Plvtarchi: Vitae Parallelae Volumen II Fasc. 1 [2., (Ed.corr. ed.2 [1964]) Aufl. 1993] 3815416736, 9783815416730

161 104 34MB

Ancient Greek, Latin Pages 308 [320] Year 1993

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Plvtarchi: Vitae Parallelae Volumen II Fasc. 1 [2., (Ed.corr. ed.2 [1964]) Aufl. 1993]
 3815416736, 9783815416730

Citation preview

BIBLIOTHECA SC RIPTORVM GRAECO RVM ET R O MANO RVM TEVBNERIANA

PLVTARCHI VITAE PARALLELAE RECOGNOVERVNT

C L . L I N D S K O G E T K. Z I E G L E R

VOL. II F A S C . 1 ITERVM RECENSVIT

KONRAT ZIEGLER EDITIONEM

CORRECTIOREM

CVM A D D E N D I S CVRAVIT

HANS GÄRTNER

STVTGARDIAE ET IN A E D I B V S

LIPSIAE

B.G. T E V B N E R I

MCMXCIII

Die D e u t s c h e Bibliothek — CIP-Einheitsauf n ä h m e Plutarchus: [Vitae parallelae] Plutarchi Vitae parallelae / recogn. Cl. Lindskog et K. Ziegier. — Ed. corr. — Stutgardiae ; Lipsiae : T e u b n e r . N E : Lindskog, Claes [Hrsg.] Ed. corr. Vol. 2. Fase. 1. h e r u m rec. Konrat Ziegler. — E d . corr. cum a d d e n d i s ed. 2. ( 1 9 6 4 ) / cur. H a n s Gärtner. — 1 9 9 3 ISBN 3 - 8 1 5 4 - 1 6 7 3 - 6 N E : Gärtner, H a n s (Hrsg.] Das W e r k einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich g e s c h ü t z t J e d e Verwertung a u ß e r h a l b der engen G r e n z e n des Urheberrechtsgesetzes ist o h n e Zustimmung des Verlages unzulässig u n d strafbar. Das gilt b e s o n d e r s f ü r Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen u n d die E i n s p e i c h e r u n g u n d Verarbeitung in elektronischen Systemen. (£) B. G. T e u b n e r Verlagsgesellschaft Leipzig 1993 Printed in G e r m a n y Druck: Druckhaus Kothen GmbH Buchbinderei: Verlagsbuchbinderei D. Mikolai, Berlin

PRAEFATIO In recognoscendis quattuor vitarum paribus, quae fasciculo priore voluminis alterius vitarum continentur, nempe 1 (10) Phocionis et Catonis Minoris, 2 (11) Dionis et Bruti, 3 (12) Aemilii Pauli et Timoleontis, 4 (13) Sertorii et Eumenis hisce codicibus usus sum. 1) Codex Laurentianus conventuum suppressorum no. 206, olim L Abbatiae Florentinae no. 24, accuratissime descriptus a Rudolfo Schoell, Plutarchhandschriften in Florenz, in Hermae vol. V, 114sqq., continet in foliis membranaceis 353 per 44 quaterniones dispositis septem paria vitarum voluminis secundi, numeris t'—ti' signata, ineunte saec. X. ab uno librario tanta pulchritudine exarata, ut is codex inter speciosissimos eius quidem aetatis numerandus sit. vetusto quaternione sexto nescio quo modo deleto manus recentior ea quae exciderant in 6 foliis (41—46, cf. 1 p. 66,23) supplevit. textus codicis L eo notabilis est, quod librarius emendando piane abstinuit et verba exemplaris sui (quod saeculi IV./Y. fuisse suspicemur) religiosa cura repetivit. quod iis potissimum locis apparet, quibus verba exemplaris aut evanuerant aut aliis ex causis legi non iam poterant. ubi librarius singulas litteras, quas dispicere poterat, expressit lacunis ad modum locorum obscurorum exempli relictis, supplere vocabula ne tum quidem ausus, cum de vera eorum forma dubitali non poterat. eius generis loci plurimi et gravissimi in vitis Aemilii et Timoleontis inveniuntur, de quibus in Mus. Rhen. voi. 82, 35 sq. plenius disserui. — correctores in L R. Schoell non minus quam octo sibi visus est discernere posse, quamquam eos non semper facile dignoscendos esse dixit.1) quorum commemoratione maxime digni sunt duo, qui totum codicem et lacunas a librario relictas suppleverunt et verba depravata correxerunt et locos ab ilio omissos (sive temere sive quod in exemplari aberant) inter lineas vel in margine addiderunt, alio usi exemplari, quod cum 1) Oblocutus est Mewaldt 1. infra c. 828,3, qui quinqué correctores codicem tractavisse statuii, res difficilis ac fortasse acriore disquisitione digna, tamen ad recensendum Plutarchi textum vix gravioris momenti, unde plerumque satis habui uno siglo L 2 pro omnibus correctoribus uti. V

PRAEFATIO

codicum genere Q aliqua necessitudine coniunctum erat, quodsi Schoell hos correctores saeculo demum XV. munere suo functos esse dicit, erroris coarguitur et litterarum formis ad saec. XII./XIII. redeuntibus et eo, AD quod apographa AD, quae sub finem saeculi XIII. ex L descripta sunt, iam correctum et suppletum exemplar reddiderunt, cum tarnen librarius H codicis H, qui saec. fere XI. vitas Phocionis et Catonis Dionisque et Bruti ex L descripsit, nondum correctum exemplar ante oculos habuerit. saepius igitur saeculis XI.—XIII. alicubi in imperio Byzantino tractatus et pro exemplari habitus codex L exeunte saec. XIV. vel ineunte XV. nescio quo pacto in Italiam pervenit. certum est eum medio fere saec. XV. in bibliotheca Abbatiae Fiorentina« fuisse, unde eum tunc temporis Religiosi petenti Bessarioni cardinali nobilissimo accommodaverunt transcribendum per presbyterum Joannem Grecum de Candia cognomine Rossum; cuius apographum anno demum 1467 Romae perfectum (sed omnes vitas continens) etiamnunc adservatur inter libros a Bessarione bibliothecae S. Marci Venetae donatos (cod. Marc. 384); cf. Schoell 1. c. p. 122. deinde anno 1517 iidem possessores codicis L Philippo Iuntae typographo eiusque correctori Euphrosyno Bonino permiserunt, ut codice pro exemIunt. plari primae editionis typis exprimendae Plutarchi vitarum uterentur; cuius rei cum alia vestigia adhuc in codice videre licet tum exstant multae correcturae a Bonino in codice adscriptae inde que in librum impressum inlatae. ita cum evenisset, ut Plutarchei textus editio princeps per has quidem vitas optimo atque integerrimo ex fonte deduceretur, postea tamen codex L diu abiectus iacuit. pauca de eo Montfaucon et de Furia et Courier (cf. Schoell 114) protulerunt, pauca postea, cum iam conventibus suppressis in bibliothecam Laurentianam Florentinam translatus esset (cf. Vitelli, Museo Ital. di ant. class. I, 5 et Terzaghi, Studi Ital. di filol. class. IX, 33 adn.), Cobet in oratione de arte interpretandi, qui ea ipsa re deceptus, quod codex nimirum haud multum a textu vulgari ex ipso deducto differre videbatur, quantum valeret, non perspexit. defensor eius exstitit R. Schoell, qui Iuntinam ex eo fluxisse intellexit. codicum H A D eum fontem fuisse J. Mewaldt, Maximus Planudes und die Textgeschichte der Biographien Plutarchs (Sitz-Ber. Beri. Ak. 1906, 828sq.) et ego in libro 'Die Überlieferungsgesch. der vergi. Lebensbeschreibungen Plutarchs' 104 adn. 179sq. probavimus. contuli vitas Phoc. Cat. Dion. Brut. Aem. Timol. Florentiae vere anni 1914; de locis quibusdam dubiis G. Pasquali me certiorem fecit, earum paginarum, quae Sert. et Eum. continent, ectypa photographica mihi praesto fuerunt, cum annis 1930/31 priorem huius fasciculi editionem (a. 1932 publici iuris factam) curarem, quo facto ea bibliothecae seminarii philologici Gryphiensis adVI

PRAEFATIO servanda commisi, in qua tarnen non iam inveniri posse virgo doctissima Magdalena Pernice interroganti mihi rescripsit. Apographorum codicis L vetustissimum est codex Parisinus 1678 H (H) saec. XI./XIL, accuratissime a me Überlieferungsgesch. 54sqq. descriptus; ectypum folii 91v eidem libro praefixum est. continet post vitas Alexandri et Caesaris ex alio fonte sumptas has partes vitarum huius fasciculi: Phoc. integrum; Cat. min. 1,1 — 5,6 evsQyolg; 8,5 egyov — 37,6 //•rjösv; 40,1 ÒrjfxaQ%iaQ yevofievrjg — 48,2 ägxfjg; 68,6 òè xàrmv adfinem; Dion. 1,1 —18,5 èxeivov; 21, 4 xal ótpóÒQa— 34,7 ai [lèv yàg; Brut. 54

(comp. 1), 5 éavrov nXovrov ad finem. contuli anno 1906. Codices Parisini 1671 (A) anni 1296 et 1674 (D), de quibus confe- AD rendi sunt Sintonia, ed. mai. I p. XVsqq. et Mewaldt 1. c. et Überlieferungsgesch. 89. Ì04.179, quin ex L fluxerint, non dubium. cum tarnen et communia quaedam inter se habeant ab L aliena neque alter ex altero descriptus sit, non ipsius L, sed apographi eius apographa videntur esse, quod si quis accuratius inquirere voluerit, ei Parisini diligentius excutiendi erunt, quam adhuc sunt excussi, ego utrumque Parisiis anno 1930 inspexi et aliquot locos examinavi, ceterum satis habui lectionibus eorum a Carolo Sintenis prolatis uti, qui A per omnes huius fasciculi vitas, D per vitas Dion. Brut. Aem. Timol. adhibuit. Reiskianae editionis exemplar Kilonianum Konti collationes Parisinorum in margine adscriptas continens aliquotiens consului, tarnen vix aliquid fructus ex eo capi posse intellexi. Consensum codicis L cum apographis suis A nuncupavi. A 2) Codex Marcianus Venetus 386 (K) saec. XI. a C. Th. Michaelis, K De Plutarchi codice manuscripto Marciano 386, Berolini 1886, accurate descriptus (cf. et edit, nostrae vol. III, 1 praef. IX), continet huius fasciculi paria tertium et quartum. quae olim adulescens (Überlieferungsgesch. 57 sq.) de ratione, quae esset inter K et H, conieci, ea maiore ex parte stare non posse viros rei palaeographicae gnaros vix est quod moneam. nam neque ex rationibus aut addendi aut omittendi v paragogici neque ex praepositionibus cum suis nominibus exarando in unum conexis disiunctisve quicquam de cognatione duorum codicum colligi posse apparet, nisi forte graviora argumenta accedunt. hoc solum tenendum, quoniam alter codex alteram ita suppleat, ut coniuncti integrum volumen alteram vitarum exhibeant, olim aut codicem H supplendi K aut codicem K supplendi H causa conscriptum esse, videturque veri similius codicem H ad supplendum K confectum esse quam contrarium. usus sum in curanda editione anni 1932 collatione Caroli Th. Michaelis liberaliter nobis donata, quae cum mense Novembri 1943 domo mea Berolinensi prorsus VII

PRAEFATIO deleta interisset, librum Venetum Laurentiani et Palatini et aetate et sinceritate aequalem denuo excutiendum esse arbitratila ectypum eius microfilmicum a praefecto bibliothecae Marcianae comiter mihi missum cum editione mea anni 1932 contuli omnesque scripturas codicisK, quae cum memoratu dignae viderentur esse, tarnen in ilia editione desiderarentur, nunc apparatili inserui, abiectis nimirum mens vitiis orthographicis, quae haud multa sunt, nisi quod librarius u t diligens ita indoctus semper fere pro TIQÒQ aut xaì a u t (rarius) xaxà scripsit, quarum vocum sigla in esemplari suo consimilia eum dignoscere non potuisse manifestum est. ceterum ipse quoque librarius siglis adfatim usus est. P 3) C o d e x P a l a t i n u s H e i d e l b e r g e n s i s 1 6 8 + 1 6 9 saeculo fere X I . in 445 foliis (251 + 194) per 57 quaterniones (signatos a'—vg' ; ultimi signum deest deleto primo eius ultimoque folio) dispositis a duobus librariis alternantibus conscriptus, iam ineunte saec. XV. in Italiam translatus et in duo volumina, quae nunc sunt, divisus, primum anno 1437 Mediolani a Petro Candido Decembre pertractatus et multis adnotationibus auctus est, deinde a Iannoctio Manetti Florentino, cuius notas post Candidi notas adscriptas esse apparet. ci. Ernst Ditt, PierCandidoDecembrio, contributo alla storia dell' umanesimo Italiano, Memorie del R. 1st. Lomb. X X I V , 2 (1931), 72sqq. collatus est et adhibitus primum a Carolo Sintenis, viro palaeographiae quam dicimus non satis perito, deinde a Carolo Th. Michaelis, cuius schedas nancisci non potui, denique a me a. 1927. accuratam codicis descriptionem proposui in Mus. Rhen. vol. 83, 1934, p. 1 1 - 2 0 : Geschichte der Heidelberger Plutarch-Handschrift. dubitanti mihi de quibusdam locis bibliothecarius v. d. H. Finke benigne respondit. Q 4) Praeter codices L K P antiquiesimos et purissimos (id est interpolatione plerumque carentes) sat multi codices exstant, quos olim in libro „Überlieferungsgesch." 106sqq. et 179sqq. recensui, ubi exposui eos nihil fere novi ad textum Plutarchi emendandum afferre ac plerumque cum vulgari grege facere, cuius Sintenisiani CBMV b testes sunt satis idonei, nempe C = P a r i s i n u s 1673 M = M o n a c e n s i s 85 B = P a r i s i n u s 1672 V b = V i n d o b o n e n s i s 60. quorum omnium lectiones debeo Sintenisio, nisi quod per vitas Sert.Eum., ad quas Sintenis B non adhibuit, hunc librum pulcherrimum meritoque inter cimelia bibliothecae Parisinae adservatum ipse vere 1930 excussi. descriptos habes apud Sintenisium vol. I, p. XVI. X I X . X X I I et vol. IV, p. IV. horum singulorum (imprimis MVb, cf. ÜberlieferungsVIII

PRAEFATIO

gesch. 94ff.) sordibus apparatum criticum refercire ut par est nolui, omnium tamen vel plurium eorum consensum utile esse duxi afferre nota Q significatum, cum praesertim ea lectio sensum tolerabilem exhiberet. singulos, nisi cum (ut interdum fit) emendationes praeberent notatu dignas, tacui. creberrime (ut in ceteris voluminibus) afferendus erat codex C, qui quamquam procul dubio communem cum BMV b habet ori- C ginem, tamen a docto quodam homine partim lectiones ex aliis codicibus mutuato partim ipsius ingenio uso ita est emendatus, ut nonnunquam solus veram textus formam (sive traditam sive coniectura restitutam) exhibeat. 5) Postremo loco de eo codicum genere mihi dicendum est, quod Z no- Z minare consuevimus, eorum scilicet, qui eas vitas, quae in codicum familia bipartita (cf. nostrae edit. vol. 11 3 , p. IXsq.) volumenprius explebant, ex nobilissimo ilio et unico bipartiti generis fonte Seitenstettensi sumpserunt. quibus in aliquot generis Z codicibus adiunctae sunt vitae Phoc.Cat., Dion.-Brut., Aemil.-Tim., id est tria prima paria voluminis secundi generis tripartiti, eaque olim etiam Sert.-Eum. vitas secutas esse eo intellegitur, quod intra extremam vitae Timoleontis partem (c. 40, 2 = comp. 1,2 post xaì rrp>) pars vitae Sertorii intrusa est c. 9,8 avrov ad 19,3 GovxQowi ytà%t]. hoc eo accidisse, quod in archetypo Z ordo duorum quaternionum inversus erat, in libro ,,Überlieferungsgesch." 63sqq. explicavi. sperari quidem poterat textum harum vitarum simili modo textum vulgarem superaturum esse atque in vitis ex Seitenstettensi depromptis. sed haec spes fefellit. re vera in vitis ad Seitenstettense exemplar adnexis textus Z partim cum P, partim cum Q facit, praeterquam quod proinde ac codex C manum correctoris docti expertus haud paucos locos interpolatos, nonnullos emendatos praebet. eas emendationes ingenio correctoris, non fonti ceteris codicibus virtute praestanti deberi pro certo cognovi examinatis locis quibusdam vitarum Aemilii et Timoleontis in ceteris codicibus cum lacunis traditis, in Z autem suppletis. quae supplementa vilia ac spuria esse probavi in commentatiuncula Mus. Rhen. 83, 1934, l s q . — Generis Z hos codices adhibui: Mb = M a r c i a n u s 385, cf. vol. I, l 3 , p. XVI; Überlief erungsgesch. p. 11 et 15sq. F a = P a r i s i n u s 1676, cf. Sintenis, ed. mai. IV, p. I l l s q . F = P a r i s i n u s 1677, cf. Sintenis I, p. XVIII. Marciani usus sum collatione a C. Th. Michaelis facta et nobis donata; Parisini F a lectiones exhibet Sintenis, iterumque eum contuli anno 1930 ; Parisinum F contuli anno 1906 et Überlief erungsgesch. 108sqq. explicavi F IX

PRAEFATIO

eum per vitam Phocionis genus Z sequi, in vita Catonis usque ad c. 42,2 XQÓvov cum C coniunctum esse, in parte denique extrema a manu recentiore adnexa cum H tacere. De ratione, quae est inter LKPQZ, non multa habeo iis addenda, quae olim (Überlieferungsgesch. 93sqq. et 179sqq.) exposui. K igitur semper suo stat loco nec cum ullo ceterorum artius cohaeret. Idem fere valet de L, nisi quod passim aliquantulum ad P accedit. is tamen minime sibi constans per Phoc. quidem et Cat. saepissime cum QZ, saepe cum Q, rarius cum Z facit, deinde per Dion. Brut, inter L et QZ vacillat, tum in Aemiliivitae parte maiore (ad c. 27) medium fere inter Q et Z locum tenet, in reliqua parte Aemilii et per totum Timoleontem artissime cum Z cohaeret, coniunctique PZ haud raro cum Q contra LK stant. eadem fere ratio in Sert.-Eum. observatur. quae cum ita sint, consentaneum est certam legem de eligendis abiciendisve lectionibus a LKPQ exhibitis constitui non posse, sed aequali iure unumquemque eorum tamquam in testimonium vocandum esse, cautius tamen testibus ZC utendum fuit. vófiifiov

Textum quattuor vitarum parium ante hos XXXII annos a me publici iuris factum nunc qua poteram diligentia a me recognitum esse vix est quod commemorem, et quamquam rationibus recensendi nunc octogenarius haud aliis atque tunc quinquagenarius usus sum, tamen verba Plutarchi hie illic emendatiora me exhibuisse spero. In emendandis plagulis cum Br. Doer Berolinensem tum H. Gaertner Gottingensem dedita opera mihi adfuisse grato animo confiteor. Gottingae mense Martio 1964

X

K. Z.

CONSPECTVSSIGLORVM A = L cum apographis H AD Iunt. L = cod. Laurentianus conv. suppr. 206 saec. X II = cod. Parisinus 1678 saec. X I A = cod. Parisinus 1671 a. 1296 D = cod. Parisinus 1674 saec. XIII/XIV Iunt. = editio Iuntina anni 1517 K = cod. Marcianus Venetus 386 saec. X I P = cod. Palatinus Heidelbergensis 168 saec. X I Q = CBMV b aut omnes aut plures C = cod. Parisinus 1673 saec. XIII/XIV B = cod. Parisinus 1672 saec. XIII/XIV M = cod. Monacensis 85 saec. X I I Vb = cod. Vindobonensis 60 saec. X I I Z = FFaMb F = cod. Parisinus 1677 saec. XIV F a = cod. Parisinus 1676 saec. XIV M b = cod. Marcianus Venetus 385 saec. XIV/XV

NOTAE Am. = Anon. • = Br. = Cob. = Cor. = Emp. = = Ha. Herw. = Li. = Mu. =

XII

Amyot Anonymus Bryan Cobet Coraes Emperius Hartman van Herwerden Lindskog Muret

Bei. Ri. Sch. Sint. Sol. Vulo. Wil. XyZie.

= Reiske — Richards = Schaefer = Sintenis = Solanus = Vulcobius = von Wilamowitz-Moellendorff = Xylander = Ziegler

0QKIQN 1SZ'

K A I

1 . Arj/ndôrjç o QRJXWQ, ioxéwv fièv êv xalç Aêr]vatç

noXixeveoiïai

741

KATQN

ôià xo JIQOÇ %ÔQIV e

Maxeôdvcov xai AvxmdxQov, noXXà ôè yçdcpsiv xai Xéyeiv

âvayxaÇdfievoç nagà xà âÇicofia xrjç ndXecoç xai xo fj&oç, ëXeye ( f g . 1 7 d e 5 Falco)

avyyvœ/irjç

âÇioç sîvai, TioXixevdfievoç rà vavâyia

r f j ç noXecaç.

xovxo ô' et xai rœ QTjxoqi ÛQaavxeQOv eïgrjxai, ôdÇeœv âv âXrjêèç sîvai 2 ¡xexeveyrûèv èm xrjv OCOXÎCDVOÇ jcoXixeiav. Arj/J,dôr]ç fièv yàq vavâyiov

avxoç rjv 3

xfjç ndXeœç, oflxcoç âaeXycôç fhœcraç xai TioXixevadfiEvoç, &ax'

AvxùnaxQov ebieîv

èn

10 IEQSÎOV ôiajienQayfiévov

avxov

yéçovxoç

yXœaaa

xai

ijôrj yeyovdxoç,

on

xa&daieq f

xoiXia fidvov ànoXeinexai.

xrjv ôè 4

Oaixlcûvoç âçExrjv, maneq âvxaymviaxfj fiagel xai fhaiq) xaiQÔ> avllaypvaav, ai xv%ai xrjç 'EXXdôoç âfiavgàv yàç Eotç Cor.) || 23 olç Emp.: rolç | oí Emp.L 1 : d> L 2 P 2 Q S P1Z | oweniQQéTiovaiv : corr. Emp. |j 24 zò1 om. L 1 2

2,1-4,2

&QKIQN 3.

Tavxa

ôè xal Káxwviovôè JiQoacpdèç

XÓqiv.

áXX' ó fièv K i x é q c ú v ç ô w . f i é y . S c h . i5 'Yneçeiôrjv nor' elnelv nqôç ròv ôfjfiov „avôgeç /iér¡valoi, fir¡ axoneîre fióvov el nixçôç, àXK el nqolx' ei/ul nixçôçwaneç rovç nXeoveÇia fióvov d ènay&eîç xal Xvnr/govç ovraç, ovyl fiâXXov ôaoi nçàç vßpiv xal cp&ávov f¡ ògyfjv fj (pùoveixiav tivà y oeuvrai rw ôvvaa&ai, rovrovç ôeôiôrwv xal ngoßaXXofievwv rwv noXXœv. 0wxiwv roivvv ëyftçq fièv ovôéva rwv noXi- 7 2o Tojv xaxwç enoírjoev ovô' èvôfii'Çev èyêgâv, âXX' oaov ëôei fxóvov rwv èviorafiévwv oîç ënçarrev vnèç rf/ç narçiôoç xare^avaarf¡vai, xqayvç wv xal övaexßiaarog xal ânagairr/roç, elç ròv aXXov ßiov evfievfj nâai xai xoivòv xal cpiXávftoomov éavròv nageïyev • ware xal nraiaaai ßorfielv 8 xal xivôvvevovai avve^erât,eaûai roïç ôta ¡xeyé&Ei Q P2 rò ftéye&oç B I xal1 om. P1 || 3 fiÓQxvoa Z || 5 aweßovXevoev PZC || 6 p.è.v om. Phot. |¡ 7 naqoÇvvavxoç L2 || 8 axéXei P H | xazaôeôefiévo) codd. et Phot. : corr. Cor. || 10 dav/¿àÇeiv (ôeï) vel sim. Madvig || 11 xqu'/vç om. L 1 | xai om. L 1 || 13 ëreçoi om. Z 15 VTiEQÎÔTjv PQZ !| 16 mxgôç eifii Phot. I rovç Zie.: rfj || 17 (xai) ovyl Ri. |xai'] tj Zie. Il I9>t£v rtûv noA. ovô. xax. Q fièv rmv noX. xax. ovò. Phot. |i 20. 2t fióvw xm

iviaxa/iévcp Phot. || 21 ¿V olç Z | vnèg] Tieg i Q | xaxe^avaaxf¡vai PZC Phot.: xaxe(aviaxávai A oweiavaoxijvai Q | xoa%vç xe Phot. 9

nAOYTAPXOY ôsaficorrjQiov ovx èmvxmv ôè xmv (píXmv, „éáaar'" sïjiev ,,m ¡xaxá- us gioì• noy yàg av xiç rjôiov Ägioxoyeixovi avfxßdXof" 11. Kai [ir¡v oï ye ovfj,[ia%oi xal oi vr¡aimxai xovç Aêrjvtj&ev àjioaxd- uz' Xovç ETÉQOV Flèv èxnXéovxoç axgaxrjyov noXefjiiovç vo/uiÇovxeç, ecpgayvwro î xeiyr\, xai Xi/uévaç àjiexmvvvaav, xal xaxexôfiiÇov ànò xfjç %(i>Qaç eîç xàç 5 jidXeiç ßooxrjfiaxa xal âvôgdnoôa xal yvvaïxaç xal naïôaç, el ôè 0mximv r¡yolxo, nóggm vavalv îôiaiç ânavxmvxeç èaxeyavmfiévoi xal %aÎQovxeç, mç avxovç xaxfjyov. a. 350 1 2. IJagaôvofiévov ô' eîç xrjv Evßoiav xov &iX¿7uiov, xal ôvvafuv èx . Maxeôoviaç öiaßißd£ovxog, xal xàç nôXeiç oîxeiov/iévov ôià xvodvvojv, io 747 Ü X O V X Ó Q X O V ôè xov 'Egexgiémç xaXovvxoç xovç Mêrjvaiovç, xal ôeofiévov xfjv vrjoov èÇeXéaûai xaxaXa/xßavo/uevrjv vnò xov Maxeôôvoç, âneaxdXr] axgaxriyàç ô &mximv ëxcov ôvvafuv ov noXXr¡v, &>ç xmv èxeî avaxr¡oofié2 vmv éxoifimç Tioôç avxôv. EVOOJV ôè ngoôoxmv anavxa fieoxà xal voaovvxa xal ôiogmgvy/néva ômgoôoxiaiç, eîç xivôwov fiéyav xaxéaxrj, xai x iva Xótpov is Xagdôga ßa&eia xmv negl xàç Ta/ivvaç ènnléômv ànoxgivófievov xaxaXaßmv, oweî%ev êv xovxm xal avvexgóxei xò ¡xayi¡jLÚ>xaxov xfjç ôvvàfiemç. 3 xmv ô' âxdxxmv xal XáXa>v xal novrjgmv ôiaôiôgaoxdvxmv èx xov axgaxob néôov xal ànoxmqovvxmv, êxéXevaev â/ueXeïv xovç r\ye¡ióvaç- xal yàg èvxavêa ôvoxgrjoxovç vrì àxaÇiaç ëaea&ai xal ßXaßegovç xolç /xaxofiévoiç, 20 xâxeï xoiavxa ovveiôoxaç avxolç r¡xxov avxov xaxaßorjaea'&ai xal fir¡ návv 15 z1 ovxo(pavxr¡oeiv. 13. 'Qç ô5 énf¡coav ol noXé/xioi, xeXevaaç êv xoïç SnXoiç àxgefieïv äxQi âv avxôç a ai Orjßai, xal ô ÂXéÇavôQOÇ èÇrjxeïxo xovç nsgl ArjfioaêÉvrjv xal Avxovgyov xal YjisQsiòrjv xal Xagiôrjfiov, r¡ ô' èxxXrjoia TIQÔÇ èxeïvov äneßXenev, ovo/uaari noXXàxiç xaXovfievoç àvéaxr] • xal xœv tpiXœv ëva íes jiagaarrjaà/uevoç, Œ ¡láXioxa XQOJ/ÂEVOÇ ôiexéXei xal maxevœv xal âya-10 nœv ,,elç rà xoiavx' " £(pr¡ ,,xr¡v nóXiv ovxoi naQayr¡ó%aaiv, œox' ëyœye xäv NixoxXéa xiç xovxov eÇaixfj, òiòóvai xeXevato. xò /lèv yàç avxôç VTZÈQ V/XÔJV ânàvrojv âno&aveïv Evxvyiav (ßv) ê / J , avxov &eí/IR¡v. êXew ô'" eïnev „âvÔQeç }Wr¡vaíoi xal xovç êx &r/ßwv Ô S V Q O netpevyôxaç, Ù Q X E Ì ôè xàç Orjßag xXaíeiv xolç "EXXrjai. òiò ßeXxiov èaxiv VTIEQ á¡i 0wxiwvi

XQtjfiaxa

xal

ZnáQXwva,

EàQÒeai. àjioaréXXojv yi&ov

xovxovç

fièv

sXaßev, èrì

o$v ev&vç

'EXaiaç,

xovç

alxiaiç xexxáqwv

rjv âv aîçfjxai

xial

fj

fj xQWfievoç

xal

náXiv xà 5 ôiôôvxoç

xal

òvo,

náXiv

oo

6 b

ôeojuévovç,

ô ÄÀéÇavÔQOç, Kqaxeqov jzagaôovvai

fir¡

êfiavxôv

xov

ô' rjÇioJoe xòv

xal 'Poôiovç

4

ovxoç' '

ôXov

avxov

750

ngeaßv-

fir¡v

ò'

firjôèv

âxr¡a£v ô 0o)xicov (iôv(o

(FGrH 76 F 51) eiQrjxev,

é yovv AOVQIÇ

Aaçeiov

7iQoar¡yÓQ£ve. xovxo

6 avxw

17,1-18,7

Kíov

èv ô' 7 Feq-

0(oxi(ovi,

1 Ael. v. h. 1, 25 || 5 Plut. Alex. 39, 4 mor. 188c Ael. v. h. 1, 25. 11, 9 Stob, flor. 3,37, 36 Corn. Nep. Phoc. 1, 3 [A PQZ] 3 èv om. Z I xovxo Z || i TOVTO] ravrà Ri. [| 8 roaavra] ravxa mor. Stob. H 10 M del. Zie. cum mor. Stob. Ael. || 11 fib Z C L 2 P 2 : Ôè L 1 P 1 HQ || 12 ànèvmxe P y 15 (7ioQa)7io(>evófievov Zie. || 19 aöv Z : om. cet. | TtáXiv om. ZC || 21 xal om. Z II 22 rä> om. ZC | avxov Z : avx& cet. || 23 xal XQWaxa Z | ó P C F : om. cet. I (pmxloìv om. Q || 25 andgxova L 1 P 1 || 26 oHv om. PQ || 27 yegyi&ov Q: yeqyrjûov II 28 ¡xvláaaoiv: corr. Cor. {Kloç 'Ekaía Mvíaaa IJáraga apud Ael. 1, 25) 15

IIAOYTAPXOY 8 ôtareivdfievoç ën jiäXXov &ç %aXejiaveï fir¡ Xaß0vroq. âXX' ovre v i8S c ëXaßev, 8 r' ÄXéÇavôgoç ra^écoç ànéêavev. r¡ ô' olxía rov &(oxitovoç èri Yvv ¿v MeXíxr] áeíxwxai, %aXxalç Xeníat, xexoapr¡pévr¡, rà ó' àXXa Xnr¡ xal âq>eXrjç. 1 9 . T(bv ôè ywaixcör âç ëyrjfÀS TIEQI rrjç Ngorégaç ovûèv iaxoQsîrai, s 7iXrp> Sri Kr}voç, oifiàÇeo&ai xòv "AgnaXov si ¡ir¡ nava EXai ôiaqr&eigwv 25 xrp> TíóXiv, xóxe /lèv ovoxaÀElç ¿aiéaxrj, /xsx' òXiyov ôè ßovXsvo/iEvcov A&r¡20 s vaiarv écóga xovç /lèv EÌFO}q>óxag xà %gr¡/iaxa naq avxov /¿eraßakAo/ievovg c xal xaxrjyogovvxaç, iva /if¡ xiwva ôè xòv /ir¡óév Xaßövxa /lExà xov xoivov av/iqpégovxoç a/ia xal xr¡v EXEÍVOV ocoxrjgiav ëv xivi Myco Xi&è/iEvov. náXtv aöv ÈVE%&EIÇ ènl xò ÛEQOJIEVEIV SXEÏVOV, avxòv ¡lèv 5 i l mor. 188c || 15 cf. mor. 187e. 784c [ i l P Q Z ] 1 jtQootovoiQ I xekevaaç P | 7tavarjç L | (pónte Z :

Xagixal Xagi-

ôfjfiov, xò

ëaxai

nóXiv

xoaavxa

xr¡v r¡gcoxa

ngoaayèxèXeve

ènsigâxo

0cúxÍ(üv nagrjyogeïv

ßowvxcov

elç

à X r j f î f j 20 „ovxovv11

xgíxr¡v

¡¿ex' nóXiv

21 s

xeûvrjxùç,

âo

xal xal

avxût

r¡&éXr¡aev

Ar¡¡xáórjQ

äv 8XR¡v oÇeiv

ocra

XagixXéovç

5

ènifxéXeiav.

àaxeoç

aÇiov,

ßorj&elv

"Agna-

oxàç xaì êveiv xolç êeoïç, xòv ôè 0toxicova ngôç xovç 28 z' èkéyxeiv avxòv oiofiévovç xaì Tvw&avo/iévovç, ei xavx' ovx âv ijêeXev avxâ) TiBTigâyêai, „návv fièv oiïv" q>dvat, „ßeßovXevoüai ô' èxeïva" • 22 8 xaí náXiv äXXmv èri àXXoiç evayyeXícjv ygayofiévwv xaì q>egofiéva)v ànò o 7 xov oxgaxonéôov, ,,nó r ' a p a " v x ov 0(oxi(ovoç xaì av/inefoixtjxcbç naqaivel cpeiôeoêai xov âvôgôç xaì qwXáaaeiv, d>ç äXXov ôfioiov ovx ëxovxaç, exiteymeiv ô' AvxlipiXov êm 25 t o axgáxevfia, xaì xavxa xoîç Aûrjvaioiç oweôôxei, nageX&òv ó (Pcoxícov 2 ëXeye, fxr¡xe ov(ine âr&gd)7t(p ¡ir¡x' aXXwç yeyovévat, 1 mor. 188d || 7 mor. 803a. 846e || 12 Plut. Demosth. 27, 1 Hyperid. 6, 11. 12. 17. 18 Diod. 18, 11, 5. 12, 4 Paus. 1, 1, 3 Arr. succ. Al. 9 Iustin. 13, 5, 8 || 14 mor. 188 d Timol. 6, 5 Val. Max. 3, 8 ext. 2 || 20 Diod. 18,13, 5. 6 Strab. 9,433 Paus. 3, 6, 1 Iustin. 13, 5, 12 [APQZ] 2 owyxofinâÇovToç Z || 3 ¡.isydXoi] xaloi mor. Kurtz || 4 vjieQÍór¡gVQZ || 5 ovjußovXevoeig Z : ov/xßovheveig || 5.G 7ôa> xovç fièv véovç P || 7 ânêxEtv xXénxeO&AT Q II 9 JIÔJÇ tí] JIQÙÇ TÍ Rei. TI del. Cor., at cf. Caes. 44, 10 || 12 yàç om. Q | XafiTtQÔiç PQZ H U (en) èhziôoç Cor., at of. Nie. 18, 7. Timol. 3, 2 | ßeyMrp Z || 15 Evayyéfaa post xaì (aut post &veiv) trp. Zie. || 17 amq>) ovrto mor. | nenQäyßai ' „nengâx&ai [lèv ovv" er¡ cet. || 19 xov om. AP1 I ága] ävQ \ navaáfie&aQ || 24 ë%ovToç L1 H1 || 25 naQeX&œv ôè AQ 19

IIAOYTAPXOY a.323 d yvÒQLfioq f) ' ,,àXXà t w " elnev ,,g TioXXovg óqcó axQaxrjyovg, òXiyovg òè oxQaxióxag." ètieI òè naqaxà^avxog avxov xovg ónXixag slg noXv tiqò xcóv àXXcov 7iQorjX$sv, eix' àvxiaxàvxog àvògòg 71oXsfiiov òsiaag nàXiv slg xrjv xài-tv àvexdjQrjoev, ,,(b ¡jLEiQaxiov" EÌnev, „ovx alòfj òvo xa^sig ànoXeXomdjq, rjv èxayjhjq 20 4 •6710 xov axgaxrjyov, xal nàXiv èy fjv asavxòv Exa^ag ; ' ' è/ifiaXòw òè xolg 753 noXsfiioig xal xaxà xgàxog XQEipàfiEVog, avxóv xe xòv Mixiarva xal àXXovg noXXovg àjiéxxeive. 5 Tò ò' 'EXXrjvixòv èv OexxaXia axgàxEVfia, Gv/ifiEÌ^avxog Avxmàxom Asowàxov xal xcóv e£ Aaiag Maxeòóvmv, svixa fiaxófisvov, xal Asowàxog 25 etdeoev, riyovfiévov xrjg (lèv ipàXayyog AvxupiXov, xcóv ò' bcnétov xov &Ev 0 24 s vfiïv, ovx âv vvv eßovkeväfieäa jiegl ngay/iáxcov xoiovxœv." ovreo ôè x ov 5 is iprjcpictjxaxoç èmxvgw&évroç, àjieaxâhr] ngoç Ävxinaxgov, èv rfj Kaôfieia axgaroneÔEvovxa xal nagaoxevaÇôfievov evûvç eîç rfjv Mrrixfjv ßaöi^Eiv, xal rovro ngmxov fjxeïxo, fiévovra xaxà %wqav noiijaaaûai ràç ôiaMaeiç.

3i V rov ôè Kgaregov Xéyovroç ojç ,,ov ôixaia neiêei &a)xicav rjfiâç, rr¡v xœv 6 ov[i[iá%(ov xal (piXo)v xadrjfiévovç %mqav xaxwç noieïv, ôvva/iévovç ex 20 xfjçtcûv noXe/ximv mcpeXeîaêai," Aaßo/ievog avxov xfjç ôeÇiâç ó Ävxlnarqoç „ôoxéov" eine ,,0(oxía>vi xavxrjv rr¡v %ágiv." neqI ôè xâ>v aXXœv 7 d êxéÀEVEV avxoïç ènixgènEiv rovç Â&rjvaiovç, œansg èv Aafiia ÂEùjaûÉvrjç exeîvov. 27. 'Qç ovv ènavfjXêev ó &coxímv eîç rò äarv xal roïç Äêrjvaioiç xavr' ¿i> eôoÇev V7i âvàyxrjç, ai&iç eîç Or'jßaq sßäöiCs fXExà rmv akhw ngsoßscov, SEvoxgárr¡v ròv xícova

ôiaXex&évrmv,

xal

ovn[ia%iav,

èxòovai

ôè

ngoaexrsíaaaiv.

ôè

&a)xia)voç

xaì ròv

/lovr/aeiv

28. r/yefiova,

Ovra)

b V7iEQT¡va xal rovç ¿uer' avrov qmXaxfjç nEgiayovarjç, öaoi rwv éraíqwv ëxvyov ovx êyyvç eoxôîxeç, cbç rovr' eiôov èyxaXvipà/isvoi 2 xal ôiaqwyôvrsç éaw&r¡aav. èxeivovç ôè KXsïroç eîç Âdr/vaç avrjye, Xôyco au 3 ¡lèv XQiêrjoo/iévovç, ëqycp ò' ànoûavEÏv xaraxExqi/aévovç. xal jiQoafjv rò ayfjfia r f j xofiiòfj Xvnr¡Q¿v, èàvr] 5 mor. 189a Diod. 18, 67, 3—5 || 11 mor. 189a Ael. v. h. 13, 41 || 14 mor. 189a Ael. v. h. 12, 49 [APQX] 1 T xôhiw rà ôarâ xal xofiiaaoa vvxxœg elç rr¡v olxíav, xarœgvÇe nag à rfjv êariav, eiizovoa• ,,aol d> tpiÂrj êaria nagaxaxaxtôefiai xavx' âvôgôç àyaêov keiyava • av ô' am à roïç nargwoiç àjtôôoç rjgioiç, orav Âêrjvaïoi FIR¡ xal

éxáaxov

ngoxeigóxegov,

Kàxoovoç

noXefiixôç

cpLXoç, xaxéXvae io awr¡ér¡Q,

xov

âaûsvéaxaxôv

xòv Káratva

• xal yàg f¡v xagíeig

xovòvXov

FIS&é^ovai

OJIÙJÇ

jiaiôaymyco

ctnav xò ngoaxaxxófievov,

xal xò òià xí nvv&ávea&ai

5 xofi, xal

aêai

xal

xò jiQoazi&éfjievov.

gäaxov

1,1-2,7

âXXovç

xrjç

6

olxiaç

xal

ngeaßvxegoi,

xœv

âXioxofiévcov.

ôtpiv vnò

ênexaXelxo

ngeaßvxegov xòv

7

Kâxœva.

e

a mor. 28b || 6 c. 2, 1—5 Val. Max. 3,1, 2 vir. ill. 80,1 Cic. ad fam. 16, 22, 1 Schiche, Zu Ciò. Briefen, Berol. 1905,15 [ylPQZ] l voaovvreç] ÀA&evovvzeç L1 || 2 jiQori&éfievov L ] || 5 TZQOXEIQÓTGLTOV Q 7 Ttç om. AP1 \ de Poppaedio Silone cf. Nesselhauf RE XXII 78 || 11 xanUov codd., cf.

a d

p. 32, 4

||

13

¡UOOOVQÒV

Q

|

ô'

o m .

Q

||

16o m .

P

1

||

17

re

o m .

P

1

||

||

20 xara&ê/ievoç — Ilofinalôioç om. P 1 | ó temere om. Sint. || 21 on Sint. cl. Val.

Max. hune esse tarn partmm: â codd. oiïroç â nalçQ || 22 yivea&ai tacito Sint. || 1 23 yevE&Xiu) Q II 26 rôiv om. P

33

IJAOYTAPXOY

8 xoLyv òt) xò yivófievov awelç fjxev ènl xàç ûvçaç ó Káxoy», xai àmaàfievoç Xoèç TtQoeaxœxaç xai ôiaxwMovxaç, èÇriyaye xòv naïôa, xai ¡xex' ÔQyrjç ëxov àjirjXêev oïxaôe, xai naïôeç heqoi owrjxohovfrrjoav. 3. Oërœ ô' ijv negißorjTog &ax', ènei ZvXXaç xrjv naiôixrjv xai iegàv aznoÔQO/iiav fjv xaXovoi Tçoiav ènl ûéa ôiôàoxwv, xai awayaywv xovç & evyeveïç naïôaç, cuiéôeiÇev rjysfiôvaç ôvo, xòv [lèv SXEQOV oi naîàeç êôéÇavxo 2 ôià xfjv /iTjxÉQa, MsréXXrjç yàq tfv viôç xrjç EvXXa ywaixôç, xòv ô' êxegov, f âôeXtpiôovv övxa Ilofinrjîov, ZéÇxov, ovx eïcov ovô' eßovXovxo /IEXEXÛV ovó' êneaâai, nwûavo/uévov ôè xov 2vXXa xiva ßovXoivxo nàvxeç eßorjaav ,,Káx

IJofinrjiov

ôeopiévmv

na-êslv.

ßaöiC(ov

EÌTIEIV

àÇiav,

nag'

xal

&

Káxcoveç. nqo Kárcovi

ôiaxo-

olxéxrjç

caioßXenovrcov, xoïç

nqò

ánoXsXoÍTiaoí,

ô Ar¡fir¡rQioq

2 765 xoïç

TOVÇ

ó navra

âvrjQ nQEcrßvxEQog

âjirjvxrjoe

ôôov

éréqw&i

ojQyiÇezo

¿xéXevae

ôvvà/xEvoç.

yàq

arscpàvovç

xrjç nôXsœç,

eîç TIofiTirfiov

avrà»

¡io%ñr\qoí,

xal naïôeç

r¡Q¿>ra, nov Ar¡fir¡xQiov

àv&gÓ7icov

/téya

rœv

UEQIÔEOVÇ.

êxaréqco&EV

ëvioi

xa&iorâç,

ô' tfv yEyovùç

xar-

xvy%àvovxsç."

cbç ô' èyyvç

xqaxœv,

5

cmEiXfj

vfiïv âfpO-ovrai

ovv fiâXXov olrjêslç

xcoXvaaoiv,

avxœv.

oíXXcov, xal fJLTjô' âcmaoà/ÀEVoç jitjvíxa

xaûagàç

ôEÇÎOOOIV vnò

TtEÇfj TiQofjsi flex'

èxEÏva

gaßöov

ôè

fj aqyovTEç.

OVXEÇ

cpiXovç, xal

èo&fjxaç

4 e

noX-

anqaxroi

ranEIVOV

nXrj&oç âv&qamcov

EÇIO

rovç

xal naqEÏ%£v ¿m

avxœv,

f/,r¡

naq-

ôo&EÏaav.

Kàrœvoç

EÍCÓÚEI

ov nàvreç

xal yEXolôv xi XéyExai xàç nvXaç

rov

èv olç Etprjßoi /uèv %wqlç êv yXafivai

ngáxxEG&ai

NQ07IS[Io&e àvÛQvmtov Bei. || 16 20 eiarr¡xeiaav QZ ||

.se

fieê'

avrcó

rfjva

xòv

xal

ra> Kármvi

ovroç,

(IFJ

xal

àqxonoiòv

âyajzœvrsç

xr¡v èÇovolav

ύ naq'

xòv

xoofiicoç

rvyoi

av&qcónov

xrjç xaxoÇsviaç.

eîaxrjXEoav, êecov

IEQEÏÇ

s riva

ôè

ino

vnóvoiav

Çeviav xovxov

rfjv vnoôoyrjv

ôcpÛEiç ôXiymqsïro,

KàxXoç Aovxàxioç ô x i f i r j x i j ç äveßrj ßorjür/amv, àvrjo fiéya 5 xò xijç àQxfjç sxcov âÇiwfia, xò òè xrjç âqexrjç \_£%mv\ /léyiaxov, mç nàvxœv 50 s • òixaioavvrj xal aaxpgoavvt] 'Pmfiaimv òiacpégmv r¡v òè xal xov Kàxmvoç 7 èjiaivézrjç xal avvi']êrjç òià xòv ßiov. mç o í r r¡xxmfievoç xoïç ôixaioiç êÇy- «4Z1 retro (paveqmç xòv äv&gmnov, ovx eia xavxa noieïv avxòv 6 Káxmv ëxi

òè fiäXXov nQoaXmaQOvvToç, ,,aio%QÓv íl ehtev ,,a> KáxXe, GÈ xòv xi/ir¡rr¡v io xal xovç rj/iexéçovç ßiovg ôyeiXorva ôoxifiâÇeiv, ino xœv r\fiexégv V7ir¡8 Qsx ' exßaXXeo&ai. ' ' xavxrjv xr¡v ór¡/iooíq> noXXovç ò eXxeoftat mor. 534d II 15 vnegeßaXov A || 16 /IÔQXOÇ codd. | elç del. Zie. (slç râv awaçxôvrcov Stegmann) || 18 eiç add. et ¡lera trp. Zie. 1. c. 60sq., cf. Kron. || 19 yQafi/iaTEÏ Z: ygáfiftau Q ngdyfiazt A P || 20 ó del. Sint. || 22 v Anon. || 7 TÒTE om. L 1 || 16 yivo/iévr/ç Soh. | ÔQcôvreç] êcogcov ex B Sint. || 17 â/ierâniarov L 1 ? 1 || 19 o$v del. Cor. Il 20 âyofiévrjç] êneiyoftén¡ç vel èniyevofiévrjç Z || 21 xai om. ZCF || 23 nqoa. é%eiv Q Z : nqoaèxea&ai AP | rcû XTJQÎCO Z L S : TCÛV XRJQÎŒV / 1 P Q || 24 5ç] &ç P Z || 24.25 xai ngàSetç del. Zie. 1. c. 61 (xai izQàÇeiç xai XQtoetç Z ) || 27 JIQÓZTOVTI L 2 mg. CF: raçâtrovri L1 PQ TiaQardrrovTi Z || 28 regevrla: corr. Ânon.

46

KATQN 18,5-20,6 Kixéçœvoç ywaixôç èxivôvvevoe, ròv fièv KXwÒiov aia%vvr¡ jiegißaXojv 6 a. 64 r¡váyxaaev vnexarfjvai rfjç nôXeœç, rov ôè Kixégœvoç ev%aQiaxovvxoç, r f j nôXei ôelv ë%eiv ecpr¡ %ágiv avròv, œç èxeivrjç ëvexa návra noiœv xaì c noXixevôfievoç. èx rovrov fieyáXr¡ òótja negi avxòv f¡v, coots ór¡xoQa /uèv 7 •5 {èv) óíxrj rivi fiaçrvQÎaç fiiâç (pegofiévrjç eineïv tiqÔç rovi; dixaarâç, œç évi /uagxvQovvxi TiQOO£%eiv ovôè Kdxcovi xaXœç s%ei, noXXovç ô' r¡ór¡ negi rœv âmarojv xai nagaôôÇœv œansg ev nagoi/nia rivi Xéyeiv, on rovro /nèv ovôè Kârœvoç Xéyovroç mûavôv son. ¡xoyßrjQov ô' âv&gœnov xai noXv- s rsXovç Xôyov èv avyxXrjrœ ôia&sfiévov ngôç svréXeiav xai oœ(pgovia/j,ôv, io snavaaràç Hfivaîoç ,,œ âv&gœn'" eïns, „r'iç âvéÇexai aov, ôemvovvroç [lèv œç Kgáaaov, olxoôo/xovvroç ô' œç AevxóXXov, ôrjfirjyogovvroç ô' f¡[üv œç Kâxœvoç xai rœv aXXojv ôè rovç (pavXovç xai àxoXâarovç, 9 d roïç Xôyoïç ôè ae/uvovç xai avarrjgovç, %XsvàÇovrsç êxàXovv (Wevbo)xàrœvaç. io 20. IloXXœv ô' avròv sni ór¡¡xagxíav xaXovvrœv, ovx mero xaXœç a. 63 ê%siv fxeyâkrjç êÇovoiaç xai ào/^ç œansg ìoyvgov (pag/iáxov ôvvafiiv sv ngáyfiaaiv ovx àvayxaioiç siavaXœoai. xai a/na a%oXf)ç ovarjç rcöv ôtjfio- 2 54 s aiœv, nagaXaßmv ßißXia xai oixœv ènl §v- 25 çaç nvv&ávecr&at, xov Kàxœvoç, el ¡xéXXel xi v xoxe xal xû> Movqqrjva avvôixœv, noXXà 17 Cic. Brut. 240 || 18 Plut. Cic. 35, 4 Cic. p. Mur. passim |l 19 mor. 91 d || 27 Plut. Cic. 50, 5 Cic. de fin. 4, 74 p. Mur. 61. 75

[/1PQZ] 3 ë'/Ei om. L 1 II 8 Trjç fie-yioTTjç P1 rf¡ fieyiatr¡ Q || 10 xal noXireiaç del. Zie. cl. p.47,27. 54,10 (ttjç noXtr. xal xfjç êÀevê. CF) || 14 vnazixàç] vnareiaç L 1 || 16 ëva] èv & ZCFP 2 || 18 fiovQQrjvav hic et infra LPJQ fiovQrjvav P2 fiovQÍvav CF fiovQr¡vav vel fiovQQÍvav Z || 23 re om. A || 25 ûvQaiç : corr. Wytt. || 26 eï ri /nêkXei mor. I fiéUoi CF | nQa.ypaxe'óaea&ai Zie. : JiQayßarevea&at CF mor. ngay/xatEvaaaûai cet. || 27 r&v liegt] tiqôç mor. 48

20,7-22,6

KATQN SIA

ROV KAXMVA

"71 z 1 XAXOVFIEVA

XOVG EXW'IXOVG

BOYFIAXA

DIXAARALG.

XXEVD£A>V

ROV ODV KAXCOVA

TPIXOAOQ>OVG XAL XAVRA XAL NAGAAXWNXCOV,

(PAAI

DIA/IEIDTAAAVRA

EBIELV • ,,oavxog xòv òfj/iov, ol re nollol nagsrà£avxo navxl xgónco xaxalv- 77 oai ròv MéxeIIov, rj re avyxlrjxog à&goio&sloa jiagijyyEclEV àgxfj&EV 80z1 fìorj&eìv xq> Kàxajvi xal òiafj,à%ecr&ai ngòg ròv vófiov, wg aràaiv èneiadyovc ra rfj rPd>fiì] xal nólefiov è/Mpvfaov. 29. 'O òè Méxsllog avxòg ¡lèv fjv àxgenxog xal fìgaovg eri, ógd>v òè rovg 63 s negl avròv èxTienlrjyfiévovg xofiiòfj ròv Kàrcova xal vofiiCovrag à[ia%ov xal òvoExfìiaoxov, ahpviòiov il-emqòrjGEv elg rtjv àyogàv, xal avvayaycbv io ròv òrj/iov alla re no Uà negl rov Kàxcovog èjiicp&ova Òifjl&e, xal v. rHv ovv òó£a ¡xeyàlt] rov Kàxcovog, àytìog ov (iixgòv àneaxEvaafièvov 2 is trjg òr]fiag%iag xal rgónov nvà rrjv Ilofinrftov òvvafiiv év Me.xèllm xa&rjgrjxórog. exl òè ¡xàllov evòoxifiqoe xrjv avyxlrjxov wg/irjfxévrjv àxi/xovv 3 xal a7ioyrr]q>i£eoftai ròv MéxeIIov ovx èàaag, all' Evavxiw&slg xalnagaixrjoàfievog. ol xe yàg nollol cpilavfìgomiag ènoiovvxo xal fiexgióxrjxog rò 4 fir] ènEfifirjvai rq> ¿x'&Qcó fJ,rjò' evvfigioai xarà xgàrog TiegiyEVÓfievov, xolg 20 re (pgovifioiq ògtìwg ecpaivero xal av/Lupegóvrwg /j,rj nagoijvvai Tlofxnr\iov. c *Ex rovrov Aevxollog ènavel&mv ex xfjg or gar e tag, tfg eÒo£e xò rélog 5 xal rrjv òó£av àqjrjgfjo'&ai IlounrfCog, eìq xivòvvov rjlfis rov fii] d-giafifìevaai, ratov Me/z/iiov xaraoraoià£ovrog avxòv èv xq> òrjfiq> xal òixag si z1 èndyovrog elg rrjv IJofiTirjtov %àgiv /xàllov fj xar ex&og ìóiov. 6 òè Kàrcov, 6 25 olxeiórrjróg re ngàg AevxoàAov avrà» yeyevr)fj,évr]g, èyovra Zegfìiliav xrjv àòelqrfjv avxov, xal xò ngàyfia òeivòv r/yovfievog, avxéoxr) xu> Mefi/iicp xal nollàg vnéfiEivs òiafiolàg xal xaxtjyogiag. xélog óè xfjg àgyfig exftal- 7 lófievog (bg xvgavviòog, roaovrov èxgàrrjcrev &axe ròv Mé/i/xiov avxòv d 7 Plut. Cic. 26, 10 || 21 Plut. Lue. 37 || 24 cf. ad p. 51, 6

[A PQZ] 2 ngoeX&óvTog A || 4 xoìq àgxovai vel rais 'Ìq/jiIq Sol. immediately interpret. Liddell-Scott Lex.2 s. v. || 6 rrj nóAei xai QUiftaioig jióke/iov Q || lo ròv ófjfiov om. Q || 12 àxiftd^ovaav om. Z || 14 fieydAr/ om. Q || 14-15 reo taravi. . . àneoxevaofiévo}. . . xaérjgrjxÓTt Q || 20 nago^vvai BV b Cor.: nago^vvaq \ xò» jio/inrjiov p || 21 AevxovAÀog LP 1 ÀovxovAAog CF, similiter v. 25 et 56, 1 || 25 lyovzog\ corr. Sch. || 27 vné/ieive] vnéaxrj Q | tjjs ¿qxVQ — 28 xvoavviòoq] errat Plutarchus; nondum erat èv àgxfj Cato || 28 mg xvQawiòog] rvgavvixcog Mb; v. 11 eft. Sch. | avxòv h. 1. del. et avxijv post £%0}v p. 56,2 inser. Zie. 5*

55

IIAOYTAPXOY 8 avayxáoai xœv ôixœv ânoarfjvai xai qwyeïv xòv âyûva. AevxoXXoç ¡ièv ovv &Qia/j,ßevaag en fiäXXov êvecpvexo xfj ipiXía xov Kàxwvoç, ë%a>v SQVfia xai Tigoßkrj/ua fiéya TIQOÇ xr¡v no¡XTir¡Íov òvva/uiv. a. 62 30. IIofiTt^ïoç ôs [léyaç ànò xrjç argaxeiaç ènavimv, xai xfj Xajxjigô- 64 s xrjxi xai TCQodvfiía xrjç vnoôo^fjç nenoiûôç ovôèv äv ôsrj&siç ànoxvyslv 5 xcov noXvtœv, jigovjiE/uipev âÇiojv xàç vnaxixàç âQ%aiQ£OÎaç ävaßaMa&ai 2 xfjv avyxXrjxov, œç [ctr] avxôç tioqòv IJsiaœvi owaQxaiQsaiáarj. xœv ôè e jiXsiaxœv vnsixôvxœv, ov xr¡v ävaßoXijv ¡léyiaxov ó Káxcov r/yovfisvoç, àXXà xrjv TiEÏQav ànoxóipai xai xr¡v èXniòa xov Tlo¡inr¡tov ßovMfievog, âvxsï3 TIE xai [iExéoxr¡os rr¡v ßovXtfv, wax' àTzoyrjqiiaaoûai. xovxo xòv IJo/um'fiov 10 ov% r¡ov%fj óiEtáqa^E, xai vofiiÇmv ov /uixgà nQoonxaíosiv xâ> Kàxœvi fir¡ tpíXm yevofiévq), /xsxsTié/iy>axo Movváxiov sxaïgov avxov, xai ôvo xov a.6i Kàxœvoç âôsXcpiôâç smyàfiovç ëxovxoç, fjxei xr¡v /lèv TiQeaßvreoav savxœ 82z1 ywaîxa, xfjv ôs veœxégav xâ> vico • xivèç ôé (paaiv ov xœv âÔeX(piôâ>v, àXXà 4 xœv dvyaxÉQOiv xrjv (ivr¡oxsíav ysvéaûai. xov ôè Movvaxiov xavxa TIQOÇ 15 f xòv Káxcova xai xrjv yvvaïxa xai xàç âôeXq)àç rpgàoavxoç, ai [lèv VTiEQrjyá7irjoav xfjv oixeioxrjxa TIQOÇ xò /uéye&oç xai xò ài; imfia xov àvÔQÔç, o ôè Káxmv ovx' Èmayrnv ovxe ßovXevaäfievog, âXXà "fnXrjysiç evflvç eins5 }ißdöi£e Mowáxis ßàôiÇe, xai Xéye TIQOÇ Ilofimjïov, œç Káxmv ovx ëaxi ôià xrjç yvvaixœvixiôoç âXmoifioç, àXXà xrjv [lèv evvoiav âyajiâ xai xà ôi- 20 774 xaia Ttoiovvxi cpiXiav TiagéÇei nàatjç maxoxégav oixeioxrjxoç, ofirjQa ç äygotxov ä/ia xal 7 vn,EQr¡(pavov xr¡v ànóxQiaiv. elxa fiévxoi tiqóxxcov xivi xœv fleyiaxmv n. a. ahiov ir. ôwd/ici nqoayev. Anon. r6>v fiey. n. a. ahiov, ir. òvvàuei (aut ôwd/ieaç) 7iQoa&r¡xr¡v ye v. Br. et Sol. cl. Cic. 11,1. 20,7 Ant. 62,1 Brut. 29 fin. tcûv fiey. n. avròv aïztov xaxà ôvv. yev. Rei. tò fiéyiarov n., a. ¿régm ôiiva/iiv ngoay. Cor. Sch. Sint. {érégav ôvvapiv Vulc.) rmv fLEY. n. a. ÉTÉQOÎ [ÔVV.] 7igóo(xr¡fia) yevKron. Il » XevxovMov P 1 (item v. 11, cf. ad p. 55,21) || 10 xàÇewv A \ fjÇtov BV b H || 11 in avrov Z || 12 7içoaa/xvvavroç P Z C F || 13 ém—. 15 ôrj/uaycoyûv om. F1 || 14 imorâ/ievoç L11 neQiei%e Q 1119 ¿Xavveiv Q Z P21| 25 ¿veyúrjoev L êvrjyyvrjaev B Vb P2 57

IIA O YTAPXO Y

«.ss 7 ôiôévxaç,

ó òè Ttagfjv xoïç vô/ioiç ßorj&mv. oî òè JIEQÌ AEVXOXXOV xaì e Kixèqcava BvßXcp rq> ètégm xwv vjiármv avvxà^avreç êavxovç àvxèjigaxTov, fiáXiaxa ôè Kárcov, r¡ór¡ [lèv vfogmfievoç rr¡v KaioaQoç xaì IIo/i7ir¡tov tTpiXíav xaì avaxaaiv è.n' ovôevi ôixaico y£yevr¡fiévr¡v, yoßelo&ai òè tpáoxwv ov Xr¡v vo/ir¡v rfjç ydjgaç, àXX' ôv âvxi xavxrjç ánaixr¡oovoi [iia&òv oi s XaQiÇo/ievoi xaì ôeXeàÇovzeç xà nXfj&oç.

3 2 . 'Qç ôè ravxa Xéycov xr)v xe ßovXrjv ófiótprjrpov ¿lys. xaì rwv èxxòg av&Qwnwv ovx óXíyoi naqiaxavxo, òvo%SQaivovxsç xf¡v àxoniav xov 2 KaiaaQoç — â yàg oi iïoaovxaxoi ór¡[iaQxoi xaì ¿XiyojQÓraroi ngàç %ÓQIV

t ènoXixevovxo xwv noXXœv, xavx' àn èÇovoiaç vnaxixfjç aio%QWç xaì xa- io 3 netvâtç vTtoôvo/ievoç xòv ôfjfiov sjigaxxs - , rà> /lexaaxfjaai xi xwv yeyovóxcov àysiòeìv éav9 xov Ttavxónaoiv àvórjrov xaì fiavixóv • ea^arov òè xaxcòv, et òi' fjv änavxa ngáxxsi nóXiv à ßaöiÇeiv a/na negl rov vôfxov ôiaXeyôfievov xal nagaivovvxa navaaaêai roiavxa noXtrevofiévovç. ¿TtrjxoXovûei ô' r) ßovXfj [iexà xaxrjcpeiaç xal TOV 3 d ár¡¡iov ro ßeXxiaxov âyavaxxovv aiomfj xal à%ûôfievov, wäre xóv Kaíaaga 15 ftr¡ Xavüáveiv ßagecog (pégovxaç, âXXà (piXovixœv xal negi/xévœv vnó xov Kârwvoç èmxXrjaiv yevéaûai xal ôérjaiv, noofjyev. ènsl ô' ëxeïvoç fjv ôijXoç 4 ovôs juéXXcov (xovxcov) xi noir¡aeiv, r¡xxr¡&slg vn aîo%vvrjç xal âôoÇiaç ô 68 s Kaïoag avrôç riva xwv ór¡/uág%a>v vcpfjxe, neiaaç è^eXéaûai xov Káxcova. Toïç fiévxoi vôfioiç êxeivoiç xal xaïç %ágiai xt&aaaevaavxeç xóv öyXov, 5 20 éyrr¡v Ilofimjîov xôAnœv ävdgomov, a>ç (paaiv oì xòv xgónov avxov xaì xòv ßiov eîôoxeç. 3 4 . 'Allò. xaÍTieq ovxœç xà ngáyfiaxa xareiArjcporeç èyxgaxœç, xaì tò f (lèv %ágixi rfjç nôAecoç, rò ôè fiégoç vqf êavrovç ë%ovxeç, ô/i(oç 2 eq>oßovvxo ròv Karow a. xaì yàg, êv oîç negirjaav avxov, xó re %aAenâ>ç s xaì fierà nóvwv xaì fir¡ %ç èvéôga xò ngàyfia xaì ngonrjAaxiOfiôç, ov %àgiç, èaxiv, vnegr¡q)ávwg ó KAcoôioç xaì ôAiywgœç „ovxovv" eînev „ei fir¡ %ágiv ë%eiç, âvicô/ievoç ggZ, nAevar¡lí, xaì ngoaeAdibv evdvç eiç xàv ôrjfiov èxvgwae vófiq> xrjv ëxnefi6 y>IV xov Kàxcovoç. èÇiôvxi ô' ov vavv, ov axgaxuúxr¡v, ov% vnrjgêxrjv ëôojxe, 69 s b nAr/v r¡ ôvo ygafifiaxelç fióvov, cor nagf¡veoe fir¡ axaaiáaat ¡ir¡ó' eiç önAa xaì KázMvi ßovkrj'&slg ngooene/iipev, êfaiiÇmv èxeïvov â>ç avròv 89 z1 ¿j¡:Elv. Q Kàrœv èxvy%ave fièv mv róre tìsqì xoiXiaç xà&açaiv, rjxeiv ôè 5 6 ròv TlxoXefiaiov el ßovXoixo xeXevaaç jiqoç avxóv, mç Ô3 rjXûev ovr ânavxrjaaç ovffî xmeÇavaoxâç, àXX" fir¡ ôvvaxmv, ovç fioXiç è£açyvQiaêeïoav é¡inXr¡aeiv Aïyvnxov, av/ißov- e is Xevovxoç ôè nXeïv èniam xal ôtaXXàxxea&ai roïç noXiraiç, avrov ôè xal avfinXeïv xal avvôiaXXàrreiv êroifimç ë%ovxoç, oïov èx fiaviaç xivôç f j 7 tiaçaxonfjç vnò rœv Xáymv ëficpQmv xaêiorâfievoç, xal xaxavomv rr¡v áXr¡éeiav xal xr¡v avveaiv rov âvôgôç, mq/irjae fièv %Qf¡a&ai roïç èxeivov Xoyia/ioïç, âvargcmelç ô* vnò rœv òè Kàxmvi avvijyßr] juèv àgyvgiov ràXavxa fiixgòv inxaxia- a. ss «2Z1 %M(ov ànoòéovxa, òeòiwg òè xov jiXov xò fifjxog, àyyela noXXà xaxacrxevàaag, a>v èxaaxov è^cógei òvo xàXavxa xal ògaxfiàg nevxaxooiag, xaXuòiov èxàoxq> fiaxgòv ngoorjgxrjaev, ov xfj ägy-fj ngooeiyero yeXXòg ev/ieyé&rjg, önmg si gayetr] xò nXolov, v òiqtxrjoe yeyga/i/iévovg èm/xeXójg e%cov sv òval ßißXioig, ovòéregov èacoaev, àXXà xò fièv aneXev&egog avxov xofilCcov, 3 ovofia 0iXagyvgog, èx Key^gemv àvax&elg avexgdjit] xal avvanaìXeas 778 xolg cpoqxioig, xò ò' avxòg aygi Kegxvgag v ngenóvxœv ènaivcov èynqyiaaxo râ> Káxcovi o axgaxrjyíav êÇaigexov ôo&fjvai, xal ràç iïéaç avxòv êv èodrjri negmogqwgw 4 ftedaaafyai. xavxa fièv ô Káxcov nagr¡xr¡aaxo, Nixíav ôè ròv olxovófiov XCÛV ßaoiÄixcöv èXev&egov ëneiae xf¡v ßovXfjv âcpeîvai, fiagxvgrjoaç ènifié5 Xeiav xal níaxiv. vnáxeve ôè &iXinnoç ó naxfjg xf/ç Magxiaç, xal xgônov & xivà xò âÇiwfia xfjç àgyfjç xal r¡ ôvvafiiç elç Kàxœva negifjX'&ev, ovx êXàxxova xov awàqyovxoç ôi' âgexijv rj ôi olxeiórrjxa xov &iXinnov xä> Kàxœvi xifirjv JIQOOXIÛÉVXOÇ. 40. 'Enel ôè Kixégcúv êx xfjç ' avrw, rov ôè 20 Zvqiav xal Aiyvnrov, olç (SovXoivro noXe/xsïv xal xaraarQÉ del. Zie., post rlêefibwv pon. ZCP2 ||

6 aïaxiOTa coniungebant cum sequentibus | ôiéXvae M Sint., sed cf. Pomp. 52, 3 ||

7 ôioai]/i£Îaç corr. Cor. || 8 XQr)aàftE''oç ZCP2 | xal add. Zie. || M fiïa coniungebant cum sequentibus | fiâviov A1 F || 13 navra Sint. || 16 arQaTtjywv C: atQarriyoç cet. axgaT. (¿ôv) Steph. (yevàfievoç) Rei. | avxijv neQiéh^rai Q | aut àmôvxoç aut transpositione hiatum removendum censet Sint. || 17 âfta TOVÇ] avrovç Q || 20 Vxgárr¡v yevéadai ròv naAatóv, êjUTtaêr/ç xai nagaxEXtvtjxcbç ngôç ròv Aóyov, ov o%éór¡v ovÒè Tigàœç, àAA' woneg ohov äxgaxov avxov xadayá2 juevov nal fiavixœxeqov. ovxoç àyoqavofiiav /âexlwv r/xxäxo, avfinagow ô' 7S2 3 o Káxojv 7iQooéo%e xalç ÔéAxoiç fjiä %eigi y£ygaf.ifiévaiç, xai rfjv xaxovgyiav ¿ÇeÀêyÇaç, tote [lèv ènixArjosi órjfiágxcov i Avoe xrjv âvàôeiÇiv, ;> »•sí vaxsQov ôè rov &awvíov xaxaaxadévxoç àyogavófiov, rá r' äAAa xfjç 4 àg%fjç ênefieAeîro xai ràç iïéaç ôieînev êv xw &eàïQ, ôiôovç [xai] roîç •{hfieAixolg oreipâvovç /uèv ov xqvoovç, àAA' wansg êv 'OAv/atiíq xotívcov, ôcôQa ó' âvxi x&v noAvxeAwv roîç /uèv °EAAr¡ai xsvxAa xai êglÔaxaç xai ga, xal BvßXov âjzéôeii-e vavaQ%ov. ov firjv fiaterò ye naqà romo rfjç nQoêv/iiaç rov Kàrœvoç 7 äfißXvrEgag, âXXà xal Xèyerai ngôç xiva iiá%r¡v neol xò AvQQá%iov avxov a. 48 Xe IIo[i7ir¡Íov TiagoQfiœvxoç rr¡v ôvvajutv, xal rœv äXXcov ëxaaxov rjyefió- 786 vcov sbieïv xi xal ngoxQéipaoftai xeXevovxoç, âgyœç xal oiomfj xovç axgaio xicuxaç âxoveiv, Kàrœvoç ôè fiexà nàvxaç, 8oa xaigòv EI%E rœv ano cpiXo- 8 aocpiaç [àxoveiv] Xeyofiévcov neçl èXev&egiaç xal ÂQEXRJÇ xal êavdrov xal ôo£rjç, ôieXûôvroç avronaêœç, xal reXevrœvra xçéyiavxoç xòv Xóyov elç §eâ>v àvàxXrjOiv, œç naqôvrœv xal è xfjç narqiôoç àyœva, rrjXixovrov aXaXay/iòv yevéa&ai xal roaovrov xívr¡/ia xrjç or ça- 9 15 xiâç ênaQ&EÎarjç, œore nàvraç èhiiôœv ¡leorovç ênl xòv xivòwov éçfifjoai xovç f¡yE[iávaq. XQEipa/xévcúv ôè xal xgarrjoàvxœv, âcpeiXero rr¡v navxeXrj b 10 89s víxrjv ó Kaiaagoç òalfimv, xfj IJo/^nr¡Íov %Qrjaà/uEvoç evXaßeia xal erniaria neol xò evxvy¡r\¡ia- xavxa (lèv ovv èv xoïç negl IJo/j,nr)îov yéyganxai. %ai- 11 QÓVXCOV ôè nàvrœv xal (leyaXvvôvrœv xò ëçyov, ó Kàrœv áneóáxQve rr¡v 113 z1 naxqíóa xal xrjv ÔXÉÛQLQV xal xaxoóaí/iova (fiXaqyiav ÙJÔVQEXO, noXXovç 2i xal âyaûovç ôqœv noXixaç vn âXXrjXojv nenxœxôxaç. 5 5 . 'Enel òè Kaíaaqa ôiœxœv IJo/in^ïoç elç OeoaaXíav aveCevyvve, noXXà xaraXmœv negl Avqqáxiov SnXa xal xQr¡¡iara xal ad)fiara avyyevfj xal olxela, návxcov caiéôeiÇev i)ye/ióva xal qwXaxa xòv Káxoova, nevxe- c 25 xaiôexa aneigaç ëxovxa orgariœrœv, òià níonv äfia xal (poßov rov àvôgôç. rfcroìfiévtù ¡lèv yàç návrmv eïvai ßeßaioxaxov êvo/LtiÇev, el ôè vixcorj, (ir¡ 2 èniXQÉyeiv nagóvxa %Qr¡adoúai xoïç ngáy/iaaiv lòia

iïavâxov,

eiç

âQ%fjç xal

xaxengáiivev,

xal xolç aXXoiç aôeiav

io

ncugac/elv. 56.

TexfiatQÔfievoç

e neoelo&ai nqwxov

ôiôovç

3 xeXevxrjv. Kàxoivoç fievoç

xal

olxxigœv

i Çévrjç ègrjfiovç elçKvQrjvrjv 'Idßa

Tirjîov

f¡veyxav,

âxoveiv

avôgaç

xal ànégovç êvxav&a

xal

ànoXvnelv,

niaxemç rjfiégaiç

ënXei ôè 90 s

rjyefiáv,

ZéÇxq) xâ> veco- i5

Aïyvnxov òiò xal

xov

elvai

Àovç ènayâfievoç,

ex 1 ô' ag/uaxa

oí xá xe ôrjy/j,axa

alôov-

neiqav

èfingoadev

ènl

xòv Ilofinrjtov ovv avxolç

nev&egòv

ôç 7¡v vnò fiexà

Imvxai,

xolç

Ilofi-

ôvvàfiecoç,

xal xovç xaXovfiévovç

xcôv {hjQÎajv

20

ànoxXeiaav-

6 e£(ÓQftr)oe neÇfj %ei(iwvoç &ga, noXXovç /xèv ëvovç vôcug xofiiÇovxaç 787 yd)v, 7ioXXr¡v ôè Xeiav êXavvwv,

naxgôç r¡¿¡íov

Káxcov

ôeôœxoxaç

Ovâgov "Axriov,

îuz1

avaxgaxevo-

xe xr¡v áQ%r¡v xal nagr¡X§ev

Zxmiojva xal

ôiex-

ovôelç ôè fiexà IIofinr¡'iov

vnéaxrj

nw&avôfievoç

ânoôeôeiyfiévoç

xrjv en

äXXov r¡ye[ióva.

àya&ovç

x ov ßaaiXecoç àveiÀrjtp&ai,

AißvrjQ

èvxvy^âvei

âyyéXXovxi

èôéÇavxa yàg èxeïvov, oXiyaiç

5 xeç Aaßitjvov. vn

oêô'

f j Aißvrjv

xovç ov ngo&vficoç

xal naganlémv,

naiôcov,

nàvxeç fièv oiïv ßageo^ nagôvxoç

elç Aïyvnxov

ávr¡%&r¡ fièv èywv ânavxaç,

xal vnokeineo&ai

âxpàfievoç ôè Aißvrjg

XÉQCÚ xœv IJofijir¡Íov 4

Mäyvov

xal anevôcov ngôç êxeïvov, àniévai

2 fièvovç.

ôè IJofinrjlov

away a- 25 WvXoxófiaoiv

4 Plut. Cic. 39,1. 2 y 12 0 . 5 6 , 1 - 4 Plut. Pomp. 76,2 Cass. Dio 42,13,1—3 Lucan. Phars. 9, 19—299 || 22 c. 56, 5—8 Caes. Dio 42,13,4 Strab. 17,836 Yell. 2,54,3 Sen. ep. 104, 33 Lucan. Phars. 9, 300—949 vir. ill. 80, 3 || 27 Lucan. Phars. 9, 890—937 [APQZ] 1 êaTTj] iaxe vel el%e R i . xazéarrj Zie. || 3 noQQonátm A B C || 6 ánáQdvtoç: corr. E m p . || 7 vêov add. B r . cl. c. 59, 9 Cic. 39, 2 || 8 nQ&rov 1Q || 9 nçoipégeiv I B I! 10 (bç TÓv re Zie. 1. c. 66 || 14 ng&rov (eiç IJárgag) L a t t e | ànelvai: corr. Rei. || 16 alyvnreai P A |l 17 ôè om. P 1 || 23 scribebant Ovagov | "Axtiav X y l . : âniov 1Z änniov PQ (cbiiov ovagov X)

78

KATÜN 55,4-58, i

êXxovxsç xòv lóv, avrà re xà {h]QÌa xaxenâôovxeç ä/ußXvvovai xal xrjXov- a.4s i: aiv. r/fiégaç ôè owe%â>ç ^ènxà xrjç noçeiaç yevofiévrjç, nomroç r¡yr¡oaxo, 7 H5Z1 /iiiê' innia ¡xr\-íf vnoÇvyiw xQrjoà/isvoç • êôeinvei ôè xaér¡[ievoq, âg dé xal xovxcov ó Zxuiícov xaxsyéXa, návv dijXog fjv áx&ófievog ó Káxojv xfj nagax(ogr¡oei xfjg ág%r¡g, ág ovxe xü> jioXéfxw xaXcog xov Exuiícova %Qr¡aófj,£vov, ovx' áv nagaXóytog Evxv%r¡ar¡, 1 1 fiéxgiov év xq> xgaxelv ngóg xovg noXíxag eoofievov. dio xal yvá)[ir¡v EI%EV 2 5 o Káxoyv xal ngóg xovg avvr¡&Eig eXsysv, ov %gr¡oxág ¡iév éXnídag e%siv 12 vnég xov noXéfiov di' ánsigiav xal ftgaovxrjxa xwv f\yE¡xóvo)v • el d' ovv ebxv%ía xig yévoixo xal xaxaXv&EÍrj Kálaag, ov fievelv év 'Páfirj, cpev^E-

12 Caes. b. Afr. 36, 1

[ylPQZ] 2 /xaQTVQáftevog: corr. Cor. et C || 5 ¡ir¡re éxovaa om. L1, sed éxovaa fir¡re s. s. L2, unde /i. éx. ¡x. áx. AD et editt. ante Sint. | eig anavxa tjv Z || 7 xaxeaxeva^e Cor. || 11 ém/ieXtrófievog Z || 12 alxov xal XQWaxa Q II 13 ¿tí xov Q Z | eaxe PZVb | xov 1loté/iov om. Z || 16 f¡ Br.: rjv L1 f¡v PQZL2 , xal xaxéaxr¡ae xàv ftÓQvfìov • afta 3 ò' rjfiéga xovg xqiaxoaiovg, olg è%Qfjxo fiovXfj, 'Pw/iaiovg fièv òvxag, èv i5 dè Aifìvrj nqay/iaxsvo/iévovg àn è/inoQiag xal òaveia/ia>v, elg ìsqóv Aiòg èxìjQvxxe avviévai, xal 8aoi TtaQfjoav ànò ovyxXr¡xov xal naiòag avxcov. èri dè avXXeyofiévcnv èxeivcov, nQoael&mv à&oqvficog xal /iex' evaxa&eíag, 4 ¿boneQ ovòevòg xaivov yeyovóxog, (ìifiXiov e%ojv èv xaig %eqalv àvsyivcoaxev ijv ò' ávayQav ngòg xòv nóXs/iov ógyávcov, onXcov, a (xov, ç ô' ovx rj'&eXev, ÂnoXXwviôrj xœ Exœïxœ xal Ar¡/xr)X naxr\xixœ nQoaßXeipaq ô Káxcuv, „vfiéxegov" eïnev „ëçyov olô xov paXâÇai xal xaxaqxiaai ngôç tò crv/upegov." avroç ôè xov avvexjiéfinojv xal'¿QrjfiaTÎÇmvxoïç ôeofiévoiç, xrjv xe vvxxa ö xavra xal xfjç èmovarjç r/fiégaç xò nXeïoxov [xeqoç. 127Z1 66. 'Enel ôè Aevxioç Kaïaaç, olxeloç fièv œv Kaioaçoç èxslvo il ôè nqeaßeveiv vjièq xœv XQiaxoaiœv, nagexáXei xòv Káxojva Xó ovvvnoêéoêai mûavôv, q> xQVaerai neçl èxeivœv, „vnèq aov fiè avxov xal %eiqœv ê/iol xaXòv aipaofîai xal yóvaai nqooneaelv K ovx eïa xavxa noieîv ô Kàxœv avxóv. „èfiol yàq' eIjiev „et o is %áQixi KaiaaQoç eßovXofirjv, avxœ ßaöiaxeov r¡v nqôç èxeîvo ßovXofxai ôè xœ xvçàvvœ %óqiv e%elv vtieq ojv naqavofiei- na oœÇœv œç xvqioç, œv avxm ôeonôÇetv ovôèv TiQoafjxev. ônœç fié aixrjor) xovç XQiaxooiovç, xoivfj axonœfiev el ßovXet. ' ' ye xovxœ fiExà xov Aevxiov, xòv viòv avrà) ovvéoxrjoe xal xov 20 ájuóvxi • xal ngonéfitpaç èxeîvov xal ôeÇiœoàfievoç ênavfjX& xòv viòv xal xovç tpiXovç avvayaytbv aXXa xe noXXà ôieXéx&ri xeiaç àneïjiev àipaodai xm jueigaxiœ • TÒ ¡lèv yàg à$iœç Kàxt xà ngáy¡iaxa ôéÇao&ai, xò ô' aXXœç aìoxQÒv eïvai.

Kal tieqi éanéqav ijôrj xçénexai tcqoç xò ßaXavelov. êv ôè 25 xov ExaxvXMov /xvrjaêelç xal /léya yàg is övxi amêrjvai Káxcov âvao%ôfievoç vnò Kaioagoç ovx âv ovxco ôoxeï xaxaio%vvai xr¡v avxov ôôÇav cbç xoofirjoai xf¡v êxeivov. xò ôè ngax&èv (âv) âÔrjXov • eixàÇexai ôè xà %gr¡oxóxega negl Kaioagoç. 7 3 . 'ExeXevxrjoe ôè Káxcov exr¡ ôveïv ôéovxa nevxrjxovxa ßeßicoxcog. ó ó' viàç avxov nagà Kaioagoç ¡lèv ovôèv f¡óixr¡{h¡ • Xéyexai ôè gàêvfioç 20 yevéoûai xal negl yvvaïxaç ovx âveniXrjnxoç. èv ôè Kannaôoxia Çévw xivl xgriaàfxevoç Magcpaôàxr] xcöv ßaoiXixmv, e%ovxi yvvaiov evngenèç, xal nXeiova nag' avxoïç rj xaXmç el%e öiaxgißcov %góvov, êaxconxexo xoiavxa ygacpóvxcov eîç avxóv' avgiov Káxcov ßaöi&i 25

- fiexà rgiàxovê'

o 2 3

2 d 3

4

rifiégaç,

xal Ilôgxioç

xal Magcpaôàxrjç,

ôvo cpiXoi, yw%r¡ ¡xía •

8 c. 72 Plut. Caes. 54, 2 ( = Zon. 10, 10) mor. 206e App. b. c. 2, 99, 414 Cass. Dio 43,12, 1 Val. Max. 5, 1,10 || 19 App. b. c. 2, 100, 416 Cass. Dio 4 3 , 1 2 , 1 Caes. b. Afr. 89, 5 Liv. per. 114 [ylPQZ] 4 rfjç 71. X. rifirjç P 2 QZ || 5 7iaqa\ ènì Q || 6 [l(p]i;arr)XÉV Zie. || 8 nagà usque ad finem vitae Catonis in P in folio recentiore 86 cum fol. 79 cohaerente (cf. ad p. 83, 20) scripta a Candido = p, cuius vitia omitto |( 11 ôè Rei. : óf¡ || 12 xal del. Br. || 14 ov /noi rfjç aç om. L 1 || 17 âv add. Rei. I 71EQÌ] Traga LipM b || 19 nagà Zie. cl. v. 17, v. 1. c. 69: vnò codd. (avxov del. Sint.) II 21 tpaQfiaôàxT] Q fiagcpgaáárr] Z, item w . 26 et 9 2 , 1 91

IIAOYTAPXOY Wv^rj yàg èxaÀeïro xov Maçipaôàxov xò yvvaiov xal ëxi evyevfjç xal Ka/nTigàg o Kárwv • ßaaihxrjv ipv%r¡v £%ei.

134 v

ó âXXà naoáv ye xr¡v xoiavxrjv étyAeife xal r¡q>ávicre xœ éaváxm òvaxXeiav. âywviÇô/uevoç yctQ ER &iÂÎ7inoiç TIQOÇ Kaíaaqa xal Ävxmviov VTIÈQ xfjç I ÈXevûeQiaç, xal xhvo/j,évrjç xfjç (pàXayyoç ovre (pvyelv ovxe Aaêelv â£i- îoes d>aaç, àXXà ngoxakovfievoç xovç noXefiiovç, naxQÔûev èavròv èficpaviÇœv xal ovveÇoQfjLwv rovç ovfifièvovxaç, eneoe,ftav/xarfjç àQerfjç roïç èvav6 rioiç nagaoxú>v • en ôè fxäXlov r¡ &vyáxr¡Q xov Kàxcovoç, ovxe oœq>go ovvrjç ovx' âvÔQiaç ânoÀeicp&eïaa • BQOVXÜ) yàç owáxei rü> xreívavxi Kaíoaqa, avxr¡ re xfjç ovvcofiooiaç ¡iexéa%e xal ngorjxaxo xòv ßiov â£ia>ç 10 xfjç evyeveiaç xal ÔQexfjç, wç êv xolç JIEQI BQOVXOV yéyQoaixai (c. 13. 53,5). f 7 SxaxvXhoç ô\o) ipijoaç fiifieiaûai Káxcjva xóxe (lèv vnò xœv cpiloaó BQOVXCO nioxó raxov éavxòv nagaoymv xal xgrjoi/icbxaxov, èv &iÂhtnoiç ânéûavev.

a.e

i Plut. Brut. 49, 9 ( = Zon. 10, 20) App. b. c. 4,135, 571 Veli. 2, 71, 2 || 12 cf. c. 65, 10. 11. 66, 6. 7 || 13 Plut. Brut. 12, 3 51, 5. 6

[ylpQZ] 1 xov corr. in rtö L2 | ¡xafxpaödxri L || S exetv ApZ ëxtov C || 5 xai ne deleas cf. p. 35,4 || 6 nazQÓ&ev Zie. cl. Brut, et Zon. (v.l. c. 69): è/MiQooûev || 7 Tijç àQErf/ç om. Z || 9 âvôgeiaç Zp || 10 avzr¡ Zie.: avrf/g || 12 o add. Cob. Kron. cl. c. 66, 7 I fii/j.r¡oao&ai Q et mg. Fa /u¡ir¡aea&ai Madvig, sed cf. p. 87,29 || 13 XOV ßgovxov L1 xòv ßgovxov Z

92

1S

135 Z1

AIQN

KAI

BPOYTOZ

958

1. rAga y\ &ane.Q 6 Eifiwviòrjg (pr]OÌv (fg. 36 D.), c5 Zóaaie Zevexicov, b rolg Kogiv&ioig ov ¡urjvieiv rò "IXiov èniOTQarsvoaai fierà rmv Jì%aic5v, ori xàxeivoig oi negl TXavxov àgxfjg Kogiv&tot ysyovóreg ovve/uàxow ngo5 tìv/icog, ovrcog elxòg rfj Axaòrj/ieia nq návxa

fiév

fiav/jaoxütg

flovló/uevoq

£t]xbZv,

¿TtEfinOV

lóyovg

tcüv

fj,r¡7ia>

xélog

xovg

nagovaiávdqeíovg,

2 a.367

e%eiv, enexeigrjasv

avfKpsQÓvxwv

XCÓV

xfj

xvqavviòog,

vog, si fièv eÌQ^vrjg òéoixo

20

xa>

elafi E xfjv

xéxvmv ó Aicov, ol ò' laxgol

%agt£ófjievoi,

alo&rjaiv

àXXovg ànavxag

amò KaQXfjòóvog

Aqexrj,

òè 0eaQÌòr]

OEOQÌÒOV, Aicov

[àòeX(pov\

o Aiovvaiog

òiaòéxeoftai xfjv

òovXovg

Mgsxrjv

ovaav.

ovxca òieAéx^ì]

max e xovg JiaQQTjdiq

avvcóxiasv,

( F G r H 566 F 109),

àtpeikovxo

XEXXAQOW

•&vyaxÉQsg, EaxpQQOVvrj xal

xw vim

òè xov

è'Soiev

xfjv àgxvv

9 Ti/iaióg iti z1 òóvxeg,

fièv m xrjg Aoxgidog,

XQIWV

tfoav

negì xcóv EX xrjg ^QiaxojxàyjjQ

òiaMyeo&ai

ov

Aiovvaim

xeXsvxrjaavxog

5 Mgsxfjv, 'Enei

fièv

naiòmv

(bv òvo

5,1-7,4

avvrfteiav

Qoavvr] . . . dgerfj \ owtpxiaev C Cor.: avvwxrjoev || 4 dóefapov del. Sint. || 6 ó diovvaiog éóo£ev C || 8 xai xaQ^nei>oi L 1 || 10 Sióóvxeg Q Z | avxov om. F a avrei C || 18 aùrò;] avzòv P 1 || 19 avzqj] avxòv ante corr. L 1 | (ES) nkeovaag Herw. | post nXeovaag repetit et? xòv nókenov Z || 20 rjydntjoe . . . 21 è&avftaoev inverso ordine Z || 24 (xijv) rvQawlòa Zie. || 25 éavxtòt P 1 97

nAOYTAPXOY xai xokaxeiaiç xaxaXafißdvovxeg, àei xivaç ëgcuxaç xai öiaxgißai; èfirj- 142 z' 961 %avcövxo Qefißcüöeig negl nóxovg xai yvvaïxaç xai naiôiàç êxégaç áayr¡5 fiovaç, Vy &v r¡ xvgawiç maneg aiôrjQoç [iaXaaaofiévr¡, xoïç fièv âgxofiévoiç ¿cpávrj nei&ófievov èf âxoafxlaç xoafioç sazi, 3 noXXr¡v /ih evôaifioviav êavrœ ¡j,rjxavr¡aerai, noXXfjv ôè rolç noXixaiç, 145 zôaa vvv êv à&vfiia Ôioixovai tiqoç àvàyxrjv rfjç âQ%fjç, ravra acocpgoavvfl 5 xal ôixaioavvï] fier' evfieveiaç nargovofjLovfièvoiç nagaa^œv, xal y evofie4 voç ßaaiXevg ex rvgáwov. rovç yàg âôafiavrivovç ôea/iovç ov%, waneg 09s TiarrjQ ëXeyev avrov, q>oßov xal ßiav xal veœv TtXfj&oç sïvai xal ßagßdgcov fivQÎavÔQOv qmXaxrjv, evvoiav ôè xal Tigofivfiiav xal %ágiv êyyevofiévtjv c vTi âgerfjç xal ôixaioavvrjç, â xaineq övra fiaXaxcorega rwv avvróvcov 10 xal axXrjQCûv êxeivcov, layvQÓreqa tiqoç óia/iovr¡v riyefioviaç vnaQ%eiv. 5 %a>glç ôè rovrcov âcpiXôrifiov elvai xal aÇrjXov ròv àg^ovra, rò ¡lèv crû¡xa [TÍ] TieQirrœç àfine%ófievov, xal rfj tieqI rrjv oïxrjaiv aßgorr/ri xal xaraaxevfj Xafmgvvófievov, o/uiXia ôè xal Xóycp firjôèv övra rov ngoarvyôvroç aefivóregov, firjôè rfjç ipv%fjç rò ßaaiXeiov âÇiovvra xexoafir¡¡j,évov ë%eiv 15 ßaaiXixwç xal tiqetiÔvxmç. 11. Tavra noXXàxiç rov Aicovoç nagaivovvroç, xal rcáv Xóycov rov nXàrojvoç ear tv ovarivaç vnoaTieigovroç, ëa%ev ëgcoç ròv Aiovvaiov ô$vç i.367/66 xai negifiavrjç rœv re Xóycov xal rijç avvovaiaç rov IlXàrœvoç. evdvç ovv Â&rjvaÇe jioXXà fièv ècpoira ygáfifiara naga rov Aiovvaiov, noXXai ô' 20 èTiiaxrjipeiç Tiagà rov Aicovoç, äXXai ô' è£ 'IraXiaç nagà rœv Ilir&ayogixœv, ôiaxeXevofiévœv Tiagayevéa&ai xal véaç ipv%fjç èì;ovaia fieyáXr¡ xal ôwàfiei 7iagaç tprjaiv avroç ( e p . 7 , 3 2 8 c), éavròv aio%vv&elç uez 1 fiáXiara, fir¡ ÔôÇeiev êv Xôyoïç elvai (xiç) ¡jlovov, ëgyov ô' éxcbv ovôevôç 25 âv ätpaa&ai, xal ngoaôoxr\aaç ôi êvôç âvôgôç wojisq r¡ye¡iovixov fiégovç e èxxa&ag&évroç SXrjv laxgevaeiv ZixeXiav voaovaav, vnr¡xovaev. 7 cf. p. 98, 6 y 17 c. 11, 1—3 Plat, epist. 3, 316 c. 7, 327d—329b Diog. Laert. 3, 21 Nep. Dion 3, 1 [/lPQZ] 2 âge rrjv Àóycov-. corr. Sol. (ÓQSxf¡Û.oooq>iav èxeïvov ëÇovxeç. O yàg ôrj &iXiaxoç è!J S 5 âQxfjç xe xfj xvQavviôi xaûioxafiévri TiQoûvfiâxaxov êavxov nageais, xai xrjv âxgav SiecpvXaÇe v ¿ni noXvv XQOVOV. rjv ôè Xôyoç œç xai xfj [/.rjxgi TiXrjOidÇoi xov nQEofivxéQov Aiovvaiov, TOV xvgdvvov fit) navxdnaaiv àyvoovvxoç. ènei ôè Asjixcvrjç, èx yvvaixàç rjv ôia- 6 f (p&eigaç Éxégœ awoixovaav ÈO%E ysvojuêvojv avxœ ôvoïv êvyaxéçœv, xfjv 10 èxÉQav ëôœxE @iMoxœ, /.irjôè v svena xal nXovrov Xapngòv èv rolg "EXXrjoiv elvai, xal 20 òiacpavfjvai r f j rov y>ai àyatìòv' avxòv èv xolg ZiXXoig ó Ti/icov Tigoorjyógsvoev (fg. 13W.). 5 avrà) òè nXàxoovi %ogr]yovvxi naiòwv %ogiw róv re %ogóv r/axqcrev óALuìv, 20 xal rò òanavrjfia nàv èréXeae nag' éavxov, avyxcogovvrog rov IJXdrcovog 96» xrjv roiavrrjv G NSI&OVXA AIOVVAIOV ÀQJEÌVAI XFJV

ibòz1

XVGAWIÒA XAL £FJV ÀÒOQVQ>ÓQT]XOV. 2 0 . *EV XOIOVXCP ÒÈ XIVÒVVCP YSVOFIÉVOV XOV ILXDXMVOG, OL NEGL MGXVXAV 71V&Ó/IEV01 XA%V NÈJINOVAI NGEOFISIAV XAL XGIAXÓVXOGOV, ÀNAIXOVVXSG XÒV C AVÒGA NAGÀ AIOVVAIOV XAL XÉYOVXEG, MG AVXOVG XAFIÒW ÀVAÒÓ%OVG XRJG

4 CI. c. 9, 4 et ibi 1.1. || 10—15 Plat, epist. 7, 345a—348a. 3, 3 1 7 e - 3 1 8 a || 17—1» cf. [Plat.] epist. 13, 360 b. d Plut. mor. 463 c. 533 b || 22 Plat, epist. 7, 347 d. e. 349e. 350a. 3, 318a. b || 23 Plat, epist. 7, 347a. 348c. 349d || 27 —p. 107,1 Plat, epist. 7, 340 a. 350a^c [APQZ.] 2 /LÈV] 8 post FIIXGÀ add. 16 DIAXET/IEVOV Z AIROVVRAG Q || 27

106

ÓÈ vel XOV vel FIÈV XOV Q || 3 avrov &éaxr¡v TtoXéjMoç • v A-P2 || 13 éréQcov P1 y 15 vnoôeÇopévrjv Sch. || 22 àvayyeXâvrcov P1 || 2G MiXzav : corr. Rei. et p. 109,29. 110, 1 II 26 avzâ) — 27 fiET£axr¡xóza om.Q II 27 axaSrj/uiai: corr. Sint. 108

ÁIQN21,7-24,3

5

'OQ¡Mr¡xr¡Qiov ò' f¡v r¡ Zaxvv&lœv vfjaoç, slç rjv oi arganmrai avveXéyr]- 8 a.35? aav, ôxraxoolœv èXàrrovç yevófievoi, yvcógi/noi òè nàvreç èx noXXwv xal fieyâXœv orgareicôv xal roïç oœjxaaiv r¡axr¡fiévoi òiaipegóvrœç, èfineigla òè xal róX(ir¡ noXv návrcov xoáriaroi xal óvvá/uevoi nXffîoç, öaov rjXmÇev êÇeiv ¿v ZixeXla A ÍCÚV, vnexxavaai xal ovveÇoQfifjaai ngôç áXxr¡v.

2 3 . Ovroi rò /lèv iiQÛixov âxovaavreç ènl Aiovvaiov xal ZixeXlav aìpeadai ròv aróXov, êÇenXàyrjoav xal xaréyvœaav cbç ogyfjç rivoç nagacpgoovvj] xal /navio, rov Alœvoç f¡ %gr¡arü>v èXjilôœv ânogla ginrovvroç savròv slç àneyvcoa¡lévaç ngàÇeiç, xal roïç savrcóv r¡yefióai xal ÇevoXo- e 10 yoiç œgylÇovro, fif¡ ngoemovaiv svdvç àgxfjç ròv 7ióXe¡xov. ènei ôè 2 Aíwv rw Xóyw rà aa&gà rfjç rvgavvlôoç èneÇiwv èôiôaaxsv, wç ov arparían aç, ô.XXà fiàXXov fjyefiôvaç avrovç xofiiÇoi Zvgaxoaiwv xal rwv àXXœv EixeXiwrwv, TiáXai ngôç ànóaraaiv éroí/uwv {maqyóvrwv, fiera òè ròv Alcova ôiaXex&évroç avroïç ÂXxifiévovç, oç ngœroç wv Â%aiœv ôó£r¡ 15 xal yévsi ovveorgárevev, ênelo&rjoav. r¡v fièv ovv §égovç àxfir'j, xal xar- 3 eï%ov èrrjoiai rà néXayoç, r¡ òè aeXr¡vr¡ óiyofir¡víav f¡ye • râ> ò' HnóXXwvi 1 s 159z1 êvaiav fieyaXongsnrj nagaoxevâaaç ó Aíwv éjiófinevae fiera rœv arganwrœv, xexoafitjfiévcov raïç navonXiaiç TIQOÇ rò legóv, xal fiera rfjv 4 {hai'av êv rw araôico rœv Zaxvv&lwv xaraxXv&évraç avrovç elaría, iïav20 ftàÇovraç âgyvQWV xal y/jvaâ)v èxnwfiàrwv xal rgœrceÇwv vnegßäXi.ovaav ÌÒ ion ix òv nXovrov Xafingórr\ra, xal XoyiÇofiévovç ori nagrjxfxaxœç âvrjQ r¡ór¡ xal roaavrrjç evnoglaç XVQIOÇ OVX àv ejiiyeigoirj nagafiôXoiç ngay- 968 fiaai %WQIÇ èXnlôoç ßeßaiov xal (piXcav èvòiòóvrwv èxeïdev avrw ràç nXelaraç xal fieyiaraç âcpogfidç. 25 2 4 . Me rà òè ràç anovôàç xal ràç vevofiio/xévaç xarev%àç è^éXtJiev r¡ aeXr¡vr¡. xal rolç fièv neql ròv Alcova ûavfiaarôv ovòèv r¡v, XoyiÇo/iévotç 357 ràç èxXemrixàç negiôôovç xal rr¡v yivo¡iévr¡v rov axiâofiaroç ánávrr¡aiv TIQOÇ rrjv oeXr¡vr¡v xal rfjç yrjç rr¡v âvricpQaÇiv TIQOÇ ròv rjXiov. ènei òè rolç 2 argariœraiç ôiaragax&eïoiv ëôei rivoç naQrjyoQÎaç, MiXrâç ó fiàvriç èv 30 fiéacp xaraaràç èxékeve daqqelv avrovç xal TiQoaôoxâv rà xgdriara • Ofjfialveiv yàg rò òaifióviov ëxXeiiplv rivoç rœv vvv èmxpavmv • ènicpavéare- 3 b gov òè firjòèv eïvai rfjç Aïowalov rvgawlôoç, rjç rò Xa/ungáv änooßeoeiv 25 Plut. Nie. 23, 6 Quintil. 1,10, 48 [ / l P Q Z ] 3 azQaxEwjv Steph.: arganáiv ZCL 2 P 2 argancorcóv L 1 ? 1 axQaxr/yajv Q || 6 To om. ÄP II 7 aÏQsaûai] igela&ai vel a'tgeta&ai A' || 9 riç — éavzojv om. L 1 || 10 noXéfiiov Rei. j| 13 êroi/umç L 1 || 20 vneQßdXXovaa L 1 || 21 ÎÔUOTIXWV nXovxwv Q | a/uévovg HixeXiag. xovxo s^é§rjxe nàai • xò òè xcóv fieXioocòv, al negì sofiòv Xa/nfiavovoai xaxà Tzgv/uvav, lòia ngòg òeòiévai, f i f j xaXaì fièv ai ngàt-eig aireov àv&rjoaaai /¿agavi}mai. 5

Aéysxai

òè xaì

xq> A tomaio)

noXXà

fièv otìv ó MiXràg eìg fiéaov xà nXoIa xov Aicovog uxp&rjaav avròv xaì xovg tpiXovg e nsXdyei xgi@r)ao[/,évovg, ioga 5 &£Qovg vox ov negifiévovxag. Aiwv òè xrjv èyyvg xtóv noXefiiiov ànófiaoiv òeòitbg xaì xójv tcqóow (làXXov àrpaa&ai fiovXófievog, nagénXevoe xòv 30 18 Diod. 16, 6, 5. 9,1—4 Demosth. 20, 162 Nep. Dion 5, 3 [/1PQZ] 9 yAvxò xaì nóri/iov xò vócoq Q yX. n. nór. naqéaxe rà vd.'C || 10 cua[re] Kron. male || 13 àxovaofiévov L 1 || 15 rolq avgax. Q || 16 oiv] òè Q | ótjAovv QZ: óovÀevecv L 1 fSovkeveiv PL 2 || 18 tov PQM b : tovq \ vrjet; Q || 20 òiaxiXia pi || 21 èmXebtri P 1 ¡1 23 nenoirj/xlvoig: corr. Vulc. noiovftévovg Cor. || 27 àv fiì/ A P2 || 29 vórov {fiatrjvy Zie. 110

AIS2N 2 4 , 3 - 2 6 , 2

IJdxvvov. ex de rovrov rqa%vg [lev anagxriag ¿nineoav ijXavve noXXm 6 a.3S7 xXvdcovi rag vavg and rfjg ZixeXiag, dargojiai de xai (igovrai (pavevrog Agxrovgov avfxicEOovaai noXvv e| ovgavov %ei[i(ova xai gaydaiov ofifigov 228 efe^ear • v Evgaxoaiwv iegela xal xganét,ag xal xgaxfjgag laxàvrmv, xal xafì' ovg yévoiro jiQO%vzaig re fiaXXóvxow xal ngoaxgeno/xévcov waneg 3 deòv xarev%aìg. tfv ò' vnò xrjv àxgónoXiv xal rà IlevrdnvXa, Aiovvaiov 5 xaxaaxevàaavxog, rjXioxoómov xaracpavèg xal viprjXóv. ini xovxo nqofiàq èòrjfirjyógrjae xal naga)Q/ir]ae xovg noXirag àvré%ead,ai xrjg èXevfìegiag. ìeez* 4 oi òè %aÌQovreg xal q>iXovog ànò rrjg ipvyfjg 10 5 avyxaregxofiévcov. rólg òè /idvxeoiv afidig èòóxei rò ¡lèv vnò nóòag Xafieiv ròv Alcova òrj/xrjyogovvxa ri]v (piXoxi/uiav xal rò dvàftrjfia rov xvgdvvov Xafingòv elvai arj/xelov • ori ò' r'jXiorgómov tfv è ¡xèv ßiqj ¡xr¡ Xvjcrjôévxaç avrov, râ> ôè Xóyw xgconèvovç, r¡ ôo|a nagaireîrai fir¡ fiefî' vßgeioç jxrjôè

3 Diod. 16, 16, 3. 4 || 19 cf. Diod. 14, 8, 5. 20, 78,3 [Ä¥QZ]

1 vnoyiiaç L 1 | el-¿ev L P || 3 rjXêev Q || 5 xaxeivotç

Q | èv xòv vavag%ov 'HgaxXeiôrjv èÇénkevoev. ô àè xaxœç 20 âxovœv xai üoQvßovfj,evoq vjià xwv noXixœv, "Innœvà xiva xœv ôrjfiayœí ywv xa&irjOi TiQOxaXelaêai xòv ôfjftov èni yijç âvaôaofiôv, ¿>ç èXev&EQÎaç 6 áQ%f¡v ovaav xrjv iaóxrjxa, ôovXeiaç ôè xr¡v neviav xoïç áxxr¡/j,oai. awr¡yoQÛtv ôè rovrm xai ròv Aíwva xaraaraaiá£,tov êvavriovfievov, ëneiae rovç Zvqaxoaiovç xavxá < r e > rpr¡aivofj,Éva>v rà X£Í%r¡ xal xà yivófieva xa&ogwvxwv èniôeixvvfievoç- d ' rj/iégaç u xaxe^ófievov, xovç ôè axgaxrjyovç èntxeQno/tévovç xe xovxw x navrjyv4 b Qia/iâ» xaì ngoaáyeiv âvâyxrjv fie&vovoiv âv&gœnoiç ôxvovvxaç, àgiaxa xa> xaïQÛ) %Qr)oàfievoç enexeigrjoe xä> x e i y i a f i a x i , xaì xgaxrjaaç xaì ôia•&Qwpaç âqrfjxe xovç ßaQßáQovç, xeXevaaç xQfja&ai xolç ngoaxvyxávovaiv 25 5 d)ç ßovXovxai xaì ôvvavxai. xaxécoç ¡lèv oiív oí Zvgaxóoioi xò xaxòv 6 floûovxo, ßQaôécoç ôè xaì xaXenmç ovveßorjüow éxnenXrjypévoi. nôçêr)oiç yàç tfv xà yivôfieva xfjç 7iôXea>ç, xa>v fièv ÙVÔQWV (povevo/iévaiv, xœv ôè xeix¿ov xaxaaxanxofiévoìv, ywaixœv ôè xaì naiòcov âyofiévcov eiç xr¡v TIÓXIV

14 c. 41 Diod. 16, 18—19

[ A V Q Z ] S oïlâe] f¡ Q y 6 TOÏÇ tjévoiç Q || 7 cuieMftßavov: corr. Steph. | noXireig. Sint. Il 8 n01e.lv om.Q | Intfxnov Z || S xatr¡yog^aovrog vel -reç Q || 11 ¿vèfieivav A2 Anon.: èvé/tevov LP'QZ èvéfieivov A'DP^ || 15 Nvyiov vocat et Diod., Nv/irpiov IG X I V 894 II 16 rrjç vav/ua%iaç Z || 17 réaaagaç rmv] reaaÓQoav L 1 | TÎ)V víxr¡v Q || 18 xaÍQtív QF-4 I veavcxàç Zie. cl. Alex. 50, 8: fiavixàç || 19 {>carà ftuegàv) xal r-fjv vel sim. Zie. || 20 ngouanißaMov Z || 25 èg>fjxe Br. | èvzvyxdvovaiv Z || 28 ydp] ôè Z I tfovevofièvuiv L2 P' : avf¡vai ròv avôga xai noûovvxaç xf¡v öipiv avxov xai fis/ivrjfiévovç xfjç nagà xà ôeivà QWfirjÇ xai nqo-dvfiiaç, wç ov fióvov avxôç f¡v âvéxnXrjXXoç, âXXà xâxeivovç nagslyE iïaoQovvxaç xai 4 âôsmç xolç noXEfxioiç avfiqiEQOfiêvovç. svfîvç ovv sxnéfinovai JIQÔÇ avxòv 378 ànò /lèv rmv avfifiá%mv ÂQ%mviôrjv xai Tekeaíór¡v, ànò ôè xmv binémv 16 nêvxs xovç TZBQÎ 'EXXávtxov. ovxoi ôœXàaavxEç xr¡v óòòv ïnnoiç ànò qvxfj- 5 QOÇ, tfxov eiç Aeovxivovç xfjç RJFIÉQAÇ r¡ór¡ xaxav oxQaxrjycòv ànoxQénovxEg, nagà òè xcòv mnécov xal xcòv 25

4 yvcoQÌ/j.a>v noXixcov

èmanEvòovXEg xrjv noQEiav. xal òià xovxo figaòscog xaxà aypXr]v noQEVÓfisvog jiQoafjEi. xfjg òè vvxxòg nQOEX&ovGiqq oi fièv fiiaovvxEg xòv Alcova xaxElyov xàg nvXag mg àjioxXBÌaovxEg avxóv,

5 àfxa xal

à ó òè Nvrpiog èx xfjg axQag aà&ig TIOXXÙJ 7iQodv/uoxé(>ovg ysyovóxag xal TtXsiovag èyislg xovg ¡iiG'&ocpÓQovg, xò fièv 7ioox£Ìyio/j,a nàv evdvg xax- 30 6 èaxcmxe, xrjv òè nóXiv xaxéxQE%E xal òirjQnaCsv. fjv òè cpóvog fièv ovxéxi fióvov àvÒQcòv, àXXà xal ywaixwv xal naiòcov, ÓQnayal ó' òXiyai, cpdóqog [ / l P Q Z ] 3 (iovkevaaa&ai Z || 6 v/xiv L 1 P 2 || 7 àvoQ&ovxe Sch. || 8 vneQÓipea&at L. 1 ? 1 1| 13 negiiìaÀóvreQ {amòvì Zie. || 16 avròv o m . Q || 22 fiJ?óé] xal C om. MV" || 23 ÒQerrjg] òqxVS N a b e r || 25 cmoTQsnóvxcov L 1 | rwv 3 o m . Q || 27 oxoXrjv] o7iovòi)v Sint. ci. p . 125,11 | nooaeX&ovarjq p i || 30 àfpielq Z | neQireixiofia Z |l 32 7 182 z1 Aiovvaiov xal rovç Zvgaxooiovç ôeivœç /ie/iiarjxôroç, &aneg êvratpiáoai rr¡v zvgavviôa rfj nóXet nínrovaav eßovXexo. xal rov Aicovoç ngoxara- S Xa/ußavovreg rr¡v ßorjdeiav, ènl ròv ô£vrarov ôià tlvqÒq návrmv òXe&qov 5 xal à om. P1 || 4 XQ^aaa^al L1 II 7 èv om.Q | àxaÓtj/Ma: corr. Sint. || 8 nàotji; A || IX xgareiv Q || 12 àXrj&èg Q || 14 oi! roi Cor. : oihi || 15 àelv Sint. tacito per errorem ut vid. || 16 yevó/xevov CF- || 20 roùg] toìq AP || 23 xóxpavzag ra

ngòg Òè xfjg yfjg xal xwv

xa&rj/xevog sÒrjfiaydjyei xal nagwl-we

fiéXXovxog-

ralla

xal ¡xàX-

/lèv ècpfjxsv avrolg

xq> 'HgaxXeiòrj,

d 7 o&évxa nsgl xovxwv àxvgwaag,

àx'&ó/ievog

xaì vo/iiCwv avróv, si xal

ye nàvrwg

%£ÌQa xolg noXXolg. ó òè Aiwv

xaxà dàXaxxav

6%Xofiooe C I ôiœvoçC \ fjQaxXdòtji L 1 ? 1 || 14 ènihnôvzoç: corr. Cor. | rov aírov C || 15 yevo/iévmv QMb || 20 catoXmôvxoç: corr. Laar || 21 neQióvrag Zie.: nagovraç (/ir)XET' ôvzaç Ha.) || 26 èv êkaxiaraiç Z 129

IIAOYTAPXOY 2 Sxegov yeysvrjfiévrjg. àanaaafxèvov ò' avxov ng&xov xfjv àòeXrpfjv, elxa xò 45s e naiòiov, 9j Agiaxofia%rj ngoaayayovaa rtjv ÌÌQexfjv, ,,fjxv%ov[i£v" eg xal oaxpgóvmg èx xojv xv%óvxwv òicóxei, 15 981 ftav/iaCófievog 8x1 f i f j fióvov EixeXiag xe xal KaQ%rjòóvoq, àXXà xal xfjg hXXàòog Skrjg cuiofiXenovorig ngòg avxàv evrjfiegovvxa, xal firjòèv oiixco ìgoz' fiéya xd>v xóxe vo/ii^óvxojv, /irjò' ènupavtaxègag negl àXXov fjyefióva xóXfir/g 3 xal xv%rjg yeyovsvai òoxovorjq, ovxco nagel%ev Éavxòv èa&rjri xal &egajieia xal xgajiéCrj /uéxgiov, óaneg èv Axaòrjfieia avaatxcóv perà IlXàxmvog, 20 ovx èv 1-evayoZg xal fiio-&oq>ógoig òiaixó/isvog, olg ai xa&' èxàaxrp) fj/iégav nXrja/ioval xal ànoXavaeig nagajuvMa xcóv nóvcov xal xwv xivòvvcov elaiv. 4 àXX' èxeivfp [lèv IJXaxojv èygatpev (ep. 4 , 3 2 0 d), cóg ngòg iva vvv xfjg olxovb flévrjg xovxov ànavxeg àjiofiXénovoiv • avxòg ò' èxelvog giov fiiàg nóXecug xfjv Mxaóijjusiav, xal xovg avxó&i xal tìeaxàg 25 xal òixaaxàg èyivcoaxev ovxs ngà£iv ovx e xóXfiav ovxe vixrjv xivà &av(ià£ovxag, àXXà fióvov et xoafiicog xal oaxpQÓvojg xfj xv%r) xgfjxai xal nagéxei 6 fiéxgiov éavxòv èv ngay/iaai fieyàXoig ànoaxonovvxag. xov fiévxoi negì 23 c f . m o r .

69f. 70a

[/lPQZ] 1 ròv Sregov L J Q | tcqwtt]V AP2 || 2 . 3

Kgrjxixov

xal

fiaXiaxa

a.sssit

(ep. rpaivexai

Svgaxoaiovg

fiev wv,

Aicovog,

gaov

xrjv fiev

xoa/xelv,

noXixevofxevovg

d>g ofiv

21 edoxa,

xal

xe

xe xovg

ydg

xacpov

noXixeicbv

e%ov

xa&ioxavai

rov

noXixag.

de xi xal

vcpovxcov

ygdyovxoq

tpvaei

ngmxov

• idicoxrjg

noXixeiav be

agiaxoxgaxiav

• xai

fiexcuie/xnexai

ofioav

xal

aXXd

firjdev evdediv

ngofivfiovfievog. enexeixo

xovg

enevoei

aXXd navrondiXiov

fiaoiXeiag,

(c. 8 , 4 ) , avxianav

Aiovvoiov

fjv enevoei

xdgixog

eaxiv.

xaxrjyogei

energe-ipe,

analjiwv

o A imv,

sigtfxa/nev

(¡adiCeiv

xov

ecpiXovixei

avxw

avvoixdg

ai&ig

noXixwv.

exfiaXeiv

axevovg

diaxe&gvfifievovg eflovXexo

avvdgyovxag,

dfjfiov

xexQt]fievog,

ovx xal

Kogiv&iovg

dig

HgaxXeidrjg

naqaxaXovfievog,

xov

Tigayfidxav

egrjfiia

Svaxsgaarq)

aveifievovg

10 xaxecrxaye

xcbv

f j avftadeia

5 TtgoQ t o mfiavov 5 3 . '0

ngog

emxifiwvxog,

4 , 3 2 1 c ) , oxt ayav

xov xaix01

5 e

xoxeaqiodga

6

Xafingag

TZQonefiipavxog dfia

tfv

xagaanoXixevo-

fievwv.

14 cf. Plat. ep. 8,355b—357 a Nep. Dion 6, 4 || 20 Nep. Dion 6, 5 [APQZ]

5 rolg

avgaxovaloig

ZL2

|| 0 ¿xxAtjocaaeiv

C o r . || 14 yevo/ievwv

Q ||

15 navrcmcofaov P 2 nmrtombfaiov Q || 16 xaxaXveiv Zie.: xmXvetv codd. xoXoveiv Br. dvakveiv C. P. Hermann || 17 i% xa&áneQ

ânéacpa^av.

ovarjç elç rr¡v EÍgxxf¡v EveßaXov, xal avveßrj rfj

yv-

XOXEV&EÎOÏ] XEXEÏV èv xâ> Óea/J,rr¡oíq) xal

¡xäXXov TiagsßaXovxo

üogvßovjjiEvov

roíç

âgiaxovç

neíaaaai Xafingàç

xrjhxovxov

%QÓVOV

ó KàXXmnoç

r\yefioviaç xal nqâyfiaxa,

o.3í3/2 fxèv yàg Kaxárrjv d 5 avxòv elneiv Meootjvioiç,

xajy

fivaovç

xaxslyre

ëyxXr/fia

xovç nXeiarovç

xvgóxvrjaxiv

àqExfj 20 xa&áâvaôi-

xf/ç xv%rjç xal xœv i96Z'

avÛQomov

ô' â£iav ôixrjv ëôœxsv.

orgariœraç

fiexà

ày>à/j.evoç.

¿bxvfiogmxaxov

Xaßelv, eviïvç äjzißaXe xàç Zvgaxovoaç

oxi nóXiv ànoX(oXexôç xal

f¡v xal

rovç tpavXovç novrjgoxâxovç,

ÛEÔJV TiEQifjv, (bç jiEQiOQcbvxiov È£ äoeßrjfiaxoQ 4 xxáfievov

is

ipvXaxaç,

rò xr¡v jióXiv èxeivrjv ipégeiv àvôgaç

xal xaxia

71 sg avrôjv xal r¡ %ojqa xáXXiaxov ¡xÉXi xal xávEiov 3 ôcooiv. ov (ir¡v noXvv

xovç

naióágiov

ëygaqiE jtóXiv, fjv ¡lákioxa

c rovç •&Eovç &q>eiXev aîôeïcr&ai xal ôeôiévai, 2 âXX' ëoixEv âXrjûœç Xéysodai

eos

ngáy/iaaiv.

xòv Aiœva

xal jigôç rrjv Aûrjvaiwv

io

ÎEQEÏOV ròv Alcova xgaxovfievov

evêvç

5 8 . 'Ev âgxfj fièv yàg âjcoxxeivaç

xe xovç âya&ovç

òia-

rivi rœv Zaxvv&iœv rfjç

071EQ êgéipai

xàç Evgaxovaaç,

ógéyei

ôè xal xrjv àòeXqrrjV /uexà

xhr¡[iovÉorara

fßrj rov KaXXinnov

o Zvaaxôaioç

5

avv-

xrjXixovxov ÔQpiqoaç 25

• ôxe xai ôgovç, vnà 6 omi Asnxivov xal IloXvnègxovxoç âvrjqéïïrj, %Qr¡oafiévwv £tq?iôiw \xœ avrà>> xaxà Tv%r¡v xalAiœva nXr¡yf¡vaí (paaiv. èyvœa&rj ôè xœ ¡xeyé&ei (ßgayy 7 yàg tJv &071EQ xà Aaxœvixà) xal xfj xaxaaxevfj rfjç réy_vr¡g, eígyaafiévov sis yXatpvgœç xal jiegixrœç. xoiavxrjv fièv ovv xíaiv KàXXmnoç eôœxe. 6 Tr¡v ô' AQiaxofiáxr¡v xal xr¡v Ägexr^v, œç âtpeiûrjoav èx xfjç slgxxrjç, 8 e ävaXaßcbv lxèxr\ç 6 Zvgaxôaioç, eîç xœv Aiœvoç IXooôqxov Xeuiofievov, 25 4 evxaÇia. ôè xal 7IQA6XR)XI XOÏÇ nqœxoiç êvdfiiXXov. ô ô5 "EfjmvXoç, oë xal 6ss i avxoç êv xaîç èmoxoXaïç xal oi òiaxQi^fjv £%wv avayxaiav, èxvye (lèv rjòrj xivà xcov (piXoìv Kaviòiov etcì xrjv xcbv %Qr¡(iáxwv (pvXaxijv cuiEOxaXxó>g, ÒEÌaag ò' èxelvov cbg ovx àqje^ó/xevov xXonfjg, eygatpe xq> Bqovxq> ao nXelv xr¡v xa%íoxrjv slg Kvtiqov ex IIa(i èvvaaâai xoaovrov. xai fiévroi ôoxel TIQWXOÇ âv êv 4 xfj nôlei yevéa&ai fiefiaiioç, ôliyov %Q6VOV âvaaxôfievoç Kaioaqi ôevxe15 Qevaai, xai naQaxfiâaai xrjv Ôvva/iiv avxov xai fiaçav&fjvai xrjv èni xoïç xaxoQÛwfiaaiv êaaaç ôàÇav. alla Kâaaioç, âvrjQ •&vfioeiôrjç xai fiâllov 5 iôia fuaoxaïaaq rj xoivfj fiiaoxvqavvoç, êÇÉxavoe xai xaxrpieiÇe. léyexai 6 ôè BQOVXOÇ fièv xrjv âgx'fjv ¡3aqvvea&ai, Kâaaioç ôè x ov âgxovxa fiiaeïv, 19 alla xe xax' avxov noiovfievoç èyxlrjfiaxa xai leâvxcov âcpaÎQeaiv, ovç 20t> z 1 Kâaaioç fièv âyoQavofieïv fiéllœv Tiaqeaxevâaaxo, Kaïaag ôè xaxalrj(p- e a.és êévxaç èv Meyâgoiç, ô&' rj Tiéhç fjloj ôià Kahqvov, xaxéaye. xavxa xà 7 êrjQia av(Mpoqàv léyexai fieyàhjv yevéaêai Meyaqevaiv. oî fièv yàg ijôrj xrjç Ttolemç xaxalafiftavofiévrjç ôiéanaaav xà xXeï&ga xal xovç ôeofiovç âvfjxav, coç èfinoèàrv eïr) xà •dvjQÎa xoïç èni naqwÇvvêrjv, ha aov náXiv èyœ avvrgLipm xò ç vnèq êavxov

xivoç öiafpEQovxwv snoisïxo

17.

xR¡v

EVTEVÇIV.

Trjç ôè ßovXfjg slç xrjv èÇéôqav nqosiasX'&ovarjç,

ôicpqov xov KaLaaqoç 2 xal Káaaiov e 3 'Avxáviov siaióvxi

nsqiéaxrjaav,

/lèv Xiyerai

Tirjtov naqaxaXelv

rqénovxa

woneq

èmonaaà/iEvoç

nsQiéaxov áúqóoi,

xò nqóownov

vns£avÉoxr¡,

xaûeÇo/ievov

d)ç ovx àvieaav sl-aviaxa/isvov

yàç>

àvaonâaaç

OTIIO&EV)

Ilofi-

xàç

TISQI

ô'

ûvgaç

Kaíaaqi

ßia,

xs

ô'

sxeïvoi io

svêvç

ájixó/ievoí

%EIQ(ÜV

âôsXxal

ôè xàç ôerjoeiç xò 216Z1

äjioxqißo/ievov

qaiç xalç %EQOÎV sx xcôv œ/imv xaxsanaas (eiaxtfxei

òè

ef êavxâ>v nQoßaXXovxeg, vnèq

4 axégva xal xscpaXijv xaTacpiXovv(Tsç'). TiQÛnov, EW

elç xr¡v elxóva rov

Tgsß0viog

xai avvsôèovxo nàvrsç,

5

akXoi rov

¡JLÈV

Ttqoao/iiXmv ê|oi xaxsays.

xai

TÍXXiov Kl/ißqov

(pov aXr¡v syxaXvipà/isvoç,

7 nXtjyaïç.

TIOIEÎÇ

naqéômxe

imo

coç sïôs 20

xqaxœv ácpf¡xe, xò aü>/ia xaîç

ol ô' âçieiôwç âvajcsTiXsy/iêvoi noXXolç nsql xò om/ia %qd)/isvoi

xolç t-íysoiv, 992 yfjv Xaßelv,

aXXrjXovç xov

èxiXQOJOXOV,

&OXE

xal Bqovxov

slç xrjv %sïqa TIXÏ]-

ô' ânoêavôvxoç

avxov,

Bqovxoç

/lèv slç /léaov nqosXêôv

sßovXexo Xéyeiv xal xaxsl%e •&aqqvvœv xr¡v ovyxXrjXov

r¡ ô' vjiò

67s

ôéovç

5 c. 17 Plut. Caes. 66 Ant. 13, 4 App. b. c. 2, 117, 490-^93. 122, 512. 3, 15, 52. 26, 101 Cass. Dio 44, 19 Nie. Dam. 24, 88—90 Zon. 10, 11 Suet. Caes. 82, 1. 2 Cic. Phil. 2, 34 II 27 Plut. Caes. 67, 1 App. b. c. 2, 119,499 Cass. Dio 44,20, 1

[APQZ] 4 noisíTo P ênenolrjxo Sint. || 11 JtQoßaXovreg C || 13 xaratpiXovvreç Sint. : xarerpíhovv \ ôè om. Q || 16.17 ovx eiç ßd&og nagà ròv Jifiov : trp. Benseier || 17.18 'Pm/iaXari ¡léya Benseier || SI (tò) Siq>oç Seh., cf. v. 16 || 22 xakvyàftevoç Q || 23 Jieçi ró] ¿ni TÒ êv vel évôç Rei., malim nsql ëv vocula rò transposita in v. 21 j| 27 noQtXûwv Sint. 148

BPOYTOZ

16, 4-18, 13

ëcpevyev âxàxxmç, xal Tiegl xàç êvgaç œ&iofiàç tfv xal xágayoç, ovôevàç ôiwxovxoç ovôè xaxeneiyovxoç. laxvgwç yàg èôéôoxxo /irjôéva xxeiveiv êxegov, âXXà nàvxaç ini rrjv èXev&eg'av âvaxaXelaêai. xal xoïç fièv aXXoiç nâaiv, ónrjvixa ôieaxonovvxo xr¡v ngâÇiv, r¡geaxev Ävxcoviov sm6 csyáxxEiv Kaíaagi, fxovagyixòv àvôga xal vßgiaxrjv layvv xe Jisnoirjfcévov 217 z1 òjxiXia xal avvrj'&sia ngôç xò axgaxiœxixôv, xal fiáXioff öxi reo (piati ooßagä) xal fieyaXongáy/uovi ngoaeiXr¡(pei xò xfjç VTtaxetaç âÇicofia, xóxe Kaíaagi avvágywv. àXXà Bgovxoç èvéaxrj ngôç xò ßovXev/xa, ngœxov fièv ioyvgiÇôfievoç xâ> ôixaiœ, ôevxegov ô' vno(xi)&elç èfodòa xfjç [iexaßoXfjg. io ov yàg àneyivœaxev evqpvä xal (piXóxifiov avôga xal ôôirjç êgaaxfjv xàv Ävxœviov êxnoôœv Kaioagoç yevofiévov ovvetpàipeoûai xfj naxgiôi xfjç èXev&egiaç, ènianaa&évxa xâ> t,r¡X(p ngôç xò xaXòv vri avxœv. ovxco fièv Ävxcoviov Bgovxoç negienoír¡aev • èv ôè xœ xóxe tpoßq) fiexaßaXiov èoùfjxa ór¡fioxixr¡v ëqmyev. oí ôè negl Bgovxov eiç xò KajiexœXiov èyœgovv, f¡¡ia15 yfiévoi (xe) xàç %£Ïgaç xal xà Ííq)r¡ yvfivà ôeixvvvxeç snl xr¡v èXevûegiav nagexáXow xovç noXixaç. xò fièv ovv ngœxov r¡aav àXaXay/ioi, xal àiaògojxal Xœ nó&si xaxà xvyrjv èmyivófievai nXeiova xòv •&ogvßov ènoirjaav • &>ç ô' ovxG (pôvoç aXXoç ovû' âgnayt] xtvoç èyivexo xœv xeifièvœv, ûaggovvxeç äveßaivov ol xe ßovXevxal xal xœv ôrjfioxœv noXXol ngôç xovç âvôgaç 20 elç xà Kanexo'jXiov. â&goio'&évxoç ôè xov nXr/êovç, ôisXéyêrj Bgovxoç ênaycoyà xov èi)fiov xal ngênovxa xoïç nengayfiévoiç. ênaivovvxœv ôè xal xaxiévai ßowvxwv, ftaggovvxeç xaxeßaivov elç âyogàv, ol fièv äXXoi 68 s ovvenófievoi ¡iex' áXXr/Xojv, Bgovxov ôè noXXol xœv èmcpavœv negiénovxeç 24 èv fisa (a Tiávv Xafingœç xaxfjyov àjiò xfjç axgaç xal xaxéoxrjoav ênl 2i8k' xœv ¿/ißoXwv. ngôç ôè xfjv oxpiv ol noXXoí, xaineg fiiyàôeç dvxeç xal nageaxevaa/iévoi d'ogvßeiv, ôiéxgeaav xal xò fiéXXov èôéyovxo xoa/iœ xal aiœnfj • ngoeXftôvxoç ô' avxov 71 dvxeç r¡av%íav xœ Xôyœ nagéayov. 0x1 ô' ov nâai ngôç r¡óovr¡v èyeyóvei xà ëgyov, èôrjXœaav âgÇa/iévov Xéyeiv

'44 2 3

b 4 5 6 7 c 8 9 10 11 d 12 13

2 Plut. Ant. 13, 3. 14, 1 App. b. c. 2, 114, 478 Casa. Dio 44, 19, 2 Nic< Dam. 25, 93 Cic. ad Brut. 9, 5 (2, 5), 1. 9, 11 (1, 4), 2 Att. 15, 20, 2 Veli. 2, 58, 2 || 14 Plut. Caes. 67, 3. 4 App. b. c. 2, 119,499. 120,503. 121, 508—515 Cass. Dio 44,20,3—21, 3. 46, 22, 4 Zon. 10, 12 Nie. Dam. 25, 94. 26a, 99. 100 Cic. Phil. 2, 28.30. 89 Att. 14, 10, 1. 14, 2 Liv. per. 116 Veil. 2, 58, 2 Flor. 2, 17, 2 Oros. 6, 17, 2 ¡APQZ] 9 vTio&eiç: corr. Cor. ]| 11 awetpwpaa&at: corr. Steph. cum Vb ¡| 13 [lezaAaßwv A (et Ant. 14,1) || 15 re add. Zie. || 19 äveßaivov post KanexúXiov trp. Zie. | oí re — 22 xarißaivov om. L 1 || 21 énaycoyà (jioAAà) Zie. 1. c. 77 || 22 elç zr¡v Z |¡ 23 neQié%ovteç Madvig || 26 {àv] eôéyovxo Sch. 11

B T Plut. Tit. I I 1 ed. Ziegler [1674]

149

IIAOYTAPXOY

a. 44 Kívva xal xarrjyoQEÏv Kataagoç, avaQQr¡yvv/j,evoi ngôç ógyrjv xai xaxa>ç xòv Kívvav Xéyovxsç, âaxe náXiv xovç àvôgaç e'iç xò KajiexáXiov caisXûeïv. e 14 ëvûa ór¡ ôeôtwç noXiogxíav o Bqovxoç ànénefine xovç àgiarovç xwv avvavaßavrmv, ovx âÇiwv xfjç akiaç (ir¡ fiexé^ovraç avxovç awwioôveaêai xòv xLvòwov. 5 le.Mart.

1 9 . Ov fifjv àXXà xfj voxegaîq xfjç ßovXfjg avvsX-&ovai]ç slç xò xrjç rï\ç

Ävxwviov ôè xal ÜXáyxov xal Kixéqwvoç ehióvxwv tieqI âfxvr)axiaç xal ôfxovoiaç, ëôo|e fir¡ fióvov aôeiav eïvai roïç âvôgàaiv, àXXà xal yvíófirjv V7i£Q xifiwv TtQO&elvai xovç vnàxovç• xal xavx' ént,%pr¡q)iaá¡iEvoi ôieXv&rjoav. Ävxwviov ôè xòv viòv eiç xò KajierwXiov ófirjgevaovxa né fi- io yiavxoç, xaxfjXïïov oî negl Bqovxov, àanaofioi xs xal ôeÇiwoeiç èyévovro návxwv avafieix&Evxwv, xal Káoaiov /lèv Mvxwvioç eíaxía jiagaXaßdjv, Bqovxov òè Aémôoç, xovç ô' ëXXovç wç xtç el%e nqoç ëxaaxov r\ avvtj'&eiaç rj q>iXo(pQoovvr]ç. âfia ô' rjfiÉQa náXiv oweX&àvxeç oî ßovXevxai, tiqwxov (lèv ñvxcüvíw xifiàç ëôooav, wç xaxomavaavxi noXé/iojv êfiqwXiwv áQ"xf¡v, i5 ëneixa xwv 7iegl Bqovxov fjaav ënaivoi xwv nagóvxwv, xal xéXoç ênaQXiwv òiavo/iai. Bqovxco fièv yàg èiprjtpioavxo Kgrjrrjv, Kaaaíw ôè Atßvrjv, 219 z' Tgeßcovlcp ô' Äaiav, xal Kt/ißgcp BI&wíav, xw ô' exéqw Bqovxco xr¡v jieqì xòv 'Hgiôavôv TaXaxiav. 19 ísqóv,

2

i 3 4 993 6

2 0 . Mexà ôè xavxa mot xwv Kaioagoç ôiaihjxôjv xal xavoei xrjv ôiàvoiav aiœgeï xaì nagaxQEJiEi. ôai(lovaç ô' ovx' sïvai jiiêavôv, ovx' ôvxaç àv&Q(OTIA>v £%eiv elôoç f¡ q>a>vr¡v fj ôvvafiw eiç fjfiâç ôirjxovaav d>ç sycoy' äv eßovXofitjv, iva fir¡ /nóvov 15

[APQZ] 1 Tfj — 2 el om. P || 2 xaromovo/j,r¡aoiev L'P || 3 eió&aaiv Q | êxaxovxáqxai APQ y 5 ßadvrarr] P C M : f¡ ßa§vrdrrj |¡ 1 0 f¡'¿ del. Sint. xai Ri. || lu.H b

oweÔQÎq) tiqôç Bqovxov. eîç ôè xœv Bqovxov çpiXœv ÂxèXXioç rjvavxiovxo, xóv ye %ei[iœva negi/ielvai xeXevcav. ègofiévov ôè xov Bqovxov, xi òr) ßeXxicov ëaeo&ai vo/xiÇsi /xer' èviavxôv, ,,el /irjôèv" eÎtiev ,,aXXo, 11 nXeiut ßuhao/iai %qóvov." tiqoç xovxo Kàaaioç èôva%éQave, xal xolç 25 4 App. b. c. 4,134,563 Cass. Dio 47, 40, 7. 8 Flor. 2,17, 7 lui. Obs. 70; cf. Latte ap. Roscher ML VI 298 || 13 Casa. Dio 47, 37, 5—38, 5 [APQZ] 1 xaTatpQovovvTeç Zie. cl. Cass. D. (aut del. Trjç) || 3 nXifdei LQF-1 || 5 - 8 adhibuit Zon. 10, 19, p. 394, 13—15 Dind. || 6 xareargafifiévov] âveatQaft/ihov App. TQajtéfmahv Cass. D., cf. Boissevainii nota; perversis fascibus lauream' lui. Obs. Il 7 óhadr¡aavxoq P ôfao&évroç Q ôfoo&aivovroç Mb (naïç . . . àhaê-i^aaç èneoe Zon.) Il 10.11 'lotus aruspicum iussu interclusus interius ducto vallo' lui. Obs. || 11.12 vnex Káaaie xal nqayfiáxmv 1 cbieiqoç, ovx oW ônwç èv (piXoaocpía Xóyov âv èmyevo/iévarv, nrjXov xaxtniymXavxo i 3 xàg axrjvàg xal vòaxog naQaxQfjfia nr\yvv[iévov òià ipvxog. èv rovxcp 2532' ò' otìoiv avxoig fjxev àyyeXia tieqì xfjg xaxà tìàXaxxav yevofiévrjg àxvyiag jibqì xijv axQaxiàv. è£ 'IxaXiag yàg noXXfjv xo/ii&fiévrjv Jiagà K(tlaagog ai Bqovxov vrjeg èmneaovaai òiéqr&eiQav, d>v òXiyoi xcavxanaci xovg noXed juiovg óiaqrvyóvxsg, vnò Xi/iov xwv laxiwv xal xwv ayowimv èa&iovxeg 4 óieyévovxo. xavx' àxovaavxeg eonevòov òià ¡J-à%rjg xQiiHjvcu, jiqiv alaèé-10 5 a&at tòv Bqovxov Saov avrai yéyovev evxv%iag. xal y à g rjftéQa [iia owéflrj xov re xaxà yrjv àjxa xal tòv xaxà §àXaxxav àywva xgi&rjvai. xvxfj òé xivi fiàXXov rj xaxia xwv èv xalg vavalv rjye/j.óv(ov rjyvórjos rò xaxÓQ'&cofia 6 Bgovxog,

rj/ieQwv

nQofjkde,

xà /lèv

èv

òè

xaXw

elxoai àvayxala

òiayevofiévwv.

ov

x f j organa

x f j g %a>Qag iÒQVfiévog,

yàg

Sv

slg

naQeoxevaofiévog waxe

xal

%eifi&vog

óevxégav

fià%r)v

elg noXvv

XQOVOV, 10

ànaftèg

xal

nqòg

e xovg jioXefxlovg óvoexfìiaoxov £%eiv rò axgaxóneòov, xw òè xgaxelv (ie(ìaiwg xfjg •&aXàxxr]g xal vevixrjxévai ne£fj xò xa&' avxòv èn èhiiòwv 7 fieyàXcov xal (pQovìjfiaxog yeyovwg. àXXà xwv TiQayfxàxwv a>g èoixev ovxéxi noXXolg òvxwv xa&exrwv, dXXà fiovagxiag òeofiévwv, 6 éeòg e | - 20 (ay~)ayelv xal fiexaaxfjaai xàv fióvov èfinoòòv òvxa xw xgaxslv òwajj,évq> ISovXófievog, ànéxoxpe xrjv xvxrjv èxeivr\v, xabteq èyyvxàxw xov ¡ir) Xafteìv 8 xòv Bqovxov aipixofiévrjv. ¡léXXovxog yÙQ avrov /xàxeo&ai, tiqò ¡xiag rj/iégag 254 z1 òipè KXwòióg rig èx xwv noXefiiwv avxó/uoXog tfxev àyyéXXmv, 8x1 òietp&aQfièvov fja&rjfiévoi xòv axóXov ol nsgl Kaiaaqa anevòovai òiqycùviaaa&ai. 25 f 9 xavxa

Xéycov

xaxanog navxanaaiv

ovx

elxe

nioxiv

d>g firjòèv

ovò' àxr}xoibg

elg

òipiv

vyiég,

ijk&e f j xà

xu> Bqovxw, tpevòfj

nqòg

ànayyéXXoJV.

1 c. 47, 1. 2 App. b. c. 4,121, 508—122, 513 Cass. Dio 47, 47, 3. 4 || 5 App. b. c. 4, 115,479—116, 488 Cass. Dio 47, 47, 4 || 10 App. b. c. 4, 122, 513. 515 Cass. Dio 47, 47, 4. 5 || 19 cf. infra c. 55, 2 [APQZ] 1 xai tqXq Rei. || 4 xazs/xm/xjiXavjo P xaTsninÀaxo Q || 6 fjxov àyyeXiai A p || 7 Jiagà Kaloagos del. Zie. ut nata ex nota marginali negl xalaaQog ad v. 21 adscripta; 'iussuCaesaris' interpretaturVogel JtQÒg KaiaaQa Soh. èmxovQÌav Latte || Sj'xot xam iaxlwv QZ || 11 tjftéga (ita C: ftta rf/téga || 15 elg - 16 Idgvfiévog om. P || 17 tcu òè F a (sed. s. s. ó): xò òè || 20 /zovaQxiag Anon.: fiovagxicòv || 21 èiaysiv : corr. Zie. | órca] slvai ZC | ówà/ievov P Q Z || 22 ànéxQVìfe Cor. || 23 àtpixo/jUvov vel -vai Q l| 24 àyyéXXcov om. Q || 27 rà del. Zie. 174

96 S

BPOYTOS

47,1-49,7

48. 'Ev èxsivrj òè r f j vvxxl nàXiv g éyu> Bgovxco ¡JLEV ovx oída ¡xa xovg &Eovg o xi av Exgfjoáfirjv £a>vxi, xoiovxcov d' ávdgcóv cpíXojv xvy%ávoi/M ¡xaXXov r¡ noXe/xíojv. '' xavx' eindiv xal xóv AovxíXXiov áanaaá/ievog, xóxe fiév svl 9 JO xmv cpíXcov owéoxrjcfEV, vaxegov dé xgwfievoq eig návxa morco xal flef}aícp diexéXeae. 5 1 . Bgovxog dé diafíág xi gEv&gov vXmdsg xal nagáxgrjfivov f¡dr¡ oxóxovg dvrog ov noXv ngofjX&ev, aXX" ev ronco xoíXcp xal néxgav e%ovxi fxeyáXr¡v ngoxeifiévrjv xaMoag, ¿Xíycov negl avróv r/ysfióvcov xal cpíXcov 15 ovxcov, ngmxa fiév ánofiXéipag elg róv ovgavóv aaxégcov ovx a /isoxóv, ávEcp&éyiaxo dito oxí%ovg, j 25 xàXXiaxóv èaxiv. ov yàg el%e xòv àfiqpioprjxovvxa, xa&aneg 6 Bgovxog 2 Kàaaiov, àvòga ngòg fièv àgexrjv xaì òó^av ov% ófioiwg à£ióniaxov, eig 9 Plut. Ant. 22, 6—8 App. b. c. 4, 135, 568 Casa. Dio 47, 49,2 Val. Max. 5, 1, 11 (Suet. Aug. 13, 1) || 13 Plut. Cat. min. 73, 6 App. b. c. 4, 136, 574 Casa. Dio 47, 49, 3 Polyaen. 8, 32 Martial. 1, 42; sed cf. Cic. ad Brut. 9, 17 (1, 9). 9, 25 (1, 17), 7 [AFQZ] 1 {Sé) òiaXXayeiq Zie. || 3 avròv post oiSv pon. C | ante tióvocq aliquid velut xa&' rmÉQav excidisse putat Zie. (aAAoig) Li. I| 5 fieooàXa L 1 || 6 avrai Zie. || 7 rotSch.: aoi || 8 rifirjg xaì del. Am. et Rei., qui et jo/xfjg || 9 Se om. L 1 | evgcùvQ (àvevgòv et App. Zon.) || 13 r»)v] rov PDM rrjv rov C || 15 ènérQiye L 1 || 16 àvagjtàaaaav Woelfllin: àvaandaaoav / l P Z C àvaanwaav Q àfmàaaaa App. Zon. Pol. | àv&gaxa Herw. (et Cass. D.), sed àv&oaxaQ et Zon. tu>v dv&gaxwv App. Poi. carbones Val. Max. favillas Mart. I avyxXeiaaaav xaì ut glossam del. Zie. || 24 xov Anon. : toòq APB xò QZ | èv ¿Aa%coraig Z | rovxmt reói P A V b F a || 25 xdXhov Herw.

179

IJAOYTAPXOY ôè xòv nóXe/iov ovx èMxxovaç xóX¡xr¡ xaì òeivóxrjxi xaì jzgàÇei ov/tßoMg 3 nagaaxófievov, ye xaì xov Tiavxàç ëçyov nqoanoiovaiv ëvioi xr¡v áoyr¡v, r¡ye¡xóva xfjç ènì Kaíaaga yvá¡urjg xovxov äxge/uovvxi Bqovxû) ysvsa&ai 4 Xéyovxeç. Aícov ô' üaneg önXa xaì nkoïa xaì axgaxiojxixfjv ôvva/iiv, ovxco xaì (piÀovç xaì avvegyovç ini xrjv ngä^iv avxôç éavxw (paíverai 102 s f 5 xxrjaàfievoç. ov (if¡v ovò' coç Bgovxoç êx xcov ngay/iáxœv avxœv xaì xov 6 noÀé/UQV nXovxov ea%e xaì Òvva/uiv, ovxco xaì Aícav, âXXà xqj nokéfiœ ngoeiafjveyxev avxôç xòv êavxov nXovxov, vnèg xfjç xcov nofax&v èXsv&s6 glaç xolç xfjç cpvyfjç ê nqoxglvai xovg moxevftévxag àyaéovg ènoirjoe. Aicov ò' che xgivag xax&g èniaxevaev éavràv novr\golg, eixe %gw[ievog ènoir\aev 8 èx xQrjaxmv novtjgovg, ovòéxegov natìelv àvògl ngoaijxov. èmxifia òè xal IlXàxwv avrai, xoiovxovg éXofiévcp (piXovg vq>' wv ànaìXexo. 5 8 (5). Kal Aicùvog ¡xèv n/xwgòg ovòelg èg, Kalaag òè xal xàg xifiàg 105 s

1 cf. c. 8, 6 . 2 9 | > 1 P Q Z ] 1 xal a d d . C o r . || 3 < t ò ) t i j v Z i e . || 5 àv del. Z i e . || 10 v, ov navovxai ôiar¡oi IloXv^iog (29, 18), rfjg fiáyrjg

4 5 í 6 7 8 265

9

2 b

3 4

[ / l K P Q Z ] 1 é&ÚQQwev Q || 2 áxgofloíua/Liovg Q || s &vqewi: corr. Br. | énevóeSv(tévoi Herw. el. Pelop. 1 1 , 1 || 7 naqevéfiahjv K P || 8 lac. stat. Zie.: 'te prodit aliquid deesse' Rei. re del. Cor., qui et Úaíoves- ¡¡eaav éni tovtois; verba (hv axevai [re] - f¡am> post íx Y>EVÔEI ro âXrjûèç elye. 2 5 . AéyErai ôè xai xfjç êm Edyga Jioxa/w) fidyrjç 'IxaXimxwv avdrjfxeQOV èv nE).onovvrjaco Xoyov ysvéaêai, xai IlXaraiâai r f j ç êv MvxdXrj ngoç a. 479 Mfjôovç. rjv ôè 'Pwfiaïoi Tagxvviovç ¡XExà Aarivcov èniaxgaxsvaavxaç èvi- 2 15 xrjcrav, avxdyyEXoi tpgdÇovxEç œqrihjoav dno oxgaxov fiixgov vaxEgov âvôçEÇ ôvo xaXoi xai ¡xEydXoi• rovrovç Eixaaav EÏvai Aioaxovgovç. o ô' 3 èvrv%à)v nocôroç avroïç xax' àyogàv ngo r f j ç xgf\v>]ç, âvayv%ovoi rovç ÏTinovç iôgœri JIOXXOJ TtEQiqqEOfiévovç, èêavjj,aÇe xov Jtegi xfjç vixrjç Xoyov. 301 z1 elê' oi fièv êmxpavaai Xéyovxai xfjç vmjvrjç avrov xoïv '¿Egoïv àrgé/na FIEI- 4 20 ÔIÔJVXEÇ • RJ ô' EV&VÇ êx /LisXaivrjç XQL%OÇ EÎÇ nvggàv ¡lExafiaXovaa, xâ> d fièv Xàycp JIÎOTLV, xœ ô' âvôgi nagaayeïv ènixXrjOiv xov ArjvdfiagfSov, ôneg êaxi yaXxojiœyœva. nâai ôè xovxocç x0 xaê' rjfiâç yevdfievov niaxiv nag- 5 éayev. ôxe yàg Avxwvioç ânéart] Ao/xsxiavov xai noXvç TioXe/ioç âno a'J>sJ9 rEQfxaviaç Tigoasôoxâxo, xfjç 'Pwfirjç xagaxxofiévrjç âcpvw xai avxofiàxwç 26 o ôfjfioç êÇ avxov (prjfjirjv âvéôœxE vixrjç, xai xtjv 'Pr¡¡xr¡i; éyíyvexo, ènì nXéov f¡ ôiofivgiovç axaôiovç tow xónwv ôieaxwxcov. xavxa fièv ovôeiç io o 168 ° Y v o £ ' VftàÇo.e. f 26. rvaïoç ô' 'Oxrà/Sioç ó vavagxâ>v AifiiXicp ngoaog/iiaàfievoç xfj 302z1 Za/ioûgàxr) xr¡v fièv âavXiav nagelte xœ Ilegaeï ôià xovç ôeovç, ëxnXov 2 ¿e xai (pvyrjç eïgyev. ov fiïjv àXXà Xav&ávet no)ç ó Ilegaevç 'Ogoàvôtjv xivà 3 Kgrjxa Xifißov eyovxa avfineiaaç fiexà xgrjfiáxwv avaXaßelv avxóv. ó ôè 15 xgr¡xiOfia> xgrjoàfievoç, xà ¡xèv xgrj/uaxa vvxtoìq âveXaßev, êxeïvov ôè tfjç 269 éxégaç wxtoç rjxeiv xeXevaaç ènì xòv ngôç xâ> Ar¡fir¡Tgeí(a Xifiéva fiexà xmv xéxvœv xai êeganeiaç âvayxaiaç, evûvç âgaaev. vnéXa/ine yàg rjfiéga, xai nàarjç êXniôoç ëgrj/xoç vneyœoei qrvyf} ngôç xò xeï%oç, ov 6 Xaêœv fiév, vnotpôàoaç ôè xovç 'Pcofiaiovç fiexà xrjç ywaixôç. xà ôè naiôia avXXaßojv avxoïç "Imv ève%eigiaev, ôç náXai fièv ègw/ievoç tfv xov IleQoéœç, 25 b xóxe ôè ngoôôxrjç yevo/ievoç aixíav nagioye xrjv fiáXiaxa avvavayxáaaaav xòv avûgconov ôç dr¡gíov âXiaxofiévœv xmv xéxvcov eiç %eïgaç èXêeïv xai 12 o. 26 CIL I 2 p. 194 Liv. 45, 6—8,5 Veli. 1,9, 4 Iustin.33,2,5 Flor. 1,28,10. 11 Eutr. 4, 7 de vir. ill. 56, 3 Diod. 30, 23 Cass. Dio fg. 66, 3. 4 Zon. 9, 23, 11. 12 [/lKPQZ] 1 TOV] tovç L1 II 4 eiç add. C Rei. || 5 àvéyvye P |l e èxoyv om. in sp. v. L 1 II 9 aÙTi) Br. : avxov \ re add. Bei. | èyivsxo P èyévexo Sint. || 10 ôiCfivQÎovç] rectius TETQcitcio%iXiovç dixisset || 12 vavagx&v K X y . : avwaváqxtov A owáQX Anon. : ór¡/ir¡. tqíwí II 18 T&v om. K II 20 ájielgcov: corr. Bei. äneiqa Anon. || 21 olxrgdrazov: em. Zie. cl. Tim. 1, 4 | ëariç PQ || 22 óqoóvót¡v P || 25 avxoïç, L ^ Z : avrò? PQL 2 | Ïojv L ' K Z B : itovi PQL 2 | irexeÍQrjOev h1 ¿nexeígiaev vel -Qtjoev Q || 27 ér¡QÍcuv Q et ex corr. P | rtov réxvcnv om. K 208

AIMIAIOZ

25,5-27,2

nagadovvai xó aójfia xolg éxeívcov xpaxovoiv. émaxeve fiév otiv (láXioxa 7' 303 z1 T rt xaxóv áyev66S véaxEQov f¡ (piXorpvyía, di r¡v, o ¡xóvov r¡ xvyr¡ xcóv enxaixóxwv ovx ág ávbqi fieyáXq> nenxíoxóxi uto)/na vefiearjxóv xal dvaxvykg ¿iavaaxág (jiQoyvmqvxa /nexo, rmv cpíXmv ÓEÓaxpv/iévog, ó ó', 9 alayioxov ftéa/xa, noofiaXóiv avxóv ¿m axó/ua, xal yováxwv dgalgáfievoq, 10 ávefiáXXexo qiojvág áyevveig xal derjasig, ag ovy vnéfieivev ovó' ijxovaev ó Aifiíhog, á A A á ngoofiXeipag avxóv áXyovvri xal XeXvnrjfiévu) xq> nQoaátna> • „Ti rrjg xvyr\g ' eItisv ,,v, ravra noáxxojv ácp' aeavróv QZP21| 16 Poi/iaíoiq Zon.: QUJ¡xaíiüv \ ávzayvWTr¡Q L 1 | roíJ roí; Rei. roí roh; Sint. ¡ ¿varvxíav L11| 17 íxeiv K | alóovg om.Zon. | naga om.Q || 18 návrmv Zie.: návxrj || 19 xovfiéozwvi Z || 21 énmXaaáfievoi; L1 || 23 rv^r/g] ftá%r]g KQP- mg et F-S in quo s. s. rv || 24 zvnoayíaig Ttagovaaig L ' K P || 25.26 f¡ rr¡v om. L 1 fj rr¡v - Tiagáóeiyfia om. K |¡ 26 ravrijv om. L 1 | f¡ TÚ/r; Sint.: rf¡g rvxr¡g f¡ codd. (sed rf¡g rvxyg om. in sp. v. L 1 ) | rrjg add. Zie. 209

IJAOYTAPXOY a. m aa&eveiaç nQoêelaa naiôevei firjôèv d>ç /ióvi/iov xal ßeßaiov ôiavoeïo'&ai ; 3 noîoç yàg âv&Qo'moiç xov ÔOQQEÏV xaïQÔç, ârav Ó xov xçaxsïv éxégœv /láXioxa ôsôoixévai vr¡v xv%i\v âvayxàÇrj,. xal xw yaigovxi ôvo&vfiiav ènàyrj roaavrrjv ô xrjç nsQiqisQO/nivrjç xal TiQOOiaxafiêvrjç aXXor' aXXoiç 67» f 4 sifiaQfiévrjç Xoyia/iôç ; rj xr¡v'AXei-ávóqovóiaóo%r¡v, ôç êm TIXEÏOXOV f¡Q&r¡ s ÔWÙ/IECOÇ xal /uiyiorov eoye xgàxoç, ôgaç [itâç [ÁOQÍIO neaovaav vnò noôaç êéfiEvoi, xal xovç agri fivçiàai neÇwv xal yiXiáaiv hiné(av xoaavxaiç ônXo Xóyio xónxovxt xexoXao/iêvovç. is a. MIT 2U. 'Ex xovxov XT¡v fxèv oxgaxtàv ngoç âvàaiavoiv, avxòv ôè TIQOÇ ûéav 2 xrjç HXXâôoç ëxgeipe xal ôiayœyrjv ëvôoÇov ä/ia xal (fiXâvûgamov. èniùtv yàg ¿veXajußave xovç ôrj/iovç xal xà noXizev/xaxa xaêioxaxo, xal ôœgsàç 3 èôiôov xoïç [lèv oïxov ex xov ßaoiXixov, xoïç à' ëXaiov. xooovxov yàg b evge&rjvaí cpaaiv àjioxei/nevov, oioxe xovç Xa/ißavovrag xal ôeojuévovç 20 4 êmXuieïv TIQÔXEQOV f¡ xaxava.Xox&rjvai xò jiXf\&oç xwv evQE&évxcov. êv ôè AEX^OLÇ iômv xí'ova /.léyav xsxgaywvov êx XV&mv XEVXÛV owrjQfioofiévov, è yafißqü) àgyvgói)- rò òè nXfj&og fy rcóv àyyeicov òyòorj- 5 xovra xgitóv òéovra. rovrotg ènéfìaXXov ol re rrjv Isgàv cpiàXrjv àvéyipvrsg, b ijv ó AlfiiXiog èx %qvoov òèxa raXàvxmv òiàXi&ov xaxsoxevaoev, ol re rag Avrtyoviòag xal EeXevxiòag xal 0rpgixXsiovg xal Sera negl òelnvov 5 Xgvoófiara rov Ilegaéiog èmòeixrófievoi. rovrotg ènéflaXXs rò agfia rov 6 Ilegaécog xal rà 8nXa xal rò òiàòrjfia rolg SnXoig èmxeifievov. eira /iixgov io dtaXeififiarog ovrog ijòrj rà réxva rov fiaaiXéa>g tfyero òovXa, xal avv avrolg rgo itgòg IlEgaéa pXénsiv del xal òaxgveiv svvotav nagioravrcov rolg •&Ea)/xévoig, Sri rrjv 25 èxeivov rv%rjv òXotpvgovTai, rcóv xafì' éavrovg sXà%iora qjgovri^ovTsg. 3 Kairoi ngoaÉjiEfiipe rà) AlficXicp, òsó/uevog /xrj no/xnEV&rjvai xal nagairoifiEvog ròv ftgiafifiov. ó òè rfjg àvavògiag avrov xal ôiaXexûfjvai My ovai, rw ôè Ylegoel, 2 io xameg ohixigaç xr¡v [lexaßoXrp xal (láXa ßorj&fjoai ngoêvfirjâeiç, ovôèv evgexo 7ikr¡v /xexaarâoewç èx xov xaXov/xévov xágxsge nag' avxoïç elç x6nov xadaqòv xal (piXav&gwnoxègav òiaixav, onov (pQ0VQ0V/UEV0Ç, d>ç fièv 275 oí nXeïaxoi yEygácpaaiv, ânExaQxégrjoev, ëvioi ôè xfjç xeXevxfjç îôiôv xtva a. i65 31%z' x a i naQr¡XXay/j,Évov xgónov iaxogovai. fie/iipafiévovç yàg xi xal {h)fico- 3 15 iïévxaç avrà) rovç negl xò oœ/xa aroaricoraç, wç ërsgov ovòèv r/ôvvavxo Xvtzeïv xal xaxovv avxóv, èÇeigyeiv r Ti/ioMovxi, 9 26 ¡xExà (pgixrjç xal êavfiaxoç ànayyêXXovxEÇ, œç èvioxa/iévrjç xfjç iià%rjç ol /lèv IbqoI xov recò nvXœvEç avxó/xaxoi òiavoiy&Elev, ó(fSeír¡ ôè xov ûeov xò fièv ôoqv OBiófiEvov èx xfjÇ alxfifjç axqaç, xò ôè tiqóowtiov Iôqcoxi i JloXXü) QEÓf.lEVOV. a c. 12,2-9 Diod. 16, 68, 9-11

[ylKPQZ] 1 uêaoevofiévois L'K -ôfievoç Z | vnómevov L1 P ixérevovQ || a /ièv om. Z II 3 nvôç âeov Z | xal xaroixoUvreç Q || 8 ov] oí P : Z | %iÀi'ovç ôiaxooi'ovç P1Z %Movç ôiaxoalmv M ov nklovç rwv %Mcuv Diod. || 9 áSgiavov PQZ || 11 tôrôvcoç Q, qui tamen 12ffuveÂôcbv|| ia.13 ràv ix. xara/iiyv. K || 14 ôiavanavooftévoiç Q || 17 àrdxTOiç Q I navo/iévotç Q Z : navofi&ovç AKP || 18 ôehzvovç PQZ | àa%6Xoiz oiai C: àayfiXovq, Svraç || 20 ovx ëAarzov Rei. || 22 ávr]gé&r¡aav KC: óir¡Q¿{h¡aav L l PZ òr] ávr¡Q¿ih¡oav QL2AD || 23 xoaovxwv PZ | xal add. C Cor. 16*

231

IIA O YTAPXO Y a. 346 13. Tavxa ô' a>ç ëoixev ov xrjv xóxe víxrjv éor¡/xatve ¡xóvov, âXXà xal xàç 2 fiexà xavxa nçàÇeiç, aîç êxeîvoç ó âyôv âgyjjv evxv%f¡ nagêa^e. xal yàq nôXeiç evêvç êmnQeoßevofievai nqoaexiêevxo xm TifxoXéovxi, xal Májieq xoç â Kaxâvrfç xvqawoç, noXefiiozrjç ávr¡Q xal XQr¡¡xaaiv sQQm/uévoç, ëôco3 xev avxòv elç avn/ia%iav. xò ôè fiéyiaxov, avxoç Aiovvaioç, àneigrjxtbç 5 242 rjôT¡ xalç èhiiai xal fiixqòv caioXeincov èxnoXioQxeïoêai, xov fièv 'Ixéxov xaxeç r/xxrjfiévov, xòv ôè TifxoXéovxa êav/uàÇmv, ënefitpev 4 èxeivco xal Koqiv&îoiç naçaôiôovç avxòv xal xr\v âxgônoXiv. ôeÇà/uevoç 337 z1 ô' ô TifioXéoyv xrjv àvéXmaxov evxv%iav, ànoaxéXXei xovç jisqI EvxXeiôtjv xal TR\Xéfia%ov, avôgaç Koqiv&Îovç, elç xrjv âxgônoXiv xal axgaxiôxaç io xexgaxoaiovç, ov% ôfiov nàvxaç ovèè cpavEQwç (àèvvarov yàg r¡v ècpoQfiovv5 xmv {xâ>v) noXejuicov), àXXà xçvq>a xal xax' èXiyovç naoEianeoôvxaç. oí fièv ovv oxqaxubxai naqsXaßov xrjv âxQÔnoXiv xal xà xvçaweïa fiexà xrjç b 6 naQaaxevrjç xal xôjv %Qr¡aífimv nqôç xòv tióXe/xov Inno i xe yàq êvrjoav ovx òXiyoi xal naca fj,rj%avr]fiàxa>v lôéa xal ßsXmv nXfjêoç • onXmv ô' is 7 àazéxeivxo ftvqiàôeç ênxà xe&rjoavQio/ievcov êx naXaiov. axqaximxai ôè ÒiayiXioi xâ> Aiovvûiœ naqijaav, ovç êxeîvoç âç xàXXa xâ> TifioXsovxi Tiaqéômxev, avxôç ôè xqrjfiaxa Xaßmv xal cpíXcov ov noXXovç ëXaêev êxnXev- w s 8 aaç xòv 'Ixéxr¡v. xal xofiiaêelç elç xò xov Tt/xoXéovxoç axqaxôneôov, xóxe TtQcôxov lôimxrjç xal rcuisivôç ôcpïïeiç, ènl juiâç vemç xal %qr¡¡j,áxa>v ôXiymv 20 9 elç Kóqiv&ov áneaxáXr¡, yevvrjûeiç fièv xal xqaxpelç èv xvqawiôi xfj naamv o ênupavEdxàxf] xal /leyioxrj, xaxaa%œv ôè xavxr¡v ëxr¡ ôéxa, ôœôexa ô' àXXa fiexà xrjv A icovoç axqaxeiav èv âycbai xal noXè/xoiq ôia èv ây&ai xal ¡idxaiç negl rà reixrj xal ngôç nâv 25 /irjxdvrjfia xal ngôç nâaav lôéav noXiogxiaç fiegiÇovreç avrovç. 18. Ov /nrjv âXX' ô TifioXéœv nageflofj&si, aïrov êx Karâvrjç fiixqalç âXiaai xal Xenroïç âxarioiç ânooréXXojv, â fiàXiara xeificóvi nageiaéninre òià rwvfiaQjiaQixcóvrgiijQcov vnonoQevófieva, ngôç ròv xXvôowa xal ròv su z1 2 adXov èxeivcov ôiïarafiévœv. ci ôrj owogœvreç oî neql ròv Màymva xal ròv 30 18 XEyo/iévrjv] cf. Plat, epist. 8, 353 a

[/1KPQZ] 1 &av[zaÇôvrœv Zie. || 2 xivovaav . . . awdyovaav . . . avyxarankéxovaav : em. B Bei. («ai — TiÔQgœ&ev om. Z | Smarca Q) jj 7 ovx âvdXœaevQ || 8 rà] ròv K || 9 ÔQfiœvraç vel c&ç

Rei.; lac. post TifioMovxa stat. Sint. ôqôîv-

raç ¿jitjgev Zie., cf. M. Rh. 82, 55, 1 || 11 ravrrjç (re) Zie. |( 14 /ierenéfiy>aro K || 15 rov om. KZ || 17 arqaroTteôeôwv Z || 25 6' add. M Mur. 236

16, i o - 1 9 , 6

TIMOAEQN 'Ixérrjv

èfiovÀevovTo xr¡v Karávrjv

19S nohogxov/iévoig,

éÀslv, è£ r¡g ènXei xà èmrrjòeia

xal Xafióvxsg xfjg ÒvvàfXEiog rr¡v fj,a%ifj,ottárr¡v,

aav EX x&v Zvgaxovamv. nohoQxovjxÉvmv)

o Òè Kogivfhog

xaxiòùv

Néwv (ovxog yàg f¡v àgxcov xmv 3 xovg vnoÀeleipi/LiévovQ TCÓV

catò xfjg àxgag

5 noAe/uicov ágywg xal àfxeXcòg cpvMxxovxag,

é£aí nXeiovéç elai xœv noXe/xiœv, b 5 ¡xäXXov olô/ievoç âqexfj xal xvyr¡ Xeijceaêai Ti/noXéovxoç rj nXiqêei ôwàfieœç vneQßdXXeiv, aqaç evêvç àjiènXevaev elç Aißvrjv, ala%QCÔç xax' ovôéva Xoyiojuòv âv&Qœnivov ex xœv yeiQOJV â6ôov yevo/xévrjç, xal 4 xœv neql xòv 'Ixéxrjv âvaxQanévxœv xal œv

ô' ovôelç rœv êv roïç 20

ovôè xareßawov

âyogâç xal noXireiaç

b roïç Zvqaxoaioiç

ôoviovç

Qav ÒiaXa%óvxag ' io êneixa Ôianéfinovreç âyyéXovç eîç xr¡v ftaíav xaì xàç vrjoovç, önov nXeí- 3 axovç ènwûàvovxo xcor qrvyàòmv ôieanaQfiévovç xaxoixeïv, naqexáXovv levai jiàvxaç eîç KÔQivêov, œç Kogiv&ímv áoq>aXf¡ no/inrjv xaì nXola d xaì axgaxrjyovg noQe^ôvxcov iôioiç xêXsatv eîç Zvqaxovaaç. xrjQvaao- 4 fiévœv ôè xovxcov, r¡ fièv nôXiç xòv òixaióxaxov xaì xáXXiaxov äneXd/ißa15 vev ênaivov xaì ÇfjXov, èXev&egovaa [lèv caio xmv xvgàvvœv, ao/Çovaa ò' ano xœv ßagßaoojv, ànoòiòovaa ôè xoïç noXixaiç xr¡v yjyjgav. oí ôè aweX- 5 êôvxeç eîç KÓQIV&OV OVX ovxeç ixavoì xò nXrj&oç, sóer¡&r¡oav èx KOQLV&OV xaì xfjç âXXrjç TiXXàôoç nagaXaßelv avvoixovç • xaì yevó[ievoi fivçiœv OVX êXdxxovç, xaxéjiXevaav eîç Evgaxovaaç. f¡ór¡ ôè xaì xœv ¿£ 'IxaXiaç xaì 6 20 EixeXiaç noXXoì xœ Ti/ioXéovxi avveXrjXvûetaav, xaì yevo/iévoiç avxolç 351 z1 ê£axiv xoaovxovg fivr)fiovevovaiv, àXXà Aifivai xà noXXà xal "Irrigai xal Nofiàai xqoj/usvoi tcqòq xàg (ià%ag, àXXoxgiaigftXàfiaigàvtòéyovxo xàg fjxxag. 29. 'Eyvwo&rj òè xolq "EXXrjOiv tj

x&v

31 s änioxov 11 ngòg

xovg

e%cov

qov

"hXXrjai

àXXrjXojv

änavxeg, ènixovgovg

xgaxeia

negi

xov

Aevxaòiov

20 xog

evxv%iav

3 6 0 z l 0iXo/ifjXov

x&v

èvLxcov, fievoi ovx

ngòg òfiov

eig òè

navxeg,

xai

e | òv •

vn àXXà

ooag xai avxov xaxà

ovx

xrjg

òixrjg

x&v

avxovg

fià%ag, fi^oVrcov,

xai

avxolg

6

b

7 fiexà xai xai

8

IleXonóvvrjOov

evnogovvxog.

xéXog

cmwXovxo

èm-

TifioXèov-

xrjv

avvrjyoìviaavxo

dywvcov

xijv ovxol

navxcov

negi

fiex'

Evdvfiov

xaxaXaßovxmv òè

oxgaxiwx&v

ßorj&eiag

àvvno-

fiex'

yàg

5 -

TifioMovxog

fidhaxa

/lèv

nXavcófievoi

fieyioxcov

fiégog

nagà

AeXqpovg

èxeivw

mg Òè xoivfj

xovg

xai

ngóxe

x f j Kagxrjòoviwv

fiiaovvxojv

èxégmv fièv

òè

tfoav

'Ovofiàg%ov

yeyovóxag,

èXrjg

oxgaxrjyóv,

réaxcov,

&avfj,aodvxmv

x&v

4

ehe

avxòv

xai

"EXXrjvag,

xóxe

ànéxxeivav,

òiévv/iov

'Ixéxrjv,

noirjaa/iévoyv

òvva/iiv

xexgaxoaiovg

x f j g iegoavXiag.

ZixeXiav,

éxégag

òXXà

òié(p§eigav.

0coxécog

xai

(èn)énXevae

àndvxeov.

'Iegàg

yevéotìai

ènagaxovg

ò'

òaifióviov

(poßovfievojv

òè ngoaXaßow

x f j Meoorjvia

èxeivoig

Ti/noXéovxog

né/uneiv

àv&g&nmv

fiio&oyógovg

xov

3

dncó-ov[i(ia%iav

èxneaelv,

Kagxrjòovimv,

xaXovfiévag

ovveßrj

(pvXaxxofiévwv vnò

xeXevaavxcov

nefiqr&évxag

xvgavvov e'ixe

xvgavvovg,

fiia'&ocpógovg

èv

xàg

fiexaaxóvxcov

2

ngò rjvdyxaaev

'IxaXiav

xavxrjv

fa.339

Zvgaxov-

ijXiov eig

òixrjv

Kaxdvrjg

ZixeXiag

/iaxi/À(oxdxovg

lertor

xai

eiq

èyxaxeXeipth]

xòv

òiomXevaavxeg

Ti/jLoMovxog, xovg

xai

ßovXovxai

XQtjoafiévcDV

xai

25 ixófievoi

ngòg

eßöofirjxovxa,

15 axàxovg

ovv

xòv vnò

KagxrjÒovlovg

/lèv

(lèv

f j övvai

äyovxag

fjxev

cor

vy

ngiv

Bgexxiwv,

Mdfiegxov

aonovòov

navzanaoi

èxeivovg, xai

¡uiofìoipógovg, avxòg

ènétìrjxe.

[zòv]

xaxogftovfièviov

xai

ei firj

ovxoi vnò

ngoòoaiag ti£qÌ

òè

xovg

èmxgaxeiav,

HixeXiag

aneX-delv.

xrjg

Tojv

x f j noXe/xia

fiiad,oq>ógovg xf\g

naqaaTiovòrjdévxeg

avxolg

èv

Kaqyrjòovmv

è£exrjgv£e

Zvgaxova&v

Xovxo

x&v

28,8-30,9

àtp-

9

nàaag èxnefxnó-

xaxavaX&ßrjoav,

"fdnoXoyovfiévrjg

xfj

3 Diod. 16, 82, 1. 2 Ü 8 Diod. 16, 81, 3. 4 || 17 mor. 5 5 2 f [ / 1 K P Q Z ] 2 Tfjg T. x. èmxQaxeiag Q || 3 vAYRR]ÀÉXRQ0VÇ io

ÂAMÔAÇ ÂAMÔLOIÇ EÏXO/UEV EVREXÉAIV. 2 YEVOFIÉVŒV ÔÈ ROVRCOV XAL RAV TI/UOXÉOVROÇ SLÇ RAXAGIAV

ARGAREVAAVXOÇ, 36iz'

Ô 'IXÉRRJÇ EJXßAXWV SLÇ RR¡V HVGAXOAIAV XSÍAV TE AW/YR¡V EXAßE XAL NOXXÀ XV/URJVÀFIEVOÇ XAL XADVßGIOAG

ÁNR¡XXÁRXEXO NAG'

AVRR¡V XR¡V RAXAGLAV,

e 3 XAXAV XAL RPIXOVÇ • ALAD-ÔJXEVOÇ Ô' 6 'IXÉ-

is

XRJÇ, XÒV AAFIVQÍAV R¡ÓR¡ 0IAߣßR]XO)G, VNÉAXR¡ NAQÀ XÒV NOXA/JLÒV MÇ ÂFIVVOVFIEVOÇ • XAL YÀQ AVXŒ ÏÏÀOOOÇ F¡ XE XOV TCOQOV"/AXEJIÔXRJÇXAL RÒ XOR¡4

JUVMÔEÇ RRJÇ ÉXAXÉGMÊEV Ô%I}RJÇ NAGELTE, XOLÇ ÔÈ FISRÀ XOV TIFIOXÉOVXOÇ

5

FIÀXRJÇ. OVÔEIÇ YÀG FJV o ßOVXO/XEVOQ ÊXÉGOV ÖIAßAIVSIV VOXEQOÇ ÊM

IXÀG%AIÇ ËGIÇ ÊFITIEOOVAA DAVFJIAAXR¡ XAL YIXOVIXIA TIOXE/IÎOVÇ, ÂXX' 6

EI%EV R¡ ÖIÄßAAIÇ,

ÖIAXGIßRJV ÈNOIEI XRJÇ ROVÇ 20

AVRÔÇ ÊXACRRAÇ F¡£ÍOV NGMXAYOOVIAXELV, XAL XÓAFIOV OVX ÈÇW&OVVXA>V XAL NAQAXQE%ÓVXU>V ÂXXRJXOVÇ. ßOVXÓF/,EVOÇ

OVV 6 TIFIOXÉŒV XXRJGÂXYAI XOVÇ RJYSFIÔVAÇ, SXAßS NAG

ÉXÁAXOV ÔAXXVXIOV •

F E/LTßAXWV ÔÈ NÀVXAÇ BIÇ RR¡V ÊAVROV %XAFIVÔA XAL /XEI^AÇ, EÔSIÇE XÒV TÍQWXOV TFJ del. Cor. ÈMXI&EPÉVRJÇ del. Bekker ÂUPOAIOVPÉVRJÇ XI¡V T. EVTV%IAV IN. Sint. ÀN0FIOVOVFTÊVOIÇ RRJÇ T. EMVXIAÇ Barnardakis ÀNO^EIJIOFTÉVOIÇ RRJÇ T. E -AÇ Erbse 281 (ÀAIRJÙAY/IÊVOTÇ Kron.) ÔFIOXOYOVFIÊVCOÇ r FJ T. SVZ. ante RRJÇ ÔIXRJÇ trp. Zie., cf. M.

Rh. 82, 54 [ / l K P Q Z ] 1 FIR]ÔEFIIAQ: FIRJÔEFIIÂÇ || 5 wtó] TIQÒ Q || 6 tój] RÒ K TOI RÀ Q || 9 RDAÔ' C Steph. : RDAÔE ràç A K Q RDARE P Z | ÔOTQEIOYQATPETÇ Q : ÔARQIOYQ. A K ÔOTQTAYG. P Z | XQVAEKEIPAVXRJÀÉXXQOVÇ CL 2 X y . : XGVAE^ETTQOVÍ L'KPQ -ÂÉXROVÇ Z ¡¡ 10 ÀONIÔAÇ om. P Z | EVREKÉAI codd. et editt. |] 11 RAXAOIAV Zie.: XAXAVGLAV A ¡TAHAßGlav K P Q Z KJVXMVÍOLV Palmerius KAKAYQÍAV J. F. Boettcher

TAXAQLAV Stiehle; item v. 13 || 16 AAFIVGIAV Latte, sed cf. AAFIOVGAÇfl.Phoeniciae Polyb. V 68, 9 et R E I V A 2152 (TA/IVQAÇ) | ÖIAßEßRJMJQ R}ÓR¡: trp. Zie. F¡6R¡ om. Iunt. Sint. I ÈNÈAXR] Cor. || 18 XOV om. K || 19 EÎAÀÇXAIÇ APK | v 262 Xafißavei ròv 'Ixérrjv ^covra xal ròv viòv EvnóXefiov xal ròv Í7i7iáQ%r¡v 33 s Evdvfiov, ino rœv arqanœrœv avvòeêévraç xal xo/iicr&évraç ngôç avróv. ó fièv ovv 'Ixerr/ç xal rò ¡leiqáxiov OJÇ rvqavvoi xal nqoôôrai xoXao&évreç 2 io äne&vißaxov, ó ô' Evêv/ioç, âvrjç àya&ôç &v ngôç rovç àyœvaç xal róX/it] ôia(psQcov, ovx ërv%ev oïxrov ôià ßXaoç Aevxavovç io ènàÇœv Ti/ioXéovxi xal Zvgaxoaioiç • ènei ô' àmooxQèipavxeç oi avv avxm xàç XQïrjçeiç xal nXevoavxeç elç EixeXiav xâ> TifioMovxi xr¡v Kaxávrjv naçéôcoxav, âvayxaoûelç xal avxôç elç Meoar¡vr¡v xaxév ânayftelç tfvneQ oi Xr¡axál óíxr¡v ëôœxe. 25 3 5 . Tàç /ièv oiïv xvgawiôaç ó TifioXécov xovxov xòv XQÓnov èÇéxorpe xal Xoi>ç noXèfiovç SXvae • xr¡v ô' öXrjv vfjaov, èÇrjyQuofiévrjv ino xaxœv xal ôiapefxiorjfiévriv vnò xwv olxr¡xÓQ(ov nagaXaßwv, oflxœç ¿irj/nsQOjas xal 3 c. 34 Diod. 16, 82, 3. 4 Nep. Tim. 2 , 4 Polyaen. 5 , 1 2 , 2 || ae 0.35 cf. ad 0. 22. 23, inpr. Nep. Tim. 3, 2 [ i l K P Q Z ] 1 •xaranovrl^wv vel -fftov Z | Çtmrca P Z || 4 t i t ô v Sint. | äfißoXov Z äßoXXov K HXaßov Cluverius | Ttaqaxáíecov Z || 7 c5ore] v, âXXà xal xàXXa nagaaxevâaaç xal avfingodvfir¡êeiç, œaneg olxiaxijç r¡yanáxo. xal xmv äXXcov ôè ôiaxei/iévœv ôfioicoç 4 ânàvxœv Ttçoç avróv, ov noXéfiov xiç Xvaiç, ov vôfioyv êèaiç, ov %à)Qaç xax- b io oixiafiôç, ov noXixelaç ôiàxaÇtç èôôxei xaXœç e%eiv, tfg êxeïvoç fif¡ ngoaáxpaixo firjôè xaxaxoa[ir¡aeiev, ôaneg êgya> avvxeXovfxévw ôrj/iiovQyôç èniêelç xiva %áqiv êeotpiXrj xal ngénovaav. 36. IJoXXcâv yovv xax' avxòv 'EXXrjvcov fieyáXxov yevo/uévayv xaì fieyáXa xaxegyaoa/ievcov, &v xaì Tt/iôêeoç tfv xcù ÂyrjaiXaoç xal IJeXoniôaç xal i® o fiáXiaxa ÇrjXmiïeiç vnò TifioXêovxoç'Ena/ieivœvôaç, ai fièv êxelvwv ngáÇeiç ßia xivi xal novio xò Xa/xngòv è£evr]vó%aoi fiefieiy/iévov, woxe xal fiéfifiv èvlaiç èmyiveaêai xal /xsxávoiav • XMV ôè TifioXéovroç ègymv, ë£oa 2 Xóyov êsfiévoiç xfjv negl ròv àòeXcpòv àvàyxrjv, ovòév èariv & /xr¡ rà xov o ¿¡(xpoxXêovç, &ç ovxe xò evxv%eîv vßget iïgvnxei xal

ovxe avfxxpogál xaneivovai,

v : COÏT. Cor. naQavôfimç Rei. || 13 êrégav Z || 16 riç Cor. : rfjç | ¿môeixw/xévotç K Z || 17 fii¡ om. K | ôwàfievov L ' P Z C || 20 aiavfi. || 14 ¿%voovç K Steph. Phot. | te om. Z | y>evôovç C y 17 ôoxel (riai) Zie. | re xai ßaQvrr)Tog Phot. || 18 ëQTjfiov Sint. Ri. || 19 V

% Ho¡xnr¡tü) òiwxovxi xaì cmeoxáXxeiv." 2 0 . 'Hdvfiei òè òeivmg òià xò fit]òa/iov ] thç P 278

EEPTQPIOE n EXEXECOV avTOQ eínero,

dsvxégav

23,2-26,2

xá£iv xal ayf/fia •&sganEvovxoi; éxovoícog

ávEÚrjfpmg. Ó dé xág /iév T¡XEV&ÉQOV, xalg ó' áxsXsiav yoáqxov yágixi ZEO- 5 xiogíov

xaxr¡yy£X).sv,

cóoxs xr¡v Aaíav avdig ivoykov/xévriv ¡név vnó

PaQvvofiévr¡v dé xalg nXeove^íaiq

XEXWVWV,

5 vcov, ávanxsgw&fjvai /uera^oXrjV xfjg 408z'

25.

rfjv sÁnída

xal noftslv

xr¡v

xwv

xwv

émoxij-

ngoadoxw¡.iévr¡v

rjysfiovíag.

jEv ó' 'J(ir¡gíq

ngmxov

ngóg

xal vnsqr¡(pavíaig

x&v

eig ávxínaXov

TIEQÍ

Unida

Zegxágiov

avyxXrjxixwv

xaxéoxrjoav

rjjiTETo xal CfjXog ávórjxog xfjg

EXEÍVOV

énavévxog

dvváfiswg.

xal looxífUüv, cog a.72 rov cpófiov, (pftóvog

EvfjyE dé IJEgnévvag,

10 EvyévEiav snaiQÓ/xevog ngóg xr¡v rjyE¡ioviav,

xal

di

2 c

Xóyovg

/uoyOrjgovg disdídov xgvcpa xoig ¿nixrjÓEÍoig • „xíg aoa novr¡góg fjfxág vno-

3

Xaflwv EX xaxwv síg yEÍgova v 'iptfgwv, xovg fiév áveXóvxa,

e

ánodófiEvov.

2 6 . 'O d' ovv ÜEgnÉrvag ngoaáyExai

nXsíovag ¿vcofióxovg E%OW ngóg xr¡v

xal MáXXiov, sva xwv é ¡ióvco ngoaéyeiv,

mg svxóg

7 c. 25 App. b. c. 1, 112, 520—522 Diod. 37, 2 2 a Liv. per. 96 || 27 c. 26 App. b. c. 1, 113, 527sq. Diod. 37, 22a Strab. 3, 161 Salí. hist. 3, 81—83 M. Liv. per. 96 Vell. 2, 30, 1 Oros. 5, 23, 13 Amm. Marc. 26, 9, 9 [ / l K P Q ] 3 xavriyyeiXev Q | rwv om. K || 5 ávajiTEQ(o&r¡vai K : ávajixor¡&f¡vai jj 8 ipóvov P || 9 TieQTiévaQ Q et postea || 11 rovg émrrjdeíovg P | vfiáq AVC || 13 nqaxrófievov P || 14 (p&áaavreQ Zie.: (p&agévreg || 16 á¿J ré K || 18 átpíazavrat L 1 || 19 dé om. P || 22 xal ájioTiQavveiv om. L 1 émnQavveiv Sch. || 23 áneiftlac, L 1 || 24 émeixeíag xal om. Q ¿msixlag L l| 27 y' odv K | e/coi> év(o¡Mrovg K 19*

279

IIAOYTAPXOY a 7

- | rjfiegœv òXiycov fieyáXco yevrjoofiévw. xà ôè fieiqáxiov êxéçcp xivl xmv èoaaxœv Avipiôicp /xâXXov nooonenovdôç èxcpéçei xòv Xóyov. âxovaaç ò' o Avcpiôioç èÇenMyrj- xal yàg avxôç fiexeï%e xfjç êm EEQXCÚQIOV avvcofiof 4 aiaç, ov fiêvxoi ròv MáXXiov èyivcoaxe ¡xtrÉyovra. JJegnevvav ôè xal Tgaixïvov xaí nvaç àXXovç dtv avxôç fjôei avvojfiox&v ôvo[iàt,ovxoçxov fieiga- 5 xiov, ôiaxaçay&elç nqàç èxelvov juèv èÇecpXavQiÇe ròv Xóyov xal jiagexáXei Xov MaXXíov xaxav alayQojv 15 ovr' âxovsiv vnofiévovxoç, âXXà xal xovç avfintvovxaç evxáxxoiç xal âvv8 ßgioxoiç naiôiaîç xqfja&ai xal (piXotpQoavvaiç è&iÇovxoç • xóxe ôè xov nàxov 410z1 (leaovvxoç aQ'/r¡v âfi/iaxiaç Çrjxovvxeç, âvacpavôàv àxoXâaxoiç è%qcàvro b qr¡fiaai, xal noXXà nQoanoiovfievoi fie&veiv i)aéXyaivov coç jiagoivvovvxeç 9 èxelvov. ó ô' ehe ôvo%egaivcov xr¡v âxoafiiav, eïxe xr¡v ôiàvoiav avrcôv x f j 20 &Qaovxr¡xi xfjç XaXiâç xal x f j naqà xà elwêôç ôXiycoçia avfKpQovrjaaç, fiexeßaXe xà ayfjfia xfjç xXioecoç, vnxiov âvelç éavxàv coç ovxe TIQOOÉ%CDV 10 ovxe xaxaxovcov. ènei ô' o IJeQnévvaç (piáXrjv xivà Xaßoov âxgàxov xal fiexaÇv nivcov àcpijxev êx xcôv %eioâ>v xal ip6(pov £7toír¡OEV, ôjieg r¡v avxoïç 11 avfißoXov, Âvxcôvioç vneqxaxaxeifievoç naiei xœ Çicpet, xòv ZEQXCÓQIOV. âva- 20 oxgéyavxoç ôè ngàç xi)v nXrjyrjv ÈXELVOV xal ovveÇavioxafiévov, JIEQIJIEGOW c elç xà axfjûoç xareXaße ràç %eïqaç âfMpoxÉgaç, mare /nr¡0' àfivvófievov noXX&v naióvrcov ànoêaveïv. 2 7 . Ol [lèv ovv nXeîaroi rœv 'Ißriqcov ev&vç w%ovxo xal naçéôcoxav 29 c. 27 Plut. Pomp. 20,3—8 App. b. c. 1, 114, 529—115, 538 Sali. hist. 3, 84. 85 M. Frontín, strat. 2, 5, 32 Amm. Marc. 26, 9, 9 [/lKPQ] 2 âupiôio) Q et mox || 3 xal yÒQ xaì C || 4 Fgaixlvov Zie. cl. Frontin. 2, 5,31 (ubi Oraecinium) : ygaxívov A K editt. ygaßivov P ygaxlvav Q || 6 é¡£ 'H ûàXaaaav, f¡rsi %Qr¡fiaxa xovç tpiXovç • 5 ov yàg r¡v èv roi ßaoiXeico. xov ô' Ev/ievovç alrrj&évroç fièv rqiaxóaia ráXavxa, ôovxoç ô' sxaxòv ¡ióva, xal ravra yXia%QU>ç xal fiôXiç avxqj avyei- 25 Xeyßai ôià rwv èmrQÓnwv yâaxovroç, ovôèv èyxaXéaaç ovôè ôsÇâ/iEvoç, èxéXevae xovç jtaîôaç y.gwpa r f j axrjvfj rov Evfievovç nvq èveivai, ßovXoi fievoç èxxofiiÇofiévwv xwv XQtjfiárwv Xaßelv èrì avroywQW yevòófievov. 3 Arr. an. 7, 4, 6 Nep. Eum. 1, 5. 6 || 4 Curt. 9, 1, 19 || 5 Nep. Eum. 1, 6 Arr. an. 7, 14, 10 Succ. Al. 3 || II Plut. Alex. 21, 8. 9 Diod. 20, 20, 1. 28, 1 Curt. 10, 6, 11 Iustin. 11, 10, 2. 3. 13, 2, 7 || 12 Arr. an. 7, 4, 6 || 16 cf. Arr. an. 7, 13, 1. 14, 9

[/lKPQ] 2 ovre2] ov Q || 3 ?¡aiicq Rei.: ¿JoneQ || 4 ovvrj&etç om. K | argaxr¡yòv P y 5 negôixov Q et infra | inoQxiav A || 10 oixeuôoecoç Q || 11 ô om. P || 12 el%ev Q y 13 Ä7ia/Ltav] Ägtaxd/xav Arr. | etipevrj L l K | äqtcoviv Ati.: ßagaivr/v vel ßaQolwrpi codd. àQzmvrjv Phot. bibl. p. 68b 13 | ôiéve/ie L ] K P || 14 owcàxiÇe : corr. Cor. Il 16 (V om. Q || 17 xaraÀvoavroç Q || 24 ov yàg] ov P || 25 ôMvzoç Sch. || 26 o¿ó¿] o ôè P

282

EYMENHS ecpftr]

ö'

rj axrjvi]

gevxmv ävsvQE'&r]

nXelov

navxayov

geäg

Sicupogäv

xaxmg,

noXXä

eöoxei

£mvxi

fiev

yaXsnog xäg

ni&avog, ngog

al

i 5 xrjv

xov 3.

xoo/Lteiv

xdcpov

xaxaaxevrjv

Xoym

xoivog

ovxi

20 äXXmv

xig

!-evm ex

xaxengaiive

enoirjaev. xcöv

ö'

ngcoxcov

Xa/bißavei

26 Ägiagd'&rjg %eigl

Kannadoxiav

ßaXdxxrj

fieyakf]

yäg xov

fie%gi avxfjg

xal

xrjg

xmv

xal xalg

xal

ngovq>ege ct>v xal yäg

eig

10

xrjv

xe

x 1-

xeXcöv

iöimxrjg,

b

eig

xal oi

ngog

xal

E v f i e v f j xaxay(ay)6vxaq

eöei

xi)v

änoöel^ai

ÖiaXvoeig

rjöiovg

xaxaoxävxeg

xal

xrjg %mgag

2

3 Ev/ue-

vnoxeifievrjv

Maxeöovmv

Aeovvaxov

xmv ev x f j

axgaxtjyiag,

xoxe

ngoaxal

vnoXei(pdeig

xal

xal

ovnm äXX'

xäg

a.323

xq>

avxm

öiacpogalg.

axgaxrjyol

TlayXayoviav

ngog

0 Ev/ieviqg,

mg ovöev

avxdg

neCmv

Tgane£ovvxog,

öieaxmarjg

eavxov

aaxganeiag

eßaaiXevev,

9 a.324

ofiiXmv

xal

%grjfiaxa

Maxeöovmv

äXXr/Xoig

öieve/iovxo

xfj oßoav,

4

Ävxiyovov oaxganrjv

16 Arr. succ. AI. 2. 3 || 22 Arr. suco. AI. 5 Diod. 18, 3, 1 Dexipp. FGrH 100 F 8 Nep. Eum. 2, 2 Curt. 10, 10, 3 lustin- 13, 4, 16 [ y l K P Q ] 2 Hai C S c h . : rj || 3 xai d e l . Zie.

Zie. || 10

|| 4 dieazalfjiivwv

Q |

(ygafifiaTmv)

d%£ K Steph.: eoxe || 11 mv om. L J K || 12 od)£eiv eavzov ante h a b . P || 1 3 71qoq o m . Q || 1 4 als L 1 I Z O T / " 1 p II 17 eregovg, s e d al s. s., P, item -v. 20; heQovg hic L | o om. P || 17. 18 rcöi Aöycoi ä.l P || 19 levcot ovxi: trp. Benseier | ev K: om. A¥Q (rag M. öta rov 5 ¡jitpovç xvgioç." ô/icoç ôè néfiyavroç rov Ävriyovov ròv àòeXtpiòovv TiroXsfialov eiç rò %CÜQÍOV, &OJIEQ R¡£ícooev ô Evfievrjç, xaxeßr), xaì negißad Xôvreç àXXrjXovç f¡anáaavro ßeßaiova&ai xaì r à ç io ôcoçeàç âùioôiôooûai, iïavfia rovç naQÔvraç el%e, ró tpgóvrj/ua xaì rr¡v 7 evroXfiíav àya/iévovç. äfia ôè noXXoì owérQe%ov rcóv Maxeòóvmv, iôelv ôariç sari xòv Evfievfj noûovvreç- ov yàq érégov Xôyoç ijv roaovroç èv 8 rà> arqaràt perà rrp> rov Kgareqov reXevrtfv. ôeiaaç ó' o Ävriyovoç V71EQ avrov, ¡xr¡ ri nàûr] ßiaiov, ngœrov fièv cmr¡yÓQeve /¿r¡ ngoaiévai is e ßocöv, xai roïç Xiêoiç eßaXXe rovç ènupeqofiévovç, réXoç ôè raïç %£Qoi rov Evfievfj TiegißaXcav xai ròv òyXov ÔJIEQVXÙIV roïç ôogvtpÔQoiç, fiôXiç eiç rò àacpaXèç v 3 d 10 Diod. 18, 42, 3. 4 Nep. Eum. 5, 4—6 |¡ 21 c. 12 Diod. 18, 41, 4. 5. 50, 1—4. 53, 4—7 Nep. Eum. 5, 7 Iustin. 14, 2, 4. 5 [ - 4 K P Q ] 3 ájcávxcov: em. Rei. | ránarv L 1 || 4 axaòiwv P V b | (lèv pro òè h a b . et mox fièv om. Q ]| 6 âÀw Q | fiagcuvó/Aevov : em. Mu. || 8 L X K || 18 nag¡¡d)Qei Sol. cl. Ant. 77, 3 et Diod. : naQtfyeige codd. naçfieiQe Br. tioq^veiqs vel naQeveige Cor. II 14 ovzw v èÇeXâaaç Ëe, ôeÇa/iévoiç xov ÔQXOV zrjv àiôgêmaiv. 13. 0evyovxi ô' Ev/ieveî ygáfifiara xopiÇerai nagà xœv èv Maxeàovia 132s f xr¡v Avxiyóvov ôeôoixéxœv avÇrjoiv, 'OXvjumâôoç fièv nagaxaXovarjç êX&ov-16 xa xò ÂXEÇÀVÔQOV naiôiov nagaXaßew xal xgêcpeiv œç èmßovXevofievov, 2 IJoXvnéQxovxoç ôè xal OiXinnov xov ßaaiXemq xeXevóvxcov Âvnyôvœ TioXe/xeïv, xfjç êv Kajtnaôoxia ôvvà/ieajç ag%ovxa, xal xœv èv Kovîvôoiç XQr¡(táx(ov nevxaxóaia fièv xáXavxa Xaßelv eiç xf¡v xœv iôiœv èjiavÓQ&caaiv, 20 3 eiç ôè ròv nóXe/iov ônôaoïç ßovXexai xQf¡ad-ai. neqi ôè xovxœv xal Ävxi- 431 z1 yévei xal Tevxàfiœ xoïç xœv àgyvgaomôœv rjyovfiévoiç êyeygâcpeiaav. 591 4 ènei ôè Xaßovreq èxeïvoi xà ygáfifiaxa râ> fièv Xóyco ipiXavêfjomwç êôéÇavro ròv Evfievfj, qi&óvov ôè xal (piXovixiaç èipaivovxo fieaxoi, ôevregeveiv ànat-iovvxeç èxetvœ, xòv ¡xèv xà %Qr¡jj.ara fir¡ 25 Xaßelv, d>ç ovôèv ôeo/ievoç, xalç ôè qtiXovixiaiç xaì