Il Potere del denaro svuota le democrazie

537 123 8MB

Italian Pages 63 Year 1998

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Il Potere del denaro svuota le democrazie

Citation preview

o

,'q-\ ry .É

A ((r -

E

N

d \tU

I

d 'rU o (; --

-\ Y t-t -

G I I

F I

-

-\

-\

-

t- r-

(

-\

/q

U

o

O.:? (E) /' :\\

Y

U

-\

E

-

rl

!

-

-\

q)

v

F

{d

I

d 'fU

A V

G

:ad

A

r-\

-

-

II

x-

-

t'

a

el|fPtr||

O$3lg)

dllBJJOIdl dl B|0rtI oJuudii irtii rrJrfiiid ii ua.rJnuqtg olqud rp ouiasrq

' . t ) t r t t J a ( l ( )u)l

=izt=tE=Et iÉ=EÉa= ='i=

*;i+l?í,i==;o Eli :il t;i 1;É íi;Eg iE ì ;:i::ÈiÈ:= :È5€!;l:',,=EA #18 :F=E;sÉaai ÉZÈ al àÉ*:Èt IEEg i:lÉ: ÉÉÈ '*=É í|i=Étílz H ú E g ó-: É::;-!

cr:

ì'lì;: i,Éi5 Ì141*== it1?Éi íitÉtî\Fi! :lq ral} ;E ÉE== g É it íÉiiì giEé:= i=z 19;E =EEÉiíEE5i.É=!=É,F i===, S:9E= 5'igÉ Eiì i=r=E;E# rlEi;3 G;-J

Ei-l

€ F{

- - . - v À '

3:

P':l

I

'3s{ ÉiiÈ€EfÈ iÈqFÉ:È?nÉ: ars-r-E; E€.: ;EÈ:É:EEgE

tV. FI

F-l FI r{A

ià-

(hH

HZ liA

:uv fi

=ri :=: i:È Éit EH:

.-io

t

9 F ' F ^

;.N

;i ÈÉiaz=;; ÉÉ EE{€ E1: *ig eE8 selE;+E5;ÈÈf ==ì=i:: e=:*Z€È - i i=.iÈ gi = ÈE É = EflE *';seEr H óg l-ilÉ i zzi';i== ;Eí:Éú3====;È€:

0)

ri

o:co-

@m O\ a'

-o\

(,) ^

- F

v d

; EE ?gì E[.É€È,ìsfigi Igà:SgÈÉ€-E S-ìe s.sgEie ?.

uxE

="e= r'; Ò"i=i= :ii?:f

=i====_-==È= _=Elt=_ É;È:i=l2,Zi==-i.=ÉÉ -:7 í -l'U- ': ; ,t

2

; I =1

z =é f

i ; i E*,ll!ili;É I=iíaitZtZ

IET+{ : i:ì;i:Í:li*ilzlE : 1 ii,l=: :Eiil=:,;i; i iÉti\zi= ,' 1Zi,=..= ; :Z ==.:>:i Àr c

E:i E;!E ;= EEÈg Fi 3; rS Éfl ng,Egi:;'l; frggE,=u Z 5 t fi!g Iin qsî rc-&oE ì i< =úÉlE=É 3o= r+ È c rd = z iE E+ ; HrÉE= i * iÉ=l;: 1à ?2=É? =i =É z' ! ! E;iE E j *EÈ;;e|È . - +!,Er:È5 .

\L,

E sc

-.!

\J

)

./

i =="!ÉaE; itilgÉ .; l ;'FE=ú+ g,i ZE.Í = r," É g g:'PÉ È ;vÉs ltv, ar 3'E eE s? ;iE ilge E€: Fees!t;€ i É:;c ; !îÈ; = e€iE=;Vi1 t=Fe; i7g;+E ;Í ==r.i==:c ;t; V+E=>E=l; =I ==7i= = pEiÈn*E l

I

c3.-

^

c

lJ ,Tr' , r = i

^.

C,:É5

u, = 'A

c'ì

===2??

;-:=8,=2=i

=*

?=gE:i':fr,à

I

7i=irÉl' ; a =,: ;r 3,= Èi=.r=ÉZEí =: È:it ,t

o'

!

! N

r'rì -t

i iií;il:iÉa 1ÉÉ ; È É =,27=iztAi í'F;ti9 l-

q)

S .-: r Lr al

=_2í,=J.^'tt=

U (2.

!

z=Ei;i=it #ii{í, EEz=;1:=iZl

!-

'c,

EZTZtr I All=iiiiÉ+ selzÉ ÍÉ U (.)

7::iizi,

!

C)

a -1

L.

E+= ==iÉ'"óe.=',1=?;a,:,è =.1 =^.

I

=,r_i

e uE = E: i= i'r î_t=_ +! |Zi E = =4 1 = úl=aE = -É;t;t i a : ;= = E

C)

È 2i=

3u- PFe q;gE il! EZiiE+E-;AE F é;=4é

;=ri=+;i ;2=4 =';;.Éva a;EÉEi rle;ErE;; EfriH 5sEÈ E qzil ÉEz 8 EÈE Hi2l; í=;1 F:=tZlt O

c..)

O 4l

i li l-; 4i E1:j =a1==é=: - = ;ue'xs z

i: =zír= i ==.:É=E=t' ayr, q qg+ - ío,;? r SC4=r2=*C2;i e: i 'l= t ÉE=ZiYt=i l ^a - 3 ! E?'=iÉ:i n

l-r

-{ -{

m1i i i i;; ==rlj;,EÈ i: ;'o==É;z; i: B= rÌÉS SEi=€ F; Ea ic { H= aÉ = úr Éi ú s=; =ì 4_;3E=;ltÉ:;sÈ H:E4==EE?=E:S :g!: ii?->É j È7ii7 e l=: a'*! i: 7l= ilèZai=z !-

1 : i-ú'+= rE1*Eii ! : 3EE1= ?1ú jt=?Éj É= ;;?;=:E=n* ss':eÉiz t4ÉÉ = iv;'!=ilzÉÉ=A3=ú zZ1= () ,C,

! J 9 9 \

a

; = .-i

.= L

í:i;,íE ziitrSÉi=,+ i, a

=

À

,.i

a


\j,!

3!{iE EI!!É{ll I! É=f: iiiÉi*iÉi i=+ÉÉEll' iil :tii=l1.=i i = ='I € , ?.r!zlZEií* ' ' E É:*ieE É, ; t ÉÉ i i{ltlÉÉii EiE :iÉiÉ= l'*ti;iiui:;l; E :E *=f.i eÈ r{ z=f ÉEÈ:=; g{í*ii! ii:lÉ alZi É È;íÉE; 12È ;;:!ÉÉs!:iÉ ==

d 6r () E

a - -

H 1 3 . \

a ! . X

ìi=N

'If.

t

-J

-

a ; -

rt 2'=

u =.c.=t

g,t

C. u

E 3i 2 Hs

\

zt,i

,r

C(.I

-v:o

,VIli É ÈíJÍ19 E =E=,tiElZ, e!!í i =r;5í*ZÉ tú,4

ÈE=3=3

J

T I

N

; :: É iÉEi;: i:i =i a?I+Ér*íi ir=:;i1;È. .:rF

.DÉ Òttn

I I

: ; , L :

U v ^

=:Eù

- < - !

. - 2 \

A + v

'EE

-o=: |

|

^

c -'r J:i|

ít

(-

lll

I

,

\

c

|

|

.! $rfi 3;i -2=zi+Ér=+?z=,ii===zv != -tÉ=a==erÈ ;Ì7Zi?rEa :Ci?=iÈiyZE+É t=e?É+ a ZE ÉÉEe=€ilEy :_79--=z+=1É!;?É -": | -: | | | | .).=,, .)

#vFsl!

E

co oo

ÉÉ sÈtEq:!Ei É=i;Ez:l;:Éi; CsHs[:É

À

yie'-'rzEzEtÉ7,? = zÈ=é' F, ;E E€ iiig;€€ E= ;,,=.à7Él-f l:=iial=*zz=i|È +?a=:; "L

9

" ù

E ;:i IÈ' :Éi,É;l'ZÉili' ÈiàlEÉ l+ ÉESÉ

-

iE5E:e:JtEEl rE É'írz?i:rirti =I=€ E alÉ* s i:rÉÉi=t=;i?;i É:

; É, si;E:i! ! :Ei! € l€: I:EÉ3:ÉÉÉ ifE a È:EE€gEi;i;3É i9t: ú: ?==cr i:ÉE -: FÉ z*lÈ€:íízaaí. ;zÈ:s E €

v ìJ

t? I

:-È

: it: =ÉaÈÈ iE!i ,i=iÉr*ÉÉZiíEe E,-È! i'éÍ= -c

6 : - L

^

c.ll,

EÈrÈ EEg: t iiÈÉÈ i=rli ízzÉí+i=!i=F!i *z ;; al;ir tzÉitÉ; i.aaÈ;==i=i -28+sE; v- ;È, J- ii: :! lij !b

rb

== =-= a= E = F

I yZ =*r,

? . . 23 7 =

: a3

=^,

' - 4

3tr

.c> *a

ÉEl-€EEÉEfriE=

-f,

+ Éíi icÈicE +ÉEr5iàiÉÈ iE'lei;ÉE EE lttz?z:*; *iegÉE É;ii:lilÉf-' iÉÈ ÉÉ* Eia:illl ;É iÉ ÉÈ Éi*È i;ÉilÉÉ ff ;ÉÉt ÉiÈ rà:lrÉ iiEÈEÉiiÈiÉEI= ;riaiÉiÉ ÉÈà iÉ!fif5ÉÉ,Í!g;Fa;lE É;iÉÈ ií!tizrial

.l

=--;-fF,

I a)

= Í

6

re*

O

z,'=

yyALèEàt

i

o- c- 7 s''lE'E :r'É E : + E J . - v - J ) . J !

í É EileiÈ i;E;: j;E E $t 9: E;ÉÉi

u I

zé=r^1rfZ1a: l lePzóEEi+i? í1 '= i

^* :

E z = E.1 E ; ?,.-ò =i.=.25'=g:iÈ;=

sE

=,1 tzz= î!= iÉ=y7= l, = Ér!2;7 VE=z ?

: E

Éiti , (.) hr,

rn

;i

327?-ttiÉi3rÈ s_!;ó,7 EE'3= =

ii. èrJ (.) ' t I i:

E :: +5 É;.iz+?l? = E .f í, et 7. =

ó

l'i

5

È? 9:;,àz=e

3

EJ=x-?:=i91.-:=

:L ? ? :i

'e.

.i

2'7.

;€€;:Él==siE

.9 ,o.l 'tr 'c,

E TeEVE;::ti=, (.) 2 I ? g e ? =4 j E

EU

ì

"E

'!)

,--7 z-

\./

:íÉi;#:

=fI 5

À:ug*8EEsE:iFÉ

:Í;.i iEuE;il €sEg;iÉ 3É;: €:iEsl :,È:g:ÈE

I

I

I €ÉÉit+E iEÈÉ5é ttEE E:aa 7;aÉ=? =zlE - + ZitÉ4Ét I8:3 I ttlz ti-i-?E ;;eîi,Ét :i:=

"j

q,?ó= d_= ={:i: o F ; ? i A i í É =

,;:Éz iÈ€É; z :;-"=:

! lÈztziÈ:ÉÉf.5 =É==;z =='r,;'ríi iEr;= î=lÉE É iíl=i=a vÈl?j! =r=+1 =t"=E'

.; ^ 0) L

E 0.)

(.)

ÉrE?É ièi{;; ÉÈ í3 i=

22r3i=,L;

--

II

*=€l'=tú

ig:"

iiiÉ+

= É?É;Eis?=iii g E5 É 3# i E: b EE : g

'îc.,i==

=a|f

C') C.) qJtr

I

vi-i,:3- E=rÉEi ÉEiÉE=+ ,-É'='j:;

L=y=

!

q!

1

s 4 . . ! ^ !=

6

=l

J

(..ì =t

I I

l

s*ÉEÉEÉ3+s=;s:+i ÈF3 1e: É È3;E;È =..i :E*:€;;f == ==;===t==7==1: z==,|Èei= L .n\T .!

\r,

I

;ì= , ?=

ued

?v

iAÍ;ifi|í;.liiÉEií Ffzlsz i;iii;lii - ! =e5EÈe: o ! E; =Eúu N L

J

9 ' -u..o . l -===E; =::le 7= -'E=.--.4 È í :! c ?iÉ-=

'=(t

E

:i i +zE i ; tl=;arEE! E qrco ? : 2=ii ÈEEÈEi1=EÉ=

Ée::=gÀ=+

e;;

eEE+ =t

oIJrn-J-1

!

,l

=; :ai E:;; a; =ie iEÉ=EÉ e:E:; EI =8.=,;1= !a-7=ó; =,i,

íi i É iÉai:EEÉ=a|l=*z;L=í ; i€ 5 È i g

-

rl

E *H =H#Ji-'u-

-

rt=aii7t;="- i:ú1*:: v! = $EV,lr "= +1É 'v;ÍE;, É;t ;=;ii/=1É=21=É=;cÉ=+1=,É iE H=

c

C

rJ 0

;ÉÉFi'= l*ÉÈ7e;È€rE ii?É:í qi -aEi=EÉi|i-= =ra€

{cj

=E E=E:;iÉt: É É!==i='=+7r|ai=*=;;É'ii -=;

À f \ A g w v J -

=,3s S< ges c.=i; -

. l

q

rr*

-

=itÈ

U I E È r y È; a E

v

^

=: È ÉÉ

S;i=iÈ.i Eifii::l:; $ÈEeÉi:s:E€=

IEtíEEFEíi!ÉiiiF?E 'íiifÉÈ :1t!ÉE É1i E =:EzEÉi:=tz+iÈ i3i ÉE sti s!Éi Egli Eiu{íEiaíiaZ !ÉEÉ à E É+;?Í IÈE:lg :-*,i ^ Ei E=;1g7É4É1uEi1! =

5:

,_3,=^2i7r,.Ég===

co c..l

=.,0,9=!g==Ze -;.7 =È

i oi îi v ^

c.-

U 4

^ L

2,7

.-.1 E

.î (...I

Fi :r

.) -C

v5

ù. --

E=EÉà=EîiE,

ÈE

tí1íí rfuíí'i: ÉíE rli= iri;a*;e {+È! EiB! iÉEEBÉiàíI;i EIEBFg€í;E ÉÈ ÉE !,1Èiígt;;ì i=4;iriilzlii'ii :-

-

+È .r .:\ -È

s * -

-c

U

eÉyZ=2

'c2.ljN-

:t

q

H

É ;YÈ

=cl. - ì

.=

!

-

A

F'z'-

e g t?

ì6

\>Uts'!A ì'i;:

c

t;li; ÍÈ i i+eÉÉÉ=i ;aÉ=! lÍ EaE i;íiE ==='=!Zai=-=1;_ =rz:Z s : i; ?i'? z=ZlE= -iiEi,l#v;i1==-21ír;+=:i : ==E= i.::

:-

>'

;

.-

x >

>;,

j:

btr

, - : : \ ! J . J

lr z o.UL- O _ :h.go!ij

i > 3- 73 \ L r - L

=/ ù g"b::È;

i= i; t î

asEi iÉE=o;;ià i,i=E;É i:i iE:ili E:É È;É; *íill,;Év,E; tii . ;E;;=líii ii=Éi ?, = tiEE=; =iEEî È i *= i É lE iÉi==, t t'+ i i íÉ = ú' é -=i = =

' =- '!E9 :; ó c

=-

!

: e.g ? - F :

I

N

O.;:l

!

\J

F

a'-.

' ! f , 4

..

C= 9 y va

'€.E I3 =

T a t | y ' r - . ì

F=

;::c.bE

., .= A ai 9P 3.,' 7,P'ac!--

i? ; z

i;lf=,ii;E=! V,Z ; aiÉ:

' í=, ' E . H- :t r -=È I ! (:

Y

u

=-

. - J È l t \ / v a -. a 9 U e ^

- : i

;

3;.ì

i=vl!tÉ*Ès= íÈÉ *it:'È ?EÉ28;zE*;È;=

;o

^ : -
-==' zfz; -*; {fi i: i ; z=t = == ;ta! ;i =. =E=z =E; 7:.t =Z=ÈÉ= ù

'ìr I

-

Z2-"

u 9oÈ

ÉE; =Vz=: ÈEc *Z; E i?; i +; i=: :i= =.:,

V)

tr

E z,i Jétz=ztÈ i==iiltsaZE=tÉ i ;, ==tE e::riiÈ g?ÉE€=€33Ér*Eó d

J ,t

I

EíilaiÈge; iii i::íiegg Éíggiiggg 5 !'* ÉEelEII i ÈEÉE i;;i:;t;*ÉÉÈ i fsÉ;

iÉÉ€iiÈEÉ gi ríiii' ÉE:t € ÉEÉí È gÉEIEiÈ;s ggEÉii ivÈiE; É FÉ:ÉlíÈEz iE $€ E É ;zzEil # H;E: rae=Èif ,f;!EEí i;i;* l; :É"1ú,ií ;È;E iÈiig;:;Èi ; n

!'ic

'==.?,:?i '=:E?i;it=V,i? f;€ =e= =;ÉE:*4=+E; l: È ti Ea=u i:1E7:^ € ai=?;=lÉ==+:lsi; ! Ee *ÉeÉÚ=€:€=3 _Hv -:a;:È Etesb.Eta!";i J

_.

^-.J

_rr

C

e(E=

tr

i;E

+eU

=zu.=.

il;

3;.= Éi

É=

XÉ:,=

;IÈ =i 95,;É;=i =Éi Èlr=É=,i=i=;s ÉE* È=É É E ifí È F i",ieEl =tÉ5;zrli ré2=== ; ! =E i|iiE Z,:

i t a?Éi"oÉEazi'+4? ) E; É E?ÉEÈ!-eEs =5

-Éaia li1"i;iiliEii Fi

-c= - EE? zàÈÈ; i i Z t = i; i i S t ; =?; ! ! ZEE_|| É= É;È=E#íiIEÉ;==í ':. o: r.! It i=iÉi Z|E;i=;a; =-= * b: =E===sE =,g,:E,É

.: È;'8Ét Él g:; g,i;

€Éeu=*es;qi=i!à= Ig s;Et ss =;b H; a 3i; ! =l;,; g;

É=:a;EÈE'eÈat ltE=

=:: i:iEllElZi i:ii È Ig Z=:éi t;=Zaii;i=Eî= 2u .z2, 1i

!=

tt='.a:'t;=a=Éa

El1iriilr==l:E É tÈEE: c ; a t

=í:i i ÈÉ; ===iEfETEEiaÉ: =r= aú=aS,i.-= :i i= j===?É:Z===i?Etí=È; E; s

;t;7=zú ==€ E; È!i; li=-É;=ùi .-í c.,.9 H s o.)

,.È 6,..:- o j c

r, í =='E

u

L - a Q .ò" . ,é ;1i ; Í \. = ! . ! i

l ÉÉ C)

|

ri J

r 1

;iEFÉtíEZ :Eì! ;!iÉÉ=iÉq i7; FZ#ltÉ .tti?r=,ifi+ iî?,12,i1 t ì L -

d

. >

i:.;

il1zÉiÉ Éi zí!Z;É Tni,i;r= gE : tl],i * l,À?|ÈÉ Éiz € ; 5 É ; ; zE -;12Ei1?iÉ'=Zii: E TT5 FE ó.=ea,.É=É. É_E+ti;,iÉ .À

í'-

-

X

olì tr!!

a F

E :-= ^ i : -

.I--z

w l w É

t '4e,=iE

=,)=;g =+É1! àrÉzilii = iZ=t= - 7lgrEi!= iii_*r?c=iì i!=ílti =;^:+f ,r? íí=;i:g

t.?=

*a=-.OY

:f .-

? 43 " ?2.

aier'-óÉiÉ=* lzi:Ellitt*'Élj z=Í Í i,í+1E A

rv

(lJu:,el.-

òì \6 \ - 5'* ?

(.)

;i

l-

i;:5E! -a-

g e Ét

l eÉ 4,=,a Lt'= = ai t i = iiz

-j-l::

u 2'é,

;zai.Zi !i È i=e=1EÉÉ iE! x;;i;aiarl{: =,X;a?iiEZ =_Éz7i?: ì i?r iS Éi ?iai.È E=i li =giÉtÉ, 3.;À ^.Xe

tr't

(t trJE

X

=v'F

?Eiz=rlí; :ii=,t7zizÉ ,l i'í=ii JEus! zii;tE:t" t zlliii -ía*E : E,1í! 3 ií;z==Z! g.r'c I =-

^

L

- .

.()*

L

\ î ' J

- - L

t\-u

- . t ] . . ) . ì

c ^ è a

;:c

- ' \ v

ÉcQ

\O

:igg:€: sàIl EtiiisíEÈgÈill giÉÉ ;iii*';ÉtÉ'i ÉsiiÈ Ei; É ÉEiEÉE i ii E É íE i+ i€i É;?E{ÉíiEÉ FiÉiÉE !ÈEÉE EEÈE FÈe = itE !ÈÉ lÉÈsÈ EissH *= iÈiiÉÉí;E =àÈ gÉÉÈ; g€ :É E3:;È;ss; ÈsÈ i;g= FÉ a-Ér Éi eE txÉ! +i*rÉi===ÉZ1e;EI aE!iEt iÉli = rtEa ;='íE =;n ==,?=!i=è;1-=; 1==l=;==

't?:|fl|;EsÉ ÉÉii TEÉr ÈtEii =t! = :sil:ÉElsl=z,i 4=E= ==-ezi=z?ei,::=ia="i,L7=li=' iiîE':.2a7e;==;EÉE=#:E+ i. !/zi;

i :=;7ti=27 s : 3 ;=^ =?s E i iieZ E É';at 4=:'L /_= aaEci É E .2 iÉt ?. 6_=..: È F;É ì !,.2 iF

=ar,

*= =:=:?=-== )2'z= iE-1É E=?!*,=z'?t:814=ez

-;ii gE €ÈrE slt;=ÉtÉEiT I Eîcle=í = =z=,=€irsÈ ==* È È H = -à42;È,i I itólitll1E =zÉ,1:,,i itz=i € w - . É - r È

'''

) et=; , È

È

b = =é

É tr oE-.2'=4

= =r- f,i"-

=fl:"zr;i iitii\i ?,=€ E';,..

; l

cà:;::

>.=;

o.

È;íi

l=iE! lZ: EÉE e: É2líÉ 'È'i! i1 si ? ?i:EiiE = ^'-IÉ -q;it:iEt=*l=ta1iZ"1=zii=2EÉ g i: "l-z:ÈÈ t7= N:=l;í *t*,,E=;C :e yZ i:::z*:

^À t ! =I 7=Z7i==r1i t i = = i =E?a rri = +== i7=, == = t=- É iE = -e2E= 1=--=-;a t:"iÉ?'t=:fAiz?Yót.la=Ei ;l=zl;É

tg Es 3- !E': g 31= g g'ayt ?Ee€g

ÉtE

cc

tr-

>j->

c.l

a$ÈiiiîEEE?€É,;;;;lÉ

gigiiiEíÈ;iiÉgliEÉít g' El€ i ÉigÉ ígÉ ÉE i iiís igagÉiÉg;!iii;i?g;ig 'F=;;É,É a=eetÉÉÉEigÉ ÉiEEÉ* :aÉ iÉÈ iiiÉ.!iÉE3iÉÉ€

e;;E'isis;E!

= ? + =+;. + É E;,,;Èi?É= r e,iiÉ=j s E

ir-=ilE ryl:ÈE rysr; F: EÉEE?i=

; -zlÉ; ,iÉÉ.=E=iri iE l==,=ri: ne;EiEJÈ=eiî== l; É=a=zìs; ! iÉ=;= È l,Éi ÈE zZ; I EilrEi=E=E &íÉ= yz 7 € z >aàií; ;ZaÉ;tt ri' ?

! ,1:i'.!+iEi+ ;.:'-*rll'3>€-ì:

I

+ is: z=_iuE=-a:; tr

s : r= 4 = É : g + X i f :

= -'-I = - Í = a .=: i

0)

= ; .-

ii€=ÈiiizEÈ:3:

'a

V=c-É,-yÈ:::.i=

^)

l?=.4=ai:iiiiÉ, i r:,i?-,a;: ù2=EZ'

,===litl=7=Z+ =atr=*: É-=ia=a, í€ ; i*: ; i=zq; Èi;is=Ézi =1iE==E7,?z= zíi|+aÉ 'EE= t;;: i-?_;Z ;È ri t

AEa;iì; zÈ: ii i >i!!: iÉ r ;= =;-i

L L t

3 : g f i î '* E

' E . E- = = I.'7

vZ ísÉ +?+lEizi =: iÉE1rl'zT zÉ :É 'zli=:ìi:5ti:i

'a .Q- e > I E E'::

È116 ÈÈ ti = :

i'ÉÉ ;i:t*==,*i ;;Efl=iÉ it;*E sE;=H=t?ra;É,:ÈiÉÉ==É1 E=s ErI E ztni =eXe s= =È:;=,; É

y sÈ g'Ét É : :?^? =Éi i= É=72="t i = s,

sÉ3; -i23Éi=tti=Ét ZSirelÉÉ-

t;:i E?;:;€Èai5+sEi E:tiÈii;

0)

z

lÉ=:?= ==ii?=:' ! ^ = 4 = . = _ì : r 5 . : € €

:^:=3=il:Az?=ì?; i? +! 2= = t 13 : ; g :':3:È Ei = í=:! 5 E c l c- - ^,:7::.: ^'^ ì = = J

F

J

, i t-

t
V

r\-

;-1

Xv a frl

-A

9ÈE#sn*

::

=II ry,i;e; a=: !; :a s'E ?a

à=è€-o ísE =Ì

í

i'z:j t;È=ui=

;E;-; ;=Ép

E

e . J g o € t r o r= y i ' , : g

sÉe È ÉÈÈ i =zÉ i=; tÉ€:+ E* :È; Ég:s =ÈC i'i = r= :E îeÉ e; i,,irFE $'É =: i e c-

l'-ì l-l

Ii

Àirr'=

ÉÈ

286*&scÎEAní:2

=r E . 1 eI TEIE - € = - V 1éz=È*Ji = È ; ; = È * li t - =:- Èì; i= :;3-;=':ìÉa

-

c',

î

!EE:E I5 il;EEFnEFH;:ÈslaeÈE lEÉ

- e , e .=, e i

E-

=-ES

3;:i;:Éi:È=:=l!'/iÉ:li e;:;È pEÉrL éas Èi EùEà:; ÉEE i'l E r r ..i;5 E-s +i:E€ = =1i Eài iÈ \=iÉÈ; i = . 2 = = a : ! iEE I = e; p.€ E _ r.= =g?:E g +:=ai! fÉÉ =;i È:t 35= jn; r; iE e Èit.i IÈ !E=,QE€ I H:E,Eas : É i 4

*'=F'= E nElF s;ei 5! E ili €€ ÈE u;Éf v t ; i r r ' 6 ' . : :r a J'; =Z f i : =;= É7 *;,r =; s J,* € F,' = ó;=Ì =li*:=

i S

Aú =;E 1-:

ÈÉÉ iÉÉs rÍí!il EIgiiI,í EAÉEÈ ri dY c) N

tr

c"r;q6hE5=.9bb'= 6'-5;F () O;J€-C

C')Lh

NE

àOC'O-ÒO(];

È

ó:=.C.:.:

O.

i :IgÉÈ:gigi ÉgigiEEísiígs Éii È ; : í' : +E E I a ; r íxae1íeÉÉ; É= iÉíiiE iíÉÉ* gE gÉÉíÉi ííií;í í iEir É; È E::Èri ííi iÉ EÉigi ,-:De2: zii 'aAJt

tr îi F= ? = p' : - ) 7 + { i - J>' -' ' i / a -'J

=='{

J

.=

u

J = . =

î

^,

( )

L

í'C.

v E : = I 7 a 7 (,) u s 7.V - ? T t-

èo ào

c.)

a ) ! !

'9:9 = i .1:-;It': i.=tÉí9= aJ=

=.-=;r: :r4;.-tr

F

t=

qJ

H É?

J . - ' : - J F

(.) t-

tr u

tti

É ,2 2 - : a - Z I

=.=

O

'J'F'*=;í.3=--9

-.

c\JJÚc

. g ' ; í i t 5 , - = -v î í9:'S_6 ú .:z??F=.l

!1=6Fqr = aiAs=2 é ú -=

L=q.r='t O! C = 'Jc:--7*tr '-6 f

C

îj

r)

j ! ' = o t r . ; x ' =í

=

a

ì =F O

a? É=í==1 j

=,Y

I

.*:

+ !

===.:;r=

a

=E

ar ì

.-

= . . = L - - c J

g ;

?.'-zZ

t-'

o-.i

a

\ - = ^ - - = = -G-

-

Y ! J - P I ,

ÈFE=t E5 úzrE== :?ÉFE éùsgùEi 0 . ,1 f

!

7

s 3E:5= ì i, Kg= :xqEz e=l!v:E =

-

v

2=,2

= Í_

i;=

/.--7

'=

- a! = : - Q., P,3E

ó_úít "='-!=ó

-.: è ì

!

'8.-n'Jt'.i

=? _,!

E-it=9.=-a 98"ú.!Í!

^

rr,

"'È:3

='.=1t t ,;-

I

L i : î ^ v \

,='.i>/-tat

-

'J

-

-::Iooc:

+= eÉ= = = uJ

.=

^ -

^/l.-

;iu É É ; ; ' E ì - i= U

:= i;tir ?F:'t:-4

r

!EJE€EbSÈEgE g!;H$'E=S9E:E

EESgE

i

!;i, 't - - =u -: aJ i ci:*-: .= í: ir< t cr= É r" " ; 9o I --: É i-l = - -*:!z. ^' JNJi IJJ_- =e )

ÉÉ; í:EÉÉ Vi?|ti;ír!

.L'r ' t , =E .: E=: " = È i o

-.

_::

iu

I

-t.-A^-trl

a F r =

^: fa

' tE..Jí ! ì 5

6

o

=

! v . - L r v L J

- -a . l i

x:=

E

G-

-u=?

E$És=ii!!E1sEÈ!;=: 333 > f = Eo =: Í .:! S íE;

E

=

:i

. z4i:?; i LÉr?iÉ1i=ì: I;É;I i E: =i€g ?EVeE*:

--.{ ' :4i ;c - .E3 ' ci ' ZF P ^ (---.

í=

i; x

1=e.=

-

t rÉ t,

=-

i=== +;-t-'ÉÉ L

îEEE

É - l oé : ,

?;if =É?

=

oxc==

o

c4Y

O ai=

!-C

cr =6 =t ' = tt. ? = !

- = . ! l îP

= := . 7 e .-t

xJ ó E

L'l?,Ò=

il = !; ó'F€í=

z

a-T\E

Ér, i:C

?:=

E-cé

I ->?

- g v \ J . .

E; iuuE s ÉÈi Éi2z '1E€ ZE2, 2 *: = ?È: iI Z

N

X-o o: S Òrr c

!

-

f \

i ' i -

-.-

- : -

c..

-

tr =,i-

v

H o

= L - - E ( t

!

g

a

--^ , .

-

v . -

-

a t

t ,

v

\ : l ' #

)

È11 :'r: ú . ' l (3 ()

c ? o :'n U .-a.-

î-,

'r'\-^

.

.

4

-

*

- - . L - € ^ A \ V . - > à

Y

3

t.-

-

d

s ÈEóp l; ! ^ : ,

J,;à

7.&

' r v

()

'.J

^: a)t

rr r

; ss ;; Eili*'-

2-iii*:1.=rr

=3H;à

=227,:=|ld= 2-iFa===+a-

À -

" "t iF-

aJ

r-- >

ù \

i";

;E

U

A N

i:Ísx

\ON rt-N

:l=4=

4

: ù

o-=

9)

J:7--

i=E,EE iÉ rzî,irEiZ+ E!t;i +ÉÉ7 EE=ZE=:=zZ = - . Jy = : r = j =

.;i'=

=

È

?-;ilz lzlt :; € ÉE:È= E!:, EEsE$

'Q

=

,791r?.8 = t !t =é i i . n, it): E =

8-9=- É

9d.!2=

ìì.i

: =\J = :'- S . ì c ì- =€ t?

jJ

y.> y i!=

i =tllz4-;i!'i=i iEzEÍ eg;; ÈlEÈ;ÈlEtÈ íE€E3Èi EÈÉ '.84' 4==zzEi=Z=:È

= \ v

:->=

è r L

L ! ' , ; Q ' ' / > ^\ . / :c'

F€F;;€:; É3i EEÈS+:E€ É.9!o Nu=ÉÈ;:i;É si:!: e;: + í.-'*

i:ÉZ

J

cr; C: ì È c: 6'= ír,': È=É:;::3

v

F=frgl;*;:bt?:;d=c€

+Eà E ;1 ó$É€* ÉÉe T . o ' . =. ';= 2 = .- ,: 7. E , = = u-.St . 2È ' J )p i'z: .o E.='S \,Q/) = 9= ; S€Ze i:e:i E.' ó 9r,s 6 5.= 6.:2 = 962 ! Z ÉU É E

c.=

E : a í f ,ì ,x -

Ei= Éi i È; *3 É t.2Íì; i; E ii ==z í ==;t É:.i,; i: € € =E F tr -

9 9 úî€r c

î = 9: = . =- ac : g !-

L

! E ctFì-!l'ar

,= ^'.:î-=Z-tr

r'S't"7

'

à? j

"'

l)

;1:f;ÉEE'*i+=I i=EE í=i r? ==)y='4'làEl?i':.Va' ==

=S.:f-4.:a

.) - C , : 5 r r? p . =

I

J ^ . - É \

ۃ?, IE7=

F;=s '=É-ci

F

5 -

l{ = ó =it

==?-

.IÈ-'J

::c;

Yl

= d1

Yr,ó.'€i.

S-c

^.5

,;í'z

1- , v

-i)

cr.-.0

r"J-í

9{rtrgl.

9E

Y

a = = = ÈÉÉ= *ù=!+=Jfr:'=1É ÈÈ: I i =í,=?= -ù.9

N ì

---=

F L

F i; . = = = €

F" X € ? . 7

!i ò Í q ò L9 *

===e==ti_iÉ.-7=?=Eat - - ' - , ì=H€5:E3ÈlEE=*;E-1È

E=_&{ÈÉÉ g !'c

'Z

-'-

e'ó L.+r - i9.IssEs; ( Ea.z,

'J')

4.i

\

=

=

i

au

=

J

;-

-

cl =

y.

?S== i 9 9 J V

-*l

n

A

5|l.: olr= I

(t

l H ; :

^::i

a /Ut

1E àEÈEgÉÈEti € EÉ ! = =í;;=ii!=l 9 tÈ

t.

d

(.l n.j

C

Q-c.r

N

d

(;t

a ' î

J g

i-

oo

Éi;É:;FÉEii iz:;= li=zEz sc; 5 == /iv

g ,:= cE 9 : = ' 1 : , i F " j ' l < E '5o gÈ E-; ; î.= arE-e yZ \

;t

se: F3;E=É v ' 5 h i ! E r s:; 5Ì

bo c)

C) tr

Ee

3 r _ e (-

;:E ilKi=;qss5gF li€:='tE==:: .às - =e -e : +{,Èi;

()

F= e

€i=:Èg:Í:?iivgÉ= u3e.r==EfiEH.:Ffc-,d

;1-

() ct

3-

i=Èsi;= *,: x Ée=; =;EE€'ZE+ E; 1*: i;; O

€'ÍE=E:È;i qi=

()

ÉÉ :1 ri ÉEsiii ElE E:tí! ==' = =aríF Ès Ét=ll==u*;

sEÈ$zEE !; *i:i ;ii;i,E g iiîÉÈEÉ îtiii ?;€s:i.:

(-)

SEE Òo e= Òo c = zF t r c =eIEes; tr =; gÈ c:.=ax

= i* ÉsÉ l:;{=f,É:i;i:+l' g;í+€ Éi:='-É ú€ r=?ilaÈi

{z:ili: ílí{i: =,.,É ÈÉg ÉiE:;i; ;;;ì: íis!uE

aEalE tiú E É-EiÉ'ii ; ==ÉÈIi =ZeÉÉ:"2t (q)

ú.ÈÉ eí Elce =Ez.B==

tr (-

O l-

e=E;i =- :E ÉÉ=t;ea ÉÉ; *f;

.= c

u'I

*iÈln"'j'E6'ì=

l+d.i

=?iJà9.ÈÈ

Ò.1

ú

ÉiÉÈ EgÉÈ:s::?F :t!ii* tiÉt iiÈalÈEiÉ g: :E+! : *ili;'-, ili iE,s,,3 É;E€;*EFT'=-:A ufJ

'iÉ==2zr=Éi-r+= i==t ú.=E 2 = ili*:=ullîi Éísi É ; i i ;i= i =tf lZli l fu+iii +7;?aÉ,=;-yli;,i ? = à: I ; àÈ!= ,=' 7+É7 z7=:.=é=:é:.;;,= i Éi; a=

-

ù

g É ii ÉÉ=:E;t?i+=eils Égi iiÈÉ tÉsE ii igE 'i=É.É ',*i; Èili: i=EÈE=ai: E;Ei rÈ il€lEgf s lú: 7É2E=7atÉ:418; -y:EE È =E€ É: ÉEÈ:= c.1

r

-,n 4..)

ù

\

íE;s ' itl iEiÉE; rt Esil==ipi=Él?z; ÈEflÉe t: ú$t 1! E=EÉ *=E:Fii+li l; È =l; =t=r+fE; J

tÈÉAiiZ=a ii|È= :r1 - ii=zÉÉ i = 5r ;-ì= È p = P6 7É y ? : i + ;=ti-r€ÉÉ;; É :, ?", i+UE *ija;u= t;ì :E g: a= t e =: v \ L ,

l q -

=zai!

EÉe ;ZE?:=zit É:: i ! 7EY=eTst,;-*: === === -

Ei e F3 =i=a= =Z=l=":i=r1zi:E: é: ; = =t-t;;,;F = .=

E;??: sv;'l =iÉi ?i É=zÉ 3$aÈ

I ;tE Ei ggE;lFí:s

É- ; È

:úìEÉ

(J E

(, rti ,t-

-- .u^x

-JV g a3 O

'==== i/- r^i .= : t M a . J - *

'r-

--:

.-

oZ=

-;.ì

rÈ íÉ

=Z'?i

| ^ r l \ 1 L . J t u ^ t .

\

= ì B - ?i " r;I : . , , t -

ts;i ii ÉEElrEl;; r,E =;i€€ íi=;E -

't

i-

- - ' - - . -

\

t.

=;ó--

=i:9

Í =-Es:-? ,-Ès a = - > . = -^,-r, I 5 *5 gÉ PEo sÉi1.1.= s i ois:ÍssE=È zi:!; zrÉ!i4'iú; Éi S;;;l=is = A

.-

.

ta

tr-

o.

/Ut

J

É5;És#i;I €;ÉÉ I i Èisr É$iEi E;É; f;a;a5È

==É:i i;i; :i:i=;l;Í€ ÉÈ iiirl r;t :i ls:€E:i'+gXIit;aiilÉi; F=EE {,?=:'i1+:= i Ns;

E 8. .EEi"-e

3+:; &i Èi E a -* rirÉE= x "':icJ rd s3,1 * ':ÍÉt 3;,, - =i

;'g:pa:E ==lí;È l; ;E ; ;==! rr€ F 3 P Eii : gE:; É EsE.= Éi 19;E=;E == o! e4z=:EEv.= -ÉÈ??E?,;=È=ryJ ==EE:EryiÉi: i

E

c.i

r! 4

t F

ú ^ a

:

t.? !

d

g;: Ei+Ei;lisÉ sHIiiiÉ; fs ÉÉ-iiiis i==t - - - -:"eÉE g

ì"-1Z E: í';; Y-r^,F{rî,^ È-Èv*È

gi

E

í'- o: s É;- qJ-1-,,- ; H= E-È E: sf úEESf =EfE€cEE =É56. cóÉÉE

'=î=Í;E

zÈ?É!E:?!#!,8+E{

íi: í! lsi * l;ag! Ég?:isi iE iiiE,íz1iii É is E 1 i iÈÌ I i u ÉiÉ ii ' È lÉ àÉ zE'1j?l;EE'iz= ZrgÈ à'ÉEiEg;IÉgÉ'|í!í}1

: riÈgEEEÉiii il ii€i;È:giEEEiitE ÉÈÈx;:s

aÈeFÉ :Éi!!!i!5icÉl?i ii5Í!EÈÉ!iiÉ! ii;i íEriÈ iiE{ÉiÉ IEÈiiE ffÉ:giíÈÉiE:É É9;€i :EiEEÉi;tEÈÉgE íi:í:íÈíE s€Í€Éi:iEà{ii g É ÉEEEÉÉ ii :sEE ÉÉÉ lg! isÉi, s!ÉiÈ E EÉli;Èir ÉEEE,;ET;E= i o

ItÉ?€:=iÉlij*iiÉ€Éz gÈiii!:ÈEt5i€ ÈÈ iiiiÉÈ iÉ='iÈÉ ÉEiiÈíÉE EÈ E ii; ;€€Ési iE; iÈEÉÈ;; erÉ; i;:ÉÈ iEi EilgiÈ As€:eÉ:EÉ89: g ?iÉíii iuEiE ÉE iiEiÉÉÉ+E Eiffa#z'?i EE i*É EE Égi; ÉÉÉ ÈE?iÈÈiÉ ÉEEaliÉi;iéiÉE eiEÉÉÉ:

ì-:vìcî q.) -|.f)

',

!\ 'n=ì

9c

c.i

-

t-'

vì R+

j

:

e)i,,*-;;r p r r, , É

:! i. {F' Ei:^iv: ; ? - . \ ) - r a

Òr

:x:=;

71il

=

!-:K

- ì"-,-3;>' Y - ' 5 r - -

c.l -

36" tiY

R

N yg*d

=g n .., ?1, a

ó3!t.,.,

^.O

Èr{:rsil,i n'.*-.yt. ó -.c i=?= * ; yi = Z ==

*5=-ì..E-t!':,4Éc=*V'

=cc

FF;Èt?E?esSiS: iiE,r?; .!É=lE:tìì=i= l = c'6-a'''= g à Y + ! 2 3 i iY-E>i; i

p F

f f : E ìrr r-,1 ,-.,- Ò Ò

r-{

C) ()

r;r

3

(f-t

;

'o tr-

: c7ì

=f,

jv s) ,rt..,

R

ó

=

i

g

Es

s F-

:

t

; *:aÈ= €o:i ; Ri ;s : ì;irsÈi ooaj|l=_,s_s-.:-é,-.-,-:t?S=+; !3=-: î E; 1"; t? ilr- e t iy:='gaÈ= ",1:Eiqi:?zv=j::E:,; Etz=Éi 43::,8E ír, : iE6 =l : rzaîE ÈÉÉ"É :E É 7C J . À J L L

oS

=t= = 2 3'= u.!

rÈi

i:i,iii:J.

= 1'-ri'-i..'=