ગીત ગોવિંદ / Geet Govinda

Citation preview

જયદેવત ગીતગોિવદં (અપદી) cહતે{૥ ગીતગોિવદં ૥} {૥ ીગોપાલકયાન ૥} યોપીવદનેદુમડનમભૂકતૂિરકાપકં યલમીકુ ચશાતકુ ભકલશે યાગોચિમદીવર ૤ યિવાણિવધાનસાધનિવધૌ િસાજનં યોિગનાં તઃ યામળમાિવરતુ દયે ણાિભધાનં મહઃ ૥ ૧૥

{૥ ીજયદેવયાન ૥} રાધામનોરમરમાવરરાસલીલાગાનાતૈકભિણતં કિવરાજરાજ ૤ ીમાધવાચનિવધાવનુરાગસપાવતીિયતમં ણતોઽિમ િનય ૥ ૨૥

ીગોપાલિવલાિસની વલયસાિદમુધાિત ીરાધાપિતપાદપભજનાનદાધમોઽિનશ ૥

લોકે સકિવરાજરાજ ઇિત યઃ યાતો દયાભોિનિધઃ તં વદે જયદેવસુમહં પાવતીવલભ ૥ ૩૥

iિત cહતે{૥ થમઃ સગઃ ૥} {૥ સામોદદામોદરઃ ૥} મેઘમ ૈ દ રુ મબરં વનભુવઃ યામાતમાલુમ-ૈ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

નં ભીરયં વમેવ તિદમં રાધે હં ાપય ૤ ઇથં નદિનદેિશતિલતયોઃ યવકુ જુમં રાધામાધવયોજ યિત યમુનાકૂ લે રહઃકેલયઃ ૥ ૧૥

વાદેવતાચિરતિચિતિચસા પાવતીચરણચારણચવત ૤ ીવાસુદવ ે રિતકેિલકથાસમેતમેતં કરોિત જયદેવકિવઃ બધ ૥ ૨૥

વાચઃ પલવયયુમાપિતધરઃ સદભશુ  િગરાં નીતે જયદેવ એવ શરણઃ લાયો દુહુતે ૤ ારોરસમેયરચનૈરાચાયગોવધનપધ કોઽિપ ન િવુતઃ ુિતધરો ધોયી કિવમાપિતઃ ૥ ૩૥

યિદ હિરમરણે સરસં મનો યિદ િવલાસકલાસુ કુ તહ ૂ લ ૤ મધુરકોમલકાતપદાવલ  તદા જયદેવસરવતી ૥ ૪૥

{૥ ગીત ૧ ૥} લયપયોિધજલે તવાનિસ વેદ ૤ િવિહતવિહચિરમખેદ ૥

કેશવ તમીનશરીર જય જગદીશ હરે ૥ ૧૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િિતરિતિવપુલતરે તવ િતિત ે ૤ ધરિણધરણિકણચગિરે ૥

કેશવ તકછપપ જય જગદીશ હરે ૥ ૨૥

વસિત દશનિશખરે ધરણી તવ લા ૤ શિશિન કલકલેવ િનમા ૥

કેશવ તસૂકરપ જય જગદીશ હરે ૥ ૩૥

તવ કરકમલવરે નખમુત ૤ દિલતિહરયકિશપુતનુ ૥

કેશવ તનરહિરપ જય જગદીશ હરે ૥ ૪૥

છલયિસ િવમણે બિલમુતવામન ૤ પદનખનીરજિનતજનપાવન ૥

કેશવ તવામનપ જય જગદીશ હરે ૥ ૫૥

િયિધરમયે જગદપગતપાપ ૤ પયિસ પયિસ શિમતભવતાપ ૥

કેશવ તગુપિતપ જય જગદીશ હરે ૥ ૬૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િવતરિસ િદુ રણે િદપિતકમનીય ૤ દશમુખમૌિલબલ રમણીયં ૥

કેશવ તરામશરીર જય જગદીશ હરે ૥ ૭૥

વહિસ વપુિષ િવશદે વસનં જલદાભ ૤ હલહિતભીિતિમિલતયમુનાભ ૥

કેશવ તહલધરપ જય જગદીશ હરે ૥ ૮૥

િનદિત યિવધેરહહ ુિતત ૤ સદયદયદશતપશુઘાત ૥

કેશવ તબુશરીર જય જગદીશ હરે ૥ ૯૥

લેછિનવહિનધને કલયિસ કરવાલ ૤ ધૂમકેતિુ મવ િકમિપ કરાલ ૥

કેશવ તકિકશરીર જય જગદીશ હરે ૥ ૧૦૥

ીજયદેવકવેિરદમુિદતમુદાર ૤  સુખદં શુભદં ભવસાર ૥

કેશવ તદશિવધપ જય જગદીશ હરે ૥ ૧૧૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

વેદાનુરતે જગિવહતે ભૂગોલમુિબતે દૈયં દારયતે બલ છલયતે યં કુ વત  ે૤ પૌલયં જયતે હલં કલયતે કાયમાતવતે લેછામૂછયતે દશાિતતે ણાય તુયં નમઃ ૥ ૫૥

{૥ ગીત ૨ ૥} િતકમલાકુ ચમડલ તકુ ડલ એ ૤ કિલતલિલતવનમાલ જય જયદેવ હરે ૥ ૧૥

િદનમિણમડલમડન ભવખડન એ ૤ મુિનજનમાનસહંસ જય જયદેવ હરે ૥ ૨૥

કાિલયિવષધરભજન જનરજન એ ૤ યદુકુલનિલનિદનેશ જય જયદેવ હરે ૥ ૩૥

મધુમરુ નરકિવનાશન ગડાસન એ ૤ સુરકુ લકેિલિનદાન જય જયદેવ હરે ૥ ૪૥

અમલકમલદલલોચન ભવમોચન એ ૤ િભુવનભવનિનધાન જય જયદેવ હરે ૥ ૫૥

જનકસુતાતભૂષણ િજતદૂષણ એ ૤ સમરશિમતદશકઠ જય જયદેવ હરે ૥ ૬૥

અિભનવજલધરસુદર તમદર એ ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ીમુખચચકોર જય જયદેવ હરે ૥ ૭૥

ીજયદેવકવેિરદં કુ તે મુદ એ ૤ મલમુવલગીતં જય જયદેવ હરે ૥ ૮૥

પાપયોધરતટીપિરરભલકામીરમુિતમુરો મધુસદૂ નય ૤ યાનુરાગિમવ ખેલદનખેદવેદાબુપરૂ મનુપરૂ યતુ િયં વઃ ૥ ૬૥

વસતે વાસતીકુ સમ ુ સુકુમારૈરવયવૈમત કાતારે બહુિવિહતણાનુસરણા ૤ અમદં કદપવરજિનતિચતાકુ લતયા વલબાધાં રાધાં સરસિમદમુચે સહચરી ૥ ૭૥

{૥ ગીત ૩ ૥} લિલતલવલતાપિરશીલનકોમલમલયસમીરે ૤ મધુકરિનકરકરબતકોિકલકૂ િજતકુ જકુ ટીરે ૥

િવહરિત હિરિરહ સરસવસતે યિત યુવિતજનેન સમં સિખ િવરિહજનય દુરતે ૥ ૧૥ િવહરિત

ઉમદમદનમનોરથપિથકવધૂજનજિનતિવલાપે ૤ અિલકુ લસંકુલકુ સમ ુ સમૂહિનરાકુ લબકુ લકલાપે ૥ ૨૥ િવહરિત

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ગમદસૌરભરભસવશંવદનવદલમાલતમાલે ૤ યુવજનદયિવદારણમનિસજનખિચકશુકલે ૥ ૩૥ િવહરિત

મદનમહીપિતકનકદડિચકેસરકુ સમ ુ િવકાસે ૤ િમિલતિશલીમુખપાટિલપટલતમરતૂણિવલાસે ૥ ૪૥ િવહરિત

િવગિલતલિતજગદવલોકનતણકણતહાસે ૤ િવરિહિનતનકુ તમુખાિતકેતકદતુિરતાશે ૥ ૫૥ િવહરિત

માધિવકાપિરમલલિલતે નવમાિલકિતસુગધૌ ૤ મુિનમનસામિપ મોહનકાિરિણ તણાકારણબધૌ ૥ ૬૥ િવહરિત

ફુરદિતમુલતાપિરરભણમુકુિલતપુલિકતચૂતે ૤ દાવનિવિપને પિરસરપિરગતયમુનાજલપૂતે ૥ ૭૥ િવહરિત

ીજયદેવભિણતિમદમુદયિત હિરચરણિતસાર ૤ સરસવસતસમયવનવણનમનુગતમદનિવકાર ૥ ૮૥ િવહરિત

દરિવદિલતમલીવિલચચપરાગકિટતપટવાસૈવાસય કાનનાિન ૤ ઇહ િહ દહિત ચેતઃ કેતકીગધબધુઃ સરદસમબાણાણવધવાહઃ ૥ ૮૥

ઉમીલમધુગધલુધમધુપયાધૂતચૂતાુરીડકોિકલકાકલીકલરવૈીણકણવરાઃ ૤ var - કલૈઃ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

નીયતે પિથકૈઃ કથં કથમિપ યાનાવધાનણાતાણસમાસમાગમરસોલાસૈરમી વાસરાઃ ૥ ૯૥

અનેકનારીપિરરભસમફુરમનોહાિરિવલાસલાલસ ૤ મુરાિરમારાદુપદશયયસૌ સખીસમં પુનરાહ રાિધકા ૥ ૧૦૥

{૥ ગીત ૪ ૥} ચદનચચતનીલકલેવરપીતવસનવનમાલી ૤ કેિલચલમિણકુ ડલમડતગડયુગિમતશાલી ૥

હિરિરહમુધવધૂિનકરે િવલાિસિન િવલસિત કેિલપરે ૥ ૧૥

પીનપયોધરભારભરેણ હર પિરરય સરાગ ૤ ગોપવધૂરનુગાયિત કાિચદુદિચતપચમરાગ ૥ ૨૥ હિરિરહ

કાિપ િવલાસિવલોલિવલોચનખેલનજિનતમનોજ ૤ યાયિત મુધવધૂરિધકં મધુસદૂ નવદનસરોજ ૥ ૩૥ હિરિરહ

કાિપ કપોલતલે િમિલતા લિપતું િકમિપ ુિતમૂલે ૤ ચા ચુચુ બ િનતબવતી દિયતં પુલકૈરનુકૂલે ૥ ૪૥ હિરિરહ

કેિલકલાકુ તક ુ ન ે ચ કાિચદમું યમુનાજલકૂ લે ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

મજુ લવજુ લકુ જગતં િવચકષ કરેણ કૂ લે ૥ ૫૥ હિરિરહ

કરતલતાલતરલવલયાવિલકિલતકલવનવંશે ૤ રાસરસે સહ યપરા હિરણા યુવિતઃ શશંસે ૥ ૬૥ હિરિરહ

િલયિત કામિપ ચુબિત કામિપ કામિપ રમયિત રામા ૤ પયિત સિમતચાતરામપરામનુગછિત વામા ૥ ૭૥ હિરિરહ var - પરાં

ીજયદેવકવેિરદમુતકેશવકેિલરહય ૤ દાવનિવિપને લિલતં િવતનોતુ શુભાિન યશય ૥ ૮૥ હિરિરહ

િવેષામનુરજને જનયાનદિમદીવરેણીયામલકોમલૈપનયૈરનોસવ ૤ વછદં જસુદરીિભરિભતઃ યમાિલિતઃ ારઃ સિખ મૂતમાિનવ મધૌ મુધો હિરઃ ીડિત ૥ ૧૧૥

અોસવસુજકવલલેશાિદવેશાચલં var - િનયોસ ાલેયલવનેછયાનુસરિત ીખડશૈલાિનલઃ ૤ ક ચ િધરસાલમૌિલમુકુલાયાલોય હષદયાદુમીલિત કુ હૂઃ કુ હૂિરિત કલોલાઃ િપકાનાં િગરઃ ૥ ૧૨૥

રાસોલાસભરેણિવમતામાભીરવામુવામયણ પિરરય િનભરમુરઃ ેમાધયા રાધયા ૤ સાધુ વદનં સુધામયિમિત યાય ગીતતુિતયાદુટચુબતિમતમનોહરી હિરઃ પાતુ વઃ ૥ ૧૩૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

૥ ઇિત ીગીતગોિવદે સામોદદામોદરો નામ થમઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ િતીયઃ સગઃ ૥} {૥ અલેશકેશવઃ ૥} િવહરિત વને રાધા સાધારણણયે હરૌ િવગિલતિનકષાદીયાવશેન ગતાયતઃ ૤ વિચદિપ લતાકુ જ ે ગુજમધુતમડલીમુખરિશખરે લીના દીનાયુવાચ રહઃ સખી ૥ ૧૪૥

{૥ ગીત ૫ ૥} સંચરદધરસુધામધુરવિનમુખિરતમોહનવંશ ૤ ચિલતદૃગચલચચલમૌિલકપોલિવલોલવતંસ ૥

રાસે હિરિમહ િવિહતિવલાસં મરિત મનો મમ તપિરહાસ ૥ ૧૥

ચકચામયૂરિશખડકમડલવલિયતકેશ ૤ ચુરપુરદરધનુરનુરિજતમેદરુ મુિદરસુવશ ે  ૥ ૨૥ રાસે હિરિમહ

ગોપકદબિનતબવતીમુખચુબનલભતલોભ ૤ બધુવમધુરાધરપલવમુલિસતિમતશોભ ૥ ૩૥ રાસે હિરિમહ

િવપુલપુલકભુજપલવવલિયતવલવયુવિતસહ ૤ કરચરણોરિસ મિણગણભૂષણિકરણિવિભતિમ ૥ ૪૥ રાસે હિરિમહ

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

જલદપટલચલિદદુિવનદકચદનિતલકલલાટ ૤ પીનઘનતનમડલમદનિનદયદયકપાટ ૥ ૫૥ રાસે હિરિમહ var - પીનપયોધરપિરસર

મિણમયમકરમનોહરકુ ડલમડતગડમુદાર ૤ પીતવસનમનુગતમુિનમનુજસુરાસુરવરપિરવાર ૥ ૬૥ રાસે હિરિમહ

િવશદકદબતલે િમિલતં કિલકલુષભયં શમયત ૤ મામિપ િકમિપ તરદનદૃશા મનસા રમયત ૥ ૭૥ રાસે હિરિમહ var - વપુષા

ીજયદેવભિણતમિતસુદરમોહનમધુિરપુપ ૤ હિરચરણમરણં િત સિત પુયવતામનુપ ૥ ૮૥ રાસે હિરિમહ

ગણયિત ગુણામં ામં માદિપ નેહતે વહિત ચ પિરતોષં દોષં િવમુચિત દૂરતઃ ૤ યુવિતષુ વલણે ણે િવહાિરિણ માં િવના પુનરિપ મનો વામં કામં કરોિત કરોિમ િક ૥ ૧૫૥

{૥ ગીત ૬ ૥} િનતિનકુ જહં ગતયા િનિશ રહિસ િનલીય વસત ૤ ચિકતિવલોિકતસકલિદશા રિતરભસરસેન હસત ૥

સિખ હે કેિશમથનમુદાર રમય મયા સહ મદનમનોરથભાિવતયા સિવકાર ૥ ૧૥

થમસમાગમલિતયા પટુ ચાટુ શતૈરનુકૂલ ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

દુમધુરિમતભાિષતયા િશિથલીતજધનદુકૂલ ૥ ૨૥ સિખ હે

િકસલયશયનિનવેિશતયા િચરમુરિસ મમૈવ શયાન ૤ તપિરરભણચુબનયા પિરરય તાધરપાન ૥ ૩૥ સિખ હે

અલસિનમીિલતલોચનયા પુલકાવિલલિલતકપોલ ૤ મજલસકલકલેવરયા વરમદનમદાદિતલોલ ૥ ૪૥ સિખ હે

કોિકલકલરવકૂ િજતયા િજતમનિસજતિવચાર ૤ લથકુ સમ ુ ાકુ લકુ તલયા નખિલિખતઘનતનભાર ૥ ૫૥ સિખ હે

ચરણરિણતમિણનૂપરુ યા પિરપૂિરતસુરતિવતાન ૤ મુખરિવલમેખલયા સકચહચુબનદાન ૥ ૬૥ સિખ હે

રિતસુખસમયરસાલસયા દરમુકુિલતનયનસરોજ ૤ િનઃસહિનપિતતતનુલતયા મધુસદૂ નમુિદતમનોજ ૥ ૭૥ સિખ હે

ીજયદેવભિણતિમદમિતશયમધુિરપુિનધુવનશીલ ૤ સુખમુકઠતગોપવધૂકિથતં િવતનોતુ સલીલ ૥ ૮૥ સિખ હે var - રાિધકયા

હતતિવલાસવંશમજુ વ ૂ િલમબલવીદોસાિરદૃગતવીિતમિતવેદાગડથલ ૤ મામુીય િવલિતં િમતસુધામુધાનનં કાનને ગોિવદં જસુદરીગણતં પયાિમ યાિમ ચ ૥ ૧૬૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

દુરાલોકતોકતબકનવકાશોકલિતકાિવકાસઃ કાસારોપવનપવનોઽિપ યથયિત ૤ અિપ ાયૃીરિણતરમણીયા ન મુકુલસૂિતૂતાનાં સિખ િશખિરણીયં સુખયિત ૥ ૧૭૥

સાકૂ તિમતમાકુ લાકુ લગલમલમુલાિસતૂવલીકમલીકદશતભુમૂલાતન ૤ ગોપીનાં િનતં િનરીય ગિમતાકાિરં િચતયતમુ મનોહરો હરતુ વઃ લેશં ન વઃ કેશવઃ ૥ ૧૮૥

૥ ઇિત ગીતગોિવદે અલેશકેશવો નામ િતીયઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ તીયઃ સગઃ ૥} {૥ મુધમધુસદૂ નઃ ૥} કંસાિરરિપ સંસારવાસનાબધલા ૤ રાધામાધાય દયે તયાજ જસુદરીઃ ૥ ૧૯૥

ઇતતતતામનુય રાિધકામનબાણણિખમાનસઃ ૤ તાનુતાપઃ સ કિલદનિદનીતટાતકુ જ ે િનષસાદ માધવઃ ૥ ૨૦૥

{૥ ગીત ૭ ૥} માિમયં ચિલતા િવલોય તં વધૂિનચયેન ૤ સાપરાધતયા મયાિપ ન વાિરતાિતભયેન ૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

હિરહિર હતાદરતયા ગતા સા ગતા કુ િપતેવ ૥ ૧૥

ક કિરયિત ક વિદયિત સા િચરં િવરહેણ ૤ ક ધનેન જનેન ક મમ વનેન હેણ ૥ ૨૥ હિરહિર

િચતયાિમ તદાનનં કુ િટલુ કોપભરેણ ૤ શોણપિમવોપિર મતાકુ લમરેણ ૥ ૩૥ હિરહિર

તામહં િદ સંગતામિનશં શં રમયાિમ ૤ ક વનેઽનુસરાિમ તાિમહ ક થા િવલપાિમ ૥ ૪૥ હિરહિર

તિવ િખમસૂયયા દયં તવાકલયાિમ ૤ ત વેિ કુ તો ગતાિસ ન તેન તેઽનુનયાિમ ૥ ૫૥ હિરહિર

દૃયસે પુરતો ગતાગતમેવ તે િવદધાિસ ૤ ક પુરેવ સમમં પિરરભણં ન દદાિસ ૥ ૬૥ હિરહિર

યતામપરં કદાિપ તવેદૃશં ન કરોિમ ૤ દેિહ સુદિર દશનં મમ મમથેન દુનોિમ ૥ ૭૥ હિરહિર

વણતં જયદેવકેન હરેિરદં વણેન ૤ િકદુિબવસમુસભવરોિહણીરમણેન ૥ ૮૥ હિરહિર

કુ વલયદલેણી કઠે ન સા ગરલુિતઃ િદ િબસલતાહારો નાયં ભુજમનાયકઃ ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

મલયજર નેદ ં ભમ િયારિહતે મિય હર ન હરાયાન ુધા િકમુ ધાવિસ ૥ ૨૧૥

પાણૌ મા કુ  ચૂતસાયકમમું મા ચાપમારોપય ીડાિનજતિવમૂછતજનાઘાતેન ક પૌષ ૤ તયા એવ ગીદૃશો મનિસજેકટાાશુગેણીજજ િરતં મનાગિપ મનો નાાિપ સંધ ુ તે ૥ ૨૨૥

ૂચાપે િનિહતઃ કટાિવિશખો િનમાતુ મમયથાં યામામા કુ િટલઃ કરોતુ કબરીભારોઽિપ મારોમ ૤ મોહં તાવદયં ચ તિવ તનુતાં િબબાધરો રાગવા સૃતનમડલતવ કથં ાણૈમમ  ીડિત ૥ ૨૩૥

તાિન પશસખ ુ ાિન તે ચ તરલિધા દૃશોવમાતાબુજસૌરભં સ ચ સુધાયિતગરાં વિમા ૤ સા િબબાધરમાધુરીિત િવષયાસેઽિપ ચેમાનસં તયાં લસમાિધ હત િવરહયાિધઃ કથં વધતે ૥ ૨૪૥

ૂપલવં ધનુરપાતરિતિન var - ૂવલિરધનુ બાણા ગુણઃ વણપાિલિરિત મરેણ ૤ અયામનજયજમદેવતાયાં અાિણ િનજતજગિત િકમપતાિન ૥ ૨૫૥

િતયઠિવલોલમૌિલતરલોંસય વંશોચલગીિતથાનતાવધાનલલનાલૈન સંલિતાઃ ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

સમુે મધુસદૂ નય મધુરે રાધામુખેદૌ દુપદં કદિલતાિરં દદતુ વઃ ેમં કટાોમયઃ ૥ ૨૬ ૥

૥ ઇિત ીિગતગોિવદે મુધમધુસદૂ નો નામ તીયઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ ચતુથઃ સગઃ ૥} {૥ િધમધુસદૂ નઃ ૥} યમુનાતીરવાનીરિનકુ જ ે મદમાિથત ૤ ાહ ેમભરોાતં માધવં રાિધકાસખી ૥ ૨૭૥

{૥ ગીત ૮ ૥} િનદિત ચદનિમદુિકરણમનુ િવદિત ખેદમધીર ૤ યાલિનલયિમલનેન ગરલિમવ કલયિત મલયસમીર ૥

માધવ મનિસજિવિશખભયાિદવ ભાવનયા વિય લીના સા િવરહે તવ દીના ૥ ૧૥

અિવરલિનપિતતમદનશરાિદવ ભવદવનાય િવશાલ ૤ વદયમમણી વમ કરોિત સજલનિલનીદલલ ૥ ૨૥ સા િવરહે તવ દીના

કુ સમ ુ િવિશખશરતપમનપિવલાસકલાકમનીય ૤ તિમવ તવ પિરરભસુખાય કરોિત કુ સમ ુ શયનીય ૥ ૩૥ સા િવરહે તવ દીના

વહિત ચ ગિલતિવલોચનજલભરમાનનકમલમુદાર ૤ var - િવગિલતલોચન િવધુિમવ િવકટિવધુતુદદતદલનગિલતાતધાર ૥ ૪૥ સા િવરહે તવ દીના Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િવિલખિત રહિસ કુ રમદેન ભવતમસમશરભૂત ૤ ણમિત મકરમધો િવિનધાય કરે ચ શરં નવચૂત ૥ ૫૥ સા િવરહે તવ દીના

િતપદિમદમિપ િનગતિત માધવ તવ ચરણે પિતતાહ ૤ વિય િવમુખે મિય સપિદ સુધાિનિધરિપ તનુતે તનુદાહ ૥ ૬૥ સા િવરહે તવ દીના

યાનલયેન પુરઃ પિરકય ભવતમતીવ દુરાપ ૤ િવલપિત હસિત િવષીદિત રોિદિત ચચિત મુચિત તાપ ૥ ૭૥ સા િવરહે તવ દીના

ીજયદેવભિણતિમદમિધકં યિદ મનસા નટનીય ૤ હિરિવરહાકુ લબલવયુવિતસખીવચનં પઠનીય ૥ ૮૥ સા િવરહે તવ દીના

આવાસો િવિપનાયતે િયસખીમાલાિપ લાયતે તાપોઽિપ િસતેન દાવદહનવાલાકલાપાયતે ૤ સાિપ વિરહેણ હત હિરણીપાયતે હા કથં કદપઽિપ યમાયતે િવરચયશાદૂલ  િવીિડત ૥ ૨૮૥

{૥ ગીત ૯ ૥} તનિવિનિહતમિપ હારમુદાર ૤ સા મનુતે શતનુરિતભાર ૥

રાિધકા િવરહે તવ કેશવ ૥ ૧૥

સરસમણમિપ મલયજપ ૤ પયિત િવષિમવ વપુિષ સશ ૥ ૨૥ રાિધકા Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િસતપવનમનુપમપિરણાહ ૤ મદનદહનિમવ વહિત સદાહ ૥ ૩૥ રાિધકા

િદિશ િદિશ િકરિત સજલકણલ ૤ નયનનિલનિમવ િવગિલતનાલ ૥ ૪૥ રાિધકા

નયનિવષયમિપ િકસલયતપ ૤ કલયિત િવિહતહુતાશિવકપ ૥ ૫૥ રાિધકા

યજિત ન પાિણતલેન કપોલ ૤ બાલશિશનિમવ સાયમલોલ ૥ ૬૥ રાિધકા

હિરિરિત હિરિરિત જપિત સકામ ૤ િવરહિવિહતમરણેન િનકામ ૥ ૭૥ રાિધકા

ીજયદેવભિણતિમિત ગીત ૤ સુખયતુ કેશવપદમુપનીત ૥ ૮૥ રાિધકા

સા રોમાચિત સીકરોિત િવલપયુપતે તાયિત યાયયુમિત મીલિત પતયુાિત મૂછયિપ ૤ એતાવયતનુવરે વરતનુવ ે ક તે રસા વવિતમ સીદિસ યિદ યોઽયથા નાતકઃ ૥ ૨૯૥ var - યાયથાયપર

મરાતુરાં દૈવતવૈ વદસાતમાસાયા ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િવમુબાધાં કુ ષે ન રાધામુપે  વાદિપ દાણોઽિસ ૥ ૩૧૥

કદપવરસંવરતુરતનોરાયમયાિરં var - સવરાતુરતનોરયથમયાિરં ચેતદનચમઃકમિલનીિચતાસુ સંતાયિત ૤ કતુ લાિતવશેન શીતલતનું વામેકમેવ િયં યાયતી રહિસ િથતા કથમિપ ીણા ણં ાિણિત ૥ ૨૯૥

ણમિપ િવરહઃ પુરા ન સેહે નયનિનમીલનિખયા યયા તે ૤ િસિત કથમસૌ રસાલશાખાં િચરિવરહેણ િવલોય પુિપતાા ૥ ૩૨૥ var - િવરહેઽિપ

િયાકુ લગોકુ લાવનરસાદુૃય ગોવધનં િબલવવલભાિભરિધકાનદાચરં ચુબતઃ ૤ દપણવ ે તદપતાધરતટીિસદૂરમુાિતો બાહુગપપતેતનોતુ ભવતાં ેયાંિસ કંસિષઃ ૥ ૩૩ ૥

૥ ઇિત ગીતગોિવદે િધમાધવો નામ ચતુથઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ પચમઃ સગઃ ૥} {૥ સાકાંપુડરીકાઃ ૥} અહિમહ િનવસાિમ યાિહ રાધામનુનય મચનેન ચાનયેથાઃ ૤ ઇિત મધુિરપુણા સખી િનયુા વયિમદમેય પુનજ ગાદ રાધા ૥ ૩૪૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

{૥ ગીત ૧૦ ૥} વહિત મલયસમીરે મદનમુપિનધાય ૤ ફુટિત કુ સમ ુ િનકરે િવરિહદયદલનાય ૥

તવ િવરહે વનમાલી સિખ સીદિત ૥ ૧૥

દહિત િશિશરમયૂખે મરણમનુકરોિત ૤ પતિત મદનિવિશખે િવલપિત િવકલતરોઽિત ૥ ૨૥ તવ િવરહે

વનિત મધુપસમૂહે વણમિપ દધાિત ૤ મનિસ વિલતિવરહે િનિશ િનિશ જમુપયાિત ૥ ૩૥ તવ િવરહે

વસિત િવિપનિવતાને યજિત લિલતધામ ૤ લુઠિત ધરિણશયને બહુ િવલપિત તવ નામ ૥ ૪૥ તવ િવરહે

રણિત િપકસમુદાયે િતિદશમનુયાિત ૤ હસિત મનુજિનચયે િવરહમપલપિત નેિત ૥ ૫૥ તવ િવરહે

ફુરિત કલરવરાવે મરિત ભિણતમેવ ૤ તવ રિતસુખિવભવે બહુગણયિત ગુણમતીવ ૥ ૬૥ તવ િવરહે

વદિભદશુભદમાસં વદતુ નિર ણોિત ૤ તમિપ જપિત સરસં પરયુવિતષુ ન રિતમુપિૈ ત ૥ ૭૥ તવ િવરહે

ભણિત કિવજયદેવે િવરિહિવલિસતેન ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

મનિસ રભસિવભવે હિરદયતુ સુતેન ૥ ૮૥ તવ િવરહે

પૂવં ય સમં વયા રિતપતેરાસાિદતઃ િસયતિમેવ િનકુ જમમથમહાતીથ પુનમાધવઃ ૤ યાયંવામિનશં જપિપ તવૈવાલાપમાવલ ભૂયવકુ ચકુ ભિનભરપરીરભાતં વાછિત ૥ ૩૫૥

{૥ ગીત ૧૧ ૥} રિતસુખસારે ગતમિભસારે મદનમનોહરવેશ ૤ ન કુ  િનતબિન ગમનિવલબનમનુસર તં દયેશ ૥

ધીરસમીરે યમુનાતીરે વસિત વને વનમાલી ગોપીપીનપયોધારમદનચચલકરયુગશાલી ૥ ૧૥

નામ સમેતં તસંકત ે ં વાદયતે દુવ ે ૤ બહુ મનુતે નનુ તે તનુસગ ં તપવનચિલતમિપ રે ૥ ૨૥ ધીરસમીરે var - તનુ

પતિત પતે િવચલિત પે શિતભવદુપયાન ૤ રચયિત શયનં સચિકતનયનં પયિત તવ પથાન ૥ ૩૥ ધીરસમીરે

મુખરમધીરં યજ મરં િરપુિમવ કેિલસુલોલ ૤ ચલ સિખ કુ જ ં સિતિમરપુજ ં શીલય નીલિનચોલ ૥ ૪૥ ધીરસમીરે

ઉરિસ મુરારેપિહતહારે ઘન ઇવ તરલબલાકે ૤ તિડિદવ પીતે રિતિવપરીતે રાજિસ સુતિવપાકે ૥ ૫૥ ધીરસમીરે Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િવગિલતવસનં પિરતરસનં ઘટય જઘનમિપધાન ૤ િકસલયશયને પજનયને િનિધિમવ હષિનદાન ૥ ૬૥ ધીરસમીરે

હિરરિભમાની રજિનિરદાનીિમયમિપ યાિત િવરામ ૤ કુ  મમ વચનં સવરરચનં પૂરય મધુિરપુકામ ૥ ૭૥ ધીરસમીરે

ીજયદેવે તહિરસેવે ભણિત પરમરમણીય ૤ મુિદતદયં હિરમિતસદયં નમત સુતકમનીય ૥ ૮૥ ધીરસમીરે

િવિકરિત મુહુઃ ાસાનાશાઃ પુરો મુહુરીતે િવશિત મુહુઃ કુ જ ં ગુજમુહુબહ  ુ તાયિત ૤ રચયિત મુહુઃ શયાં પયાકુ લં મુહુરીતે મદનકદનલાતઃ કાતે િયતવ વતતે ૥ ૩૬૥

વાયેન સમં સમમધુના િતમાંશુરતં ગતો ગોિવદય મનોરથેન ચ સમં ાતં તમઃ સાતા ૤ કોકાનાં કણવનેન સદૃશી દીઘા મદયથના તમુધે િવફલં િવલબનમસૌ રયોઽિભસારણઃ ૥ ૩૭૥

આલેષાદનુ ચુબનાદનુ નખોલેખાદનુ વાતજોબોધાદનુ સમાદનુ રતારભાદનુ ીતયોઃ ૤ અયાથં ગતયોમાિમિલતયોઃ સભાષણૈનતોદપયોિરહ કો ન કો ન તમિસ ીડાિવિમો રસઃ ૥ ૩૮૤

સભયચિકતં િવયયત દૃશૌ િતિમરે પિથ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િતત મુહુઃ િથવા મદં પદાિન િવતવતી ૤ કથમિપ રહઃ ાતામૈરનતરિિભઃ સુમિુ ખ સુભગઃ પયસ વામુપત ૈ ુ ઋતાથતા ૥ ૩૯૥

રાધામુમુખારિવદમધુપૈલોયમૌિલથલી નેપયોિચતનીલરમવનીભારાવતારમઃ ૤ વછદં જસુદરીજનમનતોષદોષિરં કંસવંસનધૂમકેતરુ વતુ વાં દેવકીનદનઃ ૥ ૪૦૥

૥ ઇિત ીગીતગોિવદેઽિભસાિરકવણને સાકાપુડરીકાો નામ

પચમઃ સગઃ ૥

iિત cહતે{૥ ષઃ સગઃ ૥} {૥ કુ ઠવૈકુઠઃ ૥} અથ તાં ગતુમશા ં િચરમનુરા ં લતાહે દૃવા ૤ તચિરતં ગોિવદે મનિસજમદે સખી ાહ ૥ ૪૧૥

{૥ ગીત ૧૨ ૥} પયિત િદિશ િદિશ રહિસ ભવત ૤ તદધરમધુરમધૂિન િપબત ૥ var - વદધર

નાથ હરે (જય નાથ હરે) સીદિત રાધા વાસહે ૥ ૧૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

વદિભસરણરભસેન વલતી ૤ પતિત પદાિન િકયિત ચલતી ૥ ૨૥ નાથ હરે

િવિહતિવશદિબસિકસલયવલયા ૤ વિત પરિમહ તવ રિતકલયા ૥ ૩૥ નાથ હરે

મુહુરવલોિકતમડનલીલા ૤ મધુિરપુરહિમિત ભાવનશીલા ૥ ૪૥ નાથ હરે

વિરતમુપિૈ ત ન કથમિભસાર ૤ હિરિરિત વદિત સખીમનુવાર ૥ ૫૥ નાથ હરે

િલયિત ચુબિત જલધરકપ ૤ હિરપગત ઇિત િતિમરમનપ ૥ ૬૥ નાથ હરે

ભવિત િવલબિન િવગિલતલા ૤ િવલપિત રોિદિત વાસકસા ૥ ૭૥ નાથ હરે

ીજયદેવકવેિરદમુિદત ૤ રિસકજનં તનુતામિતમુિદત ૥ ૮૥ નાથ હરે

િવપુલપુલકપાિલઃ ફીતસીકારમતજ િનતજિડમકાકુ યાકુ લં યાહરતી ૤ તવ િકતવ િવધાયામદકદપિચતાં var - િવધે મદ રસજલિધિનમા યાનલા ગાી ૥ ૪૨૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

અેવાભરણં કરોિત બહુશઃ પેઽિપ સંચાિરિણ ાતં વાં પિરશતે િવતનુતે શયાં િચરં યાયિત ૤ ઇયાકપિવકપતપરચનાસંકપલીલાશતયાસાિપ િવના વયા વરતનુનષ  ા િનશાં નેયિત ૥ ૪૩૥

ક િવાયિસ ણભોિગભવને ભાડીરભૂમીિહ ાતયાિહ ન દૃિગોચરિમતઃ સાનદનદાપદ ૤ રાધાયા વચનં તદવગમુખાદાિતકે ગોપતો ગોિવદય જયિત સાયમિતિથાશયગભા િગરઃ ૥ ૪૪ ૥

૥ ઇિત ગીતગોિવદે વાસકસાવણને કુ ઠવૈકુઠો નામ ષઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ સતમઃ સગઃ ૥} {૥ નાગરનારાયણઃ ૥} અાતરે ચ કુ લટાકુ લવમપાતસંતપાતક ઇવ ફુટલાછનીઃ ૤ દાવનાતરમદીપયદંશ ુ લૈદસુદરીવદનચદનિબદુિરદુઃ ૥ ૪૫૥

સરિત શશધરિબબે િવિહતિવલબે ચ માધવે િવધુરા ૤ િવરિચતિવિવધિવલાપં સા પિરતાપં ચકારોચૈઃ ૥ ૪૬૥

{૥ ગીત ૧૩ ૥} કિથતસમયેઽિપ હિરરહહ ન યયૌ વન ૤ મમ િવફલિમદમમલપમિપ યૌવન ૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

યાિમ હે કિમહ શરણં સખીજનવચનવિચતા ૥ ૧૥

યદનુગમનાય િનિશ ગહનમિપ શીિલત ૤ તેન મમ દયિમદમસમશરકીિલત ૥ ૨૥ યાિમ હે

મમ મરણમેવ વરમિતિવતથકેતના ૤ િકિમહ િવષહાિમ િવરહાનલમચેતના ૥ ૩૥ યાિમ હે

મામહહ િવધુરયિત મધુરમધુયાિમની ૤ કાિપ હિરમનુભવિત તસુતકાિમની ૥ ૪૥ યાિમ હે

અહહ કલયાિમ વલયાિદમણીભૂષણ ૤ હિરિવરહદહનવહનેન બહુદષ ૂ ણ ૥ ૫૥ યાિમ હે

કુ સમ ુ સુકુમારતનુમતનુશરલીલયા ૤ ગિપ િદ હિત મામિતિવષમશીલયા ૥ ૬૥ યાિમ હે

અહિમહ િનવસાિમ ન ગિણતવનવેતસા ૤ મરિત મધુસદૂ નો મામિપ ન ચેતસા ૥ ૭૥ યાિમ હે

હિરચરણશરણજયદેવકિવભારતી ૤ વસતુ િદ યુવિતિરવ કોમલકલાવતી ૥ ૮૥ યાિમ હે

તક કામિપ કાિમનીમિભતઃ ક વા કલાકેિલિભબો બધુિભરધકાિરિણ વનોપાતે િકમુ ાયિત ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

કાતઃ લાતમના મનાગિપ પિથ થાતુમવ ે ામઃ સંકત ે ીતમજુ વજુ લલતાકુ જ ેઽિપ યાગતઃ ૥ ૪૭૥

અથાગતં માધવમતરેણ સખીિમયં વીય િવષાદમૂકા ૤ િવશમના રિમતં કયાિપ જનાદનં દૃવદેતદાહ ૥ ૪૮૥

{૥ ગીત ૧૪ ૥} મરસમરોિચતિવરિચતવેશા ૤ ગિલતકુ સમ ુ દરિવલુિલતકેશા ૥

કાિપ મધુિરપુણા િવલસિત યુવિતરિધકગુણા ૥ ૧૥

હિરપિરરભણવિલતિવકારા ૤ કુ ચકલશોપિર તરિલતહારા ૥ ૨૥ કાિપ મધુિરપુણા

િવચલદલકલિલતાનનચા ૤ તદધરપાનરભસતતા ૥ ૩૥ કાિપ મધુિરપુણા

ચચલકુ ડલદિલતકપોલા ૤ મુખિરતરશનજઘનગિલતલોલા ૥ ૪૥ કાિપ મધુિરપુણા

દિયતિવલોિકતલિતહિસતા ૤ બહુિવધકૂ િજતરિતરસરિસતા ૥ ૫૥ કાિપ મધુિરપુણા Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િવપુલપુલકથુવપ ે થુભા ૤ િસતિનમીિલતિવકસદના ૥ ૬૥ કાિપ મધુિરપુણા

મજલકણભરસુભગશરીરા ૤ પિરપિતતોરિસ રિતરણધીરા ૥ ૭૥ કાિપ મધુિરપુણા

ીજયદેવભિણતહિરરિમત ૤ કિલકલુષં જનયતુ પિરશિમત ૥ ૮૥ કાિપ મધુિરપુણા

િવરહપાડુમરુ ાિરમુખાબુજુિતિરયં િતરયિપ વેદના ૤ var ચેતના િવધુરતીવ તનોિત મનોભુવઃ સુદયે દયે મદનયથા ૥ ૪૯૤

{૥ ગીત ૧૫ ૥} સમુિદતમદને રમણીવદને ચુબનવિલતાધરે ૤ ગમદિતલકં િલખિત સપુલકં ગિમવ રજનીકરે ૥

રમતે યમુનાપુિલનવને િવજયી મુરાિરરધુના ૥ ૧૥

ઘનચયિચરે રચયિત િચકુ રે તરિલતતણાનને ૤ કુ રબકકુ સમ ુ ં ચપલાસુષમં રિતપિતગકાનને ૥ ૨૥ રમતે

ઘટયિત સુઘને કુ ચયુગગગને ગમદિચિષતે ૤ મિણસરમમલં તારકપટલં નખપદશિશભૂિષતે ૥ ૩૥ રમતે Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િજતિબસશકલે દુભજ ુ યુગલે કરતલનિલનીદલે ૤ મરકતવલયં મધુકરિનચયં િવતરિત િહમશીતલે ૥ ૪૥ રમતે

રિતહજઘને િવપુલાપઘને મનિસજકનકાસને ૤ મિણમયરસનં તોરણહસનં િવિકરિત તવાસને ૥ ૫૥ રમતે

ચરણિકસલયે કમલાિનલયે નખમિણગણપૂિજતે ૤ બિહરપવરણં યાવકભરણં જનયિત િદ યોિજતે ૥ ૬૥ રમતે

રમયિત સુદૃશં કામિપ સુશં ખલહલધરસોદરે ૤ િકમફલમવસં િચરિમહ િવરસં વદ સિખ િવટપોદરે ૥ ૭૥ રમતે

ઇહ રસભણને તહિરગુણને મધુિરપુપદસેવકે ૤ કિલયુગચિરતં ન વસતુ દુિરતં કિવપજયદેવકે ૥ ૮૥ રમતે

નાયાતઃ સિખ િનદયો યિદ શઠવં દૂિત ક દૂયસે વછદં બહુવલભઃ સ રમતે ક ત તે દૂષણ ૤ પયા િયસમાય દિયતયાયમાણં ગુણ-ૈ કઠાતભરાિદવ ફુટિદદં ચેતઃ વયં યાયિત ૥ ૫૦૥

{૥ ગીત ૧૬ ૥} અિનલતરલકુ વલયનયનેન ૤ તપિત ન સા િકસલયશયનેન ૥

સિખ યા રિમતા વનમાિલના ૥ ૧૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િવકિસતસરિસજલિલતમુખેન ૤ ફુટિત ન સા મનિસજિવિશખેન ૥ ૨૥ સિખ યા

અતમધુરદુતરવચનેન ૤ વલિત ન સા મલયજપવનેન ૥ ૩૥ સિખ યા

થલજલહિચકરચરણેન ૤ લુઠિત ન સા િહમકરિકરણેન ૥ ૪૥ સિખ યા

સજલજલદસમુદયિચરેણ ૤ દલિત ન સા િદ િવહરભરેણ ૥ ૫૥ સિખ યા var - િચરિવરહેણ

કનકિનકષિચશુિચવસનેન ૤ િસિત ન સા પિરજનહસનેન ૥ ૬૥ સિખ યા

સકલભુવનજનવરતણેન ૤ વહિત ન સા જમિતકણેન ૥ ૭૥ સિખ યા

ીજયદેવભિણતવચનેન ૤ િવશતુ હિરરિપ દયમનેન ૥ ૮૥ સિખ યા

મનોભવાનદન ચદનાિનલ સીદ રે દિણ મુચ વામતા ૤ ણં જગાણ િવધાય માધવં પુરો મમ ાણહરો ભિવયિસ ૥ ૫૧૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િરપુિરવ સખીસંવાસોઽયં િશખીવ િહમાિનલો િવષિમવ સુધારિમયિમદુનોિત મનોગતે ૤ દયમદયે તિમેવં પુનવલતે બલા કુ વલયદૃશાં વામઃ કામો િનકામિનરુશઃ ૥ ૫૨૥

બાધાં િવધેિહ મલયાિનલ પચબાણ ાણાહાણ ન હં પુનરાિયયે ૤ ક તે તાતભિગિન મયા તરૈરાિન િસચ મમ શાયતુ દેહદાહઃ ૥ ૫૩૥

ાતનલિનચોલમયુતમુરસંવીતપીતાબરં રાધાયાિકતં િવલોય હસિત વૈરં સખીમડલે ૤ ીલાચચલમચલં નયનયોરાધાય રાધાનને ગૂઢં મેરમુખોઽયમતુ જગદાનદાય નદામજઃ ૥ ૫૪૥

૥ ઇિત ગીતગોિવદે િવલધાવણને નાગનારાયણો નામ સતમઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ અમઃ સગઃ ૥} {૥ િવલયલમીપિતઃ ૥} અથ કથમિપ યાિમન િવનીય મરશરજજ િરતાિપ સા ભાતે ૤ અનુનયવચનં વદતમે ણતમિપ િયમાહ સાયસૂય ૥ ૫૫૥

{૥ ગીત ૧૭ ૥} Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

રજિનજિનતગુગરરાગકષાિયતમલસિનવેશ ૤ વહિત નયનમનુરાગિમવ ફુટમુિદતરસાિભિનવેશ ૥

હિરહિર યાિહ માધવ યાિહ કેશવ મા વદ કૈતવવાદં તામનુસર સરસીહલોચન યા તવ હરિત િવષાદ ૥ ૧૥

કલમિલનિવલોચનચુબનિવરિચતનીિલમપ ૤ દશનવસનમણં તવ ણ તનોિત તનોરનુપ ૥ ૨૥ યાિહ માધવ

વપુરનુહરિત તવ મરસરખરનખરતરેખ ૤ મરકતશકલકિલતકલધૌતિલિપરેવ રિતજયલેખ ૥ ૩૥ યાિહ માધવ

ચરણકમલગલદલકિસિમદં તવ દયમુદાર ૤ દશયતીવ બિહમદનુમનવિકસલયપિરવાર ૥ ૪૥ યાિહ માધવ

દશનપદં ભવદધરગતં મમ જનયિત ચેતિસ ખેદ ૤ કથયિત કથમધુનાિપ મયા સહ તવ વપુરેતદભેદ ૥ ૫૥ યાિહ માધવ

બિહિરવ મિલનતરં તવ ણ મનોઽિપ ભિવયિત નૂન ૤ કથમથ વચયસે જનમનુગતમસમશરવરદૂન ૥ ૬૥ યાિહ માધવ

મિત ભવાનબલાકવલાય વનેષુ િકમ િવિચ ૤ થયિત પૂતિનકૈવ વધૂવધિનદયબાલચિર ૥ ૭૥ યાિહ માધવ

ીજયદેવભિણતરિતવિચતખડતયુવિતિવલાપ ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ત સુધામધુરં િવબુધા િવબુધાલયતોઽિપ દુરાપ ૥ ૮૥ યાિહ માધવ

તદેવં પયયાઃ સરદનુરાગં બિહિરવ િયાપાદાલછુ િરતમણછાયદય ૤ મમા યાતણયભરભેન િકતવ વદાલોકઃ શોકાદિપ િકમિપ લાં જનયિત ૥ ૫૬૥

અતમહનમૌિલઘૂણન  ચલમદારિવંસનઃ તધાકષણલોચનોસવમહામઃ કુ રીદૃશા ૤ દૃયાનવદૂયમાનિદિવષવા ૂ  રદુવદ નાવંસઃ કંસિરપોઃ રોપયતુ વઃ ેયાંિસ વંશીરવઃ ૥ ૫૭૥

ઇિત ગીતગોિવદે ખડતાવણને િવલયલમીપિતનામ અમઃ સગઃ ૥

iિત cહતે{૥ નવમઃ સગઃ ૥} {૥ મદમુકુદઃ ૥} તામથ મમથિખાં રિતરસિભાં િવષાદસપા ૤ var - અથ તાં મમથિખાં રિતરસિભાં િવવાદસપા અનુિચિતતહિરચિરતાં કલહાતિરતામુવાચ સખી ૥ ૫૮૥

{૥ ગીત ૧૮ ૥} હિરરિભસરિત વહિત મધુપવને ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િકમપરમિધકસુખં સિખ ભુવને ૥

માધવે મા કુ  માિનિન માનમયે ૥ ૧૥

તાલફલાદિપ ગુમિતસરસ ૤ ક િવફલીકુ ષે કુ ચકલશ ૥ ૨૥ માધવે

કિત ન કિથતિમદમનુપદમિચર ૤ મા પિરહર હિરમિતશયિચર ૥ ૩૥ માધવે

િકિમિત િવષીદિસ રોિદિષ િવકલા ૤ િવહસિત યુવિતસભા તવ સકલા ૥ ૪૥ માધવે

દુનિલનીદલશીતલશયને ૤ હિરમવલોકય સફલય નયને ૥ ૫૥ માધવે

જનયિસ મનિસ િકિમિત ગુખેદ ૤  મમ વચનમનીિહતભેદ ૥ ૬૥ માધવે

હિરપયાતુ વદતુ બહુમધુર ૤ િકિમિત કરોિષ દયમિતિવધુર ૥ ૭૥ માધવે

ીજયદેવભિણતમિતલિલત ૤ સુખયતુ રિસકજનં હિરચિરત ૥ ૮૥ માધવે

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િધે યપષાિસ યણમિત તધાિસ યાિગિણ ેષથાિસ યદુમુખે િવમુખતાં યાતાિસ તિમિયે ૤ તું િવપરીતકાિરિણ તવ ીખડચચા િવષં var - યું ત શીતાંશુતપનો િહમં હુતવહઃ ીડામુદો યાતનાઃ ૥ ૫૯૥

સાાનદપુરદરાિદિદિવષૃદૈરમદાદરાદાનૈમક  ુ ટે નીલમિણિભઃ સદશતેિદિદર ૤ વછદં મકરદસુદરગલમદાિકનીમેદરુ ં ીગોિવદપદારિવદમશુભકદાય વદામહે ૥ ૬૦૥

૥ ઇિત ગીતગોિવદે કલહાતિરતાવણને મદમુકુદો નામ નવમઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ દશમઃ સગઃ ૥} {૥ ચતુરચતુભજ ુ ઃ ૥} અાતરે મણરોષવશામસીમિનઃાસિનઃસહમુખ સુમખ ુ ીમુપે ય ૤ var - સમુપે ય રાધા સીડમીિતસખીવદનાં િદનાતે સાનદગદપદં હિરિરયુવાચ ૥ ૬૧૥ var - િવદં

{૥ ગીત ૧૯ ૥} વદિસ યિદ કિચદિપ દતિચકૌમુદી હરિત દરિતિમરમિતઘોર ૤ ફુરદધરસીધવે તવ વદનચમા રોચયિત લોચનચકોર ૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

િયે ચાશીલે મુચ મિય માનમિનદાનં સપિદ મદનાનલો દહિત મમ માનસં દેિહ મુખકમલમધુપાન ૥ ૧૥

સયમેવાિસ યિદ સુદિત મિય કોિપની દેિહ ખરનખરશરઘાત ૤ ઘટય ભુજબધનં જનય રદખડનં યેન વા ભવિત સુખત ૥ ૨૥ િયે ચાશીલે

વમિસ મમ ભૂષણં વમિસ મમ વનં વમિસ મમ ભવજલિધર ૤ ભવતુ ભવતીહ મિય સતતમનોરોિધની ત મમ દયમિતય ૥ ૩૥ િયે ચાશીલે

નીલનિલનાભમિપ તિવ તવ લોચનં ધારયિત કોકનદપ ૤ કુ સમ ુ શરબાણભાવેન યિદ રજયિસ ણિમદમેતદનુપ ૥ ૪૥ િયે ચાશીલે

ફુરતુ કુ ચકુ ભયોપિર મિણમજરી રજયતુ તવ દયદેશ ૤ રસતુ રશનાિપ તવ ઘનજઘનમડલે ઘોષયતુ મમથિનદેશ ૥ ૫૥ િયે ચાશીલે

થલકમલગજનં મમ દયરજનં Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

જિનતરિતરપરભાગ ૤ ભણ મણવાિણ કરવાિણ પદપજ ં var - ચરણયં સરસલસદલકરાગ ૥ ૬૥ િયે ચાશીલે

મરગરલખડનં મમ િશરિસ મડનં દેિહ પદપલવમુદાર ૤ વલિત મિય દાણો મદનકદનાણો var - નાનલો હરતુ તદુપાિહતિવકાર ૥ ૭૥ િયે ચાશીલે

ઇિત ચટુ લચાટુ પટુ ચા મુરવૈિરણો રાિધકામિધ વચનત ૤ જયિત પાવતીરમણજયદેવકિવભારતીભિણતિમિતગીત ૥ ૮૥ િયે ચાશીલે

પિરહર તાતે શાં વયા સતતં ઘનતનજઘનયાાતે વાતે પરાનવકાિશિન ૤ િવશિત િવતનોરયો ધયો ન કોઽિપ મમાતરં તનભરપરીરભારભે િવધેિહ િવધેયતા ૥ ૬૨૥

મુધે િવધેિહ મિય િનદયદતદંશદોવિલબધિનિબડતનપીડનાિન ૤ ચડ વમેવ મુદમચ ન પચબાણચડાલકાડદલનાદસવઃ યાતુ ૥ ૬૩૥

યથયિત થા મૌનં તિવ પચય પચમં Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

તિણ મધુરાલાપૈતાપં િવનોદય દૃિિભઃ ૤ સુમિુ ખ િવમુખીભાવં તાવિમુચ ન મુચ માં var - વચય વયમિતશયિધો મુધે િયોઽહમુપિથતઃ ૥ ૬૪૥

બધૂકુિતબાધવોઽયમધરઃ િધો મધૂકછિવગડડ ચકાિત નીલનિલનીમોચનં લોચન ૤ નાસાયેિત િતલસૂનપદવ કુ દાભદાિત િયે ાયવમુખસેવયા િવજયતે િવં સ પુપાયુધઃ ૥ ૬૫૥

દૃશૌ તવ મદાલસે વદનિમદુસદીપકં var - મયાિવતં ગિતજ નમનોરમા િવધુતરભમૂય ૤ રિતતવ કલાવતી િચરિચલેખે ુવાવહો િવબુધયૌવનં વહિસ તવી વીગતા ૥ ૬૬૥

શિશમુિખ તવ ભાિત ભર ુ જનમોહનકરાલકાલસપ ૤ ુ ૂયવ તદુિદતિવષભેષજ ં વહૈકા વદધરશીથુસધ ુ ૈવ ભાયભોયા ૥ ૬૭૥

ીત વતનુતાં હિરઃ કુ વલયાપીડેન સાધં રણે var - સા ીત તનુતાં રાધાપીનપયોધરમરણકુ ભેન સભેદવા ૤ ય િવિત મીલિત ણમભૂતિપેઽિપ ણા કંસયાથ બલે િજતં િજતિમિત યામોહકોલાહલઃ ૥ ૬૮૥

var -: last 2 lines પે િબયિત મીલિત ણમિપ િં તદાલોકનાયામોહેન િજતં િજતં િજતિમિત યાલોલકોલાહલઃ ૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

૥ ઇિત ીગીતગોિવદે માિનનીવણને ચતુરચતુભ ુ નામ દશમઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ એકાદશઃ સગઃ ૥} {૥ સાનદદામોદરઃ ૥} સુિચરમનુનયેન ીણિયવા ગા ગતવિત તવેશે કેશવે કુ જશયા ૤ રિચતિચરભૂષંા દૃિમોષે દોષે ફુરિત િનરવસાદાં કાિપ રાધાં જગાદ ૥ ૬૯૥

{૥ ગીત ૨૦ ૥} િવરિચતચાટુ વચનરચનં ચરણે રિચતિણપાત ૤ var - : િવરિચતચાટુ વચનેન ચરણરિચતિણપાત સિત મજુ લવજુ લસીમિન કેિલશયનમનુયાત ૥

મુધે મધુમથનમનુગતમનુસર રાિધકે ૥ ૧૥

ઘનજઘનતનભારભરે દરમથરચરણિવહાર ૤ મુખિરતમણીમરમુપિૈ હ િવધેિહ મરાલિવકાર ૥ ૨૥ મુધે

 રમણીયતરં તણીજનમોહનમધુિરપુરાવ ૤ કુ સમ ુ શરાસનશાસનવેિદિન િપકિનકરે ભજ ભાવ ૥ ૩૥ મુધે var - બિદિન

અિનલતરલિકસલયિનકરેણ કરેણ લતાિનકુ રબ ૤ ેરણિમવ કરભો કરોિત ગત િતમુચ િવલબ ૥ ૪૥ મુધે

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ફુિરતમનતરવશાિદવ સૂિચતહિરપિરરભ ૤ છ મનોહરહારિવમલજલધારમમું કુ ચકુ ભ ૥ ૫૥ મુધે

અિધગતમિખલસખીિભિરદં તવ વપુરિપ રિતરણસ ૤ ચડ રિણતરશનારવિડડમમિભસર સરસમલ ૥ ૬૥ મુધે

મરશરસુભગનખેન કરેણ સખીમવલય સલીલ ૤ var - સખીમવલય કરેણ ચલ વલયવણીતૈરવબોધય હરમિપ િનજગિતશીલ ૥ ૭૥ મુધે

ીજયદેવભિણતમધરીતહારમુદાિસતવામ ૤ હિરિવિનિહતમનસામિધિતતુ કઠતટીમિવરામ ૥ ૮૥ મુધે

સા માં યિત વયિત મરકથાં યમાિલનૈઃ ીત યાયિત રંયતે સિખ સમાગયેિત િચતાકુ લઃ ૤ સ વાં પયિત વેપતે પુલકયયાનદિત િવિત યુછિત મૂછિત િથરતમઃપુજ ે િનકુ જ ે િયઃ ૥ ૭૦૥

અણોનિપદજનં વણયોતાિપછગુછાવલ મૂન યામસરોજદામ કુ ચયોઃ કતૂિરકાપક ૤ ધૂતાનામિભસારસવરદાં િવવિનકુ જ ે સિખ વાતં નીલિનચોલચા સુદૃશાં યમાિલિત ૥ ૭૧૥

કામીરગૌરવપુષામિભસાિરકાણા આબરેખમિભતો િચમજરીિભઃ ૤ એતમાલદલનીલતમં તિમં Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

તેમહેમિનકષોપલતાં તનોિત ૥ ૭૨૥

હારાવલીતરલકાચનકાિચદામકેયર ૂ કણમિણુિતદીિપતય ૤ ારે િનકુ જિનલયય હર િનરીય ીડાવતીમથ સખી િનજગાહ રાધા ૥ ૭૩૥

{૥ ગીત ૨૧ ૥} મજુ તરકુ જતલકેિલસદને ૤ િવલસ રિતરભસહિસતવદને ૥

િવશ રાધે માધવસમીપિમહ ૥ ૧૥

નવભવદશોકદલશયનસારે ૤ િવલસ કુ ચકલશતરલહારે ૥ ૨૥ િવશ

કુ સમ ુ ચયરિચતશુિચવાસગેહે ૤ િવલસ કુ સમ ુ સુકુમારદેહે ૥ ૩૥ િવશ

ચલમલયવનપવનસુરિભશીતે ૤ િવલસ રસવિલતલિલતગીતે ૥ ૪૥ િવશ

મધુમિુ દતમધુપકુ લકિલતરાવે ૤ િવલસ મદનરસસરસભાવે ૥ ૫૥ િવશ var - રભસ

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

મધુરતરિપકિનકરિનનદમુખરે ૤ િવલસ દશનિચિચરિશખરે ૥ ૬૥ િવશ

િવતત બહુવિલનવપલવઘને ૤ િવલસ િચરમલસપીનજઘને ૥ ૭૥ િવશ

િવિહતપાવતીસુખસમાજ ે ૤ ભણિત જયદેવકિવરાજ ે ૤ કુ  મુરારે મલશતાિન ૥ ૮૥ િવશ

વાં િચેન િચરં વહયમિતાતો શં તાિપતઃ કદપણ તુ પાતુિમછિત સુધાસબાધિબબાધર ૤ અયાં તદલંકુ ણિમહ ૂેપલમીલવીતે દાસ ઇવોપસેિવતપદાભોજ ે કુ તઃ સમઃ ૥ ૭૪૥

સા સસાવસસાનદં ગોિવદે લોલલોચના ૤ િસના મજુ મરં િવવેશ િનવેશન ૥ ૭૫૥

{૥ ગીત ૨૨ ૥} રાધાવદનિવલોકનિવકિસતિવિવધિવકારિવભ ૤ જલિનિધિમવ િવધુમડલદશનતરિલતતુતર ૥

હિરમેકરસં િચરમિભલિષતિવલાસં સા દદાશ ગુહષવશંવદવદનમનિનવાસ ૥ ૧૥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

હારમમલતરતારમુરિસ દધતં પિરરય િવદૂર ૤ ફુટતરફેનકદબકરબતિમવ યમુનાજલપૂર ૥ ૨૥ હિરમેકરસં

યામલદુલકલેવરમડલમિધગતગૌરદુકૂલ ૤ નીલનિલનિમવ પીતપરાગપટલભરવલિયતમૂલ ૥ ૩૥ હિરમેકરસં

તરલદૃગચલચલનમનોહરવદનજિનતરિતરાગ ૤ ફુટકમલોદરખેિલતખજનયુગિમવ શરિદ તડાગ ૥ ૪૥ હિરમેકરસં

વદનકમલપિરશીલનિમિલતિમિહરસમકુ ડલશોભ ૤ િમતિચિચરસમુલિસતાધરપલવતરિતલોભ ૥ ૫૥ હિરમેકરસં

શિશિકરણછુ િરતોદરજલધરસુદરસકુ સમ ુ કેશ ૤ િતિમરોિદતિવધુમદલિનમલમલયજિતલકિનવેશ ૥ ૬૥ હિરમેકરસં

િવપુલપુલકભરદતુિરતં રિતકેિલકલાિભરધીર ૤ મિણગણિકરણસમૂહસમુવલભૂષણસુભગશરીર ૥ ૭૥ હિરમેકરસં

ીજયદેવભિણતિવભવિગુણીતભૂષણભાર ૤ ણમત િદ સુિચરં િવિનધાય હર સુતોદયસાર ૥ ૮૥ હિરમેકરસં

var - િદ સુિચરં િવિનધાય હર અિતયાપાં વણપથપયતગમનયાસેનવ ે ાણોતરલતરતારં પિતતયોઃ ૤ ઇદાન રાધાયાઃ િયતમસમાલોકસમયે Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

પપાત વેદાબુસર ઇવ હષાુિનકરઃ ૥ ૭૬૥

ભવયાતપાતં તકપટકડૂિતિપિહત- var - ભજયાતપાતં િમતં યાતે ગેહાબિહરવિહતાલીપિરજને ૤ િયાયં પયયાઃ મરશરસમાકૂ લસુભગં var - મરપરવશાકૂ તસુભગં સલા લાિપ યગમિદવ દૂરં ગદૃશઃ ૥ ૭૭૥

જયીિવયતૈમિ હત ઇવ મદારકુ સમ ુ ઃૈ વયં િસદૂરેણ િપરણમુદા મુિત ઇવ ૤ ભુપીડીડાહતકુ વલયાપીડકિરણઃ કીણાબદુજ યિત ભુજદડો મુરિજતઃ ૥ ૭૮૥

સૌદયકિનધેરનલલનાલાવયલીલાજુ ષો રાધાયા િદ પવલે મનિસજકીડૈકરથલે ૤ રયોરોજસરોજખેલનરિસવાદામનઃ યાપય યાતુમાનસરાજહંસિનભતાં દેયામુકુદો મુદ ૥ ૭૯૥

૥ ઇિત ીગીતગોિવદે રાિધકાિમલને સાનદદામોદરો નામૈકાદશઃ સગઃ ૥ iિત cહતે{૥ ાદશઃ સગઃ ૥} {૥ સુીતપીતાબરઃ ૥} ગતવિત સખીદેઽમદપાભરિનભરમરપરવશાકૂ તફીતિમતિપતાધરા ૤ સરસમનસં દૃવા રાધાં મુહુનવ  પલવસવશયને િનિતાીમુવાચ હિરઃ િયા ૥ ૮૦૥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

{૥ ગીત ૨૩ ૥} િકસલયશયનતલે કુ  કાિમિન ચરણનિલનિવિનવેશ ૤ તવ પદપલવવૈિરપરાભવિમદમનુભવતુ સુવશ ે ૥

ણમધુના નારાયણમનુગતમનુસર રાિધકે ૥ ૧૥

કરકમલેન કરોિમ ચરણમહમાગિમતાિસ િવદૂર ૤ ણમુપકુ  શયનોપિર માિમવ નૂપરુ મનુગિતશૂર ૥ ૨૥ ણમધુના

વદનસુધાિનિધગિલતમતિમવ રચય વચનમનુકૂલ ૤ િવરહિમવાપનયાિમ પયોધરરોધકમુરિસ દુકૂલ ૥ ૩૥ ણમધુના

િયપિરરભણરભસવિલતિમવ પુલિકતમિતદુરવાપ ૤ મદુરિસ કુ ચકલશં િવિનવેશય શોષય મનિસજતાપ ૥ ૪૥ ણમધુના

અધરસુધારસમુપનય ભાિવિન વય તિમવ દાસ ૤ વિય િવિનિહતમનસં િવરહાનલદધવપુષમિવલાસ ૥ ૫૥ ણમધુના

શિશમુિખ મુખરય મિણરશનાગુણમનુગણ ુ કઠિનનાદ ૤ ુિતયુગલે િપકતિવકલે મમ શમય િચરાદવસાદ ૥ ૬૥ ણમધુના

મામિતિવફલષા િવકલીતમવલોિકતમધુનદે  ૤ મીિલતલિતિમવ નયનં તવ િવરમ િવજ રિતખેદ ૥ ૭૥ણમધુના

ીજયદેવભિણતિમદમનુપદિનગિદતમધુિરપુમોદ ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

જનયતુ રિસકજનેષુ મનોરમિતરસભાવિવનોદ ૥ ૮૥ ણમધુના

યૂહઃપુલકાુરેણ િનિબડાલેષે િનમેષેણ ચ ીડાકૂ તિવલોિકતેઽધરસુધાપાને કથાનમિભઃ ૤ આનદાિધગમેન મમથકલાયુોઽિપ યિમભૂદુૂતસ તયોબભવ ૂ સુરતારભઃ િયં ભાવુકઃ ૥ ૮૧૥

દોયાં સંયિમતઃપયોધરભરેણાપીિડતઃ પાિણજ ૈરાિવો દશનૈઃ તાધરપુટઃ ોણીતટેનાહતઃ ૤ હતેનાનિમતઃ કચેઽધરસુધાપાનેન સમોિહતઃ કાતઃ કામિપ તમાપ તદહો કામય વામા ગિતઃ ૥ ૮૨૥

મારાે રિતકેિલસંકુલરણારભે તયા સાહસ\ાયં કાતજયાય િકિચદુપિર ારભ યસમા ૤ િનપદા જઘનથલી િશિથલતા દોવિલકપતં વો મીિલતમિ પૌષરસઃ ીણાં કુ તઃ િસયિત ૥ ૮૩૥

તયાઃ પાટલપાિણિતમુરો િનકષાયે દૃશૌ િનધૂતાધારશોિણમા િવલુિલતત મૂધઃ ૤ કાચીદામદરલથાચલિમિત ાતનખાતૈદશ ૃ  ોરેિભઃ કામશરૈતદુતમભૂપયુમન  ઃ કીિલત ૥ ૮૪૥

વામાય મિય વયંવરપરાં ીરોદતીરોદરે શે સુદિર કાલકૂ ટમિપબમૂઢો ડાનીપિતઃ ૤ ઇથં પૂવક  થાિભરયમનસા િવિય વામાચલં Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

રાધાયાઃ તનકોરકોપિર ચલેે હિરઃ પાતુ વઃ ૥ ૮૫૥

યાલોલઃ કેશપાશાતરિલતમલકૈઃ વેદલોલૌ કપોલૌ પા દાધરીઃ કુ ચકલશચા હાિરતા હારયિઃ ૤ કાચીકાયુતાશાં તનજઘનપદં પાિણનાઽઽછા સઃ પયતી ચામપં તદિપ િવલુિલતં ધરેયં ધુનોિત ૥ ૮૬૥

ઈષમીિલતદૃિમુધહિસતં સીકારધારાવશાદયાકુ લકેિલકાકુ િવકસતાંશુધૌતાધર ૤ ાસોકપપયોધરોપિર પિરવાકુ રીદૃશો var - : શાતતધપયોધરં શપિર હષકષિવમુિનઃસહતનોધયો ધયયાનન ૥ ૮૭ ૥

અથ કાતં રિતલાતમિપ મડનવાછયા ૤ િનજગાદ િનરાબાધા રાધા વાધીનભકા ૥ ૮૮૥

var અથ સા િનગતબાધા રાધા વાધીનભકા ૤ િનજગાદ રિતલાતાં કાતાં મડનવાછયા ૥

ઇિત સહસા સુીતં સુરતાતે સા િનતાતિખાી ૤ રાધા જગાદ સાદરિમદમાનદેન ગોિવદ ૥ ૮૯૥

{૥ ગીત ૨૪ ૥} કુ  યદુનદન ચદનિશિશરતરેણ કરેણ પયોધરે ૤ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ગમદપકમ મનોભવમલકલશસહોદરે ૤ િનજગાદ સા યદુનદને ીડિત દયાનદને ૥ ૧૥

અિલકુ લગજનમજનકં રિતનાયકસાયકમોચને ૤ વદધરચુબનલબતકલમુવલય િય લોચને ૥ ૨૥ િનજગાદ

નયનકુ રતરિવલાસિનરાસકરે ુિતમડલે ૤ મનિસજપાશિવલાસધરે શુભવેશ િનવેશય કુ ડલે ૥ ૩૥ િનજગાદ

મરચયં રચહયતમુપિર િચરં સુિચરં મમ સમુખે ૤ િજતકમલે િવમલે પિરકમય નમજનકમલકં મુખે ૥ ૪૥ િનજગાદ

ગમદરસવિલતં લિલતં કુ  િતલકમિલકરજનીકરે ૤ િવિહતકલકલં કમલાનન િવિમતમશીકરે ૥ ૫૥ િનજગાદ

મમ િચરે િચકુ રે કુ  માનદ મનિસજવજચામરે ૤ રિતગિલતે લિલતે કુ સમ ુ ાિન િશખડિશખડકડામરે ૥ ૬૥ િનજગાદ

સરસઘને જઘને મમ શબરદારણવારણકદરે ૤ મિણરશનાવસનાભરણાિન શુભાશય વાસય સુદરે ૥ ૭૥ િનજગાદ

ીજયદેવવચિસ િચરે દયં સદયં કુ  મડને ૤ હિરચરણમરણાતિનમતકિલકલુષવરખડને ૥ ૮૥ િનજગાદ

રચય કુ ચયોઃ પં િચં કુ વ કપોલયોStotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ઘટય જઘને કાચીમચ  કબરીભર ૤ કલય વલયેણ પાણૌ પદે કુ  નૂપરુ ાિવિત િનગિતતઃ ીતઃ પીતાબરોઽિપ તથાકરો ૥ ૯૦૥

પયીતનાગનાયકફણેણીમણીનાં ગણે સાતિતિબબસલનયા િબપુવિયા ૤ પાદાભોહધાિરવાિરિધસુતામણાં િદદૃુઃ શતૈઃ કાયયૂહિવચારયુપિચતાકૂ તો હિરઃ પાતુ વઃ ૥ ૯૧૥

યિયૈવચ  નૈવિરચિગિરાણેશમુયૈમહ ુ ુઃ નાનાકારિવચારસારચતુરૈનાાિપ િનીયતે ૤ તસવજ યદેવકાયઘિટતૈસસૂિરસંશોિધતૈરાં વતુ ચકાતુ ચેતિસ પરં સારયસીમાજુ ષા ૥ ૯૨૥

યાધવકલાસુ કૌશલમનુયાનં ચ યૈણવં યછૃારિવવેકતવરચનાકાયેષુ લીલાિયત ૤ તસવં જયદેવપડતકવેઃ ણૈકતાનામનઃ સાનદાઃ પિરશોધયતુ સુિધયઃ ીગીતગોિવદતઃ ૥ ૯૩૥

સાવી માવીકિચતા ન ભવિત ભવતઃ શકરે કકશાિસ ાે યિત કે વામત તમિસ ીરનીરં રસતે ૤ દ કાતાધર ધરિણતલં ગછ યછાિતભાવં યાવછૃારસારવતિમહ જયદેવય િવવવચાંિસ ૥ ૯૪૥

ીભોજદેવભવય રાધાદેવીસુતીજયદેવકય ૤ var - રામાદેવી Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

પરાશરાિદિયવગકઠે ીગીતગોિવદકિવવમતુ ૥ ૯૫૥

૥ ઇિત ીજયદેવતૌ ગીતગોિવદે સુીતપીતાબરો નામ ાદશઃ સગઃ ૥ ૥ ઇિત ગીતગોિવદં સમાત ૥ iિત The following additional verses are found in some editions: at the end of Sarga 11, after gItaM 22 સાનદં નદસૂનુ દશતુ િમતપદં સમદં મદમદં રાધામાધાય બાોવવરમનુઢં પીડય ીિતયોગા ૤ તુૌ તયા ઉરોવતનુરવતનોનગતૌ મામ ભૂતાં ં િનભય તમાબિલિરિત વિલતીવમાલોકય વઃ ૥

at the end of Sarga 12 સાધૂનાં વત એવ સમિતિરહ યાદેવ ભયાથનાં આલોય થનમં ચ િવદુષામિમભવેદાદરઃ ૤ યે કેિચ પરયુપુિતપરાતાનથયે મત ભૂયો વીય વદવવિમિત ચેસા વાસના તાયિત ૥

ઇથં કેિલતલૈવય યમુનાકૂ લે સમં રાધયા તોમાવિલમૌિકાવિલયુગે વેણીમં િબિત ૤ તાાિદકુ ચયોગફલયોલસાવતોહતયોયાપારાઃ પુષોમય દદતુ ફીતાં મુદ ં સપદ ૥

Encoded and proofread by P. P. Narayanaswami swami at mun.ca Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Proofread by PSA Easwaran

Please send corrections to [email protected] Last updated oday http://sanskritdocuments.org

Gita Govindam Lyrics in Gujarati PDF % File name : giitagovindaM.itx % Location : doc\_vishhnu % Language : Sanskrit % Subject : philosophy/hinduism/religion % Transliterated by : P. P. Narayanaswami at swami at math.mun.ca % Proofread by : P. P. Narayanaswami at swami at math.mun.ca, PSA Easwaran % Latest update : October 1, 2010, May 10, 2015 % Send corrections to : [email protected] % Site access : http://sanskritdocuments.org % % This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study % and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of % any website or individuals or for commercial purpose without permission. % Please help to maintain respect for volunteer spirit. % We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built the collection of Sanskrit texts. Please check their sites later for improved versions of the texts. This file should strictly be kept for personal use. PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org