Kitab logat Melajoe. Woordenlijst voor de spelling der Maleische taal

Citation preview

CORNELL

UNIVERSITY LIBRARY

Cornell University Library

4

“111111

на

и

023 379 229

“И!!!

a'oe :Wcorden

i1íi|||'°°'

PL 5072.061 1914

к.

ITAB LOGAT MELAJOE. WOORDENLUST VOOR

DE SPELLING DER

МА EISCHE TAAL MET LATIjNSCH KARAKTER

DOOR

\ CH..\\A.

VAN OPHUIJSEN.

VIJFDE DRUK llnmnunnllmmmmlmmnm

\\\\\\\\

f\\\ `

к Ск

,

„gf/i \ l` *n ‚.

к

WELTEVREDEN

FILIAAI. ALBRECHT 1914.

¿c Со.

т"

\=..

.z

IL'.L~I\:«|\|L'C:

__

~`

`

3:7 d

Ц,‘

‘1'

l

/,„

\ l '

l

„il

'fr' Y

——.—-‘

De

hierbij

voorafgegaan

woordenlijst,

door

spelregels, werd samengesteld met het doel vasthied

eenige van

aangeboden

spelling

worden,

bevorderen.

te

wanneer

Ze

omtrent

men

om

dient del

opgeslagen te

schrijfwijze

van

eenig

woord in het onzekere verkeert. Alleen

waar

zulks

voorkwam,

noodig

is van een

woord

verklaard.

de beteekenis

Van diacritische en andere teekens is zoo weinig mogelijk gemaakt.

‚gebruik

De

onvolkomen

eindlettergreep

i- klank

en

oe~

van

woord

eenig

in eene

zijn

door

andere 0e

en

dan

de

ivoor

gesteld. lndien een medeklinker (al of niet geschreven) met een neusklank moet worden uitgesproken, is de daarop vol gende

letter

met

njawa, kerioet (eig. Het even In

eene

vaak

betreffende

niet

weergegeven.

Bv.:

-habis) wijst aan,

dat zij

letter

kerijoet).

teeken-vóór een

vette

als

h

de

wel

afzonderlijk klemlegging,

leer, woordverklaringen,

v.

(b. in

de

deeltje het enz.

uitspraak

zullen eenige een

gehoord

wordt.

mededeelingen

en ander omtrent klank

worden opgenomen.

A. De

letterteekens,

voorbeelden dienen.

a

koeda, fana,

ai

pakai,

au

poelau,

kalf, bantoe,

djarf,

majat.

kewadjl'ban.

maksoed, da'l'f, dfmaksoedl.

djoeadah. berl',

ëlok, fëiëng,

haroes, timbang,

kami,

besíng,

kedoedoekan,

-.

'adat,

1

mari, nenas,

ng

nganga,

nj

njala.

pahff,

wadjz'b,

Sahoet,

Ноет,

kepoeiihan.

sia, kepoedjian.

теза/с,

maksoed, fakdír,

дога/дек,

iti'k,

paksa,

mendoedoekkan, kebanjakan.

rfa'iat, sjara',

ma'na,

n

djahat,

bimbif,

mima', ta’kan, moe’min,

lari, tinggal,

m

hadjì,

sahaja.

koe/70er,

ia', pa',

дат), balfg.

magríb,

тата/2,

harz', i'kan,

joe, jakl'n,

Iëmpar.

mafhoem.

теза/1,

gantoengf,

pernah.

fënggër,

fasal, ma'af, whe-:rmnhmwân-gd

bahasa,

tachta.

„убей,

Ahad,

wadjib,

Iembah,

emas,y empaŕ,

`

senang,

welke klanken

saudagar. sebab,

chabar,

о

voorstelling van

ter

pakaian.

baroe,

oe

blijken

moge

zij

darf,

waarvan in de woordenlijst wordt gebruik vermeld; uit de gegeven hieronder

men

vindt

gemaakt,

kenalan,

mín/Dem;

laha,

lalim,

Iahl'r,

minoeman,

fandan, pandjang, angkaf,

benang,

panfjang, wang,

mengawaní.

kesenangan.

olëh, bohong, onggok. oetang, tahoean.

oetoes,

reboeng,

djaioeh,

boengsoe,

108073

Peng?"

Vl

p

padi,

r

ramal', bersfh, aroeran,

s sj t

Soerat, poetoes, kepoetoesan, sjëch,

tj

tjarf.

W z

wang,

tall',

kelengkapan, pikir,

татар,

ralat. seIasa, `sah, sabor,

sabit,

masjhoer. fa'aŕ,

kell'hatan,

ang/caf,

tala/r,

sau/ah,

wah',

zikir,

Zaman, izl'n,

B. Van

W

overgangsletters

de

woorden,

noch

Вова, melampauí,

in

koeau,

mendahoeloeí, sia,

j

wordt noch

woorden

afgeleide

doeii,

koeë,

en

doeaf,

in stam

gebruik gemaakt. goerauan,

sempoa,

доел, Riou,

mengëong, pakaian,

kepoea'jl'an.

woorden koe (pers. vnw.), Кап, Se,

De eenlettergrepige

ke

di

en

koell'hat,

worden geschreven aan het volgende woord. díbawa,

kaudengar,

seorang,

wanneer ze staan

en

se,dì­Befawi,

ke-Padang,

De

didalam.

di

vóór woorden, die met eene hoofdletter

beginnen. .

keroemah,

voor ke,

Eene uitzondering wordt gemaakt

nja, kah, lah,

.se-Liter.

woorden

eenlettergrepige

tah

en

koe

(bezitt.

worden steeds

vnw.),

moe,

verbonden met

het voorafgaande woord. roemahkoe, .

Poen het als

anakmoe,

wordt gehecht

koedanja,

aan

adakah,

Iíhatlah,

apatah.

het voorafgaande woord, tenzij

nadrukwijzer optreedt.

Adapoen Ada poen

berangkaŕ

гад/а [foe hena'ak radja,

tl'ada

Sekali poen fl'ada

kami {тай/сап.

ía berboenjí.

C. Als Voorvoegsels doen keffga, kedafangan,

se

en

sebenarnja.

ke,

niet

sa

en

ka

dienst,

Vll

r

De

2.

van

ber

de voorvoegsels

het stamwoord met

r

eene

per

en

verdwijnt.

indien

aanvangt.

beroemah, peroemahan.

De

3.

h

beginletter

stamwoorden blijft behouden na de

der

Voorvoegsels peng

meng.

en

menghadap, penghoeloe. 4.

kan

an,

De

achtervoegsels

aan

het stamwoord gehecht. makanan,‘

‚па/сап,

kedoedoekan,‘ [вант/с,

en

i

worden zonder meer ‚

mendoedoekkan,

doedoek,

kebanjakan,

mendoedoekí,

memperbanjakkan.

Eene uitzondering vormen de woorden op a uitgaande, indien

zij

voorzien

van

den

den

van

menama'í,

i

achtervoegsel

het

een

",

de combinatie

om

Die

krijgen.

a-i

iwordt

dan

te onderschei

tweeklank ai. mengatai',

difanjaï.

D. Wanneer den

zijn,

aan

de

woorden

twee dat

ze

een

beteekenis

nieuw

geheel

der

innig

zoo

met

elkander

verbon

begrip vormen, waarbij

samenstellende

deelen

niet

meer ge

dacht wordt, worden zij ook aaneen geschreven. mafahari,

ada/cala,

apabila;

djoeroe

masak,

moèdí,

djoeroe

foe/rang djahít.

NB.

ln

de

woordenlijst

zijn

de

samengestelde

woorden

opgegeven.

E. Het teeken - wordt gebezigd: 1.

Bij

verdubbeling

dubbelde (en)

van al

koeda-koeda,

stamwoord,

het

niet

of

achtervoegsel voorzien

мкг-мн, Iarían.

woord

van

eenig

hetzij

het

voorvoegsel

ver—

of

is.

berlarí-larf,

tanam-tanaman,

berlari

Vlll

ke,

Tusschen

2.

di

se

en

en een

daaropvolgend met een

Zie B, 2

hoofdletter geschreven woord.

a.

F. Het teeken

"

wordt gebruikt:

de ai (tweeklank) van a-i onderscheiden in open lettergrepen.

Om

1.

Om

2.

Iain, berlal'nan,

menamaï, jaïfoe,

ramal',

aan

te

wijzen,

waarop het staat, Koerà'n,

dínamaïnja.

medeklinker de klinker,

syllabe opent.

eene

aläswad,

na een

dat

te

(tweelettergrepig)

Rabí’oe'lawal.

G. Bij Eene

alleenstaande

gende

lettergreep.

a-las,

der woorden

verdeelen

het volgende in

met 1.

het

houde

in lettergrepen

oog:

het

tusschenletter

behoort

tot

de

vol

moe-dah.

Uitzonderingen: a.

sluitletter

De

van

voegsels an en

i

een

sluitletter.

a-foer-an;

a-foer,

stamwoord blijft vóór de achter

ma—kan,

ma—kan-an;

doedoek,

kedoe

doek-an ‚‘ men—doe-doek—I'. b.

De sluitletter der voorvoegsels beren per blijft sluitletter. ber—llî—te—rí;

2.

Van

twee

pan—mi,

tot de voor

ram-boel,

Ch,

dj,

tj, ng, nj,

voudige letterteekens

»

de eerste

tot de volgende lettergreep.

de tweede

gaande,

NB.

per-a—toer—an.

tusschenletters behoort

en

sj worden

als

behandeld.

____-»nfŕ.-

w

._

____

„_1

enkel

Adapoen jang

poen,

Kitab

goena

hoeroef

rangkaian

lazîm

soedah

kata-kata

djikalau Dalam bahwa

gambar

djangan

menjatakan

akan

perkataan,

kita

orang Melajoe,

oleh

hoeroef

dengan

GOEROE

ditjëtak

jang

I

Belanda.

diterangkan,

telah

ditoelis ìtoe dapat

atau

dimi

jang boleh

kita sangka gambar selaloe

patoet

ini

dipergoenakan

PEDOMAN

kîtab

Melajoe

disoeratkan

ìtoe

perkataan

salkan

Logat

dalam kata Melajoe dan dalam kata asing

diboenjìkan; akan tetapi sempoerna benar, melaìnkan

ìtoe

gambar

ingat,

hanja

ìtoe

gambar

kíasan.

Soepaja djangan terlaloe banjak hoeroef terpakaì, dan djangan poela ragoe sì pembatja olëh karena hoeroef jang amat banjak ìtoe,

maka

moepakatlah boenji

tiga

jang

seboeah

tanda

boeroe,

boeroeng,

dan

Maka

Misalnja:

kebanjakan;

karena

olëh

goeroe-goeroe

memaksa atau

tertjëtak

melainkan

Il'hat,

jang

jang segala

таи,

indah,

sama,

dengan

ada, ату/га,

hfmpoen,

poeti/1,

majat, wadjíb,

perkataan, jang berachìran

an

diroepakan menoeroet seboetannja, melaìnkan me

kedjadiannja. banjak,

doe/can;

hampìr

Misalnja:

djoega.

terkadang-kadang

poela

í tiada

noeroet

loeniang,

jang

atau

sebangsa

(hoeroef)

menggambarkan doea,

banjak akan

dll.

bohong, tëlëng,

Lagî

orang

jang

ìtoe

(lafal) orang

baik-baik

Rangkaian

hoeroef

ìtoe

melf/zati.'

moerìdnja

doedoek,

kedoe

dll. diatas

ìnî,

djanganlah perkataan

menjeboetkan

tertoelìs ìtoe

haroes dan

rafoesan;

terseboet

wadjib atas goeroe

perkataan

гати,

menoeroet hoeroefnja;

ìngat dan mengingatkan, bahwa diboenjìkan

'alim. hanja

menoeroet seboetan menerbìtkan

faëdahnja akan

dalam hati si pembatja boenji kata, jang diroepakannja; hoeroef jang

ditjëtak

atau

digambarkannja

diatoelis

hidoep;

ìtoe sebab

mati,

akan

ada

boenjînja

tetapi dan

menoeroet tempatnja dan goenanja dalam kalimat.

kata

jang

lagoenja,

ое Jang kedengaran

Boenji dinamaì

benar”,

„oe

dalam

kata

dalam

reboeng,

befoeng,

oe

boenji

dan

boeroe, тегов,

kata

diberi

dsb.

saroeng,

biasa.

jang kedapatan

seperti

bernama

„ое lemah".

ое

djoega;

akan

boenjìnja samalah

Dalam

boekan

Misalnja:

kata

Hon Dalam

diberi

mohon.

Kitab

Misalnja:

dalam

jang

dll.

pada

ada

mati,

soekoe

soeatoe

digambarkan segala

dalam

goeroe

dalam kata njawa dia,

pohon

hon

itoe

ini

Logat

bertanda,

toenggal,

kitab

ini:

mengingatkan

be

boenjì Wa dalam kata njawa dan bau/a

Wa kata

achir, telah

menaroeh boenji (hoeroef) jang bìasa

memboenjikan

dalam kata

jang

ini.

kedapatan

dll.

haroes

Misalnja:

Sekali;

berlaìnan

kan, artinja:

achir,

kelingkìng,

poela

Soe

Melajoe

jang

ое,

itoe

maksoed.

lemah"

„i

soekoe

perkathaan,

disengaukan.

misalnja:

poela

boen

dalam perka

Logat

boenda.

boenji,

asing

boengsoe,

boeng,

oe itoe

lemah",

boengsoe,

itoe

reboeng, keboen.

Kitab

„oe

ое

terkadang-kadang haroes diboenjikan

matì,

jang

fndah,

Tambahan berapa

Misalnja:

jang boekan soekoe

matì,

Oepamanja:

beberapa

Demìkian

ditengok segala

soekoe

„oe benar";

seperti

tebal.

ini

benar”

„oe

adalah

kata

soekoe

pada adanja.

jang boekan

sepertì kata

lemah".

„oe

ое dalam

hendaklah kitab

0e.

achir

soekoe

jang

boenji

boenjìnja beberapa

boenjì ое dalam kata

soeatoe

disoeratkan;

itoe

tetapì

dalam

jang matì,

kepada toean-toean seboetan

dalam

dalam

galibnja

boen'ji

Melajoe,

Maka

pada

dengan

tentoe

taan

selaloe „oe lemah"

dalam soekoe

ada

seperti

Maka

boenda.

dalam

itoe

achir,

soekoe

paja

achir jang mati,

soekoe

Kalau

boenji ое, jang kedapatan

Melajoe

kata

segala

1'.

Dalam sesoeatoe

ja’ni

njawa,

itoe

haroes disengau

hendaklah menghidoeng.

tiada

disengaukan;

akan

tetapi

biasa disengaukan orang Melajoe. boenji

(hoeroef) jang disengaukan

disoeratkan

kerìoet,

dengan

tjiak, miak, dll.

hoeroef

jang

A. Adapoen díbawah ini terseboetlah segala hoeroef dan tanda, jang

dipergoenakan perkataan

beberapa

dalam

Logat Meìajoe ini, dan lagi

Kitab

menjatakan

akan

boenji, )ang

digambar

kan hoeroef ìtoe.

a

ai

koeda, fana,

kalf, bantoe,

западу, bahasa, majaf.

pakal', pakafan.

аи

рЬе1аи,

b

baroe,

ch

chabar,

d

dan', Ahad,

dj

djarí,

saudagar. sebab,

wadjíb,

Iembab,

sjëch,

kewadjíban.

гас/па.

maksoed, da'íf,

dimaksoedl'.

djoeadah.

e

emas, empaf,

Ё

ëlok,

тёте,

tënggër,

f

[аза],

ma'af,

mafhoem.

g

gantoeng,

ben',

pernah. Iëmpar.

megah, magríb,

h

han',

haoes,

i

”сап,

j

fr'mbang,

foe,

k

Кот],

jakfn,

roemah,

galr'b,

hadji,

basing,

balig.

djahat,

рам,

wadjib

bimbiŕ,

sahoet,

lioer,

sia,

kepoetl'han.

kepoedjian.

sahaja.

koeboer,

теза/Е,

iff/r,

doedoek,

maksoed.

fakdír,

paksa,

kedoedoekan, mendoedoekkan, kebanjakan. ’

fa', pa', mima',‘adaf, та‘па,

l

lari,

туда],

m тап', ng

njawa.

о

olêh,

sjara’.

ang/rat,

bohong,

IaIfm, Iahir.

minoeman.

fandan, pandjang,

nganga,

nj

ra'iat,

moe'ml'nfn.

kenalan loha,

minoem,

n тетю,

taf/can,

pantjang,

benang, wang,

mengawani.

kesenangan.

onggok.

"

lll

X11

oefang,

reboeng,

oetoes,

djaioeh,

loear,

boengsoe,

lvenge

tahoean. padi,

kelengkapan,

feŕap,

pl'kl'r.

так.

atoeran,

bersih,

ramal',

Soerat, poetoes, kepoetoesan,

selasa, sah,

sabit,

sabar.

fall',

ta’at, falak.

angkat, [сед/тати,

tjari. wang,

sau/ah.

wall',

zl'kfr,

Zaman, ízl'n,

B. penghoeboengan W tiada

аи

о dan a, e,

atau

Misalnja: goerauan,

doea,

i,

Hoeroef

koeë

au, ai. koeau,

doeìt,

doeau,

sempoa,

disoeratkan antara

tiada

i,

j

atau

disoeratkan antara ое

melampauf, mendahoeloel'.

Hoeroef penghoeboengan

Ё

ai,

a, ое, о, au, ai.

dan

sia,

Misalnja:

ríoeh,

Rian,

mengëong,

poedjian.

pakaian,

ke,

_

Kata-kata koe (akoe), kan, se, de, dan di dirangkaikan dengan

jang dihadapinja.

kata

Misalnja: mah,

dibawa,

kaudengar,

seorang,

keroe

dídalam.

Akan soeatoe

maka

perkataan,

Kata-kata

tanda-akan

koe

Misalnja: apaŕah.

se menghadapì de

merangkaìkannja

itoe. dí-Beîawl',

[се—Раджу,

(akoe

dirangkaikan

haflah,

dan

jang disoeratkan dengan hoeroef besar,

dipergoenakan

Misalnja:

di

djìkalau kata ke,

tetapi,

perkataan

ngan

tah

koelfhaf,

.se-Liter.

poenja), moe,

dengan

roemahkoe,

kata,

`

nja, kah, lah

dan

jang dìhadapannja.

ста/стог,

koedanja,

ada/mh,

11'

N

назначите

sjëch, masjhoer.

XIII Terkadang-kadang

5.

poen

lau

jang

poen

kata

dìhadapannja,

jang

kata

akan

dipergoenakan

dengan

tiada.

Djika

mengoeatkan boenji kata

poen

maka

dihadapannja,

dihoeboengkan

terkadang-kadang

haroes berdiri atas

ìtoe

sendìrinja. Adapoen

Ног hendak berangkaf.

radja

Ada poen radja,

tiada kami indahkan.

.Sekali poen tiada ia berboenji.

C. 1.

Ke

dan

dan

sa.

se dipakaì

Misalnja:

Канва, kedatangan,

der

Awalan

2.

perkataan

Misalnja: kata

awal

pada

awalnja

реп;

dan

penghoeloe,

an,

Achiran

4.

sebenarnja.

mend1adì

be

pe,

dan

djikalau

r.

moelaî dengan

dihadepìnja

ka

beroemah, peroemahan.

h

Hoeroef dapì

ber

dan

)ang

Misalnja: 3.

mendjadi awalan, boekan

akan

kan

dan

kata

lenjap,

tìada

djikalau diha

meng. menghadap.

i

dirangkaìkan

sahadja

dengan

asli, jang dihadapannja.

Misalnja: doek/ran,

kedoedoekan, mendoe

doedoek,

banjak,

kebanjakan,

i

diberi

tanda",apabila

Hanja Iekat

makan, makanan;

mendoedoeki;

achiran saeatoe

pada

Misalnja:

kata,

menamaî,

memperbanjakkan.

achiran

Jang berhoeroef achirkan

mengataï,

ìtoe

а.

ditanja'i.

D. Djìkalau sama, kata, arti

ada

doea

sehingga bolëh lagi

kedoea

bersama

dimisalkan senjawa dan mendjadiseboeah

poela menjeboetkan kata

tiap-tiap

haroeslah

perkataan, jang biasa dipakaî

perkataan,

ìtoe

)ang

tiada

kîta ìngat akan

mengadakan día, maka

kedoea perkataan ìtoe diserangkaìkan.

XIV mataharl', ada/cala,

Misalnja:

Kitab

Dalam kata

Logat

apabl'la.

ini

Melajoe

adalah

terseboet

segala

jang madjemoe‘, itoe.

Е. Тапс1а - itoe 1.

djìkalau

dipergoenakan, kalikan,

didoea

kata

soeatoe

baìk

kata

itoe

beroleh achìran atau awalan, baik tiada. Misalnja:

Iakl'-Iakí, koeda-koeda,

berlarí-Iarl',

{стат-[апатит

berlarf-Iarian. >2.

ke, se

antara

di

atau

kata,

soeatoe

jang disoeratkan

Lìhat B, 3.

hoeroef besar.

dengan

dan

F. °'

Tanda 1.

dipergoenakan,

ai

membëdakan

akan

а

dengan

Misalnja:

ramal',

(hoeroef

(boenjì

achiran

hidoep.

jang

i) dalam

menamaï,

jaïtoe,

dan

berpadoe) soekoe

Iain,

kata

berlainan,

a-i jang dina

тай/а. 2.

bahwa

menjatakan,

akan itoe,

memoelaî soekoe

Misalnja:

Koerän,

hoeroef

jang dìboeboehî tanda

kata. aIà'swad, Rabf'oe’1äwal.

G. Apabila haroes 1.

Djika

soeatoe

kata

akan

ditjeraîkan

atas

soekoenja

diìngatkan sjarat ini.

sebo ea

ada

harakah,

maka

h

hoeroef benar antara

hoeroef

harakah, jang dihadapînja. Misalnja:

a-Ias,

moe-dah.

benar

itoe

doea

hoeroef

menoeroet

hoeroef

XV Hanja achiran an dan atas

ini.

per

Misalnja:

harakah,

a-foèr-an,'

a-foer,

men-doe-doek-i,

Djikalau

ma-kan,

ke-dce-doek-an;

ada

doea

maka

kedoea

Misalnja: pan-tai, Hoeroef

hoeroef

lagi

rpada awalan

tìada ta‘loek kepada sjarat jang terseboet ma-kan-an;

ber-is-ŕe-ri,

hoeroef

antara

benar

hoeroefdoe-doek,

per-a-toer-an. doea

hoeroef

benar ìtoe dìpertjeraikan.

ram-boei.

ch, dj, tj, ng,

dan

sj

dan

dan

11j

ber

i,

dimisalkan seboeah

hoeroef djoega. Misalnja:

pan-djang,

hoer, peng-hoe-IOe,

ich-las,

meng-ha-dap.

tjin-fjin,

ia-ngan,

fa-nja,

таз]

A. adik

ah

abah

adìnda

Ahad

abah-abah

adìpaü

ahlan

abaì: mengabaikan

adjab,‘azab

ahh

abannana

adjak

ahloe’nnoedjoen1

abang

adjal

Ahmad

abar

adjar

abad

l

ahmak

abdjad

adß:

abid

аЩоеЩаь

amad

adjoek

an bah

adjoen

an гаЪа

adoe: beradoe

an sebak

aboean

adoezrnengadoe

ajah

aboek

adoeh

Mahanda

aboer

adoehaì

ajak

aboes

adoen

ajam

aboi

aga

ajan

abrak

agah

ajang-ajang

aboe,¢Uhh Ч

aboe

bnn

adn

aho

фееЩат

an

achn

agak

царап

achùat

agal

ajat

ada

agama

Ajoeb

adab

agar

ajoeh

adakala

aganagar

ajoek

Adam

agas

ajoem

adang

agih

ajoen

adapoen

agoek

ajoet

абаз

goeng: üang

akan

agoeng

adi

agoes

adìb Mal.

Woordenlijst

akar akas

_2_ akbar

almari, lemari

атраЪатры

akik: sipoet akik

aloe,

ampang,gampang

akoe

aloe: mengaloe

akoe: mengakoe

aloe-aloe:

antan

ìkan

aloe-aloe

aksara

ampas апчрое апчрое!

aloen

аптроеп

aloen-aloen

апчроег

aloeng

атзш

alah, kalah

aloer

апаЪапай

Mahan

alpa,

a‘lam: wa’llahoe a‘lam alabangka

lepa

ama

alaì

,` атап

alamas

anak

anakanda anakda

alan-alan

amanat

ananda

alang

amang

anang

alap

amar

anda

alas

amarah

andai

alat

amat

andak

alau: boeroeng

ambai

andam

alau Mñah

ambal

andang'

ambang

andja

algodjoe

ambar, ‘anbar

andjak

ali

ambat

andjal

ali-ali

ambau

anüang

ат

ambìk, ambil

andjang­andjang

aüh

ambil, ambìk

апЩаг

alim

ambin

andjiman

alin

amboel

andhng

aling

amboeng

andüng-andpng

ahr

amboeng-amboeng

andjoeng

alis

amboì

andjoer

aHt

amin

andoeh

alkissah

amìr

andoeng

alkoe

amma ba‘doe

anëka, nëka

Allah

amoek

angan

Allahoemma

ampai

anggaanggal

апое

apioen

anggaP

anoegerah

apü

anggar

anta

apoeng

anggeńk

antah

ara: kajoe ara

anggerka

anta

anggü

antan

anggoek

antap

anggoel

antar,

kesoéma

arah

arak: mengarak aram bawa

aram-aram

anggoen

antara

arang

anggoeng

antelas

aras

anggoer

antëro

aras: aras kerdan

anggoet

anüng

arau

anggota

antjai

ari: oelar ari

апфп

anUak

anggü

antjam

ań-ań ańng

angka

anüoek antoei

ańp

angkasa

antoek

ańt

angkat

antoel

arkian

angkü

antoen

ańodü

angkoeh

aoem

aroeda

angkoep

аоег

angkoet

aoes,

angkara

anglo angoes

ańs

aroek: mengaroek koerang,

soesoet

aroen aroeng

apa

aroes: aroes

angsa

apabHa

angsana,sena

apak

arwah

angsoer

apakala

asa:

angsoka

apal

asah

ani

apam

Asahan

aniaja

apas

asm

anlam

api

asak

anjang

apìk

asal

anßh: anjah anßh

apil

asam

апПг

apilan

asap

laoet

reti: mengerti

arti,

poetoes

asa

asas

atap

aäk,‘asük

atas

asin

atau

atoeng: menga toeng atoeng:

oedang

atoeng

aüng

aqah

ash

aüan

atoer

asoeh

ацар

awai

asoet

аЦаг

awak

astaga

аЦага

awm

astagñr

atjaram

awan

astagñroeïlah

Aüëh

awang

astakona, setakona

aüi

awang-awangan

aswad: had]aroe’l­

atü-atü

awas

aüoe

awat

aüoem

awü

àswad atal

B. bab

badang

baba

badar

5 bagal

sebangsa

bagaL

babab

badi

babak

badik

bangan

babang

badja

bagas

babar

badjak

bagì,

oentoek

babas

badjan

bagL

bahagi

babat

badjang

baginda

babì

badjau

bagoek

babü

badß

bagoep

babü

badük

bagoer

baboe

badüng

bagoes

bachñ

badjoe

bah: an bah

badai

Badom

`bahadoeń

badak

badoeng

badanx

bagai

bahagia,

badan

bagahnana

bahaja, baja

bl'natamgT

x

bahagL bagi bagia

-­ I baka,

bahm

5

kekal

bmoeì

baloek,

bakak

bahant

bahan

bmoen

bahana

baloeng

bahang bahar:

bakaraL дата akar

babar bakat

sb.

baloer bamet

bahara

bakau

baßk

bahań, bañ

bakì

bant

bakm

bambang

bakü

bamboe

baharoe,

baroe

bahas bahasa,

basa

l

bahkan bahtera bahoe,perahoe

bakoel

banang

bakoeng

banat samaUhm

bakoep

kam

baká

banaL раЮе

bahwa

bakü

banat

bahwa sama

ba‘da

Bandan

baidoeri

badoe

bandan

anggota

baìk

bañd

bandang

bañ

bala; bala tentara

bandar, kota

baüoeqmoekaddß

bala: bala sampar

bandarsah

baja: sebaja

bmah

bandda

bdai

banding

bmanoeng

bandjar

baja,

bahaja

bajak bajambajan

'

balak

bandü

balan1

bandoeng

bajan, terang

bdang

bandoet

bmang

bdar

bang,‘azan

bajar

bmas

bang

bajas

bmau,embdau

bang: beErang

bajoe

balgam

bajoeh

bahg:‘akü

bang baüg

bangd

bajoeng

baHk

bangar

bajoer

baüng

bangat

bak

baloe

bangau

baka

baloeh

bangkai

_6_ bangkang, bing kang bangkang: ketan1 bangkang

banüau

bans

banqi

baroe: pokok baroe

banûoeh

baroe,

banüoet

baroeh

baharoe

bangkar

bantoe

baroek

bangkas

bantoen

baroeng

banghng

bantoet

baroes

bangkn

baoe

baroet

bangkü

baoe:taü

bangkoe

baoek

barzach

Bangkok

baoeng

basa,

adab

banQas

baoer

basa,

bahasa

baoe

barwa

basah

Ьапфо

bap

Ьап9Юеп

bapa,

bangoen

bapak,

bangsa

bapá,

bangsai

bapang

Ьаы

bangsal

bara: bara api

basoeh

bangsat

bara: tolak bara

basoek

bangsawan

bara: sara bara

basoeng

bangá

barah

bata

bapak,

bapa’

basai basal

bapa'

basau

bapa

banì

barai

bata-bata

baning

bara‘at

batak

bank

baran

batal

banjak

barang

batang

banjoe

barangkaü

Batara

banoe

baras,

batas

koesta

bantah

barat

baük

bantaì

barau-barau

baül

bantal

barboer

baün

bantar

barL bahań

baün, nama pangkat

bantat

bañ: papan

banüng

bañ-bañ

baUa

banür

bańk-bańk

baUar

banUang

bańng

baUìn

bañ

batir

'

baüoel batoe

bëgar

bdang

begawan

belanga

:begni

batoek batoeng

bawa,bawá bawab bawa

bawaß

I l

bdangkas

begüoe

belangkin

begoek

belantai

bëka

belantan

E I bekal

belantara

bawd

î bekanr

bemnük

bawang

I bëkang

bdar

; bekas

bdas

Ãbekenna

belasah

bawaän

waär

bawat bebal

bekü

beIat

beban

bekh

bdaü

bekoe

belatjan

bebang

bebar

.bekoekoe:ikan bekoekoe

bëbas

belatjoe belatoek

bebat

Ье1а

bdau

bëbëk

Ьёа

belau-belau

beboetoe

ЬЫаааи

belebas

bëda,

belab

bdebat

bedak

belahak

bdeda

bedal

bdal

beEdang

bedan-bedan

belak

bdedoe

bëdar

bdaka

büëk

bedebah

bdakang bdajah

bdëwk

bëdëk bedü

belahń

belëngsët

bedjana

bekdak

bdenüng

bedoek

belalang

belentoeng

bedoekang

belalang: terbela

belëra

bëza

bedoeng

lang

bëga

bdanak

bëgal

,Behnda

bëgap begar

c

j

bdenggoe

belërang belëtjak beh

belandja

beha

bdandoeng

behak

behan

bäon

bengk

behau

bdongkang

bengß

beübß

belongkëng

bengkajang

beüda

bdongsong

bengkak

beük

belontok

bengkal

behkat

bäot

bengkalai

belimbing

bembam

Bengkahs_

beüng

bemban

bengkang

behngkas

bembar

bengkar

behoeng

bena

bengkarak

beHoet

bëna

bengkaroeng

behsah

benah

beht

benak,

bengkawan beba!

bëngkëng

bdodok

bendoe

bengkü

bdoeas

benam

bengkoe

beloe belai

benang

bengkoeng

bdoeboe

benar

bêngkok

beloeboer

benara

bengoek

bdoehan

benda

bengot

bdoekang

bendahara

benian

bdoekap

bendahań

benih

bdoekar

bendang

bening

beloelang

bendëra

benjai

beloem

benderang

bënjëk

bdomnpm

benderoeng

bënjot

beloendjoer

bëndì

benoea

bdoengkoer

bendü

benoeang

beloentas

bendoel

benta

beloes

bendoeng

bentan

beloesoek

bengah

bentang

beloet

bengal

bentangoer

büoh

bengang

bentar: sebentar

belok

bengap

bentara

belolang

benggü

bentaroem

belolok

bënggol

bentas,

bëntëh

bentëh

berat

bëntëng

berdoes

beroga: ajam be roga

bentil

bêrëk-bër'ék

bërong

bentjah

beremban

beronok

benUana

berembang

beroti

bentjat

berenang

berotji

bentji

berenggil

bëntjoh

bërët;

bentoek bentoer,

lentoer

bersat bërët

tjërët

bersìh

bergoek

bersil

berhaIa

bersin

bentoeroen

beri

bersìt

bëntoh

benda

bersoet

bëo,

berìk

bertam

bera

berinda

bertih

beragan

bering-bering

besan

berahì

beringîn

besar

Berahma

berita

bësër

berabmana

berkas

besi

berai

berkat

besìng

berak

berkelang

besoe,

bërak

berkik

besoet

berakah

berkoeng: sampan

Iioeng

beraksa beram

berkoeng

.

Вегта

Iesoe

besoeta bësok bestari

beranda

bermi

bêta

berandang

bernas

betah

berandi

bernga

betak

bërang

berniaga

betapa

berang-berang

beroeang

betas

berangan

beroeas

Betawi

berangsang beranì

beroedoe beroek

beti-beti

beranta

beroemboeng

betik

berapa

Beroenaî

betìk-betik

beras

beroes

betìna

bëtët

-10_ beüng

bidang

bingas

betis

bidara

bingit

bëtjak

bidjak

bingka

betjoek

bidjaksana

bingkah

betoek

bidjan

bingkai

betoel

bidii

bingkang

bidjih

bingkas

bidoean

bingkis

­betoeng

betoeng: katak be

bidoeanda

bingoeng

betoetoe

bidoek

bini

bëza,

bidoer

bintak

toerig

bëda

bi

bigair

bintal

bia,

bikin

Bintan

biadab

bikir

bìntang

biaja

bikoe

bintat

biak

bila

bintîk

biang

bilah

bintîl

biaperì

bilai

bintit

biar

bilal

bintjang

bias

bilamana

bintjoel

biasa

bilang

bintjoet

biawak

bilas

bintoeh

bìawan

bilau

bintoel

biawas

bilik

bioekoe

bibi

bilis

tjoekai'

bioes —

bibir

bi’llahi

bìbìt, bimbìt

ЬПоег

biola

bida

Bima

birah

bidadari

bimbang

birai

bidah

bimbit, bibit

biram: gadjah

bidai

bin

bidak

binasa

biras

bida‘ah

binatang

birat

bidal

bindjai

bìrì-biri

bidan

bindoe

birih

bioet

ram

bi

._ 11._ bìńng

boeboet

bodangan

bhoe

boedak

boelar

boedi

boelat

bnoe: haroe

bhoe

bßa

boedhnan

boelboel

ьват

boedjal

boeh-boeü

msm

boedjam

boeHr

bßing

boedjang

bodoe

bßkoet

boedjangga

boeloeh

bßnń

boedjoek, poedjoek

boeloer

bßoe

boedjoek:ikan

bodoes

bisoel

szsawab bübbüi

boe

djoek

boeloes-boeloes

boedjoer:­­

boem

sang

kar

boemantara

bitjara

boedjoet

boemboe

bitjoe-bitjoe

boedoe

boennboen

bobos

boedoeh

boemboeng

bodoh

Boegß

boenn

bodok

boei

boen

boeah

boeìh

boena

boeai

boeü

boeaja

boejoeng

boeak

boenda ъ boendar

‘boqoet

1

boendoeng

boeal

boek

boeana

boeka,

boeang

boeká, boeka

boear

boekan

boengkal

boeań

boekat

boengkant

boeas

boekü

boengkang

boeng boeka’

`boenga boengar

boeat

boekoe

boengkas

boeboe

boekoer

boenghng

boeboeh

boel

boengkoek

boeboek

boelaì

boengkoes

boeboel

bodan

boenglaì

boeboeng

bodang

boengoer

boeboer

bodang

bahng

l boengsoe

_.12 _. boesoet

bondjol

boenoeh

boeta

bonëka

boenoet

boeta~boeta

bonggol

boenp

boentak

boetangl

bongkah

boental

boeür

bongkak

boentang

ЬоеЦое

bongkar

boentar

boetoeh

bongkar bangkh

boentat

boetoen

bongkor

boenül

boga

bongok

boenüng

bogam

bonjor

boenüü

bogël

bonüol

boentoe

bogi

bopëng

boentoet

bogor

bor

boepaü

bogot

borak

boer

bohong

borak: Alborak

boera

boja

bordoe

boerai

bojak

borëh

boeram

Bojan

borëk

boeras

bojas

borën

boerdah

bokong

borhan

boerdani

bokop, bakoep

borong

boeńt

bokor

boros

boerüan

bokot

bosan

boeroe

boküa

bosman

boeroeh

bola

bosor

boeroek

bolak

bostan

boeroen

bomk

boeroeng

boloe,

raksasa

botak

bth

boeroet

bota,

baHk

boeah

boloe

boUok

boesa

bowng

boüong

boesan boesoer

bolos

boüor

bolot

botol

boesoek

boni

boton kaüang bo

boesoeng

bomba, pompa

boesoen boesar

bomoh

boesL

goesL

dedak

tor bozah

_13_ Ch. chaban kabar chadanL kadanl

chasoemat, kase

chiaL kajal chianat, kianat

mat

chalajak

chatam, katam

chidmat, kademat

chah

chatan, katan

chüaL küap

chahfah, kaüpah

chaüb, kaüb

chodjah, kodjah

chaükah

chattoe’lîstiwa

choeloek

chalwat, keloeat

kat'istìwa koeaür

chas

chawaün

chaáat

chazanah, kazanah

choesoes, koesoes chotbah, ketoebah

D. daki

daba

dahaga,

daboeng

dahagL dagi

dakìtrnendakì

daboes

dahak

dakoe

dachü

dahann dehanw

dakäna

dada

dahan

daif,laïf

dadah

dahi

daHNa,

dadak

dahodoe,dodoe

da‘wat, dal

daga

dadar

dahsat,

dadìh

Dam

dalal

dadjal

dann

dmanr

dadoe

dmng

dwang

dadoek

daja

daüh

dadoen

dajah

dahk

dadoeng

Dajak

dah]

daërah

dajang

dant

dañar

dqoe

dama

daga

dajoeng

damak

dagang

dajoes

damal

dagi

daka

daman

dagng

kakap

damar

dagoe

dakar

damba

dahsjat

pengadoean

_14 dann

dara

deboer

dammah, barís

darab

deboes

daradjat

deboet

dampak

darah

dedah

dampar

daras: mendaras

dedai

dampü

darat

dedak

dampn

dardß dań

dedap

damsjik

daroe-daroe

dedas

dan

daroe'lma‘moer

dedau

dana

daroerat, gelorat

dëdës

danau

daroe’ssalam

degam

dandan

das

degap

dandang

dasa

degar

dandi

dasal

degü

dang

dasar

degoem

dangai

dasoen

degoep

dangau

dastoer

dehanL dahani

dangkal

datang

dehhn

dùùpan

dampmg

dedar

dangkap

datar

dekah

dangkar

daña

dekak

dangkoe

datjing

dekani

dangkoeng

datoek

dekap

dangoek

datoeng

dekat

dangsa

dawm

danoer danta

dawaL

bëkar Лит

Adebadjah

dekoeng dekoes

Daoed

debah

dekoet

daoen

debak

delah

daoer

debap

ddamak

dap

debar

delap

dapa

debik

delapan

dapat

deboe

delhna

dapoer

deboek

demah

dar: daroe’ssalam

deboeng

demak

_15_ demam

dengoer

demang

dengoes

desk

demap

denjoet

desoek

deüng

denn

dentam

desoer

demikìan

denüing

desoes

dennt

depa

destar

depan

detak

dempang

depang

detas

dempü

дерн

deUing

dempod

depoen

detjit

dëmpok

dera

derer

dëna

deraì

detoes

dënah

derak

dëwa

denai

derarn

dëwadaroe

denak

derang

dëwan

denda

derap

dëwangga

dendanr

deras

dewasa

dendang

derau

dëwata

dëndang

dërët

dëwi

dëndëng

denk

di

dengak

deńng

día

dengan

derüa

diant

dengar

denna

dian

dengik

dennawan

dìang

dëngkang

deroe

diat

dëngkä

deroek

didih

dengm

deroenj

didik

denghng

deroes

агат

dengkoel

deroet

dik,

dengkoeng

denwm

dV,

dengkoer

desa

dikau

dengkol

desah

dikir

dengoetrnendengoe

desak

dikü

dengoek

desar

ан

dengoeng

desau

dùnpü

А dempak

adik отл

_16_ din

djahat

djamboe

dinar

djahid, zahìd

djamboea

dinding

djahil

djamboel

dingìn

djahiliah

djamdjam, zamzam

dingkìs

djahìt

djamin

dinihari

djaiz

djamoe

сырам

djaja

djamoeng

diradja

djakas

djampal

dirgahajoe

djakat, zakat

djampi

di'rham

djakoen

djamroed, zamroed

diri

djala

djanda

diris

djaladjat

djandji

diroes

djalai

djangak

djabang

djalak

djangan

djabar

djalan

djangat

djabat

djalang

djanggal

djaboeng

djalar

djanggì

djadah, zadah

djalì

djanggoet

djadam

djalin

djangka

djadi

Djalinoes

djangkah

djadja

djalìr

djangkang

djadjah

djaloe

djangkar

djadjahan

djaloer

djangkat

djadjar

djam

djangkau

djadjat

djamah

djangkih

djadwal

djamak

djangking

djaga

djamal

djangkit

djagal

djaman, Zaman

djangla

djagat

djamang

djanik

djagoeng

djambak

djannah, djannat

djagoer

djamban

djannat. djannah

djah

djambang

djantan

djahan

djambar

djantoeng

djahanam

djambat

djantoer

djaharoe, djaroe

djambatan

djaoe

—17_ djap

djedjak

djiloeang

djapa

djedjal

djeloedjoer

djara

djedjas

djeloeh

djarab

djëdjër

djeloek

djarah

djegoeng

djeloem

djarak

djela

djeloenat

djaram

djëla

djeloengkap

djarang

djeladan

djeloentoeng

djaras

djelaga

djeloerai

djarì

djelah

djelotong

djarìat

djelaì, endjelaì

djemah

djaring

djelak

djemala

djaroe

djelanak

djemawa

djaroem

djelang

djemba

djas

djelantak

djembak

djasa

djelantik, djelatlk

djembalang

djasad

djelapang

djembìah

фата

djelar

djemeki

djatoeh

djelas

djemoe

djauhar

djelatang

djemoeas

djauhari

djelatik, djelantik

djemoedjoe djemoer

Djawa

djelau

djawab

djelempah

'

djempana

djawat

djelengar

djempoe-djempoe

djawi

djelepak

djempoet

djawi-djawi

djelëpok

djenak

djebah

djëlët

djëbah

djelih

djebai

djelik

djebak

djelìmpat

djebang

djeling

djebat

djelìr

djeboeh

djelita

djeboeng

djelma

djeda

djeloeak

Mal.

Woordenlijst.

djenaka î

djenang djenawi

‘v ` ‚

djenazah djendëla djendera djenderal

'

‘l

djendjal djendjang:

lëhër

_18_ iang —

djerait

djerkat

djerak

djermal

djeram

Djërman

djendoel

djeramah

djernang

djenggar

djerambah

djernih

djënggët

djerambai

djerobong

djengkal

djerambang

djerodjol

djengkang

djeramì

djeroedjoe

diëngkang

djeramoen

djeroek

djëngkëk

djerang

djeroemat

djëngkëng

djerangau

djeroembai

dj'ëngkët

djerangkang

djeroemboeng

djeraoes

djeroemoen

djendjang: roeng

dja:

boe

_

jking

djengkit

djerat

djeroemoes

djengkolët

djerau

djeroeng

djëngkot

djerawat

djerongkës

djengoeh

djerba

djerongkong

djengoek

djerbak

djiarab, ziarah

djengoel

djerdjak

djib

djenis

djerï-kiït

Djibrail

djenoeh

djeremba

djidjik

djentajoe

djerembak

djih

dientaka

djerembap

djihat

djentera

djerëmbat

djìka

djentik

djerïfmbët

djikalau

djentik-djentîk

djeremboen

djil

djemit

djerempak

djilat

Djepoen

djerëpî-t

djiiid

djera

djeri

djimat

djerebai

djeriau

djin

djeradik

djerih

djinah, zinah

djeragih

djerimbing

dßnak

djerah

djering

djindjang.

djerahak

djerit

djíndjing

djerahap

djerkah

штат

ketoea

_19... düngga

djoelaî

djoh

djìngkat

djoelang

аллен

djintan

djoelap

djolong

djìpang

djoelat

djolong-djolong

djiraì

djoeling

djondjot

djirat

djoelìr

djongang

djiroes

djoeloer

djongët

djìtah

Djoemadi’lâchìr

djongkah

djìwa

Djoemadì’1àwal

djongkang

djodjol

djoembai

djongkar djangkh

djodoh

djoem‘at

djongkok

djoea

djoemlah

djongkong

djoeadah

djoempa

Momn,dpeman

djoeak

djoempang

djorëng

djoea]

djoempoel

djori

djoeandang

djoendjang

djorong

djoeang

djoendjoeng

dobì

djoear

djoeng

dodol

djoeara

djoengkat

dodong

djoearan, djoran

dj oengkit

dodos

djoebah

djoengoer

dodot

djoebîn, oebin

djoentai

doea

djoeboeng

djoeragan

doeai

djoeboer

djoeraì

doedoe

Djoedah

djoering

doedoek

djoedi

djoeroe

doega

djoedjat

djoeroes

doegal

djoedjoeh

djoeta,

djoedjoer

djoez

doeh

djoedjoet

djogar

doen

djoega

joeta

doegang

djogët

doejoen

djoegì

djogì

dodoeng

djoeih

djohan

doeka

djoeita

Djohor

doekana

djoekoet

djolëk

doekaüüa

_.20 doekoe

doerdja

doktor

doekoen

doerdjana

do‘a

doekoeng

doerhaka

dolak

doelah

doen

dolat,

dodang

doeńan

domba

doeldoel

doeńas

dondang

doeh

doesoen

dondon

dodòe,dahodoe

doesta

dongak

doenai

doeta

dongëng

doengas

dogol

dongkol

doengoe,bebal

doba,loha

dongok

daulat

dorong

doengoen

ащак

doenia

dojan

doepa

dokoh

doera

dokok-dokok

о

dosa dosin

E. elan lat

enúńh

eloek,loek

embik: mengembik

doeng,loeng

emboeh

ëlok

emboen

ëlon

emboeng

атак так

ma’

emboes

emaL

mat

emboesan

щёк

стаж

mas

êmol

edjoeng, djoeng

embmœmbd

ëdjong

embalau

empap

ëgah

emban

ëmpar

egoeng,

goeng

ëkor @ükad ëla,

ëlak:

nama

oekoeran

mengëlak

elang, lang

empang

embara, kembara

empas

embarau

empat

embm

empedal

embatjang

empedas

ërnbëk

empedoe

ënibër

empdas

_21— empënak, pënak

endoek

ëpok

empik

endoeng

ërak

emping

enggan

eram,

ram

empis

enggang

erang,

rang

empoek

engkah

ërang

empoel

engkah-engkah

erat,

empoeloer

engkak

ërët

empoenja

ëngkang

erik

ëmpoh

engkau, kau

ering,

ënak

engkoe

eroe,

enam, nam

ëngsël

ëron

enap, nap

enjah, njah

ërong

enau, паи

enjak, njak

ërong-ërong

endal

сайт

Èropah

endap

entak

ërot

endas

entang

esa,

endjak

entìh, tìh

endjal

entimoen, menti

endjelai

moen

endjih endjoel

rat

ring roe

sa: Toehan

jang esa, sa ësak ësëk

enüang

ësok

enUik

ësot

F. fi‘ll, piil

faal ’alamat, pedah

fana,

fadjar, padjar

faraid, paraid

faëdah,

Farsi

firdaus, pirdaoes

faham, paham

fasal. pasal

firman, perman

так", pakir

fasik, pasik

fitnah,

fa'al, paal

fathah, baris diams

fitrah, peterah

falak, palak

fatihah, patìhah

foeâd,

paëdah

pana

firasah, perasat

G. gaba-gaba

gaboes

gadai

gabas

gada

gadang

petenah

poäd

__ 22 __

gading

9Шап9

gandaroesa

gadß

galas

gandarokani

gadjah

galaL ralat

gandasoeh

gadü

gdgal

gandi

gadjoes

gah

gandik

gadoeh

gaHb

gandìn

gadoek

gahh

ganding

gadoeng

gahng

gandja

gagah

gahr

gandjak

gagak

gmoe

gandjal

Qagang

galoeh

gandjar

QaQaP

galoeh-galoeh

gandjat

gagau

gdoer

gandñl

gah

gana

gandjoer

gahar

gamai

gandoe

gahara,

gara

gahań gaharoe, gaìb,

garoe

raib

I

gamak

gandoeni

gaman

gandoeng

gamat

Gangga

gambang

Qanggang

gmng

gambar

gahah

gambh

gaü

gamboeh

gangsang

gaia

ganiboek

gangá

gua]

gamehn

ganL rani

gajani

ganńt

ganjah

QÜanQ

gamoeh

ganjoet

Qaiang'galang

gampang

gantang

gdoeh

ganal

ganü

gajoen

ganas

ganüh

gqoeng

ganda

ganUang

gajoet

gandan

ganüoe

gandang

gantoeng

gandapoera

gaoel

gda gala-gala

ч

ganggoe i gangsa

gmah

gandar

gaoen

galak

`gandańah

gaoeng

__ 23 __

geleboek

gap gapah

gdedang

QaPQOeP

geleding

gaph

QeQaP

geledoer

gar

gegar

gelegah

gegat

gelegak

gëgër

gelegar

garang

gela

gelegata

garau

gdabah

даёк

gara,

gahara

garam

y

gańb

gelabir

gdekak

gańng

gdaboer

gelemat

gdadak

gelemboeng

gańs

‘gdadh

garoe

gdënang

gdak

geEndong

garoek

gelakak

gëlëng

garoet

gelalar

gelenjar

garpoe

gelani

gelepar

gasak

gdama

geßpëk

gasal

gdambh

gdepoeng

gasang

gdang

geletar

gaäng

gäang

garoeda,

goerda

gelëtëk

lgdeük

gatal

gdanggang

gawai

gelansar,

gawar

gelantang

geletja

gebar

gelap

geh

gëbëng

gelar

gehang

gedabah

gdas

gehat

gedabh

gelasar

gehgin

gedang

gelatak

gehgü

gedeboek

gelatoek

gelimang

gedeboeng

gelebak

gelimbir

gedoebang

gdebap

gdńnpang

'

gelasar

`

geleüs

gelebar

gehnggani

gedombak

gelëbar

gehnggang

gegadan

gember

gedoeng

à

gehngsh

_24._ .

gemoeroeh

gelintar

geman

gelintjir

gemang

gempa

gelintjoeh

gëmang

gempal

gelloet

gemar

gempar

gelipar

gembak

gempita

gehsah

gembala

genang

gelitik

gembira

genap

gelitjik

gemboeng

gendala

gelodar

gemboer

gendang

gelodjoh

gemboetgendang

geloegoer

gëmbol

gëndëng

geloegoet

gemeletak

genderang

geloeh

gemeletoek i gementam

geloek

gendir ‘

gendis

geloeloer

gementar

gendü

geloemang

gemerentjang

gëndjang

geloemat

gemerentjih

gëntjot

г

geloeng

gemerentjing

gendis

gendoet

`gëndong

geloep

gemerentjoeng

geloepas

gemerlap

genggajang

geloet

gemerlau

genggam

'

gemeroetoek

gënggang

gelombang

gemersik

QënQQOnQ

gelonëng

gemertak

genih

gelongsong

gemertap

genis

gelongsor

gemertjak

gënjot

gelopak

gemertjik

genta

gelora

gemertoek

gentala

gemertoep

gentar

gelosok

gemetar

gentas

gelosor

gemi

gentat

gelotak

gemilang

gëntel

gelotjak

gemilap

genting

gema

gemoek

genting: atap gen

gemal,

gemoelai

gelokak

gelorat,

daroerat

ting

_2S-_ gentjat

gergasi

gëntjël

gerham, geraham

geroetoep

gentjir

gerhana

geronggang

geroetoe

gepoek

geri

geronjot

gera

geńak

geropës

gerabak

gerigi

2

gerosok

gerabang

gerigis

i

gersak

geradi

gerih

geragai

gerim

geragas

gerinda

geragau

gerindjam

geraham, gerham

l gering

gerai

gering-gering

gerajang

geringsing

gerak

gerintil

gersik

»

у l gertak ` l

gertang,

kertang

l‘ l gertap I s '

! 5

gertik gesa gësëk gësël

geram

gerising

gerang

gerit

gerangan

gerit-gerit

gerantang

geritjau

getak

gerat

gerlap

getang

gerbak

germang

getar

gerbang

germoet

getar-getar

l

gësër geta

l getah

gerboek

gerobak

getas

gerdam

gerobok

getas-geias

gerdoem

gerodak

gëtëk

gerëdja

geroegoet

geti~geti

gërëk

geroeh

getl

gerëndëng

geroeit

getis

gerënëk

geroek

getoe

gerënjët

geroemit

getoek

gerënjot

geroen

gëwang

gerentam

geroenggoeng

gi

gerësëk

geroep

‹ giam

gergadji

geroes

gigi

gergap

geroet

i

gigi]

_26._ gigü

goegoek

goenüng

güa

goegoep

goenqang

güang: güang ge

goegoer

goentoeng

goegoes

QOCP

nńlang

goeü

goerah

goda

goerau

güing

goelai

goerda,

güü

godana

goerdi

ginang-ginang

goeh

goerdan

gínsi

goehga

goed

gioek

goeüng

goeńndani

güas

goelüa

goerüa

güing

godoeng

goeroe

gńnggümg,ge

goeloet

goeroeh

goem

goeroen

güap

küau

gHau,

ńng-geńng gßar

goemal

goes

gobak

goem ba -

goesar

gobang

goembang

goeá

gobar

goembar

goesü

gobëk

goemboek

gobnor

goemod

geri ,gogoh

goempal

goda

godak

garoeda

gogok

:goena

gojah i

godani

goenawan

godi

goendah

goEk

goe

goendal

golok

goea

goendik

gombak

goeal

goendjai

gombang

goeal

gaü

`goendoe

goeani goebah

igoeng l goeni

goebang

îgoenoeng

goedang

goentak

goedi

gombëng

goendoel

goebal

i ‘

Ã

goentang

goiang

gomël gendang `

gondjak gondjong

l i ii

gondok

Ãgondong

_27_ gonggok

gorab

gosok

gonggong

gorëk

gosong

gonjëh

_ gorëng

gotës,

Qonjël

gorës

goüoh

gopoh: gopoh gapah

gorok

gotok

kotës

H. ‘

hab

Habil

l

-habis

halai balai halal halaman, laman

`

`

-handal

-halau

habloer Habsij

i -barba

had

l

Hanafi handai handasah

А

-hang

halëdja

-hangat

-hadap

-halia

hanja

hadìah

halìlintar, halintar

-hanjoet

hadir

j

hadirat

halimoen, limoen

hantai

halintar

­hantar: terhantar

hadis

j

halkoem, lekoem

-hantjing

hadjam

l

haloen, loean

-hantjoer

-haloes

-hantoe

hadjaroe'lâswad

hadjat: kada hadjat Наша

-haoes, dahaga

hadji

hamha

­hapas

hadjrat

hambalang

-hapoes

hafal,

-hambar

apal

l

hai

l ~hambat

haja

1

hajat

-hamboer

haram harap hardik

-hamboes

harga,

rega

hak

l

hamil

-harì

hakëkat

i

-hamis

harimau, rimau

hakiki

Í

-hamoen

haroe

hampa

haroem, roem

hampar

haroes,

-hampir

harta,

hamzah

hartal.

hakim l

hal hal

hala

ihwal

wadjib reta retal

_28 hasìl

hias, )as -hiboer

hasoed

hid

hoebaja

hidajat

-hoeboeng

hasad

hasrat

l

-hitoeng hobat

hidang

Hoedai

-haü

-hidjau

-hoedjan

hatta

-hidoeng

hoedjat

hau

hìdoep

hoei

hasta,

seta

hawa

hìkajat

hoejoe haja

hawa nafsoe

hìkmat

hoek

hawar

-hilang

hoekama

hëbah

-hìlir

hoekoem

hëban

himpoen

~hoeloe

hëbat

hina

hoeloebalang

hëla,

tarik

Hindoe

l

hoema

helai, lai

hingga

hoembalang

helat

-hìnggap

-hoembas

hëlat

-hintjit

hoen

­hëmat

hioe, joe

-hoenoes

hendak

hiraman

hoeroe

hening, ning

-hirau

hoeroef

hentam

hiroe biroe

-hoetan

henü

his

hoi

hëran

hisab

hokah

hëwan

hit

-honar

-hitam

hormat

hiang,

jang

ia

iboe

i'chtilaf

iba

iboel

fchtisar

ìbar-ibar

iboes

idah

ibau

Ibrahim

ìblis

íchlas

ibnoe

ichtìar

idal '

hara

...29 idas

impal

idau

impang

idjab

impìt

idjabat

inai

idjazah

inang

шт]:

idjin, ìzin

inangda

intjoet

idjoek

indah

ipar

idjtihad

indang

ipoeh

Idris

[ndera

ira-ira

igal

indik

iradat

igau

indil

iram

ih

inding

iras

ihram

indjak, endjak

iri

ihtimal

ìndjap

irìk

I

hal ihwal

indjîl

iring

ikal

indjin

iris

ikan

indoek

iroep

ikat

indoeng

is

ihwal:

ikoet

inga-inga

isa,

ikral, ikrar

ingar

isap

ikrar

ingat

isarat,

ilah

lnggelan

isbat

ìlai

[nggeris

Ishak,

ilam

inggoe

isi

‘isja isjarat Sehak

ilau

ingin

isjarat, isarat

ilham

ingkar

lskandar, Sekandar

imalah

ingoes

islam

imam

ingsoet

lsma‘il

iman

ini

isnin, senin

imbal

insaf

istamboel,

imbang

insan

ìmbas

insang

istana

imbau

insja

istanggi, setanggì

imbit

intai

isteri

imboeh

intak, sintak

isti'adat

Setam

boel

- 30._ ßümëwa

jahoedi

jas

ßünüa,smmdß

jaüoe

jat

istl'nggar,

jak

)anni

jakin

jodjana, oedjana

ßürahat

jakoeb

joe,

ßthva

jakoet

joenoes

itîk

ja'ni

joeran

itoe

jam an

joesh

ińn,ìdün

janńoean

Joesoef

ja

iang

joeta,

jadjoedj

jarig-jans

jogia: sejogìanja

jahja

jaoenL jauni

setl'ng

gar

hias

hioe

djoeta

K. kabal

kadar:sekadar kmkmm,mümm

кщщ‚сыы

kaban chabar

kadL kah

КЩаП9ап

kabü

kadn

kajap

kadjang

kajau

kadütinengadü

kajoe

kabab

kabü:

Toehan jang

kabh

kaja

kabüïinengabn

Kadoek: Pa' Kadoek

kajoeh

kabßat:tahoen ka

kadoek

kak, ka’

bßat

kadoet

kakak

kabü

kafüah

kakaktoea

kaboe-kaboe

kaür

kakanda

kaboel

kah

kakap

kaboeng

kahar

kakas

kaboer

kahin

kaki

kaboes

kahwa

kakoe

kaboet

капа:

ka‘bah

kada hadjat

kan

kal

kadani

kan

kala

kadann chadam

kam

kaladjengking

kadang

kan

кщаь

_31_ kalak

kambi

kantan

kaiakian

kambmg

kantang

kmani

kamboe

kanUah

kalamoe'llah

kameh,kambeh

kanUh

kalang, galang

kann

kanüing

kwas

kanńl

kalat

Kanns:hań

kangoer Kanhs

kangoet

kannt

kantoeng

kamoe

kantor

kamoes

kaoel

kampa

kaoeni

kah

kampak

kaoet

kahkandh

натри

kap

kahkausan kalkau

kamphan

kapa-kapa

kampü

kapah

kalimah

kanipoeh

kapai

kalimantang

kampoeng

kapak

kalimat

kan

kapal

kahng

kana: gdang kana

kapan: kain kapan

kahpah, chahfah

kanak-kanak

kapang

kahs

kanan

kapar

kaloei

kanang

kapas

kmau kalboe,

Лад

кыаое Ка1ёп9,

ajan

sar

kaloek

kanda

kapì

kmoeng

kandang

kaphah, kafhah

kaloet

kandas

kapìor

kalkausar

kandü

kapin kahr

kamar, biiik

капаю

kamar,

boelan

Капё1ап

Карп

chandjar

kaphan

kanmr,pmmmg

kandh

kapoek

kamańahttahoen

kandod

kapoer

kandoeng

kar

kamban

kang

kara

kambang

kangka

karabat

kambau

kangkang

karah

kambelì

kangkoeng

karam

kamariah

__ 32 __

karang

kata

kawì

karap

katai

kawhi

karar

katak

kazanah, chazanah

karas-karas

katam,

karat

katan, chatan

kebabal

karau

katang

kebah

karena

kaü

kebaja

kań

katib, chatib

kebajan

kańb

kaük

kebam

kaül

kebas

kaür

kebat

kafßüwa,chaüoe1

keboek

kańh ańk karhn karkoen

'

chatam

istiwa

ke

keboeh

karoe

Капа

keboen

karoen

kaUak

keboer

karoeng

kaüang

kedadak

karoenia, koernia

kaüapoeń

Kedah

karoet

kaqar

kedai

kasa: kain kasa

kaUau

kedak

kasad

kaüi

kedal

kasaî

kanp

kedang

kasam

katjir

kedangkang

kasap

kedangsa

kasar

kane kanek

kasau

katjoeng: belalang

kasemat, chasoemat

kaqoeng

kedaoeng kedap kedau

kam

kadoeni

këdëk

kasih

katoek

kedekai

kashn

katoeng

kedekik

kamp

katoep

kedelai

kash

kau

kedempoeng

kasoer

kawah

kedenghk

kasoet

kawal

kedera

kasrah, bank (a0

kawan

kederang

kawat

kedi

bau/ah

_33_ kedidi

këkok

kelasak

kedik

kelabau

kelasi

kedik-kedik

kelaboe

kelat

kedjai

keladak

kelawar, kelelawar

kedjam

keladau

kelëbët

kedjamas

keladi

keleboek

kedjang

këlah

keleboeran keleboet

kedjar

kelahi kelajoe

kedjat

kelak

kelëdang

këdjër

kelakar

kelëdar

kedh

kelalang

kelëdëk

kedjip

kelam

këlëk

këdjoe

kelamarin, kemarin

kelekati

kedjoer

kelamboe

kelekatoe

kedjoet

kelamboer

kelelawar, kelawar

kedjora: bintang

kelambit

kelëlot

kelamdan

kelemajar

kelamin

kelemajoeh

kedjap

`

kedjora ‘

kedoet

keledaì

kedombak

kelamkari

kelemajoeh

kedondong

kelana

kelembahang

kedongkok

kelandara

kelembai

këhël

kelang

kehendak

kelangkang,

keinderaan

lengkang

kelembak ke

kelemboeai kelemboeng, gelem

kekah

këlang këlok

kekal

kelanit

kelemoemoer

kekandi

kelapa

kelempìng

kekang, kang

kelar

kelendjar

kekar

kelara

kelengkang

kekaáh

kelarah

kelengking

kekat

kelarai

kelenjar

kekau

kelas

keloenoeng

këkëk

kelasa

kelentang

këkël

kelasah

kelenting

Mal.

Woordenlijst.

boeng

_34_ '

kelìpar, gelipar

këlong

kelentoeng

keliroe

kelongkong

kelepai

kelis

kelongsong

kelepak

kelisa

kelontang

kelëpak

kelit

kelontong

kelëpët

keliti

kelepik

kelitji

kelepìt

kelodan

kelorak

kelërëng

kelotjak

kelesa

keloe keloeak

kelësa

keloeang

kemal

kelentit

kelopak `kelor

këmah

kelësëk

keloear

kemala

kelëtah

keloearga

kemam

keletak

keloeat, chalwat

kemang

keletang

keloebì

kemangi

keletar

keloeboeng

kemap

keletik

keloeh

kemarau

keletoek

keloek

kemarin, kela

keletoeng

keloeli

kelëwang

keloeloe

kemaroek

kelëwër

keloeloet

kemas

keli

keloem

kemau

keübang

keloena

kembajat

kelibat

keloeng

kembal“

kelih

keloepas

kembali

kelik

keloeroet

kemban

kelikìr

keloes

kembang

kelìling

keloesoeh

kembar

kelim

kelojak

kembara

kelindan

Шок

kembera

marin

Keling

kelola

kembilì

kelingking

kelompang

kembirì

kelintang

kelompok

kembodja

kelintoeng

kelonang

kemboeng

kelip

kelonët

k'émbok

‚_35_ kemëüa kememan

kendaraanzxne~ ngendaraî

kepak këpak

kemendoer

kendah

kepal

kemenjan

kenden

kepala

kennh

kendi

kepalang

kenhnńng

kendiń

kepani

kenhń

kendh

këpang

kemoedi

kendoeng

kepar

kemoedian

kendoer

keparat

kemoekoes

kendoeń

këpëk

kemoel-kemoel

këndong

këpët

kemoening

kengkang

kepialoe

kemoenhng

kening

kemat

kemoentjak

kenjal

kepik

këpot

kemoet

kenjam

Керн

kempa

kemang

kepinding, pidjat

kempang

kenhr

pùúot

kempas

kenht

keping

kempß

kenjoet

kepingin, ingin

kempoe

kenoeng

kephan

kempod

kental

kempoenan

kentang: oebi

kempoeng

kenUana

kena

kenüang

kepoeh

kenal

kënüëng

kepoek

kenan

kenUing

kenang

kentoeng

kenanga

kënqong

kenantan

kentoeng

kenapa

kentoet

kenapang

këong

kenań

kepada

këpot

kenas

kepah

kera

kendak

kepaja

këra

kendah

kepajang

kerabat

keph

­­

kepüing kepoedang

kepoel kepoendoeng kepoeng kepoeroen këpok

—36_ kerdan: aras ker

kerabik keraboe

keringat,

keradjang

kerdil

kerinting

kerah

kerdja

keríntjing

kerdjang

kerioet

kerdoem

kei'ip

kerakah

kerdoet

keris

kerakap

kerëdak

kerisi

keramat

kërëk

keristam

keran

kerëkot

kerìt

keranda

kerem pagì

keriting

kerandjang

kerengga

kerentìng

kerìtjal

kerandji kerang

kerentjang

kerang keroep

kerëpëk

kerai,

bidal'

kerak

këroh

itl-rang

kerkap kerkoep kerling

kerëpot

keranta, kewanta kerap kerapai

kernjau

kerëtang

kernjih

keras

i kerëtot

keratjak kerawaì

l

kernai

kerëta

kerapoe

kerat

kerna

kerësëng

l . kerësot

l

mangkas

kermak

i kerësëk l l

kerapis

keras

kerkah

kerëpës

kerani

kernjing

i

keri

kernjit

I

keria

kernjoet

keńau keńdas

3 l

kernoe kerobak

kerawak

kerìdik

l

kerawang

kerih

i keroean,

kerawat kerawìt

`kenk kerikal

peloeh'“

keríntil

dan

kerobëk ketahoaan`

keroeboeng ` keroeh

kerbat

kerikam

keroeing

kerbau

kerîkil

keroeìt

kerdak

kerindjal

i

keroek

kerdam

kering

Ё

keroek-keroek

_.37 keroekoet

kertak

ketara

keroemit

kertang

ketarap

keroemoen

ker-tap

ketat

keroemoes

kertas

këtëk

keroeng

kertau

keti

keroentoeng

kertik

ketiak

kertip

ketial

kertjoet

ketiap

keroetoep

kesa

ketiau

këroh

kesah

ketiboeng

kesak

ketik

kesambi

ketika

keroep "

keroet

keromong

j

kerong-kërong kerongkong.

ke..

rongkongan

I

kesan

ketil

kesang

ketilang

kerontang

kesat

ketimboeng

kerontjang

kesau

ketimpal

kerontjong

kësëk,

keropas

kesip

ketìng

keropëng

kesmak

ketip

keropës

kesoei

ketirah

vkeropok

kesoéma

ketis

kerosang

kesoemba

Кета:

kerosi, koersi

kësot

ketjambah

kerosok

kestoeri

kerotot

ketaban

kerpai

ketai

,kerpak

ketaja

kerpas

ketak

kerpis

ketam

kerpoek

ketambak

këtjëwa

kerpoes

ketan

ketjik

'kersai

ketanah

кыш

kersang

ketap

ketjoeali

»kersani

ketapang

keqoeboeng

kersik

ketar

ketjoeh

gësëk

ketimpoeng

ketjap këtj ap

ketjapi ketjëk këtjëng

‚_38_ ketjoendang

kidal, kirf

kioet

ketjoep

кипа:

kip

ketjoet

kidjang

kipai

këtjoh

kidling

kipas

ketoea

kidoeng

kipoe

ketoeat

kik

Mpäau

ketoebah, chotbah

kikir

kha

ketoeit

kikis

knai

ketoek

kila

knap

ketoek metik

kilah

кпд

ketoel

kilan

kühn

ketoembar

kilang

kińp

ketoembì

kilap, chilaf

кпв

ketoembit

kilap

kßa

ketoeng

kilar

kmar

keto'epat

kilas

кв:

ketoer

kilat

kßnns

ketola

kili-kili

kmoet

ketopong

kilir

kissah: alkissah

kewanta

kima

küa

kia

kimbang

küab

kiah

kimcha, kimka

küang

kiaî

kimpal

küar

kìal

kin

kiamat

king

kiambang

kingking

kian

kini

kianat, chianat

kinjang

kiap

kintar

küing kujau:

berküjau

kitji hun

huńdeì

kias

kintjah

koa

kiat

kintjir

kobah

kibar

kintjit

kobak

kibas

kintjoep

kobok

kl'blat

kioek

kodi

kida-kida

kioek

kodja

_.39

—-

.

kodjah, chodja

koedoes

koembar koembik

kodjoh

koeë

kodok

kom

kodrat

koeü

koempai

koe

koeini

koempar

koeah

koeß

koempoel

koeajah

koek

koenang-koenang

koeak

koejoe

koendai

koeak

koejoeng

koendang

koeala

koejoep

koendjoeng

koeah

koek

koendoer

koeang

koéjanu

koeng

koekoe

koengkangkoeańk

koekoeh

koening

koeas kam

koekoer

koenjah

koeasa

koekoes

koeat

kodah

koeahn chawahr

kodai

koeau

koelat

koebaL goebal

koeh~

koebang

koehni

koebß

Koehngç

koeboe

koehr

koeboeng

koeht

koeboer

koeloem

koeda

kodoep

koedai

koeloer

koedap

koemai

koedh

koemajan,

koedmkoemoer

koenht koensh

koentau koenüa koenUi koentht

koenqoep koentoeán koentoel

koentoem koentoeng koep n.

koepang

boe

koepas

nga

koemal

koepi

koedjoet

koeman

koeping

koedoe

koemba

koepoe

koedoeng

koembah

koepoe-koepoe

koedoep

koembang

koer

`

koedjoer

;»`

koear

i

-

kontang

koera

koetoe

i

koera-koera

koetoeb

ёКончай

koerai

. koetoek

Kopah

Koerân

ikohong

kopah

koerang

f

koerap koeras

t

koerau koerban

4

koerma koernia,

l '

karOenia

koeroen

I

kojak

kopak

kojan

kopëk

kojok berkokok

kopët

kokol

kopi

kokot

kopmh

копаь

kopok

kolanì

korëk

kahng

korëng

koeroes

II

kolëh-kolëh

korüt

koersi

Е

kolëk

koroh

koloh

korok

koes koesal

lkdong

koesani

l

koeskoes

|komatkamü

koesoes, choesoes

kosa

koesta

konńsì

koesü

komkoma,koma_

kot kota kotah

lkoma

koet

líoetai

kompeni

koeteń

kompong

koeü-koeü

kongkang

koeül

kongkong

koeüp

kongá i

kotai i l kotak i l l i

sekonjong-konjong konon

koetür

kontal

kotang kotëk kotëng kotës

konjong-konjong:

koeüing

keroep

kosël

kosong

komës

koeÚH

kosëk

,i komëng

koesoet

kerai

kosak kaák

koma-koma kombang kambìng

koesoe

kanüng

kopës

kokok:

kdang

koeroeng

-

40 __

koüah Копай

kantü

Коцаг i

koüök

наци

kotji

I

kotor

.kotjoh

I

kotwal

‘Abbas,

Abas

‘akil balig

‘abdi ‘abdoez

‘akrab ‘Abdoe'llah,

‘asjoera

‘alar ‘ala kadarnja

‘Abdoe’rrah­

‘atar I ‘aurat

‘alai

'alaihi

man.

‘Abdoe'lka dir, dll. ‘abid

laskar

I ‘askar,

‘azab,

‘alaikoem

l ‘azan,

‘alam, bandera

I I I

‘alam

adjab bang

‘azimat. djimat ‘Aziz

‘adat

‘alamat,

[anda

I ‘ibadat

‘adil

‘alamat,

kemegahan

i ‘ibarat

‘adjaib

‘Ali

iddah

‘Adjam

‘alim, pandai

‘illah

‘afiat

‘alim, megan

‘afrit

‘am

‘lrak

‘aib

‘amai

‘Isa

‘ain

‘anbar

‘isja,

‘akad

‘Arab

‘oelama

‘arak

‘Oemar

‘aral

‘oemoem

‘akal ‘akasz

dengan

‘akas

j

‘ilmoe

isa

‘akëkah

‘aras,

‘akibat

‘arif

‘oensoer

‘akik

‘asar

‘Oesm an. Seman

‘akil

‘asjik. asik

‘oezoer

‘oemoer

‘arasj

L. la

laberang

laba

labi-labi

labah-labah

laboe

labaklaboeh

3

laboeklaboet

laboer i lada

_.42

l

ladan

lakoe

larnpin

ladang

lakoem

lanipü

ladì

lakoer

lampoe

lading

laksa

lampoeng

ladjoe

laksamana

lanang

ladjoer

laksana

lanar

ladoe

la‘if, da‘if

lanau

ladoeng

la‘nat

landa

lafal

lala

landm

laga

lalah, pelahap

landak

laganl

lalai

landas

lagi

lalak

landjar

lagoe

lalang

landjoeng

lah

lalat

landjoer

lahad: liang lahad

lalau

landjoet

lahap

lali

landoeng

lahn

lalim

lang

lai

laloe

langau

lain

lam

langganan

lais

lama

langgangztoeng­

lajah

laman

lajak

lamang,

lajam

lambai

langh

lajan

lambak

langü

gang n.

sendjata

langgang

langgar

lajang

lambat

langkah

lajang-lajang

lamboek

langkan

lajap

lamboeng

langkapztëpak

lajar

lamdoekpai

lajoe lajoer, diang

I

langkap

lamin

langkas

lamoen

Iangkat

laka

lampai

langkau

lakar

lampam

langoe

laki

lampar

langoet

laki-laki

lampas

langsai

lampau

langsar

lakiin

_43_ lawak

langsat

lapîk

langsi

lapis

lawan

langsing

lapoek, boeroek,

lawang

langsoeng

lawar

boesoek

lani-lani

lapoen

lawas

lanjak

lara

lawat

lanjau

larai

lawî-lawî

Lanoen

larak

lazat

lantai

larang

lazim

lantak

larap

lazoeardi

lantang

laras

lebah

lantar

larat

lebai

lantas

lari

lebaikk

lantik

larik

lebak

lantin

laris

lebam

lantja

Iaroe

lëbam

lantjang

laroeng

leban

lantjap

Laroet

lebang

lantjar

las

lebab

lantjit

lasa

Iëbar

lantjoeng

lasah

lebat

lantjoer

lasak, fa’ teiap

lebih

lantjoet

laskar, 'askar

leboe

lantoeng

lat

leboeh

laoek

lata

leboek

laoek paoek

latah

leboen

laoen

latam

leboeng

laoeng

latih

leboer

laoet

latjak

laoetan

latji

lëdang ‘

ledja

lap

latoeh

ledjang

lapah

latoek

lega

lapal, lafal

lau

legam

lapang

lawa

legap

lapar

lawah

legar

__ 44 __

lëgar

Штат

Jegat

lemas

lënar

lëgër

lemau

lendman

legoe

lemba

lëndëh

legoeng

lembab

lendh

lëhër

lembaga

ЮпЩа

lëka

Iembah

lendjoeang

mman

lëna

lekah

lembajoeng

lendoet

lekang

lëmbak

lënër

lekap

lemban

lenga

lekar

lembang

lëngah

lekas

lembar

lengai

lekat

lembëga

lengan

lekis

lembidang

пеки

lembm

lengar

lekoe,tdekoe

lenúńk

lengas

lekoek

lembmg

4lengang

lenggak

lekoeni

`lemboe

lenggang

lekoen

Qlemboeme ylembom

lënggang

lekoeng

lekoep

`Emtknk

lenggara, seleng

lëla

lemëna

lelah,

lemoekoet, meloe

аУепЙ

lelai

koet

lênggar

gara

lenggoeai ;lenggoendi

lelak

`lempm

glenggok

läang

`lempang

;lengkang

lelap

len1paoeng

îleugkap,

lelar

lëmpar

‘lengkara

lelas

lempari

Ilengkoeas

lelat

llenipenai

llengkoeng

lëEh

`lempmg

läßt

ilempod

lengkoer

llëngkok

lemah

lempoek

lengoeh

lemak

lenipoeng

lengoeng

lempœang

lëngos

lemang,

n.

мешая

genap

_45_ 1 letjëh

lëngsër

1ега1

lëngsët

lerak

lening

leram, derarn

lenjak

lërang

lenjap

lerap

letjir

lenjau

lërëng

legit

lenoeng

lerët

letjoeh

lentang: telentang

lerik. derik

letjoek

lentëra

leroem, deroem

letjoep

lentik

lesa

letjoer

lenting

lesa

lesak,

штук

lëtjëk lëtjër

p lëtjët

letjoet ta’

lëtjok

berhenii:

hoedjan

lentjoen

_ `

_letjot

letoek

lëntjong

lesap

lentoek

lësër

letoem

lentoeng

lesi

letoeng

lentoer

lesih

letoep

lentok

lesn

letoes

lesit

lëwat

lepaì

lesoe

hang

lepak

lesoeng

lepa,

alpa

l

liar "

hat

lëpak

lesoet

lepang

lësot

lidah

lepas

leta

liclas­

lepat

letak

lidi

lepau

lëtak

lëpër

letang

lepih

lëtër

lepik

letih

lepoe I

lepoeh lepoek,

n.

boenji

lerah

'

­

I

ligat lihat lik likas

leting

hkat

letjah I

ligas

letik

likoe

. letìs

lepoer Юрок

I

:e

lëtjak letjat: lìtjìn

2 111юег 111

letjat

lilin

_.46.. lilit

lintap

loean

lim

lintar, halintar

loeang

lima

lintas

loear

limar

Нпцаь

loeas

limas

lintoep

loeat

limau

lioek

loeban

limbah

lioeng-lioeng

loebang

limbai

lioer

loeboek

ll'mbang

lioet

Ioedah

ll'mbat

lipai

loedang

ll'mbing

lipan

loeh

limboek

lipas

loeih

limboeng

lipat

loeik

limboer

lipit

loejoet

limoer

lipoer

loek

limpa

lipoet

loeka

limpah

lirik

Ioekah

limpau

lis

loekang

hnang

lisah

loekis

lindìh

lisan

loekoe

hndoeng

lisoe

loekoep

ling

lisoet

loeloe

lingar

litjau

loeloeh

lìnggam“

iitjin

loeloek

linggi

litoep

loeloem

linggis

lo

ll'ngkah

loba

loeloes

ll'ngkar

lobak

loeloet

lingkas

lodëh

loemas

lingkoep

lodji

loemat

ll'ngkoeng

lodoh

loemba

linjang

loe

loemba-loemba

linjap

loeah

loemboeng

lintah

loeai

loemoer

lintang

loeak

loemoes

(Eng. law).

loeloer,

telan

_47_ loemoet

loes

lombok

loempang, lesoeng

loesa

lombong

loempoeh

loesin

lemës

loempoer

loesoeh

lompang

loenak

loet

lompat

loenas

Loet

londang

loendjoer

loeti

londjak

loendoe

loetjoe

londjong

loeng

loetjoek

longgar

loenggoeh

loetjoep

longgok

loengkah

loetjoet

longsor

loengkang

loetoe

lontar

loengkoem, moeng

loetoet

lontjat

logam

lontjëng. lotjëng

loenglai

logat

lontjos

loengsin

loha, doha

lontok

lohok

lontos

lohor

lopak

koem

loenjah loentang

loentjas loentjip loentjoer loentoer

loja

lopëk

lojang

lorah

lojong

lorëk

loka

lorong

_

lokan

losong

Iokat

lotak

lokëk

lotang

lóló

lotar

loepi

Içkos

lotëk

loepoeh

lo’tjoeán

lotëng

loepoet

lo’tong

lotjak

loerah

lotëng

lontjëng, lontjëng

loeroe

lolok

lotjok

loep loepa

loepadoepa loepat

loeroeh

lolong

lotjot

loeroes

lolor, bebal

lotong

Ioeroet

lomak

_.48..

M. ma maap,

ma‘af

mambir

mahligaì, maligaì

ma‘rìfat, ma‘ripat

mahmoed

ma‘ripat, ma‘rifat

mahsar

ma‘siat

mail

ma‘zoel

machloek

Maimoen

mal

madah

main

mala

mamboek

madarsahэ maírat

g malaëkat

madat

maja

malai

madd

majam

malak

_

Maderas

majang

mala‘oen

madja

majas

malam

madjakaja

д

madjal madjelis

i

majat

malan

majoeng

malang

major

malap

madjemoe‘

mak, ma'

malapateka

madjenoen

maka

malar

madjoe

makam

madjoeh

i

i, '

makan

malas "

mali-mali

makar

maligaì, mahligai

madjoes

makboel

malik

madjoesi

makeroeh

malim

madoe

maki

maling

mafhoem

makin

malis

magang

ma'joeng

maloe

magoen

Makkah, Mekah

maloem

madjoen

magrib

makota, mahkota

maloeng

maha

maksoed

mama

mahal

maktoeb

mamah

mahar

ma‘af

mamai

mahdi

ma‘djizat

mamak, mama’

mahir

ma‘loem

mamanda

mahkamat

ma‘moer

mamang

mahkota, makota

ma‘na

mamar

_49__ mambang

­

manik-manik

ï masëhi '

mamik

manis

mampat

manoek

mashoer, masjhoer

mampoe

manoesia

masih

mampoeng

mantera

masgoel, soegoel

masin

mampoes

mantjit, pantjit

-

man

mantjoeng

i

mana

mantjoet

manah

maoe

manai

masing Masir masjgoel, soegoel

.

masjhoer, mashoer masjrik, masrik

maoeng

тапац

I maoet

manda

mar

mandi

тага

masrik, masjrik

mandja

mara bahaja,

mastoeli

mandjoeng

marah

mat

mandjoengan

marak

mata

mandoel

margasatwa

mata-mata

mandoer

marhoem

matahari

manfa‘at

mari

matì

mangas

Marich: bintang

mangga

manggar

maskat .

Mariah

matjam I

Marjam

manggis

тагтаг

manggoel

тагое

masoek

matjan matoehmaulaîa maulana

mangkar

martabat

mangkat

martil

mangkin, makin

mas,

mangkoeboemi

masa

mangkoek

masaâlah

mangoe

masai

medang

mangoet

masak

Medinah

`Mauloed

mawar emas

mawas mawin 2 mëdan

mangsa

masakan

mëdja

mangsi

masalla

medjam

mani

masam

manikam

masëh:

Mal. Woordenlijst.

mëdjan

al-Masëh

medoe

-50 müga

menang

megah

menantoe

megak

menara

menit

megan

menat

menoeng

megat

menatoe

mentah

mentang: semen

mengoeng

`

mëngot

Mekah, Makkah

mendap

mekar

mendak

mekis

mentangoer

Melajoe

mendakì (v. daki) mendellîka

Melaka

mendüra

mentelah: semen

melaka

menderang, bende

melainkan melapari melarat

melas melati

tang

mentëga

telah

menteradjam

rang ` ’

mendikai

menteri

mendjak: semen

mentigi

djak

mentimoen. enti

mendjangan

moen î

melawar

mendjaroem

meleba’kan

mendoeng

mentoea

melëla

Mendoera

merah

meling

mendora

mërah

meloekoet

Menangkabau

meloer

menepaat`

manfa‘at

mentjak

meragai merak

memang

mengap

merambai

mömang

mengih

meranda

memar

mengkal

merang

mëmök

mengkara

merangoe

memidai

mengkarang

merangsi

mempaoeng

mengkaroeng

meranti

mempelai

mengkawan

merawan

mempelassari

mengkelan

merbah

mempelam

mengkerang

merbau

y

mempisang

mengking

merboek

mempojan

mengkis

merboelan

mena: semena-mena

mengkoeang

merdehvka, mer

menaloe, benaloe

mengkoedoe

dëka

_51_ merdëka,

medehëka

mistar

mesira

merdjan

meski

mita

merdoe

mesoearat

modal

mesoei

modar

mesra

modin

merdoek merëka

ìtoe

mergoek,

mesti,

bergoek

moe

pesti

meriam

mestika

moea

merih

meta

тоеа

merik

metah

тоеа1

merikan

meterai

moeak

mering

mëwah

moeal

miak

moeara

miang

moeat

merkoebang

miap

moeâzan

merlilin

mihrab

moebarak

merinjoe merkah

.

merlimau

mik

moeboet

mika

moeda

meroeap

Mikail

moedah

meroek

mil

moedik

meroemboeng

milik

meroenggai

mim:

merpati

mimbar

moefti

merpitis

mimpi

moeh

merpoel

mina: gadjah

merpoenai

minggoe

Moeharram

mersik

minjak

moeka

merlokan

I

_

moedjarrab imalah

mina

moedjoer

Moehammad

mersoedji

minoem

merta: seria merta

minta,

mertala

mipis. tipis

mertapal

mirah,

mertjoe

miring

moekoem

mertjoen

misai

moe‘allim, malim

mesak

misal

moela

mesdjid

mískal

moelas

mesioe

miskin

moelia

moekaddis

minta’

sb.

moekah

`

moekim permala

moe’min

—52_ moaloet

moerang,

moemajiz

moerdan

m oemba

moerì

mogah

mohallil

moembang

moerld

moemboeng

moeris

moemoet

moerka

moenadjat

moertad

moendam

moga

toenam

moga-moga

; "

mohon mohor mojangmoertja

molëk

moendoe

Moesa

molës

moeng

moesafar

molong

moenggoer

moesang

momok

moengkin

moesim

mondok

moengkir

moesjawarat

monggol

moengkoem

moeskil

mongkok

moengmoeng

moeslihat

mongkor

moengoet

moeslim

moengsi

moesoeh

Moenkar wa Nakir

moestadjab

moensji

moestahil

moentah

moestakim

moepakat

moesta‘id

moer

moetalak

moera

moetia

morës

moerah

moetiara

morì

moerai

moetoe

morong

moeram

moezhab

rn ota

monjët monjos montjong montok morëng: tjorëng morëng

N. nabi

nafakah, napekah

nagasań

nabi-nabi

nafas

naga

nail, napi

nah

nachoda, nakoda nadi nadir nadjis

l nai'iri

nafsoe, napsoe

Inaga

nahak nahas nahl

setala

-— I

nahoe naib

53 __

narwastoe

ngenap

nas

ngenng

паШ

naáb

nghau

пЩат nakal

naähat

ngih

nasL nasi

ngihngih

j

Moenkar waï nasik-nasik

Nakir;

ngikngik

naskah

Nakh nachoda

nakoda,

nghoe

nasranL serani nata

ngüngh

ngoek

nabenng

nata:

nal

паи.

nah

nazar

ngoengap

nam

negara

ngoetngìt

nama

negen

ngoetngoet

namnam

nëka

ni

nampak

nekara,lengkara

nian

sang enau

ngoekngìk

nampak пары

nelajan

niat

пап

nenas

niboeng

nanah

nënda

nik, nV

nanar

nënëk

nikah

nanda

пёпёз

nikbak, nfbak

nangak

neraUa

ni‘mat

nangka

nësanпанды

nestapa

nha

namng

ngahngah

nüai

папа

nganga

nhani

nannasa,senan­

ngangoe

nin

ngangoet

ning

naoeng

ngap

nipah

napal

ngdoe

inpß

ngengap

nna

ngengat

nüoe

ngëong

nßan

ngeram

nßbah

ngeran

nista

ngen

nistjaja

nasa

nafas

napas,

napekah, nafakah пари

nah

napoeh

napsoa naraka

nahoe

_54_ f

njah

.Memak

njaî `

упав maman

noedjoem, ahloe'n

njenjai

nja

`

njënjön

njial-njlat

njampang njanjoek njarang

noegerah

Noeh noen

njHoe

mamoek

ï

noedjoeni

noeng

nüoer

noer

nüńh

noeń

njoet

noes

njarìng

iüom

njańs

ЩоЩа

nomor

njata

njonjong

nona

njatoeh

njonjot

nono

nobat

nonong

‘njavva

njedar

nokmh

nodja

l nonton

О. obat

oebin

оеё, wë

odja

oeboen-oeboen

сени oepeü

odoh

oeboenoeboer

oegahań

oea,toea

oeda

oegama,

oeak

oedang

oegoet

oeakilnengoeak oean, wan,toean

oedap-oedapan

oeh

oedara

oeih,

oedik

oeik: mengoeik

oeang,

wang

agama

wih

oedip

oeüzlnengoeh

oeapIrnengoeap

oedjar

oekas

oear

овал

oekik

oeba

oedür

oekh

oebah

oedjoed, woedjoed

oekoep

oeban

oedloel

oekoer

oebang

oedjoeng

oelam

oebar

oedjoen ‘oezoer

odang

oebi

oedoet

oelap-oelap

oeap,

wap

_.55._ `

oelar

`

oengap

оерап1

oelas

oengar

oepas

oelat

oenggal

oepau

oeh

oenggas

oepeh,

oehr-oehr

oenggat

oepih

oeloer

oenggß

oepoe

oeman

oenggh

oera

oemangoemang

oenggcen

oerai

oemat

oenggoet

oerap

oembai, roembai

nangka

oerat

oembal

oengkm

oen

oemban

@engkak

oenng

oembang

oengkang oengkh

oeroeng

oembi

oengkap

oeroep

oemboek

oengkh

oeroes

oembom

oengkh

oeroet

oemm

oengkoer

oesah

oempama

oengoe

oesaha

oempan

oensai

oesai

oenipat

oenta

oesak,

@emph

oentaì

оепат

oental

oenda,

boenda

oentang

oeñi

koerang

soesoet

oesang

anüng

oesap

oendak

oenhl

oesat

oendan

oenhng

оеЫа

oendang»oendang

oenüang

оеык

oendi

oenüang oenhh

oesh

oendjam

oenUh

oesoel

oendjang

„ оепцое1

oesoeng

oendjoek

f oentoek

oetama

oendjoen

oentoeng

oetang

oendjoeng

oentoet

oetar-oetar

oendjoer,loendjoer

oeok

oetara

oendoek

oepah

oetas

oendoer

oepaja: daja oepaja

oehh

._.56_. I

овчар

тог

olok-olok ombak

oetoes

§opak opak apik

ompang-ompang

ogah ogah

agü

¿omong

ogak

agik

onak

ìopor orak

ondëh-ondëh,

ogani

okok

Melaka

olah

onëng-onëng

olak

ongah

boeah

i

orang

¿orang ańng l

vomlvomk

angüi

Ol'Ol'lgÍ

onggok

l otak

ongkos

otëk

olëk

onjah anüh

oqok

oEng

L

onjak anük

olët

Ё

onjok

dang

th

ahng

таз

OYODQ

P. paaL {a‘al

pagar

pajoeng i

pada

pagì

padah

pagoet

padam

paha

padan

pahma

padang

paham

padat

Pahang

padau

pahar

padeń

pahat

padi

pahü

padjak

pah

padjan fadjar

pan

padjoeh

pam

padoe

paja

pak,

pa’

pakai pakal pakan pakat i

pakau pakih

pakn,fakh lawan

l I l

pakma, pa'ma

l pakoe

pakpoeh pápom paksa lpakm

padoek

pajah

padoeka

Palang

pakäna

paëdah,faëdah

pajau

pal

pagan

j pajoe

bapak

pam

—— 57 __

pala- pala:

sepala

pda pmai palak,

falak

I I I i

pandjar pandjat

I

pantjaindera panhalogani

;pandh

pantjalohor

Ipanüom

panüang

ранив

pandoe

panhapersada

palang

pangan

panhar

ранг

Panggang

pangaroba

paws

I

panggar

panqawarna

pmat

Ёрапезп

panUing

pdau

1panggoeng

panqh

pahng

` pangkah

pahs

`pangkd I

panerng

pangkas

ypanqoer

I pangkat

panüoet

paht ршое

раций :

paloeh

pangking

pantoel

pdoeng

pangkoe

pantoen

pdoet

I

pangkoeng

pantoeng

paßoe

I

pangkoer

paoeh

paltoe

lpanghma

paoek

paman

panghng

paoen

pamoer

I

`

pangoes

paoeng

pampang

pangsa

paoes

pampas

pangä

paoet

pana,íana

panoes

papa

panah

pantai

papah

panas

pantak

panau

pantang

pandm

pantas

pandak

pantat

i

~

papak papakenna

I papan I

papar

pandam

pantau

pandan

panhk

pandang

panüng

pandh

panhs

I parah

pandjak

panqa

i paraid,

pandjang

pantjabitjara

I I |

I

papas

Papoea para

parak

faraid

-58­¿ 'paühah.faühah

parani

pedcndang

paük

püdßt

parap

рай]

pedewak

paras

Paümah,Faúmah

pedeakan

parat

pann

pedih

parau

i paüng

parang

pedjal

pan

anai

pedjani

panh

paqak

pedjera

fanal

pant

pedoeh

paroe-paroe

anar

paroeh

paüat

paroeh: separoeh

paqau

patoeng

anoe

Pegang

anoel

pegar

paroet

Рати

`

Раю1

pedoman

'pegal `

pegan,

Epmma

pegocn

pegas matoeh

pegau

рагП!

patoeh,

раз

patoek

pegawai

patoeng

pegL

patoet

pegoen,

pasah ‘

pasak pasah

fasal

1 pau

pergi

pasang

pawah

pëgot

pasar

pawm

pëka

pamh

gpawang

pekak

paäk

. pebian

pekaka

paár

ч peda

pekan

pasniën

`pedada

pekasani

pasoe

pegxa

pegoh

pedadah

pekat

pedaka

pekatoeL katoe;

pasoeng

pedamaran

pekau

рази,

pedang

pekeńi

pedal

pekik

pedar

peking

i

pasoek

pesü

patah patar pateri

: pedas

pan paühpekß

pedaü

pekoek

pedena

pekoeng

_.59M pekoer: tepoekoer. memekoer pëkong: kong,

pematah, pepatah

telem

Pap

toe’ рё

` I pelëngsüt

tekaong

Ё

pelaboer pelaga.

ì pelempap.

pelenijit

I pelepah

kepelaga

I ‹ I

penndang pemoeras pemping

I. penaga

peles

pelahap

pematang

pelesat

pënak

pelak

pelesFt`

I Il penaka

pelak

pelesit

Í

pelamin

pëhń

I

pelampoeng

I I

pelana

Ipavnëh

pelandoek

I peiëtjok

pelang

I

peleting

penat

pelangah

pelih

pelanggi

pelihara

pelangi

pelik

pelangkin

pelinggam

pelantjar

penarani

pendaga

pelias

pelanting

nanggahan penanggahan

peletoe

pelang

pelantaran

репапчзаь- ре

pendahan pendap

pendar pendawa pëndëk,

Д pelîpis z

pandak

pendëkar

pelipit

pendëta

4pelirpelas

pelita

pelasoeh

peloeang

I

pending pendjadjap

pelassari

peloeh

pendjara

pëlat

peloek

pendjoerit

peloepoeh

pendjoeroe

pelata

pelawang

1

peloepoek

pendoek

pelbagai

peloeroe

-

pelebaja

pëlong

Ipengânan

pelekat

pëlor,

pelëkat

pemadjangan

Pengap

tëlor

pendongkok penganün

pelekoeh

pemajang

pengapoeh

pelëkok

pemalam

pengar

Pelëmbang

pemali

pengat

_60_ pengawinan: bak

tom

pengawinan

= pE-për 1

perbasa,

peraboeng

pengëran

~ perada

pengeńh

. peraga

hasaan perdah

Penggaga

д perahoe

perdana

penggal

l perai

perdoe

penggar

, përak

përëh

penggawa

«

perekat

penghodoe

. peram

perempoean

pengüing

: peramboet

perenggi

peraktjau, pera’tjau

pêngkar

peran

perengoes

pengkoeh

peranda

perepat

ч perandah

pergam

pëngsor

pening f

penüi

perandjat

pergi,

perang

pergol

peniap

përang

peri

pënjëk

perangai

perla

penjoe

peranggang

peńan

penoeh

г peranggoe

pentas

j perangkap `

i j i

perantjah

penüak 1

pentjalang penüü

pegi

peńang

perangkat

penüng

periangan peridi perigi

Perantjis

perl'ksa

perantjit

perimpin

penüoek

perap

pënüong

7 perasat,

firasah

j ` l.

perindoean pering

pentoeng

perat

íч perl'ntah

pepah

perawan

jpennnn

pepai

perawangan

Epeńoek perisai

pepaja,

perawas

betl'k

perbahasa,

pepat pepatah, pëpëk

l j

perawìs

pepak

pematah

I

peristiwa perit

perbasa

perbahasaan perbani

perba

perbatin, batin

perah

PenQQa

perbahasa

perbasaan,

`

perkakas perkara

_61_ perkasa

persën

perkelang

persil

petaling

penahan

persit

petam

penak

pertama

petang

perlan

pertja

Petani

petala

perling

pertjaja

petaram

perlintih

pertjik

petarang

penoe

pertjit

petarangan

perloes

pertjoema

petas

permadani

perwara

pEiëk-pëtëk

permai

perwira

petenah,

fitnah fitrah

permaisoeri

pesa

peterah,

perman, firman

pesai

peterakoeam

permana

pesak

peterana

permata

pesak

pëtës

pernah pernama, perni

.I pesaka,

poernama

poesaka

peti

pesan

petik

pesara

petir

perniagaan

pesat

petis

peroean

pesawat

petjah

‚ резёЬап

petjak

peroeang

peroek

рёзёг

petjal

peroem

pesing

petjat

peroen

pesisir

petjoet

peroepoek

pesoek

petoea

peroes

pesona

petoes

peroesa

pesong

pëtok

peroet

pësta

petola

perohong

pestaka

petolah

peroi

pesti,

рётог

peronjok

peta

рёша1

perosok

pëtah

р1

përot

petai

piah: rempah

persada

pëtak

piak

persangga

petaka

pial

pasti

pian

__62.~ püani

pkna

pingai

pialang

mnggan

рнв

mahng

pinggang

pitjik

piang

pinggh

piijit

manggang

pingü

иное

pianggoe

pingsan

po

plata, pehhara

phns

poàd,ioeäd

piarü

pinsü

podak

pias

pnna,phna’

posada

piat

pintal

poeah

piatoe

phnang:

hüang

mn

pceak

pidjak

tang

pidjar

pintar

poeal

pidjat-pidjat

pintas

poean

pihak

pintau

poear

püL

НЧ)

poeaka

pmqang

poeas

pikat

pintoe

poeasa

mkau

pioeh

poedar.

ринг

pioet

poedat

рГКаК

pioetang

poedi

pikoel

pipa

poeding

pfpa

pipi

poedja

püih

рцпь

poedh

pihn

рйрв

poedjoek

рпв

pipü

poegar

рПое

phai

phnpni

Pira‘oen

pina-pina

phdaoes,füdaus

poejoeh

mnang

pink

poekal

pińng

poekang

pinda

pnoes

poekang: hntang

mndah

pßah

mndang

pßang

poekas

pinding

pßau

poekat

pindjam

рпа

poekau

pinar

'

poejoe

Fira‘oen

poqoepoqoe

poekang

._ 63.u poeki

‚ poenh

poehng

poekod

Ipoenüanak

perat

Ipoenqa

poeüoek

podai

I poenUak

poeüoeng

podan

poenüi

poela,

poelal

I

poetoe

podang

j poentoeng

poelas

Ipoepoe

poeiau

gpoepoeh

poehh

l ` I

poetoes pohon,

poepoek

¿pqang

poepoer

Q pokang

podoeh

poepoes

pokët

podoet

I poepoet

poenipoen

j poera

poehk

I

¿

pokok

pohon: pohon

pokok pota'

;рЫат

poen

poera-poera

poenah

poerbakala

ро1ап:

51ро1ап

poenai

poen

pdang

pahng

poenat

poernama

poendhpoendi

poeroe

poendjoeng poeng

рЫоК

baka

poeroen I I

poenggah poenggai

репы

I poeroe

poending poendjoet

`

pompa

poeroei: hn1au

poesaka.

poesar

pompong pondok

poeroet poesapolong

pondong pesaka

pongah

poenggoeng

l

poenggoek,n.boe~

‚ poesat

ponok

»neng

Ipoesnng

pontang

poenggoer

poesoe

pontoh

poengkah poengkis

poengkoer poengoet

I

ponggok panhng

poespa

Роб

poetar

porak pank

I poetat

porak

poeiera

porok

poenja

poeten

porong

poeta!

poehh

poros

poentai

poeük

potong

peranda

_..64_

R. raba raban rabbi

Rabi‘oe'lächir Rabi‘oe‘läwal rabit

ram

ragoet iI l rahang l ll rahap ll l rahasia, l i l l rahat ll l rahim

rabak

j

li

rama rama-rama Ramadan, Наташи

rahsia

ramah ramai

rahman

ramal

Raboe: harì Raboe

rahmat

ramal

raboek

rahoe

Ramalan,

raboen

rahsia, rahasia

ramas

raoeng

rai

Ramadan

rambah l rambai

raboet

raib,

radak

raih

rambaian

radang

rais

rambak

radia

raja

rambang: meram

gaib

radin

rajap

bang

radja

rajau

rambat

Radjab

rajoe

radjah

rak

.

ramboe

radjam

raka

ч

гатЬоеп

radjawali

raka‘at

,

ramboeniaI ramoe

rambih

radjìm

rakam

radjin

rakit

radjoek

rakoes

Radjoena

rakoet

radjoet

raksa, ra’sa: air

raga

ni ramboet j ‘

ra’sa

`

ramboetan ramboeti rami: tali rami ramoe

ragam

raksamala

гатоез

ragas

raksasa

rampai

ragi

raksi

ragoe

ra^iat

ragoem

ralat,

ragoeng

raiiprampak rampas

galat

rampat

ramping

­

—65_ ’

rangsang

rata

rampoeng

rani,

ratah

rampoes

ranjah

raiap

rampoek

I

gani

ranoem

ratib

rana

rantai

ratjau

ranah

rantam

ratjik

ranap

rantang

ratjoen

rampoet

I

randa

rantau

ratna

randai

ranting

ratoe

randau

rantjak

ratoes

randi

rantjang

rau

randjang

rantjap

rawa

randjau

rantjoem

rawah

randoek

rantjoeng

rawal

rang

raoeng

rawak

I

raoep

rawan

rangaì

raoet

rawang

rangak

rap

rawi

rangah

I

rapah

rawit

ranggah

rapang

reba

ranggak

rapat

rebab

ranggas

rapih

rebah

ranggoel

rapik

rëbah

ranggoeng

rapin

rebak

rangka

rapoeh

reban

rangkai

ras

гёЬап

ranggarangkak

rasa: merasa

rebana

rangkap

rasam

rebat

rangkik

rasau

rëbëh

rangking

rasi

reboeng

rangkoem

rasjid

reboes

rangkoeng

rasmi

reboet

rangkoep

rasoek

reda

rasoel

rëda

rat

redah

rangoek rangoep Mal. Woordenlijst

`

_66... redam

rembat

rërtggëk

rëdan

Rembau

rëngges

redang

rembëga

renggoet

rëdalig

rëmbës

rengit

redas

remboenai

rengkam

redik

rëmët

rëngkëh

rëdja

remis

rengkoeh

redjah

remoek

rëngkoh

redjan

remoenggai

rengoes

redjang

rempah

rengoet

rëdjëh

rëmpah

rëngsa

redjeki, rezekì

rempak

renik

redjoek

rëmpak

renjah

redoep

rêmpat

renjai

rempenai

rënjëh

regang

rempoeh

ren joek

regat

renang

renoeng

regoe, goe

rënda

renta

rëhal

rendah

rënta

rëka

rendam

rentak

rekah

rendang

rentaka

rekan

rendjak

rentan

rega,

harga

rekat,

lekat

rendjana

rentang

rëla

rendjis

rentas

relai

rëndjong: ketam

relau

rëndjong

rentjah rentjak

reloeng

rënëh

rentjam

remadja

rënëk

rentjana

rëmah

rengang

rentjat

remak

rengap

rëntjëh

remang

rengas

rëntjëng

rembah rembih

rengat

rentjlk

rembang:-mata~

rëngëk

rëntjong

renggang

repak

renggat

repang

harì rembas

_67_ repas

rezeki, redjeki

ringgit

repat

ria

ringin

rëpëk

riah

ringka

rëpës

riak

ringkai

rëpët

rial

ringkas

repih

riam

ringkik

repis

.

repoeh,

sb.

repoeì

koenfji

nan

ringring

riang

rînjau

rìap

rintak

repoet

rias

rintang

repot

Riau

rintas

rerak

riba

rintik

resa

riboe

noek

resah

riboe-riboe

rioeh

resak

riboet

rioek

rendah

resam

ridai

ripi

resan

riding

risa

resap

rik

risau

resi

rimas

risik

resik

rimau

ritjau

restoe

rimba

riwajat

restoeng

rimban

roba

reta

rimbang

robak rabik

rëta-rëta

rimbas

robëk

retak

rimbat

roboh

rimbit

robok

retas

rimboen

roda

retas-retas

rimpang

rodan

reti,

hartal

retal,

rimpi

roch

retih

rimpoeh

rodjol

retja

rindang

rodok

retjak

rindjing

rodong

retjik

rindoe

roe

retjoep

ring

roea

rëwang

ringan

roeah

arti

__ 68 __ roeai

roemah

rojak

roeak

roembai

rojan

roeani

roembia

rokok

roean

roemboe-roemboe

roma

roeang

wemoœ

roeas

roenipoen

roeat

mempom

roebah

roending

roebai

roendjang

roeban

roendjau

roebiah

roendjoeng

roebing

roendoek

rompang

roeboeng

roendoeng

rompëng

roedjah

roeng

rompës

roman rombak rombong romët

romok rompak

roedjak

roenggas

rompok

товар

roengkaL oengkai

rompong

roedjoek, roedoe‘

roengkas

rona,

roedjoeß roedjoek

roengkau

rondah randih

roedoe

roengkoeh

rongak

roedoes

roengkoep

rongga

wama

roegi

roengoet

ronggëng

roeh

roenoet

ronggok

roeing

roentaì

rongkok

roeü

roentas

rongkong

roejoe-roejoe

roenüing

rongsëng

roejoeng

roentoeh

ronjëh

roejoep

roepa

ronjok

roek; boeroeng

roepawan

ronta

roepiah

ronUët

roekani

roesa

ropak

roekoeqoekoe

roesak

ros

roekoen

roesoeh

rosëng

roekoep

roesoek

rotan

mem,hamem

roet

ron

Roem

rogol

lotok

roek

_69_ S. sa,

esa

A.

sagar

saka

sa, ma

sagoe

Sakai

saba

sagoen-sagoen

sakal

sabak

sagoer

sakarsabar

Isah

sabas

sah,

sabda

sahabat

sakh

sabh

sahadab mahadat

sakoe

sahadja, sadja

saksama, sa'sama

I sakat, sb. toemboeh

sjah

toemboehan

sabh

I

saboek

Isahma

ìsaksi

Saboen

sahan

` sakü

saboeng

sahbandan

saboer

mah

bandar

Sa‘ban, Sja‘ban sa‘at

saboet

sahda,

Sabtoe

sahi

smah

Sadai

sahib

salai

sadak

sahìd, sjahìd

smak

sadang

sahoet

smam

sadap

smd

smang

sadar

saidi

salat

sadau

saidoena

salawat

sading

saing

SaEh

sadja,

saß

sah

sahadja

mahda

saün maír

sadjadah

sah

Sahn

sadjak, sadja‘

saja

sahaïlahoe

sadja‘

sajang

saloer

Sadh

sajap

saloeran

sadoe

sajap sandang

saloet

sadoer

sajat

sama

Safar

Sajoe

sarnak

saga

Sajoep

saman

sagai

sajoeng

sanwar

sagang

sajoer

sambal

._ 7О._ sambmëwa

sandoeng

sambang

sang

sambar

sangai

sambat

sangat

sam bau

sangga

sambü

sanggah

samboek

sanggani

samboeng

sanggamara

samboer

sanggan

samboet

sanggang

sann

i sanggat

Sannr

sanggü

samoen

sanggoel

sampah

sanggoep

sap; -

sapau

sapih Sapir sapoe

sara sarat

sarak sara‘,

sampak

sangka

sampan

sangkak

sampang

sangkal

sampmg

sangkoer

sampoek

sangkoet

sanipoel

sangoe

samsam sana

sarat sarat,

_

ajam

Siam

l

saroeng sarsar, sasar sańan sarwa

santap

santoen

sandang

saoeh

sjarif

saroen

santak

sanat

sańng

saroek

santan

santoek

sarL рай

saroe

sanja

sanak

sjarat

sarau

i sarip,

sangkoe

sampoe

samsn

sarap

sangkü

sampn

sjara“

sarang

‘sangkan boedjoer

sampü

samsam:

sapoet sar

sanggoerdi

sangkar:

sapa

sapi

sampai

sampar

bersap

sasa

sasak, anjaman sasap

sandar

saoeh: boeah

sandera

saoek

sat

Sanding_

sap

sat-sat

saoeh

sasar

-

71

__ seharah

satai

sëch,

satoe

sedah

sëhat

sau

sedak

sehìngga

saudagar

sëdak

sëkah

saudara

sedan

Isekak

saudjana

sedang

sawab: szsawab

sedap

sekani

sawab,

sedat

sekar soehoen

sawah

sedekah

sekarang

Sawal, Sjaual

sedekala, sediakala

sekaL dmdmg

sawan

sedehnggani

sekatimoena

sawang

sederhana

sekelat, sengkelat

pahala

sjëch

sekahan

sawar

sedenah

sekendal

sawat

sedia

sekeroep

sawi~sawi

sediakala

sekian

sebab

sedih

sehn

sebai

Sedìkh

sekoeik

sebak

sedjahtera

sekoel

sebal

sedjak,sen1endjak

sekoenar

sebam

œmamh

sekoet

sebar

sedjat

sekoetoe

sebarang

sedjoek

sekoi

sebasah

sedoe

sekolah

sebat

sedoet

sekongkol

sebekah

sega

sekop

sebmah

segah

sekopong

sebelas

segak

sekotah

seberang

segala

seberhana

segan

sekoUi sela

sebih

.seganda

seboe

segar

smada

seboek

segara

smadang

seboen

segera

selajak

seboeroe

segi

selajoer

segoentang

selak

seboet

sëla,

_I

pelana

_72_ sëlak

seloekat

selempoeri

selaka

,

j selëndang

seloekoeng

selepa

seloemar

selëpang

seloembar

selamba

selepat

seioemoer

selampai

selepoeh

seloendat

selampit

selëra

seloengkap

sëlan

selësa

seloepat

selang

selesai

seioerah

selam ‘

selamat

selangat

. selesma, `

sema-sema

¿

seloeroeh

selëwëng

l seloesoeh

selangkang

seli

5

selap

selia

seiapoet

seliap

seiongkar

selar

seiidik

seloroh

selangka

seloet seioka

selara

seligi

sema-sema, selesma

selaroeh

seiigoet

semadja’

Seiasa

selimoet

sëmah

selasar

seiimpang

semai

selasih

Selimpat

Semail, [sma‘ii

selinap

semajam

selatan

selindoeng

semak

seleboe; laoetan

Seling

semamboe

selat

.

-

selioe

semampai

sell-ader

selirat

Seman,

selegoeri

selìri

sëman

selëkëh

selisih

semandja

selëkoh

selisik

semang

selëkor: ikan selë

selit

semangat

seieboe

kor

seloeang I

selembajoeng

seloear

selembana

seloeboeng

selempada

seloedang

seiëmpang

seloei

selempoekau

seloek

‘Oesman

semanggi ‘

semangka, mendi kal'

seman goe j Semaram

semat

—73_ semata

semenggah

‘senang

semawang

sementang

senangin

sembab

sementara

senanhasa

sembah

sementelah

senapang

sembahjang

sementoeng

senat

sëmbak

semerbak

senda,gowau

sembam

semerdanta

sendal

sembat'

semesta

Sendar

sembat

semetjah

sendat

sembat

seminai

sendawa

Sembawa

semoe

sündül

sembelih

Se

тоеа

se'indëng

sembelit

semoeka

sendenk

semberani

semoela

sendenng

semberap

semoending

senderoeng

semberip

semoet

sendi

sembî-ta

sempada

sendni

sembilan

sempandan

sendja

sembilang

sëmpak

sendjakala

sembilik

sem pal

sendjata

sembiloe

sem pana

sendjolong

sembir

sempat

sendjong

semboeang

sempelah

sendoe

semboeh

sempelat

sendoedoek

semboel

sem pena

sendoek

semboeng

semperong

sendoemn

semboenji

sempit

sendoüong

semboer

sempoa

sengadja

semboerit

sempoerna

sengal

sembojan

sën

sengam

semedera

sena

sengangkang

`

semëmëh

senak

sengap

semena-mena

senam

sengarat

semenda

senamaki

sengat

semendjak, sedjak

senandoeng

sengau ‘n

__ 74 __ sengëlat sëngët

senggajoet

sengsara

sepan

i l seni

Sepang

senigai

separoeh

senggan

Senin:

senggat

senjampang

sepatoe

senggau

senjap

sepëgoh

senggoegoet

senjar

sepekoer

senggoek

senjoenl

sepeńi

senggodoeng

senjoer

sepesan,

senggoet

senoeh

senggok

senoenggang

sëpët

sënggot

senohong

sepeUat

sengih

senonoh

sepi

sengü

senta

sepü

sengkajan

sënta

sepoeh

sengkak

sentada

sepoek

sengkalan

sentadoe

sepoehh

sengkang

sentagì

sepoet

sëngkang

sentak

sepoi

sengkar

sentaka

sepohsepoi

sengkaroet

sental

sera

sengkda

sëntëng

serabai

sengkelang

senteń

seraboet

sengkelah sekelat

sentü

seradjarn

sengkëlat

sennng

seraga

sengkehng

sentoeh

serah

sengkeht

sentoel

sërah

sengkëta

sentoeng

serahi

sengküang

sëntol

serai

sengkoeang

sentosa

sengkoeap

sepah

sengkoel

sëpah

sërak

sëngkol

sepa

seram

sengoengoet

sepak

seranibi

sengsai

sëpak

serampang

hariSenin

sepat

pesan

pesan

i

seraja serak

-75_ serampin sëran

seroe, sarwa

Sërëk

. . ; serë‘at,

sjari'at

seroeda

seranah

serëmban

seroedì

serandang

serempak

seroeh

serandoeng

serempoe

serang

serendah

seroek

serang

serendang

seroeling

serangoeng

serëndëng

seroenai

serangkak

serendjang

seroenda

serani, nasrani

serangam

seroending

serantang

seresah

seroendjang

serap

sër'et

seroet

seroeitserapah

sergah

seroetoe

serasa

sergam

serodja

serasah

sergap

serasi

seri,

serat

seriawan

serombong

seratah

sending

serondong

serau

serigala

sërong

serawa

serik

serawak

serikat

serba

serindai

serba

serbi

serbah serban

serbih

I

sërok

sërokan

tjahaja

l

seronggong seronok

`

serpih

serinding

serta

serindit

sesah

sering

sesak

serbat

seringaì

sesal

serboe

serip

sesap

serboek

serkah

sesar

serdadoe

serkai

serdam

serkap

serdang

serkoep

sesat l Isesawi,

sawi I` sesoeatoe

serdawa

senah

serdi

serling

setagìh

serdih`

sermangin

setaka

serdja

seroe

sëtan

.

Sawl

_'16 siar: besiar

siloe

siat

siloek: ikan siloek

setanggi

siau

siloeman

setawar

sibar

sl'lsiiah

seterenah

siboek

simbah

setangan, sapoe ta ngan

l

.

seteroe

3

seti ‘

siboer

I

simbai

sida

simbang

sida-sida

simbar

setiaboe

sidai

simbat

setiawan

sidang

simboer

setinggi

sidik

simoen

setia

simpai

setoe

sicling

setoeil

slfat,

setoeri

sigai

setolop

sigar

sl'mpir

sëton

sigara

sl'm pit

sewa

sigi

simpoeh

sëwah, sëwar

sigoeng

sl'mpoek

sëwal

sìhir

simpoel

sika

simpoer

sëwar,

sëwah

si

sikap

sia-sia

sikat

siah

sikek

siak

sikoe

j

simpan

sipat

sl'mpang

sinar `

sindir sing

singa ‘

singgah

sial

sikoedomba

sialang

sl'ksa

singgan

siakap

sila

singgang

siam

silam

singgasana

Siamang

silang

sl'nggit

sianang

silap

singgoel

slang

silat

singgoeng

siap

silau

singkap

siapa

siiiwatang

sl'nkat

siasat

sl'lderi

sl'ngkik

siar

silih

sl'ngkìl

_.77._ mnkn

msi

mngkoer

msüi

sodja

mngsat

msik

sodok

mngsë

msm

sodor

sobok

singsing

msn

soe

mni

sh

soea

mmo,mmom

Shoe

soeadh

sintal

süü

soeah

sintìk

siwah: lang siwah

soeai

sinting

soeak

sintoek

ma:inma Ahah sjafa‘at

sintoel

Sjafë‘i

soeam

sioel

mah,sah

soeanni

sioeman

mahadat

moeng

mahbandan

moeng

sahadat sahban

dar

moer moet

sipai

soeaka

soeang soeap

soear

mahda,sahda

soeara

mahdan

soean

sjahìd, sahìd

soeasa

sjahwat

soeatoe

sipat, sifat

sjak

soebahat

sipi

Sja‘ban,

mph

Sjanr, Saïr

soeban

sipat:

mpoe

tah

sipat

Sa‘_ban

soebal

mal

soebang

mpoet

Spun

soebhana

sh

sjamsiat

soeboeh

sha

sjara‘, sara‘

soeboer

mrai

sjarat, sarat

soeda

shani

sjarif,

soedah

snap

sjari‘at,

serë‘at

soedi

snat

Sjaual,

Sawal

soedip

mnh

sjëch, sëch

mnng

moekoem

mnp

soâl

soedoe

sßa

sobëk

soedoeajal'r

sarip

soekoer

soedh

soedjoed

­'

78 __

soembat

soepaja

soegar

soembi

soerah

soegod

somnmng

soeral

soegoen

soemboe

soeram, moeram

soeh

soemoer,

soehoen: sekar soe

soempah

soedoet

perl'gl'

soerat soerau

soempah-soempah

soerga

soeh

soempat

soeńan

soek

soempü

soeroeh

soëk

soemsoem

soeroek

hoen

soeka

soenani

soeroenala

soekar

soenat

soeroet

soekat

soendaL getah

soesah

soendai

soekaüüa soekma,

soe’ma

soesoe

soendai

soesoeh

soekoe

soendang

soesoek

soekoen

soendjam

soesoel

soekoer, Moekoer

soengai

soesoen

soela

soengging

soesoep

soelah

soenggü

soesoer

sodam

soenggoeh

soesoet

sodang

soengkai

soet

sodap

soengkai

soetera

sodbi

soengkap

soeqi

Sodëman

soengkü

soga

soeh

soengkoep

sogang

soehh

soengkoer

sogok

soehng

soengoet

sojak

soeht

soengsang

sojat

soeloeh

soenh

soka

sodoeng

soenn

sokak

soeloer

soenüh

sokoni

soehan

soenüng

sokong

soema

soentoek

soEk

soembang

soep

solok

—79_ I

sombol sombong somëng sompëk

`

sondol

sopan

sondong

sorak

ySongar

sorong

I songël

sosok

sompoh

songkok

sotoh

sompok

songsong

sotong

sondëh

sopak

T. tabak

tadjwid

takdir

tabal

tafsir

takir

taban

tagak

takik, takoek

tabaraka

tagal

takkan, ta'kan

tabib

tagan

takoek, takik

tabik

tagar

takoeng

tabi‘at

tagih

takoet

tabir

tah

taksìr

taboeh

tahadi, tadi

takwim

taboehan

tahan

ta‘adjoeb

taboen

tahana

ta‘a a

taboeng

tahar

ta‘at

taboer

tahdjoed

ta‘bir

taboet

tahi

ta‘lik

tachta

tahi', tahi

ta‘lim

tadah

tahil

ta‘loek

tadbir

tahir

ta‘oen

tahlil

ta‘wìl

tahoe

ta‘zir

tadi,

tahadi

tadjak tadjam

tahoen

tala

tadjau

tak,

talai

ta’

tadji

takah

talak

tadjoe

takak

talam

tadjoek

takang

tadjoeng

takar

talar

tadjoer

takbìr

tali

takik

talang

_80__ talkin

tampin

tanggoek

taloe

tampoe

tanggoel

taloen

tampoek

tanggoeng

tam

tampoeng

tangis

tamah: ramah ta

tampoi

tangkai

tamsil

tangkal

mah tama“

tan

tangkap

taman

tanah

tangkas

tamar

tanak

Tangkëra

tamasja, temasa

tanam

tangki

tambah

tanang: menanang

tangki]

tambak

tanda

tangkis

tamban

tandak

tangkoel

tambang

tandan

tangkoep

tambat

tandang

идёшь

tambera

tandas

tangsi

tambi

tandil

tanja

tamboeh

tanding

tansi

tamboel

tandjak

tanti

tamboen

tandjoel

taoel

tamboeng

tandjoeng

taoeng

tamboer

tandoe

tapa

tamboes

tandoek

tapah

tammat

tandoen

tapai

tamoek

tandoer

Ilapak

tampa

tang

tapi,

tetapi

tampak

tangan

tapis

tampa]

tangas

tapoeng: badjoe

tampan

tangga

tara

tampang

tanggah

tarah

tampar

tanggak

tarak

tampas

tanggal

taram

tampi

tanggam

tarang,

tampik

tanggar

tarbil

tampil

tanggoeh

tarëkat

petarang

_'81_ tari

tebang

tekap

tarich

tëbar

tekat

tank

tebas

tekeboer

tarikah

tebat

teki

taring

tëbëng

tekìk

taris

teberau

tekis

taroeh

tebing

tëko

taroek

teboe

tekoea

taroem

teboek

tekoek,

tas

teboes

tekoekoer

tasak

tëbok

tekoen

tasawoef

tedas

tëkoh

tasdjid

tëdja

tela

tasik

ша]:

tela

tatah

tedoeh

telabat

tatal

tedoeng

teladan

tang

tegah

telaga

tatap

tegak

telah

tatih

tegal

teian

rating

tegang

tëlan

tatkala

tegap

telandjang

taugë

tegar

telandjoer

tauhid

tegaroen

telang

taunt

sb.

ikan

tegoeh

telangkai

taurit, taurat

tegoek

telangkoep

tawa: tertawa

tegoen

telantar, terhantar

tawakkal

tegoer

telap

tawak-tawak

tëh

telapak

tawan

teka

telatah

taurat,

tawar

teka teki

telau

tawas

tekah,

telëdor

tebah

tekak

telempap

tëbak

tekam

telekan

tebal

tekan

telekoe

tëban

tekang

telekoeng

M al. Woordenlijst

kekah

_82`_ telekoep

temberih

i

tempias

telepoek

tembesoe

telepok

tembiang

tempinis

telinga

tembikar

tempoea

telingkah

tembikai

tempoeah

teloe

tembiiang

tem poejoeng

teloek

tembiring

tempoeling

teloekoep

temboek

tempoeras

teloendjoek

temboekoe

tempoeroeng

teloengkai

temboeng

tëmpoh

teloengkoep

temboeni

tempojak

teloer

temboes

tempolong

teloes

tëmbok

temponëk

teloet

tembolok

tëmpong

tëior

tembosa

temoe

temaboer

temenggoeng

temoerat

temali, tali temali

temenoeng: ikan

temoeroen

temenoeng

teman

temiang

temaram

tempik

tenang

tenar

temin

tenat

temas-temas

temoet-temoet

tënda

tembaga

tempa

tendang

tëmbak

tempah

tendas

tembakau

tempajan

tengadah

tembakoel

tempala

tengah

tembam

tempan

tëng

tembang

tempap

lengar

tembarau

tempat

tenggajoezi

tambatar

tempaoes

tenggala

tembatoe

temasa,

tamasja

tempawan

tenggaioeng

tëmbëk

tëmpël

tenggan

tëmbël

tempelak

tënggang

tempëlëng

tenggara

tembëlok

temperau

tenggat

tembërang

tempiar

tenggelam

tembelang

_.83 tënggëk

tepas

teratak

tenggër

tepat

teratoe

tengiling

tëpëh

terau

tenggiri

tëpëk

terban

tenggiring

tepekoer

tenggoeli

tepëkong,

terbang toel рё

kong, pëkong

tenggoeloeng­

terbis terbit

tengik

teperam

terboel

tengkalak

tëpëf

terboes

tengkalang

të’poh

terboet

tengkaloek

tëpok

terdjal

tengkar

tepi

terdjemah

tengkarap

tepis

terdjoen

tëngkël

tepoe

terenang

tepoek

terëndak

tengkërong,

Кё

rong-kërong

tepoeng

terentang

tëngkës

tepoes

tërët

tengkìng

tera

terhal

tengkoe

teradjam

teri

tengkoejoeng

teradjang

te riak

tengkoe-k

teradjoe

teriba

tëngkoh

terai

terigoe

tengkolok

terak

terih

tengkorak

teral

terik

teraling

terima

tenoek

teran

teripang

tenoen

teranas

tenti

tenoeng

terang

teritik

tenong

teranggoel-anggoel

teritip

terantai

terka

terap

terkam

tentoe

terapai

terkoel

tepak

terapang

terkoep

tëpak

teras

ternak

tepani

teratai

teroeboek

têngok

tentang tentera,

bala

tentera

_84_ tidjak

tindik

teroemboe

tidoer

ti

teroen

tiga

tindjoe

teroena

tika

ting

teroentoem

tikal

ting

teroes

tikam

tinggai

teroesi

tikar

tinggai

tërok

tikas

tinggi

terompah

tikoe

tinggi ng

teroek

î

ndjau

terongko

tikoes

tl'nggoeng

teropong

tl"pi

tl'ngkah

terpa

tilam

üngkap

tertawa

tiiik

tingkat

tertîb

tim

tingkis

terwëloe

timah

tingting

tesbis

timang

tinta

tesmak

timba

tinting

timbal

tioeman

timbang

üoeng

tetìbau

tetabau, tetak

timbaroeang

noep

tetampan

timbau

tipis

tetap

timboel

üpoe

timboen

tir

timboes

tirai

timoe timoe

tiram

tetal,

padat

tetapi,

tapi

tetas tetegoek,

tegoek

timoen, mentimoen

tiras

timoer

tiri

tetìbau

timpa

tiris

tëwaS

tl'mpang

tegoek

тёк

'

timpas

tiada tiang

2

timpoeh

tiroe 'tiroes tis

tiap

timpoes

titah

tiarap

ündan

titar

liba

nndas

titi

tindih

titik

так,

tida'

_85 titìr

tjala: tjola tjala

tjangkih

tìtìS

tjalak

tjangking

nahm

tjalar

tjangkir

Uabak

tjaling

tjangkoek

tjabang

ищи

tjangkoel

tjabar

tjaloeng

tjabik

tjam

_

tjangkoeng tjantik

tjabir

tjamar

tjanting

цаьп

tjambang

tjantang, tegak

tjaboek

tjamboek

tjantoem

tjaboel

tjampah

tjantoeng

tjaboet

tjampak

tjaoel

Uadang

tjampang

tjaoeng

tjadar

tjamping

tjap

tjadik

tjampoeng

Uapa

tjampoer

üapah

tjamtja

tjapai

tjagaran

han

Uapak

tjagoeh

Uanaì

tjapal

tjah

Uanang

­tjapik

tjahaja, tjaja

nanar

tjaping

tjagak tjagar

I

tjahang

nanda

парсек

tjahar

qandal

tjara

tjahari, tjan

Üandang

tjarang tjari, tjahari

tjaing

tjandi

tjair

nandü

nank

tjaja, tjahaja

qandoe

tjaroek

1 Цапдоепз

tjaroet

tjak tjakah

Úang

gat

tjakap

Uangap

tjatja

tjakar

Uanggah

`цаЦаЬ

tjakera

Uanggai

tjatjak

tjakerawala

tjanggih

tjatjar

tja’mau

Uanggoeng

tjatjat

tjakoep

Uangkat

tjatjau

_86 nekau

tjeiik

tjatjil

tjëkël

tjelis

tjatjing

tjeki

цент

tjatoe

tjekih

tjeloeloet

Uatoek

ценах

tjeloem

natoeng

tjekit

tjeloeng

Uatoer

Uekoe

tjeloep

nawak

nekoeh

tjeloer

anan anang

tjekoek

tjeloes

tjekoeng

tjelomës

tjawat

Uekoep

tjelopar

Uebak

tj ekoer

tjelotëh

tjabar

tjekoet

tjemak

tjebeloes

tjela

tjemar

tjebik

tjeiaga, djela

tjemara

ljatji

tjebil

tjemas

ga

tjebir

tjelah

tjemat

tjebis

tjelak

tjemboel

tjeboer

tjelaka

tjemboeng

tjëbok

tj elakoeti

tjemboeroe

tjebol

tjelam

tjëmëh

üedera

tjelana

tjemengkln

Ueding

tjelang

tjëmër

tjedoek

tjelapak

tjemerlang

Uëdok

tjeiari

tjem eti

Uegak

tjelas

tjemoeas tjemais

Úëgak

tjëlë

tjemoek

Uegan segar

tj elëdang

tjemoetjoep

tjegoek, tegoek

tjelëdok

tjempa

Uekah

tjelegoeri

tjempaka

Üekak

tjelempoeng

tjempana

цены

tjelëngkok

Uekang

tjelepak

Uekap

tjelepik

tjempeloeng

tjekatan

tjelih

tjemparai

l `

tjempedak tjembelik

-87_ tjemperling, per ling

tj erakin

tjengkeroeng

tj erana`

tjengki

tjeranggah

tjempoeng

tjengkih

tjerantjang

tjena

tjengkik

tjerat

tjëna

Uengkoeng

tjeratjap

tjenangau

tjengkoerai

tjeratoek

tjenangkas

tjëngkol

tjerau

tjendana

tjengkolong

tjerawat

Uëngkong

tjerdas

tjemping

­

tjengkerma

tjendawan tjendekia

tjerdik

Inengoe

tjendera

hengoeng

tjërëk

tjenderai

henoeng

tjerengkam

tjenderasa tjenderawasih

tjentadoe, у

senta

doe

tjerëwët tjeria

tjenderoeng

tjentëng

tj eridawan

tjendoeaì

tjentjaloek

tjeriga

tjentjang, potong

üenh

tjentjaroe

tjerita

tjengal

tj entjawi

tjentera

tjengang

tjentjëng

tjeritjap

nëngëng

tjentjoeroet

tjerkas

tjënggëk

tjentoeng

tjerkau

tjengi

tjentong

tjerlang

tjëndol

tjenëla

j

tjengìk

tjepat

tj ermai

tjengis

Uëpër

tjermat

tjengkam

I

tjengkang tjengkaroek tjëngkëk

l I

Uepiau

tjermin

gepoe

tjerna

qepoea

tjeroboh

hepoeh

tjeroeh

hepoek

tjeroek

tjengkera

Uerabah

tj егоер

tjengkeram

Uerah

tj eroet

tjengkerik

üerai

tj eroetjoep

tjengkenng

geraka

tj eroetOe

tjengkeling

I

_.88._ Ueronggah

tjinda

erbü

üeroüok

tjindai

tjoeh

tjerpelai

tjing

tjoeik

üerpoe

tjingam

nerpoeh

tjinggë

титр

tjinta

erka

tjertj ak

tjintamani

tjoekai

tjertjap

tjintjai

tjoeki

tjertaì

tjintjau

tjoekoe

tjëtak

tjintjin

tjoekoep

tj'étëk

tjintjoe

tjoekoer

tjetera

tjioem

tjoela

Itjeteri

tjiri

tjoelan

tjeteria

tjirit

tjoelas

nen

tjirtjir

tjoeli

tjetjah

tjis

tjoelia

Uenak

tjit

tjoelim

Uernap

tjita

tjoema

tjëljëh

tjitjih

tjoemboe

üënër

tjitjik

üoen

tjetoes

tjitjinda

tjoenam

{Пак

ищи

ernda

thak-nnak

tjitjit

erndang

Üiap

tjoba

tjoengap

Uiar

gobak

tjoengkii

than

üoban

tjoenia

тпь

tjobar

erp

tük

tjobëk

üoepak

тика

tjoe

tjoepìng

Uikar

tjoeai

tjoepoe-tjoepoe

thkoe

erak

tjoer

üüawam

tjoeal

tjoera

Uni

tjoear tjoeat

чини Тппа

ч

tjoeatja

tjoeit '

noek

tjoerah y

tjoerai tjoeram

‚ ;.

«_

_

_89_ tjoerat

Uongak

toean

neen

nonggah

toeang

tjoes

Uonggok

toeantoe

поет:

Uongkah

toeas

Üoeüa

üongkak

toeba

tjoetji

Uongkang

toebandoeban

tjoetjoe

qongkar nangkü

toebi

erüoeh

Hongkong

toebin

qoeüoenda

Uongok

toebn

üoenoeng

nontëng

toeboeh

ernoep

Uontoh

toeding

поспеет

qopar

toedjah

tjoetjoet

Uopol

toedjoe

Uogan

tjorak

memoeh

tjokelat, kahwa Ве

üorang

toedoeh

Uorëk

toedoeng

Uokën

Uorëng

toegal

tj okët

norong

toegas

Uokmar

tjorot

Toehan

Uokok

tjotët

toeì

чаш

tjotjok

toeil

[anda

f

чаш

Uotok

toek,toe

tj olëk

tobak

toekal

Umang

Uahng

tjolët

tobat

toekang

tjolok

todak

toekar

tjombol

todjang

toekas

tjomëk

toe

toekaáoeka

tjomël

toea

toekoe

tjomot

toeah

toekoel

Uompang

toeai

toekoes

tjompëng

toeak

toel

tjompês

toeakang

toelah

Uompoh

toeal

toeiang

üondong

toeala

toelat

Uonët

toeani

toeh

_90... ‘

toendoeng

tohor

toeloes

toeng

tokak

toem

toengau

tokë

toema

toenggal

tokëk

toemang

toenggang

toko

toembal

toenggik

tokoh

toelis

toembang

toengging

tokok

toembas

toenggit

tokong

toemboeh

toenggoe

tolak

toemboek

toenggoel

tolan

toemis

toengkap

tolëh

toemit

toengkoe

tolok

toempah

toenoe

toiong

toempang

toentoen

tom

toempas

toentoeng

toman

toempat

toentoet

tombak

toempoe

toepai

tombol

toempoek

toerap

tombong

toempoel

toeri

tomong

toemoe

Toerki

tompëk

toemoes

toeroen

tondjol

toen

toeroes

tong,

tempat

toena

toeroes, beremban

tong,

nama boenjl­

toenai

toeroet

tonggak

toenak

toes

toenam

toes:

toenang

toet

tongkah

toenas

toetoeh

tongkang

toenda

toetoek

tongkat

toendjal

toetoep

tongkëng

toendjang

toetoer

tongkëngt

toendjoek

togan

toendjoeng

togël

tongkol

toendoek

togok

tongkong

toendoen

tohok

tongtong

al'r

tonggok mengetoeskan

tonggong

boenga

tongkëng

—91_ tonjoh

topang

torëh

tonton

topëng

torëk

top

torës

Itopës

topak topan

I

topong

I

torak

totok

W. wa

wakil

warkat

waad

waktoe

warna

waba

walang

warta

wa

ba‘dah

walau

wasangka

wa

ba‘dahoe

walì

wa

ba‘doe

I

wali:

wasiat, oesiat pisau wali

wasir, bewasir waswas

wadja, badja

wa'llahi

wadjah

wa'llahoe

a‘lam

wat

wadjib

wan

watas, batas

wadjik

wang

wati

wafak

wangi

wau

wafat

wangkang

wazir

wah

Wap.

wahai

wapat, wafat

oeap

wìh mandi wi

wiladah:

waham

wara'

wahid

warangan

wilajat,

wai

waras

wilis

Wajang

warawiri

woedjoed,

wak, wa' wakap, wakaf

wand

woedoe,

ladah oelajat oedjoed oedoe

waris

Z. zabah,

zamroed

zinah

zadah

zamzam

zirah: badjoe zirah

zahid

zarrah

Zoe'lhidjdjah

zakar

zat

Zoe’lka‘ëdah

ziarah

zoerriat

zakat zaman

sembeHh

`

zikir, dikir

.i

.Q1

’a