Igbo Language For Beginners: Introduction to Igbo Language 1479184160, 9781479184163

Igbo Language for Beginners - An introductory learning material for any individual whose original language is not Igbo l

187 5 15MB

Igbo Pages 40 [48] Year 2012

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Igbo Language For Beginners: Introduction to Igbo Language
 1479184160, 9781479184163

Citation preview

lgbo Language For Beginners

Page

I1

lgbo Alphabets (Nkpl}r\l Edemede Asl}S\l Igbo)

A

B

CH

GB GH

D

GW H

E

F

G

I

I•

J

-

KKPKWLNNNW 0•

R

s

SH

NY

0

T

UU VWYZ •

Page

I2

Igbo Alphabets (Nkp\lr\I Edemede As\IS\I Igbo)

a

b

ch

d

e

f

g

gb

gh

gw

h

I

I •J

k

kp

kw

I

m

n

n

-

nw

ny

0

0•

p

r

s

sh

t

u

\Ivw

yz

Page

I3

Numbers (Qny Qgygy)

1 (one)

otu

2 (two)

abuo • •

3 (three)

ato•

4 (four)

ano•

5 (five)

• 1se

6 (six)

ISH

7 (seven)

as a a

8 (eight)

as ato•

9 (nine)

itolu

10 (ten)

• • 1r1

• ••

Page

I4

Numbers (Qnl} Qgl}gl}) 11 (eleven)

iri na otu

12 (twelve)

iri na abuo • •

13 (thirteen)

iri na ato•

14 (fourteen)

• • 1r1 na an9

15 (fifteen)

• • • 1r1na1se

16 (sixteen)

• • • •• 1r1na1sn

17(seventeen)

• • 1r1 na asaa

18(eighteen)

iri na asat9

19 (nineteen)

iri na itolu

20 (twenty)

iri abuo • • Page

I5

Numbers (Qny Qgygy)

21 (twenty one)

iri abuo na otu • •

22 (twenty two)

iri abuo na abuo• • •

23 (twenty three)

iri abuo na ato• • •

24 (twenty four)

iri abuo na ano• • •

25 (twenty five)

iri abuo • • na ise

26 (twenty six)

iri abuo na isii • •

27 (twenty seven)

iri abuo na asaa • •

28 (twenty eight)

iri abuo na asato• • •

29 (twenty nine)

iri abuo na itolu • •

30 (thirty)

iri ato• Page

I6

Numbers (Qnl} Qgl}gl}) 31 (thirty one)

iri ato• na otu

32 (thirty two)

iri ato• na abuo • •

33 (thirty three)

iri ato• na ato•

34 (thirty four)

iri ato• na ano•

35 (thirty five)

iri ato• na ise

36 (thirty six)

iri a to• na isii

37 (thirty seven)

iri ato• na asaa

38 (thirty eight)

iri ato• na asato•

39 (thirty nine)

iri ato• na itolu

40 (forty)

• • 1r1 ano•

Page

I7

Parts of the body (Akl}k\I ahl} Mmadl})

English

Igbo

Toes

Mkpisi l}kWl}

Waist

Ukwu

Chin

Agba

Ear

Nti•

Throat

Akpjrj

Neck

Olu akpiri

Hand

Aka

Gum

Anyiri

Face

Ihu

Heart

Obi

Goodnight

ka chifo Page

I8

Parts of the body (Ak\lk\l ah\l Mmad\l)

English

Finger

lgbo Nkpl}r\I aka (Mkpjsj aka)

Finger nail

Mbo• aka

Leg

Ukwu • •

Knee

Ikpere l}kWl}

Back

Azu•

Stomach

Afo•

Eye brows

Iku anya

Lip

Egburugbe QD\I

Cheek

Nti

Page

I9

Words (Mkpl}r\l okwu)

English

Igbo

Week

Izu uka •

Money

Ego

Bank

VlQ ego

House

Ulo • •

Buiding

Ulo • •

Dog

Nkita •

Tree

Osisi

Forest/bush/woods

Ohia • •

Road/Street

Iro (Qn\l iro)

Page

I 10

Words (Mkpl}rl} okwu)

English

Igbo

Mother

Nne

Father

Nna

Church

Ulo uka • • •

School

Ulo akwukwo • • • •

Rain

Mmiri ozuzo

Song

Egwu (Ukwe)

Church

Uka •

Day

l)bQsj, l)bQchi

Sunday

Ubosi uka • • • • Page I 11

Words (Mkpl}rl} okwu)

English

Igbo

First daughter

Ada

First Son

Qkpara (Di Qkpara)

Boy

Nwa nwoke

Girl

Nwataltjrf nwanyf

Father

Nna

Mother

Nne

Sibling

Nwanne

Son

Nwa nwoke

Daughter

Nwa nwanyj

Neighbor

Onye agbata obi

Page

I 12

Words (MkP\t'l:IOkwu)

English

lgbo

Brother

Nwanne nwoke

Sister

Nwanne nwanyj

Grandmother

Nne nnukwu (nne nke ukwu)

Grandfather

Nna nnukwu (nna nke ukwu)

Male

Nwoke

Female

Nwanyj

Kitchen

Usekwu

Week

Izu uka • Page

I 13

Words (MkP\r\IOkwu)

English

lgbo

Room

Ime ulo • •

Bed

Akwa

Dress

Efe

Clothes

Uwe

Shoe

Akpl}kpl} l}kWl}

Hat

Okpu

Bracelet

Ola aka •

Today

Taa

Tomorro

Echi

Food/meal

Nri Page

I 14

Words (Mkp\lr\I okwu)

English

Igbo

House

Ulo • •

Water

Mmiri

Dog

Nkita

Work

Oru • •

Road

Uzo • •

Pot

Ite

Tree

Osisi

Book

Akwukwo • •

School

UloAkwukwo • • • •

Prayer

Ekpere Page I 15

Words (Mkp9r9 okwu) English

Igbo

Addition

MgbakQ

Substraction

Nwepu

Remove

Wepu

Story

Akuko • •

Power/energy

Ike

Look

Lee anya

Rain

Mmiri ozuzo

Drinking water

Mmiri ofiufiu • • •

Plate

Efere

Salt

Nnu Page

I 16

Words (Mkpl}rl} okwu)

English

Igbo

Road/Street

Iro (Qnl} iro)

Door

Onu uzo • • • •

High way

Okporo l)z9 (nnukwu okpro l}ZQ)

Bird

Nnunu • •

People

Ndi mmadu•

Medication

Qgwl}

Hospital Snake

Agw9

Box

Igbe Page

I 17

Igbo Greetings (Ekele Igbo)

English

Igbo

Hello /how are you?

Kedu?

How are you doing?

Kedu ka I mere?

How is work?

Kedu maka oru? • •

Safe journey

ljeoma

Good Bye

Ka emesia •

Don't give up

Jisie ike

Thank you

Ndewo, Daal\l

Meeting

Nzuko • • Page

I 18

Igbo Greetings (Ekele Igbo)

English

Igbo

Good night

Kachifo

Good morning

Welcome Good job

I buola chi? • • (I salachi?, I h\IQla \lf\lt\I?) NnQQ, I lQtQla

I gbaliri, I mere nke Qma

Safe journey

Jee nke oma •

God bless you

Chukwu gozie gi

May God be with you Ka Chukwu

Page

I 19

Sentences (Ahiriokwu) English Go to sleep

lgbo Gaa hie ura,Jee hie ura • •

Come sleep here

Bia hie ura ebea •

Where are you going? Ebee ka i na - aga? (Kedu ebe i na-aga?) Give him a drink

Nye ya ihe o QD\JD\I

Take your food

Were nri gj

We thank you

Any! kelere gj

What are you doing?

Gini ka i• na- eme? • •

They will meet today

Ha ga ezukQ taa

We brought good news Any! ji ozi 9ma bja

Page

I 20

Sentences (Ahiriokwu)

English

Igbo

Please go and shower Biko gaa saa ah\I (Biko jee saa ah\I) Come to my house

Bia n' ulo m • • •

Close the door

Mechie uzo • •

Tum on the light

Gbanye Qk\I

Tum off the light

Gbanyl}Q Qk\I

Get me water

Nye m mmiri

Hurry up

How old are you?

Mee osiso • • • (mee ngwa ngwa) I• di• afo• ole? Page

I 21

Sentences (Ahiriokwu)

English

Igbo

Eat your food

Rie nri gi

Read your book

Gl}Q akwl}kWQ gj

Brush your teeth

Saa eze gi

What is your name?

Kedu aha gj?

What is your mother's name? Kedu aha nne gj? What is your father's name?

Kedu aha nna gj?

What is your sibling's name? Kedu aha nwanne gj?

Page

I 22

Sentences (Ahiriokwu)

English

Igbo

Today is Sunday

Taa bu• uka •

She is driving a car

Q na-anya \}gbQ ala

We saw an air plane

Anyj h\lr\l \}gbqelu

It is raining

Mmiri na-ezo

He is very tall

Q di ezigbo ogologo

I am eating breakfast A na m eri nri \lf\lf\l She has headache

Isi na-awa ya

She has tummy ache AfQ na-ata ya He is my teacher

Q h\l onye nk\}zi m Page

I 23

Sentences (Ahiriokwu)

English

Igbo

This soup is delicious

Ofe a di• uto • •

The moon is out

Onwa na-eti •

The sun is out

Anw\l apl}tana

They are going to church Ha na-aga \lka We are coming The kids are sleeping

Anyi na-abja Umuaka na-ehi ura • • •

They are dancing

Ha na-agba egwu

This is a new year

Nkea bu• afo• ohuru • • •

The kids are playing

Umu aka na• •

Page

I 24

Words (Mkp\lr\I okwu)

Hot Water

Sun

Mmiri oku • •

Anwu•

Rain

Mmiri ozuzo

Orange

Oro ma Page

I 25

Words (Mkp\lr\I okwu) Lotion

Ude

Church

Ulo uka • • •

Soap

Ncha

Priest

Ukochukwu • • Page

I 26

I

i_

I l l lLIU ll l LL

Words (Mkpl}r\l okwu)

Egg

Akwa

Ship

l}gbQ mmiri

Car

l}gb9 ala

Air Plane

l}gbQ elu

Page

I 27

Words (Mkp1]r1]okwu)

Bird

Umu nnunu • • • •

Storm

Wind

Ikuku

Potato

Ji nwannu Page

I 28

Words (Mkpyry okwu)

Plantain

Qmjji

Chicken

Anu• okuku • • •

Book

Banana

Akwukwo • •

Unene

Page

I 29

Words (Mkp\lr\I okwu) Bicycle

Fish

Azu•

Igwe

Soup

Yam

Ji

'

Ofe

Page I 30

-

-

- ~·

·~~· ··~

~ ·~

Words (Mkp\lr\l okwu) Drum

Jgba

Cold

Oyi

Shoe

Akp\lkP\I \lkW\I

Playing

Egwuru Egwu

Page

I 31

Words (Mkp\lr\I okwu)

Bread

A chi•cha

Forest

Ohia • •

Lady

Girl

Nne nwanyj

Nwa nwanvi

Page

I 32

Words (Mkpl]r\l okwu)

Boy

Children

Nwa nwoke

Umuaka • •

Elderly Lady

Baby

\ Agadi nwanyj

Obere nwa

Page

I 33

Review

Page

I 34

Exam (Ule)

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

Page

I 35

Exam (Ule)

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

•• Page

I 36

I Exam (Ule)

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

Page

I 37

Exam (Ule)

What is the Igbo name of the object whose image is shown below? \

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

Page

I 38

Exam (Ule)

What is the Igbo name of the object

whose image is shown below?

What is the Igbo name of the object whose image is shown below?

Page

I 39

gbo Language For Beginners

Online lgbo lessons are available at www.igbonetwork.com

Page

I 40

Made in the USA Middletown, DE 26 November 2020

m11111111111111111~~1 ~ 1111 25293584R00024

90000 >

9 781479 184163