Initia hymnorum Ecclesiae graecae. A-Z [Vol. 1]
 8821009815, 9788821009815

  • Commentary
  • decrypted from 234BB2B6588F6898A3A873B8D8739AF9 source file
Citation preview

S T UDI -------------

E TESTI 211 -------------

HENRICA FOLLIERI

INITIA

HYMNORUM

ECCLESIAE

GRAECAE

Vol. I A -Z

CITTÀ D E I, VATICAN O B IB L IO T E C A A POSTOLICA V A T IC A N A

1960

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

STUDI -------------

E TESTI 211 -------------

HENRICA FOLLIERI

INITIA

HYMNORUM

ECCLESIAE

GRAECAE

Vol. I A -Z

CITTÀ D E L VATICAN O B IB L IO T E C A APO STO LICA V A T IC A N A

1960

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

IM P R IM A T U R

f Fr.

P e t r u s C a n is iu s

van

L ie r d e

Vicatins Gen.lis

Vicariatu Civit. Vaticanae

die IS Octobris 1960

Ristampa anastatica - Dini - Modena 1985

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

IOAN NI X X I I I PONTIFICI M AXIM O SACRVM

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

L E C T O R I Post Initia Patrum latinorum atque Graecorum (2) tertium hunc initiorum thesaurum Bibliotheca Apostolica Vaticana in collectaneis « Studi e Testi » viris doctis praebet (2), in quo recensentur

omnes hymni Ecclesiae

Graecae

ante

annum

M CDLIII p. Chr.n. contexti atque usque ad annum MCMEVIII typis impressi. Initia non tantum singulorum hymnorum, sed etiam om­ nium tropariorum e quibus singula carmina constant collecta sunt: idest initia omnium stropharum quae in contaciis, cano­ nibus hymnisque diversis inveniuntur, quibus Ecclesia Graeca utitur in sacris officiis celebrandis, nec non initia hirmorum, synaxariorum metricorum, ac denique acrosticha. Quam paucissimis verbis initia plerumque constant; acro­ sticha contra integre indicantur. Raro troparium integrum necesse fuit transcribere: quod cum accidit, in fine textus punc­ tus additus est. Singula initia sequitur adnotatio de libris in quibus carmen editum est, quae siglo atque numero paginae constat. Nihil aliud accedit: quodvis enim novum additamen­ tum nimis operis rationem implicaverit. Usui tamen erunt auctorum nota atque tabulae concordantiarum inter kalendarium byzantinum

atque editiones librorum liturgicorum

Romanam ac Venetam, quae in extremo libro edentur.

(') M. V a TTa s s o , Initia Patrum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum Latinorum. I -II. Romae 1906-1908 (Studi e Testi 16-17); C h r . B a u r , Initia Patrum Graecorum. I-II. Città del Vaticano 1955 (Studi e Testi 180-181). (2) Cf. E . POLUBRI, Sulla preparazione di un incipitario della poesia litur­ gica bizantina, in Akten des X I . internationalen Byzantinisten-Kongresses, M ün­ chen 1958. München 1960, pp. 160-164.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

VI

Initia stricto litterarum ordine disposita sunt, nulla habita ratione de distinctione verborum nec de iota « muto » sub­ scripto vel adscripto. Menda scripturae, in libris vetustioribus haud perrara, tacite correxi. Litteris ac signis variis varia carmina distincta sunt. Lit­ teris rotundis troparia communiter designantur. Quae troparia tamen etiam semel hirmi obtinent vicem, litteris inclinatis expressa sunt. Pariter litteris inclinatis sunt expressae notae quae referuntur ad locos ubi haec troparia pro hirmis adhiben­ tur; loci contra ubi eadem hirmi munus non obeunt litteris rotundis designantur. A c r o s tic h a sig n ific a n tu r litte r is d id u c tis .

Initia synaxariorum metro iambico littera i notantur, metro dactylico vel « heroico » littera h. Visum est initia recipere tropariorum quoque quae inte­ gra non leguntur in libris editis, sed tantum breviore forma commemorantur (ut saepe fit de hirmis): tum autem post no­ tam stellula (*) adscripta est. In libris liturgicis saepius hirmus, cum odae praemittitur, paucis indicatur verbis, atque idem integer additur post odam ipsam; hic notatus est tantum locus ubi integer hirmus legitur. Interdum tam paucis verbis troparii initium in libris editis constat, ut difficillimum sit cognoscere utrum idem troparium illud atque cetera troparia similia an aliud sit. Hirmi possunt plerumque agnosci ratione habita toni atque structurae metri­ cae, quae e tropariorum comparatione exstat; saepe codices manuscripti perpensi sunt (quod cum accidit, nonnunquam notatum est); cum alia via non patuit, post initium additae sunt nonnullae notitiae de carmine, quo facilius eius natura intelligeretur. T r o p a r ia q u a e , p a u c is v e r b is e x c e p tis , fe re o m n in o e a d e m s u n t, su b u n o in itio a d n o ta n tu r ; si v e r o p lu re s in s u n t d iffe re n ­ tia e , h o c in d ic a tu r sig n o

~,

quod

sin g u lo s lo c o s m e m o r a to s

s e q u itu r ; id e m a d h ib e tu r s ig n u m , c u m tr o p a r ia sim ilia sa n c tis

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

V II

diversis dicantur. Variae lectiones quae in initio ipso apparent post singulos locos adnotantur, nec non in nova conflantur initia, quae initio principi conferuntur. Idem fit etiam de variis lectionibus quae in adparatu critico collectae sunt. Cum autem multae ac notabiles variae lectiones fuerint, duo (vel plura) initia seorsum redegimus, quorum alterum tamen alteri confertur. Libri editi hoc ordine indicantur: Libri liturgici Ecclesiae Graecae; Patrologia Graeca (Migne); ceterae editiones temporis ordine digestae, ex antiquissima quaque. Periodica atque acta indicantur numero tomi et anni. In hirmis significandis perio­ dica in fine colliguntur, atque secundum litterarum, non tem­ poris ordine collocantur. In libris liturgicis Ecclesiae Graecae adhibendis, duobus editionibus usa sum: altera Romae emissa Sacrae Congrega­ tionis de Propaganda Fide opera, altera inter multas Venetiis in lucem prolatas lecta. Qui loci ex editione Romana notati in editione Veneta non inveniuntur (atque vice versa), litteris diductis indicantur. * * *

Superest nunc ut gratias agam illis omnibus qui me iuverunt in hoc opere laborantem. Ac primum animo grato maestoque prosequor memoriam magistri mei Cyri Giannelli, huius operis auctoris, quem immatura mors corripuit pau­ cis diebus postquam primas conspexerat plagulas. Maximas deinde gratias ago clar.mo Patri Anseimo M. Albareda, Abbati Rivipullensi, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Praefecto, qui munifico auxilio atque incitamentis suis effecit ut opus hoc et susciperetur et quam celerrime perficeretur. Grates etiam ago Bibliothecae Apostolicae Vaticanae ac Pontificio Instituto Orientalium Studiorum, ubi diutius deversata sum; easdemque Coenobio Cryptensi atque Pontificio Collegio Graeco, cuius Rector, clar.mus Pater Petrus Dumont, O .S.B., mihi concessit

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

νπι

ut domi pretiosis libris uterer. De multis rebus a multis cer­ tior facta sum: ideo gratias plurimas debeo Mariae Aloysiae Concasty, codicum Graecorum conservatrici in publica Biblio­ theca Parisiensi; revv.mis patribus Vitaliano Baurent atque I. Darrouzès, A. A .; clarr.mis viris N. B. Tomadakis atque Μ. I. Manussakas, in Graecis universitatibus professoribus, atque doctis iuvenibus A. Kominis et P. Nikolopulos, qui omnes mihi magnae utilitati fuerunt. Gratias etiam ago recto­ ribus atque operariis Typographiae «Pio X » , qui mira peritia hos libros typis composuerunt. Atque demum facere non pos­ sum quin gratissimo animo commemorem quanto studio atque consilio semper in diuturno labore mihi adfuerit mater mea amantissima. Non desunt sane in his foliis lacunae atque errores: quae propter veniam peto ab omnibus qui eis utentur. Spero tamen haec initia alicui utilitati fore viris doctis qui aureos thesauros poëseos ecclesiasticae byzantinae voluerint indagare: quod si accidet, maximum erit praemium illis qui opus hoc statue­ runt faciendum atque perfecerunt. H

e n r ic a

F o ix ie r i

Romae, in festo Nativitatis B. Μ. V. a. 1960.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

SIGNORUM ATQUE COMPENDIORUM CONSPECTUS

Litteris ac notis rotundis ( α β γ δ . . . , 1 2 3 . . . ) troparia designantur. Litteris ac notis obliquis ( α β γ δ . . . , Litteris diductis (α Litterae (i) et initia sequuntur.

β

γ

132...)

hirnii indicantur.

δ. . . ) acrosticha notantur.

(h) synaxariorum metricorum (iambico vel heroico metro)

Signum * in eo loco troparium vel hinnum perbreviter commemorari significat. Signum ~ varias lectiones in tropario adesse indicat. adn.

=

adnotatio

adp.

=

adparatus

al.

=

alias

cf.

=

confer

cod.

=

codex

corr. — correxit erit.

=

criticus

des.

=

desinit

id.

=

idem

ine.

=

incipit

mut. =

mutilus (-m)

n. s.

=

nova series

om.

=

omittit

pl.

=

plagalis

s.

=

series

t.

=

tonus

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

SIGLA

A AB ACL Aev AFP AGM AK

An

Anth AP AS Ath B BBG Bes BFE BMC

- ’Αλήθεια. Έν Κωνσταντινουπόλει (deinde ’Εκκλησιαστική Άλή&εια, cf. FA). - Analecta Bollandiana. Bruxelles. - Archivio storico per la Calabria e la Lucania. Roma. - Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche. Milano. - Archivum Fratrum Praedicatorum. Romae. - A u f h a u s e r , J. B., Miracula S. Georgii. Lipsiae 1913. - A m f i l o k h i j ( S e r g i e v s k i j ), arkhimandr., Kondakarij v greâeskom podlinnikë X I I - X I I I v. po rukopisi Moskovskoj synodalnoj biblioteki N. 437. . . Moskva 1879. - Άκολου&ίαι των Ανωνύμων . . ., :Ακολουϋία τής άγιας Μεταλήψεως, καί ai éclat Λειτουργίαι τών έν άγίοις πατέρων ημών Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί Βασιλείου τοϋ μεγάλου . . . [Romae, curante Ph. Vitali] 1738. - Άν&ολόγιον. . . , Ι-ΙΙΙ (Sept.-Dec., Ian.-Apr., Mai.-Aug.). [Ro­ mae, curante Ph. Vitali] 1738. - Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό της Ε π ι­ τροπής Ποντιακών Μελετών. Έν Ά-9-ήναις. - Acta Sanctorum. Antverpiae /.Bruxellis / Tongerloae / Parisiis 1643-1940. - Ά&ηνα. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν Άθηναις Επιστημονικής Εταιρείας.. Άθηνησιν. - Byzantion. Revue internationale des Études Byzantines. ParisLiège / Bruxelles (nn. 15-17: Boston). - Bollettino della Badia greca di Grottaferrata. Grottaferrata. - Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. Roma. - B o r g i a , N., Frammenti eucaristici antichissimi. Grottaferrata 1932. - B i n o n , S., Documents grecs inédits relatifs à S. Mercure de Cé­ sarée. Louvain 1937. (Université de Louvain, Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d’Histoire et de Philologie, 2* Série, 41e Fascicule).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

XII

Sigla

BNJ

- Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher. Internationales wissenschaftliches Organ. Berlin / Athen. BSM - B a l l e r i n i , A., Sylloge monumentorum ad mysterium Con­ ceptionis Immaculatae Virginis Deiparae illustrandum. I-II. Romae 1854-1856. BZ - Byzantinische Zeitschrift. Leipzig / München. CLS - C o z z a - L u z i , I., Historia et laudes ss. Sabae et Macarii iuniorum e Sicilia auctore Oreste patriarcha Hierosolymitano. Romae 1893. CPC - C h r is t , W. - P a r a n i k a s , M., Angiologia graeca carminum Christianorum. Lipsiae 1871. CRM - C a m m e l l i , G., Romano il Melode, Inni. Firenze 1930. DMS - D u k a k ËS, K ., Μέγας Συγαξαριστής πάντων τών άγιων. Ι - Χ Ι Ι (Ian.-Dec.). Έν Άθήναις 1889-1896. DMS X III - D u k a k ËS, Κ., Μέγας Συναξαριστής πασών τών κινητών εορτών τοϋ Τριωδίου ήτοι "Ηλιος . . . Έν Άθήναις 1896. DMS X IV — D u k a k ËS, Κ., Μέγας Συναξαριστής πασών τών κινητών έορτών τοϋ Πεντηκοσταρίου ήτοι Σελήνη . . . Έν Ά θ ή ναις 1897. ΕΑ - 5Εκκλησιαστική Άλήάεια. Σύγγραμμα περιοδικόν. Έν Κωνσταντινουπόλει. ΕΕ - E u s t r a t i a d ë s , S., Είρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne 1932. (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη 9). EEBS - Έπετηρ'ις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Άθήναι. EL - Ephemerides Liturgicae. Roma. EO - Échos d’Orient. Constantinople-Paris / Bucarest. Eos - Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum. Leopoli / Wratislaviae. EPh - ’Εκκλησιαστικός Φάρος. Έν ’Αλεξανδρεία. ER - Ενχολόγιον το μέγα . . . Έν 'Ρώμη 1873. ETh - E u s t r a t i a d ë s , S., Θεοτοκάοιον, I. Chennevières-sur-Marne 1931. ('Αγιορειτική Βιβλιοθήκη 7-8). EV - Ενχολόγιον το μέγα . . . Έκδοσις δευτέρα, σπουδή καί επιστασία Σπυρίδωνος ίερομον. Ζερβού. Έν Βενετία, Φοΐνιξ, 1862. GE - G o a r , J., Ενχολόγιον sive Rituale Graecorum2. Venetiis 1730. GH - G a ï s s e r , H., Les « Heirmoi » de Pâques dans l’Office grec. Rome 1905. GIB - G i o v a n e l l i , G., Gli inni sacri di S. Bartolomeo Juniore. Badia greca di Grottaferrata 1955. (Innografi Italogreci 3).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Sigla

GNP -

XIII

S., Poesie di san Nilo iuniore e di Paolo monaco. Roma 1906. (Innografi Italo-greci 1). GOO III - G r e t s e r , J., Opera omnia. Tom. III. De Sancta Cruce. Ratisbonae 1734. HC - 'Ωρολόγιον. . . κατά την έκπαλαι τάξιν ου μην άλλα καί τυπικόν τον τής Κρυπτοφέρρης μοναστηριού . . . Έν 'Ρώμη 1677. ΗΝΒ - H e i s e n b e r g , A., Nicephori Blemmydae curriculum vitae et carmina. Ifipsiae 1896. HR - Ωρολόγιον το μέγα. Έν 'Ρώμη 1876. HV - 'Ωρολόγιον το μέγα . . . διορ&ιοθεν . . . υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανον τον Ίμβρίον. Έκδοσις έβδομη. Βενετία, Φοΐνιξ, 1895. ΚΑ - K r u m b a c h e r , K . , Die Akrostichis in der griechischen Kirchenpoesie. München 1904. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der k. bayer. A had. der Wissensch. zu München, 1903, Heft IV, pp. 551-691.) KDT - K r u m b a c h e r , K., Ein Dithyrambus auf den Chronisten Theo­ phanes. München 1897. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch. zu München, 1896, Heft IV, pp. 583-625). KG - K r u m b a c h e r , K., Der heilige Georg in der griechischen Überlieferung. München 1911. (Abhandlungen der philos.-philol.histor. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch., 25 Bd., 3 Abhandl.). K K - K r u m b a c h e r , K., Kasia. München 1897. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch. zu München, 1897, Bd. I, Heft III, pp. 305-370). K P T - K r u m b a c h e r , K ., Studien zu den Legenden des hi. Theodosios. München 1892. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch. zu Mün­ chen, 1892, Heft II, pp. 220-379). KMP - K u r t z , E . - D r e x e , F., Michaelis Pselli Scripta minora. I-II. Milano 1936-1941. (Orbis Romanus, nn. 5 et 13). KMR - K r u m b a c h e r , K., Miscellen zu Romanos. München 1909. {Abhandlungen der philos.-philol. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch., 24 Bd., 3 Abhandl.). KR - K r u m b a c h e r , K., Studien zu Romanos. München 1899. {Sit­ zungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch. zu München, 1898, Bd. II, Heft I, pp. 69-268). G a s s is i,

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Sigla

XIV

KRK -

KU

-

I/I

-

BPI/ I/PP

-

IyPR MA MG

-

MIC

-

MKT -

MR MRM Mus MV

-

NAS NE ΝΡΒ NS

-

K., Romanos und Kyriakos. München 1902. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch. zu München, 1901, Heft V, pp. 693-766). K r u m b a c h e r , K., Umarbeitungen bei Romanos. München 1900. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch. zu München, 1899, Bd. II, Heft I, pp. 3-156). d e B a g a r d e , P., Iohannis Euchaitorum Metropolitae quae in codice Vaticano graeco 676 supersunt. Gottingae 1882. (Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissensch. zu Got­ tingen, Bd. 28, 1881). I/EGRAnd , É., Lettres de l’empereur Manuel Paléologue publiées d’après trois manuscrits. Paris 1893. IyAMPROS, Sp . P., Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά. I-IV. Έν Ά&ήναις 1912-1930. IyiTziCA, C., Poesia religioasâ bizantina. Bucurefti 1899. M e e r s s e m a n , G. G., Der Hymnos Akathistos im Abendland. I. Freiburg 1958. (Spicilegium Friburgense 2). Mélanges Joseph de Ghellinck, S. J. I-II. Gembloux 1951. (Museum Lessianum, Section historique, nn. 13-14). M a r t i n , J. R ., The illustration of the Heavenly Ladder of John Climacus. Princeton 1954. (Studies in Manuscript Illu­ mination 5). M a a s , P., Frühbyzantinische Kirchenpoesie. Bonn 1910. (Kleine Texte für theologische und philologische Vorlesungen und Übungen 52-53). Μηναία τον δλου ενιατον. I-VI. Έν 'Ρώμη 1888-1901. Μιονι, E., Romano il Melode. Padova 1937. Le Musèon. Revue d’Études orientales. Eouvain. Μηναία... διορ&ω&έντα υπό Βαρθολομαίον Κουτλουμουσιανοϋ τον Ίμβρίον. Έκδοσις έκτη. Ι-Χ ΙΙ (Sept.-Aug.). Βενετία, Φοΐνιξ, 1895. N ic o d ê m o s H a g io r ï TËS, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών τον ενιαυτού3. Ι-ΙΙ. Άθηνησι 1868. Νέος 'Ελληνομνημων. Άθηνησιν. M a i , A., Nova Patrum Bibliotheca. Ι-Χ . Romae 1844-1905. (Vv. IX -X ed. I. CozzA-IyUzi). Νέα Σιών. Εκκλησιαστικόν περιοδικόν Σύγγραμμα. Έν 'Ιεροσολύμοις. K rumbacher,

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Sigla

NTh -

OC OCh OCP PaR Para PAS

-

XV

Θεοτοκάριον . . . περιέχον εξηκονταδύω κανόνας προς την ύπεραγίαν Θεοτόκον ... εκδοθεν το πρώτον ... Βενετία, Φοΐνιξ, 1883. Oriens Christianus. Rom / Leipzig / Wiesbaden. Orientalia Christiana. Roma. Orientalia Christiana Periodica. Roma. Παρακλητική ήτοι ’ Οκτώηχος η μεγάλη. Έν 'Ρώμη 1885. Παρακλητική συν Θεώ άγίω. [Romae, curante Ph. Vitali] 1738. P i t r a , J. B., Analecta Sacra spicilegio Solesmensi parata. I-IV. Parisiis-Tusculi-Venetiis 1876-1884. N ic o d ë m o s N a x i o s

(H a g io r it ë s ),

PaV

- Παρακλητική ήτοι ’ Οκτώηχος η μ εγά λ η ... εξακριβω&εϊσα υ π ό ... Ίωάννον καί Σπυρίδωνος Βελούδων. Ένετίησιν, "Αγιος Γεώρ­ γιος, 1871. PEJ - P e t i t , L-, Vie et office de saint Euthyme le jeune. Paris 1904. (Bibliothèque Hagiographique Orientale, éd. L. C l u g n e t , n. 5). Pent - Πεντηκοστάριον . . . εν ώ κα'ι προσετέ&η ή παλαιό ’ Ακολουθία τής

PeR PeV

PGS

εβδομάδος τής Διακαινησίμου, συν τοΐς Τριωδίοις μετά το Άντιπάσχα. [Romae, curante Ph. Vitali] 1738. - Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον . . . Έν 'Ρώμη 1883. - Πεντηκοστάριον . . . διορ&ωϋεν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ τοϋ Ίμβρίου. Έκδοσις τετάρτη άναθ-εωρηθεϊσα ύπο Ίωάν-

-

PHG PID -

PKA PKPhPKV PMM PO

-

νου καί Σπυρίδωνος των Βελούδων. Ένετίησιν, Άγιος Γεώρ­ γιος, 1875. P e t i t , L. - S i d é r i d è s , X . A . - J u g i e , Μ., Oeuvres complètes de Georges Scholarios. I-VIII. Paris 1928-1936. P i t r a , J. B., Hymnographie de l’Église grecque. Rome 1867. Παρακλητικόν συν Θεώ άγίω τής ύπεραγίας Θεοτόκου. Ποίημα τοϋ όσιου Πατρός ημών Ίωάννον τον Δαμασκηνού. . . [Ro­ mae, curante Ph. Vitali] 1738. P a p a d o p u x o s - K e r a m e u s , A., Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχνολογίας. I-V. Έν Πετρουπόλει 1891-1898. P a p a d o p u l o s - K e r a m e u s , A., Εις ύμνος τον Πατριάρχου Φωτίου. Odessa 1900. P a p a d o p u e o s - K e r a m e u s , A., Varia graeca sacra. S.-Peterburg 1909. P e t i t , L., Vie et office de Michel Maléinos. Paris 1903. (Biblio­ thèque Hagiographique Orientale, éd. L . Ce u g n e t , n. 4). G r a f f i n , R. - N a u , F., Patrologia Orientalis. 1-27,3. Paris 1907-1954/55.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Sigla

XVI

PSP -

PSR PSS

REB REG RO ROC SB SBD

SBN SEr SMM

SR SSI STP

TCH Th TR Tri TRM TV

N., Ai Σέρραι μετά τών προαατείων, τα περί τάς Σέρρας καί ή μονή τοϋ τίμιου Ίωάννου Προδρόμου. Iyipsiae 1894. - PiTRA, J. Β ., Sanctus Romanus veterum melodorum princeps. Romae 1887. - P itra , J. B., Spicilegium Solesmense complectens Sanctorum Patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera. I-IV. Parisiis 1852-1858. - Revue des Études Byzantines (nn. 1-3 Études Byzantines). Bu­ carest / Paris. - Revue des Études Grecques. Paris. - Roma e l’Oriente. Rivista criptoferratense per l’Unione delle Chiese. Badia di Grottaferrata. - Revue de l’Orient Chrétien. Paris. - Studi Bizantini. Napoli/Roma (deinde Studi Bizantini e Neoel­ lenici, ci. SBN). - S o y t e r , G., Byzantinische Dichtung. Heidelberg 1930. (Kommentierte griechische und lateinische Texte herausgegeben von J. Geffcken, n. 6). - Studi Bizantini e Neollenici. Roma. - Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen. Steenbrugge. - S i b e r u s , U.U.G., Ecclesiae Graecae Martyrologium Metricum ex Menaeis, cod. Chiffletiano Actisque Sanctorum. Iyipsiae 1727. - M a i , A., Spicilegium Romanum. I-X . Romae 1839-1844. - S c h ir ò , G., Stefano italo-greco. Grottaferrata 1947. (Innografi Italo-greci 2). - S t e v e n s o n s e n i o r , H. M., Theodori Prodromi Commentarii in carmina sacra melodorum Cosmae Hierosolymitani et Ioannis Damasceni. Romae 1888. - T o s c a n i , T h . ' - C o z z a -U u z i , I., De Immaculata Deiparae Con­ ceptione Hymnologia Graecorum. Romae 1862. — Θεολογία. Περιοδικόν επιστημονικόν Σύγγραμμα. Έν Άθ-ήναις. - Τριφδιον κατανυκτικόν. . . Έν 'Ρώμη 1879. - Τριφδιον. . . [Romae, curante Ph. Vitali] 1738. - T o m a d a k ë s , N. B . , ' Ρωμανού τοϋ Μελωδοϋ "Υμνοι. Ι-ΙΙΙ. Άθηναι 1952-1957. - Τριφδιον καταννκτικόν . . . Έκδοσις τετάρτη. Βενετία, Φοΐνιξ, 1876. P a p a g e o r g iu , P .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Sigla

VP J

-

S., Saint Jean le Paléolaurite, précédé Paris 1905. (Bibliothèque Hagiographique Orientale, é d . L . C e u g n e t , n. 7 ) . VV - V izantijskij Vrem ennik. S.-Peterburg / Moskva. W U R - W ehofer , T h . M., Untersuchungen zum L ied des Rom anos auf die W iederkunft des H errn. Wien 1907. (Sitzungsbe V

a il h é

,

S.

XVII

- P

é t r id è s

,

d ’une notice sur la vieille Laure.

richte der k. A ka d . der W issensch. in W ie n . Philos.-histor. K lasse,

Band 154, 1906, Abhandl. 5).

Numeri crassiores (exempli gratia 4, 29, 35 etc.) volumina Patrologiae Graecae (ed. J. P. M i g n e ) indicant.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

OPERA — cf. DE I/AGARDE, P., Iohannis Euchaitorum M etropolitae quae in codice Vaticano graeco 6 7 6 supersunt. . . (IJ).

Abhandlungen der k. Gesellschaft der W issensch. zu Gottingen

Abhandlungen der philos.-philol.-histor. K lasse. der k. bayer. W issensch. —

cf. K

rum bacher,

Akad.

der

K . , D er heilige Georg in der griechi-

(KO); i d ., M iscellen zu R o m a n o s .. . (KMR). A cta Sanctorum. Antverpiae / Bruxellis / Tongerloae / Parisiis 1643-1940 (Ian. I-Nov. IV -f Dec. Propyl.) = AS. schen Überlieferung. . .

Usa sum editione originali, exceptis tomis: Oct. I X (Palmé, Pari­ siis 1869), X (Palmé, Parisiis 1869), X I (Palmé, Parisiis 1870), X I I I (Palmé, Parisiis 1883), Auctar. (Palmé, Parisiis 1869), Nov. I (Palmé, Parisiis 1887).

Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche. Milano — Aev.

A evu m .

Vidi nn. 1 (1927) - 32 (1958).

'Αγιορειτική Βιβλιοθήκη — cf. KustratiadËS, S., Θεοτοκάριον . . . (ETh) ; ID., Είρμολόγιον . . . (EE). Ά κολονϋΊα ι τω ν ’ Α ν ω ν ύ μ ω ν . . . , ’ Ακολουθία τής άγιας Μ εταλήψεως, καί ai ϋεϊαι Λ ειτουργίαι τω ν εν άγίοις πάτερων ημών Ί ω ά ννο ν τον Χ ρυσοστόμου καί Βασιλείου του μ ε γ ά λ ο υ ...

[Romae, curante Ph. Vitali] 1738 = An.

Omnium notavi initia tropariorum quae in pp. α'-οβ' continentur; e tropariis quae extant in pp. ογ'-ρ', An11 α'-ρκη', ea tantum ex­ cerpsi, quae in Horologio Romano (HR) deessent. Άλή& εια.

Έν Κωσταντινουπόλει =

EA.

Vidi n. 1 (1880-81); deinde ’Εκκλησιαστική Άλή&εια (HA). A m f ii .o k h ij (S e r g ik v s k ij ), arkhim andr., K ondakarij v greóeskom podlinnikê Χ Ι Ι - Χ Π Ι

v.

po

rukopisi

M osk ovsk oj

synodalnoj

biblioteki

Moskva 1879 = AK. / Analecta Bollandiana. Bruxelles = AB. N . 4 3 7 ...

Vidi nn. 1 (1882) - 76 (1958).

— cf. Ά κ ο λ ο ν ϋ ία ι τω ν ’ Α νω νύ μ ω ν. . . (An). I-III (Sept.-Dec., Ian.-Apr., Mai.-Aug.). [Romae, cu­ rante Ph. Vitali] 1738 = Anth.

A n on ym oru m A colutili ae Άν& ολόγιον

. ..

Eorum tantum tropariorum initia notavi, quae in Menaeis Roma­ nis (MR) deessent, vel varias praeberent lectiones.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera

X IX

Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Έν Άθήναις — ΑΡ.

Ά ρ χ ε ϊο ν Π όντου.

Vidi nn. 1 (1928) - 18 (1953). A rch ivio storico per la Calabria e la Lucania.

Roma = AGL,.

Vidi nn. 1 (1931) - 2 7 (1958). A rch ivu m Fratrum Praedicatorum.

Romae — AFP.

Vidi nn. 1 (1931) - 28 (1958).

Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν Άθήναις Επιστημονικής Εταιρείας. Ά-9-ήνησιν = Ath.

Ά ϋηνά.

Vidi nn. 1 (1889) - 62 (1958).

J. B., M iracu la S . Georgii. Ripsiae 1913 = AGM. A., Sylloge m onum entorum ad m ysterium Conceptionis Im m a ­ culatae V irgin is D eiparae illustrandum. I-II. Romae 1854-1856 = BSM. B a r t h o l o m a e u s i u n i o r , s. — c f . Giova n e l l i , G., Gli in ni sacri di S . Bartolomeo Jun iore . . . (GIB). B a r t h o l o m a i o s K u t l û m u s i a n o s — cf. K u t l u m u s i a n o s , B a r t h . Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. Roma = Bes.

A

ufhauser

,

B a l l e r in i,

Totam vidi collectionem, idest: 1 (1896-97) ( = annus I, fasce. 1-12); 2 (1897) ( = a. II, 13-18); 3 (1897-98) ( = a. II, 19-24); 4 (1898) ( = a. I II , 25-30); 5 (1899) ( = a. III, 31-36); 6 (1899) ( = a. IV , 37-42); 7 (1900) ( = a. IV , 43-48); 8 (1900) (== a. V , 49-54); 9 (1901) ( = a. V , 55-60); Series II, 1 (1901) ( = ' 10, a. V I, 61-63); 2 (1902) ( = 11, a. V I, 64-66); 3 (1902) ( = 12, a. V II, 67-69); 4 (1903) ( = 13, a. V II, 70-72); 5 (1903) ( = 14, a. V III, 73-75); 6 (1904) ( = 15, a. V III, 76-78); 7 (1904) ( = 16, a. I X , 79-81); 8 (1905) ( = 17, a. I X , 82-84); 9 (1905) ( = 18, a. X , 85-87); 10 (1906) ( = 19, a. X , 88-90); Series III, 1 (1906) ( = 20, a. X I , 91-93); 2 (1907) ( = 21, a. X I , 94-96); 3 (1907) ( = 22, a. X I I , 97-99); 4 (1908) ( = 23, a. X I I , 100-102); 5 (1908) ( = 24, a. X I I I , 103-105); 6 (1909) ( = 25, a. X I I I , 106107); 7 (1909-10) ( = 26, a. X I V , 108-112); 8 (1910-11) ( = 27, a. X V , 113-118); 9 (1912) ( = 28, a. X V I , 119-122); (in voli. seqq. Series omittitur) 29 (1913) ( = a. X V I I , 123-126); 30 (1914) ( = a. X V I I I , 127-130); 31 (1915) (== a. X I X , 131-134); 32 (1916) ( = a. X X , 135-138); 33 (1917) ( = a. X X I , 139-142); 34 (1918) ( = a. X X I I , 143-146); 35 (1919) ( = a. X X I I I , 147-150); 36 (1920) ( = a. X X I V , 151-154); 37 (1921) ( = a. X X V , 155-157); 38 (1922) ( = a. X X V I , 158-160); 39 (1923) ( = a. X X V I I , 161-163).

édit, par R . C l u g n e t , 1-9, Paris, R., V ie et office de M ich el M a léin os . . .

Bibliothèque Hagiographique Orientale,

1901-1905 —

cf.

P

e t it

,

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera

XX

(PMM); i d ., V ie et office de saint E uth ym e le jeune . . . (PEJ); V a i l h é , S. - PÉTRiDÈs, S., Saint Jean le Paléolaurite . . . (VPJ). B i n o n , S., Docum ents grecs inédits relatifs à S . M ercure de Cesaree. Rouvain 1937. ( Université de Louvain, Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d ’H istoire et de Philologie, 2e Série, 41e Fascicule) = BMC. B l e m m y d a s , N i c e p h o r u s — cf. H e i s e n b e r g , A., N icephori Blem m ydae curriculum vitae et carmina . . . (HNB). Bollettino della Badia greca di Grottaferrata. Grottaferrata = BBG. Vidi nn. 1 (1929-30) - 14 (1943); n.s. 1 (1947) - 12 (1958). N., F ram m enti eucaristici antichissim i. Grottaferrata 1932 = BFE. B o r g i a , N., Ώ ρολ όγιον, « D iurn o » delle Chiese di rito bizantino. R o m a 1929. (Orientalia Christiana X V I, 2, n. 56) = OCh 16, 2 (1929). Byzantinische Zeitschrift. Reipzig / München = BZ. Vidi nn. 1 (1892) - 51 (1958). B o r g ia ,

Jahrbiicher. Internationales liches Organ. Berlin / Athen = BNJ. Vidi nn. 1 (1920) - 17 (1939-1943).

Byzantinisch-neugriechische

wissenschaft-

Revue internationale des Études Byzantines. Paris-Riège / Bruxelles (nn. 15-17: Boston) = B. Vidi nn. 1 (1924) - 25/27 (1955/57).

B yzan tion .

Cammelli, G., Rom ano il M elode, In n i. Firenze 1930 = CRM. C a s i a — c f . K r u m b a c h e r , K., K a sia . . . (KK). C h r i s t , W . - P a r a n i k a s , M., Anthologia graeca carminum Christianorum. Ripsiae 1871 = CPC. Cosma Hierosolymitanus — c f . S t e v e n s o n s e n i o r , H. M., Theodori P rodrom i Commentarii in carmina sacra melodorum Cosmae H ierosolym itani et Ioa n n is Dam asceni . . . (STP). C o z z a -R u z i , I., H istoria et laudes ss. Sabae et M a carii iuniorum e Sicilia auctore Oreste patriarcha hierosolymitano. Romae 1893 = CRS. C y r i a c u s — c f . K r u m b a c h e r , K., Rom anos und K y r i a k o s .. . (KRK). de R a g a r d e , P., Iohannis Euchaitorum M etropolitae quae in codice Vaticano graeco 6 7 6 supersunt. Gottingae 1882. (Abhandlungen der k. Gesellschaft der W issensch. zu Gottingen, Bd. 28, 1881) = RI. D r e x l , F. — c f . K u r t z , E . - D r e x l , F . , M ichaelis Pselli Scripta m i­ n o r a ... (KMP).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera D

XXX

Ë s , K., Μ έγα ς Σ υνα ξα ριστής πάντω ν τω ν άγιων. Ι-Χ ΙΙ (Ian.-Dec.). Έν Άθήναις 1889-1896 = DMS.

ukak

Acoluthias recentiores omisi. D

ukak

Ë s , K . , Μ έγα ς Σ υνα ξα ριστής πασώ ν τω ν κινητών έορτών το ϋ Π ε ν -

τηκοσταρίου ήτοι Σελήνη . . . Έν ’Αθήναις 1897 = DMS X IV . D u k a k Ë s , Κ ., Μ έγα ς Σ υνα ξα ριστής π ασώ ν τώ ν κινητών έορτών τοϋ Τριωδίου ήτοι ’Ή λ ιο ς

. . . Έν Άθήναις 1896 = DMS X III. EO.

Échos d’Orient. Constantinople-Paris / Bucarest = Vidi nn. 1 (1897-98) - 39 (1940-42).

’ Εκκλησιαστική Ά λή& εια. λει = ΕΑ.

Σύγγραμμα περιοδικόν.

Έν Κωνσταντινουπό-

Vidi nn. 1 (1881) - 4 3 (1923). Secunda series (post n. 5 [1884-85]) e quattuor voluminibus constat: 2a s. 1 (1885); 2a s. 2 (1885-86); 2a s. 3 (1886); 2a s. 4 (1886-87). Sequitur n. 8 (1887-88) etc. Cf. Άλήϋεια (A).

’ Εκκλησιαστικός Φάρος. Έν ’Αλεξάνδρειά =

EPh.

Vidi nn. 1 (1908) - 17 (1918), 19 (1920) - 51 (1952), fase. 1.

Eos. Commentarli Societatis Philologae Polonorum. Eeopoli / Wratislaviae =

Eos.

Vidi nn. 1 (1894) - 23 (1918); 40, 1 (1939) - 43, 2 (1948-49). Έ π ετ η ρ ις 'Ε ταιρείας Β υζαντινώ ν Σ πουδώ ν. Vidi nn. 1 (1924) - 2 8

Άθήναι =

EEBS.

(1958).

Ephemerides Liturgicae. Roma =

EE.

Vidi nn. 1 (1887) - 72 (1958).

Études Byzantines — cf. Revue des Études Byzantines (REB). Ε νχολόγιον το μ έγα . . .

Έν 'Ρώμη 1873 = ER.

Εύχολόγιον το μ έγα . . . ’Έ κ δ ο σ ις δευτέρα, σπουδή καί επιστασία Σπυρίδωνος

Έν Βενετία, Φοΐνιξ, 1862 = EV. S., Είρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne 1932. (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη 9) = ΕΕ. E u s î r a t i a d ë s , S., Θεοτοκάριον, I. Chennevières-sur-Marne 1931. (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη 7-8) = ETh. G a ï s s e r , Η., Les « Heirmoi » de Pâques dans l’Office grec. Rome 1905 = GH. G a s s i s i , S., Poesie di san Nilo iuniore e di Paolo monaco. Roma 1906. (Innografi Italo-greci 1) = GNP. Geunadius (Georgius) S c h o l a r i u s — cf. PETIT, L. ίερομον. Ζ ερβόν.

E

u s t r a t ia d ë s ,

Sid

é r id è s

,

X. A .- J

u g ie

,

M., Oeuvres complètes de Georges Scho-

larios . . . (PGS).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera

X X II

G., Gli in n i sacri di S . Bartolomeo Juniore. Badia greca di Grottaferrata 1955. (Innografi Italo-greci 3) = GIB. G o a r , J., Εύχολόγιον sive Rituale Graecorum 2. Venetiis 1730 = GE. G r a f f i n , R . - N a u , F., Patrologia Orientalis. Paris = PO.

G io

van elu

,

Vidi tt. 1 (1907) - 27,1-3 (1954-55).

J., Opera omnia. Tom. III. D e Santa Cruce. Ratisbonae 1734 — GOO III. H e i s e n b e r g , A., N icephori B lem m ydae curriculum vitae et carmina. Iyipsiae 1896 = HNB. H orologium — cf. ' Ωρολόγιον. Innografi Italo-greci. Roma / Grottaferrata — cf. G a s s i s i , S., P oesie di san N ilo iuniore e di Paolo monaco . . . (GNP); S c h i r ò , G., Ste­ fano italo-greco . . . (SSI) ; G i o v a n e e l i , G., Gli in n i sacri di S . B a r­ tolomeo Juniore . . . (GIB). I o h a n n e s D a m a s c e n u s , s. — cf. Παρακλητικόν συν Θ εω άγίψ τή ς υπέρ αγίας Θ ε ο τ ό κ ο ν .. . (PID); S t e v e n s o n SENIOR, Η. Μ., Theo­ Gretser,

dori Prodrom i Commentarii in

carmina sacra melodorum

Cosmae

. . . (STP). Metropolita

H ierosolym itani et Ioa n n is Dam asceni

Iohannes Euchaitorum — cf. d e H a ­ g a r d e , P., Iohannis Euchaitorum M etropolitae quae in cod. Vaticano graeco 676 supersunt . . . (LI). JuGiE, M. — cf. P e t i t , L. - S i d é r i d è s , X . A. - J u g i e , M., Oeuvres com­ plètes de Georges Scholarios . . . (PGS). Kleine Texte für theologische und philologische Vorlesungen und Übungen. Bonn — cf. M a a s P., Friihbyzantinische Kirchenpoesie . . . (MKT). Kommentierte griechische und lateinische Texte herausgegeben von J. Geffcken. Heidelberg — cf. S o y t e r , G., Byzantinische Dichtung... (SBD). K

rum bacher,

K .,

D er heilige Georg in der griechischen Überlieferung.

München 1911. (Abhandlungen der philos.-philol.-histor. K lassc der k. bayer. A kad. der W issen sch., 25 Bd., 3 Abhandl.) = KG. K .,

D ie Akrostichis in der

griechischen

Kirchenpoesie.

K

rum bacher,

K

München 1904. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. K la sse der k. bayer. A ka d . der W issen sch. zu M ünchen, 1903, Heft IV, pp. 551-691) = KA. r u m b a c h e r , K., E in Dithyram bus auf den Chronisten Theophanes. München 1897. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. K la sse der k. bayer. A ka d . der W issensch. zu M ünchen, 1896, Heft IV, pp. 583-625) = KDT.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera K

,

rumbacher

philol.

X X III

K., K a sia . München 1897. (Sitzungsberichte der philos.-

und der histor. K la sse der k. bayer. A ka d . der W issensch.

1897, Bd. I, Heft III, pp. 305-370) = KK. K., M iscellen zu R om anos. München 1909. (Abhandlun-

zu M ü nch en, K

rum bacher,

gen der philos.-philol. K la sse der k. bayer. A ka d . der W issensch.',

K

24 Bd., 3 Abhandl.) = KMR. K., R om anos und K yria k os. München 1902. (Sitzungs­

rum bacher,

berichte A ka d .

=

der

philos.-philol.

der W issensch.

zu

und

der

M ünchen,

histor.

K la sse

der

k.

bayer.

1901, Heft V, pp. 693-766)

K RK . K . , Studien zu den Legenden des hi. Theodosios. M ü n c h e n

K

rum bacher,

K

1892. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. K la sse der k. bayer. A ka d . der W issensch. zu M ünchen, 1892, Heft II, pp. 220379) = KLT. r u m b a c h e r , K . , Studien zu R om anos. München 1899 (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. K lasse der k. bayer. A ka d . der W is ­

1898, Bd. II, Heft I, pp. 69-268) = KR. K., Umarbeitungen bei R om anos. München 1900. (Sitzungs­

sensch. zu M ünchen, K

rumbacher

,

berichte der philos.-philol. und der histor. K lasse der k. bayer. A ka d .

1899, Bd. II, Heft I, pp. 3-156) = KU. E. - D r e x u , F., M ich aelis P selli Scripta minora. I-II. Milano 1936-1941. (Orbis Romanus, nn. 5 et 13) = KMP. K uT L U M U S lA N O S , B a r t h . — c f . Μ ηναία . . . δ ιο ρ θ ω θέντα υπό Β αρθολομαίου Κουτλονμουσιανοϋ τοϋ Ί μ β ρ ίο ν . . . ( M V ) ; 'Ω ρολόγω ν το μ έ γ α . . . δ ιορθ ω θεν υπό Βαρθολομαίον Κουτλονμουσιανοϋ το ϋ Ί μ β ρ ίο υ . . . (HV); der W issensch. zu M ünchen,

K

u rtz,

Π εν τη κ ο σ τά ρ ιο ν. . .

διορθω θεν

υπό

Βαρθολομαίον

Κουτλονμουσιανοϋ

/ I/AMPROS, Sp . P., Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά. I-IV. Έν Άθήνοας 1912-1930 = ΕΡΡ. το ϋ Ίμ β ρ ίο υ . . .

E e g r a n d , É .,

(PeV).

Lettres de l ’empereur M a n u el Paléologue publiées d ’après

Paris 1893 = EPE. C., P oesia religioasâ bizantina. Bucureçti 1899 = EPR· M a a s , P., Frühbyzantinische Kirchenpoesie. Bonn 1910. (Kleine Texte für theologische und philologische Vorlesüngen und Übungen 52-53) = MKT. M a i , A., N ova Patrum Bibliotheca. I-X . Romae 1844-1905. (Vv. I X -X ed. I. C o z z a - E u z i ) = NPB. M a i , A., Spicilegium R om anum . I-X . Romae 1839-1844 = SR. M a n u e l P a l a e o l o g u s — cf. E e g r a n d , F ., Lettres de l’empereur trois manuscrits.

E

it z ic a

,

M a n u el Paléologue . . .

(EPE).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera

XXIV

J. R., The illustration of the H eaven ly Ladder of John Climacus. Princeton 1954. (Studies in Manuscript Illumination 5) = MIC. M e e r s s e m a n , G. G . , D er H ym n o s Akathistos im Abendland. I. Freiburg 1958. (Spicilegium Friburgense 2) = MA. M élan ges Joseph de Ghellinck, S . J . I-II. Gembloux 1951. (M u seu m L essianum , Section historique, nn. 13-14) = MG. M en a ea — cf. Μ ηναία. M

a r t in

,

Μ ηναία . . . διορθω θέντα υπό Βαρθολομαίου Κοντλουμουσιανοϋ τοϋ Ίμ β ρίου .

Έκδοσις έκτη. Ι-Χ ΙΙ (Sept.-Aug.). Βενετία, Φοΐνιξ, 1895 = MV. I-VI. Έν 'Ρώμη 1888-1901 = MR. M i c h a e l P s e l l u s — cf. K u r t z , E. - D r e x l , F., M ich aelis P selli Scripta minora . . . (KMP). M i g n e , J. P., Patrologiae cursus completus. Series Graeca. 1-161. Numeris crassioribus singuli tomi indicantur, ex. gr. 4, 29, etc.

Μ ηναία το ϋ δλου ενιαυτόν.

M

io n i,

E., R om ano il M elode. Padova 1937 = MRM. Revue d’Etudes orientales. Fou vain = Mus.

M u sé o n (Le).

Vidi nn. 1 (1882) - 18 (1899); n. s. 1 (1900) ( = 1 9 ) - 15,1 (1914) ( = 32 bis); 33 (1915-16) - 71 (1958).

— cf. M élanges Joseph de Ghel­ . . . (MG). Ν έα Σ ιώ ν. ’ Εκκλησιαστικόν περιοδικόν Σύγγραμμα. ’ Εν 'Ιεροσολύμοις = NS. M u se u m L essianu m , Section historique linck, S . J .

V idi nn. 1 (1904) - 53 (1958). Ν έος cΕλληνομνήμων.

Άθηνησιν = NE.

V idi nn. 1 (1904) - 2 1 (1927).

Nicephorus

B 1 e m in y d a s — cf.

H

B lem m ydae curriculum vitae et carmina N ic o d ÈMOS H

a GIORITÈS,

e is e n b e r g

.

,

A., N iceph ori

.. (HNB).

Συναξαριστής τώ ν δώδεκα μηνών τοϋ ενιαυτού3.

Ι-ΙΙ. Άθήνησι 1868 = NAS. NlCODËMOS N a x i o s ( H a g i o r i TË s ), Θεοτοκάριον . . . περιέχον έξηκονταδύω κανόνας προς την νπεραγίαν Θεοτόκον . . . εκδο&εν το πρώ τον . . . Βε­ νετία, Φοΐνιξ, 1883 = NTh. Nilus i u n i o r , s. — cf. G a s s i s i , S., P oesie di s. N ilo iuniore e di Paolo monaco . . . (GNP). Octoechus —· cf. Παρακλητική . . . ’ Ο κ τώ η χος — cf. Παρακλητική . . . Orbis Romanus, Milano — cf. K u r t z , E. - D r e x l , F., M ichaelis Pselli Scripta minora . . . (KMP). O r e s t e s p a t r i a r c h a h i e r o s o l y m i t a n u s — cf. C o z z a Fuzi, I., H istoria et laudes ss. Sabae et M a carii iuniorum . . . (CLS).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

V

Opera Oriens Christianus.

X XV

Rom / Leipzig / Wiesbaden = OC.

Vidi nn. 1 (1 9 0 1 ) -8 (1910); n. s. 1 (1911) - 12-14 (1922-24); 3a s. 1 (1 9 2 7 )- 14 (1941); (series deinde omittitur) 37 (1 9 5 3 )42 (1958). Orientalia Christiana.

Roma =

OCh.

-.Vidi voli. 1 (1 9 2 3 )-3 6 (1934) (=-= fasce. 1-99). Orientalia Christiana Periodica.

Roma =

OCP.

V idi nn. 1 (1935) - 24 (1958). 'Ω ρολόγιον . . . κατά την έκπαλαι τά ξιν ον μην άλλα καί τυπικόν τον τη ς Κρυπτοφέρρης μοναστηριού . .

. Έν 'Ρώμη 1677 =

HC.

In ρρ. 245-615 notavi tantum troparia integre edita.

' Ωρολόγιον το μ έγα. Έν 'Ρώμη 1876 =

HR.

' Ωρολόγιον το μ έγα . . . διορθω ϋεν . . . υπό Βαρϋολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ

Έκδοσής έβδομη. Βενετία, Φοΐνιξ, 1895 = HV. P a l a e o i ο g u s , M a n u e l — cf. L e g r a n d , É., Lettres de l’em pe­ reur M a n u el Paléologue . . . (LPL). P a p a d o p u e o s - K e r a m e u s , A., Ά ν ά λ ε κ τα 'Ιεροσολυμιτικής Σ ταχνολογίας. I-V. Έν ΙΙετρουπόλει 1891-1898 = ΡΚΑ. P a p a d o p u e o s - K e r a m e u s , A., Ε ις ύμνος το ϋ Π ατριάρχου Φ ωτίου. Odessa 1900 = PKPh. P a p a d o p u e o s - K e r a m e u s , A., Varia graeca sacra. S.-Peterburg 1909 = PKV. P a p a g e o r G IU , P. N., A l Σέρραι μ ετά τω ν προαστείω ν, τα περί τά ς Σέρρας και ή μονή τοϋ τίμιου ’Ιωάνναν Προδρόμου. Lipsiae 1894 = PSP. Παρακλητική ήτοι ’ Ο κ τώ η χος ή μεγάλη. Έν 'Ρώμη 1885 = PaR. τοϋ Ίμ β ρ ίο υ .

Παρακλητική ήτοι ’ Ο κ τώ η χος ή μεγάλη . . . εξα κ ριβ ω ϋείσα υπό . . . Ί ω ά ν -

Ένετίησιν, "Αγιος Γεώργιος, 1871 = PaV. Παρακλητική συν Θ εω άγίω . . . [Romae, curante Ph. Vitali] 1738 = Para. Omnium notavi initia tropariorum, quae in ρ ρ . φκη'-φλδ' continen­ tur; e tropariis quae extant in ρ ρ. α'-φκζ', ea tantum excerpsi, νου και Σπυρίδωνος Βελούδων.

quae in Paracletica Rom ana (PaR) deessent. Παρακλητικόν συν Θ εω άγίω τή ς ύπεραγίας Θεοτόκου. Π οίημα το ϋ οσίου Π α τρ ός ημ ώ ν Ί ω ά ννου τοϋ Δ α μ α σ κ η ν ο ύ . . . [Romae, curante Ph. Vi­ tali] 1738 = PID. P a r a n i k a s , M. — cf. C h r i s t , W. - P a r a n i k a s , M., Anthologia g r a e c a ... (CPC). Patrologia Orientalis — cf. G r a e f i n , R. - N a u , F., Patrologia Orienta­ l i s . . . (PO). P a u l u s m o n a c h u s — cf. G a s s i s i , S ., P oesie di san N ilo iunior e e di P aolo monaco . . . (GNP).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera

XXVI

Πεντηκοστάριον . . . διορθω θεν υπό Βαρθολομαίον Κουτλονμονσιανοϋ τον

Έκδοσις τετάρτη άνα&εωρηθεϊσα ύπο Ίωάννου καί Σπυρί­ δωνος των Βελούδων. Ένετίησιν, "Αγιος Γεώργιος, 1875 = PeV.

Ίμ βρίου.

Πεντηκοστάριον . . . εν ω καί προσετέθη η παλαιό ’ Ακολουθία τή ς εβδομάδας τή ς Διακαινησίμον, συν τοίς

Τριωδίοις μ ετά το Ά ν τ ιπ ά σ χ α .

[Romae,

curante Ph. Vitali] 1738 = Pent. Omnium notavi initia tropariorum, quae in pp. σ^δ'-το' Pentecocostarii (Pent) atque in pp. α'-ρη' Triodiorum (Pent11) continen­ tur; e tropariis quae extant in pp. α'-σ^γ' Pentecostarii (Pent) ea tantum excerpsi, quae in Pentecostario R om ano (PeR) deessent. Π εντηκοστάριον χαρμόσννον . . .

Έν 'Ρώμη 1883 =

PeR.

P e t i t , Iv., V ie et office de M ich el M a léin os. Paris 1903. (Bibliothèque

Hagiographique Orientale, éd. L,. C l u g n e t , n. 4) = PMM. P e t i t , V ., V ie et office de saint E u th ym e le jeune. Paris 1904. (Bibliothè­ que Hagiographique Orientale, éd. L. Ce u g n e t , n. 5) = PEJ. P e t i t , U. - S i d é r i d è s , X . A . - J u g i e , M ., Oeuvres complètes de Georges Scholarios. I-VIII. Paris 1928-1936 = PGS. P é t r i d è s , S. — cf. V a i e h É, S. - P é t r i d è s , S., Saint Jean le Paléolaur i t e . . . (VPJ). P h o t i u s , p a t r i a r c h a — cf. P a p a d o p u l o s - K e r a m e u s , A., Ε ις ύμνος τον Π ατριάρχου Φ ωτίου . . . (PKPh). PiTRA, J. B., Analecta Sacra spicilegio Solesm ensi parata. I-IV. ParisiisTusculi-Venetiis 1876-1884 = PAS. P i t r a , J. B., H ym nographie de l ’Église grecque. Rome 1867 = PHG. P i t r a , J. B., Sanctus R om anus veterum melodorum princeps. Romae 1887 = PSR. P it r a , J.

B .,

Spicilegium

Solesmense complectens Sanctorum

scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera.

risiis 1852-1858 = PSS. Psellus, M i c h a e l — cf. K u r t z , E. - D P selli Scripta m inora . . . (KMP). Revue de l ’Orient Chrétien. Paris = ROC.

rexe,

Patrum

I-IV. Pa­

F., M ichaelis

Vidi nn. 1 (1896) - 30 (1935/6- 1946). Revue des Études B yzantines

(nn. 1-3 Études Byzantines). Bucarest/ Paris

= REB. V idi nn. 1 (1943) - 16 (1958). Revue des Études Grecques.

Paris =

REG.

V idi nn. 1 (1 8 8 8 )-7 1 (1958).

Rivista criptoferratense per l’Unione delle Chiese. Badia di Grottaferrata = RO.

R om a e l’Oriente.

V idi nn. 1 (1 9 1 0 -1 1 )-2 1 (1921).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera

XXVII

R o m a n u s m e l o d u s , s. — cf. C a m m e l l i , G., Rom ano il M elode, *■ I n n i . . . (CRM) ; K r u m b a c h e r , K., M iscellen zu Rom anos . . . (KMR); i d ., Rom anos and K yria k os . . . (KRK); i d ., Studien zu R om anos . . . (KR); i d ., Umarbeilungen bei Rom anos . . . (KU); M i o n i , E., Rom ano il M elode . . . (MRM); P i t r a , J. B., Sanctus R om an us veterum melodorum princeps . . . (PSR); T o m a d a k ë s , N. B., ' Ρω μανόν τον Μ ελω δοϋ "Υ μ νοι. . . (TRM); W e h o FER, Τ η . Μ:, Untersuchungen zum Lied des Rom anos auf die W iederkunft des Herrn . . .

(WUR). Sacris E rudiri.

Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen. Steenbrugge =

SEr. Vidi nn. 1 (1948) - 10 (1958). S c h ir ò , G., Stefano italo-greco.

greci 2) = SSI. Scholarius Georgius d é r id è s ,

...

Grottaferrata 1947. (Innografi Italo(G e η n a d i u s ) — cf. P e t i t , E. - Si-

X . A . - J u g i e , M ., Oeuvres complètes de Georges Scholarios

(PGS).

S i b e r u s , E. U. G., Ecclesiae Graecae M artyrologium M etricum ex M e ­

Eipsiae 1727 = SMM. cf. P e t i t , E. - S i d ë r i d è s , X . A . - J u g ie , M., Oeuvres completes de Georges Scholarios . . . (PGS).

naeis, cod. Chiffletiano Actisque Sanctorum.

S i d é r i d è s , X . A. —

Sitzungsberichte der k.

Akad. der

W issensch. in

W ie n ,

P hilos.-H istor.

■— cf. W e h o e e r , T h . M ., Untersuchungen zu m Lied des R om anos auf die W iederkunft des H errn . . . (WUR).

K lasse

Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. K lasse der' k. bayer.

— c f. K r u m b a c h e r , K ., D ie (KA); id ., E in D ith y­ rambus auf den Chronisten Theophanes . . . (KDT); id ., K a sia . . . (KK) ; id ., Rom anos und K y ria k o s . . . (KRK) ; id ., Studien zu den Legenden des hi. Theodosios . . . (Kl/Γ); id ., Studien zu Rom a­ nos . . . (KR); id ., Umarbeitungen bei Rom anos . . . (KU). S o y t e r , G., Byzantinische Dichtung. Heidelberg 1930. (Kommentierte griechische und lateinische Texte herausgegeben von J. Geffcken, n. 6) = SBD. Spicilegium Friburgense = cf. M e e r s s e m a n , G. G., D er H ym n o s A k a thistos im Abendland . . . (MA). S t e p h a n u s — cf. S c h ir ò , G., Stefano italo-greco . . . (SSI). S t e v e n s o n s e n i o r , H. M ., Theodori Prodrom i Com m entarii in carmina Akad. der

W issensch. zu

M ünchen

Akrostichis in der griech. K irchenpoesie . . .

sacra

melodorum

Cosmae

H ierosolym itani

et

Ioa n n is

Damasceni.

Romae 1888 = STP.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Opera

XXVIII

Studi B izantini.

Napoli / Roma = SB.

Vidi nn. 1 (1924) - 2 Studi B izan tin i e Neollenici.

(1927). Deinde Studi B iza n tin i e N eollenici.

Roma = SBN.

V oli. 1-2 S tu di B iza n tin i. Vidi nn. 3 (1931) - 9 (1957). Θεολογία.

Περιοδικόν επιστημονικόν Σύγγραμμα. Έν Άθήναις = Th. Vidi nn. 1 (1923) - 29 (1958).

T omadakËS, N. B., 'Ρ ω μ α νόν zov Μ ελωδοΰ ’Ύ μ νοι. I-III. Άθηναι 19521957 = TRM. T o s c a n i , Τ η . - C o z z a -R u z i , I., D e Immaculata Deiparae Conceptione H ym nologia Graecorum. Romae 1862 = TCH. Τ ριώ διον. . . [Romae, curante. Ph. Vitali] 1738 = Tri. Omnium notavi initia tropariorum in pp. χμη'-χπς' exstantium; e ρρ. α'-χμη' excerpsi initia tantum eorum tropariorum quae in Triodio R om ano (TR) deessent.

Έκδοσις τετάρτη. Βενετία, Φοΐνιξ, 1876 = TV. Έν 'Ρώμη 1879 = TR. V a i r h é , S. - PÉTRiDÈs, S., Saint Jean le Paléolaurite, précédé d ’une notice sur la vieille Laure. Paris 1905. (Bibliothèque Hagiographi­ que Orientale, éd. R. C r u g n e t , n. 7) = VPJ. V i t a r i , P h ., ed. (Romae 1738) — cf. Ά κ ο λ ο υ ϋ ία ι τω ν ’Α νω νύμ ω ν (An), ’Α νθ ο λ ό γ ω ν (Anth), Π αρακλητική (Para), Παρακλητικόν (PID), Π ε ν τηκοστάριον (Pent), Τριώδιον (Tri). V izantijskij Vrem ennik. S.-Peterburg / Moskva = VV. Vidi nn. 1 (1894) - 25 (1927); n. s. 1 (1947) - 14 (1958). Τριώδιον κατανυκτικόν . . . Τριώδιον καταννκτικόν . . .

W e h o f e r , Τ η . M ., Untersuchungen zum L ied des R om anos auf die W ie derkunft des H errn. W issensch.

5) = Z

erbos,

in

Wien 1907. (Sitzungsberichte der k. A kad. der P h ilos.-H istor. K lasse, Band 154, Abhandl.

W ie n ,

WUR. Sp y

r id

.,

ed.cf. Ενχολόγιον το μ έγα . . . ’Έ κ δοσις δεντέρα (EV).

σπουδή και επιστασία Σπυρίδω νος ίερομ. Ζ ερβού . . .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Α ά β β γ γ . . . χχψψωω EEBS 8 (1931) 63*. Ά άπειργάσατο φθάσας άρχιερατεΰσαι TRM II ξε'*; cf. "Ο άπειργάσατο φθέγξας άρχιερατεύει. Άαρών προσέφερε το πϋρ TR 159, 476; TV 90, 265; 97 1356. Άαρών ώσπερ δεύτερος MR VI 160; MV X I 86. Άβάτοις έν ορεσιν ύποχωρών εύηρέστησας EPh 50 (1951) 315*. ’Ά β α τ ο ν δδόν πεζοπόρω ν 'Ισραήλ ΕΕ 196; NS 34 (1939) 4 0 * . "Α β α το ν πέλαγος το ερυϋραίον ΕΕ 149. "Αβατος άκρότομος MR I 244; MV I 138. Ά β β α Κ Α 606*; TRM II ρμζ'. Άββάδας άμφί τετάρτη ( h ) MR III 234; MV V 117; AS Mail I vili; SMM 452; NAS I 380; DMS I 217. Ά β β α κ ο ύ μ , Κ ύριε, προδιαγραφών EE 2 3 ; NS 31 (1936) 2 0 5 * . Άββακούμ μέν το πριν PAS I 205 (Άμβακούμ) ; ΑΚΠ 27 (id.) ; EEBS 15 (1939) 230* (id.); Ath 55 (1951) 172 ~ (id.); TRM II ^8'* (id.), 63 ~ (id.). Άββακούμ ό θαυμάσιος MR II 350; MV IV 4. Ά β β α κ ο ύ μ ό Οεόπτης άκηκοώς σου ΕΕ 2 0 6 ; NS 30 (1935) 2 1 7 * . Ά β β α κ ο ύ μ ό Οεόπτης κατανοησας, Κ ύριε ΕΕ 1 7 4 ; NS 30 (1935) 2 1 4 * . Ά β β α κ ο ύ μ ό ϋεόπ τη ς κατανοησας, φιλάνθρωπε ΕΕ 188, 1 9 2 ; NS 52 (1957) 3 3 2 * . Ά β β α κ ο ύ μ δ προφήτης ενωτια&είς σου ΕΕ 180. Ά β β α κ ο ύ μ ό προφήτης προκατιδών ΕΕ 2 9 ; NS 33 (1938) *. Ά β β α κ ο ύ μ ο προφήτης τοις νοεροΐς όφ&αλμοϊς ΕΕ 2 5 7 . Ά β β α κ ο ύ μ δ προφήτης το μ έγα ΕΕ 53. Ά β β α κ ο ύ μ δς προειδεν Ε Ε 183. Ά β β α κ ο ύ μ προφήτα, τ ί θ εω ρ ώ ν ΕΕ 4 7 ; NS 30 (1935) 6 5 8 * . Ά β β α κ ο ύ μ προφήτα, τ ί κ ρά ζεις; τ ί ιδών ΕΕ 2 2 7 ; NS 30 (1935) 2 6 9 * . Άββακούμ σε προηγόρευσε MR IV 142; MV V II 89. Ά β β α κ ο ύ μ σοϋ τον τόκον ΕΕ 155. Ά β β α κ ο ύ μ την ένδοξόν σου παρουσίαν ΕΕ ; Ath 46 (1935) 3 9 ; NS 33 (1938) 56 . Άββακούμ ώσπερ είδεν έν μεταρσίοις ΕΑ 15 (1895-96) 220.

688

8

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άββ&ν

— 2

Άββαν τόν έκτύπωμα (i) MV III 148; NAS I 240; DMS X I 481; cf. Τον Άββαν ώς τύπωσιν (i). Α β γ . . . χψω ER 209; EV [339-341]; HR [279-288], 307; HV [423-433], 459; MR I 138 (sine theotociis), II 231 (in oda V ili), 394 (sine triadicis ac theotociis), 564-577-593-609, III 64, IV 176, 180, V I 320; MV I 138 (sine theotociis), 140 (in oda V ili), IV 30 (sine triadicis ac theotociis), 145-151-160-169, V 32, VII 101, 103, X I I 25; PaR 4-101-187-273-364-451-535-617, 52, 513, 542, 625, 637; PaV 2-50-92-134-178-221-263-303, 25, 252, 266, 307, 313; TR 457; TV 256; 92 [1335-1348], 105 996 (cf. 105 992), 106 1013; HC [217-229], [351-352], [618-621]; GE [358-359]; GOO III [286-288]; Anth I ρ^δ'*, [τπς''-τπζ', τ^γ'-τ^δ', τ^θ-'-υ', υε'-υς·'], II ρπγ', III [ρπς·'-ρπθ·'] ( A - μ, ω ); Tri υνζ' (multae litterae de­ sunt), χπα' (bis); PID ε', νε\ ρμδ'; BSM II 699; TCH 25; CPC 140, 236, 240; PAS I 250, 263 adp. crit. ( A - μ, ω), 476-477, 482-484, 484-486, 538-539 (A-ε); A K 106; A K 11 [29-31] ( A - μ, ω), 68 (A-ε); DMS V [390-394]; ΚΙ/Γ 325 (Α-θ); CES 117; LPR 51, [62-68] (Α-υ) ; K A 592*, 593* (Α-ε), 599*, 604* (Α-θ), 614*, 615*; NPB Χ Π 232; MKT 13; SBD 21; ETh 56, 272; EE 30-31; TRM II πβ' adp. crit. (Α-δ), πε', ρκ', ρμ' (Α -θ), ρνζ' ( Α β γ ) , ρπα', ρπε' ( Α β γ ) , [σι?'] ( Α β γ ) , σι' adn. (Α-ζ), σπζ', τιη', τλγ' ( Α β γ ) , III [π'-πα'], σνε'; GIB 109; ΜΑ 105; Ath 55 (1951) [187-188] ( Α β γ ) ; Β 5 (1929-30) 362, 366, 370, 373, 376, 380, 383, 386; BBG 7 (1935-36) 32-33, n. s. 1 (1947) 32*, 7 (1953) 149 (in oda V ili); Bes s. II 3 (1902) 195*, 198*, 202*; BZ 6 (1897) 377*, 18 (1909) 352, 345, 347, 348 (Α-θ), 350 (Α-π), 354; EA 13 (1893-94) [45-48]; EEBS 8 (1931) 61*, 63*, 15 (1939) 207 (A-ε), 252, 25 (1955) 231 (Α-μ, ω), 240*; EE 39 (1925) 137-139; EPh 5 (1910) 507, 30 (1931) 358*, 36 (1937) 482*, 495 ( Α β γ ), 37 (1938) [247] ( Α β γ ), 39 (1940) [271] ( Α β γ ) , 273*, 417 (η-ω), 422*, 423*, 428*, 40 (1941) 98*, 145*, 45 (1946) 138* (bis), 315*, 46 (1947 ) 292*, 298*, 47 (1948) 223*, 227*, 48 (1949) 155* (bis), 156*, 348*, 50 (1951) [163] ( Α β γ ) ; NS 26 (1931) 674*, 27 (1932) 29*, 32* (bis), 28 (1933) 14* (?), 29 (1934 ) 567*, 31 (1936) 529*, 530*, 32 (1937) 89*, 402*, 662, 33 (1938) 435*, 437*, 438*, 34 (1939) 108* ( Α β γ ), 53 (1958) 294*; SBN 6 (1940) [528-529]*; Th 7 (1929) 267*, 270*, 18 (1940) [194] (Α-ζ), 22 (1951) 233. Α β γ . . . χψω. ( Α θ α ν α σ ί ο υ in theotociis) NTh 27; ETh 191. Α β γ . . . χψω. Ά λ φ ά β η τ ο ν ' Ρωμ α ν ο ύ PSR 11; K R 135; ΚΑ 564*; TRM II τζ'; EEBS 25 (1955) 253.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 3 —

’Αβραάμ ό θ-αυμαατός

Αβγ Αβγ

··· λΨω · Γα λ ακτ ί ων ΕΟ 22 (1923) 424*. . . . χ ψω. ( Γε ωρ γ ί ο υ in theotociis) EPh 39 (1940) 282*, 50 (1951) 80*, 51 (1952) 30*. Α β γ . . . χψω. ’Έ π ο ς ’ Ι ωσήφ PaR 481; PaV 236. Α β γ . . . χψω. ( Θε οφάνους in theotociis) NS 33 (1938) 516*. Α β γ . . . χψω. ’ Ι ωσ ήφ MR II 202, 569, 598, 618(?), III 30, 46; MV III 124, IV 147, 163, 173(Ρ), V 14, 23; PeR 294; PeV 139; 105 992; Pent11 ξς'*. Α β γ . . . χψω. ( Κ[ λ ] ή μ ε ν τ ο ς in theotociis) ETh 26. Α β γ . . . χψω. ( Μι χ αήλ in theotociis) NS 31 (1936)337*. Α β γ . . . χψω. ( Νεί λου ωδή in theotociis) OC 5 (1905) 63 ; GNP 44. Α β γ . . . χψω. ( Νι κολάου in theotociis) PSS IV [492-495]. Α β γ . . . χψω. ( ' Ο Δανι ήλ in theotociis) NS 53 (1958 ) 22*. Α β γ . . . χ ψω. ( Φι λο&έου in theotociis) MV III 86 adn.*; Th 15 (1937) 109*; EPh 38 (1939) 319*. Α β γ . . . χψω. Ώ ι δ ή ’ Ι ωσήφ HR 336; H V 497; PeR 314; PeV 152. Α β γ . . . χψω, ωψχ . . . γ β α BBG n.s. 6 (1952) 45*. Άβδιού προφήτα, προορατικώτατον ομμα ΕΑ 23 (1903) 534. Ά β έ λ τ ε ρ ο ν ανακτα μυκτήρισαντες ΕΕ 2 5 6 ; NS 45 (1950) 1 1 0 * . Άβέρκιον τιμήσωμεν τον ιεράρχην άπαντες PAS II 186; EPh 37 (1938) 471*. Άβέρκιος δούς χοϋν (i) cf. Δούς χοϋν Άβέρκιος (i). Άβερκίου θ-αύματα τίς άξίως ΕΑ 23 (1903) 533. Ά β ε ρ κ ί ο υ μέ γι στ ον έ ξ άδ ω κλέος. ’ Ι ωσ ήφ MR I 487; MV II 114; Bes 2 (1897) 364* (’ Ι ωσήφ om.), 365* (id.). Ά β ε ρ κ ί ο υ νυν θ- αυμάτων αδω κλέος ( Κλ ήμε ν τ ο ς in theoto­ ciis) PAS II 180; Bes 2 (1897) 365 adn. 2*; EPh 37 (1938) 471*. Άβιβος δ πάνσοφος MR II 161; MV III 98. Άβιούδ δρπηξ (i) MV IV 125; SMM 432; NAS I 324; DMS X I I 451. Άβουδίμω μάχαιρα (i) MV X I 71; AS Iui. IVn 27 (Άβουδίω); SMM 240; NAS II 263; DMS V II 217. Άβουδίω μάχαιρα (i) cf. supra. ’Αβραάμ έν τοϊς κόλποις TR 528; TV 295. ’Αβραάμ έρρύσθη χειρδς MR II 528; MV IV 121. ’Αβραάμ ’ Ισαάκ τε καί ’ Ιακώβ MR II 526. ’Αβραάμ μέν ποτέ τδν υίδν MR II 560; MV IV 142; A K 84 ~ ; ΚΑ 573*; EPh 40 (1941) 100*; TRM I 289 ~ , II ρη'*, III νί'*, σκη'*. ’Αβραάμ δ θ-αυμαστός έν Πατριάρχαις Α Κ 84; EPh 40 (1941) 89*; TRM II ριβ'*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

’Αβραάμ τήν θ-υαίαν4’Αβραάμ τήν θυσίαν MR II 413; MV IV 47. ’Αβραάμ τύ φιλόξενον EPh 30 (1931) 537*, 50 (1951) 173*. ’ Αβραάμ ώς περ πάλαι MR V I 58; MV X I 29. Άβραμιαίαν κτησάμενος γνώμην ROC 8 (1903) 521; PEJ 70. ’Αβραμιαίαν πίστιν ζηλώσας TRM II ρδ'*. Άβραμιαίαν πρόθεσιν ένδειξάμενος, πάτερ EPh 38 (1939 ) 92*. Άβραμιαίαν πρόθεσιν σύ, Θεόπτα MR IV 417; MV V i l i 115. Ά β ρ α μ ια ϊο ι απόγονοι εν Βαβνλώνι π οτέ ΕΕ 2 1 2 ; NS 53 (1958) 1 8 8 *. Άβραμιαΐοι παϊδες έν Βαβυλώνι EPh 40 (1941) 87*. Ά β ρ α μ ια ϊο ι π α ϊδες εν καμίνφ Τριάδα τνπ ώ σα ντες MR I 4 4 9 * ) MV I I 9 2 * ) E E 9) NS 28 (1933) 9 3 * . Ά β ρ α μ ια ϊο ι π ο τέ εν Βαβυλώνι MR I 4 3 * , 1 2 1 *, 3 0 1 * , 5 1 5 * , 5 7 5 * , I I 45*, 96 *, 353*, 548*, 690*, I I I 254*, I V 400*, 1 7 4 * , V I 1 9 *. 9 5 * , I I I 28*. 58*,

IV

V 2 7 * , 6 9 * , 1 2 1 *,

247, 3 4 1 ) MV I 2 4 * , 6 9 * , 1 7 5 *, I I 1 3 1 *, 1 7 0 * ,

6* .

1 3 6 *, 2 1 3 * ,

V 128*,

V I I 7,

V ili

1 0 4 *,

132, X I I 3 6 ) PaR 3 0 9 * , 3 5 4 ) PaV 1 5 1 * , 173) 98 4 9 6 ~ ; An νδ '*, ξ γ '* ) PID πϋ·'*) PHG X X X V I I * , c m * ) CPC 178 ~ ; EE 102) BZ 14 (1905) 5 2 3 ) NS 28 (1933) 9 9 * , 1 5 0 *) RO 6 (1913) 8 3 * ) Th 22 (1951) 2 0 0 * , 2 0 9 * . Άβραμιαίους έν τη καμίνφ MR II 166; MV III 101. Άβρόχως διαπλεύσας της πλάνης MR I 82; MV I 47. Άβρόχως έπλεύσατε, σοφοί An νγ'. Άβρόχως τό τοϋ βίου MR II 733; MV IV 237. Άβρόχως των άγώνων MR II 733; MV IV 237. Άβρόχως των βασάνων διέβης τόν κλύδωνα MR I 433; MV II 81. Άβρόχως των βασάνων διήλθες κλυδώνιον MR V I 148; MV X I 80. Άβρύνεται σήμερον Ελλάς MV V I 58. ”Α β υ σ σ ο ν άπειρον άγεώ ργητον Ε Ε 6 0 ) Ath 46 (1935) 48) NS 33 (1938) IX

1 6 *, 3 6 * , 6 5 * , 9 3 * , X I 9 * , 5 0 * ,

689*. ’Ά β υ σ σ ο ν άπειρον ου τετριμμενην

ΕΕ 248) NS 52 (1957) 3 3 4 * ~ (“Α β υ σ ­

σον ήπειρον ον τεμνομένην).

Άβυσσον έκύησας, άγνή, της εύσπλαγχνίας PID κα'; ETh 20. Άβυσσον έλέους έν ποταμφ PaR 219; PaV 108. Άβυσσον ευρών, Έλισσαΐε MR V 290; MV X 49. Άβυσσον εύσπλαγχνίας MR V 80; MV I X 42. Άβυσσον ήμϊν δογμάτων θεολογίας MR V 255; MV X 30; A K 120 (Άβυσσος), 218; Κ Α 606*; EPh 46 (1947) 81*; TRM II ρμη', III ξε', σνε'*. Άβυσσον ή τεκοϋσα της εύσπλαγχνίας PaR 542; PaV 266; PID ρμδ' ~ ; Bes s. II 3 (1902) 202*; NS 27 (1932) 32*, 43 (1948) 131*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.5 -

Άβυσσος èαχάτη

*Α β υ σ σ ο ν ήπειρον ον τεμνομένην cf. 'Ά β υ σ σ ο ν άπειρον ου τετριμμένην. "Αβυσσον θαυμάτων σε ή κτίσις Anth III ρπε'. "Αβυσσον θαυμάτων σε καί χαρισμάτων MR III 546; MV VI 48. "Αβυσσον καταδύσας PaR 394; PaV 193. "Αβυσσον όντως θαλάσσιον καί άστέρας νυν cf. infra. "Αβυσσον όντως θαλάσσιον καί φωστήρας νϋν EPh 50 (1951) 163*; TRM II σς'*, III πς'* (καί άστέρας νϋν), ρκα'*, σξς'* (καί άστέρας νϋν). "Αβυσσον παθών των έμών NTh 88. "Αβυσσον ποιήσας προστάξει PaR 249; PaV 122. "Αβυσσον προστάγματι δημιουργήσας EPh 30 (1931) 375*, 520, 45 (1946) 132*. "Αβυσσον σης, Σωτήρ, εύσπλαγχνίας TRM III σ^γ'*. "Αβυσσον σοφίας πνευματικής PaR 241; PaV 118. "Αβυσσον των οίκτιρμών ή τεκοΰσα MR IV 415; MV V il i 113; PID ρπ' ~ (perperam τον οίκτιρμών). "Αβυσσον, Χριστέ, ό προστάγματι ποιήσας EPh 45 (1946) 130*. 'Ά β υ σ σ ο ς αμ αρτημάτω ν έκύκλωσέ μ ε MR I 4 6 7 * , I I 6 7 * , I I I 16, 34 , 4 3 7 * , I V 4 0 4 , V I 1 8 1 * ; MV I I 10 1 *, I I I 4 1 * , V 7, 16, 2 2 9 * , V i l i 109, X I 9 6 * ; 29 c c cL ix *; AS Iun. I I Liv*; An κδ’ * ; Pent τ κ ζ ’ * ; PID κ ς '* ; NTh 2 0 * , 2 6 * ; ETh 1 3 3 * , 1 4 9 *, 1 7 3 *, 183*, 1 8 6 * ; EE 4 4 ; Bes s. II 3 (1902) 1 9 6 * ; EA 24 (1904) 3 3 2 * . " Α β υ σ σ ο ς αμαρτημάτω ν περιέχει μ ε, Κ ύριε, πέλαγος ΕΕ 2 5 2 ; NS 34 (1939) 4 2 * . "Α β υ σ σ ο ς αμαρτιών καί π τα ισμ ά τω ν MR I I 2 8 0 * , 4 5 5 * , 5 1 6 * , I I I 186 ~ , 2 7 0 * , 5 5 3 ~ , I V

3 04 ~ , 415,

V 5 ~ , 58*,

126 ~ ,

VI

MV I I I 1 7 0 *, I V 7 5 *, 115 ~ , V 9 2 ~ , 1 3 6 *, V I 51 ~ , V I I I 4 7 ~ , 113, I X 2 ~ , 2 9 * , 6 7 ~ , X I I 156 ~ ; PaR 6 6 3 ; PaV 3 2 6 ; An ξ ς ' * ; Para υ ν γ '* ; Pent σ π ς '* ; PID ρ π '* ; NTh 1 1 6 * ; E E 2 2 2 ; BMC 1 3 5 * ; GIB 8 7 * , 1 2 7 *, 1 5 8 * ; AFP 4 (1934) 1 6 3 * ; AP 18 (1953) 1 8 3 * ; EEBS 14 (1938) 7 9 * ; NS 26 (1931) *. "Αβυσσος άμέτρων με συμφορών ETh 287. "Αβυσσος έλέους καί εύσπλαγχνίας, Θεοκυήτορ PID οα'. "Αβυσσος έλέους καί οίκτιρμών έκύκλωσέ με PaR 196; PaV 96. "Αβυσσος έλέους καί οίκτιρμών σου, παναγία ETh 290. " Α β υ σ σ ο ς έσχά τη αμαρτημάτων έκύκλωσέ μ ε, καί ζάλη Ε Ε 1 0 9 ; NS 30 (1935) 150*. " Α β υ σ σ ο ς εσχά τη αμαρτημάτων έκύκλωσέ μ ε, καί τον κλύδωνα ER 2 9 7 * ; EV 4 5 4 ; MR I I 5 8 7 , 615, I I I 6 2 ; MV I V 157, 172, V 3 1 ; PaR 4 8 5 * ; PaV 2 3 8 * ; TR 2 9 *, 5 2 9 * , 6 5 4 ; TV 2 9 5 * , 3 6 5 ; 87 I I I 3 9 2 4 * ; 98 4 8 0 ; GE 4 5 6 * ; Pent τ ν ε * ; Tri τ π ζ ’ * ; SR I V 1 8 6 * ; CPC 555*;

666

8

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άβυασος έσχίτη

88

192] C L S 135*] ΡΚΑ I I , 2 4 1 * (perperam αμαρτιών ); ΕΕ 163] NS 28 (1933) 143*] Ath 53 (1949) 114. ’Ά β υ σ σ ο ς εσχάτη αμαρτιών MR I I I 3 9 5 * , I V 2 7 5 ] MV V 2 0 5 * , V i l i 31] PaR 1 8 9 *, 196, 2 1 9 * , 2 3 0 , 241] PaV 9 3 * , 9 6 , 1 0 8 *, 113, 118] PeR 1 4 3 *] PeV *] 87 I I I 3 9 1 2 * ] Pent τλ δ'*] Pent11 μ β '* , ρ δ '*] PID μ θ ’ * , ν ζ ’ * , ξ ' * , ξ δ '* , ξ η '* ] SR I V 176*] PAS / 3 0 4 a d f. erit.*] NTh 3 0 * , 3 4 * . 4 0 * , 4 2 * ] ΡΚΑ I I 2 1 7 * ] ETh 2 5 9 * , 2 6 4 * ,

68

267*, 270*, 273*, 276*, 278*, 284*, 287*, 290*, 294*, 300*, 309*, 315*, 322*,

328*, 330*, 340*]

EE 67]

NS 26 (1931) 5 1 0 * , 29

(1934) 5 1 6 * . "Αβυσσος ήμΐν δογμάτων θεολογίας

cf. "Αβυσσον ήμΐν δογμάτων θεολογίας. ΕΕ 116. "Αβυσσός με εσχάτη περιεκύκλωσε των άμέτρων PID ρ'. “Α β υ σ σ ό ς μ ε κύκλοι τή ς αμαρτίας ΕΕ 2 4 6 . “Α β υ σ σ ό ς μ ε πλημμελημάτων εσχάτη ΕΕ 120, 128] NS 30 (1935) 6 9 1 * . “Α β υ σ σ ό ς μ ε πολλή αμαρτημάτων κυκλοϊ ETh 2 2 2 * (perperam “Α β υ σ σ ο ς εσχάτη)] Ε Ε 38] NS 28 (1933) 9 6 * (τών αμαρτημάτων), 2 6 0 * . “Α β υ σ σ ό ς μ ε πολλή τώ ν αμαρτημάτων κυκλοϊ cf. supra. “Α β υ σ σ ό ς μ ε τα ρ ά ττει αμαρτημάτων ΕΕ 2 4 5 . "Αβυσσος ό σός ναός θαυμάτων Anth III οβ'. ”Α β υ σ σ ο ς π α θ ώ ν εκύκλωσε μου τον λογισμόν Ε Ε 2 0 6 , 2 0 7 , 218] Ath 46 (1935) 64] NS 28 (1933) 6 5 5 * , 30 (1935) 2 1 6 * . "Αβυσσος πεφυκώς φιλανθρωπίας PAS I 419; SSI 70* ~ ; BBG n. S. 3 (1949) 203 adn. 4. "Αβυσσος πταισμάτων έκύκλωσέ με ETh 222. “Α β υ σ σ ο ς π τα ισμ ά τω ν, φιλάνθρωπε ΕΕ 161] NS 26 (1931) 6 1 0 *. "Αβυσσός σε άβυσσον PaR 284; PaV 139; HC 188. "Αβυσσος της άμαρτίας καταποντίζει PID κς'; NTh 26 ~ ; ETh 183. "Αβυσσος της εύσπλαγχνίας ύπάρχουσα, Θεοτόκε PID κς' ; NTh 26 ~ ; ETh 184. “Α β υ σ σ ο ς φθαρτικής άμαρτίας ΕΕ 174, 193] NS 30 (1935) 2 1 4 * , 52 (1957) 3 3 2 * . "Αβυσσος ών γνώσεως TR 591; TV 327. "Αβυσσος ών σοφίας καί γνώ σεω ς MR III 192; MV V 95; EO 22 (1923) 437*; EPh 30 (1931) 521*; NS 26 (1931) 669*, 43 (1948) 79*. Αβύσσου άμαρτιών καί της καταιγίδος PaR 197; PaV 97; ETh 336 ~ ; Th 13 (1935) 319 ~ . Α β ύ σ σ ο υ κευθμ ώ νες καταπέπω καν ΕΕ 188] Ath 46 (1935) 62. ’Αβύσσους προστάγματι MR III 46; MV V 23; EO 23 (1924) 200*. ’Αβύσσους τω προστάγματι MR III 66; MV V 33.

“Α β υ σ σ ό ς μ ε εσχάτη αμαρτημάτων

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 7 —

Άγάθ-υνον, "Αγι*

Άβύσσω θείας γνώσεως άνεφίκτων κριμάτων TRM III ροδ'*. Άβύσσω τω ομματι τω εύσπλάγχνω cf. Νεϋσον τω ομματι τω εύσπλάγχνω. Άγαθαγγέλου καί Κλήμεντος (i) MR III 345; MV V 177; SMM 27; NAS I 404; DMS I 513. Άγαθαΐς άγγελίαις σε συνοδίτην MR III 339; MV V 174. Άγαθαΐς άγγελίαις ταΐς δι* ’Αγγέλων MR III 344; MV V 177. ’Αγαθέ μου προστάτα An κ'. Ά γ α ϋ ·ε φ ω τός και ειρήνης χορηγέ RE 2 3 3 ; EEBS 10 (1933) *', NS 30 (1935) 4 7 1 * . Άγάθη, άγαθοΐς έν κάλλεσι MR III 509. ’Αγάθη μεγαλώνυμε MR III 512; MV V I 29. Άγάθη σεμνή, τω πόθω EPh 46 (1947 ) 303* (perperam ’Αγαθή). Άγάθης κάθειρξιν καί του Σμύρνης ΕΑ 25 (1905) 215. Άγάθη, τό φαιδρόν MR III 508; MV VI 27. Άγαθοδότην Χριστόν MR V 277; MV X 41. Άγαθόδωρον δωρεών (i) MR I 415; MV II 70; SMM 335; NAS I 124; DMS X 159. Άγαθοδώρω δώρον έξ έμών (i) MV VI 14; SMM 47; NAS I 436; DMS II 65. Αγαθοί οΐ δύο συνηγμένοι 136 168. Άγαθόκλεα πυρ (i) cf. infra. Άγαθοκλεία πϋρ (i) MV I 109; SMM 300 (Άγαθόκλεα); NAS I 50; DMS I X 246. Αγαθόν εύεργέτην, δέσποινα IVPI, 100. Αγαθόν ή κυήσασα Κύριον, Παναγία Παρθένε GIB 172. Άγαθονίκου κλήσις (i) MR VI 481; MV X I I 115; SMM 268; AS Aug. IV 519; NAS II 334; DMS V III 305. Άγαθονίκου Μάρτυρας MR V I 484; MV X I I 117. Ά γ α θ ο ν ί κ ο υ τούς πόνους μέλπει ν θ έ μ ι ς . ’ Ι ωσήφ MR VI 476; MV X I I 112; VV 1 (1894) 375*. Αγαθόν κυήσασα εύεργέτην PaR 409; PaV 200. Αγαθόν κυήσασα Θεόν, άχραντε MR III 522; MV VI 35; 105 1060. Αγαθόν κυήσασα Θεόν πάντας PaR 153; PaV 75. Αγαθόν ούδέν πράξας PGS IV 391. Αγαθόν σε Άγγελον MR III 342; MV V 176. ’ Α γ α θ ό ν ψαλμός Tri υιδ'*; NS 29 (1934) 562*. Άγαθόπους Θεοδούλω ( h ) AS Apr. II 964, Mail I xxii; SMM 458. Αγαθότητας πέλαγος PaR 290; PaV 142; EPh 38 (1939) 164*. Άγάθυνον, Άγιε, κεκακωμένην MR VI 476; MV X II 112; EO 23(1924) 278*; EPh 30 (1931) 564*.

8

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγάθυνον, Λέσποιν*

— 8 —

Άγάθ-υνον, Δέσποζα αγνή, ψυχήν μου PID β'. Άγάθυνον, Δέσποινα, τήν καρδίαν μου GIB 74. Άγάθ-υνον, Δέσποινα, τήν ταπεινήν MR I 273, VI 248; MV I 157, X I 133; PaR 148; PaV 73; PID λ»·', μγ'; ETh 202, 233. Άγάθυνον, Δέσποινα, τήν ψυχήν μου MR II 51; MV III 31; NTh 78. Άγάθυνον, Κύριε, ώς κραταιός καί φιλάγαθος NS 42 (1947) 174*, 225*. Άγαθώ ίατρώ σοί προσέφυγον TRM II τνβ'*. Άγάλλεσθε, Άδάμ καί Εύα TR 601; TV 333. Άγάλλεσθε, πιστοί, Χριστός έγήγερται Pent” ιδ'. Άγάλλεσθε σήμερον οΐ ουρανοί τη λαμπρότητι NS 26 (1931) 722, 43 (1948) 81*. Άγάλλεσθ-ε σήμερον οί προφήται σύν δικαίοις, καί χαίρετε TCH 108; EPh 39 (1940) 124*, 133*. Άγαλλέσθ-ωσαν άγγελοι άνωθεν BMC 161. Άγαλλέσθω τά δρυμοϋ ξύλα MR I 163; MV I 93; 98 508; GOO III 308 (τοΰ δρυμοϋ); CPC 165 (adp. crit. Άγαλλιάσθω); STP 26 (Άγαλλιάσθω τοΰ δρυμοϋ). Άγαλλέσθ-ω τοΰ δρυμοϋ ξύλα cf. supra. Άγαλλέσθω φαιδρώς ή Προμήτωρ MR II 435; MV IV 62; TCH 50 ~ . Άγάλλεται άπασα φαιδρώς EPh 46 (1947 ) 291*. Άγάλλεται επί σοί, θεομήτορ MR II 197; MV III 121; RO 6 (1913) 82. Άγάλλεται ή κτίσις MR I 61; MV I 35. Άγάλλεται ή Προμήτωρ MR I 192; MV I 108. Άγάλλεται ή σή πατρίς Βηθσαϊδά, -θεόφρον TRM II ξς'*. Άγάλλεται ό Πρόδρομος cf. Ήγάλλετο ό Πρόδρομος. Άγάλλεται ό χορός των άγιων MR II 14, V I 5; MV III 7, X I 2; Bes 6 (1899) 99*; EO 22 (1923) 429*; EPh 30 (1931) 306*. Άγάλλεται σήμερον Άδάμ, τά έπουράνια Pent11 πβ'. Άγάλλεται σήμερον Άννα MR I 105; MV I 61. Άγάλλεται σήμερον ή Εκκλησία τοΰ Θεοΰ (Idiomelum in s. Nicephoram Const. Patr., t. IV pl., Iun. 2) EPh 50 (1951) 247*. Άγάλλεται σήμερον ή ’Εκκλησία τοΰ Θεοΰ λαμπρυνομένη Anth II ρνς' ; EPh 37 (1938) 466*, 46 (1947) 261*; NS 43 (1948) 274*. Άγάλλεται σήμερον ή θρεψαμένη MR V 270; MV X 38. Άγάλλεται σήμερον τά πέρατα Pentn ^δ'. Άγάλλεται σήμερον τη άναλήψει Pentn π'. Άγάλλεται συμφώνως καί σκιρτά An κθ'. Άγάλλεται συμφώνως Σωτήρ ημών Pent σ^ε'. Άγάλλεται τά πάντα τη άφράστω σου άναλήψει Pentn πς'. Άγάλλεται τά πέρατα της γης TR 411; TV 232.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

9

ΆγαλλιΛοθω

Άγάλλεται των Πιστών MR I 70; MV I 40. Άγάλλετο ό Πρόδρομος cf. Ήγάλλετο ό Πρόδρομος. Άγάλλη σύν Άγγέλοις MR II 295; MV III 179. ’Αγαλλιάσει καρδίας MR VI 82; MV X I 41. Άγαλλιάσεται ή ψυχή μου έπί τω Κυρίω ER 247; EV 214; GE 411. Άγαλλιάσεως ήμέρα καί λαμπρυνθώμεν ΡΚΑ II 198. Άγαλλιάσεως οδσα έπικουρία μου Th 19 (1941-48) 141 adp. Άγαλλιάσθε, δίκαιοι, έν Κυρίω, πρεσβεύοντες 114 1416; PAS I xxiii; W U R 12. Άγαλλιάσθε, Δίκαιοι · εύφραινέσθω PaR 573; PaV 282; TR 813, 816; TV 449, 451. Άγαλλιάσθε, Μάρτυρες, έν Κυρίω PaR 72, 96; PaV 35, 47; PeR 72; PeV 36; TR 773 ~ ; TV 431 ~ . Άγαλλιάσθε, Μάρτυρες, οί Προφήται PeR 466; PeV 225. Ά γ α λ λ ι ά σ θ ε πάντ ες εύσεβόφρονες cf. infra. Ά γ α λ λ ι ά σ θ ε πάντ ε ς ε ύσε βοφρόνως NS 26 (1931) 722*; AB 68 (1950) 141* ( ε ύσε βόφρονε ς ) . Άγαλλιάσθε πάντες· ό Χριστός γάρ σήμερον Pent τβ'. Άγαλλιάσθω άπασα ή γη ζωώσας cf. infra. Άγαλλιάσθω άπασα ή γή, Χριστός έγήγερται ζωώσας 87 III 3921; SR IV 184; Pent τνβ'; ΡΚΑ II 238 (Χριστός έγήγερται om.). ’Αγαλλιάσθ-ω γη πάσα, Θεσσαλονίκη EEBS 11 (1935) 148. Άγαλλιάσθ-ω γη πάσα, ουρανός MR III 82; MV V 42. Άγαλλιάσθ-ω έρημος ή ού τίκτουσα Tri πα'. Άγαλλιάσθ-ω ή γη πάσα σήμερον, καί ευφροσύνην νεφέλαι 87 III 3937; Pent11 ιβ'; SR IV 195. Άγαλλιάσθ-ω ή γη τη Χριστού άναλήψει Pent11 ξθ'. Άγαλλιάσθω ή έκκλησία θ-είως Anth III ογ'. Άγαλλιάσθ-ω ή έ'ρημος τού Ίορδάνου MR III 40, 78; MV V 20, 40; Bes 6 (1899) 104*; EPh 30 (1931) 361*. Άγαλλιάσθω ή κτίσις (Canon Μεθέορτος, Aug. 18) EPh 30 (1931) 562*. Άγαλλιάσθω ή κτίσις, αί νεφέλαι MR V I 403; MV X I I 70; 105 1004; Anth III σιη'. Άγαλλιάσθω ή κτίσις, αί πατριαί MR III 64; MV V 32; EO 23 (1924) 200*; EPh 30 (1931) 376*. Άγαλλιάσθω ή κτίσις, εύφραινέσθωσαν πάντες TR 733; TV 411; 98 488; CPC 201; ΡΚΑ II 173. Άγαλλιάσθω ή κτίσις, καί άνθείτω PaR 465; PaV 228. Άγαλλιάσθω ή κτίσις καί σκιρτάτω · σήμερον γάρ ήστραψε MR V 35; MV I X 20.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγαλλιάσθω

10 —

Άγαλλιάσθω ή κτίσις καί σκιρτάτω · Χριστός, ή ζωή Pent τμδ'. Άγαλλιάσθω ή κτίσις · κτίζεται MR II 627 ; MV IV 180. Άγαλλιάσθω ή κτίσις ' ό γάρ Θεός σήμερον Anth I υνε'*; ΕΟ 21 (1922) 271*; NS 30 (1935) 283*, 44 (1949) 8*; EPh 40 (1941) 133*. ’Αγαλλιάσθω ή κτίσις, ούρανοί εύφραινέσθωσαν, χεϊρας PaR 4; PaV 2; NS 28 (1933) 21*; BBG n. s. 1 (1947) 32*, 134* (bis), 2 (1948) 33. Άγαλλιάσθω ή κτίσις πανηγυρίζουσα EPh 40 (1941) 131*. Άγαλλιάσθω ή κτίσις πνευματικώς σήμερον ΕΟ 21 (1922) 271*; NS 30 (1935) 277*, 44 (1949) 6*; EPh 48 (1949 ) 365* (cf. cod. Crypt. Δ. a. V ili, f. 77 v). Άγαλλιάσθω ή σεμνή νήσος τής Θάσου DMS I X 140. Άγαλλιάσθω ή Σιών, καί ΰμνείτω TR 588; TV 326; 97 1396. Άγαλλιάσθω Μένανδρος MR V 127; MV I X 68. Άγαλλιάσθω ό Δαυίδ MR II 222, 254, 276; MV III 136, 153, 168; Bes 1 (1896-97) 559*; EEBS 14 (1938) 33*. Άγαλλιάσθω ό πατήρ MR V 350; MV X 83. Άγαλλιάσθω ουρανός, γή εύφραινέσθω · δτι έτέχθη MR II 664, 718; MV IV 199, 229. Άγαλλιάσθω ουρανός, γή εύφραινέσθω · ό του Θεοϋ γάρ ουρανός MR I 80, 93; MV I 46, 53; 97 1321; Anth I λς'; CPC 61. Άγαλλιάσθω ουρανός, εύφραινέσθω καί ή γή, σύν τοΐς άνθρώποις 87 III 3940; Pent11 ιζ'; SR IV 196. Άγαλλιάσθω ούρανός, εύφραινέσθω τά έπί γής PeR 251; PeV 119. Άγαλλιάσθω ούρανός καί ή γή εύφραινέσθω EPh 40 (1941) 99*. Άγαλλιάσθω ούρανός σύν άγγέλοις Anth III σιε'. Άγαλλιάσθω ούρανός, χορευέτω τά έπί γής PeR 216; PeV 102. Άγαλλιάσθω πάσα ή οικουμένη MR VI 113. Άγαλλιάσθωσαν οί Προπάτορες MR II 228; MV III 138. Άγαλλιάσθω σήμερον, καί σκιρτάτω MR I 311; MV II 5. Άγαλλιάσθω σήμερον ό ούρανός άνωθεν MR II 216, 220, 238; MV III 132, 134, 144; 100 1528; Bes 1 (1896-97) 559*; ΕΟ 22 (1923) 426*; EPh 30 (1931) 311*. Άγαλλιάσθω σήμερον φαιδρώς PeR 205, 230, 244; PeV 97, 109, 115; NS 27 (1932) 647*, 43 (1948) 198*. Άγαλλιάσθω τά δρυμού ξύλα cf. Άγαλλέσθω τά δρυμού ξύλα. Άγαλλιάσθω τά σύμπαντα Pentn κθ'. Άγαλλιάσθω τού δρυμού ξύλα cf. Άγαλλέσθω τά δρυμού ξύλα. ‘Αγαλλιάσομαι εν Θ εω καί ευφρανϋήσομαι NS 26 (1931) 506*', ΕΕ 27. Άγαλλιασώμεθα πάντες καί εύφρανθώμεν BMC 153. Άγαλλιασώμεθα πνευματικώς MR V 181; MV I X 97.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 11 —

Άγίλλου ή γη

Άγαλλιασώμεθα σήμερον, φιλέορτοι EPh 35 (1936) 485*. Άγαλλιασώμεθα τώ Κυρίω, δεΰτε, γηγενείς Pent” οθ'. Άγαλλιασώμεθ-α ψυχή καί καρδία Pent τλζ', το'; ΡΚΑ II 197. Άγαλλιαται ή κτίσις MR I 237; MV I 135. Άγαλλιαται νυν φαιδρώς έπιτελοϋσα EPh 45 (1946) 126*. Ά γα λ λ ιώ μ εν επί aol rfj Οεοδόχω NS 26 (1931) 5 1 2 ; ΕΕ 80 . Άγαλλιώμενοι οί Τεσσαράκοντα MR IV 54; MV V II 33. Άγαλλιώμενοι Σταυρόν PeR 456; PeV 219. Ά γ α λ λ ιώ σ α χαϊρε, μ ήτηρ Κ υρίου ΕΕ 1 26; NS 43 (1948) 4 0 * ; VV 7 (1900) 49 . Άγαλλομένη ή ’ Εκκλησία EPh 36 (1937) 17*. Άγαλλομένη ή θρεψαμένη Α Κ 114*, 182; EEBS 15 (1939) 254*; EPh 49 (1950) 37*; TRM II pVx'*. Άγαλλομένη καρδία καί ιερών πάντων έπίδοσιν Tri τ^γ'*; NS 29 (1934) 562*. Άγαλλομένη καρδία καί σταθερώ λογισμω MR V 239; MV X 22; EPh 46 (1947) 307* ~ . Άγαλλομένη παρθενίας MR II 277; MV III 168. Άγαλλομένη ψυχή προς τούς αίκισμούς PaR 228; PaV 112. Άγαλλομένη ψυχή τή του Πάσχα 87 III 3929; Pent τξγ'; SR IV 190; ΡΚΑ II 250 (Άγαλλομένω ποδί). Άγαλλόμενοι οί Άγιοι MR I 142. Άγαλλόμενος ό Θεώ MR III 162; MV V 79. Άγαλλομένω ποδί τή του Πάσχα cf. Άγαλλομένη ψυχή τή τοϋ Πάσχα. Άγάλλονται έν σοί, Παρθένε MR I 192; MV I 108. Άγάλλονται ουρανών MR I 192; MV I 108. Άγάλλονται παΐδες Θετταλών Th 13 (1935 ) 219. Άγάλλονται πάντα τή άφράστω σου άναλήψει NS 29 (1934) 553*. Άγάλλονται πάντες οί Προφήται MR II 354; MV IV 7. Άγάλλονται σήμερον έν τή θείςι μνήμη σου EPh 49 (1950) 100*. Άγάλλονται τά πέρατα MR I 104; MV I 60; 97 1329. Άγάλλονται τά σύμπαντα σήμερον HC 631; NS 28 (1933) 24*. Άγάλλονται χοροί άγγέλων σήμερον Th 23 (1952) 383 adp. Άγάλλου (Exapostilarium in s. Symeonem, Febr. 3) EPh 46 (1947) 301*. Άγάλλου, Άννα ευκλεής, καί εύφραίνου TRM III ρπη'. Άγάλλου, Βηθανία, ή τοϋ Λαζάρου TR 548; TV 305. Άγάλλου έν Κυρίω, πόλις τοϋ Κωνσταντίνου EPh 50 (1951) 246*. Άγάλλου ή γή, άγάλλου, ουρανέ, βροτοί 87 III 3913; Pent τλς' ; SR IV 178; ΡΚΑ II 219 (perperam ουρανοί).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγάλλου ή Έχχληαίχ

12

Άγάλλου ή Εκκλησία, καί πάσα πόλις TR 235; TV 131; 99 1772. Άγάλλου ή Σιών MR II 554, 601 ~ , 620 ~ , MV IV 139, 164 ~ , 174 ~ . Άγάλλου καί σύ, πρεσβύτα ΕΟ 21 (1922) 271*; EPh 46 (1947) 298*. Άγάλλου καί τέρπου, πόλις 'Ιερουσαλήμ Pent11 ήε\ Άγάλλου, κτίσις άπασα MR I 86; MV I 49. Άγάλλου μετ’ ευφροσύνης, άπασα ή κτίσις EPh 46 (1947 ) 292*. Άγάλλου, Μηνά, ή ’ Εκκλησία NS 28 (1933) 211. Άγάλλου, ό ουράνιος κόσμος Pent τλδ'. Άγάλλου, ούρανέ, καί ή γη εύφραινέσθω · ό Θεός γάρ μεθ’ ήμών MR II 569; MV IV 147; EO 23 (1924) 279*. Άγάλλου, ούρανέ, καί ή γη εύφραινέσθω · ό πανάγιος Σταυρός MR I 138; MV I 80; GOO III 286. Άγάλλου πόλις πόλεων MR III 401; MV V 210; TRM III ρξς'* ~ . Άγάλλου σήμερον Άννα EPh 46 (1947 ) 295*. Άγάλλου, Σολομόνη MR VI 284; MV X I I 5. Άγάλλου, Συμεών, καί ή Άννα MR III 547; MV VI 48; BBG n. s. 3 (1949) 222. Άγάλλου, τέρπου καί εύφραίνου, Ίκονιέων MR VI 135; MV X I 73, 1 5 0 ; AS Iun. I l l 20 (Ίκονιαίων); NS 44 (1949) 22* (Ίκονιτών). *Α γα λμ α ξοανικόν φαυλίσαντες EE 2 1 4 ; NS 30 (1935) 6 9 6 * . Αγάλματα της σης άγαθότητος PaR 124; PaV 61. " Ά γ α λ μ α τερπνόν των μονοτ ρόπων σ έ β ω ROC 7 (1902) 544*, 572; ΡΜΜ 2*, 30. ’ Α γά λμ α τος χρυσοτενκτον εν πεδίω Δ εηρά Ε Ε 4 6 ; NS 33 (1938) 6 2 6 * . Άγαλμα φαιδρόν, ανάθημα MR I 272; MV I 157. Άγαμαι Καλλίστου TR 91; TV 52; SMM 492. Άγανακτήσας ούν εύθύς ό παράνομος άναξ KG 101; TRM II pV*. Άγαν δύναται καί λόγος έμός TRM II τνς'*. Άγαν ήν οικονομικόν καί τό της Χαναναίας MRM 89; TRM I 99, II σήβ'*; EEBS 25 (1955) 243*. Άγαν πόθων, σοφέ ’ Ιωάννη EPh 36 (1937) 296*; EEBS 15 (1939) 213*; TRM II σ'*. Άγαν σπουδαίος προς περιστάσεις NS 29 (1934) 127; EEBS 11 (1935) 129*; TRM II μβ'* (σπουδαίως), 31 (id.). Άγαν σπουδαίως προς περιστάσεις cf. supra. Άγαν τον Χριστόν MR IV 92; MV V II 57. Άγαν υπέρ την φύσιν MR IV 120; MV V II 75. Άγαν ύπερυψώθη υπό τοϋ Πλάστου PAS I 600; Α Κ 105* 180; KMR 24; EEBS 15 (1939) 251*; TRM II ροζ'*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 13 —

'Αγαπητοί

’Αγάπη θεία λαμπρυνθείς, πανάριστε, τάς φρένας TRM II ρμδ'*. ’Αγάπη Θεοϋ διδαχαϊς MR V 106; MV I X 56. ’Αγάπη Θεοϋ καί πίστει κρατυνόμενος TRM II σμ'. ’Αγάπη Θεοϋ συγκεκραμένος MR I 346; MV II 29. ’Αγάπη καί έλπίδι θωρακισθείς MR I 45; MV I 25. ’Αγάπη καί έλπίδι καί πίστει MR V 80; MV I X 42 (’Αγάπην). ’Αγάπην άληθή καί συμπάθειαν MR II 290; MV III 176. ’Αγάπην καί ελπίδα MR II 681; MV IV 208; RO 14 (1917) 146. ’Αγάπην καί έλπίδι καί πίστει cf. ’Αγάπη καί έλπίδι καί πίστει. ’Αγάπην καί συμπάθειαν, άγνείαν EPh 48 (1949) 64*. ’Αγάπην καί τελείαν συμπάθειαν MR V 141; MV I X 76; RO 6 (1913) 77. ’Αγάπην όπλισάμενος, μάρτυς, ώς θώρακα EPh 46 (1947 ) 310*. ’Αγάπην όπλισάμενος ώσπερ ξίφος, όσιε MR II 421; MV IV 53; CES 102 (perperam ξίφον). ’Αγάπην πρός τόν Θεόν MR II 381; MV IV 23. ’ Αγάπην συμπάθεια: συζεύξαντες TR 564; TV 313; 87 III 3897; SR IV 167. ’Αγάπη πυρούμενος Χριστοΰ EPh 40 (1941) 91*. ’Αγάπη πυρπολούμενος, Έρμεία EPh 50 (1951) 242*. Άγαπήσασα πρώτον MR V I 196; MV X I 104. Άγαπήσας εύπρεπώς MR V 68; MV I X 34. ’Αγαπήσας Θεόν MR IV 94; MV V II 59. Άγαπήσας Χριστοΰ τά θεία παραγγέλματα EPh 49 (1950 ) 49*. ’Αγάπη σε εις Βηθανίαν TR 595; TV 329; 98 517; NS 28 (1933) 413*, 43 (1948) 257*. ’Αγάπης έραστών των φθαρτικών MR IV 6; MV V II 3; EE 53 (1939) 354. ’Αγάπης νόμω άλλήλοις τάς θεϊκάς έμφάσεις cf. infra. ’Αγάπης νόμω τάς θείας, ’Αρχάγγελοι, έμφάσεις PaR 555; PaV 272 ~ (νόμω άλλήλοις τάς θεϊκάς έμφάσεις). ’Αγάπης ό σύνδεσμος μεγαλυνέσθω ΕΑ 23 (1903) 402. ’Αγάπης τον συνίστορα EPh 46 (1947) 311*. ’Αγάπης τω δεσμω συνδεθείς, Νικηφόρε HR 179 ; H V 284 ; EPh 46 (1947) 311*; TRM II ρξζ'. ’Αγαπήσω σε, Κύριε, ή ισχύς μου PeV 15. Αγαπητά τά σκηνώματά σου, Κύριε Α Χ 136. ’Αγάπη τετρωμένη Χριστοΰ, Μαρία EPh 48 (1949 ) 69*. ’Αγάπη τετρωμένοι τή τοΰ δεσπότου ΑΡ 18 (1953) 193. ’Αγάπη τή εις Χριστόν MR IV 252; MV V i l i 17. ’Αγάπη τή πρός Θεόν MR VI 227; MV X I 121. ’Αγαπητοί μου αδελφοί, τάς έμάς EV 389; GE 585.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγαπητοϊς

14 —

Άγαπητοΐς σκηνώμασι του Θεοϋ CL,S 125. Αγαπητός κλήσει καί πράξει γενόμενος PKV 134. ’Αγαπητός τη πράξει MR IV 92; MV V II 57. ’Αγάπη τοϋ Κτίστου σου τρωθείς EPh 46 (1947 ) 267*. ’Αγάπη τοϋ Χρίστου πυρπολούμενος MR I 433; MV II 81. ’Αγάπη φλέγόμενοι MR I 208; MV I 118. ’Αγάπη Χρίστου την πλάνην άπωσάμενος BNJ 11 (1934-35) 328; EEBS 28 (1958) 312 ~ . ’Αγάπιος τό δήγμα (i) MV X I I 99; SMM 265; AS Aug. I l l 727; NAS II 331; DMS V III 297. ’Αγαρηνών τό άθεον σέβας PAS I 603; A K 105*, 179 ~ ; EPh 47 (1948) 222*; TRM II ροε'*, III οθ-'*, σνγ'*. Άγαρ οί απόγονοι οΐς συστοιχει NTh 123. ’Αγαστήν στολήν περικείμενος EPh 36 (1937) 25*. Άγγαϊος άγγος (i) MR II 508; MV IV 109; SMM 415; NAS I 309; A 1 (1880-81) 179; DMS X I I 395. Άγγαίου τιμώ ευαγή τελευτήν EA 24 (1904) 211. "Αγγελε, φύλαξ τής ψυχής μου PGS IV 392. 'Α γγελ ικ οί Δ υνάμ εις επί τό μνήμά σου H R 231, 235*; H V 392, 399; MR I I 5 2 *, 617*·, MV I V 1 7 3 * ; PaR 452, 4 8 1 * ; PaV 221, 236*, 2 5 * ; PeR 337, 3 7 9 * ; PeV 163, 1 8 3 * ; TR 3 2 7 * , 5 4 5 * , 5 6 3 * ; T V 1 8 9 *, 3 0 4 * , 3 1 3 * ; HC 23; Pent τνβ'*; PKA II 237*; EPh 36 (1937) 2 8 7 * , 39 (1940) 1 4 1 *, 40 (1941) 9 6 * , 46 (1947) 3 0 1 * ; REB 11 (1953) 117 adn. 1, 118*, 119*; TRM III ρογ'*. Άγγελικαί Δυνάμεις σου EPh 30 (1931) 559*. Άγγελικαϊς Δυνάμεσι MR V I 376; MV X I I 54. ’Αγγελικαΐς συγχορεύων MR IV 373; MV V IH 88. Άγγελικαϊς σύ στρατιαϊς τώ θρόνω EPh 50 (1951 ) 261*. Άγγελικαί στρατιαί τών Αποστόλων ER 356; EV 384; GE 576. Άγγελικαί τάξεις άυλων Δυνάμεων ER 355; EV 382; GE 575. Άγγελικάς σύ χορείας' MR II 515; MV IV 114. ’Αγγελική λαμπρότης προ τοϋ τάφου σου Pent τκζ'. Αγγελικήν αί μυροφόροι οπτασίαν Pent τλς'. Αγγελικήν άπεδείξω διαγωγήν 90 205. Αγγελικήν βλέπουσαι αί μυροφόροι Pent τκδ'. Αγγελικήν διαγωγήν κτησάμενος Κ Α 599*; EPh 39 (1940) 271*; TRM II πα', III σιζ'*. Αγγελικήν σοι φωνήν προσφέρομεν NS 27 (1932) 36, 43 (1948) 132*; EPh 36 (1937) 28*. Αγγελικήν φωνήν έκβοήσωμεν NS 28 (1933) 400.

6

6

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

15 —

Άγγελοι ΆρχαΙ

’Α γγελ ικ ή δράσει εν καμίνω Ε Ε 2 2 ; NS 31 (1936) 2 0 4 * . ’Αγγελική δράσει τον νουν HR 235; HV 399; PaR 369; PaV 180; PeR 263; PeV 124; HC 22; A K 154; PKA II 231; EEBS 15 (1939) 195*. ’Αγγελικής άκήκοας MR II 212; MV III 130. ’Αγγελικής ιεραρχίας MR I 325; MV II 13; 4 580. ’Αγγελικοί χοροί Σωτήρ έώρων σε Pent τη'. ’Αγγελικόν βίον έπί γής έπιδειξάμενος EPh 40 (1941) 81*. ’Αγγελικόν τον βίον (Exapostilarium in s. Ioannicium, Nov. 4) EPh 38 (1939) 107*. ’Αγγελικόν τον βίον πόθων, έμάκρυνας, πάτερ EPh 38 (1939) 316*. ’Αγγελικόν τον βίον ποθών, έμάκρυνας σαυτδν (Exapostilarium in s. Martinianum, Febr. 13) EPh 47 (1948 ) 24*. ’Αγγελικόν τον βίον πόθων, έμάκρυνας σαυτδν έν ταϊς έρήμοις MR III 296, V 109 ~ ; MV V 150, I X 58 ~ ; DMS II 454. ’Αγγελικόν τον βίον πόθων, έμάκρυνας σαυτδν πάντων τερπνών ROC 7 (1902) 582; ΡΜΜ 40. ’Αγγελικός ό βίος σου EPh 50 (1951) 319*. ’Αγγελικών Δυνάμεων, Παρθένε MR I 70; MV I 40; 105 1185; BNJ 11 (1934-35) 321. ’Αγγελικών Δυνάμεων στρατηγός MR IV 182; MV V II 104. ’Αγγελικών παρεμβολών, ’Αρχαγγέλων ETh 138. ’Αγγελικών χοροστασίων RO 6 (1913) 82. Άγγελικώς βιώσας έπί γής, θεόφρον MR III 687; MV VI 141; DMS II 453*. Άγγελικώς βιωτεύσας έν γή, πανόλβιε ΕΑ 24 (1904) 328. Άγγελικώς διανύσας τον βίον ROC 8 (1903) 526; PEJ 75. Άγγελικώς έβίωσας έπί γής MR I 46; MV I 25; EPh 50 (1951) 322*. Άγγελικώς έβίωσας μετά σώματος MR V I 51; MV X I 26. Άγγελικώς έν τώ βίω πολιτευσάμενος DMS I X 149. Άγγελικώς έπί τής γής MR V I 46; MV X I 23. Άγγελικώς κράζομεν πίστει SBN 9 (1957) 309. Άγγελικώς οί έν κόσμφ MR I 75, II 78; MV I 43, III 48; PeR 323 ~ ; PeV 157 ~ . Άγγελικώς, πιστοί, χορεύσωμεν Pent σ^θ'. Άγγελικώς τον βίον πρότερον EPh 51 (1952) 33*. Άγγελοειδή την φρένα MR IV 270; MV V i l i 28. Άγγελοι άνύμνουν το δόξα έν ύψίστοις EPh 38 (1939) 167*. "Α γγελ οι ά π α νστω ς άννμνονσιν Ε Ε 57. Άγγελοι Αρχάγγελοι Θρόνοι Κυριότητες EPh 38 (1939) 167*. Άγγελοι Άρχαί Κυριότητες Δυνάμεις EPh 38 (1939) 164*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγγελοι, Δυνάμεις

16 —

’Άγγελοι, Δυνάμεις, Άρχαί TR 258; TV 150; 87 III 3849; SR IV 133. Άγγελοι είδον, Θεογεννήτορ MR VI 204; MV X I 108. Άγγελοι εϊδοσαν αυτούς TRM II σ^α'*, 276; EEBS 25 (1955) 235*. Άγγελοι έν ούρανοις την έπί γης GIB 70. Άγγελοι έν ούρανώ καί άνθρωποι έπί της γης HC 166. Άγγελοι έν σπηλαίω έπιστάντες ΰμνουν σε EPh 31 (1932) 104, 40 (1941) 95*. Άγγελοι θαυμάζουσιν άνωθεν ROC 9 (1904) 505; VPJ 40. Άγγελοι καί άνθρωποι, Σωτήρ PaR 272; PaV 134; PeR 29; PeV 12; CPC 113; NS 2 8 (1933) 18*. Άγγελοι καί άνθρωποι την Παρθένον MR II 234; MV III 142. Άγγελοι καί άνθρωποι της Παρθένου MR II 233; MV III 142. ”Α γγελ ο ι καί ουρανοί τον επί θρόνου PeR 1 8 5 *, 186, 2 2 5 * ; PeV *, 88, 107*', TR 77, 3 77, 5 7 4 , 6 2 9 ; TV 46, 2 1 5 , 3 1 9 , 3 5 0 ; 97 1405, 1 4 2 9 * ; Anth I μ α ’ * ; Pent ρ κ γ '* ; Pentn π ζ ' * ; Tri νο β ’ ; EE 2 3 0 ; GIB 7 0 * , 8 1 * , 1 4 2 * ; NS 30 (1935) 277*. Άγγελοι κατιδόντες τούς μακρούς σου αγώνας PAS I 300; Α Κ Π 36; CES 114; NS 34 (1939) 108*. Άγγελοι ούρανόθεν άοράτως HV 503, 513*. Άγγελοι ούρανόθεν έπί γης προκύπτουσιν EPh 40 (1941) 102* (perpe­ ram Άγγελος; cf. cod. Crypt. Δ. α. X IV , f. 176 r). Άγγελοι ούρανόθεν την σήν κύησιν πάλαι Anth III ρπς·'; PAS I 263; Α Κ Π 29; Th 7 (1929) 267*; EEBS 25 (1955) 231*. *Α γγ ελ ο ι , ουρανών ai δυνάμεις Ε Ε 2 3 6 ; NS 30 (1935) 2 7 3 * . Άγγελοι, πανάχραντε Αγνή MR VI 20, 557 ~ ; MV X I 10, X II 158 ~ . Άγγελοι, πανεύφημε, την σήν EPh 50 (1951) 258*. Άγγελοι περιλαμφθέντες TR 529; TV 295. Άγγελοι σκιρτήσατε, άγαλλιάσθε γηγενείς, βασιλείς άσατε καί άνυμνήσατε Ιερείς HC 589; Pent τκ'. Άγγελοι σκιρτήσατε, άγαλλιάσθε γηγενείς καί πανηγυρίσατε χαρμονικώς ΡΚΑ II 202; NS 27 (1932) 454 ~ , 43 (1948) 143*. Άγγελοι σκιρτήσατε σύν Άγίοις MR II 234; MV III 142. Άγγέλοις όμότιμον MR I 321; MV II 11; 4 577 ~ . Άγγέλοις συγχορεύεις έν ύψίστοις, μάρτυς Λεόντιε EPh 50 (1951) 336*. Άγγέλοις συγχορεύοντες έν ύψίστοις καί δήμοις ΑΡ 18 (1953) 193. ”Α γγ ελ ο ι , τάξις ή έννάτη PGS IV 392. Άγγελοί τε καί Αρχάγγελοι MR II 87; MV III 52. Άγγελοι την άνοδον τοΰ Δεσπότου PeR 322; PeV 156; NS 32 (1937) 150. Άγγελοι την είσοδον της Πανάγνου όρώντες έξεπλήττοντο, πώς ή Παρθένος MR II 233; MV ΠΙ 141; EEBS 14 (1938 ) 33*; Ath 53 (1949) 105 (της Παρθένου).

88

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

17

Άγγελος επίγειος

’Άγγελοι τήν είσοδον της Πανάγνου όρώντες έξεπλήττοντο, πώς μετά δόξης MV III 141. "Αγγελοι τήν είσοδον της Παρθένου όρώντες έξεπλήττοντο, πώς ή Παρθένος cf. Άγγελοι τήν είσοδον της Πανάγνου όρώντες έξεπλήττοντο, πώς ή Παρθένος. Άγγελοι τήν είσοδον της Παρθένου όρώντες έξεπλήττοντο, πώς παραδόξως MR II 233; MV III 142. Άγγελοι τήν είσοδον της Παρθένου όρώντες κατεπλήττοντο, πώς θεαρέστως MR II 234; MV III 142. Άγγελοι τήν κοίμησιν της Άχράντου HC 487. Άγγελοι τήν κοίμησιν της Πανάγνου cf. infra. Άγγελοι τήν κοίμησιν της Παρθένου MR VI 419; MV X I I 79; HC 487 ~ (της Πανάγνου). Άγγελοι τήν μεγίστην υπομονήν σου PAS I 621. Άγγελοι τοϊς σοφοϊς PeR 330, 365; PeV 160, 177. Άγγελομόρφφ προφανώς MR VI 298; MV X I I 12. Άγγελομόρφω ψυχής MR III 46; MV V 23. Άγγελομύστως τή πίστει στηριχθέντες EPh 37 (1938) 85*. Άγγελον Θεοϋ σε προστάτην ή πάναγνος ETh 49. Άγγελον ουράνιον έσχηκώς EPh 51 (1952) 31*. Άγγελος άγγελομιμήτω σου βίω MR III 41; MV V 21;ΕΡ1ι 30 (1931) 375*. Άγγελος άληθείας έκ Κρητών άνεφάνης Α Κ 208; EPh. 37 (1938) 267*. Άγγελος άνεφάνης έπί γης TV 172. Άγγελος Γαβριήλ τή Παρθένιο BBG n. s. 3 (1949) 222; EPh 48 (1949) 72*. Άγγελος διαγγέλλει τον άγγελόν σε του Χρίστου EPh 36 (1937) 289*. Άγγελος έκ στειρωτικών ώδίνων MR I 231, III 169; MV I 131, V 83; Bes 6 (1899) 105*; EPh 30 (1931) 364*. Άγγελος έξ άνθρώπων άρεταΐς χρηματίσας, ΐσάγγελον άξίως Α Κ 159. Άγγελος έξ άνθρώπων άρεταΐς χρηματίσας, ό μέγας Διονύσιος MR I 326; MV II 13; 4 584 ~ ; Α Κ 62 ~ (άρετάς, al. άρεταΐς); EPh 36 (1937) 495*; TRM III λα'* (έξ ούρανών), ρήη'* (id.); EEBS 28 (1958) 299* (id.). Άγγελος έξ άνθρώπων, Θεοφόρε MR II 68; MV III 41. Άγγελος έξ ούρανών άρεταΐς χρηματίσας, ό μέγας Διονύσιος cf. Ά γγε­ λος έξ άνθρώπων άρεταΐς χρηματίσας, ό μέγας Διονύσιος. Άγγελος έπέμπετο έξ ουρανού EPh 50 (1951) 317*. Άγγελος έπίγειος καί έπουράνιος EPh 30 (1931) 309, 38 (1939 ) 316*; Th 15 (1937) 106*. Άγγελος έπίγειος οίά περ άλλος MR VI 48; MV X I 24. ’Άγγελος έπίγειος ό Πρωτομάρτυς MR VI 303; MV X II 15.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγγελος έφάνης

18 -

"Αγγελος "Αγγελος "ΛΤΥελος "Αγγελος " Α γγ ελ ο ς "Αγγελος "Αγγελος "Αγγελος "Αγγελος "Αγγελος *Α γ γ ελ ο ς

έφάνης επίγειος MR III 534; MV V I 41. ήξει γάρ βιαίως ETh 261. θείος πρωτοστάτης ETh 333. θείος τήν σήν γέννησιν PaR 481; PaV 236. κατήλ&εν άγιάσαι ΕΕ 2 2 3 ; NS 26 (1931) 6 6 7 * . μέν έκόμισε PaR 706; PaV 348; 107 300. μέν Θεοϋ κατά καιρόν κατέβαινεν Α Κ 148*, 196. μέν Κυρίου PeR 152; PeV 72. μέν τοϊς τρόποις Α Κ 82. μέν τό Χαϊρε παραστάς προσεφώνει SB 2 (1927) 212, 230*. μεν το Χ α ϊρ ε προ τή ς σής συλλήψεως MR I I I 6 8 7 * ] MV V I 141*] PaR 114; PaV 56; PeR 23, 109, 126, 135; PeV 9, 53, 61, 65; TR 110*] TV 6 4 * ] P K A I I 3 8 * , 210; EPh30 (1931) 5 5 1 * , 31 (1932) 1 0 4 *, 36 (1937) 2 4 6 * , 2 9 9 * , 40 (1941) 9 5 * , 50 (1951) 3 3 6 * ] NS 28 (1933) 17*. "Αγγελος ούρανόθεν (Contacium in s. Iohannis Baptistae Conceptionem, oecus I, Sept. 23) EPh 36 (1937) 288* ( = "Αγγελος ούρανόθεν έν τω δρει επέστη?). "Αγγελος ούρανόθεν έν τω δρει έπέστη EPh 39 (1940) 428*. " Α γ γ ε λ ο ς ούρανόθεν πολυήρατον . . . des. κ ο σ μο χ α ρ ώς έχάρη W 7 (1900) 55. "Αγγελος Παίδων έδρόσισε HR 162; H V 248; MR II 529; MV IV 121; HC 328; EEBS 15 (1939) 195*. "Αγγελος, πάτερ, έφάνης, ιατρός cf. "Αλλος, πάτερ, έφάνης ιατρός. "Αγγελος πρωτοστάτης ήκει ούρανόθεν σοι φθεγγόμενος Th 7 (1929 ) 270; NS 26 (1931) 674; EPh 48 (1949) 155*. "Αγγελος πρωτοστάτης καταπτάς ούρανόθεν EPh 38 (1939) 167*. ’Ά γ γ ε λ ο ς π ρω τοστά τη ς ούρανόθεν HR 279, 288*; HV 423, 433; MR I I I 2 0 9 * , 3 2 1 * , 5 2 8 * , IV 179, V 3 7 * , V I 4 3 * ; MV V II 102; TR 506, 516; TV 1 7 2 * , 282, 287 ; 92 1335 ~ ; HC 217; Anth I o a '*, σ ε '* , τ ζ '* , I I ρ ή γ '* , I I I λ α '*, ρ π ς'* ] CPC 140; PAS I l x * , l x , 6 8 * , 250, 2 6 3 adp. crit.*] A K 7 9 *, 9 3 * . 9 6 * , 106 ~ , 1 2 6 *, 159*] A K n 7 *. 2 9 * ] ΚΙ/Γ 3 2 6 * ] K A 592*; SBD 21; TRM I I ν α '*, ξ ε '* , π ε '* , ή γ * , ή ζ '* , ρ '* , ρ μ * , ρ μ δ '*, ρ ν ζ'* , ρ οη '*, ρ π '* , ρπα'*, ρ π γ '* , ρ π ε '* , σ ιγ '* , σ κ β '* , τ& '*, τ λ θ '* , I I I ξ δ '* , π ’ * , σ ν ε'*] GIB 3 1 * , 8 7 * , 148*] ΜΑ 105 ~ ; BBG n. s. 6 (1952) 4 1 * , 9 7 * ] ΕΑ 13 (1893-94) 45; EEBS 15 (1939) 252*. 25 (1955) 2 3 1 * , 2 5 2 * , 28 (1958) 3 1 6 * ] ΕΟ 15 (1912) 4 1 * ] EPh 13 (1914) 371, 30 (1931) 526*, 36 (1937) 4 8 4 * , 37 (1938) 7 9 * , 38 (1939) 1 0 6 *, 39 (1940) 4 1 6 *] Mus 64 (1951) 52*; NS 3 (1906) 47*, 10 (1910) 205213-215-217-218-219; Th 7 (1929) 2 6 4 * , 2 6 7 * ] VV 3 (1896) 621*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.19 —

Αγγέλων έν τοϊς

’Άγγελος πρωτοστάτης των πύρινων ταγμάτων EPh 38 (1939) 167*. Άγγελος σαρκοφόρος άπό γης άνεπέμφ&ης Th 15 (1937) 108*; EPh 38 (1939 ) 318*; EEBS 26 (1956) 27* (perperam άνεπέμφθη). Άγγελος σύ έν σώματι ώφθης EPh 50 (1951) Ί 6 3 * ; TRM II ρβ’ *. Άγγελος τοϊς τρόποις άνεδείχ-9-ης PaR 45; PaV 22. Άγγελος φαιδρός στολήν MR II 368; MV IV 16. Άγγελος φερωνύμος υπουργός προεκλήθ-ης TRM II ρπγ'*. Άγγελος φοβερός έν τω λίθ-ω Pent τλη'. Άγγελος φωτός σοι MR II 242; MV III 146. Άγγελος ώφ&ης, μάκαρ EPh 47 (1948 ) 365*. Αγγέλου πάλαι ύπερασπίζοντος ER 447; E V 566; GE 644. Αγγέλου παρουσία την στέρνοις MR V I 229; MV X I 122. Αγγέλου σε, Παρθένε, χειρί τροφήν EPh 39 (1940) 134*. Αγγέλους έπεισας καί άνθ-ρώπους άγάλλεσθαι EPh 37 (1938) 466*. Αγγέλους έπέστησας MR II 82; MV III 49. Αγγέλου σημάναντος τόκον cf. Αγγέλου τόκον σημάναντος. Αγγέλους συλλήπτορας, σοφέ EPh 39 (1940 ) 275*, 48 (1949 ) 74*. Αγγέλους συλλήπτορας, συγχορευτάς MR I 32; MV I 18. Αγγέλου τή φωνή MR IV 142; MV V II 89. Αγγέλου τόκον σημάναντος MRM 134 (adp. erit, σημάναντος τόκον); TRM I 53 (σημάναντος τόκον), II σ^ζ'* (id.); EEBS 25 (1955) 245*. Αγγέλων άγαλλίαμα πάντιμον NTh 70. Αγγέλων άγιωτέρα ώφθ-ης κυήσασα NTh 67. Αγγέλων άγλάϊσμα, χαϊρε H V 507. Αγγέλων αΐ Δυνάμεις αίρόμενον PeR 317, 349; PeV 153, 168; 96 845; CPC 227. Αγγέλων αΐ Δυνάμεις τόν τεχθ-έντα Κύριον EPh 40 (1941) 130*. Αγγέλων αΐ τάξεις έμφανώς Th 23 (1952 ) 385 adp. Αγγέλων Αρχαγγέλων άγαλλίαμα ETh 218. Αγγέλων, Αρχαγγέλων καί Προφητών E R 422; EV 547; GE 629. Αγγέλων, Αρχαγγέλων, παρεμβολαί SB 2 (1927) 234. Αγγέλων άρχηγέτα Μιχαήλ PeR 153; PeV 73. ’ Α γ γ έ λ ω ν άρχηγοϊ ς ΰμνον άι δω Νε όφυτ ος EPh 38 (1939) 169*; NS 45 (1950) 236*. Αγγέλων άρχιστράτηγος ό Μιχαήλ γεγονώς EPh 38 (1939) 166*. Αγγέλων βίον έπί γης ζηλώσασα EPh 37 (1938) 262*. Αγγέλων γλώσσαι, Κόρη, τα σά PaR 598; PaV 294 (γλώσσαι πλήρεις τά σά). Αγγέλων γλώσσαι πλήρεις τά σά cf. supra. ’Αγγέλων εν τοϊς χοροϊς, δικαίων TRM III ρβ'.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγγίλων έπέφανβ

— 20 —

’Αγγέλων έπέφανε πληθύς MR I 551; MV II 154. ’Αγγέλων έπΐ της γης MR II 95; MV III 56. ’ Αγγέλων εύφημοΰσιν αί στρατιαί πυριμόρφοις άόλοις REG 5 (1892) 426; EPh 9 (1912) 132. ’Αγγέλων εφάμιλλος, Όσιων MR II 427; MV IV 57; CES 105. ’Αγγέλων θαυμαζόντων PeR 312, 329, 362; PeV 151, 159, 175. ’ Αγγέλων ίσοστάσιε καί άσκητών EPh 48 (1949 ) 357*, 360*. ’Αγγέλων καί άνθρώπων TR 514; TV 286. ’Αγγέλων καί βροτών Δέσποινα HR 334; HV 495. ’Αγγέλων κατεπλάγησαν αί τάξεις EPh 50 (1951) 321*. ’Αγγέλων καύχημα, βροτών PaR 399; PaV 195; 105 1320. ’Αγγέλων λαμπρότητας ύμνεϊν PaR 27; PaV 14. ’Αγγέλων, Μαρτύρων καί Όσιων MR I 131; MV I 75. ’Αγγέλων Μιχαήλ άρχηγέτα PeR 154; PeV 73. ’Αγγέλων ό πρώτος MR IV 143; MV V II 91. ’Αγγέλων ούρανίων όντως PaR 212; PaV 104. ’Αγγέλων πανδαισία ό Χριστός Anth III ση'. ’Αγγέλων πληθύς, ’Αποστόλων, Προφητών ER 357; EV 385; GE 577. ’Αγγέλων, Προφητών, ’Αποστόλων TR 86. ’Αγγέλων σε καί γηγενών πάσα φύσις Para φκθ'. ’Αγγέλων συμμέτοχοι γεγόνατε PaR 312, 357; PaV 153, 175; PeR 239; PeV 113; TR 795; TV 441. ’Αγγέλων συνομόσκηνος MR V I 81; MV X I 40. ’Α γγ έλ ω ν σύστημ α, ανθρώ πω ν PaR 3 9 9 , 443] PaV 195, 2 1 7 ; PeR 2 7 4 , 3 0 1 ; PeV 130, 1 4 2 *] Pent11 ξ ε ' * ] EE 137] NS 30 (1935) 1 5 3 *. ’Αγγέλων τάγμασιν αύτός PeR 382; PeV 184. ’Αγγέλων τάγματα καί τά στρατεύματα ER 469; EV 233; GE 686. ’Αγγέλων τάγματα Σταυρώ PeR 274, 301; PeV 130, 142. ’Αγγέλων τάξεις άπασαι καί μαρτύρων BMC 129; EPh 39 (1940) 148*. ’Αγγέλων ταξίαρχοι παμφαεϊς EPh 38 (1939) 169*; NS 45 (1950) 236*. ’Αγγέλων τά τάγματα σπουδή EPh 40 (1941) 98*. ’Αγγέλων τιμιωτέρα ώφθης MR V 368; MV X 94; 105 1133. ’Αγγέλων ύποστησας λαμπρότητας PaR 385; PaV 188. ’Αγγέλων χαϊρε χαρά ETh 303. ’Αγγέλων χαρμονή τών θείων MR I 486, 495; MV II 113, 118; PaR 236; PaV 116. ’Αγγέλων χαρμονή, χαϊρε, πανθαύμαστέ ETh 212. ’Αγγέλων χοροί καί ’Αρχαγγέλων Anth III σμη'; GIB 30. ’Αγγέλων ώς μιμητής MR V I 300; MV X II 13. Άγγέλω τόν μάρτυρα παραθαρρύνας BMC 136.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 21 —

'Αγία θεόνυμφε Αγνή

Ά γ ε δή τον θεοστεφη, φιλομάρτυρες, ύμνήσωμεν Μάρτυρα, δν συνεδόξασε MR III 188; MV V 93. ’Ά γε δή τον θεοστεφή, φιλομάρτυρες, ύμνήσωμεν Μάρτυρα, τον έξαπλώσαντα MR II 191; MV III 117. ’Άγει διπλήν άληθ-ώς ή Εκκλησία MR III 16; MV V 7; 29 CCCXCIv; AS Iun. II appendix; EA 2a s. 2 (1885-86) 225. Ά γει έορτήν έν χαρα MR II 715; MV IV 227; PAS I 239; EPh 40 (1941) 129*; EEBS 25 (1955) 282*. Ά γει έορτήν τή μνήμη MR V I 501; MV X II 127. Ά γει κατά χρέος ή σεπτή MV X 10. Ά γ ει λαμπράν έορτήν σου EPh 46 (1947) 269*. "Αγει με, Χριστέ, τον Σταυρού σου το ξύλον ΕΕ 88; NS 45 (1950) 108*. Ά γ ει πανήγυριν έτησίαν ΒΖ 15 (1906) 26*; MRM 221; TRM I 193, II τε'*; EEBS 25 (1955) 250*. Ά γ ει σήμερον Άντιοχέων πόλις EPh 37 (1938) 268*. Ά γ ει τούτον τον φιλόθ-εον, ό πραιπόσιτος OC n. s. 2 (1912) 57; TRM II σπβ'*. Ά γει φαιδράν έορτήν MR II 243; MV III 146. Ά γ ει φαιδράν πανήγυριν κατ’ όνομα EPh 39 (1940) 137*. Άγέλαις ήριΟμήθης MR IV 393; MV V i l i 99 (Άγέλας). Άγελάρχης έδείχθης MR V 104; MV I X 55. Άγέλας ήρι·9-μήθης of. Άγέλαις ήριθμήθης. Ά γ ε μοι ζυγάς ώ ’ Ιωακείμ καί Άννα EPh 39 (1940) 123*. Ά γ ε νϋν σύν ήμΐν T R 350; T V 201; GOO III 319; CPC 84. Άγεται δέ ό άθλήσας καλώς KMR 6; TRM II νη'*. "Αγευστοι φοεσι καί ομμασιν οι παϊδες ΕΕ 256; NS 45 (1950) 110*. Α γία Δέσποινα άγνή, Θεόν MR V I 141; MV X I 76. Ά για Δέσποινα άγνή, τοϋ Θεοϋ HR 247; HV 414; PaR 503, 727; PaV 246, 359. Α γία Δέσποινα άγνή, ύπεράγιον MR VI 8; MV X I 3. Α γία Δέσποινα, έμέ τον ύπεύ-9-υνον πάσης NTh 81. Α γία Δέσποινα, ή διανοίξασα T R 104; TV 60. Ά για Δέσποινα, Θεόν ή κυήσασα GIB 130. Ά για Δέσποινα, το καταφύγιον PID ρλ'. Α γία Δέσποινα, τον ύπεράγιον PaR 495; PaV 243; 105 1029; PID ρκγ'. Α γία Δέσποινα, του Χρίστου τοϋ Θεοϋ cf. infra. Α γία Δέσποινα, Χρίστου τοϋ Θεοϋ TR 327, 564 (τοϋ Χριστοΰ), 807; TV 189, 313, 446; 105 1368. Α γία Θεόνυμφε άγνή, άγίως PaR 27; PaV 13; 105 1277; Bess. II 5 (1903) 177.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

*Αγ£α θεόνυμφε, άγνόν22 —

'Αγία Θεόνυμφε, αγνόν PaR 84; PaV 41. 'Αγία Θεόνυμφε, άπορούμενον E R 412; EV 534; MR I 530; MV II 139; 105 1221, 1420; GE 621; CPC 245. 'Αγία Θεοτόκε, άγίασον ημάς, ή τον ύπεράγιον ETh 107, 121 ~ (έλέησον

ήμάς). 'Αγία Θεοτόκε, άγίασον ήμών τούς λογισμούς PaR 179; PaV 88; 105 1297. 'Αγία Θεοτόκε, βοήθει μοι PaR 419; PaV 205; 105 1321. 'Αγία Θεοτόκε, έλέησον ήμας, ή τον ύπεράγιον cf. 'Αγία Θεοτόκε, άγίασον ήμας, ή τύν ύπεράγιον. Α γία Θεοτόκε·, ή τον άγιον Θεόν Λόγον τεκοϋσα cf. infra. 'Αγία Θεοτόκε, ή τύν άγιον Λόγον άποτεκοϋσα PaR 651; PaV 320 (άγιον Θεόν Λόγον τεκοϋσα); 105 1345. Α γία Θεοτόκε καί δεδοξασμένη PKPh 10. 'Αγία Θεοτόκε, Μήτηρ Θεοϋ, ή 'Αγίων GIB 82. 'Αγία Θεοτόκε Παρθένε, βοήθει μοι, μή με καταπίη PID ρζ'. 'Αγία Θεοτόκε Παρθένε, βοήθει μοι, τρικυμίαι PID ρδ\ 'Αγία Θεοτόκε, τον έν άγίοις 87 III 3952; Pent11 μ'; SR IV 205. 'Αγία ίσαπόστολε, νύμφη του Χρίστου, βασίλισσα Ό λγα DMS V II 193. 'Αγία Κόρη θεοχαρίτωτε, εις τήν έμήν ταπείνωσιν NTh 75. 'Αγίά Μήτερ Θεοϋ, τήν βεβηλωθεϊσαν PaR 474; PaV 233 (Μήτηρ); 105 1325. 'Αγία Μήτηρ Θεοϋ, τήν βεβηλωθεϊσαν cf. supra. 'Αγία Μήτηρ Θεοϋ, τούς πάντας ήμας Tri χνη'. 'Αγία Μητροπάρθενε T R 17; TV 12. 'Αγίαν ήμέραν Κυριακήν τιμήσωμεν HC 635. 'Αγίαν κιβωτόν καί ίερώτατον ETh 238. 'Αγίαν σε άγιων ό πανάγιος ETh 9. 'Αγίαν σε έγνωμεν σκηνήν καί τερπνόν παλάτιον PID θ'. 'Αγίαν των 'Αγίων ύπάρχουσαν MR I 99; MV I 56; 97 1324 ~ . 'Αγία πανάμωμε, άγίασον τούς δούλους σου PID λα' ; ETh 176, 235. 'Αγία πανάμωμε, τον έν άγίοις 87 III 3961; Pent“ νς'; SR IV 212. 'Αγία Παρθένε, ή Θεόν τον ύπεράγιον άποκυήσασα MR VI 392; MV X II 64; 105 1168. 'Αγία Παρθένε, ή Θεόν τόν ύπεράγιον άρρήτως τέξασα M R VI 453; MV X I I 100; 105 1172. 'Αγία Παρθένε, ή των πιστών T R 72; TV 43; 105 1357. 'Αγία Παρθένε Θεότόκε, κριτήν ή τεκοϋσα GIB 137. 'Αγία Παρθένε, Μήτερ Χριστοΰ cf. infra. 'Αγία Παρθένε, Μήτηρ Χριστοΰ MR V 194; MV I X 104; 105 1121 (Μήτερ ).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 23 -

’Αγίαβον, Δέσποινα

'Αγία Παρθένε, τήν ψυχήν μου MR V 304; MV X 56; 105 1129; AS I un. I l l 95. 'Αγία Παρθενομήτορ, μόνη PaR 395; PaV 193; 105 1317. 'Αγίας έκ ρίζης MR IV 263; MV V i l i 24. 'Αγία σε Σύνοδος MR III 575; MV VI 72. 'Αγιασθεΐσα Πνεύματι (Exapostilarium, Oct. 5) EPh 37 (1938 ) 81*. 'Αγιασθεΐσα Πνεύματι, Θεοτόκε πανάμωμε, όντως ύπεδέξω M R IV 334; MV V i l i 66. 'Αγιασθεΐσα Πνεύματι, Θεοτόκε πανάμωμε, τον έν τοΐς 'Αγίοις M R III 641 ; MV VI 113. 'Αγιασθεΐσα Πνεύματι ύπεδέξω έν μήτρα σου M R VI 52; MV X I 26. 'Αγιασθείς άπό βρέφους MR IV 355; MV V i l i 80. 'Αγιασθεΐσα τήν ψυχήν M R IV 71; MV VII 45. 'Αγιασθείς διά βίου ιερουργός πέφηνας PAS II 180; Bes 2 (1897 ) 367; EPh 37 (1938 ) 471*. 'Αγιασθείς δι’ υδατος MR III 555; MV VI 53. 'Αγιασθέντα άσκητικώς M R III 679; MV VI 135. 'Αγία σκηνή, σεπτή κιβωτέ Anth II ρ^α'; GIB 145. 'Αγιασμα άχραντον χαΐρε, Παρθένε ETh 26. 'Αγίασμα ένδοξον, καί ιερόν M R II 227; MV III 138. 'Αγιασμα νοητόν καί άψαυστον ΐλαστήριον, λυχνίαν χρυσοειδή καί τράπεζαν MR VI 366, 520; MV X II 49, 138. 'Αγίασμα νοητόν καί άψαυστον ΐλαστήριον, λυχνία φωτοειδής ώράθης MR VI 197; MV X I 105. 'Αγίασμα τερπνόν καί πταισμάτων λυτήριον Anth III οβ\ 'Αγιάσματος θείαν κιβωτόν 114 205; ΚΜΡ I 116. 'Αγιάσματος οίκε ETh 258. 'Αγιάσματος σε τόπον MR VI 156; MV X I 84; 105 1149. 'Αγιάσματος σκηνή δεδειγμένη MR II 499; MV IV 103; PaR 43; PaV 21 ; 105 1264, 1281 ; ETh 108. 'Αγιάσματος ύπάρχουσα θείος οίκος PaR 318; PaV 156 (θειος τόπος); PID οδ' (id.). 'Αγιάσματος ύπάρχουσα θειος τόπος cf. supra. 'Αγίασμα ώφθης νοητόν MR II 540; MV IV 129; 105 1265; Bes s. II 3 (1902) 194*, 4 (1903) 335. 'Αγιασμόν εϊληφας παρά Χρίστου , ROC 8 (1903 ) 514; PEJ 63. 'Αγιασμού παρεκτικήν χάριν T R 398; TV 225; 87 III 3876; GOO III 339; SR IV 151; CPC 252. 'Αγίασον, Δέσποινα, τήν μολυνθεΐσαν PID πα'. 'Αγίασον, Δέσποινα, τήν ταπεινήν μου MR II 263; MV III 159; 105 1249.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγίαβον ήμων

— 24 —

Αγίασον ημών, παναγία Θεονύμφευτε 87 III 3945; Pentn κζ' ; SR IV 201. 'Αγίασον ημών τάς ψυχάς M R VI 17; MV X I 8. 'Αγίασον ημών τούς λογισμούς ETh 109. 'Αγίασον με δλον καί λάμπρυνον NTh 80. 'Αγίασον μου τον νοϋν καί τήν ψυχήν φωταγώγησον, 'Αγία Μήτηρ Θεοϋ cf. 'Αγίασον μου τύν νοϋν καί φώτισον τήν καρδίαν μου, 'Αγία Μήτερ Θεοϋ. 'Αγίασον μου τον νοϋν καί τήν ψυχήν φωταγώγησον, τον έν άγίοις Θεόν An κ'. 'Αγίασον μου τον νοϋν καί φώτισον τήν καρδίαν μου, 'Αγία Μήτερ Θεοϋ MR I 278; MV I 160 (Μήτηρ); 105 1201; PID ροζ' ~ (καί τήν ψυχήν φωταγώγησον, άγια Μήτηρ Θεοϋ). 'Αγίασον, παναγία Παρθένε PaR 608; PaV 299; 105 1344. 'Αγίασον τήν ψυχήν μου MR III 626; MV VI 103; 105 1065. 'Αγίασον τον νοϋν μου καί τήν ψυχήν μου PaR 230; PaV 113; PID νγ'; ETh 324; Th 13 (1935) 314. 'Αγίασον τύν νοϋν μου, πανάσπιλε άγνή ETh 79 'Αγίασον τον νοϋν μου ταϊς τών άγιων PaR 396; PaV 194. 'Αγίασον τούς δούλους σου ΡΚΑ II 103. 'Αγίασον φωταγώγησον τήν καρδίαν μου NTh 80. 'Αγίας ρίζης άγιος καρπός ETh 285. 'Αγίας ρίζης ώς άνθος MR II 501; MV IV 106. 'Αγία Τριάς, έλέησον PeR 89; PeV 43. 'Αγία τών άγιων, Θεοτόκε, ύπάρχουσα NS 28 (1933) 310; EPh 39 (1940) 134*. 'Αγία τών άγιων υπάρχεις, πανύμνητε ETh 65. 'Αγία τών άγιων ύπάρχουσα, σεμνή MR II 226; MV III 138. 'Αγία τών άγιων χαϊρε, Δέσποινα ETh 69. 'Άγιε, άγιε, άγιε, ό Θεός τών δλων PAS I 100; ΑΚΠ 15; K R K 751 ~ (τώνπάντων, adp. erit, τών δλων); CR M 282 ~ (id.); TRM II τκδ'*, 251 ~ (id.); EEBS 25 (1955) 260* ("Αγιε, άγιε, άγιε, τούς δούλους σου). Άγιε, άγιε, άγιε, ό Θεός τών πάντων cf. supra. Άγιε, άγιε, άγιε, τούς δούλους σου cf. Άγιε, άγιε, άγιε, δ Θεός τών δλων. Άγιε, άγιε, άγιε, τρισάγιε Κύριε H R 112; HV 158; ΒΖ 18 (1909) 312 adp. erit. (Άγιε om .); MKT 4 adp. erit. (id.). Άγιε, άγιε, τρισάγιε Κύριε cf. supra. Ά γιε άγιων, άγιάσαι Pent11 ζ'. Ά γιε Δέσποτα, πάντων κριτά EEBS 25 (1955 ) 234*. Ά γιε Θεοϋ προάναρχε TRM III ρνθ'* (bis). Ά γιε θεοφόρε, τών άγιων ή δόξα PAS I 613; ΑΚΠ 82; EPh 39 (1940) 419*; Ath 55 (1951) 187; TRM II ής'*, III νγ'*, σκα'*. Ά γιε Κύριε, άγίασόν μου τήν ψυχήν Tri υ'*; NS 29 (1934 ) 562*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 25 -

"Αγιόν oe ναόν

'Άγιε Κύριε, ό γεννηθείς εκ της άγνής 87 II I 3965; Pent11ξδ' ; SR IV 214. Ά γιε, ό μόνος έν τοΐς άγίοις T R 298. Ά γιε Πατήρ, άγιε Λόγε, Πνεύμα MR I 148; MV I 85. Ά γιε τον Άγίοις cf. infra. Ά γιε, τον έν Άγίοις PaR 331 ; PaV 162 (έν om. ). Ά γιε των Αγίων, Τίέ Μαρίας, Θεέ μου TRM ΙΙτ κ θ '* ; EEBS 25 (1955) 264*. Άγιοι άθλοφόροι, προσδέξασθέ μου τον δμνον TRM II ρξα'*. Άγιοι άθλοφόροι το στάδιον Tri χξη'. Άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί E R 187; EV 267; H R 147, 204*; HV 219, 330; MR II 5, V I 6; MV III 2, X I 2; HC 290; GE 336; OC 3a s. 3-4 (1928-29) 188; EPh 30 (1931) 306*, 548*; Th 19 (1941-48) 146 adp.*, 149, 149 adp.*, 150 adp.* (bis). Άγιοι άξιοι τοϋ νυμφώνος cf. Ά ξιοι άγιοι τοϋ νυμφώνος. Άγιοι Θεοϋ Ίεράρχαι PaR 698; PaV 344. Άγιοι Μάρτυρες, οί έναθλήσαντες καλώς Para φλδ'. Άγιοι Μάρτυρες, οί καλώς E R 173, 180*; EV 251, 258*, 306; PaR 562, 602; PaV 276, 296; T R 815; TV 450; GE 319, 331*, 662*. Άγιοι Μάρτυρες, τον ύπεράγιον Θεόν Para φλβ'. Άγιοι, πρεσβεύσατε άφεσιν PaR 553, 594, 604; PaV 272, 292, 297; T R 814, 816; TV 450, 451. Άγίοις στίγμασι M R I 466; MV II 101. Άγίοις τοϋ Λόγου ΰπηρέταις MR V 181; MV I X 97; AS Mail VI 735. Άγιοι, τόν έν άγίοις T R 345; TV 198; 87 II I 3868; SR TV 146. Άγιόλεκτον Χρίστου τοϋ Θεοϋ καί στερρόν T R 420; TV 236; 87 III 3880; SR IV 154. Άγιον αγίων, ύπεραγία, τεκοΰσα 87 III 3925; SR IV 186. Άγιον, Αγνή ύπεραγία, Λόγον PaR 411; PaV 201. Άγιον γέννημα άγιας ρίζης Anth I υξζ'. ' Άγιον δήμον τώ παναγίω MR VI 453; MV X II 100. Άγιον, δίκαιον καί άληθώς PSR 3; TRM II ρκδ'*, III 164. Άγιον έκύησας Θεόν MR II 291; MV III 176; 105 1252. Άγιον ευρών ό ύπεράγιός σε, Πανάμωμε NTh. 58; ΕΑ 23 (1903 ) 533. Άγιον ευρών σε ιερόν ό έν άγίοις U 222*; ETh 3. Άγιον Κύριον, Κυριοτόκε M R III 176; MV V 86; 105 1045. Άγιον Κύριον τών δυνάμεων 87 III 3937; Pent11 ια'; SR IV 195. Άγιον όρος, Αγνή M R II 197; MV III 120. "Αγιον δρος Θεοϋ βασιλέως ΕΕ 20; NS 33 (1938) 688*. Άγιον οδσαν τέμενος ETh 246. Άγιόν σε ναόν εύράμενος, έν σοί NS 53 (1958) 104.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

"Αγιόν oe τέμενος

-

26 -

"Αγιόν σε τέμενος, 'Αγνή, καλοϋμεν ETh 50; EEBS 11 (1935) 82. "Αγιόν σε τέμενος εύρών ό κατοίκων ουρανούς Th 13 (1935) 174. "Αγιόν σε τέμενος εύρών ό ύπεράγιος PaR 52; PaV 25; PID ε'; Bess. II 3 (1902) 195*; ETh 56; NS 27 (1932) 29*, 43 (1948) 130*. "Αγιον σκήνωμα Θεοϋ, χαϊρε, μόνη NTh 119. "Αγιον στάδιον νηστείας έ'χοντες Tri σ ξ ζ '; NS 29 (1934) 562*. "Αγιον σύ τέμενος Θεοϋ ουρανών πλατύτερον PID ε'. "Αγιον τέμενος του ένοικήσαντος Para φλβ'. "Αγιον τέμενος, φωτοειδές παλάτιον ΕΑ 21 (1901) 78. "Αγιον των 'Αγίων άρρήτως M R VI 67; MV X I 34. "Αγιον, των 'Αγίων ύπεραγία Pent τνε' ; ΡΚΑ II 241 ("Αγιον ύπεράγιον, άγια). "Αγιον ύπεράγιον, αγία cf. supra. 'Αγιοπρεπής ναός έδείχθης MR IV 72; MV VII 45. 'Αγιόπρωτε σεμνή, εγκώμιον MR III 289; PaR 203, 245, 268; PaV 100, 120, 131; TR 65; TV 40; GE 415 z (perperam 'Αγιώπρωτε); PID ή /* . "Αγιος άγιος άγιος Κύριος Σαβαώθ EPh 38 (1939) 167*. "Αγιος, άγιος, άγιος, τρισάγιε T R 52; TV 33. "Αγιος, άγιος εΐ, Ίησοϋ PAS I 15; ΑΚΠ 5; EEBS 15 (1939) 239*. "Αγιος αθάνατος ό σταυρωθείς δι’ ημάς, ό τον διά Σταυροϋ OC 3a s. 3-4 (1928-29) 75; cf. Ό σταυρωθείς δι’ ημάς, ό τον διά Σταυροϋ. "Αγιος εΐ, Κύριε, βλνζων αγιότητα ΕΕ 30; NS 29 (1934) 687*. "Αγιος εΐ, Κύριε, ό εν νψηλοΐς κατοίκων ΕΕ 75; NS 29 (1934) 686*. "Αγιος εΐ, Κύριε ό Θεός ημών, στερέωσαν και ημών ΕΕ 95. "Αγιος εΐ, Κύριε ό Θεός ημών, στερέωσαν τάς καρδίας ΕΕ 95, Ί29. "Αγιος ισχυρός ό έν άσθενεία το ύπερέχον OC 3a s. 3-4 (1928-29) 75. "Αγιος Ίωνάν έκ βυθοΰ M R I 338; MV II 22. "Αγιος καρπός ’ Ιωακείμ έκ ρίζης NTh 68. "Αγιος Κύριος ό έκ νεκρών τριήμερος Pent11 δ'. "Αγιος μόνος εΐ ό δοξάζων MR II 11; MV III 6. "Αγιος ναός τοϋ έν Άγίοις MR I 144; MV I 83. "Αγιος ό δούς τον καιρόν Tri σιγ'. "Αγιος ό Θεός ό δείξας σε παρθένον BBG n. s. 2 (1948) 17; SSI 104. "Αγιος ό Θεός ό δείξας σε φωστήρα BBG n. s. 2 (1948) 19; SSI 107. "Αγιος ό Θεός ό δι’ ήμάς άνθρωπος OC 3a s. 3-4 (1928-29) 75. "Αγιος ό Θεός ό εις "Αιδην Pent τλη'. "Αγιος ό Θεός, ό τά πάντα δημιουργήσας ΕΟ 3 (1899-1900 ) 367. "Αγιος ό Πατήρ, άγιος εΐ ό Λόγος Th 18 (1940) 194. "Αγιος ό σκηνώσας έν μήτρα σου Κύριος, άγιωτέραν MR I 120; MV I 68; 105 1188; An ξγ'.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

27 -

Α γίων δυνάμεων

"Αγιος ό σκηνώσας έν μήτρα σου Κύριος, ό έν 'Αγίοις MR IV 293; MV V i l i 41; 105 1096. "Αγιος δ σος ναός θαυμαστός δικαιοσύνης υπάρχει, την παναγίαν GIB 87. "Αγιος δ σος ναός καί θαυμαστός, Παρθένε GIB 82. "Αγιός σου δ ναός, θαυμαστός δικαιοσύνη υπάρχει · δστις MR VI 555; MV X II 156; 105 1016 (Λς τις). Άγιότευκτος υπάρχων ναός M R I 80; MV I 46. 'Αγίου γέγονας ναός M R IV 257; MV V i l i 21. 'Αγίου πλήρης οδσα Πνεύματος 96 1385; SR I X 723. ' Α γ ί ο υ ς υ μ ν ώ τοϋ π ο λ υ κ ύ κ λ ο υ χ ρ ό ν ο υ | Μ ι χ α ή λ τ α π ε ι ν ό ς μ ο ν α χ ό ς ά ν ά ξ ι ο ς NS 31 (1936 ) 337*; REB 16 (1958) 80*. 'Αγίου τον φωτισμόν MR I 141 ; MV I 81. 'Αγίων ’Αγγέλων με ίεραϊς καί καθαραΐς NTh 74. 'Αγίων ’ Αγγέλων, Παρθένε M R II 243, 445; MV III 146, IV 68; 105 1257. 'Αγίων ’Αγγέλων σε την εύπρέπειαν PID ριθ' ; NTh 82. 'Αγίων ’Αγγέλων ώς αρχηγοί PaR 637; PaV 313; Bes s. II 3 (1902) 204*; NS 32 (1937 ) 402*, 44 (1949) 137*. 'Αγίων 'Αγία, Θεοτόκε MR I 192, V 87; MV I 108, IX 46; PaR 14 ~ ; PaV 7 ~ ; ETh 51, 54 ~ . 'Αγίων 'Αγίαν σε κατανοοϋμεν MR II 368, IV 243, V 107; MV IV 16, V i l i 12, I X 58; PaR 112; PaV 55. 'Αγίων 'Αγία, Παρθένε άγνή MR V I 358; MV X II 45; PaR 15 ~ ; PaV 8 ~ . 'Αγίων "Αγιον Θεόν κυήσασα PeR 382; PeV 185. 'Αγίων "Αγιον Θεόν τέτοκας MR III 558; MV VI 60. Άγιων άγιωτέρα ’Αγγέλων H R 332; HV 492. Αγίων άγιωτέρα, έπουρανίων MR II 501; MV IV 106. Αγίων άγιωτέρα, καί πάντων ύψηλοτέρα T R 235; TV 131; 99 1772. Αγίων άγιωτέρα, Παρθενομήτορ MR I 372; MV II 46. Αγίων άγιωτέρα πέφηνας M R V 20; MV IX 12; AS Mail I 752 (πέφυκας). Αγίων άγιωτέρα πέφυκας cf. supra. Άγιων, άγνή, άγιωτέραν γινώσκομεν ΕΑ 25 (1905) 235. Αγίων αιμάτων σου MR VI 145; MV X I 78. Αγίων Αποστόλων άξιωθείς MR I 328; MV II 16; 4 584. Ά γίω ναω οί προστρέχοντες MR VI 126; MV X I 68. Αγίων βίους έμιμήσω MR V 302; MV X 55; AS Iun. I l l 94. Αγίων δήμος έναθλών M R IV 31; MV V II 19; 105 1069. Άγιων δήμος πανάγιος PaR 52; PaV 25. Αγίων δυνάμεων άγιωτέρα, Πανάμωμε Anth III σμ ς'; GIB 26.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

'Αγίων elç

— 28 —

'Αγίων εις 'Άγια ή Παναγία MR II 203; MV III 124; 105 992; EO 23 (1924) 279*. Αγίων ιχνηλατούσα Μαρτύρων M R II 587; MV IV 157. Άγιων ιχνηλατών τούς βίους M R V 368; MV X 94. Αγίων λαμπρότησιν άγιασθείς cf. infra. Αγίων λαμπρότησιν άγιασθέντες PaR 664; PaV 327; DMS IX 147 ~ (άγιασθείς). Αγίων λαμπρότησιν έπέβητε Para φλ\ Αγίων λαμπρότητας ΐδείν MR VI 453; MV X II 100. Αγίων λαμπρότητας νΰν κατοικεϊν PaR 338; PaV 166. Αγίων μαρτύρων ιερόν MR II 30; MV III 16; 105 1232. Αγίων ό Ά γιος έκ σοϋ λαβείν cf. infra. Αγίων ό Ά γιος έκ σοϋ λαθεΐν Ι,ΡΡ II 154; PGS IV 387 (λαβεΐν, adp. erit, λαθεΐν). Αγίων ό Ά γιος έν σοί άγίως MR II 282; MV III 171. Αγίων πάντων χαρά, άρχιερέων κραταίωμα ΕΑ 20 (1900 ) 393 (lege Όσιων, propter acrostichidem). Αγίων περιφανώς λαμπρότητα EPh 30 (1931) 558*. Αγίων πολιτείας ίεραΐς MR V 232; MV X 18. Αγίων σκηνώματα MR I 483; MV II 111. Αγίων τά αγία MR I 334; MV II 20. Αγίων τάγμασι MR V 16; MV I X 9. Αγίων τάγματα λιτανεύουσι PaR 600; PaV 295; 105 1341. Αγίων τά τάγματα, τον έν Άγίοις PeR 464; PeV 224. Αγίων τά τάγματα ύμνολογήσας MR II 369; MV IV 17; ΒΖ 17 (1908 ) 32. Αγίων τον Άγιον τέτοκας MR III 543; MV VI 46. Αγίων τον Άγιον τον έν Άγίοις MR V 112; MV IX 60. Αγίων τον Άγιον Χριστόν MR I 190, V 85; MV I 107, I X 45. Αγίων ύπεράγιε, Παρθένε Θεονύμφευτε EPh 39 (1940) 134*. Αγίων ύπέρ νοΰν τόν Άγιον 87 III 3944; Pent11 κδ'; SR IV 200. Αγίων ψυχαί καί Δικαίων MR VI 247; MV X I 132. Ά γίω Πνεύματι άναβλύζει E R 395; EV 512; H R 295; HV 444; PaR . 279; PaV 137; PeR 212; PeV 100; TV 336; GE 608. Ά γ ίω Πνεύματι βυθός PaR 541; PaV 266. Ά γ ίω Πνεύματι ένθεωρεΐται PaR 192; PaV 95; PeR 147; PeV 70. Ά γίω Πνεύματι ένθέωσις EV 439; PaR 457; PaV 224; PeR 343; PeV 166. Ά γ ίω Πνεύματι, ένοειδεΐ PaR 624; PaV 306; PeR 455; PeV 219. Ά γ ίω Πνεύματι ζωαρχία PaR 107; PaV 53; PeR 93; PeV 45. Ά γ ίω Πνεύματι ζωαρχική PaR 369; PaV 181; PeR 264; PeV 124.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

29 —

"Αγίως τόν βίον

'Αγίω Πνεύματι θεογνωσίας PaR 279; PaV 137; PeR 212; PeV 100. 'Αγίω Πνεύματι θεολογία PaR 624; PaV 306; PeR 454; PeV 219. 'Αγίω Πνεύματι θεολογοϋντες PaR 369; PaV 181; PeR 264; PeV 124. 'Αγίω Πνεύματι ó πας πλούτος PaR 193; PaV 95; PeR 147; PeV 70. 'Αγίω Πνεύματι πανσωστική E R 281; EV 429, 4 3 8 ; PaR 457; PaV 224; PeR 343; PeV 166; GE 443. 'Αγίω Πνεύματι πάσα άγαθοδωρία E R 278; EV 425; P aR 192; PaV 94; PeR 147; PeV 70; GE 441. 'Αγίω Πνεύματι πάσα ή κτίσις PaR 10; PaV 5; CPC 54; BBG n. S. 1 (1947) 34*. 'Αγίω Πνεύματι πασα ψυχή E R 279, 395; EV 426, 512; H R 295; HV 444; PaR 279; PaV 137; PeR 212; PeV 100; TV 336; GE 441, 608. 'Αγίω Πνεύματι πας τις θειος PaR 624; PaV 306; PeR 454; PeV 218. 'Αγίω Πνεύματι περικρατεϊται E R 280; EV 428; PaR 369; PaV 181; PeR 264; PeV 124; GE 442. 'Αγίω Πνεύματι πηγή E R 282; EV 430; PaR 540; PaV 265; GE 443. 'Αγίω Πνεύματι προσπηγάζει PaR 107; PaV 53; PeR 93; PeV 45. 'Αγίω Πνεύματι τα σύμπαντα PaR 540; PaV 265. 'Αγίω Πνεύματι τιμή καί δόξα E R 276; EV 423; PaR 10; PaV 5; GE 439; CPC 53; BBG n. s. 1 (1947) 34*. 'Αγίω Πνεύματι τιμήν, προσκύνησιν PaR 10; PaV 6; CPC 54; BZ 37 (1937 ) 350; BBG n. s. 1 (1947) 35*. 'Αγίω Πνεύματι το βασιλεύειν E R 277; EV 424; PaR 107; PaV 53; PeR 93; PeV 45; GE 440. 'Αγίω Πνεύματι τό ζήν E R 283; EV 431; PaR 623; PaV 306; PeR 454; PeV 218; GE 444. 'Αγίω Πνεύματι το κράτος EV 439; PaR 457; PaV 224; PeR 344; PeV 166. 'Αγίως διανύσας τον πανάγιον βίον σου PaR 243; PaV 119. 'Αγίως θρόνος ό άγιος Χριστώ Anth III σ μ ζ'; TCH 70 adn. 3; GIB 27. 'Αγίως καί σεπτώς MR V 374; MV X 97. 'Αγίως, Παναγία, τον Θεόν τον άγιον GIB 81. 'Αγίως σου τελέσασα τήν ζωήν MR V 144; MV I X 78; RO 6 (1913) 80. 'Αγίως σου τον βίον διανύσας MV IV 213; Anth I υνα'; Bes 5 (1899) 442 ~ ; NS 14 (1914) 431 ~ . 'Αγίως σου τον βίον, Πάτερ M R IV 300; MV V i l i 45. 'Αγίως σου τον δρόμον διαδραμών, έν 'Αγίων MR II 120; MV III 73. 'Αγίως σου τον δρόμον διηνυκώς, έν 'Αγίων MR IV 417; MV V i l i 115. 'Αγίως τον "Αγιον τον έν 'Αγίοις MR V 270; MV X 38. 'Αγίως τον βίον έκτελοϋσα MR VI 220; MV X I 118.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγιωβύνην απαλών

— 30 —

Άγιωσύνην απαλών έξ ονύχων MR V I 161; MV X I 86. Αγιοσύνην ένεδύσω M R II 706, V I 296; MV IV 222, X I I 11; EPh 30 (1931) 355*; NS 43 (1948) 209*. 'Αγιοσύνης δωρεά MR III 610, V 251 ; MV V I 93, X 28; T R 220; TV 121. 'Αγιοσύνης Ιερόν, ελεημοσύνης χωρίον NTh 46. 'Αγιοσύνης οδσα τέμενος καί σεπτός ναός ETh 4. 'Αγιοσύνης τέμενος, 'Ιεράρχα γενόμενος MR III 575; MV VI 72. 'Αγιοσύνης τέμενος, κατανύξεως M R III 634; MV VI 109 (κατανύξεων). 'Αγιοσύνης τέμενος πέφυκας, ιεράρχα EPh 39 (1940) 128*. 'Αγιωτάτοις καί θεοφθόγγοις cf. infra. 'Αγιωτάτοις καί πολυφ·9·όγγοις PaR 556; PaV 273 (θεοφθόγγοις ). 'Αγιώτατοι Χρίστου 'Ιεράρχαι PaR 176; PaV 86. 'Αγιώτατόν σε ναόν MR V 131; MV I X 70. 'Αγιώτατον τέμενος σεαυτόν EPh 47 (1948) 220*. 'Αγιώτατος ναός άγλαϊζόμενος MR V 228; MV X 14. 'Αγιώτατος οίκος ήδη MR II 313; MV III 190. 'Αγιώτατος οίκος, Πάτερ MR I 557; MV II 157. 'Αγιωτέρα ’Αγγέλων, Χερουβίμ ύπερτέρα NTh 19; ETh 134. 'Αγιωτέρα αγίων πασών PaR 35; PaV 17. 'Αγιωτέραν τών ’Αγγέλων καί πάσης της κτίσεως MR V I 495; MV X I I 123. 'Αγιωτέραν τών ’Αγγέλων καί πλατυτέραν M R I 126; MV I 72. 'Αγιωτέραν τών Χερουβίμ MR V I 166; MV X I 89; 105 1152. 'Αγιωτέρα ουρανίων, Πάναγνε, ώφθης GIB 150. 'Αγιωτέρα πέφυκας τών ’Αγγέλων MR VI 446, 537; MV X II 96, 147; 105 1169. 'Αγιωτέρα πέφυκας τών άνω δυνάμεων, Παρ&ένε ETh 285. 'Αγιωτέρα τών άνω στρατευμάτων MR IV 306; MV V i l i 49; 105 1097. 'Αγιωτέρα τών Χερουβίμ, υψηλότερα PaR 382; PaV 187; T R 180*, 180; TV 100*, 100. 'Αγιωτέρα τών Χερουβίμ ωφθης MR IV 316; MV V i l i 55; 105 1100. 'Αγιωτέρα Χερουβίμ άνεδείχ&ης MR I 542; MV II 148. Άγκάλαις δεξάμενος ά Πρεσβύτης M R III 460; MV VI 3; EO 21 (1922) 271*; NS 30 (1935) 276*, 44 (1949 ) 6*. Άγκάλαις έποχούμενος MR II 421; MV IV 53. Άγκάλας άπλώσαντες τάς τών ψυχών Anth II ρπγ'; EPh 46 (1947) 293*. Άγκάλας πατρικάς διανοΐξαί μοι E R 226, 237*, 240*; EV 190, 202*, 206*; PaR 25, 38; PaV 12, 18; T R 13, 767; TV 9, 428; GE 382, 404*, 407*; AK 135 ~ ; A 1 (1880-81) 299; K A 586*, 587*; EA 23 (1903 ) 95 ~ ; NS 29 (1934 ) 453*; EEBS 25 (1955 ) 236*. Άγκάλας τάς άχράντους MR II 442; MV IV 67.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

31 -

'Αγνείας στιλπνότητά

Άγκάλας ύπάνοιξον κάμοί ETh 130. Άγκάλας ΰφαπλών Συμεών PAS I 430. Άγκαλίζεται χερσ'ιν ό πρεσβύτης Συμεών MR III 485; MV VI 15; CPC 84; BZ 18 (1909) 348, 352; EA 36 (1916) 52; Th 11 (1933) 12; NS 32 (1937) 209*; EE 53 (1939) 38 adn. 45; EPh 46 (1947) 298*; cf. infra. Άγκαλίζου ταϊς χερσίν, ώ πρεσβϋτα Συμεών HC 413; Anth II ρ^η' ; ΒΖ 18 (1909) 349, 350; cf. supra. ’Αγκαλών με των σών μακρυνόμενον ETh 234. ’Αγκίστρω λογικω τούς έν βάθει MR I 461 ; MV II 98. ’Αγκιστρα) με ηδονής δελεάσας T R 181 ; TV 101 ; 87 II I 3845; SR IV 129. ’Αγκίστρω της χάριτος M R I 321; MV II 11; 4 577. ’Αγκίστρω των λόγων σου άθεΐας GIB 74. Άγκυραν πανασφαλή σε κεκτημένοι NTh 7; ETh 35. ’Αγλαΐας της πλησιφαοϋς MR IV 227; MV V IH 2. ’Αγλαόμορφε κόρη ήγλαϊσμένη, παντευλόγητε βασίλισσα ΕΕ 49; NS 30 (1935) 659* (ήγλ.αϊσμένη om.). Άγλαόμορφε κόρη, παντευλόγητε βασίλισσα cf. supra. Άγλαόμορφε κόρη Φεβρωνία πολύαθλε EPh 51 (1952) 34*. ’Αγλαόν ήελίοιο φάος (h) M R III 517; MV VI 32; NAS I 442; DMS II 92. Άγλαότιμα μύρα έκόμιζον τω τάφω σου NS 27 (1932 ) 578, 43 (1948) 197*. Α γνά δοχεία της θείας χάριτος Pent11 ρβ'. Αγνεία λαμπρυνθείς καί πλουτήσας τον ζήλον EPh 37 (1938) 249*. Αγνεία λάμψασα τηλαυγώς PaR 461 ; PaV 226. Αγνείαν, έγκράτειαν T R 46. Αγνείαν ποθήσω μεν, πορνείαν T R 166; TV 93; 87 III 3844; SR IV 129. 'Αγνείαν, σοφέ, ένθέως όπλισάμενος TRM III σλζ' (adp. erit. Αγνείας). Αγνείαν, σωφροσύνην M R VI 46; MV X I 23. Αγνείας διέρρηξα σφραγίδας άναιδώς NTh 13; ETh 96. Αγνείας εραστής MR IV 114; MV V II 71. Αγνείας θησαύρισμα H R 282; HV 427; PaR 746; PaV 367; T R 510; TV 284; 105 1020; HC 222; CPC 248; NTh 121. Αγνείας καθαρόν χαϊρε θησαύρισμα ETh 62. Αγνείας κειμήλιον άκηλίδωτον MR V 309. Αγνείας σε καθαρόν εύρηκώς PaR 342; PaV 167. Αγνείας σκήνωμα M R V 16; MV I X 9; 105 1113. Αγνείας, σοφέ, ένθέως όπλισάμενος cf. Αγνείαν, σοφέ, ένθέως όπλισάμενος. Αγνείας στιλπνότητι διηνθισμένον EPh 40 (1941) 82*. Αγνείας στιλπνότητι κρίνον MR VI 56; MV X I 29.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγνβίας τοίς

-

32 —

'Αγνείας τοϊς άνθραξι MR II 720; MV IV 230. 'Αγνείας το καθαρόν καί παρθενίας το σεπτόν σκήνωμα, δεϋτε, πιστοί MR I 214; MV I 120. 'Αγνείας το καθαρόν καί παρθενίας τό σεπτόν σκήνωμα, την ταπεινήν PID πη\ 'Αγνείας τον εραστήν καί των πιστών CL,S 128. 'Αγνείας τό πάναγνον MR III 249; MV V 125; PHG xxvi. 'Αγνείας φωτοειδες γεγένησαι MR I 141; MV I 81; 105 1189. 'Αγνείας ωραίαμα καί παρθενίας EE 252; NS 34 (1939) 42*. 'Αγνείας ώς φυτουργός MR VI 182; MV X I 97. 'Αγνεία ψυχής ενθέως όπλισάμενος M R V I 165; MV X I 88; AK 128, 204 ~ , 241 ~ ; TRM II σλ' (’Ανδρεία), III σοζ'*; EPh 36 (1937) 484*, 38 (1939 ) 315*; EEBS 15 (1939) 225*, 25 (1955) 224*. 'Αγνεία ψυχής λαμπρύνας νυν τό σώμά σου EPh. 38 (1939) 106*; TRM II ν'. 'Αγνή άπειρόγαμε, Χριστιανών ή έλπίς, πτωχών NTh 46. ’Αγνή βέβηλου γενσεως διέμεινας ΕΕ 210. 'Αγνή δεδοξασμένη MR II 151; MV III 90. 'Αγνή ευλογημένη ή μόνη τής άρας ETh 37; Th 13 (1935) 298; NS 32 (1937) 229. 'Αγνή Θεογεννήτρια MR IV 279; MV V i l i 33. 'Αγνή θεοχαρίτωτε, ή μήτηρ EPh 46 (1947) 267*; SBN 9 (1957) 397*. 'Αγνήν άναγνοί θέντες (i) MV V 118; AS Ian. II 350, Iui. II 228 ("Αγνήν λάγνοι ρίψαντες), Oct. X I 42; SMM 15, 24 ('Αγνήν οί λάγνοι), 227 ("Αγνήν λάγνοι ρίψαντες); NAS I 382; DMS I 232. "Αγνήν λάγνοι ρίψαντες (i) cf. supra. 'Αγνήν μητέρα σαφώς έπέγνω MR I 236; MV I 134. 'Αγνήν Μητέρα σε MR IV 32; MV VII 19; 105 1069. 'Αγνήν οί λάγνοι θέντες (i) cf. 'Αγνήν άναγνοί θέντες (ΐ). 'Αγνήν παρθένον Θεόπαιδα, μητέρα 106 1013; BSM II 699; TCH 27; EPh 39 (1940) 428*. 'Αγνήν σε, πανάμωμε cf. infra. 'Αγνήν σε πανάμωμον MR IV 188, VI 100; MV VII 106, X I 52 (πανά­ μωμε); 105 1084, 1144*. 'Αγνήν σε περιστεράν MR I 433; MV II 81. 'Αγνή παναγία Δέσποινα, ή τέξασα Χριστόν NTh 33; ETh 253, 314. 'Αγνή παναμώμητε MR I 572; MV II 168. 'Αγνή Παρθένε, άγνείας σκήνωμα PID ρκη'. 'Αγνή Παρθένε άχραντε MR II 460; MV IV 78. 'Αγνή Παρθένε, ή του Λόγου πύλη Tri φκε'. 'Αγνή Παρθένε θεογεννήτρια, πύλη φωτός PID ρκα'.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 33 —

’Αγνώμων φανείς

'Αγνή Παρθένε θεοχαρίτωτε, άγνώς ήμας BBG n. s. 6 (1952) 95; GIB 76. 'Αγνή Παρθένε καί άπειρόγαμε, ή τον Θεόν PID ρλβ'. 'Αγνή Παρθένε καί σεμνή T R 497; TV 277. 'Αγνή Παρθένε, του Βασιλέως MR III 631; MV VI 107. 'Αγνή Παρθένε, του κόσμου PeR 381; PeV 184. 'Αγνή Παρθένε, του Λόγου πύλη MR III 245; MV V 124; PaR 694; PaV 342. 'Αγνή Παρθένε, Χριστιανών ή προστάτις NTh 104. 'Αγνή Παρθενομήτορ, δυσώπησον T R 50; TV 32. 'Αγνή περιστερά EPh 30 (1931) 386*. 'Αγνή προ τοϋ τόκου καί έν τόκω M R III 66; MV V 33; 105 1044; Pentn ή'. ' Α γ ν ή σ κ έ π ε (in theotociis) MR II 394; cf. MV IV 30-43. Αγνή, τόν αίνον ώσπερ αϊτησιν δέχου NTh 120; ETh 98. 'Αγνή, το σεπτόν της λοχίας σου τέρας ΝΡΒ X 11 188. 'Αγνίσας τον νουν σου M R I 40; MV I 22. Άγνοήσας σε κτίστην των όλων TRM II τλς'*, III 73. 'Αγνόν εύραμένη σε MR II 64; MV III 39. 'Αγνόν παλάτιον Θεοΰ, παναγία Παρθένε GIB 64. 'Αγνόν σε καί καθαρόν MR II 256; MV III 154. ' Α γ ν ό ν τ ό Π ά σ χ α , Χ ρ ι σ τ έ μου, φ θ ά σ α ι δί δου NS 29 (1934) 567*. Άγνοοϋντα τά έ'θνη, Κύριε PeR 393; PeV 190; NS 28 (1933 ) 503*, 43 (1948) 262*. 'Αγνοπρεπώς νηστεύειν με έκ παθών EPh 47 (1948 ) 363*. 'Αγνός υπάρχει ό γάμος άμίαντος NS 30 (1935 ) 462*. 'Αγνότατον τέμενος σέ άρετών EPh 39 (1940) 139*. Άγνοών ό διώκτης τήν καρτερίαν σου EPh 4 (1909) 356. ’Αγνοώ πώς τόν θειον προσαγορεύσω Th 15 (1937) 108*; EEBS 15 (1939) 225*; EPh 38 (1939 ) 318*; TRM II ξβ;*. Άγνώμονα νουν κεκτημένος ETh 276. Άγνώμονα, ψυχή T R 160, 478; TV 90, 266; 97 1360. Άγνωμονοϋντες άνομοι τήν άγνοιαν PAS I 63; TRM II τς'*, III ήγ'*, 193 ~ ; EEBS 25 (1955) 251*. ’Αγνώμων μηδείς (Triodmm, Ian. 4) NS 31 (1936) 409* ( = ’Αγνώμων μηδείς καί προς Χριστόν?). ’Αγνώμων μηδείς καί πρός Χριστόν MR III 44; MV V 22; EPh 30 (1931 ) 387*. ’Αγνώμων μηδείς μή πονηρός M R II 581 ; MV IV 154. ’Αγνώμων φανείς καί πονηρός T R 642; TV 359; 98 476; CPC 190; ΡΕΑ II 72; EEBS 17 (1941) 288*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

'Αγνόν αιμάτων

— 34 —

'Αγνών αιμάτων ή σεμνή πιοΰσα ευχαρίστως TRM II μ'*. 'Αγνώς τόν βίον σου M R IV 261 ; MV V i l i 23. "Αγνωστος το πρίν MR IV 104; MV V II 66. "Αγξας λογισμοϊς (i) MR IV 88; MV V II 55; SMM 98; NAS II 34; DMS III 252. Αγόμενοι ώς άρνία Pa R 565; PaV 278. Αγόμενος δεσμώτης MR IV 325; MV V i l i 60. ’Αγόμενος, Σοφέ, είς φυλακήν MR I 111; MV I 64. "Αγονε, σπεϋσον, μετανόησον T R 300. "Αγονε σπεΰσον ψυχή PaR 568; PaV 279. "Αγονε σπούδασον ψυχή ETh 214. "Αγονε ψυχή, τί βραδύνεις ETh 287. “Αγονον εχων ψυχήν και παρειμένην ΕΕ 69; NS 26 (1931) 512*. "Αγονος ψυχή ύπάρχουσα ETh 205. Άγορεύων Δαυίδ EPh 38 (1939) 155* (al. 'Υπαγορεύων Δαυίδ). Άγραυλοϋντες πιστοί MR II 686; MV IV 211. Άγρικολάου μανίαν EPh 30 (1931) 526*, 47 (1948) 225*. Άγρίοις θηρσί παρεδό&ην NTh 21; ETh 187. "Αγριος οίστρος έκκαίων με NS 28 (1933) 13*. Άγριππίνα πολύα&λος SMM 481 ; DMS VI 410. Άγρίιρ άμφιδέθη (h) AS Mah I L; SMM 472. ’Αγρίων χάσματα θηρών MR I 379; MV II 49. ’Αγρίως τά κύκλω περιλαβών MR IV 119; MV V II 75; VV 1 (1894) 351. Άγριώτατοι θήρες M R III 218; MV V 109. Άγριώτατοι ώσπερ λύκοι GIB 152. "Αγρυπνα τά δμματα MR IV 211; MV V II 119. ’Αγρυπνίαν παννύχιον καί εγκράτειαν άφατον DMS IX 136; EPh 38 (1939) 89*. ’Αγρυπνίαν παννύχιον, προσευχήν άδιάλειπτον EPh 39 (1940) 127*. ’Αγρυπνίαν παννύχιον, προσευχήν άένναον MR I 557; MV II 157. ’Αγρυπνία συντόνω καί προσευχή 96 1401; SR I X 735. "Αγρυπνοι γενόμενοι των προσταγμάτων PaR 394; PaV 193. "Αγρυπνοι ώράθητε ήμών cf. infra. "Αγρυπνοι ώράθητε υμών M R I 493; MV II 117 (ήμών). "Αγρυπνον ευχήν καί τήν στάσιν δέ παννύχιον NS 29 (1934 ) 5. "Αγρυπνον νοϋν άεννάως MR III 69; MV V 35. "Αγρυπνον νοϋν πρός τον Θεόν MR II I 92; MV V 47. "Αγρυπνον σε φύλακα, Μεγαλομάρτυς M R III 609; MV V I 92. "Αγρυπνον σε φύλακα πιστών M R II 320; MV III 194. "Αγρυπνος γενόμενος πρός έντολών EPh 39 (1940 ) 280*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 35 —

‘ Αγωνισάμενος ν.χ'Λώς in ò

Άγρύπνως έξευμενίσας MR I 558; MV II 157. Άγρύπνως σχολάζων σοΐς ναοΐς ΒΖ 11 (1902) 363. Άγχίνους έμπορος δειχθείς σοφώς έπραγματεύσω TRM II ξθ'*. ’Αγχιστεία συνδούμενοι τούς θεσμούς ΒΡΙι 50 (1951) 173*; cf. infra. ’Αγχιστεία συνδούμενος EPh 30 (1931) 537*; cf. supra. Άγχουσιν οί τρεις (i) NAS I 34; DMS I X 132. Άγωμεν, έφησας, Κύριε, πάλιν προς Ίουδαίαν Tri υιδ'*; NS 29 (1934) 562*. Άγωμεν καί ημείς PAS I 423. "Αγωμεν, τοϊς σοΐς προανεφώνεις φίλοις T R 565; TV 314; 87 III 3897; SR IV 167. ’Αγώνα καλόν ήγωνίσω MR VI 237; MV X I 127; EO 22 (1923) 12*. ’Αγώνας ανδρικούς καί πλήρεις M R V 260; MV X 33. ’Αγώνας διανύσας MR III 576; MV VI 73. ’Αγώνας έν άθλήσει, άγώνας έν τή πίστει H R 207; HV 334; M R V I 87; MV X I 46; HC 462; Anth’l πβ'; PAS I 646; AK 57; A K n 89; KA 613*; EPh 30 (1931) 550*; TRM II σκε', III ρλ', σοε'*. ’Αγώνας έν τή πίστει καί τή άθλήσει ΕΡΙι 36 (1937 ) 242*. ’Αγώνας ήνυσας στερρώς MR I 378; MV II 48. ’Αγώνας λαμπρούς ένεδείξω ΑΡ 18 (1953) 196 (adp. erit, ένεδύσω). ’Αγώνας λαμπρούς ένεδύσω cf. supra. ’Αγώνας πολυτρόπους MR II 585; MV IV 156. ’Αγώνας του σεπτού Άθλητοΰ MR II 305; MV III 185; An μη' (του σοφοϋ άσκητοϋ). ’Αγώνας του σοφοϋ άσκητοϋ cf. supra. ’Αγώνας ύπερ άνθρωπον MR II 295; MV III 179. ’Αγώνας ύπέστης τώ έχθρώ MR IV 12. ’Αγώνας ύποδύς τοϋ σεπτοΰ MR V I 371; MV X II 52. ’Αγώνα τον μέγιστον (i) NAS I 445; DMS II 161. ’Αγών έπέστη μοι ψυχής πανόλεθρος EV 390; GE 585. Άγωνιζόμενος εύκλεώς MR II 310; MV III 187. Άγωνιζόμενος καλώς υπέρ τής άληθείας TRM II λη'*. Άγώνι πρύς πΰρ (i) MV IV 243; SMM 451 (Ά γώ σι); NAS I 356; DMS X II 649. Άγωνισάμενοι καλώς άπύ βρέφους H R 144; HV 215; MR I 515; MV II 131; Anth I ρνβ' (’Αγωνισάμενος ) ; PAS I 665*; AK 69 ~ ; EPh. 37 (1938) 477*; EEBS 15 (1939) 219*, 28 (1958) 304 ~ ; TRM Π μα' ~ , III σζ'*. Άγωνισάμενοι καλώς λαμπρώς PaR 397 ; PaV 194. ’ Αγωνισάμενος καλώς, άθλοφόρε EPh 47 (1948) 361*. ’ Αγωνισάμενος καλώς άπύ βρέφους cf. Άγωνισάμενοι καλώς άπύ βρέφους.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άγωνισάμενος χαλως, Ίεράρχα

— 36 —

Άγωνισάμενος καλώς, 'Ιεράρχα MR IV 353; MV V i l i 78. Άγωνισάμενος κατά τοϋ δφεως MR V 99; MV IX 53; EPh 30 (1931 ) 533*. ’Αγωνοθέτης άνωθεν σοί MR I 33; MV I 19. ’Αγωνοθέτης ό Χριστός MR V 124; MV IX 66. Άγώνος, ’Αλέξανδρε (i) AS Iui. II 699; SMM 233; NAS I 314; DMS X II 404. ’Αγώνων μαρτυρικών έτέλεσας τον δρόμον EPh 30 (1931) 535*, 49 (1950) 55*; NS 31 (1936 ) 539*, 44 (1949) 129*. ’Αγώνων στίγμασι MR II 492; MV IV 98 (στίγματι). ’Αγώνων τώ Παύλω MR I 457; MV II 96. Ά γώ σι λαμπρυνθεϊσά σου MR II 586; MV IV 156. ’Αγώσιν εγκράτειας MR IV 87; MV V II 54. Ά γώσι προς πΰρ (i) cf. Άγώνι προς πΰρ (i). Ά γώ σί σου της σαρκός MR III 690; MV VI 142. Ά γω τ ρ ί τ ο ν μ έ λ ι σ μ α σ οί , Θ ε η τ ό κ ε PaR 194 (perperam Θ ε ο τ ό κ ε ) ; PaV 95 (id. ) ; ETh 335 ; NS 27 (1932) 30* ( Θε ο τ ό κ ε ) . " Α γ ω τ ρ ί τ ο ν μ έ λ ι σ μ α σ οί , Θε οϋ Λ ό γ ε PaR 193; PaV 95; NS 26 (1931) 733*. " Α γ ω τρίτον μέλισμα τοΐς ’ Α σ ω μ ά τ ο ι ς PaR 205; PaV 101 ; NS 32 (1937 ) 259*. Ά δ ά μ SSI 72*; BBG n. s. 3 (1949 ) 223. Ά δάμ άκούσας τούς λόγους οΰς όφανεν EEBS 15 (1939 ) 238*; TRM II ριθ'*, III 374; BBG n. s. 12 (1958) 6 ~ . Ά δάμ άνακαινίσθητι, καί Ευα μεγαλύνθητι MR I 104, 115; MV I 60, 66. Ά δάμ άνακαινίσθητι, καί Ευα σκίρτησον MR II 430; MV IV 59; TCH 145. Ά δάμ άνανεοϋται σύν τη Ευα κράζοντες EEBS 14 (1938 ) 34*; cf. Βηθλεέμ έτοιμάζου, εύτρεπιζέσθω. Ά δάμ άνευφημήσωμεν MR II 460; MV IV 78. Αδαμάντινε την ψυχήν καί την καρδίαν EPh 50 (1951) 315*. Αδαμάντινε τήν ψυχήν, πώς σε MR I 212; MV I 119; CPC 103; NS 53 (1958) 206*. Αδαμάντινος έφάνης έν βασάνοις, πανόλβιε KG 274. Ά δάμ άποικισθείς SSI 72*; BBG n. s. 3 (1949 ) 223. Άδάμας ό στερρός ώς άκλόνητος EPh 50 (1951) 261*. Άδάμ βροτοΐς (i) MV IV 124; SMM 423; Anth I τξζ'; NAS I 322; DMS X II 446. Ά δάμ έμφανίσων άπειμι MR III 485; MV VI 14; 98 512; CPC 175; EEBS 28 (1958 ) 84. Ά δάμ έξωστράκισται παρακοή T R 1 0 0 ;T V 5 7 ; CPC78; R O I (1910-11) 230.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

37

Ά ιδβ ι ταΐ>τ«

Ά δάμ έπανόρθωσις, χαΐρε H R 282; HV 427; P aR 746; PaV 367; T R 509; T V 283; 105 1020; HC 221; CPC 247; NTh 121. Ά δάμ ήμΐν έπέθηκε (al. έπήνεγκε) cf. infra. Ά δάμ ήμΐν έποίησε PAS I 64; TRM II τς'* (ημών, adp. erit, ημών έπέθηκεν), III 196 ~ (adp. erit, έπέθηκε, έπήνεγκε); EEBS 25 (1955) 251* (έπήνεγκε). Ά δάμ ήμών έπέθηκεν (al. έποίησε) cf. supra. Ά δάμ κατενήνεκται PaR 461; PaV 226; PeR 350; PeV 169. Άδάμ, μεγαλύνθητι, Εΰα, σύν τούτω Anth III σμε' ; GIB 25. Ά δάμ μέν απόγονος MR II 2 58 ;’ MV III 157. Ά δάμ ό φύλαξ της Έδέμ EEBS 14 (1938 ) 66. Ά δάμ παρέβη μέν έντολήν E R 469; EV 233; GE 686. Άδάμ, Σήθ καί Ένώς τό ένάρετον ΑΚ 115*, 183; EPh 49 (1950) 105* (τών έναρέτων); TRM II ρήη'*, III ρις'*; EEBS 25 (1955 ) 214* (τών έναρέτων). Ά δάμ, Σήθ καί Ένώς τών έναρέτων cf. supra. Ά δάμ τήν γύμνωσιν MR III 83; MV V 42. Ά δάμ τον προπάτορα γυναικεία συμβουλή M R I 415; MV II 70. Ά δάμ τον προπάτορα τή παραβάσει T R 46; TV 30. Ά δάμ τον πρώτον τιμήσωμεν M R II 452; MV IV 74. Ά δάμ τον φθαρέντα άναπλάττει M R III 146; MV V 72; 98 465; CPC 169; STP 77; BZ 17 (1908) 27*; Ath 30 (1919) 150; EPh M Ì19 3 1) 521*. Ά δάμ του Παραδείσου διώκεται T R 108; TV 63; NS 29 (1934 ) 570*. Ά δάμ τοϋ πεσόντος έν Έδέμ Pent11 ρζ'. Ά δάμ τοϋ πρώτου έξηλώσαι PaR 516; PaV 253. Ά δάμ χορεύει έκ νεκρών Pent τμθ-'. Ά ιδε, Δανιήλ, ιερέ σύγχορε παίδων BBG n. s. 6 (1952 ) 52*; GIB 111. "A δέ θέλεις μαθεΐν, ΐνα θαυμάσης cf. Ά ν δέ θέλης μαθεΐν, ΐνα θαυμάσης. Άιδει Θεώ ή Εκκλησία χορεύουσα EPh 39 (1940) 280*; AB 65 (1947) 134. Άιδειν εοικε τήν φυσίζωον cf. "Τδειν έοικε τήν φυσίζωον. Άιδειν προηρημένοι M R VI 178; MV X I 95; EO 22 (1923 ) 438*; NS 26 (1931) 681*, 43 (1948 ) 81*. *Άιδειν ωδήν καινήν σοι ΕΕ 272; NS 53 (1958) 188*. ’Άιδει σύν ήμΐν τών Άσωμάτων PaR 376; PaV 184. Ά ι δ ε ι τάδε ’ Ιωσ ήφ Pentu α', ιζ'. Άιδει τά σά, Μάρτυς MR IV 211; MV VII 119. Ά ι δ ε ι τ α ϋ τ α ό ’ Ι ω σ ή φ T R 344; TV 198. Ά ι δ ε ι ταϋτα προεόρτια ό ’ Ιωσήφ MR II 554; MV IV 139; BZ 17 (1908) 43*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά ιδει χάριν

-

38

Άιδει χάριν σοι σοϋ χάριν (i) cf. "Ηιδει χάριν σοι σοϋ χάριν (i). Άιδει χορός σε των μονοτρόπων TRM II ρμθ'*. Αδέκαστος ή έξέτασις E R 372; T R 39; TV 26. ’ Αδέκαστος σου ή κρίσις E R 369; T R 36; TV 24. Άδελφαί Λαζάρου τον φιλοϋντα Th 14 (1936) 316; NS 32 (1937 ) 339. Άδελφά πάσχεις, Συμεών (i) M R IV 400; MV V ili 103 (πάσχει); SMM 154 (id.); NAS II 111; DMS IV 419. ’Αδελφά πάσχει Συμεών (i) cf. supra. Άδελφά συμφρονοΰντες M R V I 230; MV X I 124. Άδελφιδον όμόφρονα έχων cf. infra. Άδελφιδοϋν ’όμόφρονα έχων PAS I 331 (adp. erit. Άδελφιδόν); ΑΚΠ 39*, 39. Α δ ε λ φ ι κ ή ν τ ρ ί φ ω τ ο ν α ι ν ώ λυχνί αν M R V 307; NS 32 (1937) 64*; EPh 50 (1951) 334*. Αδελφική συνδούμενοι τή στοργή M R I 356; MV II 35. Αδελφικοί συνδούμενοι φίλτρω GIB 175. Αδελφοί άγαπητοί, τάδε λέγει ό Θεός NS 27 (1932 ) 585, 43 (1948) 198*. Αδελφοί καί φίλοι, συγγενείς καί γνώριμοι B R 308; EV 474; GE 469 (γνώριστοι). Αδελφοί καί φίλοι, συγγενείς καί γνώριστοι cf. supra. Αδελφοί κατά χάριν EPh 48 (1949 ) 257*. Αδελφοί μου άγαπητοί, μή μου έπιλάθεσθε δταν ύμνήτε τον Κύριον E R 293; EV 448; GE 454. Αδελφοί μου πνευματικοί, μή μου έπιλάθησθε δταν προσεύχεστε EEBS 14 (1938) 53. Αδελφόν σε δι’ οίκτον EPh 49 (1950) 41*. Αδελφός έκραξεν ό σός· Σώσόν με, "Αγιε Πάτερ TRM II σήα'*, 281; EEBS 25 (1955 ) 235*. Αδελφότης θνήσκουσιν άνδρών (i) cf. infra. Αδελφότης τέθνηκεν άνδρών (i) MV X II 95; SMM 264; NAS II 330 (θνήσκουσιν); DMS V ili 264 (id.). Άιδεται διά φωνών άγγέλων OCP 22 (1956) 378. Άιδεται εις πάντα τόν κόσμον M R V 259; MV X 32. Άιδεται έν Κόσμω ή ένθεος M R III 324, VI 394; MV V 166, X U 65; 90 221 ~ . Άιδεται έν κόσμω το τοϋ Σήθ MR II 453; MV IV 74. Άιδέτω σοι, Δέσποινα, Δαυίδ NTh 123. Άιδέτω σοι, Δέσποινα, κινών M R IV 176; MV VII 101; CPC 236; EO 22 (1923) 438*; Th 7 (1929) 269*; NS 31 (1936) 529*, 44 (1949) 80*. Άιδέτω τοϋ άσματος ή νοητή νύμφη ΡΚΑ V 182.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 39 -

Ά δικ ος δήμος

Ά δεώ ς Σώτερ μου cf. Ά δεώς Σωτήρ μου έκ βρέφους ό τάλας. Ά δεώ ς Σωτήρ έκ βρέφους ό τάλας cf. infra. Ά δεώς Σωτήρ μου έκ βρέφους ό τάλας LI 222* (Σώτερ); ΒΖ 17 (1908) 61*; NS 31 (1936 ) 337* (μου om.), 44 (1949) 75* (id.). Άδήλως ώθουμένη, Ένδοξε MR IV 229; MV V ili 3. "Αιδην πατήσας έξανέστη ό αθάνατος Pent τνα'. "At.δη παμφάγε, ποϋ το κέντρον σου 87 III 3949; Pent11 λ ς'; S R I V 203. Άιδης άκούσας, Ίησοΰ Tri υλγ'. Άιδης δεξάμενός σε, Ίησοΰ Pent τβ'. "Αιδης ό δεινός συνετρόμαξεν cf. infra. "Αιδης ό δεινός συνετρόμασεν T R 722; TV 405 (συνετρόμαξεν). "Αιδης πικρός καί θάνατος όμοϋ TRM II τμα'*. "Αιδης πώς ύποίσει T R 711; TV 399; Th 14 (1936) 228. "Αιδης σε έν νεκροϊς έπικράνθη Pent τλη'. "Αιδης σε προς αυτόν καταβάντα Pent σήζ'. "Αιδης σοι προσπελάσας PaR 541; PaV 266. "Αιδης συναντήσας σοι κάτωθεν 87 III 3936; Pent11 θ '; SR IV 194. Άιδης, Σωτήρ, συναντήσας σοι PeR 98; PeV 48. "Αιδης τη ση κατήργηται δυνάμει NS 28 (1933 ) 260. 'Αδιαίρετοι τής Τριάδος παϊδες ΕΕ 50; NS 30 (1935) 689*. Άδιαλείπτοις προσευχαϊς καί έγκρατεία T R 443; TV 248 ; 87 III 3884; SR IV 157. Άδιαλείπτως βαπτομένου cf. infra. Άδιαλείπτως βαπτομένους M R I 164; MV I 93; 98 508 (βαπτομένου); GOO III 310; CPC 165; STP 28. Άδιαλείπτως ταΐς ήδοναϊς του σώματος NS 29 (1934 ) 511*. Άδιαλείπτως υπέρ τών πίστει εύφημούντων ΑΚ 225; ΑΚΠ 85*. Αδιάσειστος στύλος MR V 243; MV X 24. Άδιάφθορον συ μύρον cf. infra. Άδιάφθορον ώς μύρον E R 182; EV 261; GE 333; Th 19 (1941-48) 134 (adp. erit. Άδιάφθορον σύ μύρον). Άδιαφθόρω κοιμήσει σου EPh 30 (1931) 562*. Άδιαφθόρως τον Λόγον έν σή γαστρί M R III 405; MV V 212; SBN 9 (1957) 393*. Άδιαφθόρως τον Λόγον υπέρ λόγον καταφθοράς MR V 284; MV X 46. Άδιαφθόρως τον Λόγον υπέρ λόγον τέξασα GIB 79. Άδιήγητον πέλαγος δι’ αΐώνος Anth II σής'; EPh 40 (1941) 96*. Άδικε, άστοργε, άσπονδε PAS I 94; ΑΚΠ 14; K R K 739 ~ ; CRM 262 ~ ; TRM II τκδ'*, 237 ~ ; EEBS 25 (1955 ) 260*. Άδικος δήμος τών Ιουδαίων TRM II τμζ'*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά δικ ος εδοξα

-

40 -

"Αδικος εδοξα, δίκαιων PAS I 120; ΑΚΠ 19; Ath 30 (1919) 138*; TRM II τκς'* (’Αδίκως), 193 ~ (adp. erit. ’Αδίκως); EEBS 25 (1955) 263*. ’Αδίκου προ βήματος, μεγαλομάρτυς EPh 48 (1949 ) 354*. ’Αδίκων ηγεμόνων MR III 370; MV V 193. ’ Αδίκων λύτρωσαί με χειρών NTh 82. ’ Αδίκως εδοξα δίκαιων cf. "Αδικος εδοξα, δίκαιων. ’ Αδίκως έπιστρατεύσασα Περσίς NTh 124. ’Αδίκως, παμμάκαρ Λεωνίδη Th 13 (1935) 175. ’Αδίκως πριν τω Λαζάρω Μ RM 193; TRM I 216, II τγ'*; EEBS 25 (1955 ) 248*. ’Αδίκως στρεβλούμενος MR II 28; MV III 15. ’ Αδίκως της ποίμνης σου . . . πολυμήχανον · διό τη έπανόδω MR III 401; MV V 210; EPh 30 (1931) 371*; cf. infra. ’ Αδίκως της ποίμνης σου . . . πολυμήχανον καί νίκης M R II 152; MV III 91; cf. supra. ’ Αδίκως τοϋ θρόνου MR IV 303; MV V ili 47. ’Αδιόδευτε πύλη ή πρός Θεόν MR VI 179; M VX I 95; 105 1152; PID ρξθ'. ’Αδιόδευτε πύλη μυστικώς E R 301; EV 463; MR III 260, IV 59, V 205; MV V 131, VII 37, IX 110; PaR 117; PaV 58; HC 164; GE 462. ’Αδιόδευτε πύλη, πύλας μετάνοιας μοι ΕΑ 20 (1900 ) 393. ’Αδιόδευτε πύλη, χαϊρε MR III 394; MV V 204. ’Αδιστάκτω τη πίστει ή ’Αθλοφόρος EPh 47 (1948) 154*; cf. infra. ’Αδιστάκτω τη πίστει ό ’ Αθλοφόρος M R I 523; MV II 136; AS Nov. I 512 ~ (οί ’Αθλοφόροι); EPh 30 (1931) 552*, 38 (1939) 101* (oi ’ Αθλοφόροι); cf. supra. ’Αδιστάκτω τη πίστει οί ’Αθλοφόροι cf. supra. ’Αδιστάκτω τη πίστει, πάνσοφε Πιστέ MR VI 467; MV X II 107. "Αιδοντες, πάντες Πιστοί MR I 10; MV I 5. "Αιδοντες χαϊρε τω κράτει σου NTh 28; ETh 193. ΒΑ δοξάζω έπί Πατρός σύμφωνα Pent11 ος'. ’Αδούλωτοι «τω έχθρω PaR 386; PaV 189. ’Αδούλωτον έτήρησας' MR I 546, VI 101; MV II 151, X I 53. "Αιδου μέν ταφείς τά βασίλεια T R 718; TV 403; Th 14 (1936) 236. "Αιδου πύλας καί μοχλούς PaR 467; PaV 229; Pe R 359; PeV 174. "Αιδου πυλών λύτρωσαί με E R 371; T R 38; TV 25; RO 1 (1910-11) 226. "Αιδου πυλών με ό έκ σοϋ M R II 112; MV III 68. "Αιδου πυλωροί σέ,1 θεάνθρωπε Th 14 (1936) 320; NS 32 (1937 ) 603 (θεάνθρωπον). "Αιδου πυλωροί σέ θεάνθρωπον cf. supra.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 41 —

Ά ι δ ω γίγηθ-ώς

Άιδουσα σήμερον ή των ’Αγγέλων Anth III ρπδ'. Άιδουσι τον τόκον σου ’Αγγέλων τάγματα NTh 58. "Αώου σκυλευθέντος, Σώτερ NS 33 (1938 ) 27. "Αιδου τά βασίλεια έσκύλευσας Pent τνε'. "Αιδου ταμιείων πεπεδημένους 87 III 3916; Pent τμβ'; SR IV 180; ΡΚΑ II 225. Άδριανέ γενναιότατε, της τοϋ Δεσπότου MR VI 511; MV X II 133. Άδριανέ καρτερώτατε, πελάγει MR VI 511; MV X II 133. Άδριανε Μάρτυς, τάς οδούς MR VI 505; MV X II 129. Άδριανόν τμηθέντα κοσμήσει (i) MV X II 132; SMM 274; AS Aug. V 808; NAS II 344; DMS VIII 327. Άδριανόν, χαίροντα (i) MV VI 19; SMM 47 (’Ανδριανόν ) ; NAS I 437; DMS II 71. Άδριανός ό πάνσοφος M R VI 511; MV X II 133. Άδριανός τμήθη χεϊρας (h ) MR VI 509; M V X II 131 ; AS Mali I x x x v m (Χεΐρας Άδριανός έτμήθη); SMM 466 (id.); NAS II 342; DMS V ili 325. Άδριανοϋ τέμνουσι χεΐρας (i) MR V I 509; MV X II 131; SMM 273; NAS II 342; DMS V ili 324. Άδυνατοϋσι προφανώς REG 5 (1892 ) 423; EPh 9 (1912) 128. Άδύς ό βίος μετά πορνών cf. "Απας ό βίος μου μετά πορνών. Ά δυτα σκηνώματα καί νοητήν ευφροσύνην EPh 37 (1938 ) 85*. Άδύτοις μαρμαρυγαΐς λαμπόμενος NS 32 (1937 ) 407*, 44 (1949) 138*; EPh 38 (1939) 414*. Άδυτον άνέτειλέ σοι φώς MR III 296; MV V 150. Άδυτος άστήρ γενόμενος MR III 530; MV VI 39. Άδυτος ήλιος, οίκτΐρμον ΑΚ 94; EPh 30 (1931) 385* (ήλιος ών οίκτίρμων), 46 (1947) 116* (ήλιος ών, οίκτΐρμον); TRM III σμ'* (id.). Άδυτος ήλιος ών, οίκτΐρμον (al. οίκτίρμων) cf. supra. ’Αδύτου έμφορούμενος φωτός EPh 49 (1950 ) 224*. ’Αδύτου πληρούμενος φωτός, καί δόξαν θεώμενος MR II 193; MV III 118. ’Αδύτου πληρούμενος φωτός Μωσης ό θαυμάσιος NS 31 (1936 ) 337*, 44 (1949) 74*. ’Αδύτου, φωτός καί λαμπάδος MR II 302; MV III 183; ETh 236 ~ . ’Αδύτου φωτός ταΐς αύλοις MR II 401; MV IV 42; Pa R 157 ~ ; PaV 77 ~ ; An μζ' ~ . ’Αδύτου φωτός χρυσαυγέστατον ETh 219. Άιδω KD T 620; KA 601*, 610*; TRM II p', ροθ'. Ά ι δ ω γ ε γ η θ ώ ς την Έ λ ι σ σ α ί ο υ χά ρ ι ν (sine theotociis) MV X 48 adn.*; NS 26 (1931) 678*; EPh 50 (1951) 325*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά ιδ ω 'Ιεροθέου

— 42 -

"Άιδω 'Ιεροθέου ιεραρχίαν ΕΑ 23 (1903) 532. " Α ι δ ώ , Μ ά κ α ρ , σοϋ τον β ί ο ν τ ον φ ώ σ φ ο ρ ο ν . ’ Ι ω σ ή φ EPh 39 (1940) 280*; AB 65 (1947) 134. Ά ι δ ω , Μ ά κ α ρ , σοϋ τ ο ύ ς π ό ν ο υ ς θ ε ρ μ ώ π ό θ ω . ’ Ι ω σ ή φ MR V 193; MV IX 104. Ά ι δ ω μέλος τ έτ α ρ τ ο ν Pent" ρς'. Άιδωμεν άσμα καινόν τω Κυρίω TRM II σπς'*. Ά ι δ ω Μύ ρ ω ν σου την μ υ ρ ί π ν ο ο ν χά ρ ι ν . ’ Ι ω σ ή φ MR VI 434; MV X II 89; ΒΖ 17 (1908 ) 58*. Άιδων ό προφήτης πνεύματι ETh 101. Ά ι δ ω π ρ ώ τ ο ν μ έ λ ι σ μ α εις ε γ κ α ί ν ι α EPh 36 (1937 ) 30*. Ά ιδ ω πρώτον μέλισμα φαιδρόν, τών έγκαινίων cf. infra. Ά ιδω πρώτον μέλισμα φαιδρώς τών έγκαινίων EPh 36 (1937 ) 30*; Th 23 (1952 ) 379 adp. (φαιδρόν). Ά ι δ ω σοι τή μ η τ ρ ί τοϋ Λ ό γ ο υ , Γ α β ρ ι ή λ θ ύ τ η ς PHG 13; ΕΟ 8 (1905 ) 299*, 22 (1923 ) 423*. Ά ι δ ω τή Θ ε ο τ ό κ ω ό α μ α ρ τ ω λ ό ς Φ ώ τ ι ο ς . Α ι τ ώ PKPh 5; ΒΖ 17 (1908) 43* ( Α ’ι τ ώ om.). Ά ι δ ω τή Μ ε γ ά λ η Π έ μ π τ η συνεχή ωδ ή ν NS 29 (1934) 504*. Ά ι δ ω τον αί νον τή φ ε ρ ε σ β ί ω Κό ρ η PaR 108; PaV 53; ETh 198; NS 27 (1932 ) 29*. Ά ι δ ω τόν αί νον τ ω φ ε ρ ε σ β ί ω Λ ό γ ω PaR 108; PaV 53; NS 26 (1931) 732*. Ά ι δ ω τον αί νον τ ω χ ο ρ ώ τ ώ ν ’ Α γ γ έ λ ω ν PaR 119; PaV 59; NS 32 (1937 ) 258*. Ά ι δ ω τ ρ ί τ ο ν σοι δ α κ ρ ύ ω ν γ έ μ ο ν μ έ λ ο ς NTh 39; Bes S. II 3 (1902) 198*; ETh 277. ’Αεί γάρ πάντες οί πιστοί Μ RM 101; TRM I 112, II σήγ'*; EEBS 25 (1955) 243*. ’Αεί γεραίρειν, την μόνην (i) NAS I 450; DMS II 193. Άειθαλάς Ά μών τε (i) NAS I 9; DMS IX 43. ’Αεί θανατοΐ με ό εχθρός PeV 17; Pent λγ' (Λίαν θανατοΐ). ’Αεί κρυπτώς μαστιγοΰμαι Μ RM 148; TRM I 15, II σ^θ'*; EEBS 25 (1955) 246*. Άειλαμπής χάριτι τής Θεομήτορος EPh 39 (1940) 135*. ’Αείμνηστοι πατέρες καί άδελφοί ΚΚ 356. ’Αειπάρθενε Κόρη, ή Θεόν σαρκωθέντα NTh 100. ’ Αεί προΐστασο τών ύμνούντων M R III 596; MV VI 85 (προΐστατο). ’Αεί προΐστατο τών ύμνούντων cf. supra.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 43 -

’Αθανασίας μέτοχος

’ Α ε ί σ τ ε ν ά ζ ω ν δ α κ ρ ύ ω κ α θ ’ ημέ ρ αν. Μ ι χ α ή λ ΒΖ 17 (1908) 61*; NS 31 (1936 ) 337*. ’ Αεί τήν σκέπην σου καί άντίληψιν NTh 83. "A έκα&άρισε Θεός 9 6 1392; SR IX 727; PHG cx v m . Άένναοι οχετοί M R VI 553; MV X II 155. Άένναος πηγή καί άδαπάνητος Th 19 (1941-48) 132 adp. Άεννάου χάριτος ήμΐν νάματα EPh 48 (1949 ) 269*. “A επιτάσσεις μοι ποιεϊν cf. infra. "A επιτάσσεις μοι, Σωτήρ PAS I 18 (adp. erit. "A επιτάσσεις μοι ποιεϊν ) ; ΕΑ 12 (1892-93 ) 385 ~ ; VV 5 (1898 ) 683 ~ ; EEBS 15 (1939) 241*; TRM II ρλε'* ( Ά έπιτάττεις μοι ποιεϊν), III ξβ'*, σλε'*. Ά έπιτάττεις μοι ποιεϊν cf. supra. Άεροπώς εΐδεν 'Ησαΐας cf. Άρρενοπώς fÒev Ήσαΐας. Άέρος δυνάστην τύραννον ETh 257. ’Αετοί ώς ύπόπτεροι M R IV 272; MV V ili 29. Ά ζώ ρ κυίσκων (i) MV IV 125; SMM 433; NAS I 325; DMS X II 451. ’ Αηδίας των θλίψεων άπελαύνεις, Νικόλαε EPh 39 (1940 ) 418*. ’Αήττητοι Μάρτυρες, ζωήν MR VI 78; MV X I 39; CPC 64. ’Αήττητοι Μάρτυρες, ροαΐς EPh 49 (1950) 44*. ’Αήττητοι Μάρτυρες, τη γη M R II 538; MV IV 129; EPh 36 (1937) 13*. Άήττητον φρόνημα M R I 474; MV II 107. ’Αήττητος δύναμις HV 507. ’Αήττητος στρατιώτης Νέστωρ Anth I ρξθ'. ’Αήττητος στρατιώτης, Πολύευκτε EPh 45 (1946) 308*. Ά η ττή τφ δεξιά, πόντος ερν&ρός cf. infra. Ά ηττή τω δεξιά, πόντου ερν&ροϋ ΕΕ 57; Ath 46 (1935) 47] NS 45 (1950) 106* (πόντος ερν&ρός). Άηττήτω παρρησία M R VI 94; MV X I 49. ’Αθανασίαν ευρατο 9 6 1397; SR IX 733. ’Αθανασίας γέγονας M R III 286; MV V 144. ’Αθανασίας γεγονώς επώνυμος MR VI 39; MV X I 19. ’ Αθανασίας διαυγή έπιστάμεθα M R II 303, 627, III 442, VI 248; MV III 183, IV 180, V 232, X I 133; PaR 170; PaV 83; 29 cccpxxn; AS Iun. II I,vii ; Bes s. II 3 (1902) 197*. 4 (1903 ) 340; ETh 197. ’Αθανασίας καί ζωής λαβόμενος MR III 268; MV V 135; EPh 30 (1931) 368*, 384*, 522*; NS 31 (1936 ) 414*, 44 (1949 ) 77*. ’Αθανασίας κλέος υπάρχων AK 114; KA 576*; EPh 49 (1950) 52*; TRM II ρήε'*, III σξα'* (’Αθανασίας υπάρχων νεκρωθέντα). ’Αθανασίας μάννα Χριστόν PaR 216; PaV 106 (’Αφθαρσίας); 105 1297. ’ Αθανασίας μέτοχος άνεδείχθης EPh 46 (1947 ) 82*, 49 (1950 ) 53*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

’Αθανασίας προσχομίζων

— 44

Αθανασίας προσκομίζων έπαινον EPh 49 (1950 ) 53* (cf. cod. Crypt. Δ. α. IX , f. 6 r). ’Αθανασίας τη κορυφή (i) MV V ili 65; NAS II 94; DMS IV 28. ’ Αθανασία συνθανόντα (i) MV VII 7; SMM 85; NAS II 8; DMS III 29. ’ Αθανασίας υπάρχων νεκρωθέντα cf. ’Αθανασίας κλέος υπάρχων. ’ Αθανάσιε πάτερ, συμπολΐτα των άγγέλων EPh 37 (1938 ) 476. ’Αθανάσιε, που κομίζη; (i) MR V 12; MV IX 6; AS Mail I 246; SMM 160; NAS II 122; DMS V 59. ’Αθανάσιε, την πανέορτον μνήμην σου cf. ’Αθανασίου την πανέορτον μνήμην. ’ Αθανάσιον δε καί τον Κύριλλον ΕΑ 24 (1904) 212. ’ Αθανάσιον καί θανόντα (i) MR III 285; MV V 143; SMM 19; NAS I 388; DMS I 321. ’Α θ α ν ά σ ι ο ν ύμνων, άρετήν ε π α ι ν έ σ ω . ’ Αμήν MR VI 39; MV X I 19. ’Αθανάσιος εδρεν άθανασίαν (i) NAS II 220; DMS VI 261. ’ Α θ α ν ά σ ι ο ς ε δ χ ο ς ύ ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έφυ (sine theotociis) MR III 279; MV V 141; AS Maii I 249*; NS 31 (1936 ) 414*. ’Αθανάσιος θρέμμα Παυλοπετρίου (i) MV VI 112; AS Febr. III 298; SMM 69; NAS I 473; DMS II 345. ’ Αθανάσιος, καν τεθνήξωμαι (i) MV X II 115; SMM 269 (τεθνήξομαι); AS Aug. IV 499 (id.); NAS II 335; DMS VIII 306 (τεθνήξομαι). ’Αθανάσιος συνθανών τω Ζωσίμω (i) MV V 36; SMM 5; NAS I 363; DMS I 76. ’ Αθανάσιος τήν έκτομήν (i) cf. infra. ’Αθανάσιος φαρμακός τομήν (i) MV V ili 89; AS Apr. I l l 163 ~ (’Αθα­ νάσιος την έκτομήν); SMM 150 ~ (id.); NAS II 106; DMS IV 387. ’ Α θ α ν α σ ί ο υ NTh 27 (in theotociis); ETh 191 (ibid.); EO 21 (1922) 274* (ibid.); NS 42 (1947) 174* (in I tropario et in theotociis), 224* (in theotociis), 225* (in I tropario et in theotociis). ’Αθανασίου δεΰτε συμφώνως TRM II ρήε'*. ’Αθανασίου τε καί Κυρίλλου τήν πανέορτον μνήμην ΑΚ 217; TRM III σμ./ Ψ . ’Αθανασίου τήν πανέορτον μνήμην MR V 11; MV IX 6; Anth III α' ~ (’Αθανάσιε, τήν πανέορτον μνήμην σου); EPh 46 (1947) 81*; TRM II ρήε*. Άθανασίφ, καί μαθητών (i) MR VI 44; MV X I 22; AS Iui. II 246; SMM 227; NAS II 248; DMS VII 46. Άθανασίω προσκομίζων έπαινον MR III 280; MV V 141 ; EPh 30 (1931 ) 369*, 522*; NS 31 (1936) 415*, 44 (1949) 77*. ’ Αθάνατε βασιλεύ, ό του θανάτου HC 51.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 45 -

Άθ^νογέν/ις ό πάνσοφος

’ Αθάνατε, οΐκτϊρμον, καί των νεκρών καί των ζώντων GE 448. Άθανατίσθητε λοιπόν, θήλειαι PAS I 137 (adp. erit. Άθανατίσθητε νυνί); TRM II τλ'* (Άθανατίσθητε τά νΰν), III σήθ'* (Άθανατίσθητε τά νϋν, θήλεια); EEBS 25 (1955) 266* (Άθανατίσθητε τά νυν). Άθανατίσθητε νυνί θήλειαι cf. supra. Άθανατίσθητε τά νϋν, θήλειαι (al. θήλεια) cf. Άθανατίσθητε λοιπόν, θήλειαι. Άθανατίσθητε ύμεϊς τω θανάτω μου 87 III 3908; Pent τκη'; SR IV 174; ΡΚΑ II 209. ’Αθάνατοι ’Άγγελοι, ζωήν PaR 23; PaV 12; EPh 38 (1939) 163*. Αθάνατον έκτήσω τήν εύκλειαν M R VI 25; MV X I 12. ’Αθάνατον έναθλών M R IV 15; MV VII 8. ’Αθάνατον οίκτιρμόν κεκτημένη Para ροθ'. ’ Αθάνατον ποθήσασα εύκλειαν EPh. 49 (1950) 100*. ’Αθάνατος ύπάρχουσα PaR 635, 646; PaV 312, 317; T R 818; TV 452. ’ Αθεΐα ό βυθός σε cf. ’Αθεΐας ό βυθός σε. ’ Αθεΐας έξήλεγξας MR IV 209; MV VII 118. ’ Αθεΐας ό βυθός σε MR V 79; MV IX 41 (’Αθεΐα). ’Αθεΐας τήν κάμινον ώσπερ όμβροις EPh 35 (1936 ) 487*. ”Αϋεον πρόσταγμα Βαβυλώνα ΕΕ 9; NS 28 (1933) 93*. Άθεότητος δόγμα έπλάτυνεν cf. Άθεότητος δόγμα πλατύνων δέ. Άθέοτητος δόγμα πλατύναντα cf. infra. Άθεότητος δόγμα πλατύνων δε PAS I 436 (adp. erit, πλατύναντα); ΑΚΠ 55; TRM II ρξγ'* (δόγμα έπλάτυνεν). Άθέου τήν άπόνοιαν EPh 37 (1938 ) 480*. Άθετήσαντα, Χριστέ, τήν έντολήν σου PaR 201, 212, 223, 234, 245, 256, 269; PaV 99, 104, 109, 115, 120, 125, 132; PeR 162; PeV 77. Άθετοϋντας όρων EPh 39 (1940 ) 278*. Άθετών άνόμως θείους νόμους ETh 141. Άθέων ’Αγαρηνών τά βέλη σύντριψον NTh 99. Άθέων βουλευτήριον MR I 203; MV I 115. Άθέων δυναστείαν MR V 12; MV IX 7. Ά ϋ έω προστάγματι ΕΕ 150. Αθεώρητον βυθόν κατανοοΰμέν σε NTh 50. Άθεώτατον σέβας MR III 185; MV V 91. ΆΟεωτάτου προστάγματος ΕΕ 64. Άθηνογένης έκ ξίφους (i) M R VI 139; MV X I 75; NAS II 263; EA 1 (1881) 148; DMS VII 218. Άθηνογένης ό ένδόξος M R VI 136; MV X I 73. Άθηνογένης ό πάνσοφος MR VT 136; MV X I 73.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Άθ^νογένης τήν τομήν

46 —

Άθηνογένης την τομήν (i) SMM 240. Άθηνοδώρ T R 92; TV 53. Ά θ λ η τ ι κ ώ ς Σ α β ϊ ν ο ν α ΐ ν έ σ ω π ό θ ω MV VII 59 adn.*; NS 31 (1936) 527*; EPh 48 (1949) 61*. Άθλητικώς τον δυσμενή MR V 379; MV X 100. Άθλητομήτωρ οδσα (i) AS Iui. II 555; SMM 232; NAS II 253; DMS VII 110 (perperam Άθλομήτωρ). Αθλητών έν σταδίω M R VI 147; MV X I 79. Αθλητών καλλονή EPh 48 (1949 ) 367*. Αθλητών πληθύς άμέτρητος PaR 98; PaV 48. Άθληφόρους τίθησι Λεσβίας (i) MV V ili 19; AS Apr. I 399; SMM 127; NAS II 78; DMS IV 75. Άθλια, τί βραδύνεις καί άγονε ψυχή ETh 75. Άθλια ψυχή, προ τοϋ τέλους PaR 156; PaV 76. Άθλια ψυχή, τί βραδύνεις ETh 291. Άθλικοΐς (sic) στρατηγήμασιν άριστεύσας EEBS 11 (1935) 124* (Άθλητικοϊς? ). Άθλιος έδείχθην δλως έγώ PID μθ' ; ETh 328, 340 ~ . Αθλίων τον άθλιον ρϋσαι ETh 288. Άθλίως άπεστράφημεν εις γην EPh 50 (1951) 150*. Άθλοθετεΐ σοι γυμνάσιον MR V 31; MV IX 18. Άθλοις ίερωτάτοις, Κόρη MR II 280; MV III 169. Άθλοις ώραιοτάτοις καί στίγμασιν ίεροϊς EPh 40 (1941) 93*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 49 —

Ά θλοφόρε τοϋ Χριατοϋ

Άθλον εν πρώτοις φιλοσοφίας PAS I 628; ΑΚΠ 85; TRM II νθ'* (per­ peram ’Άλλον). Άθλον ίερόν άνύσας EPh 30 (1931) 529. Άθλοπρεπώς τούς Μάρτυρας εύφημήσωμεν EPh 36 (1937 ) 246*. Ά θλος τριπλούς Ζήνωνι (i) MV V ili 19; AS Apr. I 399; SMM 127; NAS II 77; DMS IV 75. Άθλοΰντες οΐ Μάρτυρες T R 513; TV 286. "Αθλου πέλαγος .(i) AS Mail I 454; SMM 161 (Άθλους) ; Anth III β' (id. ). ’Άθλου πέπλησαι, Θεόδοτε (i) cf. Άθλων πέπλησαι, Θεόδοτε (i). Ά θ λ ο υ ς άνυμνε ΐ ν Π α τ έ ρ ω ν κ λ έ ο ς μ έ γ α . ’ Ι ω σ ή φ MR III 225; MV V 112. Ά θ λ ο υ ς ά ν υ μ ν ώ μ ά ρ τ υ ρ ο ς σ τ ε φ η φ ό ρ ο υ ' δ ύμνος Ί ω ά ν ν ο υ EEBS 11 (1935) 131*. Ά θ λ ο υ ς έ πα ι νε ΐ ν Ο ύ ά ρ ο υ κ λ έ ο ς μ έ γ α . ’ Ι ω σ ή φ MR I 464; MV II 100. Ά θ λ ο υ ς έπαινώ καλλινίκων Μαρτύρων. ’ Ι ω σή φ MRIV3 0; MV VII 18. Άθλους θεασάμενος MR I 462; MV II 99. Άθλοϋσι γενναίως καί προ Χρίστου REB 16 (1958 ) 69*. Άθλοϋσιν άμφω Κασδόος (i) MV I 169; SMM 319; AS Sept. V ili 128 (Κασδόας); NAS I 83; DMS IX 391. Άθλοΰσι πληθύς ευσεβών (i) NAS I 45; DMS IX 192. Ά θ λ ο υ ς Με ν ί γ ν ο υ χ ρ ι σ τ ο τ ε ρ π ώ ς α ί ν έ σ ω . ’ Ι ω σ ή φ EPh 48 (1949) 63*. Άθλους πέλαγος (i) cf. Άθλου πέλαγος (i). Άθλοφόρε άγιε καί ιαματικέ Παντελεήμον E R 187; EV 267; H R 210; HV 342; MR VI 239; MV X I 128; GE 336; BN J 11 (1934-35) 329; Th 19 (1941-48) 149. Άθλοφόρε άγιε, τής άληθείας δ κήρυξ EPh 48 (1949) 264*. Άθλοφόρε Γεώργιε, των άγγέλων συνόμιλε M R II 25; MV III 14. Άθλοφόρε Λεόντιε πανεύφημε, τής άγάπης EEBS 14 (1938 ) 37*; EPh 50 (1951) 336*. Άθλοφόρε καί μάρτυς τής άληθείας Χρίστου EPh 38 (1939 ) 310*. Άθλοφόρε Κυρίου, μακαρία ή γή EPh 30 (1931) 551*; cf. Ά&λοφόροι Κυρίου, μακαρία ή γη. Άθλοφόρε μέγιστε MR IV 96; MV VII 60. Άθλοφόρε τοϋ Χρίστου Παντελεήμον, τούς τή σή σκέπη Th 22 (1951) 240 adp. Άθλοφόρε τοϋ Χριστοΰ Παντελεήμον, τούς ύμνοΰντας Th 22 (1951) 238 adp. erit.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά θλοφόρε τοΰ Χριβτοΰ

— 50 —

Άθλοφόρε τοϋ Χρίστου Προκόπιε MR VI 70. Άθλοφορικόν ενδιαίτημα MR I 305; MV II 2. Άθλοφορικόν στέφανον τώ πρωτάθλο) M R II 706; MV IV 222; Bes 6 (1899) 103*; EO 22 (1923) 23*; EPh 30 (1931) 355*; NS 31 (1936) 6 *, 44 (1949) 70*. ’ Α&λοφόροι Κυρίου, μακαρία ή γή EV 293; H R 147 165*; HV 219 ~ , 255 ~ ; M R II 17 ~ , 710 ~ ; MV III 9 ~ , IV 224 ~ ; PaR 141 ~ , 174 ~ ; PaV 69 ~ , 85 ~ ; PeR 121 ~ ; PeV 59 ~ ; T R 776 779 ~ ; TV 433 ~ , 434 ~ ; EPh 30 (1931) 307*, 551*, 552*, 37 (1938) 270*; Th 23 (1952) 390 ~ ; ef. Άθλοφόρε Κυρίου, μακαρία ή γη. Άθλοφόροι πανθ-αύμαστοί, της Τριάδος ύπέρμαχοι EPh 50 (1951) 264*. Άθλοφόροι τοϋ Κυρίου, την πάνσεπτον νηστείαν cf. infra. Άθλοφόροι Χρίστου, την πάνσεπτον νηστείαν MR IV 58; MV VII 36; EO 22 (1923 ) 438*; EPh 30 (1931) 526* (Άθ-λοφόροι τοϋ Κυρίου); NS 27 (1932) 170*, 43 (1948) 137*. Ά θ λ ο φ ό ρ ο ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν ά σ μ α σ ι Μ ά ξ ι μ ο ς υμν ώ EEBS 11 (1935) 132*. Άθλο φόρων αγίων την μνήμην Tri χξθ'. Άθλοφόρων σύναθλος EPh 38 (1939 ) 95*. Ά θλων ιερών άνύσας δρόμον Anth II σοη'*; ΒΖ 14 (1905) 520, 17 (1908) 27*; NS 28 (1933) 147 ~ , 43 (1948 ) 207*. Ά θλων ιερών οί Μάρτυρες PaR 445; PaV 218. Άθλών πέπλησαι, Θεόδοτε (i) MR IV 11 ; MV VII 6; SMM 83 (Ά θ λ ου ); NAS II 7; DMS III 26. Άθραυστοι ποιναΐς αίκισμών PaR 229; PaV 112. Άθραύστοις ύπομοναϊς MR II 699; MV IV 218. Άθροισθέντες έν ταύτώ οί Απόστολοι Pent τλγ'. Άθροίσθητε γεγηθότες’ T R 235; TV 131; 99 1772. Άθροίσθητε καί ϊδετε MR I 75; MV I 43. Άθροισθώμεν καί χορείαν ίεράν ΕΑ 25 (1905) 235. Άθροισμα τών πιστών EPh 40 (1941) 137*. Άθρόον ό Κριτής έπελεύσεται H R 2, 36; HV 2, 43; PaR 714; PaV 352; T R 762 ~ ; TV 426 ~ ; HC 14. Ά ΰρόον πάλαι Μλασσαν EE 222; NS 26 (1931) 666*, 43 (1948) 79*. Άθρόον, περιχώρω μέλλοντος CES 109. Άθρών ό Πλάστης έν ζόφω MR III 149; MV V 73; 96 828; CPC 211; STP 108. Ά ϋνμία κατέσχε την Παρϋένον ΕΕ 237; NS 30 (1935) 273*. Άθυμία κατέσχε τον Μνηστήρα Anth II σήε' (κατέσχεν).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

51 -

Αΐ βασιλεία».

Άθυμία πολλή νϋν ήμάς διεδέξατο PAS I 208; ΑΚΠ 27; EEBS 15 (1939) 230*; Ath 55 (1951) 181; TRM II ήδ'*, 71. Άθυμίας άχλύν διασκέδασον Pent11 ήθ'. Άθυμούντων άνάψυξις 96 1388; SR IX 725. Άθυμοϋσα καί θρηνούσα ή πανάμωμος PSS IV 494. ΑΕ άγγελικαί παρειστήκεισαν Δυνάμεις, ώσπερ ούρανω PAS I 408 (adp. erit, προπορεύεστε); NS 27 (1932) 120 ~ (παρεστήκεισαν), 43 (1948) 135* (id.); EPR 45 (1946) 130*. Αΐ άγγελικαί παρεστήκεισαν Δυνάμεις, ώσπερ ούρανω cf. supra. ΑΕ άγγελικαί προπορεύεστε Δυνάμεις έκ της Βηθλεέμ MR III 39; MV V 19. A i άγγελικαί προπορεύεσϋε Δυνάμεις· ol εν Βηϋλεεμ MR II 564, 577*, 593*, 609*, 629*, 715*, 737*, 738*, I I I 39*, 57*, 75*, 94*, 171*, 188*, 215*, 221*, 233*, V I 363*·, ΜY I V 5 8 * , 145, 151*, 160*, 169*, 181*, 227*, 240*, 241*, V 19*, 29*, 38*, 49*, 84*, 94*, 107*, 110*, 117*, X I I 48*; PeR 369*, 370*; PeV 178*, 179*; TR 349*; TV 200*; Anth I τπ ς*, τ^γ'*, τή#'*, υε'*, υιγ*, I I λό'*, Μ '*; CPC 138; PAS I 222, 228*, 400 adp. erit.*, 417 adp. erit.*, 437 adp. erit.*; DMS X I I 650*; K A 571*; GIB 111*; BBG n. s. 6 (1952) 52* {Ai perperam om.); EA 2* s. 2 (1885-86) 182; EEBS 11 (1935) 135*, 15 (1939) 193*-194*, 25 (1955) 279*, 280*, 281*, 28 (1958) 307*; EO 24 (1925) 171*; EPh 30 (1931) 358*, 377*, 377*, 378*, 36 (1937) 28*, 38 (1939) 164*, 39 (1940) 123*, 40 (1941) 94*, 129*, 134*, 45 (1946) 129*, 203*, 46 (1947) 294*; NS 27 (1932) 118*, 28 (1933) 504*, 31 (1936) 409*, 33 (1938) 523*, 618*, 618*, 44 (1949) 141*; Th 23 (1952) 217 adp*. Αΐ άγγελικαί προπορεύεστε Δυνάμεις, ώσπερ ούρανω cf. Αΐ άγγελικαί παρειστήκεισαν Δυνάμεις, ώσπερ ούρανω. Αΐ άγγελικαί στρατιαί δορυφοροϋσαι PAS I 412; EL 72 (1958 ) 35*. ΑΕ άγονοι ψυχαί, καρπόν ποιήσατε TCH 66. Αΐ άκτΐνες ελαμψαν τής παγκοσμίου MR I 125; MV I 71 ; EPh 36 (1937) 16*. Αΐ άκτΐνες προλάμπουσιν, αΐ πηγαί άνατέλλουσιν EPh 50 (1951) 352*. Αΐ άκτΐνες τής χάριτος επί πάντα EPh 36 (1937) 15*. Αΐ άμαρτίαι μου ψάμμον θαλάσσιον PID νζ'. ΑΕ άνομίαι μου ψάμμον θαλάσσιον ETh 291. ΑΕ άνω νϋν των ’Αγγέλων χορεΐαι ETh 228. ΑΕ άσκήσει στερρώς PaR 175; PaV 86; 105 1296. Αΐ άστραπαί των ένθέων MR VI 118. Αΐ βάσεις σου τοΐς ήλοις MR V 147; MV IX 80. Αΐ βασιλεΐαι πάσαι τής γής E R 445; EV 564; GE 643.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ai

βαφαί

52 —

Ai βαφαί των αιμάτων PaR 298; PaV 146. Αί γενεαί νϋν πάσαι επιταφίους ύμνους cf. Ai γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφή σου. Ai γενεαί πασαι μακαρίζομέν σε, δυάς NS 32 (1937 ) 225. Ai γενεαί πασαι μακαρίζομέν σε, την μόνην Θεοτόκον MR VI 418; MV X II 78; NS 32 (1937) 225, 277-278; EPh 39 (1940) 422*. Αί γενεαί πασοιι μακαρίζομέν σου την κοίμησιν την θείαν. NS 33 (1938) 28. Αί γενεαί πασαι μεγαλύνομέν σε, Παρθένε Θεοτόκε. NS 33 (1938 ) 434. Αί γενεαί πασαι μόρα τω ταφέντι NS 33 (1938) 24. Αί γενεαί πασαι σέ δοξολογοϋμεν Χριστόν τόν ζωοδότην NS 33 (1938) 439. Αί γενεαί πασαι σέ μακαριοϋμεν, Αίκατερίνα NS 32 (1937) 145. Αί γενεαί πασαι σέ μακαριοϋμεν, τόν θεόπτην Μωϋσέα NS 32 (1937) 145. Αί γενεαί πασαι σοϋ την υπέρ λόγον NS 33 (1938 ) 24. Αί γενεαί πασαι σύν χοροϊς NS 33 (1938 ) 22. Αί γενεαί πασαι ύμνοις τούς πατέρας NS 32 (1937) 146. Αί γενεαί πασαι ύμνον τη ταφή σου T R 723; TV 405; Th 14 (1936) 248 ~ (Αί γενεαί νϋν πασαι επιταφίους ύμνους), 327 ~ ; NS 32 (1937) 219 ~ , 661 ~ , 670 ~ , 672 ~ . Αί γενεαί σε άπασαι μακαρίζουσιν T R 378; TV 215; 87 III 3873; 105 1369; SR IV 149. Αίγλη άναλάμπων MR III 602; MV VI 88. Αίγλη διαλάμπουσα M R V 24; MV IX 14. Αίγλη θεαρχική έλλαμπόμενος MR I 125; MV I 71 ; NS 32 (1937) 92* ~ (cf. cod. Crypt. Δ. α. X X III, f. 210v), 187*, 44 (1949) 134* ~ , 134*. Αίγλη θεαρχική τόν νοϋν PeR 431; PeV 208; SSI 74*. Αίγλη θείας χάριτος ό Γαβριήλ MR II 82; MV III 49. Αίγλη θείας χάριτος φωταγωγών MR VI 465; MV X II 106. Αίγλη θείων δογμάτων PaR 606; PaV 298. Αίγλη θεολογίας της σής M R III 361 ; MV V 187. Αίγλη κατελάμπετο MR VI 159; MV X I 85. Αίγλη λαμπρυνόμενος M R VI 31; MV X I 15. Αίγλη, Λουκά, τη φωσφόρω MR I 459; MV II 98. Αΐγλην αϋλον, Πάτερ MR V 189, VI 49; MV IX 102, X I 25; An μα'. Αίγλην εύσπλαγχνίας μοι MR IV 268; MV V ili 27. Αίγλην την τρισήλιον καί ένιαίαν M R III 609; MV VI 92. Αίγλην την τρισήλιον φωτιστικώς Μ R I 484 ; MV II 112 ; EPh 49 ( 1950) 49*. Αίγλη ούρανίω λαμπρυνθέντες MR II 443; MV IV 67. Αίγλη παρθενίας λάμπουσα εικότως, μάρτυς σεπτή EPh 49 (1950) 218*. Αίγλη παρθενίας λάμπουσα, Θεοδοσία MR V 184; MV IX 99. Αίγλης άνεσπέρου Σωτήρ μου NS 33 (1938 ) 372.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

Α ίγλη ς άρχηφώτου, Πάνσοφε Α ίγλη ς έμπλησθείς θεότητος Α ίγλη σεπτή της άγνείας

Aϊγλη τριφβγγοΰΐ

-

M R III 3 3 6 ; M V V

173.

N S 2 8 (1 9 3 3 ) 155.

M R V I 2 7 3 ; M V X I 146.

Α ίγλης θεαρχικής έμφορισθείς Α ίγλης τής άπροσίτου

53

P A S I 421.

P a R 6 0 5 ; P a V 297.

Α ίγλης της σεπτής καί τρισηλίου

N T h 54.

Α ίγλης τής φωσφόρου ής έν Χ ρισ τώ Α ίγλης τριφεγγοϋς πληρούμεναι

N S 14 (1 9 1 4 ) 4 3 5 .

MR I

194; M V I

Α ίγλη τη σελασφόρω σου περιχεόμενος

110.

M R II 504; M V IV

107 (Αίγλη

τής θείας χάριτος). Αίγλη τής έξ ύψους φανείσης

M R II 6 8 3 ; M V I V 209.

Α ίγλη τη ση, Θεομήτορ, τον νοϋν μου ETh

M R I 110; M V I 6 3 ; N T h 2 4 ;

189.

Α ίγλη τη σή την ζοφώδη ψυχήν μου Α ίγλη τη ση φωτιζομένη

P I D με' ; E T h 175.

M R V I 5 5 ; M V X I 28.

Α ίγλη τής θείας χάριτος περιχεόμενος

cf. Α ίγλη τη σελασφόρω σου περι­

χεόμενος. Α ίγλη τής τριλαμποϋς έλλαμπόμενος ζω ής

EPh 50

(1 9 5 1 ) 3 2 0 * .

Α ίγλη τής Χρίστου έγέρσεως καταυγασθέντες τον νοϋν

EPh

48

(1 9 4 9 )

360*. Α ίγλη τη τής πίστεως το ζοφερόν

E P h 37

(1 9 3 8 ) 8 1 * .

Αίγλη τη τοΰ Πνεύματος καταλαμφθέντες ένθέως . E P h 3 0 Αίγλη τη τοΰ Πνεύματος σαφώς καταλαμπομένη

(1 9 3 1 ) 5 4 8 * .

M R I I 6 1 2 ; M V I V 171.

Α ίγλη τη των θαυμάτων ό των μαρτύρων χορός

EPh

40

(1 9 4 1 ) 9 2 *

(perperam τη των χαρίτων; cf. cod. C r y p t. Δ . α. X I V , f. 1 5 2 V ), 9 4 * . Α ίγλη τη των χαρίτων, σοφοί

EPh 38

(1 9 3 9 ) 9 7 * .

Α ίγλη τοΰ 'Αγίου Πνεύματος

M R I V 3 4 7 ; M V V i l i 75.

Αίγλη τοΰ Πνεύματος σαφώς

M R V 278; M V X

Α ίγλη τοΰ Πνεύματος σύ καταλαμπόμενος Α ίγλη τοΰ σοΰ, Λ όγε, προσώπου

E R 4 3 9 ; E V 4 7 9 ; G E 476.

Αίγλη τοΰ σοΰ προσώπου, Χ ριστέ 218 ~ ; (1938)

T R 803 ~ ;

42.

M R I I I 6 4 5 ; M V V I 115.

ER

T V 445 ~ ;

2 80; E V 428; P aR 446 ~ ; P aV GE 442;

CPC

126 ~ ; N S 33

5 2 2 * , 4 4 (1 9 4 9 ) 1 4 1 *.

Α ίγλη τοΰ Σταυροΰ σαφώς λαμπρυνόμενος, ένίκας εχθρών

N S 14 ( 1 9 1 4 ) 4 3 0 .

Α ίγλη τοΰ Σταυροΰ σοφώς λαμπρυνόμενος, τής πλάνης

M R III 3 3 3 ; M V

V

170.

Αίγλη τριλαμποϋς Θεότητος

M R I 3 5 5 ; M V I I 35.

Α ίγλη τριλαμποϋς φωτοχυσίας Α ίγλη τρισηλίου άστραπής

M R V I 166; M V X I 89.

M R I I 2 7 ; M V I I I 1 5 ; E O 2 3 (1 9 2 4 ) 2 7 8 * .

Αίγλη τριφεγγοϋς λαμπρότητος

M R III 372; M V V

193.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 54 -

Aίγλη των σών Αίγλη των σών δογμάτων

M R III 6 1 2 ; M V V I 94.

Αΐγλη των σών, ίλαρώτατε

M R I 4 8 1 ; M V I I 110.

Αίγλη φαεινοτάτη τοϋ έκ σοΰ

M R I V 9 1 ; M V V I I 5 7 ; 105 1076; P ID

ροθ'.

Αϊγλγ) φαεσφόρω καταύγασαν Αίγλη φαιδρή τής Τρισηλίου

5 8 ; N S 4 5 (1950) 179*.

ΕΕ

M R I 4 8 7 ; M V I I 1 1 4 ; E O 2 3 (1 9 2 4 ) 2 7 8 * .

Αίγλη φρικτη ό λάμψας έν κόσμω

M R I I I 197 ; M V V 9 8 ; E E B S 15 (1 9 3 9 )

2 4 3 * ; E P h 4 5 (1946) 3 1 1 * ; T R M I I ρ μ '*. Α ίγλη φωτιζόμενοι άεί της τρισηλίου λαμπάδος

MR

IV

205; M V

V II

1 1 6 ; E O 2 3 (1 9 2 4 ) 2 7 6 * . Αίγλη φωτιζόμενοι της τρισηλίου θεότητος

MR V

Αίγλη φωτιζόμενος άεί της άνεσπέρου χάριτος (1 9 4 9 ) 7 8 * ; E P h 4 7 Αίγλη φωτιζόμενος, Σοφέ φωτιζόμενος της

(1 9 4 8 )

N S 31

(1 9 3 6 ) 4 7 4 * , 4 4

(1 9 4 8 ) 3 4 * .

Αίγλη φωτιζόμενος θεαρχική Αίγλη

118; M V I X 63.

M R V I 496; M V X II

124.

M R I 5 6 3 ; M V I I 162. τρισηλίου θεότητος

EPh

36

(1 9 3 7 ) 2 4 6 * ,

47

15 6 *.

Αίγλη φωτιζόμενος, το εμφανές Αίγλη φωτός τοϋ μεγάλου

M R II 513; M V IV

Α ί γυναίκες εδραμον δρθρου βαθέος Αίγυπτιάζεις, Παΰλε (i)

113.

A n th I I I ν ζ '; P H G L x x ; G IB ΑΚ

182.

157.

A S Iu i. V I 1 6 3 ; N A S I I 2 6 6 ; D M S V I I 2 3 6 .

ΑΙγυπτία μεν χεΙρ τον 5Ισραήλ Ε Ε 160; E P h 3 8 (1939) 168*; N S 2 6 (1931) 537*, 3 2 (1937) 402*, 4 3 (1948) 78*. Αίγυπτίας τούς τρόπους

M R II 623; M V IV

Αιγύπτιος τήν γλώσσαν (i) Αιγυπτίους πριν ό τώ βυθώ

M R I I 4 2 0 ; M V I V 5 3 ; C E S 101 ~ .

Αίγυπτον αισχρόν εμπαΟώς

ΕΕ

Αίγυπτον άρδει (i)

130; M V III 7 8 ;

M R II

176.

N A S II 159; D M S V 340.

158; N S 5 3 (1958) 295*. 79

33, 1430; SM M 3 7 2 ;

N A S I 2 1 8 ; D M S X I 288. Αίγυπτον τών παθών κατέλιπες Αίγυπτος ή πρότερον δαιμονικαΐς 536*

M R V 1 0 9 ; M V I X 5 8 ; E P h 3 0 (1931)

(δαιμονικώς ).

Αίγυπτος ή πρότερον δαιμονικώς Αίγυπτος δντως (i) A

E P h 3 8 (1939) 4 0 4 * .

cf. supra.

M R II 117; M V III 7 0 ;

SM M 3 7 1 ; N A S I 213;

1 ( 1 8 8 0 -8 1 ) 9 4 ; D M S X I 228.

Αίγυπτου έκ της πλάνης σήμερον Αίγύπτου Μωϋσης έξήγαγε Αίγύπτου το πρίν

P e n t τλ ζ'.

NTh 20; ETh

186.

M R I V 3 8 8 ; M V V i l i 96.

Αίγύπτου φωστηρ ό φαεινός

M R I V 3 9 1 ; M V V i l i 99.

Αίγύπτου χειροποίητα ό σείσας

E P h 4 8 (1949) 16 6 *.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αΐκισμοϊς καρτερήσκντις

55 — Αΐδεσθέντες αύτοΰ το αΐδέσιμον ϊσταντο

cf.

Έ δεσθέντες αύτοΰ τό αΐδέ­

σιμον ϊσταντο. Αίδεσίου έθαύμασαν τά άνδρεΐα παλαίσματα Α ί δέ ύπέρταται των ούρανών

A n th I τήγ'.

TR

116, 4 4 5 ; T V 6 8 , 2 4 9 .

’ Αΐδιον, παντοδύναμον, άκατάληπτον Ά ϊ δ ί ω ς ό Πατήρ καί άρρεύστως Αιδοία Καρτέριος (i)

(1 9 4 9 ) 1 7 3 *.

Μ R V I 4 0 7 ; M V X I I 7 2 ; P A S I LXX.

Ά ί δ ι ε άναρχε Τριάς πανσθενεστάτη Ά ΐδ ιο ν , άναρχον τον Πατέρα

EP h 48

TR

TR

238; T V

1 3 2 ; 9 9 1776.

6 1 ; T V 3 8 ; T ri χ ξδ '.

M V I I I 3 1 ; S M M 3 6 3 ; N A S I 1 9 5 ; D M S X I 136.

A t δυνάμεις έξέστησαν

P a R 7 7 ; P a V 38.

A t δυνάμεις των ’ Α γγέλω ν έθαύμασαν Α ί δυνάμεις των άγιων

E P h 51

(1952) 3 7 * .

P aR 245, 267 ~ ; P aV

120, 131 ~ ;

TR

787;

T V 438. A l δυνάμεις των άνω σε στρατιών έπεκρότησαν Α ί δύο έπιστολαί

Α ί έκφυεΐσαι τοϊς βροτοΐς A i εύχαί σου Θεώ

M R I I 4 2 6 ; M V I V 5 6 ; T C H 91

M R IV

N T h 100.

Α ί θεΐα ι δωρεαί καί τά χαρίσματα A i θεΐαι δωρεαί ταΐς παρθένοις Α ί θεΐα ι τοϋ Δεσπότου

MR V

M R II 420; M V IV 5 3 ; T C H 83 ~ .

MR

V I 260; M V X I

M R VI 520; M V X II

Α ί θλίψεις της καρδίας μου, Θεοτόκε

P ID

138; Α Χ 229.

ρμζ'.

Ε Ε 2 56 ; N S 4 5 (1950) 7 7 0 *.

Α ίθριος έν τω στύλω περιγράφεις Α ί θυγατέρες πάσαι φαιδρύνατε Αΐκατερίνα, καί σοφή (i)

E P h 39

(1 9 4 0 ) 2 7 2 * .

E P h 3 9 (1 9 4 0 ) 1 3 6 *.

M R II 2 8 2 ;

M V III 170;

SM M 3 8 9 ;

NAS I

( 1 8 8 0 -8 1 ) 1 2 9 ; D M S X I 5 4 0 .

Αΐκατερίνα μάρτυς, Κύριον δυσώπει Α ΐ κατερίναν

139.

6 2 ; 105 1116.

116; M V I X

Α ΐθιόπω ν πρόσωπα άπορραπίσας

Α ’ί ϋουσα γαστήρ ϋηρός

~.

1 0 3 ; M V V I I 65.

Α ί ήδοναί τοϋ σώματος καί κινήσεις

250; A l

E P h 4 9 (1 9 5 0 ) 2 0 6 * .

M R V I 1 1 6 ; M V X I 62.

τήν

N S 32

παναοίδιμον

(1 9 3 7 ) 146.

άσμασι

μέλπω

M R II 276 ;

M V I I I 1 6 8 ; B M C 1 1 7 * ; N S 3 2 (1 9 3 7 ) 5 7 0 * . Αικατερίνης τήν μνήμην

M R I I 2 7 3 ; M V I I I 1 6 6 ; E P h 3 0 (1931) 3 1 1 * .

Αικατερίνης της πανσόφου μάρτυρος (1 9 3 7 ) 5 7 0 * , 4 4 Αίκίαις το σώ μά σου

(1 9 4 9 )

M R III 343; M V V

Αΐκισθέντες το σώμα, πρισθέντες

32

176.

T ri χ ξ θ '.

M R II 36 6 ; M V IV

Αΐκισμοΐς βαλλόμενος

168; N S

M R I 4 2 3 ; M V I I 75.

Αΐκίσεις, Πάνσοφε, καρτερών

Αΐκισμοϊς άφειδώς

M R II 27 6 ; M V III

1 38*.

14.

M R I 4 3 2 ; M V II 81.

Αΐκισμοϊς καρτερήσαντες τών ειδώλων τήν πλάνην

G IB

141.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Α Ιχ ίβ μ ο ΐς ό μ ιλ ή β α σ χΑίκισμοΐς όμιλήσασα καί ποικίλαις Αίκισμοΐς όμιλήσασα, καί πυρί

56 —

M R V I 127; M V X I 69,

M R II 5 6 7 ; M V IV

Αίκισμούς πλείστους προσάξαντες, έκκακήσαντες

148.

1 4 6 ; A n νς'.

O C n . s. 2

(1 9 1 2 ) 5 9 ;

T R M I I σ π β '*. Α ί κύκλω παρεστώσαι Α ί λόγχαι μιμητήν

P a R 2 9 7 ; P a V 145.

MR Π

Α ίμ α Θεοϋ φανέντος

3 1 9 ; M V I I I 193.

B F E 5 2 ; T h 11 (1 9 3 3 ) 115, 16 (1 9 3 8 ) 2 7

~

(Α ίμ α

τοϋ γη φανέντος). Α ίμ α , καί πϋρ, καί άτμίδα (1 8 9 9 )

M R I I 6 9 4 ; M V I V 2 1 5 ; C P C 1 1 6 ; B es 6

1 03*; A th 30

(1 9 1 9 )

154*; E P h 30

(1 9 3 1 ) 3 5 6 * ; N S 4 3

(1 9 4 8 ) 2 0 8 * . Α ίμ α καί ύδωρ έκρυέντα

cf. Α ίμ α ύδωρ τε έκρυέντα.

Α ίμ α πλευράς άποστάξαν Α ίμ α προσενεγκόντος

P a R 6 8 6 ; P a V 3 3 7 ; E E 5 3 (1 9 3 9 ) 3 7 9 adn. 2 1 8 .

cf. Α ίμ α τοϋ προσενέγκαντος.

Α ί μάρτυρες έν γη τοΐς άγω σιν

A n ξ β '.

Α ίμα σι βραχυτάτοις

M R V I 4 5 2 ; M V X I I 99.

Α ϊμασι θ-είοις υμών

M R I I 9 6 ; M V I I I 58.

Α ίμασι κατήρδευσας

M R IV

Α ίμα σι, Μάρτυς, έκχυθ-εΐσι

138; M V V II 87.

M R V I 3 2 5 ; M V X I I 28.

Αίμασιν άθ-λήσεως είδωλικήν πυράν Αίμασιν άθ-λήσεως σαυτω

BM C

Αίμασιν αίμα συγκεράσας Αίμασιν έπέχρωσας

MR

Αίμασιν έφοίνιξεν

MR

Αίμασιν υμών άγίοις

MR V

146; M V I X

cf. Α ίμ α τι αίμα συγκεράσας. V

321; M V X

II 721; M V IV

67. 230.

P a R 6 5 6 ; P a V 322.

Αίμασιν υμών άθ-λητικοΐς

P aR 8 7 ; P a V 42.

Αίμασιν υμών, μακάριοι, μαρτυρικοΐς έαυτοΐς Αίμασιν υμών το πϋρ Α ίμασι τοϊς σοϊς

79.

113.

EPh 50

(1 9 5 1 ) 3 3 1 * .

M R II 9 6 ; M V I I I 58.

M R I 4 7 5 ; M V I I 107.

Α ίμασι τών 'Α γίω ν

P aR 5 7 4 ; P aV 282.

Α ϊμ ά σου το τίμιον, σοφέ

E P h 4 8 (1 9 4 9 ) 2 6 7 * .

Α ί μάστιγες τών Πατέρων Α ίμ α τι αίμα συγκεράσας

T R 235; T V

1 3 1 ; 9 9 1772.

M R I I 2 8 2 ; M V I I I 1 7 2 ; B M C 125 (Αίμασιν,

a d p . crit. Α ίμ α τ ι). Α ίμ α τι ίερώ την στολήν σου Α ίμ α τι μαρτυρικώ φαιδρώς

M R I V 3 4 8 ; M V V i l i 75. M R V 71 ; M V I X 37.

Α ίμα τι περιρρεόμενος τοϋ μαρτυρίου, σοφέ Α ίμ α τι ραινόμενος τών σών, ώ Σ ώ ζον

E P h 37

(1 9 3 8 ) 4 6 6 * .

E P h 3 6 (1 9 3 7 ) 17*.

Α ίμ α τι ραινόμενος τώ σώ , Νικήτα

E P h 3 6 (1 9 3 7 ) 2 3 9 * .

Α ίμ α τι σου, Λ όγε, αιμάτων

5 1 3 ; P a V 252.

PaR

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.Α'ίματι σταζομένη

της

57

καρτεράς σου

Αιμάτων έξ olwetcovάθλήσεως

EPh

40

(1 9 4 1 )

102*;

cf. infra. Α'ίματι σταζόμενος της καρτεράς σου άθλήσεως

MR

VI 473; M V X II

1 1 1 ; cf. supra. Α'ίματι της σής πλευράς έξ άκηράτου Α'ίματι τιμίω, Κύριε

E L 5 3 (1 9 3 9 ) 3 6 7 adn . 153.

PaR 253; PaV

Α'ίματι τοϋ μαρτυρίου

124.

M R I 4 9 6 ; M V I I 1 1 9 ; Bes 6 (1 8 9 9 ) 9 9 * ; T h 19

( 1 9 4 1 -4 8 ) 2 6 7 a d p .; N S 4 3 Α ίμ α τι των βρεφών ούκ ήβουλήθης Α'ίματι τω σω πλευράς

PaR

(1 9 4 8 ) 9 7 * . R O 6 (1 9 1 3 ) 72.

1 4 7 ; P a V 72.

Α'ίματι τ ω σω σταζόμενος καί καλλοναΐς άρετών Α'ίματι τω σω σταζόμενος, τω ζωοδότη

E P h 46

(1 9 4 7 ) 3 1 0 * .

M R I 518; M V II 133; CPC 8 2 ;

E P h 3 5 (1 9 3 6 ) 4 8 7 * . Α'ίματι, Χ ριστέ, τω σω πεφοινιγμένην Α'ίματι Χρίστου λελυτρωμένος Α ίμ α τι ώνήσασθε

MR

PaR

112; P a V 55.

V 218; M V X

6.

M R V 1 18; M V I X 63.

Α ίμα τος κρουνοί της άγιας σου

N S 32

Α ίμα τος τοϊς κρουνοϊς το σώ μα

cf. Α ιμάτω ν τοϊς κρουνοΐς το σώμα.

Α ίμ α τοϋ βαπτισθέντος έν ’ Ιορδάνη

(1 9 3 7 ) 6 0 0 .

B F E 5 2 ; T h 11 (1933) 115, 116 ~

(βαπτισθέντος ποταμώ ’ Ιορδάνη), 16 (1938) 2 7 ~

(βαπτισθ. έν ποταμώ

’ Ιορδάνη). Α ίμ α τοϋ βαπτισθέντος έν ποταμώ ’ Ιορδάνη Α ίμ α τοϋ βαπτισθέντος ποταμώ ’ Ιορδάνη

cf. supra. cf.

Α ίμ α

τοϋ βαπτισθέντος έν

’ Ιορδάνη. Α ίμ α τοϋ γεννηθέντος έκ της αγίας Θεοτόκου Α ίμ α τοϋ γεννηθ-έντος έξ άγιας Θεοτόκου 16 (1 9 3 8 ) 2 7

cf. infra.

BFE 51; Th

11 (1933)

115,

(έκ της άγιας).

Α ίμ α τοϋ γη φανέντος

cf. Α ίμ α Θεοΰ φανέντος.

Α ίμ α τοϋ προσενέγκαντος

B F E 5 2 ; T h 11 (1933) 116, 116 — (Α ίμ α προ-

σενεγκόντος), 16 (1 9 3 8 ) 2 7 ~ Α ίμ α τοϋ προσενεγκόντος

(Α ίμ α τοϋ προσενεγκόντος).

cf. supra.

Α ίμ α τοϋ σαρκωθέντος έκ της άγιας Παρθένου Α ίμ α τοϋ σαρκωθέντος έξ άγιας Παρθένου

cf. infra.

BFE 51; Th

11 (1933) 115,

16 (1 9 3 8 ) 2 7 (έκ της άγιας). Α ίμ α τραχήλου τοϊς πριν όμβροις ( i ) A S O ct. I X

4;

DMS X

Α ιμάτω ν βαφαΐς έπιχρώσας

M V I I 1 11; S M M 3 4 4 ; N A S I 1 5 2 ;

372. M R I V 3 9 5 ; M V V i l i 101.

Α ιμάτων έκ σοΰ παρθενικών την σάρκα Α ιμάτων έξ οικείων οί Ά θλοφ όροι

ETh

117.

P a R 165; P a V 81.

Α ιμάτων έξ οικείων σου φοινίξας έρυθρότερον

EPh 48

(1949) 2 6 9 * .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 58 -

Αίμάτων έπιρροαΐς Αιμάτων έπιρροαΐς

M R I V 2 8 6 ; M V V i l i 37.

Αιμάτων ήρδεύσατε σταγόσι

T R 3 4 4 ; T V 1 9 8 ; 8 7 I I I 3 8 6 8 ; S R I V 145.

Αιμάτων θαλάσση μυστική Αιμάτων θείαις ροαις

P a R 5 4 ; P a V 26.

P a R 5 2 7 ; P a V 259.

Α ιμάτων θείοις ρεύμασι, Μάρτυς

M R I I I 6 1 8 ; M V VT 9 8 .

Α ιμάτων θείοις ρεύμασι προσεπιχρώσας Α ιμάτω ν, Κόρη, παρθενικών Α ιμάτων κρουνοϊς άθεΐας

M R I V 12.

M R I 5 0 8 ; M V I I 127.

Αιμάτω ν, πανεύφημοι, ρανίσι Α ιμάτων ρείθρα, Μάρτυς

P a R 8 9 ; P a V 44.

M R I 3 8 0 ; M V II 49.

Αιμάτων ρεύμασι καθηγιάσατε Α ιμάτων ρεύμασι σεαυτώ

M R III 5 58; M V V I 60.

M R I 7 9 ; M V I 46.

Α ίμάτων σου οί κρουνοί

M R IV

1 9 4 ; M V V I I 1 0 9 ; A n νζ'.

M R I V 3 1 5 ; M V V i l i 54.

Α ίμάτων σου σταλαγμοΐς

M R I I 5 7 0 , V I 145 ~ ; M V I V 148, X I 7 8 ~ .

Α ίμάτων σταγόσι, Χρίστου

P a R 5 5 ; P a V 27.

Α ίμάτων συρρεύσαντες ποταμοί Α ίμάτων ταϊς βαφαϊς

P aR 6 3 7 ; P a V 313.

M R IV

Α ίμάτων τη πλημμύρα Α ίμάτων τιμίων σου

131; M V V II 82.

P aR 6 8 7 ; P aV 338.

Αιμάτων ρεύσαντες κρουνοί

Α ίμάτων σου ροαις

M R I V 3 0 9 ; M V V i l i 50.

M R IV

Α ίμάτων ρεύσαντα ρείθρα Α ίμάτων σου αί ροαί

11.

M R I I 7 3 3 , V I 148 ~ ; M V I V 2 3 7 , X I 7 9 ~ . M R II 5 3 8 ; M V IV

Αίμάτων τοΐς κρουνοϊς το σώ μα

(1 8 9 9 )

1 0 0 * ; N S 31

(1 9 3 6 ) 4 * .

(1 9 4 9 ) 6 9 * ; E P h 3 8 (1 9 3 9 ) 101*.

Αίμάτων τοϊς ρεύμασιν έπτήξατε

Para φλα'.

Αίμάτων τούς κρουνούς τών δακρύων

M R III 228; M V V

Α ίμα τώ σα ς, Χ ριστέ, τούς δακτύλους σου Α ίμ α ύδωρ τε έκρυέντα ΕΕ

129.

M R II 2 3 ; M V III 13; A S N ov. I 509

(Α ίμ ατος, adn . Α ίμ ά τ ω ν ); B es 6 44

16. 1 0 5 1096 ~ .

M R II 106; M V I I I 64.

Α ιμάτων κρουνοϊς καί ιερών Αιμάτων οι χείμαρροι

M R V 229; M V X

M R IV 294; M V V ili 42;

53

PaR

P aR 5 79; P aV 284

114.

169; P aV 83. (Α ίμ α καί ύδωρ έκρυέντα);

(1 9 3 9 ) 3 7 7 adn . 2 0 8 * .

Αίμιλιανός άνθράκων ( i )

N A S I I 2 6 6 ; D M S V I I 2 3 6 (Αίμιλλιανός).

Αίμιλιανύς εις πυράν (i)

MR

SM M 2 4 1 ; E A Αίμιλιανοϋ

VI

157;

MV XI

84;

AS

Iu i. I V

370;

1 (1 8 8 1 ) 149.

Μάρτυρος

μέλπω

κλέος.

Ιωσήφ

M R V I 154;

M V X I 83. Αίμιλιανοϋ τούς θείους αθλους Αίμοβόρα θηρία καί λύκοι

MR

VI

155; M V X I 83.

E R 4 4 6 ; E V 5 6 5 ; G E 644.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.Αίμοβόρους λέοντας καί ξίφη

59

PaR 304; PaV

Αίμόρρουν επαφή τοϋ κρασπέδου σου Αίμόρρουν ίάσατο

TR

Α Ιν είβθ ω Κ ρήα*ϊ)ς149.

T R 4 4 4 ; T V 249.

162, 4 8 9 ; T V 9 2 , 2 7 3 ; 9 7 1384.

Α ί μυροκομίστριαι άκούσασαι

P e n t τμ ε'.

Α ί μυροφόροι γυναίκες άρώματα

P en t τιε'.

Α ί μυροφόροι γυναίκες ίγμέναι καταλείφειν σε

M G I 340.

Α ί μυροφόροι γυναίκες ορθρου βαθέος άρώματα

P eR

8 4 , 118, 126, 1 3 2 ;

P e V 4 1 , 5 7 , 6 1 , 6 3 ; N S 2 7 (1 9 3 2 ) 5 8 1 * , 4 3 (1 9 4 8 ) 1 9 7 *, 4 4 (1 9 4 9 )

88*. Α ί μυροφόροι γυναίκες P e V 5 , 138, 144,

ορθρου 148;

βαθέος

Α ί μυροφόροι γυναίκες το μνήμα

PeR

Α ί μυροφόροι γυναίκες τον τάφον σου E O 22

έπιστάσαι

PeR

12,

291,

305;

CP C 95.

(1 9 2 3 ) 2 2 * ; N S 2 8

1 00; P e V 49.

P e R 8 5 , 120, 1 3 3 ; P e V 4 2 , 5 8 , 6 4 ;

(1 9 3 3 ) 5 0 1 * , 4 3

Α ί Μυροφόροι έστώσαι προ τοϋ μνήματος

(1 9 4 8 ) 2 6 1 * .

PAS I 672; Α Κ

Α ί Μυροφόροι ήλθον καί μόρα σοι, Χ ριστέ μου

154.

cf. Μυροφόροι ήλθον μόρα

oot, Χ ριστέ μου. Α ί Μυροφόροι μόρα φέρουσαι

P ara τκη'.

Α ί Μυροφόροι ορθριαι γενόμεναι καί το μνήμα κενόν P eV 45, 57, 6 2 ; A K

P e R 9 2 , 117, 1 2 8 ;

1 5 3 *.

Α ί Μυροφόροι δρθριαι γενόμεναι καί το μνήμά σου μετά σπουδής

PeR 83*,

8 5 , 116, 1 3 2 ; P e V 4 1 * , 4 2 , 5 6 , 6 4 ; N S 4 4 (1 9 4 9 ) 1 4 6 *. Α ί Μυροφόροι, Σώ τερ

TR

7 2 6 ; T V 406.

Α ί Μυροφόροι το μνήμά σου

P e n t11 κη'.

Α ί Μυροφόροι το σώ μα τοϋ ζωοδότου Α ί Μυροφόροι τοϋ ζωοδότου

HR

ΑΚ

236; H V

P eR 4 5 4 ; P eV 2 1 8 ; H C 2 5 ; A K Α ί νεάνιδες έ'στερξαν Α ί νεάνιδες χαίρουσαι Αινεί

βασιλεύς

1 5 4 ; T R M I I τλγ'. 400;

PaR 623; PaV 306;

155 ~ ; E E B S

15 (1939)

1 9 5 *.

M R I I 9 0 ; M V I I I 54. M R II 218; M V III τον

Πρόδρομον

133.

έκ

πόθου

EEBS 8

(1931)

55*, 62*. Αινεί θερμώ ς, Σιώ ν, τον Θεόν σου

M R V I 28 7 ; M V X I I 6 ; Α Κ 65 ~ ,

2 2 8 ~ ; Κ Α 6 1 3 * ; T R M I I σ μ β '* , I I I σ γ '* ; E E B S 2 5 Αί'νει καί σεπτόν 'Ιλαρίωνα

SM M 4 8 5 ; D M S X

Αινεί μέν πάσα τοϋ Χριστοΰ ή θεία Ε κ κ λη σία

525

(1 9 5 5 ) 2 2 7 * .

(Αινεί τον σεπτόν).

T R M I I ρ μ η '*.

Αίνεϊν σου τάς άριστείας, Ά ν δ ρέα , ώ ς πρωτοκλήτου

T R M I I π η '*.

Α ίνεϊ προφήτης Ά β β α κ ουμ

Ε Ε 158 ; N S 5 3 (1958) 295*.

A ίνείσθω ένθέοις Ό λυμ π α ς

M R II

1 0 3 ; M V I I I 62.

Α ΐνείσθω Θεόκτιστος ό πανάριστος

T R 8 9 ; T V 5 2 ; SM M 491.

Αΐνείσθω Κρήσκης καί ’ Ανδρόνικος

M R V I 2 6 7 ; M V X I 142.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

Alvefrce 0eòv

60 —

Αινείτε Θεόν πάντες λαοί, σώμα λαβόντες

B FK 4 4 ; Th

11

(1 9 3 3 )

111,

112 — (Αινείτε τον Θεόν πάντες οΐ λαοί, οί σ ώ μ α ). Αινείτε, παϊδες, Κύριον, αινείτε το όνομα Κυρίου

C P C 3 9 ; Ε Ο 21 (1922)

275*. Αινείτε τον Θεόν πάντες οί λαοί, οί σώμα λαβόντες

cf. Αινείτε Θεόν πάντες

λαοί, σώ μα λαβόντες. Αινείτε τον Κύριον, Δυνάμεις πάσαι Αινεί τον σεπτόν 'Ιλαρίωνα

M R V I 557; M V X I I 158;

Αΐνέσατε Θεόν, άλαλάξατε, τά έθνη Αΐνέσατε παρθένοι

T R 6 0 6 ; T V 336.

Αΐνεσάτωσαν έθνη καί λαοί (1 9 3 3 )

8 7 I I I 3 9 7 3 ; P e n tn οη' ~ ; S R I V 2 2 1 .

M R I I 2 0 2 , 2 3 9 ; M V I I I 124, 144.

Αΐνέσατε συμφώνως

28

P aR 115; P aV 5 7 ; P eR 109; P eV 5 3 ; N S

17*.

Αΐνεσάτωσαν συμφώνως ούρανός

T R 3 5 4 ; T V 2 0 2 ; 9 9 1 7 5 7 ; G O O I I I 321

Αίνέσεως άσματα προσφέρομέν σοι Αίνέσεως θυσίαν πας ό λαός Αίνέσεως όπως την δόξαν

Para οε'.

G IB 90. M R I V 3 7 3 ; M V V i l i 88.

Αίνέσεως πάντες συμφωνία

M R I 421 ; M V I I 74.

Αίνέσεως συμφωνίαν σήμερον Χ ριστώ E P h 47 (1 9 4 8 ) 18*

N S 31 (1 9 3 6 ) 4 7 2 * , 4 4 (1 9 4 9 ) 7 8 * ;

(συμφωνίας).

Αίνέσεως συμφωνίας σήμερον Χ ριστώ Αίνέσεως τ ώ Θεώ

supra.

cf.

M R V I 2 4 3 ; M V X I 130.

Αίνείσθωσαν γυναίκες φιλόθεοι Αΐνεσιν άναπέμπομεν

PeR

Ε Α 23

Αΐνεσιν Ε κ κ λη σία οσίων

(1 9 0 3 ) 5 3 3 .

181, 2 1 9 ; P e V 8 6 , 103 ; 9 7 1425.

Αΐνεσιν άπαντες νϋν προσαγάγωμεν 8 ; A th 3 0

105 1016.

cf. Αινεί καί σεπτόν 'Ιλαρίωνα.

N S 29

(1 9 3 4 ) 5 6 1 * .

T R 6 0 8 ; T V 337 ; 9 8 4 9 7 ; CPC 184; Ρ Κ Α II

(1 9 1 9 ) 17 3 *.

Αΐνεσιν μεγαλοφώνως

M R I I I 9 1 ; M V V 47.

Αΐνεσιν πάνυ μέν σμικράν έξ έμής άγροικίας Αΐνεσιν προσάγει ή φύσις τών άνθρώπων Αΐνεσιν προσάξωμεν

M R I I I 6 7 ; M V V 3 4 ; P e n t11 ήα'.

Αΐνεσιν προσκομίζων έκ χειλέων Αΐνεσις

’ Ιωσήφ

Αΐνεσις

Κυρίω

Αίνέσω

Κύριον

T R M I I λδ '*.

E P h 3 8 (1 9 3 9 ) 1 6 7 *.

N S 29

ΑΚ

99.

(1 9 3 4 ) 5 6 1 * .

P e n t11 λ ζ '; N S 2 9

(1 9 3 4 ) 5 6 1 * .

T ri υ '* ; N S 2 9 (1 9 3 4 ) 5 6 2 * .

Αίνέσωμεν Ό λυμπάν

M R I I 1 0 4 ; M V I I I 62.

Αίνέσωμεν Παρμεναν

M R V I 252; M V X I

Αίνέσωμεν, πιστοί, Ά ντωνϊνον

134.

M R I 490; M V II

Αίνέσωμεν, πιστοί, τόν θειον ιεράρχην Παγκράτιον

115.

S S I 7 5 * (cf. cod. C ryp t.

Ε . γ. I , f. 8 6 V ).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

Αίνος Ήλία

61 -

Αίνέσωμεν πιστώς τούς Χρίστου 'Ιεράρχας Αίνέσωμεν σήμερον τον επί πάντων

P a R 3 5 0 ; P a V 171.

M R V I 1 5 4 ; M V X I 8 3 ; Ε Ο 2 3 (1924)

277*. Αίνέσωμεν συμφώνως τούς άθλητάς Αίνέσωμεν σύν Ά ν έ κ τ ω

Ε Α 23

(1 9 0 3 ) 4 4 8 .

M R I V 6 4 ; M V V II 39.

Αίνέσωμεν Σωσθένην, Κηφαν

ΕΑ

21

(1 9 0 1 ) 7 8 .

Αίνέσωμεν, φιλέορτοι, περιχαρώς δεϋτε πάντες

Α ίνετός καί δεδοξασ μένος υπάρχεις Α ίνετός υπάρχεις καί δεδοξασ μένος Αίνιττόμενος τον τύπον

Ε Ρ Ιι 4 7 (1 9 4 8 ) 3 0 * .

N S 2 6 (1931) 538*; Ε Ε

7(5/.

188.

ΕΕ

T R 3 8 7 ; T V 2 2 0 ; G O O III 335.

Αίνον άγγελικύν προσφέρει

B B G n . s. 2

Αίνον έν μιφ θεότητι τή παναγία Αϊνον έξομολόγησιν όμοΰ

ETh

(1 9 4 8 ) 2 0 ; S S I

108.

P e n t τκ '. 154.

Αίνον θεοτερπή μετά Ποιμένων

M R II 7 0 9 ; M V I V 224.

Αίνον Θ εω ασωμεν επί τή μνήμη φαιδρώς

E P h 4 9 (1 9 5 0 ) 5 1 *

(cf. cod.

C ry p t. Δ . δ. I I , f. 6 0 ν ) . Αίνον Θ εω , έπί τη μνήμη

M R V I 4 3 4 ; M V X I I 8 9 ; E O 2 3 (1 9 2 4 ) 2 7 7 * .

Αίνον Θ εω πίστει προσάξωμεν άπαντες 5 2 8 *j 32

(1 9 3 7 ) 6 3 * , 4 4

Αίνον Θ εω προσάγει Αίνον

MR V

’ Ιωάννης

Β Ζ 9 (1 9 0 0 ) 3 7 3 ; N S 31

(1 9 4 9 ) 7 9 * ,

114; M V I X

μελιηδέα

131*; E P h 48

6 1 ; E O 2 3 (1 9 2 4 ) 2 7 6 * .

τέτρατον

αδει

P aR 2 8 0 ; P aV 137;

Β Ζ 17 (1 9 0 8 ) 4 4 * , 6 2 * ; N S 2 6 (1 9 3 1 ) 7 3 4 * Αίνον μικρόν σοι έπλεξα, Παύλε Αίνον δν ήσά σοι, Παναγία Αίνον προσαγάγωμεν Θ εω Αίνον προσηξαν ( i ) Αίνον Αίνον

(τέταρτον).

T R M I I νδ'*.

A n th I I I σ μ ζ '* ; T C H 104 adii. 6 ; G IB 28. M R I I 4 5 4 ; M V I V 75.

N A S I 13; D M S I X 73.

προσοίσω

205; M V V II

(1936)

(1 9 4 9 ) 6 9 * .

τοϊς

Θεού

παραστάταις.

’ Ιωσήφ

MR

IV

116.

προσοίσω

τφ

σοφφ

Άνδρονίκω.

’Ιωσήφ

M R V 114;

M V I X 61 ; A S M ail I V 4 * . Αίνον σοι άπαντες αδομεν

P A S I 5 7 2 ; Α Κ Π 74.

Αίνον σοι προσάγομεν οΐ πιστοί δούλοι σου Αίνον τον παγκόσμιον Αίνον τφ Θεω ήμών

MR

V

Αίνον τω Θεω προσάξωμεν

14 (1 9 1 4 ) 4 3 5 .

194; M V I X

Αίνον ώς Δαυίδ έν σάλπιγγι

104.

P aR 3 5 1 ; P aV 172;

Αίνον τω λυτρωτή προσάξωμεν Αίνος

NS

M R I I 4 5 2 , 5 1 3 ; M V I V 74, 113.

105 1316.

M R I 8 6 ; M V I 49. ΒΖ

11

(1 9 0 2 ) 3 6 8 .

Κ Α 6 0 0 * ; T R M I I / £ '.

Αίνος

Ή λία

45

(1 9 5 0 )

εις

'Ρωμανόν

180*; E P h 38

καί

νήπιον

N S 31

(1 9 3 6 ) 2 8 0 * ,

(1 9 3 9 ) 4 1 5 * .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

Αίνος Ήλία Αίνος

’ Ηλία

(1 9 5 0 )

εις

τον

άσωτον

Ίωάννου

135*; EP h Αίνος

καί

εις

45

τα

(1 9 4 6 )

ούτος

OC 5

καί

(1 9 3 9 ) Αίνος

NS

31

(1 9 3 6 ) 2 7 7 * , 45

ό

NS

27

(1 9 3 2 )

118, 4 3

(1 9 4 8 )

129.

'Ρωμανού

ψαλμός

(1 9 0 5 ) 7 8 ; G N P 59.

Φώτα

T R M I I σήγ', 9 7 ; E E B S 2 5 Αίνος

υιόν

1 80*.

Αίνος Θεω τω πάντων δεσπότη Αίνος

62 -

ΚΑ

580*; M RM

109 a dp.

e r it.;

(1 9 5 5 ) [242].

'Ρωμανού

Th 7

(1 9 2 9 ) 2 6 6 * ; E E B S

15

229.

καί

ό

ψαλμός

τοϋ

'Ρωμανού

P A S I 2 0 2 a d p . e r it.;

Α Κ Π 2 6 ; Κ Α 5 7 0 * ; A t h 5 5 (1 9 5 1 ) 1 6 5 ; T R M I I Vy', 55. Αίνος

οίκτρός

Αίνος

ούτος

Κ Α 5 9 9 * ; T R M I I π γ '. Ιωσήφ.

Δόξα

τω

Θεω.

Α μ ή ν

PAS

I

405;

E P h 4 0 (1 9 4 1 ) 1 29*. Αίνος

'Ρωμανού

15

Κ Α 5 7 3 * , 5 7 6 * ; T R M I 2 8 9 , I I ρη', ρ^ε'; E E B S

(1 9 3 9 ) 2 4 3 , 2 5

Αίνος

ταπεινού

(1 9 5 5 ) 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 6 .

'Ρωμανού

εις

τά

Γενέθλια

PAS I

222;

Κ Α 5 7 1 * ; E E B S 15 (1 9 3 9 ) 1 9 3 * , 2 5 (1 9 5 5 ) 2 7 9 , 2 8 (1 9 5 8 ) [3 0 7 -3 0 8 ]. Αίνος

Τιμοθέω

Αίνος

Τιμοθέω

λόγφ

’ Αρσενίου

λόγων

’ Αρσενίου

cf. infra. MV X

31

a d n .* ;

(1 9 2 1 ) 4 4 5 * ; E P h 5 0 (1 9 5 1 ) 2 6 7 * ; O C P 2 2 (1 9 5 6 ) 3 6 4 *

ΕΟ

20

( λ ό γ φ ),

3 7 6 (id .), 3 8 2 * . Αίνος τω Θ εω έκ χοϊκών

MR V

138, V I 71 ~ ; M V I X 7 4 , X I 3 6 ~ ;

R O 6 (1 9 1 3 ) 7 5 ; Ε Ο 2 2 (1 9 2 3 ) 2 3 * ; N S 31

(1 9 3 6 ) 9 * , 4 4 (1 9 4 9 )

70*. Αίνος

τω

Κυρίω

P en t11 να'.

Αίνος, ωδή, δόξα σοι πρέπει

PG S I V 391.

Αίνοϋμεν, εύλογοϋμεν καί προσκυνοϋμέν σε

T ri χξδ '.

Αίνοϋμεν εύλογοϋμεν ύπερνψοϋμεν νμνοϋμεν το δνομά σου, Σωτήρ, σοι γάρ πρέπει

Ε Ε 54.

Αίνοϋμεν εύλογοϋμεν ύπερυψοϋμεν νμνοϋμεν το δνομά σου, Χριστέ, συ γάρ βασιλεύεις

Ε Ε 57.

Αίνοϋμέν σε, εύλογοΰμέν σε, προσκυνοϋμέν σε, Θεογεννήτορ

Ρ Κ Α II 34;

O C 3 a s. 12 (1 9 3 7 ) 9 adn. 1* (προσκυνοϋμέν σοι). Αΐνοΰσιν αί σύμπασαι

M R I V 3 7 7 ; M V V i l i 91.

Αίνοΰσιν άνδρες ιεροί ( i ) Αινώ

γεγηθώς

τοϋ

cf. Αϊρουσιν άνδρες ιεροί (i) . Θεοΰ

τήν

Μητέρα.

’ Ιωσήφ

M R V I 398;

M V X I I 6 7 ; 1 0 5 1 0 0 0 ; A n th I I I σις'. Αινώ

δεκάς

σε

τετραπληθή

μαρτύρων.

’ Ιωσήφ

EPh

(1 9 4 8 ) 2 2 8 * .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

47

— 63 — Αινώ Αΐνων

Θεόν

N S 33 Αινώ

σε

Αινώ

σε,

P en t11 ς''.

εισάγω

σοι,

Κυρία.

Θεοφάνης

NTh

49;

(1 9 3 8 ) 5 1 7 * . αθανασίας

EP h 37 Αινώ,

Ιωσήφ

άπαρχάς

Aï προσαχθίΐααι

ίΐέτρε,

επώνυμε μάρτυς

Ε Ο 22

(1 9 2 3 ) 4 3 1 * .

ήγλαϊσμένε

NS

26

(1 9 3 1 )

726*;

(1 9 3 8 ) 8 0 * .

Τριάς,

σέ

την

μίαν

θεαρχίαν

σέ

τήν

μοναρχικήν

P aR 188; P aV 9 2 ; P eR

141; P e V 67. Αίνώ,

Τριάς,

Αινώ

χορεύων

’ Ηλιου

τά

φύσιν

θαύματα

PaR 536; PaV

(sine th eoto ciis)

263.

M R VI

1 7 8 ; M V X I 9 5 ; A S Iu i. V 5 * ; N S 2 6 (1 9 3 1 ) 6 8 1 * . A t οΰράνιαι Δυνάμεις κατοπτεύουσαι

M R I 5 4 ; M V I 31.

Α ί ούράνιαι Δυνάμεις σοϋ το έργον Α ί ούράνιαι τάξεις αί παρεστώσαι A i παρθενικαί

T R M I I ρλγ'*. E P E 3 8 (1 9 3 9 ) 166*.

P A S I 416*.

Α ί παρθένοι αί θεοφεγγεϊς

M R I 1 9 4 ; M V I 110.

Α ί παρθένοι σκιρτήσατε· ιδού γάρ Α ί πάσαι γενεαί εύσεβώς

ROC 9

A l περί Π έτρον προεπιστάσαι

A n th I μα'. (1 9 0 4 ) 5 0 8 ; V P J 4 3 .

Ε Ε 24] N S 3 0 (1935) 657*. M R I 1 9 8 ; M V I 1 1 2 ; 105 1189.

Α ί περί σοϋ νϋν προφητεΐαι πεπλήρωνται

8 7 I I I 3 9 0 4 ; S R I V 171.

Α ί περί σοϋ πάλαι, Παρθένε

Α ί περί σοϋ προφητεΐαι έπληρώθησαν

P a R 3 6 2 ; P a V 1 7 7 ; N S 2 7 (1 9 3 2 )

7 0 9 * , 4 3 (1 9 4 8 ) 2 0 3 * . Α ί πηγαί τών ύδάτων ήγιάσθησαν Α ί πλημμέλειαί μου αί πολλαί Α ί πορεϊαί καί τρίβοι

MR

V

Α ί πορεϊαί σου έγνώσθησαν A i πορεϊαί σου θείω ς

Th 22

243; M V X

24.

M R III 2 5 1 ; M V V

1 2 7 ; P H G X X X i.

M R V I 125; M V X I 67.

Α ί πορεϊαί σου, Μάρτυς Α ί πορεϊαί σου, ό Θεός

M R I 2 0 7 ; M V I 117. M R I 2 3 ; M V I 1 2 ; E O 21 (1 9 2 2 ) 2 6 7 * ; E E B S

10 (1 9 3 3 ) 2 1 * ; N S 3 0 Α ί πορεϊαί σου, Πνεύματι Α ί πορεϊαί σου ώφθησαν

(1 9 3 5 ) 6 4 3 * , 4 4

Α ί πράξεις μου μέλλουσιν

(1 9 4 9 ) 6 5 * .

M R V I 228; M V X I

122.

M R V I 4 9 2 ; M V X I I 122.

Α ί πράξεις αί κρύφιαι το συνειδός μου

P I D π α '; B es s. I I 3 (1 9 0 2 ) 19 9 *.

PaR 296; P aV

Α ί πράξεις τών άθέσμων πταισμάτων Α ί πρεσβυτικαί

(1 9 5 1 ) 4 9 adp .

P I D ρξγ'.

145.

E T h 281.

P A S I 416*.

A i πριν πλάνης 'Ρήτορσιν

(i)

'Ρ ή τορσιν); N A S I 2 5 0 ; Α ί προσαχθεϊσαι τ ώ σώ

M V III DMS X I

171; SM M 389

(Α ί προς πλάνην

558.

M R I 4 3 ; M V I 24.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 64 —

Al ηροββολαΐ A i προσβολαί τοϋ εχθρού

M R IV

A t πρός πλάνην 'Ρήτορσιν ( i ) Α ί προφητικά!

2 1 0 ; M V VEI 119.

cf. A t πριν πλάνης 'Ρήτορσιν (ΐ).

P A S I 416*.

Αίρει κλυδασμόν

ΗΝΒ

130.

Αιρέσεων διέλυσας τον χειμώνα Αιρέσεων δυσσεβών ελέγχεται Αιρέσεων τον χειμώνα

M R I V 3 9 3 ; M V V i l i 99. Ε Α 23

(1 9 0 3 ) 4 0 1 .

P a R 6 0 8 ; P a V 299.

ΑΙρετιζόντων επαρσιν

M R V I 3 1 0 ; M V X I I 19.

Αίρετιζόντων καί γλωσσαλγίας

M R V 218; M V X

Αίρετιζόντων την παλίμφημον κακόνοιαν λη' ~

220; An

(την πολύφημον).

Αίρετιζόντων την πολύφημον κακόνοιαν

cf. supra.

Αιρετικών γλωσσαλγίαν άποκρουσάμενος

E P h 5 0 (1 951) 2 5 1 * .

Αιρετικών γλωσσαλγίας τη φλογηφόρω Α ί ροαί τών αιμάτων σου

ΒΖ

90 205.

13 (1 9 0 4 ) 4 1 8 .

Αϊρουσα Χρίστου τ ώ φίλω ( i ) X

6.

M R III 419; M V V

M V II 9 1 ; SM M 3 3 9 ; N A S I 137; D M S

209.

Αϊρουσιν άνδρες ιεροί ( i )

M V I V 1 5 8 ; S M M 4 4 0 (Αίνοϋσιν); N A S I 3 3 1 ;

DMS X II 515; NS 7 Α ’ίρουσιν έκ γης ( i )

(1 9 0 8 ) 175.

M V V 3 6 ; SM M 5 ; N A S I 3 6 3 ; D M S I 76.

Αϊρων τάς ημών άμαρτίας

M R III 9 4 ; M V V 4 9 ; P A S I 4 1 0 * ; N S 33

(1 9 3 8 ) 6 1 9 * , 4 4 (1 9 4 9 ) 1 41*. Α ίρ ω την φωνήν μετά κλαυθμού σοι Α ί σαί πορεϊαι έν ΰδασιν

N T h 60.

M R I 4 2 4 ; M V II 76.

Α ί σαί προς Θεόν άνενδότως

M R IV 2 0 0 ; M V V II

Αισθανόμενος την τοϋ Κυρίου ελευσιν (1 9 3 1 )

374*

M R III 3 0 ; M V V

14; E P h 30

(τής τοϋ Χριστού έλεύσεως).

Αισθανόμενος της τοϋ Χριστού έλεύσεως Αισθήσεων ώσπερ καθαρτήριον (1 9 3 8 ) 5 1 7 * ; 4 4

Α ισθη τώ ν ιοβόλων άκήκοεν

cf. supra.

A S N ov. I 510.

Α ίσθή σεω ς, Δέσποινα, διπλήν πεντάδα N S 33

113.

N T h 4 9 ; B es s. I I 9 (1 9 0 5 ) 1 4 2 ;

(1 9 4 9 ) 1 41*. E P h 47

(1 9 4 8 )

Α ί σκιαί ύπεχώρησαν καί οί τύποι παρέδραμον Α ί στεϊραι καί μητέρες

E P h 4 6 (1 9 4 7 ) 2 9 1 * .

M R I 9 9 ; M V I 5 6 ; 9 7 1324.

Α ί στρατιαί τών ουρανών

Α Ισχίστου προστάγμ ατος Αίσχους λυθεϊσα ( i )

15 7 *.

TR

588; T V 326; 97

1396.

Ε Ε 210; N S 3 0 (1935) 694*.

cf. infra.

Α ίσχους πλυθεϊσα ( i ) O c t. I V 2 5 0 ( i d .) ;

M R I 3 6 2 ; M V 1 1 3 8 ; SM M 329 N A S I 112;

Αισχροί καί φαύλοι λογισμοί

A l

(λ υ θεϊσ α ); A S

(1 8 8 0 -8 1 ) 2 4 ; D M S X

109.

E T h 264.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.Αισχρών ενθυμήσεων έν έμο'ι

HR

65

Αί των ’Αγγέλων329; H V

Αισχρών λογισμών κα'ι πράξεων φαύλων SR IV

489.

T R 3 2 2 ; T V 187; 8 7 III 3864;

142.

Αισχύνης πλήρωσον εχθρών τά πρόσωπα Αισχύνη τά πρόσωπα

E R 4 4 4 ; B V 5 6 3 ; G E 642.

D M S V II 224.

Αΐσχύνθητε, άνομοι, έρεσχελοϋντες

TR

234; T V

130

(αίρεσχελοΰντες ) ;

99 1769 (id .). Αίσχυνθήτωσαν λοιπόν καί έντραπήτωσαν

TR

A i τάξεις πασαι, αγαθέ

1 5 2 *, 199 ~ ; Α Κ Π 5 8 ; E E B S

PAS I 465; Α Κ

234; T V

130; 99

1769.

2 5 (1 9 5 5 ) 2 3 6 * . A i τάξεις τών ’ Αγγέλων έξεπλάγησαν A i τάξεις 167;

τών

’ Αγγέλω ν,

Σ ω τή ρ,

M R I I I 461 ; M V V I 4.

βροτείαν

PeR

314,

346;

P eV

152,

96 8 4 4 (Χ ρ ισ τ έ ); C P C 2 2 6 (id.).

A i τάξεις τών ’ Αγγέλω ν, Χριστέ, βροτείαν A i της άγαθότητος

MR V

354; M V X

Α ϊτησαι ειρήνην παρά Θεοϋ

Αΐτήσαντι τώ τυφλώ φώς παρέσχες Αΐτησίοις άσμασιν άνευφημοϋμέν σε A i της οσμής αΐσθανόμεναι

N T h 58. P en t σήζ'.

cf. Έ τησίοις άσμασιν άνευφημοϋμέν σε.

cf. infra.

M R I 3 0 0 ; M V I 1 7 4 ; 1 0 5 1204 (αΐσθανόμεναι).

A i τον Χριστόν ποθήσασαι A i τοϋ έχθροΰ ήσθένησαν

P a R 5 2 5 ; P a V 2 5 8 ; 105 1333. M R II 547; M V IV

A i τοϋ ήλιου άστραπαί δι’ ών ημέρα A i τοϋ ήλιου αύγαί

supra.

D M S V 2 6 0 ; E E B S 11 (1 9 3 5 ) 13 2 * ~ .

Α ιτησαι την άφεσιν τών πταισμάτων

A i της οσμής αΐσθόμεναι

cf. 85.

PeR

134.

E P h 51 (1952) 5 4 * .

1 05; P e V 52.

A i του ήλιου τής δόξης προανατέλλουσιν

E P h 3 0 (1 9 3 1 ) 3 7 4 * , 4 5 (1 9 4 6 )

13 3 *. A i τοϋ Θεοϋ ακατάληπτοι τρίβοι ώφθησαν Α ί τοϋ Θεοϋ άνερμήνευτοι τρίβοι ώφθησαν Αΐτοΰμέν σε, Κύριε, έκτενώς

M R I V 1 1 3 ; M V V I I 71.

A i τοϋ 'Υψίστου νυνί έπαγγελίαι

E P h 36

MR I

Α ί τρίβοι πασαι, ας διώδευσα Α ί τρίβοι σου καί πορεϊαι Α ί τρίβοι σου πρός Θεόν

T R M I I ρλβ'*.

G E 473.

Α ί τοϋ Πνεύματος άστράψασαι Α ί τρεις Παρθένοι Τριάδα

T R M I I π δ '*.

(1 9 3 7 ) 18*.

1 2 2 ; M V I 70.

P a R 5 5 4 ; P a V 272.

M R I I 541

(Οί τρίβοι); M V I V

130.

M R I V 3 8 ; M V V II 22.

Α ί τώ κλαυθμώ τάς ψυχάς Α ί τών ’ Α γγέλω ν δυνάμεις

cf. Τ ί τ ώ κλαυθμώ τάς ψυχάς. P eR 316, 3 4 8 ; P eV

153, 168 ;

96 8 4 4 (A i

τών άνω δ. ) ; C P C 2 2 7 (Α ί τών άνω δ., a d p . crit. Α ί τών ’ Αγγέλων δ.). Α ί τών ’ Αγγέλων πασαι καί ’ Αρχαγγέλων χορεΐαι

M R I I 2 9 6 ; M V I I I 179.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ai xSv ’Αγγέλων

66 —

A l των ’ Αγγέλων πάσαι τάξεις Α ί των άνω δυνάμεις

P en t11 ξ ζ '.

cf. A l των ’ Αγγέλων δυνάμεις.

A l των ’ Αρχαγγέλων στρατιαί A l των δακρύων λιβάδες

A n th I τήγ'.

M R IV

128; M V V II 8 0 ; V V

1 (1 8 9 4 ) 3 5 3

adn . 2 * . A l των ούρανών κατεπλάγησαν δυνάμεις, πώ ς ό τ ω N S 27

(1 9 3 2 ) 165, 4 3 (1 9 4 8 ) 1 3 5 * ; E P h 4 5

Αίτώ[ν]...σκότου[ς]

PAS I 402;

P K P h 4 * , 1 0 -1 2 .

A l των χαρίτων σου δωρεαί

M R V I 4 2 6 ; M V X I I 83.

A l υπερκόσμιοι των ’ Αγγέλων σου τάξεις Αίφνης 6 θάνατος ώσπερ λέων Αίφνης οί Μ αθηταί

Πατρί

(1 9 4 6 ) 13 0 *.

P en t τ ζ '.

P A S I 4 6 3 ; Α Κ 11 5 8 .

M R V I 3 7 8 ; M V X I I 55.

ΑΙφνίδιος έπέστη έπ’ έμε ό θάνατος A l χεϊρές σου όσίως

E R 2 9 3 ; E V 4 4 8 ; G E 454.

M R I V 4 4 ; M V V II 27.

Αιχμάλωτον είλέ με καί σπεύδει

N T h 81.

Α ιχμαλώτους êv φλογΐ παΐδας

Ε Ε 98, 119

N S 2 6 (1931) 533*, 2 8

(1933) 653*, 653* ~ . ΑΙχμαλώτους θείους

M R I V 3 4 ; M V V II 21.

Α ιχμαλώτους παΐδας ούκ εφόβισε

Ε Ε 746.

ΑΙχμαλώτους τον κατέχοντα

T ri χξζ'*', Ε Ε 215.

Αιώνας έκτυποϋντες έπτά (i)

N A S I I 2 1 8 ; D M S V I 249.

Αίωνίζοντος πυράς καί σκώληκος, κόρη Αιώνιον ζωήν χρονικής Αίώνιον φεύγουσα πϋρ DMS V

MR V (i)

P ID

186; M V I X

A S M ail I V

(1 9 3 2 ) 7 1 4 * .

100.

3 11; SM M

178; N A S II 158;

331.

Αιωνίου μέτοχοι ζω ής

M R I I 1 1 ; M V I I I 6.

Αίωνίων άγαθών έν ούρανίαις Αίώνος ήρας τοϋδε ( i ) II 8 8 ; DM S IV

G IB 153.

M V V i l i 5 $ ; A S A p r. II 2 1 4 ; SM M 1 3 8 ; N A S 141.

Αίωρηθείς του τείχους

MR I

Ά κ α θα ίρ ετοι ώς πύργοι Ά κ α θ έ κ τ ο ις χρώμενος ’ Ακακία πάντοτε συζών

1 1 3 ; M V I 65.

M R V I 5 0 9 ; M V X I I 182. M R I V 2 1 1 ; M V V I I 120. M R V I 4 5 9 ; M V X I I 103.

’ Ακακία, Πάτερ, έν δικαιοσύνη

M R I 5 6 0 ; M V I I 160.

’ Ακακίας επώνυμος πεφηνώς διά πράξεως ’Α κ ά κ ι ο ν

^ δ '; N S 2 7

τον

a d n .* , X I

άριστον 27

a d n .*

υπήκοον

E P h 39 ασμασιν

(άριστοϋπήκοον ) ;

(1 9 4 0 ) 2 7 3 *. άδω NS

32

M V III (1 9 3 7 )

E P h 3 9 (1 9 4 0 ) 2 7 3 * . ’Α κ ά κ ι ο ν

τον

άριστοϋπήκοον

’ Ακάκιος προθείς σε (i)

191

571*;

cf. supra.

N A S I 1 5 9 ; D M S X 4 1 9 (προσθείς).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 67

(i)

’ Ακάκιος προσθείς σε

(i)

Ά κ α κ ίφ θνήσκοντι

Άχαταγώνιβτον όρων

cf. su pra.

MV

V II

127;

AS

M a rt. I l l 9 0 3 ;

SM M

119;

N A S I I 6 7 ; D M S I I I 489. ’Ά κ α κ ο ς ακέραιος καί συμπαθής ’Ά κ α κ ο ς ευθύς καί πράος ’Ά κ α κ ο ς, όσιος, εύθύς

VV

1 (1 8 9 4 ) 3 5 5 .

M R II 4 7 6 ; M V I V 88.

M R I I I 5 2 5 ; M V V I 36.

Ά κ ά κ ω γνώμη, θεόφρον, χρώμενος ' N S 3 2 (1 9 3 7 ) 5 7 1 * , 4 4 (1 9 4 9 ) 1 3 8 * ; E P h 3 9 (1 9 4 0 ) 2 7 3 * . Ά κ ά κ ω ς σου την ζωήν άνύσας ’Ακάματον δεκάτη

(h)

Ε Α 23

(1 9 0 3 ) 4 0 1 .

cf. infra.

Ά κ ά μ α το ν Μ ατθαίον (h )

M R I I 1 7 3 ; M V I I I 1 0 5 ; A S M a n I X,; S M M

4 7 2 ; N A S I 2 2 4 (Ά κ ά μ α το ν δεκάτη ); D M S X I 3 9 0 (id .). Ά κ ά ν θ α ις έστεψεν ό παράνομος

P aR 6 0 0 ; P a V 295.

Ά κ ά ν θ α ις στεφανοΰται ό τήν γην

T ri χ ο θ '.

Ά κ ά ν θ α ις στεφανωθείς καί στολήν

T R 1 9 8 ; T V 109.

Ά κ ά ν θ α ις στεφανωθείς, ό στεφάνών

PaR

1 6 6 ; P a V 81.

Ά κ ά ν θ α ις στεφθείς έκουσίως πρόρριζον τήν άκανθαν της πλάνης άποτέμνεις · έν μνημείω

8 7 I I I 3 9 1 2 ; P e n t τ λ ε '; S R I V 1 7 7 ; cf. Ά κ ά ν θ α ς στεφθείς

έκουσίως πρόρριζον τήν άκανθαν της πλάνης άποτέμνεις· άναστάς δέ. Ά κ ά ν θ α ς καί τριβόλους αμαρτιών

E T h 242.

Ά κ ά ν θ α ς στεφθείς έκουσίως πρόρριζον τήν άκανθαν της πλάνης άποτέμνεις * άναστάς δέ

Ρ Κ Α I I 2 1 8 ; cf. Ά κ ά ν θ α ις στεφθείς έκουσίως πρόρριζον

τήν άκανθαν τής πλάνης άποτέμνεις· έν μνημείω. Ά κ α ν θ α τήν έκφυή της άπραξίας Άκα νθη φ όρος άρουρα, χώρα

E T h 25.

ETh

150.

Άκανθοφορήσασαν καί χερσωθεΐσαν SR IV

TR

337;

TV

194;

87

III 3865;

144.

Α κ α ν θ ώ δ εις μελησμούς, άχυρώδεις λογισμούς Α κ α ν θώ δ ο υ ς ρίζης έκφυέν

M R II 363; M V IV

Ά κ α ρ π ο ν συκήν έζήλωσα Ά κ α ρ π ο ς έδείχθην συκή

TR

306; T V

13.

Ά κ ά ρ π ο υ ρίζης έβλάστησας •Ακάρπους έπλούτησα ό τάλας

178; 8 7 III 3860; S R IV

140.

N T h 94.

Ά κ α ρ π ο ς ώφθην συκή, καί τήν τομήν

P a R 3 0 9 ; P a V 151.

M R I 8 2 ; M V I 4 7 ; 105 988. T R 5 3 8 ; T V 3 0 0 ; 8 7 I I I 3 8 9 2 ; S R I V 163.

M R III 646; M V V I

Ά κα τάβλη τον το φρόνηκα κτησάμενος

116.

SB 2

(1 9 2 7 ) 2 1 7 .

Ά κ α τ α γ ν ώ σ τ ω ς , όσιε, το του Χριστού μυστήριον Α κ α τα γ ώ ν ισ τα όπλα περιφραξάμενος Ά καταγώ νιστον ορών

148.

E T h 208.

Ά κ α ρ π ο ς ώφθην συκή, Θεομήτορ

Ά κά ρπ ους τό πριν

ETh

EPh 36

EPh 38

(1 9 3 9 ) 4 1 1 * .

(1 9 3 7 ) 16 *.

M R V I 4 3 7 ; M V X I I 91.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 68 —

Ά*«ταγώνκΓϊον βϋ Ά κα ταγώ νιστον σύ

MR

V

’ Ακαταγώνιστος ’ Α θλητή ς

31; M V IX

18.

M V V I I 5.

’ Ακαταγώνιστος όφθείς στρατηλάτης

EP h 48

’ Ακαταγώνιστος όφθείς στρατιώτης

EPh 36

’ Ακατάληπτε Θεέ, ή παντοδύναμος ’ Ακατάληπτε, μόνε φιλάνθρωπε

(1 9 4 9 ) 3 6 7 * . (1 9 3 7 ) 2 4 0 * .

P a R 401 ; P a V 197.

T R M I I σ ι'*.

’ Ακατάληπτε μόνη Κυριαρχία

P a R 1 8 8 ; P a V 9 2 ; P eR 1 4 1 ; P e V 67.

’ Ακατάληπτε σαφώς, Τριάς ή θεία

E P h 3 0 (1 9 3 1 ) 2 9 4 * , 3 6

(1 9 3 7 ) 11*

(σοφ ώ ς). ’ Ακατάληπτε σοφώς, Τριάς ή θεία

cf. su pra.

Ά κα τάλη π τον έστί καί Ά γ γ έ λ ο ις

SBN 6

’ Ακατάληπτον έστίν το τελούμενον Ά κ α τάλη π τον έστί τδ μυστήριον

TR

(έστίν); A n t h I I ρήη' (id .);

Άκατάληπτον έστί το τελούμενον.

cf.

Άκατάληπτον έστί το τελονμενον

>■

(1 9 4 0 ) 5 2 8 .

5 6 ; T V 3 5 ; T ri χ ξγ '.

MR

III 485;

CPC 8 4 ;

MV

VI

15;

HC

B Z 18 (1909) 3 4 9 (έστίν), 351 (id .); A G M

148*) T h 11

(1916)

52;

(1933)

1 2 ; N S 3 2 (1937) 152, 2 1 3 , 3 3 (1938) 4 3 4 , 4 3 5 * , 3 4

543*; E E B S

413

E A 2« s. 2 (1 8 8 5 -8 6 ) 2 2 8 , 3 6 (1 939)

14 (1938) 3 6 * ; E P h 4 6 (1947) 2 9 9 * .

Ά κα τά λη π τον μυστήριον έν τ ω σπηλαίω

G IB

Ά κα τάλη πτον οδν σαφώς Τριάς ή θεία

cf. ’ Ακατάληπτος ούσα Τριάς ή

119.

θεία. Ά κα τάλη πτον το Πνεύμα τό πανάγιον Ά κα τάλη πτον το τελούμενον

P e n tn ήη'.

M R I I 7 0 7 , 7 1 5 ; M V I V 2 2 2 , 2 2 7 ; B es 6

(1 8 9 9 ) 1 0 3 * ; N S 2 7 (1 9 3 2 ) 1 1 3 *, 4 3 (1 9 4 8 ) 1 3 4 * ; O C 3* s. 11 (1 9 3 6 ) 1 8 2 *. ’ Ακατάληπτος ή σοφία σου, Προγνώστα Α κ α τά λη π το ς Θεός καί υπέρ λόγον Α κ α τά λη π το ς ό τόκος

Β 5

Ακατάληπτος ό τρόπος

ΕΕ

NS

14 (1 9 1 4 ) 3 3 4 .

Κ Α 6 0 4 * ; T R M I I ρλγ'*.

(1 9 2 9 -3 0 ) 3 7 6 ; N S 3 3

(1 9 3 8 ) 4 3 8 * .

111.

’ Ακατάληπτος ούσα Τριάς ή θεία

PAS I 540

(ad p. erit. Α κ α τάλη π τος

σ α φ ώ ς); A K 5 4 ~ ; E E B S 15 (1 9 3 9 ) 2 2 3 * ; T R M I I I ρνγ'* ( Ά κ α ­ τάληπτον οδν σαφώς Τ ριά ς). Α κ α τά λη π το ς σαφώς

cf. supra.

Ά κ α τα λ ή π τω δεξιά ό κτίσας Ά κ α τα λ ή π τω δυνάμει

Ά καταλήπτω κράτει σου Ά κ α τα λ ή π τφ σου χειρί

ΑΚ

100.

P a R 2 9 5 ; P a V 145. ΕΕ

246.

M R I I I 2 8 4 ; M V V 1 4 3 ; A K 9 4 ; T R M I I I ριδ'*,

σ λ θ '* . Ά κ α τα μ ά χη τον τείχος έδωκας

T R 5 5 0 ; T V 306.

Ά κ α τα μ ά χη τον τείχος ύπάρχουσα

N T h 91.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

69 —

Ά χ ή χ ο α , K ùptt

Ά κατανόητον, 'Α γνή , το έν σοί τελούμενον Ά κατανόητον έν σοί καί ύπερ φύσιν

Ά κατανόητον έστί το θαϋμά σου, Θεοτόκε Ά κατανόητον θαύμα

I I 130, V I 145, 147,

A S N o v . I 9 9 ; G IB 5 0 .

M R I 5 1 3 , I I I 6 9 5 , 7 0 0 , I V 101 ~ ; M V

V II

5 ~ , 6 4 ~ ; E P h 3 7 (1 9 3 8 ) 2 4 5 * .

Ά κατανόητον σου, Θεοτόκε

G IB

Ά κατανόητον σου το θαύμα

TR

119. 23; T V

Ά κ α τα π α ύ σ τω ς οί πιστοί, Θεοτόκε Ά κ α τα σ χ έτο ις κ α θ’ ημών

15.

P e n t " ιη'.

Ά κ α τα π α ύ σ τω ς οί πιστοί την φωνήν

ΒΖ 9

(1 9 0 0 ) 3 7 7 .

M R II 3 7 9 ; M V I V 22.

Ά κ α τά φ λεκτε βάτε, άλατόμητον όρος (1 9 4 9 )

N S 3 2 (1 9 3 7 ) 2 7 3 , 6 6 2 , 3 3 (1 9 3 8 )

1 5 7 *.

Άκατάφ λεκτον βάτον σε Μωϋσης

G IB 8 1 .

Άκατάφ λεκτον βάτον σε ό Νομοθέτης

PeR 219; PeV

Ά κ εν ω τά τω ν θησαυρών ταμίας ώ ς υπάρχων E T h 209.

Α κέραιον διετήρησας, πάτερ

N S 2 8 (1 9 3 3 ) 7 2 2 .

Ά κ έσ το ρ ι τμηθέντι (i)

1397.

M R V 1 3 2 ; M V I X 7 0 ; S M M ,179; N A S I I 1 5 8 ;

331.

Ά κ έ σ τ ω ρ πεφυκώς τών ψυχών Άκεσώδυνον γινώσκων σε Ά κεψ εήν

103; 105

T R M I I ρογ'*.

Ά κ εν ώ το υ πλούτου θησαυρέ

DMS V

120.

M R I 6 7 ; M V I 3 8 ; 1 0 5 1184.

Ά κατανόητον καί άκατάληπτον

437; EPh 48

G IB

P e V 1 6 ; P e n t λγ\

βλέπων

με ( i )

A S Iu n . I l l 5 9 8 .

N T h 52. M V IV

81;

SM M

410;

NAS

I

292;

DMS

X I I 276. Άκεψ ιμάν κτείνουσιν ( i ) A

M R II 3 2 ; M V III 18; SM M 3 5 9 ; N A S I 184;

1 (1 8 8 0 -8 1 ) 7 8 ; D M S X I 8 9 .

Άκεψ ιμάν νϋν τον ίερώτατον Ά κ εψ ιμ ά ς ό ένδοξος

M R I I 3 3 ; M V I I I 19.

M R I I 3 6 ; M V I I I 20.

Ά κ εψ ιμ ά ς την σάρκα ( i )

N A S I 4 2 7 ; D M S I 626.

’Ακήκοα, Κύριε, την ακοήν σου, και δοξάζω σε Ε Ε 135] N S 3 0 (1935) 153*. Άκήκοα, Κύριε, την ακοήν σου καί εφοβήϋην · δόξα τή δυνάμει σου, Κύριε. Ε Ε 15 ; N S 31 (1936) 206*. ’Ακήκοα, Κύριε, την ακοήν σου καί εφοβήϋην ' δόξα τή δυνάμει σου, μόνε φιλάνθρωπε. Ε Ε 245. Άκήκοα, Κύριε, την ακοήν σου και εφοβήϋην, κατενόησα τα έργα σου και εδόξασά σε. Ε Ε 44. Άκήκοα, Κύριε, την ακοήν σου και εφοβήϋην, κατενόησα τα έργα σου καί εδόξασά σε, φιλάνθρωπε. Ε Ε 76, 79', N S 3 0 (1935) 7*. Άκήκοα, Κύριε, την ακοήν σου καί εφοβήϋην, κατενόησα τά έργα σου καί εδόξασά σου την δύναμιν. Ε Ε 14] N S 2 9 (1934) 686*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά * ή * ο α , Κύριε

70 —

Ά κ ή κ οα , Κύριε, τήν ακοήν σου και έφοβήϋην, κατενόησα τα έργα σου καί εξέστην P a R 483*, 505*, 526; P a V 237*, 248*, 258; T R 565; T V 313; P en t τνδ'* (?) ; E E 170; N S 3 0 (1935) 2 7 2 * . Ά κ ή κ οα , Κύριε, την ακοήν σου και έφοβήϋην, κατενόησα την άφατον 232; N S 3 0 (1935) 2 7 2 * .

ΕΕ

Ά κ ή κ οα , Κύριε, την ακοήν σου καί έφοβήϋην, κατενόησα την οικονομίαν σου P a R 395, 440; P a V 193, 215; P e R 268, 296*; P e V 126, 140*; E E

137; N S 3 0 (1935) 153*. Ά κ ή κ οα , Κύριε, την ακοήν σου καί έφοβήϋην, δτι άρρήτω

M R I 96, I I

254*; M V I 55, I I I 153*; P a R 649; P a V 319; 9 7 1321*; A n th I λζ'*; T ri σ π δ '* {}); E E 228; G I B 124*, 151*; A P 18 (1 9 5 3 ) 230* (perperam ΕΙσακήκοα, adn . 1 Ά κ ή κ ο α ); N S 2 9 (1934) 562* ( ì), 3 0 (1935) 270*. Ά κ ή κ οα , Κύριε, την εκ το ϋ τάφου σου εγερσιν, καί εδόξασα, Λ ό γ ε

Ε Ε 245.

Ά κ ή κ οα , Κύριε, την εκ το ϋ τάφου σου εγερσιν, καί έδόξασά σου 2 5; M V V I I 15; N S 3 0 (1935) 153*.

MR

Ά κ ή κ οα , Κύριε, τήν ένδοξόν σου

IV

P a R 109*, 121*; P a V 54*, 5 9*; Para

οε'*; E T h 198* (τήν εϋσπλαγχνόν σου); Ε Ε 35 (id .); N S 2 6 (1931) 507* (id.). Ά κ ή κ οα , Κύριε, τήν εϋσπλαγχνόν σου cf. supra. Ά κ ή κ οα , Κύριε, τήν προς ήμάς σου συμπάϋειαν καί έδόξασά σου τήν άήττητον δύναμιν. Ε Ε 135; N S 3 0 (1935) 153*. Ά κ ή κ οα , Κύριε, τήν προς ημάς σου συμπάϋειαν καί εδόξασά σου το φιλάν­ θρωπον, Δέσπ οτα. Ε Ε 146. Ά κ ή κ οα , Κύριε, φωνής (al. φωνή) σου cf. Ά κ ή κ οε, Κύριε, φωνής σου. Ά κ ή κ ο ά σου, Χ ριστέ, το όντω ς Β Ζ 14 (1905) 521; N S 2 8 (1933) 148*. Ά κ ή κ ο α ς τοϋ Ά β ε σ σ α λ ώ μ

TR

160, 4 8 2 ; T V 9 1 , 2 6 9 ; 9 7 1369.

Ά κ ή κ ο α τήν ακοήν σου καί έφοβήϋην Ε Ε 13; N S 2 9 (1934) 685*. Ά κ ή κ ο α τήν ακοήν σου, Κύριε M R I I 506*, V 298*; M V I V 108*, X 5 3*; P a R 555*; P a V 273*; P I D ρμβ'*; N T h 89*, 9 7 * ; E E N S 2 6 (1931) 613*, 2 8 (1933) 336*. Ά κ η κ ό ει ό σύλλογος συμφώνως των ευσεβών νεανίδων

cf.

199;

Άκηκοώς ό

σύλλογος των εύσεβών νεανίδων.

Ά κ ή κ οε, Κύριε, φωνής σου M R I I I 15, 148, 2 0 8 * ; M V V 7, 73, 1 0 3 *; 9 8 468 (Ά κ ή κ οα . . . φωνή); CP C 170 (*Ακήκοα . . . φωνή, adp . erit. Ά κ ή κ οε); S T P 81 (^Ακήκοα); E T h 140*, 157* (’ Ακήκοα), 160*; Ε Ε 36; N S 2 8 (1933) 95*; E E B S 17 (1941) 291* (Ά κ ή κ οα . . . φωνή). Ά κ ή κοεν ό Ά β β α κ ο ύ μ σε, ’Ά χρ α ντε

N T h 89.

Ά κ ήκ οεν δ Ά β β α κ ούμ τα παράδοξα Ε Ε 234; N S 2 8 (1933) 656*. Ά κ ήκ οεν δ Ά β β α κ ούμ τήν παρουσίαν σου Ε Ε 83.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 71 —

Άχίνδυνον διάσωαον

Προφήτης την ελευσίν σου, Κύριε, και εφοβήϋη · κατενόησε M R 7 Κ νρίω τφ> εκ δουλείας

ΕΕ

"Α ισω μεν τω Κυρίω τ ω έκ της Παρθένου

167. M R V 288, V I 5 4 3 ; M V X 47,

X I I 149.

“Α ισω μεν τφ> Κνρίω τ φ εν -θαλάσση M R V I 178*] M V X I 95*] A n th I σ γ * \ E E 38] G I B 5 7 * ; B B G n. s. 6 (1952) 43*] E P h 4 0 (1941) 98*] N S 2 6 (1931) 508*, 681*, 4 3 (194S) 7 7 *. "Α ισω μεν τ ω Κυρίω τ ω έν τω Σταυρω καταδικάσαντι

N S 2 6 (1931) 7 3 5 * ,

4 3 (1948) 130*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά ιβω μ ίν τφ Κυρίω

— 200 —

"Α ισω μεν τφ Κυρίω τφ έν χώρα

M R V I 3 9 8 ; M V X I I 6 7 ; 105 1000 (των

έν χώρ

— 212 —

"Α φραστον το μυστήριον, Χ ριστέ (1939) 39*.

ΕΕ

176, 186 ; N S 3 0 (1935) 693*, 3 4

"Αφραστον φριχτόν τό μυστήριον του Λόγου

P A S I 2 2 7 ; E E B S 2 5 (1955)

2 8 0 * , 2 8 (1958) 3 0 8 * . Ά φ ράστου δόξης σου τυχεϊν

cf. Άχράντου δόξης σου τυχεϊν.

Ά φ ρ ά σ του καί θείας έν ούρανοΐς

A n th I I I ρ ιθ '* ; B B G n. s. 6 (1952)

5 1 * ; G I B 193. ’ Αφράστου καί μακαρίας δόξης σου

P a R 3 5 0 ; P a V 172.

Ά φ ράστου τόκου γέγονας, ύπεράμωμος νύμφη Ά φ ράστου τρυφής

E P h 4 (1909) 3 5 7 .

M R I V 2 4 2 ; M V V H I 10.

Ά φ ρ ά σ του χαράς ενδιαίτημα

E T E 219.

Ά φ ρ ά σ τ ω ς συλλαβοϋσα, Πανάμωμε

MR V

319; M V X

65;

105

1132;

A S Iu n . I l l 8 0 7 ; N T h 6 4 . Ά φ ρ ά σ τ ω ς τον Ποιητήν

P aR 2 7 5 ; P a V 135; PeR 2 0 7 ; P eV 98.

Ά φ ρ ά σ τ ω τή δόξη σου δταν έλθης

E R 2 6 5 ; E V 4 1 0 ; PaR 5 2 8 ; P aV 2 5 9 ;

P eR 3 7 7 ; P e V 1 8 2 ; G E 427. Ά φ ρ ά σ τ ω τή δόξη σου δταν όφθήση Ά φ ρ ο ν γηραλέε, άκόρεστε

Ά φ ρ ό νω ς άπό σου μακρυνθείς Ά φ ρ ω ν άνήρ έφη

PeR 4 6 5 ; P eV 224.

cf. Ά φ ρ ω ν γηραλέε, ακόρεστε.

MR Π

P a R 2 5 ; P a V 12.

583; M V IV

Ά φ ρ ω ν άνήρ, ό μη γινώσκων

155.

M R I I I 61 ; M V V 3 1 .

Ά φ ρ ω ν άνήρ, δς έν ήμϊν προδότης Ά φ ρ ω ν άνήρ, δς έν ύμϊν προδότης

cf. infra. TR

652; TV

364; 98

477

(ήμϊν);

C P C 1 9 1 ; Ρ Κ Α I I 87. Ά φ ρ ω ν άφνω γέγονας

P A S I 5 5 ; T R M I I σ^ε'* (Ά φ ν ω άφρων); E E B S

2 5 (1955) 2 4 4 * . Ά φ ρ ω ν γηραλέε, άκόρεστε (1 932)

Ρ Κ Α II

1 6 5 ; R O C 7 (1902) 2 4 0 * ; E P h 31

9 7 ~ (Ά φ ρ ο ν ); N S 2 9 (1934) 5 6 4 adn . 2 * (id.).

Ά φ ρ ω ν ού γεγένημαι

MR V 328; MV X

71.

Ά φ υ γ ή πανοπλίαν πεπλουτηκώς Α Ρ 18 (1953) 180. Ά φ ύ π νω σα ς έν Σταυροί TR 498; T V 277; 87 Π Ι

3 8 8 8 -;

SR

IV

160 ~ . Ά φ ’ ύψόθεν φανείς εΰφρανον οδς έστίασας

T R M I I ρ μ ε '* ; E E B S 2 4 (1954)

3 5 0 (είστίασας, a d p . erit, έστίασας).

Ά φ ’ ϋψους κατήλ&ες βονλήσει P a R 281*, 2 9 3 ; P a V 138*, 144*] H C 186 ; A n t h I I I ρπδ'*] PIE 9 5 ; N S 2 6 (1931) 530*, 2 8 (1933) 269*. Ά φ ’ δψους τής άπονοίας Ά φ ’ ών είρήκασιν οδν

M R V I 201 ; M V X I PAS I 504; TRM Π

107.

σ μ γ '*, I I I σ π β '* ~ ; E E B S

2 5 (1955) 2 2 8 * . Ά φ ω ν ο ν στόμα περιπτύσσομαι

R O 5 (1 9 1 2 -1 3 ) 3 0 9 .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

213 —

Άχραντε Θεοτόκε, δέξαι

"Αφωνος ήκει πρός ξίφος (i) MV VI 46, X 23; SMM 53; NAS Π 190; DMS VI 58. "Αφωνος ίστατο ό βροντών PAS I 119; ΑΚΠ 18; TRM II τκς'*, 189 ~ ; EEBS 25 (1955) 263*. Άφωρισμένος υπάρχων MR VI 62; MV X I 32. "Αχαζ Θεοΰ πέφυκεν (i) MV V ili 4; SMM 120; AS Aug. I 96* (bis); NAS II 71 ; DMS IV 25. Άχειρ, αγλωττος, χεϊρα (i) MR III 322; MV V 163; SMM 23; AS Aug. ΙΠ 114; NAS I 397; DMS I 470. ’Αχειροποίητος σκηνή κατεσκευάσθης μόνω EPh 48 (1949) 156*. Άχειρότευκτον (i) MR VI 428; MV X II 84; SMM 261; NAS Π 323; DMS v m 239. Άχεμενίδης τον Θεόν (i) NAS I 186; DMS X I 102. Άχθείς ’Ισαάκ (i) cf. Δεθείς, ’ Ισαάκ (i). Άχθείς ούν άπο τής φρουράς ΑΚ 130*, 189. Άχθήσονται παρθένοι, την κιννύραν Anth I λη'. "Αχθος της ΰλης εύσεβώς MR IV 217; MV VII 122. ’ Αχθοφόρος βασιλεύς ΕΕ 209. Άχλύς κυμάτων δεινών cf. infra. Άχλύς κυμάτων τών δεινών PaR 81; PaV 39 (τών om.); ETh 60 (id.) ; Th 13 (1935) 301* (id., al. κυμάτων τών δεινών). Άχλύς με καί ζόφος άμαρτιών EPh 38 (1939) 107*; NS 53 (1958) 296* (άνομιών). Άχλύς με καί ζόφος άνομιών cf. supra. Άχλύς περιέχει με, Παρθένε ETh 126. Ά χλύς πταισμάτων με συνέχει ΕΕ 122. Άχραντε άγια μήτερ Θεοΰ ETh 276. "Αχραντε Δέσποινα άγνή καί μόνη MR II 315; MV ΙΠ 191; HC 71 ’ 72 ~ ; PHG cx i,v ~ ; EPh 40 (1941) 135*, 50 (1951) 313*. Άχραντε Δέσποινα άγνή, της καρδίας μου NTh 119. Άχραντε Δέσποινα άγνή, τον Υιόν σου καί κριτήν καί Θεόν ER 309; EV 474; GE 470. Άχραντε Δέσποινα, ή τον Θεόν γεννήσασα Anth III ρμβ'. Άχραντε Δέσποινα, Θεογεννήτορ TR 174, 189, 468; TV 97, 105, 261; 97 1341. Άχραντε, Δέσποινα Θεοτόκε, ή τεκοϋσα Λόγον Th 19 (1941-48) 142 adp. "Αχραντε, ή διά λόγου τον Λόγον άνερμηνεύτως EV 583; HV 443. Άχραντε, ή σάρκα τώ Πλαστουργοί PaR 220; PaV 108. Άχραντε, ή τον έν Άγίοις MR IV 256; MV VHI 20. Άχραντε Θεοτόκε, δέξαι μου τήν δέησιν PKPh 5.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά χ ρ α ν τ ε Θεοτόν,ε, iv άπ ογνώ σει

— 214 —

Άχραντε Θεοτόκε, έν άπογνώσει ΡΚΑ Π 95. Άχραντε Θεοτόκε, ή έν ούρανοΐς HR 241, 241*, 242*; HV 404, 405 (bis); PaR 25, 719 (bis), 720; PaV 12, 355 (ter); OCP 2 (1936) 97 adn. 2. ’Άχραντε Θεοτόκε, ή σεσαρκωμένον MR I 181, 240, Π 263, IH 237, V 328, VI 387; MV I 103, 136, IH 160, V 119, X 71, X H 61; PaR 625; PaV 307; PeR 456; PeV 219; 90 216; An β', λδ'; NS 27 (1932) 33*, 43 (1948) 131*. Άχραντε Θεοτόκε, ή τεκοϋσα PeV 17; Pent λδ'. ’Άχραντε Θεοτόκε, Μήτηρ ανύμφευτε ΕΕ 73; NS 30 (1935) 690*. Άχραντε Θεοτόκε, πάντων χαρά NS 29 (1934) 3. Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, μόνη πανύμνητε, ικέτευε TR 141, 157, 173, 467; TV 81, 89, 97, 261; 97 1340; CPC 149. ’Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, μόνη πανύμνητε, τον Υιόν σου δυσώπει σωθήναι τούς άνυμνοΰντάς σε. Anth I υξζ' ; VV 1 (1894) 369, 377 ; BMC 147. Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, μόνη πανύμνητε, τον Υιόν σου δυσώπει σώσαι τάς ψυχάς ημών. Pent11 δ'; W 1 (1894) 370; BMC 140. Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, μόνη πανύμνητε, τόν Υιόν σου δυσώπει υπέρ των δούλων σου TR 628; TV 349; 97 1405. Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, προστασία NS 28 (1933) 12*. Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, σε μεγαλννομεν ΕΕ 236; NS 30 (1935) 273*. Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, υπέρ του κόσμου MR VI 113. Άχραντε Θεοτόκε, παΰσον PID ρος'; Bes s. II 3 (1902) 204*. Άχραντε Θεοτόκε, σύν άσωμάτοις PaR 585; PaV 287; 105 1337. Άχραντε Θεοτόκε, την έμήν ψυχήν MR V 324; MV X 69. ’Άχραντε Θεοτόκε, τής μερίδος ΕΕ 55; NS 31 (1936) 207*. Άχραντε Θεοτόκε, χαΐρε MR I 11; MV I 6. Άχραντε Κόρη, μήτηρ ΕΕ 249; NS 52 (1957) 334*. Άχραντε Κόρη, νόσων παντοίων με άπάλλαξον NTh 30; ETh 309 (με δοϋλον). Άχραντε Κόρη, νόσων παντοίων με δοϋλον cf. supra. Άχραντε Μήτερ Θεοϋ παντοκράτορος MR III 47 (Μήτηρ), V 393 (id.); MV V 23, X 108 (Μήτηρ) ; PHG l x x iv . Άχραντε Μήτερ Θεοϋ, τον σαρκωθέντα MR IV 25 (Μήτηρ), VI 79; MV VH 14 (Μήτηρ), X I 40; PaR 370; PaV 181 (Μήτηρ); PeR 314, 345; PeV 152 (Μήτηρ), 166; 105 1401. Άχραντε Μήτερ τοϋ Εμμανουήλ TR 297. Άχραντε Μήτερ Χρίστου, τον σαρκωθέντα TR 425; TV 239. Άχραντε Μήτερ Χρίστου, των ορθοδόξων ΒΖ 18 (1909) 345; ΕΕ 53 (1939) 35 adn. 43.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

215 -

Ά ψ α » μου

’Άχραντε Μήτηρ Θεοϋ cf. ’Άχραντε Μήτερ Θεοϋ. "Αχραντε πανάμωμε, το σκεύος MR I 313, VI 549 MV II 6, X II 153 ~ . "Αχραντε Παρθένε, κεχαριτωμένη PaR 513; PaV 252. "Αχραντε Παρθένε, κοίμησον το πένθος NS 33 (1938) 374. "Αχραντε Παρθένε, κόρη σεμνή Β 5 (1929-30) 370; NS 33 (1938) 438*. "Αχραντε Παρθένε, μήτερ Θεοϋ, ή δεδοξασμένη Ι,Ι 222*; Β 5 (1929-30) 383; NS 33 (1938) 438* (μήτηρ). "Αχραντε Παρθένε, μήτερ Θεοϋ, πάσης άνθρωπίνης U 222*; Β 5 (1929-30) ’ 362; NS 33 (1938) 438* (μήτηρ). "Αχραντε Παρθένε, μήτηρ Θεοϋ, ή δεδοξασμένη cf. "Αχραντε Παρθένε, μήτερ Θεοϋ, ή δεδοξασμένη. "Αχραντε Παρθένε, μήτηρ Θεοϋ, πάσης άνθρωπίνης cf. "Αχραντε Παρθένε, μήτερ Θεοϋ, πάσης άνθρωπίνης. "Αχραντε, σύ ναός MR I 354; MV II 34. "Αχραντε φωτώνυμε Κόρη, τή φωτοφόρο) σου NTh 45. ’ Αχράντοις έπιβολαΐς ένατενίζων MR I 333; MV II 18. ’ Αχράντοις νοός έπιβολαΐς MR I 351 ; MV II 32. "Αχραντον ναόν έν οϊκω MR II 231; MV III 141. "Αχραντον τοΰ Σωτήρος εικόνα NS 28 (1933) 671. "Αχραντος ’Αμνός λογικός PaR 547; PaV 269. "Αχραντος, δέσποτα Χριστέ, καί προ τοΰ τόκου Th 25 (1954) 74. "Αχραντος σου ή γέννησις MR I 98; MV I 55; 97 1321. "Αχραντος σύ ναός έχρημάτισας ETh 52. ’Αχράντου δόξης σου τυχεΐν ER 264; KV 409 (’Αφράστου δόξης) ; PaR ' 526 ~ (id.); PaV 258 ~ (id .); PeR 376 ~ (id .); PeV 182 ~ (id .); GE 427. ’ Αχράντου σε δοχεΐον MR IV 26; MV VII 15. "Αχρονον Υιόν άνάρχου MR III 292; MV V 147. "Αχρονον Υιόν άποκύεις Tri τπε'. "Αχρονον Υιόν έγέννησας έν χρόνο) 90 208. "Αχρονον φως έν χρόνω MR VI 464; MV X II 106. "Αχρονον φως, Λόγε, υπάρχων έμίγης EPh 46 (1947) 127*. ’Αχρόνως έξέλαμψας έκ τοΰ Ιΐατρός σου TR 585; TV 324 (’Ανάρχως); 97 1392 ~ (id.). ’Αχώρητε φύσει Χριστέ MR II 531 ; MV IV 122. ’Αχώρητος ών κατ’ ουσίαν cf. ’Απρόσιτος ών τό κατ’ ούσίαν. "Αψαι, Θωμά, τής πλευράς PeR 43, 67, 74, 77; PeV 22, 33, 37, 38; NS 44 (1949) 87*. "Αψαι μου τό λοιπόν τής κεφαλής PAS I 424; BBG n. s. 3 (1949) 221.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ά ψ ά μ εν ο ς

-

21 6

Άψάμενος χειρί τής πλευράς PeR 59, 67; PeV 30, 34; EPh 37 (1938) 82*; EEBS 25 (1955) 268*. ’Αψευδής μαθητής τοϋ Κυρίου γενόμενος TRM II ήη'*. ’Αψευδής ό λόγος τής Σοφίας PAS I 184; ΑΚΠ 23; EEBS 25 (1955) 233*. ’Αψευδής όντως σου, Χριστέ, ή προς τούς ’Αποστόλους TRM II τμη'*; EEBS 25 (1955) 270*. 'Αψυχον εξεψαύλισαν ΕΕ 779; EEBS 10 (1933) 8*·, NS 30 (1935) 470*. Άψύχφ μη προσκύνησαντες εΐκόνι ΕΕ 31 ; NS 29 (1934) 687*. ’Αψύχων ήχους διακενής MR Π 534; MV IV 126. Άωρον βότρυν έζήτει, δι’ ον έποίει TRM I 142, II ρκε'*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

B Βαβαί, Θεομήτορ, των σών μυστηρίων PaR 514; PaV 252. Βαβαί ό θείος Συμεών πώς εϊληφε τήν χάριν TRM II σλδ'*. Βαβαί, πώς γαλουχεϊς τον τροφοδότην ACL, 15 (1946) 27. Βαβαί τάς θλίψεις καί μάστιγας, άς ύπήνεγκας TRM II πδ'*. Βαβαί τάς θλίψεις τάς πυκνάς καί μάστιγας άρρήτους TRM II ρξς'*. Βαβαί τοσαύτης παιδιών (i) MR ΙΠ 568; MV V I 67; SMM 57; NAS I 452; DMS II 201 (perperam παίδων). Βαβαί του θαύματος, Βασιλεύ TR 399; TV 226; GOO III 340. Βαβαί τών άπειρων σου NTh 123. Βαβαί τών έργων τών φρικτών, θαυμάτων καί σημείων TRM II σμγ'*. Βαβαί τών θείων έργων σου MR III 212; MV V 106. Βαβαί τών σών μεγαλείων, σοφέ! τοϋ τυράννου θράσος EEBS 11 (1935) 125*. Βαβαί τών σών μυστηρίων, αγνή MR VI 406; MV X II 72; CPC 65; NS 27 (1932) 337*, 43 (1948) 139*. Βαβαί τών σών μυστηρίων, Χριστέ! πώς τη ση γεννήσει EPR 40 (1941) 137*. Βαβαί τών σών τεραστίων, Χριστέ ■ άγαθότης SB 2 (1927) 222. Βαβαί φρικτόν μυστήριον EPh 40 (1941) 99*. Βαβνλωνία κάμινος τούς παίδας MR I V 277', MV V i l i 32; PaR 232; PaV 774; TR 436*; TV 245*; 87 I I I 3887*, 3948*; Pent” λγ'*, μδ’ *; SR I V 756*, 202*; ETh 285*, 307*; EE 69; NS 26 (1931) 577*. Βαβυλώνιον μέν δράκοντα DMS VII 224. Βαβυλώνος άνόσιον τυράννου ΕΕ 275. Βαδίζειν εΰσεβώς τήν ουράνιον MR I 139; MV I 80; GOO III 286. Βαδίζεις καί δακρύεις TR 597; TV 331. Βαδίζουσι γάρ οδούς PAS I 485. Βαδίζων θαρσαλέως τήν τρίβον MR V 147; MV IX 80. Βαδίζων καί καθαίρων λαούς Τριάδος EPh 36 (1937) 488*. Βαδίζων τρέμω, έ'φη Συμεών MR III 401 ; MV V 210. Βαδίσασα τρίβον τήν στενήν MR II 737; MV IV 240. Βαδίσας ό Βάδιμος (i) AS Apr. I 824; SMM 132. Βαδίσας τήν φέρουσαν οδόν προς θείας έπαύλεις EPh. 48 (1949) 69*. Βάθει σοφίας αρρήτου σου ER 283 ; EV 432 ; PaR 704 ~ ; PaV 346 ~ ; TR 826 ~ ; TV 4 5 5 - ; GE 444; CPC 1 3 0 - ; NS 33 (1938) 522*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β ά θ ε ι ι ώ ν « ρ ιμ ά τ ω ν α ου

— 218 —

Βάθει των κριμάτων σου TR 22; TV 14. Βάθει τω της γης καθώς EPh 39 (1940) 414*. Βάθη θείων κριμάτων μυστικώς εποπτεύεις TRM II ρπγ'*. Βάθη θείων κριμάτων σου τίς βοα TRM II ρλβ'*. Βάθη καρδίας ερευνών TR 531 ; TV 297. Βάθος άπειρου σοφίας, Λόγε MR III 89; TRM Π ρλδ'*. Βάθος θείων θαυμάτων απορρήτων PAS I 614; ΑΚ11 83; EPh 39 (1940) 419*; Ath 55 (1951) 187; TRM Π t f * . Βάθος μυστηρίου σοϋ τοκετού Β 5 (1929-30) 373. Βάθος σοφίας θεϊκής καί γνώσεως TR 677; TV 381; 98 484; CPC 195; ΡΚΑ II 140; EEBS 17 (1941) 291*. Βάθος σοφίας καί της γνώσεως MR II 597; MV IV 163. Βάθος σοφίας κεκρυμμένου μυστηρίου MR III 44; MV V 22 (Βάθους σοφίας κεκρυμμένον μυστήριον); EPh 30 (1931) 387*. Βάθος των σών, Σώτερ, κριμάτων ΒΖ 13 (1904) 411. Βάθους σοφίας κεκρυμμένον μυστήριον cf. Βάθος σοφίας κεκρυμμένου μυστηρίου. Βαΐα άρετών, άδελφοί TR 600; TV 333. Βάϊα μετά των παίδων PAS I 476. Baia σωφροσύνης έπεισοίσωμεν TR 575; TV 319; 87 ΙΠ 3901 (έπισείσωμεν); SR IV 169 (id.). Baia σωφροσύνης έπισείσωμεν cf. supra. Βαίνει παρθενικών έξ άγκαλών PAS I 428. Βαίνε νεανικώς, μη κλόνει σου PAS I 428. Βαίνοντα έν σκιά με θανάτου PaR 112; PaV 55. Βαίνοντες, άδελφοί PAS I 429. Βαίνουσι του Λόγου Μαθηταί cf. infra. Βαίνουσι τοϋ Λόγου οί Μαθηταί Pent" μβ'; NS 29 (1934) 516* (οί ora.). Βαίνων κατ’ ’ίχνος (i) MV I 18; SMM 281; AS .Sept. I 359; NAS I 9; DMS IX 42. Βαίοις βρέφη ΰμνουν σε PAS I 63; TRM II τς'*, ΙΠ 1 9 3 - ; EEBS 25 (1955) 251*. Βάκλοις άθληταί (i) MV V 197; SMM 33; NAS I 417; DMS I 589. Βακτηρευόμενοι καί στηριζόμενοι 87 ΙΠ 3905; Pent τκς'; SR IV 173; ΡΚΑ Π 207. Βακτηρεύοντες τω Σταυρω Pent τμ'. Βακτηρίαν του γήραος 96 1404; SR IX 737. Βακτηρία τής έναρέτου MR ΙΠ 239; MV V 120. Βάκχε καί Σέργιε, υμάς ό τής δόξης MR I 349; MV Π 31. Βάκχε καί Σέργιε, υμείς έπί γής MR I 349; MV Π 31.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 219

Ιΐάητιαμα θ-έλων

Βάκχε καί Σέργιε, ύμεΐς τοϋ έχθροΰ MR I 349; MV II 31. Βάκχος πρόκειται δαψιλεστάτη τρυφή ΕΡΙι 40 (1941) 85*. Βαλεριανώ τω μικρώ (i) MV I 93; SMM 297; AS Sept. IV 141; NAS I 44; DMS IX 189. Βαλλεριανόν καί συναθλητήν (i) ef. Οΰαλεριανόν καί συναθλητήν (i). Βαλλέσθω άθεσμος PAS I 428 (adp. crit. Βαλλέσθω τω θεσμοϊς). Βαλλέσθω τω θεσμοϊς cf. supra. Βαλών κεράμω δυσσεβής (i) MV VIII 12; AS Apr. I 251; SMM 123; NAS II 74; DMS IV 55. Βαλών την χεϊρά σου, πάτερ VV 1 (1894) 353. Βάπτεις σεαυτόν κογχύλη (i) MR V 196; MV IX 105; AS Mail VII 423; SMM 188; NAS II 176; EA 1 (1881) 11; DMS V 516. Βαπτίζεται ό Χριστός καί άνεισιν cf. infra. Βαπτίζεται Χριστός, καί άνεισιν MR III 143; MV V 70; 98 520; EA 2a s. 2 (1885-86) 187; Bes 6 (1899) 104*; NS 28 (1933) 490* (ό Χριστός), 43 (1948) 259* (id.). Βαπτίζεται Χριστός, ό τον κόσμον φωτίζων · έξ ύψους MR ΠΙ 172, 216 (ό φωτίζων τον κόσμον); MV V 84, 108 (ό φωτίζων τον κόσμον). Βαπτίζεται Χριστός, ό των όλων δεσπότης EPh 45 (1946) 136*. Βαπτίζεται Χριστός, ό φωτίζων τον κόσμον cf. Βαπτίζεται Χριστός, ό τον κόσμον φωτίζων. Βαπτίζεται Χριστός, ό φωτίσας τον κόσμον EPh 30 (1931) 377, 45 (1946)

202 *. Βαπτίζεται Χριστός χειρί σήμερον ΕΑ 24 (1904) 212. Βαπτιζόμενον αμαρτιών MR III 30; MV V 14. Βαπτιζόμενον κλύδωνι PaR 650; PaV 319. Βαπτιζόμενον τω των παθών μου MR III 162; MV V 79; EPh 30 (1931) 379*, 521*; NS 31 (1936) 411* (μου om.), 44 (1949) 76*. Βαπτιζομένους νοσημάτων κλύδωνι EPh 45 (1946) 207*. Βαπτίζων καί καθαίρων πιστούς Τριάδος EPh 50 (1951) 166*. Βάπτισεν έν ποταμώ (h) MR III 151; MV V 74; AS Mail I vu; SMM 452; NAS I 367; DMS I 120. Βαπτισθείς, Γελάσιε (h) AS Febr. I l l 675, Mail I XV (Βαπτίσθης); SMM 454 fid.). Βαπτισθείς 6 ’ Ιησούς έν ’ Ιορδάνη ύπό Προδρόμου EPh 45 (1946) 202*. Βαπτισθείς ό Ίησοϋς ύπό Προδρόμου έν ’Ιορδάνη EPh 45 (1946) 202*. Βαπτισθέντος ρείθροις MR III 206; MV V 103. Βαπτισθήναι έ'ρχεται έν ’ Ιορδάνη EPh 45 (1946) 137*. Βαπτίσθης, Γελάσιε (h) cf. Βαπτισθείς, Γελάσιε (h). Βάπτισμα θέλων EPh 45 (1946) 137*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β & π τισμα η χ ΐ ξ »

220 —

Βάπτισμα παϊξαι (i) MV I 99; SMM 298; NAS I 45; DMS IX 192. Βάπτισμα πόντος (i) MV IV 100; SMM 413; NAS I 304; DMS X II 343. Β ά π τ ι σ μ α ρύψις γ η γ ε ν ώ ν ά μ α ρ τ ά δ ο ς MR III 146; MV V 72; 98 465; CPC 169; STP 76; NS 28 (1933) 146*. Βάπτισμα σόν ô κατεδέξω EA 24 (1904) 212. Βαπτίσματι ριφθεϊσα τη ευδοκία τοϋ Θεοϋ EPh 47 (1948) 156*. Βάπτισμα το πάνσεπτον MR V 19; MV IX 11; AS Mail I 751. Βαπτιστά καί Πρόδρομε Χρίστου PaR 130; PaV 64. Β α π τ ι σ τ ά , τ ήν δ ε την δ έ ησ ι ν π ρ ο σ δ έ χ ο υ . ’ Ι ω σ ή φ PaR 130; PaV 64. Β α π τ ι σ τ ά , τ ή ν δ ε τήν π α ρ ά κ λ η σ ι ν δ έ χ ο υ . ’ Ιωσήφ PaR 394; PaV 193. Βαπτιστά τοϋ Χρίστου, πάντων HR 104; HV 148; TR 112, 133*; TV 65, 77*; HC 148; OCP 2 (1936) 94 adn. 5*. Β α π τ ι σ τ ά Χ ρ ί σ τ ο υ παϋσον ημών τούς πόνους. Ί ω ά ν ν ο υ EPh 45 (1946) 207*. Β α π τ ι σ τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ , τ ο ύ ς ε π α ί ν ο υ ς μου δ έ χ ο υ MR III 161; MV V 79; AS Iun. IV 710*; NS 31 (1936) 411*. Βαραββάν ήτήσαντο Tri χπα'; PAS I 482; BZ 18 (1909) 354. Βαραββάν τον κατάκριτον απέλυσαν OC 3a s. 3-4 (1928-29) 74. Βαράκ καί Ίεφθάε TR 480; TV 268; 97 1365. Βαρβάρα άμφί τετάρτη (h) MR II 367 ; MV IV 15 ; AS Mail I LTV ; SMM 474. Βαρβάραν την αγίαν τιμήσωμεν HR 157; HV 237; HC 314; DMS X II 108. Βαρβάραν την όσίαν τιμήσωμεν Ath 44 (1932) 156*. Βαρβάρων θραΰσον φρύαγμα MR I 70; MV I 40. Βαρβάρων σκαιότητος καί πανουργίας ETh 211. Βαρβάρων στρατεύματα καί τείχη Aev 22 (1948) 163. Βάρει μολύβδου τον σον αυχένα MR VI 67; MV X I 35. Βάρει πολλών εγκλημάτων CDS 117. Βάρει συνέχομαι άμαρτίας cf. infra. Βάρει συνέχομαι άμελείας TR 458; TV 256; EPh 5 (1910) 507 (άμαρτίας). Βάρη τά τών νοσημάτων MR IV 410; MV VH I 107. Βαρθολομαίε θεόληπτε, άρμα τοϋ Λόγου όφθείς EPh 50 (1951) 268*. Βαρθολομαίε κλεινέ, λαμπρόν άνεδείχθης όργανον EPh 50 (1951) 269*. Βαρθολομαίε σεπτέ, Χριστόν εύαγγελιζόμένος EPh 50 (1951) 269*. Βαρθολομαίε σοφέ, τρυφής ποταμός έξώρμησαι EPh 50 (1951) 269*. Βαρθολομαίον καί Φίλιππον καί Μαριάμνην EPh 47 (1948) 28*. Β α ρ θ ο λ ο μ ( α ϊ ο ς ) (in theotociis) GIB 49. Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς π ό θ ω (in triadicis et theotociis) BBG n. s. 6 (1952) 44*; GIB 83.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

V ; ' " TWIWW V·

— 221 —

Β α σ ιλ έα μ ον ότροπ ον

Βαρθολομαίος σήμερον MR V 272; MV X 39. Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ω π α τ ρ ί τ ω π α ν ο λ β itp Φέρρη ς κ ρ ύ φ ι α ς ’ Ι ω ­ άννης ' Ρ ο υ σ ί ω ν α δ ω ΕΟ 22 (1923) 434*. Βάρις ώς άληθώς SSI 73*. Βαρνάβα πανεύφημε, το έξαστράπτον Anth III κη'; EPh 50 (1951) 270*. Βάρος άποθεμένους, καί δεσμών PaR 608; PaV 299. Βάρος κουφίζων των ανομιών μου PaR 599; PaV 294. Βάρος το του σαρκίου Α Χ 99*, 177. Βαρούμενοι τήν μετ’ άνομων MR I 353; MV II 33. Βαρούμενον νυσταγμώ MR I 558; MV II 158; 105 1225. Βάρους του της σαρκός PAS I 429. Βαρούχ δ θειος (i) NAS I 152; DMS X 372. Βαρούχ προφήτης (i) NAS I 80; DMS IX 382. Βαρραβάν cf. Βαραββάν. Βαρσαβα, θύσας ζήθι (i) cf. Θύσας, Βαρσαβα, ζήθι (i). Βαρυνόμενοι τω ξύλω καί τη στρεβλώσει GIB 217. Βαρυτάτην οδν δειλίαν έ'σχεν ή ποίμνη σου TRM II τλγ'*. Βαρυτάτου βρυγμοϋ τοϋ τών όδόντων ETh 148. Βαρυτάτω φορτίω τών ανομιών An ξς'. Βαρυψαβας δι’ αίμα (i) MV I 69; SMM 293; AS Sept. I l l 494; NAS I 30; DMS IX 124. Βάσανοι καί τιμωρίαι πικραί ETh 150. Βασάνοις άθραυστος EPh 36 (1937) 485*. Βασάνους έκαρτέρησας καταικιζόμενος EPh 46 (1947) 312*. Βασάνους ύποστάσα, σεμνή EPh 48 (1949) 69*. Βασάνων αίκισμούς ένεγκοϋσα ποικίλους EPh 30 (1931) 534*, 49 (1950) 54*Βασάνων αίκισμούς καί πίκρας τιμωρίας EPh 46 (1947) 121*. Βασάνων άνδρικώς MR I 206; MV I 116. Βασάνων ούκ εσεισε MR I 297; MV I 173. Βασάνων πληθύν μή δειλιάσας MR VI 381 ; MV X II 57. Βασάνων πολυποίκιλα ήνέγκατε παθήματα EPh 37 (1938) 248*. Βασάνων τήν πυράν EPh 30 (1931) 562*. Βασάνων το πέλαγος τή κυβερνήσει τοϋ Πνεύματος EPh 49 (1950) 209*, 50 (1951) 80*. Βασάνων χαλεπών ύπομείναντες EPh 37 (1938) 265*. Βάσεις ή σκιά τοϋ σώματος cf. Ίάσεις ή σκιά τοϋ σώματος. Βασιλέα γεννήσασα Β 5 (1929-30) 366. Βασιλέα κυήσασα Κύριον MR VI 58; MV X I 30; 105 1141 (Χριστόν). Βασιλέα κυήσασα Χριστόν cf. supra. Βασιλέα μονότροπον, δεσμόν αβλεψίας PHG 40.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β α σ ιλ έα ου ρα νού f) χ υ ή σ α σα

— 222 —

Βασιλέα ούρανοϋ ή κυήσασα ΒΖ 18 (1909) 352; ΕΑ 36 (1916) 52 (ουρανών) ; NS 32 (1937) 210 (id.), 33 (1938) 435* (id.); EE 53 (1939) 38 adn. 45; EPE 46 (1947) 298* (ούρανών). Βασιλέα ούρανών ή κυήσασα cf. supra. Βασιλέα παράνομον MR V 306; MV X 58. Βασιλέα τον άχρονον MR II 716; MV IV 228. Βασιλέα τόν της άμαρτίας EEBS 11 (1935) 144. Βασιλείαν άσάλευτον βασιλεύσας MR V 145; MV IX 79. Βασιλείαν άσάλευτον συν τοΐς εύκλεέσιν MR VI 467; MV X II 107. Βασιλείαν Θεού έπεπόθησας MR VI 274; MV X I 146. Βασιλείαν την άνω MR II 52; MV III 32. Βασιλείαν τήν τών ούρανών ή πιστοΐς ΝΤΕ 27; ETh 191. Βασιλείαν τήν τών ούρανών, Μάκαρ MR I 264; MV I 150; OC 5 (1905) 57*; GNP 37*; NS 31 (1936) 666*, 44 (1949) 130*. Βασιλείαν φθαρτήν καί έπίκηρον καταλείψασα EPE 48 (1949) 357*. Βασιλείας εύπρέπειαν MR IV 193; MV VII 109. Βασιλείας οίκήτωρ MR IV 87; MV VTI 55. Βασιλείας ούρανών έφιεμένη TRM II σιθ'*. Βασιλείας της άνω γενόμενος TRM II σι'*. Βασιλείας της άνω έτύχετε MR I 121; MV I 69; An ξγ'; BNJ 11 (1934-35) 322. Βασιλείας της πρώτης έν εύσεβεία πρώτος πατήρ EPE 50 (1951) 254*. Βασιλείας της τοϋ Χριστού ίεράτευσας NS 27 (1932) 116, 43 (1948) 135*; EPE 45 (1946) 126* (ίερατεύσας). Βασιλείας το στέφος κατακοσμήσασα EPE 40 (1941) 85*. Βασιλείας ως έπώνυμος MR III 684; MV VI 138. Βασίλεια φθαρτά καί τήν δόξαν τού κόσμου EPE 49 (1950) 113*. Βασιλεΐ έπικαίρω HC 624. Βασίλειε σοφέ, παρεστώς MR III 10; MV V 4. Βασίλειε, σοφώς έπέβης MR III 14; M V V 6 ; 29 cccxciv; AS Iun. II appendix.

Βασιλεΐ κατά πάντων εχθρών GIB 76. Βασίλειον διάδημα έστέφθη HR 165, 212*; HV 255, 346; MR II 696, VI 297; MV IV 217, X II 11; HC 362 (έτέθη); AtE 44 (1932) 160. Βασίλειον διάδημα έτέθη cf. supra. Βασίλειον έπιχρώσας MR IV 394; MV VIH 100. Βασίλειον κόσμον σε MV VI 60. Βασίλειον τήν άξίαν TR 190, 474; TV 105, 264; 97 1349. Βασίλειον ως χλαμύδα 96 1372; SR IX 714.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

V

— 223 —

β χ β ιλ έ ω ν χ α ΐ τυράννων

Βασίλειος ό έ'νθεος νοϋς MR III 423; MV V 221; 29 c c c x x ix ; AS Iun. II xxvir. Β α σ ι λ ε ί ο υ (in theotociis) EPh 37 (1938) 247*, 39 (1940) 420*. Βασιλεΐ, παμμάκαρ MR ΙΠ 627; MV VI 105. Βασιλείς γης πάντες σε μακαριοϋσι NS 33 (1938) 370. Βασιλείς σούς δούλους ευσεβείς NS 32 (1937) 352. Βασιλεΐ στρατευόμενος έπιγείω MR II 274; MV III 167; BMC 107 ~ . Βασιλεΐ των αιώνων ευαρεστών MR I 527; MV Π 138; EPh 30 (1931) 542*, 37 (1938) 467*, 50 (1951) 345*. Βασιλεΐ των Δυνάμεων MV V II 4. Βασιλεΐ των δλων Θεω GIB 38. Βασιλεύ άγιε παντοδύναμε TR 62; TV 39. Βασιλεύει, άλλ’ ούκ αΐωνίζει TR 731; TV 409; 98 485; CPC 199; ΡΚΑ II 170; EEBS 17 (1941) 291*. Βασιλεύεις, άλλ’ ού κατά κόσμον MR III 80; MV V 41. Βασιλεύει σύν τη άμαρτία MR II 623; MV IV 176. Βασιλευόντων βασιλέα Χριστόν EPh 50 (1951) 349* (cf. cod. Crypt. Δ .α .Χ , f. 68r). Βασιλευόντων πέφυκας MR VI 343; MV X II 37; 96 849. Βασιλεύ ούράνιε, Παράκλητε ER 353, 381; EV 369, 607; PeR 394, 396, 405, 408, 439; PeV 190, 191, 195, 196, 211; 29 c c clxxxv ; HC 117; GE 573, 597; RO 2 (1911) 85; NS 28 (1933) 504*, 43 (1948) 262*. Βασιλεύ παρανομώτατε TR 217; TV 119. Βασιλεύς άλουργίδος MR V 166; MV IX 89. Βασιλεύς άπάντων ώσπερ λέων ύπνοΐς NS 32 (1937) 347. Βασιλεύσας το πρώτον, μάκαρ ΒΖ 13 (1904) 401. Βασιλεύσας τών παθών ιεραρχία άκριβεΐ EPh 49 (1950) 39*. Βασιλεύς έκ Ποιμένων MR II 693; MV IV 215. Βασιλεύς μέν ό Δαυίδ MR II 689; MV IV 212. Βασιλεύς μέν ό του κόσμου MR III 81; MV V 41. Βασιλεύς τών δλων καί Κύριος HC 351; ΒΖ 18 (1909) 347; ΕΕ 39 (1925) 137, 53 (1939) 37 adii. 44; BBG 7 (1935-36) 32. Βασιλεύς υπάρχων ούρανοϋ καί γης PaR 4; PaV 2; NS 28 (1933) 21*; BBG n. s." 1 (1947) 32*. Βασιλεύς υπνώττει καί σιγά πάσα γη NS 32 (1937) 348. Βασιλεύ τής ειρήνης, επουράνιε ΕΕ / / 7; NS 30 (1935) 75/*. Βασιλεύ τών αιώνων ΡΚΑ II 4. Βασιλέων καί τυράννων PaR 223, 267; PaV 109, 131; PeR 170; PeV 81; TR 53, 151, 787; TV 33, 86, 437.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β α σιλ έω ν, Π ρ οφ η τώ ν

— 224 —

Βασιλέων, Προφητών καί Αποστόλων ER 209; EV 339; GE 358; Th 22 (1951) 234. Βασιλέως Θεοϋ άγνοϊς TR 218; TV 120. Βασιλέως θυγάτηρ καί αληθώς Δέσποινα NTh 103. Βασιλέως πρόσταγμα καταφρονήσας ΑΚ 114; EEBS 15 (1939) 253* (περιφρονήσας) ; EPh 48 (1949) 268* (id.), 49 (1950) 39*; TRM III σνη' ~ , σξ'*. Βασιλέως πρόσταγμα περιφρονήσας cf. supra. Βασιλέως φοβερού χαϊρε, θρόνε μυστικέ ETh 79. Βασιλίδα πάντων σε τών γεγονότων MR V 325; MV X 69. Βασιλίδα πάντων, ως παμβασιλέως PHG CXXI. Βασιλίδα σε όρώ, βασιλέως μητέρα TRM II ρκα'*. Βασιλίδος έβλάστησας έκ φυλής EPh 39 (1940) 142*. Βασιλίδος τον θρόνον κατακοσμήσας EPh 38 (1939) 158*. Βασιλίδων ΰπερφέρεις Β 5 (1929-30) 376. Βασιλικήν άλουργίδα βαφεϊσαν MR V 70; MV IX 36. Βασιλικήν άλουργίδα καί χρνσονν όχημα ΕΕ 707) NS 30 (1935) 149*. Βασιλικήν άλουργίδα παρθενικών MR III 64; MV V 32. Βασιλικήν άλουργίδα πορφυρώσας MR III 675; MV VI 133. Βασιλική πορφύρα MR II 437; MV IV 64; 97 1313; TCH 18. Βασιλικής άλουργίδος EE 247. Βασιλικής έκ ρίζης φυεϊσα ETh 227. Βασιλικής έκ φυλής PaR 557; PaV 274. Βασιλικής, πανάχραντε, έκ φυλής EPh 38 (1939) 102*. Βασιλικής πρόσκαιρου άξίας TRM II ροε'*. Βασιλικής ρίζης καί φυλής NTh 86. Βασιλικοΐς διαπρέψας τοΐς άγωνίσμασι EPh 40 (1941) 135*. Βασιλικοί στέφανοι κοσμοϋσι PSR 12; KR 95, 136; TRM II τζ'*; EEBS 25 (1955) 253*. Βασιλικόν καί πατρικόν βλέπων Anth II ρήγ' ; GIB 148. Βασιλικών φύλακα θείων ^ MR IV 393 ; MV V ili 99. Βασιλικώς καί κραταιώς Aev 22 (1948) 165. Βασιλικώς μοι ύπέγραψας ER 283; EV 431; PaR 704; PaV 346; TR 825; TV 455; GE 444; CPC 1 2 9 - ; NS 33 (1938) 522*, 44 (1949) 141*. Βασιλικώς Σωτήρ, την κτίσιν Pent τα'. Βασιλικώ χρησάμενος χαρακτήρι καθεΐλες EPh 47 (1948) 224*. Βασιλίς μέν τών πόλεων θησαυρόν EPh 49 (1950) 210*. Βασίλισσα 'Αγνή Βασιλέα MR Π 569; MV IV 147. Βασίλισσα καθάπερ έκ δεξιών GIB 82.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 225

Κ ά τος μέν βΐς Ssetpov

Βασίλισσαν Παρθένον σε PaR 43; PaV 21; 105 1281. Βασίλισσα πέφυκας τον Βασιλέα MR I 273, VI 248; MV I 157, X I 133; PaR 148; PaV 73; PID λθ' ; ETh 202. Βασίλισσα πέφυκας ώς Βασιλέως ETh 26. Βασίλισσα των χτισμάτων ETh 210. Βάσιμον κρηπίδα ή Εκκλησία MR I 48; MV I 27. Βάσιμον τοις άνθρώποις ένεπίβατον τρίβον cf. infra. Βάσιμον τοϊς άνθρώποις εύεπίβατον τρίβον ΑΚ 62*, 163; EPh 36 (1937) 495*; TRM III λα'* (ένεπίβατον). Βάσιν αβατον διώδευσεν cf. infra. Βάσιν άδυτον διώδευσεν ΕΕ 255; NS 45 (1950) 109* (αβατον). Βάσιν σε ό Χριστός, Βασίλειε EPh 46 (1947) 270*. Βάσιν στερράν καί άσάλευτον PaR 229; PaV 112. Βάσιν της θεωρίας άρετών τα πρακτέα BBG n.s. 2 (1948) 192 (Πασιν); TRM II ρπε'*. Βάσις γενοϋ μοι τω ταλαιπωρώ Β 5 (1929-30) 386. Βάσσαν σύν τεκέεσσι (h) MR VI 469; MV X II 108; AS Mail I x x x v i i i (perperam τοκέεσσι), Aug. IV 417; SMM 466 (perperam τοκέεσσι). Βάσσα σύν τέκνοις τιμάσθω cf. infra. Βάσση σύν τέκνοις τιμάσθω SMM 483; DMS VIII 469 (Βάσσα). Βάτον καιομένην καί μή φλεγομένην NS 32 (1937) 662, 33 (1938) 434. Βάτον καιομένην πυρί καί μή φλεγομένην MR i l l 400; MV V 210; TR 96 ~ ; TV 5 6~ ; 90 2 12~ . Βάτον καιομένην σε Μωσης Β 5 (1929-30) 383. Βάτον πυρί καιομένην Μωσης TR 274; TV 159; 87 III 3853; 105 1364; SR IV 136. Βάτον σε άκατάφλεκτον είδε Μωσης ό Θεόπτης EEBS 14 (1938) 47. Βάτον σε άκατάφλεκτον καί όρος MR IV 26; MV VII 15; PaR 374; PaV 183; PeR 318, 351; PeV 154, 169; TR 428; TV 240; 105 1404. Βάτον σε καιομένην ουδόλως ETh 214. Βάτον σε προεΐδεν ένδον τοϋ όρους Anth I υξη'. Βάτος εν δρει πυράφλεκτος MR I 100, I I I 66*, V I 183*', MV I 58, V 81*, X I 97* (perperam δψει πυρί)', PEJ 70* (πυρίφλεκτος); ΕΕ 39 (id.); NS 26 (1931) 508* (id.); ROC 8 (1903) 521* (id.). Βάτος εν δρει πυρίφλεκτος cf. supra. Βάτος έν ορει πυρφόρος AS Nov. I 99; GIB 49 (έν δρει σε). Βάτος έν ορει σε πυρφόρος cf. supra. Βάτος καιομένη πυρί MR I 22; MV I 12. Βάτος καί φλόξ συμβολικώς ETh 284. Βάτος μέν εις άπειρον έκπυρουμένη VV 7 (1900) 58. is

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β ί τ ο ; π οτέ &φλεχτος

2 26

Βάτος ποτέ άφλεκτος, πανάμωμε ETh 31. Βάτος προεγνώσθης άφλεκτος MR VI 283; MV X II 4. Βάτος σε έντω Σιναίω MR III 17, VI 182; MV V 8 , XI 97; PKA II 119- . Βάτος σε προεικόνιζεν PaR 558; PaV 274; 105 1333. Βαφαΐς αιμάτων, πάτερ σοφέ, βασιλικήν EPh 40 (1941) 93*. Βαφαΐς ταϊς έξ αίματος MR II 492; MV IV 98. Βαφεΐσαν πορφύραν άθλητικοΐς αιμασιν EPh 50 (1951) 151*. Βαφής έξ αιμάτων σου MR II 224; MV III 137. Βδελυκτός άνόμοις έλογίσίΐης Th 14 (1936) 312. Βδελυξαμένη κόσμου τά τερπνά Tri τπδ'. Βέβαια πίστει στηριχΟείς MR VI 349; MV X II 40. Βεβαίας άντιδόσεις άπολαβών MR I 335; MV II 20. Βέβαιοι το σόν, Κόρη TR 218; TV 120. Βεβαιοτάτω λογισμώ ποθήσας των άίίλούντων TRM II ρζ'*. Βεβαίως της δόξης MR IV 294; MV V ili 42. Βεβαίως φέρων έν τη ση καρδία τον Δεσπότην TRM II ρμη'*. Βεβαίως φέρων τον χαρακτήρα MR III 484; MV VI 14; 98 512; CPC 175; EBBS 28 (1958) 84. Βεβακχευμένος τη μέ1>η ό 'Ηρώδης MR VI 523; MV X II 149. Βέβαπται έκ πορφύρας των σών άχράντων αιμάτων XTh 85. Βεβαρημένον με τον δοϋλόν σου ETh 82. Βεβαρημένον τοΐς παίΐήμασι καί ταϊς τρικυμίαις ΝΤΙι 12; ETh 95. Βεβαρημένος σειραΐς MR II 352; MV IV 5 (Βεβαρυμένος). Βεβαρημένος τω δεινω της άμαρτίας NTh 87. Βεβαρημένος τω πλήΟει των χαλεπών PII) ξ ζ '; ICTli 266 ~ . Βεβαρημένων των όφθ-αλμών μου TR 2; TV 1; ΕΑ 2“ s. 2 (1885-86) 308; RO 1 (1910-11) 217; NS 29 (1934) 115*. 43 (1948) 266*. Βεβαρυμένον, ’Άχραντε MR III 252; MV λ’ 127; 105 1052; PH O xxxili. Βεβαρυμένον όντα με PKA II 38. Βεβαρυμένον όντα υπό πλήθους πταισμάτων TRM III ροε'*. Βεβαρυμένον τω όπνω MR VI 66; MV X I 34. Βεβαρυμένος πταίσμασι MR λ’ 365; MV X 93. Βεβαρυμένος σειραΐς cf. Βεβαρημένος σειραΐς. Βεβαρυμένους τη μέθη της άπάτης MR V 336; MV X 76. Βεβασιλευκότα παθών MR I 22; MV I 12. Βέβηλοι μη καυχάσ&ε ΕΕ 158 ; NS 53 (1958) 295*. Βέβηλον γνώμην έ'χων έν πάσι ΑΚ 116*, 183; TRM II σβ'*. Βέβηλον έπος έκ χειλέων MR II 597; MV IV 163. Βέβηλον έπος λέξας PAS I xxxxx. Βέβηλον έπος πονηρών MR III 44; MV V 22; EPh 30 (1931) 387*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

-

227

Β έλη β η μ ά τω ν τω ν αών

Βέβηλαν έπος των χειλέων TR 677; TV 381; 98 484; CPC 194; ΡΚΑ ΤΙ 139. Βέβηλαν νοϋν, Ίησοϋ HR 325; HV 483; PaR 734; PaV 362. Βέβηλαν & Ζάρβηλος (i) MV I 31 ; SMM 37, 285, 286 (Ό Σάρβιλος βέβη­ λαν); NAS I 17 (Σάρβηλος); I)MS IX 79 (id.). Βέβηλον, ο’ίμοι, καί βορβορώδη I,PR 52. Βέβηλαν ό Σάρβηλας (i) cf. Βέβηλον ό Ζάρβηλος (i). Βέβηλος γέγονα διά βίου PII) πδ'. Βέβηλας έγενόμην, εκραύγαζε ΑΚ 145*, 194; EPh 48(1949) 169* (έκραύγαζες); TRM II τιθ'*. Βέβηλος δ μή ένα PaR 112; PaV 55; ETh 199. Βεβηλωθείς έ'ργοις άτόποις HR 307; HV 459; HC 618. Βεβηλώσας άλλ’ού καθηλώσας 96 1385; SR IX 724. Βεβηλώσας άφρόνως τά κατ’ εικόνα PID νε' ; ETh 272. Βεβλημένος πυλώσι TR 530; TV 296. Βεβορβορωμένος ταΐς άμαρτίαις ER 310; EV 475; GE 470. Βεβυθισμένην ούσαν πάντοτε NS 29 (1934) 18; BBG n. s. 2 (1948) 15; SSI 99. ΒεβυίΗσμένην τη πλάνη την ίεράν πόλιν σου PAS II 180; Bes 2 (1897) 368. ΒεβυίΗσμένος την ψυχήν πταισμάτων Anth II σλα'; TRM II ρογ'*. Βεβυθισμένος υπάρχων PaR 36; PaV 18. Βέλει της άμαρτίας PaR 542; PaV 266; PII) ρμδ'. Βέλει του άρχεκάκου εχθρού PID ψθ'. Βέλει τρωθείς προπηλοϋται EPh 37 (1938) 247*. Βέλει τω των λόγων σου παρανομούντων συστήματα, ΙΊαμμακάριστε MR IV 295; MV V ili 43; cf. infra. Βέλει τω των λόγων σου παρανομούντων συστήματα, Συμεών MR IV 323 ; MV V ili 59; cf. supra. Βέλεσι κατέτρωσας υπομονής σου, Προκόπιε EPh 39 (1940) 270*. Βέλεσι τέτρωμαι του Βελίαρ PII) ψδ'. Βέλεσι τοξεύει με δ εχθρός Β 5 (1929-30) 362. Βέλεσσι μέν τέτρωται πυκνοΐς (i) SMM 236; Anth III π?'; cf. ’Ήνεγκε γυμνός πυκνά (i). Βέλη εκλεκτά υμάς PaR 419; PaV 205. Βέλη ήκονημένα υμείς PaR 413; PaV 202. Βέλη νηπίων γίνονται MR I 401 ; MV II 62. Βέλη νϋν άφ’ υψους κραταιά Aev 22 (1948) 167. Βέλη, πανάριστε MR II 300; MV III 182. Βέλη ρημάτων των σών MR II 197; MV III 120.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β έλη τ 4 τ ιτ ρ ώ σ χ ο ν τ α

228 -

Βέλη τά τιτρώσκοντα (i) AS Mail II 103; SMM 162; NAS II 133; DMS V 96. Βέλη χαλκευσάμενοι έπαφίετε 136 288. Βέλη Χρίστου τοϋ δυνατού PaR 585; PaV 287. Βέλος εκλεκτόν έν φαρέτρα MR V 5; MV IX 2. Βέλος εκλεκτόν Θεοϋ έδείχθης KPh 30 (1931) 380*, 45 (1946) 312*. Βέλος σε πέμπει (i ) MR IV 321 ; MV V ili 57 ; AS Apr. I 246 ; SMM 139 : NAS II 90; DMS IV 158. Βέλτιον ούδέν άλλο (i) NAS I 22; DMS IX 100. Βελών Βασιλίς (i) MV VIII 110; AS Apr. I ll 614; SMM 156; NAS II 116; DMS IV 458. Βελών έκκεντήσεις χαλεπάς MR II 540; MV IV 129. Βελών με, ώς Θεοϋ PaR 235; PaV 115. Βενδιμιανός, δένδρον (i) MV VI 5; SMM 45; NAS I 435; DMS II 18. Βενεδίκτε, πατέρων ό άγελάρχης ΝΡΒ X 11 242; OC 5 (1905) 62; ONP 43. Βεσελεήλ μέν έν νόμω ώς άρχιτέκτων ΚΡΙι 45 (1946) 313*. Βή γήθεν Σισώης (h) cf. Βή δέ Σισώης γήθεν (h). Βή δ’ εις δλυμπον Ίλαρίωνος (h) cf. Βή δ’ ές δλυμπον Ίλαρίωνος (h). Βή δ5 έν δλυμπον Ίλαρίωνος (h) cf. Βή δ’ ές δλυμπον Ίλαρίωνος (h). Βή δέ Σισώης γήθεν (h) MR VI 51; MV X I 26: AS Maii I x x x m (Βή γήθεν Σισώης); SMM 464 (id.); NAS II 249; DMS VII 79; AB 66 (1948) 89 adn. 8. Βή S’ ές δλυμπον Ίλαρίωνος (h) MR V 237; MV X 20; AS Mail I xxi x (έν δλυμπον), Inn. I 758; SMM 462 (έν δλυμπον); NAS II 187; DMS VI 52 (εις δλυμπον). Βή δ’ όράων μέλλοντα (h) cf. infra. Βή δ’ όρόων μέλλοντα (h) MR VI 459; MV X II 103; AS Maii I x x x y i i i (όράων), Aug. IV 12 (id.); SMM 466 (id.); NAS II 332; DMS VIII 299. Βηθανία, χόρευε · έπί σέ γάρ TR 549 ; TV 305. Βηθλεέμ γή Ιούδα, εύτρέπισον MR II 576; MV IV 151. Βηθλεέμ γή ’ Ιούδα, τό κατά σάρκα MR II 552, 595; MV Ιλ' 138. 162; PAS I 418; Bes 6 (1899) 101*; EO 22 (1923) 23*; KPh 30 (1931) 353*, 357*; NS 31 (1936) 6*, 44 (1949) 70*: BBO n. s. 3 (1949) 143 adn. 7*, 202*. Βηθλεέμ έτοιμάζου · εύτρεπιζέσθω MR II 391, 633; MV IV 28, 183; 87 ΙΠ 4005; HC 334; CPC 96; Bes 6 (1899) 102*; KO 24 (1925) 173*: EPh 30 (1931) 357* (perperam εύτρεπίζου); NS 29 (1934) 246*, 458*, 43 (1948) 65*; EEBS 14 (1938) 34* (perperam εύπρεπιζέσθω). Βηθλεέμ, έτοιμάζου τά πρός ύπάντησιν MR II 598; MV IV 163.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

■ — 229 —

I l l i μ ε χ ε ιμ ά ζ ε ι α μ α ρ τ ιώ ν

Βηθλεέμ εύτρεπίζου, βμνησον MR II 565; MV IV 145; KPh 30 (1931) 353*, 357*; NS 43 (1948) 154*. Βηθλεέμ εύτρεπίσθητι, ή Έδέμ διανοίχθητι Antii I υ«'; KPh 30 (1931) 352*, 40 (1941) 95*. Βηθλεέμ εύφραίνου, ήγεμόνων MR II 663; MV IV 198; 98 461; CPC 166; STP 38 (ήγεμών); RA 21 (1901) 7*. Βηθλεέμ, εύφραίνου, ήγεμών of. supra. Βηθλεέμ εύφραίνου, ή Πόλις MR II 614; MV IV 171. Βηθλεέμ νυν εύφραίνου MR II 693; MV IV 214. Βηθλεέμ, ύπόδεξαι Χριστόν MR II 618; MV IV 173. Βηθσαϊδά νυν άγάλλου MR II 342; MV III 211. Βή ιερόν Μαρίη (h) MR II 230; MV III 140; AS Mail I u ; SMM 472; NAS I 236; DMS X I 442. Βηματίζειν με, Χριστέ RPR 62. Βήματι θείω καί ίερω έμβατεύων KPh 46 (1947) 312*. Βήματι κριτός, ό κριτής 87 III 3909; Pent τλβ'; SR IV 176; ΡΚΑ II 215 (Βήματι κριτοΰ). Βήματι κριτοΰ ό κριτής cf. supra. Βήματι παρέστηκας όντως MR VI 264; MV X I 141. Βήματι παρέστηκας φαιδρώς MR V 70; MV IX 37. Βήματι Πιλάτου παρίσταται PaR 458; PaV 224. Βήματι σω στεφηφοροΰντες PaR 119; PaV 59. Βήματι, Σώτερ, Πιλάτου σε GIB 93. Βήματι τοΰ Χρίστου στεφηφόρος Antii II σ^γ'*; BBG n. s. 6 (1952) 50*; GIB 169. Βήματι τυράννου παρεστηκώς MR I 48; MV I 27; KO 21 (1922) 277*. Βήμα τό φρικτόν εννοούσα TR 445; TV 249 ; 87 III 3884; SR IV 157. Βήμα το φρικτόν σου δέδοικα RTh 71. Βήμα φρικτόν καί φοβερόν PaR 575; PaV 282; PII) ρμη'. Β η τ ά λ ι ο ν τον ά ο ί δ ι μ ο ν α σ μ α σ ι μ ά ρ τ υ ρ α μ έ λ π ω Antii II σήγ'* ( Βι τ ά λ ι ο ν ) ; BBG n. s. 6 (1952) 50*; GIB 169. Βιαίαν, Μάκαρ, τήν έξ ούρανοΰ MR I 374; MV II 46. Βιαίοις άγχόμενον άλγήμασι CKS 113. Βιαίοις κρατούμενοι πειρασμοΐς PaR 637; PaV 313. Βίαιον έτλης μαρτύριον καί των ποιποτε TRM II πε'*. Βιαιοτάτης ρυσάμενος TR 228; TV 125. Βιαιότατον όντως MR V 18; MV IX 11. Βιαιότατος εχθρός τούς ιερούς μασθούς σου GIB 82. Βίαις ούδόλως παρανομούντων MR I 492; MV II 117. Βία με χειμάζει αμαρτιών Β 5 (1929-30) 370.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β£α τ 4 δρη διεθ ρ ύ β η

- 230 —

Βία τα ορη Ôιεΰρύβη RE 240 ; NS 31 (1936) 275*. Βιβλίον, δπερ προέφησε προφήτης 106 1013; BSM II 699; TCH 27. Βίβλοι άνοιγήσονται, των τε 1>ρόνων TR 630; TV 351; 97 1408. Βίβλοι άνοιγήσονται, φανερωθήσονται TR 31; ΤΥ 21: CPC 77; A 1 (1880-81) 316; ΕΑ 2» s. 2 (1885-86) 311; RO 1 (1910-11) 224. Βίβλοι γραφών ένθεων PeR 294; PeY 139. Βίβλοι τεθώσιν εγγεγραμμένοι K1' 118; TRM II τις'*; EEBS 25 (1955) 255* (τιθώσιν). Βίβλοι τιθώσιν έγγεγραμμένοι cf. supra. Βίβλος γνώσεως διδασκαλίας MR III 501 ; MY VI 22. Βίβλος ένθέων θεωρημάτων TRM II ρμθ'*. Βίβλος προσφέρει άεί γεγραμμένους PaR 599; PaY 294 (προσφέρει έπιγεγραμμένους). Βίβλος προσφέρει έπιγεγραμμένους cf. supra. Βίβλος σε άξίως της ζωής MR V 33; MV IX 19. Βίβλω ζωής κατεγράφης AB 65 (1947) 136. Βίβλω Καϊνάν (i) MV IV 124; SMM 422; NAS I 322; DMS X II 446. Βίβλων άνοιγομένων, άγνή, έν τή ήμέρα PID ρβ'. Βίβλων άνοιγομένων, Χριστέ PaR 402; PaV 197. Βίκτορ άθλητά άοίδιμε EPh 38 (1939) 309*. Βίκτορος άθλους έθαύμασαν EPh 38 (1939) 309*. Βίκτωρ έπ’ ωμοις (i) NAS I 484; DMS II 402. Βίοις θεοπνεύστοις άληθώς TR 87; TV 51; SMM 490. Βίον άγγελικόν δν εδειξας ACT 15 (1946) 27. Βίον Αγγέλων επί γής μιμούμενοι GIB 84. Βίον ’Αγγέλων επί γής, Σαμουήλ MR VI 457; MV Χ Π 102. Βίον ’Αγγέλων ζηλώσασα μετά γεώδους σαρκός EPh 47 (1948) 28*. Βίον άεί ήγνισμένον MR ΙΠ 515; MV VI 30. Βίον άκηλίδωτον, υπομονήν MR IV 197, V 234; MV VII 112, X 19; EPh 48 (1949) 161*. Βίον άξιέπαινον καί πολιτείαν ένάρετον CLS 98. Βίον άϋλον έξησκημένη MR Π 275, 276*, 286; MV ΠΙ 167, 168*, 173; ΕΟ 21 (1922) 277*; EPh 30 (1931) 312*. Βίον άϋλον έξησκημένος EPh 30 (1931) 380*, 45 (1946) 310*. Βίον Βικέντιος δύσβατον EPh 38 (1939) 309*. Βίον γεραίρω τον Άμφιλοχίου ΕΑ 23 (1903) 534. Βίον διανύσας ευκλεή MR IV 290; MV V ili 39. Βίον έκτελέσας σου MR III 521; MV VI 34. Βίον έν γη έ'σχεν cf. infra. Βίον έν γη έσχες MR I 487; MV II 114 (έ'σχεν).

V

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 231

Κλ&βιος 6 ίΐράρχης

Βίον ένθεν βιώσας θεάρεστον cf. infra. Βίον ένθεον βιώσας θεάρεστον EPh 39 (1940) 271*; TRM II πβ'* (ένθεν). Βίον ένθεον κατορθώσας MR III 191; MV V 95; 114 208 ~ ; EPh 30 (1931) 365*; ΚΜΡ I 1 1 8 - ; NS 43 (1948) 211*. Βίον έπί γης άγγελικόν. πάτερ, μετά σώματος EPh 45 (1946) 315*. Βίον έπί της γης αληθώς ROC 8 (1903) 509; PEJ 58; EPh 37 (1938) 259*. Βίον ήγνισμένον έκ βρέφους ΝΡΒ X " 233; OC 5 (1905) 63; ONP 44. Βίον ήνυσας άμωμον νόμω EPh 40 (1941) 83*. Βίον θεοτερπή καί σώφρονα PAS I 429. Βίον ίσάγγελον έχων MR V 233; MV X 18. Βίον καθηγνισμένον ζωήν τε PaR 394; PaV 193. Βίον καθηγνισμένον μετελθών PAS I 301; ΑΚ 11 36; CI.S 115; NS 34 (1939) 108*. Βίον ουράνιον έπί γης άναλαβών EPh 40 (1941) 143*. Βίον ποθούσα ουράνιον άσκητικάίς άγωγαϊς EPh 48 (1949) 258*. Βίον σεπτόν έσχηκας MR IV 414; MV Vili 113. Βίον σεπτόν καί εύάρεστον καταλιπών τοΐς έν γη EPh 38 (1939) 153*. Βίον τον άσκητικόν άρετης περιουσία ETÎBS 14 (1938) 79. Βίον των ’Αγγέλων έπί γης έπαναλαβόμενος EPh 51 (1952) 39*. Βιοτεύσας όσίως ό Δεκαπολίτης ΕΑ 23 (1903) 394. Βίου διαστάς, οδ βραχύς τις (i) MV III 63; SMM 370; NAS I 211 ; DMS X I 225. Βίου καθαρότητι καί των δογμάτων λαμπρότητι EPh 50 (1951) 246*. Βίου μέθοδον (i) cf. Μέθοδον Μεθόδιος (i). Βιοϋν ού θέλω έστενωμένως NTh 32; ETh 313. Βίου σεπτού καί θείου ποθήσας TRM II ρμθ'*. Βίου την τερπνότητα MR I 484; MV II 112; EPh 49 (1950) 49*. Βίου τοϋ σαρκικού PAS I 427. Β ιτ ά λ ιο V τ ο ν ά ο ί δ ι μ ο ν α σ μ α σ ι μ ά ρ τ υ ρ α μ έ λ π ω c f. Β η τ ά λ ι ο ν τον ά ο ί δ ι μ ο ν α σ μ α σ ι μ ά ρ τ υ ρ α μέλπο). Βίτος, Μόδεστος καί Κρισκεντία ITC 449. Bicp θεοπρεπεΐ λελαμπρυσμένος MR II 268; MV III 163. Βίω καθηγνισμένω καί τοϋ Πνεύματος μύρω TRM II ρνς'*. Βίω καί δόγμασιν έμψυχον, ΙΙρόκλε EPh 39 (1940) 125*. Βίω καί λόγω καθαρώ MR II 624; MV IV 177. Βλάβην όλοθρεύοντος (i) MR V 304; MV X 56; AS Inn. I ll 97; SMM 206; NAS II 207; DMS VI 151. Βλάβης έκ παντοίας τοϋ πονηρού φρούρει NS 14 (1914) 435. Βλάσιον πάντες συμφώνως SMM 477; DMS II 455. Βλάσιος ό ιεράρχης καί μάρτυς τω θείω θρόνω EPh 47 (1948) 18*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β λαβτάνουσι βρέφη

232

Βλαστάνουσι βρέφη ώς ρόδα PAS I 468; ΑΚ11 59. Βλαστήματα θνήσκουσιν (i) MV X II 46; SMM 256; NAS II 305; DM S V in 140. Βλαστήσας έν τη άσκήσει MR III 563; MV VI 65; EO 24 (1925) 178*; EPh 30 (1931) 524*. Βλαστός Θηβαίδος (h) MR III 242; MV V 122; AS Mail I V ili; SMM 452; NAS I 382; DMS I 239. Βλαστός υπάρχων τερπνός PaR 482; PaV 236. Β λ α σ τ ο ύ ς α ν υ μ ν ώ v τ ω ν π ό ν ω ν τοϋ Β λ α σ ί ο υ ' έ γ ώ ’ Ι ω ά ν ν η ς 96 1401; SR IX 734; ΒΖ 17 (1908) 48* ( ά ν υ μ ν ώ ) , 58* (id.). Β λ α σ τ ο ύ ς ά ν υ μ ν ώ τ ώ ν πόνοιν τοϋ Β λ α σ ί ο υ - έ γ ώ ’ Ι ω ά ν ν η ς cf. supra. Βλέμμα γρήγορον της διανοίας MR I 299; MV I 174. Βλέμματι άεννάω άτενίσας PAS I 612; ΑΚ 91*, 175 ~ ; ΚΕΤ 327; EPh 45 (1946) 315*; TRM II ρμ'*, III ξδ'*, σλζ'*. Βλέμματι άκηράτω τούτω ή Παρθένος Th 7 (1929) 270. Βλέπε γέρον τά καλά ΒΖ 18 (1909) 351. Βλέπει καί χαίρεται, στέργει άπρόσιτον Pent τμς·'. Βλέπειν καλόν έστιν εωσφόρον PAS I 557; ΑΚ11 71; TRM II πε'. Βλέπεις δν κρατεί χερσίν ΒΖ 18 (1909) 352; NS 32 (1937) 210, 33 (1938) 435*; EPh 46 (1947) 298*. Βλέπεις, πάτερ, άπερ έπόθεις PAS I 303 adp. crit.; CES 131 ~ . Βλέπετε, άδελφοί, ποταπόν έφάγομεν σώμα cf. Βλέπετε, τέκνα, ποταπόν σώμα ημείς έφάγομεν. Βλέπετε δέ, τέκνα, ποταπάς καί συνθήκας cf. infra. Βλέπετε, τέκνα, ποιας συνθήκας BFE 49; Th 11 (1933) 114, 115 ~ (Βλέπετε δέ, τέκνα, ποταπάς καί συνθήκας). Βλέπετε, τέκνα, ποταπόν σώμα ήμεϊς έφάγομεν ΒΡΈ 49; Th 11 (1933) 114, 115 ~ (Βλέπετε, άδελφοί, ποταπόν έφάγομεν σώμα). Βλέπε τήν Ελισάβετ MR V 349, 362; MV X 83, 89; HC 161; EO 4 (1900-01) 3*; EPh 30 (1931) 544*; NS 30 (1935) 339*, 44 (1949) 11*. Βλέπε, ψυχή τάλαινα HC 622. Βλέποντες προκείμενον νεκρόν ER 272, 3 1 0 ; EV 418; GE 431, 471*. Βλέποντες τήν ένδοξον γέννησιν NS 27 (1932) 111, 43 (1948) 134*; EPh 40 (1941) 131*. Βλέποντες τον τύπον σου Β 5 (1929-30) 366. Βλέποντες ώς ,τρυφάς τάς βασάνους MR IV 49; MV V n 31; EPh 30 (1931) 525*; NS 27 (1932) 170*, 43 (1948) 137*. Βλέπουσα ή άγία έαυτήν HR 279; HV 424; TR 507; TV 282; 92 1337; - HC 218; CPC 140; PAS I 251; AK 106; EA 13 (1893-94) 45; NS

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 233 —

Κλέψωμεν δ ια ν ο (α ς

10 (1910) 220; Ath 30 (1919) 171*; SBI) 21; KKBS 13 (1939) 252*; TRM II ρπα'*, III π'*, σνε'*; ΜΑ 107. Βλέπουσα ή άμνάς MR I 367; MV II 41. Βλέπουσα ή Ελένη HV 504. Βλέπουσα νεκρόν άπνουν άταφον NS 32 (1937) 534. Βλέπουσα τον ’Άρνα ή ’Αμνάς έν σφαγή cf. 'H Άμνάς τον Άρνα βλέπουσα έν σφαγή. Βλέπουσι, χαίρουσι τω Χριστώ Pent τξδ'. Βλέπων έν τω θείω τύπω σου ETh 36. Βλέπων Έρμογένης ΑΚ 82*, 171 (ό Έρμογένης). Βλέπων λυμαινομένους τοϋ Χρίστου DMS V 391. Βλέπων ό Έρμογένης cf. Βλέπων Έρμογένης. . Βλέπων ό ληστής τον άρχηγόν HR 94; ΗΥ 136; PaR 657, 681: PaV 323, 335; TR 127, 698, 820; TV 73, 392, 453; 29 ccclxxxi ; AS Iun. II L x x iv ; HC 129; OCP 2 (1936) 93 adn. 4*. Βλέποιν Πέτρος αγίαν cf. infra. βλέπων Πέτρος Ύπεραγίαν Anth III ρπς' ; PAS I 264 (άγίαν, adp. crit. ύπεραγίαν); AK " 29 (αγίαν); Th 7 (1929) 267* (id.); EBBS 25 (1955) 231* (id.). Βλέπων σου βίον τον άμεμπτον προ συλλήψεως cf. Βλέπων τοϋ βίου το άμεμπτον προ συλλήψεως. Βλέπων τοϊς ομμασι της ψυχής μου PAS I 538; ΑΚ" 68; EKBS 15 (1939) 207*; TRM II νς'*. Βλέπων τοϋ βίου το άμεμπτον προ συλλήψεως EPh 50 (19,51) 163*; TRM 11 αζ'* (Βλέπων σου βίον το άμεμπτον), III πς'* (id.). Βλέπω σε, φίλτατον τέκνον καί ποθεινόν PSS IV 492. Βλέπω σε, Χερουβείμ τιμιωτέρα PAS I 426. Βλέψατε προσηνώς PAS I 420; BBG. n. s. 3 (1949) 204 adn. 8. Βλέψε, ακατάληπτε cf. infra. Βλέψον, άκατάληπτε, έξ ούρανόθεν ER 185; EV 265; GE 335; Th 19 (1941-48) 130 adp.* (Βλέψε), 141. Βλέψον εις ήμάς, πανύμνητε PaR 454; PaY 222; PeR 340; Pe\ 164 (εις υμάς). Βλέψον εις υμάς, πανύμνητε cf. supra. Βλέψον ίλέω δμματί σου HR 305; HV 455; PaR 744; PaV 366; 140 777. Βλέψον νυν εις λαόν βοώντα Th 18 (1940) 194. Βλέψον πάντας τότε δμματι ίλέω NS 33 (1938) 27. Βλέψον σου τά παράνομα PaR 551; PaV 271. Βλέψον, ώ ψυχή μου ταπεινή PaR 127; PaV 62. Βλέψωμεν διανοίας MR II 598; MV IV 163.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Βλ*|θ·*1ς Άβιβος

— 234 —

Βληθείς ’Άβιβος (i) MV VII 52; AS Mart. II 259 (Άβίβος): SMM 98: NAS II 34; DMS III 252. Βληθείς αδελφός (i) cf. Κληθείς άδελφος (i). Βληθεΐσιν εις πϋρ (i) NAS II 128; DMS Y 85. βληθείς καμίνου έν μέσω, ’ Ιωάννη (i) MV Vi l i 66: NAS II 95: AS Oct. X I 111; DMS IV 211. Βληθείς ό Βικέντιος (i) MR II 117; MV III 71: SMAI 25.371; NAS I 215; A 1 (1880-81) 94; DMS X I 239. Βληθείς ό Καλλίνικος (i) MR VI 261; MV X I 139; SMM 245; AS Iui. VII 39; NAS II 285; EA 1 (1881) 184; DMS VII 467. Βληθείς ό Κλήμης (i) MR II 268; MV III 162; SMM 387: NAS I 247; A 1 (1880-81) 128; DMS X I 514. Βληθείς ό Πέτρος (i) AS Maii III 452; SMM 172; NAS II 155: DMS V 324. Βληθείς Πάροδος (i) MV V 172; SMM 26; NAS I 403; DMS I 500. Βλοσυρώς ό γεννήτωρ σου SBN 9 (1957) 311. Boa έμφανέστατα ψάλλων PeR 314: PeV 152. Boa ή κρίσις πάσα κατ’ έμοϋ ETh 285. Boa Θεώ (i) MV IV 124; SMM 422; Anth I τξζ'; NAS I 322; DMS X II 446. Boa Προφήτης έμφανώς MR II 600; MV IV 164. Boa ‘ Ροβοάμ (i) MV IV 125; SMM 430: NAS I 324: DMS X II 450. Βοάται παρά πάσης AIR ΠΙ 545; MV VI 47. Boa τούς άγώνάς σου καί τά παλαίσματα. όσιε KPh 50 (1951) 315*. Boa χαριστήρια ή σή μεγίστη AIR II 382; MV IV 24. Boa χαριστήριον ή ’ Εκκλησία MR III 305: ΑΓΑ' V 154. Boa χαριστήριον πας ό λαός σου ETh 74. Βοήθεια γενοϋ καί ίλαστήριον ETh 46. Βοήθειαν. Δέσποινα, τήν σήν αίτοϋμαι ETh 123. Βοήθειαν, ΐσχύν καί καταφυγήν σου CDS 126. Βοήθειαν κατ’ εχθρών σέ ETh 303. Βοήθειαν κατ’ εχθρών τοϊς εύσεβέσι AIR VI 430; MV X II 87. Βοήθεια της βροτών σωτηρίας ETh 52; EE BS 11 (1935) 82. Βοήθεια του κόσμου καί τείχος ETh 124. Βοήθεια τών Χριστιανών, αγγέλων καί καύχημα GIB 121. Βοηθέ τών έν θλίψεσι, ιατρέ EPh 38 (1939) 164*. Βοηθέ τών έν περιστάσεσι Pent11 μγ'. Βοήθησόν μοι, άγνή ΒΖ 18 (1909) 346; ED 53 (1939) 35 adn. 43. Βοήθησόν μοι, τοϋ Κυρίου Πρόδρομε HR 336; HV 497. Βοήθησον νΰν τη ταπεινή μου ψυχή ETh 157.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 235 —

Βοηθός Άδριανώ ή Ναταλία

Βότρυν σε ζωοφόρον

MR VI 509; MV X II 132.

Βοηθός και σκεπαστής έγένετό μοι εις σωτηρίαν οντός μ or Θεός καί δοξάσω αυτόν. ΕΕ 44 (t. II), 79 (t. Ill); NS 30 (1935) 329* (t. III). Βοηθός καί σκεπαστής έγένετό μοι εις σωτηρίαν οντός μου Θεός καί δοξάσω αυτόν, Θεός τοϋ πατοός μον ER 3 6 7 * ; EV 4 6 9 ; PaR 481 ; PaV 236; TR 34, 139, 155, 172. 188, 233*, 250, 463; TV 23, SO, 88, 96, 104, 130*, 146, 258; 97 1329; 99 1768*; Pent τνβ'*; Tri / , qo' ; CPC 147; NTh 75*, 79*, 83*; EPR 41*; EE 170; BZ 17 (1908) 9* (bis), 32*; EPh 35 (1936) 485*; NS 27 (1932) 31*, 29 (1934) 514*, 30 (1935) 212*, 321*, 324*, 325*, 44 (1949) 4*. Βοηθός καί σκεπαστής έγένετό μοι εις σωτηρίαν οντός μον Θεός καί δοξάσω αυτόν ότι δεδόξασται. ΕΕ 229; NS 30 (1935) 270*, 44 (1949) 5*.

Βοηθός καί σκεπαστής καί λυτροοτής μου NTh 79. Βοηθός τοΐς έν θλίψει PaR 152; PaV 75. Βοήσασα προς τήν άχραντον TR 193, 483; TV 107, 270; 97 1372. Βοήσας διαπρυσίως Βλάσιος EPh 30 (1931) 524*. 47 (1948) 18*. Βόησον τρανώς, 'Ησαΐα, καί λέγε Anth I τπε'. Βοήσωμεν πάντες εύσεβώς Anth II ρήδ' ; GIB 149 ·-■. Βοήσωμεν ποϋ σου, αδη, το κέντρον NS 28 (1933) 272. Βοήσωμεν σύν τώ θείω Προφήτη Pent τξβ'. Βόθρω συμφορών ό άθλιος ETh 24. Βολαϊς άδελφούς (i) MR VI 10; MV X I 4; NAS II 240; DMS VII 5. Βολαϊς λίθων κατηλόησεν ΡΚΑ V 186. Βολίδα θείαν σε Χριστός άνέδειξε καί άλας TRM II ρμη'*· Βολίδας άστράπτοντες θεηγορίας cf. infra. Βολίδες άστράπτοντες θεηγορίαις MR II 524: MV IV 120; Anth I τμε' (θεηγορίας) ; Bes 6 (1899) 101* (Βολίδας. . . θεηγορίας) ; EPh 30 (1931) 352*. Βολίδες άστράπτοντες θεηγορίας cf. supra. Βολίδες άστράπτουσαι το θειον φέγγος MR λ’ 270; MV X 38. Βολίδες παθών άτοπων PID ξε' ; ETh 323. Βοός το χαλκούργημα (i) MR V 22: MV IX 12; SMM 330; NAS II 128; DMS V 87.’ Βότρυες άμπέλου της ζωής MR IV 41 ; MV VII 25. Βότρυν ή τεκοϋσα της ζωής, άναπηγάζοντα PaR 52; PaV 25; PID ε'; ETh 56 ~ ; EEBS 11 (1935) 83. Βότρυν ή τεκοϋσα τής ζωής, δν άγεωργήτως cf. Βότρυν τον παμπέπειρον, Αγνή, δν άγεωργήτως. Βότρυν σε ζωηφόρον PaR 625; PaV 307; PeR 456; PeV 219.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Βότρυν τόν παμπέπειρον

236 —

Βότρυν τον παμπέπειρον, 'Αγνή, ον άγεωργήτως MR I 246 (Βότρυν ή τεκοϋσα της ζωής, ôv), II 55 (Β. ή τεκοϋσα τής ζωής, τον), III 376. 449, 656, 688, V 200, 204*, VI 207; MV I 140 (Β. ή τεκοϋσα τής ζωής, δν), III 34 (Β. η τεκοϋσα τής ζωής, τον), V 195. 235, VI 119. 141, IX 107, 109*, X I 110; PaR 140 - , 162; Pa Y 68 - . 79; TR 70 - : TV 43 ~ . Βότρυς κυπρίζων Κυπρίλλα (i) AS Iui. II 224; SMM 226. Βότρυς ωραιότατος MR V 370; MV X 95. Βότρυς ώς πέπειρος άμπέλου 136 165. Βουλαϊς ταϊς τοϋ δφεως βουλής NS 27 (1932) 713*. Βουλάς άθέσμους καί σαρκός έκκρίσεις καί πυρώσεις TRM II τνζ'*. Βουλάς εθνών διασκέδασον MR IV 190, VI 103; MY VII 107, X I 54. Βουλάς δλας παρήλθες τάς Άρχιτόφελ (ϊ) MV X II 104; SMM 267 (παρήλ­ θε); AS Aug. IV 28 (προήλθε τάς Άχιτόφελ); XAS II 333 (παρήλθε τάς Άχιτόφελ); DMS VIII 301 (id .).’ Βουλάς δλας παρήλθε τάς Άρχιτόφελ (Άχιτόφελ) (i) cf. supra. Βουλάς δλας προήλθε τάς Άχιτόφελ (i) cf. Βουλάς δλας παρήλθες τάς Άρχιτόφελ (i). Βουλάς 'Ραβουλας (i) MV VI 100; AS Pebr. Ill 134; SMM 67. 260; NAS I 466; DMS II 302. Βουλεύεται αίσίαν βουλήν PKA II 79. Βουλεύματα, Πάτερ, συγκινούμενα PaR 587; PaV 288. Βουλευομένου Θεοΰ περί τούτων ΜΚΤ 13; TRM II σπζ'*. Βουλευτήριον παρανομίας PKA II 67. Βουλευτήριον, Σωτήρ TR 631; TV 351; PKA II 68. Βουληθείς ό Πλαστουργός MR III 485; MV λ'Ι 15; MC 413; Antii II pW ; CPC 84; BZ 18 (1909) 3 4 8 - , 350 - . Βουληθέντες ζωγρήσαί σε 96 1401 ; SR IX 735. Βουλήματι τά σύμπαντα MR II 197; MV III 120. Βουλήματι το παν MR II 413; MY IV 47; 105 1257. Βουλήν βουλεύεται TR 214; TV 117. Βουλήν ματαίαν καθ’ ήμών ETh 161. Βουλήν προαιώνιον αποκαλύπτουν σοι HR 277; Η Y 421; ΜΗ Ιλ' 170; MV VII 98, 105* ; TR 503; TV 280; OCP 2 (1936) 393*. Βουλήν προαιώνιον Πατρός πληρών Anth II ρπγ'. Βουλήν τήν προαιώνιον πέρας δέδωκαε, Αόγε ΕΡΙι 48 (1949) 156*; TRM III ρξζ'*. Βουλή ουρανούς κλίνας cf. Θέλων ουρανούς κλίνας. Βουλή προαιώνιος Πατρός άνάρχου ΕΑ 25 (1905) 234. Βουλή προαιώνιος τοϋ προ αιώνων MR II 203; MV III 125; 105 992.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 237 —

Βρέφος veoγνόν

Βουλήσει έπτώχευσας MR III 46; MV V 23. Βουλήσει Θεοϋ των της σαρκός MR IV 115; MV VII 73. Βουλήσει καί προνοία MR II 194; MV III 119. Βουλήσει Πατρός τόν Λόγον MR V 333; MV X 74; 105 1132. Βουλήσει σου άνθρωπος Ιγένου TR 385; TV 219; GOO III 335. Βουλής μεγάλης’Άγγελον. . . τον Σταυρόν άπόστολοι PHG CXXIX. Βουλής μεγάλης Ά γγελον. . . τον Σταυρόν άράμενοι MR I 288, III 245 ~ (τον Σταυρόν οί Ό σιοι); MV I 166, V 124 ~ (τον Σταυρόν οί "Οσιοι); EPh 35 (1936) 486*. Βουλής μεγάλης Άγγελον. . . τον Σταυρόν οί "Οσιοι cf. supra. Βουλής μεγάλης τοϋ Πατρός MR IV 413; MV V ili 112. Βουνοί γλυκασμόν σταλαξάτωσαν MR II 565; MV IV 145; CPC 139; PAvS I 230; EPh 30 (1931) 358* (τόν γλυκασμόν); EEBS 25 (1955) 280*. Βουνοί καί ορη σκιρτήσατε MR II 528; MV IV 121. Βουνοί τον γλυκασμόν σταλαξάτωσαν cf. Βουνοί γλυκασμόν σταλαξάτωσαν. Βουνούς λίθων έστησαν (i) MV X II 28; SMM 252; AS Aug. II 72; NAS II 300; DMS VIII 64. Βουσίριδος σάρξ (i) NAS I 356; DMS X II 650. Βοώμέν σοι χαΐρε οί πιστοί ΕΤΙι 65. Βοών έπαύλεις Βλάσιον (i) MV VI 19; SMM 47; NAS I 438; DMS II 71. Βοώντά με, Κύριε, προς σην πολλήν ΕΕ 38 \ NS 26 (1931) 508*. Βοώντος φωνή έν έρήμοις MR V 268; MV X 37. Βοώντος φωνή προφητικώς MR III 86; MV V 44. Βοώσαν κατοικτείρας MR V 294; MV X 51. Βοώ σοι γηθόμενος MR IV 176; MV VII 101; CPC 237. Βοώ σοι τώ Κυρίω μου ΕΡΙι 47 (1948) 152*. Βραβεύων έν ούρανοίς τά έπαθλα MR II 480 (έν om .); MV IV 90; EPh 4 (1909) 351*; EO 22 (1923) 439*; NS 26 (1931) 730*, 43 (1948) 82*. Βραβεύων ούρανοίς τά έπαθλα cf. supra. Βραχέα σκεψάμενος τά κατά διάνοιαν PSR 24; KR 154; TRM II τη'* ; EEBS 25 (1955) 254*. Βραχίονι υψηλφ, δυνάμει σου ΕΕ /74; NS 30 (1935) 2/5*, 44 (1949) 4*. Βραχίονι ύψηλώ λαόν διέσοσα; ΕΕ 73; NS 30 (1935) 5*, 277*, 43 (1948) 272*, 44 (1949) 5*. Βραχύν καιρόν ζήσασα MRM 133; TRM I 52. II σήζ'*; EEBS 25 (1955) 245*. Βρεφοκτόνος, άλλ’ οΰ χριστοκτόνος MR II 623; MV ΙΥ 176. Βρέφος γαλουχεϊς, άχραντε ΡΚΑ I 141. Βρέφος νεογνόν PAS I 416*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β ρέφ ος νέον φ έρω σε

— 238 -

Βρέφος νέον φέρω σε MR Π 535; MV IV 127. Βρέφος όρων σε έβόα MR III 474; MV VI 9. Βρέφος σωματωθέν έξ αύτής MR II 708, 728; MV IV 223, 235. Βρέφος το ύπέρχρονον καί προαιώνιον Λόγον RPh 37 (1938) 245*. Βρεφουργεΐται Θεός έκ Παρθένου MR Π 330; MV III 199. Βρεφών σε ποιητήν PAS I 426. Βρέχουσα στρωμνήν τοΐς δάκρυσιν MR III 351; MV V 181. Βροντήσας Θεοϋ EPh 37 (1938) 244*. Β ρ ο ν τ ή ς τ ον υιόν χ ρ ι σ τ ο τ ε ρ π ώ ς α ί ν έ σ ω MR I 264; MV I 149; NS 26 (1931) 676*, 31 (1936) 666*; EPh 48 (1949) 265*. Βροντής υιός γενόμενος, βροτοΐς MR I 274; MV I 158. Βροντής υιός γενόμενος θεολόγων EPh 49 (1950) 112*. Βροντής υιός, ’Ιάκωβε, κληθείς EPh 49 (1950) 46*. Βροντής υιός καί κήρυξ μεγαλόφωνος EPh 49 (1950) 46*. Βροντής υιός ώς άληθώς σύ έκλήθης άξίως EPh 36 (1937) 297*, 49 (1950) 47*, 112*; TRM III ρξ'*. Βροντή των δογμάτων σου MR IV 243; MV V ili 12. Βροτείαν φύσιν έκ τής άπειράνδρου 87 III 3980; Pent11 π ε'; SR IV 224. Βρότειος νους άδυνατεϊ ROC 7 (1902) 582; ΡΜΜ 40. Βροτοΐς έπήλθεν απ’ αρχής τό άμαρτάνειν GE 472. Βροτοκτόνον, άλλ’ οΰ θεοκτόνον TR 731; TV 409 ; 98 485; CPC 199; ΡΚΑ II 169. Βροτοκτόνον κατήργησας όφιν EEBS 11 (1935) 144. Βροτοκτόνου κακίας νεκρότητα MR III 378; MV V 196. Βροτός εΐ καί Θεός PAS I 425. Βροτός τό όρώμενον MR VI 320; MV X II 25. Βροτός υπάρχων ουράνιος MR II 395; MV IV 30. Βροτός φανείς Θεός PAS I 427. Βροτών άλιέα σε MR V 394; MV X 108; PHG ι,χχνι. Βροτών σωτηρία, καί πάντων ελπίς MR II 399; MV IV 32; Anth I τιθ' ~ (Ή σωτήριος σκέπη καί πάντων χαρά). Βρόχοις πεδηθείς εχθρών ETh 24. Βρόχους διεσκέδασας MÉ II 250; MV III 151. Βρύει άφθόνως τών ιαμάτων GIB 140. Βρ ύε ι ς ε λαι ον Θ α λ έ λ α ι ε θ α υ μ ά ζ ω ν ( Γ ε ω ρ γ ί ο υ in theotociis) EPh 50 (1951) 151*. Βρύει σου, πρόδρομε MR VI 536. Βρύεις ποταμούς ιαμάτων MR VI 68; MV X I 35. Βρύει ώς μυροθήκη MR III 386: MV V 201. Βρύξας ούν ό Βελίαρ έπήγειρε φαντασίας TRM II ρκθ'*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

239

Β υ θ ό ς μ ο ι τω ν π α θ ώ ν

Βρύουσιν ήμΐν, κατά τον θειον λόγον MR III 198; MV V 99. Βρύχημα, χάσμα, δήγμα (i) MV V 17; SMM 3; NAS I 360; DMS 170. Βρώμα την άγάπην ποιούμενοι TR 448; TV 251. Βρώμα τήν κακίαν TR 199; T V 110; 87 III 3848; SR IV 131. Βρωμάτων νηστεύουσα, ψυχή μου TR 61; TV 38; A 1 (1880-81) 316; EA 2« s. 2 (1885-86) 313; EE BS 10 (1933) 10*; NS 30 (1935) 473*, 44 (1949) 14*. Βρώσει βροτούς ζωοποιεί BEE 65; Th 11 (1933) 124. Βρώσει με κλαπέντα πονηρά MR II 530; MV IV 122. Βρώσει με τή τοϋ ξύλου 87 III 3916; Pent τμ α'; SR IV 179; ΡΚΑ II 225. Βρώσει πάλαι πικρά TR 153; TV 87. Βρώσει του ξύλου έν Έδεμ PaR 461; PaV 226. Βρώσιν Ά δάμ έφαγε TR 116; TV 67. Βρώσιν λελοιπώς άγγελικήν TR 304; TV 177; 87 III 3860; SR IV 139. Βρώσις μελίσσαις Άβέρκιος (i) NAS II 170; DMS V 463. Βυθιζόμενος παθών θαλάσση PaR 237; PaV 116. Βυθίσασαι πονηρών MR III 567 ; MV VI 67. Βυθίσας τον νουν εις τά βάθη MR III 19; MV V 9; 29 CCCXCV; AS Iun. II appendix. Βυθισθεϊσαν ψυχήν μου MR II 269; MV III 163. ΒυθισθεΙς τοΐς πάθεσι τον νουν ETh 209. Βυθ ό ν σέ μ έ λ π ω , μ ά ρ τ υ ς , ον τα θ α υ μ ά τ ω ν Anth II ρμβ' * ; BBG a. s. 6 (1952) 48*: GIB 134. Βυθός άκατάληπτος σοφίας Anth II ρμβ'* ; BBG n. s. 6 (1952) 48*; GIB 134. Βυθός άμαρτημάτων συνέχει με TR 14; TV 9. Βυθός αμαρτίας με κατακαλύπτει, Πάναγνε ETh 82. Βυθός θαλάσσης λαμβάνει (i) MV V ili 58: SMM 140: NAS II 91; DMS IV 160. Βυθός ιερών αιμάτων σου NS 28 (1933) 206. Βυθός κολπωσάμενος σου τό άγνότατον σώμα EPh 37 (1938) 258*. Βυθός κριμάτων τοϋ Θεοϋ έδείχθης ώς εύγνώμων TRM II ροε'*. Βυθός κριμάτων ύπεράπειρος Pent τε'. Βυθός με άμετρήτων θλίψεων ETh 213. Βυθός με πταισμάτων ΕΕ 60 \ NS 33 (1938) 689*. Βυθός μοι επανεστη άμαρτημάτων HE 185\ NS 34 (1939) 40*. Βυθός μοι επανεστη, Σώτερ ΕΕ 72; NS 30 (1935) 690*. Βυθός μοι των παθών εξανέστη, καί ζάλη εναντίων cf. Βυθός μοι των παθών επανεστη. και ζάλη εναντίων.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Β υ θ ό ς μ ο ι τ& ν ηαθ-ων έκανέβτη

— 240 —

Βυθός μοι των παθών έπανέστη καί ζάλη άμετρήτων ETh 306. Βν&ός μοι τών πα&ών έπανέστη καί ζάλη εναντίων PaR 219, 242*, 263; PaV 107, 118*, 129; PeR 154; PeV 73; T R 291; TV 167; Pent τλδ'*; Pent11 μβ'*, oa'*; Tri χ π γ*; ETh 281*, 306*; EE 73; NS 29 (1934) 516* (εξανέστη, perperam t. I pi.), 30 (1935) 6*. Βυθοϋ άμαρτίας καί τών κακών λύτρωσαι NS 14 (1914) 435. Βν&οϋ άνεκάλνψε πυθμένα MR III 13, 146, 161*, 206*; MV V 6, 72, 79*, 103*; 98 465; CPC 169; STP 76; ETh 139*, 156*, 159*, 212*; EE 36; BZ 17 (1908) 27*; EO 22 (1923) 21*; NS 28 (1933) 95*, 146*, 43 (1948) 206*, 207*; Th 11 (1933) 11. Βυ θ ο ϋ με κ α κ ώ ν ά ν ά γ α γ ε , Π α ρ θ έ ν ε , σόν δο ϋλ ον ’ Ι ω ά ν ­ νη V ETh 139. Βυθοϋ με ραθυμίας PaR 567; PaV 278; 105 1336. Βυθοϋ ώς πάλαι άπάτης GIB 39. Βυ&ω άμαρτημάτων περιπεσών PaR 567, 598*; PaV 278, 294*; EE 204; NS 30 (1935) 215*. Βυ&ω άμαρτημάτων συνέχομαι PaR 133, 179 ~ ; PaV 65, 87 ~ ; PeR 101 ~ ; PeV 4 9 ~ ; T R 1 4 ~ ; TV 9 ~ ; Pent oc'; EE 4 3 ~ ; MG I 341*, 341 adp. crii. ~ ; NS 30 (1935) 3*. Βυθώ βαθυτάτης άπωλείας ETh 139. Βυθώ Γαληνή καί Νίκη (i) MV VIII 58; SMM 140; NAS II 91 ; DMS IV 160. Βυθφ με πεσόντα άμαρτιών EPh 47 (1948) 223*. Βυ&ω προσκείμενον, Λόγε ΕΕ 51; NS 30 (1935) 4*. Βυ&φ προσκείμενος, Λόγε ΕΕ 206; NS 30 (1935) 217*. Βυθώ προσριπτούμενοι όμοϋ Th 13 (1935) 173. Βυθώ χειμαζόμενος MR I 545; MV II 150. Βύ ρ ι λ λ ο ν υ μ ν ώ τόν π ρ ό ε δ ρ ο ν Κ α τ ά ν η ς . ’ Ι ω σ ή φ EPh 48 (1949) 69*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γ Γ α β ρ ι ή λ ΚΑ 610*, 613*, 617*; ΕΟ 8 (1905) 299*, 300* (ter), 22 (1923) 423*; TRM II ροε', σμβ', τνζ'. Γαβριήλ ’Αγγέλων ό αρχηγός Β 5 (1929-30) 373. Γαβριήλ ’Αρχάγγελε, Θεοϋ MR V I 108; MV X I 56. Γαβριήλ έξ ούρανοΰ MR IV 175; MV VII 100. Γαβριήλ μοι το Χαϊρε PaR 428; PaV 209. Γαβριήλ ό ’Αρχάγγελος έπί σέ HR 291; HV 437; MR IV 140; MV VII 8 8 ; TR 522~ ; TV 291 ~ . Γαβριήλ ό ’Αρχάγγελος ήκει σοι Β 5 (1929-30) 366. Γαβριήλ ό μέγιστος MR IV 184, VI 97 ~ ; MV VII 105, X I 51 ~ . Γαβριήλ Πρωτάγγελε, το σον κλέος MR VI 108; MV X I 56. Γαβριήλ σοι το Χαϊρε PaR 383; PaV 187. Γ α β ρ ι ή λ τ ά δ ε Κ Α 610*; ΕΟ 8 (1905) 300*; TRM II ρπγ'. Γαβριήλ Ταξίαρχε, χαράς MR VI 108; MV X I 56. Γαβριήλ τον μύστην καί λειτουργόν EPh 38 (1939) 170*. Γ α β ρ ι ή λ φ δ ή Κ Α 612*; ΕΟ 8 (1905) 300*; TRM II σιθ'. Γάδ πειρατευτείς (i) MV IV 125; SMM 427; NAS I 323; DMS Χ Π 448. Γαϊανήν έ'στεψεν (i) MV I 175; SMM 320; NAS I 88; DMS IX 419. Γαϊανή τά νώτα φλεχθήναι (i) cf. infra. Γαϊανή φλεχθήναι τά νώτα (i) MV I 161; SMM 316; NAS I 79 (τά νώτα φλεχθήναι) ; DMS IX 369 (id.). Γάλα έπότισας, παρθένε VV 10 (1903) 478. Γάλακτι άσκήσεως MR V I 514; MV X II 134. Γάλακτι τραφείς άσκήσεως MR II 48; MV III 29. Γάλακτι τρεφόμενοι της έν Χριστώ τελειότητος EPh 38 (1939) 155*. Γαλακτίων ό πανένδοξος MR II 52 ; MV III 32. Γαλακτόμικτον, μάρτυς (i) MR VI 246; MV X I 131; SMM 244; AS Iui. VI 397; NAS II 280; DMS VII 411. Γάλα λογικόν, 'Ιππόλυτε MR III 418; MV V 219; An λη' ~ (λογικόν, πανίεροι). Γάλα λογικόν, πανίεροι cf. supra. Γαλήνη αιθριάζεται cf. infra. Γαληνήν αιθριάζεται MR II 422; MV IV 54; TCH 85 (Γαλήνη, adp. erit. Γαλήνην). 16

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γαλήνην άληθ-ως

— 242 —

Γαλήνην αληθώς καί παράδεισον Anth III ρπδ'. Γαλήνην εκ κλύδωνος καί νϋν Ι,ΡΡ II 152; PGS IV 386. Γοιλήνη νοητή σύ με προσόρμισον NTh 10; ETh 92 (προόρμισον). Γοιλήνην, πιστοί, καί λιμένα MR II 435; MV IV 62; TCH 49 Γαλήνη πάση νοητή κηρύττεται τή κτίσει TCH 160; ΑΚ 81 ~ (Γοιλήνη πάσι νοητή κηρύττεται τω κόσμω); TRM II ήθ'* (Γαλήνη πάσι νοητή... τή κτίσει), ΙΠ νγ'* (Γαλήνη πασιν νοητή . . . τω κόσμω), σκβ'* (id.). Γοιλήνη πασιν νοητή κηρύττεται τω κόσμω cf. supra. Γοιλήνη πάσι νοητή κηρύττεται τή κτίσει cf. Γαλήνη πάση νοητή κηρύττεται τή κτίσει. Γοιλήνη πάσι νοητή κηρύττεται τω κόσμω cf. Γαλήνη πάση νοητή κηρύτ­ τεται τή κτίσει. Γαλήνης άνεδείχθης MR IV 271 ; MV V i l i 28. Γαλήνης εμφορούμενοι πνευματικής EPh 48 (1949) 162*. Γαλήνης έπλήρωσε MR III 666; MV VI 125. Γαλήνης ή κυήσασα Χριστόν MR IV 6; MV VII 3; NTh 112. Γαλήνης θείας χορηγός υπάρχων Anth I pia'; EPh 36 (1937) 484*; TRM III ριθ'*, σξε'*. Γαλήνης νοητής ή πληρούσα Aev 22 (1948) 159. Γαλήνης δρμω καί σεπτής ζωής Κ Α 610*; TRM II ροε'*. Γαλήνης, Πανάχραντε MR IV 96; MV VII 60. Γοιλήνη σύ, Δέσποινα HR 329; HV 489. Γαλήνη των έν τω βίω MR I 360; MV II 37. Γαλήνιον έσπέραν καί φωτεινήν ΑΡ 18 (1953) 187. Γοιλήνιόν μοι, Χριστέ MR I 12; MV I 6. Γαλουχεις βρεφοπρεπώς ΒΖ 18 (1909) 352; NS 32 (1937) 210, 33 (1938) 435*; EPh 46 (1947) 298*. Γαλουχεις μητροπρεπώς PaR 131; PaV 64; 105 1289. Γάμον τόν τήδε νϋν, άρχάγγελοι Th 18 (1940) 194. Γαστέρα τοϋ δυσμενούς θανάτου PaR 700; PaV 344. Γαστήρ διαρρήγνυται PeR 351; PeV 169. Γαστήρ θαλάσσης λαμβάνει (i) MV V i l i 58; SMM 140; NAS II 91; DMS IV 160. Γαστήρ Κυρίλλου Λευίτου (i) MR IV 209; M V V n 118; SMM 117; NAS H 60; DMS III 468. Γαστήρ δλοφωίου ·&Ύ]ρός EE 215. Γαστήρ στειρεύουσα βλαστόν MR IH 657; MV VI 121. Γαστήρ στειρεύουσα σέ PaR 482; PaV 236. Γαστρί άγεωργήτως έβλάστησας cf. infra.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

243 —

Γέγονα παίγνιον των δαιμόνων

Γαστρί άγεωργήτως συνέλαβες PeR 102; PeV 49; 105 1385; MG 1344 (άγεωργήτως έβλάστησας). Γαστρί φερόμενον Χριστόν MR I 233; MV I 132. Γαστρί χωρεΐται καί πλάττεται 106 1013; BSM II 700; TCH 28. Γαστρί χωρήσασα Χριστόν PaR 496; PaV 243; 105 1328 (Πατρί). Ταυριών άνημέρως ό πικρός Μελίκ ΑΡ 18 (1953) 182. Ταυριών καί σκιρτών ό Θεόδωρος MRM 79; TRM I 238, II σπδ'*; EEBS 25 (1955) 241*. Γαυριώντι φρονήματι καί έπηρμένη NTh 12; ETh 95. Γαυροϊς Χριστόν φίλημα (i) AS Iui. II 280; SMM 228; NAS Π 250 (Σταυροί ψυχρόν φίλημα); DMS VII 80 (id.). Γεγέννηκας Ôv Πατήρ MR V I 48Q; MV Χ Π 114; 105 1180. Γεγεννηκότων της στοργής ROC 7 (1902) 573; ΡΜΜ 31. Γεγεννημένος έκ Πατρός προ πάντων τών αιώνων PAS I 573; AEC 99*, 1 7 7 - ; EPh 46 (1947) 268*; TRM II ρνθ'*. Γεγέννησαι, Πρόδρομε, έκ στείρας MR V 356; MV X 87. Γέγηθε γη σύν τη θαλάσση κροτούσα EPh 48 (1949) 257*. Γέγηΰεν "Αννα τον Σαμουήλ VV 7 (1900) 46; ΕΕ 81; NS 43 (1948) 39*. Γέγηθεν Έ σρώμ (i) MV IV 125; SMM 428; NAS I 324; DMS X II 449. Γέγηθεν ή οικουμένη σήμερον OCP 22 (1956) 378. Γέγηθε πάσα ψυχή MR VI 555; MV X II 156; 105 1016. Γέγηθε χορός τών ’Αγγέλων cf. Γεγηθώς χορός τών ’Αγγέλων. Γεγηθότες άγγελοπρεπώς PaR 205; PaV 101. Γεγηθότες πάντες οί πιστοί MR II 11; MV III 6. Γεγηθότι φρονήματι MR VI 25; MV X I 12. Γεγηθυϊα τόν τάφον MR VI 196; MV X I 104. Γεγηϋ-ώς άόπλως Ισραήλ ΕΕ 118. Γεγηθώς διήνυσας MR III 308; MV V 156. Γεγηθώς μέν ό πιστός σου MR V 314; MV X 63. Γεγηθώς ό άρχέκακος MR IV 54; MV VH 33. Γεγη&ώς τη ψυχή ό προφήτης ΕΕ 91; NS 33 (1938) 689*. Γεγηθώς τούς άγώνας MR I 469; MV II 103. Γεγηθώς χορός τών ’Αγγέλων PAS I 238 (adp. erit. "Οτε σε χορός), 407 ("Οτε σε χορός); EPh 40 (1941) 130* (id.); EEBS 25 (1955). 282* (Γέγηθε). Γέγονα καταγώγιον, οΐμοι PaR 591; PaV 290. Γεγόναμεν κοινωνοί της θείας MR I 31; MV I 16. Γέγοναν θαυμαστά σου τά έργα EPh 36 (1937) 485*. Γέγονα παίγνιον τών δαιμόνων γηγενών τε πάντων όνειδος EPR 52. Γέγονα παίγνιον τών δαιμόνων ταΐς αυτών ύπείκων θελήσεσι PID ήδ'.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γέγονα πρόσκομμα

— 244 —

Γέγονα πρόσκομμα των άνθρώπων TR 458; TV 256; EPh 5 (1910) 507. Γέγονας αύτόπτης, Θεόπτα, καί μετά θάνατον cf. infra. Γέγονας αύτόπτης Κυρίου, καί μετά θάνατον MR I 56; MV I 33 (αύτόπτης, Θεόπτα). Γέγονας, Γρηγόριε, θεόπνευστον οργανον EPh 38 (1939) 404*. Γέγονας έν βίω σου των άσκητών σύ τερπνότης EPh 46 (1947) 264*. Γέγονας εύθύς καί ταπεινός MR V 371; MV X 96. Γέγονας κατάρα έκουσίως Tri χπβ'; PAS I 482; ΒΖ 18 (1909) 354. Γέγονας, Παρθένε, λογικός καί έμψυχος ETh 13; EEBS 11 (1935) 79. Γέγονας πιστότατος ού μισθωτός An λδ'. Γέγονας της έρήμου MR III 237; MV V 119. Γέγονας τοϊς έν θλίψει συμπαθής PAS I 614; ΑΚ 11 83; EPh 39 (1940) 419*; Ath 55 (1951) 188 (έν θλίψει); TRM II ής'*. Γέγονας τοϋ Λόγου ώς έκλεκτή ETh 284. Γέγονας, Χρυσόστομε, θεόπνευστον οργανον MR II 134; MV III 81; Anth I σιγ' ; EPh 30 (1931) 371*. Γέγονας ώς λίθος AS Mart. II 741. Γέγονας ώς των παθών καί της δόξης BMC 135. Γέγονα των Δαιμόνων μέν γέλως PaR 561; PaV 275. Γέγονε διά σοϋ, Θεοτόκε, παράδοξα ΑΡ 18 (1953) 239. Γέγονεν έκπυστον TR 214; TV 117. Γέγονεν ή κοιλία σου άγια τράπεζα - έμεινεν MR I 98; MV I 56; 97 1324. Γέγονεν ή κοιλία σου αγία τράπεζα, έχουσα ER 467; EV 589; PeR 181, 219; PeV 86, 103; 97 1425; 105 1393; GE 681. Γέγονε νόμος το ρηθέν cf. infra. Γέγονε νόμος το ρητόν PAS I 496; ΑΚ 151* (το ρηθέν), 198 (id.); MKT 26 (adp. erit, το ρηθέν); EL 53 (1939) 32 adn. 38*; TRM II τνδ'*; EEBS 25 (1955) 272*. Γέγονεν όντως παράδοξα Θεός γεννάται σαρκί EPh 40 (1941) 130*. Γέγονεν όρος της συνόδου 159 1100. Γέγονεν ό τόκος σου, Θεοχαρίτωτε NTh 62. Γέγονε παράδοξα έν γη Anth III ογ'. Γέγονε παράδοξα καί θεϊα θαυμάσια Pent τιζ'. Γέγονε παράδοξος ώσπερ ή κύησις MR VI 399; MV X II 67; 105 1000; Anth III σιζ'. Γέγονε παραδόξως ή των θείων λειψάνων TRM II ρνς'*. Γέγονε σήμερον ό σάς ναός, άχραντε σεμνή Anth III ρπε'. Γέγονε σήμερον, Χριστέ Pent τξθ'. Γέγονε τοϋ θανάτου κατασχεθεΐσα cf. Γέγονε τω θανάτιρ κατασχεθεϊσα. Γέγονε τύπος ’Ιωνάς ό προφήτης ΕΕ 26; NS 45 (1950) 179*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 245 —

Γέγονε τω θανάτω κατασχεθεΐσα

Γενεθλίων σ&ν δει με

PaR 5 4 2 ;

P aV 2 6 6 ; P I D

ρμδ'

(τοϋ

θανάτου). Γέγονε των σών χειρών Γεγονότα ληστών με Γεγονότα σπήλαιον

M R ΙΠ 211; M V V

M R II 607; M V IV

105.

168.

P aR 2 0 5 ; P aV 101.

Γεγονότας χειρός σου πλαστούργημα Γεγονότες δεσμώται διά Χριστόν Γεγονώς ό πλάστης χοϊκός

T R M I I ρλβ'*.

E P h 3 8 (1939) 160*.

cf. Χοϊκός 6 πλάστης γεγονώς.

Γεγυμνασμένος τοϊς πόνοις τά υπέρ άνθρωπον Γεγυμνωμένοις σώμασιν

M R I 2 0 8 ; M V I 118.

Γεγυμνωμένος της θείας περιβολης Γεγυμνωμένος ώφθη

E P h 3 7 (1938) 247*.

E T h 259, 327.

M R I 2 7 7 ; M V I 159.

Γεγωνοτέρα δέδεικται

M R I V 4 1 7 ; M V V i l i 115.

Γεδεών τον θαυμάσιον

TR 305; T V

178.

Γεέννης έν τη φλογί, ώς Πλούσιον διά Λάζαρον

cf. Κατεδικάσθη εις πυρ

ό Πλούσιος διά Λάζαρον. Γεηπονήσασα καί τω άρότρω

M R I I I 175; M V V 86.

Γεηπονήσας πανσόφως την εκκλησίαν Χρίστου Γεηπονών φρένας άνθρώπων Γεηροϋ καί πήλινου

E P h 3 8 (1939) 158*.

P K V 135.

H R 3 2 9 ; H V 489.

Γελάς την πλάνην, πάτερ Γελάσιε

Ε Α 25 (1905) 216.

Γελάται μέν ό δυσμενής έν σοί καί πτώμα κεϊται Γέλως αισχρός καί άτακτος

Γέλως έγενόμην τοϊς πονηροΐς Γέλως όρδται κείμενος

Β 5 (1929-30) 363.

PaR 2 3 2 ; P a V 114.

Γέλως όράται τοϊς ποσί πατούμενος Γέλως προτίθεται

Γέμει το στόμα αύτών

P a R 2 1 0 ; P a V 103.

P A S I 485.

(in theotociis)

Ε Ρ Ρ II 152; PC S I V 385.

Γενεαί γενεών σε, θεομακάριστε 1368; SR I V

TR 329; T V

190;

87 III

3864;

105

143.

Γενεαί γενεών σε την άειμακάριστον Γενεαί πάσαι μακαριοΰμέν σε

PaR 6 6 3 ; P a V 3 2 6 ;

105

1036.

T R M I II τ ζ '.

Γενεαί τών γενεών σε μακαρίζομεν Γενεά τών ευθέων

Ρ Κ Α I 127.

M R I V 5 4 ; M V V I I 33.

Γέλωτι Χ ά μ πατρική άποφάσει Γεναδίου

T R M I I ρξς'*.

E T h 262.

Ε Α 25 (1905) 235.

M R V I 4 6 5 ; M V X I I 106.

Γενέθλια Χριστού έορτάσωμεν

P A S I 431.

Γενέθλιον καί θαυμαστόν

O C P 2 (1936) 392.

Γενεθλίων σών δει με (i)

M R V 81 ; M V I X 4 2 ; SM M praef. [13], 169;

N A S I I 144; D M S V 161; N S 7 (1908) 495.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γ»νεθ·λ£ων τελουμένων

— 246 —

Γενεθλίων τελουμένων τοϋ άναιδεστάτου Ήρώδου MV Χ Π

M R V I 524, 5 2 5 *, 5 4 1 * ;

140, 140*, 14 9 ; Ε Ο 22 (1923) 4 3 8 * ; N S 2 7 (1932) 3 3 9 * ,

43 (1948) 140*. Γενέσεως σαρκικής

M R Π 621; M V IV

Γενέσθω μοι κολυμβήθρα Γενέσιον άθέμιτον

175.

T R 175, 4 7 4 ; T V 98, 264 ; 9 7 1352.

M R V I 540, 5 4 2 * ; M V X I I 148, 149*.

Γενεών άπό πασών σε

M R Π 6 0 5 ; M V I V 167. M R I I 611; M V I V 170; T R 2 6 2 * ; T V

Γενναίοι Μάρτυρες άλη&είας

1 5 3 *; H C 174; E O 2 4 (1925) 179*; E P h 3 0 (1931) 3 5 4 *. Γενναιοτάτη ανδρεία καί τή γνώμη

E P h 3 8 (1939) 1 5 3 *; N S 5 3 (1958) 9 * .

Γενναιοτάτη χρώμενος τη ένστάσει

R E G 5 (1892) 4 2 5 ; E P h 9 (1912) 131.

Γενναιοτάτως αυτόν ίξεύσας Γενναιότητι καρδίας

T R M I I ρ^θ'*.

M R I V 11 3 ; M V V I I 71.

Γενναιότητι κατέπληξας Γενναιότητι, Μάρτυς

M R I V 3 1 4 ; M V V i l i 54.

M R I V 9 8 ; M V V I I 62.

Γενναιότητι πανόλβιε διάνο ίας Γενναιότητι τάς μάστιγας Γενναιότητος εδγε (i)

A S Iu i. V 3 8 8 ; N A S Π 2 7 0 ; D M S V I I 326.

Γενναιοφρόνως διανύσαντες Γενναίω λογισμφ

M V V I I 5.

N S 2 8 (1933) 209. PaR 5 5 4 ; P aV 272.

E P h 3 0 (1931) 553*.

Γενναίων αί τρισόλβιοι

cf. infra.

Γενναίως αί τρισόλβιοι

M R V 3 4 0 ; M V X 7 7 (Γενναίων) ; A S Iun. I V 463.

Γενναίως άνύειν σε

M R Π 5 9 0 ; M V I V 159.

Γενναίως τον δρόμον τελέσαντες Γενναίως τών βασάνων

T R 8 2 1 ; T V 453.

P aR 5 2 9 ; P a V 2 5 9 ; B N J 11 (1934-35) 312.

Γενναίως φέρων τόν χωρισμόν

M R I V 2 5 9 ; M V V i l i 21.

Γενναίω φρονήματι

M R I V 3 1 8 ; M V V i l i 56.

Γενναται δ άχρονος

M R Π 7 2 1 ; M V I V 230.

Γενναται πλαττόμενος έκ σου Γεννηθείς άρρεύστως

W

10 (1903) 490.

M R Ι Π 150; M V V 7 3 ; 9 8 4 6 8 ; CPC 171 ; S T P 88.

Γεννηθείς ούρανόθεν έκ τοϋ Θεοϋ Γεννηθήναι έρχεται Χριστός

W

10 (1903) 472.

M R Π 6 1 8 ; M V I V 174.

Γέννημα έχιδνών άληθώς T R 6 6 0 ; T V 3 7 0 ; Ρ Κ Α Π 9 3 ; N S 2 9 (1934) 568*. Γεννήσει σαρκική προσομιλήσας Γεννήσεως μέν έστι φυσικής

E P h 3 0 (1931) 373, 45 (1946) 123*.

1 3 6 285.

Γεννήσεως σήμερον τής σής προτρέχει, πανάμωμε Γεννήσεως

σής

προτρέχει

Γέννησιν τοϋ Χριστοΰ Γέννησιν

ύμνώ

χάρις,

Κόρη

E P h 3 6 (1937) 16*. E P h 3 6 (1937) 16*.

P A S I 422.

τής

θεόπαιδος

Κόρης.

Ιωσήφ

MR I 78;

M V I 4 5 ; 105 984.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γένος περιφάνειαν χαταλιπών

247 —

Γεννήτορες ένθεοι

M R I I 2 0 3 ; M V Ι Π 125; 105 992.

Γεννητόρων στοργήν καί δόξης περιφάνειαν Γεννήτωρ έν Παραδείσιο

T R M I I I σλη'*.

M R V I 2 0 1 ; M V X I 107.

Γεννώμενος έκ σοϋ ό παντέλειος Γεννώσας θάνατον πικρόν

A n νδ'.

E R 4 1 0 ; E V 533; M R I 526 ~ ; M V I I 137 — ;

105 1417; G E 6 2 1 ; CPC 243 ~ . Γένοιτο οδν ήμΐν το σώμα σωτηρία

B F E 3 8 ; T h 11 (1933) 106, 108 — ,

16 (1938) 5 ~ (καί ήμΐν). Γένοιτο οδν καί ήμΐν το σώμα σωτηρία

cf. supra.

Γενομένης τοϋ Ά δ ά μ γυναικός έπιβούλου Γενόμενοι άρμα τοΰ Θεοΰ

Γενόμενον έν "Αιδη σε, ζωοδότα Γενόμενος προφητικής έκφαντορίας Γενομένου έν τή χώρα

T R M I I ρκα'*.

MR V I 269; M V X I

144.

8 7 I I I 3 9 4 1 ; Pent11 κα'; S R I V 198. MR V 300; M V X

54.

A S Iun. I l l 598.

Γένος άδαμιαΐον έκλυτρώσασθαι θέλων Γένος άδαμιαΐον προς την υπέρ νοΰν Γένος άλλογενών άκούοντες Γένος άνθρώπων διά σοϋ

ΚΑ

6 10*; TR M II

ρπγ' *.

PaR 6 2 5 ; P aV 3 0 7 ; A n μβ'.

PeR 4 3 0 ; PeV 207. M R I V 2 0 5 ; M V V I I 116.

Γένος άνθρώπων έκαινούργησας M R I I 4 1 1 ; M V I V 4 6 ; 105 1256. Γένος άνθρώπων έκ βυθοΰ της ματαιότητας Γένος άνθρώπων της φθοράς Γένος άπαν τών βροτών

E P h 45 (1946) 196*.

Pent τξς'.

M R I I I 4 8 6 ; M V V I 15; CPC 84.

Γένος βροτών α'ίματι θείω

PaR 193; P aV 9 5 ; N S 2 6 (1931) 73 3 *, 43

(1948) 129*. Γένος βροτών άπαν

PaR 5 1 4 ; P aV 252.

Γένος βροτών γήθεται τή μεταστάσει σου Γένος βροτών, ό τών όλων Γένος

βροτών, πανάμωμε

Antii I I I σια'.

PaR 3 1 ; P aV 15. P ID ξ ε '; E T h 323 — .

Γένος βροτών σε δυσωπεΐ, Θεοτόκε Δέσποινα

N T h 4 0 ; Bes s. II 3 (1902)

198*, 4 (1903) 342 ~ ; E T h 2 7 9 - , 322 ~ . Γένος βροτών σέσωσται

M R II 2 5 5 ; M V Ι Π 153; 105 1249.

Γένος βροτών σήμερον της άναπλάσεως

M R I I 4 1 9 ; M V I V 5 2 ; T C H 82.

Γένος βροτών τοϋ πτώματος

PaR 6 6 1 ; P aV 325.

Γένος γηγενών σε άνευφημεΐ

Β 5 (1929-30) 383.

Γένος γήϊνον διά της σής μεσιτείας

N T h 3 5 ; Bes S. I I 9 (1905) 137; E T h

254. Γένος καί πατρίδα νΰν καταλείψας Γένος μεοόπων, άνασσα

E R 3 1 0 ; E V 4 7 5 ; G E 470.

Ε Ε 60.

Γένος πάντων άνυμνεΐ σε, Θεοτόκε Γένος περιφάνειαν καταλιπών

T h 22 (1951) 2 3 4 adp. erit.

A n ιη' (rectiusne Γένους?).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γένος τ6 Ανθρώπινον

— 248 —

Γένος το άνθρώπινον προς αφθαρσίαν

E R 2 8 0 * ; E V 4 2 7 ; P aV 176

T R 796 ~ ; T V 441 ~ ; Para σνς' ~ ; CPC 126 ~ ; N S 3 3 (1938) 521*. Γένος το ανθρώπινον τήν πρώην ωραιότητα Γένος το άνθρώπινον τη ση κυοφορία Γένος, τρυφήν καί πλούτον

M R Π Ι 6 6 8 ; M V V I 126.

M R I I 101; M V I I I 6 0 ; 105 1240.

PA S I 3 0 1 ; Α Κ Π 3 6 ; CES 115; N S 3 4 (1939)

108*. Γένος των άνθρώπων βουλόμενος σώσαι Γένος των άνθρώπων έκ της άράς Γένος των βροτών σε σήμερον Γένος ύπεριδοϋσα

M R II 614; M V IV

172.

Β 5 (1929-30) 370.

E P h 39 (1940) 133*.

M R I 181 ; M V I 103.

Γένος χοϊκόν ήλευθέρωται

P A S I 415.

Γένος χοϊκόν ρυσάμενος

cf. infra.

Γένος χοϊκόν ρυσόμενος

MR Π Ι 485; M V V I

14 (ρυσάμενος); 9 8 512

(id .); CPC 175; E E B S 2 8 (1958) 84. Γένος χοϊκόν σοι προσφέρει Γενοϋ ήμϊν, δέσποτα

NE

14 (1917) 329.

PA S I 476.

Γενοϋ ήμϊν εύμενής έν τω καιρω

E R 3 9 8 ; E V 5 1 9 ; G E 611.

Γενοϋ μοι βοηθός, ώ παρθένε παναγία Γενοϋ μοι, πάναγνε Δέσποινα Γενοϋ μοι, Πανάμωμε

TV

P I D ρνθ'.

172.

T V 171.

Γενοϋ μοι, Παρθένε, καταφυγή

PaR 6 3 7 ; P a V 3 1 3 ; Bes 3. I I 3 (1902)

2 0 3 *, 5 (1903) 53. Γενοϋ μοι προστασία έν πειρασμοΐς

N T h 100.

Γενοϋ μοι προστασία καί σκέπη, καταφυγή καί βοηθός

Bes S. Π 3 (1902)

197*, 4 (1903) 3 4 1 ; E T h 176. Γενοϋ μοι προστασία καί σκέπη, πανάμωμε, τείχος Γενοϋ μοι προστασία καί τείχος

Γενοϋ μοι προστασία, πανάμωμε, καταφυγή τε Γενοϋ μοι προστασία, πάνσοφε, των δεινών Γενοϋ μοι προσφυγή καί έρεισμα Γενοϋ μοι τείχος, άγνή

P ID ρζ'.

PeR 181; P eV 86. PaR 3 8 5 ; P aV 189.

M R III 509; M V

V I 27.

Ε Ε 223] N S 2 3 (1931) 667*.

Β Ζ 18 (1909) 3 4 6 ; Ε Ε 53 (1939) 3 6 adn.

Γενοϋ πύργος ισχύος άπό προσώπου του έχθροΰ

T h 7 (1929) 2 8 4 ; E P h

49 (1950) 2 14*. Γένους άνθρώπων τήν μητέρα Γένους βροτείον τήν άνάπλασιν

W

10 (1903) 483.

M R I I 664] M V I V 199; 9 6 820] T C H

75 adn. 2] CPC 206] N T h 119*] S T P 63] H N B 128*] E T h 9 8 * ] E E 7 (τήν άνάστασιν). Γένους βροτείον τήν άνάστασιν Γένους καί πατρίδος καί τιμής Γένους μαρτυρικοΰ προφανώς

cf. supra. M R I 3 5 1 ; M V I I 32. E P h 3 0 (1931) 552*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γίυσέμενοι ένθεου γλυκύτατος

— 2 49

Γένους περιφάνειαν καταλιπών Γένους ύπάρχειν των άνω (i)

cf. Γένος περιφάνειαν καταλιπών. M V I V 124; SM M 4 2 5 ; N A S I 3 2 3 ; D M S

X I I 447. Γενώμεθα καί ημείς

T R 5 8 ; T V 36.

Γενώμεθα σήμερον προς τον τάφον Γεοπονήσας τω σταυρω

Pent τκη'.

Ε Ε 47 ; N S 30 (1935) 658*.

Γενών μουσικών την άντί&εον

9 6 1393; SR I X 729.

Γεραίρει πάσα γενεά ως προέφησας, αγνή Γεραίρει την δόξαν σου Δαυίδ

E T h 81.

E T h 26.

Γεραίρει το άπόρρητον του τόκου σου μυστήριον Γεραίροντες οί ευμενείς προστάται των έν κόσμω Γεραίροντι την σεπτήν σου σήμερον μνήμην Γεραίρουσί σε τάξεις

E P h 48 (1949) 357*. T R M I I σλδ'*.

E P h 49 (1950) 5 2 *.

PaR 165; P a V 8 1 ; 105 1296.

Γεραίρουσι τον τόκον σου

M R V 251, V I 2 1 2 ; M V X 28, X I 112.

Γεραίρω μνήμην πανευκλεή Γεραίρω σε Έγγαδδί

Ε Α 25 (1905) 215.

PHG

16.

Γέρας άθανασίας καί τής άφθαρσίας θειον στέφανον Γέρας άρετών Μακάριος

Γέρας βροτοϊς έξ άτιμου θανάτου Γέρας, δόξαν καί τιμήν

PaR 2 0 0 ; P a V 98.

PaR 3 2 4 ; P a V 159.

Γέρας έπάξιον σοί ως Θεός προσνέμει Γέρας θειον έκληρώσω τον

A n th I I I ρπ'.

M R V I 2 5 3 ; M V X I 135.

Γεράσιμος κάλλιστον (i) Γερασίμω

E P h 47 (1948) 159*.

T R 9 1 ; T V 5 2 ; SM M 4 9 2 ; Tri οζ' (Τέρας).

N A S I 149; D M S X

αίνον

ώς

στέφος

310.

πλέκω.

’ Ιωσήφ

E P h 47

(1948)" 159*. Γέρας καί τιμήν κεκτημένη Γέρα σοι των πόνων

T R 2 3 1 ; T V 129.

M R Π Ι 5 8 3 ; M V V I 77.

Γέρας πολυτίμητον σή κορυφή Γέρας πολυτίμητον τεθείκασι

M R II 5 7 ; M V I I I 35. N S 28 (1933) 6 6 1 ; B B G η. s. 2 (1948) 7 ;

SSI 84. Γέρας πόνων εΐληφας τής άρετής

P K V 131.

Γέρας το λαμπρότατον σου καί περίβλεπτον Γέρας ώς Προφήτης Γερμανού

1 1 4 2 0 0 ; Κ Μ Ρ I 108.

M R I 4 5 1 ; M V I I 93.

N S 3 0 (1935) 654, 4 4 (1949) 67* ; B B G n. s. 3 (1949) 145*.

Γέρων Μαρίνος εξελέγχει (i)

M V I I 9 7 ; SM M 3 4 2 ; A S Aug. I I 3 4 7 ;

N A S I 139; D M S X 228. Γεύη τελευτής καί σύ (i)

M R V I 165; M V X I 8 9 ; A S Iu i. I V 632 (Έ υ

τελευτής καί σοι) ; SM M 242 (Εδ τελευτάς καί σύ) ; N A S II 267 ; E A 1 (1881) 149; D M S V I I 240. Γευσάμενοι ένθέου γλυκύτητος

PaR 5 5 8 ; P a V 274.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γευσίμενοι τοΰ φυιοΰΓευσάμενοι του φυτού

250 —

M R I V 9 7 ; M V V I I 60.

Γευσάμενος βρώσεως μή προσηκούσης

M R I 273, V I 2 4 8 ; M V I 157,

X I 13 3 ; P aR 14 8 ; P a V 7 3 ; P ID λ θ '; E T h 202. Γευσάμενος, "Οσιε

PaR 7 0 ; P a V 34.

Γευσάμενος της υπέρ λόγον Γεύσει με ξύλου πληγέντα

M R II 5 0 8 ; M V I V 111. PaR 5 7 9 ; P a V 2 8 4 ; P I D pv'.

Γεύσει νοητού φαρμάκου (i)

N A S Π 176; D M S V 517.

Γεύσεως απειθούς τω Σταυρώ

MR V 35; M V I X

2 0 ; E P h 3 0 (1931)

530 ~ (Γνώσεως). Γέφυρα όντως σύ έδείχθης

A CE 15 (1946) 2 8 ; B B G n. s. 3 (1949) 216

Γέφυρα, χαϊρε, ή τούς πιστούς μεταφέρουσα Γεώδεις γλώσσαι γεραίρειν σε

N T h 72.

M R I V 190, V I 103; M V V I I 107, X I 54.

Γεώδεις γλώσσαι τω φωτι της πίστεώς σου, Λόγε Γεώδεις προσπάθειας καταλιπών Γεώδεις φροντίδας άσκητικώς Γεώδες φρόνημα

Κ Α 6 1 3 * ; T R M I I σμβ'*.

Ε Α 23 (1903) 455.

M R I 4 0 ; M V I 22.

M R I I I 6 7 9 ; M V V I 135.

Γεώδης φύσις, Δέσποτα

DMS IX

Γεώδης φύσις ού σθένει σε Γεώδη τών σωμάτων Γεώδη φρονήματα

148.

M R I I I 3 9 1 ; M V V 203.

PaR 3 8 5 ; P aV 189.

M R I I I 4 8 ; M V V 24.

Γεώδους έξάρπασον καί ύλικής Γεώδους προσπάθειας

SB 2 (1927) 207.

M R Π 2 5 5 ; M V I I I 154.

Γεωπονήσας τη γλώσση Γεωργεϊν με νοήματα

M R II I 3 7 4 ; M V V 194. PaR 6 7 4 ; P aV 3 3 1 ; 105 1348.

Γεωργέ καλών, του φόβου σου Γεωργέ τών φρενών ημών

PaR 3 1 0 ; P aV 152.

M R I 102; M V I 5 9 ; 9 7 1328.

Γεωργηθεΐσαν έν καρδίας αΰλαξιν

V V 10 (1903) 4 8 2 ; N S 5 2 (1957) 339*.

Γεωργηθείς άπύ βρέφους ορθοδοξία πίστεως Γεωργηθείς έκ βρέφους Γεωργηθείς ύπύ Θεοϋ HC 435; A K

E P E 47 (1948) 153*.

E P h 48 (1949) 366*. HR

190; H V 3 0 2 ; M R I V 3 7 4 ; M V V i l i 8 9 ;

113; K A 6 1 1 * ; K G 95, 2 7 1 * ; E P h 3 0 (1931) 528*,

4 8 (1949) 3 6 4 * ; T h 19 (1941-48) 150 a d p .*; T R M II ρπθ', I I I πβ\ ριβ', σ ν θ '*; E E B S 2 8 (1958) 309. Γεωργηθέντα καί καθαρθέντα Γεωργήσαντες σπόρον

M R I H 6 8 6 ; M V V I 140.

M R I V 118; M V ν Π

Γεωργήσασα την ζωηφόρον άμπελον Γεωργήσας έμμελώς

74.

N T h 2 2 ; E T h 166 ~ .

M R I V 3 6 9 ; M V V i l i 86.

Γεώργησον ή γή ή άγεώργητος Γεωργίαις θείαις την ψυχήν

E T h 5.

M R I I 4 7 2 ; M V I V 86.

Γεωργία μυστική, Κϋρε καί Ιωάννη

G IB 142.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γεωργούς τού Αγρού

— 251 —

Γεωργία, Παρθένε, τοΰ παντουργοϋ Γεωργία σών λόγων

M R I 3 2 4 ; M V I I 12; 4 580.

M R I I 18 0 ; M V I I I 110.

Γεωργία τοϋ λόγου

M R I I 2 0 7 ; M V I I I 127.

Γεωργία των πόνων

M R I 5 5 5 ; M V I I 156.

Γεώργιε μακάριε Χρίστου θεράπων έδοξάσθης Γεώργιον γενόμενος

(sic) Θεοϋ κατάκαρπον

Γεώργιον Θεοϋ εύθυνούμενον ωφθης Γεώργιον

Θεοϋ

σε

δοξάζω

E P h 3 0 (1931) 529*.

E P h 48 (1949) 2 6 2 *.

E P h 3 8 (1939)

μάκαρ.

104*.

’ Ιωσήφ

M V I I I 14 adn .*;

E P h 3 8 (1939) 104*. Γεώργιον καί Πέτρον

(i)

M V V 171; SMM 2 6 ; N A S I 4 0 3 ; D M S I 500.

Γεώργιον πεφήνατε, "Αγιοι

M R V I 8 0 ; M V X I 40.

Γεώργιος

(in theotociis)

Γεώργιος

μέλποιμι

N S 3 3 (1938) 5 2 0 *.

σήν,

μάκαρ,

χάριν

Γεώργιος ό θαυμαστός καί μέγας άθλοφόρος Γεωργίου

(in theotociis)

I V 19, 95,

204,

MR

I

360,

V 352; M V I

125, V I I 11, 59, X 8 4 ;

TR

7 1

E P h 49 (1950) 52*.

K G 9 7 ; T R M I I pV*. II 419, 431, 719, I I I 665, adn.*,

2 ; T V 2,

171

IV

52, 59, 229, V I

(cf. T V 170); A n th I I I

ρπγ'; Pent τ ξ ς '; T C H 7 9 ; N T h 2 3 ; E T h 188; A P 18 (1953) 2 3 8 *, 2 3 9 ; E A 21 (1901) 3 7 * ; E O 22 (1923) 4 2 4 *, 4 2 7 * ; E P h 35 (1936) 4 87*, 4 8 9 *, 3 6 (1937) 16*, 2 5 *, 37 (1938) 2 4 8 *, 2 6 6 *, 4 6 7 *, 3 8 (1939) 9 4 *, 9 6 *, 168* (bis), 3 1 4 *, 39 (1940) 124*, 132*, 133 (stichera), 135* (bis), 140*, 2 8 2 *, 40 2 0 7 * (bis), 208* (ter),

(1941)

9 7 *,

105*, 45 (1946) 137*, 198*,

46 (1947) 68 *, 127*, 2 6 4 *,

2 92*, 3 0 5 *, 47

(1948) 148*, 4 8 (1949) 2 6 8 *, 3 6 8 *, 4 9 (1950) 5 2 * , 2 1 2 *, 50 (1951) 8 0 * , 151*, 176*, 2 5 6 *, 2 5 8 *, 3 3 4 *, 3 4 2 *, 51 (1952) 30 *. Γεωργίου

μάρτυρος

υμνώ

τούς

άθλους.

Αίνος

’ Ιωάννου

9 6 1393; SR I X 7 2 9 ; Β Ζ 17 (1908) 48*. Γεωργίου τούς άθλους έώρακας ύπομείναντος Γεωργίω W

μάρτυρι

την

ωδήν

E P h 48 (1949) 357*.

φέρω.

Γεώργιος

Σκυλίτζης

10 (1903) 4 8 2 ; N S 52 (1957) 339*.

Γεωργόν τον κακόν με, Χριστέ

E T h 140.

Γεωργόν των οίκτιρμών, χορηγόν Γεωργός άνεδείχθης

E T h 148.

M R I I 4 1 3 ; M V I V 47.

Γεωργός ό καί "δημιουργός

M R ΙΠ

149; M V V 7 3 ; 9 8 4 6 8 ; CPC 170;

S T P 86. Γεωργός φερώνυμος ών εύσεβείας Γεωργός ώς άριστος

E P h 3 8 (1939) 104*, 48 (1949) 3 64*.

M R V 3 0 3 ; M V X 5 6 ; A S Iun. I l l 95.

Γεωργούς άγροϋ σου άνέδειξας

cf. infra.

Γεωργούς τοΰ άγροϋ σου άνέδειξας

PaR 5 8 3 ; P aV 2 8 6 ; T R 814 (τοΰ

o m .); T V 450.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γεωργών χχρδιών, ΙΙέτρε

252 —

Γεωργών κ α ρ δ ι ώ ν , Πέτρε

M R I II 2 5 5 ; M V V 129; P H G X X X I X . Ε Ε 775.

Γεώσας δίάρροον φνσιν νδάτων Γή άγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε Γη άγία, έν ή Χριστός Γή άγία,

H R 3 0 7 ; H V 4 5 9 ; H C 618.

M R I 131; M V I 75.

μάρτυρες Χρίστου · έπέβητε

cf.

Γης αγίας, Μάρτυρες

σοφοί,

έπέβητε. Γή άγία πέφηνας, άγνή

M R I 194; M V I 110; E T h 53.

Γηγενείς άνυψώθημεν (al. άνυψώθησαν) Γηγενείς παλάμαις, οικονόμοι

M R I V 20 9 ; M V V I I 118.

M R I 163; M V I 9 3 ; 9 8 5 0 8 ; GOO I II

3 0 6 ; CPC 164; STP 2 5 ; A th 3 0 (1919) 155*. Γηγενείς προεόρτιον αΐνεσιν

M R II 4 2 3 ; M V I V 5 5 ; T C H 88.

Γηγενείς προς ουρανόν λόγοις άνάγων Γηγενείς σε γεραίρουσι

T R M II ξδ'*.

M R I II 319, V I 3 8 9 ; M V V 162, X I I 6 2 ; 9 0 217.

Γηγενείς σε μετά δέους

Β 5 (1929-30) 376.

Γηγενείς σκιρτάτε καί χαίρετε

H C 351 ; Β Ζ 18 (1909) 3 4 7 ; Ε Ε 39 (1925)

137, 53 (1939) 37 adn. 4 4 ; B B G 7 (1935-36) 32. Γηγενείς τον σόν τόκον γεραίρουσι

N T h 2 4 ; Bes s. I I 9 (1905) 138; E T h

190. Γηγενείς χρηματίζοντες

M IC 134.

Γηγενές άποθέμενος φρόνημα Γηγενών άκαταίσχυντε

E P h 39 (1940) 271*.

MV X

Γηγενών άποθέμενος φρόνημα

59. T R M II πβ'*.

Ε Ε 757; N S 5 2 (1957) 332*.

Γηγενών εις σωτηρίαν

ΕΕ

Γηγενών έκφνεΐσα καί τον κτίστην

Β Ζ 14 (1905) 5 2 5 * ;

102]

NS

2 8 (1933) 99*. 152*. Γηγενών ε ξ όσφύος

Ε Ε 772; NS 3 0 (1935) 690*] T h 13 (1935) 150*.

Γηγενών ή δόξα καί τιμή

E T h 141.

Γηγενών ή φύσις επί σοί, μόνη

MR II

431; M V IV

60;

TCH

44 ~

(adp. erit. Νυν βροτών). Γηγενών σύ σωτηρία καί προστάτις νών σοι).

Th 22 (1951) 234 adp. erit. (Γηγε­

Γηγενών την φύσιν είς τον ούρανόν

N T h 92.

Γή εϊ καί είς γήν ως γηγενής πορεύση

N T h 58, 68 ~ .

Γή έξανέτειλε παναληθή

M R V 3 5 4 ; M V X 85.

Γή έσείσθη, καί ό ήλιος

PaR 500; P aV 245.

Γή έσείσθη πάσα σέ τον έν ύψίστοις

Th 14 (1936) 3 2 7 ; N S 32 (1937) 672.

Γή εύφραινέσθω καί ουρανός, ότι παραγίνεται

Pent11 ξγ '.

Γή Ζαβουλών τε Νεφθαλείμ τε καθώς γέγραπται Γή ήγιάσθη Γεννήσει

E P h 45 (1946) 133*.

M R I II 8 2 ; M V V 42.

Γή ή τον στάχυν τον ζωοποιόν

E T h 102.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γηθ’όμενος δ'.τ,νυοας

— 253 —

Γή ή του Ζαβουλών

M R I I I 5 8 ; M V V 29.

Γήθεν άνυψώθησαν εύκλειας Γήθεν άνυψών τούς βροτούς

PaR 3 3 9 ; P aV 166. M R I I 5 6 5 ; M V I V 145; CPC 139; PAS I

2 3 0 ; E P h 3 0 (1931) 3 5 8 * ; E B B S 2 5 (1955) 2 8 0 *. Γήθεν έξάρας σου τον νουν SB 2 (1927) 226. Γήθεν μεταστάς Βησσαρίων (i)

N A S I 4 6 ; D M S I X 193; N E 5 (1908) 292.

Γήθεν μεταστάς πρύς Θεόν (i)

M V V I I 2 4 ; SM M 9 2 ; N A S I I 1 8 ; D M S

III 110. Γήθεν προς ουράνιον πολιτείαν

M R I V 2 0 ; M V V I I 11.

Γήθεν προς ουρανόν άπαίρειν μετά δόξης

SSI 73* (cf. cod. Crypt. Ε . γ. I ,

f. 70r). Γήθεν σύ προς ούρανόν στεφανηφόρος

cf. infra.

Γήθεν σύ προς ούρανούς στεφανηφόρος

M R I I I 3 3 5 ; M V V 172; N S 14

(1914) 431 ~ (προς ούρανόν). Γήθεν τή Μαρίη ( h )

cf. Γήθεο τή Μαρίη ( h ) .

Γήθεν Χριστός άρθείς προς πατέρα

T R M II π ς'*.

Γήθεο ’Αβραάμ ( h )

M R I I 4 5 7 ; M V I V 7 6 ; N A S I 3 0 0 ; D M S X I I 283.

Γήθεο τή Μαρίη ( h )

M R I V 180; M V V I I 102; A S Mart. I 8 63 (Γήθεν),

Maii I XIX (id .); SM M 4 56 (id.); N A S I I 5 4 ; D M S I I I 408. Γήθεσθε λοιπόν, ώ φίλοι, εγώ νενίκηκα τον

lu

E P h 3 8 (1939) 407*.

M R I V 3 0 5 ; M V V i l i 48.

Γλώσσης της πύρινης σου Iu n . I I

E E 258\ N S 53 (1958) 298*.

M R I II 4 3 5 ; M V V 2 28 ; 2 9 CCCLVIII; A S

.

cf. Γλώσσα. όμόγνιος ή θέμις

αγνόν δ μ α ι μ ο ν

αδ ε ι κ ή ρ . Ί < ω ά ν -

SB 2 (1927) 207.

Γνησίας μετανοίας ενδιαθέτου

N T h 3 6 ; E T h 251.

Γνήσιε φίλε τοϋ Χρίστου

M R I V 3 7 2 ; M V V i l i 88.

Γνησίως προσκολλώμενος

M R V I 3 2 3 ; M V X H 27.

Γνόντες εύσεβώς κηρύττομεν Γνόντες σε Βασιλέα

M R I 12; M V I 6.

MR Η 598; M V IV

Γνόντες τον πάντων Δεσπότην Γνόφον θεϊκής δυσακαταληψίας Γνόφον νοητόν φωτός

163; 105 1272.

M R I V 2 2 ; M V V I I 12. Η Ν Β 127.

MR I H 21 1 ; M V V 105.

Γνόφον φωτός τοϋ θειοτάτου Γνόφω άχλνος εσκοτισμένος Γνώθί σου, ταλαίπωρε

M R I I 180; M V I I I 109. Ε Ε 150.

PaR 2 3 ; P aV 11.

Γνώμη έν μια ένωθέντες έν διαφόροις σώμασι Γνώμη ίδίφ, υιέ μου καί ποιητά

E P h 37 (1938) 251*.

PSS I V 492.

Γνώμην άνδρείαν αί παρθένοι

PeR 4 5 7 ; P eV 2 1 9 ; 105 1409.

Γνώμην άσύνετον κεκτημένοι

T R M I I οα'*.

Γνώμην αυτεξούσιον

MR II 250; M V H I

Γνώμην, βουλήν καί σύνεσιν

151.

M R I I I 671 ; M V V I 128.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γνωρίζει άλλον σε Χρίστον»

259 —

Γνώμην, βουλήν, προσδοκίαν

T R 3 ; T V 2.

Γνώμην δεξάμενος πίκραν παρά τοϋ Μαγνεντίου Γνώμην εσχηκεν, πάτερ

K G 10 0 ; T R M I I ρ*/*.

PAS I X X X I X .

Γνώμην έ'χουσαι καί προθυμίαν (i)

MV I

100; SM M 2 9 9 ; N A S I 4 5 ;

D M S I X 193. Γνώμην θείαν πλουτοϋσα

D M S V 391.

Γνώμην Εερωτάτην κεκτημένος, παμμάκαρ Γνώμην Εερωτέραν εκτιθέμενος, πάτερ

cf. infra.

PAS I 6 1 2 ; Α Κ 9 1 * (Εερωτάτην

κεκτημένος, παμμάκαρ), 175 ~ (id.); Κ Ι /Γ 3 27 ~ (κεκτημένος παμμά­ καρ, adp. erit. Εερωτάτην, εκτιθέμενος πάτερ); EPR 4 5 (1946) 315* (κεκτημένος, τρισμάκαρ); T R M I I ρμ'* (κεκτημένος, παμμάκαρ), I I I ξδ'* (id.), σλζ'* (id.). Γνώμην Εερωτέραν κεκτημένος, παμμάκαρ

cf. supra.

Γνώμην Εερωτέραν κεκτημένος, τρισμάκαρ

cf. Γνώμην Εερωτέραν έκτιθέ-

μενος, πάτερ. Γνώμην καρτερικήν καί άήττητον

M R I 119; M V I 6 8 ; A n ξβ'.

Γνώμην προσδέχου ευχαριστίας

EPR 3 6

(1937)

11*; E E B S

15 (1939)

2 0 7 * ; T R M I I νε'* (ευχαριστούσαν). Γνώμην προσδέχου ευχαριστούσαν

cf. supra.

Γνώμην φιλόθεον έκτήσω

M R I V 3 8 3 ; M V V i l i 9 4 ; A n ξζ'.

Γνώμη οίκείφ άμαρτάνων

M R V 143; M V I X 7 7 ; P ID ρξγ' ; R O 6 (1913)

79. Γνώμη οικείοι δλισθαίνων

MR V I 469; M V Χ Π

Γνώμη όλισθαίνοντα άεί

10 9 ; 105 1177.

P aR 52, 8 7 ; P a V 25, 4 3 ; 105 1288; P I D ς ';

E T R 56. Γνώμη όλισθήσαντα

cf. infra.

Γνώμη όλισθήσας τε

M R I I 4, 177 ~ , I I I 2 4 8 ~ ; M V Ι Π

1, 108 ~ ,

V 125 ~ ; PaR 469 ~ ; P a V 230 ~ ; P H G χ χ π (Γνώμη όλισθήσαντα). Γνώμη πεπτωκότα τον Ά δ ά μ Γνώμη πεσών έξεβλήθη

N S 14 (1914) 430.

MR II 507; M V IV

Γνώμη πονηρή παρεπίκρανά σε Γνώμη πριν πεσόντα

109.

P aR 6 3 9 ; P a V 314.

M R Ι Π 3 6 6 ; M V V 190.

Γνώμη σαθρφ όλισθήσας

M R I 511; M V Π 129.

Γνώμης έδραιότητι καί άδιστάκτω έννοια Γνώμη στερρα έκτινάξασα Γνώμη στερρα καί σταθηρα Γνώμη στερρα σοβοΰντες Γνώμη το φιλάδελψον ήθος

MR V

155; M V I X 83.

PaR 5 2 5 ; P a V 257. G IB 220.

Γνώμη φιλίας έπέγνω Χριστόν Γνωρίζει άλλον σε Χρίστου

E P R 3 7 (1938) 2 6 3 *.

M R I V 2 2 9 ; M V V i l i 3.

T R M Π ρ^θ'*.

M R I I I 4 0 5 ; M V V 2 1 2 ; S B N 9 (1957) 3 9 3 *.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γ ν ω ρ ίζει π δ β χ ύφ ή λιοςΓνωρίζει πάσα ύφήλιος

260 —

M R V I I 3 9 5 ; M V I V 30.

Γνωριζέσθω δέ πλέον απάντων

R O 1 (1910-11) 183 (adp. erit, πάντων).

Γνωριζέσθω δε πλέον πάντων

cf. supra.

Γνωρίζων τό πάλαι κεκρυμμένον

M R I V 189, V I 101 ; M V V I I 106, X I

5 2 ; 105 1084. Γνώριμος γεγένησαι Γνωριμωτέρα

M R V I 226; M V X I

γέγονε

διά σοϋ,

Διονύσιε

121. MR

I

328;

MV

II

16;

4

581-. Γνωρίσαι έστιν έμφανώς

P A S I 2 8 1 ; Α Κ Π 3 3 ; T R M I I ος'*.

Γνωρίσαι θέλων ό Κύριος

M R I I 2 2 9 ; M V Ι Π 139.

Γνωρίσαι την έαυτοϋ βουλόμενος πάσι χρηστότητα Γνωρίσας ΙπΙ Σταυρού

Α Ρ 18 (1953) 239.

M R I 4 3 8 ; M V I I 84.

Γνωρίσας μόνην σε, Δέσποινα

M R V 3 5 5 ; M V X 86.

Γνωρίσας πόρρωθεν την σην σύλληψιν

MR IV

130; M V V I I 8 1 ;

105

1081. Γνωρισθεισα έν κόσμω

Pent τξη'.

Γνωρισθε'ις έκ Παρθένου

cf. infra.

Γνωριστείς εκ σπαργανών ηγιασμένος

HR

189; H V 3 02; Anth I I σοδ';

P A S I 3 4 2 ; A K 9 8 *, 112; T R M I I ρνα!*, ρπ ς'; E P h 3 8 (1939) 3 14*, 40 2 *

39

(Γνωρισθε'ις εκ Παρθένου),

(1940)

277*,

40

(1941) 83*

(Γνωρισ&εΙς έκ Παρθένον), 144*, 4 6 (1947) 78*, 116*] OC 3 “ s. 8 (1933)

8 5 *.

Γνώρισμα, Μαρδόνιε, τοϋ πάθους (i)

M V I 175; SM M 3 2 2 ; N A S I 9 0 ;

D M S I X 421. Γνώρισόν μοι, Χριστέ, ό Θεός μου

P A S I 5 3 9 ; Α Κ 11 6 8 ; E E B S 15 (1939)

2 0 7 * ; T R M Π ve'*. Γνωρίσω σοι άλλην βουλήν ούδέν σοι έγκαλοϋσαν Γνώσει άκατάληπτος όντως

A n th I I I ογ'.

Γνώσει θειοτάτω μεμυημένοι

E P h 39

Γνώσει κοσμούμενος καί βίω

Β Ζ 12 (1903) 579.

Γνώσει μεμυημένος

(1940)

MR Π 263; M V ΙΗ

Γνώσει μέν έλάμπρυνας τον νουν Γνώσει τη θεία

K G 9 9 ; T R M I I ρή'*.

145*.

159.

GIB 41.

M R I 4 3 3 ; M V I I 81.

Γνώσει τον νοϋν έλάμπρυνας

M R I I 1 19; M V Ι Π 73.

Γνώσεως άπειθοϋς τω Σταυρω

cf. Γεύσεως άπειθοϋς τω Σταυρω.

Γνώσεως δοχεΐον θείας γεγένησαι Γνώσεως ένθέου σου

N S 28 (1933) 6 6 2 ; B B G n. s. 2 (1948) 7 ; SSI 84.

Γνώσεως καί σοφίας ό δοτηρ σοι Γνώσεως της θείας

G IB 38. BB G n. s. 2 (1948) 192; T R M Π ρπε'*.

M R I I 2 0 6 ; M V Ι Π 127.

Γνωσθέν μοι ώφθη το πρίν ήγνοημένον

N T h 120; E T h 98.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γνωατινιήν ιρλουτήβας

261 —

Γνωσθήναι τοϊς πέρασιν ήκει Θεοϋ

A n th I I ρπγ'.

Γνωσθητω μοι, ’Άγγελε

M R I V 176; M V V I I 10 1 ; CPC 237.

Γνώσιν άγνωστον γνώναι

H R 2 7 9 ; H V 4 2 4 ; T R 5 0 7 ; T V 2 8 2 ; 9 2 1 337;

H C 2 1 8 ; CPC 141; P A S I 2 5 1 ; A K 106; E A 13 (1893-94) 4 5 ; N S 10 (1910) 2 2 3 -2 2 4 -2 2 5 -2 2 6 -2 2 7 ; SB D 2 1 ; E E B S

15 (1939) 2 5 2 * ;

T R M I I ρπα'*, I I I π '* , σνε'*; M A 107 Γνώσιν άγνωστον πρώην

H V 504.

Γνώσιν άληθή πλουτίσας

M R I I I 6 7 0 ; M V V I 128.

Γνώσιν δεξαμίνη άληθή

M R I 3 6 3 ; M V I I 39.

Γνώσιν δεξάμενος, Πάτερ

M R I I 7 1 9 ; M V I V 229.

Γνώσιν ένθείς τη ψυχή μου

M R I 175; M V I 9 9 ; A K 57 ~ (Γνώσιν την σην

ένθ-είς); E P h 3 6 (1937) 24 0 * (id.); B B G n. s. 1 (1947) 2 06 ~ (Γνώσιν την σην έν&είς, adp. Γνώσιν ένΌ-είς, την ψυχήν μου); T R M I I I κ ζ'* (Γνώσιν την σήν ένθ-είς), ρήα'* (id.); E E B S 2 8 (1958) 2 9 5 * (id.); N S 53 (1958) 11* (id.). Γνώσιν 0-εΐαν, ένδοξε, έν σή καρδία

H C 4 4 1 ; P A S I 6 69 ~ .

Γνώσιν Θεοϋ άπαντες κατεπλουτήσαμεν

M R V 9 4 ; M V I X 5 0 ; N T h 23 ~

(κατεπλουτίσΟημεν) ; E T h 188 ~ (id.). Γνώσιν Θεοϋ άπαντες κατεπλουτίσΟημεν

cf. supra.

Γνώσιν ίερωσύνης υπέρ χρύσεον κόσμον

Α Κ 6 2 *,

163 (χρύσεων [sic]) ;

E P h 36 (1937) 4 9 5 * ; T R M I I I λα'* (χρυσέων). Γνώσιν πλουτήσας την άνωτάτην (-ω) Γνώσιν πλουτήσας τών απορρήτων

cf. infra.

PA S I l x i i , 6 6 5 ; A K

6 6 ~ (πλου-

τήσαν τη άνωτάτω, al. την άνωτάτην); E P h 37 (1938) 2 6 9 * (την άνω­ τάτην); B B G n. s. 1 (1947) 208 ~ (την άνωτάτω, adp. erit, τών άπορρήτων); T R M I I λγ'* (την άνοιτάτω), I I I λε'* (id.), σε'* (id.); E E B S 28 (1958) 30 3 * (id.); N S 53 (1958) 12* (τήν άνωτάτην). Γνώσιν τήν άρρητον κεκτημένος

P A S I 2 7 3 ; Α Κ 11 31 (το άρρητον); Κ Α

5 8 9 * ; B B G n. s. 1 (1947) 204 ~ ; T R M II μ δ '* ; E E B S 2 8 (1958) 3 0 5 * ; N S 53 (1958) 11*. Γνώσιν τήν Οείαν πλουτήσας

M R V 225 ; M V X 12.

Γνώσιν την σήν ένΟείς τη ψυχή μου Γνώσιν τήν σήν του Πνεύματος χάριν Γνώσιν τής συλλήψεως

84.

cf. Γνώσιν τήν άρρητον κεκτημένος.

Γνώσιν τών Οεοπνεύστων Γραφών Γνωστή σου άληΟώς

E P h 48 (1949) 64 *.

MR V 352; M V X

Γνώσιν το άρρητον κεκτημένος Γνωστέον δέ ότι ταΰτα

cf. Γνώσιν ένΟείς τη ψυχή μου.

E P h 3 8 (1939) 100*.

H C 68.

M R I 362, V I 5 5 5 ; M V I I 3 8 , X I I 156.

Γνωστικήν ευφροσύνην

M R V 9 6 ; M V I X 50.

Γνωστικήν πλουτήσας

M R I I 132; M V I I I 80.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γνωστοί? ’ Ανεκτόν

— 262

Γνωστοϊς "Ανεκτόν (i)

M R I V 6 5 ; M V V H 3 9 ; SM M 9 4 ; N A S Π 2 5 ;

D M S Ι Π 163 (’Ανεκτόν). Γνωστοί τω ποιήσαντι

M R I I I 6 4 0 ; M V V I 112.

Γνωστοί τω Ποιητή διά σοϋ

M R I 139; M V I 8 0 ; G O O I I I 286.

Γνωστόν έδείχθη, Χριστέ

M R Π 7 2 3 ; M V I V 232.

Γνωστόν ποιων ό ’ Ιακώβ

PA S I 2 7 9 ; Α Κ Π 3 2 ; T R M Π οε'*.

Γνωστόν σοι έστω δ εφην Γνωστός τω γινώσκοντι

T R M I 261, I I σλθ'*. M R V I 476; M V Χ Π

Γνωστώς έν βάτω σε Μωσης Γνωστώς έπεπόθησας

112.

M R Π Ι 5 1 6 ; M V V I 31 ; 105 1057; N T h 7 8 .

M R V 112; M V I X 60.

Γνωστώς κατίδομεν Θεόν

M V X I 57 ; 105 1144.

Γνωστώς νυν προέρχεται

M R V I 3 2 0 ; M V Χ Π 25.

Γνωστώς σύ τον επέκεινα Γνωστώς σύ τον "Οντα

M R Π 129; M V Π Ι 78. MR Π Ι 367; M V V

190.

Γνώτε καί ΐδετε λαός άνομων

Pent σ^ς'.

Γνώτε καί Ϊδετε, δτι έγώ εΐμι

T R 4 6 8 ; T V 2 6 1 ; 9 7 1340.

Ε Ε 99.

Γνώτωσαν έθνη καί λαοί

Γνώτωσαν τά έθνη, Θεοτόκε

A ev 22 (1948) 164.

Γονέων έξ ιερών ως ένθαλέστατος Γονέων προσπάθειαν

Γονέων τήν προσπάθειαν

M R Π Ι 2 4 5 ; M V V 124.

Γονίμοις άρεταϊς σαυτήν έφαίδρυνας Γονίμοις άρεταϊς τήν ουράνιον Γονίμοις έν άρεταϊς

M R I 489; M V II MR I

Γονιμωτέρας νεφέλης σύ Γονιμώτερος νεφέλης

M R Π Ι 5 0 8 ; M V V I 27.

PaR 12 4 ; P a V 61.

M R I I 6 ; M V Ι Π 3.

Γονίμους τάς άγονους Γονιμώτατον σπόρον

CES 128.

M R I I 7 3 0 ; M V V I 236.

115.

111; M V I 63.

A n ιβ'.

M R II 358; M V IV

Γόνος έκ σοϋ προήλθε, Θεοτόκε Γόνος ’ Ιωακείμ καί "Αννης

10.

N S 2 8 (1933) 260.

M R I 87, 122; M V I 50, 7 0 ; E P h 3 6 (1937)

2 1 * ; N S 5 3 (1958) 9 *. Γόνος Πατρύς προανάρχου

M R Ι Π 6 4 ; M V V 32.

Γόνος τών Σκυθών καί βλάστημα ύπάρχων Γόνος ών τοϋ πονηρού διαβόλου Γόνους ώσπερ πάλαι

M R ΙΠ 309; M V V

Γόνυ επουρανίων σοι κάμπτει Γόνυ κάμπτει άπαμα φύσις

E P h 3 6 (1937) 240*.

GIB 127. 156.

Para οθ'. PaR 194; P a V 9 5 ; E T h 335 ; N S 27 (1932)

3 0 * , 4 3 (1948) 130*. Γόνυ κάμπτων ό τάλας την σήν αίτοϋμαι Γόνυ κάμψαντες πιστοί

P I D ν ς'; E T h 272.

N S 3 3 (1938) 435*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γρνιγορίίτε rai προσεύχβαθ·»

— 263 —

Γόνυ μή κάμψαντες γλυπτοΐς Γόνυ μή κλίνας γλυπτοΐς

PaR 124; P a V 61.

M R II 5 4 8 ; M V I V 136.

Γονυπετεΐν μή ισχύων σώματι

E T h 18.

Γόνυ πετοϋντες οί λαοί έν ναώ

Β Ζ 18 (1909) 348 (adp. erit, πίπτοντες).

TR

Γονυπετοϋντες οί λαοί, καί συν Μαθηταΐς

610;

TV

338;

98 500;

CPC 185; Ρ Κ Α II 13. Γονυπετών έν κλαυθμώ

CBS 117.

Γονυπετών ούν ταΰτα έφθέγγετο T R M I I τια'* ; E E B S 25 (1955) 252*. Γόνυ πίπτοντες οί λαοί έν νάώ cf. Γόνυ πετοϋντες οί λαοί έν ναώ. Γόνυ ποτέ μή κλίναντες, παρανομώ

N T h 100.

Γόνυ σοι κάμπτω, Δέσποινα, ό ταλαίπωρος Γορδίου τοϋ θεόφρονος Γορτύνης ό περίβλεπτος

E P h 3 6 (1937) 243*.

Γουρίαν πάντες τον μέγαν Γραμματείς έπεστόμιζεν Γραφαί προφητικά!

N T h 61.

M R I I I 57 ; M V V 29.

M R I I 162; M V I I I 98. PeR 188; P eV 89.

M R II 5 7 0 ; M V I V 147.

Γραφαΐς έσχόλαζες ταΐς θείαις

1 1 4 2 0 4 ; Κ Μ Ρ I 112.

Γράφει ό Δαυίδ τήν δόξαν σου

E P h 3 9 (1940) 133*.

Γραφείς σου τήν πάνσεπτον

M R I 3 8 9 ; M V I I 55.

Γραφέντα Τόμον καί χερσίν

M R V I 85.

Γραφέντες έν ούρανοΐς Γράφεται καί τιμαται

MR V 406; MV X 115; An TR 229; TV 126.

Γραφή προϋπέστρωσε το σκάμμα

ζ' ;

PHG cxxxil.

PSR 12; K R 137; T R M I I τ ζ '* ; E E B S

25 (1955) 253*. Γραφής εις βυθόν

M R I I I 6 6 6 ; M V V I 125.

Γραφικών έξεχύθη σου, Συμεών Γραφικώς βοώμέν σοι

of. Γραφικώς έξεχύθη σου, Συμεών.

M R V I 113.

Γραφικώς έξεχύθη σου, Συμεών

1 1 4 208 (perperam Γραφικών); Κ Μ Ρ I

118. Γραφικώς ποοσφωνοϋντες βοώμέν σοι Γράφων ό Ψαλμωδός

Ε Ε 18.

M R V I 3 7 6 ; M V X I I 55.

Γράφων παλαιών τούς απ’ άλλήλων (i)

M V I V 124; SM M 4 2 5 ; N A S I

3 23 (ύπ’ άλλήλων); D M S X I I 447 (id.). Γράφων παλαιών τούς ύπ’ άλλήλων Γράφω όμως μερικά

(i)

cf. supra.

A G M 152.

Γράψον έν βίβλψ σωζομένων

E R 4 3 9 ; E V 4 7 9 ; G E 476.

Γρηγορεϊτε καί προσεύχεσθε ΐνα μή πειρασθήτε, ειπεν ό Κύριος

H C 54.

Γρηγορεΐτε καί προσεύχεσθε 'ίνα μή πειρασθήτε, τοΐς μαθηταΐς σου ό Θεός T R 667; T V 374; H C 535; Ρ Κ Α Π

118; N S 29 (1934) 2 5 2 *, 43

(1948) 67*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γρήγορε δφθαλμέ, φωβτήρ

— 264 —

Γρήγορε οφθαλμέ, φωστήρ

PAS I

Γρηγορήσας άριστα Θεοϋ έν νόμω

4 21-422. E P h 3 8 (1939) 154*.

Γρηγορήσας έν δμνοις

καί προσευχαις

Γρηγορήσας τώ λόγω

M R I I I 3 6 2 ; M V V 188; E P h 38 (1939) 41 1 * (?).

Γρηγόρησις Θεοϋ έδόθη σοι

E P h 3 9 (1940) 127*.

M R Π 178; M V I I I 108; E P h 3 0 (1 9 3 1 )3 1 0*.

Γρηγόρησις Θεοϋ, σοφέ, σοί έπεδόθη

S SI 6 8 *, 76* ~ (cf. cod. Crypt.

Ε . γ. I , ff. 20 v et 103v). Γρηγόρησον, & ψυχή μου

T R 158, 4 7 3 ; T V 8 9 , 264 ; 9 7 1348.

Γρηγόριε άγιε, τά σά χείλη

cf. Πάτερ Γρηγόριε, τά σά χείλη.

Γρηγόριε σοφέ θεολόγων άκρότης Γρηγόριον δεκάτη NAS I

374;

(h)

E P h 4 6 (1947) 270*.

ΠΙ 197; M V I 170.

MR

DMS

V

98;

A S Mail

I vai;

SM M

452;

Γρηγόριος

K A 5 8 9 * ; B B G n. s. 3 (1949) 2 0 4 * ; cf. infra.

Γρηγορίου

M V X 58 (in theotodis); P A S I 273 adp. crit.; A K n 3 1 ;

E P h 3 6 (1937) 20, 240, 37 (1938) 2 6 9 ; B B G n. s. 1 (1947) 20 4 -2 0 5 , 20 6 -2 0 7 , 20 8 -2 0 9 , 3 (1949) 15 0 *; N S 53 (1958) 6 * (in theotodis), 9, 9 * , 10*, 10* (in theotodis), 11* (bis), 1 2 * ; cf. supra. Γρηγορίω δόξα τω Νυσσαέων Γρήγορον δός μοι, Δέσποινα Γρήγορόν σου το όμμα

T R 9 5 ; T V 5 5 ; SM M 495. E T h 246.

CDS 133.

Γυμνή άγιασθήναι προσέρχομαι

ΑΚ

145*,

194

(Γυνή. . .

προέρχομαι);

T R M II τιθ '*. Γυμνοί πάσης όντες

M R I I I 2 3 1 ; M V V 116.

Γυμνοί πάσης ώφθητε Γυμνόν αρετών με

M R II 12; M V I I I 6.

MV X

59.

Γυμνόν άφροσύνη με καί παροινία Γυμνόν με εΐργάσατο

E P h 39 (1940) 126*.

PaR 4 5 ; P aV 22.

Γυμνόν με ευρών των άρετών

PaR 477, 4 8 9 ; P aV 234, 2 4 0 ; T R 8 0 4 ;

T V 445. Γυμνόν συρέντα (i) Γυμνόν τη άπλότητι

N A S I I 6 9 ; D M S I I I 492. T R 5 ; T V 3.

Γυμνός είμι άρετών ένδύματος Γυμνός είμι τοϋ νυμφώνος

N T h 12; E T h 96.

T R 175, 4 7 4 ; T V 98, 264 ; 9 7 1352.

Γυμνός καί έρημός είμι καί πάντων έστερημένος Γυμνός μέν τών έπί γης

N T h 107.

M R Ι Π 6 8 5 ; M V VT 139.

Γυμνός πάσης πράξεως χρηστής

N S 27 (1932) 713*.

Γυμνούς καί άόπήους

MR V 406; MV X 115; PHG xciv.

Γυμνοϋται κατήφειας

T R 2 2 9 ; T V 126.

Γυμνωθείς έξ άρετών κατεδουλώθην Γυμνών προίστατο έν όδύναις

D P R 63.

N T h 58.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γ υ ν α ίχ ίς, ά χου τία θ -η τί φωνήν

— 265 —

Γυμνώσας τον Ά δ ά μ το πριν Γυμνώσει τοϋ των πάντων Γύμνωσιν αΐσχίστην

ΕΤΙι 169.

M R II 681 ; M V I V 208.

M R I I I 8 4 ; M V V 43.

Γύμνωσιν αΐτήσαντος σαφώς, πάτερ Γύμνωσιν ύπέστην φρενοβλαβώς Γύναια βακχεύοντα

E P h 3 0 (1931) 3 8 0 *, 45 (1946) 313*.

E T h 273.

M R I V 2 2 1 ; M V V I I 125.

Γύναια σύν μύροις ηκουσι

T R 7 2 4 ; T V 4 0 6 ; T h 14 (1936) 2 49 ~ (Τά

γύναια σύν μύροις προσήλθον). Γυναίκα σε θνητήν

M R V I 4 1 3 ; M V X I I 7 5 ; CPC 181.

Γυναΐκάς μοι δύο νόει

T R 142 (σοι), 4 7 3 ; T V 81 (σοι), 2 6 4 ; 9 7 1348;

CPC 151 (σοι); A th 53 (1949) 104. Γυναΐκάς σοι δύο νόει

cf. supra.

Γυναικείαν ασθένειαν άποκρύψασα πάνσοφε Γυναικείας φύσεως ό σάς νους Γυναικείω έν σώματι Γυναίκες ακούετε

E P h 36 (1937) 241*.

M R I I 6 1 8 ; M V I V 174.

M R I 123; M V I 70.

cf. infra.

Γυναίκες, άκουτίσϋητε φωνήν άγαλλιάσεως

E V 303*)

H R 5 4 *, 290*)

H V 66*, 436*) M R I 63*. 75*, 8 6 *, 104*, 115*, 133*, 164*, 202 *, 229*, 24 4 *, 274*, 288 *, 296*, 302 *, 320 *, 347 *, 375 *, 38 2 *, 417*, 5 1 0 *, 5 4 3 *, 568 *, 57 8 *, I l 22*. 4 7 *. 60*, 71*, 88*, 98*, 108*, 151*, 168*, 192*, 235*, 271*, 295 *, 303 *, 342 *, 405 *, 460*, 486 *, 564*, 714*, 737*, I I I 3 9 *, 57*, 168*, 212 *, 245 *, 257*, 272 *, 313 *, 337*, 34 8 *, 35 4 *, 401*, 416*, 496 *, 504 *, 512*, 532 *, 561 *, 590*, 609*, 617 *, 628*, 648*, 682*, I V 5 7 *, 144*, V 28*, 76*, 9 3 *, 272 *, 359 *, 399*,

V I 107*, 120*, 20 0 *, 233*, 27 6 *, 311*, 383 *, 3 9 4 *, 404*,

431*, 439*, 447*, 47 2 *, 559*) M V I 3 7 *, 4 3 *. 4 9 *, 60*, 66*, 76*, 9 4 *, 114*, 130*, 139*, 158*, 166*, 172*, 176*, 11 10*, 30*, 47*, 5 2 *, 72*, 128*, 149*, 166*, 172*, I I I 12*, 29*, 3 7 *, 4 4 *, 53*, 59*, 6 6 *, 91*, 102*, 118*, 143*, 164*, 179*, 184*, 211 *, I V 44*, 78*, 9 5 *. 145*, 227*, 240*, V 19*, 2 9 *, 8 2 *, 106*, 123*, 130*, 137*, 159*, 173*, 180*, 184*, 21 0 *, 219*, V I 2 1 *, 2 5 *, 2 9 *, 40*, 64*, 8 1 *, 93*. 97*, 105*, 117*, 137*, V I I 3 6 *. 91*, I X 17*, 4 0 *, 49*. X 3 9 *, 8 8 *, 111*, X I 5 6 *, 6 5 *, 106*, 125*, 147*, X I I 2 0 *, 59*, 65*, 70*, 87*, 9 2 *, 9 6 *, 110*, 159*) P aR 3 4 *, 5 9 *, 716*, 717*) PaV 77*, 29*, 3 5 4 * (bis); P eR 108, 160*, 229*, 276*, 357*) PeV 53, 76*, 109*, 131*, 173*) T R 17*, 28*, 42*, 96*, 107*, 231 *, 431 *, 521*) T V 11*, 19*, 2 8 *. 56*, 6 3 *, 129*, 242 *, 291*) 9 0 221*) 9 7 1329* (perperam Γυναικός ακούσατε)) A S N o v . I 5 2 1 * (perperam Γυναί­ κες ακούετε)) H C 69* (quater), 69, 627*) A n th I ρο'*, σα’ *, τ μ * , τ ν ά * , I I σ μ α * , σ ξ α * , σή'*, I I I ρλό'*) Pent ρνγ’ *, ροϋ'*) P H G x u i * ,

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γυναίκες atro θ·έας γραφικως

266 —

LXXXV*·, PA S I 624 adp. erit.*, I I 186*) D M S I X 149*) H N B 132*) P K A V 188*) P E J 73*) A e v 2 2 (1948) 168*) A F P 4 (1934) 177*) B N J 11 (1934-35) 31 8 ; B Z 11 (1902) 369*) E A 23 (1903) 66*) E E B S 9 (1932) 9 0 *. 11 (1935) 132*, 15 (1939) 194*; E P h 3 0 (1931) 528*, 3 5 (1936) 48 5 *, 48 6 *, 48 8 *, 491*, 494 *, 3 6 (1937) 12*, 2 2 *, 2 7 *, 30*, 23 9 *, 24 1 *, 242*, 243 *, 246 *, 29 2 *, 29 3 *, 297*, 29 8 *, 482 *, 484*, 49 0 *, 492 *, 494 *, 37 (1938) 79*. 8 4 *, 8 9 *, 9 1 *, 242 *, 244 *, 245*, 24 8 *, 250*, 258*, 2 6 1 * (bis), 266 *, 269*, 469 *, 471 *, 47 5 *, 480*, 3 8 (1939) 9 4 *, 9 6 *, 100*, 102*, 108*, 156*, 161*, 31 1 *, 315*, 321*, 41 2 *, 41 3 *, 3 9 (1940) 125*, 136*, 137*, 138*, 144*, 149*, 282*, 2 8 5 *, 287 *, 416 *, 422 *, 430 *, 433 *, 4 0 (1941) 77*, 79*, 8 3 * (bis), 8 7 *, 9 0 *, 9 8 *. 9 8 *, 100*, 105*, 106*, 136*, 139*, 143*, 144*, 45 (1946) 13§*, 195*, 316 *, 4 6 (1947) 6 7 *, 6 8 *, 70*, 8 2 *, 117*, 126*, 127*, 2 5 8 *, 26 4 *, 268 *, 272*, 29 9 *, 3 0 1 * (bis), 304 *, 30 9 *, 310*, 3 1 1 *, 3 1 2 *, 47 (1948) 22*, 23*, 25* (bis), 26*, 27*, 3 0 *, 3 1 *, 3 2 *. 142*, 149* (bis), 150*, 156*, 159*, 223*, 229 *, 3 6 0 *, 48 (1949) 6 0 *, 6 4 *, 68*, 73*, 156*, 157*, 162*, 171*, 264*, 266 *, 26 9 *, 349* (bis), 351 *, 357 *, 360 *, 4 9 (1950) 36*, 40*, 4 3 *, 4 8 *, 5 3 *, 103*, 105*, 112*, 114*, 20 9 *, 21 2 *, 224*, 50 (1951) 150*, 155*, 159*, 165*, 175*, 24 3 *, 244 *, 254 *, 257*, 258 *, 26 2 *, 3 1 3 *, 316 *, 3 2 1 *, 341*, 51 (1952) 3 1 *, 3 8 *, 4 1 *, 43*) RO C 8 (1903) 524*) T h 15 (1937) 111*, 23 (1952) 386*) V V 10 (1903) 493*. Γυναίκες από θέας γραφικώς

8 7 I II 3 9 1 2 ; Pent τλε'; S R I V 17 7 ; P K A

Π 217. Γυναίκες άπορρίψατε τήν σκυθρωπήν κατήφειαν Γυναίκες θεϊαι, αί καλώς άθλήσασαι

E P b 49 (1950) 224*.

H R 3 3 6 ; H V 497.

90

Γυναίκες μεν τίκτουσι, Μητροπάρθενε αγνή Γυναίκες, μετά κλαυθμού τήν πάντων

208.

P K A I I 225.

Γυναίκες μετά μύρων θεόφρονες όπίσω σου

PeR 10, 103, 155, 223, 272,

3 0 0 ; P eV 4, 18*, 51, 74, 106, 129, 142;

96

8 4 1 ; H O 5 8 0 ; CPC 2 2 0 ;

P K A II 19 5 ; OC 3 (1903) 4 8 6 ; G H 72. Γυναίκες μετά μύρων θεόφρονες, τί έν τω τάφω S R I V 18 2 ; P K A I I 231.

8 7 Ι Π 3 9 2 0 ; Pent τ μ ζ ';

,

Γυναίκες μυροφόροι μύρα φέρουσαι

PaR 4 ; P aV 2 ; N S 2 8 (1933) 2 1 * ;

B B G n. s. 1 (1947) 32 *. Γυναίκες μυροφόροι, τί κλαίετε; τί μύρα Γυναίκες μυροφόροι, τί σπεύδετε

Γυναίκες, νϋν εύφράνθητε καί χαρμονής Γυναίκες προς το μνήμα

Pent σ^δ'.

PeR 102; PeV 4 9 ; M G I 343. Pent ρνγ'.

PaR 9 ; P aV 5 ; PeR 6 3

7 9 — ; P eV 3 2 ~ ,

3 9 ~ ; E E B S 15 (1939) 193*, 25 (1955) 277*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Γυνή λαφοΰσα σώματι

— 267 —

Γυναΐκές σοι τά μύρα κομίζουσαι

Pent11 ιδ'.

Γυναίκες, τί θαμβεϊσθε, τί κλαίετε

Pent τιγ'.

Γυναίκες του μεγαλαύχου κατακαυχώνται Γυναίκες τώ Σταυρώ

Γυναίκες φιλόσεμναι Θεοΰ σε Γυναικός ακούσατε Γυναικός θ-αυμασίας

Ε Α 23 (1903) 66.

M R I 2 9 8 ; M V I 173; 105 1204. Para φλα'.

cf. Γυναίκες, άκοντίσϋητε φωνήν άγαλλιάσεως. M R V I 5 1 0 ; M V X I I 133.

Γυναικός Ο-εόφρονος τούς θείους λόγους

H R 217; H V 357; M R V I 509;

M V X I I 131 ; T R M I I I V . ρλη, σπ ζ'*. Γυναικός σύ έπηύξησας άπαρούσης τό ελαιον Γυναικών κατάλογος μυροφόρων

E P h 50 (1951) 3 23*.

87 III 3921;

Pent τν ';

SR IV

184;

PELA II 234. ΓυναιξΙ κλαιούσαις και μύρα κομιζούσαις Γυναιξίν έβόησας θρηνωδούσαις Γυναιξίν έβόησε Όρηνωδούσαις

Pent τμ ε '* ; Α Χ 154.

cf. infra. 87 III

3920;

Pent τμ η ';

SR I V

183;

Ρ Κ Α II 2 32 (adp. erit, έβόησας). Γύναι, τί τοϊς δάκρυσι πικρώς

8 7 I I I 3 9 2 0 ; Pent τμθ·'; S R I V 18 3 ; Ρ Κ Α

I I 233 ~ . Γυναίων πάσα πληθύς

P aR 5 2 4 ; P aV 257.

Γυνή άγιασθήναι προέρχομαι Γυνή βαλοϋσα σώματι (i)

cf.

Γυμνή άγιασθήναι προσέρχομαι.

T R 8 2 9 ; T V 3 5 7 ; SM M 108; Tri υπη'; D M S

H I 336, X I I I 224 (λαβοϋσα). Γυνή λαβοϋσα σώματι (i)

cf. supra.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

\ Δαβίδ

cf. Δαυίδ.

Δαδούχων τοϊς άπασι λαοϊς

E P h 3 8 (1939) 1 0 5 * ; N S 53 (1958) 29 6 *.

Δαιμονικαϊς έπηρείαις τον νοϋν μου Δαιμονικάς έφόδους

MR V

Δαιμονικάς φάλαγγας

116; M V I X 62.

M R I I 4 6 4 ; M V I V 80.

Δαιμονικής έπιφοράς

PaR 5 6 5 ; P aV 277.

Δαιμόνιων απήλασε φάλαγγας Δαιμόνων άπάτη χαλεπώς

T R M I I π β'*.

P ID ι ; E T h 40 ~ ,

Δαιμόνων έπηρείας με έν ώρα Δαιμόνων κλονούμενον Δαιμόνων ξόανα

P ID ξ '; N T h 4 0 ; E T h 278.

112.

P I D ^δ'.

M R I 377, 4 0 4 ; M V I I 48, 6 4 ; PaR 3 3 5 ; P aV 164.

M R I I I 559 ; M V V I 60.

Δαιμόνων οί λατρευταί

M R V I 3 2 3 ; M V X I I 27.

Δαιμόνων ολέθρια μαστίξας Δαιμόνων πανουργεύματα

CLS 125.

MR VI 518; M V Χ Π

Δαιμόνων, πικρών έκτραπείς Δαιμόνων ρΰσαί με δεινής Δαιμόνων σε οί μιμηταί

P ID ριη'. M R V 8 8 ; M V I X 46.

Δαιμόνων στήλας καί ναούς καί ξόανα, τρισμάκαρ Δαιμόνων τάς πανουργίας καί ψυχής μου Δαιμόνων την πληθύν

T R M I I σκε'*.

P ID ξθ ' ; E T h 268.

M R I I 3 1 9 ; M V I I I 193.

Δαιμόνων τούς λατρευτάς

M R I V 2 9 1 ; M V V i l i 40.

Δαιμόνων τούς πειρασμούς καί ηδονών Δαιμόνων φάλαγγας

137.

Tri χοζ'.

Β Ζ 13 (1904) 413.

PaR 3 9 8 ; PaV 195.

Δάκρυα δίδου μοι, Θεοτόκε

PaR 3 4 7 ; P aV 170; P ID π ζ ' ~ .

Δάκρυα δός μετάνοιας, Δέσποινα

E T h 1 05; E E B S 11 (1935) 85, 86 ~ .

Δάκρυα έκ φύλλων ως έκ βλεφάρων Δάκρυά μοι δός κατανύξεως Δάκρυά μοι δός, ό Θεός

P ID ρκε'.

N T h 88.

H R 114; H V 16 0 ; PaR 643, 6 5 5 ; P aV 316,

3 2 2 ; T R 8 1 8 ; T V 4 5 2 ; P K A H 83 ~ (adp. crit. δούς); OOP 2 (1936) 95 adn. 7 * , 97 adn. 1*. Δάκρυά μοι δούς ό Θεός

cf. supra.

Δάκρυα παράσχου μοι καί κλαυθμόν Δάκρυα προχέουσα

Β 5 (1929-30) 363.

M R V 225.

Δάκρυα, στεναγμόν, άνθρωποι, προβαλλόμεθα

T R M I I τν ζ'*, I I I

ρλθ'*

(στεναγμούς), σπ θ'* (id.).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Λαχρΰων μοι πχράαχου, Χριστέ

— 269

Δάκρυα, στεναγμούς, άνθρωποι, προβαλλόμεθα Δάκρυα ώς μύρα φέρειν Δάκρυον άπαν Χριστός

cf. supra.

N Th 87.

Δάκρυα τηξις στεναγμός της μετανόίας

N S 3 3 (1938) 25. M R I I I 4 3 ; M V V 2 2 ; E P h 3 0 (1931) 387*.

Δακρύουσαν σέσωκε την πόρνην Δακρυρρυεΐν διά παντός

N T h 3 ; E T h 87.

E T h 265.

87

Δακρυρροούσαις γυναιξί την χαράν

III

3940 ;

Pent11 ιη' ;

SR

IV

196. Δακρυρρόους θρήνους

T R 7 1 2 ; T V 400.

Δακρύσας ώς άνθρωπος έπί Λαζάρω

T R 5 8 5 ; T V 3 2 4 ; 9 7 1392.

Δακρύσας ώς άνθρωπος, οίκτϊρμον

TR

595; T V

330; 98 517; RO

1

(1910-11) 294. Δάκρυσι καθάραι μολυσμούς

N T h 4 ; E T h 88.

Δάκρυσι καθάραντες τά της ψυχής αισθητήρια I I I 334. ----- δάκρυσι κινούμενοι,

ΐδόντες

T R 381 ; T V 2 l 7 ; G O O

cf. "Ιδοσαν καί κατεπλάγησαν οΐ σύν

τω Θωμά. Δάκρυσι μέν τοϊς άσκητικοϊς

M R I I I 2 9 5 ; M V V 150.

Δάκρυσιν οίκτου τά δάκρυα

M R I I 5 8 1 ; M V I V 154.

Δάκρυσι παθών την φλόγα

M R IV

Δάκρυσι πλύνει τούς πόδας

TR 642; T V 359;

110; M V V I I 69.

98

4 7 6 ; CPC 189; Ρ Κ Α

I I 70. Δάκρυσι πλϋνον τήν καρδίαν, Πρόδρομε Δάκρυσι προπίπτω σοι, άγαθή

E P h 45 (1946) 209*.

cf. infra.

Δάκρυσι προσπίπτω σοι, άγαθή

N T h 3 0 (προπίπτω) ; E T h 30 9 , 330 ~ ,

340 ~ . Δάκρυσι προσπίπτω σοι σφοδρώς δεόμενος Δάκρυσι, σωτήρ μου, ή σή

Δάκρυσι τον ρύπον άπέπλυνας Δακρύσω

καλώς

M R V I 31 ; M V X I 15.

cf. Θάττόν σου ή Μήτηρ προσηλθε. Tri τπε'.

Tri τ ι θ '* ; N S 29 (1934) 562*.

Δακρύων άναβλύσεσι καταρδεύσας

M R I I 420 ; M V I V 53 ; CES 102 ~

(Δακρύων έπομβρύσεσι). Δακρύων έπομβρύσεσι καταρδεύσας

cf. supra.

Δακρύων καί στεναγμών με λύτρωσαι

PaR 3 1 7 ; P a V 155; P ID οδ'.

Δακρύων καί στεναγμών τών έν τω "Αιδη Δακρύων με πέμψον οχετούς

PaR 7 0 0 ; P a V 344.

cf. Δακρύων μοι πέμψον οχετούς.

Δακρύων μοι δώρησαι πηγάς, Θεόνυμφε Δακρύων μοι οχετούς, Λόγε Θεοϋ

A n νδ' ; P ID πθ' ~ .

PaR 5 6 5 ; P a V 278.

Δακρύων μοι οχετούς παράσχου, Θεόνυμφε Δακρύων μοι παράσχου, Χριστέ

N T h 57.

H R 30 7 ; H V 45 9 ; H C 618.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ααν.ρύων μ ο ι πέμψον οχετούς

— 270 —

Δακρύων μοι πέμψον οχετούς

P I D ι '; E T h 112; E E B S 11 (1935) 8 7 *

(με πέμψον, al. μοι). Δακρύων μοι πηγάς, Θεοτόκε, παράσχου

P I D γ' ; E T h 8 3 ~ .

Δακρύων όμβρους παράσχου μοι, άγαθή

P ID ve'; E T h 272.

Δακρύων οχετούς μοι κατάπεμψον, Θεοτόκε Δακρύων οχετούς μοι παράσχου, Κόρη

Δακρύων οχετούς μοι παράσχου, πανύμνητε Δακρύων πηγαΐς, θεοφόρε

Bes s. I I 5 (1903) 181.

P ID

ρξ'. P ID ρ'.

M R I I I 6 9 0 ; M V VT 142.

Δακρύων πηγήν παράσχου μοι, πανάμωμε

P ID λδ'; E T h 129, 207.

Δακρύων προσχύσεσιν έναποσβέσας

M R I I I 7 2 ; M V V 37.

Δακρύων προσχύσεσι της αμαρτίας

M R Π 2 1 0 ; M V I I I 129.

Δακρύων προχοάς κενοϋσα Δακρύων ρείθρα πηγάζω

PaR 2 5 6 ; P a V 125. G IB 254.

Δακρύων ροαϊς καί πόνοις της άσκήσεως

E P h 49 (1950) 2 2 3 * ; E E B S 25

(1955) 215*. Δακρύων σου, πάτερ, προχοαϊς κατασβέσας (1957)

E P h 46 (1947) 2 6 5 * ; S B N 9

397*.

Δακρύων σου σταλαγμοϊς καί των αιμάτων Δακρύων σου σταλαγμοϊς παθών Δακρύων τοϊς ρεύμασι

M R I V 9.

M R I V 3 3 2 ; M V VTII 64.

M R I V 2 3 5 ; M V V i l i 7.

Δακρύων το πρότερον επομβρίαις Δακρύω, στένω καί θρηνώ Δαλμάτος, Ίσάκιος ( h )

A n νγ'.

E T h 261.

M R V I 3 0 9 ; M V X I I 18; A S Mail I x x x v n ,

Aug. I 2 1 4 ; SM M 4 6 6 ; N A S II 2 9 5 ; D M S V H I 47. Δαλμάτος καί Ίσάκιος Δάμαλις ή άμωμος

MR V I 305; M V X II

16.

M R II 5 6 7 ; M V I V 146.

Δάμαλις τόν μόσχον ή τεκοΰσα

H R 2 8 3 ; H V 4 2 8 ; PaR 7 4 6 ; P a V 3 5 7 ;

T R 5 1 0 ; T V 2 8 4 ; 105 1020; H C 2 2 2 ; CPC 2 4 8 ; N T h 121. Δάμαλις Χρίστου άήττητε Δαμάσας, πολλοϊς ίδρώσι 2 8 6 *.

E P h 3 6 (1937) 289*. M R II

Δανείσας Θεώ την προς τρν πέλας Δάνεισον δεξιάν την σήν φρικτώς Δανιήλ άνήρ έπιθυμιών

Δανιήλ έξ όρους σε

M V IV

13; E P h 39

(1940)

SB 2 (1927) 219. P A S I 423.

M R II 511, 5 2 2 ; M V I V 112, 119; A n th I τνς'.

Δανιήλ έν λάκκω τών λεόντων Δανιήλ έν δράσει όρος

364;

B B G n. s. 7 (1953) 9 *, 150; G IB 104.

Pent11 μη'.

M R I I 5 7 0 ; M V I V 148.

Δανιήλ δ εϊδεν όρος

M R I I I 3 9 8 ; M V V 209.

Δανιήλ δ θαυμάσιος

M R Η 5 1 1 ; M V I V 112; E P h 40 (1941) 8 5 * ; BBG

n. s. 6 (1952) 52*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 271 —

Δανιήλ ό Προφήτης, άνήρ

Δ α υίδ π ο -ce άνεστή λω σε

T R 4 3 ; T V 2 8 ; N S 2 9 (1934) 119*, 5 6 9 *,

43 (1948) 2 6 7 *. Δανιήλ ό σοφώτατος Δανιήλ πεφόβηται

M R I I 453, 5 1 4 ; M V I V 74, 114.

E R 3 7 3 ; T R 4 1 ; T V 27.

Δανιήλ σε εΐδεν ορος, άγνή Δανιήλ σε ορος καλεΐ

Β 5 (1929-30) 373.

M R I V 182; M V V I I 104; 9 6 8 5 3 ; CPC 242.

Δανιήλ σε ορος μέγα

PaR 133; P a V 6 5 ; 105 1289.

Δανιήλ σε, Παρθένε

M R I I 455, 5 1 5 ; M V I V 75, 114.

Δανιήλ τούς θήρας έν τω λάκκω Δανιήλ ώς έρρύσω λεόντων

T R 3 0 6 ; T V 178.

E R 3 5 6 ; E V 3 8 4 ; G E 5 7 6 ; O C n. s 4 (1914)

300. Δανιήλ ώς έφίμωσας

N S 32 (1937) 276.

Δανός σύ της φύσεως

Β 5 (1929-30) 370.

Δαπανήσας άσώτως τής πατρικής ουσίας

T R 17; T V 12; N S 2 9 (1934)

118*, 43 (1948) 2 67*. Δαπανήσας τον χρόνον τής ζωής Δαπανώμενος τάς σάρκας

A n κ'.

M R V 247 ; M V X 26.

Δαυίδ ά σοι ώμοσε πάλαι ό χρίσας Θεός Δαυίδ βλέπων νυν Χριστόν (i) Δαυίδ

γεραίρω

(1952)

τον

E P h 36 (1937) 15*.

SM M 445 ; A n th I υνα' ~ .

βίον

τον

φώσφορον.

’ Ιωσήφ

Δαυίδ έδείχθης, άθλητά Θεόδωρε Δαυίδ εις βασιλέα έκλελεγμένος Δαυίδ ήν προέφησε βασίλισσαν Δαυίδ θείω Πνεύματι

PA S I 5 8 1 ; Α Κ 141*, 193. T R 4 8 1 ; T V 2 6 9 ; 9 7 1368.

M R I I 4 3 8 ; M V I V 6 5 ; 9 7 1313; T C H 20.

M R I I I 4 6 ; M V V 23.

Δαυίδ Θεοπάτορ σύν τή κινύρα Δαυίδ Θεσσαλονίκης γέρας

cf. Δαυίδ ό Θεοπάτωρ σύν τή κινύρα.

T R 8 8 ; T V 5 1 ; SMM 491.

Δαυϊδικώς ήμέραν καί νύκτα

PAS I 567.

Δαυϊδικώς τον ύμνον βοώντες

P A S I 5 6 0 ; G IB 229 (Δαυϊτικώς).

Δαυίδ καθά κιβωτόν

M R I I 6 9 9 ; M V I V 218.

Δαυίδ καταξιοϋται τούς άρτους

Tri σ ιθ'.

Δαυίδ ό Θεοπάτωρ σύν τή κινύρα Δαυίδ ό προπάτωρ Δαυίδ ό

E P h 51

38 *.

σός

M R II 6 8 6 ; M V I V 211 (Δαυίδ Θεοπάτορ).

M R I I 2 2 4 ; M V Ι Π 136.

προπάτωρ

καί

Θεοπάτωρ καλεΐ σε θυγατέρα,

Θεογεννήτορ

E T h 128. Δαυίδ ό σός προπάτωρ καί Θεοπάτωρ καλεΐ σε θυγατέρα καί βασιλίδα

NTh

2 4 ; E T h 189. Δαυίδ ό ύμνογράφος πάλαι Δαυίδ πάρεσο πνεύματι Δαυίδ ποτέ άνεστήλωσε

Pent11 ξ'.

AIR Ι Π 154; M V V 7 5 ; 9 8 4 6 9 ; CPC 172; STP 96. T R 144, 4 8 2 ; T V 83, 269 ; 9 7 1369; CPC 154.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 272 —

Δ α υ ΐδ π οτέ ό π α τρό& βος

Δαυίδ ποτέ ό πατρόθεος Δαυίδ προεξάρχων

T R 144, 4 8 2 ; T V 82, 2 6 9 ; 9 7 1369; CPC 154.

M R Π 2 2 4 ; M V Ι Π 137.

Δαυίδ προοδοποίησον

M R Π 202, 2 3 9 ; M V Π Ι 124, 145; A n th I σμζ' ~ .

Δαυίδ προπάτωρ ό σύς

ETh 228; EEBS

Δαυίδ Προφήτη τω σω Δαυίδ συνήφθης (i)

11 (1935) 9 7 *.

PaR 4 7 7 ; P a V 234.

M R V 3 7 0 ; M V X 9 5 ; A S Iun. V 176; SM M 2 1 6 ;

N A S I I 2 2 5 ; E A 1 (1881) 9 2 ; D M S V I 316. Δαυίδ τήν πραότητα

M R Π Ι 7 2 ; M V V 37.

Δαυίδ τί σοι ώμοσε πάλαι

cf. infra.

Δαυίδ τίς σοι ώμοσε πάλαι Δαυϊτιαίους έν φλογί

E P h 3 0 (1931) 2 9 4 * , 3 00 (Δαυίδ τί σοι).

N S 2 8 (1933) 202.

Δαυϊτικήν προφητείαν έκπληρών (1933)

PaR 5 3 4 ; P a V 2 6 2 ; CPC 11 4 ; N S 2 8

20 *.

Δαυϊτικήν ώδήν σήμερον, λαοί

M R V I 410, 4 4 1 ; M V Χ Π 74, 9 3 ; E P h

3 0 (1931) 5 6 0 *, 3 9 (1940) 134*. Δαυϊτικής έκ βασιλίδος

M R I 506, V 15 8 ; M V I I 126, I X 8 5 ; N T h 101 ~ . Ε Ε 80', N S 2 6 (1931) 512*

Δανϊτικοί παϊδες έκ Σιών Δαυϊτικοϊς ασμασι

(perperam έν).

M R I 419, 4 2 9 ; M V I I 74, 79.

Δαυϊτικόν άσμά σοι, σεμνή, περιχαρώς Δαυϊτικόν μελωδοϋμέν σοι

N T h 86.

T R 2 7 ; T V 19.

Δαυϊτικόν χαιρε άρμα, Άαρώ ν

N T h 73.

Δαυϊτικώς αί των δικαίων χορεϊαι Δαυϊτικώς άνεβόων Σέργιος

E P h 37 (1938) 2 6 0 *.

M R I 3 5 6 ; M V I I 3 5 ; E O 22 (1923) 4 2 9 * ;

E P h 3 0 (1931) 303*. Δαυϊτικώς έξεχύ&η ή χάρις του παναγίου Πνεύματος

E P h 46 (1947) 2 61*.

Δαυϊτικώς έξήνθησας έν τω οϊκω Κυρίου

E P h 4 0 (1941) 8 2 *.

Δαυϊτικώς ήμέραν καί νύκτα

(perperam ήμέρα),

ΑΚ

112*

181

(id.);

E P h 3 9 (1940) 4 2 4 *, 4 8 (1949) 2 6 1 * ; T R M Π ρπς'*. Δαυϊτικώς κατέβαλες άλλοφύλους ώς άλλους

E P h 51 (1952) 38^.

Δαυϊτικώς σήμερον, πιστοί, τον προφήτην Κυρίου ΰμνοις

MR

VI

175;

M V X I 9 3 ; N S 2 7 (1932) 3 3 1 *, 43 (1948) 138*. Δαυϊτικώς σήμερον πιστοί Χριστώ έκβοήσωμεν Δαυϊτικώς σύ καθείλω

Δαυϊτικώς συνελ&όντες οΐ πιστοί Δαυϊτικώς τήν ανδρείαν

M R I 461 ; M V Π 9 9 ; Bes 6 (1899) 98 *.

M R Π 4 7 9 ; M V I V 90.

Δαυϊτικώς τήν τών ασμάτων σου Δαυϊτικώς τόν ύμνον

E P h 5 0 (1951) 153*.

E P h 3 0 (1931) 3 11*.

E E B S 14 (1938) 73.

Α Κ Π 71.

Δαυϊτικώς τούς ’Αποστόλους Δαυϊτικώς ώς έκ λάκκου

Pent11 ιζ'.

M R Π Ι 181; M V V 9 0 ; E P h 3 0 (1931) 3 79*.

Δαψιλώς σου ή χάρις έκχέεται

E E B S 25 (1955) 2 74*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 273 —

Δεδεγμένος, μάκαρ, το σεπτόν

Δεδοξα σμ ένη άγνή

M R V 2 6 5 ; M V X 36.

Δέδεικται θαύμα φοβερόν

M R V I 5 2 ; M V X I 27.

Δέδεικται σαφώς, Χριστέ

M R Π 3 6 8 ; M V I V 16.

Δεδεμένοι, Μάρτυρες σοφοί

M R V 2 6 2 ; M V X 34..

Δεδεμένον λΰσον με, Χριστέ Δεδεμένον σειραϊς με

8 7 I I I 3 9 3 2 ; Pent11 β '; SR I V 191.

M R I V 9 3 ; M V V I I 5 8 ; 105 1076.

Δεδεμένος τη τοΰ Χρίστου Δεδεμένος τούς πόδας

M R I 127; M V I 72.

T R 5 9 4 ; T V 329.

Δεδεμένος φρουρά, θείας φωνής Δεδεμένους άφύκτω φρουρά Δέδεξο,

πάτερ,

Δέδεξο,

πάτερ,

P A S I 3 9 2 ; Α Κ Π 5 4 ; T R M I I ρδ'*.

PaR 5 8 6 ; P aV 288.

ύμνον

’ Αθανασίου

ύμνους

N S 42 (1947) 174*.

’ Αναστασίου

E P h 38

(1939)

16 3 *;

N S 43 (1948) 3 7*. Δέδοικά σου το άλάθητον

E T h 13.

Δέδοικα την της άποφάσεως

M R I 4 1 9 ; M V I I 73.

Δέδοικα το φρικτόν της έξόδου Δεδοικώς σου την κατάβασιν Δεδοξασμένα λελάληνται

E P h 47 (1948) 22 5 *.

8 7 I I I 3 9 6 0 ; Pent11 ν γ '; S R I V 210.

PaR 194; P aV 95.

Δεδοξασμένα περί σου έλαλήθη πανταχοϋ,

δτι έκύησας

TR

538,

668;

T V 300, 3 7 4 ; H C 5 3 6 ; Pent* β' ~ ; Ρ Κ Α I I 1 20; N S 29 (1934) 253, 43 (1948) 6 7 * ; BM C 139 ~ . Δεδοξασμένα περί σοϋ έλαλήθη πανταχοϋ, πόλις άγια

Th

19 (1941-48)

138 adp. Δεδοξασμένα περί σοϋ, καθά φησιν

PaR 5 7 5 ; P a V 2 8 3 ; P ID

ρμη' ~

(καθώς φησιν). Δεδοξασμένα περί σοϋ, καθώς φησιν

ef. supra.

Δεδοξασμένα

δεδοξασμένη

περί σοϋ λελάληνται,

PaR

660;

P aV

324;

105 1032 (λελάληται) ; Bes s. I I 3 (1902) 197*. Δεδοξασμένα περί σοϋ λελάληνται έν γενεαις γενεών

M R I 27, Π 289, I II

280, I V 413, V 55, V I 112; M V I 14, I I I 175, V 141, V III 112, I X 28, X I 6 1 ; PaR 6 2 5 ; P a V 3 0 7 ; PeR 4 5 5 ; P eV 2 1 9 ; A n ξ ε '; K K 348 ~ (λελάληται, adp. crit. Δεδοξασμένας) ; N S 28 (1933) 727. Δεδοξασμένα περί σοϋ λελάληται, δεδοξασμένη

cf. Δεδοξασμένα περί σοϋ

λελάληνται, δεδοξασμένη. Δεδοξασμένα περί σοϋ λελάληται έν γενεαϊς γενεών

cf. Δεδοξασμένα περί

σοϋ λελάληνται έν γενεαϊς γενεών. Δεδοξασμένα περί σοϋ λελάληται έν γενεαϊς μοναστών

P H G 14.

Δεδοξασμένας περί σοϋ λελάληται έν γενεαϊς γενεών cf. Δεδοξασμένα περί σοϋ λελάληνται έν γενεαϊς γενεών. Δεδοξασμένη άγνή, ή τον Σωτηρα

Β Ζ 18 (1909) 3 4 6 ; Ε Ε 53 (1939) 36 adn.

18

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 274

Δ εδοξα σμ ένη , θ εόν ή χ υ ή σ α σα

Δεδοξασμένη, Θεόν ή κυήσασα Δεδοξασμένην επί γης

M R V I 3 0 6 ; M V Χ Π 17; 105 1164.

PaR 5 8 5 ; P a V 287.

Δεδοξασμένη, πεφωτισμένη

MR I 532; M V Π

Δεδοξασμένη υπάρχεις έν γενεαϊς

143.

M R I I I 3 4 9 ; M V V 180; PaR 1 ; P a V

1; N S 27 (1932) 712*. Δεδοξασμένη Χριστοί τω νυμφίω σου

M R V 281 ; M V X 44 ; E O 23 (1924)

2 7 6 *. Δεδοξασμένος μαθητής

έδείχθης

ΑΚ

121*

(perperam

έδείχθη),

18 5 ;

B B G n. s. 2 (1948) 183; T R M I I σια'*. Δεδόξασται σήμερον

M R I H 5 0 6 ; M V V I 26.

Δεδόξασται τη άπορρήτω

PaR 19; P a V 10.

Δεδουλωμένον ήδοναϊς τοϋ σώματος Δεδούλωτο αμαρτία

H R 3 3 6 ; H V 497.

M R Π 9 5 ; M V I I I 5 6 ; 105 1237.

Δέδωκε πιστοϊς σε καταφυγήν

E T h 270.

Δεδώρηται των ανθρώπων τη φύσει Δεήσεσι καί νηστεία Δέησιν

$δω

N S 2 8 (1933) 722.

M R Π 129; M V I I I 78.

δευτέραν

σοι,

τρισμάκαρ

M V ΙΠ

39

a d n .*;

E P h 3 8 (1939) 1 6 3 *; N S 43 (1948) 37 *. Δέησιν

οίκτράν,

(1947) Δέησιν

οίκτράν,

(1940) Δέησίς

Ευθύμιε,

προσδέχου.

’ Ιωσήφ

EPh

46

117*. Νικόλαε,

προσδέχου.

’ Ιωσήφ

E P h 39

420*.

έστιν

όγδοη

τη

Παρθένφ.

’ Ιωσήφ

PaR 6 6 0 ; P aV

3 2 4 ; 105 1032. Δέησις

καί

ταύτη

ή

'Ρωμανού

ή

τοϋ

ΚΑ

5 7 9 *; EE B S 25

(1955)

2 3 5 ; cf. infra. Δέησις

καί

ταύτη

'Ρωμανού

TRM Η

σ*η', 2 6 9 ; cf.

supra et infra. Δ έ η σ ι ς καί τ α ύτ η cf. supra. Δεθείς, ’ Ισαάκ (i)

'Ρωμανού

MV IV

(Ά χ θ ε ίς); D M S X H

T h 7 (1929) 2 6 6 * ; T R M Π 2 6 9 ;

124; SM M 4 2 5 ;

A n th I τ ξ ζ '; N A S I 323

448 (id.).

Δείκνυσι Πατήρ, ως δακτύλω Δείκνυσι χάρις ή των μύρων

P A S I 403. M R I 3 7 3 ; M V Π 46.

Δείκνυται σήμερον ή πόλις Θεοΰ

A B 6 8 (1950) 149.

Δεικνύων δτι άνθρωπος, Σώτερ, εϊ

PaR 7 0 9 ; P a V 3 4 9 ; 107 3 0 4 ; H C

6 4 ; CPC 1 1 1 - ; T R M I I I ροδ'*. Δεικνύων τήν άφάνταστον οικονομίαν

E P h 30

(1931)

373, 45

(1946)

123*. Δειλιάσαντα δέ άμα καί άπιστήσαντα

cf. infra.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 275 —

Δειλιάσαντα οδν άμα καί άπιστήσαντα

Δεχ&ς δεκαπλή μ α ρ τύ ρ ω ν

PA S I 3 2 3 ; Α Κ Π 3 8 ; E P h 50

(1951) 35 6 * (Δειλιάσαντα δέ άμα); T R M Π σιη'* (Δειλιάσαντι δε άμα καί άπιστήσαντι) ; E E B S 25 (1955) 22 0 * (Δειλιάσαντα δέ άμα). cf. supra.

Δειλιάσαντι δέ άμα καί άπιστήσαντι Δειμάμενος σεαυτόν τοϋ Δεσπότου

P aR 132; P a V 65.

Δειναΐς έν άμαρτίαις νεκρω&έντα με Δεινά τα πράγματα πολλαχώς Δεινή με νύξ συγκαλύπτει Δεινήν Δομνΐνος (i)

P aR 2 5 4 ; P a V 1 2 5 ; E T h 338.

M V Π 5 ; SM M 3 2 4 ; N A S I 9 2 ; D M S X

Δεινήν πνιγμονήν διά βρόχου Δεινοΐς κινδύνοις πεδούμενος

ETh. 23. E T h 178.

Δεινών παντοίων τους δούλους Δεινώς με φαρμαχ&έντα

M R V I 545; M V Χ Π

151.

PaR 154; P a V 75.

Δεινώς με χειμάζουσι δεινοί Δειξαι -9-έλων, Ίησοϋ

10.

E A 2 4 (1904) 213.

Δεινόν καί πικρόν λογοθ-έσιον

PaR 8 4 ; P a V 41.

T R 6 3 9 ; T V 3 5 6 ; 9 7 1413.

Δεϊξαι τοΐς Μα&ηταϊς

M R V I 3 6 2 ; M V Χ Π 47.

Δείξας τήν Μ α ν χάριν Δείξεις τε καί σύν (i) Δείξεις τι καί σύ (i)

Tri υκβ'.

E P E 98.

Ν Ρ Β X 11 2 3 3 ; O C 5 (1905) 6 4 ; G N P 45. cf. infra.

A S Iun. I 17; SM M 1 90; N A S Π 177; D M S V I 6

(Δείξεις τε καί σύν). Δεϊξον, ελεγεν ό Φίλιππος πρύς Κύριον Δεϊξον ήμϊν, ώς προεϊπας

Pent11 λα'.

T R 7 2 8 ; T V 408.

Δεΐξόν μοι τρίβον τήν σωτήριον

N T h 12; E T h 95.

Δεϊξον νικητήν καί τροπαιοϋχον

RO 6

Δεϊξον τήν ταχεϊάν σου άντίληψιν

(1913) 83.

E T h 161.

Δεΐπνον κατίδωμεν ήμεις εύτρεπισ&έν έξαισίως

Κ Α 5 7 9 * ; T R M Π σ^'*,

270 (adp. erit, κατίδομεν); E E B S 25 (1955) 235*. Δεΐπνον προ του Πάσχα μυστικόν Δείπνω παραγέγονας

H C 616.

B F E 5 5 ; T h 11 (1933)

Δειρήν όγδοάτη γε (h)

118,

119 —.

M R I 5 4 9 ; M V I I 1 52; A S Mail I x x x x v i i ;

SM M 4 7 0 ; N A S I 166; D M S X 452. Δεκάδα τήν τετράριθ-μον, τροπαιοφόρον σύνταγμα

A n th Π

σμα'; E P h

47 (1948) 229* (τροπαιοφόρων σύστημα). Δεκάδα τήν τετράριθ-μον, τροπαιοφόρων σύστημα Δεκάς άγλωττος (i)

cf. supra.

N A S I 2 8 0 ; D M S Χ Π 211.

Δεκάς δεκαπλή καί χιλιάς (i)

M V I 4 1 ; SM M 2 8 7 ; A S Sept. Π 5 0 8 ;

N A S I 2 2 ; D M S I X 99. Δεκάς δεκαπλή μαρτύρων Αιγυπτίων (i)

M V I 1 1 0 ; SM M 3 0 2 ; A S Sept.

V I 2 2 ; N A S I 5 1 ; DM S I X 249.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Λεχ&ς δίχαπ λη μ α ρτύ ρω ν

— 276 —

Δεκάς δεκαπλή μαρτύρων συμμαρτύρων (i)

M V I I 102; SM M 3 4 2 ; N A S

I 143; D M S X 265. Δεκάς διπλή ή των ’Αθλητών

M R V I 5 0 8 ; M V X I I 131.

Δεκάς ή των μαρτύρων Τριάδας Δεκάς μαθητών θεόλεκτος

E P h 40 (1941) 105*.

M R V I 136; M V X I 73.

Δεκάς μαρτύρων, πάντιμε, τετραπλή δοξασθεϊσα Δεκάς τετραπλή μαρτύρων (i)

E P h 47 (1948) 229*.

M R I 2 7 9 ; M V I 160; SMM 3 1 6 ; A S Sept.

V H 190; N A S I 7 7 ; D M S I X 364. Δεκάς χιλιάς τον αυχένα (i)

A S Mart. I I 6 1 7 ; SM M 103; cf. Τμηθέντες

άνδρες μύριοι (i). Δεκτή ήν έποίησεν ό Δεσπότης

8 7 I I I 3 9 2 1 ; Pent τν '; SR I V 184; Ρ Κ Α

I I 2 34 (Αΰτη, ήν). Δεκτικόν έλλάμψεων τόν νοϋν

MR V

171; M V I X 9 2 ; E P h 5 0 (1951)

169* (Δεκτόν έπιλάμψεων). Δεκτόν έπιλάμψεων τόν νοϋν

cf. supra.

Δέλεαρ πικρόν την γλυκεϊαν Δέλτον έν καρδία

E T h 263.

M R Π 3 9 6 ; M V I V 30.

Δένδροις ΣτεφανΙς (i)

MR Π

117; M V I I I 7 1 ; SM M 3 7 2 ; N A S I 21 6 ;

A 1 (1880-81) 9 4 ; D M S X I 239. Δένδρον διεξόδοις φυτευθέν

E P h 50 (1951) 3 1 7 *.

Δένδρον σε άείθαλον ως άληθώς Δένδρον τι θειον (i)

E P h 3 8 (1939) 102*.

A S Iun. V 176; SM M 2 1 6 ; N A S II 2 2 6 ; D M S V I

3 2 3 ; A B 6 6 (1948) 9. Δένδρου επί κλονίοισι (h)

A S Mart. 1 863, Mail I x v ill (Δένδρω) ; SM M 456.

Δένδρω άκάρπω ώμοίωμαι Δένδρω έπί κλονίοισι (h)

PaR 6 9 3 ; P aV 341. cf. Δένδρου επί κλονίοισι (h).

Δένδρων δε πάντων λαβών εξουσίαν

Μ Κ Τ 1 4 ; T R M I I σπζ'*.

Δέξαι

οΐκετών

δέησιν

δευτέραν

σών

Bes s. II 3 (1902) 1 9 6 *;

E T h 20. Δέξαι, Δέσποινα, τόν δοϋλόν σου Δέξαι ημών, οίκτίρμων

ETh

124.

P A S I 4 6 2 ; Α Κ 11 57.

Δέξαι, θεοκυήτορ, δέησιν οίκτράν

P K P h 5.

Δέξαι καί πάλιν, Δέσποτα, δέησιν σοϋ ικέτου Δέξαι με, "Αγιε 'Αγίων Δ έξαι με ορ&ρίζοντα

Ε Ε 97.

Δέξαι με, Σώτερ, τοϊς σοϊς οίκτιρμοΐς Δέξαι

με,

E E B S 14 (1938) 66.

M R V I 5 3 6 ; M V X I I 146.

Σώτερ,

ώς

τόν

T R 297.

"Ασωτον

πάλαι.

’ Ιωσήφ

296. Δέξαι μου ταύτην τήν δέησιν

N T h 109.

Δέξαι μου τήν δέησιν, Θεοκυήτορ Μαρία

N T h 81.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

TR

— 277 —

Α ερματίνους νεχρώ α εω ς

Δέξαι μου τήν δέησιν, Μαριάμ DMS VT 99. Δέξαι μου τήν δέησιν, δ πάντας PaR 468; PaV 230. Δέξαι ό θ-εατής του πάθους του Σωτηρος EPh 49 (1950) 110*. Δέξαι, Παρθένε, δέσμιων MR II 70; MV III 43. Δέξαι συμπαθ-ώς τήν Μητέρα, Λόγε cf. infra. Δέξαι συμπαθ-ώς τήν σήν Μητέρα, Λόγε PID ρβ', ρθ' (σήν om.). Δέξαι σύνοικον, Λάζαρε (ί) AS Mail VI 100, Nov. Prop. 1015; SMM 183. Δέξαι τάς δεήσεις των πίστει καί πόθτρ προσερχομένων σοι EPh 37 (1938) 468*. Δέξαι τήν δέησιν ήμών, ευπρέπεια HC 210; PID ρπζ'. Δέξαι τήν ίκέσιον ωδήν, δέξαι μου NTh 21. Δέξαι τήν ίκέσιον ωδήν των σών οίκετών MR III 548, 603; MV V I 49, 89. Δέξαι τήν σήν Μητέρα, Χριστέ PID ριζ'. Δέξαι της μετάνοιας τά δάκρυα TRM II τιθ-'*. Δέξαι τον δουλόν σου προσδραμόντα τω λιμένι Th 19 (1941-48) 140 adp. Δέξαι φωνάς, ουράνιε, τρισάγιε σωτήρ ΒΖ 18 (1909) 316; ΜΚΤ 8; BFE 33*. Δέξαι, ώ βαπτιστά καί Πρόδρομε Κυρίου Th 18 (1940) 194. Δεξάμενοι στεφάνους παρά Θεοϋ ΕΑ 23 (1903) 448. Δεξάμενοι τό δώρημα T R 56; TV 35. Δεξάμενος τον ουράνιον MR III 240; MV V 121. Δέξασθε τήν έκ Δαυίδ, οίκος Εύφραθ-ά Anth I τήθ·'. Δέξασθ-ε χαράν, οΐ πάλαι Προπάτορες (i) MR II 457; MV IV 76; NAS I 300*; A 1 (1880-81) 179; DMS X II 283. Δέξατο δευτερίη Χριστόν (h) MR III 484; MV VT 14; AS Man I x ra ; SMM 454; NAS I 435; DMS II 26. Δεξιά ζωηφόρω ρωννύμενος TRM II σι'*. Δεξιά Κυρίου εποίηοε δύναμιν ΕΕ 169] NS 30 (1935) 212*, 44 (1949) 4*. Δεξιά σου χειρί λαβών PaR 10; PaV 5; CPC 54; BBG n. s. 1 (1947) 34*. Δεξιά σου χειρ κάμέ PaR 369; PaV 181; PeR 264; PeV 124. Δέομαι, έπ’ έμοί τω άκάρπω PaR 561 ; PaV 275. Δεόμεθά σου έκτενώς των οΐκτιρμών PID ρνη'. Δεόμεθα ταΐς πρεσβείαις της Θεοτόκου Tri υξα'. Δεόμεθα, υπέρ των ικετών σου cf. infra. Δεόμεθα ύπέρ των οίκετών σου MR II 689, V 32, 314 (ικετών); MV TV 212, IX 18, X 63 (ικετών); NS 28 (1933) 272. Δεομένη Θεώ, καί καρτερώς TCH 156; PAS I 660; ΑΚΠ 92. Δεόμενος τής χρηστότητος ΕΕ 211] NS 30 (1935) 695*. Δέος, ξίφους ταθέντος (i) MV V 171; SMM 26; NAS I 403; DMS I 500. Δερμάτινους νεκρώσεως MR I 479; MV II 109.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αέρριν ώ σπ ερ ουρανόν

— 278 —

Δέρριν ώσπερ ούρανόν ό έκτείνας ώς Θεός NS 32 (1937) 210; EPh 46 (1947) 298*. Δεσμά σοι διερράγησαν MR V 177; MV IX 95; AS Maü VI 711. Δεσμά τά της στειρώσεως EPh 36 (1937) 22*. Δεσμά των κακών ημών PaR 587; PaV 288. Δεσμά φυγών είδωλικής MR V I 506; MV X II 130. Δεσμεΐν καί λύειν λαβόντες MR II 341; MV III 211. Δεσμεΐν καί λύειν λαβών άμαρτήματα EPh 37 (1938) 84*. Δεσμεΐν τε, Πανεύφημοι MR III 68; MV V 34; Pent11 ήα'. Δεσμεΐσθε πάσαν τοϋ Διαβόλου PaR 518; PaV 254. Δεσμεΐται μου ή φωνή ETh 128. Δεσμεΐται δ Δεσπότης τούς δεσμευθέντας λύων NS 29 (1934) 562*. Δεσμεΐται στόμα πικρόν AS Nov. I 511. Δεσμευθείς διά Κύριον An ιθ'. ΔεσμευθεΙς διά πόθον τοϋ λυτρωτοϋ EPh 48 (1949) 61*. ΔεσμευθεΙς θανάτου τά δεσμά Pent" α'. Δεσμευθείς τώ πόθω MR I 444; MV II 88. Δεσμευθέντες πάσαν τοϋ έχθροΰ PaR 94; PaV 46. Δεσμευθέντες τώ πόθω τώ θεϊκώ EPh 30 (1931) 563*. Δεσμεύσας, Λόγε, τώ σώ θανάτω cf. Δεσμεύσας τώ σώ θανάτω. Δεσμεύσας τοϋ Έχθροΰ το όλέθριον 87 III 3953; Pentn μς'; SR IV 206. Δεσμεύσας τώ σώ θανάτω PeR 295; PeV 139 (Δεσμεύσας, Λόγε, τώ). Δεσμή πέδαις εις δένδρον (i) MV VII 61; AS Mart. II 424; SMM 100; NAS Π 37; DMS III 260. Δέσμιος άγόμενος MR I 106; MV I 61. Δεσμοΐς άλγεινόμενος, σοφέ EPh 40 (1941) 93*. Δεσμοΐς κατεχόμενος MR II 562; MV IV 144. Δεσμοΐς προσομιλήσας PaR 396; PaV 194. Δεσμόν διέλυσας της παραβάσεως MV X I 57; 105 1144. Δεσμούμενος, Δέσποτα, καί ξύλω 87 III 3961; Pentn νς'; SR IV 211. Δεσμούμενος, οίκτΐρμον, καί έκουσίως 87 ΙΠ 3952 ; Pentu λθ' ; SR IV 205. Δεσμοΰνται πολύφθογγοι MR V 355 ; MV X 86. Δεσμών άπολέλυμαι MR I 53; MV I 29. Δεσμών άπολυτρούμενος MR II 619; MV IV 174. Δεσμών άπολύων με MR II 554; MV IV 139. Δεσμών λυθήναί με PaR 569; PaV 279. Δεσμών με άπολύσας PaR 650; PaV 319. Δεσμών με ρΰσαι χαλεπών MR I 266; MV I 150. Δεσμώτην τδν Λάζαρον TR 583; TV 323 ; 97 1388.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 279 —

Δέσποινα πάντων των Ανθρώπων

Δεσμώτης άπαγόμενος MR II 559; MV IV 142. Δεσπόζουσα απάντων των ποιημάτων TR 164; TV 93; 87 III 3844; 105 1360; SR IV 128. Δεσπόζων απάντων των χτισμάτων Anth II ρπγ'. Δεσπόζων πάντων ως Θεός MR III 65; MV V 33. Δεσπόζων της κτίσεως MR VI 321; MV X II 26. Δέσποινα αγαθή καί μήτηρ HC 627. Δέσποινα άγαϋή, τάς άγιας σου MR II 372, VI 405, 406; MV IV 18, X II 70, 71; Anth III σγ'; PAS I 422; BBG n. s. 3 (1949) 209*, 211*, 218. Δέσποινα αγία Παρθένε, σύ δωρεάν NTh 47. Δέσποινα άγνή, έπίβλεψον PaR 453; PaV 222; PeR 339; PeV 164. Δέσποινα άγνή, Θεοτόκε, ρϋσαί με φθοράς ETh 341. Δέσποινα άγνή, παρθένε Θεοτόκε ΡΚΑ I 137. Δέσποινα άχραντε, ή των πιστών καταφυγή ΕΑ 20 (1900) 389. Δέσποινα, βοήθει μοι, ή κραταιά βοηθός PID ρη'. Δέσποινα, Δέσποινα, άρτι έλέησον EV 390; GE 585. Δέσποινα, Δέσποινα, λύτρωσαί με PaR 347; PaV 170. Δέσποινα, δίδου μοι επιστροφήν Para φλδ'. Δέσποινα Θεομήτορ, των έμών πταισμάτων PaR 608; PaV 299. Δέσποινα Θεοτόκε, ή κραταιά προσφυγή PID ρζ'. Δέσποινα Θεοτόκε, ή σεσαρκωμένον NTh 93; ΕΑ 23 (1903) 534. Δέσποινα Θεοτόκε Παρθένε, σύ με διάσωσον Para φλδ'. Δέσποινα Θεοτόκε, τούς επί σοί πεποιθότας PID ρνζ'; Bes S . II 3 (1902) 203*. Δέσποινα, θρήνον προσδέχου έκ ρυπαράς καρδίας NTh 81. Δέσποινα καί Μήτερ του Λυτρωτοϋ, δέξαι ER 358*, 465; EV 386*, 587; HR 299; HV 448; GE 577*, 676. Δέσποινα καί Μήτηρ του Λυτρωτοϋ, σύ πρόστηθί μοι PID μθ' ; ETh 328. Δέσποινα καί Μήτηρ του ποιητοϋ ETh 340. Δέσποινα Μήτηρ Χρίστου ETh 213. Δ έ σ π ο ι ν α , νε ΰσο ν π ρ ο ς λ ι τ ά ς Θ ε ο δ ώ ρ ο υ NTh 1; ΕΟ 24 (1925) 179*; ETh 84; OCP 22 (1956) 383*. Δέσποινα πάναγνε, έν τη μελλούση Tri χνζ'. Δέσποινα πανάχραντε άγνή PID α'; Bes S . II 3 (1902) 194*. Δέσποινα πάντων "Ανασσα MR I 460; MV II 98; TV 175 —. Δέσποινα πάντων άνθρώπων PaR 507; PaV 249; 105 1329 (των αν­ θρώπων) . Δέσποινα πάντων δέσποινα ΡΚΑ II 57. Δέσποινα πάντων των άνθρώπων cf. Δέσποινα πάντων άνθρώπων.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Δέσποινα Παρθένε

— 280 —

Δέσποινα Παρθένε, αγία Θεοτόκε NS 32 (1937) 226. Δέσποινα Παρθένε, αγνή PaR 655; Pa\r 322. Δέσποινα Παρθένε, μετά τοϋ ιεράρχου NS 32 (1937) 226. Δέσποινα, πρόσδεξαι ήμας τούς καταφεύγοντας PID ρμα'. Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις ER 215*; EV 347*; HR 300; HV 449; MR I 275, 461*, Η 15*, 152, 176*, 306*, 326*, 407*, III 274, 314*, V 203*, 245, 265*, 275*, 343*, 366*, 413*, V I 1 3 * , 70, 90*, 128*, 186*, 549*; MV I 158, II 99*, III 8*, 91, 107*, 185*, 197*, IV 45*, 1 0 1 * , V 138, 160*, IX 109*, X 25, 36*, 41*, 80*, 93*, 120*, X I 36, 48*, 69*, 99*, 1 4 9 * , X II 153*; PaR 679; PaV 334; TR 221; TV 122; HC 86, 161, 168, 169*, 172, 177; GE 362*; Anth I τ '; PHG c x x x ix * ; PKA II 83; Th 19 (1941-48) 265 adp.*, 22 (1951) 414 adp.*. Δέσποινα σεμνή, κραταιά τοϋ κόσμου βοήθεια PID μη'; ETh 327. Δέσποινα, σέ παρακαλοΰμεν έν πίστει EPh 49 (1950) 48*. Δέσποινα σώσον ημάς χειμαζομένους MR II 243; MV III 146; 105 1248; Bes s. Η 5 (1903) 179 ~ . Δέσποινα τοϋ κόσμου άγαθή, τοϋ μόνου φιλοικτίρμονος NTh 10; ETh 91. Δέσποινα τοϋ κόσμου, βοήθεια πάντων PID ρλγ'. Δέσποινα τοϋ κόσμου, Θεοτόκε, βοήθει μοι- μή με άπωση PID β'. Δέσποινα τοϋ κόσμου, Θεοτόκε, βοήθει μοι" ό πονηρότατος ETh 118. Δέσποινα τοϋ κόσμου, Θεοτόκε, τον εις βάθος ETh 34. Δέσποινα τοϋ κόσμου, σωτηρία πιστών NTh 6; ETh 33 ~ . Δέσποινα, το φάος των άτενώς Tri τπζ'. Δέσποινα των απάντων ώφθης MR VI 464; MV X II 106; 105 1173. Δέσποινα των πάντων ύπάρχουσα 87 III 3924; Pent τνγ'; SR IV 185; PKA II 239. Δέσποινα, ώργίσθη ό υιός σου NTh 86. Δέσποτα Θεέ, έπίβλεψον PaR 453; PaV 222; PeR 339; PeV 164. Δέσποτα καί Θεε πανοικτΐρμον PaR 561; PaV 275. Δέσποτα καί κτίστα της οικουμένης EPh 35 (1936) 484*. Δέσποτα Κύριε, όταν μέλλεις EEBS 15 (1939) 199*, 25 (1955) 250* (μέλλης). Δέσποτα Κύριε, ό των αιώνων TR 628; TV 350; 97 1405. Δέσποτα Κύριε τοϋ ελέους EPR 52. Δέσποτα των όλων καί παντουργέ NS 31 (1936) 528*, 44 (1949) 79*; EPh 48 (1949) 70*. Δέσποτα Χριστέ, ή άθάνατος σοφία MV IV 58; PAS I 417 adp. erit.*; EPh 36 (1937) 28*; Th 23 (1952) 217 a d p .~ , 376 adp.*, Δεσπότην έκύησας πάντων PeR 314; PeV 152.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

281 —

Αεΰρο, χ*1 τήν χινύραν

Δεσπότην πάσης κτίσεως τεκοϋσα Anth II σμα'; EPh 47 (1948) 229*. Δεσπότην τεκοϋσα τοΰ παντός PaR 53; PaV 26; PID ζ' ; ETh 56. Δεσπότης κατ’ ούσίαν πεφυκώς, Χριστέ Tri ρλζ'*; NS 29 (1934) 561*. Δεσπότης υπάρχων ούρανοϋ καί γης HC 634; NS 28 (1933) 25*. Δεσπότης ών έκ δούλου PaR 56; PaV 27. Δεσπότης ών, φιλάνθρωπε Ζωοδότα PaR 581, 601; PaV 285, 295. Δεσποτική μεν έκ Παρθένου MR V 352; MV X 84. Δεσποτικήν πανήγυριν των Χρίστου γενεθλίων EPh 40 (1941) 105*. Δεσποτική προχειρήσει PHG 84*. Δεσποτικης ύπάρξεως χρονικής EPh 36 (1937) 289*. Δεσποτικών προστάξεων πληρωτής ώφθης EPh 46 (1947) 79*, 50 (1951) 322. Δεσπότου χερσί πόδας νιπτόμενος PAS I 92; ΑΚ11 13; KRK 706*, 736; ΚΑ 566*; Th 7 (1929) 262 adn. 2 (πόδας om.), 273*; CRM 258; TRM II τ κγ' ~, 2 3 3 - ; EEBS 25 (1955) 259*, 279*. Δεϋρο άθλητά της εύσεβείας κράτιστε EPh 48 (1949) 362*. Δεύρο, άθλια ψυχή μου, κλαϋσον cf. Δεϋρο, ψυχή μου άθλία, κλαΰσον. Δεϋρο Βηθλεέμ έτοιμάζου τα τοΰ τόκου MR II 629; MV IV 181; PAS I 230; EPh 40 (1941) 94*; EEBS 25 (1955) 280*. Δεϋρο δή, μιαρέ, φονευτά TR 715; TV 401; Th 14 (1936) 232 (al. Δεϋρο νΰν, Ίοΰδα) ; NS 32 (1937) 465*. Δεϋρο δή μοι σήμερον έπιτελοΰντι μυστήριον MR III 160; MV V 78; EPh 30 (1931) 379* (Δεΰρό μοι μυστήριον). Δεϋρο δή μοι σήμερον τό των πιστών εύθύμως MR V 387; MV X 105; 9 7 1436~(εύφήμως); PHG Ι,ΧΠΙ ~ (id.); ΕΟ 21 (1922) 270*; EPh 30(1931) 545*; NS 30 (1935) 340*, 44 (1949) 11*; Th 22 (1951) 199 adn. 5*. Δεϋρο, δήμοι, σήμερον το των πιστών εύφήμως cf. supra. Δεϋρο δή μοι τών άσκητών ό ιερός κατάλογος EPh 47 (1948) 16*. Δεϋρο έ'θνος άγιον Χριστοΰ Th 23 (1952) 379 adp. Δεϋρο, Έλισσαΐε προφήτα TR 359; TV 206 ; 9 9 1765; GOO III 325. Δεϋρο έξ ούρανοϋ, Χαρίτων θεοφόρε EPh 36 (1937) 479*. Δεϋρο Ή σαία βόησον MR II 556; MV IV 140. Δεϋρο ίερεΰ Ζαχαρία έτοιμάζου EPh 39 (1940) 123*. Δεϋρο ’ Ισραήλ βαρυκάρδιε MR II 629; MV IV 181; PAS I 238; EPh 30 (1931) 358*; EEBS 25 (1955) 281*. Δεϋρο καί νΰν δυσωπούμενος έπιφάνηθι TRM II ^β'*. Δεϋρο καί σύ μαρτύρων τό κλέος τρισαυγέστατον στίφος EPh 36 (1937) 483*. Δεϋρο, καί τήν κινύραν, Δαυίδ 8 7 III 3917 ; Peut τμε' ; SR IV 181 ; ΡΚΑ II 230 (Δεϋρο, τήν σήν κιννύραν).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αεΰρο χαλεΐ μαρτύρων

— 282

Δεϋρο καλεϊ μαρτύρων τύ κλέος Α Χ 60*, 162. Δεϋρο λάβε μοι, ψυχή ER 367; TR 34; TV 23. Δεϋρο, μαθητά, ψηλάφησον Pent11 ta'. Δεϋρο, Μάρτυς Χριστού MR I 536; MV II 145. Δεϋρο, μελουργέ Προφητόπρωτε MR IV 376; MV V ili 90; BNJ 11 (1934-35) 324. Δεϋρο μελωδικώς, ώ Δαυίδ EPh 45 (1946) 132*. Δεΰρό μοι Μαθητών MR V I 472; MV Χ Π 110. Δεΰρό μοι μυστήριον cf. Δεϋρο δή μοι σήμερον έπιτελοΰντι μυστήριον. Δεΰρό μοι προφητών τό στίφος Anth III σκ'. Δεϋρο νΰν, Ίοΰδα, φονευτά cf. Δεϋρο δή, μιαρέ, φονευτά. Δεϋρο, ξίφει θάνωμεν, Εύβούλω (i) MV VII 20; AS Mart. I 427; SMM 90; NAS II 17; DMS III 107. Δεϋρο ό έν πυρίνω MR II 537; MV IV 128; Anth I τξ'. Δεϋρο, παναθλία μου ψυχή PaR 23; PaV 11. Δεϋρο, πάσα κτίσις, δμνους έξοδίους TR 723; TV 405; Th 14 (1936) 248 ~ ('Η κτίσις δεϋρο πάσα τούς έξοδίους δμνους). Δεϋρο, πιστοί, προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν ETh 132. Δεϋρο προς ημάς δεόμέθα τούς φοιτητάς DMS IX 137. Δεϋρο προς ημάς εις τά τερπνά (i) MV V 178; SMM 27; NAS I 405; DMS I 528. Δεϋρο στηθι μεθ’ ημών AGM 153. Δεϋρο σύν ήμϊν, ώ προφήτα Ή σαία PAS I 415. Δεϋρο σύν τοϊς δούλοις σου Pent11 νβ\ Δεϋρο, τάλαινα, πρόσπεσον PaR 289; PaV 142. Δεϋρο, τάλαινα ψυχή, έν κατανύξει LPR 63. Δεϋρο, τάλαινα ψυχή, σύν τη σαρκί σου TR 139, 463; TV 80, 259 ; 97 1332; CPC 148. Δεϋρο, τήν σην κιννύραν, Δαυίδ cf. Δεϋρο, καί τήν κινύραν, Δαυίδ. Δεϋρο, τό τών πιστών A CI, 15 (1946) 25; SSI 66*. Δεϋρο τών πιστών όμήγυρις τον φοιτητήν EPh 39 (1940) 125*. Δεϋρο τών πιστών τό σύστημα EPh 30 (1931) 564*. Δεϋρο, τών πρωτοπλάστων δυάς TR 351; TV 201 ; GOO III 320 ~ ; CPC 75. Δεϋρο, ψηλάφησον, Θωμά PAS I 664; Α Χ 63*, 163; EPh 37 (1938) 83*; EEBS 15 (1939) 215*; TRM III λβ'*. Δεϋρο, ψυχή, κλαύσωμεν έν κατανύξει NS 45 (1950) 237*. Δεϋρο, ψυχή μου άθλια, κλαΰσον TR 102; TV 59; RO 1 (1910-11) 231; NS 33 (1938) 321* (άθλία ψυχή μου), 44 (1949) 140* (id.). Δεϋρο, ψυχή μου, στενάζουσα MR Π 48, III 623, IV 73, 214, VI 486; MV ΙΠ 29, VI 102, VII 46, 121, X II 118; PID ροβ'.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 283 —

ΑεΟτβ άνυμνήαωμεν τούς

Δεϋρο, ψυχή, πτεροΐς κουφιζομένη TR 150; TV 85; 87 III 3841; SR IV 127; RO 1 (1910-11) 283. Δεϋρο, ώ ταλαίπωρε ψυχή, πρόσπεσον NTh 17. Δεϋρο, ώ ψυχή ταλαίπωρε, δεϋρο ΕΤΗ 123. Δεΰτε, άγαλλιασώμεθα τω Κυρίω έν τη μνήμη MR II 17; MV III 9; AS Nov. I 509; EPh 4 (1909) 349, 30 (1931) 306*, 50 (1951) 332*; NS 31 (1936) 4*, 44 (1949) 69*. Δεΰτε, άγαλλιασώμεθα τω Κυρίω, καί εύφρανθώμεν PaR 550; PaV 270; NS 28 (1933) 20*. Δεΰτε, άγαλλιασώμεθα τω Κυρίω, το παρόν μυστήριον έκδιηγούμενοι · ό γάρ άναρχος Λόγος NS 45 (1950) 237* (cf. I. Ch. Chatziioannis, 'Ιστορία καί έργα Νεοφύτου πρεσβ. μον. καί εγκλείστου, Alessandria 1914, ρ. 154). Δεΰτε, άγαλλιασώμεθα τω Κυρίφ, το παρόν μυστήριον έκδιηγούμενοι. TÒ μεσότοιχον MR II 650, 676; MV IV 192, 205; CPC 98; EA 2« s. 2 (1885-86) 183; Bes 6 (1899) 102*; EO 22 (1923) 429*; EPh 30 (1931) 358*; OC 3« s. 11 (1936) 181M82*. Δεΰτε, άγαλλιασώμεθα τω Κυρίω τω συντρίψαντι PaR 534; PaV 262; Pent τνθ'* (?); ΡΚΑ II 244; NS 28 (1933) 20*. Δεΰτε άδελφοί εύφρανθώμεν φιλεόρτως MV IV 58; PAS I 417 adp. erit.*; EPh 36 (1937) 28*; Th 23 (1952) 218 adp. ~ , 376 adp.*. Δεΰτε άδελφοί συμβολικώς EPh 38 (1939) 306*. Δεΰτε άναβώμεν εις το όρος Κυρίου, καί εις τον οίκον τοΰ Θεοΰ ημών, καί θεασώμεθα MR VI 319, 334; MV X II 25, 33; NS 27 (1932) 333*, 43 (1948) 139*. Δεΰτε άναβώμεν εις το όρος Κυρίου, καί εις τον οίκον τοΰ Θεοΰ Ιακώβ, καί κατίδωμεν NS 45 (1950) 237* (cf. I. Ch. Chatziioannis, 'Ιστορία καί έ'ργα Νεοφύτου πρεσβ. μον. καί έγκλειστου, Alessandria 1914, ρ. 155). Δεΰτε άνυμνήσωμεν, δεΰτε πιστώς μελωδήσωμεν DMS VIII 23. Δεΰτε άνυμνήσωμεν, λαοί, την Παναγίαν MR VI 410, 441; MV X II 73, 93; EPh 30 (1931) 560*. Δεΰτε άνυμνήσωμεν, λαοί, την τοΰ Σωτήοος PaR 272; PaV 134; PeR 29, 201*, 203; PeV 12, 95*, 96; CPC 113; NS 27 (1932) 584*, 28 (1933) 18*. Δεΰτε άνυμνήσωμεν την Μητέρα MR II 671, 679, 693; MV IV 203, 207, 215; CPC 98; Bes 6 (1899) 102*; RO 14 (1917) 143; EPh 30 (1931) 358*; NS 30 (1935) 334*, 44 (1949) 10*. Δεΰτε άνυμνήσωμεν τούς γενναίους HC 82.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Aeüte, άπαντα τ ά έθνη

— 284 —

Δεϋτε, άπαντα τά έθνη MR I 154; MV I 88; GOO III 290; EPh 30 (1931) 296*. Δεϋτε, άπαντα τά πέρατα τής γης MR VI 409; MV X II 73; TR 309*) TV 180*) EO 22 (1923) 430*; EPh 30 (1931) 560* (πάντα), 561* (id·)· Δεϋτε, άπαντα τά των βροτών συστήματα EPh 51 (1952) 33*. Δεϋτε, άπαντα της γης τά πέρατα σήμερον EPh 51 (1952) 56*. Δεϋτε, άπαντες κυμβάλοις TR 309; TV 180. Δεϋτε, άπαντες λαοί, ασωμεν Χριστώ ΕΕ 21) NS 31 (1936) 204*, 44 (1949) 72*. Δεϋτε άπαντες οί της νήσου DMS IX 139. Δεϋτε άπαντες, πιστοί (Cathisma, Nov. 5) EPh 38 (1939) 155*. Δεϋτε άπαντες, πιστοί (Sticherum, Aug. 22) EPh 30 (1931) 563*. Δεϋτε, άπαντες πιστοί καί μονασταί ROC 8 (1903) 526; PEJ 75. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, προς την Παρθένον MR I 92; MV I 53; T R 82*) TV 48*) Tri ιζ'*) EO 24 (1925) 172*; EPh 30 (1931) 295*, 563*, 38 (1939) 155* (t. IV ); NS 33 (1938) 629*. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, προϋπαντήσωμεν φαιδρώς τη Παρθένω καί Μητρί, καί θεασώμεθα Χριστόν. ΒΖ 18 (1909) 349. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, προϋπαντήσωμεν φαιδρώς τη Παρθένω καί Μητρί, καί θεασώμεθα Χριστόν έποχούμενον HC 411. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, συμφώνως εύφημήσωμεν τον τοΰ Κυρίου άθλοφόρον EPh 30 (1931) 535*, 37 (1938) 249* (?), 49 (1950) 207*. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, τάς ουρανίους σάλπιγγας EPh 46 (1947) 270*. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, τάς των όσιων TR 82; TV 48; SMM 488. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, την Ίουδαίαν άφέντες MR III 27; MV V 13; EPh 30 (1931) 361*; NS 30 (1935) 336*, 44 (1949) 11*; Th 21 (1950) 543 adp. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, τήν τοΰ άθλοφόρου Δημητρίου μνήμην EEBS 11 (1935) 134. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, τήν των Δικαίων μνήμην MV X I 115. Δεϋτε, άπαντες πιστοί, της έαυτών διανοίας EPh 30 (1931) 544*. Δεϋτε άπαντες πιστώς MR Π 461; MV IV 78; ΕΟ 22 (1923) 429*; EPh 30 (1931) 352*, 40 (1941) 88*. Δεϋτε άπαντες πνευματικώς εύφρανθώμεν PeR 445; PeV 214; NS 27 (1932) 703*, 43 (1948) 201*. Δεϋτε άπαντες, τούς Αποστόλους άνυμνήσωμεν ώς κυβερνήτας TR 784; TV 436; cf. infra. Δεϋτε άπαντες, τούς ’Αποστόλους εύφημήσωμεν άσμασι PaR 237; PaV 116; EPh 51 (1952) 57*; cf. supra.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 285

Αεΰτβ εύφημήσωμεν οί πιστοί

Δεϋτε άπαντες τούς θείους Αποστόλους Pent11 λα'. Δεύτε άπαντες Χριστού τά γενέθλια MR II 510, 552; MV IV 112, 138; Anth I τήε' ~ ; Bes 6 (1899) 101*; EO 21 (1922) 267*; EPh 30 (1931) 357*; EEBS 10 (1933) 24*; NS 30 (1935) 333*, 645*-646*, 44 (1949)

10*, 66*. Δεύτε άπύ θέας, γυναίκες PeR 12, 291, 305; PeV 5, 138, 144, 1 4 8 ; HC 583; Pent τκ'*; CPC 95; PKA II 197; EEBS 17 (1941) 294*. Δεύτε άρυσώμεθα, πιστοί TR 354; TV 203 ; 9 9 1760; GOO III 321. Δεύτε άσμα άσωμεν καινόν TR 354; TV 203; 9 9 1760; GOO III 321. Δεύτε, άς τιμήσωμεν ίσαπόστολον τού Χριστού, Άβέρκιον DMS X 392. Δεύτε άσωμεν, πιστοί, τήν ύπέραγνον 159 1100. Δεύτε βροτοί κλαύσωμεν προς τον όλον cf. infra. Δεύτε βροτοί κλαύσωμεν προς τον των δλων ER 397; EV 518; GE 610 (προς τον δλον). Δεύτε γηγενείς έν ασμασι MR II 361; MV IV 12. Δεύτε, γηθοσύνως σήμερον πάσα τάξις TCH 225; EPh 36 (1937) 21*. Δεύτε γνώμεν θησαυρούς καταπλουτίζοντας EPh 38 (1939) 155*. Δεύτε διανοία καθαρά MR II 599; MV IV 164. Δεύτε δώμεν δόξαν σύν ποιμέσι ΕΑ 24 (1904) 212. Δεύτε έγκαινίσθητε τή διανοία Pent11 γ'. Δεύτε έκκαθάρωμεν εαυτούς TR 247; TV 145; EA 2a s. 2 (1885-86) 365; EEBS 10 (1933) 13*; NS 30 (1935) 516*, 44 (1949) 15*. Δεύτε έν εύφροσύνη περιχορεύσωμεν 8 7 III 3928; Pent τνθ'; SR IV 188; PKA II 246. Δεύτε, έν ΐεροΐς μέλεσιν MV V 185. Δεύτε έν κλαυθμω συμφώνως ETh 158. Δεύτε έν Σιών, τω θείω MR VI 419; MV X II 79; 9 6 1365; CPC 232; Ath 53 (1949) 109 adn. 2*. Δεύτε έν σπηλαίω θεάσασθε HC 351; ΒΖ 18 (1909) 347; ΕΕ 39 (1925) 137, 53 (1939) 37 adn. 44; BBG 7 (1935-36) 32 (θεάσασθαι). Δεύτε, έν τω τάφω, άδελφοί ER 272, 3 1 0 ; EV 418; GE 432, 471*. Δεύτε έν ώδαΐς πνευματικαϊς PaR 116; PaV 57; EPh 38 (1939) 164*. Δεύτε έορτάσωμεν πιστοί EPh 49 (1950) 34*. Δεύτε, έργασώμεθα έν τω μυστικω TR 431; TV 243; EA 2a s. 2 (188586) 366. Δεύτε, έτοιμάσωμεν τω Κυρίω TR 549; TV 305. Δεύτε εύφημήσωμεν άξίως τά ξένα ΕΑ 25 (1905) 235. Δεύτε εύφημήσωμεν εύσεβώς τον τού Χριστού ιεράρχην EPh 45 (1946) 193*. Δεύτε εύφημήσωμεν οΐ πιστοί "Ανναν HC 636; DMS VII 368. Δεύτε εύφημήσωμεν οί πιστοί θαυμάτων τήν βρύσιν EPh 38 (1939) 412*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Δεύτε εύ φ ημ ήσω μ εν οί π ιστοί

— 286 —

Δεΰτε εύφημήσωμεν οί πιστοί τον έκ της έωας DMS V 155. Δεϋτε εύφημήσωμεν οί πιστοί τούς δύο φωστήρας HC 635; DMS X I 196. Δεύτε εύφημήσωμεν οί πιστοί τούς τρεις 'Ιεράρχας DMS I 662. Δεΰτε εύφημήσωμεν σύν ’Αναργύρων δυάδι SMM 486; DMS X I 653; REB 16 (1958) 69*. Δεϋτε Εύφημίαν άπαντες SMM 482; DMS VII 488. Δεΰτε εύφήμω τη γλώττη MR III 657; MV VI 120; NS 31 (1936) 475*, 44 (1949) 78*. Δεΰτε ή πληθύς των Χριστωνύμων MV VI 60. Δεΰτε θεάσασθε άπαντες ξένον θέαμα cf. Δεΰτε καί θεάσασθε άπαντες ξένον θέαμα καί παράδοξον. Τίς έώρακε. Δεΰτε θεοπρεπώς έπινίκια, λαοί Pent τλη'; NS 29 (1934) 514*. Δεΰτε θεοπρεπώς, φιλομάρτυρες MR V 176; MV IX 94. Δεΰτε, ϊδετε άνθρωπον PeR 244; PeV 115. Δεΰτε, ϊδετε λαοί τον δεσπότην ΒΖ 18 (1909) 351. Δεΰτε, ϊδετε, λαοί, τον επί θρόνου PeR 185, 225; PeV 88, 107; 97 1429. Δεΰτε, ϊδετε Χριστόν MR III 486; MV VI 15; CPC 84. Δεΰτε, ’ίδωμεν, λαοί, τό ζωηφόρον ξύλον T R 377; TV 215; GOO III 332 ~. Δεΰτε, ’ίδωμεν νοερώς νεκρόν Pent τμ'. Δεΰτε, ’ίδωμεν πάντες θαΰμα υπέρ νοΰν ER 301; EV 463; GE 461. Δεΰτε ίδωμεν, πιστοί, ποΰ έβαπτίστη ό Χριστός Anth II οε'; EPh 45 (1946) 202*. Δεΰτε ίδωμεν, πιστοί, ποΰ έγεννήθη MR II 661, 731; MV IV 197, 236; EPh 30 (1931) 355*, 359*. Δεΰτε ίδωμεν την ζωήν ημών έν τάφω TR 733; TV 411; CPC 92 ~ (ζωήν τών απάντων, adp. erit, ζωήν ήμών) ; ΡΚΑ II 157 — ; RO 1 (1910-11) 359; NS 29 (1934) 570*. Δεΰτε, ’ίδωμεν τήν ζωήν τών άπάντων έν τάφω cf. supra. Δεΰτε, καθαρά τή καρδία καί νηφαλέα διανοία, της τοΰ Βασιλέως cf. infra. Δεΰτε, καθαρά τη καρδία καί νηφαλέοις ομμασι νοός, της τοΰ Βασιλέως EV 303; MR I 149, II 439 (καί νηφαλέα διανοία, της); MV I 85, IV 65 (καί νηφαλέα διανοία, της); Th 23 (1952) 385 (νηφαλίοις). Δεΰτε καθαρθέντες έκ παθών EPh 48 (1949) 260*. Δεΰτε, καθαρθώμεν άδελφοί MV X I 43. Δεΰτε καί δώμεν σήμερον MR III 569; MV VI 69. Δεΰτε καί έμπορευθώμεν MR III 276. Δεΰτε καί ήμεΐς άσμασιν MR Π Ι 475; MV V I 9; EPh 30 (1931) 524*. Δεΰτε καί ήμεΐς έν αίσθήσει MR III 233; MV V 117; PAS I 412*; NS 28 (1933) 505*. Δεΰτε καί ήμεΐς, καθαρθέντες PAS I 415.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

287 —

Αεΰτε, λαοί, άσωμεν άσμα

Δεϋτε καί ημείς νοητώς προς Ίορδάνην EPh 45 (1946) 131*. Δεϋτε καί ημείς σήμερον επί την άνω 'Ιερουσαλήμ Th 9 (1931) 346; NS 29 (1934) 488. Δεϋτε καί ημείς σήμερον επί την νέαν ΡΚΑ II 15. Δεϋτε καί ημείς σήμερον πας ό νέος TR 602; TV 334; ΡΚΑ II 1; EEBS 10 (1933) 21*; NS 30 (1935) 526*, 44 (1949) 16*. Αεΰτε καί ημείς τοΐς περί Άζαρίαν ΕΕ 194. Δεϋτε καί θεάσασθε άπαντες ξένον θέαμα καί παράδοξον. Τίς έώρακε MR VI 128; MV X I 69, 1 4 8 ; AS Iun. ΙΠ 20; EEBS 14 (1938) 38* (Δεϋτε θεάσασθε). Δεϋτε καί θεάσασθε άπαντες ξένον καί φρικτόν θέαμα, τοΐς πάσι ER 305, 310*; EV 468, 475*; GE 464, 470*. Δεϋτε καί ί'δετε, τον τόπον όπου έ'κειτο Pent τια'. Δεϋτε καί πανηγυρίσατε, υιοί των άνθρώπων Pent τιβ'. Δεϋτε καί υμείς άπειρόκακοι Th 14 (1936) 324; NS 32 (1937) 535. Δεϋτε καλλονήν τοΰ Ιακώβ MR V 320; MV X 67; 105 1132; AS Iun. I l l 807 ~ (Δεϋτε σκαλληνόν). Δεϋτε κατίδωμεν άλλον ’ Ιώβ έν τοΐς πόνοις TRM II ξε'*. Δεϋτε κατίδωμεν ξένον MR V I 270; MV X I 144. Δεϋτε κλαύσωμεν άμα τω Λόγω TR 57 ; TV 36. Δεϋτε κλίνατε το ούς τοΰ άκοΰσαι AGM 148. Δεϋτε, λαοί άπαντες, συμφώνως Χριστόν άνυμνήσωμεν EPh 45 (1946) 202*. Δεϋτε, λαοί, ασωμεν άναστάντι Χριστώ cf. Δεϋτε, λαοί, ασωμεν τω άναστάντι Χριστώ. Δεϋτε, λαοί, ασωμεν άσμα ER 234*, 354*, 397*) EV 200*, 382*, 518*) HR 307*) HV 459*) MR I 94*, 198*, 221*, 463*, 487*, I I 63*, 101*, 240*, 299*, 419, I I I 12, 83*, 216*, 376*, 431, 507, 643, I V 52, 80, 85, 124, 245, 393*, 402*, V 94*, 210*, 275*, 288*, 373*, 379*, V I 40*, 55*, 123*, 313*, 434*) MV I 54, 112*, 126*, I I 100*, 114*, I I I 39*. 61*, 145*, 181*, I V 52, V 5, 42*, 108*, 195*, 226, V I 27, 114, V II 32, 50, 53, 78, V i l i 13, 99*, 108*, I X 50*, X 1*, 41*, 48*, 97*, 100*, X I 20*, 28*, 66*, X I I 20*, 89*) PaR 118, 164*) PaV 58, 80*) T R 115*, 116) TV 67*, 67) 29 c c c .L i v ) 87 I I I 3904*) AS Iun. I I xLix) HC 617*, 622*) GE 403*, 575*, 610*) An κβ'*, με1*) Auth I I σε'*, σλη *, I I I σιγ'*) Pent τκδ'*) Pent11 ιζ'*) Tri χο'*, χοε’ *, χοη*) PID κε’ *, κ&'*, λβ'*, μ'*, μγ'*) SR I V 171*) TCH 61*, 81*) PHG exui*) NTh 20*, 23*) PEJ 63*) ETh 131*, 169*, 172*, 174*, 177*, 180*, 182*, 185*, 188*, 195*, 215*, 218*, 221*, 227*, 230*, 233*, 235*, 238*) EE 37) PGS I V 394*) GIB 201*) BBG n. s. 6 (1952) 52*) BZ 9 (1900) 373*, 17 (1908) 9*, 31*)

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αβΰτβ, λαοί, &αωμεν τώ

— 288 —

ΕΑ 22 (1902) 88*, 24 (1904) 272*, J25*; EEBS 11 (1935) 730*, 737*; ΕΟ 7 (1904) 767*; EPE 35 (1936) 487*, 36 (1937) 24*, 245*, 299*, 37 (1938) 87*, 252*, 267*, 38 (1939) 93*, 94*, 708*, 754* (bis), 767* (bis), 763*, 308*, 309*, 374*, 405*, 39 (1940) 735*, 738* (ter), 279*, 280*, 420*, 428*, 433*, 40 (1941) 90*, 92*, 705*, 45 (1946) 799*, 203*, 208*, 46 (1947) 73*, 303*, 47 (1948) 747*, 755*, 227*, 367*, 48 (1949) 69*, 775*, 357*, 367*, 368*, 49 (1950) 272*, 50 (1951) 755*, 776*, 376*, 330*, 337*, 349*, 51 (1952) 35*, 52*; NS 26 (1931) 669*, 673*, 724*, 728* (bis), 28 (1933) 96*. 257*, 657*, 29 (1934) 574*, 30 (1935) 323*, 31 (1936) 473*, 468*, 470*, 475* (bis), 525*, 528*, 533*, 536*, 538*, 32 (1937) 63* (bis), 67*, 82*, 252*, 256* (ter), 402*, 403* (bis), 404*, 572*, 43 (1948) 37*, 206*, 45 (1950) 237*, 53 (1958) 200*, 202*; ROC 8 (1903) 574*; SBN 9 (1957) 309*; Th 19 (1941-48) 737 adp*. Δεϋτε, λαοί, ασωμεν τω άναστάντι Χριστώ Pent τκδ'; NS 29 (1934) 514* (τω om.). Δεϋτε, λαοί, νϋν άντλήσωμεν έκ πηγής EEBS 25 (1955) 270*, 279*. Δεϋτε, λαοί, προσκυνήσωμεν τον έκ νεκρών HC 630; NS 28 (1933) 23*. Δεϋτε, λαοί, προσκυνήσωμεν τον έκουσίως δι’ ήμας NS 27 (1932) 464, 43 (1948) 144*. Δεϋτε, λαοί, προσκυνήσωμεν τον τύπον PaR 18; PaV 9. Δεϋτε, λαοί, σήμερον ύποδεξώμεθ-α TR 115; TV 67. Δεϋτε, λαοί, σνμφώνως ΕΕ 64 (t. II), 787 (t. II pi.). Δεϋτε, λαοί, τήν τρισυπόστατον ER 391 ; EV 381 ; PeR 391, 418; PeV 188, 202; GE 604; CPC 109; PKV 187; EO 23 (1924) 285*; B 19 (1949) 130*; EPh 50 (1951) 93; Tb 24 (1953) 521*; EEBS 28 (1958) 78. Δεϋτε, λαοί, το παράδοξον θ-αΰμα MR I 167; MV I 95; GOO III 315; EPh 30 (1931) 296*, 36 (1937) 26*; NS 43 (1948) 91*. Δεϋτε, λαοί, ΰμνήσωμεν καί προσκυνήσωμεν PaR 2; PaV 2; PeR 66, 78; PeV 33, 39, 147 ; TR 736; TV 413; CPC 117; PKA II 180; NS 28 (1933) 16*; BBG n. s. 1 (1947) 31*. Δεϋτε λοιπόν, Πατέρες θ-εοφόροι 90 212. Δεϋτε μακαρίσωμεν άπαντες ΡΕΑ II 175. Δεϋτε μακαρίσωμεν τούς σοφούς Pent11 λδ'. Δεϋτε μαρτυρικαΐς εύφημήσωμεν ωδαΐς MR Π Ι 418; MV V 219; An λ ζ ' ~ ; EPh 30 (1931) 372* (μαρτυρικώς); NS 26 (1931) 672*, 43 (1948) 79*. Δεϋτε, μαρτυρικήν, ’Αδελφοί MR IV 57; MV VII 36. Δεϋτε μαρτυρικώς εύφημήσωμεν ωδαΐς of. Δεϋτε μαρτυρικαΐς ευφημήσωμεν ωδαΐς.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 289 —

Αεϋτε ο ί γηγενείς, ΰμ νήσω μεν

Δεϋτε μετά σπουδής νϋν BBG n. s. 3 (1949) 224. Δεϋτε μιμησώμεθα τάς ίεράς Tri χξβ'. Δεϋτε μιμησώμεθα τάς φρονίμους παρθένους MR UT 142, 161 ; MV V 70, 79; 98 520; Bes 6 (1899) 104*; NS 28 (1933) 490*, 43 (1948) 259*; Th 22 (1951) 48 adp.*. Δεϋτέ μοι πείθεσθε, λαοί MR V I 344; MV Χ Π 37; 96 849.. Δεϋτε μου πάντες άδελφοί συνευφράνθητε NTh 119. Δεϋτε, μυστικώς άλαλαγμώ 87 III 3921; Pent τν'; SR IV 183; ΡΚΑ II 233. Δεϋτε μυστικώς κατοπτεύσωμεν NS 32 (1937) 597. Δεϋτε μυστικώς συνδράμωμεν MR II 237; MV ΠΙ 143. Δεϋτε μυστικώς συνελθόντες 87 III 3977 ; Pent11 πδ' ; SR IV 224. Δεϋτε, νοερώς προς Ίορδάνην MR III 91 ; MV V 47. Δεϋτε νοητώς τη τοΰ Στεφάνου MR II 703; M V IV 221 ; RO 14 (1917) 148. Δεϋτε νϋν διπλήν πανήγυριν EPh 30 (1931) 300. Δεϋτε νϋν προεορτάσωμεν τών πιστών τά πλήθη Anth I τπε'; EPh 40 (1941) 98*. Δεϋτε νϋν προθύμως έν οίκω Κυρίου BFE 64; Th 11 (1933) 123; cf. Δεϋτε προθύμως τώ σηκώ. Δεϋτε νϋν προσέλθωμεν οί πιστοί, πίστει προσκυνοΰντες DMS VETI 138. Δεϋτε νϋν την κρείττονα άλλοιωθέντες άλλοίωσιν, εαυτούς MR VI 318; MV X II 24. Δεϋτε νϋν την κρείττονα άλλοιωθέντες άλλοίωσιν, ούρανόφρονες MR VI 329, 369; MV X II 30, 51. Δεϋτε νϋν φιλομάρτυρες ίερώς εύφημοΰντες EPh 50 (1951) 268*. Δεϋτε νϋν φιλόχριστοι τών εκλεκτών τοις λειψάνοις EPh 50 (1951) 149*. Δεϋτε νϋν φωτός MR V 70; MV IX 37. Δεϋτε νϋν χορεύσωμεν MR I 105; MV I 60. Δεϋτε, οί απόγονοι Ά δάμ ER 272, 3 1 0 ; EV 418; GE 431, 471*. Δεϋτε οί άσθενοΰντες καί λάβετε την ύγείαν TRM II ρξα'*. Δεϋτε οί γηγενείς, προσέλθωμεν ενθέως EPh 49 (1950) 109*. Δεϋτε οί γηγενείς, σήμερον σύν Άγγέλοις MR VI 433, 463; MV X II 88, 105; Anth III σθ'. Δεϋτε οί γηγενείς, στησώμεθα MR V I 431, 456; MV X II 87, 101; Anth Π Ι σζ', σιη' ; SSI 76* (cf. cod. Crypt. Ε. γ. I, f. 97r); BBG n. s. 3 (1949) 150*. Δεϋτε οί γηγενείς, συμφώνως MR II 578; MV IV 152; BBG n. S. 3 (1949) 196 adn. 5*, 211*, 218. Δεϋτε οί γηγενείς, ύμνήσωμεν συμφώνως Λιβύην την όσίαν SSI 73* (cf. cod. Crypt. Ε. γ. I, f. 67v). 19

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

AsÜTe o t γηγενείς, ΰμ νήσω μεν

— 290

Δεϋτε οί γηγενείς, ύμνήσωμεν συμφώνως τον θειον ύποφήτην SSI 76* (cf. cod. Crypt. Ε. γ. I, f. 102v). Δεϋτε, οί έξ Ά δάμ MR I 86, 133; MV I 49, 76. Δεϋτε, οί έρασταί σοφίας της ένθέου MR III 356; MV V 185. Δεϋτε, οί έρασταί της άνω βασιλείας SSI 71* (cf. cod. Crypt. Ε. γ. I, f. 48v). Δεϋτε οί νοσοΰντες καί έν δεινοΐς DMS II 372. Δεϋτε οί πιστοί τώ τάφω MR VI 419; MV X II 79; 9 6 1368; CPC 232. Δεϋτε, οί πιστοί, ύπαντήσωμεν MR II 565; MV IV 145; CPC 139; PAS I 230; EPh 40 (1941) 94*; EEBS 25 (1955) 280*. Δεϋτε οί της σαρκός EPh 49 (1950) 50*. Δεϋτε οί τοΰ νόμου φύλακες MR VI 283; MV X II 4. Δεϋτε, οί των θείων έρασταί ΕΑ 22 (1902) 69; EPh 47 (1948) 146*. Δεϋτε οί των πιστών φιλέορτοι προθύμως EPh 47 (1948) 19*. Δεϋτε ούν πάντες οί έτι ζώντες TRM II τνς'*. Δεϋτε ό χριστώνυμος λαός NS 27 (1932) 516, 43 (1948) 194*. Δεϋτε πανήγυριν θείαν φαιδρώς τελέσωμεν EPh 47 (1948) 144*, 50 (1951) 165*. Δεϋτε πανηγυρίσωμεν, προεόρτιον ύμνον GIB 133. Δεϋτε, πάντα τά έθνη, γνώτε PaR 200; PaV 98; PeR 27, 160, 165, 196, 200; PeV 11, 76, 79, 93, 95; PKA II 219; NS 28 (1933) 17*. Δεϋτε, πάντα τά έθνη, έν φωνή άγαλλιάσεως την παναγίαν Παρθένον καί Θεοτόκον άνευφημήσωμεν, της άνθρωπίνης PaR 450; PaV 220; NS 27 (1932) 710*, 43 (1948) 203*. Δεϋτε, πάντα τά ε&νη, εν φωνή άγαλλιάσεως την παναγίαν Παρϋένον καί Θεοτόκον μεγαλύνωμεν. ΕΕ 168. Δεϋτε, πάντα τά έθνη, θεοπρεπώς MR III 363; MV V 188; NTh 102 ~ . Δεϋτε, πάντα τά έθνη, κροτήσατε NS 27 (1932) 514, 43 (1948) 194*. Δεϋτε πάντα τά πέρατα της γης cf. Δεϋτε, άπαντα τά πέρατα τής γης. Δεϋτε πάντα της γης τά πέρατα πνευματικήν χορείαν έπικροτήσωμεν, καί τήν Χριστοΰ MR VI 224; MV X I 120. Δεϋτε πάντα της γης τά πέρατα πνευματικήν χορείαν έπικροτήσωμεν, των άσμάτων MR V I 71 ; HC 170 ~ ; Anth II σοζ' ~ ; EPh 48 (1949) 362* ~ , 50 (1951) 260* ~ ; NS 44 (1949) 18* ~ . Δεϋτε πάντες άσμα μέλψωμεν Χριστώ EPh 38 (1939) 167*. Δεϋτε πάντες εύλαβώς άνυμνήσωμεν πάροδον Λειψάνου DMS V 355. Δεϋτε πάντες νΰν χορείας Pent τνδ'. Δεϋτε πάντες οί κοπιώντες ER 240; EV 206; GE 406, 414 h* (Δεϋτε πρός με πάντες).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 291 —

Αΐϋτε, π ισ τοί Λπαντβς

Δεϋτε, πάντες οί λαοί, την μόνην άμώμητον cf. Δεϋτε, πάντες οί πιστοί, τήν μόνην άμώμητον. Δεϋτε, πάντες οί πιστοί, τήν έτήσιον MV X I 43. Δεϋτε, πάντες οί πιστοί, τήν μόνην άμώμητον MR II 202, 220 (πάντες οί λαοί), 251; MV III 124, 135 (πάντες οί λαοί), 151; 100 1528 (πάντες οί λαοί); EPh 30 (1931) 311*. Δεϋτε, πάντες οί πιστοί, των 'Αγίων πάντων PeR 445; PeV 214; HC 84; NS 27 (1932) 703*, 43 (1948) 201*. Δεϋτε πάντες όψόμεθα ώς έκ πατρίδος μικράς Anth I μβ'. Δεϋτε πάντες, πιστοί, προσκυνήσωμεν τον δεσπότην Θεόν ΒΖ 18 (1909) 313; ΜΚΤ 4; OC 3a s. 12.(1937) 13*. Δεϋτε πάντες, πιστοί, προσκυνήσωμεν τον Σωτηρα Χριστόν ΡΚΑ I 390; W 8 (1901) 472*; ΒΖ 14 (1905) 234*, 17 (1908) 310*; ΜΚΤ 8; Th 11 (1933) 12*; ΕΕ 53 (1939) 31 adn. 34*. Δεϋτε, πάντες πιστοί, τήν ένδοξον ήμέραν EPh 51 (1952) 55*. Δεϋτε, πάντες πιστοί, τούς οπαδούς EPh 36 (1937) 294*. Δεϋτε πάντες σήμερον, χριστοφόροι MR V 66; MV IX 33; EPh 30 (1931) 535*, 49 (1950) 208*; NS 26 (1931) 676, 43 (1948) 80*. Δεϋτε πάντες των' ψυχών τάς οικίας Pent τξβ'. Δεϋτε πάντες τω τεμένει PAS I 564; ΑΚΠ 72; GIB 238 ~ . Δεϋτε πάντων των πιστών έκ τοΰ αΐώνος Tri ιζ'. Δεϋτε, πάσα ή κτίσις, έν κυμβάλοις ψαλμικοΐς εύφημήσωμεν cf. infra. Δεϋτε, πάσα ή κτίσις, έν κυμβάλοις ψαλμικοΐς συνελθόντες εύφημήσωμεν MR VI 216; MV X I 116 (συνελθόντες om .); NS 44 (1949) 82*. Δεϋτε, πάσα ή κτίσις, τον άληθώς cf. Δεϋτε, πάσα κτίσις, τον άληθώς. Δεϋτε, πάσαι ουρανών δυνάμεις RO 5 (1912-13) 310 (adp. erit, αί δυνάμεις). Δεϋτε, πάσαι τών πιστών όμηγύρεις EPh 37 (1938) 89*. Δεϋτε, πάσαι φυλαί τήν έξ άκάρπου μήτρας EPh 36 (1937) 15*. Δεϋτε, πάσα κτίσις, έν κυμβάλοις ψαλμικοΐς καί έν φωναΐς MR I 486; MV II 113. Δεϋτε, πάσα κτίσις, τον άληθώς MR I 461; MV II 98; Bes 6 (1899) 98*; EO 23 (1924) 284*; EPh 30 (1931) 304*; B 19 (1949) 129* (πάσα ή κτίσις). Δεϋτε, πάσα πληθύς τών χριστωνύμων υμνοις EPh 37 (1938) 465*. Δεϋτε πηγαί άπαντλήσατε ETh 178. Δεϋτε πηγήν έν Ιορδάνη EPh 30 (1931) 377*, 45 (1946) 203*. Δεϋτε πιστοί (Exapostilarium, Dec. 7) EPh 39 (1940) 424* ( = Δεϋτε, πιστοί φιλέορτοι?). Δεϋτε πιστοί, άκλινεΐ MR VI 118. Δεϋτε, πιστοί άπαντες, άνευφημήσωμεν EPh 50 (1951) 155*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Asü-ce, π ισ τοί ί π α ν τ ε ς , χ εΐρας

— 292 —

Δεΰτε, πιστοί άπαντες, χεΐρας MR II 63 ; MV ΙΠ 39 ; An κβ' ; ΕΟ 22 (1923) 439*; NS 26 (1931) 728*, 43 (1948) 82*. Δεϋτε, πιστοί, άπεργασώμεθα προθύμως cf. Δεΰτε, πιστοί, έπεργασώμεθα προθύμως. Δεΰτε, πιστοί, άσωμεν τω ευεργέτη Θεω EPh 39 (1940) 279*. Δεΰτε, πιστοί, ένθέως σήμερον τον φωστήρα τής πίστεως EPh 50 (1951) 247*. Δεΰτε, πιστοί, έν ΰμνοις EPh 30 (1931) 534*, 50 (1951) 172*. Δεΰτε, πιστοί, έπαίνοις cf. Δεΰτε, πιστοί, τοΐς έπαίνοις. Δεΰτε, πιστοί, έπαρθώμεν MR Π 641; MV IV 187; 87 ΙΠ 4 0 0 8 - ; HC 341; NS 29 (1934) 247*, 43 (1948) 66*. Δεΰτε, πιστοί, έπεργασώμεθα έν φωτί TR 202; TV 111 ; EA 2a s. 2 (188586) 357. Δεΰτε, πιστοί, έπεργασώμεθα προθύμως TR 633, 635* ; TV 353, 354* ; ΡΚΑ Π 61; OC n. s. 5 (1915) 221 adn. 6*; NS 27 (1932) 349-350* (άπεργασώμεθα), 43 (1948) 141*. Δεΰτε, πιστοί, έπεσι θείοις τόν τοΰ Χριστοΰ ιεράρχην EPh 37 (1938) 244*. Δεΰτε, πιστοί, έπινικίοις τιμήσωμεν EPh 30 (1931) 544*, 51 (1952) 35*. Δεΰτε, πιστοί, ξύλον προσκυνήσωμεν, δι’ ού ήξιώθημεν cf. Δεΰτε, πιστοί, το ζωοποιόν ξύλον. Δεΰτε, πιστοί, Πνεύματι θείω γηθόμενοι, πιστώς άνευφημήσωμεν EPh 38 (1939) 163*; NS 43 (1948) 37*. Δεΰτε, πιστοί, Πνεύματι θείω γηθόμενοι, την έξ άκάρπου MR I 94; MV I 54; NS 26 (1931) 724, 43 (1948) 81*. Δεΰτε, πιστοί, προσέλθωμεν σήμερον EPh 39 (1940) 424*. Δεΰτε, πιστοί, σήμερον χορείαν PeR 447; PeV 215; NS 27 (1932) 701, 43 (1948) 201*. Δεΰτε, πιστοί, συμφώνως έορτάσωμεν MR ΙΠ 84; MV V 42. Δεΰτε, πιστοί, συμφώνως Ίουλιανήν την καλλιπάρθενον EPh 40 (1941) 102* (cf. cod. Crypt. Δ. α. X IV , f. 175 ν). Δεΰτε, πιστοί, συμφώνως κροτείτε TRM Π ρμε'*; cf. Δεΰτε, πιστοί, συνδράμωμεν πάντες. Δεΰτε, πιστοί, συμφώνως προεορτίοις ωδαΐς EPh 40 (1941) 98*. Δεΰτε, πιστοί, συνδράμωμεν πάντες EEBS 15 (1939) 244*; EPh 46 (1947) 75*; cf. Δεΰτε, πιστοί, συμφώνως κροτείτε. Δεΰτε, πιστοί, συνελθόντες άνευφημήσωμεν MR I 537; MV Π 145; EEBS II (1935) 125*. Δεΰτε, πιστοί, συνελθόντες υμνοις τιμήσωμεν Εύστράτιον EPh 4 (1909) C46. Δεΰτε, πιστοί, συνελθόντες ωδαΐς MR II 215; MV UT 132.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

TSff.Kjj,, ■ ·ΐ Α . V * '/I.IUV.UIC.MN·'"'■

— 293 —

1 «'

Αεΰτε «ροθύμως, «Κααι

Δεϋτε, πιστοί, την τοϋ παναγίου Πνεύματος έπιδημίαν NS 27 (1932) 660, 43 (1948) 200*. Δεϋτε, πιστοί, τιμήσωμεν άθλοφόρον τοϋ Χρίστου Μηνάν cf. Δεϋτε, πιστοί, τιμήσωμεν τον άθλοφόρον τοϋ Χριστοΰ Μήναν. Δεϋτε, πιστοί, τιμήσωμεν την θ-είαν MR V 93; MV IX 49. Δεϋτε, πιστοί, τιμήσωμεν τον άθλοφόρον τοϋ Χριστοΰ Μήναν HC 85; Anth I σς' (τόν om.); EPh 30 (1931) 308 (id.), 38 (1939) 310* (id.), 39 (1940) 429* (al. Δ εϋτε... ύμνήσωμεν); NS 43 (1948) 148* (τον om.). Δεϋτε, πιστοί, το ζωοποιόν ξύλον MR I 166, V I 294; MV I 95, Χ Π 10; TR 362, 393*; TV 207, 223*; GOO III 315, 346; EO 23 (1924) 285*; NS 43 (1948) 91*; B 19 (1949) 130*. Δεϋτε, πιστοί, τοϊς έπαίνοις MR VI 134; MV X I 72, 1 4 8 ; AS Iun. I l l 19 (τοϊς om.) ; EO 22 (1923) 12*. Δεϋτε, πιστοί, ύμνήσωμεν τόν άθλοφόρον τοϋ Χριστοΰ Μηνάν cf. Δεϋτε, πιστοί, τιμήσωμεν τόν άθλοφόρον τοϋ Χριστοΰ Μηνάν. Δεϋτε, πιστοί φιλέορτοι EPh 38 (1939) 104*; cf. EPh 39 (1940) 424* (Δεϋτε πιστοί, Exapostilarium, Dec. 7). Δεϋτε, πιστοί, χεΐρας εύρύθ-μως κροτήσαντες EPh 51 (1952) 52*. Δεϋτε, πιστοί, χερουβικώς τόν προαιώνιον Para τλβ'. Δεϋτε πιστών το σύστημα θείαν χορείαν πλέξαντες EPh 46 (1947) 309*. Δεϋτε πιστώς ύμνήσωμεν θείαν μνήμην EPh 50 (1951) 328*. Δεϋτε, πνευματικώς οΐ πιστοί συνελθόντες SSI 73* (cf. cod. Crypt. Ε.γ.Ι, f. 67r), 74* ~ (cf. cod. Crypt. Ε.γ.Ι, f. 79v); SBN 9 (1957) 316 ~ . Δεϋτε πνευματικώς τών εύσεβών οί δήμοι χορείαν συγκροτοΰντες SSI 73* (cf. cod. Crypt. Ε. γ. I, f. 75v). Δεϋτε πόθιρ άθροίσθητε οΐ φιλέορτοι άπαντες EPh 46 (1947) 124*. Δεϋτε, πόθω σήμερον Βαρθολομαίον PAS I 561; ΑΚΠ 72; BBG n. s. 6 (1952) 59*; GIB 255. Δεϋτε, πόμα πιωμεν καινόν MR I V 371*, 371*, V 56*; MV V i l i 87*, 87*, I X 28*; PeR 7, 51*, 95, 97*, 149, 150*, 215, 216*, 266, 294, 295*; PeV 2, 16*, 26*, 46, 47*, 71, 71*, 101, 102*, 125, 139, 139*; T R 354*; TV 203*; 96 840; HC 577; CPC 218; PAS I 443*; PKA I I 191 ~ ; GH 22, 53, 88; EE 5; NE 14 (1917) 323*; NS 26 (1931) 504*; OC 3 (1903) 436, 467, 502. Δεϋτε προεορτάσωμεν, πιστοί, την τοϋ ιεράρχου EPh 45 (1946) 126*. Δεϋτε προεόρτιον ύμνον ασωμεν Anth I τ^β'. Δεϋτε προεόρτιον φδήν EPh 40 (1941) 98*. Δεϋτε προθύμως, πασαι γυναίκες PAS I 658; Α Κ 55*, 161; EPh 36 (1937) 21*; EEBS 15 (1939) 209*; TRM IH κδ'*, ρπθ'*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Λεϋτε π ρ οθύ μ ω ς, τό στερεόν

— 294 —

Δεϋτε προθύμως, το στερεόν TR 130; TV 75; RO 1 (1910-11) 282. Δεϋτε προθύμως τω σηκω Th 11 (1933) 124; cf. Δεϋτε νϋν προθύμως έν οΐκω Κυρίου. Δεϋτε προκαθάραντες, πιστοί, σώμα καί ψυχήν HC 617. Δεϋτε προκαθαρθώμεν, έβδομάς γάρ Tri μβ'. Δεϋτε προσκυνήσωμεν, δεϋτε ίκετεύσωμεν ΒΖ 18 (1909) 314; ΜΚΤ 5; OC 3a s. 12 (1937) 13*. Δεϋτε προσκυνήσωμεν εύλαβώς την πάντιμον χεϊρα DMS H 372. Δεϋτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν καί κλαύσωμεν ER 240; EV 206; GE 406. Δεϋτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν τω έν σαρκί Anth I τήη'. Δεϋτε προσκυνήσωμεν λαός MR Π 287; M V III 174; EPh 39 (1940) 272*. Δεϋτε, προσκυνήσωμεν το της ζωής TR 381; TV 217; GOO III 333. Δεϋτε πρός με πάντες οί κοπιώντες cf. Δεϋτε πάντες οί κοπιώντες. Δεϋτε, προσοίσωμεν ύμνους TR 94; TV 54; SMM 494. Δεϋτε προσπέσωμεν πάντες τω γεννηθέντι Χριστώ EPh 40 (1941) 131*. Δεϋτε πρό τέλους, πάντες άδελφοί, έν καθαρά καρδία TR 567; TV 315; EEBS 10 (1933) 21*; NS 30 (1935) 525*, 44 (1949) 16*. Δεϋτε προ τέλους, πάντες άδελφοί, τον χοϋν TR 28; TV 20. Δεϋτε προχορεύσωμεν MR VI 318; MV X II 24. Δεϋτε, πώμα πιωμεν καινόν cf. Δεϋτε, πόμα πιωμεν καινόν. Δευτέραν Εύαν την Αίγυπτίαν TR 623, 625*; TV 347, 348*; ΡΚΑ Π 40; BNJ 7 (1928-29) 382*; NS 28 (1933) 498*, 43 (1948) 260*. Δευτέρη Άφθονίω (h) MR Π 21 ; MV III 11 ; AS Mail I XLIX (Δευτερίη) ; SMM 472 (id.); NAS I 182; DMS X I 77. Δευτερί’ είκάδι Κικιλίαν (h) AS Mail I l i ; SMM 472 (Κικελίαν). Δευτερίη Άββακούμ (h) MR Π 353; MV IV 5; AS Mail I u v ; SMM 474 (Άβακούμ); NAS I 267; DMS X II 19. Δευτερίη Άφθονίω (h) cf. Δευτέρη Άφθονίω (h). Δευτερίη έ'βη ουρανίους (h) MR IV 11; AS Mart. I 863, Mail I XVII ; SMM 456. Δευτερίη Θεόδωρος ετλη πΰρ (h) VV 12 (1905) 135. Δευτερίη κατέθεντο σορώ (h) MR VI 19; MV X I 9; NAS Π 241;· DMS VII 8. Δευτερίη Μαρίη μύσεν (h) MR VI 198; MV X I 105; AS Mail I x x x iv (perperam Μαρίην); SMM 464 (id.); NAS II 270; DMS VU 327. Δευτερίη νέκυος Στεφάνου (h) MR VI 301 ; MV X I I 13; AS Mail I x x x v n ; SMM 466; NAS II 292; DMS VIII 24. Δευτερίη νέκυς ’Αθανασίου (h) MR V 12; MV IX 6; AS Mail I x x v , 246; SMM 460; NAS II 122; DMS V 59.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 295 —

Λεΰτε συν χ νέλθ ω μ εν τ φ Ί τ ,σ ο ΰ

Δευτερίη Νικηφόρος (h) MR V 218; MV X 6; AS Mail I x x ix ; SMM 462; NAS II 180; DMS VI 11. Δευτερίη προσέβη 'Ησύχιος (h) MV VII 6; NAS II 6; DMS Π Ι 25. Δευτερίη Τίτοιο (h) MR IV 237; MV V i l i 8; AS Apr. I l 964, Mail I x x n ; SMM 458; NAS Π 71; DMS IV 25. Δευτερίη χολάδες (h) MR I 32; MV I 17; AS Maii I x x x x , Aug. I l l 428; SMM 468; NAS I 6; DMS IX 36. Δεύτερον, ό Βαπτιστής PAS I 368; ΑΚΠ 48. Δ ε ύ τ ε ρ ο ς ύ μ ν ο ς Κ ο σ μ ά ά γ ι ο π ο λ ί τ ο υ NS 28 (1933) 257. Δεύτερος φεϋ μοι! γέγονα EEBS 14 (1938) 57. Δεϋτε, Σεβήρου, Εύτυχοΰς MR VI 113; MV X I 61. Δεϋτε σήμερον, πιστοί, την των μαρτύρων πεντάριθμον χορείαν EPh 4 (1909) 346. Δεϋτε σήμερον των φιλεόρτων το σύστημα EPh 46 (1947) 307*. Δεϋτε σκαλληνόν τοΰ Ιακώβ cf. Δεϋτε καλλονήν τοΰ Ιακώβ. Δεϋτε σοφοί σοφών EPh 49 (1950) 50*. Δεϋτε, σταυροφόροι λαοί cf. Δεϋτε, χριστοφόροι λαοί, κατίδωμεν τί συνεβουλεύσατο. Δεϋτε στενάξωμεν πιστοί ΑΚ 158. Δεϋτε Στέφανον υμνοις MR II 697; MV IV 217; EO 23 (1924) 196*; NS 26 (1931) 731*, 43 (1948) 82*. Δεϋτε συμφωνίαν μετ’ ωδής EPh 46 (1947) 74*. Δεϋτε συμφώνως άνυμνήσωμεν MR II 238; MV III 144. Δεϋτε συμφώνως άπαντες πιστοί EPh 30 (1931) 537*. Δεϋτε συμφώνως άπαντες χορείαν συγκροτήσωμεν HC 87, 171 ; Anth III σκγ'. Δεϋτε συμφώνως ασμασιν φιλεόρτων EPh 30 (1931) 308*. Δεϋτε συμφώνως έν ΰμνοις πανηγυρίσωμεν EPh 37 (1938) 267*. Δεϋτε συμφώνως, οί πιστοί, μνήμην MR I 26; MV I 14. Δεϋτε συμφώνως, οί πιστοί, την έτήσιον MR I 322; MV II 11; EO 21 (1922) 269*; NS 30 (1935) 332*, 44 (1949) 10* (οί om.). Δεϋτε συμφώνως πάντες οί πιστοί ώδαϊς εύφημήσωμεν EPh 30 (1931) 561*. Δεϋτε συμφώνως, πιστοί, την έτήσιον cf. Δεϋτε συμφώνως, οί πιστοί, τήν έτήσιον. Δεϋτε συμφώνως συνελθόντες εύφημήσωμεν EPh 47 (1948) 224*. Δεϋτε συμφώνως τούς θείους άθλοφόρους Anth II σμγ'. Δεϋτε συμφώνως τούς θείους ’Αποστόλους Pentn πθ'. Δεϋτε συνανέλθωμεν, πιστοί PeR 326; PeV 158. Δεϋτε συνανέλθωμεν τω Ίησοΰ MR V I 318; MV X II 24.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Α*\»τε συνανέλθω μεν τω ν Ε λ α ίω ν

— 296 —

Δεϋτε συνανέλθωμεν των Έλαιών Pen-r11 νβ'. Δεΰτε συνανέλθωμεν τω σωτηρι έπί τό ορος NS 30 (1935) 278*, 44 (1949) 6* (om. Δεΰτε). Δεύτε συνάχθητε πάντες οι εύσεβεϊς έν τω βίω cf. infra. Δεϋτε συνάχθητε πάντες οί εύσεβώς έν τω βίω EV 389; GE 585; NS 30 (1935) 321* (οί εύσεβεϊς), 44 (1949) 8* (id.). Δεϋτε συνδραμόντες, πάντες πιστοί, τό τοΰ άρχετύπου Β 5 (1929-30) 365; NS 33 (1938) 438*. Δεΰτε συνελθόντες οί πιστοί EPh 30 (1931) 383*, 46 (1947) 74*. Δεΰτε συνέλθωμεν έν τω ταμείω TR 148; TV 85. Δεΰτε σύν έμοί καί των άγαθών EEBS 14 (1938) 38*; cf. Παΰλε, στόμα Κυρίου. Δεΰτε συνευφρανθώμεν MR IU 276; MV V 139. Δεΰτε σύν τω Ιωσήφ καί τοϊς Μάγοις Anth I τνθ'. Δεΰτε συστησώμεθα χορόν τοΰ εύαγγελίου EPh 46 (1947) 269*. Δεΰτε τελευταΐον άσπασμόν ER 271, 285, 305*, 310*; EV 417, 434, 468*, 475*; GE 431, 445, 465*, 470*, 474*. Δεΰτε, τήν άγνήν καί Θεοτόκον Κόρην ύμνήσωμεν λέγοντες ένθεα άσματα · χαϊρε, τοΰ κόσμου NTh 68. Δεΰτε, τήν άγνήν καί Θεοτόκον Κόρην ύμνήσωμεν λέγοντες ένθέοις άσμασι · χαϊρε, Παρθένε MR VI 33; MV X I 16. Δεΰτε, τήν έκ Δαυίδ MR I 115; MV I 66; BNJ 11 (1934-35) 322. Δεΰτε τήν έτήσιον έκτελοΰντες MR IV 336; MV VIU 67; NS 31 (1936) 535*, 44 (1949) 80*. Δεΰτε, τήν έτήσιον μνήμην πνευματικώς έπιτελοΰντες, τη των άρετών MR I 287; MV I 166. Δεΰτε, τήν έτήσιον μνήμην πνευματικώς τελοΰντες πάντες, τω μαρτυρική cf. infra. Δεΰτε, τήν έτήσιον μνήμην πνευματικώς τελοΰντες πίστει, τω μαρτυρικώ MR I 149; Th 23 (1952) 385 adp. (τελοΰντες πάντες). Δεΰτε τήν έτήσιον, πιστοί, μνήμην BMC 110; EPh 39 (1940) 147*. Δεΰτε τήν Μητέρα τοΰ φωτός PaR 184. Δεΰτε, τήν παγκόσμιον Κοίμησιν MR VI 422, 463; MV Χ Π 80, 105; NS 44 (1949) 84*. Δεΰτε, τήν πανέορτον φαιδράν MR IV 378; MV V ili 91; CPC 67. Δεΰτε, τήν τιμίαν Κεφαλήν MR ΙΠ 663, V 163; MV VT 124, Ί Χ 88. Δεΰτε τη πανάγνω βοήσωμεν συμφώνως EPh 38 (1939) 167*. Δεΰτε της Άθληφόρου Χριστοΰ MV X I 47. Δεΰτε της Βηθλεέμ ώς Έδέμ EPh 45 (1946) 132*. Δεΰτε της ουρανίου (Idiomelum, Ian. 22) EPh 46 (1947) 124*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

297 —

Αεΰτε τω ν π ιοτώ ν ό σ ύ λ λ ο γ ο ς

Δεϋτε της ούρανίου μυσταγωγίας MR IV 387, 419 ~ ; MV VIII 96, 116 ~ ; NS 44 (1949) 18*. Δεϋτε της ούρανίου Τριάδος MR III 426; MV V 223; 29 CCCXL; AS Iun. II XXXVI. Δεϋτε της Σιών αί θυγατέρες AntE III ρπ'. Δεϋτε της σοφίας τον βυθόν MR I 256, V 46; MV I 145, IX 27. Δεϋτε της Τριάδος τούς λατρευτάς DMS I 662. Δεϋτε τοΐς Μαθηταΐς MR VI 370; MV X II 52. Δεϋτε, το μνημόσυνον MR I 496; MV II 119. Δεϋτε τον άφειδεΐ άρυσάμενον NS 26 (1931) 726, 43 (1948) 81* (τον αφειδή); EPh 37 (1938) 83* (τον αφειδώς). Δεϋτε τον άφειδή άρυσάμενον cf. supra. Δεϋτε τον άφειδώς άρυσάμενιν cf. Δεϋτε τον άφειδεΐ άρυσάμενον. Δεϋτε τον Δανιήλ τριών τε MR II 519; MV IV 117. Δεϋτε, τον πρωτόθρονον MR Τ 501; MV II 123. Δεϋτε, τον Σταυρόν προτεθέντα TR 390; TV 221; GOO III 338. Δεϋτε τοΰ βιαστοΰ EPh 49 (1950) 50*. Δεϋτε τοΰ Δεσπότου τά ένδοξα MR III 22; MV V 10; EA 2* s. 2 (1885-86) 226. Δεϋτε τοΰ Θεοΰ την κιβωτόν την έμψυχον καί έντιμον EPE 40 (1941) 134*. Δεϋτε, τοΰ καινοΰ τής άμπέλου PeR 10, 105, 157, 225, 274, 301; PeV 4, 1 8 * , 51, 75, 107, 130, 142 ; 96 844; HC 581; CPC 221; PKA II 195; Ath 30 (1919) 158. Δεϋτε τών εύσεβών συστήματα RO 6 (1913) 73. Δεϋτε τών εύσεβών φιλεόρτων τά στίφη SSI 67*, 67* ~ (cf. cod. Crypt. Ε.γ.Ι, ff. 7ν et 9r). Δεϋτε τών Κυθηρίων το σύστημα DMS VIII 18. Δεϋτε τών μοναζόντων EPE 39 (1940) 272*. Δεϋτε τών ορθοδόξων το σύστημα MR VI 169; MV X I 90; EO 22 (1923)

12* . Δεϋτε τών ορθοδόξων χορεΐαι σήμερον EPE 36 (1937) 483*. Δεϋτε τών πιστών (Idiomelum, Ian. 22) EPE 46 (1947) 124*. Δεϋτε .τών πιστών αί χορεΐαι σήμερον EPE 49 (1950) 110*. Δεϋτε τών πιστών ή ξυνωρίς (SticEerum, Apr. 26) EPE 49 (1950) 38*. Δεϋτε τών πιστών ή ξυνωρίς τοΐς ασμασιν (Canon, Febr. 8) EPE 46 (1947) 310*. Δεϋτε τών πιστών ή όμήγυρις τον υπέρ της εύσεβείας EPE 50 (1951) 247*. Δεϋτε τών πιστών ή όμήγυρις τών Κολασσαέων EPE 39 (1940) 137*. Δεϋτε τών πιστών ό σύλλογος εύφροσύνως NS 27 (1932) 698, 43 (1948)

201*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Δβϋτε τ ω ν ποστών ό σύλλογος

— 298 —

Δεϋτε των πιστών ό σύλλογος σήμερον MR III 448; MV V 235; NS 43 (1948) 276*. Δεϋτε των πιστών το στήριγμα, δεϋτε έορτήν Anth II σοζ'; NS 27 (1932) 173 ~ (τύ σύστημα), 43 (1948) 137* (id.) ; EPh 48 (1949) 362* (id.). Δεϋτε των πιστών το σύστημα, δεϋτε έορτήν cf. supra. Δεϋτε, τών πιστών το σύστημα, πνευματικήν MR V 65; MV IX 33; NS 44 (1949) 19*. Δεϋτε, τών πιστών τό σύστημα, τούς νόας PeR 366; PeV 177; NS 28 (1933) 502*, 43 (1948) 261*. Δεϋτε τών ψυχών ήμών τά πρόθυρα Pent τξγ'. Δεϋτε φαιδρώς ύπαντήσωμεν EPh 30 (1931) 371*, 46 (1947) 260*. Δεϋτε, φησί ταϊς Μυροφόροις ό άγγελος Pent11 ιζ'. Δεϋτε φίλαθλοι την τετράριθμον χορείαν EPh 46 (1947) 122*. Δεϋτε, φίλαθλοι, τήν τρισαυγη MR II 121; MV III 74; HC 167*; EEBS 14 (1938) 33*; EPh 38 (1939) 305*, 39 (1940) 429*; NS 43 (1948) 148*. Δεϋτε, φίλαθλοι, τών θηλειών MR I 246; MV I 139; EPh 36 (1937) 22* ~ ; NS 43 (1948) 93*. Δεϋτε φιλέορτοι, δεϋτε και ιδετε Pent τις·'. Δεϋτε φιλέορτοι λαοί, τήν τοΰ μάρτυρος σεπτήν καί φωτοφόρον EPh 50 (1951) 176* (cf. cod. Crypt. Δ. α. IX , f. 133ν). Δεϋτε, φιλέορτοι πάντες, άνευφημήσωμεν άρρενόφρονα MV X I 149. Δεϋτε φιλέορτοι, πάντες νΰν εύφημήσωμεν EPh 39 (1940) 274*. Δεϋτε, φιλέορτοι πάντες, πανηγυρίσωμεν τήν μνήμην MV V 145. Δεϋτε, φιλέορτοι πάντες, σταυρόν τον τίμιον EPh 36 (1937) 236*. Δεϋτε, φιλέορτοι πάντες, τούς άθλητάς AS Nov. I 506. Δεϋτε, φιλέορτοι πάντες, υμνοις τιμήσωμεν τήν μόνην MR II 261; MV m 158. Δεϋτε, φιλέορτοι, πίστει πανηγυρίσωμεν EPh 45 (1946) 122*. Δεϋτε φιλέορτοι τήν τοΰ Χριστοΰ νΰν άμνάδα τιμήσωμεν EPh 36 (1937) 487*. Δεϋτε φιλεόρτων το σύστημα, δεϋτε καί χορείαν στησώμεθα MR VI 409, 449; MV X I I 73, 98; CPC 122. Δεϋτε φιλεόρτων το σύστημα, δεϋτε τών πιστών ή όμήγυρις MV V 146. Δεϋτε φιλευσεβεΐς άπαντες έπαινέσωμεν EPh 50 (1951) 174*. Δεϋτε, φίλοι Χριστοΰ, ήδε γάρ θείως ήχησεν TRM III λδ'*, σδ'*. Δεϋτε, φιλομάρτυρες, άσματικήν MR IV 366; MV V ili 85; NS 44 (1949) 17*. Δεϋτε φιλομάρτυρες, όμοφρόνως MR VI 238; MV X I 127; EO 22 (1923) 12*. Δεϋτε φιλομάρτυρες πάντες, εύωχηθώμεν MV V I 58.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 299 —

Δέχοιο, Συμεών, έν χόλπω

Δεΰτε, φιλομάρτυρες πάντες, πνευματικών TR 202 ; TV 111 ; EPh 46 (1947) 307*. Δεϋτε, φιλομάρτυρες πάντες, τούς της άπάτης MR II 485; MV IV 95. Δεϋτε, φιλομάρτυρες πάντες, τούς τοϋ Χρίστου MR II 162; MV III 99. Δεϋτε, φιλομάρτυρες πιστοί TR 87; T V 51. Δεΰτε φιλομάρτυρες πιστώς (Sticherum, Iun. 8) EPh 30 (1931) 539*, 50 (1951) 258*. Δεΰτε φιλομάρτυρες, πιστώς την ύπέρ τοΰ πάντων Δεσπότου MR V I 143; MV X I 77. Δεΰτε φιλομάρτυρες τον τοΰ Χριστοΰ ά·9·λοφόρον EPh 50 (1951) 345*. Δεΰτε, φιλομάρτυρες, τούς τοΰ Χριστοΰ άθ-λοφόρους MR II 479; MV IV 90; EPh 4 (1909) 348*; NS 43 (1948) 153*. Δεΰτε, φιλοπάρθενοι πάντες καί τής άγνείας έρασταί · δεΰτε, έορτάσωμεν ’Άννης MR VI 222; MV X I 115, 119. Δεΰτε, φιλοπάρ&ενοι πάντες καί της άγνείας έρασταί ' δεΰτε, ύποδέξασ·9·ε MR I 87, 91; MV I 50, 52; EPh 30 (1931) 294*; NS 43 (1948) 89*. Δεΰτε χαρμονικώς άπαντες (Sticherum, Febr. 1) EPh 30 (1931) 522*. Δεΰτε χαρμονικώς άπαντες καταστρέψωμεν (Sticherum, Mai. 1) EPh 49 (1950) 49*. Δεΰτε, χαρμονικώς άσπασώμε·9·α MR I 153, 177, 189, 202, 210; MV I 87, 101, 107, 115, 119; GOO H I 290, 316. Δεΰτε χαρμόσυνα ό ουρανός τε Pent τμς'. Δεΰτε χριστοφόροι λαοί, κατίδωμεν θαΰμα MR II 641; MV IV 187; 87 III 4008 ~ ; HC 342; EPh 30 (1931) 357*; NS 29 (1934) 247*, 43 (1948) 66*. Δεΰτε, χριστοφόροι λαοί, κατίδωμεν τί συνεβουλεύσατο TR 693; TV 389; HC 558; ΡΚΑ Π 151; OC n. s. 5 (1915) 208* (σταυροφόροι λαοί), 228 adn. 4* (σταυροφόροι, al. χριστοφόροι), 3a s. 3-4 (1928-29) 242 adn.; NS 29 (1934) 314*, 43 (1948) 70*. Δεΰτε, ώ γηγενείς SSI 68*. Δεΰτε, ώς ό Κύριος TR 150; TV 86; RO 1 (1910-11) 287. Δεΰτε ώσπερ άν·9·εσιν άγροΰ EPh 47 (1948) 22*. Δεΰτε; ώ φιλέορτοι, της Θεομήτορος MR V I 440; MV X II 92. Δέχεται έξ ύψους προσεδρεύων 106 1013; BSM II 700; TCH 28. Δέχνυται Εύδόκιμον (h) MR VI 274; MV X I 146; AS Mail I x x x v , lui. VII 309; SMM 464; NAS II 288; DMS VH 476. Δέχοιο διδασκάλων MR III 192; MV V 95. Δ έ χ ο ι ο , Πα ΰ λ ε , δ ε υ τ έ ρ α ν μ ε λ ω δ ί α ν τ οΰ α ύ τ ο ΰ ’ Ι ω ά ν ν ο υ EPh 51 (1952) 52*. Δέχοιο, Συμεών, έν κόλπω τώ σώ PAS I 431.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Λ έχοιο, ϊ υ μ ε ώ ν , τόν

— 300 —

Δέχοιο, Συμεών, τον άπολύσοντά σε PAS I 431. Δ έ χ ο ι ο τ ήν δ ε τήν π α ρ ά κ λ η σ ι ν , μ ά κ α ρ . ’ Ι ω σ ή φ EPh 37 (1938) 84*. Δέχοιο τούτον δε τον ύμνον, σοφέ NS 31 (1936) 477*, 44 (1949) 79*; EPh 47 (1948) 159*. Δ έ χο ιο , Χ ρ ι σ τ έ , τούσδε τούς έμούς λόγους. ’ Ι ω σ ή φ Para κς' ; cf. infra. Δ έ χ ο ι ς τ ε ο ύ ς δέ, τ ο ύ ς έ μ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς , Λ ό γ ε . ’ Ι ω σ ή φ (sine theotociis) PaR 39; PaV 19; cf. supra. Δεχόμενος, ένδοξε MR II 358; MV IV 8; An ια'. Δ έ χ ο υ δ έ ησ ι ν δ ε υ τ έ ρ α ν Χ ρ ί σ τ ο υ φί λε τ ου ’ Ι ω σ ή φ EPh 37 (1938) 83*. Δ έ χ ο υ δ έ ησ ι ν έ β δ ό μ η ν , Ν ι κ ό λ α ε , τ ου ’ Ι ω σ ή φ PaR 585; PaV 287. Δ έ χ ο υ δ έ η σ ι ν έ β δ ό μ η ν τ α ύ τ η ν , μ ά κ α ρ . ’ Ι ω σ ή φ EPh 37 (1938) 84*. Δέχου δουλοπρεπώς, Προφήτα MR ΠΙ 76, 223; MV V 39, 111. Δέχου, Ζαχαρία, των προφητών Anth I υξη'. Δέχου καί τάς ήμών AGM 153. Δ έ χ ο υ , μ έ γ ι σ τ ε Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ε , ύμνον π α ν ε υ τ ε λ ο ϋ ς Λ ο υ κ ά cf. Δ έ χ ο υ , μ έ γ ι σ τ ε Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ε , ύμνον π α ρ ’ ε ύ τ ε λ ο ϋ ς Λουκά. Δ έ χ ο υ , μ έ γ ι σ τ ε Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ε , ύμνον π α ρ ά ά χ ρ ε ί ο υ Λ ο υ κ ά cf. infra. Δ έ χ ο υ , μ έ γ ι σ τ ε Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ε , ύμνον π α ρ ’ ε ύ τ ε λ ο ϋ ς Λ ο υ κ ά ΕΟ 23 (1924) 408*; BBG n. s. 5 (1951) 118* ( π α ρ ά ά χ ρ ε ί ο υ , al. ε ύ τ ε λ ο ΰ ς ) , 184* ( π α ρ ά ά χ ρ ί ο υ ) , 185* ( π α ν ε υ τ ε λ ο ϋ ς ) . Δέχου με, Διάδοχε (i) NAS II 354; DMS V ili 468; AB 66 (1948) 11. Δέχου παρ’ ημών ώδήν MR VI 419; MV Χ Π 79; 96 1368; CPC 232. Δέχου πρεσβεύοντα MR III 53; MV V 27. Δ έ χ ο υ , Σ π υ ρ ί δ ω ν , τήν ύ μ ν ω δ ί α ν . ’ Ι ω σ ή φ EPh 39 (1940) 433*. Δέχου, Συμεών, έν άγκάλαις τον δεσπότην PAS I 413; BBG n. s. 1 (1947) 172*; SSI 50*. Δέχου, Συμεών, ον προεϊπον PAS I 415. Δέχου, Συμεών, δν υπό τον γνόφον είδε PAS I 416* (cf. cod. Vatic, gr. 1515, f. 187r). Δέχου, Συμεών, δν ύπύ τον γνόφον Μωσης MR III 475; MV VI 9; EPh 30 (1931) 524*. Δέχου, Σωτήρ, δέησιν έξ άναξίων ER 397; EV 518; GE 610. Δέχου τάς λιτάς τοΰ λαοΰ σου, καί τώ Υίώ σου MR II 439; MV IV 65.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

301

Α ημήτριον ν ύ ττου σ ι

Δέχου τάς λιτάς τοϋ λαού σου προς τόν Υιόν σου MR IV 78; MV VU 49; Para σδ'; Th 23 (1952) 386 adp. Δέχου τάς φωνάς των ο ικετών σου TR 492; TV 274. Δέχου τήν έμήν συν δάκρυσι PID δ'; ETh 120 Δέχου τήν Μητέρα τήν σήν TR 630; TV 351; 97 1409. Δέχου το μικρόν έφύμνιον ETh 45. Δέχου τον έμον εύχάριστον ETh 47. Δ έ χ ο υ τ ον ύμνον έκ ψυχής θ ε ι ο ν δ ό μ α ΕΟ 15 (1912) 41*. Δ έ χ ο υ τ ο ν ύμνον ε ύ μ ε ν ώ ς μ α κ α ρ τ ά τ η NS 31 (1936) 528*; EPh 48 (1949) 70*. Δέχου τον ύμνον εύμενώς, ώ Παρθένε NTh 119; ETh 98. Δ έ χ ο υ τ ον ύμνον, θ ε ο φ ό ρ ε Π α φ ν ο ύ τ ι ε NS 31 (1936) 535*. Δ έ χ ο υ τ ον ύμνον, κ α λ λ ί π α ι ς Ά κ υ λ ί ν α . ’ Ι ω σ ή φ MR V 281; MV X 44; AS Iun. II 672* ( κ α λ λ ί π α ι ) . Δ έ χ ο υ τ ο ν ύμνον, Ν ι κ ό λ α ε τ ρ ι σ μ ά κ α ρ EPh 39 (1940) 420*. Δ έ χ ο υ τ ον ύμνον, π α μ μ ά κ α ρ Γ ε ρ ά σ ι μ ε NS 31 (1936) 477*; EPh 47 (1948) 159*. Δ έ χ ο υ τον ύμνον, π α μ μ ά κ α ρ ’ Ι ω ά ν ν η , Λ α ζ ά ρ ο υ EPh 36 (1937) 297*. Δ έ χ ο υ τ ον ύμνον, Σ υ μ ε ώ ν Θ ε η δ ό χ ε . ’ Ι ω σ ή φ MR III 492 (perperam Θεοδόχε); MV VI 17 (id.). Δ έ χ ο υ τ ον ύμνον, Σ υ μ ε ώ ν π α ν ό λ β ι ε cf. infra. Δ έ χ ο υ τ ον ύμνον, ώ Σ υ μ ε ώ ν π α ν ό λ β ι ε MR I 11; MV I 5 (ώ om .); NS 26 (1931) 723* (id.). Δέχου τών οίκετών σου δεήσεις, Πρόδρομε EPh 45 (1946) 208*. Δέχου τών προφητών τον χρησμόν EPh 45 (1946) 132*. Δέχου, ώ Συμεών, ή Πάναγνος MR III 475, 491, 519; MV VI 9, 17, 33. Δέχου, ώ Συμεών, τον Κύριον MR III 467, 499, 514, 533; MV VI 7, 22, 30, 40; Anth II ρπγ'; SSI 72* (cf. cod. Crypt. Ε.γ.Ι, f. 55r); BBG n. s. 3 (1949) 222. Δήγματι αμαρτίας MR VI 518; MV X II 137; NS 32 (1937) 93*, 44 (1949) 134*. Δηλητηρίω ’ Ιουστίνος τέθνηκεν REB 16 (1958) 69*. Δήλοι γυναικών (i) MV VII 76; SMM 105; NAS II 46; DMS III 326. Δήλος έν άπασι γέγονας PAS I 353; AK11 44. Δημηγορήσας έν Σιών 96 1392; SR IX 728; PHG cx ix . Δη μητριέ Μάρτυς, σύν Γεωργίω MR IV 377; MV V ili 91 ; NS 53 (1958) 28*. Δημήτριον νύττουσι (i) MR I 531; MV II 140; SMM 348; AS Oct. IV 65; NAS I 161 ; DMS X 422; TRM II 17.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αημήτριον *còv π ανένδοξον

— 302 —

Δημήτριον τον πανένδοξον άό-λητήν EEBS 14 (1938) 31*; cf. Εύφραίνου έν Κυρίω, πόλις Θεσσαλονίκη. Δ η μ η τ ρ ί ο υ (in theotociis) MR I 367; MV II 41; NS 53 (1958) 100* (bis). Δημητρίου καταυγασθείς MR I 540; MV Π 147. Δ η μ η τ ρ ί ο υ με τ ο σ θ έ ν ο ς φ υ λ α τ τ έ τ ω EEBS 11 (1935) 130*; NS 32 (1937) 254*; EPh 37 (1938) 480*. Δημητρίου σήμερον του άθλοφόρου W 10 (1903) 473; EEBS 11 (1935) 128*. Δήμιος γέγονα τη ψυχή μου TR 458; TV 256; EPh 5 (1910) 508. Δημιουργεϊται βουληθείς MR I 368; MV II 41. Δημιουργεΐται νήπιος MR I 401 ; MV II 62. Δημιουργέ πάντων, είπας 114 1416; PAS I XXIII (Δημιουργός); ΕΑ 23 (1903) 391 (των άπάντων) ; WUR 12; ΕΟ 21 (1922) 276 (των άπάντων). Δημιουργέ της φύσεως, χορηγέ της ΐάσεως ER 422; EV 546; GE 629. Δημιουργέ των άπάντων, είπας cf. Δημιουργέ πάντων, είπας. Δημιουργέ των δλων (Exapostilarium, Sept. 1) EPh 35 (1936) 486*. Δημιουργέ τών δλων καί Θεέ ΕΕ 223, 234\ NS 26 (1931) 667*, 28 (1933) 656*. Δημιουργοϊς πάντων τών παθών PaR 586; PaV 288. Δημιουργόν ό Πατήρ TR 655; TV 368; 98 481; CPC 193 (adp. erit. Δημιουργών); PKA II 91. Δημιουργός γεννηθείς έκ τοΰ Πατρός πρό αιώνων, γεννάται MR II 591; MV IV 160. Δημιουργός γεννηθείς έκ τοΰ Πατρός πρό αιώνων, έτέχθης MR III 63; MV V 32 (έτέχθη). Δημιουργός καί πρύτανις MR I 23; MV I 12. Δημιουργός πάντων είπας cf. Δημιουργέ πάντων, είπας. Δημιουργών ό Πατήρ cf. Δημιουργόν ό Πατήρ. Δήμοι απειθείς καί άνομοι Pent τιβ'. Δήμοις άσκητών ήρίθμησαι άσκητικαΐς άγωγαΐς EPh 45 (1946) 199*. Δήμοι σε τών ιεραρχών, ίεράρχα GIB 197. Δήμοις Μαρτύρων MR IV 282; MV V ili 35. Δήμοις τών άσωμάτων καί αποστόλων EPh 37 (1938) 84*. Δήμοι τών ’Αγγέλων άληθώς PaR 150; PaV 73. Δήμον άπαντα ό θεηγόρος MR III 30; MV V 15. Δ ή μ ο ν δ ω δ ε κ ά ρ ι θ μ ο ν ά ε θ λ ο φ ό ρ ω ν ά ν α μ έ λ π ω MR III 598; MV V I 85 ; AS Iun. I 63* ( ά θ λ ο φ ό ρ ω ν ) ; NS 31 (1936) 473* (id.). Δήμον πολυάριθμον MR IV 327; MV V ili 62. Δήμον προσενήνοχας MR VI 63; MV X I 32.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 303

Ai’ άγάπην Θεοί»

Δήμον προχοαϊς ταϊς Ίορδάνου PaR 399; PaV 195. Δήμος άγιων μαρτύρων χορός μακάριος EPh 36 (1937) 298*. Δήμος Εβραίων σε τον μακρόθυμον 87 ΙΠ 3937; Pent11 ια'; >SR IV 195. Δήμος Θεολόγων έκ περάτων MR VI 414; M V X II 75; 96 1364; CPC 229. Δήμος ιερός άποστόλων τε καί ιερέων NS 32 (1937) 602. Δήμος ό παράνομος ό στασιώδης καί άτακτος EPh 37 (1938) 263*. Δήμος Όσιων καί ιερέων ΑΚ 117*, 184; EPh 49 (1950) 211*; TRM II σβ'*, ΙΠ ριη'* ; EEBS 25 (1955) 215*. Δήμος παράνομος Εβραίων 87 III 3949; Pent11 λς'; SR IV 203. Δήμος πολύς κλαύσεται Tri χνη'. Δήμος ποτέ άνομούντων Pentn κς''. Δήμος σεπτών ’Αθλητών PaR 121; PaV 60. Δήμος σεπτών Μαρτύρων PaR 652; PaV 320. Δήμος σε τών ’Αποστόλων PaR 242; PaV 118. Δήμος τών Εβραίων Tri χπβ'; PAS I 482; ΒΖ 18 (1909) 354. Δήμος τών θείων Προφητών PaR 580; PaV 285; PID ρνα'~. Δήμος τών Μαθητών άθροίζεται MR VI 404, 406, 439, 474; MV X II 70, 71, 92, 111; Anth ΙΠ σγ', σς', σθ', σι'. Δήμος τών Μαθητών ήθροίσθη έκ περάτων συν τοϊς σεπτοΐς MR VI 433; MV X II 88. Δήμος τών Μαθητών ήθροισται έκ περάτων Γεθσημανή MR VI 422, 463; MV X II 81, 105. Δησιδέριος τήν δέριν (i) cf. Δισιδέριος την δέριν (i). Δηχθείς όδοΰσι Γάλυκος (i) MV V i n 12; AS Apr. I 251 (Γάλικος); SMM 123 (id.); NAS II 75; DMS IV 55. Διά βαπτίσματος τήν παλαιότητα EPh 30 (1931) 538*, 50 (1951) 250*. Διά βασάνων αί τρισόλβιοι MR I 118; MV I 68; An ξα'. Διά βασάνων ποικίλων τον έχθρόν BMC 149. Διά βασάνων προδιενήθλησε PAS I 373; ΑΚΠ 49. Διά βασάνων τον εχθρόν καταβαλόντες ΕΑ 23 (1903) 393. Διάβηθι τοϋ χρόνου TR 177, 478; TV 99, 266; 97 1360. Διά βίου λαμπρότητος MR V 378; MV X 100. Διάβολον ήσχυνας, ’Αγγέλους MR VI 262; MV X I 140. Διαβόλου δυναστείαν Β 5 (1929-30) 376. Διά βρώσεως έξτ'/γαγε PaR 22, 35, 48, 60, 72, 83, 98; PaV 11, 17, 23, 29, 35, 40, 48; EPh 30 (1931) 556* (perperam έξήγαγες), 39 (1940) 136*. Δι’ άγαθότητα άνθρωπος γέγονας Tri τιθ'*; NS 29 (1934) 562*. Δι’ άγαθότητα πολλήν καί άβυσσον έλέους TRM II ρλδ'*. Δι’ άγάπην Θεοϋ καταλέλοιπας K D T 621; TRM II ροθ'*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Al" άγάπην το ν ΰπέρ ήμών

— 304 —

Δι’ αγάπην του υπέρ ήμών τυθέντος Th 13 (1935) 178. Δι άγάπησιν, ΟΙκτϊρμον MR 1 40*, 141, 285*, 489*, 499*, I I 93*, 412*, 481*, 547*, I I I 251*, I V 348, 399*, V 119*, 172*, V I 17*, 259*, 380*; MV I 22*, 81, 164*, I I 115*, 120*, I I I 55*, I V 47*, 91*, 134*, V 126*, V I I 5, V i l i 75, 103*, I X 64*, 92*, X I 8*, 138*, X I I 56*; PaR 306*; PaV 150*; 87 I I I 3960*; GOO I I I 207 ~ ; An νδ'*; Pent11 νγ'*; PID od*, πη*\ SR I V 210*; PHG xxxi*; VPJ 35*, 42*; EE 97; NS 26 (1931) 532*; ROC 9 (1904) 499*, 500*, 507*. Δι’ ’Αγγέλου έν φωτί οδηγηθείς είς έ'ρημον EPh 50 (1951) 321*. Δι’ ’Αγγέλου προρρήσεως MR I 92, 117; MV I 53, 67; EPh 30 (1931) 294*. Διαγράφει σου, κόρη, πάλαι VV 10 (1903) 476. Διά γυναίου δ δόλιος τόν πρωτόπλαστον EPh 46 (1947) 263*; TRM II ρνζ'*. Δι’ Ά δάμ τον πρωτόπλαστον εκλινας TRM II ρλβ'*. Διάδημά σε βασίλειον MR II 229; MV ΙΠ 139. Διάδημα τίμιον βασιλευόντων ETh 208. Διαδραμόντες άκλινώς ύγράν τε ΑΚ 69*, 166, 210 —; EPh 37 (1938) 477*; EEBS 15 (1939) 220*; TRM II μα'*. Διαδραμών ώς αστραπή Anth I σος'* ; GIB 75. Διαδράναι βαρβάρων άσάρκων φάλαγγας NTh 75. Διά Εΰας ή φθορά, διά σοϋ άφθαρσία TRM II ρκα'*. Διαζώννυταί σου πίστει MR III 251; MV V 126; PHG x x x . Διά ημάς γάρ παρεγένου PAS I 476. Διά θανάτου προς ζωήν διά σφαγής EEBS 11 (1935) 143. Διά θανάτου τό θνητόν TR 730; TV 409; CPC 198; ΡΚΑ Π 168; RO I (1910-11) 357. Διά θανάτου τοΰ πρόσκαιρου MR V 79; MV IX 41. Διαθέεις εις τήν σύμπασαν άφράστως TRM Π σκς'*. Διαθήκην τίθημι, φησίν ΡΚΑ II 96. Διαθρέψας καλώς έν ακρίβεια cf. Διαπρέψας καλώς έν άκριβεία. Διαθρέψωμεν πένητας TR 72; TV 44. Δι’ αίκισμών, διά μαστίγων MR V 210; MV X 2. Διαίρω σοι τάς εμάς παλάμας MR III 398; MV V 208. Διά κλίμακος ’ Ιακώβ (i) MV IV 124; SMM 426; Anth I τξζ'; NAS I 323; DMS X H 448. Διακονήσαι αυτός έλήλυθα TR 621; TV 345; 98 472; CPC 187; PKA II 35; EEBS 17 (1941) 295* (al. Διακονήσων). Διακονήσαι έργω φρικτώ cf. Διακονήσων έργω φρικτώ.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

305 —

A li νηστείας Δαυίδ

Διακονήσαι Χριστός έκών MR II 553; MV IV 138; Anth I τοζ' (Διακονήσων). Διακονήσας τω λόγω EPh 30 (1931) 558*. Διακονήσων αύτός έλήλυθα cf. Διακονήσαι αύτός έλήλυθα. Διακονήσων εργω φρικτω MR III 28; MV V 13; EPh 30 (1931) 386* (Διακονήσαι). Διακονήσων Χριστός έκών cf. Διακονήσαι Χριστός έκών. Διάκονοι σεπτοί καί αύτόπται HR 211; HV 343; MR V I 252; MV X I 135; HC 475; EPh 30 (1931) 555* (Διάκονοι σοφοί). Διάκονοι σοφοί καί αύτόπται cf. supra. Διά κόσμον, Παρθένε MR III 565; MV V I 66. Διακόψας των βαρβάρων συνασπισμόν BMC 140. Δι’ άκραν άγαθότητα Θεός ό υπερούσιος EPh 48 (1949) 73*. Δι’ άκραν εύσπλαγχνίαν, Χριστέ PeR 367; PeV 178. Διά Λαζάρου σε Χριστός TR 597; TV 331. Διά Λαζάρου τήν έ'γερσιν TR 666; TV 373; HC 535; ΡΚΑ Π 118; NS 29 (1934) 251*, 43 (1948) 67*. Διαλαθοϋσα τούς σοφούς καί συνετούς τοϋ κόσμου ΑΚ 66*, 164; EPh 37 (1938) 268*; TRM Η λδ'*, III λδ'*, σε'*. Διαλέγχειν τοϊς ώδε δοκεΐς cf. infra. Διαλέξασθαι τοίνυν δοκεΐς PAS I 375 (adp. erit, τοίνυν νϋν βούλομαι; al. Διαλέγχειν τοΐς ώδε δοκεΐς) ; ΑΚΠ 50. Διαλέξασθαι τοίνυν νϋν βούλομαι cf. supra. Διαλεχθείς μετά τοϋ οΐκέτου TRM II τκβ'*; EEBS 25 (1955) 259*. Διάλογον ιστορίας έκθέμενος NS 28 (1933) 664; BBG n. s. 2 (1948) 8; SSI 87; GIB 241. Διά λόγου μή πείσας τούς μάρτυρας MRM 81 ; TRM I 240, II σπδ'* ; EEBS 25 (1955) 241*. Διάλυσον τήν πώρωσιν τής ψυχής μου Bes s. II 3 (1902) 197*, 4 (1903) 340; ETh 230. Διά μαχαιρών άπετμήθησαν NS 14 (1914) 335. Διαμείβεται σου βονλομένου . . . . θαλάσσης άναμέλποντι ΕΕ 166; NS 26 (1931) 611*, 43 (1948) 78*. Διαμείβεται σου βουλομένου ___ θαλάσσης άσμα εϋηχον ΕΕ 175; Ath 46 (1935) 60; NS 28 (1933) 654*, 43 (1948) 265*. Διαμένει ή δόξα MR HI 36; MV V 18. Διαμένειν με σώον PaR 663; PaV 326; 105 1036. Διαμένεις έκ τόκου MR V I 261 ; MV X I 139. Διανέμοις των χαρισμάτων MR II 234; MV III 142. Διά νηστείας Δαυίδ TR 58; TV 36. 20

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αιά νηστείας χ αθ -α ιρόμ ενοι

— 306 —

Διά νηστείας καθαιρόμενοι TR 444; TV 249; 87 III 3884; SR IV 157. Διά νηστείας καθαρθήναι σπεύσωμεν TR 49; TV 31; EEBS 10 (1933) 9*; NS 30 (1935) 472*, 44 (1949) 14*. Διά νηστείας ποτέ ό σοφός 'Ησαΐας TR 57; TV 36. Διά νηστείας ποτέ προκαθαρθείς NTh 20; ETh 186. Διά νηστείας το σώμα, δι’ έγκρατείας TR 314; TV 182; 87 III 3861; SR IV 141. Διάνοιαν σκοτεινήν τη φωτοφόρω σου NTh 43. Διανοίας θεώμενος της σής την εύθύτητα GIB 157. Διανοίας ομμασιν, άθλοφόρε EPh 30 (1931) 551*. Διανοία τελεία σπήλαιον κατώκησας ΕΑ 20 (1900) 393. Διανοιγέσθωσαν πύλαι MR II 262; MV III 159. Διανοίγονται βίβλοι καί τών βροτών κρύφια Tri χνζ'. Διανύσας δρόμον τον καλόν EPh 46 (1947) 117*. Διανύσας ό Χριστός την έκ γης Pent11 o'. Διά ξίφους άνεΐλον άνδρας (i) MR II 68; MV III 41; SMM 365; NAS I 198; A 1 (1880-81) 93; DMS X I 141. Διά ξίφους όίωρα (i) MR II 722; MV IV 231; SMM 449; NAS I 348; DMS X II 610. Διά ξίφους ήθλησε (i) MV VII 35; AS Mart. II *3 ; SMM 94; NAS II 24; DMS III 162. Διά ξύλου κραταιώς PaR 628; PaV 308; PeR 462; PeV 222. Διά ξύλου ξύλου χθές cf. Διά ξύλου, Σώτερ, χθές. Διά ξύλου ό Ά δάμ έαυτόν θανάτω παρέδωκεν EPh 30 (1931) 302*, 36 (1937) 239*. Διά ξύλου δ ’ Αδάμ Παραδείσου PaR 288, 300, 312, 323, 334, 346, 358; PaV 141, 147, 153, 158, 164, 169, 176; PeR 231; PeV 110; TR 674; TV 377; PKA I I 133*] EPh 30 (1931) 374*, 378*, 541*, 45 (1946) 129*, 46 (1947) 117*, 299*, 48 (1949) 156*, 50 (1951) 314*, 323*] NS 29 (1934) 315*. Διά ξύλου πάσαν χθ-ές cf. Διά ξύλου, Σώτερ, χθές. Διά ξύλου, Σώτερ, κατήργησας PaR 101; PaV 50; Pent ξζ '; NS 28 (1933) 21*. Διά ξύλου, Σώτερ, χθές Th 14 (1936) 312 (adp. erit. Διά ξύλου ξύλου χθές) ; NS 32 (1937) 285 (Διά ξύλου πάσαν χθές). Διά ξύλου τόν Ά δάμ άπατηθέντα PaR 467; PaV 229; PeR 359; PeV 174. Διά παντός εύλογοϋντες PaR 451; PaV 221; PeR 35; PeV 14; NS 28 (1933) 19*. Διά παντός, Θεοτόκε Παρθένε, δν υπέρ λόγον GIB 59. Διά παντός, Θεοτόκε, τόν έκ σου ικέτευε MR VI 532; MV X II 144.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 307 —

Ας' Ασθένειας, Ένδοξε

Διά παντός ικετεύω σε, Δέσποινα PID ρνδ'. Διά παντός μελέτη μα SB 2 (1927) 232. Διά παντός μή διαλίπης με DMS IX 142. Διά παντός σε, παναμώμητε, ικετεύω PID ρνε'. Διά παντός σοι έκ βάθους μου NTh 34; ETh 315. Aià παντός ταϊς πονηραϊς PaR 402; PaV 197. Διαπαντός τόν Χριστόν MR V 326; MV X 70. Διά παντός τοϋ βίου σου MR II 118; MV III 72. Διαπετάσασα τάς παναχράντους σου NTh 74. Διαπετάσας Μωϋσης χεϊρας προς ύψος ούρανοϋ EPh 36 (1937) 237*. Διαπλεύσαντες άβρόχως της άσεβείας GIB 217. Διαπλεύσαντες πάσαν βασάνων PaR 556; PaV 273. Διαπλέων της κοσμικής PaR 306; PaV 150. Διαπλέωντό πέλαγος PaR 291, 303; PaV 143, 148; TR 789; TV 438; Th 19 (1941-48) 250 adp. ~ . Διαπλέων τοΰ βίου σκάφει ETh 286. Διαπλέων τοϋ βίου το πέλαγος NTh 16; ETh 164. Διά πόθον, όσια, τον τοϋ Κυρίου Α Χ 211 (al. Διά τόν πόθον); ΒΖ 15 (1906) 11 (adp. erit. Διά τόν πόθον); EEBS 15 (1939) 223*; EPh 38 (1939) 306*; TRM II νδ' ~ . Διά πόθον τόν θειον MR I 243 ; MV I 138. Διά πόθον τόν σόν, ’Άναξ άνάκτων GIB 165 ; BBG n. s. 9 (1955) 61. Διά πόθον τοΰ κτίσαντος έναθλοΰντα EPh 38 (1939) 305*. Διά ποικίλων πόνων MR ΠΙ 530; MV VI 39. Διά πόνων άθλήσεως προς την άπονον PaR 79; PaV 38. Διά πόνων άθλήσεως τόν Δεσπότην MR V 93; MV IX 49. Διαπορήσας τότε εις άπαν TRM II οη'*. Διαπρέπων έν άθλοις καί σκάμμασιν BMC 161. Διαπρέψας καλώς έν άκριβεία PAS I 387; ΑΚ 88* (Διαθρέψας), 173 ~ (id.); EPh 40 (1941) 138*; TRM II ρκγ'*, Π Ι ξ'*, σλβ'*. Διά πυράς καί ϋδατος ψαλμικώς διελθόντες EPh 47 (1948) 229*. Διά ρέουσαν καί πρόσκαιρου άπόλαυσιν NTh 74. Αι’ άρετής σύ περιουσίαν EPh 39 (1940) 432*; TRM II ργ'*. Διαρρέουσαν ΰπαρξιν καί φθειρόμενου, άγιοι EPh 48 (1949) 172*. Διαρρήξας το χειρόγραφον τοΰ Ά δάμ 87 ΙΠ 3956; Pent11 μθ'; SR IV 208. Διαρρήξας των παθών έγκρατείας ράβδω EPh 30 (1931) 384*, 46 (1947) 79*. Διά σε τόν ώς πρόβατου τεθυμένον, πανόλβιε EPh 50 (1951) 169*. Δι’ άσθενείας, "Ενδοξε MR ΙΠ 354; MV V 184.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αιασχεδάσας τήν νύχτα

— 308 —

Διασκεδάσας την νύκτα των παθών PaR 566, 597*] PaV 278, 293*] EH 204] NS 30 (1935) 215*. Αι άσκήσεως καί πόνων εξαίσιων TRM II σιθ'*. Διά σοϋ γνώσιν δέχεται MR III 246; MV V 124; PHG X I X ; EPli 30 (1931) 383*. Διά σοϋ ή λύτρωσις τοϊς άνθρωπο ις PID ρε'. Διά σοϋ κατηλλάγημεν Β 5 (1929-30) 367. Διά σοϋ, Μήτερ Παρθένε MR ΙΠ 660; MV VI 122; PaR 463; PaV 227; PeR 353; PeV 171. Διά σοϋ, Μήτερ φωτός, πάντες όψόμεθα PID ρλα'. Διά σοϋ, Παναγία Θεόνυμφε MR I 491; MV II 116; 105 1220. Διά σοϋ, Παναγία, ποιήσας PaR 556; 105 1333 (σοί ποιήσας); cf. Ό βουλήσει τά πάντα ποιήσας. Διά σοϋ, Παναγία, σοί ποιήσας cf. supra. Διά σοϋ, Πανάχραντε MR V 4; MV IX 2. Διασπαράξαι την ταπεινήν μου ψυχήν PTD ξζ' ; ETh 267. Διά σπλάγχνα ελέους άπο τής Παρθένου MR I 399; MV Π 61. Διά σπλάγχνα ελέους, Δέσποινα πάντων PID νθ'; NTh 39; ETh 277, 321. Διά σπλάγχνα ελέους, διά φιλανθρωπίας HR 332; HV 493. Διά σπλάγχνα ελέους σου, Παρθένε HR 305; HV 455; PaR 744; PaV 366; 140 777. Διά σπλάγχνα οίκτιρμών άνελθών TR 452; TV 253. Διά σπλάγχνα οίκτιρμών σου M R HI 495; MV VI 20. Διά Σταυροΰ ήχμαλώτευσας PeR 98; PeV 48; MG I 336. Διά Σταυροΰ καί τοΰ πάθους Pent τα'. Διά Σταυροΰ σου ήσχύνθη PaR 194; PaV 95. Διά Σταυροΰ τον άγώνα MR Η 160; MV III 97. Διά στέφος πάντιμον (i) MV III 194; SMM 397; NAS I 261; DMS X I 633. Διά στύλον πυράς καί νεφέλης MR I I 329* ('Ο διά στύλον)] MV I I I 199* (id.); Anth / ξζ'*, τκβ'*] Pent σ ^ ζ '* ] ΕΕ 72; EPh 39 (1940) 420*] NS 29 (1934) 685*, 30 (1935) 281*, 43 (1948) 271*. Διασώζει με Λόγος MR VI 196; MV X I 104. Διασωθείς τοΰ έχθροΰ MR III 242; MV V 122. Διάσωσον άπο κινδύνων ER 461; EV 581, 5 8 3 ; HR 293, 295*, 301*, 302*, 303* (bis), 304*, 305* (bis), 306*; HV 441, 443, 451 (bis), 452, 453, 454, 455, 456, 457; MR VI 206; M V X I 109; PaR 738, 7 3 9 * , 742*, 744*; PaV 364*, 366* (bis); TR 667; TV 374; 140 772, 773 (bis), 776 (bis), 777 (bis), 780; HC 535; GE 674; PK A H 119; NS 29 (1934) 252*, 43 (1948) 67*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Ali τόν φόβον

309 —

Διάσωσον έκ κινδύνων τούς δούλους σου Διάσωσον έκ φθοράς καί κινδύνων Διάσωσον με άπό παθών

Ι,Ρ Ρ II 155; PGS I V 388.

P ID ρνδ'.

ΝΤΙι 82.

Διάσωσον με, Δέσποινα, έκ βάθους

E T h 37.

Διάσωσον με, Πάναγνε, κινδύνων χαλεπών Διάσωσον με, Παρθενομήτορ άγνή

P ID ιη ';Ε Τ 1ι 108, 115 (μεοιη.).

P ID μη' ; E T h 327.

Διάσωσον, παναγία Δέσποινα, την ποίμνην σου Διάσωσον,

Πάναγνε, κινδύνων χαλεπών

cf.

P ID ροθ'. Διάσωσον με, Πάναγνε, κιν­

δύνων χαλεπών. Διάσωσον, ώ Τριάς άγια

PaR 6 0 2 ; P a V 296.

Διά τά έργα μου τά δεινά πάσης παρρησίας

E E B S 14 (1938) 59.

Διά τά έργα σου, ληστά, έπέβης τώ σταυρώ

OC 3 a s. 3 -4 (1928-29) 76.

Διατάξει του Χρίστου

14.

MR II 365; M V IV

Διαταράξαντες άπαντες την άσέβειαν

E P h 4 6 (1947) 1 2 5 *; T R M I I ρνβ'*

(άπασαν). Διαταράξαντες άπασαν την ασέβειαν

cf. supra.

Διά τάς άμαρτίας ημών, φιλάνθρωπε

E E B S 14 (1938) 3 5 * ; cf. 'Ω ς άνθρω­

πος έν ποταμώ. Διά ταΰτα προθυμίας

PA S I 3 7 9 ; Α Κ Π 5 1 ; T R M I I ρμζ'*.

Διά ταύτης γ ά ρ ή παγγενής Διατελεΐν ημάς ικετεύσατε

M R V I 4 0 7 ; M V Χ Π 7 2 ; P A S I Ι ,Χ Χ Ι . Tri χ ξθ '.

Διατελέσαντα έν άμελεία την ζωήν Διατεμών σοι τοϋ γράμματος

E R 2 3 6 ; E V 2 0 1 ; G E 404.

cf. Διατεμών τον του γράμματος.

Ε Ε 726] A th 4 6 (1935) 55.

Δ ιατεμών την θάλασσαν

Διατεμών τον τοϋ γράμματος

M R Π Ι 3 7 3 ; M V V 194; E P h 3 0 (1931)

3 7 1 * (Διατεμών σοι τοϋ γράμματος). Διά την μέλλουσαν ζωήν καί θείαν κληρουχίαν Διά τήν όντως ζωήν θανεΐν Διά τής έν γνόφω θείας Διά της σής άξιωθείην

T R M I I νγ'*.

Ε Α 2 3 (1903) 401.

M R V I 3 4 3 ; M V X I I 3 7 ; 9 8 4 9 6 - ; CPC 179. Bes s. I l 3 (1902) 203*, 5 (1903) 51.

Διά της σμύρνης το θνητόν

M R II 6 2 2 ; M V I V 175.

Διά τον ένθερμον ζήλον της προς Θεόν άγάπης

E P h 47 (1948) 20 *.

Διά τον νόμον Κυρίου

M R V I 5 2 9 ; M V X I I 142.

Διά τον πάντων Θεόν

M R II 3 1 6 ; M V I II 191.

Διά τον πόθον, όσια, τον τοϋ Κυρίου Διά τόν πόθον τοϋ Χριστοΰ

cf. Διά πόθον, όσια, τόν τοϋ Κυρίου.

M R I I I 221 ; M V V 110.

Διά τόν φόβον τόν πολύν Ιουδαίων ό Πέτρος Διά τόν φόβον τών ’ Ιουδαίων ό φίλος σου

PSS I V 492.

T R 689; T V 387; H C 552;

Ρ Κ Α I I 149; OC n. s. 5 (1915) 2 0 8 *, 226 adn. 7 * , 3 a s. 3 -4 (1928-29) 238 a d n .; N S 29 (1934) 3 1 3 *, 43 (1948) 69 *.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αιά τ ό σάν 6vojj.cn π χ ϊδις

310 —

zlià το σόν όνομα παϊδες Διά το σώσαι ημάς

Ε Ε 3 6 ; N S 2 6 (1931) 508*.

PaR 179; P a V 87.

Διά τοϋ βαπτίσματός σου, Χριστέ, διάβολον ήσχυνας Διά τοϋ Πνεύματος ψυχάς

E P h 45 (1946) 199*.

M R H I 8 0 ; M V V 41.

Διά τοϋ σοΰ τιμίου Σταυροΰ, Κύριε Διά τοϋ Σταυροΰ σου, Χριστέ

cf. Διά τοϋ τιμίου Σταυρού, Κύριε.

P aR 60, 8 3 ; P a V 29, 4 0 ; PeR 7 5 ; P eV 37.

ziιά τον τιμίου σου Σταυρού, Χριστέ

P a R 3 6 2 ; P aV 177; P eR 32, 253*,

255, 28 0 ; P eV 13, 120*, 120, 133,

1 45 ;

Pent τμ δ'*; CPC 119;

Ρ Κ Α I I 22 8 ; N S 2 8 (1933) 18 *; E P h 4 5 (1946) 199*. Διά τοϋ τι,μίου Σταυροΰ, Κύριε

8 7 I I I 3 9 6 4 ; Pent11 ξβ' (Διά τοϋ σοΰ

τιμίου) ; S R I V 213. Διά τοΰτο καί αύτός

A G M 150.

Διά τοΰτο καί ημείς

A G M 153.

Διά τοΰ υδατος καί πυρός

Tri χ ξθ '.

Διά των σών γάρ αληθώς ρημάτων

Α Κ 7 5 *, 169; E E B S 15 (1939) 2 2 7 * ;

E P h 3 8 (1939) 4 0 8 * ; T R M I I ξ θ '* . Διά των σών, Λόγε, Προφητών Διαυγή σε άστέρα

PaR 5 7 6 ; P a V 2 8 3 ; P I D ρμθ'.

M R I 3 8 1 ; M V Π 51.

Διαφανές ως έσοπτρον γεγονώς Διαφανές ώς έσοπτρον Θεοΰ

M R I 3 2 7 ; M V I I 16; 4 581 ~ .

M R V 3 2 4 ; M V X 69.

Διαφανώς τώ έκ της Παρθένου Δ ι’ άφατον έλεος τοΰ Θεοΰ μου

GIB 222. Ε Α 2 5 (1905) 215.

Διαφερόντως, δσιε, τον Χριστόν άγαπήσας Διαφεύγει δ σός πάντα νοΰν τοκετός Διαφθαρείς τάς τών μελών

E P h 4 9 (1950) 5 0 *.

B B G n. S. 7 (1953) 155; G IB 110.

Tri υλγ'.

Διαφθαρέντα τοϊς σαρκικοΐς με

PaR 3 3 1 ; P aV 162 (σαρκικοΐς σε).

Διαφθαρέντα τοϊς σαρκικοΐς σε

cf. supra.

Διαφθοράς εις φρέαρ

T R 7 2 5 ; T V 406.

Διαφυγεΐν της άμαρτίας τόν ολισθον Διαφυλάξατε ημάς έν ειρήνη Διά χρηστότητος πλοΰτον

E R 2 3 5 ; E V 2 0 0 ; G E 403.

Pentn κη'.

TR

102; T V 59.

Διά Χριστόν άπαχθέντες

M R V 307.

Διά Χριστόν ό Κήρυκος

PA S I 3 6 6 ; Α Κ Η 48.

Διά Χριστόν, πολύαθλε μάρτυς Διά Χριστόν τήν ένεγκαμένην Διά Χριστόν, τόν δι’ ήμας

A S N ov. I 101; A n th I ροε'*; G IB 53.

M R I I 2 0 6 ; M V I I I 126.

Διάχρυσον έσθητα θεότητος Διαχρύσω έσθήτί ώσπερ

P A S I 3 6 4 ; Α Κ Π 4 7 ; T R M Π σ θ '*.

N T h 68.

PaR 4 6 5 ; P aV 228.

Διδαγμάτων σου φέγγει φωταγωγών Δίδαξαν ημάς ποιεϊν, Κύριε

PA S Π 186; E P h 37 (1938) 470*.

Ε Ε 15; N S 2 9 (1934) 686*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 311 —

Διδασκαλίαν της πλάνης

Al’ έγχρατβίας τ 4 π ά θ η

M R I 3 1 5 ; M V I I 7 ; A n th I ριδ' (Διδασκαλίας

την πλάνην); N S 31 (1936) 3 * , 44 (1949) 69 *. cf. supra.

Διδασκαλίας την πλάνην Διδάσκαλον, κήρυκα

M R I I I 2 8 5 ; M V V 144.

Διδάσκαλον κτησάμενοι

PaR 154; P a V 75.

Διδαχή ήκολούθησας τη του Παύλου, Τιμόθεε Δίδοται λέουσι βορά Δίδου δεξιάν έμοί

E P h 4 6 (1947) 124*.

M R I I 5 3 5 ; M V I V 127. PaR 136; P a V 67.

Δίδου ΐλασμόν, Θεογεννήτορ Κόρη Δίδου κάμοί σω οικέτη Δίδου μοι, 'Αγνή, αληθή Δίδου μοι έν όργάνω

N T h 62.

D M S I X 57. PaR 2 0 7 ; P a V 101; 105 1297.

M R I 11; M V I 5 ; E O 22 (1923) 4 3 8 * ; N S 26

(1931) 723, 43 (1948) 8 1 *. Δίδου μοι κατάνυξιν καί των κακών

E R 110; E V

103; T R 247 ~ ; T V

145 ~ ; G E 160. Δίδου μοι όμβρους

PaR 5 6 8 ; P a V 279.

Δίδου μοι, Σωτήρ, την έκ λόγων χάριν Διδούς Μάρκος τη τομή (i) Δίδου

ΰετόν

τή

γή

E P h 36 (1937) 297*.

cf. 'Τπέσχε Μάρκος τη τομή (i).

διψώση,

Σώτερ

(sine theotociis)

E R 397;

E V 5 1 8 ; G E 610. Διδώ μεγάλας δωρεάς Δίδωσι Μάρκο) (i)

cf. Δωρώ μεγάλας δωρεάς.

A S M art. I l l 778, M ail V 2 2 6 * ; SM M 179; N A S I I

16 2 ; D M S V 356. Δίδωσι μήτηρ νεκρικόν (i)

M V IV

104; SMM 4 1 4 ; N A S I 3 0 5 ; D M S

X I I 368. Δίδωσι μητρί Κέλσιος (i) Δίδωσιν ήμΐν Ελένη (i)

N A S I I 2 1 8 ; D M S V I 249. M V V I I 2 0 ; SM M 9 0 ; N A S I I 17; D M S I I I

107. Δίδωσι Χρυσόγονος (i ) Διέγειρόν με, Κύριε

M V I V 158 ; SM M 439 ; N A S I 3 30 ; D M S X I I 515.

T R 7 6 4 ; T V 427.

Διέγειρον προς αϊνεσιν το φρόνημα

P A S I 450 ; M K T 2 0

(adp. erit.

το φρόνημα προς αϊνεσιν); T R M I I σ π '* ; E E B S 2 5 (1955) 2 4 0 *. Διέγειρον το φρόνημα προς αϊνεσιν Διεγερθείς

cf. supra.

E P h 4 7 (1948) 15*.

Δ ι’ έγκρατείας άναβάντες

M R I V 2 2 ; M V V I I 13.

Δ ι’ έγκρατείας, ένδοξε, σεαυτήν έκκαθάρασα Δ ι’ έγκρατείας όντως και προσευχής

A n ξ ζ'.

A n λ'.

Δ ι’ έγκρατείας, "Οσιε

M R V 2 3 8 ; M V X 21.

Δ ι’ έγκρατείας, Πάτερ

M R I 2 8 ; M V I 15.

Δ ι’ έγκρατείας τά πάθη, πάτερ Γεώργιε

E P h 4 8 (1949) 176*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 312

At’ έγχρατείας τ 4 π ά θ η

Α ι έγκρατείας τά πάθη, πάτερ Γρηγόριε Δ ι’ έγκρατείας τοϋ σώματος

E P h 39 (1940) 126*.

M R I 477 ; M V II 108.

Δ ι’ έγκρατείας των παθών τάς περιφλέκτους άπονεκρώσαντες όρμάς καί τάς κινήσεις, τοϋ Χρίστου οί Μάρτυρες

cf. Δ ι’ έγκρατείας των παθών τάς

πυριφλέκτους άπονεκρώσαντες όρμάς καί τάς κινήσεις, τοϋ Χρίστου οί Μάρτυρες. Δ ι’ έγκρατείας των παθ-ών τάς πυριφλέκτους άπονεκρώσαντες όρμάς καί τάς κινήσεις, Άσκηταί

M R I V 118; M V V I I 74.

Δ ι’ έγκρατείας τών παθ-ών τάς πυριφλέκτους άπονεκρώσαντες όρμάς καί τάς κινήσεις, τοϋ Χρίστου οί Μάρτυρες

H R 159; H V 2 4 0 ; M R I I

4 4 3 ; M V I V 6 7 ; PaR 659 (άποτεφρώσαντες μορφάς), 695 (id.); PaV 323

(id.),

342

(id.); T R 822 (μορφάς), 824 (id.);

TV

453

(id.),

454 (id.); DM S Χ Π 255 (τάς περιφλέκτους); E P h 3 0 (1931) 372*. Δ ι’ έγκρατείας τών παθ-ών τάς πυριφλέκτους άποτεφρώσαντες μορφάς καί τάς κινήσεις, τοϋ Χριστοΰ οί Μάρτυρες

cf. supra.

Διεδονήθησαν τά θεμέλια

Pent τ'.

Διέδραμε μηνύων Ά στήρ

M R II 596; M V IV

Διέδραμεν εις γην

Διέδραμες πάσαν κτίσιν σύν Πέτρω

GIB 231.

Διέδραμε την γην ό σεπτός ημών φθόγγος Δϊε θεόφρον τών ’Αγγέλων ΐσοστάσιε Διεθρύβησαν, Μάρτυς, ορη

(i)

E P h 38 (1939) 95*.

E P h 30 (1931) 552*.

cf. infra.

Διεθρύβησαν, Μάρτυς, τά όρη Διείς πτέρυγας

162; Anth I υς'.

M R V I 4 5 2 ; M V X I I 99.

M R I I I 5 0 ; M V V 2 5 (τά om.).

M R V I 5 9 ; M V X I 3 0 ; A S Iui. II 4 6 7 ; SM M 2 3 0 ;

N A S H 2 5 0 ; DM S V I I 81. Δι

εκβάσεως προφητικής αίνιγματωδώς

Δ ιεκβεβηκότες φνσεως ορούς

Διεκέλευον, Δέσποτα, ταΐς άνωτέραις Διέκοψαν κεφαλάς έν έκστάσει

Pent τς'.

PaR 144; PaV 70.

Διέκοψας διά Σταυροΰ σου, Κύριε Διελέγχων στερρώς τοϋ παρανόμου Διελθόντας πολυώδυνον κλυδώνιον IV

Ε Ε 2 8 ; N S 33 (1938) 687*.

Ε Ε 118.

N S 2 8 (1933) 336. T R M II λε'*. T R 5 1 7 ; T V 2 8 9 ; 8 7 I II 38 8 9 ; S R

162.

Διελθόντες τά της γης Διελθόντες ώς ύπόπτεροι

PaR 3 3 4 ; PaV 164. M R I V 3 1 0 ; M V V H I 52.

Διελθοΰσα τό πΰρ τών ήδονών

GIB 249.

Διέλθωμεν εις Σιών τήν άγίαν

E T h 228.

Διελ&ών πόντον ερυΰρόν Διελϋ·ών τήν

Ε Ε 8 6 ; N S 3 0 (1935) 10*, 43 (1948) 272*.

Έρυ&ράν θάλασσαν

ΕΕ

161;

NS

26

(1931)

6 1 0 * , 43

(1948) 78*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αιήλθετε τό ύδωρ

— 313 — Διελθών τον γνόφον της σαρκός, μάκαρ

EP h 38

(1939)

1 6 3 *; N S 43

(1948) 37 *. Διελθών τό τοϋ βίου

M R V I 4 3 ; M V X I 21.

Διέλυσας ποτέ έν τω τίκτεσθαι Δ ι’ εμέ, Θεός ών

PaR 3 0 4 ; P aV 149.

T R 176, 4 7 7 ; T V 98, 266 ; 9 7 1356.

Διέμεινας άφλεκτος το πϋρ τεκοϋσα

TR

182; T V

101; 8 7 I II 3845 ~ ;

S R I V 130 ~ . Δ ι’ έμέ καί θνήσκεις καί κατέρχη Δ ι’ έμέ κατ’ έμέ έχρημάτισε

N S 3 2 (1937) 341.

M R I I I 176; M V V 8 6 ; 105 1045; N T h 2 4 ;

E T h 189. Δ ι’ έμέ τιτρώσκη τόν τρωθέντα Διένειμαν έαυτοϊς στρατιώται Δ ι’ ένος μέν άνθρώπου

Pent σήη'.

PaR 111 ; P aV 55.

Διέπλευσαν άβρόχως βασάνων Διέπρεψας εύσεβώς

N S 32 (1937) 341.

PaR 4 1 ; P aV 2 0 ; B N J 11 (1934-35) 3 12*.

M R Ι Π 5 9 8 ; M V V I 86.

Διερράγησαν πέτραι, γή έσείσθη Διέρρηξα νυν τήν στολήν μου

Tri χπδ'.

T R 140, 4 6 5 ; T V 80, 2 6 0 ; 9 7 1336; CPC

149. Διέρρηξας, Κύριε, τήν τοϋ παμφάγου Διέρρηξας τόν σύνδεσμον ξενιτεύσας

Tri λα'. OC 5 (1905) 7 9 ; G N P 6 0 ; GIB 211.

Διέρρηξας των παθών

M R Ι Π 6 8 ; M V V 34.

Διερχόμενος πανταχοϋ

M R I 131 ; M V I 75.

Δ ι’ έ'ρωτα Χρίστου τοϋ νυμφίου σου, μάρτυς Διέστρεψας Πατέρων τά δόγματα

E P h 36 (1937) 290*.

T R 237; T V

Διέσωσται πάσα ή κτίσις

M R II 4 0 5 ; M V I V 43.

Διέτρεχες σπουδή, καθώς

M R I 198; M V I 112.

Διετύπου ’ Αβραάμ το σόν, Παρθένε

132; 9 9 1773.

B B G n. s. 7 (1953) 13; GIB 107;

E E B S 28 (1958) 31 9 * (τόν σόν). Δ ι’ εύσεβείας

E P h 36 (1937) 25*.

Δι’ εύσεβοΰς όμολογίας

M R I I I 184; M V V 91.

Δ ι’ εύσπλαγχνίαν οίκτιρμών, Χριστέ

E P R 69.

Διέφλεξας τω πυρί της Χριστοΰ άγαπήσεως

OC 5 (1905) 8 0 ; G N P 6 1 ;

G IB 212. ΔιεχεΙτο η φλόξ τής εκκαείσης

E E 85\ N S 30 (1935) 9 *.

Διηγήσαντο πάντα τά θαυμάσια

PaR 2 0 0 ; P aV 9 8 ; PeR 28, 160, 170,

2 0 0 ; PeV 11, 77, 81, 9 5 ; P K A I I 2 1 9 ; N S 28 (1933) 18*. Διήλεγκται τοϋ πλάνου

TR 236; T V

Διήλεγξας ειδώλων πλάνην Διήλθεν ό Σεβήρος Διήλθετε τό ύδωρ

132; 9 9 1773.

PAS I 3 1 8 ; Α Χ Π 37.

M R V I 119; M V X I 65. M R V 128; M V I X 68.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Διήλθοααν διά -υρός

— 3 14 —

Ε Ε 144; N S 28 (1933) 654*.

Διήλθοσαν διά πυράς οΐ γενναιότατοι Δι* ημάς ό απαθής

P aR 2 8 9 ; PaV 142.

Δι’ ήμάς ύπέστη σου

T R 5 0 0 ; T V 279.

Δι’ ήμερων, Χριστέ, τεσσαράκοντα Διηνεκέσι χρώμενος προσευχαΐς

Pentn ιδ'.

M R V I 51 ; M V X I 26.

Διηνεκώς τω θείω θρόνω της χάριτος Διήνοιξας, Κύριε, τήν μήτραν Διήνοιξε φάρυγγα ό "Αιδης Διήνυσας τό σκάμμα

E P h 3 9 (1940) 420*.

M R I 9 7 ; M V I 5 5 ; 9 7 1321. PaR 2 8 3 ; P a V 139.

M R II 5 5 8 ; M V I V

Διήνυσεν ή Άνυσία ή πάνσεμνος

Ε Α 24 (1904) 212.

Ε Ε 5 0 ; N S 3 0 (1935) 4*, 4 3 (1948) 272*.

Διήρηται μεν το ’Ερυθραίαν Διιππευόμενα άρματα

141.

M R II I 5 3 9 ; M V V I 43.

Δίκαζε, μάρτυς, καί τάφω (i)

cf. infra.

Δίκαζε, μάρτυς, τοΐς δροις (i)

M R V I 8 8 ; Μλ^ X I 4 6 ; SMM 235 (μάρτυς

καί τάφω); N A S II 2 5 6 ; E A 1 (1881) 131; D M S V I I 173. Δικαίας κρίσεως έπερχομένης Δικαιοκρΐτα, ήνίκα μέλλεις

PaR 2 1 4 ; P aV 105; Para ρνα' (Τής δικαίας). P aR 701 ; PaV 345.

Δικαιοκρΐτα Σώτερ, έλέησον

cf. infra.

Δικαιοκρΐτα Σωτήρ, έλέησον

E R 3 7 3 ; T R 40, 178, 4 8 6 ; T V 27, 99, 2 7 1 ;

9 7 1376 (Σώτερ). Δίκαιον όντως έν δικαίων (i)

M V I V 124; SM M 4 2 3 ; N A S I 3 2 2 ; DM S

Χ Π 446. Δίκαιος, άμεμπτος, παντός άπεχόμενος Δίκαιος, άμεμπτος, πάτερ, όφθείς

M R V I 5 2 ; M V X I 27.

Ε Α 24 (1904) 328.

Δίκαιος από βρέφους χρηματίσας, θεόφρον Δίκαιος εΐ, Κύριε, καί ευθεία ή κρίσις σου Δίκαιος εΐ, Κύριε, καί πάσαι (1935)

ΕΕ

T R M I I ήγ'*. N S 14 (1914) 334.

149; E E B S

10

(1933)

7 *;

NS

30

470*.

Δίκαιος καί άκακος

M R V 2 9 ; M V I X 17; E P h 3 0 (1931) 531*.

Δίκαιος καί τέλειος

M R I I I 4 9 0 ; M V V I 17.

Δίκαιος όντως ως φοΐνιξ

PH G C X X II.

Δικαιοσύνην μάθετε οί ένοικοϋντες τήν γην, ’Αθανασίου Δικαιοσύνην μάθετε οι ένοικοϋντες τήν γ η ν επέστη Δικαιοσύνην μάθωμεν οί ένοικοϋντες Δικαιοσύνης δρόμος κενός

Δικαιοσύνης έσθήτας περιβαλλόμενοι 122, 135, 137 (bis),

Ε Ε 137] N S 30 (1935) 209*.

T R 5 ; T V 3 ; B N J 11 (1934-35) 313.

Δικαιοσύνης έσθήτα περιβαλλόμενοι Δικαιοσύνης "Ηλιε νοητέ

M R V 11 ; M V I X 5 . Ε Ε 217.

PeR 7 3 ; P eV 3 6 ; Pent τλ' ~ (έσθήτας). cf. supra.

PeR -255*, 258, 285, 288, 2 9 0 ;

PeV

120*,

145.

Δικαιοσύνης ήλιε, Τίέ, Λόγε, σοφία

E P h 36 (1937) 30 *.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Διόλου ταΐς προς

— 315 —

Δικαιοσύνης ό πρύτανις σέ ώς παρθένον Δικαιοσύνης τον Χριστόν

E P h 40 (1941) 106*.

M R I I 7 3 4 ; M V I V 239.

Δίκαιος υπάρχων, δικαίαις όδοΐς

M R I I 6 8 8 ; M V I V 2 1 2 ; Bes 5 (1899)

438 (υπάρχων ’ Ιωσήφ, δικαίαις). Δίκαιος υπάρχων ’ Ιωσήφ, δικαίαις όδοΐς Δίκαιος ώσπερ φοΐνιξ

Δικαίωμά μοι εστιν ούδ’ ότιοϋν Δικαίων έπήκουσας

PG S I V 394.

M R I I 4 3 1 ; M V I V 5 9 ; 9 7 1308; T C H 5.

Δικαίων ό καρπός, ’ Ιωακείμ 146-,

cf. supra.

M R I I I 3 6 ; M V V 18.

M R I I 222, 241 - , 252, 2 7 5 ; M V Ι Π 136,

152, 167; H C 305.

Δικαίων σκηνώμασιν έναυλιζόμενος Δικαίων σκηνώμασι περιχαρώς

E P h 46 (1947) 300*.

M R I H 4 9 2 ; M V V I 18; E O 23 (1924)

2 0 0 *.

Δικαίων χοροί σέ, θεόφρον Διονύσιε Δικαιώσεως τοϊς εργοις

Δικαίωσον, Χριστέ, οδς δικαία Δικαίως, όσίως τε

Ε Α 2 4 (1904) 332.

T R 6 ; T V 5. PaR 3 5 0 ; P a V 171.

M R V I 217.

Δικαστικών σύ προ βημάτων Δίκην οσμής μυρεψικής

M R I 3 0 ; M V I 15.

cf. infra.

Δίκην οσμής μύρου ψιχών

P A S I 479 (adp. erit. Δίκης οσμής μυροψιχής) ;

Α Κ Π 6 1 ; T R M Π τιη'* (μυρεψικής); E E B S 2 5 (1955) 258* (id.). Δίκης οσμής μυροψιχής

cf. supra.

Δικτύοις λογικοΐς έκ βυθού τής άγνοιας

E P h 3 9 (1940) 281*.

Δικτύοις λογικοΐς έσαγηνεύσατε

P a R 6 8 ; P a V 33.

Δίκτυον ώς ήπλωσε Παύλος (i)

cf. 'Ήπλωσε Παύλος ώς σαγήνην (i).

Διό, άχραντε Θεοτόκε Διόδωρος μάστιξι (i) DMS I X

M R V I 4 0 7 ; M V Χ Π 7 2 ; P A S I L x x i. M V I 7 4 ; SM M 2 9 4 ; AS Sept. I H 7 7 6 ; N A S I 3 4 ;

131.

Δ ι οίκτον ελέους σου, Δέσποτα

Ε Ε 166, 184; N S 26 (1931) 611*.

Δ ι’ οίκτον προσομιλήσας PaR 166; P a V 81. Διό καί ημείς, άχραντε, ευφραινόμενοι Διό κράξωμεν * άγιος ό Θεός

T R M I I ριε'*.

Ε Ο 3 (1899-1900) 3 6 6 ; cf. Προεορτάσωμεν,

λαοί, Χριστού τά Γενέθλια. . . καί κατίδωμεν τό έν Σπηλαίω. Διόλου άνακείμενος

M R V I 3 8 3 ; M V Χ Π 59.

Διόλου νεύων πρός Θεόν Δ ι’ όλου πρός Θεόν

MR V 240; M V X

22.

PaR 2 9 3 ; P aV 144.

Διόλου ταΐς νεύσεσι ταΐς πρός το θειον Διόλου ταΐς νεύσεσι ταΐς φανοτάταις Διόλου ταΐς πρός το θειον νεύσεσι

M R I 2 0 8 ; M V I 117. M R I H 691 ; M V V I 143.

M R V I 161; M V X I 8 6 ; E O 2 3 (1924)

2 7 7 * ; N S 3 2 (1937) 8 5 * , 44 (1949) 132* (perperam τά πρός).

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Α ιόλου τη νεϋβει

— 316 —

Διόλου τη νεύσει τη προς Θεόν

M R V 193; M V I X

Διόλου τη Τριάδι σαφώς, παμμάκαρ, άνακείμενος Διόλου τώ φωτί

104.

E P h 4 8 (1949) 361*.

M R 1 5 1 2 ; M V I I 129; E O 2 3 (1924) 2 78*.

Δι* όμβροτόκου νεφέλης

M R I 2 3 9 ; M V I 135.

Διομήδης ό μέγιστος καί Όρέστης ό ένδοξος Δϊον Ελευθέριον δεκάτη

(h)

ΕΡΙι 5 0 (1951) 264*.

M R Π 5 0 0 ; M V I V 104; A S Apr. I I 528

(Θειον), Maii I t v (id .); SM M 474 (id.); N A S I 3 0 4 ; D M S X I I 360. Διονύσιος εις τελών (i)

M V Π Ι 194; A S Apr. I 7 4 4 ; SMM 3 9 6 ; N A S I

261 ; D M S X I 632. Διονύσιος συν συνάθλων (i) I 97; DMS X

M V II 14; SM M 3 2 5 ; AS Oct. I l 9 ; N A S

42.

Διονυσίω συμφρονήσαντας (i)

M V I 4 1 ; SMM 2 8 9 ; N A S I 22 (συμφωνή-

σαντας); D M S I X 99 (id.). Διονυσίω συμφωνήσαντας (i)

cf. supra.

Διόπερ ταΰτα όρώμενος ό πιστότατος Διότι έδει το σκεύος της ζωής

T R M II ρνη'*.

PAS I 528*.

Διπλά θανών Βήρυλλος εύρατο (i)

cf. infra.

Διπλά θανών εδρατο Βήριλλος (i)

M V V I I 7 9 ; A S M art. I l l 2 58 (εύρηται

Κύριλλος) ; SM M 107 (Βύριλος) ; N A S I I 47 (θανών Βήρυλλος εύρατο) ; D M S Ι Π 331

(id.).

Δίπλα θανών εΰρηται Κύριλλος (i) Διπλήν έχων άνωθεν (i)

cf. supra.

N A S I 3 6 1 ; DM S I 71.

Διπλήν πανήγυριν άγει ή Εκκλησία Χρίστου Διπλήν Συμεών τήν κλήσιν Διπλήν τήν χάριν είληφώς

E P h 45 (1946) 122*.

N S 31 (1936) 537*. M V X 4 9 ; A n th Π Ι λα' ~ ; Α Κ 121 ~ ; E P h

50 (1951) 3 2 4 * ; T R M II σ ι γ ' ~ , I I I σ ξθ '*. Διπλήν ώς εϊληφας χάριν του διδασκάλου σου Δίπλοκον εύσεβείας τής ιεραρχίας

E P h 50 (1951) 323*.

A n λδ'; N S 26 (1931) 723, 43 (1948)

8 1 * ; E P h 35 (1936) 489*. Διπλοϋν διανύσασα,

Μάρτυς,

άγώνα

EPh

30

(1931)

381*,

46

(1947)

66 *, 67*. Διπλοϋν όρώ, Χριστέ, μυστήριον

Pent σήθ'.

Διπλοϋν σοι τον στέφανον τής αφθαρσίας

M R I 127; M V I 7 2 ; E P h 47

(1948) 152*. Διπλοϋν στέφος εϊληφας Διπλοϋν τον άθλον (i)

MR V 257; M V X

31.

M V I V 2 4 3 ; SMM 451 ; N A S I 3 5 6 ; D M S X I I 649.

Διπλοϋν το στέφος δωρεΐται Διπλούς ό δεϊπνος (i)

E P h 46 (1947) 127*.

TR 829; T V 366;

SMM

108;

Tri υήθ'; DM S

I I I 369, X I I I 232. Διπλοΰς στεφάνους (i)

M R I V 120 ; M V V I I 75 ; N A S I I 45 ; D M S I II 324.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Διωγμούς ύπομείνας

— 317

Δισεικαρίθμοις (i)

M R I 18; M V I 9 ; SMM 2 7 8 ; A S Sept. I 156; N A S

I 5 ; D M S I X 13. Δίς εξ άνεϊλεν εύκλεεΐς (i)

AS Iu i. II 5 7 6 ; SM M 2 3 2 ; N A S I I 2 5 3 ; DM S

V I I 111. Δισημερεύει Λάζαρος έν τω τάφω Δισημερεύει σήμερον

cf. Δισημερεύων Λάζαρος έν τω τάφω.

T R 5 6 3 ; T V 313.

Δισημερεύων Λάζαρος έν τω τάφω

T R 5 6 1 ; T V 311

(Δισημερεύει).

Δισιδέριον, Πρόκουλον

M R I V 3 4 5 ; M V V i l i 74.

Δισιδέριος τύν δέριν (i)

M R I V 3 4 9 ; M V V i l i 7 6 ; SM M 146 (Δησιδέριος) ;

N A S I I 101 ; DM S I V 318. Δισμύριοι Μάρτυρες Χρίστου

M R I I 7 0 9 ; M V I V 223.

ΔΙς πενταπλήν κτείνουσιν (i)

N A S I I 168; D M S V 460.

Διττοϊς άθληταΐς ή τιμωρία (i)

M V II

131;

SM M 3 4 8 ; N A S I

160;

D M S X 420. Διττοϊς άθληταΐς προσδεθεΐσι Δι τταΐ ς. . .

προστεθεΐσι) ;

(i)

προσοίσω

139;

SM M 276

(perperam

N A S I I 347 ; D M S V i l i 404.

Διττοϊς άθληταΐς προστεθεΐσι (i) Διττοϊς

MV Χ Π cf. supra.

Μάρτυσιν

μελιρδίαν.

’ Ιωσήφ

M R I 512;

M V I I 129. Διττοϊς συνάθλοις ’ Ισίδωρε (i)

M V I V 4 8 ; SM M 4 0 4 ; N A S I 2 7 9 ; D M S

X I I 208. Διττόν άγώνα E P h 46 (1947) 70*. Δ ι’ υδατος καί πνεύματος

E P h 30 (1931) 376*.

Διφρελάτης ό Ή λίας τον αιθέρα Δίφρω άνηρπάγης (h)

8 7 I I I 3 9 7 7 ; Pent11 πγ' ; SR I V 223.

M R V I 182;

MV X I 97;

N A S I I 2 68;

DM S

V I I 282. Διχοτομεϊν ήπείλησε καί είς το πϋρ Δίψει τελευτής τής υπέρ Θεοϋ (i)

E T h 150.

M R V I 4 4 5 ; M V X I I 9 5 ; SMM 2 6 3 ;

A S A ug. Ι Π 5 2 0 ; N A S Π 3 2 9 ; D M S V I I I 262. Διψήσας του τής ζωής

M R I 4 9 9 ; M V I I 121.

Διψητική τις ως έ'λαφος (i)

M V I I I 121; SM M 3 7 9 ; N A S I 2 3 2 ; DM S

X I 426. Διψών Βαραχήσιος (i)

M R I V 2 1 0 ; M V V I I 118; SMM 117; N A S II

61 ; D M S Ι Π 470. Διψών το ποτήριον

M R I I 5 6 2 ; M V I V 144.

Διωγμούς έκαρτέρησας Διωγμούς καί κινδύνους

M R i n 274, V 7 ; M V V 138, I X 4. T R 8 0 2 ; T V 444.

Διωγμούς ύπομείνας καί περιστάσεις

E P h 36 (1937) 486*.

Διωγμούς ύπομείνας ύπέρ τής Πίστεως

MR ΙΠ 318; M V V

162; EPh.

30 (1931) 558*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Διωγμούς χαλεπούς

— 318 —

Διωγμούς χαλεπούς καί αίκισμούς

PaR 175; P a V 86.

Διωγμού χαλεπού πάσαν την γην Διωκόμενος ύπύ άθεων

E P h 3 0 (1931) 5 37*.

M R V 1 1 ; M V I X 5.

Διώκονται φάλαγγες δαιμόνων Διώκτης ολέθριος έξηφανίσθη

H V 508. 8 7 Ι Π 3 9 0 5 ; Pent τ κ ζ '; SR I V 173; Ρ Κ Α

I I 208. Διώκτου τυραννίδος λελυτρωμένοι

87 III 3904;

Pent τκ ε'; SR I V 172;

Ρ Κ Α Π 206. Δ ιώ ξα ς καταλήψομαί σε

Ε Ε 136.

Δόγμα ενθεον έπικρατύνας, ρήμα

M R I I 5 6 ; M V I H 34, X

Δόγμα ενθεον έπικρατύνας στόλος γέγονας

11~.

cf. Δόγμα ένθεον έπικρατύνων,

στύλος γέγονας. Δόγμα ενθεον έπικρατύνας, στύλος γέγονας

cf. infra.

Δόγμα ενθεον έπικρατύνων, στύλος γέγονας

90 209;

H C 4 0 3 ; E P h 30

(1931) 369* (έπικρατύνας), 385* (id.), 5 5 8 *, 46 (1947) 118* (έπικρα­ τύνας, στόλος), 47 (1948) 153* ~ (έπικρατύνας) ; B B G n. s. 4 (1950) 27*. Δόγμα έ'νθεον όμολογοΰντες

E P h 37 (1938) 476*. Ε Ε 179; E E B S 10 (1933) 8 * ; NS

Δ όγμα ήλλοίωσαν βασιλέως άσεβοϋς 3 0 (1935) 470*. Δόγμα παράνομον οΐ γενναίοι

Ε Ε 49] N S 3 0 (1935) 659*.

Δογματίζων Τριάδος το τριλαμπές

E P h 5 0 (1951) 271*.

Δογματικοΐς βάθεσι κατεπόντισας, μάκαρ Δόγματι τυράννου άντέστησαν

E P h 40 (1941) 76*.

Ε Ε 193; N S 5 2 (1957) 333*.

Δόγμα τυράννου εις μάτην έλογίσαντο Δογμάτων άστραπαΐς ώσπερ ήλιος

Ε Ε 29] N S 33 (1938) 688*.

M R I I I 3 8 7 ; M V V 2 0 1 ; T h 15 (1937)

1 0 7 *; E P h 3 8 (1939) 317*. Δογμάτων θείας άστραπάς

M R I 3 8 6 ; M V H 54.

Δογμάτων θερμώς των σεπτών Δογμάτων καί λόγων

M R V 111; M V Ϊ Χ 59.

M R I I 125; M V H I 76.

Δογμάτων ούρανίων την γνώσιν Δογμάτων πέλαγος, καί πυ,ξίον

Β Ζ 6 (1897) 533. M R V 3 2 6 ; M V X 70.

Δογμάτων σου κάλλεσιν ή έκκλησία

E P h 3 9 (1940) 145*.

Δογμάτων τών θείων

M R I V 3 9 1 ; M V V H I 99.

Δογμάτων φαιδρότητι

M R I I 2 0 1 ; M V I I I 124.

Δοθείτω μοι άνωθεν ταϊς σαϊς πρεσβείαις, Νικόλαε Δοκιμασθείς καθάπερ χρυσός πυρί καί βασάνοις

E P h 3 9 (1940) 420*. EPh

46

(1947)

(καί om .), 47 (1948) 2 7 *, 50 (1951) 3 37*. Δολίαις γυναικός

M R I H 5 8 1 ; M V V I 75.

Δολίαις λαλιαΐς ό δόλιος

PaR 120; P aV 59.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

312*

319 — Δολίαις μηχανώμενος

M R II 4 9 9 ; M V IV

Δόλιας γλώσσης πονηράς Δολίοις ρήμασιν Ά 8 ά μ

Α ονούμενοι π&θεαι

103.

CR S 118. M R V I 5 0 8 ; M V X I I 131.

Δολίως άρπάσαι με ζητεί

P I D κ α '; E T h 2 0 .

Δολίως έξαπατήσας οφις με εϊλεν αιχμάλωτον · άλλ’ ώ Παρθένε 5 (1903)

Δολίως έξαπατήσας οφις με εϊλεν αιχμάλωτον τοϋ θεωθήναι MV IX

MR V

185;

100.

Δολίως με δούλοις πονηροΐς

E T h 8.

Δολίως με τ ω λείω της ήδονής Δολίως με φθέγγεσθαι

N T h 3 2 ; E T h 312.

MR IV

Δολίως ό εχθρός θηρεϋσαι

176; M V V i i 101; CP C 237.

P I D ρια'.

Δολίως δφις με ό πονηρότατος Δολίως δφις με το πριν

P a R 3 9 9 ; P a V 195.

M R III 5 9 2 ; M V V I 82.

Δολίως δφις ό πονηρός

T R 7 3 ; T V 4 4 ; B N J 11 (1 9 3 4 -3 5 ) 3 1 4 , 3 1 5 * ~ .

Δόλους των πονηρών δαιμόνων 18, V

B es S. I I

180.

131 ~ ,

M R I I 372, ΙΠ

261 ~ ,

151 ~ .

Δ όλω άπαύστως εχθρός

cf. infra.

Δ όλω άπαύστως ό εχθρός Δ όλω με δελεάσας

P a R 4 8 2 ; P a V 2 3 6 (ό o m .) ; M R I I 2 8 0 ; M V I I I 170.

Δόλο) της Έ δ έ μ έρπύσας

P a R 2 8 7 ; P a V 141.

Δ όλω της πάλαι εύκληρίας

MR V 76; M V IX

Δ όλω το πριν ώσί τοϊς της Ευας

40.

cf. Δόλω τ ω πριν ώσί τοϊς της Εύας.

Δ όλω τοϋ έχθροΰ, σοφέ, δειλανδρήσαντα

G IB 171.

Δόλω τοϋ δφεως, Δέσποινα, της έν τω παραδείσιο Δόλω τω πριν ώσί τοϊς τής Ευας E P h 45

105 1325.

P aR 5 1 4 ; P a V 252.

Δόλω πρώην τον Ά δ ά μ

Δομετιανόν

298 ~ ; M V IV

στέμμασιν

ΑΧ

E T h 149.

1 1 6 *, 183 (το πρίν); T R M I I σ β '* .

ύμνων

στέφω

NS

31

(1936)

412*;

(1946) 3 1 3 * .

Δομετιανός ημάς

M R III

Δομετιανός ό θαυμαστός Δομετιανός της φθοράς

190; M V V

95.

M R I I I 1 9 3 ; M V V 96. (i)

M R III

197; M V V

9 8 ; SM M

10; N A S I

3 7 5 ; D M S I 171. Δομετίου

EEBS

15 (1939) 1 9 8 *.

Δομνίκαν όγδοάτη πότμου ( h )

M R I I I 1 7 7 ; M V V 8 6 ; A S M a li I V i l i ;

S M M 4 5 2 ; N A S I 3 7 0 ; D M S I 159. Δονεϊ Δονάτος (i)

S M M 158.

Δονήσας τη φρικτη καταβάσει

Δονουμένην τοϋ βίου Δονούμενοι πάθεσι

P en tn ρς'.

Ε Ε 257.

M R Π 4 0 ; M V Ι Π 23.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αονουμένους θ-λίψεαι

— 320

Δονουμένους θλίψεσι καί τώ πλήθει Δόντες με κριτηρίω

N T h 62.

P A S I 485.

Δ ό ξα άθληταϊς ίερότητος

cf. infra.

Δ ό ξα άθληταϊς, ίερωτάτοις

PA S I 417

(adp. erit, ίερώτατος); E P h 4 0

(1941) 13 4 * (ίερότητος). Δ ό ξα άθληταϊς, ίερώτατος

cf. supra.

Δ ό ξα έγένου Χρίστου

III

MR

255;

MV

V

128;

Δ ό ξα έν ούρανω, έπί γης εύφροσύνη

MR

VI

PHG

xxxvn

(Δ όξα

Χρίστου έγένου). 439;

M V X II

92;

A n th

Ι Π σι'. Δ ό ξα έν ύψίστοις Θ ε ω . . .

βαπτισθήναι θελήσαντι

Δ ό ξα έν ύψίστοις Θεω δοξαζομένω

ύπ’ ’ Αγγέλων

Δ ό ξα έν ύψίστοις Θ εω , έν Βηθλεέμ ακούω

EBBS

14 (1938) 3 6 * .

E P h 4 5 (1946)

200*.

M R I I 6 5 9 , 7 1 0 ; M V I V 196,

2 2 4 ; B es 6 (1899) 1 0 2 * ; E O 2 2 (1923) 4 3 9 * ; E E B S 14 (1938) 3 5 * ; N S 2 8 (1933) 4 8 9 * , 4 3 (1948) 2 5 8 * . Δ ό ξα έν ύψίστοις Θεω καί έπί γης ειρήνη (A n tiph on a in Πολυέλεον, t . I V p i., N o v . 8) E P h 3 8 (1939) 16 7 *. Δ ό ξα έν ύψίστοις Θ εω , καί έπί γης ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία

CPC 3 8 ;

O C 3 a s. 12 (1937) 4. Δ ό ξα έν ύψίστοις Θ εω , καί έπί γης ειρήνη. M V IV

Σήμερον

M R I I 661, 6 7 6 ;

198, 2 0 5 .

Δ ό ξα έν ύψίστοις Θ εω , μετ’ ’ Αγγέλων

MR Π 535; M V IV

Δ όξα εν ύψίστοις Θ εω , τω έν Βαβνλώνι Δ ό ξα έν ύψίστοις χοροί

MR Π

686;

ΕΕ

127.

155] N S 3 3 (1938) 690*.

M V I V 2 1 1 ; N S 2 8 (1933) 2 1 6 * .

Δ οξά ζει σε την μόνην δεδοξασμένην το γένος

P I D κ θ '; E T h 2 3 3 ~ (εύλο­

γη μένην). Δ οξά ζει σε τήν μόνην εύλογημένην το γένος Δ οξάζει σου τέρας

Δ οξάζεται πίστει καί π όθω Δ οξάζεται ύμνος άπας Δ ο ξα ζέτω Θεοϋ σε

cf. supra.

M R I V 3 7 3 ; M V V O I 88. N S 2 8 (1933) 2 6 9 .

PaR

15; P a V 8 ; E T h 54.

MR I 310; M V Π

5.

Δοξάζομέν σου την περί ημάς εύσπλαγχνίαν, Χριστέ Δοξάζομέν σου, Χ ριστέ, τήν πολλήν εύσπλαγχνίαν

E P h 3 7 (1938) 2 6 0 * . M R V I 142, 2 1 2 ; M V

X I 7 7 , 1 1 2 ; Β Ζ 10 (1901) 6 1 , 2 0 (1911) 4 2 2 * ; E P h 3 0 (1931) 2 9 9 * , 31

(1932)

1 1 0 *, 3 6

(1937) 2 3 * .

Δοξάζομέν τά πάθη σου, τιμώμεν την ταφήν Δοξάζου, αγνή, κατευοδοϋ καί βασίλευε

P en t τιδ'.

E T h 44.

Δ ο ξά ζω Θεότητα Πατρός

T R 2 3 9 ; T V 1 3 3 ; 9 9 1780.

Δ ο ξά ζω σε, άναρχε Τριάς

M R I 9 7 ; M V I 5 5 ; 9 7 1321.

Δ ο ξά ζω σου, Τίέ μου

T R 7 2 5 ; T V 406.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

321 — Δ ο ξ ά ζ ω τόν Σταυρόν σου

Λόξα Πατρί προανάρχω

E R 2 7 8 ; E V 4 2 6 ; P a R 2 6 8 ; P a V 131 ; T R 7 8 8 ;

T V 4 3 8 ; G E 4 4 1 ; C P C 1 2 4 ; N S 3 3 (1938) 5 2 1 * , 4 4 (1949) 1 4 1 *. Δ ο ξ ά ζ ω τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοΰ

PaR

186;

PaV 9 1 ;

P e R 2 4 , 13 7 *,

138, 1 9 8 ; P e V 10, 6 5 * , 6 6 , 9 4 ; P K A I I 2 1 2 ; N S 2 8 (1933) 17 *. Δόξα

Θεω*

Δόξα

Θεω

άμήν

P en t11 κ ς'.

πρέπει

P e n t " ξ β '.

Δ ό ξα καί τω σπόγγω

N S 3 3 (1938) 27.

Δόξα

Χριστός,

κροτείσθω

ή

των

Μαρτύρων

M R II

63;

M V I I I 3 9 ; A n κ β '; N S 2 6 (1931) 7 2 8 * . Δόξαν άγήρω της ρεούσης

A n οα'.

Δόξαν άθανασίας καί ΐσχύν στολισμένος Δόξαν έπίγειον λιπών

ΑΚ

T R M I I I ρνα'*, ρ π ζ'*.

1 3 3 *, 191.

Δόξαν έπιθυμήσας μή διαλυομένην

ΑΚ

1 2 2 *, 186; E P E 5 0 (1951) 3 2 5 * ;

T R M I I σ ιγ'*. Δόξαν εχοντα θείαν παρθενίας

A n th Π Ι

ρπς' ;

PAS

I

265 ;

Α Κ Π 30 ;

E E B S 2 5 (1955) 2 3 1 * . Δόξαν λιπών γης (i)

A S Iu i. I 2 8 9 ; S M M 2 2 3 ; N A S I I 2 4 0 ; D M S V I I

6 (perperam λοιπόν). Δόξαν παρθενίας έχουσα

ETh 26; EEBS

11 (1935) 8 0 * .

Δόξαν παριδόντα την φθαρτήν

cf. infra.

Δόξαν παριδόντες τήν φθαρτήν

M R I I I 3 7 5 ; M V V 1 9 5 ; E P E 3 0 (1931)

371*

(παριδόντα).

Δόξαν παριδών τήν πρόσκαιρον

M R I 571 ; M V I I 167.

Δόξαν πάσαν τοϋ κόσμου κατέλιπες Δόξαντες θανατώσαι

M R IV

88; M V

Δόξαντες υβριν τά όσια είναι ρήματα Δόξαν τήν επί της γης Δόξαν τήν ρευστήν

T R M I I σιε'*. V I I 55.

T R M Π ρνγ'*.

M R V I 4 1 5 ; M V V i l i 113.

M R I I I 5 6 ; M V V 28.

Δόξαν τοϋ Πατρός συνέλαβες

cf. Δ όξη ς τοϋ Πατρός συνέλαβες.

Δόξαν Χριστοΰ ίδών ώς ό Παΰλος Δόξαν Χριστοΰ σε χρηματίσαντα Δ ό ξα Πατρί, βοήσωμεν

T R M I I π ς '* .

M R I 1 4 0 ; M V I 8 1 ; G O O I I I 286.

P eR 1 5 0 ; P e V 7 1 .

Δ ό ξα Πατρί, καί Υ ίω , καί άγίω Πνεύματι· εις

T R 5 1 ; T V 3 3 (τω άγίω).

Δ ό ξα Πατρί καί Υ ίω καί Πνεύματι, τ ω μόνω ζώντι

T ri υήδ'.

Δ ό ξα Πατρί, καί Υ ίω , καί τ ω άγίω Πνεύματι· είς

cf. Δ όξα Πατρί, καί

Υ ίω , καί άγίω Πνεύματι · είς. Δ ό ξα Πατρί καί Υ ίω καί τ ω

Πνεύματι, τή έν Τριάδι

M R V I 290; M V

X I I 9. Δ ό ξα Πατρί προανάρχω καί Υ ίω

συνανάρχω,

καί δόξα

Πνεύματι

ΝΡΒ

Χ Π 2 2 9 ; O C 5 (1905) 7 1 ; G N P 52. 21

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Λόξα ΠατρΙ, Γίφ

— 322 —

Δ ό ξα Πατρί, Υ ίω και Πνεύματι εις αιώνας αιώνων ά μ ή ν

μετά των άνω

P e n t τ β ', τ η ' ~ . Δ ό ξα Πατρί, Υ ίω καί Πνεύματι έν μια ουσία Δ ό ξα πιστών, Θεογεννητορ, ύπάρχουσα Δ ό ξα πρέπει, τιμή καί προσκύνησις Δοξάσαντες μέλεσιν οίκείοις

P e n t τ ς '.

P I D μ γ '; E T h 174, 2 3 0 .

T R M I I σια '*.

T R 3 4 4 ; T V 1 9 8 ; 8 7 I I I 3 8 6 8 ; S R I V 145.

Δ οξάσας τοϊς της σαρκός σου μέλεσι

E E B S 11 (1935) 1 3 0 * ; N S 3 2 (1937)

2 5 4 * , 4 4 (1949) 13 6 * (perperam τούς της σαρκός σου). Δ ό ξ α σοι, άόρατε Τριάς

TR 47; TV

31.

Δ ό ξα σοι, Θεέ μου, δόξα σοι, Σω τή ρ μου (1936) Δόξα

σοι

B N J 11 (1 9 3 4 -3 5 ) 3 3 2 ; T h 14

3 2 8 ; N S 3 3 (1938) 2 0 . ό

Θεός

P en t” λ θ '.

Δ ό ξα σοι, Πάτερ άγιε

P e R 1 8 1 ; P e V 8 6 ; 9 7 1425.

Δ ό ξα σοι πρέπει Τριάς καί μονάς

P en t τδ '.

Δ ό ξα σοι, Σ ω τή ρ μου, τ ω ζωοποιοϋντι Δ ό ξα σοι τ ω άνοίξαντι μήτραν Δ ό ξα σοι τ ω δοξάσαντι δόξη

P en tn δ '.

Δ ό ξ α σοι τ ω δοξάσαντι τήν στειραν Δ ό ξα σοι τ ω έξ επαγγελίας

T h 14 (1 9 3 6 ) 3 2 7 ; N S 3 3 (1938) 19.

A n th I υ ξς'.

M R I 9 8 ; M V I 5 6 ; 9 7 1321.

A n t h I υ ξς'.

Δ ό ξα σοι τ ω πάντα φέροντι χειρί σου

T h 14 (1936) 3 2 7 ; N S 3 3 (1938) 2 0 .

Δ ό ξα σοι τ ω πύλας άνοίξαντι θανάτου

T h 14 (1936) 3 2 7 ; N S 3 3 (1938)

371. Δ ό ξα σοι τ ω φωνήσαντι Δ ό ξ α σοι, Χριστέ μου,

T R 5 8 3 ; T V 3 2 3 ; 9 7 1388. δόξα

σοι θανάτου

Th

14

(1936)

328;

NS

33

(1938) 2 0 . Δ ό ξα σοι, Χριστέ μου, ρϋστα

N S 3 3 (1938) 19.

Δ ό ξα σοι, Χριστέ μου, τ ω τά πάντα δόξης

B N J 11 (1 9 3 4 -3 5 ) 3 3 2 ; T h

14 (1936) 3 2 8 ; N S 3 3 (1938) 20. Δ ό ξα σοι, Χριστέ μου, τ ω τη ση νεκρώσει (1936)

B N J 11 (1 9 3 4 -3 5 ) 3 3 2 ; T h 14

3 2 8 ; N S 3 3 (1938) 1 9 -2 0 .

Δ ό ξα σοι, Χριστέ ό Θεός

E R 173, 1 8 0 * ; E V 2 5 1 , 2 5 8 * , 3 0 6 ; P a R 5 5 2 ,

593, 6 0 3 ; P a V 271, 291, 2 9 6 ; T R 8 1 5 ; T V 4 5 0 ; G E 319, 331*, 662*. Δ ό ξα σοι, Χριστέ πολυέλεε· ήλθες γάρ

A n t h I υ ε'; G IB 117.

Δ ό ξα σοι, Χ ριστέ, προσκυνοϋμέν σου τά

μεγαλεία

Th

14

(1936)

326;

N S 3 2 (1937) 5 3 7 . Δ ό ξα σοι, Χριστέ Σ ω τή ρ, ό πηγάσας Δ ό ξα σοι, Χριστέ Σ ω τή ρ, Υ ιέ Θεοϋ

PeR 1 0 8 ; P eV 53. P a R 6 1 7 ; P a V 3 0 3 ; P eR 3 8 , 4 4 2 ;

P e V 2 0 , 2 1 3 ; C P C 1 1 5 ; N S 2 8 (1933) 2 0 * . Δ ό ξα σοι, Χριστέ, τ ω εν ύψίστοις καθημένω

T R 6 0 4 ; T V 3 3 5 ; N S 27

(1932) 3 4 3 * , 4 3 (1948) 1 40*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Λόξα τφ θεφ * Αμήν

323 Δ ό ξ α σου τώ κράτει, μόνε έλεήμον Δ ό ξα σοφών 'Ιεραρχών

N S 3 3 (1938) 2 7 .

PaR 4 4 2 ; P aV 216.

Δοξάσω μεν πάντες τον τρισάγιον Θεόν

P en t11 ^ε'.

Δοξάσωμεν σύν Υ ίώ τον Πατέρα καί Πνεύμα άγιον και όμοδύναμον

cf.

Δοξάσωμεν σύν Υ ίφ τον Πατέρα καί Πνεύμα άγιον, Τριάδα όμοφυή καί όμοδύναμον. Δοξάσω μεν σύν Υ ίώ τον Πατέρα καί Πνεύμα άγιον, σύν Ά γ γ έλ ο ις

Pent

σ^η'· Δοξάσωμεν σύν Υ ίώ όμοδύναμον.

τον

Πατέρα καί Πνεύμα άγιον, Τριάδα όμοφυή καί

T R 173, 4 6 7 ~ (Τριάδα όμοφυή o m .).

Δοξάσωμεν την άνάληψιν Χρίστου

P en tn π γ '.

Δοξάσω μεν τήν μόνην δεδοξασμένην Δοξάσωμεν Τριάδα άχώριστον

E T h 221.

M R II 231; M V IH

Δ ό ξα τη άφάτω, Σ ώ τερ , άνοχή σου

140.

B N J 11 (1 9 3 4 -3 5 ) 3 3 2 ; Th. 14 (1936)

327. Δ ό ξ α τη δόξη σου, δεδοξασμένε Δ ό ξα τή δυνάμει σου, Κύριε

87 ΙΠ

3 9 6 4 ; P en t11 ξ δ '; S R I V

214.

P aR 4 5 1 ; P a V 2 2 1 ; P eR 3 5 ; P eV 14; N S

2 8 (1933) 19 *. Δ ό ξα τη έγέρσει σου, Σ ω τή ρ

P en t11 γ '.

Δ ό ξ α τη έν άδη κοσμοσωτηρίω καθόδω σου

B N J 11 (1 9 3 4 -3 5 ) 3 3 2 ; T h

14 (1936) 3 2 7 . Δ ό ξ α τη ένδόξω, Λ ό γ ε

N S 3 3 (1938) 2 1 .

Δ ό ξ α τη εξουσία σου, Χριστέ

P en t11 κ θ '.

Δ ό ξ α τη πολλή καί άρρήτω σου συγκαταβάσει · οΐδα γάρ τό βάθος (1937)

N S 32

596.

Δ ό ξα τη πολλή καί άρρήτω σου συγκαταβάσει, οτι δι* έμέ

N S 3 2 (1937)

600. Δ ό ξα τή σή έγέρσει, Σω τή ρ Δ ό ξ α τή σή έγέρσει, Χριστέ

P a R 4 5 9 ; P a V 2 2 5 ; Para τκ ζ' (Χριστέ). cf. supra.

Δ ό ξα τ ή , σή κυοφορία, Πανάμωμε

NTh 23; ETh

Δ ό ξ α τής οικουμένης, δεδοξασμένη

N T h 95.

Δ ό ξ α τή ταφή καί τή θεία σου

188.

N S 3 2 (1937) 6 0 0 .

Δ ό ξ α τή ταφή σου, Χ ριστέ, τή τριημέρω

T h 14 (1936) 3 2 7 ; N S 3 3 (1938) 19.

Δ ό ξ α τοϊς άγίοις καί ύπεραγίοις

Th

14 (1936) 3 2 8 ; N S 3 3

(1938) 2 0 .

Δ ό ξ α τοϊς άρρήτοις κρίμασί σου

Th

14 (1936) 3 2 7 ; N S 3 3

(1938)

Δ ό ξα τ ώ έν τάφω καί έν τοϊς ύψίστοις Δ ό ξα τ ώ θανάτω τ ω ζωοποιώ σου Δ ό ξα τω θείω Σταυρω σου Δόξα

τω

Θ εώ · άμήν

19.

T h 14 (1936) 3 2 7 ; N S 3 3 (1938) 19. T h 14 (1936) 3 2 7 ; N S 3 3 (1938) 2 0 .

P e n t " ις1'. P en tn ια', v e '; T r i ρ λ ζ '* ; N S 2 9 (1934) 5 6 1 * ,

562*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αόξα τφ θεφ έν τοϊς

— 324

Δ ό ξ α τ φ Θ εφ έν τοϊς ύψίστοις πρό των αιώνων Δόξα

τφ

Θεφ

ήμών

Δ ό ξα των γηγενών

E P h 4 0 (1941) 9 5 * .

P en t11 μ ς'.

M R II 568; M V IV

Δ ό ξ α των πιστών μελλούσης με δόξης Δ ό ξ α τ φ Πατρ'ι τφ μόνω

146.

E T h 142.

PaR 6 6 9 ; P aV 329.

Δ ό ξα τ φ Σταυρφ σου, δόξα καί τη λόγχη Δ ό ξα τ φ Χ ρισ τφ τον εχθρόν καθελόντι

N S 3 3 (1938) 2 7 . 8 7 I I I 3 9 3 6 ; P en t” θ ' ;

SR IV

194. Δ ό ξα Χρίστου έγένου

cf. Δ ό ξα έγένου Χρίστου.

Δ ό ξη , άθλοφόρε, μαρτυρική

EEBS

Δ όξη θεία πεποιθώς τ φ διαβόλω Δ όξη θεϊκή ή λαμπρυνθεϊσα μόνη Δ όξη ς άγαλλίαμα

11 (1935)

N T h 62.

M R I V 5 ; M V V I I 2.

Δ όξη ς άπαύγασμα, Πέτρε (1952) 5 1 * ; G IB

A n t h I I I ν ζ '; P H G 8 2 * , L X X ; B B G n . s. 6

182.

Δ όξη ς αρρήτου καί φάους διηνεκώς 5 0 * ; G IB

1 3 2 *.

P A S I I 184.

A n th I I I κ θ '* ; B B G n. s. 6 (1952)

177.

Δ όξη ς άρρήτου καί φωτός

πληρούμενος

ΕΟ

23

(1924)

408*

(cf.

cod.

Crypt. Β . β. I l l , f. 171r). Δ όξη ς έρών άληθοΰς

M R IV

125; M V V I I 78.

Δ όξη ς έρών πνευματικής ώ ς έ'μφρων

E P h 3 9 (1940)

1 2 1 * ; B B G n . s. 2

(194β) 1 7 8 ; T R M Π λ θ '* . Δ όξη ς έρών της άλήκτου

ΒΖ

11 (1902) 3 6 7 .

Δ όξη ς ήξιωμένος καί προφητικής άπολαύσεως

E P h 36

(1937) 2 4 6 * .

Δ όξη ς καί λαμπρότητος θεϊκής καταξιωθέντες

RPh 48

(1949) 3 5 3 * .

Δόξης

κροτώ

σε

τον

φερώνυμον,

μάκαρ.

’ Ιωσήφ

cf.

infra. Δόξης

κροτώ

σε

τον

φερώνυμον,

μάκαρ.’ Ιωσήφ

MR

V I 1 6 1 ; M V X I 8 6 ; V V 1 (1894) 3 7 4 * ( Ό o m .) ; Β Ζ 17 (1908) 5 7 * (id.). Δ όξη ς μετέσχεν Ά ρ τ ε μ δ ς (i) Δ όξη ς όρεγόμενος

N A S I 175; D M S X

Δ όξη ς ουρανίου, ένδοξε

E P h 4 7 (1948) 3 5 9 * .

Δ όξη ς τε καί χαράς έπαπολαύων έν ουρανοΐς Δ όξη στεφανωθείς καί τιμή καί βασιλείας Δ όξη ς τής άγγελικής Δ όξη ς τής έν Έ δ έ μ

506.

M R H I 184; M V V 91.

E P h 3 7 (1938) 8 3 * .

E P h 4 0 (1941)

137*.

M R U T 371 ; M V V 193. B B G n. s. 3 (1949) 2 2 3 .

Δ όξη ς τό ταύτόν καί συμφυές έδειξας Δ όξη ς τοϋ Πατρός άπαύγασμα

E P h 4 8 (1949) 6 5 * .

M R I 2 7 2 , V I 2 4 7 ; M V I 156, X I 1 3 2 ;

P a R 147 ~ ; P a V 7 2 ~ ; P I D λη' ; E T h 2 0 2 ~ .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αός μ,αι μετάνοιας λογιαμόν

— 325 — Δ όξη ς τοϋ Πατρός συνέλαβες Δ όξη ς τυχών

E P h 30

M R I I I 1 6 7 ; M V V 8 2 ; A n t h H π θ ' (Δόξαν).

(1931) 5 5 1 * .

Δ όξη ς υπέρ σής, ώ Τριάς (i) ΧΠ

M V IV 4 9 ; SM M 4 0 5 ; N A S I 2 79; D M S

209.

[ . . . ] δόξης, ύψίστου σκηνή Θεοϋ άληθής Δ όξη ς, Χ ριστέ, άναστάς έπλήρωσας Δ όξη ς ώς θεϊκής ποταμός Δ όξη τή άπροσίτω Θεοϋ

P e R 193, 2 3 2 ; P e V 9 2 , 110. E P h . 3 8 (1939) 1 5 7 *.

Δ όξη ώραΐζεται τής θεϊκής μετουσίας Δοξολογοϋντες ένα τής Τριάδος Δοξολογοϋσιν άκλινώς

1 3 6 165.

PeSit τιη '.

A n th I το β' ; E P h 4 0 (1941) 8 8 * .

M R V 3 9 ; M V I X 23.

PaR 5 5 8 ; P aV 274.

Δοράς την άφαίρεσιν άνδρείως

Δορίκτητων παίδων πείραν 689* (Δορυκλήτων).

E P h 3 0 (1931) 5 6 1 * .

63] A t h 4 6 (1935) 49] N S 3 0 (1935)

ΕΕ

Δορυάλωτον θεΐναι σπεύδει την πόλιν σου , Cf. infra. Δορυάλωτον θεΐναι σπεύδει τούς δούλους σου

ER

4 4 6 ; E V 5 6 6 (σπεύδει

την πόλιν σου) ; G E 6 4 4 .

Δορυκλήτων παίδων πείραν Δορυφορείτωσαν σήμερον

cf.

Δορίκτητων παίδων πείραν.

M R II 230; M V III

Δορυφοροΰσι στρατιαι ’ Αγγέλων

140.

A n t h I I I ο ς ', σμ β' ~ ; P A S I 5 2 9 adp.

c r it .* ; G IB 2 4 8 . Δ ός, Δομέτιε (i)

M V I V 4 8 ; N A S I 2 7 9 ; D M S X I I 208.

Δ ός ήμΐν βοήθειαν, αγνή, χειμαζομένοις Δ ός ήμΐν βοήθειαν έκ θλίψεως Δ ός ήμΐν βοήθειαν, Μαριάμ

HC

635.

Δ ός ήμΐν βοήθειαν ταΐς ίκεσίαις σου M V I 136, X 220; TR

M R I 240, V

235, 328, V I 5 3 2 ;

20, 71, X I I 144; PaR 6 2 6 ; P a V 3 0 7 ; P eR 4 5 7 ; P eV

526; TV

294; An

β ', λδ', μ β'.

Δ ό ς ήμΐν βοήθειαν τοΐς κινδυνεύουσι Δόσις έπαθλον (i)

E T h 29.

T R 8 0 ; T V 47.

A n ιη'.

cf. Δ ώ σεις έπαθλον (i).

Δόσις Θεοϋ εικότως γέγονας, πάτερ Δ ό ς μοι διανύειν τον βίον μου Δ ό ς μοι καιρόν μετάνοιας Δ ός μοι κατατρυφήσαι

E P h 4 5 (1946) 3 1 6 * .

N T h 105.

P a R 1 3 3 ; P a V 65.

P aR 391 ; P a V 191.

Δ ός μοι λογισμόν μετάνοιας, εϋσπλαγχνε Κύριε Δ ός μοι λόγον άπό των ήδίστων Δ ός μοι λόγον, Λ όγε

E T h 267.

cf. Δ ός μοι λόγον μή σιγων.

N S 3 3 (1938) 26.

Δ ός μοι λόγον μή σιγών

R O 5 (1 9 1 2 -1 3 ) 3 1 0 (adp. crit. λόγον άπό των

ήδίστων). Δ ός μοι μετάνοιας λογισμόν

PaR

116;

P a V 57.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αάς μοι, Παρθένε Δός

μοι,

— 326

Παρθένε,

δάκρυα

μετανοίας

N T h 8 1 ; Ε Ο 8 (1905)

344*. Δ ός μοι τ ω άθλίω έπιστροφήν

Β 5 (1 9 2 9 -3 0 ) 3 8 3 .

Δ ός μοι χεϊρα τ ω δούλω σου καί συμφοράς Δ ός χάριν τη ξένη καί έν απορία Δ ός, Χριστέ μου, καί έμοί

Ε Α 2 4 (1904) 3 2 8 .

R O 5 (1 9 1 2 -1 3 ) 3 0 8 .

E R 2 0 9 ; E V 3 4 0 ; G E 3 5 8 ; T h 2 2 (1951) 2 3 4 ,

2 3 8 adp . e r it.*. Δ ότε ήμΐν βοήθειαν

H R 3 3 8 ; H V 500.

Δ ότε, λαοί, μεγαλωσύνην Χ ριστώ τω Θεω ημών τώ εκ Παρθένου Δ ότε, λαοί, μεγαλωσύνην Χ ριστώ τώ Θεω ημών τώ Οανατώσαντι

Ε Ε 95. Ε Ε 119)

N S 28' (1933) 653*. Δοτηρες άγαθώ ν, σωτηρες

Δοτόν ή δπαις *Ά ννα

M R V 379; M V X

Δουλαγωγών τό της σαρκός χείρον Δούλας

100.

196 ; N S 3 4 (1939) 4 0 *.

ΕΕ

άληθεϊς Δεσπότου

(i)

R E G 5 (1892) 4 2 3 ; E P h 9 (1912) 129.

MV

V IH

15; SM M

124; N A S

Π

75;

D M S I V 67. Δούλας ξοάνοις δουλικόν (i) NAS Π

MV X

205; DMS V I

Δουλείας έλύθητε

5 4 ; A S Itm . H

E P h 3 0 (1931) 3 8 4 * .

Δουλείας με άπάλλαξον των παθών

EEBS

14 (1938) 8 5 .

Δουλείας σε έρρύσατο της κοσμικής, Ό νή σιμ ε Δουλείας τοϋ νοητού άπαλλαγέντες ΡΚΑ Π

1043; SM M 2 0 5 ;

147.

E P h 4 7 (1948) 2 5 * .

8 7 H I 3 9 1 3 ; P e n t τ λ θ '; S R I V 1 7 8 ;

223.

Δουλείας Χ ριστός ελυτρώσατο

Ε Ε 2 ; N S 2 6 (1931) 5 0 3 * , 4 3 (1948) 7 6 *.

Δουλεύει τ ω έκ της σης νηδύος Δούλοι δύο τμηθέντες (i)

E T h 244.

MV Χ Η

115; SM M 2 6 9 ; A S A ug. I V

499;

N A S H 3 3 5 (δύω ); D M S V I H 3 0 6 (id.). Δούλοις άπεγράφης έκών Δούλοις

έπαινον

theotociis) Δοϋλον

Θεοϋ

PaR

MR Π

γνησίοις

535; M V IV Θεοϋ

127.

φέρω.

'0

Ιω σήφ

(sine

σέβω.

’ Ιωσήφ

EPh

175; P a V 86.

κλήσει

σε

καί

πράξει

5 0 (1951) 3 2 2 * . Δοϋλόν σε προπέμψασα

M R Η 545; M V IV

Δουλοπρεπώς μέν έμφάσεις Δουλοπρεπώς τ ω αίωνίω

Ν Ρ Β Χ Π 193.

R O 6 (1913) 8 2 .

Δούλος άμαρτίας, έξ αυτεξουσίου μου Δούλος Δεσπότου παρουσίαν

N T h 88.

M R V I 5 3 6 ; M V X I I 146.

Δούλος Θεοϋ άποδειχθείς κατεδούλωσας Δοΰλος σύναθλος τ ω συνάθλω (i) Δοΰλος τοϋ πλαστουργοΰ

133.

A B 6 5 (1947)

NAS Π

134.

2 1 9 ; D M S V I 259.

E P h 5 0 (1951) 3 2 2 * .

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

— 327 -

Αοχβίον Πνεύματος θεού

Δούλος Χρίστου, πάτερ Σπυρίδων, γενόμενος Δουλούμενος πάθεσι της άμαρτίας Δούλου μορφήν άπορρήτως

E P h 39

(1940) 4 3 3 * .

P a R 3 9 ; P a V 19.

T h 19 (1 9 4 1 -4 8 ) 139 adp.

Δούλου μορφήν ύποδύντα

PaR 4 7 5 ; P aV 2 3 3 ; 105

Δούλους Θεοϋ τρεις άββάδας (i)

1325.

M V V I H 4 5 ; A S A pr. Π 8 2 ; SM M 136;

N A S Π 8 6 ; D M S I V 128 (perperam άββάδες). Δούλου φέρων εικόνα

P e R 1 5 1 ; P e V 72.

Δούλου φορέσαι σχήμα

MR II 614; M V IV

Δουλωθέντα τή χειρί τοϋ δεινού κοσμοκράτορος Δουλώσας τής ψυχής το αύτεξούσιον Δ ούξ συντελευτα (i) Π

172. P I D κ β '; E T h 2 1 .

NTh 20; ETh

186.

M V V I I 1 1 1 ; A S M a rt. I H 6 8 8 ; S M M 1 1 5 ; N A S

5 9 ; D M S I I I 466.

Δούρασιν ούτάσθη ( h ) 470; NAS I

M R I 3 4 6 ; M V H 2 8 ; A S M a iil x x x x v ; SM M

106; DM S X

76.

Δούς Ά β έρ κ ιο ς χοϋν (i)

cf. Δούς χοϋν Ά β έρκ ιο ς (i).

Δούς, 'Η σύχιε, σαυτόν (i)

M V V I I 2 0 ; A S M a rt. I 4 5 6 (Δούς σύχω εαυτόν) ;

S M M 8 9 ; N A S I I 1 5 ; D M S I I I 104. Δούς 'Ιλαρίων γή (i)

M R I V 201 ; M V V H 1 1 4 ; A S M a rt. H I 731 ; S M M

116; N A S I I 6 0 ; D M S Π Ι 467. Δούς πάντα χερσίν (i) H

47; DMS IH

M V V I I 7 9 ; A S M a rt. I H 2 6 0 ; S M M 1 0 7 ; N A S 332.

Δούς σύχω έαυτύν (i)

cf. Δούς, 'Η σύχιε, σαυτόν (i).

Δούς τήν βαρεΐαν σάρκα (i) Δούς χοϋν Ά β έρ κ ιο ς (i)

M V V 2 1 8 ; SM M 3 7 ; N A S 1 4 2 6 ; D M S I 624.

MR I 491; M V H

116 (Δούς Ά β έρ κ ιο ς χοϋν);

S M M 3 4 4 (id .); N A S I 152 (id .); A S O c t. I X 4 9 0 (id., a l. Ά βέρκιος δούς χοϋν); D M S X

377

(Δούς Ά β έρκ ιο ς χοϋν); B es 2 (1897) 3 6 4 .

Δ οχεία τοϋ Πνεύματος, σοφοί Προφήται Δ οχεία τοϋ Πνεύματος των θείων Δ οχεία Χριστού καθαρά

P aR 8 8 ; P a V 43.

P aR 6 6 ; P aV 32.

M R V I 3 1 6 ; M V X I I 23.

Δοχεϊον άχραντον, ναόν πανάμωμον

ER

264; E V

410;

PaR 5 2 6 ; P aV

2 5 8 ; PeR 3 7 6 ; P eV 182; G E 427. Δοχεϊον' γεγένησαι τοϋ θείου Πνεύματος Δοχεϊον γέγονας τοϋ θείου

E P h 4 8 (1949) 2 6 0 * .

M R I 3 0 8 ; M V I I 3.

Δοχεϊον ίερώτατον τοϋ Πνεύματος

E P h 3 6 (1937) 4 9 0 * .

Δοχεϊον καθαρόν αρετών έδείχθης

E P h 3 8 (1939) 8 9 * .

Δοχεϊον καθαρόν τή έλλάμψει έδείχθης

E P h 3 9 (1940) 2 8 3 * .

Δοχεϊον καθαρόν τής παντουργοΰ Τριάδος

E P h 3 8 (1939) 4 1 0 * .

Δοχεϊον καθαρότητος τής τρισηλίου, πάνσοφε Δοχεϊον Πνεύματος θείου τελέσας σου

E P h 46

(1947) 3 0 1 * .

G IB 2 3 6 .

Δοχεϊον Πνεύματος Θεοϋ τήν καθαράν ψυχήν σου

T R M H I ρνβ'*, σ α '*.

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

Αοχεϊον Πνεύματος τού παναγίου

— 328 —

Δοχεΐον Πνεύματος τοϋ παναγίου Δοχεΐον Πνεύματος ώς ον

cf. Δοχεΐον του Πνεύματος τοϋ παναγίου.

P A S I 5 6 2 ; Α Κ Π 7 2 ; G IB 2 5 6 .

Δοχεϊον της Ζω ή ς ύπάρξασα

A n th Ι Π σιδ'.

Δοχεΐον της φύσεως της άχωρήτου Δοχεΐον του άστέκτου, χωρίον

N T h 1 ; E T h 84.

N S 3 2 (1937) 6 6 3 .

Δοχεΐον τοϋ Θεοϋ, πανάχραντε

P I D κ ς '; E T h 183 ~ (πανάχραντον).

Δοχεΐον τοϋ Θεοϋ πανάχραντον

cf. supra.

Δοχεΐον τοϋ Πνεύματος λαμπρόν

M R II

Δοχεΐον τοϋ Πνεύματος τοϋ Παναγίου

1 9 2 ; M V H I 118.

M R I 327; M V Π

1 6 ; 4 581 ~

(Δοχεΐον Πνεύματος). Δοχεΐον τοϋ Πνεύματος υπάρχων, δώρησαί μοι

E P h 3 9 (1940) 4 2 2 * (cf.

cod. C ryp t. Δ . α. X I V , f. 48r). Δοχεΐον φωτεινόν τοϋ κτίσαντος

E T h 216.

Δοχεΐον χαΐρε μύρου τοϋ ούρανίου

N T h 2 8 ; E T h 192.

Δοχεΐον χωρητικόν γεγένησαι (al. γεγόνας)

cf. Χωρίον χωρητικόν γεγένησαι.

Δοχεΐον ώφθης έκλεκτόν, παρθενομήτορ Μαριάμ Δοχεΐον ώφθης καθαρόν θείου Πνεύματος Δοχή μαρτύρων πέφυκεν

ό πρωτόκλητος μάρτυς

Δραγμάς εΐδεν ένδεκα δραγμή δραχμή); K R

138

PSR

(adp. erit.

E P h 3 7 (1938) 2 6 2 * .

E P h 4 6 (1947) 3 0 1 * . E P h 3 9 (1940) 1 46*.

13 (adp. erit. ρ . 4 7 Δραχμάς Δραχμάς...

δραχμή); T R M

II

... τ ζ '*

(Δ ρ α χ μ ά ς ... δραχμή); E E B S 2 5 (1955) 2 5 3 * . Δράκοντα ένέκρωσας

MR Π

Δρακόντων μύλας ό πάλαι Δρακόντων τάς κάρας

513; M V IV

113.

G IB 2 3 3 .

M R I I I 8 7 ; M V V 44.

Δράκων έρπύσας έξ Έ δ έ μ

P aR 5 4 3 ; P aV 2 6 6 ; P ID

Δράκων έρπύσας ό ψυχοφθόρος

ρμδ'.

Β 5 (1 9 2 9 -3 0 ) 3 8 7 .

Δ ρ ίμ α φρικτόν θηλάζων έδείκνυς

P A S I 6 2 3 ; Α Κ Π 8 4 ; E P h 3 9 (1940)

4 3 1 * , 5 0 (1951) 1 6 3 * ; T R M I I ρ β'* (νεάζων); G IB 2 4 6 ~ . Δράμα φρικτόν νεάζων έδείκνυς

cf. supra.

Δραμεΐν Θεοϋ οδόν των έντολών

N T h 112.

Δραμεΐν σε κατηνάγκασε σκανδαλουργόν δαιμόνιον Δράμετε τάχος, άπαγγείλατε

PeR

Δραμόντες προς τον σκοπόν Δραμών ώ ς έλαφος, μάκαρ

(1938) 4 7 1 * .

M R Π Ι 5 9 8 ; M V V I 86. G IB 2 3 9 .

Δραπετεύει δαιμόνων φάλαγξ

A n th Ι Π

Δραπέτης θείων έντολών άφρονι νω Δραπέτης της έντολής κατέστην Δραστήριους φύλακας

E P h 37

1 5 8 ; P eV 75.

σια'.

N T h 95.

P ID

ρ ξς'.

M R I 3 5 5 ; M V Π 35.

Δραχμάς εΐδεν ενδεκα δραχμή

cf. Δραγμάς εΐδεν ένδεκα δραγμή..

Δρεπάνη των λόγων σου

171.

TV

www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.

·;·'■-