Physics 09 [9]

Citation preview

‫د پوهن‪ 3‬وزارت‬

‫‪S‬‬

‫‪C‬‬

‫‪I‬‬

‫‪S‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪H‬‬

‫‪P‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا هيــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

P h y s i c s

[email protected]

11

11

A OB

O OA

11 B

O

12

O

A

AB AB

B

OB OA

O A B

O A

B

B O

AB OA

OB O

13

A

OA OB

2

OB

2

OB

OB B

O

OB

OA

14

(m)

100 100 100

(s )

m ( ) s

2

AB

2

15

15

s

t

d S

d t

ms

B

O

A

A

B

A

B

16

O

t2

1-8

B

t

t2 t1

vv

AB V

15

A

t1 B

AB t 3km

B

A

A

A

AB

3Km 300m t 1.5h 1.5 2600 s

V V V V

t

5400 s

AB t 3000m 5400s 15 m/s 27 m 0.55 s

B OB d d

t V d

d t V. t

‫ﻣﺒﺪأ‬ ‫ﻣﺒﺪأ‬ 17

O

O

0 55m s

d vt 18 (V

5

Vv v m

t

v

5m / s )

m s

s

O

2

4

6

8

t

s

18

15 m

s

v 15 m

v 10 m

s

s

d vt v

v

v 19 (...t 2 , t1 ) (...d 2 , d1 ) 19

d(m) 70 50 30 10 2

6

10

20 min

V

20 h 60

OB OA t

t(s)

2

d(m)

10

v(m/s)

5

1 10

14 t(s)

O

t

d t

V

B

۱

A

A

1 11

0.3h

AB t

12km 3km 0 .3

9km 0.3h

30

Km h

O

12

(km/h)

9km 1 11

0

0.1

-24

0.2

0.3

1km

t(h)

d2 d1 d 2 d1 t 2 t1

V

۲

d t

d2 d1

‫ﻣﺒﺪأ‬

o

t

t1

1 12

d

td

t2

t V

t2 t1

t

d t

t

1 13 1 13

30s V V

200m

20s 20s

d1 d 2 t1 t 2

d3 t3

400m 70s m

40 m m V 5.71 7 s s

100 200 100 20 30 20

100m 100m

d

v.t

a

1 14

A

V2 a

t1

B

V2 V1 t2 t1

a a a

t2

V1

m S2

V2 V1 t 2 t1 V3 V2 t3 t 2

15 10 25 20

V3 V1 t3 t1

25 5 m 1 2 20 0 s

SI

10s 0s

5 1m 2 s 0 15 1m 2 s 10

20s 10s 20s 0s

‫ﺧﺘﯿځ‬

1 15

۶

a

1 16

t1

t

t

t2 t1

a

v1

V2 0 , V2 V t V a V at t

a a

V2 0 , V2 t

V

V2 V1 t2 t1

3s 2s 1s

a

V t

V

at

1m s2 10s

a

v at

1 17

y

mx

a y

x

m

1 17

x

a 10m / s 2 a 5m / s 2

ms

ms

V

d vt d V. t m / s2

2m s m ( ) V s ( s) t

2

2

2

2

2

2

3

4

6

9

d

(m) d

330s

3

20

V

5km 6m s

m s

v

16

3

m s

1 5km

21

22

23

23

B

A C

A

B

A CB CA A

C

C A

c

B

B

A

A C

B

B B A

C

CA CB a A

B

B

CB CA CB CA SI A

T f

T

1 f

Ts 1s

fTs 1s fTs 1s 1 f 1s f Ts t 1 T f

Hz

B

A C

24

1 s

1s

s

1

50cm

T

2

l g

g 25cm

g 10m s2 l

25cm 0.25 m

T

T

2 3.14 T 1s

0.25 10

2

l g

25

10mm 20mm C 20 mm

A

B A AC BC

AC BC 10 f

A 30mm B

26

27

28

29

2 10

2 10

A

B

A

B

A

C

B A

A A

A

2 11

2 12

2 14

‫‪2 15‬‬ ‫‪2 13‬‬

‫ﻋﺮﺿﯽ ﻣﻮج‬

‫ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻮج‬

‫‪2 13‬‬

v

V

t

d t ms

d

2 14

sound

db ۱۰۰ dB

۲۰ dB

۸۰ dB

۱۱۰ dB

db db

۱۳۰ dB

۱۵۰ dB

‫ﺗﻌﺎدل ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫‪2 15‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪2 16‬‬

‫‪20000‬‬

20

20000

81cm

100cm

31

32

3-4

34

34

35

33

36

36

A

1A

1Culomb 1Second

1 coul s

37 2A

4

8A 2 5A 38

I 38

37

39

39

I

I ?A

I ?A

I ?A

3 10

3 10

3 11

3 11

B A 3 12

A

B A B

B A

3 13 volt

v

3 13

3 14

3 14

3 15 I

3 15

V 3 16

3 16

3 17

3 17

Ohm

R3 18

3 18

3 19

R

V I

V

I

VI

3 19

Resistance V I

R

220v

R

(R

V I

R

4A 220v 4A

V A

4 , V 12 v)

I I

V R v

A

R

V I

V RR V IA

I

V A

R

V R

I

v

I

A

v

I

IR A

A v

A 3A

3A

4 3A

V V

V R

4

4

IR V IR 3A 4 12V V A

v

v I R V

A v

V R

v

I

A

V R

v

I

A

I

I V R

A v

V R

A v

R

l A

m2

A

l

0.000002

20m

0.000001

20m

0.000004

10m

0.000006

10m

0.000001

40m

0.000001

50m

3 20

3 20

m

21

3

3 21

3 22

3 22

R

........

R

........

R

........

3 23

3 24

B

A

R

3 24

R

R1 R 2 R 3 R 4

R1 2 R2 4

R

R1 R 2 R 3 R 4

R3 8

R

2

R4 10

I

12V

V 12v I ?

V R 12V I 24

4

8

10

24

0,5A I

0,5A

12v 3 25

R R

3 25

2A

15 26 B

A B

(A B AB

.

15 26 15 26

A

3 26 B A (A

B

.

A

B

(A

.

I

B

I1

A

(15-26)

I2

VA

A

I

I1

I2

I

V R

I3

RI 2 1

I1

V R I1 I 2 V R1

IV 2 B

I3

V R3

V R2 V R 1R

A

VA

VB

R V RV3

I3 I2

I3

R2

VA

V R3

R I3 V R2

1 1 ( ) V( R R1

1 R

I1

A

VB B

V R2

3 26

I3

(15-26 VA)

VB

B

I3

I I I

B

1 R1

I V I3 R V1 RR2

V R I1 I 2 V1 V ) RR 1 3 R2

I

I3 V R3

1 1 1 V( ) V( R R1 R2 1 1 R2 R3 1 1 1 1 R R1 R2 R3

I

V I R I I1 II2

I3

I

V V V V 1 R R1 R2 R3 ) R3 1 1 1 V( ) V( R R1 R2

1 R

1 R1

1 R2

1 ) R3

1 R3

v

1

V R

2

V R1

3

V R2

V R3

1 1 V( ) V( R R1

1 R

1 R1

1 R2

1 R2

1 ) R3

1 R3

R1 12

R

24

2

R

R1 12

2

24

R

3

R

3

:

8 V 8

12v

V 12vV

I I I

1 1 1 1R1 1R2 1 R3 1 1 R1 R1 1 R2 1 R3 1 124 1 8 1 R 12 R R 4 12 24 8 VR 4 12v I VI 12v 3 A RI I4 3A

: 12v

1 R

R

12 12

I

4

12v

15 27

15 273-27

.

.

3 27

(15-27)

(15-27)

3 28

0

20

3 29

3 29

3 30

I

3 30

V

V3 V V

V

V1 V2 V3

1 5v V

V

V V

V

V

v

v

V v

v

v

3 31

I

v

3 31

V=V1=V2

3 31 V

V

3 32

3 32

3 33 3 34

3 34

3 33

-2 -2 -3

-2

-4 -3 -5 -3 -4 -6 -4

-5 -5 -6

.

-7-6

.

.

-7 -8

I 10 A

I 4A

V 50 I v10 A ?V 50v I R10 A

RI 12 4A IVR 4?12 Av

V 50vR ? R ?

?v RV 12 V ?v

R3 8R3 8 R2 3 V v 32v V 32 R3 V I

8

I ? IA ? A 32v

?A

V R24v8 R IV8 ? A 24v I R ?A 8

I

1

R12 6

12 RR3 12 15vv VV 15 R3 12 RR ?? R23 12

I

v

15v ?

V II R

?? AA

I

?A

?A

-9

-9 -9

12 RR2 12

R1 5

۹

-8

V 24v

RR1 66

R1 5R 5 1 R2 3R2 3

-8-7

I

v

V1=V2=V3=6V V= ? v3

v3

v3

v3

v3

v3

I=4.5A

I=1A

I=8A

I=7.5A

41

41

42

42

1820

43

43 43

43

44

45

45

46

46

47

47

48

I

48

‫‪49‬‬

‫‪49‬‬

‫‪180‬‬

‫‪4 10‬‬

‫اﻟﻒ‬ ‫‪4 10‬‬

‫ب‬

4 11 F 4 11

4 11

1831

4 12

4 13

4 12 4 13

2

4 14 4 14

4 15

3 15

4 16

4 16

4 17

4 17

4 18

4 18

4 19

4 19

4 20