ைிலகி மரியோவதயுடன் சற்று தூரத்தில், உட்கோருைர். அறியோப் பருைப்

வபரன்

எடுத்துக்மகோள்ைோர்.

முகம்மது

அப்வபோது

மிக

சுைோதீனத்துடன்,

மகன்கள்

முகம்மதுவை

இவ்ைிரிப்வபத்

மிரட்டி

தோவம

ைிரட்டுவகயில்

அப்துல் முத்தலீஃப் குறுக்கிட்டு, “சின்னைவன ைிட்டு ைிடுங்கள். அைன் ைிருப்பபடி

எப்படி வைண்டுமோனோலும் இருந்து மகோள்ைட்டும். கடிந்து மகோள்ைோதீர்கள்” எனச் மசோல்லி, மிக அன்புடன் முகம்மதுைின் முதுவக ைருடி, அைருவடய மழவலப்

வபச்சில் லயித்துப் வபரோனந்தம் மகோள்ைோர். முகம்மதுவுடன் எப்வபோதும் ஒரு தோதி, ‘பஃரோக்கோ’ என்பைள் கண்கோணிப்பில் இருப்பது ைழக்கம். அைர் அைைிடமிருந்தும் சமயத்தில்

நழுைி,

தோத்தோ

தனியோக

இருந்தோலும்

சரி,

16

இருந்தோலும் சரி அைர் அவறக்கு அடிக்கடி ஓவடோடி ைிடுைோர்.

ஆழ்ந்த

தூக்கதில்

முகம்மதுவுக்கு சோதகமோக எப்வபோதுவம தோத்தோ முத்தலீஃப் நடந்துமகோள்ைது

ைழக்கம். முகம்மதுவை பின்னர் ஒரு சமயம், தம் சுவையோன கற்பவனவயயும்

வசர்த்து, தோத்தோ கூறியைோவற கூறுகிறோர்: “அைவனத் தனியோக ைிட்டுைிடுங்கள். அைனுக்மகன

ைரப்வபோகும்

சோம்ரோஜ்யத்தின்

ைோரிசோகப்

தனி

ஊழ்

மிகவும்

வபோகிறைன்”

15

வமன்வமயோனது.

என்போரோம்.

பின்

அைன்

ஒரு

பஃரோக்கோ’ைிடம்

Tabaqat Volume 1, page 107 The Life of Muhammad by Sir. William Muir [Smith, Elder, & Co., London, 1861] Volume II Ch. 1. P. XXVIII 16

44

அல்லது

“யூதர்கைிடவமோ இைவன

ைிட்டு

கிறித்தைர்கைிடவமோ

ைிடோதீர்கள்.

கோத்திருக்கிறோர்கள்,

இைனுக்கோக

இைனுக்கு

அைர்கள்

அைர்கள்

வகயில்

அைர்கள்

அகப்படும்படி

பதுங்கி

எப்படியோகிலும்

இருந்து

தீங்கிவழத்து

ைிடுைோர்கள்” என்று வைறு மிவகப்படியோகச் வசர்த்துக் மகோள்ைோர்.17 அப்படி தோத்தோ கூறுைது

கூட

மபோருத்தமோனதோகத்

மதரியைில்வல.

ஏமனனில்,

இஸ்லோவம

உண்டோகைில்வல. வமலோக அபூ முத்தலீஃப் எனும் தோத்தோவுக்கும் யூத மைறுப்வபக் கோட்டத்

இருக்கும்

வதவையில்லோத

தம்பட்டம்

வபோவத,

அடித்துக்

நோட்கள்

அல்லோைின் மகோள்ைக்

அவை.

தூதருக்கோன

கூட

அதோைது

தோமமோரு

அறிகுறி

பிற்கோலத்தில்

குழந்வதயோக

இருந்தமதன

இவதச்

வசர்த்துச்

முகம்மது

மசோல்லி

இருக்கலோம் அல்லைோ! வமலும், முகம்மதுைின் மன இயல்வப நன்கு அறிந்தைர்கள் இவதப்

வபோன்ற தருக்குவரவய நம்புைோர்கைோ?!

ஆயினும்

முத்தலீஃப் பக்கலில்

எப்வபோதும் இருந்த மோமன்மோர்கள் எைரும் (முகம்மதுைின் ையமதோத்த ‘ஹம்சோ’ ஒருைவனத் தைிர) இந்த நிகழ்ச்சிவய நிவனவு கூரைில்வல. மற்மறோரு மோமன் ‘அப்போஸ்’, பிற்கோலத்தில், முகம்மது எங்கும் அவடந்த மைற்றிவயக் கண்டு, தன் மருகன்

மசல்ைோக்கில்

மகோள்வககவை

மசல்ைம்

சம்போதிக்கும்

ஒப்புக்மகோண்டு,

மமக்கோவைக்

வபரோவசயோல்

முகம்மதுைின்

மகோள்வையடிக்க

ைரும்

முகம்மதுைின் ஊர்ைலத்தில் பங்கு மகோள்ைவும் ைோசலில் ைரவைற்கவும் ‘ஹம்சோ’ மட்டுவம

பழியோகக்

கோத்துக்

கிடந்தோன்.

ஆனோல்

முகம்மதுவுக்கு,

ஊழ்ைிவன

கருவண கோட்டைில்வலவய. அறியோப் பருைத்தில், இரு ைருடங்கள் மோத்திரவம முகம்மது

கோலமோகி,

தம்

போட்டனோரிடம்

பின்னர்

மூத்த

தோத்தோவுக்கும்

அைர்

முத்தலீஃபும்,

இைருக்கும்

ைைர்ந்தோர்.

மோமன்

மகன்

தோத்தோவும் தோலிப்’

‘அபூ

அபூ

தமது

82ைது

என்பைருடன்

தோலிபுக்கும்

யூத

ையதில்

ைோழ்ந்தோர்.

மைறுப்வபக்கோட்ட

வதவையில்லோத நோட்கள் அவை. ஏமனனில், அபூ தோலீப்பும், அைர் தந்வத-அபூ முன்வனோர்கைோன

குஃவரஷி

ைம்சத்வதோர்

அவனைருவமயும் பரம்பவர பரபம்பவரயோக கோ’போ வகோைிலில் போதுகோைலர்கைோக,

(custodians of the Ka’ba) பணியோற்றுபைர்கள். ஆக இச்மசோற்கவை அைவர கூறியிருக்க முடியோது.

ஆகவை

இது

முகம்மதுவை

இட்டுக்கட்டிப்

பின்னர்

இவணத்துக்

மகோண்டதோகத் மதரிகிறது. (வமல் பத்தியில் முகம்மது கூறியதோக உள்ை Tabaqat v. 1, p. 107 மசோற்கள்) தம்மிடம்

தனி

அன்வபக்

கோட்டிய

போட்டனோர்

அப்துல்

முத்தலீஃப்

மவறவுக்குப் பிறகு, தோமமோரு அனோவதயோக ஆக்கப்பட்டவத நிவனந்து முகம்மது

மிக துக்கப்பட்டோர். சைப்மபட்டி இடுகோட்டுக்கு எடுத்துச் மசல்லும் ைழி மநடுக அைர் அழுது மகோண்வட மசன்றோர். அவனக ைருடங்கள் கழிந்தோலும் அன்புத் தோத்தோைின் பவழய நிவனவுகள் மனத்வத ைிட்டகலோமல், முகம்மதுக்கு என்றும் இனித்தது.

அபூ தோலீப் முகம்மதுைின் மீ து வைத்திருந்த அன்வபயும் நம்பிக்வகவயயும்

முகம்மதுவும் மோமன்

அபூ

இருந்தது”

மனத்தில்

தோலீபின்

இைவரத்

வைத்துக்

அன்பு

தன்

கோத்தோர்.

சற்றும்

கூடவை

“தோத்தோ

குவறைின்றி

படுக்வகயில்

முத்தலீஃவபப்

சிறுைன்

பக்கலில்

வபோலவை,

முகம்மது

தூங்க

மீ து

வைத்துத்

தன்னுடன் வசர்ந்வத உண்ணவும் பரிவுடன் ஊட்டிைிடவும் அைர் மசய்தோர். எங்கு மசன்றோலும்

கூடவை

குழந்வதப்பருைத்தில் ைந்தோர்.

18

அவழத்துச்

இவத

மசன்றோர்”.

மமன்வமயோன

17

Tabaqat v. 1, p. 107 Tabaqat V. ,1 P 108

18

45

முகம்மதுைின்

அக்கவறவயத்

துவணயற்ற

மதோடர்ந்து

கோட்டி

இவதப்பற்றி

முகம்மதுைின்

‘ைோஃகிதி’

ைோழ்க்வக

ைரலோற்வற

எழுதிய

‘இப்னு சோத்’திடம் கூறியது: “தம் மசல்ைமற்ற நிவலயிலும், தம் குழந்வதகவைக்

கோட்டிலும், முகம்மதுவை அபூ தோலீப் மிக வநசித்தோர்”. சீ ரழிந்த சிறு பிள்வைப்

பருை ைோழ்க்வகயோல் மன ரீதியோக மிகவும் போதிக்கப்பட்டு, பவழயபடி மறுபடியும் தம்வம எல்வலோருமோகக் வகைிட்டு ைிடுைோர்கவைோ என்ற பயம் அைவர உள்ளூர ைோட்டியது. ையதோகும்

இவதச்

சித்தரிக்கும்

வபோது

ஒரு

நோள்

ைட்டிலிருந்து ீ

‘சிரியோ’வுக்கோக

ைவகயில் மோமோ

ஒரு

அபூ

கிைம்புைதற்கோக

நிகழ்ச்சி:

தலீப்

முகம்மதுவுக்கு

ைியோபோர

ஒட்டகத்தில்

12

நிமித்தமோக

ஏறும்

வபோது,

பயத்தில்,

அைசர

தம்மிடம் அன்பு கோட்டும் மோமோ கூட தம்வம ைிட்டுச் மசன்று ைிடுைோவரோ அல்லது நீண்ட

நோட்கள்

அைவரப்

பிரிந்திருக்க

வைண்டுவமோ

என்ற

அைசரமோக முகம்மது தோலீவப வநோக்கி ஓடி ைந்து, இறுகக் கட்டிக்மகோண்டு அழ

ஆரம்பித்தோர். அபூ தோலீபும் மிக உணர்ச்சி ைசப்பட்டு, முகம்மதுவையும் தம்முடன் கூட அவழத்துச் மசன்றோர்.19 அனோவதச்

சிறுைனோன

முகம்மதுக்குத்,

தம்வம

ைிரும்புபைர்கள்

ஒவ்மைோருைவரயும் இம்மோதிரிவய தோம் இழந்து ைிட வநர்ந்து ைிடுவமோ என்ற பயம்

அைவர

எப்வபோதும்

ைோட்டிக்மகோண்வட

இருந்தது.

எல்லோம்

மசோல்லியும்

மசய்தும், முடிைில் ஒருைர் பிறைிக்குணத்வத எந்நோளும் மோற்ற இயலோது என்ற மூதுவர

வபோல,

அபூ

தோலீபின்

கவடசி

கோலத்தில்,

அைரிடமும்கூட

முகம்மது

மசய்நன்றி மறந்தோர். முகம்மதுைின் தோத்தோ கோட்டிய அன்வபக் கோட்டிலும் மோமன்

அதிகம் கோட்டினோர். இது வமற்கூறிய தகைல்கைோல் நிரூபிக்கப்படுகிறது. அபூ தோலீப் மரணப் படுக்வகயில் இருக்கும்வபோது முகம்மது அைவரக் கோண ைந்தோர். அங்கு

தோலீபின் மற்ற சவகோதரர்கள், தம் மக்கள் கூடவை இருந்தனர். தம் மருகனுக்கு நல்லவதவய எப்வபோதுவம

ைிரும்பிய தலீப்

தன்

ையதோன

கோலத்தில்

கூட,

50

ையதுக்கு வமலோன முகம்மதுவை அவத பவழய சிறுைனோக எண்ணிக்மகோண்டு, தம் சவகோதரர்கவைப் போர்த்து, தன்வனப் வபோலவை முகம்மதுவைக் கோக்க அைர்கைிடம் வைண்டிக்மகோண்டோர். இது அைருவடய பரந்த மனப்போன்வமவயவய கோண்பித்தது.

இந்த சந்தர்ப்பத்வதயும் நழுை ைிடோது, தமது சுய நலத்திற்கோக முகம்மது அபூ தோலீவப

இஸ்லோத்துக்கு

மதம்

மோறிைிடக்

வகட்டுக்மகோண்டோர்.

ஒருைர்

சோகும்

வபோது வகட்க வைண்டிய வகள்ைியோ இது! சுய லம் நமநலாங்கும்நபாது ஆங்நக

இங்கிதம்கூடச் வசத்து ெிடும். ஆனோல் முகம்மது இவ்ைோறு நடந்து மகோண்டதற்கு கோரணம் வைறு.

கீ வழ அதற்கோன கோரணம் மகோடுக்கப்பட்டுள்ைது. தற்வபோவதய

சீ டர்கள் யோைரும், தமக்குப் பயந்து நடுங்கிக் கீ ழ்ப்படிந்தோலும் தமது சமூகத்தில்,

தமது அந்தஸ்வதக் கூட்டிக் மகோள்ை அவத சமூகத்திலிருந்து நல்லைர், மபரியைர், படித்தைர்,

என்று

பலைவகப்பட்ட

தரத்தில்

சிறந்தைர்கமைல்லோம்

இஸ்லோத்தில்

வசர்ந்துைிடவை முகம்மது மபரிதும் ைிரும்பினோர். இவதப் பற்றி இப்னு இஷோஃக் (முகம்மது

ைரலோற்வற

எழுதியைர்)

மசோல்ைது:

மமக்கோவுக்கு

யோரோைது

மிக

முக்கியமோனைர் ைருவக தந்தோல், முகம்மதுவை ைலுைில் மசன்று, தன் இயக்க வபோதவனயோன “நோமனோரு அல்லோைின் தூதமனனக்’” கூறுைது ைழக்கம். இம்மோதிரி

முடியோதவைகவைக் மபரிவயோர்கள்

எவ்ைிதத்திலும் ஆழ்மனத்தில் 19 20

சிந்திக்க

வைக்கத்

கூறுைதோல்

அவனைருக்கும்,

தவகவம

நன்றோகத்

மதரியோமல்

அறிவுவர

மதரிந்தது.

கைனத்வத

ஈர்க்க,

அைைிற்கு,

தனக்கு

படிப்பறிைில்லோதைர்கள்

(வயோக்கியவத)

தந்துதவும்

வபோதோது

இப்வபோதவனகைில்

The Life of Muhammad by Sir. William Muir Vol. II Ch. 1. P. XXXIII Sirat, Ibn Ishaq page. 195

46

20

என

மிக்க

படித்தறிந்த

முகம்மதுைின் கைர்ச்சிவய

உண்டோக்க ஏவதவதோ கோரணங்கவைக் கோட்டித் தம் ைோதங்கவைச் மசோல்லி அவத மைற்றிகரமோக

நிறுைச்

மசய்ய

முயற்சித்ததுண்டு. தோன்

என்மனன்னவமோ

மசய்து

அந்நோட்கைில்

அைர்

அந்த ைவகயில் இந்நோட்கைில் முஸ்லிம்கள் கூறும் மற்மறோரு ைோதம்

“பலர் அனுசரிப்பதோல் மிகச் சிறந்தது” எனும் ைோதம் (argumenturm ad populam தர்க்க

fallacy).

முவறப்படி,

வபோதவனகைிலுள்ை

‘உட்வபாருள்

ெலிடமயில்

தன் ிடல’ மபற்று இது மைற்றியவடய முடியோது. இந்த ைோதத்வதத்தோன் உடும்புப்

பிடியோகக் மகோண்டு முஸ்லிம்கள் தங்கள் ைோதங்கைில் அடிக்கடி பயன்படுத்துைது உண்டு.

உதோரணமோக,

இஸ்லோத்தில் கைிப்புற்றோர் வகோைிலில்

அபூ

சீடர்கைோகச்

என

பல

முக்கிய

இஸ்லோமுக்கு

மத

பக்கரும்

வசர்ந்து

சரித்திர

மசய்து

ஆகிய

மகோள்ைவத

ஆசிரியர்கள்

போதுகோைலோரோக

மோற்றம்

ஓமரும்

இருைரும்

அறிந்து,

கூறுகிறோர்கள்.

இருந்த

மகோண்டு

மோமன்

‘அபூ

இருந்தோல்,

தம்முடன்

முகம்மது மமக்கோ

தோலீப்’

மிகக்

கோ’போ

மோத்திரம்,

நம்பிக்வக

இழந்த

முகம்மதுக்கு இம்மத மோற்றம் பிறருக்கு முகம்மது மீ து அத்தியோைசியமோக இருக்க வைண்டிய

சமூக

கோட்டியிருக்கும்.

நம்பிக்வகவயயும்

வமலும்

சமூகப்

மமக்கோைிவலவய

படிநிவலவயயும்

தங்க,

இஸ்லோத்தில்

மிக

உயர்த்திக்

நன்கு

தம்வம

ஈடுபடத் தமக்கு வைண்டிய தக்க ஊக்கத்வதயும் அைித்திருக்கும். இதற்குத்தோன்

முகம்மது இத்தவன நோட்கைோக நம்பிக்வக இழந்த நிவலயில் ஏங்கிக் கிடந்தோர்,

முகம்மதுவுக்கு அப்வபோது இன்றியவமயோத, மிகவும் வைண்டிய உற்சோகத்வதயும் அது

உண்டோகி

இருக்கும்.

முத்தலீஃபும்,

இைருக்கும்

ஏமனனில்,

அபூ

முன்வனோர்கைோன

தோலீப்பும்,

அைர்

குஃவரஷி

தந்வத-அபூ

ைம்சத்வதோர்

அவனைருவமயும் பரம்பவர பரபம்பவரயோக கோ’போ வகோைிலில் போதுகோைலர்கைோக, (custodians

of

the

Ka’ba)

பணியோற்றுபைர்கள்.

ஆனோல்,

முகம்மதுைின்

உள்ைக்

கிடக்வகக்கு நிரந்தரமோக முற்றுப்புள்ைி வைப்பது வபோல, மரிக்கும் தருைோயிலுள்ை அபூ தோலீப், அசக்தியுடன் புன் முறுைலுற்று, தன் முன்வனோர்கள் கோட்டிய நன்மநறி ைழியில், கோ’போ கடவுளுக்கு தன் கவடசி மூச்சுள்ை ைவர மதோண்டு மசய்து, அவத தகுதி

ைோய்ந்த

இருக்கும்

நன்மதத்திவலவய

கோலத்திலும்

இதுைவர

அவ்ைிவறைன்

ைோழ்ந்தது

தோைில்

வபோல

கலந்து

மீ தி

ைிடவை

உலகில்

தோன்

ைிரும்புைதோகத் தீர்மோனமோக அறிைித்து ைிட்டோர். கூடி இருந்தைர் அவனைருக்கும்

அபூ தோலீபுடன் உடன்போடு மகோண்டு இருந்தது வபோலவை முகம்மதுவுக்குத் மதரிய ைந்தது. தம் எதிர்போர்ப்பு இவ்ைோறு போழவடந்தவுடன், முணு முணுத்துக் மகோண்வட

முகம்மது அவறவய ைிட்டு உடன் மைைி ைந்து: “அபூ தோலீபுக்கோக அல்லோைிடம் பிரோர்த்தவன மசய்யக் கோத்திருந்வதன். ஆனோல் அல்லோ என்வனத் தடுத்துைிட்டோர்” என்றோர்.

21

ஏவதோ தோன் மிக நல்லைன், வபருபகோரி வபோலவும் ஒரு மிகப்மபரிய

நல்ைோய்ப்வப

அபூ

தோலீப்தோன்

அநோைசியமோக

நழுைைிட்டது

வபோலவும்

தம்

சீ டர்களுக்கு ஆடம்பரமோகக் கோட்டி, அவதக் குரோனிலும் அைர் எழுதிக் மகோண்டோர். இவ்ெசனத்தால்

முகம்மதுவுக்கு

அல்லாவும்

உடந்டத

ிடலயில் தன்டனத்தாநன காட்டிக்வகாண்டுெிட்டார்.

என

அறிெிழந்த

அபு தோலீப், கோ’போ வகோைில் உவறந்திருக்கும் கடவுைிடம் என்றும் மோறோ

பக்தி சிரத்வதயுடன், மனச்சோட்சிக்குப் பயந்து, தந்வத அபூ முத்தலீஃபுக்குத் தோம்

மகோடுத்த ைோக்வகக் கோப்போற்ற, முகம்மதுவுக்கோக 38 ைருடங்கைோக எத்தவனவயோ தியோகங்கவை

முகம்மதுைிடம் ‘தோமமோரு 21

தம்

குடும்பத்துடன்

உள்ளூர

அல்லோைின்

அன்பு

தூதன்’

வசர்ந்து

மசலுத்தி

என்ற

Life of Muhammad, Muir Vol 2 p.195

47

மசய்து,

ைைர்த்து

அனோவத

ஆதரித்து

அைநம்பிக்வகக்குகந்த

சிறுைனோன

இருக்கிறோர்.

வபச்வசக்கூட

இவறச்மசய்தி என்று முகம்மது அடிக்கடி மசோல்ைவதயும் சகித்துக் மகோண்டுள்ைோர். இதனோல்

மமக்கோைில்

எழுந்த

எதிர்ப்பினோல்,

முகம்மதுவைத்

தோக்க

ைந்தைர்கைிடமிருந்து மிகக் கட்டுறுதியுடன் சமோைித்துக் கோப்போற்றியும் இருக்கிறோர். அவத

மசோந்த

மோமன்

அபூ

தோலீப்

வமல்மூச்சு

கீ ழ்மூச்சு

ைோங்கி

மரணப்படுக்வகயில் கிடக்கும்வபோதுகூட, அைருக்கோகத் தம் அல்லோைிடம் ஒரு சிறு பிரோர்த்தவனவயக்கூடச் மசய்ய தம்வமத் தோவம சுதோரித்துக் மகோள்ை முடியோமல், அல்லோ

அனுமதிக்கைில்வல

என்றோல்,

முகம்மதுவுவடய

ைழக்கமோன

ைக்ரபுத்திவயக் கோட்டி, அைர் நன்றி எனும் கருத்தறியோ ஒரு மனிதமரன இது

ஒன்வற நமக்குப் படம் பிடித்து நிரூபிக்கிறது. எப்வபோது அபூ தோலீப் இஸ்லோமுக்கு மதம்

மோற

மறுத்து

ைிட்டோவரோ,

அப்வபோவத

அைர்

முகம்மதுைோல்

எதிரிமயன

மைறுக்கப் பட்டோர். தன்னிடம் மோறோ நிவலயுடன் அன்புகோட்டிய மோமனும் இதற்கு ைிதிைிலக்கல்ல. இது தோன் முகம்மதுைின் பண்பின் தனித்தன்வம.

அல்-புகோரி ஹத்தீஸில் கூட, முகம்மது பக்கலில் இருக்கும் ஒருைரிடம்

மசோன்னதோக

அபூ வசயத் அல்-குத்ரி ைிைரிப்பது ைருமோறு: ↓#“அல்லோைிடம் அபூ

தலீபுக்கோக நோன் பரிந்து வபசி இருந்தோல், ஒருவைவை, மீ மைழு நோள் (கியோம நோள்) அன்று, நரகத்தில் மகோதிக்கும் மநருப்பு குண்டத்தில் அபூ தோலீவப வபோட்டு ைோட்டும்

வபோது கணுக்கோல் ைவர வபோதும், உடல் முழுதும் மசய்யவைண்டோம் என நோன்

அல்லோைிடம் பரிந்துவரத்தோல் உடவன அைரும் ஒப்புக் மகோண்டிருப்போர். அப்படி பரிந்துவரத்திருந்தோல்

இதன்

தோக்கம்

அபூ

தலீபின்

மூவைவய

மட்டும்

சற்று

மகோதிக்கவைத்துத் தோக்கியிருக்கும். ஆனோல் அப்படி பரிந்துவரக்க எனக்கு மனம்

ைரைில்வல. இப்வபோது அபூ தோலீபின் உடல் முழுதும் மநருப்பு பற்றிக்மகோண்டு, மிகவும்

துன்பப்படப்

வபோகிறோர்”

22

என்றோரோம்!

வகாடிவெறிக்காமத்தின் (sadism) எல்டல. மசய்யும்

இதுதான்

முகம்மதுெின்

தன்நலமில்லோது அன்வபப்மபோழிந்த மோமனுக்கு முகம்மது எனும் மருகன் நன்றிக்கடன்

இதுதோன்.

ஒருைர்

மரணப்படுக்வகயில்

கிடக்கும்

வபோது

எந்தக் கடவுைிடமும் மதோழும்வபோது இங்வக முகம்மதுைின் இஸ்லோம் ஏன் உதிக்க வைண்டும்? இவதப் படிக்கும் நமக்கு முகம்மதுவைப் பற்றி என்ன அபிப்பிரோயம்

ஏற்படும் எனச் சற்று வயோசியுங்கள். அடுத்த தகைலோல் உங்களுக்கு அைவரப் பற்றி நவகப்பதோ

அல்லது

கருதுைதோ

என

அைமரோரு

சித்த

சுைோதீனமற்ற

நிவனக்கத் வதோன்றிைிடும்.

எப்படி

வபத்தியக்கோரன்

இருப்பினும்,

என்று

↑#அல்லாெின்

இடறச் வசய்தி வசால்ெது, அல்லாெிடம் பரிந்துடரக்க எெருக்கும் அதிகாரம் கிடடயாது. முடியவும் முடியாது என இதற்காதார குரான் ெசனங்கள்

23

: Quran

78:37-38, 2:48, 2:122-123. 2:254, 4:123, 6:5, 6:70, 32:4, 39:19. இது முன்னுக்குப் பின் முரணாக இல்டலயா? முகம்மது ஒரு சித்த சுொதீனமற்ற டபத்தியம் என இது ிரூபிக்கிறதல்லொ? ைரலோற்று

நிகழ்ச்சிகள் எனலோம்.

இருைருவம பருைத்தில்

ஒன்றும்

இைவரத்

எப்வபோதுவம

ஆசிரியர்கள்

அவ்ைைைோக

தோத்தோ

கண்ணின்

யோருவம

அபு

எழுதியபடி, மசோல்லிக்

முத்தலீப்,

இவமவபோல்

தம்மிடம்

தனிவமயில்

கோத்துக்

அன்பு

ைோடியது

அைருவடய

மகோள்ளும்படி

மோமன்

அபூ

கிடந்தோலும்

மசலுத்தைில்வல

பற்றியுவம

மனதில்

ைோலிபப்

ஒன்றும்

தோலீப் தமது

பருை

இல்வல

ஆகிவயோர்

குழந்வதப்

என்பவதயும்,

மதோடர்ந்து

தோன்

இருந்து.

தோமனோரு அனோவத என்ற எண்ணவம அைருள் ைோழ்நோள் முழுதும் இவடயறோது ைன்ம எண்ணத்துடன் பழிக்குப்பழி ைோங்க ஓங்கி ைைர்ந்திருந்தது எனலோம். 22

Bukhari Volume 5, Book 58, Number 224: Quran 78:37-38, 2:48, 2:122-123. 2:254, 4:123, 6:5, 6:70, 32:4, 39:19.

23

48

ைருடங்கள்

இருந்தோர்.

கழிந்தன. 24

அல்-புகோரி

முகம்மதுவும்

கூறுைது

வபோல,

யோரிடம்

ஒரு

மபண்வண ைிட இன்னும் மைட்கத்துடன் ைோழ்ந்தோர்.

ஒட்டோமல்

முகமூடி

25

தனியோகவை

அணிந்த

கன்னிப்

இம்மோதிரிவய, அைருவடய

ைோழ்நோள் முழுதும், போதுகோப்பற்றைரோக, ைோயோல் அவ்ைப்வபோது ைோய்க் கோற்றின் ைச்மசோலி ீ

(puffing

ைிட்டுக்மகோண்டு,

air)

தம்வம

அவ்ைப்வபோது

திருப்தி

படுத்திக்மகோள்ை, எவதயும் அைசியமில்லோமல் மிவகப்படுத்திச் மசய்து, ‘மைறும் சைடோல் வபர்ைழி’ என மசோல்லும்படி ைோழ்ந்தோர் எனலோம். முகம்மதுவுக்கு மதோழில் என்று மசோல்லிக்மகோள்ை ஒன்றுமில்வல. அரபு மக்கைோல் ஆண்வமயற்ற மசயல்

என எண்ணப்பட்ட, ஆண்கள் எைரும் மசய்யோத, மபண்களுக்வக ஒதுக்கப்படிருந்த மசயலோன கோல் நவடகவை வமய்த்தல் எனும் சம்பைக் குவறைோன வைவலவயக் கூட முகம்மது பல தடவை மசய்திருக்கிறோர். கதீஜாவுடன் மணம் முகம்மது

தன்

25

ையதில்

மோமன்

அபூ

தோலிப்

சிபோரிசோல்

ஒரு

போதுகோப்புள்ை நிறுைனத்தில், மபோறுப்போன வைவலயில் வசர்த்து ைிடப்பட்டோர். அந்த நிறுைன

மசோந்தக்கோரர்

(Khuwaylid). இைருவடய

“குவைலித்”

ஒவர

மகள்

தோன்

மசல்ைக் மகோழிப்புள்ை நடுத்தர ையதுள்ை கதீஜோ. அைள் அந்நிறுைனத்தின் நிர்ைோக

இயக்குனர் கூட. கதீஜோ, 42 ையதிலும் கட்டுக்குவலயோத வமனியழகி; இைளுக்கு இரு முவற மணம் நடந்து, ைிைோகரத்து மசய்தைள். இைளுக்கு நடந்து முடிந்த இரு திருமணங்கைோல் மூன்று குழந்வதகளும் இருந்தன. இவ்ையதிலும் கோண்வபோவரத் தன் அங்கக் கைர்ச்சியோல் மயக்கைல்ல அழகி. இதனோல் மதரிைது முகம்மது தன் ‘இஸ்லோமிய

கருத்துப்

படிைங்கவை’

அவரபியோைில்

அறிமுகப்படுத்துைதற்கு

முன்னர், மபண்கைின் சமூக படித்தர நிவல மிக உயர்ந்திருந்தமதன அறிகிவறம்.

ஆக முகம்மது கோலம் ஆரம்பித்தவுடன்தோன் மபண்கைின் சமூகப் படித்தரம் தோழ்வு நிவலவய வநோக்கி சறுக்கிச் மசல்ல ஆரம்பித்தது எனக் கண்டிப்போகக் கூறலோம். முகம்மது

தன்

புது

எஜமோனி

கதீஜோவுக்கோக,

நிறுைன

ைியோபோர

சரக்குகவை ைிற்பதற்கு சிரியோவுக்கு எடுத்துச் மசன்று, வமலும் அைள் உத்தரவுப்படி இந்நிறுைனத்திற்குத் வதவையோன சரக்குகவை சிரியோைிலிருந்து ைோங்கி ைந்தோர். தன்வன

ைிட

இைையது

முகம்மது

திரும்பி

ைந்தவுடன்

இைருடன்

வமயல்

மகோண்டு கதீஜோவை தன் பணிப்மபண் மூலமோக தன்வன மணம் மசய்து மகோள்ை மணக்

வகோரிக்வகவய

மனம்

உடலுணர்ச்சித்

முகம்மதுைிடம்

மதரிைித்தோள்.

முகம்மது

எப்வபோதுவம

தகுந்தைர்

என

பிறரிடமிருந்து எல்லோைற்றிற்கும் (பணம் உள்பட) எதிபோர்ப்பைர். ஆக அைர் தன் தீர்மோனித்தோள்

வதவைகளுக்கு

வபோலிருக்கிறது.

எதிர்போர்த்துத்தோன்

கதீஜோைிடமிருந்வத

ஈடு

மகோடுக்கத்

முகம்மதுவும்

ைோழ்ந்திருக்கிறோர்.

முகம்மதுவுக்கு

தம்

இதுைவர

நிரந்தரமோகக்

ைோழ்நோைில்,

வதவைகள்

கிவடத்தது.

அைள்

பிறவர

அவனத்தும்

அதிலும்

மபரும்

மசல்ைந்தர் மகள் கதீஜோவுடன் மணம் என்ற இச்மசய்தி ஒரு ைரப்பிரசோதமோகவை 24

Abu Abdullah Muhammad Bukhari (c. 810-870) was a collector of hadith also known as the sunnah, (collection of sayings and deeds of Muhammad). His book of hadith is considered second to none. He spent sixteen years compiling it, and ended up with 2,602 hadith (9,082 with repetition). His criteria for acceptance into the collection were amongst the most stringent of all the scholars of ahadith and that is why his book is called Sahih (correct, authentic). There are other scholars, such as Abul Husain Muslim and Abu Dawood who worked as Bukhari did and collected other authentic reports. Sahih Bukhari, Sahih Muslim and Sunnan Abu Dawood are recognized by the majority of Muslims, particularly Sunnis, as complementing the Quran. 25 Bukhari: Volume 4, Book 56, Number 762:

49

முகம்மதுக்குக் கிவடத்தது, கரும்பு தின்னக் கூலியோ? இவத நழுை ைிடுைோரோ? சிக்மகனப்

பற்றிக்மகோண்டோர்.

முகம்மது

எதிர்போர்த்தைோவற

கதீஜோவும்

முகம்மதுவுக்குக் கிவடத்தோள். குழந்வதப் பருைத்தில் இழந்த தோயன்வபயும் பணப்

போதுகோப்வபயும் அவடந்து அைர் ைிருப்பப்படிவய வமனி அலுங்கோது, இனி ஒரு வைவலயும் மசய்யோமல், எல்லோத் வதவைகவையும் பூர்த்தி மசய்து மகோண்டு, அரபு சமூகத்தில்

அதிகோரத்துடன்

ைோழவும்

கதீஜோைோனோல்

தமக்குக்

கிவடக்குமமன

எண்ணி எண்ணி மனத்துக்குள் கைித்தோர். அந்த ையதிலும் கதீஜோவுக்கும் அைள் உடலுக்கும்-மனத்துக்கும் அைளுக்வகோ முன்னோள்

ைோலிபமோன

உகந்த

பணத்திற்குக்

கணைர் 42

ஒரு

முறுக்கோன

குவறைில்வல.

இருைரோல்

ையதுதோன்.

15

மூன்று

ைோலிபன்

ைிைோகரத்து

வதவைப்பட்டது.

இரு

குழந்வதகளுக்குத்

ையது

முவற

நடந்து,

தோயோனோலும்,

குவறந்தைரோனோலும்

முகம்மது

அைளுக்வகற்றைர். ஆனோல் இைள் தந்வதக்கு முகம்மதுவைக் கண்டோவல (மனதோர) என்றும் பிடித்ததில்வல. தன் தந்வதயின் சம்மதத்வத எப்படி ைோங்கினோள் என்பது ருசிகரமோன தனிக்கவத. ைரும் பத்திகைில் கோணலோம்.

கதீஜோவைோ, மபரிய ைியோபோர நுணுக்கமறிந்த சிறந்த நிருைோகியோயிற்வற.

அைளுக்கோ தந்வதயின் மது ைழி மதரியோது?! [‘அைளும் பத்தினியல்ல, அைரும் முற்றும்

துறந்த

வைண்டியவதக் முகம்மதுவை

முனிைருமல்ல’;

மகோடுத்தோல்’

மணக்க

எந்த

ஒரு

‘கோட்ட

வைண்டியவதக்

‘சுைர்க்கைோசவல’யும்

திட்டமிட்டு,

கதீஜோ

தன்

கோட்டிக்

மகோடுக்க

அவடயலோமல்லைோ!] தந்வதயின்

‘மது’

ைழியிவலவய தந்வதவயச் சம்மதிக்க வைத்தோள். அப்புறம் திருமணமும் முடிந்தது. கதீஜோவும்

மகோள்ைதில்

ைோலிபக்

துடியோக

முகம்மதுவுக்கோக

கணைனுவடய இருந்தோள்,

அவனத்வதயும்

எல்லோ

வதவைகவையும்

அக்கவறயுடன்

தியோகம்

மசய்தோள்.

மதோடர்ச்சியோக கதீஜோ ஆறு குழந்வதகளுக்குத் தோயோனோள். முகம்மதுவுக்கு

வைவல

மசய்து

கைனித்துக்

வசவை

மசய்தோள்.

முகம்மதுைினோல்

பிவழப்பமதன்றோல்

என்றுவம

எட்டிக்கோவய உண்பது வபோன்றிருந்தது. இப்வபோதுவம, அைர் தம் எண்ணங்கைில் மூழ்கிக் கிடந்தோர். சிறுபிள்வைப் பிரோய முதற்மகோண்டு, மற்றைமரைருடன் வசரோது, தம் கற்பவன உலகில் சஞ்சரித்து ைோழ்ந்தோர். புன்சிரிப்வபக் கூடச் சிந்தியதில்வல. அப்படி

எப்வபோதோைது

நவகக்க

வநர்ந்துைிட்டோல்,

ைோவய

மூடிக்

மகோள்ைோரோம்.

இவதப் பதிவைட்டில் சோசனம் மசய்த முஸ்லிம் ஆசிரியர்களும் இஸ்லோத்தில் மிக நம்பிக்வகயுவடயைர்கைோதலோல், ‘ஹரோம்”

(போபச்மசயல்)

இவததைிர,

சதுரங்கம்

குத்திக்மகோள்ைலோகோது;

என

முகம்மது

இஸ்லோத்து

நிவனத்தைோவற,

ஷரியோைிலும்

ைிவையோடக்கூடோது;

உடல்

சிரிப்பவதவய

எழுதியும்

ஒரு

வைத்தனர்.

வதோலில்

பச்வச

சித்திரம் ைவரயக் கூடோது; சங்கீ தம் கூடோது; இவை சில

உதோரணங்கள். இவைகமைல்லோம் ‘ஹரோம்’ என இஸ்லோத்தில் கூறப்பட்ட மிகச் சில ஷரியோ ஆவணகள். சிறுபிரோயத்தில்

அைருக்வக

உரித்தோன

எல்வலோரோலும்

கற்பவன

வகைிடப்பட்டைரோக

உலகில்

இைவர

இருந்தோலும்

ைிரும்போதோரில்வல.

எப்வபோதோைது யதோர்த்த நிவலயும் தனிவமயும் முகம்மதுவை போதித்தோல் அைரது கற்பவன

உலகிற்குச்

மசன்று

தமக்கு

எப்படி

வைண்டுவமோ

அவ்ைோறு

இருக்கச்

மசன்று ைிடுைோர். தம்வம ைைர்த்த குடும்பத்துடன் ைோழ்ந்தோலும், போவலைனத்தில்

தனிவமவயச் சிறு பிரோயத்தில் நீண்ட கோலம் அனுபைித்ததோல் முகம்மது சிறு

ையதிலிருந்வத தம் கற்பவன உலகிற்குச் மசன்று ைிடும் இப்பவழய ைழக்கத்வதக் கவடப்பிடித்தோர்.

மற்ற

வைவைகைில்

பகற்கனவு

கோண

“ஹீரோ”

குவகயில்

தன்வனயும் மறந்து, இன்பந்தரும் கற்பவன உலகிற்குச் மசன்றுைிடுைோர். மகோண்டு

50

ைந்த உணவு தீர்ந்து ையிற்றுப் பசிவயோ அல்லது போலியல் பசிவயோ எடுத்தவுடன் கதீஜோவைக் கோண ைடு ீ திரும்பி ைிடுைோர். இதுதோன் அைருவடய ைழக்கமோன வைவல முவற எனக் கூறி ைிடலோம். வமய்ந் ிடல கடந்த அனுபெம் ஒரு

முகம்மதுவுக்கு 40 ையதோன பிறகு, பல நோட்கள் ஹீரோ குவகயில் கழித்து,

நோள்

அைருக்குப்

ஓவசமயோழுக்குடன் உடற்சவதகள்

புதிய

ைிட்டு

குறுகுைது

பலைந்தமோக

அனுபைம்

ைிட்டு

வபோல்

பயங்கரமோய்த்

தோங்க

அைர்

துன்புறுத்திக்

ஒன்று

உண்டோனது.

முடியோத

உணர்ந்தோர்.

ையிற்று

பிறகு

கசக்கிப்

ஒவர

யோவரோ

பிழிைது

சீ ரோக

ைலியுடன், தம்வமப்

வபோலவும்,

தம்

சவதகள் துடிப்பது (fasciculation) வபோலவும் அனுபைித்தோர். தம் ையமில்லோது தவல, உதடுகள்

அவசந்து

இதயத்துடிப்பும்

உடல்

அதிகமோன

முழுதும்

ஒவர

வைகத்தில்

அப்வபோது

ைியர்வையோகக் ஏற்பட்டது.

மகோட்டியது.

இவ்ைோறு

மன

நிம்மதியின்றி இருந்த நிவலயில் யோவரோ அைருடன் வபசுைது வபோல அைருக்குத் வதோன்றிற்று. இது ஒரு வபயோகவைோ, அல்லது பிசோசோகவைோ இருக்க வைண்டுமமன

அைர் அப்வபோது கருதினோர். வைர்க்க ைிறுைிறுக்க ைட்டிற்குப் ீ பயந்து ஓடி ைந்து தம்

மவனைி கதீஜோைிடம், “என்வனப் வபோர்த்திைிடு, எனக்கு என்ன ஆயிற்று? எனக்கு ஏவதோ ைிபரீதம் ஏற்பட்டுைிட்டது வபோலிருக்கிறது” எனக் கூறினோர். அைைிடத்தில் ஹீரோ குவகயில் நடந்தவத மசோல்லித் தம்மிடத்தில், வபய் புகுந்து மகோண்டமதன

அைர் மசோன்னோர். கதீஜோ தன் கணைவனச் சமோதனப்படுத்தும் ைழியில், ‘கைவல வைண்டோம்’ என்றும் முகம்மது அல்லோைின் தூதரோகிைிட்டவதச் மசோல்லத்தோன் அைவர

ஒரு

வதைவதவய

கூறக்கோரணம்

மிகவும்

சந்தித்ததோகவும்

அவமதி

மசோன்னோள்.

குவலந்த

தன்

இம்மோதிரி

கணைவன

கதீஜோ

அச்சமயத்தில்

சோந்தப்படுத்த இச்மசோற்கவைத் தைிர கதீஜோவுக்கு வைமறோன்றும் வதோன்றைில்வல வபோலும்.

இஸ்லோத்தின்

ைிழோமைனவும் உதயமோனது.

கதீஜோைின்

தோம்

குவகயில்

தனக்குக்

மகோண்டு,

அடுத்த

மதோடக்கைிழோைோகவும்

சந்தித்தது

கிவடத்த

ஆறுதல் வபய்

மசோற்கைோல்

பிசோசு

என

அனுபைத்வதச்

உலகுக்குத்

மதோல்வல

அன்றுதோன்

முகம்மது

மசோன்னவுடன்

நிவனத்து

முதலில்

மவனைி

‘ஹீரோ’

கதீஜோ

தம்வம சமோதோனப்படுத்தக் கூறியவதக் கூடத் தம் போணியில் மபோருள் ைிைக்கிக் கணத்திலிருந்து

தோமனோரு

அல்லோைின்

அல்லது

“நபி”

தூதமனன அைர் ஒழுகவும் ஆரம்பித்தோர். இந்த மனக் வகோலம் அைரது ஆடம்பர

ஆவசக்குத் தகுந்தோற் வபோலவும் ஆனது. அதற்கோக குரோனிலும் ஏவதவதோ தத்துபித்து ைசனங்கவை

வைண்டிய

மசோற்கமைன குஃவரஷ்

வபோது

அவைகவையும்

மக்கைிடம்

சிருட்டித்து

புனிதப்படுத்திக்

கடவுமைனச்

மசோல்லி

எழுதி

எல்லோவம

மகோண்டோர். ைிட்டோல்

அல்லோைின்

எழுத்தறிைில்லோ

எவதயும்

நம்பி

ைிடுைோர்கமைன அைருக்கோ மதரியோது!? முகம்மது ஒரு ‘படிக்கோத வமவத’யல்லைோ! அைருவடய மத வபோதவன என்பதில் எந்த ஆன்மீ கச் மசோற்களும் கிவடயோது.

சட்டியில் இருப்பநதா அல்லது இருந்தால் தாநன ஆப்டபயில் ெரும்! பின்னர் அைருவடய மதப் வபோதவன தோன் என்ன? ‘தோன் ஒரு அல்லோைின் தூதர்’ என்பவத ஒவர வபோதவனயோக திரும்பத் திரும்ப மமக்கோ மக்கள் கோது புண்ணோகிப் வபோகும் அைைிற்குச் படித்த

மசோல்ல

மக்கைிடம்

படிப்பறிைில்லோ

(மதோடக்கக்

இவதக்

மற்ற

கோலத்தில்)

கூறியவுடன்

குஃவரஷ்

மக்கள்

ஆரம்பித்தோர்.

அைவர

சிலர்

(சிரோத்

வநயோண்டிதோன்

நம்பவும்

மசய்தனர்.

பக்கம்

195)

மசய்தனர்.

‘தோமமோரு

கடவுள் தூதர்’ எனும் நிவனப்பில் தம்வமக் கண்டு எல்லோரும் பயப்பட்டு மரியோவத மசலுத்திக் கீ ழ்ப்படிய வைண்டுமமன வபோதவனவய முகம்மது மசய்தோர். இந்த ஒவர

51

வபோதவனவயத்தோன் இல்வல.

அைர்

இதற்கு

வமல்,

மக்களுக்குச்

மசோன்னோர்.

முகம்மதுவுக்குக்

இதிமலோரு

கீ ழ்ப்படிய

மோற்றமும்

ைில்வலயோனோல்

இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் அல்லோ தக்க தண்டவன ைழங்கிைிடுைோர் என்ற அச்சுறுத்தல் வைறு! ‘ஒவர கடவுள்’ எனும் கருத்துப் படிைம், ஆரம்ப வபோதவனயில்

இல்வல. எல்லோவம பின்னோல் ைந்தது. கோலத்திற்கும் வதவைக்கும் தகுந்தைோறு பின்னர்

வசர்க்கப்

பட்டதுதோன்.

மகோடுக்கப்பட்டுள்ைது. மதோழும்

பல

ைருடங்கைோக,

கடவுள்கவையும்

முகம்மதுைிடவமோ

மமக்கோ

ஒரு

கோரணம்

மக்கைின்

முகம்மது

அல்லது

வைத்துக்மகோள்ை

அதற்கும்

அைர்

புரோதன

ைவச

சீ டர்கைிடவமோ,

ைிரும்பைில்வல.

மபோருைோதோர

ஒத்துவழப்பின்வமயோல்,

போதுகோப்போக

“அபிசீனியோ”வுக்கு

சமுதோய

உண்டு.

அது

மதத்வதயும்

போடியதோல், எந்தத்

ஒதுக்கி

அைர்கள்

அம்மக்கள்

மதோடர்வபயும்

வைப்பு,

முகம்மதுவுக்கும்

கீ வழ

அைர்

இன்னும்

சீ டகளுக்கும்

மமக்கோைில் மிக்க போதிப்பு ஏற்பட்டது. ஆவகயோல் அைர் தம் சீடர்கள் பலவரப் (Abyssinia)

குடிமபயரப்

பணித்தோர்.

அடுத்த

தந்திரமோக மமக்கோைிலுள்ை குஃவரஷ் மக்கவையும் சோந்தப்படுத்தி, தற்வபோவதய தன்

குறிக்வகோைோன

அதிகமோன

சீ டர்கவைத்

தன்

இஸ்லோமிய

இயக்கத்தில்

வசர்ப்பதற்கு வைமறோரு தந்திரத்வதயும் வகயோண்டு போர்த்தோர்.

குஃவரஷி மக்கவைோ ‘அல்-லோத்’வதயும், ‘உஸ்ஸோ’வையும் ‘மன்னத்’வதயும்

போரம்பரிய ைழக்கமோக எப்வபோதும் மதோழுதனர். அதற்கோக, அக்குஃவரஷ் மக்கவை குஷிப்படுத்தித்

தம்

இஸ்லோத்தில்

வசர்க்க,

அக்கடவுட்கவைத்

தோமும்

அங்கீ கரிப்பதோக முதலில் போசோங்கு மசய்து தம் மசல்தடத்வத அப்வபோது மோத்திரம்

சற்று மோற்றிக் மகோண்டு இவ்ைோறு உவரத்துப் போர்த்தோர். இவத முகம்மதுைின்

ைரலோற்று ஆசிரியர், “இப்னு சோ’த்” இவ்ைோறு ைிைரிக்கிறோர். “ஓரு நோள், கோ’போ வகோைிலில் ஒரு கூட்டத்வதக் கூட்டி, குரான் ெசனங்கடள மசோல்ல ஆரம்பித்து, ைசனம்--53:19-20

(an-Najm)

லோத்வதயும்,

உஸ்ஸோவையும்

"மன்னத்"வதயும்

ைந்தவுடன்

சற்று

நிறுத்தி,

கண்டீர்கைோ?’

(கண்டீர்கைோ?)”

-

‘நீங்கள்

மற்றும்

இவையிரண்டும்

மிக

(ஆரோதிக்கும்)

மூன்றோைதோன

அழகிய

ைசனங்கள்.

இன்னும் இவ்ெிஷயத்தில் அல்லாெிடம் பரிந்து நபசி, சமாதானம் வசய்ெதற்கு எனக்கு

ம்பிக்டக இருக்கிறது’. ***என்றோர்.

[[[அல்லாெிடம்

பரிந்துடரக்க

26

எெருக்கும்

அதிகாரம்

கிடடயாது.

முடியவும் முடியாது என இதற்காதார குரான் ெசனங்கள்: Quran 78:37-38, 2:48, 2:122-123. 2:254, 4:123, 6:5, 6:70, 32:4, 39:19. இக்குறிப்புகள்

முன்பக்கங்கைிலும்

உள்ைன]]]. What an amount of contradiction in Islam, Muhammad and Muslims! சுபோனல்லோ! ***இவ்ைசனத்திற்கு

நண்பனோவகயோல் மகோள்பைர் இவ்ைோறு

என

இதுைவர

மபோருட்கள்

எந்தப்

ஒரு

ஒத்துவழயோவமவயயும்,

குஃவரஷ்

கூறப்பட்டது.

மோற்றமமன

கோண்பித்த

உண்டு.

ஒன்று,

பரிந்துவரவயயும்

கோட்டிக்மகோள்ைவும்;

ைோர்த்வதகள்

இவ்ைோறு

மனப்போங்கிலிருந்து

இரு

கூறும்

மக்களுக்குக்

மசோன்ன

உண்டோக்கவும் மக்கள்

தோம்

இன

முகம்மது

இரண்டோைதோக மக்களுக்கு

இவ்ைோறு

கோட்டிக்மகோண்டதோல்

சமுதோய

தன்

தம்

ஏற்றுக்

முகம்மது

மகிழ்ச்சிவய ைழக்கமோன

மட்டுவம,

ஒதுக்கிவைப்வபயும்,

பவழய ைிவரோதத்வதயும்

அல்லோ

அப்படிவய

மமக்கோ

மபோருைோதோர

குவறத்துத் தோற்கோலிகமோகக்

வகைிட்டனர். இச்மசய்தி அபிசீனியோவுக்கு குடி மபயர்ந்த முஸ்லிம் சீடர்களூக்கும் பரைி, அைர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் மமக்கோவுக்குத் திரும்பினர்.

26

Tabaqat Volume I, page 191

52

பிறகுதோன்

அைருவடய

முகம்மதுவுக்குத்

ைருங்கோல

திடீமரன

ைோழ்க்வக

தோம்

நலனுக்குத்

மசோன்னது

எதிரோகப்

தைறு

வபோகுமமன

அது

புது

ஞோவனோதயம் உதித்தது (as Late Latif). அல்லாெின் இரு வபண்களான “லாத்” எனும்

“உஸ்ஸா” ெிட்டால்

இருெடரயும்

வபண்

அதுநெ அல்லாவுக்கும்

கடவுளாக

தாநன

ஒப்புக்வகாண்டு

மக்களுக்கும் ஒரு பாலமாக ஆகி,

‘அது

“அல்லாெின் தூதர்” எனும் தம் பதெிக்நக ஆபத்தாக முடியுவமனப் பிறகுதான் அெர் உணர்ந்தார். நம்பிக்வகக்கும்

பல

கடவுள்

(pagan beliefs)

உற்றைோதமோகி

ைிடுவம

எனும்

இது

கருத்துப்

ஒரு

என

படிைமோன

ஒப்புதல்

உணர்ந்து

சமய”

“மோற்றுச்

ைோக்குமூலமோக,

துணுக்குற்றோர்.

அதற்கோன

உடன்

இவத

மறுதலிக்கவும், தம் புது இஸ்லோமிய இயக்கத்திற்கும் பல கடவுள்கவை ைணங்கும் பவழய

வபகன்

நம்பிக்வகக்கும்

வைறுபடுத்திக்

கூறவும்

வைண்டுவம

எனத்

தீர்மோனித்து, சில குரோன் ைசனங்கவை (53:19-20 (an-Najm) ரத்து மசய்தோர். அதற்காக இவ்ெசனங்களால் முடறயற்ற

குரானிலும்

ெசனம்”.

எழுதிக்மகோண்டோர்.

மகோண்ட

எழுதிக்

குரான்

வகாண்டார்.

53:21-24

ஒரு

“இது

(an-Najm)

கூடுதலோக

”உங்களுக்கு ஆண் சந்ததியும், அைனுக்குப் மபண் சந்ததியுமோ?

அப்படியோனோல், அது மபயர்கைன்றி

திருத்தி

ஆகநெ,

மிக்க

அநீதமோன

வைறில்வல,

மைறும்

கிவடத்து ைிடுமோ?”

மபயர்கள்!

பங்கீ டோகும்.

நீங்களும் [[[....]]]

27

உங்கள்

மனிதனுக்கு

இவைமயல்லோம்

மூதோவதயர்களும் அைன்

மைறும்

வைத்துக்

ைிரும்பியமதல்லோம்

இப்புது ைசன முரண்போட்டுக் மகோள்வகயோல், முன்னுக்குப் பின் முரணோகச்

மசோல்லும்

வபத்தியமமனப்

பலதடவை

தம்வம

பகிரங்கமோகப்

புலப்படுத்திக்மகோண்ட முகம்மதுவை ைிட்டுப் பல சீ டர்கள் ைிலக ஆரம்பித்தனர். உடனுக்குடன் சீடர்களுவடய நம்பிக்வகவயப் மபற, இவ்ைோறு குரோனிலும் அல்லோ அனுப்பிய இரோயபோரி (Messenger) கோப்ரிவயல் மூலமோக ைந்த இவறச்மசய்தி எனத் தோவம

எழுதிக்

முகம்மதுவை

மகோண்டோர்.

பரிகசிக்க

வமலோக,

இந்நிகழ்ச்சியோல்

ஆரம்பித்தனர்.

முதலில்

குஃவரஷ்

முகம்மது

மக்கள்

நமக்குத்

தன்

ைருத்தத்வதத் மதரிைித்துைிட்டு இப்வபோது ஏவதவதோ புதிதோகப் புகுத்துகிறோர். ஒவர குழப்பமோக உள்ைமதன கூறினோர்கள்.28

குரான் சுரா 22:ெசனம் 52-53 – “(நபிவய!) உமக்கு முன்னர் நோம் அனுப்பி

வைத்த

ஒவ்மைோரு

தூதரும், நபியும், (ஓதவைோ, நன்வமவயவயோ)

அைர்களுவடய

அந்த

எறியாதிருந்ததில்டல.

நோட்டத்தில்

எனினும்

வஷத்தோன்

டஷத்தான்

எறிந்த

நோடும்வபோது,

குழப்பத்வத

குழப்பத்டத அல்லோஹ்

நீக்கிய பின்னர் அைன் தன்னுவடய ைசனங்கவை உறுதிப்படுத்துகிறோன் வமலும், அல்லோஹ்

யோைற்வறயும்

இருக்கின்றோன்”

அக்கடவுளுக்கும்

[[[....]]]”.

மகோள்வகச்

அறிந்தைனோகவும்,

இவைகமைல்லோம்

சறுக்கு

ஏற்படுமோ?

ஞோனம்

அல்லோ

மிக்வகோனோகவும்

ைசனங்கைோயிற்வற!

ஏற்படலோமோ?

இதற்கு

என்ன

ைிைக்கம் தர முடியும்? இதனோல் குரோன் ைசனங்கள் அவனத்தும் முகம்மது தம் ைசதிக்கோக

அவ்ைப்வபோது

எழுதி

வைத்துக்மகோண்டது

தோமதமின்றி நிகழ்த்தப்படுகிறது எனவும் ருசுைோகிறது. முன்னர்

முரண்போடோகிப்

தோவம

வபோனோல்,

குரோனில் பவழய

எழுதி

எனவும்;

வைத்துப்,

ைசனங்கவை

உடனுக்குடன்

பின்னர்

வஷத்தோன்தோன்

தமக்வக எழுத

வைத்ததோக அைப்மபயவர வஷத்தோனுக்வக சூட்டிைிட்டு, அந்தந்த சமயத்திற்குத் தக்கைோறு,

புதுப்புது

ைசனங்கவை

எழுதிக்மகோள்ைவத

27

Qur’an, 53:19-22 Sira p. 167

28

53

முகம்மது

ஒரு

ைழக்கமோக்கிக் மகோண்டோர். குரோன் ைசனங்களுக்கு எைரோைது ைிைக்கம் வகட்டோல் அது ‘மதய்ை நிந்தவன’ (blasphemy) என்றோகிறது. ஆனோல், முகம்மதுவை அடிக்கடி

முன்னுக்குப்பின் முரணோக குரோனில் மோற்றி எழுதிக்மகோண்டோல் அது ‘கழுைோய்’ / ‘பரிகோரம்’

(expiation)

எனப்

புது

மோற்றம்

மபறுகிறது.

அடிக்கடி

மோறும்

ைிபரீத

ைசனங்கைோல், (மகோள்வககைோல்) அவநக சீடர்களுக்கும் முகம்மதுைின் உண்வம நிறம்

மதரிந்து

மசோன்னோல், தோவன

தம்வம

ைிட்டது.

தோன்

அைிழ்ந்து

கூறிய

கீ வழயும்

அம்மணமோகப்

உண்வமகவை

இன்னும்

உடுத்தி

ைிழுந்து

பண்போைவர

அப்பட்டமோகக்

கீ ழோவட

வபோதிலும்,

எல்வலோரும்

மீ ண்டும்

மகோச்வச

மமோழியில்

(கோல் உவற=போண்ட்=pants down)

பிறந்தவமனியுடன்

கோட்டிக்மகோண்ட

ைிலோைோரியோக

சீரிய

இவத

இருக்கும்

அறிந்து

மிண்டும்

முழுதுமோகக்

பிறரிடம்

மகோண்டோலும்,

அப்படிக்

அதோைது

நம்பினோல்,

தன்வனப்

பற்றி

இத்தைறுகளுக்கு

அவ்ைோறு கூறியைர் மட்டுவம கோரணமல்ல. இத்தைறுகளுக்குக் கோரணம் மீ ண்டும் மீ ண்டும் அைவனவய நம்பி ஓடும் மனிதர்களும் தோவன இதற்குப் மபோறுப்பு? 13

ைருடங்கைோகப்

வபோதவன

எனச்

முகம்மதுவுக்கு மமோத்தமோகக் குவறந்தது 130 ‘மசைி

சோய்க்கும்

மதில்வமல்

பூவன’

மசோல்லிக்

கழிந்த

பிறகும்

முதல் அதிகபட்சமோக 150 சீடர்கள்,

வபோன்றைர்களும்தோன்

கிவடத்தனர்.

இச்சமயத்தில் இைருக்குக் வக மகோடுத்தது முகம்மதுைின் மவனைி கதீஜோதோன்.

கதீஜோ ஒரு நல்ல மவனைியோகவை முகம்மதுவுக்கு ைோய்த்தோள். முகம்மதுவுவடய தனிப்பபட்ட

மன

நிவலவயக்

கதீஜோ

வதவைகவைக் கைனித்துக் மகோண்டவதோடு,

அறிந்தைள்;

இதனோல்,

அைருக்கு ஒரு அடிவம

அைருவடய

வபோலவும்,

முகம்மதுவை மிக உயர்ைோக எண்ணிப் புகழ்ந்து அைருவடய முதல் சீ டரோகவும்

ஆனோள். மிகச் மசல்ைந்தரோகவும், சமூகத்தில் மபரிய அந்தஸ்த்வதயும் மகோண்டுத்

தம்வமைிடப் 15 ையது அதிகமோனோலும் மசல்ைச் சீமோட்டி கதீஜோவை, முகம்மது இயக்கும் இஸ்லோமியத்தில் முதல் சீடரோன பிறகு, சோதோரண சரோசரி மக்கைோன அபூ

மபக்கரும்,

ஓத்மோன்,

உமர்

முதலிவயோருக்கும்

நம்பிக்வக

பிறந்தது.

இைர்கவைத் தைிர, முகம்மதுைின் சீடர்கைோக, குஃவரஷ் மபரிய மனிதர்களுவடய அடிவமகளும்

முகம்மதுவைவய

மகோண்டனர். பல அடிவமகள்,

நம்பி,

இப்படி

இஸ்லோமிய

இயக்கத்தில்

முகம்மதுவுடன் வசர்ந்தோல்

தம்

வசர்ந்து

அடிவம

ைோழ்க்வகக்கும் ஒரு முடிவு கிவடக்குமமன அைர்கள் நிவனத்து அைருடன் வசர்ந்து மகோண்டனர். கதீஜோ இஸ்லோத்தில் வசர்ந்த கோரணம் உை இயல் மதோடர்புள்ைது. இதன் ைிைரம் பின் ைரும் அத்தியோயத்தில் மகோடுக்கப்பட்டுள்ைது. துன்புறுத்தல் எனும் கட்டுக்கடத இஸ்லோமிய

அவறகூைவல

மமக்கோ

இயக்கத்தில் மக்கள்

வசர்ந்து

சிறிதும்

அதிக

மகோள்ை

கைனம்

முகம்மது

மசலுத்தோமல்

ைிடுத்த

வகட்டுப்

மபோறுத்துக் மகோண்டனர். பிற மதத்தைர்கவைத் துன்புறுத்துதல் என்பவத மமக்கோ மக்களுக்கு

பின்னர்தோன்

அது ைவர

மதரியோது.

இச்மசோற்கவை

கடவுள்கைிடம்

இவைமயல்லோம்

மக்களுக்குத்

நம்பிக்வகயுள்ை

மதரிய

சமூகத்தில்

முகம்மது

ைந்தது.

மக்கள்

தவலமயடுத்த

மபோதுைோகவை

பல

சகிப்புத்தன்வம

இயற்வகயோகவை அவமயப் மபற்ற அருங்குணம். முகம்மது அவ்ைப்வபோது தங்கள் கடவுள்கவை ஏைனம் மசய்து ைவசபோடும்வபோது கூட மிக ைருத்தமவடந்தனவர தைிர, முஸ்லிம்களுடன் அைர்கள் வககலப்புக்குச் மசன்றதில்வல. முஸ்லிம்கள் தங்கள் இயக்கம் மசோல்லிக் மகோடுத்தைோறு மசய்யும் சடங்குகவையும், ஏவனய மக்கள் கைனம் மசலுத்தியதில்வல.

54

இப்னு

இஷோஃக்

எனும்

முகம்மதுைின்

முக்கிய

ைரலோற்று

ஆசிரியர்

(Biographer) ைிைரித்துக் கூறுகிறோர்: முகம்மதுைின் கூட்டோைிகள் மதோழுவக நடத்த ைிரும்பினோல், யோருக்கும் மதரியோமல் மமக்கோைிலுள்ை ஒதுக்குப்புறமோன

மிகக்

இப்னு

அவத

குறுகிய பள்ைத்தோக்குக்குச் (glen) மசன்று ைிடுைது ைழக்கம். ஒரு தடவை சோ’த் அபி

இடத்திற்கு

ைக்கோஃஸ்,

தன்

எனும்

இஸ்லோமிய

வதோழர்களுடன்

சீடன்

மதோழுவகக்குச்

ைழக்கம்

வபோல,

மசன்றவுடன்,

முகம்மதுைின்

வகோட்போட்டில் நம்பிக்வகயற்றைர்கள் பலர் சோ’த் இப்னு அபி ைக்கோஃவஸப் பின்

மதோடர்ந்து, அைர்கள் மதோழும் இடத்தில், கூட்டமோக ஆங்வக நுவழந்து ‘இம்மோதிரி திருட்டுத்தனமோகத் ஒதுங்கி

மதோழுவகவய

மவறந்து

மமக்கோைில்

இடமோ

ஏன்

ஏன்

ரகசியமோகச்

இல்வல?’

நடத்தவைண்டும்.

மசய்ய

எனக்

மதோழுவகவயக்

வைண்டும்?

வகட்டனர்.

பகிரங்கமோகச்

அப்வபோது

சோ’த்

கூட

மசய்ய

இப்னு

அபி

ைக்கோஃஸ் ைந்தைர்கைில் ஒருைவன தோவட எலும்பு முறிந்து வபோகும் அைைிற்கு மிகச்

சினத்துடன்

முதன்முதலோக

பலமோக

இதுதோன்

அடித்து

மநோறுக்கிக்

இஸ்லோமுக்கோக

கோயப்படுத்தி

அல்லோைின்

நன்வமக்கோகத் மதோடக்கி வைக்கப்பட்ட நற்பணி-ைன்முவறயோகும்!? இங்வக

ஒரு

வகோட்போட்டில்

முஸ்லிம்கவைக் இன்றும்

முக்கிய

ைிஷயத்வதக்

நம்பிக்வகயுள்ைைர்கள், வகட்டவுடன்,

உடனுக்குடன்

முஸ்லிமல்லோத

முஸ்லிம்கள்தோன்

கோயப்படுத்துைோர்கள்.

இன்றுைவர

மதோடர்கிறது.

எல்லோைித

அல்லோைின்

29

கைனிக்கவும்.

இப்படிச்

தோக்கிக்

மக்களுக்கு

அந்நோட்கைிலிருந்து

‘ஏன்

ைிட்டோன்.

மபயரோல்

பல

மசய்கிறீர்கள்’

அப்படிக் ஆனோல்

மதோந்திரவுகவையும்

மதய்ை என

வகட்டைர்கவை

முஸ்லிம்கவைோ தரலோம்.

முஸ்லிம்கள்

இது

எவ்ைைவு

வைண்டுமோனோலும் பிறவர அைமதிக்கலோம், துன்புறுத்தலோம். ஆனோல் அைர்கவை

ஏன் என மமன்வமயோகக் கூட எந்த வகள்ைிவயயும் வகட்கக் கூடோது. அப்படியும் வகட்டு

ைிட்டோல்,

யோரும்

வகட்கக்

மிகச்

சீ ற்றம்

மகோண்டு

சற்றும்

நியோயமின்றி

பயங்கர

ைன்முவறயில் உடவன இறங்கி ைிடுைோர்கள். முஸ்லிம்கவை எந்த வகள்ைியும் கூடோமதன

முஸ்லிம்கைின்

அடிப்பவடத்

தீர்மோனம்.

இன்று

இதற்வகற்ற உதோரணம்: வபோக்குைரத்து மிகுந்த நடு வரோடில் முஸ்லிம்கள் ‘நமோஸ்’ மசய்யும்

(அல்லோவுக்குச்

நமஸ்கோரத்வதச்!)

மசய்கிறோர்கள்.

இவதவய

ஒரு

இஸ்லோம் நோட்டில் மசய்து போர்ப்பது தோவன!; ஏமனனில் இவத இக்குற்றத்திற்கோக கடுவமயோன

தண்டவன

முஸ்லிமல்லோதைர்கள் நிகழ்த்தப்படும் திட்டம்.

இஸ்லோத்துக்வக

முஸ்லிமல்லோத

மதோன்றுமதோட்டு எல்வலவயயும் இதுவை

ஆங்வக

உரிய

முஸ்லிம்கள்

நோடுகைில்

கலப்படமற்ற

மக்கைின்

வபோதித்தவை.

கடந்து

கிவடத்துைிடும்.

மபரும்போன்வமயுள்ை

சில

முஸ்லிமல்லோதைர்கள்

எதிர்போர்க்கும்

சமூக

சகிப்புத்தன்வம

ரகவை

சமயங்கைில்

இச்மசய்வக

வைண்டுமமன்வற

ைிவரோதச்

இைர்கள்

மசயல்

மதங்கள்

சகிப்புத்தனத்தின்

நடைடிக்வககைில்

ைிவைைிக்கச்

இறங்கினோல்

சந்தர்ப்பம்

உடவன

கிவடக்குமல்லைோ? அவத எதிர்போர்த்துத்தோன் அவ்ைோறு நடந்து மகோள்கிறோர்கள். ஆனோல்

இக்கோலத்தில்

முஸ்லிமல்லோதைகள்

இம்மோதிரி

தீர்மோனித்து,

மபோறுவமக்கும்

தக்க

ஓர்

திட்டங்களுடன்

எல்வல

மசயலில்

உண்மடன

இறங்கும்

வநரம் மைகுதூரத்திலில் இல்வல. இது முஸ்லிமல்லோதைர்கைின் பலமின்வமயோல் அல்ல. அதுதோன் முஸ்லிமல்லோதைர்களுக்குத் மதோன்றுமதோட்டுத் தங்கள் மதங்கள் கற்றுக்மகோடுக்கும்

எடுத்துக்மகோண்டோல் கோபிஃர்கள் 29

இனி

மனைலிவம.

இவத

அைர்களுக்குத்தோன்

எக்கணமும்

முஸ்லிம்கள்

நல்லது.

இறங்கலோமல்லைோ?

Ibn Ishaq, Sirat Rasoul Allâh p. 118

55

ஒரு

ைிபரீத யோர்

எச்சரிக்வக

என

நடைடிக்வககைிலும்

கண்டோர்கள்?

நைன ீ

நோட்ைோயிற்வற!

முன்நோட்கைில்

சிந்தவனயிருக்கிறது?

இருந்தது

வபோன்றோ

இந்நோட்கைிலும்

கோலங்கள் மோறும்வபோது கோட்சிகளும் மோறுமல்லைோ? இனி

‘ைருங்கோலம் கோபிஃர்களுக்வக’ என முஸ்லிம்கள் உணரும் கோலம் ைரப்வபோகிறது. இஷோஃக்

இம்மோதிரி

மகோண்டு

ைிஷயங்கைில்

உண்வமவய

இஸ்லோத்வதத்

பகிரங்கமோகச்

மசய்ததில்வல.

முகம்மதுைின்

மவறக்கோமல்

வதோற்றுைிக்க

மசோன்னவபோதுகூட எப்வபோது

முன்வனோர்கவையும்

அல்லோ

மமக்கோ

முகம்மது

பழித்துக்

மசோல்ைது

மற்ற

குவறகூற

மக்கள்

ைரலோற்று

ஆசிரியர்

ைழக்கம்.

ஆவணயிட்டதோக

முகம்மது

அைருக்மகதிரோக

எல்வலோருவடய

ஆரம்பித்தோவரோ,

இப்னு

“முகம்மதுவைக் கிைர்ச்சி

கடவுள்கவையும்

அவத

மிகப்

மபரிய

குற்றமமன மக்கள் தீர்மோனித்தனர். பின்னர், முகம்மதுவுக்கு எதிரோக ஒருமித்துத்

தீர்மோனம் மசய்து, முகம்மதுவைத் தங்கள் கருத்துக்கு மோறோகச் மசய்பைர் என மனத்தோல் கருத ஆரம்பித்தனர். ஆனோல் இைர்கவைப்வபோன்று மதோல்வல ஏதும் மகோடுத்ததில்வல.30

வமற்கூறிய

மமோழிகள்

வபோன்று

இப்னு

இஷோஃக்

எழுதியவை

பல,

முஸ்லிம்கள் வபோற்றும் ‘ஷரியோ’ைில் நல்லகோலமோக இடம் மபற்றுள்ைது! ஆகவை, இதுவும் இஸ்லோத்து ஷரியோப்படி உண்வம ைோக்குமூலம் தோவன! சோர்ந்த

ரீதியில்

மபரும்போன்வமயோன

ஆதோரவம

எச்சமயத்திலும் மதரிைிக்கும்.

எழுத்துக்கவை பழித்தோல்

சோட்சி.

ஏைனத்தோலும்

மக்கள்,

மதோல்வல

இதற்கு

தங்கள்

பழிக்கப்பட்ட

இயற்வகதோவன.

மமக்கோ

இதற்கோக

அநீதியோக

மகோடுத்ததில்வல

‘முகம்மதுைின்

மதத்வதயும்

மதத்வதச்

என்பவத

ைரலோற்று

இந்த

வசர்ந்தைர்கள்

அதிருப்தி

ைிமர்சனத்தோலும்,

பதிலைிப்பதுதோவன

மத

ஒரு

ஆசிரியருவடய

முன்வனோர்கவையும்

ைிமரிசனத்வத

எதிர்ைிவைைோகப்

மற்ற மதத்வதச்

முஸ்லிம்களுக்கு

நியோயம்.

எைரோைது

அவடைது

ஏைனத்வத

முஸ்லிம்கள்

அல்லோைிடம் தங்கள் நம்பிக்வகவய வைப்பதற்வகோ, அல்லது மற்ற மதங்கைில் நம்பிக்வகயின்வமவயத் முஸ்லிம்கவைப்

மதரிைிக்கும்

பற்றி

தரக்குவறைோகப்

வபோதும்

கூட,

வபசியதில்வல.

மமக்கோ

மக்கள்,

இைர்கவைப்

வபோன்று

எப்வபோதுவம ஒரு ைழக்கமோக, நல்ல ஒழுங்கு முவறகவை மீ றி, மைறுப்பூட்டும்

ைவகயில் தோக்கி, ைன்முவறயில் இறங்கும் வபோது சோதோ மக்கைோல் எப்படி ைோைோ இருக்க

இயலும்?

முஸ்லிம்கைின்

இஸ்லோத்திலுள்ை வபோதவன, என

ைன்முவறகளுக்மகல்லோம்

நூல்கைில் (trilogy) மிகத் மதைிைோகக் கூறப்பட்டுள்ைது. யூதர்களும்,

கோரணம்

குரோன், ஹத்தீசுகள் சிரோத் எனும் முத்மதோகுப்பு

கிறித்தைர்களும்,

பண்வடக்

கோலத்து

இத்தோலிய

மஸபியர்களும் (Sabeans) ஒவர கடவுள் என நவடமுவறயில் மசயலோற்றுபைர்கள் தோன்.

இைர்கவையும்

முகம்மது

ைிட்டு

வைக்கைில்வல!

இைர்கள்

மனம்

வநோகும்படிதோன், முகம்மது தம் மசோற்கவை எங்கும் எப்வபோதுவம உபவயோகித்தோர். இதனோல்,

யூதர்களும்

மஸபியர்களும்

கிறித்தைர்களும்

முஸ்லிம்கைிடமிருந்து

பண்வடக்

கோலத்து

ைிட்டு

ைிலகி

இத்தோலிய இருந்தது

தைமறோன்றுமில்வலவய! முஸ்லிம்கவைத் தைிர மற்ற எல்வலோரும் அல்லோ மீ து நம்பிக்வகயற்ற வபகன்கவைக்

வபகன்கள்

மகோல்ல

(Pagans)

என்பதோல்,

இஸ்லோத்தில்

நூல்கைிலிலும் அவ்ைோவற பதிைோகியுள்ைது. ஒரு

ஆவணயிட்டைோறு

கருதப்படும்

எல்லோ

முகம்மதுவும் அைர் சீடர்களும் மசய்யும் பகிரங்க அைமரியோவதகளுக்கு

முடிவுகட்ட

முவறயிட்டனர். 30

முகம்மது

புனிதமோகக்

முகம்மதுைின்

“உங்கள்

மருகன்

மோமனோன

அபூ

முகம்மதுவுக்கு

Ibid.

56

தோலிப்பிடம்

எத்தவன

முவற

மக்கள் நல்ல

முவறயில் எடுத்துச் துடுக்குத்தனமோகத் மனத்வதப்

மசோன்னோலும்,

மதோடர்ந்து

ஒன்வறயும் மனத்தில்

மமக்கோ

மக்கவைத்

புண்படுத்துகிறோர். மக்கள் நம்பும்

தம்

மதத்வதயும்,

ஏற்றுக் மகோள்ைோது

ைவச

மமோழியோல்

அைர்கள் ைணங்கும்

கடவுள்கவைப் பற்றியும், இைர்கள் முன்வனோர்கள் பின் சந்ததியினருக்கு சரியோன ைழிகோட்டைில்வல என அைர்கவையும் வசர்த்து ைவச மோரி மபோழிகிறோர். வமலும் நமது ைோழ்க்வக நவடமுவறகவையும் ஏைனம் மசய்கிறோர். முகம்மதுைின் மோமன் அபூ

தோலிப்

அைர்கவை,

‘நீங்கள் கோ’போ’ வகோைில்

போதுகோப்போைர்.

உங்களுக்குத்

மதரியோமதோன்று மில்வல. இரண்டில் ஒன்று நடந்தோக வைண்டும். முகம்மதுவை

இவ்ைோறு நடந்து மகோள்ைவத தடுங்கள்; அல்லது நோங்கவை எதிர் நடைடிக்வக

எடுத்து, முகம்மதுவை ஒரு ைழிப்படுத்தவும் எங்களுக்குத் மதரியும். எங்களுக்கு உங்கள் மீ தும் மவறந்த

உங்கள் தந்வத

‘முத்தலீஃப்

அைர்கைிடம்

எப்வபோதுவம

மக்களுக்குத் தனி மரியோவத உண்டு. ஆவகயோல் எங்கள் மசயல்கைோல் உங்கவைத் துக்கப்படுத்த

வைண்டோமமன

மசயல்போணிகவைத்

மதோடர

மதரிைித்தனர்.31 கூறுைது

முதலில்

எச்சரிக்வக

இருக்கிவறோம்”

மசய்து

எனக்

பின்னர்

கண்டிப்புடன்

எங்கள்

அைர்கள்

இம்மோதிரி தங்கள் எதிர்ப்வப சோத்ைக ீ முவறயில் மிக ைருந்தி எடுத்துக்

மசயலல்ல.

மகோடுவம

தர்மத்வத

இது

மசய்யவைோ

மமக்கோ

மக்கள்

அனுசரிப்பைர்கள்

என

அல்லது

தங்களுக்கு

இன்றும்

மதோல்வல

மகோடுக்கும்

ைழிகோட்டும்

நமக்குத்

மிக

மக்கள்

சோத்ைகமோன ீ

மதரிைிக்கிறது.

ஆனோல்

முகம்மதுவும், முஸ்லிம்களும் (குரோனில் உள்ைபடி) கூறுைது: மமக்கோ மக்கள் தோன் முகம்மதுவையும்

அைர்

சீ டர்கவையும்

மமக்கோைிலிருந்து

துரத்திைிட்டனர்

என

ைண் ீ பழி சுமத்துகிறோர்கவை! ஏன்! மமக்கோ மக்கள் தங்கள் கடவுள்கவை திட்டுைவத

நிறுத்த வைண்டுமமன முகம்மதுவை வகட்டுக் மகோண்டனவர தைிர உண்வமயில் அைர் வபோல ைன்முவறயில் இறங்கைில்வல. இத்துடன் முஸ்லிம்கள் மசய்யும் இச்மசயல்போணிவய

சற்று

ஒப்பீடுப்

போருங்கள்.

மநதர்லோந்தில்

ஒரு

பத்திரிக்வகயில் கோர்டூன் ைவரந்தோல், மைகு தூரத்திலிருக்கும் வநஜீரியோ, துருக்கி, மடல்லி,

வகோல்கட்டோ

மும்வப,

மசன்வன

ஆகிய

ைிபத்துக்கள், ைன்முவறகள், மகோவலகள் நடக்கின்றன. ைிைக்கமோக அமைியில்

உருைகப்

இறங்கி,

படுத்திக்

கோட்டியவுடன்,

நூற்றுக்கணக்கில்

இதற்கு

இடங்கைில்

பயங்கரத்

தீ

சில வகலிச் சித்திரங்கைோக

உலமகங்கும்

எதிலும்

அங்கோங்வக,

சம்பந்தப்

படோத

நிரபரோதிகவை மகோல்ைவத முஸ்லிம்கள் ஒரு இஸ்லோமிய வநர்த்திக் கடனோகச் மசய்கின்றனர்.

எல்வலோரிடமும் ைருடங்கள்

இவ்ைோறோக ஒன்றி

குஃவரஷ்

இருக்க

முகம்மதுைின்

மக்கள்

வைண்டுமமன்ற

சகிக்க

முடியோத

ஓர்

இனமோக

நல்மலண்ணத்தோல் தனிப்

வபோக்வகச்

எப்வபோதும்

பதிமூன்று சகித்துக்

மகோண்டனர். இதில் ஊழ்ைிவன என்னமைன்றோல், முகம்மதுவும் இவத குஃவரஷ் இனத்வதச் வசர்ந்தைர்தோன். மக்களுக்கு ஏற்பட்ட சகிப்புத் தன்வமவய முகம்மதுவை இன்னும்

துணிவு

மகோடுவமப்படுத்தும்

மகோள்ைச்

மசய்துைிட்டது.

ைலிவயோர்கைோன

இவ்ைோறு

அவயோக்கியர்கவைச்

எைிவயோவரக்

சகித்துக்மகோள்ைோது

மபரும்போன்வமயோன மமக்கோ மக்கள் அைர்களுக்கு அக்கணவம திருப்பி பதிலடி மகோடுக்கோதது, இவத முஸ்லிம்களுக்குத் துணிவைத் தந்து ைிட்டது. இன்றும் இவத

சகிப்புத்தன்வமயோல் தோன் உலகவம குட்டிச்சுைரோக மோறி ைருகிறது. முகம்மது தம்

இயல்போன அறிவுடன், “போமர மக்கள் உைஇயல்” வபோக்வக (mass psychology) நன்கு அறிந்த அதிபுத்திசோலி. ஆதலோல் மமன்வமலும் ைலிந்து இன்னும் அதிகமோகவை தோக்க 31

முற்பட்டோர்.

இன்றும்

முகம்மதுைின்

Ibn Ishaq Sirat p. 119.

57

ைிசுைோசிகைோன

முஸ்லிம்களும்

அவ்ைோவற குற்றம்

மசய்கிறோர்கள்.

இைர்கவைக்

மசய்தைர்கள்

தண்டவனவய

என

கட்டுப்படுத்த

ஒவர

ைழி,

நிரூபிக்கப்பட்டைர்களுக்கோைது

சட்டப்படிவயோ

அல்லது

முஸ்லிம்கள் மசயல் போணியில், உடனுக்குடன்

இைர்கைில்

அதிக

எம்முவறயோலும்

பட்ச

சரி,

மக்கவை

அைித்துைிட வைண்டும்.

குஃவரஷ் இனப் மபரிவயோர் பலர் மறுபடியும் அபூ ‘தோலிப்’ஐ

இரண்டோைது

முவறயோகச் சந்தித்து, தங்கள் பவழய இறுதி எச்சரிக்வகவய மீ ண்டும் ஒரு முவற ைற்புறுத்திக் கூப்பிட்டு,

கூறினர்.

“நீயும்

வைறு

உன்

ைழியின்றி,

சீடர்களுமோக

மோமன்

மமக்கோ

அபூ

தோலீப்

மக்கவை

முகம்மதுவைக்

இவ்ைோறு

அைர்கள்

குற்றஞ்சோட்டும் ைவகயில் ஏன் துன்புறுத்துகிறீர்கள். இைர்கள் புகோர்கவை இனி என்னோல் சகித்துக் மகோள்ை முடியோது. இைர்கள் என்னிடம் கூறுைது என்னோல் சகித்துக் மகோள்ளும் எல்வலகளுக்கும் மிக அதிகமோக உள்ைது” என்றோர்.

இவ்ைோறு மசோன்னவுடன், தன்வன மோமன் அபூ தலீப் முழுதும் துறந்து

ைிட்டோர்

என

நிவனத்து,

நிகழ்த்தினோர்.

சந்திரவனயும்

தந்து,

முகம்மது

ஒரு

“எனது

அல்லோ

உடனுக்குடன்

வகயில்

எனக்கு

ஒரு

சூரியவனயும்,

இட்ட

மபரிய

இன்மனோரு

பணிவய

(அதோைது

நோடகத்வத வகயில்

இஸ்லோமிய

இயக்க வபோதவனவய) ைிட்டுைிடு எனச் மசோன்னோல், இவ்ைியக்கம் மைற்றிகரமோக

முடிக்கும் ைவர ஓயமோட்வடன். இதில் நோவன மடிந்தோலும் சரி” என ைரமுடன் ீ சூளுவரத்தோர்!

இவதக்

வகட்ட

மோமன்

அபூ

தோலீப்

எழுந்து

வைமறோரு

பக்கம்

திரும்பி, ஒரு சின்னக் குழந்வத வபோல வதம்பித் வதம்பி அழ ஆரம்பித்து ைிட்டோர்.

இந்நோடகம் திட்டமிட்டபடி, முகம்மதுைின் மீ து என்றும் மோறோ அன்புள்ை

மோமவனயும் என்வன

இனி

மகனோன

மநகிழ

உன்வன

ையப்பட்டோர்.

வைத்தது.

மதோடர்ந்து

இந்த

இழக்க

‘நீ

என்ன

துன்பப்படுத்தோவத. என்றுவம

ஏமோற்றுக்

நோன்

வைண்டுமோனோலும் இறந்த

தயோரோக

கவலவயத்தோன்

என்

மசய்து

சவகோதரியின்

இல்வல’

என

(emotional blackmail

மகோள்.

ஒவர

உணர்ச்சி

= taqquiah)

‘தக்கியோ’ எனும் மபயரில், “வகஞ்சினால் மிஞ்சுெது, மிஞ்சினால் வகஞ்சுெது” எனும்

கருத்துப்

படிைத்வத

மோறோது

என்றும்

முஸ்லிம்களுக்கு முகம்மது ஆக்கித் மதோடங்கினோர்.

இஸ்லோமிய

மசயல்போணியோக

குழந்வதயோக இருந்தவபோது இருந்த மன உணர்வு, ைைர்ந்த வபோதும் கூட,

முகம்மதுக்கு இவதப்பற்றி

எவ்ைித

அடுத்த

முதிர்ச்சிவயோ

அத்தியோயத்தில்

மோற்றவமோ

போர்ப்வபோம்.

அவடந்ததோகத் இவத

மோமன்

மதரியல்வல. அபு

தோலிப்

மரணப்படுக்வகயில் கிடக்கும்வபோது அைருக்கோகத் தன் அல்லோைிடம் பிரோர்த்தவன

மசய்யக்கூட மருகனுக்கு மனம் ைரைில்வல. மோறோக, மோமன் மீ து அப்வபோதும் குற்றங்கண்டோர்.

இது

முகம்மதுைின்

இயல்போன

சகிப்புத்தன்வமயின்வமவயயும்

தோம் கூறுைவத அப்படிவய எல்வலோரும் ஏற்கவைண்டுமமன ஆதிக்க மைறிவயயும் தோன் கோட்டியது. இக்குணத்வதத் தன் ைோழ்நோள் முழுதும் கவடபிடித்தோர்.

எப்படியும், குஃவரஷ் மக்கள் தோங்கவை ைிடுத்த கவடசி எச்சரிக்வகவய

நிவறவைற்றைில்வல. அது

தங்கள்

மருகன்

முகம்மதுவுக்கு உடலில் ஊறு வநருமோறு மசயல்பட்டோல்

மதிப்புக்குரிய

முகம்மதுவுக்கு

அபூ

தோலீபின்

முகம்மதுைின்

மனத்வதப் மசயல்

புண்படுத்தி

ைிடுமமன,

போணியிவலவய

போடம்

கற்பிக்கைில்வல. அந்த அைவுக்கு மமக்கோ மக்கள் அபூ தோலீப் மீ து மரியோவத

வைத்திருந்தனர். இவத இைர்களுக்குக் மகோடுைிவனயோக மோறியவதோடு அல்லோமல்

இன்றும் உலகத்வதயும் மிகவும் போதிக்கிறது. இதற்கு வநர்மோறோக, முகம்மதுைின்

கும்பலில் ஒருைர் மமக்கோ மக்கைோல் மகோவல மசய்யப்பட்டிருந்தோல், முகம்மது மிகவும்

இருக்கும்

நிவலகுவலந்து

ஒன்றிவணந்து

அமைியில் ைோழும்

இறங்கியிருப்போர். எண்ணவம,

58

குஃவரஷ்

அைர்களுக்குள்

இனத்திற்குள் வமமலழுந்த

உணர்ச்சிகவைக்

கட்டுப்படுத்தியது.

அதனோல்தோன்

முகம்மது

அன்று

உயிர்

தப்பினோர். அவ்ைோறு மசய்யோது, ஒன்றிவணந்து இருக்கும் எண்ணவம குஃவரஷ் இன

மக்கவை

வைண்டிய

ைரும்

நோட்கைில்

தண்டவனவய

தோங்கள்

அைிக்கத்

அன்வற

தைறிய

முகம்மதுவுக்கு

மசயவல

இவடயறோது

அைிக்க

நிவனந்து

நிவனந்து ைருந்துமோறு அைர்கள் மனத்தில் வபயோட்டம் ஆடியது. முகம்மதுைின் கவதவய

அன்வற

தப்பியிருக்கும்;

முடித்திருந்தோல்,

முகம்மது

மமக்கோைிலும்

நடத்தும்

கோ’போ

வபயோட்டம்,

வகோைிலும்

மகோட்டமவனத்தும்

அடங்கியிருக்குமமன என எண்ணி எண்ணி அைர்கள் ைருந்தினர். முகம்மதுைோல் மூதோவதயர்

கலோச்சோரம்

வகோைில்

அழிந்தது.

மசல்ைமவனத்தும்

கோ’போ

வகோைில்

முகம்மதுவுக்குச்

போழோய்ப்

வபோனது.

மசந்தமோனது.

கோ’போ

முகம்மது

மமக்கோவைக் வகப்பற்றிய அடுத்த கணவம, தன்வனச் வசர்ந்த குஃவரஷ் மக்கள் பலவர

பழிக்குப்

பழியோகக்

மகோன்று

தீர்த்தோர்.

அைர்கள்

மூதோவதயர்

மதமும்

அைர்கவைோடு அழிந்தது. சிலர் உயிர் தப்பினர்; ஏமனனில் அைர்கள் முகம்மதுைின் மநருங்கிய

ைரைில்வல.

உறைினர்கள்.

இவ்ொறு

முகம்மதுவுக்வக

ஏற்பட

லாயக்கில்லாத

மூல

“எளிநயாடர

அைர்கவைக்

காரணம்,

மகோல்ல

சற்றும்

ெருத்தும்

மனம்

இரக்கம்

காட்ட

ெலிநயார்”கடளத்

(Bullies),

திருப்திப்படுத்துெதால் ெந்த ெிடன தான். அதுவை மமக்கோ மக்கவை இவ்ைைவு தூரம்

தன்மோனம்,

மரியோவத,

எல்லோைற்வறயுவம இடத்தில்

இழக்க

இரக்கத்வதக்

புரோதன

வைத்தது.

மதம்,

இம்மோதிரி

கோட்டுதலோலும்

வகோைில்,

நிகழக்

மசல்ைம்,

கோரணம்,

வைண்டோத

லோயக்கில்லோதைர்கவைத்

திருப்திபடுத்துைதோலும் ைிவைந்த மகோடுவம. இவ்ைோறு மசய்வத, பல வதசங்கவை இஸ்லோம்

இது

ைவர

ைிழுங்கி

இருக்கிறது.

மமல்ல

மமல்ல

மமன்வமலும்

ைிழுங்கிக் மகோண்டும் உள்ைது. இதனோல் அந்தந்த வதசங்கள் தங்கள் அரசியல் ைிவைகமின்வமயோல்,

சுதந்திரத்வதயும்,

மசோந்த

தனித்தன்வமவயயும்

அவடயோைவம கண்டுமகோள்ை முடியோத அைைிற்கு இழந்துள்ைன. உலக சரித்திரம் நமக்கு

அடிக்கடி

உணர்த்துைது:

“உலக

மக்கள்

எல்வலோரும்

அவமதிவய

ைிரும்புபைர்கள். ஆனோல் முஸ்லிம்கவை திருப்தி மசய்யும்வபோது, இம்முஸ்லிம்கள் அவத

சமயத்தில்

அம்மக்கவைவய

ைருத்துைர்”.

இவத

மனத்தில்

இருத்தி

வைத்துக்மகோள்ை வைண்டும். இதில் எள்ைைவும் சந்வதகம் வைண்டோம்.

சகித்துக்மகோள்ைத் வதவையில்லோ முஸ்லிம்கவைச் சகித்துக் மகோள்ைதோல்,

இவத அைர்களுக்கு உற்சோகத்வத உண்டோக்கி, இன்னும் சகித்துக் மகோள்ை முடியோத தீங்குகவை

அதிகமோக

மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

மசய்யத்

தூண்டி

ைிடுகிறது.

மற்றைர்களுவடய சோந்தமோன மசயல்போணி Bullies-களுக்கு இன்னும் ைசதியோகிப் வபோய்ைிடுகிறது.

அைிக்கவைண்டிய

இம்மோதிரிவய தக்க

இந்நோட்கைிலும்

தண்டவனகவை

உலமகங்கும்

அவ்ைப்வபோது

முஸ்லிம்களுக்கு

அைிக்கோதோல்

இைர்கள்

இன்னும் திமிர் பிடித்து ைன்முவறகைில் மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஈடுபடுகிறோர்கள். அபூ

இருப்பினும்,

தோலீப்

மமக்கோ

இறந்த

மக்கள்

பிறகும்,

முகம்மதுவுக்கு

அைருக்கு

எதிரோக

எவ்ைிதத்திலும்

ஏரோை

மதோல்வல

எதிர்ப்பு

மகோடுக்க

ைில்வல. அது அைர்களுவடய நற்பண்பு சோர்ந்த நன்மநறி மசோல்லிக் மகோடுத்த,

பரம்பவரயோக ைழிைந்த, போடம். ஆனோல் பின்ைந்த குஃவரஷ் மக்கைிடம் இன்றுள்ை மனநிவல

ஆரம்ப

நோட்கைிவலவய

இருந்திருந்தோல்,

இஸ்லோவம

வைருடன்

கவைந்து ைசி ீ எறிந்திருக்க முடியும். ஆனோல், முஸ்லிம்களும் தங்கள் முன்னோள் உறைினர்கள்தோவன எனும் இரக்க குணம்தோன் அைர்கவைத் தடுத்து, பிற்கோலத்தில்

அதற்கோக ைருந்தும்படி மசய்து ைிட்டது. ஏமனனில், உறைினர்கைோக இருந்த ைவர

59

மற்ற உறைினவரோடு கூடிக் குலைி இருந்தோலும், முஸ்லிம்கைோன பிறகு, தங்கள் பூர்ைக ீ மதத்வதச் எதிரிகைோவை அவ்ைோறு

வசர்ந்த மக்கவை முழுதும்

எண்ணி

அறிவு

அழிக்க

புகட்டிச்

அைர்கள்

மறந்து, அைர்கவைவயத்

முற்படுைர்.

மசயல்போட்டிலும்

ஏமனனில்

இறங்கச்

தங்கள்

இஸ்லோம்

மசய்துைிடுகிறது.

முஸ்லிமோக இருந்தைர் முன்னோள் முஸ்லிமோக மோறிைிட்டோலும் முஸ்லிம்கவை

ஒன்று வசர்ந்து அக்’கோஃபிவர’க் மகோவல மசய்துைிடுைோர்கள். குரோனிலும் இதற்கு ஏற்ற ைசனங்கள் ஏரோைமோக உண்டு. மசோந்த

அடுத்த உதோரணம்: அபூ ஹுவதஃபோ: போதர் வபோரில், அபூ ஹுவதஃபோைின் மகவன,

தன்வன

முஸ்லிமோக

மோற்றிக்மகோண்டவுடன்,

மல்யுத்தத்தில்

ஒண்டிக்கு ஒண்டி வமோதிப்போர்க்கத் தன் மசோந்த அப்பனுக்வக சைோல் ைிட்டோன்.

அப்வபோது இைன் சவகோதரி “ஹிந்த்” எனும் அபூ சுஃபியோன் மவனைி, தந்வதவயவய வபோருக்கவழத்த தன் சவகோதரவன, மிகவும் கடிந்து மகோண்டோள்,

அைன் மடத்தனத்வத அங்கதக் கைிவதகைோல்,

32

கவடசி பட்சமோக குஃவரஷ் மக்கள், முகம்மதுவுக்குச் மசய்ததுகூட மிகக்

கடுவமயிரோது, மமன்நயமுள்ைதோக இருந்தது. குஃவரஷ் மக்களுக்குள் முக்கியமோன

அப்துல்லோ இப்னு அமர் இப்னு உல்-அஸ் என்பைர் இதற்குச் சோட்சியோக இருந்தோர். இந்நிகழ்ச்சிவயப்

பற்றி

முகம்மதுைின்

ைரலோறு

ஆசிரியர்

இப்னு

இஷோஃக்

இவ்ைோறு எழுதினோர்: முகம்மதுவை வநருக்கு வநர் நிறுத்தி, ”உன் மடத்தனமோன மசயல்ைவககவை முன்வனோர்கவை பிரித்து,

எங்கள்

இதுைவர

இகழ்ந்து

வபசி,

மபோறுத்துக்

கடவுள்கவையும்

எங்கள்

மகோண்வடோம்.

மதத்வதத்

ைணோக ீ

சபித்துக்

நீதோவன

திட்டி,

எங்கள்

எங்கள்

இனத்வதப்

மகோண்டிருக்கிறோய்”

என

முகம்மதுைின் அங்கிவயப் பற்றிக் வகட்டனர். இதற்கு முகம்மது ஆணைத்துடன், “ஆம்!

நோவனதோன்”

ஆரம்பகோலச்

எனத்

சீடன்

அபூ

திமிருடன்

மபக்கர்,

ைோக்கைித்தோர்.

அப்வபோது

முகம்மதுைின்

அழுது

மகோண்வட,

முக்கிய

குறிக்கிட்டு,

“அல்லோதோன் தோன் தன் கடவுள் என மசோன்ன ஒரு மசோல்லுக்கோைோ இைவரக் மகோல்லப்

வபோகிறீர்கள்?”

ைழக்கமோன

சகிப்புத்

எனக்

வகட்டோன்.

தன்வமவயோடு

(தக்கியோ)

மபோறுவமயுடன்

இவ்ைோறு

மசோன்னவுடன்,

முகம்மதுைின்

அங்கிவய

ைிடுத்து, முகம்மதுவை அங்கிருந்து வபோக ைழிைிட்டனர். இதுதோன் குஃவரஷிகள் 33

அதிகபட்சமோக எடுத்த எதிர் நடைடிக்வக தங்கள்

அழித்துைிடுைதோக

கடவுள்கவை முகம்மது

.

அைமதித்து

சூளுவரத்த

அைர்கவைத்

பின்னரும்,

தம்

வகயோவலவயத்

அைருவடய

உறுதியோன

நடத்வதவய அறிந்து மகோண்ட பின்னரும், அதிகபட்சமோன தண்டவன அைிக்கோமல்,

மைறும் அங்கிவயப் பற்றி இழுத்தவதோடு, ைிடுதவலயைித்ததுதோன் மகோ தைறு! அபூ மபக்கர்

அழுது

ஆகோத்தியம்

மசய்தது

முகம்மதுவைக் கோப்போற்றியது.

இதனோல்

முகம்மதுைின் தைற்வற மறந்து மன்னித்து ைிட முடியுமோ? இந்தத் தைற்வறத்

‘தருக்க முவறயில் மசோன்னோல்’, இவத “argumentum ad misericordiam” என தருக்க நூல் ைல்லுனர்கள் மசோல்ைதுண்டு. இவத நம் தமிழ்ப் போணியில் மசோன்னோல், இது ஒரு “அழுமூஞ்சி ொதம்”. இவ்ைோறு தன்வனயும் தன்வனச் வசர்ந்தைர்கவையும் கோக்க

அழுது,

போசோங்கு

மசய்ைது

சுயநலைோதிகைின்

ைழக்கம்.

இம்மோதிரி

ஏமோற்றுதவலவய (தக்கியோவை) ஒரு ைழக்கமோகச் மசய்து முஸ்லிம்கள் அந்தந்த சமயத்திற்குத் தகுந்தைோறு மசோல்லித் தப்பித்துச் மசல்ைதுண்டு. பழிதூற்றும்

முகம்மதுவுக்கும்

அைர்

ஆதரைோைர்களுக்கும்

உடல்

ைவகயில் ஊறு இவழக்கோைிட்டோலும், முடிைோகக் குஃவரஷ் மக்கள் அைர்கவைச் 32 33

Muir, Life of Muhammad Vol 2 Page 110 Ibn Ishaq, Sirat Rasoul Allâh p. 131

60

சமூக ஒதுக்கிவைப்பு மசய்யத் தீர்மோனித்தனர். இைர்களுக்குத் தங்கள் ைியோபோர சரக்குகவை

ைிற்பவதயும்

அைர்கைிடமிருந்து

ைோங்குைவதயும்

முழுதுமோக

நிறுத்திைிட்டனர். இவ்ைோறு இரு ைருடங்களுக்கு நீடித்தது. ஆனோல்,

ஈரோனில்

இனத்தைர்கவைக் ஆயிரக்கணக்கில்

முஸ்லிம்கள்

(Baha’is)

மகோடுவமயோன

சமீ பத்தில்

எனும்

“பஹோய்”

முவறயில்

துன்புறுத்தினர்.

‘பஹோய்’ இனத்வதச் வசர்ந்தைர்கவை உடலோல் சித்திரைவத

மசய்து

கசோப்புக்

கவடக்கோரர்கள்

மசய்து

முஸ்லிம்கள்

வபோல,

முவறயில்

‘ஹலோல்’

உண்வமயில்

துடிக்கத் துடிக்க கழுத்வத மமல்ல மமல்ல அறுத்துச் சோகும்வபோதுகூட சித்திரைவத அறுத்துக்

மதோடர்கிறது.

இன்றும்

கைித்துண்பது

ைழக்கம்.

சித்திரைவதயோல் சடங்கோக

மகோன்று

‘ஹலோல்’

கைித்தனர்.

முஸ்லிம்கள் அப்பசுைின்

சித்திரைவதக்

முவறயில்

இன்றுைவர

பசுவை

இவத

‘ஹலோல்’

மோமிசத்வதயும்

மகோவலவயக்கூட

மசய்கிறோர்கள்.

மசயல்

போணி

போணியில்

‘என்ன

ருசி’

ஒரு

என

இஸ்லோமிய

இஸ்லோமிய

ஷரியோபடி,

சித்திரைவதவயயும் மமல்ல மமல்ல, துடிக்கத் துடிக்கக் கட்டோயம் மசய்யவைண்டும் என்பவத இஸ்லோத்தில் ‘ஹலோல்’ முவற என்பர். ஒவர வபோடு வபோட்டுக் மகோவல மசய்தோல், அது இஸ்லோமிய போணியோகோது. ஆகவை இஸ்லோத்தில் மசய்யத்தகோதது, அதோைது

எனப்படும்.

‘ஹரோம்’

ஒப்புயர்ைற்ற

இஸ்லோமியத்தில்

அல்லோவுக்கோகச்

மசய்யவும்

சித்திரைவத

என்பது

மிகப்மபரும்

மிக

மதோண்டோகும்.

மிருகமோனோலும் சரி, மனிதனோனோலும் சரி இம்மோதிரிவய சித்திரைவத மசய்வத

மகோல்ல வைண்டும், இதில் ஒரு முக்கிய மசய்தி: ‘பஹோய்’ மக்கள் முஸ்லிம்கவை எப்வபோதும் பழித்துக் கூறியவத கிவடயோது. மதக்

படுத்துைது,

மகோள்வக

சிவறயில்

வைறுபோடு

கோரணமோக

எக்கோரணமுமின்றி

உடல்

அவடத்து

சோர்ந்த

மகோடுவமப்

துன்புறுத்துைது,

வபோன்ற

சித்திரைவதகளுக்கு ஆட்படுத்துைதோல், முடிைில் ஆட்பட்டைர்களுவடய ைோழ்வும் அத்துடன் முடிைவடகிறது. ஆனோல், சமூக ஒத்திவைப்பு எனும் மசயல் போணி, எைிதோகச்

மசோன்னோல்,

இது

ஒரு

மசயலின்வம

வபோல

மைைிப்பவடயோகத்

வதோன்றினோலும், இதுவும் மன வைதவனவய அைிக்கும். தம்மதத்திற்கு அைமதிப்பு நடக்கும்

வபோது,

மபோருைோதோர

பழித்துவர

ரீதியில்

கூறும்

புற

மதத்தைர்களுக்கு

ஒத்துவழயோவமவயக்

கவடபிடித்து

எதிரோக

சமுக

இவ்வுரிவமவய

போதிக்கப்பட்ட அம்மக்கவை மசயலோற்றி திருப்திபடுைது இயற்வக தோவன!

இப்னு சோ’த் என்பைர் எழுதிவைத்தபடி, சுருங்கச் மசோன்னோல், எைமரைர்

முகம்மதுவைப் பின்பற்றினோர்கவைோ, அைர்கைிடம் குஃவரஷ் மக்கள், தங்கள் கடும் மைறுப்வப மக்களும்

மைைிப்பவடயோகக்

முஸ்லிம்கவை

மைப்பத்திற்கு

உள்ைோக்கி,

பசி

கோண்பித்தோர்கள். பட்டினியோல்

முகம்மதுைின்

மமக்கோைிலுள்ை

ைோட்டி,

சீ டர்கவை

மற்ற

வகோவடகோல

இஸ்லோமிலிருந்து

இவ்ைவகயில் தங்கள் ைலிவமவய உபவயோகிக்கோமல் மசய்து கோட்டினர்.

34

இன

மமக்கோ

ைிடுபட

இம்மோதிரி சமூக ஒத்திவைப்பு உதோரணங்கள் அன்று மிகச் குவறவு. ஒரு

வைவை நிரந்தரமோகக் கூடச் மசய்திருக்கலோமமன இன்று நமக்குப் புலப்படுகிறது. மமக்கோைில் மபருந்தனக்கோரர்களுக்கு அடிவமகைோக இருந்தைர்கள், தங்கள் அடிவம

ைோழ்வுக்கு ஒரு முடிவு கிவடக்குமமன முஸ்லிம் கும்பலில் பின்ைிவைவுகவை வயோசிக்கோது வசர்ந்து மகோண்டனர். அைர்களுள், பிலோல் எனும் கருப்பு அடிவம, முகம்மதுைின் மிகவும்

அதிகமோக 34

சீடனோனவுடன்,

புகழ்ந்தோன்.

சோடினோர்.

ஏமனனில்,

இதனோல்

பவழய

எசமோனவர

முகம்மது மிக

Ibid p. 143

61

தன்

இகழ்ந்து,

குஃவரஷ்

வகோபமவடந்த

முகம்மதுவை

இனத்தைர்கவைவய

பிலோலின்

எசமோனர்,

“உவமய்யோ”, பிலோவல அக்கோல ைழக்கப்படி தன்னிடத்திற்கு அவழத்துச் மசன்றோர்.

இவத சித்திரைவத என மசோல்ல முடியுமோ? அபூ மபக்கர் ைிவரந்து, பிலோவல ைிடுைிக்க,

அதற்குப்

பதிலோக,

வைமறோரு

கருப்பு

அடிவமவய

அைிப்பதோக

பண்டமோற்று மசய்து மகோண்டோன். இந்த நடைடிக்வக ைிவைைோக, அபூ மபக்கவர,

ஏழு அடிவமகவை எதற்கும் தயோரோக இருக்கட்டுமமன குவறந்த ைிவலக்கு ைோங்கி, அதிக ைிவலயில் ைிற்க ைியோபோரச் சரக்கு வபோல வசர்த்து வைத்துக் மகோண்டோன்.

அக்கோல ைழக்கப்படி, நம்வம அந்தக் கோல எஜமோனர் நிவலயில் வைத்துப்

போர்ப்வபோம். தோம் மசோந்தமோக ைிவலக்கு ைோங்கி இருக்கும் மசோத்தோன ஓர் அடிவம, தன்னிடம்

மதரிைிக்கோமல்

வபோற்றும்

மதத்வதயும்

சமூக

எதிரிக்

கும்பலில்

எஜமோனரோல்தோன்

ஓடிப்

வசர்ந்து

சகித்துக்

வபோய்,

ஒருைித

மகோண்டு

மரியோவத

சிறந்த

தம்வமயும்

இல்லோமல்

மகோள்ை

இயலும்.

மகோள்வகயுமில்லோத,

தோம்

ைவச

மதோன்றுமதோட்டு

போடுைவத

அக்கோல

ைழக்கப்படி,

கூறிைிட

முடியுமோ?

எந்த

அைர்

அவ்ைடிவமவயத் திருப்பி வைவலக்கு அவழத்து ைருைது, என்பது ‘மதக் மகோள்வக வைறுபோடு

கோரணமோக

அந்நோட்கைில் ைோங்கி

ைிற்கும்

அடிவமகள்

மகோடுவமப்படுத்து’ைமதன

அடிவமத்தனம் ஓர்

சந்வதயில்

ைியோபோர

அடிவம

மரபில்

அதிக

சரக்கோயிற்வற!

லோபத்தில்

முஸ்லிம்கள்

ஆனோல்

கவடபிடிக்கோதைர்கள்.

முகம்மதுவை

ைியோபோரியோயிற்வற!

ைோங்கி

மசோல்லிக்மகோடுப்போர்கள்.

இருந்தது.

அவதத்

வமற்பத்தியில்

ைிற்பதற்கோன

மற்றைர்களுக்குப்

தங்கள்

வமலும்

அடிவமகவை கூறியபடி

வகயிருப்பு

போடம்

ைோழ்க்வகமுவறயில்

மனச்சோட்சிக்குப் பயந்து, வநர்வம, நல்லறிவு, பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்தி,

சிந்தித்து ஒரு நல்ல முடிவுக்கு ைருமோறு முஸ்லிம்கவைக் வகட்டுக் மகோள்ைவும் முடியோது, அவ்ைோறு முஸ்லிம்கவை மோற்றி பகுத்தறிைோல் சிந்தித்துச் மசயலோற்றச்

மசோல்லவும் முடியோது; எதற்கும் முஸ்லிம்கள் உடன்பட மோட்டோர்கள். ஏமனனில், இஸ்லோத்தில் பகுத்தோய்ைது என்பவத கிவடயோது. இந்த ைணுவர ீ முகம்மதுவுக்குத் வதவையில்வல. மசோல்லி,

முன்னுக்குப்

அைற்வறயும்

அவைகவையும் முகம்மது ஒன்று

அல்லோ

ைழக்கமோகக்

வசர்ந்து,

அைமரியோவதயோகச்

பின்

தைமறனப்

எனும்

கூறிக்

குஃவரஷ்

முரணோக பிறகு

இவறயின்

அவ்ைப்வபோது

மறுதலித்துத்

மசோல்மலன

மகோண்டிருந்தோர்.

புரிந்துமகோள்ைக் கூடியதுதோன்.

அைர்கள்

அைர்களுக்குச்

சீ ற்றம்

கூறி

எப்வபோதும்

முகம்மதுவுடன்

எஜமோனர்கவையும்

மசோன்னோல்

கருத்துக்கவைச்

திரித்துக்

வபோல

அடிவமகளும்

மதங்கவையும்

ைருைது

நம்மோல்

இங்வக அடிவம ைியோபோரத்வத நீதி மநறி சோர்ந்தது என இன்று நோமும்

ஆதரிப்பதோக நிவனத்துைிடக் கூடோது. இக்மகோடுவம என்றுவம எங்கும் எப்வபோதுவம நடக்கக்

கூடோது.

அக்கோலத்தில்

ைழக்கமோகவை இருந்தது. ைோதமோக

இங்கு

எடுத்துக்

அடிவமவய

அடிவமகவைத் மகோள்ை

வைத்திருப்பது

திரும்பி அவழத்துச்

மனப்போங்கு

ஒரு

ஒரு

வைண்டுவம

தைிர

உடன்

இப்புத்தகத்வத

என்ன

கைனிப்வபோம்.

முஸ்லிம்கவை

எழுதியைவர திட்டத் தீர்மோனிக்க வைண்டோம்!! அவ்ைைவைதோன்!. முஸ்லிம்கைின்

என்பது

மசல்ைவத

என

ைியோபோரத்திற்கோகக் வகயிருப்புச் சரக்கோகச் மசோந்தமோகத் தோங்கள் வைத்திருக்கும் அடிவமகவை

சம்போதிப்போர்கள். அடிவமகவைக்

எைரோைது

ைிவலக்குக்

இந்நிவலயில்,

கட்டோயமோக

வகட்டோல்,

அடிவமகவை

அவழத்துச்

மசன்றது

சித்திரைவத மசய்ைதோகச் மசோல்ைது சரிதோனோ``?

62

உடன்

குஃவரஷ்

ைிற்றுப்

எஜமோனர்கள்

வைறு

பணம்

தங்கள்

இயக்கத்தைவரச்

மமக்கோ மக்கள் முஸ்லிம்கவை ஏன் மைறுத்தனர் என்பது பற்றி, இப்னு

சோ’த் கூறுைது: “முஸ்லிம்களும் நம்வமச் வசர்ந்தைர்கள் தோவன! எதற்கோக நம் முன்வனோர்கள் ைழிபட்ட கடவுள்கவையும், நம் முன்வனோர்கவையும் பழித்துத் திட்ட வைண்டும்? மக்கைோல்

இதில்

முன்வனோர்கள்

மிகவும்

தைமறன்ன?”

வநசிக்கப்பட்ட

என்று

மக்கள்

நிவனத்தனர்.

அைர்கள் ைோரிசுகள் ைிபரீதச்

சடங்குகளுடன்

இயங்கும் ஓர் இயக்கத்தில் வசர்ந்து ைிட்டனவர என மபற்வறோர்களும், உறைினரும் மனதோர

மிகவும்

இல்வல,

சுயமோக

துக்கப்பட்டனர்,

இஸ்லோத்தில்

சிந்திப்பதற்கும்

தவட;

நல்ல

கூட

தத்துைங்கள்

இருக்கும்

சீ டர்கவைோ

எதுவும்

சமூக

ைிவரோதிகள் நிவறந்த கும்பல்; நல்ல பழக்க ைழக்கங்கள் ஏதுமில்வல. தவலைவரோ ைழக்கத்திற்கு மோறோன, ைிபரீதமோன, மகட்ட நடத்வதயுவடயைர். ஏன் என்றோல், அடி, உவத, சண்வட எனக் மகோவலயிலும் முடிகிறது எனச் மசோல்லிச் மசோல்லி

மக்கள் ைருந்தினர். தங்களுவடய மணமோகோத இைம் ைோரிசுகள் தங்கள் தவலைர் முகம்மதுவுடன் மகோள்வையடிக்கப் வபோய் ைந்ததற்குப் பரிசோகப் பல மபண்களுடன் தகோத

உடலுறவு

மகோள்ை

அல்லது

மபற்வறோரோல் தோன் ஏற்க முடியும்? எந்தப்

மபற்வறோருக்கும்,

கற்பழிக்கக்

உலக

கற்றுக்

ைிைரமறியோத

மகோள்ைவத

எந்தப்

தங்களுவடய

இைம்

ைோரிசுகள் தங்கள் நற்மசோல் வகைோது, தங்களுக்வக ைட்டில் ீ எதிர்ப்பு மதரிைித்தோல், அைர்கவைத் திருத்த, மோதோமோதம் வகப்பணமோகத் தருைவத நிறுத்தி ைிடுைதும்

பசி எடுக்கும் சில வைவைகைில் உணவைக்கூட நிறுத்தி ைிடுைதும் உண்டல்லைோ? இவைகவைத்தோன் திருத்த

வைறுபோடு

மமக்கோ

டெடிக்டகயாக கோரணமோக

வபற்நறார்

ெழி

எடுத்தனர்.

தெறிப்

இமதமயல்லோம்

துன்புறுைத்துைதோகுமோ?

நபான,

தம்மக்கடளத்

கூட

மதக்மகோள்வக

இடெவயல்லாம்

வசய்ெதன்

காரணம், ெட்டிநலநய ீ கிளர்ச்சி வசய்யும் குழந்டதகடள மீ ண்டும் ிடலடய

அடடயத்

ைழக்கங்கைில்

திருத்தும்

பற்றுள்ை

மத்திய

ல்லுறவு

கிழக்கு

ல்லுணர்வு

ந ாக்கமல்லொ?

சமூகங்கைில்

பவழய

இந்நோட்கைிலும்

இம்முவறவயக் வகயோள்ைவதத் தங்கள் கடவம எனக் கருதுகிறோர்கள்.

இப்னு இஷோஃக் கூறும் இன்மனோரு கவதவயப் போர்ப்வபோம். மமக்கோைில்

சில குஃவரஷ் இவைஞர்கள் சில முஸ்லிம்கவைப் பிடித்து, அைர்கவைத் தங்கள் மதத்வதயும்

முன்வனோர்கவையும்

அைமதிக்கக்

கூடோமதன

நல்லுவரகவைக்

கூறினோர்கள். இம்முஸ்லிம் ைோலிபர்கைில் ஒருைன், ஜிஷோம் இப்னு ைோலீத் என்ற முஸ்லிம்

மரௌடியின்

சவகோதரன்.

“முஸ்லிம்கவைக்

கண்டித்து

வககலப்வபோ

அல்லது அதில் மகோவலயும் நிகழ்ந்து ைிட்டோல், குஃவரஷ் மூத்தைர்கைிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்மைோருைரோக உங்கள் அவனைவரயும் ஒருைர் ைிடோமல் மகோன்று தீர்த்து

ைிடுவைோம்!”

நல்லுவரகளுக்கு

என

ைோலீத்

ைன்முவறயில்

எச்சரிக்வக

இப்பதில்

ைிடுத்தோன்.

வதவையோ?

மமக்கோ

இதற்கப்புறம்

இவைஞர்கள் முஸ்லிம் ைோலிபர்கவைக் கண்டிப்பவத ைிட்டுைிட்டனர். மமக்கோைில்

மகோடுத்ததில்வல.

முஸ்லிம்களுக்குக்

முஸ்லிம்களுக்கு

வமற்கூறிய

மகோடுவம

யோரும்

உதோரணங்கைோல்,

மசய்தனர்

என்பது,

என்றும்

35

மமக்கோ

எத்தவகய

மக்கள்

குஃவரஷ்

மதோந்திரவு

மக்கள்

திண்வமயில்லோ

வமோசடி அழும்புைோதமமன ைிைங்கும். இன்று கூட, முஸ்லிம்கைின் வகோரிக்வககள் அைர்கள் இஷ்டப்படி நிவறவைறோமல் வபோனோல், அல்லது இஸ்லோமிய இயக்கத்வத எைரோைது

எள்ைைவு

ைிமரிசனம்

மசய்துைிட்டோல்,

உடன்

உலமகங்கும்

முஸ்லிம்கவை முஸ்லிமல்லோதைர்கள், மகோடுவமப் படுத்துகிறோர்கள், அநீதியோக முஸ்லிம்கள் 35

அடக்கப்படுகின்றனர்

எனப்

Ibn Ishaq; Sirat Rasoul Allah p. 145

63

வபோலியோக

ஒரு

ைோதத்வத

1400

ைருடங்கைோகச்

மசோல்லி

இன்றும்

மதோடர்ைதுண்டு.

இவ்ைோதத்வத

மசோல்லிக்

மகோண்வட போலஸ்தீனத்திலிருந்து கோஷ்மீ ர் ைவரயிலும், பிஃலிப்வபன்ஸிலிருந்து சிசின்யோ இந்த

ைவரயிலும்,

வசோமோலியோைிலிருந்து

பூமண்டலமமங்கும்

ஆக்கிரமித்துக்மகோண்வட,

முஸ்லிம்கவை

மற்றைர்கள்

மீ து

வநஜீரியோ ைலிய

ைவரயிலும்,

அைதூறோகப்

கோஃபிர் பழி

அல்லது

வதசங்கவை

சுமத்தி

அவத

சமயத்தில் தோங்கள் ஏவதோ முஸ்லிமல்லோதைர்கைோல் பலிகடோைோக்கப் பட்டதோகச் மசோல்லி

போசோங்கு

மசய்கிறோர்கைல்லைோ?

இப்பழக்கம்

மதோன்றுமதோட்டு, அந்நோள்முதல் உள்ைதுதோன்.

முஸ்லிம்களுக்குத்

இன்று இஸ்லோத்தில் அதி தீைிரமோக ஈடுபட்டுள்ை அவத மகோவல மைறி

‘உமர்’

இஸ்லோத்தில்

அறியோப்பருைத்தில் மகோண்டிருந்தோள்

வசர்ந்து

இஸ்லோத்தின்

என்பதற்கோக

மகோள்ைதற்கு

மீ து

முன்னர்,

மனவதோரத்தில்

அன்று

அைவைக்

தன்

மமன்வமயோக

கயிற்றோல்

கட்டி

சவகோதரி சோர்பு

அடித்து

இஸ்லோத்வத மனத்திலிருந்து நீக்கிைிடக் கண்டித்திருக்கிறோன்!36 இன்மனோரு முவற உமர்

தன்

சித்திரைவத

வைவலகோரி

முஸ்லிமோக

மசய்திருக்கிறோன்.37

மோறியதற்கோக

இச்மசயல்கள்

மிருகத்தனமோக

உமர்

முஸ்லிமோக

அடித்துச்

மோற்றிக்

மகோள்ைதற்கு முன் நடந்த கவத. உமரும் தோவன முஸ்லிமோக மோறிய பின்னர் முகம்மதுைின் முக்கியச் சீடனோகப் வபோனோன். அன்றும் சரி என்றும் சரி, உமர் எப்வபோதுவம

ைன்முவறயில்

எக்கோரியத்திலும்

நடத்துைோன்.

முகம்மதுவுக்கோக

இவத உமர் தோவன முன் நின்று மசய்த மகோவலகள் ஏரோைம்!! இந்த உமர் முகம்மது மசோல்படி கண்மூடித்தனமோகக் மகோடூரக் மகோவல மசய்ைதில் ஒரு நிபுணனோகத்

திகழ்ந்ததோல் முகம்மதுைின் மிக ைிருப்பச் சீடனோனோன்! மத்திய கிழக்கு நோடுகைில், இன்றும்

தனித்தன்வம

புறம்போனது. அைர்கைது இன்றும்

என்ற

இஸ்லோத்தில்,

மசோந்த கூட

சித்தோந்தம்

ஒவ்மைோருைரும்

ைிஷயமல்ல.

குடும்பத்திலுள்ைைர்கள்

அைர்கள்

எவதயும்

இமதல்லோம்

முஸ்லிமோக்கள்

கூட

(முஸ்லிம்

ஏகமனதோக

ஒப்புதல்

இயல்புக்கு நம்புைதும்

மபோதுப்

முற்றிலும்

நம்போததும்,

பிரச்சவனதோன்.

மோதர்கள்)

அைித்தோலன்றி,

தங்கள்

தோங்கள்

ைிருப்பப்பட்டைவர மணம் மசய்து மகோள்ை முடியோது. மீ றி மணந்தோல், குடும்ப மோனத்வதக் கோப்போற்றத் தம் குடும்பத்தோரோல் மகோல்லப்படுகிறோர்கள் (Honour killing). முகம்மதுைின்

ைரலோறு

எழுதிய

இப்னு

இஷோஃக்

கூறும்

இன்மனோரு

ஆதோர நிகழ்ச்சி: “குஃவரஷ் இனத்வதச் வசர்ந்த ஓவமய்யோைின் வபரனும் மோமோ

ஹோகமின் மருகனுமோன ‘ஓத்மோன்’ எனும் இவைஞன் முகம்மதுவுடன் வசர்ந்து மகோண்டோன். அைவனக் கட்டிப் பிடித்திழுத்து ைந்து “நம் முன்வனோர்கள் சோர்ந்த மதத்வத ைிட்டு நல்ல மகோள்வகயில்லோத “முகம்மதுைின் புது இயக்கத்வத நீ ஏன் ைிரும்பித்

வதர்ந்மதடுத்தோய்?

நீ

அைர்கவை

ைிட்டு

ைரோதைவர

உன்வன

நோன்

ைிடுைிப்பதோக இல்வல” என உறுதிபட அைனிடம் கூறினோர். இதற்கு ஓத்மோன்,

“அல்லோைின் வமல் ஆவணயோக முகம்மதுைின் இயக்கத்வத நோன் புறக்கணிக்க மோட்வடன்”, என தீர்மோனமோகப் பதிலைித்தோன். பின்னர், ஹோகம் ஓத்மோனுக்குத் தீங்கிவழக்கோமல் ைிடுைித்தோர்”38

இவதயும் மதக் மகோள்வக கோரணமோகத் துன்புறுத்துைது எனக் கூறிைிட

முடியுமோ? இம்மோதிரி தங்கள் குடும்பத்தைர் முஸ்லிம் கும்பலுடன் வசரோதைோறு எடுத்த நடைடிக்வககள் பல குடும்பங்கைில் நன்கு வைவல மசய்தது. இதனோல், முஸ்லிம்

கும்பலும்

மமக்கோைில்

அதிகமோகக்

36

Sahih Bukhari Volume 5, Book 58, Number 207 Ibn Ishaq; Sirat Rasoul Allah p. 144 Tabaqat, Ibn Sa’d Vol 3 p. 46

37 38

64

குவறந்தது.

இது

முகம்மதுவை

மிகவும் போதித்தது. அச்சுறுத்தியது. முகம்மதுவையும் மீ றி, இன்னும் அதிக சீடர்கள் இஸ்லோத்வத ைிட்டு ைிலகி ைிடுைோர்கவைோ என பயந்து, முன்னவர முஸ்லிமோக மோறியைர்கவை வமலும் இழக்க ைிரும்போமல், உடனுக்குடன் மமக்கோவை ைிட்டு மைைிவயறுமோறு அைர் மசல்லும்

மசயலில்

தீர்மோனிக்கும்வபோது

அைர்கவை ஊக்குைித்தோர்.

பழிச்மசோல்வல

மமக்கோ

இப்படி

யோரிடத்தில்

மக்கள்

மீ வத

மமக்கோவை ைிட்டுச்

சுமத்தலோம்

இப்பழிவய

என

சுமத்தி

நிவனக்கத்

ைிடலோவம

என

முகம்மதுவும் அவ்ைோவற தீர்மோனித்து குரோனிலும் எழுதித் தன் அடக்க முடியோத ஆத்திரம் மிகுந்த வகோபத் தினைடங்க மசோறிந்து எழுதிக் மகோண்டோர். இதன்படி, 83 முஸ்லிம்கள் அபிசீனியோவுக்குக் குடிவயறினர். மமக்கோைிலிருந்து தங்கள் உறைினர் பலர் அபிசீனியோவுக்குக் குடிவயறியவத அறிந்தவுடன் மமக்கோைிலிருந்து அபிசீனிய

மன்னருக்கு, இரு தூதுைர் மூலம், இனிப்பு மதுவுடன் தண்ணரும் ீ கலந்து மபரிய மபரிய

பீப்போய்கைில்

அன்பைிப்போக

அனுப்பி,

அங்கு

புதிதோக

மமக்கோைிலிருந்து

குடிவயறியைர்கவை, மமக்கோவுக்வக திரும்ப அனுப்பி ைிட வகட்டுக் மகோண்டனர்; ஆனோல், அம்மன்னர் மறுத்து ைிட்டோர்.

தூதுைர் இருைரும் வமல் என்ன மசய்யலோம் என தங்களுக்குள் சர்ச்வச

மசய்தனர். கிறித்தை

இதில்

ஒருைன்

மன்னருக்கு

மசோன்னோன்,

நோவை

”மிகக்

மசோன்னோல்,

கடுவமயோன

உடன்

நடுங்கி,

ஒரு

மசய்திவய

மமக்கோைிலிருந்து

முஸ்லிமோகிக் குடிவயறியைர்கவை உடனுக்குடன் தன் நோட்வட ைிட்டு அனுப்பி ைிடுைோமரன கூறினோன். இதற்கு மற்மறோருைன், ”அப்படி ஏதும் மசய்து ைிடோவத! என்ன

இருந்தோலும்

மசயலோற்றினோலும்,

அபிசீனியோவுக்கு

எல்வலோரும்

நம்

குடிவயறியைர்கள்

உறைினர்தோவன?

நமக்கு

ஏதோைது

எதிரோக

ஏடோகூடமோகச்

மசய்துைிட்டோல், நம்மைர்களுக்வக அது வபரோபத்தோகலோம்.” என மமன்நயத்வதக் கோட்டக் வகட்டுக் மகோண்டோன்.39 இவ்ைணுகுமுவறவய

உறைினர்கைிடமிருந்தது ைரலோற்றிலுள்ைது.

மதக்

மமக்கோ

என்பது

இப்னு

மகோள்வக

மக்களுக்கு இஷோஃக்

வைறுபோடு

முஸ்லிமோக

எழுதிய

கோரணமோக

மோறிய

முகம்மதுைின் மகோடுவமப்

படுத்தைில்வல என்பதற்கு இது மற்மறோரு சோன்றோகும். மமக்கோ மக்கள் தங்கள் ைோரிசுகள் நல்லபடியோகத் திரும்ப ைந்தோவல வபோதும், இரு தூதுர்கைில் ஒருைன்

மசோல்ைதோக இருந்த மசய்தி வகட்டுக் கிறித்தை மன்னர் வகோபமவடந்து அைரோல் தம்

உறைினர்களுக்கு

ஆபத்து

ஏதும்

வநர்ந்துைிடக்

கூடோமதனவை

ைிரும்பினர்.

அப்படி மிகக் கடுவமயோன மசய்திதோன் என்ன? அதோைது, “கடவுைின் மகனோன ஏசு கிருத்துவை, கடவுள் மகனல்ல, அைர் ஒரு அடிவமமயன என முகம்மது தன் குரோனில்

மிக

அைமதித்துக்

கூறியுள்ைோர்

என

மசோன்னோவல வபோதும்” என்பது தோன் அச்மசய்தி. முஸ்லிம்கவைத்

துன்புறுத்துதல்

உண்வமயோன

என்பதில்

ைோர்த்வதவயச்

சுவமய்யோ

எனும்

மபண்மணிவயப் பற்றி ஒரு கவத நிலவுகிறது. இதன்படி, சுவமய்யோவும், அைள்

கணைன் யோசிரும் அைர்கள் மகன் ‘அம்மரு’ம் மகோளுத்தும் போவலைன மையிலில் உட்கோர

ஆனவத கவத

வைக்கப்பட்டனர்.

ைிடுைோர்கள்

ைழக்கம்.

முடிந்தைவர

இது.

கட்டுைது

இப்படித்

மறுதலித்து

இச்சித்திரைவதயில்

துன்புறுத்தினோல்,

என

இைள்

அைர்கள்

எதிர்போர்க்கப்பட்டதோகச் இறந்ததோகவை

சரியோன

முஸ்லிமோக

மசோல்லப்பட்ட

முஸ்லிம்கள்

தகைல்களுடன்

கவத

முகம்மதுைின்

ைரலோற்வற எழுதிய இப்னு இஷோஃக் அப்படிவய இஃது உண்வமயோக

இருந்தோல்

பக்கம் பக்கமோக இைளுவடய தியோகத்வதப் பற்றி எழுதி ைிைோசி எழுதித் தள்ைி இருப்போர். இவதப்பற்றி, அைர் ஒவர ஒரு ைோக்கியத்தில் முடித்துைிட்டோர். அதோைது, 39

Ibn Ishaq, Sirat Rasoul Alllah p. 152

65

இைவைக் குடும்பத்துடன் மகோளுத்தும் போவலைன மையிலில் உட்கோர வைத்தனர் என்றுதோன் உள்ைது. வைமறோன்றுமில்வல. நூல்கைில்,

முஸ்லிம்

நிபுணர்கவை

அடுத்து, ைில்லியம் ம்யூர் இஸ்லோமிய

மமச்சும்படி

ஆரோய்ச்சி

மசய்தோர்.

இன்று

இஸ்லோமிய உலகில், இஸ்லோமிய நூல்கைில்-அதிலும் இப்னு சோ’த் எழுதியைற்றில் அைர் ஒரு நிபுணர் எனக் கருதப்படுகிறோர். இப்னு சோ’வதயும் “கடிப்-இ-ொஃகிதி”

Katib-i Waqidi (Ibn Sa’d), மசோல்ைோர்கள். இஸ்லாத்து நூல்களில் புலடமயுள்ளெர் என இஸ்லாத்து ம்யூர்’

அைர்கள்

ிபுணர்களால் அங்கீ காரம் வபற்று புகழப்படும் ‘ெில்லியம்

அபிப்பிரோயவம

வைமறோன்றோக

இருக்கிறது.

அதோைது,

‘ம்யூர்’

ஆரோய்ச்சிப் படி, சுவமயோைின் கணைன் இயற்வகயோவைதோன் இறந்தோன். மமக்கோ மக்கள் யோரும் இைவைவயோ அல்லது இைள் கணைவனக் மகோல்லைில்வல. முதல் கணைன்

இயற்வகயோக

இறந்த

பின்னர்,

சுவமய்யோ,

ஒரு

கிவரக்க

அடிவம

“அஸ்ரோஃக்”ஐ மணந்து, அைர்களுக்கு ‘சல்மோ’ எனும் ஒரு மகளும் பிறந்தோள் என ‘ம்யூர்’ எழுதியுள்ைோர்.40

இப்படி இருக்கும் வபோது மமக்கோ மக்கைோல் இைள் எப்படிக் மகோவல

மசய்யப்பட்டு

இருக்க

முடியும்?

இதுவும்

முஸ்லிம்கள்

கூறும்

ைழக்கமோன

கவததோவன? கிவரக்க நோட்டு, ‘வதஃப்’இல் (Taif) அடிவமயோக இருந்த அஸ்ரோஃக், அந்நோடு

முற்றுவகயில்

இருக்கும்

வபோது

அங்கிருந்து

தப்பி

முகம்மதுைின்

கும்பலில் ைந்து வசர்ந்து மகோண்டோன். சுவமய்யோைின் கணைன் ஆங்வக யோசர் இயற்வகயோக

இறந்த

இரண்டோைது

பின்

அைள்

கணைனுடன்

அஸ்ரோஃக்வக

மசன்றுைிட்டோள்.

மணந்து,

‘வதப்’புக்வக

அங்குதோன்

அைளுக்கும்

அஸ்ரோஃக்குக்கும் ‘சல்மோ’ பிறந்தோள். இறந்தைள் என மசோல்லப்பட்ட சுவமய்யோவை உயிருடன்

இருந்து

அைள்

ஒரு

மகளுக்கும்

தோயோன

பின்னர்,

அைள்

மமக்கோ

மக்கைோல், மகோவல மசய்யப்பட்டு, இஸ்லோமுக்கோக உயிர் துறந்த தியோகியோனோள்

என திரித்துக் கூறுைது மபோய் தோவன! இம்மோதிரி அபோண்டப் மபோய்கைிலிருந்து பிரம்மோண்டப் மபோய்கள் ைவர கவதகவைத் திரிப்பது முஸ்லிம்களுக்வக உரித்தோன மதோழிற்திறன்!

மமக்கோ மக்கள் மதோன்றுமதோட்டு சோர்ந்த மதத்வத அடிக்கடி

அநோகரிகமோக

ைவச மமோழியில் ஏைனம் மசய்ததோல் முகம்மது மமக்கோைில் மதோடர்ந்து மக்கள்

நடுைில் ைோழத் தகுதி இழந்தோர் (persona non grata). முகம்மது, அடிவமத்தனத்திற்கு எதிரோனைர்

எனப்

மபோய்யுவரப்பது

முஸ்லிம்கள்

ைழக்கம்.

முகம்மதுவுக்கு

அதிகோரம் வகக்கு ைந்த பின்னர், சுதந்திரமோக ைோழ்ந்தைர்கவை ஆயிரக்கணக்கில் பலோத்கோரமோக ஆக

அடிவமயோக்கினோர்.

எக்கோலத்திலும்

பலவர

முகம்மதுைின்

வைண்டுமமன்வற

மனப்போங்கு,

சுய

மகோவல

நலத்திலும்

மசய்தோர். பிறவர

துன்புறுத்தி அதில் இன்பம் (sadism - மகோடுமைறிக் கோமத்தில்) கோண்பதில் தோன் இருந்தது.

முஸ்லிம்கள் ஆதோரமற்றவைகைில் மசோந்தம் மகோண்டோடுைது இன்மனோரு

ைழக்கம்.

முகம்மது

பின்னர்தோன்,

கோ’போ

தன்

மகோடூரக்

வகோைில்

தன்

கோவல

கோ’போ

மபோலிைிழந்தது.

வகோைிலில் மதோன்று

பதியவைத்த

மதோட்டு

360

சன்னிதிகளுடன் (3600) பூமண்டல (பூவகோை) அவமப்புக் வகோணங்கைின் அைவுக்கு எடுத்துக்கோட்டோகத் வபோல்’

(ைோக்கியர்)

திகழ்ந்தன. பல

‘தங்கம்

மதய்ைங்கைில்

ஒன்று

ரூபம்

வைறு

தன்வமயோனைோறு

நம்பிக்வகயுள்ைைர்கள்

மற்ற

எைரும்

எம்மதத்வத நம்பினோலும் சிவல வைத்து (ைிக்கிரக) ஆரோதவனகைில் மபோதிந்துள்ை மிக நுட்பமோன கருத்துக்கவைப் பற்றித் திறந்த மனத்துடன் அறிந்து மகோள்ைதில்

முகம்மது என்றும் அக்கவற கோட்டியது கிவடயோது. [ஒவர பரம்மபோருைின் பல்வைறு 40

Sir William Muir: The Biography of Mahomet, and Rise 0f Islam.Chapter IV page 126

66

வதோற்றங்கவை

ஓரோயிர

ைணங்கப்படுகின்றன. ஆனோல்

சுதந்திரம்,

முஸ்லிம்களுக்கும்

நோமம்

மசோல்லி

தோம்

ைிரும்பும்

மதய்ைங்கைோக

எங்கும் சுதந்திரம் என்பவத சிந்தவன, மசோல், மசயல்போணி. ஜனநோயகம்

அயற்மபோருள்

என்பவை

நுவழைோயிற்வற!

முகம்மதுக்கும்

ஆவகயோல்

(Allergic)]. அைரைர்

மதத்தில்

உள்ை மகோள்வககள்தோன் அம்மதச் சீ டர்கவை தங்கள் மததில் ஈடுபோடு மகோள்ை வைக்கும்

என

திட

நம்பிக்வகயுள்ைைர்கள்,

அங்குள்ை

ைிக்ரகங்கைில்,

யூத,

கிறித்தை மசோரோஷ்ட்ரிய வசபிய மத சிவலகள் (Jews, Christians, Zoroastrians, SabeansMulti-culturalism) புனிதப்படுத்தி ைணங்கி ைந்தனர். அந்தந்த மத வபோதகர்களும் பிறர் மதங்கவை

போதிக்கோமல்

கோ’போ

வகோைில்

குவடயின்

கீ ழ்

அருட்பணி

மசய்து

அவமதியுடன் ைோழ்ந்தனர். முகம்மது எனும் ஆவம நுவழந்தது, கோ’போவகோைில் தன் மபோலிவை (நிரந்தரமோக) இழந்தது.

அவரபியோைில் பிற மதச் சகிப்பற்ற தன்வம என்பதும், ைன்முவற எனும்

மசோல்லும்,

முகம்மதுைின்

மதோடங்கியது.

இமதல்லோம்

இஸ்லோம்

அங்கு

முகம்மது

நுவழந்த

இஸ்லோத்வத

பின்னவர

நுவழக்க

மதரிந்தது;

மமக்கோைில்

வதோன்றுைதற்கு முன் கிவடயோது. முகம்மதுதோன் மற்ற மதங்கவை அைமதித்தோவர தைிர வைமறைரும் இஸ்லோத்வத அைமரியோவத மசய்ததில்வல. மற்மறோரு

கவத

அப்துல்லோ

இப்னு

மமசௌத்

என்பைவனப்

பற்றியது.

குஃவரஷ் மக்கள் கூட்டம் நிகழ்ந்து மகோண்டிருக்கும்வபோது, எதிர்போரோது அப்துல்லோ இப்னு

மமசௌத்

என்பைன்

உட்கோர்ந்திருந்த

இடத்திலிருந்வத

தன்

கர்ணகடூரக்

குரலில் குரோவன ஓத ஆரம்பித்தோன். அங்கிருந்த எல்வலோரும் திவகத்து இங்வக நடப்பமதன்ன

என

ைியப்பில்

ஆழ்ந்தனர்.

அங்கிருந்தைர்கைில்

ஒருைன்

‘இப்னு

மமசௌத் ஓதுைது குரோன்’ என்று மசோன்னோன். உடவன எல்வலோருமோகச் வசர்ந்து 41

மமசௌத்வத கூட்டத்திலிருந்து ைிரட்டி ைிட்டனர். அவ்ைைவு தோன். மசோல்ல

இவதயும் “மதக்மகோள்வக வைறுபோடு கோரணமோகத் துன்புறுத்தல்” எனச் முடியுமோ?

வைமறோரு

மதத்வதச்

வசர்ந்த

மக்கள்

கூட்டம்

நடந்து

கிைர்ச்சி

மசய்ய

மகோண்டிருக்கும் வபோது அத்துமீ றி அங்கு ைந்தைன் அதில் குழப்பம் ஏற்படுத்திக் கூட்ட

நடைடிக்வககைில்

இவடயிற்புகுந்து,

அநோைசியமோகவும்

அைவன

மைைிவயற்றும்

வைண்டுமமன்வற அைைிற்கு

நடந்துமகோண்டோன்.

இவ்ைோறு மசய்ததன் வநோக்கம்: குஃவரஷ் மக்களுக்கு எவ்ைிதத்திலும் மதோல்வல மகோடுக்கவைண்டும்

என்வறதோன்

முஸ்லிமல்லோதைன்

மசூதியில்

மசய்தோன்.

அத்துமீ றி

இச்மசயவலவய,

நுவழந்து,

‘நமோஸ்’இல்

வைமறோரு

குறுக்கிட்டு,

வபபிவை படிக்கத் மதோடங்கினோல் முஸ்லிம்கள் என்ன மசய்திருப்போர்கள் எனச் சற்று

சிந்தித்துப்

போர்க்கவும்.

குஃவரஷ்

மக்கள்

மோமசௌத்வத

கண்ணியமோக

மைைிவயற்றியது வபோல முஸ்லிம்கைோல் மசய்ய முடியுமோ? ைந்தைவன அங்வகவய

கிழித்துக் மகோன்று வபோட்டிருப்போர்கள். சவூதி அவரபியோைில் கிறித்தைர்கள் தங்கள் தனி

அவறயில்

வபபிவைப் நோட்டு

படிக்க

வபபிவை

அனுமதிவயப்

நகரங்கைில்,

(மவனோரோக்களுடன்) முஸ்லிம்களுக்வக

வைத்திருப்பதற்குக்கூட பற்றி

பிறகு

அனுமதிக்கப்

பட்டு,

எத்தவனவயோ

கட்ட

உரித்தோன

வயோசிக்கலோம்.

மசூதிகவை

ைவகயில்

தினம்

அனுமதி

இன்று

பள்ைிைோசல்

அங்கிருந்து ஐந்து

கிவடயோது; வமவல

தூபிகளுடன்

‘ஆசோன்’ஐ

முவற

உரக்கக்

(azan)

கூைி

இஸ்லோமியத் மதோழுவகக்கோக அவழக்கிறோர்கள். இவதவய மற்றமதத்தைர் தங்கள் கடவுளுக்குக்

‘கோவல

ைணக்க’ இன்னிவசப்

போடல்கவைவயோ

நோமங்கவை’ சவூதி அவரபியோைில் போடமுடியுமோ?

41

Tabari V. 3, p. 877

67

அல்லது

‘ஓரோயிர

சில இஸ்லோமியத் தனிப்வபோக்கு மன நிவலகள்: தனி தினுசோன வதோற்றம்:

மீ வசயற்ற கீ ழுவர

தோடி,

தனித்

அணிைது)

தன்வமயில்

உவடயணிைது,

வபோக்குைரத்து

அதிகமோன

(கணுக்கோல்

முக்கிய

மதரியும்படி

சோவல

நடுவை

எல்வலோருக்கும் மதோல்வல மகோடுக்கவும் வபோக்குைரத்து அவமதிவயக் குவலத்துக் கலகமூட்டவும்

தங்கள்

ைிருப்பப்படி,

ைிருப்பமோன

இடங்கைில்

அடோைடியோக

‘நமோஸ்’ எனும் இஸ்லோத்து நமஸ்கோரத்வத நடத்துைது வபோன்றவைகள். எங்கும் இைர்கள்

உள்

வநோக்கமும்,

மதத்தைர்களுக்கு மதத்தைர்கள்

குறிக்வகோளும்

வைண்டுமமன்வற

ஏதோைது

சுடு

ஒன்வறதோன்.

எரிச்சவலக்

மசோற்கைோல்

கிைப்பி,

முஸ்லிம்கவைத்

அதோைது

வைற்று

அதனோல்

தடுக்க

வைற்று

முயன்றோல்,

உடவனவய தோங்கள் ைன்முவறயில் இறங்கும் ைோய்ப்வப எதிர்போர்த்து இருப்பதற்கு மட்டுவமதோன்.

இல்லோைிடில்

ஊர்

நடப்புக்கு

இவ்ைோறு நடந்துமகோள்ை மைண்டும்? இதில்

ஆச்சரியப்படும்

மோறோக

ைவகயில்,

ஏன்

ஒரு

சோரோர்

முஸ்லிமல்லோத

மட்டும்

ைரலோற்று

ஆசிரியர்கள் பலர் சோதோரணமோக இஸ்லோமுக்கு எவ்ைிதத்திலும் பரிைிரக்கமின்றி இருப்பினும்,

அைர்கவை

கோரணமோக

முஸ்லிம்கள்

துன்புறுத்தல்”

என

கிைப்பிைிடும்

‘மதக்மகோள்வக

முஸ்லிம்கைோல்

பிரச்சோரம்

வைறுபோடு

மசய்யப்படும்

உண்வமக்குப் புறம்போன அபோண்டப் மபோய்கவை நம்பி, இஸ்லோமிய ைவலயில் ைழ்ந்திருக்கிறோர்கள். ீ

முஸ்லிம்கவை

அப்படி

உண்வமயில்

சோன்றுடன்

நம்பிக்வகயூட்டும்

ஐயமற்ற

தடயம்

இருந்தோல்,

போதிக்கப்பட்டைர்கைிடமிருந்து,

நிரூபிக்க

சிறிதோகவைோ

துன்பப்படுத்தி

அல்லது

மபரிதோகவைோ,

ஒன்றும்

கிவடயோது.

அப்படிக் கிவடக்க வைத்தவைகளும் வஜோடிக்கப்பட்டதோகவை இருக்குமமன இன்றும் நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

பிறர்

தன்வமயற்றவைகவைவய முகம்மது

பிரசோரம்

கருத்துக்கு

மமக்கோைில்

மசய்தோர்.

ஆனோல்,

இடமைிக்கோது

இருக்கும்

வபோதுகூட

முஸ்லிம்கள்

சகிப்புத்

உண்வமயில்

இைற்வற

மவறக்க,

முகம்மதுைின் சகிப்புத் தன்வமக்குச் சோன்றோகக் குரோன் ைசனத்வத சுரோ: 109: (1-6) அடிக்கடி வமற்மகோள் கோட்டுைோர்கள். “(நபிவய!) நீர் மசோல்ைரோக: ீ

"கோஃபிர்கவை! நீங்கள் ைணங்குபைற்வற நோன் ைணங்கமோட்வடன்.

இன்னும், நோன் ைணங்குகிறைவன நீங்கள் ைணங்குகிறைர்கைல்லர். அன்றியும், நீங்கள் ைணங்குபைற்வற நோன் ைணங்குபைனல்லன்.

வமலும், நோன் ைணங்குபைவன நீங்கள் ைணங்குபைர்கள் அல்லர்.

உங்களுக்கு உங்களுவடய மோர்க்கம்; எனக்கு என்னுவடய மோர்க்கம்." குரோன்

முகம்மதுைின்

ைசனம்

சகிப்புத்

109தில்

வமலீட்டோகத்

தன்வமக்குச்

சோன்றோக

வதோன்றியபடி மமௌதுதி

இன்னும் மற்ற இஸ்லோமிய அறிஞர்கவை ஒப்பைில்வல.

கூறியவைகவை

குஃதுப்

என்பைரும்,

மமௌதுதி குஃதுப் இவ்ைோறு இவ்ைசனத்திற்கு மற்மறோரு ஈடு இவணயற்ற

ஆனோல் யதோர்த்தமோன மபோருள் ைிைக்கம் அைிக்கிறோர். குரோன் ைசனம் 109(1-6) ைசனங்கைோல்

மசயல்போணிவய

முகம்மது ஒட்டி,

நமக்குத்

புனித

மதரிைிப்பது:

‘ைழக்கமோன

ஏமோற்றுதல்

எனும்

இஸ்லோமிய

‘தக்கியோ’ைோகத்தோன்

முஸ்லிம்கள் நமக்குத் திரும்பத் திரும்ப மிக நல்லைர்கள் என கோட்டிக்மகோள்ை இவ்ைசனங்கவை

(குரோன்

ைசன்ங்கள்:

இவ்ைசனம்

1434

இஸ்லோமில்

இல்லோதைர்கைிடம்

இவறச்

மசய்தி

அதிகரித்துக்

ைருடங்கைோக

கூறியபடி,

மகோள்ைவும்,

109:

(1-6))

இஸ்லோமுக்கு

இஸ்லோமில் இன்னும்

மோறியைர்கவை

வமலும்

தங்கள்

முஸ்லிம்களுக்கும்

68

ஒப்புைிக்கிறோர்கள். நம்பிக்வக

மைறுப்வப

ஏமனனில்,

அல்லோைின்

மகோள்ைவும்,

மதோடர்ச்சியோக

முஸ்லிமல்லோதைர்களுக்கும்

இவடவய என்றும் இருக்கும் சச்சரவுகளுக்கு எவ்ைித தீர்வு கோண்பதற்கு ைழிவய கிவடக்கக்

கூடோதைோறு

இக்குரோன்

ைசனம்

மநருக்கடி

கோஃபிர்கைிடம்

முஸ்லிம்கள்

இப்படித்தோன்

குரோன்

ைசனம்

மமௌதுதி,

குஃத்துப்

அறிஞர்களும்

சகிப்புத்தன்வமவயப்

பற்றி

குரோன்

கூடோமதன

மபோருள்ைிைக்கம்

அைித்துக்

ைலியுறுத்துகிறது.

அபிப்பிரோயப்படி,

சுரோ:

109இல்

அறிகுறியும்

ஏற்படுத்தவும்,

மகோள்ைக்

நிவனவூட்டி

(1-6)க்குப்

அைர்கைின்

இறுக்கம்)

மதோடர்பு

அடிக்கடி

109:

எந்த

(மன

ைிதத்திலும்

முஸ்லிம்களுக்கு

மகோள்ைவைண்டும்’, என்கிறோர். இஸ்லோமிய

நிவலவய

எந்த

கிவடயோது

மற்ற

எல்லோ

முஸ்லிம்கைின்

எனத்

மதைிைோக

ைிைக்கமைிக்கிறோர்கள். இவைகைில் நிபுணர்கைின் கருத்வததோன் நவடமுவறயிலும் உள்ைது. ஆகநெ, வசால்ெவதான்று வசய்ெது மற்வறான்று என இங்கும் ாட்டப்படுகிறது.

காட்டுெது

ஆக

குரான்

தக்கியாதாநன!

ெசனங்கடள

அதோைது

109

(1-6)

இஸ்லோத்தோல்

அடிக்கடி

ிடல

நமற்நகாள்

அனுமதிக்கப்பட்ட

புனித

ஏமோற்றுதல்தோவன! அதோைது அந்தந்த சமயத்திற்குத் தகுந்தோற்வபோல ஒவர இடத்வத மோற்றி மோற்றி பயன்படுத்துைோர்கள் என நிரூபணமோகிறது. 109:

(1-6)

ஜோக்கிரவத!

என

முஸ்லிம்கைோல்

மமௌதுதியின்

வமற்வகோள்

ைிைக்கத்வத

ஆக குரோன் ைசனம்

கோட்டும்வபோது

அவ்ைப்வபோது

ஏமோறவைண்டோம்.

நிவனவு

படுத்திக்

மகோள்ைவும். இதனோல்தோன் குரோனில் உள்ை 109:(1-6) எனும் ைசனங்கவை உலகுக்கு அடிக்கடி மசோல்லிச் மசோல்லி, ஞோபகப்படுத்தி ஏமோற்றி ைருகிறோர்கள்.42

இச்சமயத்தில் இப்னு இஷோஃக் தன் சிரோத்தில் பக்கம் 165 கூறியபடி sha ‘n-e nodul

எனும் ைசனத்வதப் படிக்கலோம். இதில் அைர் கூறியபடி, முகம்மது கோ’போவைச்

சுற்றிைரும்வபோது அங்குள்ை பல மபருமதிப்புக்குரிய பலர் “முகம்மதுவை! நோங்களும் நீங்கள் மதோழுைது வபோன்வற மதோழ ைிரும்புகிவறம். இச்சமயத்தில்

இப்னு

இஷோஃக்

தன்

சிரோத்

165ம்

பக்கத்தில்

கோணும்

ைசனத்வதப் ப்டிப்வபோம். முகம்மது எப்வபோதும் வபோல கோ’போவைச் சுற்றிைரும்வபோது

அங்குள்ை மபருமதிப்புக்குரிய மபரிவயோர் முகம்மதுவை வைண்டினர். “முகம்மதுவை! தோங்களுக்கு

அைிக்கப்பட்ட

ைிரும்புகிவறோம்”

என்றனர்.

இவறச்மசய்திவயவய அதற்கு

முகம்மது

அனுசரித்து

அைித்த

அதன்படி

பதில்:மதோழ

அல்லோவை

நம்போதைர்கவை! நீங்கள் மதோழும் கடவுவை நோன் மதோழுைதில்வல. நீங்களும் நோன் மதோழும்

அல்லோவைத்

மதோழுைதில்வல.

ஆக

உங்கள்

மதப்படி

நீங்கள்

அனுசரியுங்கள். நோங்களும் எங்கள் ைவகயில் மதோழுவைோம்” எனக் கூறினோர். இவ்ைசனம்

சகிப்புத்

தன்வமவய

மைைியிடைில்வல.

43

இச்மசோற்கள்

தன்னுடன் ஒத்துவபோகோதைர்களுக்கு தற்கோதலர் அைிக்கும் ஏைனச் மசோற்கைோகும். இதன்

உண்வமப்மபோருள்,

‘நீங்கள்

என்னுடன்

வசர

மைறுக்கிவறன்’

உங்கள் மதம் - எனக்கு என்னுவடய ைழி! எனக்மகோள்ைவைண்டும்.

உங்களுக்கு

மதீனாவுக்கு குடிவபயர்தல் கதிஜோைின்

கைனிப்பில்

(3+6)

இருந்த

ஒன்பது

குழந்வதகவை

பரோமரிப்பதிலும், சுயசிந்தவனயிவலவய மூழ்கி முடங்கிக் கிடக்கும் கணைனுக்கு வைண்டிய

பணிைிவடகவைச்

மசய்ைதிலும்

அைளுக்குத்

தன்

முழு

வநரமும்

இவைகைிவலவய கைனம் மசன்றது. இதனோல் ைியோபோரத்தில் வைண்டிய கைனம் மசலுத்த முடியைில்வல. ைியோபோரத்தோல் கிவடக்கும் லோபமும் வபோகப் வபோகக் குவறந்து 42 43

கதீஜோைின்

குடும்பவம,

தரித்திர

நிவலவய

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/maududi/mau109.html Sira Rasoul Allah p 165

69

அவடந்தது.

இதனோல்

மனமுவடந்து அைளும் அகோல மரணமவடந்தோள். இதன் பின் சில நோட்கைில், முகம்மதுைின் மற்மறோரு ஆதரைோைரோன மோமன் அபூ தோலீபும் இறந்தோர். ஆக, பக்க

பலமோக இருந்த இரு மிக மநருங்கியைர்கவை ஒருைர் பின் ஒருைரோக இழக்க வநர்ந்ததோலும்,

முகம்மது

எதிர்போர்த்தைோறு

சீடர்கள்

“யோத்ரிபுக்குக் (மதீனோவுக்குக்) குடிவயற முடிவு மசய்தோர்.

கிவடக்கோததோலும்,

“ஒரு தண்ணர்ீ சுழலில்

மோடிக்மகோண்டைனுக்கு ஒரு வநந்து வபோன துணி கிவடத்தோலும் அவதப்பற்றிக் மகோண்டு

சுழலிலிருந்து

ைிடுபட

உபவயோகித்துக்

மகோள்ைோனல்லைோ?”

வமலும்,

முகம்மதுவுக்கும் கூட மதீனோ மக்கைில் சிலர் தங்கள் ைிசுைோசத்திற்கு ைோக்குறுதி அைித்து இருந்தனர். ஆவகயோல் தன் சீடர்கவை முதலில் மதீனோ வபோகப் பணித்தோர். பலர்

மதீனோவுக்குச்

மசல்ல

ைிரும்பைில்வல.

இதனோல்

வகோபமுற்ற

முகம்மது

உடன் குரோன் ைசனமோக அல்லோைின் மசய்தி (ைஹி) என உடன் எடுத்து ைிட்டோர். அப்படி

மதீனோவுக்கு

குடிவயறோைிட்டோல்,

நரகத்தில்தோன்

சபித்தோர். இவ்ைசனம் தன் வைவலவயச் மசய்தது. அல்லது

முகம்மதுவுக்குப் மசய்தோல்,

மைள்ைமமனப்

பிடிக்கோதைற்வற

உடன்

மபருகித்

வைண்டுமமனவும்,

இவறச்

தூள்

அப்படி

எைரோைது

மசய்திமயன

பறக்கும்.

ைோழ

44

சிந்தித்தோல்,

குரோனில்

எல்வலோரும்

மசய்யோைிட்டோல்

வநருமமனச்

மசோன்னோல்,

ைசனங்கள்

தனக்குக்

உடனுக்குடன்

திடீர்

கீ ழ்ப்படிய

மபருங்வகடு

நிகழக்ககூடுமமனவும் அச்சுறுத்திக் குரோனிலும் எழுதி வைத்து ைிடுைோர். இவறச் மசய்திகவை

வைண்டும்

வபோது

வைண்டியைோறு

தந்தைிக்க

அல்லோதோன்

முகம்மதுைின் அங்கிப்வபக்குள் / அக்குளுக்குள் ைற்றிருக்க ீ வைக்கப்பட்டுள்ைோவர! சீ டர்கவை முதலில் மதீனோவுக்கு அனுப்பிைிட்டு முகம்மது மட்டும், மமக்கோைில் சிலகோலம் தங்கிக்மகோண்டோர். பின் ஓரிரைில், அல்லோைின் இவறச் மசய்திமயன,

பவகைர்கள் பலர் தனக்கு மனவைதவனயைிக்க முயற்சி மசய்யப் வபோகிறோர்கள் என

மறுபடியும் மசோன்னோர். இதுவும் ஒரு குரோன் ைசனமோனது. ஆக அபூ பக்கவரத் தன்னுடன்

மிக

ரகசியமோக

யோத்ரிபுக்கு

(அதோைது

பின்னர்

மபயர்

மோற்றம்

மசய்யப்பட்ட மதீனோவுக்கு) ைழித்துவணயோக உடன் மசல்ல அவழத்தோர். குரோனில்

இவதப் பற்றிய ைசனம்: 8:30 - “(நபிவய!) உம்வமச் சிவறப்படுத்தவைோ, அல்லது உம்வமக்

மகோவல

மைைிவயற்றிைிடவைோ அைர்களும் எதிராகச்)

சூழ்ச்சி

சூழ்ச்சி

மசய்யவைோ

நிரோகரிப்வபோர்

மசய்து

வசய்து

அல்லது

சூழ்ச்சி

உம்வம

மசய்தவத

மகோண்டிருந்தனர்;

வகாண்டிருந்தான்.

அல்லாஹ் மிகவும் நமன்டமயுடடயென்”.

(ஊவரைிட்டு)

நிவனவு

அல்லாஹ்வும்

கூறுைரோக ீ

(அெர்களுக்கு

சூழ்ச்சிவசய்நொரில்

எல்லாம்

அல்லோ தோவன ஊகித்து மமக்கோைில் உள்ைைர்கள் தோன் முகம்மதுவுக்குத்

மதரியோமல்,

மவறைோகத்

திட்டமிட்டது

வபோன்று

இக்குரோன்

ைசனத்தில்

உள்ைதல்லைோ? இது ஒரு சித்தபிரவம பிடித்த முகம்மதுைின் கண்டுபிடிப்பு என நம்

எல்வலோருக்குவம

மமக்கோைிலுள்ை

பல

மதரிகிறது.

மதத்தைர்கவை

சுமோர்

ைோய்க்கு

13

ைருடங்கைோக,

ைந்தபடி

ைவச

போடி

முகம்மது அைர்கள்

முன்வனோர்கவையும் மதத்வதயும் திட்டி அைமதித்தோர். அவத வபோன்று இன்றும் பிற மதத்தினவர முஸ்லிம்கள் அைமோனப்படுத்துகின்றனர்; இருப்பினும் இது சகிப்புடன் இன்றும் மபோறுக்கப்படுகிறது. மமக்கோ மக்கள் முகம்மதுவுக்கும் அைர் சீடர்களுக்கும் தீங்கிவழத்தனர் எனப் மபோய்கவைவய கூறிய முகம்மதுவைத் தைிர வைறு சரித்திர

44

(Quran, 4:97: “When angels take the souls of those who die in sin against their souls, they say: ‘In what (plight) were ye?’ They reply: ‘Weak and oppressed were we in the earth.’ They say: ‘Was not the earth of Allâh spacious enough for you to move yourselves away?’ Such men will find their abode in Hell, - What an evil refuge!”

70

சோன்று ஒன்றும் கிவடயோது. உண்வமயில் மமக்கோ மக்கள் எவ்ைிதத்திலும் எந்தத் தீங்வகயும் இவழக்கைில்வலவய. இது தோவன 100க்கு 100 உண்வம.

அடுத்து, முகம்மது மமக்கோைில் உள்ை ைவர அைருக்கு எவ்ைித அபோயம்

இருந்ததில்வல என்பதற்கு இன்னுமமோரு சோன்று, முகம்மதுைின் மற்மறோரு மோமன் அப்போஸ்

அஃகுபோைில்

கூறியது (இது

இப்னு

இஷோஃக்

எழுதிய

முகம்மதுைின்

ைோழ்க்வக ைரலோற்றில் ‘சிரோத்’ 203-இல் பக்கத்திலுள்ைது). யோத்ரிபிலிருந்து மமக்கோ ைந்து முகம்மதுவுக்குத் தங்கள் ைிசுைோசத்திற்கு ைோக்குறுதி அைித்த மக்கவைக்

குறித்து வநரிவடயோக அப்போஸ் எழுந்து தன் கருத்வதத் மதரிைித்தோர். ‘கஸ்ரோஜின் மக்கவை,

நம்மிவடவய

முகம்மதுவுக்கு

என்ன

அந்தஸ்து

இருக்கிறமதன

உங்களுக்வக மதரியுமமன நிவனக்கிவறன். நோவம முகம்மதுவை இது ைவர மமக்கோ மக்கைிடமிருந்து முகம்மது

ைந்தவுடன்

போதுகோத்துள்வைோம்.

மதிப்புடனும்,

நிர்பந்திப்போர்.

உங்கவையும்

கோக்கவும்

அைர்

அதற்கப்புறமும்

ைிசுைோசமோக

என்

போதுகோப்புடனும்

இருக்கவும்,

உங்கைோல்

அங்கு

அபிப்பிரோயப்படி,

உள்ைோர்.

இயக்கத்தில்

உங்கள்

நிரந்தரமோக

வசர்ந்து

அைர்

எனச்

கட்டோயம்

அைருக்கு

பவகயிலிருந்தும்

முடியுமோ

யோத்ரிபுக்கு

மகோள்ை

ைோக்குறுதிப்படி,

உண்டோகும்

மமக்கோைிவலவய

ஆனோல்,

மனமோர

முகம்மதுவைக்

சற்று

தீர்மோனமோகச்

சிந்தியுங்கள். இதற்கப்புறம் உங்களுவடய மபோறுப்வப வமற்மகோள்ை ைோக்குறுதிவய அைியுங்கள். இதற்கு முன்னர் ைோக்குறுதி அைிப்பவதச் சற்றுத் தள்ைிப் வபோடுங்கள். இதுதோன்

உங்களுக்கு

நல்லது.

ைோக்குறுதி

அைிப்பதற்கு

அைசரப்படோதீர்கள்.

உங்கவை நம்பி உங்களுடன் யோத்ரிப்புக்கு (இன்வறய மதீனோவுக்கு) ைந்த பின்னர், நீங்கவை

முகம்மதுைின்

உங்களுக்வக

இருந்தோல், உடவன முகம்மதுவுக்கு என்று

மகோள்வககளுக்கோக

வதோன்றினோல்,

அல்லது

உண்வமவய

கண்டவைகளுக்கு உள்ைவைகவை

அைவரக்

மீ வத

வகைிட

வநருமமன

உங்களுக்குச்

இந்த இடத்வதைிட்டு இப்வபோவத ஓடிைிடுங்கள்.

எப்வபோதுமுள்ை

வபோட்டுவடத்தோர்.45

உங்கள்

மமக்கோவை

எல்வலோர்

இச்சோன்று

எவ்ைோறு

ைசனமும்

முகம்மது

சமயமும்

முகம்மதுவுக்கு

ஒப்பிட்டுச்

வமற்மசோன்ன

உள்ைது.

அைிழ்த்துைிட்ட

நிவறந்த

முன்னிவலயில்

ஒன்வற,

எதிர்மவறயோக

போதுகோப்பு

சரிப்படுத்த

குரோன்

இவ்ைிரு

‘மற்மறோரு

முடியும்? மபோய்’

சந்வதகமோக ஏமனனில்,

சிறந்த

இடம்’

மைைிப்பவடயோகப் 8:30

ைசனத்தில்

ைோக்குமூலங்கைில் ஆக,

என

குரோன்

நம்

8:30

உணர்வு

கூறுகிறது. வமலும் முகம்மதுவுக்கு உண்வம என்பவத முக்கியமல்ல. ஒவ்மைோரு மபோய்யுவரப்பது

என்பவத

எமதது

அைருக்கு

வதவைவயோ

ைழக்கமோக்கிக்

அவைகளுக்கோக

அைர் அல்லோைின் குரலோகக் குரோனில் எழுதி ைிடுைோர்.

மகோண்டிருந்தோர்.

அஞ்சோது

அதற்கும்

முகம்மது, தன்னுடன் ைிசுைோசமோன அபூ பக்கர், இருைரும் யோத்ரிபுக்கு

(இன்வறய மதீனோவுக்கு) தப்பிச் மசன்ற அன்றிரவு, இஸ்லோமியப் புது ைருடமோன

ஹிஜிரா (H) ஆரம்பத்வதக் குறிக்கிறது. யோத்ரிப் யூத மக்கள் மமக்கோ மக்கவைக் கோட்டிலும்,

எைிவமயோன,

முகம்மதுைின்

கடந்த

சூது

கோல

ைோது

ஒழுக்கம்,

அறியோத

மக்கமைனத்

பின்னணி,

மதரிகிறது.

மவறக்கப்பட்ட

தைிர,

உண்வமகள்

ஆகியவைகவைப் பற்றி மமக்கோ மக்களுக்குத் மதரிந்தது வபோல யோத்ரிப் மக்களுக்கு ஒன்றுவம

மதரியோது

போைம்!!.

முகம்மதுக்வகோ

ைோவயத்

திறந்தோல்

புளுகு

மநல்லிக்கோய் மூட்வடமயன மவட திறந்த மைள்ைம் வபோன்று மபருகி ஓடும். அைர் இப்மபோய்கவை

எவ்ைித

முயற்சியுமின்றி

இயற்வகயோகவை

கூறுைதில்

இவணயற்ற ைல்லுனர். சூதுைோதற்ற யோத்ரிப் மக்களும் முகம்மதுைின் மமக்கோ

45

Sirat Rasoul p. 203

71

நடப்புகவை

அறியோமல்,

அைர்

கூறிய

வபோதவனகளுக்கும் மசைி மகோடுத்தனர்.

மபோய்க்

கருத்துக்களுக்கும்

உலகிலுள்ை சில இஸ்லோமிய வகத்தடிகள் முகம்மதுவும் அைர் கும்பலும்

மமக்கோ

மக்கைோல்

என்பவத

‘மதக்மகோள்வக

முகம்மது

அடிக்கடிக்

வைறுபோடு

கோரணமோக

கூறியதோல்

மட்டுவம

துன்புறுத்தப்பட்டனர்’

நம்ப

வநர்ந்ததோலும்

முழுவமயோக இக்கருத்து உண்வமக்குப் புறம்போனதோல், பயனற்றது என சரித்திர ஆசிரியர்கள் குப்வபத் மதோட்டியில் தூக்கி ைசி ீ எறிகின்றனர். இது ஒரு வமோசடி என்பவத

பலருவடய

ஒன்றுதோன்.

உண்வமயோன

அதோைது

கருத்து.

முகம்மதுைின்

குஃவரஷ்

பசப்பு

மக்கள்

மசய்தது

ைவலயில்

இது

ைிழுந்த

ஒவர

குடும்பத்வதச் வசர்ந்த உறைினர்கவை, அந்தந்த குடும்பத்வதச் வசர்ந்த அனுபைமிக்க மபரிவயோர் அவத

வமற்கூறிய

எைரும்

ைிைரங்கள்படி

மறுக்கைில்வல.

இஸ்லோத்வத

ஆனோல்

ைிட்டு

முகம்மதுவுக்கு

ைிலகக்

வநர்ந்த

வகோரினர்.

இச்மசயவல

‘மதக்மகோள்வக வைறுபோடு கோரணமோக துன்புறுத்தப்பட்டைர்கள்’ என்றும் ‘முவற வகடோகக் மகோடுவமப்படுத்தப் பட்டைர்கள்’ என்றும் முஸ்லிம்கள் இன்றும் கூறுைர். முகம்மதுதோன்

தன்

இயக்கச்

சீ டர்கவை

மமக்கோவை

ைிட்டு

மைைிவயறும்படி

பணித்தோவர தைிர மமக்கோ மக்கள் வைமறைரும் அவ்ைோறு என்றும் கூறைில்வல. முதலில்

நகருக்குள்

தம்

சீடர்கவை

(இன்வறய

தங்கைிச்வசப்படி கூறுைது, என

அபிசீனியோவுக்குக்

மதீனோவுக்குக்)

எங்மகங்கு

மசயலோற்ற

முஸ்லிமல்லோதைர்கள்

ைிைம்பரப்படுத்துைோர்கள்.

கிைப்பினோர்.

குடிவயறச்

பின்னர்

மசோன்னோர்.

முடியைில்வலவயோ,

முஸ்லிம்கவைக் மகோடுவமப்

வபச்சிலும்

யோத்ரிப்

முஸ்லிம்கள்

அப்வபோமதல்லோம்

மசயல்போணியிலும்

படுத்துகிறோர்கள் மபோதுச்சட்டம்,

வநர்வம, மநறி, ஒழுக்கம் என அந்நோைிலிருந்து என்றும் இருந்ததுமில்வல. வமலும்

தோன்

மசோல்லியபடி

யோத்ரிபுக்கு

(இன்வறய

மதீனோவுக்குக்)

குடிவயறியைர்களுக்கு இவ்ைோறு தன் சத்தியத்வத அைித்துள்ைோர். குரான் ெசனம்: 16:41 -“மகோடுவமப்படுத்தப்பட்ட பின்னர், எைர்கள் அல்லோஹ்வுக்கோக நோடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) மசன்றோர்கவைோ, அைர்களுக்கு, நோம் நிச்சயமோக அழகோன தங்குமிடத்வத

இவ்வுலகத்தில் மகோடுப்வபோம். இன்னும், அைர்கள் அறிந்து மகோண்டோர்கவையோனோல் மறுவமயிலுள்ை (நற்) கூலி (இவதைிட) மிகவும் மபரிது”. முகம்மதுதோவன

முஸ்லிம்கவை

தங்கள்

நோடு

துறந்து

மதீனோவுக்குப்

வபோகச்மசோன்னது? இதற்கு அல்லோைின் மபயரோல் நற்கூலி எதற்கு? இந்நற்கூலி என்றோல் என்ன ? லஞ்சமும் ைருங்கோல மகோள்வையடிப்போல் கிவடப்பதும்தோவன? ஆக

மகோள்வையடிப்பும்

அல்லோைின்

புத்திபூர்ைமோன

அனுமதியுடன்

நிகழ்த்தப்பட்டதோ? அதற்கோக சுைர்க்கவலோகத்தில் குடியுடன் பரத்தியர் என இன்னும்

மைவ்வைறு மசயலூக்கமோ? குடி மபயர்ந்த முகம்மதுைின் சீ டர்கள் பிவழப்பதற்கு ைருமோனவம ஏதுமில்வல. தம் சீ டர்களுக்கு ைோக்கைித்தபடி எங்கிருந்து அழகோன தங்குமிடத்வத

இவ்வுலகத்தில்

யோத்ரிபுக்குக்

குடிவயறிய

முகம்மது மகோடுக்கப்

வபோகிறோர்?

எவ்ைோறு

தம்

உறுதி மமோழிகவை நிவறவைற்றப் வபோகிறோர்? முகம்மதுைின் மசோல்வலக் வகட்டு பிறகு,

அங்குள்ை

யூதமக்கள்

இட்ட

தினப்

பிச்வசயோல்தோன் அழியோமல் உயிர் ைோழ்ந்தனர். அவநகமோக எல்லோச் சீ டர்களும், அதிருப்தியில் முணுமுணுக்க ஆரம்பித்தனர். சீடர்களுக்குத் தன்வமவய

இைருவடய

இழந்துைிட

வநருவமோ

கும்பலிலிருந்தும்

பல

எனும்

சீ டர்கள்

நிவல

தம் வமலுள்ை நம்பகத்

முகம்மதுவுக்வக

ைிலகவும்

ஆரம்பித்தனர்.

ஆனது.

உடவன

முகம்மதுைின் தன் ைிருப்பப்படி அல்லோைின் இவறச் மசய்தி எனும் மபயரில் ஒரு பயமுறுத்தும்

ைசனம்

உடன்

மபோசுக்மகனப்

பிதுக்கிக்

மகோண்டு

மைைி

ைந்து

ைிட்டது. அதுதான் குரான் 4:89:-“(முஃமின்கநள!) [[[....]]]] (அல்லாஹ்ெின் பாடதயில்

72

வெளிப்பட

நெண்டுவமன்ற

அெர்கடள

எங்கு

கட்டடளடய)

கண்டாலும்

அெர்கள்

(டகதியாகப்)

வகால்லுங்கள்

(தப்பிநயாடமுயல்நொடரக்)

-

புறக்கணித்து ெிட்டால்

பிடித்துக்

வகாள்ளுங்கள்;

அெர்களிலிருந்து

எெடரயும்

ண்பர்களாகநொ, உதெியாளர்களாகநொ எடுத்துக் வகாள்ளாதீர்கள்”. முகம்மதுவை

முல்லுகவை

அறிந்த

நம்பி

மதீனோ

முஸ்லிம்கள்

மசன்றவுடன்

இஸ்லோத்வத

முகம்மதுைின்

நிரோகரித்தோல்,

தில்லு

அைர்கவைக்

வகதிகைோக்கிக் மகோல்ல வைண்டுமோ? இஸ்லோத்வத ைிட்டைர்கவை இம்மோதிரிவய மகோவல மசய்தோல் உலகைவு முஸ்லிம் ஜனத்மதோவக ஏன் இவ்ைோறு 20% என ஆக

முடியோது!

ைந்தைமரல்லோம்

தவலமுவற

தவலமுவறயோக

இஸ்லோத்தில்

தங்கி ைிட்டோல்’ முஸ்லிம் ஜனத்மதோவக ஏன் 20% என ஆகோது? ஒரு தடவை முஸ்லிம்கைோக இருந்துைிட்டு, இஸ்லோமின் உண்வம நிறம் அறிந்த பின் அவத

ைிட்டுைிட்ட முன்னோள் முஸ்லிம்கள் எைவரயும் நண்பர்கைோக ஏற்றுக் மகோள்ைக் கூடோது, அைர்கவைக் மகோன்றுைிட வைண்டுமமன கட்டவையோக (முகம்மதுவை!)-

குரோன் ைசனமோகக் கூறியதற்கும்; மமக்கோ மக்கள்தோன், முஸ்லிம்கவைத் தங்கள் ைடுகைிலிருந்து ீ ைிரட்டி அடித்து ைிட்டோர்கள் என்பதற்கும் எவ்ைோறு ஒத்தியல்புடன்

இவணக்க முடியும்? ஆக மமக்கோ மக்கள் தோன் அைர்கவை ைிரட்டிைிட்டனர் எனும் கூற்று முற்றிலும் உண்வமக்குப் புறம்போனது. வமற்கூறிய குரோன் ைசனம் 4:89-இல் உள்ைபடி

தற்வபோது

தம்முடன்

இருக்கும்

முஸ்லிம்

சீ டர்கவைக்

மகோண்வட,

ஆவணயிடுகிறோர்

என்பவதக்

முகம்மதுவை மீ றி, அைவரக் ைிட்வடோடி மமக்கோவுக்வக திரும்ப மசன்ற பவழய முஸ்லிம்கவைக்

மகோல்லச்

சிறிதும்

கூசோமல்

கைனமோக குறித்துக் மகோள்ளுங்கள். இதில் ஏதோைது தைமறன இருந்தோல், அது முஸ்லிமோக

இருந்து,

சிந்தியுங்கள்.

முஸ்லிமோகத்

மதோடர

ைிரும்போதைர்கள்

தைறோ?

சற்று

மதம் எனும் மபயரில் ைிபரீத மைறிப்பற்றீடுபோடுள்ை மகோள்வகயுவடய

இயக்கத் தவலைர்கள், அைர்கவை மீ றி, அைர்கவைக் வகைிட்வடோடிய சீ டர்கவை எந்நோைிலும்

சகித்துக்மகோள்ை

மோட்டோர்கள்.

கயோனோைில்

போதுகோப்போன

மநடிய

சுற்றுச் சுைவரத் தோண்டி, அன்று ஜிம் வஜோன்ஸின் (Jim Jones) (சமீ பகோல மற்மறோரு முகம்மதுைின் நகல்) சீடர்கைில் பலர் இைவனைிட்டு ஓட முயற்சி மசய்யும் வபோது முகம்மது மசய்தவதவய இைனும் மசய்தோன். இைர்கவைத் துப்போக்கியோல் சுட்டுைிட Jim Jones ஆவண பிறப்பித்தோன். (இைவனப் பற்றியதவனத்தும் ைிைரமோக மபயரில்

இனி

ைிபரீதக்

ைரும்

ஓர்

அத்தியோயத்தில்

மகோள்வகயுவடய

எப்மபோதுவம

சுதந்திரமோக

ைோழும்

இைர்களுக்கு

வமன்மமலும்

சீ டர்கவை

இயக்கத்

கூறப்பட்டுள்ைது)

தவலைர்கள்

மக்கைிடமிருந்து

இப்புத்தகத்தில் மதம்

தங்கள்

மதோடர்பற்று,

எனும்

சீ டர்கவை

ஒதுக்கித்

தம்னுடன் கூடவை வைத்துக்மகோள்ளும் கருத்வத ஆதரிப்பைர்கள். இவ்ைோறு தோன் ‘மகோவலமைறி’ச் உலகில்

20%

மசயல்போணிவயக்

முஸ்லிம்கள்

உள்ைனர்

அதிகமோக

மகோண்வட எனக்

அடக்கியோை

முடிகிறது.

இஸ்லோமுக்கு

கூறுைது

மகோ

இக்

ஆள்வசர்த்து,

அபத்தமல்லைோ!

மபரும்போன்வமயினரோன 20%-வபர் மகோவலகளுப் பயந்து இஸ்லோத்தில் இருந்துத்

மதோவலய வைண்டுவம என மனதில் மறுங்கிப் புழுங்கி முஸ்லிம்கைோக உள்ைனவர தைிர

தன்னிச்வசயோக

அவ்ைியக்கத்தில்

மதோடர்ந்திருக்க

ைிரும்பைில்வல.

இதுதோன் உண்வம. தங்கள் குடும்பத்வதயும் நண்பர்கவையும் ைிட்டு, ஒரு ைிபரீதச் சடங்குள்ை எப்வபோது

இயக்கத்தில் முதலில்

வசர்ந்த

மயங்கி

எைரும்

தவலைருவடய

ைிடுகிறோர்கவைோ,

73

அந்த

ைசியத்

திறத்தோல்

மநோடியிலிருந்து

அவ்ைியக்கத்வதைிட்டு

ஓடவைோ

அல்லது

தங்கள்

வகட்கவைோ என்றும் இயலோத கோரியம்.46

தவலைர்கவைக்

வகள்ைி

யாத்ரிப் அநரபியர் ஏன் எதற்காக எப்படி இஸ்லாத்துக்குக்கு மாற்றப்பட்டனர்? அவரபியோைில்

சமகோலத்தில்

கூடக்

இைர்களுள்

முகம்மதுதோன்

கடவுள்

பிரசித்தமோன

முதல்

தூதர்கமைன

‘முவசலிமோ’

நபி

என்பதல்ல.

அவரபியோைில்

என்பைர்

முகம்மதுைின்

பலர்

இருந்தனர்.

முகம்மது

கோலத்திற்கு

முன்னிருந்வத தீர்க்கதரிசனங்கவைக் கூற ஆரம்பித்து அைர் சீ டர்களுடன் முகம்மது ைோழ்ந்த கடவுள்

நகரத்திவலவய

தூதர்

தன்

நலமோக

சீ டர்களுடன்

ைோழ்ந்தோர்.

இைர்கைில்,

இருந்திருக்கிறோள்.

(monotheism) எனும் மகோள்வகவயப் வபோதித்தனர். முன்பு

முஸ்லிம்கள்

அவரபியோைில்

அச்சமயத்தில்தோன்

மதிக்கப்பட்டு

ைோழ்ந்ததோக

‘முவசலிமோ’வைோ ைிரிைோக்க

அல்லது

முகம்மதுவைப்

மகோள்வையடித்ததில்வல.

மிக

முகம்மதுைின் நம்பத்தகுந்த

மற்ற

ஒவர

மசல்ைோக்குள்ைைர்கைோக

கோலத்வத

சோன்றுகள்

ைிடப்

மிக

வைமறைரும்

‘சிஜோ’வைோ வபோல

எனும்

‘சிஜோ’

இருைருவம,

ைன்முவறவயத்

பிரவதசங்கவை

ஆைதற்கு

மபண்கள்

உள்ைன. தங்கள்

தூண்டி

மபண்

கடவுள்

மிகவும்

இைர்கைில்

மதங்கவை

மக்கவையும்

ைன்முவறயோல்

மைன்று

இஸ்லோமிய இயக்க சோம்ரோஜ்யத்வத முகம்மது உருைோக்கியது வபோன்று தோங்களும்

தங்கள் மத சோம்ரோஜ்யத்வத உருைோக்க வைண்டுமமன்ற எண்ணவம இைர்களுக்கு என்றும் இருந்ததில்வல. மோறோக, தோங்கள் ைழிைந்த போரம்பரியத்தில் கடவுவைத்

மதோழவை மக்களுக்குப் வபோதித்து அவழத்தனர். முகம்மது ஒருைர்தோன், ஆன்மீ கவம

அற்றவைகவைக் கூறி அவத மதமமனும் மபயரில் இஸ்லோமிய அரசியல் இயக்க வபோதகரோகத்

வதவையில்லோத

இம்முவறகவைத்தோன்

ைன்முவறப்

கிறித்தை

ைோடிகன்

வபோர்கைில்

அன்றும்

பற்று

மசய்தது;

மகோண்டிருந்தோர்.

இன்றும்

எல்லோ

கிறித்தைர்களும் இவதவய அவ்ைைவு தீைிரமோகக் கோட்டிக்மகோள்ைோமல், வைறு ைித இலைச

லஞ்சங்கவை

மசய்கிறோர்கள்.

இதற்கு

ைினிவயோகம் சில

மசய்து

அரசோங்கங்கத்

எங்கும்

கிறித்தைப்

மதோடர்புள்ை

பணிமயனச்

அரசியல்ைோதிகளும்

உடந்வத என கண்டறியப்பட்டுள்ைது. இவைகளுக்கு முக்கிய மூல கோரணகர்த்தோ, வபோதகர், தூண்டுவகோல் சோட்சோத் முகம்மதுவைதோன். அதோைது ைன்முவற எனும் மசோல்லுக்கு முகம்மது எனும் மற்மறோரு மபோருள் உண்டு எனக் கூறவைத்தைர் அைர்.

முகம்மதுவைத்

தைிர

வைமறோரு

இவறத்தூதரும்

பிற

மதத்தைர்

மீ து

இவ்ைைவு பவகவமவய கோட்டைில்வல. கடவுவைப் பற்றித் தங்களுக்குள் கருத்து வைற்றுவமகைிருந்தும், இைர்கள் எல்வலோருடனும் கூட்டுறவைோடு ைோழ்ந்து சண்வட 46

Jalal al-Din al-Suyuti says: “A group of people from Mecca accepted Islam and professed their belief; as a result, the companions in Mecca wrote to them requesting that they emigrate too; for if they don't do so, they shall not be considered as those who are among the believers. In compliance, the group left, but were soon ambushed by the nonbelievers (Quraish) before reaching their destination; they were coerced into disbelief, and they professed it.” [Jalal al-Din al-Suyuti "al-Durr al-Manthoor Fi al- Tafsir al-Ma-athoor," vol.2, p178;] Suyuti writes that in one hadith Allâh's Apostle said, "There is no Hijra (i.e. migration) (from Mecca to Medina) after the Conquest (of Mecca), but Jihad and good intention remain; and if you are called (by the Muslim ruler) for fighting, go forth immediately.” This shows that prior to the conquest of Mecca, emigration from that town was one of the requisites for Muslims. This is additional evidence of the fact that Muslims were coerced by Muhammad to abandon their homes, while their families did everything they could to keep their loved ones from following this man. Jalal al-Din al-Misri al-Suyuti al-Shafi`i al-Ash`ari, also known as Ibn al-Asyuti (849-911) was the mujtahid imam and renewer of the tenth Islamic century. He was a hadith master, jurist, Sufi, philologist, and historian. He authored works in virtually every Islamic science.

74

சச்சரைின்றி

அவமதி

கோத்தனர்.

முஸ்லிமல்லோதைர்கவையும்

தம்

முன்னோள்

சீ டர்கவையும் கூடச் சற்றும் தயங்கோது மகோவல மசய்து, இவைகவையும் ஒரு முக்கிய

இஸ்லோமியப்

இஸ்லோத்தில்

ஆள்

பணிமயன

வசர்க்கும்

உறுதிப்படுத்திக் மகோண்டு ைிட்டோர். மிகப்

முதலோக

புரோதன

யூதர்கள்

குறிப்பிட்டுச்

மசோந்தமமன

கிதோப்-அல்-அகோனி

யோதிரிப்பில்

மசோல்கிறது.

உரிவம

எழுதி

ஆக

ைிதித்து,

பணியில்

முகம்மது

என்ற

சமயத்திவலவய

இஸ்வரல்

அன்வற

நூல்,

முதன்

குடிவயறியவதக்

(மஜருசவலம்)

எந்த

இவைகவை

ஒருைர்தோன்

(Kitab al-Aghani)

வமோசஸ்

மகோண்டோடுைது

குரோனிலும்

முஸ்லிம்களுக்குச்

ஒழுங்குமுவறக்கும், 47

ஆவகயோல் தைறோனது; எவ்ைவகயோலும் தடுக்கப்படவைண்டியது.

முரணோனது;

அல்-பலோதுரி என்பைர் பத்தோைது நூற்றோண்டில் எழுதிய (Futuh al-Buldan எனும்

The Conquest of The Towns)

புத்தகத்தில்,

போபிவலோன்

சோம்ரோஜ்ய

மன்னர்

யூதர்கள்,

ைியோபோரிகைோகவும்,

மநபுகட்நஸ்ஸோர் 587 BC இல், மஜருசவலவம அழித்து, உலமகங்கும் யூதர்கவை பரைிச்

மசல்லுமோறு

பணித்தோர்.

மபோற்மகோல்லர்கைோகவும்,

பலர்

யோத்ரிப்

கருமோன்கைோகவும்,

அவனக

மதோழில்கைில்,

குறிப்போக ைிைசோயத்தில் நிபுணர்கைோகவும் இருந்தனர். அங்வகதோன் அவரபியர்கள், யூதர்கைிடம் கூலிக்கு வைவல மசய்தனர்.

[[[மமோழிமபயர்ப்போைர் பின்னூட்டம்: ஆரம்ப முஸ்லிம்கள் என வபாருள் ெிளக்கம்

ாட்களில், அநரபியர் எல்நலாருநம

வகாள்ள நெண்டாம். முதன்முதலில்

அநரபியர் இஸ்லாத்தில் நசராது, வகாள்டளயடித்துப் வபாருள் ஈட்டும் ஒநர ந ாக்கத்துடன்

மட்டுநம

நசர்ந்தெர்கநள.

அதில்

முஸ்லிம்கடளப்

நபாலத்

ஆரம்ப

ாட்களில்

முஸ்லிம்களுக்கு

முகம்மதுடன்

அளிக்கப்பட்ட

கூட்டு

பங்கு

நபான்று

முஸ்லிமாகாத அநரபியர்களுக்கும் வகாள்டளயில் பங்கு அளிக்கப்படாததால் தங்களுக்கும்

சரிசமப்

பங்கு

வபறநெண்டுவமன்ற

பணப் நபராடசநய இஸ்லாதில் நசர அநரபியர்களுக்குச் வசயலூக்கமானது. அநரபியர்

முஸ்லிம்களாக

ஆகாத

ெடர

அெர்கள்

அநரபியர்கள்

தாநன!

கூறுைதற்கு

மோறோக,

முஸ்லிம்களல்லநெ! இடத படிப்நபார் இச்சிறு நுட்ப நெறுபாட்டடத் வதரிந்து வகாண்டால், குழப்பம் ஏதும் ஏற்படாது]]]. முஸ்லிம்கள்

அநியோயமோக

உரிவமமயனக்

மஜருசவலமில் அவரபியர் குடிபுகு முன்னவர யூதர்கள்தோன் அங்கிருந்தனர் (Original settlers).

அவரபியவர

ைிரட்டி

ைிட்டு

அைர்கைிடத்வத

யூதர்கள்

என்றும்

பறித்ததில்வல. மோறோக, இன்று மஜருசவலமில் முகம்மது மகோண்டோட முடியோத உவடவம உரிவமவயக் வகோரி நிரந்தரமோக யூதர்கைிடம் வபோர் புரிகிறோர்கள். முதன்

முதலோக யோத்ரிபில் அவரபியர் ைந்த ைரலோறு இவதோ: 450 AD-இல் வயமன் நோட்டில் ஏற்பட்ட

மபருமைள்ைத்தோல்

போதிக்கப்பட்டு

‘சோபோ’

பகுதியிலிருந்து

அவனக

அவரபியர் யூதர் நகரமோன யோத்ரிபுக்கு அநோவத அகதிகைோகத்தோன் குடிபுக ைந்தனர்.

யோத்ரிபில் நன்றோகக் கோல் பதித்துக் மகோண்ட பிறகு, சோதுக்கைோன யூதர்கவைக் மகோள்வையடித்தனர். யூதர்கள் ஒரு ைழியோக அடக்கி வைக்கப்பட்டவுடன், இவத

அவரபியர், முஸ்லிம்கைோக ஆன பிறகு, முகம்மதுைின் தூண்டுதலோல், தங்கவை ைரவைற்று ைோழ ைழி மசய்த யூதர்கவை ஈைிரக்கம் இன்றிப் படுமகோவல மசய்து, அைர்கள்

மசோந்த

நோட்டிலிருந்வத

அைர்கவை

47

ைிரட்டி

ைிட்டு

யோத்ரிவப

A collection of poems in many volumes compiled by Abu al-Faraj Ali of Esfahan. It contains poems from the oldest epoch of Arabic literature down to the 9th cent. It is an important source of information on medieval Islamic society.

75

முழுதுமோகக் வகப்பற்றினர். இவத எந்நோைிலும் எைரும் மறக்கக் கூடோது. இதுதோன் ஆதோரபூர்ைமோன,

நடந்த,

உண்வம

சரித்திரம்.

எந்நோளும்

முஸ்லிம்கள்

வைண்டுமமன்வற பிதற்றுைது வபோன்று முஸ்லிம்கவை ைிரட்டி ைிட்டு யூதர்கள் அவ்வூவரக் வகப்பற்றினர் எனச் மசோல்ைது முழுப் பூசணிவய ஒரு பிடிச்வசோற்றில் மவறப்பதற்கு

ஒப்போகும்!

உண்வமகவைப்

அடோைடித்தனமோகும். பின்பற்ற

போர்த்தறியக்கூட

மறுக்கும்

முகம்மது எங்கும் எப்வபோதும் மசோன்ன அவத மபோய்கவை நம்பி அைவரப் யோத்ரிப்

கோரணம்

அவரபியர்

முகம்மதுைின்

யூதர்களுக்கும்

தயோரோகி

பயனற்ற

அவரபியருக்கும்

ைிட்டனர்.

அவ்ைோறு

வபோதவனகைோலல்ல.

இருந்த

தயோரோனதற்குக்

யோத்ரிப்பில்

வபோட்டி

மனப்போன்வமவய

நகரமோக

இருந்திருக்கிறது.

இருக்கும் கோரணம்.

உண்வமவயச் மசோன்னோல், யோத்ரிப் நகர முழுதுவம, யூத மதத்வத நிறுைிய ஆதி நோள்

‘வமோசஸ்”

முதல்,

யூதர்கள்

யூதர்கள்

ஒவ்மைோருைரும், மத ரீதியில், தோம் கடவுைோல் பிரத்வயகமோக ைிருப்புத் வதர்வு மசய்யப்பட்டைர்கள்

என

நிவனக்கும்

தனிச்மசருக்குள்ைைர்கள்.

அவரபியர்கவைக்

கோட்டிலும், யூதர்கள் கல்ைி வகள்ைிகைில் மிகத் வதர்ந்தைர்கள், மதோழில் நுட்பத்தில்

திறவமசோலிகள். மிகச் மசல்ைந்தர்கள். இதனோவலவய அவரபியர்கள் யூதர்கைிடம் மபோறோவம மகோண்டிருந்தனர். இதுதோன் மூல முக்கிய கோரணம். பின்னர்

முகம்மதுைோல்

மதீனோ

என

மபயர்

சூட்டப்பட்ட

யோத்ரிப்

நகரத்வதப் பற்றி எல்வலோரும் மதரிந்து மகோள்ை வைண்டும், கோரணம், இந்த நகரவம

அவநக மத கலோச்சோரத்வதச் வசர்ந்தைர்கள் (multi-culturalism) ஒவர நோட்டில் அல்லது ஒவர

நகரத்தில்

அப்படியும்

சகஜமோகக்

வநர்ந்து

வநருமமன

கூடி

ைிட்டோல்

ைோழ

மகோடிய

உலகுக்கு நிரூபிக்க நல்ல

எந்மதந்த

நோடுகைில்

சமூகத்தில்

இயலோது பின்

உதோரணம்.

ஒரு

என

நிரூபிக்க

ஏற்ற

ைிவைவுகவைத்தோன் மற்மறோன்று:

அங்கத்தினரோக

இடம்.

சந்திக்க

முஸ்லிம்கள்

உள்ைனவரோ,

ஆங்வக

மற்றைர், முஸ்லிம் அல்லோதைர்கள், முஸ்லிம்களுடன் கூடி ைோழத் தயோரோனோலும், முஸ்லிம்கள்

முஸ்லிம்கைோல்

எல்வலோருடனும் முடியோது.

இது

வசர்ந்து

சகஜமோக

ைோழ

அக்கோலத்திலிருந்து

இக்கோலம்

நிரூபிக்கப் பட்ட அப்பட்டமோன உண்வம. வமோசவஸ

அைர்

கோலத்திற்குப்

பின்

கடவுள்

மோட்டோர்கள்.

ைவரயில்

தூதரோக

முகம்மது

ைரப்வபோகிறோர் என முன்னறிந்து கூறியுள்ைோர் என ஒரு மற்மறரு பிரம்மோண்டப் மபோய்வய கூறிய

முகம்மது

அவத

அைிழ்த்து

கடவுள்

தூதர்

ைிட்டோர்.

தோவமதோன்

ஏமனனில் எனக்

‘யூத

வமோசஸ்’

கூறினோலோைது

முன்னர்

யூதர்களும்

இஸ்லோத்தில் வசர மோட்டர்கைோ எனச் கூறப்பட்ட நப்போவசக் கைர்ச்சி நோடகம் இது. இருப்பினும்

அவரபியர்

முகம்மதுைின்

வபச்வச

நம்பி

முஸ்லிம்கைோக

மோறைில்வல, இது ஒரு சந்தர்ப்பைோதமமன யூதர்கள் இஸ்லோத்வத இன்னமும் நிரோகரித்தனர். மநருங்கி

ைோழ

இப்புைியில்

முஸ்லிம்களும்

வைண்டுமமன

அக்கடவுவை

யூதர்களும்

இவணத்து

ஒருைருமகோருைருர்

அருகிவலவய

பவடத்து

ைிட்டோர். இதில் மைறுப்புக்கு இடவமது? இனப்பிரிவுகள் மனிதனோல் மசயற்வகயோக உண்டோக்கப்பட்டதுதோவன! மத நம்பிக்வக என்பது ஒவ்மைோருைருவடய ைிருப்புத்

வதர்வு. முஸ்லிம்கள் ஓரினமோக யூதர்கவை ைிரும்போததோல் கடவுவை அைர்கவை மனிதர்கைோகப் பவடக்கோமல் ைிட்டுைிட முடியுமோ? அவத ைவகயில், உலகில் 80% மோனிடர்களுக்கும்தோன் அைர்கவை

நிவனக்கும்

முஸ்லிம்கைின்

வபோதுகூட

நவடமுவறச்

மனத்தோல்

மகோஞ்சமும்

மசயல்போணிகைோல், ஒப்புவம

இல்வல.

முஸ்லிம்கவை அழித்து ைிட வைண்டுமமன மற்வறோர் எைரும் முஸ்லிம்கவைப்

76

வபோல் ஆர்போட்டமும் கிைர்ச்சியும், அழிவும் அநோைசியோக

மசயல்போணிகைிலும் முஸ்லிம்களும்

மற்றைர்கைின்

தவலயிடோமல்

ஓரினமோக

ைோழ

மசய்யைில்வலவய! முஸ்லிம்களும்

ைிஷயங்கைிலிலும்

இவடயூறு

எந்தக்

மசய்யோமல்

கட்டுப்போடும்

நவடமுவறச்

ைோழ்ந்துைிட்டோல்

இல்வலவய!

ஆனோல்

அவ்ைோறு நிவனத்துைிட்டோல் உலகில் இஸ்லோம் ஒரு நோள் கூட நீடிக்க இயலோது.

இதுதோன் உண்வம. ஆக, உலகில் அவமதி குவலவுக்குக் கோரணவம இஸ்லோமியம்

எனும் கருத்துப்படிைம் (concept) தோவன! ஆனோல், கடவுைின் பவடப்புக்கு முரணோக இஸ்லோத்தில்

எச்சமயத்திலும்

மசோல்லிக் யூதர்

மகோடுத்தபடி

பகுதிகவை

இன்றும் துன்புறுத்தி ைருகின்றனர்.

முஸ்லிம்கள்தோன்

அவ்ைப்வபோது

தங்கள்

ைிருப்பப்படி

மகோள்வையடித்து

ைந்தனர்;

இப்னு இஷோஃக் இைர் எழுதிய ைரலோற்றில்: இத்தவன மகோடுவமகளுக்குப்

பின்னரும் யூதர்கள் ”இவறயோல் அனுப்பப்பட்ட எங்கள் தூதர் ைந்தவுடன் அப்வபோது பழி தீர்த்து ைிடுைோர்” என நம்பிக்வக மகோண்டிருந்தனர். இருப்பினும், ஒரு வைவை யூதர்கள்

வபசிக்மகோண்ட

யூத

தூதர்

முகம்மதுைோகவை

இருக்கலோவமோ

என

அவரபியரும் சந்வதகப்பட்டு யூதர்கவையும் முந்திக்மகோண்டு, தோவம முஸ்லிம்கைோக

மோறிைிடலோமமன சிந்தித்து அவ்ைோவற இஸ்லோத்திலும் இவணந்தனர். இதனோல் அவரபியருக்கு யூதர்கைிடமிருந்த வபோட்டி மனப்போன்வம மதைிைோகத் மதரிகிறது.48 பிரித்தாளும் தந்திரம் அச்சுறுத்தல்கவை ஒன்றன் பின் ஒன்றோக ைிடுத்ததோல் வபோகப் வபோகச்

சீடர்கள் அடனெரும் ஒவ்வொருெராக தன்டன ெிட்டு ஓடி ெிடுொர்கநளா எனப்

பயந்து

நெநறாரு

உத்திடய

முகம்மது

டகயாண்டார்.

ொழ்ொதரப்

பிரச்சிடனக்குத் தீர்வு காண சீடர்கடளநய வகாள்டளயடிக்கச் வசய்தார். இதற்கு முகம்மது

சீ டர்கவைத்

கற்பித்த

துரத்தி

ைரும்வபோது

கோரணம்:

மமக்கோ

ைிட்டதோல்

மகோள்ையடிப்பது

மக்கள்

இைர்கள்

அன்று

மமக்கோைிலிருந்து

அவ்ைப்வபோது

முவறயோனவத

என்றோர்.

மூடு

இதற்கு

தன்

ைண்டிகைில்

இரு

குரோன்

ைசனங்கவை ைசதியோக நுவழத்துக் மகோண்டோர். (அக்குரான் ெசனங்கள்: 22:39-40). இம்மோதிரி

மநருக்கடி

நிவலயில்

வகமகோடுக்கத்தோவன

அல்லோ

என்றும்

என்றும் ஒரு கருத்துப்படிைத்வத முகம்மது தோவம உருைோக்கிக் மகோண்டோர்! முகம்மது

மசோன்னதற்கு

மோறோக,

அங்குள்ை

வைற்று

குரோன்

மதத்தினர்

இஸ்லோத்துக்கு மோறிய தங்கள் ைோரிசுகவைவய ைிரட்டவை இல்வல. தம் ைோரிசுகள் மீ ண்டும்

முகம்மதுைிடமிருந்து

வைண்டுமமனவை

அைர்கள்

கழன்று

ைிரும்பினர்.

திரும்பித்

அதற்கோக

தங்களுடவன

அைர்களுக்கு

ைர

அறிவுவரயும்

மசோல்லிப் போர்த்தனர். ஆனோல், முகம்மதுவைோ, தோன் சீ டர்கவை ைிட்டுச் மசய்யச் மசோன்ன

அத்தவன

சண்வடயிட்டுக் பித்தலோட்டக்

போபச்மசயல்கவையும்,

மகோவல

குரோன்

மசய்ைவதயும்

ைசனங்கவையும்,

இஸ்லோத்வத

நியோயமமன

அபோண்டப்

நம்போதைர்கைிடம்

நிரூபிக்க

மபோய்கவையும்

ஏவதவதோ

கூறுைவத

மட்டும் என்றும் நிறுத்தைில்வல. குரான் ெசனம்-8:65) - ”நிச்சயமோக உங்கைில் பலைனம் ீ

இருக்கின்றது

என்பவத

அறிந்து,

தற்சமயம்

அல்லோஹ்

(அதவன)

உங்களுக்கு இலகுைோக்கி ைிட்டோன் - எனவை உங்கைில் மபோறுவமயும் (சகிப்புத்

தன்வமயும்) உவடய நூறு வபர் இருந்தோல் அைர்கள் இருநூறு வபர் மீ து மைற்றி மகோள்ைோர்கள்; உங்கைில் (இத்தவதவயோர்) ஆயிரம் வபர் இருந்தோல் அல்லோஹ்ைின்

48

Sirat Ibn Ishaq, P.197

77

உத்திரவு மகோண்டு அைர்கைில் இரண்டோயிரம் வபர்மீ து மைற்றி மகோள்ைோர்கள் (ஏமனனில்) அல்லோஹ் மபோறுவமயோைர்களுடன் இருக்கின்றோன்”.

இம்மோதிரி மபோய்களுக்கு இஸ்லோத்தில் எல்வலவய கிவடயோது! முகம்மது

கூறியபடி ஒரு முஸ்லிம் - இரு கோபிஃர்க்வை மைற்றிமகோள்ை முடியுமோம்! கணித ைிகிதப்படி 1:2 என்றோகிறது. முஸ்லிம்களுக்கு இஸ்லோத்தில் ஆர்ைத்வத அடிக்கடி எழுப்ப

இம்மோதிரியோன

ைசனங்கவை

முகம்மது

அைிழ்த்து

ைிடுைது

ைழக்கம்.

கோபிஃர் இருைர்கவை எந்த ஒரு முஸ்லிமும் ஒண்டியோகக் மகோல்ல முடியுமோம்! முஸ்லிம்கள்

எனும் பலிகடோ

தோங்கள்தோன்

பிறரோல்

முவறயற்றுத்

துன்புறுத்தப்பட்டனர்

சீ ட்வட (victim card) உலகத்தின் முன் நீட்டுைோர்கள். இவதத்தோன்

இஸ்லோமிய

ைோரிசுகள்

இன்றும்கூடச்

மசய்கிறோர்கள்.

முஸ்லிம்கவைக்

மகோடுவமப்படுத்தி அடக்கி வைத்துள்ைனர் என உண்வமயில் நடக்கோதவத நடந்தது வபோல

நடித்துச்

மசோல்ைோர்கள்.

முஸ்லிமல்லோதோர்

எவ்ைித

மைறுப்பூட்டும்

மசயவலச் மசய்யோது இருந்தும்கூட, முஸ்லிம்கள்தோன் முதலில் எல்லோ திடீர்த் தோக்குதல்கவையும்

ஆரம்பித்து

மூடுைண்டிகவைக் கோபிஃர்கவைக்

அதற்குப்

வபோமரனப்

மகோள்வையடித்தும்

மகோவல

தங்கள்

மசய்ைவதயும்

மபயர்

சூட்டி

குற்றங்கவை

ைழக்கமோகச்

மமக்கோ

மவறத்தும்

மசய்தனர்.

இம்மோதிரி

முரண்போட்டுக்குக் கோரணம் எைிதில் புரிந்து மகோள்ைக் கூடியது. முதலில் முகம்மது தன் சீடர்கவை மமக்கோவை ைிட்டு குடிமபயரச் மசய்து, அப்படிப் வபோகோதைர்கவை நரகம்,

மகோவல

அல்லோைின்

என

இவறச்

நவடமுவறகவை

அச்சுறுத்தினோர். மசய்திமயன

இன்றும்

இதற்கோக,

மபோய்

குரோன்

மசோல்லி

முகம்மதுைின்

ைசனங்கவைத்

எழுதி

ைோரிசுகள்

தோவம

வைத்தோர்.

இந்த

மசய்கிறோர்கள்.

இவ்ைைவுக்குப் பிறகும், தங்கள் அட்டூழியங்கவையும் நியோயமோனது என நிவல நோட்டுகிறோர்கள். கீ வழ

மகோடுத்துள்ைது

ைழிமுவறகவை பழமமோழி:

அப்படிவய

ஓர்

அவரபியப்

ஒத்திட்டு

பழமமோழி:

உதோரணத்துடன்

”Darabani, wa baka; Sabaqani, wa'shtaka“– ஒருைன்

இது

முகம்மதுைின்

ைிைக்குகிறது. கூறுைது:

அப்

“என்வன

ஒருைன் எவ்ைித கோரணமுமின்றி, மசம்வமயோக அடித்து மநோறுக்கி கோயப்படுத்தி ைிட்டு,

நோன்

அடிபட்டைன்

மசன்று

வபோல

முவறயிடுைதற்கு

நீதிபதியிடம்

முன்,

முதலில்

“ஓ”மைனக் கதறியழுது உரிவமயுடன் நோன்தோன், என்வனப்

பற்றிவய

முவறயிடுகிறோன்”

என

இவதத்தோன் இன்று முஸ்லிம்கள் மசய்கிறோர்கள்.

என்வன

ஓடிச்

அடித்தைவன

மசன்று,

ஏவதோ

மசயற்வகயோக

அைவன அடித்துப் வபோட்டதோக

ஒரு

அரபு

பழமமோழி

உண்டு.

இந்த நோடகம்தோன் அன்றும் இன்றும் என்றும் நடக்கிறது. இந்த நோடகத்தோல்

தோன் முகம்மது தன் மிகப் பகட்டோன

மைற்றிவய அவடந்தோர். இவத தந்திரத்தோல்

முழு அவரபியோவையும் முதலில் தன்னோதிக்கத்தில் மகோண்டு ைந்து கோட்டினோர். இச்மசயல்திட்ட முவறயோல், தந்வதக்கு எதிரோகத் தவனயவனயும், சவகோதரனுக் மகதிரோகச் சவகோதரவனயும், ஓர் இனத்துடன் மற்மறோரு இனத்வதயும் வமோதைிட்டு,

உறவுகவைக் மகடுத்துக் குட்டிச் சுைரோக்கி, பரஸ்பர ைிவரோதத்வதச் மசயற்வகயில் உருைோக்கி,

முகம்மது

சமூகத்வதயும்

ைழி

சிவதத்துச்

ைந்த

முஸ்லிம்கள்

சீ ரழிக்கிறோர்கள்.

இன்றும்

பிரித்தோளும்

மபோதுைோக

தந்திர

எந்த

அரசியவல

உலகுக்குச் மசோல்லிக் மகோடுத்தது இஸ்லோம்தோன்! இல்வலமயன மறுக்க முடியோது! இம்மோதிரி

உரிவமமயன

இஸ்லோமுக்கு

எண்ண மத

முட்டோள்தனமும் வைண்டோம்.

மோற்றம்

அவரபிய

இன்றும்

மசய்து

கூட,

மகோண்ட

முஸ்லிம்களுக்வக

சில

பின்,

வமவல

உரிய

நோட்டைரும்

அக்கணவம,

1400

ைருடங்களுக்கு முன் இருந்த அவரபியர் கோட்டிய அவத போரம்பரியப் பவகவமவய

78

தம் மசோந்த மக்கள் மீ தும் நோட்டின் மீ தும் சிறிதும் வைறுபோடின்றிக் கோட்டுகிறோர்கள். உதோரணமோக,

அமமரிக்க

நோட்டு,

ஜோன்

ைோக்கர்

லிண்ட்த்

(John Walker Lindh)

இஸ்லோத்துக்கு மோறியவுடன் அமமரிக்கோவுக்கு எதிரோகப் வபோரில் கலந்துமகோள்ை ஆஃப்கனிஸ்தோனுக்குச் Cohen-

an orthodox

மகோண்டபின்,

மசன்றோன். யூத

Jew)

இஸ்வரல்

குழந்வதகவையும்

மகோவல

யூதன்,

வஜோசப்

ைைர்ந்தைன்

நோட்வடச்

மசய்ைது

49

இைன் ஒத்திவசக்கிறோன்.

மற்மறோரு

மரபில்

வகோஹன்

இஸ்லோமியத்தில்

வசர்ந்தைர்கவையும்

முவறயோனது,

மிக

(Joseph

வசர்ந்து

அைர்கள்

வநர்வமயோனது

என

மற்மறோரு உதோரணம், மைோன்னி ரிட்வல (Yvonne Ridley) எனும் பிபிஸி (BBC)

துப்பறியும் பதுங்கிப்

துணிகர

பதுங்கி

நிருபர்

நுவழந்தோர்.

2001இல்,

ஆனோல்,

ஆஃப்கோனிஸ்தோனுக்குள் துரதிருஷ்டமோக

அைர்

வைவு

போர்க்க

தோலிபோனோல்

பிடிபட்டுக் வகதியோனோர். அைர் ைிடுபட்டவுடன் இஸ்லோத்துக்கு தம்வம மோற்றிக் மகோண்டோர். தற்வபோது இைர் கூறும் ஒவ்மைோரு மசோல்லுக்கும்,

முன் மகோண்ட

கருத்துக்களுக்கும், மிவகயோக ைித்தியோசங்கள் உள்ைன. இப்வபோது தன் நோட்வடப்

பற்றிக் கூறும்வபோது: இங்கிலோந்து, உலகத்திவலவய மிக மைறுக்கப்பட வைண்டிய மூன்றோைது

நோடு

என்று

தம்

மசோந்த

நோட்வடப்

பற்றிவய

தரக்குவறைோகப்

வபசுகிறோர். முதலில் மைறுக்கப்பட வைண்டிய நோடு அமமரிக்கோ, இரண்டோைதோக இஸ்வரல்

என்று

கூறுகிறோர்.

கருத்து.

இஸ்லோத்துக்கோக

மகோள்ைது

மூன்றோைது

மைடிகுண்டு

தியோகிகைின்

“முஸ்லிம்

துறப்பைர்கவை, உள்ைம்

இைர்

பிரிட்டன்

என

மைடித்துத்

மசயல்போடு”

தற்மகோவல

எனவும்

பவடத்த

இரோஃக்

மசய்து

அப்படி

உயிர்

“இஸ்லோமுக்கோக உயிர் துறக்கக்கூடத் தயோரோக இருக்கும் தியோக முஜோஹிதீன்”

எனவும்

இைர்களுக்கு

சுைர்க்கத்தில்

முன்பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ைது எனவும் உறுதிபடக் கூறுகிறோர். என்பைன்

ைரிவசப்படுத்திக்

நோட்டு

அங்கு

பயங்கர

நடந்த

ைன்முவறயோைன்

உள்நோட்டுக்

கலகத்தில்

அபூ

மூசோத்

ஓரிடம்

அல்-சர்க்கோஃைி

ஆயிரக்கணக்கோன

நிரபரோதி

மக்கவை இஸ்லோம் மபயரில் மகோன்றைன், வஜோர்டனில் நடந்த ஒரு திருமணத்தில், அங்கு

கூடியிருந்த

60

ைிருந்தினர்கவைக்

மகோன்று

115

வபர்களுக்கு

கைவலக்கிடமோன உடற்கோயங்கவை உண்டோக்கியைன். இைவன இைர் “புகழ் சோன்ற மோைரன்” ீ (a hero) எனவும்;

சீ மசன்

நோட்டு

மிக

மோமபரும்,

பயங்கரைோதி

ஷோமில்

பசவயவ் என்பைன் மோஸ்வகோ நோடக அரங்கிலும் மபஸ்லோன் பள்ைியில் நடந்த படுமகோவலகளுக்கும்

திட்டம்

தீட்டிக்

மகோடுத்தைன்,

இைவனப்

பற்றி

இைர்

இவ்ைோறு, தன் அபிப்பிரோயத்வத இவ்ைோறு கூறுகிறோர். இைனுக்கோக “இஸ்லோமியத் தியோகிகளுக்கோக

நிச்சயிக்கப்பட்ட

ஓரிடம்

சுைர்க்கத்தில்

முன்கூட்டிவய

ஒதுக்கி

வைக்கப் பட்டுள்ைது” என போரோட்டுகிறோர் முஸ்லிமோகத் தன்வன மோற்றிக்மகோண்ட மைோன்னி ரிட்வல (Yvonne Ridley).

50

இஸ்லோத்துக்கு

ஒரு

தடவை

தங்கவை

மோற்றிக்

எைமரைர்

மோற்றிக்மகோள்கிறோர்கவைோ,

இைர்கள் மனித இயல்புகவை மறந்து மிருக இயல்புகளுக்கு மோறி ைிடுகிறோர்கள்; அல்லது

முகம்மதுைின் இஸ்லோமிய

தோக்கம்

நூல்கைில்

ஆகிைிடுகிறோர்கள். மசய்யும்

இதனோல்,

தம்

மறந்தும்கூடக்

-

உண்டோகிறவதோ,

(ஷரியோைில்)

இயல்புவடயைர்கைோக

வைமறோன்வறயும்

மகோள்கிறோர்கள்.

இைர்களுக்கு

உள்ைைோவற

உறைினவரயும்

49

http://www.youtube.com/watch?v=BJLsdydjSPo Daily Muslims, July 12, 2006

50

79

தம்

அவ்ைைவுக்கவ்ைைவு

முகம்மதுைோகவை

தயக்கமில்லோது

மோறிைிடுகின்றனர். கூறோது,

எவ்ைைவுக்மகவ்ைைவு

மபோய்கவைத் சீ டர்கள்

மகோவல

தைிர

மனத்தில்,

மைறுப்புணர்ச்சிவய ஆழப் பதிய வைத்து, இைர்கவை மூவைவய உபவயோகிப்பவத மறந்த மிருகங்கைோக்கி மனிதத் தரத்வதவய முகம்மது தோழ்த்தி ைிட்டோர். சுெர்க்கத்தில் வெகுமதிகள் என முகம்மதுெின் ொக்குறுதி மோசற்ற

மக்கவைக்

மகோவல

மசய்தோலும்

மகோள்வையடித்தோலும்

ைிண்ணுலகத்தில் மைகுமதிகள் உண்மடனக் குரோனில் பல ைசனங்கள் இன்றும் முஸ்லிம்கவைத் தூண்டிைிடுகின்றன. சோன்று: குரான்; 48: 19-20 – ஏரோைமோன

“இன்னும் மசய்தோன்;

[[..]]].

வபோர்ப்மபோருள்கவையும்

ஏரோைமோன

வபோர்ப்

அைர்கள்

மபோருள்கவை

வகப்பற்றும்படிச்

அல்லோஹ்

உங்களுக்கு

ைோக்கைிக்கிறோன்; அைற்வற நீங்கள் வகப்பற்றுைர்கள்; ீ இவத உங்களுக்கு, துரிதமோக அைித்து, மனிதர்கைின் வககவையும் உங்கவை ைிட்டும் தடுத்துக் மகோண்டோன்...]]]”. சில

சீ டர்களுக்குத்

மனச்சோட்சி

மசோன்னோல்,

தோங்கள்

மசய்ைது

அவதயும்

நீக்கி,

போைச்மசயல்

என

அைர்கள்

அம்மனமைழுச்சிவயயும்

தணித்து

மனத்வத அவமதிப்படுத்தக் கீ ழ்க்கண்ட ைசனங்கவை அல்லோைின் மசய்தியோகத் தோவம

குரோனில்

எதிரிகளிடமிருந்து

முகம்மது

எழுதிக்

மகோண்டோர்.

உங்களுக்குப்

நபாரில்

குரான்

8:69

கிடடத்த

–“ஆகவை,

வபாருள்கடளத்

தூய்டமயான - ஹலாலான-டெயாகக் கருதி புசியுங்கள்; [[[...]]]”.

இன்மனோரு குரான் ெசனம்: 8 :74 –“எைர்கள் ஈமோன் மகோண்டு (தம்) ஊவரத் துறந்து அல்லோஹ்ைின்

போவதயில்

அைர்களும்தோன்

உண்வமயோன

அத்தவகயைர்களுக்குப்

வபோர்

புரிகின்றோர்கவைோ

புகலிடம்

மகோடுத்து,

முஃமின்கள்

உண்டு. கண்ணியமோன உணவும் உண்டு.” முஸ்லிமகள்

மகோள்ையடித்த

மபோருட்கவை

அ(த்தவகய)ைரும்

உதைி

ஆைோர்கள்-அைர்களுக்கு (war-booty)

குரோனில்

உள்ை

ைசனங்கைில்

பழக்கம்

மன்னிப்பு

முஸ்லிம்கள்

மகோள்ைதற்கு அல்லோைின் தோரை ஆசி வபோற்றுதற்குரியது!

எைர்

மசய்கின்றோர்கவைோ

உள்ைைர்களுக்கு,

பகிர்ந்து முகம்மது

குரோனில் எழுதி வைத்திருக்கும் போணி மிக ைிசித்திரமோனவை எனப் புலப்படும். (முகம்மது

ஒரு

எழுதப்

படிக்கத்

எழுதப்படிக்கத்

“எெர்கள்

மதரியோத

வதரியாத

தற்குறி– குரோன் பியாகிய

ைசனங்கள்: ம்

7.157;

தூதடரப்

பின்பற்றுகிறார்கநளா” - 7.158 –“ஆகநெ, அல்லாஹ்ெின் மீ தும், எழுதப் படிக்கத் வதரியாத

பியாகிய அென் தூதரின் மீ தும் ஈமான் வகாள்ளுங்கள்”;

குரோன் ைசனங்கைிலிருந்து மதோகுக்கப்பட்ட சில குறிப்புச் மசோற்கள்:

“1. அல்லோ மன்னிப்வபோன்; 2. கண்ணியமோனைன்; கிருவப உள்ைைன்; 3. எல்லோம்

அறிந்தைன்; 4. குற்றமற்றைன்; 5. வபரோற்றலுவடயைன்; 6. ஞோனம் மிக்வகோன்; 7. அல்லோவுக்கு

நன்வம

மசய்வைோவர

தன்

நிவனைில்

மகோண்டு

வநசிக்கின்றோன்”

வபோன்ற மசோற்களுடன், 8. அவத அல்லோ: - நிரபரோதியோன மக்கவையும் மகோன்று ைிட ஆவணயிடும் அல்லோ; 9. மகோள்வைடியக்க ஆவணயிடும் அல்லோ; 10. திடீர்த்

தோக்குதல்கைில் கிவடத்த மபோருட்கவைத் தமக்மகோரு பங்மகன பகிர்ந்து மகோள்ளும் அல்லோ;

இனக்மகோவல

மசல்லச்

மசோல்லும்

மபண்டிவரக்

மவனைிகள்,

புரியச்

அல்லோ;

கற்பழிக்கத்

மசோல்லும் 12.

தூண்டிைிடும்

இைர்கவைத்

அல்லோ;

முகம்மதுைின் அல்லோ;

தைிர

ைிதைித

13.

11.

பலைந்தமோகக்

சீடர்கவை அடிவம

கடத்திச்

ைிட்டுத்

ைியோபோரம்,

மபண்கவைப்

தூய பல

புணரவும்;

வைப்போட்டிகைோக வைத்துக் மகோள்ைவும் பரிந்துவரக்கும் அல்லோ; 14. வமற்கூறிய குற்றங்கவைத் வபோது

கூட

மன்னிப்பு

தூண்டிைிட்டுச்

அல்லோவுக்கோக

மைகுமதிகவைோடு

மசய்யக்

எனச்

கூறும்

அல்லோ;

மசோல்லிக்மகோண்வட

சுைர்க்கத்திலும்

80

நிவனக்க

15.

அப்படிச்

மசய்தோல்

முடியோத

மசய்யும்

பூவுலகில்

பரிசுமவழ

மபோழிய வைக்கும் அல்லோ; ஆகிய குறிப்புச் மசோற்கள் மைவ்வைறு ைசனங்கைில் அங்கங்வக

இஸ்லோமியப்

புனித

நூல்கைில்

அடிக்கடி

கோணலோம்.

(வமற்கூறியவைகவைத் தைிர இம்மோதிரிச் மசோற்கள் இன்னும் உண்டு). குரோனில்

உலகத்தில்

உள்ை

ைசனங்கவை

இஸ்லோத்தின்

மபயரோல்

ஆதரைோக ஊக்குைித்திருக்கின்றன.

முஸ்லிம்கவை

நடக்கும்

எல்லோ

1400

ைருடங்கைோக

அட்டூழியங்களுக்கும்

அமீ ர்-வதமூர்-இ-லோங் அதோைது தோமர்வலன்

Amir Tîmûr-i-lang, (1336-1405) (aka Tamerlane) என்றும் மிகக் மகோடுவமக்கோர உள்ைம் பவடத்த

முஸ்லிம்

மகோள்வைக்கோரன்

இந்தியோைின்

மீ தும்

ஆட்படுத்திக்

மகோண்டு

தன்

பவடமயடுத்தோன்.

நோட்டுக்கு

தன்

அதிபதியோனோன்.

சுயசரிதக்

குறிப்புகைில்

இைன்

உள்ைபடி:

”கடினமோன உவழப்புக்கும் சகித்துக்மகோள்ை முடியோத இன்னல்களுக்கும் என்வன இந்தியோவுக்கு

என்

பவடயுடன்

ைந்த

கோரணம்

இரு

வநோக்கங்கவை நிவறவைற்றிக் மகோள்ைத்தோன். முதலில், இஸ்லோத்து நூல்கைில்

கூறியபடி நோன் நம்பும் இஸ்லோத்தில் நம்பிக்வகயில்லோ எதிரிகவை ‘ஜிஹோதில்’ மகோன்று

குைித்து,

அந்த

ஜிஹோதில்

சிறிதைைோகிலும்

பங்கு

மகோண்டதோலும்

அல்லது ‘ஷோஹீதோக’ ‘ஜிஹோதில்’ மடிந்தோலும் மறுவமயில் எனக்குள்ை சுைர்க்க உரிவமவய நிவல நோட்டிக்மகோள்ைவும்; இம்வமயில், என் தோய்ப்போலில் எனக்குள்ை உரிவம

வபோல்

உலகஇயல்

ைிவரோதிகளுவடய

அரிய

மகோள்வையடித்து ைரர்களுக்கும் ீ

எனக்கு

அல்லோைின்

வநோக்கத்துடன்,

என்

மசல்ைத்வத

வைத்துக்மகோண்டது அருைோல்

இயக்கத்தில்

நம்பிக்வகயற்ற

ஈைிரக்கமின்றி வபோக

மகோடுவமயோகக்

மீ திவய

பகிர்ந்தைித்து,

என்

வைக்கவும்தோன் பவடமயடுத்வதன்” எனத் மதைிைோக எழுதியிருக்கிறோன். முகம்மது

மசோன்னபடி,

80

சீடர்கள்தோன்

பவட

அைர்கவையும்

மகிழ

51

மமக்கோைிலிருந்து

குடி

மபயர்ந்தோலும், இைர்கவைத் தூண்டி, மூடுைண்டிகவைக் (caravans) மகோள்ையடிக்கச் மசய்தவத

எப்படி

மசய்ைதற்கோக வதர்ந்மதடுத்து

ைழிகோட்டியது ைரும்

நியோயப்படுத்த

மகோள்வையடித்தல்

அவ்ைோவற

ைண்டிகைோக

நிரபரோதிகளுக்குச்

எனும்

அைர்கவைத்

முகம்மதுதோவன?

ைண்டிகைோகவும்

முடியும்?

இருக்க

எல்லோ

தம்

மசோந்தமோன

புதுைழிவய

தூண்டி

உலகுக்கு

பிவழக்க

ைழி

அச்சமயத்தில்

முதன்முதலில்

மூடுைண்டிகளும்,

மமக்கோைிலிருந்து

முகம்மதுவுக்குச்

சம்பந்தமில்லோ

நியோயமில்வலவய!

இருக்கலோமல்லைோ!

சீடர்கள்

ஒரு

வைறு

மூடுைண்டிகவைக்

இடத்திலிருந்து

கூடக்

அம்மக்கவையும் மகோல்ைது நியோயமோகுமோ?

ைரும்

மகோள்ையடித்து

குரான் ெசனம் 39:22 –“வபோர் மதோடுக்கப்பட்வடோருக்கு அைர்கள் அநியோயம் மசய்யப் பட்டிருக்கின்றோர்கள்

என்பதனோல்

(அவ்ைோறு

வபோர்

மதோடுத்த

எதிர்த்துப் வபோரிடுைதற்கு)அனுமதி அைிக்கப்பட்டிருக்கிறது [[[...]]].”, இந்த

எழுதிய

ைசனத்வதத்

கடிதத்தில்

தோன்

ஒசோமோ

குறிப்பிட்டிருந்தோன்.

பின்

வலடன்,

எனவை,

தோன்

கோஃபிர்கவை

அமமரிக்கோவுக்கு

இஸ்லோத்துக்கும்

ைன்முவறகளுக்கும் சம்பந்தமில்வல எனக் கூற முடியுமோ?

பயங்கர

ென்முடறடயத் தூண்டிெிடல் மமக்கோைிலிருந்து

யோத்ரிபுக்குக்

(அதோைது

மதீனோவுக்குக்)

குடிமபயர்ந்த

சீ டர்கைின் எண்ணிக்வக மிகச் சிறிதைவையோகும். மசயல்திறம் மிக்க முஸ்லிம் பவடயோக ஆக்க, உள்ளூரிலிருந்த புதிதோக முஸ்லிமோக மோறியைர்கைின் உதைியும் 51

Malfuzat-i Timuri, or Tuzak-i Timuri, by Amir Tîmûr-i-lang In the History of India as told by its own historians. The Posthumous Papers of the Late Sir H. M. Elliot. John Dowson, ed. 1st ed. 1867. 2nd ed., Calcutta: Susil Gupta, 1956, vol. 2, pp. 8-98.

81

முகம்மதுவுக்குத் வதவைப்பட்டது. இம்மோதிரி உதைிக்கு ைந்த உள்ளூர் ைோசிகவை “அன்சோர்” (Ansar), என அவழத்தோர். நீதிமநறிகைில் பற்றுள்ை நல்மலோழுக்க ‘யோத்ரிப்’ மக்கள்

மற்ற

மகோள்வையடிக்கவைோ,

அவரபிய

எைருடனும்

முஸ்லிம்கள் வபோர்

வபோல

மதோடுக்கக்

கூட்டுச்

யோத்திரிகர்கவைக் வசர்ந்ததில்வல.

யோத்ரிப் மக்கள் ஈட்டிய மபோருட்கள், மசோத்து, சுகங்கள் யோவுவம தங்கள் மூவைவய நன்கு உபவயோகித்து சுயமுயற்சி புதுக் கண்டுபிடிப்பு, கடின உவழப்பு ஆகிைற்றோல் மட்டுவம

ஈட்டியது.

அல்லோைின்

மகோள்வையும்

மகோவலயும்

புரிைமதன்பது

என்னமைன்வற

ைருைதற்கு

முன்னர்

முகம்மதுதோன்.

மீ து

ஏன்

மசய்ய

யூதர்களுக்கும்

இைர்கவையும்

நம்பிக்வக

வைண்டும்?

என்பது

இைர்கள்

கைர்ைதற்கு

இதனோல்

இஸ்லோம்

மனத்வதயும்

மகடுத்தது

அவரபியர்களுக்கும்

மதரியோது.

வைறு.

உண்வமயில்,

குரோனில்

மதத்திற்கோகப்

அல்லோைின்

வபோர்

“ைஹி”

அல்லது இவறச்மசய்தி என குரோனில் ஒரு ைசனத்வத உடனுக்குடன் புகுத்திக் மகோண்டோர்.

(குரான்

ெசனம். 2.

216)

-

மசய்தல்

“வபோர்

-

அது

உங்களுக்கு

மைறுப்போக இருப்பினும் - (உங்கள் நலன் கருதி) உங்கள் மீ து ைிதிக்கப்பட்டுள்ைது. நீங்கள்

ஒரு

பயப்பதோக

மபோருவை

இருக்கும்;.

மைறுக்கலோம்;

ஒரு

ஆனோல்

மபோருவை

நீங்கள்

உங்களுக்குத் தீவம பயப்பதோக இருக்கும். [[[...]]]”.

அது

உங்களுக்கு

ைிரும்பலோம்,

நன்வம

ஆனோல்

அது

(‘வபோர்’ எனும் மசோல்லுக்கு ‘திடீர்த் தோக்குதல்’ என மோற்றுப் மபோருள் மகோள்ைவும்) அதி

சீ க்கிரவம

முகம்மது

கூறிய

மபோய்யுவர

முயற்சிகளுக்குப்

பலன்

கிட்டியது. முகம்மதுைின் இஸ்லோம் - அரசியல் இயக்க ைியோபோரத்தில் வசர்ந்தோல்

லோபவம எனும் வபரோவசவய முஸ்லிம்கள் ைைர்த்துக் மகோண்டனர். முகம்மதுவை தூண்டிைிட்ட

வபோரோலும்

கூட்டுக்

மகோள்வைகைோலும்

இம்வமயில்

கிவடக்கும்

மசோத்து, சுகங்கள் மட்டுமின்றி, மறுவமயிலும் கூடுதல் மசயலூக்கமோக ஒவ்மைோரு இஸ்லோமிய

ஷோஹீதுக்குக்

கிவடக்கப்

வபோகும்

பலதரப்பட்ட

சுைர்க்க

மைகுமதிகைோன போலியல் சுகத்திற்கோக மட்டுவம - 72 அழகிய பைிங்குக் கன்னிகள் (ரத்த

நோைங்கள்

கூட

மைைியில்

மதரியுமோம்)

(Heavenly

whoresைோனுலக

பரத்வதயர் அல்லது ‘மஹௌரீக்கள்’, ஓரினச் வசர்க்வகக்கோக (sodomy) 28 பச்சிைம் போலகர்கள் ஆகிய இைர்கவைோடு உடலுறைோட வபோதிய உடல் ைலிவம, ைிரும்பிய மதுைவககள் ைோழ்க்வக

கிவடக்கப்வபோகும்

எனும்

முகம்மது

நிரூபிக்க

குரோனில்

கூறியபடி

பவடத்த

சக்ரைர்த்தியோக,

ைைர்த்துக்மகோண்டனர். ைல்லவம

தீர்மோனித்து

சந்தர்ப்பம்,

இயலோத

ைிட்டோர்.

இதனோல்

மல

யோத்ரிப்

மபரும்

மபயரோல்’

ைியர்வை

உண்டோன

அவரபிய

கர்ைமவடந்த

‘அல்லோைின்

மூத்திர

மைகுமதிகைோல்

முஸ்லிம்கள்

முகம்மதுவும்

பதைிவய வபோரிட

இல்லோ

வபரோவசவய

மனத்தில்

தம்வம

எட்டி

மிக்க

ைிட்டதோகத்

இதற்கோகச்

சீடர்கள்

மசோத்திலிருந்வத மசலவு மசய்ய குரோனிலும் ஒரு ைசனத்வதப் புகுத்திக்மகோண்டோர். இதிலும்

முகம்மதுைின்

கஞ்சத்தனத்வத

வநோக்குங்கள்.

குரான்

(2:195)

“அல்லோஹ்ைின் போவதயில் மசலவு மசய்யுங்கள்; இன்னும் உங்கள் வககைோவலவய உங்கவை அழிைின் பக்கம் மகோண்டு மசல்லோதீர்கள்; [[[...]]].” மகோள்வை,

அல்லோ

எனும்

அச்சுறுத்தி,

கடவுள்

முகம்மது

முஸ்லிம்களுக்கு முல்லுகவைச் என்றும்;

மகோவல,

ைன்முவற,

மபயருடன்

நீதிமநறிகவை

மனசோட்சிவய

மசய்யவைண்டுவமோ

அச்சுறுத்தல்,

ஆகிய இவைகவைக்கூட,

சம்பந்தப்படுத்தி,

எவ்ைோறு

திரித்துக்

இருக்கக்கூடோமதன,

அத்தவனவயயும்

இதனோல்

கூறுகிறோர்

என்மனன்ன

மசய்யத்

இச்மசயல்போணியிவலவய தன் சீடர்கவை எப்படி

மக்கவை

என்றும்; தில்லு

தயங்கைில்வல

நம்பவைத்தோமரன்றும்

உற்றுக் கைனிக்கவும். இன்மனோன்று, வபோரீடுபோட்டில் தன் வநோக்கங்கவை அவடயத்

82

தன் சீ டர்கவை தங்கள் வசமிப்பிலிருந்து தனக்கோக பண உதைி மசய்யத் தூண்டி

இப்படிச் மசலைழிப்பவதக் கூட அல்லோைின் நன்வமக்கோகச் மசய்யும் மிகச்சிறந்த இஸ்லோமியப் பணிமயன முகம்மது தம் சீடர்கவை நயைஞ்சகமோக நம்பச் மசய்தோர்.

பல முஸ்லிம் சீடர்கவை, அல்லோவுக்கோன வபோரில் ஈடுபடோதைர்கவையும்,

ஏமோற்றி ைசப்படுத்த இஸ்லோமிய ஈவக / தர்மம் = சகத் (zakat) என பணம் திரட்டி

அப்பணத்தோல் இஸ்லோமியப் வபோரில் ஈடுபடவைத்தோர். இஸ்லோமிய ‘சகத்’, தோன தர்மங்களுக்கோக

மசலைிடப்பட்டிருக்கும்

என

மபோதுைோக

எல்வலோருவடய

எதிர்போர்ப்புகளுக்கு மோறோக, இஸ்லோத்வத ைிரிவுபடுத்தவும், புது மசூதி அல்லது மத்ரஸோ

கட்டுைதற்கும்,

பயிற்சி

அைிப்பதற்கும்,

இதற்கு

ஒரு சரியோன

பயங்கரத்

தீைிரைோதிகளுக்கு

‘தக்கியோ’ைோல்

‘ஜிஹோத்’

பங்வகற்கப்

‘ஜிஹோதி’ல்

எனும்

கட்டோய

இஸ்லோமிய

தற்சமயம்,

மிகப்மபரிய

இயக்கப் வபோர் நிகழ்த்த ஆகும் மசலவுக்கோகவுவம உபவயோகப் படுத்தப்படுகிறது. மதோவகவய

தற்கோல

‘சகத்’துக்கோக

எடுத்துக்கோட்டு,

ைசூல்

ஈரோன்:

மசய்யப்பட்ட

நிதியிலிருந்து

மலபனோன்

வதசத்திலிருக்கும் ஹிஸ்புல்லோவுக்குக் மகோடுத்தது. இதுத் தர்ம கோரியங்களுக்கோகச் மசலைிடுைதற்கல்ல. ஈரோனிய மக்கவை இன்று மிக ஏழ்வம நிவலயில் உள்ைனர். பலருக்கு

வைவலயில்வல.

டோலருக்கு

வமலில்வல.

கிவடத்தோலும்,

கிவடப்பவத

உண்டு

ைருடத்திற்கு

தற்சமயம்

நூறு

உயிர்

அமமரிக்க

ைோழ்கின்றனர்.

இச்சமயத்தில், மில்லியன்கள் கணக்கில் ஒரு மோமபரும் மதோவகவய எதற்கோக, ‘சகத்’

பங்கீ டு

எனும்

மபயரில்

தோனமைிக்க

வைண்டும்.

இதன்

வநோக்கம்,

என்ற

தீைிரமோன

மகோடுத்தோவலோ

அல்லது

இஸ்வரலுக்கு எதிரோக ஹிஸ்புல்லோ வபோர் புரிய மட்டுவம. யூத இஸ்வரவல உலக நிலப்படங்கள்

மகோண்ட

ஏட்டிலிருந்து

அகற்றிைிட

வைண்டும்

வைண்டோ

மைறுப்புடன்

மைறி. ‘சகத்’ எனும் கருத்துப்படிைத்தின் வநோக்கவம ‘ஜிஹோத்’தோன். அல்லோவுக்கோக

முகம்மதுவுக்கு வைண்டிய மட்டும் மகோடுக்க யோரும் முன் ைரைில்வலயோனோவலோ, அப்படிக் மகோடுக்கோதைர்கவை அைர் மிகவும் கண்டித்தோர்.

குரான்: 57:10 “அன்றியும் அல்லோஹ்ைின் போவதயில் நீங்கள் மசலவு மசய்யோதிருக்க உங்களுக்கு என்ன வநர்ந்தது? ைோனங்கள், பூமியிலுள்ைைற்றின் அனந்தர போத்தியவத அல்லோஹ்வுவடயவத! வபோரிட்டைர்களுக்கு குரான்:

57:11

அைருக்கு

(மக்கோ)

உங்கைில்

“அல்லோஹ்வுக்கு அைன்

அவத

மைற்றிக்கு

நிற்கும்

அழகோன

சமமோக

கடனோகக்

இரட்டிப்போக்குகின்றோன்.

கண்ணியமோன நற்கூலியும் உண்டு”. முஸ்லிம்களுக்கு

முன்னர்

(எைரும்)

அல்லோவை

கடன்

மசலவு

மகோடுப்பைர்

வமலும்,

கடனோைியோகி

[[[....]]]”. யோர்?

அைருக்குக்

இவ்ைோறு அல்லோைின் வபோருக்கு

அைர்களுக்கு

மசய்து

மோட்டோர்.

ைிட்டோர்

உதவும்

எனவும்

முகம்மது சீடர்கவை நம்ப வைத்தோர். பவடமயடுப்புக்கோகப் பண உதைி புரியும் சீ டர்களுக்கு

மிகுந்த

மைகுமதி

கிவடக்க

உள்ைது

எனத்

திரும்பத்

திரும்பச்

மசோன்னோலும், அவத சமயம் அைர்கள் தங்கள் நன்மகோவடவயப் பற்றிப் பிறரிடம் தற்புகழ்சியோகக்

கூறிக்

மகோள்ைவத

முகம்மது

ைிரும்பைில்வல.

மோறோக,

நிதி

ைழங்குைவத ஒரு மகோ போக்கியமோகக் கருதவைண்டுமமனவும், இச்மசய்வகக்கோக அல்லோ

இைர்களுக்கு

அல்லோவுக்கு

நன்றியுடன்

ஒரு

சந்தர்ப்பத்வத

இருக்க

ஏற்படுத்திக்

வைண்டுமமனவும்

மகோடுத்தோர்

மசோல்லி,

என

அல்லோவுக்கும்

முகம்மதுவுக்கும் இந்த அருளுக்குச் சீடர்கள் தோன் நன்றிக்கடன் பட்டைர்கள் என

எண்ணிக்மகோள்ை வைண்டுமமனக் குரோனிலும் எழுதிக்மகோண்டோர். குரான்: 2:262 – “அல்லோஹ்ைின் மதோடர்ந்து

போவதயில்

அவதச்

எைர்

மசோல்லிக்

தங்கள்

மசல்ைத்வதச்

கோண்பிக்கோமலும்

மசலைிட்ட

அல்லது

(வைறு

பின்னர்,

ைிதமோக)

வநோைிவன மசய்யோமலும் இருக்கின்றோர்கவைோ அைர்களுக்கு அதற்குரிய நற்கூலி

83

அைர்களுவடய

இவறைனிடத்தில்

உண்டு.

இன்னும்

-

அைர்களுக்கு

பயமுமில்வல. அைர்கள் துக்கமும் அவடய மோட்டோர்கள்”. ெரும்)

எத்தவகய

இன்னும் குரான் 47:4-இல் “(முஃமின்கநள! ெலிந்து உங்களுடன் நபாரிட ிராகரிப்பெர்கடள

ீ ங்கள் (நபாரில்) சந்திப்பீர்களாயின், அெர்களுடடய

கழுத்துக்கடள வெட்டுங்கள்; [[[...]]].... வபோர்(ப் பவகைர்கள்) தங்கள் ஆயுதங்கவைக் கீ வழ வைக்கும் ைவரயில (இவ்ைோறு மசய்யுங்கள்) இஃது (இவறக்கட்டவையோகும்).

[[[...]]] ஆயினும், (வபோரின் மூலம்) அைன் உங்கைில் சிலவரச் சிலவரக் மகோண்டு வசோதிக்கின்றோன்;

ஆகவை,

அல்லோஹ்ைின்

போவதயில்,

யோர்

மகோல்லப்

படுகிறோர்கவைோ அைர்களுவடய (நற்) மசயல்கவை அைன் பயனற்றுப் வபோகுமோறு மசய்ய மோட்டோன்”. இங்கு

இப்படிக்

கூறுைது

அல்லோ

அல்ல.

முகம்மதுதோன்.

அல்லோைின்

மபயவரச் மசோன்னோல், அக்கோலப் படிக்கோத அவரபியர்கள் உடன் நம்புைோர்கள் என முகம்மதுைின்

எதிர்போர்ப்பு.

இவதயும்

இவறச்மசய்திமயனக்

குரோனில்

எழுதி

உலகிலுள்ை படித்த, படிக்கோத எல்லோ முஸ்லிம்கள் இன்றும் நம்புகிறோர்கவை என்று தோன் முகம்மதுவைப் பற்றி அறிந்தைர்கள் வநர்வமயோக, மனதோரக் கபடில்லோமல் நிவனக்கிறோர்கள்.

இன்னும் சற்று ைிைரமோகச் கூற வைண்டுமோனோல், அல்லோவை

தம் ைலிவமயோல் தம்வம நம்போதைர்கவைக் மகோன்றுைிட முடியுமமன முகம்மது மபோய்

மசோல்கிறோர்.

அல்லோைின்

மீ து

(அதோைது

முகம்மதுைின்

மீ து)

முஸ்லிம்களுக்குள்ை பற்வற பரிவசோதிக்கவை அவ்ைோறு குரோனில் எழுதி வைத்துப்

மபோய்மயனும் மநல்லிக்கோய் மூட்வடவய அடுத்தடுத்து அைிழ்த்துக் மகோட்டுகிறோர். இவ்ைோறு

1.

அல்லோ

சித்தரிப்பவதோடு மகோள்வைக்

எனும்

கூட்டத்

மகோள்கிறோர்.

மோபிஃயோ

மட்டுமல்லோமல்,

தவலைனோகவும்

மோஃபியோ

வைண்டோதைர்கவைக் ைிசுைோசத்வதச்

2.

வசோதவன

(mafia

godfather)

வைறு

ஆதரைோைர்கவைக்

ைழக்கம்.

முகம்மதுவைவய

மசோல்லித்

எனச்

பிரதிநிதிமயனவும்

தங்கள்

மசய்யச்

மசய்ைதுஅல்லோைின்

(thuggish gang-leader)

ஒன்றில்தோன்

மகோவல

தவலைன்

தம்வம

சித்தரித்துக்

தவலைன்

மகோண்டு,

மீ துள்ை

குருைோகக்

மகோண்டுதோன் இவ்ைோறு மோஃபியோக்கள் கூட அவ்ைோவற மசய்கிறோர்கவைோ! மோஃபியோ கும்பலில்

இருப்பைர்களுவடய

அசல்

ைிசுைோசம்,

அைர்கள்

கோட்டும்

மகோவல

கூடிய

மகோவல

மைறியில்தோன் உள்ைது என நவடமுவறயில் மசய்து கோட்டினோல்தோன் மோஃபியோ தவலைன்

தன்

எவ்ைைவுக்கவ்ைைவு தவலைன்

தன்

சகோக்கவை மிகக்

மநருங்கிய

நம்புைோன்.

வகோரமோக

மசய்யக்

உள்ைவதோ,

குழுைில்

(inner

அப்படி

circle)

மசய்பைவனத்தோன்

இவணத்துக்

மகோள்ைோன்.

(உதோரணமோக Maria Puzo எழுதி Marlon Brando நடித்த “Godfather” எனும் அக்கோல ஆங்கில திவரப்படத்வதப் போர்க்கவும்) இங்கு

எதிர்ப்பதற்கோக

குதிவரகவையும்

இன்மனோரு

குரான்

உங்கைோல்

இயன்ற

ெசனம் அைவு

ஆயத்தப்படுத்திக்

8:60

–“அைவர

நிரோகரிப்பைர்கவை

பலத்வதயும், திறவமயோன

மகோள்ளுங்கள்;

[[[...]]];

வபோர்க்

அல்லோஹ்வுவடய

ைழியில் நீங்கள் எவதச் மசலவு மசய்தோலும், (அதற்கோன நற்கூலி) உங்களுக்கு பூரணமோகவை ைழங்கப்படும்;[[[...]]”. அல்லோவுக்கோக

உடலோவலோ

அல்லது

மசோத்தோவலோ

அல்லோவுக்கோன

வபோரில் தங்கவை ஈடுபடுத்திக் மகோண்டைர்களுக்கும் முகம்மதுவை அல்லோைின் தூதர்

வபோரில்

என

ஒப்புக்மகோண்டைர்கள்

மகோள்வையடித்ததில்

அவனைருக்கும்

பங்கு

தைிர)

மறுவமயில் மைகுமதிக்

(இம்வமயில்

குைியல்கள்

குைிக்கப்பட்டுள்ைன என்று முகம்மது மைற்று ைோக்குறுதிகவை அள்ைி ைசினோர். ீ (இக்கோலத்தில்

அரசியல்ைோதிகள்

வதர்தலில்

84

மைற்றி

மபற

ைோக்கோைர்களுக்கு,

வைட்டி,

புடவை,

ஆடு

மோடுகள்,

மடலிைிஷன்

என

etc.,

இலைசங்கவை

அறிைிக்கிறோர்கள். இைர்களுக்மகல்லோம் மூல ஆசோன் முகம்மதுவை!). சுைர்க்கத்தில் கணக்கற்ற

ைிதைிதமோன

உடலுறவுகளுக்கு

மபருைோய்ப்பும்

எண்ணிக்வகயற்ற

இனியவைகளும் கிவடக்குமமனவும் உறுதியைித்தோர். அவத சமயம் எைமரோருைர் அல்லோவுக்கு

தண்டவனயும்

வைண்டிய

உதைிகவை

கோத்திருக்கிறது

எச்சரிக்வக ைிடுத்தோர்.52

என

மசய்யத்

தைறினவரோ,

கிடுக்குப்பிடியில்

வைத்துச்

அைர்களுக்குத்

சீடர்களுக்கு

சுெர்க்க ெிெரிப்பு: குரான் ெசனங்கள்: 61:10 “ ஈமோன் மகோண்டைர்கவை! வநோைிவன மசய்யும் வைதவனயிலிருந்து

உங்கவை ஈவடற்றைல்ல ஒரு ெியாபாரத்டத நோன் உங்களுக்கு அறிைிக்கட்டுமோ? 61:11 (அது) நீங்கள் அல்லோஹ்ைின் மீ தும் அைன் தூதர் மீ தும் ஈமோன் மகோண்டு, உங்கள்மபோருள்கவையும் உங்கள் உயிர்கவையும் மகோண்டு அல்லோஹ்ைின் பவதயில் ஜிஹோது (அறப்வபோர்) மசய்ைதோகும்; [[[...]]]”.

அடுத்து குரான்: 55: 53 & 55: 55 –“ஆகவை, நீங்கள் இரு சோரோரும் உங்கள் (இரு சோரோருவடய) இவறைனின் அருட்மகோவடகைில் எவதப் மபோய்யோக்குைர்கள்?” ீ 55:54

–“அைர்கள்

உள்போகங்கள்

ைிரிப்புகைின்

"இஸ்தப்ரக்"

மீ து

சோய்ந்தைர்கைோக

என்னும்

இருப்போர்கள், அைற்றின்

பட்டினோலுள்ைவை,

சுைனச்வசோவலகைில் (பழங்கள்) மகோய்ைதற்கு மநருங்கியிருக்கும்.”

வமலும்

இரு

78:32- வதோட்டங்களும், திரோட்வசப் பழங்களும்; 78:33- ஒவர ையதுள்ை பைிங்குடல் கன்னிகளும்; 78:34- போனம் நிவறந்த கிண்ணங்களும், (தயோர் நிவலயில் இருக்கின்றன).

57. 7-நீங்கள் அல்லோஹ்ைின் மீ தும் அைன் தூதர் மீ தும் நம்பிக்வக மகோள்ளுங்கள்; வமலும், அைன் உங்கவை (எந்த மசோத்துக்கு) ைோரிசுகைோக ஆக்கியுள்ைோவனோ, அதிலிருந்து (அல்லோஹ்வுக்கோகச்) மசலவு மசய்யுங்கள்; [[[...]]] அைர்களுக்கு (அைனிடம்) மபரியமதோரு கூலி இருக்கிறது. 53 இங்கு

ைசனங்கைோல், அவனத்தும்

ஹத்தீஸ்

வமற்வகோள்கள்

இஸ்லோமிய

‘ஜிஹோத்’

எனும்

தர்ம

பயங்கர

தரைில்வல.

தோனத்திற்குக்குக் ைன்முவற

வமற்கூறிய

என்பதில்

ைிடுகின்றன என எைிதில் எல்வலோரும் அறிந்து மகோள்ை முடியும்.54 சோதோரணமோக,

என்பது

தர்மமும்

உலகிலுள்வைோர்

இவ்ைிரண்டிற்குவம

ைன்முவறயும்

மபோதுக்கருத்து.

ைித்தியோசம்

கிவடயோது.

52

ஒன்றுக்மகோன்று ஆனோல்,

குரோன்

மகோடுக்கப்பட்டவை சங்கமமோகி

எதிரோனவை

முஸ்லிம்களுக்கு

ஏமனனில்,

அச்சுறுத்தும்

Quran, Chapter 47, Verse 38: “Behold, ye are those invited to spend (of your substance) in the Way of Allâh: But among you are some that are niggardly. But any who are niggardly are so at the expense of their own souls. But Allâh is free of all wants, and it is ye that are needy. If ye turn back (from the Path), He will substitute in your stead another people; then they would not be like you!” 53 See also Chapter 63, Verse 10.. 54 An affidavit made public in federal court in Virginia in August 19, 2003, contends that the Muslim charities gave $3.7 million to BMI Inc., a private Islamic investment company in New Jersey that may have passed the money to terrorist groups. The money was part of a $10 million endowment from unnamed donors in Jiddah, Saudi Arabia. http://pewforum.org/news/display.php?NewsID=2563 Also on July 27, 2004, the U.S. Justice Department unsealed the indictment of the nation's largest Muslim charity and seven of its top officials on charges of funneling $12.4 million over six years to individuals and groups associated with the Islamic Resistance Movement, or Hamas, the Palestinian group that the U.S. government considers to be a terrorist organization. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A18257-2004Jul27.html

85

பயங்கரைோதம் புனிதப்

ஆனோல்

வபோர்.

முஸ்லிம்களுக்கு

ஜிஹோதில்

பங்வகற்றோல்,

அல்லோைின்

அது

மபயரோல்

அல்லோைின்

நடத்தப்படும்

கருத்தில்

முக்கிய

இஸ்லோமிய கடவமவய நிவறவைற்றியதோகிய மிகவும் வபோற்றத்தக்க மசயலோகும். இவ்ைோறு அல்லோவுக்கோக வபோரிடுைது எல்லோ முஸ்லிம்கவையும் கட்டோயமோகப் பிவணக்கும்

அல்லோைின்

கட்டவை.

உதோரணமோக,

முகம்மதுக்கும்

அைர்

சீடர்

கும்பலுக்கும் உண்டி மகோடுத்து உயிர் மகோடுத்துப் பிவழக்க ைழி மசய்த

யூத

மக்களுக்கு எதிரோகவை கிைர்ச்சி மசய்ய முகம்மதுவை மசய்நன்றி மறந்து மிருக

மைறிவயக் கிைப்பினோர். மமக்கோைிலிருந்து யோத்ரிபுக்கு (பின்னோள் மதீனோ) குடி புக வைத்ததற்கு பழிக்குப் பழி தீர்க்க வைண்டுமோம்! மமக்கோைிலிருந்து யோத்ரிப்புக்கு (அதோைது

மதீனோவுக்கு)

ைோங்குைதற்கும்

ைந்ததற்கும்

என்ன

மசோந்தக்கோரர்கவைக்

சம்பந்தம்?

மகோன்றுைிட

அங்குள்ை

யூதர்கவை

இப்படி

ைந்த

யூதர்கள்

பழிக்குப்

பழி

இடத்தில்

அதன்

முஸ்லிம்களுக்குச்

மசய்த

குற்றமமன்ன? உண்டி மகோடுத்து, ைோழ வைவல மகோடுத்து உயிர் மகோடுத்து, இருக்க இடம் மகோடுத்தது கூடத் தைறோ?

முகம்மது குரோனில் இப்படி உள்ைது:

குரான் ெசனம் - 8:39- “(முஃமின்கவை! இைர்களுவடய) ைிஷமங்கள் முற்றிலும் நீங்கி, (அல்லோஹ்ைின்)மோர்க்கம் முற்றிலும் அல்லோஹ்வுக்வக ஆகும்ைவரயில்

அைர்களுடன் வபோர் புரியுங்கள்;ஆனோல் அைர்கள் (ைிஷமங்கள் மசய்ைதிலிருந்து) ைிலகிக் மகோண்டோல் – [[[...]]]”.

சில சீடர்கள் ‘தங்கள் மசோந்த உறைினருக்மகதிரோக ஜிஹோத்’ வபோர் புரிய

தயக்கத்வதக்

தீர்மோனித்தபடிவய

கோட்டியவபோது,

அைர்கவையும்

கீ ழ்ப்படியோைிட்டோல்

மிக

நிர்பந்திக்க

வமோசமோன

முகம்மது

தைிர்க்க

இயலோத

அழிவைச் சந்திக்க வநருமமன அச்சுறுத்தப் மபோருத்தமோன மசோற்கைில் அல்லோைின் மபயரோல் புதுப் புதுத் தவடயுத்தரவுகவையும் பிறப்பித்தோர்.

குரான்: 47:20-“இன்னும், ஈமோன் மகோண்டைர்கள் கூறுகிறோர்கள்; "(புனிதப் வபோர் பற்றி) ஓர் அத்தியோயம் இறக்கி வைப்பட வைண்டோமோ?" என்று. ஆனோல் உறுதி ைோய்ந்த ஓர்

அத்தியோயம்

இறக்கப்பட்டு அதில்

வபோர்

புரியுமோறு பிரஸ்தோபிக்கப்பட்டோல்,

எைர்களுவடய இருதயங்கைில் (நயைஞ்சக) வநோய் இருக்கிறவதோ அைர்கள் மரண (பய)த்தினோல்

தனக்கு

மயக்கம்

ஏற்பட்டைன்

வநோக்குைது

வபோல்

உம்வம

வநோக்குைவத நீர் கோண்பீர்! ஆகவை, இத்தவகயைர்களுக்குக் வகடுதோன்”.

இம்மோதிரி பல குரோன் ைசனங்கள், நமக்கு ஒன்வற ஒன்வறத் மதரிைிப்பது,

இஸ்லோம் எனும் மசோல்லுக்கு ைிைக்கம் யோமதனில், “இஸ்லோம் ைலுைில் மசன்று

எல்வலோரிடமும் சண்வடயிடும் இயக்கம்” என்வற தோன் கூறவைண்டும். எது ைவர மக்கள்

இஸ்லோத்வத

இவறச்மசய்தி

என

மைற்றியவடயும். அல்லது

முஸ்லிம்கள்,

கலோச்சோரக்

கத்தினோலும்

குரோனில்

கருத்துப்

குரோனின்

மமௌனியோக்கிைிடும். மபோய்கள்,

நம்புகிறோர்கவைோ,

நம்புகிறோர்கவைோ

அபோண்ட

உள்ைவை

அல்லது

அது

“சீ ர்திருத்தம்,

பரிமோற்றம்”

அதிகோர

ஏமனன்றோல்,

பிரும்மோண்ட யோவுவம,

ைவர

என

வதோரவண

இஸ்லோத்தில்

இஸ்லோம்

சகிப்புத்தன்வம,

இஸ்லோத்தில்

மபோய்கவைத்

குரோவனவய

எத்தவன

முவற

ைசனங்கள்

மபோய்கள்,

தைிர

அல்லோைின்

அவ்ைப்வபோது ஜனநோயகம்,

கரடியோகக்

அைர்கவை

மிகப்

மபரிய

வைமறோன்றுமில்வல.

நம்பிக்வகயில்லோதைர்கள்

முஸ்லிம்கள் ‘ஜிஹோத்’ புரிய மட்டுவம திட்டைட்டமோகக் மகோடுக்கப்பட்டுள்ைது.

மீ து

குரான் 4: 84 –“எனவை, நீர் அல்லோஹ்ைின் போவதயில் வபோர் புரிைரோக. ீ உம்வமத் தைிர, வைறு

யோவரயும்

நீர்

கட்டோயப்படுத்துைதற்கில்வல.

86

எனினும்

நீங்களும்

முஃமின்கவைத்

தூண்டுைரோக. ீ

ைிடுைோன்-[[[...]]]”.

நிரோகரிப்வபோரின்

எதிர்ப்வப

அல்லோஹ்

தடுத்து

குரான்: 4: 141 –“எனவை மறுவுலக ைோழ்க்வகக்கோக இவ்வுலக ைோழ்க்வகவய ைிற்று

ைிடுபைர்கள் அல்லோஹ்ைின் போவதயில் வபோரிடுைோர்கைோக. யோர் அல்லோஹ்ைின் போவதயில் வபோர் புரிந்து மகோல்லப்பட்டோலும் சரி, அல்லது மைற்றியவடந்தோலும் சரி, அைருக்கு நோம் ைிவரைோக மகத்தோன நற்கூலிவயக் மகோடுப்வபோம்”. உடனுக்குடன்

கூறுவகயில்,

அல்லோைின் சுைர்க்கத்தில்

குரான் 9:20

மைைிவயறித்

தம்

ஈமோன்

–“எைர்கள்

மசல்ைங்கவையும்

கிவடக்கும்

மகோண்டு, தம்

உயிர்கவையும்

பரிசுகவைப் நோட்வட

தியோகம்

பற்றிக்

ைிட்டும்

மசய்து

அல்லோஹ்ைின் போவதயில் அறப்வபோர் மசய்தோர்கவைோ, அைர்கள் அல்லோஹ்ைிடம் பதைியோல் மகத்தோனைர்கள். வமலும் அைர்கள்தோம் மைற்றியோைர்கள்”55

முகம்மது தன் சீடர்கவை இஸ்லோத்துக்கோகப் வபோர் புரிந்து அதில் தங்கள்

இன்னுயிவரயும்

தியோகம்

புரிய

வைக்கிறோர்.

எங்குமுள்ை

இஸ்லோமிய

நிபுணர்களும் முகம்மது தூண்டிைிடும் ைன்முவற உணர்ச்சிகவை அவத ைவகயில் தூண்டிைிடுைதுதோன் மகோடுவமயிலும் மகோடுவம.

சவூதி அவரபியோைிலிருந்து மைைியிடப்பட்ட தகைல்படி, மிக முக்கியத்துைம்

ைோய்ந்த முஃப்தி (மிக உயர்ந்தைரோகக் கருதப்படும் முல்லோ) ‘வஷக் அப்மதல் அசீஸ் அல் வஷக்’ (Sheikh Abdel Aziz Al Sheikh) ‘ஜிஹோத்’ எனும் சிறப்போன தத்துைத்வத இஸ்லோத்துக்கு சிலோகித்தோர்.

அைித்தது

கடவுள்

இஸ்லோமிய

அைித்த

உலகிவலவய

பிரத்வயக

மிகப்

ைரப்பிரசோதமமனச்

புனிதமோகக்

கருதப்படும்

மமக்கோைிலும் மதீனோைிலும் இஸ்லோத்வதப் பரப்ப எடுத்த நடைடிக்வககள் சில ரகசியமோகவும்,

சில

பகிரங்கமோகவும்

மசயல்படுத்தப்பட்டன.

‘முஸ்லிம்கவை

எதிர்க்கும் எதிரிகைிடமிருந்து தங்கவைக் கோத்துக்மகோள்ை அைிக்கப்பட்ட ஆயுதவம ‘ஜிஹோத்’.

இவ்ைோயுதம்

மைகு நியோயமோனது,

இவத

அடிக்கடி

உபவயோகித்தோல்,

வபோவர,

முதன்முதலில்

அல்லோ மிக உகப்போவர தைிர மைறுக்கமோட்டோர்’ என்றோர்!!. முகம்மது

எனும்

‘ஜிஹோத்’

கட்டோயப்

56

வதர்ந்மதடுத்து ைிடைில்வல. உலக மக்களுக்கு மூன்று ைித ைிருப்புத் வதர்வுக்கு இடமைித்தோர்! சரணவடய

முஸ்லிம்கள்

1.

இஸ்லோவம

வைண்டுமோம்!

அனுமதிக்க

3.

பின்பற்றவைண்டுமோம்!

முஸ்லிமல்லோதைர்கள்

வைண்டுமமன்றோல்,

இனி

‘ஜசியோ’

2.

முஸ்லிம்கைிடம்

உயிருடன்

எனும்

ைோழ,

சுங்கைரிவய

அைித்துைிட்டு முஸ்லிம்கள் மசோற்படி அைரைர்கள் மதங்கவை பின்பற்றலோமோம்!! முஸ்லிமல்லோதைர்களுக்கு

நடைடிக்வக. ைழியோகும்.

முஸ்லிம்களுக்வகோ

இம்முகம்மவதோ,

எதிர்க்கோைிட்டோலும்,

முதலில்

ைன்முவற

என்பது

ைன்முவறவய

இஸ்லோத்வதப்

பிரவயோகமோக

கவடசியோகக்

முதலும்

பரப்ப,

மக்கள்

57

வகயோளும்

கவடசியுமோன

ைன்முவறயில்தோன்

எதிர்த்தோலும்

ஆரம்பித்தோர்!

மிகக் மகோடுவமக்கோரக் குற்றைோைிகள்தோன் ைன்முவறயில் முதலில் இறங்குைர். ஜிஹோதுக்கு

(போகிஸ்தோனில்

சப்வபக்கட்டு

ைசிக்கும்)

‘ஜோைத் ீ

கட்டும்

அஹ்மத்

55

மற்மறோரு

கோம்மிடி’

இஸ்லோமிய (Javed

Ahmad

அறிஞர்

Ghamidi).

See also Quran, 8:72, “Those who believed and those who suffered exile and fought (and strove and struggled) in the path of Allâh, - they have the hope of the Mercy of Allâh: And Allâh is Oftforgiving, Most Merciful.” and Quran Chapter 8, Verse 74: “Those who believe, and adopt exile, and fight for the Faith, in the cause of Allâh as well as those who give (them) asylum and aid, - these are (all) in very truth the Believers: for them is the forgiveness of sins and a provision most generous.” 56 http://metimes.com/articles/normal.php?StoryID=20060918-110403-1970r 57 Ibid.

87

கோம்மிடியின் என்னுடன்

மோணைர்

நடத்திய

அவ்ைப்வபோது

-‘கோலீத்

சோகீ ரு’டன்

ைிைோதத்தில்,

கலந்தோவலோசித்து

இவ்ைோறு

‘ஜிஹோது’க்கு

மபோருள்

(Dr. Khalid Zaheer)

கோம்மிடியின்

‘சோகீ ர்’

என்பைர்,

மகோள்ை

இவணய

அபிப்பிரோயத்வத ைிைோதத்தில்

வைண்டும்

என்று

மூலம்

அைருடன்

இவ்ைோறு

மதரிைித்தோர்!!

மகோவலகோரனுக்கும் வசட்வடவய ைழக்கமோகச் மசய்யும் சமூக ைிவரோதிகளுக்கும் அல்லது

ைோழத்தகுதி

அைிக்கப்படுகிறது. எல்லோ

‘ஆக,

கோஃபிர்கள்

-

இழந்தைர்களுக்கும்

கோம்மிடி

அபிப்பிரோயப்படி,

‘மகோவலகோரர்கள்,

வசட்வட

‘ஜிஹோதோ’ல்

இஸ்லோத்வத

மசய்யும்

சமூக

தண்டவன

மைறுக்கும்

ைிவரோதிகள்,

ைோழத் தகுதியிழந்தைர்கள்’! என்றோகிறது.58. ஜோைத் ீ கோம்மிடி ஒரு அறிஞரோம்! திடீர் தாக்குதடலப் ‘நபார்’ எனக் கூறுதல் முகம்மதுைிடம்

நிகழ்த்திய

திடீர்த்

உள்ை

அதிகப்

தோக்குதல்கவை

பற்றோல்,

மபரிய

வபோர்

முஸ்லிம்கள் என

அந்நோட்கைில்

பிரமிப்புடனும்

மிகக்

கர்ைத்துடனும் வபசுைது முஸ்லிம்களுக்கு இன்றும் ைழக்கமோக உள்ைது. உண்வம என்னவைோ

வைறு.

ைருடங்கைில்

நடத்தியுள்ைோர்.

74 59

தமக்கு

முவற

மிக்க

திடீர்த்

சக்தி

இருப்பதோகக்

தோக்குதல்கவை

அதோைது

கோட்டிக்மகோள்ை

10

மகோள்ையடித்தவல

இதில் 27 முவற தோவம பங்மகடுத்துக்மகோண்டோர். இவைகவை

‘கஸ்ொ’

(ghazwa) என்பர். இவைகைில் அைர் பங்வகற்றதற்குக் கோரணம் நிரபரோதிகவையும்

நிரோயுதபோணிகவையும் தம் வகப்படக் மகோவல மசய்ய வைண்டுமமன இருக்கும் மகோவலமைறிவய தீர்த்துக் மகோள்ைத்தோன்! எதிரிகள் முஸ்லிம்கவைக் கோட்டிலும் அல்லது

சமமோன

‘சரிய்யா’

(sariyyah)

ஆவணயுடன் சீ டர்கவைோ

பலமுள்ைைர்கைோனோல்

மற்றைர்கைோல் எனக்

எப்வபோதும்

தோக்குதல்

கூறுைர்.

பதுங்கி

தோவம

மசய்யபடும்

இவ்ைிரண்டிலுவம,

இருந்து

பங்மகடுக்கோமல்,

முகம்மதுவைோ

‘ைழிமறித்துக்

தம்

திடீர்த்தோகுதல்கவை அல்லது

மகோள்வையடிக்கும்வபோது

நிரோயுதபோணிகவையும் கோயப்படுத்திக் மகோல்ைவதத்தோன் வபோர்’ என முஸ்லிம்கள் திரித்து ைணுவரயோகக் ீ கூறிக் மகோள்ைதுண்டு. அப்துல்லோ

எழுதியுள்ைது:

இப்னு

கோ’ப்

“எப்வபோதோைது

உள்வநோக்கத்வத மவறத்து, அப்படித்

மசோன்னதோக

‘கஸ்ைோ’

அல்-புகோரி

மசய்யும்வபோது,

தன்

ஹத்தீஸில்,

முகம்மது

தன்

‘சவரய்யோ’ என மோற்றிக் குறிப்பிடுைது ைழக்கம்”.60

திடீர்த்தோக்குதல்கைில்

பங்வகற்றோலும்,

தோவம

முன்னின்று

ைரத்துடன் ீ எங்கும் சண்வடயிட்டதில்வல. எப்வபோதுவம தம்வமச் சுற்றி சீடர்கள்

பவட புவட சூழ, போதுகோப்போக நடுைில் இருப்பது ைழக்கம். நம்பத் தகுந்த எல்லோ சரித்திரங்கவையும் துருைித் துருைித் வதடினோலும், தம் ஆட்களுக்கு முன்னின்று ைரத்துடன் ீ தோன்

இைர்

எதிர்த்துப் தோவன

சண்டயிட்டதோக

ஓர்

இடத்திலும்

வநரில் நின்று பங்கு மகோள்ளும்

‘கஸ்ைோ’ைின் லட்சணம்!!

இல்வல!.

‘ைரப் ீ

வபோர்’

இப்படித்தோன் (Skirmishes) –

இப்படி அடோது மசய்த சண்வடகைில், சரித்திர ஆசிரியர்

‘ம்யூர்’ ைிைக்கியுள்ைது வபோல, “முகம்மதுெின் கடந்த கால ொழ்க்டகயில், எந்த ஒரு இடத்திலாெது, ெரனுக்குரிய ீ ஆற்றலுடன், அஞ்சாவ ஞ்சுடன், எதிரிடய எதிர்த்து

ின்று சண்டடயிட்டதாக முகம்மதுவுக்கு அம்மதிப்டபத் தருெது எந்த

58

http://www.faithfreedom.org/debates/Ghamidip18.htm Tabaqat, Vol. 2, pp. 1-2. Sahih Bukhari Volume 5, Book 59, Number 702:

59 60

88

ெிதத்திலும்

வபாய்யுடரதான்”.

ியாயமில்டல.

முன்னறிவுப்பு

வபடித்தனமோக,

மாறாக

61

ஏதுமின்றி,

அப்படி

கிரோமங்கைில்

நிரோயுதபோணிகைோன

அவநக

வசான்னால்

பதுங்கி

மக்கவை

இருந்து,

அது

திடீமரனப்

மைட்டிச்

சோய்த்து,

அம்மக்களுவடய மபண்டிர், குழந்வதகவையும் கிவடத்த மபோருட்கைவனத்வதயும் (சுருட்ட)

கைைோடிச்

மதோவகக்குப்

மசன்றோர்.

வபரம்

மபண்கவையும்

வபசினோர்.

மிக

குழந்வதகவையும்

முக்கியமோக,

மபண்கவைக்

மீ ட்க,

ஒரு

கற்பழிப்பதில்

தோமும் ஈடுபட்டுத் தம் சீடர்கவையும் ஈடுபடுத்தி, அைர்கவை அடிவமச் சந்வதயில் ைிற்றுக் கோசோக்கினோர். மக்கள்

இது போனி முத்தலீஃக் (Banu Mustaliq) எனும் இடத்தில் நடந்தது. அங்கு கிரோம தங்கள்

கோல்நவடகளுக்குத்

மகோண்டிருந்தனர்.

அங்கு

திருப்பித்

தண்ணர்ீ

தோக்கும்

குடிக்க

ஏற்போடு

மசய்து

ைலுவுவடயைர்கவைக்

மகோன்று,

மபண்கவையும் குழந்வதகவையும் வகதியோக்கினோர். அன்று ஜிவைரியோ (Juwairiya) எனும்

இடத்வதயும்

வகப்பற்றினோர்.

இவ்ைோறு

ஹத்தீஸில் ைிைரமோக எழுதியும் உள்ைோர்.

62

நிகழ்ந்ததோக,

வபரும், 2000 ஒட்டகங்களும் 5000 ஆடுகளும் கிவடத்தன. முஸ்லிம்

சீடர்கள்

அல்புகோரி

தன்

இச்சண்வடயில் முகம்மதுவுக்கு 600

ைன்முவறயில்

சிறு

63

குழந்வதகவையும்

கூடக்

மகோல்ைவதப் போர்த்து அவரபியோைில் யோைரும் அதிர்ச்சிக்குள்ைோயினர். ஆனோல், இந்நிகழ்ச்சிவய உடனுக்குடன்

யோரைது

இன்வறய

மறுப்வபோடு,

மபண்டிவரயும்

சாப்

ஜத்மாெில்

அல்-முஸ்லிம்

இஸ்லோமியத்திவலவய மவறப்போர்கள்.

குறிப்பிட்டோல்

இவத

கிவடயோது

என

முழுப்

முஸ்லிம்

ஆதரைோைர்கள்

குழந்வதகவையும் பூசணிக்கோவயச்

ஹத்தீஸில்

மகோல்ைது வசோற்றில்

எழுதியுள்ைபடி,

மபண்டிவரோடு குழந்வதகவையும் மகோல்லத்தோன் வைண்டுமோ எனத் தயக்கத்துடன் கவடசியோகக்

வகட்ட

வபோது

முகம்மது:

இெர்கடளச்

“குழந்டதகளும்

நசர்ந்தெர்கநள. ஆகநெ வகான்று ெிடுங்கள்” என வகாஞ்சமும் இரக்கமின்றி உறுதிபடுத்திக் கூறினார்.64 திடீர்த்

தோக்குதல்கைின்

வநோக்கவம,

மகோள்வையடிப்பதுதோன்.

இது

தோன்

முகம்மதுைின் வபோர் எனவும் மபோருள்ைிைக்கம் மசய்து மகோள்ைோர். இவத இப்னு “அ’உன்” (Ibn 'Aun) உண்வமமயனக் கூறியுள்ைோர். நிரபரோதி

மக்கவைக்

65

வகோவழத்தனமோகவும்

மகோடூரமோகவும்

திடீர்

தோக்குதல்கைில் மகோவல மசய்ைவத ைிமர்சித்தோல், உடன் இஸ்லோமிய நிபுணர்கள் இவதயும்

நியோயப்படுத்த

மசய்யப்பட்டைர்கள் திரித்துக்

கவதத்து

இன்மனோரு

இஸ்லோமுக்மகதிரோன

ைிடுைோர்கள்.

உத்திவயக்

வகயோள்ைர்.

சதித்ததிட்டத்தில்

அவரபியர்களும்

முகம்மதுைின்

மகோவல

ஈடுபட்டதோகத்

வசர்க்வகயோல்

ைழிப்பறிக் மகோள்ையர்கைோக (bandits) ஆகிைிட்டனர். திடீர்த் தோக்குதல்கைிலிருந்து போதுகோத்துக் மகோள்ைப் பல அவரபிய இனத்தைர் முகம்மதுவைத் திருப்திபடுத்தும் உடன்படிக்வககவைச் வைமறன்ன தோம்

மிக

மசய்து

மசய்யமுடியும்?

ைலுைோகிைிட்ட

நிரோகரித்துள்ைோர்.

மகோண்டனர்.

முகம்மதுவுக்கு பின்னர்

எல்லோ

61

உடலில்

89

லட்சியமில்வல.

உடன்படிக்வககவையும்

William Muir, Life of Muhammad Volume II, Chapter 2, Page 6. Sahih Bukhari, Vol. 3. Book 46, Number 717 63 Ibid. 64 Sahih Muslim Book 019, Number 4321, 4322 and 4323: 65 Sahih Muslim Book 019, Number 4292: 62

ைலுைில்லோதைர்கள்

உடன்படிக்வககள்

அைவர

வகாள்டளயடித்தல் திட்டமிட்டுக்

மகோள்வையடிப்பதன்

வநோக்கவம,

பிறர்

மபோருட்கவை

பறிப்பதற்குத்தோன். இத்தவகய வநோக்கத்திற்கோகச் மசன்ற முகம்மது ‘நோஜ்த்’ (Najd) எனும்

இடத்தில்

இப்னு

மபோருட்கவைோடு,

பல

உமர்

உவரப்பது:

ஒட்டகங்களும்

எல்வலோருக்கும்

கிவடத்தன.

நோனும்

மகோள்வையடித்த இதில்

பங்கு

மகோண்டிருந்வதன். ஆவகயோல், ஒவ்மைோருைருக்கும் குவறந்தது, 12 ஒட்டகங்கள் பங்கோகக் கிவடத்தன.

66

அபூ கஃதோதோ (Abu Qatada) மசோன்னது: “இந்நிகழ்ச்சி ஹூவனவனக் (Hunain)

மகோள்ையடிக்கச் மசன்றவபோது நடந்தது. அப்வபோது முகம்மதுவும் கூடவை இருந்தோர். எங்களுடன் கூடக் மகோள்ையடிக்க ைந்த சீடன் ஒருைன் கழுத்தில் நோன் திடீமரனத் தோக்கிவனன்.

கோரணம்:

ஒருைவனக்

மசன்ற

“மகோள்வையடிக்கச்

மகோவல

மசய்வதன்.

நியோயமோகக்

இடத்தில்,

நோன்தோன்

மகோள்வையடிக்கப்படைன்

மபோருட்கள் அவனத்தும் எனக்குத்தோன் முவறப்படி உரிவம. ஆனோல் அவத நம்மில் வைமறோருைனோக அதனோல்தோன்

இருந்தும்

அைன்

என்

கழுத்வதத்

உரிவமவயப்

பறித்துக்மகோண்டு

தோக்கிவனன்”

என

ைிட்டோன்.

முகம்மது

வகட்டதற்கு

அவ்ைோறு பதிலைித்திவதன். கூட இருந்தைர்களும் நோன் மசய்தது சரிதோன் என

ஒப்புக்மகோண்டனர். அபூ பக்கரும் நோன் அைவன அடித்தது சரிதோன் என ஒப்புக் மகோண்டோன். உடன் முகம்மது எனது சோர்போகத் தீர்ப்பைித்தோர். இதில் கிவடத்த மசல்ைத்தோல் சலோமோ’

என்

மதருைில்

ைோழ்க்வகயில் ஒரு

முதன்

வதோட்டத்வத

முவறயோக

ைோங்கிவனன்.

வசர்ந்ததோல் கிவடத்தது” என அபூ கஃதோதோ மகிழ்ந்தோன். ஆரம்ப

இருந்தது.

ாட்களில்

சீ டர்கள்

இஸ்லாம்

யோைரும்

எந்தக்

மசோத்மதன

அதுவும்

67

சீடர்களுக்கு

ஏவழகள்,

என்

மிகக்

‘போனு

இஸ்லோத்தில்

கெர்ச்சிகரமாக

வகத்மதோழிலும்

மதரியோது,

படிப்பறிவும் கிவடயோது. இதனோல் சம்போதிக்கவும் வைறு ைழிைில்வல. ஆனால், திடீவரனக்

வகாள்டளயடிக்கும்

வதாழிலால்

இஸ்லாநம

அெர்களுக்குப்

புடதயலாகிெிட்டது. திடீமரனச் மசல்ைந்தர்கைோகவும் ஆக முடிந்தது. அப்படியும் சண்டடகளில்

இறந்து

ொழ்க்டகயும்

முகம்மதுெிடம்

மிகச்

நபானால்

அடுத்ததாக

சுடெயுடடதாகப்

ம்பிக்டகயுடன்

ஒட்ட

டெத்தது.

கோட்டுமிரோண்டிகளுக்கு வைமறன்ன வைண்டும்?! இஸ்லோம்

ைைர்ந்துள்ைது. முகம்மதுவும்

இன்று

கீ வழ

அைர்

ைவர

மகோடுத்த

சீ டர்களும்

சூது

மசய்து

ஸோஹிஹ்

ைழிப்பறிக்

கிடடக்க

நபாகிறது

இருக்கும்

சுெர்க்க

அக்கோல

அவரபிய

எனும்

நம்பிக்வகத்

எண்ணத்தால்

துவரோகத்தோல்தோன்

முஸ்லிம்

எனும்

மகோள்வைக்கோரர்கள்தோன்

ஹத்தீஸ்

என்பவத

உண்வமமயன நிரூபிக்கும். இது சலோமோ இப்னு அல்-அக்ைோ மசோன்னது: ஒரு நோள் நோங்கள்

எல்மலோரும்

முகம்மதுவுடன்

வசர்ந்து

கோவல

உணவு

மகோண்டிருந்வதோம். ஆங்வக முன் பின் போர்த்திரோத ஒரு ைழிப்வபோக்கன்

சோப்பிட்டுக் மைையில் ீ

மிக்க மதிப்புள்ை சிறந்த தன் சிகப்பு ஒட்டகத்வத மண்டியிடச் மசோல்லி, அதன்

வசணக்கச்வச ஒரு கயற்றுடன் கட்டி ஒட்டகத்வதத் தன்னிச்வசயோக அவச வபோட ைிட்டு சோப்பிடும் இடத்திற்கு ைந்தோன். முகம்மதுவுடன் கூட இருந்த எங்கவைப்

வபோன்றைர்கவை (போர்ப்பதற்வக மதரியும்படி இருக்கும் அன்றோடங்கோய்ச்சிகவை) ஏற இறங்கப்

போர்த்தோன்.

உடன்

மைைியில்

ைிவரைோகச்

மசன்று

தன்

ஒட்டகத்வத

மறுபடியும் வசணத்வதப் பூட்டி அவத மிக வைகமோக ஓட ஓட ைிரட்டினோன். நோனும் அைவனத் மதோடர்ந்து பின்மசன்வறன். ஒரு கட்டத்தில் ஒவர எட்டில் ஒட்டகத்தின் 66

Sahih Muslim Book 019, Number 4330 Sahih Muslim Book 019, Number 4340

67

90

மூக்கணோங்கயிவறப் மண்டியிட

வைத்து,

தவலவய

ஒவர

ைிழச்மசய்வதன்.

பற்றி

என்

ஒட்டகத்வத

கத்திவய

மைட்டில்

எடுத்து,

மைட்டி

பின்னர்

அவத

நிறுத்திவனன்.

இரு

பின்

ஒட்டகத்தில்

பிைைோக்கி,

ஒட்டகத்தில்,

ஒட்டகத்வத

உட்கோர்ந்திருந்தைன் அைவனக்

அைனிடமிருந்த

கீ வழ

மூட்வட

முடிச்சுகளுடன் முகம்மது இருந்த இடத்திற்கு ைந்தவுடன், எல்வலோருமோக என்வன ைரவைற்கக்

கோத்திருந்தனர்.

முகம்மது

நோன்

மசய்த

வுக்வக

மசோந்தம்

மகத்தோன

கோரியத்வத

மமச்சினோர். இனி அந்த மனிதனிடம் ஒட்டகம் மகோள்வையடித்த மபோருட்கள் யோவும் ‘சலோமோ ைிட்டோர்”.

இப்னு 68

ஒநர

அல்-அக்ைோ’

எனவும்

முகம்மது

ஆகோ! இஸ்லோத்தின் தவலைர் முகம்மதுைின் தீர்ப்பு எப்படி! ஒரு

ஒட்டகத்திற்காகவும்

முடிச்சுகளுக்காகவும்

அெனிடமிருந்த

அவ்ெழிப்நபாக்கன்

வகாடல

அறிைித்து மூட்டட

வசய்யப்பட்டான்.

முகம்மதுைின் முரட்டுக் கும்பவலச் சந்வதகக் கண்களுடன் போர்த்து தப்பிக்க ஓட

முயன்ற அைன் மகோவல மசய்யப் பட்டோன். இந்த இழிவசயடலயும் ‘மகத்தான வசயல்’ எனச் வசால்லும் முகம்மது தான் அல்லாெின் தூதர்! இஸ்லாமிய

ிறுெனர்! முஸ்லிம்கள் உதாரணமாகப் பின்பற்றத் தக்க மகா புருஷர் எனக்

வகாண்டாப் படுபெர்! இது தான் இஸ்லாம்! சீ டர்கள்

எைரோைது

மகோள்வையடித்த

மபோருட்கைில்

மசோந்தங்

மகோண்டோடும் வபோது, அவைகைிலிருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்வகத் தமக்மகன எடுத்துக் மகோள்ைோர்.

இது

அல்-முஸ்லிம்

எனும்

ஹத்தீசில்

உள்ைது:

ஒரு

தடவை,

குரோன்

ைசனம்

மகோள்வையடித்த மபோருட்கைில் ஒரு ‘கூம்” கத்திவய தனக்குத் தந்துைிட ஒருைன் வைண்டினோன்.

முகம்மது

மறுத்துைிட்டோர்.

அல்லோைிடமிருந்து மைைிைந்தது:

உடன்

ஒரு

“திடீர்த் தாக்குதல்

டத்தி வகாள்டளகளில்

கிடடத்த வபாருட்களில் உங்களுக்கும் உரிவமயுண்டு எனும் எண்ணம் இன்னும் சிறிதைைோகிலும்

இருந்தோல்;

இடெயடனத்தும்

உண்டமயில்

அதிலும் ஆவண

அல்லாவுக்கும்,

69

அல்லாெின் தூதர் முகம்மதுவுக்கும் தான் உரியது”.

உலகத்வதவய பவடத்த அல்லோவுக்கு ஒரு ‘கூம்’கத்தி வதவைப்படுமோம்! மகோள்வையடித்ததில்

ைசனம்!

இவ்ைோறு

அல்லோவுக்கும்

முகம்மதுவை

பங்குள்ைதோக

தன்

குரோனிலும்

திருட்டுகவை

ஒரு

வநர்வமமயன

மமய்ப்பிக்க அல்லோவையும் தனது மகோள்வைக் கும்பலில் ஒரு கூட்டோைியோக ஏன் வசர்த்துக்மகோண்டோர்?

மகோள்வையடித்தவைகைில்

அல்லோைின்

பங்கோக

அல்லோவுக்கோ மசன்றவடயும்? அப்படி மகோள்ையடித்த மபோருட்களுக்கு உண்வமயோக அல்லோ

மசோந்தங்

மகோண்டோடி

கடவுள்

மபயவரச்

மசோல்லி

முகம்மதுவைோ

இன்று

ஒரு

எடுத்துக்

முஸ்லிமும்

மகோண்டுைிட்டோல்

இஸ்லோத்தில்

மகோள்வையடிப்பது

அன்று

இருக்கவை

எனும்

கருத்வத

உருைோக்கியது ஒரு வைவை முகம்மது ஆரம்பித்து வைத்ததுதோவனோ!

ஒரு

மோட்டோன்.

உலகில்

வகாடுவெறிக்காமம் (Sadism) திடீர்

மகோள்ையடிக்கச் கூடுதலோகப்

தோக்குதல்கைில், மசல்லும்

போலியல்

அடிவமகைோகக்

முகம்மது

வபோது,

இன்பத்திற்கோக

குழந்வதகளும்

தன்

சமூக

அைர்களுக்குச் வைண்டிய

கிவடத்தனர்.

ரக

போனு

ைிவரோதிக்

மசல்ைம்

ைோரியோன

கும்பலுடன்

மட்டுமல்லோது மபண்களும்;

அல்-முஸ்தலீஃக்

(Banu Al-

mustaliq) பவடமயடுப்பில் ஜுவைரியோ (Juwairiya) என்ற பருை மங்வகயின் அன்புக் 68

Sahih Muslim Book 019, Number4344 Sahih Muslim Book 019, Number 4328

69

91

கணைன் முகம்மதுவுடன் சண்வடயிட்டு மடிந்தோன். ஜுவைரியோ எனும் மங்வக தோபீத் இப்னு கிஃவயஸ் என்பைனுக்கு பங்கோகக் கிவடத்தோள். மிக்க

கைர்ச்சி

மிகுந்த

அழகி

இப்பவடமயடுப்பில்

தபீதுக்கு

பங்கோகக்

கிவடத்தவுடன், அடிவம ைோழ்ைிலிருந்து ைிடுபட அைனுக்கு வைண்டிய ஒன்பது

படி தங்கத்வத அைிக்க ஒரு பத்திரத்திலும் வகமயோப்பமிட்டோள். இந்நிகழ்ச்சிவய முகம்மதுைின்

இைம்

ையது

ஆவச

மவனைி

ஆயிஷோ

சுவைபட

இவ்ைோறு

கூறுகிறோள்: ”இைவைக் கண்டவுடன், எனக்குப் மபோறோவமயும் மைறுப்பும் ஒருங்வக உண்டோனது. இைளுடன்

கூடிய

சீ க்கிரம்

ஈடுபட

சூடு

முகம்மது

இைவைப்

முகம்மதுக்கு

போர்த்தவுடன்

‘ஜிவ்மைன’ப்

போலியலில்

பிடிக்கப்

வபோகிறமதன

அறிந்வதன். பின் நோவன முகம்மதுைிடம் மசன்று இைள் போனு அல்-முஸ்தலீஃக் மக்கள்

தவலைர்

மசோன்வனன்.

இப்னு

‘அல்-ஹரித்

உடன்

திரோர்’

(al-Harith

ibn

மகமைனச்

Dhirar)

முகம்மதுவை

‘ஜிவைரியோ’வும்

வநோக்கி:

“என்

துரதிருஷ்டத்வதப் போருங்கள். “எப்படி இருந்வதன் - இப்படி ஆகிைிட்வடன்”. இந்த நிவலக்கு

வகோரியபடி

என்வனத்

தள்ைிைிட்டீர்கவை!

மிட்புத்

ஒப்புக்மகோண்டு

மதோவகக்கோக

ைிட்வடன்.

ைோழ்க்வகயிலிருந்து

என்வன

உங்கள்

என்

ஒன்பது

உதைி

அடிவம

படி

ைிடுைியுங்கள்”

ைோழ்வை

நீக்க

தங்கத்வதத்

நோடி

என்றோள்.

தோபீத்

தருைதோகவும்

ைந்துள்வைன். முகம்மது

அடிவம

அைைிடம்:

“உனக்கு எல்லோைற்வறயும் ைிட ஒரு படி வமலோன நல்ல நிவல வைண்டுமோ?

நோவன உன் பிவணயிலிருந்து மீ ட்பு மசய்து உன்னவய மணந்து மகோள்கிவறன்” என்றோர்.

அதற்கு

சரிமயன

‘ஜிவைரியோ’வும்

“அப்படிவய ஆகட்டும்” என பதிலுவரத்தோர். ஒரு

‘ஜிவைரியோ’வைோ, கும்பல்

தவலைர்.

மசய்யப்பட்டோள்.

இைள்

அைளும்

நோட்டின்

ஒப்புக்மகோண்டோள்.

70

கணைவனக்

இைைரசி.

மகோன்ற

முகம்மதுவைோ

அடிவமயோக்கப்பட்டோள்.

வபோது

முகம்மது,

மகோள்வைக்

இைளும்

அைவை

வகது

அடிவமத்

தனத்திலிருந்து ைிடுைிக்க முகம்மது மசய்த ைண் ீ பகட்டுக் கோட்சியின் வநோக்கவம மகோடிது. ஆனோல், இைள் முகம்மதுவை மணப்பவதத் தைிர வைறு என்னதோன்

மசய்துைிட முடியும்? முகம்மதுைின் ையவதோ 58, ‘ஜிவைரியோ’ ையது 20 மட்டுவம. தோன்.

முகம்மதுவை

ைிட்டு

இச்சந்தர்ப்பத்தில்

வைமறங்கு

அைைோல்

மசல்ல

இயலும்? இவதயும் மறுத்தோல் பலைந்தமோகக் கற்பழிக்கப்படுைோள். வைறு ைிருப்பத் வதர்வும் கிவடயோது.

முகம்மதுெின்

முகம்மதுெின்

மிக

மடனெிகளில் தாராள

அநனகம்

மனத்துக்குச்

நபர்

ெிதடெகவளன்படத

சான்றாக

ஆதரொளர்கள்

மிடகப்படுத்திக் கூறுெது ெழக்கம். ஆனால் இதில் அெர்கள் கூறாமல் ெிட்டது: இவ்ெிதடெகள்

எல்நலாருநம

மிகவும்

இள

ெயதுள்ள

அழகிகள்.

இவ்ெழகிகடள மணக்க இெர்கள் கணெர்கடளக் குறிடெத்துக் வகால்ெடத முகம்மது

ெழக்கமாக்கி

அவ்ைிதவைகைில்

இருந்தார்.

குழந்வதகைில்லோத

அப்படி

இைையது

மணக்கும்

அழகிய

பருை

வபோது

கூட

மங்வககவை

மட்டுவம மபோறுக்கிமயடுத்து மணந்து மகோள்ைோர். இைர் மவனைிகளுக்குள் மிகவும் அதிக ையதோன ‘மசௌதோ’ எனும் 30 ையது மங்வகவய மணந்து மகோண்ட கோரணம், இைமைோரு

அழகி;

குழந்வதகவை

வமலும்

நன்றோகக்

கதீஜோ

கைனித்துக்

கோலமோனவுடன்

மகோள்ை

முடியும்

இைைோல்

மணந்தோர். ‘மசௌதோ’தோன் மவனைிகளுக்குள் மிக ையதோனைள்!

70

http://66.34.76.88/alsalafiyat/juwairiyah.htm

92

தன்

என்பதற்வக

சிறு

மட்டும்

மற்மறோரு கவதயோகத் ‘தல்போரி’ எனும் இஸ்லோமிய சரித்திர ஆசிரியர் 71

எடுத்துவரக்கிறோர், மணக்கத்

‘ஹிந்த்

தயோமரன

இருப்பதோகச் வகைிட்டோர் நிபந்தவன:

மசோன்னவுடன்

72

இப்னு

முகம்மது

அபூ

தோலீப்’

எனும்

மசோன்னவுடன்,

அைவை

அைள்

மணக்கும்

அழகிய

தனக்குக்

எண்ணத்வத

மபண்வண குழந்வத

அப்வபோவத

. ைிதவைகவை மணக்கச் சம்மதிக்கும் வபோது, முகமதுைின் முக்கிய

இைர்களுக்குக்

குழந்வதகைில்லோமல்

20

ையதுள்ைைர்கைோகத்தோன்

இருக்க வைண்டும்! ஜோரீர் இப்னு அப்துல்லோ (Jarir ibn Abdullah) எனும் முஸ்லிம் கூறுைது:

முகம்மது

என்வறன்.

வகட்டோர்.

‘ஜோரீவர’க்

‘அைள்

முன்னவர

மணமோகோதைைோ?”’எனக்

‘உனக்கு

மணமோனைைோ

வகட்டோள்.

‘அைள்

மணமோகிைிட்டதோ?’ “ஆம்“ அல்லது

என்வனைிட

ையது

இதுைவர

மூத்தைள்’

என்வறன். ‘நீ ஒரு சின்னப் மபண்வண மணந்து மகோண்டிருந்தோல், நீயும் அைளுடன் வசர்ந்து

ைிவையோடிக்

மகோண்டிருக்கலோம்.

அைளும்

ைிவையோடுைோவை’ என்றோர்.73

உன்னுடன்

மகிழ்ச்சியுடன்

இப்னு சோ’த் எனும் ைரலோற்று ஆசிரியர், எழுதுகிறோர்: அமீ ர் என்பைனின்

ைிதவை மகள் “ஸோ’போ”ைின் அழவகப் பற்றி ஊர்ப்வபச்சில் வகள்ைிப்பட்டு, அைவை மணந்து

மகோள்ைதோக

அைள்

மகன்

மூலமோகவை

ஒரு

மசய்தி

முகம்மது

அனுப்பினோர். அச்சிறுைனும் தன் தோயிடம் முகம்மதுைின் மணக் வகோரிக்வகவய அறிைித்தோன். மகோஞ்ச நோைில் அைள் இைையது ைிதவையல்ல எனும் உண்வமச் மசய்திவயக்

வகள்ைிப்பட்டோர்.

மசோல்லியனுப்பிய

தன்

மசய்திவய

தோய்

முகம்மதுவை

சிறிது

நோட்களுக்குப்

முகம்மதுைிடம் கூறியதும் மமௌனமோகிைிட்டோர். முகம்மதுவுக்கு

மபண்டிர்

மணக்க

74

என்றோவல

சம்மதம்

பின்

என

அச்சிறுைன்

போலியலுக்குக்

கிவடக்கும்

மபோருட்கள். மற்ற அவசயும் மசோத்துகள் வபோன்ற (tangible) தட்டுமுட்டு சோமோன்கள். இைர்களுவடய

வைவல,

கணைவன

போலியலில்

குழந்வதகவைப் மபற்றுக்மகோள்ைது மட்டுவம.

திருப்திப்படுத்தி

அைனோல்

கீ ழ்க்கூறிய கவதமயோன்று வமற்கூறியவத நிரூபித்து அைர்கவை அைர்கள்

போதுகோப்புக்கோக மசோன்னபடி,

மணந்தோர்

முகம்மது

ஒரு

எனும்

போசோங்வக

தடவை

அம்பலப்படுத்தி எனும்

‘மசௌதோ’

ைிடும்.

நடுையது

பர்ரோ

நங்வகவய

ைிைோகரத்து மசய்துைிடுைதோகத் மதரிைித்தோர். அைளும் முகம்மது ஆயீஷோ எனும்

மிக ைிருப்பமோன சிறு ையது மவனைி ைட்டிற்குச் ீ மசல்லும் ைழியில் உட்கோர்ந்து மகோண்டோள். என்வன ஏன் ைிைோகரத்து மசய்தீர்கள்? என் தைமறன்ன? என்வன ைிைோகரத்து உங்கவைத்

மசய்து

தைிர,

நோனிருந்தோல்,

ைிடோதீர்கள்.

வைறு

‘மீ மைழு

ையதும்

நோதியில்வல.

(கியோம)

நோைில்’

ஆகிக்

உங்கள்

மகோண்டிருக்கிறது. மவனைிகைில்

(day of resurrection)

எனக்கு

ஒருைரோக

எனக்கும்

நற்கதி

கிவடக்குவம. இது ைவர உமக்கு ஏற்ற மவனைியோக இருந்து எல்லோைித உடல் நிவலகைிலும் உங்கள் போலியல் ஆவசகவை நிவறவைற்றியிருக்கிவறவன! தோங்கள் போலியலுக்கோக

என்னிடம்

சம்மதிக்கிவறன்.

இதனோல்

கழியுங்கள்.

என்னுடன்

ஒப்புக்

உடலுறவு

மகோண்ட

கூட

எனக்மகோரு

71

நோட்கவையும்

மகோள்ை

வைண்டோம்.

ஆட்வசபமுமில்வல

ஆயீஷோவுடவன

இதற்கும்

என்றோள்.

நோன்

ஆனோல்

Muhammad ibn Jarir al-Tabari (838–923) was one of the earliest, most prominent and famous Persian historians and exegetes of the Quran, most famous for his Tarikh al-Tabari and Tafsir alTabari. 72 Persian Tabari, Vol. IV, page 1298. 73 Bukhari Volume 3, Book 34, Number 310: 74 Tabaqat V. 8 p. 157

93

என்வன ைிைோகரத்து மட்டும் மசய்து ைிடோதீர்கள். எனக்கு ையதோகி ைிட்டது என்று மகஞ்சினோள்.75

‘மசௌதோ’வைக் கதீஜோ இறந்து ஒரு மோதத்தில் அன்று மணந்தோர். தற்வபோது

முகம்மது

கோட்டிலும்

இைவை மிக

ைிைோகரத்து

ையதோனைள்.

கைர்ச்சியற்றைைோகி நிவனத்தோவர

ைிட்டோள்.

தைிர

மசய்த

வமலும்

இைளுடன்

ஹிஜிரோ 54இல் இறந்தோள்.76

மற்ற

இனி

திடீர்த்தோக்குதல்கைில்

கோரணம்,

அைள்

இைையது

மவனைியர்கவைக்

பருத்தைள்.

மவனைியருடன்

ைோழ்ைதற்கல்ல.

இைளும்

மகோள்வையடித்தவைகைில்,

மவனைிக்கும்

பங்குண்டு.

சோக்கில் கட்டி,

‘டிர்ஹோம்’கவை அனுப்பியிருந்தோர்.

மகோள்வையடித்த

மற்ற

உடல்

அவ்ைோவற,

உமர்

மபர்சியோ/

மபோருட்கைில் ‘மசௌதோ’வுக்மகன

77

போர்க்கவும்

ைிவையோட

இத்துயருடன் ஒவ்மைோரு

எகிப்து

கரடுமுரடோன

தோக்குதல்கைில் வபரீச்சம்பழச்

கற்பழித்தல் திடீர்த்தோக்குதலில்

வகப்பற்றப்பட்ட

மபண்கவைக்

கற்பழிக்கலோமமன

முஸ்லிம்களுக்கு முகம்மது அனுமதி அைித்திருந்தோர். அைர்கவைக் கருத்தரிக்கவும் ைிடோமல்,

கற்வபயும்

அைர்கவைத்

திருப்பி

அழித்துைிட்டு,

அனுப்பிைிடவை

மீ ட்புத்

மதோவகவயயும்

சீடர்கள்

மபற்றுக்மகோண்டு

தீர்மோனித்தனர்.

போலுறைில்

ஈடுபடும்வபோது கவடசியில் தங்கள் உறுப்வப மைைிவய இழுத்துக் மகோள்ைலோமோ (Al-Azl - coitus interruptus)

எனும்

சந்வதகம்

அைர்களுக்கு எழுந்தது.

இந்த அற்பச்

மசயலுக்கும் முகம்மதுவைக் கலந்தோவலோசிக்கச் மசன்றவபோது “இம்மோதிரி மசய்யத் வதவை இல்வல. நிர்ணயிக்கப்பட்ட உயிர் ைோழ அல்லோ தீர்மோனித்திருந்தோல், அது உயிர்

ைோழத்தோன்

வகாள்ளத்

மபண்கவைக் மட்டும்

வைண்டும்.

நதடெயில்டல”

உங்கள்

அறிவுவர

பற்றி

(Nutfah)

கற்பழிக்கு முன்னரும்,

மசோல்லி

ைிந்வதப்

ஆணுறுப்டப

என

முடிந்தவுடனும்

75

வெளிநய

ைழங்கினோர்.78.

கைவல

ஆக,

“இன்ஷோ

இழுத்துக்

வகதியோன

அல்லோ”

மகோள்ைோமல்

என

உட்புறவம

Tabaqat V. 8 p. 53-54 Tabaqat V.8 page 56 Tabaqat V. 8 p. 55 78 Bukhari, Volume 5, Book59, Number 459. Many other canonical hadiths recount how Muhammad approved intercourse with slave women, but said coitus interruptus was unnecessary because if Allâh willed someone to be born, that soul would be born regardless of coitus interruptus. See the following: Bukhari 3.34.432: “Narrated Abu Saeed Al-Khudri: that while he was sitting with Allâh's Apostle he said, ‘O Allâh's Apostle! We get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices, what is your opinion about coitus interruptus?’ The Prophet said, ‘Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allâh has destined to exist, but will surely come into existence.’” Sahih Muslim is another source considered factual and accurate by virtually all Muslims. Here is Sahih Muslim 8.3381: “Allâh's Messenger (may peace be upon him) was asked about 'azl, (coitus interruptus) whereupon he said: The child does not come from all the liquid (semen) and when Allâh intends to create anything nothing can prevent it (from coming into existence).” Muslims also consider Abu Dawood highly accurate and factual. Here is Abu Dawood, 29.29.32.100: “Yahya related to me from Malik from Humayd ibn Qays al-Makki that a man called Dhafif said that Ibn Abbas was asked about coitus interruptus. He called a slave-girl of his and said, ‘Tell them.’ She was embarrassed. He said, ‘It is alright, and I do it myself.’ Malik said, ‘A man does not practise coitus interruptus with a free woman unless she gives her permission. There is no harm in practicing coitus interruptus with a slave-girl without her permission. Someone who has someone else's slave-girl as a wife does not practice coitus interruptus with her unless her people give him permission.’" See also Bukhari 3.46.718, 5.59.459, 7.62.135, 7.62.136, 7.62.137, 8.77.600, 9.93.506 Sahih Muslim 8.3383, 8.3388, 8.3376, 8.3377, and several more. 76 77

94

மசலுத்திக்

கவடசி

ைவர

இன்பம்

துய்க்கலோம்.

இம்மோதிரி

உடலுறவுக்

வகள்ைிகளுக்கும் பதிலைிக்கும் தவலைர் முகம்மது! அதோைது இஸ்லோத்து அல்லோ!! இங்கு

கைனிக்க

மபண்கவைக்

ஊக்குைித்தோர்.

இப்மபண்டிர்

மசய்யலோமமனவும் பிறப்புறுப்வப ைிமரிசித்து,

வைண்டியது:

கற்பழிக்கப்படுைவத அது

கவடசி

மணமோனைரோனோலும்

தைறில்வல

மநோடியில்

வகப்பற்றப்பட்ட

கட்டோயமமனவும்

கூறி

தோக்குதல்கைில்

முகம்மது எனவும்

மைைிவய

மபண்கள்

இருக்கிறோர்.

அைர்கவைக்

கூறியிருக்கிறோர்.

ஆண்கைின்

மோறோக,

கருத்தரிக்கச்

இழுத்துைிடுைவதக்

எைரோனோலும்

இது

வகப்பற்றப்பட்ட

தடுக்கைில்வல.

இதற்கோகப்

கடுவமயோக

கருத்தரிக்கச் ைலது

(righthand possessions) எனவும் தீர்மோனித்திருக்கிறோர்.79

மசய்ைது

கர

உவடவம

[[மமோழிமபயர்ப்போைர் பின்னூட்டம்:1971-இல் நடந்த பங்கைோவதஷ் வபோரில் (Bangladesh War with Pakistan), போகிஸ்தோன் மஜனரல் திக்கோ கோன் (Pakistani General Tikka Khan) தவலவமயில்

பல

லட்சக்

கணக்கில்

அங்கிருந்த

முஸ்லிமல்லோத

ஹிந்து

மபண்கைின் (Hindu women were raped in millions) கற்பு சூவறயோடப்பட்ட கோரணம், முகம்மது வநர்த்தி

ைிடுத்த

இவ்ைோவணயோல்தோன்.

நற்பணிமயன

முஸ்லிம்கள்

இவதயும்

மசய்தோர்கள்.

அல்லோவுக்குச்

எப்வபோதும்

உடல்

மசய்யும்

உறவுக்கு

முன்னரும், முடிந்தவுடனும் “இன்ஷோ அல்லோ” எனச் மசோல்லி அல்லோவுக்கோக முஸ்லிம்கள்

ைன்புணர்வுக்

கலைியில்

ஈடுபட்டு

மசய்யவைண்டும்! ]]. சுபோனல்லோ!

அல்லோவுக்வக

சமர்ப்பணம்

சித்திரெடத இப்னு

இஷோஃக்,

முன்மனச்சரிக்வகயுடன் அைர்கள் அைர்கள் போய்ந்து

எதிர்போரோமல்

தவலைன்,

எனும்

திடீமரனத்

நிரோயுதபோணிகள்.

போய்ந்து

முகம்மதுைின்

‘வகபர்’

அைர்கள்

தோக்கினோர்.

இவைஞன்

தன்

ஆசிரியர்,

கூறுகிறோர்:

முகம்மது

தோக்கினோர்.

ைசிக்கும்

சீடர்களுடன்

தற்கோப்புக்கோக

அங்கு

‘கினோனோ

ைரலோறு

யூதர்கள்

பயந்து

வகதோனைர்கைில்

அல்-ரபி’யும்

ஒருைன்.

வகோட்வட

நகவர

ஓடும்வபோது

கூடப்

வகபர்

இைன்

வகோட்வடத்

வகோட்வட

கருவூலத்தின் (treasury) போதுகோைலனோகவும் இருந்தோன். அைன் முகம்மது முன் நிறுத்தப்பட்டோன்.

கருவூலப்

ஒரு

கூட்டி

மபோக்கிஷங்கள்

எங்கிருக்கிறமதன

முகம்மது

கினோனோவை ைிசோரித்தோர். தனக்குத் மதரியோமதன அைன் கூறிைிட்டோன். அப்வபோது யூதவனக்

ைந்து

வகட்டவபோது

அைன்

கினோனோ

தினமும்

ைிடியற்கோவலயில் ஒரு போழவடந்த இடத்திற்கு மசல்ைவதப் போர்த்தோகச் சோட்சி மசோன்னோன்.

அப்மபோக்கிஷத்வத

முஸ்லிம்கள்

மசோன்னோன்.

அங்கு

சீடர்களுடன்

மகோன்று

ைிடுைதோக

மட்டுவம

வகப்பற்ற

முகம்மது

முகம்மது

முடிந்தது.

மசோன்னவபோது,

மீ தி

கண்டுபிடித்தோல் ஆம்

மசன்று

மபோக்கிஷங்கள்

கினோனோவைக்

மதரியுமமன

சில

எங்வக

அைனும்

மபோக்கிஷங்கவை என

ைிடோமல்

கினோனோவைக் வகட்டவபோது அைன் அவைகவைப் பற்றித் தனக்குத் மதரியோமதன 79

Quran, 4:24: “Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath Allâh ordained (Prohibitions) against you.” Quran, 33:50): “O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom Allâh has assigned to thee.” Quran, 4:3: “If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, two or three or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing injustice.”

95

மசோன்னோன்.

முகம்மது

சித்திரைவத

உடவன,

மசய்யுங்கள்’என

‘இைனிடமிருந்து

‘அல்-சுவபர்

தகைல்

கிவடக்கும்

அல்-அவ்ைோம்’

(al-Zubayr

ைவர

Al-Awwam)

என்பைனிடம் ஆவணயிட்டோர். அைனும் ஒரு பழுக்கப்பட்ட இரும்புக் கம்பிவய மோர்பில்

வைத்து, பின்

அைன்

Maslama)

ஒப்பவடக்கப்பட்டு

கீ வழ

மநருப்வபயும்

அைனும்

முகம்மதுவை

மூட்டித்

துடிக்கத்

துடிக்கச்

சித்திரைவத மசய்தோன். கினோனோ ‘முகம்மது இப்னு மஸ்லோமோ’ைிடம் (Muhammad b. கினோனோ தவலவயச் சீ ைி ைிட்டோன்.80 சஃபீயா

ஏமோற்றிய

குற்றத்திற்கோக

கினானா சித்திரெடதயால் வகாடல வசய்யப்பட்ட அன்நற, 17 ெயதான எனும்

கினானாெின்

கூடாரத்திற்கு முன்புதோன்

முகம்மது

“போனு

கணைன்,

மற்ற

யூத

மடனெிடய

அடழத்துச்

குஃவரசோ”

ையதுக்கு

வசன்றார்.

(Bani Quraiza) ைந்த

உடலுறவுக்காக்காகத் இரண்டு

இனத்வதச்

ஆண்கள்

தம்

ைருடங்களுக்கு

வசர்ந்த

இைள்

எல்வலோவரயும்,

தந்வத,

சஃபீயோவை

மணப்பதற்மகன்வற ஒட்டுமமோத்தமோக தக்க சமயத்திற்கோகக் கோத்திருந்து முகம்மது மைட்டிக் மகோன்றோர். பின்

இபுனு இஷோஃக் தன் ைரலோற்றில் எழுதி வைத்தது: முகம்மது ஒன்றன்

ஒன்றோக

முகம்மது

யூதக்

வகோட்வடகவை

சுைோதீனப்படுத்திக்

மகோண்டோர்.

மற்ற மபண்கவைத் தம் சீ டர்களுக்குப் பகிர்ந்தைித்தோர். சஃபீயோவை ‘பிலோல்’ தன் முன் மகோண்டு ைரும்வபோது, அைளுடன் பல மணமோன யூத சிறுமிகள் ைழியில்

தங்கள் கணைன்மோர் மகோவல மசய்யப்பட பிவரதங்கவைத் தோண்டி ைர வநர்ந்தது.

எல்வலோரும் தங்கள் கணைன்மோர் இறந்த துக்கத்தில் அழுது ைிசனப்படும்வபோது, அப்பிவரதங்கைில்

படிந்திருந்த

புழுதிவய

அகற்றிக்

கிவடத்த

துணியோல்

அப்மபண்கவை மூடினர். இைர்கள் மசய்வகவயக் கண்ட முகம்மது, “எல்லோ மபண்பிசோசுகவையும்

அகற்றிச்

சஃபீயோவை

மோத்திரம்”

தன்னிடம்

மகோண்டு

ைர

இரக்கமின்றித் தன் சீடர்கைிடம் தனியோகக் குசுகுசுமைன ஆவணயிட்டோர். கோரணம் சஃபீயோவுடன்

அைள்

கணைன்

இறந்த

அன்வற

புணர

வைண்டுமமன

அடக்க

இயலோத மகோடுமைறி கழிகோமம் (sadistic lust). ‘சஃபீயோ’ ைந்து வசர்ந்ததும், அைள் வமல் தன் வமலங்கிவய (reda /ridda அல்லது cloak) மைட்மடறிந்து, ‘பிலோல்’ பக்கம் நடிப்புக்கோகப் போர்த்து, “ைழியில் இறந்து கிடக்கும் இப்மபண்கைின் கணைன்மோர் பிவரதங்கவை கடந்து இைர்கவை இங்கு மகோண்டுைர உங்கள் மனதில் கருவணவய ைற்றிப் வபோனதோ?” என அைர்கவைப் போர்த்துப் போசோங்கோகச் சோடினோர்.81

சற்று வநர முன்பு இந்த யோைரும் மபண்-பிசோசுகள். சஃபீயோவுடன் அன்வற

புணர அைளுக்மகதிரில், ‘கருவண உள்ைம்’ மபோங்கி ைழிந்து அல்லோைின் தூதர் தற்சமயம்

புலம்புகிறோர்.

முரண்போட்வடக்

கைனிக்க

வைண்டும்.

முகம்மதுைின் இரட்வட நடிப்புக்கோன வைடங்கள்.

இதுதோன்

வகபர் வகோட்வடவயக் வகப்பற்றியது பற்றியும், சஃபியோைின் கற்பழிப்பு

பற்றியும் அல்-புகோரி மிகத் மதைிைோக தக்க ஆதோரங்களுடன் குறிப்மபடுத்துள்ைோர். வமற்கூறிய

மசோன்னோன்: இன்னும்

நிகழ்ச்சிக்குப் “பஃஜிர்

இருட்டோகவை

மதோடர்ந்வதோம்.

பின்னணி

எனும்

இவதோ:

ைிடியற்கோலத்

இருந்தது.

முகம்மதுவுடன்,

‘அனோஸ்’ மதோழுவகவய

இருப்பினும்

‘அபூ

எங்கள்

தல்ஹோ’வும்

இந்தத்

ஒட்டக

(Abu

தகைவலச்

முடித்திருந்வதோம்.

Talha)

சைோரிவயத்

இருந்தோன்.

இவ்ைிருைர் பின் நோன் மசன்வறன். அப்வபோது முகம்மது துவடயில் துணியில்வல.

வகபருக்குள் நுவழயும் வபோது, “அல்லோஹூ அக்பர்” வகபர் அழியப் வபோகிறது. 80

Sirat Rasul Allâh, p. 515.

81

Ibn Ishaq Sira p. 514

96

இவத மூன்று முவற திருப்பித் திருப்பி மசோன்னோர். இதற்குள் மக்களும் மதருைில் ைந்து

தன்

“முகம்மது

மகோள்ளுங்கள்”

என

சீடர்களுடன்

அங்குமிங்கும்

ைந்துைிட்டோன்.

ஓடினர்.

ஓடுங்கள்;

இச்சமயத்தில்

ஓடி

நோங்கள்,

ஒைிந்து

வகபவரக்

வகப்பற்றிப் பலவரக் வகது மசய்து, மகோள்வையடித்வதோம். அப்வபோது ‘தஹ்யோ’ ைந்து

ஒரு

மபண்வணச்

ைந்து

‘தஹ்யோவுக்கு

சுட்டிக்கோட்டி,

இைவை

எனக்குக்

மகோடுக்கவும்

என

வகட்டுக்மகோண்டோன். பிறகு அைன் அைவைோடு மசன்ற பிறகு, ஒருைன் ஓவடோடி மிக

‘கினோனோ’ைின் அழகோனைள். சஃபீயோவை

இைள்

நன்கு

அன்வற

அப்புறப்

தஹ்யோவுக்குக்

சஃபீயோவை

‘அனோஸி’டம்

போர்த்தவுடன்,

ைிடுைித்து,

சவகோதரிகவை

தைறோகத்

இைம்

உங்களுக்குத்தோன்

முன்னிவலயிலிருந்து தைத்திலிருந்து

தோங்கள்

அழகோன

ஏற்றைள்.

(ஒவர

ஒரு)

மகோடுத்தோர்.

வகபரிவலவய

‘தஹ்யோ’வுக்கல்ல தைிர

எனறோர்.

மணந்து

கணைன்

மகோண்டோர்.

மணப்பதற்கு

மிக

என்றோன்.

மற்றைர்கவை

இைவையும்

சபீயோவுக்கோக

பின்னர்

இைவை

“முகம்மது

தவலைன்

‘வகபர்

சஃபியோ.

சஃபீயோவைத்

படுத்திைிடு’

உடனுக்குடன்

வகட்டோன்.

தந்துைிடீர்கள்.

மவனைி

என்

அடிவமத்

சஃபீயோைின் கினோனோ

அப்வபோது

இரு

இறந்த தோபீத்

‘ைரதட்சிவணயோக’

(mahr = dowry) எவ்ைைவு மகோடுத்தோர்” எனக் வகட்டோன். அதற்கு அனோஸ், “இைவை அடிவம ைோழ்ைிலிருந்து ைிடுைித்து (manumitted), அைவை மணந்தோவர அதுதோன் முகம்மது

மகோடுத்த

ைரதட்சிவண”

என்றோன்.

ஆனோல்,

அெடளக்

கணென்

கினானா இறந்த அன்நற இரவு ‘உம் சுடலம்’ என்பெள் (Um Sulaim)

ன்கு

அலங்கரித்து, முகம்மதுெின் கூடாரத்துக்கு முஸ்லிம் புது மணப்வபண்ணாக 17 ெயதுக்

கன்னி

வசல்லப்பட்டாள். கணைன்

‘சஃபீயா’டெ

82

அப்வபோது

பாலியல்

அப்மபண்ணின்

இறந்த

அன்வற

மனது

முகம்மது

சுகத்திற்காக,

எவ்ைைவு

மநஞ்சில்

மசோன்ன

மற்மறோரு

ஹத்தீஸ்,

இழுத்துச்

போடுபட்டிருக்கும்!

ஈைிரக்கமின்றி

ைிதவையோனைவை அன்வற ைன்புணர்ச்சியில் அனுபைித்தோர். அனோஸ்

வமல்ல

அல்-புகோரி

அைள்

அன்றுதோன்

எழுதி

வைத்தது:

மதீனோ தட்ப மைப்ப நிவல தங்களுக்கு ஒத்துைரைில்வல என்று அதற்கு மருந்து ைோங்கிப் வபோக ைந்தோததோக, எட்டுப் வபரடங்கிய அவரபியக் குழு (முஸ்லிம்கைல்ல)

முகம்மதுவைப் போர்க்க ைந்தனர். “ஒட்டக மூத்திரத்வதக் குடித்தோல் குணமோகு” மமன

அைர்களுக்குக்

கூறி,

சற்று

தூரத்திலிருக்கும்,

ஒட்டகக்

கோப்போனிடம்

அனுப்பிவைத்தோர். (Al-Bukhari: Vol. 7, Book 71, No. 590 - “The climate of Medina did not suit some people so the Prophet ordered them to drink camel urine as a medicine.”) தனித்திருந்த அக்கோப்போவனக் மகோன்று, தங்களுக்கு வைண்டிய ஒட்டகங்கவைக்

கைைோடிச்

மசன்று

ைிட்டனர்.

இவதக்

வகட்ட

முகம்மது,

கண்கைிலும்

பழுக்கக்

கோச்சிய

ஆணியோல்

அைர்கவைத் மதோடர்ந்து வகதிகைோக்கிக் மகோணர்ந்து, “இக்கயைர்கவை இரு வககள் இரு

கோல்கவையும்

மைட்டி,

இரு

அடித்துக் குருடோக்கி, சூடோன கற்போவறயில் எறிந்து மமள்ை மமள்ை துடித்துச் சோக ைிடுங்கள்”

என

ஆவணயிட்டோர்.

அைர்கள்

82

சோகும்

தருைோயில்

கூட,

Sahih Bukhari, 1.8.367 - In this hadith the commentator narrates how they [the Muslims] raided the city of Khaibar, during the dawn taking the population off guard. “Yakhrab Khaibar” (Khaibar is ruined) exclaimed Muhammad, as he passed from one stronghold triumphantly to another: "Great is Allâh! Truly when I light upon the coasts of any people, wretched for them is that day!After the conquest of the town, it came time to share the booty. Dihya, one of the warriors, received Safiya as his share. Safiya’s father who was the chief of the Bani Nadir had been beheaded by the order of Muhammad three years earlier. After the conquest of Khaibar, her young husband Kinana was tortured and murdered by his order too. Someone informed Muhammad that the seventeen year old Safiya was very beautiful. So Muhammad offered Dihya two girls, the cousins of Safiya, in exchange and got Safiya for himself.

97

தண்ணருக்கோகக் ீ மகஞ்சியவபோதும் ஒரு மசோட்டு தண்ணர்ீ அைிக்கக் கூடோமதனவும் கட்டவையிட்டோர்.83 அகப்பட்ட

இைர்களுக்கு

அவரபியர்

தண்டவன

திருடினோர்கள்,

அைிக்க

மகோவல

வைண்டியது

தோன்.

மசய்தோர்கள்.

ஆனோலும்,

ஆக

இப்படியோ

சித்திரைவதயோல் துடிதுடிக்கச் மசய்து மகோல்ல வைண்டும்? இவத வபோன்ற அவனக திருட்டுகள்,

மகோவலகள்

முகம்மதுவுக்குக்

முதலியைற்வற

கிவடத்த

ஒட்டகங்கள்

முகம்மதுவை

எல்லோவம

அைரோல்

மசய்ததில்வலயோ?

கைைோடப்பட்டது

தோவன? கோசு மகோடுத்தோ ைோங்கினோர்? முகம்மதுவுக்கு யோர் தண்டவனயைிப்பது? அந்த அல்லோவையும் முகம்மதுதோவன தன் சுயநலத்திட்டத்திற்கோக உருைோக்கினோர்.

முஸ்லிம்கள் மனப்வபோக்வக ைிைரித்துக் கூற இன்னும் ஓர் உதோரணம்:

ஆரம்ப

நோள்

மற்றைர்களுக்கு

முதலோக

ஒழுக்கச்

“இரு

வைறோன

சட்டம்

சட்டங்கள்”

என்பதற்குக்

--

தனமகோரு

குவறைில்வல

சட்டம்,

(double standards).

மபோன்னோன மநறிமுவற, நியோயம் (Golden Rule and fairness) எனும் நற்கருத்துகள் முஸ்லிம்கைின்

மனித

இயலில்

என்றுவம

கிவடயோது.

அவத

சமயம்,

சிறுபோன்வமயினரோக முஸ்லிமல்லோத நோடுகைில் முஸ்லிம்கள் ைசிக்க வநர்ந்தோல், அங்கிருக்கும்

மகோள்ைோர்கள்.

எல்லோ

ஆனோல்,

மதத்தைர்களுக்கு இவ்ைிரு

எந்த

ஒழுக்கச்

உரிவமகவையும் முஸ்லிம்

அடிப்பவட

சட்டங்கள்

அதிகோரத்துடன்

நோடுகைில்

மனித

உரிவமவயயும்

அப்படித்தோன்

கூறுைதோக நம்பி நவடமுவறயில் கோட்டுைோர்கள். குரோன்

ைசனப்படிதோன்

நடந்வதறின:

வகட்டுப்

ைோழும்

மற்ற

தர

மபற்றுக்

சிறுபோன்வம

மறுப்போர்கள்.

இருக்கவைண்டுமமன

இஸ்லோம்

வமற்கூறிய நிகழ்ச்சிகள் யோவும்

குரான் 5:33 -

“அல்லோஹ்வுடனும்

அைன்

தூதருடனும் வபோர் புரிந்து பூமியில் குழப்பம் மசய்துமகோண்டு திரிபைர்களுக்குத் தண்டவன

இதுதோன்; (அைர்கள்)

மகோல்லப்படுதல்,

அல்லது தூக்கிலிடப்படுதல்,

அல்லது மோறுகோல் மோறுவக ைோங்கப்படுதல், அல்லது நோடு கடத்தப்படுதல்; இஃது அைர்களுக்கு இவ்வுலகில் ஏற்படும் இழிைோகும்; மறுவமயில் அைர்களுக்கு மிகக் கடுவமயோன வைதவனயுமுண்டு.” திட்டமிட்டுக் வகாடல முகம்மது மசய்தது வபோன்று, தங்கள் மீ து குவற கோணும் அவனைவரயும்

அடக்க ஒவர ைழி அைர்கவைத் திட்டமிட்டுக் மகோவல மசய்து ைிடுைதுதோன் என அந்நோைிலிருந்து

இந்நோள்

ைவர

முஸ்லிம்கள்

நம்புகிறோர்கள்.

வசத்தோனின்

ைசனங்கள்’ (Satanic Verses) எனும் புத்தக ஆசியரோன ‘சல்மோன் ரஷ்தி’வய (Salman Rushdie) 1989இல்

திட்டமிட்டுக்

இஸ்லோமிய

மகோவல தீர்ப்பு

மசய்ய

ஈரோன்

ஆவணவய

அதிபர்

(fatwa

ஆயத்துல்லோ

‘பஃத்ைோ’

=

குவமனி

religious

decree)

மைைியிட்டோர். அப்புத்தகத்தில் சல்மோன் எழுதியவையவனத்தும் இஸ்லோத்வதயும் அல்லோவையும் அைமதிப்பதோக உள்ைமதன ஈரோன் அரசு கருதுைதோல் ‘பஃத்ைோ’ மைைியிடப்பட்டது கண்டித்தோலும்,

என்றோர்.

பல

‘குவமனி’

வமவல

நோட்டு

மைைியிட்ட

‘பஃத்ைோ’வைப்

அதிவமதோைிகள்,

பலர்

முஸ்லிம்கைின்

உள்ளுணர்வுகளுக்குக் மகோஞ்சவமனும் ‘ரஷ்தி’ மதிப்பைித்ததோகத் மதரியைில்வல என புத்தகத்வத எழுதியைர் மீ வத குற்றம் கண்டுபிடித்தனர். இந்த ‘பஃத்ைோ’; இனி நிரந்தரமோக,

‘ரஷ்தி’

மகோல்லப்படும்ைவர

அமலிலிருக்குமமன

ஈரோனிய

வதசத்

தகைல் துவற பிப்ரைரி 14, 2006 அன்று ஊர்ஜிதம் மசய்து ைிட்டது. யோருக்கு யோர்

தண்டவன மகோடுப்பமதன்பது இஸ்லோத்தில் ைிைஸ்வத கிவடயோது. இஸ்லோத்துக்கு 83

Bukhari Volume 4, Book 52, Number 261:

98

எதிரோக

எழுதியைர்கள்

எதிரிகள்

நோட்டில்

ஈரோனில்

ைோழோைிட்டோலும்

நிரந்தரமோக

ைசித்தோலும்,

அல்லது

அைர்கள்

இருக்குமிடம்

வதடிச்

தங்கள்

மசன்று

அங்வகவய திட்டமிட்டுக் மகோவல மசய்ய எல்லோ ஏற்போடுகவையும் ஆயத்துல்லோ குவமனி

அரசு

ைழக்கத்வதமயோட்டி அரசியல்

ஆரம்பத்திலிருந்வத கம்பூனிச

எதிரியோன

வசோைியத்

‘ட்ரோட்ஸ்கி’வய

மசய்து

நோட்டுத்

ைந்திருக்கிறது. தவலைன்

மைைிநோட்டில்

இஸ்லோத்து

‘ஸ்டோலின்’

ைோழ்ந்த

வபோதிலும்

தன்

அங்கு

மசன்று மகோவல மசய்ைித்தோன். நூற்றுக்கணக்கோன ஈரோனியர் இவ்ைோவற மகோவல மசய்யப்பட்டுள்ைனர். இைர்களுள் உண்வம ஜனநோயைோதியோன முன்னோள் ஈரோன்

பிரதம மந்திரி, டோக்டர் “ஷோபூர் பக்தியோர்’ (Dr.Shapoor Bakhtiar) திட்டமிட்டுக் மகோவல மசய்யப்பட்டோர்.

இைர்

முன்னோள்

ஈரோனிய

அைர்கைோல், பணியில் அமர்த்தப்பட்டைர்.

அரசர்

(King

“ஷோ”

Shah

of

Iran)

இதில் ரஷ்தி இன்று ைவர உயிருடன்

உள்ைோர். (Iranian foundation offers $3.3 million bounty for killing of Salman Rushdie - Published: 16 September, 2012 - http://rt.com/art-and-culture/news/wanted-iran-reward-writers-265/

)

இஸ்லோத்வத ைிமரிசனம் மசய்த, முகம்மதுவுக்கு வைண்டோத, எந்த எதிரிகவையும்

இவ்ைோறுதோன் திட்டமிட்டுப் வபோட்டுத் தள்ைிைிடுைது என்பது முகம்மதுைின் ைழி என்ற

சமோசோரம்

பலருக்குத்

மதரியோது.

இக்மகோவலகவைவய

முகம்மதுைின்

நகல்கைோன இன்வறய இஸ்லோமியக் மகோவலயோைிகைில் ஒருைனோன ‘முகம்மது வபோவயரி’

இயக்குனர்,

(Mohammed Bouyeri)

திட்டமிட்டுக்

என்பைன்

திநயா ொன் நகாக் மகோவல

ஊக்குைித்தது

இவைகவையும் முகம்மதுவுக்கு நியோயம்தோன்

மைைிப்பவடயோக நிவனத்து

புனிதம்தோன்.

நோட்டு

(மநதர்லோந்து)

(Dutch filmmaker ‘Theo Van Gogh’)

மசய்தோன்.

மோத்திரமல்லோமல், அைர்

‘டட்ச்’

முகம்மது

ஏமோற்றுதல்,

ஆதரித்தும்

நம்பிக்வகத்

நடக்கவைண்டும்,

மதீனோவுக்கு

திட்டமிட்ட

மசயலோற்றி அதற்கோக

ைந்தவுடன்,

திவரப்பட

என்பைவரத்

மகோவலகவை

துவரோகம்

ஆகிய

ைந்திருக்கிறோர்.

எந்த

இழிைழியும்

முகம்மதுைின்

பலிக்கு

இலக்கோன மற்மறோரு மோசற்ற கிழைர், நூற்றிருபது (120) ையதோன அபூ அஃபோக் எனும்

யூதக்

கைிஞர்.

இயக்கத்வத

முகம்மதுவை மனதில்

இைர்

அனுசரிக்கும் மட்டுமீ றிய

எமதது

மசய்த

இைர்

மன

குற்றம்:

முகம்மதுைின்

சீ டர்கவைப்

மோறோட்டம்

வதோன்றியவதோ

பற்றி

பிடித்த

அவைகவையும்,

மிக

பித்தன் எந்த

இஸ்லோமிய

ைருத்தப்பட்டு,

எனச்

சித்தரித்து,

ைிதிமுவறக்கும்

கட்டுப்படோதவைகவையும் நல்லது, மகட்டமதன முகம்மதுவை தீர்மோனித்து எல்லோ ைோலிபர்கவையும் புவனந்தோர்.

சமர்ப்பித்துத்

மகடுத்துக் குட்டிச்சுைரக்கிக் மகோண்டிருக்கிறோர்

எல்லோ

தங்களுக்குள்

மகோண்டுள்ைனர் புவனந்தோர்.

இவைஞர்களும்

என

இப்னு

தங்கள்

வதவையில்லோ

முகம்மதுவை சோ’த்

தன்

நுண்ணறிவை

எனக் கைிவத

முகம்மதுைிடம்

ைிவரோதத்வதத்தோன்

ைிமரிசித்து

அங்கதமோகக்

ைரலோற்றில்

ைைர்த்துக்

கைிவதகவைப்

இந்நிகழ்ச்சிவயப்

பற்றி

எடுத்துவரக்கிறோர்: ஹிஜிரோவுக்கு 20 மோதத்திற்குப் பின் (immigration from Mecca to Medina in AD 622), ‘ஷவ்ைோல்’ மோதத்தில், அவரபியப் பிலோக்கணம் போடுைதில் சிறந்த ‘சலீம் இப்னு உவமர் அல்-அம்ரி (Salim Ibn Umayr al-Amri) எனும் முகம்மதுைின் சீ டன், ‘போனு அம்ர் இப்னு அைோஃப்’ (Banu Amr Ibn Awf) எனும் இடத்திலிருந்து ைந்த ‘அபூ

அஃபோக்’ (Abu Afak) எனும் 120 ையதோன யூத கிழைவரக் மகோன்று ைிடுைதோகவும் அல்லது மகோல்ல முடியோைிட்டோல், தன்வனவய மோய்த்துக் மகோள்வைன் என்றும் சூளுவரத்தோன்.

ஏமனனில்,

வசரவைண்டோமமன

இைர்

எச்சரித்துத்

மக்கவை

தூண்டிைிட்டு

முகம்மதுைின் அங்கதக்

இயக்கத்தில்

கைிவதகைோல்

ைலியுறுத்தினோர். அைன் ஒரு மைப்பமோன இரைில், ‘அஃபோக்’ என்றும் ைழக்கமோகத் திறந்த மைைியில் தூங்கும் ைோய்ப்வப எதிர் வநோக்கிக் கோத்திருந்தோன். இதற்கும்

99

ஒரு

அதில்

நோள்

தன்

ைோய்த்தது. கூரிய

அசந்து

தூக்கும்

கத்திவயச்

கல்லீரவலக்

‘அஃபோக்’கின்

மசோருகி,

அது

கட்டிலின்

குறிவைத்து

அடிப்போகம்

எட்டும்

ைவரயில் ஆழமோகக் குத்திக் மகோவல மசய்தோன். இறக்கும் வபோது அைர் எழுப்பிய ஓலத்வதக்

வகட்ட

சீ டர்கள்

‘அஃபோக்’கின்

ஓடி

முடிந்தது. பின்னர் ‘அஃபோக்’ஐ அடக்கம் மசய்தனர்.

84

ைந்து

கோப்பதற்குள்

எல்லோம்

மிக மரியோவதக்குரிய மபரியைர், அபூ அபோஃக் மகோவல மசய்யப்பட்டவதக்

வகட்டு

ஐந்து

குழந்டதகளுக்குத்

தாயான

யூத

அஸ்மா

இப்னு

மர்ொன்

அதிர்ச்சியவடந்தோள். உடன் ஆத்திரத்துடன் ஒரு கைிவதவயப் புவனந்தோள்: அதில்,

“முன்பின் மதரியோத முகம்மது வபோன்ற நயைஞ்சக, ஒழுக்கங்மகட்ட ஒருைவன மதீனோ

மக்கள்

அைன்

முன்பின்

சரித்திரம்

அறியோமல்,

அநோைசியமோக

நம்

நோட்டுக்குள் புகைிட்டு, அைன் மசோல் வகட்டு, மதீனோ மக்கவை இன்று அைனோல் பிரித்து

வைக்கப்பட்டுள்ைனர்.

மதீனோைிவலவய

மிக

மதிப்புக்குரிய,

உடல்

ைலிவமயற்ற, 120 ையதோன முதியைவரயும் மகோவல மசய்துள்ைோன். இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது” எனும் ைவகயில் ஒரு கைிவதவய மைைியிட்டோள். இதனோல்

ஆத்திரமவடந்த முகம்மது பிரசங்க வமவடக்கு ைிவரந்து மசன்று, “உங்கைில் யோர் மர்ைோனின் மகவைக் மகோவல மசய்யப்வபோகிறீர்கள்” என ஊவையிட்டோர். இவதக் வகட்ட உவமர் இப்னு ‘அடி-அல்-கட்மி வகட்டு அவத இரைில் அஸ்மோ ைட்டுக்குச் ீ மசன்று, அைவைக் மகோன்றோன். அடுத்த நோள் கோவல, முகம்மதுைிடம் தோன் மசய்த மகோவலவயப்பற்றிக்

கூறினோன்.

மகிழ்ந்தோர்.

இதற்கு

ஏதோைது

மதோடர்ந்து,

இரு

அதற்கு

முகம்மது,

உவமர்,

“ஏ,

நீ

அல்லோ,

முகம்மது ஆகிய இருைரின் தன்மோனத்வதயும் கோப்போற்றி ைிட்டோய்” எனக் கூறி வகட்டதற்கு

பின்

முகம்மது, “இது

இடித்துக்மகோண்டு

ைிவைவுகைோக

ஒன்றும்

மசம்மறி

தங்களுக்குள்

ஆடுகள்

மபரிய

தங்கள்

முகம்மதுைின்

வதரியமோகச்

தோவய

அருஞ்மசயல்

புகழ்ச்சிச்

இழந்த

மசன்று,

புரிந்தைன்

மசோற்வகட்டு,

தோவன

‘அைர்கள்

வபோன்று

அைன்

அந்த

மகோம்புகவை

தோவயக்

திமிருடன்

என

உற்சோகம்

இைருவடய

எனக்

இந்நிகழ்ச்சிவயத்

மகோள்ைோது”

85

குழந்வதகைிடமும்,

ஏற்படுமோ?

ைலுைோன

சண்வடயிட்டுக்

சோதோரணமோகவும் இகழ்ச்சியோகவும் கூறினோர். சைடோலில்

ஏதோைது

ைிஷயமல்ல.

சர்ை

மபோங்கும்

உறைினரிடமும்

மகோன்வறன்’

என

சண்டியனோகச்

ஏவதோ

மசோல்லிக்

மகோண்டோன். இனி யோரோைது முகம்மதுவை அைமதித்தோல், அைர்களுக்கும் இவத கதிமயமனவும்

உறுமினோன்.

இப்னு

சோ’த்

எழுதுகிறோர்:

மர்ைோன்

மகோவலவய

அடுத்து, ‘போனு கட்மோ’ எனும் இடத்தில் மிகவும் மகோந்தைிப்பு ஏற்பட்டது. உடன் மக்கள்

முன்

யோரோைது

மசன்று,

எதிர்த்தோல்

“நோன்

தோன்

சண்வடயிட

மர்ைோவனக்

மகோவல

கோத்திருக்கிவறன்.

மசய்வதன்.

முடிந்தோல்

என்வன

என்னுடன்

வமோதிப் போருங்கள். என்வனக் கோக்க வைத்துைிடோதீர்கள்” என தருக்குவரத்தோன். இதனோல், குவசமோ

பீதியவடந்த

தோபித்

என்ற

மக்கள்

மூைர்

திவகத்தனர்.

அன்று

அைர்கைில்

இஸ்லோத்தில்

உவமர்,

அப்துல்லோ,

வசர்ந்துைிட்டனர்.

பின்னர்,

முகம்மதுைின் மிருகத்தன சக்திவய வநரில் கண்டதோல் பயந்த மக்கள் மர்ைோன்

இறந்த மறு நோவை இஸ்லோத்தில் வசர்ந்தனர்.86 மதீனோைில் இருந்த முஸ்லிம்கள் தங்கள் மிருக பலத்தோல் இன்னும் மசருக்கு நிவறந்து மிகத் திமிருடனும் மதீனோ மபோது

மக்கைிவடவய

மபரும்

பீதிவயக்

84

கிைப்பி,

‘முகம்மதுவை

எதிர்த்தைர்கள்

The Kitab al Tabaqat al kabir, Vol. 2, p 31 From pp. 675-676 of The Life of Muhammad ,which is A. Guilaume’s translation of Sirat Rasul Allâh. 86 Ibid. 85

100

இனிக் மகோஞ்சமும் இரக்கமின்றி அடக்கி ஒடுக்கி வைக்கப்படுைோர்கள்’, எனவும், ‘சிறு குழப்பம் மசய்தைர்கள் கதி இனி அவதோகதி’ எனவும் மசய்திவயப் பரப்பினர்.

87

அக்கோலத்தில் வநரிவடயோகப் பயமுறுத்தியது வபோன்வற, இக்கோலத்திலும்,

தங்கவை மவறத்துக்மகோண்டு எங்மகங்கு மக்களுக்குள் பயத்வத வைண்டுமமன்வற உண்டோக்க

வைண்டுவமோ

ஆங்வக

இவத

மசயல்முவறவய

(modus

operandi)

முஸ்லிம்கள் கவடபிடிக்கிறோர்கள். ைழக்கத்திற்கு மோறோன அடக்குமுவறகவையும் ைன்முவறகவையும் மபரிய ஒரு

வபோர்த்திறம்

உதோரண

இஸ்லோமில்

கண்ட

சீ டர்கள்,

ைோய்ந்தைர்,

மனிதரோக

முகம்மது

ஒரு

தந்திரைோதிமயனவும்

ஏற்றுக்

மகோண்டனர்.

நம்பிக்வகயில்லோதைர்கள்

மனத்தில்

வபரறிஞர்

நிவனந்து

‘இனி

என்றும்,

மிகப்

முகம்மதுவை

மைற்றிக்கு

உதவுைது,

ைன்முவறயோல்

அச்சத்வத

நிரந்தரமோக உண்டோக்கிக் மகோண்டிருப்பவத’ என்பதும் குரோனின் கட்டவை. குரான் 3:151 (கீ வழ) படித்துக்மகோள்ைவும்

88

‘அச்சுறுத்தல் நன்கு வைவல மசய்யும்’ எனும் மகோள்வக முகம்மதுைின்

தீைிரைோத

ைன்முவறயோைர்களுக்கு

நிச்சயப்படுத்தியது. கூறிக்மகோண்டது,

இதுதோன்

”இதுெடர

ஒரு

முகம்மதுவும்

அடடந்த

தந்திரமோன

அடிக்கடி

திறம்

வெற்றியடனத்தும்

என

இது

தற்மபருவமயுடன் மக்கள்

அச்சத்டத உண்டாக்கிநய எனது வெற்றிடய அடடந்துள்நளன்”.

89

மனதில்

மோர்ச் 11, 2004-இல், ஸ்மபயின் நோட்டில், ஓடும் புவகைண்டியிவலவய, இரு

நூறு பயணிகவை எக்கோரணமுமின்றி முஸ்லிம் பயங்கரைோதிகள் மைடிவைத்துக் மகோன்று தீர்த்தனர். இவதக்கண்ட ஸ்மபயின் நோட்டுப் மபோதுவுடவம அரசோங்கமும் பயந்து

நடுங்கி,

மசய்ைதற்கோன

முஸ்லிம்களுக்கு

மசயல்

திட்டங்கவை

அடிபணிந்து,

மோற்றி

அைர்கவைத்

அவமத்துக்மகோண்டு

திருப்தி

ைிட்டனர்.

இதனோல், முஸ்லிம் தீைிரைோத ைன்முவறயோைர்களுக்கு முன்வபைிட இன்னும்

திமிர் தோன் அதிகமோகியது. உலகில் பயந்தோங்மகோள்ைிகள் எதுைவர உள்ைனவரோ, அதுைவர,

இஸ்லோமிய

மகோண்டுதோன் இருக்கும்.

தீைிரைோத

ைன்முவறச்

மசயல்கள்

மைற்றி

அவடந்து

கோ’ப் இப்னு அஷ்ஷரோஃப் என்பைன் முகம்மதுைோல் திட்டமிட்டுக் மகோவல

மசய்யப்பட்ட மற்மறோருைன். இைமனோரு யூத அழகன். இவைஞன். சிறந்த கைிஞன். மதீனோைிலுள்ை மற்மறோரு இனமோன போனு நோதிர் மக்கள் தவலைன். மதீனோைின் மூன்று இன மக்கைில், போனு க்வைன்குஃைோ மக்கவை முஸ்லிம்கள் மதீனோவை

ைிட்டு ஓடச் மசய்த பிறகு, கா’ப் இப்னு அஷ்ஷராஃப் தன் மக்கள் போதுகோப்வபப் பற்றி மிகவும் கைவலப்பட்டோன். அதற்கோக உதைி வகோரி மமக்கோவுக்குச் மசன்று

87

Ibn Sa’dnarrates another version of this story: “Bint Marwan, of Banu Umayyah ibn Zayd, when five nights had remained from the month of Ramadan, in the beginning of the nineteenth month from the hijrah of the apostle of Allâh. `Asma' was the wife of Yazid ibn Zayd ibn Hisn al-Khatmi. She used to revile Islam, offend the prophet and instigate the (people) against him. She composed verses. Umayr Ibn Adi came to her in the night and entered her house. Her children were sleeping around her. There was one whom she was suckling. He searched her with his hand because he was blind, and separated the child from her. He thrust his sword in her chest till it pierced up to her back. Then he offered the morning prayers with the prophet at al-Medina. The apostle of Allâh said to him: ‘Have you slain the daughter of Marwan?’ He said: ‘Yes. Is there something more for me to do?’ He [Muhammad] said: ‘No. Two goats will not butt together about her.’ This was the word that was first heard from the apostle of Allâh. The apostle of Allâh called him `Umayr, ‘basir’ (the seeing).” -- Ibn Sa`d's in Kitab al-Tabaqat al-Kabir, translated by S. Moinul Haq, Vol. 2, p. 24. 88 Quran 3:151 “Soon shall we cast terror into the hearts of the Unbelievers, for that they joined companions with Allâh, for which He had sent no authority: their abode will be the Fire: And evil is the home of the wrong-doers! 89 Bukhari, 4.52.220.

101

முகம்மதுைோல்

தனக்வகற்பட்ட

இன்னல்கவை

அைர்களுக்கு மதரிைித்தோன். இவதப்பற்றிக்

‘மமஹ்ரிப்’

இப்னு

“கோ’ப்

வகள்ைிப்பட்ட

மதோழுவக

முடிந்து,

ைிைரித்துக்

முகம்மது,

உடன்

யோர்

மகோவல

மசூதிக்குச்

முகம்மதுவையும்

“அல்லோவையும்,

அஷ்ஷரோஃப்’வப

கைிவதயோல்

மசய்யப்

மசன்று,

அைமதித்த

வபோகிறீர்கள்?”

எனக்

வகட்டோர். அப்வபோது ‘முகமம்து இப்னு அஸ்லமோ’ எழுந்து, “என்வனக் மகோண்டு அஷ்ஷரோஃப்’வபக் மகோவல மசய்ய ைிரும்புகிறீர்கைோ?” என்றோன். முகம்மது ‘ஆம்’ என்றோர். அஷ்ஷரோஃப்’வபக் மகோல்ல உங்கவைப் பற்றி அைதூறோகக் கூறி அைவன ஏமோற்ற

வைண்டும்.

அதற்கு

உங்கள்

அனுமதி

எனக்குத்

வதவை”

என்றோன்.

“அஷ்ஷரோஃப்’வபக் மகோவல மசய்ய உன் ைிருப்பப்படி என்வனப் பற்றி அைதூறோகப்

வபசிவயோ திட்டிவயோ வைமறந்த ைிதத்திவலோ அந்தந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றைோறு எந்தப்

மபோய்வயயும்

அைிக்கிவறன்” ‘சுன்னோ’ைில்

கூறிக்மகோள்ைலோம்,

என்றோர்

முகம்மது.

(ஹத்தீஸ்கைிலும்

இதற்கு

என்

முகம்மதுவை

‘சிரோத்’திலும்)

முழுச்

இப்படிக்

புகுத்தப்பட்டு

‘புனித ஏமாற்றல்’ என இஸ்லோத்தில் ‘ஷரியோ’ சட்டமோக ஆனது. மிக

வதோழர்களுடன் (இஸ்லோமிய

உபவயோகித்து மதோந்திரவு

நல்லைன்

வபோல

மசன்று,

தோனம்)

சுயநல

கோ’ப்

அடிக்கடி

(Sadaqa

i.e.

வநோக்கத்வதோடு

மசய்கிறோன்.

ஆதலோல்

‘சதோஃகோ’

என

Zakat)

இது

‘தக்கியா’ அல்லது

இருக்குமிடத்திற்குத்

‘அஷ்ஷரோஃப்’

“எங்கைிடம்

சம்மதத்வத

கூறியதோல்

அதோைது

தன் ‘சகத்’

வகட்டு

அவத

‘ஜிஹோத்’தில்

ைிட்டு

ைிலக

இருக்கிவறோம்.

அதிகோரத்துடன்

முகம்மதுவை

முகம்மது

வகட்டுத்

இப்வபோவதக்கு, உங்களுக்கோக இரு ஒட்டகச் சுவம அைவு உணவுப் மபோருட்கவைக் கடனோக அைிக்கக் மகோண்டு ைந்துள்வைோம்” என யதோர்த்தமோகத் மதரிைித்தோன்.

அதற்கு அப்வபோதும் கூட நல்மலோழுக்கமுள்ை ‘அஷ்ஷரோஃப்’ - ‘இக்கடவன நோன்

சீ க்கிரம் அவடத்து ைிடுகிவறன்’. என் வநர்வமயுடன் கூறினோன். “நோங்கள் இப்வபோது மசன்று இரவு உன்வனச் சந்திக்கிவறோம்’ என ைிவட மபற்றனர். முதலில் இப்படித் மதோடர்வப ஏற்படுத்திப் பின்னர் மவறத்து வைத்த ஆயுத ஏற்போடுடன், இரைில்

அஷ்ஷரோஃப்’வபக் கோண அஷ்ஷரோஃப்’பின் ைைர்ப்பு சவகோதரன் ‘அபூ நோலியோ’வுடன் அஸ்லமோ ைந்தோன். ‘கோ’ப்’பிடம், தன்னிடத்திற்குச் மசன்றுைிட்டோல் இரமைல்லோம் வபசலோம் என அவழப்வபயும் ைிடுத்தோன். அஷ்ஷரோஃப்’பின்

வபசிக்மகோள்ைலோவம! மசல்ல

ைட்டில் ீ

வைண்டும்?

மவனைி,

எனக்கு

இடமோ

“வபசுைவத இல்வல?

என்னவைோ

அதுவும்

ைரும்

நம்

ைட்டிவலவய ீ

இரைில்

தீங்கிற்கு

வைமறங்கு

முன்குறியோக

மனத்துக்குப் புலப்படுகிறது” என்றோள். (வபோகோவத! வபோகோவத!! என் கணைோ!! வபோல) இதற்கு அஷ்ஷரோஃப்’, என்வன அவழப்பது அஸ்லமோவும் என் அன்பு சவகோதரன் ‘அபூ

நோலியோ’வும்தோன்.

சவகோதரன்

அறியோமல் அறிந்தது

அவழப்வப அவ்ைோறு

வபோன்று

திறந்த

மனமுவடய

மறுப்பதுதோன்

தன்

மவனைி

தைறு”

மவனைிக்குப்

தடுத்தோலும்,

நோன்

என

இரைோனோலும் இறந்து

பதிலுவரத்தோன்.

‘ைிதி’

ஏவதோ

அஷ்ஷரோஃப்வபக்

மசய்யப்பட இருக்கும் இடத்திற்வக அவழத்துச் மசன்று ைிட்டது. இதற்குள்

வபசிக்மகோண்டு பூசிக்மகோண்டு முடிவய

-

நறுமணம்

அஸ்லமோ

மற்றைர்கள்,

தன்

‘அஸ்லமோ’, “அஷ்ஷரோஃப்’ கமழ

முகர்ந்து

அஷ்ஷரோஃப்’பின்

முஸ்லிம்

எப்வபோதும் ைருைோன்.

போர்த்து,

உவடவய

வபோல

அைன்

தவலவய

அகற்றிட

சகோக்களுக்குள் ைோசவன

ைந்தவுடன்

இறுக்கிப்

102

வநரம்

ைருமுன்

மகோவல

இவ்ைோறு

திரைியங்கவை அைனுவடய

பிடித்துக்மகோள்ை,

வைண்டும்.

மசய்ைது எைிது” என தங்களுக்குள் திட்டமிட்டுக் மகோண்டனர்.

நண்பனும்

வபோகும்

பின்

மகோவல

தயோரோக

ைோசவனத்

அஸ்லமோவுடன் “எவ்ைைவு

இருந்தைோவற,

திரைியங்கள் அைன்

நறுமணம்!

வகட்டு,

அஷ்ஷரோஃப்’

அடுத்த

நோள்

அஷ்ஷரோஃப்

உவடவய

ைிடியற்

அஷ்ஷரோஃப்’

உடல்,

உவட

ைட்டிற்கு ீ

உன்

அைர்கள்

தவலமுடியும்

தவலவய அகற்றி

தன்

அவ்ைோவற

முகம்மது

எல்வலோருமோகச் முதல்

திட்டமிட்டுக்

உவடயுடன்

நறுமணம்

உடன்

மணம்

வசர்ந்து

வைவலயோக,

மகோவல

உயர்ந்த கமழ,

அஸ்லமோ,

ைசுமோ?” ீ

பிடித்துக்மகோள்ை,

அஸ்லமோ மகோவலயுண்ட மசய்திவய மதரிைித்தோன்.90 இவ்ைோவற,

பூசி

மசன்றனர்.

அஸ்லமோ

கோவலயில்,

முழு

எங்கும்

எனக்

மற்றைர்கள்,

குத்திக்

மகோன்றனர்.

முகம்மதுைிடம்

மசய்யும்

முவறவயயும்,

இத்துடன் ஏமோற்றுதல், நம்பிக்வக துவரோகம் என்ற போணிகவையும் இஸ்லோமிய

வநோன்போக்கினோர். இதுதோன் ‘தக்கியோ’அல்லது புனித ஏமோற்றல் எனும் இஸ்லோமிய

‘ஷரியோ’ வநோன்பு. இக்கருத்து பற்றி இவத அத்தியோய முடிைில் ஒரு முழு பத்தி பிரத்வயகமோக எப்படியோைது

ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.

முடிக்க

வைண்டும்,

முகம்மதுவுக்குத் அவத

தன்னிஷ்டப்படி

மைற்றியுடன்

கோரியம்

நிவறவைற்ற

எந்த

இழிமசயவலயும் ‘அல்லோவுக்கும்’ (அதோைது) முகம்மதுவுக்கும் அர்ப்பணம் மசய்து கோரியத்வதக்

கச்சிதமோக

முடிக்கலோம்.

உடன்

குரோன்

ைசனங்கைோல்

நியோயப்படுத்தப்பட்டு நிரந்தரமோக்கப்படும். இத் மதோண்வட மசய்யத்தோன் முகம்மது மசோல்படி நடக்க அல்லோ எனும் கடவுள் துணிவு

முகம்மது மபற்று

இவ்ைோறு

இன்வறய

தயோர் நிவலயில் உள்ைோவர!

நிகழ்த்திக்

கோட்டிய

இஸ்லோமிய

முன்வனோடிச்

பயங்கர

மசயல்கைோல்

தீைிரைோதிகளும்

அவத

மசயல்போணியில் மதோடர்ந்து மசயலோற்றி ைருகிறோர்கள். மதச்சோர்பற்றைர்கள் எனப்

போசோங்குடன் மைைியில் நடித்து ‘அவமதி குவலந்த நீர் குட்வடயில் மீ ன்பிடிக்கும்’

“மதசோர்பற்ற (ஆனோல் இஸ்லோமிய சோர்புள்ை) மைறியர்கள்” (Secular Virtuous Begots) மக்களுக்குத்

ைிடுைோர்கைோ?

தைறோன

எண்ணங்கவை

அவ்ைப்வபோது

வதோற்றுைிக்கோமல்

ைிட்டு

இஸ்லோம் இந்நோள்ைவர மதோடர்ச்சியோக அகற்றப்ப்படோமல் இருந்ததற்குக்

கோரணங்கள் இரண்டு: 1.

முஸ்லிம்கள் அந்நோைிலிருந்து நடத்திக் கோட்டிய பயங்கர ைன்முவறகள் , ஏமோற்றுதல் ,ஆகியவைதோன். இதற்கு உதோரணம் :முகம்மதுவை தோன் . முகம்மதுைின் மைற்றி முஸ்லிம்களுக்கு உற்சோகத்வத அைித்தது . இன்றும் அைிக்கிறது.

2.

மற்மறோரு முக்கிய கோரணம் :இஸ்லோமிய நூல்கவைப் பற்றிய ைிைரங்கள் இதுைவர

யோருக்கும்

மதரியோதிருந்தது

.முஸ்லிமல்லோத

மக்கள்

இந்நூல்கவைப் படித்தறியக் கூடோமதன சட்டமும் இருந்தது .இன்று அப்படி இல்வல .இது முஸ்லிம்கள் முஸ்லிமல்லோதைர்களுக்குத் அைித்த மகோவடயோலல்ல.

சிறிதோக சிவதந்து மகோண்டிருக்கிறது (thanks to Internet) ைவலப்

பவடமயடுப்வப

தோரோைமோக

இவணய ைவல புரட்சியோல் இஸ்லோம் சிறிது இஸ்லோத்தோல்

இனி

.

இந்த இவணய

நிறுத்த

இயலோது

இஸ்லோத்தின் அழிவுகோலம் மநருங்கிக் மகோண்டிருக்கிறது .வமற்கூறிய

கோரணங்கைோலும் இதன் பின்ைிவைவு கைோலும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட மசோந்த அனுபைத்தோலும் இஸ்லோத்தின் அசலோன

உருைத்வதத் மதைிைோக அறிந்த

முஸ்லிம்கவை முன் நோட்கவை ைிட இந்நோட்கைில் ,அதிக எண்ணிக்வகயில் இஸ்லோத்வத ைிட்டு ைிட்டனர் .இப்படிவய வபோகப் வபோக

90

Bukhari, 5.59.369

103

இஸ்லோம்

.

முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டுைிடும் . இதுதோன் உண்வமயில் நடக்கப் வபோகிறது . இது மிக உறுதி!

இஸ்லோமிய

உைஇயலின் எங்கும்,

உலகம்

இயல்போன

எதிலும்

மவனோைியோதி

மசயல்திறவன

என்றும்

குறுகிய

முடுக்கி

வநர்வமயற்ற

பவடத்து

ைிடுகிறது.

வநோக்குதோன்.

முஸ்லிம்கைின்

இஸ்லோத்துக்கு,

இன்று

உலகில்

நடக்கும் ஒவ்மைோரு குற்றத்திற்கும் மிருகத்தனமோன நடைடிக்வககளுக்கும் மூல கோரணம் அன்று முகம்மது தம் மனத்தோல் நிவனத்தவைகவை மசய்வககைோலும்

மசய்து கோட்டி, அவைகவையும் தோவம குரோனில் எழுதிக்மகோண்டதுதோன். முகம்மது தன்

அடோைடிச்

மசயல்கைோல்

இத்தைறுகவையும்

அன்று

நியோயமமன

நிவலநோட்டியது வபோன்று முஸ்லிம்கள் இன்று நியோயமமன நிவலநோட்டுகிறோர்கள்.

இது மிகவும் அச்சமூட்டி மிகவும் மன வைதவனயைிக்கக் கூடியதுதோன்; ஆனோல் இது

உண்வம;

இன்றும்

இந்த

உண்வமவயப்

பல

முஸ்லிம்களும்

முஸ்லிமல்லோதைர்களும் இன்னும் உணரோதது மிக ைருந்தத் தக்கது. பூண்நடாடு இனக்வகாடல

யோத்ரிப்பிலும் அவதச் சுற்றியும் போனு குஃவைனுஃகோ (Banu Qainuqa), போனு

நோதிர் (Banu Nadir), போனு குஃவரசோ (Banu Quraiza) என மூன்று முக்கிய யூத இனங்கள் ைசித்தனர்.

இைர்களுவடய

மைைியில்

இருந்தன.

வகோட்வட,

இைர்களுவடய

மகோத்தைங்கள்

‘யோத்ரிப்’

முன்வனோர்கள்தோன்

யோத்ரிப்பில்

நகருக்கு முதன்

முதலோகக் குடிவயறினர். முகம்மது நிவனத்தது ஒன்று நடந்தமதோன்றோக ஆனது.

முதலில், தோனும் பல மதய்ைங்கவைப் (polytheism) பழித்துவரப்பதோலும் வபபிைிலில்

கூறப்பட்ட (வமோசஸ் வபோன்ற) பல இவறத்தூதர்கவைத் தோமும் மிக உகப்பதோகக் கூறுைதோலும்

யூதர்கள்

முன்ைருைோர்கள்

என

அத்தியோயங்கைிலுள்ை

கைரப்பட்டு

ஒட்டுமமோத்தமோக

எதிர்போர்த்தோர்.

‘சுரோ-ஆயோத்’கள்

இதனோல்

இஸ்லோத்தில்

(அத்தியோயங்கள்

குரோனில் -

வசர

ஆரம்ப

ைசனங்கள்)

உண்வமயில் ‘வமோசஸ்’ஐப் பற்றியும், வபபிைில் உள்ை கவதகைின் (’தக்கியோ’க்) குறிப்புகைோகவும் உள்ைன.

யோத்ரிப் யூதர்கவை மற்மறோரு ைிதமோகக் கைர மஜருசவலம் இருக்கும்

திவச வநோக்கித் தம் இஸ்லோத்துத் மதோழுவககவை மோற்றிப் (ஏமோற்றிப்) போர்த்தோர். இதற்கும்

மபோருட்படுத்தோமல்

யூதர்கள்

இஸ்லோத்தில்

வசரோததோல்

மீ ண்டும்

இஸ்லோத்துத் மதோழுவக மமக்கோ இருக்கும் திவச வநோக்கிவய மோற்றப்பட்டது. இவத ஆவமோதித்து, முஸ்லிம் அறிஞர் அரோபஃத் கூறுைது: ”மதய்ைக ீ உண்வம மதத்வதத் தழுைி

இருந்த

உள்ைதோல்,

தம்

யூதர்கள்,

ஒவர

மதய்ைம்

மசய்வககவைப்

என்ற

பற்றியும்

மகோள்வகயில்

தம்

இஸ்லோமும்

இயக்கத்வதப்

பற்றியும்

மகோஞ்சமோைது அனுதோபத்துடன் வநோக்குைர் என்வற மிக நம்பிக்வகயுடன் முகம்மது எதிர்போர்த்தோர்”.

91

ஆனோல்,

குஃவரசோ

யூதர்கள்

வபோல

முகம்மதுைின்

அவனகைித

யூத

சோர்புள்ை நல்லுவரகளுக்கும் ஏவனய யூதர்கள் மசைி சோய்க்கோததோல் அைர் மிகவும்

ஆத்திரம் அவடந்தோர். அது ைவர இருந்த மபோறுவமவய இழந்து யூதர்களுக்கு எதிரோகப் பகிரங்கமோகச் மசயலில் இறங்கினோர். யூதர்கவைோ, தங்கள் முன்வனோர்கள்

கோலங்கைிலிருந்து கட்டிக் கோத்துைந்த மதய்ைகமோன ீ மதத்வத ைிட்டுைிட்டு எந்த ஒரு நல்ல மகோள்வகயும் இல்லோத ைன்முவற இயக்கத்தில் வசர்ந்துைிட அைசரப் படைில்வல.

இவ்ைித

யூதப்

புறக்கணிப்போல்

91

முகம்மது

ஆத்திரமவடந்து

From the Journal of the Royal Asiatic Society of Great BritainandIreland, (1976), pp. 100-107 By W. N. Arafat

104

பழிைோங்கும்

தருணத்வத

அஸ்மோ

எதிர்வநோக்கிக்

ஆகிவயோரின்

திட்டமிட்ட

கோத்திருந்தோர்.

வமலும்,

அபூ

மகோவலகளும்

முஸ்லிம்களுக்கும் இருக்கும் கடும்பவகக்கு ஆரம்ப கட்டமோனது. யோத்திரிகர்கைின்

மகோள்வையடித்ததோல்

மூடு

ைண்டிகவை

உண்டோன

(caravans)

வதரியத்தோல்

அபோஃக்,

யூதர்களுக்கும் அடிக்கடிக்

யூதர்கைின்

மசல்ைத்தில்

முகம்மதுவுக்கும், சீடர்களுக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு கைனம் திரும்பியது. யூதர்கவை ஒழித்து

அைர்கள்

மசல்ைங்கவைக்

வகப்பற்றத்

தக்க

தருணத்வத

அைர்

எதிர்வநோக்கிக் கோத்திருந்தோர். இதற்குள் தோம் எழுதிவைக்கும் குரோனில் தன் யூத மைறுப்வபக் ைிட்டோர்.

மகோட்டி

அல்லோ

ைசனங்கவை

இவறச்மசய்தி

அனுப்பியதோகப்

மபோய்

எனச்

மசோல்லி

மசோல்ல

குரோனில்

ஆரம்பித்து

ைசனங்கவை

எழுதினோர். யூதர்கள் முன்னர் முஸ்லிம்களுக்கு உண்டி மகோடுத்து உயிர் மகோடுத்து ைோழ்வுக்கு

ைழி

மசய்ததற்கு

நன்றி

போரோட்டோமல்,

அல்லோைின்

சட்டங்களுக்மகதிரோக யூதர்கள் நடந்து மகோண்டதோகக் குற்றம் சோட்டினோர். தங்கள் ஓய்வு

நோைிலும்

வைவல

மசய்ததற்கோக

(broken the law of Sabbath),

அல்லோ

யூதர்கவைப் பன்றிகைோவும் குரங்குகைோகவும் ஆக்கிைிடப் வபோகிறோர் எனத் திட்டிக் குரோனிலும் ைசனங்கவை எழுதினோர்.92 யூதர்கள்

முகம்மதுக்கு அடிக்கடி

தங்கள்

தைறு

மத

திட்டிக்

வதவையோ?

கண்டுபிடித்து

வயோசியுங்கள்.

உணர்ைோவு

அதற்கோக

குரோனிலும்

இவதப்வபோல ைிட்டோல்,

இப்படித்தோன்

அல்லோ

முகம்மது

இஸ்லோத்தின்

ஏமனனில்

இவதக்

உண்வமமயன வகலிக்கூத்து அல்லது

முஸ்லிம்கள்

குரோனில்

ஏற்றி

எனச்

மசோல்ைதோ

மழுங்கி

சும்மோ

குரோனில்

அல்லது

அன்றுவபோல்

உள்ை

மைறுக்கிறோர்கள்.

ஆகிைிட்டது. இவத

படுமுட்டோள்தனம்

சற்று

இன்றும்

இவ்ைசனத்வத

பன்றிகவையும்

ைிவைந்த

மசோல்லோக

முஸ்லிம்கைிடம்

இருந்திருப்போரோ?

முஸ்லிம்களுக்கு

வகோபத்தோல்

உடலரிப்பு

பன்றிகமைனவும்,

இவறயின்

யூதர்கள்

‘ஷரியோ’ைோக

நம்பிக்மகோண்டிருக்கும்

அறிவு

எனும்

மசய்தோல்

(allergy)

யூதர்கவைப்

ஒழுகலோறு

குரங்குகவையும்

வைவல

வபோன்று

ஏதோைமதோன்றில்

உள்ைது. (Islam is a one-way traffic with no end). நம்பித்தோன்,

நோட்கைிலும்

Sabbath

நுவழவு

ஏற்பட்டுைிடுகிறதோ?

குரங்குகமைனவும் எழுதத்

யூத

அயற்மபோருள்

இவதயும்

இஸ்லோமியக்

எனச்

மசோல்ைதோ

ையிற்மறரிச்சலோல்

ைோய்க்கு

ைந்தைோறு திட்டும் கூர்மதியற்றைனின் ஒலக்குரல் எனச் மசோல்ைதோ! பானு குஃடெனுகொ மீ து ஆக்கிரடமப்பு: முகம்மதுைின்

குஃவைனுக்ைோ’.

யோத்ரிப்

சினத்திற்கு

நகரத்தில்

இலக்கோன இைர்கள்

முதல்

நல்ல

யூதப்பிரிவு

ைசதிகவைோடு

‘போனு

ைசித்து

ைந்தனர். இைர்கைில் பலர் ைிைசோயிகள், மபோற்மகோல்லர்கள், கருமோன்கள், ஆயுதத் தயோரிப்போைர்கள்,

திறவமயோைர்கள் அப்படியல்ல) மற்ற

ைட்டிற்கு ீ

எனப்

மபயர்

உபவயோகமோன மபற்று

மபோருட்கவை

இருந்தனர்.

ஆனோல்,

உண்டோக்கும்

அன்று

(இன்று

இப்புறச்சோர்வப,

‘போனு

வபோர்க்கவலயில் மட்டும் திறவமயற்றுத் தங்கள் போதுகோப்புக்கோக

அவரபிய

இனத்தைர்கவைச்

சோர்ந்திருந்தனர்.

குஃவைனுக்ைோ’ ஓரினமோக ைோழ்ைதற்வக வபரிடரோனது. தங்கள்

போதுகோப்புக்கோக,

‘போனு

குஃவைனுக்ைோ’

மக்கள்

‘கஸ்ரோஜ்’

இனத்துடன் நட்பு பூண்டு இருந்தனர். அவரபியருக்மகதிரோன சண்வடகைில் யோத்ரிப்

மக்களுக்கு ‘கஸ்ரோஜ்’ இனவம என்றும் ஆதரைோக இருந்து ைந்திருக்கிறது. அன்று 92

Quran, 2:65(குரங்குகமைன), 5:60(பன்றி, குரங்குகள் என), 7:166(குரங்குகமைன)

105

முகம்மது

எதிர்போர்த்தபடிவய,

முஸ்லிம்களுக்கும் உண்டோனது.

யூத

குஃவைனுக்ைோ’

யூதர்கள்

யூதர்களுக்கும் ைோலிபன்

மீ து

ஒருைன்

இனத்திற்வக

பவடமயடுக்கத்

இவடவய

ஒரு

சிறிய

குறும்புத்தனமோகச்

ைிவனயோனது.

தக்க

அங்குள்ை

ைிட்மடழும் கீ வழ

வபோது,

ைிழுந்து

இவ்ைோலிபன்

மோட்டி

அைள் போைோவட

ைிட்டது

இந்த

ைிட்டோன்.

ஆணியில்

அைமோனத்வதப்

நவகக்

இைள்

‘போனு

கவடயில்

மதரியோமல்

இருக்வகவய

மோட்டிக்மகோண்டதோல்

போர்த்துக்

வபோது

மசய்தது

உட்கோர்ந்திருந்த முஸ்லிம் மபண்ணின் போைோவடவய அைளுக்குத் ஆணியடித்த இடத்தில்

தருணம்

வககலப்பின்

கிழிந்து

மகோண்டிருந்த

ஒரு

முஸ்லிம் ைோலிபன், அந்த யூத ைோலிபவன அங்வகவய குத்திக் மகோன்று ைிட்டோன்.

இறந்து வபோன யூதனின் உறைினர்கள் ஒன்று வசர்ந்து, அம்முஸ்லிவமயும் பழிக்குப்

பழியோகக் மகோன்று ைிட்டனர். இந்நிகழ்ச்சி இரு மதத்தைர்களுக்குள் அவமதிவயக் குவலத்துப்

பதற்றத்வத

குற்றங்கவையும் அல்லது

சோட்டி,

அதிகமோக்கி

உடன்

யூதர்களுக்மகதிரோக

யூதர்கள்

மீ து

இஸ்லோமியத்தில்

வபோர்

நடத்தப்படும்

மதம்

என்றும்

இல்லோத

மபோல்லோத

மோற்றிக்மகோள்ைவும்,

முகம்மது

கட்டோயப்

படுத்தினோர். முகம்மதுைின் அச்சுறுத்தலுக்குச் சற்றும் பயமின்றி யூதர்கள் தங்கள் ைட்டுக் ீ கதவுகவை இறுக்கத் தோைிட்டு உள்வைவய கிடந்தனர். முகம்மதுவும் இைர் சீ டர்களும், இைர்கள் ைோழும் இடங்கவை முற்றுவக இட்டு, மைைியில் ைந்தோல் மகோன்று ைிடுைதோக எச்சரிக்வக ைிடுத்தோர். குரோன்

ைசனம்தோன்

உடவன

வகைசம்

இருக்கிறவத!

அல்லோைின்

இவறச்மசய்திமயனக் குரோமனோன்று மபோசுக்மகன பிதுக்கிக் மகோண்டு மைைிப்பட்டது: குரான்:

3:12

–“ ிராகரிப்நபாரிடம்

( பிநய!)

ீ ர்

கூறுெராக”. ீ

தமிழில்

உள்ை

குரோனில், இவ்ைைவுதோன் உள்ைது. [[[மமோழிமபயர்ப்போைர் எழுதியது: இங்கு தமிழ் மமோழிமபயர்ப்பு

மசய்யும்வபோது

கூட

‘தக்கியோ’வை

(‘இஸ்லோத்து

புனித

ஏமோற்றவல’) நிரூபிக்க ஓர் உதோரண இவட நிகழ்ச்சியோக இது தரப்பட்டுள்ைது. தமிழில்

குரோவன

மமோழிமபயர்த்தைர்,

ஒரு

ைோக்கியத்வதவய

வமற்கூறியைோறு

ைிழுங்கியுள்ைோர். தமிழ் மமோழிமபயர்ப்வபப் வபோலவை, ஆங்கில மமோழிமபயர்ப்பும்

அரபு மூல குரோவனத் தழுைியதுதோன். ஆனோல் ஆங்கிலத்தில் இவ்ைோறு உள்ைது: PICKTHAL: Say (O Muhammad) unto those who disbelieve: Ye shall be overcome and gathered unto Hell, an evil resting-place. ஒரு முழு ைோக்கியத் மதோடவரவய மமோழிமபயர்க்கோமல் ஏன் ைிட்டுைிட வைண்டும்? இங்வகயும் தக்கியோைோ?]]] சுபோனல்லோ!! (Zuban allah!!) இனி

இனத்தைர்கள் ைிரும்பினர்.

மதோடர்வைோம்:

ஒரு

அைர்கைோகவை

முகம்மதுவைோ

ைோரத்திற்குப்

பிறகு,

சரணவடைதற்குப்

ைிடோப்பிடியோக

‘போனு

குஃவைனுக்ைோ’

வபச்சுைோர்த்வத

மறுத்து,

‘போனு

நடத்த

குஃவைனுக்ைோ’

இனத்தைர் ஒவ்மைோருைவரயும் மகோன்று குைிப்பதற்வக ைிரும்பினோர்.

‘கஸ்ரோஜ்” இன மபரு மதிப்பிற்குறிய மூத்தைர், அப்துல்லோ இப்னு உப்போய்

(Abdullah ibn Ubayy) முகம்மதுைின் அங்கிக் கழுத்துப்பட்வடத் துணிவய பிடித்திழுத்து, மிகக் வகோபத்துடன், “எங்கள் இனத்துடன் வநசமோன நண்பர்கவைக் கோரணமின்றி நீ மகோவல

மசய்ைவத

நோங்கள்

எந்நோளும்

அனுமதிக்க

மோட்வடோம்.

‘கஸ்ரோஜ்’

இனத்தின் ைலிவமவய உணர்ந்து நடந்துமகோள்” என முகம்மதுைிடம் முழங்கினோர். முகம்மதுவும்

நிபந்தவனயின் கூறினோர்.

ஆத்திரத்துடன் வபரில்

“உங்கள்

முதியைவர

மகோவல

உதறித்

மசய்ைதில்வல

நண்பர்கைோன

‘போனு

தள்ைிைிட்டு,

என

ஒவர

சச்சரவுக்குத்

குஃவைனுக்ைோ’

ஒரு

தீர்ைோகக்

இனத்தைர்

அவனைருக்கும் உயிர் முக்கியமோனோல், தோங்கள் தற்வபோது ைசிக்கும் யூத நகர்ப்புற இடங்கவை

அப்படிவய

மைைிவயறிைிட்டோல்,

துறந்து

மகோவலகள்

ஒருைர்

நடக்கோமதன

106

ைிடோமல்

முகம்மது

யோத்ரிவப

திமிருடன்

ைிட்டு பதில்

மசோன்னோர்.

இதற்கு

கூறியது:

கோத்திருக்கிறோர்கள். எச்சரித்தோர்.

மீ ண்டும்

பதிலோக,

போதுகோப்புக்கோக

“என் இப்னு

கோலங்கள்

மோறும்

இஷோஃக்கும்

உண்வமமயன உறுதிபடக் கூறியுள்ைோர். அப்துல்லோ

“வபோகட்டும் உப்போவயயும்

இப்னு

உப்போவய

வபோகைிடுங்கள். சபித்து

மூத்தைர்

நிவறய

கோட்சிகளும்

தன்

என்

மோறும்.

ைரலோற்றில்

93

முகம்மது

அல்லோ

ைிடுைோர்”

அப்துல்லோ

ஆட்கள்

என்றோர்.

இப்னு

ஜோக்கிரவத!”

என

வமற்கூறியவைகவை

வபோகைிட்டுச்

இைர்கவையும் குருதி

உப்போய்

உத்தரவுக்குக்

சிடுசிடுப்புடன்

அப்துல்லோ

சிந்துதவல

நிறுத்த

இப்னு ‘போனு

குஃவைனுக்ைோ’ இனத்தைர் நகரத்வதைிட்டு மைைிவயறினர். முகம்மதுவும் இைர்கள் அவனைவரயும் நோடு கடத்தி மகோவல மசய்ைவத நிறுத்திக்மகோண்டோர்.94 மசோந்த

ைிரட்டப்படும்

தற்கோப்புக்கோன

ைட்வடைிட்டு ீ

வபோதுகூட,

ஆயுதங்கவையும்

அனுமதியைிக்கைில்வல. அைர்கள்

நோட்வடைிட்டுச்

தங்களுடன்

எந்த

அைர்கள்

எல்லோைற்வறயும்

வமலோவடகவையும்

மசோத்து

சுகங்கவையும்

மபோருட்கவையும், எடுத்துச்

பிடுங்கிக்

உருைிக்மகோண்டு

துறந்து

மசல்ைத்வதயும்,

மசல்ல

மகோண்டுதோன்,

ைழிைிட்டோர்.

முகம்மது

முகம்மது

எல்வலோருமோக

மைைிவயறிய பின், தன் சீடர்கவைக் கூைியவழத்து, மகோள்வையடித்தவைகைில்

ஐந்தில் ஒரு பங்வக தமக்கோக வைத்துக்மகோண்டு, மீ திவயச் சீடர்களுடன் பகிர்ந்து மகோண்டோர்.

ஆசிரியர்கள்

ஒரு

முழு

கோழ்ப்புடன்

குஃவைனுக்ைோ’

மக்கள்,

யூத

இனவம

மகிழ்வுற்றுக்

சிரிய

கடத்தப்பட்டது.

கூறுைது:

நோட்டிலுள்ை

நோட்கைில் ஒவ்மைோருைரோக அழிந்தனர். பானு

நோடு

நோடு

‘அஸ்ரூயோ’

95

முஸ்லிம்

கடத்தப்பட்ட

(Azru‘a)

சரித்திர

மசன்று,

போனு

சில

ாதிர் மீ து ஆக்கிரமிப்பு

முகம்மதுைின் அடுத்த இலக்கு ‘போனு நோதிர்’. இதற்கு ஆதோரமோக ‘போனு

குஃவைனுக்ைோ’ இனத்தைர் அவனைருக்கும் வநர்ந்த நோடு கடத்தப்படுதலும், இதற்கு முன்

நடந்து முடிந்த

வசோகக்கவதயோன

‘போனு

நோதிர் தவலைன்

‘கோ’ப்

இப்னு

அஸ்ஷரோஃப்’ஐ திட்டமிட்டுச் மசய்த படுமகோவலக்கும் பிறகு போனு நோதிர் மக்கள் தங்கள் போதுகோப்வபக் குறித்து மிகக் கைவலயுற்றனர்.

முன்னர் ஒரு தடவை ‘ஒஹூத்’ (Ohud) எனும் இடத்தில் மமக்கோவுக்கும்,

முஸ்லிம்களுக்கு மிவடவய நடந்த வபோரில், முஸ்லிம்கள் வதோற்றனர். அப்வபோரில் தனக்வகற்பட்ட

நஷ்டத்வத

ஈடுகட்டவும்,

முக்கியமோகத்

தம்

சீடர்களுக்குத்

தன்

மீ துள்ை நம்பிக்வகவய மசப்பனிட்டு பவழய மசல்ைோக்வக மீ ண்டும் எப்வபோதும் வபோன்று வபோரில்,

அவடய

வைண்டியதோயிற்று.

ைலுச்சண்வடயோனோலும்

சரி,

தற்வபோது

முகம்மதுவுக்கு

மைற்றியவடயவைண்டும்

ஏதோைமதோரு என

மைறி

உண்டோனது. இப்படித்தோன் முஸ்லிம்கள் மூவை எப்வபோதுவம வைவல மசய்யும். எப்வபோதோைது மைற்றியவடந்தோல் அது அல்லோைின் உதைியோல்தோன் கிவடத்தது எனவும் வதோல்ைிமயன்றோல் அவதப் பிறர் குற்றமமனவும் மசோல்லி, பழிக்குப்பழி எனத்

தைறோன

மனப்வபோக்கு. இைர்கவை

ைன்முவறகைில்

எங்கும்

மோற்ற

மதரியப்படுத்த

ஏற்ற

மீ ண்டும்

முயற்சிப்பவத

ைன்முவறவய ஆரம்பிப்பவத

முடியோது.

ைழிகைில்

இஸ்லோத்தின்

இைர்களுக்கு

முஸ்லிம்கள்

உண்வமகவை

மசயலோற்றவைண்டும்.

உள்ை

மசயல்போணி.

முஸ்லிம்களுக்கு

தற்வபோது

போனு

நோதிர்

சரியோனடி அகப்பட்டுக்மகோண்ட அடுத்த பலிகடோ என முகம்மது உறுதி பூண்டோர். 93

Ibn Ishaq Sirat, p. 363 Ibid. 95 AR-Raheeq Al-Makhtum by Saifur Rahman al-Mubarakpuri http://islamweb.islam.gov.qa/english/sira/raheek/PAGE-26.HTM 94

107

இஸ்லோமிய மறுமலர்ச்சிக்கு ஆதரவு தருபைரோன போகிஸ்தோனில் உள்ை

மமௌதுதி (Maududi) எனும் முஸ்லிம் சரித்திர ஆசிரியர், ‘ஒஹூத்’ வபோவரப்பற்றி

இவ்ைோறு ைிமரிசிக்கிறோர்: “போனு நோதிர் தவலைன் ‘கோ’ப் இப்னு அஸ்ஷரோஃப்’க்கும், ‘போனு

குஃவைனுக்ைோ’

மக்கவை

நோடு

கடத்திய

கடுந்தண்டவனயோல்,

யூதர்கள்

யோைரும் மிகப் பயந்து எவ்ைித தகரோறும் மசய்யோதிருந்தனர். ஹிஜிரோ மூன்றோைது ஆண்டில்,

(அதோைது

முகம்மது

மமக்கோைிலிருந்து

மதீனோ

ைந்த

நோள்

முதல்)

குஃவரஷ் யூத இனம், அப்துல்லோ இப்னு உப்போய் (Abdullah ibn Ubayy, Chief of the Khazraj)

தவலவமயில்

எதிர்த்தனர்.

இதன்

3000

பவட

மூலம்

ைரர்கவைோடு ீ

முகம்மதுைின்

ஏற்கனவை

‘உப்போய்’

இப்பவடமயடுப்வபத்

துவரோகமமனவை

பவடவய

ஒப்பந்தத்வத

96

மீ றிைிட்டோர் என புதுக் கவதவய முகம்மது உருைோக்கினோர். முஸ்லிம்கள்

1000

இருக்கும்

கூறினர்.

இதில்

ஆச்சரியம் என்னமைனில், முகம்மதுவும் இைர் சீடர்களும் வைண்டுமமன்வற யூதர் தவலைர்கவைத்

திட்டமிட்டுக்

மகோவல

மசய்தும்,

குஃவைனுக்ைோ’

‘போனு

இனத்தைர் அவனைவரயும் அநியோயமோக நோடு கடத்திய பிறகும், யூத குவரஷ் மக்கள்

முஸ்லிம்களுக்கு

எதிர்போர்ப்பது

முற்றிலும்

ஆதரைோைர்கள்

யூதர்கவை

எனத் தீர்ப்பு அைித்தனர். போனு

நோதிவர

கோரணமோனோலும்

சரி,

உருைோக்கலோமோ

என

உடன்படிக்வகபடி

உதைி

அடோைடித்தனமல்லைோ?

உடன்படிக்வகவய மீ றித் ஒழிப்பதற்கு

அல்லது

முகம்மது

தைறோகப்

ஏதோைது

அதற்கோன

திட்டமிட்டுக்

மசய்யவைண்டுமமன

ஆனோல்

மிகச்

ைிபத்து

இஸ்லோத்து

பவடமயடுத்தனர்

சிறிய

ைலுைற்ற

நிகழ்ச்சிகவைத்

மகோண்டிருந்தோர்.

தோவம

போனு

நோதிர்

இனத்திடம் யோத்ரிபில் நல்ல ைிவைநிலங்களும் சிறந்த வபரீச்சம்பழ மரங்களும் இருந்தன. யூதர்கள் அங்வக அவனக அவரபியவர வைவலயில் வைத்திருந்தனர். கோல்ப்’

சில முஸ்லிம்கள் முழு வநரக் மகோள்வையடிப்பில் ஈடுபடும்வபோது, ‘போனு (Banu

யூதர்கவை

Kalb)

தைறோகக்

மகோன்றுைிட்டனர்.

இதுவும்

ஓர்

ஒப்பந்தமீ றல். ைழக்கப்படி, இதற்கோக முஸ்லிம்கள்தோன் ‘ரத்தம் சிந்தியதற்கு நஷ்ட ஈடோகப்

பணத்வதத்

குஃவைனுக்ைோ’ நஷ்ட

ஈட்வட

தரவைண்டும்

இனத்தைரிடம்

போனு

அடோைடித்தனமோக

நோதிர்

முகம்மது

(blood

பிடுங்கிய

money

மசோத்து

இனம்தோன்

போனு

தீர்மோனித்தோர்.

for

this

bloodshed).

ஏரோைமோக

கோல்புக்குத்

இந்த

‘போனு

இருந்தும்,

தர

இந்த

வைண்டுமமன

நிர்பந்தத்வத

போனு

நோதிர்

மறுத்தோல், அது போனு நோதிர் மீ து மகோள்ையடிக்க இவத ஒரு ைோய்ப்போகுமல்லைோ! முகம்மதுைின்

குயுக்தி

மூவை

எந்த

ைிதம்

மசல்கிறமதன

கைனியுங்கள்.

நியோயமற்ற இந்த அடோைடி, போனு நோதிர் யூதர்கவை இன்னும் பயமுறுத்தியது. நியோயமற்ற

இந்த

அடோைடித்தனத்திற்கும்

போனு

நோதிர்

யூதர்கள்

இவசந்தனர்.

ஆனோல் முகம்மது எதிர்போர்த்தது வைறு, நடந்தது வைறு. முகம்மதுைின் மூவையில் இன்மனோரு குயுக்தி உதிக்க வயோசவனயில் ஆழ்ந்தோர். மதய்ைக ீ

முகம்மதுைின்

உணர்வு

மூவையில்

எனும்

மபயரில்

முவைைிட்டது.

உடன்,

ஒரு

‘குயுக்தி’

உற்சோக

மிகுந்து

வயோசவன ஒன்றும்

வபசோமல் முகம்மது ைடு ீ மசன்றுைிட்டோர். இந்த மதய்ைக ீ உணர்ைில், அல்லோைின் மசய்தி

அறிைிப்போைர்

அனுப்பியபடி,

“முகம்மது

தவலயில்

யூதர்கள்

ஒரு

முகம்மது

உட்கோர்ந்திருந்த

‘கோப்ரிவயல்’, ஒரு

சுைரின்

மபரிய

முகம்மதுைிடம் கீ ழ்

அல்லோ

உட்கோர்ந்திருக்கும்

போறோங்கல்வலத்

தூக்கிப்

மசோல்லி

வபோது

வபோட்டதோக”

அைர்

ஒரு

பிரம்மோண்டப் புளுவக எப்வபோதும் வபோலக் கூறினோர். முகம்மதுைின் சீடர்களுக்கு

96

சுைரின்

கிவழ

ஒரு

சிறு

http://www.islamicity.com/mosque/quran/maududi/mau59.html

108

கூழோங்கல்லும்

கோணக்

கிவடக்கைில்வல!! அப்படி அப்மபரும் அங்வக

எங்கோைது

சீ டர்களுக்கு

இருக்க

முகம்மது

வைண்டுவம!

கூறுைது

போறோங்கல் வபோடப்பட்டிருந்தோல் அக்கல் எக்கல்லும்

அடோைடி

கோணக்

எனத்

கிவடக்கோததோல்

மதரிந்தும்

இைரோல்

மகோள்வையில் கிவடக்கும் பங்வக இழக்கத் தயோரோக இல்வல. உண்வம மதரிந்தும் இந்தப் மபோய்வயயும் உண்வமமயன ைியப்புடன் வபசிக்மகோண்டனர். வைறு ைழி? மீ து

ஆதோரமற்ற அற்பத்தனமோன குற்றச்சோட்வடக் கைனிக்கவும். போனு நோதிர்

நடைடிக்வக

எடுக்க

நிவனத்திருந்தோல்,

அவத

மசய்ய

இது

ஒன்வற

ஆரம்பித்துைிட்டோர்.

வபோதும்!

முடிப்பது

மிக

இருந்தோலும்

முகம்மதுைின்

ஏற்போட்வட

மகோல்ல

எைிது.

ைழியில் எப்வபோதும் மசல்ல ைிரும்பினர். என்ன

உடன்

முகம்மதுவைக்

இருந்தும்

நண்பன்,

போனு

யூதர்கள்

நோதிர்

நியோய

கடவுளும்

‘அல்லோ’எனும்

திட்டமிட்டு ஏமோற்றிச் சதிமசய்ைதில் ைல்லைனோயிற்வற!

முகம்மது

(The Prophet who believed

that Allah is “khairul maakereen” (the best of the deceivers) குரான் ெசனம்: 3:54 தூள் பறந்தது

நிரோகரித்வதோர்

–“(ஈஸோவை

அைவரக்

மகோல்லத்

திட்டமிட்டுச்

சதி

மசய்தோர்கள். அல்லோஹ்வும் சதி மசய்தோன்;. தைிர அல்லாஹ் சதி வசய்பெர்களில் மிகச் சிறந்தென் ஆொன்”. மமௌதுதி

தன்

ைிைரிப்வப

இத்துடன்

இவ்ைோறு

முடிக்கிறோர்.

அல்லோ

ைழிகோட்டிய பின்னரும் போனு நோதிர் மக்களுக்கு இனி எந்தச் சலுவககவையும் அைிக்கத்

வதவை

மதீனோைிலிருந்து

இல்வல.

இன்னும்

உடன்

பத்து

முகம்மது

நோட்கைில்

நோதிர்’

‘போனு

தங்கள்

ைடு ீ

யூதர்கவை

மசோத்து,

சுகங்கவை

ைிட்டு நோட்வட ைிட்வடோடக் கட்டவையிட்டோர். அப்படி எைரோைது மகடுவுக்குப் பின்

தங்கினோல், மகோவல மசய்யப்படுைர்” என தீர்மோனமோகத் தீர்ப்புவரத்தோர். இது தோன் இஸ்லோமிய

நியோயம்.

மமௌதூதியும்

போகிஸ்தோன்-இந்திய ஹிந்துக்கவையும் அனுப்பினர்.

இவதத்தோன்

(முஸ்லிம்களுக்வகற்ற

போனு

முஸ்லிம்கள்

பிரிைிவனவபோது

அைர்கள்

முல்லோ!!)

போகிஸ்தோனில்

மசோத்துக்கவையும்

நோதிர்

பின்பற்றவைண்டுமமன

பரிந்துவரக்கிறோர்(!).

மக்களுக்கு

பிடிங்கிைிட்டுதோன்

ையதோன

1947இல்

மோட்டிக்மகோண்ட

முஸ்லிம்கள்

இப்னு

‘அப்துல்லோ

உப்போய்’

தன்னோலியன்ற உதைிவயச் மசய்ய ைிரும்பினோர்; அதற்கோக முயற்சியும் மசய்தோர். முகம்மதுைிடம் எடுத்துச்

இைர்

மசோல்ல

மறுக்கப்பட்டது.

மசல்ைோக்கு

பலைனமோக ீ

முகம்மதுைின்

வகட்க

இருந்தது.

கூடோரத்திற்குள்

நோதியில்லோததோல்,

பட்டப்

மசல்ல

முகம்மதுைிடம்

பகலில்

அனுமதியும்

எல்வலோர்

முன்னிவலயில் உப்போயின் முகத்வதவய மைட்டி இரு கூறோகப் பிைந்துைிட்டனர். சிறிது

நோட்கைில்

போனு

நோதிர்

மக்கள்

தங்கள்

ைடு, ீ

மசோத்து

சுகமவனத்வதயும் ைிட்டுைிட்டு யோத்ரிவப ைிட்டகன்று சிலர் சிரியோவுக்கும் சிலர் வகபருக்கும் மசன்றனர். வகபர் பச்வசப் பவசமலன ஒரு மசழிப்போன யூத பூமி, அங்கு

ஒரு

வகோட்வடவயக்

முகம்மது

ைிட்டு

குடிவயறி

இடத்வத

கட்டிக்மகோண்டு

ைிடுைோரோ?

போனு

நோதிர்

ைோழத்

தவலப்பட்டனர்.

மக்கள்

வகபருக்குப்

ஆனோல் வபோகும்

ைழியிவலவய மகோவல மசய்ய நிவனத்தோர். ஆனோல், சற்று ைோைோ இருந்து, அங்கு சீ ர்

மசய்தபின்தோன்

அங்வகயும்

மசன்று

அைர்கவைக்

மகோள்வையடிக்கத் தன் மசயல்திட்டத்வதத் தோற்கோலிகமோக ஒத்திப்வபோட்டோர். தோன் நிவனத்தபடி

எல்லோம்

ஆன

இதுதோன்

முஸ்லிம்கைின்

மகோவல

மசய்ைவத

பின்னோலிருந்து அைர்கள்.

பின்னர்

குணம்.

உவடப்பது;

ஒரு

அைர்கவைப்

முன்னோல்

நம்பிக்வகத் கவலயோக

109

படுமகோவலயும்

வபோகைிட்டு,

துவரோகம்

மசய்து

எதிரியின்

முதுகில்

முகம்மதுைிடமிருந்து

மசய்தோர். கோவலப்

குத்திக்

பயின்றைர்கள்

கடத்தித்

போனு நோதிர் யூதர்கவை அல்லோ இவ்ைோறு பழிக்குப் பழி அைர்கவை நோடு

குறிப்பில்

தீர்த்துக்

மகோண்டோரோம்!

இவ்ைோறு

இவதயும்

ைிைரித்துள்ைோர்.

இப்னு

குரான் 59:3

-

இஷோஃக்

தன்

ைரலோற்றுக்

“தைிரவும், அைர்கள்

மீ து

மைைிவயறுவகவய அல்லோஹ் ைிதிக்கோதிருந்தோல், இவ்வுலகிவலவய அைர்கவைக் கடினமோக வைதவன மசய்திருப்போன், இன்னும் அைர்களுக்கு மறுவமயிலும் (நரக) மநருப்பின் வைதவன உண்டு”.97

இன்னும் முகம்மதுைின் வகோபத்தின் வகோரத் தோண்டைம் அடங்கைில்வல.

உடன் போனு நோதிரில் உள்ை எல்லோ மரங்கவையும், வபரீச்ச மரங்கவையும் கூட, மைட்டிச் சோய்க்க ஆவணயிட்டோர். கடவுள் அல்லோவைத் தயோரோக வைத்திருந்தோல் எவதத்தோன் சோதிக்க முடியோது! மைைிப்பட்டு

ைிட்டது.

இதற்கும்

குரோன் ைசனமும் உடனுக்குடன் அைரிடமிருந்து ஒரு

குரோன்

ைசனம்:

குரான் 59:5

-

“நீங்கள்

(அைர்களுவடய) வபரீத்த மரங்கவை மைட்டியவதோ, அல்லது அைற்றின் வைர்கைின்

மீ து அவை நிற்கும்படியோக ைிட்டு ைிட்டவதோ அல்லோஹ்ைின்அனுமதியோலும், அந்த ஃபோஸிக்குகவை(ப் போைிகவை) அைன் இழிவுபடுத்துைதற்கோவுவம தோன்”.

போவலைனச் சூழ்நிவலயில் எந்த சிறு மரமும், நிழலும் அதில் கிவடக்கும்

பழங்களும் மக்களுக்கு எவ்ைைவு பயனுள்ைது எனச் மசோல்லத் வதவையில்வல. அங்குள்ை கிணறுகைிலும், நஞ்வசக் மகோட்டிக் கலந்து அவதயும் பருக முடியோமல்

மசய்த புண்ணியைோன்தோன் முகம்மது. (இதற்கு இவணயோக முஸ்லிம்கள் இன்று “ஆந்த்ரக்ஸ்’ தண்ணரில் ீ

(anthrax)

வபோன்ற

கலக்கிறோர்கள்).

நச்சுக்

கிருமிக்

முஸ்லிம்கள்

தம்

கலவைவய

மக்கள்

குறிக்வகோவை

அருந்தும்

அவடய

எந்த

இழிமசயலிலும் இறங்குபைர்கள். முகமதுவை இதற்கும் ைழிகோட்டியோயிவற! இப்படி நிவனத்தவத

முடிப்பதோல்

கடவுள்தோவன!

இவதப்

சீ டர்கள்

நம்பினோர்கள்.

அத்தியோயத்தில்

முகம்மதுக்கு

ஆனோல்

போர்ப்வபோம்.

அல்லோைின்

அல்லோ

பற்றிய

அருள்

முகம்மதுைின்

மவனோைியோதிவயப்

ஆந்த்ரோக்ஸ்,

ஸ்ப்ைினிக்

இருக்கிறமதனச்

எண்ணத்தில்

உதித்த

பற்றியும்

கோய்ச்சல்,

அடுத்த

ஸூவனோசிஸ்

ஆகியவை (anthrax, splenic fever, zoonosis) இவ்ைவகதோன். இம்மோதிரி மசய்வககவை அல்லோ-முகம்மது-முல்லோக்கள் ஆசிகளுடன் முஸ்லிம்கள் இன்றும் மசய்கிறோர்கள்.

குரோன் 59ைது அத்தியோய சுரோக்கள் (Sûra Al-Hashr (Chapter 59 - The Gathering)

அவனத்துவம

யூதர்கள்

நோடு

கடத்தப்படுைவதப்

பற்றியும்,

அைர்கவை

அல்லோ

எவ்ைோறு அைமதித்தோர் என்பது பற்றியும் முகம்மது எழுதிவைத்தவை.. மமக்கோவை ைிட்டு மதீனோவுக்கு ைந்தைர்களுக்கு உதைி மசய்வதோவரப் புகழ்ந்து, அைர்களுக்கு மறுவமயில் நல்ைோழ்வு உண்மடனக் கூறியுள்ைோர். அல்-முபோரக்

முகம்மது நிலங்கள், ஐம்பது

போனு

மபௌரி

நோதிர்

ைடுகள், ீ

(Al-Mubarkpouri)

ைிட்டுச்மசன்ற

ஆயுதங்கள்

வபோர்க்கைசங்கள்,

ஐம்பது

98

எனும்

இஸ்லோம்

கணக்கில்லோத

முதலியவைகவையும் இரும்புத்

மதோப்பிகள்,

நிபுணர்

கூறுைது:

மசல்ைங்கவைத்

வகப்பற்றினோர். முன்னூற்றி

தைிர

இதில்,

நோற்பது

பட்டோக்கத்திகள் ஆகியவைகவை முகம்மது தோவம மசோந்தமோக எடுத்துக்மகோண்டோர்; ஏமனனில்,

இவைகள்

சீடர்கள்

உதைியின்றி,

சண்வடயிடோமல்

(குயுக்தியோல்) கிட்டியதோம்! ஆவகயோல் சீடர்களுக்கு இதில் முகம்மதுவுக்கு

முதல்

மரியோவத!

இது

தம்முவடய

தன்

புத்தியோல்

பங்கில்வல! இதிலும்

குயுக்தி

மூவைக்கோக

முகம்மது தமக்வக அைித்துக்மகோண்ட பரிசு. இதில் சிலைற்வறத் தமக்கு உதைி மசய்த அன்சோர்கைோன, அபூ துஜோனோ, சுவஹல் இப்னு ஹன ீஃப் 97

(Abu Dujana and

Ibn Ishaq irat, p. 438 AR-RaheeQ Al-Makhtum (THE SEALED NECTAR)- Memoirs of the Noble Prophet Saifur Rahman alMubarakpuri - Jamia Salafia – India http://www.al-sunnah.com/nektar/11.htm 98

110

ஆகிவயோருக்கும்

Suhail bin Haneef)

மீ திச்

மசல்ைங்கவைத்

தம்

குடும்பத்திற்கும்

மசலைழித்தோர். இதற்கும் வமல் மிஞ்சியவத ஜிஹோத் வபோருக்குச் மசலைழித்தோர்.99 மமௌதுதி

யின்வமவயயும்,

வபோல

அந்தந்த

அல்-முபோரக் சமயத்தில்

மபௌரியும்

தமக்குத்

முகம்மதுவடய

வதோன்றியபடி

மனச்சோட்சி

நடந்துமகோள்ளும்

நடத்வதவயயும், தம் குறிக்வகோவை அவடய எவதயும், இைர் சீ டர்கவைக் கூட, தியோகம்

மசய்துைிடுைோர்

நகல்கைோன

என்பவதயும்

முஸ்லிம்களும்

நமக்குத்

முகம்மது

மதரிைிக்கிறோர்.

வபோலவை

முகம்மதுைின்

மசயல்படுகிறோர்கள்.

முஸ்லிமல்லோதைர் மசோத்துகவைத் தீயிலிடுைவத இஸ்லோமிய மரபுப்படி நியோயம் என

முஸ்லிம்கள்

மசயல்படுகிறோர்கள்.

மசய்திருக்கிறோர்.

ஏமனனில்,

முகம்மதுவும்

அவ்ைோவற

குரோன் 59ைது அத்தியோய சுரோக்கள் (Sûra Al-Hashr - Chapter 59 - The Gathering)

அவனத்துவம ஏவதோ உட்மபோருள் மகோண்ட மசோற்கமைனக் மகோள்ைலோம். இதில் உபவயோகப்படுத்தப்படும்

புனிதம்

(pious)

எனும்

மசோல்

இஸ்லோமியப்

புனிதம்.

உண்வமயில் நோம் கூறும் புனிதத்தின் மபோருள் வைறு. இஸ்லோமிய புனிதத்திற்கும், உலகில்

ைழக்கிலிருக்கும்

புனிதம்

எனும்

மசோல்லுக்கும்

உள்ை

ைித்தியோசம்

மவலயும் மடுவும் வபோன்றது. முஸ்லிம்கள் புனிதமாகக் கருதுெது: படுவகாடல, வகாள்டளயடித்தல்,

கற்பழிப்பு,

திட்டமிட்டுக்

வகாடல:

இடெ

இஸ்லாமியச்

வசயல் பாணிகள். சுருக்கமோக, உலகில் இஸ்லோத்துக்கோக அதோைது அல்லோவுக்கோக எந்த

இழிமசயல்

புரிைதற்கும்

ஒரு

ைரம்பு

என்பவத

கிவடயோது.

அதுதோன்

இஸ்லோமியப் புனிதம். உலகம் நபாற்றும் மற்றடெ புனிதங்களல்ல. இஸ்லோமிய முரசு மகோட்டும் புனித நூல்கவை நமக்கு இவைகவைமயல்லோம் உண்வமப் புனிதம்

எனச் மசோல்லி நம் கருத்வத இன்னும் ைலுப்மபறச் மசய்கின்றன. இஸ்லாமிய ென்முடறயும்

உண்டமயான

இஸ்லாமும்

ஒன்றுதான்.

இஸ்லோம்

கூறும்

”ஹலோல்” மசய்ய வைண்டியது (புனிதமோனது), “ஹரோம்” மசய்யத் தகோதது (போைச்

மசயல்) என இரு ைவக உண்டு. இஸ்லோத்திலுள்ை மசயல்கள் யோவும் உலகிலுள்ை அவனக இழிமசயல்கைின் கைஞ்சியம் எனலோம்.

கிறித்தை மனப்போங்கோன ”ஒரு கன்னத்தில் ஒருைர் அவறந்தல், மற்மறோரு

கன்னத்வதக் கோட்டு” என்பது ஒரு மனவநோயல்ல. இது ஒரு மபோன்னோன மநறி முவற. (Golden Rule). இது மனச்சோட்சிவய உலுக்கும் மசோல். இச்மசோல்லின் மபோருள் மனச்சோட்சி

உள்ைைர்களுக்குப்

புரியும்.

முஸ்லிம்களுக்கு

என்றுவம

புரியோதது.

ஆதலோல் முஸ்லிம்களுக்கு சகிப்புத்தன்வம, மனச்சோட்சி இவை இரண்டுவம மன வநோய்கள்.

ஆக,

இஸ்லோம்

மனித

இனத்திற்கு

அச்சுறுத்தல்

இல்வல

என

மசோல்பைருக்குத்தோன் உண்வமயில் மனவநோய்க்கோன அறிகுறி உள்ைது எனலோம். பானு குஃடரஸா ஆக்கிரமிப்பு மூன்று

போனு குஃவரஸோ யூதர்கள் கூட யோத்ரிபில் குடியிருந்த, முன் கூறப்பட்ட யூத

மக்களுக்குள்

இலக்கோனைர்கள் தோன்.

முகம்மதுைோல்

கவடசியோக

துன்பத்திற்கு

அகழிப்நபார் முடிந்து (Battle of the Trench (Khandaq)) முகம்மதுைின் அடுத்த

இலக்கு போனு குஃவரஸோ தோன். அல்-முபோரக் மபௌரி எழுதியது: முகம்மதுவுக்கு அல்லோைின் மசய்தியோைர் கோப்ரிவயல் மகோண்டு ைந்ததோக உதித்த இவறச் மசய்தி (ைோஹி):

“பட்டோக்கத்தியிவனக்

கழற்றி,

கலகக்கோரர்கைோன

யூதர்கவைப் வபோரிட்டு அழிக்கக் கிைம்பு” எனக் கிவடத்ததோம். 99

Sahih Muslim Book 019, Number 4347 Ibid. www.al-sunnah.com/nektar/12.htm

100

111

‘போனு 100

குஃவரஸோ’

“கோப்ரிவயல் கூறியபடி, முகம்மது அங்கு மசல்ைதற்கு முன்னோல் அல்லோ

வதைவதகவை அனுப்பி, ‘போனு குஃவரஸோ’ யூதர்களுவடய வகோட்வடவய குலுக்கி நடுங்கவைத்து கூடுதலோன

அைர்களுவடய

அல்லோைின்

மனதில்

பயத்வத

மசய்தியும்

கிவடத்தது.

எடுக்கத்

மதோழுவகக்கு

உண்டோக்குைோர்”

உடனுக்குடன்

எனக்

முகம்மது

மசூதியில் மதோழுவகக்கு ஏற்போடு மசய்து, ‘போனு குஃவரஸோ’ யூதர்கள் மீ து புதுப் வபோர்

நடைடிக்வககவை

அவழப்பைவர

எல்வலோருக்கும் அறிைிக்குமோறு கட்டவையிட்டோர். வபோர்

இங்கு

புரிய

கைனிக்க

வைண்டியது,

அவழப்பதற்கோகவும்

மசூதிவயத்தோன்

உபவயோகிப்பது

அைர்

ைழக்கம்.

ைிட்டு

மதோழுவகக்கும்

எந்தக்

கலைரமும்

மசூதியில் மதோழுவக முடிந்தவுடன் அங்வகவய ஆரம்பிக்கப் பட்டுைிடும். அதிலும் மோத

‘ரம்சோன்’

முஸ்லிம்கள் மிகத் ைழக்கம்.

1981-இல்

வகோவமய்னி

மைள்ைிக்கிழவமகைில்

முகம்மதுைின்

இவ்ைோறுவரத்தோன்:

நடைடிக்வககளுக்குப் வபோருக்கோன

(‘மமஹ்ரப்’

மதோழுவக

தீமயோழுக்க ஈடுபோடுகளுக்குக் கட்டோயம்

இடம்

பிறந்த

மபோருத்தமோன

எனப்

நோள்

‘மசூதி

மகோண்டோட்டத்தில்

ஒன்றுதோன்

இடம்’.

மபோருள்.

எனும்

ஆயத்துல்லோ

இஸ்லோமியப் (Mehrab)

“மமஹ்ரப்’

மமஹ்ரப்

முடிந்து)

ஏற்போடு மசய்ைது

மசோல்,

வபோர்

என்றோல்

ஹோர்ப்

எனும்

மூலச்மசோல்லிலிருந்து பிறந்தது. ‘ஹர்ப்’ என்றோல் வபோர். (இதன் குறிப்பு: டர்-உல்ஹர்ப்’

(Dar-ul-Harb)

என்றோல்

கோஃபிர்கள்

குடிமகோண்டதோல்

அதவனக்

வகப்பற்றி

இஸ்லோத்வத நிறுை (Dar-ul-Islam) ‘ஜிஹோத்’ வபோர் புரியவைண்டிய இடம்)

இது மசூதியில் ஒரு தனி இடம் (isle). இங்குதோன் ைரும் வபோருக்கோகக்

கலந்து ஆவலோசிக்க ஏற்ற இடம். இங்கிருந்துதோன் வபோர்க்குரல் முதலில் கிைம்ப வைண்டும்.

இவ்ைோறுதோன்

எல்லோ

இஸ்லோமியப்

வபோரும்

இங்கிருந்துதோன்

ஆரம்பமோயின. முகம்மது மக்கவைக் மகோல்லப் பட்டோக்கத்திவய உபவயோகித்தோர். இன்று

புனித

எல்வலோருவம

இமோம்கள்

வபோர்

யோைரும்

ைரர்கள். ீ

வபோர்

மனப்போங்வகக்

எப்வபோதும்

கத்திவய

உடன்

மகோண்டைர்கள்தோன்.

வைத்திருப்போர்கள்.

அைர்களும் முகம்மது வபோலவை, மக்கவைக் மகோல்லக் கத்திவயதோன் முதலில்

உபவயோகிப்பது ைழக்கம். இன்று ஒவ்மைோரு இடத்திலும் ஒரு ‘கோலிஃப்’ வதவை. கோலிஃப் என்பைன் வபோர்ப் பவடத்தவலவம ைகிக்கும் ஓர் இஸ்லோமிய நோட்டுத் தவலைன்.

இைனும்

ஒரு

இமோம்தோன்.

கீ ழ்த்தரப்

பணிகவைச்

மசய்தோலும்

இஸ்லோத்து முஸ்லிமோவகயோல் புனிதமோனைன். ஏமனனில் இஸ்லோத்தில் கீ ழ்த்தரச் மசய்வககள்தோவன மபோருவை

‘குரோன்,

புனிதமோனது!! ஹத்தீஸ்

இஸ்லோத்தில்

சிரோத்’தில்

’புனிதம்’

உள்ை

எனும்

மசோல்லுக்குப்

ஆவணகள்படி,

மகோவல,

ஏமோற்றுதல் முதலியன! இைவன தன் கத்தியோல், முகம்மது வபோலக் வககவை துண்டித்துத்

தள்ைவும்,

கழுத்துகவை

மைட்டி 101

அடித்வத மகோல்லவும் மசய்ைோன்” என்றோர். அன்சோர்

போனு

குஃவரஸோவபோருக்கோக

3000

ைழ்த்தவும், ீ

மக்கவைக்

கோலோட்பவட,

கல்லோல்

உதைியோைர்கைோக

30 குதிவர ைரர்கள், ீ இைர்கவைத் தைிர மைைியிலிருந்து மதீனோைில்

குடிவயறிய முஹோஜிரீன் (Muhajireen) பவடக்குத் தவலவம தோங்கினோர். வபோருக்கோன கோரணமும் யூதர்கள்

முன்னவர

கண்டுடிபிடித்தோகி

முகம்மதுைின்

முகம்மதுக்கும்

முகம்மதுவுக்குப்

எதிரிகைோன

முஸ்லிம்களுக்கும் வபோரிட?

ைிட்டது.

மமக்கோ

எதிரோகத்

உண்வமயில்,

101

அதோைது,

மக்களுடன்

திட்டமிட்டனர்.

சரித்திர

போனு

குஃவரசோ

இது

வபோதோதோ-

கூட்டு

ஆசிரியர்கள்

வசர்ந்து

இக்குற்றச்

Ayatollah Khomeini: A speech delivered on the commemoration of the Birth of Muhammad, in 1981.

112

சோட்வடத்

தைமறனக்

கூறுகின்றனர்.

உண்வமயில்,

போனு

குஃவரஸோ

ஒத்துவழக்கோததோல், மமக்கோ மக்கள் தங்கள் பவடமயடுப்புகவைத் தோங்கவை

ரத்து

மசய்துைிட்டனர்.

முகம்மது தம் உள்வநோக்கத்வதத் மதைிைோக்கிய பின், முகம்மதுைின் மிக

மநருங்கிய

உறைினன்

அலி,

தோவன

எதிரியின்

வகோட்வடக்

கோைற்பவட

மீ து

தோக்குதல் நடத்துைதோகவும், அல்லது இம்முற்றுவகயில் மகோவலயுண்டு இறக்கத் தயோமரனவும் முடிைில்,

சூளுவரத்தோன்.

போனு

முற்றுவகயும்

குஃவரஸோ

சரணவடந்தைர்கவைத்

எந்த

தனித்தனியோக

25

நோட்கள்

மதோடர்ந்து

நிபந்தவனயுமின்றி,

ஆண்கள்,

மபண்கள்,

நடந்தது.

சரணவடந்தனர்.

குழந்வதகள்

எனப்

பிரித்துச் சிவறயிலவடக்க முகம்மது உத்தரைிட்டோர். போனு குஃவரஸோைின் வநச இனமோன

முகம்மதுைிடம்

‘ஆஸ்’

தவலயிட்டு,

இரக்கங் கோட்ட வைண்டிக் மகஞ்சினோர்கள்.

போனு

குஃவரஸோ

இனத்துக்கு

தம் சீடர்களுக்குள் மரௌடியோன சோ’த் இப்னு மமௌத், மரணம் ஏற்படும்

அைவுக்கு மிகக் கோயமவடந்ததோல், முகம்மது யூதர்களுக்கு எதிரோக எதிர்போர்த்தபடி முடிமைடுத்தோர். சோ’த் ஒரு கோலத்தில் போனு குஃவரசோவுடன் நட்போக இருந்தோலும், இைனும்

ைிட்டோன்.

முஸ்லிமோன அகழிப்

பின்னர்

வபோரில்

பவழய

மமக்கோ

நண்பர்களுக்மகதிரோக

மக்கள்

எறிந்த

மிகவும்

அம்புதோன்

மோறி

சோ’த்

கடுங்கோயத்திற்குக் கோரணமமன கூறிைிட்டோர். சோ’த் இப்னு மமௌத் முகம்மதுைின் மமய்க்

கோைலனோகவும்

ைலுவுள்ை

இருந்தோன்.

ஆண்கள்

சோ’த்

அைித்த

அவனைவரயும்

தீர்ப்பு

மகோன்றுைிடவும்,

இவ்ைோறு:

“உடல்

மபண்கவையும்,

குழந்வதகவையும் வகதியோக்கி, போனு குஃவரசோைின் மசோத்துக்கவை முகம்மதுைின்

சீ டர்களுடன் பங்கு வபோட்டுக்மகோள்ைவும்”. இத் தீர்ப்வபக் வகட்டவுடன் முகம்மது

முறுைலித்தோர். “அல்லோதோன் தன் ஆவணயோல் இவ்ைோறு ‘சோ’த்’க்கு தீர்ப்பைிக்கச் மசோன்னோர்” என்றோர்,

அல்-முபோரக்

102

மகோடுந்தண்டவனவய

மபௌரி

வமலும்

ைிட

கூறுைது:

இன்னும்

“யூதர்கள் மகோடிய

முகம்மது

அைித்த

தண்டவனக்கும்

லோயக்கோனைர்கவை”, இைர்கள் யுத்த தைைோடங்கைோக 1500 பட்டோக்கத்திகளும் 2000

ஈட்டிகளும், 300 கைசங்களும், 500 வகடயங்களும் முஸ்லிம்கவைத் தோக்கக் குைித்து வைத்து இருந்தனர். தற்வபோது அவை அவனத்தும் முஸ்லிம்கள் ைசமோகின” இதில்

ஆயுதங்கவையும்

அல்-முபோரக்

மபௌரி

இவைகவைத்

எழுத

தைிரக்

மறந்தது,

கடப்போவர

இவைகைவனத்து மண்மைட்டி

ஆகியவைகவையும் போனு குஃவரசோ மக்கள்தோன், தங்கள் போதுகோப்புக்கோக அகழி மைட்ட முஸ்லிம்களுக்கு முன்னர் கடனோகத் தந்து இருந்தனர்.

அடுத்த அத்தியோயத்தில் “தங்கள் தைறுகவைப் பிறர் மீ து சுமத்தும் வநோய்

குறிப்போய்வும்”, “உைநூல் சோர்ந்த கூரோர்வு அல்லது மன ைியோதிகளுக்குச் சிகிச்வச அைிக்கக்

கோரிய

நம்பிக்வகத்

முடிந்தவுடன்

கோரண

துவரோகம்,

கழுத்வத

அறிவைப்

‘கோரியம் மநறித்துக்

பற்றி

ஆகும்ைவரக்

மகோல்ைது’

இஸ்லோத்துக்கு இவண இஸ்லோம்தோன். எப்வபோதும்,

முஸ்லிம்

ஆய்வு”ம்

மசய்வைோம்.

கோவலப்பிடிப்பது,

வபோன்ற

மதோழில்

இவ்ைோறு கோரியம்

நுட்பத்தில்

சரித்திர ஆசிரியர்கள் முஸ்லிம்கைின் இரக்கமற்ற

அரக்கப் படுமகோவலகவை நியோயப்படுத்த ஆதோரமற்ற குற்றங்கவை போனு குஃவரசோ யூதர்கள்

மீ து

மதோடர்கிறது.

102

சுமத்திச்

சுமத்திப்

பழக்கப்பட்டைர்கள்.

Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 280:

113

இப்பழக்கம்

இன்றும்

இதில்

ைிவைவுகளுள்ை

முஸ்லிம்கள்

நியோயமற்றுத்

கோரியங்கள்,

முஸ்லிம்கவைக்

கோட்டிக்

தற்வபோது

அவமதிவய

மகோடுக்கும்

சுமத்துைது:

குவலத்து

மசயல்கள்,

ைிடும்

தீங்கோன

மசயல்கள்,

முஸ்லிம்களுக்கு

எதிரோன

நடைடிக்வககள் என அடுக்கடுக்கோகக் கணக்கில்லோத குற்றங்கவை சுமத்தியுள்ைனர். மதீனோ கவடத்மதரு நடுைில் 600 லிருந்து 900 யூதர்கவைக் மகோவல மசய்து இதில்

தள்ைிைிடத்தோன் இந்த அகழிவய வதோண்டப்பட்டது. வகபர் தோக்குதலில், ‘ஹுயோய் இப்னு

அக்தோப்’

(Huyai Ibn Akhtab)

எனும்

போனு

நோதிர்

யூதர்கள்

தவலைனின்

மணமோன மகள் சஃபியோவை (Safiya) மகோள்வையடித்த மபோருட்கவைோடு வகதிகைோன மபண்களுக்குள் தம் பங்கோகத்

தோவன

மபோறுக்கி

முகம்மது எடுத்துக்மகோண்டோர்!

இந்த யூதன் வககவைப் பின்னோல் கட்டி, முகம்மதுைின் முன்னர் முஸ்லிம்கள் நிறுத்தினர்.

இதற்கும்

தன்

எதிர்ப்வபக்

கோட்டிக்மகோள்ைத்

தன்

போர்வையோல்

முகம்மதுவைப் போர்த்துச் சுட்டுப் மபோசுக்கினோன். இவதக் கோணச் சகிக்கோத அைவன மண்டியிட வைத்து, அைன் தவலவய அங்வகவய துண்டோக்கினோர். பின்னர் இைன் மவனைிவயத்தோன்

தம்

பங்கோக

இவைஞருவடய

உடவல

எடுத்துக்

மகோண்டோர்.

முகம்மதுைின்

அடுத்த

மகோடுவம: இனி யோர் யோவரக் மகோல்லவைண்டுமமன முடிவு மசய்ய, ஒவ்மைோரு நிர்ைோணமோக்கி,

அைர்கள்

பிறப்புறுப்புகவை

பரிவசோதித்தனர். இைர்கைில் யோர் யோருக்கு ஆண்குறியின் கீ ழ்முடி (grown pubic hair) முவைத்துள்ைவதோ

அைர்கள்

அவனைரும்

அடுத்துக்

மகோவல

மசய்யப்பட்டனர்.

இக்மகோடுவமகளுக்கும் உயிர்தப்பிய ஒரு யூதன், அடிய்யோ அல்-குஃவரஸ் (Atiyyah alQuriaz)

என்பைன்,

மகோவல

மசய்யப்

அப்வபோது

எனக்கு

பரிவசோதவனக்கோக

இக்மகோவலகவைப் பட்டைர்கவைோடு

போர்த்து

கீ ழ்முடி

ைிட்டு

பற்றி

ைிைரித்துக்

வகதியோனைன்தோன்.

என்வனக்

மகோல்லோது

முவைக்கைில்வல.

மகோல்லப்பட்டிருப்வபன்” என்றோன்.

103

ஓய்ந்தபின்,

இனியைர்கள்

கீ ழ்

கூறுகிறோன்; என்

ைிட்டனர்.

முடி

”நோனும்

பிறப்புறுப்வபப் ஏமனனில்

முவைத்திருந்தோல்

இவ்ைோறு மகோடுவமயோன மகோவலகவை ஒன்றன்பின் ஒன்றோக நடத்தி மிக

ைிருப்பமோன

இறந்தவத

நிவனந்து

அழுதுத்

துடித்துக் மகோண்டிருக்கும் மபண்கவை ஒரு ைரிவசயோக நிறுத்தி, ஏவதோ மபரிய

மசயவல ஆற்றிய வபோர் தைபதி வகதோன எதிரி பவடைரகள் ீ முன் நடப்பது வபோலக் வககவைப்

பின்பக்கத்தில்

போர்த்தோர்

முகம்மது.

மபண்கவைத்

மதோட்டுப்

கட்டிக்மகோண்டு

போர்க்கக் இதில்

கூடோத

அகந்வதயுடன்

இடங்கவையும்

பதிவனந்து

நடந்து

அவ்ைப்வபோது

மதோட்டுத்

ையதுக்குட்பட்ட

மதோட்டுப்

இைசுகவைத்

தனியோக்கினோர். அைர்கைில் ஒருைைோன ‘ரஹ்னோ’ என்பைைிடம், தோன் அைவை மணக்க

இருக்கிவறன்

என

அறிைித்தோர்.

அைவைோ,

முகம்மதுவைக்

முகத்தில் கோறித்துப்பி, ‘தற்சமயம் எனக்கு வைறு ைழியில்லோததோல், உடலுறவு

மகோள்ை

உடன்படுவைவன

உன்வனத்

தைிர

எங்கள்

தைிர

வைமறைருக்கும்

தந்வதயர்,

வைசி

சவகோதர்கவைக்

கண்டு

என்னிடம்

வபோன்று மகோன்ற

மகோடும்போைியோன உனக்கு என உடவலத் மதோடவும் நோன் ைிடமோட்வடன்’ என ஆத்திரத் துணிச்சலுடன் கத்தினோள். இவ்ைோறோக போனு குஃவைமிகோ, போனு நோதிர்,

போனு குஃவரசோ, போனு மஜௌன், வகபர் யூதர்கமைன (Banu Qainuqa’, Banu Nadir, Banu

Quraiza, Banu Mustaliq, Banu Jaun and the Jews of Khaibar) அவனக யூத இனங்கவை முகம்மது

ஒன்றன்பின்

ஒன்றோக

மகோடுமைறிக்கோம

ைன்மத்துடன்

மகோன்று

குைித்தோர். தோவன மரணப் படுக்வகயில் கிடக்கும்வபோதுகூட, அவரபிய தீபகற்பத்தில் இஸ்லோமில்

வசரோத

எைரும்

இனி

இருக்கக்

103

கூடோமதனவும்

இைர்கைில்லோமல்,

Sunan Abu-Dawud Book 38, Number 4390. Sunan Abu-Dawud is another collection of hadith regarded to be sahih.

114

சுத்தமோக

துப்புரவுப்படுத்த

வைண்டுமமன்றும்

முகம்மது மசத்தோன்.104

கட்டவையிட்டு

ைிட்டுத்

தோன்

முகம்மதுைின் இக்கட்டவைவய ஒமர் எனும் இரண்டோைது கோலிஃப் தன்

ஆட்சியின்

வபோது

நிவறவைற்றினோன்.

இவத

நிகழ்த்தும்

வபோது எஞ்சி

மிஞ்சிய

யூதர்கள், கிறித்தைர்கள், பல கடவுட்கவைத் மதோழுபைர்கவைப் ‘வபகன்’கள் என பயமுறுத்தி

இஸ்லோத்தில்

வசரக்

கட்டோயப்படுத்தினோன்.

சம்மதிக்கோதைர்கவைக்

மகோன்று தீர்த்தோன். மகோள்வையடித்து மிகுந்த மசல்ைத்வதக் குைித்த முகம்மது, ஒரு கோலத்தில் தனக்குப் பரிசைித்தைர்கைிடம் தோரோைத்வதக் கோட்டினோர். இவத

ஒரு ஹத்தீஸில் அநோஸ் கூறியபடி, “போனு குஃவரசோ, போனு நோதிர்” இனங்கவைத் தீர்த்துக்

கட்டிய

அப்பரிசுகவை படுமகோவலப்

பின்னர்,

முகம்மது

பற்றிய

தனக்குப்

வபரீச்சம்

திருப்பித்

நிகழ்ச்சிவயக்

அல்லோைின் மசய்தியோகக் குரோனில்,

பழங்கவை

105 .

தந்தோர்.

குறித்து

ஒரு

போனு

அனுப்பியைர்களுக்கு

குஃவரசோைில்

ைசனமும்

நடந்த

ைழக்கம்

வபோல

முகம்மது எழுதிவைத்தோர். குரான் ெசனம்:

33:26: “இன்னும், வைதக்கோரர்கைிலிருந்தும் (பவகைர்களுக்கு) உதைி புரிந்தோர்கவை அைர்கவை

(அல்லோஹ்)

அைர்கைின்

அைர்களுவடய

இருதயங்கைில்

பிரிைோவர

நீங்கள்மகோன்று

வகோட்வடகைிலிருந்து

திகிவலப்

வபோட்டு

ைிட்டீர்கள்;

சிவறப்பிடித்தீர்கள்”.

கீ வழ

இறக்கி,

ைிட்டோன்;(அைர்கைில்)

இன்னும்

ஒரு

ஒரு

பிரிைோவரச்

‘தக்கியா’ எனும் இஸ்லாத்தால் புனிதமாக்கப்பட்ட ஏமாற்றுதல் - Taqiyyah: the Holy Deception வமற்கூறிய

மசோல்லச்

பக்கங்கைில்,

மசோல்லி

முகம்மது

எவ்ைோறு

ஊக்குைித்தோமரனவும்,

தனக்கு

தன்

சீ டர்கவை

வைண்டிய

மபோய்

சமயங்கைில்

தன்வனவய ைோய்க்கு ைந்தபடி எதிரியிடம் திட்ட அனுமதித்தோர் எனவும், அப்படிச் மசய்யும்

வபோது

கூட,

பலியோகப்

வபோகும்

எதிரிகவை

நம்ப

வைத்துத்

தக்க

தருணத்தில் மகோவல புரிய ஏற்போடு மசய்தோமரன அவனக நிகழ்ச்சிகவையும் பற்றி எழுதியிருந்வதோம். மகோண்ட

ஹுவதபிய்யோைில்

உடன்படிக்வகபடி,

மமக்கோவை

வசர்ந்த

முகம்மதுவுடன்

இவைஞர்கவையும்,

வசர்ந்து

அனுப்பிைிடுைதோகத்

(Hudaibiyyah)

மமக்கோ

மக்கைிடம்

மசய்து

எசமோனர்கவை

ைிட்வடோடி

ைந்து

முகம்மதுவுடன்

மகோண்ட

தற்மசயலோக

மமக்கோைிலிருந்து

அடிவமகவையும், முகம்மது

திரும்ப

மைைிவயறிய

மமக்கோவுக்வக

ைோக்குறுதி

தந்திருந்தோர்.

இவ்ைோக்குறுதி உடன்படிக்வகயோல், முஸ்லிம்கவை மமக்கோ மக்கள் மதக்மகோள்வக

வைறுபோடு கோரணமோகக் மகோடுவமகவைதும் மசய்யைில்வல எனத் மதைிைோகிறது.

வமலும், தம் சீடர்கைிடம் தன்வன அைர்கவைக் மகோண்வட உயர்த்திக் மகோள்ை அல்லோைின் முற்றிலும்

இவறச்மசய்திமயன

அபோண்டப்

முகம்மதுவை தோனோக கும்பலில் திரும்பப்

வசர்ந்து

மசய்ைது

104 105

நிரூபித்துக் மகோண்டோர்.

மகட்டுப்

மபற்மறோர்கைிடம்

ைிரும்பினர்.

ஆனோல்

ஒன்று

என்ற

குரோனில்

மபோய்மூட்வடகள் வபோகோமல்,

ைந்து

நியதியில்

115

வைத்தது

அவனத்தும்

இவ்வுடன்படிக்வகயோல்

பிள்வைகள்

வபோதுமமன

எப்வபோதும்

மமக்கோ

Bukhari Volume 4, Book 52, Number 288 Bukhari Volume 4, Book 52, Number 176

என

முகம்மதுைின்

தங்கள்

வசர்ந்தோல்

முகம்மதுவைோ,

எழுதி

வபோல

இவைஞர்கவைத்

சமூக ைிவரோதிக்

ஆபத்தில்லோமல்

மமக்கோ

மசோல்ைது தன்

மக்கள்

ஒன்று-

இயக்கத்தில்

ைழிப்பறிக்

இறக்கினோர்.

மகோள்வைக்கோர்கைோகவை

மோற்றி

ைிட

ஊக்கோர்ைம்

தந்து

மசயலில்

இவத இப்னு இஷோஃக் ைிைரிக்கிறோர்: உடன்படிக்வகவய ஒப்புக் மகோண்ட

பின்னர், மமக்கோவைச் வசர்ந்த அபூ பசீர் எனும் இவைஞன் முகம்மதுவுடன் வசர்ந்து மகோண்டோன். அபூ பசீ ரின் மபற்வறோர் இதனோல் துயருற்று இவ்வுடன்படிக்வகவயப் பற்றி

நிவனவூட்ட

அனுப்பினர். உடன் சீ டர்களுக்கு தற்வபோது

மமக்கோைிலிருந்து

மோத்திரம்

புரியும்படி,

வசர்ந்துமகோள்.

கைவலப்படோதீர்கள்”

இருைவர

முகம்மதுைிடம்

தூதர்கைோக

முகம்மது பசீ ரிடம் ஓரக்கண்ணோல் அைனுக்கும் தன் பசீர்,

“அபூ

வபோகப்வபோக

என

உள்

மமக்கோவுக்கு

அல்லோ

அர்த்தத்துடன்

உனக்கு

உன்

மற்ற

மக்களுடன்

ைழிகோட்டுைோன்.

ஒரக்கண்ணோல்

வசவக

மசய்து

ஞோபகத்தில்

வகட்பது

வபோல,

மசோன்னோர். அவதப் புரிந்து மகோண்ட பசீ ர் மமக்கோ மக்களுடன் வசர்ந்து சுமோர் ஆறு கல்

மதோவலவு

மசல்லும்

என

போசோங்குடன்

ைழியில்,

‘ஏவதோ’

ைந்தைர்கைிடம் ”உங்கள் கத்தி கூரோக இருக்கிறதோ; சற்று போர்க்கத் தர முடியுமோ” எதிர்போரோதிருக்கும்

இக்கத்திகவை

வபோது

எைிதில்

மமக்கோைிலிருந்து

வகப்பற்றினோன். ைந்தைர்கள்

அைர்கள்

தவலயில்

சற்றும்

அைர்கள்

மகோடுத்த அவத கத்திகைோல் தன் இருவககைோலும் ஓங்கி ஒவர வபோடு வபோட்டு இருைவரயும் மகோன்றோன். இனி மமக்கோ மசல்லத் வதவையில்வல என உறுதி மசய்து

பசீ ர்

முகம்மதுைிடம்

போர்த்து

மமச்சி,

திரும்பி

ைந்து,

முகம்மதுைின்

கட்டவைவய

நிவறவைற்றிைிட்டதோகக் கூறும் வபோது முகம்மது மகிழ்ந்து முறுைலித்து பசீ வரப் மசோல்லி

‘அல்-இஸ்’

ைழி

கோட்டினோர்.

மூடுைண்டிகைில்,

சிரியோ

(al-Is)

அல்

மசல்ைது

எனும்

அஸ்

கடற்கவரக்குச்

மசன்று

ைழியோகத்தோன்

ைழக்கம்.

தம்

சீடர்கவை

இவைப்போரச்

குஃவரஷ்

இவ்ைோறு

மக்கள் அங்கு

வபோகச் மசோன்னதும் ைழிப்பறிக் மகோள்வை அடிக்கும் மபோருள்படத்தோன் முகம்மது மசோன்னோர் என அைனுக்கும் புரிந்தது. அபூ பசீ ரின் நிகழ்ச்சிவயக் வகள்ைிப்பட்ட 70

முஸ்லிம்கள் உடனுக்குடன் முகம்மதுைிடம் ைந்து தங்கவையும் ஏற்றுக்மகோள்ைக் மகஞ்சினர்.

அைர்கவையும்

ஏற்றுக்மகோண்டு

தன்

சீடர்

பவடவய

மதீனோைில்

இன்னும் ைலுைோக்கினோர். பின்னர் முகம்மது ைிரும்பியபடி அைர்கவையும் ‘அல்இஸ்’ (al-Is) எனும் கடற்கவரக்குச் மசல்ல பணித்தோர்.106 வமற்கூறிய

மகோவலகவைச்

மசய்ததற்கு

வைமறோரு

கோரணம்

உண்டு.

இைர்களும் (மமக்கோ) முஸ்லிம்கள்தோன். ஆவகயோல் இைர்களும் முகம்மதுைின் இஸ்லோமிய குவடக்குள் ைந்தைர்கவை! அதனோல் முகம்மதுவை இைர்கள் மசய்யும்

எல்லோ அட்டூழியங்களுக்கும் மபோறுப்வபற்க வைண்டும். ஆனோல், அவதயும் தட்டிக் கழிக்க

மமக்கோைிலிருந்து

ைந்தைர்கள்

தோன்

மகோள்வையடித்தனர்

என

மமக்கோ

மக்கள் வபரில் குற்றத்வதச் சுமத்தி உடன்படிக்வகயிலிருந்து தோம் பின்ைோங்கிக் மகோள்ை

ஒரு

சந்தர்ப்பத்வத

உருைோக்கி,

அவத

சமயத்தில்

மகோள்வையில்

கிவடக்கும் மபோருட்கைில் பங்கு மகோள்ை இந்த ஏற்போட்வடச் மசய்தோர். இம்மோதிரி

இரட்வட லோப வநோக்குடன்தோன் அைர்கவை அல்’அஸ் (al-Is) எனும் கடற்கவரக்கு அனுப்பினோர்.

இப்படித்தோன்

முகம்மதுைின்

குயுக்தி-புத்தி

எப்வபோதுவம

வைவல

மசய்தது. மூடுைண்டிகைில் மசல்லும் மமக்கோ மக்களுக்குத் மதோல்வல மகோடுத்து

ைழிப்பறிக் மகோள்வை மசய்ைதில்வல எனவும் இன்மனோரு ஒப்பந்தமும் இருந்தது. இஸ்லோமிய முதலியன

சரித்திரத்தில்

முழுக்க

அங்கிங்மகனோதபடி

முழுக்க

எங்கும்

நம்பிக்வக

நிவறந்திருக்கும்.

துவரோகம், ஆக

ஏமோற்றுதல்

முகம்மதுைின்

நகல்கைோன முஸ்லிம்கள் மசய்யும் ஒழுங்கீ ன நடைடிக்வககளுக்கு முகம்மதுதோவன மபோறுப்வபற்க வைண்டும். 106

This story is reported by Tabari, Vol 3, Page 1126

116

உடன்படிக்வகவய மீ றிச் மசயலில் ஈடுபட்ட பின்னரும், இைர்கள் மசய்யும்

கீ ழ்த்தரச் மசயல்களுக்கு மற்றைர்கவை கோரணம் எனப் பழி மோத்திரம் மற்வறோர் மீ து

சுமத்துைவத முகம்மது கோலத்திலிருந்வத முஸ்லிம்கைின் ைழக்கம்!! வபோன எந்த இடத்திலும்

நன்றியறிதவலோடு

முகம்மதுவுக்கும்,

இருந்தனரோ

அைருவடய

என்றோல்

சீ டர்களுக்கும்

அதுவும்

நன்றி

கிவடயோது.

உணர்ச்சி

மகோஞ்சமும்

கிவடயோது. அங்கும் வபோய், அன்னமிட்ட வகவயயும் கடித்துதறி, யூதர்கவையும் இஸ்லோத்தில்

மோறிைிட

கட்டோயப்படுத்தினோர்

முகம்மது.

முகம்மதுவுக்குத்

கோரியவம முக்கியம். அவத எவ்ைழியில் அவடந்தோலும் சரி.

தன்

முகம்மதுைின் தீடீர்த் தோக்குதல், பதுங்கித் தோக்குதல், ைழிப்பறிக் மகோள்வை

ஆகியன

நோளுக்குநோள்

முஸ்லிமல்லோத

அதிகமோகிப்

அவரபியரும்

வபோனதோல்

ஒன்று

தீர்மோனித்தனர்.

முகம்மது

மடத்தனமோக

முகம்மதுவுக்கு

வசர்ந்து,

ைழக்கமோகச்

ஆத்திரமவடந்த

முகம்மதுவைத்

மசய்ைது

எல்லோ

தண்டிப்பமதனத்

வபோலல்லோமல்,

அதோைது

முகம்மது மீ து திடீர் தோக்குதல் நிகழ்த்தோமல், வபோருக்கோன முன்மனச்சரிக்வகவய மதரிைித்தனர்.

இச்மசய்தி

கிவடத்தவுடன்,

மதீனோவைச் சுற்றி அகழி வதோண்டும் மசயலில் முகம்மது உடன் இறங்கினோர். அடுத்து

எல்லோ

முஸ்லிமல்லோத

அவரபியரும்

அகழிவய

கடக்கும்

திட்டத்தில்

ஈடுபட்டு எதிர்ப் பக்கத்தில் தங்கள் கூடோரங்கவை அவமத்துக்மகோண்டனர். அப்வபோது தோன் முஸ்லிமல்லோத அவரபியர், அன்று ‘போனு குஃவரசோ’ைின் உதைிவய நோடினர். இக்

கூட்டணிவயக்

கண்ட

உவடக்கத்

திட்டமிட்டோர்.

முகம்மது.

அைவனக்

முஸ்லிவமத் மதரிந்த

இத்

வதர்ந்மதடுத்து

தந்திர

உண்டோக்கிைிடு.

முகம்மது

இதில்

கீ ழ்,

அைவனவய

கூப்பிட்டு,

புத்தியோல்,

மிக

திட்டத்தின் “நீ

எந்தப்

‘நுயோம்’

உபவயோக்கிக்கத்

இப்வபோது

இக்கூட்டணி

எச்சரிக்வகயுடன்

(Nu’aym)

எனும்

தீர்மோனம்

நம்மைனோகிைிட்டோய்.

அங்கத்தினருக்குள்

மபோய்வய

கூட்டணிவய

கூறினோலும்,

புது

மசய்தோர்.

உனக்குத்

அைநம்பிக்வகவய

அது

அல்லோைின்

பணியோதலோல், அல்லோ உன்வன மன்னித்து ைிடுைோர். பயப்படோமல் கோரியத்வதக்

கச்சிதமோகச் மசய்து முடி. ஏமனனில், வபோர் என்பவத, சூழ்ச்சிகள் நிவறந்ததுதோன்”, எனத் தன் மூல குணத்வத நியோயப்படுத்தி,

‘நுயோம்’வம முகம்மது மசோல்லும்

வைவலவய முடிக்கத் தூண்டித் துரிதப் படுத்தினோர்.

இனி, இப்னு இஷோஃக் கூறியைோறு: முகம்மது கூறியடி ‘நுயோம்’ யூத போனு

குஃவரசோைிடம்

முதலில்

முன்னோவலவய

அறிமுகமோன

ஆனோல்

இைன்

மசன்றோன்.

சமீ பத்தில்

நுயோவம

முஸ்லிமோக

போனு

மோறியது

நண்பன்தோன்.

குஃவரசோ

மட்டும்

பவழய

நன்கறிைோர்.

மதரியோது.

மதோடர்போல்,

ஆக

நுயோவமச்

சந்வதகிக்கைில்வல. நுயோம் அைரிடம் இவ்ைோறு பரம ரகசியம் வபோன்று குசுகுசு

மமோழியில் – “இப்வபோது நீங்கள் குஃவரஸ் இனத்துடன் கடோஃபோன் உதைிவய நோடி

இருக்கிறீர்கள். அைர்கள் உங்கவைப் வபோலல்ல. இந்த பூமி உங்களுவடயது. உங்கள் மசோத்து, மவனைி மக்கள் இங்குள்ைனர். ஆக இவைகவை ைிட்டு வைமறோரு இடம் மசல்லோதீர்கள் இப்வபோது, குஃ