Karl Marx, Friedrich Engels. Opere [Volumul 35]

Citation preview

KARL MARX

FRIEDRICH ENGELS

OPERE, VOLUM UL 35

Proletari din toate ţările, uniţi-vă I

KARL MARX FRIEDRICH ENGELS

OPERE

EDITURA POLITI C Ă

1984

KARL MARX FRIEDRICH ENGELS

VOLUMUL 35

EDITURA

POLITICĂ

Bucureşti-1984

Prezenta traducere a fost întocmită în colec­ tivul de redacţie al Editurii politice după ori­ ginalul apărut în editura „Dietz", Berlin, 1967, completat cu unele note din ediţia rusă apă­ rută în Editura pentru literatură politică, Moscova, 1964.

KARL MARX ŞI

FRIEDRICH ENGELS SCRISORI Ianuarie 1881 -martie 1883

Parte a întîi

Corespondenţa dintre Marx şi Engels Ianuarie 1881-martie 1883

1881 .1Engels către Marx la Eastbourne 1 122, Regent's Park Road, N.W. 1} [Londra] 7 iulie 1881

Dragul meu Maur, In scrisoarea precedentă am uitat complet să-ţi scriu despre bani; prezenţa lui Sch[orlemmer] mă cam stînjeneşte. Acum îţi pot trimite 100 a 2) 120 I.st. ; întrebarea este doar dacă îi vrei pe toţi odată, precum şi cit să vă trimit acolo, cit să las aici. Hotărăşte-te imediat ce vei primi această scrisoare, astfel ca eu să am chiar mîine răspunsul. Mîine seară Sch[orlemmer] şi Pumps se duc la teatru, iar eu rămîn acasă, aşa incit aş putea să completez imediat un cec pe numele lui Lenchen şi să i-l duc; soţia ta sau tu veţi stabili ce să se facă cu banii. Tussy şi D[olly) Maitland au jucat amîndouâ foarte bine; micuţa a dat dovadă de foarte multă seif possession 3) şi era teribil de drăguţă pe scenă. Tussy a fost foarte bine în scenele pasionale, dar se cam observa că şi-a luat-o drept model pe Ellen Terry aşa cum Radford şi l-a luat pe Irving; va aban­ dona însă curînd acest stil; dacă vrea să facă impresie, tre· buie neapărat strike out a line of her own 4), şi o va face. Am auzit că pînă acum aerul de mare nu a avut asupra soţiei tale efectul scontat ; aşa se întîmplă uneori la început, dar să sperăm că Lucrurile se vor îndrepta. Pumps pleacă luni 5) cu Sch[orlemmer] la Manchester ca s-o aducă pe micuţa Lydia. Am auzit că i-aţi scris lui Tussy 1) 122, Regent's Park Road, Nord West (la această adresă a locuit Engels la Londra din septembrie 1870 pînă la inceputui lui Nota red. octombrie 1894). 2) pînă la. Nota red. Nota trad. siguranţă de sine. �) Nota trad. să-şi creeze un stil propriu. 4) Nota red. 5) 11 iulie. -

-

-

-

-

-

-

K. Marx şi F. Engels

10

să vină la voi ; în cazul acesta eu voi veni poate mai tîrziu, după ce se va întoarce P[umps]. După cit se pare, în curînd vom pleca la Bridlington Quay, iar mai tîrziu, cind Sch[or­ lemmer] se va întoarce din Germania, vom pleca împreună cu el la Jersey ; cel puţin deocamdată acestea sînt planurile. Calde salutări de la noi toţi soţiei tale şi ţie. Al tău,

F.E.

Publicat pentru prima oară în : "Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. IV, Stuttgart, 1913

Originalul în limba germană Tradus d in limba germană

2 Marx către Engels la Londra 2 11,

27 iulie 1881 Boulevard Thiers, Argenteuil

Dragă Engels, Astăzi nu-ţi pot scrie mai pe larg, căd trebuie să expe­ diez o sumedenie de scrisori şi, cum era şi firesc, în prima zi am fost luat în primire de puştime 6). Călătoria de la Londra la Dover a decurs bine, în limitele sperate ; cu alte cuviRte, starea deloc mulţumitoare în care se afla soţia mea la plecarea din Maitland ·Park 7) nu s-a în­ răutăţit pe pare!urs. Pe vapor ea s-a dus dfrect în cabina doam­ nelor, unde a găsit o canapea straşnică şi a putut să stea culcată. Marea era foarte liniştită, iar vremea minunată. Cînd a coborît la Calais, ea se simţea mai,· bine decît la pl2carea 8) Nepoţii lui Marx : Jean, Henri, Edgar şi Marcel Longuet.

Nota red.

-

7) Maitland Par� Road 41 (la această adresă a locuit la Londra Marx cu familia lui7 din m artie 1875 pină la sfîrşitul vieţii). -

Nota red.

1

Scrisori din 1881

11

din Londra, aşa că a hotărît să continuăm călătoria. Singurele staţii în care, conform biletelor noastre, puteam să ne între­ rupem călătoria spre Paris erau Calais şi Amiens. Acesta din urmă (la o distanţă de vreo două ore de Paris) i s-a părut prea aproape de destinaţie ca să ne mai oprim. Dar între Amiens şi Creil a simţit că iar începe diareea şi crampele s-au înteţit. La Creil trenul nu stă decît trei minute; pentru ea a fost însă suficient ca să se descurce. La Paris, unde am ajuns la 7 şi jumătate seara, în gară ne aştepta Longuet. Dar din gara aceasta trenul direct spre Argenteuil pleca prea tîrziu ca să-l mai aşteptăm. Drept care, după ce douaniers 8) ne-au controlat bagajele, am luat o cab 9) pînă la gara St. La­ zare, de unde, după oarecare aşteptare, am pornit-o cu trenul spre destinaţie, ajungînd însă abia în jurul orei 10. Soţia mea se simţea foarte rău, dar astăzi dimineaţă (cel puţin acum, pe la ora 10) îi este mai bine decît îi era de obicei la această oră. !n orice caz, la întoarcere va trebui să facem mult mai multe popasuri. Longuet mă va prezenta astăzi medicului său 10), aşa că, dacă diareea va reveni, se va putea interveni imediat. Aici i-am găsit pe toţi sănătoşi. Numai Johnny şi Harry sînt puţin cam răciţi din pricina schimbării de temperatură (zilele extrem de călduroase i-au sleit pe copii, în special pe Johnny). Locuinţa, ca locuinţă de vară, e admirabilă, probabil că a servit cîndva ca atare vreunui richard 11) . With best compliments to Pumps 12) . A l tău,

Maur După cît se pare, Tussy i-a scris corespondentului ei 13) din Paris despre sosirea mea, care, în felul acesta, conform relatărilor lui Longuet, a şi devenit secretul lui Polichinelle. "Anarhiştii", spune el, îmi vor atribui intenţii răuvoitoare în s) 9) -

10) 11)

12)

13)

vameşii. - Nota trad. trăsură. - Nota trad. Dourlen. -Nota red. - bogătaş. - Nota trad. , - Complimente lui Pumps. - Nota 'tTad. Carl Hirsch. Nota red. �

12

K. Marx şi F. Engels

legătură cu manevrele electorale a. Clemenceau i-a spus că nu am absolut deloc a mă teme de poliţie. Publicat pentru prima oară într-o formă prescurtată in : „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. IV, Stuttgart, 1913 ; în întregime, in : Marx-Engels. Gesamtausgabe Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931

Originalul în limba germană Tradus din limba germană

3

Engels către Marx la Argenteuil 1, Sea View Bridlington Quay, Yorkshire 29 iulie 1881

Dragul meu Maur, Am primit scrisoarea ta ieri dimineaţă tocmai înainte de plecarea noastră 4, şi am fost foarte bucuros aflînd că aţi călătorit relativ bine. Dar ai dreptate cînd spui că drumul .de întoarcere intenţionezi să-l faceţi în mai multe etape : o bolnavă ca ea ar risca prea mult rămînînd 1 2 ore în picioare. Soer însă că schimbarea aerului şi a decorului nu va întîrzia să-şi facă efectul dorit. Am plecat la 1 0,30 şi am ajuns aici la 5,05, mil1Jlls geaman­ tanul meu, care s-a rătăcit, dar care a apărut chiar în seara respectivă. După vreo 1 5 minute de căutare am găsit o lo­ cuinţă splendidă şi nu prea scumpă (două camere în genul celor de anul trecut, dar cu mult mai bune în toate privin­ ţele). Ieri a plouat puţin, astăzi însă pare să se însenineze treptat. Pentru a mă asigura, în eventualitatea că vremea va · fi ploioasă, ceea ce pentru noi, la Londra, a devenit din nou în ultimul timp ceva absolut obişnuit, am luat alaltăieri de la Tussy lucrarea lui Skaldin şi primele două volume ale lui Maurer despre pămînturile senioriale s. Deocamdată ne gindim să rămînem aici trei săptărnîni, poate patru, în funcţie de vreme şi de celelalte împrejurări.

Scrisori din

1881

13

Cecurile le am la mine; dacă ai nevoie de ceva, nu te jena şi spune-mi cu aproximaţie ce sumă îţi trebuie. Soţia ta nu trebuie să ducă lipsă de nimic; trebuie să aibă tot ce-şi do­ reşte sau ce credeţi voi că i-ar face plăcere. Tussy a fost chiar alaltăseară la noi şi �a se face că am plecat cu ea să iau cărţile şi să bem împreună inevitabila bere Pilsen. Aici există posibilitatea de a înlocui în oarecare măsură berea germană; amara ale 14) care se serveşte la o mică cafenea de pe dig este excelentă şi face spumă ca şi berea germană. Sorie-mi cît mai eurînd care mai e situaţia. Calde salutări de la noi toţi soţiei tale şi lui Jenny. Pumps îi transmite salutări în special lui Johnny, eu de asemenea. Salută-l şi pe Longuet. Al tău,

F.E

Publicat pentru prima oară într-o formă prescurtată în : „Der Briefwechsel zw1schen F. Engels und K. Marx", Bd. IV, Stuttgart, 1913 ; în întregime în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931•

Originalul în limba germană Tradus din limba germană

4 Marx către Engels la Bridlington Quay 11, Boulevard

3 august 1881 Thiers, Argenteuil

Dear Fred, !mi este foarte penibil să apelez atît de mult la punga ta, dar anarhia care s-a instalat în ultimii doi ani în gospo­ dăria noastră, provocînd tot felul de restanţe, mă apasă de multă vreme. La 1 5 luna aceasta trebuie să plătesc la Londra 30 l.st., şi asta mă obsedează de cînd am plecat de acolo. 1 4)

-

bere englezească.

-

Nota trad.

K. Marx şi F. Engels

14

Cind ne vom întoarce, nu se ştie. Aid avem zi de zj aceleaşi necazuri ca şi la Eastbourne 1, cu singura deosebir� că dintr-o daită apar nişte dureri insuportabile, a.