Mathematics 11 [11]

Citation preview

11 1 1

1

C

2

1

1 1

1390

6

4 5

3

3

1

1

10

1 1

4 10

5

1

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا هيــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

.

. 1398 :

---------------------------------------------------:

:

: :

:

:

:

:

:

:

[email protected] : ------------------------------------------ ----------

.

. .

.

(

)

. . . . . .

. .

.

. .

3 5 9 17 19 23 27 29 33 37 41 44

n n

2 2

(Gouse)

1

2

sections of Conic .

v

D D

.

v V

v

. D .

D

.

.

(

) .

3

( :

)

:

:

. (Circle) . (Ellipse) .

(Parabola) -

.

(Hyperbola) .

-1 . -2 -3 4

Ellipse

F

F . FF ' 2c

.

: :

F F

.

A A MM FF 3 M ' ( 1, ) 2

| AA' | | MF | , | MF ' |

MF

.

5

MF ' | AA' |

3 M ' ( 1, ) 2

M'

M

. M' F'

.

M' F

.

MF

M F'

: : F F

( 2a ) A' , A

AA' 2a

. M' F

M' F'

2a , M F

M' F

M' F'

MF

M F'

M F'

2a

:

2a

( A'

A)

FF

(Major axis)

(Minor axis) B , B'

A , A' . A A'

AA' 2a

BB '

BB' 2b

. B' B

M MF

. : MF

MF '

2MF

2a

MF 6

a

2a

MF ' :

: a2

b2

c2

c2

a 2 b2 a 2 b2

c

AA BB

.

(O)

. OA OA' a OB OB' b OF

OF ' c

:(Eccentricity) .

e e

0