Islamic Studies 04 [4]

Citation preview

‫د پﻮﻫن‪ 3‬وزارت‬

‫اسﻼمي *وونه او روزنه‬ ‫'لورم !ولگى‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨:‬هـ‪.‬ش‪.‬‬

‫د پﻮﻫﻨ‪ 3‬وزارت‬

‫اسﻼﻣﻲ *ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ‬ ‫'ﻠﻮرم !ﻮﻟگﻰ‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨:‬ﻫـ‪.‬ش‪.‬‬ ‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون اس مي وونه او روزنه‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د اس مي وون او روزن د برخ د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غ ي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫څلورم‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬ ‫اپخونه‬

‫بر نال‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است‬ ‫هجري شم‬ ‫ابل‬ ‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬ ‫ب‬

‫چلند‬

‫ي‬

‫ج‬

‫ﻣﻠﻲ سرود‬

‫د‬

‫دا وطﻦ افغاﻧســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د ﻫـــر افـغـان دى‬

‫کﻮر د سﻮﻟ‪ 3‬کﻮر د تﻮرې‬

‫ﻫر بچی ﻳ‪ 3‬قﻬرﻣـــــان دى‬

‫دا وطﻦ د !ﻮﻟـــﻮ کـﻮر دى‬

‫د بـــــﻠـﻮ'ـــــــﻮ د ازبـکــــــــﻮ‬

‫د پ‪+‬ـــتــﻮن او ﻫـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـﻤﻨـــــــﻮ د تـــاجـکــــــﻮ‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گﻮجــر دي‬

‫پــاﻣﻴــرﻳـــان‪ ،‬ﻧـﻮرســـتاﻧﻴــــان‬

‫براﻫﻮي دي‪ ،‬قزﻟباش دي‬

‫ﻫـــﻢ اﻳﻤـــاق‪ ،‬ﻫﻢ پشـﻪ ‪4‬ان‬

‫دا ﻫ‪5‬ــــــﻮاد بﻪ تﻞ ‪$‬ﻠﻴ‪8‬ي‬

‫ﻟـکـﻪ ﻟـﻤــر پـر شـــﻨـﻪ آســـﻤـان‬

‫پﻪ ســـﻴﻨــﻪ ک‪ 3‬د آســـﻴـــا بﻪ‬

‫ﻟـکــــﻪ زړه وي جـــاوﻳــــــدان‬

‫ﻧﻮم د حق ﻣـــﻮ دى رﻫبـــر‬

‫واﻳـــﻮ اهلل اکبر واﻳﻮ اهلل اکبر‬

‫د‬

‫ن د ز ر غام‬

‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله لوم ن‬ ‫نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د‬ ‫م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او و‬ ‫ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل ي‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور‬ ‫د نن ور‬ ‫اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫و ي خ لوا وه او‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ه‬

‫فﻬرست‬ ‫سرلﻴکونه‬ ‫عقﻴده‬

‫د لوست شمﻴره‬ ‫لﻮﻣ‪7‬ی لﻮست‬

‫اهلل‬

‫دوﻳﻢ لﻮست‬

‫و‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫صفتﻮﻧﻪ‬

‫‪5‬‬

‫'لﻮرم لﻮست‬

‫د اهلل‬

‫ذاتﻲ صفتﻮﻧﻪ‬

‫‪7‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ لﻮست‬

‫د اهلل‬

‫فعلﻲ صفتﻮﻧﻪ‬

‫‪9‬‬

‫*پ‪8‬م لﻮست‬

‫قبر‬

‫‪11‬‬

‫اوم لﻮست‬

‫حشر‬

‫‪13‬‬

‫اتﻢ لﻮست‬

‫جﻨت‬

‫‪15‬‬

‫ﻧﻬﻢ لﻮست‬

‫دوزخ‬

‫‪17‬‬

‫لسﻢ لﻮست‬

‫اوبﻪ (‪)١‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻳﻮولسﻢ لﻮست‬

‫اوبﻪ (‪)۲‬‬

‫‪21‬‬

‫دولسﻢ لﻮست‬

‫د اوداسﻪ فرضﻮﻧﻪ‬

‫‪23‬‬

‫دﻳارلسﻢ لﻮست‬

‫د اوداسﻪ سﻨتﻮﻧﻪ‬

‫‪25‬‬

‫'ﻮارلسﻢ لﻮست‬

‫أذان (‪)١‬‬

‫‪27‬‬

‫پﻨ‪%‬لسﻢ لﻮست‬

‫أذان (‪)۲‬‬

‫‪29‬‬

‫شپاړسﻢ لﻮست‬

‫د أذان ﻣعﻨا‬

‫‪31‬‬

‫اوولسﻢ لﻮست‬

‫اقاﻣت‬

‫‪33‬‬

‫اتﻪ لسﻢ لﻮست‬

‫د أذان دعا‬

‫‪35‬‬

‫ﻧﻮلسﻢ لﻮست‬

‫د اذان د دعا ﻣعﻨا‬

‫‪37‬‬

‫شلﻢ لﻮست‬

‫تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر‬

‫‪39‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتﻢ لﻮست‬

‫د ثﻨا ﻣعﻨا‬

‫‪41‬‬

‫در‪4‬ﻢ لﻮست‬

‫د اهلل‬

‫مخونه‬

‫د لوست شمﻴره‬

‫سرلﻴکونه‬ ‫د تعﻮذ او تسﻤﻴ‪ 3‬ﻣعﻨا‬

‫‪43‬‬

‫دروﻳشتﻢ لﻮست‬

‫د تسﻤﻴع او تحﻤﻴد ﻣعﻨا‬

‫‪45‬‬

‫'لﻮر وﻳشتﻢ لﻮست‬

‫د تسبﻴحاتﻮ ﻣعﻨا‬

‫‪47‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ لﻮست‬

‫سﻼم‬

‫‪49‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتﻢ لﻮست‬

‫د خﻮب أداب‬

‫‪51‬‬

‫اووه وﻳشتﻢ لﻮست‬

‫لﻪ کﻮر 'خﻪ د وتلﻮ دعا‬

‫‪53‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ لﻮست‬

‫غﻮره اخﻼق‬

‫‪55‬‬

‫ﻧﻬﻪ وﻳشتﻢ لﻮست‬

‫د ﻣﻨافق ﻧ‪3+‬‬

‫‪57‬‬

‫د‪4‬رشﻢ لﻮست‬

‫ﻣسلﻤان‬

‫‪59‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬رشﻢ لﻮست‬

‫روغتﻴا‬

‫‪61‬‬

‫دوه د‪4‬رشﻢ‪ -‬لﻮست‬

‫پر حﻴﻮاﻧاتﻮ زړه سﻮی‬

‫‪63‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ لﻮست‬

‫مخونه‬

‫ز‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ى ﻟﻮست‬

‫عقﻴده‬ ‫عﻘﻴده اﻳﻤان او باور تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫عﻘﻴده د !ﻮﻟﻮ عﻤﻠﻮﻧﻮ اساس او بﻨس＀ دی‪.‬‬ ‫کﻪ عﻘﻴده سﻤﻪ ﻧﻪ وي‪ ،‬ﻫ‪ &5‬عﻤﻞ ﻧﻪ قبﻠ‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ اهلل تعاﻟی‪ ،‬ﻣﻼﻳکﻮ او آسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻮ اﻳﻤان ﻟرو‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ پﻴغﻤبراﻧﻮ‪ ،‬د آخرت پﻪ ورځ او د خﻴر او شر پﻪ تﻘدﻳر‬ ‫اﻳﻤان ﻟرو‪.‬‬ ‫سﻤﻪ عﻘﻴده د اﻧسان د دﻧﻴا او آخرت برﻳاﻟﻴتﻮب دی‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د سﻤ‪ 3‬عﻘ‪5‬دې د ارز*ت پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻻﻧدې تش ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره ډک ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ تﻮرات پر‪ ......‬عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ﻧازل شﻮی دی ‪.‬‬‫ اﻧجﻴﻞ پر ‪ .......‬عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ﻧازل شﻮی دی‪.‬‬‫ زبﻮر پر ‪ .......‬عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ﻧازل شﻮی دی‪.‬‬‫‪ -‬قرآن کرﻳﻢ پر ‪.........‬‬

‫ﻧازل شﻮی دی‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬عﻘﻴده 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۲‬د !ﻮﻟﻮ عﻤﻠﻮﻧﻮ اساس 'ﻪ شی دی؟‬ ‫‪ .٣‬سﻤﻪ عﻘﻴده ﻟرل کﻮﻣ‪ 3‬گ"‪ 3‬ﻟري؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دوﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫اهلل‬ ‫اهلل‬

‫ﻳﻮ دی‪ ،‬شرﻳک او ساری ﻧﻪ ﻟري‪.‬‬

‫اهلل‬

‫پر ﻫر 'ﻪ عاﻟﻢ دی‪.‬‬

‫ﻫ‪ &5‬شی ﻟﻪ اهلل‬ ‫اهلل‬

‫'خﻪ پ＀ ﻧﻪ دی‪.‬‬

‫پر ﻫر 'ﻪ قادر دی‪.‬‬

‫!ﻮل کاﻳﻨات اهلل‬

‫پﻴدا ک‪7‬ي دي‪.‬‬

‫ﻣﻮږ ﻳﻮازې د اهلل‬

‫عبادت کﻮو‪.‬‬

‫‪$‬ﻤکﻪ‪ ،‬غروﻧﻪ‪ ،‬وﻧ‪ ،3‬کا‪1‬ﻲ‪ ،‬بﻮ!ﻲ‪ ،‬آسﻤاﻧﻮﻧﻪ او !ﻮل ﻣخﻠﻮقات‬ ‫د اهلل تعاﻟی د اﻣر تابع دي‪.‬‬ ‫د اهلل‬

‫‪3‬‬

‫ﻟﻪ ارادې پرتﻪ ﻫ‪ &5‬کار ﻫﻢ ک‪5‬دای ﻧﻪ شﻲ‪.‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫پﻪ دې ﻫکﻠﻪ بحث وک‪7‬ئ چ‪:3‬‬ ‫‪ .١‬کاﻳﻨات د چا د اﻣر تابع دي؟‬ ‫‪ .۲‬ﻟﻤر راختﻞ او پر‪4‬ﻮتﻞ د اهلل‬

‫تابع دي‪.‬‬

‫‪ .٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ‪ ،‬ﻫره ډﻟﻪ دې د اهلل‬

‫ﻟس‬

‫ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬کاﻳﻨات چا پﻴدا ک‪7‬ي دي؟‬ ‫‪ .۲‬ﻣﻮږ د چا عبادت کﻮو؟‬ ‫‪$ .٣‬ﻤکﻪ‪ ،‬غروﻧﻪ او آسﻤاﻧﻮﻧﻪ د چا تابع دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست پﻪ اړه د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و سره خبرې‬ ‫وک‪7‬ي؛ او بﻴا دې د اهلل‬

‫د قدرتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻮ جﻤﻠ‪ 3‬پﻪ‬

‫خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫در‪4‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫د اهلل‬

‫صفتﻮﻧﻪ‬

‫ﻣﻮږ د اهلل تعاﻟی پﻪ !ﻮﻟﻮ صفتﻮﻧﻮ اﻳﻤان ﻟرو‪.‬‬ ‫د اهلل تعاﻟﻰ صفتﻮﻧﻪ پﻪ دوه ډوﻟﻪ دي‪:‬‬ ‫‪ .١‬ذاتﻲ صفتﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ذاتﻲ صفتﻮﻧﻪ‪ :‬ﻫغﻪ صفتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬اهلل تعاﻟﻰ ﻳ‪ 3‬پر ضد ﻧﻪ‬ ‫ستاﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ عﻠﻢ چ‪ 3‬ضد ﻳ‪ 3‬جﻬﻞ دی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻪ‪ :‬ﻫغﻪ صفتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬اهلل تعاﻟﻰ ﻳ‪ 3‬پر ضد‬ ‫ستاﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ احﻴاء (ژوﻧدي کﻮل) چ‪ 3‬ضد ﻳ‪ 3‬اﻣاتت (ﻣ‪7‬ه‬ ‫کﻮل) دي‪.‬‬ ‫زﻣﻮږ ژوﻧد او ﻣرگ د اهلل تعاﻟی پﻪ واک ک‪ 3‬دی‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د اهلل تعاﻟی د صفتﻮﻧﻮ پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د اهلل تعاﻟی ﻻﻧدې ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣعﻨاوو سره وﻟﻮﻟئ‪:‬‬ ‫اﻟص َﻤ ُد‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫(ا ْﻟ َﻮ ِ‬ ‫اﻵخ ُر‪ ،‬ا ْﻟ َعزِﻳ ُز‪ ،‬ا ْﻟ َﻤ ِﻠ ُ‬ ‫ﻚ‪ ،‬ا ْﻟ َح ُّق)‬ ‫اﻷ َّو ُل‪،‬‬ ‫اح ُد‪َّ ،‬‬ ‫ﻣعﻨا‪ :‬اهلل ﻳﻮ‪ ،‬بی ﻧﻴازه‪ ،‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧی‪ ،‬وروستی‪ ،‬زورور‪ ،‬پاچا او حق ذات دی‪.‬‬ ‫‪ .٣‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ‪ ،‬ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د اهلل تعاﻟی‬ ‫پﻨ‪%‬ﻪ ذاتﻲ او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻪ وواﻳﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬د اهلل تعاﻟﻰ صفتﻮﻧﻪ پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ دي؟‬ ‫‪ .۲‬د اهلل تعاﻟی ذاتﻲ صفتﻮﻧﻪ کﻮم دي؟‬ ‫‪.٣‬د اهلل تعاﻟﻰ فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻪ کﻮم دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اهلل تعاﻟی د ذاتﻲ او فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻮ پﻪ اړه‬ ‫د خپﻠ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و سره خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫د اهلل‬

‫ذاتﻲ صفتﻮﻧﻪ‬

‫د اهلل تعاﻟی ذاتﻲ صفتﻮﻧﻪ پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ .١‬قدرت (تﻮاﻧاﻳﻲ)‪ :‬اهلل تعاﻟی پر ﻫر 'ﻪ قادر دی‪.‬‬ ‫‪ِ .۲‬اراده (قصد کﻮل)‪ :‬اهلل تعاﻟی د خپﻠ‪ِ 3‬ارادې خاوﻧد دی‪.‬‬ ‫‪ .٣‬سﻤع (اور‪4‬دل)‪ :‬اهلل تعاﻟی ﻫر 'ﻪ اوري‪.‬‬ ‫‪ .٤‬بصر (ﻟﻴدل)‪ :‬اهلل تعاﻟی ﻫر 'ﻪ وﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬عﻠﻢ (پﻮﻫﻪ)‪ :‬اهلل تعاﻟی پر ﻫر 'ﻪ پﻮﻫ‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .٦‬حﻴات (ژوﻧد)‪ :‬اهلل تعاﻟی تﻞ ژوﻧدی دی‪.‬‬ ‫‪ .٧‬کﻼم (خبرې کﻮل)‪ :‬خبرې کﻮل د اهلل تعاﻟی صفت دی‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د اهلل تعاﻟی د ذاتﻲ صفتﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د اهلل تعاﻟی ﻻﻧدې ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ ﻳادو وواﻳئ‪:‬‬ ‫( ا ْﻟ َﻤ ِﻠ ُ‬ ‫ار ا ْﻟ ُﻤ َت َﻜ ِّب ُر)‬ ‫اﻟس ُ‬ ‫ﻚ ا ْﻟﻘ ُُّد ُ‬ ‫وس َّ‬ ‫ﻼم ا ْﻟ ُﻤ ْؤ ِﻣ ُﻦ ا ْﻟ ُﻤ َﻬ ْﻴ ِﻤ ُﻦ ا ْﻟ َعزِﻳ ُز ا ْﻟ َج َّب ُ‬ ‫‪ .٣‬د اهلل تعاﻟی ﻻﻧدې ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣعﻨا سره وﻟﻮﻟئ‪:‬‬ ‫ال‪ ،‬ا ْﻟ َح ُّﻲ‪،‬ا ْﻟﻘ ِ‬ ‫ﻴﻢ‪ ،‬ا ْﻟ ُﻤتْ َع ِ‬ ‫َاد ُر)‬ ‫(اﻟس ِﻤ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ﻴﻢ‪ ،‬ا ْﻟ َع ِظ ُ‬ ‫ﻴر‪ ،‬ا ْﻟ َع ِﻠ ُ‬ ‫ﻴع‪ ،‬ا ْﻟ َب ِص ُ‬ ‫ﻣعﻨا‪ :‬اهلل‬

‫اور‪4‬دوﻧکی‪ ،‬ﻟﻴدوﻧکی‪ ،‬پﻮه‪ ،‬ﻟﻮی‪ ،‬ﻟﻮړ ﻣرتبﻪ‪ ،‬تﻞ ژوﻧدی او‬

‫قدرت ﻟروﻧکی ذات دی‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬د اهلل تعاﻟی ذاتﻲ صفتﻮﻧﻪ کﻮم دي؟‬ ‫‪ .۲‬د قدرت‪ِ ،‬ارادې‪ ،‬سﻤع او بصر ﻣعﻨا وواﻳاست‪.‬‬ ‫‪ .٣‬د عﻠﻢ‪ ،‬حﻴات او کﻼم ﻣعﻨا وې 'ﻪ دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اهلل تعاﻟی پﻮرتﻨﻲ صفتﻮﻧﻪ پﻪ ﻳادو زده ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻪ‬

‫د اهلل‬

‫د اهلل تعاﻟی ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻪ پﻪ ﻻﻧدې ډول دي‪:‬‬ ‫د !ﻮﻟﻮ ﻣخﻠﻮقاتﻮ پﻴدا کﻮوﻧکی دی‪.‬‬

‫‪ -١‬تخﻠﻴق ( پﻴدا کﻮل)‪:‬اهلل‬

‫‪-۲‬ترزﻳق (روزي ورکﻮل)‪ :‬اهلل‬

‫!ﻮﻟﻮ ﻣخﻠﻮقاتﻮ تﻪ روزي‬

‫ورکﻮي‪.‬‬ ‫‪ -٣‬احﻴاء (ژوﻧدي کﻮل)‪ :‬اهلل‬

‫!ﻮﻟﻮ ﻣخﻠﻮقاتﻮ تﻪ ژوﻧد ور ب‪+‬ﻲ ‪.‬‬

‫‪ -٤‬اﻣاتت (ﻣ‪7‬ه کﻮل)‪ :‬د !ﻮﻟﻮ ﻣخﻠﻮقاتﻮ ﻣرگ د اهلل‬

‫پﻪ واک‬

‫ک‪ 3‬دی‪.‬‬ ‫‪ -٥‬رحﻤت (ﻣﻬرباﻧﻲ)‪ :‬اهلل‬ ‫‪ -٦‬غضب (قﻬر)‪ :‬د اهلل‬

‫ډ‪4‬ر ﻣﻬربان ذات دی‪.‬‬ ‫ﻟﻪ احکاﻣﻮ 'خﻪ سر غ‪7‬وﻧﻪ د اهلل‬

‫د‬

‫قﻬر سبب ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪-٧‬اعزاز( عزت ورکﻮل)‪ :‬چا تﻪ چ‪ 3‬اهلل‬ ‫‪-٨‬اذﻻل ( ذﻟت ورکﻮل)‪ :‬چا تﻪ چ‪ 3‬اهلل‬ ‫ﻳ‪.3‬‬

‫‪9‬‬

‫وغﻮاړي‪ ،‬عزت ورکﻮي‪.‬‬ ‫وغﻮاړي ‪ ،‬ذﻟﻴﻞ کﻮي‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د اهلل تعاﻟی د فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻮ پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د اهلل تعاﻟی ﻻﻧدې ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣعﻨا سره وﻟﻮﻟئ‪:‬‬ ‫ض‪ ،‬ا ْﻟ َب ِ‬ ‫ﻴت)‬ ‫اس ُط‪ ،‬ا ْﻟ ُﻤ ِع ُّز‪ ،‬ا ْﻟ ُﻤ ِذ ُّل‪ ،‬ا ْﻟ ُﻤ ْح ِﻴﻲ‪ ،‬ا ْﻟ ُﻤ ِﻤ ُ‬ ‫ُﻮر‪ ،‬ا ْﻟﻘَا ِب ُ‬ ‫اﻟر ْح َﻤ ُﻦ َّ‬ ‫( َّ‬ ‫اﻟر ِح ُ‬ ‫ﻴﻢ‪ ،‬ا ْﻟ َغف ُ‬ ‫ﻣعﻨا ‪:‬اهلل‬

‫عام او خاص ﻣﻬربان‪ ،‬ب‪+‬ﻮﻧکی‪ ،‬د روزۍ اخﻴستﻮﻧکی او پراخﻪ‬

‫کﻮوﻧکی‪ ،‬عزت ورکﻮوﻧکی‪ ،‬ذﻟت ورکﻮوﻧکی‪ ،‬ژوﻧدی کﻮوﻧکی او ﻣ‪ 7‬کﻮوﻧکی‬ ‫ذات دی‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬د اهلل تعاﻟی ﻟﻪ فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻮ 'خﻪ پﻨ‪%‬ﻪ صفتﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د تخﻠﻴق ﻣعﻨا 'ﻪ ده؟‬ ‫‪ .٣‬احﻴاء او اﻣاتت 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٤‬د رحﻤت ضد 'ﻪ شی دی؟‬ ‫‪ .٥‬اعزاز 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اهلل تعاﻟی فعﻠﻲ صفتﻮﻧﻪ پﻪ ﻳادو زده ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫قبر‬ ‫ﻣرگ حق دی او !ﻮل اﻧساﻧان پرې باور ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ د قبر پﻪ ژوﻧد اﻳﻤان ﻟرو‪.‬‬ ‫قبر د ﻧ‪5‬ک ﻣسﻠﻤان ﻟپاره د جﻨت باغچﻪ او‬ ‫د کافر او بد عﻤﻞ اﻧسان ﻟپاره د دوزخ کﻨده ده‪.‬‬ ‫پﻪ قبر ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻫر اﻧسان 'خﻪ درې پﻮ*تﻨ‪ 3‬ک‪85‬ي‪:‬‬ ‫‪ .١‬ستا رب 'ﻮک دی؟‬ ‫‪ .۲‬ستا دﻳﻦ 'ﻪ شی دی؟‬ ‫‪ .٣‬ستا ﻧبﻲ 'ﻮک دی؟‬ ‫ﻧ‪5‬ک ﻣسﻠﻤان ﻳ‪ 3‬پﻪ ‪$‬ﻮاب ک‪ 3‬واﻳﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اهلل تعاﻟی ﻣ‪ 3‬رب دی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دﻳﻦ ﻣ‪ 3‬اسﻼم دی‪.‬‬ ‫‪ .٣‬حضرت ﻣحﻤد‬

‫ﻣ‪ 3‬ﻧبﻲ دی‪.‬‬

‫چﻲ پﻪ دې سره د قبر ﻟﻪ عذابﻪ خﻼصﻮن ﻣﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫کافر او بد عﻤﻞ اﻧسان د دغﻮ پﻮ*تﻨﻮ ‪$‬ﻮاب ﻧﻪ شﻲ ورکﻮﻻی‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د قبر پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د قبر تر'ﻨگ د ت‪5‬ر‪4‬دو پر ﻣﻬال ﻻﻧدې دعا تکرار ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ﻨﻴﻦ‪ِ ،‬و إ َِّﻧا ‪ -‬إ ِْن شَ َ‬ ‫اء ا ُ‬ ‫هلل ‪ِ -‬ب ُﻜ ْﻢ ﻟ ََﻼ ِحﻘ ُْﻮ َن‪ ،‬ﻧ َْسأَ ُل‬ ‫ار َق ٍ‬ ‫ﻮم ُﻣ ْؤ ِﻣ َ‬ ‫َّ‬ ‫اﻟس َﻼ ُم َعﻠ َْﻴ ُﻜ ْﻢ َد َ‬ ‫ا َ‬ ‫هلل ﻟَﻨَا َوﻟ َُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َعا ِف َﻴ َة ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬قبر د چا ﻟپاره د جﻨت باغچﻪ ده؟‬ ‫‪ .۲‬قبر د چا ﻟپاره د دوزخ کﻨده ده؟‬ ‫‪ .٣‬پﻪ قبر ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣ‪7‬ي 'خﻪ کﻮﻣ‪ 3‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٤‬پﻪ قبر ک‪ 3‬بﻪ ﻧ‪5‬ک ﻣسﻠﻤان د در‪4‬ﻮ پﻮ*تﻨﻮ پﻪ ‪$‬ﻮاب ک‪' 3‬ﻪ‬ ‫واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .٥‬آﻳا کافر او بد عﻤﻠﻪ اﻧسان د قبر پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮاب وﻳﻠی شﻲ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د قبر پﻪ اړه د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و سره خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫حشر‬ ‫ﻣﻮږ د قﻴاﻣت پﻪ راتﻠﻮ اﻳﻤان ﻟرو‪.‬‬ ‫د قﻴاﻣت پﻪ ورځ !ﻮل ﻣ‪7‬ي ب‪5‬رتﻪ را ژوﻧدي ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫!ﻮل ﻣخﻠﻮقات د اهلل‬

‫پﻪ اﻣر د حشر پﻪ ﻣﻴدان ک‪ 3‬را !ﻮﻟ‪85‬ي‪.‬‬

‫پﻪ حشرک‪ 3‬ﻟﻪ ﻫر اﻧسان سره حساب ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪ :‬ﻟﻪ ﻫر اﻧسان 'خﻪ 'ﻠﻮر پﻮ*تﻨ‪ 3‬ک‪85‬ي‪:‬‬

‫‪$ .١‬ﻮاﻧﻲ دې پﻪ 'ﻪ ک‪ 3‬ت‪5‬ره ک‪7‬ه ؟‬ ‫‪ .۲‬عﻤر او !ﻮل ژوﻧد دې پﻪ 'ﻪ ک‪ 3‬ت‪5‬ر ک‪7‬؟‬ ‫‪ .٣‬ﻣال او دوﻟت دې ﻟﻪ کﻮﻣﻪ پﻴدا ک‪ 7‬او پﻪ 'ﻪ ک‪ 3‬دې‬ ‫ﻣصرف ک‪7‬؟‬ ‫‪ .٤‬پﻪ خپﻞ عﻠﻢ دې 'ﻮﻣره عﻤﻞ وک‪7‬؟‬

‫‪13‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د حشر پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ اودس کﻮﻟﻮ سره بﻪ د قﻴاﻣت پﻪ ورځ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻣخﻮﻧﻪ او ﻻسﻮﻧﻪ‬ ‫‪$‬ﻠ‪85‬ي‪ ،‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬حشر 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬د حشر پﻪ ﻣﻴدان ک‪ 3‬ﻟﻪ اﻧساﻧاﻧﻮ سره 'ﻪ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٣‬پﻪ حشرک‪ 3‬ﻟﻪ اﻧسان 'خﻪ کﻮﻣ‪ 3‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د حشر پﻪ اړه ﻧﻮر‬ ‫ﻣعﻠﻮﻣات ﻫﻢ تر ﻻسﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫جﻨت‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ جﻨت اﻳﻤان ﻟرو‪.‬‬ ‫اهلل‬

‫پﻪ آخرت ک‪ 3‬د ﻣؤﻣﻨاﻧﻮ ﻟپاره جﻨت تﻴار ک‪7‬ی دی‪.‬پﻪ‬

‫جﻨت ک‪ 3‬ﻫر ډول ﻧعﻤتﻮﻧﻪ شتﻪ‪.‬‬ ‫ﻣؤﻣﻨان بﻪ تﻞ پﻪ جﻨت ک‪ 3‬اوس‪85‬ي‪.‬‬ ‫اهلل تعاﻟی ﻣسﻠﻤان تﻪ د ﻧ‪5‬کﻮ عﻤﻠﻮﻧﻮ پﻪ بدل ک‪ 3‬جﻨت‬ ‫ورکﻮي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد *ﻪ کاروﻧﻪ وک‪7‬و چ‪ 3‬اهلل تعاﻟی ﻳ‪ 3‬پﻪ بدل ک‪ 3‬جﻨت‬ ‫را ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ جﻨت اﻳﻤان ﻟرل فرض دي‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ او د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ دې د‬ ‫ﻟﻮست پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د جﻨت 'ﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ‪.‬‬ ‫‪َ ( .٣‬ﻻ ِإﻟَ َﻪ إ َِّﻻ اهلل) د جﻨت کﻠ‪ 9‬ده‪ .‬بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬پﻪ جﻨت ک‪ 3‬اهلل تعاﻟی جﻨتﻴاﻧﻮ تﻪ 'ﻪ تﻴار ک‪7‬ي دي؟‬ ‫‪ .۲‬جﻨت کﻮﻣﻮ خﻠکﻮ تﻪ ور پﻪ برخﻪ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٣‬آﻳا پﻪ جﻨت اﻳﻤان ﻟرل فرض دي؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د جﻨت پﻪ اړه د خپﻠ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و 'خﻪ‬ ‫پﻮ*تﻨ‪ 3‬وک‪7‬ي او ﻣعﻠﻮﻣات دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫دوزخ‬ ‫ﻣﻮږ پﻪ دوزخ اﻳﻤان ﻟرو‪.‬‬ ‫اهلل تعاﻟی کافراﻧﻮ تﻪ د سزا ورکﻮﻟﻮ ﻟپاره دوزخ پﻴدا ک‪7‬ی‬ ‫دی‪.‬‬ ‫دوزخ د سختﻮ عذابﻮﻧﻮ ‪$‬ای دی‪.‬‬ ‫کافران بﻪ تﻞ پﻪ دوزخ ک‪ 3‬اوس‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻣسﻠﻤان پﻪ دوزخ ک‪ 3‬د خپﻠﻮ گﻨاﻫﻮﻧﻮ پﻪ اﻧدازه سزا وﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫پﻪ دوزخ اﻳﻤان ﻟرل فرض او اﻧکار ترې کفر دی‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د دوزخ د عذابﻮﻧﻮ پﻪ اړه خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻣﻮږ پﻪ دوزخ اﻳﻤان ﻟرو‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬اهلل تعاﻟی دوزخ د چا ﻟپاره پﻴدا ک‪7‬ی دی؟‬ ‫‪ .۲‬کافران پﻪ آخرت ک‪ 3‬چ‪5‬رې اوس‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٣‬آﻳا پﻪ دوزخ اﻳﻤان ﻟرل فرض دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست ﻣتﻦ پﻪ *کﻠﻲ خط پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫اوبﻪ (‪)١‬‬

‫اوبﻪ د اهلل‬

‫ﻟﻮی ﻧعﻤت دی‪.‬‬

‫!ﻮل ژوﻧدي ﻣخﻠﻮقات اوبﻮ تﻪ اړتﻴا ﻟري‪.‬‬ ‫اوبﻪ د پاکﻮﻟﻮ وسﻴﻠﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد اوبﻪ ب‪$ 3‬اﻳﻪ ﻣصرف ﻧﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫اوبﻪ پﻪ درې ډوﻟﻪ دي‪:‬‬ ‫‪ .١‬پاکﻮوﻧک‪ 3‬اوبﻪ‬ ‫‪ .۲‬ﻣستعﻤﻠ‪ 3‬ﻳا کار اخﻴستﻞ شﻮې اوبﻪ‬ ‫‪ .٣‬ﻧا پاک‪ 3‬اوبﻪ‬ ‫‪ .١‬پاکﻮوﻧک‪ 3‬اوبﻪ‪ :‬ﻟکﻪ د 'ا‪ ،‬ﻧﻞ‪ ،‬ﻻسﻲ بﻤب‪ ،3‬چﻴﻨ‪ ،3‬وﻳاﻟ‪،3‬‬ ‫سﻴﻨد او باران اوبﻪ چ‪ 3‬ﻧجاست پﻪ ک‪ 3‬ﻧﻪ وي‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫پﻪ دغﻮ اوبﻮ اودس ک‪85‬ي او شﻴان پرې پاک‪85‬ي‪،‬‬ ‫‪ .۲‬ﻣستعﻤﻠ‪ 3‬اوبﻪ‪ :‬ﻫغﻪ دي‪ ،‬چ‪ 3‬اودس ﻳا غسﻞ پرې شﻮی وي‪.‬‬ ‫دا اوبﻪ پﻪ خپﻠﻪ پاک‪ 3‬دي‪ ،‬خﻮ اودس او غسﻞ پرې ﻧﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻫغﻪ ﻣاﻳعات چ‪ 3‬اوبﻪ ورتﻪ ﻧﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬چای‪ ،‬جﻮس او‬ ‫*ﻮروا پاک دي‪ ،‬خﻮ اودس او غسﻞ پرې ﻧﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د اوبﻮ د ارز*ت پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ . ۲‬اوبﻪ باﻳد ب‪$ 3‬اﻳﻪ ﻣصرف ﻧﻪ شﻲ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬آﻳا ﻟﻪ اوبﻮ پرتﻪ ژوﻧد ک‪5‬دﻻی شﻲ؟‬ ‫‪ .۲‬اوبﻪ پﻪ 'ﻮ ډوﻟﻪ دي ؟‬ ‫‪ .٣‬د پاکﻮ اوبﻮ ﻳﻮ ﻣثال وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬آﻳا پﻪ ﻣستعﻤﻠﻮ اوبﻮ اودس ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫اوبﻪ (‪)۲‬‬

‫‪ .٣‬ﻧاپاک‪ 3‬اوبﻪ‪ :‬ﻫغﻪ اوبﻪ دي چ‪ 3‬ﻧجاست ورسره گ‪ 6‬شﻮی وي‪.‬‬ ‫ﻧا پاک‪ 3‬اوبﻪ ﻫر پاک شی ﻧاپاکﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫ﻟ‪8‬ې اوبﻪ د ﻧجاست پﻪ گ‪46‬دو ﻧاپاکﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ډ‪4‬رې او رواﻧ‪ 3‬اوبﻪ د ﻧجاست پﻪ غﻮر‪5$‬دو ﻫغﻪ وخت ﻧاپاکﻪ‬ ‫ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻧجاست ﻧ‪ 3+‬پﻪ ک‪* 3‬کاره شﻲ‪.‬‬ ‫د ډ‪4‬رو او رواﻧﻮ اوبﻮ د ﻧجاست ﻧ‪ 3+‬درې دي‪:‬‬ ‫‪ .١‬د ﻧجاست پﻪ غﻮر‪5$‬دو ﻳ‪ 3‬رﻧگ بدل شﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ﻧجاست پﻪ غﻮر‪5$‬دو ﻳ‪ 3‬خﻮﻧد بدل شﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬د ﻧجاست پﻪ غﻮر‪5$‬دو ﻳ‪ 3‬بﻮی بدل شﻲ‪.‬‬ ‫ډﻧ‪6‬وﻧﻪ ﻫغﻪ ډ‪4‬رې اوبﻪ دي چ‪ 3‬د ﻳﻮ ﻟﻮري پﻪ *ﻮروﻟﻮ ﻳ‪ 3‬بﻞ‬ ‫‪21‬‬

‫ﻟﻮری ﻧﻪ خﻮ‪85$‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻧاپاکﻮ اوبﻮ اودس او غسﻞ ﻧﻪ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫*ﻪ زده کﻮوﻧکی اوبﻪ ﻧﻪ ﻧاپاکﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره د ﻧاپاکﻮ اوبﻮ د بدو اغ‪5‬زو پﻪ اړه خبرې‬ ‫وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻧاپاک‪ 3‬اوبﻪ د اﻧسان روغتﻴا تﻪ زﻳان رسﻮي‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ‬ ‫ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬ﻧاپاک‪ 3‬اوبﻪ تعرﻳف ک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬آﻳا ﻧاپاک‪ 3‬اوبﻪ پاک شﻴان ﻧاپاکﻮي؟‬ ‫‪ .٣‬آﻳا پﻪ ﻧاپاکﻮ اوبﻮ اودس او غسﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٤‬رواﻧ‪ 3‬او ډ‪4‬رې اوبﻪ 'ﻪ وخت ﻧاپاک‪ 3‬ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٥‬ډ‪4‬رې اوبﻪ تعرﻳف ک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻧاپاکﻮ اوبﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫دوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اوداسﻪ فرضﻮﻧﻪ‬

‫اودس د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ شرط دی‪.‬‬ ‫پﻪ اودس کﻮﻟﻮ سره زﻣﻮږ بدن پاک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ اودس کﻮﻟﻮ سره د ﻣسﻠﻤان گﻨاﻫﻮﻧﻪ ب‪+‬ﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫اودس 'ﻠﻮر فرضﻮﻧﻪ ﻟري‪:‬‬

‫‪ .١‬د ﻣخ پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪ ،‬د و‪+4‬تاﻧﻮ ﻟﻪ شﻨﻪ ک‪5‬دﻟﻮ تر زﻧ‪ 3‬ﻻﻧدې او‬ ‫د ﻳﻮه غﻮږ ﻟﻪ ﻧرﻣ‪' 9‬خﻪ د بﻞ غﻮږ تر ﻧرﻣ‪ 9‬پﻮرې‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د 'ﻨگﻠﻮ سره د ﻻسﻮﻧﻮ پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬د سر 'ﻠﻮرﻣﻪ برخﻪ ﻣسح کﻮل‪.‬‬ ‫‪ .٤‬د *ﻨگرو سره د پ‪+‬ﻮ پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪' .١‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ وړاﻧدې اودس وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د اودس او تﻴﻤﻢ تر ﻣﻨ‪ #‬تﻮپﻴر وواﻳئ ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬آﻳا اودس د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ﻟﻪ شرطﻮﻧﻮ 'خﻪ دی؟‬ ‫‪ .۲‬اودس ﻣسﻠﻤان تﻪ 'ﻪ گ"ﻪ رسﻮي؟‬ ‫‪ .٣‬د اوداسﻪ فرضﻮﻧﻪ 'ﻮ او کﻮم دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اوداسﻪ فرضﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اوداسﻪ سﻨتﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮږ ﻟﻪ خپﻞ پﻴغﻤبر ﻣحﻤد‬

‫سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرو‪.‬‬

‫پﻪ ُسﻨتﻮﻧﻮ ﻳ‪ 3‬عﻤﻞ کﻮو‪.‬‬ ‫اودس د پﻴغﻤبر‬

‫ﻟﻪ ُسﻨتﻮﻧﻮ سره سﻢ کﻮو‪.‬‬

‫د اوداسﻪ ﻟﻪ سﻨتﻮﻧﻮ 'خﻪ‪:‬‬

‫‪ .١‬د اودس ﻧﻴت کﻮل‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د اوداسﻪ پﻪ پ‪5‬ﻞ ک‪ِ ( 3‬بسﻢ اهلل اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ) وﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تر ﻣ‪7‬وﻧدو پﻮرې د دواړو ﻻسﻮﻧﻮ پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣضﻤضﻪ ﻳعﻨ‪ 3‬د خﻮﻟ‪ 3‬پرﻳﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬استﻨشاق ﻳعﻨی د پﻮزې پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬د !ﻮل سر ﻣسح کﻮل‪.‬‬ ‫‪ .٧‬د ﻫر غ‪7‬ي درې ‪$‬ﻠ‪ 3‬پرﻳﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ وړاﻧدې د اوداسﻪ ُسﻨتﻮﻧﻪ تﻤثﻴﻞ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ اوداسﻪ ک‪ 3‬د کﻮﻣﻮ غ‪7‬و درې ‪$‬ﻠ‪ 3‬پر‪4‬ﻤﻨ‪%‬ﻞ ُسﻨت دي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬ﻣﻮږ باﻳد 'ﻨگﻪ اودس وک‪7‬و ؟‬ ‫‪ِ ( .۲‬بسﻢ اهلل) وﻳﻞ پﻪ اوداسﻪ ک‪' 3‬ﻪ ُحکﻢ ﻟري؟‬ ‫‪ .٣‬ﻣضﻤضﻪ او استﻨشاق 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .٤‬د ﻫر غ‪7‬ي 'ﻮ ‪$‬ﻠ‪ 3‬پر‪4‬ﻤﻴﻨ‪%‬ﻞ ُسﻨت دي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اوداسﻪ ُسﻨتﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫اذان (‪)١‬‬ ‫اذان ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ تﻪ د خﻠکﻮ رابﻠﻠﻮ ﻟپاره ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د اذان کﻮل د پﻨ‪%‬ﻪ گﻮﻧﻮ ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ او د جﻤع‪ 3‬د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ‬ ‫ﻟپاره ﻣؤکد ُسﻨت دی‪.‬‬ ‫اذان کﻮل ډ‪4‬ر ثﻮاب ﻟري‪.‬‬ ‫اذان وﻳﻮﻧکﻲ تﻪ ﻣؤذن وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫حضرت ِبﻼل‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧی ﻣؤذن دی‪.‬‬

‫د آذان ادبﻮﻧﻪ‪:‬‬

‫ ﻣؤذن باﻳد پﻪ اوداسﻪ‪ ،‬د قبﻠ‪ 3‬ﻟﻮري تﻪ پﻪ وﻻړه او ﻟﻮړ آواز‬‫اذان وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫اﻟص َ‬ ‫ﻼ ِة« وﻳﻠﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻣخ *ﻲ‬ ‫»ح َّﻰ َع َﻠﻰ َّ‬ ‫ ﻣؤذن باﻳد د َ‬‫»ح َّﻰ َع َﻠﻰ ا ْﻟ َفﻼ ِ‬ ‫َح« وﻳﻠﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬ﻣخ کﻴ‪ 0‬ﻟﻮري تﻪ‬ ‫او د َ‬ ‫وگر‪$‬ﻮي‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬اذان د 'ﻪ ﻟپاره ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻫغﻪ کﻮم ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬اذان ورتﻪ ﻧﻪ ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬د سﻬار د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ اذان د ﻧﻮرو وختﻮﻧﻮ ﻟﻪ اذان 'خﻪ 'ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟‬ ‫بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬اذان کﻮل د کﻮﻣﻮ ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ ﻟپاره ُسﻨت دی؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا اذان کﻮل ثﻮاب ﻟري؟‬ ‫‪ .٣‬ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧی ﻣؤذن 'ﻮک و؟‬ ‫‪ .٤‬د اذان دوه ادبﻮﻧﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫اذان (‪)۲‬‬

‫د اذان الفاظ‪:‬‬

‫(ح َّﻰ َع َﻠﻰ ا ْﻟ َفﻼ ِ‬ ‫َح) وﻳﻠﻮ وروستﻪ‬ ‫د سﻬار پﻪ اذان ک‪ 3‬ﻟﻪ دوه ‪$‬ﻠ‪َ 3‬‬ ‫(اﻟصﻼَةُ خَ ْﻴ ٌر ِﻣ َﻦ َّ‬ ‫اﻟﻨ ْﻮ ِم) وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫دوه ‪$‬ﻠ‪َّ 3‬‬ ‫‪29‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪' .١‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬اذان تﻤثﻴﻞ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اذان کﻮوﻧکی باﻳد 'ﻪ ‪$‬اﻧگ‪7‬تﻴاوې وﻟري؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫ﻼ تﻤثﻴﻞ ک‪7‬ي؟‬ ‫‪' .١‬ﻮک کﻮﻻی شﻲ چ‪ 3‬اذان عﻤ ً‬ ‫(ح َّﻰ َع َﻠﻰ ا ْﻟ َفﻼ َِح) وﻳﻠﻮ وروستﻪ‬ ‫‪ .۲‬د سﻬار پﻪ اذان ک‪ 3‬ﻟﻪ دوه ‪$‬ﻠ‪َ 3‬‬ ‫'ﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې اذان پﻪ ﻳادو زده ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اذان ﻣعﻨا‬ ‫ژباړه‬

‫اﻟفاظ او کﻠﻤ‪3‬‬ ‫اهلل‬

‫ډ‪4‬ر ﻟﻮی دی‬

‫شاﻫدي ورکﻮم چ‪ 3‬ﻟﻪ اهلل‬

‫پرتﻪ‬

‫بﻞ حق ﻣعبﻮد ﻧشتﻪ‬ ‫شاﻫدي ورکﻮم چ‪ 3‬ﻣحﻤد‬

‫د‬

‫اهلل تعاﻟی رسﻮل دی‬ ‫راشئ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ تﻪ‬ ‫راشئ د خﻼصﻮن خﻮا تﻪ‬ ‫ﻟﻪ اهلل تعاﻟی پرتﻪ بﻞ حق ﻣعبﻮد‬ ‫ﻧشتﻪ‬ ‫ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬ﻟﻪ خﻮب 'خﻪ غﻮره دی‬

‫‪31‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د اذان د ﻣعﻨا پﻪ اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د اذان پﻪ پﻴﻞ ک‪ 3‬کﻮﻣﻪ کﻠﻤﻪ راغﻠ‪ 3‬ده؟ د شﻬادت‪ ،‬کﻪ طﻴبﻪ کﻠﻤﻪ؟‬ ‫بحث پرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬د اذان پر ﻣﻬال اور‪4‬دوﻧکﻲ تﻪ 'ﻪ پﻪ کار دي ؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبری وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪( .١‬ا ُ‬ ‫هلل َأ ْﻛ َب ُر )'ﻪ ﻣعﻨا ﻟري؟‬ ‫اﻟصﻼ َِة وژباړئ‪.‬‬ ‫‪َ .۲‬ح َّﻰ َع َﻠﻰ َّ‬ ‫‪َ .٣‬ح َّﻰ َع َﻠﻰ ا ْﻟ َفﻼ َِح وژباړئ‪.‬‬ ‫اﻟصﻼَةُ َخ ْﻴ ٌر ِﻣ َﻦ َّ‬ ‫اﻟﻨ ْﻮ ِم 'ﻪ ﻣعﻨا ﻟري؟‬ ‫‪َّ .٤‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زدهکﻮوﻧکﻲ دې د اذان د اﻟفاظﻮ ﻣعﻨا پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اووﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫اقاﻣت‬ ‫د اقامت الفاظ‬

‫‪33‬‬

‫ژباړه‬

‫اﻟفاظ او کﻠﻤ‪3‬‬

‫(جﻤعﻪ) ودر‪4‬ده‬ ‫ﻳﻘﻴﻨاً جﻤاعت َ‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د اقاﻣت ﻣعﻨا پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬تکرار ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪' .۲‬ﻮک د اقاﻣت د وﻳﻠﻮ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳتﻮب ﻟري؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬د اذان او اقاﻣت تﻮپﻴر 'ﻪ دی؟‬ ‫اﻣ ِ‬ ‫اﻟصﻼةُ 'ﻪ ﻣعﻨا ﻟري؟‬ ‫ت َّ‬ ‫‪َ .۲‬ق ْد َق َ‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اقاﻣت اﻟفاظ پﻪ خپﻠﻮ کﻮروﻧﻮ ک‪ 3‬تکرار او‬ ‫عﻤﻠﻲ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اتﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اذان دعا‬ ‫د اذان اجابت ﻣستحب دی‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻣؤذن سره د اذان د کﻠﻤﻮ تکراروﻟﻮ تﻪ د اذان اجابت‬ ‫واﻳﻲ‪.‬‬ ‫(ح َّﻰ َع َﻠﻰ ا ْﻟ َفﻼ ِ‬ ‫َح) د اور‪4‬دﻟﻮ پﻪ وخت‬ ‫(ح َّﻰ َع َﻠﻰ َّ‬ ‫اﻟصﻼ َِة) او َ‬ ‫د َ‬ ‫ﻻ ِب هّ ِ‬ ‫ﻻ ُقﻮ َة إ هّ‬ ‫ک‪( 3‬ﻻ ََح َ‬ ‫ﻮل و َ‬ ‫اهلل) وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ اذان 'خﻪ وروستﻪ دعا‪:‬‬

‫ﻼ ِة ا ْﻟﻘَا ِئ َﻤ ِة‪ِ ،‬‬ ‫َّ‬ ‫اﻟص َ‬ ‫آت ُﻣ َح َّﻤ ًدا‬ ‫اﻟد ْع َﻮ ِة َّ‬ ‫ب َﻫ ِذ ِه َّ‬ ‫اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َر َّ‬ ‫اﻣ ِة‪َ ،‬و َّ‬ ‫اﻟت َّ‬ ‫ﻮدا َّ‬ ‫اﻟ ِذى َو َع ْد َت ُﻪ‪.‬‬ ‫َاﻣا َﻣ ْح ُﻤ ً‬ ‫ا ْﻟ َﻮ ِسﻴ َﻠ َة َوا ْﻟف َِضﻴ َﻠةَ‪َ ،‬و ْاب َع ْث ُﻪ َﻣﻘ ً‬

‫‪35‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د اذان دعا پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮ ﻧﻮ ک‪ 3‬تکرار ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ اذان ک‪ 3‬ﻫغﻪ کﻮﻣﻪ جﻤﻠﻪ ده چ‪ 3‬ﻣسﻠﻤاﻧان ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ تﻪ پرې بﻠﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫پﻪ گﻮتﻪ ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬آﻳا د اذان اجابت ﻣستحب دی؟‬ ‫اﻟص َ‬ ‫ﻼ ِة) کﻠﻤ‪ 3‬واورئ‪،‬‬ ‫(ح َّﻰ َع َﻠﻰ َّ‬ ‫‪ .۲‬کﻠﻪ چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣؤذن 'خﻪ د َ‬ ‫'ﻪ واﻳئ؟‬ ‫‪ .٣‬ﻟﻪ اذان 'خﻪ وروستﻪ دعا پﻪ ﻳاد و واﻳئ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اذان دعا حفظ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د اذان د دعا ﻣعﻨا‬ ‫ژباړه‬

‫اﻟﻔاظ او کﻠﻤ‪3‬‬

‫اې اهلل زﻣا ربﻪ‪ ،‬د دغ‪3‬‬ ‫بشپ‪7‬ې بﻠﻨ‪ 3‬خاوﻧده‬

‫او د وﻻړ ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬خاوﻧده‪.‬‬ ‫ﻣحﻤد‬

‫تﻪ ﻫغﻪ وسﻴﻠﻪ او‬

‫غﻮره واﻟی ورک‪7‬ه‬

‫او پﻪ ﻫغﻪ ﻣحﻤﻮد او ستاﻳﻞ‬ ‫شﻮي ‪$‬ای ﻳ‪ 3‬را پا'ﻮه چ‪3‬‬ ‫تا ورسره وعده ک‪7‬ې ده‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د اذان د دعا ژباړه پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ ک‪ 3‬تکرار ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ‪ ،‬ﻳﻮه ډﻟ‪ 3‬دې د اذان دعا‬ ‫وﻟﻮﻟﻲ او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې ﻣعﻨا وواﻳﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪َّ .١‬‬ ‫اﻣ ِة) وژباړئ؟‬ ‫اﻟد ْع َﻮ ِة َّ‬ ‫ب َﻫ ِذ ِه َّ‬ ‫(اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ َر َّ‬ ‫اﻟت َّ‬ ‫اﻟصﻼ َِة ا ْﻟﻘَا ِئ َﻤ ِة) 'ﻪ ﻣعﻨا ﻟري؟‬ ‫‪َ ( .۲‬و َّ‬ ‫‪ .٣‬د ِ‬ ‫(آت ُﻣ َح َّﻤ ًدا ا ْﻟ َﻮ ِسﻴ َﻠ َة َوا ْﻟف َِضﻴ َﻠ َة ) ﻣعﻨا وواﻳئ‪.‬‬ ‫ﻮدا َّ‬ ‫اﻟ ِذى َو َع ْد َت ُﻪ) ژباړه وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫َاﻣا َﻣ ْح ُﻤ ً‬ ‫‪ .٤‬د ( َو ْاب َع ْث ُﻪ َﻣﻘ ً‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اذان د دعا ﻣعﻨا حفظ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ‬ ‫ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر‬

‫د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻪ پﻴﻞ ک‪( 3‬ا ُ‬ ‫هلل َأ ْﻛ َب ُر) وﻳﻠﻮ تﻪ تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر وﻳﻞ‬ ‫ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر فرض دی‪.‬‬ ‫پﻪ تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر سره ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬پﻴﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫د تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر پﻪ وخت ک‪ 3‬بﻪ ﻧارﻳﻨﻪ دواړه ﻻسﻮﻧﻪ د غﻮږوﻧﻮ‬ ‫تر ﻧرﻣﻴﻮ پﻮرتﻪ کﻮي او *‪%‬ﻪ بﻪ دواړه ﻻسﻮﻧﻪ تر اوږو پﻮرتﻪ‬ ‫کﻮي‪.‬‬ ‫کﻠﻪ چ‪ 3‬تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر ووﻳﻞ شﻲ‪ ،‬ﻟﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ 'خﻪ بﻬر کاروﻧﻪ‬ ‫پﻪ ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮوﻧکﻲ حراﻣ‪85‬ي‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪' .١‬ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر وﻳﻠﻮ پر ﻣﻬال د ﻻسﻮﻧﻮ پﻮرتﻪ کﻮل‬ ‫تﻤثﻴﻞ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر وﻳﻠﻮ سره ﻟﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ 'خﻪ بﻬر کاروﻧﻪ پﻪ ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮوﻧکﻲ‬ ‫حراﻣ‪85‬ي‪ .‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬فرض دی؟‬ ‫‪ .٣‬د تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر پر ﻣﻬال بﻪ ﻧارﻳﻨﻪ خپﻞ ﻻسﻮﻧﻪ تر کﻮم ‪$‬اﻳﻪ‬ ‫پﻮرتﻪ کﻮي؟‬ ‫‪ .٤‬د تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر پرﻣﻬال بﻪ *‪%‬ﻪ خپﻞ ﻻسﻮﻧﻪ تر کﻮم ‪$‬اﻳﻪ‬ ‫پﻮرتﻪ کﻮي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻨی ﻟﻮست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻳﻮ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ثنا معنا‬

‫ثﻨا د اهلل تعاﻟی صفت او ستاﻳﻨ‪ 3‬تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫َﻚ َّ‬ ‫(س ْب َحاﻧ َ‬ ‫اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ) وﻳﻞ ُسﻨت دي‪.‬‬ ‫پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬د ثﻨا ُ‬ ‫ﻟﻪ تحرﻳﻤﻪ تکبﻴر 'خﻪ وروستﻪ ثﻨا وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬

‫د ثنا معنا‪:‬‬ ‫اﻟﻔاظ او کﻠﻤ‪3‬‬

‫ژباړه‬ ‫تﻪ ﻟﻪ عﻴب 'خﻪ پاک ﻳ‪ 3‬اې اهلل!‬ ‫تا ﻟره *ﻪ صفتﻮﻧﻪ دي‬ ‫ستا ﻧﻮم د خﻴر او برکت دی‬ ‫او شان دې ﻟﻮړ دی‬ ‫او پرتﻪ ﻟﻪ تا 'خﻪ بﻞ حق ﻣعبﻮد ﻧشتﻪ ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د ثﻨا ﻣعﻨا پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اهلل‬

‫ﻟﻪ ﻫر عﻴب 'خﻪ پاک دی‪ ،‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬ثﻨا 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬د ثﻨا وﻳﻞ ُسﻨت دي؟‬ ‫‪ .٣‬پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬ثﻨا 'ﻪ وخت وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٤‬د ثﻨا ژباړه وواﻳئ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ثﻨا ﻟﻪ ﻣعﻨا سره پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د تعﻮذ او تسﻤﻴ‪ 3‬ﻣعﻨا‬ ‫( َأ ُعﻮذُ ِبا ِ‬ ‫اﻟش ْﻴطَ ِ‬ ‫هلل ِﻣ َﻦ َّ‬ ‫اﻟر ِجﻴﻢِ ) تﻪ تعﻮذ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ان َّ‬ ‫( ِب ْسﻢِ ا ِ‬ ‫اﻟر ِحﻴﻢِ ) تﻪ تسﻤﻴﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫اﻟر ْح َﻤ ِﻦ َّ‬ ‫هلل َّ‬ ‫پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬ﻟﻪ ثﻨا وروستﻪ د ( َأ ُعﻮذُ ِبا ِ‬ ‫اﻟش ْﻴطَ ِ‬ ‫هلل ِﻣ َﻦ َّ‬ ‫اﻟر ِجﻴﻢِ )‬ ‫ان َّ‬ ‫او ( ِب ْسﻢِ ا ِ‬ ‫اﻟر ِحﻴﻢِ ) وﻳﻞ ُسﻨت دي‪.‬‬ ‫اﻟر ْح َﻤ ِﻦ َّ‬ ‫هلل َّ‬ ‫د ﻫر کار پﻪ پﻴﻞ ک‪ 3‬د ( ِب ْسﻢِ ا ِ‬ ‫اﻟر ِحﻴﻢِ ) وﻳﻞ ُسﻨت دي‪.‬‬ ‫اﻟر ْح َﻤ ِﻦ َّ‬ ‫هلل َّ‬

‫د تعوذ معنا‪:‬‬ ‫ژباړه‬

‫اﻟﻔاظ او کﻠﻤ‪3‬‬

‫پﻪ اهلل تعاﻟی پﻨاه غﻮاړم‬ ‫د ش‪7‬ل شﻮي شﻴطان ﻟﻪ شره‪.‬‬

‫د تسﻤﻴ‪ 3‬ﻣعﻨا‬ ‫د اهلل تعاﻟی پﻪ ﻧاﻣﻪ سره پﻴﻞ کﻮم‬ ‫زﻳات رحﻤت واﻻ دی‬ ‫ﻣﻬرباﻧﻪ دی‬

‫‪43‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د تعﻮذ او تسﻤﻴ‪ 3‬ﻣعﻨا تکرار ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کﻮم کار چ‪ 3‬پﻪ ( ِب ْسﻢِ ا ِ‬ ‫اﻟر ِحﻴﻢِ ) پﻴﻞ ﻧﻪ شﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻤگ‪7‬ی پات‪3‬‬ ‫اﻟر ْح َﻤ ِﻦ َّ‬ ‫هلل َّ‬ ‫ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ دې ﻫﻠکﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬تعﻮذ او تسﻤﻴﻪ 'ﻪ وخت وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬د ( ِب ْسﻢِ ا ِ‬ ‫اﻟر ِحﻴﻢِ ) وﻳﻞ ُسﻨت دي؟‬ ‫اﻟر ْح َﻤ ِﻦ َّ‬ ‫هلل َّ‬ ‫‪َ ( .٣‬أ ُعﻮذُ ِبا ِ‬ ‫هلل) 'ﻪ ﻣعﻨا ﻟري؟‬ ‫(اﻟر ِحﻴﻢِ ) ﻣعﻨا وواﻳاست‪.‬‬ ‫(اﻟر ْح َﻤ ِﻦ) او َّ‬ ‫‪ .٤‬د َّ‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د تعﻮذ او تسﻤﻴ‪ 3‬ﻣعﻨا حفظ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫دروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د تسﻤﻴع او تحﻤﻴد ﻣعﻨا‬ ‫(س ِﻤ َع ا ُ‬ ‫هلل ﻟِ َﻤ ْﻦ َح ِﻤ َد ُه) وﻳﻠﻮ تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫تسﻤﻴع د َ‬ ‫(ر َّبﻨَا َوﻟ َ‬ ‫َﻚ ا ْﻟ َح ْﻤ ُد) وﻳﻠﻮ تﻪ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫تحﻤﻴد د َ‬ ‫پﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ک‪ 3‬ﻟﻪ رکﻮع 'خﻪ وروستﻪ پﻪ وﻻړه د تسﻤﻴع او‬ ‫تحﻤﻴد وﻳﻞ سﻨت دي‪.‬‬

‫د تسميع او تحميد معنا‬ ‫ژباړه‬

‫اﻟﻔاظ او کﻠﻤ‪3‬‬

‫اوري (قبﻠﻮي) اهلل تعاﻟی‬ ‫ﻟﻪ ﻫغﻪ چا 'خﻪ چ‪ 3‬د ده ستاﻳﻨﻪ‬ ‫او حﻤد واﻳﻲ‪.‬‬ ‫اې زﻣﻮږ ربﻪ‪ ،‬ﻳﻮازې تا ﻟره ده ثﻨا‬ ‫او ستاﻳﻨﻪ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫فعاﻟﻴت‬ ‫‪ .١‬د تسﻤﻴع او تحﻤﻴد ﻣعﻨا تکرار او د ﻟﻮستﻠﻮ ‪$‬ای ﻳ‪ 3‬رو*اﻧﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تسﻤﻴع او تحﻤﻴد د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻪ کﻮم ‪$‬ای ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ‬ ‫خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬تسﻤﻴع 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬تحﻤﻴد 'ﻪ تﻪ وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٣‬تسﻤﻴع او تحﻤﻴد د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻪ کﻮم ‪$‬ای ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫(ر َّبﻨَا َوﻟ َ‬ ‫َﻚ ا ْﻟ َح ْﻤ ُد) ژباړه ﻣﻮ زده ده؟‬ ‫‪ .٤‬آﻳا د َ‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د تسﻤﻴع او تحﻤﻴد ﻣعﻨا حفظ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫'ﻠﻮر وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د تسبﻴحاتﻮ ﻣعﻨا‬ ‫ﻲ اﻻ َْع َﻠﻰ) وﻳﻠﻮ تﻪ‬ ‫(س ْب َح َ‬ ‫(س ْب َح َ‬ ‫ﻲ ا ْﻟ َع ِظﻴﻢِ ) او ُ‬ ‫د ُ‬ ‫ان َر ِّب َ‬ ‫ان َر ِّب َ‬ ‫تسبﻴحات وﻳﻞ ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫ﻲ ا ْﻟ َع ِظﻴﻢِ ) وﻳﻞ سﻨت دي‪.‬‬ ‫(س ْب َح َ‬ ‫پﻪ رکﻮع ک‪ 3‬درې ‪$‬ﻠ‪ُ 3‬‬ ‫ان َرِّب َ‬ ‫ان َرِّبﻲ اﻻ َْع َﻠﻰ) وﻳﻞ سﻨت دي‪.‬‬ ‫(س ْب َح َ‬ ‫پﻪ سجده ک‪ 3‬درې ‪$‬ﻠ‪ُ 3‬‬

‫د رکوع د تسبيح معنا‪:‬‬ ‫ژباړه‬

‫اﻟﻔاظ او کﻠﻤ‪3‬‬

‫پاکﻲ ده زﻣا رب ﻟره‬ ‫ډ‪4‬ر ﻟﻮی دی‬

‫دسجدېدتسبﻴحﻣعﻨا‬ ‫پاکﻲ ده زﻣا رب ﻟره‬ ‫د ډ‪4‬ر ﻟﻮړ ﻣﻘام خاوﻧد دی‬

‫‪47‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬تسبﻴحات پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ ک‪ 3‬تکرار ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تسبﻴحات د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ پﻪ کﻮم ‪$‬ای ک‪ 3‬وﻳﻞ ک‪85‬ي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪.١‬تسبﻴحات 'ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟‬ ‫‪.۲‬پﻪ رکﻮع او سجده ک‪' 3‬ﻮ ‪$‬ﻠ‪ 3‬تسبﻴحات وﻳﻞ سﻨت دي؟‬ ‫‪( .٣‬ا ْﻟ َع ِظﻴﻢِ ) 'ﻪ ﻣعﻨا ﻟري؟‬ ‫‪.٤‬د (اﻻ َْع َﻠﻰ) ﻣعﻨا وواﻳئ؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د تسبﻴحاتﻮ ﻣعﻨا حفظ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫سﻼم‬

‫د ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ ﻟﻪ پﻮره ک‪5‬دﻟﻮ وروستﻪ‪ ،‬وتﻞ ترې فرض دي‪.‬‬ ‫ﻼم َع َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َر ْح َﻤ ُة ا ِ‬ ‫هلل) پﻪ وﻳﻠﻮ سره ﻟﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ 'خﻪ وتﻞ‬ ‫(اﻟس ُ‬ ‫د َّ‬ ‫ُسﻨت دي‪.‬‬ ‫ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬کﻮوﻧکی *ﻲ او کﻴ‪ 0‬ﻟﻮري تﻪ سﻼم گر‪$‬ﻮي ‪.‬‬ ‫پﻪ سﻼم گر‪$‬ﻮﻟﻮ ک‪ 3‬ﻣخ ﻟﻪ اوږو سره برابر‪84‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ 'خﻪ بﻬر د سﻼم اچﻮل ُسﻨت او ‪$‬ﻮاب ﻳ‪ 3‬واجب‬ ‫دی‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ژباړه‬

‫اﻟﻔاظ او کﻠﻤ‪3‬‬ ‫سﻼم دې وي‬ ‫پر تاسﻮ‬

‫او د اهلل تعاﻟی ﻣﻬرباﻧﻲ دې وي‪.‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د سﻼم د ﻣعﻨا او ارز*ت پﻪ اړه پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ کﻮﻣﻮ حاﻟتﻮﻧﻮ ک‪ 3‬سﻼم اچﻮل پﻪ کار‪ ،‬ﻧﻪ دي؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ د *ﻮوﻧکﻲ‬ ‫ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ ‪$‬ان سره شرﻳک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫ﻼم َع َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َر ْح َﻤ ُة ا ِ‬ ‫هلل) پﻪ‬ ‫(اﻟس ُ‬ ‫‪ .١‬آﻳا ﻟﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ 'خﻪ وتﻞ د َّ‬ ‫وﻳﻠﻮ سره ُسﻨت دي؟‬ ‫‪ .۲‬آﻳا ﻟﻪ ﻟﻤاﻧ‪%‬ﻪ 'خﻪ بﻬر د سﻼم اچﻮل ُسﻨت دي؟‬ ‫‪ .٣‬د سﻼم ﻣعﻨا وواﻳئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د سﻼم اﻟفاظ او ﻣعﻨا حفظ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د خﻮب آداب‬ ‫خﻮب د اهلل‬

‫ﻟخﻮا پر بﻨدگاﻧﻮ ﻟﻮی ﻧعﻤت دی ‪.‬‬

‫خﻮب سره د اﻧسان د بدن ست‪7‬ﻳا ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ ‪$‬ﻲ او اعصاب ﻳ‪3‬‬ ‫آراﻣﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ﻣسﻠﻤان د وﻳده ک‪5‬دو پر ﻣﻬال ‪$‬ان اهلل‬ ‫اهلل‬

‫تﻪ سپاري‪.‬‬

‫ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ ستﻮﻧزو او ک‪7‬اووﻧﻮ 'خﻪ ژغﻮري‪.‬‬

‫ﻟﻪ خﻮبﻪ ب‪5‬رتﻪ پا'‪5‬دل د اﻧسان ﻟپاره ﻧﻮی ژوﻧد دی‪.‬‬ ‫د خﻮب ادبﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫زه د وﻳده ک‪5‬دو پﻪ وخت د خپﻞ پﻴغﻤبر ﻣحﻤد‬

‫دا ﻻﻧدې‬

‫ﻻر*ﻮوﻧ‪ 3‬پﻪ پام ک‪ 3‬ﻧﻴسﻢ‪:‬‬ ‫‪ .١‬پﻪ وخت وﻳده ک‪85‬م‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ *ﻲ اړخ وﻳده ک‪85‬م‪.‬‬ ‫‪ .٣‬پﻪ *ﻲ ﻻس سر ږدم‪.‬‬ ‫‪ .٤‬آﻳت اﻟکرسﻲ‪ ،‬اخﻼص‪ ،‬اﻟفﻠق او اﻟﻨاس سﻮرتﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟﻢ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬د خﻮب دا دعا واﻳﻢ‪َّ :‬‬ ‫اس ِﻤ َ‬ ‫ﻮت َو َأ ْح َﻴا)‪.‬‬ ‫ﻚ َأ ُﻣ ُ‬ ‫(اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ِب ْ‬ ‫ﻣعﻨا‪ :‬اې اهلل ! ستا پﻪ ﻧﻮم ﻣرم ( وﻳده ک‪85‬م) او ب‪5‬رتﻪ ژوﻧدی‬ ‫ک‪85‬م (ﻟﻪ خﻮبﻪ پا'‪85‬م)‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪ .٦‬ﻟﻪ خﻮبﻪ د پا'‪5‬دﻟﻮ پﻪ وخت ک‪ 3‬دا دعا واﻳﻢ‪( :‬ا ْﻟ َح ْﻤ ُد ِ ِ‬ ‫هلل‬ ‫َّ‬ ‫ﻮر)‪.‬‬ ‫اﻟ ِذي َأ ْح َﻴاﻧَا َب ْع َد َﻣا َأ َﻣا َتﻨَا َو ِإﻟ َْﻴ ِﻪ اﻟﻨهّشُ ُ‬ ‫ﻣعﻨا‪! :‬ﻮﻟﻪ ستاﻳﻨﻪ ﻫغﻪ اهلل‬

‫ﻟره ده چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣرگﻪ (خﻮبﻪ) ﻳ‪3‬‬

‫ﻣﻮږ بﻴرتﻪ ژوﻧدي ک‪7‬ﻟﻮ او ﻫﻤغﻪ تﻪ ورتگ دی‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد ﻟﻪ اړتﻴا پرتﻪ زﻳات خﻮب وﻧﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د خﻮب د ادبﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د خﻮب پﻪ ﻟﻴدﻟﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ‪$‬ان 'خﻪ ﻧﻮرې خبرې جﻮړول ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫پﻪ دې ﻫکﻠﻪ د *ﻮوﻧکﻲ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟﻪ ‪$‬ان سره شرﻳک ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬خﻮب اﻧسان تﻪ 'ﻪ گ"ﻪ رسﻮي؟‬ ‫‪ .۲‬د وﻳده ک‪5‬دو پﻪ وخت کﻮﻣﻪ دعا ﻟﻮستﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .٣‬ﻫغﻪ کﻮم سﻮرتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬ﻟﻪ خﻮبﻪ ﻣخک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬وﻳﻞ سﻨت‬ ‫دي؟‬ ‫‪ .٤‬ﻟﻪ خﻮبﻪ د را پا'‪5‬دو دعا وواﻳئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې خپﻠ‪ 3‬ﻫغﻪ ُسﻨت چارې چ‪ 3‬ﻟﻪ خﻮبﻪ ﻣخک‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬سرتﻪ رسﻮي د ﻣﻘاﻟ‪ 3‬پﻪ شکﻞ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫اووه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻪ کﻮر 'خﻪ د وتﻠﻮ دعا‬ ‫ﻣﻮږ د خپﻞ پﻴغﻤبر ﻣحﻤد‬ ‫رسﻮل اهلل‬

‫پﻴروي کﻮو‪.‬‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪ :‬کﻠﻪ چ‪ 3‬ﻣسﻠﻤان ﻟﻪ کﻮره و‪$‬ﻲ او دا دعا‬

‫ِﻻ ِبا ِ‬ ‫ت َع َﻠﻰ ا ِ‬ ‫وواﻳﻲ‪ِ » :‬ب ْسﻢِ َّ ِ‬ ‫ﻻ ُق َّﻮ َة إ َّ‬ ‫ﻻ َح ْﻮ َل َو َ‬ ‫هلل َ‬ ‫هلل«‪.‬‬ ‫اهلل َت َﻮ َّﻛ ْﻠ ُ‬ ‫ﻧﻮ دا آواز ورتﻪ وشﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬تا تﻪ د حق ﻻر*ﻮوﻧﻪ وشﻮه‪.‬‬ ‫‪! .۲‬ﻮﻟ‪ 3‬اړتﻴاوې دې پﻮره ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .٣‬او ﻟﻪ ﻫر ډول شر او فتﻨ‪' 3‬خﻪ خﻮﻧدي شﻮې‪.‬‬ ‫د پﻮرتﻨ‪ 9‬دعا ﻣعﻨا‪:‬‬ ‫د اهلل‬

‫پﻪ ﻣرستﻪ و‪$‬ﻢ‪ ،‬تﻮکﻞ ﻣ‪ 3‬پر اهلل‬

‫دی‪ ،‬د اهلل‬

‫ﻣرستﻪ بﻪ ﻟﻪ گﻨاه ﻧﻪ ‪$‬ان ژغﻮرم او ﻧ‪5‬ک کاروﻧﻪ بﻪ کﻮم‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫پﻪ‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬ﻟﻪ کﻮر'خﻪ د وتﻠﻮ دعا ﻳﻮ بﻞ تﻪ وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﻟﻪ کﻮر'خﻪ د وتﻠﻮ د دعا ﻣعﻨا ﻳﻮ بﻞ تﻪ وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬ﻟﻪ کﻮر 'خﻪ د وتﻠﻮ پﻪ وخت کﻮﻣﻪ دعا وﻳﻞ ک‪85‬ي؟‬ ‫‪ .۲‬د ﻳادې دعا گ"‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻳاده دعا ﻣعﻨا ک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ کﻮر 'خﻪ د وتﻠﻮ دعا ﻟﻪ ژباړې سره پﻪ‬ ‫خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫غﻮره اخﻼق‬ ‫حضرت ﻣحﻤد‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪َ » :‬أ ْثﻘ َُﻞ شَ ٍ‬ ‫ﻲء ِفﻲ ا ْﻟ ِﻤﻴ َزان ُ‬ ‫اﻟخ ُﻠ ُق‬

‫ا ْﻟ َح َسﻦ« ﻣسﻨد اﻣام احﻤد‬ ‫ژباړه‪( :‬د قﻴاﻣت پﻪ ورځ بﻪ) د اعﻤاﻟﻮ پﻪ تﻠﻪ ک‪ 3‬ﻟﻪ !ﻮﻟﻮ عﻤﻠﻮﻧﻮ‬ ‫'خﻪ دروﻧد (ارز*تﻤﻦ) عﻤﻞ‪* ،‬ﻪ اخﻼق وي‪.‬‬ ‫ﻟﻪ غﻮره اخﻼقﻮ 'خﻪ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې ډول بﻴاﻧﻴ‪8‬ي‪:‬‬ ‫ ر*تﻴا وﻳﻞ او ﻟﻪ دروغﻮ 'خﻪ د ‪$‬ان ژغﻮرل‪.‬‬‫ ﻟﻪ بدو او سپکﻮ وﻳﻠﻮ 'خﻪ ډډه کﻮل‪.‬‬‫ ﻟﻪ خﻠکﻮ سره پﻪ روا کاروﻧﻮ ک‪ 3‬ﻣرستﻪ کﻮل‪.‬‬‫ د ﻣشراﻧﻮ درﻧاوی او پﻪ کﻮچﻨﻴاﻧﻮ شفﻘت کﻮل‪.‬‬‫ خﻠکﻮ تﻪ ﻟﻪ زﻳان رسﻮﻟﻮ 'خﻪ ډډه کﻮل‪.‬‬‫ د اﻣاﻧت ساتﻞ‪.‬‬‫ﻣﻮږ باﻳد *ﻪ اخﻼق وﻟرو‪ ،‬تر 'ﻮ اهلل‬ ‫خﻠکﻮ تﻪ ﻣﻮ گ"ﻪ ورس‪85‬ي‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫را 'خﻪ خﻮښ شﻲ او‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک‪7‬ئ چ‪ 3‬د ﻣشراﻧﻮ درﻧاوی پﻪ 'ﻪ ډول ک‪5‬دای شﻲ؟‬ ‫‪ .۲‬د غﻮره اخﻼقﻮ 'ﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬ﻻﻧدې کﻠﻤ‪ 3‬ﻣعﻨا ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ َأ ْثﻘ َُﻞ شَ ٍ‬‫ﻲء ‪.‬‬ ‫ ِفﻲ ا ْﻟ ِﻤﻴ َزان‪.‬‬‫ ُ‬‫اﻟخ ُﻠ ُق ا ْﻟ َح َسﻦ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د *ﻮ اخﻼقﻮ 'ﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د *ﻮ اخﻼقﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ د کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ غ‪7‬و سره‬ ‫خبرې وک‪7‬ي او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ﻟﻮست ک‪ 3‬دې پﻪ خپﻞ وار سره‬ ‫د *ﻮ اخﻼقﻮ گ"‪ 3‬پﻪ گﻮتﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫ﻧﻬﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻣﻨافق ﻧ‪3+‬‬ ‫حضرت ﻣحﻤد‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪» :‬آ َﻳ ُة ا ْﻟ ُﻤﻨَا ِف ِق َثﻼ ٌ‬ ‫َث إ َِذا َح َّد َ‬ ‫ب‪،‬‬ ‫ث َﻛذَ َ‬

‫ان«‪ .‬رواﻳت ﻳ‪ 3‬اﻣام بخاري ک‪7‬ی دی‬ ‫َوإ َِذا َو َع َد َأ ْخ َﻠ َ‬ ‫ف ‪َ ،‬وإ َِذا ْاؤت ُِﻤ َﻦ خَ َ‬ ‫ژباړه‪ :‬د ﻣﻨافق درې ﻧ‪ 3+‬دي‪:‬‬ ‫‪ .١‬پﻪ خبرو ک‪ 3‬دروغ واﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬وعده ﻧﻪ پﻮره کﻮي‪.‬‬ ‫‪ .٣‬او پﻪ اﻣاﻧت ک‪ 3‬خﻴاﻧت کﻮي‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد تﻞ ر*تﻴا وواﻳﻮ‪ ،‬پﻪ خپﻠﻮ وعدو وﻻړ واوسﻮ او اﻣاﻧت‬ ‫وساتﻮ‪.‬‬ ‫دروغ وﻳﻞ اﻧسان ب‪ 3‬باوره کﻮي‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د دروغ وﻳﻠﻮ د زﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې‬ ‫وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د اﻣاﻧت ساتﻠﻮ 'ﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫ﻻﻧدې کﻠﻤ‪ 3‬ﻣعﻨا ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ آ َﻳ ُة ا ْﻟ ُﻤﻨَا ِف ِق‪.‬‬‫ب‪.‬‬ ‫ َﻛذَ َ‬‫ان‪.‬‬ ‫ َخ َ‬‫‪ .۲‬د ﻣﻨافق 'ﻮ ﻧ‪ 3+‬دي؟ بﻴان ﻳ‪ 3‬ک‪7‬ئ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬دروغ وﻳﻞ 'ﻪ زﻳان ﻟري؟‬ ‫‪ .٤‬آﻳا خﻠک دروغ وﻳﻮﻧکی شخص خﻮ*ﻮي؟‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د دروغ وﻳﻠﻮ زﻳاﻧﻮﻧﻪ‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻣسﻠﻤان‬ ‫ﻣسﻠﻤان چا تﻪ زﻳان ﻧﻪ رسﻮي‪ ،‬حضرت ﻣحﻤد‬

‫فرﻣاﻳﻲ‪:‬‬

‫ﻮن ِﻣ ْﻦ ﻟِ َسا ِﻧ ِﻪ َو َﻳ ِد ِه«‪ .‬صحﻴح ﻣسلﻢ‬ ‫»ا ْﻟ ُﻤ ْس ِﻠ ُﻢ َﻣ ْﻦ َس ِﻠ َﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْس ِﻠ ُﻤ َ‬ ‫ژباړه‪ :‬بشپ‪ 7‬ﻣسﻠﻤان ﻫغﻪ 'ﻮک دی چ‪ 3‬د ژب‪ 3‬او ﻻس ﻟﻪ ضرر‬ ‫'خﻪ ﻳ‪ 3‬خﻠک پﻪ اﻣان ک‪ 3‬وي‪.‬‬ ‫ﻣسﻠﻤان د ﻣسﻠﻤان ورور دی‪ ،‬ظﻠﻢ او ت‪5‬ری پرې ﻧﻪ کﻮي‪.‬‬ ‫کﻨ‪%‬ﻞ‪ ،‬غﻴبت کﻮل‪ ،‬سپک‪ 3‬او سپﻮرې وﻳﻞ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ 'ﻮک پﻪ بد ﻧﻮم سره ﻧﻪ ﻳادوو‪.‬‬ ‫زه ﻟﻪ خپﻠﻮ !ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرم او چا تﻪ زﻳان ﻧﻪ رسﻮم‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ ﻫغﻪ ک‪7‬ﻧ‪ 3‬پﻪ ﻧ‪+‬ﻪ ک‪7‬ئ چ‪ 3‬د ژب‪ 3‬ﻟﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ‬ ‫شﻤ‪5‬رل ک‪85‬ي‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو‪4‬شﻞ شﻲ‪ ،‬ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ژب‪ 3‬زﻳاﻧﻮﻧﻪ او بﻠﻪ‬ ‫دې د ﻻس زﻳاﻧﻮﻧﻪ بﻴان ک‪7‬ي‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ .١‬د ﻟﻮست حدﻳث ﻣعﻨا ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ژب‪ 3‬پﻪ واسطﻪ د زﻳان رسﻮﻟﻮ 'ﻮ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬وواﻳئ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻻﻧدې کﻠﻤ‪ 3‬ﻣعﻨا ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ِ .١‬ﻣ ْﻦ ﻟِ َسا ِﻧ ِﻪ ‪َ .۲‬و َﻳ ِد ِه ‪َ .٣ .‬ﻣ ْﻦ َس ِﻠ َﻢ‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ ژب‪' 3‬خﻪ د *‪ 3‬گ"‪ 3‬اخﻴستﻠﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻠﻮر‬ ‫کر*‪ 3‬وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫روغتﻴا‬

‫روغتﻴا د اهلل‬

‫ﻟــﻮی ﻧعﻤت دی‪ .‬حــضــرت ﻣحﻤد‬

‫ﻦ َّ‬ ‫فرﻣاﻳﻠﻲ دي‪ِ » :‬ﻧ ْع َﻤ َت ِ‬ ‫اﻟﻨ ِ‬ ‫اﻟص َّح ُة‬ ‫ان َﻣ ْغ ُب ٌ‬ ‫اس‪ِّ ،‬‬ ‫ﻴر ِﻣ َ‬ ‫ﻮن ِفﻴ ِﻬ َﻤا َﻛ ِث ٌ‬ ‫َوا ْﻟف ََر ُ‬ ‫اغ«‪ .‬صحﻴح البخاري‬ ‫ژباړه‪ :‬دوه ﻧعﻤتﻮﻧﻪ دي چ‪ 3‬ډ‪4‬ر خﻠک ترې ب‪ 3‬خبره دي‪ :‬ﻳﻮ‬ ‫روغتﻴا او بﻞ وخت‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد خپﻠ‪ 3‬روغتﻴا تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬و‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ خپﻞ بدن‪ ،‬جاﻣ‪ ،3‬او استﻮگﻨ‪%‬ی پاک ساتﻮ‪.‬‬ ‫خپﻞ غا*ﻮﻧﻪ پﻪ ﻣسﻮاک پاکﻮو‪.‬‬ ‫‪61‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د روغتﻴا د ارز*ت پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ‪%‬ﻮﻧﻮ ک‪ 3‬خبرې وک‪7‬ئ او د روغتﻴا‬ ‫ساتﻨ‪ 3‬ﻻرې چارې د *ـﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ بﻴان ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬د ﻟﻮست د حدﻳث ﻣعﻨا ﻳﻮ بﻞ تﻪ وواﻳئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫‪ -١‬د ﻟﻮست حدﻳث سﻢ وﻟﻮﻟئ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﻻﻧدې کﻠﻤ‪ 3‬ﻣعﻨا ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫اﻟص َّح ُة‪َ ،‬وا ْﻟف ََر ُ‬ ‫( ِﻧ ْع َﻤ َت ِ‬ ‫اغ)‬ ‫ان‪َ ،‬ﻣ ْغ ُب ٌ‬ ‫ﻮن‪ِّ ،‬‬ ‫‪ -٣‬ﻻﻧدې جﻤﻠ‪ 3‬بشپ‪7‬ې ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -‬روغتﻴا د اهلل‬

‫ﻟﻮی ‪ ........‬دی‪.‬‬

‫ خپﻞ ‪..............‬او د استﻮگﻨ‪%‬ی پاک ساتﻮ‪.‬‬‫ غا*ﻮﻧﻪ پﻪ ‪ .............‬پاکﻮو‪.‬‬‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د روغتﻴا د ارز*ت پﻪ اړه ﻳﻮه ﻟﻨ‪6‬ه ﻣﻘاﻟﻪ‬ ‫وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫دوه د‪4‬رشﻢ ﻟﻮست‬

‫پر حﻴﻮاﻧاتﻮ زړه سﻮی‬

‫اسﻼم د شفﻘت او زړه سﻮي دﻳﻦ دی‪.‬‬ ‫زړه سﻮاﻧدی بﻨده اهلل‬

‫تﻪ ﻧژدې دی‪.‬‬

‫پر حﻴﻮاﻧاتﻮ زړه سﻮی ثﻮاب ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد حﻴﻮاﻧات و ﻧﻪ وﻫﻮ‪.‬‬ ‫ﻣﻮږ باﻳد حﻴﻮاﻧاتﻮ تﻪ وا*ﻪ او اوبﻪ ورک‪7‬و‪.‬‬ ‫حﻴﻮاﻧاتﻮ تﻪ د و*ﻮ او اوبﻮ پﻪ ورکﻮﻟﻮ سره ﻣسﻠﻤان جﻨت تﻪ ‪$‬ﻲ‪.‬‬ ‫پر حﻴﻮاﻧاتﻮ ظﻠﻢ کﻮل ﻟﻮﻳﻪ گﻨاه ده‪.‬‬ ‫پر حﻴﻮاﻧاتﻮ باﻳد د دوی ﻟﻪ تﻮان 'خﻪ دروﻧد پ‪"5‬ی بار ﻧﻪ ک‪7‬و‪.‬‬ ‫‪63‬‬

‫فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫‪ .١‬د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ پر حﻴﻮاﻧاتﻮ د زړه سﻮي 'ﻮ ﻧﻮرې ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬وواﻳئ او‬ ‫پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پﻪ قفسﻮﻧﻮ ک‪ 3‬د ﻣرغاﻧﻮ او حﻴﻮاﻧاتﻮ ساتﻞ گﻨاه ده‪ .‬پﻪ دې اړه ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ‬ ‫سره خبرې وک‪7‬ئ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬

‫ﻻﻧدې تش ‪$‬اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره ډک ک‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اسﻼم د شفﻘت او زړه سﻮي ‪ ..........‬دی‪.‬‬ ‫‪ ........ .۲‬بﻨده اهلل‬

‫تﻪ ﻧژدې وي‪.‬‬

‫‪ .٣‬آﻳا پر حﻴﻮاﻧاتﻮ ظﻠﻢ کﻮل ‪ ......‬ده؟‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ‪ 9‬د غ‪7‬و پﻪ ﻣرستﻪ د زړه سﻮي او شفﻘت‬ ‫پﻪ ﻫکﻠﻪ 'ﻠﻮر کر*‪ 3‬ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ‪.‬‬

‫‪64‬‬