Metodología de la Investigación: Guía para elaborar un proyecto en salud y educación [1 ed.]
 9786123152628

Citation preview

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

?

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

\XF^FERONJCE Do eufvo Dfy Vejvfrsjtorjo feiotjzo gun`c do efnfsjbob bf jgpudsor do jevfstjkonjþe njfetçijno, toetc quf sf `o pdoetfobc ncgc chdjkonjþe, do nrfonjþe bf ue Jest Jestjtutc jtutc bf Jevfstjkonjþe. Do fxpdjnonjþe c do mustjijnonjþe bf tod bjspcsjnjþe chfbfnfe od `fn`c bf quf do fesfÿoezo bf do njfenjo, ncestjtuyf ue fdfgfetc jendujr fe do prckrogonjþe nurrjnudor, poro bf fso goefro gornor fd prckrfsc bf dochdjkotcrjc fbunonjþebf supfrjcr. \cr ctrc dobc, ec bfhf cdvjborsf, quf do njfenjo, ncgc chmftc bf fstubjc, ncebunf od fmfrnjnjc y bcgjejc bf do jevfstjkonjþe njfetçijno y fd prcbuntc bf fsto dcohdf jequjftub bo ncgc rfsudtobc do chtfenjþe bfd ncecnjgjfetc njfetçijnc, jesugc efnfsorjc poro fd bfsorrcddc bf dcs poçsfs, pufs ¡_ujêe tjfef fd ncecnjgjfetc njfetçijnc tjfef fd pcbfr! Homc fsto prfgjso nuotrc bcnfetfs uejvfrsjtorjcs bfnjbjfrce, sugor sus fxpfrjfenjos onobêgjnos y su bcgjejc nckecsnjtjvc fe fd tfgo njfetçijnc, poro cptor pcr do puhdjnonjþe bf do prfsfetf chro. Fsto jejnjotjvo fs pdousjhdf, pcrquf ueo bf dos bjifrfenjos bcnfetfs fs quf sf fesfÿo dc quf fs do njfenjo, jenduyfebc ijefs, chmftjvcs, `jpþtfsjs, ftn., pfrc ec `onfe dc prjenjpod, fs bfnjr, ec fesfÿoe o prcbunjr njfenjo, bf oddç quf do goycrço bf bcnfetfs scdc ncesugfe njfenjo omfeo y ec nrfoe do prcpjo. _ujfe fesfÿo njfenjo jevfstjkobo pcr ctrcs, ec `onf fesfÿoezo njfetçijno. Fd tfxtc quf fstogcs prfsfetoebc, bf `fn`c, fs ue hufe trotobc bjbïntjnc, fstc sf fxpdjno pcrquf dcs outcrfs fmfrnfe do bcnfenjo y `oe opdjnobc su fxpfrjfenjo fe fd bfsorrcddc bfd tfxtc, ionjdjtoebc pcr ncesjkujfetf, su ncgprfesjþe. Obfgïs, fd trotobc jenduyf rfifrfenjos hjhdjckrïijnos, ncenfptcs f jbfos iuebogfetodfs fe nobo nosc, oncgpoÿobcs nce fsqufgos c krïijncs quf pfrgjtfe do osjgjdonjþe bf dcs ncetfejbcs, osç ncgc dcs fmfgpdcs quf jdustroe gfmcr dcs tþpjncs bfsorrcddobcs. @oy quf tfefr fe nufeto sce pcncs dcs djhrcs quf gctjvoe fd bfsfc bf oprfebfr do gftcbcdckço njfetçijno, pfrc fstf tfxtc fs ueo bf dos fxnfpnjcefs, pcrquf ionjdjto fd oprfebjzomf, ec chstonudjzo do osjgjdonjþe, pcr fd ncetrorjc fstjgudo fd bcgjejc, nobo vfz gïs ogpdjc bf tcbc fd ncetfejbc. ^je jenurrjr fe `jpêrhcdf sf pufbf oijrgor quf fstf djhrc fs fe vfrbob, sugogfetf bjbïntjnc quf jendusc, gctjvo od fstubjoetf oprfebfr scdc, fs bfnjr dfyêebcdc bf goefro outcbjbïntjno. Br. Mcrkf Dozc Orrosnc

8

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

JERXCBVNNJÞE

Fd prfsfetf tfxtc fs ue fsiufrzc bf trohomc poro ionjdjtor o dcs fstubjcscs, jjevfstjkobcrfs evfstjkobcrfs y o dcs odugecs quf bfhfe fdohcror su tfsjs poro krobuorsf1 osjgjsgc, fstï bjrjkjbc o oqufddos pfrsceos quf sf fenufetroe ncgprcgftjbcs o prfsfetor jeicrgfs pcrgfecrjzobcs schrf bftfrgjeobc quf`onfr bf norïntfr tfþrjnc-njfetçijnc. Fs ohscdutogfetf ncgprfesjhdf scstfefr quf ec fxjstfe rfnftos ej porobjkgos bfijejbcs poro do rfodjzonjþe bf ueo jevfstjkonjþe1 sje fghorkc, dos tênejnos, dcs prcnfbjgjfetcs y icrgotcs bf prfsfetonjþe fe oetfprcyfntcs, prcyfntcs y do bjiusjþe bf sus rfsudtobcs tjfebfe o sfr sfgfmoetfs fe dos bjifrfetfs jestjtunjcefs bf fbunonjþe supfrjcr quf bfsorrcddoe fsto ontjvjbob `furçstjno. \oro tod fifntc, fd prfsfetf tfxtc prcpcef ueo fstrunturo c fsqufg fsqufgo o bf jevfstjkonjþe nce tfgos fpjstfgcdþkjncs fdfgfetodfs, y o su vfz, tcbc fd prcnfsc gftcbcdþkjnc bf onufrbc od prctcncdc fstohdfnjbc pcr dos uejvfrsjbobfs cijnjodfs. \cr su ectohdf sfenjddfz, pcr ueo portf, y su poecrïgjnc rjkcr njfetçijnc pcr do ctro, dc `orïe guy osfqujhdf o dcs fstubjcscs y o dcs jejnjobcs rfncrrfr fd sïesnrjtc nogjec bf do njfenjo, nj fenjo, poro quf, o trovês bf su icrgonjþe pfrsceod y prcifsjceod, fe tcbc gcgfetc, pufboe kfefror ncecnjgjfetcs schrf eufstro rfodjbob y fstor fe ncebjnjcefs poro ue bfsorrcddc scnjod outckfefrobc.

Dcs outcrfs

>

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

ÇEBJNF NO\ÇRVDC J= NCECNJGJFERC, NJFENJO F JEYF^RJKONJÞE ?.?. Ncecnjgjfetc ?.?.?. Gornc ncenfptuod, fdfgfetcs y norontfrçstjnos ?.?.8. Rfcrço bfd crjkfe bfd ncecnjgjfetc ?.?.>. Rjpcs bf ncecnjgjfetc ?.8. Njfenjo ?.8.?. Gornc ncenfptuod, iuenjcefs, chmftjvcs y norontfrçstjnos ?.8.8. Ndosjijnonjþe bf dos njfenjos ?.8.>. Fd gêtcbc njfetçijnc ?.8.>.?. Ncenfptc, norontfrçstjnos y ftopos ?.>. Do jevfstjkonjþe njfetçijno ?.>.?. Gornc ncenfptuod y iuenjcefs ?.>.8. Feicqufs bf jevfstjkonjþe ?.>.8.?. Feicquf bf jevfstjkonjþe nuoetjtotjvo ?.>.8.8. Feicquf bf jevfstjkonjþe nuodjtotjvo ?.>.8.>. Feicquf bf jevfstjkonjþe gjxto c jetfkrod ?.>.>. \rcnfsc bf do jevfstjkonjþe njfetçijno ?.>.2. Ejvfdfs fe jevfstjkonjþe NO\ÇRVDC JJ= FDFNNJÞE BFD RFGO Z FD \XCZFNRC BF JEYF^RJKONJÞE 8.?. Fd tfgo y prcyfntc bf jevfstjkonjþe 8.?.?. Fdfnnjþe bfd tfgo bf jevfstjkonjþe 8.8. Fd prcyfntc c pdoe bf jevfstjkonjþe 8.8.?. Ncenfptc 8.8.8. Fstrunturo bfd prcyfntc c prctcncdc bf jevfstjkonjþe 8.8.>. Xfbonnjþe bfd prcyfntc bf jevfstjkonjþe NO\ÇRVDC JJJ= \XCHDFGO Z CHMFRJYC 8.?. \doetfogjfetc bfd prchdfgo 8.?.?. Gornc ncenfptuod 8.?.8. Nrjtfrjcs poro pdoetfor ue prchdfgo 8.?.>. Bftfrgjeonjþe, bfdjgjtonjþe y icrgudonjþe bfd prchdfgo 8.?.>.?. Nrjtfrjcs poro icrgudor fd prchdfgo 8.?.2. Mustjijnonjþe f jgpcrtoenjo bfd prchdfgo 8.?.6. Djgjtonjcefs bfd prchdfgo 8.8. Chmftjvcs 8.8.?. Gornc ncenfptuod 8.8.8. Ijeodjbob bf dcs chmftjvcs 8.8.>. Nrjtfrjcs poro icrgudor dcs chmftjvcs 8.8.2 Ndosfs bf chmftjvcs NO\ÇRVDC JY= @J\ÞRF^J^ Z YOXJOHDF^ Y OXJOHDF^ 2.?. @jpþtfsjs 2.?.?. Gornc ncenfptuod 2.?.8. ³Nþgc surkfe dos `jpþtfsjs3 2.?.>. Nrjtfrjcs poro icrgudor ueo `jpþtfsjs 2.?.2. Ndosjijnonjþe bf dos @jpþtfsjs. 2.8. Yorjohdfs 2.8.?. Gornc ncenfptuod 2

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

2.8.8. Ndosjijnonjþe bf dos vorjohdfs 2.8.>. Fsnodos bf gfbjnjþe bf vorjohdfs 2.8.2. Bfijejnjþe bf vorjohdfs poro prcpþsjtc bf jevfstjkonjþe 2.8.2.?. Bfijejnjþe ncenfptuod bf ueo vorjohdf 2.8.2.8. Bfijejnjþe cpfronjceod bf ueo vorjohdf 2.8.6. Cpfronjceodjzonjþe bf ueo vorjohdf 2.8.6.?. Gotrjz bf cpfronjceodjzonjþe bf vorjohdfs

NO\ÇRVDC Y= GOXNC RFÞXJNC 6.6. Gornc tfþrjnc 6.6.?. Ncenfptc 6.6.8. Fstrotfkjos poro rfbontor fd gornc tfþrjnc 6.6.>. Ftopos quf ncgprfebf do fdohcronjþe bfd gornc tfþrjnc 6.6.2. Ncgpcefetfs hïsjncs bfd gornc tfþrjnc 6.6.2.?. Oetfnfbfetfs jevfstjkonjþe 6.6.2.8. Hosfs tfþrjnos c iuebogfetcs tfþrjncs 6.6.2.>. Bfijejnjþe bf têrgjecs hïsjncs c kdcsorjc NO\ÇRVDC YJ= BJ^FßC GFRCBCDÞKJNC 9.?. Gornc ncenfptuod 9.8. Rjpcs bf jevfstjkonjþe njfetçijno 9.8.?. Bf nufrbc o dos norontfrçstjnos bf do jevfstjkonjþe 9.8.8. ^fkýe dcs nrjtfrjcs bf dcs outcrfs 9.8.>. Jevfstjkonjþe nuodjtotjvo 9.8.>.?. Gornc ncenfptuod 9.8.>.8. Norontfrçstjnos bf do jevfstjkonjþe nuodjtotjvo 9.8.>.>. Rjpcs bf jevfstjkonjþe nuodjtotjvo 9.>. Bjsfÿcs bf jevfstjkonjþe nuoetjtotjvo 9.>.?. Jevfstjkonjcefs c bjsfÿcs ec fxpfrjgfetodfs u chsfrvonjceodfs 9.>.?.?. Jevfstjkonjcefs troesfnnjceodfs c troesvfrsodfs 9.>.?.8. Fstubjcs dcekjtubjeodfs 9.>.?.>. Fstubjcs bf nc`crtfs 9.>.?.2. Fstubjcs bf noscs y ncetrcdfs 9.>.8. Jevfstjkonjcefs c bjsfÿcs fxpfrjgfetodfs 9.>.8.?. Jevfstjkonjcefs prffxpfrjgfetodfs 9.>.8.8. Jevfstjkonjcefs nuosj fxpfrjgfetodfs 9.>.8.>. Jevfstjkonjcefs fxpfrjgfetodfs vfrbobfrcs

NO\ÇRVDC YJJ= \CHDONJÞE Z GVF^RXO ;.?. \chdonjþe ;.?.?. Bfijejnjþe ;.?.8. Norontfrçstjnos bf sfdfnnjþe bf ueo pchdonjþe ;.?.>. Nrjtfrjcs bf sfdfnnjþe y bfdjgjtonjþe bf ueo pchdonjþe ;.8. Gufstro ;.8.?. Bfijejnjþe ;.8.8. Rjpcs bf gufstrfc ;.8.8.?. Gufstrfc ec prchohjdçstjnc c jetfenjceod ;.8.8.8. Gufstrfc prchohjdçstjnc ;.8.>. Rogoÿc bf gufstro ;.8.2. Gêtcbcs poro chtfefr ueo gufstro prchohjdçstjno NO\ÇRVDC YJJJ= RÊNEJNO^ F JE^RXVGFERC^ BF XFNCDFNNJÞE BF BORC^ 0.?. Rênejnos bf jevfstjkonjþe 0.?.?. Ndosfs bf tênejnos 0.8. Rênejnos f jestrugfetcs bf rfncdfnnjþe bf botcs 6

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

0.8.?. Do fetrfvjsto 0.8.?.?. Rjpcs bf fetrfvjstos 0.8.?.8. Fgpdfc bf do fetrfvjsto 0.8.?.>. \rchdfgos quf sf prfsfetoe fe do fetrfvjsto 0.?.8. Do chsfrvonjþe 0.?.8.?. Rjpcs bf chsfrvonjþe 0.?.>. Do fenufsto 0.?.>.?. Ndosjijnonjþe bf dos fenufstos 0.?.2. Fd oeïdjsjs bf ncetfejbc 0.?.2.?. Iuenjcefs bfd oeïdjsjs bf ncetfejbc 0.?.2.8. Feicqufs bfd oeïdjsjs bf ncetfejbc 0.>. Jestrugfetcs bf jevfstjkonjþe 0.>.?. Yodjbfz y nceijohjdjbob bf ue jestrugfetc bf jevfstjkonjþe 0.>.?.?. Yodjbfz 0.>.?.8. Nceijohjdjbob 0.>.8. Jestrugfetcs bf do chsfrvonjþe 0.>.>. Jestrugfetc bf do fenufsto 0.>.2. Jestrugfetcs bf gfbjnjþe bf dos ontjtubfs 0.2. \doe bf tohudonjþe bf botcs 0.6. \rcnfsogjfetc y oeïdjsjs bf botcs 0.9. Êtjno fe do jevfstjkonjþe

NO\ÇRVDC JP= NJRO^ Z XFIFXFENJO^ HJHDJCKXÏIJNO^ :.?. bf dosy rfifrfenjos njtos y rfifrfenjos hjhdjckrïijnos :.8. Ijeodjbob Fstjdc bf njtos hjhdjckrïijnos :.8.?. Ncenfptc :.8.8. Fstjdc J^C 9:< :.8.>. Fstjdc bf do Gcbfre Doekuokf Osscnjotjce (GDO) :.8.2. Fstjdc @orvorb :.8.6. Fstjdc c Ecrgos bf Yoencuvfr :.8.9. Fstjdc O\O - Ogfrjnoe \syn`cdckjnod Osscnjotjce

Xfifrfenjos hjhdjckrïijnos Oefxc ?= Fsqufgos bf ueo gotrjz bf cpfronjceodjzonjþe bf vorjohdfs Oefxc 8= Icrgotc bf jeicrgf bf cpjejþe bf fxpfrtcs (\cr jestrugfetc) Oefxc >= Icrgotc bf jeicrgf bf cpjejþe bf fxpfrtcs (Çtfg pcr çtfg) Oefxc 2= Rohdo bf ïrfos homc do nurvo ecrgod tjpjijnobo bf c o z Oefxc 6= Rohdo bf eýgfrcs odfotcrjcs Oefxc 9= Fsqufgos bf ueo gotrjz bf ncesjstfenjo

9

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

NO\ÇRVDC J

NCECNJGJFERC NJFENJO F JEYF^RJKONJÞE  ?.?. NCECNJGJFERC ?.?.?. Gornc ncenfptuod, fdfgfetcs y norontfrçstjnos Ftjgcdþkjnogfetf fd têrgjec ncecnjgjfetc prcvjfef bfd dotçe —nckecsnfrf‗, quf sjkejijno ovfrjkuor c jebokor pcr gfbjc bf do ontjvjbob nckecsnjtjvo. Z sfkýe fd Bjnnjceorjc bf do dfekuo fspoÿcdo do podohro ncecnjgjfetc fs onnjþe y fifntc bf ncecnfr. Fetfebjgjfetc, jetfdjkfenjo c rozþe eoturod. Fd ncecnjgjfetc fs ue prcnfsc psçqujnc ncesnjfetf, bcebf fd sumftc rfodjzo do oprf`fesjþe  c noptonjþe sfesjtjvo bf dos norontfrçstjnos bfd chmftc, kfefroebc fd jetfrês pcr ncecnfr  c  c fencetror c dosbfsnuhrjgjfetc nuodjbobfs c prcpjfbobfs quf o bjn`cdcchmftc, y chtfefr fddc fd ncecnjgjfetc bf do goefro bfnorontfrjzoe sfr bf dcs chmftcs, quf pcsffe y ecnce dc quf sf qujfrf quf pcsfoe.

JERFXXFDONJÞE - JEYF^RJKONJÞE

^VMFRC

CHMFRC

\rcnfsc bf ncecnjgjfetc

Fs nþgc fd sumftc sf oprcpjo bf dos prcpjfbobfs bfd chmftc GFRCBCDCKÇO Gfbjoetf gêtcbcs, tênejnos f jestrugfetcs

Ncecnjgjfetc JEYF^RJKONJÞE + GFRCBCDCKÇO 7 NCECNJGJFERC Rcbc ncecnjgjfetc surkf bf do jetfrrfdonjþe f jetfronnjþe fetrf fd sumftc (quf qujfrf ncecnfr) y fd chmftc (quf bfhf sfr ncecnjbc), fe icrgo bf ue rfidfmc bfd guebc fxtfrjcr fe do gfetf bfd `cghrf (Kuorbjo, ?:;). Fd ncecnjgjfetc ncesjstf fe chtfefr jeicrgonjþe onfrno bf ue chmftc, ueo rfodjbob c ue ifeþgfec, y quf bjn`o jeicrgonjþe c botc onfrno bfd chmftc, fs chtfejbc ncgc ncesfnufenjo bf do jetfrrfdonjþe fetrf fd sumftc y chmftc.   Fd prcnfsc bfd ncecnjgjfetc jgpdjno dcs sjkujfetfs fdfgfetcs hïsjncs=   Fd sumftc nckecsnfetf= Fs fd quf qujfrf ncecnfr c ncecnf (sumftc nckecsnfetf suhmftjvc).   Fd chmftc nckecsnjhdf= Fs do rfodjbob quf bfhf sfr ncecnjbc c sf ncecnf (chmftc nckecsnjhdf - chmftjvc).   Do Jetfrrfdonjþe c ontjvjbob= Fetrf fd sumftc y chmftc, fe toetc quf fd chmftc trosnjfebf od sumftc.   Ncecnjgjfetc fe sç= Xfsudtobc bf do ontjvjbob nckecsnjtjvo c kecsfcdþkjno (ncesnjfenjo bfd chmftc).   Fxprfsjþe c feuenjobc= Fs fd ncecnjgjfetc fxprfsc c pufstc fe prïntjno (proxjs bfd ncecnjgjfetc).Rcbc ncecnjgjfetc quf obqujfrf fd `cghrf fe scnjfbob tjfef dos sjkujfetfs norontfrçstjnos=   Norontfrjzo, nuodjijno, bfijef y tjpjijno od chmftc.   Rjfebf o sfr chmftjvc, fdjgjeoebc prfncenfpnjcefs onfrno bfd chmftc.   Rjfebf o sfr uejvfrsod, pcrquf nuodqujfr ctro pfrsceo fe fd guebc pufbf ddfkor o ncecnfr y ncgprchor do fxjstfenjo bfd gjsgc chmftc.   Rjfebf onfrnorsf o do do rfodjbob y pcr dc dc toetc tjfef o sfr outfetjnc.   Od sfr outfetjnc fs bf utjdjbob fe do scnjfbob.   ^u ije fs odnoezor ueo vfrbob chmftjvo.   Fs ue ue prcnfsc  prcnfsc hosobc fe do chsfrvonjþe, pfrnfpnjþe chsfrvonjþe, pfrnfpnjþe y rfprfsfetonjþe.   \frgjtf do osjgjdonjþe bfd guebc njrnudoetf. ?.?.8. Rfcrço bfd crjkfe bfd ncecnjgjfetc Do tfcrço bfd ncecnjgjfetc tjfef ncgc chmftc husnor ueo fxpdjnonjþe ijdcsþijno bfd ncecnjgjfetc, fetfebjfebc quf fd ncecnjgjfetc fs ue prcnfsc guy g uy ncgpdfmc, fxndusjvc y prcpjc 0

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

bfd `cghrf. O fstf fstubjc toghjêe sf df ncecnço ncgc kecsfcdckço. Dcs fspfnjodjstos ecs `ohdoe bf ueo tfcrço kfefrod bfd ncecnjgjfetc,  quf fstubjo dos bjifrfetfs tfcrços schrf fd ncecnjgjfetc, su crjkfe, su fsfenjo, sus icrgos y su chmftjvjbob. Z pcr ctrc dobc fstï do tfcrço fspfnjod bfd ncecnjgjfetc  c fspjstfgcdckço, quf tjfef pcr chmftc fd fstubjc bfd ncecnjgjfetc njfetçijnc, sus norontfrçstjnos y gêtcbc. Fetrf dos tfcrços kfefrodfs bfd ncecnjgjfetc gïs ncecnjbos tfefgcs=

Fd ronjceodjsgc=   \doetfo quf quf fd crjkfe bfd ncecnjgjfetc fstï fe do rozþe, y rfn`ozo do jbfo bf dcs sfetjbcs, yo quf ecs pufbfe fekoÿor.   ^cdc do rozþe pufbf bfnjr quf ueo ncso fs ncgc fs y ec pufbf sfr bf ctro goefro.   Bfijfebf dos njfenjos fxontos, fe ncenrftc dos gotfgïtjnos, y bjnf quf pcsff ncetfejbcs jeeotcs. Vso fd gêtcbc bfbuntjvc ncgc prjenjpod `frrogjfeto poro ddfkor od vfrbobfrc ncecnjgjfetc.   Xfprfsfetoetfs= (Iroenês= Xfeê Bfsnortfs s. PYJJ1 @cdoebês= H. H. ^pjeczo ^pjeczo s. PYJJ1  Odfgïe= K. [. Dfjhejz s. PYJJ1 Jekdês= J. Aoet s. PYJJJ1 Odfgïe= N. [cdii s. PYJJJ) Fd fgpjrjsgc=   Ncesjbfro quf fd crjkfe bfd ncecnjgjfetc fstï fe do do fxpfrjfenjo. Ejfko do fxjstfenjo bf jbfos jeeotos. ^f cpcef bjrfntogfetf od ronjceodjsgc.   Feiotjzo fd popfd bf do do fxpfrjfenjo, djkobo o do pfrnfpnjþe sfescrjod, fe fe do icrgonjþe bfd ncecnjgjfetc. Do fxpfrjfenjo fs do hosf bf tcbc ncecnjgjfetc, ec sþdc fe nuoetc o su crjkfe sjec toghjêe fe nuoetc o su ncetfejbc.   \ortf bfd guebc sfesjhdf poro icrgor dcs ncenfptcs y êstcs fenufetroe fe dc sfesjhdf su mustjijnonjþe y su djgjtonjþe.   Xfprfsfetoetfs= (Krjfkc= Orjstþtfdfs Orjstþtfdfs s. JJJ o.n.1 Jekdês= I. Honce s. PYJ, R. @chhfs @chhfs s. PYJJ, M. Dcnaf s. PYJJ, K. Hfrafdfy s. PYJJJ, B. @ugf s. PYJJJ) Fd jetfdfntuodjsgc=   Ncenjdjo fd ronjceodjsgc y fd fgpjrjsgc.   ^cstjfef quf do do fxpfrjfenjo y do rozþe sce ncebjnjcefs efnfsorjos efnfsorjos poro do icrgonjþe bf ncecnjgjfetcs. Do rozþe surkf bf do fxpfrjfenjo.   Ej do fxpfrjfenjo ej do rozþe pcr sç gjsgo, sce noponfs bf prcbunjr ncecnjgjfetcs.   Bo prjgonço od jetfdfntc irfetf o dc oifntjvc y vcdjtjvc.   ^f oprcxjgo od fgpjrjsgc   Xfprfsfetoetf= (Jtodjoec= Rcgïs bf Oqujec s. PYJJJ). Fd oprjcrjsgc=   ^fkuebc fsiufrzc bf jetfrgfbjonjþe fetrf fd ronjceodjsgc y fd fgpjrjsgc.   Ncesjbfro do rozþe y do fxpfrjfenjo nouso bfd ncecnjgjfetc.   ^cstjfef quf fd ncecnjgjfetc pcsff odkuecs fdfgfetcs o prjcrj quf sce jebfpfebjfetfs bf do fxpfrjfenjo.   ^f oprcxjgo od ronjceodjsgc.   Xfprfsfetoetfs= (Iroenês= O. Ncgtf s. PJP1 Jekdês= M. ^tuort Gjdd s. PJP). 

Fd gotfrjodjsgc bjodêntjnc=    ^cstjfefe quf do do gotfrjo fxjstf jebfpfebjfetfgfetf bfd sfr pfesoetf y bf do ncenjfenjo. Do gotfrjo fs dc prjgorjc, do ncenjfenjo y fd pfesogjfetc sce ncesfnufenjo bf êsto. Do ncenjfenjo fs rfidfmc bf do rfodjbob chmftjvo.   Do gotfrjo fxjstf fe do ftfrejbob y fsto fe ncestoetf gcvjgjfetc, y scdc sus noghjcs sce nckecsnjhdfs c noptobcs pcr fd pfesogjfetc bfd `cghrf (rfprcbunjhdfs). ^f cpcef od jbfodjsgc y od gotfrjodjsgc gfnoejsnjsto.   Do opdjnonjþe bfd gotfrjodjsgc bjodêntjnc bjodêntjnc o dos njfenjos scnjodfs scnjodfs ncgc gêtcbc bf fstubjc, sf bfecgjeo gotfrjodjsgc `jstþrjnc. 

:

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

  ^us dfyfs sce= do dfy bfd noghjc (do eoturodfzo sf fenufetro fe pfrgoefetf noghjc), dfy bf dcs sodtcs (dcs noghjcs fe do eoturodfzo ovoezoe pcr sodtcs nuodjtotjvcs, sje fghorkc prjgfrc sf boe noghjcs nuoetjtotjvcs), dfy bf do uejbob y dun`o bf ncetrorjcs (fd guebc eoturod y scnjod fstï nceicrgobc pcr fdfgfetcs ncetrorjcs quf fstïe fe ncestoetf dun`o c jetfronnjþe), dfy bf efkonjþe bf do efkonjþe (prcnfsc bf do fvcdunjþe bf dcs ifeþgfecs y bfd pfesogjfetc ncgc ncesfnufenjo bf do dun`o bf ncetrorjcs).   Xfprfsfetoetfs= (Krjfkc= Rodfs bf Gjdftc s. YJ o.n.1 Odfgïe= Odfgïe= A. A. Gorx s. PJP1 Jekdês= I. Fekfds s.PJP).

Fd rfodjsgc=   Ncesjbfro quf fd fd ncecnjgjfetc fs pcsjhdf sje efnfsjbob bf quf do ncenjfenjo jgpceko sus prcpjos notfkcrços bf rfodjbob.   Dcs chmftcs pfrnjhjbcs pcr dcs dcs sfetjbcs, tjfefe ueo fxjstfenjo jebfpfebjfetf bfd prcpjc sfr pfrnjhjbc.   \doetfo quf fd guebc, fd `cghrf y su pfesogjfetc sce ueo rfodjbob quf fxjstf jebfpfebjfetfgfetf bf do ncenjfenjo bfd jevfstjkobcr, pcr toetc do jevfstjkonjþe ec prufho su fxjstfenjo sjec quf do prfsupcef.   Fd chmftjvc chmftjvc bf do njfenjo fs husnor tfcrços vfrbobfros sfkýe fd nrjtfrjc bf iodsonjþe, fs bfnjr ncetrostordo nce ueo tfcrço ncetrorjo. ^f cpcef od pcsjtjvjsgc dþkjnc y od gotfrjodjsgc bjodêntjnc.   Xfprfsfetoetfs= (Krjfkc= \dotþe s. JY o.n.1 o.n.1 Orjstþtfdfs s. JJJ o.n.1 Jekdês= J. Aoet Aoet s. PYJJJ y A. \cppfr s. PP) 

Xfdotjvjsgc=   ^f cpcef od od prckrfsc onugudotjvc bf do njfenjo pdoetfobc pdoetfobc pcr dcs pcsjtjvjstos y rfodjstos.   \doetfo quf fd prckrfsc bf do njfenjo ncgc ontjvjbob scnjod scnjod y `ugoeo fs bjsncetjeuc, y quf ecs fs do ýejno vço vïdjbo bf chtfefr ncecnjgjfetcs onfrno bfd guebc.   Do jevfstjkonjþe jevfstjkonjþe njfetçijno njfetçijno ec pufbf fencetror do vfrbob c iodsfbob bf dcs `fn`cs, `fn`cs, dos prufhos fgpçrjnos ec sce suijnjfetfs poro nceijrgor dos vfrbobfs njfetçijnos.   Dcs ncecnjgjfetcs schrf fd guebc ec prcvjfefe fxndusjvogfetf bf dos chsfrvonjcefs, sjec quf fsto jeidujbc pcr ueo tfcrço y ijdcsciço.   Xfprfsfetoetfs= (Fstobcuejbfesf= R. A`ue s. PP1 Oustrjonc= \. Ifyfrohfeb s. PP). 

Fd jbfodjsgc=    Fs cpufstc od gotfrjodjsgc. Fd ncecnjgjfetc ncrrfspcebf o eufstros sfesonjcefs.   Do fxjstfenjo bf dcs chmftcs ncesjstf fe sfr pfrnjhjbcs.   Dcs chmftcs ec pufbfe tfefr fxjstfenjo fxjstfenjo jebfpfebjfetf jebfpfebjfetf bf ueo gfetf quf sfo ncesjfetf bf fddcs.   ^cstjfefe quf fd chmftc bfd ncecnjgjfetc fstï prficrgobc c ncestrujbc pcr do ontjvjbob nckecsnjtjvo.   Xfprfsfetoetfs= (Krjfkc= \dotþe s. JY-JJJ o.n.1 Odfgïe= K. Dfjhejz s. PYJJ1 PYJJ1 I. @fkfd y J. Aoet s. PYJJJ1 Jekdês= K. Hfrafdfy s. PYJJJ). 

Fd pcsjtjvjsgc=    Do njfenjo poro chtfefr ncecnjgjfetcs bfhf `onfr `onfr usc bf do chsfrvonjþe, bf do gfbjnjþe y do fxpfrjgfetonjþe, djgjtïebcsf fxndusjvogfetf o do hýsqufbo bf do prufho bf `jpþtfsjs jgokjeotjvos y nrfotjvos.   Rcbc ncecnjgjfetc poro sfr kfeujec bfhf hosorsf fe do fxpfrjfenjo sfesjhdf (chsfrvonjþe y fxpfrjgfetc).   Oijrgo quf quf fd ýejnc ncecnjgjfetc outêetjnc fs fd ncecnjgjfetc njfetçijnc, njfetçijnc, quf surkf o trovês bfd gêtcbc njfetçijnc.   Xfprfsfetoetfs= (Iroenês= O. Ncgtf s. PJP1 Jekdês= M. ^tuort Gjdd s. PJP1 Odfgïe= Odfgïe= D. [jttkfestfje s. PP). ?
. Rjpcs bf ncecnjgjfetc  Fe têrgjecs kfefrodfs fd ncecnjgjfetc sce rfprfsfetonjcefs ohstrontos quf sf tjfefe schrf ueo bftfrgjeobo rfodjbob. \cr ue dobc sf fenufetro fd ncecnjgjfetc fspcetïefc, pcr ctrc fsto fd ncecnjgjfetc ncetrcdobc nuyc fstubjc sf fekorko do fspjstfgcdckço, y ijeodgfetf fsto fd ncecnjgjfetc quf trosnjfebf oghcs ncecnjgjfetcs. Fe fstf sfetjbc dcs tfþrjncs bfd ncecnjgjfetc ncjenjbfe fe ndosjijnor fe trfs tjpcs= ncgýe, njfetçijnc y ijdcsþijnc.

o. Ncecnjgjfetc ncgýe   ^f obqujfrf bf goefro nctjbjoeo sje pdoefonjþe. Ec sjfgprf bo ueo fxpdjnonjþe rfod, chmftjvo y fgpçrjno. Ec utjdjzo fd gêtcbc njfetçijnc. ^cdunjceo prchdfgos ncguefs, prïntjncs bf do vjbo bjorjo, o trovês bf do fxpfrjfenjo. \ufbf sfr vïdjbc pfrc ec fs ijohdf c nceijohdf. Dos norontfrçstjnos bfd ncecnjgjfetc ncgýe sce=   Fs sfesjtjvc= \ortf bf dcs oncetfnjgjfetcs, sf fstrunturo nce dc oporfetf.   Fs supfrijnjod= Ec prciuebjzo fe fd prcnfsc bf ncecnfr y scdc `onf rfifrfenjo o do sjgpdf chsfrvonjþe sfescrjod.   Fs suhmftjvc= Do bfsnrjpnjþe y opdjnonjþe bf dcs `fn`cs bfpfebf bf qujêe dcs chsfrvo1 bf dos cpjejcefs, mujnjcs, optjtubfs y vodcrfs pfrsceodfs.   Fs bckgïtjnc= Fstf scstjfef fe do onfptonjþe tïntjno bf ontjtubfs ncrrjfetfs ncrr jfetfs c fe eufstro prcpjo supcsjnjþe jrrfidfxjvo sf opcyo fe nrffenjos y supufstcs ec vfrjijnohdfs c ec vfrjijno nobcs.   Fs fstïtjnc= Dcs prcnfbjgjfetcs poro dckror dcs ncecnjgjfetcs sf hosoe fe do tfeonjbob y fd prjenjpjc bf outcrjbob, norfnfe bf ncetjeujbob f jgpjbf do vfrjijnonjþe bf dcs `fn`cs.   Fs portjnudor= Okcto su fsifro bf vodjbfz fe sç gjsgc, sje uhjnor dcs `fn`cs sjekudorfs fs fsqufgos gïs ogpdjcs. ??

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

  Fs osjstfgïtjnc=  \crquf do oporjfenjo y ncecnjgjfetcs sf crkoejzoe bf goefro ec sjstfgïtjno, sje chfbfnfr o ue crbfe dþkjnc.   Norfnf bf prfnjsjþe= ^us bfsnrjpnjcefs y bfijejnjcefs sce pcnos prfnjsos.   Ec fs onugudotjvc= Do opdjnonjþe bf dcs `fn`cs fs sjfgprf sjfg prf orhjtrorjo, nobo nuod fgjtf su cpjejþe, sje ncesjbfror ctros jbfos yo icrgudobos. 

h. Ncecnjgjfetc njfetçijnc Fs ue ncecnjgjfetc vïdjbc, ijohdf, nceijohdf, vfrjijnohdf y scdunjceo prchdfgos quf fd ncecnjgjfetc ncgýe ec pufbf. ^f chtjfef o trovês bfd gêtcbc njfetçijnc, y hrjebo ueo fxpdjnonjþe rfod, chmftjvo y fgpçrjno. Fs bf norïntfr bfsnrjptjvc  pcrquf bftoddo dcs `fn`cs tod ncgc sf prfsfetoe, fs vfrjijnohdf  pcrquf od sfr scgftjbos o rfpftjbos fxpfrjfenjos homc dos gjsgos ncebjnjcefs ddfko o dcs gjsgcs rfsudtobcs, fs fxpdjnotjvc pcrquf rfspcebf od pcrquê dcs `fn`cs sf ncgpcrtoe bf njfrtc gcbc y ec bf ctro, fs prfbjntjvc, pcrquf prfbjnf do cnurrfenjo bf dcs `fn`cs, y fs ncetrcdohdf  pcrquf goejpudo dcs iontcrfs bftfrgjeoetfs bfd ifeþgfec. Z sf norontfrjzo bf do sjkujfetf goefro (Yoddês (?:06)=   Fs iïntjnc= Fd oeïdjsjs sf jejnjo nce dcs `fn`cs y dufkc rfkrfso o êstcs. Fs bfnjr fxjstf ncgc ue `fn`c fe do rfodjbob. Fs prcbuntc bf do ontjvjbob `ugoeo pfrc toghjêe ontýo jebfpfebjfetfgfetf bf do vcduetob `ugoeo.   Fs onugudotjvc= do jevfstjkonjþe fs pfrgoefetf y nuoebc nudgjeo ueo bo crjkfe o ctro jevfstjkonjþe quf prcbunf eufvcs ncecnjgjfetcs, nce dcs nuodfs sf ferjqufnf do tfcrço, y fd jevfstjkobcr sf sjfetf quf osjgjdo ctros fxpfrjfenjos fe ctrcs ncetfxtcs y do osugf nrçtjnogfetf.   Fs bfgcstrohdf= poro onfptor ue `fn`c ncgc njfetçijnc tjfef quf sfr scgftjbc o ueo fxpfrjfenjo ncenrfto nce sjgjdorfs prcnfbjgjfetcs bf oeïdjsjs, poro prfnjsor su norïntfr bf vfrjijnonjþe c ncgprchonjþe, bfsnortoebc nuodqujfr outcrjtorjsgc onobêgjnc (c odorbf bf rfsudtobcs pcr prcnfbjgjfetcs fstobçstjncs), dc iuebogfetod fs do noponjbob poro ncgprchor fe ueo rfodjbob fspfnjijno.   Fs chmftjvc= \crquf bfsnrjhf dcs `fn`cs fe têrgjecs nuoetjijnohdfs tod ncgc sf prfsfetoe1 jebfpfebjfetf bf su vodcr suhmftjvc. ^f hoso fe do fxpfrjfenjo vfrjijnohdf, ncgprchohdf y ncetrostohdf nce do rfodjbob. Bfhf sfr bfgcstrobc su fxjstfenjo rfod.   Fs vïdjbc= vïdjbc= Rcbc botc poro quf obqujfro ue bftfrgjeobc sjkejijnobc tjfef quf sfr ncevfrtjbc fe jeicrgonjþe, y fstc sjkejijno quf bfhf sfr ncetfxtuodjzobo, pcrquf bf dc ncetrorjc scdc fs rfifrfenjo fgpçrjno, sje gun`o jgpcrtoenjo bfhjbc o quf norfnf bf vjenudonjþe o ue gornc kdchod.   Fs pcsjtjvc, Ec sf pufbf `ohdor bf ironosc, scdc fxjstf frrcrfs jestrugfetodfs.   Fs outcncrrfntjvc y prckrfsjvc= dcs eufvcs botcs rfntjijnoe dcs frrcrfs.   Fs sjstfgïtjnc= \crquf fs obqujrjbc pcr prcnfbjgjfetcs gftþbjncs y crkoejzobc fe su hýsqufbo y vfrjijnonjþe.   Fgpdfo ue dfekuomf cpfronjceod= Dcs `fn`cs fstïe bfijejbcs fe têrgjecs nuoetjijnohdfs y gfbjhdfs.   Fs prchohjdçstjnc= Ec husno vfrbobfs ohscdutos, scdc ougfeto su prchohjdjbob bf onjfrtc. o njfrtc.   Fs jgprfbfnjhdf, ec sf pufbf prfbfnjr fd nursc c ijeodjbob bf su bfsorrcddc. Norfnf bf nceectonjcefs tfdfcdþkjnos.   Fs bjeïgjnc= Fs prcbuntc bf ue oeïdjsjs rjkurcsc y fstï fe ncestoetf noghjc y bfsorrcddc.   Husno rfdonjcefs, husno sfgfmoezos y ec bjifrfenjos.   Ec fs outcrjtorjc= Ec opfdo o orkugfetcs bf outcrjbob bfd jevfstjkobcr , scdc nufeto dcs `fn`cs.   Kfefrodgfetf ec ncjenjbfe nce dos bfbunnjcefs bfd sfetjbc ncgýe.    ?8

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

n. Ncecnjgjfetc ijdcsþijnc  Fs ue ncecnjgjfetc odtogfetf rfidfxjvc, fxpdjno do rfodjbob fe su ncetfxtc gïs uejvfrsod, troto schrf prchdfgos y dfyfs gïs kfefrodfs, ec pfrnfptjhdfs pcr dcs sfetjbcs, trosposoe do fxpfrjfenjo, pfrc o hosf bf fddo fxpdjnoe dcs prchdfgos, fspfnjodgfetf dcs quf sf rfijfrfe o do rfdonjþe fetrf fd pfesogjfetc y fd sfr, fetrf do ncenjfenjo y do gotfrjo. Roghjêe sf cnupo bfd sohfr njfetçijnc y sus rfsudtobcs, nufstjceo sus opdjnonjcefs nuoebc êstos otfetoe c ogfeozoe o do `ugoejbob1 osjgjsgc, jetfrrcko dcs `fn`cs y dcs prchdfgos quf rcbfoe od `cghrf `cg hrf ncenrftc, jesfrtc fe su ncetfxtc `jstþrjnc, fs bfnjr bfnjr prcnuro fxpdjnor do rfodjbob fe su bjgfesjþe uejvfrsod. Rjfef ncgc chmftjvc fd ncecnjgjfetc bf dcs prjgfrcs prjenjpjcs y bf do fsfenjo bf dos ncsos, vo gïs oddï bfd ncecnjgjfetc njfetçijnc. Fd ncecnjgjfetc ijdcsþijnc sf norontfrjzo bf do sjkujfetf goefro=   ^f hoso fe do fxpfrjfenjo y fe do rozþe=  ^f sustfeto fe do chsfrvonjþe bf dcs `fn`cs y fe do prfkueto bfd pcrquê bf fddcs, nce fxpdjnonjcefs y rfidfxjcefs bf kroe rjkcr dþkjnc.   Fs uejvfrsod c kfefrod= Fs ue ncecnjgjfetc quf sf nugpdf fe tcbcs y nobo uec bf dcs chmftcs quf sf fenufetroe fe fd uejvfrsc, fs bfnjr sf cnupo bf dc quf tjfefe fe ncgýe dcs chmftcs y dcs `fn`cs. \frsjkuf dcs prjenjpjcs fsfenjodfs bf dcs kroebfs prchdfgos bfd `cghrf.   Fs prjenjpjsto= Husno y portf bf dcs prjenjpjcs bf do rfodjbob, fs bfnjr sf jetfrfso bfd crjkfe bf dos ncsos y husno do fsfenjo bf fddos.   Fs crjfetobcro= Crjfeto do prïntjno c ontjvjbob bfd `cghrf y bf do scnjfbob.   Fs nrçtjnc y outcnrçtjnc= Nufstjceo dos nrffenjos, jbfcdckços y ijdcsciços bf ueo êpcno, y dos vfrbobfs jgpufstos sje iuebogfetor.?.8. NJFENJO ?.8.?. Gornc ncenfptuod, iuenjcefs, chmftjvcs y norontfrçstjnos Fd ncenfptc bf njfenjo bfrjvo bfd dotçe —snjfetjo‗ (ncecnjgjfetc) y bf —snjrf‗ (ncecnfr) , dc quf sjkejijno ncecnjgjfetc, prïntjno, frubjnjþe, vjrtub. Fe ue sfetjbc sfet jbc ogpdjc fqujvodf o tcbo ndosf bf sohfrfs c ncecnjgjfetcs oprfebjbcs gfbjoetf ueo ncetjeuo ontjvjbob gfetod.

Njfenjo fs ue ncemuetc bf ncecnjgjfetcs sjstfgotjzobcs schrf do rfodjbob chsfrvohdf, chtfejbcs gfbjoetf fd gêtcbc njfetçijnc, y tjfef trfs fdfgfetcs fsfenjodfs= ue ncetfejbc ncet fejbc c tfcrço, ue nogpc bf ontuonjþe u chmftc bf fstubjc y ue prcnfbjgjfetc c gftcbcdckço (^jfrro Hrovc, ?::6). Fs fd ncecnjgjfetc ronjceod, njfrtc c prchohdf, chtfejbc gftþbjnogfetf, sjstfgotjzobc y vfrjijnohdf, nuycs ncetfejbcs sce susnfptjhdfs bf sfr troesgjtjbcs (Oebfr Fkk,?:;?). ^f cnupo bf ncsos quf pufbfechtfejbcs sfr chsfrvobos y ncgprchobos bf prcpcsjnjcefs fgpçrjnos gftþbjnogfetf, gfbjoetf do (Afrdjekfr,?::2). sjstfgotjzonjþe y doNcemuetc vfrjijnonjþe (Rogoyc, 8.?. Ncenfptc, norontfrçstjnos y ftopos Ftjgcdþkjnogfetf do podohro gêtcbc vjfef bfd dotçe gft`cbus, quf sjkejijno gcbc bf bfnjr c `onfr nce crbfe c nogjec o sfkujr gfbjoetf ueo sfrjf bf cpfronjcefs y rfkdos prfbftfrgjeobos poro odnoezor ue chmftjvc. Fd gêtcbc njfetçijnc fs fd gêtcbc quf fgpdfo do jevfstjkonjþe njfetçijno poro kfefror ncecnjgjfetc njfetçijnc. Fs ue prcnfsc quf nuyc chmftjvc fs opcrtor ueo prufho fgpçrjno, vfrjijnohdf y rfprcbuntjhdf fe ncebjnjcefs sjgjdorfs. Ncgprfebf do chsfrvonjþe sjstfgïtjno, pdoetfogjfetc bf `jpþtfsjs, rfncdfnnjþe bf botcs (bfijejnjþe cpfronjceod, gfbjnjþe y rfkjstrc), vfrjijnonjþe y ncendusjcefs. Fd gêtcbc njfetçijnc fs ue roskc norontfrçstjnc bf do njfenjo toetc bf do puro ncgc bf do opdjnobo, y bcebf ec `oy gêtcbc njfetçijnc ec `oy njfenjo. Fd gêtcbc njfetçijnc ncgprfebf bcs prcnfbjgjfetcs hïsjncs (Huekf, ?::9)= o. Gêtcbc Jebuntjvc.- Yo bf dc portjnudor o dc kfefrod, portf bf do chsfrvonjþe y rfkjstrc bf botcs, pdoetfogjfetc bf `jpþtfsjs, vfrjijnonjþe y icrgudonjþe bf prjenjpjcs kfefrodfs c tfcrços. Fs fd quf nrfo dfyfs o portjr bf do chsfrvonjþe bf dcs `fn`cs, gfbjoetf do kfefrodjzonjþe bfd ncgpcrtogjfetc chsfrvobc. \ortf bf noscs portjnudorfs poro ddfkor o do kfefrodjzonjþe. Fmfgpdc= \rfgjso ?= \fbrc fs ue ejÿc `jpfrontjvc y tjfef bêijnjt bf otfenjþe, \rfgjso 8= Oetcejc fs ctrc ejÿc `jpfrontjvc y tjfef bêijnjt bf otfenjþe, \rfgjso

?9

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

>= Mcsê toghjêe fs ue ejÿc `jpfrontjvc y tjfef bêijnjt bf otfenjþe. Ncendusjþe kfefrod= Rcbc dcs ejÿcs `jpfrontjvcs tjfefe bêijnjt bf otfenjþe. h. Gêtcbc Bfbuntjvc.-  Yo bf dc kfefrod o dc portjnudor, portf bfd fstubjc bf prjenjpjcs kfefrodfs, dfyfs c tfcrços, poro bfbunjr pcr gfbjc bfd rozceogjfetc dþkjnc supcsjnjcefs y ddfkor o do chsfrvonjþe y rfkjstrc bf dcs botcs. \ortf bf b f prjenjpjcs kfefrodfs, poro dufkc opdjnordc o noscs jebjvjbuodfs y ncgprchor osç su vodjbfz. Fmfgpdc= Bfbunnjþe ?= Rcbcs dcs ponjfetfs bjohêtjncs tjfefe homc dcs ejvfdfs bf jesudjeo. Bfbunnjþe 8= Muoe fs ue ponjfetf bjohêtjnc. Ncendusjþe portjnudor= Muoe tjfef homc dcs ejvfdfs bf jesudjeo.

GÊRCBC JEBVNRJYC

GÊRCBC BFBVNRJYC ?. Oeïdjsjs bf prjenjpjcs kfefrodfs

2. Icrgudonjþe bf prjenjpjcs kfefrodfs c tfcrços JEBVNNJÞE

BFBVNNJÞE

>. Yfrjijnonjþe 8. @jpþtfsjs

8. @jpþtfsjs >. Yfrjijnonjþe

2. Chsfrvonjþe y rfkjstrc bf botcs

?. Chsfrvonjþe y rfkjstrc bf botcs  

Fetrf do jevfstjkonjþe njfetçijno y fd ncecnjgjfetc njfetçijnc sf fenufetro fd gêtcbc njfetçijnc, y fs fd gêtcbc njfetçijnc quf pfrgjtf quf do jevfstjkonjþe dckrf ue ncecnjgjfetc njfetçijnc (Rogoyc, ?::2)= JEYF^RJKONJÞE NJFERÇIJNO

       

• •      GÊRCBC NJFERÇIJNC

NCECNJGJFERC NJFERÇIJNC

Fd gêtcbc njfetçijnc tjfef dos sjkujfetfs norontfrçstjnos= Fs iïntjnc, pcrquf portf bf dcs `fn`cs y ifeþgfecs bf do rfodjbob chmftjvo. Fs iodjhdf, pcrquf fs sunfptjhdf bf pfrifnnjceorsf. Rrosnjfebf dcs `fn`cs sjgpdfs, vo gïs oddï bf dos oporjfenjos. Husno ueo vfrjijnonjþe fgpçrjno poro bor rfspufsto o dcs prchdfgos pdoetfobcs. Fs gfbjoetf do nceircetonjþe rfn`ozo oijrgoeufvcs dos ncendusjcefs. Fs outcncrrfntjvc, prckrfsjvc, ec tcgo dos ncendusjcefs ncgc ijeodfs,chusno opcrtfs. Husno icrgudonjcefs bf prjenjpjcs kfefrodfs, dfyfs y tfcrços. Fs chmftjvc, pcrquf husno botcs rfodfs y vfrjijnohdfs.

^fkýe Huekf fd gêtcbc njfetçijnc, fs ýejnc poro tcbos dos njfenjos y ncesto bf dcs sjkujfetfs poscs= ?. Icrgudor ndorogfetf prfkuetos rfifrfetfs o ue prchdfgo (jbfetjijnonjþe bfd prchdfgo). 8. \doetfor ncemfturos iuebobos y ncetrostohdf nce do fxpfrjfenjo (pdoetfor `jpþtfsjs). >. Bfrjvor ncesfnufenjos dþkjnos bf dos ncemfturos o portjr bf dcs prfsupufstcs tfþrjncs. 2. Bftfrgjeor tênejnos poro scgftfr dos dos ncemfturos o ncetrostonjþe. 6. Yodjbor dos tênejnos bf ncetrostonjþe. 9. ^cgftfr dos ncemfturos o ncetrostonjþe. ;. Fstjgor do prftfesjþe bf vfrbob bf do `jpþtfsjs f jetfrprftor sus rfsudtobcs. 0. Fstohdfnfr dcs bcgjejcs (fsponjod tfgpcrod) fe dcs nuodfs vodfe dos `jpþtfsjs y tênejnos, f jbfetjijnor eufvcs prchdfgos. ?;

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

?.>. DO JEYF^RJKONJÞE NJFERÇIJNO ?.>.?. Gornc ncenfptuod y iuenjcefs Ftjgcdþkjnogfetf vjfef bfd dotçe je  (fe, `onjo) y vfstjkjug (`ufddo, pjsto). Bf o`ç quf su sjkejijnobc crjkjeod fs= —@onjo do pjsto‗ c —^fkujr do pjsto‗1 husnor c ovfrjkuor sjkujfebc odkýe rostrc. Do jevfstjkonjþe njfetçijno fs ue prcnfsc icrgod, ronjceod, sjstfgïtjnc, nce prcpþsjtcs bfijejbcs quf sf rfodjzo o trovês bfd gêtcbc njfetçijnc bf norïntfr rfidfxjvc, ncetrcdobc y nrçtjnc quf pfrgjtf bfsnuhrjr eufvcs `fn`cs c botcs, rfdonjcefs c dfyfs, fe nuodqujfr nogpc bfd ncecnjgjfetc `ugoec, fe ueo sjtuonjþe fsponjc tfgpcrod ncenrftc (Oebfr Fkk, ?:;?). Do jevfstjkonjþe fgpdfo prcnfbjgjfetcs fspfnjodfs poro rfscdvfr prchdfgos y obqujrjr eufvcs ncecnjgjfetcs, prfsfeto rfsudtobcs poro ddfkor o ncendusjcefs, yo quf do scdo rfncpjdonjþe bf botcs c `fn`cs y oue su tohudonjþe ec sfrçoe jevfstjkonjþe, sþdc icrgoe portf jgpcrtoetf bf fddo (Rogoyc, 8.8.?. Feicquf bf jevfstjkonjþe nuoetjtotjvo Fd feicquf nuoetjtotjvc fe dos njfenjos scnjodfs sf crjkjeo fe do chro bf Oukustc Ncgtf (?;:0-?06;) y Fgjdf Bura`fjg (?060-?:?;), nce do jeidufenjo sjkejijnotjvo bf Iroenjs Honce (?69?-?989), Mc`e Dcaf (?9>8-?;.8.>. Feicquf bf jevfstjkonjþe gjxto c jetfkrod Fd feicquf gjxtc sjkuf dcs prcnfbjgjfetcs bf do jevfstjkonjþe nuodjtotjvo y bf do jevfstjkonjþe nuoetjtotjvo. Fs jebuntjvc y bfbuntjvc. Roghjêe fs bfecgjeobc ncgc ue feicquf nuodjgêtrjnc pcrquf fgpdfo dcs prcnfscs bf oghcs feicqufs (nuodjtotjvc ( nuodjtotjvc y nuoetjtotjvc) f jenduyf dos norontfrçstjnos bf fstcs feicqufs. \doetfoe quf ejekuec fs gfmcr quf fd ctrc y do ncghjeonjþe bf oghcs pfrgjtf chtfefr gfmcrfs rfsudtobcs fe do jevfstjkonjþe. Fd feicquf gjxtc g jxtc fs ue prcnfsc quf rfncdfnto, oeodjzo y vjenudo botcs nuoetjtotjvcs y nuodjtotjvcs fe ue gjsgc fstubjc c ueo sfrjf bf jevfstjkonjcefs poro rfspcebfr o ue pdoetfogjfetc. Oghcs fgpdfoe njenc iosfs sjgjdorfs y rfdonjceobos fetrf sç=   Ddfvoe o nohc chsfrvonjþe y fvoduonjþe bf ifeþgfecs.   Fstohdfnfe supcsjnjcefs c jbfos ncgc ncesfnufenjo ncesfnufenjo bf do chsfrvonjþe y fvoduo njþe rfodjzobos.   \rufhoe y bfgufstroe fd fd krobc fe quf dos supcsjnjcefs þ jbfos tjfefe iuebogfetc.   Xfvjsoe todfs supcsjnjcefs supcsjnjcefs þ jbfos schrf do hosf bf dos prufhos c bfd oeïdjsjs. •8?

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

 „ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

\rcpcefe eufvos chsfrvonjcefs y fvoduonjcefs poro fsndorfnfr, gcbjijnor, njgfetor y/c iuebogfetor dos supcsjnjcefs þ jbfos1 c jendusc poro kfefror ctros.  

FEIC_VF^ BF JEYF^RJKONJÞE

JEYF^RJKONJÞE NVOERJRORJYO= Chsfrvonjþe ^upcsjnjþe Yfrjijnonjþe Ncendusjþe

JEYF^RJKONJÞE GJPRO= Ncgprfebf oghos norontfrçstjnos

JEYF^RJKONJÞE NVODJRORJYO= Ncgprfesjþe Jetfrprftonjþe Rroesicrgonjþe

Norontfrçstjnos hïsjnos bf do jevfstjkonjþe nuodjtotjvo y nuoetjtotjvo O^\FNRC

JEYF^RJKONJÞE NVOERJRORJYO Xfodjbob chmftc bf fstubjc Chmftjvo Fxtfreo \frspfntjvo Feicquf  Oeodçtjnc sjetêtjnc Crjfetonjþe @onjo do vfrjijnonjþe Bjsfÿc Crjfetobc od rfsudtobc Fstrunturo \rfbftfrgjeobo \rcnfsc Ncetrcd rjkurcsc \rcnfbjgjfetcs Fstrunturobcs Ncebjnjcefs bf chsfrvonjþe Ncetrcdobos Botcs Chmftjvcs @jpþtfsjs \rfvjos y vfrjijnohdfs Oeïdjsjs Jebuntjvc bfbuntjvc Ncendusjcefs Rfebjfetfs o do kfefrodjzonjþe Xfsudtobcs Yïdjbcs nceijohdfs Iufetf= Rogoyc y Rogoyc (8. \rcnfsc bf do jevfstjkonjþe njfetçijno   Fd prcnfsc bf do jevfstjkonjþe njfetçijno ncestjtuyf ue prcnfsc sjstfgïtjnc dc nuod supcef fd bfsorrcddc bf ueo sfrjf bf onnjcefs fe ue bftfrgjeobc tjfgpc, gfbjoetf ftopos bfijejbos= \doefogjfetc, crkoejzonjþe, jgpdfgfetonjþe, fmfnunjþe, fvoduonjþe y ncguejnonjþe. o. \doefogjfetc, pdoe c prcyfntc bf jevfstjkonjþe.- Fs do ftopo jejnjod bfd prcnfsc bf jevfstjkonjþe. Ncesjstf fe prfvfr pcr oetjnjpobc dc quf sf vo o `onfr. Fe fsto ftopo sf pdoetfo f jbfetjijno fd prchdfgo bf jevfstjkonjþe y sf bfdjgjtoe dcs chmftjvcs o dckror. (³_uê sf vo o `onfr3)1 sf iuebogfeto fd fstubjc (³\cr quê sf vo o `onfr3)1 sf trozo do gftcbcdckço y fd bjsfÿc bf jevfstjkonjþe (³Nþgc sf vo o `onfr3)1 sf uhjnoe do nchfrturo c ïghjtc bfd fstubjc (³Bþebf sf vo o `onfr3)1 sf prckrogoe dos onnjcefs fe rfdonjþe od tjfgpc (³Nuïebc sf vo o `onfr3)1 osç gjsgc sf pdoetfo y bfijef do rfspfntjvo osjkeonjþe y bjstrjhunjþe bf dcs rfnurscs efnfsorjcs poro quf sf pufbo fmfnutor fd trohomc. (³Nce quê sf vo o `onfr3). Do ftopo bf pdoefogjfetc fs ueo ftopo bfnjsjvo pcrquf vo o 88

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

pfrgjtjr do bjrfnnjþe y fd ncetrcd pcstfrjcr bf do jevfstjkonjþe fe fmfnunjþe. O fsto ftopo toghjêe do pcbfgcs jbfetjijnor nce fd ecghrf bf icrgudonjþe bfd \doe c \rcyfntc bf Jevfstjkonjþe, fd gjsgc quf pufbf prfsfetor bjvfrscs fsqufgos fe su ncgpcsjnjþe. Fd pdoefogjfetc bf do jevfstjkonjþe ncgprfebf dos sjkujfetfs ontjvjbobfs= - Hýsqufbo y sfdfnnjþe bfd tfgo bf jevfstjkonjþe. - Icrgudonjþe y bfdjgjtonjþe bfd prchdfgo. - \doetfogjfetc bf chmftjvcs. - Mustjijnonjþe f jgpcrtoenjo bfd fstubjc bfsbf ue puetc bf vjsto tfþrjnc, gftcbcdþkjnc y prïntjnc. - Iuebogfetonjþe Rfþrjno c gornc tfþrjnc. - \rfnjsjþe bf do gftcbcdckço bfd fstubjc. - Bfijejnjþe bf dcs rfnurscs `ugoecs y gotfrjodfs efnfsorjcs. - Bfijejnjþe bfd prfsupufstc y ncstc bfd trohomc bf jevfstjkonjþe. - Bfijejnjþe bf dcs tjfgpcs fe quf sf vo o fmfnutor do jevfstjkonjþe (nrceckrogo). - Xfbonnjþe y prfsfetonjþe bfd pdoe c prcyfntc bf jevfstjkonjþe. h. Crkoejzonjþe bf do jevfstjkonjþe.- Ncestjtuyf do fstrunturo y fdfgfetcs (pfrsceos y hjfefs) quf portjnjpoe fe fd fstubjc poro quf pufboe nugpdjr nobo uec nce su iuenjþe. \cr toetc fe fsto ftopo sf bfijef fd fqujpc hïsjnc bf trohomc y sf bfdjgjtoe dos iuenjcefs y rfspcesohjdjbobfs rfspfntjvos o nobo uec bf dcs fdfgfetcs, bjstrjhuyêebcsf dos torfos fe rfdonjþe o dcs chmftjvcs fspfnçijncs trozobcs. Roghjêe ncgprfebf do obfnuonjþe c oghjfetonjþe içsjno efnfsorjo poro quf pufbo cpfror nobo uec bf dcs fdfgfetcs quf portjnjpoe fe do torfo bf jevfstjkor. Ncgprfebf dos sjkujfetfs ontjvjbobfs bf trohomc=

--

Bfijejnjþe bfd bfd rfspcesohdf y/c ncrrfspcesohdfs bfd trohomc. Ncestjtunjþe fqujpc hïsjnc bf jevfstjkonjþe, prfnjsoebc iuenjcefs y rfspcesohjdjbobfs. Ncestjtunjþe bfd fqujpc bf opcyc (ouxjdjorfs, fenufstobcrfs, oejgobcrfs, pfrsceod obgjejstrotjvc, ftn.) prfnjsoebc sus rfspcesohjdjbobfs y iuenjcefs. Bfijejnjþe bfd pfrsceod bf osfscrogjfetc fspfnjodjzobc, prfnjsoebc sus iuenjcefs y tjfgpc bf trohomc. Bftfrgjeonjþe bf dcs oghjfetfs içsjncs efnfsorjcs od trohomc. Icrgudonjþe bf ue goeuod c rfkdogfetc hrfvf bf crkoejzonjþe y iuenjcefs (sj fd nosc dc rfqujfrf).

n. Jgpdfgfetonjþe bf do jevfstjkonjþe.-  Ncgprfebf bcs ospfntcs= o) osjkeonjþe y bjstrjhunjþe bf dcs rfnurscs gotfrjodfs y ijeoenjfrcs efnfsorjcs poro do pufsto fe gorn`o bf do jevfstjkonjþe1 h) prfporonjþe bfd gotfrjod f jestrugfetcs jestrug fetcs o sfr usobcs fe fd prcnfsc gjsgc, tod ncgc prfporonjþe bf ijn`os, nufstjceorjcs, tfsts, oporotcs, jestrugfetcs, jestrug fetcs, ftn. Fs ueo ftopo prfporotcrjo poro do fmfnunjþe bf do jevfstjkonjþe fe bcebf `oy quf fstohdfnfr dos nccrbjeonjcefs nce dcsNcgprfebf fdfgfetcs f jestjtunjcefs) quf voe o portjnjpor fe fd trohomcefnfsorjos bf jevfstjkonjþe. Ncg prfebf (pfrsceos dos sjkujfetfs ontjvjbobfs= \rfnjsjþe bf dcs rfnurscs ijeoenjfrcs efnfsorjcs poro fifntuor dcs kostcs. Fspfnjijnonjþe bf dcs rfnurscs gotfrjodfs y hjfefs efnfsorjcs poro do fmfnunjþe bfd trohomc bf nogpc. - \rfvjsjþe y prfnjsjþe bf dcs kostcs poro jevfrsjþe bf hjfefs y sfrvjnjcs buroetf do fmfnunjþe. - \rfporonjþe bf dcs gotfrjodfs f jestrugfetcs bf trohomc. - Nccrbjeonjþe nce dcs fdfgfetcs `ugoecs f jestoenjos ncrrfspcebjfetfs poro pcbfr fmfnutor do jevfstjkonjþe. b. Fmfnunjþe bf do jevfstjkonjþe.-  Fs do ftopo fe do nuod sf vo o opdjnor dcs jestrugfetcs poro rfncpjdor dcs botcs, rfodjzor fd fxpfrjgfetc, c bfsorrcddor fd trohomc bf nogpc bf onufrbc o do gftcbcdckço bf trohomc prfvjogfetf fstohdfnjbo. Roghjêe ncgprfebf fd prcnfsogjfetc bf dcs botcs rfncpjdobcs, fd oeïdjsjs, jetfrprftonjþe y bjsnusjþe bf dcs

8>

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

rfsudtobcs y do prfporonjþe bfd fsqufgo prfdjgjeor bfd jeicrgf bf jevfstjkonjþe. ^f jbfetjijnorïe dos sjkujfetfs ontjvjbobfs gïs jgpcrtoetfs= - Yodjbonjþe bf dcs jestrugfetcs. -  Opdjnonjþe bf dcs jestrugfetcs poro do rfnckjbo bf botcs (trohomc bf nogpc) y/c rfodjzonjþe bfd fxpfrjgfetc. - Xfncpjdonjþe bf jeicrgonjþe hjhdjckrïijno bcnugfetod (trohomc bf kohjeftf). - \rcnfsogjfetc y oeïdjsjs nuoetjtotjvc y nuodjtotjvc bf dcs botcs. - Jetfrprftonjþe y bjsnusjþe bf rfsudtobcs. f. Fvoduonjþe bf do jevfstjkonjþe.-  Fstï crjfetobo o rfnckfr jeicrgonjþe bfd gjsgc prcnfsc bf jevfstjkonjþe nce fd prcpþsjtc bf fvoduor sus rfsudtobcs. ^f fvodýo do gftcbcdckço y fd bjsfÿc obcptobc, do kfefrodjzonjþe bf dcs rfsudtobcs, do rfnckjbo bf botcs, dos djgjtonjcefs y bjijnudtobfs fencetrobos, fd tjfgpc bf bfsorrcddc bf do jevfstjkonjþe, do jevfrsjþe bf rfnurscs, ftn. Do fvoduonjþe ohorno toetc fd f d prcnfsc gjsgc (fvoduonjþe bf prcnfsc), osç ncgc fd rfsudtobc ijeod bf do jevfstjkonjþe (fvoduonjþe bf prcbuntc). ^f pufbf jbfetjijnordos sjkujfetfs ontjvjbobfs gïs sodtoetfs= - Xfnckjbo bf botcs bf fvoduonjþe rfspfntc bf nobo ftopo. - Fvoduonjþe bf do sjtuonjþe poro nobo ftopo. - \doetfogjfetc bf gfbjbos ncrrfntjvos y rfomustf. i.

Ncguejnonjþe bf do jevfstjkonjþe.-  Fs do rfbonnjþe bfd jeicrgf c rfpcrtf bf do jevfstjkonjþe nce ijefs bf bjiusjþe c bjvudkonjþe bf dcs rfsudtobcs y bf dcs prcbuntcs tfrgjeodfs dckrobcs. Fe fsto ftopo `oy quf bjifrfenjor `osto trfs tjpcs bf jeicrgfs pcr ncguejnor= jeicrgf obgjejstrotjvc, ue jeicrgf onobêgjnc-njfetçijnc y ue jeicrgf poro bjiusjþe. ^fVe jbfetjijnoe dos sjkujfetfs ontjvjbobfs gïs jgpcrtoetfs= - Fdohcronjþe bfd fsqufgo prfdjgjeor fd jeicrgf ijeod. - Xfbonnjþe bfd jeicrgf ijeod. - \uhdjnonjþe bfd jeicrgf bf jevfstjkonjþe. - Bjiusjþe c bjvudkonjþe o do ncguejbob njfetçijno.

?.>.2. Ejvfdfs fe jevfstjkonjþe Fd ejvfd bf ueo jevfstjkonjþe vjfef bobc pcr fd krobc bf prciuebjbob y odnoenf quf sf prftfebf nce do gjsgo. ^fkýe ^fddtjz, Mo`cbo, Bfutsn` y ctrcs njtobc pcr ^ïen`fz y Xfyfs (8). Ve prchdfgo vjfef o sfr ueo cronjþe c osfvfronjþe jetfrrckotjvo fe do nuod sf prfkueto= ³quê rfdonjþe fxjstf fetrf bcs c gïs vorjohdfs, y nuyo rfspufsto sf husno o trovês bf do jevfstjkonjþe (Afrdjekfr, ?::2). \doetfor fd prchdfgo ec fs sjec oijeor y fstrunturor gïs icrgodgfetf do jbfo bf jevfstjkonjþe, fs prfnjsor do jbfo bf do jevfstjkonjþe schrf ueo rfodjbob sje bfsvjrtuor bjn`o rfodjbob. Ncgprfebf ddfvor o fifntc do jetfenjþe bf rfscdvfr fd prchdfgo ncenfhjbc cpcrtueogfetf. Fs fd posc bf do jbfo od pdoetfogjfetc bfd prchdfgo (^fddtjz ft od, ?:0>

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

   

• •

   „ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

Chsfrvor do sjtuonjþe prchdfgïtjno sje odtfror. Bfhf fxprfsorsf fe icrgo bfsnrjptjvo, fe têrgjecs sfenjddcs, nce fxontjtub fxontjtub y sje oghjkôfbobfs dcs `fn`cs y iontcrfs quf sf chsfrvoe= iontcrfs nosuodfs c quf jenjbfe, fifntcs y prcpjfbobfs. Bfhf sfr onnfsjhdf o ue nufrpc bf ncecnjgjfetcs njfetçijncs fe fd nuod sf jesfrtf. Dcs prchdfgos fetfrogfetf sufdtcs ec sce njfetçijncs. Bfhf fstor bfdjgjtobc, fs bfnjr bfhf prfvffr dcs poscs o sfkujr y tfefr dos ncebjnjcefs bf fxjkfenjo y uejnjbob bf scdunjþe. Ncgprfebf do bftfrgjeonjþe, bfdjgjtonjþe y icrgudonjþe bfd prchdfgo .

8.?.>. Bftfrgjeonjþe, bfdjgjtonjþe y icrgudonjþe bfd prchdfgo \oro fifntcs bf do fdohcronjþe bf ue \rcyfntc bf Jevfstjkonjþe, ueo vfz pdoetfobc fd prchdfgo, fstf bfhf sfr bftfrgjeobc, bfdjgjtobc y icrgudobc. i crgudobc. Do bftfrgjeonjþe ncesjstf fe bfijejr y sfÿodor sus norontfrçstjnos fspfnçijnos bfd prchdfgo irfetf o ctrcs sjgjdorfs. Do bfdjgjtonjþe, ueo vfz bfijejbc fd prchdfgo sf rfqujfrf r fqujfrf ijmor dcs dçgjtfs `osto bcebf sfrï fstubjobc. Z ijeodgfetf do icrgudonjþe bfd prchdfgo, ncesjstf fe feuenjor fd prchdfgo fe icrgo bf jetfrrckoetfs c fe têrgjecs bf prfkuetos.

8.?.>.?. Nrjtfrjcs poro icrgudor fd prchdfgo Fe fd prcnfsc poro icrgudor fd prchdfgo fd jevfstjkobcr bfhf tfefr fe nufeto dcs sjkujfetfs nrjtfrjcs (Afrdjekfr (?::2)= -  Fd prchdfgo bfhf fstor icrgudobc fe icrgo ndoro, nc`frfetf y sje oghjkôfbob, y fe -  -  -  -  -  -  - 

têrgjecs bf prfkuetos= prfkuetos = ³quê fifntcs…3³Fe quê ncebjnjcefs…3³Nþgc rfdonjceo…3,ftn.  Fd prchdfgo bfhf fxprfsor ueo rfdonjþe fetrf bcs c gïs vorjohdfs.

sf

Od icrgudor fd prchdfgo fe su fstrunturo sf bfhf fxprfsor fe têrgjecs sfenjddcs sfenjddcs dos prcpjfbobfs bf dos vorjohdfs (³_uê3), do  pchdonjþe (³_ujêefs3), fd fsponjc (³Bþebf3) y fd tjfgpc (³nuïebc3). Fd pdoetfogjfetc bfhf pcsjhjdjtor do rfodjzonjþe bf ueo ncetrostonjþe nce do rfodjbob.   Fd prchdfgo bfhf tfefr ueo scdunjþe nuyos norontfrçstjnos sfoe prfvjsjhdfs.   Do scdunjþe bfd prchdfgo bfhf ncetrjhujr o od nogpc njfetçijnc c tfnecdþkjnc.  Bfhf fstor fe iuenjþe o dcs jetfrfsfs, ncecnjgjfetcs, fxpfrjfenjos, bjspcsjnjþe bfd jevfstjkobcr. Bfhf sfr vjohdf y iontjhdf fe tjfgpc y rfnurscs.

jevfstjkonjþe sf pufbf icrgudor prchdfgos kfefrodfs y fspfnçijncs.bfhf Bfd prchdfgo kfefrod Fe sf ueo bfsprfebfe dcs prchdfgos fspfnçijncs, fs bfnjr dcs suhprchdfgos fstor fe rfdonjþe bjrfnto od prchdfgo kfefrod. Veo jevfstjkonjþe pufbf tfefr ue prchdfgo kfefrod y vorjcs prchdfgos fspfnçijncs. Jevfstjkonjþe \rchdfgo kfefrod \rchdfgo fspfnçijnc ?

\rchdfgo fs fn fnçi çijn jnc c>

\rchdfgo fs fn fnçi çijn jnc c8

>2

\rchdfgo fs fn fnçi çijn jnc c2

 

\odcgjec  \fÿo  \fÿo  ]fvoddcs  ]fvoddcs  Crjzoec „ 

„ 

Gftcbcdckço bf do jevfstjkonjþe

„ 

Fmfgpdc ?= ^j do bfsnrjpnjþe bfd prchdfgo `onf rfifrfenjo o do Jetfrvfenjþe fbunotjvo poro fd ncetrcd bfd bfekuf fe dcs fetcrecs iogjdjorfs bf ueo ncguejbob bf do sfdvo buroetf goyc bfd 8