Physics 08 [8]

Citation preview

‫د پوهن‪ 3‬وزارت‬

‫‪S‬‬

‫‪C‬‬

‫‪I‬‬

‫‪S‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪H‬‬

‫‪P‬‬

‫د چاپ کال‪ 1396 :‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا هيــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د پﻮﻫن‪ 3‬وزارت‬

‫فزﻳــــک‬ ‫‪P h y s i c s‬‬ ‫اتـــــم !ــولگـــى‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨ :‬هـ ‪ .‬ش‬ ‫الف‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون فز‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د فز‬

‫تابونو مؤلف‬

‫برخ د در‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غ ي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫اتم‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬ ‫اپخونه‬

‫بر نال‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است‬ ‫هجري شم‬ ‫ابل‬ ‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬

‫ب‬

‫چلند‬

‫ي‬

‫د‬

‫ن د ز ر غام‬

‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله لوم ن‬ ‫نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د‬ ‫م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او و‬ ‫ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل ي‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور‬ ‫د نن ور‬ ‫اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫و ي خ لوا وه او‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‬

‫سرﻳزه‬ ‫ټولو خلکو له پيدايښت څخه تراوسه پورې له ساينس سره سروکار درلودلى دى‪ .‬د وخت په‬ ‫تېرېدو سره د پوهانو په هڅه پرمخ تللي وسايل او ماشينونه‪ ،‬لکه موټر‪ ،‬الوتکه‪ ،‬کشت‪ ،9‬راډيو‪،‬‬ ‫ټلويزيون‪ ،‬موبايل انټرنېټ او نور د انسانانو د سوکال‪ 9‬او أسوده گ‪ 9‬لپاره منځته راغلل‪.‬‬ ‫علم په حقيقت کې د طبيعت د مطالعې د السته راغلو پايلو او پوښتنو ته د ځواب د پلټنې‬ ‫الره ده‪ .‬د علم ټولې څانگې دا طريقه او الره د دې بې پايانه طبيعت د المحدودو موجوداتو‬ ‫په هست‪ 9‬کې د ذرې د رازونو د پېژندنو لپاره کاروي‪.‬‬ ‫د اسالم د مبين دين له ظهور او پرمختگ څخه وروسته د اسالمي هېوادونو پوهانو‪ ،‬لکه‪:‬‬ ‫ابوريحان البيروني‪ ،‬ابوعلي سينا‪ ،‬ابن هيثم‪ ،‬خوارزمي او نورو د نجوم‪ ،‬رياضي‪ ،‬اپټيک‬ ‫او د ساينس په نورو ډگرونو کې علم او پوهه پراخه کړه‪ .‬همدارنگه گاليله‪ ،‬اسحاق نيوټن‪،‬‬ ‫جميز جول‪ ،‬ويليام تامسن‪ ،‬مايکل فارادي‪ ،‬جيمز کلړک‪ ،‬ماکسويل‪ ،‬لوډويک بولتزمن او‬ ‫البرټ انشټاين د نړۍ هغه لوی فزيک پوهان دي چې د هغوی د زحماتو او کوښښونو په اثر‬ ‫د طبيعت له زرگونو اسرارو څخه پردې پورته شوې او د علومو د پرمختيا لپاره يې نورو ته‬ ‫الره پرانيستله‪.‬‬ ‫په اووم ټولگي کې مو د ځينې مفاهيمو‪ ،‬لکه‪ :‬اندازه کول‪ ،‬قوه‪ ،‬کار او انرژى‪ ،‬فشار‪ ،‬د‬ ‫نورخواص‪ ،‬د نورانعکاس او د نورانکسار په اړه معلومات ترالسه کړل او سږکال به د نورو‬ ‫بنسټيزو مفاهيمو‪ ،‬لکه‪ :‬تودوخې او پر نورو موادو باندې د هغې د اغيزې‪ ،‬د تودوخې د‬ ‫انتقال‪ ،‬د مقناطيس ساحې‪ ،‬ساکنې برېښنا‪ ،‬د قوې په باره کې ال زيات معلومات او ساده‬ ‫ماشينونو سره چې په شپږم فصل (څپرکي) کې ليکل شوي دي‪ ،‬اشنا شو‪ .‬هيله من يو چې‬ ‫تاسو گران زده کوونکي د پورته هر يوه مفهوم په باره کې له جزئياتو سره پوهه ترالسه کړئ‪.‬‬ ‫د فزيک څانگه‬

‫د‬

‫لﻴــک لــ‪7‬‬ ‫لوم‪7‬ى فصل‪:‬‬

‫دوﻳم فصل‪:‬‬

‫درﻳم فصل‪:‬‬ ‫'لورم فصل‪:‬‬

‫پن‪%‬م فصل‪:‬‬

‫شپ‪8‬م فصل‪:‬‬

‫مخونه‬ ‫تودوخه او پر موادو باندې د هغې اغېزې‪1 ................‬‬ ‫انبساط او انقباض‪8 .......................................‬‬ ‫د موادو فازونه (حالتونه)‪11 ................................‬‬ ‫د ناخالص‪ 9‬اغېزې‪19 .........................................‬‬ ‫د لومړي فصل لنډيز او پوښتنې‪24-2۳ ...........................‬‬ ‫د تودوخې لېږدول‪2۵ .........................................‬‬ ‫د تودوخې تبادل‪۳۰ ..........................................‬‬ ‫احتراقي انجنونه‪۳۳ ..........................................‬‬ ‫د دويم فصل لنډيز او پوښتنې ‪۳6-۳۵ ...........................‬‬ ‫د مقناطيس ساحه‪۳7 .........................................‬‬ ‫برېښنايي مقناطيس‪42 ......................................‬‬ ‫د دريم فصل لنډيز او پوښتنې ‪44-4۳ ............................‬‬ ‫ساکنه برېښنا ‪۴۵ ............................................‬‬ ‫الکټروسکوپ ‪۴٩ ...........................................‬‬ ‫برېښنايي القا ‪۵٣ .............................................‬‬ ‫برېښنا په هوا کې (تالنده او برېښنا) ‪۵۵ .....................‬‬ ‫د څلورم فصل لنډيز او پوښتنې ‪۵۶ ..........................‬‬ ‫قوه ‪۵۷ .......................................................‬‬ ‫د جاذبې قوه ‪۶٣ .............................................‬‬ ‫کتله او وزن ‪۶۵ ..............................................‬‬ ‫د پنځم فصل لنډيز او پوښتنې‪۶٨-۶۷...........................‬‬ ‫ساده ماشينونه ‪۶٩ ............................................‬‬ ‫د ماشينونه ميخانيکي گټه‪۷۵ .................................‬‬ ‫د شپږم فصل لنډيز او پوښتنې‪٨۴-٨٣...........................‬‬

‫ـ‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى ﻓصﻞ‬ ‫تﻮدوخﻪ او پر ﻣﻮادو باﻧدې د ﻫﻐ‪ 3‬اﻏ‪5‬زې‬ ‫مخ ک‪ 3‬مﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬او پر مﻮادو باﻧدې د ﻫغ‪ 3‬د رامﻨ‪ #‬تﻪ ک‪5‬دوﻧکﻮ بدلﻮﻧﻮﻧﻮ‬ ‫‪$‬ﻴﻨــ‪ 3‬مطلبﻮﻧﻪ زده کــ‪7‬ل‪ .‬او دا مﻮ ﻫم پﻪ ک‪ 3‬زده ک‪7‬ل چ‪ 3‬لﻪ ترمامتر 'خﻪ‬ ‫د جســمﻮﻧﻮ د گرم‪ 9‬او ﻳخﻨ‪ 9‬د مﻴزان پﻪ اﻧدازه کﻮلﻮ ک‪' 3‬ﻨ‪/‬ﻪ کار اخلﻮ او‬ ‫'ﻨگﻪ ﻳ‪ 3‬درج‪ 3‬لﻮستلﻰ شﻮ؟‬ ‫تﻮدوخــﻪ او ور پــﻮرې ت‪7‬ل‪ 3‬پ‪+5‬ــ‪ 3‬زمﻮږ پﻪ ژوﻧد او طبعﻴت ک‪ 3‬ســتر ﻧقش‬ ‫لــري‪ .‬د ب‪5‬لگــ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬ژوﻧدي مﻮجﻮدات د خپــل ژوﻧد د پرمختگ لپاره‬ ‫ﻫغــﻪ چاپ‪5‬رﻳا ل تﻪ چ‪ 3‬مﻨاســبﻪ تﻮدوخﻪ ولري‪ ،‬ضرورت لري‪ .‬پﻪ ﻳﻮه ســﻴمﻪ‬ ‫کــ‪ 3‬د کال د فصلﻮﻧﻮ راتلﻮ‪ ،‬د ﻫغ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ مﻴزان پﻮرې چ‪ 3‬چاپ‪5‬رﻳال‬ ‫ﻳــ‪ 3‬لﻪ لمر 'خﻪ اخلﻲ‪ ،‬اړه لري‪ .‬پﻪ ﻫمدې تﻮگﻪ پﻪ کارخاﻧﻮ او ﻫغﻮ صﻨعتﻲ‬ ‫چاپﻴرﻳالﻮﻧــﻮ کــ‪ 3‬د مﻮادو ډول او د ﻫغﻮ د شــکل د بدلﻴدو لپاره لﻪ تﻮدوخ‪3‬‬ ‫'خﻪ ډ‪4‬رې گ"‪ 3‬اخ‪5‬ستل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫تر اوسﻪ پﻮرې ستاسﻮ پﻪ ذﻫﻦ ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬او لﻪ ﻫغ‪' 3‬خﻪ د ډول ډول کار‬ ‫اخﻴستﻨ‪ 3‬پﻪ اړه حتما ً ب‪5‬ل‪ ،3‬ب‪5‬ل‪ 3‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬شتﻪ‪ ،‬د بﻴلگ‪ 3‬پﻪ ډول‪:‬‬ ‫ د تﻮدوخــ‪ 3‬مقدار اﻧدازه کﻮلﻰ شــﻮ؟ د ﻫغ‪ 3‬پﻪ ســﻨجش ک‪ 3‬کﻮم واحد‬‫کارول ک‪85‬ي؟‬ ‫ کلﻪ چ‪ 3‬واﻳﻮ چ‪ 3‬ﻧﻦ تﻮدوخﻪ ‪ 37 o C‬تﻪ رس‪85‬ي‪ ،‬ﻧﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪3‬‬‫کلمﻪ 'ﻪ معﻨا ورکﻮي؟‬ ‫ کلــﻪ چــ‪ 3‬ترمامتر پﻪ ســ‪7‬و اوبﻮ ک‪ 3‬ږدو‪ ،‬د ﻫغﻪ دﻧﻨــﻪ د ماﻳع لﻮړوالﻰ ول‪3‬‬‫!ﻴ"‪85‬ي او پﻪ تﻮدو اوبﻮ ک‪ 3‬ول‪ 3‬پﻮرتﻪ ‪$‬ﻲ؟‬ ‫ تاســﻮ پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬ماده د جامد‪ ،‬ماﻳع او گاز پﻪ ډولﻮﻧﻮ مﻮجﻮده ده چ‪ 3‬د‬‫مادې فازوﻧﻪ بلل ک‪85‬ي‪ .‬خﻮ پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬تﻮدوخﻪ د مادې د فازوﻧﻮ پﻪ بدلﻴدو‬ ‫ک‪' 3‬ﻪ رول لري؟‬ ‫دا د ﻫغﻮ پﻮ*تﻨﻮ بﻴلگ‪ 3‬دي چ‪ 3‬کﻮ*) کﻮو‪ ،‬پﻪ دې فصل ک‪ 3‬ورتﻪ مﻨاسب‬ ‫‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ پﻴداک‪7‬و‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ‬ ‫مﻮږ ﻫره ورځ 'ﻮ ‪$‬لﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬کلمﻪ پﻪ ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ ک‪ 3‬لﻪ رادﻳﻮ‪ ،‬تلﻮﻳزﻳﻮن‪ ،‬ور‪$‬پا‪1‬ﻮ او‬ ‫داس‪ 3‬ﻧﻮرو 'خﻪ اورو‪ .‬أﻳا تر اوسﻪ پﻮرې مﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬د کلم‪ 3‬دقﻴق‪ 3‬معﻨا تﻪ فکر ک‪7‬ى دى؟‬ ‫أﻳا پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ 'ﻪ ډول اﻧدازه ک‪85‬ي؟‬ ‫مخک‪ 3‬لﻪ دې چ‪ 3‬دغﻪ مﻮضﻮع مطالعﻪ ک‪7‬و‪ ،‬ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫‪ )1-1( -1‬شــکل پﻪ پام ســره‪ ،‬ستاســﻮ پﻪ ﻧظر‪ ،‬لﻪ دې مﻮادو 'خﻪ کﻮم ﻳﻮ تاوده او کﻮم ﻳ‪ 3‬ســاړه دي؟ لﻪ س‪7‬و 'خﻪ تﻮدو تﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫پﻪ ترتﻴب سره ولﻴکئ‪.‬‬

‫(‪ )1-1‬شکل‪ ،‬ﻫغﻪ جسمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬متفاوتﻪ تﻮدوخ‪ 3‬لري‪.‬‬

‫‪ -2‬د دې لپاره چ‪ 3‬وپﻮﻫ‪85‬و اﻳشــ‪5‬دل‪ 3‬اوبﻪ لﻪ ﻳخ 'خﻪ 'ﻮمره‬ ‫تﻮدې وي‪' ،‬ﻪ شﻲ تﻪ اړتﻴا لرو؟‬ ‫‪ )1-2( -3‬شکل د ﻫغﻪ خبر ﻳﻮه برخﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ ور‪$‬پا‪1‬ﻪ ک‪3‬‬ ‫چاپ شــﻮى دى‪ .‬پﻪ غﻮر ﻳ‪ 3‬ولﻮلــئ او وواﻳئ چ‪ 3‬د 'ﻪ پﻪ اړه‬ ‫خبرې کﻮي؟ ستاسﻮ پﻪ ﻧظر‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ چ‪ 3‬پﻪ دې خبر‬ ‫ک‪ 3‬ﻳاده شﻮې ده‪' ،‬ﻪ معﻨا ورکﻮي؟‬

‫(‪ )1-2‬شکل‪ ،‬د ﻫﻮا پ‪5‬ژﻧدﻧ‪ 3‬د گزارش ﻳﻮه برخﻪ‬

‫‪2‬‬

‫د ﻫﻮا حاﻻت‬ ‫رپﻮ!ﻮﻧﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬د س‪7‬ې ﻫﻮا ﻳﻮه جبﻬﻪ لﻪ لﻮ‪4‬دﻳ‪#‬‬ ‫'خﻪ زمﻮږ ﻫ‪5‬ﻮاد تﻪ را رواﻧﻪ ده‪ .‬دغﻪ جبﻬﻪ بﻪ سبا‬ ‫زمﻮږ د ﻫ‪5‬ﻮاد پﻪ لﻮ‪4‬دﻳ‪%‬ﻮ برخﻮ باﻧدې تاثﻴر کﻮي او‬ ‫د دې باعث بﻪ شﻲ چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ بﻪ پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ‬ ‫سﻴمﻮ ک‪ 3‬ډ‪4‬ره کمﻪ شﻲ او اوبﻪ ﻳ‪ 3‬کﻨگل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫مﻮږ پخﻮا زده ک‪7‬ل چ‪ 3‬د ﻳﻮه جســم د ســﻮړوالﻲ او تﻮدوالﻲ د مﻴزان د !اکلﻮ لپاره لﻪ ترما متر 'خﻪ کار‬ ‫اخلﻮ‪ .‬د دې لپاره د ترمامتر مخزن لﻪ جسم سره پﻪ تماس او ﻳا د پام وړ چاپ‪5‬رﻳا ل ک‪ 3‬ږدو او لﻪ دې وروستﻪ‬ ‫چ‪ 3‬ډاډ تر ﻻسﻪ شﻮ چ‪ 3‬د ترمامتر پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ماﻳع ﻧﻮر حرکت ﻧﻪ کﻮي‪ ،‬د ﻫغﻪ درجﻪ مﻮ ولﻮستلﻪ‪.‬‬ ‫لﻪ بل‪ 3‬خﻮا پﻮﻫ‪85‬و چ‪ 3‬کلﻪ ﻳﻮ سﻮړ جسم لﻪ ﻳﻮه تﻮد جسم سره پﻪ تماس شﻲ‪ ،‬سﻮړ جسم ل‪8‬ل‪ 8‬تﻮد او تﻮد‬ ‫جســم ل‪ 8‬ل‪ 8‬ســ‪7‬ﻳ‪8‬ي‪ .‬دغﻪ کارترﻫغﻪ وختﻪ پﻮرې دوام کﻮي چ‪ 3‬د دواړو جسمﻮﻧﻮ د سﻮړوالﻲ او تﻮدوالﻲ‬ ‫مﻴزان ﻳﻮ شان شﻲ‪ .‬پﻪ دې حالت ک‪ 3‬وﻳل ک‪85‬ي چ‪ 3‬دا دواړه جسمﻮﻧﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬تعادل لري‪ .‬حرار‬ ‫تع ادل د ت د خ درج د اندازه ل د ار اس اس د ‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬دوه جســمﻮﻧﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ‬ ‫تعادل ک‪ 3‬وي‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳ‪ 3‬مساوي ده‪ .‬د ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬کلﻪ چ‪ 3‬ترمامتر لﻪ ﻳﻮه تﻮد جسم‬ ‫ســره وﻧ‪+‬ــلﻮو‪ ،‬ترمامتر ورو وروگرم‪85‬ي او د ده پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ماﻳع پﻮرتﻪ ‪$‬ﻲ‪ .‬دغﻪ کار تر ﻫغﻪ وختﻪ پﻮرې‬ ‫ادامﻪ پﻴداکﻮي چ‪ 3‬ترمامتر او گرم جســم د تﻮدوخ‪ 3‬د تعادل پﻪ حالت ک‪ 3‬واقع شــﻲ‪ .‬پﻪ دې حالت ک‪3‬‬ ‫د ترمامتر او جســم د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳﻮشــان ک‪85‬ي‪ .‬د ﻳﻮه جسم د تﻮدوالﻲ ﻳاد ‪-‬رم‪ 9‬درج‪ 3‬تﻪ د جسم د‬ ‫تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ واﻳﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫ﻳﻮ ترمامتر جﻮړ ک‪7‬ئ!‬ ‫د ضرورت وړ سامان او مﻮاد‪ :‬د خﻮد کار قلم ﻳﻮه تشﻪ ﻧلکﻪ‪ ،‬د پﻨسﻴلﻴﻦ پﻴچکاري ﻳﻮ تش بﻮتل چ‪3‬‬ ‫رب‪7‬ي سرپﻮښ ولري‪ ،‬کاک ﻳﻮه اﻧدازه چاى‪ ،‬ﻳﻮ کﻮچﻨی مﻴخ‪ ،‬د مقﻮا کاغذ‪ ،‬خط کش او قلم‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫طرزالعمل (ک‪7‬ﻧﻼر)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫لﻮم‪7‬ی کاک د ﻳﻮه مﻴخ پﻪ واســطﻪ ســﻮری او بﻴا د پﻨســلﻴﻦ پﻪ بﻮتل ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬دﻧﻨﻪ ک‪7‬ئ‪ ،‬د خﻮدکار قلم‬ ‫‪40‬‬ ‫تشــﻪ ﻧلکﻪ پک‪ 3‬ورتﻴره ک‪7‬ئ‪ .‬بﻴا د پﻨســﻴلﻴﻦ بﻮتل لﻪ چاى 'خﻪ ډک ک‪7‬ئ د کارتﻦ کاغذ د خط کش‬ ‫‪20‬‬ ‫پﻪ واســطﻪ درجﻪ بﻨدی ک‪7‬ئ وروســتﻪ د قلم ﻧلکﻪ د کارتﻦ پﻪ کاغذ وﻧ‪+‬ــلﻮئ او د شــکل پﻪ شــان ﻳ‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫محکم ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧلکﻪ ک‪ 3‬د ختلﻲ چای مﻮقعﻴت پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫بﻮتل د اﻳش‪5‬دلﻮ اوبﻮ پﻪ لﻮ*ﻲ ک‪ 3‬ک‪85‬دئ او وگﻮرئ چ‪' 3‬ﻪ پ‪85+5‬ي‪.‬‬ ‫دغﻪ کار پﻪ س‪7‬و اوبﻮ ک‪ 3‬تکرار ک‪7‬ئ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬وگﻮرئ‪.‬‬ ‫خپــل ترمامتــر د چــاى پﻪ ‪$‬اى لﻪ الکﻮلﻮ 'خﻪ ډک ک‪7‬ئ او تجربﻪ تکرار ک‪7‬ئ و‪-‬ﻮرئ چ‪3‬‬ ‫ترمامتر پﻪ کﻮم حالت ک‪* 3‬ﻪ کار کﻮي؟‬ ‫(‪ )1-2‬شکل‪ ،‬د ﻳﻮ ساده ترمامتر جﻮړول‬

‫‪3‬‬

‫د مــﻮادو د تﻮدوخــ‪ 3‬بدلﻮن د دوى د ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬فزﻳکﻲ خﻮاصﻮ د بدلﻮن باعــث ک‪85‬ي‪ .‬د ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ کلﻪ‬ ‫چ‪ 3‬د ترمامتر پﻪ *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ ﻧل ک‪ 3‬د ماﻳع د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ پﻮرتﻪ ‪$‬ﻲ‪ ،‬حجم ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ر‪84‬ي اود تﻮدوخ‪ 3‬د‬ ‫درج‪ 3‬پﻪ ل‪8‬ﻳدو سره ﻳ‪ 3‬حجم کم‪85‬ي‪ .‬لﻪ ﻫمدې خاصﻴت 'خﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬پﻪ اﻧدازه کﻮلﻮ ک‪3‬‬ ‫کار اخلﻮ او د ب‪5‬لﻮ ب‪5‬لﻮ جسمﻮﻧﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ پرې سﻨجﻮو‪.‬‬ ‫د دې کار لپاره لﻮم‪7‬ى باﻳد ترمامتر درجﻪ بﻨدي ک‪7‬و‪ .‬پﻪ ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬لپاره 'ﻮ ډولﻪ درجﻪ‬ ‫بﻨدي شتﻪ لکﻪ د سلسﻴﻮس درجﻪ بﻨدي د فارﻧﻬاﻳت درجﻪ بﻨدي او د کلﻮﻳﻦ درجﻪ بﻨدي‪.‬‬ ‫زمﻮږ پﻪ ﻫ‪5‬ﻮاد ک‪ 3‬لﻪ !ﻮلﻮ 'خﻪ زﻳاتﻪ معمﻮلﻪ درجﻪ بﻨدي د سلسﻴﻮس درجﻪ بﻨدي ده او د ‪ SI‬پﻪ سﻴستم‬ ‫ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬ستﻨدرده درجﻪ بﻨدي د کلﻮﻳﻦ درجﻪ بﻨدي ده‪ .‬د درجﻪ بﻨدۍ سﻴستم د لﻮم‪7‬ي ‪$‬ل لپاره‬ ‫ســﻮﻳدﻧﻲ پﻮه اﻧدرس سلســﻴﻮس کارولﻰ دى او دﻫغﻪ پﻪ وﻳاړ پﻪ دغﻪ ﻧامﻪ ﻧﻮمﻮل شــﻮى دى‪ .‬ﻫغﻪ لﻮم‪7‬ى د‬ ‫سﻴمابﻮ ترمامتر د خالصﻮ اوبﻮ او ﻳخ پﻪ مخلﻮط ک‪ 3‬ک‪+5‬ﻮد او ﻫغﻪ ‪$‬اى چ‪ 3‬د ترمامتر ماﻳع ورتﻪ رسﻴدل‪3‬‬ ‫وه‪ ،‬پﻪ ﻧ‪+‬ــﻪ ک‪ 7‬او ﻫغﻪ ﻧ‪+‬ــﻪ ﻳ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د صفر درج‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاده ک‪7‬ه‪ .‬وروســتﻪ ﻳ‪ 3‬ترمامتر د خالصﻮ‬ ‫اﻳش‪5‬دلﻮ اوبﻮ ب‪7‬اس (بخار) تﻪ وﻧﻴﻮ‪ .‬ﻫغﻪ ‪$‬ای ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪ 7‬چ‪ 3‬د ترمامتر ماﻳع پرې در‪84‬ي او ﻫغﻪ تﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫د سلﻮ عدد ﻧسبت ورک‪.7‬‬ ‫د دغﻮ دوو ﻧقطﻮ فاصلﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ســلﻮ مســاوي برخﻮ وو‪4‬شــلﻪ چ‪ 3‬ﻫره برخﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮه درجﻪ *ﻴ‪ 3‬د ذکر وړده‬ ‫چ‪ 3‬د ﻫﻮا فشار پﻪ دې تجربﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮ اتمﻮسفﻴر‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬د سمﻨدر د سطح‪ 3‬فشار دې‪.‬‬ ‫د سلسﻴﻮس د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ‪ oC‬پﻪ ډول لﻴکل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ﻼ‪ :‬کلﻪ چ‪ 3‬وغﻮاړو ‪ 20‬درج‪ 3‬سلسﻴﻮس و*ﻴﻮ‪ ،‬ﻧﻮ ﻫغﻪ د ‪ 20o C‬پﻪ ډول لﻴکﻮ‪.‬‬ ‫مث ً‬

‫‪4‬‬

‫تﻮدوخﻪ (حرارت)‬ ‫اﻧســاﻧاﻧﻮ لﻪ پخﻮا 'خﻪ لﻴدلﻲ دي چ‪ 3‬کلﻪ ﻳﻮ ســﻮړ جســم لﻪ ﻳﻮه تاوده جسم سره ﻳﻮ ‪$‬اى شﻲ‪ ،‬د وخت‬ ‫پﻪ تﻴرﻳدو ســره تﻮد‪84‬ي‪ .‬داســ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬تصﻮر کاوه چ‪ 3‬تﻮدوخﻪ ﻳﻮ ډول ماده ده چ‪ 3‬لﻪ گرم جسم 'خﻪ سﻮړ‬ ‫جسم تﻪ ‪$‬ﻲ او سﻮړ جسم تﻮدوي‪.‬‬ ‫ﻧﻨﻲ پﻮﻫان عقﻴده لري چ‪ 3‬تﻮدوخﻪ د اﻧرژۍ ﻳﻮ ډول دى او ک‪5‬دلﻰ شﻲ د اﻧرژۍ پﻪ ﻧﻮرو ډولﻮﻧﻮ واړول شﻲ‪.‬‬ ‫ﻫر جســم ﻳﻮه اﻧدازه اﻧرژي لري چ‪ 3‬ﻫغ‪ 3‬تﻪ د جســم داخلﻲ اﻧرژي واﻳﻲ‪ .‬د ﻳﻮه جســم داخلﻲ اﻧرژي پﻪ‬ ‫واقعﻴت ک‪ 3‬د ﻫغﻪ د ﻫرې ﻳﻮې ذرې ذخﻴروي اوحرکﻲ اﻧرژﻳﻮ (مجمﻮعﻪ) !ﻮلگﻪ ده‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬د ﻳﻮه جســم‬ ‫ﻫره ذره د خپل حرکت او مﻮقعﻴت لﻪ مخ‪ 3‬د ﻳﻮې اﻧدازې اﻧرژۍ لروﻧک‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫ﻫر 'ﻮمره چ‪ 3‬د ﻳﻮه جسم د ذرو شم‪5‬ر ډ‪4‬ر وي او بﻴا د ﻫرې ذرې اﻧرژي زﻳاتﻪ وي پﻪ ﻫمغﻪ اﻧدازه دﻫغﻪ‬ ‫جسم داخلﻲ اﻧرژي ډ‪4‬ره وي‪.‬‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ ســﻮړ او تﻮد جســم‪ ،‬ســره پﻪ تماس ک‪ 3‬شــﻲ‪ ،‬د اﻧرژۍ ﻳﻮه برخﻪ‪ ،‬لﻪ ﻫغﻪ جسم 'خﻪ چ‪ 3‬د‬ ‫لــﻮړې درج‪ 3‬تﻮدوخﻪ لري‪ ،‬ﻫغﻪ جســم تﻪ ل‪5‬ــ‪8‬دوي چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳ‪! 3‬ﻴ"ــﻪ وي‪ .‬پﻪ دې ترتﻴب‪،‬‬ ‫د تــاوده جســم داخلﻲ اﻧرژي کم‪85‬ي او ﻫغﻪ جســم چ‪ 3‬ســﻮړ دى داخلﻲ اﻧرژي ﻳــ‪ 3‬زﻳات‪85‬ي‪.‬دا ﻫمغﻪ‬ ‫اﻧرژي ده چ‪ 3‬مﻮږ ﻳ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد وو‪ .‬تﻮدوخﻪ د ﻳﻮه جسم د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧرژۍ لﻪ مقدار 'خﻪ‬ ‫عبارت ده‪ .‬د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧرژي د دوو جســمﻮﻧﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬د اختﻼف لﻪ کبلﻪ ﻳﻮ بل‬ ‫تﻪ اﻧتقال‪85‬ي‪ .‬د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧرژي د اﻧرژۍ پﻪ ډ‪4‬رو بدلﻮﻧﻮﻧﻮ ک‪' 3‬رگﻨد‪84‬ي‪.‬‬ ‫د ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ ډول‪ ،‬کلﻪ چ‪ 3‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ پک‪ 3‬چاﻻﻧﻮي‪ ،‬ﻧﻮ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ اﻧرژي پﻪ حرکﻲ اﻧرژۍ تبدﻳلﻴ‪8‬ي‪ .‬تاسﻮ‬ ‫گــﻮرئ چ‪ 3‬پک‪ 3‬د کار پﻪ ترڅ ک‪ 3‬تﻮد‪84‬ي‪ .‬دا مﻮږ تﻪ را*ــﻴﻲ چ‪ 3‬د تﻮدوخــ‪ 3‬ﻳﻮه اﻧدازه اﻧرژي زمﻮږ لﻪ‬ ‫غﻮ*تﻨ‪ 3‬پرتﻪ تﻮلﻴد شﻮﻳده‪.‬‬

‫(‪ )1-3‬شکل‪ ،‬د اﻧرژۍ پﻪ ډﻳرو بدلﻮﻧﻮﻧﻮ ک‪،3‬‬ ‫تﻮدوخ‪ 3‬مﻨ‪%‬تﻪ را‪$‬ﻲ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د ﻫغﻮ ب‪5‬ﻼب‪5‬لﻮ وسﻴلﻮ د کار پﻪ اړه چ‪ 3‬پﻪ جدول ک‪ 3‬ورک‪7‬ل شﻮې دي‪ ،‬خبرې وک‪7‬ئ او جدول بشپ‪ 7‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫وسﻴلﻪ‬

‫د واردې شﻮې‬ ‫اﻧرژۍ ډول‬

‫د تبدﻳل شﻮې اﻧرژۍ ډول‬

‫اﻧرژي د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ شکل ضاﻳع‬ ‫شﻮې ده؟‬

‫برقﻲ گروپ‬ ‫تلﻮﻳزﻳﻮن‬ ‫د برق تﻮلﻴدوﻧکﻰ جﻨراتﻮر‬ ‫د مﻴﻮې د اوبﻮ اﻳستﻮﻧکﻰ ماشﻴﻦ‬

‫د اﻧرژۍ د ﻧﻮرو ډولﻮﻧﻮ پﻪ شان‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬د مقدار د اﻧدازه کﻮلﻮ واحد ژول دى‪ .‬خﻮ پﻪ ډ‪4‬رو ﻧﻮرو برخﻮ‬ ‫ک‪ 3‬لﻪ بل واحد 'خﻪ د کالﻮرۍ پﻪ ﻧامﻪ ﻫم کار اخ‪5‬ستل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کالﻮري د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧرژۍ ﻫغﻪ اﻧدازه ده چ‪ 3‬د ﻳﻮه گرام اوبﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ‪ ،‬ﻳﻮه درجﻪ سلسﻴﻮس لﻮړ‬ ‫وي‪ .‬ﻳﻮه کالﻮري لﻪ ‪ 4.2‬ژول سره برابره ده‪.‬‬

‫د اﻧرژۍ ﻣﻨابﻊ (سرچﻴﻨ‪)3‬‬ ‫پﻪ !ﻮلﻪ ﻧ‪7‬ۍ او پﻪ ﻫمدې تﻮگﻪ زمﻮږ پﻪ ﻫ‪5‬ﻮاد ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د اړتﻴا وړ اﻧرژۍ برابرول ﻳﻮه مﻬمﻪ مسئلﻪ ده‪.‬‬ ‫د ﻫرې !ﻮلﻨ‪ 3‬د اﻧرژۍ د لگ‪+‬ــت اﻧدازه د ﻫغ‪! 3‬ﻮلﻨ‪ 3‬د صﻨعت لﻪ ودې او پراختﻴا ســره زﻳات‪85‬ي‪ .‬ﻫمغﻪ‬ ‫ســرچﻴﻨ‪ 3‬چ‪ 3‬زمﻮږ د اړتﻴا وړ اﻧرژي برابروي‪ ،‬کﻮلﻰ شــﻮ پر دوو اصلﻲ برخﻮ ووﻳشﻮ‪ .‬لﻮم‪7‬ۍ برخﻪ ﻫغﻪ‬ ‫ســرچﻴﻨ‪ 3‬دي چ‪ 3‬پﻪ طبﻴعت ک‪ 3‬د مﻴلﻴﻮﻧﻮ کالﻮﻧﻮ پﻪ اوږدو ک‪ 3‬مﻨ‪%‬تﻪ راغلﻲ دي‪ ،‬او لﻪ دې املﻪ د ﻫغﻮ‬ ‫د بﻴا مﻨ‪%‬تﻪ راتلﻮ لپاره ﻫم ډ‪4‬ر اوږد وخت پﻪ کار دى‪ .‬دغﻪ ډول ســرچﻴﻨﻮتﻪ ﻧﻮ*ــت ﻧﻪ مﻨﻮﻧکﻲ سرچﻴﻨ‪3‬‬ ‫واﻳﻮ‪ .‬د فسﻴلﻲ سﻮن مﻮادو‪ ،‬لکﻪ‪ :‬ﻧفت‪ ،‬د ډبرو سکاره او د طبﻴعﻲ گاز اﻧرژۍ لﻪ دې ډول سرچﻴﻨﻮ 'خﻪ‬ ‫دي‪.‬‬ ‫دوﻳمﻪ برخﻪ ﻳ‪ 3‬ﻧﻮ*ت مﻨﻮﻧک‪ 3‬سرچﻴﻨ‪ 3‬دي‪ .‬دا ﻫغﻪ سرچﻴﻨ‪ 3‬دي چ‪ 3‬د ﻫغﻮ د مﻨ‪%‬تﻪ راتلﻮ دوره لﻨ‪6‬ه‬ ‫ده‪ .‬د ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ ﻫغﻪ اوبﻪ پﻪ ﻧظر ک‪ 3‬وﻧﻴســئ چ‪ 3‬د ﻳﻮه بﻨد شــاتﻪ ډﻧ‪ 6‬دي‪ .‬ﻫر کا ل د باران پﻪ ور‪4‬دو‬ ‫سره د اوبﻮ اﻧدازه ډ‪4‬ر‪84‬ي او د کال پﻪ اوږدو ک‪ 3‬د اوبﻮ پﻪ لگ‪+‬ت سره د اوبﻮ سطح پﻪ بﻨد ک‪ 3‬کم‪85‬ي‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻧﻮ د اوبﻮ اﻧدازه پﻪ بﻨد ک‪ 3‬د ﻫر کال د باران لﻪ اور*ــت ســره بﻴا ډک‪85‬ي‪ .‬د باد اﻧرژي‪ ،‬د ‪$‬مک‪ 3‬د مﻨ‪#‬‬ ‫تﻮدوخﻪ‪ ،‬د جزر او مد اﻧرژي‪ ،‬د اوبﻮ د 'پﻮ اﻧرژي او د لمر اﻧرژي دا !ﻮل‪ 3‬ســرچﻴﻨ‪ 3‬د اﻧرژۍ ﻧﻮ*ــت‬ ‫مﻨﻮﻧک‪ 3‬سرچﻴﻨ‪ 3‬دي‪ .‬د ﻫغﻮ ډ‪4‬رو اﻧرژﻳﻮ لﻪ سرچﻴﻨﻮ 'خﻪ چ‪ 3‬مﻮږ ترې گ"ﻪ اخلﻮ‪ ،‬لمر دى‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬د‬ ‫لمر اﻧرژي ‪$‬مک‪ 3‬تﻪ را رس‪85‬ي‪ ،‬د اﻧرژۍ پﻪ ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ ډولﻮﻧﻮ لکﻪ کﻴمﻴاوي‪ ،‬ﻧﻮري‪ ،‬حرارتﻲ‪ ،‬برﻳ‪+‬ﻨاﻳﻲ‬ ‫او حرکﻲ اﻧرژﻳﻮ تبدﻳل‪85‬ي‪.‬‬ ‫زمﻮږ پﻪ ‪-‬ران ﻫ‪5‬ﻮاد افغاﻧستان ک‪ 3‬د اړتﻴا وړ اﻧرژي عمﻮما ً لﻪ لر‪-‬ﻴﻮ‪ ،‬ډبروسکرو‪ ،‬تﻴلﻮ‪- ،‬از‪ ،‬لمر او برﻳ‪+‬ﻨا‬ ‫'خﻪ ﻻستﻪ را‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫د ﻻﻧــدې جــدول پﻪ خالﻲ ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ ک‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬د مصرف شــﻮې اﻧرژۍ فﻴصدي پﻪ تخمﻴﻨﻲ‬ ‫ډول ولﻴکﻲ‪:‬‬ ‫ش ره‬

‫منبع‬

‫د انر‬

‫‪1‬‬

‫لر‬

‫‪2‬‬

‫تل‬

‫‪3‬‬

‫از‬

‫‪4‬‬

‫د ا ب بر نا‬

‫‪5‬‬

‫د ر بر نا‬

‫‪6‬‬

‫د بر س اره‬

‫د‬

‫اخ ستن ف صد‬

‫سلن‬

‫اﺿاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات‬ ‫پﻪ زړه پﻮرې ده چ‪ 3‬پﻮه شﻮ‪ ،‬ﻫغﻪ اﻧرژي چ‪$ 3‬مکﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪ 10‬لﻮم‪7‬ﻳﻮ ور‪$‬ﻮ ک‪ 3‬لﻪ لمر 'خﻪ‬ ‫اخلﻲ‪ ،‬د ‪$‬مک‪ 3‬پﻪ کره ک‪ 3‬د !ﻮلﻮ پ‪5‬ژﻧدل شﻮو سﻮ‪5$‬دلﻮ فسﻴلﻮ لﻪ اﻧرژۍ 'خﻪ زﻳاتﻪ ده‪.‬‬ ‫د ﻧﻮ*ت ﻧﻪ مﻨﻮﻧک‪ 3‬اﻧرژۍ سرچﻴﻨ‪ 3‬کم‪ 3‬دي او د اﻧرژۍ لگ‪+‬ت ورځ پﻪ ورځ مخ پﻪ زﻳاتﻴدو دى‪ .‬لﻪ دې‬ ‫املﻪ‪ ،‬پﻪ !ﻮلﻪ ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬کﻮ*) ک‪85‬ي چ‪ 3‬لﻪ ﻧﻮ*ت وړ اﻧرژﻳﻮ 'خﻪ ډ‪4‬ر کار واخﻴستل شﻲ‪ .‬لﻪ ﻧ‪5‬کﻪ مرغﻪ‬ ‫زمﻮږ ﻫ‪5‬ﻮاد ﻫغﻪ ﻫ‪5‬ﻮاد دى چ‪ 3‬د ﻧﻮ*ت وړ اﻧرژﻳﻮ 'خﻪ د زﻳات‪ 3‬گ"‪ 3‬اخﻴستﻨ‪ 3‬لپاره لﻮړه وړتﻴا لري‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد کﻮ*) وک‪7‬و چ‪ 3‬پﻪ ب‪5‬ﻼ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ سﻴمﻮ ک‪ 3‬د ﻧﻮ*ت مﻨﻮﻧکﻮ اﻧرژﻳﻮ مﻨابع او لﻪ ﻫغﻮ 'خﻪ د ‪3"-‬‬ ‫اخﻴستﻨ‪ 3‬مﻨاسب‪ 3‬ﻻرې پﻴداک‪7‬و‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫تحقﻴق وک‪7‬ئ چ‪ 3‬ستاسﻮ پﻪ چاپﻴرﻳال ک‪ 3‬د ﻧﻮ*ت وړ اﻧرژۍ کﻮم ډول سرچﻴﻨ‪ 3‬شتﻪ؟ لﻪ ﻫغﻮ 'خﻪ ‪"-‬ﻪ اخﻴستل ک‪85‬ي؟ او‬ ‫لﻪ ﻫغﻮ 'خﻪ د کار اخﻴستﻨ‪ 3‬لپاره کﻮم‪ 3‬ﻻرې شتﻪ؟‬

‫‪7‬‬

‫اﻧبساط او اﻧﻘباض‬ ‫پﻪ اﻧبساط او اﻧقباض باﻧدې د پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت تر سره کﻮو‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫‪ -1‬د (‪ )1-4‬شکل سره سم ﻳﻮه پﻮک‪ 92‬د ﻳﻮه بﻮتل پﻪ‬ ‫سر پﻮرې وت‪7‬ئ‪ .‬وروستﻪ بﻮتل د اﻳشﻴدلﻮ اوبﻮ پﻪ لﻮ*ﻲ‬ ‫ک‪ 3‬ک‪85‬دئ‪' .‬ﻪ شﻰ گﻮرئ؟ ول‪ 3‬پﻮک‪ 92‬پ‪7‬سﻴدل‪ 3‬ده؟‬ ‫‪ -2‬پﻪ دې تجربﻪ ک‪ 3‬لﻪ (‪ )1-5‬شکل سره سم‪ ،‬لﻮم‪7‬ى‬ ‫ﻳﻮه فلزي گلﻮلﻪ لﻪ حلق‪( 3‬ک‪7‬ۍ) 'خﻪ ت‪5‬ره ک‪7‬ئ‪ .‬وبﻪ‬ ‫گﻮرئ چ‪ 3‬گلﻮلﻪ پﻪ أساﻧ‪ 9‬سره لﻪ حلق‪' 3‬خﻪ تﻴر‪84‬ي‪.‬‬ ‫وروستﻪ گلﻮلﻪ گرمﻪ ک‪7‬ئ‪ .‬أﻳا ستاسﻮ پﻪ ﻧظر پﻪ دې حالت‬ ‫ک‪ 3‬بﻪ ﻫم گلﻮلﻪ لﻪ حلق‪' 3‬خﻪ وو‪$‬ﻲ؟‬

‫(‪ -1-4‬ب) شکل‪ ،‬پﻮقاﻧ‪ 3‬او بﻮتل د‬ ‫تﻮده اوبﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪3‬‬

‫(‪ -1-4‬الف) شکل‪ ،‬پﻮقاﻧ‪3‬‬ ‫او بﻮتل‬

‫‪ -3‬ستاسﻮ پﻪ ﻧظر‪ ،‬تﻮدول‪ ،‬د‬ ‫بﻮتل دﻧﻨﻪ ﻫﻮا او د ‪-‬لﻮل‪ 3‬پر‬ ‫حجم 'ﻪ اغ‪5‬زه لري؟‬ ‫‪ -4‬اوس پر‪84‬دئ چ‪ 3‬گلﻮلﻪ‬ ‫س‪7‬ه شﻲ‪ .‬وازماﻳئ چ‪ 3‬بﻴا ﻫم‬ ‫گلﻮلﻪ لﻪ حلق‪' 3‬خﻪ تﻴر‪84‬ي؟‬ ‫‪ -5‬کﻪ ﻫغﻪ بﻮتل چ‪ 3‬پﻮک‪92‬‬ ‫ور پﻮرې ت‪7‬ل شﻮې ده‪ ،‬پر‪84‬دئ‬ ‫چ‪ 3‬سﻮړ شﻲ‪$ ،‬ﻪ بﻪ پ‪)5‬‬ ‫شﻲ؟ ول‪3‬؟‬

‫(‪ )1-5‬شکل‪ ،‬د ‪-‬لﻮل‪ 3‬پﻪ ساړه او تاوده حالت ک‪ 3‬لﻪ حلق‪' 3‬خﻪ تﻴرﻳدﻧﻪ‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫د خپلﻮ لﻴدﻧﻮ کتﻨﻮ لﻪ پاﻳل‪' 3‬خﻪ کار واخلئ او ﻻﻧدې جمل‪ 3‬بشپ‪7‬ې ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫کﻪ ﻳﻮ جسم تﻪ تﻮدوخﻪ ورک‪7‬و‪ ،‬د ﻫغﻪ حجم ‪ ............................‬او کﻪ ﻳﻮ جسم سﻮړ ک‪7‬و د ﻫغﻪ حجم ‪ ....................‬مﻮمﻲ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫کﻮم‪ 3‬جمل‪ 3‬چ‪ 3‬تاســﻮ د خپلﻮ لﻴدﻧﻮ کتﻨﻮ او تجربﻮ پﻪ پاﻳلﻪ ک‪ 3‬ولﻴکل‪ ،3‬پﻪ جســمﻮﻧﻮ باﻧدې د تﻮدوخ‪3‬‬ ‫اغ‪5‬زې *ﻴﻲ اﻧقباض او اﻧبساط پﻴ‪+‬ﻪ بﻴاﻧﻮي‪ .‬اﻧبساط د ﻳﻮه جسم د حجم د زﻳاتﻮالﻲ پﻪ معﻨا او اﻧقباض د ﻳﻮه‬ ‫جسم د حجم د ل‪ 8‬والﻲ پﻪ معﻨا دى‪ .‬د جسم د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬پﻪ لﻮړﻳدلﻮ سره د ﻫغﻪ حجم زﻳاتﻴ‪8‬ي او د‬ ‫تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬پﻪ را !ﻴ"ﻴدلﻮ سره د ﻫغﻪ حجم کمﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ډﻳر جامد‪ ،‬ماﻳع او گاز مﻮاد پﻪ تﻮدوخ‪ 3‬ســره مﻨبســط ک‪85‬ي او د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ ورکﻮلﻮ سره مﻨقبض ک‪85‬ي‪ .‬د‬ ‫بﻴلگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬تاسﻮ ولﻴدل چ‪ 3‬د بﻮتل پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻫﻮا او فلزي گلﻮلﻪ دواړه د تﻮد‪4‬دو پﻪ اثر مﻨبسط شﻮل‪.‬‬ ‫کﻪ وغﻮاړو د ﻳﻮه جســم اﻧبساط تﻮضﻴح ک‪7‬و‪ ،‬باﻳد د مﻮادو‬ ‫جﻮړ*ت پﻪ ﻧظر ک‪ 3‬وﻧﻴسﻮ‪ .‬پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬مﻮاد لﻪ ډﻳرو وړو‬

‫تﻮد جسم‬

‫ذراتﻮ 'خﻪ چ‪ 3‬د اتﻮم پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي جﻮړ شــﻮي دي‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻫمدې تﻮگﻪ کلﻪ چ‪ 3‬دوه او ﻳا 'ﻮ اتﻮمﻪ سره ﻳﻮ ‪$‬اى شﻲ‪،‬‬ ‫مالﻴکﻮل جﻮړ وي‪ .‬د ﻳﻮه جســم اتﻮمﻮﻧﻪ او مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ تل‬ ‫پﻪ خﻮ‪$‬ﻴدو (اﻫتزاز) ک‪ 3‬دي او د ﻫغﻮى پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬تشــﻪ‬ ‫فضــا شــتﻪ‪ .‬د تﻮدوخ‪ 3‬زﻳاتﻴــده ددې باعث گر‪$‬ﻲ چ‪ 3‬د‬ ‫اتﻮمﻮﻧــﻮ او مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ اﻧرژي زﻳاتﻮالﻰ ومﻮمﻲ‪ .‬لﻪ دې املﻪ‬ ‫د دوى اﻫتزاز ډﻳرﻳ‪8‬ي‪ .‬د تحرک د زﻳاتﻮالﻲ پﻪ ﻧتﻴج‪ 3‬ک‪،3‬‬ ‫د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ ترمﻨ‪ #‬فاصلﻪ ډﻳر‪84‬ي‪ ،‬او ډﻳره تشــﻪ فضا مﻨ‪#‬‬ ‫تﻪ راوړي‪ .‬مﻮږ د دغﻪ د تشــ‪ 3‬فضا ډﻳر*ــت د اﻧبســاط پﻪ‬ ‫شکل گﻮرو کﻪ چﻴرې د جسم تﻮدوخﻪ کمﻪ شﻲ د جسم د‬ ‫مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ ترمﻨ‪ #‬فاصلﻪ کمﻴ‪8‬ي او جسم اﻧقباض کﻮي‪.‬‬

‫سﻮړ جسم‬ ‫(‪ )1-6‬شکل‪ ،‬پﻪ تﻮدو او س‪7‬و جسمﻮﻧﻮ د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ‬ ‫حرکت *ﻴﻲ‬

‫‪9‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫اوس کﻮلﻰ شئ وواﻳئ چ‪ 3‬ول‪ 3‬ماﻳع د ترمامتر پﻪ ﻧل ک‪ 3‬پﻮرتﻪ ﻳا ک‪+‬تﻪ ‪$‬ﻲ؟‬

‫پــﻪ ﻫغــﻮ ماﻳعاتﻮ‪ ،‬گازاتﻮ او جامدو جســمﻮﻧﻮ ک‪ 3‬چ‪ 3‬اوږدوالﻰ‪ ،‬پلﻨﻮالﻰ او ډبلﻮالــﻰ ﻳ‪ 3‬د اﻧدازې لﻪ پلﻮه‬ ‫سره ﻧ‪8‬دې وي‪ ،‬پﻪ ﻫغﻮى ک‪ 3‬اﻧقباض او اﻧبساط مﻮږ تﻪ د حجم د بدلﻮن پﻪ شکل *کاري چ‪ 3‬دې ډول‬ ‫اﻧقباض او اﻧبساط تﻪ حجمﻲ اﻧقباض او اﻧبساط واﻳﻲ لکﻪ د فلزي ‪-‬لﻮل‪ 3‬او بﻮک‪ 92‬مثالﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫خﻮ پﻪ ﻫغﻮ جســمﻮﻧﻮ ک‪ 3‬چ‪ 3‬اوږدوالﻰ ﻳ‪ 3‬د پلﻨﻮالﻲ ﻳا ډبلﻮالﻲ پﻪ ﻧســبت زﻳات وي‪ ،‬لکﻪ ﻧرۍ مﻴل‪ 3‬ﻧﻮ‬ ‫اﻧقبــاض او اﻧبســاط د ﻫغﻮى پﻪ اوږدوالﻰ ک‪ 3‬د ﻫغﻮى د قطر پﻪ ﻧســبت زﻳات د لﻴــدو وړ دى‪ .‬دغﻪ ډول‬ ‫اﻧقبــاض او اﻧبســاط تﻪ د اوږدوالﻲ (طﻮلﻲ) اﻧقباض او اﻧبســاط واﻳﻲ‪$ .‬کﻪ چــ‪ 3‬د اوږدوالﻲ بدلﻴدل ﻳ‪3‬‬ ‫ﻧسبت ﻧﻮرو ابعادوتﻪ ډ‪4‬ر وي‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫کﻮمﻪ تجربﻪ چ‪ 3‬ﻻﻧدې *ﻮدل شﻮې‬ ‫ده‪ ،‬د ﻳﻮې مﻴل‪ 3‬د (طﻮلﻲ) اﻧبساط‬ ‫(‪ )1-7‬شکل‪ ،‬طﻮل‪ 3‬اﻧبساط *ﻴﻲ‬

‫دلﻴدو لپاره طرح شﻮې ده‪ .‬د شکل‬ ‫پﻪ مرستﻪ لﻪ خپلﻮ گروپﻮﻧﻮ سره پﻪ‬

‫عقربﻪ‬ ‫مﻴلﻪ‬

‫خبرو اترو ک‪ 3‬ولﻴکئ چ‪ 3‬دا تجربﻪ‬ ‫'ﻨ‪/‬ﻪ ترسره ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪0‬‬

‫پــﻪ پﻮرتﻨــﻲ فعالﻴت ﻳا تجربﻪ ک‪' 3‬ﻮمره چ‪ 3‬فلزي مﻴل‪ 3‬تﻪ زﻳاتﻪ تﻮدوخﻪ ورک‪7‬ل شــﻲ‪ ،‬پﻪ ﻫمغﻪ اﻧدازه د‬ ‫مﻴل‪ 3‬اوږدوالی زﻳات او عقربﻪ زﻳات اﻧحراف کﻮي‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫د ﻣﻮادو ﻓازوﻧﻪ‬ ‫تاسﻮ پﻪ تﻴرو کلﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د جامد‪ ،‬ماﻳع او گاز لﻪ حالتﻮﻧﻮ سره أشﻨا شﻮئ‪ ،‬دغﻮ حالتﻮﻧﻮتﻪ د مادې درې ‪-‬ﻮﻧﻲ‬ ‫حالتﻮﻧﻪ ﻳا فازوﻧﻪ واﻳﻲ‪ .‬د دې لپاره چ‪ 3‬دغﻪ حالتﻮﻧﻪ مﻮ *ﻪ زده شﻲ‪ ،‬ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫پﻪ خپلﻮ ډلﻮ ک‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې مﻮضﻮع‪/‬اﻧﻮ بحث وک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ د 'ﻮ جامدو‪ ،‬ماﻳع او 'ﻮ گازوﻧﻮ ﻧﻮمﻮﻧﻪ ولﻴکئ‪.‬‬‫ کﻮ*) وک‪7‬ئ چ‪ 3‬د ماﻳع‪،‬جامد او گاز مﻮادو گ‪6‬و خﻮاصﻮ تﻪ پﻪ پام سره د ﻫر ﻳﻮه لپاره تعرﻳف ولﻴکئ او ﻻﻧدې جمل‪ 3‬پﻪ‬‫مﻨاسب ډول بشپ‪7‬ې ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫جامدات ﻫغﻪ مﻮاد دي چ‪! 3‬اکلﻲ‪ ......................‬او ‪ ..........................‬لري‪.‬‬ ‫‪ ......................‬ﻫغﻪ مﻮاد دي چ‪! 3‬اکلﻰ حجم لري‪ ،‬خﻮ !اکلﻰ ‪ .................‬ﻧﻪ لري‪.‬‬ ‫‪ ......................‬ﻫغﻪ مﻮاد دي چ‪ 3‬ﻧﻪ ‪ ....................‬لري او ﻧﻪ !اکلی ‪ ....................‬لري‪.‬‬

‫د مﻮادو د تﻮدوخ‪ 3‬اخﻴستل او ﻳا د تﻮدوخ‪ 3‬لﻪ ﻻسﻪ ورکﻮل‪ ،‬د مادې د فاز (حالت) د بدلﻴدو باعث گر‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ دې معﻨا چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬لﻪ ورکﻮلﻮ او ﻳا اخﻴســتلﻮ ســره کﻮلﻰ شــﻮ‪ ،‬ﻳﻮ جامد جسم پﻪ ماﻳع‪ ،‬ماﻳع پﻪ گاز او‬ ‫گاز پﻪ ماﻳع ﻳا جامد تبدﻳل ک‪7‬و‪.‬‬

‫ذوبان او اﻧجﻤاد‬ ‫پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬د ﻳﻮه جامد جسم شکل ول‪ 3‬ﻧﻪ بدل‪85‬ي؟‬ ‫د ﻳﻮ جامد جســم مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ ﻳﻮ پر بل باﻧدې د جاذب‪ 3‬شــدﻳده قﻮه واردوي‪ .‬پﻪ دې ډول چ‪ 3‬ﻫر مالﻴکﻮل‬ ‫پﻪ خپل ‪$‬اى ک‪ 3‬د اﻫتزاز پﻪ حال ک‪ 3‬دى او ﻧﻪ شﻲ کﻮلﻰ چ‪ 3‬خپل‪ 3‬اړﻳک‪ 3‬لﻪ خپلﻮ گاوﻧ‪6‬ﻳﻮ مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ‬ ‫سره پرې ک‪7‬ي او أزاد حرکت وک‪7‬ي‪ .‬البتﻪ ﻫر مالﻴکﻮل پﻪ خپل ‪$‬اى ک‪ 3‬اﻫتزازي حرکت لري‪ .‬کلﻪ چ‪3‬‬ ‫مﻮږ جامد جسم تﻪ تﻮدوخﻪ ورکﻮو‪ ،‬دغﻪ مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ اﻧرژي اخلﻲ‪ ،‬د دوى د اﻫتزاز د لمﻨ‪ 3‬اﻧدازه لﻮﻳﻴ‪8‬ي‬ ‫او ترمﻨ‪ #‬ﻳ‪ 3‬مﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬فاصلﻪ زﻳاتﻴ‪8‬ي (اﻧبساط کﻮي)‪.‬‬ ‫کــﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬ورکﻮل ادامــﻪ پﻴداک‪7‬ي‪ ،‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ اﻫتزاز ډ‪4‬ر او ﻻ ډ‪4‬ر‪4‬ــ‪8‬ي‪ .‬تر دې چ‪ 3‬ﻫر مالﻴکﻮل‬ ‫کﻮلﻰ شــﻲ لﻪ خپلﻪ ‪$‬اﻳﻪ حرکت وک‪7‬ي او د ﻳﻮه بل مالﻴکﻮل ‪$‬اى وﻧﻴســﻲ‪ .‬پﻪ دې حالت ک‪ 3‬جامد پﻪ‬ ‫ماﻳع بدلﻴ‪8‬ي‪ .‬دغﻪ عمل تﻪ ذوبان (وﻳل‪ 3‬ک‪5‬دل) واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬ﻫﻐ‪ 3‬درج‪ 3‬تﻪ چ‪ 3‬جاﻣد پﻪ وﻳﻠﻲ ک‪5‬دو پﻴﻞ کﻮي‪ ،‬د ذوبان ﻧﻘﻄﻪ واﻳﻲ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ب‪5‬ﻼ‪ ،‬ب‪5‬ل مﻮاد د وﻳلﻲ ک‪5‬دو ب‪5‬ﻼ‪ ،‬ب‪5‬ل‪ 3‬ﻧقط‪ 3‬لري‪ .‬پﻪ (‪ )1-8‬جدول ک‪ 3‬د 'ﻮ مادو د وﻳلﻲ ک‪5‬دو درج‪3‬‬ ‫*ﻮدل شﻮي دي‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫ماده‬

‫د ذوبان ﻧقطﻪ (‪) C‬‬

‫اوسپﻨﻪ‬ ‫مس‬ ‫تﻨگستﻦ‬ ‫سﻴماب‬ ‫الکﻮل‬

‫‪1535‬‬ ‫‪1083‬‬ ‫‪3410‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫‪-117‬‬

‫د (‪ )1-8‬جدول‪ ،‬د ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ مﻮادو د وﻳل‪ 3‬ک‪5‬دو درج‪* 3‬ﻴﻲ‬

‫د برﻳ‪+‬ــﻨاﻳﻲ مﻨقل‪- ،‬روپ‪ ،‬داش‪ ،‬بخارۍ او داس‪ 3‬ﻧﻮرو برﻳ‪+‬ﻨاﻳﻲ وسﻴلﻮ سﻴمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬لﻮړ مقاومت لري‬ ‫د تﻨ‪/‬ستﻦ لﻪ فلز 'خﻪ جﻮړﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ چﻴرې ماﻳع د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧرژي لﻪ ﻻسﻪ ورک‪7‬ي (ﻫغﻪ س‪7‬ه شﻲ) او د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ را !ﻴ"ﻪ شﻲ‪ ،‬د ﻫغ‪3‬‬ ‫مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ خپلﻪ اﻧرژي لﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي او د ﻫغﻮى د حرکت سرعت ﻳا د اﻫتزاز لمﻦ کم‪85‬ي‪ .‬کﻪ س‪7‬ولﻮ‬ ‫تﻪ ادامﻪ ورک‪7‬و‪ ،‬ﻫغﻪ حالت تﻪ رســ‪85‬و چ‪ 3‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ ﻳﻮ پر بل باﻧدې د *ــﻮﻳ‪5‬دو او پﻪ جسم ک‪ 3‬د ‪$‬اى‬ ‫د بدلﻴدو پﻪ ‪$‬اى ﻳﻮازې پﻪ خپل ‪$‬اى ک‪ 3‬اﻫتزاز کﻮي لﻪ دې املﻪ دغﻪ جســم کﻮلﻰ شــﻲ چ‪ 3‬ﻧﻮر خپل‬ ‫شــکل وســاتﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ حقﻴقت ک‪ 3‬ماﻳع پﻪ جامد بدلﻪ شﻮې ده‪ .‬د ﻣاﻳﻊ پﻪ جاﻣد بدﻟﻴدوتﻪ اﻧجﻤاد واﻳﻲ‪،‬‬

‫او د تﻮدوخــ‪ 3‬ﻫﻐــ‪ 3‬درج‪ 3‬تﻪ چ‪ 3‬ﻣاﻳﻊ پﻪ جاﻣــد بدﻟﻮي د اﻧجﻤاد ﻧﻘﻄﻪ ﻳا درجﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬د مﻮادو د‬ ‫وﻳل‪ 3‬ک‪5‬دو (ذوبان) او اﻧجماد ﻧقطﻪ ﻳﻮه ده‪ .‬د بﻴلگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬ﻳخ پﻪ صفر تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ک‪ 3‬وﻳلﻲ ک‪85‬ي او‬ ‫اوبﻪ ﻫم د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ ﻫمدې درج‪ 3‬ک‪ 3‬مﻨجمد‪84‬ي‪ ،‬ﻧﻮ کﻮلﻰ شﻮ چ‪ 3‬د اﻧجماد او وﻳل‪ 3‬ک‪5‬دو (ذوبان)‬ ‫پﻪ ﻧقطﻪ ک‪ 3‬ﻳﻮه ماده د جامد او ماﻳع پﻪ دوو حالتﻮ ک‪ 3‬ولرو‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اوبﻮ د وﻳلﻲ ک‪5‬دو د تﻮدوخ‪ 3‬درج‪ 3‬اﻧدازه کﻮل‪:‬‬ ‫پﻪ ﻳﻮه گﻴﻼس ک‪ 3‬د ﻳخ !ﻮ!‪ 3‬واچﻮئ او پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ ترمامتر ک‪85‬دئ‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬د ﻳخ !ﻮ!‪ 3‬پﻪ وﻳلﻲ ک‪5‬دو پﻴل کﻮي‪ ،‬د‬ ‫تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳ‪ 3‬ولﻮلئ‪.‬‬ ‫خپل‪ 3‬ﻧتﻴج‪ 3‬ﻳادداشت ک‪7‬ئ‪ .‬أﻳا !ﻮلﻮ گروپﻮﻧﻮ ﻳﻮ شان ﻧتﻴج‪ 3‬ﻻس تﻪ راوړي دي؟ کﻪ ‪$‬ﻮاب مﻮ مﻨفﻲ وي‪' ،‬ﻪ دلﻴل ورتﻪ لرئ؟‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫أﻳا کﻮلﻰ شــﻮ چ‪ 3‬ﻳﻮه اﻧدازه اوســپﻨﻪ‪ ،‬پﻪ ﻳﻮه مســﻲ لﻮ*ﻲ ک‪ 3‬وﻳل‪ 3‬ک‪7‬و؟ 'رگﻨده ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪( .‬د پﻮ*ــتﻨ‪ 3‬د ‪$‬ﻮابﻮلﻮ لپاره لﻪ (‪)۱-۶‬‬ ‫جدول 'خﻪ کار واخلئ‪).‬‬

‫تبخﻴر او َﻣﻴَﻌان‬ ‫ستاسﻮ پﻪ ﻧظر کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮه تﻮده ډوډۍ تر ﻳﻮه وختﻪ پﻮرې پﻪ أزاده ﻫﻮا ک‪ 3‬پات‪ 3‬شﻲ‪ ،‬ول‪ 3‬وچ‪85‬ي؟‬ ‫(‪ )1-9‬شــکل تــﻪ پام وکــ‪7‬ئ‪ .‬ﻫغﻪ مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د اوبﻮ پرمخ دي‪ ،‬د شــاوخﻮا مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ پﻪ واســطﻪ‬ ‫جذب‪85‬ي‪ .‬دغﻪ دجذب عملﻴﻪ د دې باعث ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻫغﻮى وﻧﻪ شﻲ کﻮلﻰ لﻪ اوبﻮ 'خﻪ ﻫﻮا تﻪ ﻻړشﻲ‪،‬‬ ‫ﻧﻮ د اوبﻮ پر مخ پات‪ 3‬ک‪85‬ي‪ .‬خﻮ دا چ‪ 3‬د ماﻳع پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ پر لﻪ پســﻲ پﻪ حرکت ک‪ 3‬دي‪ ،‬تل‬ ‫ﻳﻮ لﻪ بل سره لگ‪85‬ي‪ .‬د ماﻳع پﻪ سطح ک‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ د دغﻮ !کروﻧﻮ پﻪ واسطﻪ ﻳﻮه اﻧدازه اﻧرژي تر‬ ‫ﻻسﻪ کﻮي چ‪ 3‬د جذب پر قﻮې باﻧدې پﻮره برﻳال‪ 9‬وي‪ .‬دغﻪ مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ کﻮلﻰ شﻲ چ‪ 3‬د ماﻳع لﻪ سطح‪3‬‬ ‫'خﻪ جدا او ﻫﻮا تﻪ الﻮزي ﻳعﻨ‪ 3‬تبخﻴرﻳ‪8‬ي‪.‬‬

‫(‪ )1-9‬شکل‪ ،‬پﻪ ﻫر مالﻴکﻮل باﻧدې د ﻧﻮرو مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ لﻪ خﻮا قﻮه‬ ‫واردﻳ‪8‬ي‪.‬‬

‫'رﻧگــﻪ چــ‪ 3‬پﻪ دې ډول تبخﻴرک‪ 3‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ د ماﻳع لﻪ ســطح‪' 3‬خﻪ جﻼ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻧﻮ ســطحﻲ تبخﻴر‬ ‫ورتﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫تبخﻴر پﻪ ﻻﻧدې عﻮاملﻮ پﻮرې اړه لري‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ماﻳعات د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ ﻫره درجﻪ ک‪ 3‬تبخﻴر ک‪85‬ي‪ ،‬خﻮ د ﻳﻮې ماﻳع د زر تبخﻴر‪4‬دو مﻴزان د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ درج‪3‬‬ ‫پﻮرې اړه لري‪ .‬ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬دﻳﻮې ماﻳع د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ زﻳاتﻪ شﻲ ﻫﻮمره ﻳ‪ 3‬د تبخﻴر سرعت ﻫم ډﻳر‪84‬ي‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪ -۲‬ﻳﻮ بل عامل چ‪ 3‬د تبخﻴر سرعت زﻳاتﻮي د ماﻳع سطح‪ 3‬لﻪ لﻮﻳﻮالﻲ 'خﻪ‬ ‫عبــارت ده چ‪ 3‬لﻪ ﻫغ‪' 3‬خﻪ شــاوخﻮا چاپﻴرﻳال تﻪ د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ د تﻴ‪+‬ــت‪3‬‬ ‫امکان زﻳاتﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻳﻮ بل عامل چ‪ 3‬د تبخﻴر د ســرعت پﻪ زﻳاتﻮالﻰ ک‪ 3‬برخﻪ لري‪ ،‬د فشــار‬ ‫ﻼ د ﻫﻮا‬ ‫کم‪5‬دل دي‪ .‬ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬د ماﻳع پر سطح باﻧدې فشار کم شﻲ‪( ،‬مث ً‬ ‫(‪ )1-10‬شکل‪ ،‬د اوبﻮ مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ د اوبﻮ لﻪ‬ ‫لمدو جامﻮ 'خﻪ ﻫﻮا تﻪ ‪$‬ﻲ او تبخﻴر ک‪85‬ي‬

‫فشار ل‪ 8‬شﻲ)‪ ،‬ﻫﻮمره ﻳ‪ 3‬د تبخﻴر سرعت ډ‪4‬ر‪84‬ي‪.‬‬

‫'‪75‬ﻧﻴزه پروژه‬ ‫اص‬

‫در‬

‫تن د‬

‫هغ ع امل‬ ‫زده‬ ‫ت د‬

‫ف ر ئ تبخ‬ ‫د‬

‫ن‬

‫س مسا‬

‫ما ع ل سطح‬

‫ل‬

‫شئ ل م‬

‫اندازه ا ب ا‬

‫‪ 98oC‬ت د خ ر‬

‫خ تبخ‬

‫برخ لر‬ ‫ل م‬

‫ر‬

‫ل‬

‫ر ت‬

‫مشخص ئ‬

‫ل د‬ ‫ل‬

‫م ع امل‬

‫د‬

‫ه اندازه فلز ل‬

‫د‬

‫ت د د ‪ 50oC‬ت د خ ا د م ل‬ ‫خ ز ات ا ب تبخ ر ش‬

‫مل‬

‫د‬

‫ل‬ ‫هل‬

‫د م ل د‬ ‫اندازه ا ب ا‬

‫ا‬

‫ل‬

‫مل‬

‫رئ‬ ‫ست راغل‬

‫ال‬

‫راخ ا‬

‫ا ل‬

‫ه‬

‫ت د‬

‫ن فلز ل‬ ‫‪ 98oC‬ت د خ ر‬

‫خ ز ات ا ب تبخ ر ش‬ ‫ه‬

‫س مسا‬

‫د‬

‫د ص رت‬

‫هم‬

‫ل‬

‫ئ‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫پﻪ سﻬارﻧ‪ 9‬س‪7‬ه ﻫﻮا ک‪ 3‬مﻮ ډ‪4‬ر ‪$‬لﻪ *اﻳﻲ د ﻫغ‪ 3‬پرخ‪ 3‬د 'ا'کﻮ لﻪ لﻴدو 'خﻪ چ‪ 3‬د ُگل پﻪ پا‪1‬ﻮ پرتﻪ وي‪ ،‬خﻮﻧد اخﻴستی وي‪ .‬دا فکر‬ ‫مﻮ ک‪7‬ى دى چ‪' 3‬ﻨگﻪ د پرخ‪( 3‬شبﻨم) 'ا'ک‪ 3‬د ُگل پا‪ 31‬تﻪ رس‪5‬دلﻲ دي؟‬ ‫ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره ک‪7‬ئ چ‪ 3‬د پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب رو*اﻧﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د ﺿرورت وړ ﻣﻮاد او ساﻣان‪ :‬اوبﻪ‪ ،‬د اوبﻮ د تﻮدولﻮ لﻮ*ﻰ او ﻳﻮ *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ ﻳا‬ ‫فلزي پ‪5‬شقاب‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‬

‫اوبﻮ تﻪ تﻮدوخﻪ ورک‪7‬ئ او لﻪ شکل سره سم پ‪5‬شقاب د لﻮ*ﻲ مخ تﻪ وﻧﻴسئ‪.‬‬ ‫د خپلﻮ لﻴدﻧﻮ کتﻨﻮ ﻧتﻴج‪' 3‬رگﻨدې ک‪7‬ئ او وواﻳئ چ‪ 3‬پر پ‪5‬شقاب باﻧدې د‬ ‫اوبﻮ 'ا'ک‪ 3‬لﻪ کﻮمﻪ شﻮل؟‬ ‫(‪ )1-11‬شکل‬

‫دا مﻮ زده ک‪7‬ل چ‪ 3‬کلﻪ ﻳﻮ ماﻳع تﻮده ک‪7‬و‪ ،‬تبخﻴر ک‪85‬ي او گازي حالت پﻴدا کﻮي‪ .‬پﻪ پﻮرتﻨ‪ 3‬فعالﻴت ک‪ 3‬مﻮ‬ ‫ﻫم ولﻴدل چ‪ 3‬کلﻪ اوبﻪ تﻮدې ک‪7‬و‪ ،‬تبخﻴر ک‪85‬ي او کلﻪ چ‪ 3‬د اوبﻮ ب‪7‬اسﻮﻧﻪ (بخارات) لﻪ ﻳﻮ ساړه جسم‪،‬‬ ‫لکﻪ‪ :‬بشقاب سره ولگ‪85‬ي‪ ،‬بﻴرتﻪ د اوبﻮ پﻪ 'ا'کﻮ (پﻪ ماﻳع حالت) بدل‪85‬ي‪.‬‬ ‫'ﻨگﻪ چ‪ 3‬ماﻳع کﻮلﻰ شﻲ پﻪ گاز بدلﻪ شﻲ (تبخﻴر شﻲ)‪ ،‬دغﻪ ډول گاز کﻮلﻰ شﻲ‪ ،‬پﻪ ماﻳع بدل شﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ ﻣاﻳﻊ د گاز بدﻟﻴدو تﻪ َﻣﻴَﻌان واﻳﻲ‪.‬‬ ‫کلــﻪ چــ‪ 3‬ﻳﻮه ماده پﻪ گاز حالت ک‪ 3‬وي‪ ،‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬أزاد حرکت کﻮي او ﻫر مالﻴکﻮل پﻪ ﻫمغﻪ اﻧدازه‬ ‫اﻧرژي لري چ‪ 3‬د ﻧﻮرو مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ د مالﻴکﻮلﻲ جاذب‪ 3‬قﻮې د تآثﻴر ﻻﻧدې ﻧﻪ را‪$‬ﻲ‪ .‬کﻪ دا گاز سﻮړ ک‪7‬و‪،‬‬ ‫ﻳعﻨ‪ 3‬اﻧرژي ﻳ‪ 3‬د حرارتﻲ اﻧرژۍ پﻪ ډول ترﻳﻨﻪ خارج ک‪7‬و‪ ،‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ سرعت کم‪85‬ي‪ .‬کﻪ د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ‬ ‫ســ‪7‬ولﻮتﻪ دوام ورک‪7‬و‪ ،‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ ســرعت بﻪ ﻧﻮر ﻫم ل‪ 8‬شﻲ‪ ،‬تر دې چ‪ 3‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﻫم ﻳﻮ د بل د‬ ‫مالﻴکﻮلﻲ جاذب‪ 3‬قﻮې تر اغﻴزې ﻻﻧدې را‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ دې حالت ک‪ 3‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ مﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬فاصلﻪ ﻧسبت گازي حالت تﻪ ډﻳره کم‪85‬ي او گاز پﻪ ماﻳع بدل‪85‬ي‪.‬‬ ‫دا حالت پﻪ ﻫغﻪ تجربﻪ ک‪ 3‬چ‪ 3‬تاسﻮ تر سره ک‪7‬ې ده‪ ،‬رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ .‬د اوبﻮ د ب‪7‬اس (بخار) مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ‬ ‫لﻪ ﻳﻮې ســ‪7‬ې ســطح‪ ،3‬لکﻪ‪* :‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ ﻳا فلزي پ‪5‬شقاب ســره لگ‪85‬ي‪ ،‬ﻧا'اپﻪ ﻳخ‪85‬ي‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬خپلﻪ‬ ‫اﻧرژي باﻳلﻲ او پﻪ اوبﻮ بدل‪85‬ي‪.‬‬

‫(‪ )1-12‬ب شکل‪ ،‬د گاز پﻪ‬ ‫فشار ورکﻮلﻮ سره د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ‬ ‫مﻨ‪%‬ﻨ‪ 9‬فاصل‪ 3‬کمﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫(‪ )1-12‬الف شکل‬

‫‪15‬‬

‫د گاز پــﻪ ماﻳع بدلﻮلﻮ لپاره د گاز د فشــار ورکﻮلﻮ لﻪ طرﻳق‪' 3‬خﻪ ﻫم اســتفاده ک‪5‬ــ‪8‬ي‪ ،‬لکﻪ‪ :‬د (‪)1-12‬‬ ‫شکل‪ ،‬د گاز !اکلﻰ حجم د فشار پﻪ واسطﻪ کمﻮي‪ .‬د گاز د حجم پﻪ کم‪5‬دو سره‪ ،‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ !کر لﻪ‬ ‫ﻳﻮ بل سره ډ‪4‬ر‪84‬ي او د دې !کر پﻪ اثر د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ اﻧرژي د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧرژۍ پﻪ تﻮگﻪ لﻮ*ﻲ تﻪ اﻧتقال‪85‬ي‬ ‫او لﻮ*ﻰ تﻮد‪84‬ي‪ .‬کﻪ فشار پﻪ پﻮره اﻧدازه ډ‪4‬ر شﻲ‪ ،‬لﻴدل ک‪85‬ي چ‪ 3‬گاز پﻪ ماﻳع بدل شﻮى دى‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ‪ :‬کﻪ د گاز کﻮچﻨی بالﻮن و*ﻮروئ‪ ،‬احساس کﻮئ چ‪ 3‬د ﻫغﻪ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ماﻳع *ﻮر‪84‬ي‪.‬‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬د ﻫغﻪ سر خﻼصﻮئ‪ ،‬گاز ور'خﻪ خارج‪85‬ي‪ .‬دا مطلب 'ﻨگﻪ رو*اﻧﻪ کﻮلﻰ شئ؟‬

‫ﻏﻠﻴان (اﻳش‪5‬دل)‬ ‫تبخﻴر زﻳاتره د ماﻳع لﻪ ســطح‪' 3‬خﻪ صﻮرت ﻧﻴســﻲ او ﻫر 'ﻮمره چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ډ‪4‬ره شــﻲ‪ ،‬د‬ ‫تبخﻴر سرعت ډ‪4‬ر‪84‬ي‪ ،‬خﻮ کلﻪ چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳﻮه داس‪ 3‬حد تﻪ ورس‪85‬ي چ‪ 3‬ﻧﻮر تغﻴﻴر وﻧﻪ ک‪7‬ي‪،‬‬ ‫د ماﻳع د مﻨ‪ #‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ ﻫم تبخﻴر ک‪85‬ي او د ماﻳع دﻧﻨﻪ گاز پﻮک‪ 92‬جﻮړ وي چ‪ 3‬د ﻫغ‪ 3‬سطح‪ 3‬تﻪ را‪$‬ﻲ‬ ‫او ﻫﻮا تﻪ الﻮزي‪ .‬دا ﻫماغﻪ حالت دى چ‪ 3‬واﻳﻮ ماﻳع اﻳش‪85‬ي‪ .‬د ماﻳع جﻮش‪5‬دو تﻪ پﻪ علمﻲ اصطﻼح ک‪3‬‬ ‫غلﻴان ﻳا اﻳشﻴدل واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬ﻫغﻪ درجﻪ چ‪ 3‬ماﻳع پﻪ ک‪ 3‬اﻳش‪85‬ي‪ ،‬د غلﻴان ﻧقطﻪ ﻳا درجﻪ بلل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اوبﻮ د ا‪4‬ش‪5‬دو ﻧﻘﻄ‪ 3‬اﻧدازه کﻮل او د تﻮدوخ‪ 3‬درج‪ 3‬د بدﻟﻴدو ﻟﻴدل‪:‬‬

‫ساﻣان او د اړتﻴا وړ ﻣﻮاد‪ :‬د اوبﻮ تﻮدولﻮ لپاره لﻮ*ﻰ‪ ،‬ترمامتر او د تﻮدولﻮ ﻳﻮه وسﻴلﻪ‪( .‬الکﻮلﻲ‬ ‫'راغ ﻳا مﻨقل)‪ ،‬ﻧغری‪ ،‬ﻧﻪ سﻮ‪$‬ﻴدوﻧکﻲ جال‪ 9‬د اړتﻴا پﻪ اﻧدازه اوبﻪ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪ :‬اوبﻪ پﻪ لﻮ*ﻲ ک‪ 3‬واچﻮئ او د ‪-‬رمﻮلﻮ پﻪ وسﻴل‪ 3‬باﻧدې ﻳ‪ 3‬ک‪85‬دئ‪ .‬د ﻫرې دقﻴق‪ 3‬پﻪ‬ ‫پاى ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ولﻴکئ‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬اوبﻪ پﻪ جﻮش راشﻲ د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳ‪ 3‬ولﻴکئ‬ ‫او پر‪84‬دئ چ‪ 3‬اوبﻮ اﻳش‪85‬ي او د اوبﻮ لﻪ جﻮشﻴدو 'خﻪ 'ﻮ دقﻴق‪ 3‬وروستﻪ پﻪ ﻫره دقﻴقﻪ ک‪3‬‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ولﻴکئ‪ .‬د خپلﻮ لﻴدﻧﻮ کتﻨﻮ د ﻧتﻴج‪ 3‬پﻪ اړه پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫(‪ )1-13‬شکل‪ ،‬د اوبﻮ ا‪4‬شﻴدو (غلﻴان) د تﻮدوخ‪ 3‬درج‪ 3‬اﻧدازه کﻮل‬

‫‪16‬‬

‫'ﻨگﻪ چ‪ 3‬مﻮ پﻪ فعالﻴت ک‪ 3‬ولﻴدل‪ ،‬کلﻪ چ‪ 3‬اوبﻪ تﻮدوو‪ ،‬د ﻫغ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ پﻪ مرتب ډول د غلﻴان‬ ‫تر درج‪ 3‬پﻮري لﻮړ‪84‬ي‪.‬‬ ‫خﻮ تاسﻮ ولﻴدل چ‪ 3‬د ماﻳع د اﻳش‪5‬دو پﻪ وخت ک‪ 3‬د ﻫغ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ثابتﻪ پات‪ 3‬ک‪85‬ي‪ .‬کﻮمﻪ تﻮدوخﻪ‬ ‫چ‪ 3‬ماﻳع تﻪ ورکﻮل ک‪85‬ي‪ ،‬فقط د ماﻳع د تبخﻴر باعث ک‪85‬ي او د تبخﻴر سرعت زﻳاتﻮي‪ .‬د ﻫرې ماﻳع د غلﻴان‬ ‫ﻧقطﻪ (د تﻮدوخ‪ 3‬ﻫغﻪ درجﻪ چ‪ 3‬ماﻳع پﻪ ک‪ 3‬پﻪ اﻳش‪5‬دو را‪$‬ﻲ) ﻧسبت بل‪ 3‬ماﻳع تﻪ تﻮپﻴر کﻮي‪.‬‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ ‪:‬‬ ‫ستاسﻮ پﻪ ﻧظر أﻳا اوبﻪ تل پﻪ ‪ 100 C‬ک‪ 3‬اﻳش‪85‬ي؟‬ ‫‪o‬‬

‫بل عامل چ‪ 3‬د غلﻴان د ﻧقط‪ 3‬پﻪ !اکلﻮ ک‪ 3‬مﻬمﻪ برخﻪ لري‪ ،‬ﻫغﻪ فشــار دى چ‪ 3‬د ماﻳع پر ســطح باﻧدې‬ ‫واردﻳ‪8‬ي (لکﻪ پﻪ ﻳﻮه سر خﻼصﻲ لﻮ*ﻲ ک‪ 3‬د ﻫﻮا فشار)‪ .‬ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬د ماﻳع پر سطح فشار زﻳات‪85‬ي‪ ،‬د‬ ‫غلﻴان ﻧقطﻪ ﻳ‪ 3‬لﻮړ‪84‬ي او ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬د ماﻳع پر سطح فشار کمﻴ‪8‬ي‪ ،‬د غلﻴان ﻧقطﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫم را !ﻴ"‪85‬ي‪.‬‬ ‫گاز‬

‫تبخﻴر‬

‫مﻴعان‬

‫ماﻳع‬

‫ذوبان‬

‫اﻧجماد‬

‫جامد‬

‫(‪ )1-14‬شکل‬

‫تصﻌﻴد او تکاثﻒ‬ ‫ستاسﻮ پﻪ ﻧظر أﻳا کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ جامد جسم تﻮدوو لﻮم‪7‬ى بﻪ پﻪ ماﻳع او بﻴا بﻪ پﻪ ‪-‬از بدل شﻲ؟‬ ‫پﻪ (‪ )1-15‬شــکل ک‪ 3‬تاســﻮ د کاربﻦ ډاى اکســاﻳد ﻳﻮه !ﻮ!ﻪ وﻳﻨئ‪ .‬جامد کاربﻦ ډاى اکساﻳد تﻪ وچ ﻳخ ﻫم‬ ‫واﻳﻲ او لﻪ دې مادې 'خﻪ د ساﻳﻨس پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ تجربﻮ ک‪ 3‬ﻫم ‪"-‬ﻪ اخﻴستل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫دا ماده پﻪ زړه پﻮرې خاصﻴت لري‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬د ﻫغ‪ 3‬ﻳﻮې !ﻮ!‪ 3‬تﻪ معمﻮلﻲ درجﻪ تﻮدوخﻪ ورک‪7‬و‪ ،‬ﻧﻮ و بﻪ ﻳ‪ 3‬گﻮرئ‬ ‫چ‪ 3‬ﻫره ش‪5‬بﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮه اﻧدازه تبخﻴر‪84‬ي او دا تبخﻴر ﻫغﻪ شان دى چ‪ 3‬د ﻳخ دﻳﻮې معمﻮلﻲ !ﻮ!‪ 3‬پر خﻼف کﻮم‬ ‫شﻰ ﻧﻪ لمدوي‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬دا چ‪ 3‬کاربﻦ ډای اکســـاﻳد د زﻳاتـرو مﻮادو پر خﻼف چ‪ 3‬لﻮم‪7‬ى لﻪ جامد حالت 'خﻪ‬ ‫پﻪ ماﻳع تبدﻳل شﻲ او بﻴا پﻪ گاز بدل‪85‬ي‪ ،‬مستقﻴما ً لﻪ جامد حالت 'خﻪ پﻪ گاز بدل‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫دې حاﻟت تﻪ چ‪ 3‬جاﻣد پﻪ ک‪ 3‬ﻣستﻘﻴﻤ ًا تبخﻴر ﻳا (پﻪ گاز بدﻟ‪85‬ي) تصﻌﻴد وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ .‬تصعﻴد پﻪ ﻧﻮرو مﻮادو‪،‬‬ ‫لکــﻪ‪ :‬اﻳﻮدﻳــﻦ ک‪ 3‬ﻫم رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬و شــراﻳطﻮ ک‪ 3‬تصعﻴد پﻪ معمﻮلــﻲ ﻳخ ک‪ 3‬ﻫم رامﻨ‪%‬تﻪ‬ ‫ک‪5‬دای شﻲ‪.‬‬ ‫د بﻴلگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬کلﻪ چ‪ 3‬د ژم‪ 3‬پﻪ ډﻳره ﻳخﻪ ورځ ک‪ 3‬مﻴﻨ‪%‬ل شــﻮې جام‪ 3‬پﻪ طﻨاب و‪7$‬وو‪ ،‬لﻮم‪7‬ى د‬ ‫جامﻮ اوبﻪ ﻳخ وﻫﻲ‪ .‬وروستﻪ پﻪ ډﻳره أرام‪ ،9‬پرتﻪ لﻪ دې چ‪ 3‬اوبﻪ شﻲ‪ ،‬پﻪ بخار بدل‪85‬ي (تصعﻴد ک‪85‬ي)‪ .‬کﻪ‬ ‫'ﻮ ساعتﻪ وروستﻪ جام‪ 3‬کﻮ!ﻲ تﻪ د ﻧﻨﻪ راوړو‪ ،‬گﻮرو چ‪ 3‬تر ﻳﻮې زﻳاتﻲ اﻧدازې پﻮرې وچ‪ 3‬شﻮي دي‪.‬‬

‫(‪ )1-15‬شکل‪ ،‬جامد کاربﻦ داي اکساﻳد او ﻳا وچ ﻳخ‬

‫کلﻪ کلﻪ گاز ﻫم کﻮلﻰ شــﻲ چ‪ 3‬پﻪ مســتقﻴمﻪ تﻮگﻪ پﻪ جامد تبدﻳل شــﻲ‪ .‬د بﻴلگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ ،‬ﻫغﻪ کﻨگلﻮﻧﻪ‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ ﻳخچال ک‪ 3‬د ﻧﻨﻪ جﻮر‪84‬ي او ﻳا ﻫغﻪ کﻨگلﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د ژمﻲ پﻪ ســ‪7‬و شــپﻮ ک‪ 3‬د ک‪7‬ک‪ 9‬د *ﻴ‪+‬ــ‪ 3‬پر‬ ‫مخ جﻮړ‪84‬ي‪ .‬دﻏ‪ 3‬پﻴ‪ 3+‬تﻪ چ‪ 3‬د تصﻌﻴد ﻋکس دى تکاثﻒ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫گاز‬

‫د تﻮدوخﻴزې اﻧرژي ﻻستﻪ راوړل‬

‫تصعﻴد‬

‫تکاثف‬

‫د تﻮدوخﻴزې اﻧرژى لﻪ ﻻسﻪ ورکﻮل‬

‫جامد‬ ‫(‪ )1-16‬شکل‬

‫‪18‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫د ﻧقتالﻴﻨﻮ ‪-‬ﻮل‪( 9‬تابلﻴت) چ‪ 3‬پﻪ (‪ )1-17‬شکل ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬گﻮرئ چ‪ 3‬د کﻮﻳﻪ ضد دوا پﻪ تﻮ‪-‬ﻪ کارول کﻴ‪8‬ي او ﻫغﻪ د جامﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ږدي‬ ‫تر'ﻮ لﻪ کﻮﻳﻪ خﻮړلﻮ 'خﻪ جام‪ 3‬وساتﻲ‪.‬‬ ‫کﻪ د ﻧقتالﻴﻨﻮ 'ﻮ ‪-‬ﻮل‪ 9‬د جامﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ک‪85‬دئ و بﻪ گﻮرئ چ‪ 3‬ﻫغﻪ ورځ پﻪ ورځ کﻮچﻨ‪ 9‬ک‪85‬ي‪ .‬دغﻪ پﻴ‪+‬ﻪ کﻮلﻰ شئ تﻮضﻴح ک‪7‬ئ؟‬

‫(‪ )1-17‬شــکل‪ ،‬د ﻧفتالﻴــﻦ تابلﻴت چ‪ 3‬د‬ ‫جامــﻮ‪ ،‬د بــزى (کﻮﻳ‪ )3‬خــﻮړو د مخﻨﻴﻮي‬ ‫لپاره ‪$‬ﻨﻲ کار اخﻴستل ک‪85‬ي‬

‫د ﻧاخاﻟص‪ 9‬اﻏ‪5‬زې‬ ‫پﻪ ژم‪ 3‬ک‪ 3‬کلﻪ چ‪ 3‬پﻪ ســ‪7‬کﻮﻧﻮ باﻧدې واوره اورﻳدل‪ 3‬وي‪ ،‬د ســ‪7‬کﻮﻧﻮ کﻨ‪/‬ل ک‪5‬دلﻮ د مخﻨﻴﻮي لپاره پر ﻫغﻮ‬ ‫باﻧدې مالگﻪ شﻴﻨدي‪ .‬ستاسﻮ پﻪ ﻧظر مالگﻪ 'ﻨگﻪ کﻮلﻰ شﻲ د س‪7‬کﻮﻧﻮ د کﻨ‪/‬ل ک‪5‬دلﻮ مخﻪ وﻧﻴسﻲ؟‬ ‫پﻮرتﻨ‪ 9‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬تﻪ د ‪$‬ﻮاب ورکﻮلﻮ لپاره تاسﻮ باﻳد د ﻧاخالصﻮ مﻮادو اغ‪5‬زې د مﻮادو د وﻳل‪ 3‬کﻴدو‪ ،‬اﻧجماد او‬ ‫غلﻴان پر درجﻮ باﻧدې وپﻮﻫﻴ‪8‬ي‪ .‬د ﻻﻧدې فعالﻴت لﻪ تر سره ک‪5‬دو وروستﻪ بﻪ پر دغﻪ اغ‪5‬زو باﻧدې پﻮه شئ‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫ﻳﻮه اﻧدازه خالص‪ 3‬اوبﻪ لﻪ شکل سره سم تر ﻫغﻪ تﻮدې ک‪7‬ئ چ‪ 3‬جﻮش شﻲ‪.‬‬ ‫د تﻮدوخــ‪ 3‬درجﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ترمامتر اﻧدازه ک‪7‬ئ‪ ،‬وﻳــ‪ 3‬لﻴکئ‪ .‬بﻴا ﻳﻮ اﻧدازه مالگﻪ‬ ‫پﻪ اوبﻮ ک‪ 3‬واچﻮئ او پر‪84‬دئ چ‪ 3‬واﻳش‪85‬ي‪ .‬بﻴا د ا‪4‬ش‪5‬دو (غلﻴان) د تﻮدوخ‪3‬‬ ‫درجﻪ ولﻴکئ‪.‬‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ درجﻪ ک‪ 3‬کﻮم بدلﻮن گﻮرئ؟‬ ‫کﻪ د مالگ‪ 3‬پر ‪$‬اى لﻪ بﻮرې 'خﻪ کار واخلﻮ‪' ،‬ﻪ ﻧتﻴجﻪ بﻪ ترﻻسﻪ ک‪7‬و؟‬ ‫دغﻪ تجربﻪ ترسره ک‪7‬ئ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫‪105‬‬

‫(‪ )1-18‬شکل‪ ،‬د خالصﻮ اوبﻮ او د مال‪/‬ﻴﻨﻮ اوبﻮ د‬ ‫اﻳشﻴدو د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬مﻮﻧدل‬

‫د مالگ‪ 3‬غﻮﻧدې ﻳﻮه ماده چ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه خالصﻪ ماده لکﻪ لﻪ اوبﻮ ســره ﻳﻮ ‪$‬اى شــﻲ ﻧاخالصﻲ بلل ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻳــﻮه خالصﻪ ماده ک‪ 3‬د ﻧاخالص‪ 3‬زﻳاتــﻮل د ﻫغ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬فزﻳکﻲ خﻮاص بدلﻮي‪ .‬د ذوب او اﻧجماد ﻧقط‪3‬‬ ‫او د غلﻴان ﻧقطﻪ ﻫغﻪ خﻮاص چ‪ 3‬د ﻧاخالص‪ 9‬پﻪ اضافﻪ کﻮلﻮ سره بدل‪85‬ي‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫د دې فعالﻴت د ترســره کﻴدو پﻪ ترڅ ک‪ 3‬ﻫرو مرو متﻮجﻪ شــﻮي ﻳاســت چ‪ 3‬کلﻪ خالص‪ 3‬اوبﻪ د تﻮدوخ‪3‬‬ ‫پﻪ ﻳﻮه خاصﻪ درجﻪ ک‪ 3‬واﻳشــ‪85‬ي‪ ،‬وروســتﻪ د ﻧاخالص‪( 9‬مالگ‪ )3‬پﻪ زﻳاتﻮلﻮ ســره‪ ،‬د اوبﻮ د جﻮشــﻴدو د‬ ‫تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ زﻳات‪85‬ي‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬د اوبﻮ د غلﻴان ﻧقطﻪ پﻮرتﻪ ‪$‬ﻲ‪ .‬پﻪ ﻫمدې ډول‪ ،‬ﻧاخالص‪ 3‬د ﻳﻮې خالص‪3‬‬ ‫مادې د ذوب او اﻧجماد پر ﻧقط‪ 3‬ﻫم اثر کﻮي‪.‬‬ ‫د اﻧجماد او ذوب ﻧقطﻪ د ﻧاخالص‪ 9‬د شــتﻮن پﻪ اثر را !ﻴ"‪85‬ي‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬کﻪ خالص‪ 3‬اوبﻪ د سلســﻴﻮس پﻪ صفر‬ ‫درجﻪ ک‪ 3‬مﻨجمدې شﻲ‪ .‬ﻫغﻪ اوبﻪ چ‪ 3‬مالگﻪ پﻪ ک‪ 3‬حل شﻮې ده‪ ،‬پﻪ صفر درجﻪ ک‪ 3‬ﻧﻪ مﻨجمد ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫لﻪ صفر 'خﻪ 'ﻮ درج‪* 3‬کتﻪ (د صفر ﻻﻧدې) ک‪ 3‬ﻫم *اﻳﻲ چ‪ 3‬کﻨ‪/‬ل ﻧﻪ شﻲ‪ .‬اوس بﻪ تاسﻮ ﻫرو مرو‬ ‫ﻫغﻪ پﻮ*تﻨ‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ی شئ چ‪ 3‬لﻮم‪7‬ى مطرح شﻮې دي‪.‬‬ ‫د غلﻴــان د ﻧقطــ‪ 3‬او د ذوبــان او اﻧجماد د ﻧقطﻮ د اﻧدازې بدلﻮن د ﻧاخالص‪ 3‬مادې پﻪ ډول او مقدار پﻮرې‬ ‫ت‪7‬لﻲ دي‪ .‬دا خاصﻴت پﻪ ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧد ک‪ 3‬پﻪ زړه پﻮرې ﻧقش لري‪ .‬تاسﻮ حتما ً پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬پﻪ ژمﻲ ک‪3‬‬ ‫اﻧتﻲ فرﻳز (دﻳخ ضد) پﻪ ﻧامﻪ ﻳﻮ ماﻳع د مﻮ!ر پﻪ رادﻳاتﻮر ک‪ 3‬اچﻮي‪.‬‬ ‫اﻧتــﻲ فرﻳــز د ﻧاخالص‪ 9‬ﻳﻮ ډول دى چ‪ 3‬د مﻮ!ر پﻪ رادﻳاتﻮر ک‪ 3‬لﻪ اوبﻮ ســره گ‪846‬ي او د دې باعث ک‪85‬ي‬ ‫چ‪ 3‬د رادﻳاتﻮر د اوبﻮ د اﻧجماد ﻧقطﻪ ډ‪4‬ره را !ﻴ"ﻪ شﻲ او حتﻰ تر ‪ 20o C‬او د ‪ 30 o C‬پﻮرې کﻨ‪/‬ل‬ ‫ﻧﻪ شﻲ‪ .‬ﻧﻦ دﻳخﻮﻧﻮ پر ضد د اﻧجماد د ضد پﻪ خاصﻴت سرب‪5‬ره د جﻮش ضد خﻮاص‪ ،‬د زﻧگ ضد او د‬ ‫خﻮ ساکﻴدو ضد خﻮاص ﻫم پﻪ ﻧظر ک‪ 3‬ﻧﻴسﻮ‪ .‬پﻪ ﻫمدې علت *ﻪ ده چ‪ 3‬اﻧتﻲ فرﻳز د کا ل پﻪ اوږدو ک‪3‬‬ ‫د مﻮ!ر پﻪ رادﻳاتﻮر ک‪ 3‬مﻮجﻮد وي‪.‬‬

‫(‪ )1-19‬شکل‪ ،‬اﻧتﻲ فرﻳز ﻳا دﻳخ ضد‪،‬‬ ‫د مﻮ!روﻧﻮ پﻪ رادﻳاتﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬د اوبﻮ د‬ ‫کﻨ‪/‬ل ک‪5‬دو مخﻪ ﻧﻴسﻲ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫ﻫغﻪ 'ﻮک چ‪ 3‬شﻴرﻳخ جﻮړوي‪ ،‬د شﻴرﻳخ جﻮړولﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬مالگﻪ لﻪ ﻳخ سره گ‪6‬وي‪ .‬کﻪ ستاسﻮ پﻪ محل ک‪ 3‬شﻴرﻳخ‬ ‫جﻮړوﻧکﻰ وي‪ ،‬د شﻴرﻳخ جﻮړوﻧکﻲ ﻳﻮه دوکان تﻪ ورشئ او ﻳﻮ داس‪ 3‬گزارش جﻮړک‪7‬ئ چ‪ 3‬پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬د شﻴرﻳخ جﻮړولﻮ‬ ‫پ‪7‬اووﻧﻪ او د مالگ‪ 3‬کارولﻮ دلﻴل مشخص شﻮى وي‪ .‬خپل ‪-‬زارش پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬ولﻮلئ‪.‬‬

‫د ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻮﻧﻮ د وﺿﻌﻴت پرتﻠﻪ (ﻣﻘاﻳسﻪ) کﻮل‬ ‫کــﻪ چﻴــرې د ﻳخ ﻳﻮې !ﻮت‪ 3‬تﻪ تﻮدوخﻪ ورکــ‪7‬و د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ پﻪ وضعﻴت ک‪ 3‬ﻳ‪' 3‬ﻪ بدلﻮﻧﻪ را‪$‬ﻲ؟ د دې‬ ‫پﻮ*تﻨ‪ 3‬د ‪$‬ﻮاب ورکﻮلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت تر سره کﻮو‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫ﻻﻧدې شکل د ﻳﻮې مادې د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ جامد‪ ،‬ماﻳع او گاز حالت *ﻴﻲ‪ .‬پﻪ خپلﻮ گروپﻮﻧﻮ ک‪ 3‬پﻪ دې اړه خبرې اترې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د الف شکل مطابق ﻳﻮه !ﻮ!ﻪ ﻳخ پﻪ ﻳﻮه لﻮ*‪ 3‬ک‪- 3‬رم ک‪7‬ئ و‪-‬ﻮرئ چ‪' 3‬رﻧ‪/‬ﻪ اوبﻪ کﻴ‪8‬ي (د ب شکل)‬ ‫اوس ﻫمدغﻮ اوبﻮ تﻪ تر ﻫغﻪ تﻮدوخﻪ ورک‪7‬ئ چ‪ 3‬پﻪ ‪-‬از بدل‪ 3‬شﻲ (د ج شکل)‬

‫ب‬

‫ج‬

‫(‪ )1-20‬شکل‪ ،‬کﻮلﻰ شﻮ چ‪ 3‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ حرکت د دغﻮ گلﻮلﻮ‬ ‫د حرکت پﻪ '‪5‬ر تشبﻴﻪ ک‪7‬و‬

‫الف‬

‫د جامد‪ ،‬ماﻳع او گاز د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ پﻪ وضعﻴت ک‪ 3‬کﻮم تﻮپﻴروﻧﻪ مﻮﻧدلﻰ شئ؟‬ ‫کﻪ ﻳﻮ جامد جســم تر ﻫغﻪ وختﻪ تﻮد ک‪7‬و چ‪ 3‬پﻪ گاز بدل شــﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ستاســﻮ پﻪ ﻧظر بﻪ د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ پﻪ مﻮقعﻴت او د ﻫغﻮ پﻪ‬ ‫سرعتﻮﻧﻮ ک‪ ،3‬لﻪ جامد 'خﻪ پﻪ ماﻳع او لﻪ ماﻳع 'خﻪ پﻪ گاز د بدلﻴدو پﻪ پ‪7‬اووﻧﻮ ک‪ 3‬بﻪ کﻮم تﻮپﻴروﻧﻪ رامﻨ‪%‬تﻪ شﻲ؟‬

‫مالﻴکﻮلﻮﻧــﻪ پﻪ ﻳﻮه جامد جســم ک‪ 3‬ﻳﻮ لﻪ بل ســره کلک ت‪7‬لﻲ دي‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬ﻫر مالﻴکــﻮل لﻪ خپلﻮ گاوﻧ‪6‬ﻳﻮ‬ ‫مالﻴکﻮلﻮﻧــﻮ ســره کلک ت‪7‬ون لري‪ .‬بﻨا پردې‪ ،‬دا مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ ﻧﻪ شــﻲ کﻮلﻰ چ‪ 3‬خپــل مﻮقعﻴت تﻪ تغﻴﻴر‬ ‫ورک‪7‬ي او پﻪ جســم ک‪ 3‬دﻧﻨﻪ لﻪ ﻳﻮه ‪$‬اى 'خﻪ بل ‪$‬اى تﻪ حرکت وک‪7‬ي‪ .‬لﻪ دې املﻪ مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ د خپل‬ ‫تعادل مﻮقعﻴت پﻪ دوو خﻮاوو ک‪ 3‬اﻫتزازي حرکت کﻮي‪.‬‬ ‫‪$‬کﻪ ﻧﻮ ﻳﻮ جامد جســم خاص او !اکلﻰ شــکل لري او کﻪ ﻫغﻪ پﻪ ﻫر لﻮ*ــﻲ ک‪ 3‬واچﻮو‪ ،‬د ﻫغﻪ لﻮ*ــﻲ‬ ‫شکل ﻧﻪ اختﻴاروي‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫د جامدو مﻮادو پر خﻼف‪ ،‬پﻪ ماﻳعاتﻮ ک‪ 3‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ ت‪7‬ون ﻳﻮ لﻪ بل سره ضعﻴف دی‪ .‬ﻫر مالﻴکﻮل کﻮلﻰ‬ ‫شــﻲ پﻪ ماﻳع ک‪ 3‬خپل ‪$‬اى تﻪ تغﻴﻴر ورک‪7‬ي‪ .‬لﻪ دې املﻪ کﻪ پﻪ ﻳﻮه لﻮ*ــﻲ ک‪ 3‬اوبﻪ واچﻮئ‪ ،‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ د‬ ‫ماﻳع پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬خپل ‪$‬ای بدلﻮي او ماﻳع د لﻮ*ﻲ شکل ﻧﻴسﻲ‪ .‬خﻮ بﻴا ﻫم مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ ﻳﻮ پربل تاثﻴر لري‪.‬‬ ‫پﻪ دې حالت ک‪ 3‬د مالﻴکﻮل فاصلﻪ لﻪ ﻧﻮرو مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ 'خﻪ لﻪ خاص حد 'خﻪ ﻧﻪ شــﻲ کﻮلﻰ زﻳاتﻪ او‬ ‫کمﻪ شﻲ او لﻪ ﻫمدې املﻪ د ماﻳع حجم ثابت دی‪.‬‬ ‫پﻪ گازوﻧﻮ ک‪ 3‬د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ ت‪7‬ون ﻳﻮ لﻪ بل ســره د ماﻳع پﻪ پرتلﻪ ډ‪4‬رضعﻴف دی او ﻫر مالﻴکﻮل کﻮلﻰ شــﻲ‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ فضا ک‪ 3‬أزاد حرکت وک‪7‬ي‪ .‬پﻪ ﻫمدې دلﻴل گازوﻧﻪ کﻮم خاص شــکل او !اکلی حجم ﻧﻪ لري او‬ ‫پﻪ ﻫر لﻮ*ﻲ ک‪ 3‬چ‪ 3‬واچﻮل شﻲ‪ ،‬ﻫغﻪ ډکﻮي او د ﻫغﻪ شکل اختﻴاروي‪.‬‬ ‫اوس باﻳــد دې پﻮ*ــتﻨ‪ 3‬تﻪ ‪$‬ﻮاب ورک‪7‬و چ‪ 3‬تﻮدوخﻪ 'ﻨگﻪ ﻳﻮ جســم لﻪ جامد 'خــﻪ پﻪ ماﻳع او پﻪ گاز‬ ‫بدلﻮي؟‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ جامد جســم تﻮد شــﻲ‪ ،‬د جســم مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ اﻧرژي تر ﻻســﻪ کــﻮي او د مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ‬ ‫ســرعت ﻳــ‪ 3‬زﻳات‪5‬ــ‪8‬ي‪ .‬پﻪ ﻳﻮه خــاص حالت کــ‪ 3‬مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ پــﻪ ﻫغﻪ اﻧدازه اﻧــرژي مﻮمﻲ چ‪3‬‬ ‫کﻮلــﻰ شــﻲ د گاوﻧ‪6‬ﻳﻮ مالﻴکﻮلﻮﻧﻮ د ت‪7‬ون لﻪ قﻴد 'خﻪ أزاد او پﻪ جســم ک‪ 3‬دﻧﻨــﻪ خپل مﻮقعﻴت‬ ‫پــﻪ أزاده تﻮ‪-‬ــﻪ بــدل کــ‪7‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دې حالت ک‪ 3‬جســم چ‪ 3‬خپل شــکل ﻧﻪ شﻲ ساتلی‪.‬واﻳﻮ چ‪ 3‬جسم وﻳل‪( 3‬ذوب) شﻮى او د ماﻳع پﻪ‬ ‫حالــت کــ‪ 3‬دى‪ .‬کﻪ 'ﻪ ﻫم پﻪ ماﻳع ک‪ 3‬د ﻧﻨﻪ مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ پﻪ أزاد ډول حرکت کﻮلﻰ شــﻲ او ﻳﻮې او‪ ،‬بل‪3‬‬ ‫خﻮاتﻪ تلﻰ شــﻲ‪ ،‬خﻮ بﻴا ﻫم ﻳﻮ د بل د تاثﻴر ﻻﻧدې وي‪ ،‬خﻮ پﻪ فضا ک‪ 3‬ﻫرې خﻮا تﻪ أزاد حرکت ﻧﻪ شــﻲ‬ ‫کﻮلی‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫پﻮرتﻨﻴﻮ 'رگﻨدوﻧﻮ تﻪ پﻪ پام سره پﻪ گاز باﻧدې د ماﻳع پﻪ بدلﻴدو ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬اغﻴزې تﻮضﻴح ک‪7‬ئ؟‬

‫‪22‬‬

‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ﻓصﻞ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫حرارتﻲ اﻧرژي د ﻳﻮه جسم د !ﻮلﻮ ذرو د داخلﻲ اﻧرژۍ (ذخﻴروي او حرکﻲ) اﻧرژﻳﻮ لﻪ مجمﻮعﻲ‬ ‫'خﻪ عبارت ده‪.‬‬ ‫د ﻳﻮه جسم د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ د ﻫغﻪ جسم د تﻮدوخ‪ 3‬کچﻪ را*ﻴﻲ‪ .‬سلسﻴﻮس د تﻮدوخ‪ 3‬درج‪ 3‬د‬ ‫اﻧدازه کﻮلﻮ واحد دی چ‪ 3‬پﻪ ‪ oC‬سره *ﻮدل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫اﻧبساط د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬د لﻮړﻳدو پﻪ اثر د ﻳﻮه جسم د حجم زﻳاتﻮالﻲ تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫اﻧقباض د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬د !ﻴ"ﻴدو پﻪ اثر د ﻳﻮه جسم د حجم کمﻮالﻲ تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ ﻻﻧدې دﻳاگرام ک‪ 3‬د مﻮادو د فازوﻧﻮ (حالتﻮﻧﻮ) د بدلﻴدو او د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧرژۍ د اخ‪5‬ستلﻮ او ﻳا لﻪ ﻻسﻪ‬ ‫ورکﻮلﻮ سره ت‪7‬او *ﻮدل شﻮى دى‪ .‬تاسﻮ کﻮلﻰ شئ‪ ،‬چ‪ 3‬د ﻫر فاز د بدلﻴدو ﻧﻮم ﻫم پﻪ دې دﻳاگرام ک‪ 3‬وگﻮرئ‪.‬‬ ‫گاز‬

‫تصعﻴد‬ ‫ذوبان‬

‫د تﻮدوخﻴزې اﻧرژي ﻻستﻪ راوړل‬

‫تبخﻴر‬

‫مﻴعان‬ ‫تکاثف‬ ‫اﻧجماد‬

‫د تﻮدوخﻴزې اﻧرژى لﻪ ﻻسﻪ ورکﻮل‬

‫ماﻳع‬

‫جامد‬

‫‪23‬‬

‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ﻓصﻞ پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -1‬د ﻻﻧد‪4‬ﻨﻴﻮ جملﻮ پﻪ ﻫره جﻮړه ک‪ 3‬د کﻮم‪ 3‬ﻳﻮې د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ لﻮړه ده؟‬ ‫الف‪ :‬اوبﻪ د اﻳش‪5‬دو پﻪ حال ک‪ – 3‬کﻨ‪/‬ل د وﻳل‪ 3‬ک‪5‬دو پﻪ حال ک‪3‬‬ ‫ب‪ :‬وﻳل‪ 3‬شﻮې اوسپﻨﻪ ‪ -‬غﻮړي د اﻳش‪5‬دو پﻪ حال ک‪3‬‬ ‫ج‪ :‬د ژم‪ 3‬ﻳﻮه ورځ ‪ -‬د دوبﻲ ﻳﻮه ورځ‬ ‫‪ -2‬د تﻮدوخ‪ 3‬درج‪ 3‬د ‪ oC‬پﻪ عﻼمﻪ ولﻴکئ‪.‬‬ ‫د سلســﻴﻮس ‪ 100‬درج‪ ،3‬د سلســﻴﻮس ‪ 12.5‬درج‪ ،3‬د سلســﻴﻮس ‪ 25‬درج‪ ،3‬د سلســﻴﻮس ‪72‬‬ ‫درج‪ ،3‬د سلسﻴﻮس ‪ 150‬درج‪.3‬‬ ‫‪ -3‬داخل‪ 3‬اﻧرژي پﻪ ساده ژبﻪ تﻮضﻴح ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -4‬حرارتﻲ (تﻮدوخﻴز) اﻧبساط 'ﻪ شﻰ دى؟ لﻪ 'ﻮ مثالﻮﻧﻮ سره ﻳ‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حرارتﻲ اﻧقباض پﻪ 'ﻮ مثالﻮﻧﻮ ک‪ 3‬تﻮضﻴح ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -6‬د مﻮادو مالﻴکﻮلﻲ جﻮړ*ت تﻪ پﻪ پام سره د اﻧقباض او اﻧبساط پﻴ‪ 3+‬تﻮضﻴح ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫م ه سم ن ده‬ ‫ند جمل‬ ‫ د تن س د ذ بان درج د مس رتل ل ه ده‬‫ل‬ ‫تن س د مس رتل د ت د خ ل ه درج‬ ‫ش تن س د مس ل‬ ‫ن ل م تن س جامد‬ ‫ل تن س ا مس خ ما ع مخل ط لر ا هغ س‬ ‫ا ب ا مس‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ -8‬د کﻨ‪/‬ل د ﻳﻮې !ﻮ!‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ‪ 5 C‬ده‪ .‬کﻪ تر ﻫغﻪ ﻳ‪ 3‬تﻮده ک‪7‬و چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫‪ 105o C‬تﻪ ورس‪85‬ي‪ ،‬د ﻫغﻪ پﻪ حالت ک‪ 3‬بﻪ کﻮم تﻮپﻴروﻧﻪ رامﻨ‪ #‬تﻪ شﻲ؟ تﻮضﻴح ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -9‬غﻮاړو ﻳﻮ لﻮﻧد کمﻴس چ‪ 3‬اوس مﻴﻨ‪%‬ل شﻮى دى‪ ،‬زر وچ ک‪7‬و‪ ،‬د حل کﻮم‪ 3‬ﻻرې ورتﻪ پﻴشﻨﻬادوئ؟‬ ‫خپل !اکلﻰ دلﻴل ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻳﻮه اﻧدازه اوبﻪ د مﻴز پر سر تﻮﻳ‪ 3‬او بﻴا ﻳ‪ 3‬پﻮ (پف) ک‪7‬ئ‪ .‬لﻪ 'ﻮ شﻴبﻮ وروستﻪ اوبﻪ ور ک‪85‬ي‪ .‬ستاسﻮ‬ ‫پﻪ ﻧظر اوبﻪ چ‪5‬رې تللﻲ دي؟‬ ‫‪ -11‬کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮه اﻧدازه پ"رول ستاسﻮ پﻪ ﻻسﻮﻧﻮ تﻮى شﻲ‪ ،‬ول‪ 3‬احساسﻮئ چ‪ 3‬ستاسﻮ ﻻسﻮﻧﻪ ساړه شﻮي دي؟‬ ‫‪ -12‬ﻻﻧدې مفﻬﻮمﻲ ﻧقشﻪ بشپ‪7‬ه ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫اﻧرژي‬ ‫ﻧﻮ*ت ﻧﻪ مﻨﻨﻮﻧک‪ 3‬اﻧرژي‬ ‫د لمر د‬ ‫تﻮدوخ‪3‬‬ ‫وړاﻧگ‪3‬‬ ‫‪24‬‬

‫د ډبرو‬ ‫سکاره‬

‫دوﻳﻢ ﻓصﻞ‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬ﻟ‪85‬دﻳدل‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬دوه تاوده او ســاړه جســمﻮﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل ســره پﻪ تماس ک‪ 3‬شــﻲ‪ ،‬ﻧﻮ‬ ‫تﻮدوخﻪ لﻪ تاوده جسم 'خﻪ ساړه جسم تﻪ لﻴ‪8‬دﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫تﻮدوخﻪ لﻪ لمر 'خﻪ ‪$‬مک‪ 3‬تﻪ 'ﻨ‪/‬ﻪ رســ‪85‬ي؟ پﻪ داس‪ 3‬حال ک‪ 3‬چ‪ 3‬د‬ ‫‪$‬مک‪ 3‬او لمر ترمﻨ‪ #‬د فضا ډﻳره برخﻪ خﻼ ده؟‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬پﻪ د‪4‬گ ک‪ 3‬گرم خﻮاړه پﻪ فلزي کاچﻮغﻪ ﻳا 'م(‪ 9‬اړوو‪-‬راړوو‪' ،‬ﻮ‬ ‫شﻴبﻲ وروستﻪ زمﻮږ ﻻس سﻮ‪$‬ﻲ‪ ،‬د دې علت 'ﻪ شﻰ دى؟‬ ‫تﻮدوخﻪ زمﻮږ ﻻس تﻪ 'ﻨگﻪ رسﻴدل‪ 3‬ده؟‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬د کﻮ!‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه گﻮ*ﻪ ک‪ 3‬بخارۍ لگﻮو‪' ،‬ﻪ وخت وروستﻪ د کﻮ!‪3‬‬ ‫د لرې فاصل‪ 3‬ﻫﻮا ﻫم تﻮد‪84‬ي‪ .‬د دې علت تﻮضﻴح ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬او د تﻮدوخ‪ 3‬د ســرچﻴﻨﻮ پﻪ اړه مﻮ پﻪ تﻴرو درسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬معلﻮمات‬ ‫ترﻻسﻪ ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫أﻳا تاسﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬د لﻴ‪8‬دﻳدو د مختلفﻮ طرﻳقﻮ‪ ،‬ﻫداﻳت (کاﻧ‪6‬کشﻦ)‪ ،‬بﻬﻴر ﻳا‬ ‫جرﻳان (کاﻧﻮﻳکشﻦ) او تشعشع (رﻳ‪46‬شﻦ) پﻪ اړه معلﻮمات لرئ؟ پﻪ دې فصل‬ ‫ک‪ 3‬بﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬لﻴ‪8‬دﻳدو د درﻳﻮ طرﻳقﻮ او لﻪ ﻫغﻮ 'خﻪ د کار اخ‪5‬ستلﻮ پﻪ اړه‬ ‫معلﻮمات ترﻻسﻪ ک‪7‬ئ او پﻮ*تﻨﻮ تﻪ بﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ ورک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫د تﻮدوخ‪ 3‬د ﻟﻴ‪8‬دﻳدو ﻃرﻳﻘ‪3‬‬ ‫تﻮدوخﻪ پﻪ درﻳﻮ طرﻳقﻮ سره لﻪ ﻳﻮه جسم 'خﻪ بل تﻪ ﻳا لﻪ ﻳﻮه ‪$‬ای 'خﻪ بل ‪$‬ای تﻪ لﻴ‪8‬دﻳ‪8‬ي (اﻧتقالﻴ‪8‬ي)‪:‬‬

‫‪ -۱‬ﻫداﻳت (کاﻧدکشﻦ ‪)Conduction‬‬ ‫پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬د ﻫرې مادې د جﻮړ*＀ ذرې د تل لپاره د اﻫتزاز (خﻮ‪$‬ﻴدو) پﻪ حالت ک‪ 3‬دي‪ .‬کﻪ چ‪5‬رې‬ ‫ﻳﻮ جسم د تﻮدوخ‪ 3‬لﻪ مﻨبع سره پﻪ اړﻳکﻪ ک‪ 3‬وي‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬لﻪ مﻨبع سره د ﻧژدې ذرو اﻫتزاز د (‪)۲-۱‬‬ ‫شــکل پﻪ شــان زﻳات‪85‬ي او لﻪ وروستﻴﻮ ذرو سره د دې ذرو د !کر پﻪ اثر‪ ،‬تﻮدوخﻪ لﻴ‪8‬دﻳ‪8‬ي چ‪ 3‬د لﻴ‪8‬دﻳدو‬ ‫دغ‪ 3‬طرﻳق‪ 3‬تﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬ﻫداﻳت واﻳﻲ‪.‬‬

‫أﻳا !ﻮل جامد اجسام تﻮدوخ‪ 3‬تﻪ ﻳﻮ شان ﻫداﻳت ورکﻮي؟‬

‫د تﻮدوخ‪ 3‬پر ﻫداﻳت د *ﻪ پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت تر سره کﻮو‪:‬‬

‫(‪ )2-1‬شکل‪ ،‬د ﻫداﻳت پﻪ طرﻳق‪ 3‬د‬ ‫تﻮدوخ‪ 3‬لﻴ‪8‬د‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴا وړ ﻣﻮاد او ساﻣان‪ :‬ﻳﻮه فلزي مﻴلﻪ‪ ،‬ﻳﻮه *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬دوه داﻧ‪3‬‬ ‫سﻨجاقﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻮه اﻧدازه مﻮم‪ ،‬شمع‪ 3‬او کاغذي ‪-‬ﻴﻼسﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪:‬‬

‫ﻫر ســﻨجاق د مﻮم پﻪ مرستﻪ د *ﻴ‪+‬ــﻪ ﻳﻲ او فلزي مﻴلﻮ پﻪ ﻳﻮه سر ک‪3‬‬ ‫وﻧ‪+‬ــلﻮئ‪ .‬اوس د مﻴلﻮ بل سر د کاغذي ‪-‬ﻴﻼس پﻪ مرستﻪ شمع‪ 3‬اوﻳا‬ ‫الکﻮلﻲ 'راغ تﻪ پﻪ ﻳﻮه وخت ک‪ 3‬ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ .‬ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬تاســﻮﻳ‪3‬‬ ‫وﻳﻨئ‪ ،‬پﻪ خپل !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫(‪ )2-2‬شکل‬

‫ﻼ‪ :‬پﻪ‬ ‫لــﻪ پﻮرتﻨــﻲ فعالﻴت 'خﻪ ﻧتﻴجﻪ اخلﻮ چ‪ 3‬پﻪ مختلفﻮ مﻴلﻮ ک‪ 3‬د تﻮدوخــ‪ 3‬لﻴ‪8‬دﻳدل تﻮپﻴر لري‪ .‬مث ً‬ ‫پﻮرتﻨ‪ 9‬تجربﻪ ک‪ 3‬فلزي مﻴلﻪ چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪* 3‬ﻪ ﻫادي ده‪ .‬د *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬پﻪ پرتلﻪ پﻪ ډﻳر سرعت سره‬ ‫تﻮدوخﻪ لﻴ‪8‬دوي‪ .‬کﻪ بﻴل‪ 3‬فلزي مﻴل‪ 3‬پﻴداک‪7‬و او پاســﻨ‪ 9‬تجربﻪ پر ﻫغﻮباﻧدې ترســره ک‪7‬و‪ ،‬و بﻪ لﻴدل شﻲ‬ ‫چ‪ 3‬فلزات پﻪ خپل مالﻴکﻮلﻲ جﻮړ*ــت ک‪ 3‬ســره تﻮپﻴر لري او د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ اﻧتقالﻮلﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ لﻪ بل 'خﻪ‬ ‫تﻮپﻴر لري‪.‬‬ ‫د مثال پﻪ ډول‪ :‬مس اوسپﻴﻦ زر (ﻧقره)‪ ،‬د تﻮدوخ‪* 3‬ﻪ لﻴ‪8‬دوﻧکﻲ (ﻫادي) دي‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ -۲‬جرﻳان (کاﻧﻮﻳکشﻦ) ‪Convection‬‬ ‫جرﻳان د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧتقالﻮلﻮ لپاره ﻳﻮه طرﻳقﻪ ده‪ .‬لﻪ دې طرﻳق‪ 3‬ســره د *ــﻪ أشﻨا ک‪5‬دو لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت‬ ‫ترسره کﻮو‪:‬‬ ‫(‪ )2-3‬شکل‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴــاوړ ﻣــﻮاد‪(' :‬ﻮوﻧکــﻰ‪ ،‬د قلم ﻧﻴچﻪ‪ ،‬د قلم رﻧگ‪ ،‬بﻴکر‪ ،‬شــمع ﻳا الکﻮلﻲ 'راغ‪ ،‬درې پ‪+‬ــ‪3‬‬ ‫لروﻧکﻰ او ﻧﻪ سﻮ‪$‬ﻴدوﻧک‪ 3‬جال‪.9‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‬

‫لﻮ*ــﻰ ترﻧﻴماﻳﻲ پﻮرې لﻪ اوبﻮ 'خﻪ ډک ک‪7‬ئ او د '(ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرســتﻪ د لﻮ*ــﻲ پﻪ ﻳﻮه گﻮ*ﻪ ک‪ 3‬د‬ ‫رﻧگ 'ﻮ 'ا'کﻲ و '(ﻮئ او الکﻮلﻲ 'راغ د لﻮ*ــﻲ بل‪- 3‬ﻮ*ــ‪ 3‬ﻻﻧدې ک‪85‬دى‪' .‬ﻪ شﻰ گﻮرئ؟‬ ‫کﻮلﻰ شئ چ‪ 3‬د رﻧگﻪ ذراتﻮ د حرکت لﻮرى د لﻮ*ﻲ پﻪ دﻧﻨﻪ ک‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسم ک‪7‬ئ؟‬

‫و بــﻪ گــﻮرئ چ‪ 3‬جرﻳان (د ماﻳع د ذرو د مﻮقعﻴت بدلﻮن) د اﻧتقال پﻪ طرﻳقﻪ ک‪ 3‬د ماﻳع ﻳﻮه برخﻪ چ‪ 3‬تﻮده‬ ‫شﻮې‪ ،‬پﻮرتﻪ حرکت کﻮي او خپل ‪$‬اى د ماﻳع ﻫغ‪ 3‬برخ‪ 3‬تﻪ پر‪84‬دي چ‪ 3‬س‪7‬ه ده‪.‬‬ ‫پﻪ دې ترتﻴب د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧرژي لﻪ ﻳﻮه ‪$‬اى 'خﻪ بل ‪$‬اى تﻪ اﻧتقال‪85‬ي‪ .‬د دغ‪ 3‬عملﻴ‪ 3‬پﻪ ادام‪ 3‬سره !ﻮل‪3‬‬ ‫اوبﻪ تﻮد‪84‬ي‪' .‬ﻪ فکر کﻮئ کﻮم علت دى چ‪ 3‬پﻪ دې طرﻳق‪ 3‬د ماﻳع د تﻮدﻳدو باعث ک‪85‬ي؟‬ ‫تاســﻮ مخک‪ 3‬اﻧبســاط مطالعﻪ ک‪7‬ى دى‪ .‬د ماﻳع مالﻴکﻮلﻮﻧﻪ تﻮدوخﻪ اخلﻲ‪ ،‬اﻧبســاط کﻮي او د اﻧبساط پﻪ‬ ‫ﻧتﻴجــ‪ 3‬کــ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬حجم ډﻳر‪84‬ي‪ ،‬او کثافت ﻳﻲ کم‪85‬ي‪ .‬د ماﻳع ﻫغﻪ برخﻪ چ‪ 3‬کثافت ﻳ‪ 3‬ل‪ 8‬وي‪ ،‬د ماﻳع پر‬ ‫سطح باﻧدې ‪$‬اى ﻧﻴسﻲ او د ﻫغ‪$ 3‬اى س‪7‬ه ماﻳع ﻧﻴسﻲ‪ .‬دغﻪ عمل تر ﻫغﻪ وختﻪ پﻮرې ادامﻪ مﻮمﻲ چ‪3‬‬ ‫ماﻳع تﻮده شﻲ‪ .‬کﻪ دا تجربﻪ پﻪ مختلفﻮ گازوﻧﻮ سره ترسره ک‪7‬ئ‪ ،‬تاسﻮ بﻪ و‪-‬ﻮرئ چ‪ 3‬گازوﻧﻪ ﻫم د ماﻳعاتﻮ‬ ‫پﻪ شان‪ ،‬پﻪ ﻫمدې طرﻳق‪ 3‬سره تﻮدوخﻪ اﻧتقالﻮي‪.‬‬ ‫د بخارۍ پﻪ واسطﻪ د کﻮ!‪ 3‬د ﻫﻮا تﻮدﻳدل د دغﻪ ډول اﻧتقال‪ ،‬ﻳﻮه *ﻪ ب‪5‬لگﻪ ده‪.‬‬

‫(‪ )2-4‬شــکل‪ ،‬پﻪ کﻮ!ﻪ ک‪ 3‬د س‪7‬ې او‬ ‫تﻮدې ﻫﻮا جرﻳان‬

‫‪27‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -1‬د شکل پﻪ اړه فکر وک‪7‬ئ او وواﻳئ چ‪ 3‬کﻮم جسم پﻪ‬ ‫کﻮم‪ 3‬طرﻳق‪ 3‬سره تﻮدوخﻪ *ﻪ اﻧتقالﻮلی شﻲ او ول‪3‬؟‬ ‫(‪ )2-5‬شــکل‪ ،‬د مادې د ذرو وضعﻴت‬ ‫پﻪ جامد‪ ،‬ماﻳع او گاز درﻳﻮ حالتﻮﻧﻮ ک‪3‬‬

‫‪ -2‬ﻛﻪ ﻟﻪ (‪ )2-6‬شکل سره سم لﻪ اوبﻮ 'خﻪ ډک دوه‬ ‫!ﻴﻮپﻮﻧــﻪ تاوده ک‪7‬ئ وواﻳئ چ‪ 3‬ول‪ 3‬دﻫغﻪ !ﻴﻮپ اوبﻪ چ‪3‬‬ ‫لﻪ *کتﻪ 'خﻪ تﻮدوخﻪ ورکﻮل ک‪85‬ي ول‪ 3‬ژر تﻮد‪84‬ي؟‬ ‫(‪ )2-6‬شــکل‪ ،‬د اوبﻮ لروﻧکﻮ دوو‬ ‫!ﻴﻮپﻮﻧــﻮ تــﻮدول لﻪ مختلفــﻮ برخﻮ‬ ‫'خﻪ‬

‫‪ -۳‬تشﻌشﻊ ‪Radiation‬‬ ‫تشعشــع د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧتقالﻮلﻮ درﻳمﻪ طرﻳقﻪ ده‪ .‬لمر چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬لﻮﻳﻪ مﻨبع ده‪ ،‬خپلﻪ اﻧرژي د وړاﻧگﻮ‬ ‫د تشعشع پﻪ شکل ‪$‬مک‪ 3‬تﻪ اﻧتقالﻮي‪.‬‬ ‫اتمﻮسفﻴر‬

‫‪$‬مکﻪ‬

‫تشعشع‬

‫(‪ )2-7‬شکل‪ ،‬د تشعشع پﻪ اثر د لمر د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧتقال‬

‫ﻳﻮازې لمر‪ ،‬تشعشعﻲ اﻧرژي لري؟‬ ‫پﻪ دې مطلب د پﻮﻫ‪5‬دلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬ ‫‪28‬‬

‫لمر‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫ﻳﻮ اوتﻮ لﻪ بر‪+4‬ــﻨا ســره وصل ک‪7‬ئ‪' .‬ﻪ وخت وروســتﻪ چ‪ 3‬تﻮد شــﻮ‪ ،‬ﻫغﻪ لﻪ بر‪+4‬ــﻨا‬ ‫'خﻪ وباســئ‪ .‬وروســتﻪ ﻫغﻪ پﻪ عمﻮدي ډول وﻧﻴســئ او خپل ﻻس لﻪ شکل سره سم‬ ‫ورتﻪ ﻧژدې وﻧﻴسئ‪.‬‬ ‫ 'رﻧ‪/‬ﻪ چ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د جرﻳان د طرﻳق‪ 3‬پر اســاس اوتﻮدوخﻪ د اتﻮ پﻮرتﻪ برخ‪ 3‬تﻪ‬‫لﻴ‪8‬دﻳ‪8‬ي‪ ،‬خﻮ پﻮ*تﻨﻪ دا ده چ‪ 3‬ستاسﻮ ﻻس د اتﻮ پﻪ 'ﻨ‪ ,‬ک‪ 3‬ول‪- 3‬رمﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ کﻮلﻰ شئ‪ ،‬ﻧتﻴجﻪ واخلئ چ‪ 3‬اوتﻮ ﻫم د لمر پﻪ شان‪ ،‬د تشعشع پﻪ طرﻳقﻪ ﻫم ستاسﻮ‬‫ﻻس تﻮدوي‬ ‫(‪ )2-8‬شکل‬

‫لﻪ پﻮرتﻨﻲ فعالﻴت 'خﻪ ﻧتﻴجﻪ اخلﻮ چ‪ 3‬تاوده جســمﻮﻧﻪ ﻫم لﻪ ‪$‬اﻧﻪ 'خﻪ اﻧرژي تشعشع کﻮي چ‪ 3‬دغﻪ‬ ‫اﻧرژي د ﻫغﻮ د لﻮړې تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ اثر د احساس وړ ده‪.‬‬ ‫د ﻳﻮه تﻮد جســم د تشعشــعﻲ اﻧرژۍ مقدار‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬پر درج‪ 3‬سرب‪5‬ره‪ ،‬پﻪ ﻧﻮرو عﻮاملﻮ پﻮرې ﻫم ت‪7‬لی‬ ‫دی‪ ،‬پر دې مﻮضﻮع باﻧدې د *ﻪ پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬لﻪ جﻮش اوبﻮ 'خﻪ ډک مکعبﻲ لﻮ*ــﻰ چ‪' 3‬لﻮر اړخﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ترتﻴب ســپﻴﻦ‪ ،‬تﻮر‪ ،‬ســﻮر او شﻴﻦ رﻧ‪ ,‬شﻮي‬ ‫وي او 'لﻮر داﻧ‪ 3‬ترمامتروﻧﻪ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪:‬‬

‫ترمامتروﻧﻪ د لﻮ*ﻲ پﻪ 'لﻮرو خﻮاوو ک‪ 3‬چ‪ 3‬ﻫره خﻮا تﻮر‪ ،‬سپﻴﻦ‪ ،‬سﻮر او شﻴﻦ رﻧگ لري‪ ،‬د لﻮ*ﻲ پﻪ مساوي فاصلﻮ ک‪ 3‬ږدو‪.‬‬ ‫'ﻪ وخت وروستﻪ د 'لﻮرو ترمامتروﻧﻮ درج‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه وخت ک‪ 3‬ولﻴکئ‪ .‬و بﻪ گﻮرئ چ‪ 3‬ب‪5‬ل‪ 3‬ب‪5‬ل‪ 3‬درج‪ 3‬لري‪ ،‬ول‪3‬؟‬

‫(‪ )2-9‬شکل‬

‫لﻴدل ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻫغﻪ ترمامتر چ‪ 3‬د سپﻴﻨ‪ 3‬سطح‪ 3‬خﻮا تﻪ دى‪ ،‬د ﻫغﻪ ترمامتر پﻪ پر تلﻪ چ‪ 3‬تﻮرې خﻮاتﻪ‬ ‫دى‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬درجﻪ ﻳ‪! 3‬ﻴ"ﻪ ده‪.‬‬ ‫دې پاﻳل‪ 3‬تﻪ رسﻴ‪8‬و چ‪ 3‬تﻮرې سطح‪ 3‬ډﻳره تﻮدوخﻪ جذب ک‪7‬ې ده ﻧﻮ‪$‬کﻪ ډﻳره اﻧرژي تشعشع کﻮي‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫پﻪ ژم‪ 3‬ک‪ 3‬کﻮم رﻧگ جام‪ 3‬اغﻮستل *ﻪ دي چ‪ 3‬د اﻧسان بدن تﻮد پات‪ 3‬شﻲ؟'ﻨ‪/‬ﻪ؟‬

‫ﻟﻪ تﻮدوخ‪' 3‬خﻪ کار اخ‪5‬ستﻞ‬ ‫د سﻮکالﻪ ژوﻧد او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬مﻮادو‪ ،‬لکﻪ‪ :‬غﻮ*‪ ،3‬مﻴﻮې‪ ،‬دوا او سبﻮ د ساتلﻮ لپاره د تﻮدوخ‪ 3‬مﻨاسب‪ 3‬درج‪3‬‬ ‫تﻪ اړتﻴا لرو‪.‬‬ ‫د ﻳخچال پﻪ شــان پﻪ ﻳﻮه چاپﻴرﻳال ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د مﻨاســب‪ 3‬درج‪ 3‬د رامﻨ‪%‬تﻪ کﻮلﻮ لپاره تر ﻫغﻪ چ‪ 3‬لﻪ‬ ‫ﻫغﻪ 'خﻪ تﻮدوخﻪ ووﻳستل شﻲ او ﻳا ﻳﻮ عاﻳق چاپﻴرﻳال (ترمﻮز) جﻮړ شﻲ‪ .‬د جسمﻮﻧﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧتقال‬ ‫لﻪ ‪$‬اﻧ‪7/‬تﻴاوو 'خﻪ ‪"-‬ﻪ اخﻴستل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د (‪ )2-10‬شکل تﻪ وگﻮرئ‪$ ،‬ﻴﻨﻲ وختﻮﻧﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬لﻮړې درج‪ 3‬تﻪ او ‪$‬ﻴﻨﻲ وختﻮﻧﻪ د تﻮدوخ‪! 3‬ﻴ"‪3‬‬ ‫درج‪ 3‬تﻪ اړتﻴا ده‪.‬‬ ‫د دې لپــاره ‪$‬ﻴﻨــ‪ 3‬مﻮضﻮعات لکﻪ‪ :‬د تﻮدوخ‪ 3‬تبادل‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬تحفظ‪ ،‬ترمﻮز‪ ،‬کار او تﻮدوخﻪ مطالعﻪ‬ ‫کﻮو‪.‬‬

‫(‪ )2-10‬شکل‪ ،‬د اﻧسان بدن بﻴﻼبﻴلﻮ‬ ‫تﻮدوخﻮ تﻪ اړتﻴا لري‬

‫د تﻮدوخ‪ 3‬تبادل‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ تبادل باﻧدې د *ﻪ پﻮﻫﻴدو لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬ ‫'ﻴ‪7‬ﻧﻪ‬ ‫لــﻪ خپلــﻮ پلروﻧﻮ‪ ،‬د کﻮرﻧﻴﻮ لﻪ مشــراﻧﻮ‪ ،‬او د خپل‪ 3‬ســﻴم‪ 3‬لﻪ خلکﻮ 'خﻪ معلﻮمات را !ﻮل ک‪7‬ئ‪ ،‬چــ‪ 3‬دوى د خپلﻮ کﻮروﻧﻮ د‬ ‫تﻮدولﻮ او س‪7‬ولﻮ لپاره پخﻮا لﻪ کﻮمﻮ طرﻳقﻮ 'خﻪ ‪"-‬ﻪ اخﻴستلﻪ او اوس 'ﻨگﻪ ‪"-‬ﻪ اخلﻲ؟ ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ خپل !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻪ ﻳﻮه محﻴط ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬تبادل‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬د بدلﻮن پﻪ اثر رامﻨ‪ #‬تﻪ ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ ﻳﻮه محﻴط ک‪ 3‬د‬ ‫تﻮدوخ‪ 3‬د تبادل لپاره د تﻮدوخ‪ 3‬د مﻨبع او د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧتقالﻮلﻮ مﻨاسب‪ 3‬طرﻳقﻲ تﻪ اړتﻴا ده‪.‬‬ ‫د بﻴل‪ 3/‬پﻪ تﻮ‪-‬ﻪ‪:‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪ -۱‬پﻪ ک‪7‬ﻳﻲ ﻳا تخم پزۍ ک‪ 3‬تﻮدوخﻪ لﻪ مﻨبع 'خﻪ فلز تﻪ لﻴ‪8‬دﻳ‪8‬ي او د ک‪7‬اﻳﻲ لﻪ فلز 'خﻪ غذاﻳﻲ مﻮادو‬ ‫تﻪ چ‪ 3‬پخﻴ‪8‬ي او ﻫم د ک‪7‬اﻳﻲ ﻻستﻲ تﻪ د ﻫداﻳت پﻪ طرﻳقﻪ لﻴ‪8‬دﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫د دې لپاره چ‪ 3‬زمﻮږ ﻻس وﻧﻪ ســﻮ‪$‬ﻲ د ک‪7‬اﻳ‪ 9‬ﻻســتی لﻪ لر‪-‬ﻲ او ﻳا پﻼستﻴک 'خﻪ پﻮ*ﻮي‪ ،‬تر 'ﻮ د‬ ‫زﻳات‪ 3‬تﻮدوخ‪ 3‬د ﻫداﻳت کﻮلﻮ مخﻪ وﻧﻴﻮل شﻲ‪.‬‬ ‫شکل (‪ )۲-۱۱‬الف‬ ‫‪ -۲‬پــﻪ مرکــز ‪-‬رم‪( 9‬راډﻳﻴ"ر) چ‪ 3‬پﻪ داخل ک‪ 3‬ﻳ‪- 3‬رم‪ 3‬اوبﻪ جرﻳان لري‪ ،‬جﻮتﻪ ده چ‪ 3‬تﻮدوخﻪ لﻪ مﻨبع‬ ‫'خﻪ د ‪-‬رمﻮ شﻮو اوبﻮ د جرﻳان د طرﻳق‪ 3‬پﻪ واسطﻪ د مرکز ‪-‬رم‪ 9‬فلز تﻪ لﻴ‪8‬دﻳ‪8‬ي‪ .‬پﻪ داس‪ 3‬حال ک‪ 3‬چ‪3‬‬ ‫د راډﻳﻴ"ر ‪-‬رم شﻮی فلز تﻮدوخﻪ د تشعشع پﻪ طرﻳقﻪ د کﻮ!‪ 3‬چاپﻴرﻳال تﻪ لﻴ‪8‬دوي‪.‬‬

‫الف‬ ‫ب‬

‫(الف)‪ -‬د ﻫداﻳت پﻪ طرﻳقﻪ پﻪ ک‪7‬اﻳﻲ‬ ‫ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧتقال‬

‫د تﻮدوخ‪ 3‬تحﻔﻆ‬

‫(ب)‪ -‬د تشعشع پﻪ طرﻳقﻪ ک‪ 3‬پﻪ‬ ‫مرکز ‪-‬رم‪ 3‬ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧتقال‬

‫(‪ )2-11‬شکل‬

‫د تﻮدوخ‪ 3‬د تحفظ د *ﻪ زده کﻮلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ %25‬د چت لﻪ ﻻرې 'خﻪ‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫أﻳا د مخامخ شــکل پﻪ '‪5‬ر د خپل کﻮر ﻧقشﻪ رسمﻮلی شئ؟‬ ‫مخامخ شکل تﻪ وگﻮرئ او وواﻳئ‪ ،‬چ‪ 3‬د کﻮ!‪ 3‬لﻪ کﻮمﻮ برخﻮ‬ ‫'خﻪ ډ‪4‬ره تﻮدوخﻪ ضاﻳع ک‪85‬ي؟ او ول‪3‬؟‬ ‫لــﻪ بحث او خبرو اترو وروســتﻪ‪ ،‬لﻪ کﻮر 'خــﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬د‬ ‫ضاﻳع ک‪5‬دو د مخﻨﻴﻮي لپاره د کﻮمﻮ ﻻرو وړاﻧدﻳز کﻮئ؟‬

‫‪%10‬‬ ‫د ک‪7‬کــ‪ 9‬لــﻪ ﻻرې‬ ‫'خﻪ‬

‫‪ %15‬د ‪$‬مک‪ 3‬لﻪ ﻻرې 'خﻪ‬

‫‪ %15‬د سﻮرﻳﻮ لﻪ ﻻرې 'خﻪ‬

‫(‪ )2-12‬شکل‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬د تبادل ﻧقط‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه کﻮر ک‪3‬‬

‫‪31‬‬

‫د اﻧــرژۍ راز‪ ،‬راز ســرچﻴﻨ‪ 3‬شــتﻪ چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬تر ﻧامعلﻮم وخت پﻮرې پاتــﻲ وي‪ ،‬لکﻪ‪ :‬د لمر اﻧرژي‪،‬‬ ‫باد‪ ،‬جاري اوبﻪ اوﻧﻮر‪.‬‬ ‫او د اﻧرژۍ ‪$‬ﻴﻨﻲ ﻧﻮرې سرچﻴﻨ‪' 3‬ﻪ مﻮده وروستﻪ خﻼص‪85‬ي‪ .‬لکﻪ‪ :‬ت‪5‬ل د ډبروسکاره‪ ،‬گاز او ﻧﻮر‪.‬‬ ‫د اﻧرژۍ کمﻮالﻰ ﻫغﻪ ســتﻮﻧزه ده چ‪ 3‬بشــر پﻪ ک‪ 3‬فکر کﻮي‪ .‬د تﻴلﻮ‪ ،‬ډبرو ســکرو او ‪-‬از د زر ختمﻴدو د‬ ‫مخﻨﻴﻮي لپاره ﻳﻮه ﻻره سپما ده‪ .‬د بخار دﻳ‪ ,‬ﻳا ترمﻮز پﻪ شان ﻳﻮه لﻮ*ﻲ ک‪ 3‬د رامﻨ‪%‬تﻪ شﻮې تﻮدوخ‪ 3‬د‬ ‫ضاﻳع ک‪5‬دو مخﻨﻴﻮی لﻪ *ﻪ عاﻳق ک‪5‬دو سره اړﻳکﻪ لري‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫‪ .1‬د ژمﻲ او دوبﻲ پﻪ فصلﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ک‪7‬ک‪ 9‬تﻪ د پردو اچﻮل 'ﻪ گ"ﻪ لري؟‬ ‫‪ .2‬کﻪ ستاسﻮ د کﻮر د‪4‬ﻮالﻮﻧﻪ پﻨ‪ 6‬او ک‪7‬ک‪ 9‬ﻳ‪ 3‬لﻮﻳ‪ 3‬او لمر تﻪ مخامخ وي‪ ،‬د سﻮ‪5$‬دو مﻮاد او ﻳا لر‪-‬ﻲ ډ‪4‬ر مصرف‪85‬ي او کﻪ ل‪8‬؟‬ ‫‪ .3‬کﻪ ستاسﻮ کﻮروﻧﻪ *ﻪ عاﻳق جﻮړ شﻮي وي‪ ،‬أﻳا پﻪ ژمﻲ ک‪ 3‬لﻪ تاسﻮ سره مرستﻪ کﻮلﻰ شﻲ؟‬

‫ترﻣﻮز‬ ‫پﻪ ت‪5‬رو درســﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د ســاتﻨ‪ 3‬پﻪ اﻫمﻴت پﻮه شﻮ‪ .‬ترمﻮز ﻫغﻪ لﻮ*ﻰ دى چ‪ 3‬دﻫغﻪ پﻪ جﻮړولﻮ‬ ‫ک‪ 3‬پﻪ در‪4‬ﻮاړو طرﻳقﻮ د تﻮدوخ‪ 3‬د تبادل‪ 3‬مخﻪ ﻧﻴﻮل شﻮې ده‪.‬‬ ‫ترمﻮز ﻳﻮ اســتﻮاﻧﻪ ﻳﻲ شــکلﻪ لﻮ*ــﻰ دى‪ .‬ﻳﻮ باﻧدﻳﻨی او ﻳﻮ مﻨ‪%‬ﻨی پﻮښ لري‪ .‬د دې دواړو پﻮ*ﻮﻧﻮ پﻪ مﻨ‪#‬‬ ‫ک‪ 3‬خالﻲ فضا ده‪ .‬د دې لﻮ*ﻲ خﻮلﻪ پﻪ ﻳﻮه سرپﻮښ بﻨد‪84‬ي‪ .‬ترمﻮز ﻫغﻪ خﻮاړه ﻳا ماﻳع چ‪ 3‬پﻪ ک‪ 3‬دي ‪-‬رم‬ ‫ﻳا ﻳخ ساتﻲ‪ )۲-۱٣( .‬الف او ب شکل‪.‬‬ ‫پﻪ ترمﻮز ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د درج‪ 3‬د ثابتی پات‪ 3‬ک‪5‬دو علتﻮﻧﻪ دا دى‪:‬‬ ‫‪ .1‬د ترمﻮز د دوو پﻮ*ــﻮﻧﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬د خﻼء شــتﻮالﻰ د جرﻳان پﻪ طرﻳقﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬د ضاﻳع ک‪5‬دو مخﻪ‬ ‫ﻧﻴسﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬د ترمﻮز خﻮلﻪ پﻪ سرپﻮښ بﻨدول د ﻫداﻳت پﻪ طرﻳقﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬د ضاﻳع ک‪5‬دو مخﻪ ﻧﻴسﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬د ترمﻮز پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬د براق (جﻼ لروﻧکی) پﻮښ د تشعشــع پﻪ طرﻳق‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬د ضاﻳع ک‪5‬دو مخﻪ‬ ‫ﻧﻴسﻲ او تﻮدوخﻪ ب‪5‬رتﻪ د ﻧﻨﻪ مﻨعکسﻮي‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫سرپﻮښ‬ ‫تش جدار‬

‫(‪ )۲-۱٣‬الف د ترمﻮز‬ ‫ظاﻫري شکل‬

‫دوه جدار لروﻧکﻲ شﻴش‪ ᄁ‬ﻳﻲ پﻮښ‬ ‫جﻼ لروﻧکی پﻮښ‬ ‫بﻴروﻧﻲ پﻮښ‬

‫(‪ )۲-۱٣‬ب شکل د ترمﻮز جﻮړ*ت‬

‫احتراﻗﻲ اﻧجﻨﻮﻧﻪ (د ﻣﻮ!ر اﻧجﻦ)‬

‫بشــر ﻧﻦ پﻪ دې قادر شــﻮى دى چ‪ 3‬لﻪ تﻮدوخ‪' 3‬خﻪ پﻪ صﻨعت ک‪ 3‬کار واخلﻲ او مختلف ماشﻴﻨﻮﻧﻪ پﻪ‬ ‫حرکت راولﻲ‪ .‬د ‪$‬مک‪ 3‬پر مخ د مﻮ!ر او مﻮ!ر ســاﻳکل پﻪ واســطﻪ گر‪$‬ﻴدل‪ ،‬پﻪ ﻫﻮا او فضاک‪ 3‬د طﻴارې‬ ‫او راک＀ پﻪ واسطﻪ الﻮتل‪ ،‬دا !ﻮل د تﻮدوخ‪ 3‬لﻪ برکتﻪ دي چ‪ 3‬بشر دغﻪ کاروﻧﻪ ترسره کﻮي‪ .‬دغﻪ اﻧجﻨﻮﻧﻪ‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧرژي پﻪ مﻴخاﻧﻴکﻲ اﻧرژۍ بدلﻮي او د احتراقﻲ اﻧجﻨﻮﻧﻮ پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫د ل‪8‬لﻮ پلک‬

‫خر ج‬

‫والﻮ او فﻨر‬

‫ره‬

‫د ت ل ا از د داخل د‬

‫ره‬

‫د تﻴل او ‪-‬از د سﻮ‪$‬ﻴدو ‪$‬ای‬

‫(‪ )2-14‬شکل‪ ،‬د راکت اﻧجﻦ چ‪3‬‬ ‫پﻪ تﻮدوخﻪ کار کﻮي‬ ‫پستﻮن‬

‫ﻻستی‬

‫د مﻮ!رساﻳکل اﻧجﻦ ﻳﻮ پ"رولﻲ اﻧجﻦ دى چ‪ 3‬د احتراقﻲ اﻧجﻨﻮﻧﻮ ﻳﻮ ډول دى‪ .‬پﻪ دې ډول ماشﻴﻨﻮﻧﻮ ک‪3‬‬ ‫ﻳﻮه اﻧدازه حرارت چ‪ 3‬د تﻴلﻮ د سﻮ‪$‬ﻴدو 'خﻪ حاصلﻴ‪8‬ي د پستﻮن د حرکت سبب ‪-‬ر‪$‬ﻲ دا حرکت د‬ ‫ﻻستﻲ او مﻴلﻪ لﻨ‪ ,‬لﻪ ﻻرې پﻪ دوراﻧﻲ حرکت تبدﻳلﻴ‪8‬ي او !اﻳروﻧﻮ تﻪ اﻧتقالﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫د دی اﻧجﻨﻮﻧﻮ د کار مرحل‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬د رودلﻮ مرحلﻪ‪ :‬د پســتﻮن پﻪ *ــکتﻪ راتلﻮ ســره د تﻴل او ﻫﻮا مخلﻮط د ورودي ک‪7‬کئ لﻪ ﻻري‬ ‫استﻮاﻧﻲ (سلﻨ‪6‬ر) تﻪ داخلﻴ‪8‬ي‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬پستﻮن ﻻﻧدﻳﻨ‪ 9‬ﻧقطﻲ تﻪ ورسﻴ‪8‬ي‪ ،‬دا ورودي ﻻره بﻨدﻳ‪8‬ي‪ .‬د تﻴلﻮ‬ ‫او ﻫﻮا مخلﻮط پﻪ استﻮاﻧﻪ ک‪ 3‬بﻨد پاتﻲ کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬د تراکم مرحلﻪ‪ :‬پستﻮن پﻮرتﻪ ‪$‬ﻲ‪ ،‬د تﻴلﻮ او ﻫﻮا مخلﻮط متراکم کﻮي‪ ،‬پﻪ دی حالت ک‪ 3‬د مخلﻮط‬ ‫حرارت ډﻳر ج‪/‬ﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬د اور اخﻴســتلﻮ مرحلﻪ‪ :‬کلﻪ چ‪ 3‬پســتﻮن تــر !ﻮلﻮ پﻮرتﻨﻲ مﻮقعﻴت تﻪ ورســﻴ‪8‬ي پلک جرقﻪ وﻫﻲ‪،‬‬ ‫مخلﻮط اور اخلﻲ‪ ،‬حرارت او فشار تر ډﻳره حده ج‪/‬ﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫د‪ -‬د کار ســرتﻪ رســﻮلﻮ مرحلﻪ‪ :‬پﻪ دي مرحلﻪ ک‪ 3‬د زﻳات فشــار پﻪ اثر مخلﻮط اﻧبساط مﻮمﻲ او پستﻮن‬ ‫*کتﻪ خﻮاتﻪ ش‪7‬ل کﻴ‪8‬ي‪ ،‬پﻪ دې مرحلﻪ ک‪ 3‬اﻧجﻦ کار سرتﻪ رسﻮي‪.‬‬ ‫ﻫـ‪-‬د سلﻨ‪6‬ر !ﻴ"‪ 3‬ﻧقط‪ 3‬تﻪ د پستﻮن د رس‪5‬دلﻮ پﻪ وخت‪ ،‬د سلﻨ‪6‬ر د وتﻮﻧ‪%‬ﻲ ک‪7‬ک‪ 9‬خﻼص‪85‬ي او پستﻮن‬ ‫پﻮرتﻪ خﻮاتﻪ حرکت کﻮي او لﻪ سلﻨدر 'خﻪ !ﻮل سﻮ‪5$‬دلﻰ لﻮ‪-‬ﻰ او گاز راو‪$‬ﻲ‪.‬‬

‫تراکﻢ‬

‫روډل‬

‫اور اخﻴستﻞ‬

‫خاﻟی کﻴدل‬

‫شکل (‪ )۲-۱٥‬د ﻳﻮه ماشﻴﻦ مختلف‪ 3‬مرحلﻲ‬

‫‪34‬‬

‫د دوﻳﻢ ﻓصﻞ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫د اﻫتزازوﻧﻮ د زﻳاتﻴدلﻮ او د ﻳﻮې ذرې لﻪ بل‪ 3‬ذرې ســره د !کر پﻪ اثر پﻪ جســم ک‪ 3‬تﻮدوخﻪ ﻫداﻳت‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ ماﻳعاتﻮ او ‪-‬ازوﻧﻮ ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬پﻪ واســطﻪ د ســ‪7‬و او تﻮدو ذراتﻮ ‪$‬اى پﻪ ‪$‬اى کﻮلﻮ تﻪ د جرﻳان‬ ‫طرﻳقﻪ (کاﻧﻮﻳکشﻦ) واﻳﻲ‪.‬‬ ‫لﻪ مﻨبع (ســرچﻴﻨ‪' )3‬خﻪ د تشعشــع پﻪ اثر ﻳﻮه جسم تﻪ د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧتقال د تشعشع د طرﻳق‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ‬ ‫ﻳاد‪84‬ي‪ .‬تﻮدوخﻪ د تشعشع پﻪ طرﻳقﻪ لﻪ خﻼء 'خﻪ ﻫم ت‪5‬ر‪4‬دلی شﻲ‪.‬‬ ‫د تﻮدوخ‪ 3‬د مﻨاسب‪ 3‬درج‪ 3‬د رامﻨ‪%‬تﻪ کﻮلﻮ او د ضرورت وړ مﻮادو د تﻮدوخ‪ 3‬د ساتلﻮ لپاره پﻪ ﻳﻮه‬ ‫چاپﻴرﻳال ک‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬لﻪ اﻧتقال 'خﻪ کار اخﻴستل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د تﻮدوخــﻲ لﻪ ﻳﻮې ســرچﻴﻨ‪' 3‬خﻪ ﻳﻮ جســم او ﻳا ﻳﻮ چاپﻴرﻳال تﻪ د تﻮدوخــ‪ 3‬اﻧتقال‪ ،‬د تﻮدوخ‪ 3‬د‬ ‫تبادل‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫د ﻳﻮه محﻴط پﻪ ســمﻪ تﻮگﻪ د عاﻳق ک‪5‬دو پﻪ اثر د تﻮدوخ‪ 3‬درج‪ 3‬ســاتل د تﻮدوخ‪ 3‬د تحفظ پﻪ ﻧامﻪ‬ ‫ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫ترمﻮز ﻫغﻪ لﻮ*ی دی چ‪ 3‬پﻪ ﻫغﻪ ک‪ 3‬پﻪ درې واړو طرﻳقﻮ سره د تﻮدوخ‪ 3‬د اﻧتقال مخﻪ ﻧﻴﻮل شﻮې‬ ‫ده‪.‬‬ ‫ﻫغــﻪ اﻧجﻨﻮﻧــﻪ چــ‪ 3‬د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧــرژي پﻪ مﻴخاﻧﻴکــﻲ اﻧرژي بدلــﻮي‪ ،‬د احتراقﻲ اﻧجﻨﻮﻧــﻮ پﻪ ﻧامﻪ‬ ‫ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫د دوﻳﻢ ﻓصﻞ پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -1‬جسمﻮﻧﻪ پﻪ کﻮم حالت ک‪ 3‬د ﻫداﻳت پﻪ طرﻳقﻪ تﻮدوخﻪ اﻧتقالﻮلی شﻲ؟ ول‪3‬؟‬ ‫‪-2‬مﻮاد پﻪ کﻮمﻮ حالتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬تﻮدوخﻪ د جرﻳان (کاﻧﻮﻳکشﻦ) پﻪ طرﻳقﻪ اﻧتقالﻮي؟‬ ‫‪ -3‬أﻳا تﻮدوخﻪ د تشعشع پﻪ طرﻳقﻪ لﻪ خﻼء 'خﻪ ت‪5‬ر‪4‬دای شﻲ؟ مثال ﻳ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -4‬لﻪ تﻮدوخﻲ 'خﻪ د کار اخﻴستﻨ‪' 3‬ﻮ مثالﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -5‬پــﻪ ژمــﻲ ک‪ 3‬د ک‪7‬کﻴﻮ لــﻪ ﻻرې د خپلﻮ کﻮروﻧﻮ د تﻮدوخــ‪ 3‬د ضاﻳع ک‪5‬دو د مخﻨﻴــﻮي لپاره 'ﻪ باﻳد‬ ‫وک‪7‬ئ؟‬ ‫‪ -6‬لﻪ چاﻳﻮ 'خﻪ ډک چاﻳﻨک باﻧدې !ﻮکر ول‪ 3‬اچﻮئ؟‬ ‫ﻟﻪ صحﻴح ‪$‬ﻮاب 'خﻪ داﻳره تاوک‪7‬ئ‬ ‫‪ -7‬کﻮم مﻮاد د ﻫداﻳت پﻪ طرﻳقﻪ د تﻮدوخ‪* 3‬ﻪ ﻫادي دي؟‬ ‫ب‪ :‬گازات‬ ‫الف‪ :‬فلزات‬ ‫د‪! :‬ﻮل مﻮارد‬ ‫ج‪ :‬ماﻳعات‬ ‫‪ -8‬د لمر د تﻮدوخ‪ 3‬اﻧرژي پﻪ کﻮم‪ 3‬طرﻳق‪ 3‬سره ‪$‬مک‪ 3‬تﻪ رس‪85‬ي؟‬ ‫ب‪ :‬د جرﻳان پﻪ طرﻳق‪3‬‬ ‫الف‪ :‬د ﻫداﻳت پﻪ طرﻳق‪3‬‬ ‫د‪ :‬پﻪ درې واړو طرﻳقﻮ‬ ‫ج‪ :‬د تشعشع پﻪ طرﻳق‪3‬‬ ‫د جﻤﻠﻮ تش ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ ډک ک‪7‬ئ‬ ‫‪' -9‬رﻧ‪/‬ﻪ چ‪ 3‬د فلزاتﻮ ذرې ‪ ..........................‬دي‪ ،‬کﻮلی شﻲ چ‪ 3‬پﻪ *ﻪ ډول ‪..................‬‬ ‫تﻪ ‪ ........‬د‪ ................................‬پﻪ طرﻳقﻪ اﻧتقال ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ -10‬ترمــﻮز ﻫغــﻪ ‪ ..............................‬دي چ‪ 3‬د تﻮدوخــ‪ 3‬د ‪................................‬‬ ‫مخﻪ ﻧﻴسﻲ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻫغﻪ اﻧجﻨﻮﻧﻪ چ‪ ........................ 3‬اﻧرژي پﻪ ‪ ......................‬اﻧرژۍ بدلﻮي‪ ،‬د احتراقﻲ‬ ‫اﻧجﻦ پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫در‪4‬ﻢ ﻓصﻞ‬

‫د ﻣﻘﻨاﻃﻴس ساحﻪ‬ ‫پﻪ ت‪5‬رو !ﻮل‪/‬ﻴﻮ ک‪ 3‬مقﻨاطﻴس‪ ،‬د مقﻨاطﻴس خﻮاص‪ ،‬د مقﻨاطﻴس‬ ‫ډولﻮﻧﻪ او د مقﻨاطﻴس استعمال مﻮ پﻪ لﻨ‪6‬ه تﻮ‪-‬ﻪ ولﻮستل‪.‬‬ ‫لــﻪ مقﻨاطﻴس 'خﻪ پﻪ کﻮمﻮ وســﻴلﻮ ک‪"- 3‬ﻪ اخﻴســتل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫(‪ )٣-۱‬شــکل د برقﻲ مقﻨاطﻴس کﻮمﻪ ‪"-‬ﻪ اخﻴســتﻨﻪ *ــﻴ‪3‬؟‬ ‫أﻳا پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬د مقﻨاطﻴس ســاحﻪ کﻮمﻪ ده او د ﻫغ‪ 3‬خطﻮﻧﻪ‬ ‫'ﻨگﻪ رسم‪85‬ي؟ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ مقﻨاطﻴس 'ﻨگﻪ جﻮړوي؟‬ ‫پﻪ دې فصل ک‪ 3‬تاســ‪ 3‬کﻮلﻰ شــئ پﻮرتﻨﻴﻮ پﻮ*ــتﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮاب‬ ‫ورک‪7‬ئ او پﻪ ﻫغﻮ پﻮرې لﻪ ت‪7‬لﻮ مطالبﻮ سره أشﻨا شئ‪.‬‬ ‫(‪ )٣-۱‬شکل د برقی مقﻨاطﻴس‬ ‫‪"-‬ﻪ اخﻴستﻨﻪ *ﻴ‪.3‬‬

‫‪37‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪N‬‬

‫‪N‬‬

‫د ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻗﻄبﻮﻧﻪ‬

‫‪S‬‬

‫'ﻨگﻪ چ‪ 3‬تاسﻮ پﻪ پﻨ‪%‬م !ﻮلگﻰ ک‪ 3‬مطالعﻪ ک‪7‬ل‪ ،‬مقﻨاطﻴس‬ ‫د شــمال او جﻨﻮب دوه قطبﻮﻧﻪ لري شــمال قطب ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪ N‬او‬ ‫جﻨﻮب قطب ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪ S‬ســره *ــﻮدل کﻴ‪8‬ي‪ .‬باﻳد پﻮه شﻮ چ‪ 3‬د‬ ‫دغــﻮ قطبﻮﻧﻮ مﻮقعﻴت د مقﻨاطﻴس پﻪ شــکل پﻮرې ت‪7‬لﻰ دى‬ ‫(‪ )3-2‬شکل‪.‬‬

‫‪N‬‬

‫‪S‬‬

‫‪S‬‬

‫‪N‬‬

‫‪N‬‬

‫‪S‬‬

‫‪S‬‬

‫(‪ )3-2‬شکل‪ ،‬د مقﻨاطﻴس د مختلفﻮ شکلﻮﻧﻪ قطبﻮﻧﻪ‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬دوه داﻧﻲ مﻴلﻪ ﻳﻲ مقﻨاطﻴسﻮﻧﻪ‬ ‫ مقﻨاطﻴســﻲ مﻴلﻲ جﻼ جﻼ لﻪ وســط 'خﻪ پﻪ أزاد ډول د ﻳﻮه تار پﻪ واســطﻪ ‪$‬ﻮړﻧد ک‪7‬ئ د مقﻨاطﻴس ﻫغﻪ خﻮا چ‪ 3‬د ‪$‬مک‪3‬‬‫شمال خﻮاتﻪ را‪-‬ر‪$‬ﻲ پﻪ ‪ N‬سره او بلﻪ خﻮا ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪ S‬سره پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ د دوو مقﻨاطﻴسﻮﻧﻮ دوه مختلف ډولﻪ قطبﻮﻧﻪ سره ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ .‬و‪-‬ﻮرئ 'ﻪ پ‪85+5‬ي؟‬‫ د مقﻨاطﻴس دوه ﻳﻮ ډول قطبﻮﻧﻪ سره ﻧژدې ک‪7‬ئ وگﻮرئ 'ﻪ پﻴ‪85+‬ي؟‬‫‪ -‬د خپلﻮ گروپﻮﻧﻮ د لﻴدﻧﻮ کتﻨﻮ ﻧتﻴج‪ 3‬خپلﻮ !ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وواﻳئ‪.‬‬

‫کــﻪ تجربﻪ مﻮ ســمﻪ ترســره کــ‪7‬ې وي‪ ،‬وﻳﻨــئ چ‪ 3‬د‬ ‫مقﻨاطﻴس دوه ﻳﻮ ډول قطبﻮﻧﻪ ﻳﻮ بل دفع او د مقﻨاطﻴس‬ ‫دوه مختلــف قطبﻮﻧﻪ ﻳﻮ بل جذبــﻮي‪ .‬لﻪ دې خاصﻴت‬ ‫'خﻪ پﻪ اســتفادې د مقﻨاطﻴــس د قطبﻮﻧﻮ د معلﻮمﻮلﻮ‬ ‫لپاره کار اخﻴستلﻰ شﻮ‪.‬‬ ‫لﻪ بلﻪ پلﻮه کﻪ چ‪5‬رې ﻳﻮه مقﻨاطﻴسﻲ مﻴلﻪ أزاده ‪$‬ﻮړﻧده‬ ‫شــﻲ‪ ،‬د مقﻨاطﻴس شــمال قطب تل د ‪$‬مک‪ 3‬شمال‬ ‫خﻮاتﻪ ‪-‬ر‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫ﻧﻮ لﻴدل ک‪85‬ي چ‪$ 3‬مکﻪ د مقﻨاطﻴس پﻪ شان کارکﻮي‬ ‫(‪ )3-3‬شکل‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫د ‪$‬مک‪ 3‬شمال‬

‫د ‪$‬مک‪ 3‬شمال‬

‫(‪ )3-3‬شکل‪ ،‬د مقﻨاطﻴس شمال قطب د ‪$‬مک‪ 3‬شمال خﻮا تﻪ ‪-‬ر‪5$‬دل‬

‫‪N‬‬

‫ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻲ ساحﻪ‬ ‫د دي لپاره چ‪ 3‬مقﻨاطﻴسﻲ ساحﻪ وپﻴژﻧﻮ لﻪ ﻳﻮه مقﻨاطﻴس او ﻳﻮه قطب *ﻮدوﻧکﻲ 'خﻪ کار اخلﻮ او ﻻﻧدې‬ ‫فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫مقﻨاطﻴس قطب *ــﻮدوﻧکﻲ تــﻪ ﻧژدې کﻮو‪ .‬گــﻮرو چ‪ 3‬د ﻧژدې‬ ‫ک‪5‬دو پﻪ وخت ک‪ 3‬د قطب *ــﻮدوﻧکﻲ ستﻨﻪ مﻨحرفﻪ ک‪85‬ي‪ .‬کلﻪ‬ ‫چ‪ 3‬مقﻨاطﻴس ب‪5‬رتﻪ لرې ک‪7‬و‪ ،‬ســتﻨﻪ ب‪5‬رتﻪ خپل پخﻮاﻧﻲ ‪$‬اى تﻪ‬ ‫را‪$‬ﻲ‪ .‬دغﻪ تجربﻪ 'ﻮ ‪$‬لﻪ ترســره ک‪7‬ئ او د خپل‪ 3‬لﻴدﻧ‪ 3‬کتﻨ‪3‬‬ ‫پﻪ اړه لﻪ گروپﻮﻧﻮ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫ﻣﻘﻨاطﻴسﻰ ستﻨﻪ‬

‫(‪ )3-4‬شکل‪ ،‬د مقﻨاطﻴس پﻪ شاوخﻮا ک‪3‬‬ ‫مقﻨاطﻴسﻲ ساحﻪ‬

‫لﻪ تجرب‪' 3‬خﻪ ﻧتﻴجﻪ اخ‪5‬ستل ک‪85‬ي چ‪ 3‬کلﻪ د مقﻨاطﻴس شاوخﻮا تﻪ قطب *ﻮدوﻧکﻲ او ﻳا بل مقﻨاطﻴس‬ ‫ور ﻧــژدې کــ‪7‬و‪ ،‬پﻪ ﻫغﻪ ســاحﻪ ک‪ 3‬پر مقﻨاطﻴس باﻧــدې قﻮه وارد‪84‬ي‪ .‬کﻪ د قطب *ــﻮدوﻧکﻲ پر ‪$‬اى د‬ ‫مقﻨاطﻴس پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬د اوسپﻨ‪ 3‬ذرې واچﻮو‪ ،‬د اوسپﻨ‪ 3‬ذرې خپل حالت تﻪ تغﻴﻴر ورکﻮي او پﻪ !اکلﻮ‬ ‫لﻮرﻳﻮ (خطﻮﻧﻮ) ک‪ 3‬تﻨظﻴم‪85‬ي‪ .‬و بﻪ وﻳﻨئ چ‪! 3‬ﻮ!‪( 3‬ذرې) د مقﻨاطﻴس د دوو قطبﻮﻧﻮ پﻪ برخﻮ ک‪ 3‬ﻧسبت‬ ‫مﻨــ‪ #‬تﻪ ډ‪4‬رې جذب‪85‬ي‪ .‬ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬د اوســپﻨ‪ 3‬د !ﻮ!ﻮ (ذرې) فاصل‪ 3‬لﻪ مقﻨاطﻴس 'خﻪ لرې شــﻲ‪،‬‬ ‫حالت ﻳﻲ ل‪ 8‬تغﻴﻴر کﻮي او خطﻮﻧﻪ ﻳ‪6- 3‬وډ او تﻴت *کاري‪.‬‬ ‫ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻲ ساحﻪ د ﻣﻘﻨاﻃﻴس د شاوخﻮا ﻫﻐﻪ ﻓﻀا ده چ‪ 3‬ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻲ ﻗﻮه پﻪ ک‪ 3‬ﻋﻤﻞ کﻮي‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫‪ .1‬کﻮلﻰ شﻮ چ‪ 3‬د ﻳﻮې مقﻨاطﻴسﻲ مﻴل‪ 3‬لﻪ !ﻮ!‪' 3‬خﻪ د قطب *ﻮدوﻧکﻲ پﻪ حﻴث استفاده وک‪7‬و؟ کﻪ کﻮلﻰ ﻳ‪ 3‬شﻮ‪ ،‬ﻧﻮ 'ﻨگﻪ؟‬ ‫‪ .2‬کﻪ دوه مقﻨاطﻴسﻮﻧﻪ ولرو‪' ،‬ﻨگﻪ کﻮلﻰ شﻮ چ‪ 3‬دوه ﻫم ډولﻪ او مختلف الﻨﻮع قطبﻮﻧﻪ پﻪ ک‪ 3‬و!اکﻮ؟‬ ‫‪ .3‬د ‪$‬مک‪ 3‬شمالﻲ قطب باﻧدې لﻪ پﻮﻫ‪5‬دو سره 'ﻨگﻪ د ﻳﻮې مقﻨاطﻴسﻲ مﻴل‪ 3‬قطبﻮﻧﻪ !اکئ؟‬

‫‪39‬‬

‫اﺿاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات‬ ‫لــﻪ مقﻨاطﻴس 'خﻪ پﻪ اســتفادې ســره لــﻪ فلزاتﻮ‬ ‫'خﻪ د اضافﻲ مﻮادو جﻼ کﻮل‪ ،‬د مقﻨاطﻴســﻲ‬ ‫جرثقﻴــل‪ ،‬بر‪+4‬ــﻨاﻳﻲ مﻮ!ﻮروﻧﻮ او ﻧﻮر وســاﻳلﻮ‬ ‫جﻮړول پــﻪ تخﻨﻴک ک‪ 3‬ډ‪4‬ــر اﻫمﻴت او رواج‬ ‫لري‪ .‬پﻪ (‪ )3-5‬شــکل ک‪ ،3‬د بر‪+4‬ــﻨا پﻪ تﻮلﻴد‬ ‫ک‪ 3‬لــﻪ مقﻨاطﻴس 'خﻪ د کار اخ‪5‬ســتلﻮ ﻳﻮ مﻮرد‬ ‫*ــﻮدل ک‪85‬ي چ‪ 3‬دغﻪ وســﻴل‪ 3‬تﻪ د مســتقﻴم جرﻳان‬ ‫جﻨرﻳتــﻮر (داﻳﻨمﻮ) ﻫم واﻳﻲ‪ .‬لﻴدل ک‪85‬ي چ‪ 3‬کلﻪ ﻳﻮه فلزي‬ ‫حلقﻪ پﻪ مقﻨاطﻴســﻲ ســاحﻪ ک‪ 3‬حرکت وک‪7‬ي‪ ،‬بر‪+4‬ــﻨاﻳﻲ جرﻳــان را مﻨ‪ #‬تﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫(‪ )3-5‬شکل د برق پﻪ تﻮلﻴد ک‪ 3‬د مقﻨاطﻴس اﻫمﻴت *ﻴﻲ‪.‬‬ ‫(‪ )3-5‬شکل‪ ،‬د بر‪+4‬ﻨا پﻪ تﻮلﻴد ک‪ 3‬لﻪ مقﻨاطﻴس 'خﻪ کار اخﻴستل‬

‫د ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻲ ساح‪ 3‬خﻄﻮﻧﻪ‬ ‫د مقﻨاطﻴسﻲ خطﻮﻧﻮ د لﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت تر سره کﻮو‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴــاوړ ﻣــﻮاد‪ :‬مﻴلﻪ ﻳﻲ مقﻨاطﻴس‪ ،‬د اوســپﻨ‪ 3‬ذرې‪ ،‬ﻳﻮه *ﻴ‪+‬ــﻪ ﻳﻲ صفحﻪ ﻳا‬ ‫کاغذي کارتﻦ او ﻳﻮ مالگﻪ پاشﻮوﻧکﻰ‪.‬‬ ‫‪ .1‬پــﻪ ﻫــر گروپ ک‪ 3‬مقﻨاطﻴس پﻪ ﻳﻮه ﻫﻮار ‪$‬اى کــ‪ 3‬ک‪85‬دئ او د ﻫغ‪ 3‬پر مخ‬ ‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ صفحﻪ او ﻳا کاغذي کارتﻦ ک‪85‬دئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬د اوسپﻨ‪ 3‬ذرې د *ﻴ‪ 3+‬ﻳا کاغذ پر مخ د مالگ‪ 3‬پاشﻮوﻧکﻲ پﻪ واسطﻪ ﻧرۍ‬ ‫ﻧرۍ وشﻴﻨدئ‪.‬‬ ‫‪ .3‬پــﻪ *ﻴ‪+‬ــﻪ او ﻳا کاغذي صفحــ‪ 3‬باﻧدې 'ﻮ ورو ضربــ‪ 3‬ورک‪7‬ئ او وگﻮرئ‬ ‫چ‪ 3‬د اوســپﻨ‪ 3‬پﻪ ذرو ک‪' 3‬ﻪ تغﻴﻴر را‪$‬ﻲ؟ ﻫر گروپ دې خپل‪ 3‬لﻴدﻧ‪ 3‬کتﻨ‪3‬‬ ‫!ﻮلگﻲ تﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫(‪ )3-6‬شکل‬

‫‪40‬‬

‫کﻪ فعالﻴت مﻨظم ترســره شــﻮى وي‪ ،‬متﻮجﻪ ک‪85‬و چ‪ 3‬د مقﻨاطﻴس تر اغ‪5‬زې ﻻﻧدې د اوســپﻨ‪ 3‬ذرې د‬ ‫خطﻮﻧﻮ پﻪ شکل مﻨظم‪ 3‬ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫دا خطﻮﻧﻪ د مقﻨاطﻴسﻲ ساح‪ 3‬د خطﻮﻧﻮ پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳ‪8‬ي‪ .‬پﻪ (‪ )٣-۷‬شکل ک‪ 3‬د مقﻨاطﻴسﻲ ساحﻲ خطﻮﻧﻪ‬ ‫*ﻮدل شﻮي دي‪ .‬د دې خطﻮﻧﻮ تراکم د مقﻨاطﻴسﻲ ساح‪ 3‬شدت *ﻴﻲ‪ .‬لﻪ مقﻨاطﻴسﻲ قطبﻮﻧﻮ سره ﻧژدې‬ ‫دا خطﻮﻧﻪ ډ‪4‬ر متراکم (زﻳات) دي‪ ،‬ﻧﻮ‪$‬کﻪ د مقﻨاطﻴس‪ 3‬ساح‪ 3‬شدت ﻫم ډ‪4‬ر دى‪.‬‬

‫(‪)3-7‬شکل‪ ،‬د مقﻨاطﻴسﻲ ساح‪ 3‬خطﻮﻧﻪ‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫کﻮلﻰ شئ چ‪ 3‬مصﻨﻮعﻲ مقﻨاطﻴس جﻮړ ک‪7‬ئ؟‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬ﻳﻮ فﻮﻻدي ﻳا اوسپﻨﻴز مﻴخ اوﻳﻮ داﻧﻪ مﻴلﻪ ﻳﻲ مقﻨاطﻴس‪.‬‬ ‫لﻪ شــکل سره سم‪ ،‬مقﻨاطﻴس 'ﻮ ‪$‬ل‪ 3‬پﻪ فﻮﻻدي مﻴخ باﻧدې داس‪ 3‬کش‬ ‫ک‪7‬ئ چ‪ 3‬لﻪ *ﻲ 'خﻪ کﻴ‪ 32‬خﻮا تﻪ وي او د کشﻮلﻮ لﻮری او ﻳا د مقﻨاطﻴس‬ ‫حرکت پر م‪5‬خ باﻧدې ﻳﻮ شــان وي‪ .‬وروســتﻪ فﻮﻻدي مﻴح ﻧﻮرو مﻴخﻮﻧﻮ تﻪ‬ ‫ﻧــژدي ک‪7‬ئ وبﻪ ‪-‬ﻮرئ چ‪ 3‬فﻮﻻدي مﻴخ مقﻨاطﻴســﻲ خاصﻴت لري او کﻪ‬ ‫ﻧﻪ؟‬

‫(‪ )3-8‬شکل‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫د مصﻨﻮعﻲ مقﻨاطﻴس بل ډول پ‪5‬ژﻧئ؟‬

‫‪41‬‬

‫بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ ﻣﻘﻨاﻃﻴس‬ ‫پــﻪ پﻨ‪%‬م !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬د مقﻨاطﻴس پــﻪ (طبﻴعﻲ او مصﻨﻮعﻲ) ډولﻮﻧﻮ ﻳﻮ‬ ‫'ﻪ وپﻮﻫ‪5‬دو‪ .‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ مقﻨاطﻴس د مصﻨﻮعﻲ مقﻨاطﻴس ﻳﻮ ډول دى‪.‬‬ ‫مخامخ شکل لﻪ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ مقﻨاطﻴس 'خﻪ ‪"-‬ﻪ اخﻴستﻨﻪ را*ﻴﻲ‪.‬‬

‫(‪ )3-9‬شکل‪ ،‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ مقﻨاطﻴس‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د ﺿرورت وړ ﻣﻮاد‪ 20 :‬تر ‪ 30‬ســاﻧتﻲ متره مســﻲ ســﻴم چ‪ 3‬پﻮښ او ﻳا‬ ‫ﻻک ولري‪ ،‬ﻳﻮ اوسپﻨﻴز ﻳا فﻮﻻدي مﻴخ‪ ،‬د رادﻳﻮ ﻳﻮه ب"رۍ‪.‬‬ ‫سﻴم پﻪ فﻮﻻدي مﻴخ مﻨظم تاو ک‪7‬ئ او د سﻴم دوه سروﻧﻪ د ب"رۍ پﻪ دوو‬ ‫خﻮاوو پﻮرې ولگﻮئ او دې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮاب ورک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أﻳا فﻮﻻدي مﻴخ مقﻨاطﻴسﻲ خاصﻴت پﻴداک‪7‬ى دى؟‬ ‫‪ .2‬کﻪ د بر‪+4‬ــﻨا جرﻳان بﻨد شــﻲ‪ ،‬أﻳــا مﻴخ بﻴا ﻫم مقﻨاطﻴســﻲ خﻮاص‬ ‫لري؟‬ ‫‪ .3‬د خپلﻮ لﻴدﻧﻮ ﻧتﻴجﻪ پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫سﻴم‬

‫(‪ )3-10‬شکل‬

‫کﻪ فعالﻴت مﻮ ســم ترســره ک‪7‬ى وي‪ ،‬حتما ً مﻮلﻴدلﻲ دي چ‪ 3‬فﻮﻻدي مﻴخ مقﻨاطﻴسﻲ خاصﻴت مﻮﻧدلﻰ‬ ‫دى‪ .‬ﻧﻮ‪$‬کﻪ وﻳلی شــﻮ کلﻪ چ‪ 3‬لﻪ تاو شــﻮي ســﻴم (کﻮاﻳل) 'خﻪ‪ ،‬د بر‪+4‬ﻨا جرﻳان ت‪5‬ر شﻲ‪ ،‬دغﻪ سﻴم لﻪ‬ ‫مﻴخ سره پﻪ مقﻨاطﻴس بدل‪85‬ي‪.‬‬ ‫د مقﻨاطﻴس قدرت لﻪ ﻻﻧدې عﻮاملﻮ سره ت‪7‬او لري‪:‬‬ ‫‪ .1‬پﻪ ﻳﻮه کﻮاﻳل (تاو شﻮي سﻴم) ک‪ 3‬د بر‪+4‬ﻨا د جرﻳان شدت‪.‬‬ ‫‪ .2‬د سﻴم د حلقﻮ د شم‪5‬ر زﻳاتﻮالﻰ‪.‬‬ ‫‪ .3‬د مﻴخ (ﻫست‪ )3‬ﻧﻮعﻴت‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫د درﻳﻢ ﻓصﻞ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫مقﻨاطﻴسﻲ ساحﻪ د مقﻨاطﻴس د شاوخﻮا ﻫغﻪ فضا ده چ‪ 3‬مقﻨاطﻴسﻲ قﻮه پﻪ ک‪ 3‬عمل کﻮي‪.‬‬ ‫کــﻪ د مقﻨاطﻴــس پﻪ شــاوخﻮا ک‪ 3‬د اوســپﻨ‪ 3‬ذرې واچﻮو‪ ،‬د خطﻮﻧﻮ پﻪ '‪5‬ــر مﻨظم‪ 3‬ک‪85‬ي چ‪ 3‬دا‬ ‫خطﻮﻧﻪ د مقﻨاطﻴسﻲ ساح‪ 3‬د خطﻮﻧﻮ پﻪ ﻧامﻪ ﻳادوي‪.‬‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬لﻪ ﻳﻮه کﻮاﻳل 'خﻪ چ‪ 3‬اوسپﻨﻴزه ﻫستﻪ ولري د بر‪+4‬ﻨا جرﻳان تﻴر شﻲ ﻫغﻪ کﻮاﻳل لﻪ ﻫست‪3‬‬ ‫سره پﻪ مقﻨاطﻴس بدل‪85‬ي‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫د در‪4‬ﻢ ﻓصﻞ پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪-‬د‬

‫م رد ن م ن اخلئ‬

‫استفاده‬

‫ل مقناط س خ‬

‫ آ ا مقناط س ل فلزات جذب‬‫ د مقناط‬‫‪ -‬آ ا د بر نا‬

‫خط ن ترا م د مقناط س شا خ ا‬ ‫مقناط س قدرت د بر نا د جر ان ل شدت ه ت ا لر‬

‫‪ -‬ل‬

‫شاخ ا‬

‫قطب‬

‫دن‬

‫باند ‪ .....................‬اچﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ سﻤﻮ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻮ 'خﻪ داﻳره تاوک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -6‬د مقﻨاطﻴسﻲ مﻴل‪ 3‬پﻪ کﻮمﻪ برخﻪ ک‪ 3‬د ساح‪ 3‬شدت ل‪ 8‬دى؟‬ ‫الف‪ :‬د مﻴل‪ 3‬پﻪ شمالﻲ قطب ک‪3‬‬ ‫ب‪ :‬د مﻴل‪ 3‬پﻪ جﻨﻮبﻲ قطب ک‪3‬‬ ‫ج‪ :‬د مﻴل‪ 3‬پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪3‬‬ ‫د‪ :‬د مﻴل‪ 3‬پﻪ شمالﻲ او جﻨﻮبﻲ قطبﻮﻧﻮ ک‪3‬‬ ‫‪ -7‬کﻪ چ‪5‬رې لﻪ ﻫغﻪ کﻮاﻳل 'خﻪ چ‪ 3‬ﻫستﻪ لري د بر‪+4‬ﻨا جرﻳان ت‪5‬ر شﻲ‪:‬‬ ‫الف‪ :‬ﻳﻮازې کﻮاﻳل پﻪ مقﻨاطﻴس بدل‪85‬ي‪.‬‬ ‫ب‪ :‬ﻳﻮازې ﻫستﻪ د مقﻨاطﻴس خاصﻴت پﻴدا کﻮي‪.‬‬ ‫ج‪ :‬م‪5‬خ او ﻳا فﻮﻻدي ﻫستﻪ پﻪ داﻳمﻲ مقﻨاطﻴس بدلﻮي‪.‬‬ ‫د‪ :‬کﻮاﻳل لﻪ ﻫست‪ 3‬سره پﻪ مقﻨاطﻴس بدلﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫قطب‬

‫دن‬

‫'ﻠﻮرم ﻓصﻞ‬

‫ساکﻨﻪ بر‪+4‬ﻨا‬ ‫تاســﻮ پﻪ پﻨ‪%‬م !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬د ســاکﻨ‪ 3‬بر‪+4‬ــﻨا پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻســﻪ ک‪7‬ی‬ ‫دی‪ .‬اوس دې پﻮ*ــتﻨ‪ 3‬تﻪ ‪$‬ﻮاب ورک‪7‬ئ‪ ،‬کلﻪ مﻮ د پشمﻲ جامﻮ اغﻮستلﻮ‬ ‫او ﻳا د خپلﻮ و‪+4‬ــتاﻧﻮ د ږمﻨ‪%‬ﻮلﻮ پــﻪ وخت ک‪ 3‬ترق‪ ،‬تروق او جرق‪ 3‬تﻪ پام‬ ‫شﻮى دى؟‬ ‫'ﻪ فکر کﻮئ چ‪ 3‬د دې پ‪ 3+5‬عامل 'ﻪ شﻰ دى؟‬ ‫أﻳا مﻮضﻮع‪/‬اﻧ‪ 3‬لکﻪ‪ :‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج‪ ،‬الکتروسکﻮپ‪ ،‬بر‪+4‬ﻨا ﻳﻲ ساح‪،3‬‬ ‫د اجسامﻮ پﻪ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ کﻮلﻮ ک‪ 3‬د الکتروﻧﻮﻧﻮ اغﻴزې او پﻪ ﻫﻮا ک‪ 3‬تالﻨده او‬ ‫بر‪+4‬ــﻨا‪ ،‬پﻮﻫ‪85‬ئ؟ پﻪ دې فصل ک‪ 3‬لﻪ دې مﻮضﻮع گاﻧﻮ ســره أشﻨا ک‪85‬ئ او‬ ‫پﻮرتﻨﻴﻮ پﻮ*تﻨﻮ تﻪ بﻪ ‪$‬ﻮاب ورک‪7‬ى شئ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج‬ ‫پﻪ پﻨ‪%‬م !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬مﻮ د ساکﻨ‪ 3‬بر‪+4‬ﻨا او د اتﻮم د جﻮړ*＀ پﻪ اړه او د اووم !ﻮلگﻲ پﻪ کﻴمﻴا ک‪ 3‬مﻮ ﻫم‬ ‫د اتﻮم پﻪ اړه ﻻزم معلﻮمات ترﻻسﻪ ک‪7‬ي دي‪.‬‬ ‫'ﻪ فکر کﻮئ چ‪ 3‬پﻪ دې اړه 'ﻮمره پﻮﻫ‪85‬ئ؟‬ ‫بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارجﻮﻧﻪ 'ﻪ شﻰ دي؟ او ورباﻧدې د *ﻪ پﻮﻫ‪5‬دو لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬ﻳﻮه د و‪+4‬تاﻧﻮ ږمﻨ‪ ،#‬د کاغذ کﻮچﻨ‪! 9‬ﻮ!‪ 3‬او وړﻳﻦ !ﻮکر‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪:‬‬

‫‪ .1‬لﻮمــ‪7‬ى ږمﻨــ‪ #‬د کاغذ !ﻮ!ﻮ تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ او وگﻮرئ چ‪' 3‬ﻪ اغ‪5‬ز پرې‬ ‫کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .2‬دا ‪$‬ل ږمﻨ‪ #‬پﻪ وړﻳﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬پﻮرې *ﻪ وسﻮلﻮئ او وروستﻪ ﻳ‪ 3‬د کاغذ‬ ‫!ﻮ!ﻮ تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ‪' ،‬ﻪ شﻰ گﻮرئ؟ دا حادثﻪ ول‪ 3‬رامﻨ‪ #‬تﻪ ک‪85‬ي؟‬ ‫(‪ )4-1‬شکل‬

‫ومﻮلﻴدل چ‪ 3‬ږمﻨ‪ #‬لﻪ وړﻳﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬ســره لﻪ ســﻮلﻮلﻮ وروســتﻪ د کاغذ !ﻮ!‪ 3‬جذبﻮي‪ .‬تاســﻮ پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪3‬‬ ‫جســمﻮﻧﻪ لﻪ اتﻮمﻮﻧﻮ 'خﻪ جﻮړ شــﻮي دي او ﻫر اتﻮم لﻪ ﻫســت‪' 3‬خﻪ چ‪ 3‬د اتﻮم پﻪ مرکز ک‪ 3‬دى او لﻪ‬ ‫الکتروﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ چ‪ 3‬د ﻫست‪ 3‬پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬پﻪ خپلﻮ مداروﻧﻮ ک‪' 3‬رخ‪85‬ي‪ ،‬جﻮړ شﻮي دي‪.‬‬ ‫د اتﻮم پﻪ ﻫستﻪ ک‪ 3‬ﻫغﻪ ذرې چ‪ 3‬د پروتﻮن (‪ )P‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي او مثبت چارج لري‪ ،‬او د اتﻮم پﻪ مدار ک‪3‬‬ ‫ﻫغﻪ ذرې چ‪ 3‬د الکترون (‪)e‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي او مﻨفﻲ چارج لري‪ ،‬وجﻮد لري‪ .‬پﻪ عادي حالت ک‪ 3‬د اتﻮم‬ ‫د پروتﻮﻧﻮﻧﻮ او الکتروﻧﻮﻧﻮ شــم‪5‬ر ســره مســاوي وي چ‪ 3‬پﻪ دې حالت ک‪ 3‬اتﻮمﻮﻧﻪ خﻨثﻰ دي او بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ‬ ‫چارج ﻧﻪ لري‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ جسم لﻪ ﻧﻮرو جسمﻮﻧﻮ سره د تماس ﻳا سﻮلﻮلﻮ پﻪ اثر اتﻮمﻮﻧﻪ الکتروﻧﻮﻧﻪ ورک‪7‬ي‬ ‫او ﻳا ﻳ‪ 3‬ور 'خﻪ واخلﻲ پﻪ ﻫغﻪ جسم ک‪ 3‬ﻳﻮه اﻧدازه ساکﻨﻪ بر‪+4‬ﻨا رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻳعﻨ‪ 3‬کﻪ پﻪ اتﻮمﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د پروتﻮﻧﻮﻧﻮ او الکتروﻧﻮﻧﻮ تعداد مســاوي ﻧﻪ وي‪ ،‬د جســمﻮﻧﻮ اتﻮمﻮﻧﻪ بر‪+4‬ــﻨاﻳﻲ‬ ‫چارج غﻮره کﻮي او وﻳل ک‪85‬ي چ‪ 3‬جسم چارج لري‪ .‬ﻫغﻪ جسمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬چارج لري‪$ ،‬ﻴﻨ‪ 3‬سپک‪ 3‬او‬ ‫کﻮچﻨ‪ 9‬ذرې جذبﻮي‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫د ﻳﻮه جسﻢ چارجﻮل‪ :‬د ﻳﻮه جسم پﻪ چارجﻮلﻮ د *ﻪ پﻮﻫ‪5‬دو لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪* :‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬ور‪+4‬مﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ ﻳا پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬ورﻳﻦ !ﻮکر او د کاغذ !ﻮ!ﻲ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‪:‬‬

‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ او ور‪+4‬مﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ ﻳﻮه لﻪ بل‪ 3‬سره وسﻮلﻮئ‪ .‬کﻪ *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ او ور‪+4‬مﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ ﻧﻪ وي‪ ،‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ او وړﻳﻨﻪ !ﻮتﻪ‬ ‫ﻳﻮه لﻪ بل‪ 3‬سره وسﻮلﻮئ او د کاغذ !ﻮ!‪ 3‬تﻪ ﻳ‪ 3‬ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ ،‬خپل‪ 3‬لﻴدﻧ‪ 3‬کتﻨ‪! 3‬ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وواﻳئ‪.‬‬

‫د فعالﻴت لﻪ ترســره کﻮلﻮ 'خﻪ وروســتﻪ بﻪ متﻮجﻪ شــئ چ‪* 3‬ﻴ‪+‬ــﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬او ور‪+4‬مﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬دواړو‬ ‫چارج اخ‪5‬ستﻰ او د کاغذ ذرې جذبﻮي‪ .‬ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬دا شﻮه چ‪ 3‬کلﻪ دوه جسمﻮﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره وسﻮل‪85‬ي‪،‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬الکتروﻧﻮﻧﻪ لﻪ ﻳﻮه جسم 'خﻪ بل تﻪ ل‪85‬د‪84‬ي او جسمﻮﻧﻪ چارج پﻴدا کﻮي‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪* :‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬ور‪+4‬مﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ‪ ،‬او الکترومتر (ﻫغﻪ ألﻪ چ‪ 3‬د چارج شتﻮالﻰ *ﻴﻲ) او ﻳا الکتروسکﻮپ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‪:‬‬

‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ لﻪ ور‪+4‬مﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬سره وسﻮلﻮئ او وروستﻪ ﻳ‪ 3‬الکترومتر تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫بــل ‪$‬ل ور‪+4‬ــمﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ الکترومتــر تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ او ﻫر ‪$‬ل د الکترومتر د ســتﻨ‪ 3‬عکس العمل تﻪ پــام وک‪7‬ئ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫ولﻴکئ‪ .‬وروستﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫*ﻴ‪+‬ﻪ مﻴلﻪ‬

‫ور*مﻴﻦ !ﻮکر‬

‫(‪)4-2‬شکل‪ ،‬الکترومتر‬

‫متﻮجﻪ بﻪ شئ چ‪ 3‬د شکل پﻪ شان پﻪ ترتﻴب سره د *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬او ور*مﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬د الکترومتر سرتﻪ‬ ‫تﻪ پﻪ ﻧژدي کﻴدو ســره‪ ،‬د ﻫر ﻳﻮ پﻪ مقابل ک‪ 3‬د الکترومتر ســتﻦ (عقربﻪ) مخالفﻮ لﻮروتﻪ اﻧحراف کﻮي‪.‬‬ ‫ﻧﻮ ﻧتﻴجﻪ اخلﻮ چ‪ 3‬کلﻪ د *ﻴ‪+‬ــﻪ ﻳ‪ 3‬مﻴل‪ 3‬او ور*ــمﻴﻦ !ﻮکر ﻳا پﻼستﻴکﻲ مﻴل‪ 3‬او وړﻳﻦ !ﻮکر پﻪ شان دوه‬ ‫جسمﻮﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره وسﻮلﻮل شﻲ‪ ،‬دواړه جسمﻮﻧﻪ مختلف (مثبت ﻳا مﻨفی) چارج اخلﻲ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫‪* .1‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬او ور‪+4‬مﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬ول‪ 3‬چارج اخﻴستی دی؟‬ ‫‪ .2‬کلﻪ چ‪ 3‬د *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬او ور‪+4‬مﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬پر ‪$‬اى لﻪ *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬او وړﻳﻨ‪! 3‬ﻮ!‪' 3‬خﻪ کار واخلﻮ‪ ،‬ﻧتﻴجﻪ بﻪ ﻳ‪' 3‬ﻪ وي؟‬

‫ﻣثبت او ﻣﻨﻔﻲ چارج‪ :‬پﻪ پخﻮاﻧﻲ درس ک‪ 3‬مﻮ ولﻮستل چ‪ 3‬کلﻪ دوه جسمﻮﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره وسﻮلﻮل‬ ‫شﻲ‪ ،‬دواړه چارج‪85‬ي او ﻧﻮر شﻴان جذبﻮلی شﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د ﺿرورت وړ ﻣﻮاد‪ :‬دوې پﻼستﻴکﻲ مﻴل‪ ،3‬ﻳﻮه *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬ور‪+4‬مﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ‪ ،‬وړﻳﻨﻪ !ﻮ!ﻪ‪ ،‬تار او پاﻳﻪ‪.‬‬ ‫لﻮم‪7‬ی ﻳﻮه پﻼســتﻴکﻲ مﻴلﻪ ‪$‬ﻮړﻧده او وروســتﻪ دواړه مﻴل‪ 3‬لﻪ وړﻳﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬سره وسﻮلﻮئ چ‪ 3‬چارج واخلﻲ‪ .‬اوس دالف شکل‬ ‫پﻪ شان أزاده مﻴلﻪ‪$ ،‬ﻮړﻧدې شﻮې مﻴلی تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫اوس *ﻴ‪+‬ــﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ لﻪ ور‪+4‬ــمﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬ســره وسﻮلﻮئ چ‪ 3‬چارج واخلﻲ او پﻼستﻴکﻲ مﻴل‪ 3‬تﻪ ﻳ‪ 3‬د (ب) شکل پﻪ شان ﻧژدې‬ ‫ک‪7‬ئ‪' .‬ﻪ چ‪ 3‬پﻴ‪85+‬ي‪ ،‬وﻳ‪ 3‬لﻴکئ او خپل !ﻮلگﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ‬

‫د (الف) شکل‪،‬‬ ‫چارج شﻮې‬ ‫پﻼستﻴکﻲ مﻴل‪3‬‬

‫چارج شﻮې‬ ‫پﻼستﻴکﻲ‬ ‫مﻴلﻪ‬ ‫د (ب) شکل‪ ،‬چارج شﻮې‬ ‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ او پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‬ ‫(‪ )4-3‬شکل‪ ،‬د پﻼستﻴکﻲ او *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬پﻪ ذرﻳعﻪ د دوه ډولﻪ چارج ازمﻴ‪+‬ت‬

‫پام وک‪7‬ئ چ‪ 3‬دواړه پﻼســتﻴکﻲ مﻴل‪ 3‬ﻳﻮ ډول چارجﻮﻧﻪ لري او ﻳﻮ بل دفع کﻮي او پﻼســتﻴکﻲ او *ﻴ‪+‬ــﻪ‬ ‫ﻳــﻲ مﻴلــ‪ 3‬د مختلفﻮ چارجﻮﻧﻮ لﻪ املﻪ ﻳﻮ بل جذبﻮي‪ .‬دغﻪ دفع او جذب د جســم د چارج لﻪ ډول ســره‬ ‫ت‪7‬او لري‪ .‬کﻪ د چارجﻮﻧﻮ اﻧدازه بدلﻪ ﻧﻪ شﻲ‪ ،‬ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬د چارج شﻮو جسمﻮﻧﻮ ترمﻨ‪ #‬فاصلﻪ ل‪8‬ه وي‪،‬‬ ‫بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ قﻮه ډ‪4‬ره وي او کﻪ ترمﻨ‪ #‬ﻳ‪ 3‬فاصلﻪ ډ‪4‬ره وي‪ ،‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ قﻮه کم‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ جسمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د ﻻملﻮﻧﻮ پﻪ اثر الکترون لﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي‪ ،‬د ﻫغﻪ د پروتﻮﻧﻮﻧﻮ شم‪5‬ر لﻪ الکتروﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ‬ ‫ډ‪4‬ر‪84‬ي او مثبت چارج‪85‬ي‪ .‬ﻫغﻪ جســمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬الکترون اخلﻲ‪ ،‬د الکتروﻧﻮﻧﻮ شــم‪5‬ر ﻳ‪ 3‬د پروتﻮﻧﻮﻧﻮ لﻪ‬ ‫شمﻴر 'خﻪ زﻳاتﻴ‪8‬ي او مﻨفﻲ چارج‪85‬ي‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫اﻟکتروسکﻮپ‬

‫(‪ )4-4‬شکل‪ ،‬الکتروسکﻮپ‬ ‫خﻮل‪9‬‬ ‫برﻧجﻲ مﻴلﻪ‬

‫الکتروسکﻮپ ﻫغﻪ حساسﻪ ألﻪ ده چ‪ 3‬د ﻫغ‪ 3‬پﻪ واسطﻪ پﻪ ﻳﻮه جسم‬ ‫ک‪ 3‬د ساکﻨ‪ 3‬بر‪+4‬ﻨا د ل‪8‬ې اﻧدازې شتﻮن ﻫم معلﻮمﻮلﻰ شﻮ‪.‬‬

‫فلزي پا‪31‬‬

‫د اﻟکتروســکﻮپ جﻮړ*ت او د اســتﻌﻤال ﻃرﻳﻘﻪ‪ :‬د‬ ‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ پﻨجره‬

‫الکتروسکﻮپ ډ‪4‬ر ســاده ډول پﻪ (‪ )4-4‬شکل ک‪* 3‬ﻮدل شﻮى‬ ‫دى لﻪ ﻳﻮې برﻧجﻲ مﻴل‪' 3‬خﻪ چ‪ 3‬پاسﻨﻲ سرکی ﻳ‪ 3‬خﻮل‪ 9‬لري‬ ‫او ﻻﻧدﻳﻨﻲ ســرک‪ 3‬دوه فلزي پا‪ 31‬لري‪ ،‬جﻮړ شــﻮی دی او د ﻳﻮ فلزي چﻮکاټ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬واقع ده چ‪3‬‬ ‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ ک‪7‬ک‪ 9‬لري او چﻮکاټ لﻪ ‪$‬مک‪ 3‬سره وصل شﻮی دی‪.‬‬ ‫أﻳا د الکتروسکﻮپ د کارکﻮلﻮ پﻪ طرﻳقﻪ پﻮﻫﻴ‪8‬ئ؟ د دې مﻮضﻮع د پﻮﻫﻴدولﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت تر سره کﻮو‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬ورﻳ‪+‬مﻴﻨﻪ !ﻮتﻪ‪ ،‬مسﻲ سﻴم‪ ،‬رب‪7‬ي تسمﻪ او الکتروسکﻮپ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‪:‬‬

‫‪ .1‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ پﻪ وړﻳﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬باﻧدې وسﻮلﻮئ چ‪ 3‬چارج شﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الکتروسکﻮپ لﻪ خﻮل‪ 3‬سره پﻪ خپل ﻻس وﻫلﻮ ب‪ 3‬چارجﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .3‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ د الکتروسکﻮپ لﻪ خﻮل‪ 9‬سره ولگﻮئ او وگﻮرئ چ‪' 3‬ﻪ پ‪85+5‬ي؟‬ ‫‪ .4‬د الکتروسکﻮپ خﻮل‪ 9‬پﻪ رب‪7‬ي تسم‪ 3‬لﻪ ‪$‬مک‪( 3‬د اوبﻮ ﻧل‪ ،‬فلزي ک‪7‬ک‪ )9‬سره وصل ک‪7‬ئ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ .5‬وروستﻪ د الکتروسکﻮپ خﻮل‪ 9‬پﻪ مسﻲ سﻴم لﻪ ‪$‬مک‪ 3‬سره وﻧ‪+‬لﻮئ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬بﻴا ﻫم ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ .6‬وړﻳﻨــﻪ !ﻮ!ﻪ د الکتروســکﻮپ خﻮلــ‪ 9‬تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ .‬دا ‪$‬ل ﻫم ﻧتﻴجﻪ ولﻴکئ او پﻪ پاى ک‪ 3‬ﻫــر گروپ خپل‪ 3‬ل‪5‬دﻧ‪ 3‬کتﻨ‪ 3‬پﻪ‬ ‫!ﻮلگﻲ ک‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫دا فعالﻴت را*ﻴﻲ چ‪ 3‬الکتروسکﻮپ تﻪ د ﻫر ډول چارج د ﻧژدې ک‪5‬دو پﻪ اثر‪ ،‬د الکتروسکﻮپ پا‪ 31‬لﻪ ﻳﻮ‬ ‫بل 'خﻪ لرې ک‪85‬ي‪$ .‬کﻪ دواړه پا‪ 31‬ﻳﻮ ډول چارج اخلﻲ‪ .‬د پا‪1‬ﻮ لرې ک‪5‬دل محض دا را*ﻴﻲ چ‪ 3‬جسم‬ ‫بر‪+4‬ــﻨاﻳﻲ چارج لري‪ .‬الکتروســکﻮپ ﻳﻮازې پﻪ مسﻲ سﻴم لﻪ ‪$‬مک‪ 3‬ســره د الکتروسکﻮپ د خﻮل‪ 9‬پﻪ‬ ‫وصلﻮلﻮ او ﻳا خﻮل‪ 9‬باﻧدې پﻪ ﻻس وﻫلﻮ ب‪ 3‬چارجﻪ ک‪85‬ي‪ ،‬خﻮ پﻪ رب‪7‬ي تسم‪ 3‬ﻧﻪ ب‪ 3‬چارجﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫لﻪ تر سره شﻮي فعالﻴت 'خﻪ دا ﻧتﻴجﻪ اخﻴستلی شﻮ چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬جسمﻮﻧﻪ د بر‪+4‬ﻨا جرﻳان ت‪5‬روي او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻮر‬ ‫جسمﻮﻧﻪ د بر‪+4‬ﻨا جرﻳان ﻧﻪ ت‪5‬ر وي‪ .‬ﻫغﻪ جسمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د بر‪+4‬ﻨا جرﻳان تﻴروي‪ ،‬د بر‪+4‬ﻨا د ﻫادي جسمﻮﻧﻮ پﻪ‬ ‫ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ ،‬لکﻪ‪ :‬فلزات‪ ،‬مال‪/‬ﻴﻨ‪ 3‬خاورې پﻪ اوبﻮ ک‪ 3‬د تﻴزابﻮ محلﻮلﻮﻧﻪ‪ ،‬د اﻧسان بدن او ﻧﻮر‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ جســمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬د بر‪+4‬ــﻨا جرﻳان ﻧﻪ تﻴروي د بر‪+4‬ــﻨا د عاﻳقﻮ جســمﻮﻧﻮ پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ ،‬لکﻪ‪* :‬ﻴ‪+‬ﻪ‪،‬‬ ‫مقﻨاطﻴس‪ ،‬رب‪ ،7‬ورﻳ‪+‬م‪ ،‬ت‪5‬ل‪ ،‬پﻼستﻴک او ﻧﻮر‪.‬‬ ‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫‪ .1‬کﻪ پﻪ الکتروسکﻮپ ک‪ 3‬د دوو ﻫمجﻨسﻮ فلزي پا‪1‬ﻮ پر ‪$‬اى‪ ،‬دوې ﻧا ﻫمجﻨسﻪ فلزي پا‪ 31‬ک‪+5‬ﻮدل شﻲ‪ ،‬الکتروسکﻮپ فعالﻴت‬ ‫کﻮلﻰ شﻲ او کﻪ ﻧﻪ؟ ول‪3‬؟‬ ‫‪ .2‬د دې درس د فعالﻴت پﻪ 'لﻮرمﻪ مرحلﻪ ک‪ 3‬کلﻪ چ‪ 3‬د الکتروســکﻮپ خﻮل‪ 9‬پﻪ رب‪7‬ي تســم‪ 3‬لﻪ ‪$‬مک‪ 3‬سره وصل ک‪7‬و‪ ،‬ول‪3‬‬ ‫ﻧﻪ ب‪ 3‬چارجﻪ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .3‬د الکتروسکﻮپ فلزي پا‪ 31‬د چارج‪5‬دو پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳﻮ لﻪ بلﻪ ول‪ 3‬ل‪5‬رې ک‪85‬ي؟‬

‫د تﻤاس ﻟﻪ ﻻرې چارجﻮل‬ ‫پﻪ ت‪5‬ر درس ک‪ 3‬مﻮ ولﻮستل چ‪ 3‬دوه جسمﻮﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره د سﻮلﻮلﻮ پﻪ اثر چارج اخلﻲ‪ .‬أﻳا کﻮلﻰ شﻮ چ‪3‬‬ ‫د تماس لﻪ املﻪ‪ ،‬دوه فلزي جسمﻮﻧﻪ چارج ک‪7‬و؟ د دې پﻮ*تﻨ‪ 3‬د ‪$‬ﻮابﻮلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬وړﻳﻨﻪ !ﻮ!ﻪ‪ ،‬ﻳﻮه کﻮچﻨ‪ 9‬فلزي کره‪ ،‬د عاﻳق‬ ‫پاﻳﻪ او الکتروسکﻮپ‪.‬‬

‫پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‬ ‫فلزي کره‬

‫ک‪7‬ﻧﻼره‪:‬‬

‫‪ .1‬فلــزي کره پﻪ ﻻس لمس ک‪7‬ئ او د الکتروســکﻮپ خﻮل‪ 9‬تﻪ ﻳ‪ 3‬ﻧژدې‬ ‫ک‪7‬ئ د خپلﻮ لﻴدﻧﻮ کتﻨﻮ ﻧتﻴجﻪ ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ لﻪ !ﻮ!‪ 3‬سره وسﻮلﻮئ چ‪ 3‬چارج واخلﻲ‪.‬‬ ‫(‪ )4-5‬شکل‪ ،‬د لمس کﻮلﻮ(سﻮلﻮلﻮ) پﻪ طرﻳقﻪ د ﻳﻮه جسم چارج کﻴدل‬ ‫‪ .3‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ د فلزي کرې پرمخ کش ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .4‬فلــزي کــره د الکتروســکﻮپ خﻮل‪ 3‬تﻪ ﻧژدې کــ‪7‬ئ او و‪-‬ﻮرئ چ‪ 3‬أﻳا د الکتروســکﻮپ پا‪ 31‬لﻪ ﻳﻮ بــل 'خﻪ جﻼ کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫ول‪3‬؟‬

‫‪50‬‬

‫ومﻮ ولﻴدل چ‪ 3‬ب‪ 3‬چارجﻪ فلزي کرې د چارج لروﻧک‪ 3‬پﻼستﻴکﻲ مﻴل‪ 3‬سره د تماس پﻪ پاﻳلﻪ ک‪ 3‬چارج‬ ‫واخﻴست‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫د اس ل امل فلز جسم ن‬

‫رن‬

‫ارج اخ‬

‫د چارج د ﻧﻮﻋﻴت آزﻣاﻳ‪+‬ت‬ ‫پــﻪ ت‪5‬ر لﻮســت ک‪ 3‬مﻮ د الکتروســکﻮپ جﻮړ*ــت مطالعﻪ کــ‪ 7‬او وپﻮﻫ‪5‬دو چ‪ 3‬پﻪ عــادي حالت ک‪ 3‬د‬ ‫الکتروســکﻮپ فلزي پا‪ 31‬ســره ﻧژدې دي‪ .‬او کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ چارج شﻮى جسم د الکتروسکﻮپ خﻮل‪ 9‬تﻪ‬ ‫ﻧژدې ک‪7‬و‪ ،‬د الکتروســکﻮپ د فلزي پا‪1‬ﻮ د لرې ک‪5‬دو باعث ک‪85‬ي‪ .‬فرق ﻧﻪ کﻮي چ‪ 3‬جســم کﻮم ډول‬ ‫چارج لري‪ .‬دا پﻮ*ــتﻨﻪ پﻴدا ک‪85‬ي چ‪ 3‬پﻪ الکتروســکﻮپ د ﻳﻮه جســم د بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج ﻧﻮعﻴت (ډول)‬ ‫!اکلﻰ شﻮ او کﻪ ﻧﻪ؟‬ ‫ﻻﻧدې فعالﻴت تر سره کﻮو‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬دوه *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ ،3‬ورﻳ‪+‬مﻴﻨﻪ !ﻮتﻪ‪ ،‬پﻼستﻴکﻲ !ﻮ!ﻪ‪ ،‬وړﻳﻨﻪ مﻴلﻪ‪ ،‬او الکتروسکﻮپ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‪:‬‬

‫‪ .1‬دواړه *ﻴ‪+‬ــﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬لﻪ ورﻳ‪+‬ــمﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬سره وسﻮلﻮئ‪ .‬لﻪ سﻮلﻮلﻮ وروستﻪ ﻳﻮه ﻳ‪ 3‬لﻪ الکتروسکﻮپ سره پﻪ تماس ک‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫پﻪ دې وخت ک‪ 3‬لﻴدل ک‪85‬ي چ‪ 3‬د الکتروســکﻮپ فلزي پا‪ 31‬لﻪ ﻳﻮ بل 'خﻪ لرې ک‪85‬ي‪ .‬وﻳلﻰ شــﻮ چ‪ 3‬د الکتروســکﻮپ پا‪31‬‬ ‫ﻳﻮ ډول چــارج اخﻴســتی دی‪ )4-6( .‬الف‬ ‫شکل‬ ‫‪ .2‬بلــﻪ *ﻴ‪+‬ــﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ خﻮل‪ 9‬تــﻪ ورو ﻧژدې‬ ‫ک‪7‬ئ او وگﻮرئ چ‪' 3‬ﻪ پ‪+5‬ــ‪85‬ي؟ (‪)4-6‬‬ ‫ب شکل‬ ‫‪ .3‬لﻪ ﻫغ‪ 3‬وروســتﻪ لﻮم‪7‬ى پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‬ ‫پﻪ وړﻳﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬وسﻮلﻮئ او ډ‪4‬ر ورو ﻳ‪ 3‬خﻮل‪9‬‬ ‫(ج)‬ ‫(ب)‬ ‫(اﻟﻒ)‬ ‫تــﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ )4-6( ،‬ج شــکل او پا‪1‬ﻮ تﻪ‬ ‫(‪ )4-6‬شکل‪ ،‬د چارج د ازماﻳ‪+‬ت طرﻳقﻪ‬ ‫متﻮجﻪ اوسئ‪ .‬پام وک‪7‬ئ چ‪ 3‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‬ ‫د الکتروسکﻮپ پﻪ خﻮل‪ 9‬وﻧﻪ لگ‪85‬ي؛ خپل‪ 3‬لﻴدﻧ‪ 3‬کتﻨ‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ .4‬د دې تجرب‪ 3‬لﻪ ترسره کﻮلﻮ وروستﻪ وواﻳئ چ‪ 3‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ کﻮم ډول چارج لري؟‬

‫‪51‬‬

‫کﻪ تجربﻪ مﻮ *ﻪ ترسره ک‪7‬ې وي‪ ،‬کلﻪ چ‪ 3‬دوﻳمﻪ *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ خﻮل‪ 9‬تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ ،‬د الکتروسکﻮپ‬ ‫د پا‪1‬ﻮ د زﻳات اﻧحراف ﻻمل ک‪85‬ي‪ .‬دا *ــﻴﻲ چ‪ 3‬جســم لﻪ الکتروســکﻮپ ســره ﻳﻮ ډول چارج لري او‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬پﻼســتﻴکﻲ مﻴلﻪ خﻮل‪ 9‬تﻪ ورو ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ ،‬د الکتروســکﻮپ د فلزي پا‪1‬ﻮ د ﻧژدې ک‪5‬دو ﻻمل‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬دا *ــﻴﻲ چ‪ 3‬پﻼســتﻴکﻲ مﻴلﻪ د الکتروسکﻮپ ســره مختلف ډول چارج لري‪ .‬پﻪ دې اساس د‬ ‫الکتروسکﻮپ د چارج د ډول لﻪ مخ‪ 3‬کﻮلﻰ شﻮ چ‪ 3‬د اجسامﻮ د چارجﻮﻧﻮ پﻪ ﻧﻮعﻴت (ډول) پﻮه شﻮ‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫کــﻪ د الکتروســکﻮپ چــارج مثبت وي‪ ،‬کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ جســم چ‪ 3‬مثبت چارج لري ورﻧژدې شــﻲ‪ ،‬فلزي پا‪1‬ــ‪' 3‬ﻪ عکس العمل‬ ‫*ﻴﻲ؟‬

‫بر‪+4‬ﻨا ﻳ‪ 3‬ساحﻪ‬ ‫د مقﻨاطﻴس پﻪ مبحث ک‪ 3‬مﻮ ولﻮستل‪ ،‬چ‪5‬رتﻪ چ‪ 3‬مقﻨاطﻴس وي‪ ،‬شاوخﻮا ساحﻪ ﻳ‪ 3‬د مقﻨاطﻴس‪ 3‬ساح‪ 3‬پﻪ‬ ‫ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻫمدې تﻮگﻪ‪ ،‬د چارجداره جسم پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬ﻫم بر‪+4‬ﻨا ﻳﻲ ساحﻪ وجﻮد لري‪.‬‬ ‫پﻪ دغﻪ مفﻬﻮم د *ﻪ پﻮﻫ‪5‬دلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴاوړ ﻣﻮاد‪ :‬پﻮک‪ ،92‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬وړﻳﻨﻪ !ﻮ!ﻪ‪* ،‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ‪ ،‬ورﻳ‪+‬مﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ او تار‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‪:‬‬

‫‪ .1‬پرس‪5‬دل‪ 3‬پﻮک‪ 92‬پﻪ ﻳﻮ تار پﻪ ﻳﻮه ‪$‬اى ک‪ 3‬أزاده ‪$‬ﻮړﻧده ک‪7‬ئ او پﻪ ورﻳ‪+‬مﻴﻨﻪ !ﻮ!ﻪ ﻳ‪ 3‬وسﻮلﻮئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬پﻼســتﻴکﻲ مﻴلﻪ لﻪ وړﻳﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬ســره وسﻮلﻮئ‪.‬‬ ‫وروستﻪ ﻳﻲ پ‪7‬س‪5‬دل‪ 3‬پﻮک‪ 92‬تﻪ ﻧژدې ک‪7‬ئ او ﻧتﻴجﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬ولﻴکئ‪ )۴-۷( .‬الف شکل‬ ‫پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ‬ ‫*ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ‬ ‫‪* .3‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴلﻪ لﻪ ورﻳ‪+‬مﻴﻨ‪! 3‬ﻮ!‪ 3‬سره وسﻮلﻮئ‬ ‫او پ‪7‬ســ‪5‬دل‪ 3‬پﻮک‪ 92‬تﻪ ﻳﻲ ﻧژدې ک‪7‬ئ‪ .‬د پ‪7‬ســ‪5‬دل‪3‬‬ ‫ب‬ ‫الف‬ ‫پﻮک‪ 92‬عکس العمل ولﻴکئ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ !ﻮلگﻲ‬ ‫(‪ )4-7‬شکل‪ ،‬ﻳﻮ پر بل باﻧدې د چارج لروﻧکﻮ جسمﻮﻧﻮ د قﻮې اغ‪5‬زه‬ ‫ک‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫‪F‬‬

‫کﻪ فعالﻴت مﻮ *ــﻪ ترســره ک‪7‬ى وي‪ ،‬و بﻪ گﻮرئ چ‪ 3‬د پﻼســتﻴکﻲ مﻴل‪ 3‬پﻪ‬ ‫ﻧژدې کﻮلﻮ سره پ‪7‬س‪5‬دل‪ 3‬پﻮک‪ 92‬لرې ک‪85‬ي او د *ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬او پ‪7‬س‪5‬دل‪3‬‬ ‫پﻮک‪ 92‬لﻪ ﻧژدې ک‪5‬دلﻮ سره‪ ،‬دواړه ﻳﻮ بل تﻪ ﻧژدې ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻧتﻴجﻪ *ﻴﻲ چ‪ 3‬کﻪ ﻳﻮه ذره چ‪ 3‬مثبت چارج ولري‪ ،‬چارج لروﻧکﻲ جسم تﻪ‬ ‫ﻧژدې ک‪7‬و‪ ،‬دا ذره د چارج لروﻧکﻲ جسم د قﻮې پﻪ اثر لرې او ﻳا ﻧژدې ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫دغﻪ قﻮه چ‪ 3‬پﻪ ذرې باﻧدې وارد‪84‬ي‪ ،‬د بر‪+4‬ــﻨاﻳﻲ قﻮې پﻪ ﻧامﻪ او ﻫغﻪ ســاحﻪ‬ ‫چ‪ 3‬دا قﻮه پک‪ 3‬اغﻴزه کﻮی‪ ،‬د بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ ساح‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ پاﻳلﻪ ک‪ ،3‬د ﻳﻮه چارج لروﻧکﻲ جســم د شــاوخﻮا فضا چ‪ 3‬پﻪ ک‪ 3‬پﻪ ﻳﻮې‬ ‫چارج لروﻧک‪ 3‬مثبت‪ 3‬ذرې (امتحاﻧﻲ چارج) قﻮه وارده شــﻲ د برقﻲ ســاح‪3‬‬ ‫پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳ‪8‬ي‪.‬‬

‫(‪ )4-8‬شکل‪ ،‬پﻪ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ ساحﻪ ک‪ 3‬پﻪ‬ ‫ﻳﻮه ازماﻳشﻲ ذره باﻧدې د چارج لروﻧکﻲ‬ ‫جسم اغ‪5‬ز‬

‫‪F‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫‪ .1‬د فعالﻴت د ترسره کﻮلﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬د پﻼستﻴکﻲ مﻴل‪ 3‬لﻪ ﻧژدې کﻮلﻮ سره‪ ،‬پ‪7‬س‪5‬دل‪ 3‬پﻮک‪ 92‬ول‪ 3‬لرې شﻮه؟‬ ‫‪ .2‬پ‪7‬س‪5‬دل‪ 3‬پﻮک‪* 92‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪ 3‬تﻪ ول‪ 3‬ﻧژدې شﻮه؟‬ ‫‪ .3‬د ﻳﻮه چارج لروﻧکﻲ جسم پﻪ شاوخﻮا ک‪ ،3‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ ساحﻪ 'ﻨ‪/‬ﻪ أزماﻳلی شئ؟‬

‫بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ اﻟﻘا‬ ‫پخﻮامﻮ ولﻮستل چ‪ 3‬پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬د دوو جسمﻮﻧﻮ پﻪ سﻮلﻮلﻮ سره ساکﻨﻪ بر‪+4‬ﻨا رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ .‬کﻪ‬ ‫ﻳﻮ ب‪ 3‬چارجﻪ جسم د چارج لروﻧکﻲ جسم تر 'ﻨگ ک‪85‬دو‪ ،‬أﻳا جسم کﻮلﻰ شﻲ چ‪ 3‬چارج واخلﻲ؟‬ ‫ﻻﻧد‪4‬ﻨﻲ فعالﻴت تﻪ پام وک‪7‬ئ او پﻪ غﻮر ﻳ‪ 3‬ترسره ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴــاوړ ﻣــﻮاد‪ :‬دوې فلــزي کــرې چ‪ 3‬د عاﻳــق پﻪ ســتﻨ‪( 3‬پاﻳﻪ) باﻧدې کلک‪ 3‬شــﻮې وي او پﻼســتﻴکﻲ چارج شــﻮې مﻴلﻪ او‬ ‫الکتروسکﻮپ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪:‬‬

‫‪ .1‬دوې فلزي کرې ﻳﻮ لﻪ بل سره وﻧ‪+‬لﻮئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬بﻴا لﻪ شکل سره سم چارج لروﻧک‪ 3‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ کُرې تﻪ داس‪ 3‬ﻧژدې ک‪7‬ئ چ‪ 3‬سره وﻧﻪ ﻧ‪+‬لﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬پرتﻪ لﻪ دې چ‪ 3‬پﻼستﻴکﻲ مﻴلﻪ لرې ک‪7‬ئ‪ ،‬د عاﻳق د ستﻨ‪( 3‬پاﻳ‪ )3‬پﻪ‬ ‫مرستﻪ‪ ،‬کُرې ﻳﻮه لﻪ بل‪' 3‬خﻪ لرې ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .4‬لﻪ ﻫغ‪ 3‬وروســتﻪ پﻼســتﻴکﻲ مﻴلﻪ لرې ک‪7‬ئ او پﻪ کُرې باﻧدې ﻻس‬ ‫مــﻪ وﻫئ او پﻪ الکتروســکﻮپ ﻳــ‪ 3‬معلﻮم ک‪7‬ئ چــ‪ 3‬دواړو کُرو چارج‬ ‫اخ‪5‬ستﻰ دى او کﻪ ﻧﻪ؟ لﻴدﻧ‪ 3‬کتﻨ‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫شکل (‪ )4-9‬القاﻳﻲ چارج‬

‫‪53‬‬

‫پﻪ تﻴر فعالﻴت ک‪ 3‬بﻪ الکتروســکﻮپ دا و*ــﻴﻲ چ‪ 3‬دواړو فلزي کُرو چارج اخ‪5‬ستﻰ دى‪ .‬پاﻳلﻪ دا ده چ‪3‬‬ ‫کلــﻪ ﻳﻮ چارج لروﻧکﻰ ﻫادي جســم ﻳﻮ ب‪ 3‬چارجﻪ ﻫادي جســم تﻪ ﻧژدې کــ‪7‬و‪ ،‬پﻪ دې حالت ک‪ 3‬چارج‬ ‫لروﻧکی جسم د ب‪ 3‬چارجﻪ جسم مخالف چارجﻮﻧﻪ د ‪$‬ان خﻮاتﻪ راﻧژدې او ﻫم ډولﻪ چارجﻮﻧﻪ لﻪ ‪$‬ان‬ ‫لرې کﻮي کﻪ وکﻮﻻی شﻮ دا جسم د ﻫغﻪ د چارج لﻪ پلﻮه پﻪ دوو برخﻮ ووﻳشﻮ (لکﻪ دواړه کرې مﻮچ‪ 3‬لﻪ‬ ‫ﻳﻮ بل 'خﻪ لرې ک‪7‬ې)‪،‬پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک‪ 3‬د مختلفﻮ چارجﻮﻧﻮ لروﻧکﻲ دوه جســمﻮﻧﻪ رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ ،‬چ‪ 3‬د‬ ‫چارج ک‪5‬دو دغ‪ 3‬طرﻳق‪ 3‬تﻪ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ القا واﻳﻲ‪.‬‬ ‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫کﻪ د پﻼستﻴکﻲ مﻴل‪ 3‬پر ‪$‬اى لﻪ داس‪* 3‬ﻴ‪+‬ﻪ ﻳﻲ مﻴل‪' 3‬خﻪ کار واخ‪5‬ستل شﻲ چ‪ 3‬مثبت چارج ولري‪' ،‬ﻪ پﻴ‪85+‬ي؟‬

‫د جسﻤﻮﻧﻮ پﻪ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ کﻮﻟﻮ ک‪ 3‬د اﻟکتروﻧﻮﻧﻮ ﻧﻘش‬ ‫'ﻨگﻪ کﻮلﻰ شﻮ‪ ،‬د مالش او ﻳا القا پﻪ اثر د ﻳﻮه جسم د بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ ک‪5‬دو علت بﻴاﻧﻮﻻی شﻮ؟‬ ‫ﻻﻧدې فعالﻴت تﻪ پام وک‪7‬ئ او پﻪ غﻮر ﻳ‪ 3‬ترسره ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ازﻣاﻳ‪+‬ت وک‪7‬ئ‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬خپل‪ 3‬جام‪ 3‬وباسئ‪ ،‬أﻳا د جرق‪ 3‬غ‪ 8‬مﻮ اورﻳدلﻰ دى؟‬ ‫أﻳا د شپ‪ 3‬پﻪ تﻴاره ک‪ 3‬مﻮ ﻫم د خپلﻮ جامﻮ د اﻳستلﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬رو*اﻧﻪ جرق‪ 3‬لﻴدل‪ 3‬دي؟ دا 'ﻪ شﻰ دى چ‪3‬‬ ‫د دې جرق‪ 3‬د غ‪ 8‬د رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪5‬دو سبب شﻮی دى؟ دا غ‪ 8‬د ﻫﻮا د بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارجﻮﻧﻮ د اﻫتزاز سبب دى‪ .‬دا‬ ‫بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج پﻪ ﻫﻮا ک‪ 3‬ستاسﻮ د جامﻮ او سر وﻳ‪+‬تاﻧﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪ .‬د جامﻮ د اﻳستلﻮ پﻪ وخت‬ ‫ک‪* 3‬اﻳﻲ ستاسﻮ د سر وﻳ‪+‬تان ﻫم ج‪ ,‬ودر‪84‬ي‪ .‬پﻮﻫ‪85‬ئ ول‪3‬؟ دا ‪$‬کﻪ چ‪ 3‬ستاسﻮ د سر وﻳ‪+‬تان ﻫر ﻳﻮ ﻫم‬ ‫ډولﻪ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج لري او ﻳﻮ بل دفع کﻮي‪.‬‬ ‫دا عملﻴﻪ پﻪ ﻳﻮازې تﻮگﻪ پﻪ خپل کﻮر کﻲ تر سره ک‪7‬ئ او د خپل‪ 3‬کتﻨ‪ 3‬پر ﻧتﻴج‪ 3‬بلﻪ ورځ لﻪ خپلﻮ !ﻮل‪/‬ﻴﻮالﻮ‬ ‫سره بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫د دې فعالﻴت لﻪ پاﻳل‪' 3‬خﻪ کﻮلﻰ شــئ چ‪ 3‬د ســﻮلﻮلﻮ او ﻳا القاء پﻪ اثر د ﻳﻮه جســم بر‪+4‬ﻨا ﻳ‪ 3‬ک‪5‬دل *ﻪ‬ ‫'رگﻨد ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د دوو جســمﻮﻧﻮ خپلﻮ ک‪ 3‬ســﻮلﻮل د ﻳﻮه عامل پﻪ حﻴث‪ ،‬د دوى د چارج کﻮلﻮ باعث ک‪85‬ي‪ .‬چ‪ 3‬پﻪ پاﻳلﻪ‬ ‫ک‪ 3‬ﻫغﻪ جسم چ‪ 3‬الکترون ورکﻮي د مثبت چارج او ﻫغﻪ چ‪ 3‬الکترون اخلﻲ مﻨفﻲ چارج اخلﻲ‪.‬‬ ‫ﻫم ﻧﻮع چارجﻮﻧﻪ ﻳﻮ بل دفع او مختلف الﻨﻮع چارجﻮﻧﻪ ﻳﻮ بل جذبﻮي‪.‬‬ ‫ﻧﻮ پﻪ دې اساس‪ ،‬د القا د طرﻳق‪ 3‬پﻪ واسطﻪ د ﻳﻮه جسم د چارج ک‪5‬دو 'رﻧگﻮالﻰ تشرﻳح کﻮلی شﻮ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫'ﻨگﻪ چ‪ 3‬مﻮ پﻪ فلزي کُرو ک‪ 3‬تجربﻪ ک‪7‬ه‪ ،‬ﻳﻮې ســاح‪ 3‬تﻪ‪ ،‬د بر‪+4‬ــﻨاﻳﻲ چارج ﻧژدې ک‪5‬دل‪ ،‬د ﻫم ﻧﻮع‬ ‫چارجﻮﻧــﻮ د دفــع ک‪5‬دو او مخالفﻮ چارجﻮﻧﻮ د جذبﻴدو ﻻمل ک‪5‬ــ‪8‬ي او د کُرو د ب‪5‬ل‪5‬دو پﻪ صﻮرت ک‪ 3‬پﻪ‬ ‫دواړو کُرو ک‪ 3‬دوه ډولﻪ القاﻳﻲ چارج رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫‪ .1‬د کﻮم ﻻمل پﻪ اساس جسمﻮﻧﻪ د القا پﻪ اثر بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج اخلﻲ؟‬ ‫‪ .2‬پﻪ عادي حالت ک‪ 3‬جسمﻮﻧﻪ ول‪ 3‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج ﻧﻪ لري؟‬ ‫‪ .3‬کلﻪ چ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه اتﻮم ک‪ 3‬د پروتﻮﻧﻮﻧﻮ شم‪5‬ر زﻳات وي‪ ،‬ﻫغﻪ اتﻮم کﻮم ډول چارج لري؟‬

‫تاﻟﻨده او بر‪+4‬ﻨا‬ ‫أﻳا پﻮﻫ‪85‬ئ تالﻨده او بر‪+4‬ــﻨا 'ﻨگﻪ مﻨ‪%‬تــﻪ را‪$‬ﻲ؟ فکر کﻮئ چ‪3‬‬ ‫تالﻨده او بر‪+4‬ﻨا خطرﻧاکﻪ ده؟ تالﻨده او بر‪+4‬ﻨا د خلکﻮ د ډار او و‪4‬رې‬ ‫باعث کﻴ‪8‬ي‪ .‬د فراﻧکلﻦ پﻪ ﻧامﻪ ﻳﻮه عالم ثابتﻪ ک‪7‬ه‪ ،‬چ‪ 3‬تالﻨده او بر‪+4‬ﻨا‬ ‫د ساکﻨ‪ 3‬بر‪+4‬ﻨا محصﻮل دى چ‪ 3‬پﻪ ﻫﻮاک‪ 3‬رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي او پﻪ أسمان‬ ‫ک‪ 3‬د ورﻳ‪%‬ﻮ لﻮﻳ‪ 3‬کتل‪ 3‬د حرکت پﻪ اثر چارج اخلﻲ چ‪ 3‬پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک‪3‬‬ ‫د ‪$‬مک‪ 3‬او ورﻳ‪%‬ﻮ او ﻳا د ورﻳ‪%‬ﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬د چارجﻮﻧﻮ د تشــﻮالﻲ‬ ‫(تخلﻴــ‪ )3‬باعــث ک‪85‬ي چ‪ 3‬دا تخلﻴ‪ 3‬چارجﻮﻧﻮ لﻪ ﻻســﻪ ورکﻮي‪ ،‬د‬ ‫تالﻨدې او بر‪+4‬ﻨا پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ )4-10( ،‬شکل‪.‬‬

‫(‪ )4-10‬شکل‪ ،‬د ورﻳ‪%‬ﻮ پﻪ مﻨ‪#‬‬ ‫ک‪ 3‬او ﻳا د ‪$‬مک‪ 3‬او ورﻳ‪%‬ﻮ پﻪ‬ ‫مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬د چارجﻮﻧﻮ خالﻲ کﻴدل د‬ ‫تالﻨدې او بر‪+4‬ﻨا پﻪ شکل‬

‫دا تالﻨــده ﻳا تﻨدر د تشــﻴدو پﻪ وخت ک‪ 3‬خطرﻧاکﻪ ک‪5‬دى شــﻲ‪ .‬کلﻪ‬ ‫چ‪ 3‬د ســﻮﻧ‪ ,‬د مﻮادو پﻪ ســرچﻴﻨﻮ او ﻳا پﻪ تعمﻴروﻧﻮ ولگ‪85‬ي اور‬ ‫ل‪/‬ﻮي‪ .‬د تﻨدر لﻪ خطر 'خﻪ د تعمﻴروﻧﻮ د ســاتلﻮ لپاره د تعمﻴروﻧﻮ‬ ‫پــر لﻮړ ‪$‬اى ک‪ 3‬ﻳﻮه فلزي مﻴلﻪ درول ک‪5‬ــ‪8‬ي او دا مﻴلﻪ پﻪ ﻳﻮه ب‪2‬ﻪ لﻪ‬ ‫‪$‬مک‪ 3‬ســره ﻧ‪+‬ــت‪ 3‬وي چ‪ 3‬چارجﻮﻧﻪ ‪$‬مک‪ 3‬تــﻪ ﻫداﻳت کﻮي‪،‬‬ ‫(‪ )4-11‬شکل‪.‬‬ ‫(‪ )4-11‬شکل‪ ،‬فلزي مﻴل‪ 3‬د تالﻨده‬ ‫لﻪ خطر 'خﻪ د مخﻨﻴﻮي لپاره‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫‪ .1‬خپل کﻮروﻧﻪ د تﻨدر لﻪ خطروﻧﻮ 'خﻪ 'ﻨ‪/‬ﻪ وساتﻮ؟‬

‫‪55‬‬

‫د 'ﻠﻮرم ﻓصﻞ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫د ﻳﻮه جسم پﻪ اتﻮمﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د پروتﻮﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻧسبت د الکتروﻧﻮﻧﻮ ډ‪4‬روالﻰ او ﻳا ل‪8‬والﻰ د دې سبب ک‪85‬ي‬ ‫چ‪ 3‬جسم بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج واخلﻲ‪.‬‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬دوه جسمﻮﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره وسﻮلﻮل شﻲ‪ ،‬د جسم پﻪ اتﻮمﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د الکتروﻧﻮﻧﻮ او پروتﻮﻧﻮﻧﻮ‬ ‫د شم‪5‬ر اﻧ‪6‬ول لﻪ مﻨ‪%‬ﻪ ‪$‬ﻲ او جسم چارج اخلﻲ‪.‬‬ ‫جسمﻮﻧﻪ د سﻮلﻮلﻮ تماس او ﻳا القا پﻪ واسطﻪ‪ ،‬مثبت او ﻳا مﻨفﻲ بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج اخلﻲ‪.‬‬ ‫الکتروســکﻮپ ﻳﻮه حساســﻪ الﻪ ده چ‪ 3‬پﻪ جسمﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د ساکﻨ‪ 3‬بر‪+4‬ــﻨا د ل‪8‬ې اﻧدازې شتﻮن ﻫم‬ ‫معلﻮمﻮلﻰ شﻲ‪.‬‬ ‫د جسمﻮﻧﻮ د ﻫم‪6‬ولﻪ (ﻫمجﻨسﻪ) او مختلف الﻨﻮع چارجﻮﻧﻮ معلﻮمﻮل د چارج د ازماﻳ‪+‬ت پﻪ ﻧامﻪ‬ ‫ﻳادوي‪.‬‬ ‫ﻳﻮه چارج لروﻧکﻲ جسم تﻪ د ﻳﻮه ب‪ 3‬چارجﻪ ﻫادي جسم د ﻧژدې کﻴدو پﻪ صﻮرت ک‪ 3‬چارجﻴدل‪،‬‬ ‫د بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ القا پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫د ورﻳ‪%‬ﻮ ترمﻨ‪ #‬او ﻳا د ورﻳ‪%‬ﻮ او ‪$‬مک‪ 3‬ترمﻨ‪ #‬د ســاکﻨ‪ 3‬بر‪+4‬ــﻨا خالﻲ ک‪5‬دو تﻪ تالﻨده او بر‪+4‬ــﻨا‬ ‫(رعدوبرق) واﻳﻲ‪.‬‬

‫د 'ﻠﻮرم ﻓصﻞ پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -1‬آﻳا جسمﻮﻧﻪ پﻪ عادي حالت ک‪ 3‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارج لري؟‬ ‫‪' -2‬ﻪ وخت ﻳﻮ جسم چارج اخلﻲ؟ خپل معلﻮمات ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ -3‬بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ چارجﻮﻧﻪ پﻪ ‪ .........‬ډولﻪ دي‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻫغﻪ جسمﻮﻧﻪ چ‪ 3‬الکترون ورکﻮي‪:‬‬ ‫ب‪ :‬مﻨفﻲ چارج اخلﻲ‪.‬‬ ‫الف‪ :‬مثبت چارج اخلﻲ‪.‬‬ ‫د‪ :‬ﻫﻴ& ﻳﻮ‪.‬‬ ‫ج‪ :‬خﻨثﻰ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -5‬چارج لروﻧکﻰ جسم پﻪ ﻳﻮه بر‪+4‬ﻨاﻳﻲ ‪ .........‬ک‪ 3‬پﻪ چارج لروﻧک‪ 3‬ذرې باﻧدې ‪ ..........‬واردوي‪.‬‬ ‫‪ -6‬د ‪ .....‬او ﻳا ‪.....‬ترمﻨ‪ #‬د چارجﻮﻧﻮ د خالﻲ کﻴدو د عملﻴﻲ پﻪ پاﻳلﻪ ک‪ 3‬تالﻨده او ‪......‬مﻨ‪%‬تﻪ را‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫‪ -7‬د القاء پﻪ طرﻳقﻪ د ﻳﻮ جسم چارج ک‪5‬دل تشرﻳح ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -8‬د تالﻨدې او بر‪+4‬ﻨا پﻪ اړه خپل معلﻮمات ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻓصﻞ‬

‫ﻗﻮه‬ ‫مــﻮږ لﻪ پخﻮا 'خﻪ د قﻮې لﻪ کلم‪ 3‬ســره أشــﻨا ﻳﻮ‪ ،‬او د قــﻮې پﻪ اړه مﻮ ب‪5‬ﻼ‬ ‫ب‪5‬ــل مطالب‪ ،‬لکﻪ‪ :‬د قــﻮې ډول ډول اغ‪5‬زې‪ ،‬د قﻮې واحد او د اﻧدازه کﻮلﻮ‬ ‫'رﻧگﻮالﻰ زده ک‪7‬ل‪.‬‬ ‫د قﻮې د اﻧدازه کﻮلﻮ لﻪ وســﻴل‪ 3‬ســره چ‪ 3‬قﻮه ســﻨج ورتﻪ واﻳﻲ‪ ،‬أشﻨا شﻮئ‬ ‫او ﻫــم وپﻮﻫﻴدلئ چــ‪ 3‬قﻮه ﻳﻮ وکتﻮري کمﻴت دى چــ‪ 3‬د جﻬت او مقدار‬ ‫لروﻧک‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫ﻫر وخت چ‪ 3‬ﻳﻮ کﻴلﻮگرام بﻮره لﻪ ﻧﻮرې ﻳﻮ کﻴلﻮگرام بﻮرې سره جمع ک‪7‬و‪،‬‬ ‫دوه کﻴلﻮگرامــﻪ بــﻮره ک‪85‬ي او کﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻮتﻦ قﻮه لﻪ بل ﻧﻴﻮتﻦ قﻮې ســره جمع‬ ‫ک‪7‬و‪ ،‬حاصل ﻳ‪' 3‬ﻮ دى؟‬ ‫پﻮرتﻨﻴﻮ پﻮ*تﻨﻮ تﻪ د ‪$‬ﻮاب ورکﻮلﻮ لپاره ب‪75‬ه مﻪ کﻮئ‪ .‬دې پﻮ*تﻨﻮ تﻪ بﻪ د دې‬ ‫فصل لﻪ لﻮستلﻮ وروستﻪ سم او مﻨاسب ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ پﻴدا ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ کلﻪ چ‪ 3‬پﻪ خپل‪ 3‬پ‪ 3+‬د‪4‬ﻮال وﻫئ‪ ،‬ول‪ 3‬د درد احساس کﻮئ؟‬‫ کلﻪ چ‪ 3‬د ﻳﻮه جســم کتلﻪ پﻪ تلﻪ اﻧدازه کﻮئ‪ ،‬واﻳئ چ‪ 3‬ﻳﻮ کﻴلﻮگرام ده او‬‫کلﻪ چ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ قﻮه ســﻨج اﻧدازه کﻮو‪ ،‬واﻳﻮ چ‪ 3‬لس ﻧﻴﻮ!ﻨﻪ ده‪ .‬ستاسﻮ پﻪ ﻧظر‬ ‫د کتل‪ 3‬او وزن ترمﻨ‪' #‬ﻪ تﻮپﻴر دى؟‬

‫‪57‬‬

‫ﻗﻮه وکتﻮري کﻤﻴت دى‬ ‫کــﻮم مطلبﻮﻧــﻪ مــﻮ چ‪ 3‬د قﻮې پﻪ باره ک‪ 3‬زده ک‪7‬ي دي‪ ،‬د ﻫغﻮ د ﻻ *ــﻪ زده کﻮلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت تر‬ ‫سره ک‪7‬ئ‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫الف‪ :‬پﻪ خپلﻮ گروپﻮﻧﻮ ک‪ 3‬مشﻮره و ک‪7‬ئ او ﻻﻧدې جمل‪ 3‬پﻪ مﻨاسبﻮ کلمﻮ سره بشپ‪7‬ې ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫قﻮه ﻳﻮ ‪ .........................‬کمﻴت دى‪.‬‬ ‫قﻮه‪ ......................‬او ﻫم د ‪ ........................‬لروﻧک‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫قﻮه پﻪ ﻳﻮ‪ ..........................‬ســره *ﻴﻮ چ‪ 3‬د ﻫغﻪ ‪ .......................‬دقﻮې مقدار او د‪...........................‬‬ ‫د قﻮې جﻬت *ﻴﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ :‬ﻻﻧدې قﻮې پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسم ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د ‪ 10N‬قﻮه د شمال پﻪ لﻮرې ک‪.3‬‬ ‫‪ 14N‬قﻮه د جﻨﻮب لﻮﻳدﻳ‪ #‬پﻪ لﻮرې ک‪.3‬‬ ‫‪ 20N‬د ختﻴ‪ #‬پﻪ لﻮرې ک‪.3‬‬

‫أﻳا فکر کﻮئ چ‪ 3‬د قﻮې پﻪ اغ‪5‬زه ک‪ 3‬ﻳﻮازې د قﻮې مقدار او جﻬت دخالت لري؟‬ ‫پر مﻮضﻮع د *ﻪ پﻮﻫ‪5‬دلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫لﻪ شکل سره سم د فزﻳک درسﻲ کتابﻮﻧﻪ پر م‪5‬ز ک‪85‬دئ او پﻪ خپلﻪ گﻮتﻪ د ﻫغﻮ پﻪ ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ برخﻮ باﻧدې قﻮه وارده ک‪7‬ئ‪ .‬کﻮ*)‬ ‫وک‪7‬ئ چ‪ 3‬قﻮې پﻪ ﻳﻮه اﻧدازه‪ ،‬پﻪ افقﻲ ډول ﻳﻮې خﻮا تﻪ وي‪ .‬أﻳا دغﻪ درې واړه قﻮې د کتاب پرمخ ﻳﻮشان اغ‪5‬زه کﻮي؟‬ ‫ستاسﻮ پﻪ ﻧظر‪ ،‬کﻮم عامل دى چ‪ 3‬پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬لﻮ لﻮرو د کتاب د حرکت ﻻمل کﻴ‪8‬ي؟‬

‫(‪)5-1‬شکل‪ ،‬د قﻮې اغﻴزه لﻪ‬ ‫ﻫغ‪ 3‬ﻧقط‪ 3‬ســره اړﻳک‪ 3‬لري‬ ‫چ‪ 3‬قﻮه پرې وارد کﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫اوس پــﻮه شــﻮو چ‪ 3‬قﻮه ﻳﻮ وکتﻮري کمﻴت دی او د ﻫر وکتــﻮري کمﻴت مقدار (اﻧدازه)‪ ،‬لﻮری (جﻬت) او‬ ‫داغﻴزې ﻧقطﻪ لري‪.‬‬ ‫'ﻨگــﻪ چ‪ 3‬تاســﻮ پﻪ ت‪5‬ر فعالﻴت ک‪ 3‬ولﻴــدل‪ ،‬د کتاب حرکت پﻪ ﻫغﻪ ﻧقط‪ 3‬پﻮرې تــ‪7‬او لري چ‪ 3‬قﻮه پري‬ ‫اغﻴزه کﻮي‪ .‬کﻪ چﻴرې قﻮه د کتاب پﻪ ﻳﻮه 'ﻨ‪6‬ه باﻧدې وارده شــﻲ‪ ،‬ممکﻨﻪ ده چ‪ 3‬کتاب و 'رخ‪85‬ي او کﻪ‬ ‫د کتاب د 'ﻨ‪6‬ې پر مﻨ‪ #‬اغ‪5‬زه وک‪7‬ي‪ ،‬کتاب پرتﻪ لﻪ 'رخ‪5‬دو 'خﻪ مســتقﻴم حرکت کﻮي‪ .‬ﻧﻮ وﻳﻼی شــﻮ‬ ‫ﻫغﻪ عامل چ‪ 3‬پر جســمﻮﻧﻮ باﻧدې د قﻮې د اغﻴزې پﻪ 'رﻧ‪/‬ﻮالﻲ ک‪ 3‬ډﻳر مﻬم رول لري ﻫغﻪ ﻧقطﻪ ده چ‪3‬‬ ‫قﻮه پرې واردﻳ‪8‬ي‪.‬‬

‫د ﻗﻮو جﻤﻊ کﻮل‬ ‫پر دې مﻮضﻮع د *ﻪ پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره‪ ،‬ﻻﻧدې فعالﻴت تر سره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫حسﻴﻦ او زﻫره لﻪ شکل سره سم‪ ،‬پﻪ ﻳﻮه صﻨدوق باﻧدې قﻮه‬ ‫واردوي‪ .‬ﻫر شکل تﻪ پﻪ پام سره وواﻳئ‪:‬‬ ‫کﻪ ﻳﻮازې د حسﻴﻦ قﻮه پرې عمل وک‪7‬ي کﻮم اثر رامﻨ‪%‬تﻪ کﻮي؟‬ ‫کﻪ ﻳﻮازې د زﻫرې قﻮه و کارول شﻲ کﻮم اثر رامﻨ‪%‬تﻪ کﻮي؟‬ ‫د حسﻴﻦ او زﻫرې د قﻮو اغ‪5‬زې ﻳﻮلﻪ بل سره 'ﻪ اړﻳک‪ 3‬لري؟‬ ‫پﻪ ﻫر شکل ک‪ 3‬داس‪ 3‬قﻮه پﻴدا کﻮلی شئ چ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮازې ‪$‬ان‬ ‫حسﻴﻦ او زﻫرې د دواړو د مجمﻮعﻲ قﻮې پﻪ شان اغ‪5‬ز وک‪7‬ي؟‬

‫(اﻟﻒ)‬

‫(ب)‬ ‫(‪)5-2‬شکل‪ ،‬پر ﻳﻮه جسم دوې وارد شﻮې قﻮې پﻪ وکتﻮري‬ ‫ډول سره جمع ک‪85‬ي‪.‬‬

‫قﻮې ﻫم د ﻧﻮرو کمﻴتﻮﻧﻮ پﻪ شــان ســره جمع ک‪5‬دلی شﻲ‪ ،‬خﻮ دې !کﻲ تﻪ پﻪ پام سره چ‪ 3‬قﻮه ﻳﻮ وکتﻮري‬ ‫کمﻴت دى‪ ،‬د ﻧﻮرو کمﻴتﻮﻧﻮ پﻪ '‪5‬ر سره ساده ﻧﻪ جمع ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د فعالﻴت ﻧتﻴج‪ 3‬تﻪ پام وک‪7‬ئ‪ .‬د الف پﻪ شــکل ک‪ 3‬دوې قﻮې پﻪ ﻳﻮه لﻮري ک‪ 3‬واردې شــﻮي دي‪ .‬دغﻪ‬ ‫دواړه قﻮې لﻪ ﻳﻮ بل سره جمع کﻴ‪8‬ي او د دې سبب ک‪85‬ي چ‪ 3‬صﻨدوق پﻪ أساﻧ‪ 9‬سره کش شﻲ‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫د بﻴلگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ ،‬کﻪ د حســﻴﻦ قــﻮه لﻪ ‪ 100N‬او د زﻫرې قﻮه لﻪ ‪50N‬‬ ‫اﻟﻒ‬

‫ســره برابره وي‪ ،‬دغﻪ دواړه قﻮې ﻳﻮه لﻪ بل‪ 3‬ســره د ‪ 150N‬قﻮې پﻪ '‪5‬ر‬ ‫عمل کﻮي‪ .‬د (ب) پﻪ شــکل ک‪ 3‬دوې قﻮې ﻳﻮه د بل‪ 3‬پﻪ مخالفﻮ جﻬتﻮﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬وارد‪84‬ي‪ .‬کﻪ دا قﻮې ســره مســاوي وي‪ ،‬د ﻳﻮ بــل اغ‪5‬زه خﻨثﻰ کﻮي‪.‬‬

‫ب‬

‫لــﻪ دې املﻪ صﻨــدوق ﻫﻴ& کﻮم‪ 3‬خﻮا تﻪ حرکت ﻧﻪ شــﻲ کﻮلﻰ‪ .‬او کﻪ پﻪ‬ ‫دې حالــت کــ‪ 3‬د پﻮرتﻪ پﻪ '‪5‬ر‪ ،‬د حســﻴﻦ قﻮه ‪ a = 100N‬او د زﻫرې‬ ‫قــﻮه ‪ b = 50N‬وي‪ ،‬لﻪ ‪ a‬قﻮې 'خﻪ ‪ 50N‬قــﻮه‪ ،‬د ‪ b‬قﻮې د خﻨثﻰ‬ ‫کﻮلــﻮ لپاره مصرف‪5‬ــ‪8‬ي او ﻳﻮازې ‪ 50N‬قﻮه د صﻨدوق د کشــﻮلﻮ لپاره پﻪ‬

‫ج‬

‫کار‪84‬ي‪.‬‬ ‫لﻪ دې کبلﻪ‪ ،‬کﻪ د ‪ a‬او ‪ b‬دوه قﻮې‪ ،‬د (الف) پﻪ شکل ک‪ ،3‬ﻳﻮه ‪150N‬‬ ‫شکل (‪ )5-3‬د دوه قﻮې‬ ‫محصلﻪ *ﻮدﻧﻪ‬ ‫ﻧﻴﻮتﻨﻲ قﻮه د ﻫمغ‪ 3‬پﻪ جﻬت ک‪ 3‬عﻮض ک‪7‬و‪ ،‬دغﻪ قﻮه ﻫمغﻪ اغ‪5‬ز لري‪.‬‬ ‫پﻪ ﻫمدې ترتﻴب‪ ،‬کﻪ چ‪5‬رې د (ب) لﻪ شکل 'خﻪ د ‪ a‬او ‪ b‬قﻮې ل‪5‬رى ک‪7‬و‪ ،‬او د ﻫغ‪ 3‬پﻪ عﻮض ﻳﻮه ‪50‬‬ ‫ﻧﻴﻮتﻦ قﻮه د ‪ a‬قﻮې پﻪ لﻮر وارده ک‪7‬و‪ ،‬بﻴا بﻪ ﻫم د ﻫماغﻪ دوو قﻮو غﻮﻧدې اغ‪5‬زه ولري‪.‬‬ ‫دې قــﻮې تــﻪ چــ‪ 3‬د دوو پخﻮاﻧﻴﻮ قﻮو غﻮﻧدې اغ‪5‬ز لري‪ ،‬د ﻫغﻪ دوو قــﻮو د جمع حاصل او ﻳا د دوو قﻮو‬ ‫محصلــﻪ واﻳﻲ‪ .‬کﻪ چﻴرې دوې قﻮې ﻫــم جﻬتﻪ وي‪ ،‬د دوى د محصل‪ 3‬اﻧدازه د ﻫغﻮى لﻪ معمﻮلﻲ جمع‬ ‫سره برابره ده او د محصلﻪ قﻮې جﻬت ﻳ‪ 3‬ﻫم د ﻫغﻮى لﻪ جﻬت سره ﻳﻮ شان وي او کﻪ د دوه قﻮو جﻬت‬ ‫مخالــف وي‪ ،‬د محصلﻪ قﻮې د ترﻻســﻪ کﻮلﻮ لپاره‪ ،‬د کﻮچﻨ‪ 9‬قﻮې اﻧــدازه لﻪ لﻮﻳ‪ 3‬قﻮې 'خﻪ کمﻮو‪ .‬د‬ ‫محصلﻪ قﻮې جﻬت بﻪ ﻫم د لﻮﻳ‪ 3‬قﻮې جﻬت وي‪ .‬پﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ وختﻮﻧﻮ ک‪ 3‬چ‪ 3‬قﻮې د (‪ )٥-٣‬الف شکل‬ ‫پﻪ '‪5‬ر ﻳﻮه لﻪ بل‪ 3‬سره زاوﻳﻪ جﻮړه ک‪7‬ي‪ ،‬د محصل‪ 3‬د مﻮﻧدلﻮ لپاره پﻪ ﻻﻧدې ډول عمل کﻮي‪:‬‬ ‫ لﻮم‪7‬ى د ﻫرې ﻳﻮې قﻮې د *ــﻮدلﻮ لپاره ﻳﻮ وکتﻮر رســمﻮو‪ .‬دغﻪ وکتﻮروﻧﻪ باﻳد داســ‪ 3‬رسم شﻲ چ‪ 3‬د‬‫پﻴل مشــترکﻪ ﻧقطﻪ ولري او د وکتﻮروﻧﻮ اوږدوالﻰ باﻳد د قﻮو لﻪ اﻧدازې ســره متﻨاسب وي‪ ،‬لکﻪ‪ :‬د (الف)‬ ‫پﻪ شکل ک‪.3‬‬

‫‪60‬‬

‫ وروستﻪ‪ ،‬د ﻫر وکتﻮر لﻪ وروستﻨ‪ 9‬برخ‪' 3‬خﻪ لﻪ بل وکتﻮر سره مﻮازي او مساوي قطعﻪ خط رسمﻮو‪،‬‬‫لکﻪ‪ :‬د (ب) شکل‪.‬‬ ‫ د دوو لﻮم‪7‬ﻧﻴﻮ وکتﻮروﻧﻮ د شــروع ک‪5‬دو لﻪ ‪$‬اى (مبداء) 'خﻪ د متﻮازي اﻻضﻼع قطر داســ‪ 3‬رسمﻮو‪،‬‬‫چ‪ 3‬لﻮرى ﻳ‪ 3‬د تقاطع ﻧقط‪ 3‬خﻮا تﻪ وي‪ ،‬لکﻪ‪ :‬د (ج) شکل‪.‬‬ ‫دغــﻪ وکتــﻮر چ‪ 3‬پﻪ اخر ک‪ 3‬رســم شــﻮ‪ ،‬د ‪ a‬او ‪ b‬د دوو وکتﻮروﻧﻮ محصلﻪ (د جمــع حاصل) دی‪ .‬کﻪ‬ ‫وکتﻮروﻧﻪ مﻮ پﻪ مﻨاسبﻪ اﻧدازه رسم ک‪7‬ي وي‪ ،‬د محصلﻪ وکتﻮر مقدار ﻫم لﻪ خط کش 'خﻪ پﻪ استفادې‬ ‫اﻧدازه کﻮلی شﻮ‪.‬‬ ‫تﻤرﻳﻦ‪ :‬د ‪ a‬قﻮه د ‪ 15N‬پﻪ اﻧدازې د ختﻴ‪ #‬پﻪ لﻮري او د ‪ b‬قﻮه د ‪ 20N‬پﻪ اﻧدازه د شــمال پﻪ لﻮري ک‪3‬‬ ‫عمل کﻮي‪ .‬پﻪ شکل ک‪ 3‬ﻫره ‪ 5N‬قﻮه ﻳﻮ ساﻧتﻲ متر اوږدوالﻰ *ﻴﻲ‪.‬‬ ‫د دې دوو وکتﻮروﻧﻮ محصلﻪ رسم ک‪7‬ئ او د محصلﻪ وکتﻮر اوږدوالی د خط کش پﻪ مرستﻪ اﻧدازه ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫د ﻗﻮې ﻣﻮﻣﻨ＀‬ ‫کلﻪ ﻧا کلﻪ د جسمﻮﻧﻮ د 'رخﻮلﻮ لپاره لﻪ قﻮې 'خﻪ کار اخلﻮ‪ .‬ممکﻦ د دې قﻮې پر اثر ممکﻦ جسمﻮﻧﻪ و'رخ‪85‬ي‪.‬‬ ‫د قﻮې د 'رخ‪5‬دو اغ‪5‬ز د قﻮې د مﻮمﻨ＀ پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬د قﻮې مﻮمﻨ＀ د قﻮې پﻪ لﻮﻳﻮالﻲ‪ ،‬د قﻮې پﻪ لﻮري‬ ‫او جسم باﻧدې د قﻮې د اغ‪5‬ز پﻪ ﻧقط‪ 3‬پﻮرې اړه لري‪.‬‬ ‫ﻻﻧدې فعالﻴت دقﻮي مﻮمﻨت مفﻬﻮم رو*اﻧﻪ کﻮي‪.‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د خپل !ﻮلگﻲ دروازه خﻼصﻪ ک‪7‬ئ‪ .‬د خپل ﻻس پﻪ غ"ﻪ گﻮتﻪ د دروازې پﻪ ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ‬ ‫برخﻮ د شکل پﻪ شان (الف‪ ،‬ب او ج) فشار وارد ک‪7‬ئ چ‪ 3‬دروازه خﻼصﻪ ک‪7‬ئ‪ .‬پام‬ ‫وک‪7‬ئ چ‪ 3‬ستاس‪- 3‬ﻮتﻪ پﻪ کﻮمﻪ برخﻪ (الف‪ ،‬ب ﻳا ج) ک‪ 3‬ده چ‪ 3‬لﻪ کﻮم ‪$‬ای 'خﻪ‬ ‫دروازه د ﻧﻮرو دوو ﻧقطﻮ پﻪ پرتلﻪ أساﻧﻪ خﻼصﻴ‪8‬ي‪ ،‬ول‪3‬؟‬ ‫(‪ )5-4‬شکل ﻫغﻪ ﻧقطﻪ چ‪ 3‬قﻮه ورباﻧدې‬ ‫واردﻳ‪8‬ي د قﻮې د مﻮمﻨ＀ پﻪ اﻧدازه ک‪ 3‬مﻬم‬ ‫رول لري‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫لکﻪ چ‪ 3‬ولﻴدل شﻮل‪ ،‬ﻫر 'ﻮمره چ‪ 3‬د دروازې لﻪ چپراس 'خﻪ فاصلﻪ لرې غﻮره شﻲ‪ ،‬د ل‪8‬ې قﻮې تطبﻴق ډ‪4‬ره‬ ‫اغ‪5‬زه کﻮي‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬دروازه أساﻧﻪ خﻼص‪85‬ي‪ .‬ﻳﻮ پ‪5‬چ ستاسﻮ پﻪ گﻮتﻮ ﻧﻪ خﻼص‪85‬ي‪ .‬د ﻫغﻪ د خﻼصﻮلﻮ لپاره لﻪ ﻫغﻪ‬ ‫رﻧچ 'خﻪ کار اخﻴستل ک‪85‬ي چ‪ 3‬ﻻستﻰ ﻳ‪ 3‬اوږد وي‪ .‬کلﻪ چ‪ 3‬پﻪ رﻧچ وار‪4‬دوﻧک‪ 3‬قﻮه زﻳاتﻪ شﻲ او د قﻮې د‬ ‫اغ‪5‬زې ‪$‬اى لﻪ پ‪5‬چ 'خﻪ لرې و !اکل شﻲ‪ ،‬پﻴچ زر او أساﻧﻪ خﻼص‪85‬ي‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬قﻮه ډ‪4‬ره او د اغ‪5‬ز‬ ‫ﻧقطﻪ د دوران لﻪ ﻧقط‪' 3‬خﻪ لرې وي‪ ،‬د قﻮې د 'رخ‪5‬دو اغ‪5‬زه ډ‪4‬ره او د قﻮې مﻮمﻨت زﻳات دي‪.‬‬ ‫د قﻮې د مﻮمﻨ＀ لﻮﻳﻮالﻰ پﻪ دوو 'ﻴزوﻧﻮ پﻮرې ت‪7‬لﻰ دى‪:‬‬ ‫‪ .1‬د قﻮې زﻳاتﻮالﻰ زﻳات مﻮمﻨ＀ رامﻨ‪%‬تﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .2‬پﻪ ﻫره اﻧدازه چ‪ 3‬د قﻮې د اغﻴزې ﻧقط‪ 3‬او د اتکآ ﻳا دوران ﻧقط‪ 3‬ترمﻨ‪ #‬فاصلﻪ (قﻮې م＀) زﻳاتﻪ وي د‬ ‫مﻮمﻨت مقدار ﻫم زﻳات دی‪ .‬د 'رخ‪5‬دو لﻮرى د قﻮې پﻪ جﻬت پﻮرې اړه لري‪ .‬ﻫغﻪ ﻧقطﻪ چ‪ 3‬جسم د ﻫغ‪3‬‬ ‫پﻪ شاوخﻮا 'رخ‪ 3‬د اتکا ﻧقطﻪ ﻧﻮم‪85‬ي‪.‬د ب‪5‬ل‪ 3/‬پﻪ تﻮ‪-‬ﻪ د ﻫرې دروازې چپراس او ﻫر پﻴچ چ‪ 3‬د رﻧچ پﻪ‬ ‫واسطﻪ خﻼصﻴ‪8‬ي د اتکا ﻳا دوران ﻧقط‪ 3‬دي‪.‬‬ ‫د قﻮې مﻮمﻨ＀ د ﻳﻮې !اکل‪ 3‬ﻧقط‪ 3‬پﻪ شاوخﻮا د ﻳﻮې قﻮې د 'رخﻴدو د اغ‪5‬زې لپاره معﻴار دى‪.‬‬ ‫د قﻮې عمﻮدي فاصلﻪ د اتکا لﻪ ﻧقط‪' 3‬خﻪ × قﻮه = د قﻮې مﻮمﻨ＀‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫ول‪ 3‬د ﻻرۍ د!ﻴروﻧﻮ د ﻧ"ﻮﻧﻮ (پﻴچﻮﻧﻮ) د خﻼصﻮلﻮ لپاره د لﻮی ﻻستﻲ سکﻮرﻧج تﻪ اړتﻴا ده؟‬

‫د ﻋﻤﻞ او ﻋکس اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮې‬ ‫کلــﻪ چــ‪ 3‬د لﻮبﻮ پﻪ مﻴدان ک‪ 3‬لﻪ ﻳﻮ بل ســره !کر وک‪7‬ئ‪ ،‬د دواړو وجــﻮد درد کﻮي‪ .‬علت ﻳ‪ 3‬دادی چ‪3‬‬ ‫‪$‬مکﻪ او ستاسﻮ !ﻮل‪/‬ﻴﻮال چ‪ 3‬ور سره مﻮ !کر ک‪7‬ي دی تاسﻮ پﻪ ﻫغﻪ او ﻫغﻪ ستاسﻮ پﻪ وجﻮد قﻮه واردوي‬ ‫چ‪ 3‬اغﻴزه ﻳ‪ 3‬د درد پﻪ شکل احساسﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫(‪ )5-5‬شکل‬

‫قﻮه ﻫغﻪ وخت رامﻨ‪%‬تﻪ ک‪85‬ي چ‪ 3‬دوه جسمﻮﻧﻪ ﻳﻮ پربل متقابلﻪ اغﻴزه وک‪7‬ي‪ ،‬ﻧﻮ کلﻪ چ‪ 3‬جسمﻮﻧﻪ دوه وي‪ ،‬ﻧﻮ‬ ‫دوې قﻮې ﻫم مﻨ‪%‬تﻪ را‪$‬ﻲ کﻪ جسم ﻳﻮازې وي ﻧﻪ قﻮه واردولی شﻲ او ﻧﻪ ﻫم ورباﻧدې قﻮه وارد‪84‬ي‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د (‪ )5-6‬شکل پﻪ شان ﻳﻮه کﻮچﻨ‪ 9‬تشلﻪ د ﻳﻮې غ"‪ 3‬ساکﻨ‪ 3‬تشل‪ 3‬پﻪ لﻮر ور وش‪7‬ئ چ‪ 3‬ورسره !کر وک‪7‬ي‪ .‬لﻪ خپلﻮ‬ ‫!ﻮل‪/‬ﻴﻮالﻮ سره بحث وک‪7‬ئ چ‪ 3‬ول‪ 3‬کﻮچﻨ‪ 9‬تشلﻪ بﻴرتﻪ را‪-‬ر‪$‬ﻲ او لﻮﻳﻪ تشلﻪ ﻫم پﻪ حرکت را‪$‬ی‪.‬‬

‫د لﻮﻳ‪ 3‬تشل‪ 3‬د عکس العمل قﻮه‬

‫د کﻮچﻨ‪ 9‬تشل‪ 3‬د عمل قﻮه‬

‫(‪ )5-6‬شکل‬ ‫(‪ )5-6‬شکل‬

‫د عمل او عکس العمل قﻮې تل پﻪ دوو مخالفﻮ جﻬتﻮ ک‪ 3‬وي چ‪ 3‬ﻳﻮ پر بل باﻧدې عمل کﻮي‪ .‬ﻫغﻪ قﻮې‬ ‫چ‪ 3‬تاسﻮ ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه شﻲ او ﻳا کس وارد وئ (د عمل قﻮه) او ﻫغﻪ قﻮه چ‪ 3‬ﻳﻮ شﻰ ﻳا ﻳﻮ 'ﻮک ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻫمغﻪ‬ ‫اﻧدازه پﻪ مخالف جﻬت ک‪ 3‬پﻪ تاسﻮ او ﻳا ﻳﻮ شﻲ وارد وي‪ ،‬د عکس العمل قﻮه بلل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫دﻏﻪ ﻗﻮې د ﻧﻴﻮتﻦ پﻪ واسﻄﻪ کشﻒ او د ﻳﻮه ﻗاﻧﻮن پﻪ ب‪2‬ﻪ داس‪ 3‬بﻴان شﻮې دي‪:‬‬

‫د ﻫر عمل لپاره ﻳﻮ مساوي او مخالف الجﻬت عکس العمل شتﻮن لري‪.‬‬

‫د جاذب‪ 3‬ﻗﻮه (د جسﻢ وزن)‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬تاسﻮ ﻳﻮ جسم لﻪ ﻻسﻪ خﻮش‪ 3‬کﻮئ کﻮم‪ 3‬خﻮاتﻪ لﻮ‪84‬ي؟‬ ‫د شــپ‪8‬م !ﻮل‪/‬ﻲ د ســاﻳﻨس پﻪ کتاب ک‪ 3‬لﻪ ﻫغﻪ قﻮې ســره أشﻨا شﻮئ چ‪ 3‬جسمﻮﻧﻪ *کتﻪ خﻮاتﻪ کشﻮي‪.‬‬ ‫أﻳا ددې قﻮې ﻧﻮم مﻮ پﻪ ﻳاد دى؟‬ ‫ﻫغــﻪ قﻮه چ‪ 3‬جســمﻮﻧﻪ خپلــ‪ 3‬خﻮاتﻪ را کاږي د ‪$‬مکــ‪ 3‬د جاذب‪ 3‬قﻮه بلل ک‪85‬ي‪ ،‬دا قــﻮه پر ﻫغﻮ !ﻮلﻮ‬ ‫جســمﻮﻧﻮ چ‪ 3‬د ‪$‬مک‪ 3‬پﻪ شــاوخﻮا ک‪ 3‬دي‪ ،‬وارد‪84‬ي او ﻫغﻮى د ‪$‬مک‪ 3‬د مرکز خﻮاتﻪ را کاږي چ‪3‬‬ ‫د جسم وزن بلل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫کﻪ چپرې لﻪ مخامخ شکل سره سم د (الف)‪( ،‬ب) او (ج) لﻪ ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ برخﻮ 'خﻪ‬

‫اﻟﻒ‬

‫؟‬

‫م‪ 32‬خﻮشــ‪ 3‬شــﻲ‪ ،‬ستاســﻮ پﻪ ﻧظر‪ ،‬کﻮم‪ 3‬خﻮاتﻪ بﻪ حرکت وک‪7‬ي؟ أﻳا د ‪$‬مک‪3‬‬ ‫کرې د شکل پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬د حرکت جﻬتﻮﻧﻪ سم ترسﻴم شﻮي دي؟‬

‫ب‬

‫پﻪ خپلﻮ گروپﻮﻧﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ او پاﻳلﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫(‪ )5-7‬شکل‪ ،‬د م‪ 32‬سقﻮط‬ ‫د ‪$‬مک‪ 3‬پﻪ شاوخﻮا ک‪3‬‬

‫ج‬

‫لکﻪ 'ﻨگﻪ چ‪ 3‬تاسﻮ پﻪ فعالﻴت ک‪ 3‬متﻮجﻪ شﻮئ‪ ،‬کﻪ تاسﻮ ﻧسبت ‪$‬مک‪ 3‬تﻪ د الف پﻪ مﻮقعﻴت ک‪ 3‬ﻳاست او‬ ‫م‪2‬ﻪ خﻮش‪ 3‬ک‪7‬ئ‪ ،‬د ‪$‬مک‪ 3‬خﻮا تﻪ را لﻮ‪84‬ي‪ .‬پﻪ ﻫمدې تﻮگﻪ کﻪ تاسﻮ پﻪ (ب)‪( ،‬ج) او (د) ﻧقطﻮ ک‪ 3‬ﻫم اوسئ‬ ‫او م‪2‬ﻪ خﻮش‪ 3‬ک‪7‬ئ‪ ،‬بﻴاﻫم م‪2‬ﻪ د ‪$‬مک‪ 3‬خﻮاتﻪ جذب ﻳا لﻮﻳ‪8‬ي‪ ،‬پﻪ داس‪ 3‬حال ک‪ 3‬چ‪ 3‬د ب پﻪ ﻧقطﻪ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬د‬ ‫جاذب‪ 3‬قﻮې جﻬت مخالف رسم شﻮی دی‪ .‬خﻮ حقﻴقت دادی چ‪ 3‬پﻪ ﻫر حالت ک‪ 3‬د قﻮې جﻬت د ‪$‬مک‪3‬‬ ‫د مرکز خﻮاتﻪ دى‪ .‬دغﻪ قﻮه د ‪$‬مک‪ 3‬د جاذب‪ 3‬لﻪ قﻮې 'خﻪ عبارت ده چ‪ 3‬زمﻮږ پر بدن او ﻫر شﻲ باﻧدې چ‪3‬‬ ‫د ‪$‬مک‪ 3‬پﻪ شاوخﻮا ک‪ 3‬دي‪ ،‬اغ‪5‬زه کﻮي او خپل‪ 3‬خﻮاتﻪ ﻳ‪ 3‬را کشﻮي‪.‬‬ ‫د ‪$‬مکــ‪ 3‬د جاذبــ‪ 3‬د قﻮې جﻬت تل د ‪$‬مک‪ 3‬د مرکز خﻮاتﻪ دى‪ ،‬د جاذب‪ 3‬قﻮه‪ ،‬جســمﻮﻧﻪ د ‪$‬مک‪ 3‬پرمخ‬ ‫ســاتﻲ او ﻫغﻪ شــﻴان چ‪ 3‬پﻮرتﻪ خﻮاتﻪ اچﻮل ک‪85‬ي‪ ،‬بﻴرتﻪ پر ‪$‬مک‪ 3‬باﻧدې را لﻮ‪84‬ي‪ .‬د جاذب‪ 3‬قﻮه ﻧﻪ ﻳﻮازې د‬ ‫‪$‬مک‪ 3‬او جسمﻮﻧﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬شتﻪ‪ ،‬بلک‪ 3‬د جاذب‪ 3‬قﻮه‪ ،‬سپﻮږم‪ 9‬د ‪$‬مک‪ 3‬پﻪ شاوخﻮا مدار ک‪ 3‬ساتﻲ او د‬ ‫لمر د جاذب‪ 3‬قﻮه‪$ ،‬مکﻪ او ﻧﻮري سﻴارې پﻪ خپلﻮ مداروﻧﻮ ک‪ 3‬ساتﻲ‪.‬‬ ‫د جاذب‪ 3‬قﻮه د جسمﻮﻧﻮ د کتل‪ 3‬مقدار او د ﻫغﻮى ترمﻨ‪ #‬فاصل‪ 3‬پﻮرې ت‪7‬ل‪ 3‬ده‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬ﻫر 'ﻮمره چ‪ 3‬د جسمﻮﻧﻮ‬ ‫کتل‪ 3‬لﻮﻳ‪ 3‬وي‪ ،‬ﻫغﻮمره د جاذب‪ 3‬د قﻮې اغ‪5‬زه ډﻳره وي او برعکس ﻫر 'ﻮمره چ‪ 3‬د جســمﻮﻧﻮ ترمﻨ‪ #‬فاصلﻪ‬ ‫ډﻳره وي‪ ،‬د جاذب‪ 3‬قﻮه د دوى پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ل‪8‬ه وي‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫د جاذب‪ 3‬قﻮه 'ﻪ شﻰ ده؟ تشرﻳح ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫کتﻠﻪ او وزن‬ ‫مــﻮږ !ــﻮل دا تج ربﻪ لرو چ‪ 3‬د خپلــ‪ 3‬اړتﻴا وړ‬ ‫مــﻮادو‪ ،‬لکﻪ‪ :‬بــﻮره‪ ،‬ورﻳج‪ ،3‬مﻴــﻮې او ﻧﻮرو د‬ ‫اخ‪5‬ســتلﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬باﻳد اﻧدازه و!اکﻮ‪ .‬د‬ ‫ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬کلﻪ چ‪ 3‬م‪ 32‬اخلﻮ‪ ،‬باﻳد اﻧدازه‬ ‫ﻳا مقدار ﻳ‪ 3‬مشــخص کــ‪7‬و چ‪' 3‬ﻮمره اخلﻮ‬ ‫مقدار ﻳ‪ 3‬معمﻮ ًﻻ پﻪ دوه پلﻪ ﻳﻲ ﻳا ﻧﻮرو تلﻮ چ‪3‬‬ ‫پﻪ (‪ )5-8‬شکل ک‪ 3‬وﻳﻨئ اﻧدازه کﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫(‪ )5-8‬شکل‪ ،‬ﻫغﻪ تل‪ 3‬چ‪ 3‬مﻮاد پرې اﻧدازه کﻮي‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫پﻪ ﻻﻧدې شکل ک‪ 3‬تلﻪ لﻪ ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ وزﻧﻮﻧﻮ سره گﻮرئ‪.‬‬ ‫د ﻻﻧدې تلﻮ پﻪ واســطﻪ پﻪ !ﻮل‪/‬ﻲ د ب‪5‬ﻼ ب‪5‬لﻮ شــﻴاﻧﻮ‪ ،‬لکﻪ‪ :‬د کتابﻮﻧﻮ بکس‪ ،‬درســﻲ کتاب او داس‪ 3‬ﻧﻮرو شﻴاﻧﻮ وزﻧﻮﻧﻪ اوکتل‪ 3‬پﻴدا‬ ‫او سره پرتلﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫(‪ )5-9‬شکل‪ ،‬تل‪ 3‬لﻪ ب‪5‬لﻮ‪ ،‬ب‪5‬لﻮ وزﻧﻮﻧﻮ سره‬

‫ﻫغﻪ مقدار مﻮاد چ‪ 3‬پﻪ دوه پلﻪ ﻳﻲ تل‪ 3‬ﻳ‪ 3‬اﻧدازه کﻮئ‪ ،‬پﻪ حقﻴقت ک‪ 3‬د ﻫمغﻪ جسم کتلﻪ بلل ک‪85‬ي‪ .‬د‬ ‫ﻼ م‪ 32‬کتلﻪ د ﻫغ‪ 3‬د جﻮړووﻧکﻮ ذرو پﻪ شم‪5‬ر او د ﻫرې ذرې پﻪ لﻮ ﻮالﻲ پﻮرې ت‪7‬ل‪ 3‬ده‪ .‬د ﻳﻮه‬ ‫ﻳﻮه جسم مث ً‬ ‫جسم د کتل‪ 3‬د اﻧدازې د !اکلﻮ لپاره لﻪ کﻴلﻮگرام او گرام واحدوﻧﻮ 'خﻪ کار اخلﻮ‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬د کتل‪ 3‬واحد ‪kg‬‬ ‫او ‪ gr‬دى‪ .‬پﻪ ډ‪4‬رو وختﻮﻧﻮ ک‪ 3‬خﻠک پﻪ ﻏﻠﻄ‪ 9‬سره ﻟﻪ کﻴﻠﻮگرام 'خﻪ د وزن د واحد پﻪ تﻮ‪-‬ﻪ کار‬ ‫اخﻠﻲ‪ .‬د ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬وﻳل ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻳﻮې ﻫﻨدواﻧ‪ 3‬وزن ‪ 5kg‬دى‪ .‬پﻪ داس‪ 3‬حال ک‪ 3‬چ‪ 5kg 3‬د‬ ‫ﻫﻨدوا‪ 31‬کتلﻪ ده او وزن ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻫغﻪ جسم د ‪$‬مک‪ 3‬د جاذب‪ 3‬د قﻮې لﻪ اغﻴزې 'خﻪ عبارت دی‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫) ‪gr ( kg‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪5kg‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪$‬مک‪ 3‬پر ‪.‬‬ ‫وزن پﻪ ډاﻳﻦ او ﻧﻴﻮ!ﻦ اﻧدازه کﻴ‪8‬ي‪ .‬د ‪5kg‬‬ ‫سطحﻪ‪ .‬پﻪ ‪:‬‬ ‫ﻫرې ‪ 1kg‬کتل‪ 3‬باﻧدې (‪ )9.81N‬د جاذب‪3‬‬ ‫کتل‪ 3‬باﻧدې د ‪$‬مک‪ 3‬لﻪ خﻮا ‪.‬‬ ‫او پﻪ ﻫرې (‪9.8N)1g‬‬ ‫(‪ )981dyn‬د جاذب‪. 3‬قﻮه واردﻳ‪8‬ي چ‪ 3‬د ﻧﻮمﻮړو کتلﻮ‬ ‫لﻪ وزﻧﻮﻧﻮ سره مساوي دي‪.‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪9.8N‬‬ ‫‪1kg‬‬ ‫چ‪$ 3‬مکﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪ 1kg‬کتل‪ 3‬باﻧدې واردوي‪. ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬ﻫمغﻪ ‪ 9,8N‬وزن (قﻮې) تﻪ ﻳﻮ کﻴلﻮگرام قﻮه‬ ‫ﻫغﻪ‬ ‫‪9.8N‬قﻮه ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻫمدې دلﻴل‪ ،‬کلﻪ چ‪ 3‬خلک پﻪ ور‪$‬ﻨﻴﻮ خبرو اترو ک‪3‬‬ ‫‪1kg‬ﻫغﻪ پﻪ ‪ 1kgf‬ﻳا ‪ 1kg‬سره *ﻴﻲ‪ .‬پﻪ‬ ‫ﻫم واﻳﻲ او‬ ‫‪9.8N‬‬ ‫واﻳﻲ چ‪ 3‬د ﻳﻮه جسم وزن پﻨ‪%‬لس کﻴلﻮگرامﻪ دى‪ ،‬پﻪ حقﻴقت ک‪ 3‬د دوى مﻨظﻮر پﻨ‪%‬لس کﻴلﻮگرامﻪ قﻮه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪150N‬‬ ‫ده‪ ،‬چ‪ 3‬تقرﻳبا ً لﻪ ‪ 150N‬سره برابره ده‪ .‬پﻪ محاسبﻪ ک‪ 3‬د کار د أساﻧتﻴا لپاره د ﻳﻮه جسم وزن چ‪ 3‬کتلﻪ‬ ‫‪10N‬پﻪ تﻮگﻪ‪ ،‬کﻪ ستاسﻮ‪ .‬کتلﻪ ‪ 45kg‬وي‪ ،‬ستاسﻮ وزن د ‪$‬مک‪ 3‬پﻪ‬ ‫‪1kg‬د ب‪5‬لگ‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 1kg 3‬ده‪ 10N ،‬قبلﻮو‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سطح ک‪ 3‬تقرﻳبا ً ‪ 450N‬دى‪450N.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1kg‬‬ ‫‪45 ×10N‬‬ ‫‪10 = 450‬‬ ‫ﻳعﻨ‪N :3‬‬ ‫ک‪ 3‬ﻻﻧدې مستقﻴم‪ 3‬اړﻳک‪ 3‬لري‪:‬‬ ‫کتلﻪ او وزن پﻪ خپلﻮ‬ ‫مﻨ‪%‬ﻮ ‪.‬‬ ‫‪450N‬‬

‫کتلﻪ = د جسم وزن‬ ‫‪45 × 10 = 450 N‬‬ ‫دجسم ‪9‬‬ ‫وﻳلﻰ شــئ چ‪ 3‬دﻳﻮه جسم وزن 'ﻨگﻪ تغﻴﻴر کﻮي؟د‬ ‫‪9‬ﻳﻮه جسم وزن‪ ،‬د ‪$‬مک‪ 3‬لﻪ مرکز 'خﻪ د ﻫغﻪ جسم‬ ‫پــﻪ فاصل‪ 3‬پــﻮرې ت‪7‬لﻰ دى‪ .‬ﻳعﻨــ‪ 3‬ﻫر'ﻮمره چ‪ 3‬د‬ ‫‪$‬مکــ‪ 3‬لﻪ مرکز 'خﻪ لرې شــﻲ‪ ،‬وزن ﻳ‪ 3‬کم‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ ،‬کﻪ ﻳﻮ ﻫﻮا باز (فضاﻧﻮرد) پﻪ ﻫﻮا ک‪3‬‬ ‫د ‪$‬مک‪ 3‬لﻪ سطح‪' 3‬خﻪ لرې سفر وک‪7‬ي‪ ،‬ممکﻦ‬ ‫داســ‪$ 3‬اى تﻪ ورســ‪85‬ي چ‪ 3‬د جاذب‪ 3‬قﻮه ورباﻧدې‬ ‫ﻧــﻮر اغ‪5‬ز وﻧﻪ کــ‪7‬ي‪ ،‬ﻳعﻨ‪ 3‬د ب‪ 3‬وزﻧــ‪ 9‬پﻪ حالت ک‪3‬‬ ‫وي‪ .‬پــﻪ دغﻪ حالت ک‪ 3‬فضاﻧــﻮرد خپلﻪ لﻮم‪7‬ﻧ‪ 9‬کتلﻪ‬ ‫لــري او د ﻫغﻪ جﻮړووﻧکــ‪ 3‬ذرې پﻪ خپل ‪$‬اى دي‪.‬‬ ‫ﻳعﻨ‪ 3‬د ﻫغﻪ کتلﻪ ﻧﻪ ل‪8‬ه شــﻮې او ﻧﻪ ډ‪4‬ره شﻮې‪ ،‬بلک‪3‬‬ ‫ثابتﻪ ده‪.‬‬

‫ﻓکروک‪7‬ئ‬ ‫کتلﻪ او وزن ﻳﻮ لﻪ بلﻪ 'ﻪ تﻮپﻴر لري؟‬

‫‪66‬‬

‫(‪ )5-10‬شکل پﻪ فضا ک‪ 3‬ﻳﻮ فضاﻧﻮرد د بی وزﻧ‪ 9‬پﻪ حالت ک‪3‬‬

‫د پﻨ‪%‬ﻢ ﻓصﻞ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫قﻮه پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬لﻮ ډولﻮﻧﻮ شتﻮن لري‪.‬‬ ‫کلﻪ چ‪ 3‬پر ﻳﻮه جسم باﻧدې قﻮه وارد‪84‬ي د اجسامﻮ پﻪ حرکت‪ ،‬د حرکت پﻪ جﻬت او ﻳا شکل ک‪3‬‬ ‫بدلﻮن راولﻲ‪.‬‬ ‫قﻮه ﻳﻮ وکتﻮري کمﻴت دى چ‪ 3‬مقدار او جﻬت دواړه لري‪.‬‬ ‫دوې قﻮې پﻪ وکتﻮري شــکل جمع ک‪85‬ي او د ﻫغﻮ د جمع‪ 3‬حاصل درﻳمﻪ قﻮه ده چ‪ 3‬د محصل‪3‬‬ ‫پﻪ ﻧﻮم ﻳادﻳ‪8‬ي‬ ‫ﻳﻮه قﻮه ک‪5‬دلﻰ شﻲ چ‪ 3‬پر دوو قﻮو تجزﻳﻪ شﻲ او د دوو قﻮو پﻪ '‪5‬ر ب‪5‬ل ب‪5‬ل عمل وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د ﻳﻮې قﻮې د 'رخ‪5‬دو ﻳا د دوران اغ‪5‬زه د قﻮې د مﻮمﻨ＀ پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫ﻫر 'ﻮمره چ‪ 3‬قﻮه زﻳاتﻪ او ﻳا د قﻮې م＀ اوږد شﻲ‪ ،‬ﻫغﻮمره لﻮی مﻮمﻨ＀ رامﻨ‪ #‬تﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ﻳﻮ مﻮمﻨ＀ د دوران جﻬت‪ ،‬د وارد شﻮې قﻮې پﻪ جﻬت پﻮرې ت‪7‬لﻰ دى‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ ﻧقطﻪ چ‪ 3‬قﻮه ﻳ‪ 3‬پر شاوخﻮا 'رخﻲ‪ ،‬د اتکا ﻧقطﻪ بلل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ‪$‬مک‪ 3‬د جاذب‪ 3‬قﻮه ﻫغﻪ ده چ‪:3‬‬ ‫الف‪ -‬شﻴان د ‪$‬مک‪ 3‬پرمخ ساتﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬کﻮم شﻴان چ‪ 3‬مﻮږ پﻮرتﻪ اچﻮو ﻫغﻪ ب‪5‬رتﻪ ‪$‬مک‪ 3‬تﻪ را کشﻮي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬سپﻮږم‪ 9‬د ‪$‬مک‪ 3‬پﻪ شاوخﻮا پﻪ خپل مدار ک‪ 3‬ساتﻲ‪.‬‬ ‫وزن‪ :‬پﻪ جسمﻮﻧﻮ باﻧدې د ‪$‬مک‪ 3‬د جاب‪ 3‬قﻮې اغﻴزه وزن بلل کﻴ‪8‬ي‪' .‬رﻧگﻪ چ‪ 3‬وزن ﻳﻮ ډول قﻮه‬ ‫ده‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ ډاﻳﻦ ﻳا ﻧﻴﻮتﻦ اﻧدازه ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د جسمﻮﻧﻮ وزن د ‪$‬مک‪ 3‬لﻪ مرکز 'خﻪ د ﻫغﻮى پﻪ فاصل‪ 3‬پﻮرې ت‪7‬لﻰ دى‪.‬‬ ‫کلــﻪ چ‪ 3‬پﻪ ﻳﻮه جســم باﻧدې قﻮه وارد‪84‬ي‪ ،‬جســم ﻫم پﻪ ﻫغ‪ 3‬باﻧدې قــﻮه واردوي چ‪ 3‬د عمل او‬ ‫عکس العمل قﻮې ﻳ‪ 3‬بﻮلﻲ‪ .‬دغﻪ قﻮې تل مساوي‪ ،‬خﻮ جﻬتﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬سره مخالف دي‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫د پﻨ‪%‬ﻢ ﻓصﻞ پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -1‬پﻪ ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧد ک‪ 3‬د قﻮې د کارولﻮ 'ﻮ مﻮارد پﻴداک‪7‬ئ او د قﻮې د عمل 'رﻧگﻮالﻰ پﻪ ک‪ 3‬تشــرﻳح‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -2‬داس‪ 3‬فکر وک‪7‬ئ چ‪ 3‬پﻪ ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬د جاذب‪ 3‬قﻮه ﻧشتﻪ‪ .‬پﻪ دغس‪ 3‬ﻧ‪7‬ۍ ک‪ 3‬ژوﻧد تشرﻳح ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -3‬د جاذبــ‪ 3‬قــﻮه د جســمﻮﻧﻮ د ‪ ....................‬پــﻪ مقــدار او لــﻪ ‪$‬مکــ‪' 3‬خﻪ د جســمﻮﻧﻮ پﻪ‬ ‫‪ ..................‬پﻮرې ت‪7‬او لري‪.‬‬ ‫‪ -4‬د ﻳﻮه ډ‪4‬ر کلک شــﻮي پ‪5‬چ د خﻼصﻮلﻮ لپاره پﻪ شــکل ک‪* 3‬ــﻮدل شــﻮي کﻮم رﻧچ 'خﻪ کار اخلئ‬ ‫(رﻧچﻮﻧﻪ مساوي خﻮل‪ 3‬لري)‪ .‬د خپل اﻧتخاب علت تﻮضﻴح ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪10cm‬‬

‫‪30cm‬‬ ‫‪20cm‬‬

‫‪ -5‬د ﻳﻮه جسم وزن چ‪ 3‬کتلﻪ ﻳ‪ 3‬د ‪$‬مک‪ 3‬پرمخ ‪ 10‬کﻴلﻮگرامﻪ ده‪' ،‬ﻮمره دى؟‬ ‫‪ -6‬د ﻳﻮې قﻮې د 'رخﻴدو ﻳا مﻮمﻨ＀ اغ‪5‬زه پﻪ کﻮمﻮ کمﻴتﻮﻧﻮ پﻮرې ت‪7‬ل‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫‪ -7‬کلﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ جسم پﻪ بل جسم باﻧدې قﻮه وارده ک‪7‬ي‪ ،‬دوﻳم جسم پﻪ لﻮم‪7‬ي جسم باﻧدې 'ﻮمره او پﻪ‬ ‫کﻮم جﻬت قﻮه واردوي؟ تﻮضﻴح ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -8‬لﻪ ﻻﻧد‪4‬ﻨﻴﻮ کمﻴتﻮﻧﻮ 'خﻪ کﻮم ﻳﻮ وکتﻮري کمﻴت دى؟‬ ‫د‪ -‬قﻮه‬ ‫ج‪ -‬کتلﻪ‬ ‫ب‪ -‬تﻮدوخﻪ‬ ‫الف‪ -‬اﻧرژي‬ ‫‪ -9‬پﻪ ﻻﻧدې شــکلﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻫرو دوو قﻮو حاصل جمع رســم ک‪7‬ئ او اوږدوالــﻰ ﻳ‪ 3‬پﻪ خط کش اﻧدازه‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪ -10‬د ‪ F‬وکتﻮر در ک‪7‬ل شــﻮى دى‪ .‬دوه عمﻮد وکتﻮروﻧﻪ ﻳﻮ پر بل داســ‪ 3‬رسم ک‪7‬ئ چ‪ 3‬دغﻪ د ‪ F‬قﻮه‬ ‫ﻳ‪ 3‬محصلﻪ وي‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫شپ‪8‬م ﻓصﻞ‬

‫ساده ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ‬ ‫تر اوســﻪ مﻮ د ﻫغﻮ مختلفﻮ وساﻳلﻮ پﻪ رول فکر ک‪7‬ی چ‪ 3‬پﻪ ور‪$‬ﻨﻴﻮ‬ ‫کاروﻧﻮ ک‪ 3‬ترې ‪"-‬ﻪ اخلئ؟‬ ‫د ﻻﻧدې کاروﻧﻮ د أســاﻧﻪ ترسره کﻮلﻮ لپاره‪ ،‬لﻪ کﻮمﻮ وساﻳلﻮ 'خﻪ ‪"-‬ﻪ‬ ‫اخلــئ؟ د مﻮ!ر !اﻳر تبدﻳلﻮل‪ ،‬د پﻴچ خﻼصــﻮل او کلکﻮل‪ ،‬د وچ‪3‬‬ ‫وﻧ‪ 3‬پرې کﻮل او پﻪ ل‪ 8‬وخت ک‪ 3‬د ﻳﻮې فاصل‪ 3‬وﻫل‪.‬‬ ‫ﻫره وسﻴلﻪ چ‪ 3‬زمﻮږ کاروﻧﻪ أساﻧﻮي د ماشﻴﻦ پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪ .‬ماشﻴﻨﻮﻧﻪ‬ ‫دوه ډولﻪ دي‪ :‬ســاده او مرکب‪ .‬باﻳسکل ﻳﻮ مرکب ماشﻴﻦ دى چ‪ 3‬لﻪ‬ ‫'ﻮ برخﻮ (ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻮ) 'خﻪ جﻮړ شﻮى دى‪ ،‬د (‪ )6-1‬شکل د‬ ‫باﻳســکل بﻴﻼبﻴل‪ 3‬برخ‪ 3‬لﻪ مﻮږ سره د کار پﻪ ترسره کﻮلﻮ ک‪ 3‬مرستﻪ‬ ‫کﻮي‪ .‬د ب‪5‬لگ‪ 3‬پﻪ تﻮگﻪ‪ :‬د ُقﻮې د جﻬت پﻪ بدلﻮلﻮ د قﻮې د مقدار پﻪ‬ ‫زﻳاتﻮلﻮ ﻳا کمﻮلﻮ او د کار پﻪ چ"ک ترسره کﻮلﻮ ک‪ 3‬مرستﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫ســاده ماشﻴﻦ 'ﻪ شــﻰ دى؟ د ساده ماشــﻴﻨﻮﻧﻮ ډولﻮﻧﻪ‪ ،‬لکﻪ‪ :‬رافعﻪ‪،‬‬ ‫'ــرخ‪ ،‬ماﻳلﻪ ســطحﻪ‪ ،‬پــﻪ دې فصل ک‪ 3‬پﻪ دغﻮ پﻮ*ــتﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮاب‬ ‫پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪ )6-1‬شکل‪69 ،‬‬ ‫باﻳسکل ﻳﻮ ماشﻴﻦ دى‬

‫ساده ﻣاشﻴﻦ 'ﻪ شﻰ دى؟‬ ‫پﻮﻫﻴ‪8‬ئ ﻫغﻪ کاروﻧﻪ چ‪ 3‬اﻧســان ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻻس ﻧﻪ شــﻲ تر ســره کﻮﻻي ﻧﻮ اړتﻴا ده چ‪ 3‬لﻪ ‪$‬ﻴﻨﻮ وسﻴلﻮ 'خﻪ‬ ‫‪"-‬ﻪ واخلﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ﻫغﻪ وســﻴل‪ 3‬چ‪ 3‬د قﻮې مقدار او جﻬت تﻪ تغﻴﻴر ورکﻮي او کار پﻪ أســاﻧﻪ تر ســره کﻮي‪،‬‬ ‫ماشﻴﻦ بلل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ســاده ماشــﻴﻨﻮﻧﻪ ﻫغﻪ وسﻴل‪ 3‬دي چ‪ 3‬ســاده جﻮړ*ــت لري‪ ،‬د قﻮې مقدار او جﻬت تﻪ تغﻴﻴر ورکﻮي او‬ ‫ور‪$‬ﻨﻲ ســاده کاروﻧﻪ تر ســره کﻮي‪ .‬پﻪ ﻻﻧدې (‪ )۶-۲‬شــکل ک‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ ســاده ماشﻴﻨﻮﻧﻮ شکلﻮﻧﻪ رسم‬ ‫شﻮي دي‪.‬‬

‫د (‪ )6-2‬شکل ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻪ‬

‫د پﻮرتﻨﻴﻮ ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻮ پﻪ واسطﻪ کﻮم کاروﻧﻪ تر سره کﻴ‪8‬ي؟ ﻧﻮمﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫د 'ﻮ ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻮ لﻪ ﻳﻮ ‪$‬ای کﻴدو (ترکﻴب) 'خﻪ مرکب ﻳا مغلق ماشﻴﻨﻮﻧﻪ جﻮړﻳ‪8‬ي چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ‬ ‫ﻻﻧدې شکل ک‪* 3‬ﻮدل شﻮي دي‪.‬‬

‫(‪ )6-3‬شکل‪ ،‬مرکب ماشﻴﻨﻮﻧﻪ‬

‫‪70‬‬

‫د ساده ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫پﻪ ت‪5‬ر درس ک‪ 3‬پﻮه شــﻮ چ‪ 3‬لﻪ ماشــﻴﻨﻮﻧﻮ 'خﻪ د کار د أساﻧتﻴا لپاره ‪"-‬ﻪ اخﻴستل کﻴ‪8‬ي‪ .‬پﻪ (‪ )6-4‬شکل‬ ‫ک‪ 3‬د ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻧﻮر ډولﻮﻧﻪ‪ ،‬لکﻪ‪ :‬رافعﻪ‪ ،‬ماﻳلﻪ سطحﻪ‪ ،‬پاﻧﻪ (سپﻴتﻪ)‪' ،‬رخ‪ ،‬پﻴچ او د 'رخﻮﻧﻮ‬ ‫ﻳﻮ سﻴستم لﻴدل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ شــکلﻮﻧﻮ ک‪ 3‬لﻪ اختﻼف ســره ســره دوى !ﻮل د عامل‪ 3‬قﻮې او مقاوم‪ 3‬قﻮې د اغ‪5‬ز ﻧقط‪ 3‬او د اتکا‬ ‫ﻧقط‪ 3‬او ﻫمدارﻧگﻪ د عامل‪ 3‬قﻮې او مقاوم‪ 3‬قﻮې م"‪( 3‬بازو‪-‬ان) لري چ‪ 3‬ﻫر ﻳﻮ مطالعﻪ کﻮو‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ‪-‬روپﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻻﻧدې ماشــﻴﻨﻮﻧﻮ پﻪ شــکلﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د عامل‪ 3‬او مقاوم‪ 3‬قﻮې د اغﻴزې ﻧقط‪ ،3‬د اتکآ ﻧقط‪ ،3‬د‬ ‫عامل‪ 3‬او مقاوم‪ 3‬قﻮې م"ﻮﻧﻪ پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬

‫ماﻳلﻪ سطحﻪ‬

‫رافعﻪ‬

‫اتکا‬ ‫فاﻧﻪ (سپﻴتﻪ)‬

‫اکسل‬

‫'رخ‬

‫پ‪5‬چ‬ ‫'رخﻮﻧﻪ‬

‫(‪ )6-4‬شکل‪ ،‬د ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻮ ډولﻮﻧﻪ‬

‫‪71‬‬

‫راﻓﻌﻪ‬ ‫رافعﻪ ســاده ماشــﻴﻦ دی ج‪ 3‬د قﻮې مقدار او جﻬت تﻪ تغﻴﻴر ورکﻮي او کار پﻪ أساﻧﻪ تر سره کﻮي‪ .‬رافع‪3‬‬ ‫پﻪ عمﻮمﻲ ډول پﻪ دوو ډولﻮﻧﻮ وﻳشل شﻮي چ‪ 3‬وروستﻪ بﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫اړم (جبل)‪ :‬اړم ﻳﻮه سختﻪ مﻴلﻪ ده چ‪ 3‬د درﻧﻮ وزﻧﻮﻧﻮ ﻳا مقاومتﻮﻧﻮ د پﻮرتﻪ کﻮلﻮ ﻳا ‪$‬ای پر ‪$‬ای کﻮلﻮ لپاره‬ ‫ور 'خﻪ ‪"-‬ﻪ اخﻴستل کﻴ‪8‬ي‪ .‬اړم د رافع‪ 3‬ﻳﻮ ډول دی چ‪ 3‬پﻪ (‪ )۶-٥‬شکل ک‪ 3‬لﻴدل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫(‪)A‬‬

‫د عامل‬

‫‪ 3‬قﻮ‬

‫ې م＀‬

‫عامل قﻮه (‪)F‬‬

‫(‪)L‬‬

‫مقاوم‪ 3‬قﻮې (‪)R‬‬

‫د اتکا ﻧقط‪3‬‬ ‫د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو (م＀) (`‪)L‬‬

‫(‪ )6-5‬شکل رافعﻪ‬

‫(‪ )6-5‬شــکل تﻪ وگﻮرئ‪ .‬پﻪ دې شــکل ک‪ 3‬داس‪ 3‬رافع‪ 3‬رسم شــﻮي دي چ‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې‪ ،‬مقاوم‪3‬‬ ‫قﻮې‪ ،‬د اتکا ﻧقط‪ 3‬او د عامل‪ 3‬قﻮې او مقاوم‪ 3‬قﻮې بازوگان پﻪ ک‪ 3‬مشخص شﻮي دي‪.‬‬ ‫‪ R‬مقاومﻪ قﻮه‪ L ،‬د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو (م＀)‪ L ،‬د عامل‪ 3‬قﻮې بازو‪ F ،‬عاملﻪ قﻮه‪ B ،‬د مقاوم‪ 3‬قﻮې‬ ‫د اغ‪5‬ز ﻧقطﻪ‪ C ،‬د اتکا ﻧقطﻪ او ‪ A‬د عامل‪ 3‬قﻮې د اغ‪5‬ز ﻧقطﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫لﻪ (‪ )۶-۶‬شکل 'خﻪ پﻪ ‪ 3"-‬اخﻴستﻨ‪ 3‬سره خالﻲ ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ د رافع‪ 3‬پﻪ مﻨاسبﻮ کمﻴتﻮﻧﻮ ﻳا ‪$‬اﻧ‪7/‬تﻴاوو سره ډک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪r‬‬ ‫‪F‬‬

‫عامل ق ه‬

‫‪C‬‬

‫‪AC‬‬

‫‪A‬‬

‫‪BC‬‬

‫‪B‬‬

‫‪r‬‬ ‫‪R‬‬

‫‪72‬‬

‫‪F‬‬

‫د اتکا ﻧقطﻪ‬

‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪R‬‬

‫‪L‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪B‬‬

‫پﻪ رافعﻪ ک‪ 3‬د قﻮو د تﻮازن د *ﻪ پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬

‫د ﺿرورت وړ ﻣﻮاد‪ :‬دوې ‪ 20‬گرامﻪ کتل‪ ،3‬دوې ‪ 40‬گرامﻪ کتل‪ ،3‬ﻳﻮه ﻫﻮاره مﻴلﻪ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪:‬‬

‫‪ .1‬مﻴلﻪ د اتکا پﻪ ﻧقطﻪ باﻧدې لﻪ شکل سره سمﻪ و دروئ او د (‪ 20‬او ‪ 40‬گرامﻮ) کتل‪ 3‬د مﻴل‪ 3‬پﻪ دواړو 'ﻮکﻮ ک‪ 3‬ک‪85‬دئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻫﻮاره مﻴلﻪ داس‪$ 3‬اى پر ‪$‬اى ک‪7‬ئ چ‪ 3‬د تﻮازن پﻪ حالت ودر‪84‬ي‪.‬‬ ‫‪R=40‬‬ ‫‪F=20‬‬ ‫‪ .3‬د عاملــ‪ 3‬قــﻮې او د مقاومــ‪ 3‬قــﻮې فاصل‪ 3‬د اتــکآ لﻪ ﻧقط‪' 3‬خﻪ پﻪ خــط کش پﻴدا‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .4‬د اﻧدازه کﻮلﻮ پاﻳلﻪ پﻪ ﻻﻧدې جدول ک‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ .5‬لﻪ دې مرحل‪' 3‬خﻪ وروســتﻪ د مﻴل‪ 3‬پﻪ دواړو اﻧجامﻮﻧﻮ ‪- ۴۰‬رامﻪ کتل‪$ 3‬ای پر ‪$‬ای‬ ‫او د ‪ ٣‬او ‪ ۴‬مرحلﻮ پﻪ شان عمل وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫(‪ )6-7‬شکل‪ ،‬رافعﻪ‬

‫‪L‬‬

‫‪L‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪F‬‬

‫‪L` R‬‬

‫‪ F.L‬د عامل‪ 3‬قﻮې بازو ‪L‬‬

‫د عاملﻪ قﻮه ‪F‬‬

‫د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو ‪L‬‬

‫مقاومﻪ قﻮه ‪R‬‬

‫‪ 20‬گرامﻪ قﻮه‬

‫‪ 40‬گرامﻪ قﻮه‬

‫‪ 40‬گرامﻪ قﻮه‬

‫‪ 40‬گرامﻪ قﻮه‬

‫کﻪ فعالﻴت مﻮ *ﻪ ترسره ک‪7‬ى وي‪ ،‬د مﻴل‪ 3‬لﻪ وزن پرتﻪ بﻪ ﻻﻧدې ﻧتﻴجﻪ ترﻻسﻪ ک‪7‬ى شئ‪.‬‬ ‫‪ –1‬د رافع‪ 3‬د تﻮازن پﻪ حالت ک‪ 3‬کﻪ ﻳﻮه قﻮه کمﻪ وي پﻪ ﻫمغﻪ تﻨاسب د ﻫغ‪ 3‬قﻮې بازو اوږد وي‬ ‫‪ -2‬د مقاوم‪ 3‬او عامل‪ 3‬قﻮې ﻧســبت د عامل‪ 3‬او مقاوم‪ 3‬قﻮې د بازو‪-‬اﻧﻮ لﻪ ﻧســبت ســره مســاوي دی‪.‬‬ ‫ﻳعﻨ‪:3‬‬

‫‪R L‬‬ ‫=‬ ‫‪F L‬‬

‫‪ .3‬کلــﻪ چــ‪ 3‬عاملــﻪ قــﻮه او مقاومﻪ قﻮه ﻫره ﻳــﻮه د خپلــﻮ بازوگاﻧﻮ پﻪ‬ ‫اوږدوالﻲ ک‪ 3‬ضرب شــﻲ‪ ،‬د دوى د ضرب حاصلﻮﻧﻪ ســره مســاوي‬ ‫دي (‪ )6-8‬شکل‪.‬‬ ‫ﻳعﻨﻰ‪:‬‬

‫‪R‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F L=R L‬‬

‫‪L‬‬

‫‪ -4‬پﻮرتﻨ‪ 9‬رابطﻪ د رافعﻮ د قاﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳ‪8‬ي‪.‬‬

‫`‪L‬‬

‫(‪ )6-8‬شکل‪ ،‬رافعﻪ د تﻮازن پﻪ حالت ک‪3‬‬

‫‪73‬‬

‫د راﻓﻌ‪ 3‬ډوﻟﻮﻧﻪ‬ ‫رافع‪ 3‬د عاملﻮ او مقاومﻮ قﻮو د اغ‪5‬زو د ﻧقطﻮ او د اتکا د ﻧقطﻮ د مﻮقعﻴت لﻪ پلﻮه ﻻﻧدې درې ډولﻮﻧﻪ لري‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ﻫغﻪ رافع‪ 3‬دي چ‪ 3‬د اتکا ﻧقطﻪ ﻳ‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې او مقاوم‪ 3‬قﻮې پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬وي‪ ،‬لکﻪ‪' :‬رﻧ‪/‬ﻪ چ‪3‬‬ ‫پﻪ (‪ )6-9‬شکل ک‪ 3‬لﻴدل کﻴ‪8‬ي‪ ،‬لکﻪ اﻧدرچﻮ‪.‬‬ ‫‪R‬‬

‫‪C‬‬

‫‪F‬‬

‫‪ -۲‬ﻫغﻪ رافع‪ 3‬دي چ‪ 3‬مقاومﻪ قﻮه پﻪ ک‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې او د اتکا ﻧقط‪ 3‬پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬وي‪ )6-10( ،‬شکل‬ ‫لکﻪ‪ :‬کراچ‪.9‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ -٣‬ﻫغــﻪ رافعــ‪ 3‬دي چ‪ 3‬عاملﻪ قﻮه پﻪ کــ‪ ،3‬د اتکا ﻧقط‪ 3‬او مقاوم‪ 3‬قﻮې پﻪ مﻨــ‪ #‬ک‪ 3‬واقع وي‪ ،‬لکﻪ‪:‬‬ ‫'رﻧ‪/‬ﻪ چ‪ 3‬پﻪ (‪ )6-11‬شکل ک‪ 3‬لﻴدل کﻴ‪8‬ي‪ ،‬لکﻪ س"پلر ﻳا أتش ‪-‬ﻴر‪.‬‬

‫‪R‬‬

‫‪F‬‬

‫‪C‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻴدا ک‪7‬ي چ‪ 3‬ﻻﻧدې رســم شــﻮي ســاده ماشــﻴﻨﻮﻧﻪ کﻮم ډول رافع‪ 3‬دي‪ .‬اړوﻧد ﻧمبر ﻳ‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪74‬‬

‫د ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻮ ﻣﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ‬ ‫کﻮلﻰ شــئ د ﻫغﻪ ماشــﻴﻦ ﻧﻮم واخلئ چ‪ 3‬ﻫره ورځ ور'خﻪ ‪"-‬ﻪ اخلئ؟ 'ﻪ ډول ماشــﻴﻨﻮﻧﻪ د مقاوم‪3‬‬ ‫قﻮې پﻪ مقابل ک‪ 3‬وارده شﻮې قﻮه ل‪8‬ه ﻳا ډ‪4‬روﻻی شﻲ؟‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬

‫(‪ )6-12‬شکل‪ ،‬رافعﻪ‬

‫‪ )6-8( –1‬شکل وگﻮرئ او پﻮ*تﻨﻮتﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬

‫‪20cm‬‬

‫‪- 50‬رام وزن‬

‫الف‪ :‬شکل کﻮم ډول رافعﻪ *ﻴﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ :‬لﻪ ورک‪7‬ل شﻮو معلﻮماتﻮ 'خﻪ پﻪ استفادې سره د عامل‪ 3‬قﻮې بازو پﻴداک‪7‬ئ او پﻪ جدول ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪L/‬‬ ‫؟‬

‫‪- 25‬رام وزن‬

‫‪R/F‬‬

‫د عامل‪ 3‬قﻮې بازو ‪L‬‬

‫عاملﻪ قﻮه ‪F‬‬

‫د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو‬

‫مقاومﻪ قﻮه ‪R‬‬

‫؟‬

‫؟‬

‫‪ 25‬گرام‬

‫‪ 20‬ساﻧتﻲ متر‬

‫‪ 50‬گرام‬

‫‪ 30‬ساﻧتی متر‬

‫‪- 35‬رام وزن‬

‫‪- 50‬رام وزن‬

‫کﻪ د رافع‪ 3‬فعالﻴت تﻪ مﻮ پام ک‪7‬ی وي‪ ،‬ﻧﻮ ﻳﻮ جســم پﻪ جبل باﻧدې پﻪ ﻫره اﻧدازه چ‪ 3‬وغﻮاړو پﻪ أســاﻧﻪ‬ ‫ب‪%5‬اﻳﻪ کﻮلی شﻮ‪ .‬ﻳعﻨ‪ 3‬کﻪ چ‪5‬رې ﻫمغﻪ جسم پﻪ خپل ﻻس ب‪%5‬اﻳﻪ ک‪7‬و‪ ،‬ډ‪4‬ره قﻮه پﻪ کار‪84‬ي‪.‬‬ ‫لﻪ دې 'خﻪ داس‪ 3‬پاﻳلﻪ اخلﻮ چ‪ 3‬ماشﻴﻦ کار ﻧﻪ ډ‪4‬روي او ﻧﻪ ﻳ‪ 3‬کم وي‪ ،‬بلک‪ 3‬د کار ترسره کﻮل أساﻧﻮي‬ ‫ﻫمدغﻪ (د ﻳﻮ ماشــﻴﻦ پﻪ واســطﻪ د کاروﻧﻮ اســاﻧﻪ ترسره کﻮل) د ماشــﻴﻦ د مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ ‪ M.A‬ﻳ‪* 3‬ﻴﻲ‪.‬‬ ‫د ﻳــﻮه ماشــﻴﻦ مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ د مقاوم‪ 3‬او عامل‪ 3‬قــﻮې او ﻳا د عامل‪ 3‬قﻮې بازو او د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو لﻪ‬ ‫ﻧسبت 'خﻪ عبارت ده‪.‬‬ ‫مقاومﻪ قﻮه ‪R‬‬ ‫د عامل‪ 3‬قﻮې بازو ‪L‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــ = ‪ = M.A‬د رافع‪ 3‬مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ‬ ‫د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو ‪L‬‬ ‫عاملﻪ قﻮه ‪F‬‬

‫‪75‬‬

‫'رخﻮﻧﻪ‬ ‫'رخ ﻳﻮ ډول ســاده ماشﻴﻦ دى‪' .‬رخ ﻳﻮ ‪-‬رد‪ ،‬فلزي‪ ،‬پﻼستﻴکﻲ ﻳا لر‪-‬ﻴﻦ‬ ‫!ﻴکلی دی چ‪ 3‬د ﻳﻮه ثابت محﻮر پﻪ شــاوخﻮا أزاد حرکت کﻮي‪ .‬دې تﻪ مﻮ‬ ‫پــام ک‪7‬ى چ‪ 3‬د ماشــﻴﻨﻮﻧﻮ ډ‪4‬رې پرزې د 'رخ پﻪ شــکل دي؟ 'رخ کﻮم‬ ‫کاروﻧﻪ ترسره کﻮي؟ کاروﻧﻪ 'ﻨگﻪ اساﻧﻮي او د 'رخﻮﻧﻮ مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫'رﻧ‪/‬ﻪ بدلﻮن مﻮمﻲ؟ 'رخ 'ﻮ ډولﻪ دى؟‬ ‫دا ﻫغﻪ پﻮ*تﻨ‪ 3‬دي چ‪ 3‬پﻪ دې درس ک‪ 3‬بﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪$‬ﻮابﻮﻧﻮ پﻮه شﻮ‪.‬‬

‫اﻟﻒ‪ -‬ثابت 'رخ‬ ‫'رﻧ‪/‬ــﻪ چ‪' 3‬ــرخ پﻪ ﻳﻮه ثابــت ‪$‬ای ک‪ 3‬ﻧ‪+‬ــلﻮل کﻴ‪8‬ي او ‪$‬ــای ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ‬ ‫بدلﻴــ‪8‬ي‪ ،‬ﻧــﻮ د ثابت 'رخ پــﻪ ﻧﻮم ﻳادﻳ‪8‬ي‪ .‬پﻪ ﻳاد ولــرئ چ‪ 3‬ثابت 'رخ د‬

‫(‪ )6-13‬شکل‬

‫قﻮې مقدار تﻪ تغﻴﻴر ﻧﻪ ورکﻮي بلک‪ 3‬د قﻮې د جﻬت پﻪ بدلﻮلﻮ ســره پﻪ کار‬ ‫ک‪ 3‬أساﻧتﻴا راولﻲ‪.‬‬ ‫د *ﻪ پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴــا وړ ﻣــﻮاد‪ :‬دوې ‪ 25gr‬کتل‪ ،3‬ﻳﻮه ‪ 50gr‬کتلﻪ‪ ،‬ﻳﻮ ثابت‬ ‫'رخ او ﻳﻮه رس‪9‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪:‬‬

‫‪ .۱‬د شکل مطابق‪' ،‬رخ پﻪ ﻳﻮه ثابت ‪$‬ای پﻮرې وت‪7‬ئ او رس‪9‬‬ ‫ور 'خــﻪ ت‪5‬ره ک‪7‬ئ‪ .‬د رســ‪ 9‬ﻳﻮې خﻮاتــﻪ ‪ 50gr‬کتلﻪ او بل‪3‬‬ ‫خﻮاتﻪ ﻳ‪ 25gr 3‬کتلﻪ ‪$‬ﻮړﻧده ک‪7‬ئ‪ .‬وبﻪ لﻴدل شــﻲ چ‪' 3‬رخ‬ ‫د ‪ 50gr‬کتل‪ 3‬خﻮا تﻪ دوران کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ دوﻳم پ‪7‬او ک‪ 3‬لﻪ شکل سره سم د 'رخ ‪ 25gr‬کتل‪ 3‬خﻮا‬ ‫تــﻪ دوﻳمﻪ ‪ 25gr‬کتلﻪ ﻫم ورزﻳاتــﻪ ک‪7‬ئ چ‪ 3‬د تﻮازن پﻪ حالت‬ ‫ک‪ 3‬پاتﻪ شﻲ‪ .‬پﻪ دې اړه چ‪ 3‬مﻮ 'ﻪ ولﻴدل‪ ،‬ﻫغﻪ ولﻴکئ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫‪25 g‬‬ ‫‪50 g‬‬

‫‪25 g‬‬

‫(‪ )6-14‬شکل‪ ،‬ثابت 'رخ‬

‫کﻪ فعالﻴت مﻮ سم ترسره ک‪7‬ى وي‪ ،‬ﻻﻧدې ﻧتﻴج‪ 3‬ترﻻسﻪ کﻮئ‪:‬‬ ‫‪' -1‬رﻧگــﻪ چــ‪ 3‬عاملﻪ قــﻮه د مقاوم‪ 3‬قﻮې پرخﻼف عمل کﻮي‪ ،‬لﻪ دې کبلــﻪ د قﻮې د لﻮري (جﻬت) د‬ ‫بدلﻴدو لپاره لﻪ ثابت 'رخ 'خﻪ کار اخ‪5‬ستل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪' -2‬رخ بﻪ ﻫغﻪ وخت د تﻮازن پﻪ حالت ک‪ 3‬وي چ‪ 3‬عاملﻪ قﻮه او مقاومﻪ قﻮه سره مساوي وي‪.‬‬ ‫‪ -3‬د ثابت 'رخ مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ لﻪ ﻳﻮ ســره مســاوي ده ‪$‬کﻪ چ‪ 3‬د 'رخ شعاع ﻳعﻨ‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې م＀‬ ‫)‪ (OA‬او د مقاوم‪ 3‬قﻮې م＀ )‪ (OB‬سره مساوي دي ﻳعﻨ‪:3‬‬ ‫‪L‬‬ ‫ــــــــــ‬ ‫و ﻳا ‪= 1‬‬

‫‪L= L‬‬ ‫‪$‬کﻪ چ‪3‬‬

‫‪L‬‬

‫مقاومﻪ قﻮه ‪R‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ــــــ = ــــــ دي ﻧﻮ‪ = 1 :‬ــــــــــــــ = د ثابت 'رخ مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ‬ ‫عاملﻪ قـﻮه ‪F‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪C‬‬

‫‪B‬‬

‫‪A‬‬

‫‪A‬‬

‫‪C‬‬

‫‪B‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪F‬‬ ‫(‪ )6-15‬شکل‪ ،‬ثابت 'رخﻮﻧﻪ‬

‫‪R‬‬

‫‪ – 4‬پﻪ ثابت 'رخ ک‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې د اغ‪5‬ز ﻧقط‪ 3‬د ‪$‬اى بدلﻴدل او د مقاوم‪ 3‬قﻮې د اغ‪5‬ز ﻧقط‪ 3‬د ‪$‬اى‬ ‫بدل‪5‬دل ســره مســاوي دي‪ ،‬ﻳعﻨﻲ د رســ‪ 9‬اوږدوالﻰ د مقاوم‪ 3‬قﻮې خﻮاتﻪ ﻫﻮمره کم‪85‬ي‪' ،‬ﻮمره چ‪ 3‬د‬ ‫حرکت پﻪ وخت ک‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې پﻪ لﻮري ډ‪4‬ر‪84‬ي‪ )6-15( .‬شکل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣتحــرک (آزاد) 'ــرخ‪' :‬رﻧ‪/‬ﻪ چ‪' 3‬رخ لﻪ وزن ســره ﻳﻮ‬ ‫‪F = 5kg‬‬ ‫‪$‬ای د رس‪ 9‬پﻪ واسطﻪ *کتﻪ او پﻮرتﻪ أزاد حرکت کﻮي‪ ،‬ﻧﻮ ‪$‬کﻪ د أزاد ﻳا‬ ‫متحرک 'رخ پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫*‬

‫(‪ )6-16‬شکل متحرک 'رخ‬

‫* ‪R = 10kg‬‬

‫‪77‬‬

‫پﻪ متحرک 'رخ د *ﻪ پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د اړتﻴــا وړﻣــﻮاد‪ :‬دوې ‪ 50 g‬کتل‪ 3‬او ﻳــﻮه ‪ 200 g‬کتلﻪ‪ ،‬ﻳﻮ ثابت 'رخ‪ ،‬ﻳﻮ‬ ‫متحرک 'رخ او ﻳﻮه رس‪.9‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼر‪:‬‬

‫‪ .۱‬د 'رخﻮﻧﻮ ﻳﻮ سﻴســتم چ‪ 3‬ﻳﻮ ثابت او ﻳﻮ متحرک ﻳا أزاد 'رخ پﻪ ک‪3‬‬

‫‪50 g‬‬ ‫‪50 g‬‬

‫ت‪7‬ل شــﻮی دی‪ ،‬د مشــترک‪ 3‬رســ‪ 9‬ﻳﻮې خﻮاتﻪ لﻮم‪7‬ی ‪ 50 g‬کتلﻪ او بل‪3‬‬ ‫خﻮاتﻪ ﻳ‪ 200 g 3‬کتلﻪ و‪7$‬وئ‪.‬‬ ‫‪.۲‬پﻪ دوﻳم پ‪7‬او ک‪ ،3‬لﻪ شــکل سره سم‪ ،‬د سﻴستم چپ‪ 3‬خﻮاتﻪ بلﻪ ‪50 g‬‬

‫کتلﻪ ﻫم ور زﻳاتﻪ ک‪7‬ئ او خپل‪ 3‬کتﻨ‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬

‫‪200 g‬‬ ‫(‪ )6-17‬شکل‪ ،‬د 'رخﻮﻧﻮ سﻴستم‬

‫کﻪ فعالﻴت مﻮ سم ترسره ک‪7‬ى وي‪ ،‬ﻻﻧدې ﻧتﻴج‪ 3‬ترﻻسﻪ ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻫر أزاد 'رخ د قﻮې د جﻬت او مقدار د بدلﻮلﻮ لپاره کارکﻮي او کار دوه برابره اساﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ -2‬کﻪ د رس‪ 9‬او 'رخ وزن ډ‪4‬ر ل‪ 8‬وي او لﻪ 'رخ سره د محﻮر اصطکاک ډ‪4‬ر کم شﻲ‪ ،‬عاملﻪ قﻮه او مقاومﻪ‬ ‫قﻮه ﻫغﻪ وخت تعادل مﻮمﻲ چ‪ 3‬مقاومﻪ قﻮه د عامل‪ 3‬قﻮې دوه برابره وي ﻳا عاملﻪ قﻮه د مقاوم‪ 3‬قﻮې ﻧﻴماﻳﻲ‬ ‫وي‪ )6-17( .‬شکل‪.‬‬ ‫مقاومﻪ قﻮه ‪R‬‬ ‫‪ = 200g r = 2‬ـــــــــــــــ = د أزاد 'رخ مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ‬ ‫عاملﻪ قﻮه ‪F‬‬ ‫‪100g r‬‬ ‫‪ – 3‬پــﻪ أزاد 'ــرخ ک‪ 3‬د عاملــ‪ 3‬قﻮې د اغ‪5‬ز ﻧقط‪ 3‬د ‪$‬اى بدلﻴدل د مقاوم‪ 3‬قﻮې د اغ‪5‬ز ﻧقط‪ 3‬د ‪$‬اى‬ ‫د بدلﻴدو پﻪ ﻧسبت دوه برابره دى‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫ﻣرکب 'رخﻮﻧﻪ (د 'رخﻮﻧﻮ سﻴستﻢ)‬ ‫'رﻧ‪/‬ــﻪ چ‪ 3‬لــﻪ ﻧﻮم 'خﻪ ﻳ‪ 3‬معلﻮمﻴ‪8‬ي مرکــب 'رخﻮﻧﻪ دثابتﻮ او متحرکــﻮ 'رخﻮﻧﻮ لﻪ ترکﻴب 'خﻪ‬ ‫جﻮړﻳ‪8‬ي‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬ﻫﻐﻪ 'رخﻮﻧﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮه رس‪ 9‬وﻟري‬

‫پﻪ دې ډول 'رخﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د رس‪ 9‬ﻳﻮ سر (اﻧجام) د ( ‪ )6-18‬شکل مطابق پﻪ ﻻﻧدﻳﻨﻲ ثابت‬ ‫'رخ پﻮرې ت‪7‬ل شﻮی او پﻪ ترتﻴب د ﻳﻮه متحرک او ﻳﻮه ثابت 'رخ لﻪ جرﻳﻮ 'خﻪ تﻴرﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دې شکل ک‪ 3‬چ‪ 3‬دوه ثابت او دوه متحرک 'رخﻮﻧﻪ کارول شﻮي دي‪ ،‬ﻧﻮ وزن (‪ )R‬د‬ ‫'رخﻮﻧﻮدجاﻧبﻲرسﻴﻮپﻪشمﻴرپﻪمساويډولوﻳشلکﻴ‪8‬ي‪.‬ﻳعﻨ‪:3‬‬ ‫‪R = 4F‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪=F‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪F = 100N‬‬

‫‪4‬‬

‫پﻪ عمﻮمﻲ تﻮ‪-‬ﻪ کﻪ د جاﻧبﻲ رسﻴﻮ او ﻳا د 'رخﻮﻧﻮ شم‪5‬ر (‪ )n‬وي‪ ،‬ﻧﻮ‪:‬‬

‫ﻫمدارﻧ‪/‬ﻪ مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ ﻳ‪:3‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪= F R = nF‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪400‬‬ ‫=‪F‬‬ ‫‪= 100 N‬‬ ‫‪4‬‬

‫( ‪ )6-18‬شکل‬

‫‪R = 400N‬‬

‫‪R nF‬‬ ‫=‬ ‫‪=n‬‬ ‫‪F F‬‬ ‫‪400‬‬ ‫= ‪MA‬‬ ‫‪=4‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ب‪ -‬ﻫﻐﻪ 'رخﻮﻧﻪ چ‪' 3‬ﻮ رس‪ 9‬وﻟري‬

‫= ‪MA‬‬

‫پﻪ ﻳﻮه متحرک (أزاد) 'رخ ک‪ 3‬مﻮ ولﻴدل چ‪ 3‬مقاومﻪ قﻮه ﻳا د (‪ )R‬وزن د 'رخ پﻪ جاﻧبﻲ رســﻴﻮ وﻳشــل‬ ‫کﻴ‪8‬ي ﻳعﻨﻲ‪:‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R = 2F‬‬

‫‪=F‬‬

‫‪2‬‬

‫د (‪ )6-19‬شکل مطابق لﻮم‪7‬ی متحرک 'رخ د ‪ R‬وزن ﻧﻴماﻳﻲ کﻮي ﻳعﻨ‪:3‬‬ ‫‪R R‬‬ ‫=‬ ‫‪2 21‬‬

‫= ‪F1‬‬

‫دوﻳم 'رخ د لﻮم‪7‬ي 'رخ پات‪ 3‬وزن بﻴا ﻧﻴماﻳﻲ کﻮي ﻳعﻨ‪:3‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪A4‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪4 A3‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪A2‬‬

‫=‪F‬‬

‫‪A1‬‬ ‫(‪ )6-19‬شکل‬

‫‪R‬‬

‫‪79‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪R R‬‬ ‫‪F2 = 2 = = 2‬‬ ‫‪2 4 2‬‬

‫پﻪ ﻫمدې ترتﻴب درﻳم 'رخ د دوﻳم 'رخ پات‪ 3‬وزن درﻳم ‪$‬ل ﻧﻴماﻳﻲ کﻮي ﻳعﻨ‪:3‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R R‬‬ ‫‪F3 = 4 = = 3‬‬ ‫‪2 8 2‬‬

‫ﻧﻮکﻪ چﻴرې پﻪ سﻴستم ک‪ )n( 3‬متحرک 'رخﻮﻧﻪ شتﻮن ولري‪ ،‬ﻧﻮ د عامل‪ 3‬قﻮې (‪ )F‬د پﻴدا کﻮلﻮ لپاره لﻪ‬ ‫ﻻﻧدې رابط‪' 3‬خﻪ ﻻستﻪ را‪$‬ﻲ‪:‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪2n‬‬

‫‪R = 2n F‬‬

‫د دې سﻴستم مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ‪:‬‬

‫=‪F‬‬

‫‪R 2n F‬‬ ‫= = ‪MA‬‬ ‫‪= 2n‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪F‬‬

‫ﻣاﻳﻠﻪ سﻄحﻪ‬

‫‪MA = 2 n‬‬

‫ﻫغﻪ سطحﻪ چ‪ 3‬لﻪ افقﻲ سطح‪ 3‬سره حاده زاوﻳﻪ جﻮړه ک‪7‬ي‪ ،‬د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫أﻳا ماﻳلﻪ ســطحﻪ کار أســاﻧﻪ کﻮلﻰ شﻲ؟ د ماﻳل‪ 3‬ســطح‪ 3‬مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ 'ﻮ ده؟ (‪ )6-20‬شکل تﻪ پام‬ ‫وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪d‬‬

‫‪F‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪h‬‬

‫(‪ )6-20‬شکل‪ ،‬ماﻳلﻪ سطحﻪ‬

‫‪80‬‬

‫پــﻪ ماﻳلــﻪ ســطحﻪ ک‪ 3‬تل د مقاوم‪ 3‬قﻮې (‪ )R‬او د عامل‪ 3‬قﻮې (‪F‬چ‪ 3‬قﻮه ســﻨج ﻳ‪* 3‬ــﻴﻲ) ﻧســبت‪ ،‬د‬ ‫ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬د اوږدوالﻲ (‪ )d‬او لﻮړوالﻲ (‪ )h‬لﻪ ﻧسبت سره مساوي دي‪ .‬دغﻪ ﻧسبتﻮﻧﻪ د ماﻳل‪ 3‬سطح‪3‬‬ ‫مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ را*ﻴﻲ‪ ،‬ﻳعﻨ‪:3‬‬ ‫د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬اوږدوالﻲ ‪d‬‬ ‫د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬لﻮړوالﻲ ‪h‬‬

‫=‬

‫مقاومﻪ قﻮه ‪R‬‬ ‫عاملﻪ قﻮه ‪F‬‬

‫‪R d‬‬ ‫=‬ ‫‪F h‬‬

‫= د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ‪MA‬‬

‫= ‪MA‬‬

‫پر ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬د *ﻪ پﻮﻫﻴدلﻮ لپاره ﻻﻧدې فعالﻴت ترسره کﻮو‪:‬‬

‫ﻓﻌاﻟﻴت‬ ‫د ﺿرورت وړ ﻣﻮاد‪ :‬ﻳﻮ قﻮه سﻨج‪ ،‬ﻳﻮ مﻮ!ر‪-‬ﻰ‪ ،‬ﻳﻮ وزن او د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬پﻪ حﻴث ﻳﻮه ﻳﻮ متري تختﻪ‪.‬‬ ‫ک‪7‬ﻧﻼره‪:‬‬

‫‪ -1‬مﻮ!ر‪-‬ﻰ او وزن دواړه وزن ک‪7‬ئ (مقاومﻪ قﻮه)‪.‬‬ ‫‪ -2‬وزن د مﻮ!ر پر سر د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬پر مخ کﻴ‪8‬دئ او (‪)6-21‬شکل سره سم‪ ،‬مﻮ!ر‪-‬ﻰ لﻪ قﻮه سﻨج سره پﻮرتﻪ خﻮاتﻪ کش ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫(‪ )6-21‬شکل‬

‫‪81‬‬

‫پام کﻮئ چ‪ 3‬د کشﻮلﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬قﻮه سﻨج لﻪ ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬سره مﻮازي وي‪ .‬دغﻪ تجربﻪ 'ﻮ ‪$‬لﻪ د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬لﻪ ب‪5‬لﻮ‪،‬‬ ‫ب‪5‬لﻮ زاوﻳﻮ ﻳا مﻴل 'خﻪ ترسره ک‪7‬ئ او ﻫر ‪$‬ل د سطح‪ 3‬مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ محاسبﻪ او ﻧتﻴجﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ جدول ک‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻫر ‪$‬ل د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬طﻮل (‪ )d‬او د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬جگﻮالﻰ(‪ )h‬اﻧدازه ک‪7‬ئ او پﻪ جدول ک‪ 3‬ﻳﻲ ولﻴکئ‪.‬‬ ‫د مﻮ!ر‪-‬ﻲ او بار د وزن مجمﻮعﻪ‬

‫د قﻮه سﻨج عدد‬

‫‪R‬‬

‫‪F‬‬

‫د سطح‪ 3‬مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪F‬‬

‫‪d‬‬ ‫‪h‬‬

‫د ماﻳل‪ 3‬سطح‪3‬‬ ‫جگﻮالﻰ(‪)h‬‬

‫د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬اوږدوالﻰ‬ ‫(‪)d‬‬

‫‪ 20‬ساﻧت‪ 3‬متر‬

‫‪ 1‬متر‬

‫‪ 30‬ساﻧت‪ 3‬متر‬

‫‪ 1‬متر‬

‫‪ 40‬ساﻧت‪ 3‬متر‬

‫‪ 1‬متر‬

‫د فعالﻴت لﻪ اجرا کﻮلﻮ 'خﻪ وروستﻪ ﻻﻧدې پﻮ*تﻨﻮتﻪ ‪$‬ﻮاب ورک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -1‬د م‪5‬ز لﻪ سطح‪' 3‬خﻪ د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬د جگﻮالﻰ لﻪ زﻳاتﻮالﻰ سره مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ کم‪85‬ي ﻳا ډ‪4‬ر‪84‬ي؟‬ ‫‪ -2‬پﻪ جدول ک‪ 3‬د اړوﻧد مقاوم‪ 3‬او عامل‪ 3‬قﻮې ﻧسبتﻮﻧﻪ د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬د اوږدوالﻲ او لﻮړوالﻲ لﻪ ﻧسبتﻮﻧﻮ سره پرتلﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫کﻮمﻮ پاﻳلﻮ تﻪ رسﻴ‪8‬ئ‪.‬‬

‫کﻪ فعالﻴت مﻮ سم ترسره ک‪7‬ى وي‪ ،‬د پﻮرتﻨﻴﻮ پﻮ*تﻨﻮ د ‪$‬ﻮاب لپاره بﻪ ﻻﻧدې ﻧتﻴج‪ 3‬ترﻻسﻪ ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -1‬کﻪ د ماﻳل‪ 3‬ســطح‪ 3‬اوږدوالی (‪ )d‬ثابت وي‪ ،‬ﻧﻮ د مﻴز لﻪ ســطح‪' 3‬خﻪ د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬د لﻮړوالﻲ‬ ‫لﻪ زﻳات‪5‬دو سره مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ کمﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پﻪ جدول ک‪ 3‬لﻴدل کﻴ‪8‬ي چ‪ 3‬د‬

‫اوﻳا‬

‫‪82‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪F‬‬

‫او ‪ d‬ﻧسبتﻮﻧﻪ سره مساوي دي‪.‬‬ ‫‪h‬‬

‫د شپ‪8‬م ﻓصﻞ ﻟﻨ‪6‬ﻳز‬ ‫ﻫره وسﻴلﻪ چ‪ 3‬د قﻮې مقدار اوجﻬت تﻪ تغﻴﻴر ورکﻮي او کار أساﻧﻮي‪ ،‬ماشﻴﻦ بلل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د ﻳﻮه ماشﻴﻦ مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ د مقاوم‪ 3‬او عامل‪ 3‬قﻮې او ﻳا د عامل‪ 3‬قﻮې بازو او د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو‬ ‫لﻪ ﻧسبت 'خﻪ عبارت ده چ‪ 3‬د کار د أساﻧﻪ کﻮلﻮ اﻧدازه را*ﻴﻲ‪:‬‬ ‫(‪)L‬د عامل‪ 3‬قﻮې بازو‬ ‫(`‪)L‬د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو‬

‫(‪)R‬مقاومﻪ قﻮه‬ ‫=‬

‫(‪)F‬عاملﻪ قﻮه‬

‫= (‪)MA‬مﻴخاﻧﻴکﻲ ‪"-‬ﻪ‬

‫رافعﻪ‪' ،‬رخ او ماﻳلﻪ سطحﻪ د ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻮ ډولﻮﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫رافعﻪ ساده ماشﻴﻦ دی چ‪ 3‬د قﻮې (مقدار او جﻬت) تﻪ تغﻴر ورکﻮي او کار أساﻧﻮي‪.‬‬ ‫د )`‪ ( F L = R L‬رابطﻪ د رافعﻮ د قاﻧﻮن پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ﻫره سطحﻪ چ‪ 3‬لﻪ افقﻲ سطح‪ 3‬سره حاده زاوﻳﻪ جﻮړه ک‪7‬ي د ماﻳل‪ 3‬سطح‪ 3‬پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫'رخ د فلز‪ ،‬لر‪-‬ﻲ ﻳا پﻼستﻴک ‪-‬ردي !ﻴکلﻲ تﻪ واﻳﻲ چ‪ 3‬د ﻳﻮه ثابت محﻮر پﻪ شاوخﻮا أزاد حرکت‬ ‫کﻮي‪.‬‬ ‫'رخﻮﻧﻪ پﻪ دوه ډولﻪ ت‪7‬ل ک‪85‬ي ثابت ﻳا متحرک‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫د شپ‪8‬م ﻓصﻞ پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ –1‬ساده ماشﻴﻦ 'ﻪ شﻰ دى؟ 'ﻮ مثالﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬وواﻳئ؟‬ ‫‪' -2‬ﻮ ډولﻪ 'رخﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟ ﻧﻮمﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخلئ‪.‬‬

‫‪' –3‬ﻮ ډولﻪ ساده ماشﻴﻨﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟ ﻧﻮمﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخلئ‪.‬‬ ‫‪ –4‬ﻳﻮه رافعﻪ رســم ک‪7‬ئ او پﻪ ﻫغ‪ 3‬ک‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې د تاثﻴر ﻧقطﻪ‪ ،‬د مقاوم‪ 3‬قﻮې د تاثﻴر ﻧقطﻪ‪ ،‬د اتکا‬ ‫ﻧقطﻪ‪ ،‬بازوگان‪ ،‬مقاومﻪ قﻮه او عاملﻪ قﻮه را و*ﻴئ‪.‬‬ ‫‪ –5‬ﻛﻪ ‪ L = 20cm‬او *‪ R=20Kg‬وي‪ ،‬نو پﻪ مخامخ شــکل کــ‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې مقدار (‪ )F‬او د‬ ‫عامل‪ 3‬قﻮې بازو (‪ )L‬محاسبﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ –6‬کــﻪ عاملــﻪ قﻮه *‪ ،30Kg‬مقاومﻪ قﻮه *‪ 200Kg‬او د مقاوم‪ 3‬قﻮې بازو ‪ 25‬ســاﻧتﻲ متر وي‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ‬ ‫ﻻﻧدې شکل ک‪ 3‬د رافع‪ 3‬د عامل‪ 3‬قﻮې بازو پﻴداک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪B‬‬

‫?=‪L‬‬

‫‪C‬‬

‫*‪R=200Kg‬‬

‫'‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫*‪F=30Kg‬‬ ‫‪ –7‬ﻫره سطحﻪ چ‪ 3‬لﻪ افقﻲ ﻳا ﻫمﻮارې سطح‪ 3‬سره ﻳﻮه حاده زاوﻳﻪ جﻮړه ک‪7‬ي‪ ،‬د ‪.........................‬‬ ‫پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد‪84‬ي‪.‬‬ ‫‪ –8‬ﻫغﻪ کلکﻪ مﻴلﻪ چ‪ 3‬د ‪ .......................‬پﻪ چاپ‪5‬ره و'رخ‪85‬ي‪ ،‬اړم (جبل) ﻧﻮم‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ –9‬کﻪ د ﻳﻮې ماﻳل‪ 3‬ســطح‪ 3‬اوږدوالﻰ ‪ 3‬متره او جگﻮالﻰ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ متر وي‪ ،‬مﻴخاﻧﻴکﻲ گ"ﻪ ﻳ‪ 3‬محاســبﻪ‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ –10‬ﻳﻮ جسم چ‪ 800kg 3‬وزن لري پﻪ ‪' 4‬رخﻮﻧﻮ د ﻳﻮې رس‪ 9‬پﻪ واسطﻪ پﻮرتﻪ ک‪85‬ي‪ .‬ﻫغﻪ عاملﻪ قﻮه‬ ‫چ‪ 3‬دا جسم پﻮرتﻪ کﻮي‪ ،‬حساب ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪84‬‬