Qur'an Tafsir Sharif 12 [12]

Citation preview

‫وزارت ﻣعارف‬

‫تفسﻴر شرﻳف‬ ‫صﻨف دوازدﻫﻢ‬

‫ﺳﺎل ﭼﺎپ‪ 1398 :‬ﻫـ ‪ .‬ش‬

‫سرود ملی‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پښـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا هيــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫وزارت ﻣعارف‬

‫تفسﻴر شرﻳف‬ ‫صﻨف دوازدﻫﻢ‬

‫سال چاپ‪ 1398 :‬ﻫ ‪.‬ش‪.‬‬

‫اﻟﻒ‬

‫ﻣشخصات‌کتاب‬ ‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫ﻣضﻤﻮن‪‌:‬تفسﻴر‬ ‫ﻣؤﻟفان‪‌:‬گروه مؤلفان کتابﻫاى درسﻰ دﻳپارتمﻨت تعلﻴم و تربﻴﺔ اسﻼمﻰ نصاب تعلﻴمﻰ‬ ‫وﻳراستاران‪‌:‬اعضاى دﻳپارتمﻨت وﻳراستارى و اﻳدﻳت زبان درى‬ ‫صﻨف‪ ‌:‬دوازدﻫم‬ ‫زبان‌ﻣتﻦ‪‌:‬درى‬ ‫اﻧکشاف‌دﻫﻨده‪‌:‬رﻳاست عمﻮمﻰ انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ و تالﻴف کتب درسﻰ‬ ‫ﻧاشر‪‌:‬رﻳاست ارتباط و آگاﻫﻰ عامﺔ وزارت معارف‬ ‫سال‌چاپ‪ 1398‌:‬ﻫجرى شمسﻰ‬ ‫ﻣکان‌چاپ‪‌:‬کابل‬ ‫چاپ‌خاﻧﻪ‪‌:‬‬ ‫اﻳﻤﻴﻞ‌آدرس‪‌[email protected]‌‌:‬‬ ‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫حق طبع‪ ،‬تﻮزﻳع و فروش کتابﻫاى درسﻰ براى وزارت معارف جمﻬﻮرى اسﻼمﻰ‬ ‫افغانستان محفﻮظ است‪ .‬خرﻳد و فروش آن در بازار ممﻨﻮع بﻮده و با متخلفان برخﻮرد‬ ‫قانﻮنﻰ صﻮرت مﻰگﻴرد‪‌ .‬‬

‫ب‬

‫پﻴام وزﻳر ﻣعارف‬ ‫اﻗرأ باسﻢ ربﻚ‬ ‫سپاس و حﻤد بﻴﻜران آﻓرﻳدﮔار ﻳﻜتاﻳﻰ را ﻛﻪ بر ﻣا ﻫستﻰ بخشﻴد و ﻣا را از ﻧﻌﻤت بزرگ خﻮاﻧدن و‬ ‫ﻧﻮشتﻦ برخﻮردار ساخت‪ ،‬و درود بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ‪ -‬حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ‬ ‫پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است‪.‬‬ ‫چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست‪ ،‬سال ‪ 1397‬خﻮرشﻴدى‪ ،‬بﻪ ﻧام سال ﻣﻌارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد‪ .‬بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ‬ ‫ﻧظام تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر ﻋزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در ﻋرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ‬ ‫خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻣتﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻛتاب‪ ،‬ﻣﻜتب‪ ،‬اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ‪ ،‬از ﻋﻨاصر ششﮔاﻧﻪ و اساسﻰ ﻧظام‬ ‫ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسﻌﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ‬ ‫را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد‪ .‬در چﻨﻴﻦ برﻫﻪ سرﻧﻮشتساز‪ ،‬رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان‪ ،‬ﻣتﻌﻬد بﻪ‬ ‫اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسﻌﻪ ﻧظام ﻣﻌاصر تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر ﻣﻰباشد‪.‬‬ ‫از ﻫﻤﻴﻦرو‪ ،‬اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣﻌارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﻴﻦ راستا‪ ،‬تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت‪ ،‬ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳﻊ ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب‪ ،‬ﻣدارس و ساﻳر‬ ‫ﻧﻬادﻫاى تﻌﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣﻌارف ﻗرار دارد‪ .‬ﻣا باور دارﻳﻢ‪،‬‬ ‫بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت‪ ،‬بﻪ اﻫداف پاﻳدار تﻌﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت‪.‬‬ ‫براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد‪ ،‬از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان دﻟسﻮز‬ ‫و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪﻋﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده‪ ،‬در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاضا ﻣﻰﮔردد تا در‬ ‫روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان ﻋزﻳز ﻣا‪ ،‬از ﻫر ﻧﻮع تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده‬ ‫و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓﻌال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر اﻧتﻘادى بﻜﻮشﻨد‪ .‬ﻫر روز‬ ‫ﻋﻼوه بر تجدﻳد تﻌﻬد و حس ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى‪ ،‬با اﻳﻦ ﻧﻴت تدرﻳس راآﻏاز ﻛﻨﻨد‪ ،‬ﻛﻪ در آﻳﻨدة ﻧزدﻳﻚ‬ ‫شاﮔردان ﻋزﻳز‪ ،‬شﻬروﻧدان ﻣؤثر‪ ،‬ﻣتﻤدن و ﻣﻌﻤاران اﻓﻐاﻧستان تﻮسﻌﻪ ﻳاﻓتﻪ و شﻜﻮﻓا خﻮاﻫﻨد شد‪.‬‬ ‫ﻫﻤچﻨﻴﻦ از داﻧش آﻣﻮزان خﻮب و دوست داشتﻨﻰ بﻪ ﻣثابﻪ ارزشﻤﻨدترﻳﻦ سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر‬ ‫ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا ﻏاﻓﻞ ﻧبﻮده و در ﻛﻤال ادب‪ ،‬احترام و اﻟبتﻪ ﻛﻨجﻜاوى ﻋﻠﻤﻰ از درس ﻣﻌﻠﻤان‬ ‫ﮔراﻣﻰ استﻔادة بﻬتر ﻛﻨﻨد و خﻮشﻪ چﻴﻦ داﻧش و ﻋﻠﻢ استادان ﮔراﻣﻰ خﻮد باشﻨد‪.‬‬ ‫در پاﻳان‪ ،‬از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ‪ ،‬داﻧشﻤﻨدان تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب‬ ‫تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد‪ ،‬ابراز ﻗدرداﻧﻰ‬ ‫ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز ﻣﻮﻓﻘﻴت استدﻋا دارم‪.‬‬ ‫با آرزوى دستﻴابﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام ﻣﻌارف ﻣﻌﻴارى و تﻮسﻌﻪ ﻳاﻓتﻪ‪ ،‬و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ اﻓﻐاﻧستان آباد و ﻣترﻗﻰ‬ ‫داراى شﻬروﻧدان آزاد‪ ،‬آﮔاه و ﻣرﻓﻪ‪.‬‬ ‫دﻛتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ‬ ‫وزﻳر ﻣﻌارف‬

‫ج‬

......................................................

:

.................................................................

: :

..................................................... :

............................................................ .......................................................................

:

.............................................................

:

.......................................................

:

.............................................................

:

...............................................

:

..............................................................

: :

..................................................... ..........................................................

:

:

.................................. :

.........................................................

:

..................................................... :

.......................................................... .............................................

:

...........................................................

:

.......................................................

:

.............................................................

:

...................................

:

.........................................................

:

..............................................

:

*

.[2-1 :

: ]

{ } {

}

{

}

{

} {

}

{

}

{

} { }

( .(

)

(

)

( )

) (

.

1

)

.

. (

)

. . .

(

(

)

. .

)

( )

. (

)

. (

( .

)

)

. (

)

(

)

. .

(

) (

) (

. 2

)

.

.

. : . [2 :

] : .[138 :

]

.

: .[89 :

] : . .

3

. : .[185 :

] :

. [1 :

]

.

(

)

:

.[87 : ]

. .

:

(

(

)

) :

. .[107 : .

(

)

] :

.

.

.[9 :

:

]

.

:

4

-

-

. .

:

. .[42 : (

]

)

: .

5

. :

. .[52 : (

]

)

:

. .[89 :

]

(

)

: .

.

:

. :

.[3 :

]

(

)

(

) .

. :

( )

»: «

6

(

) .

. : ] ...

.[79 :

: . . :

] ..

.[48 : ) .(

)

(

)

(

: -

. .[204 :

:

]

:

.

-

. .[17 :

]

:

-

. .[29 : ]

7

(

):

-

. . .[4 :

.

]

.

: -

. . (

)

!

:

. :

.[105 :

]

. .

. . . . .

8

.[67 : .

]

-

-1 -2 -3 -4 -5 -6

.

9

: .[159 :

] :{

}

:{ } :{

} :{

}

:{

}

:{

}

:{

}

:{

(

)

.

.

10

}

"

"

. . .

. ( ) { }

. . " "

{ } . .

. ( )

. .

( .

. 11

)

.

. . . .

.

:

. -

. .[20 :

] ..

:

. .[21 :

: ]

12

: . . .

. .

13

. . .

(

":

)

.

". ": (

) ."

. : .[38 :

]

: .

14

. .

(

: ) «

. »: : »: :

( )

«

. : " ".

.

.

. . .

15

-

. ."

" ": : !

". " .

". .

.

. . . .

16-1 -2 -3 -4 -

.

17

(1) : .[25 :

]

:{ (

:{

)

}

:{

}

:{

}

:{

(

}

:{

}

) (

)

.

{

}

. " "

18

}

:{

) (

}

{

}

.

. . . .

{

}

.

. . . . "

.

" "

" .

. ) .

( .

.

19

.

. : .[213 :

] ..

: .

. . ( )

»

-« .

-

20

(2) . . .[75 :

:

]

.

: -

.[47 : ]

:

.

(

)

:

. .

:

. .[73 :

(

]

)

: (

)

. : -

21

-

.

: .

.1 : (

)

.[25 : :

]

. :

.

.2 ] ..

.[67 : .

(

:

)

:

.

.[45-46 :

.3 .

]

: . .[21 : (

] ..

.4 )

(

)

: .

22

.5 . .[130 :

] ...

: .6 :

. .[32 :

]

: : .[165 :

.

.7

]

(

):

.

. :

. .[24 : (25)

:

]

.

(

.. . : .[285 : 23

] ...

)

: (

) ) .(

. . : .[40 :

]

: . . .

. . . . . 24

. . .

. . .

-1 -2 -3 -4

.

.

-5

.

25

(20)

(1) :

.[20-19 :

]

:{

}

:{

} :{ }

:{

}

:{

}

:{

}

:{

}

:{

(

)

( (

)

) (

) (

)

)

(

) )

( :

(

}

(

) . 26

"

" "

" . "

" "

" "

. "

.

"

" "

-

"

" "

-

:

. . "

"

"

"

. " "

. . : . " .

.

27

"

"

"

. "

"

. .

. : . .

-

-

. . . .

. 28

. . . !

. .

29

(2)

. . ] .[83 :

(

)

(

)

:

. .

: .[22 :

. ]

: . :

(

.[132 : : !

) . 30

]

. ":

1

".

.

. : .[162 :

]

-

.

:

: .[38 : .

] .. :

. .

31

-

.

:

. . [3 :

] : .

. .

: .[85 :

]

: .

32

:

.

.[208 :

]

)

: (

)

( .

: )

(

-

-(

"

) .

. (1)

".

: .[85 :

]

: .

.

. .

33

-

.

. . . . . .

.

.

-1 -2 -3 -4 -5

. -6

: 34

(1) : .[116 -115 :

]

}

{ {

()

(

) .

(

)

: : ! ! . . 35

}

{

}

{

}

.

. : .

. . .

.

. . :

. .[69 :

36

]

: . : :

(1)

"

" . : . . -

.

(2)

.

.

37

-

-

(2) : . . . : .[2-1 :

]

: .

(

)

: .

.[11 :

:

[56 :

]

.

]

: ) : [42 : ... .

.

]

: 38

[7 :

( ] ...

(

)

. . . . . .

. : [12 :

]

: .

. .

. .

.

39

. . . : .[16-15 :

(

]

:

) (

) (

) .

. .

.

. . . 40

. . .

. .

(

-1 -2

) .

-3 -4 -5 . -6 . -7 -8

. 41

(1) : :

[143 : .[171 :

]

]

...

...

:{

} :{ } :{

:{

}

:{

}

:{

}

:{

} :{

(

)

(

42

) (143 :

)

.(171 :

)

}

}

. .

(

:

)

. (

)

(

)

( )

.

.

.

.

43

:

.

« »

.

:

« .

.

..

143

44

»

. .

. .

171

.

45

(2)

.

:

]

[181 : [4 :

:

]

: [4 – 1 :

]

. [

:

]

: (

) [40 :

]

. (

) .

46

[27 – 26 :

]

: .

(

[

)

.

.

.

:

. [4 :

[28 :

]

) [169 :

]

:

] .

.

( :

.

. 47

:

]

.[

:

]

: .

.[

.

:

]

: .[188 :

]

.

: .

.

( ) [103 :

]

:

":

( )

"

( )

"...

" . .

48

-

.

. : .[ 8 : (

]

)

: : [9 :

]

.

[286 :

]

.

( )

"

"

. -

49

":

(

)

.

[17: [30 :

]

:

]

: : [73 :

. [157 : [30 :

]

:

]

.

50

]

:

. [27 :

]

. : (

[93 :

)

]

. [80 :

]

:

.

.

.

: 51

. . . . . . . . .

-1 {

}{

}{

}{

} { }{

-2 -3 -4 -5 -6 -7

. .

.

52

}

:

.[13-10 :

]

:{ :{ :{ :{ :{ :{ (

)

.

( .

.

. .

53

} } } } } }

)

. . . ..

: .

»:

( )

: [111 :

«

] ...

(

) .

.

.

. .

54

-

: !

! ... .

.

-

.

.

.

. « 55

»

. . .

«

»

. "

"

. " :

[39 :

" :

]

. (1)

«

»:

. .

.

-

56

.

. . . .

. "

"

.

.

57

: .{

-

--1 -

} -2

. .

-3 . -4 -5 .

.

58

: .[122 :

]

:{

} :{

}

:{

)

(

} :{

}

:{

}

)

)

( ( .

(

:

59

)

.

: . ... .

.

60

.

. . .[28 :

:

]

.

:

:

.[18 :

:

]

(

) .

: (

):

.[9 :

]

: .

(

: »

) .

"

. . 61

"

[269 : «

]

(1)

:

«

»: . -

(2 )

«

-

»:

.

( «

)

:

»

«

» . (

) .

.

.

. .

. . .

62

. « «

» » « »

.

.

: .{

-

-1

-

-}

...

.

-2 -3 . -4

. -

-

-5

.

"

.

63

"

(1) :

.[32 30 :

.

«

(

(

]

)

»

.

« .

)

} } } } :{ } :{ } :{ } :{ } :{ } :{ } :{ } :{ :{ :{ {

»

(

.

(

) )

(

)

. .

( 64

)

(

)

.

. (

-

)

(

-

)

.

. .

: .

:

: : .

65

.

(

)

(

).

. . ( ). . : .

. . .

.

(

:

)

. ( :

)

.

. :

.( )«

» .

.

66

-

(2)

. .

. "

" "

"

. : . : . : . (

) .

. . :

.[2 :

:

]

. 67

: .[140 :

]

(

)

( )

:

.

. . . .

. . :

:

»:

:

-

(1)

:

:

.« :

. :

(

)

. .(

)

-

68

. : . . . . . .

:

-1

(

)

.

-2 -3 -4 -5 -6

: . .

(

) . 69

(1) : .[ :

]

«

»

«

» :{

}

. :{

}

:{

}

:{

} :{

! .

(

)

. (

).

.

. 70

}

.

.

. .

.

.

. .

71

. . .

: .[30 :

.

(

]

)

: .

. . .

: .[282 :

72

]

. .[283

(

)

: :

]

.

:

: [135 :

(

]

)

!

:

.

. (

).

(

)

. : .[152 :

: . (

)

.

73

]

(2)

. . : .[25 :

]

: .

: .[90 :

]

: . : .[45 : (

)

(

]

)

: .

.[15 :

:

]

74

.

:

. .[29 :

:

]

:

:

: -1 .[152 :

:

]

.

(

)

: - 2

.[152 :

:

]

.

: -3 . -4 : .[58 :

]

:

. . . 75

(

)

: (

)

! :

.

. -5 : . ": .(1)

" :

. .

.[18 :

:

]

. .[22 :

!

: :

]

.

:

. 76

-

»: (1)

.« :

.

. : -1 . -2 . -3 . .

: (

)

:

. :

:

. : :

:

(

) :

. :

:

]

.[102 . 77

-

.

: . ( )

. . »:

( )

«

!

!

:

.

: .[36 : ]

:

:

-1

.

:

.[52: ] (

:

)

: .( .[5 :

) :

]

-2

. .[45 :

: :

]

:

-3

.

:

:

: .[63-62 :

-4

]

.

: . .

78

-

[2 :

:

]

.

:

.

. . . . . . .

: }{

.(

-1 }{

}{

}

. .

( . . .

.

20

( 79

):

-2 ) -3 -4 -5 -6 -7

(1) : .[

]

:

(

:{

)

}

:{ (

}

:{

)

}

:{

} :{ :{ :{

(

(

)

(

} }

:{

)

}

}

)

)

( .

(

33

80

)

.[

:

]

:

.

:

. :

": ( )

:

"

.

": .

81

-

( )

"

:

)

: .

(

(

)

)

(

.

.

. [32 :

:

]

: .

: . .

-

82

. (

)

. :

:

! .

.

83

(2)

: : .[93 :

]

: . .[68 :

] ..

: . ": (1)

: ":

" .

( )

:

"

. .

. .

84

-

.

.

.

. .

.

-1 : -3

-2 .

85

: . . . . . .

. {

}{

}{

}{

-1

}{

}{

"

} -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

"

: (

).

-1 -2

). (

86

: .[

:

]

:{ :{

} :{

:{ :{

.

. . 87

}

} } }

.

:

.

:

. :

.

88

.

. :

: .

. .

:

. :

:

:

.

89

.

: . .

(

) . »: ( )

«

.

-

90

"

"

) .

(

.

.

.

)

.[30 :

] ( .

.

91

: . . . . . .

: {

}{

-1 }{

}{

"

"

.

92

} -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

: .[29 :

] ...

:{

} :{

}

:{

}

:{

}

:{

. .

:

93

} :{

}

:{

}

:{

}

:{

}

. :

(

)

. –

:.

. (

)

. : .

. 94

. . . [54 :

] ...

:

": (

)

. .

. [9 :

] ...

95

(

):

. -2 .

.

[45 :

:

]

.

96

.

.

: . . . . . .

-1 .{

} {

} {

} {

97

} {

} {

} {

}

...

-2 -3 -4

(

):

-5 -6 -7

: . .

98

: .[14 -13 :

]

:{

}

:{

}

:{ :{

}

:{

} :{

} :{

(

)

. :

.

99

}

}

:

.

:

: . .

:

100

(

) .

(

) . : .

.

: .[85 :

: "

101

"

]

.

"

.

" .

. .

.

9 (

) .

102

.

(

)

.

:

: . . .

.

103

.

.

(

)

.

. :

. [60 :

. .

104

]

.

(

)

.

:

.

[102 :

]

:(

) :(

) .

. .

. "

.

105

":

.

: :

[23 :

]

. .

. .

.

: . .

106

. . . . . . .

: {

}{

-1

}{ }{

. .

": " ***

107

} -2 -3 -4 -5 -6

.

.

}{