Islamic Studies 01 [1]

Citation preview

‫د پﻮهن‪ 3‬وزارت‬

‫اسﻼمﻲ *ﻮونه او روزنه‬ ‫لﻮم‪7‬ی !ﻮل‪/‬ی‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٨ :‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا هيــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د ﭘﻮﻫﻨ‪ 3‬وزارت‬

‫اسﻼمﻲ *ﻮونه او روزنه‬

‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون اس مي وونه او روزنه‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د اس مي وون او روزن د برخ د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غړي‬ ‫لومړ‬

‫ټول‬

‫به پ تو‬

‫دم‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬ ‫اپخونه‬

‫بر نال‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است‬ ‫هجري شم‬ ‫ابل‬ ‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غړوون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬ ‫ب‬

‫چلند ږي‬

‫د‬

‫ن د ز ر غام‬

‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله لوم ن‬ ‫نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د‬ ‫م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او و‬ ‫ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل ي‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور‬ ‫د نن ور‬ ‫اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫و ي خ لوا وه او‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‬

‫ﻓﻬﺮسﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮانﻮنه‬

‫مﺨﻮنه‬

‫اهلل‬

‫‪١‬‬

‫زمﻮږ پﻴغمبر‬

‫‪٣‬‬

‫طﻴبه کلمه‬

‫‪٥‬‬

‫د شهادت کلمه‬

‫‪٧‬‬

‫قرآن کرﻳم‬

‫‪٩‬‬

‫اسﻼم‬

‫‪١١‬‬

‫کعبه شرﻳفه‬

‫‪١٣‬‬

‫لمان‪%‬ه لپاره پاکﻮالی‬

‫‪١٥‬‬

‫اودس‬

‫‪١٧‬‬

‫د لمان‪%‬ه وختﻮنه‬

‫‪١٩‬‬

‫لمﻮن‪( #‬تکبﻴر او ثناء)‬

‫‪٢١‬‬

‫د فاتح‪ 3‬سﻮرت (‪)١‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫د فاتح‪ 3‬سﻮرت (‪)٢‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫قرائت‬

‫‪٢٧‬‬

‫د رکﻮع تسبﻴحات‬

‫‪٢٩‬‬

‫تسمﻴع او تحمﻴد‬

‫‪٣١‬‬

‫د سجدې تسبﻴحات‬

‫‪٣٣‬‬

‫د‬

‫ﻋﻨﻮانﻮنه‬

‫مﺨﻮنه‬

‫التحﻴات (‪)١‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫التحﻴات (‪)٢‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫التحﻴات (‪)٣‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫التحﻴات (‪)٤‬‬

‫‪٤١‬‬

‫درود شرﻳف (‪)١‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫درود شرﻳف (‪)٢‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫دعا او سﻼم‬

‫‪٤٧‬‬

‫د مﻮر او پﻼر درناوی‬

‫‪٤٩‬‬

‫د *ﻮونکﻲ درناوی‬

‫‪٥١‬‬

‫ر*تﻴا وﻳل‬

‫‪٥٣‬‬

‫امانتداري‬

‫‪٥٥‬‬

‫پاکﻮالی‬

‫‪٥٧‬‬

‫د ډوډۍ خﻮړلﻮ ادبﻮنه‬

‫‪٥٩‬‬

‫د اوبﻮ '‪+‬لﻮ ادبﻮنه‬

‫‪٦١‬‬

‫د سﻼم ادبﻮنه‬

‫‪٦٣‬‬

‫د ﻻرې ادبﻮنه‬

‫‪٦٥‬‬

‫ه‬

‫ﻟﻮم‪7‬ی ﻟﻮسﺖ‬

‫اﷲ‬ ‫مﻮږ د اﷲ‬ ‫اﷲ‬

‫ﺑﻨﺪ‪-‬ﺎن ﻳﻮ‪.‬‬

‫د !ﻮﻟﻮ مﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﭘﻴﺪاﮐﻮونﮑﯽ دی‪.‬‬

‫ﻳﻮازې اﷲ‬

‫‪1‬‬

‫د ﻋﺒﺎدت وړ دی‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﻻنﺪې ﺧﺎﻟﻲ ‪$‬ﺎﻳﻮنه ﭘه ﻳﺎدو ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ _١‬مﻮږ د‪....................‬ﺑﻨﺪ‪-‬ﺎن ﻳﻮ‪.‬‬ ‫‪ _٢‬اﷲ‬

‫د !ﻮﻟﻮ مﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ‪ ............‬دی‪.‬‬

‫‪ _٣‬اﷲ‬

‫د ﻋﺒﺎدت‪.............‬دی‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دوﻳﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫زمﻮږ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ‬ ‫ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ‬

‫زمﻮږ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دی‪.‬‬ ‫د اﷲ‬

‫مﻮږ د ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ‬

‫‪3‬‬

‫وروسﺘﻨﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دی‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺮوان ﻳﻮ‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬سﺮه وﻟﻮﻟﻲ او ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه‬ ‫دې ﭘﻮ*ﺘﻨ‪ 3‬وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﻻنﺪې نﻴﻤ‪7/‬ې ﺟﻤﻠ‪ 3‬ﭘه ﻳﺎدو ﺑﺸﭙ‪7‬ې ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ _١‬ﺣﻀﺮت‪ .......................‬زمﻮږ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دی‪.‬‬ ‫‪ _٢‬مﻮږ د ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ‬ ‫‪ _٣‬ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ‬

‫‪ ..................‬ﻳﻮ‪.‬‬

‫د اﷲ‬

‫‪ ..........‬ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دی‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫درﻳﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ﻃﻴﺒه ﮐﻠﻤه‬ ‫لﻪ ِإ َّﻻ ُ‬ ‫اﷲ ُم َح َّﻤ ٌد َّر ُس ْﻮ ُل ا ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫َﻻ ِإ َ‬ ‫َﻻ ِإ ٰﻟ َه ِإ ﱠﻻ ُ‬ ‫اﷲ‪.‬‬ ‫مﻌﻨﺎ‪ :‬د ﺑﻨﺪهﮔ‪ 9‬وړ ﻳﻮازې اﷲ‬

‫دی‪.‬‬

‫ُم َﺤ ﱠﻤ ٌﺪ َر ُس ْﻮ ُل ا ِ‬ ‫ﷲ‪.‬‬ ‫مﻌﻨﺎ‪ :‬مﺤﻤﺪ‬

‫‪5‬‬

‫د اﷲ‬

‫ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دی‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې ﻃﻴﺒه ﮐﻠﻤه وﻟﻮﻟﻲ او ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه دې وﭘﻮ*ﺘﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ -١‬ﻃﻴﺒه ﮐﻠﻤه وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫ﻻ ُ‬ ‫ﻻ ِإ ٰﻟ َه ِإ ﱠ‬ ‫‪َ -٢‬‬ ‫اﷲ مﻌﻨﺎ ﮐ‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ﻮل ا ِ‬ ‫‪ -٣‬د ُم َﺤ ﱠﻤ ٌﺪ ﱠر ُس ُ‬ ‫ﷲ مﻌﻨﺎ وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮسﺖ‬

‫د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤه‬ ‫َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن ﱠﻻ ِإ ٰﻟ َه ِإ ﱠﻻ ُ‬ ‫ﻮل ا ِ‬ ‫اﷲ َو َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن ُم َﺤ ﱠﻤﺪ ًا ﱠر ُس ُ‬ ‫ﷲ‬ ‫َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن ﱠﻻ ِإ ٰﻟ َه ِإ ﱠﻻ ُ‬ ‫اﷲ‪.‬‬ ‫مﻌﻨﺎ‪- :‬ﻮاﻫﻲ ورﮐﻮم ﭼ‪ 3‬د ﺑﻨﺪهﮔ‪ 9‬وړ ﻳﻮازې‬ ‫دی‪.‬‬

‫اﷲ‬

‫َو َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن ُم َﺤ ﱠﻤﺪ ًا ﱠر ُس ْﻮ ُل ا ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫مﻌﻨﺎ‪ :‬او ‪-‬ﻮاﻫﻲ ورﮐﻮم ﭼ‪ 3‬مﺤﻤﺪ‬ ‫ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دی‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫د اﷲ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې ﭘه *ﻮونﮑﻲ ﭘﺴ‪ 3‬د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤه ﺗﮑﺮار ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ _١‬د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤه وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫‪َ _٢‬أ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن ﱠﻻ ِإ ٰﻟ َه ِإ ﱠﻻ ُ‬ ‫اﷲ مﻌﻨﺎ ﮐ‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪َ _٣‬و َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن ُم َﺤ ﱠﻤﺪ ًا ﱠر ُس ْﻮ ُل ا ِ‬ ‫ﷲ مﻌﻨﺎ ﮐ‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤه ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﭘﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ‬

‫ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د اﷲ‬

‫ﮐﻼم دی‪.‬‬

‫ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﺮ ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ‬

‫نﺎزل ﺷﻮی دی‪.‬‬

‫مﻮږ ﭘه ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺎنﺪې اﻳﻤﺎن ﻟﺮو‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او د ﻟﻮسﺖ ﭘه اړونﺪ‬ ‫دې ﻟه ﻳﻮ ﺑﻞ 'ﺨه ﭘﻮ*ﺘﻨ‪ 3‬وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ _١‬ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د ﭼﺎ ﮐﻼم دی ؟‬ ‫‪ _٢‬ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﺮ ﭼﺎ نﺎزل ﺷﻮی دی ؟‬

‫‪10‬‬

‫ﺷﭙ‪8‬م ﻟﻮسﺖ‬

‫اسﻼم‬ ‫زمﻮږ دﻳﻦ اسﻼم دی‪.‬‬ ‫اسﻼم ﭘﻨ‪%‬ه ﺑﻨﺎوې ﻟﺮي‪:‬‬ ‫‪-١‬ﻃﻴﺒه ﮐﻠﻤه‬ ‫‪ -٢‬ﻟﻤﻮن‪#‬‬ ‫‪ -٣‬روژه‬ ‫‪ -٤‬زﮐﺎت‬ ‫‪ -٥‬ﺣﺞ‬ ‫مﻮږ ﻟه ﺧﭙﻞ دﻳﻦ سﺮه مﻴﻨه ﻟﺮو‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه دې‬ ‫د اسﻼم د ﭘﻨ‪%‬ﻮ ﺑﻨﺎوو ﭘه ﻫﮑﻠه ﭘﻮ*ﺘﻨ‪ 3‬وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ _١‬اسﻼم 'ﻮ ﺑﻨﺎوې ﻟﺮي؟‬ ‫‪ _٢‬د اسﻼم د ﭘﻨ‪%‬ﻮ ﺑﻨﺎوو نﻮمﻮنه واﺧﻠﺊ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اووم ﻟﻮسﺖ‬

‫ﮐﻌﺒه ﺷﺮﻳﻔه‬

‫ ﮐﻌﺒه ﺷﺮﻳﻔه زمﻮږ ﻗﺒﻠه ده‪.‬‬‫ ﮐﻌﺒه ﺷﺮﻳﻔه ﭘه مﮑه مﮑﺮمه ﮐ‪ 3‬ده‪.‬‬‫‪ -‬مﻮږ د ﮐﻌﺒ‪ 3‬ﺷﺮﻳﻔ‪ 3‬ﻟﻮر ﺗه ﻟﻤﻮن‪ #‬ﮐﻮو‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د *ﻮونﮑﻲ ﭘه مﺮسﺘه د ﮐﻌﺒ‪ 3‬ﺷﺮﻳﻔ‪ 3‬ﭘه ﻫﮑﻠه ﻳﻮ ﻟه‬ ‫ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﻻنﺪې نﻴﻤ‪7/‬ې ﺟﻤﻠ‪ 3‬ﺑﺸﭙ‪7‬ې ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ _١‬ﮐﻌﺒه ﺷﺮﻳﻔه زمﻮږ‪ .........................‬ده‪.‬‬ ‫‪ _٢‬ﮐﻌﺒه ﺷﺮﻳﻔه ﭘه ‪ .......................‬ﮐ‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫‪ _٣‬مﻮږ د‪ .................‬ﻟﻮر ﺗه ﻟﻤﻮن‪ #‬ﮐﻮو‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﺗﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ﻟﻤﺎن‪%‬ه ﻟﭙﺎره ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ‬

‫د ﻟﻤﺎن‪%‬ه د اداء ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫ زمﻮږ ‪$‬ﺎن ﭘﺎک وي‪.‬‬‫ زمﻮږ ﮐﺎﻟﻲ ﭘﺎک وي‪.‬‬‫ د ﻟﻤﺎن‪%‬ه ‪$‬ﺎی ﭘﺎک وي‪.‬‬‫‪15‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻤﺎن‪%‬ه د ﭘﺎﮐﻮاﻟﻲ ﭘه اړه ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه ﭘﻮ*ﺘﻨ‪3‬‬ ‫وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﻻنﺪې نﻴﻤ‪7/‬ې ﺟﻤﻠ‪ 3‬ﭘه مﻨﺎسﺒﻮ ﮐﻠﻤﻮ سﺮه ﺑﺸﭙ‪7‬ې ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬زمﻮږ ‪$‬ﺎن‪ ....................‬وي‪.‬‬ ‫‪ _٢‬زمﻮږ ﮐﺎﻟﻲ‪ ...................‬وي‪.‬‬ ‫‪ _٣‬د ﻟﻤﺎن‪%‬ه‪ .............‬وي‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫نﻬﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫اود س‬ ‫د اوداسه ﻓﺮﺿﻮنه 'ﻠﻮر دي‪:‬‬ ‫‪ .١‬د مﺦ مﻴﻨ‪%‬ﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬د ﻻسﻮنﻮ مﻴﻨ‪%‬ﻞ‬ ‫ﻟه 'ﻨ‪/‬ﻠﻮ سﺮه‪.‬‬ ‫‪ .٣‬د سﺮ مﺴﺢ ﮐﻮل‪.‬‬ ‫)'ﻠﻮرمه ﺑﺮﺧه(‬

‫‪ .٤‬د ﭘ‪+‬ﻮ مﻴﻨ‪%‬ﻞ‬ ‫ﻟه *ﻨ‪/‬ﺮو سﺮه‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫'ﻮ زده ﮐﻮونﮑﻲ دې اودس ﭘه !ﻮﻟ‪/‬ﻲ ﮐ‪ 3‬ﺗﻤﺜﻴﻞ ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ _١‬د اوداسه ﻓﺮﺿﻮنه 'ﻮ دي؟‬ ‫‪ _٢‬د اوداسه د ﻓﺮﺿﻮنﻮ نﻮمﻮنه واﺧﻠﺊ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻟﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د ﻟﻤﺎن‪%‬ه وﺧﺘﻮنه‬ ‫ﻟﻤﻮن‪ #‬د اسﻼم دوﻳﻤه ﺑﻨﺎ ده‪.‬‬ ‫مﻮږ ﭘﻨ‪%‬ه وﺧﺘه ﻟﻤﻮن‪ #‬ﮐﻮو‪:‬‬ ‫‪ .١‬سﻬﺎر‬ ‫‪ .٢‬مﺎسﭙ‪+‬ﻴﻦ‬ ‫‪ .٣‬مﺎزدﻳ‪/‬ﺮ‬ ‫‪ .٤‬مﺎ*ﺎم‬ ‫‪ .٥‬مﺎﺧﺴﺘﻦ‬

‫‪19‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑــﻲ دې د ﭘﻨ‪%‬ه وﺧﺘــه ﻟﻤﻮن‪%‬ﻮنﻮ نﻮمﻮنه ﻳﻮ ﻟه ﺑــﻞ 'ﺨــه‬ ‫وﭘﻮ*ــﺘﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﻻنﺪې نﻴﻤ‪7/‬ې ﺟﻤﻠ‪ 3‬ﭘه مﻨﺎسﺒﻮ ﮐﻠﻤﻮ سﺮه ﺑﺸﭙ‪7‬ې ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ _١‬ﻟﻤﻮن‪ #‬د‪ ..............‬دوﻳﻤه ﺑﻨﺎ ده‪.‬‬ ‫‪ _٢‬مﻮږ ‪ .....................‬وﺧﺘه ﻟﻤﻮن‪ #‬ﮐﻮو‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻳﻮﻟﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ﻟﻤﻮن‪#‬‬ ‫ُ‬ ‫ﮐﺒ ْﺮ‬ ‫َاﷲ َا َ‬

‫ﺗﮑﺒﻴﺮ او ﺛﻨﺎ‬

‫ــﻢ َو ِﺑ َﺤ ْﻤ ِ‬ ‫ﺎر َ‬ ‫ــﺪ َ‬ ‫ــﻤ َ‬ ‫ــﺒ َﺤﺎ َن َ‬ ‫ﻚ‪،‬‬ ‫ك ْ‬ ‫ُس ْ‬ ‫اس ُ‬ ‫ﻚ اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠ‬ ‫ك َوﺗَ َﺒ َ‬ ‫ك َو َ‬ ‫ﻻ ِإ ٰﻟ َه َﻏ ْﻴ ُﺮ َ‬ ‫َوﺗَﻌﺎﻟﯽ َﺟ ﱡﺪ َ‬ ‫ك‪.‬‬ ‫د ﮐﻠﻤﻮ ﺗﮑﺮار‪:‬‬ ‫ﻚ اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ ‪َ -‬و ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪ َ‬ ‫ ُس ْﺒ َﺤﺎ َن َ‬‫ك‬ ‫ﺎر َ‬ ‫ﻚ ‪َ -‬وﺗَﻌﺎﻟﯽ َﺟ ﱡﺪ َ‬ ‫اس ُﻤ َ‬ ‫ك‬ ‫ك ْ‬ ‫ َوﺗَ َﺒ َ‬‫ َو َ‬‫ﻻ ِإ ٰﻟ َه َﻏ ْﻴ ُﺮ َ‬ ‫ك‬

‫‪21‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې ﺗﺤﺮﻳﻤه ﺗﮑﺒﻴﺮ او ﺛﻨﺎ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه‬ ‫دې ﭘﻮ*ﺘﻨه وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ُ .١‬س ْﺒ َﺤﺎ َن َ‬ ‫ﻚ اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫‪ُ .٢‬س ْﺒ َﺤﺎ َن َ‬ ‫ﻚ اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ُس ْﺒ َﺤﺎ َن َ‬ ‫ﻚ اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ‪..........‬‬

‫‪22‬‬

‫دوﻟﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د ﻓﺎﺗﺤ‪ 3‬سﻮرت‬

‫)‪(١‬‬

‫ﻮذ ِﺑﺎ ِ‬ ‫ﷲ ِم َﻦ ﱠ‬ ‫َأ ُﻋ ُ‬ ‫اﻟﺸ ْﻴ َﻄ ِ‬ ‫ﺎن اﻟ ﱠﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ‬ ‫ﺴﻢ ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِﺑ ِ‬ ‫ﺣﻤﻦ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ‬ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮ‬ ‫ا ْل َح ْﻤ ُد ِ ِ‬ ‫ﷲ َر ﱢب ا ْل َﻌﺎ َل ِﻤ ْﻴ َﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫مـ ِﻠ ِ‬ ‫الد ْﻳ ِﻦ‬ ‫ﻚ َﻳ ْﻮ ِم ﱢ‬

‫‪23‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫الﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ‬ ‫الﺮ ْﺣ‬ ‫ِ‬ ‫ﻤـﻦ َّ‬ ‫َّ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې ﻟﻤﻮن‪ #‬ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د ﻓﺎﺗﺤ‪ 3‬سﻮرت‬ ‫ﺎك َﻧ ْﻌ ُﺒ ُد و ِإ َّﻳ َ‬ ‫ِإ َّﻳ َ‬ ‫ﻴﻦ‬ ‫ﺎك َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ُ‬ ‫الﻤ ْﺴ َﺘ ِﻘ ْﻴ َﻢ‬ ‫ُ‬

‫الﺼ َﺮ َ‬ ‫اط‬ ‫ْ‬ ‫اﻫ ِد َﻧﺎ ﱢ‬

‫ِﺻ َﺮ َ‬ ‫ﻴﺮ‬ ‫ﻳﻦ َأﻧ َﻌ ْﻤ َ‬ ‫ﺖ َﻋ َﻠ ْﻴﻬ ِْﻢ َﻏ ِ‬ ‫اط ا َّل ِﺬ َ‬

‫الﻤ ْﻐ ُﻀ ْﻮ ِب َﻋ َﻠ ْﻴﻬ ِْﻢ َو َ‬ ‫ﻻ َّ‬ ‫الﻀﺎ ﱢل ْﻴ َﻦ‬ ‫َ‬

‫‪25‬‬

‫‪4‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻓﺎﺗﺤ‪ 3‬سﻮرت ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وواﻳﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﻮذ ِﺑﺎ ِ‬ ‫‪َ -١‬أ ُﻋ ُ‬ ‫ﷲ ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬ ‫ﺴﻢ ا ِ‬ ‫‪ِ -٢‬ﺑ ِ‬ ‫ﷲ وواﻳﺊ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬د ﻓﺎﺗﺤ‪ 3‬سﻮرت وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫'ﻮارﻟﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ﻗﺮاﺋﺖ‬ ‫د اﺧﻼص سﻮرت‬ ‫ُﻗ ْﻞ ُﻫﻮ ُ‬ ‫ـد‬ ‫اﷲ َأ َﺣ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ُﻳﻮ َل ْد‬

‫‪27‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫َا ُ‬ ‫الﺼ َﻤ ُد‬ ‫ﷲ َّ‬

‫َو َل ْﻢ َﻳ ُﻜﻦ َّل ُﻪ ُﻛ ُﻔ ًﻮا َأ َﺣ ٌد‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫َل ْﻢ َﻳ ِﻠ ْد َو َل ْﻢ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د اﺧﻼص سﻮرت ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬ﭘه ﺗﮑﺮار سﺮه وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ -١‬د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬سﺮه وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬د اﺧﻼص سﻮرت ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ﭘﻨ‪%‬ﻠﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د رﮐﻮع ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت‬ ‫ﺎن َرﱢﺑ َﻲ ْاﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ‬ ‫ُس ْﺒ َﺤ َ‬ ‫ﺎن َرﱢﺑ َﻲ ْاﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ‬ ‫ُس ْﺒ َﺤ َ‬ ‫ﺎن َرﱢﺑ َﻲ ْاﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ‬ ‫ُس ْﺒ َﺤ َ‬

‫‪29‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د رﮐﻮع ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت درې ‪$‬ﻠ‪ 3‬ﺗﮑﺮار ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪.١‬د رﮐﻮع ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫ﺎن‪..........‬‬ ‫‪.٢‬ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪ُ :‬س ْﺒ َﺤ َ‬ ‫‪ .٣‬رﮐﻮع ﭘه ﻋﻤﻠﻲ ﺑ‪2‬ه ﺗﺮسﺮه ﮐ‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺷﭙﺎړسﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ﺗﺴﻤﻴﻊ او ﺗﺤﻤﻴﺪ‬ ‫ﻟه رﮐﻮع 'ﺨه د ﭘﻮرﺗه ﮐ‪5‬ﺪو ﭘه وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬واﻳﻮ‪:‬‬ ‫س ِﻤ َﻊ ُ‬ ‫اﷲ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺣ ِﻤ َﺪ ُه‬ ‫َ‬ ‫َرﱠﺑﻨَﺎ َو َﻟ َ‬ ‫ﻚ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ‬

‫‪31‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې ﺗﺴﻤﻴﻊ او ﺗﺤﻤﻴﺪ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬س ِﻤ َﻊ ُ‬ ‫اﷲ‪..........‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ...... -٢‬و َﻟ َ‬ ‫ﻚ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ‬

‫‪32‬‬

‫اووﻟﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د سﺠﺪې ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت‬ ‫ﺎن َرﱢﺑ َﻲ ا َ‬ ‫ﻷ ْﻋﻠﻰ‬ ‫ُس ْﺒ َﺤ َ‬ ‫ﺎن َرﱢﺑ َﻲ ا َ‬ ‫ﻷ ْﻋﻠﻰ‬ ‫ُس ْﺒ َﺤ َ‬ ‫ﺎن َرﱢﺑ َﻲ ا َ‬ ‫ﻷ ْﻋﻠﻰ‬ ‫ُس ْﺒ َﺤ َ‬

‫‪33‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د سﺠﺪې ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫ﺎن‪................‬‬ ‫‪ُ -١‬س ْﺒ َﺤ َ‬ ‫‪َ ..... -٢‬رﱢﺑ ﱠﻲ‪..............‬‬ ‫‪............... -٣‬ا َ‬ ‫ﻷ ْﻋﻠﻰ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اﺗﻠﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫الﺘحﻴﺎت‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺎت ِ َِ‬ ‫ات َو ﱠ‬ ‫ﺎت‪....‬‬ ‫اﻟﻄﱢﻴ َﺒ ُ‬ ‫اﻟﺼﻠَ َﻮ ُ‬ ‫اﻟ ﱠﺘ ِﺤﱠﻴ ُ‬ ‫ﷲ َو ﱠ‬ ‫د ﮐﻠﻤﺎﺗﻮ ﺗﮑﺮار‪:‬‬ ‫ﺎت ِ ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟ ﱠﺘ ِﺤﱠﻴ ُ‬ ‫ات‬ ‫اﻟﺼﻠَ َﻮ ُ‬ ‫َو ﱠ‬ ‫َو ﱠ‬ ‫ﺎت‬ ‫اﻟﻄﱢﻴ َﺒ ُ‬

‫‪35‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د اﻟﺘﺤﻴﺎت ﻟﻮم‪7‬ۍ ﺑﺮﺧه ﭘه ډﻟه ﻳﻴﺰه ﺗﻮ‪-‬ه ﺗﮑﺮار‬ ‫ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ -١‬د اﻟﺘﺤﻴﺎت ﻟﻮم‪7‬ۍ ﺑﺮﺧه وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬د اﻟﺘﺤﻴﺎت ﻟﻮم‪7‬ۍ ﺑﺮﺧه ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫نﻮﻟﺴﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫الﺘحﻴﺎت‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻚ َأﱡﻳ َﻬﺎ اﻟﱠﻨ ِﺒ ﱡﻲ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ ا ِ‬ ‫ﻼم َﻋﻠَ ْﻴ َ‬ ‫ﷲ َوﺑَ َﺮ َﻛﺎ ُﺗ ُه‪.....‬‬ ‫اﻟﺴ ُ‬ ‫ﱠ‬ ‫د ﮐﻠﻤﺎﺗﻮ ﺗﮑﺮار‪:‬‬ ‫ﻼم َﻋﻠَ ْﻴ َ‬ ‫ﻚ‬ ‫اﻟﺴ ُ‬ ‫ﱠ‬ ‫َأﱡﻳ َﻬﺎاﻟﱠﻨ ِﺒ ﱡﻲ‬ ‫َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔا ِ‬ ‫ﷲ َوﺑَ َﺮ َﻛﺎ ُﺗ ُه‬

‫‪37‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د اﻟﺘﺤﻴﺎت دوﻳﻤه ﺑﺮﺧه ﭘه ډﻟه ﻳﻴﺰه ﺗﻮ‪-‬ه ﺗﮑﺮار ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫د اﻟﺘﺤﻴﺎت دوﻳﻤه ﺑﺮﺧه ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺷﻠﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫الﺘحﻴﺎت‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻼم َﻋﻠَ ْﻴﻨَﺎ َو َﻋﻠﻰ ِﻋ َﺒ ِ‬ ‫ﺎد ا ِ‬ ‫اﻟﺼﺎ ِﻟ ِﺤ ْﻴ َﻦ‪....‬‬ ‫ﷲ ﱠ‬ ‫اﻟﺴ ُ‬ ‫ﱠ‬ ‫د ﮐﻠﻤﻮ ﺗﮑﺮار‪:‬‬ ‫ﻼم َﻋﻠَ ْﻴﻨَﺎ‬ ‫اﻟﺴ ُ‬ ‫ﱠ‬ ‫َو َﻋﻠﯽ ِﻋ َﺒ ِ‬ ‫ﺎد ا ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﺼﺎ ِﻟ ِﺤ ْﻴ َﻦ‬ ‫ﱠ‬

‫‪39‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د اﻟﺘﺤﻴﺎت درﻳﻤه ﺑﺮﺧه ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫د اﻟﺘﺤﻴﺎت درﻳﻤه ﺑﺮﺧه ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻳﻮ وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫الﺘحﻴﺎت‬

‫)‪(4‬‬

‫ﻻ ُ‬ ‫ﻻ ِإﻟ َه ِإ ﱠ‬ ‫َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأن ﱠ‬ ‫اﷲ َو َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن ُم َﺤ ﱠﻤ ًﺪا‬ ‫َﻋ ْﺒ ُﺪ ُه َو َر ُسﻮ ُﻟ ُه‪.‬‬ ‫د ﮐﻠﻤﻮ ﺗﮑﺮار‪:‬‬ ‫‪َ -‬أ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن‬

‫ﻻ ُ‬ ‫ﻻ ِإﻟ َه ِإ ﱠ‬ ‫ ﱠَ‬‫اﷲ‬

‫‪َ -‬و َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن ‪ُ -‬م َﺤ ﱠﻤﺪ ًا َﻋ ْﺒ ُﺪ ُه َو َر ُسﻮ ُﻟ ُه‬

‫‪41‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د اﻟﺘﺤﻴﺎت 'ﻠﻮرمه ﺑﺮﺧه ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او ﻟه ﻳﻮ‬ ‫ﺑﻞ 'ﺨه دې ﭘﻮ*ﺘﻨ‪ 3‬وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ ‪:‬‬ ‫‪َ -١‬أ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن‪َ ............................‬و َر ُسﻮ ُﻟ ُه‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫دوه وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫درود ﺷﺮﻳﻒ‬

‫)‪(١‬‬

‫َاﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ َ‪ 請‬ﱢﻞ َﻋﻠﻰ ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﱠو َﻋﻠﻰ ِ‬ ‫ﺖ‬ ‫آل ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ َ‪請‬ﱠﻠ ْﻴ َ‬ ‫آل ِإﺑْ َﺮ ِ‬ ‫َﻋﻠﻰ ِإﺑْ َﺮ ِ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ ِإﱠن َ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ َوﻋﻠﯽ ِ‬ ‫ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ ﱠم ِﺠ ْﻴ ٌﺪ‪.‬‬ ‫د ﺟﻤﻠﻮ ﺗﮑﺮار‪:‬‬ ‫‪َ -١‬اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ َ‪ 請‬ﱢﻞ َﻋﻠﻰ ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﱠو َﻋﻠﻰ ِ‬ ‫آل ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ ‫ﺖ َﻋﻠﻰ ِإﺑْ َﺮ ِ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ‬ ‫ﺎ‪請‬ﱠﻠ ْﻴ َ‬ ‫‪َ -٢‬ﻛ َﻤ َ‬ ‫آل ِإ ْﺑ َﺮ ِ‬ ‫‪َ -٣‬وﻋﻠﯽ ِ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ‬ ‫‪ِ -٤‬إ ﱠن َ‬ ‫ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ ﱠم ِﺠ ْﻴ ٌﺪ‬

‫‪43‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې درود ﺷﺮﻳﻒ ﭘه ډﻟه ﻳﻴﺰه ﺗﻮ‪-‬ه ﺗﮑﺮار ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ ‪:‬‬ ‫‪..........................................‬ﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َم ِﺠ ْﻴ ٌﺪ‪.‬‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺎ‪請‬ﱠﻠ ْﻴ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ -١‬ﻛ َﻤ َ‬ ‫‪ -٢‬درودﺷﺮﻳﻒ وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬درود ﺷﺮﻳﻒ ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫دروﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫درود ﺷﺮﻳﻒ‬

‫)‪(٢‬‬

‫َاﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺑَﺎ ِر ْك َﻋﻠﻰ ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﱠو َﻋﻠﻰ ِ‬ ‫ﺎر ْﻛ َﺖ‬ ‫آل ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َ‬ ‫آل ِإﺑ َْﺮ ِ‬ ‫َﻋﻠﻰ ِإﺑ َْﺮ ِ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ ِإﱠن َ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ َو َﻋﻠﯽ ِ‬ ‫ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ ﱠم ِﺠ ْﻴ ٌﺪ‪.‬‬ ‫د ﺟﻤﻠﻮ ﺗﮑﺮار ‪:‬‬ ‫‪َ -١‬اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺑَﺎ ِر ْك َﻋﻠَﻰ ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ ‫‪َ -٢‬و َﻋﻠﻰ ِ‬ ‫آل ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ ‫ﺖ َﻋﻠﻰ ِإ ْﺑ َﺮ ِ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ‬ ‫ﺎر ْﻛ َ‬ ‫‪َ -٣‬ﻛ َﻤﺎﺑَ َ‬ ‫آل ِإﺑْ َﺮ ِ‬ ‫‪َ -٤‬وﻋﻠﯽ ِ‬ ‫اﻫ ْﻴ َﻢ‬ ‫‪ِ -٥‬إ ﱠن َ‬ ‫ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ ﱠم ِﺠ ْﻴ ٌﺪ‬ ‫‪45‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې درود ﺷﺮﻳﻒ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وﻟﻮﻟﻲ او ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه دې‬ ‫ﭘﻮ*ﺘﻨ‪ 3‬وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ ‪:‬‬ ‫‪َ -١‬اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺑَﺎ ِر ْك‪ِ .........................................‬‬ ‫آل ُم َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ ‫ﺖ‪ِ ...........................................‬إ ﱠن َ‬ ‫ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َم ِﺠ ْﻴ ٌﺪ‬ ‫ﺎر ْﻛ َ‬ ‫‪َ -٢‬ﻛ َﻤﺎﺑَ َ‬ ‫‪ -٣‬درود ﺷﺮﻳﻒ وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬درود ﺷﺮﻳﻒ ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫'ﻠﻮروﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫دﻋﺎ او سﻼم‬ ‫دﻋﺎ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫َاﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ َرﱠﺑﻨَﺎ آ ِﺗﻨَﺎ ِﻓﻲ ﱡ‬ ‫اﻵﺧ َﺮ ِة‬ ‫اﻟﺪ ْنﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ ﱠو ِﻓﻲ‬ ‫اب اﻟﱠﻨﺎ ِر‪.‬‬ ‫َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ ﱠو ِﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ َ‬ ‫سﻼم‪:‬‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ ا ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫َا ﱠ‬ ‫ﻟﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ ا ِ‬ ‫ﷲ‬ ‫َا ﱠ‬ ‫د ﺟﻤﻠﻮ ﺗﮑﺮار‪:‬‬ ‫َاﻟ ّﻠ ُﻬ ّﻢ َ َرﱠﺑﻨَﺎ‬ ‫ آ ِﺗﻨَﺎ ِﻓﻲ ﱡ‬‫اﻟﺪ ْنﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ‬ ‫ِ‬ ‫ ﱠو ِﻓﻲ‬‫اب اﻟﱠﻨﺎ ِر‬ ‫اﻵﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ ﱠو ِﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ َ‬ ‫‪47‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې ﭘه ﺧﭙﻠﻮ مﻨ‪%‬ﻮ ﮐ‪ 3‬دﻋﺎ وﻟﻮﻟﻲ او *ﻮونﮑﯽ دې د‬ ‫دوی ﺗ‪5‬ﺮوﺗﻨ‪ 3‬ا‪請‬ﻼح ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪َ -١‬اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ َرﱠﺑﻨَﺎ وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬ ‫‪َ -٢‬اﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ َرﱠﺑﻨَﺎ ﻟه ﻳﺎده وواﻳﺊ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ﭘﻨ‪%‬ه وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د مﻮر او ﭘﻼر درنﺎوی‬ ‫مﻮږ ﻟه ﺧﭙﻞ مﻮر او ﭘﻼر سﺮه مﻴﻨه ﻟﺮو‪.‬‬ ‫د دوی نﺼﻴﺤﺖ ﺗه ﻏﻮږ نﻴﺴﻮ‪.‬‬ ‫د دوی ﭘه نﺼﻴﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮو‪.‬‬ ‫ﻟه دوی سﺮه ﺗﻞ ﭘه ادب او درنﺎوي ﭼﻠﻦ ﮐﻮو‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ وﻟﻮﻟﻲ او ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه دې ﭘﻮ*ﺘﻨ‪3‬‬ ‫وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬مﻮږ ﻟه ﺧﭙﻞ مﻮر او ﭘﻼر سﺮه‪..............‬‬ ‫‪ .................................. -٢‬ﻏﻮږ نﻴﺴﻮ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬د دوی ﭘه‪ ................‬ﻋﻤﻞ ﮐﻮو‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺷﭙ‪ 8‬وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د *ﻮونﮑﻲ درنﺎوی‬ ‫مﻮږ د ﺧﭙﻞ *ﻮونﮑﻲ ﺧﺒﺮو ﺗه ﻏﻮږ نﻴﺴﻮ‪.‬‬ ‫مﻮږ ﻟه ﺧﭙﻞ *ﻮونﮑﻲ سﺮه مﻴﻨه ﻟﺮو‪.‬‬ ‫مﻮږ د ﺧﭙﻞ *ﻮونﮑﻲ ﻋﺰت ﮐﻮو‪.‬‬ ‫ﻟه اﺟﺎزې ﭘﺮﺗه ﻳ‪ 3‬ﻟه !ﻮﻟ‪/‬ﻲ 'ﺨه نه و‪$‬ﻮ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ ﭘه ډﻟه ﻳﻴﺰه ﺗﻮ‪-‬ه ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬وواﻳﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬مﻮږ د‪ .........................‬ﻏﻮږ نﻴﺴﻮ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مﻮږ ﻟه ﺧﭙﻞ‪ ...........‬سﺮه مﻴﻨه ﻟﺮو‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻟه اﺟﺎزې ﭘﺮﺗه ﻳ‪ ...................3‬نه و‪$‬ﻮ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مﻮږ د ﺧﭙﻞ *ﻮونﮑﻲ‪ ...................‬ﮐﻮو‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫اووه وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ر*ﺘﻴﺎ وﻳﻞ‬ ‫مﺴﻠﻤﺎن ر*ﺘﻴﻨﯽ وي‪.‬‬ ‫ﻟه ر*ﺘﻴﻨﻲ ﺷﺨﺺ سﺮه ﺧﻠﮏ مﻴﻨه ﻟﺮي‪.‬‬ ‫مﻮږ ﻫﻤﻴﺸه ر*ﺘﻴﺎ واﻳﻮ‪.‬‬ ‫دروغ وﻳﻞ ‪-‬ﻨﺎه ده‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ر*ﺘﻴﺎ وﻳﻠﻮ ﭘه ﻫﮑﻠه ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬مﺴﻠﻤﺎن ‪ ................‬وي‬ ‫‪ -٢‬مﻮږ ﻫﻤﻴﺸه ر*ﺘﻴﺎ‪.....................‬‬ ‫‪ -٣‬دروغ وﻳﻞ‪.........................‬ده‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻟه ‪ .................‬ﺷﺨﺺ سﺮه ﺧﻠﮏ مﻴﻨه ﻟﺮي‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫اﺗه وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫امﺎنﺘﺪاري‬ ‫امﺎنﺘﺪاري د مﺴﻠﻤﺎن ‪請‬ﻔﺖ دی‪.‬‬ ‫مﻮږ د امﺎنﺖ سﺎﺗﻨه ﮐﻮو‪.‬‬ ‫د امﺎنﺖ ﺧﻴﺎنﺘﻮل ‪-‬ﻨﺎه ده‪.‬‬ ‫د *ﻮون‪%‬ﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮنه ﻟه مﻮږ سﺮه امﺎنﺖ دي‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻫﺮ زده ﮐﻮوونﮑﯽ دې د *ﻮونﮑﻲ ﭘه مﺮسﺘه د امﺎنﺘﺪارۍ ﻳﻮه ﻳﻮه ﺑ‪5‬ﻠ‪/‬ه‬ ‫وواﻳﻲ‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ -١‬امﺎنﺖ د ﭼﺎ ‪請‬ﻔﺖ دی؟‬ ‫‪ -٢‬آﻳﺎ ﺗﺎسﻮ د امﺎنﺖ سﺎﺗﻨه ﮐﻮئ؟‬

‫‪56‬‬

‫نﻬه وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ‬ ‫زمﻮږ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ‬

‫ﻓﺮمﺎﻳﻠﻲ دي‪:‬‬

‫ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ د اﻳﻤﺎن ﺑﺮﺧه ده ‪.‬‬ ‫مﻮږ ﺧﭙﻞ ‪$‬ﺎن او ﮐﺎﻟﻲ ﭘﺎک سﺎﺗﻮ‪.‬‬ ‫مﻮږ ﺧﭙﻞ ﺟﻮمﺎت ﭘﺎک سﺎﺗﻮ‪.‬‬ ‫مﻮږ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر او ﮐﻮ'ه ﭘﺎﮐه سﺎﺗﻮ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ زمﻮږ روﻏﺘﻴﺎ ﺗه ‪"-‬ه رسﻮي‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﮐﻮر‪* ،‬ﻮون‪%‬ﻲ او ﺧﭙﻞ ﻫﺴﺘﻮ‪-‬ﻨ‪%‬ﻲ د ﭘﺎک سﺎﺗﻠﻮ ﭘه‬ ‫ﻫﮑﻠه‪ ،‬ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬مﻮږ ﺧﭙﻞ ‪$‬ﺎن او ﺧﭙﻞ ‪.....................‬سﺎﺗﻮ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬مﻮږ ﺧﭙﻞ ﺟﻮمﺎت‪ ،‬ﮐﻮر او ﮐﻮ'ه‪.............‬‬ ‫‪ -٣‬مﻮږ‪ .................‬ﭘﺎﮐه‪............................‬‬

‫‪58‬‬

‫د‪4‬ﺮﺷﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ادﺑﻮنه‬ ‫د ډوډۍ ﻟه ﺧﻮړﻟﻮ 'ﺨه مﺨﮑ‪ 3‬ﺧﭙﻞ ﻻسﻮنه مﻴﻨ‪%‬ﻮ‪.‬‬ ‫د ﺧﻮړﻟﻮ ﭘه ﭘﻴﻞ ﮐ‪ِ 3‬ﺑ ْﺴ ِﻢ ا ِ‬ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ ِ‬ ‫ﻤﻦ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ‬ ‫ا‬

‫واﻳﻮ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاړه ﻟه ﺧﭙﻠ‪ 3‬ﺧﻮا 'ﺨه ﺧﻮرو‪.‬‬ ‫ﭘه *ﻲ ﻻس ﻳ‪ 3‬ﺧﻮرو‪.‬‬ ‫ﻟه ډوډی ﺧﻮړﻟﻮ 'ﺨه وروسﺘه َا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ِ‬ ‫ﷲ واﻳﻮ‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑــﻲ دې د ډوډۍ ﺧﻮړﻟــﻮ د آدﺑﻮنــﻮ ﭘه ﻫﮑﻠه ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ ســﺮه‬ ‫ﺧﺒﺮې وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ادﺑﻮنه ﮐﻮم دي؟‬ ‫‪ -٢‬د ډوډۍ ﻟه ﺧﻮړﻟﻮ 'ﺨه مﺨﮑ‪...............................3‬‬ ‫‪ -٣‬د ﺧﻮړﻟﻮ ﭘه ﭘﻴﻞ ﮐ‪ ............................................ 3‬واﻳﻮ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻟه ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ 'ﺨه وروسﺘه ‪ ........................‬واﻳﻮ‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬ﺮﺷﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د آوﺑﻮ '‪+‬ﻠﻮ ادﺑﻮنه‬

‫د اوﺑﻮ '‪+‬ﻞ ﭘه ِﺑﺴﻢ اﷲ ﭘﻴﻠﻮو‪.‬‬ ‫ﭘه *ﻲ ﻻس ﻳ‪+' 3‬ﻮ‪.‬‬ ‫اوﺑه ﭘه در‪4‬ﻮ دمﻮ '‪+‬ﻮ‪.‬‬ ‫اوﺑه ﭘه نﺎسﺘه '‪+‬ﻮ‪.‬‬ ‫وروسﺘه ﻟه '‪+‬ﻠﻮ 'ﺨه اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻳﻮ‪.‬‬ ‫‪61‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻟﻮسﺖ مﺘﻦ ﭘه ﻟﻮړ ﻏ‪ 8‬ﭘه ډﻟه ﻳﻴﺰه ﺗﻮ‪-‬ه وﻟﻮﻟﻲ او د‬ ‫ﻟﻮسﺖ ﭘه ﻫﮑﻠه دې ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ 'ﺨه ﭘﻮ*ﺘﻨ‪ 3‬وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اوﺑه ﭘه‪ ................‬دمﻮ سﺮه '‪+‬ﻮ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اوﺑه ﭘه نﺎسﺘ‪ 3‬سﺮه‪....................‬‬ ‫‪ -٣‬ﭘه‪ ..................‬ﻻس ﻳ‪+' 3‬ﻮ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫دوه د‪4‬ﺮﺷﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د سﻼم ادﺑﻮنه‬

‫سﻼم اﭼﻮل سﻨﺖ دي‪.‬‬ ‫د سﻼم ‪$‬ﻮاب ورﮐﻮل واﺟﺐ دي‪.‬‬ ‫سﻼم اﭼﻮل ډ‪4‬ﺮ ﺛﻮاب ﻟﺮي‪.‬‬ ‫د سﻼم اﻟﻔﺎظ او ‪$‬ﻮاب دادي‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ‬ ‫وﺑﺮﮐﺎﺗه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وﻋﻠﻴﮑﻢ اﻟﺴﻼم ورﺣﻤﺔ اﷲ‬ ‫وﺑﺮﮐﺎﺗه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪63‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې ﻟه ﺧﭙﻠﻮ !ﻮﻟ‪/‬ﻴﻮاﻟﻮ سﺮه مﺴﻨﻮنه سﻼم ﭘه ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮ‪-‬ه‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫ﺑﺸﭙ‪ 7‬ﻳ‪ 3‬ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬ ‫‪ -١‬سﻼم اﭼﻮل‪ ...........................‬دي‪.‬‬ ‫‪ -٢‬د سﻼم ‪$‬ﻮاب ورﮐﻮل‪ ...........................‬دي‪.‬‬ ‫‪ -٣‬د سﻼم اﻟﻔﺎظ او ‪$‬ﻮاب ﻳ‪' 3‬ﻮک وﻳﻼی ﺷﻲ؟‬

‫‪64‬‬

‫درې د‪4‬ﺮﺷﻢ ﻟﻮسﺖ‬

‫د ﻻرې ادﺑﻮنه‬ ‫د ﻻرې ﭘه *ﻲ ﻟﻮري ‪$‬ﻮ‪.‬‬ ‫د ﺗﻠﻠﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮو‪.‬‬ ‫ﭘه ﻻره ﮐ‪' 3‬ﻮک نه ‪$‬ﻮروو‪.‬‬ ‫د ﺗﻠﻠﻮ ﭘه وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﭘﺮ نﻮرو سﻼم اﭼﻮو‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زده ﮐﻮونﮑﻲ دې د ﻻرې د ادﺑﻮنﻮ ﭘه ﻫﮑﻠه ﻳﻮ ﻟه ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫ارزونه‬ ‫‪ -١‬د ﻻرې ادﺑﻮنه وواﻳﺊ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬د ﻻرې ﮐﻮم ﺧﻮاﺗه ﺑﺎﻳﺪ ﻻړ ﺷﻮ؟‬

‫‪66‬‬