Islamic Studies 05 [5]

Citation preview

‫د پﻮﻫن‪ 3‬وزارت‬

‫اسالمي *وونه او روزنه‬ ‫پن‪%‬م !ولگى‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨:‬هـ‪.‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د !ولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـو'ـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا ه‪5‬ــــــواد به تل ‪$‬لي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د پﻮﻫﻨ‪ 3‬وزارت‬

‫اسﻼﻣﻲ *ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ‬ ‫پﻨ‪%‬ﻢ !ﻮﻟگﻰ‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨:‬ﻫـ‪.‬ش‪.‬‬

‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون اس مي وونه او روزنه‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د اس مي وون او روزن د برخ د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غ ي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫پنځم‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬ ‫اپخونه‬

‫بر نال‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است‬ ‫هجري شم‬ ‫ابل‬ ‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬ ‫ب‬

‫چلند‬

‫ي‬

‫ج‬

‫ملﻲ سرود‬

‫د‬

‫دا وطﻦ افغاﻧســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د ﻫـــر افـغـان دى‬

‫کﻮر د سﻮل‪ 3‬کﻮر د تﻮرې‬

‫ﻫر بچی ﻳ‪ 3‬قﻬرمـــــان دى‬

‫دا وطﻦ د !ﻮلـــﻮ کـﻮر دى‬

‫د بـــــلـﻮ'ـــــــﻮ د ازبـکــــــــﻮ‬

‫د پ‪+‬ـــتــﻮن او ﻫـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـﻤﻨـــــــﻮ د تـــاجـکــــــﻮ‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گﻮجــر دي‬

‫پــامﻴــرﻳـــان‪ ،‬ﻧـﻮرســـتاﻧﻴــــان‬

‫براﻫﻮي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫ﻫـــم اﻳﻤـــاق‪ ،‬ﻫم پشـﻪ ‪4‬ان‬

‫دا ﻫ‪5‬ــــــﻮاد بﻪ تل ‪$‬لﻴ‪8‬ي‬

‫لـکـﻪ لـﻤــر پـر شـــﻨـﻪ آســـﻤـان‬

‫پﻪ ســـﻴﻨــﻪ ک‪ 3‬د آســـﻴـــا بﻪ‬

‫لـکــــﻪ زړه وي جـــاوﻳــــــدان‬

‫ﻧﻮم د حق مـــﻮ دى رﻫبـــر‬

‫واﻳـــﻮ اهلل اکبر واﻳﻮ اهلل اکبر‬

‫د هن د وز ر غام‬ ‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله لوم ن‬ ‫نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د‬ ‫م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او و‬ ‫ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل ي‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور‬ ‫د نن ور‬ ‫اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫و ي خ لوا وه او‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ه‬

‫ﻟﻴک ﻟ‪7‬‬

‫و‬

‫د ل ست شم ره‬

‫ﻟﻮست‬

‫ﻣخ‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ﻟﻮست‬

‫د کاﻳﻨاتﻮ پﻴداﻳ‪+‬ت‬

‫‪1‬‬

‫دوﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫اسﻼم تﻪ درﻧاوی‬

‫‪3‬‬

‫در‪4‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫وح‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫د پﻴﻐﻤبراﻧﻮ ﻋصﻤت‬

‫‪7‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻣﻌجزه‬

‫‪9‬‬

‫*پ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫سحر (کﻮډې)‬

‫‪11‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫ﻓال کتﻞ‬

‫‪13‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻓال ﻧﻴﻮل‬

‫‪15‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻮی گﻨاﻫﻮﻧﻪ‬

‫‪17‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻤﻌ‪ 3‬ﻟﻤﻮﻧ‪#‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻨازې ﻟﻤﻮﻧ‪)١( #‬‬

‫‪21‬‬

‫دووﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻨازې ﻟﻤﻮﻧ‪) ۲ ( #‬‬

‫‪23‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻨازې د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ دﻋاگاﻧ‪3‬‬

‫‪25‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اختر ﻟﻤﻮﻧ‪#‬‬

‫‪27‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اختر د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ طرﻳﻘﻪ‬

‫‪29‬‬

‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬

‫د تﻼوت سجده‬

‫‪31‬‬

‫اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د سﻬﻮې سجده ( ‪) ١‬‬

‫‪33‬‬

‫اتﻪ ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د سﻬﻮې سجده (‪) ۲‬‬

‫‪35‬‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د سﻔر أداب‬

‫‪37‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫د ژب‪ 3‬ساتﻨﻪ‬

‫‪39‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻣرستﻪ او ﻫﻤکاري‬

‫‪41‬‬

‫د ل ست شم ره‬

‫ﻟﻮست‬

‫ﻣخ‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ب‪ 3‬اتﻔاﻗ‪ 9‬زﻳاﻧﻮﻧﻪ‬

‫‪43‬‬

‫دري وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫بد ﻣﻠگری‬

‫‪45‬‬

‫'ﻠﻮر وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د دﻳﻦ ستﻨﻪ‬

‫‪47‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د وخت ارز*ت‬

‫‪49‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻣسﻠﻤان پﻨ‪%‬ﻪ حﻘﻮﻧﻪ‬

‫‪51‬‬

‫اووه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د سﻼم ﻓضاﻳﻞ‬

‫‪53‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻏﻴبت‬

‫‪55‬‬

‫ﻧﻬﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫دروغ وﻳﻞ‬

‫‪57‬‬

‫ډ‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫ب‪+‬ﻨﻪ کﻮل‬

‫‪59‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻗﻨاﻋت‬

‫‪61‬‬

‫دوه د‪4‬رشﻢ‪ -‬ﻟﻮست‬

‫د صبر ﻓضاﻳﻞ‬

‫‪63‬‬

‫ز‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى ﻟﻮست‬

‫د کاﻳﻨاتﻮ پﻴداﻳ‪+‬ت‬ ‫!ﻮل کائﻨات د اهلل تعالی مخلﻮقات دي‪.‬‬ ‫‪$‬ﻤکﻪ‪ ،‬آسﻤاﻧﻮﻧﻪ‪ ،‬غروﻧﻪ او سﻴﻨدوﻧﻪ اهلل تعالی پﻴدا ک‪7‬ي دي‪.‬‬ ‫اﻧساﻧان‪ ،‬پ‪5‬رﻳان‪ ،‬مﻼﻳک‪ 3‬او ژوي د اهلل تعالی مخلﻮق دي‪.‬‬ ‫اهلل تعالی اﻧساﻧان لﻪ ﻳﻮه پﻼر آدم او مﻮر حﻮا (علﻴﻬﻤا السﻼم) 'خﻪ‬ ‫پﻴدا ک‪7‬ي دي‪.‬‬ ‫اﻧسان د اهلل تعالی غﻮره مخلﻮق دی‪.‬‬ ‫!ﻮل مخلﻮقات د اهلل تعالی تسبﻴح واﻳﻲ‪.‬‬ ‫!ﻮل مخلﻮقات د اهلل تعالی د حکم پﻴرو دي‪.‬‬ ‫اهلل تعالی تﻪ ﻧﻴ‪8‬دې او غﻮره خلک تقﻮا لروﻧکﻲ خلک دي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪$ -۱‬ﻤکﻪ‪ ،‬لﻤر او !ﻮل مخلﻮقات د اهلل تعالی د حکم پﻴرو دي‪ ،‬پﻪ دې ﻫکلﻪ ﻳﻮ لﻪ‬ ‫بل سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د کاﻳﻨاتﻮ د پﻴداﻳ‪+‬ت پﻪ اړه ﻳﻮ لﻪ بل سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اﻧسان تﻪ ول‪ 3‬غﻮره مخلﻮق وﻳل ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۴‬اهلل‬

‫آدم‬

‫لﻪ 'ﻪ شﻲ 'خﻪ پﻴدا ک‪7‬؟ پدې ﻫکلﻪ لﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ معلﻮمات‬

‫واخلئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻼر 'ﻮک دی؟‬ ‫‪ -۲‬اﻧساﻧان‪ ،‬آسﻤاﻧﻮﻧﻪ‪$ ،‬ﻤکﻪ او ﻧﻮر مخلﻮقات چا پﻴدا ک‪7‬ي دي؟‬ ‫‪ -۳‬پﻪ اﻧساﻧاﻧﻮ ک‪ 3‬غﻮره خلک کﻮم دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی لﻮست پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دوﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫اسﻼم تﻪ درﻧاوی‬ ‫مﻮږ د اسﻼم !ﻮل حکﻤﻮﻧﻪ او ﻻر*ﻮوﻧ‪ 3‬مﻨﻮ او درﻧاوی ورتﻪ لرو‪.‬‬ ‫د اسﻼم مقدساتﻮ تﻪ درﻧاوی د اﻳﻤان ﻳﻮه برخﻪ ده‪.‬‬ ‫د اسﻼم لﻪ مقدساتﻮ 'خﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬دا دي‪:‬‬ ‫‪ -١‬قرآن کرﻳﻢ‪ :‬قرآن کرﻳم د اهلل تعالی کﻼم دی‪ ،‬درﻧاوی ﻳ‪ 3‬پﻪ دې‬ ‫ک‪ 3‬دی چ‪ 3‬پﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻮ ﻳ‪ 3‬عﻤل وک‪7‬و‪.‬‬ ‫‪ -٢‬کعبﻪ‪ :‬د اهلل تعالی کﻮر دی‪ ،‬مسلﻤاﻧان د کعب‪ 3‬لﻮري تﻪ پﻨ‪%‬ﻪ وختﻪ‬ ‫لﻤﻮﻧ‪ #‬ادا کﻮي‪.‬‬ ‫‪ -٣‬جﻮﻣات‪ :‬جﻮمات د عبادت ‪$‬ای دی‪ .‬پﻪ جﻮمات ک‪ 3‬ب‪$ 3‬اﻳﻪ‬ ‫خبرې کﻮل ﻧاروا دي‪.‬‬ ‫‪ -٤‬د حج ﻣﻨاسک‪ :‬لکﻪ‪ :‬عرفات‪ ،‬مﻨی‪ ،‬مزدلفﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻟﻤﻮﻧ‪ :#‬مﻮږ ﻫر لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ خپل وخت ادا کﻮو‪.‬‬ ‫‪ -٦‬روژه‪ :‬مﻮږ ﻫر کال د رمضان د مﻴاشت‪ 3‬روژه ﻧﻴسﻮ‪.‬‬ ‫د اسﻼم حکﻤﻮﻧﻮ او مقدساتﻮ تﻪ سپکاوی کﻮل کفر دی‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ پﻪ وار سره د اسﻼم د دﻳﻦ 'ﻮ حکﻤﻮﻧﻪ او ﻻر*ﻮوﻧ‪3‬‬ ‫وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اسﻼم تﻪ درﻧاوی پﻪ 'ﻪ ک‪ 3‬دی؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬قرآن کرﻳم تﻪ 'ﻨگﻪ درﻧاوی پکار دی؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ لﻪ *ﻮوﻧکﻲ 'خﻪ معلﻮمات‬ ‫ترﻻسﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د اسﻼمﻲ مقدساتﻮ 'ﻮ ب‪5‬لگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د اسﻼم مقدساتﻮ تﻪ درﻧاوی کﻮل د 'ﻪ شﻲ برخﻪ ده؟‬ ‫‪ -۳‬اسﻼمﻲ مقدساتﻮ تﻪ تﻮﻫﻴﻦ او سپکاوی کﻮل 'ﻪ حکم لري؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اسﻼمﻲ مقدساتﻮ پﻪ ﻫکلﻪ د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ مرستﻪ‬ ‫لﻨ‪6‬ه مقالﻪ ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫درﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫وح‪3‬‬ ‫د اهلل تعالﻰ لﻪ لﻮري د پﻴغﻤبراﻧﻮ خبرولﻮ تﻪ وح‪ 3‬وﻳل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫حضرت جبرئﻴل‬

‫بﻪ د اهلل تعالی لﻪ لﻮري پﻴغﻤبراﻧﻮ تﻪ وح‪ 3‬راوړلﻪ‪.‬‬

‫تﻮرات‪ ،‬اﻧجﻴل‪ ،‬زبﻮر او فرقان (قرآن کرﻳم) !ﻮل آسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫مﻮږ پر !ﻮلﻮ آسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻮ او صحﻴفﻮ اﻳﻤان لرو‪.‬‬ ‫تﻮرات پر مﻮسی‬

‫‪ ،‬اﻧجﻴل پر عﻴسی‬

‫کرﻳم پر حضرت محﻤد‬ ‫پر حضرت محﻤد‬

‫‪ ،‬زبﻮر پر داوود‬

‫او قرآن‬

‫ﻧازل شﻮی دی‪.‬‬

‫لﻮم‪7‬ۍ وح‪ 3‬د حرا پﻪ غار ک‪ 3‬ﻧازلﻪ شﻮه‪.‬‬

‫لﻮم‪7‬ۍ وح‪ 3‬د علق سﻮرت پﻨ‪%‬ﻪ لﻮم‪7‬ﻧﻲ آﻳتﻮﻧﻪ دي‪:‬‬

‫[اﻟﻌﻠﻖ ‪]٥ - ١ :‬‬ ‫د حضرت محﻤد‬

‫‪5‬‬

‫لﻪ وفات 'خﻪ وروستﻪ پر ﻫ‪5‬چا وح‪ 3‬ﻧﻪ ﻧازل‪85‬ي‪.‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ د آسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻮ پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ کتابﻮﻧﻮ اﻳﻤان لرل 'ﻪ معﻨا لري؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ ک‪ 3‬خبرې‬ ‫وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬د لﻮست پﻪ آﻳتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮم‪ 3‬کلﻤ‪ 3‬دي چ‪ 3‬ﻳﻮه ﻳ‪ 3‬پﻪ لﻮستلﻮ امر کﻮي او بلﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬د لﻴکﻨ‪ 3‬وسﻴلﻪ ده ‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تاسﻮ معلﻮمات لرئ چ‪ 3‬د حرا پﻪ غار ک‪ 3‬پر حضرت محﻤد‬

‫وح‪' 3‬ﻨگﻪ ﻧازلﻪ‬

‫شﻮه؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬وح‪' 3‬ﻪ تﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۲‬د آسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻮ ﻧﻮمﻮﻧﻪ واخلئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬آسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻪ پر کﻮمﻮ پﻴغﻤبراﻧﻮ ﻧازل شﻮي دي؟‬ ‫‪ -۴‬پر حضرت محﻤد‬

‫لﻮم‪7‬ۍ وح‪ 3‬پﻪ کﻮم ‪$‬ای ک‪ 3‬ﻧازلﻪ شﻮه؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی لﻮست پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫د پﻴغﻤبراﻧﻮ عصﻤت‬ ‫لﻪ گﻨاﻫﻮﻧﻮ 'خﻪ د پﻴغﻤبراﻧﻮ علﻴﻬم السﻼم پاکﻮالﻲ تﻪ عصﻤت وﻳل‬ ‫کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫!ﻮل پﻴغﻤبران (علﻴﻬم السﻼم) لﻪ گﻨاﻫﻮﻧﻮ معصﻮم (پاک) دي‪.‬‬ ‫مﻮږ د پﻴغﻤبراﻧﻮ (علﻴﻬم السﻼم) پر عصﻤت اﻳﻤان لرو‪.‬‬ ‫اﻧبﻴا علﻴﻬم السﻼم د اهلل تعالی غﻮره بﻨدگان دي‪.‬‬ ‫لﻮم‪7‬ی پﻴغﻤبر حضرت آدم‬

‫او وروستی پﻴغﻤبر حضرت محﻤد‬

‫پﻪ قرآن کرﻳم ک‪ 3‬د ‪ ۲۵‬پﻴغﻤبراﻧﻮ ﻳادوﻧﻪ شﻮې ده‪.‬‬ ‫د پﻴغﻤبراﻧﻮ پر عصﻤت اﻳﻤان او باور لرل فرض دي‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫دی‪.‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫بحث پرې وک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬عصﻤت 'ﻪ تﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۲‬د پﻴغﻤبراﻧﻮ (علﻴﻬم السﻼم) عصﻤت 'ﻪ معﻨی لري؟‬ ‫‪ -۳‬مﻼﻳک‪ 3‬لﻪ گﻨاه پاک‪ 3‬دي‪ .‬پﻪ دې ﻫکلﻪ لﻪ *ﻮوﻧکﻲ معلﻮمات لﻪ ‪$‬ان سره شرﻳک‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬عصﻤت 'ﻪ تﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۲‬د لﻮم‪7‬ي او وروستﻲ پﻴغﻤبراﻧﻮ‪ ،‬ﻧﻮمﻮﻧﻪ واخلئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پﻪ قرآن کرﻳم ک‪ 3‬د 'ﻮ پﻴغﻤبراﻧﻮ‪ ،‬ﻧﻮمﻮﻧﻪ ذکر شﻮي دي؟‬ ‫‪ -۴‬د پﻴغﻤبراﻧﻮ (علﻴﻬم السﻼم) پﻪ عصﻤت اﻳﻤان لرل 'ﻪ حکم لري؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د پﻴغﻤبراﻧﻮ (علﻴﻬم السﻼم) د عصﻤت پﻪ اړه لﻨ‪6‬ه مقالﻪ‬ ‫ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻣعجزه‬ ‫معجزه ﻫغﻪ عﻤل تﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي چ‪ 3‬د پﻴغﻤبراﻧﻮ پﻪ ﻻس ترسره شﻮې‬ ‫وي او ﻧﻮر خلک ور 'خﻪ عاجز وي‪.‬‬ ‫معجزه د پﻴغﻤبر د رﻳ‪+‬تﻴﻨﻮل‪ 9‬دلﻴل دی‪.‬‬ ‫اهلل تعالی خپلﻮ پﻴغﻤبراﻧﻮ (علﻴﻬم السﻼم) تﻪ ډول ډول معجزې ورک‪7‬ې دي‪.‬‬ ‫د مﻮسی‬

‫ﻳﻮه معجزه لﻪ امسا (لک‪7‬ې) 'خﻪ مار جﻮړ‪4‬دل‪ ،‬د عﻴسی‬

‫ﻳﻮه معجزه پﻪ دعا سره د ړاﻧده رغ‪5‬دل او د محﻤد‬ ‫قرآن کرﻳم دی‪.‬‬ ‫د پﻴغﻤبراﻧﻮ‬

‫‪9‬‬

‫پر معجزو اﻳﻤان لرل فرض دي‪.‬‬

‫تر !ﻮلﻮ لﻮﻳﻪ معجزه‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د پﻴغﻤبراﻧﻮ‬ ‫‪ -۲‬د محﻤد‬

‫د ‪$‬ﻴﻨﻮ معجزو ﻳادوﻧﻪ وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬مشﻬﻮرې معجزې بﻴان ک‪7‬ئ‪ .‬پﻪ دې ﻫکلﻪ دې *ﻮوﻧکی لﻪ‬

‫زده کﻮوﻧکﻮ سره مرستﻪ وک‪7‬ي ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قرآﻧکرﻳم تﻪ ول‪ 3‬معجزه وﻳل ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ دې *ﻮوﻧکی لﻪ زده کﻮوﻧکﻮ‬ ‫سره مرستﻪ وک‪7‬ي‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬معجزه 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ -۲‬آﻳا پﻪ معجزه اﻳﻤان لرل فرض دي؟‬ ‫‪ -۳‬آﻳا لﻪ پﻴغﻤبراﻧﻮ‬

‫پرتﻪ ﻧﻮر خلک معجزې لري؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ مرستﻪ د معجزې پﻪ اړه ﻳﻮه لﻨ‪6‬ه‬ ‫مقالﻪ ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫سحر (کﻮډې)‬ ‫سحر کﻮل لﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫سحر د شﻴطان کار دی‪.‬‬ ‫د کﻮډو لﻪ ﻻرې روزي گ"ل حرام دي‪.‬‬ ‫'ﻮک چ‪ 3‬ﻫره شپﻪ آﻳت کرسﻲ تﻼوت کﻮي‪ ،‬لﻪ ﻫر ډول زﻳان او ضرر‬ ‫'خﻪ بﻪ پﻪ امﻦ وي‪.‬‬ ‫پﻪ کﻮډو سره اﻧسان تﻪ ضرر رس‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻮډگر د ﻫ‪5‬چا ﻧﻪ خﻮ*‪85‬ي‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫فرماﻳلﻲ دي‪:‬‬

‫ژباړه‪ :‬لﻪ ﻫﻼکﻮوﻧکﻮ شﻴاﻧﻮ 'خﻪ چ‪ 3‬ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬شرک او بل ﻳ‪ 3‬سحر دی‪،‬‬ ‫‪$‬اﻧﻮﻧﻪ وساتئ‪.‬‬ ‫کﻮډگر تﻪ ورتگ ﻧاروا دی‪ ،‬رسﻮل اهلل‬

‫فرماﻳلﻲ دي‪:‬‬

‫ژباړه‪ :‬کﻪ 'ﻮک کﻮډگر‪ ،‬د غﻴب وﻳﻮﻧکﻲ او فال کتﻮﻧکﻲ تﻪ ورشﻲ‬ ‫او د ﻫغﻮی خبرې ر*تﻴا وگ‪2‬ی‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬پر محﻤد‬ ‫شﻮي کافر شﻮ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻧازل‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د لﻮست حدﻳثﻮﻧﻪ تکرار ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د سحر لﻪ ضرر 'خﻪ د ‪$‬ان خﻮﻧدي ساتلﻮ لپاره باﻳد 'ﻪ وک‪7‬و؟ د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ‬ ‫مرستﻪ ﻳ‪$ 3‬ﻮاب وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پﻪ شپﻪ ک‪ 3‬کﻮم وخت معﻮذتﻴﻦ او آﻳت الکرسﻲ لﻮلئ؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬آﻳا سحر لﻮﻳﻪ گﻨاه ده؟‬ ‫‪ -۲‬سحر د چا کار دی؟‬ ‫‪ -۳‬د کﻮډو لﻪ ﻻرې د روزۍ گ"ل 'ﻪ حکم لري؟‬ ‫‪ -۴‬د کﻮم آﻳت پﻪ لﻮستلﻮ سره مﻮږ د کﻮډو لﻪ ضرر 'خﻪ پﻪ امﻦ ک‪85‬و؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی لﻮست پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫فال کتﻞ‬ ‫فال کتل حرام او لﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫فال کتﻮﻧکﻲ تﻪ ور تلل‪ ،‬خبرې ﻳ‪ 3‬مﻨل او پرې باور کﻮل لﻮﻳﻪ گﻨاه‬ ‫ده‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫فرماﻳلﻲ دي‪:‬‬

‫ژباړه‪ :‬کﻪ 'ﻮک کﻮډگر‪ ،‬غﻴب وﻳﻮﻧکﻲ او فال کتﻮﻧکﻲ تﻪ وﻻړ شﻲ‬ ‫او د ﻫغﻮی خبرې ر*تﻴا وگ‪2‬ﻲ‪ ،‬ﻧﻮ پﻪ ﻫغﻪ 'ﻪ چ‪ 3‬پر محﻤد‬ ‫شﻮي کافر شﻮ‪.‬‬ ‫فال کتﻮﻧکی بﻪ لﻪ سختﻮ ک‪7‬اووﻧﻮ او عذابﻮﻧﻮ سره مخ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻧازل‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د فال کتﻮﻧکﻲ د عﻤل پﻪ اړه ﻳﻮ لﻪ بل سره بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کﻪ 'ﻮک د فال کتلﻮ پﻪ ﻧﻴت چاتﻪ ور‪$‬ﻲ‪ ،‬تاس‪ 3‬باﻳد ورتﻪ 'ﻪ وواﻳئ‪' ،‬ﻮ لﻪ‬ ‫دې کار 'خﻪ مﻨعﻪ شﻲ؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ستاسﻮ پﻪ آﻧد فال کتل 'ﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻪ لري ؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د فال کتل 'ﻪ حکم لري؟‬ ‫‪ -۲‬آﻳا فال کتﻮﻧکﻲ تﻪ ورتلل روا دي ؟‬ ‫‪ -۳‬رسﻮل اهلل‬

‫د فال کتﻮﻧکﻲ پﻪ اړه 'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫کﻪ چﻴرې زده کﻮوﻧکﻮ کﻮم فال کتﻮﻧکی لﻴدلی وي‪ ،‬د ﻫغﻪ کﻴسﻪ دې‬ ‫پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫فال ﻧﻴﻮل‬ ‫*ﻪ فال ﻧﻴﻮل روا او بد فال ﻧﻴﻮل گﻨاه ده‪.‬‬ ‫د اسﻼم مبارک دﻳﻦ مﻮږ لﻪ بد فال ﻧﻴﻮلﻮ 'خﻪ مﻨع ک‪7‬ي ﻳﻮ‪.‬‬ ‫پﻴغﻤبر‬

‫فرماﻳﻲ‪ :‬بد فالﻲ ﻧشتﻪ او *ﻪ فال ﻧﻴﻮل غﻮره کار دی ‪.‬‬

‫د *ﻪ فال ﻧﻴﻮﻟﻮ 'ﻮ بﻴﻠگ‪:3‬‬ ‫ پﻪ کﻮچﻨﻴاﻧﻮ باﻧدې د ﻧﻴکﻮ خلکﻮ ﻧﻮمﻮﻧﻪ کﻴ‪+‬ﻮدل‪.‬‬‫ ﻧاروغ تﻪ روغ و‪4‬ل او د روغتﻴا ﻫﻴلﻪ ﻳ‪ 3‬کﻮل‪.‬‬‫ پﻪ خﻮب لﻴدلﻮ باﻧدې *ﻪ فال ﻧﻴﻮل‪.‬‬‫د بد فال ﻧﻴﻮﻟﻮ 'ﻮ ب‪5‬ﻠگ‪:3‬‬ ‫ د کﻴ‪ 32‬سترگ‪ 3‬پﻪ رپ‪5‬دلﻮ بد فال ﻧﻴﻮل‪.‬‬‫ د ﻳﻮ شﻲ پﻪ اخﻴستلﻮ بد فال ﻧﻴﻮل‪.‬‬‫ د چا پﻪ !ﻨ‪6‬ه ﻳا پل ( راتللﻮ) بد فال ﻧﻴﻮل‪.‬‬‫مﻮږ باﻳد پﻪ ﻫر 'ﻪ *ﻪ فال وﻧﻴسﻮ‪،‬‬ ‫او لﻪ بد فال‪' 9‬خﻪ ‪$‬اﻧﻮﻧﻪ وساتﻮ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ د *ﻪ فال ﻧﻴﻮلﻮ او بد فال‪ 9‬پﻪ اړه ﻳﻮ لﻪ بل سره بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د *ﻪ فال ﻧﻴﻮلﻮ 'ﻮ ب‪5‬لگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬آﻳا د چﻬارشﻨب‪ 3‬پﻪ ورځ د سفر ﻧﻪ کﻮلﻮ بد فال ﻧﻴﻮل روا دي؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ‬ ‫بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬آﻳا *ﻪ فال ﻧﻴﻮل روا دي؟‬ ‫‪ -۲‬د *ﻪ فال ﻧﻴﻮلﻮ 'ﻮ ب‪5‬لگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬د بد فال ﻧﻴﻮلﻮ 'ﻮ ب‪5‬لگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬لﻪ غ‪7‬و سره د *ﻪ فال ﻧﻴﻮلﻮ او بد فال‪ 9‬پﻪ‬ ‫اړه خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻮی گﻨاﻫﻮﻧﻪ‬ ‫لﻮی گﻨاﻫﻮﻧﻪ ﻫغﻪ گﻨاﻫﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬کﻮوﻧکﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ شرﻳعت ک‪3‬‬ ‫سزا !اکل شﻮې وي او لﻪ تﻮب‪ 3‬پرتﻪ ﻧﻪ ب‪+‬ل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ 'ﻮک وړه گﻨاه تکرار ک‪7‬ي‪ ،‬دا ﻫم پﻪ کبﻴره گﻨاه بدل‪85‬ي‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد لﻪ !ﻮلﻮ وړو او لﻮﻳﻮ گﻨاﻫﻮﻧﻮ 'خﻪ ‪$‬ان وساتﻮ‪.‬‬

‫‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻟﻮی گﻨاﻫﻮﻧﻪ پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شرک‪ :‬لﻪ اهلل تعالی سره شرﻳک ﻧﻴﻮل تر !ﻮلﻮ لﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سحر‪ :‬کﻮډې کﻮل‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قتل‪ :‬پﻪ ﻧاروا د اﻧسان وژل‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سﻮد خﻮړل‪.‬‬ ‫‪ -۵‬د جﻬاد لﻪ مﻮرچل 'خﻪ ت‪+5‬تﻪ کﻮل‪.‬‬ ‫‪ -٦‬تﻬﻤت‪ :‬پر ب‪ 3‬گﻨاه مسلﻤان د گﻨاه تﻮر لگﻮل‪.‬‬ ‫‪ -٧‬د مﻮر او پﻼر ﻧا فرماﻧﻲ‪ :‬پﻪ روا کاروﻧﻮ ک‪ 3‬د مﻮر او پﻼر لﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻮ‬ ‫سرغ‪7‬وﻧﻪ‪ ،‬او خبره ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ مﻨل لﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د 'ﻮ ﻧﻮرو لﻮﻳﻮ گﻨاﻫﻮﻧﻮ ﻧﻮمﻮﻧﻪ بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬لﻪ اهلل‬

‫سره د شرﻳک ﻧﻴﻮلﻮ 'ﻮ ب‪5‬لگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫‪ -۳‬د مﻮر او پﻼر د ﻧا فرماﻧ‪' 9‬ﻮ ب‪5‬لگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬لﻮی گﻨاﻫﻮﻧﻪ تعرﻳف ک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وړه گﻨاه 'ﻪ وخت پﻪ لﻮﻳﻪ گﻨاه بدل‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۳‬د 'ﻮ لﻮﻳﻮ گﻨاﻫﻮﻧﻮ ﻧﻮمﻮﻧﻪ واخلئ ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻫغﻪ لﻮی گﻨاﻫﻮﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ لﻮست ک‪ 3‬ﻧﻪ دي‬ ‫ذکر شﻮي‪ ،‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻤع‪ 3‬ﻟﻤﻮﻧ‪#‬‬

‫د جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪ #‬دوه رکعتﻪ دی او پﻪ جﻤاعت ادا کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫د جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪ #‬د ماسپ‪+‬ﻴﻦ د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ پر ‪$‬ای ادا ک‪85‬ي‪ .‬د جﻤع‪3‬‬ ‫لﻤﻮﻧ‪ #‬پر عاقل‪ ،‬بالغ مقﻴم مسلﻤان فرض دی‪.‬‬ ‫د ﻳﻮې جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪ #‬د راتلﻮﻧک‪ 3‬جﻤع‪ 3‬تر لﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻮرې د گﻨاﻫﻮﻧﻮ‬ ‫کفاره ده‪.‬‬ ‫د جﻤع‪ 3‬د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ لپاره غسل کﻮل او پاک‪ 3‬جام‪ 3‬اغﻮستل سﻨت دي‪.‬‬ ‫د جﻤع‪ 3‬پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬امام لﻪ دوﻳم اذان وروستﻪ دوې خطب‪ 3‬واﻳﻲ‪.‬‬ ‫لﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮوﻧکﻲ خطب‪ 3‬تﻪ پﻮره غﻮږ ﻧﻴسﻲ او لﻪ خبرو کﻮلﻮ ډډه کﻮي‪.‬‬ ‫د جﻤع‪ 3‬د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ پر مﻬال مسلﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ کار کﻮل ﻧاروا دي‪.‬‬ ‫د جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪ #‬پر‪+4‬ﻮدل گﻨاه ده‪ ،‬رسﻮل اهلل‬ ‫‪19‬‬

‫فرماﻳﻲ‪' :‬ﻮک چ‪3‬‬

‫(پرتﻪ لﻪ عذره) درې جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ ترک ک‪7‬ي‪ ،‬پﻪ زړه ﻳ‪ 3‬تﻮر داغ‬ ‫لگﻴ‪8‬ي‪ .‬رواه ابﻦ ﻣاجﻪ‬ ‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د جﻤع‪ 3‬د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کﻪ 'ﻮک د خطب‪ 3‬پر مﻬال خبرې کﻮي‪ ،‬آﻳا تاس‪ 3‬تﻪ روا ده چ‪ 3‬لﻪ خبرو 'خﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬مﻨعﻪ ک‪7‬ئ؟‬ ‫‪ -۳‬کﻪ ﻳﻮ 'ﻮک د جﻤع‪ 3‬لﻤاﻧ‪%‬ﻪ تﻪ ﻧاوختﻪ راشﻲ‪ ،‬آﻳا حق لري چ‪ 3‬د خلکﻮ پر اوږو‬ ‫تﻴر شﻲ او لﻮم‪7‬ي صف تﻪ ‪$‬ان ورسﻮي؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪' #‬ﻪ حکم لري؟‬ ‫‪ -۲‬د جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪' #‬ﻨگﻪ ادا کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۳‬د جﻤع‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪ #‬پر چا فرض دی؟‬ ‫‪ -۴‬امام د جﻤع‪ 3‬د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ لپاره 'ﻮ خطب‪ 3‬واﻳﻲ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د لﻮست پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻳﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻨازې ﻟﻤﻮﻧ‪)١( #‬‬

‫د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬کفاﻳﻲ فرض دی‪.‬‬ ‫د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬ډ‪4‬ر ثﻮاب لري‪.‬‬ ‫د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ جﻤاعت ادا ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ وﻻړه او لﻪ رکﻮع او سجدې پرتﻪ ادا ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د جﻨازې پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬د 'لﻮرو تکبﻴروﻧﻮ وﻳل فرض دي‪.‬‬ ‫د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬د م‪7‬ي د ولﻲ ﻳا عالم پﻪ امامت سره ادا ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬قضاﻳﻲ ﻧﻪ لري‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د جﻨازې د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د جﻨازې د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ او ﻧﻮرو لﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ ترمﻨ‪ #‬تﻮپﻴروﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کﻪ چﻴرې د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬تﻴار وي او تاس‪ 3‬اودس و ﻧﻪ لرئ‪ ،‬آﻳا تﻴﻤم کﻮﻻی‬ ‫شئ؟ د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ ﻳ‪$ 3‬ﻮاب وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪' #‬ﻪ حکم لري؟‬ ‫‪ -۲‬آﻳا د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ جﻤاعت سره ادا کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۳‬د جﻨازې پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬رکﻮع او سجده شتﻪ؟‬ ‫‪ -۴‬د جﻨازې پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪' 3‬ﻮ تکبﻴروﻧﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۵‬آﻳا د جﻨازې د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ تکبﻴروﻧﻪ فرض دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د لﻮست پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫دووﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻨازې ﻟﻤﻮﻧ‪) ٢ ( #‬‬ ‫د جﻨازې د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ طرﻳقﻪ‪:‬‬ ‫د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ 'لﻮر ‪$‬ل‪ 3‬تکبﻴر وﻳلﻮ سره اداکﻴ‪8‬ي چ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې‬ ‫ډول بﻴاﻧ‪85‬ي‪:‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی تکبﻴر‪:‬‬ ‫لﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮوﻧکﻲ پﻪ امام پس‪( 3‬د ﻧﻮرو لﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ پﻪ '‪5‬ر) تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر او‬ ‫ورپس‪3‬‬ ‫واﻳﻲ‪.‬‬ ‫دوﻳﻢ تکبﻴر‪:‬‬ ‫د امام د دوﻳم ‪$‬ل تکبﻴر لﻪ وﻳلﻮ سره سم مقتدي ﻫم دوﻳم تکبﻴر واﻳﻲ‬ ‫ورپس‪ 3‬درود‬ ‫واﻳﻲ‪.‬‬ ‫درﻳﻢ تکبﻴر‪:‬‬ ‫د درود لﻪ وﻳلﻮ وروستﻪ امام درﻳم تکبﻴر واﻳﻲ او ورپس‪ 3‬د جﻨازې دعا‬ ‫لﻮلﻲ‪ ،‬مقتدﻳان ﻫم ﻫﻤدا دعا لﻮلﻲ‪.‬‬ ‫'ﻠﻮرم تکبﻴر‪:‬‬ ‫د 'لﻮرم تکبﻴر لﻪ وﻳلﻮ وروستﻪ امام *ﻲ اوکﻴ‪ 0‬خﻮا تﻪ سﻼم گر‪$‬ﻮي‪،‬‬ ‫مقتدﻳان ﻫم دواړو خﻮاوو تﻪ سﻼم گر‪$‬ﻮي‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪$ -۱‬ﻴﻨ‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ دې د جﻨازې د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ادا کﻮل پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬تﻤثﻴل او‬ ‫*ﻮوﻧکی دې د دوی ت‪5‬روتﻨ‪ 3‬اصﻼح ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د جﻨازې لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ کﻮم ‪$‬ای ک‪ 3‬ادا ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬آﻳا د جﻨازې د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ لپاره اقامت وﻳل ک‪85‬ي؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د جﻨازې پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬لﻪ لﻮم‪7‬ي تکبﻴر وروستﻪ 'ﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۲‬لﻪ دوﻳم او درﻳم تکبﻴر وروستﻪ امام او مقتدﻳان 'ﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ -۳‬لﻪ 'لﻮرم تکبﻴر وروستﻪ 'ﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د لﻮست پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د جﻨازې د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ دعاگاﻧ‪3‬‬ ‫پﻪ بالغ م‪7‬ي (ﻧارﻳﻨﻪ او *‪%‬ﻴﻨﻪ) ﻻﻧدې دعا وﻳل ک‪85‬ي‪:‬‬

‫ژباړه‪:‬ای اهلل! زمﻮږ ژوﻧدي‪ ،‬م‪7‬ي‪ ،‬حاضر‪ ،‬غاﻳب‪ ،‬کﻮچﻨﻲ‪ ،‬لﻮی‪ ،‬ﻧر‬ ‫او *‪ 3%‬وب‪+‬ﻪ‪ ،‬ای اهلل! لﻪ مﻮږ 'خﻪ چ‪ 3‬چاتﻪ ژوﻧد ورکﻮې‪ ،‬پﻪ اسﻼم‬ ‫ژوﻧد ورک‪7‬ه‪ ،‬او لﻪ مﻮږ 'خﻪ چ‪ 3‬لﻪ چا روح اخل‪ ،3‬پﻪ اﻳﻤان سره ﻳ‪3‬‬ ‫واخلﻪ‪.‬‬ ‫کﻪ ﻣ‪7‬ی کﻮچﻨی ﻫﻠک وي‪ ،‬ﻻﻧدې دعا پرې ﻟﻮستﻞ کﻴ‪8‬ي‪:‬‬

‫ژباړه‪ :‬ای اهلل! دغﻪ م‪7‬ی (ﻫلک) زمﻮږ د ثﻮاب سبب وگر‪$‬ﻮه او زمﻮږ‬ ‫لپاره ﻳ‪ 3‬د آخرت پاﻧگﻪ وگر‪$‬ﻮه او زمﻮږ لپاره ﻳ‪ 3‬شفﻴع او شفاعت ﻳ‪3‬‬ ‫قبﻮل وگر‪$‬ﻮه‪.‬‬ ‫کﻪ ﻣ‪7‬ی کﻮچﻨ‪ 9‬ﻧجﻠ‪ 9‬وي‪ ،‬ﻻﻧدې دعا پرې ﻟﻮستﻞ ک‪85‬ي‪:‬‬

‫‪25‬‬

‫ژباړه‪ :‬ای اهلل! دغﻪ م‪7‬ی (ﻧجل‪ )9‬زمﻮږ د ثﻮاب سبب وگر‪$‬ﻮه‪ ،‬زمﻮږ‬ ‫لپاره ﻳ‪ 3‬د آخرت پاﻧگﻪ وگر‪$‬ﻮه او زمﻮږ لپاره ﻳ‪ 3‬شفﻴع او شفاعت ﻳ‪3‬‬ ‫قبﻮل وگر‪$‬ﻮه‪.‬‬ ‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬آﻳا د جﻨازې لﻤاﻧ‪%‬ﻪ لپاره !اکلی وخت شتﻪ ؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د بالغاﻧﻮ‪ ،‬ﻫلک او ﻧجل‪ 9‬د دعاگاﻧﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬شتﻪ تﻮپﻴر پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬د جﻨازې پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬لﻪ م‪7‬ي سربﻴره ﻧﻮر چاتﻪ دعا ک‪85‬ي؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫الف‪ :‬ﻻﻧدې جﻤل‪ 3‬معﻨا ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪َّ -۱‬‬ ‫الل ُﻬ َّم ْ‬ ‫اغ ِف ْر لِ َح ِّﻴﻨَا َو َم ِّﻴ ِتﻨَا‬ ‫‪َّ -۲‬‬ ‫الل ُﻬ َّم َم ْﻦ َأ ْح َﻴ ْﻴ َت ُﻪ ِم َّﻨا َفأَ ْح ِﻴ ِﻪ َعلَﻰ ال ْإ ِْسﻼ َِم‬ ‫‪َّ -۳‬‬ ‫اج َع ْل ُﻪ لَﻨَا َف َرطً ا‬ ‫الل ُﻬ َّم ْ‬ ‫ب‪' :‬ﻮک د بالغ م‪7‬ي دعا لﻪ ﻳاده وﻳﻼی شﻲ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د جﻨازې دعاگاﻧ‪ 3‬حفظ ک‪7‬ي او پﻪ راتلﻮﻧکﻲ ساعت‬ ‫ک‪ 3‬دې !ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ واوروي‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اختر ﻟﻤﻮﻧ‪#‬‬

‫مسلﻤاﻧان ﻫر کال د خﻮشحال‪ 9‬دوه اختروﻧﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻲ‪.‬‬ ‫لﻮم‪7‬ی کﻤکی اختر ورپس‪ 3‬لﻮی اختر‪.‬‬ ‫کﻤکی اختر د روژې لﻪ مﻴاشت‪' 3‬خﻪ وروستﻪ د شﻮال مﻴاشت‪ 3‬پﻪ لﻮم‪7‬ۍ‬ ‫ورځ وي‪.‬‬ ‫پﻪ کﻤکﻲ اختر ک‪ 3‬مسلﻤاﻧان غرﻳباﻧﻮ تﻪ د فطر صدقﻪ ورکﻮي‪.‬‬ ‫لﻮی اختر د ذي الحج‪ 3‬مﻴاشت‪ 3‬پﻪ لسﻤﻪ ورځ وي‪.‬‬ ‫پﻪ لﻮی اختر ک‪ 3‬مسلﻤاﻧان قرباﻧﻲ کﻮي‪.‬‬ ‫مسلﻤاﻧان پﻪ دواړو اختروﻧﻮ ک‪ 3‬عﻴدگاه تﻪ د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ادا کﻮلﻮ لپاره ‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫د دواړو اختروﻧﻮ لﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ واجب دي او پﻪ جﻤاعت سره ادا ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د دواړو اختروﻧﻮ لﻤﻮﻧ‪ #‬دوه دوه رکعتﻪ دی‪.‬‬ ‫د دواړو اختروﻧﻮ د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ وخت د اختر د ور‪ 3$‬لﻪ لﻤر ختلﻮ ﻧﻪ پﻴل‬ ‫ک‪85‬ي او تر زوال پﻮرې وي‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫د اختر لﻤاﻧ‪%‬ﻪ لپاره غسل کﻮل‪ ،‬پاک‪ 3‬جام‪ 3‬اغﻮستل او عطر وﻫل سﻨت‬ ‫دي‪.‬‬ ‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د لﻮی او کﻤکﻲ اختر پﻪ لﻮم‪7‬ۍ ورځ باﻳد کﻮم کاروﻧﻪ وک‪7‬و؟‬ ‫‪ -۲‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ پﻪ لﻮی اختر ک‪ 3‬د واجبﻮ تکبﻴروﻧﻮ الفاظ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پﻪ لﻮی اختر ک‪ 3‬د تکبﻴروﻧﻮ وﻳلﻮ ور‪ 3$‬پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬کﻤکی اختر د کﻮم‪ 3‬مﻴاشت‪ 3‬پﻪ کﻮمﻪ ﻧ‪"5‬ﻪ دی؟‬ ‫‪ -۲‬پﻪ لﻮی اختر ک‪ 3‬مسلﻤاﻧان 'ﻪ کاروﻧﻪ کﻮي؟‬ ‫‪ -۳‬د اختر لﻤﻮﻧ‪' #‬ﻮ رکعتﻪ دی؟‬ ‫‪ -۴‬د اختر لﻤﻮﻧ‪' #‬ﻪ حکم لري؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ مرستﻪ د لﻮی اختر پﻪ ﻫکلﻪ ﻳﻮه‬ ‫لﻨ‪6‬ه مقالﻪ ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اختر د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ طرﻳقﻪ‬ ‫د دواړو اختروﻧﻮ لﻤﻮﻧ‪ #‬دوه دوه رکعتﻪ دی‪ .‬د اختر د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ لپاره‬ ‫اذان او اقامت ﻧﻪ وﻳل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د اختر پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬شپ‪ 8‬تکبﻴروﻧﻪ اضافﻪ وﻳل ک‪85‬ي‪ .‬درې پﻪ لﻮم‪7‬ي‬ ‫رکعت او درې ﻧﻮر ﻳ‪ 3‬پﻪ دوﻳم رکعت ک‪ 3‬وﻳل کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی رکعت‪:‬‬ ‫امام تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر پﻪ جﻬر سره او مقتدﻳان ﻳ‪ 3‬پﻪ خفﻴﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د سبحاﻧک اللﻬم‪ ...‬لﻪ وﻳلﻮ وروستﻪ امام پﻪ جﻬر سره درې ‪$‬ل‪ 3‬تکبﻴر‬ ‫واﻳﻲ او دواړه ﻻسﻮﻧﻪ ورسره د غﻮږوﻧﻮ ﻧرمﻴﻮ تﻪ پﻮرتﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫مقتدﻳان ورپس‪ 3‬پﻪ خفﻴﻪ درې ‪$‬ل‪ 3‬تکبﻴر واﻳﻲ او دواړه ﻻسﻮﻧﻪ ورسره‬ ‫د غﻮږوﻧﻮ ﻧرمﻴﻮ تﻪ پﻮرتﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫بﻴا ﻻسﻮﻧﻪ پر ﻧامﻪ ک‪+5‬ﻮدل ک‪85‬ي‪ ،‬امام پﻪ جﻬر سره قرائت لﻮلﻲ‪ ،‬پات‪3‬‬ ‫د عام لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ '‪5‬ر ترسره کﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫دوﻳﻢ رکعت‪:‬‬ ‫امام د قرائت لﻪ لﻮستلﻮ وروستﻪ مخک‪ 3‬لﻪ رکﻮع‪ ،‬درې تکبﻴروﻧﻪ پﻪ‬ ‫جﻬر سره واﻳﻲ او پﻪ ﻫر ‪$‬ل دواړه ﻻسﻮﻧﻪ د غﻮږوﻧﻮ تر ﻧرمﻴﻮ پﻮرتﻪ‬ ‫کﻮي‪ ،‬مقتدﻳان ﻫم ﻫﻤداس‪ 3‬کﻮي‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻳادوﻧﻪ‪ :‬د ﻳادو شپ‪8‬و تکبﻴروﻧﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻻسﻮﻧﻪ باﻳد ‪$‬ﻮړﻧد‬ ‫وﻧﻴﻮل شﻲ‪.‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو‪4‬شل شﻲ‪ ،‬لﻮم‪7‬ۍ ډلﻪ دې د اختر د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ‬ ‫لﻮم‪7‬ی رکعت او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې دوﻳم رکعت تﻤثﻴل ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬آﻳا د جﻨازې او اختر د لﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ د تکبﻴروﻧﻮ ترمﻨ‪ #‬پﻪ اداکﻮلﻮ ک‪' 3‬ﻪ تﻮپﻴر شتﻪ؟‬ ‫پﻪ دې ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د اختر لﻤﻮﻧ‪' #‬ﻮ رکعتﻪ دی؟‬ ‫‪ -۲‬د اختر پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪' 3‬ﻮ اضافﻲ تکبﻴروﻧﻪ وﻳل کﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -۳‬لﻮم‪7‬ي درې تکبﻴروﻧﻪ 'ﻪ وخت وﻳل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پﻪ دوﻳم رکعت ک‪' 3‬ﻮ تکبﻴروﻧﻪ او 'ﻪ وخت وﻳل ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اختر د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ طرﻳقﻪ پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ او‬ ‫پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬دې لﻪ ﻳاده ولﻮلﻲ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬

‫د تﻼوت سجده‬

‫د تﻼوت سجده واجب ده‪.‬‬ ‫د سجدې آﻳت پﻪ لﻮستلﻮ او ﻳا اور‪4‬دلﻮ سره د تﻼوت سجده ﻻزم‪85‬ي‪.‬‬ ‫د تﻼوت د سجدې د ادا کﻮﻟﻮ طرﻳقﻪ‪:‬‬ ‫سجده کﻮوﻧکی تکبﻴر واﻳﻲ او سجدې تﻪ ‪$‬ﻲ‪ ،‬پﻪ سجده ک‪ 3‬درې‬ ‫‪$‬ل‪ 3‬تسبﻴحات (سبحان ربﻲ اﻷعلی) واﻳﻲ‪ ،‬ورپس‪ 3‬دوﻳم تکبﻴر واﻳﻲ او لﻪ‬ ‫سجدې ﻧﻪ را پﻮرتﻪ ک‪85‬ي او پﻪ دې سره ﻳ‪ 3‬سجده بشپ‪7‬ه شﻮه‪.‬‬ ‫د تﻼوت سجدې لپاره در‪4‬دل حتﻤﻲ ﻧﻪ دي‪.‬‬ ‫لﻪ راډﻳﻮ‪! ،‬لﻮﻳزﻳﻮن او داس‪ 3‬ﻧﻮرو 'خﻪ د سجدې آﻳت پﻪ اور‪4‬دلﻮ‬ ‫سجده ﻧﻪ ﻻزم‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ قرآن کرﻳم ک‪$ ۱۴ 3‬اﻳﻪ د تﻼوت سجده راغل‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫پﻪ ﻳﻮ ‪$‬ای ک‪ 3‬د سجدې د ﻳﻮ آﻳت پﻪ 'ﻮ ‪$‬لﻪ لﻮستلﻮ سره ﻳﻮازې ﻳﻮه‬ ‫سجده ﻻزمﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫پﻪ ﻻﻧدې جدول ک‪ 3‬د تﻼوت د سجدې آﻳتﻮﻧﻪ راوړل شﻮي چ‪ 3‬پﻪ‬ ‫لﻮستلﻮ او ﻳا اور‪4‬دلﻮ سره ﻳ‪ 3‬د تﻼوت سجده ﻻزم‪85‬ي‪:‬‬ ‫شﻤﻴره‬

‫سﻮرت‬

‫د سجدې أﻳت‬

‫شﻤﻴره‬

‫سﻮرت‬

‫د سجدې أﻳت‬

‫‪۱‬‬

‫اﻻعراف‬

‫‪۲۰۶‬‬

‫‪۸‬‬

‫اﻟﻨﻤﻞ‬

‫‪۲۵‬‬

‫‪۲‬‬

‫اﻟرعد‬

‫‪۱۵‬‬

‫‪۹‬‬

‫اﻟﻢ اﻟسجده‬

‫‪۱۵‬‬

‫‪۳‬‬

‫اﻟﻨحﻞ‬

‫‪۴۹‬‬

‫‪۱۰‬‬

‫فصﻠت‬

‫‪۳۸‬‬

‫‪۴‬‬

‫اﻻسرا ء‬

‫‪۱۰۷‬‬

‫‪۱۱‬‬

‫ص‬

‫‪۲۴‬‬

‫‪۵‬‬

‫ﻣرﻳﻢ‬

‫‪۵۸‬‬

‫‪۱۲‬‬

‫اﻟﻨجﻢ‬

‫‪۶۲‬‬

‫‪۶‬‬

‫اﻟحج‬

‫‪۱۸‬‬

‫‪۱۳‬‬

‫اﻻﻧشﻘاق‬

‫‪۲۱‬‬

‫‪۷‬‬

‫اﻟفرﻗان‬

‫‪۶۰‬‬

‫‪۱۴‬‬

‫اﻟعﻠق‬

‫‪۱۹‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د تﻼوت سجده پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬تﻤثﻴل ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د سجدې آﻳتﻮﻧﻪ پﻪ قرآن کرﻳم ک‪ 3‬پﻪ ډلﻪ ﻳﻴز ډول پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د تﻼوت سجده 'ﻪ حکم لري؟‬ ‫‪ -۲‬پﻪ قرآن کرﻳم ک‪' 3‬ﻮ د تﻼوت سجدې دي؟‬ ‫‪ -۳‬د تﻼوت سجده کلﻪ واجب‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۴‬پﻪ 'لﻮرو آﻳتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د تﻼوت سجده را و*ﻴئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د سجدې د آﻳتﻮﻧﻮ مﻮقعﻴت‪ ،‬د سپارو لﻪ مخ‪ 3‬پﻪ گﻮتﻪ‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د سﻬﻮې سجده (‪)١‬‬ ‫د سﻬﻮې سجده واجب ده‪.‬‬ ‫د سﻬﻮې سجده پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬ترسره ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د واجبﻮ پﻪ ترک او ﻳا د فرضﻮ پﻪ ‪$‬ﻨ‪6‬ولﻮ سره د سﻬﻮې سجده‬ ‫واجب‪85‬ي‪.‬‬ ‫د سﻬﻮې د سجدې طرﻳقﻪ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬پﻪ وروست‪ 9‬قعده ک‪ 3‬لﻪ تشﻬد وروستﻪ سﻼم گر‪$‬ﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بﻴا ورپس‪ 3‬دوې سجدې ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ورپس‪ 3‬تشﻬد‪ ،‬درود‪ ،‬او دعا وﻳل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پﻪ پای ک‪ 3‬دواړو خﻮاوو تﻪ سﻼم گر‪$‬ﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د سﻬﻮې د سجدې پﻪ ﻫکلﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬آﻳا کلﻪ مﻮ د سﻬﻮې سجده ک‪7‬ې ده؟ د واجب ک‪5‬دو سبب ﻳ‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د سﻬﻮې سجده 'ﻪ حکم لري ؟‬ ‫‪ -۲‬د سﻬﻮې سجده 'ﻪ وخت واجب‪85‬ي؟‬ ‫‪-۳‬د سﻬﻮې سجده 'ﻨگﻪ ادا ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د لﻮست متﻦ پﻪ خپلﻮکتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اتﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د سﻬﻮې سجده (‪)٢‬‬ ‫پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬د سﻬﻮې سجدې د واجب‪5‬دلﻮ 'ﻮ مثالﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬د فاتح‪ 3‬سﻮرت پر‪+4‬ﻮدل‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د فاتح‪ 3‬سﻮرت پس‪ 3‬د بل سﻮرت ﻳا 'ﻮ اﻳتﻮﻧﻮ ﻧﻪ لﻮستل‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پﻪ وترو ک‪ 3‬د قﻨﻮت دعا پر‪+4‬ﻮدل‪.‬‬ ‫‪ .۴‬لﻮم‪7‬ۍ قعده پر‪+4‬ﻮدل‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پﻪ وروست‪ 9‬قعده ک‪ 3‬تشﻬد پر‪+4‬ﻮدل‪.‬‬ ‫‪ .٦‬د فرضﻮ وروستﻪ کﻮل‪ ،‬لکﻪ پﻪ لﻮم‪7‬ي رکعت ک‪ 3‬ک‪5‬ﻨاستل‪ ،‬او ﻳا‬ ‫دوﻳم رکعت ک‪ 3‬لﻪ تشﻬد وروستﻪ درﻳم رکعت ‪$‬ﻨ‪6‬ول‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د سﻬﻮې سجدې د واجب‪5‬دلﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬سببﻮﻧﻪ بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کﻪ پﻪ جﻤاعت ک‪ 3‬امام د سﻬﻮې سجده ادا کﻮي‪ ،‬مقتدﻳان باﻳد 'ﻪ وک‪7‬ي ؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د قﻴام پﻪ حالت ک‪ 3‬د سﻬﻮې سجده کلﻪ واجب‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۲‬د قعدې پﻪ حالت ک‪ 3‬د سﻬﻮې سجده کلﻪ واجب‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۳‬آﻳا پﻪ وترو ک‪ 3‬د قﻨﻮت پﻪ پر‪+4‬ﻮدلﻮ سره سجده ﻻزم‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۴‬آﻳا د فرضﻮ پﻪ تاخﻴر سره سجده واجب‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د لﻮست پﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪$ 3‬ﻮاب ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د سفر آداب‬ ‫اسﻼم مﻮږ تﻪ د سفر پﻪ وخت‪ ،‬د آدابﻮ ﻻر*ﻮوﻧﻪ کﻮي‪ ،‬چ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ -۱‬لﻪ مﻮر او پﻼر 'خﻪ د سفر کﻮلﻮاجازه اخﻴستل‪.‬‬ ‫‪ -۲‬درې ‪$‬ل‪ 3‬اهلل اکبر وﻳل‪.‬‬ ‫‪ -۳‬د سفر دعا وﻳل‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اهلل‬

‫زﻳات ﻳادول‪.‬‬

‫‪ -۵‬لﻪ اهلل 'خﻪ د خﻴر او عافﻴت سﻮال کﻮل‪.‬‬ ‫پﻪ سفر ک‪ 3‬د مسلﻤان سﻮال او دعا قبلﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫پﻪ سفر ک‪ 3‬د دعا ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬بﻴﻠگ‪:3‬‬ ‫د سفر آساﻧﻲ غﻮ*تل‪.‬‬ ‫د کﻮرﻧ‪ 9‬غ‪7‬و او خپلﻮاﻧﻮ تﻪ دعا کﻮل‪.‬‬ ‫د سفر لﻪ ستﻮﻧزو 'خﻪ د خﻼصﻮن دعا کﻮل‪.‬‬ ‫کﻮرتﻪ پﻪ خﻴر او عافﻴت د را ستﻨﻴدلﻮ دعا کﻮل‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د سفر د آدابﻮ پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬آﻳا د اسﻼم دﻳﻦ پﻪ کﻮمﻪ !اکل‪ 3‬ورځ ک‪ 3‬لﻪ سفر کﻮلﻮ 'خﻪ مﻨعﻪ ک‪7‬ې ده؟ پﻪ دې‬ ‫ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬د سفر دعا وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د سفر کﻮلﻮ لپاره لﻪ چا 'خﻪ اجازه اخلئ؟‬ ‫‪ -۳‬آﻳا پﻪ سفر ک‪ 3‬دعا قبل‪85‬ي؟‬ ‫‪ -۴‬د سفر پﻪ وخت کﻮم‪ 3‬غﻮ*تﻨ‪ 3‬پﻪ کار دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د سفر آداب پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫د ژب‪ 3‬ساتﻨﻪ‬ ‫مسلﻤان د خپل‪ 3‬ژب‪ 3‬ساتﻨﻪ کﻮي‪ ،‬تل *‪ 3‬خبرې کﻮي‪ ،‬رسﻮل‬ ‫اهلل‬

‫مﻮږ تﻪ داس‪ 3‬ﻻر*ﻮوﻧﻪ ک‪7‬ې ده‪:‬‬

‫ژباړه‪:‬کﻪ 'ﻮک پﻪ اهلل او د آخرت پﻪ ورځ اﻳﻤان لري‪ ،‬د خﻴر خبرې‬ ‫دې کﻮي او ﻳا دې چپ اوسﻲ‪.‬‬ ‫مسلﻤان ب‪ 3‬گ"‪ 3‬خبرې ﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫مﻮږ چا تﻪ کﻨ‪%‬ل‪ 3‬او بدې خبرې ﻧﻪ کﻮو‪.‬‬ ‫'ﻮک پﻪ سپک ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳادوو‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧاروا خبرو اﻧسان دوزخ تﻪ ‪$‬ﻲ‪ ،‬معاذ‬

‫لﻪ پﻴغﻤبر‬

‫وپﻮ*تل‪ :‬آﻳا مﻮږ پﻪ خپلﻮ وﻳﻨاوو ﻧﻴﻮل کﻴ‪8‬و؟ پﻴغﻤبر‬

‫وفرماﻳل‪ :‬زﻳات‬

‫خلک د خپلﻮ ژبﻮ لﻪ کبلﻪ دوزخ تﻪ ﻧسکﻮر غﻮر‪85$‬ي‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد لﻪ سپکﻮ او ﻧاوړو خبرو 'خﻪ ‪$‬ان وساتﻮ‪.‬‬ ‫زمﻮږ لﻪ ﻻس او ژب‪' 3‬خﻪ باﻳد چا تﻪ ضرر وﻧﻪ رسﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫'خﻪ‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د ژب‪ 3‬ساتﻨ‪ 3‬پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کﻮم وخت چﻮپتﻴا غﻮره ده؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .۱‬د ﻻﻧدې حدﻳث جﻤل‪ 3‬معﻨا ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ان ُﻳ ْؤ ِم ُﻦ ِب َّ ِ‬ ‫اهلل َوا ْل َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِخرِ«‬ ‫»م ْﻦ َك َ‬‫َ‬ ‫ » َف ْل َﻴق ُْل خَ ْﻴ ًرا َأ ْو لِ َﻴ ْس ُك ْت« ‪.‬‬‫‪ .۲‬ﻻﻧدې خالﻲ ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ ډک ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ زمﻮږ لﻪ ﻻس او ‪ ....‬باﻳد چاتﻪ ضرر وﻧﻪ رس‪85‬ي‪.‬‬‫ مسلﻤان د خپل‪ 3‬ژب‪ ... 3‬کﻮي‪.‬‬‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ژب‪ 3‬ساتﻨ‪ 3‬پﻪ ﻫکلﻪ لﻨ‪6‬ه مقالﻪ ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻣرستﻪ او ﻫﻤکاري‬

‫لﻪ خلکﻮ سره پﻪ *ﻮ کاروﻧﻮ ک‪ 3‬مرستﻪ کﻮل ډ‪4‬ر ثﻮاب لري‪.‬‬ ‫اهلل‬

‫پﻪ دې ﻫکلﻪ مﻮږ تﻪ داس‪ 3‬ﻻر*ﻮوﻧﻪ کﻮي‪:‬‬ ‫اﻟﻤائده سﻮرت ‪ ۲‬اﻳت‪.‬‬

‫ژباړه‪ :‬او پﻪ ﻧﻴکﻮ او د تقﻮا پﻪ کاروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ لﻪ بل سره مرستﻪ کﻮئ او‬ ‫د گﻨاه او ت‪5‬ري پﻪ چارو ک‪ 3‬ﻳﻮ لﻪ بل سره مرستﻪ مﻪ کﻮئ‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬ ‫‪ -۱‬د هلل‬

‫فرماﻳﻲ‪:‬‬ ‫مرستﻪ لﻪ ﻫغﻪ چا سره مل وي چ‪ 3‬لﻪ ﻧﻮرو خلکﻮ سره‬

‫مرستﻪ کﻮي‪( .‬رواه ﻣسﻠﻢ)‬ ‫‪' -۲‬ﻮک چ‪ 3‬د اړو خلکﻮ ستﻮﻧزې حل ک‪7‬ي‪ ،‬اهلل بﻪ ﻳ‪ 3‬د دﻧﻴا او‬ ‫آخرت ستﻮﻧزې آساﻧﻪ ک‪7‬ي‪( .‬رواه ﻣسﻠﻢ)‬ ‫‪41‬‬

‫مﻮږ لﻪ مﻮر‪ ،‬پﻼر‪ ،‬ورو‪1‬ﻮ او خﻮﻳﻨدو سره د کﻮر پﻪ چارو ک‪ 3‬مرستﻪ کﻮو‪.‬‬ ‫مﻮږ لﻪ خپلﻮ گاوﻧ‪6‬ﻳاﻧﻮ او !ﻮلگﻴﻮالﻮ سره مرستﻪ کﻮو‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧاروا کاروﻧﻮ ک‪ 3‬لﻪ چا سره مرستﻪ کﻮل گﻨاه ده‪.‬‬ ‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬لﻪ اړو خلکﻮ سره د مرست‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ب‪5‬لگ‪ 3‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مﻮږ باﻳد پﻪ کﻮمﻮ ‪$‬اﻳﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د خلکﻮ سره لﻪ مرست‪ 3‬کﻮلﻮ ډډه وک‪7‬و؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬اهلل‬ ‫‪ -۲‬د اهلل‬

‫لﻪ خلکﻮ سر ه د مرست‪ 3‬پﻪ ﻫکلﻪ 'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬ ‫مرستﻪ لﻪ چا سره مل وي؟‬

‫‪' -۳‬ﻮک د مرست‪ 3‬کﻮلﻮ ډ‪4‬ر وړ دی؟‬ ‫‪ -۴‬آﻳا د گﻨاه پﻪ چارو ک‪ 3‬مرستﻪ کﻮل روا دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د مرست‪ 3‬پﻪ ﻫکلﻪ ﻳﻮه لﻨ‪6‬ه مقالﻪ ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ب‪ 3‬اتفاق‪ 9‬زﻳاﻧﻮﻧﻪ‬ ‫د اسﻼم دﻳﻦ مﻮږ تﻪ پﻪ ﻳﻮوالﻲ او اتحاد امر کﻮي‪ ،‬لﻪ اختﻼف او ب‪3‬‬ ‫اتفاق‪' 9‬خﻪ ﻳ‪ 3‬مﻨعﻪ ک‪7‬ي ﻳﻮ‪.‬‬ ‫اهلل‬

‫پﻪ قرآن کرﻳم ک‪ 3‬فرماﻳلﻲ دي‪:‬‬ ‫(د أل ﻋﻤران سﻮرت ‪ ١۰٣‬أﻳت)‪.‬‬

‫ژباړه‪ :‬د اهلل پﻪ رس‪( 9‬قرآن کرﻳم) باﻧدې مﻨگﻮل‪ 3‬ولگﻮئ او ب‪ 3‬اتفاقﻲ‬ ‫مﻪ کﻮئ‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد لﻪ اختﻼف او ب‪ 3‬اتفاق‪' 9‬خﻪ ‪$‬ان وژغﻮرو‪.‬‬

‫اختﻼف او ب‪ 3‬اتفاقﻲ ډ‪4‬ر زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻟري‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ب‪ 3‬اتفاقﻲ گﻨاه ده‪ ،‬ﻫر ﻫغﻪ 'ﻮک چ‪ 3‬د مسلﻤاﻧاﻧﻮ ترمﻨ‪ #‬ب‪3‬‬ ‫اتفاقﻲ راولﻲ‪ ،‬اهلل‬

‫ترې ﻧاراضﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪ -۲‬ب‪ 3‬اتفاقﻲ او اختﻼف د د*ﻤﻨ‪ 9‬ﻻمل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پﻪ ب‪ 3‬اتفاق‪ 9‬ک‪ 3‬لﻪ ژوﻧد 'خﻪ برکت اوچت‪85‬ي‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د اختﻼف او ب‪ 3‬اتفاق‪ 9‬زﻳاﻧﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د ﻻﻧدې کلﻤﻮ ضد وواﻳئ‪:‬‬ ‫(اتفاق‪ ،‬د*ﻤﻨﻲ‪ ،‬امر‪ ،‬زﻳان)‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫الف‪ :‬ﻻﻧدې تش ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ پﻪ مﻨاسبﻮ کلﻤﻮ ډک ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬د اسﻼم دﻳﻦ مﻮږ تﻪ پﻪ ﻳﻮالﻲ او ‪ ..............‬کﻮي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ب‪ 3‬اتفاقﻲ او اختﻼف د ‪ ...................‬ﻻمل ک‪85‬ي ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پﻪ ب‪ 3‬اتفاق‪ 9‬ک‪ 3‬لﻪ ژوﻧد 'خﻪ ‪ ...............‬اوچت‪85‬ي‪.‬‬ ‫ب‪ :‬پﻪ لﻮست ک‪ 3‬د آﻳت ژباړه وواﻳئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬پﻪ مرستﻪ د ب‪ 3‬اتفاق‪ 9‬د زﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻳﻮه‬ ‫مقالﻪ ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫در وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫بد ﻣﻠگری‬ ‫مﻮږ باﻳد د ملگري پﻪ غﻮره کﻮلﻮ ک‪ 3‬زﻳات فکر وک‪7‬و‪ ،‬تر 'ﻮ لﻪ بد‬ ‫شخص سره مخ ﻧﻪ شﻮ‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫د ﻧﻴک او بد ملگري مثال داس‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ی دی‪ :‬د ﻧﻴک‬

‫شخص ملگرتﻴا‪ ،‬د عطرو د پلﻮروﻧکﻲ پﻪ 'ﻴر ده‪ ،‬لﻪ دوو گ"ﻮ 'خﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫لﻪ ﻳﻮې خامخا برخﻤﻦ ک‪85‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ﻳا بﻪ ترﻳﻨﻪ عطر واخلئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬او ﻳا خﻮ بﻪ د مشکﻮ *‪ 3‬وږم‪ 3‬بﻮی ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د بد شخص ملگرتﻴا د پ) پﻪ 'ﻴر ده‪ ،‬د دوو زﻳاﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ ﻳ‪ 3‬ﻳﻮ زﻳان‬ ‫حتﻤا درتﻪ رسﻴ‪8‬ي‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بدن او ﻳا جام‪ 3‬بﻪ دې وسﻮ‪$‬ﻮي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﻳا خﻮ بﻪ بد بﻮی او لﻮگی در ورسﻴ‪8‬ي‪ .‬مسﻨد امام احﻤد‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد تل لﻪ *ﻮ خلکﻮ سره ملگرتﻴا وک‪7‬و‪.‬‬ ‫د ﻧﻴک شخص پﻪ ملگرتﻴا ک‪ 3‬د دﻧﻴا او آخرت ډﻳرې گ"‪ 3‬دي‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد لﻪ بد شخص سره ملگرتﻴا وﻧﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫د بد شخص ملگرتﻴا ډﻳر زﻳاﻧﻮﻧﻪ لري‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د ﻧﻴک ملگري د گ"ﻮ پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د بد شخص د ملگرتﻴا زﻳاﻧﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬رسﻮل اهلل‬

‫د ﻧﻴک ملگري پﻪ ﻫکلﻪ 'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬

‫‪ -۲‬د بد شخص ملگرتﻴا د 'ﻪ شﻲ پﻪ شان ده ؟‬ ‫‪ -۳‬د ﻧﻴک شخص ملگرتﻴا 'ﻪ گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫‪ -۴‬تاس‪ 3‬لﻪ چا سره ملگرتﻴا کﻮل غﻮاړئ؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د بد شخص د ملگرتﻴا زﻳاﻧﻮﻧﻪ د ﻳﻮې مقال‪ 3‬پﻪ ترڅ‬ ‫ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫'ﻠﻮر وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د دﻳﻦ ستﻨﻪ‬ ‫لﻤﻮﻧ‪ #‬د اسﻼم دوﻳﻤﻪ بﻨاء او د دﻳﻦ ستﻨﻪ ده‪.‬‬ ‫پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ سره مسلﻤان د خپل دﻳﻦ ساتﻨﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫لﻤﻮﻧ‪ #‬اﻧسان لﻪ بدو او ﻧاروا کاروﻧﻮ'خﻪ ژغﻮري‪.‬‬ ‫لﻤﻮﻧ‪ #‬د اﻳﻤان ﻧ‪+‬ﻪ ده‪.‬‬ ‫پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ د مسلﻤان او کافر ترمﻨ‪ #‬فرق ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ د مسلﻤان گﻨاﻫﻮﻧﻪ ب‪+‬ل ک‪85‬ي ‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫فرماﻳﻲ‪:‬‬

‫کﻪ لﻪ تاسﻮ 'خﻪ د ﻳﻮه د کﻮر مخ‪ 3‬تﻪ وﻳالﻪ بﻬﻴ‪8‬ي او ﻫغﻪ پک‪ 3‬ﻫره ورځ‬ ‫پﻨ‪%‬ﻪ ‪$‬ل‪ 3‬ﻻمبﻲ‪ ،‬آﻳا پﻪ بدن بﻪ ﻳ‪' 3‬ﻪ خﻴری پات‪ 3‬شﻲ؟ صحابﻪ وو‬ ‫ووﻳل‪ :‬د ﻧﻮمﻮړي پﻪ بدن خﻴری ﻧﻪ پات‪ 3‬ک‪85‬ي‪ .‬رسﻮل اهلل‬

‫وفرماﻳل‪:‬‬

‫لﻤﻮﻧ‪ #‬ﻫم د دې وﻳال‪ 3‬پﻪ 'ﻴر دی‪ ،‬ﻫغﻪ 'ﻮک چ‪ 3‬پﻨ‪%‬ﻪ وختﻪ لﻤﻮﻧ‪#‬‬ ‫کﻮي‪ ،‬گﻨاﻫﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ب‪+‬ل ک‪85‬ي‪( .‬ﻣتﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ)‬ ‫مﻮږ پﻨ‪%‬ﻪ وختﻪ لﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ پﻪ خپل وخت ادا کﻮو‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ د ارز*ت او گ"ﻮ پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬بحث وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ دا واضح ک‪7‬ئ چ‪ 3‬لﻤﻮﻧ‪ #‬د دﻳﻦ ستﻨﻪ ده‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پﻪ لﻤاﻧ‪%‬ﻪ سره د مسلﻤان او کافر تر مﻨ‪' #‬ﻨگﻪ فرق ک‪85‬ي؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬لﻤﻮﻧ‪ #‬د دﻳﻦ ستﻨﻪ ده؟ دا جﻤلﻪ رو*اﻧﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رسﻮل اهلل‬

‫د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻪ ﻫکلﻪ 'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬

‫‪ -۳‬لﻤﻮﻧ‪' #‬ﻪ گ"‪ 3‬لري؟ واضح ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ مرستﻪ د لﻤاﻧ‪%‬ﻪ گ"‪ 3‬پﻪ خپلﻮ‬ ‫کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪ ،‬او پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬دې بﻴان ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د وخت ارز*ت‬ ‫وخت زمﻮږ ژوﻧد دی او د اﻧسان ارز*تﻨاکﻪ پاﻧگﻪ ده‪ .‬مﻮږ باﻳد خپل‬ ‫وخت ضاﻳع ﻧﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫د وخت پﻪ ﻫکلﻪ فرماﻳلﻲ دي‪:‬‬

‫دوه ﻧعﻤتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬زﻳات خلک ترې ب‪ 3‬خبره دي‪ :‬ﻳﻮ روغتﻴا او بل‬ ‫وخت‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد لﻪ وخت 'خﻪ سﻤﻪ گ"ﻪ واخلﻮ‪.‬‬ ‫د دې لپاره چ‪ 3‬وخت مﻮ ضاﻳع ﻧشﻲ ﻻﻧدې !کﻮ تﻪ پاملرﻧﻪ کﻮو‪:‬‬ ‫‪ -۱‬پﻨ‪%‬ﻪ وختﻪ لﻤﻮﻧ‪ #‬پﻪ خپل وخت ک‪ 3‬ادا کﻮو‪.‬‬ ‫‪* -۲‬ﻮوﻧ‪%‬ﻲ تﻪ پﻪ وخت ‪$‬ﻮ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خپل درسﻮﻧﻪ پﻪ پﻮره پاملرﻧ‪ 3‬سره لﻮلﻮ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده پﻪ خپل وخت ک‪ 3‬لﻴکﻮ ‪.‬‬ ‫‪ -۵‬لﻮب‪ 3‬پﻪ !اکلﻲ وخت ترسره کﻮو‪.‬‬ ‫‪ -٦‬د ﻧﻦ کار سبا تﻪ ﻧﻪ پرﻳ‪8‬دو‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .۱‬د وخت د ارز*ت پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ د خپل ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧداﻧﻪ مﻬال وﻳش وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬رسﻮل اهلل‬

‫د وخت پﻪ ﻫکلﻪ 'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬

‫‪ -۲‬د دې لپاره چ‪ 3‬وخت مﻮ ضاﻳع ﻧشﻲ‪' ،‬ﻪ باﻳد وک‪7‬و؟‬ ‫‪ -۳‬د ﻧﻦ کار باﻳد 'ﻪ وخت سرتﻪ ورسﻮو؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫ﻫر زده کﻮوﻧکی دې د خپل ور‪$‬ﻨﻲ ژوﻧد مﻬال و‪4‬ش د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و‬ ‫پﻪ مرستﻪ ولﻴکﻲ‪ ،‬بﻴا دې پﻪ !ﻮلگﻲ ک‪ 3‬ولﻮلﻲ‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻣسﻠﻤان پﻨ‪%‬ﻪ حقﻮﻧﻪ‬ ‫!ﻮل مسلﻤاﻧان سره خﻮﻳﻨدې او ورو‪1‬ﻪ دي‪ ،‬تل ﻳﻮ بل تﻪ درﻧاوی کﻮي‪.‬‬ ‫مسلﻤان پﻪ خپل مسلﻤان ورور باﻧدې زﻳات حقﻮﻧﻪ لري‪ ،‬رسﻮل اهلل‬ ‫پﻪ دې ﻫکلﻪ فرماﻳﻲ‪:‬‬ ‫رواه اﻟبخاری‬ ‫د حدﻳث معﻨا‪ :‬مسلﻤان پﻪ مسلﻤان پﻨ‪%‬ﻪ حقﻮﻧﻪ لري‪ :‬سﻼم تﻪ ﻳ‪3‬‬ ‫‪$‬ﻮاب ورکﻮل‪ ،‬د ﻧاروغ پﻮ*تﻨﻪ کﻮل‪ ،‬جﻨازې پس‪ 3‬ﻳ‪ 3‬تلل‪ ،‬بلﻨﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬مﻨل او لﻪ عطس‪' 3‬خﻪ وروستﻪ د الحﻤد هلل وﻳلﻮ پﻪ ‪$‬ﻮاب ک‪3‬‬ ‫ورتﻪ َﻳ ٌر َح ُﻤ َ‬ ‫ک اهلل وﻳل‪.‬‬ ‫مﻮږ د مسلﻤان سﻼم تﻪ ‪$‬ﻮاب واﻳﻮ‪ ،‬کﻪ ﻧاروغﻪ وي پﻮ*تﻨﻪ ﻳ‪ 3‬کﻮو‪،‬‬ ‫پﻪ جﻨازه ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬گ‪6‬ون کﻮو‪ ،‬بلﻨﻪ ﻳ‪ 3‬مﻨﻮ او عطس‪ 3‬ﻧﻪ وروستﻪ ورتﻪ‬ ‫ﻳرحﻤک اهلل واﻳﻮ‪.‬‬ ‫لﻪ مسلﻤان سره مرستﻪ کﻮل زمﻮږ دﻳﻨﻲ دﻧده ده‪.‬‬ ‫لﻪ مسلﻤان سره مرستﻪ کﻮل ثﻮاب لري‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د مسلﻤان پﻨ‪%‬ﻪ حقﻮﻧﻪ 'ﻨگﻪ ادا کﻴ‪8‬ي؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې‬ ‫وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬آﻳا کلﻪ مﻮ د کﻮم ﻧاروغ پﻮ*تﻨﻪ ک‪7‬ې ده؟‬ ‫‪ -۳‬دوه زده کﻮوﻧکﻲ دې د عطس‪ 3‬دعاوې تﻤثﻴل ک‪7‬ي‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬مسلﻤان پر مسلﻤان 'ﻮ حقﻮﻧﻪ لري؟‬ ‫‪ -۲‬د تشﻤﻴت العاطس معﻨا وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬د سﻼم ‪$‬ﻮاب 'ﻨگﻪ ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د لﻮست حدﻳث لﻪ معﻨا سره پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫اووه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د سﻼم فضاﻳﻞ‬ ‫سﻼم اچﻮل سﻨت او ‪$‬ﻮاب ﻳ‪ 3‬واجب دی‪.‬‬ ‫سﻼم د مسلﻤان لپاره غﻮره تحفﻪ ده‪.‬‬ ‫د سﻼم الفاظ‪ :‬السﻼم علﻴکم ورحﻤة اهلل وبرکاتﻪ‪.‬‬ ‫ژباړه‪ :‬پر تاسﻮ دې سﻼمتﻴا او د اهلل رحﻤت وي‪.‬‬ ‫د سﻼم ‪$‬ﻮاب‪ :‬وعلﻴکم السﻼم ورحﻤة اهلل وبرکاتﻪ‪.‬‬ ‫ژباړه‪ :‬پر تاسﻮ دې ﻫم سﻼمتﻴا او د اهلل رحﻤت وي‪.‬‬ ‫سﻼم د اخﻼص ‪ ،‬امﻦ او مﻴﻨ‪ 3‬پﻴغام دی‪.‬‬ ‫سﻼم د مسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ مﻨ‪ #‬ک‪ 3‬مﻴﻨﻪ او محبت زﻳاتﻮي‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫فرماﻳﻲ‪ :‬تر 'ﻮ چ‪ 3‬اﻳﻤان راﻧﻪ وړئ‪ ،‬جﻨت تﻪ ﻧشی‬

‫تللئ او مؤمﻨان ﻧشئ کﻴدای‪ ،‬تر 'ﻮ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬مﻴﻨﻪ او محبت‬ ‫و ﻧلرئ‪ ،‬آﻳا تاسﻮ تﻪ داس‪' 3‬ﻪ وﻧﻪ *اﻳم چ‪ 3‬ستاسﻮ تر مﻨ‪ #‬مﻴﻨﻪ او‬ ‫محبت پﻴدا ک‪7‬ي؟‬ ‫اصحابﻮ وو‪4‬ل‪ :‬ول‪ 3‬ﻧﻪ‪.‬‬ ‫پﻴغﻤبر‬

‫وفرماﻳل‪ :‬پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬سﻼم اچﻮل زﻳات ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫(رواه اﻟبخاری)‬

‫د بشپ‪ 7‬سﻼم اچﻮوﻧکﻲ او ‪$‬ﻮاب ورکﻮوﻧکﻲ دواړو تﻪ دﻳرش‪ ،‬دﻳرش‬ ‫ﻧﻴک‪ 9‬ورکﻮل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫د سﻼم پﻪ ﻫکلﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻻر*ﻮوﻧ‪:3‬‬ ‫ تﻴرﻳدوﻧکی بﻪ پﻪ وﻻړو او ﻧاستﻮ خلکﻮ سﻼم اچﻮي‪.‬‬‫ کشر بﻪ مشر تﻪ سﻼم کﻮي‪.‬‬‫‪ -‬کﻮر تﻪ د ﻧﻨﻮتلﻮ پﻪ وخت بﻪ سﻼم اچﻮي‪.‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ د بشپ‪ 7‬سﻼم اچﻮلﻮ د فضﻴلت پﻪ ﻫکلﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو‪4‬شل شﻲ‪ ،‬ﻳﻮه ډل‪ 3‬دې بشپ‪ 7‬سﻼم واچﻮي‪ ،‬بلﻪ‬ ‫دې ورتﻪ بشپ‪$ 7‬ﻮاب وواﻳﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬سﻼم اچﻮل 'ﻪ حکم لري؟‬ ‫‪ -۲‬سﻼم اچﻮل 'ﻪ گ"‪ 3‬لري؟‬ ‫‪ -۳‬رسﻮل اهلل‬

‫د سﻼم پﻪ ﻫکلﻪ 'ﻪ فرماﻳلﻲ دي‪.‬‬

‫‪ -۴‬پﻪ سﻼم اچﻮلﻮ سره مسلﻤان تﻪ 'ﻮ ﻧﻴک‪ 9‬ورکﻮل ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د سﻼم پﻪ ﻫکلﻪ د لﻮست حدﻳث پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ‬ ‫ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫غﻴبت‬ ‫مسلﻤاﻧان سره خﻮﻳﻨدې او ورو‪1‬ﻪ دي‪ ،‬د مسلﻤان ورور غﻴبت کﻮل‬ ‫حرام دي‪.‬‬ ‫اهلل تعالی مﻮږ لﻪ غﻴبت کﻮلﻮ 'خﻪ مﻨع ک‪7‬ي ﻳﻮ‪.‬‬ ‫غﻴبت کﻮل د م‪7‬ه ورور د غﻮ*ﻮ د خﻮړلﻮ پﻪ '‪5‬ر دي‪.‬‬ ‫د چا پﻪ غﻴاب ک‪ 3‬د ﻫغﻪ ﻧﻴﻤگ‪7‬تﻴاوې بﻴاﻧﻮلﻮ تﻪ غﻴبت و‪4‬ل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫کﻪ چﻴرې مسلﻤان ﻫغﻪ عﻴب و ﻧﻪ لري‪ ،‬دې تﻪ بﻬتان وﻳل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد لﻪ غﻴبت او بﻬتان 'خﻪ ډډه وک‪7‬و او پﻪ مجلسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪3‬‬ ‫گ‪6‬ون وﻧﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧاروا کاروﻧﻮ ک‪ 3‬لﻪ چا سره مرستﻪ کﻮل او غﻴبت تﻪ غﻮږ ﻧﻴﻮل گﻨاه‬ ‫ده‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د غﻴبت د زﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ لﻪ بل 'خﻪ پﻮ*تﻨ‪ 3‬وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د غﻴبت او بﻬتان تر مﻨ‪ #‬تﻮپﻴر پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬غﻴبت 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ -۲‬آﻳا غﻴبت روا دی؟‬ ‫‪ -۳‬غﻴبت کﻮل د 'ﻪ شﻲ پﻪ '‪5‬ر دي؟‬ ‫‪-۴‬آﻳا د غﻴبت پﻪ مجلسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻧاستﻪ روا ده ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻮست پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫ﻧﻬﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫دروغ وﻳﻞ‬ ‫مسلﻤان تل ر*تﻴا واﻳﻲ‪ ،‬دروغ وﻳل لﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫دروغ وﻳل د مﻨافق ﻧ‪+‬ﻪ ده‪.‬‬ ‫پﻴغﻤبر‬

‫فرماﻳﻲ‪ :‬د مﻨافق درې ﻧ‪ 3+‬دي‪:‬‬

‫‪ -۱‬پﻪ وعده وفا ﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د بحث او جﻨگ پر مﻬال کﻨ‪%‬ل کﻮي‪.‬‬ ‫‪ -۳‬او پﻪ خبرو ک‪ 3‬دروغ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫دروغجﻦ اﻧسان د ﻫ‪5‬چا ﻧﻪ خﻮ*‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ دروغجﻦ اﻧسان 'ﻮک باور ﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد تل ر*تﻴا وواﻳﻮ او لﻪ دروغ وﻳلﻮ ډډه وک‪7‬و‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ مرستﻪ د دروغﻮ د ﻧاوړه پاﻳلﻮ پﻪ اړه ﻳﻮ لﻪ بل سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د ﻻﻧدې کلﻤﻮ ضد پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ مﻨافق ‪ ،‬دروغ‪ ،‬وفا کﻮل‪ ،‬جﻨگ ‪.‬‬‫( ر*تﻴا‪ ،‬ب‪ 3‬وفاﻳﻲ‪ ،‬سﻮلﻪ )‬ ‫‪ -۳‬پﻪ وعده وفا کﻮل 'ﻪ گ"ﻪ لري؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬دروغ وﻳل پﻪ اسﻼم ك‪' 3‬ﻪ حکم لري؟‬ ‫‪ -۲‬دروغ وﻳل د 'ﻪ شﻲ ﻧ‪+‬ﻪ ده؟‬ ‫‪ -۳‬آﻳا خلک پر دروغجﻦ اﻧسان باور کﻮي؟‬ ‫‪ -۴‬آﻳا دروغجﻦ اﻧسان د چا خﻮ*‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫د دروغﻮ 'لﻮر زﻳاﻧﻮﻧﻪ پﻪ 'لﻮرو جﻤلﻮ ک‪ 3‬ولﻴکئ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫ب‪+‬ﻨﻪ کﻮل‬ ‫عفﻮه (ب‪+‬ﻨﻪ) کﻮل ﻧﻴک خﻮی او د مسلﻤان صفت دی‪.‬‬ ‫مسلﻤان د بدو پﻪ مقابل ک‪* 3‬ﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫خلکﻮ تﻪ ب‪+‬ﻨﻪ کﻮوﻧکی بﻨده د اهلل خﻮښ دی‪.‬‬ ‫اهلل‬

‫د‬

‫مﻮږ تﻪ د ب‪+‬ﻨ‪ 3‬ﻻر*ﻮوﻧﻪ کﻮي‪:‬‬

‫اﻟبﻘرة سﻮرت‪ ۲٣٧ ،‬آﻳت‪.‬‬ ‫ژباړه‪ :‬او ستاس‪ 3‬ب‪+‬ﻨﻪ کﻮل تقﻮا تﻪ ﻧﻴ‪8‬دې عﻤل دی‪.‬‬ ‫پﻪ ب‪+‬ﻨ‪ 3‬سره د اﻧسان عزت زﻳاتﻴ‪8‬ي‪ ،‬رسﻮل اهلل‬

‫فرماﻳﻲ‪:‬‬

‫(رواه ﻣسﻠﻢ)‬ ‫معﻨا‪ :‬او اهلل‬

‫پﻪ عفﻮې او ب‪+‬ﻨ‪ 3‬سره د اﻧسان عزت زﻳاتﻮي‪.‬‬

‫د ب‪+‬ﻨ‪ 3‬ﻟﻪ گ"ﻮ 'خﻪ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬پﻪ ب‪+‬ﻨ‪ 3‬د مسلﻤان زړه لﻪ کﻴﻨ‪ 3‬او بغض 'خﻪ پاک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۲‬لﻪ ب‪+‬ﻨﻪ کﻮوﻧکﻲ 'خﻪ اهلل‬

‫راضﻲ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪ -۳‬پﻪ ب‪+‬ﻨﻪ د اﻧسان عزت ﻻزﻳات‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پﻪ ب‪+‬ﻨﻪ !ﻮلﻨﻪ لﻪ د*ﻤﻨ‪ 9‬او شر 'خﻪ ژغﻮرل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫مﻮږ باﻳد د عفﻮې خصلت خپل ک‪7‬و‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د ب‪+‬ﻨ‪' 3‬ﻮ مثالﻮﻧﻪ بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پﻪ ب‪+‬ﻨ‪ 3‬سره 'ﻨگﻪ د اﻧسان عزت زﻳاتﻴ‪8‬ي؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪3‬‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خپلﻮ !ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ د ب‪+‬ﻨ‪' 3‬ﻮ بﻴلگ‪ 3‬وواﻳئ ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬ب‪+‬ﻨﻪ د چا خصلت دی؟‬ ‫‪ -۲‬مسلﻤان د بدو پﻪ مقابل ک‪' 3‬ﻪ کﻮي؟‬ ‫‪ -۳‬د ب‪+‬ﻨ‪ 3‬پﻪ ﻫکلﻪ رسﻮل اهلل‬

‫'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬

‫‪ -۴‬ب‪+‬ﻨﻪ 'ﻪ گ"‪ 3‬لري؟ بﻴان ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ب‪+‬ﻨ‪ 3‬پﻪ ﻫکلﻪ لﻨ‪6‬ه مقالﻪ ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫قﻨاعت‬ ‫مسلﻤان تل د اهلل‬

‫مﻨﻨدوی وي‪ ،‬پﻪ خپل ژوﻧد خﻮښ وي او د‬

‫ﻻزﻳات *ﻪ ک‪5‬دلﻮ ﻫﻴلﻪ ﻳ‪ 3‬لري‪ ،‬چ‪ 3‬دې تﻪ قﻨاعت واﻳﻲ‪.‬‬ ‫قﻨاعت د اهلل‬

‫ستر ﻧعﻤت او د اﻧسان لﻮﻳﻪ پاﻧگﻪ ده‪ ،‬پﻪ خپل ژوﻧد‬

‫خﻮ*ﻲ د کامﻴاب‪ 9‬ﻻره ده‪.‬‬ ‫فرماﻳﻲ‪:‬‬

‫رسﻮل اهلل‬ ‫(رواه ﻣسﻠﻢ)‬

‫معﻨا‪ :‬پرتﻪ لﻪ شکﻪ ﻫغﻪ 'ﻮک برﻳالی شﻮ چ‪ 3‬اسﻼم ﻳ‪ 3‬راوړ‪ ،‬روزي ﻳ‪3‬‬ ‫د اړتﻴاوو بسﻨﻪ وک‪7‬ي او اهلل تعالی پﻪ ورک‪7‬ل شﻮﻳﻮ ﻧعﻤتﻮﻧﻮ ورتﻪ قﻨاعت‬ ‫ورک‪7‬ی وي‪.‬‬

‫د قﻨاعت گ"‪:3‬‬ ‫‪ -۱‬اهلل‬

‫لﻪ مسلﻤان 'خﻪ راضﻲ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪ -۲‬اﻧسان لﻪ ب‪$ 3‬اﻳﻪ حرص 'خﻪ ژغﻮرل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اهلل‬

‫د مسلﻤان پﻪ ژوﻧد ک‪ 3‬برکت اچﻮي‪.‬‬

‫‪ -۴‬اﻧسان لﻪ ﻧا امﻴدۍ‪ ،‬کﻴﻨ‪ 3‬او حسد 'خﻪ خﻼصﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اﻧسان زﻳار باسﻲ چ‪ 3‬ژوﻧد ﻳ‪ 3‬ﻻ *ﻪ شﻲ‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬د قﻨاعت گ"‪ ،3‬پﻪ ﻧﻮبت سره بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬د قﻨاعت ضد 'ﻪ کﻴدای شﻲ؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬آﻳا پﻪ ب‪$ 3‬اﻳﻪ حرص کﻮلﻮ ژوﻧد *ﻪ ک‪85‬ي؟‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬قﻨاعت 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ -۲‬رسﻮل اهلل‬

‫د قﻨاعت پﻪ ﻫکلﻪ 'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬

‫‪ -۳‬قﻨاعت 'ﻪ گ"ﻪ لري؟‬ ‫‪ -.۴‬آﻳا پﻪ قﻨاعت لرلﻮ سره د اﻧسان کﻴﻨﻪ لﻪ مﻨ‪%‬ﻪ ‪$‬ﻲ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د قﻨاعت گ"‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫دوه دﻳرشﻢ ﻟﻮست‬

‫د صبر فضاﻳﻞ‬ ‫د اسﻼم دﻳﻦ مﻮږ تﻪ د صبر او حﻮصل‪ 3‬ﻻر*ﻮوﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫صبر او حﻮصلﻪ د مسلﻤان صفت دی‪.‬‬ ‫فرماﻳﻲ‪ :‬د مؤمﻦ ژوﻧد د تعجب وړ دی‪ ،‬ﻫر حالت ﻳ‪3‬‬

‫رسﻮل اهلل‬

‫د ده لپاره خﻴر دی چ‪ 3‬دا ﻳﻮازې د مؤمﻦ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴا ده‪:‬‬ ‫کﻪ چﻴرې خﻮشحالﻲ ورتﻪ ورسﻴ‪8‬ي‪ ،‬شکر پرې وباسﻲ او دا ورتﻪ خﻴر‬ ‫دی او کﻪ چﻴرې تکلﻴف ﻳا ضرر ورتﻪ پﻴ) شﻲ‪ ،‬صبر پرې کﻮي‪ ،‬دا ﻫم‬ ‫ورتﻪ خﻴردی‪( .‬صحﻴح ﻣسﻠﻢ)‬ ‫د صبر ډوﻟﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صبر پﻪ اطاعت‪ :‬ﻳعﻨ‪ 3‬د اهلل‬

‫امروﻧﻪ پر ‪$‬ای کﻮل‪ ،‬لکﻪ‪ :‬پﻨ‪%‬ﻪ وختﻪ‬

‫لﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮل‪ ،‬روژه ﻧﻴﻮل او داس‪ 3‬ﻧﻮر‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صبر لﻪ گﻨاه 'خﻪ‪ :‬لﻪ ﻫر ﻫغﻪ 'ﻪ ‪$‬ان ساتل چ‪ 3‬پﻪ دﻳﻦ ک‪ 3‬ﻧاروا‬ ‫دي‪ ،‬لکﻪ‪ :‬غﻼ‪ ،‬ظلم او غﻴبت کﻮل‪.‬‬ ‫‪ -۳‬صبر پﻪ تکلﻴف او غم ک‪ :3‬ﻳعﻨ‪ 3‬د ستﻮﻧزو او غم پر وخت صبر او‬ ‫حﻮصلﻪ کﻮل‪.‬‬ ‫د صبر ﻟﻪ گ"ﻮ 'خﻪ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اهلل‬

‫لﻪ مسلﻤان 'خﻪ راضﻲ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪ -۲‬پﻪ صبر سره اﻧسان غ‪+‬تلی ک‪85‬ي او لﻪ ﻧاﻫﻴل‪' 9‬خﻪ ﻧجات مﻮمﻲ‪.‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪ .۳‬پﻪ صبر لرلﻮ سره اﻧسان خپل‪ 3‬مﻮخ‪ 3‬تﻪ رسﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پﻪ صبر لرلﻮ سره د ژوﻧد ستﻮﻧزې حل ک‪85‬ي‪.‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -۱‬لﻪ گﻨاه 'خﻪ صبر 'ﻨگﻪ ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ 'ﻮ مثالﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پﻪ خپل ژوﻧداﻧﻪ ک‪ 3‬د صبر 'ﻮ عﻤلﻲ گ"‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬د زده ک‪7‬ې پر مﻬال 'ﻨگﻪ صبر کﻴدای شﻲ؟ پﻪ دې ﻫکلﻪ پﻪ خپلﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ک‪3‬‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -۱‬اسﻼم مﻮږ تﻪ د 'ﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻪ کﻮي؟‬ ‫‪ -۲‬د صبر پﻪ ﻫکلﻪ رسﻮل اهلل‬

‫'ﻪ فرماﻳلﻲ دي؟‬

‫‪ -۳‬صبر پﻪ 'ﻮ ډولﻪ دی؟‬ ‫‪ -۴‬د صبر 'ﻮ گ"‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د صبر 'لﻮر گ"‪ 3‬پﻪ خپلﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ولﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪64‬‬