Lietuvos TSR istorijos bibliografija. 1966-1970

Citation preview

d

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS IR CENTRINĖ BIBLIOTEKA

ONA

ADOMONIENE

LIETUVOS TSR ISTORIJOS BIBLIOGRAFIJA 1966— 1970

VILNIUS

1980

АКАДЕМИЯ НАУК ЛИТОВСКОЙ ССР ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОНА А Д О М О Н Е Н Е

БИБЛИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ЛИТОВСКОЙ ССР 1966— 1970

В И Л Ь Н Ю С — 1980

016 : 9 (474.5)

Redakcinė kolegija: E. Gudavičius, A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius, V. Milius, L. Mulevičius, R. Strazdūnaitė (ats. red.), H. Šadžius, A. Tautavičius Р ед а к ц и о н н а я коллегия: 3. Гудавичюс, А. Ивашкявичюс, Ю. Марцинкявичюс, В. Милюс, Л, Мулявичюс, Р. Страздунайте (отв. ред.), Г. Шаджюс, А. Таутавичюс

А

6— 10—5—003 М681—80 117—79

(6) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrinė biblioteka,

1980 m.

ĮVADAS

Pastaraisiais metais gerokai pagausėjo literatūros, mark­ sistiškai vertinančios lietuvių tautos praeitį, nagrinėjančios problemas, susijusias su aktualiais socializmo kūrimo klausi­ mais. Sis leidinys yra „Lietuvos TSR bibliografijos, 1940— 1965 m.“ tęsinys. Jame įtraukti darbai apima tik vieną penk­ metį (1966—1970 m.). Tai suvestinė, atrankinė bibliografija Lietuvos TSR istorijos, archeologijos, etnografijos ir kitais is­ torijos mokslo pagalbiniais klausimais. Į šią knygą įtraukta Tarybų Sąjungoje išėjusi literatūra, taip pat mūsų istorikų darbų recenzijos bei referatai, pasirodę liaudies demokratinių respublikų spaudoje. Leidinio tematinė struktūra ir sudarymo principai pana­ šūs, kaip ir ankstesnėje knygoje, su nedideliais pakeitimais, atsižvelgiant į recenzentų pageidavimus ir medžiagą (vienur įvesta naujos temos, kitur — kelios sujungtos). Pakeista gana sudėtinga skyrių ir poskyrių numeracija. Bibliografinę rodyklę sudaro 14 pagrindinių skyrių, kurie savo ruožtu dalijami į ma­ žesnius poskyrius. Pirmieji šeši bibliografijoj skyriai apima bendro pobūdžio klausimus: informacinę literatūrą, istoriogra­ fiją. pagalbines istorijos disciplinas, etnografiją, vadovėlius, konferencijų medžiagą ir kt. Leidinyje ypač išsamus „Istoriografijos“ skyrius. Į jį įtraukta literatūra apie marksizmo-leninizmo klasikų pasisa­ kymus Lietuvos istorijos klausimais. Įvestas naujas „Saltinotyros“ poskyris. Mūsų spaudoje apie Z. Aleksą-Angarietį ir V. Mickevičių-Kapsuką daugiausia rašoma kaip apie revoliu­ cinius veikėjus, tačiau, atsižvelgus į jų veikalų svarbą istorio­ grafijoje, jų personalijos leidinyje įtrauktos į poskyrį „Istori­ kai“. Pagalbiniai istorijos mokslai (IV sk.) suskirstyti į atskiras disciplinas. Į šį skyrių sudėta ir statistinė literatūra, apimanti įvairius istorijos laikotarpius. Šeštojo skyriaus literatūra, įvairi savo tematika ir apiman­ ti kelis istorijos laikotarpius, suskirstyta į 4 grupes: L Mo­ nografijos ir straipsniai (knygos ir'atskiri bendro pobūdžio straipsniai); 2. Vadovėliai; 3. Konferencijų medžiaga (prane­ šimai ir tezės); 4. Miestai ir gyvenvietės. 5

Visi kiti bibliografinės rodyklės skyriai išdėstyti chronologine-tematine seka pagal atskirus periodus, pradedant pir­ mykšte bendruomenine santvarka ir baigiant socializmo laiko­ tarpiu. 4i Skyriuose literatūra išdėstyta lietuvių ir rusų abėcėlės se­ ka: iš pradžių knygos, po jų — straipsniai. Vietovės ir perso­ nalijos grupuojamos pagal pavardžių ir geografinių pavadi­ nimų abėcėlę. Šioje bibliografinėje rodyklėje literatūra glausčiau sure­ gistruota, vengta smulkesnės klasifikacijos: neišskirti šalti­ niai, memorialinė literatūra ir atskiri tyrinėjimai. Spaudoje pasirodžiusi eilė bibliografinių ir biobibliografinių rodyklių apie atskirus istorikus ir kultūros veikėjus ’, iš mokslo istori­ jo s 12, kraštotyros3 ir k itų 4 įgalino daryti didesnę atranką, ta ­ čiau pasikartojimų sunku buvo išvengti. Dėl to į „Etnografi­ jos“ skyrių neįtraukti etnografinių anketų lapai, kurie yra 1 Andriulis V. Augustinas Janulaitis. Bibliogr. V., 1972. 61 p.; Bušmienė S. Edvardas Volteris, Bibliogr. V., 1973. 102 p.; Kurliandskienė B. Juo­ zas Žiugžda. Lit. rodyklė. V., 1974. 169 p.; Lebedys J. Mikalojaus Daukšos bibliografija. V., „Vaga“, 1971. 151 p.; Milius V. Antanas Daniliauskas. Lit. rodyklė (1957—1976). V., 1976. 12 p. (op); Adomonienė O. Bronius Vaitkevičius. Lit. rodyklė (1959—1975). V., 1976. 45 p. (op); Mečislovas Jučas. Lit. rodyklė (1955— 1975). V., 1976. 34 p. (op); Regina VolkaitėKulikauskienė. Lit. rodyklė (1943—1976). V., 1976. 33 p. (op); Vacys Mi­ lius. Lit. rodyklė (1950— 1976). V., 1976. 30 p. (op); Leonas Mulevičius. Lit. rodyklė (1957—1976). V., 1977. 15 p. (op); Gineitienė D. Pranciškus Skorina ir Lietuva. Bibliogr. rodyklė. V., 1975. 36 p. (op) 2 Dabulevičienė P. Lietuvių liaudies menas. Bibliogr. rodyklė (1940— 1972). V., 1975. 160 p.; Lietuvos architektūra. Lit. rodyklė (1581— 1970). K., 1974. 273 p. Sudaryt.; J. Čepytė, G. Romanovienė, B. S. Sekmokas, S. Stražinskienė; Česnys G., Povilonis S. Lietuvos antropologijos biblio­ grafija (1470—1970). V., 1974. 236 p.; Iš mokslų istorijos. T. 2. Eitmanavičienė N., Matulaitytė S., Tamulevičienė E. Gamtos mokslų ir technikos istorija Lietuvoje. 1940— 1971 m. literatūra. V., 1973. 207 p. 3 Braukylienė A., Vaičienė B. Klaipėda. Lit. rodyklė. V., 1975. 179 p. Zebrytė J. Pažinkime gimtąjį kraštą. Lit. rodyklė. V., 1974. 278 p. 4 Goldas M., Lagauskienė E. Lietuvos komjaunimo kovų kelias 1919— 1940 m. Bibliogr. rodyklė. V., 1971. 255 p.; Goldas M. Tarybinė armija — Tarybų Lietuvos išvaduotoja. Bibliogr. rodyklė. V., 1976. 395 p.; Jur­ čiukonienė A., Matulaitytė S. Tarybų Lietuvos aukštosios mokyklos. Bib­ liogr. 1940— 1969 m. V., 1971. 418 p.; Aleksandravičienė J. Vilniaus vals­ tybinio pedagoginio instituto leidinių dėstytojų knygų ir straipsnių biblio­ grafija. 1965—1969. V., 1974. 197 p.; Petrauskienė Z., Valentėlienė P. Lietuvos TSR mokslininkų disertacijos. 1945—1968. Bibliogr. V., 1971. 490 p.; Ubeikaitė A. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidinių bibliogra­ fija. 1969. V., 1971. 288 p.; Zaikauskaitė M. Lietuvos TSR Mokslų Aka­ demijos leidinių bibliografija. 1970. V., 1972. 282 p.; Tas pats. 1971. V., 1973. 286 p.; Tas pats. 1972. V., 1974. 231 p.; Zaikauskaitė M., Simulionienė L. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidinių bibliografija. 1973. V., 1976. 252 p. 6

atskirame leidinyje5. Iš laikraščių imta tik istoriografinė li­ teratūra (apie istorikus bei jų veikalų recenzijos), retesnių archyvinių dokumentų publikacijos ir šiaip keletas stambes­ nės apimties straipsnių. [ leidinį įtraukta ir papildoma literatūra, nepatekusi į pir­ mąją knygą. Veikalų recenzijos dedamos visos, neatsižvel­ giant į bibliografinės rodyklės chronologinius rėmus. Bibliografinė rodyklė parengta vadovaujantis ГОСТ 7.169. Aprašant daugiatomius veikalus, pagalbinei literatūrai taikytas sutrumpintas aprašas. Skirtingos tematikos straips­ nių rinkiniams duodamas analizinis aprašas. Vadovėlių turi­ niai neatskleisti. Enciklopedijų turinyje nurodomos tik istori­ kų personalijos. Nenumeruoti knygų iliustracijų ir žemėlapių lapai įskaityti į bendrą paginaciją. Respublikinių laikraščių ir žurnalų pavadinimai (išskyrus „Сов. Литва“ ir „Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbus“, kurių duoda­ mas tik serijos pavadinimas) netrumpinami: „Istorija“, „LKP istorijos klausimai“, „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klau­ simai“, „Ekonomika“, Geografija ir geologija“, „Knygotyra“, „Kūno kultūra“, „Literatūra“, „Menotyra“, „Pedagogika ir psichologija“, „Problemos“, „Statyba ir architektūra“ ir „Tei­ sė“. Sąjunginių periodinių leidinių pavadinimai pateikti pa­ gal LTSR knygų rūmų vartojamas santrumpas. Lietuvių, lat­ vių ir estų kalbų tekstams duodamas laisvas vertimas rusų k.

5 Milius V. Etnografinių anketų 1974. 13 p. (op)

1945—1973 metų bibliografija. V ,

ВВЕДЕНИЕ В последние годы заметно увеличился объем изданий, с марксистско-ленинских позиций оценивающих прошлое литовского народа, а также обсуждающих актуальные про­ блемы строительства социализма. Настоящее издание является продолжением «Библиогра­ фии истории Литовской ССР (1940—1965 гг.)», включающим труды одного пятилетия (1966—1970 гг.). Это сводное, отбо­ рочное библиографическое издание по вопросам истории, археологии, этнографии и другим вспомогательным вопро­ сам исторической науки. В указатель вошла литература, изданная в СССР, а также рецензии и рефераты на труды советских авторов, появившиеся в печати стран Народной демократии. По своей тематической структуре и принципам составле­ ния настоящее издание почти не отличается от предыдущего, с учетом критических замечаний рецензентов и данного ма­ териала (кое-где введены новые темы, а некоторые из них объединены). Упрощена нумерация разделов и подразделов предыдущего издания. Настоящий библиогафический указатель состоит из 14 главных разделов, которые в свою очередь делятся на подразделы. Первые шесть разделов охватывают вопросы общего характера: информационную литературу, историо­ графию, вспомогательные исторические дисциплины, этно­ графию, учебники, материалы конференций и др. Особенно увеличен в издании объем раздела «Историо­ графия». В нем собраны высказывания классиков марксиз­ ма-ленинизма по отдельным вопросам истории Литвы. Вве­ дено новое подразделение «Источниковедение». 3. АлексаАнгаретис и В. Мицкявичюс-Капсукас в советской печати обычно отображаются как революционные деятели, однако, имея ввиду важное место, которое занимают их труды в историографии, на страницах настоящего издания их персо­ налии включены в подразделение «Историки». Вспомогательные исторические науки (IV раздел) разде­ лены на отдельные дисциплины. В этот раздел включена 8

и статистическая литература, охватывающая разные истори­ ческие периоды. Литература шестого раздела, различная по тематике и охватывающая несколько исторических периодов, разделена на 4 группы: 1. Монографии и статьи (книги и отдельные статьи общего характера); 2. Учебники; 3. Материалы кон­ ференций (доклады и тезисы); 4. Города и поселки. Все остальные разделы указателя размещены по хроно­ логическому принципу по отдельным периодам, начиная с первобытно-общинного строя и кончая периодом социа­ лизма. Внутри разделов материал размещен в порядке литовского и русского алфавитов: сначала книги, затем статьи. Мест­ ности и персоналии группируются в алфавитном порядке имен и географических названий. Во избежание чрезмерно развитой классификации мате­ риал в настоящем библиографическом указателе представ­ лен в более сжатом виде, поэтому не выделены в отдель­ ности источники, мемуарная литература и отдельные иссле­ дования. В настоящее время вышло в свет ряд библиографических указателей об отдельных историках и деятелях культуры *, из истории науки, краеведения и др. областей и имеется воз­ можность сделать большой отбор материала, однако повто­ рений трудно было избежать. Поэтому в раздел «Этногра­ фия» не были внесены листы этнографических анкет, со­ ставляющих отдельное издание. Из газет отобран лишь историографический материал (об историках и рецензии на них), публикации редких архивных документов и вообще несколько статей более значительного объема. В указатель вошла и дополнительная литература, не вне­ сенная в первое издание. Рецензии на труды приведены все, невзирая на хронологические рамки настоящего библиогра­ фического указателя. Настоящее издание подготовлено по ГОСТу, изданному 7 января 1969 г. При описании многотомных изданий в отно­ шении вспомогательной литературы применена сокращенная опись. Разным по тематике сборникам статей дается анали­ тическое описание. Содержание учебников не раскрыто. В содержании энциклопедий указаны лишь персоналии исто­ риков. Не пронумерованы листы иллюстраций книг и карт зачислены в общую пагинацию. Названия республиканских газет и журналов (за исключением газеты «Сов. Литва», а также «Научных трудов высших учебных заведений Ли­ товской ССР», с указанием последних лишь названия *

Сноски см. в литовском тексте введения. 9

серии): «Вопросы истории КП Литвы», «История», «Вопро­ сы библиотековедения и библиографии», «География и гео­ логия», «Искусствоведение», «Книговедение», «Литература», «Педагогика и психология», «Право», «Проблемы», «Строи­ тельство и архитектура», «Физическая культура», «Экономи­ ка». Названия всесоюзных периодических изданий даются по принятым Книжной Палатой сокращениям. Перевод тек­ ста с литовского, латышского и эстонского языков на рус­ ский свободен.

I. BIBLIOGRAFINIAI LEIDINIAI БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 1 Adomonienė О., Milius V., Tautavičius A. Lietuvos TSR istorijos bibliografija. 1940—1965. [įvadas O. Adomonienės (liet. ir rusų k.), p. 7—16]. Red. kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. V., 1969 [kn. metr.: 1970]. 710 p. (LTSR MA. Centr. b-ka ir Istorijos in-tas). Dalis teksto rusų k. Библиография истории ЛнтССР. 1940—1965. Текст парал. на рус. яз.

R e с.: Bieiikowski W. — „Studia Historyczne“ (Krakow), 1971, z. 4, p. 618—622. Bibliogr. nuorodos išnašose. Miežinie­ nė A.—„Pergalė“, 1971, Nr 6, p. 171 —172. Ochmanski J.—„Stu­ dia Zrödloznawcze“ (Warszawa—Poznan), 1972, t. 17, p. 258— 259. Raudeliūnas V. Pastabos dėl Lietuvos istorijos bibliogra­ fijos.—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 7, p. 30—32. Unger W.— „Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft“ (Berlin), 1971, H. 1, skilt. 88—89. Wozniak A.— „Etnografia Polska“ (Warszawa), 1971, t. 15, z. 2, p. 311— 312. Parašas: A. W.— В кн.: Черемисмна H. М. Библиогра­ фия истории народов СССР. М„ 1974, с. 5, 17—19. 2. Aleksandravičienė J. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto leidinių, dėstytojų knygų ir straipsnių bibliografija. 1944—1964 m. D. 1—2. V., 1965. 369 p. (Vilniaus valst. ped. in-tas. B-ka. Bibliogr. sk.) (op) Библиография изданий Вильнюсского тута, книг и статей его преподавателей.

гос. педагогического инсти­

3. Goldas M. Leninas ir Lietuva. (Bibliogr. rodyklė). V., 1969. 71 p. (LTSR valst. resp. b-ka). Ленин и Литва.

R e c.: Andriušaitytė J. Indėlis j leninianos bibliografiją.— „Komunistas“, 1970, Nr 9, p. 78—80. Tas pats žurn. rusų k.; V. Leninas Lietuvos kraštotyrinėje bibliografijoje.—„Bibliote­ kų darbas“, 1971, Nr 4, p. 26—28. Dambrauskas E. Lietuviš­ koji leniniana.—„Literatūra ir menas“, 1970, vas. 7, p. 4. Knizikevičienė B. Nauja bibliografija Leninui.—„Raudonoji vėlia­ v a “ (Siaul.), 1970, bal. 17. 4. Kandidatinių disertacijų ir mokslinių straipsnių temati­ ka. [Rev. darbininkų judėjimo ir Lietuvos KP istorija (XIX a.

pabaiga—1965 m .)]. Koordinac. tarybos aprobuota 1965VI 30. V., 1966. 12 p. (Resp. taryba TSKP istorijos moksl. tyri­ nėjimui koordinuoti). S u d a ry t.M . Burokevičius, J. Komodai­ tė, A. Marcelis, K- Surblys, R. Šarmaitis, B. Vaitkevičius, (op) Тематика кандидатских диссертаций и научных статей.

5. Kauno politechnikos instituto dėstytojų knygų ir straips­ nių bibliografija. 1945—1959. K., 1966. 150 p. (Kauno poli­ technikos in-tas). (op) Библиография книг и статей преподавателей Каунасского политех­ нического института 1945— 1959 гг.

6. Kazlauskaitė J. Vilniaus miesto periodinė spauda. Bibliogr. rodyklė. 1759—1917. V., 1969. 167 lap. (Vilniaus valst. V. Kapsuko un-to Moksl. b-kos Bibliogr. sk.) Lit. sąrašas: lap. 162—166. Atsp. era. Периодические издания г. Вильнюса.

7. Knizikevičienė В., Monstvilaitė N. Šiauliai. Bibliogr. ro­ dyklė. V., 1970. 190 p. (LTSR valst. resp. b-ka. Šiaulių vie­ šoji b-ka). Шяуляй.

R e c.: Butkienė I. Kraštotyrinė rodyklė „Šiauliai“.—„Rau­ donoji vėliava“ (Siaul.), 1971, bal. 9. 8. Kriukelienė O., Daunoravičiūtė E., Šiaudinienė K. Tary­ binis Vilnius. Rekomend. literatūros rodyklė. V., LTSR valst. resp. b-ka, 1966. 158 p. (Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus b-ka). Советский Вильнюс.

R e c.: Jurčiukonienė A. Reikalingas leidinys.—„Tarybinis studentas“ (Vilniaus un-tas), 1966, lapkr. 16. 9. Liaudies tradicijos. Rekomend. literatūros rodyklė ir metod. medžiaga. V., 1968. 87 p. (LTSR valst. resp. b-ka). Sudaryt.: B. Plekavičienė, T. Bufienė, A. Kubiliūnas, I. Čepie­ nė, K- Greblikas, A. Jasmontas, R. Petronytė. Народные традиции.

R e c.: Sauka L. Per prasta paukštelė.. .—„Literatūra ir me­ nas“, 1968, rugp. 10, p. 12. 10. Lietuvių literatūros istorija ir tautosaka. Bibliogr. ro­ dyklė— pagr. literatūra. 2-asis leid. V., 1970. 70 p. (Vilniaus valst. V. Kapsuko un-tas. Lietuvių literatūros katedra). Su­ daryt.: P. Česnulevičiūtė, J. Girdzijauskas, J. Lebedys, L. Lisenkaitė, A. Mikalauskas, A. Sprindis, A. Trakymas, D. Sauka. Литовская литература и фольклор.

11. Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. L 1547—1861. Red. kolegija:... A. Ulpis (ats. red.) 12

Ir kt. V., „Mintis“, 1969. 742 p. su iliustr. (LTSR Ministrų Tarybos Valst. spaudos k-tas. LTSR knygų rūmai). Sudaryt.: E. Binkytė, T. Čyžas, D. Gargasaitė, A. Jovaišas, D. Juodelienė, G. Juodpalytė, N. Kišūnienė, A. Rabačiauskaitė, J. Riman­ tas, M. Ročka, J. Tumelis, A. Ulpis. Библиография ЛитССР. Серия А. Книги на лит. яз. T. 1. 1547— 1861.

R e c.: Ancltis V. Kaimiiji aizsteigušies priekša.— Karogs (Riga), 1971, Nr 7, p. 163. „Die Bearbeiter des ersten Bandes der litauischen retrospektiven Nationalbibliographie. . .“.— ,,Zentralblatt für Bibliothekswesen“ (Leipzig), 1972, H. 11, p. 693. Būtėnas J. Feodalizmo epochos knygų registrai.—„Li­ teratūra ir menas“, 1970, birž. 20, p. 13. Jelenska L. Ūspechy litovskych bibliografov.—„Citatel“, (Martin), 1972, č. 7/8, p. 280. Parašas: L. J. Kapitals bibliografijas darbs.—„Karogs“ (Riga), 1970, Nr 8, p. 184. Aut.: M. Gusäre ir kt. Krause F.— „Zentralblatt für Bibliothekswesen“ (Leipzig), 1972, H. 12, p. 745—747. Bibliogr. nuorodos išnašose. Lietuviškos biblio­ grafijos kūrėjai.—„Mokslas ir technika“, 1971, Nr 12, p. 18— 19, su portr. (Resp. premijos laureatai). Raguotienė G. Di­ džiulis įvykis lietuvių kultūroje.—„Kauno tiesa“, 1970, kovo 6. „Studia Zrödloznawcze“ (Warszawa—Poznan), 1972, t. 17, p. 258. Parašas: M. K- Szwejkowska H. Na marginesie narodowej bibliografii retrospektywnej Radzieckiej Litwy.—„Roczniki Biblioteczne“ (Wroclaw), 1973, R. 17, z. 1/2, p. 481—488. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tomonis S. Raktas j kultūros pa­ likimo lobynus.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 4, p. 67. Tomo­ nis S., Lukošiūnas A.—„Knygotyra“, 1972, t. 2, p. 187—189; Pirmasis didžiosios bibliografijos tomas.—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 2, p. 34—35. Unger W.—„Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft“ (Berlin), 1970, H. 10/11, skilt. 1009—1011. Žukas V. Senos lietuviškos knvgos Lenkijos bibliotekose.—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 7, p. '18— 23; Svarbus mokslo veikalas.—„Pergalė“, 1971, Nr 1, p. 160— 165. Жукас В. Ценный библиографический труд.— «Книга». Исследования и материалы, 1973, вып. 26, с. 226—230. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Курляндчикас Ш. Новый библиографический труд.— «Вопросы литературы», 1970, № 10, с. 243. Лиров В. Капитальный труд.— «Сов. Литва», 1970, 18 июня. Мишкин Б. Энциклопедия литовской книги.— «Сов. культура», 1969, 20 февр. Ретроспективная националь­ ная библиография Литвы.— «Информ. бюл. секретариата правл. Союза писателей СССР», 1970, Кя 7/8, с. 50. Тысяча триста названий.— «Дружба народов», 1970, Кя 10, с. 285. 12. Merekševičienė R. Mokyklų mokslinio tyrimo instituto leidinių, mokslinių bendradarbių knygų ir straipsnių bibliogra­ 13

fija. V., 1968. 151 p. (LTSR švietimo m-ja. Mokyklų moksl. tyrimo in-tas). (op) Библиография изданий Научно-исследовательского института школ, книг н статей его сотрудников.

13. Mertinienė E. Vaitkevičius Bronius. Bibliografija. (1958—1969). V., 1970. 32 p. (Partijos istorijos in-tas prie LKP CK), (op) Вайткявичюс Бронюс. Библиография.

14. Mertinienė E., Ulpis A., Vidmantas E. V. Lenino raštai lietuvių kalba. 1914—1969. Bibliografija. V., „Mintis“, 1970. 336 p. su iliustr. (Partijos istorijos in-tas prie LKP CK). Сочинения В. И. Ленина на литовском языке. 1914— 1969. Библио­ графия.

R e c.: Misevičius J. V. Lenino veikalų bibliografija.—„Ko­ munistas“, 1970, Nr 9, p. 75—78. Tas pats žurn. rusų k. Зверев P. Я. Произведения В. И. Ленина на литовском язы­ ке.— «Сов. библиография», 1970, № 6, с. 53—56. Ульпис А. Издание произведений В. И. Ленина в Литве, их библио­ графия.— «Сов. библиография», 1970, № 3, с. 3—10. 15. Naujokaitis P. Pedagogika ir metodika. 1940—1965. Bibliografija. K„ „Šviesa“, 1968. 390 p. Pavardžių rodyklė: p. 362—386. Педагогика и методика.

16. Pagirienė L. Lietuvos TSR archeologija. (1940—1967). Bibliogr. rodyklė, [Įžanga (liet. k., santr. rusų ir anglų k.), p. 5—14, ir dalis bibliogr. medžiagos A. Tautavičiaus], V., 1970. 259 p. (LTSR valst. resp. b-ka). Археология ЛитССР. Предисл. на рус. и англ. яз.

R e c.; Michelbertas M. Praeities tyrinėtojams.—„Tarybinis mokytojas“, 1971, sausio 29. 17. Stanevičienė E. Tarybinė lietuvių literatūra ir kritika. 1961—1965. Bibliogr. rodyklė. V., „Vaga“, 1967. 334 p. (LTSR MA. Lietuvių kalbos ir literatūros in-tas). Советское литовское литературоведение и критика. 1961—1965.

18. Ubeikaitė A. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidinių bibliografija. 1965. V„ 1967. 240 p. (LTSR MA. Centr. b-ka). Dalis teksto rusų k. Библиография изданий АН ЛитССР. 1965. Текст парал. на рус. яз.

19. Ubeikaitė A. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidinių bibliografija. 1966. Red. kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.) ir kt. V., 1968. 292 p. (LTSR MA. Centr. b-ka). Dalis teksto rusų k. Библиография изданий АН ЛитССР. 1966. Текст парал. на рус. яз. 14

20. Ubeikaitė A. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidinių bibliografija. 1967. Red. kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.) ir kt. V., 1969. 262 p. (LTSR MA. Centr. b-ka). Библиография изданий АН Литовской ССР. Парал. текст на рус. яз.

21. Ubeikaitė А. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidinių bibliografija. 1968. Red. kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.) ir kt. V., 1970. 254 p. (LTSR MA. Centr. b-ka). Dalis teksto rusų k. Библиография изданий АН ЛнтССР. 1968. Текст парал. на рус. яз.

22. Васілеуская М. А. Беларуская ССР у друку сацыялістычных краін. 1946—1965. Бібліяграфичны наказнік. Ч. 1. Літаратура еурапейскіх сацыялістычных краін за 1956— 1965 гг. Мінск, 1966. 189 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. I. Леніна. Книжная палата БССР), (оп) 23. Васілеуская М. А. Беларуская ССР у друку сацыялі­ стычных краін. 1946—1965. Ч. 2. Літаратура еурапейскіх са­ цыялістычных краін за 1946—1955 гг. і дапауненні да 1956— 1965 гг. Мінск, 1968. 207 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. I. Леніна. Книжная палата БССР), (оп) 24. Великий подвиг. Реком. указ, литературы о Великой Отеч. войне Сов. Союза. [Имеются аннот. книг литов, авто­ ров и др. авторов о Литве]. М., «Книга», 1970. 216 с. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина). Сост.: Л. Г. Голованова и др. 25. Крайнева Н. Я., Пронина П. В. Труды Института истории Академии наук СССР. 1936—1965 гг. Библиография. В 4-х вып. Вып. 1—4. М., 1968. (АН СССР. Ин-т истории). Вып. 1. 1936—1954 гг. 280 с. Вып. 2. 1955—1960 гг. 291 с. Вып. 3. 1961 —1965 гг. 340 с. Вып. 4. Указатели. 347 с. 26. Крайнева Н. Я., Пронина П. В. Труды Института истории Академии наук СССР. Библиография 1966—1968 гг. М., 1969. 342 с. (АН СССР. Ин-т истории). 27. Крэканэ М. Г., Сакольчык А. А. Бібліяграфія па гісторыі Беларуси Феадалізм і капиталізм. Мінск, 1969. 438 с. (Ін-т гісторыі АН БССР. Дзярж. б-ка БССР імя У. I. Леніна. Фундам. б-ка імя Я. Коласа АН БССР), (оп) P е ц.: Власенко Н., Мачуленко А. Истоки дружбы.— Сов. Белоруссия, 1972, 15 дек. Коханоускі Г. Спадарожнік у гісторыю Беларусі.— «Полымя» (Мінск), 1970, № 9, с. 240— 243. Ochmanski J. — „Studia Žrodloznawcze“ (Warszawa— Poznan), 1972, t. 17, p. 259. Parašas: J. O. 15

28. Мільчына P. I., Каваленка А. Гісторыя Камуністычнай партыі Беларусі. Мінск, 1968. 173 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. I. Леніна). 29. Публикации преподавателей Латвийского государст­ венного университета им. П. Стучки. (1945—1965). Библио­ графия. T, 1. Рига, «Звайгзне», 1969. 315 с. (Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. Науч. б-ка). Сост.: Л. А. Болгарина и др. 30. Рачек С. Г. Библиография трудов сотрудников учреж­ дений Академии наук БССР 1964— 1965 гг. Минск, 1967. 334 с. (АН БССР. Фундам. б-ка им. Я- Коласа). (оп) 31. Советская археологическая литература. Библиогра­ фия. 1958—1962. [Раздел «Научные учреждения и музеи Прибалтики», с. 26, и литература по археологии Литвы в разных местах книги]. Л., «Наука», 1969. 415 с. (АН СССР. Б-ка АН СССР. Ин-т истории). Сост.: T. Н. Заднепровская и др. 32. Bielinis А., Ivaškevičius А. Trumpa Lietuvos TSR Mokslų Akademijos leidinių bibliografija.— Kn.: Lietuvos TSR Mokslų Akademija. XXV. V., 1967, p. 433—463. Краткая библиогр. изданий АН ЛитССР.

33. Dundulis В. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbuose paskelbtų straipsnių istorijos klausimais bibliogra­ fija (1944—1969 m.).—„Istorija“, 1970, t. 11, p. 263—274. Библиография статей по историческим вопросам, опубликованных в научных трудах высших школ ЛитССР. (1944— 1969).

34. Girdžius V., Skrodenis S. Literatūra apie Eržvilką.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 250—257. Литература об Эржвилкасе.

35. Grinevičius H., Vajėga J. Raudondvario bibliografija.— Kn.: Raudondvaris. K„ 1969, p. 190—199. Библиография Раудондвариса.

36. Kasperavičius J. Lietuvos muziejininkystės tarybinė bibliografija 1940—1965 m.—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 122—135. Советская библиография литовского музееведения в 1940—1965 гг.

37. Lebedys J. Simono Stanevičiaus bibliografija. — Kn.: Stanevičius S. Raštai. V., 1967, p. 513—545. Библиография Симонаса Станявичюса.

38. Milius V. Etnografinių anketų 1963—1969 m. bibliogra­ fija.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 351—355. Библиография этнографических анкет 1963— 1969 гг. 16

39. Milius V. Lietuvių agrarinės etnografijos bibliografi­ ja.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 142—144. Библиография литовской аграрной этнографии.

40. Naujokaitis P. Disertacijos.—„Pedagogika ir psicholo­ gija“, 1969, t. 10, p. 139—144. Santr. rusų ir anglų k. Диссертации. Резюме на рус. и англ. яз.

41. Petrauskienė V. Rusų rankraštinė knyga Lietuvos bib­ liotekose.—„Bibliotekininkystė ir bibliografija“. Rusų knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva, 1966, t. 3, p. 37—66, su faks. Santr. rusų ir anglų k. Русская рукописная книга в библиотеках Литвы. Резюме на рус. и англ. яз.

42. Petrauskienė V. Trumpa mokslo raidos Lietuvoje bib­ liografija.— Kn.: Matulis J., Petrauskas V. Mokslas Tarybų Lietuvoje. V., 1970, p. 126—142. Краткая библиография развития науки в Литве.

43. Pšibilskis V. Prof. P. Pakarklio spausdintų darbų bib­ liografija.—„Teisė“, 1969, t. 8, p. 173—182. Библиография печатных работ проф. П. Пакарклиса.

44. Skrodenis S. Užgavėnių papročiai ir tautosaka.— Kn.: Liaudies kūryba. V., 1969, p. 343—354. Фольклор и обычаи масленицы.

45. Tautavičius A. Petro Tarasenkos kraštotyrinio pobūdžio darbų bibliografija.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 235—241. Краеведческая библиография П. Тарасенки.

46. Каменецкая Р. В. Новая литература по народам При­ балтики. [Библиогр. указатель].— «Сов. этнография, 1967, № 6, с. 154—155. *

* *

47. Голенченко Г. Я. Библиографический список белорус­ ских старопечатных изданий XVI—XVIII вв. Минск, изд. Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина, 1961. 127 с. (оп) 48. Дмитриева Р. П. Библиография русского летописа­ ния. М.—Л., 1962. 354 с. (АН СССР. Ин-т русской лит.) 49. История СССР. Указатель советской литературы за 1917—1952 гг. Отв. ред. К. Р. Симон. Т. 1—3. М., Изд-во АН СССР, 1956—1958. 50. Калоева И. А. Советское славяноведение. Литература о зарубежных славянских странах на русском языке. 1918— 1960. Отв. ред. Е. М. Кан. М., Изд-во АН СССР. 1963. 402 с. (Фундам. б-ка обществ, наук АН СССР) 2—132

17'

51. Калоева И. А., Николаевский М. А., Пашаева Н. М. Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-ых годов. Библиогр. указатель лит. на рус. яз. Под ред. И. С. Миллера. М., 1962. 202 с. (Ин-т славяноведения АН СССР. Гос. публ. ист. б-ка. Фундам. б-ка обществ, наук АН СССР). 52. Сакольчик А. А. Русская дореволюционная книга о Белоруссии. [1802—1916 гг.] Библиография. [Также о ли­ тературе по истории Литвы и книгах вильн. изданий]. Минск, 1964. 316 с. (Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина. Отд. бело­ рус. лит. и библиогр.) (оп) 53. Ціток У. А., Ігнаценка А. П., Шапчыц Я. I. Псторыя БССР. Тэматычны паказальнік савецкай літаратуры 1945— 1958 гг. Мінск, изд. Гос. ун-т БССР, 1959. ПО с. (Бел. гос. ун-т им. В. И. Ленина. Кафедра истории БССР). 54. Асафова Н. М., Пичета А. П. Библиография трудов В. И. Пичеты [1878—1947].— «Учен. зап. Ин-та славянове­ дения АН СССР», 1949, т. 1, с. 35—54. 56. Прибалтика.— В кн.: Библиография трудов Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 1900—1962. Л., 1967, с. 163—168. II. ENCIKLOPEDIJOS IR ŽODYNAI ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СЛОВАРИ 57. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vyr. red. J. Matulis. T. 1—3. V., „Mintis“, 1966—1971. (LTSR MA). T. 1. A — J. 1966. 761 p. su iliustr., gaid. ir žemei. Bibliogr. str. gale. T. 2. K — P. 1968. 986 p. su iliustr., gaid. ir žemei. Bibliogr. str. gale. T. 3. R — 2. 1971. 983 p. su iliustr., Bibliogr. str. gale. Малая литовская советская энциклопедия. T. 1—3.

R e c.: Dalionis J. „Enciklopedijos“ trečiasis.—„Darbo vė­ liava“ (Lazd.), 1971, gruod. 11. Enciklopedija apie mūsų ra ­ joną.—„Raudonoji vėliava“ (Varėna), 1969, kovo 29. Parašas: J. D. Jagminas B. Vartant „Enciklopedijos“ II tomą.—„Leni­ niečių balsas“ (Taur.), 1969, sausio 9. Jakimavičius V. MLTE apie Molėtus.—„Pirmyn“ (Mok), 1969, sausio 16. Kurkulis B. Enciklopedija apie Lietuvą.—„Kauno tiesa“, 1971, rūgs. 24; „Panevėžio tiesa“, 1971, rūgs. 28. Mėtšk F.—„Rozhlad“ (Budyšin), 1969, Nr 9, p. 354—355. Mikeliūnienė S. Vertingas li­ tuanistinės informacijos šaltiniš.—„Panevėžio tiesa“, 1969, bal. 3. Literatūros klausimai MLTE.—„Komunistas“, 1976, 18

Nr 11, p. 74—77. Aut.: A. Jovaišas, B. Raguotis, J. Stepšys„ J. Zinkus. Tas pats žurn. rusų k. Požarskas M. Mažąją lietu­ viškąją tarybinę enciklopediją išleidus. [Pasikalbėjimas su LTSR valst. spaudos k-to pirmininko pav. M. Požarsku].— „Komunistas“, 1971, Nr 10, p. 49—51. Tas pats žurn. rusų k. Rybelis A. Antrasis enciklopedijos tomas.—„Kultūros barai“, 1969, Nr 1, p. 68. Rimkus V. Enciklopedija kelmiečio akimis.— „Komunistinis žodis“ (Kelmė), 1969, vasario 8. Šarmaitis R., Dobrovolskas J. Istorijos klausimai Mažojoje lietuviškoje ta­ rybinėje enciklopedijoje.—„Komunistas“, 1974, Nr 12, p. 84— 89. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. Unger W.—„Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internatio­ nalen Wissenschaft“ (Berlin), 1967, Nr 11, skilt. 1047. Varnauskas P. Mano pastebėti netikslumai.—„Literatūra ir me­ nas“, 1967, liepos 15. 58. Latvijas PSR maža enciklopedija. Vyr. red. V. Sam­ sons. T. 1—3. Riga, 1967—1970. (Latvijas PSR Zin. Akad.) Малая энциклопедия ЛатвССР.

59. Беларуская савецкая энцыклапедыя. T. 1—2. Мшск,. 1969—1970. (АН БССР. Галоуная рэд. Бел. савецкай энцыклапедьп). 60. Большая советская энциклопедия. Глав. ред. А. М. Про­ хоров. Изд. 3-е. T. 1—3. М„ «Сов. энциклопедия», 1970. 61. Дьякоф В. А. Деятели русского и польского освобо­ дительного движения в царской армии 1856—1865 годов.. (Библиографический словарь). См. 2565. 62. Радянська енциклопед1я icT opii Украши. T. 1—2. Кш'в, АН УРСР, Головна ред. Укр. радянсько! енциклопедп, 1969—1970. (Наукова рада Головно! ред. Укр. радянсько! енциклопедц). 63. Советская историческая энциклопедия. Глав. ред. E. М. Жуков. Т. 9—12. М., «Сов. энциклопедия», 1966—1969. (Науч. совет, изд-ва «Сов. энциклопедия». Отд-ние истории АН СССР. Энциклопедии. Словари. Справочники). 64. Сороколетов Ф. П. История военной лексики в рус­ ском языке. XI—XVII вв. [Имеются сопоставления с лит. яз., лит. воен. терминами и рассматривается язык Лит. Метри­ ки] . Л., «Наука», Ленингр. отд-ние, 1970. 384 с. со схем. (АН СССР. Ин-т рус. яз.) Список лит. в сокращ., с. 373—382. * * *

65. Jablonskis K. Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raš­ tinių kalboje. D. 1. Tekstai. K„ Lietuvos ist. d-ja, 1941. 394 p. 19’

III. ISTORIOGRAFIJA ИСТОРИОГРАФИЯ 1. Lietuvos istorijos klausimai marksizmo-leninizmo klasikų veikaluose Вопросы истории Литвы в произведениях классиков марксизма-ленинизма 66. Leninas V. Raštai. Versta iš 4-jo leid. T. 41. [P. 220 Kalbama ir apie IV Dūmos atstovą M. Yčą]. V., „Mintis“, 1969. 560 p. (Partijos istorijos in-tas prie LKP CK). Сочинения.

67. Дьяков В. А. Маркс, Энгельс и польское освободи­ тельное движение. М., «Наука», 1968. 194 с. с ил. (АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики). 68. Leninas V. Leninas rašo apie Lietuvą. [Ištraukos iš V. Lenino laiškų. V. Bikuličiaus komentarai ir publikacija],— „Švyturys“, 1969, Nr 7, p. 5—7, su faks. Ленин пишет о Литве.

69. Merkys V. Lenino veikalų reikšmė, tyrinėjant Lietuvos pramonės augimą ir proletariato susidarymą XIX amžiaus pabaigoje.— Kn.: Leninizmo pergalė Lietuvoje. V., 1970, p. 53— ■63. Lit. sąrašas: p. 353—354. Значение сочинений В. И. Ленина в исследовании роста промышлен­ ности Литвы и образовании пролетариата в конце XIX в.

70. Žiugžda J. 1968, geg. 5.

Lietuva

К. Markso

raštuose. — „Tiesa“,

Литва в сочинениях К. Маркса.

71. Žiugžda J. Lietuvių tautos istorijos klausimai V. Lenino raštuose.— Kn.: Leninizmo pergalė Lietuvoje. V., 1970, p. 31— 52, su iliustr. Lit. sąrašas: p. 352—353. Вопросы истории литовского народа в сочинениях В. И. Ленина.

72. Жюгжда Ю. Живой интерес к Литве. [К 150-летию со дня рождения К. Маркса].— «Сов. Литва», 1968, 5 мая. Под общ. загл.: Борьба за освобождение пролетариата была главным содержанием жизни и деятельности Маркса. 73. Коваленко Л. А. Висвітлення питань історіі Украіни в працях основоположників марксизму.— «Укр. іст. журн.», 1968, № 4, с. 12—17. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 74. Лушчыцкі L, Іоська М. Фрыдрых Энгельс і рэвалюцыйная Беларусь.— «Полымя» (Мінск), 1970, № И, с. 191— 213. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. :20

75. Поспелов М. Н., Смирнов А. Ф. Карл Маркс о поль­ ском вопросе в европейской политике. (Новые материалы).— «Новая и новейшая история», 1967, № 2, с. 14—28. Библиогр.. ссылки в подстрой, примеч. 2. Šaltinotyra Источниковедение 76. Jučas M. Lietuvos metraščiai. V., „Vaga“, 1968. 197 p. sn iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. Литовские летописи.

R e c.: Jasas R.—„Literatūra ir menas“, 1969, sausio 1, p. 12. Merkys V. įdomi, išsami studija.—„Gimtasis kraštas“, 1968, gruod. 19. 77. Насонов A. H. История русского летописания XI— начала XVIII века. Очерки и исследования. М., «Наука», 1969. 556 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Имен., геогр. и др. указ.: с. 505—554. 78. Рогов А. И. Русско-польские культурные связи в эпо­ ху Возрождения. (Стрыйковский и его Хроника). М., «На­ ука», 1966. 311 с. с портр. (АН СССР. Ин-т славяноведения). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Р е ц .: Белза И. 3. Монография о Стрыйковском.— «Сов. славяноведение», 1967, № 1, с. 84—86. Улашчык М. Кніга пра «Кроніку» Мацея Стрыкоускага.— «Полымя» (Мінск), 1966, № 7, с. 180—181. Radziszewska J. — „Kwartalnik Historyczny“ (Warszawa), 1968, R. 75, Nr 1, p. 149—153. Bibliogr. nuorodos išnašose. Z litewsko-polskich stosunkow kulturalnych. — „Czerwony Sztandar“, 1966, 22 lipca. 79. Чамярыцкі В. А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Мінск, «Навука і тэхніка», 1969. 192 с. со схем. (АН БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Часть текста на старослав. яз. Р е ц .: Коршунау А. Па слядах летапісау.— «Маладосць» (Мінск), 1970, JV° 7, с. 146—148. Прашковіч М. Крыніцы нашай гісторыі.— «Літаратура і мастацтва» (Мінск), 1970, 31 сакавіка (III). Сведкі гісторыі.— «Звязда» (Мінск), 1969, 4 лістапада (XI). Улашчык М. Пра беларуска-літоускія ле­ тапісы.— «Полымя» (Мінск), 1970, № 7, с. 243—245. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 80. Batūra R. Lietuvos metraščių legendarinės dalies ir M. Stryjkovskio „Kronikos“ istoriškumo klausimu. — „LTSR 21

MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 265—283, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. К вопросу об историзме легендарной части летописей Литвы и «Хро­ ники» М. Стрыйковского. Резюме на рус. яз.

81. Bychovco kronika. Jaso komentarai ir publikacija.— „Jaunimo gretos“, 1968, Nr 4, p. 12—13, su iliustr. (Lituanis­ tikos kampelis). Хроника Быховца.

82. Jablonskis K. Jono Goštauto knygelė „Ponas Teisėjaitis arba Pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją“.— Kn.: Goš­ tautas J. Ponas Teisėjaitis arba Pasakojimas apie Lietu­ vą ir Žemaitiją. V., 1967, p. 7—15. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Книжка Ионаса Гоштаутаса о Литве и Жемайтии».

«Господин судья

или повествование

83. Janulaitis A. Pagrindinės žinios apie Teisyną.— Kn.: Kazimiero Teisynas (1468). V., 1967, p. 5—15. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Главные сведения о Судебнике [Казимира].

84. Jasas P. Lietuvos metraščiai.—„Literatūra ir menas“, 1969, sausio 1, p. 12. Литовские летописи.

85. Jučas M. Lietuvos metraštis. — Bibliotekininkystė ir bibliografija. Rusų knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva, 1966, t. 3, p. 97—118, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Литовская летопись. Резюме на рус. и англ. яз.

86. Jučas M. Naujas šaltinis apie Žalgirį.—„Tėvynės bal­ sas“, 1966, Nr 2, sausis. Новый источник о Грюнвальдской битве.

87. Jurginis J. Gabrielės Petkevičaitės publicistika.— Kn.: Petkevičaitė-Bitė G. [Raštai]. T. 4. Pasikalbėjimai. V., 1967, p. 5—28. Публицистика Г. Петкявичайте.

88. Jurginis J. Įvadas.— Kn.: Kazimiero Teisynas (1468). V., 1967, p. 1—4. Введение [Судебник Казимира].

89. Jurginis J. Lietuvos Statutas.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 8, p. 12—13, su faks. Литовский Статут.

90. Kazlauskas B. Chocimo mūšis 1673 metų lapkričio 11 dieną. [Apie Jokūbo Beniečio poemą, skirtą šiam mūšiui]. — „Švyturys“, 1969, Nr 13, p. 18—19, su faks. Хоцимская битва (11 ноября 1673 г.). 22

91. Lazutka S. Pirmojo Lietuvos Statuto Dzialynskio nuo­ rašas.—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 6, p. 21—23; Nr 7, p. 27—29, su faks. Первый Литовский Статут. Копия Дзялынского.

92. Lazutka S., Gudavičius E. Lietuvos Statuto šaltinių klausimu.—„Istorija“, 1970, t. 11, p. 149—177. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Santr. rusų k. К вопросу об источниках I Литовского Статута. Резюме на рус. яз.

93. Liubavskis M. Kas buvo Mykolas Lietuvis, XVI a. vi­ duryje parašęs traktatą „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“.— Km: Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. V., 1966, p. 124—133. Bibliogr. nuorodos išnašose. Кем был Михалон Литвин, написавший в середине XVI в. трактат «О нравах татар, литовцев и москвитян».

94. Pašuta V. Gedimino laiškai kaip istorijos šaltinis.— Km: Gedimino laiškai. V., 1966, p. 7—18. Послания Гедимина как исторический источник.

95. Ragaišienė V. „Lietuvos TSR istorijos šaltinių“ II to­ mas. [Rec. kn.: Tas pats pavad. V., „Mintis“, 1965].—„Komu­ nistas“, 1966, Nr 2, p. 73—75. Tas pats žurn. rusų k. Второй том «Документов и материалов по истории ЛитССР». Рец. То же на рус. яз.

96. Raudeliūnas V. Iškalbingi dokumentai. Rasti seniausie­ ji Pirmojo Lietuvos Statuto tekstai. [1529 m .]— „Gimtasis kraštas“, 1970, gruod. 10, su faks. Красноречивые документы. Найдены старейшие тексты Первого Ли­ товского Статута [1529 г.].

97. Raudeliūnas V. įžymus feodalinės Europos teisynas. (Lietuvos Statuto 400 m. sukakčiai paminėti). — „Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo biuletenis“, 1966, Nr 3, p. 79—86. Bibliogr. nuorodos išnašose. К 400-летию Литовского Статута.

98. Raudeliūnas V. Lietuvos Statutui 400 metų.—„Tiesa“, 1966, kovo 26, su faks. Литовскому Статуту — 400 лет.

99. Raudeliūnas V. Pirmieji Lietuvos Statuto leidiniai (1588—1600).—„Bibliotekininkystė ir bibliografija“. Rusų kny­ gos spausdinimo pradžia ir Lietuva, 1966, t. 3, p. 119—159. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Первые издания Литовского Статута. Резюме на рус. и англ. яз.

100. Raudeliūnas V. Rankraščiai Vilniaus universiteto bibliotekos istorijai [M. Saltykovo-Sčedrino b-koje Leningra23

de, Lenino b-koje Maskvoje ir TSRS MA b-koje Kijeve].— -„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 12, p. 17—18. Рукописи по истории библиотеки Вильнюсского университета.

101. (Ree. str.:] Пашуто В. Т. Послания Гедимина как исторический источник. (В сб.: Исследования по отечествен­ ному источниковедению. М.—Л., 1964).— „Studia Zródloznawcze“ (Warszawa—Poznan), 1967, t. 12, p. 239. Parašas: J. O. 102. Vansevičius S. Lietuvos feodalinės teisės paminklas. (Kazimiero teisynui 500 m.). — „Socialistinė teisė“, 1968, Air 2, p. 44—47. Памятник феодального права в Литве. (Судебник Казимира).

103. Анічэнка У. В. Беларусізмы ва украінскай пісьменнасці XV—XVII стст. [О языке Литовской Метрики].— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1968, № 4, с. 115—123. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 104. Булыка А. Літоускай метрыкай.— «Полымя» (Мінск), 1968, № 2, с. 248—250. Воробьев А. В. Протоколы заседаний Совета народных комиссаров Литовско-Белорусской Советской социалистиче­ ской республики. См. 3283. 105. Герман А. А. Проблемы русско-польских револю­ ционных связей в 60-е годы XIX в. в польской исторической литературе II пол. XIX века.— В кн.: Вопросы историогра­ фии и источниковедения всеобщей истории. Днепропетровск, 1970, с. 29—37. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 106. Гілевіч H. I. Некаторые назвы падаткау у старабеларускай мове. [Также о языке Литовской Метрики] «Сборник науч. работ (Белорус, гос. ун-т им. В. И. Лени­ на)», 1967, вып. 2, с. 165—180. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 107. Гудавичюс Э., Лазутка С. Процесс закрепощения крестьянства Литвы и его отражение в Литовском Статуте 1529 г.— «История СССР», 1970, № 3, с. 79—95. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 108. Дорошенко В. В. Протоколы Рижского торгового су­ да как источник для изучения экономических связей Риги с русскими, белорусскими и литовскими землями в XVII в.— В кн.: Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968, с. 117—145, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 24

109. Дракохруст E. JW. Уваровский список Литовского Статута 1588 года в собрании Государственного историче­ ского музея.— В сб.: Ежегодник Государственного истори­ ческого музея. 1963—1964. М., 1966, с. 117—137, с факс. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. ПО. Ермаловіч M. I. Беларускія летапісы і іх лёс.—• «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», 1970, № 4, с. 32—35, 61, 63. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. и англ. яз. 111. Капыскі 3. Ю. Статуты 1529, 1566 і 1588 гадоу як крыніцы па гісторыі гарадоу Беларусі.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1969, № 3, с. 91—99. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 112. Колычева Е. И. Русская Правда и обычное право о полных холопах XV—XVI вв. [Имеются сопоставления с нормами Литовского Статута 1529 г.] — «Ист. записки», 1970, т. 85, с. 268—306. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 113. Лазоускі У. М. Прававая тэрміналогія у старабеларускай мове. [О языке Литовского Статута и актов Вели­ кого княжества Литовского].— «Сборник научных работ (Бел. гос. ун-т им. В. И. Лепина)», 1967, вып. 2, с. 126— 148. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 114. Лиепинь Д. Э. Коллекция документов „Suetica“ как источник по истории шведско-польской войны (1600—1629).— В кн.: Всесоюзная конференция по истории, экономике, язы­ ку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Ч. 1. Петрозаводск, 1968, с. 142—146. (оп) 115. Лурье Я. С. Холмогорская летопись. [«Книга лето­ писец Киевский и Володимерский и Московский.. . и о род­ стве литовских князей...». О рукописи XVI в., хранящейся в собрании Погодина № 1405 Гос. публ. б-ки им. M. Е. Сал­ тыкова-Щедрина].— «Труды Отдела древнерусской литера­ туры (Ин-т рус. литературы АН СССР)», 1970' т. 25, с. 135— 149, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 116. Меркис В. «Всеподданнейшие» отчеты губернаторов как источник по истории промышленности Литвы.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений Конференции по источнико­ ведческим проблемам истории народов Прибалтики. Рига, 1968, с. 68—70. 117. Мишко Д. Е Перший Литовський статут і його історичне значения.— «Іст. джерела та іх використання» (Кіів), 1969, вип. 4, с. 14—24. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 25

118. Моисеева Г. Н. Литературные и исторические памят­ ники древней Руси в изданиях Н. И. Новикова. [XVIII в. Об издании Н. И. Новиковым Кенигсбергской (Радзивилловской) летописи и др. памятников, относящихся также к истории Литвы].— «Труды Отдела древнерусской литера­ туры (Ин-т рус. литературы АН СССР)», 1970, т. 25, с. 276—293. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 119. Наливайко Д. С. Західноевропейські автори кінца XVI—початку XVII ст. про роль украінських козаків у боротьбі з турецкою агресіею.— «Укр. іст. журн.», 1968, № 5, с. 142—147; № 6, с. 139—147. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 120. Наливайко Д. С. Західноевропейські історнко-літературні джерела про визвольну війну украінського народу 1648—1654 рр.— «Укр. іст. журн.», 1969, № 11, с. 131—136. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 121. Неупокоев В. И. Источники по истории крестьянства государственной деревни Литвы во второй трети XIX в.— В кн.: Источниковедческие проблемы истории народов При­ балтики. Рига, 1970, с. 249—266. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 122. Неупокоев В. И. Источники по истории крестьянства государственной деревни Литвы в первой половине XIX в,— В кн.: Тезисы докладов и ссобшений Конференции по источ­ никоведческим проблемам истории народов Прибалтики. Ри­ га, 1968, с. 39—41. 123. Раудзелюнас В. Видатны помнік юрыдычнай думкі.— «Літаратура і мастацтва» (Мінск), 1966, 7 чэрвеня (VI). 124. Рауделюнас В. Знайдено текст цінного львівського рукопису.— «Вільна Украіна» (Львів), 1970, 20 жовтня (X), с ил. 125. Рогов А. И. Стрыйковский и русская историография первой половины XVIII в.— В ки.. Источники и историогра­ фия славянскою средневековья. Сборник статей и материа­ лов. М., 1967, с. 145—157. R e c.: Kosman М. — „Studia Zrodloznawcze“ (Warszawa— Poznan), 1971, t. 15, p. 263. Parašas: M. K126. Тила А. Прошения и петиции крестьян как источник по вопросам истории культуры Литвы конца XIX—начала XX в.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений Конференции по источниковедческим проблемам истории народов Прибал­ тики. Рига, 1968, с. 76—77. 26

127. Улащик H. Н. «Литовская и Жмойтская кроника» и ее отношение к хроникам Быховца и М. Стрыйковского. [Разбор рукописи, хранящейся в Гос. б-ке им. СалтыковаЩедрина в Ленинграде (F. IV, 372)].— В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 357—365. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 128. Улащик H. Н. Предисловие.— В кн.: Хроника Бы­ ховца. М., 1966, с. 5—30, с ил. и факс. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 129. Флоря Б. Н. «Летописце Быховце».— В кн.: Ис­ точники и историография славянского средневековья. Сбор­ ник статей и материалов. М., 1967, с. 135—144. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. R ee.: Kosman M. — „Studia 2ródloznawcze“ (Warszawa— Poznan), 1971, t. 15, p. 262. Parašas: M. K130. Фоменкова B. M. Оскар Авейде как историк поль­ ского восстания 1863 года. (Постановка вопроса).— В кн.: Сов. славяноведение. Материалы IV конференции историковславистов. Минск, 1969, с. 351—356131. Хорошкевич А. Л. Жалованные грамоты Литовской Метрики конца XV века и их распространение.— В сб.: Ис­ точниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. Рига, 1970, с. 47—74. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. R ee.: Kosman M. — „Archeion“ (Warszawa), 1972, t. 57, p. 240—241. Neuman M. — „Studia 2rodloznawcze“ (Warsza­ w a—Poznan), 1972, t. 17, p. 246—247. Russocki S. — „Czasopismo Prawno-Historyczne“ (Poznan), 1972, t. 24, z. 2, p. 267. 132. Хорошкевич А. Л. Литовская Метрика как источник по истории Прибалтики и некоторые особенности методики ее изучения.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений Конфе­ ренции по источниковедческим проблемам истории народов Прибалтики. Рига, 1968, с. 56—58. 133. Чамарыцкі В. А. Беларускія летапіеныя зводы і ix рэдакцыі.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1967, № 1, с. 86—94. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резю­ ме на рус. яз. 134. Ючас М. Инвентари имений Литвы XVII—XVIII вв.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений Конференции по источ­ никоведческим проблемам истории народов Прибалтики. Ри­ га, 1968, с. 41—43. 135. Ючас М. Советские публикации источников по исто­ рии Литовской ССР.— В кн.: Источниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. Рига, 1970, с. 389—400. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 27

*

*

* 136. Рогов А. И. Древнерусские переводы «Хроники» Стрыйковского.— В кн.: Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963, с. 206—214. 3. Istorijos mokslas Исторические науки 137. Абецадарскі Л. У святле неабвержных фактау. [От­ вет бурж. националистам на фальсификацию истории Вели­ кого княжества Литовского]. Мінск, 1969. 112 с. (Б-чка газ. «Голас Радзімы). Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. Р е ц .: Блатун С. Мовай неабвержных фактау.— «Літаратура і мастацтва (Мінск), 1969, 26 жніуня (VIII). Хазянін А. Супроць фальсіфікатароу гісторыі.— «Полымя» (Мінск), 1970, № 2, c. 241—242. 138. Бирон А. К., Дорошенко В. В. Советская историо­ графия Латвии. Рига, «Зинатне», 1970. 500 с. (АН ЛатвССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. Имен, указ.: с. 487—495. Р е ц .: Неупокоев В. И.— «Вопросы истории», 1970, № 11, с. 152—154. Gaigalaitė А. „Lietuvos istorijos metraštis“. 1971 m. 1971, p. 116—122. 139. Достижения исторической науки в БССР за 50 лет. (1919—1969 гг.) (Краткий очерк). Минск, «Наука и техни­ ка», 1970. 96 с. (АН БССР. Ин-т истории). Авт. разделов: В. Д. Будько, E. М. Карпачев, 3. Ю. Копысский, И. С. Крав­ ченко, И. М. Марченко, А. Г. Митрофанов, Ф. М. Негай, Г. В. Штыхов. 140. Жюгжда Ю. И., Гайгалайте А. Ю. Советская исто­ риография Литвы. В., 1966. 132 с. (Ин-т истории АН ЛитССР). Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. (оп) Отпеч. «Очерки истории историк, науки в СССР». М., 1968, с. 121— 252. (Науч. Совет по истории историк, науки при отд-нии истории АН СССР. Ин-т истории АН СССР. Ин-т истории АН ЛитССР). (оп) 141. Межинене А. Библиографические источники по исто­ рии Литвы. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1969. 19 с. (Вильн. гор. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 7 назв. 142. Славянская историография. Сборник статей. М., Изд. Моек, ун-та, 1966. 284 с. (Моек. гос. ун-т им. М. В. Ломо28

Носова. Ист. фак. Кафедра истории южных и западных сла­ вян). Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 143. Тезисы докладов и сообщений Конференции по ис­ точниковедческим проблемам истории народов Прибалтики. [Рига. 1968 г.] Рига, «Зинатне», 1968. 116 с. (АН ЛатвССР. Ин-т истории). 144. Aničas J. Kai kurių klerikalinių-nacionalistinių kon­ cepcijų apie tarybinį lietuvių jaunimą kritika.— Kn.: Buržua­ zinė propaganda: taikinys jaunimas. V., 1970, p. 145—163. Критика некоторых клерикально-националистических концепций о мо­ лодежи Советской Литвы. Резюме на рус. яз., с. 264—265.

145. Aničas J. Lenininės politikos religijos ir bažnyčios klausimais klastojimas klerikalinėje lietuvių emigrantų lite­ ratūroje.— Kn.: Leninizmas ir dabartis. Moksl. konferencijos medžiaga. V., 1970, p. 136—150. Bibliogr. nuorodos išnašose. Фальсификация ленинской политики по вопросам религии и церкви в литовской эмигрантской клерикальной литературе.

146. Basiulis J. Bibliografija per pirmąjį Tarybų valdžios Lietuvoje dešimtmetį (1940—1950 m.). — „Knygotyra“, 1970, Nr 1, p. 45— 57. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Библиография за годы первого десятилетия восстановления совет­ ской власти в Литве. (1940—1950 гг.) Резюме на рус. и англ. яз.

147. Batūra R. Ar kovojo Lietuva su totoriais-mongolais Batu antpuolio į Europą metu? —„LTSR MA darbai. Serija A , 1966, t. 3, p. 185— 199, su žemei. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k. Воевала ли Литва c татаро-монголами во время нашествия хана Ьатия на Европу? Резюме на рус. яз.

148. Batūra R. Lietuvos kova su Aukso Orda XIV a. III dešimtmetyje (Kijevo problema).—„LTSR MA darbai. Serija , 1968, t. 1, p. 117— 142. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. КиоЛ 1\РЬо а Литвы нротив Золотой Орды в 20-ые гг. XIV в. (Проблема Киева). Резюме на рус. и англ. яз.

іо™ і С': ^ аѵа* P- de.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1970, t. 7, p. 289—291. Batūra R. XIII a. Lietuvos sostinės klausimu.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 1, p. 141 — 165, su žemei. BibUogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. К вопросу о столице Литвы в XIII в. Резюме на рус. яз.

іо п т ^ С'г 0climaiiski J.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), !967, t. 5, p. 361—363. 29

150. Czubinski А. [Рец. на статью:] Фомин В. Т. Про­ иски гитлеровцев в Прибалтике. Захват Клайпеды (в кн.: Фомин В. Т. Агрессия фашистской Германии в Европе 1933—1939 гг. М., 1963).— „Przegląd Zachodni“ (Poznan), 1966, Nr 3, p. 127—132. Bibliogr. nuorodos išnašose. 151. Deruga A. [Rec. kn.:] Masinės žudynės Lietuvoje (1941—1944). D. 1. Dokumentų rinkinys. V., „Mintis“, 1965.— „Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 321—327. Bibliogr. nuorodos išnašose. Рец. на кн.: «Массовые убийства в Литве (1941— 1944)».

152. Dobrovolskas J., Kazlauskas A. Dar vienas Lietuvos istorijos tomas. [Rec. kn.: Lietuvos TSR istorija. T. 3. Nuo 1917 iki 1940 metų. V., „Mintis“, 1965] .—„Tiesa“, 1966, sau­ sio 6. Еще один том истории Литвы. [Рец. кн.]

153. Gaigalaitė A. Buržuazinio laikotarpio Lietuvos istori­ jos idealizavimas lietuvių emigrantinėje spaudoje.— Kn.: Bur­ žuazinė propaganda: taikinys jaunimas. V., 1970, p. 219—231. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 271—272. Идеализация буржуазного периода истории Литвы в литовской эми­ грантской печати. Резюме на рус. яз.

154. Gaigalaitė A. Istorijos mokslo Lietuvoje istoriografijos klausimu.— Kn.: Mokslines-metodinės konferencijos pranešimų medžiaga. Šiauliai, 1968, p. 11—13. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. К вопросу об историографии исторической науки в Литве.

155. Gaigalaitė A. Istoriografinės koncepcijos Lietuvoje.— „Problemos“, 1970, Nr 1, p. 48—55Г Историографические концепции в Литве. Резюме на рус. яз.

156. Genzelis В. Lietuvos XIX a. visuomeninės-filosofinės minties raidos problemos šiuolaikinėje lenkų istoriografijoje.— „Problemos“, 1968, Nr 1, p. 124—130. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Проблемы развития общественно-философской в XIX в. в современной польской историографии.

мысли

в

Литве

157. Germanas V. Buržuazinės-nacionalistinės istoriografi­ jo j kritika respublikos žemės ūkio kolektyvizavimo klausimu.— Kn.: Dėstytojų moksl.-metod. konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-čiui. Pranešimų tezės. Šiauliai, 1967, p. 14—16; Kn.: Mokslinės-metod. konferencijos pranešimų medžiaga. Šiauliai, 1968, p. 9—11. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Критика буржуазно-националистической историографии по вопросу коллективизации сельского хозяйства в республике. 30

158. Germanas V. Buržuazinės-nacionalistinės* istoriografi­ jos kritika žemės ūkio kolektyvizavimo Lietuvoje klausimu.— „LKP istorijos klausimai“, 1969, t. 8, p. 193—210. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Критика буржуазно-националистической историографии по вопросу коллективизации сельского хозяйства в Литве. Резюме на рус. яз.

159. Germanas V. Šiuolaikinės buržuazinės istoriografijos kritika darbininkų klasės ir valstietijos sąjungos klausimu. „LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 175—187. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Критика современной буржуазной историографии по вопросу союза рабочего класса с крестьянством. Резюме на рус. яз.

160. Germanas. V. Tarybinės žemės reformos Lietuvoje fal­ sifikavimas buržuazinėje nacionalistinėje istoriografijoje.— „Istorija“, 1969, t. 10, p. 235—250. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusi] k. Фальсификация буржуазно-националистической историографией со­ ветской земельной реформы в Литве. Резюме на рус. яз.

161. Griškūnaitė E. Lietuvos TSR istorijos socialistinio lai­ kotarpio istoriografija.— Kn.: Medžiaga Lietuvos TSR istorijai dėstyti XI klasėje. V., 1968, p. 14—32. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Историография истории ЛитССР периода социализма.

162. Jaskanis J. [Ree. str.:] Эндзинас A. Производство же­ леза в древние времена на территории Литвы. (В кн.: Ма­ териалы VI конференции по истории науки в Прибалтике. В., 1965).—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 318—319. 163. Jonynas A. Lietuvių tautotyros apžvalga ir bibliogra­ fija. [Ree. str.: Armon W. Badania nad litewską kultūrą w latach 1945—1965. („Etnografia Polska“, 1968, t. 12, p. 452— 490)].— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 312—313. Обзор и библиография этнографии Литвы. [Рец. статьи].

164. Jonynas I. „Fragmentų“ autorius.— Kn.: Mykolas Lie­ tuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. V., 1966, P- 115—123. Bibliogr. nuorodos išnašose. Автор «Фрагментов». [Мнхалон Литвин].

Juonienė S. Lietuvos TSR žemės ūkio kolektyvizacijos isto­ riografijos klausimu. 2r. 4270. 165. Jurčiukonienė A. Aukštųjų mokyklų bibliotekų biblio­ grafiniai leidiniai. [Apžvalga],—„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 7, p. 36—37. Библиографические издания библиотек высших школ. 31

166. Jurginis J. Istorija ir istorikai. [Istorijos mokslo prob­ lemos respublikoje].—„Gimtasis kraštas“, 1959, spalio 16. История и историки. [Проблемы исторической науки в республике].

167. Jurginis J. Kas yra istorija. [Apie mokslo objektą],— „Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 12, p. 9—10. Что такое история?

168. Jurginis J. Talentas ir pažiūros. [Atsiliepimas į S. Bud­ rio str. „Dailės palikimas reikalauja gilesnio įvertinimo“, išsp. „Literatūra ir menas“, 1965, lapkr. 20].—„Literatūra ir menas“, 1966, sausio 22. Таллант и мировоззрение.

169. Kalasauskas A. „Muziejų ir paminklų“ trečiasis. [Ref. leid. „Muziejai ir paminklai“. V., LTSR dailės muziejus, 1968]. —„Kultūros barai“, 1969, Nr 6, p. 65—66. Третий том «Музеев и памятников».

170. Komkaitė V. Vilniaus ir Kauno gubernijų gyvenimas laikraštyje „Vilenskij vestnik“ (1884 m.).— Kn.: XIX studentų moksl. konferencijos pranešimų tezės. Filologija ir istorija. V., 1966, p. 55—56. Жизнь Виленской и Ковенской губерний по страницам газеты «Ви­ ленский вестник» (1884).

171. Lavai P. de. [Rec. str.:] Michelbertas M. Romos im­ perijos įtakos baltų genčių kultūrai klausimu. („LTSR MA darbai. Serija A“, 1965, t. 1).—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ (Warszawa), 1966, Nr 2, p. 411—412. 172. Lazutka S., Kuliešiuvienė A. Kauno įgulos kareivių sukilimas 1920 metais. (Istoriografija ir kai kurie klausimai).— „Istorija“, 1969, t. 10, p. 79—99, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Восстание солдат Каунасского гарнизона в 1920 г. Резюме на рус. яз.

173. Lech M. [Rec. str.:] Похилевич Д. Л. Королевские экономии Литвы и Белоруссии в 70—80 годах XVIII в. (Про­ изводство, население). (В кн.: Ежегодник по аграрной исто­ рии Восточной Европы. 1963 г. В., «Минтис», 1964).— „Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 309. Bibliogr. nuorodos išnašose. 174. Losovskis P. Lietuvos istorijos problemos Lenkijos istorikų darbuose. Laiškas iš Lenkijos.—„Mokslas ir gyveni­ mas“, 1970, Nr 2, p. 24—25. Проблемы истории Литвы в работах польских историков. Письмо из Польши.

175. Lossowski Р. О masowych zbrodniach hitlerowskich па Litwie w latach 1941—1944. [Rec. kn.: Masinės žudynės Lietuvoje (1941—1944). Dokumentų rinkinys. D. 1. V„ „Min­ 32

tis“, 1965].—„Wojskowy Przegląd Historyczny“ (Warszawa), 1966, Nr 3, p. 345—353, su iliustr ir žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. 176. Lossowski P. [Rec. kn.:] „Geležinis vilkas“. V., „Min­ tis“, 1965. (Archyviniai dokumentai. Faktai kaltina. Rink. 7).— „Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 339—345. Bibliogr. nuorodos išnašose; „Studia z Dziejow ZSRR i Europy Srodkowej“ (Warszawa), 1968, t. 4, p. 261—262. Parašas: P. t . 177. Macevičius J. Visuomeninės-filosofinės minties istori­ jos Lietuvoje problemų tyrimas.—„Problemos“, 1968, Nr 1, p. 114—118. Исследование в Литве.

проблем

178. Michelbertas M. „Tiesa“, 1966, geg. 26.

истории

общественно-философской

Lietuvos

archeologija

мысли

šiandien.—

Литовская археология сегодня.

179. Miežinienė A. Istorinės bibliografijos tyrimų Tarybų Sąjungoje apžvalga.—„Bibliotekininkystės ir bibliografijos klau­ simai“, 1967, t. 6, p. 17—31. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Обзор исследований по исторической библиографии в СССР. Резюме на рус. яз.

180. Miežinienė A. Lietuvos TSR istorijos literatūros lei­ dimas 1940—1967 m. (Statist, medžiagos apžvalga).—„Knygotyra“, 1970, Nr 1, p. 59—66. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Издание литературы по истории ЛитССР. 1940—1967 гг. Резюме на Рус. и англ. яз.

181. Miežinienė A. Mokslo tiriamasis darbas bibliotekinin­ kystės ir bibliografijos klausimais.—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 10, p. 19-22 Научно-исследовательская и библиографии.

работа

по вопросам библиотековедения

182. Miežinienė A. Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918— 1919 m. (Istoriografijos bibliogr. šaltiniai).—„Bibliotekų dar­ bas*, 1968, Nr 12, p. 6—8. Lit. sąrašas: p. 8. Социалистическая революция 1918—1919 гг. в Литве.

183. Miežinienė A. Tarybiniai bibliografiniai darbai apie 1863 m. sukilimą Lietuvoje.—„Bibliotekininkystės ir bibliogra­ fijos klausimai“, 1966, t. 5, p. 22—40. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k. Советские библиографические работы по истории восстания 1863 г. в Литве. Резюме на рус. яз. 3— 132

3.3

184. Milius V. Muziejininko žodis. [Ref. leid.: „Muziejai ir paminklai“. V., „Mintis“, 1966].—„Kultūros barai“, 1966, Nr 11, p. 72—73. Слово музееведа. Реф. на изд. «Музеи и памятники».

185. Milius V. Pratarmė. [Apie etnografinius tyrinėjimus Prūsijoje],— Kn.: Lietuvininkai. V., 1970, p. 5—10. Предисловие. [Об этнографических исслед. в Пруссии].

186. Milius V. Užsienyje apie mūsų tautotyrą. [Ref. str.: Armon W. Badania nad litewską kultūrą ludową w latach 1945—1965. („Etnografia Polska“, 1968, t. 12, p. 452—490)]. —„Gimtasis kraštas“, 1968, lapkr. 7. За границей о нашей этнографии.

187. Mulevičius L. Knyga apie Zervynų kaimą. [Rec. kn.: Zervynos. V., LTSR kraštotyros d-ja, 1964.] — „Muziejai ir pa­ minklai“, 1966, p. 52—53. Книга о деревне Зярвинос.

Pokropek M. [Rec. kn. ir str.:] Zr. 1379—1385. 188. Raudeliūnas V. [Rec. kn.:] История исторической на­ уки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. М., «Наука», 1965.—„Knygotyra“, 1970, Nr 1, p. 136—141. Bibliogr. nuorodos išnašose. 189. Rumjantsev A. Uhiskonnateaduste arendamise aktuaalsed ūles-anded NLKP Keskkomitee otsuse „Abinoudest ūhiskonnateaduste edasiarendamiseks ja nende osa suurendamiseks kommunistlikus ūlesehitustoos“ valguses.—„Rahva Haal“ {Tallinn), 1969, 16 mai; „Noorte H aal“ (Tallinn), 1969, 15mai. Актуальные задачи в развитии общественных наук.

190. Spečiūnas V. Buržuazinių istorikų darbai feodalinio laikotarpio valstietijos temomis.— Kn.: XIX studentų moksl. konferencijos pranešimų tezės. Filosofija ir istorija. V., 1966, p. 58—59. Работы буржуазных историков на темы крестьянства в период фео­ дализма.

191. Stražas A. Hamburgo karo tikslai ir jo ekspansija j Pabaltijį 1914—1918 m.—„Oberosto žemės“ istorijos klausimai žinomojo Hamburgo istoriko [Frico Fišerio] veikaluose. — „Istorija“, t. 10, 1969, p. 113—124, 251—259. Bibliogr. nuoro: dos išnašose.. Santr. rusų k. Военные цели Гамбурга и его экспансия в Прибалтику в 1914— 1918 гг. Резюме на рус. яз.

192. Stražas A. Pastabos apie kai kurias imperialistinio „Ostforšungo“ kryptis.—„Istorija“, 1966, t. 8, p. 17—25. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Замечания о некоторых направлениях в империалистическом «Остфоршунге». Резюме на рус. яз. 34

Surblys K. Tarybų Lietuvos darbininkų klasės istoriogra­ fija. Zr. 4202. 193. Šadžius H. Jubiliejinis „LKP istorijos klausimų tomas. [Rec. žurn.: „LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7].—„Komu­ nistas“, 1969, Nr 2, p. 67—71. Tas pats žurn. rusų k. Юбилейный том «Вопросов истории КП Литвы». То же на рус. яз.

194. Šadžius H. Lietuvos darbo žmonių kovos už Tarybų valdžios įkūrimą 1918—1919 m. klausimu buržuazinėje nacio­ nalistinėje istoriografijoje.— Kn.: Visuomeninių mokslų ir isto­ rijos katedrų moksl.-metod. konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-mečiui, medžiaga. V., 1967, p. 18—19. Буржуазная националистическая историография о борьбе литовского народа за установление Советской власти в 1918— 1919 гг.

Šadžius H. Lietuvos istorijos tarybinio laikotarpio perio­ dizacijos klausimu. Zr. 4203. 195. Šarpinskaitė L. Lietuvos visuomenės gyvenimo atspin­ džiai laikraštyje „Vilenskij vestnik“ (1864 m.).— Kn.: XIX stu­ dentų moksl. konferencijos pranešimų tezės. Filosofija ir isto­ rija. V., 1966, p. 56—57. Отражение общественной жизни Литвы в газете «Виленский вест­ ник» (1864).

196. Šidlauskas A. Istorija XVIII a. Lietuvos jėzuitų mo­ kyklose.— Kn.: Kultūrų kryžkelėje. V., 1970, p. 173—209. Bibliogr. nuorodos išnašose. История в иезуитских школах Литвы в XVIII в.

197. Tautavičius A. Įvadas. [Istorinė kapinynų tyrinėjimo Lietuvoje apžvalga],— Kn.: Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapinynai. V., 1968, p. 5—11. Bibliogr. nuorodos išnašose. Введение. [Исторический обзор нсслед. могильников Литвы].

198. Vaitkevičius В. Vertingi memuarai. [Rec. kn.: Gaška f- Kovų augintiniai. V., „Vaga“, 1965].—„Pergalė“, 1966, Nr 5, p. 167—170. Ценные мемуары.

[Рец.

на кн.: И. Ташка. Выросшие в борьбе].

199. Varakauskas R. Lietuvos kovų su Livonijos ordinu XIII a. tyrinėjimų klausimu.—„Istorija“, 1967 [leid.: 1968], t. 9. p. 145— 159. Bibliogr nuorodos išnašose. Santr. rusų k. По вопросу исследования борьбы литовцев с Ливонским орденом в X III в. Резюме на рус. яз.

Vėbra R. Lietuvių nacionalinio judėjimo periodizacijos klausimu. Zr. 2690. 200. Vėbra R. Lietuvių tarybinė istoriografija lietuvių na­ cionalinio judėjimo XIX a. klausimu.— Kn.: Respublikos aukš­ 35

tųjų mokyklų istorikų moksl. konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos penkiasdešimtmečiui paminėti (1967 V 15—17), pranešimų tezės. V., 1967, p. 23—24. Историография Советской Литвы по вопросу литовского националь­ ного движения в XIX в.

201. Vidmantas E. Lietuvių bibliografija ir kraštotyra. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 247—249. Литовская библиография и краеведение.

202. Zinkus J. Istorija vakar, šiandien, rytoj. [Apie taryb. Lietuvos istorijos mokslą].—„Komunistas“, 1968, Nr 10, p. 74— 80. Lit. sąrašas: 12 pavad. Tas pats žurn. rusų k. История вчера, сегодня, завтра. То же на рус. яз.

Žiugžda J. Apie vieną nacionalinį klastojimą. Zr. 3914. 203. Žukas V. K. Dransutavičiaus spausdinti darbai ir rank­ raščiai. [Liet. kultūros veikėjas. 1850—1905].—„Bibliotekinin­ kystės ir bibliografijos klausimai“, 1967, t. 6, p. 75—92. Santr. rusų k. Bibliogr. nuorodos išnašose. Печатные труды и рукописи К. Дрансутавичюса. Резюме на рус. яз.

204. Žukas V. Lietuviškieji literatūros bibliografijos šalti­ niai. [Yra medžiagos apie M. Valančių ir S. Matulaitį]. — „Bibliotekų darbas“, 1967, Nr 2, p. 37—38; Nr 6, p. 28—30. Литовские источники библиографии литературы.

205. Žukas V. Lietuvių bibliografijos darbai Lenkijoje.— „Bibliotekų darbas“, 1969, Nr 3, p. 33—34. Lit. sąrašas: 8 pa­ vad. Литовские библиографические работы в Польше.

206. Žukas V. Lietuvių rekomendacinė bibliografija 1917— 1940 m.—„Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1968 [leid.: 1969], t. 7, p. 101 —121. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Литовская рекомендательная библиография в 1917— 1940 гг. Резюме на рус. яз.

207. Žukas V. Lietuvių spaudos einamoji ir prekybinė bib­ liografija iki 1964 m.—„Bibliotekininkystė ir bibliografija“, 1966, t. 5, p. 93—107. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų k. Текущая и книготорговая библиография литовской печати до 1964 г. Резюме на рус. яз.

208. Žukas V. Spaudos draudimo metų leidinių bibliogra­ fijos.—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 12, p. 20—24. Bibliogr. nuorodos išnašose. Библиографии изданий времен запрещения литовской печати.

209. Алексеев Л. В. Белорусская археология и истори­ ческое краеведение во второй половине XIX—начале XX в. 36

[Также о Вильнюсе, как одном из центров бел. археол. на­ уки].— «Сов. археология», 1968, № 3, с. 85—100, с портр. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 210. Алексеев Л. В. Очерк истории белорусской дорево­ люционной археологии и исторического краеведения до 60-х годов XIX в. [Также о Белоруссии времен Великого княже­ ства Литовского и исследованиях археологов Литвы].— «Сов. археология», 1967, № 4, с. 146—163, с портр. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. R ee.: Abramowicz А. — „Archeologia Polski“ (Warszawa). 1969, t. 14, z. 2, p. 517—519. 211. Вишняускайте А. 30 лет литовской советской этно­ графии.— В кн.: Прибалтийским советским республикам три­ дцать лет. В., 1970, с. 89—94. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 212. Гайгалайте А. Социалистическая революция в Литве в освещении советских историков. [Рига, 1967 г.] — В кн.: Тезисы докладов и сообщений Конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Рига, 1967, с. 8—10. 213. Гензелис Б. [Рец. на кн.:] Ochmaiiski J. Litewski rudi narodowo-kulturalny w XIX wieku. Bialystok, 1965.—«Вопросы истории», 1966, № 11, с. 190—192. 214. Греков И. Б. История Польши XV—XVIII вв. в тру­ дах советских историков.— В кн.: Материалы научной кон­ ференции польских и советских историков по проблемам историографии. М., 1969, с. 48—101. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. (оп) 215. Гришкунайте Э. Литовская советская историография периода капитализма (1861 —1917 гг).— В кн.: Прибалтий­ ским советским республикам тридцать лет. В., 1970, с. 74— 78. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 216. Гроссман Ю. М., Инкин В. Ф. Отечественная история эпохи феодализма в литературе 1968 г. [Также о работах по истории Литвы].— «История СССР», 1970, № 5, с. 137— 155. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 217. Ефременко А. Советская историография об аграрных преобразованиях 1940—1941 гг. и начале социалистического строительства в литовской деревне.— В кн.: Прибалтийским советским республикам тридцать лет. В., 1970, с. 56—60. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 37

218. Жостаутайте П. Литовская советская историография культурной революции в Литве.— В кн.: Прибалтийским со­ ветским республикам тридцать лет. В., 1970, с. 61—64. 219. Жюгжда Ю., Шаджюс Г. Литовская эмигрантская историография об установлении Советской власти в Литве в 1918—1919 годах.— «Вопросы истории», 1969, № 2, с. 32— 44. Список лит.: 78 назв. 220. Каминский А. Первые годы польско-русского союза 1704—1709 гг. (В связи с работами В. Конопчиньского и Ю. Фельдмана).— В кн.: Международные отношения в Цент­ ральной и Восточной Европе и их историография. М., 1966, с. 213—223. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 221. Королюк В. Д. «Дранг нах Остен» и историческое развитие народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в период феодализма. (Обзор основной проблема­ тики исследования).— «Сов. славяноведение», 1966, № 4, с. 14—27. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.; В кн.: «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Цент­ ральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. М., 1967, с. 3—22. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 222. Крупников П. Давать отпор фальсификаторам исто­ рии. [По поводу работ западногерм. историков о политике гитлеровцев в Прибалтике].— «Коммунист Сов. Латвии», 1966, № 6, с. 54—61. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. То же на латв. яз. 223. Крупные недостатки одного историко-педагогического исследования. [Рец. на статью: Арискин И. Т. Школа в Лит­ ве в эпоху капитализма (до установления Советской власти в 1918 г.).— (В кн.: Из истории школы Белоруссии и Лит­ вы. М., 1964)].— «Сов. педагогика», 1966, № 5, с. 147—149. Авт.: И. Вайткявичюс, М. Карчяускене, Я. Морките и В. Раяцкас. 224. Куличенко М. И. Решение национального вопроса в СССР в искаженном свете буржуазной историографии. [Рассматриваются и работы истории КД Литвы и ЛитССР].— «Вопросы истории КПСС», 1966, № 1, с. 62—74. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 225. Ларин Г. Д. Документы Великой Отечественной вой­ ны. [Рец. на кн.: Masinės žudynės Lietuvoje (1941 —1944). Do­ kumentų rinkinys. D. 1. V., „Mintis“, 1965].— «Сов. архивы», 1966, № 3, c. 110—113. Библиогр. ссылки в подстроч. при­ меч. 38

226. Ловмяньский X. История народов СССР и польскорусских отношений (до конца XVIII в.) в историографии Народной Польши.— В кн.: Материалы Научной конферен­ ции польских и советских историков по проблемам историо­ графии. М., 1969, с. 1—32. Список лит.: 78 назв. (оп) 227. Миллер И. С. Издано в столетие восстания 1863 го­ да. [Обзор советской и зарубежной литературы].— «Новая и новейшая история», 1966, № 2, с. 116—124. Библиогр. ссыл­ ки в подстрой, примем. 228. Мингалев В. С. [Рец. на кн.:] Masinės žudynės Lietu­ voje (1941 —1944). Dokumentų rinkinys. V., „Mintis“, 1965.— «Сов. архивы», 1966, № 6, c. 108. 229. Пашуто B. T. Профессор Г. Штёкль размышляет об уроках истории.— «Вопросы истории», 1968, № 8, с. 30—48. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Резюме на англ, яз., с. 221. 230. Пашуто В. Т., Ючас М. А. Новый славяно-балтий­ ский ежегодник. [Рец. журн.: „Actą Baltico-Slavica“, Bialystok, 1964, t. 1; 1965, t. 2; 1966, t. 4].— «Сов. славяноведение», 1968, № 1, c. 100—103. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 231. Полоцкая земля накануне перехода к Литве.— В кн.: Алексеев Л. В. Полоцкая земля. М., 1966, с. 282—288. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примем. 232. Рагайшене В. Освещение роста культурно-техниче­ ского уровня трудящихся республики в литовской советской историографии.— В кн.: Прибалтийским советским республи­ кам тридцать лет. В., 1970, с. 65—68. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 233. Ролова А. Д. Послевоенная буржуазная историогра­ фия о роли церкви и религии при завоевании Прибалтики в XIII веке.— «Учен. зап. (Латв. гос. ун-т)», т. 82, Ист. на­ уки, 1967, вып. 5, с. 20—39. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 234. Смирнов А. Ф. Проблемы истории Польши и поль­ ско-русского революционного сотрудничества в новейших трудах советских ученых.— В кн.: Материалы Научной кон­ ференции польских и советских историков по проблемам историографии. М., 1969, с. 162—212. Библиогр. ссылки в подстроч. примем, (оп) 235. Советская историография Белоруссии.— В кн.: Очер­ ки истории исторической науки в СССР. Т. 7. М., 1968. 112 с. 39

Авт.: Е. М. Карпачев, 3. Ю. Копысский, И. С. Кравченко, И. Е. Марченко, (оп) 236. Танты М. История России, польско-русских отноше­ ний 19—20 вв. в историографии Народной Польши.— В кн.: Материалы Научной конференции польских и советских исто­ риков по проблемам историографии. М., 1969, с. 102—143. Список лит.: с. 134—143. (оп) 237. Улащик Н. Н. «Восстание 1863 года. Материалы и документы». [Критич. обзор изданий, вышедших в СССР и Польше].— «Сов. славяноведение», 1966, № 4, с. 70—75. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 238. Шаджюс Г. Изучение истории рабочего класса в прибалтийских республиках.— В сб.: Вопросы историогра­ фии рабочего класса СССР. М., 1970, с. 237—252. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 239. Юрчюконене А., Лиров В. Библиографическая дея­ тельность Научной библиотеки Вильнюсского университета.— 400-летие Научной б-ки Вильн. гос. ун-та.— «Сов. библио­ графия», 1970, № 6, с. 13—23, 68—71. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 240. Юхо Я. Беларусь [и Литва] у новай Польскай энцыклапедыі.— «Полымя» (Мінск), 1968, № 4, с. 177—>80. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 241. Ючас М. Советская литовская историография исто­ рии Литвы феодального периода.— В кн.: Прибалтийским советским республикам тридцать лет. В., 1970, с. 83—84. *

*

*

242. Зайончковский П. А. Советская историография ре­ формы 1861 года.— «Вопросы истории», 1961, № 2, с. 85—104. 243. Лейкина-Свирская В. Р. Новая советская литерату­ ра о восстании 1863 г.— «История СССР», 1965, № 6, с. 136—143. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 244. Литвак Б. Т. Советская историография реформы 19 февраля 1861 года.— «История СССР», 1960, № 6, с. 99—120. 4. Istorijos mokymo metodika Методика изучения истории 245. jaunimo 40

Andriuškevičius A. Istoriniai paminklai ir jų reikšmė auklėjimui. (Medžiaga lektoriui). V., 1967. 15 p.

.

революция

273. Radaitis V. Apie istoriją, tautų draugystę ir jaunimą. [Intern. auklėjimo klausimais].—„Komunistas“, 1968, Nr 10, (P- 43—48. Tas pats žurn. rusų k. Об истории, дружбе народов и молодежи. То же на рус. яз. 43

274. Šadžius H. Kai kurie Tarybų Lietuvos darbininkų kla­ sės istorijos klausimai.— Kn.: Medžiaga Lietuvos TSR isto­ rijai dėstyti XI klasėje. V., 1968, p. 62—75. Bibliogr. nuorodos išnašose. Некоторые вопросы истории рабочего класса Советской Литвы.

275. Tarybinių istorikų uždaviniai komunizmo statyboje.— Kn.: Medžiaga Lietuvos TSR istorijai dėstyti XI klasėje. V., 1968, p. 3—13. Bibliogr. nuorodos išnašose. Задачи советских историков в строительстве коммунизма.

276. Treigienė V. Savarankiški mokinių darbai, mokant vi­ suomenės mokslo.— Kn.: Mokymo ir auklėjimo klausimai. D. 2. V., 1969, p. 92—94. Самостоятельные работы учеников в изучении общественных наук.

277. Tyla A. Į vieną avilį. [Apie resp. kraštotyrininkų veik­ lą].—„Kultūros barai“, 1967, Nr 8, p. 5—6. О деятельности краеведов республики.

278. Visuomeninių mokslų vaidmenį keliant. [Ryšium su TSKP CK nutarimu dėl priemonių dar labiau išvystyti visuomen. mokslus],—„Komunistas“, 1967, Nr 11, p. 62—67. Tas pats žurn. rusų k. Поднимая роль общественных наук. То же на рус. яз.

279. Žiugžda J. Tarybinių istorikų uždaviniai komunizmo statyboje.— Kn.: Medžiaga Lietuvos TSR istorijai dėstyti XI klasėje. V., 1968, p. 3—13. Bibliogr. nuorodos išnašose. Задачи советских историков в строительстве коммунизма.

280. Капрашов А. Законы развития общества раскры­ вать в курсе истории.— В кн.: Mokymo ir auklėjimo klausimai. D. 2. V., 1969, p. 95—97. *

281. Pilkauskas Z. Kai kurie VII klasės mokinių žinių iš Lietuvos TSR istorijos duomenys.— Kn.: Mokyklų moksl. ty­ rimo instituto 1965 m. moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 44—45. Некоторые данные ЛитССР.

о

знаниях

учеников VII

класса

по

истории

282. Pilkauskas Z. Lietuvos TSR istorijos dėstymo bendro lavinimo mokyklose vystymosi bruožai (1940—1965). — Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo klau­ simai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 49—51. Черты развития преподавания истории ЛитССР в школах общего образования. (1940—1965). 44

5. Kongresai, konferencijos, simpoziumai Конгрессы, конференции, симпозиумы 283. Alsupe A. Konference par stradnieku un amatnieku dzives veidą pėtnieclbu.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1968, Nr 1, p. 143—146. Конференция, посвященная проблемам по исследованию быта рабо­ чих и ремесленников.

284. Andriuškevičius A. Architektų ir etnografų konferen­ cija. [Vilnius. 1970 m. geg. 14—15 d.] —„Kultūros barai“, 1970, Nr 7, p. 71. Конференция 1970 г]

архитекторов

и этнографов.

[Вильнюс,

14— 15 мая

285. Balevica L., Kozins M., Liepina D. XI starprepublikaniskais simpozijs Austrumeiropas agraras vėstures jautajumos. [Yra J. Jurginio ir L. Mulevičiaus pranešimų santrau­ kos].—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1970, Nr 8, p. 136— 140. XI межреспубликанский симпозиум по аграрной истории Восточной Европы

286. Balevica L., Strods H., Svarane M. Starptautiska agrarvėsturnieku simpozija X sesija.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1968, Nr 7, p. 142—145. X сессия международного симпозиума по аграрной истории.

287. Burokevičius M. Didysis Spalis ir revoliucinis judė­ jimas Pabaltijyje [1967 m. gruod. 14—15 d. konferencija],— „LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 213—214. Великий Октябрь и революционное движение в Прибалтике.

288. Burokevičius M. Jaunųjų mokslininkų respublikinė konferencija.—„LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 209— 213. Республиканская конференция молодых ученых.

289. Burokevičius M. Lietuvos KP kova prieš buržuazijos diktatūrą, už socializmo sukūrimą respublikoje. [Konferencija, skirta LKP 50-čiui].—„LKP istorijos klausimai“, 1969, t. 8, p. 237—244. Борьба КП Литвы против диктатуры буржуазии, за создание со­ циализма в республике.

290. IX Starprepublikaniskais simpozijs Austrumeiropas agrarvėstures jautajumos. [Taip pat apie M. Jučo, V. Merkio ir L. Mulevičiaus pranešimus].—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1967, Nr 5, p. 146—150. Aut.: A. Birons, M. Kozins, D. Liepiija, H. Strods. IX межреспубликанский симпозиум по аграрной истории Восточной Европы. 45

291. Dičius P. Mokslinė konferencija, skirta aktualiems le­ ninizmo klausimams. [LTSR MA visuom. mokslų sk. konfe­ rencija. 1970 m. kovo 24 d.]—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 2, p. 187—190. Lygiagr. tekstas rusų k. Научная конференция, посвященная актуальным вопросам лениниз­ ма [24 марта 1970 г.]. Текст парал. на рус. яз.

292. Dičius P. Mokslinė konferencija, skirta К- Markso 150 gimimo metinėms pažymėti. [Vilnius, 1968 m. bal. 26 d.] —„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 2, p. 167—169. Ly­ giagr. tekstas rusų k. Научная конференция, посвященная К. Маркса. Текст парал. на рус. яз.

150-летию

со дня рождения

293. Dumpe L., Apals J. Austrumlatvijas arheologijas un etnografijas problėmam veltUa sesija.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1968, Nr 1, p. 137—140. Сессия, посвященная проблемам археологии и этнографии Восточ­ ной Латвии. [Рига. 4—5 мая 1967 г.]

294. Dzintars J. Liela Tėvijas kara jautajumiem veltita zinatniska konference.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1966, Nr 3, p. 140—143. Научная конференция, посвященная вопросам Великой Отечествен­ ной войны.

295. Entuziastų konferencija. [Vilniaus kraštotyrininkų. 1966 m. vas. 24—25 d.]—„Pergalė“, 1966, Nr 4, p. 180—181. Parašas: P. J. Конференция энтузиастов [вильн. краеведов].

296. Gobis V. V. Lenino idėjų įgyvendinimas Tarybų Lie­ tuvoje. [Resp. moksl. konf. Vilnius, 1970 m. vas. 5 d:] —„LKP istorijos klausimai“, 1970, t. 9, p. 110—114. Осуществление ленинских идей в Советской Литве. [Респ. науч. кон­ ференция. Вильнюс, 5 февр. 1970 г.]

297. Jurginis J. Etnografija ir politika. [įspūdžiai iš VIII Tarptaut. antropologų ir etnografų kongreso. Tokijas—Kijotas, 1968 m. rūgs. 3—10 d.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 2, p. 26—29, su iliustr. Этнография и политика. [VIII Междунар. конгресс и этнографов в Токио-Киотто, 3—10 сент. 1968 г.].

антропологов

299. Jurginis J. Istorijos saulėlydis ar atgimimas? [Iš XIII Tarptaut. istorikų kongreso. Maskva. 1970 m. rugp. 16—23 d.] —„Literatūra ir menas“, 1970, rūgs. 5, p. 6. Закат истории или ее возрождение? [XIII Междунар. конгресс исто­ риков. Москва, 16—23 авг. 1970 г.]

R e c.: Budrys D. Kas atsidūrė kryžkelėje: istorijos moks­ las ar istorikai? — „Literatūra ir menas“, 1971, vas. 27, p. 10— 11. 46

300. Jurginis J. Kuo domisi istorikai? [Apie XIII ir anks­ tesnius tarptaut. istorikų kongresus. Su red. prierašu].—„Gim­ tasis kraštas“, 1970, spalio 8. Что интересует историков? [О XIII и более ранних междунар. кон­ грессах историков].

301. Kalasauskas A. Pabaltijo kultūros paminklų apsaugos darbuotojų forumas. [Vilnius. 1969 m. Spalio 13—15 d.] — „Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 77—78, su iliustr. Форум прибалтийских работников по защите памятников культуры.

302. Kancevičius V. Socialistinės revoliucijos 1940 metais Pabaltijyje probleminių klausimų aptarimas. [Apie Tarpresp. sesiją Taline. 1969 m. geg. 14—15 d.] —„LKP istorijos klau­ sim ai“, 1970, t. 9, p. 117—119. Обсуждение проблемных 1940 г. в Прибалтике.

вопросов

социалистической

революции

303. Krastina A., Urtans V. Vissavienibas arheologu un etnografu sesija.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1967, Nr 10, p. 149—152. Всесоюзная сессия археологов и этнографов.

304. Kudirkienė L. Vilniaus kraštotyrininkų ataskaita. —■ Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 226—228. Отчет вильнюсских краеведов.

305. Kulikauskienė R. TSRS MA Archeologijos institutui — 50 metų. [Iš S-ginės atask. archeologų ir etnografų konferen­ cijos. Leningradas. 1969 m. bal. 18—25 d.] —„Pergalė“, 1969, Nr 6, p. 186—187. Институту археологии АН СССР — 50 лет.

306. Liepina D. Akademija Jaųa Zuša 75. dzimšanas dienas atcerei veltita zinatniska konference. — „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1969, Nr 6, p. 134—136. Научная конференция, акад. А. Зутиса.

посвященная

75-летию

со

дня

рождения

307. Ligi H. Ida Euroopa agraarjaloo sūmpoosioni VIII sessioon.—„ENSV Teaduste Akad. Toimetised. Ohiskonnateaduste seeria“, 15 kd., 1966, Nr 2, p. 240—243. VIII сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы.

308. Merkys V. Istorijos mokslo kryžkelėje. [Apie XIII tarptaut. istorikų kongresą. Maskva. 1970 m. rugp. 16—23 d.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 11, p. 15—16. На перекрестке исторической науки. [О XIII Междунар. конгрессе историков. Москва. 16—23 авг. 1970 r.j

Я e c.: Budrys D. Zr. 299. 47

309. Mokslinės konferencijos. —„LKP istorijos klausimai", 1967, t. 6, p. 213—214. Научные конференции.

310. Mokslinės konferencijos, skirtos Tarybų Lietuvos 25-osioms metinėms pažymėti.—„LKP istorijos klausimai“, 1966, t. 5, p. 216—221. Научные

конференции,

посвященные

25-летию

Советской

Литвы.

311. Opik E., Karma О., Ruusmann A. Ida-Euroopa agraarjaloo sūmpoosioni IX session.—„ENSV Teaduste Akad. Toimetised. Ūhiskonnateaduste seeria“, 16 kd., 1967, Nr 1, p. 118— 125. IX сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы.

312. Pavulans V., Ruberts J. Baltijas tautu vėstures avotu macibas problėmam veltita zinatniska konference. — „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1969, Nr 7, p. 145—149. Научная конференция, посвященная источниковедческим проблемам истории народов Прибалтики.

313. Pavulans V., Žagars E. Vėsturnieku konference par Krievijas un Baltijas ekonomiška jiem sakariem.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1967, Nr 3, p. 147—151. Конференция историков, посвященная экономическим связям России и Прибалтики.

314. Raudelunas W. Dzieje Litwy a zjazdy polskich historykow. [Na dzien otvvarcia X Zjazdu historykow polskich w Lublinie. Z przypisem red.] —„Czerwony Sztandar“, 1969, 7 Iut. 315. Strods H., Cimermanis S. Baltijas etnografijas kolokvijs.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1967, Nr 1, p. 142— 147. Коллоквиум по этнографии Прибалтики в Берлине.

316. Strods H., Cimermanis S. Starprepubliku etnografu zinatniska sesija Igaunija.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1966, Nr 1, p. 136—138. Межреспубликанская научная сессия этнографов в Эстонии.

317. Šarmaitis R. К. Markso 150 metų gimimo s'ukaktis. [1968 m. bal. 26 d. konferencija].—„LKP istorijos klausimai“, 1969, t. 8, p. 235—236. Юбилей 150-летия со дня рождения К. Маркса.

318. Šarmaitis R. Profsąjunginio judėjimo Lietuvoje isto­ rijos klausimai. [Apie I Lietuvos resp. moksl. konferenciją. Vilnius. 1969 m. birž. 25 d.] —„LKP istorijos klausimai“, 1970, t. 9, p. 119—120. Parašas: A. Ragenas. Вопросы истории профсоюзного движения в Литве. [О I респ. науч. конференции в Литве. Вильнюс. 25 нюня 1969 г.] 48

319. Šarmaitis R. Teorinė konferencija Zigmo Angariečio' atminimui. [Apie konferenciją Šakių Z. AngariečioA'id. m-kloje. 1969 m. gruod. 13 d.] —„LKP istorijos klausimai“, 1970, t. 9, p. 120—121. Parašas: A. Ragenas. Теоретическая

конференция,

посвященная

памяти

3. Ангаретиса.

320. Tamošiūnas M. Mokslinė konferencija apie Amerikos liet. pažangųjį judėjimą. — „LKP istorijos klausimai“, 1969, t. 8, p. 247—248. Научная конференция о движении прогрессивных литовцев в Аме­ рике.

321. Tamošiūnas M. Mokslinė sesija V. Lenino gimimo 100-osioms metinėms pažymėti. [Apie Resp. jubiliej. moksl. sesiją. Vilnius. 1970 m. vas. 12 d.] —„LKP istorijos klausi­ mai“, 1970, t. 9, p. 114—116. Научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ле­ нина.

322. Tamošiūnas M. Visasąjunginė mokslinė-teorinė konfe­ rencija komjaunimo istorijos klausimais.—„LKP istorijos klau­ simai“, 1969, t. 8, p. 248. Всесоюзная научно-теоретическая конференция по вопросам истории комсомола.

Tautavičius A. Trakų pusiasalio pilies teritorijos 1962—1964 m. archeologinių kasinėjimų duomenys. Zr. 2050. 323. Virbalis [Vaitkevičius] B., Kašauskienė V., Surblys K. Mokslinės konferencijos, skirtos Didžiojo Spalio 50-mečiui pa­ žymėti.—„LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 205—209. Научные

конференции, посвященные

50-летию Великого Октября.

324. Žebrytė J. Plenumas paminklų apsaugos klausimais.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 262—264. Пленум по вопросам охраны памятников.

325. Žepkaitė R., Šadžius H. Pabaltijo istorikų žodis.— „Gimtasis kraštas“, 1969, gruod. 4, p. 6. Слово прибалтийских историков. балтики] .

[О науч. сессии историков При­

326. Бирон А. Научная сессия, посвященная 60-летию ре­ волюции 1905— 1907 гг. в России. [Москва. 14—17 дек. 1965;. Имеется краткое изложение сообщ. Э. Гришкунайте].— „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1966, Nr 3, p. 144—148. 327. «В Архивном управлении при Совете Министров ЛитССР состоялось заседание юбилейной комиссии по под­ готовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина...» — «Сов. архивы», 1970, № 1, с. 115. 4— 132

49-

328. «В конце ноября — начале декабря 1967 г. в АН ЛитССР проходила науч. конференция, посвященная 50-ле­ тию Великого Октября...» — «Вопросы истории», 1968, № 3, с. 168. 329. Волкова Ю. Е. Научная конференция по вопросам теории пролетарского интернационализма. [Каунас. 23— 25 июня 1970 г. Обзор работ].— «Вопросы истории КПСС», 1970, № 9, с. 155—157. 330. Греков И. Б. Встреча польских и советских истори­ ков. (Конференция в Москве). [10—12 июня 1968 г. Также о выступлениях Ю. Жюгжды, М. Ючаса и др. участников, рассматривавших вопросы истории Литвы].— «Вестник АН СССР», 1968, № 12, с. 92—95. 331. Гуревич Ф. Д. Польско-советский симпозиум, посвя­ щенный балто-славянским отношениям. [Белосток. 20—21 сент. 1965 г. Обзор работ].— «Сов. славяноведение», 1966, № 4, с. 109—110. 332. «26 апреля в Вильнюсе состоялась научная конфе­ ренция, посвященная 150-летию со дня рождения К. Марк­ са. ..» [Обзор].— «Вопросы истории КПСС», 1968, № 7, с. 156. 333. «27—29 ноября 1968 г. в Риге проходила научная конференция...», [посвященная источниковедческим про­ блемам истории народов Прибалтики. Обзор работы].— «Вопросы истории», 1969, № 7, с. 185—186. 334. Дорошенко В. В., Иванов Л. М., Козин М. И. Н а­ учная конференция по истории экономических связей При­ балтики и России. [Рига. 12—14 окт. 1966 г. Имеется коаткое изложение доклада В. Меркиса].— «История СССР», 1968, № 1, с. 221—223. 335. Дорошенко В. В., Козин М., Строд Г. Восьмой Мо­ сковский симпозиум по аграрной истории Восточной Европы. П6—21 сент. 1965 г. Имеется краткое изложение докладов Ю. Юргиниса, А. Тилы, М. Ючаса и Л. Мулявичюсаі.— „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1966, Nr 4, p. 149—153. 336. Кольцов П. C„ Томан Б. А. Проблемы истории со­ циалистической революции 1940 г. в Прибалтике. [Обзор работы совместного выездного заседания Секции обществ, наук, президиума АН СССР и отд-ний обществ, наук Латв., Лит. и Эст. ССР. Таллин. Май 1969 г.1 — «Вопросы истории КПСС», 1969, № 11, с. 148—153. Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч. -50

337. Ледовская И. В. Девятый Межреспубликанский сим­ позиум по аграрной истории Восточной Европы. [Таллин. 24—28 окт. 1966 г. Имеется краткое изложение доклада М. Ючаса и говорится о докладах Л. Мулявичюса и В. Меркиса].— «История СССР», 1967, № 4, с. 222—227. 338. «Международная научная конференция историков на тему «Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на взаимоотношения народов Литвы, Белоруссии и Польши» состоялась 14—15 ноября 1967 г. в Вильню­ се. ..» — «Вопросы истории», 1968, № 2, с. 184. 339. Парсаданова В. С. Научная конференция в Вильню­ се. [Обзор работы Междунар. конференции по вопросам взаимоотношений литов., белорус, и польского народов. 14— 15 ноября 1967 г.] — «Сов. славяноведение», 1968, № 2, с. 115—116. 340. Рагайшене В. Вопросы развития прибалтийских на­ родов в буржуазной историографии. [Обзор работы Межресп. науч. сессии. Вильнюс. 13—14 ноября 1969 г.] — «Исто­ рия СССР», 1970, № 4, с. 209—210. 341. Страдынь Я. П., Шамин А. H. VII прибалтийская конференция по истории науки. [Рига. 11—13 дек. 1968 г. Обзор работы].— «Вопросы истории естествознания и тех­ ники», 1970, вып. 1 (30), с. 99—103. 342. Троицкий С. М. Изучение источников по истории на­ родов СССР. (Конференции в Риге и Вологде). [В обзоре работы конференции в Риге (27—29 ноября 1968 г.) гово­ рится и о докладах Ю. Юргиниса, М. Ючаса и др. ученых по вопросам истории Литвы].— «Вестник АН СССР», 1969, № 2, с. 119—122. 343. Штыхау Г. В. Археалагічная канферэнцыя у Мінску.— «Весці Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук», 1966, № 4, с. 136—137. 344. Яанверк Э., Ахелик С. О спорных вопросах истории социалистической революции 1940 года в Прибалтике. [Об­ зор работы спец, сессии в Таллине. 14—15 мая 1969 г.] — «История СССР», 1969, № 6, с. 242—245. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 6. Moksliniai institutai, aukštosios mokyklos ir draugijos Научные институты, высшие учебные заведения и общества 345. Географическое общество за 125 лет. [Также о Сев.Зап. отд. в Вильнюсе и о Геогр. о-ве ЛитССР]. Л., «Наука», 5F

1970. 396 c. c ил. (АН СССР. Геогр. о-во СССР). Библиогр. •ссылки в подстрой, примеч. Имен, и геогр. указ.: с. 372— 395. Авт. разделов: С. В. Калесник и др. 346. Basanavičius J. Prie Lietuvių mokslo draugijos įstei­ gimo. (Dr. Basanavičiaus kalba, atidengiant visuotiną įstei­ giamąjį susirinkimą 25 kovo m. [1907 m.]) — Kn.: J. Basana­ vičius. Rinktiniai raštai. V., 1970, p. 726—731. Об учреждении Литовского научного общества.

347. Erslavaitė G. Archyviniams dokumentams skelbti re­ dakcija prie Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Prezidiumo.— .„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 161—162. Tekstas lygiagr. rusų k., p. 176—177. Редакция по опубликованию архивных документов при Президиуме Академии наук ЛитССР. Текст парал. на рус. яз., с. 176— 177.

348. Gaidys A. Lietuvos veterinarijos akademijos marksiz­ mo-leninizmo katedroje.—„LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 218—220. На кафедре марксизма-ленинизма Ветеринарной академии ЛитССР.

349. Istorijos institute.— Kn.: Lietuvos TSR Mokslų Aka­ demija. V., 1967, p. 29—31. В Институте истории [АН ЛитССР].

350. Jučas M. Istorijos institutas.— Kn.: Lietuvos TSR Mokslų Akademija. XXV. V., 1967, p. 390—409, su iliustr. Институт истории [АН ЛитССР).

351. Kuzminskis V. Kauno medicinos instituto TSKP isto­ rijos ir politinės ekonomijos katedroje.—„LKP istorijos klau­ simai“, 1968, t. 7, p. 217—218. На кафедре истории КПСС и политэкономии Каунасского медицин­ ского института.

352. Lietuvių mokslo draugija.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 2, p. 44. Parašas: E. S. Литовское научное общество.

353. Marcelis A. KPI Vilniaus filialo TSKP istorijos ka­ tedroje.—„LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 216. На кафедре истории КПСС политехнического института.

Вильнюсского

филиала

Каунасского

354. Mickevičius J. Vilniaus valstybinio pedagoginio insti­ tuto TSKP istorijos ir mokslinio komunizmo katedroje.—„LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 216—217. На кафедре истории КПСС и научного коммунизма Вильнюсского гос. педагогического института.

355. Navickas К. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto TSKP istorijos katedroje.—„LKP istorijos klausi­ m ai“, 1967, t. 6, p. 214—215. На кафедре В. Капсукаса. 52

истории

КПСС

Вильнюсского

гос. университета им.

356. Navickas K. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko univer­ siteto TSKP istorijos katedroje. — „LKP istorijos klausimai“, 1969, t. 8, p. 244—245. На кафедре В. Капсукаса.

истории

КПСС

Вильнюсского

гос. университета им.

357. Razmukas P. Iš Lietuvių mokslo draugijos istorijos.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 90—95. Из истории Литовского научного общества.

358. Šarmaitis R. j „Švyturio“ klausimus atsako istorikas. [Pasikalbėjimas su Partijos istorijos in-to prie LKP CK dir. R. Šarmaičiu apie in-to veiklą. Užrašė J. Šiupšinskas] .—„Švy­ turys“, 1968, Nr 22, p. 2—3, su portr. На вопросы «Швитурис» отвечает историк. [Беседа с директором Ин-та истории партии при ЦК КП Литвы Р. Шармайтисом о деятель­ ности ин-та].

359. Šarmaitis R. Mokslinis gyvenimas Partijos istorijos institute prie Lietuvos KP CK- Partijos istorijos! in-to dvide­ šimtmetis.—„LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 189—193, su lent. Научная жизнь в Институте истории партии при ЦК КП Литвы. ХХ-летие Института истории партии.

360. Šarmaitis R. Partijos istorijos instituto veikla 1968— 1969 metais.—„LKP istorijos klausimai“, 1970, t. 9, p. 105— 107. Деятельность Института истории партии при ЦК КП Литвы в 1968— 1969 гг. '

361. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto' TSKP istorijos katedroje.—„LKP istorijos klausimai“, 1966, t. 5, p. 221—222. На кафедре В. Капсукаса.

истории

КПСС

Вильнюсского гос. университета нм.

362. Zarauskaitė M. Istorijos institute.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 204—209. Lygiagr. tekstas rusų k., р. 220—225. В Институте с. 220—225.

истории.

fAH

ЛитССР]. Текст

парал. на рус. яз„

363. Zarauskaitė M. Istorijos institutas.—„LTSR MA dar­ bai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 156—158. Lygiagr. tekstas rusų k., p. 170—172. 170 ^ нстнт- те

истоРии-

[АН

ЛитССР].

Текст парал. на рус. яз.,

364. Zarauskaitė M. Istorijos institutas. [1967 m. veiklos apžvalga] .—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 3, p. 124— 126. Lygiagr. tekstas rusų k., p. 137—139. Институт истории. [АН ЛитССР. Обзор деятельности 1967 г] Текст парал. на рус. яз., с. 137—139. 53

365. Zarauskaitė M. Istorijos institutas. [1968 m. veiklos -apžvalga].—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 3, p. 156— 159. Lygiagr. tekstas rusų k., p. 171—174. Институт истории. [АН ЛитССР. Обзор деятельности Ш>8 г.] Текст парал. на рус. яз.

366. Zarauskaitė M. Istorijos institutas. [1969 ш. veiklos apžvalga],—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 3, p. 131— 137. Lygiagr. tekstas rusų k. Институт истории. [АН ЛитССР. Обзор деятельности 1969 г.] Текст ларал. на рус. яз.

7. Archyvai Архивы 367. Альшиц Д. Н. Историческая коллекция Эрмитаж­ ного собрания рукописей. Памятники XI—XVII вв. Описа­ ние. [Имеются записи о летописях, хрониках и др. докумен­ тах, включающих материал по истории Литвы]. М., «Книга», 1968. 159 с. (Гос. публ. б-ка им. M. Е. Салтыкова-Щедрина). Библиогр. в конце записей и ссылки в подстроч. примеч. 368. Архивное строительство в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. (Материалы к научной конференции, по­ священной 50-летию советских архивов). Рига, 1968. 116 с. (Архив, управл. при Совете Министров ЛатвССР). 369. Bogušis V. Seltene Būcher und Handschriften.—„Kultur und Leben“, 1969, Nr 3, p. 40—41, su iliustr. Tas pats žurn. anglų, isp. ir pranc. k. Редкие книги и рукописи. [Научная б-ка В. Капсукаса]. То же на англ., исп., нем. и фр. яз.

Вильи, гос. ун-та им.

370. Butėnas D. Archyvai papildo kraitį. [Apie naujus mikrofilmuotus dokumentus LTSR centr. valst. ist. archyve]. —„Literatūra ir menas“, 1970, vas. 21, p. 15. Архивы пополняются.

371. Firkavičius R. Dvarų ir giminių fondai LTSR centri­ niame valstybiniame archyve.—„Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 71—74, su faks. Фонды родовых поместий в Центральном гос. архиве ЛитССР.

372. Jučas M. Lietuvos archyvinė medžiaga Lenkijoje.— „Pergalė“, 1968, Nr 3, p. 181 — 184. Литовский архивный материал в Польше.

373. Jurginis J. Lietuviškos vertybės anapus Baltijos. [Apie Švedijos archyvus].—„Literatūra ir menas“, 1969, bal. 19, p. 13; bal. 26, p. 13. Литовские ценности по ту сторону Балтики. [В архивах Швеции]. 54

374. Petkevičiūtė D. L. Ivinskio kalendorių rankraščiai.— „Bibliotekų darbas“, 1967, Nr 4, p. 32—33. Bibliogr. nuorodosišnašose. Рукописи календарей Л. Ивинскиса.

375. Petrauskienė I. Rankraštynas. [Vilniaus un-to b-kos]. — Kn.: Kultūrų kryžkelėje. V., 1970, p. 107—133. Bibliogr. nuorodos išnašose. Хранилище рукописей Вильнюсского гос. университета.

376. Petrauskienė I. Vilniaus universiteto rankraštyno ar­ chyvai.—„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 8, p. 25—27. Архивы рукописного отдела Вильнюсского гос. университета.

377. Skaržauskaitė N. Saugoma etnografinė medžiaga [Vilniaus un-to b-kos rankraštyne]. — „Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 3, p. 28—30, su žemei. Этнографический материал в б-ке Вильнюсского гос. университета.

378. Skeivys R. Rankraštis, archyvas, archyvistika.—„Kul­ tūros barai“, 1969, Nr 7, p. 48—49. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Рукопись, архив, архивистика. Резюме на рус. и англ. яз.

379. Tamošiūnas M. Medžiaga apie lietuvių komunistų veiklą Sibire 1920—1921 m. Novosibirsko ir Omsko archy­ vuose.—„LKP istorijos klausimai“, 1967, t. 6, p. 203—208. Bibliogr. nuorodos išnašose. Материалы о деятельности литовских коммунистов в Сибири в 1920— 1921 гг. в архивах Новосибирска и Омска.

380. Žukas V. Rankraštyno turtai. [Vilniaus un-to b-ka].— „Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 9, p. 7—10, su faks. Богатства в хранилище рукописей. [Б-ка Вильн. гос. ун-та].

381. Акуліч С. Цуд чалавечных рук. [О рукописных кни­ гах времен Великого княжества Литовского].— «Маладосць» (Мінск), 1968, № 6, с. 153—155, с ил. 382. Александровіч С. 3 манго падарожка. [Из путеше­ ствия по Польше и Чехословакии. Также о фактах из исто­ рии Литвы].— «Полымя» (Мінск), 1969, № 8, с. 169—199. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 383. Герасимова Ю. И. Архив Булгаковых. Материалы Я. И. и И. М. Булгаковых. [Материал о положении в Вилен, и Ковен, губ. в 1797— 1799 гг., с. 49, 58, 60, 76—77 и в др. местах].— «Записки Отд. рукописей» (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина), 1968, вып. 30, с. 4—86. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 384. Дашкевич Я- Документальні матеріал з історіі Украіни в Центральной бібліотеці АкадеміТ наук ЛитовськоТ РСР.— «Архіви УкраТни», 1967, № 1, с. 79—83. 55

385. Егелевичюс С. Подготовка кадров архивистов в Лит­ ве.— «Сов. архивы», 1967, № 4, с. 125—126. 386. Козловский П. Г., Рощин И. В. Инвентарь 1778 го­ да. [Описание владений князей Радзивиллов, хранящихся в Центр, гос. ист. архиве БССР].— «Сов. архивы», 1969, № 3, с. 97—98. 387. Мингалев В. С. «Повышение производительности труда немыслимо без его научной организации...» [Опыт гос. архивов ЛитССР].— «Сов. архивы», 1969, № 1, с. 54—58. 388. Улащик Н. Н. Издания Виленской археографической комиссии (1865— 1915 гг.).— В кн.: Тезисы докладов и со­ общений Конференции по источниковедческим проблемам истории народов Прибалтики. Рига, 1968, с. 21—24. 389. Хмельницкий Б. Неизвестная грамота Богдана Хмельницкого. [Текст грамоты от 27 февр. 1649 г., обязую­ щей запорож. казаков с уважением и достоинством отно­ ситься к населению Великого княжества Литовского, обнаруж. в Центр, гос. ист. архиве БССР в Гродно. Публикация л краткие коммент. Е. Садовского].—■«Сов. Белоруссия», 1968, 7 апр.; «Известия», 1968, 12 апр. Юргинис Ю. Археографическое наследство Константинаса Яблонскиса. См. 558. *

*

*

390. Владимиров Л. Судьба одного архива. [О культ.-ист. значении архива филоматов — участников тайного польского студенческого общества, существовавшего в Вильн. ун-те с 1817 г.] — «Новый мир», 1958, № 6, с. 278—279. 8. Muziejai Музеи Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus Историко-этнографический музей Литовской ССР 391. Bernotienė S., Mažeikienė О., Tautavičienė В. Lietu­ vos TSR istorijos-etnografijos muziejus. [Apybraiža-vadovas. [vadas V. Žilėno, p. 5—7]. V., „Mintis“, 1970. 144 p. su iliustr. Историко-этнографический музей ЛитССР.

392. Vilniaus pilies muziejus. [Vadovas], V., „Mintis“, 1970. 33 p. su iliustr. Tas pats leid. rusų, anglų, lenkų ir vok. k. Музей Вильнюсского замка. [Путеводитель]. То же на рус., англ., пол. и нем. яз. 56

393. Kasperavičius J. Įspūdinga premjera.—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 12—18, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 154, 156. Впечатлительная премьера.

394. Kasperavičius J. Seniausias, turtingiausias atvėrė du­ ris.—„Kultūros barai“, 1968, Nr 12, p. 17—22, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 1—11. Самый старый и богатый открыл двери. Резюме на рус. и англ. яз.

395. [Sliesoriūnienė] Leonaitė E. Muziejus pilies papėdėje. —„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 5, p. 10—11, su iliustr. Музей у подножья замка.

396. Stravinskas A. Iš liaudies — liaudžiai.. . —„Pergalė“, 1968, Nr 12, p. 168—171, su iliustr. Из народа — народу...

397. Tautavičius A. Pirmieji sumanymai įsteigti Vilniuje muziejų.—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 43—44. Bibliogr. nuorodos išnašose. Первые замыслы создать музей в Вильнюсе.

398. Вишняускайте А., Терентьева Л. Н. Историко-этно­ графический музей Литовской ССР.— «Сов. этнография», 1969, № 4, с. 142—152, с ил. Kauno valstybinis istorijos muziejus Каунасский государственный исторический музей 399. Galaunė P. Muziejininko novelės. V., „Vaga“, 1967. 170 p. su iliustr. Новеллы музейного работника.

R e c.: Čerbulėnas K.—„Pergalė“, 1967, Nr 6, p. 168—170. Kasperavičius J. Iš muziejininko praeities.—„Kultūros barai“, 1967, Nr 7, p. 72—73. Kazlauskas A. Įžymaus kultūrininko novelės.—„Literatūra ir menas“, 1967, liepos 8. Nazelskis V. Spalvingi atsiminimai.—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1967, bal. 21. Lankutis J. — „Į komunizmą“ (Kais.), 1967, bal. 8. Rugelis R. Profesoriaus iš Pagelažių knyga.— .„Jonavos balsas“, 1967, geg. 27. Stravinskienė A.—„Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 143—145. 400. Gabriūnaitė K., Kondratas Z. Naujos ekspozicijos Kauno valstybiniame istorijos muziejuje.—„Muziejai ir pa­ minklai“, 1969, p. 20—23, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 154, 156. Новые экспозиции в Каунасском гос. историческом музее. Резюме на англ, и рус. яз. 57

401. Jakucevičienė S. Iš Kauno istorijos muziejaus masinio darbo patyrimo.—„Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 30—31. Из опыта массовой работы в Каунасском историческом музее.

402. Juozapavičius P. Iš pirmojo Kauno miesto muziejaus istorijos. [1897—1936 m.] —„Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 19—23, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k., p. 157. Из истории первого городского музея в Каунасе. Резюме на рус. и англ. яз.

Lietuvos TSR liaudies buities muziejus Музей Народного быта Литовской ССР 403. Čerbulėnas К. Architektūros ir buities muziejus prie Kauno marių.—„Statyba ir architektūra“, 1970, Nr 9, p. 8—11, su iliustr. Santr. rusų k., p. 3 (virš.). Музей архитектуры и быта у Каунасского моря. Резюме на рус. яз.

404. Čerbulėnas К. Buities muziejus.—„Mokslas ir gyveni­ mas“, 1966, Nr 1, p. 30—32, su iliustr. Музей быта.

405. Palilionis P. Dūzgena girnos, baldosi kaukas.—„Ne­ munas“, 1969, Nr 12, p. 33—35, su iliustr. Жужжат жернова, стучится домовой.

406. Stanikūnas V. Mūsų senovė prie Kauno marių.—„Bui­ tis“, 1969, Nr 2, p. 16—17, su iliustr. Наша старина у Каунасского моря.

407. Stanikūnas V. Tėviškės muziejaus statybose.— Kn.r Kraštotyra. V., 1969, p. 337—339, su iliustr. На стройках музея родного края.

408. Stanikūnas V. Tėviškės muziejus.—„Muziejai ir pa­ minklai“, 1970, p. 32—36, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 136, 138. Музей родного края. Резюме на рус. и англ. яз.

409. Vėlyvis P. Lietuviškas skansenas.—„Kultūros barai“, 1969, Nr 5, p. 22—26, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., prie­ das, p. I—II. Литовский скансен. Резюме на рус. и англ. яз.

Lietuvos TSR revoliucijos muziejus Музей революции Литовской ССР 410. F. Dzeržinskio namas-muziejus. (LTSR revoliucijos muziejaus filialas). V., 1965. 37 p. su iliustr. Sudaryt.: R. Nor­ vaišaitė. Lygiagr. tekstas rusų k. Дом-музей Ф. Дзержинского. Текст парал. на рус. яз. 58

411. Lietuvos TSR revoliucijos muziejus. Panerių filialas. Panerių muziejus. V., „Mintis“, 1966. 32 p. su iliustr. (LTSR revoliucijos muziejus). Tas pats leid. rusų, anglų, lenkų, vok. ir žydų k. Aut.: E. Švarcas ir I. Kuzmienė. Музей революции ЛитССР. Паняряйский филиал. Музей в Паняряй. То же нзд. на рус., англ., пол., нем. и евр. яз.

412. Eimontas H. Pokario klasių kovos medžiagos rinkimas LTSR revoliucijos muziejuje.—„Muziejai ir paminklai, 1967, p. 8, su iliustr. Собирание материалов послевоенной классовой борьбы в Музее ре­ волюции ЛитССР.

413. Lemeškaitė А. Spalio revoliucijos eksponatai. — „Mu­ ziejai ir paminklai, 1967, p. 5—7, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Экспонаты Октябрьской революции.

414. Nekrašas D. LK P-I suvažiavimo namas-muziejus.— „Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 19, su iliustr. Дом-музей I съезда КП Литвы. [Вильнюс].

415. Шварцас И. Собирательная работа Историко-рево­ люционного музея Литовской ССР,— «Труды Науч.-исслед. нн-та музееведения», 1966, вып. 6, с. 143—154. Библиогр. •ссылки в подстроч. примеч. Motiejaus Valančiaus memorialinis muziejus Nasrėnuose Мемориальный музей Мотеюса Валанчюса в Насренай 416. Andriuškevičius А. Ten, kur gimė Motiejus Valan­ čius.—„Gimtasis kraštas“, 1969, geg. 29. Там, где родился M. Валанчюс.

417. Inis L. Sodyba prie kelio.—„Komjaunimo tiesa“, 1970, vas. 7. Усадьба у дороги.

418. Rapalis F. „Palangos Juzės“ autoriui atminti.—„Tie­ s a “, 1969, kovo 1. К памяти об авторе книги «Палангос Юзе».

419. Tarvydas J. Motiejaus Valančiaus muziejus.—„Kultū­ ros’ barai“, 1969, Nr 4, p. 71. Музей M. Валанчюса.

Trakų istorijos muziejus Тракайский исторический музей 420. Misiūnienė I. Trakų istorijos muziejus. [Inform. Jeid.j V., „Mintis“, 1967 [kn. metr.: 1966]. 32 p. su iliustr. Тракайский исторический музей. То же на рус. яз. 59

Firkovičius R. Karaimika Lietuvoje. Zr. 1233. 421. Tenešienė M. Etnografiniai eksponatai Trakų istorijos muziejuje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 320—321. Этнографические экспонаты в Тракайском историческом музее.

Kiti Lietuvos TSR muziejai Другие музеи Литовской ССР 422. Kasperavičius J. Lietuvos TSR muziejai. [Vadovas]. V., „Mintis“, 1968. 94 p. su iliustr. Музеи ЛитССР.

423. Čipkus S. Lietuvos muziejų veiklos apžvalga.—„Mu­ ziejai ir paminklai“, 1970, p. 5—6. Обзор деятельности музеев Литвы.

424. Čipkus S. Muziejų apžiūrai pasibaigus.—„Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 10—18, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 156. "" Закончив осмотр музеев. Резюме на рус. и англ. яз.

425. Juozapavičius P. Pedagoginiai muziejai Lietuvoje 1902—1944 metais.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 39—48, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir ang­ lų k., p. 136—139. Педагогические музеи в Литве в 1902—1944 гг. Резюме на рус. и англ. яз.

426. Kasperavičius J. Ekspozicijos' renesansas [resp. muzie­ juose].—„Kultūros barai“, 1968, Nr 3, p. 6—8, su iliustr. Ренессанс экспозиций [в музеях республики).

427. LTSR kultūros ministro pavaduotojo V. Jakelaičio pranešimas. [Apie Tarybų Lietuvos muziejų darbą].—„Muzie­ jai ir paminklai“, 1966, p. 4—6. Доклад

заместителя

министра

культуры ЛитССР В. Якелайтиса.

428. Pabaltijo muziejų darbuotojų pasitarimas. — „Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 7. Совещание музееведов Прибалтики.

429. Petrulis J. Varęs gilią vagą muziejininkystėje. Kelios pastabos apie Peliksą Bugailiškį (1883X1130—1965X27).— „Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 36—39, su portr. Он вел глубокую борозду в музееведении. [П. Бугайлишкис).

430. Švarcas E. Visasąjunginis muziejų darbuotojų semi­ naras. [Talinas. 1966 m. rugp. 16—23 d.] —„Muziejai ir pa­ minklai“, 1967, p. 96. Всесоюзный семинар музейных работников.

431. Jegelevičius S. Kraštotyros draugijos Alytaus apskri­ tyje 1927—1940 m.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 280—285. Краеведческие общества в Алитусском уезде в 1927— 1940 гг. 60

432. Kasperavičius J. Biržų [kraštotyros] muziejaus eks­ pozicija.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 2, p. 70. Экспозиция Биржайского краеведческого музея.

433. Kasperavičius J. Dešimt metų Kauno IX forto muzie­ jui.—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 23—24, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 154, 156. 10 лет музею IX Каунасского форта. Резюме на рус. и англ. яз.

434. Kasperavičius J. Kėdainių [kraštotyros] muziejus. — „Kultūros barai“, 1970, Nr 10, p. 50—52, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. I—II. Кедайнский краеведческий музей. Резюме на рус. и англ. яз.

435. Mickevičius J. Kretingos kraštotyros muziejus.—„Mu­ ziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 23—24. Краеведческий музей в Кретинге.

436. Einaitė E., Puirius J. Neringos istorijos muziejus.—■ „Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 37—38, su iliustr. Santr. ru­ sų ir anglų k., p. 136, 138. Нерингский исторический музей. Резюме на рус. яз.

437. Puirius J. Senasis Neringos muziejus.—„Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 58—60, su iliustr. Lit. sąrašas: p. 60. Старый музей Неринги.

438. Kasperavičius J, 1969, Nr 11, p. 71.

Nidos muziejus.—„Kultūros barai“,

Музей Ннды.

439. Gudynas P., Pinkus S. Palangos gintaro muziejus. 2-asis papild. leid. V., „Mintis“, 1968. 120 p. su iliustr. Tas pats rusų k. Палангский музей янтаря. То же на рус. яз.

440. Budrys S. Liaudies meno muziejaus ekspozicija. (Apie Lietuvių liaudies meno muziejų Palangoje].—„Kultūros barai“, 1968, Nr 7, p. 44—47, su iliustr. Santr. rusų ir ang­ lų k., priedas, p. I —II. Экспозиция ■англ. яз.

народного

искусства

в Паланге.

Резюме

на

рус. и

441. Gasiūnas V. Rokiškio kraštotyros muziejus. [Inform. leid.] Rokiškis, 1970. 32 p. su iliustr. Рокишкскнй краеведческий музей.

442. Daunys S. Liaudies buities skyrius kraštotyros muzie­ juje [Rokiškio].—„Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 8—12, su iliustr. Отдел народного быта в Рокишкском краеведческом музее.

61

443. Raulinaitis A. Pirmasis Dzūkijos kraštotyros muziejus. [Seinų gimnazijoje],— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 314—315. Первый краеведческий музей в Дзукии.

444. Martinonis А. Rajono ateizmo muziejus. [Šiauliai].— „Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 33. Районный музей атеизма. [Шяуляй].

445. Rimkus V. Šiaulių muziejininkai propaguoja kultūros paminklus. [Apie Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos mu­ ziejaus darbuotojų veiklų].—„Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 132—133. Шяуляйские музееведы пропагандируют памятники культуры.

446. Skinkys А. Klėtelė Šunskuose. [Apie mokyt, pensinin­ ko K. Merkevičiaus įrengtą klėtelę-muziejų. Kapsuko raj.] — „Kultūros barai“, 1969, Nr 10, p. 55—56, su portr. Амбар в Шунскай. чюсом].

[Об

амбаре-музее,

основанном

К- Меркяви-

447. Čeliauskas P. Švėkšnos vidurinės mokyklos muzie­ jus.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 321—326, su iliustr. Музей средней школы в Швекшне.

448. Duksa Z.. Švenčionėlių vidurinės mokyklos muziejus.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 270—272, su iliustr. Музей средней школы в Швенчёнеляй.

449. Mackevičius В, Neįkainojamų turtų savininkai. [Suenčionių kraštotyros muziejus],—„Kultūros barai“, 1968, Nr 3, p. 9—11, su iliustr. Владельцы неоценимых богатств. чёнис].

[Краеведческий музей

в Швен-

450. Liuts А. Lietuviški eksponatai Tartu muziejuje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 315—319, su iliustr. Литовские экспонаты в Тартуском музее.

451. Kašauskas R. Žemaičių kultūros židinys. [Apie Telšių kraštotyros muziejų],—„Kultūros barai“, 1970, Nr 2, p. 18— 22, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Очаг жемайтийской культуры. музее]. Резюме на рус. и англ. яз.Тельшяйском

краеведческом

452. Valatka V„ Blažys К- Telšių kraštotyros muziejaus moksliniai pasai.—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 28—31, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Научные паспорта Тельшяйского краеведческого музея.

453. Литовская ССР.— В кн.: Список государственных музеев СССР. М„ 1969, с. 96— 100. 62

9. Istorikai Историки Z. Aleksa-Angarietis 3. Алекса-Ангаретис 454. Даргинавичене А. Критика религии и клерикализма в трудах Зигмаса Алексы-Ангаретиса. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. философ, наук. В., 1968. 20 c. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 5 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. R e c.: Skliarskaitė F. Nauja filosofijos mokslų kandidatė.— „Problemos“, 1968, Nr 2, p. 129—130. 455. Чеснавичюс В. Экономические вопросы в литератур­ ном наследии 3. Ангаретиса. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. экон. наук. В., 1968. 22 с. (Вильн. гос. ун-т нм. В. Капсукаса). Список работ авт.: 4 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 456. Angarietis Zigmas.— M LTE1. T. 1. 1966, p. 60—62, su portr. 3. Ангаретис.

457. Česnavičius V. Z. Angariečio kova prieš lietuviškosios ■socialdemokratijos reformistines ekonomines koncepcijas. — „Ekonomika“, 1968, t. 8, sąs. 1, p. 31—42. Lit. sąrašas: 17 pavad. Santr. rusų k. Борьба 3. Ангаретиса против реформистских экономических концеп­ ций литовской социал-демократии. Резюме на рус. яз.

458. Česnavičius V., Buračas А. Z. Angarietis apie 1929— 1933 metų pasaulinės ekonominės krizės pasireiškimą Lietu­ voje.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 2, p. 61—75. Bibliogr. nuorodos'išnašose. Santr. rusų ir anglų k. 3- Ангаретис о проявлении мирового экономического кризиса 1929— 1933 гг. в Литве. Резюме на рус. и англ. яз.

459. Darginavičienė А. Ankstyvosios krikščionybės sociali­ nė charakteristika Z. Angariečio darbuose.— Kn.: Spalio revo­ liucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 519— 521. Социальная характеристика раннего христианства в трудах 3. Ан­ гаретиса.

460. Darginavičienė А. Katalikybės socialinio mokymo kri­ tika Z. Angariečio darbuose.—„Filosofija“, 1968, t. 8, p. 107— 122. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Критика социального учения католицизма 3. Ангаретисом. Резюме на Рус. яз. 1 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. 63

461. Darginavičienė A. Marksistinio ateizmo revidavimas lietuviškosios socialdemokratijos ideologų darbuose ir jo kri­ tika Z. Angariečio raštuose.—„Filosofija“, 1966, t. 7, p. 151 — 165. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Ревизия марксистского атеизма в трудах идеологов литовской социалдемократии и ее критика 3. Ангаретисом. Резюме на рус. яз.

Kairys A. Zigmas Angarietis marksistinės filosofijos ir marksistinio socializmo propaguotojas Stolypino reakcijos me­ tais (1907—1910). Zr. 2797. 462. Misevičius J. Gyvenimas, skirtas partijai. [Z. AleksosAngariečio gimimo 85-osioms metinėms].—„Pergalė“, 1967, Nr 6, p. 174—176. Жизнь, посвященная партии.

463. Šarmaitis R. Gyvenimas, skirtas partijai.—„Tiesa“, 1967, birž. 25, su portr.; «Сов. Литва», 1967, 25 июня. Жизнь, посвященная партии.

__

464. Ангаретис (Алекса) Зигмас Ионович.— В кн.: Бе­ режной А. Ф., Смирнов С. В. Бойцы революции. Сотрудники большевистской печати. Биобиблиограф, справочник. Л., 1969, с. 24—25. 465. Ангаретис (наст, фам. Алекса) Зигмас.— Большая сов. энциклопедия. Изд. 3-е. T. 1. 1970, с. 580—581, с портр. Список лит.: 2 назв. 466. Гришкунайте Э. Зигмас Ангаретис.— «История СССР», 1967, № 5, с. 138—144, с портр. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 467. Путырский Е. Алекса-Ангаретис Зигмас Ионович (1882—1940).— В кн.: Герои Октября. Биография активных участников подготовки и проведения Октябрьского вооруж. восстания в Петрограде. T. 1. Л., 1967, с. 51—55, 633. M. Balinskis М. Балинский 468. Balinskis Mykolas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 154. M. Балинский.

469. Petrauskienė I. Lenkų istorikas ir A. Strazdas. [Apie M. Balinskio archyve surastą medžiagą],—„Tiesa“, 1966, sau­ sio 8. Польский историк и А. Страздас.

470. Petrauskienė I. Lietuvos istorijos tyrinėtojas.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1968, Nr 2, p. 34—36, su iliustr. Исследователь истории Литвы. 64

471. Бал1нск1 М1хал.— Беларуская савецкая энцыклапедыя. Т. 2. 1970, с. 105. Список лит.: 4 назв. J. Basanavičius Й. Басанавичюс 472. Bakirdžijevas V. H. Bulgarų bičiulis iš Lietuvos. [Iš žurn. „Turist“, 1967, Nr 12].—„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 5, p. 28—29, su iliustr. Lit. sąrašas: 4 pavad. Приятель болгаров из Литвы.

473. Basanavičius Jonas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 189—190. su portr. Lit. sąrašas: 8 pavad. И. Басанавичюс.

474. Butėnas D. Keletas dokumentų iš Jono Basanavičiaus gyvenimo.—„Kultūros barai“, 1969, Nr 11, p. 64, su faks. Несколько документов из жизни И. Басанавичюса.

475. Iš autobiografijos. — Kn.: Basanavičius J. Rinktiniai raštai. V., 1970, p. 5—52, su iliustr. Из автобиографии.

476. Jurginis J. Jonas Basanavičius — rašytojas ir publi­ cistas.— Kn.: Jurginis J. Istorija ir poezija. V., 1969, p. 255— 277. И. Басанавичюс — писатель и публицист.

477. Jurginis J. Jono Basanavičiaus kultūrinis palikimas.— Basanavičius J. Rinktiniai raštai. V., 1970, p. I—XXIV. Культурное наследство И. Басанавичюса.

478. Poška A. Dr. Jonas Basanavičius Bulgarijoje.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1968, Nr 11, p. 49. И. Басанавичюс в Болгарин.

479. Sauka L. J. Basanavičius'— lietuvių tautosakininkas.— Kn.: Basanavičius J. Rinktiniai raštai. V., 1970, p. 869—882. Bibliogr. nuorodos išnašose. П. Басанавичюс ■— литовский фольклорист.

480. Trojanskis L Bulgarų tautos bičiulis. [Apie J. Basa­ navičiaus gyvenimą ir veiklą Bulgarijoje 1880—1905 m.].— „Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 6, p. 34—37, su iliustr. Приятель болгарского народа. [О жизни и деятельности П. Баса­ навичюса в Болгарии в 1880—1905 гг.).

481. Žiugžda J. Dėl Jono Basanavičiaus kultūrinio paliki­ mo.—„Tiesa“, 1967, vas. 15. О культурном наследии И. Басанавичюса.

482. Жюгжда Ю. Басанавичюс Понас.— Большая совет­ ская энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 3. 1970, с. 27. 5— 132

65

483. Žukas V. J. Basanavičiaus rankraščiai Bulgarijoje.— „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1962, t. 2, p. 192—193. Рукописи И. Басанавичюса в Болгарии.

А. Бимба А. Bimba 484. Рагуотис Б. Антанас Бимба — публицист и историк литовской культуры. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1970. 15 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 7 назв. 485. Bimba Antanas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 230—231, su portr. А. Бимба.

486. Kapočius L. Brangus 1969, sausio 23, su portr.

Lietuvai

žmogus. — „Tiesa“,

Дорогой Литве человек.

487. Raguotis B. Antano Bimbos „Pergalė“, 1966, Nr 10, p. 103—119.

literatūrinė

veikla.—

Литературная деятельность А. Бимбы.

488. Raguotis В. Bimba — lietuvių literatūros draugijos veikėjas JAV.—„Pergalė“, 1969, Nr 1, p. 119—122. А. Бимба — деятель

литовского

литературного

общества в США.

489. Žiugžda R. Toli už jūrų ir visada tėvynėje.—„Litera­ tūra ir menas“, 1969, sausio 23, su portr. Далеко за морями и всегда на родине.

M. Brenšteinas М. Бренштейн 490. Brenšteinas (Brensztejn) Michalas Eustachijus.— MLTE. T. 1. 1966, p. 264—265. Lit. sąrašas: 1 pavad. M. Бренштейн.

491. Butėnas D. Mykolo Brenšteino rankraštinis paliki­ mas.—„Pergalė“, 1970, Nr 3, p. 183—185. Рукописное наследие M. Бренштейна.

492. Tautavičius A. M. E. Brenšteinas.—„Komjaunimo tie­ sa“, 1968, kovo 30. M. E. Бренштейн.

493. Tautavičius A. Praeities kultūros tyrinėtojas. [Myko­ las Eustachijus Brenšteinas. 1874 X 2—1938 III 29].—„Kultū­ ros barai“, 1968, Nr 9, p. 58—59, su portr. Santr. rusų ir ang­ lų k., priedas, p. I—II. Исследователь культуры прошлого. Резюме на рус. и англ. яз. 66

B. Buračas Б. Бурачас 494. Buračas Balys.— MLTE. T. 1. 1966, p. 285. Б. Бурачас.

495. Butkevičius L. Kraštotyros entuziastas Balys Bura­ čas.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 191—192. Энтузиаст креведения Б. Бурачас.

496. Dargis A. Noriu laiką pačiupt. [Apie etnografą B. Buračą].—„Nemunas“, 1970, Nr 1, p. 50—51, su iliustr. Хочу время выкроить.

497. Juršė B. Piršlių draugas.—„Kauno tiesa“, 1969, lapkr. 29. Друг сватов.

498. Juršė B. Takais takeliais po gimtą kraštą.—„Kauno tiesa“, 1969, sausio 7. Тропами тропинками по родному краю.

499. Navickienė О. Kraštotyros veteranas.—„Muziejai paminklai“, 1966, p. 34—36, su iliustr.

ir

Ветеран краеведения.

I. Danilavičius И. Данилович 500. Danilavičius Ignas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 359, su portr. И. Данилович.

501. Vansevičius S. Ignas Danilavičius ir Lietuvos teisinė mintis XIX a. pradžioje.—„Problemos“, 1969, Nr 1, p. 63—68. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k., p. 112— 113,117. И. Данилович н литовская мысль начала XIX в. Резюме на рус. и англ. яз.

502. Данилович Ігнатій.— Родянська енциклопедія історіі Укра'іни. T. L 1969, c. 500. Список лит.: 1 назв. 503. Чамярыцкі В. «Ігнат Даніловіч» (1787—1843).—■ «Полымя» (Мінск), 1968, № 7, с. 251—252. T. Daugirdas Т. Даугирдас 504. Šimonis К. Gyvenimo nuotrupos. Atsiminimai. 2-asis leid. [Yra minimas ir T. Daugirdas, p. 122—123, 144—147, 153 ,157—158] .V., „Vaga“, 1966. 195 p. su iliustr. Отрывки из жизни. Воспоминания. 67

505. Daugirdas Tadas — MLTE. T. 1. 1966, p. 371, su portr. T. Даугирдас.

506. Gabriūnaitė K. Apie vieną iš pradininkų. [Apie ar­ cheologą, dailininką ir publicistą T. Daugirdą. 1852II 27— 1919X1 1].—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1969, lapkr. 2. Об одном из основателей.

507. Kasperavičius J. Kaunas, Rotušės aikštė. [Apie T. Daugirdo gyvenimo 1908—1919 m. laikotarpį] .—„Vakari­ nės naujienos“, 1967, vas. 9, su iliustr. Tas pats laikr. ru­ sų k. Каунас. Ратушная площадь. То же на рус. яз.

508. Mačiukevičius J. Sis tas apie Tadą Daugirdą.—„Nau­ jas rytas“ (Ras.), 1969, lapkr. 27. (Pažinkime gimtąjį ra­ joną). Кое-что o T. Даугирдасе.

509. Mikalauskas Z. Prisimenant muziejininkystės pionie­ rių.—„Literatūra ir menas“, 1969, lapkr. 1, p. 13, su portr. Вспоминая пионера-музееведа.

510. Mikalauskas Z. Nr 12, p. 36—37.

Vienas pirmųjų.—„Nemunas“, 1969,

Один из первых.

511. Svičiulienė P. Tadas Daugirdas.—„Muziejai ir pa­ minklai“, 1969, p. 106—111, su iliustr. T. Даугирдас.

S. Daukantas C. Даукантас 512. Auryla V. S. Daukantas. — Kn.: Auryla V. Lietuvių vaikų literatūra. D. 1. V., 1967, p. 91—98, su iliustr. C. Даукантас.

513. Balašaitis A. Simonas Daukantas — lietuviškos gra­ matinės terminologijos pradininkas. — „Lietuvių kalbotyros klausimai“. Lietuvių kalbos leksikos raida, 1966, t. 8, p. 203— 209. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. C. Даукантас — основоположник литовской грамматической терми­ нологии.

514. Bogušis V. Sunkus kelias į šviesą. Ar Daukantas buvo bajoras? —„Švyturys“, 1968, Nr 19, p. 6, su portr. Трудный путь в свет. Был ли Даукантас дворянином?

515. Butėnas D. .. .It vargo pelė... [Pagal Lietuvos' TSR centr. valst. ist. archyve saugomus S. Daukanto laiškus].— „Jaunimo gretos“, 1968, Nr 1, p. 11, su faks. Как горемыка... [По письмам С. Даукантаса, хранимых в Центр, гос. ист. архиве ЛитССР]. 68

516. Daukantas Simonas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 373—374, su portr. ir faks. C. Даукантас.

517. Endzinas A. S. Daukanto knygelės valstiečiams.— „Žemės ūkis“, 1969, Nr 11, p. 33. Книжки C. Даукантаса для крестьян.

518. Girdzijauskas J. Lyg ąžuolas plačiašakis.. . —„Tiesa“, 1968, s'palio 27, su portr. Как дуб раскидистый...

519. Grigas K„ Sauka L. Daukantas laukia leidėjo. [Apie 1830—1850 m. S. Daukanto surinktos liet. tautosakos išleidi­ m ą].—„Literatūra ir menas“, 1968, rugp. 24, p. 12. Даукантас ждет издателя.

520. Junevičius V. Apie „Naudingą „Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 8, p. 58.

bičių

knygelę“.—

О «Полезной книжке пчёл».

521. Juozapavičius P. „Dėl tų motinų ra šiau ...“—„Kūry­ binė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1968, spalio 27, su iliustr. «Для тех матерей писа л...»

522. Jurgutis V. Dainų melodijos S. Daukanto rinkinyje.— „Literatūra ir kalba“, 1968, t. 9, p. 480—484, su faks. Мелодии песен в сборнике С. Даукантаса.

523. Jurgutis V. Simono Daukanto lietuvių liaudies dainų rankraščių XXX pluoštas — neišleistas po 1846 m. „Dainių žemaičių“ pėdelis. [Su dainų tekstais].—„Knygotyra“, 1970, Nr 1, p. 160—178. Из рукописей литовских народных песен С. Даукантаса.

524. Kuzmickas V. Norintiems rašyti kelią praskynęs. ..— „Kultūros barai“, 1968, Nr 11, p. 60—62, su iliustr. Желающим писать пути указы вал...

525. Lipskis S. Historyk, literat, „Czerwony Sztandar“, 1968, 27 paždz.

krzewiciel

ošwiaty.—

526. Lukšienė M. Jis mums brangus ir šiandien.—„Raudo­ noji vėliava“ (Siaul.), 1968, spalio 29, su portr.; „Tarybinė Klaipėda“, 1968, spalio 27. Tas pats laikr. rusų k. Он нам дорог и сегодня. То же на рус. яз.

527. Merkys V. Byla dėl S. Daukanto „Būdo“.— Kn.: Kraš­ totyra. V., 1969, p. 54—61. Bibliogr. nuorodos išnašose. Дело о книге C. Даукантаса «Обычаи древних литовцев».

528. Naujokaitis P. Mokytojai ir paminklas Simonui Dauantui. [Apie paminklo pastatymą mokytojų lėšomis Papilėje 69

1930 m. Su V. Grybo bareljefo reprodukcija] .—„Tarybinė mo­ kykla“, 1969, Nr 6, p. 26—28, su iliustr. Учителя и памятник C. Даукантасу.

529. Ochmanski J. [Rec. kn.:] Daukantas S. Rinktiniai raš­ tai. V., Valst. grož. lit. 1-kla, 1955.—-„Actą Baltica-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 316—317. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Даукантас C. Собрание сочинений. [Рец. кн.]

530. Petronis J. Lietuvių kultūros vargo pelė.—„Literatū­ ra ir menas“, 1968, spalio 26, p. 10, su portr. Горемыка литовской культуры.

531. Sklėriūtė D. S. Daukanto Fedro pasakėčių vertimo įvertinimas.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai moks­ lai Lietuvoje. V., 1967, p. 571—578. Оценка переведенных C. Даукантасом басен Федра.

532. 175-osioms S. Daukanto gimimo metinėms. [Straips­ niai] : A. Kazragis. Žvelgiant j ūksmingą Ventos skardį.. . — K. Grigas. Kad žinotų, kokios! dainos buvo dainuojamos.— „Gimtasis kraštas“, 1968, spalio 24, su iliustr. К 175-летию со дня рождения С. Даукантаса.

533. Vanagas V. Švietęs ir budinęs tautą. — „Pergalė“, 1968, Nr 10, p. 179—180. Он просвещал и пробуждал народ.

J. Dlugošas Я. Длугош 534. Dlugošas (Dlugosz, lot. Longinus) Janas. — MLTE. T. L 1966, p. 411. Lit. sąrašas: 1 pavad. Я. Длугош.

535. Radziszevvska J. [Rec. kn.:] Длугош Я- Грюнвальдская битва. М.—Л., 1962.— „Zeszyty Nauk. Wyžszej Szkoly Ped. w Katowicach. Prace Historyczne“, 1967, Nr 2, p. 267— 269. Bibliogr. nuorodos tekste. 536. Тихомиров M. H. Русский летописец в «Истории Польши» Яна Длугоша.— В кн.: Тихомиров M. Н. Истори­ ческие связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969, с. 226—237. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. P. Dundulienė П. Дундулене 537. Dundulienė Pranė.— MLTE. T. L 1966, p. 444. П. Дундулене. 70

538. Kazlauskas A. Etnografinių lobių ieškotoja.—„Gimta­ sis kraštas“, 1970, vas. 12, su portr. Собирательница этнографических сокровищ.

539. Lazutka S., Kazlauskas A. Dešimtmečiai, skirti Lietu­ vos etnografijai.—„Tiesa“, 1970, vas. 12, su portr. Десятилетия, посвященные этнографии Литвы.

540. Pūkelis S. Istorijos mokslų daktarė.—„Tarybinis mo­ kytojas“, 1968, lapkr. 27. Доктор ист. наук.

541. Pulkauninkas S. Pirmoji moksliška žemdirbystės isto­ rija. [Apie daktarinę disertaciją]. — „Tarybinis studentas“, 1968, lapkr. 22; „Gimtasis kraštas“, 1968, lapkr. 28. Первая научная история земледелия.

541а. Stravinskas A. Darbai ir nuopelnai.—„Literatūra ir menas“, 1970, vas. 7, p. 15. Труды и заслуги.

541b. Žilėnas K. Istorikė Pranė Dundulienė. — Moters ka­ lendorius, 1970. V., 1969, p. 45—47. Историк П. Дундулене.

542. Лазутка C. Талант педагога.— «Сов. Литва», 1970, 12 февр., с портр. В. Dundulis Б. Дундулис 543. Broniui 1969, lapkr. 27.

Dunduliui — 60 metų.—„Gimtasis

kraštas“,

Б. Дундулису — 60 лет.

544. Dundulis Bronius.— MLTE. T. 1. 1966, p. 444. Б. Дундулис.

545. Dobrovolskas J. Jo mokinių sutiksi visur.—„Tarybinis studentas“ (Vilniaus un-tas), 1969, lapkr. 21, su portr. Его учеников найдешь всюду.

546. Galvydis J., Bendžius A. Lietuvos praeities tyrinėto­ jas. Profesoriui B. Dunduliui — 60 metų. — „Tiesa“, 1969, lapkr. 26, su portr. Исследователь прошлого Литвы. Проф. Б. Дундулису — 60 лет.

546а. Navickas К. Plačiuose baruose.—„Literatūra ir me­ nas“, 1969, lapkr. 29, p. 15. (Žmonės ir datos). По широким просторам.

547. Žukauskas J. B. Dundulis — istorijos mokslų daktaraS- Г~ „Literatūros ir meno metraštis“, 1968, kn. 10, p. 230. Б. Дундулис — доктор ист. наук. 71

J. Galvydis Ю. Гальвидис 548. Bendžius A., Dundulis B. Nenuilstantis pedagogas. Doc. J. Galvydžiui — 70 metų.—„Tiesa“, 1966, lapkr. 19, su portr. Неустающий педагог. Доц. Ю. Гальвидису — 70 лет.

549. Galvydis Juozas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 520, su portr. Ю. Гальвидис.

550. Jurginis J. Ištikimas sau ir visuomenei.—„Tarybinis mokytojas“, 1966, lapkr. 19. Верный себе и обществу.

551. Vaitkūnas A. Doc. J. Galvydžio jubiliejus. (Vilniaus un-to Visuot. istorijos katedros vedėjo J. Galvydžio jubilie­ ju s).—„Tarybinis studentas“ (Vilniaus un-tas), 1966, lapkr. 16, su portr. _ Юбилей доц. Ю. Гальвидиса.

К. Jablonskis К. Яблонские 552. Jablonskis Konstantinas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 659— 660, su portr. Lit. sąrašas: 17 pavad. К. Яблонские.

553. Juozapavičius P. Sviesi asmenybė. Prof. Konstanti­ no Jablonskio gimimo 80-osioms metinėms [1892 VIII 23— 1960 VII 28] .—„Kauno tiesa“, 1972, rugp. 20, su portr. Светлая личность. 80-летие со дня рождения проф. К- Яблонскиса.

554. Merkys V. Mūsų 1967, rugp. 10, su portr.

profesorius. — „Gimtasis kraštas“,

Наш профессор.

555. Metšk F. [Rec. kn.:] Lietuvos inventoriai XVII a. Do­ kumentų rinkinys. Sudarė K- Jablonskis ir M. Jučas. V., Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1962.—„Lčtopis. (Inst, für sorbische Volksforschung in Bautzen). Reihe B“, 1969, Nr 16/1, p. 110. Parašas: F. Mk. Инвентаря Литвы XVII в. Сборник документов. [Рец. кн.].

556. Raudeliūnas V. Konstantino Jablonskio bibliografija. (Rec. str.: Žukas V. Prof. K- Jablonskio bibliografija. („Bib­ liotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1965, t. 4, p. 155— 196)].—„Bibliotekų darbas“, 1967, Nr 1, p. 32—33. Библиография К. Яблонскиса. [Рец. статьи].

557. Рауделюнас В. [Rec. str.:] Žukas V. Prof. K. Ja ­ blonskio bibliografija. („Bibliotekininkystės ir bibliografijos 72

klausimai“, 1965, t. 4, p. 155—196).—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1970, t. 7, p. 269—271. Библиография проф. К. Яблонскиса. [Рец. статьи].

558. Юргинис Ю. Археографическое наследство Константинаса Яблонскиса.— В кн.: Источниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. Рига, 1970, с. 145—151. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.; В кн.: Тезисы докладов и сообщений Конференции по источниковедческим пробле­ мам истории народов Прибалтики. Рига, 1968, с. 19—21. A. Janulaitis А. Янулайтис 559. Janulaitis Augustinas. — MLTE. T. 1. 1966, p. 672— «73, su portr. Lit. sąrašas: 14 pavad. А. Янулайтис.

560. Kovo 19 d. sukako 90 m., kai gimė Augustinas Janu­ laitis.—„Literatūra ir menas“, 1968, kovo 22. 19 марта исполнилось 90 лет со дня рождения А. Янулайтиса.

561. Merkys V. Atspėjęs likimą.—„Gimtasis kraštas“, 1968, kovo 21, su portr. Отгадавший судьбу.

562. Povilaitis K. Prof. A. Janulaičio ekslibrisas.—„Kultū­ ros barai“, 1968, Nr 5, p. 33, su iliustr. Экслибрис проф. А. Янулайтиса.

M. Jučas M. Ючас 563. Jučas Mečislovas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 703, su portr. M. Ючас.

564. Lech M. [Rec. str.:] Ючас M. Деревня и фольварк Жемайтии в XVIII в. (В кн.: Ежегодник по аграрной исто­ рии Восточной Европы. 1963 г. В., «Минтис», 1964).— „Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 308. Metšk F. [Rec. kn.:] Zr. 555. 565. Mingalevas V. Metraščių tyrinėtojo atradimai. [Apie istoriko M. Jučo atliktų „Didžiosios Lietuvos ir Žemaičių ku­ nigaikštystės metraščio“ tyrinėjimų rezultatus],—„Komjauni­ mo tiesa“, 1966, spalio 30. Открытия исследователя летописей.

566. Pokropek M. [Rec. str.:] Jučas M. Prekyba Lietuvos kaime XVIII a. (Kn.: Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 4. V., 73

„Mintis“, 1964).—„Actą t. 6, p. 315—316.

Baltico-Slavica“

(Bialystok), 1969,

Торговля в литовской деревне в XVIII в. [Рец. статьи]. *

*

*

567. Ochmanski J. [Rec. str.:] Ючас M. Русские летопи­ си XIV—XV вв. как источник по истории Литвы. („LTSR MA darbai. Serija A“, 1958, t. 2, p. 69—83). — „Studia Žrodloznawcze“ (Warszawa—Poznan), 1959, t. 4, p. 218—219. Pa­ rašas: J. O. J. Jurginis Ю. Юргинис 568. Abramauskas S. Renesanso ir humanizmo problemos Lietuvoje. [Rec. kn.: Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. V., „Vaga“, 1965].—„Pergalė“, 1966, Nr 8, p. 170— 173. Проблемы Ренессанса и гуманизма в Литве. [Рец. кн.]

569. Baliūnas V. Buvęs politinis kalinys — žymus moksli­ ninkas.—„Panevėžio tiesa“, 1969, liepos 11, su iliustr. Бывший политзаключенный — видный ученый.

570. Bučelis В. Lietuvių kultūros tyrinėtojas.—„Raudonoji vėliava“ (Siaul.), 1969, vas. 5, su portr. Исследователь литовской культуры.

571. Černeckis V. Giliai, su didele erudicija...—„Kūrybi­ nė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1969, vas. 2, su portr. Глубоко, c большой эрудицией.

572. Gaigalaitė A. Pedagogų gerbiamas mokslininkas. — „Tarybinis mokytojas“, 1969, vas. 5, su portr. Ученый, уважаемый педагогами.

573. Gausus laureatų būrys. [Pasikalbėjimas su J. Jurgi­ nių] .—„Gimtasis kraštas“, 1969, liepos 24, su portr. Многочисленный отряд лауреатов. [Беседа с Ю. Юргинисом].

574. Griškūnaitė E. Lietuvos istorijos žinovas ir populia­ rintojas.—„Tiesa“, 1969, vas. 5, su portr. Знаток и популяризатор истории Литвы.

575. Jučas M. Kultūros veikėjas.—„Pergalė“, 1969, Nr 2, p. 174—175, su portr. Деятель культуры.

576. Jurginis Juozas.— MLTE. T. L 1966, p. 723, su portr. Lit. sąrašas: 24 pavad. Ю. Юргинис. 74

577. Jurginis J. Mokslininkas, literatas, publicistas. [Pasi­ kalbėjimas su ist. dr. J. Jurginių]. — „Literatūra ir menas“, 1969, vas. 1, p. 11, su portr. Ученый, литерат, публицист.

578. Lukšaitė I. Apie humanizmą ir renesansą Lietuvoje. [Rec. kn.: Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. V., .„Vaga“, 1965].—„Tarybinis'mokytojas“, 1966, birž. 11. О гуманизме и Ренессансе в Литве. [Рец. кн ]

579. Merkys V. Žinomas ne tik Lietuvoje.—„Gimtasis kraš­ ta s “, 1969, sausio 30, su portr. Известный не только в Литве.

580. Mulevičius L. Mokslininkas, mąstytojas, publicistas.— „.Vakarinės naujienos“, 1969, vas. 4, su portr. Tas pats laikr. rusų k. Ученый, мыслитель, публицист.

581. Šlaski K. [Rec. kn.:] Юргинис Ю. Сельская община литовцев. М., «Наука», 1964. (VII Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук).— „Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 349—350. 582. Tiriame praeitį, kuriame ateitį. [Pasikalbėjimas su resp. premijų lauretais: ist. dr. J. Jurginių ir kitais],—„Kalba Vilnius“, 1969, Nr 28, p. 3. Исследуем прошлое, создаем будущее. и др. лауреатами респ. премий].

[Беседа с Ю. Юргинисом

583. Zeimantas V. Teskamba visad jaunystės akordai.— -„Komjaunimo tiesa“, 1969, vas. 4, su portr. Пусть всегда звенят аккорды юности.

584. Žepkaite R. Naukovviec, pedagog, spolecznik.— „Czerwony Sztandar“, 1969, 5 lut., z portr. 585. Тила А. Горизонты ученого.— «Сов. Литва», 1969, -5 февр., с тюртр. * * *

586. Копанев А. И., Носов H. Е. Советская литература по истории русского феодализма (до XX в.) в 1963 году. [Анализ работы Ю. Юргиниса «Закрепощение крестьян в •Литве», с. 157—158].— «История СССР», 1964, № 3, с. 150— 169. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. M. K atkus M. KaTKyc 587. P. Cvirka apie M. Katkų.—„Jaunimo gretos“, 1968, -Nr 9, p. 24. s ’ n - HBHpKa o M. KaTKyce. 75

588. Katkus Mikalojus.—„MLTE. T. 2. 1968, p. 81, su portr. Lit. sąrašas: 3 pavad. M. Каткус.

589. Lukšienė M. Dar kartą Mikalojus Katkus. [Rec. kn.: Katkus M. Raštai. V., „Vaga“, 1965].—„Pergalė“, 1966, Nr 8, p. 168—170. Еще раз M. Каткус.

590. Neskelbti M. Katkaus laiškai.—„Švyturys“, 1966, Nr 7, p. 19. Неопубликованные письма M. Каткуса.

591. Rimkus V. Du Mikalojaus Katkaus laiškai. — Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 312—313. Bibliogr. nuorodos išnašose. Два письма M. Каткуса.

592. Skrodenis S. „Tautos genijus“ ir prarastos viltys. [Apie M. Katkaus darbą „Tautos genijus“ ir jo susirašinėjimą su V. Krėve-Mickevičiumi].—„Bibliotekų darbas“, 1969, Nr 6, p. 27—28. «Гений народа» и потерянные надежды. (О работе М. Каткуса «Ге­ ний народа» и его переписке с В. Креве-Мицкявичюсом].

О. Kolbergas О. Кольберг 593. Jonynas A. Nauji О. Kolbergo „Raštų tomai“. [Rec. kn.: Kolberg. O. Dziela wszystkie. T. 53. Litwa. Wroclaw— Poznan, 1966].—„Literatūra ir kalba“, 1968, t. 9, p. 504—508. Новые томы «Сочинений» О. Кольберга. [Рец. кн.]

594. Jonynas A. Os'karas Kolbergas ir Lietuva. [Ryšium su lenkų etnografo ir tautosakininko raštų leidimu].—„Pergalė“, 1968, Nr 9, p. 190—191. О. Кольберг и Литва.

595. Kolbergas (Kolberg) р. 175. Lit. sąrašas: 5 pavad.

Oskaras. — MLTE. T. 2. 1968,

О. Кольберг.

596. Малаш-Акам1тава Л. А., Собаленка Э. Р. Беларусь у этнаграф 1чна-фальклорнай спадчыне А. Кольберга.— «Весui Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук», 1970, № 3, с. 125—127. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. L. Kšivickis Л. Кшивицкий 597. Daugudis V. Žilųjų amžių pėdsakais. (Liudvikas Kši­ vickis — Lietuvos piliakalnių tyrinėtojas). — „Komjaunimo tie­ sa “, 1966, birž. 18. Tas pats laikr. rusų k. По следам древних веков. (Л. Кшивицкий — исследователь городищ Литвы). То же на рус. яз. 76

598. Kšivickis (Krzywicki) Liudvikas. — MLTE. T. 2. 1968, p. 227. Lit. sąrašas: 3 pavad. 71. K uihbhukhh.

599. Tautavičius A. Liudvikas Kšivickis (1859—1941).— „Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 4, p. 33—34. 71. Kuihbhukhh.

J. Lelevelis И. Лелевель 600. Кеневич C. Лелевель. M., «Мол. гвардия», 1970. 192 c., c ил. (Жизнь замечательных людей. Серия биогра­ фий, основана в 1933 г. М. Горьким. Вып. 14). Лит. список: с. 187—190. «Основные даты жизни и деятельности И. Лелевеля»: с. 184—186. Р е ц .: Гедрайтис П.— «Коммунист», 1971, № 9, с. 75. То же на лит. яз. Brytaniszki W. Jaki powinien byč historyk. — „Literatūra Radziecka“, 1971, Nr 9, p.176—179. Tas pats ang­ lų, isp. ir vok. k. Niedžwiecki A. „Lelewel“.—„Czerwony Sztand ar“, 1971, 30 lipca. 601. Ноневич Г. П. Социально-экономические взгляды Иоахима Лелевеля. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. экон. наук. В., 1969. 20 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 2 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 602. Попков Б. С. Иоахим Лелевель в оценке польских и русских современников. Автореф. дис. на соиск. учен, сте­ пени канд. ист. наук. М., 1966. 20 с. (АН СССР. Ин-т сла­ вяноведения). Список работ авт.: 10 назв. 603. Bogušis V. J. Lelevelio biblioteka. [Vilniaus valst. V. Kapsuko un-tas].—„Kultūros barai“, 1967, Nr 4, p. 66. Библиотека И. Лелевеля.

604. Bogušis V. Niekada nepamiršiu apkabinimo... [Apie K. Markso ir Vilniaus un-to prof. J. Lelevelio draugystę 1846—1860 m.] —„Švyturys“, 1969, Nr 21, p. 10—11, su iliustr. Никогда не забуду обнятия... [О дружбе К. Маркса с проф. Вильн. ун-та И. Лелевелем].

605. Jawelski Р. Marks i Lelewel. [Z tekstem listu K. Mark­ są do J. Lelewela z 3 lut. 1860 r. i odpowiedzią J. Lelewela z 10 lut. tegož roku].—„Czerwony Sztandar“, 1968, 4 maja, z ilustr. 606. Lelevelis (Lelewel, Lölhöffel) Joachimas. — MLTE. T. 2. 1968, p. 314—315. Lit. sąrašas: p. 315. И. Лелевель. 77

607. Nonevičienė H. Joachimo Lelevelio novatoriškumas is­ torinių tyrinėjimų metodologijos srityje.—„Ekonomika“, 1968r t. 8, sus. 1, p. 77—93. Lit. sąrašas: p. 90. Santr. rusų k. Новаторство И. Лелевеля в исследований. Резюме на рус. яз.

области

методологии

исторических

608. Šimkevičius J. Lelevelis apie senovės bitininkystę. [Kn.: „Bitės ir dabartinė bitininkystė Lenkijoje“, išleistos1856 m. Poznanėje, turinio atpasakojimas],—„Mūsų sodai“,. 1968, Nr 12, p. 10. И. Лелевель о древнем пчеловодстве. 609. Užkuraitė S. J. Lelevelis apie bibliotekas.—„Bibliote­ kų darbas“, 1970, Nr 6, p. 35, su faks. И. Лелевель о библиотеках.

610. Гробштейн А. Улица имени... [О воспитаннике и профессоре Вильн. ун-та, историке И. Лелевеле. 22 III 1786— 29 V 1861].— «Гродненская правда», 1968, 3 февр. __ 611. Попков Б. С. Иоахим Лелевель о национально-осво­ бодительной борьбе польского народа и путях возрождения Польши.— В кн.: Развитие капитализма и национальных дви­ жений в славянских странах. М., 1970, с. 272—290. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 612. Попков Б. С. Польские современники о политиче­ ской деятельности Иоахима Лелевеля в эмиграции.— В кн.: История и культура славянских народов. М., 1966, с. 150— 164. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. *

*

* 613. Иоахим Лелевель.— В кн.: Избранные произведения прогрессивных польских писателей. М., 1956, с. 125—134. L Loboika И. Лобойко 614. Loboika (Лобойко, Lobojko) Ivanas. — MLTE. T. 2. 1968, p. 468. Lit. sąrašas: 3 pavad. И. Лобойко.

615. Будрейка I. Друг з Харьшва [И. Лобойко].— «Укра­ ина, 1968, № 15, с. 14—15, с ил. 616. Каупуж А. 3. Доленга Ходаковский и И. Н. Лобой­ ко.— «Сов. славяноведение», 1968, № 5, с. 55—57. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 78

617. Лебенка И. Жизнь и научная деятельность И. Н. Ла­ бой ко в Литве.— „Literatūra“, 1966, t. 9, p. 85—111. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. O. Maksimaitienė О. Максимайтене 618. Jonynas V. Lietuvos istorijos gvildentoja.—„Tarybinė Klaipėda“, 1969, liepos 31, su portr. Tas pats laikr. rusų k. Исследователь истории Литвы. То же на рус. яз.

619. Maksimaitienė Ona.— MLTE. T. 2. 1968, p. 488. О. Максимайтене.

620. Šinkūnaitė J. „Gyvenimas — tai darbas...“—„Tiesa“, 1968, geg. 22. «Жизнь — это работа.. .»

*

S. Matulaitis C. Матулайтис 621. Griškūnaitė E. Stasys Matulaitis.—„Tiesa“, 1966, spa­ lio 12, su portr. C. Матулайтис.

622. Jakševičius A. Stasys Matulaitis. [Atsiminimai]. — „Komunistas“, 1966, Nr 9, p. 58—60, su portr. Tas pats žurn. -rusų k. C. Матулайтис. [Из воспоминаний]. То же на рус. яз.

623. Kovingos dvasios 1966, spalio 8, su portr.

žmogus. — „Komjaunimo

tiesa“,

Человек боевого духа.

624. Matekūnaitė A. Žmonės, laikas, gyvenimas.—„Komjau­ nimo tiesa“, 1970, bal. 21, su portr. Люди, время, жизнь.

625. S. Matulaitis.— Kn.: Auryla V. Lietuvių vaikų litera­ tūra. D. 1. V., 1967, p. 125—127. C. Матулайтис.

626. Matulaitis Stasys.— MLTE. T. 2. 1968, p. 530—531, su Portr. Lit. sąrašas: 4 pavad.; „Literatūros ir meno metraštis“, 1967, kn. 9, p. 63, su portr. C. Матулайтис.

627. Matulaitytės A. ir L. Stasys Matulaitis. [Dukterų atsi­ minimai. Su red. prierašu],—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Kr 9, p. 8— 10, su iliustr. C. Матулайтис. [Воспоминания дочерей]. 79

628. Sliesoriūnienė E. Nesakyk, kad aš senas. [Iš S. Ma­ tulaičio biografijos. 1866X 10—1956 IV 10].—„Jaunimo gre­ tos“, 1966, Nr 11, p. 27, su iliustr. Не говори, что я старый.

629. Висмантас М. Стасис Матулайтис.— «Сов. Литва», 1966, 12 окт., с портр. V. Mickevičius-Kapsukas В. Мицкявичюс-Капсукас 630. Stuina A. Brėkštant revoliucijos rytui. V. Mickevi­ čiaus-Kapsuko revoliucinės veiklos fragmentai. V., „Vaga“, 1967. 80 p., su iliustr. На рассвете революции.

R e c.: Kažukauskas V. įdomi knyga apie įžymų revoliu­ cionierių.—„Literatūra ir menas“, 1968, sausio 13, p. 7. — 631. Ведерайте Д. Экономические вопросы в литератур­ ном наследии В. Мицкявичюса-Капсукаса. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. экон. наук. В., 1968. 19 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 4 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 632. Козлов И. А. Ни время, ни расстояние. М., «Мол. гвардия», 1966. 318 с. с ил. R e c.: Kurliandčikas S. Prisiminimai apie V. Kapsuką.— „Komjaunimo tiesa“, 1966, birž. 18; «В мире книг», 1966, № 3, c. 8—9, c ил. 633. Alseikienė V. Susitikimai su Kapsuku.—„Nemunas“, 1969, Nr 11, p. 4. Встречи c В. Капсукасом.

634. Brandtas В. V. Kapsukas Berlyne. [Iš atsiminimų],— „Komunistas“, 1968, Nr 12, p. 33—35. Tas pats žurn. rusų k. В. Капсукас в Берлине. То же на рус. яз.

635. Bulota J. Vincas Kapsukas ir lietuvių kultūra.—„Jau­ nimo gretos“, 1970, Nr 5, p. 8, su iliustr. В. Капсукас и литовская культура.

636. Kapsukas Vincas [Mickevičius-Kapsukas]. — MLTE. T. 2. 1968, p. 50—54, su portr. Lit. sąrašas: p. 53—54. В. Капсукас.

637. Kazlauskaitė G. Nemari šlovė. [Apie V. Kapsuko rev. veiklą],—„Mūsų žodis“, 1968, Nr 12, p. 1—2, su iliustr. Немеркнущая слава. [О рев. деятельности В. Капсукаса].

638. Maliukevičius R. Pirmą kartą. [Iš V. Kapsuko biogra­ fijos] .—„Švyturys“, 1967, Nr 14, p. 12—13, su iliustr. Первый раз. [Из биографии В. Капсукаса]. 80

639. Maliukevičius R. Revoliucijų grūdintas.—„Švyturys“, 1970, Nr 6, p. 6—7, su iliustr. Закаленный революциями.

640. Maliukevičius R. V. Kapsukas — Lenino mokinys ir bendražygis.—„Komunistas“, 1970, Nr 4, p. 40—46. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. В. Капсукас — ученик и соратник В. И. Ленина. То же на рус. яз.

64,1. Mickevičiūtė L. Tėvas. 1968, Nr 12, p. 79—85.

[Iš atsiminimų] .—„Pergalė“.

Отец. [Из воспоминаний].

642. Misevičius J. Socialistinės lietuvių kultūros ištakose. [Apie V. Mickevičiaus-Kapsuko publicist. literatūrinę veiklą. Su jo laiško Juozui Rimšai tekstu. 1926 m. birž. 6 d. R. Ma­ liukevičiaus publikacija]. — „Kultūros barai“, 1970, Nr 4, p. 30—33, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. У истоков социалистической литовской культуры. [О публицист, литерат. деятельности В. Капсукаса]. Резюме на рус. и англ. яз.

643. Šarmaitis R. V. Kapsuko [memorialinės] vietos Len­ kijoje.—„LKP istorijos klausimai“, 1966, t. 5, p. 211—212. Pa­ rašas: A. Ragenas. Мемориальные места В. Капсукаса в Польше.

644. Šniukas D. Dviejų gyvenimų paralelės. Kapsukas ir Vaižgantas istorijos kryžkelėse.—„Pergalė“, 1968, Nr 12, p. 86—96. Bibliogr. nuorodos išnašose. Параллели двух жизней. В. Капсукас и Вайжгантас на перекрестках, истории.

645. Šniukas D. Poleminio žodžio meistras. Iš komunist. lietuvių spaudos tradicijų.—„Komunistas“, 1966, Nr 5, p. 13— 17. Lit. sąrašas: 17 pavad. Tas pats žurn. rusų k. Мастер полемического слова. Традиции литов, коммунистической пе­ чати. [О публицистич. наследии В. Капсукаса]. То же на рус. яз.

646. Šniukas D. Revoliucijos metų metraštis. [Apie V. Kapsuko publicist. palikimą],—„Komunistas“, 1968, Nr 7, p. 39—43. Tas pats žurn. rusų k. Летопись революционных лет. То же на рус. яз.

647. Šniukas D. V. Kapsukas ir „Priekalas“.—„Pergalė“, 1967, Nr 1, p. 117—128.— Bibliogr. nuorodos išnašose. В. Капсукас и «Прекалас».

648. Šniukas D. V. Kapsukas — proletarinės literatūros ug­ dytojas.—„Pergalė“, 1970, Nr 4, p. 131—142. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. В. Капсукас и литовская пролетарская литература.

649. Švarcas E. Anketa Nr 855. Nauji dokumentai apieV. Mickevičių-Kapsuką.—„Švyturys“, 1967, Nr 22, p. 7, su faks. Анкета № 855. Новые документы о В. Капсукасе. 6—132

81

650. Vincas Mickevičius-Kapsukas. [Gimimo 90-osioms me­ tinėms. 1880 IV 7—1935 11 17].—„Eesti Kommunist“, 1970, Nr 3, p. 90—91. Tas pats žurn. rusų k. В. Мицкявичюс-Капсукас. [К 90-летию со дня рождения]. То же на рус. яз.

651. Vasiliauskas Z. Lietuvos revoliucinio judėjimo ąžuo­ las.—„Laikas ir įvykiai“, 1970, Nr 6, p. 14—17, su portr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. Исполин революционного движения в Литве. То же на рус. яз.

652. Vederaitė D. Agrariniai klausimai V. MickevičiausKapsuko raštuose 1918—1935 metais.—„Ekonomika“, 1968, 4. 8, sąs. l,_p. 5—29. Lit. sąaršas: p. 26. Santr. rusų k. Аграрный вопрос в трудах В. Мицкявичюса-Капсукаса. Резюме на рус. яз.

653. Vederaitė D. V. Kapsukas apie darbininkų klasės eko­ nominę padėtį buržuazijos valdomoje Lietuvoje.—„Ekonomi­ ka“, 1970, t. 10, sąs. 1, p. 5—22. Lit. sąrašas: 65 pav. ir nuo­ rodos išnašose. Santr. rusų k. В. Мицкявичюс-Капсукас об экономическом класса в буржуазной Литве. Резюме на рус. яз.

положении

рабочего

654. Винцас Мицкявичюс-Капсукас. (1880—1935 гг.) [О ■борьбе деятеля КПСС против религии].— «Наука и рели­ гия», 1968, № 8, с. 11—12, с портр. 655. Малюкявичюс Р. Революционер ленинской закалки. [К 90-летию со дня рождения В. Мицкявичюса-Капсукаса].— «Вопросы истории КПСС», 1970, № 4, с. 113—116. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 656. Мицкявичюс-Капсукас В.— Сов. ист. энциклопедия. Т. 9. 1966, с. 525, с портр. Список лит.: 3 назв. 657. Мицкявичюс-Капсукас Винцас Симанович.— В кн.: Бережной А. Ф., Смирнов С. В. Бойцы революции. Сотруд­ ники большевистской печати. Биобиблиогр. справочник. Л., 1969, с. 171 — 172. 658. Мицкявичюте Л. Отец. [О В. Мицкявичюсе-Капсука•се]. Очерк.— «Литва литературная», 1969, с. 96—104. 659. Путырский Е. Мицкявичюс-Капсукас Винцас Сима­ нович (1880—1935).— В кн.: Герои Октября. Биография ак­ тивных участников подготовки и проведения Октябрьского вооруж. восстания в Петрограде. Т. 2. Л., 1967, с. 143— 144, 665. 660. 7 апреля — 90 лет со дня рождения В. С. Мицкявичюса (Капсукаса)— одного из организаторов и руководи­ телей Коммунистической партии Литвы. [Краткая биогр.] — «2

В изд.: Коммунист, календарь-справочник. 1970. М., 1969,. с. 109—111. 661. Шклярскайте Ф. Винцас Мицкявичюс-Капсукас — видный марксистский атеист.— В кн.: 50-летие декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Минск, 1969, с. 54—67. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. V. Milius . В. Милюс 662. Kudirka J. [Rec. str.:] Милюс В. Библиография ли­ товской этнографии за 1947—1964 гг. («Сов. этнография»,. 1965, № 5, с. 166—174).—„Demos“ (Вегііп), 1966, Н. 2, skilt. 174. 663. Milius Vacius.— MLTE. T. 2. 1968, p. 597. В. Милюс.

664. Vėlius N. Nenuorama žemaitis. — „Kultūros barai“, 1966, Nr 5, p. 46—48, su iliustr. Непоседливый жемайтис.

H. Moora X. Moopa 665. Harri Moora. 1900 III 2—1968 V 2.— Kn.: Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 5— 22, su* iliustr. Tekstas lygiagr. estų, rusų ir vok. k. Харри Moopa. Текст парал. на рус., нем. и эст. яз.

666. Moora Harijs. •— Latvijas T. 2. 1968, p. 590, su portr.

PSR maza enciklopedija.

X. Moopa.

667. Šnore E. Profesors Harijs Moora. — „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1968, Nr 7, p. 151—152, su portr. Профессор X. Moopa.

668. Moopa Харри Альбертович.— Сов. ист. энциклопе­ дия. Т. 9. 1966, с. 675—676. 669. Труды Харри Альбертовича Moopa по специально­ сти. — Kn.: Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 36—44. 670. Шмидехельм M. X. Памяти Харри Альбертовича Мо°Ра.— «Сов. археология», 1969, № 3, с. 220—223, с портр. 83

K. Navickas К. Навицкас 671. Dobrovolskas J., Kašauskienė V. Docentui K. Navic­ k u i — 50 metų.—„Tarybinis mokytojas“, 1967, spalio 14, su portr. Доценту К. Навицкасу — 50 лет.

672. Germanas V. Doc. K. Navickas — istorijos mokslų dak­ taras.—„LKP istorijos klausimai“, 1966, t. 5, p. 215—216. К. Навицкас — доктор ист. наук.

673. Germanas V. Kelias j mokslą. K. Navicko 50-ies metų rsukaktį pažymint.—„Tiesa“, 1967, spalio 18, su portr. Дорога в науку. К 50-летию К. Навицкаса.

674. Navickas Kostas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 674, su portr. Lit. sąrašas: 5 pavad. К. Навицкас.

V. Рісеіа В. Пичета 675. Видатний історик-славіст.— «Укр. іст. журн.», 1968, .№ 10, с. 134—136. Подпись: В. П. Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч. 676. Іофе Э. Р. Акадэмік У. I. Пічэта.— «Помнікі гісторыі і культуры Беларусь, 1970, № 4, с. 54—57, 62, 64, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. и англ. яз. 677. Іофе Э. Партрэт вучонага.— «Полымя» (Мінск), 1970, № 12, с. 215—221. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 678. Каминский Н. И., Шорохов Е. Ф. В. И. Пичета и ар­ хивное дело в Белоруссии.— «Сов. архивы», 1968, № 2, с. 42— 44. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 679. Королюк В. Д. Владимир Иванович Пичета. (Опыт творч. портрета). [22 X 1878—23 VI 1947].— «Вопросы исто­ рии», 1970, № 8, с. 72—85. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 680. Улащик Н. Н. Пичета Владимир Иванович.— Сов. ист. энциклопедия. Т. 11, 1968, с. 199, с портр. Список лит.: 9 назв. 681. Юхо Я. «Навуковая дзейнасць Уладзіміра Пічэты ... — «Полымя» (Мінск), 1967, № 5, с. 251—252.

*

*

* 682. Академик Владимир Иванович Пичета. [Некро­ лог].— «Вестник АН СССР», 1947, № 7, с. 60—61; «Вестник древней истории», 1947, № 3, с. 209—210; «Вопросы исто­ рии», 1947, № 7, с. 157—158; «Известия АН СССР. Сер, истории и философии», 1947, т. 4, № 4, с. 373—375; «Славя­ не», 1947, № 6, с. 60, с портр. 683. Академик Пичета Владимир Иванович.— В кн.: Об­ щее собрание АН СССР 29 ноября—4 декабря 1946 года. М.—Л., 1947, с. 77—78, с портр. 684. Бахрушин С. В. В. И. Пичета как историк СССР.— «Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», 1949, т. 1, с. 7—14. Библиография трудов В. И. Пичеты. См. 54. 685. В. И. Пичета. 9/21 X 1878—23 VI 1947.— «Доклады и сообщ. Истор. фак. Моек. гос. ун-та», 1948, вып. 7, с. 3—7. 686. Іофе Э. Першы рэктор. [Беларус. гос. ун-т].— «Звязда», 1970, 27 мая. 687. Королюк В. Д. Рукописное наследство академика В. И. Пичеты.— «Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», 1949, т. 1, с. 25—34. 688. Найдич Д. В. Памяти академика В. И. Пичеты. (К годовщине со дня смерти).— «Сов. этнография», 1948, № 3, с. 174—175. 689. Научные труды академика В. И. Пичеты.— «Учен, зап. Моек. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1949, т. 60. Кафедра истории СССР, вып. 2, с. 243—267. 690. Никитин С. А. Деятельность В. И. Пичеты в обла­ сти славяноведения.— «Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», 1949, т. 1, с. 21—24. 691. Савич А. А. Владимир Иванович Пичета, его жизнь и научная деятельность.— «Учен. зап. Моек. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1949, т. 60. Кафедра истории СССР, вып. 2, с. 7—15. S. Stanevičius С. Станявичюс 692. Lebedys J., Milius V. Simono Stanevičiaus laiškai Mykolui Balinskiui.—„Literatūra“, 1970, t. 13, p. 183—222. antr. rusų ir lenkų k. Tekstas lygiagr. liet. ir lenkų k. u „ письма и

пол.

C.

Станявичюса

M.

Балинскомѵ.

Текст

парал.

на

лит.

яз.

85

693. S. Stanevičius ir jo palikimas. — Kn.: Stanevičius S. Raštai. V., 1967, p. 5—22. Bibliogr. nuorodos išnašose. C. Станявичюс и его наследие.

694. Stanevičius S. Teodorui Narbutui. [Laiškas], — Kn.: Stanevičius S. Raštai. V., 1967, p. 416—423, su faks. Lygiagr. tekstas lenkų k. Теодору Нарбуту. [Письмо]. Текст парад, на пол. яз.

*

* *

695. Lebedys J. Simonas Stanevičius. Yalst. grož. Iit. 1-kla, 1955. 335 p., su iliustr.

Monografija. V.,

Симонас Станявичюс.

V. Serbentą В. Сербента

__

696. Kirlys J. Įžymus mokslininkas, visuomenės veikėjas. [Baltarusijos TSR MA akad. ist. dr. prof. V. Serbentos gimi­ mo 75-osioms metinėms. 1895 m. birž. 14 d.] —„Kauno tiesa“, 1970, birž. 14. Видный ученый, общественный деятель.

697. Maliukevičius R. Tarybinio mokslo veteranai.—„Tie­ s a “, 1970, birž. 15, su portr. Ветераны советской науки.

698. Кравченко И. С. Сербента Виталий Андреевич.— «Сов. ист. энциклопедия». Т. 12. 1969, с. 782. 699. Савасцюк А. I. Віталій Андрэевіч Сербента.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1970, № 4, с. 132—134, с портр. R. Šarmaitis Р. Шармайтис 700. Gaška I. Marksizmo idėjų įkvėptas. [Iš atsiminimų]. Užrašė K- Celkys. — „Gimtasis kraštas“, 1969, spalio 9, su portr. Вдохновленный идеями марксизма.

701. Goldas M. Revoliucionierius ir mokslininkas.—„Biblio‘tekų darbas“, 1969, Nr 10, p. 17, su portr. Революционер и ученый.

702. Gricius A. Keli žodžiai apie jubiliatą. — „Literatūra ir menas“, 1969, spalio 4, p. 6, su portr. Несколько слов об юбилиате. «6

703. Ištikimybė Lenino idėjoms. [Apie LKP veikėjų J. Stimburio ir R. Šarmaičio pagerbimą], — „Komunistas“, 1970, Nr 2, p. 47—51. Tas pats žurn. rusų k. Верность ленинским идеям. [О чествовании деятелей Ю. Стимбуриса и Р. Шармайтиса]. То же на рус. яз.

КП

Литвы

704. Jurginis J. Gyvenimo laimė.—„Komjaunimo tiesa“, 1969, spalio 12, su portr. Счастье жизни.

705. Lebedys J. Revoliucionierius, LKP istorijos tyrinėto­ jas.—„Kauno tiesa“, 1969, spalio 12, su portr.: „Raudonoji vė­ liava“ (Siaul.), 1969, spalio 14; „Tarybinė Klaipėda“, 1969, spalio 12. Tas pats Iaikr. rusų k. Революционер, исследователь истории КП Литвы. То же на рус. яз.

706. Maliukevičius R. Romui Šarmaičiui — 60. — „Naujos knygos“, 1969, Nr 10, p. 5, su portr. Ромасу Шармайтису— 60.

707. Maliukevičius R., Tamošiūnas M. Su revoliucinės jau­ nystės ugnele.—„Pergalė“, 1969, Nr 10, p. 138—141, su portr. C огоньком революционной юности.

708. Navickas K. Romui Šarmaičiui 60 metų.—„LKP isto­ rijos klausimai“, 1970, t. 9, p. 126—128. Ромасу Шармайтису 60 лет.

709. Romas Šarmaitis. — „Literatūros ir meno metraštis“, 1970, kn. 12, p. 55, su portr. 710. Šniukas D. Istorijos amžininkas.—„Tiesa“, 1969, spa­ lio 12, su portr. Ровесник истории.

711. Užkalnis P. Revoliucionieriaus, žurnalisto, mokslinin­ ko kelias.—„Vakarinės naujienos“, 1969, spalio 13, su portr. Tas pats laikr. rusų k. Путь революционера, журналиста, ученого. То же на рус. яз.

712. Žiugžda J. Droga naukowca.—„Czerwony Sztandar“, 1969, 12 paždz., z ilustr. 713. Гельбак П. Слово о коммунисте.— «Сов. Литва*, 1969, 12 окт., с портр. P. Tarasenka П. Тарасенка 1Г.714. Būtėnas J. Archeologijos populiarintojas.—„Pergalė“, I967, Nr 12, p. 167—168. Популяризатор археологии. 87

715. Juozapavičius P. Keliautojas po praeitį.—„Kauno tie­ s a “, 1967, gruod. 7, su portr. Путешественник по прошлому.

716. Kačiulis J. P. Tarasenka (1892—1962).— Kn.: Lietu­ vių literatūros istorija. T. 4. V., 1968, p. 691—692. П. Тарасенка.

717. Liobytė A. Užburtų lobių seimininkas.—..Literatūra ir menas“, 1967, gruod. 9. Хозяин закалдованных сокровищ,.

718. Lisas P. Aluntos žiburiai.—„Pirmyn“ (Mol.), 1967, lapkr. 16. Огни Аланты.

719. Petras Tarasenka 1967, gruod. 7.

gim ė... (Dienos aidai).—„Tiesa“,

П. Тарасенка родился...

720. Tautavičius A. Petras Tarasenka. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 230—233, su portr. П. Тарасенка.

721. Tautavičius A. Petro Tarasenkos kraštotyrinio pobū­ džio darbų bibliografija. 2r. 45. 722. Trečiakauskas K. (parengė). Petro Tarasenkos laiš­ kas.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 288—290. Письмо П. Тарасенки.

723. Vytulis J. Aistringas praeities tyrinėtojas.—„Kultūros barai“, 1967, Nr 12, p. 67—69, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose; „Gimtasis kraštas“, 1967, gruod. 7, su portr. Страстный исследователь прошлого.

724. Vytulis J. Petro Tarasenkos rankraštinis palikimas.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 233—234. Рукописное наследие П. Тарасенки.

725. Касперавичюс Ю. А. Археолог, историк, писатель.— «Сов. Литва», 1967, 7 дек. P. Ulevičius П. Улявичюс 726. Būtėnas J. Spalio idėjų išugdytas.—„Tiesa“, 1967, spa­ lio 17, su portr. Воспитанный идеями Октября.

727. Tamašiūnas A. Prasmingas gyvenimas.—„Kauno tie­ sa “ ,1967, spalio 17, su portr. Осмысленная жизнь. 88

728. Vaivutskas A. Ryžtingas kovotojas.—„Gimtasis kraš­ tas“, 1967, spalio 19, su portr. • . Решительный боец.

B. Vaitkevičius Б. Ваиткмвичюс 729. Burokevičius M. Apginta istorijos mokslų daktaro di­ sertacija.—„LKP istorijos klausimai“, 1969, t. 8, p. 255—258. Защищена диссертация доктора ист. наук.

Mertinienė E. Vaitkevičius B. Zr. 14. 730. B. Vaitkevičius •— Istorijos instituto direktorius. — „Tiesa“, 1970, kovo 20; «Сов. Литва», 1970, 20 марта. Б. Вайткявичюс — директор Института истории.

M. Valančius М. Валанчюс Apie Motiejaus Valančiaus muziejų. Zr. 416—419. 731. Auryla V. M. Valančius. — Kn.: Auryla V. Lietuvių vaikų literatūra. D. L V., 1967, p. 111—119, su iliustr. M. Валанчюс.

732. Kaplanas I. M. Valančiaus „notae“ ir mišiolas. Iš mū­ sų kultūros istorijos.—„Literatūra ir menas“, 1966, vas. 19, su faks. Об идеологических взглядах M. Валанчюса.

R e c.: Vanagas V. Neperdėkime ir neklaidinkime.—„Litera­ tūra ir menas“, 1966, geg. 14. 733. Petkevičiūtė D. L. Ivinskio kalendorių didaktiniai ap­ sakymai ir M. Valančiaus kūryba.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 583—586. Дидактические рассказы в календарях Л. Ивинскиса н творчество М. Валанчюса.

734. Skrodenis S. Dar apie Valančių.—„Literatūra ir me­ nas“, 1966, vas. 26. Еще o M. Валанчюсе.

735. Skrodenis S. Laiškai ir neįgyvendintas sumanymas. [Dėl paminklo M. Valančiui pastatymo],—„Kultūros barai“, 1968, Nr 8, p. 65—66, su iliustr. Письма и неосуществленный замысел.

736. Skrodenis S........... Tejp ilgajniu surinks ir visas“. [Apie M. Valančių kaip tautosakininką].—„Bibliotekų darbas“, 1966, Nr 5, p. 26—27. pHcTV - T aK со временем соберет и все». [О М. Валанчюсе — фолькло89

737. Valančius M. Motiejaus Valančiaus laiškai Adomui Zavadzkiui. [A. Tylos publikacija ir komentarai], — „Litera­ tū ra “, 1969, t. 11, sąs. 1, p. 93—107. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų ir anglų k. Письма M. Валанчюса А. Завадзкому.

L. Vladimirovas Л. Владимиров 738. Kulikovskaja G. Nr 2, p. 78—89.

Patvari

meilė.—„Pergalė“,

1969,.

Устойчивая любовь.

739. Канцедикас А. Главный библиотекарь.— «Сов. Со­ юз», 1970, № 2, с. 53, с порт. *

* *

740. Žukas V. Bibliotekininkas-mokslininkas. — „Bibliotekų; darbas“, 1962, Nr 2, p. 36. Библиотекарь — ученый.

R. Volkaitė-Kulikauskienė P. Вол кайте- Куликаускене 741. Kulikauskienė Regina.— MLTE. T. 2. 1968, p. 240, su portr. P. Куликаускене.

742. Lavai P. de. [Rec. str.:] Kulikauskienė R. Ankstyviau­ sių šalmų Lietuvoje klausimu. („LTSR MA darbai. Serija A“, 1965, t. 2, p. 59—71).—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“, 1966, Nr 3, p. 573—574. 743. Lukšaitė I. Iš amžių skrynios.—„Tarybinė moteris“, 1970, Nr 3, p. 2—3, su iliustr. Tas pats žurn. lenkų k. Вековая сокровищница. То же на пол. яз.

E. Volteris Э. Вольтер 744. Drotvinas V. Iš V. Krėvės susirašinėjimo su E. Volte­ riu.—„Literatūra ir kalba“, 1968, t. 9, p. 491—493. Из переписки В. Креве с Э. Вольтером.

745. Juodelytė-Tumelienė V. E. Volterio bibliotekinė veik­ la.— Kn.: XVIII studentų mokslinės konferencijos medžiaga. Istorija ir filologija. V., 1965, p. 64—65. Библиотечная деятельность Э. Вольтера. 90

746. Rozenbergs J. Volters (Volteris) Eduards.— Latvijas PSR maža enciklopedija. T. 3. 1970, p. 718. Э. Вольтер.

747. Копанев А. К. Э. А. Вольтер — библиотекарь Биб­ лиотеки Академии наук. [Имеется материал о его работах в области истории литов, культуры, языка и издания литов, книг].— В кн.: Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Вып. 2. Л., 1970, с. 225—240, с портр. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. J. Žiugžda Ю. Жюгжда 748. Akademikui J. Žiugždai — Lenino ordinas. — „Komjau­ nimo tiesa“, 1967, birž. 13. Tas pats laikr. rusų k. Академику Ю. Жюгжде — орден Ленина. То же на рус. яз.

749. Bendžius A. Sveikiname jubiliatą J. Žiugždą.—„Tary­ binis mokytojas“, 1968, kovo 1, su portr. Поздравляем юбилиата Ю. Жюгжду.

750. Dvigubas akademiko jubiliejus. — „Vakarinės naujie­ nos“, 1968, kovo 1. Tas pats laikr. rusų k. Двойной юбилей академика. То же на рус. яз.

751. J. Žiugždai — septyniasdešimt penkeri. — „Valstiečių laikraštis“, 1968, kovo 2. Ю. Жюгжде — семьдесят пятв.

752. Mokslininkas ir kultūros veikėjas.—„Kultūros barai“, 1968, Nr 4, p. 68. Ученый и деятель культуры.

753. Navickas К. Mokslininkas, pedagogas, visuomeninis veikėjas.—„Tiesa“, 1968, kovo 1, su portr. Ученый, педагог, общественный деятель.

754. Petkevičius К. Visos dienos — karštas darbymetis. — -..Literatūra ir menas“, 1968, kovo 2, su portr. Все дни — интенсивный труд.

755. Strikas E. Akademiko jubiliejus.—„Gimtasis kraštas“, 1968, kovo 7, su iliustr. Юбилей академика.

756. Zimanas G. Mokslininkas, patriotas. J. Žiugždos 75•osioms gimimo metinėms. . [1893 m. kovo 1 d.] — „Pergalė“, 1968, Nr 3, p. 147—151, su portr. Ученый, патриот. К 75-летию со дня рождения Ю. Жюгжды.

757. Žepkaite R., Szadžius H. Uczony i dzialacz spoleczJ1y--~.>Czerwony Sztandar“, 1968, 1 marca, z portr. 9

!

Гришкунайте Э. Мудрость творчества.— «Сов. Литва», 1968, 1 марта, с портр. Kiti istorikai Другие историки 758. Adomavičiūtė Stefa.— MLTE. T. 1. 1966, p. 15. C. Адомавичюте.

759. Alekna Antanas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 38. A. Алекна.

760. Aničas Jonas. — MLTE. T. 1. 1966, p. 65. И. Аничас.

761. Baldauskas J. Nuoširdus, turtingas minčių. [Apie ist. dr. /. Aničą],—„Laikas ir įvykiai“, 1970, Nr 10, p. 14—17, su portr. Tas pats žurn. rusų k. Искренний, полон идей.

762. Antonevičius (Antoniewicz) 1966, p. 76—77. Lit. sąrašas: 3 pavad.Ježis. — MLTE. T.

1.

E. Антоневич.

763. Antonevičius (Antoniewicz) T. 1. 1966, p. 77. Lit. sąrašas: 1 pavad.

Vladimiras. — MLTE.

B. Антоневич.

764. Антоневич (Antoniewicz) Влодз1меж.— Радянська енциклопед1я icTopil Украши. T. 1. 1969, c. 64. 765. Antonovičius Vladimiras Bonifatijevičius. — MLTE. T. 1. 1966, p. 77. B. Антонович.

766. Коваленко Л. А. Антонович Володимир Бошфатшович.— Радянська енциклопед1я icTopii Украши. T. 1. 1969, с. 65. 767. Atamukas Solomonas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 106, su portr. , C. Атамукас.

768. Avižonis Konstantinas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 133. К. Авижонис.

769. Jurginis J. Svetimojoje žemėje. [Ryšium su Chapel Hill’o koledžo JAV prof. K. Avižonio mirtimi. 1909 I 29— 1969].—„Gimtasis kraštas“, 1969, geg. 8. На чужой земле. [К. Авижонис].

770. Avraamkos metraštis.— MLTE. T. 1. 1966, p. 134. Lit. sąrašas: 3 pav. Летопись Авраамки. 92

771. Марченко M. I. Авраамки Л1топис.— Радянська ендиклопед1я icTopi'i УкраТни. T. 1. 1969, с. 13. 772. Bačka (Baczko) Liudvikas Adolfas Francas Jozefas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 140. Л. Бачко.

773. Toločka V. Praeities uždangą praskleidus. [Apie Ryt­ prūsių istoriką ir rašyt. L. Bačką. 1753 1X18—1823 111 27].— „Mūsų žodis“, 1970, Nr 2, p. 17. Приоткрыв занавес прошлого. Пруссии Л. Бачко].

[Об историке и писателе Восточной

774. Baltramaitis Silvestras.— MLTE. T. 1. 1966, p. 167— 168, su portr. Lit. sąrašas: 9 pavad. C. Балтрамайтис.

775. Маргявичюс П. Г. Балтрамайтис [Baltramaitis] Сильвестрас.— Беларуская сав. энцыклапедыя. Т. 2. 1970, с. 112. 776. Becenbergeris (Bezzenberger) Adalbertas. — MLTE. T. 1. 1966, p. 201, su portr. Lit. sąrašas: 10 pavad. А.

Бецценбергер.

777. Belinskis Juzefas.— MLTE. T. L 1966, p. 206. Lit. są­ rašas: 9 pavad. Ю. Белинский.

778. Bendžius Andrius.— MLTE. T. L 1966, p. 208. A. Бянджюс.

779. Bičkauskas-Gentvila p. 223. Lit. sąrašas: 1 pavad.

Leonas. — MLTE.

T.

1. 1966,

Л. Бичкаускас-Гянтвила.

780. Surblys K. Darbštus, principingas. [Vilniaus valst. ped. in-to TSRS istorijos katedros doc. L. Bičkausko-Gentvilos 60-osioms metinėms. 1910 m. rūgs. 27 d.] —„Tarybinis moky­ tojas, 1970, rūgs. 23. Трудолюбивый, принципиальный. [О Л. Бичкаускасе-Гянтвиле].

781. Biržiška Vaclovas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 240. B. Биржишка.

782. Bruožis Ansas.— MLTE. T. L 1966, p. 269. Lit. sąra­ šas: 9 pavad. А.

Бруожис.

783. 2ukas V. Anso Bruožio lietuvių spaudos bibliografi­ ja-—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 11, p. 30—32. Lit. sąrašas: 9 pavad. Библиография литовской печати А. Бруожиса.

784. Bulavas Juozas.— MLTE. T. L 1966, p. 282. Lit. są­ rašas: 2 pavad. Ю. Булавас. 93

785. Burokevičius Mykolas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 288. M. Бурокявичюс.

786. Butkevičius Izidorius.— MLTE. T. 1. 1966, p. 294. И. Буткявичюс.

787. Butkutė-Ramelienė Antanina. — MLTE. T. 1. 1966, p. 295. А.

Буткуте-Рамелене.

788. Čepulienė Stefa.— MLTE. T. 1. 1966, p. 323. C.

Чепулене.

789. Cerbulėnas Klemensas. — MLTE. T. 1. 1966, p. 323— 324. К. Чербуленас.

789a. Juozapavičius P. Kraštotyros veteranė Marijona Cilvinaitė.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 352—355. Ветеран краеведения M. Чильвинайте.

789b. Skrodenis S. Užsispyrusi žemaitė. (M. Čilvinaitės 70-metį minint).—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 10, p. 23. Упрямая жемайте. [M. Чильвинайте].

,

790. Davainis-Silvestraitis, Dovoina-Silvestravičius Mečis­ lovas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 379, su portr. Lit. sąrašas: 8 pavad. M. Давайнис-Сильвестрайтис.

791. Skrodenis S. Energingas XIX a. kraštotyrininkas. (Mi­ nint M. Davainio-Silvestravičiaus 120 m. gimimo ir 50 m. mir­ ties jubiliejus). [1849 IV 8—1919 V 31].—„Bibliotekų darbas“, 1969, Nr 4, p. 22—25, su portr. Lit. sąrašas: 5 pavad. Энергичный краевед XIX в. райтиса).

(К юбилею М. Давайниса-Сильвест-

792. Davidas Lukas [prūsų kronikininkas], — MLTE. T. 1. 1966, p. 379. Л. Давид — прусский историк, хронь.т.

793. Dirvelė Eugenijus.— MLTE. T. 1. 1966, p. 408. Lit. są­ rašas: 1 pavad. Э. Дирвяле.

794. Dovnar-Zapolskis Mitrofanas. — MLTE. T. L 1966, р. 423. Lit. sąrašas: 2 pavad. M. Довнар-Запольский.

795. Катов B. H. Довнар-Запольский Митрофан Викторов1ч.— Радянська енциклопед1'я icTopil Украйш. Т. 2. 1970, с. 54. Список лит.: 6 назв. 796. Cipos Fradkinos septyniasdešimtmetis'.—„LKP istori­ jos klausimai“, 1968, t. 7, p. 201. 70-летие Ц. Фрадкиной. 94

797. Gaigalaitė Aldona. — MLTE. T. 1. 1966, p. 513, su portr. A. Гайгалайте.

798. Germanas Vaclovas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 552. B. Германас.

799. Girdzijauskienė Paulina.— MLTE. T. L 1966, p. 567, su portr. П. Гирдзияускене.

800. Gizevijus (Gisevius) p. 577.

Eduardas. — MLTE. T. L 1966,

Э. Гизевиус.

801. Gizevijus E. Mano gyvenimas. — Kn.: Lietuvininkai. "V., 1970, p. 11—171, su iliustr. Моя жизнь.

802. Otto Glagau.— Kn.: Lietuvininkai. V., 1970, p. 444— 445. Отто Глагау.

803. Glemžaitė Mikalina.— MLTE. T. L 1966, p. 579, su portr. M. Глемжайте.

804. Glikas Benjaminas.— MLTE. T. L 1966, p. 579. Б. Гликас.

805. Б. К. Глик. [27 V 1914—25 IX 1968. Некролог].— «Сов. Литва», 1968, 26 сент., с портр. Подпись: Группа то­ варищей. 806. Gliogeris (Gloger) Zigmantas. — MLTE. T. 1. 1966, p. 580. 3. Глёгер.

807. Istorijos mokslų daktaras [/. Grigulevičius].—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1966, Nr 5, p. 10, su portr. Доктор ист. наук [Ю. Григулявичюс].

808. Griškūnaitė Emilija.— MLTE. T. 1. 1966, p. 607. Э. Грныкунайте.

809. Grunau Simonas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 609, su faks. C. Грунау.

810. Cerneckis V. Konstantinas Gukovskis. [Apie istoriografą ir jo nuopelnus Lietuvos kultūrai. 1857—1906 m.] — „Kultūros barai“, 1970, Nr 2, p. 60—61, su portr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Константин Гуковский. [Об историографе и его вкладе в литов, культуру. 1857—1906 гг.[ Резюме на рус. и англ. яз.

811. Gukovskis Konstantinas.— MLTE. T. L 1966, p. 618. К. Гуковский. 9S

812. Gulbinskienė Aleksandra. [Majauskaitė]. — MLTE. T. 1. 1966, p. 619, su portr. Lit. sąrašas: 6 pavad. A. Гульбинскене.

813. Gumovskis Marjanas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 619. Lit. sąrašas: 6 pavad. M. Гумовский.

814. Henenbergeris Kasparas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 625. Г. Хененбергер.

815. Šidlauskas A. Tomas Husaževskis — Vilniaus univer­ siteto istorijos profesorius. [1732X11 13—1807X11 13].—„Isto­ rija“, 1969, t. 10, p. 143—158. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Томаш Гусажевский— профессор истории Вильнюсского университета.

R e c.: Lavai P. de.— „Acta Baltico-Slavica“ (Warszawa), 1973, t. 8, p. 192— 194. Bibliogr. nuorodos išnašose. 816. Yčas Jonas.— MLTE. T. L 1966, p. 633. " И. Ичас.

817. Ivinskis Zenonas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 656. 3. Ивинскис.

818. Jasas Rimantas.— MLTE. T. L 1966, p. 676—677. Lit. sąrašas: 2 pavad. P. Ясас.

819. Viktor Korneljevits Jatsunski. — „ENSV Teaduste Akad. Toimetised. Uhi^konnateadused“, 1967, t. 16, Nr 1, P- 126—127, su portr. Tekstas lygiagr. rusų k. B. К. Яиунский. Текст парал. на рус. яз.

820. Jeronimas Pragiškis.— MLTE. T. 1. 1966, p. 687. Иероним Пражский.

821. Лаптева Л. П. Иероним Пражский в русской исто­ риографии XIX—начала XX вв. [Об одном из руководителей гуситов, в 1413 г. посетившем Литву и великого князя Витовта].— «Вестник Моек, ун-та. Сер. 9. История», 1970, № 6, с. 43—55. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 822. Jonynas Ignas.— MLTE. T. 1. 1966, p. 696, su portr. Lit. sąrašas: 9 pavad. И. йонинас.

823. Kancevičius Vytautas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 40. В Кашхявичюс.

824. Karazija Povilas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 58. П. Каразия.

825. Kašauskienė Vanda.— MLTE. T. 2. 1968, p. 77. В. 96

Кашаускене.

826. Kirkoras Adomas Honoris.— MLTE. T. 2. 1968, p. 145, su portr. Lit. sąrašas: 2 pavad. А. Киркор.

827. Климанский C. Новое о Киркоре.—«Неман» (Минск), 1969, № 7, с. 188—191, с портр. 828. Klimas Petras.—MLTE. T. 2. 1968, p. 163—164. П. Климас.

829. Kojelavičius-Vijūkas р. 176. Lit. sąrašas: 1 pavad.

Albertas. — MLTE. T. 2. 1968,

A. Коялович-Виюк.

830. Тиюнелите Я. Альберт Виюк Коялович— хронист XVII в.—„Istorija“, 1967, t. 9, p. 113—122. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. 831. Komodaitė Judita.— MLTE. T. 2. 1968, p. 182—183, su portr. Ю. Комодайте.

832. Lokienė M. Netikėta parama. [Apie revoliucionierės komunistės J. Komodaitės kalinimą burž. Lietuvoje 1935— 1940 m.] — „Tarybinė moteris“, 1967, Nr 1, p. 8, su iliustr. Tas pats žurn. lenkų k. Неожиданная помощь. [О Ю. Комодайте]. То же на пол. яз.

833. Вайткявичюс Б. Всегда в строю. К 60-летию со дня рождения Ю. Комодайте. [1 мая 1906 г.1— «Сов. Литва», 1966, 6 мая. 834. Kondratas Vytautas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 186—187. B. Кондратас.

835. Воронков И. А. Тадеуш Корзон—видный представи­ тель польской буржуазной историографии.— В кн.: Славян­ ская историография. М., 1966, с. 174—203. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 836. Мальдз1с А. «Дапстарычны дзёнтк» Корзана.— В кн.: М альдзт А. Падарожжа у XIX стагоддзе. Мшск, 1969, с. 180—181. 837. Krutulytė Regina.— MLTE. T. 2. 1968, p. 227. P. Крутулите.

838. Kučinskas Antanas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 23. Lit. są­ rašas: 2 pavad. А. Кучинскас.

839. Andriuškevičius A. Puodai ir disertacija. [Apie etno­ grafą J. Kudirką].—„Gimtasis kraštas“, 1969, lapkr. 27. Горшки и диссертация. [Об этнографе Ю. Куднрке]. 7—132

97

840. Kulikauskas Pranas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 240, su portr. П. Куликаускас.

841. Kuncienė p. 248.

Ona

[Navickaitė]. — MLTE.

T. 2. 1968,

О. Кунцене [Навицкайте].

842. Kuncytė Nijolė.— MLTE. T. 2. 1968, p. 248. H. Кунците.

843. Kutšeba (Kutrzeba) Stanislovas. — MLTE. T. 2. 1968, p. 269—270. C.

Кутшеба.

844. Lapo, Lappo (Лаппо) p. 290. Lit. sąrašas: 1 pavad.

Ivanas.— MLTE. T. 2. 1968,

И. Лаппо.

845. Jurginis J. [Straipsniai]: Žinios apie rašinio leidi­ nius.— Žinios apie J. Lasickio asmenį.— Paaiškinimai.— Kn.: Lasickis J. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. V., 1969, p. 9—12, 52—96. Об изданиях сочинения. Сведения о личности Я. Ласицкого. По­ яснения.

846. Lasickis Janas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 291. Я. Ласицкий.

847. Chankowski S. [Rec. kn.: Лазутка C. Революцион­ ная ситуация в Литве. 1859—1862 гг. М., «Высш. школа», 1961.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 317— 320. 848. Lazutka Stasys.— MLTE. T. 2. 1968, p. 308, su portr. Lit. sąrašas: 5 pavad. C.

Лазутка.

849. Lempertas Izraelis.— MLTE. T. 2. 1968, p. 316. И. Лемпертас.

850. Leonavičius Juozas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 330. Lit. sąrašas: 1 pavad. Ю. Леонавичюс.

851. Lepneris (Lepner) Teodoras. — MLTE. T. 2. 1968, p. 330. Lit. sąrašas: 3 pavad. T. Лепнер.

852. Liubavskis (Любавский) Matvejus.— MLTE. T. 2. 1968, p. 463—464. Lit. sąrašas: 2 pavad. M. Любавский.

853. Lopajevas Sofronijus.— MLTE. T. 2. 1968, p. 471, su portr. C. 98

Лопаев.

854. Lovmianskis (Lowmianski) Henrikas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 474. Lit. sąrašas: 11 pavad. Г. Ловмяньский.

855. Maciūnas Vincas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 484—485. В.

Мацюнас.

856. Maliukevičius Rokas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 502—503. Lit. sąrašas: 1 pavad. P. Малюкявичюс.

857. Marcelis Albertas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 507. A. Марцялис.

858. Mastonytė Marija.— MLTE. T. 2. 1968, p. 523. M. Мастоните.

859. Matusas Jonas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 534. й . Матусас.

860. Juozapavičius P. Lietuvių tautos bičiulis. (Age Meyerio-Benedict[s]eno 100-osioms gimimo metinėms).—„Muziejai ir paminklai, 1967, p. 85—87, su faks. ir portr. Друг литовского народа. [К 100-летию со дня рождения О. МеераЬенедиктсена].

861. Merkienė Irena Regina.— MLTE. T. 2. 1968, p. 559. И.-Р. Меркене.

862. Merkys Vytautas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 560, su portr. Lit. sąrašas: 10 pavad. B. Меркис.

863. Michelbertas Mykolas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 571. M. Михельбертас.

864. Mickevičius Juozas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 573—574, su portr. ¡О. Мицкявичюс.

865. Basiulis J. Mokslininkų gretos auga. [Apie A. Mieži­ nienės dis. „Lietuvos TSR istorijos bibliografiniai šalti­ niai“].—„Bibliotekų darbas“, 1969, Nr 8, p. 19. Ряды ученых растут. [О дне. А. Межинене «Библиографические источники истории ЛитССР»].

866. Mulevičius Leonas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 643. Л. Мулявичюс.

867. Nakaitė Laimutė.— MLTE. T. 2. 1968, p. 660. Л. Накайте.

868. Narbutas Teodoras.— MLTE. T. 2. 1968, p. 663—664, su portr. Lit. sąrašas: 7 pavad. T. Нарбут.

v870. Noreikienė Sigita.— MLTE. T. 2. 1968, p. 695. Lit. są­ rašas: 1 pavad. C. Норейкене. 99

871. Onacevičius Ignas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 713. И. Онацевич.

872. Pakarklis Povilas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 739—740, su portr. Lit. sąrašas: 9 pavad. П. Пакарклис.

Pšibilskis V. Proi. P. Pakarklio spausdintų darbų bibliogra­ fija. 2r. 43. 873. Pašuta (Пашуто) Vladimiras Terentjevičius.— MLTE. T. 2. 1968, p. 788. Lit. sąrašas: 5 pavad. B. T. Пашуто.

874. Pokrovskis (Покровский) 1968, p. 881. Lit. sąrašas: 1 pavad.

Fiodoras.— MLTE. T. 2.

Ф. Покровский.

875. Tautavičius A. Fiodorą Pokrovskį. prisimenant. [Ar­ cheologas. 1855— 1903 VII 31].—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 114—115. Памяти Ф. Покровского. [Археолог. 1855—31 VII 1903].

876. Poška Dionizas.— MLTE. T. 2. 1968, p. 890—891, su faks. Lit. sąrašas: 6 pavad. Д. Пошка.

877. Požarskas Mykolas. — MLTE. T. 2. 1968, p. 894, su portr. Lit. sąrašas: 3 pavad. M. Пожарскас.

878. Pretorijus (Pretorius) Motiejus.— MLTE. T. 2. 1968, p. 914. Lit. sąrašas: 1 pavad. M. Преторий.

879. Prochaska Antonis.— MLTE. T. 2. 1968, p. 922. Lit. sąrašas: 1 pavad. А. Прохаска.

880. Прохаска [Prochaska] Антони.— Сов. ист. энцикло­ педия. T. II. 1966, с. 663. Список лит.: 4 назв. 881. Puzinas Jonas.—MLTE. T. 2. 1968, p. 953. И. Пузинас.

882. Gasperavičius K. Mirė istorikas Jonas Reitelaitis. [1884—1966X130].—„Literatūra ir menas“, 1966, gruod. 24. Умер историк И. Рейтелайтис.

883. Zgirskis Č. K- Sideravičiui — 60 metų. — „Tarybinis mokytojas“, 1967, spalio 7, su portr. К. Сидеравичюсу— 60 лет. (Историк. 8 окт. 1907 г )

884. Šimonytė В. Partizanas, istorikas. [Ist. kand. Povilo Staro gimimo 50-osioms metinėms. 1920 m. bal. 29 d.] —„Tie­ s a “, 1970, bal. 30, su portr. Партизан, историк. (К 50-летию со дня рождения канд. ист. наук П. Штараса. 29 апр. 1920 г.] 100

885. Шармайтис Р. Исследователь истории народных под­ вигов. [К 50-летию со дня рождения Я. Штарасд].— яоэ» Литва», 1970, 30 апр., с портр. 886. Tautavičius А. Lietuvos praeities tyrinėtojas Vandalinas Sukevičius. [Archeologas, kraštotyrininkas. 1952 XII 10— 1919X11 1].—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 111—113, su portr. Исследователь прошлого Литвы В. Шукевич.

887. Акулич С. Памяти К. Я. Тышкевича. [5 II 1806— 1 VII 1868].— В кн.: Древности Белоруссии. Доклады к Кон­ ференции по археологии Белоруссии. Минск, 1969, с. 471. (оп) 888. Акуліч С. Археолог з Лагойска. [О К. Тышкевиче].— «Маладосць» (Мінск), 1968, № 8, с. 149— 152, с ил. 889. Строд X. Книга по истории сельского хозяйства Лит­ вы и Западной Белоруссии. [Рец. на кн.: Улащик H. Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и З а ­ падной Белоруссии. М., «Наука», 1965].—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1968, Nr 4, p. 140—145. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. 890. К 60-летию Николая Николаевича Улащика. [1 II 1906. Также о его трудах по истории Литвы].— «Исто­ рия СССР», 1966, № 3, с. 227. 891. Bielskytė V. Grumtynės su laiku. (Retų profesijų žmonės). [Apie archeologą V. Urbanavičių].—„Tiesa“, 1966, rūgs. 17. Битва со временем. [Об археологе В. Урбанавичюсе].

892. Vitkauskas P. Busimasis mokslų kandidatas. [Pasikal­ bėjimas su Vilniaus valst. V. Kapsuko un-to TSKP istorijos katedros vyr. dėst. P. Vitkausku]. Užrašė N. Leonovą.—„Mū­ sų žodis“, 1968, Nr 9, p. 20, su portr. Будущий канд. наук. [Разговор со ст. преп. Вильн. гос. ун-та П. Виткаускасом].

893. Kastanauskaitė D. Istorijos mokslų kandidatinė diser­ tacija [Z. Zaveckienės].— „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1969, t. 7, p. 237—238. Bendr. antr.: Bibliotekinin­ kystės katedra. 1966—1967. 894. Krištopaitė D. Kraštotyrininkų pirmtakas [archeolo­ gas, etnografas /. Žiogas].— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 55—62. Bibliogr. nuorodos išnašose. Предшественник краеведов. [Археолог, этнограф Ю. Ж ёгас].

895. Vyšniauskaitė A. Šviesus muziejininko paveikslas, tRyšium su LTSR istorijos-etnografijos muziejaus dir. V. Zi101

lėno gimimo 60-osiomis metinėmis. 1907 m. gruod. 31 d.] — „Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 44—46, su iliustr. Светлый портрет музееведа. Ист. этнограф, музея ЛитССР].

[К 60-летию В. Жиленаса, директора

IV. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1. Antropologija Антропология 896. Markulis J., Nainys J. Palaikų identifikacija.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1970, Nr 7, p. 17—18. Bendr. antr.: Donelaitika. Донелайтика. Идентификация останков.

*

__

897. Mugurėvičs Ё. Vėstures institutą arheologisko ekspe­ dicijų darbs 1965. gada.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1966, Nr 5, p. 139—143. Археологические экспедиции Института истории в 1965 г.

898. Nainys J.-V. Šilelio kapinyno skeletų antropologinė charakteristika.— Kn.: Raudondvaris. K., 1969, p. 20—27, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Антропологическая ника.

характеристика

скелетов

Шиляльского

могиль­

899. Tautavičius А. Kasinėjimai Tolminkiemyje.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 7, p. 14—16, sti iliustr. Bendr. antr.: Donelaitika. Донелайтика. Раскопки в Толминкемис.

900. Urbanavičius V. Dokumentinis portretas.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 7, p. 18—19. Bendr. antr.: Donelaitika. Донелайтика. Документальный портрет.

901. Алексеев В. П. Краниологические материалы к про­ блеме происхождения западных латышей.— «Сов. этногра­ фия», 1966, № 2, с. 34—49. 902. Павилонис С., Чеснис Г. Работы русских антрополо­ гов и начало антропологии в Литве.— В кн.: Научные связи Прибалтики в XVIII—XX веках. Рига, 1968, с. 193—196. 903. Саливон И. И. Краниологическая характеристика на­ селения Белоруссии XVIII—XIX вв. в связи с некоторыми вопросами происхождения белорусов. [Имеется материал по антропологии литовцев].— «Сов. этнография», 1969, № 4, с. 40—53, с граф, и карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на англ. яз. 102

904. Салівон I. I. Новыя антрапалагічныя матэриялы да праблемы паходжання беларускага народа.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1969, № 2, с. 70—80. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 905. Урбанавичюс В. О возможности применения метода восстановления лица по черепу в решении этногенеза литов­ цев.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1969, с. 77—79. 906. Хить Г. Л. Пальцевые узоры у населения европей­ ской части СССР. [Также у литовцев].— «Сов. этнография», 1968, № 1, с. 134—138, с диагр. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 907. Чеснис Г., Павилонис С. Очерк истории антрополо­ гии в Литве.— В кн.: Материалы конференции по истории естествознания в Прибалтике. (Май 1968 г.) В., 1968, с. 180— 185. * * *

908. Денисова Р. Антропологический тип восточных ли­ товцев.— «Известия АН ЛатвССР», 1963, № 9, с. 15—26. 909. Денисова Р. К истории формирования антропологи­ ческого состава восточных латышей и восточных литовцев.— «Известия АН ЛатвССР», 1958, № 3, с. 17—24. Резюме на латыш, яз., с. 23—24. 2. Demografija ir statistika Демография и статистика 910. Didžiajam Spaliui 50 metų. (Skaičių, faktų rinkinys •š Kėdainių raj.) Kėdainiai, LKP Kėdainių raj. k-tas, 1967. 12 p. (Į pagalbą politinformatoriams). Великому Октябрю 50 лет.

911. Kauno ekonomika ir kultūra. Statist. duomenų rinki­ nys. K., „Šviesa“, 1968. 231 p. (LTSR CSV. Vals. statist. Kau­ no m. inspektūra). Экономика и культура г. Каунаса.

912. Kauno politechnikos institutui penkiolika metų. Faktai ir skaičiai. K., 1965. [Kn. metr.: 1966]. 106 p. su lent. Suda­ ryt.: M. Martynaitis. (op) Каунасскому политехническому институту — пятнадцать лет. Факты и Цифры. 103

913. Kultūros-švietimo ¡staigų... metų ekonominių rodyk­ lių rinkinys. V., 1969—1970. (LTSR kultūros m-ja. Planavimofinansų sk.) (op) . . . 1965—1967 m. 1969. 36 p. . . . 1967—1968 m. 1969. 36 p. . . . 1968—1969 m. 1970. 39 p. Сборник экономических учреждений за 1965— 1969 гг.

показателей

культурно-просветительных

914. Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra. Statist. duomenų rinkinys, skirtas Didžiojo Spalio 50-osioms metinėms. V., „Statistika“, Lietuvos sk., 1967. 415 p. (CSV prie LTSR Mi­ nistrų Tarybos). Экономика и культура ЛнтССР.

915. Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1967 metais. Sta­ tist. duomenų rinkinys. V., „Statistika“, Lietuvos sk., 1968. 365 p. (CSV prie LTSR Ministrų Tarybos). Экономика и культура ЛнтССР в 1967 r.

916. Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1968 metais. Sta­ tist. duomenų rinkinys. V., „Statistika“, Lietuvos sk., 1969. 400 p. (CSV prie LTSR Ministrų Tarybos). Экономика и культура ЛитССР в 1968 г.

917. Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1969 metais. Sta­ tist. duomenų metraštis. V., „Statistika“, Lietuvos sk., 1970. 478 p. (CSV prie LTSR Ministrų Tarybos). Экономика и культура ЛитССР в 1969 г.

918. Lietuvos TSR liaudies ūkis 1965 metais. Statist. duo­ menų rinkinys. V., „Statistika“, 1966. 416 p. (CSV prie LTSR Ministrų Tarybos). Народное хозяйство ЛитССР в 1965 г.

919. Lietuvos TSR profesinės sąjungos. Statist. rinkinys [1960—1967 m.]. V., 1967. 48 p. (Lietuvos resp. profsąjungų taryba). Lygiagr. tekstas rusų k. Профессиональные союзы ЛитССР. Стат. сборник. [1960—1967 гг.] Текст парал. на рус. яз.

920. Lietuvos TSR spaudos statistika. 1961—1965 m. V., „Mintis“, 1969. 181 p. su lent. (LTSR Ministrų Tarybos Valst. spaudos k-tas. LTSR knygų rūmai). Santr. rusų k. Sudaryt.: R. Carnytė, S. Kurliandčikas. Статистика печати ЛитССР. 1961— 1965 гг.

921. Lietuvos TSR spaudos statistika. 1966. V., 1968. 30 p. (LTSR knygų rūmai). Dalis teksto lygiagr. rusų k. Sudaryt.: N. Soloveičik, S. Kurliandčikas. Статистика печати ЛитССР. 1966. Резюме на рус. яз.

922. Lietuvos TSR spaudos statistika. 1967. V., 1969. 31 p. 104

1967, t. 5, p. 352-354.

Baltico-Slavica“

(Bialys-

982. Tarybų Lietuvos spauda. [1940—1966 m. Inform, leid.] V., „Vaga“, 1967. 40 p. su iliustr. Tas pats rusų k. Печать Советской Литвы. То же на рус. яз.

983. Александровіч С. Псторыя і сучаснасць. [О типо­ графиях, изд-вах и книжных магазинах Вильнюса в конце XIX—начале XX вв.] Мінск, «Беларусь», 1968. 256 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 984. Анушкин А. И. На заре книгопечатания в Литве. В.. «Минтис», 1970. 196 с. с факс. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. P е ц.: Батвіннік М. Даследуюцца старадрукі.— «Полы­ мя» (Мінск), 1971, № 5, с. 230—234.— «Книжная торговля», 1971, № 3, с. 58—59. Stonienė V.—„Knygotyra“, 1973, t. 3, p. 167—169. 985. Майхрович C. Георгій Скарына. Мінск, «Беларусь», 1966. 188 с. с ил. (450 году беларускага кнігадрукавання). Список лит.: с. 179—186 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. P е ц.: Анічэнка У. Новая книга пра Францишка Скарыну.— «Полымя» (Мінск), 1967, № 2, с. 245. Бурносов В. Мо­ нография о белорусском первопечатнике.— «Коммунист Бе­ лоруссии», 1967, № 8, с. 73—75. Прашковіч М. Пра наша першадрукара.— «Литаратура і мастацтва» (Мінск), 1969, 28 сакавіка (III). 986. Марцелев С. В. Печать Советской Белоруссии. (Ист. очерк). [О газ. «Наша ніва» (Вильнюс. 190Ь—1915 гг.), с. 46—47. О печати ЦК КП Литвы и Белоруссии в 1919 г., с. 105—107. О подпольной коммунист, печати в Вильнюсе в годы бурж. Польши, с. 252—255 и в др. местах книги]. Минск, «Беларусь», 1967. 512 с. с ил. Список лит.: с. 496— 508 и ссылки в подстроч. примеч. 987. Прашковіч М. Францішак Скарына — беларускі першадрукар. Мінск, «Нар. асвета», 1970. 96 с. с ил. (Школь­ никам об гісторыі БССР). Р е ц .: Бажко Ю. Кніга пра Скарыну.— «Беларусь», 1971, № 3, с. 24. Ботвинник М. Великий книжник.— «Неман» (Минск), 1971, № 12, с. 177—179. 988. Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоуі. Мінск, «Навука і тэхніка», 1969. 238 c. 989. Тихомиров M. Н. Русская культура X—XVIII веков. [Сб. трудов]. М., «Наука», 1968. 448 с. с портр. (АН СССР. Отд-ние истории. Археогр. комис. Архив АН СССР). Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 112

990. 450 год беларускага кшгадрукавання. Мшск, «Навука i тэхшка», 1968. 436 с. с ил. (АН БССР). Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Р е ц .: Чемерицкий В. Звездный час белорусов.— «Неман» (Минск), 1969, № 7, с. 171—175. 991. Шулькина Г. Развитие книгоиздательского дела Вильнюса в первом тридцатилетии XIX века. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. филолог, наук. Л., 1969. 16 с. (Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К- Крупской). Список работ авт.: 4 назв. 992. Bernotėnas V. Senos, įdomios, vertingos. [Apie LTSR valst. resp. b-kos retų knygų fondą], — „Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 8, p. 14—16, su iliustr. Старые, интересные, ценные. ЛитССР.].

[О фонде редких книг в Респ. б-кс-

993. Būtėnas J., Žukas V. Knygų leidyba Lietuvoje iki 1940 metų.—„Bibliotekų darbas“, 1967, Nr 9, p. 26—29. Книгоиздательское дело в Литве до 1940 г.

994. Feigelmanas N. Inkunabulai Lietuvoje.—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 10, p. 13—18. Lit. sąrašas: 25 pavad. Инкунабулы в Литве.

995. Kirlys J. Kaip aš rinkau spaudą. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 87—94. Как я собирал печать.

996. Kirlys J. Periodinė Didžiojo Tėvynės karo metų spau­ da.—„Bibliotekų darbas“, 1969, Nr 7, p. 22—24. Периодическая печать в годы Великой Отечественной войны.

997. Rimkus V. Iš spaudos parodų istorijos.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1969, p. 76. Из истории выставок печати.

998. Timbelis A. Nuo pirmosios knygos iki šių dienų.— „Mokslas ir technika“, 1969, Nr 5, p. 34—36, su faks. C первой книги до наших дней.

999. Tomonis S. „Knygotyra“ [LTSR aukštųjų mokyklų darbų serija] .—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 11, p. 22—23. «Книговедение».

1000. Tupčiauskas R. Poligrafijos pradžia Lietuvoje.— „Mokslas ir technika“, 1967, Nr 5, p. 42—44, su iliustr. Начало полиграфии в Литве.

1001. Vidmantas E. Reti leidiniai. [Apie LTSR knygų rū­ muose saugomus XIX a. pabaigos—XX a. pradžios lietuvių period, spaudos leidinius].—„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 9, P- 38, su faks. 8-132

I iS

Редкие издания. [О литов, период, изданиях конца XIX—нач. XX вв„ хранящихся в Книжной Палате ЛитССР].

1002. Vladimirovas L. Ivano Fiodorovo ir jo bendradarbių veikla ir jos reikšmė spaudos vystymuisi Lietuvoje ir Ukraino­ je.—„Bibliotekininkystė ir bibliografija“. Rusų knygos spaus­ dinimo pradžia ir Lietuva, 1966, t. 3, p. 67—96, su faks. Santr. rusų ir anglų k. Lit. sąrašas: 30 pavad. Значение деятельности И. Федорова и его сподвижников для раз­ вития печати в Литве и на Украине. Резюме на рус. и англ. яз.

1003. Vladimirovas L. Lietuvis — pirmasis Londono spaus­ tuvininkas. [Apie XV a. spaustuvininką Joną Lietuvį (John Lettow)].—„Pergalė“, 1970, Nr 10, p. 153—159. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Литовец — первый Дж. Леттове).

типограф

Лондона.книгопечатнике

XV в.

1004. Žiugžda J. Rusų knygos spausdinimo istorinė reikš­ mė.—„Bibliotekininkystė ir bibliografija“. Rusų knygos spaus­ dinimo pradžia ir Lietuva, 1966, t. 3, p. 17—35, su faks. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Историческое значение начального периода русского книгопечатания. Резюме на рус. и англ. яз.

1005. Žukas V. Senieji Lietuvos bibliotekų katalogai.— ^.Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 11, p. 28—30. Lit. sąrašas, p. 30; Nr 12, p. 26—29. Lit. sąrašas: p. 28—29. Старые каталоги литовских библиотек.

1006. Александрович С. Пуця віны роднага слова. [О культ, деятельности белорусов в издании книг и газет перед I мировой войной в Вильнюсе].— «Полымя» (Мінск), 1967, № 8, с. 208—221. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1007. Антонович А. К. Краткий обзор белорусских тек­ стов, писанных арабским письмом. [Из истории письменно­ сти литов, татар. Имеется описание рукописей XVI—начала XIX вв., хранящихся в АН ЛитССР, Вильн. гос. ун-те им. В. Капсукаса и в Ист.-этногр. музее ЛитССР].— В кн.: По­ лесье (лингвистика, археология, топонимика). М., 1968, с. 256—299. 1008. Булыка А. М., Жураускі А. I. Мова старабеларускіх друкаваных кніг. [О языке книг, изданных и напеча­ танных в Вильнюсе и др. местах Великого княжества Ли­ товского].— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1967, № 3, с. 23—32. Библиогр. ссылки в тексте. Резюме на рус. яз. Гальпернас Ю, Литовские полиграфисты в годы под­ полья (1919—1940 гг.). См. 3394. 1009. Грыцкевіч А. П. Беларусь у канцы XV—першай палавіне XVI ст. (Да 450-годдза беларускага кнігадрука114

вання).— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1967, № 3,. с. 14—22. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. Резюме на рус. яз. 1010. Журавский А. И., Булыко А. Н. 450 лет белорус­ ского книгопечатания.— «Книга», 1967, сб. 14, с. 104—120, с факс. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1011. Конан У. М., Шахматау Б. М. 3 гісторыі перыядычнага друку у Мінску,— [Имеются сведения о период, изда­ ниях Вильнюса в XIX в.] — «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1967, № 3, с. 33—40. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Резюме на рус. яз. 1012. Мыльников А. С. Где и когда началось славянское книгопечатание. (К постановке вопроса).— «Книга», 1967, сб. 14, с. 121—132. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1013. Немировский Е. Л. Славянские инкунабулы и палео­ типы кирилловского шрифта в книгохранилищах СоветскогоСоюза.— «Сов. славяноведение», 1968, № 1, с. 11—25. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примем. 1014. Неміроускі Я- Л. Іван Фёдарау і Пётр Цімафееу Мсціславец у Беларусь— В кн.: 450 год беларускага кнігаДрукавання. Мінск, 1968, с. 137—154, с факс. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1015. Петраускене И. Источники комплектования библио­ тек XVI—XVIII вв. Типография Виленской Академии и ее значение.— В кн.: Книга и прогресс. Тезисы докладов все­ союзной конференции. В., 1970, с. 105—116. 1016. Шулькина Г. Роль Виленского университета в раз­ витии книгоиздательского дела в первой трети XIX века.— «Труды (Ленингр. гос. ун-та культуры им. Н. К- Крупской. Гос. респ. б-ка ЛитССР)». 1967. Т. 18, с. 283—299. Список лит.: с. 297—299. 1017. Шулькина Г. Я. Роль вильнюсской цензуры в раз­ витии издательского дела в 1803—1832 годах,— „Bibliotekinin­ kystės ir bibliografijos klausimai“, 1967, t. 6, p. 99—119. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. *

* *

1018. 400 лет русского книгопечатания. 1564—1964 Рус­ ское книгопечатание до 1917 года. 1564—1917. М., «Наука», 1964. 663 с. Авт.: А. И. Анушкин, А. С. Зернова, Т. С. Гор­ бунов и др. 115

1019. Вильджюнас Л. Ф. Литовская ССР.— В кн.: 400 лет ¿русского книгопечатания. 1564—1964. Книгоиздательство в СССР. 1917—1964. М„ 1964, с. 376—383. 4. Heraldika Геральдика 1020. Lietuvos TSR miestų herbų įvedimo ir sukūrimo pa­ pildyta instrukcija, Heraldikos komisijos' priimta 1967 m. lapkr. jnėn. 27 d. V., LTSR kultūros m-ja, 1967. 4 p. su brėž. (op) Дополненная ЛитССР.

инструкция о введении и создании

гербов

городов

1021. Elertienė В. Klaipėdos herbas.—„Tarybinė Klaipėda“, 1966, rugp. 5. Tas pats laikr. rusų k. Герб Клайпеды.

1022. Janušonis S. Trakų herbo problema.—„Kultūros ba­ ra i“, 1969, Nr 12, p. 61—62, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Проблема герба г. Тракай. Резюме на рус. и англ. яз.

1023. Jučas M. Aš — savo miesto patriotas. [Apie liet. hejald iką],—„Švyturys“, 1967, Nr 10, p. 7—9, su iliustr. Я — патриот своего города. [О литов, геральдике].

1024. Jurginis J. Mieštų herbai.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 9, p. 21—22, su iliustr. Городские гербы.

1025. Lietuvos miestų herbai.—„Kultūros barai“, 1970, N r4, p. 64, Nr 6, p. 64. Гербы городов Литвы.

1026. Samalavičius S. Heraldika.—„Kultūros barai“, 1968, Nr 9, p. 29—32, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k. Геральдика. Резюме на рус. и англ. яз.

1027. Samalavičius S., Janušonis S. Heraldika.—„Kultūros barai“, 1968, Nr 10, p. 29—32, su iliustr. Santr. anglų ir rusų k., p. 77—78; Nr 11; 1 lap. iliustr. Геральдика. (О гербах литов, городов]. Резюме на рус. и англ. яз.

1028. Sopa E. Herbas ir himnas.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 12, p. 36. Герб и гимн.

1029. Ukmergės herbas.—„Gimtoji žemė“ (Ukm.), geg. 30, su iliustr.

1970,

Герб г. Укмерге.

1030. Андрюшкявичюс А. Новые гербы литовских горо­ дов. [С цвет, репродукциями, созд. С. Жилене, Б. Жилите, А. Тарабилдой, В. Банисом, Р. Гибавичюсом, Й. Стумбри116

сом, А. Каждайлисом и P. Микнявичюсом].— «Наука и жизнь», 1970, № 1, с. 96, (вкладка). 1031. Лаурэнцеу А. Гербы нашых горадоу.— «Маладосць(Мінск), 1966, № 1, с. 80—85, (вкладка) с ил. 1032. Самалавичюс С., Янушонис С. Гербы городов Лит­ вы.— «Сов. культура», 1969, 6 мая, с ил. 5. Kartografija Картография 1033. Čepienė К. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centri­ nės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas. V., 1969. 344 p. (LTSR MA. Centr. b-ka). Pavardžių, geogr. ir sist. rodyklės: р. 299—339. Dalis teksto lygiagr. rusų k. Каталог атласов и карт Центральной библиотеки АН ЛитССР. Текст парад, на рус. яз.

R e c.: Gurbą S.—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ (Warszawa), 1972, Nr 4, p. 739—740. Kudaba C. Ką pa­ sakoja žemėlapiai.—„Tiesa“, 1970, kovo 10. Schnayder E.— „Roczniki Biblioteczne“ (Wroclaw), Nr 2, p. 31—44, su lent.; „Roczniki Biblioteczne“, 1972 (Wroclaw-Warszawa), 1973, R. 16, z. 1/2, p. 357—358. Unger W. Neue Nachschlage­ werke und Bibliographien.—„Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft“ (Berlin), 1970, H. 6, skilt. 568. Максимайтене О.— «История СССР», 1970, № 4, с. 188—189. 1034. Iškauskas J. Lietuvos TSR turistinis žemėlapis. V., „Mintis“, 1969, 1 lap., sulankst. į 14 p. su iliustr. ir žemei. Туристическая карта ЛитССР.

1035. Атлас развития хозяйства и культуры СССР. [Кар­ ты: «Белорусская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР и Калининградская область РСФСР», с. 148—149. Данные по Литве имеются и в др. местах атласа]. М., Глав. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1967. 1036. Chomskis V. 460 Lietuvos žemėlapių. [Apie Vilniaus valst. V. Kapsuko un-to Kartografijos laboratorijos paruoštą kompleks. LTSR atlasą.]—„Švyturys“, 1970, Nr 3, p. 28—29, su iliustr. 460 карт Литвы. [О комплекс, атласе ЛитССР, подготовленном ла­ бораторией Картографии Вильи, гос. ун-та им. В. Капсукаса].

1037. Chomskis V. Vilniaus universiteto kartografiniai rin­ kiniai.— Kn.: Kultūrų kryžkelėje. V., 1970, p. 89—106. Картографические сборники Вильнюсского университета. II7

1038. Miškinis A. Vertingas praeities dokumentas. [Apie XVII a. įžymų kartografą J. Naronovičių-Naronskį].—„Staty­ ba ir architektūra“, 1969, Nr 6, p. 26, su iliustr. Ценный документ прошлого. Ю. Нароновиче-Нароньском].

[Об

известном

картографе XVII в.

1039. Pilypaitis А. Kai kurie Kauno senamiesčio planinės struktūros formavimosi klausimai.—„Geodezijos darbai“, 1968, t. 4, p. 197—226, su plan. Lit. sąrašas: 49 pavad. ir bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Некоторые вопросы образования планированной старогородней ча­ сти г. Каунаса. Резюме на рус. и англ. яз.

1040. Putrius J. Ką pasakoja seniausieji Nidos planai.— „Muziejai ir paminklai“, 1967, p 82—84, su faks. О чем рассказывают старые планы Ниды.

1041. Spelskis А. XVI—XX а. pradžios Lietuvos miestų pla­ navimo vystymasis.— Kn.: Lietuvos TSR architektūros klausi­ mai. T. 3. V., 1966, p. 253—287, su iliustr. ir planais: Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 443—446. Развитие планировки литовских городов в XVI—начале XX в. Ре­ зюме на рус. яз., с. 443— 446.

1042. Žemkalnis-Landsbergis V. Vilniaus miesto rekonst­ rukcinis planas iki 1655 metų ir Vilniaus pilių modelis, sudary­ tas 1940—1943 metais.— Kn.: Lietuvos TSR architektūros klau­ simai. T. 3. V., 1966, p. 409—413, su iliustr. ir planu. План реконструкции г. Вильнюса до 1655 г. и модель Вильнюсского замка, составлена в 1940— 1943 гг.

1043. Александрович С. Картографические труды Юзефа Нароновича-Нароньского на землях Великого княжества Ли­ товского в середине XVII в.— В кн.: Археографический еже­ годник за 1966 год. М., 1968, с. 65—73, с факс. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 6. Metrologija Метрология 1044. Budrytė Z. [domus saiko matas. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 162— 163, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Интересное мерило.

1045. Budrytė Z. Klausimai rinkti medžiagai apie siaiko matus.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 245—246. Вопросы по собиранию материалов о мерах.

1046. Endzinas А. Buratinis — universalios matų sistemos sumanytojas. [Apie gyvenusį ir dirbusį Vilniuje italų moksli­ ninką].—„Mokslas ir technika“, 1969, Nr 9, p. 40—42, su iliustr. Бураттини — изобретатель 118

универсальной

измерительной

системы.

1047. Endzinas A., Rudzianskas J. Ilgio m atai—„Mokslas ir technika“, 1967, p. 223—231, su iliustr. Меры длины.

1048. Kuncienė O. Kuo mūsų bočiai sidabrą svėrė. [Apie senovės lietuvių svorių matų sistemą].—„Mokslas ir gyveni­ mas“, 1966, Nr 6, p. 30—31, su iliustr. Чем наши прадеды серебро весили?

1049. Navickaitė-Kuncienė О. Seniausios (X—XIII amžių) svorio matų sistemos Lietuvoje klausimu.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 143—159, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. К вопросу о древнейшей (X—XIII вв.) весовой системе мер в Лит­ ве. Резюме на рус. яз.

1050. Martinkėnas V. Matai senovės Lietuvoje.— Kn.: Kraš­ totyra. V., 1966, p. 124—127. Меры в древней Литве.

1051. Mulevičius L. Žemės plotų matai Lietuvoje [XVI— XX a. pr.[.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 2, p 49—50, su lent. Меры земельной площади в Литве [XVI—XX вв.].

Волкайте-Куликаускене Р. О весах и весовой системе в Литве в эпоху раннего феодализма. См. 2025. *

* *

1052. Черепнин Л. В. Русская [и литов.] метрология. М., 1944. 94 с. (Ист.-арх. ин-т). 7. Numizmatika Нумизматика 1053. Senieji Lietuvos pinigai. Parodos katalogas [ir straipsnis]. V., LTSR istorijos-etnografijos muziejus, 1970. 24 p. su iliustr. Sudaryt.: Z. Duks'a. «Древние литовские деньги», выставка. Вильнюс. 1970. Каталог.

1054. Рябцевич В. Н. О чем рассказывают монеты. [ТакЖе о монетах Великого княжества Литовского]. Минск, «Нар. асвета», 1968 [вып. дан.: 1969]. 256 с. с ил. и карт. 1055. Спасский И. Г. Русская монетная система. Ист,нумизмат. очерк. Изд. 4-е, доп. [Литов, гривны, с. 64; Мо­ неты Великого княжества Литовского, с. 133—134]. Л., «АвРора», 1970. 256 с. с ил. Список лит.: с. 252—254. 1056. Федоров Д. Монеты Прибалтики XIII—XVIII столетий. Определитель монет. Комментарии и доп. А. Молвы119

гина. Таллин, «Валгус», 1966. 423 лит.: с. 415—418. R e c.: Kiersnowski R.—„Zapiski Historii Pomorza“ (Torun), 1967, t. 1057. Andrašiūnaitė D. Trakų ir jai ir paminklai“, 1967, p. 90.

с. с ил. и карт. Список Historyczne Poš\vięcone 32, z. 3, p. 71—74. Rykantų lobiai.—„Muzie­

Тракайский и Рикантайский клады.

1058. Duksa Z. Kaugonių monetų lobis. [Kaišiadorių raj., Žaslių apyl.] —„Kultūros barai“, 1967, Nr 10, p. 76—77, su iliustr. Каугонский монетный клад.

1059. Duksa Z. Labanoro monetų lobis. [Apie XIV—XV a. monetų radinį. Švenčionių raj.] —„Kultūros barai“, 1969, Nr 6, p. 72—73. Лабанорский монетный клад.

1060. Duksa Z. Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muzie­ jaus XVII—XVIII a. monetų lobiai.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 64—76, su iliustr. Монетные клады XVII—XVIII вв. в Историко-этнографическом му­ зее ЛитССР.

1061. Duksa Z. LTSR istorijos-etnografijos muziejaus XVII a. monetų lobiai.—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 35— 43, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 155, 157. Монетные клады XVII в. в Историко-этнографическом музее ЛитССР. Резюме на рус. и англ, яз., с. 155, 157.

1062. Duksa Z. Satyrinė moneta.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 8, p. 76, su iliustr. Сатирическая монета.

1063. Duksa Z. Senosios monetos Lietuvos muziejuose. [Kolekcijų apžvalga.] —„Kultūros barai“, 1970, Nr 12, p. 68— €9, su iliustr. Старые монеты в музеях Литвы. [Обзор коллекций].

1064. Duksa Z. Šiliškių monetų lobis. [Akmenės raj.] — „Kultūros barai“, 1968, Nr 2, p. 74, su iliustr. Монетный клад из Шнлишкяй.

1065. Janušonis S. Pragos grašis Lietuvos piniginėje apy­ vartoje XIV—XVI amž.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuome­ niniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 206—209. Lit. sarašas: p. 629. Пражский грош в денежном обращении Литвы в XIV—XVI вв.

1066. Jogailos pinigų kalyklos štampas.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 7, p. 77, su iliustr. Штамп монетного двора Ягайлы. 120

1067. Juodelis S. Naujasodės lobis.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 118—119. Науясодский клад.

Jurkštas V. Panevėžio pinigai. 2r. 3229. 1068. Michelbertas M. Kai monetomis buvo puošiamasi.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 2, p. 45, su iliustr. Когда украшались монетами.

1069. Michelbertas M. Kauno m. III—V amžių Romos mo­ netų lobis.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 1, p. 49— 57, su iliustr. Bibliogr nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Клад римских монет III—V вв. из г. Каунаса. Резюме на рус. яз.

R e с.: Laval P. de.—„Wiadomosci Numizmatyczne“ (War­ szawa), 1969, z. 1, p. 61. 1070. Michelbertas M. Pasakoja monetų lobis. [Apie Romos radinius Lietuvoje].—„Švyturys“, 1968, Nr 8, p. 16, su iliustr. Рассказывает монетный клад. [О находках римских монет в Литве).

1071. Mickevičius J. Lazdininkų Kraštotyra. V., 1966, p. 182—184.

valstiečio

lobis.— Kn:

Клад крестьянина д. Лаздинннкай.

1072. Starkauskas A. Lietuvos šilingai, dukatai, kapos. ..— „ Moksleivis“, 1966, Nr 10, p. 24—25, su iliustr. Литовские шиллинги, дукаты, копы...

1073. Tautavičius A. Nesunaikinkime monetų lobių.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 184—187. Сохраним клады монет.

1074. Urbanavičius V. XIV—XVII amžių monetos Lietuvos kapinynuose.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 2, p. 61 — 74, su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų ir anglų k. Монеты XIV—XVII вв. в могильниках Литвы.

1075. Valatka V. Dargeliškės lobis.— Kn.: Kraštotyra. V. 1966, p. 165—169, su iliustr. ir žemei. Даргялишкский клад.

1076. Žilėnas V. Apie numizmatikos lobių tvarkymą.—„Mu­ ziejai ir paminklai“, 1966, p. 31—32. О хранении нумизматических кладов.

1077. Даунене 3. Названия денег и денежных единиц в белорусской деловой письменности XV—нач. XVII вв.— ^.Kalbotyra“, 1967, t. 15, p. 57—75. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k. 1078. Драгун Ю. И. Нумизматические находки на терри­ тории города Орши. [Имеется описание монет Великого княжества Литовского].— В кн.: Древности Белоруссии. До121

клады к конференции по археологии Белоруссии. Минск,. 1969, с. 436—452, с табл. Список лит.: с. 443—444. 1079. Котляр Н. Клад монет Владимира Ольгердовича. [Соснойского клада, найд. в 1911 г.] — «Нумизматика и эпиграфика», 1970, т. 8, с. 88—100 (вкладки), с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1080. Котляр Н. Ф. Русско-литовские монеты XIV в.— В сб.: Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 3. Л., 1970, с. 179—201, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1081. Кропоткин В. В. Новые находки римских монет в СССР. [ЛитССР, с. 95—96].— «Нумизматика и эпигра­ фика», 1966, т. 6, с. 74— 102, с ил. Библиогр. ссылки в под­ строч. примем. 1082. Минасян Т. Н. Неаполитанские монеты с надче­ канкой Сигизмунда II Августа в Государственном Эрмита­ же. [XVI в. Имеются данные о чеканке монет в Вильню­ се].— «Труды Гос. Эрмитажа», т. 9. «Нумизматика», 1967„ вып. 3, с. 102—105, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1083. Михельбертас М. Два клада римских провинциаль­ ных монет из Западной Литвы. [Клады из Анаполиса и Даргялишке].— «Нумизматика и эпиграфика», 1968, т. 7, с. 68— 71, (вкладка), с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1084. Рябцевич В. Н. Денежное обращение и клады на территории Чернигово-Северской земли и Восточной Бело­ руссии в XVI в. [Имеется материал и о монетах Великого княжества Литовского].— В сб.: Нумизматика и сфрагисти­ ка. Вып. 3. Киев, 1968, с. 168—187, с карт. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примем. 1085. Рябцевич В. Н. Находки античных монет на терри­ тории Белоруссии. [Также на западных, в древности балт., территориях].— В кн.: Вопросы истории. Сборник статей мо­ лодых ученых и аспирантов. Минск, 1968, с. 187—192. 1086. Рябцевич В. Н. Основные итоги нумизматических исследований в БССР. [Также о кладах монет времен Ве­ ликого княжества Литовского].— В кн.: Белорусские древ­ ности. Доклады к конференции по археологии Белоруссии. [Янв.—февр. 1968 г.]. Минск, 1967, с. 432—437. (оп) 1087. Соболева Н. А. К вопросу о монетах Владимира Ольгердовича, (По нумизмат, материалам ГИМ).— «Нумиз­ матика и эпиграфика», 1970, т. 8, с. 81—87, (вкладка), с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 122

Соболева Н. А. К проблеме обращения пражских грошеЛ в русских землях в XIV—XV вв. См. 2246. V. ETNOGRAFIJA ЭТНОГРАФИЯ 1088. Adomonis J. Dailioji keramika, y., LTSR liaudies meno rūmai, 1966. 76 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. 43. Художественная керамика.

Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. Zr. 1593. 1089. Balčikonienė-Songailaitė R., Balčikonis J. Tautiniai drabužiai. Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvams. V., „Vaga“, 1970. 33 p. Национальные костюмы.

1090. Čepienė I. Civilinės laidotuvės. [Rekomendacijos lai­ dotuvių organizatoriams]. V., 1966. 24 p su iliustr. (Resp. kultūros-švietimo darbo moksl.-metod. kabinetas). Гражданские похороны.

1091. Čepienė I., Giedrienė R. Civilinės apeigos. (Metod. medžiaga]. V., „Mintis“, 1969. 116 p. su iliustr. (LTSR kul­ tūros m-ja. Resp. kultūros-švietimo darbo moksl.-metod. ka­ binetas) . Гражданские обряды.

R e c.: Čižas S. Naujos tradicijos.—„Tarybinis mokytojas“, 1969, liepos 16. Gudelis A. Leidinys apie civilines apeigas.— -»Kultūros barai“, 1969, Nr 7, p. 67. 1092. Daniliauskas A. Siaurės rytų Lietuvos pramonės dar­ bininkų materialinė kultūra. V., „Mintis“, 1970. 192 p. su iliustr. (LTSR MA. Istorijos in-tas). Lit. sąrašas: p. 180—191 lr bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Материальная культура промышленных Литвы. Резюме на рус. и англ. яз.

рабочих

северо-восточной

R e c.: Butkevičius I. Nauja etnografijos moksle.—„Perga­ lė“, 1971, Nr 5, p. 172—174. Milius V,—„Demos“ (Berlin), 1973, Nr 3, skilt. 246—247; „Lietuvos istorijos metraštis“. 1972 m., 1973, p. 199—202. Bibliogr. nuorodos išnašose. Galaunė P. Dailės ir kultūros baruose. Zr. 1524. Ignalinos kraštas. Zr. 1753. 1093. Į pagalbą kraštotyrininkams. (Metod. nurodymai). V . 1970. 48 p. (LTSR švietimo m-ja. Centr. vaikų ekskurs.Unst. stotis). Lit. sąrašas: p. 21, 31. (op) Aut.: E. Balionienė, 123

I. Butkevičius, V. Lamauskaitė, J. Laniauskaitė, M. Lukšienė, V. Milius, M. Trasauskienė. В помощь краеведам.

1094. J pagalbą kraštotyrininkams. [Straipsnių rinkinys] V., 1968. 72 p. su brėž. (LTSR švietimo m-ja. Centr. vaikų ekskurs.-turist. stotis).—„Kraštotyros anketų bei instrukcijų bibliogr.“, p. 68—70. Sudarė: M. Trasauskienė. Bibliogr. str. gale. (op) Aut.: A. Andriuškevičius, V. Barzdžius, I. Butkevi­ čius, Z. Duksa, P. Jokimaitienė, V. Kulikauskienė, M. Lukšienė, M. Mastonytė, R. Merkienė, V. Milius, J. Naudužas, G. Niunkienė-Tallat-Kelpšaitė, L. Sauka, M. Trasauskienė, V. Vaitie­ kūnas, A. Vanagas, A. Vyšniauskaitė. В помощь краеведам.

1095. Kostkevičiūtė I. Vincas Svirskis. V., „Vaga“, 1966. 203 p. su iliustr. Santr. rusų, anglų ir vok. k. Винцас Свнрскис. Резюме на рус., англ, и нем. яз.

_

R ee.: Beržinis A. Sustok, įsižiūrėk.—„Moksleivis“, 1967, Nr 3, p. 4, su iliustr. Čerbulėnas K. Monografija apie liaudies menininką—„Kultūros barai“, 1967, Nr 2, p. 72—73. Kalvai­ tis J. Knyga apie liaudies menininką.—„Naujasis kelias“" (Kaps.), 1967, sausio 19. Kisarauskas V. Atgijęs Svirskis.— „Literatūra ir menas“, 1967, geg. 13. Lapinas R.—„Švyturys“, 1967, Nr 1, p. 12. Metšk F. Ludowy wumèlc V. Svirskis počesčeny.—„No\va doba“ (Budyšin), 1967, 13 merca. Minkevi­ čius J. Apie meną — meniškai.—„Pergalė“, 1967, Nr 5, p. 173 —475. Navickienė O. Monografija apie V. Svirskį.—„Muziejai ir paminklai“, 1968, p. 142—143, su iliustr. Sniežyfiska-Stolot E.—„Polska Sztuka Ludowa“, 1969, Nr 3/4, p. 244—248, su iliustr. Žemaitytė Z. Liaudies menininko kelias.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1967, p. 250—252. Kraštotyra. Zr. 1527—1530. Lasickis J. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikš­ čionių dievus. Zr. 2127. 1096. Liaudies kūryba. T. 1. V., „Mintis“, 1969. 392 p. su iliustr., gaid. ir žemei. Lit. sąrašas: p. 354—360. Bibliogr. nuo­ rodos str. gale ir išnašose. Народное творчество.

R ee.: Jokimaitienė P. Seniai lauktas.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 349—350. Mikailionienė G. Apie liaudies kūrybą.— „Gimtasis kraštas“, 1970, kovo 26. Tyla A. Svarbaus darbo pradžia.—„Literatūra ir menas“, 1970, kovo 21, p. 10. Vidu­ giris A. Iš liaudies kūrybos versmių.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 3, p. 65. Wozniak M.—„Etnografia Polska“ (Warszawa), 1971, t. 15, z. 2, p. 311. Parašas: M. W. 124

1096a. Liaudies talentai. [Albumas], V., LTSR liaud. meno rūmai, 1969. 236 p sti iliustr. (LTSR kultūros m-ja. Liaud. me­ no rūmai). Lygiagr. tekstas rusų k. Dalis teksto ir iliustr. są­ rašai lygiagr. anglų, pranc. ir vok. k. Sudaryt.: O. Kreivytė. Народные таланты. Текст парал. на рус., англ., нем. и фр. яз.

R ее.: Neišsenkantis šaltinis.—„Komjaunimo tiesa“, 1975, vas. 7. Tas pats laikr. rusų k. Liaudies tradicijos. 2r. 9. 1097. Lietuvininkai. Apie Vakarų Lietuvą ir jos gyvento­ jus devynioliktajame amžiuje. Red. kom-ja: K. Korsakas (pirm.) ir kt. V., „Vaga“, 1970. 462 p. su faks. ir iliustr. (Lituanist. b-ka). Bibliogr. pastabose ir paaiškinimuose, p. 437— 454. Bibliogr. nuorodos išnašose. Sudaryt.: V. Milius. Aut.: E. Gizevijus, O. Glagau, K- Kapeleris. Западные литовцы в XIX в.

R e c.: Bagdonavičius V. Rytprūsių lietuvių gyvenimo vaiz­ dai.—„Pergalė“, 1971, Nr 4, p. 172—175. Grigas K. Pasako­ jimai apie Prūsijos lietuvius.—„Komjaunimo tiesa“, 1971, rugp. ■8- Tas pats laikr. rusų k. Kazlauskas A. Vieno baltų pakraščio liudininkai.—„Literatūra ir menas“, 1970, gruod. 26, p. 12. Klevinis V. [Nausėdas V.] Indėlis j lituanistinę literatūrą.— ,.Tarybinė Klaipėda“, 1970, gruod. 11. Tas pats laikr. rusų k. ■Kudirka J.—„Gimtasis kraštas“, 1970, spalio 22. Mčtšk F.— ..Letopis, (Inst. fūr sorbische Volksforschung in Bautzen). Rei­ kę B“, 1971, Nr 18/2, p. 252—253. Parašas: F. Mk. SukovsK's A. „Lietuvininki“.—„Karogs“ (Riga), 1970, Nr 12, p. 178. 1098. Lietuvių liaudies architektūra. D. 2. Miesto gyven­ vietės, visuomeniniai pastatai, ūkiniai ir gamybiniai trobesiai, buvusių dvarų sodybos ir mažoji architektūra. Vyr. red. K-Cerbulėnas. V., „Mintis“, 1968. 391 p. su iliustr. ir žemei. Lit. są­ rašas: 123 pavad. Santr. rusų ir vok. k. Aut.: J. Baršauskas, K. Cerbulėnas, A. Jankevičienė, J. Minkevičius, K. Sešelgis. Литовское народное зодчество. Ч. 2. Резюме на рус. и нем. яз.

• R e c.: Kairiūkštytė К- Apie liaudies architektūrą.—„Vaka­ rinės naujienos“, 1968, bal. 26. Tas pats laikr. rusų k. Kudir­ ka J. Liaudies architektūros enciklopedija.—„Gimtasis kraštas“, 1968, geg. 1. Kugevičius V. Gausi mokslinė medžiaga, gili analizė.—„Literatūra ir menas“, 1970, liepos 19, p. 10; Liau­ dies architektūros ištakos.—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno tie­ sos“ priedas), 1968, bal. 14. Stanikūnas V. Liaudies architek­ tu o s žinynas.—„Literatūra ir menas“, 1968, birž. 1, p. 11. Valaika P. Brandus' dvitomis.—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno rmsos“ priedas), 1970, spalio 18.Пилнпайтис А. Исследователи народного зодчества.— «Сов. Литва», 1970, 5 ноября. 125

1099. Lietuvių liaudies geležinės kulto ir memorialinių pa­ minklų viršūnės. Katalogas. V., 1970. 115 p. su iliustr. (LTSR dailės muziejus). Bibliogr. nuorodos įž. str. išnašose. Sudaryt.: A. Mikėnaitė. Каталог железных' верхушек культовых и мемориальных памятни­ ков Литвы.

1100. Lietuvių liaudies menas. Grafika. Tapyba. V., „Vaga“, 1968. 324 p. su iliustr. Lygiagr. tekstas rusų k. Sudaryt.: P. Galaunė. Литовское народное искусство. на рус. яз.

Графика, живопись. Текст, парал.

R ec.: Bazielich В.—„Lud“ (Wroclaw), 1969, t. 53, p. 372— 374. Kontrimas C. Liaudies meno metraštis.—„Kūrybinė sa­ vaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1968, geg. 12. Korsakaitė L Liaudies kūrybos žvaigždynai.—„Literatūra ir menas“, 1968, bal. 30, p. 12, su iliustr. Kunczynska-Iracka A. „Polska Sztuka Ludowa“ (Warszawa), 1969, Nr 3/4, p. 239—244, su iliustr. 1101. Lietuvių liaudies menas. Juostos. Red. komisija: J. Kuzminskis ir kt. [{ž. štr. A. Mikėnaitės, p. VII—XXIVJ. V., „Vaga“, 1969. 220 p. su iliustr. Lygiagr. tekstas rusų k. Suda­ ryt.: A. Mikėnaitė, J. Balčikonis. Литовское народное искусство. Пояса. Текст парал. на рус. яз.

R e с.: Kowecka Е.—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ (Warszawa), 1971, Nr 1, p. 152—153. Mastonytė M. Nauja liaudies meno knyga.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 3, p. 68. 1102. Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra. Kn. L Red. kom-ja: J. Kuzminskis ir kt. V., „Vaga“, 1970. 348 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. XXII. Sudaryt.: K. Cerbulėnas, F. Bielinskis, K. Sešelgia. Литовское

народное

искусство. Архитектура малых форм. Кн.

!.

Rec.: Mėtšk F. Aus des neuesten volkskundlichen Literatur Sowetlitauens.—„Letopis. (Inst, für sorbische Volksforschung in Bautzen). Reiche C“, 1971, Nr 14, p. 127—128. Bibliogr. nuorodos išnašose. Ozgowicz E.—„Lud“ (Wroclaw-Poznan), 1972, t. 56, p. 308—309.—„Przyjažn“ (Warszawa), 1972, Nr 18, p. 20. Parašas: A. J. 1103. Lietuvių liaudies raižiniai. Katalogas. V., 1970. 72 p. su iliustr. (LTSR dailės muziejus). Lit. sąrašas: p. 70. Santr. rusų k. Sudaryt.: A. Mikėnaitė. Литовская народная гравюра. Резюме на рус. яз.

1104. Lietuvos resp. paminklų apsaugos paroda, 1-oji. Vil­ nius. 1968. Katalogas. [1968 m. sausio 5 — vas. 15 d.] V., 126

LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja, 1968. 34 p. (op) Su­ daryt.: A. Andriuškevičius. Литовская респ. выставка охраны памятников, 1-я. Вильнюс. 1968. Каталог.

1105. Medžio dirbiniai. Verpimo, audimo ir skalbimo įran­ kiai. Katalogas. V., 1969. 160 p. su iliustr. (LTSR dailės mu­ ziejus). Lit. sąrašas: p. 160. Sudaryt. A. Stravinskienė. Деревянные изделия. Орудия прядения, ткачества и стирки. Каталог.

R e c.: Milius V.— Кп.: Lietuvos istorijos metraštis. 1971 m. V., 1971, p. 115—116. Merkienė R. Vertingas leidinys.— Kn.: Liaudies kūryba, 1974, t. 2, p. 361—362. 1106. Mikėnaitė A. Juostos. Katalogas. V., LTSR dailės mu­ ziejus, 1967. 126 p. su iliustr. Пояса. Каталог.

Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų pa­ pročius. 2r, 2212. 1107. Panemunių dzūkai. [Etnogr. straipsnių rinkinys], Red. A. Vyšniauskaitė. V., „Mintis“, 1970. 191 p. siu iliustr. ir žemei. (LTSR MA Istorijos in-tas). Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų k. Принеманские дзуки. Резюме на рус. яз.

R e c.: Bednarczuk А.—„Lud“ (Wroclaw-Poznan), 1971, L 55, p. 247—250. Geda S. Panemunių dzūkus aplankius.— ^.Kultūros barai“, 1971, Nr 3, p. 70—71. Kudirka J. Antrasis «tnografų darbas.—„Literatūra ir menas“, 1970, lapkr. 14, p. 9. Merkienė R.—„Demos“ (Berlin), 1973, Nr 3, skilt. 261—262; Panemunių dzūkai.—„Gimtasis kraštas“, 1971, sausio 21. Va­ lius S. Ir mes dzūkai?—„Naujas gyvenimas“ (Prienai), 1970, spalio 24. 1108. Pečiūra P. Derliaus šventė. (Metod. patarimai, ruo­ šiant tradic. šventes). V., 1967. 11 p. (Lietuvos resp. profsąjungų kult.-masinio darbo metod. taryba). Lit. sąrašas: 28 pavad. (op) Праздник урожая.

1109. Pečiūra P. Pavasario šventė. (Scenarijus ir metod. patarimai, kaip ruošti šventę). V., 1967. 15 p. (Lietuvos resp. profsąjungų kult.-masinio darbo metod. taryba). Lit. sąrašas: 17 pavad. (op) Праздник весны.

1110. Petronytė R. Buitinės tradicijos Biržų rajone. V., 1966. 16 p. su iliustr. (Resp. kulturos-švietimo darbo moksl.roetod. kabinetas). Бытовые традиции Биржайского р-на.

1111. TSRS liaudies dailininko TSRS Dailės akad. nario koresp. prof. A. Žmuidzinavičiaus velnių kolekcijos katalogas. 127

K-, 1967. 40 p. su iliustr. (LTSR kultūros m-ja. Kauno valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejus). Lygiagr. tekstas rusų k. Каталог коллекции чертей народного художника СССР, члена-корресп. Худож. акад. СССР, проф. А. Жмуйдзинавичюса. Текст парал. на рус. яз.

1112. Waitkewiczius W.-K., Trainys P. Przesądy w medycynie ludowej. W., „Mintis“, 1967. 38 p. 1113. Vaitkevičius V.-K-, Trainys P. Prietarai liaudies me­ dicinoje. V., „Mintis“, 1966. 36 p. Предрассудки в народной медицине.

1114. Velniai. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus kolek­ cija. V., „Vaga“, 1969. 114 p. su iliustr. Santr. rusų, anglų, vok. k. Sudaryt.: P. Porutis. Черти. Коллекция художника А. Жмуйдзинавичюса. Резюме на рус.» англ, и нем. яз.

1115. Vyšniauskaitė А. Lietuvių šeimos tradicijos. V., „Min­ tis“, 1967. 201 p. su iliustr. ir gaid. (LTSR MA. Istorijos intas). Lit. sąrašas: p. 87—88, ir bibliogr. nuorodos išnašose. Литовские семейные традиции.

R e c.: Andriuškevičius A. Naujas žingsnis.—„Kultūros ba­ rai“, 1968, Nr 6, p. 66—67. Bukauskas V. Lietuvių šeimos tradicijos, papročiai.—„Į komunizmą“ (Kaiš.), 1968, bal. 9. Slanksnienė L. „Jau žiedeliai sumainyti“.—„Valstiečių laikraš­ tis“, 1968, geg. 28. Stravinskas A.—„Pergalė“, 1968, Nr 10, p. 168—171. Vyšniauskaitė A. Šeimos papročiai ir tradicijos. [Aut. žodis ryšium su kn. „Lietuvių šeimos tradicijos“ išleidimu].— „Naujos knygos“, 1968, Nr 1, p. 3, su portr. Даниляускас A.— «Сов. этнография», 1970, № 4, c. 165—167. 1116. Бандарчык В. К. Гісторыя беларускай этнаграфіі. Пачатак XX ст. Мінск, «Навука і тэхніка», 1970. 124 c. c ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 20 лет. См. 1609. 1117. Дундулене П. Земледелие и его орудия в Литве (до 1917 г.). Автореф. дис. на соиск. учен, степени д-ра ист. наук. В., 1968. 44 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 14 назв. 1118. Канцедикас А. Народные скульпторы Литвы. М., «Знание», 1967. 30 с. с ил. (Новое в жизни, науке и технике. Искусство 2. Серия XVIII). R e c.: Rimkus V. Apie lietuvių liaudies skulptūrą.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 310—311. Bibliogr. nuorodos išnašose. 1119. Канцедикас А. Современная народная скульптура Литвы. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. искусство128

вед. M., 1970. 19 с. (Ин-т истории искусств). Список работ авт.: 5 назв. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 1120. Кудирка Ю. Гончарство в Литве. (Конец XIX в.— XX в.) Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1969. 19 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 10 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1121. Мастоните М. Литовская народная женская одеж­ да в XIX—начале XX веков. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1967. 25 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 6 назв. Библиогр. ссылки в под­ строч. примем. Материалы к Отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. См. 1615. 1122. Меркене Р. Быт рабочих Григишкского опытно-бу­ мажного комбината в 1925—1965 гг. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1966. 27 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 11 назв. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примем. 1123. Микенайте А. Литовское народное искусство. В., Худож. музей ЛитССР, 1968. 14 с. То же на лит. яз. 1124. Моркунас В. Быт сельскохозяйственных рабочих в Литве в 1919—1940 гг. Автореф. дис. на соиск. учен, сте­ пени канд. ист. наук. В., 1968. 24 с. (АН ЛитССР. Ин-т исто­ рии). Список работ авт.: 7 назв. Библиогр. ссылки в под­ строч. примем. 1125. Нюнкене-Таллат-Кялпшайте Г. Домашнее ткачество и ткани в Литве в XIX—XX вв. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1968. 20 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 7 назв. Библиогр. ссылки в под­ строч. примем. 1126. Фиркович Р. И. Караимика в Литве. Тракай, 1969. 8 с. (Секция караимоведения Тракайского отд-ния О-ва охраны памятников и краеведения ЛитССР). 1127. Abratnavičius К. Elžbieta Daugvilienė. [Liaudies skulptorė. 1886 XI 19—1959 .III 27]. — „Mokslas ir gyveni­ mas“. 1968, Nr 1, p. 48—49. Эльжбета Даугвилене. [Народный скульптор].

1128. Alekna R. Kalvių darbo paminklai Ramygalos apy­ linkių kapinėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 214—215, 220, su iliustr. Надгробные памятники работы кузнецов на кладбищах окрестностей Рамигалы. 9—132

129

1129. Andriuškevičius A. Apie pintį ir skiltuvą.— Kn.: Kraš­ totyra. V., 1970, p. 209. О губке и огниве.

1130. Andriuškevičius A. Kraičių skrynios.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 159—165. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų k., p. 261. Сундуки для приданого. Резюме на рус. яз.

1131. Andriuškevičius A. Tradiciniai merkiniškių baldai.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 175—190, su iliustr. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Традиционная мебель меркинцев.

1132. Andriuškevičius A. Užgavėnės Grūšlaukyje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 224—227, su iliustr. Масленица в Грушлаукис.

1133. Arbačiauskienė L. Mitybos papročiai.— Kn.: Eržvil­ kas. V., 1970, p. 133—138, su lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 261. Об обычаях питания. Резюме на рус. яз.

1134. Arbačiauskienė L., Navickaitė J. Gaidės apylinkės kolūkiečių mityba.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 198—203. su lent. Питание колхозников в окрестностях Гайде.

1135. Balčiūnas К. Kaip gydės! mūsų seneliai.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 3, p. 56—57. Как лечились наши прадеды.

1136. Balčiūnas К- Mūsų tautiniai drabužiai. — „Kultūros barai“, 1970, Nr 8, p. 53. Наша национальная одежда.

1137. Balenene E. An old master.—„Culture and Life“, 1969, Nr 3, p. 37, su iliustr. Старый мастер. [О народном скульпторе С. Ряубе].

1138. Baltušis J. Neramios širdys kalnus verčia. [Apie „Kupiškėnų vestuves“].—„Kultūros barai“, 1967, Nr 1, p. 52— 55, su iliustr. Неспокойные сердца горы валяг.

1139. Barauskaitė I, Šokom trypėm karčiamėlėj. [Iš smuk­ lių istorijos Lietuvoje].—„Švyturys“, 1968, Nr 16, p. 11—13, su iliustr. Танцевали, плясали в корчме. [Из истории корчем в Литве].

1140. Bernotienė S. Lietuvių etninių grupių liaudies menas XVII—XX a.— Kn.: Bernotienė S., Mažeikaitė O., Tautavičienė B. Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus. V., 1970, p. 122—142, su iliustr. Народное 130

искусство

литовских этнических групп в XVII—XX вв.

1141. Bernotienė S. Persikėlimas per balas, upes, ežerus.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 163—170, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Переправа через болота, реки, озера.

1142. Bernotienė S. Valstiečių buitis XVI—XVII a.— Kn.: Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus. V., 1970, p. 72— 77, su iliustr. Быт крестьян в XVI—XVII вв.

1143. Bernotienė S. Valstiečių verslai ir amatai XVI— XVIII a.— Kn.: Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus. V., 1970, p. 60—71, su iliustr. Промыслы и ремесла крестьян в XVI—XVIII вв.

1144. Bielinskis F. Lietuviško kaimo gyvenvietės.—„Staty­ ba ir architektūra“, 1970, Nr 10, p. 7—10, su iliustr. Поселки литовской деревни.

1145. Bielinskis F. Nepamirškime lietuviškų klėčių. [Apie liaud. architektūros paminklų apsaugų].—„Mūsų sodai“, 1970, Nr 12, p. 22—23. Не забывайте литовских клетей.

1146. Bielinskis F., Petrulis J., Stanevičius S. Lietuviško kaimo etnografiniai savitumai.—„Statyba ir architektūra“, 1970, Nr 11, p. 4—7, su brėž. Santr. rusų k., p. 3 (virš.). Этнографические особенности литовской деревни. Резюме на рус. яз.

1147. Bluzmienė О. Apie turgus ir žmones.— Kn.: Liaudies kūryba. T. 1. V., 1969, p. 198—204. О ярмарках и людях.

1148. Bružas K. Vėžiavimas Varduvos intakuose.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 157—160. Ловля раков в притоках Вардувы.

1149. Budrytė Z. Gruzdžių skiečiai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 105—108. Мастера бёрд в Грузджяй.

1150. Butkevičius L Anketa rinkti etnografinei medžiagai a pie sodybas, gyvenamuosius ir ūkinius pastatus.— Kn.: I pa­ galbą kraštotyrininkams. V., 1968, p. 37—-41. (op) Анкета для собирания этнографического материала об усадьбах, жи­ лых и хозяйственных зданиях.

1151. Butkevičius L Apsingės ir Česukų kaimų architek­ tūra.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 164—174, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Архитектура деревень Апсинге и Чесукай.

1152. Butkevičius I. Etnografinės ekspedicijos 1968—1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lie131

tuvoje 1968 ir 1969 ш. V., 1970, p. 107—111. Santr. rusų k., p. 150. Этнографические экспедиции в 1968—1969 гг. Резюме на рус. яз.

1153. Butkevičius I. Kaimo architektūra.— Kn.: Dieveniš­ kės. V., 1968, p. 98—111, su iliustr. Деревенская архитектура.

1154. Butkevičius I. Lietuviška seklyčia.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 3, p. 14—15, su iliustr. Литовская горница.

1155. Butkevičius I. Lietuvių liaudies architektūros tyrimo metodika.—„Muziejai ir paminklai“, 1968, p. 28—35, su iliustr. Методика исследования литовской народной архитектуры.

1156. Butkevičius I. Lietuvių valstiečių gyvenamųjų namų ornamentika.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 79— 93, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir ang­ lų k. Орнаментика литовского крестьянского жилого дома. Резюме на рус. и англ. яз.

1157. Butkevičius I. Lietuvių valstiečių klėčių tipai.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 111—118. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 150. Типы литовских крестьянских клетей. Резюме на рус. яз.

1158. Butkevičius I. Panemunių kaimai ir sodybos.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 49—59, su schem. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 136. Принеманские деревни и усадьбы. Резюме на рус. яз.

1159. Butkevičius I. Sodyba — muziejus.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 156—163, su iliustr. ir plan. Усадьба-музей.

1160. Butkevičius I. Sodybos Ignalinos draustinio kaimuo­ se.— Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 86—98, su iliustr. ir plan. Bibliogr. nuorodos išnašose. Усадьбы в селах Игналинского заповедника.

1161. Butkevičius I. Ūkiniai trobesiai panemunėse.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 70—89, su schem. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 137—138. Хозяйственные постройки Принеманья. Резюме на рус. яз.

1162. Butkevičius I. Valstiečių pirkios.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 60—76, su iliustr. ir schem. Santr. rusų k., p. 136—137. Крестьянские избы. Резюме на рус. яз.

1163. Butkevičius I. Vidurio Lietuvos valstiečių tradicinių trobesių savitumai.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, 132

p. 225—241, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų k. Особенности традиционного жилища крестьян Центральной Литвы. Резюме на рус. яз.

1164. Butkevičius I. Vigutėnų kaimo architektūra.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 145—155, su iliustr. ir plan. Архитектура д. Внгутенай.

1165. Butkevičius I. V. Krėvės-Mickevičiaus tėviškė.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 127—130, su plan. Родная усадьба В. Креве-Мицкявичюса.

1166. Buzas J. Amatai.— Kn.: Dieveniškės. V., 1968, p. 74— 81, su iliustr. Santr. rusų k., p. 390. Ремесла. Резюме на рус. яз.

1167. Buzas J. Dailidės.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 99—109, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Плотники.

1168. Buzas J. Kalkių degimas.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 154—156, su iliustr. Обжигание извести.

1169. Buzas J. Merkiniškių verslai.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 126—153, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Промыслы меркинцев.

1170. Buzas J. Milo vėlyklos. — Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 165—183, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Сукновальни.

1171. Čerbulėnas K. Apie malimą.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 108—112. О помоле.

1172. Čerbulėnas K. Apie Morę, Kotrę, Gavėną ir kitus. [Apie Užgavėnių kaukes Lietuvoje].—„Moksleivis“, 1968, Nr 7, p. 18—20, su iliustr. О масках масленицы в Литве.

1173. Čerbulėnas К. Bitininkystė Onuškio apylinkėse (Tra­ kų raj.).— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 160—161. Пчеловодство в окрестностях Онушкиса (Тракайскнй р-н).

1174. Čerbulėnas К. Liaudiškų memorialinių paminklų kil­ mė ir jų architektūrinė-meninė charakteristika.— Kn.: Lietu­ vos TSR architektūros klausimai. T. 3. V., 1966, p. 98—121, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 426— 427. Происхождение народных мемориальных памятников и их архитек­ турно-художественная характеристика. Резюме на рус. яз. 133

1175. Čerbulėnas K. Liaudiškumo problemos šių dienų dai­ lėje.—„Dailė“, 1967, kn. 9, p. 36—47, su iliustr. Santr. rusų, anglų, vok. ir pranc. k., jd. lap. Проблемы народности в современном англ. нем. и фр. яз.

искусстве. Резюме на рус.,

1176. Čerbulėnas К. Margučių menas Lietuvoje.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 3, p. 27—28, Šu iliustr. Искусство писанок в Литве.

1177. Čerbulėnas К. Mažieji mūriniai paminklai.—„Kultū­ ros barai“, 1968, Nr 4, p. 62—64, su iliustr. Малые каменные памятники.

1178. Čerbulėnas K. Medžioklė senovės Lietuvoje.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1969, Nr 5, p. 38—40, su iliustr. Охота в древней Литве.

1179. Čerbulėnas K. Tradicijos ir šiuolaikiškumas tautiniuo­ se drabužiuose.—„Dailė“, 1969, kn. 12, p. 43—48, su iliustr. Santr. rusų, anglų, vok. ir pranc. k., jd. lap. Традиции и современность в национальном костюме. Резюме на рус., англ., нем. и фр. яз.

1180. Čerbulėnas К. Užvažiuojamų namų architektūra.— Kn.: Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. 3. V., 1966, p. 143—166, su iliustr. ir schem. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 429—430. Архитектура заезжих домов. Резюме на рус. яз.

R e c.: Gimbutas J.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 347—348. 1181. Čerbulėnas K. Žvejyba Onuškio apylinkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 146—149. Рыбная ловля в окрестностях Онушкиса.

1182. Čerbulėnas К., Kairiūkštytė К. Liaudies meno keliai. —„Pergalė“, 1968, Nr 1, p. 140—148. Пути народного искусства.

1183. Čilvinaitė M. Burtai lietui patraukti ir sustabdyti Merkinės apylinkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 238—239. Способы вызова и прекращения дождя

в окрестностях Меркине.

1184. Čilvinaitė M. Kaip medžiota praėjusiame šimtmetyje prie Raudondvario.—„Mūsų gamta“, 1969, Nr 12, p. 11, su iliustr. Как охотились в прошлом столетии в окрестностях Раудондвариса.

1185. Čilvinaitė M. Piršlybų papročiai.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 148—159. Santr. rusų k., p. 261, Обычаи сватовства. Резюме на рус. яз.

1186. Dabulevičius P. Liaudies šokių ir žaidimų „kryžiaus •keliai“.— „Kultūros barai“, 1967, Nr 4, p. 66—67. По «крестовым дорогам» народных танцев и игр. 13 4

1187. Damskytė V. Senoji liaudies medicina.— Kn.: Dieve­ niškės. V., 1968, p. 170—176. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Старинная народная медицина. Резюме на рус. яз.

1188. Danilevičius E. Tie takai jau užžėlę. [Apie XIX a. lietuvių buitį ir papročius. Pagal tyrinėtojo M. Kaminskio ir dail. Gersono Ukmergės apylinkėse surinktų medžiagą, išsp. 1864 m. Varšuvos žurn. „Tygodnik Ilustrowany“. Su Gersono graviūrų reprodukcijomis].—„Švyturys“, 1968, Nr 14, p. 12— 13. Те тропинки уже заросли. [О быте и обычаях литовцев в XIX в.].

1189. Daniliauskas А. Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio rajonų valstiečių spintos XIX—XX amžiais.—„LTSR MA dar­ bai. Serija A“, 1968, t. 3, p. 77—89, su iliustr. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Шкафы крестьян Бнржайского, Купишкского, Паневежского, Рокишкского районов в XIX—XX вв. Резюме на рус. и англ. яз.

1190. Daniliauskas А. Cigonavimas Juodupės apylinkėse.— Kn.: Liaudies kūryba. T. 1. V., 1969, p. 252—256. Ряженые в окрестностях Юодупе.

1191. Daniliauskas А. Etnografinis XX а. Lietuvos miestų kultūros tyrimas 1966—1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 135—144. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 15. Этнографические исследования культуры городов Литвы в 1966— 1969 гг. Резюме на рус. яз.

1192. Daniliauskas А. Kai kurie Lietuvos pramonės darbi­ ninkų gyvenamųjų patalpų raidos XX a. bruožai.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 218 —221. Lit. sąrašas: p. 631. Некоторые черты развития жилища литовских промышленных ра­ бочих в XX в.

1193. Daniliauskas А. Karpiniai.—„Kultūros barai“, 1969, Nr 1, p. 40—50, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Вырезки из бумаги. Резюме на рус. и англ. яз.

1194. Daniliauskas А. Kauno proletarų butai XIX а. pabai­ g o je— XX а.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 1, p. 131 —146, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Квартиры пролетариев г. Каунаса в конце XIX—XX вв.

1195. Daniliauskas А. Kauno proletarų gyvenamosios pa­ talpos XIX—XX amžiais. (1. Pastatai).— „LTSR MA darbai. 135

Serija A“, 1968, t. 2, p. 131 —144, su iliustr. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Жилища пролетариев r. Каунаса в XIX—XX вв. Резюме на рус. и англ. яз.

(1. Постройки).

1196. Daniliauskas А. Kauno proletarų gyvenamosios pa­ talpos XIX—XX amžiais. (2. Interjero dekoras).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 3, p. 107—121, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Жилища пролетариев г. Каунаса в XIX—XX вв. (2. Декор интерь­ ера). Резюме на рус. и англ. яз.

1197. Daniliauskas А. Keletas pastabų apie kraičio skrynias Birštono apylinkėse.— Kn.: Liaudies kūryba. T. 1. V., 1969, p. 226—234, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Некоторые данные о бирштонских сундуках для приданого.

1198. Daniliauskas А. Klausimų lapas „Lietuvių liaudies popieriaus karpiniai“.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 244—245. Анкетный лист «Литовские народные вырезки из бумаги».

1199. Daniliauskas А; Lietuvių liaudies karpiniai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 220—223, su iliustr. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Литовские народные вырезки из бумаги.

1200. Daniliauskas А. Rokiškio raj. Juodupės apylinkės valstiečių kraičio skrynios ir kuparai.—„LTSR MA darbai. Se­ rija A“, 1968, t. 1, p. 91—103, su iliustr. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų ir anglų k. Крестьянские сундуки для приданого в Юодупской апилинке Рокишкского р-на. Резюме на рус. и англ. яз.

1201. Daniliauskas А. Valstiečių šeima.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 191 —197, su lent. Крестьянская семья.

1202. Daniliauskas A., Daniliauskienė J. Karsakiškio apy­ linkės (Panevėžio raj.) kraitiniai baldai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 137—144, su iliustr. Мебель для приданого в окрестностях Карсакишкиса.

1203. Daunys S. Dirbtuvė mano —„palapinėj.. [Apie liaudies dailininką L. Šepkų],—„Kultūros barai“, 1970, Nr 1, p. 38—44, su iliustr. Мастерская моя — «в шалаше...» [О народном мастере Л. Шяпкусе|. Резюме на рус. и англ. яз.

1204. Daunys S. Dvaro kumečių buitis.— Kn.: Raudondva­ ris. K . 1969, p. 49—56, su iliustr. Быт помещичьих батраков.

1205. Daunys S. Grytelninkų buitis. [Žuvininkų k. Šiaulių raj.] Iš kraštotyrininko bloknoto.—„Buitis“, 1969, Nr 11, p. 16—17. Быт бобылей [д. Жувиниикай, Шяуляйский р-н]. 136

1206. Daunys S. Kaimiška pirtis. [Iš pirčių istorijos Lie­ tuvoje] .—„Buitis“, 1970, Nr 5, p. 22—23, su iliustr.; „Liaudies ūkis“, 1970, Nr 8, p. 30. Деревенская баня.

1207. Daunys S. Karvojus.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 165. Каравай.

1208. Daunys S. Koks bus etnografinių paminklų likimas.— Kultūros barai“, 1968, Nr 9, p. 55—57. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Какая судьба ждет этнографических памятников. Резюме на рус. и англ. яз.

1209. Daunys S. Norvaišų kaimo namas („numas“). [Plun­ gės raj.] —„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 93—97, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 155, 157. Дом (нумас) и англ. яз.

д. Норвайшай

(Плунгеский р-н]. Резюме на рус.

1210. Daunys S. Rūta lietuvių liaudies tradicijose.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 235—236. Рута в литовских народных традициях.

1211. Daunys S. Žuvininkų kaimo grytelninkių Inickaičių inventorius. [Šiaulių raj.]—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 102—109, su iliustr. Инвентарь бобылек Иницканте в д. Жувининкай [Шяуляйский р-н].

1212. Dovydaitis J. Kaip lietuviai įsikurdavo ugnį.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 183—189, su iliustr. Как литовцы разводили огонь.

1213. Dovydaitis J. Labanoro dūda.— Kn.: Ignalinos kraš­ tas. V., 1966, p. 175—178. Bibliogr. nuorodos išnašose. Лабанорская труба.

1214. Dovydaitis J. Užgavėnių papročiai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 128—133. Масляничные обычаи.

1215. Dundulienė P. Arklo atsiradimas ir raida Lietuvoje.— „Istorija“, 1966, t. 8, p. 122—158, su iliustr. Bibliogr. nuoro•dos išnašose. Santr. rusų k. Возникновение и развитие рала в Литве. Резюме на рус. яз.

1216. Dundulienė P. Etnografijos mokslo pasiekimai tarybų valdžios metais Vilniaus valst. V. Kapsuko v. universitete.— Kn.: Respublikos aukštųjų mokyklų istorikų moksl. konferen­ cijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos pen­ kiasdešimtmečiui paminėti (1967 V 15— 17), pranešimų tezės. V., 1967, p. 20—21. Достижения этнографии в годы Советской власти в Вильнюсском :гос. университете нм. В. Капсукаса. 137

1217. Dundulienė P. Ilgiausią vasaros dieną. [Apie seno­ vės lietuvių Rasos1 šventę],—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970,. Nr 6, p. 38—39. В самый длинный летний день. литовцев].

[О празднике Купалы у древних

1218. Dundulienė P. Ir nupūtė rūtų vainikėlį...—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 7, p. 43—44. И сдул рутовый венок... [О старых литов, обычаях).

1219. Dundulienė P. Iš senovinės lietuvių žemdirbystės technikos.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 96—99, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Из старинной литовской земледельческой техники.

1220. Dundulienė P. Liaudies medicina Marcinkonių apy­ linkėje XX a. pradžioje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 228— 234. Bibliogr. nuorodos išnašose. Народная медицина в окрестностях Марцинконис в начале XX в-

1221. Dundulienė P. Lietuviškoji žagrė.—„Istorija“, 1967 [leid.: 1968], t. 9, p. 161—181, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Литовская соха. Резюме на рус. яз.

1222. Dundulienė P. Lietuvių saulės sugrįžimo švenčių apeigos.—„Istorija“, 1970, t. 11, p. 199—225, su iliustr. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Зимние аграрные праздники литовцев. Резюме на рус. яз.

1223. Dundulienė P. Nėriniai.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 218—220. Кружева.

1224. Dundulienė P. Senovės lietuvių religijos klausimu.— „Istorija“, 1969, t. 10, p. 181—207, su iliustr. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų k. К вопросу о религии древних литовцев. Резюме на рус. яз.

1225. Dundulienė P. Senoviniai muzikos instrumentai.— „Kultūros barai“, 1967, Nr 3, p. 63—64. Старинные музыкальные инструменты.

1226. Dundulienė P. Trumpiausią žiemos dieną. [Iš lietu­ vių žiemos šventės istorijos].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969„ Nr 12, p. 34—35. В самый короткий зимний день. (Из истории литов, праздника зимы].

1227. Dundulienė P. Žemdirbystė ir gyvulininkystė.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 89—120, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Земледелие и скотоводство. Резюме на рус. яз. 138

1228. Dundulienė P. Žemdirbystė ir jos įrankiai.— Kn.: Gai­ dės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 69—76, su iliustr. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Земледелие и его орудии.

1229. Dundulienė P. Žemdirbystės įrankiai.— Kn.: Dieve­ niškės. V., 1968, p. 63—74, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k., p. 389—390. Земледельческие орудия. Резюме на рус. яз.

1230. Dundulienė P. Žemės dirbimo ir sėjos padargai. — Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 110—115, su iliustr. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Орудия для обработки земли и сева.

1231. Dundulienė P. Žiedai. [Apie atsiradimą ir papro■čius].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 12, p. 48, su iliustr. Кольца. [О происхождении и обычаях].

1232. Elertienė B. Kai kurie Mažosios Lietuvos papročiai.— „Kultūros barai“, 1969, Nr 5, p. 60—62, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Некоторые обычаи Малой Литвы. Резюме на рус. и англ. яз.

1233. Firkovičius R. Karaimika Lietuvoje.—„Muziejai ir paminklai“, 1968, p. 24—28, su iliustr. Караимика в Литве.

1234. Galaunė P. Lietuvių liaudies tapyba.—„Kultūros ba­ rai“, 1970, Nr 1, p. 24—27, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Литовская народная живопись. Резюме на рус. и англ. яз.

1235. Gimbutas J. [Rec. kn.:] Lietuvių liaudies architek­ tūra. D. 1. Kaimo gyvenvietės ir gyvenamieji namai. V., „Min­ tis“, 1965.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 413—415. Anglų k. Литовская народная архитектура. Ч. I. Сельские поселки и жилые дома. [Рец.] На англ. яз.

1236. Gimbutas J. [Rec. str.:] Čerbulėnas K. Apie lietuviškų dvigalių gyvenamų namų sudarymą. (Kn.: Lietuvos TSR ar­ chitektūros klausimai. T 2. V., Vaisi, polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1964, p. 173—191). — „Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5. p. 415—416. Anglų k. [Рец. статьи:] К вопросу о формировании литовских народных изб с двумя концами. На англ. яз.

Gimbutienė M. Pamiršti ženklai. [JAV gyvenančios moks­ lininkės studijos „Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene“ turinio išdėstymas]. Paruošė J. Trinkūnas. Zr. 2136. 1237. Gimbutienė M. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. [Ištraukos iš to paties pavad. knygos. Su D. Saukos 139

pastabomis] .—„Gimtasis kraštas“, 1968, rugp. 15, 22, 29; rūgs. 5, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Древняя символика в литовском народном искусстве. того же названия книги].

[Отрывки и»

1238. Giniūnas К. Plėšrieji paukščiai senovinėje medžiok­ lėje.—„Mūsų gamta“, 1969, Nr 10, p. 11—12, su iliustr. Хищные птицы в древней охоте.

1239. Giniūnas К. Senoviniai medžioklės įrankiai ir būdai. —„Mūsų gamta“, 1970, Nr 6, p. 19, su iliustr. Древние орудия и способы охоты.

1240. Giniūnas К. Senoviniai medžioklės įstatymai.—„Mū­ sų gamta“, 1970, Nr 8, p. 21—22, su iliustr. Древние законы охоты.

1241. Gorb D. Lietuviški eksponatai TSRS tautų etnogra­ fijos muziejuje Leningrade.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p^ 144—146. Литовские экспонаты в Музее этнографии народов СССР в Л е­ нинграде.

1242. Gricius А. Jie gyvi... [Liaudies skulptūros Šiupylių kaime].—„Kultūros barai“, 1969, Nr 12, p. 51—52, su iliustr. Они ж ивые... [Народная скульптура в д. Ш юпиляй].

1243. Gudjurgis А. Linų derliaus spėjimai.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1970, p. 249—257. Угадывания урожая льна.

1244. Jablonskis 1. Pirtis (duoba)— javų džiovykla.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 192—197, su plan. Баня (овин) — сушильня хлебов.

1245. Jablonskis I. Puodynėmis dengtos krosnys vakarų Žemaičiuose.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 120—123, su iliustr. Печь c горшевидными изразцами в западной Жемайтии.

1246. Jablonskis I. Šiai klėtelei 225 metai.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1967, p. 131— 137, su plan. Этой клети 225 лет.

1247. Jankevičienė A. Lietuvos TSR medinių varpinių ar­ chitektūra.— Kn.: Lietuvos TSR architektūroj klausimai. T. 3. V., 1966, p. 122—142, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 428. Архитектура деревянных колоколен

ЛитССР. Резюме на рус. яз.

1248. Jegelevičius J. Iš Vabalių kaimo (Alytaus raj.) pra­ eities.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 141—148. Из прошлого д. Вабаляй (Алитусский р-н).

Jonynas А. 140

Lietuvių tautotyros apžvalga ir bibliografija.

1249. Jonušas A. Gyvulininkystė Zylakių kaime.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969,.p. 144—146. Bibliogr. nuorodos išnašose. Скотоводство в д. Жилакяй.

1250. Jonušas A. Žemdirbystė Zylakių kaime.— Kn.: Kraš­ totyra. V., 1966, p. 89—95. Земледелие в д. Жилакяй.

1251. Jonušas A. Zylakių kaimas.— Kn.: 1967, p. 110—114, su iliustr.

Kraštotyra.

V.,

Деревня Жилакяй.

1252. Junevičius V. Senovės bitininko teisė ir giria.—„Mū­ sų gamta“, 1969, Nr 6, p. 5—6, su iliustr. Право древнего пчеловода и лес.

1253. Juozapavičius P. Liaudies medicina Vėžionyse. [Prie­ nų raj.] —„Sveikatos apsauga“, 1966, Nr 9, p. 50—53. Народная медицина в Вежёнисе. [Пренайский р-н].

1254. Jurginis J. Laikai ir papročiai. [Apie senas ir naujas tradicijas].—„Kultūros barai“, 1967, Nr 9, p. 74—75. (Pole­ mika) . Времена и обычаи. (О старых и новых традициях].

1255. Jurkštas V. Senieji liaudies muzikos instrumentai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 225—230, su iliustr. Biblio'gr. nuorodos išnašose. Старинные музыкальные инструменты.

1256. Jurkštas V. Vilioklis. — Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 227—228. Bibliogr. nuorodos išnašose. Манок.

1257. Kairiūkštytė-Galaunienė K. Iš muziejininko dienoraš­ čio.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 61—64. Из дневника музееведа.

1258. Kairiūkštytė K. Liaudies meno eksponatų rinkimas tarybiniais metais Kauno dailės muziejuje.— Kn.: „Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 17—19. Собирание экспонатов народного искусства в советские годы в Кау­ насском художественном музее.

1259. Kairiūkštytė К. Liaudies meno ekspozicijos Kauno dailės muziejuje.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 13—16, su iliustr. Экспозиции музее.

народного

искусства

в

Каунасском

художественном

1260. Kairiūkštytė К. Meniniai medžio dirbiniai ir tapyba Stakliškių, Skaudvilės ir Plungės apylinkėse.— Kn.: Kraštoty­ ra. V., 1970, p. 212—225, su iliustr. Художественные изделия из дерева и живопись в окрестностях Стаклишкес. Скаудвиле и Плунге. 141

1261. Kairiūkštytė K. Raudondvario ir jo apylinkių XIX— XX a. liaudies menas.— Kn.: Raudondvaris. K., 1969, p. 115— 122, su iliustr. Народное искусство в Раудондварисе и его окрестностях в XIX— XX вв.

1262. Kairiūkštytė К. Tai turi išlikti. [Apie lietuvių liau­ dies skulptūrą].—„Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 100—101, su iliustr. Это должно сохраниться. [О литов, народной скульптуре].

1263. Kairiūkštytė К., Cerbulėnas К. Liaudies menininkai ir saviveiklinė dailė.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 6, p. 54—56. Народные художники и самодеятельное художество.

1264. Karaliūtė E. Vestuvių papročiai. — Kn.: Ignalinos, kraštas. V., 1966, p. 159—174. Bibliogr. nuorodos išnašose. Свадебные обряды.

1265. Kargaudienė A. Kailių raugykla Gižuose. — „Buitis“, 1970, Nr 10, p. 14. Дубильня в Гижай.

1266. Kargaudienė A. Nr 3, p. 15.

Kaimo

siuvėjai.—„Buitis“,

1969,

Деревенские портные.

1267. Kargaudienė A. Veiviržėnų kailiadirbys.— Kn.: Kraš­ totyra. V., 1970, p. 183—185. Скорняк c Вейвирженай.

1268. Kargaudienė A. Vėlykla prie Gaujos.—„Buitis“, 1969, Nr 4, p. 17. Сукновальня у Гауйи.

1269. Korsakaitė I. Medinė liaudies skulptūra.— Kn.: Mer­ kinė. V., 1970, p. 233—242, su iliustr. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Народная деревянная скульптура.

1270. Kudaba Č. Dvasinės kultūros turtai „Kultūros barai“, 1967, Nr 11, p. 2—5, su iliustr.

[Vilnijoje].—

Богатства духовной культуры [Вильн. края].

1271. Kudaba C. Neatsisakykime ir senųjų kaimo statybos tradicijų.—„Statyba ir architektūra“, 1969, Nr 5, p. 10—12, su iliustr. Не будем отказываться от старых традиций

сельского

зодчества.

1272. Kudaba Č. Versmės- [lietuvių liaudies kūrybos],— „Pergalė“, 1967, Nr 1, p. 111 — 116. Истоки [литов, народного искусства].

1273. Kudirka J. Etnografų darbymetis. [Apie LTSR MA Istorijos in-tos mokslininkų darbą, rengiant Pabaltijo etnogr. atlasą].—„Kultūros barai“, 1967, Nr 1, p. 56—57, su iliustr. Рабочая пора этнографов. 142

1274. Kudirka J. Kaimo puodžiai.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 117—121, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Деревенские гончары.

1275. Kudirka J. Kaip buvo mokomasi puodžiaus amato.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 149—153, su iliustr. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Как обучались гончарному ремеслу.

1276. Kudirka J. Liaudies keramikos centrai Užnemunėje XIX a. pabaigoje—XX a.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuome­ niniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 232—235. Центры народной керамики в Занеманье в конце XIX—в XX в.

1277. Kudirka J. Lietuvos puodžių dirbiniai XIX a. pabai­ goje—XX a.— Lietuvos puodžių dirbinių puošyba XIX a. pab.— XX a.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 3, p. 75—107, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Гончарные изделия в Литве в конце XIX—XX вв.— Украшение гон­ чарных изделий в Литве в конце XIX—XX вв. Резюме на рус. яз.

1278. Kudirka J. Puodų degimo krosnys Lietuvoje XIX a. pabaigoje — XX a. — Prekyba puodžių dirbiniais Lietuvoje XIX a. pabaigoje — XX a.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 2, p. 143—165, su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų ir anglų k. Печи для обжигания горшков в Литве в конце XIX—XX вв.— Тор­ говля гончарными изделиями в Литве в конце XIX—в начале XX вв. Ре­ зю ме на рус. и англ. яз.

1279. Kudirka J. Puodžių ratai Lietuvoje XIX a. pabaigo­ j e — XX a.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 1, p. 119— 130, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir ang­ lų k. Гончарные круги в Литве в конце XIX—в XX вв. Резюме на рус. и англ. яз.

1280. Kudirka J. Žaliavos puodams gaminti ruošimas Lie­ tuvoje XIX a. pabaigoje — XX a.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 3, p. 65—76, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašo­ se. Santr. rusų ir anglų k. Подготовка сырья для изготовления горшков в Литве в конце XIX— XX вв. Резюме на рус. и англ. яз.

1281. Kudirkienė L. Darželiai — sodybų puošmena.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 165—169. Santr. rusų k., p. 262. Цветники. Резюме на рус. яз., с. 262.

1282. Kudirkienė L. Gėlės ir jų augintojos Merkinės apy­ linkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 200—204. Цветы и цветоводы в окрестностях Меркине. 1 43

1283. Kudirkienė L. Gėlių darželiai.— Kn.: Gaidės ir Rim­ šės' apylinkės. V., 1969, p. 163— 167. Цветники.

1284. Kulikauskienė V. Audimo tradicijos „Pirčiupio“ kol­ ūkyje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 151—159, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Ткацкие традиции в колхозе «Пирчюпис».

1285. Kulikauskienė V. Audiniai ir drabužiai.— Kn.: Eržvil­ kas. V., 1970, p. 138— 148. Santr. rusų k., p. 261. Ткани и одежда. Резюме на рус. яз.

1286. Kulikauskienė V. „Pirčiupio“ kolūkio kolūkiečių au­ diniai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 174—179, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Ткани колхозников колхоза «Пирчюпис».

1287. Kulikauskienė V. „Pirčiupio“ kolūkio kolūkiečių bui­ tis ir kultūra. (1. Šeimos sudėtis ir jos sudarymas). ĮVarėnos ra j.] —„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 1, p. 105—116. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Быт и культура колхозников ! " ■ чхоза «Пирчюпис» (1. Состав и орга­ низация семьи). Резюме на рус. и англ. яз.

1288. Kulikauskienė V. Pirkių interjeras. — Kn.: Dieveniš­ kės. V., 1968, p. 112—124, su iliustr. Santr. rusų k., p. 393. Интерьер изб. Ре":оме на рус. яз., с. 393.

1289. Kulikauskienė V. Varėnos rajono „Pirčiupio“ kolūkio kolūkiečių sodybos.— Kn.: Spalio socialistinė revoliucija ir vi­ suomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 225—228. Крестьянские усадьбы колхоза «Пирчюпис» Варенского р-на.

1290. Kulikauskienė V., Mastonytė M. Drabužiai. — Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 205—218, su iliustr. Одежда.

Kutka V. Vandens malūnai. Zr. 963. 1291. Labūnaitis J. Sodyba Dovydų kaime.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1970, p. 185—191, su plan. Усадьба в д. Довидай.

1292. Lamauskaitė V. Mirga mezginių raštai. [Apie lietmoterų mezgimo meną],—„Buitis“, 1970, Nr 3, p. 19—20, su iliustr. Пестрятся узоры кружев.

1293. Laniauskaitė J. Senieji Suvalkijos valstiečių arimo ir sėjos įrankiai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 115—120, su iliustr. Старинные орудия пахоты и сева у крестьян Сувалкии. 144

1294. Levickas J. Ne vien dzūkuose dygsta grybai. [Apie senovės grybavimo papročius].—„Kooperatininkas“, 1969, N r7, p. 18—19, su iliustr. Не только в Дзукип растут грибы.

1295. Lingys J. Liaudies šokis „Muštinis“.—„Kultūros ba­ rai“, 1967, Nr 6, p. 71. Народный танец «Муштинис».

1296. Lingys J. Sadutė.—„Kultūros barai“, 1968, Nr 5, p. 60—62, su iliustr. Садуте. [Народный танец].

1297. Lukšaitė L, Pocius Z. Keli fragmentai iš Girgždutės apylinkės gyventojų buities. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967. p. 182—186. Несколько

фрагментов

из

быта

жителей окрестности Гиргждуте.

1298. Mackevičienė О. Kraitiniai baldai Rokiškio muzieju­ je.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 17—20, su iliustr. Мебель для приданого в Рокишкском музее.

1299. Mardosa J. Žemdirbystės įrankiai vidurio Lietuvoje XIX a. pab.—XX a. pr.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 120— 138, su iliustr. ir žemei. Земледельческие орудия в средней Литве в конце XIX—в начале XX вв.

1300. Mastonytė M. Apranga.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 120—129, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 142—143. Одежда. Резюме на рус. яз.

1301. Mastonytė M. Lietuvių moterų tradicinių marškinių tipizacija. — Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 118—120. Santr. rusų k., p. 150. Типизация рус. яз.

традиционных

литовских

женских

рубах.

Резюме

на

1302. Matulaitytė S. Lietuvių liaudies astronomija.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 249—254. Литовская народная астрономия.

1303. Matušakaitė M. XVII amžiaus Lietuvos miestiečių drabužiai.—„Švyturys“, 1970, Nr 2, p. 31, su iliustr. Одежда горожан Литвы в XVII в.

1304. Mažonis S. Bėk, bėk, žirgeli, bėk greičiau. . . [Apie liet. liaudies tradicijas, susijusias su žirgais, senovėje ir da­ bar],—„Kultūros barai“, 1969, Nr 4, p. 56—58, su iliustr. Беги, мой конь, беги быстрей... [О литов, народных связанных с конями в прошлом и в настоящее время).

традициях»

1305. Merkienė R. Anketa rinkti medžiagai apie traukia­ mąją jėg3-— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 242. Анкета по собиранию материала о тяге. 10— 132

143

1306. Merkienė R. Grigiškių bandomojo popieriaus kombi­ nato darbininkų buitis ir kultūra. (3. Maistas).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 1, p. 121—140. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Быт и культура рабочих Григишкского опытно-бумажного комбина­ та. (3. Пища). Резюме на рус. яз.

1307. Merkienė R. Grigiškių bandomojo popieriaus kombi­ nato darbininkų buitis ir kultūra. (4. Gyvenamieji namai).— „LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 243—264, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Быт и культура рабочих Григишкского опытно-бумажного комбината. (4. Жилые дома). Резюме на рус. яз.

1308. Merkienė R. Grigiškių bandomojo popieriaus kombi­ nato darbininkų buitis ir kultūra. (5. Butų interjerai).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 167—183, su lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. — Быт и культура рабочих Григишкского опытно-бумажного комби­ ната. (5. Интерьеры квартир). Резюме на рус. яз.

1309. Merkienė R. Grigiškių bandomojo popieriaus kombi­ nato darbininkų buitis ir kultūra. (6. Drabužiai).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 137—156, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Быт и культура рабочих Григишкского опытно-бумажного комби­ ната. (6. Одежда). Резюме на рус. и англ. яз.

1310. Merkienė R. Grigiškių gyvenvietė.— Kn.: Kraštoty­ ra. V., 1966, p. 83—89. Bibliogr. nuorodos išnašose. Поселок Григишкес.

1311. Merkienė R. Medaus sukimas ir vaško perdirbimas Klangių kaime. — Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 201—204, su iliustr. Откачивание меда и переработка воска в д. Клангяй.

1312. Merkienė R. Žemaičių ir klaipėdiškių linamynio tal­ kos.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 144—148. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Толоки во время мятья льна в Жемайтии и в Клайпедском крае.

1313. Mickevičius J. Apie puodynėmis i dengtų krosnių pa­ plitimą.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 123-1-124. О распространении печей c горшевнднымн изразцами.

1314. Mickevičius J. Kuliamosios mašinos Kretingos apsk­ rityje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 148—155. Молотильные машины в Кретингском уезде.

1315. Mickevičius J. Liaudies meistras Kazys Gliožeris.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 124—126, su iliustr. Народный мастер К. Глёжерис. 146

1316. Mickevičius J. Patobulinti žemės dirbimo įrankiai* Kretingos’ apskrityįje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 138—144, su iliustr. BibliogrJ nuorodos išnašose. Усовершенствованные земледельческие орудия в Кретингском уезде.

1317. Mikėnaitė A. Keletas pastabų iš 1965 m. liaudies me­ no ekspedicijos Skuodo rajone.—„Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 9—12, su iliustr. Несколько замечаний об экспедиции народного искусства в Скуодасском р-не в 1965 г.

1318. Mikėnaitė A. Kraitinės skrynios ir kuparai Sudeikių apylinkėse XIX a. pabaigoje—XX a. pirmoje pusėje. [Pagal 1960 m. Liaudies meno ekspedicijos' duomenis],—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 24—28, su iliustr. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Сундуки для приданого в окрестностях. Судейкяй в конце XIX— I пол. XX вв.

1319. Mikėnaitė A. Lietuvių liaudies tarybinė skulptūra LTSR dailės muziejaus rinkiniuose.—„Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 19—23, su iliustr. Скульптура литовского народа Художественного музея ЛитССР.

советского периода в коллекциях

1320. Mikėnaitė A. Nurodymai rinkti medžiagai apie krai­ tines skrynias.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 242—244. Указания по собиранию материала о сундуках.

1321. Mikėnaitė A. Rinkiniuose — vėliavos. [Apie Barstyčių bažnyčios' vėliavas. Skuodo raj.] — „Muziejai ir paminklai“,. 1967, p. 88, su iliustr. В коллекциях — знамена.

1322. Mikuckis B. K. Mockaus medžio dirbinių kolekcija Telšių kraštotyros muziejuje.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 20—23, su iliustr. Коллекция деревянных изделий К. Моцкуса в Тельшяйском краевед­ ческом музее.

1323. Milius V. Apie maistą.— Kn.: Dieveniškės. V., 1968 p. 138—142. Santr. rusų k., p. 394—395. О пище. Резюме на рус. яз.

1324. Milius V. Aprašykime gėlių darželius.—„Mūsų so­ dai“, 1967, Nr 12, p. 21; Kn.: [ pagalbą kraštotyrininkams. V., 1970, p. 20—21. Lit. sąrašas: 3 pavad. (op) Опишем наши цветники.

1325. Milius V. Baldai. — Kn.: Panemunių dzūkai. V.,. 1970, p. 90—100, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 138—140. ♦ Мебель. Резюме на рус. яз. 1-17

1326. Milius V. Derliaus nuėmimas, kūlimas ir malimas.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 115—125, su iliustr. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Уборка урожая, молотьба и помол.

1327. Milius V. Ekspedicija Gaidės ir Rimšės apylinkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 257—259, su iliustr. Экспедиция в окрестностях Гайде и Римше.

1328. Milius V. 1970, p. 156—157.

Javų bloškimas. — Kn.: Kraštotyra. V.,

Околачивание хлебов.

1329. Milius V. Kompleksinė ekspedicija Dieveniškių apy­ linkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 224—226. Комплексная экспедиция в окрестностях Девянишкес.

1330. Milius V. Kompleksinė ekspedicija Merkinėje.—„Per­ galė“, 1967, Nr 10, p. 174—176, su iliustr. Комплексная экспедиция в Мерлине.

1331. Milius V. Lietuviškųjų etnografinių eksponatų Len­ kijos muziejuose apžvalga.— Kn.: Archeologiniai ir etnografi­ niai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 126—135. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 151. Литовские этнографические материалы в музеях Польши. Резюме на рус. яз.

1332. Milius V. Medžioklė Šačių apylinkėje.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1967, p. 123—124. Охота в окрестностях Шатес.

1333. Milius V. Namų apyvokos daiktai.— Kn.: Dieveniš­ kės. V., 1968, p. 125—134, su iliustr. Santr. rusų k., p. 393— 394. Домашняя утварь. Резюме на рус. яз.

1334. Milius V. Per barzdą varvėjo... [Apie alaus tradici­ ja s ] ,— „Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 2, p. 50—51, su iliustr. Через бороду текло... [О традициях пивоваров].

1335. Milius V. Punskiečių vestuvių papročiai.— Kn.: Liau­ dies kūryba. T. 1. V., 1969, p. 271—278. Santr. rusų k., p. 370— 371. Свадебные обычаи в окрестностях Пунска. Резюме на рус. яз.

1336. Milius V. Rinkime medžiagą apie liaudies menininLus ir jų kūrybą.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 294—295. Собирайте материал о народных художниках й их творчестве.

1337. Milius V. Šačių apylinkės' valstiečių maistas.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 170—Ц1. Крестьянская пиша в окрестностях Шатес. 148

1338. Milius V. Tinklų mezgimo verslas.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 86—91. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Промысел вязания сетей.

1339. Milius V. Tradiciniai namų apyvokos daiktai.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 101—112, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 140. Традиционная домашняя утварь. Резюме на рус. яз.

1340. Milius V. Žemaičių sodžiaus puošėjai. [Apie liaudies architektus A. ir S. Kazonus. Plungės raj.J —„Kultūros barai“, 1966, Nr 1, p. 51—53, su iliustr. Украшатели жемайтийского села.

1341. Milius V. Žūklė. — Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966,. p. 80—85. Рыболовство.

1342. Morkūnas V. Iš kumečių buities (1919—1940 m.).— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 120—125. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k., p. 260. Из быта батраков в 1919—1940 гг. Резюме на рус. яз.

1343. Morkūnas V. Iš žemės ūkio darbininkų buities bur­ žuazinėje Lietuvoje.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 221—225. Некоторые черты быта сельскохозяйственных рабочих в буржуазной Литве.

1344. Morkūnas V. Lietuvos žemės ūkio darbininkų sudėtis ir išsidėstymas buržuazijos' valdymo metais.—„LTSR MA dar­ bai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 95—110, su lent. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Состав и размещение сельскохозяйственных рабочих Литвы в годы господства буржуазии. Резюме на рус. и англ. яз.

1345. Morkūnas V. Žemės ūkio darbininkų buitis 1919— 1940 m.— Kn.: Dieveniškės. V., 1968, p. 90—97, su pian. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 391—392. Быт рус. яз.

сельскохозяйственных

рабочих в 1919—1940 гг. Резюме на

1346. Morkūnas V. Žemės ūkio darbininkų buitis 1919— 1940 metais. — Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 79—85. Bibliogr. nuorodos išnašose. Быт сельскохозяйственных рабочих в 1919—1940 гг.

1347. Morkūnas V. Žemės ūkio darbininkų samdymo papro­ čiai 1919—1940 m.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 111—122, su lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Обычаи найма сельскохозяйственных 1940 гг. Резюме на рус. и англ. яз.

рабочих в Литве в 1919— 149

1348. Morkūnienė E. Apeiginiai šokiai dzūkų vestuvėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 254—260. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Обрядовые свадебные танцы в Дзукии.

1349. Morkūnienė E. Lietuvių liaudies vestuvių choreogra­ fija XIX a. pabaigoje—XX a.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 1, p. 183—198. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų ir anglų k. Хореография литовских народных свадеб конца XIX—XX вв. Резюме на рус. и англ. яз.

1350. Morkūnienė E. Lietuvių liaudies choreografijos kla­ sifikacijos klausimu. — Kn.: Liaudies kūryba. T. 1. V., 1969, p. 162—173, su schem. К вопросу о классификации литовской народной хореографии.

1351. Motuzą В. Mintys apie liaudies meną, meistrus ir saviveiklą.— Kn.: Liaudies kūryba. T. 1. V., 1969, p. 61—68. Мысли о народном искусстве, мастерах и самодеятельности.

1352. Navickaitė J. Valstiečių darbo diena ir mitybos re­ lim as.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 112—117, su žemei. Крестьянский рабочий день и режим питания.

1353. Navickienė О. Retieji dailės ekspedicijų radiniai.— ,,Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 78—81, šu iliustr. Редкие находки экспедиций по изучению искусства.

1354. Nezabitauskas А. Nirtaičių kapinių kūrėjas. [Apie Radviliškio raj. gyvenus] meistrą Juozą Gedminą. 1830— 1914].—„Kultūros barai“, 1968, Nr 8, p. 72, su iliustr. Создатель кладбища в Ниртайчяй. минасе].

[О народном мастере Ю. Гяд-

1355. Olędzki J. [Rec. kn.:] Lietuvių liaudies menas. Skulp­ tūra. Kn. 1. V., Vaisi. grož. lit. 1-kla, 1963.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 419—422. Bibliogr. nuorodos išnašose. Литовское народное искусство. Скульптура. [Рец.]

1356. Ozolas R. Tautinio drabužio tradicija.—„Kultūros ba­ rai“, 1969, Nr 4, p. 41—45, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Традиция национальной одежды. Резюме на рус. и англ. яз.

1357. Pakalnis S. Lino menas šiandien.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 12, p. 11— 13, su iliustr. Santr. rūs,ų ir anglų k., prie­ das, p. I—II. Искусство льна сегодня. Резюме на рус. и англ. яз.

1358. Paukštelis. Krivūlė. (Kumpinė lazda).— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1970, p. 204—207. Кривуле. (Кривая палка). 150

1359. Pečiūra P. Tradicijų 1970, Nr 2, p. 50—51.

bruožai—„Kultūros

barai“,

Черты традиций.

1360. Petrulienė V. Moterų galvos apdarai Kupiškio apylin­ kėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 162. Женские головные уборы в окрестностях Купишкиса.

1361. Petrulis J. Bitininkystė Varėnos rajone.— Kn.: Mer­ kinė. V., 1970, p. 153—163, su iliustr. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Пчеловодство в Варенском р-не.

1362. Petrulis J. Dirbiniai iš tošies (Kupiškio apyl.). — Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 207—209. Изделия из коры (Купишкская окрестность).

1363. Petrulis J. Drūkšiai. Ką pasakoja seni žvejai apie Drūkšių ežerą.—„Mūsų gamta“, 1967, Nr 3, p. 26—27. Друкшяй. Что рассказывают старые рыбаки о Друкшяйском [Дрисвятском] озере.

1364. Petrulis J. Ekspedicijų pabiros. [Iš muziejininko die­ noraščio] .—„Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 15—21, su iliustr.; 1969, p. 56—64, su iliustr. Кое-что об экспедициях. (Из дневника музееведа).

1365. Petrulis J. Klausimai rinkti medžiagą apie sava­ mokslius medžio drožinėtojus. — Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 296. Анкеты по собиранию материала о самоучных резчиках по дереву.

1366. Petrulis J. Medžioklė ir žūklė.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 126— 133. Santr. rusų k. p. 260. Охота и рыболовство. Резюме на рус. яз.

1367. Petrulis J. Mirusiųjų apraudojimas.— Kn.: Kraštoty­ ra. V., 1966, p. 134—137. Оплакивание умерших.

1368. Petrulis J. Nemuno kranto dievadirbys. [Apie K- Zoką (1878—1947)].—„Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 123—124, su iliustr. Мастер деревянных скульптур Неманского края. [О К. Зокасе].

1369. Petrulis J. Verpalų dažymas. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 160—161. Окрашивание пряжи.

1370. Petrulis J. Žemdirbystė Gaveikėnų kaime (XIX a.— XX a. pradžia).— Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 70—79, su iliustr. Santr. rusų k. Земледелие в д. Гавейкенай. Резюме на рус. яз.

1371. Petrulis J. Žūklė Drūkšių vandenyse. — Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 92—98. Рыбная ловля в Друкшяйских [Дрисвятских] водах. 151

1372. Petrulis J., Žemaitytė Z. Skulptorius iš Rozalimo. [Apie liaudies meistrą J. Danauską. 1861 —1937. Su skulptūrų reprodukcijomis],—„Kultūros barai“, 1969, Nr 3, p. 58—61, su portr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Скульптор из Розалимаса. Резюме на рус. и англ. яз.

[О народном мастере И. Данаускасе].

1373. Petrulis J., Žemaitytė Z. Trys dievdirbių kartos.— „Kultūros barai“, 1966, Nr 4, p. 60—63, su iliustr. Три поколения народных скульпторов.

1374. Petrulis J., Žemaitytė Z. Tūkstančio skulptūrų meist­ ras [J. Paulauskas],—„Kultūros barai“, 1966, Nr 12, p. 21— 24, su iliustr. Мастер тысячи скульптур.

1375. Petrulis J., Žemaitytė Z. Žaismingųjų „saulučių“ kū­ rėjai.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 7, p. 33—35, su iliustr. Создатели игривых «солнышек».

1376. Pluktas K. Keramikos dirbinių technika.—'Kn.: Kraš­ totyra. V., 1970, p. 161—165. Техника гончарных изделий.

1377. Pocius Z. Aukštajame kalnelyje [Dieveniškių kaimo kapinės].— Kn.: Dieveniškės. V., 1968, p. 159—170, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 396. На высоком холме. [Кладбище в д. Девянишкес]. Разюме на рус. яз.

1378. Pocius Z. Kapinės ir antkapiniai paminklai. — Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 221—232, su iliustr. Кладбища и надгробные памятники.

1379. Pokropek M. [Rec. kn.:] Lietuvių etnografijos bruo­ žai. V., Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1964.—„Actą BalticoSlavica“ (Biatystok), 1967, t. 5, p. 406—411. Рец. на кн. «Очерки литовской этнографии».

1380. Pokropek M. [Rec. str.:] Butkevičius I. Leedu talu■elamute kaunistamine. („Etnograafiamuuseumi aastaraam at“ (Tallinn), 1965, t. 20, p. 209—227).—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 348—349. Рец. на статью «Украшение литовского крестьянского жилого дома».

1381. Pokropek M. [Rec. str.:] Butkevičius I. Naujieji gy­ venamieji namai Lietuvos TSR kolūkinėse gyvenvietėse. (Kn.: Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 4. V., 1964, p. 33—47).—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1961, t. 5, p. 423. — Parašas: M. P-k. Рец. на ЛитССР».

статью

«Новые

жилые

дома

в

колхозных

поселениях

1382. Pokropek M. [Rec. str.:] .Mastonytė M. Žemaitijos moterų drabužiai XIX a.—XX a. pradžioje. (Kn.: Iš lietuvių 152

kultūros istorijos. T. 4. V., 1964, p. 141 — 155).—„Actą BalticoSlavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 424—425. Рец. на статью «Одежда женщин Жемайтии».

1383. Pokropek M. [Rec. str.:] Milius V. Klumpdirbystės amatas Lietuvoje. („LTSR MA darbai. Serija A“, 1965, t. 2, p. 169—184).—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 351. Рец. на статью «Изготовление деревянных башмаков в Литве».

1384. Pokropek M. [Rec. str.:] Niunkienė G. Seniausias verpimo būdas Lietuvoje. (Verpimas verpstuku). (Kn.: Iš lie­ tuvių kultūros istorijos. T. 4. V., 1964, p. 133—140).—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 422. Parašas: M. P-k. Рец. на статью «Древнейший способ прядения в Литве».

1385. Pokropek M. [Rec. str.:] Paulėkienė E. Drevinės bi­ tininkystės reikšmė feodalinės Lietuvos ūkyje. (Kn.: Iš lietu­ vių kultūros istorijos. T. 4. V„ 1964, p. 97—108).—„Actą Bal­ tico-Slavica“ (Bialystok), 1967, t. 5, p. 423—424. Рец. на статью «Хозяйственное значение бортничества в феодальной Литве».

1386. Praeities aviliai. [В. Buračo nufotografuoti senoviški aviliai].—„Mūsų sodai“, 1967, Nr 8, p. 9, su iliustr. Улья прошлого. [В фотографиях Б. Бурачаса].

1387. Poškaitienė О. Ylakių audėja [Julija Batakienė].— „Kultūros barai“, 1966, Nr 8, p. 58—59. Ткачиха из Илакяй (Ю. Батакене].

1388. Puronas P. Švelnaus balso birbynė.—„Kultūros ba­ rai “,1968, Nr 3, p. 67. Сладкозвучная свирель.

1389. Raulinaitis A. Palatai (palundai) dzūkų troboje.— Kn.: Kraštotyra. V„ 1969, p. 181 —183. Палаты в дзукской избе.

1390. Rekašius J. Tradiciniai Varnių apylinkės (Telšių raj.) XIX a. pab. ir XX a. pr. valstiečių valgiai.— Kn.: Kraštotvra. Y., 1970, p. 210—211. Традиционные

блюда

в

окрестности

Варняй

(Тельшяйский р-н)

в конце XIX— в начале XX вв. 1391. Rekašius J. Varnių amatininkai. — Kn.: V., 1966, p. 102—105.

Kraštotyra.

Варняйские ремесленники.

1392. Rešeliauskaitė V. Muzikos instrumentai Dieveniškių apylinkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 165—166. Bibliogr. nuorodos išnašose. Музыкальные инструменты в окрестностях Девянншкес. 153

1393. Rimkus V. Meninis vaizdas senojoje ir šiandieninėje lietuvių liaudies skulptūroje.— Kn.: Liaudies kūryba. T. 1. V.,. 1969, p. 52—61. Художественный образ в старинной и современной литовской на­ родной скульптуре.

1394. Sabaliauskienė R. Piemenėlių vargai ir jų džiaugsmai. (Kaip būta senovėje).— Kn.: Liaudies kūryba. T. L V., 1969v p. 174—191, su melod. Пастушьи горести и радости.

1395. Sabonaitienė G. Naujos tradicijos.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 85—88. Новые традиции.

1396. Sakalauskas T. Kad vaikam patiktų... [Apie liaudieŠ meistrą medžio drožėją L. Lemežj. Telšių raj.j.—„Kultū­ ros barai“, 1968, Nr 8, p. 22—25, su iliustr. Santr. rusų ir ang­ lų k., priedas, p. I—II. Чтобы детям понравилось... Резюме на рус. и англ. яз.

[О народном мастере Л. Лемяжисе].

1397. Sakalauskas T. Senio monologai. [Apie medžio dro­ žėją J. Vizbarą. Su jo skulptūros darbų reprodukcijomis).— „Kultūros barai“, 1969, Nr 7, p. 38—42, su portr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Монологи старика. [О резчике по дереву И. Визбарасе]. Резюме и » рус. и англ. яз.

1398. Savickis J. Apie Iinamynes Dzūkuose.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1969, p. 179—181, su iliustr. Мятьё льна в Дзукии.

1399. Savickis J. Iš talkų istorijos Žemaitijoje.— Kn.: Kraš­ totyra. V., 1966, p. 99—101. Из истории толок в Жемайтии.

1400. Savickis J. Kūlimas ir malimas Suvalkijoje. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 120—122. Молотьба и помол в Сувалкни.

1401. Sipavičiūtė R. Audiniai.— Kn.: Ignalinos kraštas. V.y 1966, p. 151—158, su iliustr. Ткани.

1402. Sipavičiūtė R. Audinių apžvalga. — Kn.: Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 122—126, su iliustr.

Gaidės ir

Обзор тканей.

1403. Sipavičiūtė R., Šilainytė D. Margieji raštai. — Kn.: Dieveniškės. V., 1968, p. 142—146. Santr. rusų k., p. 345. Пестрые узоры. Резюме на рус. яз.

Skaržauskaitė N. Saugoma etnografinė medžiaga. Zr. 377154

1404. Skinkys A. Kaip bitė j avilį. [Apie kraštotyrininką M. Venzlauską. Aukštadvaris, Trakų raj.] —„Kultūros barai“, 1969, Nr 1, p. 52—54, su portr. Как пчела в улей. [О краеведе М Вепзлаускасе].

1405. Skrodenis S. Eržvilko liaudies muzika.—„Kultūros barai“, 1967, Nr 3, p. 64. Народная музыка в Эржвилкасе.

1406. Skrodenis S. Etnografiniai spektakliai.—„Muzika ir teatras“. Almanachas, 1967, kn. 4, p. 69—77, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Этнографические спектакли.

1407. Skrodenis S. Liaudies dramos užuomazgos lietuvių kalendorinėse apeigose.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, Nr 2, p. 285—297. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Начало народной драмы в литовских календарных обрядах. Резюме на рус. и англ. яз.

1408. Skrodenis S. Papročių ir mitų pasaulis. [Apie žemai­ čių papročius]. — „Kultūros barai“, 1968, Nr 8, p. 5—7, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Мир обычаев и митов. [О жемайтских обычаях]. Резюме на рус. и англ. яз.

1409. Skrodenis S. Saulės grąža — žiemos šventės. [Apie adventinius-kalėdinius papročius, prietarus, burtus ir žaidimus Lietuvoje].—„Kalba Vilnius“, 1967, Nr 52, p. 11, su iliustr. Праздники зимнего солнцеворота.

1410. Skrodenis S. Užgavėnių papročiai ir dainos.—„Gim­ tasis kraštas“, 1967, kovo 2. Масленичные обычаи и песни.

1411. Skrodis Z. Pirkių puošyba.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 156—162, su iliustr. Украшение изб.

1412. Slaviūnas Z. Lietuvių liaudies šokiai rašytiniuose IX—XVII a. šaltiniuose.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 9, p. 57— 59, su iliustr. Литовские народные танцы в письменных источниках IX—XVII вв.

1413. Snarskis P. Telšių kraštotyros muziejaus žibinčių ko­ lekcija.—„Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 133—136, su iliustr. Коллекция светцов в Тельшяйском краеведческом музее.

1414. Stanevičius S. Gyvenamieji namai. — Kn.: Raudon­ dvaris. K„ 1969, p. 171 —179, su iliustr. Жилые дома. 155

1415. Stanikaitė E. Margaspalviai darželiai.— Kn.: Rau­ dondvaris. K-, 1969, p. 138—140, su iliustr. Разноцветные цветники.

1416. Stoskeliūnas J. Punskiečių buities nuotrupos.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 213—214. Кое-что из быта пунских крестьян.

1417. Stravinskas А. Antkapinių paminklų foto paroda.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 266—269, su iliustr. Фотовыставка надгробных памятников.

1418. Stravinskas A. Kalviai ir kalvės. — Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 110—116, su iliustr. Кузнецы и кузницы.

1419. Stravinskas A. Kalvystė.— Kn.: Dieveniškės. V., 1968» p. 82—90, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų k., p. 331. Кузнечное дело. Резюме на рус. яз.

1420. Stravinskas А. Liaudies meistrai. — Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 170—179, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 262. Народные мастера. Резюме на рус. яз.

1421. Stravinskas А. Liaudies menininkas Pranas Siaulys.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 243—249. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų k., p. 264. Народный художник П. Шяулис. Резюме на рус. яз.

1422. Stravinskas А. Meniniai geležies dirbiniai. — Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 242—246, su iliustr. Художественные изделия из железа.

1423. Stravinskas А. Nagingų kalvių šeima.—„Kultūros barai“, 1967, Nr 12, p. 22—25, su iliustr. Семья искусных кузнецов.

1424. Stravinskas A. Samdiniai ir jų buitie.— Kn.: Ignali­ nos kraštas. V., 1966, p. 99—105. Bibliogr. nuorodos išnašose. Батраки и их быт.

1425. Stravinskienė А. Akmeninė giesmė. [Akmens skulp­ tūrų kūrėjas Juozas Liaudanskas. Kelmės raj. Jukniškės k.] — „Kultūros barai“, 1967, Nr 8, p. 51—54, su iliustr. Каменная

песнь.

[Мастер

каменных скульптур Ю. Ляуданскас].

1426. Stravinskienė А. Drabužiai. — Kn.: Dieveniškės. V., 1968, р. 146—158, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 395—396. Одежда. Резюме на рус. яз. 156

1427. Stravinskienė A. Kur bėga Šešupė. . . [Apie suvalkie­ čių XIX a. ir XX a. pradž. audinius ir drabužius],—„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 45—56, su iliustr. Там, где Шешупе течет... нач. XX вв.).

[О тканях и одежде сувалкийцев XIX—

1428. Stravinskienė A. Medžio dirbinių puošyba.— Kn.: Ig­ nalinos kraštas. V., 1966, p. 141 —150, su iliustr. Украшение деревянных изделий.

1429. Stravinskienė A. Pavasario šventės tradicija.—„Kul­ tūros barai“, 1966, Nr 3, p. 19—20, 33, su iliustr. Традиция весеннего праздника.

1430. Svičiulienė P. Tiriami dailės paminklai.—„Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 13—14, su iliustr. Изучаются памятники искусства.

1431. Salūga R. Meškininkai atėjo. [Iš XVIII—XIX a. liet. papročių. Su S. Pšišichovskio paveikslo „Meškininkai“ (1862 m.) reprodukcija].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 7, p. 34—35. Медвежатники пришли. [Из литов, обычаев XVIII—XIX вв.].

1432. Šemetulskis D. Po sodžius pasidairius. [Sodininkystė ir bitininkystė]. — Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1968, p. 177—180. По селам оглядевшись. [Садоводство и пчеловодство].

1433. Šeštokas J. Vėžiavimo papročiai [Lietuvoje].—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1969, Nr 7, p. 58, su iliustr. Обычаи ловли раков в Литве.

1434. Šilainytė D. Audiniai. — Kn.: Merkinė. V., p. 191—204, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose.

1970,

Ткани.

1435. Šimkevičius J. Senovės lietuvių midus.—„Mūsų so­ dai“, 1969, Nr 11, p. 20. Мед древних литовцев.

1436. Šimkūnaitė E. Augaliniai resursai ir jų panaudoji­ mas.— Kn.: Dieveniškės. V., 1968, p. 134—137. Растительные ресурсы и их использование.

1437. Šimkūnaitė E. Ignalinos draustinio smulkiųjų gam­ tos turtų panaudojimas.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 117— 119. Использование веднике.

мелких

природных ресурсов в Игналинском запо­

1438. Šimkūnaitė E. Liaudies medicina. — Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 137—140. Народная медицина.

1439. Šimkūnaitė E. Tauragniškių [šeimininkių] paprotys.— „Mūsų sodai“, 1970, Nr 2, p. 20. Обычай таурагнайских женщин. 157

1440. Šimkūnaitė E. Valandėlė raganų virtuvėje. [Apie „ra­ ganų“ naudotus augalus vaistų, nuodų ir narkotikų gamy­ bai] .—„Mūsų gam ta“, 1967, Nr 2, p. 29. На кухне ведьм. [Об использовании «знахарями» растений в про­ изводстве лекарств, ядов и наркотиков].

1441. Šimulynas G. Lietuvos stradivarijai. [Apie smuikų meistrus K. Rašymą, Z. Ibianską ir P. Babecką].—„Kultūros barai“, 1968, Nr 9, p. 60—61, su iliustr. Литовские страдиварии. и П. Бабяцкасе].

[О мастерах

К. Расимасе, 3. Ибянскасе

1442. Šliavas J. Žeimelio apylinkės malūnai.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 99—102, su iliustr. Мельницы окрестности Жеймялиса.

1443. Šliavas J. Žeimelio ir jo apylinkių karčiamos. [Jo­ niškio raj.] — „Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 87—93, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. 155— 157. Корчмы в Жеймялис и его окрестностях. [Понишкский р-н]. Резю­ ме на рус. н англ. яз.

1444. Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė G. Lietuvių liaudies audi­ niai. (L Rankšluosčiai).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 1, p. 107—120, su iliustr. Santr. rusų k. Bibliogr. nuorodos išnašose. Литовские народные ткани. (1. Полотенца). Резюме на рус. яз.

R e c.: Pokropek М.—„Rocznik Bialostocki“, 1968—1969, [leid.: 1970], t. 9, p. 461—462. 1445. Tallat-Kelpšaitė G. Lietuvių liaudies audiniai. (2. Lo­ vatiesės).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 2, p. 125—• 136, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Литовские и англ. яз.

народные

ткани.

(2.

Покрывала).

Резюме

на

рѵе.

1446. Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė G. Audiniai.— Kn.: Pane­ munių dzūkai. V., 1970, p. 113—119. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k., p. 140—142. — Parašas: G. NiunkienėTallat-Kelpšaitė. Ткани. Резюме на рус. яз.

1447. Umbrasas J. Liaudies meno globėjas. [Apie dail. A. Jaroševičių. 1870—1954. Su jo paveikslo reprodukcija],— „Kultūros barai“, 1969, Nr 2, p. 61—64, su portr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Покровитель народного искусства. [О худ. А. Ярошявичюсе]. Резюме на рус. и англ. яз.

1448. Vaitekūnas V. Akmeninis šulinys.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 197—199, su iliustr. Каменный колодец. 158

1449. Vaitekūnas V. Kraštotyrininkas Albinas Kriauza.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 228—230. Краевед А. Кряуза.

1450. Vaitulevičienė E. Buitinė lietuvių liaudies keramika Istorijos-etnografijos muziejuje Vilniuje. — Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 181—201, su iliustr. Литовская народная бытовая керамика а Историко-этнографическом музее в Вильнюсе.

1451. Valaika P. Atverk skrynelę — sugraudinsi širdužė­ lę. . . —„Nemunas“, 1970, Nr 8, p. 56—57. Открой шкатулку — растрогаешь сердечко.

1452. Vaškūnaitė J. Linų apdirbimas Suvalkijoje. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 148—151, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Обработка льна в Сувалкии.

1453. Vėlius N. Ciornos Padinos lietuvių vestuvių papro­ čiai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 230—238, su iliustr. Свадебные обряды у литовцев в Черной-Падине.

1454. Vėlyvis P. Liaudies pedagogika Valkininkų apylinkė­ se.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 105—109. Народная педагогика в окрестностях Валькининкай.

1455. Vencevičius H. Geriems žingsniams — gerą žodį. {Naujos kolūkiečių tradicijos].—„Kultūros barai“, 1966, Nr 3, p. 16—18, su iliustr. Хорошему началу — хорошее слово.

1456. Vertelka R. Kapinių pavėsyje.—„Mūsų gamta“, 1969, Nr 6, p. 11—12, su iliustr. В тени кладбищ.

1457. Viires A. Jarjarakend Baltimaades.—„Etnograafiamuuseumi aastaraam at“ (Tallinn), 1968, t. 23, p. 134—174, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir vok. k. Упряжь волов в Прибалтике.

1458. Vyšniauskaitė А. Atgaivinkime šeimos šventę. [Su red. prierašu].—„Tarybinė moteris“, 1966, Nr 2, p. 16. Tas pats žurn. lenkų k. Возродим семейный праздник. То же на пол. яз.

1459. Vyšniauskaitė А. Darbas ir poilsis senajame Lietuvos kaime.—„Kultūros barai“, 1969, Nr 6, p. 58—61, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Труд и отдых в старой литовской деревне. Резюме на рус. и англ. яз.

1460. Vyšniauskaitė А. Dzūkų buitis V. Krėvės kūryboje.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 370—386. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Быт дзуков в творчестве В. Креве. 159

1461. Vyšniauskaitė A. Gėlės puošia ne tik buitį. (Buities kultūros klausiniai).—„Kultūros barai“, 1968, Nr 3, p. 57— 58, su iliustr. Цветы украшают не только быт.

1462. Vyšniauskaitė A. Kai kurie duomenys apie rytų Lie­ tuvos valstiečių papročius.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 204— 213, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Некоторые данные о крестьянских обычаях в Восточной Литве.

1463. Vyšniauskaitė A. Kai kurie šiuolaikinės kolūkiečių šeimos buities klausimai.— Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 106—114, su lent. Некоторые вопросы семейного быта колхозников.

1464. Vyšniauskaitė A. Lietuviško kostiumo problemos.— „Pergalė“, 1969, Nr 4, p. 175—177. Проблемы литовского костюма.

__

1465. Vyšniauskaitė A. Linų apdirbimo būdai Lietuvoje XIX a. pab.—XX a.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyri­ nėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 120—126, su plan. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p; 151. Способы обработки льна в Литве в конце XIX—начале XX вв. Ре­ зюме на рус. яз.

1466. Vyšniauskaitė A. Naujųjų šeimos tradicijų problema­ tika.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 3, p. 9—11. Проблематика новых семейных традиций.

1467. Vyšniauskaitė A. Nurodymai rinkti medžiagą apie vaikų auginimą.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 342—343. Указания, как собирать материал о воспитании детей.

1468. Vyšniauskaitė A. Nurodymai rinkti medžiagai apie kraitį ir pasogą.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 210—212. Указания, как собирать материал о приданом.

1469. Vyšniauskaitė A. Signalinis būgnas Lietuvos kaime.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 6, p. 47—48, su iliustr. Сигнальный барабан в литовской деревне.

1470. Vyšniauskaitė A. Suvalkiečių vestuvių kvieslys. — Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 245—246. Приглашатель на свадьбу в Сувалкии.

1471. Vyšniauskaitė A. Valstiečių šeima.— Kn.: Dieveniš­ kės. V., 1968, p. 177—184, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų k., p. 397—398. Крестьянская семья. Резюме на рус. яз.

1472. Vyšniauskaitė A. Nr 5, p. 68—70, su iliustr. Вербы. 160

Verbos.—„Kultūros barai“, 1967,

1473. Vytaras T. Seimininkę iš duonos pažinsi. [Apie liet. valgių etnogr. konkursus respublikoje]. — „Švyturys“, 1970, Nr 12, p. 16—18, su iliustr. Хозяйку по хлебу узнаешь. в республике].

[Об этнограф, конкурсах литов, блюд

1474. Zdzichauskas V. Veronikos Petrulienės atsiminimai ir etnografiniai rašiniai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 137— 142. Воспоминания и этнографические сочинения В. Петрулене.

1475. Žemaitytė Z. Ukmergės rajono liaudies memorialiniai paminklai ir jų kūrėjai.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 88— 98, su iliustr.— Bibliogr. nuorodos išnašose. Народные ском р-не.

мемориальные

памятники и их

создатели

в Укмерг-

1476. Žemaitytė Z., Petrulis J. Margosios skrynios.—„Kul­ tūros barai“, 1967, Nr 4, p. 36—38, su iliustr. Пёстрые сундуки.

1477. Žilėnas V. Gyventojų etniniai ir socialiniai santy­ kiai. — Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 43—49. Bibliogr. nuorodos išnašose. Этнические и социальные отношения населения в прошлом.

1478. Žilevičius R. Juodieji bunkiai grįžta... [Liaudies meistrų-keramikų seminaras Merkinėje. Varėnos raj.] —„Kul­ tūros barai“, 1968, Nr 8, p. 52—55, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Черные горшки возвращаются... в Меркине]. Резюме на рус. и англ. яз.

[Семинар

народных

гончаров

1479. Žilevičius R. Skamba puodas kaip varpas.—„Kultū­ ros barai“, 1968, Nr 1, p. 42—45, su iliustr. Звенит горшок как колокол.

1480. Žmonių sveikata.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1966, p. 204—211, su lent. Aut.: N. Kazėnaitė, E. Razgauskas, I. Sarmaitytė, A. Šveistytė. Здоровье людей.

1481. Буткявичюс И. Деревни и усадьбы пане.мунскнх дзуков.— В кн.: Материалы к отчетной конференции архео­ логических и этнографических экспедиций 1964— 1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 23—25. 1482. Буткявичюс И. Основные вопросы исследования ли­ товского народного жилища.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 118—125. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 11— 132

161

1483. *Буткявичюс И., Терентьева Л. Н., Шлыгина Н. В. Крестьянские поселения Прибалтики. (История формирова­ ния, соврем, состояние, перспективы развития). [По мате­ риалам, подгот. к VII междунар. конгрессу антропол. и этногр. наук. Москва. 1964].— «Сов. этнография», 1966, № 1, с. 30—51, с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на англ. яз. 1484. Вишняускайте А. Неразделенная семья в Литве в начале XX в.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конфе­ ренции археологических и этнографических экспедиций Ин­ ститута истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 111— 117. Библиогр. в подстроч. примеч. 1485. Вишняускайте А. Производственно-потребительские взаимоотношения в литовской неразделенной крестьянской семье начала XX века.— В кн.: Материалы к отчетной кон­ ференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 22—23. Вишняускайте А. 30 лет литовской советской этнографии. См. 211. 1486. Вишняускайте А. Этнографические экспедиции Ин­ ститута истории АН ЛитССР в 1948— 1967 гг.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этно­ графических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948— 1967 гг. В., 1968, с. 83—98. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 1487. Галауне П. Народная живопись и графика.— «Де­ коративное искусство СССР», 1969, № 3, с. 28—31, с ил. 1488. Ганцкая О. А., Лебец Е. Ф. О графическом изобра­ жении результатов статистического обследования межнацио­ нальных браков. [По данным Бюро ЗАГС Н.-Вильн. р-на г. Вильнюса за 1945— 1964 гг.]— «Сов. этнография», 1966, № 3, с. 109—118, с диагр. 1489. Ганцкая О. А., Терентьева Л. Н. Балто-славянские культурные связи. (По данным этнографии). [Доклад к VI Междунар. съезду славистов. Прага. 1968 г.] — В кн.: История, культура, фольклор и этнография славянских на­ родов. М., 1968, с. 168—191. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1490. Даниляускас А. Изучение культуры и быта про­ мышленных рабочих северовосточной Литвы в 1963— 1965 гг.— В кн.: Материалы к отчетной конференции архео­ логических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 39—41. 162

1491. Даниляускас А. Проблемы этнографического изуче­ ния материальной культуры промышленных рабочих Лит­ вы.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 137—144. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1492. Даниляускас А. Развитие декора жилищ рабочихтекстилыциков поселка Юодупе в 1907—1962 гг. (ЛитССР, Рокишкский р-н).— В кн.: Этнографическое изучение быта рабочих. По материалам отдельных пром. районов СССР. М., 1968, с. 119—150, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1493. Даукша К. Обычаи. Как с ними быть? - [По поводу творческого сочетания старых и новых бытовых традиций. На примере ЛитССР.].— «Молодая гвардия», 1966, № 3, с. 310—318. 1494. Канцедикас А. Народная скульптура Литвы.— «Творчество», 1966, № 2, с. 20—22, с ил. 1495. Канцедикас А. Народные мастера сегодня.— «Твор­ чество», 1966, № 5, с. 12—13. 1496. Канцедикас А. Тринадцать дюжин. [О коллекции скульптур и произведений прикладного искусства, собран­ ной А. Жмуйдзинавичюсом].— «Декоративное искусство СССР», 1966, № 2, с. 251—253. 1497. Кетурка А. К вопросу полихромии в литовской на­ родной архитектуре.— В кн.: Материалы республиканской XIX научно-технической конференции. Строительство и архи­ тектура. К-, 1969, с. 38—39. 1498. Кишунайте Б. Традиционные литовские народные пояса.— В кн.: XXIV studentų moksl. konferencijos pranešimų tezės. Filologija ir istorija. V., 1970, p. 103—105. (op) 1499. Кудірка Ю. Традиціі литовского гончарства.— «На­ родна творчість та етнографія» (КиТв), 1968, № 5, с. 72—74. 1500. Куликаускене В. Итоги изучения материальной культуры колхозного села.— В кн.: 20 лет. Материалы к от­ четной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 131— 136. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1501. Куликаускене В. Основные черты быта колхозни­ ков колхоза «Пирчюпис», Варенского района.— В кн.: Ма­ териалы к отчетной конференции археологических и этно­ 163

графических экспедиций 1964— 1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 36—38. 1502. Купчюнайте А. Пчеловодство в окрестностях Эржвилкаса, Юрбаркского района (в конце XIX и в начале XX веков).— В кн.: V Всесоюзная студенческая этнографи­ ческая конференция. 23—28 марта 1967 г. Тезисы докладов. В., 1967, с. 24—25. 1503. Куторга В., Гринецкайте Е. Литовская народная медицина в печатных источниках.— В кн.: Материалы к кон­ ференции по истории естествознания в Прибалтике. Май 1968 г. В., 1968, с. 98—102. 1504. Мастоните М. Изучение литовской народной жен­ ской одежды в 1948—1968 гг.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 126—130. Библиогр. ссылки в подстроч. примет. 1505. Мастоните М. Основные этапы развития женской одежды панемунских дзуков.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 28—30. 1506. Меркене Р. Быт рабочих поселка Григишкес (Тракайский р-н).— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964— 1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 41—44. 1507. Меркене Р. Итоги этнографического изучения семьи.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 99—ПО. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1508. Милюс В. [Выступление].— В кн.: VII Междуна­ родный конгресс антропологических и этнографических на­ ук. Т. 8. М., 1970, с. 523—524. 1509. Милюс В. Мебель панямунских крестьян.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этно­ графических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 25—28. 1510. Моркунас В. Быт сельскохозяйственных рабочих в районе среднего течения Нямунаса в 1919—1940 гг.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этно­ графических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 33—36. 164

1511. Стравинскас А. Солнышки.— «Декоративное искус­ ство СССР», 1969, № 3, с. 42—43, с ил. 1512. Таллат-Кялпшайте-Нюнкене Г. Ткани панямунских дзуков.— В кн.: Материалы к отчетной конференции архео­ логических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 30—33. 1513. Терентьева Л. Н. Определение своей национальной принадлежности подростками в национально-смешанных семьях. [Также по материалам исследований в г. Вильню­ се].— «Сов. этнография», 1969, № 3, с. 20—30. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на англ. яз. 1514. Терентьева Л. Н., Чебоксаров H. Н. Народы При­ балтики. Литовцы.— В кн.: Очерки общей этнографии. Европ. часть СССР. М., 1968, с. 243—269, с ил. 1515. Чербуленас К. О литовское наше древесное чудо! — «Декоративное искусство СССР», 1969, № 136, с. 32—35, с ил. 1516. Юзефавичюс С. Свадебные обряды тракайских ка­ раимов.— В кн.: V Всесоюзная студенческая этнографиче­ ская конференция. 23—28 марта 1967 г. Тезисы докладов. В., 1967, с. 46—50. 1517. Якелайтіс В. Барви нових традицій.— «Людина і світ» (Киів), 1967, № 10, c. 21—23. *

* *

1518. Čepienė I. Žiemos šventė. V., 1963. 12 p. su iliustr. (Resp. kultūros-švietimo darbo moksl.-metod. kabinetas). Праздник зимы.

1519. Stepulis P. Kanklės. V., Valst. grož. lit. 1-kla, 1955. 227 p., su iliustr. ir gaid. Г уели.

1520. Ганцкая О. А., Терентьева Л. Н. К вопросу о со­ временных национальных процессах в республиках Прибал­ тики. [Реф. доклада. Москва. 1963 г.] — В кн.: Материалы Всесоюзного координационного совещания по проблеме «Раз­ витие национальных отношений в условиях перехода от со­ циализма к коммунизму». Вып. 2. М., 1963, с. 22—26. 165

VI. LITERATCIRA BENDRAIS LIETUVOS TSR ISTORIJOS KLAUSIMAIS РАБОТЫ ПО ВСЕМУ ПЕРИОДУ 1. Monografijos ir straipsniai Монографии и статьи 1521. Architektūros paminklai. [Straipsnių rinkinys]. T. 1. V., 1970 [kn. metr.: 1971]. 140 p. su iliustr. (LTSR kultūros m-ja. Paminklų restauravimo v-ba. Paminklų konservavimo in-tas). Bibliogr. str. gale ir nuorodbš išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Памятники архитектуры. Резюме на рус. и англ. яз.

1522. Barzdaitis J. Ateizmas Lietuvoje. (Trumpa ist. apy­ braiža). V., „Mintis“, 1967. 102 p. Bibliogr. nuorodos išnašose. Атеизм в Литве.

R e c.: Mikeliūnienė S. Ateizmo istorijos bruožai.—„Pane­ vėžio tiesa“, 1967, spalio 4. Pečiūra P.—„Tarybinis mokyto­ jas“, 1967, rūgs. 2. Гензелис Б. Из истории свободомыслия и атеизма в Литве. Книга, которую следует перевести на рус. яз.— «Наука и религия», 1968, № 2, с. 23. 1523. Basanavičius J. Rinktiniai raštai. Red. kom-ja: K. Korsakas ir kt. V., „Vaga“, 1970 [kn. metr.: 1969]. 1056 p. su iliustr. (Lituanist. b-ka). Bibliogr. pastabose ir paaiškini­ muose, p. 883—1013, ir nuorodos išnašose. Dalis teksto' rusų ir lenkų k. Sudaryt.: D. Krištopaitė. Басанавичюс И. Избранные сочинения. Часть текста на рус. и пол. яз.

R e c.: Kuzmickas V. Iš laiko glūdumų.—„Gimtasis kraš­ tas“, 1970, rūgs. 24. Mėtšk F. Mnoho njeznateho wo Surowinje.—„Rozhlad“ (Budyšin), 1970, Nr 9, p. 356—358. Bibliogr. nuorodos išnašose. Trinkūnas J. Svarbių darbų pradžia. — „Literatūra ir menas“, 1970, lapkr. 21, p. 11. 1524. Galaunė P. Dailės ir kultūros baruose. Straipsnių rinkinys. V., „Vaga“, 1970. 314 p. su portr. „P. Galaunės raš­ tų bibliografija“, p. 281—309; Rankraščių sąrašas: p. 310. Su­ darė K. Kairiūkštytė-Galaunienė. Bibliogr. nuorodos išnašose. О культуре и искусстве.

R e c.: Ozolas R. Naują dešimtmetj pradedant.—„Kultūros barai“, 1971, Nr 5, p. 66—67. Sadauskas R. Seni straipsniai ir h f pamokos.— „Literatūra jį menas“, 1971, geg. 29, p. 11. Касперавичюс Ю. Статьи старейшего искусствоведа.— «Сов. Литва», 1971, 13 марта. 166

1525. Kerbelytė B. Lietuvių liaudies padavimai. [Mono­ grafija]. V., „Vaga“, 1970, 269 p. (LTSR MA. Lietuvių k. ir lit. in-tas). Lit. sąrašas: p. 235—249 ir nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Литовские народные легенды. Резюме на р>с. яз.

R e c.: Dzetaveckaitė А.—„Pergalė“, 1971, Nr 7, p. 173— 176. Kosman M.—„Kwartalnik Historyczny“ (Warszawa), 1973, R. 80, Nr 1, p. 231—233. Seselskytė A. Nerašytosios kraš­ to istorijos tyrinėjimas. — „Literatūra ir kalba“, 1971, t. 11, p. 462—471. Bibliogr. nuorodos išnašose. Trinkūnas J. Darbas apie istorines sakmes.—„Kultūros barai“, 1971, Nr 2, p. 68— 69. 1526. Korsakaitė I. Gyvybinga grafikos tradicija. V„ „Va­ ga“, 1970. 238 p. su iliustr. (LTSR MA Istorijos in-tas). Lit. sąrašas: p. 209—229. Живая традиция графики.

1527. Kraštotyra. Leidinys, skirtas Tarybų valdžios atkūri­ mo Lietuvoje 25-mečiui. Vyr. red. B. Vaitkevičius. V., 1966. 237 p. su iliustr. ir žemei. (LTSR paminklų aps. ir kraštoty­ ros d-ja). Краеведение.

R e c.: Balašaitis A.—„Naujos knygos“, 1967, Nr 3, p. 5. Jau trečias... — „Gimtasis kraštas“, 1967, geg. 4. Milius V. Kraštotyrininkų balsai.—„Kultūros barai“, 1967, Nr 5, p. 74— 75. Sarūnaitė O. Naujas „Kraštotyros“ leidinys.—„Komuniz­ mo keliu“ (Kup.), 1969, sausio 16. Valdonis J. Trečioji „Kraš­ totyros“ knyga.—„Į komunizmą“ (Kaiš.), 1967, bal. 6. 1528. Kraštotyra. Leidinys, skirtas Tarybų valdžios pen­ kiasdešimtmečiui. Vyr. red. B. Vaitkevičius. V., 1967 [kn. metr.: 1968], 286 p. su iliustr. Bibliogr. str. gale ir nuorodos išnašose. Краеведение.

R e c.: Bujotaitė V. Kam brangus gimtasis kraštas.—„Ko­ lektyvinis darbas“ (Anyk.), 1968, lapkr. 30. Grigas K- Platėja kraštotyros akiračiai.—„Kultūros barai“, 1968, Nr 10, p. 66. Klimavičiūtė I. Lyg darbščios bitės.—„Jonavos balsas“, 1968, lapkr. 30. 1529. Kraštotyra. Vyr. red. B. Vaitkevičius. V., 1969. 363 p. su iliustr. ir žemei. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja). „Pas Mykolą ir Stanislovą Vaiškūnus ir Adomą Padlecką su­ rastų knygų sąrašas“: p. 68—70 (40 pavad.). Sudarė A. Tyla. Bibliogr. str. gale ir nuorodos išnašose. Краеведение. 167

R e c.: Kudirka J. Kraštotyros atžalynuose.—„Literatūra ir menas“, 1970, birž. 20, p. 13. Stravinskas A.—„Pergalė“, 1969, Nr 2, p. 166—167. Trinkūnas J.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 6, p. 66—67. 1530. Kraštotyra. Neperiod. straipsnių rinkinys, skirtas V. Lenino šimtmečio ir Tarybų Lietuvos trisdešimtmečio ju­ biliejams. V., 1970 [kn. metr.: 1971]. 372 p. su iliustr. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja). Краеведение.

R e c.: Bružas J. Šeštoji „Kraštotyros“ knyga.—„Į komuniz­ mą“ (Kaiš.), 1971, rūgs. 2. Grigas K. Kad nesugraužtų užmir­ šimo dulkės. — „Pergalė“, 1972, Nr 3, p. 172—173. Jegelevičius S. Gamtos paminklai. — „Spartuolis“ (Trakai), 1971, lapkr. 23. Tas pats laikr. rusų ir lenkų k.; Knyga, verta švenčioniškių dėmesio.—„Žvaigždė (Švenčionys), 1971, lapkr. 4; „Kraštotyra“ apie Varėną.—„Raudonoji vėliava“ (Varėna), 1971, lapkr. 13; „Kraštotyros“ kelias.—„Literatūra ir menas“, 1971, rūgs. 25; Pirmasis' Dzūkijos kraštotyros muziejus.—„Dar­ bo vėliava“ (Lazd.), 1971, gruod. 9; Saugokime archeologinius paminklus. — „Naujas gyvenimas“ (Prienai), 1971, lapkr. 13. Mikailionienė G. Apie praeitį ir dabartį.—„Valstiečių laik­ raštis“, 1971, rūgs. 18; Iš Vabalių kaimo praeities.—„Komu­ nistinis rytojus“ (Alytus), 1971, lapkr. 4; Šeštoji „Kraštoty­ ros“ knyga.—„Vakarinės naujienos“, 1971, rugp. 31; Verčiant kraštotyros pradalges.—„Tarybinis mokytojas“, 1971, rūgs. 8. Misevičius J. Nauja „Kraštotyros“ knyga. — „Tiesa“, 1971, rugp. 10. Narkevičius V. Ką rašo „Kraštotyra“.—„Leniniečių balsas“ (Taur.), 1971, lapkr. 4. Vertelkienė B. Šeštoji „Kraš­ totyros“ knyga.—„Laikas ir įvykiai“, 1971, Nr 15, p. 27—28. Tas pats žurn. rusų k. Vytenis R. Nauja „Kraštotyra“.—„Ko­ munistinis žodis“ (Kelmė), 1971, rūgs. 25. 1531. Kultūros paminklų apsaugos įstatymo taikymo in­ strukcija. Patv. 1967 VIII 25. V., Lietuvos TSR kultūros m-ja, 1967, 8 p. (op) Инструкция по применению закона об охране памятников культуры.

1532. Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. 3. Red. ko­ legija: J. Baršauskas (ats. red.) ir kt. V., „Mintis“, 1966. 459 p. su iliustr. ir žemei. (LTSR MA. Statybos ir archit. intas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Вопросы архитектуры ЛитССР. T. 3. Резюме на рус. яз.

1533. Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros drau­ gijos įstatai. [Priimti 196917].— Jaunųjų kraštotyrininkų veiklos nuostatai. [Priimti 1969 III 13].— Darbo programa.— III draugijos suvažiavimo nutarimas. [19691 7]. V., 1969.40 р. 168

Устав Общества охраны памятников и краеведения ЛнтССР.— Поло­ жение о деятельности юных краеведов.— Программа работы.— Решение III съезда общества.

1534. Religija, ateizmas, dabartis. Straipsnių rinkinys. V., „Mintis“, 1966. 400 p. su iliustr. Lit. rodyklė: p. 382—398. Sudarė V. Adamonytė. Bibliogr. nuorodos išnašose. Религия, атеизм, современность.

1535. Stanevičius S. Raštai. Red. komisija: K- Korsakas '(pirm.) ir kt. V., „Vaga“, 1967. 656 p. su faks. Sudaryt.: -J. Lebedys. Сочинения.

1536. Белорусская ССР. Гродненская область. [Также о Гродненщине в составе Великого княжества Литовского и связях г. Гродно и гродненцев с Литвой в XIX—начале XX вв.] Минск, «Беларусь», 1968. 184 с. с ил. и карт. 1537. Грицкевич В. П. Путешествия наших земляков. Из истории страноведения Белоруссии [и Литвы]. Минск, «Наука и техника», 1968. 236 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 222—232 и ссылки в подстрой, примеч. 1538. Из истории классовой борьбы в дореволюционной ш советской России. [Сб. статей]. Волгоград, 1967. 171 с. (Волгогр. пед. ин-т им. А. С. Серафимовича). Библиогр. ■ссылки в подстроч. примеч. 1539. Клейн Б. Найдено в архиве. [В очерках по истории Белоруссии имеется материал о Великом княжестве Литов­ ском, также о связях многих знатных людей прошлого с Литвой]. Минск, «Беларусь», 1968. 192 с. с ил. Библиогр. ссылки в примеч., с. 189—190. 1540. Международные отношения в Центральной и Во­ сточной Европе и их историография. ■М., 1966. 283 с. Биб.лиогр. ссылки в подстроч. примеч. Указ, имен: с. 277—28!. 1541. Мицельмахерис В. Очерки по истории медицины в Литве. Л., «Медицина», 1967. 275 с. с ил. Список лит.: 271—274. Re c.: Lelis J. V. Micelmacherio monografija „Medicinos istorijos Lietuvoje apybraižos“.—„Sveikatos apsauga“, 1968, N’r, 8, p. 59—60. 1542. Славяне и Русь. [Сб. работ, посвященный 60-летию акад. Б. А. Рыбакова и 40-летию его науч. деятельности]. М., «Наука», 1968. 472 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т археологии). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1543. Страницы боевого прошлого. Очерки воен. истории России. [Сб. статей]. М., «Наука», 1968. 384 с. (АН СССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 169

1544. Čenakalas V. Saulės laikrodžiai Lietuvoje—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 2, p. 12—16, su iliustr. Солнечные часы в Литве.

1545. Galvelytė E. Kai kurie žemėtvarkos istorijos klausi­ mai.—„Geologija ir geografija“, 1968, t. 5, p. 117—122. Lit. sąrašas: p. 122 (12 pavad.). Santr. rusų k. Некоторые вопросы истории землеустройства. Резюме на рус. яз_

1546. Glemža J. Liaudies sukurti — liaudies saugomi. [Apie praeities paminklų apsaugą respublikoje]. — „Komunistas“, 1967, Nr 7, p. 55—60. Tas pats žurn. rusų k. Охраняемые народом. лике] . То же на рус. яз.

[Об охране памятников культуры в респуб­

1547. Gulbinskas А. Sauskelių tinklas Lietuvoje iki 1940 m.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 15—28, su žemei. Santr. rusų ir anglų k. Lit. sąrašas: 41 pavad. Сеть сухопутных дорог в Литве до 1940 г. Резюме на рус. и англ. яз.

R ее.: Lavai P. de.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1970, t. 7, 1970, p. 308—309. 1548. Jankauskas M. Miškų valdymas Lietuvoje iki pirmo­ jo pasaulinio karo.— Kn.: Lietuvos TSR miškų ūkis. V., 1968, p. 7—11, su Ient. Santr. rusų ir anglų k. Bendr. antr.: Miškų ūkio istorinė raida iki tarybinio laikotarpio. Лесное хозяйство в Литве до I мировой войны. Резюме на рус. и англ. яз.

1549. Končius А. Lietuvos miškų istorijos periodizacijos klausimai.—„Girios“, 1970, Nr 2, p. 8—11, su iliustr.; Nr 3, p. 5—7. О периодизации истории лесного хозяйства Литвы.

1550. Kriaučiūnas J. Lietuvos sodų istorija.—„Mūsų sodai“, 1969, Nr 10, p. 6—7. История литовских садов.

1551. Kultūros paminklų apsaugos įstatymas.—„Muziejai ir paminklai“, 1968, p. 2—5. Закон об охране памятников культуры.

1552. Mulevičius L. Kaip vadinome mėnesius?—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 6, p. 44—45, su lent. Как мы называли месяцев?

1553. Paurazas P. Vienkiemiai Lietuvoje.—„2emės ūkis“, 1970, Nr 7, p. 28, su iliustr. Хутора в Литве.

1554. Гучас А. Основные этапы развития психологиче­ ской мысли в Литве.—„Pedagogika ir psichologija“, 1969, t. 10, p. 91—112. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. ir anglų k.; 170

«Вопросы психологии», 1970, № 4, с. 106-^118. Список-лит.: 59 назв. 1555. Литовская ССР.— В кн.: Просвещение в странах мира. М., 1967, с. 153—155. 1556. Пилкаускас 3. Литовская Советская Социалистиче­ ская Республика.— В кн.: Детская энциклопедия. Т. 9. М., 1969, с. 504—510. 1557. Смирнов А. Ф. Польскому государству — тысяча лет.— «Новая и новейшая история», 1966, № 5, с. 22—32, 182—183. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на англ. яз. 1558. Ючас М. А., Мулявичюс Л. П. Безземельные кре­ стьяне в Литве в XVI—XIX вв.— В кн.: Ежегодник по аграр­ ной истории Восточной Европы. 1965. М., 1970, с. 80—92, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2. Vadovėliai Учебники 1559. Aštuonmečių ir vidurinių mokyklų programos. Istori­ ja. V—XI kl. K., „Šviesa“, 1969. 84 p. (LTSR švietimo m-ja). Программы восьмилетних и средних школ. История.

1560. Auryla V. Lietuvių vaikų literatūra. D. 1. Feodaliz­ mo ir kapitalizmo epocha (iki 1917 m.). V., „Mintis“, 1967, 269 p. Литовская детская литература.

1561. Gaigalaitė A. Lietuvos TSR istorijos medžiaga. X kl. Priedas prie TSRS istorijos vadovėlio X kl. K„ „Šviesa“, 1968. 36 p. su iliustr. Материалы по истории ЛитССР.

1562. Gaigalaitė A., Žepkaitė R. Historia Litewskiej SRR. Dla kl. X—XI. K„ „Šviesa“, 1970. 157 p. su iliustr. 1563. Gaigalaitė A., Žepkaitė R. Lietuvos TSR istorija X— XI kl. 2-asis leid. K„ „Šviesa“, 1970. 150 p. su iliustr. Tas pats. 1-asis leid. K„ „Šviesa“, 1969. 136 p. su iliustr. История ЛитССР.

1564. Gaigalaitė A., Žepkaitė R. Lietuvos TSR istorija X— XI kl. 3 knygos. V., Lietuvos aklųjų d-jos I-kla, 1969. История ЛитССР.

1565. Istorijos fakultatyvinių užsiėmimų programos. K., „Šviesa“, 1968. 32 p. (LTSR švietimo m-ja). Программы факультативных занятий по истории. 171

1566. Iš Lietuvos pedagoginės minties istorijos. Red. A. Gučas ir K. Simaška. V., 1969. 213 p. (Vilniaus valst. V. Kapsuko un-tas. Pedagogikos ir psichologijos katedra). Из истории педагогической мысли в Литве.

1567. Jurginis J. Lietuvos TSR istorijos medžiaga. VII kL Priedas prie TSRS istorijos vadovėlio VII kl. K-, „Šviesa“, 1968. 56 p. Материалы по истории ЛитССР.

1568. Jurginis J., Kastanauskaitė N. Lietuvos TSR istorijos, skaitiniai IV kl. (5-asis leid.) K., „Šviesa“, 1966. 56 p. Книга чтения для IV кл. по истории ЛитССР.

1569. Jurginis J., Kastanauskajtie N. Czytanki z historif Litewskiej SRR. Dla kl. IV. K-, „Šviesa“, 1966. 60 p. su iliustr. 1570. Jurginis J., Merkys W. Historia Litewskiej SRR. Dla kl. VII—IX. K., „Šviesa“. 1969. 139 p. su iliustr. 1571. Jurginis J., Merkys V. Lietuvos TSR istorija. VII— IX kl. 2-asis leid. K., „Šviesa“, 1970. 113 p. su iliustr. История ЛитССР.

Tas pats. 1-asis leid. 1968. 132 p. su iliustr. 1572. Jurginis J., Merkys V. Lietuvos TSR istorijos medžia­ ga. VIII kl. Priedas prie TSRS istorijos vadovėlio VIII kl. K.r „Šviesa“, 1969. 24 p. Материалы по истории ЛитССР.

1573. Jurginis J., Pilkauskas Z. Historia Litewskiej SRR. Dla kl. VII—IX. Pod. red. J. Ziugždy. K., „Šviesa“, 1967. 76 p. su iliustr. 1574. Jurginis J., Pilkauskas Z. Lietuvos TSR istorija. VII—IX kl. Red. J. Žiugžda. K„ „Šviesa“, 1967. 75 p. su iliustr. История ЛитССР. Для VII—IX кл.

1575. Latvijas PSR vėsture. Salsinats kurss. 2. parstradats un papildinats izd. A. Drizula red. Riga, „Zinatne“, 1967. 752 p. (LatvPSR ZA Vėstures inst.) История ЛатвССР. Сокр. курс.

1576. Lietuvos TSR istorija. VII—VIII kl. Red. J. Žiugžda. 3-asis leid. K., „Šviesa“, 1966. 152 p. su iliustr. Aut.: A. Berlinskienė, A. Gaigalaitė, J. Jurginis, Z. Pilkauskas. История ЛитССР. VII—VIII кл.

R e c.: Pilkauskas Z. Lietuvos TSR istorijos vadovėlioVII—VIII klasėms pedagoginiai pagrindai. — Kn.: Mokyklų mokslinio tyrimo instituto 1967 m. moksl. konferencijos pra­ nešimų tezės. V., 1967, p. 42—44. 172

1577. Medžiaga Lietuvos TSR istorijai dėstyti XI klasėje. {Straipsnių rinkinys], Red. kolegija: J. Žiugžda (ats. red.) ir kt. V., 1968. 101 p. (LTSR švietimo m-ja. Resp. mokytojų to­ bulinimosi in-tas. LTSR MA. Istorijos in-tas. Į pagalbų moky­ tojui). Bibliogr. nuorodos išnašose. Aut.: J. Dobrovolskas, E. Griškūnaitė, A. Jefremenka. H. Sadžius, E. Sopa. L. Truska, J. Žiugžda. Материалы по преподаванию истории ЛитССР в XI кл.

1578. Гайгалайте А. Материалы по истории Литовской ССР. Для X кл. К-, «Швеса», 1969. 40 с. с ил. 1579. Гайгалайте А., Жепкайте Р История Литовской ССР. Для IX—X кл. К-, «Швеса», 1970. 170 с. с ил. 1580. История Коммунистической партии Советского Сою­ за. В 6-ти т. Глав. ред. П. Н. Поспелов. T. 1—4. М., Полит­ издат, 1964—1970. (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). T. 1. Создание большевистской партии. 1883—1903 гг. 1964. 699 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 620—629. Т. 2. Партия большевиков в борьбе за свержение цариз­ ма. 1904—февр. 1917 г. 1966. 787 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 759—770. Т. 3. Коммунистическая партия — организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции и оборо­ ны Советской республики. Март 1917—1920 гг. Кн. 1. (Март 1917—март 1918 гг.) М., 1967. 618 с. с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Т. 3. Коммунистическая партия — организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции и обо­ роны Советской республики. Март 1917—1920 гг. Кн. 2. (Март 1918—1920 гг.) М., 1968. 618 с. с ил. и карт. Список лит.: 588—603 с. и ссылки в подстроч. примеч. Т. 4. Коммунистическая партия в борьбе за построение социализма в СССР. 1921 —1937 гг. Кн. 1. (1921 —1929 гг.) 1970. 664 с. с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1581. История Коммунистической партии Советского Сою­ за. (Изд. 3-е, доп.) [Имеется материал о КП Литвы]. М., Политиздат, 1969. 736 с. Авт. коллектив: Б. Н. Пономарев и др. 1582. История Литовской ССР. Учебник для VII—VIII кл. Изд. 2-е. Под ред. Ю. Жюгжды. К-, «Швеса», 1966. 168 с. с ил. Авт.: А. Берлинскене, А. Гайгалайте, Ю. Юргинис, 3. Пилкаускас. 173

1583. История СССР. С древнейших времен до наших дней. В 2-х сериях. В 12-ти т. Глав. ред. совет: Б. Н. Поно­ марев (пред.), Ю. Жюгжда и др. М., «Наука», 1966—1968. (АН СССР. Ин-т истории). Первая серия. Т. 1—6. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Вторая серия. Т. 7—8. От Великой Октябрьской социа­ листической революции до наших дней. Т. 1. Первобытнообщинный строй. Древнейшие государ­ ства Закавказья и Средней Азии. Древняя Русь (до начала XIII в.). 1966. 764 с. с ил. и карт. (Ин-т археологии). Спи­ сок лит.: с. 695—708. Т. 2. Борьба народов нашей страны за независимость в XIII—XVII вв. Образование единого Русского государ­ ства. 1966. 642 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 606—621. Т. 3. Превращение России в великую державу. Народные движения XVII—XVIII в. 1967. 747 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 712—734. Т. 4. Назревание кризиса крепостного строя в первой по­ ловине XIX в. 1967. 754 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 713— 730. Т. 5. Развитие капитализма и подъем революционного движения в пореформенной России. 1968. 738 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 706—721. Т. 6. Россия в период империализма. 1900—1917 гг. 1968. 854 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 826—842. Т. 7. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в СССР. 1917—1920 гг. 1967. 761 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 721—737. Т. 8. Борьба советского народа за построение фундамента социализма в СССР. 1921—1932 гг. 1967. 736 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 693—713. 1584. История Украинской ССР. В 2-х т. Т. 1. [Пер. с укр. изд.] Киев, «Наукова думка», 1969. 836 с. с ил. и карт. (АН УССР. Ин-т истории). Список лит.: с. 779—791. Имен, и геогр. указ.: с. 792—824. 1585. История философии в СССР. В 5-ти т. Т. 1—3. М.„ «Наука», 1968. (АН СССР. Ин-т философии. Моек. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Филос. фак.) Т. 1. 1968. 580 с. Список лит.: с. 542—567 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. [О Литве, с. 227—246, 412—434 и в др. местах книги]. Т. 2. 1968. 602 с. Список лит.: с. 559—590 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. [О Литве, с. 478—497, 583— 585]. 174

T. 3. 1968. 672 c. Список лит.: c. 625—661 и библиогр. ссылки в подстрой, примеч. [О Литве, с. 515—526, 657 и в др. местах книги]. 1586. Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі у Беларусі. Мінск, «Нар. асвета», 1968. 624 с. с ил. (Навукова-даследчы ін-т педагогікі М-ва асветы БССР). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Авт. С. А. Умбрэйка. Р е ц .: Ермаловіч М. Шляхамі нашай асветы.— «Полымя» {Мінск), 1970, № 4, с. 247—252. Ивановіч Е. Ад старажытнасці да нашых дзён.— «Беларусь», 1969, № 11, с. 27. 1587. Покровский M. Н. Избранные произведения. В 4-х кн. Под общ. ред. M. Н. Тихомирова и др. Кн. 1—3. М., «Мысль». 1965—1967. (АН СССР. Ин-т истории). Кн. 1. Русская история с древнейших времен. (T. 1 и 2). Под ред. и с примеч. Л. В. Черепнина. 1966. 725 с. с портр. Список лит.: c. 649—682. Кн. 2. Русская история с древнейших времен. (Т. 3 и 4). 1965. 664 с. Список лит.: с. 591—629. Кн. 3. Русская история в самом сжатом очерке. 1967. 671 с. Список лит.: с. 618—635. 1588. Соловьев С. М. История России с древнейших вре­ мен. В 15-ти кн. (29-ти т.) Отв. ред. Л. В. Черепнин. Кн. 15 (т. 29). Указатели к книгам I—XV. М., «Мысль», 1966. 774 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1589. Татыщев В. Н. История Российская. В 7-ми т. Т. 1—7. М.—Л., «Наука», 1962—1968. (АН СССР. Ин-т исто­ рии. Ленингр. отд-ние). T. 1. 1962. 500 с. с факс. Сост.: М. П. Ирошников и др. Т. 2. 1963. 352 с. с факс. Сост.: М. П. Ирошников и др. Т. 3. 1964. 338 с. с факс, и табл. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. Сост.: М. П. Ирошников и др. Т. 4. 1964. 556 с. с табл. Сост.: М. П. Ирошников и др. Т. 5. 1965. 344 с. с факс. Сост.: T. М. Новожилова и др. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Т. 6. 1966. 437 с. с факс. Сост.: T. М. Новожилова и др. Т. 7. 1968. 484 с. с факс. Сост.: И. В. Балкина и др. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1590. Юргинис Ю., Кастанаускайте Н. Книга для чтения ло истории Литовской ССР. Для IV кл. Изд. 8-е. К-, «Швеса», 1970 [вып. дан.: 1969]. 60 с. с ил. То же. Изд. 7-е. К-, «Швеса», 1969. 60 с. с ил. То же. Изд. 6-е. К-, «Швеса», 1968. 60 с. с ил. То же. Изд. 5-е. К-, «Швеса», 1967. 60 с. с ил. То же. Изд. 4-е. К-, «Швеса», 1966. 60 с. с ил. 175

1591. Юргинис Ю., Мер кис В. История Литовской ССР. Учебник для VII—IX кл. Изд. 2-е. К-, «Швеса», 1970. 131 с. с ил. То же. Изд. l-e. К., «Швеса», 1969. 160 с. с ил. 1592. Юргинис Ю., Пилкаускас 3. История Литовской ССР. Учебник для VII—IX кл. Под ред. Ю. Жюгжды. К., «Швеса», 1968. 80 с. с ил. 3. Mokslinių konferencijų medžiaga Материалы научных конференций 1593. Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje1968 ir 1969 m. (Medžiaga konferencijai, skirtai 1968 ir 1969 m. archeol. ir etnogr. ekspedicijų rezultatams apsvars­ tyti. Vilnius. 1970 m. geg. 14—15 d.) Ats. red. A. Tautavičius ir A. Daniliauskas. V., 1970. 155 p. su iliustr. (LTSR MA. Is­ torijos in-tas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Str. santr. ru­ sų k. ^Археологические и этнографические исследования в Литве в 1968— 1969 гг. Резюме на рус. яз.

R e с.: Wozniak А.—„Etnografia Polska“ (Warszawa), 1971, t. 15, z. 2, p. 310. Parašas: A. W. 1594. Buržuazinė propaganda: taikinys — jaunimas. Resp. moksl.-teor. konferencijos „Buržuazinės propagandos, nukreip­ tos prieš tarybinį jaunimą, kai kurių antikomunistinių kon­ cepcijų kritinė analizė“ medžiaga. Vilnius. 1970 m. lapkr. mėn. 10—11 d. Red. kolegija: V. Lazutka (ats. red.) ir kt. V., 1970. 276 p. (LLKJS CK). Bibliogr. nuorodos išnašose. Str. santr. rusų k. Буржуазная

пропаганда:

объект — молодежь. Резюме на рус. яз.

1595. XIX studentų mokslinės konferencijos pranešimų te­ zės. Filologija ir istorija. V., 1966. 63 p. (Vilniaus valst. V. Kapsuko un-tas). Тезисы докладов XIX студенческой научной конференции. Филология и история.

1596. XX studentų mokslinės konferencijos pranešimų te­ zės. Filologija ir istorija. V., 1967. 48 p. (Vilniaus valst. V. Kapsuko un-tas). Тезисы докладов XX студенческой научной конференции. Филология и история.

1597. Jurginis J. Kultūros paminklai ir visuomenė. (Prane­ šimų tezės). V., 1969. 11 p. (LTSR kultūros m-ja. Medžiaga Lietuvos TSR kultūros darbuotojų I-ojo suvažiavimo daly­ viui). Памятники культуры и общество. 176

1598. Mokslinė konferencija (1966 VI 16—18). Programa ir pranešimų tezės. K., 1966. 134 p. (Kauno politechnikos in-tas. TSKP istorijos ir moksl. komunizmo katedra). Научная конференция Каунасского политехнического института. Ка­ федра истории КПСС и науч. коммунизма.

1599. Mokslines-metodinės konferencijos pranešimų me­ džiaga. 1968 m. lapkr. 14—16 d. Red. kolegija: B. Prėskiems (ats. red.) ir kt. Šiauliai, 1968. 135 p. (Šiaulių K. Preikšo ped. in-tas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Str. liet. ir rusų k. Шяуляйский педагогический институт им. К. Прейкшаса. Материалы докладов научно-методической конференции. Резюме на рус. яз.

1600. Respublikinė visuomeninių mokslų katedrų dėstyto­ jų mokslinė konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-mečiui paminėti. (1967X20—21). Programa ir pranešimu medžiaga. K-, 1967. 192 p. (Kauno politechnikos intas. TSKP istorijos ir moksl. komunizmo, Polit. ekonomijos, Filosofijos katedros). Tekstas liet. ir rusų k. Литовская респ. научная конференция преподавателей кафедр обще­ ственных наук. Каунас. 1967. Программа и материалы докладов. Текст на лит. и рус. яз.

1601. Respublikos aukštųjų mokyklų istorikų mokslinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliu­ cijos penkiasdešimtmečiui paminėti (1967 V 15—17), praneši­ mų tezės. V., 1967. 48 p. (Vilniaus valst. V. Kapsuko un-tas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Литовская респ. научная конференция историков высших учебных заведений. Вильнюс. 1967. Тезисы докладов.

1602. Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvo­ je. Moksl. konferencijos medžiaga. (1967 m. gruod. 6—8 d.) Ats. red. M. Burokevičius. V., 1967. 662 p. (LTSR MA. Parti­ jos istorijos' in-tas prie LKP CK. LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja. LLKJS CK). Lit. sąrašas: p. 619—644 ir bibliogr. nuorodos išnašose. Октябрьская революция и общественные науки в Литве.

1603. Spalio revoliucijos keliu. Moksl. konferencijos me­ džiaga. (19671 18—19). Red. kolegija: M. Burokevičius (ats. red.) ir kt. V., 1967. 102 p. (LTSR „Žinijos“ d-ja. Partijos is­ torijos in-tas prie LKP CK). Lit. sąrašas: p. 96—100 ir bib­ liogr. nuorodos išnašoše. По пути Октябрьской революции.

1604. Tarpmokyklinės mokslines-metodinės konferencijos, skirtos V. Lenino 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų medžiaga. Šiauliai, 1970. 157 p. (LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja. Šiaulių K. Preikšo ped. in-tas). Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Str. liet., rusų ir baltar. k. Межреспубликанская 12— 132

научно-методическая

конференция преподава­ 177

телей педагогических институтов. Шяуляй. 1970. Материалы докладов .межвузовской научно-методической конференции. Текст на лит., белорус, и рус. яз.

1605. Už socializmo sukūrimą Lietuvoje. Moksl. konferen­ cijos medžiaga. (1968 m. gruod. 26—27 d.) Red. kolegija: M. Burokevičius (ats. red.) ir kt. V., 1969. 663 p. su iliustr. (Partijos istorijos in-tas prie LKP CK. LTSR MA. Istorijos in-tas. LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja). Lit. sąrašas: р. 592—650. Pavardžių rodyklė: p. 579—591. Sudarė V. Velžytė. За построение социализма в Литве.

R e c.: Lossowski P.—„Studia z Dziejow ZSRR i Europy Srodkowej“ (Wroclaw i in.), 1970, t. 6, p. 294—295. Parašas: P. L. Tamošiūnas M. Vertingas leidinys.—„Komunistas“, 1969, Nr 9, p. 75—78. Tas pats žurn. rusų k. 1606. Visuomeninių mokslų ir istorijos katedrų mokslinesmetodinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-mečiui, medžiaga. [1967 m. spalio 25—27 d.] Ats. red. L. Bičkauskas-Gentvila. V., 1967. 50 p. (Vilniaus valst. ped. in-tas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Материалы научно-методической конференции кафедр общественных наук и истории, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социали­ стической революции.

1607. Великий Октябрь и Прибалтика. Материалы науч. конференции, посвящ. 50-летию Великой Октябрьской соц. революции. [14—15 дек. 1967 г.] Отв. ред. К. Е. Тишкевич. В., 1968. 144 с. (Вильн. высш. парт, школа. Ин-т истории при ЦК КП Литвы). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1608. Вопросы истории. (Тезисы докладов XII конферен­ ции молодых ученых БССР). Ноябрь 1969 г. Минск, 1969. 579 с. с ил. и карт. (АН БССР. Отд-ние обществ, наук. Со­ вет молодых ученых). Библиогр. ссылки в подстроч. прнмеч. (оп) 1609. 20 лет. Материалы к отчетной конференции архео­ логических и этнографических экспедиций Ин-та истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. (Вильнюс. 13—15 мая 1968 г.) Отв. ред. А. Таутавичюс, А. Вишняускайте, А. Даниляускас. В., 1968. 147 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Библиогр. в сокр., с. 145, и ссылки в подстроч. примеч. 1610. Доклады научной конференции аспирантов и моло­ дых ученых, посвящ. 50-летию Великой Октябрьской социа­ листической революции. Серия ист. наук. Минск, 1967. 218 с. (Бел. гос. ун-т им. В. И. Ленина). Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. (оп) i 78

1611. «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. [Мате­ риалы междунар. симпозиума. Москва. 20—23 апр. 1966 г.] М., «Наука», 1967. 280 с. с ил. (АН СССР. Ин-т славяно­ ведения). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1612. Древности Белоруссии. Материалы Конференции по> археологии Белоруссии и смежных территорий. Минск, 1966. 336 с. с ил. и карт. (АН БССР. Отд-ние обществ, наук. Ин-т истории.). Списки лит. в конце докладов, (оп) 1613. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1964—1965 гг. Кишинев—М., 1966—1970. 1964 г. Кишинев, 1966. 787 с. с ил. и табл. (АН СССР. АНМССР). 1965 г. М., 1970. 494 с. с граф. (АН СССР. Моек. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова). 1614. Источниковедческие проблемы истории народов. Прибалтики. [Доклады. Рига. Октябрь 1968 г.] Рига, «Зинатне», 1970. 488 с. с ил. (АН ЛатвССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. R e с.: Donnert Е.—„Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ (Berlin), 1971, Nr 10, p. 1300—1301. Lapteva L. P.—„Ceskoslovensky casopis historycky“ (Praha), 1971, R. 19, c. 5, p. 780. 1615. Материалы к Отчетной конференции археологиче­ ских и этнографических экспедиций 1964—1965 гг.. Инсти­ тута истории АН ЛитССР. (Вильнюс. 17—18 марта 1966 г.) В., 1966. 46 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). 1616. Материалы научной конференции польских и совет­ ских историков по проблемам историографии. Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1969. 229 с. (Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР. Комиссия историков СССР и ПНР), (оп) 1617. Материалы совместной научной дискуссии секции истории выездной сессии отделения общественных наук Пре­ зидиума Академии наук СССР, отделений общественных наук академий наук Латв., Лит. и Эст. ССР и институтов истории партии при ЦК КП Латвии, ЦК КП Литвы и ЦК КП Эстонии. Филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Тема дискуссии— «О характере революции 1940 года в Прибалтике». Дискуссия сост. 14—15 мая 1969 г. Таллин, 1970. 265 с. (Ин-т истории партии при ЦК КП Эсто­ нии). (оп) 1618. Межвузовская научно-теоретическая конференция на тему: Великая Октябрьская социалистическая революция 17»

и осуществление принципов свободы совести, посвященная пятидесятилетию ленинского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (30—31 янв. 1968 г.). Материалы докладов конференции. Шяуляй, 1968. 95 с. (М-во высш. и спец. сред, образования ЛитССР. Шяуляйский пед. ин-т им. К. Прейкшаса). (оп) 1619. Научные связи Прибалтики в XVIII—XX веках. Материалы VII Прибалтийской конференции по истории науки. Рига, 1968. 266 с. 1620. Прибалтийским советским республикам тридцать лет. Материалы к науч. конференции ин-тов истории акад. наук Лит., Латв. и Эст. ССР. [Вильнюс]. (20—21 окт. 1970г.) Редколлегия: Г. Шаджюс (отв. ред.) и др. В., 1970. 106 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. R е с.: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“ (Warszaлѵа), 1973, R. 18, Nr 2, p. 378. Parašas: Z. Br. 1621. Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. [Материалы науч. сессии. Москва. 14—16 июня 1964 г.] М., «Наука», 1969. 320 с. (АН СССР. Отд-ние исто­ рии.) Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1622. V Всесоюзная студенческая этнографическая кон­ ференция. 23—28 марта 1967 г. Тезисы докладов. В., 1967. 52 с. (M-во высш. и сред. спец, образования ЛитССР. Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1623. Связи революционеров России и Польши XIX—на­ чала XX вв. [Сб. статей. По материалам советско-польского симпозиума. Москва. 1966 г.] М., «Наука», 1968. 420 с. с ил. (АН СССР. Ин-т славяноведения). Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 1624. Советский народ — новая историческая общность людей. Труды Межвуз. науч. конференции. [Волгоград. 15— 19 окт. 1968 г.] Волгоград, 1969. 559 с. (M-во высш. и сред, -спец, образования РСФСР. Координац. совет пЬ проблеме «Расцвет и сближение социалистических наций. Единство •советского патриотизма и пролетарского интернационализ­ ма»). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1625. Советское славяноведение. Материалы IV конфе­ ренции историков-славистов. (Минск. 31 янв.—3 февр. 1968 г.) [Доклады]. Минск, Изд. БГУ, 1969. 667 с. (Бел. гос. ун-т им. В. И. Ленина. Ин-т славяноведения АН СССР). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. (оп) 180

1626. Тезисы докладов и сообщений девятой (Таллин­ ской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (окт. 1966 г.). Таллин, 1966. 287 с. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 1627. Тезисы докладов и сообщений десятой сессии сим­ позиума по аграрной истории Восточной Европы. (Ленин­ град, янв. 1968 г.) М., 1968. 306 с. (АН СССР. Ин-т истории. Ленингр. отд-ние Ин-та истории). Библиогр. ссылки в под­ строй. примем, (оп) 1628. Тезисы докладов и сообщений XI сессии симпо­ зиума по аграрной истории Восточной Европы. (Одесса, но­ ябрь 1969 г.) М., 1969. 333 с. (АН СССР. Ин-т истории. Ин-т истории АН УССР. Одес. гос. ун-т). Библиогр. ссылки в подстроч. примем, (оп) 1629. Тезисы докладов и сообщений XII сессии межрес­ публиканского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. (Рига—Сигулда, окт. 1970 г.) М., 1970. 353 с. (АН СССР. Ин-т истории. Ин-т истории АН ЛатвССР). Библиогр. ссылки в подстроч. примем, (оп) 1630. Тезисы докладов и сообщений Конференции по ис­ тории экономических связей Прибалтики с Россией. Рига, «Зинатне», 1966. 74 с. (АН ЛатвССР. Ин-т истории). 1631. Тезисы докладов и сообщений Конференции по ис­ точниковедческим проблемам истории народов Прибалтики. См. 143. 1632. Тезисы докладов и сообщений Конференции, посвя­ щенной 75-летию со дня рождения академика Я. Я. Зутиса. Рига, «Зинатне», 1968. 67 с. (АН ЛатвССР. Ин-т исто­ рии). (оп) 1633. Тезисы докладов советской делегации на II Меж­ дународном конгрессе славянской археологии в Берлине (авг. 1970 г.). М„ «Наука», 1970. 68 с. (АН СССР. Ин-т археологии). 1634. Тезисы докладов Совещания по охране памятников культуры прибалтийских советских республик. [Вильнюс, окт. 1969 г.] В., 1969. 39 с. (М-во культуры ЛитССР). Авт.: К. Алуве, И. Апинис, К. Балевичюс, Р. Батура, И. Глемжа. В. Даугудис, 3. Жемайтите, А. Каласаускас, Е. Кальюнди, Р. Кангропоол, И. Ланцманис, Э. Лиин, О. Маас, А. Пилипайтис, С. Пинкус, В. Станикунас, Ф. Томпс, А. Холцманис, Р. Цобель, Г. Янсон. 181

1635. Экономические связи Прибалтики с Россией. Сб. •статей.' Рига, «Зинатне». 1968. 286 с. с диагр. и карт. (АН ЛатвССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. P е ц.: Ципе К. Традиционные хозяйственные связи.— «Коммунист Сов. Латвии», 1969, № 4, с. 86—88. То же на латыш, яз. Вилкс Б. Коллективный труд об экономических связях Прибалтики с Россией.— „Latvijas PSR Zin. Akad. Ves­ tis“, 1969, Nr 5, p. 143— 146. Bogucka M.—„Zapiski Historyczne“ (Tow. Nauk. w Toruniu), 1970, t. 35, z. 2, p. 110—112.— „Liaudies ūkis“, 1969, Nr 4, p. 121. Mulevičius L. Pabaltijo ir Rusijos prekybiniai ryšiai. — „Tiesa“, 1969, geg. 30; Kn.: Lietuvos istorijos metraštis. 1971 m. V., 1971, p. 122—126. 1636. Pabaltijo respublikų pasitarimo kultūros paminklų apsaugos klausimais rezoliucija. Vilnius, 1969 m. spalio 13— 15 d.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 79. Резолюция совещания республик Прибалтики по вопросам охраны памятников культуры. Вильнюс. 13— 15 окт. 1969 г.

1637. Trakų istorijos muziejaus1 mokslinė konferencija. [1967 m. vas. 13 d. Su red. prierašu. Pasisakymai: I. Jučienė; T. Raulinaitis; K. Mekas; R. Batūra; J. Orda; M. Jučas; A. Pilypaitis. Moksl. pranešimai: A. Tautavičius; S. Mikulionis.— „Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 48—68, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k., p. 157. Научная конференция Тракайского исторического музея. Резюме на рус. и англ. яз.

*

*

*

1638. Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švie­ timo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų tezės. [1966 m. sausio 7—8 d.] V., 1965. 52 p. (LTSR švieti­ mo m-ja. Mokyklų moksl. tyrimo in-tas). Некоторые вопросы истории педагогической мысли и просвещения в ЛитССР. Тезисы докладов.

1639. Mokyklų mokslinio tyrimo instituto mokslinės konfeįencijos pranešimų tezės. Kaunas, 1964 III 25—26 d. V., 1964. 74 p. (LTSR švietimo m-ja. Mokyklų moksl. tyrimo in-tas). Virš. antr.: Už mokymo ir auklėjimo vienybę. Тезисы докладов ин-та школ.

научной

конференции Научно-исследовательского

4. Miestai ir gyvenvietės Города и населенные пункты Kaunas Каунас 1640. Abramauskas S., Černeckis V., Gulbinskienė A. Kau­ nas. [Inform. leid. turistams]. V., „Mintis“, 1968. 240 p. su. iliustr. Каунас.

R e c.: Juozapavičius P. Netikslumai „Kaune“.—„Literatū­ ra ir menas“, 1968, rugp. 17, p. 9. 1641. Kaunas. [Fotoalbumas]. K., „Šviesa“, 1968. 49 teks­ to p.; 40 iliustr. lap. Lygiagr. tekstas rusų ir anglų k. Sudaryt.: A. Balčiūnas, A. Milkevičius. Каунас. Текст парал. на рус. и англ. яз.

1642. Kaunas. [Fotoapybraiža]. V„ „Mintis“, iliustr. p. su tekstu. Sudaryt.: P. Karpavičius.

1966. 49-

Каунас.

1643. Baršauskas J. Rotušės aikštė ir jos ansambliai. (Epo­ chos eina gatve).—„Kultūros barai“, 1966, Nr 6, p. 33—37, su iliustr. Ратушная площадь и ее ансамбли.

1644. Bujauskas V. Kai kurie Kauno centro vystymosi bruo­ žai.—„Statyba ir architektūra“, 1966, t. 5, sąs. 2, p. 91—98, su schem. Santr. rusų ir anglų k. Lit. sąrašas: 5 pavad. Некоторые и англ. яз.

черты

развития

Каунасского центра. Резюме на рус.

1645. Černeckis V. Kauno tvirtovė.—„Mokslas ir gyveni­ mas“, 1969, Nr 3, p. 6—9, su iliustr. ir žemei. Каунасская крепость.

1646. Černeckis V. Kauno tvirtovė. (1. 1882—1900 m.) — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 47—59, su schem. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Каунасская крепость. Резюме на рус. и англ. яз.

R e c.: Lavai P. de.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1970, t. 7, p. 301—302. 1647. Jankevičienė A. Viduramžių Kaunas. — „Nemunas“, 1967, Nr 4, p. 54—55, su iliustr. Средневековый Каунас.

1648. Juozapavičius P. Kauno pašto stotis. Iš ryšių istori­ jos.—„Mokslas ir technika“, 1967, Nr 12, p. 48—50, su iliustr. Каунасская почтовая станция. 183

1649. Juozapavičius P. Nuo diližano iki troleibuso. [Iš Kau­ no m. transporto istorijos] .—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 3, p. 28—29, su iliustr. От дилижанса до троллейбуса.

1650. Juozapavičius P. Senasis Vilniaus kelias. Iš Kauno praeities—„Kauno tiesa“, 1970, kovo 15, su iliustr.; „Švytu­ rys“, 1968, Nr 1, p. 14—17. Старая Вильнюсская дорога.

1651. Jurkštas V. Kauno miesto centrinio rajono formavi­ mosi klausimu.—„Statyba ir architektūra“, 1968, t. 8, p. 195— 199, su brėž. Lit. sąrašas: 8 pavad. Santr. rusų k. К вопросу о формировании центрального района г. Каунаса. Резю­ ме на рус. яз.

1652. Jurkštas V. Kauno senamiesčio gatvių pavadinimai XIX—XX a.—„Statyba ir architektūra“, 1968, t. 7, p. 33—46. Lit. sąrašas: 45 pavad. Santr. rusų k. — Названия улиц старой части г. Каунаса в XIX—XX вв. Резюме на рус. яз.

1653. Jurkštas V., Tupinis А. Transporto klausimų sprendi­ mas Kauno senamiestyje XIX—XX a.—„Statyba ir architektū­ ra“, - 1969, t. 8, p. 201—208, su schem. Lit. sąrašas: 8 pavad. Santr. rusų k. Решение транспортных вопросов в старой части Каунаса в XIX— XX вв. Резюме на рус. яз.

1654. Kaunas. XIX amžius. Nuotr. iš M. K. Čiurlionio dai­ lės muziejaus, Kauno kraštotyrininkų fondų ir privačių A. Miš­ kinio, P. Karpavičiaus kolekcijų. [Su red. prierašu].—„Švytu­ rys“, 1968, Nr 1, p. 14— 17. XIX век. Фотографии из Худож. музея им. М. К. Чюрлёниса и др. фондов.

1655. Kaunas — miestas prie Nemuno ir Neries.—„Lietuva šiandien“, 1970, t. 4, p. 11—49, su iliustr. Каунас — город у Немана и Нерис.

1656. Mastauskas S. Dėl Vilijampolės, Vilijos ir Neries' pa­ vadinimų.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 8, p. 27. К вопросу об этимологии названий Вилиямполе, Вилии и Нерис.

1657. Pilypaitis А. Kaip tvarkyti Kauno senamiestį? — „Švyturys", 1968, Nr 20, p. 13—17, su iliustr. Как благоустроить старую часть г. Каунаса?

1658. Zareckienė D. Gyvenamasis namas Kaune, Vilniaus g. Nr 20.— Kn.: Architektūros paminklai. T. 1. V., 1970, p. 95—102, su iliustr. Жилой дом в Каунасе, по ул. Вильняус № 20. 184

Klaipėda Клайпеда 1659. Klaipėdos diena. [Fotoalbumas]. V., „Mintis“, 1969. 96 iliustr. p., su tekstu. Teksto santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rusų, anglų ir vok. k. Sudaryt.: S. Krivickas. День Клайпеды. Вып. дан.: Клайпеда сегодня. Резюме на рус., англ, и нем. яз.

R e c.: Skirgaila V. Du fotografijos leidiniai.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 6, p. 67. 1660. Kreftas H. Klaipėda — pagaliau didelės ateities mies­ tas. Lietuvos uostamiestis vokiečio akimis. V., „Mintis“, 1969. 112 p. su iliustr. Lit. sąrašas: 11 pavad.— Orig.: Kreft H. „Mit den Augen eines Deutschen: das schönere Memel heisst Klai­ pėda“. Клайпеда — город большого будущего. То же на нем. яз.

R e c.: Pagirys К. Vokiečių žurnalistas apie Klaipėdą.— „Komunistas“, 1971, Nr 11, p. 73—74. Tas pats žurn. rusų k. 1661. Adomonis K. Miestas ir jo tradicijos.—„Laikas ir įvy­ kiai“, 1970, Nr 9, p. 11—13, su iliustr. Tas pats žurn. rusų k. Город и его традиции. То же на рус. яз.

1662. Daugirdas К. Klaipėda prieš pusę amžiaus. [Fotoreportažas].—„Švyturys“, 1968, Nr 16, p. 8—9. Клайпеда пол века тому назад. [Фоторепортаж! ■

1663. Gulbinskas А. Lietuvos jūrų vartai. Iš technikos isto­ rijos.—„Mokslas ir technika“, 1968, Nr 1, p. 40—42, su iliustr. Морские ворота Литвы. Из истории техники.

1664. Nausėdas V. Laiko gairėmis. [Iš Klaipėdos m. istori­ jo s],—„Kultūros barai“, 1969, Nr 5, p. 6—8, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas p. I-II. Вехи времени. [Из истории г. Клайпеды]. Резюме на рус. и англ. яз.

1665. Raulinaitis А. Klaipėdos senamiesčio architektūra ir sutvirtinimai.— Kn.: Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. 3. V„ 1966, p. 341—356, su iliustr. Santr. rusų k., p. 449— 450. Архитектура и укрепления старой части Клайпеды. Резюме на рус. яз., с. 449—450.

1666. Raulinaitis А. Miesto likimo vingiai.—„Kultūros ba­ rai“, 1967, Nr 7, p. 24—27, su iliustr. Судьбы города.

1667. Tautavičius A. Klaipėdos pilis.—„Mokslas ir gyveni­ m as“, 1970, Nr 5, p. 24—29, su iliustr. Клайпедский замок. 185

Trakai Тракай 1668. Medonis A. Trakai. 4-asis, patais, leid. V., „Mintis“, 1968. 64 p. su iliu.str. ir žemei. Santr. anglų, vok. ir lenkų k. Тракай. Резюме на англ., нем. и пол. яз.

1669. Караимы в Тракай. (Три статьи из Тракайской рай­ он. газеты 1957 г.) Тракай, 1969. 8 с. (O-во охраны памят­ ников и краеведения ЛитССР. Секция караимоведения Тракайского отд-ния). Библиогр. ссылки в подстрой, примем. Авт.: К- Мусаев, М. Тинфович, С. Шапшал. 1670. Медонис А. Тракай. 4-е испр. изд. В., «Минтис», 1968. 64 с. с ил. и карт. То же. В., 1970. 88 с. с ил. 1671. Aplankykime Trakus!—„Lietuva šiandien“, 1968, t. 3, p. 73—77, su iliustr. Посетите Тракай!

1672. Jurginis J. Senųjų Trakų pilis.—„Statyba ir archi­ tektūra“, 1970, Nr 6, p. 24—25, su iliustr. Santr. rusų k., p. 3 (virš.). Замок Старых Тракай. Резюме на рус. яз.

1673. Jurginis J. Trakų mįslė. [Iš Trakų pilies istorijosj.— „Moksleivis“, 1969, Nr 10, p. 14—16, su iliustr. Загадка Тракай.

1674. Mekas K. Ar Trakų ežerai nuseko? —„Mokslas ir gy­ venimas“, 1968, Nr 4, p. 42—43, su ilius'tr. Обмелели ли Тракайские озера?

1675. Mikulionis S. Trakų salos ir pusiasalio pilių statybos istorija, remiantis atliktais architektūriniais tyrinėjimais. — „Muziejai ir paminklai“, 1968, p. 59—65, su iliustr. ir brėž. Santr. rusų ir anglų k., p. 157. История тракайских замков в свете архитектурных исследований.

1676. Mikulionis S. Vytauto bažnyčia Trakuose. [Apie archeol. tyrinėjimus].—„Kultūros barai“, 1969, Nr 9, p. 73—74, su plan. Костел Витовта в Тракай. [Об археол. исследованиях!.

1677. Navarackas А. Kada įkurtos Trakų pilys? —„Kultū­ ros barai“, 1967, Nr 5, p. 65—68, su iliustr. ir planu. Когда были основаны тракайские замки?

1678. Брайчевский М. О. Сохранить памятники истории.— «История СССР», 1966, № 2, с. 205—226. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 186

Vilnius Вильнюс 1679. Bulota J. Reportaže z wilenskich podziemi. W., „Min­ tis “, 1966. 127 p. su iliustr. Репортажи из подземельного Вильнюса.

1680. Jankevičienė A. Vilniaus senamiesčio ansamblis. [Al­ bumas], V., „Vaga“, 1969. 184 teksto ir iliustr. p. Lit. sąrašas: 36 pavad. Santr. ir iliustr. sąrašas lygiagr. rusų ir anglų k. Ансамбль старой части r. Вильнюса. Резюме на рус. и англ. яз.

R e c.: Drėma V.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 11, p. 55— 57, su portr. Santr. rusų ir anglų k„ priedas, p. I—II. Samalavičius S. Leidinys apie Vilniaus senamiesčio ansamblį.—„Per­ galė“, 1970, Nr 6, p. 164—167. 1681. Jurginis J., Merkys V., Tautavičius A. Vilniaus mies­ to istorija. Nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos. [Mono­ grafija]. V„ „Mintis“, 1968. 399 p. su iliustr. (LTSR MA. Isto­ rijos in-tas). Lit. sąrašas: p. 382—395 ir bibliogr. nuorodos išnašose. История города Вильнюса.

R e c.: Daunys E. Mūsų sostinės istorija.—„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 11, p. 26—27, su iliustr. Jasas R. Senojo Vilniaus istorija.—„Kultūros barai“, 1969, Nr 1, p. 67—68. Kalvaitis J. Istorija apie mūsų sostinę.—„Naujasis kelias“ (Kaps.), 1968, lapkr. 23. Kazlauskas A.—„Literatūra ir me­ nas“, 1968, spalio 19, p. 6. Maksimaitienė O. Nuo seniausių laikų.—„Gimtasis kraštas“, 1968, spalio 31. Ochmanski J. — „Kwartalnik Historyczny“ (Warszawa), 1969, R. 76, Nr 3, p. 732—733. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tyla A. Pirmoji lietu­ viška Vilniaus istorija.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 11, p. 52—54, su iliustr. Žostautaitė P., Truska L. Senojo Vilniaus istorija.—„Tiesa“, 1969, vas. 14. Kriukelienė O., Daunaravičiūtė E„ Šiaudinienė K. Tarybi­ nis Vilnius. Zr. 8. 1682. Kultūrų kryžkelėje. [Straipsnių rinkinys, skirtas Vil­ niaus valst. V. Kapsuko un-to Moksl. b-kos 400-osioms meti­ nėms], Red. kolegija: J. Jurginis ir kt. V„ „Mintis“, 1970. 240 p. (Vilniaus valst. V. Kapsuko un-to Moksl. b-ka). Bib­ liogr. nuorodos išnašose. На перекрестке культур. 187

1683. Maceika J. Vilniaus paveikslų galerija. V., 1967. 14 p. su iliustr. Tas pats rusų k. Мацейка Ю. Вильнюсская картинная галерея. То же на рус. яз.

1684. Medonis А. Dla turistow о Wilniusie. W., „Mintis“,. 1966. 191 p. su iliustr. ir žemei. Tas pats anglų ir vok. k. Туристу о Вильнюсе. То же на англ, и нем. яз.

1685. Petrauskienė Z. Vilniaus universiteto biblioteka. V., „Mintis“, 1970. 47 p. su iliustr. Tas pats rusų, anglų ir vok. k. Петраускене 3. Библиотека Вильнюсского университета. То же на рус., англ, и нем. яз.

R e c.: Žukas V. Leidinys apie universiteto biblioteką.— „Kultūros1barai“, 1970, Nr 9, p. 66—67. 1686. Paveikslų galerija. V., „Mintis“, 1968. 81 p. Aut.: P. Gudynas, S. Pinkus, P. Svičiulienė, P. Juodelis. Картинная галерея.

1687. Senoji Vilniaus rotušė. Vadovas. V., 1970. 78 p. su iliustr. (LTSR dailės muziejus). Santr. rusų ir anglų k. Su­ daryt.: J. Maceika. Старинная и англ. яз.

Вильнюсская

ратуша.

Путеводитель.

Резюме на рус.

1688. Vilniaus bibliotekos. (Vadovas). V., „Mintis“, 1966. 151 lap. su iliustr. (Vilniaus m. D2DT. Vykd. k-to Kultūros sk. Vilniaus m. tarpžinyb. b-kų taryba). Библиотеки Вильнюса.

1689. Vilniaus universitetas. [Monografija], V„ „Mintis“, 1966. 326 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. 315—318 ir bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Вильнюсский университет.

R e c.: Bogušis V. Vertingas veikalas.—„Tarybinis studen­ tas“ (V. un-tas), 1967, spalio 4. Bulota J. Vilniaus Alma Mater istorija.—„Pergalė“, 1968, Nr 2, p. 170—174. Kurliandčikas S.—„Vakarinės naujienos“, 1967, rūgs. 20. Tas pats laikr. rusų k. Papečkys K.—„Už tarybinį mokslą“ (KPI), 1967, spa­ lio 11. 1690. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas. Moks­ linė biblioteka. 400. [Fotoalbumas]. V., „Vaga“, 1970. 110 iliustr. ir teksto p. Įž. str. santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. ru­ sų ir anglų k. Sudaryt.: J. Tornau. Вильнюсский гос. университет им. В. Капсукаса. Науч. б-ка. 400. Текст парал. на рус. и англ. яз.

1691. Balčiūnaitė А. Vilniaus bibliotekų istorijos bruožai. —„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 7, p. 31—35, su iliustr. Lit. sąrašas: 24 pavad. Штрихи истории библиотек г. Вильнюса. 188

1692. Baranauskas V. Senamiesčio kvartalai — miesto mu­ ziejus. [Dėl Vilniaus senamiesčio išsaugojimo],—„Kultūros Darai“, 1969, Nr 11, p. 49—51, su iliustr. Кварталы старого города — городской музей.

1693. Bogušis V. Universiteto bibliotekos jubiliejų minint. [Su dail. M. Vilučio, A. Kmieliausko, G. Kazakevičiūtės', A. Kučo ir P. Repšio ekslibrisais],—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 8, p. 18—21. Празднуя юбилей университетской библиотеки.

1695. Dambrauskas Ę. Vienas Vilniaus namas pasakoja. [Gorkio g. 22].—„Kultūros barai“, 1970, Nr 4, p. 60—63, su iliustr. Один дом в Вильнюсе рассказывает [по ул. Горького 22].

1696. Danilevičius E. Rasoms 200 metų.—„Gimtasis kraš­ tas“, 1969, spalio 30. Кладбище Paooc — 200 лет.

1697. Dėl Vilniaus miesto apdovanojimo Lenino ordinu. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas.—„Tiesa“, 1970, gruod. 1; «Сов. Литва», 1970, 1 дек. О награждении г. Вильнюса орденом Ленина.

1698. Jurkštas V. Kaip degė Vilnius. [1610 m. liepos 1 d.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 4, p. 55. Как горел Вильнюс.

1699. Matušakaitė M. Prieš 300 metų. [Apie Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčią].—„Pergalė“, 1968, Nr 7, p. 181. 300 лет тому назад. [О костеле св. Петра и Павла в Вильнюсе].

1700. Merkys V. Baigėsi Vilniaus negandos. [Iš miesto istorijos. Su red. prierašu].—„Gimtasis kraštas,“ 1969, spalio 9, su iliustr. Кончились бедствия Вильнюса.

1701. Merkys V. Lukiškių kalėjimas.—„Mokslas ir gyveni­ mas“, 1967, Nr 2, p. 36—37. Лукишкская тюрьма.

1702. Paleckis J. Alt Vilnius. — „Sowjetunion“, Nr 205, p. 40—43, su iliustr. Tas pats žurn. angį. k.

1967,

Старый Вильнюс. То же на англ. яз.

1703. Piliavskis V., Budreika E. Naujai išaiškintas V. Stas'ovo kūrinys Vilniuje.— Kn.: Lietuvos TSR architektūros klau­ simai. T. 3. V., 1966, p. 403—408, 456—457, su iliustr. Нововыявленное сооружение В. Стасова в Вильнюсе. 18&

1704. Pilypaltis A., Raulinaitis A. Sluškų rūmai Vilniuje.— „Kultūros barai“, 1967, Nr 3, p. 60—62, su iliustr. Дворец Слушков в Вильнюсе.

R e c.: Sliesoriūnas F. Sluškų rūmai.—„Statyba ir architek­ tūra“, 1967, birželis, p. 25—26. 1705. Pilypaitis A., Volungevičius J. Vilnius šiandien. [Apie Vilniaus architektūrą].—„Pergalė“, 1967, Nr 12, p. 129—144, su iliustr. Вильнюс сегодня.

1706. Pinkus S. Apie gyvenamųjų namų — architektūrinių paminklų — restauravimą, konservavimą ir naudojimą.—„Mu­ ziejai ir paminklai“, 1968, p. 80—82. Santr. rusų ir anglų k., p. 158. О реставрации, реконструкции и использовании жилых домов — па­ мятников архитектуры. Резюме на рус. и англ. яз.

1707. Poželaitė M. Pirmieji Vilniaus baroko paminklai.— „Kultūros barai“, 1970, Nr 7, p. 59—61, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., p. I—II. Первые памятники барокко в Вильнюсе. Резюме на рус. и англ. яз.

1708. Poželaitė M. Vilniaus baroko 1970, Nr 10, p. 144—152, su iliustr.

namai.—„Pergalė“,

Здания барокко в Вильнюсе.

1709. Raguotienė G. Šimtmečių kultūros lobynas. [W U biblioteka],—„Pergalė“, 1970, Nr 9, p. 131—134. Сокровищница столетней культуры. [Б-ка Вильн. гос. ун-та].

1710. Sakalauskas V. Lietuvos sostinė. — „Komunistas“, 1970, Nr 1, p. 48—51. Tas pats žurn. rusų k. Столица Литвы. То же на рус. яз.

1711. Senojo Vilniaus universiteto studentų gyvenimo nuo­ trupos. [XVII—XIX a.] —„Nemunas“, 1967, Nr 3, p. 41, su iliustr. Из жизни студентов старого Вильнюсского университета.

1712. Skardžiuvienė R., Samalavičius S. Senieji Vilniaus adresai. [Iš archyv. dokumentų].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 11, p. 12, su iliustr. Старые адреса Вильнюса.

1713. Tautavičius A. Kada įsikūrė Vilnius? Kur stovėjo Perkūno šventykla? Ar išliko aukuro akmuo? —„Mokslas ir gy­ venimas“, 1970, Nr 3, p. 16—17, su iliustr. Когда основан Вильнюс.

1714. Tautavičius A. Vilniaus legendos ir tikrovė.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1969, Nr 6, p. 6—10, su iliustr. Легенды Вильнюса и действительность. 190

1715. Tomonis S. Šviesa iš seniausiojo kultūros židinio. [Apie Vilniaus un-tą] .—„Kultūros barai“, 1970, Nr 9, p. 38— 41, su iliustr. Старейший очаг культуры. [Вильи, ун-т].

1716. Tornau J. Senesnė už universitetą. [Apie Vilniaus nn-to Mokslinę b-ką],—„Mokslas ir technika“, 1970, Nr 9, p. 38—41, su iliustr. Старее университета. [Б-ка Вильи, ун-та].

1717. Tornau J. Universiteto bibliotekos sukaktis. [Prane­ šimas iškilmingame susirinkime, skirtame b-kos 400 metų ju­ biliejui],—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 10, p. 1—7, su iliustr. Юбилей университетской библиотеки.

1718. Vansevičius S. Iš Vilniaus universiteto Teisės fakul­ teto istorijos.—„Teisė“, 1968, t. 7, sąs. 1, p. 161—163. Из истории Юридического факультета Вильнюсского университета.

1719. Vilnius XX а. pradžioje. [Archyv. nuotraukos. Su red. prierašu].—„Švyturys“, 1969, Nr 23, p. 14—15. Вильнюс в начале XX в.

Kiti respublikos miestai, miesteliai ir vietovės Другие города, местечки и местности республики 1720. Kazragis А. Žemaičių kalneliais. [Apie Telšius, Tryš­ kius, Varnius ir kt.] V., „Mintis“, 1968. 127 p. По холмам Жемайтии.

1721. Kežinaitis P. Aplink Kauną. Turistinės kelionės po Kauno m. pakraščius ir priemiesčius, jo artimesniąsias bei tolimesniąsias apylinkes. V., „Mintis“, 1966. 96 p. su planu. Вокруг Каунаса.

1722. Matiukas A. Po Zarasų kraštą. V., „Mintis“, 1967. 97 p. su iliustr. ir žemei. По Зарасайскому краю.

1723. Ramanauskas A. Žemaitijos keliais. V., Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1966. 143 p. su iliustr. По дорогам Жемайтии.

1724. Spelskis A. Lithuanian towns. V., „Mintis“, 1970. 128 d. su iliustr. ir žemei. Города Литвы.

1725. Данилевичюс Э., Карвелис В. По окрестностям Вильнюса. Туристские маршруты. В., «Минтис», 1967. 146 с. с ил. 1726. Мишкинис А. Развитие архитектурно-планировочной и пространственной структуры местечек Литвы. Автореф. Дис. на соиск. учен, степени канд. архит. наук. К-, 1968. 22 с. (Каун. политехи, ин-т). Список работ авт.: 36 назв. 191

1727. Всеобщая история архитектуры. Т. 6. Архитектура России, Украины и Белоруссии XIV—перв. полов. XIX вв. М., «Стройиздат», 1968. 568 с. с ил. 1728. Batūra R. Lietuvos pilys.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 4, p. 7—11, su iliustr. Литовские замки.

1729. Gulbinskas A. Keleivinio miestų transporto vystyma­ sis Lietuvoje.—„Mokslas ir technika“, 1967, Nr 1, p. 22—23, 26, su iliustr. Развитие городского пассажирского транспорта в Литве.

1730. Spelskis А. XVI—XX a. pradžios Lietuvos miestų planavimo vystymasis.— Kn.: Lietuvos TSR architektūros klau­ simai. T. 3. V., 1966, p. 253—287, 443—446, su iliustr. Santr. rusų k. Bibliogr. nuorodos išnašose. Развитие планировки городов Литвы в XVI—начале XX вв.

1731. Šaulys V. Karčemos netoli Vilniaus.—„Kultūros ba­ rai“, 1970, Nr 9, p. 74—75, su iliustr. Корчмы в окрестностях Вильнюса.

1732. Tyla A. Senų kelių kryžkelėje. [Apie Alantos m. Mo­ lėtų ra j.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 3, p. 34—35, su iliustr. На перекрестке старых дорог. [О м. Аланте, Молетский р-н].

1733. Šaduikis Č. Ar Aukštadvaris vadinosi Navenpiele? — „Spartuotis“ (Trakai), 1969, lapkr. 1. (Po gimtąjį kraštą). Назывался ли Аукштадварис Навенпеле?

1734. Čerbulėnas К. Biržų ir Raudondvario meno pamink­ lai.—„Kultūros barai“, 1967, Nr 11, p. 67—69, su iliustr. Памятники искусства Биржай и Раудондвариса.

1735. Glemža i. Biržų pilis.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 7, p. 19—22, su plan. Биржайский замок.

1736. Mekas K. Biržai. [Pilies istorija].—„Mokslas ir gy­ venimas“,-1966, Nr 7, p. 30—33, su iliustr. Биржай.

1737. Marcinkevičius A. Prie Dubysos. [Iš Čekiškės apy­ linkių istorijos ir šiandieninio kaimo gyvenimo. Kauno raj.] K„ „Periodika“, 1969. 80 p. su iliustr. На Дубисе. [Из истории окрестностей Чякишке. Каун. р-н].

R e c.: Mačiukevičius J. Daina gimtinei.—„Tiesa“, 1970, ko­ vo 31. 1738. Vanagas A. Čekiškės vardo kilmė. [Su red. prierašu]. —„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 5, p. 36—37, su iliustr. Происхождение названия Чякишке. 192

1739. Kudaba C. Daugai ir jų apylinkės.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1970, Nr 7, p. 26—30, su iliustr. Даугай и его окрестности.

1740. Dieveniškės. Red. kom-jos pirm. V. Milius. V., „Va­ ga“, 1968. 436 p. su iliustr. (LTSR paminklų aps. ir kraštoty­ ros d-ja). Девянишкес.

R e c.: Andriuškevičius A. Dieveniškių žemė.—„Gimtasis kraštas“, 1968, rūgs. 5. Geda S. Leliumoj tu, bitule.. . —„Kul­ tūros barai“, 1968, Nr 9, p. 71. Jegelevičius S. Monografija apie Dieveniškes.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 305—307. Kniūkšta P. Pažintis su Dieveniškėmis.—„Tiesa“, 1968, rugp. 30. Kudirka J. Po pietryčių Lietuvę pasidairius.—„Literatūra ir menas“, 1968, rūgs. 28, p. 10. Vanagas V. Nauja kraštoty­ rinė monografija.—„Pergalė“, 1968, Nr 9, p. 170—172. 1741. Batūra R. Drūkšių pilis.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apy­ linkės. V., 1969, p. 24—29, su plan. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Друкшяйскнй замок.

1742. Kondratas B. Druskininkai. V., „Mintis“, 1969. 80 p. su iliustr. Tas pats anglų, lenkų ir vok. k. Друскининкай. То же на англ., нем. и пол. яз.

1743. Kondratenka В., Jančiauskas J. Po Druskininkus ir apylinkes. V., „Mintis“, 1968. 192 p. su iliustr. Друскининкай и его окрестности.

R e c.: Saudargas R. Su meile. — „Literatūra ir menas“, 1969, gruod. 4, p. 10. 1744. Кондратенка Б., Янчяускас Ю. Друскининкай и его окрестности. В., «Минтис», 1968. 109 с. с ил. 1745. Čiurlionytė J. Mano mielieji Druskininkai.—„Kultū­ ros barai“, 1968, Nr 5, p. 48—50, su iliustr. Мои милые Друскининкай.

1746. Sideravičius R. Druskininkai prieš 115 metų. [Pagal V. fon Rotkircho rankrašt. kn. „Užrašai apie Druskininkus“. Su jo piešinių reprodukcijomis).—„Švyturys“, 1969, Nr 21, p. 14—15, su iliustr. Друскининкай 115 лет тому назад.

1747. Eržvilkas. [Jurbarko raj. 1966 m. kompleks. ekspedi­ cijos medžiaga], Red. kom-ja: A. Stravinskas (pirm.) ir kt. V., „Mintis“, 1970. 308 p. su iliustr. ir gaid. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja). Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Эржвилкас. Резюме на рус. и англ. яз. 13— 132

193

R e c.: Dzūkys S. Skirtas Juozo Banaičio atminimui.— Kn.: Kraštotyra. V., 1971, p. 339. Jarmalavičius J. Liaudies darbus ir žygius įprasminant.—„Komunistas“, 1972, Nr 8, p. 72—74. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. Mikalionienė G. Iš liaudies lobių.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 11, p. 67—68. Mi­ lius V. Nauja lokalinė monografija.—„Pergalė“, 1970, Nr 12, p. 162—164. Norkus R. Kur pirmapradės pėdos.—„Komjauni­ mo tiesa“, 1970, rugp. 30. Tas pats laikr. rusų k. Stankus S. Kur neša vandenis Saltuona.—„Naujas rytas“ (Ras.), 1971, kovo 25. Vidugiris A. Eržvilkas ir eržvilkiečiai.—„Literatūra ir menas“, 1970, spalio 17, p. 11. Vilyvis R. Eržvilko apylin­ kės istorija. — „Kūrybinė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1970, lapkr. L Vilutytė A. Tėviškės enciklopedija.—„Gimtasis kraštas“, 1970, spalio 1. 1748. Banaitis J. Eržvilkas — Kn.: Banaitis J. Kelias į lai­ mę. V., 1970, p. 323—325. Эржвилкас.

1749. Bauža Č . Eržvilkas XV— XIX a.— Kn.: XX studentų mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Filologija ir istorija. V., 1967, p. 42—43;— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 19—27. Эржвилкас в XV—XIX

bb.

1750. Gaidės ir Rimšės apylinkės. Red. kom-ja: A. Tyla (pirm.) ir kt. V., „Vaga“, 1969. 447 p. su iliustr., gaid. ir že­ mei. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja). Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Окрестности Гайде и Римше.

R e c.: Andriuškevičius A. Daugiau tokių knygų.—„Perga­ lė“, 1970, Nr 2, p. 170—172. Grigas K. Gaidę ir Rimšę prisi­ minus.—„Literatūra ir menas“, 1970, bal. 21, p. 26. Jegelevičius S. Ką radome Gaidėje ir Rimšėje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 347—349. Jokimaitienė P. Parengė kraštotyros entu­ ziastai.—„Gimtasis kraštas*“, 1970, kovo 5. Metšk F.—„Lčtopis (Inst. fūr sorbische Volksforschung in Bautzen). Reihe C“, 1971, Nr 14, p. 125—126. Milkevičiūtė G. Apie Gaidės! ir Rim­ šės apylinkes.—„Nauja vaga“ (Ign.), 1970, rugp. 15. Pilkaus­ kas Z. Kraštotyros knyga.—„Tarybinis mokytojas“, 1970, ko­ vo 13. Skinkys A. Ežerų ežerėlių žemė. — „Kultūros barai“, 1970, Nr 2, p. 68. Skrodenis S. Kad taip apie kiekvieną apy­ linkę. . . —„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 9, p. 22. Vanagas V. Grūdas prie grūdo.—„Tiesa“, 1970, kovo 14. 1751. Tyla A. Geranainys. [Miestelio apžvalga. Baltarusi­ jos TSR. Varanavo raj.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 3, p. 37—38, su iliustr. Геранёны. [БССР]. 194

1752. Kudaba C. Ignalinos apylinkės. [Albumėlis]. V., „Mintis“ , 1967. 72 iliustr. ir teksto p. Priedas: santr. ir iliustr. sąrašas rusų k. 12 p. Окрестности Игналины. Резюме и список ил. на рус. яз.

1753. Ignalinos kraštas. [Straipsnių rinkinys], Red. kom-ja: A. Tyla (pirm.) ir kt. V., „Vaga“, 1966. 371 p. su iliustr. ir gaid. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja). Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Игналинский край. Резюме на рус. яз.

R ее.: Jurginis J. Knyga tarp knygų.—„Literatūra ir me­ nas“, 1967, vas. 4. Wožniak A.—„Actą Baltico-Slavica (Bialystok), 1969, t. 6, p. 352. 1754. Kudaba C. Jašiūnų legenda. [Iš miestelio kult. gyve­ nimo XIX a. pradžioje. Vilniaus raj.] —„Kultūros barai“, 1967, Nr 8, p. 67—68, su iliustr. Яшюнская легенда.

1755. Joniškio rajono gyvenimo puslapiai. Joniškis, 1970. 12 atsk. teksto ir iliustr. lap. aplanke. Страницы из жизни йонишкского р-на.

1756. Pačėsa R„ Sideravičius J. Kapsukas — Sūduvos šir­ dis. [Iš miesto praeities ir dabarties]. V., „Mintis“, 1970. 79 p. su iliu’Str. Капсукас — сердце Сувалкии.

R e c.: Aneris S. Kapsukiečiai apie save.—„Laikas ir įvy­ kiai“, 1970, Nr 20, p. 28—29. Tas pats žurn. rusų k. Vainikonis L. Leidinys apie mūsų rajoną.—„Naujasis kelias“ (Kaps.), 1970, rugp. 4. 1757. Kirlys J. Laiko žingsniai. [Iš Kapsuko m. ist. praei­ ties] .— „Kultūros barai“, 1969, Nr 2, p. 2—4, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Шаги времени. и англ. яз.

[Из ист. прошлого г. Капсукаса]. Резюме на рус.

1758. Puirius J., Vytaras T. Artinasi smėlio kalnas. Karvai­ čių kronika. [Apie smėlio užpustytą Kuršių nerijos kaimą].— „Švyturys“, 1968, Nr 18, p. 16—17, su iliustr. Приближается песочная гора. Хроника д. Карвайчяй.

1759. Grinevičius H. Kėdainių rotušė.—„Mokslas ir gyve­ nimas“, 1969, Nr 11, p. 7—10, su iliustr. Кедайнская ратуша.

1760. Maročkinas H., Grinevičius H. Kur Smilga į Nevėžį teka. [Iš Kėdainių m. istorijos].—„Kultūros barai“, 1966, Nr 11, p. 8—11, su iliustr. Где Смилга падает в Невежис. [Из истории г. Кедайняй]. 195

1761. Bogušis V. Kražiai XVI amžiuje.—„Švyturys“, 1969, Nr 22, p. 30. Кражяй в XVI в.

1762. Michelbertas M. Seniausia Kražių praeitis. [Kelmės ra j.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 3, p. 34—35, su iliustr. Самое старое прошлое м. Кражяй.

1763. Miškinis A. Kražių architektūra.—„Statyba ir archi­ tektūra“, 1970, Nr 9, p. 26—27, su iliustr. Santr. rusų k. Архитектура м. Кражяй. Резюме на рус. яз.

1764. Pilypaltis A. Kretingos statybos ir vystymosi bruo­ žai. — Kn.: Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. 3. V., 1966, p. 324—340, su iliustr., planais ir schem. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Santr. rusų k., p. 448. Черты

развития

застройки

Кретинги. Резюме на рус. яз., с. 448.

1765. Tyla A. Kuktiškės. [Iš gyvenvietės istorijošT Utenos raj.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 3, p. 45. Куктишкес. [Из истории поселка. Утенский р-н].

1766. Gudelis V. Kuršių nerija. V., „Mintis“, 1970. 72 p. s i iliustr. Santr. rusų ir anglų k. Куршская коса. Резюме на рус. и англ. яз.

1767. Šiugžda V. Už naują gyvenimą. [Inform. leid. apie Lazdijų raj. praeitį ir dabartį]. K„ „Šviesa“, 1968. 36 p. su iliustr. (LKP Lazdijų raj. k-tas. Lazdijų raj. Vykd. k-tas. LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-jos Lazdijų sk. taryba). За новую жизнь. [Прошлое и настоящее Лаздийского р-на].

1768. Tyla A. Pirmosios rašytinės žinios apie Linkmenų apylinkes.— Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 22—33. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 324—325. Первые письменные сведения об окрестностях Линкменис. Резюме на рус. яз.

1769. Merkinė. [Varėnos raj. 1967 m. moksl. kompleks. ekspedicijos medžiaga]. Red. kom-ja: N. Vėlius (pirm.) ir kt. V., „Vaga“, 1970. 470 p. su iliustr. ir gaid. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja). Bibliogr. nuorodos išnašose. Меркине.

R e c.: Balašaitis A. Knyga apie Dainavos kraštą.—„Gim­ tasis kraštas“, 1971, kovo 11. Jarmalavičius J. Liaudies dar­ bus ir žygius įprasminant.—„Komunistas“, 1972, Nr 8, p. 72— 74. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. Jegelevičius S. Leidinys apie Merkinę.—„Raudonoji vėliava“ (Varė­ na), 1971, vas. 9. Lankutis J. Knyga apie Krėvės Dainavą.— „Pergalė“, 1971, Nr 3, p. 167—169. Skaudvilaitė A. Vilniškių „Merkinė“.— Kn.: Kraštotyra. V., 1971, p. 338—339. Vilutytė 1 96

A. Ten, kur senasis Merkys.—„Literatūra ir menas“, 1971, lie­ pos 31, p. 4. 1770. Banikonienė M., Purlys E. Siek tiek duomenų apie buv. Merkinės rotušę.— Kn.: Architektūros paminklai. T. 1. V., 1970, p. 91—94, su iliustr. Santr. rusų k., p. 132, anglų k., р. 135. Кое-какие сведения о быв. ратуше в Меркине. Резюме на рус. яз., с. 132, на англ, яз., с. 135.

1771. Miškinis A. Merkinės praeitis ir ateitis.—„Statyba ir architektūra“, 1970, Nr 5, p. 21—24, su iliustr. Santr. rusų k., p. 3 (virš.). Прошлое и будущее Меркине. Резюме на рус. яз.

1772. Šaduikis C. Prancūzų karaliaus ministras — Molėtų savininkas.—„Pirmyn“ (Mok), 1968, kovo 5. (Iš rajono pra­ eities). Министр короля Франции — владелец Молетай.

1773. Puirius J. Nidos pašto stotis. [Apie stoties savinin­ kus, Nidos kopų apželdintojus Gotlybą Dovydų Kuvertą ir jo sūnų Georgą Dovydą Kuvertą. XVIII—XIX a.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 11, p. 61—62, su iliustr. Почтовая станция Ниды.

1774. Čerbulėnas K. Paežerių sodybinis ansamblis. [Vilka­ viškio ra j.] —„Statyba ir architektūra“, 1970, Nr 2, p. 20—23, su iliustr. Santr. rusų k.,'p. 3 (virš.). Усадебный ансамбль Паэжеряй. рус. яз.

[Вилкавишкский р-н].

Резюме на

1775. Kazlauskas A. Buvusio Pakruojo dvaro architektūri­ nis ansamblis.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 9, p. 74, su iliustr. Архитектурный ансамбль быв. Пакруойского поместья.

1776. Krivickas S. Palanga. [Inform. leid.] V., „Mintis“, 1970. 63 p. su iliustr. Tas pats rusų k. Кривицкас C. Паланга. То же на рус. яз.

1777. Dagelis A. Panevėžys. [Inform. leid.] V., „Mintis“, 1969. 80 p. su iliustr. Паневежис.

R e c.: Jurgaitis S. Leidinys apie Panevėžį. — „Panevėžio tiesa“, 1969, gruod. 27. 1778. Kudaba C. Plateliai.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 5, p. 14—19, su iliustr. Платяляй.

1779. Grėbliūnas K. Iš Pušaloto praeities. [Panevėžio raj.] —„Kultūros barai“, 1970, Nr 8, p. 73—74, su iliustr. Из прошлого м. Пушалотаса. [Паневежский р-н]. 197

1780. Raudondvaris. [Kraštotyr. straipsnių rinkinys], Red. kolegija: J. Baršauskas (ats. red.) ir kt. K„ 1969. 200 p. su iliustr., gaid. ir žemei. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja. Kauno sk.). Bibliogr. nuorodos išnašose. Aut.: G. Bara­ nauskas, J. Baršauskas, K. Bartkus, N. Bielinskienė, F. Bielinskis, R. Budrys, K- Cerbulėnas, M. Cilvinaitė, S. Daunys, V. Dautartas, K. Gabriūnaitė, H. Grinevičius, P. Juozapavičius, K. Kairiūkštytė, J. Kuckailis, J. Kulikauskas, J. Minkevičius, J.-V. Nainysį K. Papečkys, S. Stanevičius, E. Stanikaitė, J. Vajėga. Раудондварис.

R e c.: Butkus S.—„Kauno tiesa“, 1969, geg. 21. Lukošiū­ nas A. Kauniečių kraštotyrininkų leidinys.—„Bibliotekų dar­ bas“, 1969, Nr 6, p. 33. Milkevičiūtė G. Pirmoji kregždė.— „Komunizmo vėliava“ (K. raj.), 1969, liepos 15. Miškinis A. Kauno kraštotyrininkų leidinys.— Kn.: Kraštotyra. V., 1971, p. 341—342. Skinkys A. Kur Nevėžis pro raudoną d v arą...— „Kultūros barai“, 1969, Nr 7, p. 66—67. 1781. Bartkus K. Senosios Raudondvario bibliotekos pėd­ sakais.—„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 6, p. 39, su iliustr. По следам старой библиотеки Раудондвариса.

1782. Gasiūnas V. Rokiškis. [Inform. leid.] V., „Mintis“, 1967. 65 p. su iliustr. ir žemei. Dalis teksto rusų k. Рокишкис. Текст парал. на рус. яз.

R e c.: Prascienius P. Mūsų rajono istorija.—„Spalio vėlia­ v a“ (Rok.), 1967, rugp. 17. 1783. Miškinis A. Klasicizmas Rokiškyje ir Rietave.—„Sta­ tyba ir architektūra“, 1969, Nr 9, p. 23—25, su iliustr. Классицизм в Рокишкисе и Ретавасе.

1784. Šaduikis Č. Rūdiškės. Praeitis ir dabartis. raj.] —„Spartuolis“ (Trakai), 1968, geg. 30.

[Trakų

Рудишкес. Прошлое и настоящее.

1785. Cerbulėnas К. Seda. [Iš gyvenvietės istorijos. Ma­ žeikių raj.] —„Tiesa“, 1969, vas. L (Pažinkime gimtąjį kraš­ tą)Сяда.

1786. Kudirka J. Truputis iš Skriaudžių praeities (Prienų raj.).— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 67—70. Кое-что из прошлого Скряуджяй. [Пренайский р-н].

1787. Inis L., Strakšys A. Skuodo keliais. [Rajono ist. ap­ žvalga. Skuodas], 1970. 16 p. su iliustr. (LKP Skuodo raj. k-to propagandos ir agitacijos sk. LTSR paminklų aps. ir krašto­ tyros d-jos Skuodo sk.). По дорогам Скуодаса. 198

R e c.: Juraitė I.—„Laikas ir įvykiai“, 1970, Nr 15, p. 31— 32. Tas pats žurn. rusų k. 1788. Pilypaitis A. Skuodo miesto centro formavimas. — „Statyba ir architektūra“, 1966, t. 5, sąs. 1, p. 255—267, su iliustr. Lit. sąrašas: p. 265—266. Santr. rusų k. Формирование центра м. Скуодаса. Резюме на рус. яз.

1789. Cerbulėnas К. Šeduva. [Miesto ist. apžvalga] .—„Kul­ tūros barai“, 1969, Nr 2, p. 34—39, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Шедува. Резюме на рус. и англ. яз.

Knizikevičienė В., Monstvilaitė N. Šiauliai. 2т. 7. 1790. Šiauliai. 1967. [Inform. leid.] Šiauliai, 1967. 24 teks­ to ir iliustr. p. (Istorijos-etnografijos muziejus „Aušra“). Шяуляй.

1791. Vaitiekūnas V. Šiaulių istorinės-revoliucinės vietovės. [Inform. leid. turistams]. V., „Mintis“, 1966. 1 lap. sulankst. j 6 p. su iliustr. (Šiaulių ekskursijų biuras). Tas pats rusų k. Историко-революционные места г. Шяуляй. То же на рус. яз.

1792. Tautavičius A. Švėkšna. [Šilutės raj.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 9, p. 46—47. Швекшна. [Шилутский р-н].

1793. Arvasevičius J. Tauragės rajono istorijos puslapiai. Tauragė [LKP Tauragės raj. k-tas], 1967. 14 atsk. teksto ir iliustr. lap. Страницы истории Таурагского р-на.

R e c.: Aneris S. Jubiliejinė dovana.—„Agitatorius“, 1967, birž. 21, su iliustr. Tas pats laikr. rusų k. 1794. Jučienė I. Tauragės pilis.— Kn.: Architektūros pa­ minklai. T. 1. V., 1970, p. 103—109, su iliustr. ir planais. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 133, anglų k., p. 136. Таурагский замок. Резюме на рус. и англ. яз.

1795. Daugudis V. Ukmergės pilis. — „Mokslas ir gyveni­ mas“, 1967, Nr 12, p. 32, su iliustr. Укмергский замок.

1796. Utena. [Inform. leid.] V., „Periodika“, 1970. 32 iliustr. ir teksto p. (LKP Utenos raj. k-to Propagandos ir agi­ tacijos sk.) Утена.

1797. Varėnos rajono istorinių-revoliucinių, architektūri­ nių ir archeologinių paminklų sąrašas. Varėna, 1969. 24 p. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-jos Varėnos raj. sk. ir kultūros sk.) Sudaryt.: J. Vėlyvis, V. Zalieckas. Список ист.-революционных, архитектурных и археологических па­ мятников Варенского р-на. 199

1798. Vasiliauskas P. Senieji Medininkai-Varniai. — „Mū­ sų gamta“, 1970, Nr 12, p. 19—20. Santr. rusų ir anglų k., įd. lap. Старые Мядининкай-Варняй. Резюме на рус. и англ. яз.

1799. Šamas A. Veisiejai. [Iš miestelio istorijos. Lazdijų raj.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 9, p. 45—46, su iliustr. Вейсеяй. [Из истории местечка. Лаздийский р-н].

1800. Bartkus К. Veliuona ir Junigėda.— [Apie pilis prie Nemuno XIII—XIV a.] —„Kultūros barai“, 1970, Nr 5, p. 74— 75. Велюона и Юнигеда. [О замках на Немане X III—XIV вв.]

1801. Čerbulėnas К. Ten, kur deivės Veliuonės šventykla. [Apie Veliuoną ir jos architektūros bei dailės paminklus].— „Nemunas“, 1969, Nr 11, p. 45—47, su iliustr. Там, где храм богини Велюоне.

1802. Mykolaitis L. Veliuonos metraštininkai. [Apie Veliuo­ nos vid. m-klos kraštotyrininkus].— „Moksleivis“, 1968, Nr 1, p. 20—22. Летописцы из Велюоны. [О краеведах Велюонской сред, школы. Юрбаркский р-н]. ■>

1803. Juozapavičius P. Iš Vėžioniečių švietimo istorijos.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo klausimai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 39—41. Из истории просвещения вежёнцев.

1804. Markevičius A. Kai piliakalnis prabyla. [Apie Vilki­ jos (Paštuvos) piliakalnį. Kauno raj.] —„Muziejai ir pamink­ lai“, 1969, p. 98—100, su iliustr. Когда городище заговорит.

1805. Pilypaitis A. Virbalis. — „Statyba ir architektūra“, 1970, Nr 8, p. 24—25, su iliustr. Santr. rusų k., p. 3 (virš.). Вирбалис. Резюме на рус. яз.

1806. Kudaba C. Iš Zūbiškių praeities. [Kaišiadorių raj. Su A. Paulausko laiško tekstu]. — „Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 4, p. 38—42, su iliustr. Из прошлого Зубишкес.

1807. Šliavas J. Dėl vietovardžio „Žeimelis" kilmės.— Kn.: Kraštotyra. V„ 1966, p. 222—224. О происхождении названия «Жеймялис».

1808. Kudaba C. Graži tu m ano... [Apie Žemaitijos ist. praeitį].—„Nemunas“, 1970, Nr 4, p. 32—35; Nr 5, p. 42—44. Как ты прекрасна... [Об ист. прошлом Ж емайтии]. 200

1810. Laurinaitis S. Zvelgaičio kalno papėdėje, [š Žagarės ■istorijos. Joniškio raj.J —„Kultūros1barai“, 1969, Nr 4, p. 49— .53. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I— II. У подножья горы Жвелгайтис. Резюме на рус. и англ. яз.

VII. PIRMYKŠTĖ BENDRUOMENINĖ SANTVARKA. ARCHEOLOGIJA ПЕРВОБЫТНО ОБЩИННЫЙ СТРОЙ. АРХЕОЛОГИЯ 1. Bendri tyrinėjimai Общие исследования Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 Tr 1969 m. 2r. 1593. 1811. Dėl archeologinių tyrimų respublikoje. LTSR Aukš­ čiausiosios Tarybos Mokslo ir kultūros kom-jos sprendimas. [1969 m. spalio 9 d.] V., LTSR Aukščiausiosios Tarybos Pre­ zidiumas, 1969. 4 p. Lygiagr. tekstas rusų k. Литовская ССР. Верховный Совет. Об археологических исследова­ ниях в республике. Решение Комис. науки и культуры. Текст парал. на рус. яз.

Pagirienė L. Lietuvos TSR archeologija. (1940—1967). Bibliogr. rodyklė. Zr. 16. 1812. Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, „Valgus“, 1970. 258 p. su iliustr. ir žemei. (ENSV Teaduste akad. Ajaloo in-t). Bibliogr. nuorodos išnašose. Da­ lis str. rusų, anglų ir vok. k. Santr. rusų, estų ir vok. k. Археологические исследования, посвященные памяти X. Моора. Часть статей на рус., англ, и нем. яз. Резюме на рус., эст. и нем. яз.

1813. Šulija К. Kaip nustatomas gamtos ir žmogaus veik.los paminklų amžius. (Medžiaga lektoriui). V., 1967. 13 p. (LTSR „Žinijos“ d-ja. Mokslų apie Žemę moksl.-metod. tary­ ba). Lit. sąrašas: 13 pavad. (op) Как устанавливается возраст памятников природы и деятельности человека.

1814. Tautavičius A. Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų apsauga. (Medžiaga lektoriui). V., 1967. 20 p. (LTSR „Ži­ nijos“ d-ja. TSRS ir TSKP istorijos moksl-metod. taryba). Lit. .sąrašas: 29 pavad. (op) Археологические памятники Литвы и их охрана.

20 лет. См. 1609. 1815. Долуханов П. История Балтики. [Имеется мате­ риал по палеографии и археологии Литвы]. М., «Наука», 1969. 120 с. с ил. и карт. Список лит.: с. 116—117. 201

1816. Кухаренко Ю. В. Археология Польши. [Также о распространении балт. культуры на территории Польши]. М., «Наука», 1969. 240 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-г археологии). Список лит.: с. 194—214. Материалы к Отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. ...С м . 1615. 1817. От эпохи бронзы до раннего феодализма. Исследования по археологии Прибалтики и смежных территорий. [Сб. статей]. Таллин, «Ээсти Раамат», 1966. 232 с. с ил. и карт. (АН ЭССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Часть статей на эст. и нем. яз. Резюме на рус., эст. и нем. яз. 1818. Очерки по археологии Белоруссии. Ч. 1. [Моногра­ фия. Глава «Памятники восточнобалтийских племен», с. 184— 224. Данные об археол. памятниках балтов на территории Белоруссии имеются и в др. местах книги]. Минск, «Наука и техника», 1970. 272 с.-с ил. и карт. (АН БССР. Ин-т исто­ рии). Авт.: В. Ф. Исаенко, M. М. Чернявский, А. Г. Митро­ фанов, Л. Д. Поболь. 1819. Arheologiskie izrakumi Padomju Baltija 25 gados. —„Arheologija un etnografija“ (Riga), 1968, t. 8, p. 9—20. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Aut.: J. Graudonis, I. Lože, E. Mugurevičs, E. Snore. Археологические исследования в. Советской Прибалтике за 25 лет. Резюме на рус. яз.

1820. Kulikauskas P. Archeologijos mokslo atsiekimai Tary­ bų Lietuvoje.— Kn.: Respublikos aukštųjų mokyklų istorikų mokslinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos penkiasdešimtmečiui paminėti (1967 II 15—17), pranešimų tezės. V., 1967, p. 21—22. Достижения археологической науки в Советской Литве.

1821. Kulikauskas P. Archeologijos mokslo Tarybų Lietu­ voje klausimu.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai moks­ lai Lietuvoje. V., 1967, p. 200—206. К вопросу об археологической науке в Советской Литве.

1822. Kulikauskas P. Seniausios praeities liudininkai.— Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 13—18, su iliustr. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų k., p. 258. Древнейшие жители окрестностей Эржвилкаса. Резюме на рус. яз.

1823. Michelbertas M. Lietuvos archeologų darbai.—„Lie­ tuva šiandien“, 1970, kn. 4, p. 50—52, su iliustr. Труды археологов Литвы. 202

1824. Nakaitė L. Žvilgsnis j Merkinės archeologinius pa­ m inklus— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 21—28. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Взгляд на археологические памятники Меркине.

1825. Navarackas A. Kirlių rago radiniai.— Kn.: Krašto­ tyra. V., 1969, p. 117—118, su iliustr. Находки на стрелке Кирляй.

1826. Navarackas A. Merkinės senovinės gyvenvietės. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 175—178, su plan. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Меркинские древние стоянки.

1827. Rimantienė R. Draustinio (Ignalinos) archeologiniai paminklai.— Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 16—21. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Археологические памятники в Игналинском заповеднике.

1828. Šliavas J. Pašvitinio—Linkuvos apylinkių archeo­ loginiai paminklai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 118—126, su iliustr. Археологические

памятники

окрестностей

Пашвнтнниса-Линкувы.

1828а. Tautavičienė В. Lietuva iki valstybės susidarymo.— Kn.: Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus. V., 1970, p. 8—31, su iliustr. Литва до образования государства.

1829. Tautavičius A. Apie senovę prabyla žemė. [Dėl archeol. paminklų respublikoje apsaugos]. — „Kultūros barai“, 1966, Nr 11, p. 5—7, su iliustr. О старине заговорила земля. (Об охране археол. памятников в рес­ публике] .

1830. Tautavičius A. įžanga.— Kn.: Pagirienė L. Lietuvos TSR archeologija (1940—1967). Bibliogr. rodyklė. V., 1970, p. 5 -1 4 . Введение.

1831. Tautavičius A. Rambynas.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 2, p. 35—36. Рамбннас.

1832. Tautavičius A. Vietovardžiai ir archeologiniai pa­ minklai. — „Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinys“. Vietovar­ džiai — praeities liudytojai. V., 1969, Nr 8, p. 6—7. (op) Названия местностей и археологические памятники.

1833. Valatka V. Archeologinių tyrinėjimų dešimtmetis.— „Muziejai ir paminklai“, 1967, p. 75—77, su iliustr. Десятилетие археологических исследований.

1834. Zilėnienė D., Žilėnas A. Antalieptės apylinkių seno­ bė.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 97—103, su iliustr. Былое окрестностей Анталепте. 203

1835. Даугудис В. К вопросу об охранных зонах архео­ логических памятников.— В кн.: Тезисы докладов совеща­ ния по охране' памятников культуры прибалтийских совет­ ских республик. В., 1969, с. 31—32. (оп) 1836. Домбровский Я. Проблемы восточных связей лу­ жицкой культуры. [Также об археологии Литвы].— «Сов. археология», 1970, № 3, с. 76—89, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на фр. яз. 1837. Волкайте-Куликаускене Р. Новейшие археологиче­ ские исследования в Советской Литве.— В кн.: Прибалтий­ ским советским республикам тридцать лет. В., 1970, с. 99— 103. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1838. Волкайте-Куликаускене Р. Успехи археологической науки в Литовской ССР.— «Сов. археология», 1967, № 3, с. 91—105, с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1839. Михельбертас М., Таутавичюс А. Раскопки Инсти­ тута истории АН Литовской ССР.— В сб.: Археологические открытия 1967 года. М., 1968, с. 259—265, с ил. и карт. 1840. Моора X. А. Основные результаты археологических исследований в Советской Эстонии. [Имеется материал по> археологии Литвы].— «Сов. археология», 1967, № 3, с. 82— 90, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1841. Первые определения абсолютного возраста архео­ логических памятников Литвы радиоуглеродным методом.— В кн.: Lietuvos jaunųjų mokslininkų geologų mokslinės konfe­ rencijos medžiaga. V., 1968, p. 22—23. Авт.: К. Шулия, В. Луянас, Ю. Банис, И. Генутене, 3. Кибилда, Л. Шилайните. 1842. Побаль Л. Д. Археалагічныя помнікі Беларусі.— «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», 1970, № 3, с. 14— 20, 61, 63, с ил. Список лит.: 11 назв. Резюме на рус. и англ. яз. 1843. Стубавс А. Я. Археология в Советской Латвии. (1945—1967 гг.) [Имеется материал по археологии Лит­ вы].— «Сов. археология», 1967, № 4, с. 103—122, с ил. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1844. Таутавичюс А. Археологические исследования Ин­ ститута истории АН Литовской ССР в 1948—1967 гг.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АП 204

ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, c. 5—16. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1845. Таутавичюс А. Археологические раскопки Инсти­ тута истории АН Литовской ССР.— В сб.: Археологические открытия 1966 года. М., 1967, с. 271—278, с ил. и карт. 2. Akmens ir žalvario amžius Каменный и бронзовый век 1846. Rimantienė R. Archeologiniai pelkių radiniai. (Metod. nurodymai). V., 1966. 12 p. su iliustr. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja), (op) Археологические находки в болотах.

1847. Брюсов А. Я., Зимина М. П. Каменные сверленные ■боевые топоры на территории Европейской части СССР. [Указанны и находки на территории ЛитССР]. М., «Наука», 1966. 98 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т археологии. «Ар­ хеология СССР». Свод археол. источников. Вып. 3—4). Спи­ сок лит.: с. 48—50 и библиогр. ссылки в подстроч. примем. 1848. Ванкина Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате. [Раздел «Янтарь и изделия из янтаря», с. 105—114. Срав­ нения с археол. находками в Литве имеются и в др. местах книги]. Рига, «Зинатне», 1970. 268 с. с ил. и карт. (Музей истории ЛатвССР). Список лит.: с. 174—176 и библиогр. ■ссылки в подстроч. примем. Резюме на латыш, и нем. яз. Р ец .: Янитс Л. Книга о проблемах неолита Прибалти­ ки.— ENSV Teaduste Akad. Toimetised, 23. kd. Uhiskonnateadused“, 1974, Nr 3, p. 326—335. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. 1849. Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 1. Памятники каменного века. Минск, «Полымя», 1968. 127 с. с ил. и карт. [Бел. о-во охраны памятников истории я культуры. Сектор археологии Ин-та истории АН БССР|. Список лит.: с. 111 —125. 1850. Каменный век на территории СССР. [Сборник ста­ тей]. М., «Наука», 1970. 208 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин т археологии). Библиогр. ссылки в конце статей. 1851. Jablonskytė-Rimantienė R. Ankstyvojo neolito sto­ vykla Ežerynų kaime. (Alytaus raj., Raitininkų apyl.).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 2, p. 101 —109, su iliustr. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Стоянка раннего неолита в д. Эжеринай. [Райтининкская окр., Алитуссклй р-н). Резюме на рус. и англ. яз. 205

1852. Rimantienė R. Atradimai Šventosios' pelkėse.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 11, p. 16—20, su iliustr.; „Zinatne un Tehnika“ (Riga), 1969, Nr 11, p. 26—29, su iliustr. Находки в болоте Швентойи.

1853. Jablonskytė-Rimantienė R. Maglemozinė ankstyvojo mezolito stovykla Maksimonys IV (Varėnos ra j., Merkinės apyl.).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 43—54, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Раннемезолитическая стоянка маглемозского типа Максимонис [Меркинская окр., Варенский р-н]. Резюме на рус. яз.

IV

1854. Jablonskytė-Rimantienė R. Paleolitinės titnago dirb­ tuvės Ežerynų kaime (Alytaus raj., Raitininkų apyl.).—„LTSR MA darbąi. Serija A“, 1966, t. 2, p. 87—109, su iliustr. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Палеолитические места обработки кремня в д. Эжеринай нинкская окр., Алитусский р-н]. Резюме на рус. яз.

[Райти-

1855. Rimantienė R. Pirmieji Panemunių gyventojai.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 7—11. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 131—132. Первоначальное заселение Принеманья. Резюме на рус. яз.

1856. Rimantienė R. Skulptūra iš Šventosios.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 9, p. 36—39, su iliustr. Скульптура из Швентойи.

1857. Rimantienė R. Šventosios, Kretingos raj., 1967— 1969 m. tyrinėtos akmens amžiaus stovyklos.— Kn.: Archeolo­ giniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 5—11, su iliustr. Santr. rusų k., p. 145. Исследования стоянок каменного века в Швентойи, р-на, в 1967— 1969 гг. Резюме на рус. яз.

Кретингского

1858. Pinkevičiūtė В. Šventosios demblys. [Apie akmens amžiaus stovyklos tyrinėjimus Šventojoje, Kretingos raj.] — Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 122—123, su iliustr. Циновка Швентойи. [Об исследованиях стоянки каменного века з Швентойи, Кретингский р-н].

1859. Statkevičius V. Akmeniniai kirviai Šilalės rajone.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 167—171, s'u iliustr. ir žemei. Каменные топорики в Шилальском р-не.

1860. Valatka V. Sarnelės stovykla. [Apie akmens ir žal­ vario amžiaus stovyklą. Plungės raj.] —„Muziejai ir pamink­ lai“, 1968, gruodis, p. 39—42, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Стоянка в Шарняле. ‘[О стоянке каменного и бронзового веков|_ 206

1861. Valatka V. Žalvario amžiaus stovykla. [Akmenskinės k., Plungės ra j .] —„Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 65— 67, su iliustr. Lit. sąrašas: 2 pavad. Стоянка бронзового века. [Д. Акменскине, Плунгеский р-н].

1862. Артеменко И. И. Изделия из янтаря.— В кн.: Арте­ менко И. И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. М., 1967, с. 53—56, с ил. 1863. Гурина H. Н. Исследование древних шахт по до­ быче кремня в Белоруссии.— «Краткие сообщения о докла­ дах и полевых исследованиях Ин-та археологии», 1966, вып. 106, с. 31—37, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1864. Гурина H. Н. К вопросу о некоторых общих эле­ ментах материальной культуры неолитических племен Урала и Прибалтики.— В кн.: V Уральское археологическое сове­ щание. (Тезисы докладов и сообщений). Сыктывкар, 1967, с. 17—20. 1865. Гурина H. Н. К вопросу о позднепалеолитических и мезолитических памятниках Польши и возможности сопо­ ставления с ними памятников Северо-Западной Белорус­ сии.— В кн.: У истоков древних культур. М.—Л., 1966, с. 14—34, с ил. и карт. 1866. Гурина H. Н. Кремнедобывающие шахты в Бело­ руссии.— В кн.: Археологические открытия 1965 г. М., 1966, с. 57—60, с ил. 1867. Исаенко В. Ф. Каменный век Белоруссии в свете нового исследования Полесья.— В кн.: Древности Белорус­ сии. Минск, 1969, с. 28—70. Список лит.: с. 63—70. 1868. Исаенко В. Ф. Неолитические памятники типа Лит­ вин на нижней Припяти. [Имеются выводы исследований Р. Римантене и сравнения с находками в Литве].— В кн.: Белорусские древности. Доклады к конференции по архео­ логии Белоруссии. [Январь—февраль 1968 г.]. Минск, 1967, с. 48—106. 1869. Лозе И. А. Деревянный идол из устья реки Малмута. (Лубанская низменность). [Также об аналогич. археол. находках в Литве].— „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1970, Nr 10, p. 57—61, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. 1870. Лозе И. А. Некоторые мезолитические находки на территории Латвии.— В кн.: У истоков древних культур. (Эпоха мезолита). М.— Л., 1966, с. 108—113, с ил. и карт. 207

1871. Лозе И. А. Новый центр обработки янтаря эпохіг неолита Восточной Прибалтики.— В кн.: Древности Бело­ руссии. Материалы конференции по археологии и смежных территорий. Минск, 1966, с. 98—100. 1872. Лозе И. А. Новый центр/Обработки янтаря в эпоху неолита Восточной Прибалтики.— В кн.: Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам археоло­ гических и этнографических экспедиций 1965 года. Рига, 1966, с. 12—13. 1873. Лозе И. А. Новый центр обработки янтаря эпохи неолита в Восточной Прибалтике. [Также об археол. наход­ ках в Литве].— «Сов. археология», 1969, № 3, с. 124—134„ с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. Резюме на фр. яз. R e с.: Laval Р. de.—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ (Warszawa), 1971, Nr 1, p. 144—145. 1874. Римантене P. Древнейшая пряжа в Литве. [Неолит, стоянка Швянтойи. Кретинг. р-н].— В кн.: Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 142—146, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. estų ir vok. k. 1875. Римантене P. Исследования стоянок каменного века в Литве, проводившиеся в 1948—1967 гг.— В кн.: 20 лег. Материалы к отчетной конференции археологических и этно­ графических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 17—23. R ee.: Gurbą J. —„Acta Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1970,. t. 7, p. 275—276. Bibliogr. nuorodos išnašose. Parašas J. G. 1876. Римантене P. Исследование стоянок каменного ве­ ка в Швянтойи Кретингского района.— В сб.: Археологиче­ ские открытия 1969 года. М., 1970, с. 313—315, с ил. 1877. Римантене Р. Находки литовских археологов [у ре­ ки Швентойи близ Паланги].— «Наѵка и техника» (Рига), 1969, № 11, с. 26—28, с ил. 1878. Яблонските-Римантене Р. Периодизация мезолити­ ческих стоянок Литвы.— В кн.: У истоков древних культур. (Эпоха мезолита). М.—Л., 1966, с. 75—87, с ил. и карт. 1879. Римантене Р. Раскопки палеолитических мест обра­ ботки кремня в Эжяринай (Алитусский р-н) в 1964 г.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института ис­ тории АН ЛитССР. В., 1966, с. 3. 208

1880. Римантене Р. Раскопки поселения бронзового века в Мяргяжярис 13 (Варенский р-н) в 1965 г.— В кн.: Мате­ риалы к отчетной конференции археологических и этногра­ фических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 4—5. 1881. Римантене Р. Раскопки стоянки раннего неолита в Эжяринай (Алитусский р-н) в 1964 г.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 4. 1882. Римантене Р. Стоянки раннего неолита в Юго-Во­ сточной Литве.— В кн.: Древности Белоруссии. Материалы конференции но археологии Белоруссии и смежных терри­ торий. Минск, 1966, с. 54—62, с ил. 1883. Чернявский M. М. Хозяйство и духовная культура неолитического населения Понеманья и Юго-Западного По­ озерья.— В кн.: Древности Белоруссии. .Минск, 1969, с. 213— 229. Список лит.: с. 227—229. 3. Geležies amžius. Bendri tyrinėjimai Железный век. Общие исследования 1884. Kulikauskienė R. Senovės lietuvių kario ir žirgo ap­ ranga. [Bukletas], V., „Vaga“, 1966. 16 p. su iliustr. (Lietu­ vių liaudies menas. Papuošalai). Lvgiagr. tekstas rusų, anglų ir vok. k. Снаряжение воина и коня у древних литовцев. Текст парал. на рус.> англ, и нем. яз.

1885. Lietuvių liaudies menas. Kn. 2. Senovės lietuvių pa­ puošalai. [Albumas], Red. kom-ja: J. Kuzminskis ir kt. V., „Va­ ga“, 1966. XXIII, 164 teksto ir iliustr. p. Sudaryt.: R. Kuli­ kauskienė ir R. Rimantienė. Литовское народное искусство. Украшения древних литовцев.

R e c.: Žilėnas A. Žirgas kėlė balną, balnas kėlė žirgą.— „Kultūros barai“, 1966, Nr 10, p. 72—73. 1886. Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapinynai. [Straipsnių rinkinys. Ats. red. A. Tauta­ vičius] . V., „Mintis41, 1968. 232 p. su iliustr. (LTSR MA. Isto­ rijos in-tas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Археологические памятники Литвы. Резюме на рус. яз.

R e c.: Geda S. Žalvario sagės, akmens verpsteliai. . .— „Kultūros barai“, 1969, Nr 2, p. 67. 1887. Кропоткин В. В. Римские импортные изделия в Во­ сточной Европе. (II в. до н. э.—V в. н. э.) [Описание нахо­ 14— 132

20Р

док в Литве, с. 34, 98, 117—118]. М., «Наука», 1970. 280 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т археологии. «Археология СССР». Свод археол. источников. Вып. Д1—27). Список лит.: с. 135—146. Имен, и геогр. указ.: с. 261—277. 1888. Кропоткин В. В. Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры. [Имеются данные о кла­ дах римских монет и предметах’ римского импорта в Литве]. М., «Наука», 1967. 137 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т археологии). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Н ес.: Wielowiejski J.—„Archeologia. Rocznik Inst. Kultury Materialnej Polskiej Akad. Nauk“ (Wroclaw i in.), 1968 [leid.: 1969], t. 19, p. 194—196. 1889. Накайте Л. Серебро в археологических материалах Литвы (I—XII вв.). Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1967. 30 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 4 назв. 1890. Antanavičius J. Įdomūs senoviniai papuošalai [Kau­ no valstybiniame istorijos muziejuje].—„Muziejai ir pamink­ lai“, 1969, p. 77—79, š*u iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Интересные старинные украшения. [Каун. гос. ист. музей].

1891. Anteinas А. Baltų ginkluotė.—„Mokslas ir technika“, 1966, Nr 5, p. 42—43, su iliustr. Вооружение балтов.

1892. Basanavičius J. Apie senovės Lietuvos pilis.— Kn.: Basanavičius J. Rinktiniai raštai. V., 1970, p. 55—101. О древних литовских замках.

1893. Bernotas V., Daugudis V., Kudaba Č. Joniškio apy­ linkių įdomybės.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 109—118, su iliustr. Достопримечательности окрестностей Ионишкиса.

1894. Bresava M. Jauni materiali par šėlu kolektivo užkalniųu kapulaukiem. — „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1966, Nr 5, p. 41—54, du iliustr. ir žemei. Новые материалы о коллективных погребениях в курганах селов.

1895. Danilaitė E. Ankstyvosios brūkšniuotosios keramikos kilmės klausimu.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 111—125, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų k. К вопросу о происхождении ранней штрихованной керамики. Резюме на рус. яз.

1896. Danilaitė E. Brūkšniuotoji keramika Lietuvoje.— Kn.: Spalio socialistinė revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietu­ voje. V., 1967, p. 229—231. Штрихованная керамика в Литве. 210

1897. Danilaitė E. Egliškių, Kretingos raj., pilkapių tyri­ nėjimai 1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai ty­ rinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 39—43, s’u plan. Santr. rusų k., p. 146. Исследования курганов в Эглишкяй, Кретннгский р-н, в 1969 г. Ре­ зюме на рус. яз.

1898. Daugudis V. Imbarės piliakalnio ir gyvenvietės tyri­ nėjimai 1969 meais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai ty­ rinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 29—36. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 146. Исследования городища 1969 г. Резюме на рус. яз.

и

селища

Имбаре,

Кретннгский

р-н, в

1899. Daugudis V. Kapsuko apylinkių piliakalnių tyrinėji­ mai 1968 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai, tyrinė­ jimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 24—29. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 145—146. Раскопки городищ в окрестностях г. Капсукаса в 1968 г. Резюме: на рус. яз.

1900. Endzinas А. Apie rūdos telkinius, naudotus geležiai gauti Lietuvoje.—„Geografija ir geologija“, 1969, t. 6, p. 91 — 101. Lit. sąrašas: p. 98—99 (56 pavad.). Santr. rusų ir vok. k. К вопросу о расположении руд, использованных для выработки ж е ­ леза в Литве. Резюме на рус. и нем. яз.

1901. Endzinas А. Geležies gamybos klausimu Lietuvoje.— „Geografinis metraštis“, 1968, t. 9, p. 147—166, su iliustr. ir žemei. Lit. sąrašas: 38 pavad. Santr. rusų ir vok. k. К вопросу о выработке железа в Литве. Резюме на рус. и нем. яз.

1902. Endzinas А. Geležies gamybos raidos ir geografijos Lietuvoje klausimu.—„Geodezijos darbai“, 1967, t. 2, p. 176— 205, su žemei. Lit. sąrašas: 71 pavad. Santr. rusų ir anglų k. К вопросу об эволюции производства и географии железа в Литве. Резюме на рус. и англ. яз.

1903. Kemėšytė E., Šimkūnaitė E., Tautavičius А. Norkūnų piliakalniai.—„Mūsų gamta“, 1966, Nr 3, p. 17, su iliustr. Городища в Норкунай.

1904. Kulikauskas P. Dzūkijos piliakalnių paslaptys. [Apie Obelytės ir Kaukų piliakalnių tyrinėjimą Alytaus raj.] — „Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 2, p. 11—13, su iliustr. Тайны Каукай].

городищ

Дзукии.

[Об исследованиях городищ Обелите и

1905. Kulikauskas P. Geležis Lietuvoje. [Iš metalo gamy­ bos ir panaudojimo istorijos],—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 6, p. 34. Железо в Литве.

1906. Kulikauskas P. Kai sklido raudos ir liepsnojo laužai. ’[Apie Lietuvos degintinius kapus],—„Moksleivis“, 1969, Nr 5, p. 22—23, su iliustr. Когда раздавались рыданья и горели костры. [О погребениях с трупосожжениями в Литве].

1907. Kulikauskas P. Kaip archeologai atpažįsta audinio spalvą? — „Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 3, p. 46. Как археологи узнают о цвете материала?

1908. Kulikauskas P. Kaukų ir Obelytės piliakalnių tyrinė­ jimai 1967—1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografi­ niai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 12—22. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 145. Исследования городищ Каукай и Обелите, Алитусский р-н, в 1968— 1969 гг. Резюме на рус. яз.

1909. Kulikauskas P. Kurmaičių kapinynas.— Kn.: Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapiny­ nai. V., 1968, p. 12—56, su iliustr. ir schem. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų k., p. 211—214. Могильник в Курмайчяй. Резюме на рус. яз.

1910. Kulikauskas P. Paveisininkų, Lazdijų raj., piliakalnis ir jo tyrinėjimai.—„Istorija“, 1970, t. 11, p. 227—246, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Исследование Павейсининкского городища. Резюме на рус. яз.

1911. Kulikauskienė R. Galanda kirvius, kalavijus aštrius. [Apie senovės liet. ginkluotę],—„Mokslas ir gyvenimas“. 1970, Nr 12, p. 34—37, su iliustr.; „Moksleivis“, 1968, Nr 12, p. 16— 17, su iliustr. Точат топора, острые мечи. [О вооружении древних литовцев].

1912. Kulikauskienė R. Vai tu, žirge, žirge. [Apie senovės lietuvių laidojimo papročius],—„Moksleivis“, 1969, Nr 11. p. 8—9, su iliustr. Об обычаях похорон древних литовцев.

1913. Kuncienė О. Pamūšio pilkapių, Varėnos raj., tyrinė­ jimai 1968 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyri­ nėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970. p. 61—64. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 147—148. Исследования курганов в Памусис, Варенский р-н, в 1968 г. Резюме на рус. яз.

1914. Michelbertas M. Ankštakių kapinynas.— Kn.: Lietu­ vos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. ka­ pinynai. V., 1968, p. 112—115, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Могильник в Анкштакяй. “212

1915. Michelbertas M. Papilės archeologiniai paminklai. {Akmenės ra j.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 4, p. 35— 36, su iliustr. Археологические памятники в Папиле.

1916. Michelbertas M. Pilkapių tyrinėjimai Žemaitijoje 1968—1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyri­ nėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 гп. V., 1970, p. 46—52. Santr. rusų k., p. 147. Исследования курганов в Жемайтии в 1968— 1969 гг. Резюме на рус. яз.

1917. Michelbertas M. Rūdaičių I kapinynas.— Kn.: Lietu­ vos archeologijos paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapi­ nynai. V., 1968, p. 73—112, su iliustr. ir schem. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Santr. rusų k., p. 215—218. Могильник в Рудайчяй 1. Резюме на рус. яз.

1918. Nakaitė L. Auksakalystės Lietuvoje iki XIII a. klau­ simu. (1. Technika, ornamentika).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 67—84, sti iliustr. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k. К вопросу о золотых дел в Литве до XIII в. [Техника, орнамен­ тика!. Резюме на рус. яз.

1919. Nakaitė L. Auksakalystės Lietuvoje iki XIII a. klau­ simu. (2. Sidabro dirbinių geografija).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 2, p. 47—56, su žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. К вопросу о золотых дел в Литве до XIII в. [География серебрянных изделий]. Резюме на рус. и англ. яз.

R e c.: Lavai P. de.—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ (Warszawa), 1969, Nr 2, p. 313—314. 1920. Nakaitė L. Sidabras kaip vertės matas I m. e. tūks­ tantmečio Lietuvoje.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 1, p. 33—47. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Серебро как мерило стоимости в Литве 1 тысячелетия н. э. Резюме на рус. яз.

R e c.: Lavai. P. de.—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ (Warszawa), 1967, Nr 2, p. 442. 1921. Radzvilovaitė E. Kašučių kapinyno, Kretingos raj., tyrinėjimai 1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 68—71. Santr. rusų k., p. 148. Исследования могильника Кашучяй, Кретингский р-н, в 1969 г. Ре­ зюме на рус. яз. 213

1922. Radzvilovaitė E. Lietuvių genčių skydai II—VIII am­ žiais.—,,LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 127—142, .su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Щиты литовских племен II—VIII вв. Резюме на рус. яз.

1923. Stanevičius S. Teodorui Narbutui. [Laiškas apie Lie­ tuvos pilis].— Kn.: Stanevičius S. Raštai. V., 1967, p. 423— 435. Lygiagr. tekstas lenkų k. Теодору Нарбуту. Парал. текст на пол. яз.

1924. Statkevičius V. Šilalės rajono senkapiai.— Kn.: Kraš­ totyra. V., 1966, p. 169—182, su iliustr. ir žemei. Могильники Шилальского р-на.

1925. Šliavas J. Kai kurie Joniškio rajono archeologiniai pa­ minklai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 92—97, su schem. О некоторых археологических памятниках Ионишкского р-на.

1926. Tautavičius А. Kuplė ir Veringa. [Piliakalniai Šilalės ra j.] — „Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 9, p. 36. Купле и Вяринга. [Городища Шилальского р-на].

1927. Tautavičius А. Mūsų protėvių archyvai. [Apie Lietu­ vos piliakalnius].—„Mūsų gamta“, 1967, Nr 6, p. 5—6, su iliustr. Santr. rusų k. Архивы наших предков. Резюме на рус. яз.

1928. Tautavičius А. Kiklikų pilkapių kasinėjimai 1969 me­ lais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietu­ voje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 53—60, su iliusitr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 147. Раскопки курганов в Рикликай в 1969 г. Резюме на рус. яз.

1929. Tautavičius А. 1968 ir 1969 metų žvalgomosios ar­ cheologinės ekspedicijos.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 102—104. Santr. rusų k., p. 104. Разведочные археол. экспедиции 1968 и 1969 г. Резюме на рус. яз.

1930. Urbanavičius V. Graužiu, Kėdainių raj., senkapio ty­ rinėjimai 1969 metais. — Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 82—86, su iliustr. Santr. rusų k., p. 149. Исследования могильника в Граужяй, Кедайнский р-н, в 1969 г. Ре­ зюме на рус. яз.

1931. Urbanavičius V. Ruseinių senkapio, Kėdainių raj., tyrinėjimai 1968—1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etno­ grafiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 86— 89, su iliustr. Santr. rusų k., p. 149. Исследования могильника в Русейняй, Кедайнский р-н, в 1968— 1969 гг. Резюме на рус. яз. 214

1932. Valatka V. Kam senovės Žemaitijos gyventojai nau­ dojo ąžuolą.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 6, p. 42—43,. su iliustr. Для чего древние жители Жемайтии употребляли дуб.

1933. Амброз А. К. Деталь восточнобалтийского питье­ вого рога из сел. Лезгур Северо-Осетинской АССР. [При­ водятся аналогии из погребений в Линкайчяй, Мауджёрай и Гибайчяй].— В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 13—16, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1934. Валатка В. Раскопки могильника в Мауджёрай [Кяльмский р-н] в 1964 г.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспеди­ ций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 10—11. 1935. Данилайте-Григалавичене Е. Проблемы культуры штрихованной керамики на территории Восточной Прибал­ тики.— В кн.: Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Бер­ лине (авг. 1970 г.). М., 1970, с. 17—20. 1936. Данилайте Е. Распространение памятников культу­ ры штрихованной керамики на территории Литвы. [С пе­ речнем памятников и литературы о них].— В кн.: Древние славяне и их соседи. М., 1970, с. 44—48, с ил. 1937. Даугудис В. Археологические раскопки в Норкунай (Пренайский р-н) в 1964— 1965 гг.— В териалы к отчетной конференции археологических графических экспедиций 1964—1965 гг. Института АН ЛитССР. В., 1966, с. 5—7.

городищ кн.: Ма­ и этно­ истории

1938. Даугудис В. Археологические раскопки поселения у местечка Лаворишкес (Вильн. р-н) в 1965 г.— В кн.: Ма­ териалы к отчетной конференции археологических и этногра­ фических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 7—8. 1939. Даугудис В. Некоторые данные о происхождении и хронологии шероховатой керамики в Литве. — „LTSR МА darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 55—65, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. 1940. Даугудис В. Некоторые данные о хронологии и происхождении керамики с шероховатой поверхностью в Лит­ ве.— В кн.: Древности Белоруссии. Материалы конференции по археологии Белоруссии и смежных территорий. Минск, 1966, с. 163—165. 215

1941. Даугудис В. О классификации восточно-литовских городищ.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 24—36. 1942. Даугудис В. Раскопки городища и селища Имбаре.— В кн.: Археологические открытия 1969 года. М., 1970, с. 320—322. 1943. Даугудис В. Раскопки городищ близ г. Капсукас.— В кн.: Археологические открытия 1968 года. М., 1969, с. 358—359. 1944. Зверуго Я. Г. Оружие древнего Волковыска. [Име­ ется описание находок времен истории города в составе Ве­ ликого княжества Литовского].— В кн.: Белорусские древ­ ности. Доклады к конференции по археологии Белоруссии. [Январь—февраль 1968 г.]. Минск, 1967, с. 307—341, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. при.меч. 1945. Краснов Ю. А. Из истории железных серпов в лес­ ной полосе Европейской части СССР.— «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та археологии (АН СССР)», 1966, вып. 107, с. 17—27, с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1946. Краснов Ю. А. Локальные особенности животно­ водства в лесной полосе Восточной Европы в эпоху раннего железа. [Имеются археол. данные из Литвы].— «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та ар­ хеологии (АН СССР)», 1967, вып. 112, с. 31—37, с карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1947. Куликаускас П. Археологические исследования го­ родищ в Литве в 1967—1968 гг.—Кп.: Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 95—101, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. estų ir vok. k. 1948. Куликаускас П. Исследование городищ Занеманья и юго-западной части Литвы.— В кн.: Древности Белорус­ сии. Материалы конференции по археологии Белоруссии и смежных территорий. Минск, 1966, с. 160—162. 1949. Куликаускас П. Исследования городищ Зане­ манья — юго-западной части Литвы.— В кн.: От эпохи брон­ зы до раннего феодализма. Исследования . по археологии Прибалтики и смежных территорий. Таллин, 1966, с. 72—86, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на эст. и нем. яз. 216

1950. Куликаускас П. Исследования городищ Занеманья « ятвяжский вопрос.— В кн.: Материалы к отчетной конфе­ ренции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 17—19. 1951. Куликаускене Р. Исследования в д. Гиркаляй (Клайпедский р-н).— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспеди­ ций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 69—71. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1952. Куликаускене Р. Раскопки курганов в окрестностях Чиобишкис в 1963—1964 гг.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 11— 13. 1953. Кунцене О. Исследования восточно-литовских кур­ ганов в 1948—1967 гг.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспеди­ ций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 47—50. 1954. Кунцене О. Исследование курганов Памусис.— В кн.: Археологические открытия 1968 года. М., 1969, с. 359— 360. 1955. Львова 3. А. Прибалтийские племена (V в. до н. э.— XI в. н. э.).— В кн.: Культура и искусство населения Евро­ пейской части СССР (VII в. до н. э.—XII в. н. э.). Путево­ дитель по залам Гос. ордена Ленина Эрмитажа. Л., 1969, с. 106—111, с ил. 1956. Меркевичюс А. Городища Занеманья по данным археологических разведок последних лет.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 14—17. 1957. Митрофанов А. Г. Территория распространения и проблема происхождения культуры штрихованной керами­ ки.— В кн.: Тезисы докладов к конференции по археологии Белоруссии. Минск, 1969, с. 69—76, с карт. Список лит.: 16 назв. 1958. Михельбертас М. Курганы в Кибартишке.— В кн.: Археологические открытия 1969 года. М„ 1970, с. 317—318. 1959. Михельбертас М. Фибула с эмалью из Рудишкяй .(Северная Литва), [йонишк. р-н].— Кп.: Studia archaeologica 217

in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 122—125, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. estų ir vok. к. 1960. Радзвиловайте Е. Исследование могильника Кашучяй.— В сб.: Археологические открытия 1969 года. М., 1970, с. 318—319. 1961. Список памятников археологии общесоюзного зна­ чения. Проект. [ЛитССР, с. 56—57].— В сб.: Материалы по охране памятников археологии. Сообщ. Вып. 3. М., 1967, с. 56—57. 1962. Таутавичюс А. Археологические раскопки в Вел ию­ не и ее окрестностях в 1965 г.— В кн.: Материалы к отчет­ ной конференции археологических и этнографических экспе­ диций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 19—21. 1963. Таутавичюс А. К вопросу о хронологии восточно­ литовских боевых топоров. [V—XII вв.] — В кн.: От эпохи бронзы до раннего феодализма. Исследования по археоло­ гии Прибалтики и смежных территорий. Таллин, 1966, с. 187—191, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Ре­ зюме на эст. и нем. яз. 1964. Таутавичюс А. Территория жемайтов по археоло­ гическим данным V—XII вв.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 56—63. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 1965. Урбанавичюс В. Граужайский могильник.— В сб.: Археологические открытия 1969 года. М., 1970, с.’319—320. 1966. Шмидт Е. К вопросу об этнической принадлежно­ сти женского инвентаря из смоленских длинных курганоз. [VII—X вв. н. э. Имеются сравнения с археол. находками в Литве].— В сб.: Материалы по изучению Смоленской обла­ сти. Вып. 7. Смоленск, 1970, с. 219—235, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. V—I а. pr. m. е. V—I вв. до н. э. 1967. Valatka V. Retas radinys. [Djakovo tipo svoreliai].— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 171—173. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Редкая находка. [Грузилы дьяковского типа]. 218

1968. Valatka V. Titnaginis kirvukas iš Paplienijos.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 173—175, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Кремневый топорик из Паплении [Тельшяйский р-н).

1969. Данилайте Е. Исследование курганов Эглишкяй [Кретингский р-н].— В кн.: Археологические открытия 1969 года. М., 1970, с. 316. 1970. Третьяков П. Н. О некоторых бронзовых изделиях раннего железного века из Верхнего Поднепровья. [Также о связях с культурой воет, балтов].— В KH.rStudia archaeologiса in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 207—212, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. estų ir vok. k. I—IV a. I—IV bb . 1971. Antanavičius J. Medžionių (Prienų raj.) kapai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 130—140, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Могилы в Меджёнис (Пренайский р-н).

1972. Butėnienė E. Lazdininkų kapinynas. [Kretingos raj.].— Kn.: Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajū­ rio I—VII a. kapinynai. V., 1968, p. 143—161, su iliustr. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 223—224. Могильник в Лаздининкай. [Кретингский р-н]. Резюме на рус. яз.

1973. Danilaitė E. Brūkšniuotosios keramikos išnykimo Lie­ tuvoje klausimu.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 1, p. 35—50, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. К вопросу об исчезновении штрихованной керамики в Литве. Резюме на рус. яз.

1974. Danilaitė E. Lietuvos brūkšniuotosios keramikos or­ namentas.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 1, p. 41— 57, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir ang­ lų kОрнамент англ. яз.

штрихованной

керамики

в Литве.

Резюме

на

рус. и

1975. Michelbertas M. Emaliuotos juostos Lietuvoje. — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 2, p. 37—46, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Ленты c эмалью в Литве. Резюме на рус. н англ. яз.

Michelbertas M. Kauno m. III—V amžių Romos monetų lobis. Zr. 1069. 219

1976. Michelbertas M. Rūdaičių II kapinynas.— Kn.: Lietu­ vos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapi­ nynai. V., 1968, p. 56—73, su ilius'tr. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k., p. 214—215. Могильник в Рудайчяй II. Резюме на рус. яз.

1977. Michelbertas M. Senkų kapinynas.— Kn.: Lietuvos ar­ cheologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapinynai. V., 1968, p. 115—123, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 219—220. Могильник в Сенкай. [Кретингский р-н]. Резюме на рус. яз.

1978. Michelbertas M. III—V m. e. amžių Veliuonos kapi­ nynas.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 2, p. 47—60, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Могильник III—V Бв.

h.

э. в

m.

Велюона. Резюме на рус. яз.

1979. Navarackas A. Senkapių turtai. [Medžionių ir Prienlaukio senkapiai. Prienų raj.) —„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 1, p. 16—21, su ilius'tr. Богатство древних могильников. [Могильники в Меджёнис и в Пренлаукис].

1980. Navickaitė-Kuncienė О. Pryšmančių kapinynas.-— Kn.: Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapinynai. V., 1968, p. 137—142, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 222—223. Могильник в Пришманчяй.

[Кретингский р-н]. Резюме на рус. яз.

1981. Tautavičius A. Palangos kapinynas.— Kn.: Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapinynai. V., 1968, p. 123—137, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 221—222. Могильник в Паланге. Резюме на рус. яз.

1982. Valatka V. Dargeliškės lobis.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 165—169, su iliustr. ir plan. Клад в Даргялишке.

1983. Valatka V. Vienragių pilkapiai (1963 m. archeologi­ niai tyrinėjimai).—„Muziejai ir paminklai“, 1966, p. 12—17, #su iliustr. ir lent. Курганы в Венрагяй [Плунгеский р-н].

1984. Михельбертас М. Исследования курганов в Жемаитии.— В сб.: Археологические открытия 1968 года. М., 1969, с. 356—357. 1985. Михельбертас М. Некоторые черты погребального обряда курганов Жемайтии и северной части центральной Литвы.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института 220

истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 37—46. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 1986. Михельбертас М. Раскопки могильника III—IV вв. н. э. в Серяджюс [Юрбаркский р-н] в 1964 г.— В кн.: Ма­ териалы к отчетной конференции археологических и этно­ графических экспедиций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 8—9. 1987. Радзвиловайте Е. Раскопки в д. Рудайчяй (Кретингский р-н).— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конферен­ ции археологических и этнографических экспедиций Инсти­ тута истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 64—65 Библиогр. ссылки в подстроч. примем. V—VIII а. V—VIII вв. 1988. Andrašiūnaitė D. Rumbonių piliakalnio, Alytaus raj., gyvenvietės kasinėjimai 1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968—1969 m. V., 1970, p. 22—24. Santr. rusų k., p. 145. Исследования селища около городища Румбонис, Алитусский р-н, в 1969 г. Резюме на рус. яз.

1989. Antanavičius J. Medžionių, Prienų raj., pavieniai ka­ pai.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvo­ je 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 44—45. Santr. rusų k., p. 147. Погребения c трупопо.тожением в Меджёнис, Пренайский р-н. Ре­ зюме на рус. яз.

1990. Antanavičius J. Ramoniškių kapinyno, Sakių raj., ty­ rinėjimai 1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 43—44. Santr. rusų k., p. 146. Исследования могильника в Рамонишкяй. Шакяйский р-н, в 1969 г. Резюме на рус. яз.

1991. Antonievvicz J. Studies of the Balto-Slavonic contacts in the 6th—8th centuries in northern Poland. — Kn.: Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 45— 49. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. e^tų ir rusų k. О балто-славянских соприкосновениях в северной Польше в VI— VIII вв. Резюме на рус. яз.

1992. Juodelis S. Norkūnų pilkapyno kasinėjimai 1969 me­ tais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietu­ voje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 60—61.. Santr. rusų k., p. 147. Раскопки курганов в Норкунай [Рокишкский р-н] в 1968 г. Резюме на рус. яз.

1993. Nakaitė L. Šilutės raj. Vilkų Kampo kaimo „Kapų kalno“ tyrinėjimai.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 3. 221

p. 43—56, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Исследования могильника «Капу-Калнас» в д. Вилку-Кампас, Шилутского р-на. Резюме на рус. и англ. яз.

1994. Nakaitė L. Vilkų Kampo, Šilutės raj., kapinyno tyri­ nėjimai 1968 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai ty­ rinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 71—73. Santr. rusų k., p. 148. Исследования могильника 1968 г. Резюме на рус. яз.

в д. Вилку-Кампас, Шилутский р-н, к

1995. Navickaitė-Kuncienė О. - Reketės kapinynas. — Kn.r Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapinynai. V., 1968, p. 161—183. su iliustr. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų k., p. 225—226. Могильник в Рекяте. [Кретингский р-н]. Резюме на рус. яз.

1996. Rimantienė R. Tūbausių kapinynas.— Kn.: Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I—VII a. kapiny­ nai. V., 1968, p. 183—209, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k., p. 227—229. Могильник в Тубаусяй [Кретингский р-н). Резюме на рус. яз.

1997. Stankus J. Geležies dirbinių gamybos Lietuvoje V— VIII amžiais technologija.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 3, p. 57—75, su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų ir anglų k. Технология производства железных изделий в Литве в V—VIII вв. Резюме на .рус. яз.

1998. Valatka V. Buožėnų pilalė. — Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 126—130, su iliustr. Городище Буоженай.

1999. Куликаускас П. Исследование городища в местно­ сти Обелите—Каукай. [Алитусский р-н].— В кн.: Археоло­ гические открытия 1967 года. М., 1968, с. 266—267, с ил. 2000. Накайте Л. Раскопки в д. Юргайчяй (Шилутский р-н).— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 65—68. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2001. Таутавичюс А. Манжетообразные браслеты в Лит­ ве.— В кн.: Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 197—201, su iliustr. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. estų ir vok. k. 2002. Таутавичюс А. Раскопки курганов V—VI вв. в д. Рикликай.— В кн.: Археологические открытия 1969 года. М., 1970, с. 322—323. 222

IX—XIII а. IX—XIII вв. 2003. Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai IX—XII amžiais. V., „Mintis“, 1970. 324 p. su iliustr. ir žemei. Lit. sąrašas: p. 274—296. Bibliogr. nuorodos išnašose. Литовцы в IX—XII вв.

R e c.: Kulikauskienė R. Dar kartą apie lietuvių kilmę. [Atsiliepimas j A. Tautavičiaus str. „Knyga apie senovės lie­ tuvius“].—„Kultūros barai“, 1971, Nr 1, p. 63—79. Radzvilovaitė E. Lietuviai IX—XII amžiais.—„Gimtasis kraštas“, 1970, rūgs. 10. Tautavičius A. Knyga apie senovės lietuvius.—„Kul­ tūros barai“, 1970, Nr 10, p. 68—69. 2004. Волкайте-Куликаускене P. Литовцы в IX—XII ве­ ках. Автореф. дис. на соиск. учен, степени д-ра ист. наук. В., 1968. 56 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 21 назв. 2005. Antanavičius J. X—XIII a. žirgų kamanos iš Pakal­ niškių.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 103—109, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Конские узды X—XIII вв. из Пакальнншкяй [Шакяйский р-н].

2006. Butėnienė E. Katkuškių, Eišiškių raj., pilkapių tyri­ nėjimai 1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai ty­ rinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 64—66. Santr. rusų k., p. 148. Исследования курганов в Каткушкес, Эйшишкский р-н, в 1969 г. Ре­ зюме на рус. яз.

2007. Kuncienė О. Gaidės apylinkės archeologiniai pamink­ lai.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 20—24. Bibliogr. nuorodos išnašose. Археологические памятники в окрестностях Гайде [Игналинский р-н].

2008. Kuncienė О. Kaip prekiavo mūsų bočiai.—„Koopera­ tininkas, 1969, Nr 4, p. 31—32. Как торговали наши прадеды.

2009. Kuncienė О. Pabarių (Eišiškių raj.) pilkapių 1966 m. tyrinėjimai.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 1, p. 57— 68, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir ang­ lų k. Исследования курганов Пабаре (Эйшишкский р-н) в 1966 г. Резюме на рус. и англ. яз.

2010. Kuncienė О. Prieš 1000 metų. Iš prekybos Lietuvoje istorijos.—„Kooperatininkas“, 1969, Nr 3, p. 28—29, su iliustr. 1000 лет тому назад. Из истории торговли в Литве.

2011. Navickaitė-Kuncienė О. Vakarų Europos importas Lietuvoje IX—XII amžiais. — „LTSR MA darbai. Serija A“, 223

1966, t. 3, p. 85—103, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Западноевропейский рус. яз.

импорт

в

Литве

в

IX—XII вв. Резюме на

R e c.: Lavai P. de.—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ [Warszawa], 1968, Nr 1, p. 186. 2012. Lisanka A. Upynos senkapio archeologiniai tyrinėji­ mai 1966 m.— Kn.: XX studentų moksl. konferencijos praneši­ mų tezės. Filologija ir istorija. V., 1967, p. 43. Археологические исследования Упинского могильника.

2013. Stankus J. Geležinių įrankių gamybos technologija Lietuvoje IX—XIII amžiais.—„LTSR MA darbai. Serija A \ 1970, t. 1, p. 113—133, su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodosišnašose. Santr. rusų ir anglų k. Технология производства железных орудий в Литве в IX—XIII вв. Резюме на рус. и англ. яз.

2014. Stankus J. Kalavijų ir ietigalių gamybos technologi­ ja Lietuvoje IX—XIII amžiais.—„LTSR MA darbai. Serija A“. 1970, t. 2, p. 113—130, su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Технология производства мечей и в IX—XIII вв. Резюме на рус. и англ. яз.

наконечников

копья в Литве

2015. Tautavičienė В. Bikavėnų kapinyno, Šilutės raj., ka­ sinėjimai 1968 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 77—82. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 149. Исследования могильника в Бикавенай, ІІІилутский р-н, в 1968 г. Резюме на рус. яз.

2016. Tautavičienė В. Judinio pilkapyno, Anykščių raj., kasinėjimai 1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 66—69. Santr. rusų k., p. 148. Раскопки кургана Юдиниса, Аннкщянскнй р-н, в 1969 г. Резюме на рус. яз.

2017. Tautavičius А. Vakarinės Žemaitijos dalies IX— XII а. moterų kepuraitės. — „Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 112—114, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Женские шапочки западной части Жемайтин в IX—XII вв. Резюме на рус. яз.

2018. Tautavičius А. Zvilių kapinyno, Šilalės raj„ kasi­ nėjimai 1968 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai ty­ rinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 74—76. Santr. rusų k., p. 148. Исследования могильника в Жвиляй, Шилальский р-н, в 1968 г. Ре­ зюме на рус. яз. 224

2019. Urbanavičius V. Graužiu lobis. (Kėdainių raj.] — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 3, p. 77—83, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Граужяйский клад

[Кедайнский р-н]. Резюме на рус. и англ. яз.

2020. Valatka V. Gargždo lauko kapinynas. [Juodsodės k. Telšių raj.] •— „Muziejai ir paminklai“, 1969, p. 68—76, su iliustr. Lit. sąrašas: 19 pavad. Santr. rusų ir anglų k., p. 155, 157. Могильник Гаргждасского поля. Резюме на рус. и англ. яз.

[Д. Юодсоде,

Телъшяйский

р-н].

2021. Valatka V. Gintališkės kapinyno, Plungės raj., tyri­ nėjimai 1968—1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografi­ niai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 89—99. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 149—150. Исследования могильника 1969 гг. Резюме на рус. яз.

Гинталишке,

Плунгесский

р-н, в 1968—

2022. Volkaitė-Kulikauskienė R. Vieno kaklo papuošalo klausimu.—„Muziejai ir paminklai“, 1970, p. 109—111, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. К вопросу об одном украшении на шее.

2023. Волкайте-Куликаускене Р. Генезис феодальных от­ ношений в Литве. (По археол. данным). [VII Междунар. конгресс доисториков и протоисториков. Прага, 1966 г.] — В кн.: Доклады и сообщения археологов СССР. М., 1966, с. 215—221. 2024. Куликаускене Р. Исследования грунтовых могиль­ ников IX—XII вв., расположенных у побережья Балтийско­ го моря.— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 51—55. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2025. Волкайте-Куликаускене Р. О весах и весовой си­ стеме в Литве в эпоху раннего феодализма.— В кн.: От эпо­ хи бронзы до раннего феодализма. Исследования по архео­ логии Прибалтики и смежных территорий. Таллин, 1966, с. 216—224. Резюме на эст. и нем. яз. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2026. Волкайте-Куликаускене Р. Торговые связи древних литовцев с древней Русью в IX—XIII вв. (По археол. дан­ ным).— В кн.: Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Бей­ лине (авг. 1970 г.). М., 1970, с. 13—15. 2027. Гуревич Ф. Д. Прибалтийский импорт в Понеманье в X—XIII вв.— В кн.: От эпохи бронзы до раннего феода15— 132

225

лизма. Исследования по археологии Прибалтики и смежных территорий. Таллин, 1966, с. 52—59. Библиогр. ссылки в под­ строй. примем. Резюме на эст. и нем. яз. 2028. Кунцене О. Исследования курганов Бевандянишкес (Тракайский р-н) в 1964 г.— В кн.: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспеди­ ций 1964—1965 гг. Института истории АН ЛитССР. В., 1966, с. 13—14. 2029. Кунцене О. Исследования курганов Каткишкес.— В сб.: Археологические открытия 1969 года. М., 1970, с. 315. 2030. Кунцене О. Раскопки в д. Микитай (Шакяйский р-н).— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 71—72. _ 2031. Меркевичюс А. Раскопки могильника в д. Няндриняй (Капсукский р-н).— В кн.: 20 лет. Материалы к отчет­ ной конференции археологических и этнографических экспе­ диций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 72—75. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2032. Новосельцев А. П., Пашуто В. Т. Внешняя торгов­ ля древней Руси (до середины XIII в.). [Также с народами Прибалтики].— «История СССР», 1967, № 3, с. 81 —108. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2033. Седов В. В. Исследования [могильников] в Грод­ ненском Понеманье.— В кн.: Археологические открытия 1968 года. М., 1969, с. 346—348. 2034. Таутавичюс А. Раскопки в д. Бикавенай (Шилутский р-н).— В кн.: 20 лет. Материалы к отчетной конферен­ ции археологических и этнографических экспедиций Инсти­ тута истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 68—69. XIV—XVI а. XIV—XVI вв. 2035. Daugudis V. Stakliškių lobis. V., „Mintis“, 1968. 44 p. su iliustr. (LTSR MA. Istorijos in-tas. Actą historica Lituanica. 2.) Bibliogr. nuorodos išnašose. Стаклишкский клад.

R e c.: Tautavičius A. Ką pasakoja lobis.—„Gimtasis kraš­ tas“, 1968, bal. 4. 2036. Senieji kokliai Lietuvoje. [J. Matuliauskienės straips­ n is]. V., LTSR dailės muziejus, 1970. 2 p.; 1 iliustr. lap., sulankst. j 6 p. Lygiagr. tekstas rusų k. Старинные изразцы в Литве. Текст парал. на рус. яз. 226

2037. Tautavičius A. Vilniaus pilies kokliai (XVI—XVII а.). V., „Mintis“, 1969. 48 p. su iliustr. (LTSR MA. Istorijos in-tas. Actą historica Lituanica. 4.) Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k. Изразцы Вильнюсского замка (XVI—XVII вв.). Резюме на рус. яз.

2038. Urbanavičius V. Rumšiškėnai XIV—XVI amžiais. V., 1970. 84 p. su iliustr. (LTSR MA. Istorijos in-tas. Actą histo­ rica Lituanica 6.) Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Население Румшишкес в XIV—XVI вв. Резюме на рус. яз.

R e c.: Michelbertas M. Kaip atrodė senovės rumšiškėnai?— „Tiesa“, 1971, geg. 25. 2039. Урбанавичюс В. Материальная и духовная культу­ ра сельского населения Литвы в XIV—XVII вв. (По данным исследований могильников). Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1967. 30 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 5 назв. 2040. Batūra R. Užpalių pilis.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 61—67, su iliustr. Lit. sąrašas: 18 pavad. Замок в Ужпаляй.

2041. Endzinas A. Geležies gavyba Lavoriškių apylinkėje. [Vilniaus raj.] Iš technikos istorijos.—„Mokslas ir technika“, 1967. Nr 2, p. 38—39, su iliustr. Добыча железа в окрестностях Лаворишкес.

2042. Gabriūnaitė К. Iš amžių glūdumos. [Šilelio kapiny­ no kasinėjimai. Raudondvario apyl.j — Kn.: Raudondvaris. K., 1969, p. 9—19, su plan. Bibliogr. nuorodos išnašose. Из глубины веков. [Раскопки могильника Шилялис].

2043. Gabriūnaitė К. Pasakoja Kauno archeologai.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 187—188. Рассказывают археологи Каунаса.

2044. Jurginis J. Kada Lietuvoje imta gaminti plytas ir degti kalkes.—„Statyba ir architektūra“, 1969, Nr 6, p. 25—26. Когда -в Литве начали изготовлять кирпичи и жечь известь.

2045. Kulikauskienė R. Krūminių kapinyno, Varėnos raj., tyrinėjimai 1969 metais.— Kn.: Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 99— 162, su iliustr. Santr. rusų k., p. 150. Исследования могильника Круминяй, Варенский р-н. в 1969 г.

2046. Kulikauskienė R. Žemės archyvo paslaptys. [Apie Rudaminos piliakalnio archeol. tyrinėjimus], — „Moksleivis“, 1966, Nr 1, p. 30—31, su iliustr. Тайны архива земли. [Об исслед. Рудаминского городища]. 227

2047. Linderis I. Trakų šachmatai. [Archeol. radinys],— „Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 3, p. 37—40, su iliustr. Тракайские шахматы. [Археол. находка].

2048. Mulevičienė I. Puodų ženklai Lietuvos teritorijoje XII—XVI amžiais.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 1, p. 135—144, su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Гончарные знаки на территории Литвы в XII—XVI вв. Резюме на рус. и англ. яз.

2049. Tautavičius А. Klaipėdos pilies teritorijos šiaurinės ■dalies bandomieji kasinėjimai 1968 metais.— Kn.: Archeologi­ niai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 36—39. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 146. Раскопки на территории Клайпедского замка в 1968 г. Резюме на рус. яз.

2050. Tautavičius А. Trakų pusiasalio pilies teritorijos 1962—1964 m. archeologinių kasinėjimų duomenys.—„Muzie­ ja i ir paminklai“, 1968, p. 48—59, su iliustr. Результаты археологических раскопок 1962— 1964 гг. на территории Тракайского замка.

Urbanavičius V. XIV—XVII amžių monetos Lietuvos ka­ pinynuose. 2r. 1074. 2051. Urbanavičius V. XIV—XVII amžių pasaginės segės Lietuvoje.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 2, p. 111 — 120, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Подковообразные фибулы XIV—XVII вв. в Литве. Резюме на рус. и англ. яз.

2052. Urbanavičius V. Laidosena Lietuvoje XIV—XVII am­ žiais.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 105—119, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Погребальный обряд в Литве в XIV—XVII вв. Резюме на рус. яз.

2053. Urbanavičius V. Šlapgirio kaimo (Kelmės raj.) sen­ kapis.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 1, p. 51—67, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir ang­ lų k. Могильник в д. и англ. яз.

Шлапгирис

(Кяльмский

р-н).

Резюме

на рус.

2054. Волкайте-Куликаускене Р. Грунтовый могильник в Круминяй.— В сб.: Археологические открытия 1969 года. М., 1970, с. 323—324, с ил. 2055. Линдер И. Царь из Лукомля. [Об археол. находках древних шахматных фигур в Тракай].— «Шахматы в СССР», 1968, № 10, с. 10—11, с ил. 228

2056. Таутавичюс А. Археологическое исследование сред­ невековых городов и замков в Литве.— В кн.: Древности Белоруссии. Материалы конференции по археологии Бело­ руссии и смежных территорий. Минск, 1966, с. 310—312. 2057. Урбанавичюс В. Ф. К вопросу о погребениях с трупосожжением в XIV в. в Литве.— „LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 183—190. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. 2058. Урбанавичюс В. Русейняйский могильник.— В кн.: Археологические открытия 1968 года. М., 1969, с. 361—362. 4. Baltų etnogenezė ir baltų giminės. Etninė istorija Этногенез балтов и их племена. Этническая история 2059. Prūsų kalbos paminklai. V., „Mintis“, 1966. 253 p. su faks. (LTSR MA. Centr. b-ka). Parengė: V. Mažiulis. Памятники прусского языка.

R e c.: Erhart A. Nove vydäni staropruskych textu.—„Sbornik praci filosofickė fakulty Brnenskė university. R. A. jazykovedna“, 1968, r. 17, č. 16, p. 152—153. Jurkschat E.—„Zeit­ schrift für Slavistik“ (Berlin), 1970, Bd. 15, H. 2, p. 284. Lit. sąrašas: 2 pavad. Kazlauskas J. Prusai ir jų raštai.—„Perga­ lė“, 1967, Nr 4, p. 161 —162. Kleinys S.—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1967, spalio 29. Mackonis R. Ver­ tingas leidinys.—-„Tėvynės balsas“, 1966, Nr 49, gruodis. Ochmanski J.—„Zapiski Historyczne“ (Tow. Nauk. w Toruniu), 1968, t. 33, z. 4, p. 128—130. Bibliogr. nuorodos išnašose. Papečkys K.—„Komjaunimo tiesa“, 1966, gruod. 3. Tas pats laikr. rusų k. 2060. Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы. (Краниол. исследование). М., «Наука», 1969. 324 с. с диагр. и карт. (АН СССР. Ин-т этнографии им. H. Н. Ми­ клухо-Маклая). Библиогр. ссылки в конце глав. Р е ц .: Сал 1вон I. I. Новыя матэрыялы аб паходжанщ народау Усходняй Еуропы.— «Becui АН БССР. Сер. грамад. навук», 1970, № 6, с. 131—132. 2061. Взаимосвязи балтов и прибалтийских финов. Рига, «Зинатне», 1970. 226 с. с ил. (АН ЛатвССР. Ин-т яз. и лит. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. Авт.: X. Бендикс, А. Брейдак, Р. Денисова, Э. Кагайне, Э. Кокаре, Б. Лаумане, Э. Мугуревич, А. Непокупный, С. Раге, М. Рудзите, X. Суна, С. Цимерманис. 2062. Гринблат М. Я. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории. [Раздел «Место литовцев и других 229

народностей в этнич. истории белорусов», c. 144—173. О Лит­ ве и литовцах также в др. местах книги]. Минск, «Наука и техника», 1968. 288 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Р ец .: Гордышева Т. Заглядывая в глубь веков.— «Ком­ мунист Белоруссии», 1969, № 6, с. 71—74. Ермаловіч М. Даследуецца этнічная гісторыя народу.— «Полымя» (Мінск), 1969, № 6, с. 247—248. Мишко Д. I.— «Укр. іст. журн.», 1970, № 1, с. 150—151. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2063. Гурина H. Н. Из истории древних племен запад­ ных областей СССР. (По материалам Нарвской экспеди­ ции). Л., «Наука», 1967. 207 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т археологии. «Материалы и исследования по археологии СССР». № 144). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2064. Данилайте Э. Штрихованная керамика в Литве. (Некоторые данные по вопросу об этногенезе литовцев). Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1967. 32 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 5 назв. 2065. Мельниковская О. Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. [Имеется материал о связях милогродской культуры с культурами балт. племен]. М., «На­ ука», 1967. 195 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т археоло­ гии). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2066. Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. [По археол., лингвист., гидроним, и антропол. дан­ ным. Монография]. М., «Наука», 1970. 200 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т археологии. «Материалы и исследования по археологии СССР». № 163). Библиогр. ссылки в примеч. в конце разделов. Имен. указ, и указ. этн. назв.: с. 194—198. P е ц.: Артамонов М. И. Некоторые вопросы отношения восточных славян с болгарами и балтами в процессе засе­ ления ими Среднего и Верхнего Поднепровья.— «Сов. архео­ логия», 1974, № 1, с. 245—254. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Штыхау Г. Ад старажытных плямёнау — да з'яуления Беларусау.— «Полымя» (Мінск), 1971, № 8, с. 239—242. 2067. Третьяков П. Н. У истоков древнерусской народ­ ности. [Раздел «Славяне и балты в Поднепровье», с. 15— 71]. Л., «Наука», 1970. 156 с. с карт. (АН СССР. Ин-т ар­ хеологии. «Материалы и исследования по археологии СССР». № 179). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2068. Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. [Имеется материал по археологии и этно­ генезу балт. племен]. М.—Л., «Наука», 1966. 308 с. с ил. 230

и карт. (АН СССР. Ин-т археологии). Библиогр. ссылки в подстрой, примем. Р ец .: Билинбахов В. Б. По поводу некоторых замечаний П. Н. Третьякова.— «Сов. археология», 1970, № 1, с. 294— 298. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. Седов В. В.— «Сов. археология», 1967, № 3, с. 307—315. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. Dymaszewski А.—„Slavia Antiqua“ (Poz­ nan), 1967, t. 14, p. 373—380. Bibliogr. nuorodos išnašose. Lowmianski H.—„Zapiski Historyczne“ (Tow. Nauk. w Toruniu), 1968, t. 33, z. 2, p. 74—80. Bibliogr. nuorodos išnašose. Okulicz L.—„Rocznik Bialostocki“, 1968—1969 [leid.: 1970], t. 9, p. 427—433. Bibliogr. nuorodos išnašose. Widera B.—„Jahrbuch für Geschichte d. UdSSR u. d. volksdemokratischen Länder Europas“ (Berlin), 1968, Bd. 12, p. 418—424. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose; „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ (Berlin), 1969, H. 11, p. 1486. 2069. Bartkus K. Pamiršta K- Būgos „Pasaka“. [Apie se­ novės prūsų raštą ir Videvuto vėliavą],—„Bibliotekų darbas“, 1969, Nr 7, p. 25—26, su faks. Bibliogr. nuorodos išnašose. Забытая «Сказка» К. Буги. [О знамени Видевута].

R e c.: Zinkevičius Z. Dėl К. Bartkaus straipsnio „Pamiršta K. Būgos „Pasaka“.—„Bibliotekų darbas“, 1969, Nr 11, p. 31. 2070. Grinaveckis V. Dėl žemaičių vardo kilmės.—„Kalbo­ tyra“, 1968, t. 19, p. 45—50. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. По поводу происхождения названия жемайтов.

2071. Jurginis J. Aisčiai, baltai, lietuviai.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1966, Nr 9, p. 11—12; „Tėvynės balsas“, 1966, Nr 43, spalis. Аисты, балты, литовцы.

2072. Jurginis J. Ginčas dėl lietuvių kilmės.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 8, p. 12—14. Спор по поводу происхождения литовцев.

2073. Jurginis J. Žemaitija ir Lietuva. [Apie regionalinius skirtumus ist. praeityje]. — „Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 10, p. 30—35, su iliustr. Жемайтия и Литва.

2074. Jurginis J. Žemaičių žemė. [1st. apybraiža] .—„Kultū­ ros barai“, 1968, Nr 8, p. 2—4, su iliustr. Santr. rusų ir ang­ lų k., priedas, p. I—II. Земля жемайтов. Резюме на рус. и англ. яз.

2075. Karaliūnas S. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniau­ siųjų santykių klausimai. — „Lietuvių kalbotyros klausimai“, 231

1968, t. 10, p. 7—100, su brėž. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir vok. k. Некоторые вопросы по поводу старейших отношений, между бал­ тийским и славянским языками. Резюме на рус. и нем. яз.

2076. Karaliūnas S. Lietuvių kalbos kilmė.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 2, p. 23—26, su diagr. Происхождение литовского языка.

2077. Kazlauskas J. Dėl kuršių vardo etimologijos.—„Baltistica“, 1968, t. 4, sąs. 1, p. 59—63. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. vok. k. К этимологии названия курши. Резюме на нем. яз.

2078. Kulikauskas P. Panemunių dzūkai ir jotvingiai.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 12—32, su iliustr. BibJiogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 132—133. Принеманские дзуки и ятвяги. Резюме на рус. яз.

2079. Kulikauskienė R., Mažiulis V. Jotvingiai.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 1, p. 30—33, su iliustr. ir žemei. Ятвяги.

'

2080. Kuzavinis 'K. Etymologica. Baltų etnonimų kilmės klausimu.—„Baltistiea“, 1966, t. 1(2), p. 177—184. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Этимология. К вопросу о происхождении балтских этнонимов. Ре­ зюме на рус. яз.

2081. Mažiulis V, , Lietuviški žodžiai mordvių kalboje.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 5, p. 36. Литовские слова на языке мордвы.

2082. Mažiulis V. Linguistic notes on Baltic ethnogenesis.— Kn.: VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Москва. (3—10 авг. 1964 г.) Т. 5. М„ 1970, с. 653—657. Лингвистические замечания по этногенезе балтов.

2083. Mažiulis V., Tautavičius A., J asas R. K uršiai.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 3, p. 22—26, su iliustr. ir žemei. Курши.

2084. Pisani V. Rom und die Balten.—„Baltistiea“, 1968, t. 4, p. 7—21. Bibliogr. nuorodos išnašose. Рым и балты.

2085. Rimantienė R. Protėvių kelių beieškant.— Kn.: Žemė ir kosmosas. V., 1970, p. 38—43, su iliustr. В поисках путей предков.

2086. Šliavas J. Kai kurios pastabos žiemgalių klausimu.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 50—58. Lit. sąrašas: 14 pavad. Некоторые заметки к вопросу о земгалах. 232

2087. Šliavas J. Nebaigti ieškojimai. [Žiemgalių klausi­ mu] .— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 23—33, su iliustr. Lit. są­ rašas: p. 33. Bibliogr. nuorodos išnašose. Незаконченные поиски. [О земгалах].

2088. Švarcaitė I. Apie Sūduvos aukštumos landšaftų ant­ ropogeninį perreformavimą. — „Geografijos metraštis“, 1967, t. 8, p. 65—73, su žemei. Lit. sąrašas: 27 pavad. Santr. ru­ sų ir vok. k. Об антропогенном преобразовании ландшафтов шенности. Резюме на рус. и нем. яз.

Судувской

возвы­

2089. Tarvydas S. Vakarinių lietuvių genčių teritorijos is­ toriniai geografiniai landšaftai. — „Geografijos metraštis“, 1967, t. 8, p. 53—64, su žemei. Lit. sąrašas: 9 pavad. Santr. rusų ir vok. k. Историко-географические ландшафты на территории западных ли­ товских племен. Резюме на рус. и нем. яз. .

2090. Turnwald К. Die Balten des Vorgeschichtlichen Mitteleuropas.—„Arheologija un etnografija“ (Riga), 1968, t. 8, p. 135—147. Lit. sąrašas: p. 146. Балты в доисторической Центральной Европе.

2091. Tautavičius А. Lietuvių tautos protėviai.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 8, p. 12—17, su žemei. Предки литовского народа.

2092. Tautavičius A. Mūsų giminaičiai prūsai.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 6, p. 17—22, su žemei. Наши родственники пруссы.

2093. Tautavičius A. Lietuvių ir jotvingių genčių gyventų plotų ribų klausimu. — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 161—182, su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k. К вопросу о границах между ятвяжскими и литовскими племенами. Резюме на рус. яз.

2094. Trinkūnas J. Baltai centrinėje Europoje. [Apie mėgi­ nimą lyginti lotynų ir liet. kalbas. Su red. prierašu],—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1969, Nr 8, p. 23—24. Балты в Центральной Европе. литов, языки].

[О попытке сравнить латынский и

2095. Urtáns V. Etniškas atškiribas apbedišanastradicijas un kapu inventará Latvija 5.—9. gs.—„Arheologija un etno­ grafija“ (Riga), 1970, t. 9, p. 61—85. Bibliogr. str. gale. Santr. rusų k. Этнические различия в погребальных обрядах и инвентаре на тер­ ритории Латвии в V—IX вв. Резюме на рус. яз.

2096. Vanagas А. Baltų substratas ir baltarusių tautybės susidarymas.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 7, p. 30—32. Балтийский субстрат и образование народности белорусов. 233

2097. Vanagas A. Dėl senųjų baltų teritorijos pietryčių ri­ bos. [Rec. str.: Седов В. В. Балто-иранский контакт в Дне­ провском левобережье. («Сов. археология», 1965, № 4 )].— „Lietuvių kalbotyros klausimai“, 1967, t. 9, p. 239—241. Bibliogr. nuorodos išnašose. К вопросу о юго-восточной границе (Рец. статьи].

территории

древних

балтов..

2098. Vanagas A. Kaip atsirado lietuvių pavardės.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1967, Nr 8, p. 13—14. Откуда произошли литовские фамилии.

2099. Vanagas A. Kur gyventa prabaltų.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1969, Nr 8, p. 25—27. Где жили предки балтов.

2100. Vanagas A. Panemunių dzūkų toponimijos svarbes­ nieji bruožai.— Kn.: Panemunių dzūkai. V., 1970, p. 33—43. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 134—135. Основные рус. яз.

черты

топонимики

принеманских

дзуков.

Резюме

на

2101. Vanagas A. Senieji lietuvių vardai.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1967, Nr 6, p. 31—33. Древние литовские имена.

2102. Vanagas A. Vietovardžiai ir etnogenezė.—„Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinys“. Vietovardžiai — praeities liudyto­ jai, 1969, Nr 8, p. 2—4. (op) Названия мест и этногенез.

2103. Vankina L., Graudonis J., Shnore E. Archaeological data on the ethnogenesis of the Latvian people. — B kh.: VII Международный конгресс антропологических и этнографиче­ ских наук. Москва. (2—10 авг. 1964 г.) Т. 5. М., 1970, с. 449-454. Археологические данные по этногенезе латышского народа.

2104. Žiemgaliai. [Ist. apžvalga. Straipsniai]: L A. Saba­ liauskas. Kalba.— 2. A. Tautavičius. Senovė.— 3. R. Jasas. Ko­ vos su vokiečių riteriais.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 5. р. 30—33, su iliustr. ir žemei. Земгалы. [Ист. обозр. Статьи].

2105. Афанасьев В. Факты и концепции. [В обзоре науч. трудов по изучению белорус, народности имеется материал о балтах и литовцах].— «Дружба народов», 1970, № 6, с. 282—284. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2106. Волкайте-Куликаускене Р. К этническому вопросу грунтовых могильников I—начала II тысячелетия, располо­ женных у литовского взморья.— В кн.: Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970, p. 242—246, su plan. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. estų ir vok. k. 234

2107. Граудонис Я. Я. Об этнической принадлежности мо­ гильников с каменными конструкциями на территории Лат­ вии.— В кн.: От эпохи бронзы до раннего феодализма. Ис­ следования по археологии Прибалтики и смежных террито­ рий. Таллин, 1966, с. 42—51, с карт. Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч. Резюме на эст. и нем. яз. 2108. Гринблат М. Я. К происхождению белорусской на­ родности. (По поводу теории субстрата).— «Сов. этногра­ фия», 1968, № 5, с. 79—92. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на англ. яз. 2109. Гурина Н. Н. К вопросу об этнокультурных обла­ стях лесной и лесостейной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита.— В кн.: VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Москва (3— 10 авг. 1964 г.). Т. 5. М., 1970, с. 311—318. 2110. Денисова Р., Марк К. Связи между разными этни­ ческими группами населения Прибалтики в I—II тысячеле­ тиях н. э. по данным антропологии.— В кн.: Конференция по топонимике северо-западной зоны СССР. Тезисы докладов и сообщений. Рига, 1966, с. 221—223. 2111. Ермолович Н. И. Где была летописная Литва? — В кн.: Тезисы докладов к конференции по археологии Бело­ руссии. Минск, 1969, с. 233—238, с карт. Список лит.: 34 назв. 2112. Жучкевич В. А. К вопросу о балтийском субстрате в этногенезе белорусов.— «Сов. этнография», 1968, № 2, с. 107—113, с карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на англ. яз. 2113. Краснов Ю. А. О некоторых сторонах взаимоотно­ шений балто-финно-угорских племен западной части ВолгоОкского междуречья.— «Краткие сообщ. о докладах и поле­ вых исследованиях Ин-та археологии (АН СССР)», 1969, вып. 119, с. 3— 13, с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстроч. лримеч. 2114. Никольская Т. Н. К этнической истории бассейна Верхней Оки.— «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та археологии. (АН СССР)», 1966, вып. 107, с. 9—16, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2115. Поболь Л. Д., Митрофанау А. Г. Проблема расселен.-.я славян на территории Беларуси у I тысячагоддзі н. э. (Па археалагічных даных).— «Весці Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук», 1966, № 2, с.' 43—53, с ил. Библиогр. -ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 235

2116. Седов В. В. Еще раз о происхождении белорусов. [Также о балтах, их связях с белорусами и формировании белорус, народности в Великом княжестве Литовском. С при­ мем. ред.]— «Сов. этнография», 1969, № 1, с. 105—121, с карт. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. Резюме на англ. яз. 2117. Седов В. В. К происхождению белорусов.— «Сов. этнография», 1967, № 2, с. 112—129, с карт. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примем. Резюме на англ. яз. 2118. Седов В. В. Ятвяжские древности в Литве. (По по­ воду статьи А. 3. Таутавичюса «К вопросу о границах меж­ ду ятвяжскими и литовскими племенами»). —„LTSR MA dar­ bai. Serija A“, 1968, t. 1, p. 177—185, su schem. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. 2119. Седов В. В. Ятвяжское племя Дейнова.— «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та архео­ логии (АН СССР)», 1968, вып. 113, с. 24—30, с карт. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примем. 2120. Таутавичюс А. Дополнительные замечания по во­ просу о границах между ятвяжскими и литовскими племе­ нами.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 1, p. 187—190, su schem. Bibliogr. nuorodos išnašose. 2121. Таутавичюс А. Территория жемайтов по археологи­ ческим данным V—XII вв.— В кн.: 20 лет. Материалы к от­ четной конференции археологических и этнографических экс­ педиций Института истории АН ЛитССР 1948—1967 гг. В., 1968, с. 56—63. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2122. Третьяков П. Н. Восточные славяне и балтийский субстрат. [Отзыв на статью В. В. Седова, напеч. в журн. «Сов. этнография», 1967, № 2].— «Сов. этнография», 1967, № 4, с. ПО—118. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Ре­ зюме на англ. яз. 2123. Третьяков П. Н. О формировании северной ветви древнерусской народности. [Имеется материал о контактах с воет, балтами и расселении балтов в Верхнем Поднепровье].— В кн.: Смоленск. К 1100-летию первого упомина­ ния города в летописи. (Материалы юбилейной науч. конфе­ ренции). Смоленск, 1967, с. 27—41. Библиогр. ссылки в под­ строч. примем. 2124. Шмидт Е. А. Археологические памятники периода возникновения города Смоленска.— В кн.: Смоленск. К 1100-летию первого упоминания города в летописи. (Мате­ 236

риал юбилейной науч. конференции). Смоленск, 1967, с. 43— 61, с ил. и карт. 2125. Шмидт Е. А. К вопросу об этнической принадлеж­ ности женского инвентаря из смоленских длинных курганов. [Также об археол. находках в Литве].— В кн.: Материалы по изучению Смоленской области. Вып. 7. М., 1970, с. 219— 235, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2126. Шноре Э., Граудонис Я., Лозе И. К вопросу об эт­ ногенезе населения Прибалтики.— В кн.: Конференция по топонимике северо-западной зо'ны СССР. Тезисы докладов и сообщений. Рига, 1966, с. 17—21. 5. Senovės lietuvių religija Религия древних литовцев 2127. Lasickis J. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. V., „Vaga“, 1969. 102 p. (Lituanist. b-ka). Bibliogr. str. išnašose ir paaiškinimuose. Pavardžių ir mitinių įvaizdžių rodyklės: p. 97—100. Orig. lot k., fotokopija. О жемайтских богах.

R e c.: Andriuškevičius A. Besidomintiems mitologija.— „Gimtasis kraštas“, 1969, lapkr. 20. Bagdonavičius V. Kultūros istorijos paminklas.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 2, p. 69. Biržiulis M. Apie žmones ir dievus.—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1969, lapkr. 16. Petriką A. Kokius dievus gar­ bino žemaičiai. [Iš laikr. „Laisvė“ (JAV)].—„Tarybinis stu­ dentas“, 1970, birž. 26. Savukynas B. Dievai ir jų vardai.— „Pergalė“, 1970, Nr 5, p. 169—173.—„Studia Zrodtoznawcze“ (Warszawa—Poznan), 1971, t. 16, p. 268. Parašas: M. K. Trin­ kūnas J. Apie žemaičių dievus.—„Literatūra ir menas“, 1970, sausio 24, p. 4. 2128. Dundulienė P. Ginu Kernavės Perkūną. [Senovės lietuvių religijos ir mitologijoš klausimais. Atsiliepimas į A. Tautavičiaus str. _„Amžinai užsikloję velėna“, išsp. žurn. „Švyturys“, 1965, Nr’22, su red. prierašu],—„Švyturys“, 1966, Nr 4, p. 18—19, su iliustr. Защищаю кернавского Перкунаса. [К вопросу о древней лнтсв. ре­ лигии и мифологии].

Dundulienė P. Senovės lietuvių religijos klausimu. Zr. 1224. 2129. Gobis V. Senovės lietuvių tikėjimas.— Kn.: Religija, ateizmas, dabartis. V., 1966, p. 9—17. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Верование древних литовцев. 237

2130. Jablonskis I. Dubenėti akmenys Skuodo ir Kretingos rajonuose.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 109—117, su iliustr. ir plan. Археологические камни в Скуодасском и Кретингском р-нах.

2131. Jurginis J. Lietuvių dievai ir deivės. [Ist. apžval­ ga].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 3, p. 30—31, su iliustr. Литовские боги и богини.

2132. Jurginis J. Dievai ir stabai.—„Švyturys“, 1966, Nr 4, p. 18—19. Боги и идолы.

2133. Jurginis J. Žemdirbių deivė. Iš kultūros istorijos.— „Kultūros barai“, 1970, Nr 4, p. 59—60. Богиня земледельцев. Из истории культуры.

2134. Stanevičius S. Lietuvių mitologijos, aprašytos Hartknocho, Strijkovskio, Lasickio veikaluose ir lietuviškuose Sir­ vydo, Ruigio ir Milkaus žodynuose, aiškinimai.— Kn.: Stanevi­ čius S. Raštai. V., 1967, p. 217—304. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Разъяснение литовской мифологии, записанной в работах Гарткноха, Стрыйковского, Ласицкого и в литовских словарях Ширвидаса, Руйгисэ и Мнлкуса.

2135. Tautavičius A. Ženklai akmenyse.—„Mokslas ir gyve­ nimas“, 1966, Nr 12, p. 22—25, su iliustr. Знаки на камнях.

2136. Trinkūnas A. Pamiršti ženklai. [Iš kultūros istorijos]. [Ref. kn.: Gimbutas M. Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art. American Folklore Society, 1958]. — „Kultūros barai“, 1967, Nr 6, p. 65—67, su iliustr. Позабытые знаки.

2137. Vėlius N. Senųjų tikėjimų liekanos.— Kn.: Dieveniš­ kės. V., 1968, p. 279—288. Остатки древних верований.

VIII. LIETUVOS VALSTYBĖ XIII—XVIII a. ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ХШ—XVIII вв. 1. Bendrasis skyrius Общий отдел 2138. Анпилогов Г. Н. Новые документы о России конца XVI—начала XVII в. [В публикации «Выписи из статейного списка «Польские дела» за 1592—1593 гг», с. 7—109, и в др. документах имеется материал по истории Литвы]. М., Изц. Моек, ун-та, 1967. 542 с. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 238

R e c.: Wojtkowiak Z. —„Studia Zrodloznawcze“ (Warsza­ wa—Poznan), 1971, t. 15, p. 269. Parašas: Z. Woj. 2139. Веселовский C. Б. Исследования по истории клас­ са служилых землевладельцев. [XIV—XVII вв.] М., «Наука», 1969. 584 с. с портр. (АН СССР. Отд-ние истории. Архив АН СССР). Библиогр. ссылки в примеч., с. 520—532, и ссыл­ ки в подстроч. примеч. Имен, и геогр. указ.: с. 535—581. 2140. Копысский 3. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI—первой половине XVII в. Минск, «Наука и техника», 1966. 228 с. (АН БССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. P е ц.: Алексютовіч М. Поспех даследчыка.— «Полымя» (Мінск), 1966, № 12, с. 176—180. Буганау В. I., Мурауёва Л. М. Каштаунае даследаванне па гісторыі беларускіх гарадоу XVI—першай палавіны XVII ст.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1966, № 3, с. 120—123. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. Никин В. Ф., Похилевич Д. Л.— «История СССР», 1967, № 2, с. 129—132. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Подокшин С. Города и культура Воз­ рождения.— «Неман» (Минск), 1967, № 8, с. 175—178. Юхо I. Старажытныя беларускія гарада.— «Літаратура і мастаитва» (Мінск), 1966, 25 кастрычника (X). Alexandrowicz S. Miasta Bialorusi w XVI i pierwsziej polowie XVII wieku.—„Kwartalnik Historyczny“ (Warszawa), 1968, R. 75, Nr 2, p. 411—420. Bibliogr. nuorodos išnašose. Horn. M. — „Roczniki Dziejow Spolecznych i Gospodarczych“ (Poznan), 1967, R. 28, p. 155—158. 2141. Международные связи стран Центральной, Восточ­ ной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отно­ шения. [Сб. статей]. М., «Наука», 1968. 327 с. (АН СССР. Ин-т славяноведения). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2142. Batūra R. Vietovardžiai — svarbūs praeities liudyto­ jai.—„Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinys“. Vietovardžiai — praeities liudytojai, 1969, Nr 8, p. 5—6. (op) Названия мест — важные свидетели старины.

2143. Jurginis J. Upytės dvareliai. — Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 59—65. М ы з ы Упите.

2144. Mažeikienė O. Feodalų ir turtingųjų miestiečių bui­ tis XVI—XVIII a. Manufaktūros. Siaurės karas. Valstybės pa­ dalijimai.— Kn: Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus. V., 1970, p. 78—91, su iliustr. Быт феодалов и богатых горожан в XVI—XVIII вв. Мануфактуры. Северная война. Разделы государства. 239

2145. Mažeikienė O. Lietuvos valstybė XIII—XVII a. Miestai, jų amatai ir kultūra XV—XVIII a. — Kn.: Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus. V., 1970, p. 32—59, su iliustr.

Литовское государство в XIII— XVII вв. Города, ремесла и куль­ тура в X V — XVIII вв.

2146. Mulevičius L. Prekyba XVI—XIX amžiuje. Iš preky­ bos Lietuvoje istorijos.—„Kooperatininkas“, 1969, Nr 8, p. 26— 27, su iliustr. Торговля в XV I— XIX вв.

2147. Pavulans V. Latvijas ostas XVI—XVII gadsimta.— „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1966, Nr 10, p. 21—30. Bibliogr. nuorodos išnašose. Латвийские порты в X V I — XVII вв.

2148. Pilypaitis А., Baršauskas J. XVI—XVIII a. Lietuvos naujų ir rekonstruotų miestų centrų užstatymo planingumas.— Kn.: Lietuvos TSR architektūros' klausimai. T. 3. V., 1966, p. 288—323, su iliustr., raks. ir plan. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų k., p. 447. Плановость застройки центров литовских городов XVI— XVIII вв. Резюме на рус. яз., с. 447.

2149. Samalavičius S. Vilniaus mūrininkų ir dailidžių ce­ chas iki XVIII a. vidurio.—„Istorija“, 1967 [leid.: 1968], t. 9, p. 97—112. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Цех вильнюсских каменщиков и плотников от его основания до се­ редины XVIII века. Резюме на рус. яз.

2150. Seibutis А. Kada Lietuvoje pradėta sodai sodinti.— „Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 5, p. 18—21, su iliustr. Когда в Литве начали разводить сады.

2151. Skardžius J., Samulevičius J. Kaip seniau prekiauta [Lietuvoje].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 7, p. 50—51. Как торговали раньше [в Литве].

2152. Šaduikis Č. Persų pasiuntiniai Lietuvoje. [Iš Lietu­ vos ir Persijos valstybių santykių istorijos]. — „Spartuolis“ (Trakai), 1968, spalio 8. Персидские посланцы в Литве.

2153. Šimkevičius J. Vaškas senovės Lietuvoje.—„Mūsų gamta“, 1968, Nr 7, p. 6. Santr. rusų ir anglų k., įd. lap. Воск в древней Литве. Резюме на рус. и англ. яз.

2154. Tyla А. Turgai ir mugės. Iš Lietuvos prekybos istori­ jos.—„Kooperatininkas“, 1969, Nr 10, p. 30—31, su iliustr. Базары и ярмарки.

240

2155. Грицкевич В. П. Медицинские связи между Рус­ ским государством, Белоруссией и Литвой (XV—XVII вв.).—■ «Здрав. Бел.», 1966, № 7, с. 75—77. 2156. Грыцкевіч А. Беларускія выбранцы. [XVI—ХѴГП вв.] — «Полымя» (Мінск), 1970, № 11, с. 249—253. Библиогр, ссылки в подстрой, примеч. 2157. Гусакова Н. А. Из истории белорусско-чешских торговых связей в XVI—XVII веках. [Также о торговле- Ве­ ликого княжества Литовского].— В кн.: Советское славяно­ ведение. Материалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969, с. 651—656. 2158. Дорошенко В. В. «Модель» аграрного строя Речи Посполитой XVI—XVII вв. (Споры польских историков во­ круг книги В. Кули).— В кн.: Ежегодник по аграрной исто­ рии Восточной Европы 1965 г. М., 1970, с. 114—129. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2159. Мацкевич В. А. Брестская [церковная] уния и под­ готовка папством агрессии против России. [Литва и Бело­ руссия в конце XVI—XVII вв.]— В кн.: Древние славяне и их соседи. Минск, 1970, с. 134—149. 2160. Павулан В. В. Хозяйственное и политическое зна­ чение Даугавского торгового пути в XIII—XVII вв.— В кн.: Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968, с. 75—94. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2161. Пийримяэ X. А. О влиянии балтийской торговли на процесс генезиса капитализма в Западной Европе. (Конец XVI—XVII вв.) [Данные о ввозе льна в Англию из Клай­ педы в 1681 г., с. 33].— В сб.: Проблемы генезиса капита­ лизма. К Междунар. конгрессу экон. истории в Ленинградев 1970 г. М., 1970, с. 13—56. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2162. Флоря Б. Н. Прибалтийские города и внешняя по­ литика русского правительства в конце XVI—начале XVII вв.— В кн.: Международные отношения в Централь­ ной и Восточной Европе и их историография. М., 1966, с. 10— 25. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2163. Флоря Б. Н. Русско-австрийские отношения на ру­ беже XVI—XVII вв. (Посольство Афанасия Власьева в Им­ перию).— В кн.: Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы и славяно-германские16— 132

241'

■отношения. M., 1968, c. 54—80. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2164. Юргинис Ю. М. О возникновении паровой системы земледелия в Литве.— В кн.: Ежегодник по аграрной исто­ рии Восточной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966, с. 86—89. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2165. Юргинис Ю. «Приемная земля» и ее роль в аграр­ ных отношениях феодальной Литвы.— В кн.: Тезисы докла­ дов и сообщений десятой сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1968 г., с. 77—79. *

* *

2166. Iš prof. К. Jablonskio palikimo. 1. Archyvinės smulk­ menos. 2. Lietuvių ūkininkų baudimas dėl nemokėjimo poterių lenkiškai. 3. Kai kurie Lietuvos feodalinės visuomenės ir vals­ tybės bruožai. [Parengė V. Žukas]. — „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1965, t. 4, p. 197—206. Из наследства проф. К. Яблонскиса.

2167. Похилевич Д. Л. Из истории аграрных отношений в западных воеводствах Великого княжества Литовского в XVI и первой половине XVII в.— В кн.: Средние века. Вып. 6. М„ 1955, с. 151—174. 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII—XVI а. Великое княжество Литовское в XIII—XVI вв. Lietuvos valstybės susidarymas Образование Литовского государства 2168. Jablonskis К. Lietuvos valstybės ir teisės istorija nuo XIV a. pabaigos iki XVI a. vidurio. [Mokymo priemonė]. V., 1971 ¡[kn. metr.: 1970]. 48 p. (LTSR aukšt. ir spec. vid. moks­ lo m-ja. Vilniaus V. Kapsuko un-tas). Antr. lapo kitoje pusė­ je: Pirmoji paskaita „Lietuvos ankstyvojo feodalizmo valsty­ bės susikūrimas“, parašyta S. Vansevičiaus. История государства и права Литвы от конца XIV в. до середины XVI в.

2169. Kazimiero teisynas. (1468 m.) [Teisyną į liet. k. ver­ tė A. Janulaitis ir J. Jurginis]. V., „Mintis“, 1967. 36 p. (LTSR MA. Istorijos in-tas. Actą historica Lituanica. L) Dalis teks­ to rusų k. Bibliogr. nuorodos išnašose. Судебник Казимира. Текст парал. на рус. яз. '242

R e c.: „Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 9, p. 3 (virš.). Tyla A. Taip bausdavo prieš 500 metų.—„Kalba Vilnius“, 1967, Nr 24, p. 6, su iliustr. 2170. Сборник схем по истории государства и права СССР. [Схемы «Органы власти и управления в Литовском государстве XVI вв.», «Судебные органы в Литовском госу­ дарстве XVI в.», «Управление епископскими областями в Прибалтике XV в. и судебная система в них», с. 10—11, 57]. М., 1968. 65 с., включ. обл. (M-во высш. и сред. спец, обра­ зования СССР. Всесоюзн. юрид. заоч. ин-т). Сост.: Е. Ю. Ваш­ кевич. 2171. Хроника Быховца. М., «Наука», 1966. 155 с. с ил. (АН СССР. Ин-т истории. Памятники новой истории наро­ дов Центральной и Восточной Европы). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. и коммент., с. 127—139. Р е ц .: Чамярыцкі В. А.— «Маладосць» (Мінск), 1967, № 4, с. 129—132. Sielicki F. — „Slavia Orientalis“ (Warsza­ wa), 1968, R. 17, Nr 1, p. 89—91. 2172. Batūra R. Nuo kirvio iki raketos. [Apie senovės lie­ tuvių ginkluotę].—„Moksleivis“, 1966, Nr 8, p. 26—27. От топора до ракеты. [О вооружении древних литовцев].

Batūra R. XIII а. Lietuvos sostinės klausimu. 2г. 149. 2173. Batūra R. Seniausioji Lietuvos sostinė. [Vilnius],— „Jaunimo gretos“, 1966, Nr 9, p. 14—15, su iliustr. Самая древняя столица Литвы. [Вильнюс].

2174. Jurginis J. Kas, kada įkūrė Vilnių.—„Švyturys“, 1968,. Nr 8, p. 18—19, su iliustr. Кто и когда основал Вильнюс.

2175. Jurginis J. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1968, Nr 4, p. 26—28. Великое княжество Литовское.

2176. Jurginis J. Nerašytų įstatymų gadynėje. [Apie seno­ vės lietuvių paprotinę teisę. Su red. prierašu].—„Kalba Vil­ nius“, 1968, Nr 6, p. 11. Во времена неписанных законов.

2177. Jurginis J. 1009 metais [pirmą kartą paminėtas Lie­ tuvos vardas].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 12, p. 54— 55. B 1009 году [первое упоминание названия Литвы].

2178. Varakauskas R. Lietuvos valstybės susidarymo klau­ simu.—„Istorija“, 1969, t. 10, p. 169—180. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. 243-

К вопросу рус. яз.

об

образовании

Литовского

государства.

Резюме

на

2179. Varakauskas R. Lietuvos valstybės susidarymo klau­ simu.— Kn.: Visuomenės mokslų ir istorijos katedrų moksl.metod. konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-čiui, medžiaga. V., 1967, p. 39—40. К вопросу об образовании Литовского государства.

Ūkis ir socialiniai santykiai. Baudžiavos įsigalėjimas. Miestai Хозяйство и социальные отношения. Закрепощение крестьян. Города 2180. Moora Н., Ligi Н. Wirtschaft und Gesellschaftsord­ nung der Völker des Baltikums zu Anfang des 13. Jahrhun­ derts. Tallinn, „Eesti Raamat“, 1970. 100 p. (Akad. der Wis­ senschaften der Estnischen SSR). Lit. sąrašas: p. 94—99 ir bibliogr. nuorodos išnašose. Хозяйство и общественный XIII в.

строй

народов

Прибалтики в начале

R ee.: Slaski К. — „Zapiski Historyczne“ (Poznan), 1973, t. 38, z. 1, p. 200—202. 2181. Колотинская E. H. Правовые основы земельного кадастра в России. М., Изд. Моек, ун-та, 1968. 272 с. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 2182. Ливанцев К. Е. Сословно-представительная монар­ хия в Польше, ее сущность и особенности. (II пол. XIV— конец XVI вв.) Л., Изд. Ленингр. ун-та, 1968. 80 с. (Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова). Библиогр. ссыл­ ки в подстрой, примеч. R ee.: Grodziski S. Polska monarchia stanowo-reprezentacyjna w swietle najnowszych badati nauki radzieckiej.—„Stu­ dia Historyczne“ (Krakow), 1971, R. 14, Nr 3, p. 437—448. Bibliogr. nuorodos išnašose. 2183. Moopa X., Лиги X. Хозяйство и общественный строй народов Прибалтики в начале XIII века. (К вопросу о воз­ никновении феодальных отношений). Таллин, «Ээсти Раамат», 1969. 72 с. (Ин-т истории АН ЭстССР). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2184. Разумовская Л. В. Очерки по истории польских крестьян в XV—XVI вв. М., «Наука», 1968. 323 с. (АН СССР. Ин-т славяноведения. Список лит.: с. 306—314. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 244

2185. Astikas J. Pirmosios žemdirbystės sistemos Lietuvo­ je.—„Žemės ūkis“, 1966, Nr 6, p. 38. Первые системы земледелия в Литве.

2186. Astikas J. Trilaukis Lietuvoje.—„Žemės ūkis“, 1966, Nr 7, p. 35, su plarr. Трехполье в Литве.

2187. Yurginis J. M. Die litauische Dorfgemeinde.— B kh.: VII Международный конгресс антропологических и этногра­ фических наук. Т. 4. М„ 1967, с. 343—349. Список лит.: 11 назв. 2188. Jurginis J. Epochos pažiūros ir idėjos.— Kn.: Myko­ las Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. V., 1966, p. 9—16. Взгляды и идеи эпохи.

2189. Karčiauskas S. Prieš 400 metų. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto įstatymas-instrukcija kara­ liškiesiems girininkams.—„Girios“ (žurn. „Mūsų gamta“ prie­ das), 1968, Nr 11, p. 9—10. 400 лет тому назад. Инструкция великого князя литовского Жипімонта-Августа королевским лесничим.

2190. Matusevičienė N. Valakų reforma [Lietuvos Didžio­ joje Kunigaikštystėje XVI a.].—„Žemės ūkis“, 1970, Nr 6, p. 31. Водочная реформа.

[В Великом княжестве Литовском в XVI в.).

2191. Šaduikis C. Žemės ūkio produktų kainos Lietuvoje XVI amž.—„Pirmyn“ (Mok), 1968, rūgs. 10. Цены сельскохозяйственных продуктов в Литве в XVI в.

2192. Šalūga R. Amžininkai apie Vytautą.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1969, Nr 10, p. 45—46, su iliustr. Современники о Витовте. литовском).

[Обзор ист. источников о великом князе

2193. Грицкевич А. П. Сельское население по Литовско­ му Статуту 1566 г.— В кн.: Вопросы истории. (Тезисы док­ ладов XII конференции молодых ученых БССР). хМинск, 1969, с. 120—130. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Гудавичюс Э., Лазутка С. Процесс закрепощения кресть­ янства Литвы и его отражение в Литовском Статуте 1529 г. См. 107. 2194. Казачонак I. I. Навагрудак. Старонкі гісторыі.— «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», 1970, № 4, c. 10—16, 63, (вкладки), c ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. и англ. яз. 2195. Логвин Г. Н. Луцкий замок. [Основан литов, князь­ ями Любартом (1335—1385) и Швитригайлой (1430—1452). Волын. обл. УССР].— В сб.: Культура и искусство древней Руси. Л., 1967, с. 102—107, с карт. 245

2196. Мирончиков Л. Т. Общественное положение стар­ цев в конце XV и начале XVI вв.— В кн.: Доклады научной конференции аспирантов и молодых ученых, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю­ ции. Сер. историч. наук. Минск, 1967, с. 199—208. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2197. Моора X. А., Лиги X. М. К вопросу о генезисе фео­ дальных отношений у народов Прибалтики.— В кн.: Пробле­ мы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969, с. 156—163. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2198. Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 го­ ду. [О придворном маршале Великого княжества Литовско­ го, бежавшем в 1509 г. в Москву. Публикация документов и коммент. А. А. Зимина].— «Сов. архивы», 1970, № 5, -с. 68—73. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2199. Пашуто В. Т. Гродно в хронике Петра Дюсбурга. [История города времен Великого княжества Литовского].— В кн.: Культура древней Руси. М., 1966, с. 191 —192. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2200. Похилевич Д. Л. Изменение характера крестьян­ ской колонизации в Белоруссии и Литве после аграрной ре­ формы XVI в.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений деся­ той сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Евро­ пы. М„ 1968, с. 7—10. (оп) 2201. Похилевич Д. Л. Рабы и свободное поместье XV— XVI вв. в Великом княжестве Литовском.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XII сессии межресп. симпозиума по аграр­ ной истории Восточной Европы. М., 1970, с. 76—80. 2202. Чапко В. У., Грыцкевіч А. П. Эпоха Скарыны.— В кн.: 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1968, •с. 9—39. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2203. Юргинис Ю. Аграрная реформа XVI века и хозяй­ ственная политика литовского правительства.— В кн.: Те­ зисы докладов и сообщ. XII сессии межресп. симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1970, с. 72—75. 2204. Юргинис Ю. Бояре и дворяне и их землевладение в Великом княжестве Литовском.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XI сессии симпозиума по аграрной истории Восточ­ ной Европы. М., 1969, с. 65—68. 2205. Юргинис Ю. Вотчина и поместье в Литовском фео­ дальном государстве.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений конференции, посвященной 75-летию со дня рождения акад. Я. Я. Зутиса. Рига, 1968, с. 18—21. (оп) 246

2206. Юргинис Ю. М. О возникновении паровой системы земледелия в Литве.— В кн.: Ежегодник по аграрной исто­ рии Восточной Европы 1964 г. Кишинев, 1966, с. 86—89. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 2207. Юргинис Ю. О формировании феодальной ренты в Прибалтике.— В кн.: Проблемы возникновения феодализ­ ма у народов СССР. М., 1969, с. 156—163. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. *

* *

2208. Дорошенко В. В. К истории сельскохозяйственного' производства в феодальной Прибалтике (XIII—XV вв.).— «Известия АН ЛатвССР», 1953, № 10, с. 21—42. Santykiai su rusų kunigaikštystėmis ir kitomis šalimis Отношения c русскими княжествами и другими странами 2209. Gedimino laiškai. V., „Mintis“, 1966. 200 p. (LTSR MA. Istorijos in-tas. Lit. sąrašas: p. 196—197. Dalis teksto, lygiagr. rusų ir lot. k. Sudaryt.: V. Pašuta, J. Štai. Послания Гедимина. Текст парал. на рус. и латин. яз.

R e c.: Gustaitė G. Sapnas ar tikrovė tie Gedimino laiš­ kai.—„Kalba Vilnius“, 1967, Nr 14, p. 6. Jasas R.—„Pergalė“, 1967, Nr 7, p. 163—166. Jurginis J. Iš Lietuvos praeities.— „Tėvynės balsas“, 1966, Nr 31, rugp. Now-Kunski A.—„Kwartalnik Historyczny“ (Warszawa), 1968, R. 75, Nr 4, p. 979— 980. Жалюкас Г. Найдены и изданы «Послания Гедимина».— «Книжное обозрение», 1967, 17 июня. «Литовское издатель­ ство «Минтис».. .— «Вопросы истории», 1967, № 9, с. 184. 2210. Dundulis В. Lietuvos kova dėl valstybinio savaran­ kiškumo 15 amž. V„ „Mintis'“, 1968. 340 p. su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir vok. k. Борьба Литвы за государственную самостоятельность в XV в. Ре­ зюме на рус. и нем. яз.

R e c.: Merkys V. Knyga apie Lietuvą XV а.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 3, p. 50. Ochmanski J. — „Kwartalnik Historyczny“ (Warszawa), 1969, R. 76, Nr 4, p. 944—947. Bibliogr. nuorodos išnašose. 2211. Jučas M. Nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos. K„ „Šviesa“, 1970. 92 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. 91—92. От Кревского договора до Люблинской унии. 247

R e c.: Ochmanski J.—„Kwartalnik Historyczny“ (Warszaлѵа), 1972, R. 79, Nr 1, p. 170—172. Trečiakauskas K- Nuo Krėvos iki valstybės sutemų.—„Vakarinės naujienos“, 1970, spalio 17. Tas pats laikr. rusų k. 2212. Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. Dešimt ¡vairaus istorinio turinio fragmentų. V., „Vaga“, 1966. 137 p. (Lituanist. b-ka). Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Teksto fotokopija lot. k. Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. Текст парал. на латин яз.

R e c.: Gudavičius E. Ar vien Mykolas Lietuvis? [Dėl trak­ tato autorystės].—„Švyturys“, 1972, Nr 4, p. 14. Vyšniauskai­ tė A. Pirmajai kregždei pasirodžius.—„Pergalė“, 1967, Nr 2, р. 169—172. 2213. Алекберли M. А. Борьба украинского народа против турецко-татарской агрессии в период от Люблинской унии 1569 года до 30-х годов XVII в. Автореф. дис. на соиск. учен, степени д-ра ист. наук. Махачкала, 1966. 52 с. (M-во высш. и сред. спец, образования РСФСР. Рост. гос. ун-т). Список работ авт.: 7 назв. 2214. Ашурков В. Н. На поле Куликовом. [Также об от­ ношениях Руси с Литвой в XIV в. Изд. 2-е, доп. и перераб.] Тула, Приок. кн. изд-во, 1970. 84 с. с ил., карт. Список лит.: с. 79—81 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. То же: Изд. 1-е, 1967. 64 с. с ил. 2215. Дундулис Б. Борьба Литвы за государственную ■самостоятельность в XV в. Автореф. дис. на соиск. учен, сте­ пени д-ра ист. наук. В., 1967. 44 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 8 назв. 2216. Живет в веках твой подвиг благородный. Героич. страницы истории Смоленского края. [Имеется материал об отношениях Смоленска с Литвой]. М., «Моек, рабочий», 1967 [вып. дан.: 1966]. 384 с. с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Авт. глав: Д. П. Маковский и др. 2217. Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV— XV веков. М., Изд. Моек, ун-т, 1966. 213 с. с ил. и факс. Спи­ сок лит.: с. 204—210 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2218. Очерки русской культуры XIII—XV веков. Ч. 1. Ма­ териальная культура. [Имеется материал об отношениях Ру­ си с Литвой и о русских землях в составе Великого кня­ жества Литовского]. М., Изд. Моек, ун-та, 1970. 480 с. с ил. и карт. 248

2219. Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., «Наука», 1968. 472. (АН СССР. Ин-т истории). Список лит.: с. 358—415 и библиогр. ссылки в подстрой, примеч. Резюме на фр. яз. Re с.: Lowmianski Н. — „Przegląd Historyezny“ (Warsza­ wa), 1969, t. 60, z. 3, p. 588—590. 2220. Разрядная книга 1475—1598 гг. [Подготовка тек­ ста, вводная статья, с. 3—8, и редакция В. И. БугановаI. М., «Наука», 1966. 615 с. (АН СССР. Ин-т истории). Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. вводной статьи. 2221. Раппопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель X—XIV вв. [Также воет, земель Великого княжества Литовского]. Л., «Наука», 1967. 242 с. с ил. и карт. (АН СССР. Нн-т археологии. «Материалы и исследования по археологии СССР». № 140). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2222. Скрынников Р. Г. Начало опричины. [Имеется ма­ териал об отношениях России времен Ивана IV (Грозного) с Литвой и о побегах моек, бояр в Литву]. Л., Изд. Ленингр. ун-та, 1966. 419 с. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Гер­ цена.— «Учен, зап.» Т. 294). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2223. Скрынников Р. Г. Опричный террор. Л., Изд. Ле­ нингр. ун-та, 1969. 334 с. с карт. (Ленингр. гос. пед. ин-т нм. А. И. Герцена. «Учен, зап.» Т. 374). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Имен, указ.: с. 290—340. Batūra R. Ar kovojo Lietuva su totoriais-mongolais Ba­ tu antpuolio j Europą metu? Zr. 147. Batūra R. Lietuvos kova su Aukso Orda XIV a. III dešimt­ metyje. Zr. 148. 2224. Batūra R. Lietuvos kova su Aukso Orda.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1966, Nr 10, p. 28—31, su iliustr. ir žemei.; „Tėvynės balsas“, 1966, Nr 52, gruodis. Борьба Литвы c Золотой Ордой.

2225. Danilevičius E. Vytauto Didžiojo diplomatas. [Apie Mikalojaus Cebulkos veiklą. XV a.] — „Komjaunimo tiesa“, 1968, rugp. 31, su portr. Дипломат великого князя Витовта. [М. Цебулька].

2226. Donnerts E. Krievijas attieclbas ar Lietuvu-Poliju un Livoniju XV gs. beigas un XVI gs. šakuma.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1969, Nr 7, p. 16—21. Bibliogr. nuorodos išnašose. Отношения Руси c Литвой, Польшей и Ливонией в конце XV—на­ чале XVI вв. 249

2227. Dundulis B. Politinis ir karinis Lietuvos konfliktas su Lenkija (1430—1432 m!).—„Istorija“, 1966, t. 8, p. 96—121. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Политический и военный 1432 гг.). Резюме на рус. яз.

конфликт

Литвы с

Польшей

(1430—-

2228. Mingaliovas V. Genealoginis padavimas apie Lietu­ vos kunigaikščių dalyvavimą Kulikovo mūšyje ir literatūrinė tradicija.— Kn.: „Kraštotyra“. V., 1970, p. 43—47. Bibliogr. • nuorodos išnašose. Генеалогическое предание об участии литовских князей в Куликов­ ском бою и литературная традиция.

2229. Mulevičius L. Prekyba viduramžiais. Iš prekybos Lietuvoje istorijos.—„Kooperatininkas“, 1969, Nr 5, p. 30—31, su iliustr. Торговля в средневековье.

2230. Semionovas A. Didysis Novgorodas.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1969, Nr 7, p. 36—39, su iliustr. Великий Новгород.

2231. Бойко I. Д. До питания про державність укра'інського народу в період феодалізму.— «Укр. іст. журн.», 1968, № 8, с. 27—38. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 2232. Бурдей Г. Д. Некоторые вопросы дипломатической истории Восточной Европы XIV—XVI вв. [Разд. «Проблема политического объединения Руси. Москва или Вильно?», с. 206—212].— В кн.: Международные отношения в Цент­ ральной и Восточной Европе и их историография. М., 1966, с. 192—212. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2233. «Взятье полоцкое Литовские земли» — описание по­ хода 1563 г. в разрядной книге Музейного собрания. [Пуб­ ликация рукописи (Гос. ист. музей, Отд. рукописей, собра­ ние Щукина, № 496) и примечания В. И. Буганова].— «Зап. Отд. рукописей (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина)», 1969, вып. 31, с. 213—224. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2234. Голубицкий В. А. Запорожская Сечь.— «Вопросы истории», 1970, № 12, с. 93—106. Библиогр. ссылки в под­ строч. примем. 2235. Зимин А. А. Участник взятия Казани в 1552 г. лит­ вин Размысел Петров.— В кн.: Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX вв. М., 1969, с. 273— 278. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2236. Кюттлер В. К. К характеристике патрициата, бюр­ герской оппозиции и народного движения в Риге во второй половине XVI в.—„Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1968, Nr 6, p. 13—27. Bibliogr. nuorodos išnašose. 250

2237. Лемерсье-Келькеже Ш. Литовский кондотьер XVI в.— князь Дмитрий Вишневецкий и образование Запо­ рожской Сечи по данным оттоманских архивов.— В кн.: Франко-русские экономические связи. М.—Париж, 1970, с. 38—64. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2238. Мацкевич В. А. Борьба папства против русскопольского сближения в XVI веке.— В кн.: Советское сла­ вяноведение. Материалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969, с. 626—632. 2239. Мацкевич В. А. До експансіі папства на Укра'іні в XVI ст.— «Укр. іст. журн.», 1969, № 7, с. 116—121. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2240. Мацкевич В. А. Папство в борьбе против сближе­ ния славянских народов в XVI веке.— В кн.: Тезисы докла­ дов Республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов. Минск, 1968, с. 186—194. 2241. Мацкевич В. А. Россия и реакционная деятельность папства в 70-х годах XVI в.— В кн.: Вопросы истории. Сбор­ ник статей молодых ученых и аспирантов. Минск, 1968, с. 170—176. Список лит.: с. 176. 2242. Медведев А. Ф. Из истории Старой Руссы.— «Соз. археология», 1967, № 3, с. 265—286, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2243. Музафарау Р. Пра беларускіх [и литов.] татар.— -«Полымя» (Мінск), 1966, № 1, с. 150—154. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2245. Прохоров Г. М. Этническая интеграция в Восточ­ ной Европе в XIV веке. (От исихастских споров до Кули­ ковской битвы).— В кн.: Доклады Отделения этнографии. (Геогр. о-во СССР). Вып. 2. Доклады 1962—1965 гг. Л., 1966, с. 81 — ПО. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2246. Соболева Н. А. К проблеме обращения пражских грошей в русских землях в XIV—XV вв. [На материале изучения их обращения в Великом княжестве Литовском].— «Вестник Моек, ун-та. Сер. 9. История», 1967, № 2, с. 49 — €1, с карт. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2247. Соболева Н. А. Клады пражских грошей как источ­ ник по экономической истории Великого княжества Литов­ ского в XIV—XV вв.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений 251

конференции по источниковедческим проблемам истории на­ родов Прибалтики. Рига, 1968, с. 54—56. 2248. Хорошкевич А. Л. Значение экономических связей с Прибалтикой для развития Северо-западных русских го­ родов в конце XV—начале XVI вв.— В кн.: Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968, с. 13—31. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 2249. Храпченков В. Ф. Иностранцы о Пскове XVI ве­ ка.— В кн.: Исторические науки. Материалы X науч. кон­ ференции. Вып. 2. Псков, 1968, с. 48—51. 2250. Шеламанова Н. Б. Себежская земля в XVI в. (Ист.геогр. обзор).— В кн.: Археографический ежегодник за 1967 год. М., 1969, с. 73—95, с карт. Библиогр. ссылки в под­ строк. примеч. 2251. Щапов Я. Н. Древнерусские княжеские уставы и церковь в феодальном развитии Руси в X—XIV вв.— «Исто­ рия СССР», 1970, № 3, с. 125—136. Библиогр. ссылки в под­ строк. примеч. *

* *

2252. Духовные и договорные грамоты великих и удель­ ных князей XIV—XVI вв. Отв. ред. С. В. Бахрушин. М.—Л., 1950. 586 с., с табл. (АН СССР. Ин-т истории). Сост.: Л. В. Черепнин. 2253. Тираспольская М. 3. Люблинская уния 1569 г. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. М., 1953. 16 с. (Моек. обл. пед. ин-т). 2254. Готье Ю. Балтийский вопрос в XIII—XVI вв. [По­ литика Польши на Балтике].— «Историк-марксист», 1941, № 6, с. 87—96. 2255. Кузнецов А. Б. Борьба Русского государства за Смоленск и его освобождение в 1514 г.— «Труды (науч. исслед. ин-та языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров МордАССР)», 1965, вып. 30, с. 148—159. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 2256. Писаревский Г. Г. Осада Пскова польско-литовским королем Стефаном Баторием в 1581 году.— «Известия Азерб. филиала АН СССР», 1947, вып. 3, № 7, с. 20—25; 1941, № 7, с. 20—26. 252

Kova prieš Kryžiuočių ir Livonijos ordinų agresiją Борьба против агрессии Тевтонского и Ливонского орденов 2257. Kazragis А. Smurtu ir klasta. [Apie krikščionybės įsigalėjimą Žemaitijoje], V., „Mintis“, 1966. 36 p. Насилием и коварством.

[О введении христианства в Жемайтии].

2258. Varakauskas R. Didvyriškieji Pilėnai. V., „Mintis“, 1969. 44 p. su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Героические Пиленай.

2259. Кирсанова T. И. Социально-экономическое положе­ ние Тевтонского ордена второй половины XIV—первой по­ ловины XV вв. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. М., 1966. 20 с. (M-во просвещения РСФСР. Моек, обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской). Список работ авт.: 2 назв. 2260. Bartkus К. Nevėžio žemupys kovų prieš kryžiuočius metu.— Kn.: Raudondvaris. K„ 1969, p. 28—37. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Низовье Невежиса во время битв против крестоносцев.

2261. Batūra R. Linkmenų pilis ir krašto gynyba XIII— XV a.— Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 34—42. Bibliogr. nuorodos išnašose. Замок Линкменис и оборона края в XIII—XV вв.

2262. Batūra R. Mūšiai su kryžiuočiais.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1967, Nr 4, p. 23—26, su žemei ir lent. Битвы c крестоносцами.

2263. Dundulis B. Lietuva ir Ordino valstybės žlugimas. (1466—1525 m.) —„Istorija“, 1969, t. 10, p. 159—168. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Литва и падение Ордена (1466—1525 гг.). Резюме на рус. яз.

2264. Dundulis В. Lietuva ir Trylikos metų karas tarp Len­ kijos ir Ordino. (1454—1466 m .)— „Istorija“, 1967 [leid.: 1968], t. 9, p. 123—-143. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Литва и Тринадцатилетняя война между Польшей и Орденом (1454— 1466). Резюме на рус. яз.

2265. Makarevičius А. Audra ties Virgale. [Apie lietuvių kovas su kryžiuočiais Kauno apylinkėse 1362—1369 m.] — „Nemunas“, 1969, Nr 3, p. 53. Буря над Виргале. ĮO битвах литовцев с крестоносцами в окрест­ ностях Каунаса]. 253

2266. Sideravičius K. Margiris ir Pilėnai.—„Mokslas ir gy­ venimas“, 1969, Nr 2, p. 12—15, su iliustr. ir žemei. Маргирис и Пиленай.

2267. Šaduikis C. Onuškio lietuvių kovos prieš kryžiuočius. [Trakų raj.] —„Spartuolis“ (Trakai), 1969, sausio 25. Битвы литовцев окрестности Онушкиса против крестоносцев.

2268. Tarvel E. Kuidas Liivimaa Poola omaks sai. (1557— 1569).— Kn.: Ajaloo jarskudel radadel. Tallinn, 1966, p. 33— 55, 219, 229—230. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir vok. k. Ливония в первые годы правления Польши [и Великого княжества Литовского]. Резюме на рус. и нем. яз.

2269. Ukraina, Valgevenemaa ja Leedu raluad v5itluses saksa feodaalide agressiooni vastu.— Kn.: NSV Liidu ajalugu. T. 1. Tallinn, 1966, p. 73—75. Украинский, белорусский и литовский народы в борьбе против агрес­ сии немецких феодалов.

2270. Varakauskas R. Lietuvos ir Livonijos santykiai Gedi­ mino valdymo laikotarpiu (1316—1341 m.).—„Istorija“, 1970, t. 11, p. 179—197. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Отношения Литвы c Ливонией в годы княжения Гедимина (1316— 1341 гг.). Резюме на рус. яз.

Varakauskas R. Lietuvos kovų su Livonijos ordinu XIII a. tyrinėjimų klausimu. 2r. 199. 2271. Асцик К. К вопросу о роли литовско-русских отрйдов в битве на полях Грюнвальда. (Ист. очерк).— «Русский голос» (Лодзь), 1966, май/июнь, с. 53—58, с ил. 2272. Пашуто В. Т. Борьба народов нашей страны за не­ зависимость в XIII—XV вв.— В кн.: Страницы боевого прош­ лого. Очерки воен. истории России. М., 1968, с. 8—36. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2273. Пашуто В. Т. Борьба народов Руси и Восточной Прибалтики с агрессией немецких, шведских и датских фео­ далов в XIII—XV веках.— «Вопросы истории», 1969, № 6. с. 112—129, № 7, с. 109—128. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2274. Шчарбакоу С. А. Барацьба беларускага народа супраць нямецкай агрэсіі у XII—XV ст.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1966, № 1, с. 60—69. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 2275. Юкнюте В. Ливонские хроники — прославители аг­ рессии меченосцев XIII в. в Литву. [Тезисы доклада. Тар­ туский гос. ун-т. 26—29 марта 1969 г.] — В кн.: Материалы XXIV научной студенческой конференции. Ч. 2. Экономика, 254

правоведение, биология, физкультура, история, филология. Тарту, 1969, с. 76—77. *

* *

2276. Длугош Я. Грюнвальдская битва. Пер. с латин. яз. М,—Л., 1962. 214 с. 2277. Бахрушин С. В. Разгром Ливонского ордена в При­ балтике (XVI в.). Ташкент, Госиздат УзССР, 1942. 32 с. Список лит.: с. 32. 2278. Бахрушин С. В. Разгром Немецкого ордена в При­ балтике Иваном IV (1560).— «Ист. журн.», 1941, № 10—11, с. 71—77. Библиогр. ссылки в конце статьи. 2279. Дербов Л. А. К истории падения Ливонского орде­ на.— «Учен. зап. Сарат. гос. ун-та», 1947, т. 17, с. 157— 174. Список лит.: с. 173—174. 3. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Žečpospolitos sudėtyje Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой Ūkis ir socialiniai santykiai Хозяйство и социальные отношения 2280. Marčėnas R. Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas 1769 m. V., „Mintis“, 1969. 160 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. 155—158 ir išnašose. Восстание крестьян Шяуляйской экономии 1769 г.

R e c.: Budraitis P. Dovana sukilimo metinėms.—„Tiesa“, 1969, rugp. 24. Jasas R. 200 sukilimo metinės.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 12, p. 54. Liaugaitė I. Valstiečių suki­ limo metraštis. — „Kauno tiesa“, 1969, spalio 29. Sakalaus­ kas J. Nauja apie 1769 m. sukilimą.—„Raudonoji vėliava“ (Siaul.), 1969, rūgs. 27. 2281. Козловский П. Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII—XVIII в. (По материалам магнатских вот­ чин). Минск, «Наука и техника», 1969. 204 с. (АН БССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Р ец .: Мараш Я. Ценное исследование.— «Гродн. прав­ да», 1969, 10 сент. Маркіна В. О., Мухіна 3. I.— «Укр. іст. журн.», 1971, № 2, с. 135—137. Ціханау Ю. 3 нашай аграрнай гісторыі.— «Полымя» (Мінск), 1970, № 2, с. 231—234. Чапко В., Карпачоу А. Мінулае беларускай вёскі.— «Звязда» 255

(Мінск), 1969, 22 чэрвеня (VI). Юхо И.— «Неман» (Минск), 1970, № 7, c. 182—183. Zytkowicz L. — „Roczniki Dziejow Spolecznych i Gospodarczych“ (Poznaii), 1971, t. 32, p. 221 — 227. Bibliogr. nuorodos išnašose. 2282. Марченас P. Восстание крестьян Шяуляйской эко­ номии 1769 г. Автореф, дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1967. 26 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). 2283. Похилевич Д. Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине XVIII века. В., «Минтис», 1966. 216 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Р е ц .: Гросман Ю. М.— «Укр. іст. журн.», 1967, № 8, с. 143—145. Мелешко В. I.— «Укр. іст. журн.», № 8, с. 145— 146. Мялешка В. I. Да пытання аб вывучэнні аграрнай гісторыі Беларусі эпохі феадалізму.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1967, № 4, с. 134—137, Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Улащик H. Н.— «История СССР», 1967, № 4, с. 150—153. Библиогр. ссылки в подстроч примеч. Jučas M. „Lietuvos istorijos m etraštis“. 1971 m. 1971, p. 126— 128. Bibliogr. nuorodos išnašose. Lech M. — „Actą BalticoSlavica“ (Bialystok), 1969, t. 6, p. 309, 314. Podwinska Z.— „Kwartalnik Historii Kultury M aterialnej“ (Warszawa), 1968, Nr 1, p. 170—171. Topolska M.—„Roczniki Dzieijow Spolecz­ nych i Gospodarczych“ (Poznan), 1968, t. 29, p. 160—164. Zytkowicz L. Chlopi na Bialorusi i Litwie w drugiej polowie XVIII w.—„Kwartalnik Historyczny“ (Warszawa), 1968, R. 75, Nr 1, p. 115—123. Bibliogr. nuorodos išnašose. 2284. Danilevičius E. Laudamus rempublicam. [Apie buv. Pavlovo respubliką dabart. Eišiškių raj. XVIII a.] — „Švytu­ rys“, 1970, Nr 19, p. 6, su iliustr. О быв. республике Павлова XVIII в. (ныне в Эйшишкском р-не).

2285. Jasas R. Tadas Kosciuška ir Lietuva.—„Jaunimo gre­ tos“, 1967, Nr 10, p. 25; „Gimtasis kraštas“, 1967, spalio 19. Тадеуш Костюшко и Литва.

2286. Jasas R. Baudžiauninkai mušė bajorus.—„Gimtasis kraštas“, 1967, gruod. 7. Крепостные избивали дворян.

2287. Jučas M. Lietuvos valstiečių prekyba XVIII a.—„Ko­ operatininkas“, 1969, Nr 11, p. 28—29, su iliustr. Торговля литовских крестьян в XVIII в.

2288. Kaikaras F. Cirulniko Mitkos vandravonės. [Apie XVII a. Vilniaus amatininkus. Su red. prierašu].—„Buitis“, 1969, Nr 9, p. 14—15. Похождения цирюльника Митки. [О вильн. ремесленниках XVII в.) 256

2289. Kruvina Jono Helmano špaga. [Apie bylą Vilniuje XVIII a. Iš teismo dokumentų. Su red. prierašu]. Dokumentus Centr. ist. archyve surado S. Samalavičius, spaudai paruošė O. Aleksa.—„Švyturys“, 1969, Nr 6, p. 22—23, su iliustr. Кровавая шпага XVIII в ]

Яна

Гельмана.

[Из вильн. судебных протоколов-

2290. Lebedys J., Urbutis V. Du žemaitiški XVIII a. vidu­ rio laiškai.—„Baltistica“, 1968, t. 4, sąs. 2, p. 293—306. Bibliogr. nuorodos išnašose. Два жемайтских письма середины XVIII в.

2291. Marčėnas R. Šiaulių ekonomijos valstiečių 1769 m. sukilimas. (2. Pobūdis).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 197—210. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Восстание крестьян Шяуляйской экономии 1769 г. (2. Характер). Резюме на рус. яз.

2292. Marčėnas R. Šiaulių ekonomijos valstiečių 1769 m. sukilimas. (3. Sukilimo „vėlavimo“ klausimu).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1967, t. 3, p. 29—46. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų ir anglų k. Восстание крестьян Шяуляйской экономики 1769 г. (3. К вопросу об «опаздывании» восстания). Резюме на рус. и англ. яз.

2293. Mulevičius L. Valstiečių padėtis XVIII—XIX а.— Kn.: Dieveniškės. V., 1968, p. 17—32, su lent. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. Santr. rusų k., p. 386—387. Положение крестьян в XVIII—XIX вв. Резюме на рус. яз.

2294. Pavulane V. Meža materialu piegades rajoni RIgas eksporttirdzniecibai XVII—XVIII gs. — „Latvijas PSR Zin. Akad. Vestis“, 1969, Nr 10, p. 72—80. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Районы, снабжавшие лесным материалом торговлю экспорта Риги в XVII—XVIII вв.

2295. Samalavičius S. Privilegijos nuo neprašytų svečių [gaspadų],—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 2, p. 57. Привилегии от незванных гостей.

2296. Samalavičius S. Vilniaus statybininkų cechų eksper­ tizės XVII—XVIII a.— Kn.: Architektūros paminklai. T. 1. V., 1970, p. 44—55. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 131 — 132, anglų k., p. 134. Экспертизы цехов строителей Вильнюса в XVII—XVIII вв. Резюме на рус. и англ. яз.

2297. 1754. g. 1. aug. Jelgavas pilsėtas lietuviešu un latviešu iedzivotajiem izdotie administrativie noteikumi. Jelgava. — „Raksti“ (Vija Lača Latvijas PSR Valsts b-ka), 1970, t. 2/3, p. 271—272. Antr. ir koment. latv. k. Dokum. tekstas vok. k. Административные правила, объявленные жителям Елгавы, литовцам и латышам, 1 авг. 1754 г. Текст на нем. яз. 17— 132

257

2298. Дорошенко В. В. Крестьяне на рижском рынке в первой трети XVII столетия.— В кн.: Ежегодник по аграр­ ной истории Восточной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966 г., с. 144—154. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 2299. Дорошенко В. В. Протоколы Рижского торгового суда как источник для изучения экономических связей Ри­ ги с русскими, белорусскими и литовскими землями в XVII в. См. 108. 2300. Дорошенко В. В. Русские, белорусские и литовские товары на рижском рынке в XVII в.— В кн.: Тезисы докла­ дов и сообщ. конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. Рига, 1966, с. 21—24. 2301. Игнатенко А. П. Русско-белорусские торговые связи во второй половине XVII в.— «Вопросы истории БССР», 1969, вып. 37, с. 18—56. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2302. К вопросу о зависимости интенсивности и форм антифеодальной борьбы крестьянства от основных тенден дин развития феодальной экономики й степени эксплуата­ ции крестьян.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. девятой [Таллинской] сессии симпозиума по аграрной истории Во­ сточной Европы. Таллин, 1966, с. 5—19, с табл. Авт.: С. Я. Боровой, М. А. Ючас и др. 2303. Карпачев А. М. Городское землевладение в коро­ левских городах Белоруссии XVII—XVIII веков. (К вопросу о гор. землевладении в Речи Посполитой).— В кн.: Совет­ ское славяноведение. Материалы IV конференции историковславистов. Минск, 1969, с. 509—516. 2304. Карпачев А. М. О земском землевладении мещан в Белоруссии XVII—XVIII вв.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. девятой [Таллинской] сессии симпозиума по аграр­ ной истории Восточной Европы. Таллин, 1966, с. 80—82. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2305. Карпачов А. М. Міста і містечка Білорусі'і у други половині XVIII ст.— «Укр. іст. журн.», 1968, № 9, с. 76—79. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2306. Карпачоу А. М. Самакіраванне гарадоу Беларусі па «магдебургскаму праву» у другой палавіне XVII— XVIII ст.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1969, № 2, с. 56—64. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Резю­ ме на рус. яз. 2307. Козловский П. Г. Виды и структура землевладения в Западной и Центральной Белоруссии во второй половине XVIII в.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XI сессии сим258

позиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1969, с. 112—118. 2308. Козловский П. Г. К вопросу об аграрном строе Ре­ чи Посполитой в XVIII веке. (По материалам Побужья). [Имеются данные о владениях Вилен, капитулы и Радзивиллов в Брестском воеводстве].— В кн.: Советское славя­ новедение. Материалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969, с. 502—509. 2309. Козловский П. Г. Опыт ведения сельского хозяй­ ства Белоруссии второй половины XVIII в., отраженный в инструкциях и распоряжениях магнатов.— В кн.: Из исто­ рического опыта сельского хозяйства СССР. М., 1969, с. 52— 69. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2310. Козловский П. Г. Организация и товарность магнат­ ского хозяйства в Западной и Центральной Белоруссии во второй половине XVII в.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XII сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1970, с. 112—118. 2311. Козловский П. Г. Положение крестьян в магнатских вотчинах Белоруссии во второй половине XVIII в.— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1965 г. М., 1970, с. 205—219, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2312. Мелешко В. И. Белорусско-польские экономические связи в XVII—XVIII веках.— В кн.: Советское славяноведе­ ние. Материалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969, с. 482—490. 2313. Мелешко В. И. К вопросу о состоянии экономики Белоруссии и Литвы в конце XVIII в.— «Сов. славяноведе­ ние», 1969, № 2, с. 69—78, с табл. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 2314. Мелешко В. И. Основные черты развития аграрных отношений в Восточной Белоруссии в XVII—XVIII вв. (До воссоединения с Россией).— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966, с. 249— 260. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2315. Мелешко В. И. Положение крестьян Юричевского староства во второй половине XVII—XVIII вв. (до воссоеди­ нения Белоруссии с Россией).— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. десятой сессии симпозиума по аграрной истории Во­ сточной Европы. М., 1968, с. 128—133. 2316. Мелешко В. И. Рыночные связи сельского хозяй­ ства Восточной Белоруссии во второй половине XVII и в 259

XVIII вв. (до воссоединения с Россией).— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. девятой (Таллинской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 1966, с. 130—134. 2317. Мелешко В. И. Фольварочное хозяйство в крупных частных и государственных владениях Восточной Белорус­ сии во второй половине XVII—XVIII вв. (до воссоединения с Россией).— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XII сессии межресп. симпозиума по аграрной истории Восточной Евро­ пы. М., 1970, с. 118—123. 2318. Мялешка В. I. Сялянская гаспадарка Усходняй Беларусі і рынак у другой палавіне XVII—XVIII ст.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1969, № 1, с. 73—83. Библиогр. в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 2319. Похилевич Д. Л. Поместье Белоруссии и Литвы во второй половине XVIII в.— В кн.: Ежегодник по аграр­ ной истории Восточной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966, с. 386—399. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2320. Похилевич Д. Л., Чугай В. Лесничество Белоруссии и Литвы в 70—80 гг. XVIII века.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. девятой (Таллинской) сессии симпозиума по аграр­ ной истории Восточной Европы. Таллин, 1966, с. 176—179. 2321. Строд X. П. Влияние торговой политики Россий­ ской империи на развитие сельского хозяйства Латвии в XVIII в.— В кн.: Экономические связи Прибалтики с Рос­ сией. Рига, 1968, с. 146—172, с схем. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2322. Труска Л., Ясас Р. Внешняя торговля Великого княжества Литовского в последние годы его существования. (1785—1792). — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 1, p. 23—53. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. ir anglų k. R e c.: Kowecki J.—„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ (Warszawa), 1971, Nr 1, p. 149—150. Lavai P. de.—,„Zapiski Historyczne Pošwięcone Historii Pomorza i Krajow Baltyckich“ (Torun), 1972, t. 37, z. 2, p. 134—135. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. 2323. Ючас M. «Добровольная» отдача себя в крепост­ ные в Литве в XVII—XVIII вв.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. десятой сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1968, с. 116—120. 2324. Ючас М. Инвентари имений Литвы XVII—XVIII вв.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. конференции по источнико­ 260

ведческим проблемам истории народов Прибалтики. Рига, 1968, с. 41—43. 2325. Ючас М. Источники денежных доходов в магнат­ ских имениях Литвы во второй половине XVIII—начале XIX в.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. конференции, по­ священной 75-летию со дня рождения акад. Я. Я. Зутиса. Рига, 1968, с. 25—30, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2326. Ючас М. А. Наемный труд в крестьянском хозяй­ стве помещичьей деревни Литвы второй половины XVIII в.— «История СССР», 1967, № 1, с. 93—103, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2327. Ючас М. А. О выкупе вольности крестьянами в Лит­ ве в XVIII в.— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Во­ сточной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966, с. 409—415. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2328. Ючас М. Попытки освобождения крестьян в Литве в конце XVIII в.—начале XIX в.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 3, p. 85—97. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. ir anglų k. R e c.: Lavai P. de.—„Actą Baltico-Slavica“ (Warszawa), 1973, t. 8, p. 194—195. 2329. Яніцкая M. M. Урэцкае шкло. [О стекольных ма­ нуфактурах вельмож Литвы].— «Помнікі гісторыі і культу­ ры Беларусі», 1970, № 2, c. 44—48, 61, 63, c ил. Резюме на рус. и англ. яз. *

* *

2330. Похилевич Д. Л. Наймана праця в сільскому господарстві Білорусіі та Літви в другиі половині XVIII ст.— «Вісник (Львів. держ. ун-т). Сер. іст.», 1962, № 1, c. 100— 114. Santykiai su Rusija ir kitomis valstybėmis Взаимоотношения c Россией и другими государствами 2331. Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX вв. [Сб. статей]. М., «Наука», 1969. 446 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т истории СССР). Список лит.: с. 433—442 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2332. Галактионов И. В. Ранняя переписка А. Л. ОрдинаНащокина (1642—1645 гг.). [Публикация писем. Имеется 261

материал о посольстве А. Л. Ордина-Нащокина в Литве в 1642 г.] Саратов, Изд. Сарат. ун-та, 1968. 92 с. (Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского). Библиогр. в примем., с. 88—92, и ссылки в подстрой, примем. 2333. Исторические связи народов СССР и Румынии в XV—начале XVIII в. Документы и материалы. В 3-х т. Т. 2. 1633—1673. [Отражаются и связи Литвы с соседними государствами]. М., «Наука», 1968. 447 с. (АН СССР. Ин-т истории. Акад. Соц. Республики Румынии. Ин-т истории. АН МССР. Ин-т истории). Сост.: В. А. Костакэл и др. Библиогр. в примем., с. 351—404, и в конце документов. Текст на рум., рус., пол. и латин. яз. 2334. Палли X. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Сев. войны. 1701 —1704. Таллин, 1966. 245 с. с карт. (АН ЭССР. Ин-т истории). Список лит.: с. 289—301 и библиогр. ссылки в подстрой, примем. Резюме на нем. яз. 2335. Полное собрание русских летописей. Т. 31. Лето­ писцы последней четверти XVII в. М., «Наука», 1968. 264 с. (АН СССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстрой, примем, предисл., с. 3—9. Имен, и геогр. указ.: с. 234—262. 2336. Поршнев Б. Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине XVII в. [Монография. Раздел «Польско-Литовское государство в международной жизни», с. 209—237. Материал о Литве имеется и в др. ме­ стах книги]. М., «Наука», 1970. 388 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Имен, указ.: с. 378—385. 2337. Адащик Ф. И. Торговые связи городов Витебска с Ригой в XVII—XVIII веках. [Также о торговле Литвы с Лифляндией].— В кн.: Советское славяноведение. Мате­ риалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969, с. 572—580. 2338. Буганов В. И. Освободительная война украинского и белорусского народов в середине XVII в. против иноземно­ го угнетения. Воссоединение с Россией.— В кн.: Страницы боевого прошлого.— Очерки воен. истории России. М., 1968, с. 56—72. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2339. Грабовецький В. Епопея антифеодально! боротьби.— «Жовтень» (Львів), 1968, № 7, с. 106—ИЗ, с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2340. Казаков Н. И. Борьба русского народа с польско­ шведской интервенцией в начале XVII в. Минин и Пожар­ ский.— В кн.: Страницы боевого прошлого. Очерки воен. 262

истории России. М., 1968, с. 37—55. Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч. 2341. Клюкман Ю. Р. Северная война 1700—1721 гг. Борьба России за выход к Балтийскому морю и возвраще­ ние русских земель в Прибалтике.— В кн.: Страницы боево­ го прошлого. Очерки воен. истории России. М., 1968, с. 73— 114. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2342. Ковальский Н. П. Деятельность русской диплома­ тии в 70—90-х годах XVII века по отношению к украинским землям в составе Речи Посполитой.— В кн.: Из истории местного края. Днепропетровск, 1968, с. 158—•176. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2343. Корецкий В. И. Подвиг русского народа в начале XVII столетия. [О стремлениях польско-литов. магнатов по­ садить на царском престоле самозванцев и взять Россию под свою власть].— «Вопросы истории», 1970, № 5, с. 146—159, № 6, с. 90—107. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2344. Санин Г. А. Правобережная Украина и русско-поль­ ские переговоры 1667 г. в Москве. [Также о роли и поли­ тике представителей Литвы на переговорах].— «История СССР», 1970, № 1, с. 128—136. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2345. Шепелев И. С. Классовая борьба в Русском госу­ дарстве и ее особенности в период польско-литовской и швед­ ской интервенции.— В кн.: Из истории классовой борьбы в дореволюционной и Советской России. Волгоград, 1967, с. 5—48. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. *

* *

2346. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Т. 1—3. М., Изд-во АН СССР, 1953—1954. 2347. Копреева Т. Н. Русско-польские отношения во вто­ рой половине XVII века. (От Андрусовского перемирия 1667 г. до «Вечного мира» 1686 г.). Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. Л., 1952. 23 с. (Ленингр. гос. ун-т). 2348. Мальцев В. П.Борьба за Смоленск (XVI—XVII вв.). Под науч. ред. Н. Савича. Смоленск, Смолгиз, 1940. 423 с. с ил. и карт. 2349. Освободительная война 1648—1651 гг. и воссоеди­ нение Украины с Россией. Киев, АН УССР, 1954. 332 с. с ил. 263

Lietuvos žemės kryžiuočių ir Prūsijos kunigaikščių valdžioje Литовские земли во власти крестоносцев и прусских князей Lietuvininkai. Zr. 1097. Prūsų kalbos paminklai. Zr. 2059. 2350. Bartkus K. Ten mokėsi Donelaitis ir Kantas. [Apie Kaliningrado (Karaliaučiaus) ist. vietas],—„Bibliotekų dar­ bas“, 1969, Nr 2, p. 33, su iliustr. Там учились Донелайтис и Кант. (быв. Кенигсберга)].

[Об ист. местах Калининграда

2351. Endzinas A. Liaudies švietimo klausimai Rytų Prū­ sijoje.—„Pedagogika ir psichologija“, 1968, t. 9, p. 85—98. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Вопросы народного образования в Восточной Пруссии. Резюме на рус. яз.

2352. Endzinas A. Mokymui naudotinų lietuviškų knygų Rytų Prūsijoje klausimu (XVIII a. pabaiga—XIX a. pirmasis ketvirtis).—„Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1966, t. 5, p. 139—157. Bibliogr. nuorodos tekste ir išnašose. Santr. rusų k. К вопросу о литовских книгах, употреблявшихся в школах Восточ­ ной Пруссии (в конце XVIII—первой четв. XIX вв.) Резюме на рус. яз.

2353. Endzinas A. Tepliavos varguomenės namų metinių apyskaitų santraukos lietuvių kalba. — Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1968 [leid.: 1969], t. 7, p. 215—222. Lit. sąrašas: p. 222 ir bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų k. Издания годовых отчетов на литовском языке о деятельности Теплявского дома призрения. Резюме на рус. яз.

2354. Nausėdas V. Kova su germanizacija Klaipėdos kraš­ te.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 11, p. 13—17, su iliustr. Борьба c германизацией в Клайпедском крае.

2355. Rickevičiūtė К. I. Kanto požiūris j lietuvių kalbą ir kultūrą.—„Problemos“, 1968, Nr 1, p. 56—65. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k., p. 143, 149. И. Кант о литовском языке и культуре. Резюме на рус. и англ. яз.

2356. Žostautaitė P. Prūsijos lietuvių vokietinimas ir pa­ sipriešinimas jam 1848—1914 m.—„LTSR MA darbai. Seri­ ja A“, 1968, t. 1, p. 75—90. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Онемечивание литовцев Пруссии 1914 гг. Резюме на рус. и англ. яз. 264

и сопротивление ему в

1848—

4. Religija, švietimas ir kultūra Lietuvoje feodalizmo laikotarpiu. Visuomeninė mintis Религия, просвещение и культура в Литве в период феодализма. Общественная мысль 2r. taip pat: IV sk. 3 ir VI sk. 4 См. to же: IV отд. 3 и VI отд. 4 2357. Jurginis J. Istorija ir poezija. Kultūros istorijos etiu­ dai. V., „Vaga“, 1969. 347 p. Pavardžių rodyklė: p. 340—345. R e c.: Bulota J.—„Gimtasis kraštas“, 1969, geg. 1. Gir­ dys V. Mokslo ir meno kryžkelėje.—„Pergalė“, 1970, Nr 2, p. 165—170. Jurginis J. Jubiliatai. [Autoriaus straipsnis kn. išleidimo proga].—„Naujos knygos“, 1969, Nr 2, p. 3, su portr. Kazlauskas A., Sadauskas R. Etiudai apie istoriją ir poeziją.— „Literatūra ir menas“, 1969, rugp. 2, p. 10. Piktūrna J. Kultū­ ros poezijos knyga.—„Kultūros barai“, 1969, Nr 6, p. 65. Гирчис В. «История и поэзия».— «Дружба народов», 1970, № 7, с. 272—275. 2358. Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. 5 knygos. [Iškiliuoju raštu]. V., Lietuvos aklųjų d-jos 1-kla, 1966. Ренессанс и гуманизм в Литве.

2359. Jurginis J. The reasons for the belated dissemina­ tion of Christianity in the Baltics. Moscow, „Nauka“, 1970. 12 p. (XIII International Congress of historical sciences). Lit. sąra­ šas: p. 11—12. Причины позднего принятия христианства в Прибалтике. [Доклад на XIII Междунар. конгрессе ист. наук]. Москва. 16—23 авг. 1970 г.

2360. Lukšaitė L Lietuvių kalba reformaciniame judėjime XVII а. V., Istorijos in-tas, 1970. 68 p. (LTSR MA. Istorijos in-tas. Actą historica Lituanica. 5.) Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Dalis teksto lenkų k. Santr. rusų ir anglų k. Литовский язык в реформатском движении XVII в. Резюме на рус. и англ. яз.

2361. Lietuvos tapyba. XVI—XIX. [Albumas], Red. kom-ja: V. Drėma ir kt. [įž. str. P. Svičiulienės ir P. Juodelio (liet. k., santr. rusų, anglų ir vok. k.), p. 5—15, 100, 104, 108]. V., „Vaga“, 1970. 112 iliustr. ir teksto p. Sudaryt.: P. Juodelis. Живопись Литвы. XVI—XIX вв. Текст парал. на рус. и англ. яз.

Re c.: Ozolas R. Naują dešimtmetį pradedant.—„Kultūros barai“, 1971, Nr 5, p. 66—67; Senosios lietuvių tapybos pano­ rama.—„Komjaunimo tiesa“, 1971, rugs. 19. Tas pats laikr. rusų k. 265

2362. Palionis J. Lietuvių literatūrinė kalba XVI—XVII a. V., „Mintis“, 1967. 333 p. Литовский литературный язык в XVI—XVII вв.

2363. Spelskis А. Po baroko skliautais. V., „Vaga“, 1967. 184 p. su iliustr. Santr. rusų k. Под сводами барокко.

2364. Vaitkus E. Raganų laužai Lietuvoje. (Medžiaga lektoriui). V., 1966. 26 p. (LTSR „Žinijos“ d-ja. Filos. ir ateiz­ mo moksl.-metod. taryba). Костры ведьм в Литве.

2365. Дорошевич Э. К. Аниол Довгирд — мыслитель эпо­ хи Просвещения. Минск, 1967. 253 с. с ил. (АН БССР. Ин-т философии и права. Список лит.: с. 245—249. Резюме на англ, и пол. яз. 2366. Зайцев В. К. Франциск Скорина и гуманистическая мысль в Белоруссии XV—XVI вв. Автореф. дис. на соиск. учен, степени д-ра филол. наук. Минск, 1970. 64 с. (АН БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы). Список работ авт.: 12 назв. и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2367. Ісаевич Я. Д. Братства та Тх роль в развитку украінськоі культуры XVI—XVII ст. [Имеется материал об обществ.-культ, и религиозной деятельности вильн. братии]. Киів, «Наукова думка», 1966. 252 с. с ил. Список лит.: с. 215—249. Резюме на рус. яз. 2368. Мараш Я. Н. Из истории борьбы народных масс Белоруссии [и Литвы] против экспансии католической церк­ ви. Минск, «Вышэйшая школа», 1969. 220 с. (БССР. Гродн. пед. ин-т им. Я. Купалы). Библиогр. ссылки в примеч., с. 196—218. (оп) Р е ц .: Попов Б. Итог научных изысканий.— «Гродн. прав­ да», 1969, 25 июля. 2369. Матушакайте М. Скульптурные надгробия Литвы. XVI—XVII вв. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. искусств. В., 1970. 24 с. (Ин-т истории). Список работ авт.: 3 назв. 2370. Плечкайтис Р. Философия в учебных заведениях Литвы в XVI—XVIII вв. Автореф. дис. на соиск. учен, сте­ пени д-ра филос. наук. В., 1968. 68 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 15 назв. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. (оп) R e c.: Ozolas R. Pirmieji Lietuvos filosofijos mokslo šimt­ mečiai.—„Problemos“, 1969, Nr 1, p. 90—98. Bibliogr. nuoro­ dos išnašose. 266

*

2371. Подокшин С. А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы. (Вторая половина XVI—начало XVII вв.) Минск, «Наука и техника», 1970. 224 с. (АН БССР. Ин-т философии и права). Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч., с. 206—223. P е ц.: Капыскі 3. Ідэйныя грані рэфармацыі.— «Полымя» (Мінск), 1971, № 7, с. 248—251. Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч. Ларченко М. Удача исследователя.— «Неман» (Минск), 1971, № 12, c. 181 —184. Нічик В. М. Творчий доробок білоруських істориків філософіТ.— «Філософська дум­ ка» (Кіі'в), 1970, № 5, с. 129; № 6, с. 111 —114. Kosman М. — „Przegląd Historyczny“ (Warszawa), 1972, t. 63, z. 4, p. 716— 719. Bibliogr. nuorodos išnašose. Lukšaitė I. — „Lietuvos isto­ rijos metraštis“. 1972 m. 1973, p. 203—206. Topolska B. M. — „Odrodzenie i Reformacja w Polsce“ (Wroclaw), 1972, t. 17, p. 235—238. 2372. Юргинис Ю. Причины позднего распространения христианства в Прибалтике. [Доклад. Москва. 16—23 авг. 1970 г.] М., 1970. 12 c. (XIII междунар. конгресс ист. наук). Библиогр. ссылки в примеч., с. 12. 2373. Abramavičius V. Seniausioji XV—XVIII а. rusų kny­ ga Vilniaus bibliotekose.—„Bibliotekininkystė ir bibliografija“. Rusų knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva, 1966, t. 3, p. 161—193. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Старейшая русская книга X V — XVIII вв. в библиотеках Вильнюса. Резюме на рус. и англ. яз.

2374. Adomonis T. Trakų salos pilies rūmų sieninė tapy­ ba.—„Menotyra“, 1969, t. 2, p. 135—160, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Стенная роспись Тракайского замка на острове. Резюме на рус. яз.

2375. Batūra R. Muzika ir dainos feodaliniame Vilniuje. —„Kultūros barai“, 1966, Nr 3, p. 51. Музыка и песни в феодальном Вильнюсе.

2376. Bogušis V. Biblioteka Universitatis Vilnensis.—„Švy­ turys“, 1970, Nr 17, p. 18, su iliustr. Библиотека Вильнюсского университета.

2377. Bogušis V. Vilniaus universiteto bibliotekos pradžia. —„Kultūros barai“, 1970, Nr 7, p. 62—64, su iliustr. Santr. ru­ sų ir anglų k., p. I—II. Начало к англ. яз.

библиотеки

Вильнюсского

университета. Резюме

на рус.

R e c.; Laužikas J. Reikia patikslinti.—„Literatūra ir me­ nas“, 1970, rugp. 8, p. 15. 267

2378. Bogušis V., Pupeikis S. Universiteto bibliotekai 400 metų.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 9, p. 4—6, su iliustr. Библиотеке Вильнюсского университета — 400 лет.

2379. Burokaitė J. Muzika Vilniaus universitete (1579— 1939).—„Menotyra“, 1967, t. I, p. 71 —100, su iliustr. ir gaid. Lit. sąrašas: p. 98—99 ir bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Музыка в Вильнюсском университете. Резюме на рус. яз.

2380. Butėnas D. Dingęs P. Smuglevičiaus paveikslas. [Apie XVIII a. paveikslą. Su jo fotokopija],—„Švyturys“, 1969, Nr 20, p. 12. Пропавшая картина П. Смуглявичюса.

2381. Butėnas D., Vytaras T. „Kad būtų sudeginta ant lau­ ž o .. . “ [Apie raganų procesus Rietave XVIII a. Iš archyv. do­ kumentų].—„Švyturys“, 1970, Nr 11, p. 23—24, su iliustr. «Чтобы была сожжена на костре...» [О процессах ведьм в Ретавасе в XVIII в.].

2382. Čerbulėnas К. Raguvėlės sodybinis ansamblis. [Apie buv. dvaro pastatus — klasicizmo stiliaus ansamblį. Panevė­ žio raj.] —„Statyba ir architektūra“, 1970, Nr 10, p. 22—23, su iliustr. Santr. rusų k., p. 32. Ансамбль-усадьба Рагувеле. Резюме на рус. яз., с. 32.

2383. Gaikutė G. Daktarai iš Žemaitijos. Senieji Vilniaus universiteto profesoriai.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 9, p. 23—25, su iliustr. Врачи из Жемайтии. [Профессора старого Вильн. ун-та].

2384. Griška А. Mokslininkas ir švietėjas. [Apie liet. kultū­ ros veikėją, botaniką S. Jundzilą. 1761—1847].—„Kultūros ba­ rai“, 1968, Nr 7, p. 61—62, su portr. Santr. rusų ir anglų k., p. I—II. Ученый и просветитель. [О деятеле С. Юндзиле]. Резюме на рус. и англ. яз.

литов, культуры, ботанике

2385. Jasas R. L. Stuoka-Gucevičius ir Vilniaus magistra­ tas.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 5, p. 49—50. Л. Стуока-Гуцявичюс и магистрат Вильнюса.

2386. Jasas R. Naujas puslapis minties istorijoje. [Apie XVIII a. pab. valstiečių ideologą Lietuvoje J. Jelenskį].—„Tė­ vynės balsas“, 1966, Nr 50, gruod. Новая страница в истории мысли. [О Ю. Еленском].

2387. Jasas R. Vyžuoniškis J. Jelenskis (1756—1813) — vienas iš pirmųjų Lietuvos revoliucinių demokratų.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 67—75. Bibliogr. nuorodos išnašose. Вижуонец Ю. Еленский — один из первых рев.-демократов в Литве. 268

2388. Juozapavičius P. Abraomas Kulvietis. 425-osioms mirties metinėms. [Apie 1510—1545 VI 6].—„Kauno tiesa“, 1970, rūgs. 24. Абраомас Кульветис. К 425-ой годовщине со дня смерти.

2389. Jurginis J. Aukštosios mokyklos įsteigimas Vilniuje. — Kn.: Vilniaus universitetas. V., 1966, p. 9—19, su faks. Bibliogr. nuorodos išnašose. Учреждение высшей школы в Вильнюсе.

2390. Jurginis J. Menas ir tautiškumas. Iš kultūros istori­ jos.— „Kultūros barai“, 1966, Nr 12, p. 65—66. Искусство и национальность.

2391. Jurginis J. Senieji universiteto rūmai.— Kn.: Vilniaus universitetas. V., 1966, p. 271—284, su iliustr. Bibliogr. nuo­ rodos išnašošfe. Старое здание университета.

2392. Jurginis J. Universitetinis miestas. [Vilniaus un-to įsteigimo 390-osioms metinėms, 1579 m. bal. 1 d.] — „Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 4, p. 21—23, su iliustr. Университетский город. Вильи, ун-та].

[К 390-ой

годовщине

со

дня

основания

2393. Jurginis J. Vilniaus akademija. 1579—1773.— Kn.: Vilniaus universitetas. V., 1966, p. 21—51, su iliustr. ir faks. Bibliogr. nuorodos išnašose. Вильнюсская академия. 1579— 1773.

2394. Jurkštas V. Lietuvių konviktas Prahoje. [Apie 1411 m. Įsteigtą studentų nemokamą bendrabutį].—„Tarybinis mokyto­ jas“, 1966, liepos 2, su iliustr. Конвикт литовцев в Праге. [Об учрежд. в 1411 г. бесплатном сту­ денческом общежитии].

2395. Jurkštas V. Senieji lietuvių muzikai. [XVII a.] Iš kultūros istorijos.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 6, p. 51—53, su iliustr. Старые литовские музыканты. [XVII в.]

2396. Jurkštas V. XVII amžiaus lietuvių muzikos1 teoreti­ kas. [Apie Z. Liauksminą]. Iš Lietuvos mokyklų istorijos.— „Tarybinis mokytojas“, 1966, birž. 4. Теоретик литовской музыки XVII в. [О 3. Ляуксмннасе[.

2397. Jurkštas V. Vilniaus Žemutinės pilies opera. [Apie pirmąjį Vilniaus muzikinį teatrą. 1634—1648].—„Literatūra ir menas“, 1969, gruod. 4, p. 13. Опера Вильнюсского Нижнего замка. [О первом Вильи, музыкальном театре (1634— 1648) ]. 269

2398. Jurkštas V. Vytauto muzikantai. [Apie kultūr.-muzik. gyvenimą Lietuvos Didž. Kunigaikštystėje]. — „Literatūra ir menas“, 1970, rugp. 8. Музыканты Витовта. Литовском].

[О культ.-муз. жизни в Великом княжестве

2399. Karosas J. Pirmeji Vilniaus laikraščiai [„Kurjer Litewski“ ir „Wiadomošci Literackie“] .—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 5, p. 5—7, su faks. Первые вильнюсские газеты.

2400. Kazlauskas B. Literatūrinis Vilnius 17 amžiuje.— „Kultūros barai“, 1968, Nr 3, p. 63—64, su iliustr. Литературный Вильнюс в XVII веке.

2401. Kazlauskas В. Senasis literatūrinis Vilnius. [1579 m.] —„Kultūros barai“, 1968, Nr 11, p. 63—64. Santr. rusų ir ang­ lų k., priedas, p. I—II. __ Старый литературный Вильнюс. Резюме на рус. и англ. яз.

2402. Kazlauskas В. XVI—XVIII a. Vilniaus akademijos drama ir teatras.— Kn.: Kultūrų kryžkelėje. V., 1970, p. 144— 172. Bibliogr. nuorodos išnašose. Драма и театр в Вильнюсской академии в XVI— XVIII в.

2403. Kisarauskas V. Senasis Lietuvos ekslibrisas.—„Bib­ liotekų darbas“, 1967, Nr 9, p. 34—36, su iliustr. Старинный экслибрис Литвы.

2404. Laurinaitis V. Senoji Žemaitijos mokykla. [Iš Vardu­ vos (buv. Žemaičių Kalvarijos (Plungės raj.) aštuonm. m-klos istorijos],—„Kultūros barai“, 1967, Nr 5, p. 71. Старая школа Жемайтии.

2405. Lebedys J. Ar senajame Vilniaus universitete XVII— XVIII amžiuje buvo lietuvių kalbos katedra?—„Jaunimo gre­ tos“, 1966, Nr 4, p. 16. Была ли кафедра литовского языка в старом Вильнюсском универ­ ситете в XVII— XVIII вв.?

2406. Lebedys J. Jurgio Zablockio kilmė. (Iš akad. K- Jab­ lonskio palikimo).—„Kalbotyra“, 1966, t. 14, p. 83—91. Происхождение Ю. Заблоцкого.

2407. Lebionka J. Kražių laisvamanis. [Apie eksjėzuitą mokyt. Adomą Drazdauską. XVIII a. pab.] —„Mokslas ir gy­ venimas“, 1970, Nr 8, p. 43—44. Вольнодумец из Кражяй. Конец XVIII в.]

[Об эксиезунте учителе А. Драздаускасе.

2408. Lietuvos mokyklos istorijos apybraiža. [Nuo feoda­ lizmo iki 1940 m.] —„Tarybinis mokytojas“, 1968, lapkr. 1, 13—27; gruod. 4, 11—27; 1969, sausio 3—31; vas. 5—28; kovo 270

2—28; bal. 2—30; geg. 7—30; birž. 4—27; liepos 4—30; rugp. 1—27; rūgs. 3—26; spalio 1. Очерки истории школы Литвы.

2409. Lukšaitė I. А. Volano luomų lygybės prieš įstatymus reikalavimas—pažangi XVI a. mintis Lietuvoje.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 209—212. Lit. sąrašas: p. 630. Требование А. Воланом равноправия прогрессивная мысль в Литве XVI в.

сословий

перед

законом —

2410. Lukšaitė L А. Volano pažiūros į visuomenės kilmę, struktūrą ir teisės funkcijas. — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 2, p. 57—73. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Взгляды А. Волана на возникновение общества, его структуру и функции права. Резюме на рус. и англ. яз.

Re c.: Lavai P. de.—„Actą Baltico-Slavica“ (Bialystok), 1970, t. 7, p. 299—301. Bibliogr. nuorodos išnašose. 2411. Lukšaitė I. Apie lietuviškų reformatų knygų plitimą -Lietuvoje XVII a.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 47—52. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. О распространении литовских реформатских книг в Литве.

2412. Lukšaitė I. Chylinskio biblijos vertimo pėdsakais. ..— „Literatūra ir menas“, 1969, spalio 11, p. 13. По следам перевода библии Хылинского.

2413. Lukšienė M. Kas kliudė valstiečiui feodalizmo irimo laikotarpiu pasiekti vidurinį išsilavinimą.— Kn.: Mokyklų mokslinio tyrimo instituto 1966 m. moksl. konferencijos prane­ šimų tezės. V., 1966, p. 31—32. Что препятствовало крестьянину получить среднее образование во время разложения феодализма.

2414. Lukšienė M. Pirmosios vidurinės mokyklos Lietuvo­ je.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 7, p. 31—33, su žemei. Первые средние школы в Литве.

2415. Lukšienė M. Senoji Merkinės mokykla.— Kn.: Mer­ kinė. V., 1970, p. 69—83. Bibliogr. nuorodos išnašose. Старая школа в Меркнне.

2416. Maknys V. Mokyklų teatrui Lietuvoje keturi šimtai metų.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 10, p. 57—59. Santr. rusų ir anglų k., p. I—II. Школьному театру в Литве 400 лет. Резюме на рус. и англ. яз.

2417. Navickienė О. Varpai. [Apie varpų liejimo meną]. Iš kultūros istorijos.—„Kultūros barai“, 1966, Nr 12, p. 66—68, su iliustr. Колокола. 271

2418. Petrauskienė I. Senojo Vilniaus universiiteto gamti­ ninkai.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 3, p. 17—19, su iliustr. Естествоведы старого Вильнюсского университета.

2419. Plečkaitis R. Kai kurie gamtos filosofijos klausimai senajame Vilniaus universitete (XVII a.— XVIII a. pirmoji pusė).—„Filosofija“, 1968, t. 8, p. 141—160. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Некоторые вопросы натурфилософии в древнем Вильнюсском уни­ верситете (XVII в.— первая половина XVIII в.). Резюме на рус. яз.

2420. Plečkaitis R. Koperniko pažiūrų plitimas Lietuvoje.— Kn.: Žemė ir koš'mosas. V., 1970, p. 84—90. Распространение взглядов Коперника в Литве.

2421. Plečkaitis R. Naujųjų laikų filosofija Lietuvoje ant­ roje XVIII a. pusėje.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 514—517. Философия нового времени в Литве во второй половине XVIII в.

2422. Plečkaitis R. Scholastinė moralės filosofija Lietuvoje. —„Problemos“, 1968, Nr 1, p. 66—72. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų ir anglų k., p. 144, 150. Схоластическая англ. яз.

философия

морали

в Литве. Резюме на рус. и

2423. Poželaitė M., Cerbulėnas К. Baroko architektūra Lie­ tuvoje (1600—1790).—„Pergalė“, 1970, Nr 7, p. 138—148, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Архитектура барокко в Литве (1600— 1790).

2424. Pupeikis S. Pirmasis mokyklinis elementorius.— „Ta­ rybinė mokykla“, 1966, Nr 12, p. 42—44. Первый школьный букварь. .

2425. Puirius J. Nidos mokykla. [Apie pirmąją mokyklą Nidoje. 1745 m.] —„Muziejai ir paminklai“, 1968, gruodis, p. 136. Lit. sąrašas: 7 pavad. Первая школа в Ниде (1745 г.).

2426. Raulinaitis А. Dar kartą apie stubella.—„Pedagogi­ ka ir psichologija“, 1966, t. 8, p. 146. Еще раз o „stubella“.

2427. Raulinaitis A. Pažaislio ansambliui — 300 metų. — „Kultūros barai“, 1968, Nr 2, p. 23—27, su iliustr. Ансамблю в Пажайслисе — 300 лет.

2428. Raulinaitis A. Žymus architektūros paminklas [Mer­ kinės bažnyčia 1418 m.].— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 50—54. Известный архитектурный памятник. [Костел c 1418 г. в Меркине]. 272

2429. Riškus J. 1970, Nr 7, p. 75.

Abraomas Kulvietis. — „Kultūros barai“,

Абраомас Кульветис. просветителя].

[К 425-ой годовщине со дня смерти литов,

2430. Riškus J. Lietuvių raštijos užuomazgos. Pirmoji lie­ tuviška knyga.—• Lietuviškų raštų pradžia. Mikalojus Daukša. — Lietuvių raštijos vystymasis XVII—XVIII amžiuje. Lietuvių k. ir literatūros mokytojams. — „Tarybinis mokytojas“, 1967, lapkr. 11, 16, 18, 30. Истоки литовской письменности. Первая литов, книга. Начало ли­ тов. сочинений. Микалоюс Даукш а.— Развитие литов, письменности в. XVII—XVIII вв. Д ля учителей литов, языка и литературы.

2431. Ročka M. А. Kulviečio bibliotekos autoriai ir knygos. [Apie pirmąją asmeninę moksl. b-ką Lietuvoje].—„Knygotyra “, 1970, Nr 1, p. 115—128. Bibliogr. nuorodos išnašose. Авторы и книги библиотеки А. Кульветиса. Резюме на рус. и англ. яз.

2432. Ročka M. Lietuviškos knygos raidos bruožai (1567— 1861). — Kn.: Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. T. 1. V., 1969, p. VIII—XXII, su lent. Santr. rusų k., p. XLIII—XLVII, lenkų k., p. LII—LVI, vok. k„ p. LVI—LXI. Черты развития литовской книги (1567—1861). Резюме на рус., нем. и пол. яз.

2433. Ročka M. Lietuvių studentai Krokuvoje ir humanizmo pradžia Lietuvoje (XV—XVI a. pr.). — „Literatūra“, 1966, t. 9, p. 55—84. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Литовские студенты в Кракове и начало гуманизма в Литве (XV— начало XVI вв.). Резюме на рус. яз.

2434. Ročka M. Martyno Mažvydo laiškai [kunigaikščiui Albrechtui].—„Literatūra“, 1966, t. 9, p. 247—286. Lygiagr. tekstas lot. k. Письма M. Мажвидаса тин. яз.

[князю Альбрехту]. Текст парал.

на ла-

2435. Sideravičius К. Krikščionybės įvedimas Lietuvoje.— Kn.: Religija, ateizmas, dabartis. V., 1966, p. 18—31. Bibliogr. nuorodos išnašose. Введение христианства в Литве.

2436. Slavėnas P. Senoji Vilniaus astronominė observato­ rija.— Kn.: Kultūrų kryžkelėje. V., 1970, p. 134—143. Старая Вильнюсская астрономическая обсерватория.

2437. Sliesoriūnas F. Nežinomas Kražių gimnazijos istori­ jos puslapis.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 76—84. Bibliogr. nuorodos išnašose. Неизвестная страница из истории Кражяйской гимназии. 18— 132

273-

2438. Šeduikis Č. Rajono mokyklos XVIII amžiuje. [Apie parapines prad. ir vid. m-klas].—„Pirmyn“ (Mol.), 1968, lie­ pos 16. Районные школы в XVIII в. [О парафиальных начальных и сред­ них ш колах].

2439. Šidlauskas A. Lietuvos Vyriausioji mokykla. 1773— 1781—1803.— Kn.: Vilniaus universitetas, 1966, p. 53—67, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Главная Литовская школа. 1773—1781—1803 гг.

2440. Tijūnėlytė J. M. T. Cicerono veikalų leidimas XVI— XVIII a. Lietuvoje.—„Bibliotekininkystės ir bibliografijos klau­ simai“, 1967, t. 6, p. 137—145. Издания произведений M. T. Цицерона в Литве в XVI—XVIII вв.

2441. Tyla A. Ir šiandien jaučiamas vaidmuo. [Kražių mo­ kyklai — 350 m etų].—„Tarybinis mokytojas“, 1967, kovo 25, su iliustr. Кражяйской школе — 350 лет.

2442. Tumelis J. „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ (1653) pirmojo leidimo klausimu.—„Bibliotekininkystės ir bib­ liografijos klausimai“, 1967, t. 6, p. 121—135, su faks. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir vok. k. К вопросу о первом издании (1653). Резюме на рус. и нем. яз.

«Книги

набожности

христианской»

2443. Tumelis J. Trys nežinomos XVIII a. vidurio lietuviš­ kos knygos.—„Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 1966, t. 5, p. 215—217. Bibliogr. nuorodos tekste ir išnašose. Три неизвестные литовские книги середины XVIII в.

2444. Vadeikis J., Pečiūra P. Stebuklai ir šventosios vietos Lietuvoje.— Kn.: Religija, ateizmas, dabartis. V., 1966, p. 94— 114. Bibliogr. nuorodos išnašose. «Святые места» в Литве.

2445. Vilniaus universitetas. 1803—1832. [Straipsniai]: A. Šidlauskas. Švietimo reforma Rusijoje ir Vilniaus aukštosios mokyklos pertvarkymas. dėstom ieji dalykai ir žymesniųjų mokslininkų veikla. Medicinos-chirurgijos akademija.— L. Vla­ dimirovas. Studentija ir jos akademinis gyvenimas.— Kn.: Vil­ niaus universitetas. V., 1966, p. 69—101, su iliustr. ir faks. Bibliogr. nuorodos išnašose. Вильнюсский университет. 1803— 1832 гг.

2446. Vladimirovas L. 400 metų kultūros švietimo ir moks­ lo tarnyboje. [W U mokslinė biblioteka]. — Kn.: Kultūrų kryžkelėje. V., 1970, p. 5—88. Bibliogr. nuorodos išnašose. 400 лет на службе культуры, просвещения и науки. Вильн. гос. ун-та]. 274

[Науч. б-ка

2447. Vladimirovas L. Vienuolynų ir bažnyčių bibliotekos Lietuvoje (iki 1800 m.).—„Knygotyra“, 1970, Nr 1, p. 93—113. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Монастырские и церковные библиотеки в Литве (до 1800 г.). Ре­ зюме на руст и англ. яз.

2448. Zaborskaitė V. 400 metų pirmam mokykliniam spek­ takliui Vilniuje. Iš mūsų kultūros praeities.—„Tiesa“, 1970, spalio 18, su iliustr. 400 лет первому школьному спектаклю в Вильнюсе.

2449. Zinkus J. Ankstyvasis revoliucinis judėjimas Lietu­ voje.— Kn.: Už socializmo sukūrimą Lietuvoje. V., 1969, p. 26— 50. Lit. sąrašas: p. 593—597. Раннее революционное движение в Литве.

2450. Zubovas V. Lietuvos XVII a. architektūra ir vietinių tradicijų raida.— Kn.: LTSR architektūros klausimai. T. 3. V., 1966, p. 377—402, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Архитектура Литвы XVII в. и местные традиции.

2451. Žemaitis Z. Tiksliųjų mokslų pradininkai Vilniaus universitete. [Apie prof. O. Krygerį (1590—1665) ir prof. A. Milevskj. (XVII a.) Su red. prierašu]. Iš mokslo istorijos.— „Mokslas ir technika“, 1968, Nr 12, p. 24—26, su iliustr. Основоположники точных наук в Вильнюсском университете.

2452. Žukas V. Lietuviškos knygos Vilniaus universiteto bibliotekoje (1803—1919 m.).—„Literatūra ir menas“, 1970, rūgs. 26, p. 12. Литовские книги в библиотеке Вильнюсского университета

(1803—

1919).

2453. Алексютовіч М. «Вядомы прадстаунік». [О вель­ може и атеисте Великого княжества Литовского К. Бекеше. 1520—1579].— «Полымя» (Мінск), 1967, № 2, с. 253—254. 2454. Алексютовіч М. 3 глыбінь стагоддзяу. (Казімір Лышчынскі).— «Полымя», 1966, № 1, с. 142—149. 2455. Алексютовіч М. Імя яго чучыць у стагоддзях. [Об издателе книг Ф. Скорине].— «Полымя» (Мінск), 1967, А1» 7, с. 170—184. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2456. Алексютовіч М. А. Светопогляд Ф. Скарыны.— В кн.: 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1968, c. 101 —118. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2457. Аниченко В. В. Франциск (Георгий) Скорина. [О первопечатнике Литвы и Белоруссии].— «Русская речь», 1970, № 3, с. 77—82, с ил. 2458. Архитектура Литвы, Латвии и Эстонии.— В кн.: Михайлов Б. П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. T. 1. М., 1967, с. 271—279, с ил. 275-

2459. Батвіннік М. Першыя кнігі для народа. [О школь­ ных книгах времен Великого княжества Литовского].— «Бе­ ларусь», 1969, № 5, с. 29. 2460. Баршаускас Й. Архитектура Литвы XVI—начала XIX в.— В кн.: Всеобщая история архитектуры. В 12-ти т. Т. 7. Западная Европа и Латинская Америка. XVII—первая половина XIX вв. М., 1969, с. 393—405, с ил. Список лит.: с. 593. 2461. Баршаускас Й., Чербуленас К., Гриневичюте /Янкявичене] А. Архитектура прибалтийских стран. Литва.— В кн.: Всеобщая история архитектуры. Т. 4. Архитектура Западной Европы. Средние века. Л.—М., 1966, с. 628—634, с ил. 2462. Богданович И. И. Георгий Скорина — основополож­ ник белорусского книгопечатания, выдающиеся просветитель XVI века.— «Сборник науч. трудов Витеб. мед. ин-та», 1969, вып. 13, кн. 1, с. 125—127. 2463. Будрейка Э. Архитектура старой Вильнюсской об­ серватории.— В кн.: Из истории естествознания и техники Прибалтики. Т. 2. Рига, Л970, с. 45—52, с ил. 2464. Галенко Н. Г. Общественно-экономические предпо­ сылки и значение движения за светское образование в Бело­ руссии и Литве во второй половине XVIII в.— В кн.: Докла­ ды научной конференции аспирантов и молодых ученых, по­ священной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Сер. филос. наук. Минск, 1967, с. 193—205. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.; — В кн.: Тезисы докла­ дов научной конференции ученых и аспирантов Беларус. ун-та им. В. И. Ленина. Обществ, науки. Минск, 1966, с. 42—45. 2465. Голенченко Г. Я. Симон Будный.— В кн.: Из исто­ рии книги библиотечного дела и библиографии в Белорус­ сии. Минск, 1970, с. 176—177. 2466. Гошовский В., Дурнев И. К спору о Дилецком. (О музыканте-теоретике XVII в., авт. трактата «Грамматика мусикийская», созд. в Вильнюсе Н. П. Дилецком].— «Сов. музыка», 1967, № 9, с. 137— 146, с ил. и нот. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. 2467. Дарашэв1ч Э. К. Андрэй СнядэцкГ— В кн.: Нарысы псторьп народнай асветы 1 педагагичнай думш у Беларусь Мшск, 1968, с. 124—125. •276

2468. Дарашэвіч Э. К. Марцін Пачобут.— В кн.: Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагичнай думкі у Беларусі. Мінск, 1968, с. 121 — 122. 2469. Зайцау В. К. Пердумовы гуманізму у Беларусі.— В кн.: 450 год беларускага книгадрукавання. Мінск, 1968, с. 41—67. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 2470. Зайцау В. К. Ф. Скарына і еурапейская рефармацыя.— В кн.: 450 год беларускага книгадрукавання. Мінск, 1968, с. 119—137. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 2471. Казлаускас Б. Литературный Вильнюс в XVII в.— «Литва литературная», 1968, с. 174—177. 2472. Майхровіч С. Выдатны беларускі філосаф. [О К- Лыщинском].— «Беларусь», 1968, № 11, с. 28. 2473. Майхровіч С. Сымон Будны. [1530—1593 гг.] — «Полымя» (Мінск), 1967, № 2, с. 225—241. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 2474. Мараш Я. Н. Из истории идеологической экспансии католической церкви в Белоруссии в XVIII веке.— В кн.: Ис­ следование по истории и философии. Гродно, 1966, с. 94—131. Библиогр. ссылки в примеч., с. 130—134. 2475. Матулайтите С. Астрономия в Вильнюсском уни­ верситете во II половине XVIII в.—в начале XIX в. — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 1, p. 69—84. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. ir anglų k. 2476. Матулайтите C. Возникновение и первые 5 десяти­ летий деятельности Вильнюсской астрономической обсерва­ тории. — „LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 2, p. 121 —130. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. ir anglų k. 2477. Падокшын C. А. Гусізм i грамадскі рух Беларусі i Літвы XV—XVII стст.— В кн.: 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1968, с. 69—83, с факс. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 2478. Падокшын С. А. Будны Сымон.— Беларуская сав. энцыклапедыя. Т. 2. 1970, с. 453—454. Список лит.: 9 назв.; «Полымя» (Мінск), 1966, № 7, с. 188—189. 2479. Парэцкі Я. I. Развіццё Сымонам Будным асветніцкіх ідэй Ф. Скарына.— В кн.: 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1968, с. 229—243. Библиогр. ссылки в подстрок, примеч. 2480. Прашковіч М. Культурна-асветніцкая роля друкарні Мамонічау [в Вильнюсе].— В кн.: 450 год беларуска277

та кнігадрукавання. Мінск, 1968, c. 155—169. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 2481. Славенас П. Уровень развития математических на­ ук в Вильнюсском университете в XVI—XIX веках.— В кн.: Научные связи Прибалтики в XVIII—XX веках. Рига, 1968, с. 41—42, с ил. 2482. Францыск Скарына.— В кн.: Скарына Ф. Прадмовы ■і пасляслоуі. Мінск, 1969, c. 167—197. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2483. Хмелевский Б. О научных связях Петербургской Академии наук со старым Вильнюсским университетом.— В кн.: Научные связи Прибалтики в XVIII—XX веках. Рига, 1968, с. 27—30, с ил. 2484. Юхо Я. Грамадскія і прававыя погляды Скарыны.— -«Полымя» (Мінск), 1967, № 6, с. 175—180. — 2485. Яременко П. Клірик Острозький — громадянин, полеміст, письменник.— «Жовтень» (Львів), 1969, № 2, c. 113— 121. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. .

*

* *

2486. Lebedys J. Mikalojus Daukša. Monografija. V., Valst. •grož. lit. 1-kla, 1963. 423 p. su faks. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Микалоюс Даукша.

2487. Алексютовіч M. А. Скарына, яго дзейнасць і светапогляд. Мінск, изд. АН БССР, 1958. 146 с. с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2488. Endzinas А. Švietimo istorijos klausimai Prūsuose XIII—XIV а.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės min­ ties ir švietimo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferenci­ jos pranešimų tezės. V., 1965, p. 9—11. Вопросы истории просвещения в Пруссии в XIII—XIV вв.

2489. Jurginis J. Pedagogikos praktika Vilniaus akademi­ joje.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferencijos pra­ nešimų tezės. V., 1965, p. 6—9. Педагогическая практика в Вильнюсской академии.

2490. Laužikas J. Pedagoginė mintis Lietuvoje XIV—XVI a. — Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švieti­ mo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 3—6. Педагогическая мысль в Литве в XIV—XVI вв. •278

2491. Laužikas J. Pirmųjų mokyklų atsiradimas Lietuvoje ir jų pobūdžio tirtini klausimai. — Kn.: Mokyklų mokslinio tyrimo instituto moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1964. p. 60—61. Первые школы в Литве.

2492. Lebedys J. Ar senajame Vilniaus universitete XVII— XVIII a. buvo lietuvių kalbos katedra.— Kn.: Kai kurie Lietu­ vos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 12— 13. Была ли кафедра литовского языка в старом Вильнюсском универ­ ситете в XVII—XVIII вв.

2493. Lukšienė M. Pedagoginės minties Lietuvoje bruožai XVIII a.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos' klausimai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 13—15. Черты педагогической мысли в Литве в XVIII в.

2494. Maksimaitienė О. Švietimas Panevėžyje feodalizmo ir kapitalizmo laikotarpiu.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR peda­ goginės minties ir švietimo klausimai. MMTI moksl. konferen­ cijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 29—32. Просвещение в Паневежисе в период феодализма и капитализма.

2495. Мараш Я. Н. Из истории католической реакции в Литве и Белоруссии во второй половине XVI века.— «Учен, зап. (Гродн. пед. ин-т)». 1957, вып. 3, с. 67—87. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2496. Савич А. А. Школьная реформа в Польско-литов­ ском государстве в последней четверти XVIII ст. и ее осу­ ществление на территории Правобережной Украины.— «Учен, зап. Моек. гор. пед. ин-та им. Потемкина», 1941, т. 3. Ка­ федра ист. фак., вып. 1, с. 260—305. IX. LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOS SUDĖTYJE (1795—1917) ЛИТВА В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1795—1917) 1. Ūkis ir socialiniai santykiai XIX а. I pusėje Хозяйство и социальные отношения в I половине XIX в. 2497. Болбас М. Ф. Развитие промышленности в Бело­ руссии. (1795— 1861 гг.) [Имеются данные по Вилен, губ.| Минск, «Наука и техника», 1966. 268 с. с ил. (АН БССР. Ин-т экономики). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 279

P e ц.: Кучинский E. Языком фактов и цифр.— «Неман» (Минск), 1967, № 5, с. 187—189. 2498. Злотников М. Ф. Континентальная блокада и Рос­ сия. М.— Л., «Наука», 1966. 360 с. с портр. (АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории). Список лит.: с. 360 и ссылки в подстроч. примеч. Меркис В. Развитие промышленности и формирование пролетариата Литвы в XIX в. См. 2624. 2499. Романовский H. Т. Развитие мануфактурной про­ мышленности в Белоруссии (вторая половина XVIII—первая половина XIX века). [Также о предприятиях Радзивиллов, А. Тизенгауза и др. магнатов Великого княжества Литов­ ского]. Минск, 1966. 428 с. [Бел. гос. ун-т им. В. И. Лени­ на). Список лит.: с. 393—425 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. (оп) _ R e c.: Topolska М. В.—„Roczniki Dziejow Spolecznych i Gospodarczych“ (Poznan), 1970, t. 31, p. 268—279. Bibliogr. nuorodos išnašose.' 2500. Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. Сборник документов. Ч. 3. Жалобы крестьян и жителей местечек Литвы в 1795—1844 гг. В., «Минтис», 1968. 511 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Текст на рус., пол. и фр. яз. Сост.: М. Ючас и Р. Ясас. R e c.: Kostaan М.—„Roczniki Dziejow Spolecznych i Gos­ podarczych“ (Poznan), 1971, t. 32, p. 187—189. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. 2501. Чепко В. В. Сельское хозяйство Белоруссии в пер­ вой половине XIX века. [Имеется материал по Вилен, губ.] Минск, «Наука и техника», 1966. 220 с. (АН БССР. Ин-т истории). Р е ц .: Улашчык М. Новая манаграфія па аграрнай гісторыі Беларусі.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1967, № 2, с. 126—130. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2502. Astikas J. Daugialaukio evoliucija.— „Žemės ūkis“, 1966, Nr 8, p. 35, su plan. Эволюция многополья.

2503. Astikas J. Nuo žagrės iki garinės kuliamosios.—„Že­ mės ūkis“, 1966, Nr 9, p. 34—35, su iliustr. Lit. sąrašas: 3pav. От сохи до паровой молотилки.

2504. Baranauskas V. Amatininkų dirbtuvių, prekybos ir buitinių įstaigų išsidėstymas Vilniaus senamiestyje XVIII a. pabaigoje — XIX a. pradžioje.— Kn.: Architektūros paminklai. 280

T. 1. 1970, p. 5—9, su kartogr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 131, anglų k., p. 134. Расположение мастерских цеховых ремесленников, торговых точек и бытовых учреждений в районе старого города Вильнюса в период от конца XVIII до начала XIX в. Резюме на рус. и англ. яз.

2505. Bogušis V. Raudonkrūtinis. [Apie legend. Žemaitijos baudžiauninką maištininką Joną Vaitkų],— „Švyturys“, 1969, Nr 14, p. 28—29. Красногрудый. И. Вайткусе].легенд,

крепостнике-бунтовщике

Жемайтии

2506. Feigelmanas N. Juozas Kovalevskis. [Filomatas]. — „Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 3, p. 32—34. Lit. sąrašas: p. 34. Юзеф Ковалевский.

2507. Mažeikienė O. Lietuva XIX a.— XX a. pradžioje. — Kn.: Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejus. V., 1970, p. 92—121, su iliustr. Литва в XIX—начале XX вв.

2508. Merkys V. Uolusis lietuvis. [Apie Vilniaus masonų ložės „Uolusis lietuvis“ veiklą XIX a.]—„Mokslas ir gyveni­ mas“, 1969, Nr 10, p. 31—34, su iliustr. Усердный литовец. [О деятельности массонской ложи «Усердный литовец» в Вильнюсе в XIX в ]

2509. Tyla А. Ekonominis, kultūrinis ir politinis gyveni­ mas XIX—XX a. pradžioje.— Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966, p. 50—64. Bibliogr. nuorodos išnašose. Экономическая, культурная и политическая жизнь в XIX—начале XX вв.

Zinkus J. Ankstyvasis revoliucinis judėjimas Lietuvoje. 2r. 2449. 2510. Воротников А. И. О связях A. H. Кузьмина-Кара­ ваева c польскими революционными организациями [в Лит­ ве. (2-ая половина 30-х годов XIX в .) ] — В кн.: Вопросы истории славян. Вып. 2. Воронеж, 1966, с. 161 —173. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 2511. Грасмане И. Э. Значение торгового пути реки Дау­ гавы в доставке экспортных товаров в Ригу в конце XVIII и первой половине XIX в.— В кн.: Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968, с. 173—186. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. (65 назв.) 2512. Дьяков В. А. Польско-русско-украинский кружок политических ссыльных в Орской крепости в 1847—1850 гг. [Имеется материал о членах созд. братьями Далевскими в Вильнюсе «Союза литовской молодежи» А. Дворикове, М. Домбровском, Ю. Козляковском, Е. Масаевиче, Э. Пожерском и Н. Савиче. С публикацией документов].— В сб.: 281

Славянская историография и археография. Сборник статей и материалов. М., 1969, с. 231—253. Библиогр. ссылки в под­ строй. примем. 2513. Дьяков В. А. Факты или вымысел? [Также о вос­ питаннике Кражяйской гимназии, члене о-ва «Черных брать­ ев», позднее дипломате России на Востоке Я. Виткевиче].— «Звезда», 1969, № 9, с. 202—208. Библиогр. ссылки в под­ строй. примем. 2514. Из истории общественно-политического движения в России первой четверти XIX века. [Публикация документов и примем. Б. С. Абалихина и Г. И. Абалихиной. Имеются публикации документов-донесений из Вильнюса, Кедайняй, Паневежиса и Кражяй].— «Сов. архивы», 1970, № 1, с. 78— 94, с факс. 2515. Клейн Б. Маршрут декабриста [Вильгельма Кю­ хельбекера. Также о действиях царской администрации в Литве по его преследованию].— «Неман» (Минск), 1966» № 1, с. 181 — 184. 2516. Козловский П. Г. Динамика урожайности и посев­ ных площадей изменения структуры посевов в крупных по­ местьях Белоруссии в XVIII—первой половине XIX вв.— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966, с. 349—365. 2517. Конюхова Т. А. Движение государственных кре­ стьян в Виленской и Ковенской губерниях в годы люстра­ ции (1840—1857 гг.).— «Вестник Моек, ун-та. Сер. 9. Исто­ рия», 1970, № 1, с. 73—85. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2518. Конюхова Т. А. Крестьянское движение в государ­ ственной деревне Виленской и Ковенской губерний в период реформы Киселева (1840—1857 гг.).— В кн.: Тезисы докла­ дов и сообщ. девятой (Таллинской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 1966, с. 207— 210. 2519. Конюхова Т. А. Люстрация и хозяйственное устрой­ ство государственной литовской деревни по реформе П. Д. Киселева (1840—1857 гг.).— «История СССР», 1966, № 5, с. 53—67. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2520. Марахов Г. И. Деятельность «Содружества поль­ ского народа» на Правобережной Украине в 1835—1839 гг. (По материалам киевского архива). [Также о конспиратив­ ной деятельности Ш. Конарского в Литве].— В кн.: Связи 282

революционеров России и Польши XIX—начала XX в. М„ 1968, с. 166—193. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2521. Науменко Я. П. Филоматы и Беларусь. (Из истории белорусско-польских культурных связей XIX в.) —■В кн.: Доклады научной конференции аспирантов и молодых уче­ ных, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социа­ листической революции. Серия ист. наук. Минск, 1967, с. 143—149. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2522. Неупокоев В. И. Батраки в Литве накануне рефор­ мы 1861 г.— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточ­ ной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966, с. 529—545. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2523. Неупокоев В. И. Государственная деревня Литвы в период реформы и контрреформы по данным палат госу­ дарственных имуществ (1840—1862 гг.).— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XII сессии межресп. симпозиума по аг­ рарной истории Восточной Европы. М., 1970, с. 203—204. 2524. Неупокоев В. И. Контрреформа в государственной деревне Литвы (1857—1862 гг.).— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1970, с. 23—56. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2525. Неупокоев В. И. Состав и норма феодальной рен­ ты в казенной деревне Литвы (1798—1845 гг.).— В кн.: Те­ зисы докладов и сообщ. XI сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1969, с. 202—204. 2526. Писарэк Г. Роль русских и украинцев в жизни и творчестве Эдварда Желиговского. [Имеется материал о жизни Э. Желиговского в Вильнюсе и его участии в работе Союза литов, молодежи, созд. Ф. и А. Далевскими].— В кн.: Связи революционеров России и Польши XIX—начала XX вв. М., 1968, с. 214—247. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2527. Сергіенко Г. Я. Діяльність «Союзу польского наро­ ду» на УкраТні (1835—1839 рр.).— «Укр. іст. журн.», 1969, № 12, с. 75—84. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2528. Халфин Н. А. Драма в номерах «Париж». [О ре­ прессиях царской администрации против члена о-ва «Чер­ ных братьев» Кражяйской гимназии Я- Виткевича в 1823 г.] — «Вопросы истории», 1966, № 10, с. 216—220. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. Ючас М. Источники денежных доходов в магнатских имениях Литвы во второй половине XVIII—начале XIX вв. См. 2325. 283

2529. Ючас М. А. Стоимость барщины и наемный труд в Литве на рубеже XIX века.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XII сессии межресп. симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1970, с. 124— 126. 2. Lietuva 1812 m. kare Литва в войне 1812 г. 2530. Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в Рос­ сии. [Имеется материал о походах войск Наполеона через Литву]. М., «Наука», 1968. 404 с. с ил. и карт. (АН СССР. Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР). Список лит.: с. 363—374 и библиогр. ссылки в подстрок, примеч. Имен, и геогр. указ.: с. 378—402. 2531. Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 го­ да. [Имеется материал о событиях в Литве и их отражении в печати]. М., «Мысль», 1967. 224 с. с ил. Библиогр. ссылки в примеч., с. 212—219. 2532. Чичерин А. В. Дневник Александра Чичерина. 1812—1813. [Имеются записи, сделанные в Вильнюсе и др. материал, отражающий события войны 1812 г. в Литве]. М., «Наука», 1966. 280 с. с ил. (АН СССР. Ин-т истории). 2533. Butkevičius В. Napoleonas Lietuvoje. [Iš rašytų pri­ siminimų], Paruošė J. Klimas.—„Nemunas“, 1969, Nr 10, p. 54—55. Aut. nurodytas prieraše. Наполеон в Литве. [В мемуарах современников].

2534. Cičerinas А. V. Lietuva, 1812 metai. (Pagal А. V. Cičerino dienoraštį). [Su aut. pieš. Parengė spaudai] V. Salinka.—„Švyturys“, 1968, Nr 9, p. 14—15. Литва, 1812 год. (По дневнику А. В. Чичерина).

2535. Cičerinas А. Poručiko Cičerino dienoraštis.—„Jauni­ mo gretos“, 1968, Nr 6, p. 25—26. Дневник поручика Чичерина.

2536. Jurginis J. Tauragė Europos istorijoje.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 10, p. 20—22, su iliustr. Таураге в истории Европы. [О Таурогенской конвенции, подписан­ ной в 1812 г. в мельнице Пожерунай].

2537. Suminąs К. Paminklinė lenta Leipcige. [Apie lietu­ vių pulkus carinėje armijoje].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1966, Nr 2, p. 35, su iliustr. Памятная доска в Лейпциге.

[О литов, полках

царской

армии].

2538. Tauragė Europos istorijoje.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 1, p. 56—57. Таураге в истории Европы. 284

2539. Timofejevas L. Paminklas Borodine. [Apie lietuvių pulką, dalyvavusį Borodino mūšyje 1812 m.) —„Mokslas ir gy­ venimas“, 1969, Nr 12, p. 42, su iliustr. Памятник в Бородине. [О почтении литов, полка, участвовавшего в Бородинском сражении в 1812 г.]

2540. Тартаковский А. Г. Заметки о военной пропаганде 1812 г. [О переправе войск Наполеона через р. Неман у Кау­ наса].— В кн.: Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX вв. М., 1969, с. 300—313. Библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 3. 1830—1831 m. sukilimas Lietuvoje Восстание 1830—1831 гг. в Литве 2541. Goštautas J. Ponas Teisėjaitis arba pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją. [Beletrist. memuarai apie 1830—1831 m. įvykius Lietuvoje]. Red. kom-ja: K- Korsakas (pirm.) ir kt. [Iš lenkų k. vertė R. Jasas. Paaiškinimai R. Jaso ir F. Sliesoriūno, p. 98—129]. V., „Vaga“, 1967. 131 p. (Lituanist. b-ka). Bibliogr. įž. str. išnašose ir paaišk. Господин судья или повествование о Литве и Жемайтии.

R e c.: Doveika К. Kovingas baudžiauninkų gynėjo žodis. —„Literatūra ir menas“, 1968, geg. 18, p. 10. Vanagas V. Baudžiavinės santvarkos pasmerkimas.—„Pergalė“, 1967, Nr8, p. 164—166. 2542. Juozapavičius P. S. Konarskio pedagoginės mintys. —„Tarybinis mokytojas“, 1969, lapkr. 14. Педагогические мысли Ш. Конарского.

2543. Mulevičius L. Dokumentas apie 1831 m. sukilimą.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 75—76, su lent. Документ о восстании 1831 r.

2544. Pavalkis J. Atsisveikinimas su mazurka. [Apie 1831 m. sukilimo dalyvį Simoną Konarskį]. — „Nemunas“, 1970, Nr 12, p. 18—21. Прощание c мазуркой. нарском].

[Об участнике

восстания

1831 г. Ш. Ко-

2545. Sliesoriūnas F. Merkinė per 1830—1831 metų suki­ limą.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 55—69. Bibliogr. nuorodos išnašose. Меркине в восстании 1830—1831 гг.

2546. Sliesoriūnas F. Nežinomas Kražių gimnazijos istori­ jos puslapis.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 76—84. Bibliogr. nuorodos išnašose. Неизвестная страница из истории Кражяйской гимназии. 285

2547. Sliesoriunas F. 1830—1831 m. sukilėlių valdžia Lie­ tuvoje.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 1, p. 59—87. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Повстанческая власть в Литве в 1830— 1831 гг.

2548. Sliesoriunas F. Utena 1830—1831 m. sukilime.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 33—42. Bibliogr. nuorodos išnašose. Утена в восстании 1830— 1831 гг.

2549. Sliesoriunas F. „Žemaitijos pasiutėlių“ vadas. [Apie 1830—1831 m. sukilimo dalyvį B. Kalinauską],—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 12, p. 12—14. Вождь «бешенных Жемайтии». 1831 гг. Б. Калиновском].

[Об

участнике

восстания

1830—

2550. Sukilėlis iš Lietuvos Čilėje. [Fragmentai iš Igno Do­ meikos atsiminimų apie 1830—1831 m. sukilimą Lietuvoje. F. Sliesoriūno publikacija. Su C. Kudabos apžvalg. straips­ niu].—„Kalba Vilnius“, 1968, Nr 30, p. 5, su iliustr. Повстанец из Литвы в Чили. [Фрагменты из воспоминаний И. Д омейко о восстании 1830— 1831 гг. в Литве].

2551. Воронков И. А. Восстание 1830—1831 гг. в Бело­ руссии [и в Литве].— «Вестник Моек, ун-та. Сер. 9. Исто­ рия», 1966, № 2, с. 49—56. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 2552. Дьяков В. А., Зайцев В. М., Обушенкова Л. А. Со­ циальный состав участников польского восстания 1830— 1831 г. (По материалам зап. губерний Рос. империи). [Раз­ дел «Виленская губерния», с. 76—112].— В кн.: Историко­ социологические исследования. М., 1970, с. 19—168, с табл. R е с.: Bortnowski W.—„Kwartalnik Historyczny“ (Warsza­ wa), 1972, R. 79, Nr 1, p. 186—189. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Sliesoriunas F.— Kn.: Lietuvos istorijos metraštis. 1974 m. V., 1976, p. 153—155. 2553. Левшська C. Й. ApxiBHa справа про Д1яльшсть Шп­ иона Конарського на УкраТт та поезЛ Юл1уша Словацького.— «Укр. icT. журн.», 1968, № 1, с. 105—107. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2554. Митина Н. П. Социальный состав участников поль­ ского восстания 1830—1831 гг. (По спискам эмигрировавших и скрывшихся от репрессий).— В кн.: Историко-социологи­ ческие исследования. М., 1970, с. 169—197, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 286

4. Revoliucinės situacijos susidarymas. Baudžiavos panaikinimas Образование революционной ситуации. Отмена крепостного права 2555. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. Изд. 3-е, переработ. и доп. М., «Просвещение», 1968. 368 с. с карт. Список лит.: с. 349—362 и библиогр. ссылки в подстрой, примем. 2556. Историко-социологические исследования (по мате­ риалам славянских стран). М., «Наука», 1970. 315 с. (АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики). 2557. Революционная Россия и революционная Польша. (Вторая половина XIX в.) М., «Наука», 1967. 464 с. (АН СССР). Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Р е ц .: Мальдзіс А. I рэвалюцыйная Беларусь! — «Полы­ мя» (Мінск), 1968, № 12, с. 212—216. Bikulicz W. „Pošwięca się braterskiej przyjažni“. — „Czerwony Sztandar“, 1968, 25 stycz. Kurliandčikas S. Vertingas lituanistinis leidinys.—„Per­ galė“, 1968, Nr 7, p. 185. 2558. Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. Сборник статей. Ред. коллегия: М. В. Нечкина (отв. ред.) и др. М., «Наука», 1970. 376 с. (АН СССР. Ин-т истории). 2559. Федоров В. А. Падение крепостного права в Рос­ сии. Документы и материалы. Вып. 1—3. М., Изд.-Моек, ун-та, 1966—1968. (M-во высш. и сред. спец, образования СССР. Научно-метод. кабинет по заоч. и вечерн. обучению Моек. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова). Вып. 1. Социально-экономические предпосылки и подго­ товка крестьянской реформы. 1966. 100 с. Список лит.: с. 6— 12 и библиогр. ссылки в подстроч. примем. Вып. 2. «Положения'19 февраля 1861 года и русское об­ щество». 1967. 112 с. с табл. Вып. 3. Реализация «Положений 19 февраля 1861 года». 1968. 109 с. с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. *

* *

2560. Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы 1861—■ 1862 гг. М.—Л., АН СССР, 1950. 310 с. 287

5. 1863 m. sukilimas Восстание 1863 г. 2561. Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863— 1864 m. V., „Mintis“, 1969. 296 p. su iliustr. ir žemei. (LTSR MA. Istorijos in-tas). Lit. sąrašas: p. 283—291. Pavardžių ir geogr. rodyklės: p. 263—282. Santr. rusų k. Борьба литовских повстанцев в 1863—1864 гг. Резюме на рус. яз.

R e c.: Laurinavičius J. Čia kovėsi sukilėliai.— „Į komuniz­ mą“ (Kais.), 1969, gruod. 30. Lossowski P.—„Kwartalnik Historyczny (Warszawa), 1970, R. 77, Nr 4, p. 980—983. Bibliogr. nuorodos išnašose. Ochmanski J.—„Roczniki Historyczne“ (Poznan), 1971, R. 37, p. 148. 2562. Merkys V. Dalevskių šeima. V., „Vaga“, 1967. 235 p. su iliustr. . — Семья Далевских.

R e c.: Ragaisziene W. Rodzina Dalewskich.—„Czerwony Sztandar“, 1968, 14 sierp. Sideravičius K.—„Mokslas ir gyve­ nimas“, 1968, Nr 2, p. 63. Zarauskaitė M.—„Pergalė“, 1968, Nr 4, p. 169—171. 2563. Vairas-Račkauskas K. Kunigas maištininkas. Biogr. apybraiža. [Apie V. Dembskj. 1831—1913]. V., „Vaga“, 1966. 247 p. su iliustr. Ксендз-мятежник. [О В. Дембском].

R e c.: Būtėnas J. Maištingos dvasios žmogus.—„Pergalė“, 1967, Nr 9, p. 171 —173. Kuckailis J. Tikroviškai, su įsijauti­ mu.—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1967, lie­ pos 8. Kuzmickas V. Knyga apie Dembskj.—„Literatūra ir me­ nas“, 1968, birž. 29, p. 4. 2564. Абрамавичюс В., Дьяков В. А. Валерий Врублев­ ский. M., «Мысль», 1968. 160 c. c ил. Библиогр. ссылки в примем., c. 151—158. Р е ц .: Андреев С. Друг Маркса.— «Гродн. правда», 1970, 9 июля. 2565. Дьяков В. А. Деятели русского и польского осво­ бодительного движения- в царской армии 1856—1865 годов. (Биобиблиогр. словарь). М., «Наука», 1967. 256 с. (АН СССР. Ин-т славяноведения). Библиогр. ссылки в подстрой, примем. Дьяков В. А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение. См. 67. 2566. Дьяков В. Ярослав Домбровский. [Имеется мате­ риал о С. Сераковском и В. Врублевском]. М., «Молодая гвардия», 1969. 237 с. с ил. (Жизнь замечательных людей). 288

2567. Кісялёу Г. 3 думай пра Беларусь. Мінск, «Бела­ русь», 1966. 319 с. Библиогр. в тексте и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Р е ц .: Базарэвіч М.— «Беларусь», 1967, № 2, с. 29. Дья­ ков В. А. Новые книги о польско-белорусских, белоруссколитовских и русско-польских связях второй половины XIX в.— «Сов. славяноведение», 1967, № 3, c. 79. Міско C. Мастацкія старонкі гісторыі.— «Звязда» (Мінск), 1966, 19 авг. Рагайша В. 3 думай пра родны край.— «Літаратура і мастацтва» (Мінск), 1966, 18 окт. 2568. Коваль С. Ф. За правду и волю. К 100-летию вос­ стания полит.-ссыльных в Сибире в 1866 г. Иркутск, Воет. Сиб. кн. изд., 1966. 193 с. с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2569. Максимайтене О. Военная организация повстанцев и боевые действия в 1863—1864 гг. в Литве. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1966. 25 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список лит. авт.: 9 назв. Библиогр, ссылки в подстроч. примеч. 2570. Марахов Г. И. Польское восстание 1863 г. на Пра­ вобережной Украине. [Имеется материал о Литве]. Киев, Изд. Киевского ун-та, 1967. 260 с. с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Р е ц .: Корніенко Э. А., Костенко В. С.— «Укр. іст. журн.», 1967, № Ю, с. 150—151. Gamrecki M. Ksiąžka о ро\ѵstaniu styczniowym.—„Czervvony Sztandar“, 1968, 10 stycz. 2571. Митина H. П. Во глубине сибирских руд. К 100-летию восстания польских ссыльных на кругобайкалском тракте. [Имеется материал об участниках восстания 1863 г. в Литве А. Боцярском, Ф. Зенковиче, 3. Минейке, А. Мин­ ском, Ю. Ямонте и др.] М., «Наука», 1966. 49 с. с ил. (АН СССР. Ин-т славяноведения). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2572. Фалькович С. М. Идейно-политическая борьба в польском освободительном движении 50—60-х годов XIX ве­ ка. М., «Наука», 1966. 333 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2573. Bikuličius V. Lietuvių judėjimas dabar svarbiau­ sias. .. [Apie 1863 m. sukilimą Lietuvoje ir užsieniečių sava­ norių ekspediciją padėti sukilėliams]. — „Švyturys“, 1970, Nr 22, p. 11. Литовское движение сейчас главное... [О восстании 1863 г. в Лит­ ве и экспедиции иностранцев добровольцев на помощь восставшим). 1 9 -1 3 2

289

2574. Butėnas D. Ieškant didvyrio bruožų. [K. Kalinausko gimimo 130-osioms metinėms. 1838 II 2—1864 III 10].—„Jau­ nimo gretos“, 1968, Nr 2, p. 21, su portr. В поисках черт героя. [К 130-летию со дня рождения К. Калинов­ ского] .

2575. Gurskienė E. (parengė). 1863 m. sukilėlių kapas (Lenkapiai).— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 75—78, su iliustr. Могила повстанцев 1863 г. в Лянкапяй.

2576. Juozapavičius P. Sukilėlių komisaras. [Apie 1863 m. sukilimo Kauno apskr. komisarą Mykolą Berkmaną. 1823 X 6 —1913 II 18].—„Kauno tiesa“, 1970, rugp. 23. Комиссар повстанцев. [O M. Беркмане, участнике восстания 1863 г. в Ковен, губ.]

2577. Maksimaitienė О. Dominykas Maleckis ir jo broliai 1863—1864 m. sukilime.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 42—46. Bibliogr. nuorodos išnašose. — Доминик Малецкий и его братья в восстании 1863—1864 гг.

2578. Maksimaitienė О. Miškai — sukilėlių tvirtovės.— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 70—76. Bibliogr. nuorodos išnašose. Леса — крепости повстанцев.

2579. Maksimaitienė O. Sukilėlės.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 2, p. 30—31, su portr. Женщины-повстанцы 1863 r.

2580. Maksimaitienė O. Sukilėlių kapai Šventybrastyje. [Kėdainių raj.] —„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 11, p. 37. Кладбища повстанцев в Швентибрастисе. [Кедайнский р-н].

2581. Maksimaitienė О. 1863— 1864 m. sukilimo Lietuvoje organizacijos antspaudai.— „LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 121 —132, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Печати повстанческой организации 1863— 1864 гг. в Литве. Резюме на рус. яз.

2582. Markauskienė M. (parengė). 1863 m. sukilimas Bab­ tuose.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 68—75, su iliustr. Восстание 1863 г. в Бабтай.

Miežinienė A. Tarybiniai bibliografiniai darbai apie 1863 m. sukilimą Lietuvoje. 2r. 183. 2583. Vidugiris A. 1863 m. sukilimo atspindžiai Karsakiš­ kio apylinkėje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 78—81. Bibliogr. nuorodos išnašose. Отзвуки восстания 1863 г. в окрестностях Карсакишкиса.

2584. Анцшава Я. Знаходка б!бл1ёграфау. [О найденных листовках и др. печатанных документах восстания 1863 г. 290

в библиотеке В. И. Ленина].— «Литаратура і мастацтва» (Мінск), 1966, 13 дек. 2585. Бойкова С. М. О движущих силах восстания 1863 г. на территории Белоруссии.— В кн.: Историко-социологиче­ ские исследования. М., 1970, с. 222—253, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2586. Белявская И. М., Очак И. Д. Некоторые проблемы истории зарубежных славянских народов в советской исто­ рической науке. [Также о трудах историков по восстанию 1863 г. в Литве].— В кн.: Славянская историография. М., 1966, с. 5—47. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2587. Бікуліч В. Загадкавы партрэт [К. Калиновского].— «Беларусь», 1966, № 7, с. 30, с ил. 2588. Бікуліч В. «Ідзіце у Кушляны смела. ..» [Об уча­ стии семьи Ф. Багушевича в восстании].— «Беларусь», 1967, № 3, с. 29. 2589. Бікулич В. Б. Речь П. Г. Заичневского о русскопольском сотрудничестве.— В кн.: Связи революционеров России и Польши XIX—начала XX в. М., 1968, с. 75—80. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2590. Вандалковская М. Г. К вопросу о политике цариз­ ма в Польше [и Литве] накануне восстания 1863 года. (По материалам «Дневника П. А. Валуева»),— «Вестник .Моек, ун-та. Сер. 9. История», 1966, № 4, с. 76—88. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. 2591. Дильмухамедов Е., Турта В. Общественно-полити­ ческая деятельность ссыльных польских патриотов в Казах­ стане. [Имеется материал о С. Сераковском и др. участни­ ках восстания 1863 г. в Литве].— «Вестник АН КазССР», 1966, № 1, с. 32—41. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на каз. яз. 2592. Дьяков В. А. Заметки Владислава Коссовского о Петербургском подполье и польской эмиграции накануне восстания.— В кн.: Революционная Россия и революционная Польша. М., 1967, с. 391—409. Список лит.: с. 418—420 (81 назв.). 2593. Дьяков В. А. Революционное движение в русской армии и польское освободительное движение 1856— 1865 гг.— «Сов. славяноведение», 1966, № 3, с. 16—30. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. 2594. Дьяков В. А. Численность и состав участников осво­ бодительного движения в русской армии в 1856—1865 гг. 291

(Опыт историко-социол. исследования). [Имеются данные по Вилен, и Ковен, гу б .]— «История СССР», 1970, № 1, с. 27—43. Библиогр. ссылки в подстрой, примем. 2595. Кацнельсон Д. Б. Русские и польские стихи в за­ писях участников революционных выступлений начала 60-х годов.— В кн.: Революционная ситуация в России в 1859— 1861 гг. М., 1970, с. 222—240. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2596. Кацнельсон Д. Б. Русские песни о революционных выступлениях в Польше, Литве, Белоруссии.— В кн.: Рево­ люционная Россия и революционная Польша. М., 1967, с. 421—428. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2597. Клейн Б. Слава побежденным! [Об одном из ру­ ководителей восстания 1863 г. в Польше Р. Траугутте и его связях с Э. Ожешко, К. Калиновским и др. участниками восстания].— «Неман» (Минск), 1966, № 5, с. 185—188, с портр. 2598. Ламакин В. Героика одной жизни. [Об участнике восстания 1863 г. в Литве, позднее исследователе Сибири И. Д. Черском].— «Неман» (Минск), 1970, № 12, с. 184—185. 2599. Малявко Н. Белоруссия [и Литва] на страницах «Колокола». [Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Лон­ дон—Женева. 1857— 1867 г г .]— «Неман» (Минск), 1967, № 3, с. 144—155. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2600. Мельнікау М. Старонкі беларускай энцыклапедыі. [Об участнике восстания 1863 г. в Литве И. Д. Черском].— «Полымя» (Мінск), 1967, № 8, с. 249—252. 2601. Миско М. В. Об освещении характера восстания 1863 г. в Литве и Белоруссии в некоторых работах совет­ ских авторов.— В кн.: Славянская историография. М., 1966, с. 140—165. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2602. |0 связях кружка С. Сераковского — Я. Домбров­ ского в Петербурге с Комитетом «Великорусса»].— В кн.: Новикова Н. Н. Революционеры 1861 года. «Великорусе» и его Комитет в революционной борьбе 1861 г. М., 1968, с. 282—286. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2603. Пирумова Н. М. Попытка участия в Польском вос­ стании.— В кн.: Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. Жизнь и деятельность. М., «Наука», 1966, с. 83—90. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. 2604. Рудницкая Е. Л. Новые материалы о связи редак­ ции «Колокола», Михаила Бакунина с финским националь­ 292

но-освободительным движением. [Также о попытках органи­ зации экспедиции из Лондона с добровольцами и оружием в помощь повстанцам 1863 г. в Литве].— «Вопросы истории», 1967, № 12, с. 36—52. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2605. Синельников И. М., Смирнов А. Ф. «Исповедь» ге­ нерала Коммуны. Ответы Валерия Врублевского на анкету дочерей Маркса.— В сб.: Прометей. Т. 7. М., 1969, с. 212— 216, с портр. и факс. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2606. Трухан А. 3 позіркам у будучыню. [Рев.-демократ, идеи К. Калиновского].— «Полымя» (Мінск), 1969, № 2, с. 197—200. Улащик Н. Н. «Восстание 1963 года». См. 237. 2607. Утков В. Оружие свободы. [О помощи книгоизда­ телей и книготорговцев Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и др. мест организаторам восстания 1863 г. в Литве].— В кн.: Утков В. Книги и судьбы. М., 1967, с. 91—107. 2608. Федосова Т. Ф. Польский комитет в Москве и ре­ волюционное подполье 1863—1866 гг.— В кн.: Революцион­ ная Россия и революционная Польша. М., 1967, с. 103—147. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2609. Фалькович С. М. Польская эмиграция в период упадка восстания 1863—1864 гг.— В кн.: Революционная Россия и революционная Польша. М., 1967, с. 148—208. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. Фоменкова В. М. Оскар Авейде как историк польского восстания 1863 года. См. 130. 2610. Фридман М. Б. Материалы о Белоруссии [и Лит­ ве] в «Колоколе» Герцена. [Также об обличении деятель­ ности М. Н. Муравьева после восстания 1863 г.] — В кн.: Советское славяноведение. Материалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969, с. 356—362. 2611. Штакельберг Ю. И. Из истории восстания 1863 го­ да.— «Сов. славяноведение», 1966, № 5, с. 60—68, с ил. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2612. Штакельберг Ю. И. Об эмблематике польского вос­ стания 1863 г.— В кн.: Связи революционеров России и Польши XIX—начала XX в. М., 1968, с. 81—94, с ил. Биб­ лиогр. ссылки в подстроч. примеч. *

*

* 2613. Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х т. Ред., введ. и коммент. П. А. Зай293

ончковского. Т. 1. 1861 —1864 гг. М., Изд-во АН СССР, 1961. 422 с. с портр. (АН СССР. Ин-т истории. Глав, архивное упр. при Совете Министров СССР). Список лит.: с. 17—54. 2614. Черский И. Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники. Статьи о И. Д. Черском и А. И. Черском. Ир­ кутск, Кн. изд-во, 1956. 368 с. 2615. Кротов М. А. Участники польского освободитель­ ного восстания 1863—1864 гг. в Якутской ссылке.— В кн.: Сборник научных статей (Якутский Респ. краеведческий му­ зей). Вып. 3. 1960, с. 47—62. 2616. Лейкина-Свирская В. Р. О характере восстания ссыльных поляков на Байкале 1866 г.— «Ист. зап.», 1962, т. 72, с. 229—245. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2617. Фоменкова В. М. Участники польского освободи­ тельного движения в Вятской ссылке.— «Учен. зап. Киров­ ского пед. ин-та», 1965, вып. 19, с. 115—174. Библиогр. ссыл­ ки в подстроч. примеч. 6. Kapitalizmo vystymasis Lietuvoje Развитие капитализма в Литве 2618. Cerneckis V., Klementavičius H., Mikuckas P. „Per­ galės“ gamyklos istorija. [Kauno laivų mechanizmų (buv. Tilmansų g-kla], 1867—1967. K-, ,Šviesa“, 1967. 104 p. su iliustr. ir žemei. Bibliogr. nuorodos išnašose. История завода «Пяргале». 1867—1967.

R e c.: Mančinskas C. įmonės šimtmečiai.—„Liaudies ūkis“, 1968, Nr 2, p. 56. Stravinskas A. Šimtametės įmonės istorija. —„Komjaunimo tiesa“, 1967, lapkr. 21.— Tas pats laikr. ru­ sų k. 2619. Kauno šlifavimo staklių gamykla „Neris“. [1869— 1969]. K„ 1969. 23 p. su iliustr. (TSRS staklių ir įrankių pra­ monės m-ja). Каунасский завод шлифовальных станков «Нерис». Юбилейное изд.

2620. Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство Евро­ пейской России. (Конец XIX—начало XX в.) [Имеются дан­ ные по Вилен, и Ковен, губ.] М., «Наука», 1969. 395 с. (АН СССР. Ин-т истории СССР). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Имен, указ.: с. 387—393. R e c.: Dzięciolowski S.—„Kwartalnik Historvczny“ (War­ szawa), 1971, Nr 2, p. 465—467. 294

2621. Вансевичус С. Социально-экономическое и право­ вое положение литовских крестьян в период империализма. (Конец XIX в.—1940 г.) Автореф. дис. на соиск. учен, сте­ пени д-ра ист. наук. В., 1970. 51 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 13 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2622. Лукошявичюс В. Социально-экономические концеп­ ции литовской буржуазии в конце XIX—начале XX веков (1883—1914). Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. экон. наук. В., 1969. 16 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсу­ каса). Список работ авт.: 3 назв. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 2623. Меркис В. Развитие промышленности и формиро­ вание пролетариата в Литве XIX в. Автореф. дис. на соиск. учен, степени д-ра ист. наук. В., 1968. 33 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ автора: 20 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2624. Меркис В. Развитие промышленности и формиро­ вание пролетариата Литвы в XIX в. В., «Минтис», 1969. 448 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список лит.: с. 426—441. Парал. тит. л. на лит. яз.: V. Merkys. Lietuvos pramonės augi­ mas ir proletariato formavimasis XIX amž. R e c.: Hapàk P.—„Historicky časopis“, 1974, 22, 2, p. 287. Parašas P. H. Kozlowska H.—„Z pola walki“ (Warszawa), 1970, Nr 3, p. 165—167. Los'stovvski P.—„Studia z Dziejów ZSRR i Europy Srodkowej“ (Wroclaw i in.), 1970, t. 6, p. 294. — Parašas: P. L. Pruss W.—„Kwartalnik Historiczny“ (War­ szawa), 1970, R. 77, Nr 3, p. 801—804. 2625. Мулявичюс Л., Ючас M. Некоторые вопросы ге­ незиса капитализма в Литве. В., 1968. 132 с. с табл. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. при­ меч. Резюме на англ. яз. (оп) 2626. Панютич В. П. Из истории формирования пролета­ риата Белоруссии. 1861—1914 гг. [Также о Вилен, губ.) Минск, «Наука и техника», 1969. 192 с. с карт. (АН БССР. Ин-т истории). Список лит.: с. 169—189. R е с.: Groniowski К-—„Kwartalnik Historiczny“ (W'arszawa), 1972, Nr 2, p. 449—451. 2627. Рындзюнский П. Г. Крестьянская промышленность в пореформенной России (60—80 годы XIX в.). М., «Наука», 1966. 263 с. с табл. (АН СССР. Ин-т истории). 295

2628. Чернецкие В. Развитие города Каунаса в эпоху ка­ питализма. (1861—1913). Соц.-экон. очерк. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1968. 16 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ автора: 6 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2629. Чернецкие В., Клементавичюс Г., Микуцкас П. Ис­ тория завода «Пяргале», [Каун. з-д судовых механизмов (быв. з-д бр. Тильманс)]. 1867—1967. К., «Швеса», 1967. 111 с. с ил. и карт. Библиогр. ссылки в подстроч, примеч. 2630. Bičkauskas-Gentvila L. Lietuvos ir Vakarų Baltaru­ sijos žemėvaldos teisių apribojimai poreforminiu laikotarpiu. (1861—1905 m.) —„Istorija“, t. 10, 1969, p. 125—141. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Пореформенные ограничения прав землевладения в Литве и Запад­ ной Белоруссии (1861— 1905 гг.). Резюме на рус. яз.

2631. Bičkauskas-Gentvila L. Privatinės žemėvaldos apri­ bojimai Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje (1861—1905 m.).— „Istorija“, 1970, t. 11, p. 121 —148. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k. Ограничения частного землевладения в Литве и Западной Белорус­ сии (1861-—1905 гг.). Резюме на рус. яз.

2632. Butėnas D. Žemės ūkio parodos Rietave. [1875—1878 m. Pagal archyv. dokumentus],—„Žemės ūkis“, 1968, Nr 5, p. 28, su iliustr. Выставки сельского хозяйства в Ретавасе.

2633. Buzas J. Dieveniškių apylinkių pramonės apžvalga. Kn.:— Kraštotyra. V., 1967, p. 84—86, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Обзор промышленности окрестностей Давянишкес.

2634. Cerneckis V. Kapitalistinės pramonės formavimasis ir vystymasis Kaune XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje. (1881—1913 m.) —„Istorija“, 1967 [leid.: 1968], t. 9, p. 57—81. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Формирование и развитие капиталистической промышленности Кау­ наса во второй пол. XIX—нач. XX вв. (1861—1913 гг.). Резюме на рус. яз.

2635. Cerneckis V. Kauno ekonominiai ryšiai 1863—1913 metais.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lie­ tuvoje. V„ 1967, p. 216—218. Экономические связи Каунаса в 1863—1913 гг.

2636. Danilevičius E. „Kooperacija Lietuvoje iki pirmojo pasaulinio karo.—„Kooperatininkas“, 1968, Nr 6, p. 23, su faks. Кооперация в Литве до первой мировой войны. 296

2637. Danilevičius E. Kooperacija plečiasi ir stiprėja. Iš kooperacijos istorijos.—„Kooperatininkas“, 1968, Nr 3, p. 25, su iliustr. Кооперация расширяется и крепнет.

2638. Danilevičius E. Pirmasis vartotojų kooperatyvas Lie­ tuvoje. [Vilnius. 1869 m. kovo 13 d.] —„Kooperatininkas“, 1968, Nr 1, p. 19, su faks. Первая потребительская кооперация в Литве.

2639. Danilevičius E. Tolesni žingsniai. Iš Lietuvos koope­ racijos istorijos.—„Kooperatininkas“, 1968, Nr 2, p. 15, su faks. Дальнейшие шаги. Из истории кооперации Литвы.

2640. Dieveniškių valsčiaus aprašymas 1872 m.— Kn.: Die­ veniškės. V., 1968, p. 32—48. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 387. Описание Девянишкской волости 1872 г. Резюме на рус. яз.

2641. Merkys V. Amatininkų dirbtuvės ir prekyba. Iš pre­ kybos Lietuvoje istorijos.—„Kooperatininkas“, 1969, Nr 9, p. 20—21, su iliustr. Мастерские ремесленников и торговля.

2642. Mulevičius L. Kada vals'tiečiai pradėjo vartoti žiba­ lą.— Kn.: „Kraštotyra“. V., 1967, p. 164, su lent. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Когда крестьяне начали употреблять керосин.

2643. Puronas V. Miškų ūkis ir miško pramonė Lietuvoje XIX amžiaus antrojoje pusėje.— „Girios“ (žurn. „Mūsų gam­ ta “ priedas), 1969, Nr 8, p. 8—10, su iliustr. Лесное хозяйство и лесная промышленность в Литве во второй по­ ловине XIX в.

2644. Puronas V. Pramonės vystymasis Lietuvoje XIX а. II pusėje.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 426—430. Lit. sąrašas, p. 637. Развитие промышленности в Литве во второй половине XIX в.

2645. Tyla А. Žinios apie Zarasų apskrities Rimšės vals­ čiaus žemės ūkio padėtį.— Kn.: Gaidės ir Rimšės apylinkės. V., 1969, p. 42—54, su lent. Сбедения о положении сельского хозяйства в Римшеской волости, Зарасайского уезда.

2646. Tyla J. Bulvių fitoftora Lietuvoje XIX a. viduryje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 52—56. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Картофельная фитофтора в Литве в середине XIX в.

2647. Zaleskis T. Socialekonominės Vilniaus krašto vysty­ mosi tendencijos finansinių duomenų šviesoje (nuo lenkų-lie­ tuvių Žečpospolitos padalinimų iki antrojo pasaulinio karo).— 297

„Ekonomika“, 1967, t. 6, sąs. 2, p. 71—96, su diagr. Lit. sąra­ šas: 33 pav. Santr. rusų k. Социально-экономические тенденции развития Вильнюсского края г. свете финансовых данных. (От разделов Речи Посполитой до второй мировой войны). Резюме на рус. яз.

2648. Абезгауз 3. Е. Уплыу чыгунак на эканамічнае развіццё Беларусі у другай палавіне XIX ст,— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1968, № 2, с. 75—83, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 2649. Бейлькін X. Ю. Хлебны гандаль у Беларусі у гады аграрнага крызіеу канца XIX ст.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1968, № 4, с. 80—88. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Резюме на рус. яз. 2650. Калите В. Торговые связи населения Кихну (Эстон­ ская ССР) с прибалтийскими странами в XIX—первые де­ сятилетия XX вв.— В кн.: Всесоюзная конференция по исто­ рии, экономике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Ч. 1. Петрозаводск, 1968. с. 227—229. 2651. Косаковский Г. И., Виргинский В. С. Строительство железных дорог в Прибалтике в 1860—1880 гг. — „LTSR МА darbai. Serija A“, 1970, t. 2, p. 77—90. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. liet. ir anglų k. 2652. Кряучюнас И. В. Развитие садоводства в Литве. (1. До 1917 г .)-„LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 2, p. 33—58, su lent.Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. 2653. Меркис В. Место мелкого производства в промыш­ ленности Литвы конца XIX в.— В кн.: Научная сессия по проблемам многоукладное™ российской экономики в период империализма. (Тезисы сообщ.) Свердловск, 1969, с. 14—16. 2654. Меркис В. Социальное происхождение промышлен­ ных рабочих Литвы в XIX в.— В кн.: Возникновение капи­ тализма в промышленности и сельском хозяйстве стран Евро­ пы, Азии и Америки. М., 1968, с. 268—293. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2655. Меркис В. Экономические связи промышленности Литвы с Россией в XIX в.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. Рига, 1966, с. 39—42; В кн.: Экономические связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968, с. 187—207. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. R e c.: Naujos knygos.—„Liaudies ūkis“, 1969, Nr 4, p. 121. Mulevičius L. Zr. 1635. 298

2656. Меркис В. Экспорт литовской сельскохозяйствен­ ной продукции в 1861—1913 гг.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. девятой (Таллинской) сессии симпозиума по аграр­ ной истории Восточной Европы. Таллин, 1966, с. 140—142. 2657. Мулявичюс Л. Бюджеты крестьянских хозяйств в Ковенской губ. в начале 70-ых годов XIX в.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. девятой (Таллинской) сессии симпозиу­ ма по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 1966, с. 113—114. 2658. Мулявичюс Л. Наемный труд в имениях Литвы после отмены крепостного права.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XI сессии симпозиума по аграрной истории Восточ­ ной Европы. М., 1969, с. 265—267. 2659. Мулявичюс Л. Роль подворного землепользования в аграрной истории.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. XII сессии межресп. симпозиума по аграрной истории Во­ сточной Европы. М., 1970, с. 166—168. 2660. Панютич В. П. Движение заработной платы сель­ скохозяйственных рабочих Белоруссии в конце XIX—начале XX вв.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. девятой (Таллин­ ской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 1966, с. 101 —105, с табл. 2661. Пуронас В. Характеристика экономического разви­ тия Литвы до пролетарской революции 1918—1919 гг.— В кн.: Литва за полвека новой эпохи. В., 1967, с. 10—33, с схем, и карт. 2662. Савицкий Э. М. Помещичье землевладение и земле­ пользование в Белоруссии в начале XX века (1905— 1917 гг.).— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточ­ ной Европы. 1964. Кишинев, 1966, с. 723—730. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2663. Сухоцкая В. Исторический очерк развития железно­ дорожного транспорта Литовской ССР (1861 —1940 гг.).— „Geologija ir geografija“, 1966, t. 4, p. 129—146, su lent. ir schem. Lit. sąrašas: p. 145—146 (18 pavad.). Santr. liet. k. 2664. Тила А. А. Наемный труд в сельском хозяйстве Литвы в конце XIX—начале XX вв.— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1964. Кишинев, 1966, с. 683—689, с табл. Библиогр. ссылки в' подстроч. примеч. 299

7. Nacionalinio išsivadavimo judėjimas Lietuvoje XIX a. pab. Valstiečių judėjimas Национально-освободительное движение в Литве в конце XIX в. Крестьянское движение 2665. Vėbra R. Lietuvos katalikų dvasininkija ir visuome­ ninis judėjimas. (XIX a. antroji pusė). V., „Mintis“, 1968. 224 р. Lit. sąrašas: p. 210—219 ir nuorodos išnašose. Santr. ru­ sų k. Католическое духовенство Литвы и общественное движение. Резю­ ме на рус. яз.

R e c.: Gaigalaitė А. Dvasininkija ir nacionalinis judėjimas. —„Komunistas“, 1968, Nr 11, p. 74—77. Tas pats žurn. rusų k. Гайгалайте А. Монография литовского историка.— «Сов. Литва», 1969, 12 янв. 2666. Бурмистрова Т. Ю. Национальный вопрос и рабо­ чее движение в России. (Ленинская политика пролетарского интернационализма. 1907—1917 гг.) [Имеется материал о Литве, деятельности литовцев и в др. местах, а также о ра­ боте В. Капсукаса]. М., «Мысль», 1969. 277 с. Лит. список: с. 259—275. 2667. Вебра Р. Формирование национальной буржуазии в Литве во второй половине XIX века. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1966. 41 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 6 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2668. Крестьянское движение в 1870—1880 гг. Сборник документов. М., «Наука», 1968. 614 с. (АН СССР. Ин-т ис­ тории. Гл. архивное упр. Центр, гос. ист. архив СССР). Спи­ сок лит.: с. 552—556 и библиогр. ссылки в примеч., с. 413— 481. Геогр. и имен, указ.: с. 557—602. Состав.: Э. С. Панина. 2669. Bielinis А. Atsiminimai apie knygnešį Jurgį Bielinį.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 61—67. Воспоминания о книгоноше Ю. Белинисе.

2670. Butėnas D. Vaižganto visuomeninės veiklos pėdsa­ kais.—„Jaunimo gretos“, 1969, Nr 9, p. 17, su portr. По следам общественной деятельности Вайжгантаса.

2671. Genzelis В. Dėl praeities idealizavimo XIX a. pradžios Lietuvoje.—„Problemos“, 1968, Nr 2, p. 77—85. Bibliogr. nuo­ rodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k., p. 137—142. К вопросу об идеализации прошлого в начале XIX в. в Литве. Р е­ зюме на рус. и англ. яз.

2672. Genzelis В. Marksistinių idėjų atgarsiai Lietuvoje nacionalinio judėjimo veikėjų pažiūrose.— Kn.: Respublikinės 300

filosofų mokslinės konferencijos, skirtos K. Markso gimimo 150-osioms metinėms paminėti, pranešimų tezės. V., 1969, p. 5—6.

Отзвуки марксистских идей во взглядах деятелей литовского нацио­ нального движения.

2673. Kuzminskis V., Vaitkevičius К. Gydytojo Vaineikio byla.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1969, Nr 9, p. 20—26, su faks., 1970, Nr 2, p. 42—48, su iliustr. ir faks. Дело врача Вайнейкиса.

R e c.: Vėbra R. Apie L. Vaineikį—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 7, p. 58. 2674. Lauraitis V. Knygnešių takais. [Apie spaudos drau­ dimo laikų knygnešį Kazimierą Ercupą].—„Kultūros barai“, 1968, Nr 12, p. 61, su portr. О книгоноше К- Эрцупасе.

2675. Liaudies švietėjas. [Apie slaptų lietuviškų mokyklų steigėją ir organizatorių Panemunėlyje Joną Katelę (1831— 1908). Rokiškio raj. Memuar. pobūdžio ištraukos iš A. Bimbos ir J. Gasiūno raštų]. Publikaciją paruošė B. Raguotis.—„Kul­ tūros barai“, 1968, Nr 5, p. 58—59, su portr. Народный просветитель. [О создателе тайных литов, школ в Панемунелисе И. К атяле].

2676. Lukšienė M. Lietuvių nacionalinės inteligentijos for­ mavimosi bruožai XIX a. pirmojoje pusėje.— Kn.: Mokymo ir auklėjimo klausimai. T. 2. 1969 m. resp. konferencijos me­ džiaga. V., 1969, p. 38—43. Черты формирования литовской национальной интеллигенции в пер­ вой половине XIX в.

2677. Matulevičius А. XIX a. antrosiom pusės buržuazinis nacionalinis judėjimas Lietuvoje. (Pagal Vilniaus valst. V. Kapsuko universiteto rankraštyno šaltinius). — Kn.: XIX stu­ dentų moksl. konferencijos pranešimų tezės. Filologija ir isto­ rija. V., 1966, p. 54—55. Буржуазно-национальное движение XIX в.

в Литве

во

второй

половине

2678. Stonienė V. Dėl vokiečių valdžios talkininkavimo ca­ rizmui, persekiojant lietuvių spaudą lotyniškomis raidėmis (1865—1904). [Iš archyv. dokumentų].—„Knygotyra“, 1970, Nr 1, p. 154—159. Bibliogr. nuorodos išnašose. К вопросу о сотрудничестве немецкой власти c царизмом в пресле­ довании литовской печати латинскими буквами (1865—1904).

2679. Tyla A. Draudžiamosios literatūros platinimas XX а. pradžioje Švenčionių apylinkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, P- 67—75, su iliustr. ir lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Распространение запретной печати в начале XX в. в окрестностях Швенчёнис. 301

2680. Tyla A. Pastabos dėl lietuviškos knygos istorijos. Kokią datą laikyti spaudos uždraudimo data.—„Bibliotekinin­ kystės ir bibliografijos klausimai“, 1968 [leid.: 1969], t. 7, p. 191—199. Bibliogr. nuorodos išnašose. Заметки к истории литовской книги.

2681. Tyla A. Prie lietuviškųjų 'špausdinių gotiškomis rai­ dėmis uždraudimo istorijos.—„Bibliotekininkystės ir bibliogra­ fijos klausimai“, 1967, t. 6, p. 171—174. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų k. К истории запрещения литовских изданий готическим шрифтом. Ре­ зюме на рус. яз.

2682. Tyla A. Sunkiais knygnešių takais. [Apie liet. knygų platinimą spaudos draudimo metais. Ryšium su Jurgio Bielinio mirties 50-osiomis metinėmis. 1846 III 16—1918 I 18. Su M. B. prierašu].—„Kalba Vilnius“, 1969, Nr 4, p. 11, su iliustr. Трудными тропами книгонош.

2683. Tyla A. Vaižganto ir jo brolio Jono Tumo 1896— 1897 m. byla dėl draudžiamos literatūros platinimo.—„Litera­ tūra“, 1970, t. 12, sąs. 1, p. 27—46. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų ir vok. k. Дело Вайжгантаса и его брата П. Тумаса по распространению за ­ прещенной литературы в 1896—1897 гг. Резюме на рус. п нем. яз.

2684. Vėbra R. Ar tai tiksli sąvoka? [Dėl „knygnešio“ są­ vokos lietuviškos spaudos draudimo metu],—„Gimtasis kraš­ tas“, 1970, liepos 2. Точное ли это понятие? [О понятии «книгоноша» во время запрета литов, печати].

2685. Vėbra R. Caro ministras apie lietuvių nacionalinį są­ jūdį. [Pagal L. Martovo dokumentų rinkinį, išleistą po 1905 m. užsienyje],—„Kultūros barai“, 1969, Nr 6, p. 64. Царский министр о литовском национальном движении.

2686. Vėbra R. Dar kartą lietuviškų knygų uždraudimo klausimu.—„Literatūra ir menas“, 1970, vas. 21, p. 12. Еще раз к вопросу о запрещении литовских книг.

2687. Vėbra R. Lietuvos politinio savarankiškumo idėja. (1864—1895 m .)—„Problemos“, 1970, Nr 1, p. 56—66. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k., p. 141, 143. Идея политической независимости Литвы рус. и англ. яз.

(1864—1895). Резюме на

2688. Vėbra R. Lietuviai darbininkai Lietuvoš darbininkų klasės sudėtyje XIX a. pabaigoje.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 212—216. Lit. sąrašas: p. 630. Литовские рабочие в составе рабочего класса Литвы в конце XIX з. 302

2689. Vėbra R. Lietuviškos spaudos draudimas XIX a. ant­ rojoje pusėje.—„Istorija“, 1967 [leid.: 1968], t. 9, p. 83—95. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Запрет литовской письменности во второй половине XIX в.

2690. Vėbra R. Lietuvių nacionalinio judėjimo periodizavimo klausimu.—„Problemos“, 1968, Nr 2, p. 86—96, su lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k., p. 137—138. К вопросу о периодизации литовского национального движения. Ре­ зюме на рус. яз.

Vėbra R. Lietuvių tarybinė istoriografija lietuvių nacio­ nalinio judėjimo XIX a. klausimu. 2r. 200. 2691. Vėbra R. P. Vileišio laiškai lietuviškų knygų spaus­ dinimo klausimu. (Medžiaga spaudos draudimo istorijai). Prie lietuviškų spaudinių uždraudimo istorijos.—„Bibliotekininkys­ tės ir bibliografijos klausimai“, 1968. [leid.: 1969], t. 7, p. 201 —214, 223—235. Bibliogr. nuorodos išnašose. Dalis teksto ir santr. rusų k. Письма П. Вилейшиса по вопросу печатания литовских книг. (Ма­ териалы к истории запрета литов, печати). Текст парал. на рус. яз.

2692. Vėbra R. Pravoslavų dvasininkija ir nacionalinė prie­ spauda Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje.—„Istorija“, 1966, t. 8, p. 76—95. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Православное духовенство и национальный гнет в Литве во второй пол. XIX в. Резюме на рус. яз.

2693. Vėbra R. Slaptosios mokyklos Lietuvoje XIX a. ant­ roje pusėje.—„Pedagogika ir psichologija“, 1969, t. 9, sąs. 2, P- 131—139. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Тайные школы в Литве во второй пол. XIX в. Резюме на рус. яз.

2694. Zebrytė J. Merkinės knygnešiai.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 83—87. Bibliogr. nuorodos išnašose. Книгоноши из Меркине.

2695. Бич М. О. О роли и значении национальных дви­ жений в России в начале XX в.— В кн.: Вопросы истории и археологии. Минск, 1966, с. 180—189. (оп) 2696. Вебра Р. Общественные и культурные связи Литвы с зарубежными славянскими странами во второй половшіе XIX в. [Доклад. Минск. 31 янв.—3 февр. 1968 г.] — В кн.: Советское славяноведение. Материалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969, с. 335—338. 2697. Мулявичюс Л. П. Крестьянское движение в Литве в 1864—1904 гг.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. десятой сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1968, с. 275—278. 303

2698. Полонский А. В. Борьба крестьян в Белоруссии за сервитутные земли во второй половине XIX в.— В кн.: Еже­ годник по аграрной истории Восточной Европы. 1965 г. М., 1970, с. 402—411, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2699. Смирнов А. П. Про виникнення національно-визвольних рухів у РосіІ. (До постановки проблеми).—«Укр. іст. журн.», 1970, № 10, с. 11—19. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 2700. Тила А. Жалобы и прошения крестьян об отмене, запрещения литовской печати в конце XIX—начале XX ве­ ка.— В кн.: Источниковедческие проблемы народов Прибал­ тики. Рига, 1970, с. 267—279. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. __ Тила А. Прошения и петиции крестьян как источник по вопросам истории культуры Литвы конца XIX—начала XX в. См. 126. *

* *

2701. Tyla A. Slaptasis mokymas Lietuvoje 1862—1906 me­ tais.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferencijos pra­ nešimų tezės. V., 1965, p. 23—25. Тайное обучение в Литве в 1862— 1906 гг.

8. Darbininkų judėjimas. Marksizmo idėjų plitimas Lietuvoje XIX a. — XX a. pr. (iki 1904 m.) Рабочее движение. Распространение марксистских идей в Литве в XIX—нач. XX вв. (до 1904 г.) Lenin a Litwa. 2г. 3180. Leninas ir Lietuva. 2r. 3181. 2702. Lenininės „Iskros“ kelias per Jurbarko rajoną. Jur­ barkas, 1969. (LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja, Jurbar­ ko sk.) Iškilioji spauda. Путь ленинской «Искры» через Юрбаркский р-н.

2703. Lukoševičius V. Lenininė „Iskra“ ir Lietuva. (Me­ džiaga lektoriui). V., 1969. 28 p., su žemei. (LTSR „Žinijos“ d-ja. TSKP istorijos moksl-metod. taryba. Lit. sąrašas: 12 pavad. ir bibliogr. nuorodos išnašose. Ленинская «Искра» и Литва. 304

2704. Merkys V. Narodnikai ir pirmieji marksistai Lietu* voje. V., „Mintis“, 1967. 163 p. su iliustr. (LTSR MA. Istorijos in-tas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Народники и первые марксисты в Литве. Резюме на рус. яз.

R ее.: Freidheimas P. Darbininkų klasės priešaušris.— „Komunistas“, 1967, Nr 8, p. 76—82. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Tas pats žurn. rusų k. Tyla A.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 6, p. 3 (virš.). 2705. Smalstytė J. Mano tėvas. (Pratarmė P. Girdzijauskie­ nės, p. 7—12]. V., „Vaga“, 1967. 352 p. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Мой отец.

R e c.: Laurinavičius J. Šviesus paveikslas.—„Literatūra ir menas“, 1968, liepos 6, p. 12. Lipskis S. Revoliucionierius ir rašytojas.—„Pergalė“, 1968, Nr 7, p. 169—170. Salagiris M. Dar viena knyga apie žemietį. — „Spalio vėliava“, (Rok.), 1967, gruod. 21. 2706. Vaitkevičius В. V. Leninas ir Lietuvos revoliucionie­ riai. V., „Mintis“, 1970. 39 p. (LTSR „Žinijos“ d-ja). Bibliogr. nuorodos išnašose. В. И. Ленин и революционеры Литвы.

2707. Вайткявичюс Б. Путеводная звезда. Из истории связей В. И. Ленина с литов, революционерами. В., о-во «Знание» ЛитССР, «Минтис», 1970. 44 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2708. Дзержинский Ф. Дневник заключенного. Письма. [Имеется материал о жизни и рев. деятельности Ф. Э. Дзер­ жинского в Литве. М.], «Мол. гвардия», 1966. 332 с., с ил. (Тебе в дорогу, романтик). 2709. Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения. В 2-х т. T. 1. 1897—1923. (Изд. 2-е, доп.) М., Политиздат, 1967. 607 с. с ил. (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Библиогр. в примеч., с. 541—559. История Коммунистической партии Советского Союза. См. 1580. 2710. Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 5. [О попытках открыть дом трудолюбия для евреев в Виль­ нюсе в 1903 г., с. 273—275]. М„ «Юрид. литература», 1968. 536 с. с ил. Библиогр. в коммент., с. 423—484. Предм. и имен, указ.: с. 485—534. 2711. Кузняев А. На пути к Октябрю. Из истории парт, строительства в Белоруссии 1884—1917 гг. [Также о Литве и деятельности литов.-белорус, организации РСДРП]. Минск, 20—132

305 -

-«Беларусь», 1970. 156 с. Библиогр. ссылки в подстроч. при­ мем. 2712. Липинский Л., Лукьянов Е. Крестьянское и солдат­ ское движение в Белоруссии. (1900—1907 гг.) [Имеется ма­ териал по Вилен, губ.] Минск, «Наука и техника», 1968. 196 с. (АН БССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в под­ строч. примем. 2713. Очерки истории Коммунистической партии Бело­ руссии. Ч. 1. (1883—1920). Изд. 2-е. [Имеется материал о деятельности КП Белоруссии в Вильнюсе и о связях с КП Литвы]. Минск, «Беларусь», 1968. 508 с. (Ин-т истории пар­ тии при ЦК КПБ). Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Авт. коллектив: Н. В. Каменская и др. 2714. Переписка В. И. Ленина и редакции газеты «Ис­ кра» с социалистическими организациями в России. 1900— 1903 гг. Сборник документов. Т. 3. М., «Мысль», 1969—1970. (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. ЦГУ Октябрь­ ской революции, высших органов гос. власти и органов гос. упр. СССР). T. 1. Сентябрь 1900 г.—май 1902 г. 1969. 600 с. с ил. Т. 2. Июнь—декабрь 1902 г. 1969. 592 с. с факс. Т. 3. Январь—август 1903 г. 1970. 781 с. с ил. и карт. 2715. Пухлов H. Н. Из истории Польской социал-демо­ кратической партии. (1893—1904). [Имеется материал о дея­ тельности партий «Пролетариат», ППС и СДКПиЛ в Лит­ ве]. М., «Наука», 1968. 256 с. (АН СССР. Ин-т славянове­ дения). Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Имен, указ., с. 252—254. P е ц.: Медведев А. Книга о первых марксистских орга­ низациях в Польше.— «Коммунист», 1969, № 11, с. 125—127. 2716. Рыцарь революции. Воспоминания современников ■о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. М., 1967. 344 с. с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Сост.: М. Ф. Розвадовская, В. М. Слуцкая. 2717. Снытко Т. Г. Русское народничество и польское ■общественное движение 1865— 1881 гг. [Монография. Разде­ лы: «Польские кружки 1873—1877 гг. в Литве и Белорус­ сии» и «Деятельность поляков в революционных кружках на Украине, в Белоруссии и Литве в 1876—1881 гг.», с. 120— 125, 167—187. Материал о Вилен, социалист, кружке, Польско-Литов. социалист, партии, деятельности Л. Янавичюса и др. имеется и в др. местах книги]. М., «Наука», 1969. 479 с. с портр. (АН СССР. Ин-т славяноведения и балкани306

-стики). Список лит.: c. 438—447 и библиогр. ссылки в под­ строй. примем. Имен, указ.: с. 448—476. 2718. Степанов В. Н. Ленин и русская организация «Ис­ кры». 1900—1903. М., «Мысль», 1968. 400 с. с ил. и карт_ Библиогр. ссылки в подстроч. примем. P е ц.: Бикулич В. Книга о ленинской «Искре».— «Сов. Литва», 1969, 7 июня. Курляндчикас Ш. О ленинской «Ис­ кре».— «Комсомольская правда», 1969, 2 июля. То же на лит. яз. 2719. Хацкевич А. Ф. Солдат великих боев. Жизнь и дея­ тельность Ф. Э. Дзержинского. Изд. 3-е, доп. «Наука и тех­ ника», 1970. 480 с. с ил. Библиогр. ссылки в примем., с. 455— 477. Р е ц .: Тишков А. В.— «История СССР», 1972, № 2, с. 172—174. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Zalesski А. Ksiąžka о wielkim rewolucjoniscie. — „Czerwony Sztandar“, 1971, 8 maja. 2720. Шевелев 'А. Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1903—1910 гг. [Име­ ется материал о деятельности организации СДКПиЛ в Лит­ ве]. Киев, Изд. Киевского ун-та, 1966. 260 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. 2721. Шевелев А. Г. Братское сотрудничество СДКПиЛ с большевиками в 1900—1910 годах. Автореф. дис. на сонск. учен, степени д-ра ист. наук. Киев, 1966. 61 с. (Киев­ ский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко). 2722. Adomonis К. „Iskros“ kelias per Klaipėdą.—„Moks­ las ir gyvenimas“, 1969, Nr 1, p. 1—3. Путь «Искры» через Клайпеду.

2723. Adomonis К. „Iskros“ siuntos Lietuvos pamariu. — „Laikas ir įvykiai“, 1970, Nr 24, p. 15—21, su iliustr.; „Nemu­ nas“, 1970, Nr 12, p. 32, antr.: „Iskros“ keliai Lietuvos pama­ riu. [Sutrumpinta], Посылки «Искры» по приморью Литвы.

2724. Bikuličius V. Du susitikimai., [Apie buv. „Proleta­ riato“ partijos narių V. Bukšnio ir 1963 m. sukilimo dalyvio M. Blažejevskio susitikimus su V. Leninu Krasnojarske ir Minusinske] .—„Švyturys“, 1970, Nr 7, p. 7, 20, su portr. Две встречи. [О встречах быв. членов партии «Пролетариат» В. Букшниса и участника восстания 1863 г. М. Блажеевского с В. И. Ле­ ниным в Красноярске и в Минусинске].

2725. Bikuličius V. Latvių kelias ėjo per Lietuvą. [Apie pirmojo lenininės „Iskros“ numerio transportavimą ir apie 30Г

L. Vaineikio vaidmenį, platinant rev. literatūrą].—„Švyturys“, 1969, Nr 22, p. 6—8, su iliustr. Дорога латышей шла через Литву. [О транспортировке первого но­ мера ленинской «Искры» и о роли Л. Вайнейкиса в распространении рев. литературы].

2726. Bikuličius V. Markso draugas Vilniuje. [Apie rusų liaudies išsivadavimo judėjimo dalyvį G. Lopatiną. 1845— 1918].—„Komunistas“, 1968, Nr 11, p. 70—73, su portr. Tas pats žurn. rusų k. Друг Маркса в Вильнюсе. [Об участнике русского народно-освободнт. движения Г. А. Лопатине. 1845— 1918]. То же на рус. яз.

2727. Bikuličius V. Su Leninu Sibiro ištremtyje. [Apie vil­ niečio revoliucionieriaus M. Blažejevskio pažintį su Leninu. Minusinskas, 1897 m. Jenisejsko gub.] Archyvai byloja.—„Ko­ munistas“, 1966, Nr 8, p. 56—57. Tas pats žurn. rusų k. C Лениным в сибирской ссылке. [О встрече В. И. Ленина с вильн. революционером М. Блажеевским в Минусинске (Енисейская губ.) в 1897 г.] То же на рус. яз.

2728. Bikuličius V., Šilinis R. Leninas buvo Vilniuje. Pas ką? Rasta naujų duomenų. [1895 m.] —„Švyturys“, 1968, Nr 7, p. 2—3, su iliustr. Ленин был в Вильнюсе. У кого? Обнаружено новых фактов.

2729. Borikas S. Leninas ir du lietuviai. [Apie J. Martinkų ir M. Kuprevičių, buv. Kazanės un-to studentus, rev. judėjimo •dalyvius. 1887 m.] —„Švyturys“, 1969, Nr 1, p. 4—5, su portr. Ленин и двое литовцев. [О И. Мартинкусе и М. Купрявичюсе, быв. студентах Казанского ун-та, участниках рев. движения].

2730. Butėnas D. Gubernatorius įsakė sekti. [Apie I Inter­ nacionalo idėjų propaguotojų persekiojimą Lietuvoje. 1871— 1873 m. Pagal archyv. dokumentus],—„Švyturys“, 1966, Nr 16, p. 9. Губернатор приказал следить. идей I Интернационала в Литве].

[О преследовании распространителей

2731. Butėnas D. Nenumalšinti žodžiai. [Apie 1906 m. Vil­ niuje išleistą V. Mickevičiaus-Kapsuko brošiūrą „Kokie reika­ lingi įstatymai darbininkams apsergėti“] .—„Tiesa“, 1966, lie­ pos 16, su iliustr. Неподавленные

слова.

[О брошюре

В.

Капсукаса-Мицкявичюса].

2732. Butėnas D. Prieš 70 metų. [Apie Gegužės pirmąją Vilniuje 1899 m.] —„Jaunimo gretos“, 1969, Nr 5, p. 3, su iliustr. 70 лет тому назад. 1899 г.]

[О праздновании Первого мая в Вильнюсе в

2733. Butėnas D. Su „nežinomo“ žmogaus portretu. [Gegu­ žės pirmosios minėjimas Vilniuje 1900 m.] —„Jaunimo gre­ tos“, 1968, Nr 5, p. 4, su iliustr. 308

С портретом «неизвестного» человека. Первого мая в Вильнюсе в 1900 г.].

[Празднование годовщины-

2734. Butėnas D., Žėruolis E. Kelias vedė per Lietuvą. [Apie V. Leniną ir „Iskrą“. Iš archyv. dokumentų] .—„Jaunimo gretos“, 1969, Nr 10, p. 6—7, su faks. Дорога шла через Литву. [О В. И. Ленине и «Искре»].

2735. Danilevičius E. Juozą Lukoševičių prisiminus.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 30—33, su iliustr. ir faks. Вспоминая Юозаса Лукошявичюса.

2736. Danilevičius E. Ligi gyvos galvos... [Apie rev. gru­ pės „Narodnaja volia“ narį Juozą Lukoševičių. 1863 XII 13— 1928 X 19].—„Švyturys“, 1969, Nr 24, p. 9—10, su iliustr. Заключен пожизненно... [Об участнике покушения на царя Алек­ сандра III члене рев. группы «Народная воля» Ю. Лукошявичюсе].

2737. Griškūnaitė E. Janas Tiška.—„Tiesa“, 1967, birž. 17,. su portr. Ян Тышка.

2738. Griškūnaitė E. V. Leninas ir darbininkų judėjimas Lietuvoje 1894—1914 m.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1970, t. 1, p. 145—161. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. В. И. Ленин и рабочее движение Литвы в 1894— 1914 гг. Резюме на рус. и англ. яз.

2739. Jančauskas E. Leninas ir jo idėjų plitimas Lietuvoje. —„Tarybinė mokykla“, 1969, Nr 3, p. 1—3. Ленин и распространение его идей в Литве.

2740. Komodaitė J. Istorinių laiškų šviesoje. Lietuva V. Le­ nino ir „Iskros“ red. susirašinėjime su socialdemokratų orga­ nizacijomis Rusijoje.—„Komunistas“, 1970, Nr 12, p. 11—16. Lit. sąrašas: 6 pavad. Tas pats žurn. rusų k. В свете исторических писем. Литва в переписке В. И. Ленина и ред. газ. «Искра» с социал-демократическими организациями в России. То же на рус. яз.

2741. Komodaitė J. Lenino apsilankymo Vilniuje klausimu. —„Komunistas“, 1969, Nr 4, p. 15—20. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Tas pats žurn. rusų k. К вопросу о посещении В. И. Лениным Вильнюса. То же на рус. яз.

2742. Komodaitė J., Šarmaitis R. Nustatyta LSDP pirmojo suvažiavimo vieta. [Vilnius, 1896 m. geg. 1 d.] —„LKP isto­ rijos klausimai“, 1967, t. 6, p. 201—202. Bibliogr. nuorodos išnašose. Установлено место первого съезда СДП Литвы.

2743. Lebedys J. Engelsas ir Lietuva.—„Laikas ir įvykiai“, 1970, Nr 21, p. 2—5. Tas pats žurn. rusų k. Ф. Энгельс и Литва. То же на рус. яз. 309

2744. Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža. T. I. '1886—1920.—„Komunistas“, 1967, Nr 1, p. 69—112; Nr 2, p. 31 — 104; Nr 3, p. 83—104; Nr 4, p. 89—112; Nr 5, p. 77—112; Nr 6, p. 81—95; Nr 7, p. 85—104; Nr 8, p. 83—111; Nr 9, p. 81 — 112; Nr 10, p. 79—112; Nr 11, p. 99—112; Nr 12, p. 77— 106; 1968, Nr 1, p. 67—80; Nr 2, p. 65—80; Nr 3, p. 63—80; Nr 4, p. 63—80. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. Очерки истории КП Литвы. То же на рус. яз.

R e c.: Šarmaitis R. Taip rašoma Partijos istorija.—„Tie­ sa “, 1968, spalio 2. Šarmaitis R. LKP istorijos apybraižos ruošimo keliai. [Pasikalbėjimas su Partijos istorijos in-to prie Lietuvos KP CK dir. R. Šarmaičiu].—„Švyturys“, 1969, Nr 17, p. 21, su portr. 2745. Maksimaitienė O. Revoliucinė darbo žmonių kova ca­ rinės priespaudos metais Panevėžyje.—„Panevėžio tiesa“, 1967, geg. 12—14, 16—20. Революционная борьба трудящихся в годы царского гнета в Паневежисе.

2746. Maliukevičius R. Marksizmo pradininkų veikalų ke­ lias j lietuvių kalbą.—„Pergalė“, 1968, Nr 5, p. 108—114. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Путь языку.

произведений

основоположников

марксизма

к литовскому

2747. Merkys V. Feliksas Dzeržinskis.—„Tiesa“, 1967, rūgs. 10, su iliu'str. Феликс Дзержинский.

2748. Merkys V. Juozapas Lukoševičius — revoliucionierius ir mokslininkas.— Kn.: Kultūrų kryžkelėje. V., 1970, p. 221— 539. Bibliogr. nuorodos išnašose. Ю. Лукошявичюс — революционер и ученый.

2749. Merkys V. Lietuvių SDP pirmųjų programų kilmė.— „LTSR MA darbai. Serija A“, 1966, t. 3, p. 133—152, su lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Происхождение рус. яз.

первых

программ

Литовской

СДП.

Резюме

на

2750. Merkys V. Pirmieji marksizmo platintojai Lietuvoje. — Kn.: K. Marksas ir dabartis. V., 1968, p. 120—131. Lit. są­ rašas: 91 pavad. (op) Первые пропагандисты марксизма в Литве.

2751. Remeikaitė L., Petronis A. „Iskra“ Nemuno šalyje. [Apie „Iskros“ platinimą Lietuvoje 1901—1903 m. Iš archyv. dokumentų],—„Jaunimo gretos“, 1970, Nr 12, p. 3. «Искра» в Неманском крае. 310

2752. Sigalovas N. Iš F. E. Dzeržinskio revoliucinės veiklos Kaune. [Archyv. dokumentai],— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 9—12, su faks. Bibliogr. nuorodos išnašose. Из революционной

деятельности Ф. Э. Дзержинского в Каунасе.

2753. Slaptažodis. [Apie „Iskros“ gabenimo kelius].—„Dar­ bas ir poilsis“, 1969, Nr 2, p. 3—4, su iliustr. Пароль. [О транспортировке «Искры»).

2754. Šarmaitis R. Leninizmo idėjų kelias j Lietuvą.— Kn.: Leninizmo pergalė Lietuvoje. V., 1970, p. 7—30, šu lent. Lit, sąrašas: p. 351—352. Путь идей ленинизма в Литву.

2755. Waitkewiczius В. Z imieniem wodza rewolucji.— Kn.: P61 wieku. 1917—1967. W., 1967, p. 10—14. 2756. Zurauskas J. „Iskra“ ir Lietuva.— „Laikas ir įvykiai“,. 1970, Nr 18, p. 2—5, su iliustr. «Искра» и Литва.

2757. Байкова С. М. Связи народников Белоруссии с польскими революционерами.— В кн.: Связи революционе­ ров России и Польши XIX—начала XX в. М., 1968, с. 104— 114. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2758. Бикулич В. Остановка в пути. [Приезд В. И. Ле­ нина в Вильнюс].— «Литва литературная», 1968, с. 112—120. 2759. Бич М. О. Возникновение СДКПиЛ, отношение ее к РСДРП и к социал-демократическому движению в Бело­ руссии. (1893—1903 гг.) — В кн.: Вопросы истории. (Тезисы докладов XII конференции молодых ученых БССР). Минскг 1969, с. 141—155. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2760. Біч М. Ленінская «Искра» і Беларусь.— «Полымя» (Мінск), 1970, № 12, с. 194—203. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 2761. Біч М. «Настаунік жыцця...» [Об организаторе соц.-дем. движения в Вильнюсе Е. Спонтисе. 1866—1934].— «Полымя» (Мінск), 1970, № 3, с. 250—252. 2762. В начале революционного пути. (К 90-летию Ф. Э. Дзержинского). [Документы о ковен, и вилен. периоде деятельности Ф. Э. Дзержинского. Публикация и примеч. Ю. Н. Крылова].— «Сов. архивы», 1967, № 4, с. 93—99, 2763. Ф. Дзержинский. Автобиография.— В кн.: Чекисты. Очерки. М., 1970, с. 26—27. 2764. Дзержинский Ф. Э. Из дневника. [Имеются тексты писем Ф. Э. Дзержинского из ковен, тюрьмы. С краткой биогр. справкой].— В кн.: Великие цели. М., 1966, с. 29—45. 311

2765. Железный рыцарь революции. К 90-летию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского.— «Коммунист Белоруссии», 1967, № 8, с. 67—72, с портр. 2766. Идеи ленинской «Искры» озаряли литовскую зем­ лю. Новые материалы о связях созданной В. И. Лениным первой общерусской марксистской газеты с искровцами в Литве. [С примеч. ред. С репродукцией картины Л. И. Вольштейна. Статьи]: В. Бикулич. По литовским адресам. [О влиянии марксистско-ленинской литературы на деятельность литов, социал-демократов]. О. А. Пятницкий. Случай в пу­ ти. [Отрывок из кн. «Избранные воспоминания и статьи» о транспортировке «Искры»].— В. Сабаляускас.-Здесь чи­ тали «Искру»... [О быв. таможенном пункте Вержболово (ныне Кибартай)].— «Сов. Литва», 1969, 19 сент., с ил. и факс. 2767. Клейн Б. Тадэушу Урублеускому.. . — «Полымя» (Мінск), 1968, № 8, с. 250—251. 2768. Комодайте Ю. Социал-демократические организа­ ции Литвы в период I съезда РСДРП. [Доклад на науч. кон­ ференции, посвящ. 70-летию I съезда РСДРП. 13 марта 1968 г.] — В кн.: У истоков партии. Минск, 1969, с. 95—101. 2769. Охманьский Е. Деятельность и роль Ф. Дзержин­ ского в литовском и польском движении в конце XIX в.— В кн.: Связи революционеров России и Польши XIX—на­ чала XX вв. М., 1968, с. 372—378, с факс. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2770. Пятницкий О. Начало моей революционной дея­ тельности. 1896—1902 гг. [О деятельности в Укмерге, Паневежисе, Каунасе, Вильнюсе].— В кн.: Пятницкий О. Избран­ ные воспоминания. М., 1969, с. 11—30. 2771. Рашковский Е. Б. Польские революционные демо­ краты и первые польские социалисты. (К вопросу о диалек­ тике рев. процесса 60—80-х годов XIX в.). [Об участии В. Врублевского в событиях Парижской Коммуны].— В кн.: Связи революционеров России и Польши XIX—начала XX вв. М., 1968, с. 313—330. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2772. Сенчакова Л. Военно-революционная организация партии «Народная воля».— «Воен. ист. журн.», 1969, № 6, с. ПО—116, с портр. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2773. Трофимов Ж. Телеграмма из Вильно. [О связях Александра Ульянова с революционерами Вильнюса в 1887 г.] — «Волга» (Саратов), 1968, № 11, с. 145—146. 312

2774. Яфрэмава В. I., Купчын М. С. Распаусюджанне марксіцкай літаратуры у Беларусі да 1917 г.— «Весці АН БССР. Сер. грамад. навук», 1968, № 2, с. 59—66. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. *

*

2775. Хроника важнейших событий истории Коммунисти­ ческой партии Белоруссии. Ч. 1. (1883—1918 гг.) Минск, Гос­ издат БССР, 1962. 458 с. (Ин-т истории партии при ЦК КПБ). Библиогр. ссылки в конце записей. Имен, и геогр. указ.: с. 422—457. 2776. Полевой Ю. 3. Поворот к марксизму в кругах ре­ волюционной интеллигенции и передовых рабочих Польши, Белоруссии и Прибалтики.— В кн.: Полевой Ю. 3. Зарож­ дение марксизма в России в 1883—1894 гг. М., 1959, с. 498— 513. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 9. 1905—1907 ш. revoliucija Lietuvoje Революция 1905—1907 гг. в Литве 2777. Tyla А. 1905 metų revoliucija Lietuvos kaime. V., „Mintis“, 1968. 271 p. (LTSR MA. Istorijos in-tas). Bibliogr. nuorodos išnašose. Революция 1905 r. в литовской деревне.

R e c.: Girdzijauskienė P. 1905 metų revoliucija ir Lietu­ vos kaimas.—„Komunistas“, 1969, Nr 1, p. 75—80. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. Ochmanski J. — „Roczniki Historyczne“ (Poznan), 1971, R. 37, p. 149—150. 2778. Казлаускас В. Развитие марксистской общественно­ философской мысли в Литве. (1905—1919 гг.) Автореф. дне. на соиск. учен, степени канд. филос. наук. В., 1968. 16 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 5 назв. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. R e c.: Ozolas R. Naujos disertacijos.—„Problemos“, 1969, Nr 1, p. 98—100. 2779. Anuškevičius V. 1905—1907 metų įvykiai Eržvilke. Kn.: Eržvilkas. V., 1970, p. 27-—33. Bibliogr. nuorodos išna­ šose. Santr. rusų k., p. 258—259; Kn.: XX studentų mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Filologija ir istorija. V., 1967, p. 41—42. События 1905— 1907 гг. в Эржвилкасе. 313

2780. Dovydaitis J. Kaip sunaikino caro šnipus. (Iš 1905 m. revoliucijos Lietuvoje istorijos).— Kn.: Kraštotyra. V., 1966, p. 76—80. Как уничтожали царских шпионов.

2781. Griškūnaitė E. Katalikų bažnyčios kontrrevoliucinė veikla XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje.— Kn.: Religija, ateizmas, dabartis. V., 1966, p. 32—48. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Контрреволюционная XIX—начале XX вв.

деятельность

католической

церкви

в

конце

2782. Kazlauskas V. Marksistinė filosofinė mintis lietuvių legalioje socialdemokratinėje spaudoje 1906—1908 metais. („Naujoji gadynė“, „Skardas“, „Žarija“).—„Filosofija“, 1966, t. 7, p. 167—177. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Марксистская философская мысль в литовской легальной социалдемократической печати 1906—1908 гг. («Науйойи гадине», «Скардас», «Жария»), Резюме на рус. яз.

2783. Kazlauskas V. 1905—1907 m. revoliucija ir marksis­ tinė filosofinė mintis Lietuvoje.— Kn.: Spalio revoliucija ir vi­ suomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 517—519. Революция в Литве.

1905— 1907

гг.

и

марксистская

философская

мысль

2784. Lauraitis V. Katalikų bažnyčios vaidmuo Lietuvoje 1905—1907 m. revoliucijos laikotarpiu.—„Tarybinė mokykla“, 1969, Nr 2, p. 39—40. Lit. sąrašas: 7 pavad. Роль католической церкви в Литве в период революции 1905— 1907 гг.

2785. Makarevičius А. 1905 m. revoliucijos atgarsiai Vilki­ joje.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 15—20. Отголоски революции 1905 г. в м. Вилькни.

2786. Merkys V. Leitenantas Smidtas. [Apie 1905 m. revo­ liucijos didvyrį].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1967, Nr 1, p. 6— 7, su iliustr. ir faks. Лейтенант Шмидт.

2787. Nezabitauskas A. 1905—1907 metams prisiminti[Straipsniai]: Pabrėžinės didvyrės. [Apie 1902 m. valstiečių pasipriešinimo dalyves O. Rimkienę ir K. Vaičytę. Telšių a. Salantų v.] — Pušaloto moterų reikalavimai. [Su laiško Lie­ tuvos socialdemokratų partijai tekstu. Panevėžio a.] —„Tarybi­ nė nioteris“, 1968, Nr 11, p. 5. Tas pats žurn. lenkų k. К памяти 1905—1907 гг. То же на пол. яз.

2788. Tyla A. Troškūnietė Kotryna Jonelytė— 1905 metų veikėja.— Kn.: Kraštotyra. V., 1967, p. 15—20, su iliustr, Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Котрина йонелите из м. Трошкунай — деятель 1905 г. 314

2789. Tyla А. 1905 metų įvykiai Merkinės apylinkėse.— Kn.: Merkinė. V., 1970, p. 88—95. Bibliogr. nuorodos išnašose. События 1905 г. в окрестностях Меркине.

2790. Žiūraitis A. 1905 m. Žiūriu—Gudelių apylinkėse.— Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 3—8, su iliustr. 1905 год в окрестностях Жюряй-Гудяляй.

2791. Паулаускас Г. Защитник мятежного лейтенанта. [О вильн. адвокате Т. Врублевском, защищавшем в цар­ ском суде революционера ГТ. П. Шмидта. На материале до­ кументов, хранящихся в Центр, науч. б-ке АН ЛитССР].— -«Неделя», 1967, 6/12 авг., с. 10, с ил. *

* *

2792. Иванов А. В. Революция 1905—1907 гг. в Литве.— В кн.: Революция 1905—1907 годов в национальных районах России. М., 1949, с. 301—348. 10. Lietuva reakcijos ir naujo revoliucinio judėjimo pakilimo laikotarpiu (1907—1914 m.) Литва в годы реакции и нового революционного подъема (1907—1914 гг.)

2793. Аврех А. Я. Столыпин и Третья Дума. [О предста­ вителе Думы Андрюсе Булоте, с. 102. Литва и литовцы упо­ минаются и в др. местах книги]. М., «Наука», 1968. 520 с. Библиогр. ссылки в подстроч. примем. Бурмистрова Т. Ю. Национальный вопрос и рабочее дви­ жение в России. См. 2666. 2794. Крестьянское движение в России. Июнь 1907 г.— июль 1914 г. Сборник документов. [Имеется материал о Ви­ лен. и Ковен, губ.] М., «Наука», 1966. 678 с. (АН СССР. Ин-т истории. Глав, архивное упр. Центр, гос. ист. архив СССР. Крестьянское движение в России в XIX—начале XX века). Список лит.: с. 628—635. Состав.: 3. И. Кудрявцева и др. 2795. Солодков T. Е. Борьба трудящихся Белоруссии против царизма (1907—1917 гг.). [Имеется материал о со­ бытиях в Вилен, губ. и др. местах Литвы]. Минск, «Наука и техника», 1967. 375 с. Библиогр. ссылки в подстроч. при­ мем. 2796. Bulota J. Nesugaunama spaustuvė. [Apie 1908— 1916 m. Marijampolėje veikusią Lietuvos socialdemokratų par­ 315

tijos spaustuvę].—„Jaunimo gretos“, 1969, Nr 11, p. 13, su iliustr. Неуловимая типография. [О типографии в Мариямполе в 1908— 1916 гг.]

СДПЛ,

действовавшей

Griškūnaitė E. Katalikų bažnyčios kontrrevoliucinė veikla XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje. 2т. 2781. 2797. Kairys A. Zigmas Angarietis — marksistinės filosofi­ jos ir mokslinio socializmo propaguotojas Stolypino reakcijos metais (1907—1910 m.).— Kn.: Už socializmo sukūrimą Lietu­ voje. V., 1969, p. 50—63. Bibliogr. nuorodos: p. 597—598. Зигмас Ангаретис — пропагандист марксистской философии и на­ учного социализма в годы столыпинской реакции (1907— 1910 гг.).

2798. Maliukevičius R. Pirmoji lenininės „Pravdos“ pase­ kėja Lietuvoje. [Apie 1913—1914 m. Rygoje leistą bolševiki­ nės krypties liet. laikr. „Vilnis“] .—„Tiesa“, 1968, lapkr. 22. Первая последовательница ленинской «Правды» в Литве. [О литов, газете большевистского направления «Вильнис», выпускавшейся в 1913— 1914 гг. в Риге].

2799. Masionienė В. Lietuvos valstiečių laiškas L. Tolsto­ jui. [Su laiško tekstu].—„Mokslas ir gyvenimas“, 1970, Nr 3, p. 58. Письмо литовских крестьян Л. Толстому.

2800. Tyla A. Lietuvos valdymo 1900—1914 metais ypatu­ mai.—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1968, t. 2, !p. 75—94. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Особенности управления в Литве 1900— 1914 гг. Резюме на рус. и англ. яз.

2801. Бугаевич И. История одной открытки. [О рисунке в календаре литов, о-ва борьбы с алкоголизмом на 1912 г. „Dieve, padėk!“ и репрессиях царских властей против его авторов за оскорбление царя].— «Сов. коллекционер», (М.), 1968, вып. 6, с. 143—145, с ил. 2802. Тила А. А. Крестьянское движение в Литве в 1907— 1914 гг.— В кн.: Тезисы докладов и сообщ. десятой сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М„ 1968, с. 272—275. 11. Lietuva I pasaulinio karo ir Vasario revoliucijos metais Литва в годы I-ой мировой войны и Февральской революции 2803. Petkevičaitė-Bitė G. [Raštai. Kn.] 2. Karo meto die­ noraštis V., „Vaga“, 1966. 846 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. 819—831. Петкявичайте-Бите. Сочинения. Кн. 2. Дневник военных лет. 316

2804. Vitkauskas P. Socialinė ir nacionalinė priespauda Lietuvoje iki Spalio socialistinės revoliucijos. (1914—1917). (Medžiaga lektoriui). V., 1967. 16 p. (LTSR „Žinijos“ d-ja. TSRS ir TSKP istorijos moksl. metod. taryba). Lit. sąrašas: 21 pavad. (op) Социальный и национальный гнет в Литве до Октябрьской социа­ листической революции.

2805. Драбкин Я. С. Ноябрьская революция в Германии. [1918 г. Имеется материал о политике кайзеровских окку­ пантов и деятельности нем. солдатских советов в Литве]. М„ «Наука», 1967. 434 с. (АН СССР. Ин-т истории). Спи­ сок лит.: с. 400—419 и библиогр. ссылки в подстрой, примеч. 2806. Никольников Г. Л. Выдающаяся победа ленинской стратегии и тактики. (Брестский мир: от заключения до разрыва). М., «Мысль», 1968. 376 с. Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч. 2807. Рауделюнене Г. Сопротивление литовского народа немецким оккупантам во время первой мировой войны. (1915—1918 гг.) Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1969. 16 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Спи­ сок работ авт.: 4 назв. 2808. Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапальского договора. [Сб. документов. T. 1. 1917—1918 гг. Публикуются и документы о полит, положении Литвы]. М., Политиздат, 1968. 758 с. с карт. (M-во иностр. дел СССР. M-во иностр. дел ГДР). 2809. Стражас А. «Земля Оберост» и ее место в герман­ ской восточной политике в годы первой мировой войны. Автореф. дис. на соиск. учен, степени д-ра ист. наук. В., 1970. 47 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 16 назв. 2810. Kapočius L. Amerikos lietuvių socialistų kairėjimas (1914—1919 m.).— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 186—191. Lit. sąrašas: p. 628. Переход литовских социалистов Америки на позиции левых социа­ листов (1914—1919 гг.).

2811. Kazlauskas V. Lietuvių revoliucinių socialdemokratų požiūris j aktualiausias marksistinės teorijos problemas pirmo­ jo pasaulinio karo laikotarpiu.—„Filosofija“, 1968, t. 8, p. 161— 175. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Подход литовских революционных социал-демократов к актуальней­ шим проблемам марксистской теории в период первой мировой войны. Резюме на рус. яз. 317

2812. Kazlauskas V. Lietuvos komunistai apie proletariato diktatūrą.—„Komunistas“, 1970, Nr 7, p. 60—63. Lit. sąrašas: 12 pavad. Tas pats žurn. rusų k. Коммунисты Литвы о диктатуре пролетариата. То же на рус. из.

2813. Raudeliūnienė G. Karštoji ir gyvenimas“, 1968, Nr 8, p. 3—4, 6.

1918 vasara.—„Mokslas

Жаркое лето 1918 г. в Литве.

2814. Raudeliūnienė G. Lietuvos darbo žmonių kova prieš vokiškuosius okupantus 1917—1918 metais.—„LKP istorijos klausimai“, 1968, t. 7, p. 21—35. Bibliogr. nuorodos išnašose. Борьба литовского народа против немецких оккупантов в 1917— 1918 гг. Резюме на рус. яз.

2815. Raudeliūnienė G. Lietuvos gyventojų pasipriešinimas priverstiniams darbams kaizerinės okupacijos metais (1915— 1918 m.).—„LTSR MA darbai. Serija A“, 1969, t. 3, p. 45—61. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir anglų k. Сопротивление населения Литвы принудительным работам в годы кайзеровской оккупации (1915— 1918 гг.). Резюме на рус. и англ. яз.

2816. Raudeliūnienė G. Lietuvos pažangaus jaunimo veikla pirmojo pasaulinio karo metais.— Kn.: Lietuvos komjaunimui 50 metų. V., 1969, p. 50—62. Lit. sąrašas: p. 454—455. Деятельность прогрессивной молодежи Литвы в годы первой ми­ ровой войны.

2817. Raudeliūnienė G. Rankraštiniai laikraštėliai kovoje prieš vokiečių okupacinį režimą Lietuvoje 1915—1918 metais.— „Bibliotekininkystės ir bibliografijos kiaušiniai“, 1968 [leid.: 1969], t. 7, p. 123—133. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Рукописные газеты в борьбе против немецкого оккупационного ре­ жима в Литве в 1915— 1918 гг. Резюме на рус. яз.

2818. Stražas А. Hamburgo karo tikslai ir jo eskpansija į Pabaltijį 1914— 1918 m.—„Oberosto žemės“ istorijos klausi­ mai žinomojo Hamburgo istoriko veikaluose. 2г. 191. 2819. Stražas A. Ką imperialistinė Vokietija lėmė Lietuvai 1918 m. rudenį.— Kn.: Už socializmo sukūrimą Lietuvoje. V., 1969, p. 87—97. Lit. sąrašas: p. 599—602. Что могла принести империалистическая 1918 г.

Германия Литве осенью

2820. Stražas А. Kaizerinės Vokietijos kolonialistinės politi­ kos „Oberosto žemėje“ sužlugimas Didžiosios Spalio socialis­ tinės revoliucijos pasekmėje.— Kn.: Respublikos aukštųjų mo­ kyklų istorikų mokslinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spa­ lio socialistinės revoliucijos 50-mečiui paminėti, pranešimų tezės. V., 1967, p. 4—6. 318

Провал колониальной политики кайзеровской Германии «на земле Обероста» в последствии Великой Октябрьской революции.

2821. Stražas А. Kaizerinės Vokietijos pozicija „Oberosto žemės“ atžvilgiu po Brest-Litovsko taikos.—„Istorija“ 1967, [leid.: 1968], t. 9, p. 35—55. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Позиция кайзеровской Германии по отношению к «земле Оберост» лосле заключения Брест-Литовского мира. Резюме на рус. яз.

2822. Stražas А. „Urachiada“ ir jos politinės šaknys.— Kn.: Visuomeninių mokslų ir Istorijos katedrų mokslines-me­ todinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 50-mečiui, medžiaga. V., 1967, p. 20—22. «Урахиада» и ее политические корни.

2823. Šurkus J. Psichiatrinė pagalba Lietuvoje kaizerinės okupacijos metais (1915—1918 m.). — „Sveikatos apsauga“, 1970, Nr 9, p. 49—52. Lit. sąrašas: 6 pavad. Santr. rusų k. Психиатрическая помощь в Литве в годы кайзеровской оккупации. (1915— 1918 гг.) Резюме на рус. яз.

2824. Жюгжда Ю. Сделка литовской буржуазии с гер­ манскими империалистами.— В кн.: Борьба за советскую власть в Прибалтике. М., 1967, с. 473—478. Список лит.: с. 579—581. 2825. Жюгжда Ю. Сопротивление литовского народа гер­ манским оккупантам и их пособникам.— В кн.: Борьба за советскую власть в Прибалтике. М., 1967, с. 457—463. Спи­ сок лит.: с. 578—579. Под общ. загл.: Борьба трудящихся Литвы за свободу и независимость. 2826. Стражас А. Влияние пангерманизма на официаль­ ную политику кайзеровской Германии в свете истории «зем­ ли Оберост» (1915—1918 гг.).— „Istorija“, 1966, t. 8, p. 61 — 75. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. 2827. Стражас А. Противоречия в Германском Союзе и вопрос о престолах Литвы и Курляндии в годы первой ми­ ровой войны.— „Istorija“, 1970, t. 11, p. 99—119. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. liet. k. 2828. Теодорович И. M. Разработка правительством Гер­ мании программы завоеваний на Востоке в 1914—1915 гг. [О планах колонизации Литвы].— В кн.: Первая мировая война. 1914—1918. М., 1968, с. 108—120. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 319

12. Švietimas ir kultūra Lietuvoje XIX a.—XX a. pr. Visuomeninė mintis Просвещение и культура в Литве в XIX—нач. XX вв. Общественная мысль 2r. taip pat: IX — 7 sk. См. то же: IX — 7 отд. 2829. Čiurlionytė J. Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį. V., „Vaga“, 1970. 336 p. su iliustr. ir gaid. Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Воспоминания o M. К. Чюрлёнисе.

R e c.: Bruveris J. Vertinga atsiminimų knyga.—„Pergalė“, 1971, Nr 5, p. 167—169. Butkevičius A. Menininko sielos port­ retas.—„Biržiečių žodis“, 1971, rugp. 14. Griškevičiūtė E. Kny­ ga apie Čiurlionį.—„Kibirkštis“ (Plungė), 1970, lapkr. 14. Ozolas R. Naują dešimtmetį pradedant.—„Kultūros barai“, 1971, Nr 5, p. 66—67. Počiulpaitė A. Čiurlionio pėdsakais.— „Komjaunimo tiesa“, 1970, gruod. 22. Tas pats laikr. rusų k. Sadauskas R. Čiurlionis iš toli ir iš arti.—„Literatūra ir me­ nas“, 1970, lapkr. 28, p. 6. Skaudvilaitė E. Paminklas su se­ sers parašu.—„Artojas“ (Šilalė), 1970, gruod. 5. Vainikonis L. Apie M. K. Čiurlionį.—„Naujas kelias“ (Kaps.), 1970, gruod. 5. 2830. Gučas A. Psichologijos raida Lietuvoje. (XIX a. pa­ baiga—XX a. pradžia). V., „Mintis“, 1968. 224 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. 174—183. Развитие психологии в Литве. (Конец XIX—нач. XX вв.).

R e c.: Ar reikia mokslo istorijos. [Aut. pasisakymas].— „Naujos knygos“, Nr 9, p. 4—5, su portr. Simaška K- Psicho­ logijos istorijos arimuose. — „Tarybinis mokytojas“, 1969, lapkr. 14. Ядикявичюс А., Лапе Ю. Первая книга о разви­ тии психологии в Литве.— «Вопросы психологии», 1970, № 1, с. 135—136. 2831. Janulaitis A. Mikalojus Akelaitis. [Monografija. Įva­ dą, p. 1—8, paaišk., p. 74—78, ir santr. rusų k., p. 89—91, pa­ rašė J. Jurginis. Str.: „Pastabos dėl M. Akelaičio kūrybinio palikimo“, p. 79—88, parašė ir pavardžių rodyklę, p. 92—94, sudarė A. Tyla], V., „Mintis“, 1969. 96 p. (LTSR MA. Istori­ jos in-tas. Actą historica Lituanica. 3.) Bibliogr. nuorodos iš­ našose. Santr. rusų k. Микалоюс Акелайтис. Резюме на рус. яз.

2832. Juozapavičius P. Adomas Mickevičius Kaune. V., „Mintis“, 1970. 63 p. su iliustr. Адам Мицкевич в Каунасе.

Jurginis J. Istorija ir poezija. Zr. 2357. 320

2833. Kirlys J. Šimtametė mokykla. [Kapsuko J. Jablons­ kio vid. m-kla]. V., „Mintis“, 1967. 79 p. su iliustr. Столетняя школа. [Средняя школа им. И. Яблонскиса в Капсукасе].

2834. Kudirka J. Veiverių mokytojų seminarija. (1866— 1918). V., „Periodika“, 1970. 86 p. su iliustr. (LTSR pamink­ lų aps. ir kraštotyros d-ja). „Lituanistinė literatūra, slaptai skaityta seminarijoje“: p. 63—64. „Seminarijos auklėtinių išleis­ tų vadovėlių ir pedagoginių knygų bibliografija“: p. 81—84. Su­ darė P. Juozapavičius. Bibliogr. nuorodos išnašose. Pavardžių rodyklė: p. 68—80. Вейверяйская учительская семинария (1866—1918 гг.).

R e c.: Daniliauskas A. Lietuviškos mokyklos kūrėjų atmi­ nimui.—„Kultūros barai“, 1971, Nr 2, p. 68. Juozapavičius P. Studija apie mokytojų seminariją.—„Tiesa“, 1970, spalio 21. Tamošiūnas M.—„Gimtasis kraštas“, 1970, rugp. 13. 2835. Lukšienė M. Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje. K., „Šviesa“, 1970. 515 p. su žemei, ir lent. (LTSR švietimo m-ja. Mokyklų moksl. tyrimo in-tas. Pedagogikos darbai. T. 4.) Bibliogr. nuorodos išnašose. P a­ vardžių, vietovardžių ir institucijų rodyklė: p. 493—507. Черты истории литовского просвещения в первой половине XIX в.

R e c.: Karčiauskienė M. Lietuvos švietimo istorijos studi­ ja.—„Tarybinis mokytojas“, 1971, sausio 6. Rajeckas V. Studi­ ja apie Lietuvos mokyklos raidą.—„Gimtasis kraštas“, 1971, bal. 15. Tyla A. Apie švietimą Lietuvoje.—„Pergalė“, 1971, Nr 3, p. 169—172. Tyla A.— Kn.: Lietuvos istorijos metraštis. 1972 m. V., 1973, p. 190—191. Плунге П. Книги Литвы.— «Нар. образование», 1972, № 5, с. 111. и2836. Petkevičaitė-Bitė G. [Raštai. Kn.] 6. Laiškai. V., „Va­ ga“, 1968. 552 p. Bibliogr. nuorodos išnašose. Alfabetinės smulkesnių G. Petkevičaitės-Bitės kūrinių, laiškų ir pavardžių rodyklės: p. 533—550. Петкявичайте-Бите Г. Сочинения. Кн. 6. Письма.

2837. Šimkus S. Straipsniai, dokumentai, laiškai.— Amži­ ninkų atsiminimai. V., „Vaga“, 1967. 509 p. su iliustr. ir gaid. Bibliogr. nuorodos ir paaišk. išnašose. Sudaryt.: D. Palionytė. Kn. taip pat atsiminimai: A. J. Aleksi's, D. Andrulis, A. Bru­ žas, M. Buivydas, J. Būtėnas, J. Čiurlionytė, J. Dovydaitis, B. Dvarionas, O. Gadliauskaitė, A. Gricius, A. Ilčiukas, K. Kaveckas, F. Kirša, R. Mizara, M. Račkauskas, Z. Slaviūnas, A. Sodeika, A. Sutkus, K. Vairas-Račkauskas. Шимкус C. Статьи, документы, письма.

R e c.: Gaudrimas J. Knyga apie kompozitorių.—„Mokslas ir gyvenimas“, 1968, Nr 3, p. 63; Muzikinio kultūrinio paliki2 1 -1 3 2

321

mo puslapius pavarčius.—„Muzika ir teatras“. Almanachas, 1969, kn. 5, p. 170—172. Kaveckas K- Knyga apie Stasį Šim­ k ų —„Kultūros barai“, 1968, Nr 4, p. 67. Tauragis A. Gyvas S. Šimkus.—„Pergalė“, Nr 9, p. 172—174. 2838. Justinas Vienožinskis. Straipsniai. Dokumentai. Laiš­ kai. Amžininkų atsiminimai. V., „Vaga“, 1970. 392 p. su iliustr. Bibliogr. paaišk.: p. 355—366. Pavardžių rodyklė: p. 367— 375. Sudaryt.: I. Kostkevičiūtė. Kn. taip pat atsiminimai: P. Aleksandravičius, P. Galaunė, A. Gudaitis, P. Gudynas, R. Kalpokas, F. Kirša, C. Kontrimas, V. Lašas, V. Mickevičius, A. Miškinis, I. Piščikas, V. Rimkus, A. Savickas, B. Uogintas, S. Ušinskas, J. Vailionienė, N. Vienožinskaitė-Cepulkauskienė, A. Vienožinskis, V. Vizgirda. Юстинас Веножинскис.

__

R e c.: Jusionis S. Knyga apie Justiną Vienožinskį.—„Gim­ tasis kraštas“, 1971, geg. 6 . Samulevičius R. Apie Justiną Vie­ nožinskį.—„Kūrybinė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1971, sausio 17. Umbrasas J. Neišdildomi pėdsakai.—„Literatūra ir menas“, 1971, geg. 15, p. 6 . Vainikonis L. Talentingo meninin­ ko monografija.—„Naujasis kelias“ (Kaps.), 1971, kovo 13. 2839. История и культура славянских народов. Польское освободит, движение XIX—XX вв. и проблемы истории куль­ туры. [Сб. статей]. М., «Наука», 1966. 240 с. с ил. (АН СССР. Ин-т славяноведения). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2840. Мальдзк А. Падарожжа у XIX стагоддзе. Мшск. «Нар. асвета», 1969. 208 с. с ил. и нот. Список лит.: с. 198-205. 2842. Aleksienė G. Lietuvių teatro veteranas. [Apie liet. teatro mokyklos įsteigėją J. Vaičkų],—„Kultūros barai“, 1969, Nr 7, p. 59—61, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Ветеран литовского театра. [Об основателе литов, театральной шко­ лы П. Вайчкусе]. Резюме на рус. и англ. яз.

2843. Aleksienė G. Teatro šventė Palangoje. — „Pergalė“, 1969, Nr 9, p. 178—180, su iliustr. Праздник театра в Паланге.

2844. Arminas A. Iš dainų švenčių Lietuvoje istorijos.— Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. V., 1967, p. 245—250. Из истории литовских праздников песни. [Первые праздники песни в Литве]. 322

2845. Arminas A. Pradžia vadinosi „Daina“. [Apie pirmąjį pasaulietišką liet. chorą. 1899 m .[— „Kultūros barai“, 1969, Nr 11, p. 61—63, su portr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Начало называлось «Дайна». 1899 г.] Резюме на рус. и англ. яз.

[О первом

светском

литов,

хоре.

2846. Aukštaitis А. JAV lietuvių spaudos 90-metis. [Apie „Gazetą Lietuvišką“].—„Pergalė“, 1969, Nr 9, p. 184—185. 90-летие литовской печати в США.

2847. Auryla V. L. Ivinskis.— Kn.: Lietuvių vaikų literatū­ ra. D. 1. V., 1967, p. 78—80. Л. Ивинскис.

2848. Bakanas J. Rygos lietuviai. [Apie kult. veiklą XIX—XX a.].—„Kultūros barai“, 1969, Nr 10, p. 59—60, su portr. Santr. rusų ir anglų k. Рижские литовцы. Резюме на рус. и англ. яз.

2849. Bartkus G. Mykolas-Kleopas Oginskis ir Lietuva. Iš kultūros istorijos.—„Kultūros barai“, 1968, Nr 1, p. 58—60, su portr. M.-K. Огинский и Литва.

2850. Barzdaitis J. Apie bažnyčios ir mokslo santykį. [Iš XIX a. pab. ir XX a. pr. Lietuvos ateist. minties istorijos].— „Problemos“, 1968, Nr 2, p. 98—108. Santr. rusų ir anglų k., p. 138, 142. Bibliogr. nuorodos išnašose. Об отношении церкви к науке. Резюме на рус. и англ. яз.

2851. Barzdaitis J. XIX а. pabaigos ir XX а. pradžios ateis­ tinės minties vystymosi ypatybės Lietuvoje. —- Kn.: Religija, ateizmas, dabartis. V., 1966, p. 132— 157. Bibliogr. nuorodos išnašose. Особенности развития атеистической мысли в Литве в конце XIX— начале XX вв.

2852. Bogušis V. Vilniaus universiteto biblioteka XIX am­ žiuje.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 8, p. 57—59, su iliustr. Библиотека Вильнюсского университета в XIX в.

2853. Bruveris J. Lietuvių muzika mieste prie Nevos. [Lietuvių-rusų muzikiniai ryšiai XX a. pr. ir Tarybų Lietuvoje].— ..Kultūros barai“, 1970, Nr 3, p. 60—64, su iliustr. ir f aks. Литовская музыка в городе на Неве.

2854. Budraitis P. Kultūros dirvonų piešėjas. [Apie liau­ dies švietėją M. Slančauską. 1850—1924].—„Kultūros barai“, 1967, Nr 8, p. 69— 70, su portr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Разрыватель залежей культуры. [M. Сланчаускас]. 323

2855. Budraitis P., Vaitiekūnas S. Matas Slančauskas — švietėjas, tautosakininkas ir kraštotyrininkas.— Kn.: Kraštoty­ ra. V., 1970, p. 277—287, su portr. ir iliustr. Матас Сланчаускас — просветитель, краевед и фольклорист.

2856. Budrytė L. Palikusi neišdildomą pėdsaką. (Lietuvių dailės d-jos įkūrimo 60 m. sukakčiai paminėti). [1907 m. rūgs. 2 d.] —„Gimtasis kraštas“, 1967, rugp. 31. Оставившее неизгладимый след. [К 60-летию со дня основания Об­ щества литов, искусства!.

2857. Bulota J. Aukštaičių žemė kovai budo. [Apie aukš­ taičių pažangiojo jaunimo organizacijos veiklą kaizerinės oku­ pacijos metais].—„Jaunimo gretos“, 1968, Nr 8, p. 20. Земля аукштайтов для борьбы пробуждалась. [В годы кайзеровской оккупации].

2858. Bulota J. Bitėnai. [Apie liet. spaudos darbuotojo ir spaustuvininko M. Jankaus visuomen. veiklą].—„Jaunimo gre­ tos“, 1968, Nr 3, p. 17. (Lituanistikos kampelis). Битенай. [Об обществ, деятеле, типографе и работнике литов, пе­ чати М. Янкусе].

Burokaitė J. Muzika Vilniaus universitete. Zr. 2379. 2859. Butėnas D. Kalbininkas Vytautas Juška Tartu univer­ sitete. [XIX a.] —„Jaunimo gretos“, 1970, Nr 12, p. 21. Языковед В. Юшка в Тартуском университете.

2860. Butėnas D. Kalendorių leidėjo rūpesčiai. [Apie XIX a. liet. kultūros veikėją L. Ivinskį]. — „Jaunimo gretos“, 1967, Nr 9, p. 29. (Lituanistikos kampelis). Заботы издателя календарей. [О Л. Ивинскисе].

2861. Butėnas D. Oginskių archyvo dokumentus pavar­ čius.—„Pergalė“, 1967, Nr 10, p-. 186—187. Пересмотрев документы архива Огинских.

2862. Butėnas D. Pirmasis nuolatinis teatras Vilniuje. [Iš Vilniaus m. teatro istorijos. 1785—1924 m.] —„Kultūros ba­ rai“, 1968, Nr 7, p. 62—63. Santr. rusų ir anglų k., p. I—II. Первый постоянный театр в Вильнюсе. Резюме на рус. и англ. яз.

2863. Čerbulėnas К. Mykolo Šulco kūryba. [Apie architek­ tą. 1769—1812].—„Statyba ir architektūra“, 1970, Nr 12, p. 24—25, su iliustr. Santr. rusų k., p. 3 (virš.). Творчество архитектора M. Шульца. Резюме на рус. яз.

2864. Čerbulėnas К. Senosios mokyklos ir bendrabučiai pro­ vincijoje.—„Statyba ir architektūra“, 1968, spalis, p. 23—25, su iliustr. Старые школы и общежития в провинции.

2865. Česnulevičiūtė P. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. [Rašy­ toja, XIX a. pab.—XX a. pr. kultūros .veikėja].— Kn.: Petkevi­ 324

čaitė-Bitė G. [Raštai], Kn. 1. Krislai. V., 1966, p. 11—49. Bibliogr. nuorodos išnašose. Г. Петкявичайте-Бите.

2866. Dauguvietis B. Dailės teatro įtaka lietuvių teatrui.— Kn.: Teatrinės minties pėdsakais. V., 1969, p. 331—335. Влияние Художественного театра на литовский театр.

2867. Dockienė L. Lietuviški kalendoriai. [Apie pirmuosius liet. kalendorius].—„Naujos knygos“, 1970, Nr 12, p. 18—19, su iliustr. ir faks. Литовские календари.

2868. Endzinas A. Apie specialųjį mergaičių mokymą Lie­ tuvoje XIX a.— Kn.: Kraštotyra. V., 1969, p. 46—54, su lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. О специальном обучении девочек в Литве в XIX в.

2869. Endzinas A. Lauryno Ivinskio kalendoriai.—„Žemės ūkis“, 1969, Nr 5, p. 31, su iliustr. Календари Л. Ивинскиса.

2870. Endzinas A. Pirmosios technikos mokyklos Lietuvo­ je.—„Mokslas ir technika“, 1970, Nr 11, p. 38—40, su iliustr. Первые технические школы в Литве.

2871. Endzinas A. Rietavo žemės ūkio mokykla [1858 m.].— „Žemės ūkis“, 1968, Nr 9, p. 28, su faks. Сельскохозяйственная школа в Ретавасе.

2872. Endzinas A. Seniausia lietuviška žemės ūkio mokyk­ la.—„Žemės ūkis“, 1969, Nr 1, p. 28, su faks. Первая литовская сельскохозяйственная школа.

2873. Endzinas A. Žemės ūkio mokykla Joniškėlyje. Iš mū­ sų krašto žemės ūkio istorijos. — „Žemės ūkis“, 1968, Nr 7, p. 32. Сельскохозяйственная школа в Ионишкелисе.

2874. Endzinas A. Žemės ūkio mokslinio centro gimimas Lietuvoje.—„Žemės ūkis“, 1966, Nr 10, p. 35. (Iš mūsų krašto žemės ūkio istorijos). Возникновение центра в Литве.

сельскохозяйственного

научно-исследовательского

2875. Gagienė В. Pirmoji lietuviška gimnazija Kaune.— Kn.: Su komjaunimo vardu. K-, 1968, p. 3—7, su portr. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Первая литовская гимназия в Каунасе.

2876. Galkutė G. „Nenaudėlių“ draugijos prezidentas. [Apie lietuvių kultūros veikėją, reformuotos masonų ložės Vil­ niuje įkūrėją gyd. Jokūbą Simkevičių. 1775 VII 3—1818 IX 6 ]-—„Kultūros barai“, 1970, Nr 1, p. 62—64, su iliustr. 325

Президент общества «Шубравцев». [О деятеле литов, культуры, основателе реформированной ложи массонов враче Я. Шимкевиче].

2877. Genzelis В. 19 a. čekų kultūros veikėjai ir Lietuva.— „Kultūros barai“, 1967, Nr 12, p. 69. Деятели чешской культуры XIX в. и Литва.

Genzelis В. Lietuvos XIX a. visuomeninės-filosofinės min­ ties raidos problemos šiuolaikinėje lenkų istoriografijoje. Zr. 156. 2878. Griška A. Mokslo ir lietuvių kalbos entuziastas [K. Kontrimas. 1776—1836]. — „Kultūros barai“, 1967, Nr 7, p. 65—66. Энтузиаст науки и литовского языка. [К. Контримас].

2879. Gučas A. Lietuvos pedagoginė mintis dviejų amžių sąvartoje.— Kn.: Iš Lietuvos pedagoginės minties istorijos. V., 1969, p. 3—20. Bibliogr. nuorodos išnašose. — Педагогическая мысль в Литве на рубеже двух веков.

2880. Iš Antano Baranausko lingvistinių ryšių. [L. Geitle­ rio, J. Groto ir A. Byčkovo laiškai A. Baranauskui. Parengė R. Mikšytė].—„Literatūra ir kalba“, 1969, t. 10, p. 379—402, su faks. Bibliogr. nuorodos išnašose. Lygiagr. tekstas rusų ir lenkų k. Из лингвистических связей А. Баранаускаса. Документы. Текст парал. на рус. и пол. яз.

2881. Ivanauskas T. Mano mielas draugas. (Iš prisiminimų apie A. Žmuidzinavičių).—„Kultūros barai“, 1967, Nr 2, p. 34— 35, su iliustr. Мой милый друг. [Об А. Жмуйдзинавнчюсе].

2882. Jakelaitis V. Dar apie Vydūno kultūrinę veiklą.— „Kultūros barai“, 1968, Nr 8, p. 61—64, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. I—II. Еще о культурной деятельности Видунаса. Резюме на рус. и англ. яз.

2883. Jaskūnaitė О. Skulptorius Kazimieras Jelskis. [1782— 1867].—„Kultūros barai“, 1966, Nr 10, p. 68—69, su iliustr. Скульптор Казимир Ельский.

2884. Jaunystei 100 metų. [Kapsuko J. Jablonskio vid. mklos 100-osioms metinėms. Atsiminimai: S. Matulaitis, Z. Aleksa-Angarietis, K- Boruta, A. Venclova, J. Kirlys, E. Mieldažytė ].—„Jaunimo gretos“, 1967, Nr 4, p. 11—13, su iliustr. Юности — 100 лет. касе].

[Средняя школа им. И. Яблонскиса в Капсу-

2885. Jovaišas A. Lietuvių literatūrinių ryšių raida XIX а. pradžioje.—„Literatūra ir kalba“, 1969, t. 10, p. 299—365. Bib­ liogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų k. Развитие литовских литературных связей в начале XIX в. Резюме на рус. яз. 326

2886. Jovaišas A. Rusų grožinė knyga Vilniaiil universite­ te XIX a. pradžioje.—„Bibliotekininkystė ir bibliografija“. Ru­ sų knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva, 1966, t. 3, p. 195— 216, su faks. Русская художественная книга в Вильнюсском университете в на­ чале XIX в. Резюме на рус. яз.

2887. Juozapavičius P. Enzys Jagomastas. [Apie Rytų Prū­ sijos lietuvių žurnalistą, knygų ir laikraščių leidėją bei kultū­ ros veikėją. 1870 III 22—1941 VIII 23] .—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 6 , p. 19—21, su portr. Энзис Ягомастас. [О деятеле литов, культуры в Восточной Пруссии, издателе книг и газет].

2888. Juozapavičius P. Iš Kauno moksleivių revoliucinio judėjimo istorijos. — Kn.: Kraštotyra. V., 1970, p. 8—16, su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Из истории революционного движения каунасских школьников.

2889. Juozapavičius P. Liaudies švietimas [Raudondvary­ je],— Kn.: Raudondvaris. K„ 1969, p. 143—154, su iliustr. Народное просвещение [в Раудондварисе].

2890. Juozapavičius P. Mokslo talentas iš Lietuvos. [Įžy­ mus matematikas ir fizikas H. Minkovskis],—„Mokslas ir tech­ nika“, 1966, Nr 3, p. 40—41, su portr. Талант науки из Литвы. [Математик и физик Г. Минковский].

2891. Juozapavičius P. Ten, kur teka Kražantė. Kražių ko­ legijos įkūrimo 350-ąsias metines minint. Iš Lietuvos mokyklos istorijos.—„Tarybinis mokytojas“, 1966, geg. 7, su iliustr. Там, где течет Кражанте. К 350-летию со дня основания коллегии в Кражяй.

2892. Juozapavičius P. Vilniaus universiteto auklėtinis Ig­ nas Domeika.—„Mokslas ir technika“, 1966, Nr 9, p. 32—43, su portr. Воспитанник Вильнюсского университета И. Домейко.

2893. Jurčiukonienė A. Adomas Jocheris — Vilniaus univer­ siteto bibliografas. [1791—1860].—„Bibliotekų darbas“, 1970, Nr 1, p. 30—31, su portr. Адам Иохер — библиограф Вильнюсского университета.

2894. Jurkštas V. Rietavo orkestro mokykla. [1874— 1909 m. Plungės raj.] — „Tarybinis mokytojas“, 1966, sau­ sio 16. Ретавская оркестровая школа.

2895. Jurkštas V. Slapta „mokytojų seminarija“. [Apie 1901 m. Plungės dvare įkurtą slaptą mokyklą].—„Gimtasis kraštas“, 1970, liepos 30. Тайная [О театре «Крестьянского балета», основанного А. Тизенгаузом в Гродно].— «Полымя» (Мінск), 1968, № 12, с. 240— 241. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2976. Науменко Я. П. Из истории белорусско-польских культурных связей в первой половине XIX в. [Имеется ма­ териал об интересе к белорус, фольклору, этнографии и ли­ тературе в Вильн. ун-те].— В кн.: Вопросы истории. Сбор­ ник статей молодых ученых и аспирантов. Минск, 1968, с. 152—159. Список лит.: 13 назв. 2977. Островский Г. С. Революционное движение середи­ ны XIX века и Польское изобразительное искусство.— В кн.: История и культура славянских народов. М., 1966, с. 40—74. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2978. Смирнов А. Ф. О польском литературном кружке в Петербурге и его органе «Слово». [Имеется материал о членах организации С. Сераковском, Б. Калиновском и др.] — В кн.: История и культура славянских народов. М., 1966, с. 14—39. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2979. Смолкін М. Плямы царской цэнзуры.— «Полымя» (Мінск), 1966, № 3, с. 162—170. Библиогр. ссылки в под­ строч. примеч. 1

2980. Тальвирская 3. Я. Некоторые вопросы обществен­ ного движения в Литве и Белоруссии в конце 50-х—начале 60-х годов и подпольная литература.— В кн.: Революцион­ ная Россия и революционная Польша. М., 1967, с. 5—77. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2981. Тила А. Литовское студенчество в Тартуском уни­ верситете в 1802—1918 гг.— В кн.: Материалы VIII конфе­ ренции по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, с. 176— 177. 2982. Улащик H. Н. Грамотность в дореволюционной Бе­ лоруссии. [Имеются данные по Вилен, губ.] — «История СССР», 1968, № 1, с. 106—116, с табл. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 2983. Умецкая Я. Два прошэнні Дуніна-Марцінкевича. [О запрете вильн. царской власти печатать белорус, писменность латинскими буквами].— «Полымя» (Мінск), 1969, № 8, с. 225—228. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. *

* *

336

2984. Gučas A. Lietuvos pedagoginė mintis XIX a. antro­ joje pusėje. Lietuvos pedagoginė mintis 1905—1917 metais.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų te­ zės. V., 1965, p. 19—23. Педагогическая мысль в Литве во второй половине XIX в. Педа­ гогическая мысль в Литве в 1905—1917 гг.

2985. Karčiauskienė M. Kai kurie pradinio mokymo klau­ simai Lietuvos pedagoginėje periodinėje spaudoje XX a. pra­ džioje.— Kn.: Mokyklų mokslinio tyrimo instituto moksl. kon­ ferencijos pranešimų tezės. V., 1964, p. 66—67. Некоторые вопросы начального обучения в литовской педагогической периодической печати в начале XX в.

2986. Kirlys J. Užnemunės mokyklų praeitis.— Kn.: Mo­ kyklų mokslinio tyrimo instituto moksl. konferencijos prane­ šimų tezės. V., 1964, p. 64. Прошлое занеманских школ.

2987. Kudirka J. Visuomeninis gyvenimas Veiverių moky­ tojų seminarijoje XIX a. pabaigoje.— Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 26—28. Общественная жизнь в Вейверяйской учительской семинарии в кон­ це XIX в.

2988. Lukšienė M. Gimtoji kalba XIX а. pirmojo ketvirčioLietuvos mokyklose.— Kn.: Mokyklų mokslinio tyrimo institu­ to moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1964, p. 62—63. Родной язык в школах Литвы в первой четв. XIX в.

2989. Lukšienė M. Mokymo turinys Lietuvos vidurinėse mo­ kyklose’1803—1834 m.— Kn.: Mokyklų mokslinio tyrimo insti­ tuto 1965 m. moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 17—20. Содержание обучения в средних школах Литвы в 1803—1834 гг.

2990. Lukšienė M. Pedagoginė mintis Lietuvoje XIX а. pir­ mojoje pusėje. — Kn.: Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos klausimai. MMTI moksl. konferen­ cijos pranešimų tezės. V., 1965, p. 15—19. Педагогическая мысль в Литве в первой пол. XIX в.

2991. Simaška К. Lietuviškų elementorių turinio bruožai (XIX a. pab. ir XX a. pr.).— Kn.: Mokyklų mokslinio tyrimo instituto moksl. konferencijos pranešimų tezės. V., 1964, p. 65— 66 . Черты содержания литовских букварей (конец XIX—нач. XX вв.).

2992. Общественно-политическая и философская мысль в Белоруссии и Литве в XIX в.— В кн.: Программа по исто­ 3 37

рии философии народов СССР. (Для Философ, фак. МГУ). М„ 1963, с. 65—67. .

X. DIDŽIOJI SPALIO SOCIALISTINE REVOLIUCIJA. LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS ĮKŪRIMAS ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1. Bendrieji tyrinėjimai (1917—1970 m.) Работы общего содержания (1917—1970 гг.)

2993. Aleksaitė I. Borisas Dauguvietis. Režisūros bruožai. V., „Mintis“, 1966. 260 p. su iliustr. Борисас Даугуветис.

R e c.: Gricius A. Knyga apie Borisą Dauguvietj.—„MuziRa ir teatras“. Almanachas, 1967, p. 140—141. Марцинкявичюс А. Выдающийся мастер сцены.— «Сов. Литва», 1968, 31 янв. 2994. Čepulienė S. Lietuvos profsąjungos. [1st. apžvalga]. (Medžiaga lektoriui). V., 1970. 22 p. (LTSR „Žinijos“ d-ja. Moksl. metod. taryba TSKP ir TSRS istorijos žinioms propa­ guoti). Lit. sąrašas:. 8 pavad. Профсоюзы Литвы.

Čemeckis V., Klementavičius H., Mikuckas P. „Pergalės“ gamyklos istorija. 1864—1967. Zr. 2618. 2995. Domaševičius K. Tarybinio valstybingumo vystymasis Lietuvoje. V., „Mintis“, 1966. 195 p. Развитие советской государственности в Литве.

2996. 25 pergalių metai. [Apie Raseinių raj. darbo žmonių praeities kovas ir rajono dabartį]. Raseiniai, LKP Raseinių raj. k-tas, 1969. 14 atsk. teksto ir iliustr. lap. aplanke. Santr. rusų k. 25 лет победы. Резюме на рус. яз.

2997. Gaigalaitė A. Klerikalizmas Lietuvoje. 1917—1940. V., „Mintis“, 1970. 312 p. (LTSR MA. Istorijos in-tas). Lit. sąrašas: p. 295—307 ir bibliogr. nuorodos išnašose. Pavardžių rodyklė: p. 308—312. Клерикализм в Литве.

R e c.: Lašas V. Klerikalizmas Lietuvoje.—„Naujas kelias“ (Kaps.), 1971, sausio 30. Laužikas J. Daugiau atidumo istori­ nėms tiesoms. — „Tarybinis mokytojas“, 1971, spalio 8. Lossow&ki P. „Studia z Dziejow ZSRR i Europy Srodkowej“ (Wroclaw), 1972, t. 8 , p. 182—184. Paliukas A. Klerikalizmo 338

istorija Lietuvoje.—„Biržiečių žodis“, 1972, vas. 1. Petkus A.— „Kauno tiesa“, 1971, geg. 5; „Panevėžio tiesa“, 1971, bal. 28,. antr.: Žemiškosios bažnytininkų veiklos pėdsakais;—„Jonavos balsas“, 1971, bal. 17. Terleckas V. Pasigendame tikslumo.— „Literatūra ir menas“, 1971, birž. 5, p. 10. 2998. Gasiūnas J. Mano dešimtmečiai Amerikoje. V., „Min­ tis“, 1968. 289 p. su iliustr. Мои десятилетия в Америке.

R e c.: Ulevičius P. Pusė šimtmečio Amerikoje.—„Komu­ nistas“, 1969, Nr 2, p. 76—79. Tas pats žurn. rusų k. 2999. Girkus A. Kauno politechnikumas. 1920—1970. K-,. 1970. 52 p. su iliustr. (LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja). Santr. rusų ir anglų k. Каунасский политехникум. 1920—1970. Резюме на рус. и англ. яз.

3000. Jų žygiai neužmirštami. [Iš įžymių revoliucionierių anykštėnų veiklos ir iš Anykščių raj. istorijos], (Atsiminimai). Anykščiai, 1970. 18 lap. su iliustr. (LKP Anykščių raj. k-toPropagandos ir agitacijos sk.) Sudaryt.: S. Vinciūnas. Aut.: J. Dedela, M. Kaltis, N. Saripovas, M. Telksnytė, J. Vilčinskas. Их подвиги незабываемые.

3001. Junevičius V. Liepsningos širdys. Epizodai iš Lietu­ vos ž. ū. akad. komjaunimo istorijos. V., LKP CK 1-kla, 1970. 166 p. su iliustr. (Lietuvos žemės ūkio akad.) Пламенные сердца. Эпизоды из истории комсомола Литовской с.-хоз. академии.

R e c.: Andrišiūnas А.—„Tiesa“, 1971, kovo 13. Želvys L. Aukštosios mokyklos komjaunimo tradicijos.—„Komunistas“,. 1971, Nr 3, p. 107—108. Tas pats žurn. rusų k. 3002. Kapsukas V. Raštai. Red. kom-ja: R. Maliukevičius (ats. red.) ir kt. V., „Vaga“, 1966—1970. (Partijos istorijos in-tas prie LKP CK). Sudaryt.: R. Maliukevičius. T. 8. 1918—1920. 1966. 690 p. su iliustr. Pavardžių ir slapyv., geogr. pavad. ir period. leid. rodyklės: p. 633—674. T. 9. 1920—1924. 1970. 669 p. su iliustr. Pavardžių ir sla­ pyv., geogr. pavad. ir period. leid. rodyklės: p. 623—664. R e c.: Celkys K. Brangus palikimas.—„Gimtasis kraštas“, 1970, bal. 9. Kalvaitis J. Kapsuko raštų aštuntasis tomas.— „Naujasis kelias“ (Kaps.), 1967, kovo 7. Misevičius J. Lietuvos revoliucinio darbininkų judėjimo istorijos puslapiai.—„Tiesa“, 1970, kovo 12. Sniukas D. Revoliucijos metų metraštis,—„Ko­ munistas“, 1968, Nr 7, p. 39—43. Tas pats žurn. rusų k. 3003. Kauno medicinos institutas. K., 1967. 20 p. su iliustr. Lygiagr. tekstas rusų k. Каунасский медицинский институт. Текст парал. на рус. яз.

3004. Kauno valstybinis dramos teatras. 1920—1970. [FoJoalbumas. Įž. str. J. Grušo (liet., rusų ir anglų k.), p. 5— 18]. V., LTSR teatro d-ja, K-, Kauno valst. dramos teatras, 1970. 144 iliustr. ir teksto p. Dalis teksto lygiagr. rusų ir ang­ lų k. Sudaryt.: G. Aleksienė, A. Gabrėnas. Каунасский драматический театр. Текст парал. на рус. и англ. яз.

3005. Kupiškio rajono istorijos puslapiai. 1918—1968 m. Kupiškis, LKP Kupiškio raj. k-tas, 1968. 18 atsk. teksto ir iliustr. lap. aplanke. (Tarybų valdžiai Kupiškyje 50). Страницы истории Купишкского р-на. 1918—1968 гг.

3006. Kuzminskis V. Kauno medicinos institutas. (Inform. •duomenys studentams ir dėstytojams). K-, 1970. 72 p. su diagr. (Kauno medicinos Іп-tas). (op) Каунасский медицинский институт.

3007. Leninizmo pergalė Lietuvoje. [Straipsnių rinkinys]. Red. kolegija: M. Burokevičius (ats. red.) ir kt. V., „Mintis“, 1970. 392 p. su iliustr. ir žemei. (LTSR MA. Visuomen. moks­ lų sk. Partijos istorijos in-tas prie LKP CK. LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja). Lit. sąrašas: p. 351—369. Pavardžių rodyklė: p. 370—374. Sudarė J. Matulevičiūtė. Sudaryt.: M. Bu­ rokevičius. Триумф ленинизма в Литве.

R e c.: Petrauskas A. Mūsų krašto istorijos takais.—„Pane­ vėžio tiesa“, 1970, spalio 7; „Tarybinė Klaipėda“, 1970, spa­ lio 13. Tas pats laikr. rusų k. Vaitkus J.—„Mokslas ir gyveni­ mas“, 1970, Nr 11, p. 17. 3008. Lietuvos komjaunimui 50 metų. Moksl. konferenci­ jos medžiaga. (1969 m. bal. 17—18 d.). Red. kolegija: M. Burokevičius (ats. red.) ir kt. V., Partijos istorijos in-tas, 1969. 496 p. su iliustr. (Partijos istorijos in-tas prie LKP CK. LLKJS). Bibliogr. nuorodos: p. 451—483. Pavardžių rodyklė: p. 439—450. Sudarė A. Smatavičienė. Sudaryt.: M. Burokevi­ čius. Комсомолу Литвы — 50 лет.

R e c.: Samaitienė V. Pusės amžiaus kelias.—„Vakarinės naujienos“, 1969, geg. 12. Tas pats laikr. rusų k. 3009. Lietuvos Komunistų partija. (Išrašas iš „Mažosios liet. taryb. enciklopedijos“ 2-ojo t.) V., Polit, švietimo namai, 1969. 20 p. (Į pagalbą propagandistams). Lit. sąrašas: p. 17. (op) КП Литвы.

ЗОЮ. Lietuvos Lenino Komunistinė Jaunimo Sąjunga, Lie­ tuvos komjaunimas. [Išrašas iš „Mažosios liet. taryb. enciklo­ 34 0

pedijos“ 2-ojo t.] V., Polit. švietimo namai, 1970. 8 p. (Į pa­ galbą komjaunimo propagandistams), (op) ЛКСМ Литвы, комсомол Литвы.

3011. Lietuvos TSR respublikinė biblioteka. 1919—1969. V., 1969. 162 p. su iliustr. Lit. sąrašas: „Pagrindiniai Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos leidiniai“, p. 133— 141. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų, anglų ir pranc. k. Sudaryt.: S. ETsbergas, A. Lukošiūnas, S. Skrodenis. Республиканская библиотека рус., англ, и фр. яз.

ЛитССР.

1919— 1969

гг. Резюме

на

3012. Nuo fabrikėlio iki susivienijimo. (Kauno K. Giedriokailių pramonės įmonių susivienijimas). K., 1968. 40 p. su iliustr. Sudaryt.: R. Kiaunė. От маленькой фабрики до объединения. мышленности им. К. Гедриса).

(Каун. объединение про­

R ее.: Mikalauskas Z. įmonės kelias.—„Vakarinės naujie­ nos“, 1968, geg. 4. Tas pats laikr. rusų k. 3013. Paleckis J. Gyvenimas prasideda. [Memuarinių ir be­ letristinių kūrinių rinkinys]. V., „Vaga“, 1967. 250 p. Жизнь начинается.

R e c.: Kežinaitis P. Ryškūs ir įsimintini vaizdai.—„Kūry­ binė savaitė“ („Kauno tiesos“ priedas), 1967, rūgs. 23. Ro­ dą D. Apie gyvenimą ir žmones.—„Komunistinis darbas“ (Ši­ lutė), 1967, spalio 12; „į komunizmą“ (Kaiš.), 1967, spalio 12. 3014. Pasakoja revoliucinių kovų dalyviai. Skuodas, 1968, 136 p. (LKP Skuodo raj. k-tas. įdeol. darbo kom-ja). Sudaryt.: L. Inis, A. Strakšys. (op) Рассказывают участники революционного движения.

3015. Pelėdžiūtė-Norvydienė M. Mano sesėms. [Kovotojos-revoliucionierės atsiminimai. Bendraaut. A. M atulaitytė]. V. , „Vaga“, 1969. 251 p. su iliustr. Моим сестрам. [Воспоминания участницы рев. боев].

R e c.: Augus А. Neužmirštamos praeities puslapiai.—„Kom­ jaunimo tiesa“, 1969, rugp. 6. Tas pats laikr. rusų k. Bulo­ ta J. Moteris revoliucijoje.—„Pergalė“, 1970, Nr 1, p. 164— 167. Samaitienė V. — „Vakarinės naujienos“, 1960, liepos 17. Tas pats laikr. rusų k. 3016. P61 wieku. 1917—1967. [Almanach artykulow, \vspomnien uczestnikow ruchu rewolucyjnego, dokumentow, utworow literatury pięknej oraz innych materialow, pošwięcony 50-leciu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paždziernikowej]. W. , „Mintis“, 1967. 48 p. su iliustr. Sudaryt.: M. Lubecki. 341

R e c.: Žepkaitė R. Drogą walki o idee Paždziernika. — .„Czerwony Sztandar“, 1968, 30 stycz. 3017. Požėla K. Raštai. Ats. red. R. Šarmaitis. V., „Min­ tis“, 1966. 492 p. su iliustr. (Partijos istorijos in-tas prie LKP ■CK). Sudaryt.: J. Lebedys. Bibliogr. pastabose, p. 427—438, ir nuorodos jž. straipsnio išnašose. Пожела К. Сочинения.

R e c.: Dirvelė E. Karolio Požėlos raštai.—„Komunistas“, 1966, Nr 6 , p. 62—66. Tas pats žurn. rusųj k. Kalvaitis J. K. Po­ žėlos raštai.—„Naujas kelias“ (Kaps.), 1966, bal. 14. 3018. Raseinių rajono darbo žmonių kova dėl Tarybų val­ džios. Raseiniai, LKP Raseinių raj. k-tas, 1970. 9 atsk. teksto ir iliustr. lap. aplanke. Борьба трудящихся Расяйнского р-на за Советскую власть.

3019. Rokiškio žemės ūkio mašinų gamykla. 1928—1968. V., „Periodika“, 1968. 32 p. su iliustr. Sudaryt:.: B. Urbas, A. Zibolis, P. Prascienius. Aut.: D. Baršauskienė, T. Belovas, B. Dinda, B. Dirsė, M. Eigelienė, V. Eigelis, A. Keraitis, J. Komarovas, L. Petrovą, A. Pikšrys, J. Sprindys, B. Urbas, D. Vasiliauskienė. Рокишкский завод сельскохозяйственных машин. 1928—1968.

3020. Skuodo rajono darbo žmonių kova už Tarybų val­ džią (1918-—1944). Skuodas, 1967. 39 p. (LKP Skuodo raj. k-to Ideol. darbo kom-ja). Aut.: L. Inis, V. Baliutavičius, R. Gra­ nauskas, A. Damaševičius, A. Strakšys. (op) Борьба трудящихся Скуодасского р-на за Советскую власть (1918— 1944).

3021. Sniečkus А. Tarybų Lietuva — klestėjimo keliu. V., [„Mintis“], 1970. 162 p. su iliustr. Lit. sąrašas: p. 128—129. Советская Литва по пути расцвета.

R e c.: Pacipavičiūtė I. Tautų draugystės jėga.—„Tarybinis studentas“ (Vilniaus un-tas), 1970, spalio 2. Petrauskas A. Broliškoje šeimoje.—„Kauno tiesa“, 1970, rugp. 2; „Tarybinė Klaipėda“, 1970, rugp. 2. Tas pats laikr. rusų k. Pladis J.— „Spalio vėliava“ (Rok.), 1970, liepos 25. Surblys K. Svarbus, reikšmingas leidinys.—„Laikas ir įvykiai“, 1970, Nr 14, p. 17— 19. Tas pats žurn. rusų k. 3022. Su komjaunimo vardu. [Straipsnių rinkinys apie Kauno Komjaunimo vid. m-klą, buv. „Aušros“ gimnaziją]. K., „Šviesa“, 1968. 48 p. su iliustr. Bibliogr. nuorodos išnašose. Aut.: J. Apuokas-Maksimavičius, A. Dragūnaitė, B. Gagienė, E. Jankauskaitė, L. Krasauskaitė, S. Petrauskaitė, I. Strazdie­ nė, A. Šimėnas. 342

С именем комсомола. [Сб. статей о каун. средней - школе им. Ле­ нинского Комсомола].

3023. Šarmaitis R. Lietuvos Komunistų partijai — penkias­ dešimt metų. (Medžiaga pranešėjams). V., 1968. 16 p. su diagr(LKP CK). Atsp. iš žurn. „Komunistas“, 1968, Nr 9, p. 56— 71. КП Литвы — 50 лет.

3024. Švėkšnos vidurinė mokykla. (50 m. Sukaktį pažy­ mint). Red. kom-ja: P. Celiauskas ir kt. V., „Periodika“, 1969. 31 p. su iliustr. Швекшнаская средняя школа.

3025. Taip tėvai kovojo. Iš revoliucionierių atsiminimų[Vid. ir vyr. mokyki, amž. vaikams]. V., „Vaga“, 1967. 320 p, su iliustr. Aut.: L. Aleksandravičiūtė, B. Baranauskas, D. Bu­ dinąs, K. Dominas, I. Gaška, V. Jurgaitienė, Ch. Kaplanas, KKlorys, D. Kučinskas, J. Macijauskas, K. Plioplys, B. PranckusZalionis, J. Stimburys, E. Tautkaitė, J. Vinickis. R e c.: Girčys V. Revoliucinių kovų panorama.—„Pergalė“,. 1967, Nr 7, p. 169—171. Так боролись отцы. Из воспоминаний революционеров.

3026. Tamošiūnas M. Lietuvos komjaunimas ir tarptautinis jaunimo revoliucinis judėjimas. (1918—1940 m.) (Medžiaga lektoriui). V., 1968. 19 p. (LTSR „Žinijos“ d-ja. Jaunimo kom-ja). Lit. sąrašas: p. 17. Bibliogr. nuorodos išnašose. Комсомол Литвы и международное революционное движение мо­ лодежи. (1918— 1940 гг.)

3027. Teatrinės minties pėdsakais. Spec. red. M. Petuchauskas. V., 1969 [kn. metr.: 1968]. 407 p. su portr. (LTSR kultū­ ros m-jos Liaudies meno rūmai. LTSR MA. Istorijos in-tas). Bibliogr. nuorodos str. gale. Sudaryt.: A. Vengris. По следам театральной мысли.

R e c.: Aukštikalnis E. Melpomenos išmintis.—„Pergalė“, 1969, Nr 9, p. 170—172. Česnulevičiūtė P.—„Muzika ir teat­ ras“. Almanachas, 1970, kn. 6 , p. 141—143. Ruzgaitė A. Rei­ kalinga knyga.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 1, p. 67—68. 3028. Ukmergės „Vienybės“ gamykla. [Leid., skirtas 50osioms metinėms]. K., „Šviesa“, 1969. 40 p. su iliustr. Lygiagr, tekstas rusų k. Укмергский завод «Венибе». Текст парал. на рус. яз.

3029. Vaišnoras F. Už akmeninių senų. V., „Vaga“, 1969173 p. su iliustr. За каменными стенами. 343

3030. Viliūnas V. Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla. Kapšukas, 1969. 52 p. su iliustr. (Kapsuko O. Sukac­ kienės ped. m-kla). Капсукская педагогическая школа им. О. Сукацкене.

3031. Vyšniauskaitė А. Didysis Spalis atvėrė moteriai ke­ lius į gyvenimą. (Medžiaga lektoriui). V., 1967. 12 p. (LTSR ,,2inijos“ d-ja. TSRS ir TSKP istorijos moksl-metod. taryba). Tas pats rusų k. Великий Октябрь открыл женщине путь в жизнь. лектора]. То же на рус. яз.

[Материал для

3032. Алексайте И. Режиссерское творчество Борисаса Даугуветиса. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. искусствовед, наук. М„ 1967. 20 с. (M-во культуры СССР. Ин-т истории искусств.) Список работ авт.: 10 назв. 3033. Армия Советская. [Ист. обзор. Имеется материал о боях на территории Литвы в 1919—1920, 1941, 1944— 1945 гг., а также о полководцах И. Уборевиче и уроженце Рокишкиса Я. В. Смушкевиче]. М., Политиздат, 1969. 448 с. ■с ил. Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. Авт.: С. С. По­ тоцкий и др. Вансевичус С. Социально-экономическое и правовое по­ ложение литовских крестьян в период империализма. См. 2621. 3034. Гвишиани Л. Советская Россия и США (1917— 1920). М., «Междунар. отношения», 1970. 328 с. Список лит.: с. 316—325 и библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 3035. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления [мар­ шала Советского Союза. О И. Уборевиче, с. 69—72, 123— 124, 136—143. Имеется материал о Литве в годы Великой Отечеств, войны]. М., «Новости», 1969. 752 с. с ил. и карт. 3036. Журов А. Под руководством партии. Деятельность КПБ по созданию и руководству комсомолом Белоруссии 1917—1925 гг. [Имеется материал о деятельности КП Лит­ вы и Белоруссии и КСМ Литвы и Белоруссии]. Минск, «Бе­ ларусь», 1970. 216 с. (Ин-т истории партии при ЦК КПБ). Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. 3037. История внешней политики СССР. 1917—1966 гг. В 2-х ч. Ч. 1. 1917—1945 гг. М„ «Наука», 1966. 479 с. (АН СССР. Ин-т истории). Библиогр. ссылки в подстроч. при­ меч. Авт.: А. М. Александров и др. 3038. Курочкин П. М. Позывные фронта. [Также об ор­ ганизации службы воен. связи накануне Великой Отечеств. 344

войны и первых днях войны в Литве. О В. Путне, с. 75— 77]. М., Воениздат, 1969. 176 с. с ил. (Воен. мемуары). 3039. Летопись советской внешней политики. 1917—1967. Даты и факты. [Отмечаются и отношения СССР с Литвой в 1917—1940 гг.] М., Политиздат, 1968. 120 с. Авт.: В. Г. Трухановский и др. 3040. От маленькой фабрики до объединения. К-, 1968. 40 с. с ил. (Каунасское объединение предприятий меховой промышленности им. К. Гедриса). Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии. Ч. 1. См. 2713. 3041. Палецкис Ю. Жизнь начинается. Воспоминания, рассказы, очерки. М., Профиздат, 1970. 264 с. с ил. 3042. Палецкис Ю. И. Ленинская национальная полити­ ка. М„ «Знание», 1969. 111с. 3043. Снечкус А. Советская Литва по пути расцвета. В., «Минтис», 1970. 160 с. с ил. Список лит.: с. 154—-155. 3044. Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917—1958 гг.). М., Изд. Моек, ун-та, 1966. 622 с. (Моек. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР советского периода). Спи­ сок лит. в конце документов. 3045. Тамошюнас М. Интернациональные связи револю­ ционного рабочего движения Литвы в 1918—1940 гг. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1967. 20 с. (АН ЛитССР. Ин-т истории). Список работ авт.: 11*назв. 3046. Фрейдгеймас П. Издание и распространение про­ изведений основоположников марксизма-ленинизма в Литве (до июня 1940 года). Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. В., 1967. 24 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Список работ авт.: 9 назв. Библиогр. ссылки в под­ строй. примеч. 3047. Хроника важнейших событий истории Коммунисти­ ческой партии Белоруссии. Ч. 2. (1919 г.—июнь 1941 г.) [Имеются записи о событиях в ЛитССР]. Минск, «Бела­ русь», 1970. 472 с. (Ин-т истории партии при ЦК КПБ). Библиогр. ссылки в конце записей. Имен, и геогр. указ.: с. 457—467. 3048. Чепулене С. Профсоюзы Литвы. [Ист. обзор]. (Ма­ териал для лектора). В., 1970. 19 с. (О-во «Знание» ЛитССР). Список лит.: 8 назв. (оп) 345

3049. Шармайтис Р. Коммунистической партии Литвы — 50 лет. [Материал для докладчиков]. В., Упр. гидрометеорол. службы ЛитССР, 1968. 16 с. с диагр. (оп) 3050. Шармайтис Р. Коммунистической партии Литвы — пятьдесят лет. (Материал для докладчиков). В., ЦК КП. Литвы, 1968. 16 с. с диагр. Из журн. «Коммунист», 1968,. № 9. 3051. Экономические отношения СССР с зарубежным» странами. 1917—1967. Справочник. М., «Международ. отно­ шения», 1967. 303 с. Сост.: Н. П. Баринов и др. 3052. Andrtuškevičienė J. Tai — nepalyginama! Apie Lie­ tuvos moters padėtį praeityje ir dabar.—„Komunistas“, 1969, Nr 3, p. 38—42. Tas pats žurn. rusų k. Это несравнимо! О положении литовских женщин в прошлом и те­ перь. То же на рус. яз.

3053. 80 metų Gegužės Pirmajai. [Iš rev. judėjimo Lietu­ voje dalyvių atsiminimų. Su red. prierašu. Straipsniai]: I. Gaška. Parako dūmuose.— J. Stimburys. Su raudonąja vė­ liava.— Vinickis J. Fašistinėje koncentracijos stovykloje. — A. Gudaitis-Guzevičius. Nenutrūkstamas ryšys.—„Komunistas“, 1966, Nr 4, p. 82—85. Tas pats žurn. rusų k. Первомаю — 80 лет. (Статьи): И. Гашка. В пороховом дыму.— Ю. Стимбурис. Под тенью красного знамени.— Я. Виницкий. В фашист­ ском концлагере.— А. Гудайтис-Гузявичюс. Неразрывная связь. То ж е на рус. яз.

3054. Auksinis „Vilnies“ jubiliejus. [JAV pažangiųjų lie­ tuvių laikraščio įkūrimo 50-osioms metinėms. Straipsniai]: J. Būtėnas. „Vilnis“ ir vilniečiai.— S. Laurinaitis. Sraunia tėkme į širdis ir protus.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 4, p., 49— 53, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. 1—11. Юбилей «Вильни». [К 50-летию со дня основания газеты прогрес­ сивных литовцев в США]. Резюме на рус. и англ. яз.

3055. Bederis L., Tamašauskas К. Šimtametė byla. [Dargai­ čių kaimo valstiečių ieškinys dėl žemės ginčo su grafo Naryškino dvaru, Šiaulių a. 1865—1941 m.] —„Gimtasis kraš­ tas“, 1967, gruod. 21. Столетнее дело. [Иск крестьян д. Даргайчяй в земельном споре с поместьем графа Нарышкина. Шяул. уезд].

3056. Bičkauskas-Gentvila L. Didžiosios Spalio socialisti­ nės revoliucijos poveikis agrariniams santykiams Lietuvoje.— Kn.: Visuomeninių mokslų ir istorijos katedrų mokslines-me­ todinės konferencijos, skirtos Didžiosioš Spalio socialistinės revoliucijos 50-mečiui, medžiaga. V., 1967, p. 23—27, su lent. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на аг­ рарные отношения в Литве. 346

3057. Bieliauskas F. Šlovingas jubiliejus. [„Tiesos“ laikr. 50-osioms metinėms (1917 m. bal. 12 d.) ] .—„Mokslas ir gyve­ nimas“, 1967, Nr 3, p. 3—4. Славный юбилей. [К 50-летию газ. «Теса»].

3058. Bilskis S., Klimašauskas J. Įmonės istorijos pusla­ piai. [Apie „Kauno audinių“ f-ką],—„Liaudies ūkis“, 1967, Nr 11, p. 343—349. Летопись истории предприятия [«Кауно аудиняй»].

3059. Blūšius V. Kauno muzikos mokyklos penkiasdešimt­ metis.—„Kultūros barai“, 1970, Nr 2, p. 56—59, su iliustr. Santr. rusų ir anglų k., priedas, p. 1—11. Пятидесятилетие Каунасской музыкальной школы. Резюме на рус. и англ. яз.

3060. Budraitis P. Revoliucinių kovų dvasia.—„Tarybinė mokykla“, 1967, Nr 8, p. 3—5. Дух революционных боев.

3061. Domaševičius K. Didysis Spalis ir tarybinio valsty­ bingumo sukūrimas Lietuvoje.—„Teisė“, 1968, t. 7, sus. 1, p. 5—11. Bibliogr. nuorodos išnašose. Великий в Литве.

Октябрь

и

становление ’ советской

государственности

3062. Domaševičius К. Lietuvos valstybingumo klausimu. —„Komunistas“, 1968, Nr 2, p. 35—41. Bibliogr. nuorodos išnašose. Tas pats žurn. rusų k. К вопросу о государственности Литвы. То же на рус. яз.

3063. Elsbergas S. Penkiasdešimtmečio kelias. Sutinkant Lietuvos TSR valst. resp. b-kos 50-metį.—„Bibliotekų darbas“, 1968, Nr 10, p. 11— 13. Путь пятидесятилетия. [Респ. б-ки ЛитССР].

3064. Kazlauskas A. Kai kurie JAV pažangiųjų lietuvių kultūrinės veiklos bruožai. (ALDLD leidybinė veikla).—„Bib­ liotekų darbas“, 1967, Nr 4, p. 17—20. Lit. sąrašas: 12 pav. Некоторые черты культурной деятельности прогрессивных литовцев в США.

3065. Gedvilas M. Didysis Spalis atvėrė kelią j šviesą.— „Tarybinė mokykla“, 1957, Nr 11, p. 1—6. Великий Октябрь открыл путь в свет.

3066. Jefremenka A. Lenininės agrarinės politikos įgyven­ dinimas Lietuvoje.—„Liaudies ūkis“, 1970, Nr 4, p. 116—118, su lent. Bibliogr. nuorodos išnašose. Осуществление ленинской аграрной политики в Литве.

3067. Jegelevičius S. Antifašistas Vladas Janulevičius.— Kn.: „Kraštotyra“. V., 1970, p. 19—23. Антифашист Владас Янулявичюс. 34 7

Juozapavičius P. Liaudies švietimas [Raudondvaryje], Zr. 2889. 3068. Kleiza V. Lietuvos TSR sveikatos apsauga.—„Svei­ katos apsauga“, 1967, Nr 11, p. 3—12, su iliustr. ir diagr. Здравоохранение в ЛитССР.

3069. Кббгпа A. Oktoobrirevolutsiooni sotsiaal-majanduslikest eeldustest Baltimaadel.—„ENSV Teadus'te Akad. Toimetised. Ohiskonnateadused“, 1967, t. 16, Nr 1, p. 29—40. Bibliogr. nuorodos išnašose. Santr. rusų ir vok. k. О социально-экономических условиях Октябрьской революции в При­ балтике. Резюме на рус. и нем. яз.

3070. Liepsningi metai. [Su red. prierašu]. Prisimena „Ko­ munisto“ aktyvistai: J. Stimburys. Visuomet laukiamas sve­ čias.— E. Bilevičius. Tikras draugas.— E. Pušinienė. Interna­ cionalinės draugystės jėga.— J. Mickevičius.—„Komunisto“ ke­ liai.—„Komunistas“, 1968, Nr 4, p. 29—37, su portr. Tas pats žurn. rusų k. Пламенные годы. То же на рус. яз.

Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža. I t. 1886— 1920. Zr. 2744. 3071. Maliukevičius R. „Komunistui“— 50 metų.— „Perga­ lė“, 1968, Nr 4, p. 177—178. Журн. «Комунистас» — 50 лет.

3072. Martynaitis M. Aukštasis mokslas Kaune.—„Moks­ las ir technika“, 1970, Nr 1, p. 18—23, su iliustr. Высшее образование в Каунасе.

3073. Micelmacheris V. Lietuvos gydytojai ir studentai-medikai — revoliucinio judėjimo dalyviai.—„Sveikatos apsauga“, 1967, Nr 2, p. 33—40. Lit. sąrašas: 5 pavad.; 1967, Nr 3, p. 38—46; Nr 4, p. 43—50, su portr. Литовские движения.

врачи и студенты-медики — участники

революционного

3074. Mišutis P. Žygis, kuris tebesitęsia. Lietuvos KP ir 1918—1919 m. proletarinės revoliucijos Lietuvoje penkiasde­ šimtmetį minint.—„Pergalė“, 1968, Nr 12, p. 3—13. Подвиг, который продолжается. К 50-летию КП Литвы и пролетар­ ской революции 1918— 1919 гг. в Литве.

3075. Morkūnas V. Šlovingieji komjaunimo istorijos' pus­ lapiai.—„Komunistas“, 1968, Nr 10, p. 32—39. Tas pats žurn. rusų k. Славные страницы истории комсомола. То же на рус. яз.

3076. Navickas К. Didžiosios Spalio socialistinės revoliu­ cijos istorinė reikšmė lietuvių tautai.— Kn.: Respublikos aukš­ tųjų mokyklų istorikų moksl. konferencijos, skirtos Didžiosios 34 8

Spalio socialistinės revoliucijos penkiasdešimtmečiui paminėti