Komposztálás helyesen 9639202002, 9789639202009

Komposztnak való, vagy inkább a biokonténerben a helye? Valóban komposztálható a tojáshéj, a kávéfilter vagy a citromhéj

178 87 34MB

Hungarian Pages 62 [66] Year 1999

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Komposztálás helyesen
 9639202002, 9789639202009

Citation preview

5/11/2018

Komposzt l shelyesen -slidepdf.com

M artin Jau ch

Kern osztalas .elyesen

.

Hollo es T arsa http://slidepdf.com/reader/full/komposztalas-helyesen

1/66

5/11/2018

Komposzt l shelyesen -slidepdf.com

Tartalom ,

_,...

M' / ,left

., h )0, e meoun»

h

komposztB!unk? H A S ZN A L JU K K I A S A JA T K E S Z IT E S O K O M PO SZr ELONYEIT! A k om p oszt s 8 > J f t hasznositani a huIIade R ot 6 K e v e s e b b to z e > Je t ReII ha szna ln.m k A k om p os aalas s zarn talan el6nye N em csaR a I< isl< ertb en van ertelm e 9 b io lro n te n er h as zn ala ta Komposztalouze me z 9

A terrneszethu

kert kepehez

meg ma is hozza-

7

8 8

A he/yes vaIasztcL~ KOMPOSZTALHATO ANYAGOK E S KOMPOSZT-

TA R T A L Y Q K

tartozik .. ,

5

10

M i 1 7 a 1 6 a R omposzthalomr a 10 es m i ncm ? Komposztalhatohulladekok K o rla to zo tta n h as zn alh ato 14 huIIadel J van-e Romposzttartalyra? 'V a la s z ta s a > J a z d a > J R i n a l a t b 6 1 18 M e R R o r a le lJy en a tarta'y ? 20 21 A R o m p o s z t adaleRanyagai AkomposzttaI

kapcso/atos

munkitk A NEHEZET MAsOK VEGZIK HElYETTUNK... A m unk ara'orditas

.. ,a komposzt, visszaadja

mely atalakitott

a kertnek,

forrnaban

amit elvettunk

tole

http://slidepdf.com/reader/full/komposztalas-helyesen

17

24

24

A k o r np o s z ta lo h e ly R iv a la s z ta s a 26 Komposztalas a z e r k e ly e n ? 26 27 M i to rte n iz a R orh adas soran? 2/66

5/11/2018

Komposzt l shelyesen -slidepdf.com

Mire l.epes e qy I< erti szecskazo? A k om p os zt s ze tte rite se 32 - lassunz ho zza M inden a R everel< en mulif A rral< as - nern m lndiQ szLi Rse~es 33 A trostalas - nem m indi~ celszeni 33

N e,h czsc ge k . A HIBAK A GONDOK

29

32

34

35 T uI szaraz R om po szt 35 T uI ne dv es k om p oszt A vfzszivar~as meoakadalyoztisa A l< e Ile m etle n s za ~o l< 37 m e>JR6t c se H id cc k o m p os ztalas 39 39 G yom oR a k o m po s ztb an K a rte ko n y a lla ro l; 40 taooltartasa A k oro ko zo l; je lc ntd se qe

63

JO TRAGVABOL MEGART A SDK!

64

IS

42

ielh eszneles«

Tra~yazas komposzttal 45 V i ~y a za t! T u ltr a> J ya zo tt 1 2e rti ta la j A k om p o sz tb e n rejIcS tartalehof A komposzt mtnoseoenel:

45

I

46 46

47

50 T a la jo on do za s 12 om p os ztta I K om poszt fas szaru novenyek szamara 52 K om poszt zoIdse~ a~y aR szam ara 56 K om poszt Q yep szarnara K om po sz t e ve Io 12 sz am ara 56

V i nl qfb ld e l< k o m po sz tb o l

I ro da lo m . c irn ek Mutato 61

A FELHASZNALHATO TRAGVAFELEK

36

A TALAJT GONDOZZA, A NOVENVEKET EGESZSEGESEN TApLALJA

telismerese

63

a d¢ .d n,a k?

ELKERULESE, MEGOLDASA

A R om po szt

TALAJVIZSGALAT VEGZESE

60

S4

58 Zamatos terrnesek a terrneszet

http://slidepdf.com/reader/full/komposztalas-helyesen

korforqasabol

3/66

5/11/2018

Mindenfe!e

Komposzt l shelyesen -slidepdf.com

lomb alkalmas

kornposztalasra

http://slidepdf.com/reader/full/komposztalas-helyesen

4/66

5/11/2018

Komposzt l shelyesen -slidepdf.com

....zoldseqekes

Egeszseges talajon

egeszseges

novenyek ...

Maradekot

viraqok

n6nek

a komposztra!

Miert jO t ha m a ~u n k ko m p oszta .lu n k?

Hasznafjuk ki a sajat keszitesu komposzt elonyeit! A ko m po szt hu m ussza I e s t a p a n y a g o k k a J Ia tja e I a ta la jt

es

a n o ve n ye te t,

fo ko zza a tetmeuenyseoet. fg y n ove l: a te rm e sb iz to ns ag o t. http://slidepdf.com/reader/full/komposztalas-helyesen

Kis faradsaq,

busas haszon

5/66

5/11/2018

A haztartasi

Komposzt l shelyesen -slidepdf.com

hulladek .....

A K O M P O SZT HASZ NOs f T ANI A HUL L ADI E KOT

SE G IT

...osszesseqeben

30%-kal. ..

Deponaljuk, egessuk el, vagy kornposztaljuk? A korabb! evekben ezekct a termeszet aI1

pontiab ol ke v € sb e e lonyos, a ke se ke t pe di~ re nds ze re se nk os zo ru ln l (e le siteni) kell. A verofejes e s tepofej es sze csk azo ban e zze l s z e m b e n tam pa ap nto sze rszam ok v an nak . m ely e k m ozco \ 7a ~ y m e r ev elrendezesiief

Elagz akeszecsk tipus v e sb e azoe rze kcny v iszo a bnye le k eru lt id eg en te ste tre, pl k bv ek re \7a~ y iem d arab oR r a. A tstcsetetetes szecskazol, e l l e n p e n c e v e l doIlJoznak a m ln ek R b ve tk ez te be n a R e se k ko nnye n e lto rne z. ha p l. e~ y k 6 ke rU l a sze r-

e zzo . t osszetorik. Ai s Iheuhellatnde sze tte pik . e s k ozb en ro sto kra b o ntja l; Az ig y k ap ort szecsk azo u any aQ ig en alk alm a s a k om p os ztale sra . az apritosze rszam ok pe di!J ke v e sb ee rze k enye R az id el6 'e n te ste kre, raad asu l k oszorulni se m ke lI ok e t.

R ezetb e. b zze l a tip uss al c sa R fa s je IIe ~u h u l l a d e k o ta t aprithatunk. A szecskazou anyaq v ag asi felulete sim a.

E z z e l a tip us sa I Io rn bo t. e v e loke t e s s o f m as k erti hullad ek ot is s ze csb ezh a tu n k

e s t ep o te ie s .

Ver6fejes

korhad

http://slidepdf.com/reader/full/komposztalas-helyesen

30/66

5/11/2018

Komposzt l shelyesen -slidepdf.com

TIPP: M i eld tt m e c va sa -

r ol na nk e lJ Y I < is te lj es itm en y il szecsi