Min kamp. Annet bind

WARNING! This text is shown only for research purposes, not for the Nazi propaganda.

413 17 134MB

Norwegian Pages 165 Year 1941

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Min kamp. Annet bind

Citation preview

v:g 3!

::

*-.--*-,--

å6P

_

,\!

i e

!

-, -, -i ,-_-

---_,__-,_= !

@ a-,-

E.

æ:*

\

i-j

.?

& t4 Fl

H

fE{

F.l

o

tu t."-l

å

M

z F-{

E

EJ.A

a

.q !=u-i, a= e

za=i =Z,=3= e l:=

z

*
tEBp

\\

i.r 5 f as§ i,.*'=o -''tr-L:.

.rt*lqd EF.IFE* .,

'E:?F:.5-e .-:=-E* 3€s'Eå>: €i5EE^.

+.ur7.ZV6 åå=:åsrE :+:) _Jpl w.t' å'3cB *E^!^!Bc* -j,E=a5--J e:2.,€§ ,?4j].,6; -')'i^:

h

s€at:c a,-li6

Zit04:.4 'g3Ei.in ::*;t E å3i-z " FI "i§ 5 " h f "'3.'5;

9..A

:fii§;;

Jarb,1

't;^*

Jr u

v

.d

.r

I

å;$jEfi t*ECåaE trr.k(-)-O=-C^ AlnctE;E;6å=§ n§'ejeg ts_= v A ! e 7 7l tr !? o.i X# g (3 > - 9 "E Y 5 co.9,c., -§:-9*; "

.)

=.-

-

f:irr::

).-

J

E

.cr;å

-;.a

å:;,E i:=E e: E§# F T.9å=§;5 r"z4 Z;i,E= I . lÅ 1Z ;79 :_-.---^---.--E

i;

=

;firE i ;, åå; ;i;å ;f åt § I ;:E; giEå ; E;= å El åF iiåitgå EIåE§ E;i Eå #; å; :ålE I f;;l åå ;ååiE

ål§åIååå

åt§:å ri åå §Eårgri :åi;§ ; 1;4E,åå§i j:§;e El i;sg*;*€s I§;:=E =,,iiåY;E!åå #:" il itrEå:;li?u*å;li li;;iå*å* iå åi; *åi;; i+i§*i:i,;i;å€å:å;åå,;ff §i:Eiå

ål i il§€år;;

.l iå§=ffååå;igåff:ii iil;?råEEEt;i;

00

h (.)

a

g

§åi iååååt

iåI iIiiiåiEIi

åiåil

tI Iill;åå:IååIåiåååål ååå§ii iå;II IiåååiIt åi ; eååål

sI i s gۤ* g

ri f ;r

ååiE

å; åIåI åIgI ååååt

fil ,}ååår ; i =

iti å!E*{€iå ?ai *E:tsålHf

! §fi §§= I å{l

åååiII : åiiåI I åigåI II åIlål E$ziiåIåil I åI

f *r*i

ZII åI :åI åI iiItiIågåå li!åi ffgå ,=rl å*åål: z;zisiåiEi: :Eåi;Eåå!; åi! å

t ;tt;* iil :z:sv=?åt;tE ;t!; ;å; =*iigg

. TEiiH;; il+; åååå i: **

fr I

;i

= å;å: i;ltiitEåiiEålååiitIi=if i å: ;=;lå i; iååå; s i i ;: i ; å; Ii ågf i

IååååEIIIåiågiååirååI

åiE

:I itåiååiåiIffi I{Iåå åffiååfåååååiååå IIå *i SE::i:,ifisi::# X:

iilff

il rEi#ååfååiiåg §EIåi iiiil;åffiåååiåå ffiååiåIIEiiåå

åi åI i?E åiEåI i I Eåi

åååItIiåiåstt lili:iil;E;; låEåi §iiii:;åi lt,tii ii i åi i i,§åååii iI I

:*å; -ttixii;ti§;!E r ;;+;x iEfå; Il-i;; f*; iici;=iii!t.l ;+ ;* ,?t€i girt s rt åå §åil!i g it

I åilååiååiiI;lå§tttEilliåIIligiågååEiE!ig

åI

k Ø

ø I g

rr

o.n

)l

6.i bi !

o

!

L

å* låtålI ål§}å1 å} t;il ;Eållft !iåå§i§å! fi! å å*ll ååi ååff åå;: i :åti ; å: , å; I',E ; § s §^ u ååål

a.)

c\

Ø

c)

ø

§n

o

4

o

bx

ø

0 C)

(\l

ff IååååIiff §§I§åååIIgiåEiååI B §iI§å §iåå

I ;x s:

x

§ EI

ååIååI åiåiii§i§åiåååiiåil!åiI, I§§§§ å§ii i*taslåiI is姧**i ffiåå lå;i;å: * §rrxss;§s§:i

ål;:x ii§§§åEi€å ååli åE ååe

ååiåiåi ååiil§§ååi åååiålååååå, § §§§å§åiil

§iåå r

;E;r H $å*= åå +åEEE

iå;iåE åååål§såå:gEIåt

IitlåiEåiti å;ffå iåååI: ti** iåi åå'åå,å

EåI

gål ål I EE iir:: : I Eåi,I i= åi s §åI I råtå

!EEIEiå EiII åI;;i;iiååI;Eååå§åå+Iåå§

iåf;åi;åi;l II§Iåa' ;lr=i r: i; åIeitiiålii s! ;81; i ; iit åi ir lt ; u; ; II l; I :åElii ;;i $ å Et

E

åi iEI I =

i:I;:IitIIiåE:lå* ;;;

§i§; ;§§i§i iåilåEiI

] § åIiåå§IiååIååå§E;å §§§i§§§§§IåååiffåI El

ili [åå;*E,iå§;§§i§i§ åå l:'r4i,

=t åååååffi §ååliiåIåiiå §§§§§§§i§fiåååååiå n rfi:åf*Ieåå

i

iåååiuuistiiå iåååååIl

Iå!iiiiålåIEii !f s?å} sÅ"*§i§!§!iåiiEEiål

,l ååt ååitt,'uuåuå' ål åEå §ååliååååååiiiååålåaå**§ff

å åEåååfiå

:\ åål,ååååååiIåååi iååååii}§å§åårlååiåååå

D-

o\

C)

J4

o EX

o

o ()

o

o

bT

ø

c)

ø

id

o ø Ø r€

z

o

b! o

§o o bt

ø

o G

ø ø

3l

låå§

elrliågiåååå;å;åå1;åig*å

gl{låå § å姧tlI§iEåtå,Eååtåi;Igåååiå

IIå;ååå§

åIåliååå ååi§§iiiriiiå=*lå:ålåiiå*rå,s

§*i

fi § ;I

EåiåIIi§* ;å姧§åruååB;:=åtrrå;ii§;;:EE,

å§ååååI;lååå,§§§§§rl§l§Il§ålålåI

st

a*l å=i*s§;ili§§å§iIilgååE§*§§II

i姧ilåEIååiå§åå§å§§§§lååååIIiIi,iå E

åEåg§ Hi

;ssE*E

'

fiåii§EåBB Elå{ifi§iåååtåE§

g t:i:; HHSg§ f; ip*esE;i§sH å§ r

A

II+åå;åIåI

:fttå

-IIIååEIåiIliåiiI

=U §iå§å*IIåå EåååtiIåIEIååIIE

E

E

Å g*e:r

3 IEiiåiåIiååEååååååIååI§iå{å I E§ * i*i'å§å; ?uåE: å€ ;

ls§E ;friqåHi;;;å[; ffir ii 5§i å$iEEIfiåi Eå; itt

ål åååg;ååå*åfiI{i:#ti

åte** B

ååå;;E åft

å

Br åår;Eåiåååiiiååiiiåål

=l

ol

l

-l

Å

ll)

§

5o E

o cn

b0

- - =1i1-=t 7=73* i: i . i-, t Z==i 1z'r.== =v- =_7i:Ei= =Z =7-._ -=:= ===-=-=== = i = _' ,i a :'=: === == = == == =) ----=1 = = i.: ==: == =7=-= z=;-:_,-= :== =:i =- =._:=_Z_= ='-. = _ =I=

{åliiiiiiEgg

ii!; åti;:r;i i tliå;;§så r rr;;: i å: €ti

t\|*,litfåi

I g1 iE;;åf;€*;E-11i, å; åå*, §Htrt§3;E;:;,l åE Iiålå;;ååå; ål

iEiE ;

ii;Å+Eitiiif

^EE;SE

jå ålågifu;rgåiå

1ååiåå3åiåffEw1t;iiizEliiii;iif -i i=,,;E:

rå!,"IiååIååååååiåååIiååååtåååi

rå'l lååå:I dåliåååIlit å?til ill åttååii å\

iElI*åfiåi,åitll iåå,ååsiiEå,lsåt,åi1låå

ilåifå;

i åEiE

,l IiIåååi Iiåår§ååå::iål§å*i iååEåIåå iåii ål å*åEiåå*lå3iåi;;ii;i}ååiåi

i ål I ååiI i

g

IiI I=l

ir?ål åi! i{ iåI igI Ii I I å

fl 姧å:IE;tg:;Iilli;iiIåIåri,Iåååååf; uEtiå .l

v A

.3 F

.a'- ..

å;l:ii

ai -g'j å"iI= E!c, -

.- ).i

E

,;:i=zi==r:;;:l l='-'.::=

,' ,_t'i a;

u

Et r

E

E

Ei

å; iE årEE§i§ i1=rå;si :z+E E åi E:nlV=?ii|i nt A*i^ iiååiV E E E ;EE *l'.?=zZZi; 3i B{t; I r; g= :ii Ei = = 4 *= i 2i€:ur-j::4 ==1 §+ :ii€:t= =zi;=';E1§ i? #å;*;: I+ EE+;tEz?771*=i=iz isE!å=iE qr rtI':; i; ii==:r.2,.i { j: ! "ri74i

=Z > 3

q, i :E

fr

;r e; " cn =.8, tr e'J

1t,5:==i:=7=ii;i;;€;';l ;: I|3iii;:;

7-,,=

==

5 i . 4 €= " 5,§I A'.'i ;: I ;i : i=:i='i 1- =;,;C,V+t= == Iy "n3 ZaiiiEizt.-=1 .-=:rr=-,=i? sB = å! i.i:===;17i=ii;='i ERj,= n tj ;-r+trr,X or- ..=a=7 l:-= r= - iXi: o - c edtr-.1:A.t .-= *.:o-ar:= ; a=a7=-.F tr ;.: , --:1'.= -'= - -=7= =r =_.aa "-3= zlr= z'-=Z:-= --' i?.;-= 7=, E=:3 ==.j= til =i : =.;-=i Z:=

9 E§i, :*= i =

jE

f rsc

?

I ;å§;ååi;;;å* r rII;Ei*§ å'-r€; {ii I åcååå:HiåEåq iå:IE:;5* ':E;E§ E;E jå;::c q; I :f e i §; å;i 3å;d:; ;ilååli j årå: ii Håå#:,i:"§ Ei!:r i: Eå€fi; iH§

El

f I åEfl i

iåi

t;ii

iI ål §iår! iI

å

il å ii E it §5E åEååf; å i:=::§, 'E,€ §;ri;#:*{;*rf* E:+::EåqåEåiåå! åif å

€l

.l åå l§i iil

§r

()

o o

o

qg

a

o M

o I

ø

o H

c! ø o ø ts

:rr

=

å IålååIåxItteå iåiååEi IIIåIlIåååIåi ;t å:åiEålffE;tiåi ; r,åtf§ e+i:isr:r:a;åi -s;;;å§:ågågål

I i;låEIå I f|-*i:li :itåit

åE

iååff

if åI I I II Iff åE å

iååIååiåtIgåiåI iååIIIåIIIiIiåIågiElEååg It I åås I l {ål Iååå:l Ii

tq §

o o

+ c) C)

o

bt -u

o

C)

o o

&

o Ø

o Ai

b! i)

o

I

=i

EEt;ii;åi å

i=

i;;r;å iåÅå,å r :ål EIiti!å;fE

å

pE

E

s

Ifi it iååå:fååiE lEåi;

iii

::;*irii§å ;+ å ;t* :;rååi ;filååil;:::g ! EE:;! *ts:r; a r gAå ; rse I ;ts;;= åE;§;€å E;;E!siå;Hg;i ; 3=å i=*?3i Et€;iE=å3:;ij ; * :t ; ; :;E q;fI;:s;i I *E

;

;;E': i?|i= = E?EEEIE§iIfåå

åiji{i

å;r ; i,ii i;

$s

iii:: : T:!=l=.i

i:;i

i;,ii

åååå

i§§§å ;iåå t§§å§ E; 1? §!§§§ åiå:

=2

ill *§ig:*åå;å3åE .i fil IEIååååååiå{[Iåå! ril !i?I:åI!åååf ;i:i;;;i

EiiEiEåif =

iiiz1azril=i1,r: ; :. ::; il

r

gi;iå!;lEf

å'åif

i Iåååg;,ååii fiilli iiliilii

r , tE iEå§i

!$å§åålåååliå

Itii-EiåiEI*,Tltil,iIåiiåiiitå§å§fu

ååååI s åi åI

I aåååEiååii iEaå

åååii i åi :: :;åI

ggI åI ågååiå-

iåå;

låråtåiåt§illiåååiiåålIs,ååålåiåååi åiåå

tå,åiååitI liiiåååiiååt

å tlål?Hiåå,åiilååååi ååiliåår§§åiå Iåiåå

l

o bt o o C)

ø

o q q

o

I

ø

- lh.* C ø:'l :'i o

ol

Ei g€t ?ie"åå.åå:EsT ål §fEs[;åq:§å;l El ååE j si rEfl;;:3 ål c*§Iå:a:ii*i-" El j: F;:.E:s+€ F 3* §l ::;E4F* Er 3E:* !r_ ti=;)d::5iyEi r-.gLltr5?Z'c*.=ZZc

:

cLT"JtJ-li--a-'_:t ! ^.v + L - ^ T. L J a _ :. * -= > = L.= tt -_ =

=

-:-

=;

iiå§,i§åit§ååiåå

*l låiii*rilåf åiI ååå

iåiiiii xlt;llååå: ågå

irågiågåiiliifiiilå

Jiå§å §å姧ffåtåE ålå ål

ål ii§*ti§;§iilitåi ,åå

il Iåii§låi§§iååååååå§sllilI;fi ålåålå;i,iIi

åE

åil

ååål E åål å:ål åi * ål ! å

.rååå'iEåååååIåååååååååååååååII§§å

?tååt

- E åååiååiååå§ååååååiItååIååååå

åIiå

ååIiil åI tIåiålI.åt§I;å

E ååååiifi EEåIEååIåEååfi

i

Itå;:åiåt

cA cO

C\

o

b0 !

o

H

frr

o

.v '}l

c ø

,I4 !

o

r o Z.

§§ §§ 姧åi§§

ilåiå{iå

§§§

§i§§It§ i+åsf

§I§iå§ii§§ååiiåigå姧§i§§§§i§§ååiå;

§§,!§,åil i§§§såi fi lååår§i§§§li ål§i r i ålåi

ååEåt§§§§

d§ålååååååååååååiEIiå§åååååfI姧§§

g;å ll åå,ååå*lt ågt;;IE iåtåi§

å §åEiååålårååååiåiså§åå姧ååE åå§åå姧§

ct ro (\I

o

t

E0

A k

o

.v ,y

e ø

J1 k C)

h

o o .!3

åliååiåEååååååE§åfå§iå§åååååfI姧§§

;låå,ååå*åiååIiiåEååiåg§åiåååtiI§§§§ fl§åIEååF

;ååååå'å;;åå;åårååååå:åååtååååååfir

F-

6l

cO

J'ø Fr bI

bI

H

J1 ø

o

bo

F

t d u.]

^l

\o rt

i! t El ååI

gilåg: l il { iE å; E I § i§t t*åååil å

iå ååålåi tåååååi åItåEiåfiåiåsli§åå tig

I ! st

å ;Iås-åååååff å§:iiEåIiiåfiEå Efi ååE;fi§

fu

E

åigt åli,

*tåll ft ffiå

EråE;+s;sr

åIååiIååIå

; iil;§;åtIåt§;irutIIi gååEåi; EfIfååJrEt -,IIEIUåIIiIååiiåffååIfIåIf f

fi

å å*I'IfilgåålllEgIIIilitåE,, Iul I igl

=å;ååålg

ø

o o(C

ø bl k

()

,!1

o

'}4 J4

.d

bt g

s

lå:!åt Iååg§§t§§§! åEå§å§§,

;I; {EI!åErEiåIåg$ålåliåE .§§§ s§§{ål§i*u * i å! il! åiårågE =

\ir

N

.o ! c(0

EI

.: >:' ærl lo \o ol .J( r.) J4 .o F'= -ii >c O\5 !

oItrc-

OJZ tr-O o.

,3d9 ø trd

E'

d' b0 =§ oH b0. bg doo 88. D!t øi ø 9r>a) rk (d Ex too! C) =Jxøl k.-. k. o= oi

E; l,

( C\l

læ ,( '6\ . o.t a o\ O\ O\(f; F6I H( ø

lto H no

dc)

,O.i YO q u3. øJ

!l

^O

EY .!d

Ø

ØL

oooh Ø*

(d

-& !k 2o.,8 irz o g! eE ..o ø dtr s* 9å E.' J lø 6

6\

øt

.E-v

,|Y d 4.v Mi M-V

cO

o ø Ø

"v b0

a JHø

o -= ø-^ t r#>ta g