Fluent Tibetan [Vol. 2] 1559390212

Snow Lion Publications, 1993. — ISBN: 1-55939-021-2 Аудио: 64 кбит/сек, 44 кГц, стерео Язык: английский"Fluent Tibe

714 124 162MB

English Pages [319] Year 1993

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Fluent Tibetan [Vol. 2]
 1559390212

  • Commentary
  • 460972
Citation preview

Z,T-6

SJINN

7f,AflT f,JVIOf,WVgJNI

oMJ au,tnloA

u0pqlJ tuanlr

9LZ

6LZ

609

EIE HSI'IDNgOINVISflI'g

0Ig

saJNlrrNlrs eNla.Ing 'z

..IIIS nOI. T-IL!\ !ftItr{1K,, :gngOTVI(I

'I

601 0I r$n LOE NOTJVdTJTJUY{'L .Nh.b1' pue .S1'.!>.1' qlvn suorlsen| .!.:8.>G IIIIr\ suollrrulsuoJ

L6Z 567

.hJ pu? .Nb tllltr suollrtulsuo3 .Nb t{ll/l\ urErroJo ereld

Z6Z

16Z

lu.bg.ub.L

91|nt s11Pq

selrlcalpe elllensuoruep pue selclged puorlrsodlso4

selrlcelpe eluclperd pue'sellluutruou alucrperd'sunouold alrp4suoweq

SLZ .! elctued eql Eursn uo aloN tLZ .!> Pue joio asn ol ueq1\

IL|,

serulcafpe eAlp.Dsuouap puB

ILZ ILZ

selrluv

se,rrlcefpy

STVTUATVIAI NOTSNYO(g

'g

gLz l[aN 'g ^uvmsvJon 69z NvraflIorHsrreNg'?

sgz

897, HSrTDNgOrNVffrsrJ'g 992 SlrJNlrrNASCNrATng'Z ..ugllJg9or oc s.rrJ,, :gn9o'IvICI 'I

E9Z TflAflT

sez 6 llun 4JVIAflWV4TNI OATI flIAINfOA

stualuoJ

sIt

98€

eAIIBJUICop eArlUtUJrlJs ..Og Ol,, qJeA JIs?q

sgE u?Q o1,, qJa^ Jrsoq ggt uosrad $tg[ Igg uosrad puoJas Ogt uosrad prtql 6Lt ..eq ol, qra^ eqlJo e?usn zLt ,,1oq1Jo s!qt,, q|!&r snlJp zLE

sge

serror.IJ

ruuouoq-uou puB crJuouor{

S9€

t9t

.:ub.bg ril!$

wE

snYP

..lnq,, A?s ol A\oH

.bg.l.bpptru'.bg,.l.bg'.bg.bg4tgu sllvp

E9t rusursnqlueEurluclpul t9E S"rvnltrrw^[NorsNvil(a'g I9t AUV-TnBVJOA atrN 'S O9T NVffITJOIHSITCNg ''

6Sg HSr-rcNgoJNVJ!rBrI'E

ssg

9Sg SAJNSTNASCNIATrng'Z ..a/\ISVJ qOOd SIII SL, :[n9O-IVIQ 'I

ssr II rlun tst,

SnE

ItE

NolJvdrJrruvd'[

suoqsenb...(u?uraorl,Burremsuy

9Et

{ulrp pue 1ee ol s8urql

.>u.L.>u.L p* .y.lo.y.lu gtl,tr suorlrn4suoJ auwtau ary W!^L .a, ngpsuatu! aql

gZE

LZE .:l $l/tr sreulsuslul nzt .l>.lh Pue .l> qtlm sreglsuelul IZE .lulu tllp sleglsuelul LIt, .\:.lf qll/t\ suollcrulsuoJ LIE S'rVIU!r,rVI/{NOISNVO(g'9 slt Auv-InsvJo^ ,&\aN 's \t

1eeu,(epeq pue'stuqdurnp'dnos elpoou u?legll uo eloN

nlE NVrasrJorHsrr9Ng't uopqlJtuTnI.iI

gW

6Sn

sesuetturSueq3

uosred p4ql pup puoces cgrrouoq-uou :lueserd elrletuelle

VW IW 6EV

dnorE patuoelse rno,( Euuouoq :luesard elrl?uJelle

sqra^ lououuarut-uou

qilil.Liu.[

turpua qtat fuot\uno

,fiquuol1ue1ur uosred 1sn3 Suzrseqdure-ep :lueserd elrlerueqe

gE? LEV

swot aqlouaqo

:asuat ruasatd

srrrroJ qJoA luesoJd crseq;o uorlpuruns

SEV suosrad IIB :slllrp lueserd crsuq OEV sllrrp tueserd uosrad p{qt clseq

LZV sllup tueserd uosred puoJes rrsuq gZ?

sIFp lueserd uosrad lsrrJ crs?q sutto! nsoq :asua! ruasatd

nZV

EZn esuel lueserd ZZ? anrlua8y

zzn sruutr,tYl I NorsNvil(g'g ozv AuvtnsvJo^ l\!rN's NYrsflIOJHSrrgNg'? 6IV 8I?

sw

Elv

HSI'I9NEOI NVJ,ASTJ'T sacNsrNas cNraTng 'z

..esAVCVtaoN 9NIOC nOA gUV MI,{t\,, :An9OTVI(I -I

tw zr l$n 0w NorrvdrJrJuvd', LyV leem eqlgo s,(eq 00? .!!.!mfua .p\ouaautaq 7wr1c1uns 00? .pYu.L qryln .,aq ot,, qra^ aql 66t errrpEorrelur enrpEeu..eg o1,, qJeA e^qsurellB 869 onrpEorrelur alr1eruJrJJp ..eg ol,, qJaA alrlurrrailB L6E

968

e^rpJBlcep eAIl€Eeu..eg ol,, qJeA e^rlBuellE

eAIlsJ?IJep e^rprrrJrJJs ,.eg Ol,, qJAA s^rluluellB

g6t, E6E

069

u?Q o1,, qJa^

a^uDuaqo

ertrpSorralul elrpSeu,.eg ol,, qJaA crsBq

elrluEorrelur eArlBruJrJJp ,.e9 ol,, qJeA crseq

LgE

eAIpJBIcep arrrpteu ..39 ol,, qJeA JrsBq

stu"luoJ

LLV

,fue1nqu

co1 Uun -,{q-trun

suo4ulsuu{ IIIr(I

zls

NorrvdrJrJuvd'L

60S spro^\ elulJ ZgV e,rrpredrul 087 .NLGL.F qil/( suollctulsuoJ .gN Zllrtt suotlsTulsuoc amss ass od sllttp VLV

uowsassod qtyw

tg7

zLn

uorssessod

sllrrp e^rluaEe goqg

uopqlJ ru4rytr

'..48uro8 no,( are eJaq/t\ A\oN,, 'sB polelsuul

aq plnos lL.r:uE.>rr.lu.>>.!Gl.!'e3uslsur Joc'oJnlnJ olerpeuur aql ol sr ecueJeJeJ

eq q3no4

uo^o luasoJd

snonurluoJ eqt Eursn qsrlEug olur petelsugr eq plnoJ oslu enSolerp srql Jo saJuolues JnoJ IsJIJ

(.Jr,, suBoru tsed

s

.pg

:..euop

.tg

eqJ

I

pue .,op ol,, Jo 3suol

yr,,'flprett)

eser

lurl

.b sG

ur

'luemulseJ eql o] o3 rum ool I'3s€c luql uI

lbu.L.Eu.ru.>ul.s.:r,n.) lb.sG

.s[.tu 'lueJnqseJ u ol oB ilIA\

I

lbm.L.Eu.ru.:uJ.s.) uE.bl

io8 no,{ IIr,r ereqi6'etuoq o311t,,n I

lL.su>.>>.L.:>.lGl lbm.L.Eu.ru.:b.: .sb.Dn

.:I

/t\ou

,io8 no,{ IIrA\ eJeql\ A{oN

l[.swr.> rr.lh.>r.lGl.l .b\

56JAr{la3o} 03

ls

s'lol"

:anSolBI(

'I

l*l l.oe s[V

rtr.sJ.-.+."X

6

tfun

l[.

.:>.\GJ.l

.:>.lGJ.l

.:>.\Gl.l

.>u.L.:>.lGJ.l

.>t-,.|n.>>.lGJ.\

.>t'r.L.>>.lGl.\

lg.l

lL.suP'.>r'jb.>>. lGl.I

:>. lGl.!

.ru.>b.:

.ru.>b.>

.tu.>b.>

lbm.L.Eu.ru.:b.>

lbr.n.L.Eu.ru.:b.:

lbi.n.L.Eu.ru.:b.:

p*'.>

r'.lu.

llr. suP'.> r'.|b. >>.

Tdycsadol :adet eqt:atJu tuadou 'setuD IuJeAes peteadar eq n^\ ecuetues pue .asurqd .pro^\ q3ug 'spunos eqt qtr^r ,(illlcuJ ure8 no,( dleq ol ued ,{q ued tFnq ore se3uolues oql IIIrp srql uI

I'6 -ITIUO

saJuolua5 Surpllnfl 'z ieJeqt

relo

oB s.tal 'esuo l€ql uI

It.pu>.>L.p,.s6L.> lb.sG .sb.[u

.poo8 sI oJeql JoAo luumelseJ lur{.L 'aJer{t JeAo

\

llu\u.>.Lr.n.L.p'.:uJ.e lLtu.>L.x \\

.b\ uB'e

.lng

iluemutser poo8 u sr oJoqi[

lLlu.>r'.L.lue.b.lbln. )E.l.E \4 .sb.Eu

pooB

!.lbln

uoql'll3^\ paqteSoi oB

s.lr1 'poo8'uaqt laryy

9F lG.su>,.i.le6re.N6lb.: lLiu.r,.Lm \

lurrn

.uE.b\

uaaqlJluanli

ggz

'seop Je{Bads eqi se ,{11crnb su seuq eqr ,(es uec no,t llun uopces stqt ecncurd pue 'ed4 aqi uo ue4ods se uorturJunuord eqt ecnpo:dar ,{1p;eru3 .leedu ol nof 'eJrihl enSolurp errlue aqt qSnorql uru IIr^\ re4eads ew IIIrp srql uI

-Io3 aurl-,{q-eur1 Sursnu^d

an8olelp aql Sulluada1 :2.6 -ITIUO

lb pG

.s(L:

lb.sG

l9.sux.>L.*.s6L.:

l! sug.>[

>

lb.sG

.s(1.:

lb sG

s(lu: lb sG l! sug.>Q.* s(L: .s(L.:

lb.sG

lLlu.>lr.u

lL\u.>lg.h

lLlu.>L.x

.Lb.h.:uj.F

.Q.x.:uJ.e'

.L.x.:uJ.s

\U.h.lbNn.lh.\ h. )EJ.E'

r

llulu.r,.L u.L.

lL

>r.

:u.l.

! u.> >.L. Ls.\^F'. lbNn.>E.l.

E'

ll

llb

iLlu.>

I

|

|

g.b.lnh. r'.lu.[u \4

:ut.s

ll

lltrl

llh\U.b.ltr

I

lhlU.l

I

I

\

I'o.Lb.

h.:U.E

r

b.lD.lb g.l'r.lbl'o.)bJ. E

lh\U.b.lbl'n

llulu.r,.lnu

lLlu.rr.lur.n

.s6lu.:

.s6L.:

.s6L.:

.!.le6le.N6lb.: \

\

\.p6rp.s6L.>

l9.su>,.!.le6m.s6L.> \

l9.sux.! p6lg.s6L.: \

l!.su>,.1.lp6lp.s6L.> \

.luq.r-r.Lr'n.>uJ.r

lsu -rrl s

.lug.b.lbNn.:E.J.s

lr-,9 t'.,

|

\

/

/l

l.pO.lp N,0.1*

lpb

ll

I

I

lpu

lbu

lp.Nb

lp.Nb

l9.l'>b

.tu.:ui.g.:l'n.: lb.sG

.tu.:nJ.E.:t'n.> lb.pG

.tu.>uJ.r.>m.> lb.sG

.Q.Eu.ru.>uJ.E-.:l'n.> lb.sG

.[.Eu.ru.:uJ.E'.)Nn.> lb.sG

.L.Eu.ru.:n.J.F.)I.n.: lb.pG

lbg [.8u.ru.>u].r.:

lLr.

Lgt

s

U

lbg

[u

Q

ru :uJ

ll-l

s.:

lbr.n.L.Eu.ru.>nj.s.>

.>rr.L.:>.lGJ

,>t'.lu.:>.lGl

.>r'.Iu.:>.lGJ

lL.sux.>x.lo.>t.lQ

l[.pu>.>rr.lb.)>.lcl

rr.L.:>.lGJ

.hr.)EJ.E-.)

.tu.:uj.e.:

.tu.:uJ.e.> Pr.>

,1aqla?ot o3 s,!a7,, :autN uun

lr i(ES ueqt ledul eqt uo lr ot uetsrl iuorlulswn oqt oArD 'uou€lsuer eqt a,rr8 ot no,( rog sesnud eql euII qc€a reUV 'qsr18ug olur enSoplp 6 tlun eql alelsuert ot eru no,{ lpro srqi uI

:e>1ueds

g'6 -I.IIUO

qsrlSug ol uBlaqlJ

't

l! sug.>Q.*.s(L: lb.sG ll

r

l

lElu.>.lntn.L.>.:u.l.r lLlu.>L.x

lL!u.>

r'.lu.L e.b. [bM.: J. E'

*-^

lL.sux.!.p6p.s6L.> lL\u.r-'.lnm

lurs

lbr'n.L.Eu.ru.>u.l.s.)r'n.) lb.pG ! \4 rbm.L.Eu.ru.:u.l.s.: lL sux >r, L

:>.!Q **

[t" r:b )

l[.su>,.>> L.:>

lQ.l

qSnorql-unJ puoJas

It.su>.>lu.h.N6lh.) lb.sG

\

lLlu.u.Lr'n.L.x.>u.l.e llu!u.>L.p' \

lLlu.>

r:.L. Le.r:. Lln. \4

>n.l.

s

16.supr.!.r:e6re.N6lb.) lL!u.r'.lum lvr.:r \

lbm.L.Eu.ru.>ul.s.:r'n.) lb.sG

lbg

[

!u.ru.>uJ.r.:

l[.sup,.>r,.L.:>.lGJ lbm.L.Eu.ru.>b.: l[. su>,.>r'.L.:>.lQ.l

q8norql-unr Frld Tdycsadntr

uaaqlJruanld

892

llulu.>

r'. L.

Le.r'.Lln.>uj. e

ilueJnslsoJ pooS e sI ereqlA

'luernqseJ e ot oB lurrr I

lbm.L.Eu.ru.>uJ.e.)

'lueJnslsor eqt o1 oB ilr/t\ ool 1 'eseJ 1uql ul

lbm.L.Eu.ru.:uJ.s.)to.> lb.sG

11e16

l!.su>r.\.r'p6le.N6L.) llulu.r,.Lr.n lurs \

l[.sux.> x.ln.:>.lQ lbg.Q lL.

^Eu.ru.:b.:

;:eqleSor oB s.rc1 'poo8'ueqr

;o3

no,,{

supr.>rr.L. :>.\CJ.!

IIr,r

oJeql.1

;oB no.{

'euoq 11rlA

oB 1pm

1

eJeqn /t\oN

Tdycsadnl 'uwBu

tt ,{us ueqt ieda eqt uo tr ol uetsrl iuouelslre.! eqt eArC 'uonelsuur1 eqt e,rr8 ot no,{ rog sesned raleeds aql aurl qJeo roUV 'ueleqrl olur enSoplp 6 tlun aqt etelsuer ot er€ no,( guo sql uI

t'6'I-IIUO

uBlaqll ol qsll8ug '? 'uouutrser{

tnoqlrl\ qsg8ug eqt enr8 uec no,{ Ipun uonoes srqt eJBcuJd

Itulu rr.Lr.n.ln.>r.>il.r lLlu.>lu.x \\

'poo8 sr oJol! Je^o lueJnslseJ leqJ 'arar.ll Je^O

l9.sux.>L.h.N6L.> lb.sG

iereqt ra^o oB s.1e1 'ueqt ilo1\

\\

lL!u.>

elwmulser poo8 u sr oJeql6 ireqlo8ot oB s,teT 'poo8 'ueql ilai6

l! sug

u.L. L g.r'. \^

:

L m6re s(lu

lur.n.>n.l.

s

llo\u p Lm lpp

1

1o3 no,{ IIr/t\ oJaql1 'auoq oE 1pn

lbm.ln.Eu.tu.:u,l.E.>

1

'lueJnqsoJ e ol oB lprn

lbtn.ln.Eu.ru.:u,l.s.:l'n.: lb.sG

'luernaser eq ot o3 IIIA oot I'esu, rcqt uI

;oB no.{ IIr^\ ereq,r

l[.sup'.>u.tu.:>.lQ lbg.[.[u.ru.>b.:

l[.sug.>r,.L.:>.lQ.l

^roN

Tdycsadnl 'ureBe

692

,1aq1a3o1 03

s

1a7,, :aurN ryun

uur'leloq

-

ll

l-

.)bJ.PlhlP

Ielsoq'uu'leloq

X.>F OStg SI ..U1!\OL, r

.>P.Nblb

( AIJF

.hr.bG

Jo {33q ur 'purqeq

asoql

x\u

eserg

ulslunou

.u.l.r.eh.l

pBoJ

,umol'filrc

.Nl.lb

-red anneSoualur) ueqnr

eJuslsrp aql ur

re;

"{une

F

aoleq 'qlueueq'Jepun PIo

lo1

^ilerd

\:G

Jo

luo{

ur

eprsoq'JBeu

.>9.>E

e\ 2!

.ru.blrp .tu.sQu

.l'r.>Nlb

,ngu dilerd

.b.:9

.hr.:H

;o dot uo'uo

.ru.hu

l.p'l(P

Ie

.b.t

pto

e',{ueu'qcnu

A\At

pJa^es'euos

,(spol

.b(.:s

11IOIIOTUOI

A\OuOtuOl rege r(Up

.:L.b6

uoou

pooE

.LE.LE

InJ^\e'peq

leer8'Erq'e8re1

.:9.>9

IFlxs

enlrl ?'/{eJ

.h.)l.P

.l'r.>Nlb

.sb.uLu /.sb.u.l .>6.>6 .u^bE .ltr.ltrltn

K .N:blb /.u.l.b6.s:blu

.:>.1

^drupqeJo1 rlraN 'S 'uols]rsaq lnoqlr/t\ rrBleqrl eqt enrS uuc no,t lqun uorlJes sF.0 ecncBJd

r!.>t).Yl:.h.N6lb.> lb.sG l::*'r::" -g-s->.::.E i:!u.>L.>,

ieJeqt Je^o oE s.F1 'ueql ga16

'oooE sr eretn JeAo lup,metsar lgu

rereln ralrt

uuaqlltuaryc

uLz

'(oKB4oEorlEurs) ,{pog 1ueu,(ofug atelduo3 e se tredse pstuoureuro

,{1p; srq ur €qppng runuref>pq5 '?r.lJ-oq-uu-o,n-oqj Jo enlqs snorcerd aql e8etur ureu slr se sesnoq le aldruel lslqppng urBu erI sr Eueq4-oqJ eq1 ,

1r eswceq poll?3 os 'BS-BIH uaolu/hop Jo relueJ eq1

1I 't{sll8ug uI sI

ll

se

,(lluenbe{

s3 rBou eteqm,tuu pesn 10u sr

lr snql pu? '.lbg w qsns elcruB

ue JoJ IIu3 i{llunsn lou seop uuleqlJ 'qsITBuE o{rlun 'rerrerrroll 'f1rue1c poJunouoJd eq

ot

lo

xIJJns eql sasneJ lnq .g Jouel loor eql Jo uollslJunuord aqt lJoJJu lou seop I{JIr{1'\ ' xgerd .1o eqt sr Suqleds naqt ur ecuoraJJrp ,{po eql '(..tuernulser r,,; .Lt.)u1.g ruo{ (..luemulsar euo,,) .lnglu.>J.r seqsm8unsp ueloqlJ os '..u€,, ta .,2,, urog ..euo,, saqsrn8urtsrp qs113uE su lsnf

SSAIISgf(IV flAIIYUJ,SNOIAIS(I ONY Sg'IJIIUV 'lI JeUe ,{latutpeuut enpmlpu ue Surculd ,{q unouord Jo unou e 8ur,(ypnb

uo snJoJ IIr^r e^\

^rou

Jod ('ser;1enb ll urrel aql ot rogd peceld eq uuc osp onqcofpu ',$pnb,(eqt luql unouord ro unou oqt JoUu peculd,(gunsn eru tnq

ue aa.nrua8 aql 8uISn,{g)

Jo'Jo pup{ tuq^\'qJrqlr atuorpur'selpcefpe qsg8uE e4q'senpcafpe ueteqra'e,ln ',{ueur ^\oq -cafpu uu se so^rot .D.lom'snql i(,,tuurnutser,,) .:nj.g segqenb (,.poo8,,) .[.lom'uoDsenb luql ereq^\,,) lL\u.>fr.[u.Lg.r-r.luf.n.>u].E rr1rn;qgiq enSopp srql uI

u1

'(.,iluurnnrr., po63

B sr

SgAIJSgf(Y slBIJatBW uolsuedxg 'g tp

euo

.t>6L

o1l\l

eoJql

.bu

moJ

e^g

.tb\

XIS

"6

.reNlb

.LgL

\\

T

LT,

eyduat

.)EJ.>

,8ueq1-oqj

uosud

.:uJ.ru!l

TTBq

JOIOs

.Fr.bR

onlq

mo1e.{

.Fr.>[l

elH1l\

per

.t-r.lbb

{3BIq

uee.6

h.LE/.lbF.G

II1t\OJq

.EJ.)f,)

.t'r.>|el .h.>N

.L!re.ug *tnl bqF .)bJ.fu

,1aq1a3ot oE s pa.1,, :awN ryun

Io

..o^\1 esoql,,

...o^u eql, 'snqJ 'unou e^RJelloJ e uuoJ o1 pesn sI .b :..o/h1,, suPeu .pdp pJo^\ oqJ r sueeu 5l "0"

.Lg.U.Lm roJ alnlusqns ol or€ nof qcrqm anucafpu ^\eu € e,u8 1lr't re4uads

eq; '(,.;tuer

-nutser pooS u araql sr ereq16,,) lLiu.>rr.L.Lg.b.lbNn.:ul.r sl eruetuas rrseq eqr IIIrp

slf

uI

suollsanb 66araq^r,, ul uollnlllsqns a^llJafpv :9'6 .I.IIUO

I

lul u.> rr.L. r'.> sL. :uJ. ruS!

Itu\u.> r,.L.!.:9. >0. :uJ.rui\

lLiu.>

u.L.Le.b.lbr'n. >uj.ruS!

.l.r'.>9

ruil

, !!s(lo

lLlu.> r,.L.l.r,.s6L. \ >ul.ruSl lL\u.>

r.r.lu.l.r'.>9 .>ui.

\

.h.lNlb I\N l\@\@

.Lg.rr.lutn

.1.b.>l'>|tr

lLlu.> rr.L.\.r'.> l:lu.:uJ.rui!

v

lLlu.>rr.L.lns.r.'.be.>u.l.ruSl r Tdutsadnl

'um8e 1r,{us ueql :edur eqt uo tr ol uetsq iecualues \au eqt,{ug '(,,31q n,,) .log.!.bg> roJ etntusqns ot ere no,( qJlqlvr anucefpe e e,rr8 1pm reluads oqJ .(,,lIueq ^\eu

8rq e eraqr sr ereq7yq,,) l6\u.>rr.ln.Le.Fr.bE.:u.1.rui! sr ecuetuos ors€q aql IIIrp sn{t uI suollsanb .,araq;, u-l uorlnlllsqns a,r11ra[py : S.6 -ITIUO ',,slooq oqJ,, 'uolsuetxe r{q

'puB ,,s{ooq esoql,, suuetu u! pue ',,s{ooq eseql,, sueeu u!'asrrrteTl'.,Iooq ! f \" X eql,, 'uorsuelxo ,{q 'puu .,1ooq t€Q},, ' o! pu? ..rooq slql,, suuaru ',{3rpnb ! \o o! 'o5 ,(e4 teqt sunou eql reu€ peculd rr" .! pue .!U'sea,rlcefpu uBloqrJ reqlo a{l-I .fpuenbe4 pesn oru ( .! ) ,,leUl,, pue ( .lu ) ,,SIr{1,, se,rrtcefpe enrtertsuotuep qsq8uE eqt JoJ sluapa,rnba uBloqrJ 'JeAa \oH 'qUoJ os pu? 'upu:eO ul op ..erp,, puu.,s€p,, 'qcueJC ur op ..e1,, puu ,,e1,,

'qsq8ug ur seop,,eql,,leqt Burueau oqt denuoc ol alJruu ue JoJ 1pc flensn lou seop uaeqrJ ',{us ol sr l€ql ',,looq e,, 'sJeqJo ur pue ,,{ooq eql,, Jo luepnrnbe oql sr .b\ slxeluoJ etuos uI 'so3rJJns uetJo auoF snqt i,,4ooq aql,,Jo luapnrnbe tJBXe ou sr oJeqt uqeqrJ ur'os1y .b\ uo'.Lql.lum.:uJ.f ',,lrruJnslseJ poo8 u,, sueetu, lruelc 'puuq Jeqto eql

i..[lnoqe 8uq1ut erem nof] luuJns]seJ poo8 eql,, Jo ,.luuJnulser poo8 u,, ueoru plno/y\ .F.lou .:uJ.g aserqd eJuq eql 'eJuetsur JoJ 'Jeqlaq^\ snonSrqruu oq plnoA\ lr ueq^\ pasn eq o1 spuel

uwaqrJluanlc

zLZ

l"q.Lr.[E.!u.>n.J.r pue (,.elqutroJtuoc sI esnoq slI{J,,) ll"\u.ry.!Q.!u.rr.:uj sE qons 'suol -urdo enncelqns eroru roJ qre^ 8ur1uq p sE posn sl L\u rnrrfr^:1]olq/,t sl asnoq s5lJ,,)

ilg.g.v[!.\u.u.>uJsu qcns'.{]uruueo e,rncefqoJo

suouunlrs ur ueuo qre,r 8ur1uq u se posn

sI .!> 'oslv 'lou sI .!y tnq 'uor1uco1 roJ pesn sl .luiU luqt elou o1 tuuuodrur sr 1r '1srrg

.!y l'l ilh

I

\U,> lti.

lLLu

/l

ltp2.

\A

l

l.p

N SLb.LbK,rtr,lh,$

>!uR.).:8

\ illltprl

. /l

oNV .LLu ssn OJ, NflHAI

I l.pa

.NC'Lb.lblv.rF

0.8 i\a

llnlu.> \lu]nl.r'.>l" l.L.K

.ts.uj:B t|.. l*\

\ )-/

tl

N' \-lr.\-

\\A

lLlu.>\u.1.:b.>Q.r:.>N.L.E \ llu!u.> lu.rpN \

9\a lu.u.

bE.L.F

.1.:F.:9.r,.>s Nl

v

t\

.lPl')lh.b.Pd

v

\\

I

lnl u.> !u.hi\ b.r.r.L b.lb.E

.bu.>.lub

Tdltcsadnl 'urc8e

1r

fus ueqt :edet eqt uo tr ot uetsq iecuelues A\eu e4 ,{eg '(.,per omt,,)

.S(lu.fr.>lel roJ elnlusqns ol ere no,t qJIq^\ senpcafpu 3o rrcd ^r\eu u anr8 llrm ro4uods eqa '1..ereq are sued per o^u eql,) h!u.>\u.s(L.i:.>mg.E.R sr oruetues orseq oql IIIrp s1{l uI saJualuas a^rlsrelJap ul uopnllpqns a.lrlrafpe a1dg1ptr41 :1,.6 .ITIU11 llu\u.> >.lu.l.rr.>9. !\

.l.rr.:9

>uJ.s

(u

-\ 2!

lL\u.>r'.L lLlu.>

I

u.s(lu :nJ.r

r'.Ljne.F,,.> NL.>El.

E'

r-,.L.!.L e.LH.:uJ. s

lL!u.>

r

lLLu.>

r,.

L.!. :0. :

lLLu.> r,.lo.!.rr.

Q. :uJ.

Lr.n.:u.l.

.l.r,.s6lr

lf

.Lg.r'.>s[u

\:0.>Q

v

Le.LH

!

e

.l.r'.lnm

Itu\u.>r,.lo.Lq.rr.Lm.:uJ.r r

flycsadnl uru8u lr fus uaqt iadet aqt uo lr ol ualsq lecueluos ,trau aqt f,ug '(,,poo8,,)

tLZ

,JaqtaSot oB s 1a7,, :auIN ryun

. ln

,, l

l\>.r'.> sln.\u.>u.l.bru' l!3.s ,l.,

lnru

e^rleurnJJB | ^ I \f, il., \y -t il.,

\

.

,f\ v tH(=

a,trleuuuJB

ilo!u.rr.ln m.!u.uj.r:eru lloiu. sLr.,

enBeSeu

itulu.Ls.LE.LH.\u.u.l.pru ILlu.le.NlbhJ s\\

ll'>b

!y.>.>sln.!u.:uJ.bgu o lt'>h

.Llu.rr.Lr.n.lu.uJ.pru o lNtb

\\ \\\

e. L E.lbH.

lu.

lln!u r'. b E. :ul. bE

re

lL

lu.re. s

t^t-tv

.Llu.rr.lnr.n.!u.ui.reru

,f\

t.

?-,

,,

I

I

.,",

I

lNh.h:u.b

,rDt.LbY.tbN I

enneSeu

luru

I

I

rr L

.Lbt'n.\u.h.p9.)M.plbte t. | |

\

-

I

lNh.lblu.h

\

llr!u.>.Lm.!u.r'.bE.:u.l.bEre lL!u.slnru

.lur.n.\u.r'.bE.:u.J.bEle z \

E^EBTUJSJE

.f\ v | ^ | \A ll.'q/ -t ING

lsL tuiu

IF

,, ft lb lu. Eejb

F-

annBurnJJB

lluiu +\ r' lol,'.!u.>.bE.:u.l.r lLLu slnru

enrle8eu

\\\ E.luH.lu.r'. be. )b.l.E lLlu.re.N bt.r:l

.r'.lum.!u.r'.bE.>u.J.r

u

lslr.L!u ,t'.Lm.!u.>.bE.:u.l.s (

'uru;u 1r,(us ueql

,rr"r',It::'::

,{ug '(..peq

uelsrl iecuerues

eqr sr"'itou sl tL,) lL\u.Lg.loE.LF l6\u.re.stu1,.romsuu ^\eu no,( ,,.Lg tur.LF /enrru8au,, 's,{es adut eqr Jr 'ecuetrur rog:,{1dar e elBlnn.roj o, qrrq^ qlr^ .pelJAJrp .anrluSau Jo e^rl pJo/y\ Jaqtouu enrS ruzn re>1eeds eql ,e,rne8ou sr Je,&\sue :no{ Se JI -euurIIB eql ur re^rsu? plnoqs nof qcrq,| 'suortssnb IBreAas po{s? oq IIp\ nof ilpp srql uI a,lr1u8au pue

aArlBruJUJB aql ur suorlsanb ,,aq ol,, qraa eq1

Fulra/asuv :g.6 .ITIUO '.1" ,{rt^

eru

pero^rsuu

!y

qll^{ po{se suousenb puu .luiu qlIA poro^\suB oru .L\u {flm peqse suoqsonb roy'sromsuu puu suonsenb ueeznleq ,{trnurluoc sr oJOrlI 'elqee8ueqcJelur fpcr-us lou eJe ozrl eql ,ezru -cofpe atucrperd u pue tcalqns € rcauuoo ot posn a"ru .1o\u puu oq

ol uon€nlls

u punoJ pue pe{Jogc eABq no,{ ueqm

qtoq q8noqtp 'snqJ 'os

.!>

ro '(,,1ngmu ,itunrnntr"J

slql,) hlu

uuaqlJluanlc vLz

poo8,,) .fr.Lm.>uJ.E JoJ elnlusqns pue 3lulsuu.D ol eru no,{ qcrqm qsrlSuE ur rrud errncelpe puu unou /$eu u e^I8 1Im re4eeds oql '.rr.lum si$olloJ leql .l alcrued eql ecrloN'(..eluu: -nqser poo8 tuqr st ereqrl,,) llo\u.>rr.f.!.r:.Lm.>uJ.g r, rrseq oql IIIrp srql uI ".irtues

.I atrluBd aql Sulsn :II'6 -ITIuo 'sI

,(ep

eq luuJnqseJ poo8 e lnoqe

lI

eJaq^\ ,t\orq lou op no,{ puu eJoJeq

no,{ plot puq euooruos uor{a 4su tq8rur

nof se ',,lluumulseJ

poo8 teqt sr ereq/V\,, uue(u rsnu 1o\o.>U.lu.!.g.Lm.>uj.f '..lluBmutsor poo8 eq sr erer{rt\,, ro ,,ilrr€rnulser poo8 u eroril sl ereqd\,, rerlra atucrpur plnoo hLu.>u.L.rr.L1o.:u1.g sueJer.Lt\

.! lLlu.>r'.ln.b.> [\.D.lhb

s'rf,Iruvd gHr cNrsn No gJoN radsd alrqm

r

\A

lLlu.> lLlu.>

r,.L.

:0.

>?.lbF.

pcued yprus

br

po elqele8err rrrau

r'.L. r'.> sL.reF.ruE

,fuerqrl p1o

lLiv.> rr.lr.Lg.rr.>

l>ru.>u:.

s

luemglseJ A\eu

v

Ituiu.>rr.L.hs.r.r.lbNn.>rJ.s

z

TQttsadol 'ure8u tr f,us uerp iedut

aql uo lr ol uelsrl iocueluas eql fu5 '(.,ipt1dsoq a8rul eql sr ereq^[,, ro .,;1ut1dsoq e3re1 ^\eu u ereqt sr erar1ry1,,) llu\u.>r:.L.p.bg.:nj.bp,tus plnom no,{ '(.n.g9.:b1.bg) ,.1ardsoq e8re1,, uerrt8 3r 'oldtuuxe roC '(,.luurnulser poo8 u,,) .Lq.fr.Lf.n.:uj.g roJ elruIlsqns pue elulstrB.q ot er€ no,( qcrqn rud errrlcolpe pue unou .treu u enr8 lprn re>1eods eqt .qsq8ug q .(..iluu-r -nulser poo8 u eroql sr ereq6,,) l6\u.>u.lo.Lq.rr.6m.>n1.g sl oruetues crseq eql IIIrp srql uI

suoglsanb 66alarl.&r,

ul uollnlllsqns a,rgpafpe puu unoN :0I.6 -ITIUC .Lg.r.r.>pln

elneuruJP

ll>.r'.>9.\u.:8.l.8 l\>.slntu

airnUSau

ll>.Lg.r'.>sL^lu.:uJ.E ll>.re.Nlbhr

ll>.u.:9.1u.:il.bgu, l!>.le.Nlbhr ss

gLZ

lsr'.1>.r'.>9.1u.>uJ.fi or

lpu.\>.r'.:9.1u.:uj^fu

.\>.u.>pL.lu.>uj.btu

e^neEeu

lsrt

.b,.>t

a

v

,1atpa?ot oB s 1a7,, :autN qun

JO SqJeA JO Slsefqns Oql elgCrpul Ol

pASn-.|.9g.)tp-esuJ o^rluuruou eql uoes eABq ely\

ssirrcsfov flJvoroflud qNy

.SflAIIVNIIAION gIYJIOgUd .SNNONOUd flAITVUISNOINSO lLlu.s6L.>GJ.:E >L.p

-

ilrlu.r' :!.:ni.bgu.>[.x

SUA\OI O/hl

uosFd p1o

lLlu u .rrp vN lF,e vh.h '---.';'Jll.tlJ.g/r.4!

saurzBder[ Jo

lol

rf

8

speoJ eeJql

lLlu.lpNb.u.l.Mrr:l.>lb.h \

qooq euos

lLlu.sb.u.l.ul.>L.p,

llnlu.s6lu.x.>sL.:u.l.F.tL.h

$uemslseJ Alou o^u

-!

Y

v

lLlu.lre.F'.Llo.:uj.g.YLn.u t \4 \ Tdtrtcsadotr 'uru8e tr,(us ueql

iedut eqt uo lr ol uelsq iecuelues Alou ,' i

eq ,{eg '(,,eJerll JeAo slrluJnelseJ

Arau odU eJu eraq1,,)

/l

llb!U.NOb.l.r.>Nlh.)E.J.f .>ln.pz ,(es plnom no,t '(.S6lu.U.>plu.:ul.g) ,,sluurnutser /t\ou o^r,, u.,r]8 3r 'alduuxe rog '1*,tunrn?lseJ poo8,,) .b luro,->uj.g JoJ olrunsqns puu etBlsrrB.n ol ere no,{ r{olqr\\ qsq8ug ur rrud e'rncelpe pue unou Alou B am8 lprr re4ueds aqa '(,,eraql JeAo

lu€rnutsor poo8 e sr ereq;,,) l6\u.Lg.fr.LU.>nl.e,.>L.> sl ecuetuos orseq aql IIFrp sqt uI sarualuas a^llerulrap q .ro11ifrpqnr ro11t-r[pe puu unoNl tcT.6.ITIuo

pcued lprus

lLiu.> r-,.L.!.)F.>Q.L8.hr

redud elrqn

lL!u.>u.1.! g.>tl.S.L[

\

lL!u.> r'.1o.!.r'.>s L.leF.ruE

lLlu.>

x. lu. l. r'.> N L.>n.l.

1to

s

elqae8e,r meu

lLiu.> r',.L.!.r,.lum.:uJ.r r

luP.rnglseJ A\au

v

,tuerqr1 p1o

Tdtrtcsadol 'uru8e il,{es ueqt iedq eqt uo tr ol uelsr1 iacuatues ,reu aq .(ug '(..iplrdsoq a8rel tuqt sr oreqly;,) l6iu.>1, .[ ! I bg plnon no,{ '(.o.gr.:il.b8) ,,ptrdsoq oBlE1,, ua,u8;r'alduexe rog'(,,luunulsor

.:h.1.bE,{es

uuaqlJruanld gLz

l\g.r'.>sL.:uJ.ruS!

ll>.p 6L.u.> slu.:u.l. bE

splrdsoq

{rrBq hreu

^\eu

otu

sleloq ouos

llg sb uJ:p Nblb

luBmu1SeJ IIutuS

ll>.>0.:0.:uJ.e

uosud p1o

ll>.r'.>NL.>uJ.s

luemslsor A\eu

l\>.>.L^\u '. lLs-

'-

l*

cp

L>r *

ll>.>.[n.lu

l\>.>.L.lu

z

ll>.>.L.\u r fiycsadnl 'Jel\suu eqt ur peiuader

aq ot lou spuel (,,stt{t,,) lI ol ualsll :acueluos A{eu

.\u ecuelrud uoturuo3 ur teqt eto}\I 'uru8e tr ,{us uaqt iedet eqt uo eql fug ',(1dar rno,( ur osn puu elulsuer ol aJe no,( qcrqrrr 'qsr13ug (,,islqt sr leqry1,,) slsu ro4eeds eql IIIrp srql uI

ur re,rsuu aqr sea.r8 ueql pu€

ll>.>.L.lu -

)arrir

sl l*rlr14,,

:[r'6 .ITIuo 'ruel

-tud srqt tuql seouelues qlr/r\ {Jolr IIr^r slllJp Jo selros lxeu eqJ 'a,utcefpe etucrpard ^\olloJ u sr (..8tq,,) bg puu '.lV go rcelqns oqt sr (.,erots slql,,) .\u.:uJ.>g (,,31q sl erols slq^T.,,)

I

lLw s bcp ..u ,4.:":.- C -."1 -,cp ur puu ,unouord e sr .l pJoA\ eqt (,,erols e sr teq;,,) '-bcp 'i'\ l\>t- :ul ,)a. :e J t .J! ul :(,, leql,,) '*"' C ,(,,poo8 sr 'e,utcefpe uu ss senres {ooq slqJ,,) .!u pJo^\ aqt

.!

:oJ enJt sploq etues

eql

\

lLtu.rr.Lr.n oS uI pu€ 'unouotd e sl .!u pro/y\ eql (,,poo8 sl slqJ,,) l6\u.r;.lum.!u ul \o 'ecu€tsut roc 'elllcelpe ue se posn eq ,(uru ro unouord u su ouop puets fuu gi ut "ereq*1; ',(lreputg 'o,rpcefpe uu sr ..srql,, ',,poo8 sr {ooq slqJ,, ur pus ,unouord n ,r.,ri11,, ,,,poo8 sr slqJ,, ul'eouulsur JoC 'elrlcalpu ue su Jo unouord e su Jeqlre anlas uuc ,,SIr{1,, .qs113ug u1 'e^nuu

-Iluou elecrperd eql st (,.erots,,) .)uj.)E puu '.1! 3o tcelqns eqt sr (.. sFIl,) .\u unouord eq.T 'esur .1y>F.)1" eql uI .* .>oj.>F Puu .lu qloq '(,.erols € sI slqJ,,) l\>.:nJ.:;,.1u erueluas eqt ur 'aouulsur JoC 'se^pcolpu etucrpard pue se,rpeur{uou etucrpard su posn eq ueJ oslu osEJ

'(,,ltn-g ,{nq l1vrr e11,,) .tyg )€ eql uI sproid lIg.[.f.L! :b p^ojecue]uos eqt uI se 'slcefqo tJarrp se pesn eses .N?F.:€ eW ur sunouord puu sunou uees oslu o^uq ed\ '.loiu su qJns 'oJualsrxa Jo sqre^ Jo pue l.UgU se qcns 'Surlurrppunee Jo sqro^ Jo I .[O se qcns 'uoporu

LLe

,1aqta?ot oB s 3a7,, :aurN tlun

l\g.Lg.>F.:?.r'.>uJ

!4

esnoq ilelus e

l\g.s.L.[.u

,

par

l\>.r:.>p!

l!>.p.LR.G ll>.>nJ.bgu

eaqe8au

uosud

llg g.L.[.x

e

IIuuJs

elduret

>,

enne8eu

ll>.>0.:b ll>.p.u.bE ll3

:uJH

[

lsu !> r: be.Q.>'.:uJ.ft

u

l\>.>.L.L.p, r fl1tcsadn1

'uru8e tr,{us ueqt leda eqt uo tr ot uetsq iacuetues A\eu aqt,{us ,uru8y .,{1der

rno,{ ut esn puu olulsuu:x ot nor( ro3 qsg8uE ur pJoA\ e seprlord pue 'e,rrle8eu eql ur Je,lrsuu ot no,( slcoJlp '..eJeql JeAo,, sI Jeleler{,ll lnoqu uoDsenb u s{su ueql Je{Beds eql 'ure8e

tr ,{es ueqt lada eqt uo lI ot uatsll iecuotues A\ou oql ,(ug ',t1der rno,{ ur esn puu at€lsue! ol aJ€ nof qcrqm 'qsr18ug uI Jo^\sue ue e.,u? 1Fm raluods eql '(,.ioJeql JoAo luql sr leq7y1,,)

l\3.g.L.[.x sur8aq suousenbyo rrud qcuE'suonsenb

perred Suuarrrsuu secrlcerd IIIrp s1{J

suorlsanb parlud :5I.6 -I-IIUO lLlu.Le.>.> pln.>il.ruS\

suur ouos

lLlu.sb.ul.:F.Nblb

sp8oJ o,r1

lLlu.s(L.uJ.rerrl

lh\U.>.h.YLu.h x

o,u1

lLlu u6L:d.bF \

lLlu.>.L.>L.x '.

{ueq /hou e

lLlu.Le.r-'. \\ :9.>GJ. :E

sptrtlsoq

ilI||

!\

u/hol plo

lL\u.>u.l.>

uB

flueq1-oqJ

z

lLlu.>.L.>ln.x

-

llulu.>.|u.>[u.p' \

llrlu.>.L.>[.x I llulu.>.L.>[u.> \ ( Tdycsadol

'JeA\suE eql ur peiuadar lou sr (,.ereql rono,,) .>Q.f, ecuelred uoruruoc ul leqt etog 'uru8e tr ,{es ueqt ledn aqt uo lr ot uotsrl iesuodsa.r eqi a^rc 'f1dar rno,{ ur 1r osn puu uuleqrJ olur Je,&\suu eql elulsuurl 'qsr18uE ur Je,r\suu

eql serrr8 uoqt puu (..eeraqt re^o sr

luq^\,,)

llo\u.>.1o.>Q.>r slsu re>1eods eql IIIrp srqt uI

6(aalar.Il Jaao sl lBr{a{,,

tvI'6.I.Iruo

uuaquruanld

gLz

eqt ol oB 1pm L,) lbf.n.L.Eu.fu.retj.) eouetues or{t ur .fu.m5jesurqd eql /y\us errr .mog

tpn

uI

SSAIJJflf(V SAIIVUISNOINSO ONV Sfl-IJIIUVd'IVNOIIISOdISOd peq

uul

llg.:p.sbL

e,rrleBaU

lLLu Le lbE.LE tU\u.ry.F.lou

!^

lsln.lulu.u.lnr.n.lu.>r.:E.pbL v

ll>.>.L.L.x'

ru

plo .{lloJd

\\

llulu.r,.:9 \\^lLlu.le.h.>Nh ll>.lue.:0.:D.r:.>u.l

a,\neEeu

esnoq ileus

B

pet

l!>.r'.>lel

ll>.re.luF.G

l\g

>uJbgu

enReBeu

lslu.Llu.r:.>NI!.lh.h.)b.>Q.r:.>u.l'. \ lW.>.lb.lb.r, I

I

\

lfo^l

I

lsu.\>.bK.F.lu.h.>uJ.bsb !\

'-'

-

Ilg.g.L.[.u

uosud

v

IFrus

lLlu.:S.:D lLlug.r'.bg ll>.>uJ.ft.ln.x

lsL.[ulu.>.bE.L.pr.:u.l.fi s v\

enrle8eu

elduet

ll>.>.L.b.>, r !!\

Tdycsadnl 'ure8e tr ,{es ueqt iada eqt uo lr ol uotsq iacualues ,rlou aqt ,{us

'un8y ',(1dar:no,{ ut osn pue olelsw.n ot no,{ rog qsry8ug

ur pJon u sepr,rord pue 'enrtufleu

eql uI JoAtSuu ot nof SlcoJIp ',,eJeql JoAo,, Sr Jenajur{Al lnoq€ uoUsonb p s{s€ ueqt ra4ueds eq1 'ure8u tr ,{us uaqt iedet eqt uo lr ol uelsq lecuejues A\eu eqt ,{eg .,{1der rnof ur esn puu qcrqlr 'qsr18ug uI JeAA,sue uu enr8 1pn ra4eeds eqJ '(,,[eJeql JeAo teql elelsue-n

ol

aJu no,{

st 1uq7y1,,) lw.t.L.lb.p sur8eq suousanb;o rrud qcug 'olqrssod ereqm .!> roJ pelnrpsqns sl .lntU ereq lnq '1up snornerd aql ot J?llturs suopsanb perpd 8u[:amsuu sacr]cu-rd IIIrp slql v!!

suopsanb parlBd

llg

Lg lur.LH l\g.r:e.!.Lm

rgI'6.I-IIuo

lsr:.\>.u.Lm.L.x.:E.sbL

ll>.:r.sbL

v

llg.g.lu.[.u o plo

ll>.r'.>9 ll>.le.F.tNlb

6LZ

,1aqntot

anrleEeu

lsr'.1>.u.>sL.ln.p'.>b.>F.r'.:uj'.

oB s 1a7,, :autN ryun

llu\u.

:f

.

"\y

osn re^eu /{3ql 'ecualsrxa Jo sJeld 3 elBsrpur suonsnlsuoJ eseql eJurs

sbL.ru.:F.ln.

:n.l. E'

lL!u.u.sE.lu.[.:uJ.ruS!.19. :uJ.r

lLlu.

'luBmslsor eql e^oqe uur u€ sr

t

it

urglunou ew J?au sr le{JEur eqJ

lu.ru.sEJu.u>.retj \\\

lln

'{uPq ew Jseu lueJnslseJ e sr 3J3qJ

ru!!

\\\

lue. :E.l. r.ru.sEJu.L. >il.

1

aroqJ,

'{uEq oql Jueu sr 1u€rne1s31 y g

'urBunou oql rBeu le{reu e sr orsqJ

\u.leEJ.ru.l> EJu.u> \\\

lln

lLlu.ru.uG.VFr.:E.l.E lLlu.y.ru.uG.pr-r.:uJ

S

t g

'asnoq er.lr Jo {r€q ur sr urntunou arLL z

'esnoq oql Jo {ceq ur u,nlunou E sr eraqJ

I

,:uca[qo reqlo ol uopplal ur peceld eru stcefqo oJeq/y\ .(..1e{ Seldruuxe reqlo eru eraH '..luuJnutseJ eql JBeu,, Sueoru .ru.l}EJU.L.:01.g,,{Fuyruls eql rueu ouo poo8 u sr e:eq1,,) lL\u.Le.b.Lm.ru.SEJu rq8nu euo ,(,.11uur C -r€r.u

"tl,(us -nerser poo8 e areqr sr ereq16,,) l;lu.>rr.L.LJJlom:o.1.E ioor*rnfoqr or,tydor ur.ecuersur rog '(,,cre 'ol 'uo 'r€,,).hJ fq pomo11o3 pue '1 oiiu'.G'.lo' e ) ,Jo,, ueeru,{gecrsuq lgt{t selop 'uJ,LR \

lLtu.ru.btre.[.:uJ.LF ll Ipl

7Ll

lLlu.>r'.lu.lne.rr.LM.:uJ.s \^

u

llulu.>r:.ln.luq.r'.Lr'n.:uJ.r r Tdytsadnl

'uru8u tr ,{es

iecuetues

or{1

^deu

fug

',{1der qoee ur osn ot no.( rog uopucol u

ueqt lader eqt uo 1r ol uotsq eqJ '(,.iluer

e,r€

1pm ro4eeds

-netser poo8 e ereqt sr ereq7y1,,) lloiu.yn.lu.lrg.rr.[m.:u1.r sl ecuelues crsuq eqt npp slql uI

suollsanb aruld rLI'6 -I-11gO lLiu.r".

IgZ

:H.Q. :uJ.r.

:p.sblu

'lueJnslser 3ql e^oqB sI ulrl

eql

8

,1aqn7ol oB s 1a7,, :aurN flun

'ure8s lr fus ueip jedul eqt uo lr oi uotsll :ecuelues ./y\eu e4 ,tug .f1der rno,{ ur esn pus e]€lsuuJ] plnoqs no,{ qcrqirl 'qsry8ug uI uolteJol u elr8 .olrtu8au sr Jol\suu lIzrn ra4uads er{t rno,{ 31 'pelceJrp se ent1u8eu Jo eArl€[rrJUJB eqt ur Je,rsue plnoqs no,( qcrqrr ,(,,i{ugq oql reeu plrdsoq aqt s1,,) lsL.Liu.ru.S[u.[.:nJ.rui!.:u.J.bE sr ecualues crsuq eql lllrp srqt ul suorlsanb aJBId :I2.6-IIIUO

lLlu.Lg.t,.>[! \4

:uJ.LE

lLlu.lne.F,. \\ :9.>hl.bH ti I llF\>r

I lFq \Hl \@ J4.J^

.. !\.

I

.F,.>[!.)EJ.LE

.u.:9.:il.bF

llulu.>.L.ru.uG.[.:uJ.!lre.bl

''

lLlu.>.L.ru.uG.L.:uJ.l>lp.bl a !\7

'.rr-,i :cp '--'-^

P

.rr.>sL.>u.l.ruS!

llu\u. L g.rr.> slu. :uJ.ruS! \

.>.ysL.fi.uts

lblu.Le.u.>slu.E.uts

lL\u.>.lu.ru.uG.L.:uj.l)p.u\ \..-1'-.:. ll I

I

A I

tl

lltr\U.Y.Lu.hr.bb.lb.:DJ \:r.P -'-r'-':! \

s

h\ / I

Tdycsadol 'uruBu

tr fes ueqt iedut eqt uo tr ol uelsq :eJualues l\ou eqt ,(u5 .,(1der rnof, ur lr Fursn oJoJeq .Lg olcrue alrurJopur oql ppe plnor{s no,{ qcrqrr ol JoA\sue ue e,rr8 llrn relueds eqJ .(..ef,*rqi oql Jo {3Bq uI sI lBqA\,,) lL\u.y.lo.r".uG.[.:uJ.lire U! sI ecuo]ues crsuq eql IIup sql uI suorlsanb areld :02.6,I1IUO

d

lLlu.>.lu.ru.bG.U.)b.l.ltle.tl

.r-r.>slu.>u.J.rr,!l

r'.> s ln.: J. ruSl

t

llulu.>.Iu. ru.uG.[.>uJ.\;r'e.Ul

.u.>sL.E.uP

lL\u.r,.>roL.fi.uts

z

llulu.>.L.ru.uG.lu.:n.l.hre.bl

.sb.J.>ul.>p

\Nl \@

ll I | Ilr',\lrNF$

lb\u.>.L.ru.bG.lb.>Ej.l>re.F'l a \'4!

.u.:{.:uJ.bE

lln\u.rr.:9.)hi.bE

lLiu.3.L.r".uG.Q.>uJ.llr.F,! i,

.Fr.>[!.)bJ.lbE

lb\u.l'.>L,l.>EJ]bB

llrlu.

|

F,l

r

ll I

t

Ar

!\

.tr

Tdltcsadol 'ure8e tr ,{es ueqt ledut eqt uo tr ot ua1sr1 locuetuos

uaaqlJ|uaryc

^\eu zgT,

uI 'uutaqrJ otur (..luql,,)

.!

Sursn secuelues Jelrurs yo srrud etulsu€r ol erc no,{ 11uO srqt uI

.!y t{lpt sunouord puB sa^rltafpe a^rlBrlsuoua0 :tZ.6.I.IIU( l!>.rr.lum.l.>u.J.:E ir !* v

ll>.r'.:9.1.:bi.bH \!

-

t..,

l\w

:b :b L r'p $t' cp L

l\w '-i'!4

wloL L -r*l J4.JL \cp *

vA

.P

ll>.u.bE.l.E.uts r !*

Tducsadnl '(..1ooqcs

e8rul e sr luqa,,) l!>.Lg.rr.bE.E Uts.\ olur srql ru-ro;suu4 no,{ i(,,a8ru1 sr looq3s tuqJ,,) l!>.rr.bE.!.fi.op,ies 1r^-"aJriqr:"runfiu] roC .unouord e se gasn sI .! qrlq,h uI esuolues t'uit1q] ,i,royti*rr ol ere nof, ienncefpe ue se pasn sr .! qcrq^r ur " ssuolues u ,{es pzn ro4ueds oq; '(..luql,,) .g Sursn secuolues nrJoJsuu.! ol eJe no{ 1pp sn{l uJ 6unou B sB puB a,rglrafpe uB sB unouord aqJ ZZ-6.I.IruO .!

.!y rllFr

lLiu.ru.sE.lu.L.:u.l.ru!l llu\u.sLru \\

\

lLlu.ru.uG.ln.:u.l.bf u.LE llu!u.p.sluru \4\

e,r.R€rxJUJB

rolBeql or^ou oql pulqeq

|

re.Nlbr.l

or{l Jo

tuo{

lsL.ln!u.ru.sEJu \ |

.\l

ttb

.Lu.)EJ.RJ)1.)EJ.pl,i

e,rrleSeu

frurqlt

lloiu.r".b\re.[.:uJ.!pr:e.gl lLiu

ur

e'rneBau

lsL.L\u.ru.sE.lu \ .L.:ni.ruil.)E.l.bE

\

''

lsL.lulu.ru.sE.lu \ I I 9-'l tr b .lb.)bJ.ru)\.)bl.p$ :, l. lll

,{relseuolu er1 JBou

llnlu.ru.sEJu.ut,.blb\ llulu.lp.slnru \\\

Ll

lNlh.lb:u.ru.NbJU

e,rrleBau

|

a,rqeBeu

ltulu.ru.sEju.[u.reEJ llulu.p.sLru \\\

|

9'l

ll

|.o

.lb.)bJ.hJ)\.)bl.P$

L

l. lllLl

lo{mu eql rBau

e^neuJgJB

lLlu.ru.utju.L.>uJ.ruil lLlu.sluru

lNLb.l.b:u,fu.NbJU I

l.

.NI

lt

le

.|u.)U.ru)t.)El.pti t l. lltLl

lNLb.Lblu.ru.NbJU \ Nl

I I lll€ .lh.)bl.hJ)1.)El.p$ (

Tdytsadnl

tgz

,1atpatot oB s 1a.7,, :autN flun

lLlu.lue.b. Lr.n.:J.: E.> lu \4 \

lLiu loq.x.:{.:uJ bE >\u llo\u los.x :9 ruE \u.>\u

lLlu Lq :0.:?

m

il p.>\u

llulu.lug.x.> Nel.:bj..'e !4 .. f\. I

ln

I

v\r

u. L g.r-,. bE.E. uts.>

)

lLlu.u.Lr.n.lu. \ llulu. ff I

ll*\>l

>uJ.

:E

\\ lu. :u.l.bE

r-,.>9 /,t

l'.' \g

.

I

\>r [email protected] ll'.,

lLlu.:Q.>F.!u.rp.fu.r \ I

lrlu.rr.>

le

l.lu. \

>u.l.>E

rr I | | R. lb\u.u.bE.lu.E.u'N

lu

!\

Tdycsadol '(,.oreq

loor.{rs e8rel u sr ereq1,,) llo\u.lue.Fr.bE.E.up.>!u \4 ! olur perruoJsuurt sr (.,e8ru1 sr Ioor{cs slq;-,) llu\u.p.bE.!u.E.uts'ecuulsur :og '(,,ereq,,)

.;go Sursn acuerues u olur (,,s1{1,,) .go 3u1sn ,"r,6tuJr LoSuirl ol eru no,{ 11pp srqt uI .Liu Al,r.r'.>!u ol .!u 8u1qr1prg :VZ.6.I1IU11

ll3.luq.p.Lr.n.:uJ.:E.! llg.g.Lm.!.:bJ.:s llg.Lg.u.:!.:ul.bH.! llg.rr.>ml.!.u.:!.>uJ.bH

'u:e^er pooa e sr reqJ 8

I

'Ea; sr lurrdsoq pro reqJ

9

$qr

I

sr uro^q lBqJ

'poo;

prrdsoq pro ue sr

llg.luq ry.>nel.:uJ.>9.! ll>.r:.>rel.!.:uJ.:p

t= ir,qJ

t

'eIols per e sr leqJ 'per sr arors

F

ll>.[g.h.bE.E.up.l -,i o

.tooqrs e7n1v sr ruqJ

fi

Z

'e'rel st looqrs rcI{r I

Tdycsadol 'uru8u tr ,{us ueqt lada eqt uo lr ol

uels{ :acuel

-ues ,{\eu eqt fus 'esBc qcue uI 'l!>.Lg.rr.bg.E.uts.! patelsuuJl sr ,(looqcs e3.re1€ sr leql, \4 v . P ^ Puu ll>.u.bE.!.8.uts palBISuuI sr .,o3re1 sr Iooqss l€r{J,, 'e3u?lsur rog '.1! sr sosuolues e se puooes eql ur pue errricefp? uB sB pesn sr .\ ecuolues tsrg arp 1p u, qiri

"q]:uno,r6rd

uolaqlJluanld v\z

lbr.n.L.Eu.>s.B r

.:>.1

lbr.n.lr.Eu.:>.\

v

.b6.:r:

lbm.L.Eu.b6.:p

Tdyxadnl 'ure8u tr ,{us ueqt iedet

oql uo lr ol uelsrl iecueluas A\eu eql ,(u5 ':e,Lrsue rno,t ur esn ol no,( JoJ pJonr eull u e,rr8 lpm,relueds eqJ'(,,eS-ulH ot o? 1pm L,) lbS.Q.^Eu.>S.fu sr eruetues rrsuq aqt IIIrp srqt uI uosJad lsrrJ ar.Il JoJ suollsanb aun; ryZ'6 -I.IIU( 'poo8 sr uro^q

'per sr plrdsoq plo ter1l6

llulu.rr.> rg!.1.u.>9\ .: uJ.bE

'prrdsoq plo uP $ lEqJ 0I

llulu.x.>!.)b.J.bE.!

'ure^st poo8 e sr tsqJ I I

lL!u.r'.Lm.:ul.>E.l

teql ZI

llnlu.g.lum.!.>nJ.:r

-

ll"\u x .r9 r,,e.\>.lu.p,

'e8eqquc plo ue sr aJor.n Je^o

'plo

rcqI

8 1

lLlu.u.>9\\.-L.p'.rup I r' .

lr

eq;

'eraq e8uuro lpurs P sr eJeqJ 9

r

p >\t lLlu,lne.:b.>F.re.fr' .+.. S"

\

\

lu.

ttL

lue.Fr. b E.E. \4

v\r

-'xl Js.

'eJeq eJols peJ P sr eJeqJ

)

'peJ sr eJols

ri

"co

lu

uP.>

sr oJarp re,ro eSeqqec

'llulus sr e8uero slqJ

llu!u.:?.>0.!u.re.fo .p \ lL!u.Le.Fr.>tel.:E.l."e s4

lLlu.r:.>p\.1;, _J. il1 I

sI[

g

t g

'eJer{ IooqJS e8rel e sr eJeqJ Z

N

lLlu.r,.bg.lu.E.uts

'aEre1

s

Iooqcs sIqJ

I

TQtcsadnl 'ure8u tr,{es ueqt iodet aqt uo lr ol

uals{ lacualues

A\eu eqt ,(es 'asuc qcee u1

'llo\u.p.bg.E.u$.>\u pel€lsuu-B sI .(ereq Iooqcs e8rel e sI eroqJ,, pue 'llb\u.E.bg.!u.F.up qr.f"qf 1-..t por'Isuu.D sr,.oBlB1 sr Iooqcs slqJ,,'ocuulsut roa '.L!u sI secuetues 6n "q,j est lud eqt Jo oJuelues lsnJ esn puo3es eql uI pup 'e^rlJefpu

*

uu se (..srql,,) .\u

.>!u

or{l

uI '..eJeq,, puu

,,srql,, Sursn seJuolues JBIIIUIs

;o slud

olulsuu.n

ol

eJu no,{

gpp srql uI

6iv rlllu sunouord puB sa^IlJafpe aallurlsuoua( $76 'I'IIU11 gBZ ,1aqntot

o3 s 1a7,, :aurN qun

'ure3B

It ,{es ueqt iadul eql uo lr ol uelsrl lecuelues i eu oql ,(eg .:eznsuu rnof ur osn o1 no,( rog oqJ '(q ,,6el-ulH ol eruoJ no,{ 1pm uaq/v\,, ro .,iug-u111ot oB pJoA\ erur1 u enr8

no,( lFzn

11r,nr

-ra4eeds

uoqlK,,) l[.sug.s\.|u.>s.H se qons 'suousenb Iera^es peIS€ ere no,{ IIIrp sn{t uI uosJad lsrrJ aql roJ suollsanb al'url :LZ.6.I.IIUO

.)lb.b6

b(

(6

.nl.b6.s:bL

[ !u u]b( r:>btu

LO

.tu.\

lbm.lu.Eu.f,.l

:\!

[ !u.:9.!

.)lb.b6

lbg.[.^Eu.ru.:n.b(

.b6.:s

:s

>lb.b6

lb.lbU.fu.)tr.PO \4 \

.b6.:rv

lPI.o.h.ltrU.Pb.)l') \

Yd

s:bL

lbm.ln.Eu.b6.s:bL

d(

.)>.!

lbm.lu.Eu.:>.1

ot

.il.\

lbr'r.ln.Eu.fu.l

ll

ll

I

I

lPl.n. \

p

|

L

/

|

lbm L Eu b6

lbg

Ibg

lbg.Q

^Eu

ru.)D

|

.b(

/

\d v( ao

o(

ql

.Et.\

lbg [.^Eu.tu.l

)1.b6

Pl'o. lb.lhU. hJ. >h. P g

r

uJ.b(.s:blu

b6.p > blu

\

.:>.1

lbln.L.Eu.:>.\

(rJ

b( s>blu

lbg [.[u.b(.s>bL

Y

.b6.>s

lbr.n.L.Eu.b6.:s

.ro.\

lbr.,',.Iu.8u.fu.\

lbln. L.Eu.uJ. iltL I

\ \^

\

6l

L

uDlaqlJruanld ggz

LgZ

il

| l.-

ci

lr'.bm.0.sup'.sl.L.ru.x.:il.u:.br'q ur \\\\\

.tu.>

lbln.L.Eu.fu.\

lx.bm.0.sux.ro\.lo.ro.rr.:il.u>.bm er \\\

:E!

lbr.n.ln.Eu.:>.1

.)ib.PS

Ibm.L.Eu.tu.:1.b6 \ \4 S

bQ.:s

[u b( :s

)L b6

lbrn.lu.Eu.ru.:L.b6\

b6.:s

lbr'n.lu.Eu.b6.:s

l[.sux.sl.L.ru.s.b>.p, vr

.b6.s:bL

ibm.[.Eu.b6.s>bln

lx.brrn.CI.sux.s!.L.ru.p.b>.x or

:Y!

lbln.L.Eu.:>.1

.tu.\

lPl'n,h.hU.tu.\

lbs

Q

I

ll/

\

lx.br.n.0.sux.sl.lu.ru.s.b>.p',rr \\\

r'.bln. 0. s \-\\\

u x.

s l.ln.

ru. rr.

:il.u :. bu, r

l[.sux.sl.[u.ru.rr.:il.u>.btsr \\\

cl

.,",

-r

lpb

)Y!

!

b6 s>bL

s:bL

.b6.:s

lbm.L.Eu.b6.:s

,fl.\

Ibm.L.Eu.ft,.l

.)th.b6

)l!. b6\

uJ.b(.s>bL

L.Eu.uJ.b6.s:bL \2 \ lbr.n.lu.Eu.ru. \ \4

lbm L Eu b6

lbg [.^Eu.>s

l[.su>r.s\.L.ru.rr.:b.u:.bm rr \\\ lr,.br'n.e.s \\ ux.t'ol.[o.r..,.

r.rt.LEu o r

v

LEu

.r

l[.sux.s!.L.ru.r.rfi .LEu lr'.bm.0.sux.lo\.lo.r.r.r.rfi \\!

l[.su>,.sl.L.ru.ruB.LEu p

\

lrr.br.n.G.sux.sl.L.ru.rut.LFu'. \\

lbu

.)>.\

lbm.lu.Eu.:>.1 s \^ \ !

.b6.>s

\ [u b(:s

.tu.>

lbm.L.Eu.F-,.l

.:lu.b6

lbm.L.Eu.ru.)L.b6 \ \^ \

.uJ.b(.s:bL

.lu.Eu.uJ.b6.s:bln

lbs

-

lr:.bg.Q.su>,.si.lo."ro.g

\

ol

s

lr'.bm.CI.sux.s!.L.>s.ft

z

l[.su>'.l>l.L.>s.fi

I

l[.sug.s!.L.>s.fu

a

TQtcsadnl ,1at1ta3ot 03 s pa7,, :autN

qun

il|LI

lbm.ln.Eu.b6.:s

,rouotuol

lh

.bm.0.supr.sl.L.ru.r'.:fu .u>.bs.,-,r \\\ lr'

lpl'n. lb.Eu. \ \4

hJ.

)lh. p g \

N

uoou

.br'n.0.su>r.s\.L.ru.rr.:fu !\\\

.u:.bu

-r

N

lbm.[u.Eu.>>.1

,{epol

l[.sux.pl.L.ru.r,,>il.u:.bm er \\\

\

/hOtIOlUOl retye,{Up

b6.s:bL

A\OU

lbr.o.L.Eu.fu.!

lL.uug.ul.L.ru.r'.:fu .g3.bE ur [.-

lll

lbm L Eu

.

\

,t\ouotuOl

lbr.n.L.Eu.b6.:s s \* \

/\\OU

lbm.tu.Eu.fu.l

uoou

lbr'n.L.8u.ru.)L.b6 \ \^ \

br.n.CI.su>.sl.lu.ru.r'.>fu .u>.bln \\!\\\

rr

\\

l>.br.n.0.sux.sl.L.ru.ruB.LEu or

\

lh.sug.sl.L.ru.ruH.luEu

a

\R

l[.sup,.sl.ln.ru.rut.LEu

v

I

lPI.o

,{epol

lbm.L.Eu.:>.\

1r\Ouolu0l IoUe ASp

.L.Eu.ui.b6.s>bL \* \

lbg

\ [u b(.s:bL

ilt!rl I

retp

Atou

lbr.r.lu.Eu.f.l

uoou

6 \

\ \^

Pl.n. lb.Lb U. hJ. )Lb. P

I

r

l'

lu.br.n.G.sux.p!.L.ru.rufi .luEu,., N

.

\

lr'.br.n.0.sup'.s\.L.ru.rut.LEu

|

|

A

it'

..

i(up

A\OIIOIUOI

Eu.b6:s

lbm L

lL,.sux.sl.L.>p.B

\\!

1KorJoluol

,{upot

lbr.n.L.Eu.:>.1

s-

.,

5\

lL,.sux.s\.L.>s.H a

,

lu.bg.Q.sup,.xt\.1o.>s.fi

lrr.br.n.0.l>upr.lri.lo.>N.fi c

''\

l[.su,p'.s1.[u.>s^ft r Tdltcsadol 'ure8u tr,(us ueqt ledet

oql uo tr ol uetsr1 iecuetuas Areu eqt ,{ug 'remsuu mo,( ur esn pue oteisue-q ot nof rog qsq8ug uI eruu u anr8 11rirr releeds eqJ '(r{ ..eel-ulH or etuoc nof, 1Im ueq.l$.,, -ro ..1u9-u111 o} oB Iureles po{su oru no,{ IIIrp srqt ul

no,{ 1ym ueq.16,,)

I[.SUX.SL.L.>S.fi

su qcns suoqsonb

uosrad lsrrJ aql roJ suorlsanb

aur;

ig7'6 'ITIUO

uuaqlJruanlc

ggz

1t1,OJJOtUOl

lbr'n.ln.Eu.b6.:s

1l\ou

H.l

uoou

lbr.n.L.Eu.ru.:L.b6 \ \2 \ lbm.L Eu

lLr.supr.sl.L.ru.:8.).1 or \!^

l[.sup,.ro\.lo.ru.sLL.ru

a

\

l>.br.n.0.sux.sl.L.ru.l.d.uJ v

lbb .L.Eu.u.l.b6.s:bL

h\ortouol JeuB Asp

lbr.n.ln.Eu.>>.\ ^Ppol

lrr.bm.G.su>r.s!.lu.ru.s:B.sFu

l[.sug.u!.L ru.6.bre.t[

(r

\

lbu

,{Bpol

!u.:g.!

AIOIIOTUO]

L.Eu.b6:s

A\OU

lbm.L.Eu.tu.l

uoou

lbr.n.L.Eu.ru.:L.b6 \ \2

i\lououlOl lAJe ,(ep

s:bL

L.Eu J b6

lbm

lbg.Q

lx.bm.G.su>.s!.lu.ru.bllb.E.l \

\

!4

!

l[.su>.s!.L.ru.lu ir,,bm.0.pu>.sl.L.ru.>L.G

11

'f, z

\

l[.sux.sl.L.rulu.9

z

r lr'.bm.G.pux.st.lo.r.,.lob.G \\ Tducsadnl 'ure8u tr fus ueqt iedut

oql uo lr ol ualsrl iecueluas i eu eql,(eg 'remsue mo,{ ur esn puu elelsu€.u ol no,{ ro; qsrlSug ur eurl e alr8 lprrr ra4ueds oqJ '(q ,,6eulqJ ol aruoc no,{ 1p,tr ueq.ly\.,, ro ,,ieurq3 ol oB nof, 1pm ueq1g,,) llr.SUN.pi.L.ru.Lb.G se qcns 'suortsonb Tsreles pelsu are no,( IIIrp srqt uI

uosrad IsJIJ aql roJ suorlsanb

,{epol

lbq.Q.*Eu.>9.!

/$OU

lbg [ [u.tu 1

aur;

t6Z'6.I'IIU11

oz lrr.bm.C.supr.s!.lo.r.r.lr.b>.p, \\\

l[.sux.l>\.L.tu.s.b>.x or

lbr.n | |..-

tt

./

I

I

,Lu,ltrU.bl.Pg.N>Pl! \4

/t\Ouou0l Je{" Aep

lrr.bm.G.l>u>'.s!.lu.ru.s.b:.>'

v

r

-

lbm.ln.Eu.b6.:s lbm.lu.Eu.ra.)lb.b6 \ \

6gZ

l[.su>r.s!.L.ru.s.b>.h p (

/\\OJJOtUOI

!\

uoou

,1aqta7ot oB s 1a7,, :autN

flun

fl

I

t-

|

|

/

ll

leb.\.lb.hr.>b.bQ lbg.sLru ll

I

l.-

Ibg Q.[u.>g

r

!

il

lbg sLru

uoou enuuBeu

lsr'.br.n 0

sug.b(.:s

v

^Bpol a,rReEeu

lsr:.bg.Q.sug.b(.:s r Tdltcsadol

'ur-u8u tr fus ueq :eda eqt uo ol ue1sr1 lecualues lI eqt ,tug '{1der mo,{ ur esn pup elel ^\eu -suur pFoqs no,( tuqt qsq8ug uI Jel\suu uu o.rr8 11rrn relueds eql 'errrluSou sr roa,sue rno,t JI 'pelsenp su onrle8eu Jo eApuuuIJJP eII uI Je^{.sue plnoqs no,( qcrqm ,(q..;znor:ouot e1goc

no,{ 1r7y1,, ro ,.i^\orlourot o3 nof rur11,,) lsr:.bg Q.sug.b(.:s

a^IlBrurrIIB aql ur suorlsanb arurl uosrad ll

A

|

|

/

prg

po{s? 0re nof IIIrp srql uI a,rr1u8au pue

Bugra,lrsuy :I€.6 ,ITU11

l!g.Q.sug.Ni.lb.)J

rege dup

(u

llg.Q.sug.>u.L.p.:uJ

I?doN

l\>^0.su>'.tu.rut.ruu

Y

tlgQsugslLg>!

uoou

ll>.tu.1.)bh.hr.:lb.9g !\!\

ll

A

| /

|

|

l>>.g.Nbh.Pb.N)Plb

^rouoruol

ll>.G.su>r.ru.!u

A10U

lbm.L.Eu.t.l \4

h.lbu. lu. hJI.n. Ibb

Pl'n.k.b U. hr.N

lb

llal

llg.Q.sug.>u.L.:nJ n

leqIJ

us|nqg

u

\

Ilp\tL I Ptrn.

lbg.[.^Eu.b(.:s lrr'F I

rr

it

,

lUr.Nbh.N\.lb ll".PU>r.>rr.lt rr

A{OIIOrU0l

it'

lL.Nbh^l>\.lh

qsw-I

\. hr

v

l[.supr.>r'.lr Tdltcsadol

'uu8e tr f,us uerp :edel eqt uo tr ot uo1srl iecueluos ,!\au .,(1der rno,( eqt ,tug .uorlsanb ur esn puu alulsus-n ot oJu no,{ qcrqrr qsqSuE ur Jeasuu uu errrs IIrm relueds eq1 q33e reUV'(llg.Q.sut.l>\.1b.:bj) ..eo8 (q) eryeqs ilra ueqd\,,:o (lL.sug.loi.lo) ,,1,o8 (q) no,{ gr,t ueq1\.,, reglre ueql puu (ll>.Q.SUg.>b.lb.)d) .,io8 (q) er/eqs IIr^{ ererlryt,, ro ( l[ Nbh.>tr.lb ) ..oB (r{) no,{ pm erel{/V\,, Jeqlle tsrg 'suonsenb go srred raznsuu no,{ IIIrp slql uI suorlesraauoJ puu aruld Eulplpg :09-6.I'IIUO .

r-ll

lbg.Q.!u b(.s:bln

1\\o.Llouol rAJU,(sp

lu.bg.Q.su>.sl.L.ru.u.:fu .g3.bE rr

uaaqlJuanlc

062

'uru8u lr fus uaqt ladet eqt uo tr oi ue1sr1 lecuatues ztleu

e4 ,{eg ',{1der rno,{ ut esn pue atelsu€:] ot ar? no,{ qcrqzn ur8Fo yo eculd u enr8 lpzn ra>1eeds aqr 'qsr18ug

u1 '(q ,,euro.g nof

eru ereqry1,,)

66errro{

nof

aJB

lrr.bm.sb.L.:>.lQ pels€

e.ru no,{

IIpp srql uI

ara[I^t" qll^r suollsano :tg.6.I.IIuO (,.ucueuy

ruo:y

ue 1,,) lbg.Sb.[.g.1r.10,'a3ue]sur roJ'Surfus ,(q spuodser euo.(uosred

tsrrJ eql

"ro; ,{ltuuuruope"rd posn) ..sr,, suPour .Fr.bb pue (.eJoq^4, uroJJ,, suselu lpqt slJruBd a,trtuSor -ratur uB sl .sb.L pro^\ eqJ. '(.,euo4 nof, eru a:eqry1,,) lrr.bg.sb.L 1se ,(luoruuloc suqeqrJ l> ^bt'n.s b^lb

il>.G.su>.hr.hr.g

,{rErqll

l>re.r,l

3ueq4-oqj

l!>.CI.sux.hr.:h.l.:

e3rlJo lsod

l!>.CI.su>.hr.)El.LE

l!>.0.s !\

IqIOC

npuBulls)

hr.9.9tP. 9br

ll^ll/

ux.ru.:uJ.

ll>.L. Nbh. IIAN I

\>. lx.N

\

HIIA\ S'ITIUO

llg.Q.sug.>r'.ln.:uJ.b(.:s

l!>.0.sux.>>.L.>J.b6.>s ll>.0.r>ux.>rr.L.:uJ.b6.:p !!\

bh.hJ.hJl'n.hJb

IPdeN

llg.Q.sug.hr.:8J.ts

aydurat

ll>.0.sux.>r'.L.:u.l.b6.:s

-

P

L

v

ll>.0.sux.>>.L.>J.b6.:s ( 7d1.tcsadn1

'uru8e tr,{es ueqt ledut oql uo 1I ol uelsll iecuetues aeu eql ,{ug ',(1der rno,{ ur esn puu elulsuu-u ol eJu nof qcrqrr

qsrlSuE uI uollsultsep u enr8 lIrrr re4ueds eqJ '(q ,,a,ror:otuol etuoc eveqs IIr^\ eJeqrv\,, Jo

(.i/Korroluot oB eryeqs llr^\ ereqiA,,) l!!.Q.pUE.>tr.L.)E.J.b(.:S pe{se a.re nof IIIrp slql uI uosJad prlr{l aql JoJ suollsanb aulll tT,g.6.I.IIUO A\OIJOTUOI JAUU Aep

lbg Q [u u]b6

s:bL

lbg sLru

ls>.br.n.0.supr.b6.>s

e,rqeBeu

'.'

A\OU

lbm.ln.Eu.fr.l

Ibre.Nlbrr.l

,1aqta3o1 oB

ls>.bm.0.sux.b6.:s

err.4e3au

lbr.n.L.Eu.b6.>s lbm.sLru

16Z

lsr,.bS.0.sug.b(.:s

enueurnJJs

e

s;a7,, :autN ilun

.ru.p5l

ln!.:b *E

>Xl

Kes

'(,,la1reru aqtru rrn4,{nq IIyY\ eH,,) llg.Q.Slbglh

Pu op suuleqlJ :eloN ',.leryeur ot{l tuo{,, sueetu .Sb.retj eserqd

eqi iur8Fo 3o eculd ryutu ot seouetues eseqt ur pesn sr (,,uror;,,) .Nb olcnJed eqJ (.'tory€rx or{l ruo{ rrn.g,{nq III^a (q) eqs,, suueru l!5.Q.SLqL.Sb.r:e!.1u9.>b.*b.rbjecueluos oqJ

.Nb

lbh.Nb.bre.>>u \\

lbre.Nlbtu

d.uJ lbg,sLru

HIIAT NICIUO dO flJV'Id

,{ueuuag a,rrlUSOu

lbg.sb.\->.b>.x lbq.sluru

lsx.br.n.sb.u.:il.u:.bNo.)>.lGJ,,

oSrrBJc

e,lReBeu

lbg.sb.N.i.b lbg.sLru

lsx.bg.rvb.r,.:fu .V3.bS.)>.lQ

-

erssnu e.rrle8eu

lbg.sb.l

lsr,.bm.sb.u.:b.u>.bu.:>.lGl

e

spsuBJ a,rqe8eu

lbm.sb.>.:il.u>.br.o lbm.sLru

e^ueu[rJJ"

lsr,.bg.sb.o.>il.V:.bE.:>.!Q

u

lsr'.bg.sb.r,.>D.gg.bE.:>.!Q r Tdycsadnl

ruoJJ ruu

eql;t

I

'uru8u ir ,(us uaqt ledet eqt uo ll ol uelsq iecuetues ,rrou eqt fug '(..spurmJ 'oN,,) lbb.Sb.l.d.nJ lbry.SLfu're,,rrsue no,( .,upuupJ/e^rt€3eu,, 's,(us edel

'oouulsur Jod',(1der e elslnruJoJ ol qcrqa qtrm eceld e etueu IIIA re>1ueds eql'e,ille8eu

sr Je,^ suB rno,{ 31 'pelJeJrp su 'ea.rluSeu Jo e^rluuurJJu eql ur JeA\suB plnoqs nor( qcrqzu

'(q ,,ipuu18ug

r.uoJJ nof, ary,,) lsrr.bg.sb.>.:il.g1.bs.)>.!Q pelse

aru nof IIIrp srql uI iVE'6 -ITUO

(o5i ,,,9, ,{l;unol ;,y, ,{rlunoJ luor; no,t ary,

speuPJ

lbg.sb l.d.uJ

eJueuv

lbgsbIgrys

puelSug

lbr.n.sb.r'.:il.u>.bu \\

Brssnd

lbm.sb.F.i b

eJuuJc

lbgsbgb>u

lx.bg.sb.L.:>.\Q lr,.bm.sb.L.)>.lGJ h-'.br.n.sb.L.:>.lGJ

lr'.bm.sb.lu.:>.lGJ

' z u

lr'.br.n.sb.L.:>.\GJ r Tdycsadol

uuaquluanld

z6z

lbr'^ l" d. r'e f,''

cp

seEueJo

l[.pLrlu.Y.lr.Nb.let !

.

l[.NLslb.>.L.sb.lgE.l

lbr.n ln.6.>

l[.NLslb.>.L.sb.pEj',

un3o,i

lbr.'.L.6.b

Jeeq

lbr.n.L.6.:E

13eu

lbmlu6b

p"arq

lbm.L.6.uru.luu

t

f,

7

-

l[.sLgL.g.L.sb.leEJ

selqute8ea

lbsIfrur

suoruo

l[.sluslb.t.lu.pb.ptj,o

u

l[.sLqL.3.L.sb.ptJ

z

l[.sLsL.r.ln.ub.reEj

l[.stugL.3.L.sb.reE] r 'r.ruoJ uorutuoc eJoul

eql sr srql ecurs fydar rno,{

I

ul

.Nb.FEjesurqd eqt Supuede: tnoqlr/rA IIIrp slqt ecDcerd moN

lh.plurL.>.ln.Nb.leEj v

seBuero

rptj

.)

IIITU

lbm.lu.6.r:e.u. r: b.reE.l

bm.L.6. \ \4

lg.

il. E. s

b.

3A

lbm.L.6.:.sb.rsE.l

UnEo,{

lbmL6bsbleEi \ \r

Jeoq

lblo.L.6.>s.sb.reEi

l[.NLE-L.>.L.Nb.reEJ

l[.sLqL.g.lu.sb.rptJ

r,

ll".sLslb.>.lu.l>b.rpEJ'.

^

ll

|

/

|

Ll

l[.slugL.g.lu.sb.pEJ'-,

z

l[.NLsL.>.L.ub.leM

selqaeBe,r

lbg[!tup.sbrpEJ

e

llu.NLslb.>.[u.sb.pEJ

leeur

lbm.L.6.b.sb.reEJ

-

l[.sluqL.g.L.sb.let]

Pl'n.U.e.bU.lDb.

I

| l') P.

suoruo

>t sb re!

lbU E f

I'PEJ

p"arq

!

It.sLqL.g.L.sb.re! r Tdltcsadnl

'utu8e tr,{es ueqt ladet eqt uo tr ot uetsll :mualuos ,r\eu eqt,(ug

'{1der"rnof ur esn puu et€lsue.D ol eJp nof qcrqrn qsrlSuE ur unou e ea,r8 lprn -reqeeds oql '(q ,,aerols eqt tuo{ ,(nq no,{ IIIII\ luql6,,) l[.Slogtu.g.L.'ob.m! pelse ore nof, IIIrp srql uI suorlsanb (6alols aql ruo{" Surla,{|suv :st.6 .I.IIuo

€6a

I !i,

I

,laqtaSot oB s 1a7,, :aulN nun

rl

'F

!

pearq

l!>.0. Nlnslu.lru.sh.n'

esl

ll>.G.NLsL.>.rusL

trn3o,{

ll>.CI.N[sL.b.rusln

Jeeq

ll>.G.Nluslu.:E.!eiP

llg

Q

lBeu

ll>.0.r>LrL.rv[.rusL !\\

llg Q sLgL.>.L.sb.p!.s[.:9t

o

llg Q sLqL.! ln.sb m! s[.:! '. s[.:! ' llg

Q

tllbqln.g.L.sb re!

llg Q sLgLg L sb.r:e!.s[.:! llg.Q sLqL.g L.sb.re!.*b.>d

sLglu sEu.sQu

{lltrr

ll>.C.sLrL.b.ue

n

llg Q.sLglu.g.ln sb reE,*Q.>! t llg Q sLgLg.L sb.r:e!.s[.:!

r

'truoJ uolutuoc aJotu

eql sr slr{] oJurs

.{1de"r

rno,{

ul

.l>b.fpEJeserqd eqt Supeeder lnoqtr^r IIIrp slql ecqcu:d r'to51

peaq

sLqlu Lu spu.sb.re!

va

llg.Q.stbqln.:.ruFlu.sb.m!

un3o,{

llg Q sLqL b uplu sb re!

Ieeq

ll>.CI.sLsL.:E.!sl'p.sb.leEJ

llg

Q

llg.Q.sLqL.s ll>.0.

Fu.

sbu.s b.r:e!

NL slu. ref .rrlNL.s b.reE.l

llg

Q

sLgL.b.uE.Nb

leFJ

l!>.CI.NLsL.>.L.sb.pEJ.sL.>u.l e

llg Q sLqL y L.sb.mE.*[.t*oJ

o

ll>.0.N[sln.>.L.sb.pEj.sL.:uJ' llg.A-.slbgL.g.L.s

b.m*tj.s[.:!

l!>.0.sLsL.>.lr.Nb.leEJ.sln.:uJ leou )illru

l\9.Q.

NL

gL.g.ln.sb.m!.slu-.:!

e u

llg.Q.sLqL.g.lu.sb.m!.s[.:! r Tdltcsadnl

'uru8u 1r ,(us ueqt :eda eqt uo 1I oi uetsll :ecueluos

l\ou oqt fug

',{1der mo,(

ur esn pue etulsup:1 ol eJu no,{ qclqrtr 'qsr18uE uI unou e alt8 1pm releeds eq:L '(q ,,ieJols nof IIIrp slql uI aqt tuo4 ,(nq eqsTeq IIrl( tuqly\,,) l!g.Q.NLgL.g.L.sb."F.1,1b.>*o.Jpe>lse ere

suolpanb 66alols aql uro{,, Sutlamsuv :99'6

-I'IIU(

l[.Nluslb.Y.L.Pb.rpb

{IIU

lbm.ln.6.re.u

uuaqlJruanld

.r

v67

tbp.b 6.8u. ru.s :B.sFu. s b.s.fi .9.

:

.

>

b6[u

h:r

i-.-

.N)Fr.NbU ,

lbg

blL ! ! sb s H g :

lbp.b6._E u.rr.ru. 9. s b.N. fi .F.

-lu)\ )t.D.t.t

I I I -\ .pth.t.]

)

x' 9

v

v v

lbp b6.Eu.ru.sLL.ru.sb.s.fi.;,.: r Tducsadnl

'uru8e tr,{us ueqt ledut eql uo tl ot uolsrl iacuelues aau eqt ,{ug ',{1der :no,( ur esn ol ere no,{ qclqr\\ ,.g,, eouyd ,,\\ou e a,tr8 lprrr :a>peds eq; .(..o1,,).p

alcruud puonrsod-tsod eqt se{pt (,,q{up€-L, ' .sLL.ru ) ,,g,, eceld puu (,,uror;,,).Nb elcured puontsod-tsod eqt se4el (,,eg-BIH,, '.N.fu) ,,y,, eJ€1d uoncrulsuoc srqt u1 '(,.q1epuT ot el -€lH uro{ oB grm ery1,,) lbg.b6.!u.ru.sLl.ru.pb.u.ft.g.> sr aruelues orseq eql lllrp s1{l uI 666fl, aJBId

ol ,V, aceld ruor;

oB

1lu oAl,, :gg.6.ITIUO

:r'l L>r.o sL '-* -t'' "n.l.!:tp.r, 7

lbm.b 6.Eu.ru.

lt

I

| / r..-

>nJ.

rr

l.s

N

:sl -:

>.s b.pEl.>

. JA.=

.>ul.>g.uU.luu

m!.:

tr E .)h].Lhg

lkm.b6.lru hJ.)ui ER.Nb.lpEj.:

R

bg. b6.^Eu.hr.)El. :E.bU.lnu. sb.

u

u

lbr.n.b6.Eu.ru.:uj.r.sb.pt.l.: r \

' 'uru8u tr (us ueqt ieda aqt uo tl ol uetsl :ecuatues A\au eqt

fe5

,d!r?sadn1 .,t1dar

-rnof

.(,,o1,,)

ur esn ol eJp no,{ qcqrn ,,9,, eJuld,^Aau u enrS lvtr releeds eqJ .6, alcrged puoprsod -tsod aqt se>1el (,,lueJnulseJ e{],,'.:u.J.f ) ,,8,, eceld pue (,,uor;,,).Nrp el3rued puorirsod -tsod eqt se1e1 (,,1e1J€tu aql,,'.**EJ),,y,, eculd uorlJnlsUoJ srql u1 '(..luurn€lseJ eql ol te{rsru or{t ruo{ oB 11r,r,r,1..) lbg b6.Eu.ru.:u.J.S.Nb.|fE.) sr eoueluos crseq aqr IIIrp srql uI ((6fl, aJBId ol ,V, aJBId ruo{ oE 11r,Lr b, iLE 6.ITIUO .hr

t6;

(INV .Nb HIIAI SNOIIJIIUJSNOJ

nqtaSol 03 s,ta7,, :auIN ilun

l!g.bJm.[u

>x>

fi sb >L

G

rp

|

O "f I

l!3

buJre

Ev >p B sb sLL ru.y ( Tducsadnl

'ure8u tr,{es ueqt ledet eqt uo tr ol uelsrl iecuelues ,^ eu eqt,{ug .(,,o1,,).p

'f,1der rno,{ ur esn ol ere no,{ qJIqA{ elcruud ,,y,, eculd ,{\eu € elr8 gul :e4eeds eq1 Iuuortrsod-tsod eqt sa4ut (,,e5-elH,, '.fv.E) ,,g,, eculd puu (,,uro:g,,).Nb elcured puorlrsod -lsod aqt sa{ut (,,q{Bpu-L,'.SLL.p) ,,V,, eceld uorlcnrsuoo srqt uI'(,,e!-elH ot q{BpB-I

ruo:J o3

IIIA eqs,,) l!3 bnJre.Eu.>s.fi.sb.NLL.r.r.rs 666fl, aJBId

ol ,v, aculd ruo{

ll>.bilrp sbh.ru.)J.bE.Nb.>uJ s I

l>.

bujre.N u>'.ru.leEJ.N

sI sruelues sISEq eql IILrp srqr ui

oB

N b.:uJ.

hr.

)il.

b9 u.lnts.

NOI'!

o{S,, t1V.6 -I-1IU(

\

|

>bi.fi

s.:E.l

l>.bujlp.s bh.hJ.)hl. )E.s b.:ul.s.

l>.bujp.sbh.

111,1r

.)bl.bH

)b.l

b.>ui.s.)J

ll>.buJp.sbh.ru.)u.|. g.pb.>uJ. E.:ul l!>.buile. Nbh.hr. )il.1:|9.Frl. I

I

l't

'rr-,1 \>lp s\ '-*'-r'-':-

.)trJ.:9

:EJ

.:uJ.:g.L6:[

b.>u.l. s. >bi

.:u.].b9u.LB

sb.:uJ.s.:J

v

L

v

ll>.bujre.Nbh llg.bnJre. sbh.hJ.)Ei.

)p.L( :[.s

.

ru.x.bLl.sb.>u.l.s.)bJ

/

Tducsadnl 'um8e tr fus uaqt iedut aqt uo tr ot uelsrl :eJuetuos llreu

eq ,teg .{1der mo,( ur esn ot arp no,{

r{3lqn\ ,,9,, eould ,reu u e,u8 11rlr raleads er{J '(,,o},,) .p elcured puorlrsod-tsod aql se4et (.,f"ralsuuoru eqt,, '.b.blb!) ..g,, oo€1d puu (.,urorg,,).Nb elcrued Ieuortrsod-tsod eqi selut (.,luernu1sal eql,, '.>ul.E) ,,y,, eoeld uorlcrulsuoc srql uI '(q ,,{:elseuou eql ol luuJn€lsal oql ruo4 o3 III,\\ eqs,,) l!>.bujp.sbu.tu.tr.bL\.1>b.:uj.s.)! rl eruelues srseq aql llup sql uI aJBId ruo{ oF g,Lr o{S,, :68'6 -ITIUO

66(9, aJBId

ibu.b6

_Eu ru

Lb

G

ol ,v,

tl7\

sb s.E.g.:

.l.hP,q /

|

\

/l

.ful.o.trbU

.s.:

.9.PtP.9!r

lbm.b6.Eu r" L.Urr.q[.sb.s.8.E.> \? lbm b6.Eu.ru.ruB.LEu.sb.s.ff \'?

H

uuaqlJluanld

962

E o^r3 IIr/y\ Ja)ueds

eqJ '(.,uro:;,,) .Nb el3uJ€d puortrsod-lsod eql se{El (.,luuJnetseJ oql,,

'.:uj.r ) .,9,, aceld pue elcrued u e{n lou soop (..le1reur eql,, '.1'E ) ,,V,, acu14 '(,,luumulseJ eql tuo:; rEJ sr te{rur.u eq1.,) lL\u.;.:g.:G.Sb.:uJ.E.t sr a3uetues rrs€q eql IIIrp srqt uI 6(9" aJBId ruo{ rBJ s! ((v" aJBId:zi'6.I.1ruo ^51

^h.>> ^)G

.:b.l.fi

.b.l

LI .IPbJ

6.Eu.hJ. )bJ. )e.N b.lpEj.uJ

)b.l.bB

ll>.b6.Eu.hr. )b.] )e.Nb. )uj.bH.uJ

ll>.b

I

:u.l.ruSl.u.l

l>. b6.8u.ru. :uJ.:E.sb.

>il.ft

l\>.b 6.Eu.hr.)LJ. :

ll>,b6.Eu.h:r.

)EJ.

e.l.> b.

Nb.:b.!

e.

:u.| LE.u.l

)e.Nb.

l!9.b6.!u.tu.)b.J.)

HIIAI SNOITJNUTSNOJ N

\ Y

.>uJ.ruSl .)bJ.lhK

.>b

Y

P

l!>.b6.Eu.hr. )bJ.:e.Nb.E.uts.u.l

.b.btY

ll>.b6.Eu.hJ.)E.l.)e.r\b.:uJ.s.E.l r Tducsadnl

'uru8u 1r f,us ueqt iedet eqt uo lr ot ue1sr1 lacuetuos Arou .(,.o1,,)

eqt .{eg 'f1dar rnof ur esn ol a.re no,{ qJIqlA ..y,, eJ€1d A\ou u anr8 lpzn re>1eads eqa .p, elct].rud luuoprsod-tsod oqt se4ut (,,uranel oql,,'.>uj.:g) ,,g,, eJeld pue (,.ruo4,,).p$ elcrt -red puotltsod-lsod eql se{H (,,luumulsa.r eqt,,'.>gJ.g) ..v,, eJeld'(.,uroa,ul aql ol lueJnqseJ eql ruo4 oB 1pm aH,,) l!>.b6.Eu.ru.:u.J.:9.Nb.:b.J.E ocuetues crs€q aqt IILrp srql uI Elrl

(((fl, aJBId ol ,y, aculd ruo{ oB 11pn aH,

I

l>.

ll r\ .iD9.F

bujre.Eu.> p.fi .s b.Lb.G.re

.s:B.sFu

I l.I > l-PuJlP.hU.> N.trr.N p.N )trl.NbU.l'e

,hJtn.llbU

!>. bujrp.Eu.>rv.fi .s b.rufi .LEu.p

/ | /l 9 \gNO La l r,

l!>.bujre.Eu.>s.fi .sb.L.bnr.Eh.* I

li

l:>.

,1aqla?ot o3 s 1a7,, :autN

ill.6 TTIUO

p

\

NIL

(-

I

l\>.bujp.Eu.>s.fi .sb.>ts.i.!.p l\>.bujle.Eu >s.ft .s b. L b.G.re

:6e

H

-lu)l

. Jt|j./.+

.Lb.G

v

ilun

.b.blbl

:uJ.s.b.blbl

.:uJ.g

lloiu.r,. :>.:G.s b.:uJ.r.>J.8

'-r-,1 \>p sL .--.-/^'.':-

l[lu.r,.>.>G.s \'* b.:ui.r.:uJ.l:re.F,\

lLlu.>.:>.:G. \

Nb.

l[\u.>.:>.:G.Nb.:uJ.s.>e.Nblb

-rcP

.JJ''|aLv

l.:bl*

.uJ.leh.J

sb.:ui. s.nJ.pru

.>uJ.ruS!

llutu.r'.>;. >G.s b. :uJ. r. >ul.ruS! lLlu.r'.>>.

>G.

\ H

I

v

llnlu.>.:9.:G.sb.>uJ.E.leEJ r Tdycsadnl

'ure8u 1r ,(es ueql ledul eql uo lr ol uelsrl :eJuelues A\au aql ,{zg '(,,lupr

-nBlser eqt ruo4 rBJ sr p€or oqJ,,)

iL!u.g.:g.:G.Sb.:uj.f

.nj.rpru

fes no,{ '(..p€o.t,,) .il.ptu

sfus ade] eqt 3r 'eldruexe JoC ',(yder rnof ur osn ol eru no,( qclqA\ ..y,, eould ,/y\eu B enr8 prt reqeeds eql eJeH '(..ruo4,,) .pg elcruud puorlrsod-lsod eqt se>1ut (,,tueJn€lseJ eql,,'.;pJ.g) ..9,, ocpld puu alcrued p o{pl lou seop (,.le1reu eql,, '.59f,J) ..V,, eculd '(,,Iu€mulsar eqt tuog rBJ sr

ta{ruu eqJ,,) llo\u.rr.:g.>G.sb.:uj.E.}rp

sr ecuetues crs€q eql ure8e IILrp srqt

uI

(.fl,, aJBId rUO{ JBJ S! 6(V" aJBId,zEV'6.I.IIU( llu!u.r,. :>. :G.N

b. :u.l.bE.reEi

o

.)bJ.bE

:rtl\>p r'\

\

'-_'_r*'-,:_

llnlu.rr.:>.:G.sb. :ul lLlu.r,.>>.\

>G.N

fi

.)bi.fi

.rpEJ

n

.x.bLl

b.r:.bL!.reEl

r llnlu.r'.:>.:G.sb.:J.E'.I'PEJ \

.bi.lPhr

lLlu.r'.:>.\*:G.sb.uJ.rpru.rgEJ

v

.:u.l.ruil

llo\u.>.:>.:G. sb. :ul.ro!!.reEl

.)F.lvPltr

lLlu.r,.>>.>G.sb.:E

.p bL.lpEl

z

flytsadnl 'ure8u tr,(es ueqt iedut eqt uo lr ol ualstl iacueluos

1y\au

eqr ,(ug '(,,puor eqt uo-g ruJ sr te{r€tu eqJ,,) lloiu.f:.:g.:G.Nb.uj.rehr.,'9,(es no,{'(,.p€o:,,) edn eql JI 'eldruexe rog ',{1der rno'{ ur asn ol are no,( qJlqr\\ ,,9,, ecBld ,tlau .uj.reru s,(us

uuaqtJluanlc

862

'(,,reg

sr tr 'se1,,) lLLu.>.>>.:G lL\u.Slnru fin, e*seq tuedeJ 1(oN

asuodsa: perer^erqq€ aql qrrl\ rnq sJe^\su€ o^neurrfJ€ qrr^\ saJualur, Jeleoql er^oru

lln\u.r,. :>.:G.s \\

b. :u.l. bE. >u.l

b9 u

lrP lLlu.rp.sLru

e,lueBau

,ftelseuou

lLlu.r,.:>.:G.s b.:u.l.bE.u.bLl llu!u.le.s \\

lbhJ

e,tqeSou

{rerqlt

lloiu.l. >g.>G.sb. >u.l.bE.:uJ.!pr,e.gl lL!u.g.sLru

a,rReBeu

{ueq

lL!u.r:.>>. *\ :G.s

b. :u.l.bF.

:u.l.ruSl lL!u.re.l>lrru

:.p

lsL.Llu.r-,.)>.:G \ I

ll

D

l€1.-

N,

.NP.)bJ.P$.Lh.bH

fl/

lp[u.L!u.u.:>.:G \ .

I

ll

fof.'

D

h,

.Np.)bJ.gtg.h.bH

\

lslu.lulu.r:.>>.>G 4b\ . I

lt

l€F-

hr

.N9.)EJ.PLi.h.bH x

lsln.Liu.r',.>>.:G ^D-

e,rneBeu

.Nb.>bj.bE.E.uB

-

lsln.lnlu.r-r.:1.:G \

F\

llnlu.r'.>>.:G.sb.>u.l.bE.E.uts lL\u.slnru 4\

a^qeunJJB cJols

llulu.rr.:>.:G.sb :r'lb€ :r'l \

lln\:rv.L v.sluru ruJ

enRe8au

I

lt

D

fof.'

hr

.Np.)bJ.pt;.h.h$"

t

lsL.L!u.u.:>.)G I

.

ll

lot-

D

Nr

NP.)EJ.pk;.h.btY

L.

lsL.LLu.r:.)>.:G

\>\

llnlu.r,.>.>G.sb.:ul.bE.E.u,B lLlu.sLru !

e^qsunJJB

. I

ll

trf-

h\

.Np.)bJ.Pt$.h.Dt;

d

Tducsadnl 'ureBe

tr ,(us ueqt iadet oql uo ll ol uelsrl lecuelues

^\eu

oqt ,(e5 .(,,ptrdsoq eql

tuo{

JBJ sr eJots

eql 'o51,,) llo\u.r:.:g.>G.pb.:ul.bE.:nJ.:g ilolu.ry.stup'reznsuu no,{ .,ero1s/err1e33u,, sdus edn eql JI 'eouulsur :og ',{1der rnof ur esn ol a;u no,{ r{olqr\\ ..y,, eJ€1d /y\ou e ,anrtu8eu

ea,r8 1pm :e4ueds eql 'el.r1u8eu oq ol sr Ja^{su€ eqt JI 'petJeJrp se Jo e^!€urrgJp eql ur re./nsuu plnoqs noa '(,,uro4,,) .Nb elcuud leuorllsod-1sod eqt so4ut (,,1elrdsoq eq],, '.55J .bE) ,,g,, aculd puu alcruud e o{ut tou seop (,,1ooqcs erp,, '.E.uN) ,,v,, eo€ld '(,.iptrdsoq eqt

tuo-r; ruJ Ioor{os eqt s1,,) lslr.L!u.p.:g.:G.sb.>u1.bg.E.up s iu"rurs rrsuq eql IIFrp siq uI ,,9,, aluld ruo{ JBJ sl 66V,, aJBId,..Vt'6 -IlruO

lLtu.r'.:>.

:G. Nb. >uJ.s.:J.bF

667, ,1atpa7ot oB s 1a7,, :aurN ryun

'urB8u

lr /{€s uoql :odsl

i

aql uo lr ol ualsrl :oouelues eu eql feg ',{1der rno.,( ur esn oi ere nof qolqr\\ ..y,, eJuld ,reu u e,rrB yp,r re4eeds eqJ '(..urorg,,) .Ntg elcrued puortrsod-tsod eqt se4et (,.tueJnelseJ eql,,

'.:ui.r) ,,9,, eoeld pue elcn-red u e{Bl lou soop (.,Ie>peu eql,,'.1,p^E'1) ,,V,, eJ€ld'(,,luernulser eql tuo{ ruJ sr le{r?ru eqJ,,) lly.rr.>g.>G.Nb.:uJ.g.FrElrl ocuelues srseq eql IIIrp srql uI 66fl" aJBId ruo{ JBJ SI 66V" AJBId,ZyV'6.I.IIUO .

ll

l.o

H

.:d.fi

>G.N b.>uJ.fi .reEl

\

'rr.,l l:lp r..'\ '--'-t'-'.1-

ll>.u. :>. :G. p b.:uJ.l:re.x l.pEJ

(u

.)EJ.Pl';

l!>.r,. :>.

ll>.r'.:>.\

>G.N b.rr.blul.reEl

.b.blbl

.)F.r!blb

L

.:uj.ruSl

l\>.x.>>.:G.N b.d.leru.ltPtl

.u.J.rpru

l!>.r,.>.:G.Nb.:uJ.e.letj

a

Tdycsadnl 'uru8e tr,{es ueqt iedul

eql uo

ll ol uelsrl

iecueluos A\eu eql ,{ug ',(1dor mo,{ ur esn ol are

nof qolqrr\ ..g,, oJuld mau

u enr8 11lm re4ueds eqJ '(,.ruorJ,,) .Nb olJrtJ€d puortrsod-tsod eqt se>pt (,.tuuJnulseJ aql,, '.:u.J.g) ,,9,, aceld pue alcured € e{n lou seop (,.1e>1leu oql,, '.1*,EI) ,,V,, eculd '(.,luurnulser oqt tuoJJ ruJ sr le rpu aqa,,) llg.rr.:g.:G.Nb.>d.g.rrEl rl eruoluos rrs?q aqt IIIrp srql uI 669, aJBId ruo{ rBJ sl 66V,, aJBId :St'6.I.IntO

lpL.Liu.r,.:>.)G

elneuuuJe

lloiu.r,.>'.>G lLiu.sLru

e,rn€urnJJs

lloiu.r,.:>.:G lL\u.sLru

I

ll

lofv

hl

.Np.)Et.Ptg.h.bh;

t

lpL.Liu.r'.)>.>G .r.'b.:ul.6E.Eiury

,

Tdycsadol

uwaqlJluanld 00t

I

lg.u. :g.>G.s

b.>uJ.bH.

:il.ruS! ll!.

r:e.sLru

l!>.r,.>g.>G sb.>ui.bH.E.up I!>.sLru

{rrBq e,lRu8eu

e,lrleunJJB eJols

l!9.p.:9.>G.sb.:uJ.bH.toJ.rf ll>.p.sLru

e,rrleBeU

lsrr.!>.rr.>..:G !2>\ .Nb.)d.bF.E.uB

lsr'.!>.rr.:>.>G !4 sb.:uj.bE.E.uts

z

ls>.!>.r-'.:>.:G !4

.sb.:u.l.bE.E.uts

u

lsr'.1>.rr.>:-.:G !4 e,rueuruF

.sb.>u.l.bE.E.uts r

fiYcsadol 'urc8e tr ,{es ueqt ledet arp uo 1r ot uats{ :eouotues eqt ,{eg .(,.plrdsoq eql ruo.g JuJ sr ^\eu erols eql 'oN,,) llg.ft.:g.:G.Sb.:u.J.bE.:uJ.:g llg.r:e.S[fu'rerrrsuu no,{ .,ato1s7enge8eu,, 's{es adul eql JI 'ecuulsur rog 'r(1der ;nor( ur esn ol ere no,{ qJlqln ,,y,, eculd A\au € anr8 lprrn re4eeds eqt 'enrtu8eu eq ol sr Je j.suB eql JI .petoeJrp su ,elpu8au Jo entrurrugJe eql ur re,4ASuB plnoqs noa '(..ruorJ,) .sb alcnrud puonrsod-tsod eqt se4ul (,,1ulrdsoq eql,, ..;5J .bH) ..9,, eceld puu alcruud e e{Bl rou seop (..1ooqcs eql,, '.L.up) ,.v,, aJuld .(..i1etrdsoq eqt ruog ruJ Iooqcs eql s1,,)

lsu.\g.r.r.:g.:G.pb.:uj.bE.E.up s iu"rus rrs€q aqr lFrp sql ul ,V, areld sb, :L7.6 -I.IIUO

,rLrB, aculd

llg.r'.:9.:G.Nb.>il.E .)il.bE ll>.r'. >g.:G.pb.:uJ.r.:uJ.lpm.>l

ruo{

JBJ

if

.)bJ.ft

\

-trll:lo sL ":-

p

)d.bE '-'''t''

ll>.x. >.:G.r.> b.:u.l.E'.:E.l.fi

.u.blrl

l!>.r'.:>.>G.Nb.:u.l.E.pFJ r

.uJ.ret...r

v

.>uJ.ruS\

ll>.r'. >.. >G.sb.>ul.r.:nl.ruil

.:F.l\9lb

l\y.r;.>y.:G.N b.:u.l.s.:p.sbL

l\>.t'.>>. :G.Nb.>uj.s.uJ.rpru

Tducsadnl

I0E

,1aq1a3o1 oB

s

pa.1,, :aurN

qun

'sel.,) ll:.rr.>Slu.\u.u.:uJ llt..r-r.>sL.sfiru

e^IlBrruIJJu eql

w flde-r plnoc euo'(..;meu

esnoq slqt l.usl,) lprr.l>.re.rr.:sln.!u.u.>uj pe{su Jr 'acu€lsur rod 'ol3ruBd enue8eu eqr Suruturo 'eJuolues elnuJulf,ep aldrurs u slcn-lsuoo auo 'elpecc-rgJe eqt ur ,tldor o1 'suopsanb enue8eu u-roJ ol posn eru .SU.bry puu .SU.!g.p'uelaqr; uI 'txeluoJ ol Surproccu ,serldar onuu8eu Jo alrtuuurJJu Jeqlre toJ IIuc uuo suousenb e,ulu8eu 'unoqrl ur puu qsg8ug u1

.sr'.bp (INV .s>.ly.p HIIA,\ SNOIJSfl0O lbg.[.f ll

tprl

lbg.Q.Eu.tu >nJ.>g L9

.reu

:b

lbm.L.6.r.r.:>.uru.Lu s \^4 \

.lP19

t'*l

t'cp

l[.sLgtu.g.ln.sb.:uJ.>g.L!.:[

I'L -tl*

.IP,IJ

lbr.n.L.6.re.u \ \4

:r-,1 -'rcp

lbg.[.^Eu.tu.:uJ.:;,

_lYt,>

lbsIfmR

l*F,

lbln In litr rt,>rl\cp bhr.lbb .-.-!.*-.:".."

1..,h r

v

iL.supr.>r'.L.:>.\Gl,v

^\

.l-'.\.bU.lbb -rl'l -rcp

,tpbi

lbr.n.lu.Eu.ru.pEj

lh.sLrlu > L.sb.>ul.>f .bu.lbb

\

lL.sux.>r,.L.:>.lGJ,, l[. sLqL.g.L.sb.:uJ.:p

z

l[.NLslb.>.L.sb.rpb

L

l[.sup'.>tr.lb.)>.!CI -!

Ll

l[.supr.>rr.lu.>.!GJ r Tdycsadnl

'ure8e ir fus ueqt isdet aqt uo tr ol uelsq lecuelues A\eu aqt ,(us

'ure3y 'f1de:

rno,{ ur esn ol oru no,{ leql Jel\suu ue seprlord puu fnq nof teq,l lnoqe uorlsenb u lIur s{se ueqt re>1eeds aq; 'ure8u tr f,es ueqt :edet eqt uo tr ol ue1sr1 iecuetues eqt,{eg 'f1de: ^\eu :no.,( ur esn o1 ere no,{ luqi Jel\sue ue enr8 yF,r ra4eeds eqJ '(q,,io8 no,t lIirr eraq7y1,,) eqJ 'suotlsenb 3o srtud re^\su€ 1',tr no'( IIIrp slql uI

l[.sux.>rt.L.:>.lQ

sr uorlsanb lsrlJ

,,lBrIA, puu

66a.tar{a,

rllla

suopsanb JOlBOql

ll> s.:>.>G.sb.>ul.bE.:uJ.b9 u.LB l!>.p.p

uru

b.

:d.bH.

:n.l.

l>

re.>

I

orrll :gt'6.I]IUO

er^oru

ll>rr.!>.rr.>:-.>G !^

>-

sb.:nl.bH.E.uB

e,rneBeU

fuelseuour

ll>.r'.:>.:G. sb. :ul.bH.r'.bLl ll>. re. sluru

e,tBeBeu

{rurqI

l\>. x. :>. >G.s

,"

lsr'.1>.rr.>r.>G _^ n_ rvb:nl.bE.E.uts '.

lsrt.l>.u.>..:G v^ >\

I

l>. re. s Lru

e,rneBeu

.r>b.>ul.bE.E.uB

',

uuaq!Jluanlc zjL

lbg.[.!u

ru

>J.bF lbg.[.^Eu.sLru

lbg.Q.[u ru.:oJ.>F lbg.[.^Eu.sLru

lsu.bg.Q.sug.ru.:uJ.bE.;,.:>.ICI, lsn.bg.Q.sup'.ru.:u.l.>p.g.:>.lGl

lsr' bry.Q.sug.ru.E.u!.F.>>.lQ

uts lbg.[ lu.uLru

lsr'. bry.Q.su>,. ru.r,.blul.g.:>.lGl

lbg Q.Eu ru.r:.b!l lbg.[.^Eu.sLru rrrF-R.N,rl

lbb Q Eu.ru

E

lbg [.!u.>s.tu lbg.[.[u.sLru

lsr:.bg.Q.sug.>s.fu

e u

.;,.>".1Q, Tdltcsadnl

TVUn-rd NOSUlrd qNoJirs

lbg.Q.Eu.ru :E

E> lbg.[.!u.sLru

lbg.[.[u.tu.s:E.sFu lbg.[.[u.uLru fflLtl

lhg

\

lsu.bg.0 sbg.hr.N:B.sFu,-'

-

lsu.bg.0.sup'.>s.fi r

lbg.Q.Eu.sLru

u

lNb.ble.0.Nu>r.>[.>r.:uJ.ruSl

lbg.Q.!u.>[.>.>uJ.ruSl lbg.Q.^Eu.sLru

lsr.bry.Q.uu>'.ru.>L.G

lbg.[.[u.ru.>lb G lbg [.[u.uLru

lsu.bg.Q.sug.ru.L.bnr.E[

bp Qh lbU [.[u.sLru

\

Eu

ru Q

lbg.[.!u.>r;.fi

l.

e

lFl

Tdytsadol uV-INDNIS NOSUAd CNOCiIS 'ur.u8u tr ,{us ueqt iedel eqt uo lr ot uelsq lecueluas er{r ,{u5 '(,,reqr; or o3 1I,n 1 io8 1'^ I 'saA,,) lbu.b.Eu.>s.ff lbm.L.Eu.pbtu uI su ^A'u 'e,rr1euur3gu aqr q ro^\sue plnoqs no,{ qcrq,rn ,(q,,ens-rg-ol6a nor r.uo[*-y=fio.Ug.q.*og .>U.tr se qJns '.Nb.bre lo S5.l>.rp ur Sutpue suousenb I€relos po{sg ow no,( IIIrp sr* uI Sur.ran su v | 6V' 6.ITIU11 .s t'.bq, PUB

.pu.\!.F rlll^{ suotpanb

'eJuetues eql Jo pue oql ]u oslr plnoqs

uonuuottn oql 'Jenul eql sr tr y iuonsenb Fntce uB sr ll

seurtetuos pue .srseqdrue JoJ pesn sr io8 pm I .sa1,) lbg.[^^Eu.fu

rruoJ uousenb ennu8eu eql saurleruog'(.,1ueq oqt ol oB

.>uJ.ruil lbg.[.!u.slthr flder plnor

p,r

1

euo IIrIL{^r or '(g..c{ueq eql ol oB no,{

t.uor!\,) lNu

.bg.Q.sug.ru.:nj.ru!1.>>.lQ aq tqStru uoDsenb eql 'ecuu]sur roc '.srr.!>.l9 uBqr rer.Il?r .l.yrr.bp qll^r puo uosrad puooes aql w suousenb enne8eSl '(,.,reu sr esnoq Jrqt illeu sr [t1]

E1t

,1aqta7o1 oE s 1a7,, :autN

qun

llg Q [u

ru

r' :il.Vg.bU

ll: E ^Eu.sLru

lsrr.l>.re.L.Eu.ru.r'.:fu .u>.bte.E.J

lNr'.\>.lejb.Eu.ru.>H.!.!.u,l

ll>.lu.Eu.ru.)ts.8.! l\>.L.Eu.slnru

lsrr.!>.re.ln.Eu.ru.sLL.ru.u.l

ll>.L.Eu.ru.slul.ru ll>.L.Eu.sLru v \4 ! \4 !

\4

\!^

\4

!

\4

!

ll>.L.Eu.ru.lu ll>.L.Eu.sLru !

\^

z s

lsr'. \>.r:e.Q.^Eu.ru.lg.! r

Tdytsadnl JIJIXONOH-NON

llg Q sug.ru.:uJ.:g l\g

Q

uug.sLru

.TTVTNSMS

NOSUAd

CUI}II

e \rl s lsrr.l>.l'p.CI.suh.hl.'rrl:.p 't''= \

lsr'.1>.r:e.Q.sux.tu.:uJ.r.g.:gl r

llg.Q.sug.tu.>ni.E llg.Q.sug.sluru

a lprr.l>.re.G.sup'.ru.8.uP.E.:uJ \ *2-

l\>.0.su>,.ru.E.uN ll>.CI.su>.pLru

lsr.,.lg.m.0_.sug.ru.u.bbl.F.t!,

llg.Q.sug.ru.r'.b^Ll ll3.Q. sug. plrru !\!\

l13.Q.sug.ru.>uJ.r'egL l\g.Q.sug.slnru

ll>.G.surr.ru.lu ll>.0.sup'.slnru

lsr'.1>.re.0.sux.lu.:uJ.reslb.p.:uJ \? lsr:.!>.re.CI.sup'.ru.lu E

s

>4 t

Tdycsadol JICTdONOH "IVUn-Id NOSUIId

l!>.CI.su>'.ru.>u.l.bElp ll>.0.su>,.sLru !\!!\

llg Q.sug.r".>Q.:F tlg.Q.sug.sLru

(nil{J

ls u.l>.r:e.Q.sup'.tu.:u.l.b^Em.>uJ'.

lsu.lg.r:e.Q.uug.ru.>Q.:!.:!,

z

lsr'.\>.re.0.sux.>L.u.:uJ

sug sLru

L

lNr'.!>.re.e.supr.ru.>n.J.>s.:EJ

ilg.Q.sug.tu.:u.l.:E llg.Q.sug.sLr.,r

-

lstr.lV.r:e.Q.su>,.tu.pEJ.>!

l!>.0.sux.ru.reEJ l!>.E.su>r.slnru

llg.Q.sug>[ m ll3

Q

ll>.CI.su>r.ru.lu ll>.0.pupr.sLru

lsr'.lg.m.Q.sug.ru^\u.>! r Tdycsadnl SICIUONOH 'UV-InCNIS NOSUAd

lbg

[

^Eu.tu

lg lbg.[.[u sLru I

lsn,.bry.Q.sug.ru.lu.g

(UIHI

:>.lGl

uaaqlluanld

'.

vOL

'pesn eq re^ou plnoqs

F.)>.F l'rnld auru*ueJ ow lsql ploq su4eqlJ Ierue3 auos

r

.. \\ I

\>.b.tr,.lu.F'.yl!.Lq.>b \!\

l\y.u. >{.[.x.>u.l.ruSl ll

ll>.b.>

I

l

lNr'.1>.le.t'.:!.\.u.:uJ.roS\

z

r

lNFr.l>.re.Fr.>sL.lu.u.)EJ /

llg.r'.>sL.lu.rr.>ul

lsr'.1>.re.u.>sL.lu.>EJ.E, r

\lU.)EJ.E

l.>lb.

MyrsadDJ 'uruBu

.(..meu

,{es ueqt iedet

tr oqt uo tr ot uets11 lecuelues eqt,{ug sr asnoq slq;,,) l!>.fr.>ptu ^\eu .\u.rr.:uJuI su elneuulJJ? eqt uI Je^lsue plnor{s no,{ qcrqm '(,,6rrleu esnoq srqt l.us1,,) 1pp .lY.m.rt.>s[u.!u.rr.>il su qcns'su.\>.lp ur Surpue suorlsenb pe{su ere no,( Ilrrp slql uI suorlsanb .Nb.!>.re EuFansuv :0s.6 .I'IIUO

lt: .

[.Eu ru.:il.bf u.LE l!9.Q.!u.sLru

lsu.13.r:e.\.Eu.ru^>d.b9u.luE.g.>>.p'.

llt [.Eu ru.:uJ.>p.uU Lu ll3.[.^Eu.uLru

llg.[.[u.b.:il > llg.\ ll

I

l'-

ll

lsu.lg.m.[.Eu.ru.:uJ.:p.uU Lu.g.)!.r'p

.,-,

Eu sLru

R

llg.[.Eu.tu.>hJ.lbR llg.Q.!u.sLru

lsr:.lg.r:e.[.Eu.ru.>uJ.LE.F.r".F

n

llr I

Eu ru.>uJ.>E.log

l\9.[

^Eu

>b llg.[ fv.sluru

ru.lg llg [.Eu.pLru

lsu.l>.p.L.Eu.ru.lu.E.>>.r.p ! \4 *7

d

,qd1tcsadn1

JICIUONOH-NON'TVUN'Id NOSUAd CdII{J

llg.Q.!u.ru.bp.>>u llg.[.[u.sLru llg.[.^Eu.tu.\.b>.>,

90€

,1aq1a3o7 oE

s

llg [ lu.sLru

lltp

lN b. !>.re.lb.Eu.tu.l>.b>.pr.uJ \4 \

1a7,, :aurN ryun

.

llg.Q.sug.ru.>L.G ll>.p.sLru

l\t G.supr.ru.>b.>B.lpE.l l!>.re.Nlbhr s

.>l!.itr

lsr'.1>.p.0.sup'.ru.Iu.>ul !!

v

lsu.lg.m .>9^)9 .Q.sug.ru.p.b g.m!.slnru.s[.Eu o

lsu.\g ll>.sb.ru.9 ll>.le.Nlbhr

F'I .lu.:

.lr.Yl'Utr

llg.m.stutu

.le19

llg.mm llg.m.slnru

.l'r.>Nb

llg.Lq.r,.>sL llg.m.sbru

ll!.r'.>sln

e

lsr,.lg.re.r'.:!.[.u.:uJ.ruS\

-

lNr'.\>.re^b.[.lu.r'.>s.L!.:b !\v

''

lsu.lg.m.Lg.u.:!.[.u."Q.:^E

\

.re.sb.Lb.G.\u.:S.:0.>r:.Lp

\\

.r.:!

l\>.re.Nlbho

t.' -r9

llg u.:{ llg.m.sLru l\g.tr'.:{

lsr'.lg.re.r'.>sL.\u.:d.E lsr'.1>.p.tr.>slu.\u.t ^>ul

u a

Tdycsadol 'ure8u 1r fes ueqt iedut eqt uo ll ol uelsq iecuelues a\eu eql ,(e5 'f,1der rno,{ ur esn ol pJolr ,rreu u uonr8 eq rurrr no1 'e,rrtuSou oql rr Jel\suu ppoqs no,{ qrlq,$ sr:.!!.m ur Surpua suonsanb po{s? eru no,t IIIrp slql uI '(,.plo sr lr :tou sl lL,) l!!

.Fr.:t llg.re.sLru re^i,sue tq8rur no,{ (..lmeu esnoq srql l,us1,,) lNh.l>.re.h.>u6.!u.r:.:uJ pe{sg erem no,{ gr 'ecuelsur -rod 'enne8eu eql ur poJon\suu eq oslg ,(uru suorlsenb errnu8elq a,r11e8au aqf

llg.Q.Eu.ru

q

suollsanb .prr.\>.p Surra.nsuv

t: U *fi llg.[.[usLru

lg.

s b.L

b.

G.\u. >?. :S.Y r:.L

L g.r'.

:Is.6'I.uu(

lNrr.!>.re.lb.Eu.ru.[^> \2 \

llg.Q.sug r" lF llg.Q.sug.sLru

^rp^te^ft V

^te

dd

lsu.lg.m.Q.sug.ru.!g.)nJ or

lly.Q.sug.ru.r'.:t.r:e! llg.Q.sug.sLr" ls u. \g.re.Q.N I

ll>.Le.r,.bs.>GJ.:E.N

ll>.

b r/.hr.h.

>{.

r:e!. s luru. s

[.Eu

a

r lsrr.l>.le.lbe.r'.bs.>GJ.:E.s.ft 'r

^E

.

lsr'.!>.re.Lg.r'.bE.u.>il.>lb.G

be. F'.)fu .> lb.G

uuaqlJuanld

908

'soop JO>Iseds eqt se ,{14crnb

l!.sug.i.m6m.s(1.> lL\u ry.Lm lgyr lbm.L.Eu.ru.:u.l.s.:tn.: lb.sG \ \4 lbm^lu.Eu.tu.:uj.E.:

l[.sux.>r'.L.:>.lGl lbm.L.Eu.ru.:b.>

h*";i:"

rQ s q8norql-unr puoJas

l!.sug.>[.>,.s(L.:

lb.sG

lLiu.r,.Lm.L.u.:nl.E' lloiu.>lr.r, \\ llu\u.>

u. lu. lu e.h. lbFn.>b.l. E

*-^

l!.sux.l.lp6p.s6lr.> lLlu.r'.[um lur.:, rUg

[ !i,.".rot.r.r,l.,

k;

lbg.[.[u.tu.:uJ.s:

l[.sut.>r'.1o.>r.lQ lbg.[.[u.ru.)b.> l[. sux.> rrr.lb. >>.\Q.l q8norql-unr 1sJrd Tducsadol

w seuq erp ,{us uuc no,{ Ipun uonces srql oJrlJ€Jd pue 'edet eqt

uo ue4ods su uou€Iounuord oqt ecnporder,{gngere3 'luedar ot no,{ rog au11-,{q-auq Sursned 'eclittl enSoprp erque aqt q8norqt uru I[^\ releeds eql IIIrp srql uI'anSopp aq18u!,r,rayrag uo1l11adar an8op1 g rCS' 6.I.IIUO

uollBdlrluBd

'1,

ll l\>

L1E

,,tatpaSol oB s 1a.7,, :autN ryun

rr

l!.sug.>[.>,.s(1.:

lb.uG

lrr,\

lL\u.u.bm.Q.u'.:d.r lLlu.>lu.>, ._ 9\

lb\u.>

u.L.lns.r:.lbln.:E.l. E

uonqlJtuanld

g0g

ilue nof IIyn pooJ luqlY\

l[.!Ep.>.L.luru.rub

s[tu

il,I

,{sls o1 'lts ol 'ereq lls

II,I

'ereqi lrs

lbg.Q.lH"."b x.: uE.b!

lnol

.>sb l.\\I

LJL.Jg

I \lLl7t l\ofh il at \.>u.L.:>.lGi uE

bl .|tr!.9

,{:e,l

'poo8 ,{-ra6 'poo8 ,(1peg

l[!u.Ll.b.x.Lr.n lL\u.r,.Lm.sbL.u:l

s[.[u (lpntce ',{1n4 ',(1Per

.sbL.s;\

'poo8 f11uar sr luemetser slr1t'11el6

lL\u.r,.Lr.n.sbL.s:!.!u.:uj.e luM uE

,,ills nof IIpr alaqa\,, ls hs

bcp rtr,Lu,LJ..utx

b!

:onEolBI(I

.I

sl!

0I llun

'Iooq srql lnoqSnolqt

.13 !m Sullycds sr

lr eJurs 're^e,roq i.gr-uq-.9,( pecunouord eq plno,r r{cl{an '

l:.u.!6

tr..gt-.o,{ pacunouord,{lqeuu,rur

Sr QroA

srql Jo u4eqrJ aqt ,.{llBsruuJal

sr r

.SpunoSeqlq1I^\flIuceJuIe3nofd1eqotilud,{q'nu,,,no

I'OI'ITIUO

saJuolues Surpllnfl .z 's8uqdunp paumels t€e II.l

lbg.lg.uru.lurp Lle.> .sbr.[u

itee nof [L{\ tBq^A 'eJu ]€e II(I 'aseJ teril uI

ttt

.lere.g.L.>>

lQ lbg.L.uru.pEu.:.b.sG uE

'eJu osp sr eJeqJ

b! l!>.lr.n.:tn.sEu

.sb.Iu taJIr aroql sI

lsr'.!>.\r.n.pFu .uE

b!

.:u.l.P.ltr

snolren

.rr]oF

dnos epoou'solpoou

l"f lof

s8urldurnp petu?als

(..e4r1un pue e111,, .,{ylerety1)

'o(u

l!>.!m Lle.Lp ll>.lr.n.rr.LF lW.9,,n.Yu.re.\u \

-otu sr ereqt idnos sr eJeqJ 's8urqt tueJaJJr(

.sb.Eu uorssessod pue 'eouolsrxa '8ureq Jo qJe^

,

sarleue^ leqn

eereql

eft

\1.\b

:.1o.:.lo

pooJ Jo spuq 1€q./$,

I

l>.li.n.>. L.>.L.Lru.ruht .rE

b\

uaaquluanld 0IE

I

.

lsu.l>.lr.n.sFu

lsrr.\>.\ln.sEu

l!>.!r.n.>ln.sEu

l!>.!tn.:tn.sFu

.>.b.sG

.>.b.sG

llg

lp.LX?.Lry

llg \p

lny

Ly

llr.\

.Ehr.lub)

.Lru.rub

g.L.Lru.ruhr

.>.L.Lru.rub

l[.!Ep.>.L.lnru.rubr

l[.!Ep.>.in.luru.rub

l\>. \r'n.>.Iu.>.L.luru.rub

i!>. !.n.>. L.>.L.Lru.ruh;

l!>.\r'n.Yu.rp.Yu

Il>.!tn.lu.le.Yu

l\>.\l',o.h.lbX

l!>.!rn.u.L&

lbg.Q.lH".>L*.>.: lbg

l[.s

Q

lHut\o

[uh.ru'.>

t

r'.Iu.:> .lGl

Ibg

Q

l

.:.b.sG

ll>.\ln.>ln.sEu lsr.r.\>.\ln.l>Eu ll>.lr.n.Lp.Lrp

l!>.!m >.LF l!>.lr.n.lu.le.!u \> !.n.>. Iu.>.L.Lru.rupr .

l[. !Elp.>.lr.Lru.ruh.r ,>.L.Lru.rubr .lutu.tub

lbg Q lH".tls.".:

lHu >lg x >

lbm.0.lH>.>lu.:

lbr.n.e

l[.slub>.>r,.lb.)>.!Gl

l[. s

.lHu.>lu.:

lub >.>

r-r.lu.:>.lGl

.LY.b.rr.lrr.n

Ll.b.u.Lm

lLlu.Ll.b.r'.Lm

llu!u.Il.b.u.lur.n

lL!u.Ll.b.r'.Lr'n !2

>u.L.>>.!Q

.>rr.L.:>.\Gl

.>r'.L.:>.lQ

lL\u.r'.Lr.n. sbln.s>!

pbL.N:1.!u.:u.l.s

.

.Ll.Q.p.Lm

lL!u.x.Lm.sbL.s:l

lLLu.r,.lom.sbL.s:\

lLiu r'.[n u.

r,.Lm.sbL.

h!u N:l.lu.:d.s

.u19

.ule

.sbL.s>1.\u.>u.l.s

.sbln.s:l.lu.>uJ.r

^

llo\u r,.lu m.

sbL. N>l.lu.:uj. e

.sblu.s>l.lu.>ul.s .tJl9

Tdltcsadnl :edet eqi retge

IE

,,it1s noK

teadeg'seru! Ipro^as peteader eq rulvr ecuelues puu 'esurqd'pJo^\ qJsE

ilu araqA4,, :ual tlun

I

{

lLlu.Ll.b.r:.Lm llu\u.r,.Lm.sblu.p:l !4 lLlu.r,.Lr.n.sbL.s>1.\u.>uJ.r lum ,.e qdnoJql-unr puo)as

lbg.tu.uru.Ly.luy.: l[.!er:e g.L.)>.lQ ibg.[.uru.sEu.>.b.sG

l!>.IX,.:rn.sEu

lsr,.lg.lm.sEv !g.lu.Lre.tuy l!g.

lr.n.

r,.loD

l!3.lrp.lu.€.lu

llg lpg

L.> L.Lru

rubr

l[.lgimg.L.lrru.rubt

lbg.Q.lH".tlo*.r'.:

l>t \Q lbg Q.lHu.>\u.> \

l[.sLbu.>r,.L.:>.lGl lL\u.Ll.Q.u.Lr.n lL!u.p.Ur.n.sUto.s*:i

l[\u.p.lom.ubL.p:!.!u.:uJ.r

lur.o

q8no"rql-unr Frrd Tdycsadnl 'soop Je{Beds aqt su ,(gcrnb sB sour1 eqt ,{es rmc no,{ 1rtun uonJes

stqt ecrtcu:d pue 'ede1 eqr uo ualods su uorlur3unuo-rd eqt ecnporder ,{1p;eru3 'lueder ot no,(

:o;

eurl-,{q-eur1 Sursnud 'ecrmt anSolurp eJrtue eqt q8norql uru IIr/y\ re>1eeds oql IIIJp srql uI

an8oplp aq1 8u11uadaa :Z'0I.ITIUO

-.:?i'rr.>.in.>>.lQ l'p:r.

*.::: :'-!r:.:

lb.sG

l[.lEle.Y.L.:r.lGJ

l[.lEre.:.Ib.:>.lGJ

lbh.lu.usu.Lrp.lule.> \\?4

lbm.L.uru.lule.lb|'g.:

lbg.[.uru.sEu.:

tb.sG

lbln.ln.ugu.sEu.> lb.uG uDlaqlJruanld

l[.lsFP.>.lb.luru.ruhr

,;lee no,{ IIr^A pooJ teq1\

ll>.lm.>.L.>.L.Lru.rub

eereql erB pooJ Jo spuq lPqld

cnol

l.:>.lGJ lbm.O.lHu.>lu.> \\\

'ereq trs II.I

.!H".>L.p'.:

'erew lrs II.l

Zlls no,{ IIra ereqrt

lbm.e

l[.s

lubu.> r-'.L.:>.lGJ

N

'poo8 fuen 'poo8,{11eeg 'poo8 ,{1eer sr lwJnqser sF0

llulu.L\.b.r,.Lm lLlu.>.lum.sblr.s>\ !4

llnlu.r'.Lu.sbL.s:!.Iu.:ul.s

'lle^\

lur'")

Tdltcsadnl ' tt tuader plnoqs no,( Puu

'pepr,ro:d sr uo4BISueJl eql 'esned eqt retgy 'uorlelsuuJl eqt a,u8 ot no,(:o3 sesnud re4eods aql 'eurl qoee reUV 'qsr18ug otur anSolelp 0I lluO eqt etulsuer ol ere no,{ IIUP slql uI

€'0I'I'IIUO

qsrlSug ol uBlaqll 'g lbU.\.uru.Lryr.lure.:

l[,.lgre.g.L.)>.lQ ibS.[.uru.sEu.:.b.sG llg.lp.>tn.sEu

lsr'.!3.lu.sEv i!>.!'n.

Lre. lr

p

l!>

.

!r.n. r'.

lo& l> ! m. I u.re. !u I

.

l!g.lp.g.lb.g.lu.lntu.tubr

l[.lvre.g.L.Lru.rub lbg.Q \Hu

"l€

x

:

l.)>.lg Ibm.0.lHu.>lu.: :l[.s[bu.>rr.lu.:>.!Q

jr'-i il.r.\

i11."1

A)aqA,, :UaJllun

itv

Lr- l*r.o ,_>.\l.n.)f'n.NbU

iaFql

[rrrrub

sr aJeql idnos sr

l!>.!m \u.re.yu s lJr.JlIJ.l

l!>.!r.n.> .-:.-:,.3,-.r.g.glU.|

l[.

lo

>

\s r'P.>

.

h,

-ou

lb. L ru. rubt

lbg.Q.lHu >L >

'otu

areql .s8urr;l lueJeJJr(I eJ? pooJ Jo spuDl

lBqA\

llee no^ IIr^\ pooJ lBqA\

:

'ererfl lrs

l.:> lQ lbg Q.lHu>lu: ..

6nol

'er3q trs

II.I

il.I

9..

l[.slubu.>r' L.:>.!G] rr l rpr , " l llnlu.lrl.b!4 p.Lrn lLlu.>.Lm.sbL

llrs no,{ IIr^r

aJeql.1

'poo8 ,{1per sr lueJnqseJ spil .lle1\

lgr,a

'poo8 [ren'poo8,{ypeg

s:! '

lLtu.r'.lur'n.sbL.p:!.\u.:uJ.r

Tducsadol '

1r

leedar plnoqs no,t puu

'peptnord sI uoll€lsuBr eql 'asnud aqt relJy 'uott€lsuer eqt enr8 ol no,{ rog sasnud -releeds oql eurl qcBe reuv 'ueloqrJ otur anS0lep 0I llun eril erelsuerr ol or€ nof 1pp srqr uI

TTIU( '.OI uElaqrJ ol qsrl8ug .? 'uorlslrsaq lnoqtr^\ qsqSuE aqt e,il8 uuc no,{ Ipun uorlsas srql espsBJd 's?urldunp petu?ets tee alee no^ ill/t\ 13tl/Y\ 'eclr lBa

II,I

lbg.[.uru.Lrp.Lle.:

11.1

l[.lyr:e.g.L.)r.lGJ lbb.[.uru.sFu.: lb.sG

'esBJ lEqt uJ

h:rt.\>.lr'n.sFu

6acu eJeqt sI

l!>.ltn.:r.n.sEu

'eJu osp sr orer{J

'otu

-ou sl araqt :dnos

sr ereqg.s8urr4 lueJeJJrC

l!>.lm.lnlg.lnre l!>.llo.b.lb& l!>.\r.n.gu.le.Yu \

uDlaqlJluanlc vIE

(rl)

L0.suhr

(q) rpqc

roop

l.u

-l'i.lYE

(q) ioop

dn:

>[l.rubr

(q) dnc

EIqE'l

,lD9.hrNLb

(q) atqa

A\OpUr,1d.

b.Lp / b lnuL

teeur 4e,{

lueu ue{3rqc

,D.)D

-N

Jacq

leeu qurBl

.tr.lbh

ilod

.:.\u

eel uneqlJ

Bel lae,4ds

lf .>)|.P.>.hrNlb

(q) eer ree,ns

,{e1ruq peqcrud punorS

.bbi.hrNlb

,{e1req poqcred punor8

L^

lBeu

qsrJ

4eq3

.h.ltP9

.tP.Y)tP.>

b.6 lt\

.br.lbhl

.br.b .lr-

.)bi.K q

lF,q

.hJl'n.>l.ul lE

.fs

.L0 ulr,

,{rulnqeJo1 aaNI 'S

e{Bl.u

'(U U f:[ ) .log peguc sr tr ',(um u qrns ur perede-rd sl .fr.,,g uee\\ 'paur elduns e ol .3.1p olut pexltu sl .tr.teg f,puenberg 're8ns Jo 11rtu tnoqlr^{ uet ureld pu€ uot tee^ts

IuoJJ lI qsrnSuusrp ol (,,uel ueleqr;,,) .>.!p polleJ '{Fu pue 'Jennq 'l1us '€o1 {c€lq luoJJ epuru e8u:a^oq qclr p puE (u .ub.hJFL ) .r, r'Pg pelFr rnog ,{e1ruq peqcrud aru lerp uBsqrJ elll Jo selduts raqlo 'q8nop ur peddurm 'e8uqquc su qJns salqete8en pue luoru Jo eJnlxnu u-s8urldunp petueels eJE '.Lfe.lb|Y, 'puoces eql 'e8uqqpc eseurq3 pus suoiuo sB qcns salqete8e,r pue 'tueru 'selpoou

'lsrIJ eqJ ' .L*.1o,"

pun

f-,

"-G

qfq^

yo stuepe-r8ur pdrcugd aqt dnos ,{uueq e

si

,.rr.LF

lufi's8utql "laqto Suoue 'sre;;o tuurnutser srqt leqt serlder ql-u(t

TVgW Ag.IUYg (INV .SCNI'IdI IN(.dNOS fl'IOOON NIVIgflII NO gTOt{ 'uoqetrseq lnoqtrn\ u?teqrJ eqt enr8 uec no,{

Itun uouJes

srqt oJposJd

;lee no,{ III^\ lBqA{ 'eclr lee II.I 'osec lgt{t uI

l[.lvre.g.L.)>.lQ lbg.Q.uru.r>Fu.: lb.sG

's8urldunp peueels lea II.l

lbm.L.uru.lnre.lure.:

9It

,,i115 noA,llllA

ataqtf,, :ualllun

Jnos

.|P.>)l.P

1€OA\S

snouBA

.h.>\

lseuoq

paueaq-poo8 'pur1

.r'.luEu

pBrrrou

.h.hJl')b

Ioos

loq

.1.P.)h

PIOJ

esols'JEeu

.b.>r.lbb

JeJ'luulsry

,{rea

.Lg.rr.\bt

,{leuerlxe'fue,r

,{ran

tl

',{-rerr

fyeuo4decxe

l'-

p

t-

Surldunp peueets

.ltrl.P.l.)ub

(q) Surldunp peueels

durllrJ ou qtrm Surldunp peureots

.l'P.bN

eed

acud

.:L.slR,

(q) ecpd

eirrsuedxeut

.rr.bE.:L

err.rsuedxe

ueu'uosred

.ptP\.H/.\tP.\b

ueluoA\

raqBnep44E

,I'P.NE

(q) rerq8nup4rS

uos/,(oq

.NN

(q) uos/{oq

PIFIC

.b.M

puqo

.l.P.>F

'rBIIop) fauour Jo lrun

.

t.,

flt,,ttlN

,

.

'n8-nq pacunouord uelg6

up.

p.1o[

.)s.6 tpl

.|tr\.bJ

.F'.6.lbb'

l''cP ttlt

rerleeA\

,dnos eypoou

.LF sQu

(q) dnos olpoou

(0

prolr eq;

'r$roJ os pue dnos oou JoJ pesn aq oqp

qJI]

.lb.>k

lorcs

8ur1urcd

('fle'3rre4'eeotu

{ulJp uos 'upos

.re.>)t'P.b9

(q) fugp Uos'spos

.Nbfh.l'PPh .b.)Eb.l.>lPl'>

.\u.g.lu .|P.>K

.b.lbh

,{rsls?uor.u

.b

b!\ i-D .'b'h "b

.tP.b .t.e

.r'.J/.r'.uJ.:L .:lb .iure.:L\\/.lnp.Lre.:[

lof.loy .b LD N

.1.e.>>|e.9

uaaquuanll

9IE

osn

ilI^\

a,/l\ oJoJejeql

pue '.>F .{es susleqrl lsoru ' .+E sr ..lles 0l,, qJo^

'ruJoJ slrn

r

',uppecunouord'loele1p uaeqlJ Ie.queJ uI

.

IBnlJe ew qEnorply

erD Jo eJntnJ

.Lre.L,'.tu.'roJ.g 'eldruuxe roJ iSurpue qre^ .W.!6 er{l {lrm Surpue qre^ .LLU eql eouldeg qre^ eql qtri'r Surpue seouetuos e^rlurulJop Ipre^es e^IB 1yr,r -re4ueds eql IIIrp srqt uI

' Llu

sarualuas a^llBrBlJap

ul !y.!u rllpr .1o\s Sunuldau :s.0I .I.IIu(

',{lque8uuqcretur pasn seurqouos eJ€ suorsseJdxa orrrl eql leql puu tcl.-ls lou sr uorlJup -srp sql luql JaqlueueJ ol luuuodur st lt 'terrertoll 'srqt/o s,r\ou)l,(1ereu euo tuql et€Jrpur uuc ll>.111n.!.:1p.lbMlb.fu !F',{lesreluo3 'leqlJ ur s1u,{ ,(uuu oru eraqt leql ecueuadxe ruo4 s^\oDI euo luql elpcrpur uec llbiu^b.:re.6m6.ru.!b seupeuos 'snq;'sSuruueru tue -reJJIp eteorpw seruneruos ,{eqr'{lqee8ueqcrelur luq^\ouos pesn uego

q8noqtly 'arrncafpe elucrpard

E

qlrl\ tcelqns e Suncauuoo

qJe^

"* .!y.!F

puu

.Liu

Surluq u su elJes puu eculd

u ur acuolsrxo etecrpur qloq uuJ '.lo\u elrl 'qcrqA\ !: lr soJnpo-Dur enSoprp s.lrun snlJ HIIA\ SNIOIIJ0UJSNOJ

.l:

^lF

slBlratBIAI uolsuudxg'g

Jo oprs Jeqlre uo

.hr.bG

q'pulqeq

ol 'lrs ol

sLbu

ol

lseoJ ol

.:blu.LKu

(q) tseor or

rllBels ol

.bpu.sgu.s:9

(q) ueets or

(^olrBq) qcred o1 '(spoog) ,(4 or

.>blu.p)u

f4 or

.Eb

ol 'eryu ol

.>blu.NEb

(q) eredard'o{Bur ol

\AP

ilas ol

bQu:s

(r{) Uos ol

(u

(^olreQ

qcred o1'(spoog)

(q) ,iuts Jo {req

,{wur

LIE

orl

(lrs

arecleJcl

,{u1s

.)u .uGu.sgu.u:rP

'Jo[b .lrsb

lLlEIr

.bmL

uel

.N).Nhlb

epn rqEu

.s:.bmL

eprs uol

.ru.bmL.smL

noq'qtnu

,,itts

Lcp l*

Aroq

.J.+.8..-^.-

/ Lp l*

.Nl'ob

.sbL.s:!

,{per

alaqlyl,, :ual ryun

no{.11td4

' l!5.!p.1.:m.g.ru.>b.>uJ.B

PtlB

lloiu.rr.:m.g.ru.)b.)bJ.h oslV

r

-nutser teqt tu enrsuedxa pooJ eql sL,) lSL.Ltu.fr.bg,.:L.lufu.n1 !.:u1.g'elduruxa roy lSurpue

q:e,r e,lrleSoxetur .Nh.!>.!m ar{t qtr.a,r Surpua qre^ enrteSor:alul .sln.triueqt eculdag '.slu.[\u qtr,n 8urpu, ,r]u.frrm e,rueSo::etur Iureles enr8 lpzvr ro4ueds eql IIIrp srq] uI saJualuas

a^llB8orralul ul .s>.!>.!m rllp\ .s6.tuiu 8u1ce1dag :9'0I T.IIUfl r

:3

.!r.n.lrR.hr.)E.J.

\

Ir P€ h)'rhl'rcp lb\tr

)X

n(t

llulu.bt'rlH t ,'rul>P v(

;;;;;;;,;

lluiu.b.L>.ru.>uJ.>g

ll>

lm.b.Lh.hr.)E.l.)e

lLLu.b.6.ru.:uJ.s

r>>.ltn.b.6.tu.:u.J.E

,ta

iri.otu

"rul\:lp

->(

lln\u.b.G.ru.:uJ.s I

lnlu.r, :p.p.

J\ .

ru.

>ui.ft

llu!u.>.!u.hr.)b.l.> r, >re r:ria.ro.:4

rF;,Jr=rir r,4

9.n.>r,.Lp.ru.:u.J.llm lu

v6

\

lLlu.b.Lil.hr.:b.l.F

ru >ul.s

ll>.lm.b.G.hr.)J.E ,

t\E r; !:,, € hr )uitr ll>.1m.>.lb.hr.:h.l.:

iloLu.x.lrr.n.b9 u.lrts.ru.:u.l.b9 u.luE

g.Lr'n.b9 u.LE.ru.:ul.b9u.LP

tr'5

llg.lm

llg.!m.u.>rv L.b9 u.luP.ru.:uJ.b9u.lrts

ll>

l\> lr.n.lu.lp.!u,s\

lLlu

lLlu.u.> s L.b9 u.tnP.ru.:uJ.b9 il

\ I

|

llF,\tl vF

Ul

(J

u.luB

|I

lLlu.!u.p.lu.ul

r'\

I

h.,cP h r \Hl \:l.p l.'\ "'-t'-''p r'\

t r'rr'l

lLlu.lule.lbl.P.tu.>uJ.s

ll>.!ln.lule.Lre. hJ.:n.l.s

,, :\ .^ lElu.u.bk.hr.:bJ.F

llg.!pr.LF.r.,.>u.l.s

t d

Tdltcsadol 'we8e tr ,(us ueql ladet eqt uo lr ot uelsq lecualues /y\eu eqt fu5 '(,,s8ur1drunp petuuels sprl luuJnulseJ aqJ,,) llg.!p.lnry.lnre.tu.:u.J.s seuoceq (,,'sSurldrunp peuuels suq luurnutsar aqa,,) lloio

uolaqlJluanld 8tE

qJsA el{l

qlu

'lsr:.\5.\ry'.g.:re.!g.!E.ru.:b.:uJ.fu Pu€ lslo.tuiu.r,.:re.!gi.lE.ro.>b.>d.fu oslV z 'lsu.\5.Im.g.>m.rr.ru.:b.gr,.bbl pue lsL.loiu.r,.:rs.g.ru.>b.gr,.b!! osIV

Sulpue socuelues e^nuJulJep e^nu8eu

ISJaAOS

e^r8 ilr^\ Je Bads eW IIIJp sFit

1

r{

saJualuas

lsL.Liu.u.:le.llp.!S.r...l.)ui.ft ,,/

ru.>uJ.ts

rlll,lr .lo\u.r, Supuldag tL-}T.I-IIUO

a^rlBJBIJap aArlBSau u! .!>.re.!r.n ,

lsr'.\>.lm.Fr. >re.\|p.lD. ,

lplo.L\u.r-r.:re.r.e.hr.r.'.blb! a (

lstr.\>.ltn.tr.:r.P.€.hr.h.bbl

lp

rr.

l>

.9.n.l.p.! )l'p.

D. hr.

lsL.Liu.ryr.>:le.D.ru.:n.l.> zr

:bj. >

lsL.L\u.b.6.r..l.:u.l.E' or

s

lsL.L\u.b.:ts.ru.:uJ.:g ((

lsr,.l>.lm.b.:ts.ru.>il.:E

lslu.loiu.b.lux.ru.>uJ.:g v(

:E

lsu.l>.9.n.b.L>,.ru.

lsu.l5.lrp.b.6.

>u.l.

ru. >uJ.

lsL.lrlu.b.Lb.ru.>u.l.s, lsr,. l>. lm.

b.G.t...r.

:ur.s

lslu.Llu.b.G.ru.>uJ.t

lsr'.lg.lp.r,.:re.nlSl.LF.ru.:n.l

Y

lslr.Llu.r'.)rs.tu:l.lb6.ru.:uJ,o lsln .

lsu.lg.lF.r:.Lln.ru.lg.rrl bJr:e.:g.L!

^:[

loiu.r,.lur.n.reBu.bD.r".buJm.:g.L9.:b'

lpL.Llu.r:,Lm.r.,l.[.ru.buJr,e.:g.L!.:b,

z

lsL.Llu.lu.p.Yu.u\.ru.>u,l.l>le.r'l

ls t-'.lg.lp.Yu.ry.lv.u!.ru, >uJ.!pm.ul

-

lsL.lniu.>r:.LF.ru.:ul.!7:e.g\

lsu.lg. lp.>n.luF. ru.:uJ.lpr:e.gl

!

lsL.Llu.r'.b9.:!.!.:uJ.r r

r'.1>.!'n.r'.bE.:L.\.>uJ.s

lpL.L!u.r'.!.:!.r'.>sL.>uJ.E' t

sL.>J.r

lpr'.1>.lrn.u.u.l.>lu.r'.> lp

Tdycsadnl 'uru8u tr,{us ueql iedn eqt uo lr ol uelsq :eouelues Atou eql fus '(,,etuur -nutsor leql 13 enrsuedxe pooJ eql sL,) lsrr.l>.9,n.rr.bE.>L.LIu.EJ.!.:EJ.E seuoseQ (,.6ruer !!

6IE

,,iils

alaq,yl,,

no{.l,1144

:ualqun

'wu8e 1I fus uot{l iadet aql uo lI ol uetsrl iecuetuas A\eu oq1 ,{ug 'Surpue qrair elpeSor ..SL.LLu -ratur .Nb.!g.re.!p eq] qlv( Surpua qre,r enrte8oxetur .Stu.Liu.g eqr eculdeg 5, qllAr Surpue secueluos enrluSorralut enrluSou IuJeAes enr8 lprrl

a^rle8eu

ul .sr,.W.p.!U qll,lr

ll>.le. lh.b.bE.>L.p.l.>uj.:E ! t ?v llg.m.!.'.ry.:Eb.r.>r'pN.!.:r'p.€

re

eeds eqt IIIJp srqt uI

saJualuas a^rlBaoJJalur .pln.L\u.re 8u1ru1dag :g.0I ,I'1IU11

lh\rr

r'p \4

s bp V

cp JU.L.J.

47 "1"

lLiu.re.rr.:Eb.r.i \4!*\

L :rl t

r'eN.D.

:cp -/

)r'p.rp

L

/

.,:\.

llg.m,lf.p.)1.)^o.l

llu\u.re.b.)1.>uJ ur -4

lLlu.ry.b.Lh.tu.)b.l.)E ((

llg.r:e.lp.b.L>.ru. >uJ.>g I

lg.r:e.

,. 9\

!p.b. :8. ru.:uJ. >p

llg.

lu.b.6.ru.

lL\u.re.b.)E.tu ---

v

llulu.re.b.Lil.rr.l.:uj.e

ru.:uJ. E

?)

lLlu.le.b.6.r.'.l.:uj.s \

re.

l\3. r:e.!r.n.b.Lil.

l>.

L-,cp rr r

le. ll.n.l'P. >8. ru.

re.

!\

:ul':.p o(

--

Fj

llulu.p.b.G.tr.l.:u.l.s \

llg.re.!p.b.G.ru. >uJ.s l!g.m.lm.p.Lm.b9u'.LP

ru

:u.l. E

>L.G

.. 9-

lLlu.re.u.Lln.b9u.luE.ru.>L.G'r s4

\

l\g.m.lm.r:.! b9u.L!

llv p \t" vt.," '-3"-'-7"I

!\

"rl

L:lo l,L

lLlu.re.Fr.E.l.b9u.lnE' \2! ll

I

I

llulu.p.>u.Lp.tu.>u.l.\ple.r'l

:b.ub. blbl

-

lL\u.re.le.:8.ru.>b.ur',.bL! \4\

e

\

l13.m.\u g.{.:!.:u1.r l!>.

lLlu.g.g.!.>L.>u.l.s r .,S

lln.Fr. :rp.p. ru.8.uts

F

lLlu.le.l'r.>rP.rP.tu.E.bB \4\

d

Tdltcsadotr 'u1u8u 1r,(es ueqt iedut eqt uo tl ot uelsll :acuotues reu eqt ,{ug '(,,1ooqcs eql te eldoed,(ueur l,ueJ€ ereq;,,) l!>.re.!r.n F

.b.)r.p.F.tu.E.bB seuoceq (,,1ooqcs eql lB oldoed

.lp'"14--nr" ,fr :B-pue qre^ .!>.p.!m

fuuu

l,uaru

ereqa,,) l6lu.re.Fr.>n"].n".tf . .;o!o.,r.qt;"n*1A; ;\;;

eqr qrr^\ Burpua qrsr,

uaaqlJxuanli

jzt

sapecerd ,{1pnsn

sblu.s:l'renamoq

l,(Srpour ,{eqt sprom eqt Jeuu Jo eJoJsq Jaqtre oB uoc

l"g I lQ pue '.lbg.U'.sbL.S>! sregrsuolul eq; '.,,{1puopdecxe,, ro.! sr luurnutsar eqt luql ,{es dnp-uoJ puu }qt-u(I sI

^E!u HIIAT SUflIdISNflINI \

lpr' l> re.lp g.!:! L!.:[ lprr.l>.re.lt.n.h. )r'p.€.hr.>J.

lsL.L!u.p.rr.u.l.>ln.L9.)b \2!\

wd

\

-s( lsL.lntu.p.h.)re.r'p.t....l.)b.l.LE \4 \

tbE

N

ls u.\:.re.lm.>.1u.ru.:u.l.: E

luL.L\u.re.>.lu.ru.:uj \

ls r'.1>.p.lln.b.>le.hrsl.luG.ru.:ut

.>s

rr

\

lsL.lulu^9.b.:P.ru.>uJ.:g o( lsL.Llu.p.b.6.ru.:u.l.E

r'.1>.le.ll'n.b.6.ru.:uJ. s

lN

v(

lslu.Llu.le.t'.>r'p.hr:!.LG.ru.>u.l sr \4

lpr'.\>.re.lm.rr.Lm.uru.lnu. ru.let

lpL.L!u.p.r'.Lm.uru.Lu.tr.l^reEJ \4V

!

lsu. l!.m.lm.b.:P. ru.:nJ.:p

lNL.Llu.re.b.lnil.ru.:d.s

rcorsirplunrrore,

.r

\

r. I ri.

lp r'.1>.p.$.n.b.G.ru.>u.l.s

lur,.!g.m.!, n.i*.r*JrB

| 7.

v

t

lNh.hlu.tP.b.b^hr.)bJ.E

ru

\

lpL.Llu.re.u.Lm.b9u.lnH.ru.>ln^G'.

ru.>L.G

\4

N

-

lNb.lu!u.re.>u.bE.>p.fi \

Isrr.l>.p.\t'n.> rr.LF.>p.fi

r

lslu.lulu.p.t'.>NL^:e.ru.:u.l.)E $

lsr:.!3.r,e.lm.u.>sL.>e.hr.:E.l.>e

|

|

tl N

ls rr.l!.m.

lsr'.!!.r:e.!f

lp. lu.ry.lu.r'.>u.l

l.bg.:b.lsru.uJ^ru^rufi .bEu

lsln.Llu.p.lu.re.9u.u.:uj r

\\

I

s L. lulu

r-'. b ^le. \

E. !

: ln. ln ru. ui. ru. rofi

.

LE

uu

R

lsL.lulu.g.u.b[l.ru.Lb.G

ll>r-r.l>.rp.\u.u.bLl.ru.Lb.G

a

Tdgtcsadnl

IZE

,,i4s noK nrt alaqA ,,

:ualilun

\

Itn\u.Ll b.luE.luH.E.l.le 1v\ ll I

tpr

r

I

llh\f -'--'Y.,::'-'""4'-; lF \ b) l': lt'l-n cP \.t'g '--

lLiu lul.Q.!.F >lh G

tpl

.l.u\.bJ

lL\u.LE.luEf ll*\>r

!U

cp I r.o r.' LN^ '4'4.''
lb.G 'enqoefpu

iadn aqt uo lr ot

uotsrT lacueluos /t\ou

fes plnont nof '(..loq sr erpu1,,)

a4 ,(ug .(,,lor{,{:en

lL!u.p.f

sr

.>;o.6 s,{es adur aqr

eqt retye (..f:4n,,) .lbl.b rarJrsuatur eqt ppe plnoqs no,{ qcrqm o1 JI 'eouetsul Jod '(,,loq sr urpu1,,) lL\u.g.f .>L.G sp qcns 'sacuelues IBraAos enr8 lptr ra4eeds oqt IIIrp slql uI l"l.br raglsuatul aqJ :0I'0I -1-IIUO

.lu\u

r{lFr

ll"lu s bG p I t-' lnEu '. '-'-'';'-"'u'--'"'-"-

llnlu.r-,.luF.s bL.s :!.E.1.r,.[uFu 7t lL

lu.r-,. >1. s

b ln.s

:!.!.

lu.r'.

\

pl

ll I

rp

lh5U.h.)\.\.1-r.lbbU

r,.lnFu

\

lL\u LE LE.sbL.p>l ! p lLlu.u.Lln. sbL.s llu

lLlu.LE.LH.l.re !\

11

-

r

lLiury.r.>L.G

s

lln\u.r'.L0.1.p

s;1.!.q

lh\u.rr.hNn.X.:.U

:l.E.l.re 2 v\

16. u bL.

lLLu.r,.r.l>blu.s:!.>L.G

ilI

I

l

L

\

!\

.sbL.p>!

TQtcsadnl 'u.reBP

.(,,toq

tr ,(es ueqt iadut eql uo lr ol uelsq lacualues A\eu eqt ,{ug f11uer sr erpu1,,) llo\u.p .F.sbL.s^:!.>lb.G ,{es p1no,t no,( '(..loq sr etpu1,,) l[\u.;.f .>1o.6 s,(us edut eqt y 'ocunsur rod 's^rlJelpu eqt eroJeq (,,,(1par,,) .sbL.s^:! rerJrsuelur eql ppe pFor{s no,{ qcrqirr ot '(..tor{ sr erpu1,,) lluiu.fr.g, .>lb.G su qcns 'secuelues IBreAos enr8 lprr.re4ueds eql IIIrp slql uI

.lnlu

tllltl

.sbL.s>\ raglsualul aql :6'0I 'I'IIUO 'srruoJ esor{l

oc!

-cerd s11up BurnoloJ eqJ 'serJrpou 1l pro,n eql sepe3erd s,{u,np .:g.6 Jegrsuelu eqJ 'serJ -lpoul 1I plo^\ eql sepecerd s,{e,r1u lsolulu .bl relJlsuetur eql '{JIpo- feqt pro,r aql JauB aE .lug.rr.lb pue .lb!.b suereq^\ .ser3:r-pour lr pro/y\ er.p puB eroJeq ,(1pnbe ssol ro eror,u pesn

uaaqlJruanld

zT,E

lL

!

.. 9.. llu u. lu

I

ll I

I

e.luH.r'' l

l. l.rp !\

I

llb\Ul.7L.rtol"r\cP\I'e '--';'-"" k.r'l.lu. Lru.u u.rr. bE.

:L.r'!.lu.luru.u.l ^!\

t!

,,i.

,

,1,

t

llb\U.b.lbl'n.F.:.€

-

lb\u.bE.lrd.\.rp !\

rr

i.

I

r

\"A

llnlu.le.>k.lu.Lru.ur

z

lLlu.rybg.:L.\u.lnru.d r Tdycsadna 'uru8u tr fus ueqt eraq .enpJefpu oqt

eql ,{ug .(..enrsuedxe,,)

iadet aqr uo tr ot uelsrl lacuetuos

^rou X.bC.:b eroJeq (,,,{1puondoJxe,,) .b! relJlsuelur eqr pp€ plnoqs no,( qciqrr ot ;1,.onrruedxe sr poo; slqJ,,) lL\u.ry.bg.:!.\u.Lru.EJse qcns 'serueluas lsre^es enr8 grm re4ueds oW IIIrp slqt ul

.L\u rlfFn .p,! ralJlsualul aqJ 2Zl.0I T.IIU11

\

,, it

f\,

rr I | lh\U.b.hl'nF:€

lu.Le.F,.lb.r'.lum.p.l.le !* 2 !\

Itu\u.lrE.lrH^\.rp v\

lLlu.lus.x.\b.LE.luH.!.le \4 V !\ lln

|

|

ruS

sr

|

-^

I

,

lLlu.ruSl.h:r.l.le

l.ru.l.le !\

lL\u. Le.r,. lb. \4 ll

!\

rr

-

|

lblu.lne.u. lb.r'.:su. l'>reN.l.lp !4

-4

lLlu

!

lrg r'

lb l

lLlu.r''.>sb.NleN.l.re

!\

u

!!\

rl f .! U

p

rr I rh:u.b.)1.F.:.€ r

\N I

ln\u. lr \2e.F,.\b.r,.LG. l.le !2 !\

il

\\ I

I

I

Al

llb\U.F.bh.l.tp /

.he.u.\hr

!\

Tdycsadnl 'uru8e lt {es uotp ieda eqt uo lI 01 uelsrJ lecuelues eq ,tug '(.r{cF,,) Lh esec snil ^rou F ur'e,rgcafpu eql reus (..,{laurarxo,) .Lg.b.\brerrsueru ew ppu pFoqs no,{ qiqm ol .(,.qJIr qrn"rir"ir"luos IEreAos enr8 lpm ro4ueds egl IIIrp slqt uI sr uosred

ter{J,,) lloiu.u.Lh.!.p

sn

!\

rllpr

N

.Llu

..\\

llnlu. lnl.b.r'.LF. v4 I

r,. luE E .1. t

7

Llu.lnl. b.r,.:\.1. v2 !

\\

I

lh

I pt

I

!4

Lg

I lb raursualq aql :II.0I .I'IIUO N

u

lLlu.r:.LG.E.!.r,.LEu'. 2! pl

ll t

u

r'.LF

rp

lh>U.h.)1.!.h.bbU

I ar

\\

il

\U.h l.bJ.b.lbh.\.t'p

I

rr

I Ar

lElU.b.ltsh.\.l.P a v\

!\

EZE ,,i4s not 11!M araqA4,, :ualryun

'a^Rrefp€ eW W!r\ ,(pce-rrp seo8 nrgrsuetul eql lsw os llbiu.!.bg.>s.6.:!.g.!.r:.:ujoslV

r

.F F ereq 'elncafpu eqt eroJaq (..r(1per,,) .sbL.s;! rerJrsuolu aW pp€ pFoqs nof qcrgrvr or '(..lotl sr urpu1,,) llg.ry.f .>ln.Q se qcns 'sarualuos preles err8 grm re4ueds eql IIIrp slql uI

l> rllpr .ubL.s;\ raursualu! aql :tI'0I -I-IIuo ('peprocer tou oru

8I'0I-7I'0I sprqD 'flque8uuqrrelur

pesn setuneuros oJu suorsserdxe eql teqt pu€ tJuls tou sr uonJurlsrp sn{l lpr{l JequoruoJ

ol lueuodur sr tr'Jolo,nog'srqt/o s/r\ou{,{leraru euo turp eluorpur uuJ llg.!p.g.f .Ublu .N^:1.>L.G nuu lll.g.p.sblu.s^:1.>lh.G ',{lesrenuo3 'loq sI €pq leql ecuauedxe urorg s^\oDI euo tuql elucrpur uul (..loq ,(1per sr urpu1,,) lluiu.lr^E^Sb[u.1o>\.>lb.G serunotuos

'snql

's8uruueur luoJoJJrp eluorpur uego

ur flque8uer{crotur pesn sotunoruos ere

feqt 'JeAemoq*:ruoonntrrinucefpe puu unou

.!>.!m

puu

'.[uiu'.!,r,'rerlrue peuonueu

su/t\

sy

.l>.!m (NY.l> HIIAI SUflIdISNSINI

lL\u.LE.LH.p.l.le 2 v\

llulu.Ls.lhH^>e.6.E.1.le 2- !\

lLlu.r:.E.Llp.Lre.:f \

^lbp.lbre.>[ \

lLlu.rr.

E.

:e

lLlu.u.

^4

lnr'n.:

n/

\

g.6.l.le

o

lLlu.u.Lm.\.F v\ ',

!!

u

lLiu.u.bE.>lu.p.!.r,.>uJ v 27

e

lLlu.r:.uJ.l.u^:uj

r,. :uJ

-

lLlu.r:.>le.lu|P.lb|P

IL!u.r:.:re.:e.6.lble.lbl.9 lL\u.r:.uJ.:e. 6.!.

4!!

,lLlu.p bg.:L.>s.6.p.! u :uJ

-

lLiu.r:.bE.:e.6.\.r'.:br

.)e.6

lL!u.ry.b9.!.r:.:uj r Tdycsadnl

'uru8u tr,{es ueqt ieda eqt uo tr ol ue1sr1 iecuelues A\eu

ereq 'errqcefpu eqt aJoJeq (,,,{.Ie,r,,) esnoq l€rLL,,)

lloiu.y.bg.5.o.to1

eq,{ug '(..e8rq,,) ^l.bg

eql ppu pForls no,( qcrqrn ol '(..e3ru1 sr

.:9.6 Jerlsselur

su qcns 'soruelues IEreAes e,u8 1pr'r re4eeds

eql IIIrp slql uI

.Llu tllFa .>s.6 raulsualq aq[ :gI'0I

llIUO

llb\u.E.F.:u.lulu.EJ

lLlu.q.r.gl.\u.Lru.uJ

lLiu.y.:8.\uJuru.uJ'.

lL\u^y.:E.g!.\u.luru.uJ

.'-1

uDraqlJtuanlc vzt

'urp8u lr ,{es uerp iedu1 eqt uo lr ol uo1sr1 lecuetues eqt ,(u5 .(..qcF,,) eraq ,e,lg .! t"h ^reu ,(..qcu eru -cefpe eql JoUu (,,f1aue.Uxe,) .lug.ry.!b rerJrsuelur orll pp€ plnoqs no,( qcrg,r= ot

eldoad esoq;,,)

l!3.p.Lh.!.F

su qrns 'secuelues Iuroles enr8

plr

re4uods eql IIIrp srql uI

.l! tllpr l"g l.\b ragrsualul aqJ :9I'0I -I.IIUO I

l> !4

\ r,.LF.Ll.h.r.vi!

It .

I>Y.fr. v^ il I

e.l.u.lnEu !

t- | r- | I

l!>.rr.LD.E.!.u.luEu,. !4 2 V

I f,

n f-I |L l\>.1r.)\.l.h.bbU v4 v

)l.l!5.U.\.b.lbbU t^tf-t

l

il

l>.h.hh.|b\.bJ.\.1'p !^!v\

It

\\-t

I _t

!-l.t

l>>.rb Y.tbE.tbt.u. !!\

l>.u. !^

I

Lr.n.

LY.

rr

\

| at

ll>.b.lbh.\.1.P vA

!\

\.t9 lLw s ll't'^

b.E.l.re !2 v\

llg.g.r.Ll.b."lo.G

v^

\!\ r'o u

cp 2

l\g.g.r.>L G r

.lbl.hr

Tdltcsadng

.5.9 ";'*

'uru8u ty ,{us uetp ieda eqt uo tr ot uelsq iecualues A\eu aq fug .(..1oq,,) erell 'entlcelpu eql oroJeq (,,,{:err,,) .lbl.b rerJrsuelu eq} ppu plnoqs no,( qcrqm ot .se3uelues Iure^os enr8 lpar re4uads aql IIIJp srql uI .>L.G su qcns

'(..loq sr urpu1,,)

lll.p.f

.lg tllFa Ll.U ra.IJlsualq aqJ :SI'0I .I-IIUO \

ll>.r'.lnG.s blu.s:l.l.rr.LEu !2 I

ll

t^l

I L

llY.h.hh.l.fr.bbU !4

\>.r:.>\.p bL.s : l.l. r:.luEu v4

!

!4

!

N

!4

i!

sr

ll>.rr.>l.l.rr^luEu,,

v

tl>.LE.LH.l.p ! v\

ll>.r'.Lu.sbL.s:!.1.p

ll>.r,^Lln.l.le

\

ntarl

\

lLw s l"e cp \ '-3')i'-'"4'--"€

l\>.ujuF.s blu.p>\.E.l.re !\

l\g.ry r.sbL.s;1.>L.G

.sbL.p:!

r'"

L ,"

l\g^ry.r.>L.G r TQtcsadnl

'uru8u tr ,{us uerp iedu1 eqt uo tr ot uetsrl iecuelues

gzt

,,1ils no{.llu^ araqy4,,

eqt ,{ug .(..toq,,)

/rA.ou

:ualflun

'um?e lr fus uoqt iedur eqt uo lr ol

ue1sr1

iecuetues A\eu

eq fug '(,,e8re1,,)

l.bg

eJeq 'olpJeipe eqt eJoJeq (,,,tre,r.,,) .'rg.(:ergrsuetur eqt ppe plnoqs no,( qcrqrrr ot '(,.e8ru1 sr llg.g.bg.!.Fr.)E.JsB qcns 'sosuolues Iera^es enl8 IIIm re>pads eql IIIrp siql uI esnoq lBqJ,,)

.l!

All,n )s.6 ralJlsuolq aqJ, :8I'0I'I'IIUO

ll>.p.:8.r,!.lu.Lru.uJ

lW x .p l,\ \u l"rl ''a'\'r

lW l".p*'-''"j-'4' l!>.Le.F,.!b.LE.LE..p v s4

\

IIIrp srql uI

qlla pl ragrsualu! aql :lI.0I .ITruO llglorLEF!U

ro

^'i"s

l!>.r'.Lt.n.l.le

\

llv.ln g.b.lb.r'.LG.l.re \4 !4 !\

!i!

n

,

a ll>.r:.LF.l.rP !4 l\>.t'.:sb.NreN.P.l.te !2v\

ll>.Lg.r.r.\b.rr.:sb.NreN.s.l.tp

llyLq;lbf>l!u

ll>.r'.>!.\.re

u.

z

N

l\ws,l"G.pLp !4 2 !\

.Ls.h.lhr

z

Tdltcsadnl

iacuatues

ri^L r

\>.1!.N bh.>lb.bfY. )>,9, )bi !\7 n I

a

L

hi

lY.L.Nbh.hr.lb.btY.>>.)bl

I

ll>.L.Eu.ru.E.uts. >>.E. !CI v \4 '4

n A L h, llg Q sug >E uts g :uJ v

rl a.

& n,.

' llY.L.Nbh.hJ.lb.bl,Y.)hJ rt !\!

ll>.lu.Eu.ru.E.uts.p.lGJ'. !\4 ?'^ n

l!>.[.8u.>8.uts.:>.lGl

I p

L

hrr al

ll>.h.hU.>h.bH.\bJ rl v \4

ll>.e suu >E.uts.:>.!GJ r ll>.CI.su>.ru u bLl.g.)>.

)

ll>.CI.sux.ru.u.bLl.E.> !\?

lbH'.L Eu ru.)b.)>.>

z

lbm.L.Eu.tu.:b.: r Tdycsadnl 'urc8e 1r,(es ueqt ledet oqt uo lr ot uels1

^{eu

eql {eS '(,,L,)

o3 1F,^^ t,,) lbb.Q Fu.hr.)b.)

..5 esec

srql ur 'tcefqns eql

ol .)> Jegrsuotur

oqt ppe i(,,euoq

se qrns 'secuetuas lere^ss enrS 1I,n ra4eeds aql

IIIrp srql uI

.)y rolJrSualur aql :6I'0I

lllu(I

'.:>.)>.) sr'rone,roq',;1asfru L,Jo luelunrnba eq;',(18uo:rs e:oru fpqSrTS lnq Surql erues eql s,{es .)>.) 1..1,, su€alu .., unouord oql'eouulsur JoC'eJueJeJeJ aql aJocsJapun ol spuol 'unouo:d u qtrm uoncunfuoc uI 'JarJrsuetur pasn fltuenbeg Joqtouu sl .)> pJoa, er.lJ

.;;

.>>

HJIAI SUSIdISNSJNI l!>.rr.E.Llp.Lrp.>f v^'\

n

llg Le lbH.!.g ''

ll>.LE LH:e.4.1.le

llgq{:!>r6!>.:nJ

l\>.r'.u.l.>L.\.u.:d l\>.r'.bg.)L.E.\.r'.:u.l .:9.6

l!>.r,.bE. :e. 6.!.F,.:h.l

l!>.r'.bE.l.u.>n.l

e u

a

Tdycsadnl

LZE

,,it1s noK ilrM anqA ,,

:ual trun

N

lln\u.re.:>.rr.LF.re \

lLl u.p. :>.t'. ) E'b.N rpN.br \!*

*

lL\u.re.r,.LF.rp \4

r

llulu.p.r:.>E-u.t)reN.EJ v \4!4

lLlu.lg \? :>.r'.:1.E.:u.l iLlu.p.>>.r'.1u.>nj

llo\u

rp

:>.rr.!u.p.:>.!GJ

lln\u.p.r-r.!b.)u.l \^!

ll I r llF,\)-lf-p f.' \l'.' cP \\-

t?l \Ll

sr

-

llntu.lp. :>.rr. )Fb.Nf.ps.:>.lGj

lbm.:>.>.>1.E.>>.> '-l3'-";'--'t'-''lblo -tw s \7

\s

lbry

cp rt

*t

cp

)

g.:1.g.)> lblp s Ls \^!

L ,,

?

\

lblp.u.LF.: r Tdycsadol 'suorlJn-qsuoc anrle8eu

qlrl!

sJnoco

,{1uo reryrsuelul ue s€ go a8usn srql luqt elolq 'uru8e tr ,{us ueqt ledet aqt uo lr ol uelsrl .:> ,eJuel iacuetues /y\au eql fug '(.,11e,,r,r ,(ren 1ou sl aH,,) llu\U.lp.:>.fr.!U.u.Jelduuxa srql ur aqrlatg" ;; rJ1rru"1u, aq] ppv .(,,11a,r

-ues

^\ou

B rruoJ or '(,,11e,r,,)

.rr.!u

oreq 'elrtoerpe

'\ lLlu.''.;.lu.n1 sB qJns 'secuotues Iura^es e,ilB lvrr re>peds aqt tou sr eH,,) IIIrp srqt uI 1,,,trai ioir,,irorlu8au B rllp\ .y; Ja[frsualq oql qZ.;I-ITIUO ..'r{uELu

,fue,r lou oJu erer{J,, suuetu llo\u.1".>>.1r.).p puu (q) ..lle^\ ,{1pe: iou sr eq/oqs,, suue{u l ,-4 'eouulsur:og',,f;en lou,, Jo,,,(1per lou,, su€eLu anrle8eu eqt snld 'r llblU.f,9.:>.fr.:U.>u.J

..rt uoilnnllirnlrr uliruorrrrrdxa a,rne8eu ur fluo sanqcefpu sergqenb .)" JerJrsuerur eqJ flAIIVCflN gHJ HIIA{ ^;; UflIdISNgINI gHI ll>.lr.Eu.ru.E.uB.E.:> .w v( !\4 ?7 F

l!>.lu.Eu.tu.E.uN.>>.re ! \*

l!>.L.Eu.ru^k.uH.r, rr ll>.ln.Eu.ru.E.uB.E.>>.uJ or !\4 *,

l!>.ln.E u. ru.E.uts.

:>.t

l\>.L.Eu.ru.F.uts.u.l

uqaqlJluanlc

"

g(,L

l\9.m.!F.9.:Fb.Nr'el.>.>".lQ t

ll>.rp.lm.:Y.b.:Eb.Nles.:>.lGJ

t\g.m.!p.ry.>l.F r

l\>.lp.lm.:>.b.:l.le

Tdtrtcsadnl

('peprocer lou sI IIIrp slqD 'uw8u tr ,{us ueqt ieder eqt uo lr 01 uetsq iacuel A:en lou sl eH,,) eldurexe sFI q'oruot ues Aisu oql ,{us '(q ..llem ll>.p.lm.>>.U.!U.>u.J '(q.,Ilaru

ppv -ues 3 rruoJ o1 '(..11em,,) ^l !u,araq'e^rlJepu eq re$u .:y Jegrsuelu eql ^\eu tou sr eH,,) l!!.p.!F.!.!b.>E.JsB qsns 'seruolues [ere^es anr8 11rm relueds ew IIIrp slql uI (,,,tra,t lou,,) .l>.rp.lm qlla .yy Ja!|lsualq aql ryr'LL'I-IIUO

o

llg.m.y.L0.X.>!

o

g.!u.p.:>.lQ

Y

ll>.ttp.t'r.>gb.NrPN.>br !

l\>.le.>r.t'r.:Fb.t>reN.:EJ

llg.re.y.>Y.:

l!>.le.>>.t''.:1.)

llg.r:e illA

l\v r.p \\- I'r ll'h I )H ..i..-....;.-'..''.>

ll>.lP.b.)Eb.lvlPN.9.)Y.) ,z

l!>.le.r'r.:E'b.Nr'PN^EJ !v4

ll>.re. :>.rr.:Fb.NrPN.bJ !^

ll>.re.rr.>l.re

l!>.rr.:>.rr.:l.p

.8.>

:

llg.

r,e.

>>.r',.Lh.g.

llg.m.q.LG

.r

}1

Y

t d

Tdycsadntr

('peprocer

lou sr IIIrp slql) 'ltoiu.g.g.>!.ry,,(us pport\ euo ..'lsouoq tou sI eqg,, ,{us o1 'esrnueqto lpm flpcgrceds eqs Surqtauros ot SurrregoJ ..'Jeq Jo lseuoq ,fien lou su/t\ lL, puu ..'Joq Jo lseuoq tou sult t1,,'pelulsu€Jl sr ecueluas puoJes oqt :eloN 'uru8u tr,{es uegl iedet eqt uo ll ot uals{ sgl uI'ecuel lecuetues ,rleu eqt

fes '(q..11e,t ,(ren lou

sI eqs,,) tlg.m.:>.q.55.r^o1elduruxe

-ues ereq 'onrlcafpu eqt reus .>> reglsuelul eql ppv '(q ..lle/| 3 uuoJ ol '(..11e'|,) .l !u ^reu se qcns 'socuolues lure^as errrS m,n ra4ueds eql IIIrp srql uI lou sr eqs,,) t!:.r:e.;.!u.:d Ja$lsualu! aqJ '.IZ'01'I.IIUO

(,,,{ra,r lourr) .l>.l9

tlll^r

.5.y

6ZE ,,i4s noKIlrM aJaqy;,, :ualfiun

-uos

^\eu

eqt fu5 '(..[em

'ur.B8u

lr fes ueql ieda eqt uo lr ol uetql lecuol

Ip tu lou sl eH,,) .!!.m.!f.n.Ub.b^G].g.!U.EJes?r srql w.ocuelues

€ uuoJ ol '(..[o,n,,) .l anoq 'elqcefpe eqt ragu .ptr.!G1regrsuelq eql ppv .(..11am !U ^rou tou sr .H,,) .ly.r, lf .l se qcns 'secuelues Iere^es onr8 1ur re4ueds eql IIIrp srqt uI !O.d C,llB 1u 1ou,,) .l>.p.lm rllpr{ .sb.bGl ralJlsualul aqJ :VZ-}I

l'Jluq

ffttt^tp

lblu.le.tr.:l.uJ \^ 'r

lh lU.l'P.N 9. PbJ.b.)l.EJ

lLlu.le.r.r.)l.re ,, \2

lhlU.l'P. \ ll ltt^tp

N P.PhJ. b.

) \.l'P

.. F.

\

llnlu.lp.r:.:1.>b.l \4 1

b.bGl.u. :1.>u.l

cp ='n ll"\r,r'o x t'Y l furu.r!:.rJ. JJ.E, JUJ

llu\u.rp.l: b.bGl.r''. :l.E :uJ \? .

lLlu.p.s \

\1

u

lL\u.p.r'.:Fb.t'!t'PN^:>.lGl

b.bGJ.r'.>sb ^NlpN.:1.lGJ

z

llrlu.p.r'.!u.E.:>.lGJ \4! v '+

lLlu.rp.ub.bGJ.r'.lu.E.:>.lg \

llnlu.p.s \!

'^

**-

lLlu.le.N

!

b. bGJ.r-r.lu. >uJ 4*t

\4!!

llu\u.p.r'.1u.:uJ r \^v

.Nb.bg

TQtcsadnl 'uru8u tr fes ueql iadut eqt uo lr ol uolsq iecuel .eruolues -ues eqr fe5 '(q tu tou sl eqs,,) q slp ..lle,n ilu l6iu.p.sb.b61.rr.\U.:b1eser ^\au .(q..llarn .reu e uuoJ ol'(.,ileru,,) .rr.!u ereq'anncefpu eqr r"ri

lou sI eqs,,)

ll"i".g.g.$lojr"

(,,lle;u

.pb.Gfr"-UtsGlq eqr ppv lmr re4uads eql IIIrp srql uJ

qcns 'serualues IBroAa,

1ou,,) a,rrlu8au B

"nr?

qll^r .sb.bQ rarJrsualul arIJ IEZ-1T.ITIU11

l\>.re.lm.r''.lu.E.:>.lGl v??!'*v

v

l13.r:e.ltp.g.:1.! o l\>.p.lu.rr^)Eb.tvrel*.)

ll>. p.\t

n.

:>.t r. )Fb.Nrrs.E. t7

llg.m.lp.p.)Eb.NrPN.F.>^oJ

>n.J

ll>.le.lNn.)>.r'.lu.sP.: 2V ?

sr

-

ll>.rp.9'o.r'^lu.E.: !??t2-

uuaquruaryi

z

0E€

'ulu8u lr fes ueql :edet eql uo ll ol uetsq l,{1der eqt a^rD .Jglrouoq eql ur uenr8 aq ppoc os1g eqt ict]uouoq eqt ur pe{w ueeq Sunuq s.uortsenb eqt atrdsap Je.^!suu eqt ur pesn

re.ALsue

sI rrJlrouoq-uou eql l3r{l orrloN '(.Jeeq sr eragl iuolcrqc sl ereql,,) l!!.!p.b.>ts l!g.!p .b.:p /.$.$ s,{es edut eqt gr .Jldruuxe roC .seJuel .6..9 fes plno^A no,( '(,;eeq,r/,,ue{orr{c,,)

-ues oldurrs o^u o{uru 'qre^ oql tn !! !F Sursn 'spooJ o^u Jo setu?u oqt anr8 1Im relueds eqJ '(q ..ieraril er? pooJ Jo spuq leq1\,,) l!g.!p.3.L.!.L.Lru.rub po{su ere nof IIIrp sll uI

l: lr

ql!'lr 66earaql aJB pooJ Jo spulr lBea\,r :sz'Qr 'I'IIS11 ,,itueql

1sq no,{ pFo,/$.

.8ur,{us sr relueds 'seculdJo,{toFrerr e ot oB or{l .>U.ln onrlu8or ilLrl eqs tuqt Surunssu ur.L, -relur oqt 3u11qnop fg '(q) .,iot oB eqs IIr^\ seceld fuuur aoH,, Buruueu ,l!>.Q.su>r.ttr.lb tq8ru ureql Jo euo 'oryn ol tnoqu su,n 8up-9sJ puel{ rreql terll dl,n u Surssnc .>Fr.lb.)b.Jfes

-srp ere^t ,ql-u_61 puu dnp-ugJ JI 'ueql Jo lsrl u roJ s{su puu seqsrp 3o ,teuel u selras luBrnulser eql tBqt uonou aql sesserdt" .!.1o.!.L 'ereH 'ftlclldplnru selucrpur puu uotu -ruor sr selcrued e,uluSouelur;o Suqqnop qrns ' otul .E.L Jo Surlqnop oql ecrloN v lo : lo '(q ,,iereql o-rB pooJ Jo spurx l€q^\,,) ll>.!.o.>.L.>.L.luru.h:Jb s4su dnp-uo.j'en8oprp eql uI .>

Fr.

lb.> l'r.b

(INV

^>. lb ^>. lb

HIIAI SNOII JIIUJSNO J iltta


.re.\rp.r'.>Fb.Nr'sN.f, .>>.lGl'.

ll!.r:e.lm.sb.bCI.r:.:ru.smg. g. >>. !Q

v

l\>.le.9.n.r:.:Y.lp

l>.re. !.n.sb.bGJ.r'. :9.re v

l\>.ls.ll'o.F.lbh.: ,

ll>.p.lm.sb.bGl.r'.10.: I

L

l\>^le.lFn.b.:Eb.NtPtv.p.:

ll>.p.lm.s b.bGJ.r'.>sb.Nr'pl':.e.: v

-

l\>.re.\m.rr.lu.>>.\Gj

llg.r:e.!'n.sb.bQ.g.!u. )>. lQ -2-

r:.:\.9,.>!

bGl

g :Y.^rl

llg.re.\p sb lly.r:e.9.n.sb

bQ

-7

ll>.re.lNn.lr'.:l.nl . t t7l

u

ll>.le.lFn.t-r.>1.E.>uJ r

.N9.pbi

Tdltcsadnl

IEt

,,it1s noK nM4 alaql1,,

:ual uun

'.b.Lp .{es uouo suAeqIJ

.b.lum6 Jo

pgelsul

r

eraqJ,,) llg.lry,.b.:H.:!.b.G,(es ppo,r,r no,{ '(,.yeeq,,/,,ue{cn{3,,) .b.:H 7.5.6 s,tus adur eqi ;r 'e3ug1sur Joc 'uorlsunluoc u sB (,,puu,,) .:l osn 'ef,uelues punoduoJ euo e{etu ,qJoA eql tn !!.lF Sursn ',(1dar € elulnuuoJ ot r.lJrq^r qlv( spooJ olyU Jo se{ueu eqt e,u8 lplr:a>peds oqJ '(q ,,ierer{r eru pooJ Jo spuq tuq.Ad.,,) l!>.1m.>.|n.>.L.[fu.fub pe{se ere no,{ IIIrp srqt uI

l: \F qra^ aQf PUB .y\ uollJunfuoJ aql qllnA 66eararll arB pooJ Jo spul{ lBrIAl,, tgz.}I.I.IIUO |-

.NbU

l13.\tp.uFu ll>.!:,.rug

h

rCP

llg.lp.g.L.>.ln.Lru.rubr

.r

.sEu.b

l!>.\t".sFu.b ll>.!m.pEu

p

.NbU

l!>.!u.>.|u.>.L.lnru.rub

v

.b.lbk

ll>.9.n.r'.lnF tg> !r..b.G

F$ l.\

llg.lp.g

lu.>.L.luru.rub r,

.Lre.lurs.:f\

l\3.\p Ly lof.:[ l\g lp

Ly.lury

ll

.h19.htP

ll>.!r'n.>.Iu.>.ln.luru.rub n

.Lup.bl.p

llg.lp

luy

Ly lly lb.hrp

hrcP

ll>.1m.>.L.>.lu.Lru.ruh.r'

.h.LbX rrrr5"

.fr.PS

l\>.!No.h.lbk l!>.!tn.>.pF

l\>.!m.>.L.>.L.luru.rub a

.b.6 lt(

.tr.lblu

l\>.1r.n.b.6 ll>.9.n.b.Lfu

l\>.!r'n.>.L.>.L.Lru.rub

z

b.Lx

llg.\p b.Lx llg.lrp.b

Lmln

,.b.Lr.nL

l13.lp.g.L.3.L.Lru.rub

u

.b )P

ll3 lm b.>E llg lp.b

.bf

G

.b

l\g.lp.g.L.!.L.lrru.rub r Tducsadnl

uaaqlJruanlc

zEE

iader eqr uo 1r ol uetsq

lflder eql e^rD '(.Jeeq

('peprocer lou sr ilLrp srqa) 'uru8u 1r,{us uaqt sr oreqt

iualcrqc sr oreq.T,,)

llu\u.b.>E llu\u

,eldurexe

.soJuel

roC .5 g fes plno^\ no,( '(.geeq,r/,,uelJrqo,,) .b.:p 7.;.6 s,{us edut aqt p -ues eldurrs o^{t o{Bru 'qre^ aql se .ln\u Sursn 'spooJ orrrt Jo sauuu aqt e,rr8 1Im ralueds eqJ '(q ,,eereql ere pooJ Jo spuq tuqi11,,) lluiu.>.L.>.lr.Lfu.fub pe{su eru no,{ IIIrp srqr uI 66earaql are pdoy J-o spul{ ler{z!1,, :LZ-;IT-1IUO

.L\u Alln

.sEu

llg.\g.sFu.:l

hrp

h rcP

l\:'.!m.>.|u.>.ln.Lru.rubir

.sFu.b

llg lp sFu b.:l pFv

,F

.NbU

ll>.!.n.>.L.>.L.luru.rub

v

.F.lhX

l!>.lm.r-,.LF.:\.b.G

.Lf

.Ly Lm ll>.lrn.Lp.Lrp.

:[.:!.Lp.Lp \

.b

ll>.1m.>jn.>.lu.Lru.rub,,

>[

.lute.lbt'e

l\>.1m.>.L.>.L]utu.tub'.

.hlP.hl.P hrQ

l\>.9.n.Lle.Lre.>!.rup

ll>.1m.>.L.>.L.Lru.rub,

.fr.bk

.*.pB

l!>. !.n.rr.LF.>l.x.reg

l\>.!m.>.L.>.L.Lru.rub

-

.b-.6 ilI|/|||N I

l>.

.b.lbil

lltn.br. b. ) l.bf .lbfu

ll>.\rn.>.L.>^L.Lru.ruhr z

.b.Lp'

llg.lp.

.b.Lr.nlu

b.Lp'.>l.b.Lr'nlr

l\>.!'n.>.L.>.L.Lru.rub

"

.b.:E

ll>.lm.b.:8.:l.b.G

.bf

.b

ll>.!m.>.1r.>.L^Lru.ruht r Tdycsadol

'uIEBu tr

EtE

,,211s

fes ueqt :edut eql uo lr ol

uats11 i,{1der eln

e^rD'(,Jeeq puu ue{Jrgo

sr

no{.IIr$ arallA4,, :ual fiun

tou sr IUrp

llulu.b6>lbLil

.b-6

.b]b[]

llulu.>.L.>.L.lnru.rub !

z

.tf .i.uh

lLlu b.Lx >l.b.LmL

.b.lumL

lLlu.>.lu.>.L.luru.rub., v

z

.b.:E

lLlu.b:H:l

b

G

.br.b

lLlu.g.L.g.b.Lru.rub r Tducsadol ('pep:oce-r

slql)

'uru8u tr,{us uaqt iadn eqt uo lr ol uetsrl i,{1der aql

e^rg'(.Jeeq pu? uo{JrqJ

sr a:eq1,,) llu\u.b.:ts.:!.b.G,{us p1no,r no,{'(,geaq,f,ue{f,rr1r,) .b.:p 7.5.6 s,{us eda eqr ;r 'acuelsur Jod 'uorlJunluoc e se (.,puu,,) .>l esfl 'eouelues punoduoJ euo a{Bru'qJeA eql

se .lu\u Sursn ',{1der B etelnnrJoJ ol qcrq^\ qlr^\ spooJ olrt Jo soru€u eqt ertr8 11rrr relueds eqJ '(r{ .(ioraqt aru pooJ Jo spuDl luq1\.,,) llr\u.>.L.>.L.Lru.fub pe{su€ru no,( gpp srqt ul

.Llu qra^ aql puB

yl allfrauuor aql qlph 66aaraql arB pooJ Jo spul{ lBtlAl,, :82'0I -ITIU( .sFu

ilrLu.pEu lluiu.r"r

l'r t(D

lLlu>

L.>.L]nru.r.:b

"

.sFu.b

hlu.sEu.b lLiu.sFu

.pEu

lLlu.>.L^>.L.Lru.ruh, v

-

.h.lbF ,,i'.\..f\

lLlu.u,.Lb' ltulu.b.G

.b.c

lLlu.g.L.:.L.Lru.rub

e

.Ly.tuy.:[

\\

lLlu.lnle.Lle.>E \ llblu.lure.Lre

lof.lof

lLlu.>.L.>.L.Lru.rub

z

Jof lof

llulu.Lp.bp lblu.ruE

.hJF

llb\U.>.lb.>.lb.lbhr.hrbJ

d

Tdytsadol

uuaqlJ|u?nld

vEL

'osle urel

slrl

r{ll/r\ socuatues qJns eJrlJcrd ot InJdleq eq plno^\

ilg.Q.sug.fu.Nlb! .ru ll>.0.sDh.hr.t!)B.NEu !\

?

>

l!>.e .su>r.hr.)B x l!v.C.supr.ru.9.bre.t[ llg.Q.sug.hr.Nlb!

.

ru l!>.0.sbh.tu.bllb.;.1

ll 'snw

: LR pollBs sr ruroJ parpderd

$I

I

.sLL.nr

.s:E.sEu

llg.Q.sug.>h.lb.rb.lb.:!

n

-fu)\t.l

. -JL-tr. \!4

t.ble.6[

ll>.e.sux.>u.[u.>*.|u.)uJ',

rvLL.ru

blLE!

l!>.0.su>r.>r'.L.>r'.L.:J

-

.G

Itg

Q

sug

>tv fu l!>.0.sux.ru.rut.LEu

ll>

.> l!>

v\\\\

Q

sug.ru.s.b>

0 sbh.hr.r''.)b.u:.bu') llg.Q.sug.ru.)E.l

.

reqln llg.Q.sug.ru.:uJ.bF

.N.6 .fuh.lbbU

l!>.0.su>'.>b.lh.>h.lb.>uJ

z

\b>>, .r'.>b.u:.bt.o

l!g.Q.sug.>r'.lu.>rr.lu.:*l

u

.:u.J.r:egL

.:J.bE

llg.Q.sug.>r,.L.>r'.L.>! r Tdycsadol

'uru8u tr,{us ueqt iadut eqt uo lr ot uetsrl i,(1dar eqt aArC '(..eruoq oB lpnt eqs iptrdsoq aql ot oB 1p,r eqs,,) no'{ '.:uJ.r:egL /.:d.bE s'(us edet eql JI

llg.Q.sug.ru.:uJ.mgL llg.Q.sug.hr.)bl.bE

'(es

'ef,uulsut Jog 'seJuelues aldurrs olu e{utu ol qcrqa qlr/\\ satu€u oceld om1 enlS lprrr re4eeds oqJ '(q ,,io8 aqs 1I,r,r ereq7y1,,) ll>.Q.SUX.>tr.lb.>h.lb.)EJpe{su ere no'{ IIup srqt uI ,rLoE aqs IIIAT, arar.{A|,, :62'0I.I.IruO

.sFu tttl

lLlu.sFu.>l.r.rP

llhlU.>.lb.>.lb.ltrhr.hrU,

l'r rCP

.b.lbX

lloiu.u.loF.:!.u.pF

-

ll

stp9

llb\u.>,Ib,>.lb.hhr.lubJ a

9€€ ,,11ls noK ilu^ alaqA4,, :ual ilun

sl lE|P qre^ slFrouoq eql luql eloN 'u.ru8u tr '{us ueqt :eda aqt uo lr o1 uersq i'{1dal eql e^rD ',{1der rno,( ur esn ol no,{ ro3 {ulrp ro pooJ u Jo etupu eqt e,rr8 11m releeds eql '(q ,.i{upp no,{ 11rm luql$.,, ro .,ilue no,( lpm IBI{^[,,) lr:.bg.Q.!gFp.y.lo pe{s? ere no,{ IIIrp srql uJ J.rJlJouoq

'a,r1lu8oualq uosrad puoJas'3u1qu1rp pue Eullug :Ig'0I 'ITIUO XNIUO ONV JVg I

l> !m.> r',Iu.> r:. L. >uJ. b9 u. LE. ru.lu.>GJ. \ .

>E

i^lr3 srql q

se.I|Ber$

OI SCNIIHI

er^ou eql ers eJeqi[ 8

a,{lunoc srD ur areql ere selqsle8arr teqA(\

ll>.Im.>r'^L.>r-'.lu.v.LEu.ru.lu I

I

lg. lp.g.lb.g.L.

!>.!m.>

:uJ.fi .ru.!o."Q. :^E

r,. ln.> r'.Iu. :uJ.

:p

.ru.!u.>Q. :^E

ll>.1m.> r'.L.> r'.L.:n.l.H.ru.lu.>GJ.:E

L

eleqll uI sp€IIIou eql aI? aroqi^,9

cfilc qW uI ereqt ere selduel tuql6 S ldr1c

slp ur sdoqs erern aru eJeqi[

i,{1rc srql ur seydural oJer.Il eJB eJaql[

llg.Q.s ug.> r'.L.> r'.L. :uJ

llg.lg.g.L > L.Lru.rub

(q) ioE eqs

11tlrt

ereql[

t E

Z

(q) ;ereq eru pooJ Jo sprpt teqt6 I

Tdycsadol 'ur-e8e

.>fr.ln.>fr.L ro

ol ',.ioreql

tr ,{es ueqt iedut eq uo ll ol reqlro osn

ue1sr1

iecueluas uuleqrJ sqt ,(e5

no,{ ecualues qcuo

q

'llg !p

'uureqrJ olur elulsuu.q

IIr^\ lly.!f,n.V lo V lo spurl lur{1t\.,, s? qcns 'secuelues IuJeAes uenr8 are nor{ IIIJp slql uI

oJu pooJ Jo

u4aqlr olur sarualuas (6a.Ioq,lt"

puB 66lBq,rr' SullulsuBJl

:09'0I'Illuo

.>b.|.LE

l!g.Q.uug.hr.:il.lbE rr A rr

:n l \>lo r.'L .--.-,'-.\.-

lt.u.Nbh.hr.)EJ.\i r|g.bl

N>.0.supr.>u.L.>r,'.L.>uJ a

.:u.l.:

llg.Q.sug .

\F,l \cP

ru.>uJ.> llg.Q.sug.r.,.>oJ.>E

llg.O-.uug.>t r.L.>u.L.:d v

.bllb.>.1

Ilg.Q.sug^tu

s,9 .lu.:

bllb.E.! llg.Q.sug h, U g

\\

113.0_.sug.>r'.Iu.>r'.L.:Xl

"

.lblY.hf9

lPl.n.h.U.hl'P.lblY

.x.uJ

lbr.n.L.b.x.ul \ \ \* lltttl

lrr.bm.0.lEre.>.L rrr lrr.bm.0.lEre.>.Lu'.r

\\

t

lbgIbrur!x

l[.!Ere.>.lb rd

.b.lnulu

lbr'.L b b lnmL

l[.\Ele.>.L a(

.)9

lbr.n.L.h.r.:E

Ir'.br.n.G.lEle.>.L n(

reEu.bll

lbm.L.b.pEu.blt

lbrn.L.b tuD.hr.)g \i\

'uorlf,n-qsuoc srql qlt,

rcP

l .\.

\S tE

.hh.hJ.)E

\ IIgp eW Jo JepuruueJ

l[.!Ere.>.L

ur

l[.lErp.>.ln rr er1l Je,rsue

'e:o;ereq]

i(,,Iupp IIp\ L, Jo .,lee IIp\ L, sueetu aJaq snql pue lxeluoo ,{q Surueeur str se{Bl lnq .,lsenbar lll,\\ L, suuoru ,tllucrseq qclq^^) lbm.L.b uortJnlsuoc JrJlrouoq eql qlr^\ re,rsup su€l3qrJ '(,,{uFp III,\\ L,) ibg.[.>Fu ro 1..ru-e ill^ L,) lbg.[.uru qrm Buga,alsuu ueql uogo erolll

.rP.>)te.;

)Xu.te.> )tP.>

t,

lbln.L.usu.b.6

\\

l9f'o.lb.

lbr* l* r-rBN tra

\\

,bf

.

l+

il|.\N

l[.lEre.Y.lb

od

y

l[.lEre.r.lb

d

i[.\Erp.>.lu

lrr'.br,'n.e.lEre.>.L \\

@

lu.br.n.0.lEle.>.L \\

.>.lu

lbm.lu.:Fu.>.lu

l>.br.n.G.lsre.!.lu x

.E|.Ur

lbtn.ln.usu.b.[

l[.!Elp.>.lu '.

.bPl9

ibg.ln_.urU.rcrrn

@

l9l'o.lb.)XU.9

rt.\(

.Iu9.:b

lbr.n.L.usu.Lt.:b

.Lr.hhr

II\

lbg.lg.uru.b.tbil

f.o \-\M

I

:h'

lPl.n.lb.

-\

U.t P.Y

)fe.

lLr.lEre.>.[u

,',r

v

lr,.bm.0.lEp.>.L r lr'.bb.0.\sre.>.L ( Tdycsadnl

qra

\

'eteudorddu se '(,,1urrp ot,,) .:Fu.ro (,,lee ol,,) .Utsb oqt rar{tro esn ,{1de: crJlrouoq-uou

..lts

71o,\

rnof ur 'snql iSuquup pue 8ur1ee qtoq JoJ pasn

lllh\ alaqlA,, :uaJ ||un

.:Fu.>.L

Pue

lL.ugu.!.L

'tt qren eql Jo lruoJ peueiloqs eqt qlr^\ saruelues orues eqr ecrtr€rd

b,6

6

lh.Pl'n.lb.)XU.>.lh a(

.a

lbg Q:Fu >

l>.br.n.ln.uru.>.L rr

.b.leF

lbg.Q.uYu.r'.leF

lx.bb.lu.usu.>.lu ur

.sEu.ruF

lbg.[.uru.sFu.ruF

lu.bm.lr.>Fu.>.ln L(

.9

lPl'n.Lb.>Nu.9

;(

.b.lnx

lbgJg.uru.b.Lu r|.\\

lbg

[.uru.b

lrr.bln.L.ugb.>.lb

rrt.\l

tt\

lu.bg.Q.uru.>.L

lu.bU.[.uru.>.L

.r

It.bg.Q.urb.y.lo

.tf .b

G

lr:.bgJo-.:Fu.!.to p

.h.uJ

lbr.n.L.>Fu.p'.ul

.tr.lbh:J

lbg [.uru.b.lbil

lbg [.uru.b

lbr.n.L.:Fu.:.!u

.>.lu

lr,.bm.L.:Fu.>.ln

v

\ .,-,

.lP.>)1.P.:

.Lle.Lre

lbh.L.ugu.Lp.[up

u

lu.bgJo-.:Fu.!.lo

b)

lbm.L.lnH.b

z

l>.bln.L.usu.>.lu

.b.)ts

lbln.L.uE'u.b.:E

lr'.b9.[.uru.>.lu r Tducsadol

'uru8u tr fus ueqt :edur eqt uo 1r ot uats11 i,(1der eqt e^rC ',(1der mo,{ ur esn ot no,( ro; {uup Jo pooJ u Jo euluu erp e,rr8 1pm:eleeds oql'(,,i{upp no,( IIIA ler{^dA,,) Irr.bp.[.urb.y.lo pa{s€ ere nof IIIrp slqt uI

lu.bg.[.:Fu.!.lo ro (.,11ee

no,{ 1I,n lul{1y\,,)

rlJlrouoq

-uou 'a,rrlu8oualu! uosred puoJas Ibg.[.b.u.LF

|

'Eu1>1u1rp

pue

8qlefl :Zt'gI .ITUO l[.lEle.>.lb

.h.lbF

uDlaqllluanld

vd

8E€

osn ot

nof

-ro;

hrQ

r, ,cp

s

l!>.1o.>Fu.>.L.re

.h.DJ

l!>.[.:Fu.x.ui

e

ll>.[u.uru'.>.L.p

.>.le9

l!>.L.uru.r'.ipF

l\w

lx r

rrx

.l

Tdlttsadnl 'urc8u tr fes ueqt iedet eqt uo tr ol uelsq i,{1der aqt e^rg .f1der mo,{ ur .(..i>lugp oqs 1p,l:eleeds e[L IIII\ lur{1d,,)

Iuup ro pooJ u Jo aruuu eql

e,rr8

ro (,,i]ue eqs

IILry\ tPqA\,,) lly.[.uru llg I L pe{su ere nof IIIrp srql uI ! [.>Du V f F JIJrrouoq -uou'a.ule3o.rJalur uosJad prlql'3u1>1urrp pue 8ur1ug :t0.0I llIU11

,"

ll>.CI.1elp.>.L.:n.l

.blu

v

ll>.0.lEre.>.L.:uJ

.htP.NbJb

ll>.0.lEp.Lp.sh.ru

.l'e.l)l.s.bg

ll>.0.lEre.le.>)rP.be

.>.luNlb

l!>.0.!Ere.>.hrNL

ll3Qlerrbtbil

ttN

.bf

ll>.O.\Erp.>.L.:uJ or

.sEu.b

ll>.CI.lEle.sFu.b

u

ll>.0.1sre.>.L.:u.l

g.s bu. :!.pE.rustlo

l\g Q.lere.ruF.sbu.>!.pE r.,sL

z

ll>.e.lErp.>.L.:nj v\!

.sEu.sbu.:l.ruF.sbu

i!>.0.!Ep.sFu.sbu.:!.ruE.sbu

.bk.sbu

ll>.0.lEp.loF.sbu

.b.rui>lr

ll>.0.lsrp.b.rusL

.b

ll>.0.lEre.b.G

.bf

!\

.tu

!\

ll>.G.lsle.>.Iu.:uJ r Tducsadnl

'ure8e 1r,{es ueql ledul eqt uo

tr ol uetsrl l,(1der eqt e^rD',t1der re>1uads

eqJ '(q

mof

ur esn ot no,{:o3 {uup Jo pooJ e Jo atuuu eqt e,rr8 1pm

..l"{ulrpn€o eqs IIr^\ i3q1y\,,) l!>.Q.!vre !

L )^J po{su ere nor llrrp srql uI

rlJlrouoq

'a,u1e8oualq uosJad prFll '3u14ugp pue Sulleg

5:t

,

lUs

no{nl^

ataLlla,,

:tt.gl

-1-IIUO

:uallrun

L

.sEu

l\9.[.uru.sEu

.pJ

lW.tb.lbH.b

l\>.L.usb.>.lu.uJ r Tdycsadnl

'uru8u tr ,{us ueqt :eda eqt uo lr ot uetsq i,{1dar eql e^rC ',{1dar mo{ ur osn ol no,{ roJ {ulrp ro pooJ e Jo oruuu eqt anr8 grm ra>1eeds eql '(..e{ulrp eq I11^r rcqi11,,) L Elro (..llua eq III,\\ 1eq.1$,,,) l!y.!.uru I t" pe{s€ eru no,( IIIrp slq] uI

llg.[.:Fu I

^J

JIJIrouoq -uou 'a,rr1u8oualq uosrad prpll'8up1upp puu 3u11ug :Sg'0I T.IIU11

.IP.U

ll>.L.:Fu.p.u

.)9

l!g.L-.:Fu.>r

llgJr_.uru.:t.:l.b

\q *'\

. J**,

JJ.v

l\>.L.>Fu.>.L.re

Y(

l!>.|n.:Fu.>.L.p ,rr l\>.L.usb.>.L.te

l-"

no

.LG.:b

ll>.L.uru.tb6.>b

.>.lu

ll>.L.:Fu.>.lu

.b.t

ll>.lu.usb.b.[

l.p hr cP

llg.lg.uru.re.il.p

.l's.>:l'P.:

llg.[.>Fu.le.!>r'e.>

.reEu.bll

l!>.lu.usb.rrBu.bD

.9

l\>.|b.:Xu.9

.l'Pl9

ll>.L.usb.rPte

Ld

l\>.L.usb.>.L.re !\v

.Lrp.lure.:E

l\>.lr.usb.Lle.lbN.:E

Ld

ll>.L.usb.>.L.re

.r'.LF

l!>.Iu.>Fu.r: LF

ll>.L.uru.>.lu.le -o

.b.:E

llg.[.uru.b.>E

.b.lu>,

llg.[.uru.b.lux

!\,\

rrr.\*

\\

ll>.L.uE'b.>.Lu.t'e',c v\

l!>.L.:Fu.>.L.p

od

v

l!>.|u.:Du.:.L.p

.r

l!>.L.usb,.>.L.p

-

ll>.L^uEu.>.[n.t'e

'

llg.[.:Fu.!Jo.F

o

l!g.[.uru.!.lo.F

uuaqlJru?nlc jvL

u

lslr.lEp.b.:E

lble.Nrbtu

z

lN[.\sr'P.rr.E.l

lbp.ln.b.u.u.l lble.Nlbtu

lbF.L.bu.b.>H \\\

lbre.L.b.b.lu>, lble.Nlbru \\\

lN[.lEre.b.lnr t Tdycsadnl

'SuFeggo sr uosrad roqlo cql leqt pooJ

eql ot JoJer slrlel eql aJuls ,{1der arp uI pesn eq ,(eur pooJ JoJ scrJlJouoH 'ulu8e

ll

,{us ueqt

iedet eqr uo tr ol uelsq iflder eql e^rg '(..qrod lue t.uo,r\ I 'oN) lbry.[.b.b.L>, lbry.Sluru ,{us no,{ '(q ,,;ryod tue no,( il1iil,,) lS[.];if:e.b.1o" sfes .re4eeds eql R 'ecuulsur rod 'peroJJo su^\ leq^\ 8uru11cep ,(q ransuu plnoqs no^ '(q ..14rod lua no,{ III.^A,,) ls[.lere.b.lup, sB qcns '1ur:p ro lue ol elll pFo,\a no,{ tuqm lnoqu suoqsanb Iure^es pe{su ore nof IIIrp slql uI aarleSoJJalu! uosrad puocas'8up1ugp pue 3u11ug :9€'0I .ITUO nIS\N

lW.lb.>Xu.9

.9

.\ l\>.|n.>Xu.>

l\>.lu.>Bu.>.b.bJ ad !

.bf

llg.[.uru.b.G

.b-.6

llg.[.uru.b.6

.b.Lil

tlg.[.u*.b.Lt,

ll>.L.usb.Lre.lblP

lvE

.l"f

.b

Lf

.rp.bN

llg.[.uru.le.bK

.>.lu

ll>.L.>Fu.>.lu

.h.u9

l\>.L.uEu.D.u!

.b.:ts

l\!.[.uru.b.:ts

.u.reB

llg.[.uru.rr.re8

.lP.>:tP.>

t!>.L.:Fu.re.>:rP.E

,h.EJ

ll>.1o.>Fu.p'.uJ

,,iL!s no6, nufi alaqA4,,

ll>.ln.ueb.>.L.u,l er ll>.lu.usb,.>.L.u.l !\

sa

l\>.L.usb.>.L.uJ rr

ll>.L.uru.>.L.u.l or !\!

ll>.L.>Eu.>.L.uJ v

llg.[.uru^:.1o.!

"

l!>.L.uru.>.L.ul '.

-

ll>.L.:Fu.>.lu.uJ

.

ll3.[.uru:Jo.!

ll>.L.uEu.>.L.uJ

z

:ual lwn

llg.Q.lgm.sFu

.b ll>.le.n.lep.lb|'P.Nbu ll>.p.sLru

.sEu.b

lpu.l>.0.lele.lblP.Nbu.>u.l

u

llg.Q.lem .b^lbfu llg.m.Q.lgre.b.6 llg.m^sluru

.b.Lil

lsu.lg.Q.lye.b.6.>d t Tdycsadnl

'up8e tr,{us ueqt iedet eql uo tr ol uels{ l,(1der eqt e^rg '(q ..quul tue II.eqs 'qsg lue t.uol\ eqs 'o51,,) llg^Q.!grm fus nof '(,,qtu€1,,) .b.ll[,sr eAueILIelP eql puu (q

.b.L[, llg.te.Q.l:]p.b.6 ll!.m.sLru

,,iqsg t?e eqs plA.,,) lSf:.!g.Q.!;rm.b.6.>! s,{us ro>peds erll JI 'ecuglSUr roC '{ulrp ro pooJ eAlleuJellu eql e^sq ilI/$ eqs luql ueql puu poJeJJo lsJg s€A\ lEtl^\ {uttp Jo lue lou IIA eIIs ]€qt JeA\suu plnoqs noa ',{1der rno,( ur esn ol no,( ro; {ulJp Jo pooJ e^rlutuellu uB Jo otuBu aqr ea,r8 1wr re4ueds elll '(9..[qsU lee eqs III.^A,,) lSf:.\g.Q.lgrm.b^6.:! se qrns '{ulrp ro tue ot e1rl plno^\ uosrad Jor{touu teql\ lnoqu suopsenb IuJoAes pelsu eru nor( IIIJp srql uI

Sulpgnq uollusJaluoJ rJUIJouorI (a,rr1e3oualu! uosrad pr1ql '3up1u1rp pue 8ug1ug :tg'gl TTru11 lbp.L.b.b.tusL lbre.sbru \\\

lp[.lEp.b.tusL

ec

ls[.lErp.b.G -

lblg.lu.b.b.G lble.sLru \\\

'

ls[.lEr.p.bjlil

lbre.L.b.b.Lb lbp.pluru

'.

lp[.!ere.b.6

lble.sLru lbrp.L.b.b.6 \\\

r,

ls[.lEp.ub.topL \

lbg.[.b.uQ.rosL lbg.slnru

v

lN[.lep.>^lu

e)

',( IlvL^lEp.hk^Nblb

lbre.L.b.Lh'.Nbu lble.NlbhJ

lslr.\Ep.Lp.sbu or

lbre.L.b^Lp.sbu lbre.sLru \\v!

lN[.lsr.P.lbb^sbu rr

lble.lb.b.lbb.sbu Ibp.sbru

lN[^\EF.b.ln>, vt

lbg.[.b.b.luu lbg.slnru \\!\

,,

, t,.q

lbp.L.b.>.lu

lbre.Nlbrrl

!

ll3

Q.lgm b

lbil ll>

le sLru

I

b tbil

|

ls>

l> Q lgre b.6.:!

r

Tducsadol 'ure8e tr ,(us uoqt iedut

eqt uo tI ol ualsrl i,(1der eqt o^ro'(r{..quel lue II.oq'oN,,) llg.Q.!gre.b lb[, llg.m.SLru fes nof '(,,qurel,,) .b.lbfu sr e^rtBuratlB aqt pue (q .,iqslJ t?a eq IIIA\,,) lS>.\g.Q.!FlY.b rog luFrp ro pooJ a^rt€ruelp eqt e^eq III^A eq tuqt 8ur,(es

6 ,d

sdus :e>peds eql JI 'ecuelsut

uoqt puu

(,,'oN,,) ll!.m.SLfu 8uiles fq

pera;So isrrJ s€^\ teq/y\ >lurrp Jo tee lou IIr^r aq

teqt Je^{su? plnoqs no1 ',{1da: rnof ur esn ot no,( -ro; {uup Jo pooJ e^rt€uJallB uu Jo oruuu aqr anrS 11rzn re>1uads oqJ '(t{ ..iqsg l€e aq III/$.,,) ls> !>.Q.!rm.b.6.>gl s3 qrns .{uup t€ql\ lnoq€ suoqsenb IeJeAas peISB ere no,( ilFp srql uI

Jo tuo ot o{IT plno^\ uos:ad Jor{rou€

8u;pgnq uollusJaauoJ .JUIJouoq 'arrlleSorJalu! uosJad pJlr{l'3u1>1ugrp pue 8ur1eg :gg'0I .I.IIUO

llg .hrplo

llg

m

Q.\gr:e >

Q.lgr,e.!.rupL ll>.p.sluru tr

ar

:.rusL

lsr'.1>.0.lsle.b.t::lNlb.:uJ or

r .\

llE.q.letP.lbx

.sbu ll>.re.0.lEle.b.:P ll>.re.sLru

LF sQu

!\!

Itvu.lg.Q lg,re.b.:E.>uJ

.r

llg.Q.lgr:e.sEu

0lsp sEu.b ll>.re.sLru

.,_r hJe .-i.,-.=.,.t,l!> re

.sEu.ruF

lsx.l>.0.lEp.sEu.b.>uJ

v

r>>.0.lEle.rs.>:rp

uE l!>.l,.q.rg".:i!L l!!.m.slor.,

rP.>)lts.b9

lst-,.1>.0.!erp.:.hrNlb.)bl

rt

llg Q.lgm.Lg lb!.:[ ll>.p.0.lEre.sEu.rup l!>.re.slnru

llg Q.\gm lnp pbu ll>.lp.G.lElp.luk.sbu ll>.re.sluru

.lug.lb!.:b \+\

ll.\

llg

Q

.lbtP.NUb

lsx.lg.Q.lsp.sEu.ruF.:^EJ

n

tlr.\

lsu.\>.G.lElp.Lk.sbb.)uJ'

lgle.p

.ruslu l!>.re.0.\Ele.Lt.:b ll>.le.Nlbhr

.U.hrNlb

lsu.\>.CI.lEre.L6.:b.)nJ !!\

-

llg.Q.lgr:e

.b.:E l!>.p.0.lEre.b.Lb \ EV€

,,iLlS nol, llt^^ alaqL4,,

lsr,.l>.CI.lgle.b.lbil.:J

.b.:H

l!>.le.NlbhJ

z

:ual lrun

.

.:Fu.q.! lly

m

llr

I

[.:Fu.> l\>.rp.pLru llg.[

.h.EJ

rrr.\

lNb.\>.Ib.>tsu.>.EJ r

uYu

re.il.p llg.m.L_.uru.b.[ llg.r:e.sLru

Np

hl

ep

lpx.!>.L.ugu.L.D.oi , v! Tdycsadol

uo

1r

'uru8u 1r fus ueqt ladet eqt ot uelsq :,{1der eql e^rg '(,,e8uero uu t€o 1,e11 'e1ddu uu tee l,uo^a eq ,oN,,) llg.lg.ufU

le il f lly.r:e.[.uru.b.D l!!.r:e.s[ru,(es nof '(,,e8uero ue,,) .1.9.Fr.F sI ollluulelp aqt pue (,,ie1ddu ue lee eq pid.,,) lsrr.!g.[.uru.b.D.4 sf,us ro>1eeds aql JI ,oruetsur roC .{ulrp

ro pooJ rerilo eql e^eq IIr^! eq luql ueql puu poJoJJo lsrrJ s€^\ lur{^t {urrp ro tBe lou IIr^\ eq tpql JOA\suu pFor{s noa 'f1der rno,( ur esn ot no,{ -rog {uup Jo pooJ e^rleuelp uB Jo atu€u eqt ea,r8 1p,n relueds oqJ '(,,ie1ddu uu lee eq illiA.,,) lsrr.\!.L.ufU.L.D.^U se qcns '{uFrp ro tuo ol e1rl plnoa uosred Jorllouu luqlra lnoqu suopsenb IeJe^os pe{su aru no,( IIIrp srqt uI

Sulpgnq uollusJa^uoJ (JUIJouoq -uou 'a,rrlu8orralq uosrad prlql'Euplugp puu 3u11ug :69.0I '1.IIUO

.u.uJ

r:e.sLru

.b9

llg.Q.l;,m.u,e llg.m.sLru

lsr-,.1>.0.lEle.LL.:b.)ul o/ v\\

.9 tuplo

ll>.0.lEre.b.rusL ll>.re.NLhr

lsr'.1>.0.lEre.sEu.b.:uj rr

.sEu.tup

llg.Q.lgl,e.sFu.ruF ll>.re.Nlbhr

Lq.lb!.:I

ll>.0.lEp.Le.ln9.:b ll>.rp.sLru

llg.Q.lgle

q!

llg

.l'e.>>tP.bg

ll>.0.lElp.r'p.r:le.be ll>.p.l>Lru

.lnre.Nbb,

llg Q.lg'm.Lry,.s!u ll>.p.sLru

.pFu.b

llg.Q.lgr:e.sEu.b llg.r'e.sLru

r

ar

r f\

lsu.\>.CI.lele.NEu.hre.)ul !\

>.tusL

llg.Q.lgm.>.hrFlo lly.m.ulnru

.lbX.NbJb

ll>.0.lEre.Lk.sbu ll>.re.sLru !\!

u

lprr.\:.0.1Ele.>.hrNL.:ul

r

.r

!\

lsr'.1>.0.lele.be.)bj

y

!!

rzl

I

r

ar

r .N

Isrr.\>.G.\Ele.lbk.Nbjb.)nJ

sr

!\

lsu.l>.G.\Ele.>.hrNlb.)uJ''

|

,b.:E

llg.Q.lghP.b.>E ll>.le.sLru

ll>r'.1>.CI.1EF.b.:B.:J

-

lsr:.!>.0.lEle.b.hJNlb.:u.l

z

lpu.l>.0.!Ep.b.Lb.:uJ

s

ueqt :adet eqt uo tr ol ualsrl i,(1de"r eql e^rC :,t1de::nof ur osn ol no,{ ro3 pJo^\ Jo Jeqrunu e,tr8 1pm :elueds eq1 '(,,ieneq'(tlc srql saop selJelseuoru ,(uuru aoH,,

E

ro,,ir(lrc srql ur aJoql

ere serretsuuoru ,(ueu ,\\oH,,) l!>.!m.lE.L.fr.bL!.ru.1u.>GJ.:E pe>lse ere no,( IIIrp srql uI '-.L.>Du.>.ul

uo

llg [:Fu:

lurp.lure.>L

llg.[.uru.Lre i!>.le.L.uru.b ll>.re.sLru

,=

l!>.rp.L.uru.lurp.Lre.:f l!>.re.Nlbhr

.Lrp

:f

lsr'.!>.ln.uru.Lle.L|.P.>1".u) t t

lsrr.l>.ln.uE'b.b.uJ or

llg uru

b

Q

ll>.le.lb

uru.D.ut

l!>.re.NLhr

llg I uru D uL ll>.lp.lu.usu.sEu.b l!>.re.Nlhhr

b

.h.u9

lsr'.1>.L.usu.D.ut.EJ

.)

lsrr.l>.ln.uru.sEu.b.u.l

v

l\> Q LH

$

I

llg

m

[:Fu € p l!:. re NIDru

ll>.L.uru.sEu ll>.re.b.uru.sEu.ruF llg.m.sLru

.br

.tvEu.b

ll>.L.ueb.rpf,q x-

ll>.p.L.uru.lpFu.bls ll>.le.sluru !\!

lsu.!>.L.:Fu.rp.u.ni,o

*

lsrr.l>.lu.uxu.pFu.bb.u.l

o

lsu.lg.[.uFb.NEu.hrp.!

\\

.tPl.9

!\

l!>.1:Fu .

>.!u

l!>.lp.L.:Fu.h.hJ l!->i.slor., \4

.>.lu

-

lsr'.!>.L.>Su.pr.uj.u,

ll>.L.usb.lpEu

.bb ll>.rp.[.uru.p.il.E l!>.p.sLru \

gVt

,,itts noK iluw

aJat4A^,,

.leEu.bll

lsrr.l>.L.uru.p.fu .E.u.l

z

:ual uun

-rcp ll*Lr' lcp ,u.l* :r.,1 Js. ri

lGu

ll"\t'lGr.., -wl:cp

ll"Lr'\.p .v.rs.Jl ln 'r'.'l ='p

NqL

ilulu.s(1.:uJ.:g

ll

I

I I

-rt..'l \cP llr.'\)-l \p\l'.' ''*'-a

Y

L

I

llulu.bu >uJ.:g

.Y:l.f .Qu

TQtcsadnl 'ure8e tr ,{us ueqt ledut eql uo lI ol ualsll iflde-r eql oAID ',(1da::no.{ ur esn ol no,{ -ro; pJo./d Jo Jaqunu e a,u8 yprrr reluads aq; '(.,ie:eqt

ere serots ,{ueru pe{su aru no,( IIIrp slq} uI ^AoH,,) l6\u !f .tn :uj.:g suollsanb ,,,tuBtu aoe,, Surrarusuv :I''OI .I.IIUO

'l\> ln" lp I r-, btu!.>\u.>GJ.:E '-a'';""i -""r:|

Sursn secue]ues eums eseql ecrlcerd

.bu

l!>.lm.bu.F,.blbl

ll>.\m.lEv\ L r,.bLl,ru.lu.>GJ.>E

.Y:D

ll>.lm.blu.h.blb\

l!>.\m.lE.lu.r,.bLl.ru.!u.>CI.:E r

.\bh

ll>.lr.n lGu.b.blbl

.Nblb

ll>.lrn s6L.u.blrl

.reNlb

ll> !m lgNL p bLl

.Lglb

ll>.!.n.Lelb.F,.blbI

.h.)t'P

l>. 9n.r'.:r'P.D.blb\

.ru

ll>.!'n.R,.>.bLl

qN

ll>.lr'n.Fu.b.btbl

lh>

ll>.\r.,' L!.h.bibl

.t-b>

ll>.lm.lnl.F.blbl

I

{.-

II

l\>.lm.lE.lu.r,.blu!.ru.\u.>GJ.:E

ll>.lr.n.lp.L.r,.bLl.ru.lu.>Gl.:E

v

E

ll>.lm.lE.lu.>.blu!.ru.lu.>Gl.:E r Tdltcsadnl 'ure8u lr ,(es

uryaqlJluanld

gvE

ll"\r' \cp l* :r.,1 :cp

Itulu.lr.L.:uJ.>

.\bb

lLLu \Gu >ul>

llb>U.>Y.LE.F.Ph>

lb>

llb\u.h\.h.Ptb\

qN

llnlu.Fu.lpEj

.h.)t'9

lLlu.u.:re.>uJ.:E

ll

i

I I

luiu blu

| | l

toli uF

It

{^l

.Y:D IF

.lbglb

luL.>b

.1.)bb

ll I /t rl i lh :tr. N blt. \ )bJ. l:t'P.1,, \

.l'PNIb

lLlu.pNln.tt'.Lp

,Ub

llnlu.bu bullp t'cP bhJ.lbb 'a'"'-

.E|

-

iL\uts:uJLE

.Lb.l

llu\u.lul.sl.tuF

ll"\u [q[,

br,lp

"p

I

ll"\t,L.p ll t

t

|

lx r'pHl I I

I*

r..,L

zz

^z

r

?)

v

llu\u !p L uF UA

ll"\"' Lp rvrv.J*.s.uJ.sr/

"

l*e .

.

lLiu !p L.:EJlbE

ilnlu lE .-.--'',-^ lo bulp:p.uru.Lu a

r

lLlu le ,*.l" bulp:.p.1n9.>b - -'' , -.+^ \

r

le lo :ujl:lp r'l

u

ilolu.!p.lo.>r,.LF

lL\u

.-.-*.-r-*tt,-

Tdycsadol JOJ pJOA\ Jo

'um8e tr ,(es ueqt iedet eqt uo tr ol uatsll i,{ldar eql e^rD 'fyder rno,{ ur esn ol no,{ lrng fueur ,nou,,) lluiu Joqrunu e enrS IIIzn releeds etLL '(,,ieJeqt eJ€ sJopue^

\.p '*'"-'-''^'*:'-< l" b"l^"'-cp l*L.>b se qf,ns'suoilsenb,,,{uetu '-r '

aoV,, IeJeAas pe{su arp no,{ IIIJp srql uI

y 2zp.ql-1.Iruo

suorlsanb ,,r(ueru aor{r, Eurra,nsu

qF*

\l 9F trF l \cP

lb\

iloluD! >oJ:p

.tb>

ill tp rh>u.h\.)bi.)9

tf-

l

ll

|

llh,\t

r

hlu

-'--'-t

ts >uJ

Il*L>' Lcp .u.rs.Jl l* *,*l

:o ^/ vv

\-

ll"lt, \p l; -rr.,l ''rcp ftr '---''i'-''-''t

.h.)tP

-re

.,

ll*L>' Lcp .u.J4.rL l*t'r.,| t'co

,m

r

:r.,1

ll"Lr' \cp l* *rn'l :cp

\

>g

lt I llh\,)-r l'., \No \Hl \@

ll"Lr-' l"ql"

ll"\r'

Ltlo

ll"L>' l"Rl" >,. l:cp

LfL

|vJv'Jf+.*'-*..^

\cP

l; :xl *'cp

\

ll*Lt' Lcp l* -r*l -rco turv.Ji.u.Ju.JE

.reNltr

n

,,itrs no{.llt* araLlAl, :ualirun

.ru.uG.u>

il>.lm.ru.uG.u>

.h.O.lbE.N9.)EJ.lbH

i!>.!r.n.>.6.tuh'. s b.:uJ.tuE

.h.:>.Lh'.Nb.:uj.>

l!g

!ry,.ry.:g.Lx.sb.:u.l.>

/ | ,

r

tr E

l\>.!r.n.>r'.L.:uJ.fu

llg.lb.>u.1.:uJ.8

z u

llv.!m.>r'.L.:uJ.ft r Tdltcsadnl 'ureBe

tr ,{es uaqt iedut aqt uo tr ot uetsq

lfldal eql e^ID

',(1der

mo,t ur esn ol no,{ ro; ese.rqd e e,rt8

'(.,ie1dual po{se no,{ slql uI ere aql sr oreqd\,,) IIIrp 11r,tr :a4ueds eql lly.lm.>fr.ln.:J.fi .I.IIu( .!>.!m rllpr suollsanb 66araqar" SuFa,lr,suv :tt'0l (N

.ru.sEJu.G.>GJ.:E

rr. stju.G.>GJ.:E \\+

.ru.:b.L.:u.l.H

liu!u.ru.:b.L.:uJ.fi \

ru.bmL.L.:il.fi

llo\u.r". bmL.Lu.:ui.ft

lLlu.

lo

:.s

r'nlu.L.>uJ.>

llulu.>u.L.F.u: \ or lLiu.>r'.L.lu.:k

.r

t!

v llh\u.>b.ltr.Ub.h.bbu \ rtA

llhlU.>h.lb.lP.NN \

.ru.s:.smlu.lb.)hJ.>

ll.u\U.>h.lb.b.lbh.le \ r/

:ul.!>re.r''\

.ru.uG.L.

lLlu.r.,.

.b. g.lbX.l'> 9. )EJ.l.uK

>ul.luB

.t'.>>.Lb'.sb.:u.l.>

lio\u r,.>> tnx.sb.:uj.>

.ru.sEJu.L.:uJ.LE

lloiu.r".stJu.L.:uJ.LE \

l[lu.>.6.1k.sb

/ | t

r

tt E

.ru.bmL.smL.uul.lpru \

Itotu. ru.bmL. sr.nL.uul.pru

.ru.uG.Vy

llulu.ru.uG.u>

II

IIE

lLiu.>r'.L^DE lloiu .>rr.L.!.r'.reNln.lle.\D

' -

ll*tt' s-x l* cp Lrr r.o tv luiu.slJ^u.4.Jv.E lLlu.>r'.lu.[uelb.lp.NK \

v

lLlu.>u.L.N6ln.u.te \

c

Tdgtcsadol 'urs8e tt ,{es ueql iedn eqt uo u ol uetsg l,(1dar aqt

anrg ',{1der rno,{ ut esn ot nof, :o; asurqd u a,u8 lpnt re4uads eql '(,,iuorpllqJ oal eql eru ereqld,,) llo\u.>rr.L.s6lu b.l,:r s€ qcns 'suonsenb,,eraq^\,,IBJaAes pe{su ere no'{ IIIrp slql uI

.L\u

Allr

.l6\u.Lelb ur se ro^\suu eql

suolpanb 66alarl,!\,, Suga,Lrsuv :gt'0l 'ITIU(I

ur tcafqns eql suneururqe secuelues eruus aqt ocncu:d

osly

uuaq!Jruanld 8vt

ll>.L.:blu.s)u.b.Lr'nln l!>.rs.Nlbhr v\

.LEu.b.Lb.slu.:J

a'rDeBeu

ls>.lg.Q.>bL

.:bL.s)>.b.lumlr

.:blu.Neb.>.lb

lW.L.)blb.NE'b.:.!b ll>.p.sluru !\

e,tRu8au

:blu.s)u.b.G

l\>.Iu.:bL.s)u.b.G l\>.re.slnru ila

l\>.tb

ea.neSeu

e,lRe8cu

.bk>.sgu.s:P lure.sQu l\E re.sLru

.

lrvrr.l>.L.:bL !\

.LNu b.Lfu.sL.:uj

lsx.!>.1.>bL v\ .LKu.b.Lfu.sL.:il !\

$u .llFb.l!)P.Lre.sQu

e^r1BluIJJB

ll>.L.)blb.LEu.b.Lil ll>.sluru

is> lg.[.:bL .[Kb.b.Lil.sL.>uJ

e

u

lsr-,.1g.[.>bln

.LEu.b.Lfu.sL.:u.l r Tdltcsadnl

'urc8e 1r ,(es ueql :edet eqt uo tl ot uetsl1 i,(1dar aql e^rD '(q..s?urldrunp tueers IIr^\ eqs'oN',) l\>.Q bpu.sg>.s>p.Lv.sQu l!>.,'.rvLru'ro,rsue 'sfes adut eql JI .eruelsur "rog .,{1de: rno,{

,^^. ...bkb.Ngb.N)p.Lre.sbu noA

/e.,u1e8eu,,

uI osn ot 6roqt?ul{ooc ,tltoui roJ spro,4d eqi nof anrF 1p,tr edut eqt 'enrre8eu sr re^\suu rno,( 31 'pelJaJrp sp 'ea.ue8eu eql ur Jo onrlerrurJJ€ oql ur Jaqlre Je,4dsu€ plnoqs no,{ qcrqrn '(q .,iuo11nru lsuor eqs IIIA\,,) lsrr.l>.[.:bL.lu$u.b.Lil.s[.>! peIS€ are no,{ IIup srql ul JrJrJouoq'sqra,l 3u11ooo qll&\ suorlJnJlsuoJ :St.0I .ITUO llltttl I

>p

lr.n. ru.s:.br'nlu.lu.:uJ.

lPhJ

\> \ I'o.hJ. pl'olb. f> lbb.Ubj. \ .

ll>.

.tu.

bmlu. rv r''nL.uu.J.

.ru.s:.bm[

rp

ru

[ -o.J.tF lpre.gl

ll>.lr.n.ru.uG.L. :u.l.l>le.r-'!

,,i115

.ru,uG.[.:uj

Ll

I

l\>.ltp.>r'.ln.p.!.:nJ.ft l!>.1m.>>.Iu.:u.l.fi

tr\?tp

.ru.Nblu.lb,>hJ.)t-h

.tu.S:.Strln.[.:uj.:

mlu.[.:uJ.>

lly.lp.tu.s:.s

.

ll>.!r,.ru. sEJu.L.:nj.LE

6VE

ll>.1u.>r,.L.:uj.fi

.r

v ,"

i\>.!m.>rr.lu.>uJ.H'. ll>.1m.>r'.lD.)d.H

rrE

ll>.1m.>r'.L.:uJ.E

.ru.NEJU.h.)bt.hE \

'-'

-

nor.llu^ alaqA4,, ;ual ilun

ll>.ln.eb.F,.luF

l!>

rp.sLru \. .

!

.E-b.b,lhX anne8eu lll

lsu.lg.[ .tuEu.b.Lil.Nui '. .LKu b.luil.NJ

ea,rle8eu

lsu.lg.[

rrtr.E|.Lbl'olb

ll>.L.)u.b.Lr.nL ll>.p.sLu \^

l!>.L.sb.>.lu ll>.p.stnru

LNu.b.Lf,,.Nu.l

e,rrle8eu

lsu.lg.[

.sb.>.lb

!u.b ll>.L.)u.b.G l!>.re.Nlbhr a\

bFh.N I

G

e.tRe8eu h, |

|

b.l.> )Y.lbt'P.lbt'P

e^qBuurJJs

l\g Q lb[u.b Lt, llg.sLru

e'rqe8eu

ll>.0.uGu.Neb.tv)p.Lre.lbm l\>.re.Nlbtu !\

lsu.lg

',

-

Q

tuNu.b.lnfu.suJ

ls>.lg.Q LNu.b.Lil.suj

e

v

ls>.lg.Q LNu.b.Lil.suj r Tdlttsadnl

'ure8e 1r,{es uaqt iedet eqt uo

tr ol uetsrl :,{1dar eql e^rD'(,,s8ur1durnp tuuets III/^ aq'oN,,)

l!3.Q.'GU.sg>.s:p

Lf

loX

ll>.re.sluru'ro,{su€ nof, ,,.bGb.Ngb.N)P.lof Lf Tenpu8eu,, 's,(us edel eqt;t 'ecuersur roC ol eJoqc Sur4ooc Jeqtouu JoJ spJo,r eqt no,( e,u8 ylrm adut eqt 'e,rrteSou

',(1der rno,{ ut esn

sr Je,&\sue rno,( 31 'pelceJrp se 'a,rrleSeu eql ur Jo eArl€tuJrJJB eql ur Jer{lra Ja,rsuu plnoqs

no,( qcrqirn '(..iuosnru tseor eq III1A,,) lS> !>.[.L[U.b.Lil.Su.Jpe{se are nof, Ilrrp srqt uI J.rJrJouoq-uou'sqra.l Sur4oor qlpr suorlJnrlsuoJ rg7.0I.ITIUO

bpu sgu

A

llg Q b$u s8u s>P b 6 ll>

le sLru

re

s:P b 6

lsu

sLtu

lsr,.l>.L.:bln ,, .LKu.b.luf,,.slu.:J s

L>,

e,nRe8au

lsr,.lg.[.:blu LKU b luil NU

e,rne8eu

!\!

\9.\:blu

.lbKb.b.lbfu.slu.>uj y

e.rneBau

>bL LKu b

ll3 [:bL L[u b.L>' llg

t.\

.)Plb.NE-b.lbX,Nbjb

l!> lu.:bL.sru.r,.LD.sbu l!>.p.sLru

>t \

u0laqlJluanll

09€

lL\u.rt.r.,r:u.NbL.reblo lL\tl.pLru

.b.hJNb \ a^quurlJJu

lsL.L\u.r'.Lln.sbL.rebL,,

scpsL llo\u.>.E

r,\.sbL.pbL llo\u rp.sLru \\

\

lLlu.lp.>E >l.sbL.lpbL lL\u.rp.sLru \

anquBeu

lsL.Llu.x.Lln.NbL.lebL

o

.m.:E.gl elneSeu

hvL.lulu.r,.lum.sbL.pblr

''

pLmlnlQ lLlu.r-,.lnr.n.lul.b.sblu.lpblu llulu.sLru

o,lqeurnJJB

ll>ln.Llu.u.Lm.sbL.rebL

-

l"\ tr s cp llulu Ll.b.r,.p.sbL.pbL lLlu.lp.sLru !^_

\

c.trle8eu

\

lslu.L\u.x.Lr.n.sbL.leblu

e

f-

.l'P.)lb

e,lneunJJe

lLlu.t.Lr.n.sblu.leblb lLlt.).slor.,

,ni"a"u

lln!u.p.:E.sbL.lpbI lLlu.p.sLru \\

lslu.Llu.u.LM.Nblu.rebL r \ lsL.LLu.r,.Lm.NbL.reph

6

Tdlttsadng 'ure?e tr ,(us uaqt iedet eqt uo

tl ol uetsrl

i,{1der aql a^rD .(..ploc s.tr .o51,,) 11oio

.rp.:E sblu.reblb lL\u.ry.sL,., 'ramsuu no,{ ,,.F.:E 7e,rpu8eu,, 's,(us edel eql JI 'ecuutsur "rog ',(1dar rnof ur esn ol nof ro; esurqd Jo pJoly\ s olr8 11rrrr edn eql 'e,ule8eu sr Jo1(su€ "rnof ;1 'palJeJlp se 'ol.rtu8eu oql uI Jo aAIlBuurJJE er4l ur raqtra Je^\suu pFoqs no,{ qcrqm

'(.,ipoo8 roqtee^{ eqt s1,,) lslo.lo\u.lr.lrf.n.Sblu.''bL pe{se a:u no,( IIIrp slql ur 'sn{{J .L\u qrl^\ eperu a:e rI Jo ecueuodxa fit-trp ,ni ,uo ueq,l roqlee^\ eqr rnoqu srueruerels .rv6.L!u r{tpr raqlBa^\ aql lnoqe suollsan} :Lt.1I.I.nU11

.uGu.sgu.s)P.b.6 llg.Q.uGu.NEb.N)P.b.6 l\g.r:e.sLru

e'rReBeu

.L[u b.Lx l\>.E.LKu.b.Lu ll>.p.sLru I

e,rnefeu

lsr,.lg.Q .LKu.b.Lil.suj

v

ls>.lg I .LKu.b.Lil.sul

r.r

EE ,i115 no{ UU AJAvA4,, :uAJ Lrun

31e 'JBllOp

l!>.sbL.s:l l\>.s

e sl

r'

4!2\

bL. s +42\ >!.r,. bE.

I

's'n

uJ.

oql ur 'eednJ e sr erpul ur teql {JucunJ Jo lrun p ol sJeJeJ

:L.!u.n.LF

.sblu.r::l.r'.uJ.:L

:L.!u.uru.Lu .sblu.s:l.r'.bE.:L

.>.bp.:L.r'l

ll>.rr.bs.>L.u!.Lre.lnre

.t.uJ.>ln.rr!

ll>.u.ui.:L.r,l.lu.L6.>b

.Ll.h;.u.uJ.:lr

Ll.b.r.,.uJ.:lu.lo.ru.[

tul.b.t'.bE.:[ !2

ll>.[l.b r'.bs.:lb.lu.b.6

!:!

l>.lbl.b.h.u.l.:ln.lu.b.[r.nlr

ll>

LI Q;

.tP.>E

pro,{\ or{*L

r

llg LgL ry >H.>!u r: LD or l\>.LeL.lg.>8.>!u.uru.lnull \!

ll>.N6lu.ie.>F.>lu.L6.:b

v

i!>.N6lu.re.>k.tu.lnre.lbte,,

rl! , /l

.

r*

I

| |

\ l.;gh.l'P.>K.>\U.br.hl'oh \ I

llg s(L.ry >$ >\u.b.6

'

z

ll>.Fu.re,>F.>!u.rpr.a

.h.EJ.)lb

ll>.r'.u.J.:L.lu.pt'n

Y

ll>.Fu.re >8.>lu.b.lu>,

.Ll.b x.bE.:lu

ll>.L\.hr b bE.:1.!u.b.L>

l!>.u. bE. >L.lu.

rur.n.>

[!

.b.P9.:lb il>.Fs.p.vB.>lu.rum.>[! r Tdycsadnl 'ure8e tr,(us ueqt ledet

0q1 uo lI ol ualsll :erueruos eql fns '.! :^to ro bg.)lb e^Bseipe oql qlr^\ uelr eql d ^\eu ! ;o ecud eqi aceldeg '(,,a,rrsuedxeul,,) .b.uJ.)lo:o (,,enrsuedxe,,) bg >^L sr ruetl eqt teql fus I uaq] IIrl\\ ra4eeds eq1 '(,,dnc srqt roJ ,seedm uet sr 11,,) llg.SU.ryr.>B >!U.bf.n.>L! s€ qcns 's8utqt 3o secgd oqt tnoqe seouelues alnureloep IuJa^es enr8 lFrn re>1eeds eW IIIrp srqt uI

saJualuas aApBJBIJap ur 66aarsuodxauq, Jo ((aarsuadxa,, ql!,!\ argd 8u1ou1dag :8t'0I .I.IruO

ili

F)E

Ib:U,IP .

:E.s

bL.t>

: l.N bL.reblb llulu.le.slnru

.sbL.s>l a,rneaeu

l*

I

lsL.Llu.rr.Lm s$u.rebL

uryaq!Jtuanlc

Y

zgL

l.)v.lGl

lbm G.lHu.>\u.>

l[.sLbu.>r,.L.:>.lGJ lLlu.lul.Q.r-,.Lm lL\u.r'.lur'n.l>

bL.s:!

r

lLlu.r'.lnm.pbL.s^>1.\u.:uJ. lum ..c, puoJas qdnorql-unJ

lbg.Q.uru.tury,.Lryr.:

l[.\spre.>.lb.>.\Gl lbln.L.usu.sFu.:.b.sG

llg^lg.:tn.uFu lsr,.l>.lu.sEu l!>.\m.Lp.Lre l!>.!m.r'.loF l\>.lu.Yu.le.lu ll>

.9.n.>. L.>.ln.Lru.rob

l[.lEle.>.lb.Lru.rub lbg.0-.1H".>lg.r'.>

l.>..IQ lbg.Q.lHu.>!u.> l[.sLbu.>r-,.L.>>.!Q

lLiu

tul.Q.ry.Lm lLiu.g.Lr.n.sbL.u;!

\

lLlu.u.Lu.sbL.p:1.!u.>u.l.E lur.:r qinor-ur-ut, ,ri,i Tdltcsadol 'seop re4ueds eql se fllcrnb s€ seu{ eq .,{us uec nof Iqun uouces srql ef,nJurd puu 'edut eqt uo uelods su uonurcunuord eqt ecnporder,{11n;ere3 'lueder ot nof rog euq-,{q-auq Sursnud

'ecr^u enSoprp erque eqt qSnorqt uru 1p^r ralueds oql IIIrp slql uI'an8op;p aql8ulmayrag uo11l1ader an8olugq :6t'0I -1-1IUO

uollBdlrluBd

',

EgE ,,itts noK ruM araqA\,, :ualilun

lbg.[.uru.loy.loy.>

th.lgre.g.L.>'.lQ lbg.[.uru.sEv.>.b.pG llg.!m.>m.sEu

lsr'.lg.lg'.sFu

llg.!p.Ly.Ly llg.\g.r'.LD l\g.!p.lu.€.lu llg.!p.g.L.g.L.Ltu.tub lh.lEle.>.lb.Lro.rub

runln.gi".rtu.p,.>

uuaqllluanld

vsL

ieal uBlaqrJ areql sI

ls>.1>.!r.n.>.!u ,spb.\su

.1.P.>)fP

leeA\s

r!

(uorlsJolrlsueJ]) ooJJoJ

ieeJJoc ro i€ollaa^\s {uuD no,{ IU1( i{ulJp no,t lIrn ..€41,, lBr{rv\',(1ureue3

It.lgm.q.! l[.\e]e.re.>)rP >.hJNlb lL.!Ere.>.L.:.tusL l.:.:ln.sluru

\g ieet >iuFP

sn Jo

o^u 3ql Ipqs '/\{oN

ls

lb

[.!gre.:. ruplu.s(1.:.1 .sreb.\su

',ttset

f:a^

',(lsul s.lI

lL!u.L\.b.u.pb lL!u.r'.pb !*

.\H

\

\

\s

(q) elquuolu:oc'rueseeld',&sa

.b.K

r r

1,{tsul pooJ eqt sI

I

'l l'> |tr. Lb

Er

I

\ u.b.K.lb lu.hrbj

.spb.lsu

,,1l{1se1 pooJ

arll sL, :anSolBI(I 'I

lr'.tuglb.Fu.bp r. - ---\r--^uP

II

IIUTI

:edet eql JeUu tuedeu 'seruq Ierelos poteodeJ eq IIIr\\ aouelues puu 'oserqd 'pJoi$ r{Jug 'spunos eqt qtl^\ ,{lrllcug ure8 nof dleq ot t:ed {q ued tFnq eru seoue]ues eqt IIIrp srql uI

I'II'ITU(I saJualuaS Surpllnfl 'z 'loq l,usl lI 'ploc sr osl€ €al lao^\s eqJ

.lg.lb

.:u9.9t'o

ua^o'ro^o,{oq 'lnq

.s!u.L

(alctued e,rBeSouelur) noq

sl [tt]

:l

i?el lee1(s oql

sr,roH 'ploc s,ll 'loq lou s,tr tnq ',{1su1 sl U

llulu.slu.lu.lp.>>re.>.t..rNlb lp :E ll"lu p u p :ub.br'n ";'--

l!>

lLlu.rr.leht

.1.>l.P9.lilb

iAlsut uol uneqrl oql sl

lk \u

(serurru eol orp retJV) 'uol lee^{s

lulrp III^\ I

lbr.n.L.:Fu.te.>)rP.: .\H

i>1upp no,(

IIII\\ ]€qiA '€el uelsqlJ, Iulrp II!t\

1

'se,{'sea

tu

l[.lsere .>.L.)>.!GJ lbr.n.L.:Fu.>.\u lbm.bm .Nteb.\Nu

iua wleqlJ {uup no,{ II}16 'ua] uBleqrJ

sr

osF eJaILL

ls[.lErp.>.1u.>>.lGl ll>.1m.:m.:.!u .\H.!u

uryaqllluanld

99E

l[.lEp.v.L.)r.lg

>.lu.:Y.lG]

.l'P.>)tP.>

.lP.>)1.P.;

.lP.>)l'P.:

lbm.tu.>Fu.rv.>)rP.>

lPlb.lb. )X U.tP.> )t'P. >

'i lNlh.E\U.l'r.K.>.\b

lslu.lu!u.r'.R.>.!u

lLlu.r'.rsb

llnlu.r'.reht ,l.p

ilI

l[.lvr.g.ln.)>.\Q rr r .* l l9l.n.E. )NU.>.

\\\\

\b

r l IPI'n.Pl'o

r |

l[.lEp

tr

lbr.n.L.:Du.>.!u

r

ibHn.bm

lbg

lL!u.>.rpb .9\

lsL.E!u.r'.R.>.lu l9t'n.lD.

)Xu.te.> )l'P. >

[:Du > !g

tbg bg

l.).)l'o.NI.uhJ

l.>.:ln.sLtu

l[.!sre >.L.:.rusln

l[.lsp.>.L.:.rusL

l[.lElp.rp.> :rp.>. tuslr

l[.lEle.p.>>rp.:.tusL *

l[.lEle.u.[

1[.!Ere.h.[

lh.lEp.>r.h

lsr,.\>.!m.>.!>

It*x.l>.lu >.lu

lsr lv.\r.n.>.lu

ll>.1m.>r.n.>.!u

l!>.1m.:r.n.>.lu

ll>.1m.:m.>.\u

ls[.lErs.>.1u.:>.lGJ

lsL.lEre.:.1u.:>.lGl

ls[.lelp.>.!u.:>.lGJ

l[.lsre.re.> :re.>.hrN

lb

l[.!gi.P.>.!b.>.ruslu

l.>.:ln.sLru

lln!u.r'.pb\

lln!u.rr.mb\

llulu.lul.b.b.leb

llnlu.LY.b.>.lehr v4 !

l[!u.L\ro r'.pb

.s6L.>.\

l

i"t6L:.).!

lNL.\sr.e.:.tuslu

ls[.lsre.>.ruslr

lr.t[.!sL-.>.hiNL

[.]sle. :.rusln.s6L.:.1

s6[: l

ir:L !sp.>.rusL

isL

lN

s(1.>

.:\p

Llu

r, B Eru rub Lt

Irs

ls[.lep.:.rus L.s(lu.:.1

!^

\

llu!u.rr.rpb!

.sE.Llu.rr.R.lnu.rub Er

I

ls lu.L\u.r'.E.Lr".r"b Lt

I

I

.Ltu.tuh.r

.lbhJ.hJbl

.LbhJ.luU

.b.K.lbhJ.hJb)

.h.K.lbhJ.hrbJ

.h.K.LbhJ.lub)

Tdycsadnl

Lgt

,,ittsnt pool aqt sl,, :ua^alfl trun

lL\u.s!u.L.rp.>:w.>.ru>L

lly.y.:E ILlu.ry.g.r.>ub.bg

lL\u.g.r,eQ

lslo.L\u.r,.8.>.!u (se^Lu' ibr.n ln

l[ lem g.tu :>.!Gl

l,rb A

"" itl"rJ

>Du.F.>)te.:

;" = I;

lbg.bg

ls[.lEp.>.!u.>>.!Q llv.!r.n.:r.n.:.!u lsr,.l!.9.o.:.!u lh.\Erp.x.[ l[.lEre.p.> :te.:.tusL l[.!Ep.>.L.>.rusL l.>.:r.n.sLtu r*-l, il

I

I

Ug*lr.,UO L

l

I

tl

*L: ! R

llb\U.bl.U.h.leu ll!\U.h.lPb) !^

\

t r ri-

Il') lh.lD

H,r

r

\U.b.K.trhJ.fubJ

qanorqiinr rsJlc gdltcsadol 'seop Je{ueds

eq

su

,{lqcrnb se seuq eqt,{us rmc no,( Itun uonoes

stqt ecrlcerdpue'adq eql uo uelods s€ uouurcunuord eqt ecnporder f11n;ere3 'tuoder ot

nof

rog aurl-fq-eur1 Sursnud 'ecr,rt en8olerp errtua aqt q8norqt uru llr1rr releads ew IIIJp srql

an8olerp aq1 8u1leadag ll*L>r

l\>.re.>8. iL

rto

s cp

ll*L>r

l.e

s

uI

:Z'II.ITUO lluiu q.g.r

cp

l!>.lp. >8.>ln.r'P.> )r.P.>

:Nn.r'P.Y )r.P.>

!u. plu.lr.p.> :rp. >.tuslu

llv\tr

llniu.slu.L.p.> >rp.:.tuN

lL!u.slu.lu.re.>

lb

>rP.E.h3N lb ll

l"-

.:ub.btn

.:ub.bm

llulu.g.g.r

llnlu.g.g.r

o

llr,\rr P .!..+ l't I . :tlb bl'o Jvr.rr

ll*L"'(J.lg.x.F r'o r. cp . 'r>rb lr.trr JU Y. bv Yll)

tp '!'/lY cP 'rvr'5r 'rt)P 9lv:

l\>.l.P.)Lb

i!>.p.>E

llg.m.>E

ll*L>r

!gJv.':re.>

llulu.slu.L.p.>:rp.>.t"Flo l!g.re.:E ltulu.g;.r.:ub.bg llrluq.r:eQ .S.p

lslr.lnlu.u.R.>.lt' (senr:re lr

\\

r"

ii"rj

r

l9l',o.b. )XU.l'P.> >le.

l[.!Ere.>.L. :>.lGJ

lbm.ln.

:Fu.>.lu

>

lbm.pr.n

lN[.!Ere.>.19.:>.lQ ll>.1X,.:rn.:.lu ltlr:.1>.9.n.:.lu

l[.lEle.x.[ l[.!El'P.re.l:re.>.hrNL l[.lEre.>.|b.>.rusL \4

!

l.>.:ro.pLru

ls[.lsle.>.tuFL.s(lu.>.\

\\

llulu.lul.b.r'.reb lLlu.r'.reb !^

\

\

ls L.Liu.r-r.F.lor".r"b

qBnorql-ui-iouorr5

ttnlu.g.g.f llg.m.:E.:b.|e.>:rP.> 6gE

,,if,tsol pool aql sl,, :ua^alg

tvn

lsr'.19.!p.>.!u

l[.!Ep.x.[

teel uqoqrJ arar{l sI

l[.lEre.rp.>>rp

-4

:.rusL l[.ls]p.>.L.:.rusln

l.:.:r.n.sLru

lsh.lsm. :.rulylu. s(L.:.1 \

llulu.[l

(,uel

{ugp

sn Jo

o/!ll er$ IIBqs '^\oN

',{tssl fueA',(ls"l s.ll

b r,.rehr lLlu.u.leb v4

ls

.i-p ln.lu !u.r'.8.Lru.ruhr

;,tser

poog

eq

s1

Tdycsadol 'ure8e tr fes ueqt

iedet aqt uo lI ol uetsll luoqulsue4 eqt oArD 'uorj€lsue:l eqt errr8 ol no,( ro3 sesnud ra4eads oql eurl qceo roUV 'ueleqrJ olur enSopp I I tlun oql elelsuu.q ol eru no,{ lgro srqt uJ

?.II -ITIUO

uBlaqlJ ol r{srl8ufl '? 'uorlptrseq tnoqtr^\ qsq8ug eqt enr8 uec nof Ipun uortJes srql eJpc€Jd 'loq l.usr 1I 'ploJ sr osp eel lae^rs

or.{J

i33| lee,^,\s

aql

$ ,roH 'ploo s.ll 'loq lou s.ll tnq',(lssl

sr U

llulu.g.g.r llg

m.:8.:Nn.rp.>:rp.>

lL\u.p\u.L.p.>>rp.>.hrr>lb lll> \ .r'p.:E ll"\u rp rt .p :ub.bt.n llnlu.r'r.rebl

.;.--.gJv.l3.!..+.

.\

{,^lssl eel usleqrJ, ew sI

Islu.lulu.r'.8^>^\u (senure €ot eql reUV)

'eel lee,{s {ulJp III,\I I

R

\\

l9t n.lb.

)ku.te.>

teqlil 'Bel usleqlJ {ulrp III^\

1

'se,{ 'se1

)r.P.

;

l[.lgre

(,{ulrp no,{ ypn

.>.L.>>.!g lbm.L.>Fu.>.!u lbm.hm

aBal

unaqll {ulrp no^ IIIIy\ ?at u$eqlJ

sI oslB eleqJ

lN[.lEre.>.1u.:>.\GJ ll>.lm^>m.:.lu

6eel uneqrJ ereql sI iseJJoJ JO eeel 13e^\s {urrp

no,{ 1p16 ;>1urrp no,{ Ilr^\ ..eel,, teq16 ',{1urare3

.

lsr,.l>.lm^>.lu :.hr^N

It.lrer:e.9.! lL.lsre.re.>>rp lb l[.lgr:e.g.L.:.hrD, lb l.:.:ln.sLru

3ru

.bllu.l>

redudslreu

lq8u lsnf

b.>t

Euol

uoqs

.:k.>r

qBual

il€us'eJllll

lbg

rce.6'a8rq

.s6.ltr.o

fipnb

-poo3,,',(ypra1r1)

.Lb.>sL

L.Wq

upsureEqc

.,8.[ sblu

gzp-e8-uS

(q'sl^ls

\@@

EZS

FN€

wq

.:9.:9 .:b'.>h'

.Lq.Lq .hJ.N.l'P>.9

(el^ls

(q) pooJ

.bbJ.E

loq

.|.9.)E

plos

IooJ

.NbL.lebL

J3qlse^\

rallel

.Nb.lhh

(q) rerrel

uuloqlD lxel lsrqppng

.l'r\.llh

uuteqlD txet lsqppng

mou

.e.ul .lu.u

.b.ruNb l'.' cp

.NbF.hrNltr

,{relnqeJo1 ,raN 'S 'uopelrseq lnoqlr^\ rruleqrJ eql e,il8 uec

lLlu.p.r'.E ll>.lp.:8.>Fn.t'p.>:re.>

nof Iuun

uoDces srql eJEceJd

'loq l.usr 1I 'ploc osp $ eel lee^\s

oql

\^-!P

.le.>E

lL\u.sYu.L.lr.>:re.>.hrNlb l!> .. llulu.re.F'.E.:ub.bm \^_\\

llulu.r'.reb

(,sa lee^\s

oql $ 1(oH 'ploJ s.ll 'loq lou s.ll lnq ',{tssl sl

.s\ts

i^tss| est usFqrJ

lslu.L\u.rr.R.>.lu

lI

erD sI

(senuru €al eql reUV) 'Bsl lee^\s {ulrp

lbg.Q.>&u.|P.>:le.:

l[.lgre .g.L.:>.!Q lbg.[.>Eu.>.!g lbg.bg

no,(

pn l?qi[

IIF\ I e{u.up

'Bet uv1eqll

{ulrp IIp\ 1 'se,{'sea

LVJI

uaeqll {uup nof

I9E

IIIAL ?et uu1eql.;

$ osle ereqJ

,2&su poot aqt sl,, :ua^alg rrun

pw ereql

(q) arure

o1

.>bL.>Gu .l)bFl! /.>b[b.>Gu

oJer{ JoAo

SALU€ Ol

e^uJe 0l oJeql Je^o

.>bu

.Su .>h

{J€q

.:l!.Ni

rea,( lxeu

,{upung

.u.P.uslb

,{upuoy41

,(upsenl

.t'.Lft.uEL

,{upeupaL1

,{upsmqg

.N>l\.1'r.UElb

,{spFg

.b.bR.uslb

,(uprnp5

^fr.NE

elsp

LE.blu

{ee/\\

.>uju.uE'lb

{ee,\1

qluotu

.hJ

ree,{

.)blb

(q) op ol

:bL.>E.uP

(q) {pqs ot

\-cP \-b''

'eJer{l ptru oJeq

Suruerr.e

unB

t-

tt

euoJ

01

fpnls ot oP

lA

.)l.n e

F!

.\b.x.bk;

o1

xP

.S.>D.urlu

.>le\.Lle.uElb .m.(.urln

Eul uSAe

lxeu'8urue,,re A\ououol

Jerplos

.ulle.Fe

Sutuerre

.\.)h\

.:Ll.:s .Ll.:Ll .le.lb|'9\

P

luepnls

(saEereaeq

.E.>lb

Euo.us

lI"s

.".h.*.€

re8ns

(q) reqour

.sluru.&

(q) raqteJ

$uered

.NLru.be.Lq

(q) rels$

esnods

PR

(q) esnods

3op

.l'P.El

lw

Je(lsBet

.b.lb.bl,Y

qlm)

I

(seSere,req

.blg.lbl

a .F.usu .le.h .NlbhJ.|.e.l.o Y

qr,rr) >pein

.Fr.H

uaaqlJuanld

lnoqB

{Isl ol p"eu ou sI orel{il,,

sueeul

Surueeu eurus eqt .(1eirr1e1ar e^sq Woq

'os AlursueJ sr lr lBrlt esuas eql uI ..[qJns puB qJns] lou Jo Jerleq^\

{le{II lsotu

pFo^\

JellBI etll 're^eaoq ielrtu8eu B sursluoJ JeDel

ell

eJurs

bp.!.bg prm .bg.!.bg leql e^qrnlu-JelunoJ uaes lq8rur

lI

,

'um8e lr,{us ueql iedet eqt uo .se,{ .se1,) tI ot uetsrl iesuodser eqt o^rC '(,,uel uuteqlJ lulrp lpnt 1 lbm.6.>Fu.>.!U lbm t959 puodser uoql no,( : ,"iuntru-, . .g,o.g,o fes l{Bru reluads eql uousann enoqn-eq-r ue,rr8 roC 'raluads eqr ,{q perrarrp su .bp.!.bb ro ..bb.!.bg ,.bg.bb ror.ltro esuodser Fnrur rnof se Sursn ,{lecusulsnqlue pue flainuurJgJu puodser grrvr no{ qclql,r ol'(q,,euet wteqrJ Ilrrp srql uI

4uup nof III/A.,,)

lS[.!gfp.>.!U

su qcns,suorlsenb lure,res po{su ere no,{

,{1pc11se1snqlua Eulpuodsa5

:S.II .1.IIU11

bg.l.bg oNV '.btn.l.bb '.bU bU HJIAT S-1-1luo r'r.usursnqluo eluorpur 01 pasn oslu eJB (,.,(1snornqo,,)

.bg.l.bg pue (..,{p12ac,,) .bg.!.bg suorsserdxe 3r'T '(,,o3 p,t 1 'sa,t'se1,,) lbg.[.pu.: lbg.bg puodser tq3nu euo'(q ,,ilq8ruo1 serlor.u

:b! !

eql ol oB no,{ IIII&,,) ls[.su>r.tu bgu lnts ri"rtuor .gfr

po{su eq ol eJe^\ ouo JI ',{1rugu15 'ssou:e8ue ro rusersnqlue Jo osues n

.so1 .se1,)

Jo uonueder aqJ'(..uel uuraqlJ {ulrp IIr^\ I ueu-,gs '(q ,,iual u€teqlJ {ulrp nof 1p16,,)

lbg.[.>Fu.>.!g lbg.bg serldJ lS[.!ere.> !U.>>.!Q slsu 3,ft-96 uer{rry\ hISVISNHJNg CNIJ,VJI(INI

slBrJalBru uolsuudxg .g .p

.:bln.sI

(U /\l?.rp ol'lurcd ol 'elu/rr ol

.Nhslb

(q) qcte^r ot 'lB {ool ol

Joilnq

.>t.e.hJNtb

(q) rarnq

!l',Q

snorcrlep'f1su;

.F'.8

(q) snorcrlap',i1se1

.rr.W

elqsuoJruoJ 'luesuald

.b.K

(q) elquuogtuoc'lueseald

.:bJ.g

doqs reqreq

.>t's

:pepJosaJtou,{rupquJo JorIO

t9E

E

^le-p ol 'lured q 'elrJir\ ol

,Su

ol 'le {ool ol

q31e^\

"b

,,2{lsot poo! aqt sl,, :uaualg nun

'Jle 'peeJq 'selpoou-slJnpold Jnou su€oru 5!

[

lxoluoc sF[| uI

r

'lL\u rr.bE.>L.>ub.br,n l6\u.rr.Lom ,(us ppo,tr euo , .b.rep.;lo e,r.rsuedxe rng .u.6m poo8 sr Burqr6-o"s rfi1r an:asq-o or '(..ioq rou sr rr rnq ,,{rser fr rr]; ilolo.*.o.* tgJv.u.u.Jr .:

;b.bg

lLlu.u.r:eQ

(ecuelsul

ro3 i:eqtouu euo qll^\ lserluor ur tes Suteq oru

luql sertrpnb

o,rr] eql uee,ttlaq paculd sl lI '(.ub.bm uo^e ro .:f,n.b.bm palleds setullatuos puu ,,.mb),,loq p "ot * ..ii,r"*tlltir"Joti "ut ',i,1 r*r"ui"=o ,.go s>1su pt!-9q'seALLrE €er eql rouv

..IOf,,

,r,^rrl

19lo.E.:ku.p.u \\\\

lbr-o.9rn

AVS

OI

AIOH

ls[.lEre.b.uE

.9f.n.PNo

->(

t, I t t . lfnlD.lD\U.h.P.b9, td

.Pfn.9fn

lbH'.br.n

.9No.9l.n

lbm.lu.F.L.m lbm.br'n \ \\!\ \ \

.91'o.9l.n

lbm.e.lH>.>L.p' lbm.bm

bqlbg

lbm.L.LP.E.>l lbm.!.bm \\\\

bg!bg

lbm.L.Eu \ \^ >tu.s.rs>.9 lblp\ l.bm\

ls[.sux.>Q.t.r>QL ((

bglbg

lbm.L.Eu.>9.h.rsbL lblp.\.br'n

ls[.lEre.!u.LL.:b

bg!bq

lbr,n.lu.uru.\u.lu9.>b lbm.l.btn

bglbg

E.F lbr...l.br'n '-1urrp

.

puu Surrua roJ surel JrJlrouoq-uou erp .)Fo pun.oJo luql ^\es e^{ L lrun uI JI{IAONOH.NON ONV JI{IAONOH

€.r,. )lp. I'p.v. >u b. bNn

I

L

llnlu ! u.u. mQ. \o. >.1! rr

.h.)le.t'e.u

I

sf"gilU

llnlu.rr.pb.lu.>.lu,' \\ lL\u

lltrlU.lp.h

bg >L >ub.bg lLiu r: mQ.\u

.x.bE.>lu

.t',.rcQ.\u.slug.rusL'.

rr I lh\u .

p.x.n.l.>L.:ub.bm lLLu.r-,.rphr.!u.L!.:rr \^!\\\a

.h.EJ.)lb

lL!u.x.lebr.!u.LL.>b \\ \

'

ilrLu .p.rr.:lp.b.>ub br'r' "s ,:'-'-

lLLu.rr.tpb.!v.:.\u

phr \n lLtu.m.r,.:rp.>ub.bu ru lLLu u \^

fn

lL!u.p.m.> :rp.:ub.bln 'r-'\ \ ltolu.rr.leb.!u.: -

^

ll I lb\u

r'p

N

='=

e )trb| bu lL\u.rr.pb.!u.>.!u

S :lo ';'-'-'r

b

.b.)tp .l.P.l)tP

|

HcP

lLlu.h.rebr.lu.>.lu \\

ll

I

s

lLlu.h.rehr.lu.> \\

z

lLlu.r'.lehr.lu.b \\

I

r

I

lh\U.h.l'eu.\U.:.lb / \\ Tdltcsadol 'urs8u tr ,{us ueqt iedet

eqt uo tl ol uetsll iesuodser eql e^rD .(,,toq lou sr tl tnq ,,tset sr uet ueteqrJ sql,,) lluiU r | "l >.lF puodsar noX '.5.g enpcafpe eql puu lueruelgls e^oqu f .!.F.>ub.bb lLlu.p.r:eQ.\o eqt uoa.r8 'oJuulsur JoC ',,"'1nq 'saa,, uJoJ eql ur Jo/y\sue ,enrlcefpu A\eu aql puu .:Ub.hb Sursn 'osuodsar rno,{ ur esn ol nof ro3 e,rrlcefpu ue sarlddns ueqr pug (,,,,{1set sr ee} u€toqrJ slqJ,,) lL\u.g.r:eQ.\o.=.!F sP qrns slueuolels lere^os so{Bru re>iuads oql 'lllrp srql uI

,,"'ltrQ 6"'sl ll'soA,, Sulpuodsau :9'II .ITIUO .>ub.br.n HrIA,t

g9t

srruo

,,i{lsot pool ary sl,, :uaialg flun

1,,,{tset,,) .Fr.t.eb se qcns ea.ucefpu Jeqtoue e,r.r8 IIIrn ra4ueds aq1 (..iduoqJ eet [email protected] srr{l

l.usl,)

\

lpln.lutu.re X

d.>!.\" : !F su r{ons suortsenb I€roles pe{su ore no,{'lirrp srql uI ,,"'ltre ""sl ll'SoA,, Supuodsa1 :g'II .ITIUO

lLlu.re.F'.>L.:ub.br.n lLlu.rr.reb.sLru \^\\ lL\

u.

\4\!

.b.Ylb

\

rp. >.

: re. re.u. : ub. br.n lLlu.

lLlu.rp.L!.lr!.k.:ub.bm \_\\

b. tphl. N h trr

lLlu.>.reb.Nlbhr

lslo.loiu.rr.E.\u.>.!u 4^\

t

.h.)le.lP.u l*L l*L b

I

lLlu.lp.r'.uJ.:lu.:ub.bm lLlu.r'.lpb.sLru \4V\\

cP

lL\u.rp.>.p. :e.4.:ub.br.n lLlu.rr.rehr. Nlbb \2-\\

S

'i'?

*tq (' 'JL'z

.9\ts^

lsL.lulu.r'.E.lu.luk.sbu

r,

.9-

lslu.L\u.r'.8.\u.Lru.rub'.

^^\

lplu.Liu

\

d:^L

I E.!"

X >)lp.).rr.lNL rr

.9\.F

.b.)f'P

lLlu.le.t".)rp.>ub.bm lLlu.F.reb.sluru !^$\

l"r cP ')L',r

lln!u.p.r,.E.:ub.bm lL\u.r:.rehi.slnru \^'\\

lt

lub.lulu.u.B.lu.tuE.sbu

^^\

. 9..

p

-

9..

lsL.lulu.r'.E.lu.le[.tuslu

e

^4\

r,

t

lLb\U

.r's.)>.t'p.>)|'9.>ub.bNn llulu.rt.|9b.sLru \\\

rri.

lNlb.lb>u .)>.1'P.>)t'e

. F;r l'r.H.\U.l'P.>)l'P.:.hJNh I

.

*

llu!u.re.r'.:te.>te.)ub.bm llulu.>.teb.Nhru \4\\

^\ . lslr.lnlu.rr.R.lv.>.lu

t

9--

.b.)1.P.>lP

^^\

a

Tdycsadnl 'ure8e tr,{es uaqt iadut eql uo lr ol uelsrl iosuodser eql oArD '(,,-lepnq Jo lol u eABq lou saop 1l 1nq ',(1su1 sr lr 'sea,,)

lloiu.g.rr.:r'p.>re.:ub.bg lluiu.p.reQ.slnru

puodsar no'{'.p^'r,".>re

-elBS eloqe aql uanr8 'ecuulsur JoC '(q ,,r{lsu1,,)

.n.[

ft}pnb eql puu lueu

uuq1 Jer{l€J esuodser rno,( ur (,.,tsu1,,)

',,"'ltrQ 'SeA,, urJoJ eql uI Je^\Su€ 'f,tHenb eql Pue .:Ub.bg ! |'pU asn ol Joqluoueu ^reu Sursn 'asuodser rno,{ ur esn ol oru no,{ qslr{1ll (,.reunq qcnur,,) .Fr.)1.p.>l,p sB qJns ,tlFnb reqlouu ea.r8 1Fm re4ueds e{I '(,,,{tsut,,) .u.E enncelpe tr;Frouo{ eqt Sursn (q ..i,tsut eat uuteqrJ slql sL,) lslo.LLu.rr.F.lo.t.gg tn fitf,, suonsanb IBroAos po{su eru no,('lllrp spp uI JIJIJouoq '.,"'ltre 6"'sl ll 'so.{.,, Sulpuodsag :t'II -ITIU( 'cglro -uoq eqt esn plno^\ euo 'sr pooJ Jraqt snorcrTep

ilsoq s.ouo Sutlet uaq^A'llps 'Jlestulq

^\oq

01 eJueJeJer ur 8un{eeds sr eq esnuoeq 'uue1 cr3rrouoq

eql '.O.[ uer{l JeqlEJ '..,{lsul,, JoJ uuol

uuaqlJruanli ggt

.1.1,

uuql JeqluJ .lo.Liu.ry Surpue qJeA oql esn plnoJ oslu euo 'uorlsonb s.euo ot Jel\suu

-e8au e $cedxe euo JI '(,,6anrsuedxe uel u€teqrJ srqt t.us1,,)

ur

. \ su'.sL.lutu.re uroJ

elrl

lNtu.L\u.re.fr.bE.:lu.!U.:.!b v

^\ arrrtuSo.uelul errne8eu oql peJrlJurd eneq e,\r IIIJp snonerd eqt uI

(.lo.lo\u.le)

,,ill

sl

t"'l,usl"", ol ,,...1[Q ,...l,usl ll ,oNr, Supuodsau :6.II T-IIUa lLlu.lp.l'.uJ. :L.sluru \^!

lsL]niu.rp.t .uJ.>L.sLe.hrNL \4! 'V

u

lpL.Llu.le.u.uJ.>L.lu.>.rusL \^!4\

luru

s

INL.L\u.re.r'.u.l.:L.lu.le.>>te.>.hrNL \4!*\

lLlu.lr.r:.uJ.:L.sLru \*!

- lLlu.re.r'.n.l. \4V

:L.p

lLlu.re.rr.u.l. >L.s luru -4!

lsL.Llu.re.r,.uJ.>L.lu.>.lu r \4!2\ Tdycsadnl

'(.,deeqc tou

'uru8u tr,{us ueqt iedut erp uo lr ol uelsrl :asuodsar srqt e^F IIIrp srql ur'snqJ qlr^\ suopsanb qcns ot puodser plnoc osIB euo

fl tr 'oN,,)

l6iu.g.p.!.:[.s[6

,,'deaql lou sr;1,, Surpuodsaa :B3-II 'ITIUO lsL.Llu

\

lLlu.>.P.>ub.br.n lL\u.r'.il.>iu.pLr.,r

\

.h.B .|'P.>E

llnlu.p.:8.:ub.bm lLlu.r'.u.l.>L.sLru \^!

L.:ub.bln \

.

^!

.t".>lb

llulu.r'.ui. :L. pLru

lLlu.r-r.>

re.Fr.bJ.:L.lu.t'p.l:ts.>.hrNlb \^!^\

lsL.L\u.rp.r.,.u.|.:ln.sLe.hrNL -b \4!

\ rr

lNL.lulu.re.r:.uj.:L.lu.>.\u a -2!4\

rr illh>u .

h.:re.r's.u.>ub.bu llnlu.r'.uJ.>L.pLru \2!

lsb.b\u lt' \Np I'o > I

lL\u.p.r.:ub.bg lLiu.g.!.>!.s[ru \\

lt'

.

cP

t

lNlu.Liu.re.r-,.uJ.>L.!u.>.!u

z

te.t".d.>lh.lu.te.>:t'e.>.tusL \*! 4\ -4v

llnlu.r'.rehr.>ub.bm llu!u.r'.uJ.:L.sLru \\4!

^\

lsL.Llu.re.r:.u.|.:L.lu.:.lu r Y^!4\

.fr.reb

Tdltcsadol 'up8u tr,{us ueqt iedut arp uo lr ol uetsq lesuodser eqt a,rrg '(,,,(tsel sr lr 1nq 'deaqc sr lr 'sa1,,) l6iu.rr.reb.:ub.bm llriu.rr.u1.:lr.slnru puodser no,{

'.p.*q

e,rpcetpu eql pus rueuepls e^oqu 'ecuelJur roc '.:'inf ,"1,, uuoJ eqr "qiurnl: eql p{ru .:ub.bm Sulsn 'esuodser rno,{ ur esn ol ere nof qo}ql\

uI J3^\su€ 'elucefpu

L9E

,,1,Klsnr

^\eu

poot ary sI,, :uatalg trun

.

lLlu

rr rl

lh.lb>u

lh.lblu

lL\u.r:.:rp re.u.:ub.bm lLiu.rp.r,.bE.:L.sLru

.lp.rr.bE.>L.lu.re.> >te.).hrNb \4 4\

.rr.P.:ub.br'n lL!u.re.rr.bE.>L.pLru \4

\^!

.fr.R

e;

rr ri-

.b.:lP.lP.U

.re.Fr.bE.:lb.lu.re.>:rP.:.hrNlb v N4!4\

\ lLlu.Lt

\

.

L6.>ub.brb lLlu.le.r-,.bE.:L.sLru s4v

.lbE.Lq

lL]olu.p.r'.bE.:lu.!u.:.\u \A \

p

lln\u.r'

.>L.:ub.bln lLlu.re.r'.bE.:L.sLru \\4! lt

.h.>lb

I

llb\u .r'.N.:ub.br.n lL!u.p.u.bE.:L.pLru \\4 rr

9ts

llu.Llu.re.F,.bE.:L.lu.>.lu \24\

''

i

llblU.lP.>>|e

\

,

>ub.bm l[ulu.p.r.r.bE.:lu.slrru \\4!

.lP.l>lP

lL.Llu.le.r-r.bs.:lb.lu.:.hrNlb a \4!*\

ilI

lhlu.t'P .

>E.:ub.bu lLlu.p.r'.bE.:L.slnru \4

.lp.>E

IL L\u.p.r:.bE.:L.sluE.tuN[u s \4!.V

lLlu

p.r.:ub.bg

lloiu.ry.q^bg.>!.sLru

l'r

cP

\

lL.Llu.re.r'.bE.>L.lu.>.hrNlb r \4^\

lLlu^r' .reb.>ub.br.n lLlu.le.rr.bE.>lu.sLru \\\2V

.u.reb

lL.L\u.p.r:.bc.)lb.lu.>.tusL r \4!4\ Tdycsadol 'uru8u

,tes uoqt iedu] oqt uo lr ol uelsq iesuodseJ elp e,rtg

'(..,tssl

ll

sr

1nq 'errrsuadxe

lou

sr

lr

t1

'o1q,,)

llo\u.ry.mQ.:vb.bp lloiu.ry.ry.bg.>[.s[ru puodser no'( '.p.,"q errqcefpu eql puu uou eqt pus -senb 6noq-e utir8 '"ruu1rlriro{i,.'ltnq 'oN,, .uoJ eql uI rl^suu 'arrpcafpu ^\eu "..p .:ub.bg Sursn 'osuodser rno,{ ur esn ol eru no,{ t{Jlqr$ (,,,fise1,,) ! ,"U s€ I{Jns elncelpe

Joqlouu orrra III/!\ re4ueds

.>L.!u.>.!b

su qcns

eql'(,.itl

sr'or[suodxo l.usr €el uuteqrl SFLL,,) llu.Liu.p.fr.bE

'uuog srql Sursn suousanb 1uroles pa{se eru no,{ IIIrp slw

rI'

p-Ct\J

uolaqlJruanld 89t

'uru8€ tr,{es ueqt iedul eqt uo lr ol uets11 iasuodser

eql o^rD '(..trn-r; sr erer0lnq'leqreu eql tE ecu ou sr erer.LLJ l!l.lp.L!.:[.:ub.bg llg .re.!m.sEu.hr.19E puodser nof '.6E.r!. tcelqo eql puu uonsenb e^oqu eqt uear8 'aruslsur roC'.."'lrg'oN,, ruJoJ eql ur Je^tsuu'lcafqo /rreu eqt pue .>ub.bg Sursg.esuodser :nof ur esn ol ere no,{ q3lqa (,,llnrJ,,) L9 :b su r{ons tcefqo rer.DouE anr8 1Fm ra>1eeds eq1 lSfr.!>.lp.SEU.ru.reEjsr oruelues rrsuq eqt'lllrp srql ul '(,,ile>1ruru eql le ecF eraql s1,,)

.Nh

l: lf

o1

l*C l*C

.,fl sl araql lnq'V ou sl araql'oN,, Sulpuodsag :II'II T.IIIIO b *r>'b bl^ i' l

tL\u t

l"C l"C

b

lL.lulu.re.F'.E.lu^>.\u s^'\

rz

lL.Liu lLlu.x.>lu.:ub.bm lLlu.re.r,.E.sLru \\2'

.!.>lb

lLlu .r'.)r.p.r'p.u.:ub.bg lLiu.g.p.f .pLru

.h.)tP.t'P.u

. lp.u.p.lu.lp.>:lP.;.hrNlb r''''.lU w qcns suonsenb Iura^os po{se ere nof 'lllrp srql uI (.tu.Liu g)

.,uJ.fuSl.fu.!u.>Q.:E

sr eruelues

.Nb.l!

.rr.!F ol .,fl sl araql lnq 'V ou sl alaql'oN,, Sulpuodsag Il>.lt

n.re.b.p. -\!

:ub.bm ll>.p.lm.sEu.ru.reEj

Mhr(P

.luD.ru.:H

llg.lp.LD.to.:F.>ub.bg llg.m.lg.sFu.ro.r:e!

,reE

ll>.lln.reE.>ub.bu ll>.p.lrn.sFu.ru.retj \v

llg.r:e.\rn.sEu.ru.letJ

llg.lp.up.[u.:ub.bg

l\g.m.lrp.sEu.ru.letJ

llg \p.L!.1p.:ub.bg

llg.r:e.lp.uEu.r,'l.le$

l13.lp.b.:ub.bg

.Ef

jblb.lbh)

.bhr.hb

llg.\tp.uQ.E^>ub.bg llg.m.lb.sEu^ru.reEJ

.Et^lx

ll>.lm.B.D.:ub.bm I!>.le.\rn.pEu.ru.rpE.l \!?

:ZI'II 'Il1a11

lprr.\>.lm.sFu.ru.leHJ

.r

lst'.\>.\ln.NFu.ru.leEJ v

lsr,.l>.lm.sFu.ru.retj p !

lpu.\>.\ln.NFu.ru.leEJ

\

lpr-r.l>.!'n.pFu.ru.pEJ'-, lsrr.l>.$.n.NEu.tr.l.teE,J

lsn'.lg.lX,.sFu^ru.rpEJ

.ub^E tl

.Lt.:b

ll>.lu.LQ.>b.>ub^bln ll>.re.lu.sEu.ru.letj \\

lsr'.\>.!m.NEu.ru.letj

e v

lsr:.1>.lu.sEu.ru.pEJ r Tdycsadotr

uuaqlJruanll jLt

.

'

ls

rr.

l>.

re.

!m. :u.|.ruS\.> !u.>GJ. >E Wl,tt se3uelues etuus otp ecrlterd

llg.lp D.:re.)h.l.:9.:ub.bg llg.r,e.lF.:uJ.ruSl

t,

-rr.o t,n l .,,tcp J4.r-

llv .

rr. [ur.n. :uJ.

bF.

:ub.

lp

bu l!>.re.lln.:uJ.tuSl

lsrr,.lg.m.\F )o.l .ruSl.ru.lu.>CI.:E \

',

lNr'.1>.le.!l.n.:il

.:uj.:E

lm.:uJ.>E.:ub.bm ll>.re^lm.:uj.tuSl

llg .

\l

I

al .1..-

.lu)\.lu.\u.YbJ.)h a lsr'.!>.p.lm.:uJ .\l

^u.lrm.>J.bH

I

- t-

^l .ru)1.ru.\u.YbJ.)tb !

L

lls.\p.:D .)F.>d.LE.>uh.bm ll>.lp.!m.>u.l.ruS! \!

\

N

rr E

.>9.>9.)bl.lbK

llg.lp q.bg .

lNrr.lv.le.ll-.n.:Ej

:uJ.l>le.r-rl.:ub.br.n l!>.le.ll.n.:ui.tuil

r .ru!1.ru.1u.>GJ.:E v TQtcsadol 'uru8e tr fes ueqt iedut

eql uo lr 01 uatsq lasuodser eql o^rD '(,.luernulser poo8 e seq lI lnq '{wq B eleq l.useop lL, ro .(tuurnulser poo8 u sr ereql 1nq '1uuq ou sr ereql) ll>.!p.q.LU.:uJ.r.:ub.bg

l!>.re.l1n.:nj.rui\ ,(1durs re/t\suu no,{ (..luurnetser poo8 B ffiq tl lnq 51ruq € e^uq l.useop u^!ot sn{L, ro .Jrrumslser poo3 € sr ereql 1nq 'urrrol sgl uI {uuq ou sr ereq;,,) l\g.!p.p.lnU reqlsr'snqJ 'esuodser

.:uJ.s.:ub.btn lll.r:e.![,.:d.ruS!.ru.\u.>8.:^E

Surpuodser uuql

rno,{ uorg eculd erp tlruo ol ere no,{ eJer{ $ql ldacxo lllJp snorlerd e4 ot rulluqs sl IIIJp slq,l

aould aql Jo uoglllada-r lnoqlr,ra '.srr.l3 6"'ou sl alaql'oN,, Eulpuodsau :SI'II 'Illuo .p.lm ol ,,"'sl eJaql lnq '

lS

rr.l>.

re.

lm.

>u.J.ru!

l.> \u.>GJ.

>E Wt

tt

secualues etues otp

ernrurd

lsr'.13.m.Ip.:uJ

ll>.!m.>uj.bEp

>ub.bu l!>.p.!m.>'l.rir.['.5" >6.>E

.>u.l.bEp

.ruS!.ru.1u.>Gl.>E \!

''

llg.lp.:uJ> .

.

I

:ub.bg

l\g.r:e.9p.:ul.ruil.ru.\o.>Q.>E

.>EJ.>

lNr'.!>.re.lb.:Ej

l!>.!m.r:.:9.>J.b9u.LE :ub. bm \\ ll".n".ir'.loj.r.rSi.r.r.!o."g

!f

LE

rr.>9.>nj.b9u.LE

(lt^lh.

.hr)\.hr.\U^>hJ.)h \

L

:uatalfl qun

,,2t1sot poot ary sl,,

.

l[.lgm.uE l[.lsp.rp.>>rp.>.rusL :>.!Q .

,r-

l['lg'm r,, ,\gt€.1,p.>:lp.:.tuSL.:>.lQ

N|bF.ruNb

lLr.

ll,

lgm.lu!.>[

lt.!gr:e.le.>:r,s^>.fupL.:>.!Q

l[.lgm.!.uE l[.lele.le.>>rp.].hrsL.>>.!Q l[.lerp .rp.>

>tp.bs, l[.lEr:e.p.>:re.>.tuSln.:> lQ

l[. lere.

>.

lu,

l[. \gire.le.> :rp.

ftp

\-\No

N'aO

l[.lgr:e.9.[ l[.!Ere >. hrNln.

:>. !Q

.r's.>>r'p^>.hrplu.>.lQ r Tdltcsadotr

.uru8u

tr,{us ueqt ledut stll uo lr ol uetsl lesuodsar eqt enlg '(q uereQIJ rO euel loe^\s lupp no,{ Il}.dil,,) r[.lgm.>.\g "tue] rrr..!gr:e.l.P.r:r.p.>.hrFL.:> u uuoJ ol .1CI su qcns 'uoqsenb .U.!Jo oceld ur6rn ot ere no,( qJIq^\ .f..n"r-*?1Ti ^ou s3 qcns 'lcafqo reqlolru e,rre re4eeds eqJ '(q ..f,eoJJor ro iuol lea/r\s {ulrp

=

f1i

!l

no'{ F16,,) lt.!gm.g.^L l[.!gu.p.>:tp.>.hrNL.:>.\Q sr oruelues crsuq aql (lllrp slql uI sa^lfuuralp Bqrago :pI.II TIIU11 ',,el?ql eq

lI ma ro slql

eq

ll

11I

[,,

.Bwi(us

roJ

uorpn-BsuoJ orll qlr/r\ {Jo^\ II1A\ s1.rrp osor{J 65IVHJ, UO SIHJ4T HIIzt{ S,I]IUO

'lL.supz.>L\.H lirr.SUX.>S.9,{us plno^\ ouo,,.(q) ,eB_gA ol ro u!_elH ot oB nor( pld,,.>1su rO iuel loe/$s {ulrp no,{ 1t7y1,,) lt.!g?hp.E-! l[.!gre g: >:rp.E.hrNL .snqJ ..lu paueq8uel ,{pq8rls u rrrr^\ euo qreo sepnrruor lun ifrrr1a 5'nrrfrrrarp qrn, soruls euo .sprom reqlo uI '.[ + qro^ + tcofqo +.L + qreA + tcafqo :elduns sr uoncn-usuoc orlJ .sertqrqrssod ennuu -rellu lnoqu saJlnbur ro slseSSns auo solurtsuoruop e8uuqcxo slql .(q .,[0eJoc ro euel ^\oq loe'^r's >1uup no.{ ilid e{urrp no,{ lrn .3a1, ruqlv\,,) lh.!grre.h.^I, lt.!;im.gi.>:m.>.rcrs' s.urufr-,gs ol Buroer3e reUV

o; fr;;";r;

.!gm.l.L.>.hrFlo

s4su

p$-9['?ol {ulrp feqt turlr uotr6"ae]l,

l[

SgJIOHJ uuaqlJuaryl

zLE

.b9

l[.lspp.uE llr.lEle.rp.>:p^>.tul>lu

.Lp.l>bu

l[.lgre.lbl.P.pbu llr.lel.P.re.>)re.>.ruslu

(u

\

IL .

l[.l9lp.re.>:t'p.).tr:ll:u lEre.NlEE.rusL _s

l[.lsre.Lq.)b \4

lh.lele.|'9.>>te.>.ruslu

l[.lgre.p.ue lh.!gre.le.>>tp.>.tusL

.sLg.tusL l"9

H

rb

.b.uE

l[.lgm

.:.lu

l[.lgm.>.lg l[.\sre.le,>:te.>.tusb

.te.>:tP.b9

g l[.] g]p.t'e.>:te.>.hrNltr

.

re.> )re.b

I

v

l[.lEre.u .*L It.lgm.|P.>)r'e.;.hrFlo r

Tdycsadnl 'ure8e tr fes ueql :edut eqt uo

'(q .,cuel wleqll rO isel l3e^\s qcns 'uonsenb

sB

^\eu

lI ol uelsq iesuodser eql enrS

{ulrp no,{ 1p7y1,,) l[.!Se*.>.!g l[.lgm.re.>:t'p.:.bNlb

ecqd ur esn ol ere no,{ qJlqa'(,.ual ueteql1.,) .>.!u u uuoJ ol t !J. '(q

gut

su qcns 'lcelqo reqtoue e,u8

re4eeds

eql

6.[eeJJoJ

19 iuel loe^ls lurrP no,( IIIid,,,)

l[.]^fm.g.^L l[.]^em.gi.>>tp.:.hrNlb sI eruelues rISBq oqJ, 'uousenb eql luo-g peulluo .:>.lQ rue8u eql oreq tuqt tdecxe IIup snonerd eqt ol rullruls sl IIIrp sIqI

sr (q ,,nof,,)

lua8e aql 3up11uro'sallluurallu Sulragg

:9I'II 'I'IIUO

It

.sFu.ruF

llr.\gm .sEu.ruF l[.lgr:e.y.>:te.:.fuNlD.:>.lQ

.sEu.b

.!sre.NEu.b l[.lEre.|9.>:|e.>.hrsL.>>.!CI

>)

l[.lEp .LD.s!u l[.lgire.y.>:tp.:.tuuln.:".\Q

v

.lbh'^Nh)b

l[.lEre .lure.Nbu l[.!Ere.re.> :le.>.tuNL^>>.lGJ

Lt

t

,2tlsot pool ary sl,, :uatalg

(r

.Lre.sbu

lun

ll,,.lep.Lu.sQu l[.!gr:e.sFu.spu

.Lu.sQu .l>Eu.sbu

$l

.rnD.r"rylo

l[.!gr:e.mD.hrFlo l[.!sre.bp.Nbu

..\

lL,.\sM.reM l[.ler:e.b.sQu

.tug.sbu 19\9\

.b.l>bu

il

.b-.6

l[.$rm.b.6 l[.lgrm.b.Ltu

tl\

.tr.ltshJ

.b.:E

l[.\Ele.b.:E l[.!Ep.b.tux,

.b^lup,

v

.LF.s!u

It.lgm.L&.s!u l[.ler:e.Lry,.u!u

.lum.sQu .l.P.>>tP.b9

l[.lgre.m.>:r'p.be l[.lem^>.ruryL

.>.hrt\|tr

I

l[.lsrp

.q.! lt.lgm.r.p.>:rp.;.rul,>L

r

Tducsadol 'uru8u tr

fes

uaqt ledur oql uo

rr ol uersq lesuodsar aql o^rc '(q ..a{uFp uos u ro e?or {urrD no,{ IIIid.,,) lL.l*Ere.re.>:|e.bg l[.lg:m.>^rupL su qcns 'uorlsenb ,rlou u uuoJ or .h.L puu .,".>).', nof,q"rq^'(q.,>1unD uos,,)

: rupluio ecqd ur esn oi"*

.hrplo su qJns 's1ce[qo Jo {rud reqlouu alr8 gm reluods

"qr

lupp nof IIIid.,,) lL.lem.q.[ l[.!gm.re.>:te.>.hrNL

.r".rrn".o*i;-(u..#,,;

"rf1

.=

'(q ..;eeg;oc 19 [uol ]ee^\s

sr ecuolues crsuq oql

searlauralp Eullnlllsqns l[.lele.NEu.b l[.lgile.]e.> :r.p.>.hrrylo

.lllrp srql uI

:9I.II TTIUO

.sEu.b

o(

llr

.lbX.Nh)b

>.hrFlo

.uEu.rup

.\sre.sEu.rup l[.lep.p.>:re.:.luNlb

It.lgm.LF.s!u l[.!eF.rp.>:r.p

e)

uwaqlJtuanld

nLE

l[.lere.rur.spu l[.lgre.L!.>[

.h.L

lbm.L.b.>,.[.r>Ltu \ \2

.te.>>tP.b9

lbm.L.b.rp.> :re.u E.NLr..l

.lbh'.Nb)b

IPfn.ltr.U.lbE.l'>bJb.N bhr

,b.l*'

lbm.L.b.b.l*,.l>luru

.b.lbfu

lbr'".L.h.r.b.Lil.pluru

,lPl.9

lbln.lu.b.reM.l>luru

l[.lEre.FD.rupL l[^!sr'p.ruE.sbru,,

.hrp.Ngb

lbm.L.b.ruE.pbu.sLru \\-v

l[.lsp.lbu.uhru l[.lEp.pFu.sbu

.bu.sQu

lbm.L.b.Lu.shru.sLru

l"9.rb

lbm.L b Lt.>b.sLr.., \ !

,, , t,.^

-

a

v

'!

l[.lEp.rer'n l[.lEre.b.Nbu

\

l[.lgre.b.6 l[.lEre.b.lbil' llr.lEle.b.:E I[.lsr'9.b.lu>'

c

l[.\Ele.r'e.>:rp.bs l[.lEre.:.fuNL

e

'.\ lh.\Ere.bh.ubu l[.lErp.lup.sbu !

l[.le]p.rr.[

l[.lEre.re.>:re.E.t....lNlb ( Tdycsadotr 'pesn sr oslB pooJ orll Jo

ruroJ crFrouoq oql'cguouoq sr Jen\suu eql

q pasn uuoJ

qJeA eql esneJeg'uru8e

tr,{us ueqt

leda eqt uo tr ol ue1sr1 iasuodser aqr errg '(..ee;;oc {upp p,t\ L,) lbg.[.b.q.*L.S6fu,{1der ueql no^ '.8.^L tn qcns 'asuodser mo'{ Sunulnuuo; ur esn ol nof JoJ sa^psruolp eql Jo euo ,{gpuepr ueqt llr^\ re4uods oql '(q ..eeeJJoc 19 luel tee^\s 4upp no{ pld.,,) lt.!gm.q.! lt .lllrp srrp uI .pesn uego lsou .\gle.F.>:re.>.tup6 su qJns suousonb lureles pe{se eru nof sl (,,{ulJp ol,, Jo ,,lse ol,, suuetu areq snqt puu lxeluoJ ,{q Suruueur slr se{ul lnq ..lsenber o1,, qJIq,$) .f qrarr oguouoq eql'slue,r auo elquruetlu qJr-q,t\ Sugorusuu uar{rt[ suueru,{11ecrseq

.[ qral aql qlpr sa^rluurelp Suga,rsuy

:II'II ]IIUO

.9.uE l[.lEre.hJ.u

E

lL,,.lEre.h.r.ruplr

o(

.b.rul>L

.L!.sQu l[.!sFP.lbb.sbu l[.lEp.ub.tusL \

t

.ub.rul>L

.hrp.Ngb

l[.lEre.rup.sbu l[.lEre.L9.:bs

gLt

.16.:b

Y

,,2&sot poo{ aqt sl,, :ua^alg ryun

LR pellBc sI 'rellnq

'(U

.uQ.ru5lo

qll^\ pexlu ueq^\ sB qcns

)

.r,.rs9

pelpc ,{luouruoc uouo sr sselequo^au rl .(q

',(e1req peqcred punor8 Jo ruroJ peruderd aql qEnoq

.u.*lo

ua^g

) r

.Nbt bllb ! l[.sup'.ru.bIl"

!

!

!

l[.sux.>ru.r\.rpr.g

.hr.N.t'p>.9

.>[email protected]

.rb.LP

lL:bL lhr

.

l>rrl

bf.slnf, .>u [uF lL.>btb.lbP.sLB.ul.LF

.bl.lbg .Nb,t

. rrE

.)EJ.hK ll

rr P

.Ll

lL.r.>bh.hr.>uJ.bR l[.suh.tu.t'etj

.IPEJ

.NluE'lb

.b.lbt'

l[.sLgln.b.tuil l[.r:LElb.b.)ts

.b^:H .sLqlu

.sEu.sbu

llu.sLqL.sEu.s!u l[.sluqL.Lu.sQu

.Lu.sQu

lt

It.lgm.E.! I

^^ llrr.\Erg.re.>>f'p.].hrNlb (

Tdycsadnl 'urc8u 1r '{us uaql iedul erp uo tl ol ualsq iuorlsenb .reu oqt ,{es puu eluFrruoc .(q,,>1urrp o1,,) .lFrr roJ elnlnsqns ot qre^ /t\ou u puu (,,oeggoc,,) .t.! pun (r{.,uol1eezns,,) .}p.>>tp.>.bNlb roJ elnl[sqns ol se^r]utuetl? o^u epnord 1p,n re4ueds eqJ .(q ,,leeggoJr6 in"r ,"i, ^\eu

luup nof IIIIv\,,) l[ lem.q.[ l[.!rre.ryr.>)tp.>.hrNlb sr aruelues crsuq eqt .lllrp srqt uI JglJouoq 'sqra,r pue saJroqJ a^lleuJallu Bu11n1r1sqns :gI.II -ITIUO

,

l[.lgr:e.Ly.sQu l[ !er:e.u,Q.ruryL or

.ub.tusln

lbU.[.b.uQ.rusL.sluru

l[.lEre.b.uE l[.lEp.b.rul>lu rr

.u.b9

lbg.[.b.m.p sluru

I

uaaqlJtuaryc

gLE

l[.!Hu.tu.:P.E.l l[.lHu.>tu.9

.lHu r,:lu ) \

,t|J. )tEr. sv^/ .t

C'

.Yru^9 t.,

lbu

.>s.[.N61 !\

9.[.pbL lL.Eu.rN.ft

.YN.E

9

.UEb

.sEu

llr.uru.sFu lL.usu.utu.bu

.bU.lbb

llo.>Fu.> r ilr.:Fu.x.h \4 Tdycsadnl

'uru8u tr ,(us uoql iedet aqt uo lr ol uelsq luonsenb ,reu eqt elelnrruod '(,,{upp ot,,) .:Fu JoJ elntnsqns ol qJeA reu e pue (.,eey;oc,,)

E ^[

pun (,,uel,,) .> JoJ etnlpsqns

ol

se^rturrJellu /t\ou o^u epIAoJd IIIr$ re4ueds eq1

'(,,4eeggoc 1g ieel Iuup no,{ illid,,,) l[.:&u.g.^L llo.>Fu.> sI ocuoluos olsuq eII 'lllrp slql uI r.rJlrouoq-uou 'sqra,l puB saJIoqJ a^IluuJalle Eupnllpqns :6I'II 'ITUO

sLgln.gl.LG lh.u Lgln.gl^LG lln.:bL.s[.sE-.luF

.:bL.sE.sE^LF

z)

.sug.r-'.b!l

l[.sug.ru.r,.b!l lt.!gp.Lru.rubr

.lEle.lbh3.hJb

v

.NbE t7

.>lb.rF

l[.s>g.ru.>lu.G l[.sug.ru.s>E.sEu

.s>B.sEu

(u

.sLgL bQ.E

l[.sLEL.ub.E l[.NLelE.uEu.ubu

.pEu.sbu

\

LLE ,,i(Jsu poot ary sI,, :ualalg tlun

'uonuuuoJsue4lxou or{l JoJ srsuq eril seuoceq usqt eJuerues aqJ 'ul€8e tr ,{es ueqt iadet eql uo lI ot uolsq iuonsenb eql oluFrruoc .raqueds ^rau ^\eu e4 fq ue'rr8 sqre puu stc'atqo aqt Jo (cguouoq-uou ro qJuouoq) uuog orll roJ so3ueqc ,irus -seoeu 1u Surrleru 'uoBsenb A\eu eql eluFrruoC .uopsenb oql olur elnlpsqns ol qJeA u lsnf ro qre^ e puu se^nulueils A\ou o/tu Jot{llo eprnord p,tl ra4ueds otf,L '(q ..leeggoc:O aeat lee^\s

4uup no,(

III^Ad,,,)

lt.!gm.g.^L l[.!er:e.5:.>:tp.:.hrNlb

sr eruelues rrsuq oql

puB sa^IlBurallB Supuro;suurl jsaalluurollu

,lllrp srql uI sqJaa

Bulragg I1C.IT T,IIUO

Ebu ll"E_bU lL.Eu.>p,

.Eu.>pt

o(

LE u'5

lL.lg.u! lL.ueu.lbb.d.L\.:Ll

.ueu.lbtu.EJ.lbl.)bl

e)

.\Hu.ru.:b

l[ lHu.ru.>b

lL.[u.ru.m!

.Eu.ru.pt.l

v

I hr

.[d;

.lnb.>sL llb

lb!.lbb..>slu lL.L[.>r:,.lup

.>rr.lrP

p

.Eb .lnru.uJ

lL.Eu.Lru.uj lL.gu.>

\ .fuu

^e.E!

tL.f,u.E.r'l lL.fuu.u!

.u!

rl

I .hJF

lL.!.rup llb.f.b

.b

tf,

uwaqlJtuanld

gLE

Iureue8 ur 'sumldxo elqu1 8ur/r\olloJ eql 'loq tou sr ,(gureuo8 lrruJnutseJ srgl ur eel eqt lurll elsrrpul plnoc llg.r:e.\l".g.F snql :uorlB^resqo preueS u ssudxe ol posn sI .13 !p,epuru sI ecueJeJJrp u ueql\ setuuoruos 'u^\ou>{ oq ol peeu fi{lqee8uuqcJelw Jrer! Jo seuepunoq

eql 'llus

,.!1.!F

puu

'.L\u'.W

Jo ,tryque8ueqoretul preue8 eql Jo eldurexe uu sr srr{J

llg !m.re.>E llg.r:e.!p.g.p ro lly.re.:E llg.m.p.r

Io lLiu.rp.>E lLiu.g.r,.g

plus

e^uq ptnor oslu eqs '( ll>.F.:E ) ploc sr 1r luql or .!y we ( lloiu.g.5.p ) rou lou $ uel '(us eqt luql ,(us ot .6!o r"sn- ^ 6-,eS '.L!u or .!> rro{ g'rq, ,ql eJnoN'(..toq 1.usr 1r iploc eqJ],,) lL\u.g.ry.f llg.ry:.>E s,{us;,{f-9rt ?el aqt tnoqu uorssnrsrp eqr Burnunuo3 sr fuat

.,flf OI" flUflA gHI dO gCVSn .:bL.s[ lL >bL sE.pE.Lfi l[.NLslb.b!.lb9

.sLglu

Ebu lL.E.L.rn llu.H,u.g.Fl \!\

(

!

.Eu.E.r'l tv.

lL.Eu.ru.rut.LEu lL [u.ru.>L.G

lhu

Y

N

.Nbh! Nlp

.hJI.n.hbU

\

lbu

\.d

.>L.G

llr,.sup'.tu.tut.LEu l[.sux.ru.>L.G ll 1".

at

| 1..,. ll l.-.

I t \-

llb.lbu.ru.ruU/\. Nbr.Lb llb.ltsU.>b \\!

\

I...

.rlbE

.tuOl.sb.[u \\

.6

lL.6.Lb.>sln lL.f.u!

.NLelE

lh.slngL.u!^LF

It v .tb:.8!

l[.sup'.ru.ruQl.s$.tu l[.sug.>!!.[

l[.sLgL.Lb."*lo

v

r4 .p'.uJ lL.>Fu.t'e.>:r.P.>

.ul

lL.:Du

.Lb.>r'>L

llbjbP.lbb.>slu llu.LP.ul

/

Tdycsadng

6LE

,,ittsnt poot ary sl,, :ua^alg

tvn

'(..areql Je^o eq ol sueos eH,,) l!u.rr.\r,n.>[.r.:uJ pue (.,...oJeql JeAo sr eq esneceg,,) 19.96 .t[.>.:Si se seserqd qcns uI pesn eq ueo lr 'osnulJ aleldruoc e s? pesn eq lou plnoJ l!p.:[.n.>ul qEnorply o '(..uosred qclr ? eq ol sulees eH,,) l!u.r,.bb.g.Lh.g.:! pue (...'.uos-red qcp B sr eq esneceg,,) .)p bb !

.Lb.U.>^d se seserqd

qJns uI pesn oq uuc

'(..qcg

tl 'a6nEJ Aelduoc e se pesn oq tou plnoc lbg.;.L}.g.:gl qgnorply ,

aq ol suaos eH,,) l!u.D.bt, g Lh:^d pw (,,...r131r sr oq esnp3eg,,) .:g.bg .1.L8.:gl se saserqd qJns ur pesn eq ueJ l! 'esnBIJ epldu:oc B sB pesn aq lou plnoJ lbg.g.Lb.>^d q3noqly, '(..uglequ eq ot sruaas a{S,,) l!u.u.bp.t.!g.:^d pue (....'uaeqrI e sr eqs esneceg,,) ;9.!6

r:.!g.:^d su seserqd qJns In pesn oq uBJ

ll

'esnelJ etelduroc B s€ pesn oq lou plnoJ lbp.u.!u.>uJ q3noqtly

,

I

lg.>[.u.)il

'(q,.orar$ re^o sr or{s,,)

1

ro lbg.>Q.x'.:bJ res usr\ilN

ll>.Im.>L.h.:bj pw

,{lqeeauuqcr"irt fr rn

i* ffrecrseq

hlu.>lu.>r.>u, g". .

i"i"" ]"i"

,,oe ofD qJaA + uolfBJol + unou .p ad,{;

'o^u osegl esn lou op sueloqrl IeJtuoc eruos .ssolequo^eN .pesn aq unr .!!.!F pu€ .lb\u fq^tr sl slqJ 'qsq8ug ur eq plno^\ lr ffi (I ed,tt) anuuuruou atucrperd u olrl lou e41pe$or sr olucrperd oql ereq teql ernoN pue

''(q

(7,

eddt) onpcelpu elucrpard u

..uuur

qrtr u st eH,,) l!g.!u.g.Lh puu U.=!

'l[iu.p

Lh

g.:f

,{lque8uuqcrerut pesn are,{fecrseq

'llg.q.Lh.g.>al

,.U\ol.S, W g" p*

,,ee or,, qra^ + aar;cafpu;

";o"

+ unou .g

irr

.'(t{,,ucF sl eH,,) l!>.!m.r:.Lh.>o1 pun' lloiu.rr.Lh.>n1'l\>.rr.Lh.>u1

rlqe&,'fti"rq 6sn eru ,{11ucrsiq ,,oe of,, qrea +

ro , l\r.n.r'.1u.:!

llg.!m.r:.!u.:!

ro

g"i" p6;i{J.W + unou.z

",.-lrrio" uiIAiIN

lLiu.r,.!!.:!

irr

,{us

'1q..wlegll u sr eqg,,) ll>.f:,.1U.>uJ

r["ts,ricri.gy 6.aq

ol,

qJaA + unou +

unou'1 ad,{;

NOSUgd OUIHJ 'p4ql eql qtrrn Sururn8eq'suosred eeJql IIE JoJ .(oq ol,, qrel eql Jo e8esn eqt 'sural

uuaquruanli

0g€

'(,.qcy eq ol tuoas

nol,)

l!u.r:.bm r,.LB.:>.!Q puu (.."'[{JIJ are no,( esneceg,,) .:g.bg.g.Lb

)>.!GJ se seserqd r{Jns ur pesn oq uBJ lr 'esnslo eteldruoc s sB pesn eq lou plnoo lbg.g.Lh.*.!Q q8noqly. ol uees noa,,) l!u.r.,.bm.r,.!u.>,.1Q pue (.."'us|eqtl e ere nof asnuceg,,) .>ts.pb.r,.sb

:>.!0

'(..ueteqlt

P eq

se seserqd qJns ur pesn eq u?J

lr 'esnplJ alalduoc 3 sB pesn

eq lou plnoJ

1b,.. r.,

!u :>

l0

qSnoqtly

,

no'{ e:v,,) lsr'.lg.lp.g.LD.:>.!Q nuu 'lsrr.!>.rr.luh.:>.!Q 'lprr.bm.rr.Lh.)y.!Q .!>.lm puu ' .l> '.9p, ,{oldura sanuuSolalur uosred puoJos

,(r{,,qcg eru noa,,) l!>.\m.rr.Lh.>>.!Gi Puu' lLiu.rr.Lh.:>.!GJ' l!>.rr.luh.>r.UGl ^ ^,{1qeaaun,[or* ,.lo\o).\, p.rn "rirgurrsuq --g".;3* ..oe or,, qra^ + , l!m.r,.

\u. )>.!G.l ro

llg !p

r;";"

+ unou.z

irr

u.!g. :>.\Q ro lLlu.r,.lg.:>.!Q,(es gg,1s1.l '(q,,uelaqr1 u ere noa,,) ll>.fr.lU.>>.!GJ ,(lenrsnlcxe ,.oe

ol,

qJaA + unou +

.1"

unou'1 ad,{;

NOSUSd (NO3gS '(q ,.'fisut sl PooJ

slqJ,,) ll"\u.q.[.\u.luru.rub ur su '.Liu lrlm ep?ru soruuetuos oru stuouorns prueru8pnf pue anpcelqns suareq^\ '(,,pol sr asnoq luql,,) rpft\ eperu setuu l!g.f-r.>[!.!.f:.:uJuI sB -aruos eJB stueueluts enncelqo ,{1ernd luql tcuJ eql ,tq petucrlduroc sr uor]untls eqJ .stueu

.!!

-elels I€JeueB a:oru eJu o^\t Jenul oql sueJeq^\ uorlu3rJue^ puosred solecrpur ueuo JorruoJ

aqt'puuq rer.iro aqt

uo

.ypJ ueeirqeq 'ecuelsur

l!>.!m.u.lua.:ujpns l!>.b.Lh.:ul puu puuq .U: gf fr* '.lg:.ti-!o u"6^r"q ep'.,'

r.f *

euo eql

uo lloiu.rr.Lh

sr oruereJJTp n

u",i[

'ecualsrxa Jo eceld ro3 pesn Jaleu sr lr l..qJu sI eH,, ur su .elecrpard puu tcofqns lceuuoJ o1 fpo pesn sI 'te,teltoq '.!> q:en orrEulndoc er{I..'eJeql JeAo sr eH,, pu€ ..qclJ sl eH,, ul ecuulsur JoJ se ,.s1,, pw ',,erl-,, '..uru,, qs113ug aW puu otucrperd puu tcelqns lceuuoJ ot Woq pesn I

b m. r'. > rp. \4!^

rui l.

LG. ru. >uj

e{II aouelsrxe yo eculd

eru .!>.!m puu .Liu t?q

ro l>. u. > le. h3S l. I

lb

F. hr.

eto51

.ro;

:uaurwoJ

:il,(us ag,1g1i '(q..,{euour

Jo

lol u seq e11,,) ll>.lm.r:.>tp.hr:l.LF.hr.>EJptrB lLtu.u.:p^ruS!]nfr.ru.:uj ? flqea8ueqcrerrn pesn eru ,{lucrsua

.!>.!m pue .Liu !

sfuatualu;s a,rssassod 'g ad,{1

I8E

,,iKxsol poo{ aqt sl,, :uatalg

irun

'>r'lcl

'(..elaqt re^o eq ol urJs

noA,) llu.r:.!F.>b.r.>>.\E

se seseqd qJns uI pesn eq u€J

lI

pue (.....ereq JeAo eJ? no{ osneceg,) .>f .lp.>[.x

'esnelJ elordruor E se pesn aq lou

pFor l!m.>[.u.:>.\B q8noqyy. '(..uosred

qrlr e oq ot usas noA,,) l!u.u.bg.r:.Lh.g.:>.lQluu (.....uosred qJI.r € ar' nof esnucog,,) .>f.bg.g.Lb.g.>> wJ lr .esnelJ etelduoc e se pesn eq tou plnoJ lbg.r:.Lb.g.:>.\0 q8noqtlv

lg

se seserqd qcns

u

pesn eq

r

'(q ,,iereqr reno no,{ ory,,) lsrr.!3.!m.>[.>r.:>.!Q nuu Nu.!rp.>[.h.>.!Q .SU.lg.lfp puu .Sfr.lb esn serpuSo.uolur uosred puocos

z'(tl.(ereql re^o er'

llg.>Q.>,. :> lQ to lbg.>[.u.:t. gg,tus uirlirN no^:,) llY.!p.>[.h.:>.!Q pw llu\u.>b.x.>".1Q ,{lque8uuqcratul posn ere ,{gucrsuq

.,oe

.\>!f,n pue tLu

of' qJaA + uorfuJol

+ unou.7 ad,{;

lslu.lniu.r'.Lb.g.>.!g'tus sgr\iil{ (q..iueru qrlr

u no,{

ery,,) lsu.lrp.ry.tnh.g.:>.\Q:e8usn puopdecxE (tl ..euBur qcg u no,{ ery,,)

.).

\ | | r , lpu \>.lr.n.r.LF.g.>>.lGJpue 'lsr,.lg.r:.hD.g.rr.!Q 19,o,to1drua

op suuleqrl

prueJ

euros .sseleque^eN .pasn eq

' lsrr.bm.rr.Lh.g.>>.\Q osp selpu8ouetq uos:ed puor"5 .o^u eseql osn lou

*" .\I.!fp

pue .1oio

fq,r

sl sIqI 'qsg8ug ur eq pFo^\ lI su (I ed,{t) elueur-ou'"1"irperd u oTI lou puu (z odf,t) anpcelpu atucperd u erll parar sr alucrperd eql erer{ re.It erpoN u eru

no1,,) l!g.!p.g.Lh

E:>

,'(q..uuur qcp .l!5.p^Lh.g.>>.\Q \Q pue' lLiu.E.LD.€.>".!Q

flquo8ueqcrerul pesn ere ,{gecrsul .,oe

of,

!g.!p p* ..Liu;.!!

qJaa + aarloafpe + unou + unou "g ad,{g

lslo.Liu.r-,.Lh. :>. lGl rus us.,\ilN

(q..eqcF

uuaqlJruanll zgt

I

! r.n. [.>

.

re. le.

posn eq uur osle

l: lp p* .ly

'(,,uosred tseuoq us tue L) lbm.fr.:1.1'.) \* \

..ee

ol,

fgucrsuq .!p.,

qJaA + a,rlpafpu + unou + unou 'g

tL\u.u.:!.; '(..lseuoq [sul rsrxe '(,,lseuoq

L) l!p.g.:g.j,ra"rn

fes aE

ed,{;

1E1r1

luuondecxg

uru L,) ll>.lm.f:.:!.: pue l\>.f:.>1.> p*ri"q uur oslu .g"lf" pu' ^!>

'(..tseuoq tue L,)

,t*

n

,t,

flpcnuq.96 56aq

: ro !> I

.

!

m.

[.>

.

oL, qJeA + a,rglrafpu + unou '7 adf,a

rp. r.$.

> ro lui u. I

[.>

.

'(..uucForuy uu tue L)

le. l-e. :,(e s

gg1g51

!\!

UEO

.l>

Allesrsuq .\stn

Jeuel oql sueJoq^\

I;*

'siuniru'o; 'rn-.g=

lly.q.bh.>>.!0

.!m.rr.Lh.:>.!G.1pue

bFn.r'. \4!V4!

l\>.[.>.1".LD.) osIB

pesn aq

'(,,uucuaury us rrru L,) lbm.L.>.ty.ts.) \\!

.,ee

of,

qJaa + unou + unou .1 ad,{g

NOSUgd ISUrd 'slueurelgls preue8 arou

e.re

uorlBculro^ luuosred setucrpur ueuo JorrlroJ eqt 'puuq Joqlo oql uo t\> uo ilo!u.ry.Lh.:>.!Q u""^r"i

!. LF.

ruS

I

:le.

puu

.!l'.loiu ru.

pwq

auo oqr

uoa^ueq epu.,, sr eruereJJrfrn u".111 :ruautraoJ

:>. \Cl ro !> I

.rr.

:re.

l. L 6. ru. >> \g

hrS

uaAiIN

/tBs

.

'(q ..,(euour Jo tol B o^€q

noA,,) llg.!p.g.:rp.hr:!.lbF.hr.:>.!Qpuu lL\u.F.>re.hrs!.lbG.ru.:>.\Q flque3uuqcrarq posn are r(gucrsuq .!>.!;n pue

.Liu

Jpl"*"o'9

sfuouofBfs

t8E

ad,tg

,,ltlsol pool ary sl,, :uatalg trun

e^eq op t,,) lLLu.ru!!.>'> ' es plnoc no,( lulod rcql

lz

j,{ouoru auos dn

sunl qc*es qEnoroqt u 1nq no,{

qltzn '{euou ou peq no,{ tq8now no.'( ueqlt se qJns eousrsurnJJrJ ? ur mcco

r'eArfBSoJJafuJ uosJad puoJas JoJ.uorsuolxo

wJ alru srw ol uoEdaJxe uv

fq

.puu

r

uosrad |sJU aqf

JoJ eouelslxe 3o aculd eluclptn ol Joleu tsotulu puu ..eq ol,, qron e su pesn Joleu

sr .L!u .I :saunaplng

I

bg.u. :r:e.ruSl.

ru.

: ro ll!.u. :p. ruS!. ru. > .(us gg,1gp

' I sL.Liu.ry.:le.hrS!.lbg.,u. 5t. gg no,( {s? plnoc uosred l€ql 'qJrees e eputu puq no,t rnqr euoo1llos JI .snq:L .,(ouour ^r,r{ JO 10r U e^eq op no,{ peapur luql pore^ocsp pu? uelcod rno,{ qSnorqt peqcruos no,{ lnq 'no,{ qtrlr ,{euour qcnru eluq lou prp nof tq8noqt no,{ ueq,n uonenlrs E ur prus plnoc 51trT '(..,{euoluJo lol e e^uq op L,) l6iu.ry.>.e.fuS!.ru.::o3usn Fuondocxg

eq

'(..feuour;o lol B o^uq L,) I!!.!F.b.:tp.hrs\.h,r.> sl .l>.!U pesn osp

'(..,(euoru

Jo lol u e^uq L,) llm.rr.:lp.tuS!.ru.: AllBrrsuq.lb

sfuauefBF arrssassod .g ad,{; lLlu.ru.>Gl. >E. > ro I !g.ru.>Q.

:^E. : ro bm.ru.rQ. >E. > z(us sg,1s1r1 q ure L,) llg.!p.ru.>Q.:F.: I

'(,,,{tlc eW

pesn oslu

sl .l3.up

'(,,f,tlc eW uI uru L,) l!r,n.ru.>G1.:8.:

rne-qGq.gp ,,oe

ol,

qJaA + uolluJol +

unou.p ad,{;

lLiu.g.>l.n.r,{us usnilN '(..uosred tsouoq ue su [su] tsrxe

sl slqJ'qsq8ug ur oq plno/r\

L,) l!5n.rr.>!.re.5:e8usn puopdecxg

;;"q

ll

su

pue (7, ed,{r) elpcelpu etucperd 3

(I edfr) oluuurruou

O>IJI

peluo!

'(,,uosrad lsauoq uB uru L,)

*-" .g".g" rq^

etucrperdi ,fr1rou

sr etucperd eql ereq

luql ecBoN

l\!.!F.F.>!.€.: pw l!>.rr.:!.g.> uaaqlJruaqc

vgE

eqJ ,.'qlnn eql Eurllel

'suosJed

Ip ur sJeit\suu prrp suoqsonb

urB L, Jo osues eql ur ..lseuoq Eureq ure

Woq ol serlddB eujBs

L, upeur rr€o osle lbg.q.:!.: eserqd

eq;

,

'sqra,r uosred NrJ ursueJ JoJ (..eq q,, qJo^ orp Jo uuoJ e se rcu) Eurpue qre,r ,(rurlxne ue s3 pesn seuneuos sr .6ig.1o 'lrun lxeu eql ur uees eq illA\ sv .lsL.luitr.! ouoetuos JI .snql l(,,feuou .:rp.ru!l.luE.ru.1y.!! nod {sE plnoJ uosred lerg 'qJJBos e epBur peq no,( l"rD

^teDI

lhlu.b.)\.)bJ

llblU.b.>1.X.)EJ

ll>.lm.r-,.:1.:uJ

.:!

llg.lu.u.>1.f illpl

(q) lseuoq ere Q/ur) ,(eq1

lLw

r.,

!4

:Y e :''l

ilI

(q) tseuoq st eqloqs

b-

|

ll>.r:.:1.:uj

|l l\>

(q) tseuoq er€

nol

lseuoq eJe

el[

llb\U.lr.)\.)>.\bl

lloiu.r:.:!.F.:> !Q

l\>.lm.rr.:1.:>.lGJ

.!m.rr.:!^E^:>.\d cp t's. \el lLw r: '-i.'!' "Y lbg.u.>1.p.:

illLt^l

(q) tseuoq ers no1

t!".J.:1.:".!d !4

rlseuoq u3 I

lbu.u.>Y.>

nyEurg

lDrnld ,,ee

ol'

:a^TIBJBIJaO

qraA + a,r;lratpe + unou

a^pgrurrllv,,sfl

oI' qraA rlsBfl

(q)

suaaqrJ eru $7u) feqg

us|eqll 3 ruu I

lbg.r'.lu.p.>

susloqll ere oi(\

(q) uaeqtf B aru no1

ttw '--'-=\el

(q) suaeqtl ere no^

(q) uqaqlt € sr eryoqs

llg.u.lu.p.:^d lLw s ls '-

S8E

,E

'z

,,i&sDt pool aqt sl,, :ua^alg flun

ereql re^o eru fi/tu)

(q)

feql

l\g.lp.>[.h f lt I

|

.>d

llblu.>b.h.E.>trJ

|

ll

I

t

ll>.ll'n.>lb.h.>bJ

I

-

(q) orew re^o sr eveqs

lL\u.>L.pr>uJ

rt .\F.rb.".X.:>.lQ llu.ru.>Q.>^8.p.:

AllJ ar$ ur aJ? elt\

lh\U.llb.fr.F.>>.lU^l

(q) eraql re,ro an no1

fl |

|

|

fl I

(q)

oret11

re^o an

I

|

| al

\>.\l'n.>Itr.h.)>. \bJ

no;

\!

llulu.>L.p'.)>.lCJ \!

,{1rc

eqt ul rue

I

llm.ru.>CI.:E.>

npEurg

IDrnld

,,eQ oL, qre^ + uollBJol + unou :e^pBrBIJe( a^pBrtrJluv,,e{ oL qraa JJsBg

l\t Lux:Yr.oe\r.,1 \2

lllpl

lW

lL\u.g.:1.€.X.>!

(q) eldoed lsauoq ere Q/ur)

feql

llg.u.:Y.g.f

.:t

-rad lseuoq

w

sr

\\^ l't \\ ll I

M \Nl \ r.,

ll>.b.)l.t'P.)Di

ovaqs

l|b:U.b.)l.l'P.)EJ \

(q) uos

I

llLr

!*

\

llg lF .u :\ r'p p ':":'--"
.lQ

aldoad lseuoq eJB no1

(q) uos -red lseuoq up aru

L

t?l

:U.lr. >l.f'e. \ )>. \bJ

lh

ll'n.lr.>\.|P.>>. \hJ \

.

ll lpt?l

no1

l\>.r'.>Y.re.:y.lGj !2 \

uosrad lsouoq ue ure I

lbln.t,.:1.le.:

nplutg

Iornld

,,eQ oL, qJeA + a,r;1ra[pu + unou + unou :e^llBJBIra( a^pBunlIv.refl ol'r qJea 4sBfl

'IIIOJ os puB'.h!.f.:! roJ .>X.>^d '.tu.f.)r.!Q roJ .>f.>>.\E '.tu.X.) JoJ plps eq rreJ .rf.: 'f1relllur5 l!m.r, >re rui!.>: PIes eq osp rmc (.,,(euou Jo lol s ei\eq 1,,) l!p.g.:re.ru!!ju.: 'snH.L .pJo^\ eql o1 fpcenp lI esB3 qolqa uI ' p Jo o*ld uI pesn eq upJ .> alcrued eql 'xrJJns s e^sq lou op leql spJo^\ uI r

pesnJ sI

(q) suaaqtr lou ere Q/ru) ,(aq1

llwv

r'"

s Ls*'+ e

:''l

(q) usleqlJ. s lou sr eveqs

ll>.re.r'.!u.:uJ

(q)

(q) susloqlJ, lou ere no^

suuleqll lou

eJB

Ilg

m

u.\9.X.>>.lQ

ol(\

lbg.t'.lu.g.:

us|ellJ,

B

lou

us|eqlJ.

E

aJe

nol

lou luP I

ll>.re^r'.\u.)t.lcl lble.F'.1b.>

n1n7ury

IDNId ,,eQ

ol'

qJaA + unou + unou

:a^qBJEJaO a,rpeEap,,efl oI' qJeA rlsug gAIJWWCqO qAIJV,qN $g& OJ,, gVgA JISVq

l\g lm g .>rP.

hrSl.lb6.t.E.

(q) feuour Jo lol e eireq

Q/u)

faql

t*l

.r'.

(q) i(euou

lloiu.r: .

>r'P.

hr:\.lbG. ru.p.

>uJ

Jo 1ol3 s€q

evoqs

Jo lol E e^eq

lb\u.u.>rp !Q

.ruS\.LF.ru

ei[

.:t'P.

sJ,,

f :;

r

hr:!.lb6.r.r.E.>

>!

:lP.hr:1.LG.ru.

lp

llg

"l llhlU .b.

llg.lb.g.>m lQ

:r'e.hr:l.LG.ru. :u.l

ll>.\ln.r'.:re

.ruS\.1u6^ru^F.)r

.ruSl.LG.ru:>^lQ

.. i-

(q)

,(euou Jo 1ol e e^eq no1

llp ^euoru

,(euoru Jo

\

.tuSl.LF.tu.:>.lcj

lol p e^uq no1

lL\u.r'.:p

(q)

,llF feuour Jo 1ol

B

o^?q I

.F'.:rP.hr:l.LF.ru.:

nTnEutg

IDrrrld eAlssassod :a^TIBJBIJAO e^pBunJJV reefl

,,i&sol pool atp

oJ'

qJea rlsBg

:uaialg qun

r.p

Lr- s \Y

t\l r.o cP -tn

\n

l

ilI ll!\u

lc t'

(q) eldoed rse -uoq tou ere Q/u) ,{aq1

\4\2

"Y

r-c cP \r.,1

l\wrtos:Yr.oe.'''l .-3..-.:.--.€.^..7

(q) uosred lsouor.l uB lou sr

eveqs

llg.r:e.lg, t,

':i' "\ --

r.o

"
>.lQ

lloiu r'o t' =tY r'o e :w Lel '.\g

{euour

l'' \M ''-'-"-'i'' h'\Lr,' e: '::'''-

Jo

lol

B

a^eq

Ionld

lou op I llrp.r'.>re.ruSl.ru.: np?utg

a^lssassod

oL,

:aAIlBJqJaO alr1u8ap,,efl

qJaA Jlseg

l\t !

(q) ereqr

f.p ll

Je^o lou eru Q/ru) ,{eq1

\f.^ VL

s'4

I

>, cp

trrl

I

llh\>l I'p Wh., h' cP \t'l '--"s'- ="''4'-:

llg

r

l!>.le.lNn.>ln.>.:nl \

(q) eJeqt Jo^o lou sr etyeqs

ll

eql

lou

eJB

lLiu

no^

rc w[., u' cP '€' rr.br.n.r.r.

I urv

lb.:>.lg

lsu.l>.u.!u,.:

n1n?ury

PJNId ..eQ oL, qJaA + unou + unou

:a,l11e3oua1ul eApeurnlIv ,,efl oI, qJeA JJsBg qNJV9OWuJNI uAIJVWAI{dY $gg OJ,, gVgA JISve

uaaqlJuaqt

06€

lseuoq elr

ery,,)

lsr:.bg.g.>!.ry.X.)1.) ,(es ppoc osp euo 'dnorE sr.Il Jo Jequeur

^\oIIeJ

'(..ia1doed u Euqse sr auo

JI

r

lsu.lg \r-

t.'

:Y p \2

cp

\xl

lstr IILI .ltrlu.b.>5.€ X )P (q) 6eldoed tseuoq Q7u)

feq ery

lsu Lw s !^!2

"\

(q)

;eldoed lseuoq nof ery

r.p

I

\r.,1

-red lsauoq

w

t'w Lel

(q) ;uos eq/eqs sI

(tI) iuos

lsu.bg r.o e 'i:s ' "Y -- "€

-rad 6euoq uu

nof ery

lsrr .bg

p.:l g.:>.lQ

lpr,

W \1" t, tt\

r.o.p \2

lsrt

"

.lg.lu

lslu

.>

g

:1.€.:

.9\

.lo\u.rt.:!.re.e.> '---'i'--"3'.^';eldoed lseuoq o/h arv

,lsr'.\y.r'.>!.€.f

lsb.Llu.tr.>1.p.> \ w I urv

auosradlseuoq

lorl lld

lsrr.l>.r'.:l.re.:

nTnBurg ,,ee

ol,

qJaA + aa;1rafpe + unou + unou

a^pBunJJV,,efl

:a,rpeEo.r.ra1ul

l6t

oJ'

qJaA

r!se{

,,iKtsol pool aql sJ,, :ua^alfl trun

'[i,(euou

go

tol s e^Bq

elt oq,,) lsr,.!m.r,:rp.ru!!.ru.g.>>.> ,(es plnoc osp euo 'dnor8 eql Jo Jequeur i\f'olleJ e 8ur1se sr euo JI z '(..;ereq ear ery,,) lur-r.!g'.>\rr.g.:>.: fes plnoJ osIB euo 'dnor8 eql e Buqsu sr euo JI r Jo Jeqr.ueu ^\olleJ

lsr,.\l.lF

lsu.\g.lp.p .)re.hr:l.lbF.ru. g. (q);,{euourgo

lol

>u"

| |

.l'r.

:rs.hr:1.LF.ru.:uJ tttl

(q) ;,(euoru go

lNlh.lb\U

lNh.\>

lsrr.l>.lm

.ruS\.LG.ru:> lQ

.rull.L9.ru.X.>>.lQ

lol € ertuq no,( Oq

(q) ;,{euour

lsrr.\t'n.rr.>re

(q) ;,(auoru

o^€q oqleqs seoc

r!

e e^Br{

Jo

'i' lNltr.ltr\U.lt

.lNn.rt.>l'e.hr!l.ru.>

F \r.o Fr\L hr cP \

[/ru) ,(eq oq

.

;,(auou Jo

lol

B

)r'P. hrS\. lh6.

t.X.

tol

B

Jo

lol

N' \r'c hr\l '''x''''

u ertUq no,(

.1".

)rP.tu:\.LF.ru. >uj lNl'r.lf.o.b.)lP

oq

;,{euour

.lsb.LLu

o^eq e,/t\ oQ

Jo 101 B a^eq

hr I \

I oc

ll')lb

.Llu.u.:rp.ruSl.ru.:

n1n7ury

lDrnld aAJSSaSSOd

:alrluEorralul a^qBruJUJV ,,efl oL, qra^ JIsBfl

lNlt

W!! lu

($ ie:eqt reao Q/ru) ,{er;;

ary

wlu >, cp trxl

tttl

lNlb.lblu.>\.h.X.>!

lsr:.\9.lp.>[.>,.:nl (q) 1,oreqt re^o ervoqs sI

lslr.lu\u.>ln.x:u.l

lprt (q) ;ereq re,ro no.{ ery

(0

lNh

lsrr.\g .'

lsu.\rn.>[.h.)>.lQ

\u wl"1.)EJ

nor"JJ:l:i

(q) i,rseuoq arveqs l.usl

!

lsrt (q) alseuoq no,{ l.uerv

t.' *'Y cp -tw Lel

bl" \2

(q) 1,tseuoq nof 1.uery

lpr'.bp.r'.:1.:>.lGl

lNlt

.l>.re.lNn.h.>1.E.:

lNb

!

\3

lsL .lo\u.p.rr.>!.p.> '';'"'^" ilseuoq eA\ l.ueJV

.

r:e

lp p.:1.:

.9\

lslu.L\u.rp.b.>\.> \4 ilseuoq lou I urv

lsr'.1>.r:e.F.:1.p.)

lpv.l>.rp.r'.>Y.>

nyButg

lDrnld ,,ee

ol,

qraA + aaprafpe + unou

:a,r,qe8o.r.ralu1 a.rr1e8ap ,,eB

(q);suaeqrl Q/ru) ,{eq

oJ'

qraa JlsB{

(t{)

lNt"

l.uerv

lw

r'o

tt Lr"

cp .'n

l

LusleqlJ

B

evoqs l.usl

lNrr.l>.le.h.lu.>u.l

!

lprt bp rt \rt.p t'w lel

(q) ;suaeqrl no,{ l.uerv

;suer4lJ e^\ l.ueJv

li.-t.,

ls-

s \t., e :

r'p

(q)

cuaeqll

e no,(

l.uery

ls r'.ble.

euaeqlJ?loulurv

r-r.

lb'.:r.

IGJ

lsrr.l>.re.r'^\u.:

npBurg

lornld

,,eQ ol' qraA + unou + unou :a,rBe8or.ralul a,r;1e8ap ,,efl oJ., qJaA c!sg{

qAIJV)OUAqJNI gNJV'gN c.gg OJ,, gAgA SISVS

E6E

,,iKlsDt poot aqt sI,, :uaftalg

tvn

o^A

'(..celdoed rseuoq

1.uerv,,) lur: bry q >1.ry f .)>.) ,{us plnoo osp euo 'dnor8 eqt Jo Jequou 1(olleJ e Eur{se sr euo JI

lsr''.lg f,p

\l^

t-,

-tY

r.o cp rtn !2

I

ttt

l

\

lNh.h\u r'o t', \*\2

trY

l.uarv

tPl

\v

Np

f\ \\

Np

\2

Neuoq uu aq/eqs l.usl

(P \F,l

(q) 6uosmd

lsr:

lsr'.bp o t'v Lel

t.':Y

r

lsr'.\g .m.lp.u.:! € U lsln

r.oiuos

nlni lzrs

lDrnld

,,eQ oL, qJeA + arprafpa + unou + unou :aape8orralul a,r;1eEap,,o{ oJ, qra1 Jlsefl

uDtaqlJuanld

e^|l. uo(I,,)

lu rr.!rg.rr.>re.ruS!.r,:. g.>>, >

lol

Q/u) feqt t.uoq

e enuq

lol

? e^?q

nof l.uoq

el\ l.uo(I

'[;,(euou

yo

lol

B

o^eq

,(es plnoc osle euo 'dnorE oql Jo Jequeu /holleJ E Suqse sr euo JI z '(..i,{1c eqr

ur ahl l.ueJV,,) lsr,.lp.ru.>Q.>E.f.>r.: fes ppoc osp ouo 'dnorE erp Jo requeur

lNrr.!>.le.\|n.r' .)rP.hr:!.lbG.t.E.r! (q) ;,{euou 1o 1o1 e eauq

lsL.Liu.g.r>

e^€q eryetls lsuseoQ

:!

.ruSl.LF.ru F

>".IQ

p

JO

lol

E

eireq no,(

^\olleJ

e Eur{se sr euo JI

r

lNr'.1>.re.lNn ! hr:l.lu6.ru. >ui |

|

tl

\

lNh.tb:u.tP .b.

>r'P.tu:!. LF.r.r.

>i

lNrr.ltte.rr.:re

l.uoq

.ruSl.L6.ru.:>.lGJ

lNb.l>.re .

lt n.tr.>r.e.hrSl.ru.

t,

Jo

lol

B e^Bq

:

lsL.lniu

;,(euour

.lslo.Liu cP

.b. :rP.

(q);{euorugoroy

(Q ifeuoru

lprr.\p.rr.>re

.:r?.hrsl.lbF.tu.p.

(q);fauou Jo

lNb.l>.le.l|.n e:

l-' \Np h'\L;' ';'''' ";,(euour Jo

l.p t' \tp r,'\L;' "s':,4'-'-

I l.uoc

.tP.b.>tP.hr:l.fu.:

npButg

lDrnld aatssassod

:a,rueEoualul a,rpu8ap r,e{

oJ,

qJaA rlsgg

lsu.lg

>!

.re.lm.>[.*.F (q);areqr

l.uerv

e/Y\

\lp vl" >, cp :w Lel '-€'=""^'--'-=

l.uerv

earorp Je^o nof

(q)

llll.t

(r{)

l.usl

lsL rl | .hru.€.>q.h.r.>!

reao $/ru) ,(eqt t.uery

|

(r{)

eolar$ Jo^o eqpqs

ianlp

Je^o

nof l.uarv

lsr'.lre.>L.h.:>.1CI

lur:.lg

lsr'.lg )

l^tp

.r:e.lu.ru.>Q.t^E E.> ,s ltllb.lblu

.l'P.

\l.n. ru.>bJ. )lb.

lsL

r

;,{ttc eq1 ul

iflrc eq

ry.ru.>Q.>8.p.:

ur lou

I ruv

fl^tL

.lb

lu.l's. \ hr.> bJ.)lb^)

n1n?ury

lDnld

,,eQ oL, qroA + uollBJol + unou :aape8orre1u1 a,rprEaN ,,oB oI, qJeA Jlseg

S6t

,,itisDt pool aqt sI,, :uaualg lrun

Aeuou Jo lol

B

e^?q elA

F \r.o hr\L

l\9.\p (D

hr ,r-./^.

\

-

Aeuou Jo lol € e^eq

I

ll> .lln^r'.:te.fuSl.ru.:

npButg

lDnld e^lssassod

:a^nBrslJao a^pBur4lfv rrefl o.Irr qJaa a^llsuJellv

ll>

lu

ftlc eqt ur ers eA\

!

n'wGl:li p !

:

^llJ

el6

eql ul ru?

I

l\>.lu.ru^>G.l^>E^:

n7n3mg

lornld ,,eQ

ol,

qJaA + uotlBJol + unou

:a^pBJBlJeo a^$suurJtv,,efl

llw Lu F \Y eldoed tseuoq eJ?

lLw r., :Y '- i')i'

r.o

sp

-t

r.o cp

"

\2

oJ'

qJaA a^llBuJallv

ll>.lu.u.>Y.re.> !\

uosred lseuoq ue urs

llg.p.>Y

J

g.:

np7utg

lDrnld

,,ee ol, qJaA + a,r;pafpu + unou + unou :a^pBJBlJe( a^pBrtr4IJV ,,efl O.I' qJaA aAllBrrrellv

lW \l^ r lseuoq oJ? 3iA

lLr-

r.,

-tY

.'\, JJ'L.J

v2

cp co

:

llg.lp.p.>1.>

r'

lseuoq u? I

ll>.u.:1.:

npSutg

lornla

,,ee ol, qJaA + a,r;1ra[pe + unou :a^uBrBlrao a^pBunJJv,,efl oJar qJaa a^qEuJallv

suslaqll

erP

lL:- x U., cp t'

elil

usloqll

B ur?

ll>.r'.\u.:

I

!

n1n?ury

lDtnld ,,eQ

os, qJeA + uno|l + unou

:e^pBJBlJito a^llBunJJv,,ef

o.I' qJaa e^JlBuJrllv

qNJWWJq0 gNJVWtI{dY ,,fl8

OJ,, gAgA qAIJVNUqJTV

'ecu?tsrp Jo sser.ucuJ-Jo-Jouetu Jo esues s elseJJ Jo Jlasauo ezrseqdure-ep 01 pesn osl€ eJu ..eQ ol,, qJeA eql Jo s{ruoJ uosJed pJlql 'ses€J eseql uI 'e^nuSo.Llolur uosred puo -cos pu€ olrl€Julcep uos-red lsJg er{r JoJ ..eq ol,, qJeA eql Jo suuoJ olD€tuel1u osle eJu eJeqJ

55flfl

or,' gufla flalJ,vNugrlv uryaqllluanll

g6L

Jo

lol

B e^eq

,(euou

l.uop olA

N,

ll>.le.lm \r.o hr\L hr @ \

Jo

lol

B

,(euou: o^eq l.uop I

llY.rP

.lln.Fr.:le.ru!l.ru.>

nTnButg

lornld

a^lssessod :aApBJqJaO a,rpe6a;r1 ,,efl oJ' qJaA e^tlsuJallv

l\t

I\Y !

,{tlc eqt ut rou ole eiA

r'o

\r-

rt

'

wel =rli

cp

rt

firc

eq1 ur

lou ute

.le.ll'n.hr.>CI.>8.:

J

n1n7ury

lDnld

,,0Q ol,, qJaA + uollsJol + unou :e^qBJEJa(I a,rpeSap ..ef oJ.rr qraA e^tlBurellv

I l\>

lc \t- s r* cp "E \H " s .tY e *t

otd -oed lseuoq lou eru oi11

l\w

r'o \2

r'o

l!>.re.b.)1.le.)

I

llg.m.lp.p.>1.p.:

uos

-red lseuoq ue lou tue

np?utg

Iornld ,,eQ

ol, qrel

+ a,r;pafpe + unou + unou

:aApBrBlJaO a,rpu8ap,,afl oJa, qJaA

l\w

r'o

alpeuJallv

Lu s -'Y p -' p

l\w s:Y '-3"-'X'"'i''

lsouoq lou oJe eiA

qp

llg.m.\r.n.p.:\.)

-'

lseuoq lou

rrJB

ll>.p.tr.:1.:

I

np?urg

lDrnld

,,ee ol,, qJeA + a,rrlrafpe + unou :a^qBrBIJa(I a,rpe8ap,,efl o.I' qJeA a^qgurallv

susleqrl l.ueP ai(\

l\wpslscptt '-3"-""-='r*'-

UslEqII

U IOU

IIIE

I

ll>.re.F'.\b.>

npBurg

lornld ,,0Q

ol,

qJaA + Unou + unou

:eApBJBIJe( alpe8ap,,ef

oJ'

qreA eAqBuJalIV

gAIJWWJqO qAIJV)qN c(gg OJ,, gvg[ gNIvNagJTv

L6E

,,iKisDt poot aqt sl,, :ua^alg

ilun

Jo

lol

(q);deuou e a,req

lsu.lg.lp.!.>r'p

no,( og .tuSl.LG.ru.E.:>.lQ lonld

({ Jo lol B eauq

ifeuou nof oq

lsu.lg.9.n.!.)lp .ruSl.LF.ru.>>.lg

nTnEmg

e^lssossod :a,rr1eEo.r.ra1ul aApBuTJUJV ,,Ofl

OJ' qJaa a^llBuJeflv

ll>u.lg.\p (q)

;fitc

eql ur nof ery

.t".>Q.>F.g.>> lQ

lolflld

lsrr.l> lTlLl^l (q) efilc erp ur no.( ery .>M.ru.>bJ.)h.)>.\bJ ?! np8urg

,,eQ oL, qJaA + uotlBJol + unou

:aarpSolralul e^pBunJJV,,efl o;,, qJeA aApeuJallv

lsr-r.\>.\rn

lurr.lg .lln.r'.:l.re.:l.lGJ

Irr )\ lp.p 'tv \Q 'i:'--"+

6eydoed lseuoq no,{

\3.p.:l.g.f :>.!Q

ery

lsr:

(q)

(q) (uos -red 6euoq

w nof ery

lpr, ,

!>.r'.>l.re.:>.lg

np?utg

lornld

,,ee ol' qJaA + aa;pafpe + unou + unou :aarleSorralul a^pBuJllIV,,efl o1,, qra1 a^geurallv

lsu.lg .\ry,.u.:l^g:" lg (U) itseuoq

nof ery

lw r., -'Y .-3.:r,.

cp

*.

lsr"

.lg.lpp.:9.:> lQ

lsu \el

(0

ctseuoq no,(

prnld

ery

ls r.r.l>.r-r. >Y. :>. !CI

nTnEurg

r.eQ o6 qJe^ + a.r;pafpu + unou :aapuSolralul e puurnJJy rrefl o.Lor qJaA e^pBuJalIV

Isrt (D asuaoqtr no( ery

Ls- r., Lr., cp *'s- Lel .--_,rt,-7.i

(0 euaeqf e no( ery

lsr-'.lg.r',.\E

> lQ

np7urg

lornld

,,eQ ob qra^ + unou + unou :aapuEorralul e^petu4J;y,,efl oJ.or qJaA a^peurally

qNJV)OAAqJNI TNJVI4(AI{IIY (flg OJ,, gag[ qAIJVNAuITV uaaqlJruanld

g6€

L-a

Jo

lol

.ru!l.L6.ru E.>>.lQ

e eluq no,{ 1.uoq

lsu.lg.r,e.lF.!.)rr

(q) ;,{euou

JO

lol

E

l.uerv

(Q 6feuou eireq nO,( 1.uoq

lsr',.\9.m.\F.8.:re .ruil.LG.ru.:>.lGl

np7urg

lDtnld aAtssessod :a,rr1u3or.ra1uy aape8ap,,ofl oJ'

(q) ;,,{1rc eqt ur no,,(

qre1 a^q"uJe{y

I

(u Isrr.l>.F | .lm.ru.>Gl.>8.:>.lGj 'ry l*!^!

lur'.lg.r:e.lu ru>Q:E F.)>.!Q

n1n?ury ,,eQ ob qra^ + uorfBJol + unou :a.rr1e8orra1u1 aa;1e8ap,.efl oJ, qJaA a^lteuJallv

.\F.!.rl.U.:>.lQ

\el

lsu.\g.re

lsu.lg.m.lF r.., -tY r'o.P .:,i.--.s.r^,J-,J
.lQ lsr,

(q) i,reuoq no,{ l.uerv

.l>.le.h.:1.:>.lg

npSurg

,,ee ol, qJaA + a,rprafpe + unou :a,rpuEoua1u1 aapuEag,,efl oJa, qraA a^lluuJa{V

cueleqll no^ l.uoJv

iusleqlJ e nof l.uorv .l>.re.r'.1u.:>.lCJ np7utg

WpuluE.:v.\Q .-i..-....-7.^,-..-t'

lstt

ll')h lDrnld

,,eQ oL, qJeA + unou + trnou :aapeEoualul aapuEap rsefl oJ.or qJeA e^qBuJeilV

qAIJV9OAAqJNI gNJv2gN $gB OJ,, gAgA gNJyNAgJTV

668

,,i&sDt pool ary sl,, :ua^alg trun

il I Erpr lh \U.h.K.h\.bJ.NIb9.hJtlltr

Erur

s

llulu.p\u.L.>.lu

.l.r.lfb)

llulu.r.'.rehJ.>.lb \

z

lL\u.pYu.L.>.tuslr

.|P.)E

) hrf.:lx

\)-ll'P \lr

-

lLlu.slu.lb.b.9

.Ll.b.r:.Lr'n

lLlu.lu\ b.r'.Lm.b.G

w

lllF-lll lhlu.N\U.E.l\b9.hlNlr 'b

I

\

.h.K.b\.bt !

-? ll

llF

il I

l!l

lbiu

|f-r

lhlu.h\.u.h. !^

I

tPu.l.e.> >tP. > \^

.L\.Q.g.neQ

.

Nlu.ln.re.>>te.>.htt')tb

d

flycsadnl 'Polsel suq uosred

reqto eqt t€qt uot lee^\s crgrceds eql Jo filpnb eW lnoqu s{su lnq-quoJ os pue stuerpar8ur sll-Freue8 ut st 'ecu€lsul rog 'ue1 loel\s lurln\ lnoqu flnbur uu lou sr uoqsenb Jo ed,{t srqJ

,a,r11uu.r.ggu lJalqns aql qlpr 6a,r11uu.rrggu '.loiu qll,ll suollsanb,,i...SI aoH,, ol Sulpuodsaa \6II -1-1IUO

lg

tlll^\ $uetuelBls e^nulrpnb preue8 arrrtu8au puu olrlenrJrgsu Surcpcurd sluO olll eJE eJeql 'snql i.s!u.L qlr^\ pasn eq ol lou spuar .!y qre^ erar{J'lLiu.ry.Ll b.t.rrb:flanne8eu puodsar pu€ rrorqns eqr rruo 'les qrue ul IIIrp qunoJ eql uI ff"f".".i9.b.J.*r.rr."=* ,1es qcue ul IIIrp p4qr ;f .., :flonrru8eu puodser puu rcefqns aqr reader

.*t,

"I:fi\"].[!.b.r,

:flea,rrerrrrgJu puodser pue tcefqns eql lnuo .les qcue uI IIIrp puoces eW

q

il"Lu.Ll.6.l

.Fb.F.>)t'p.> ''3'e ',(lerrnuuur3ge puodsar puu tcalqns aqt tuedar 'las qcee uI mrp rrrg "qirfr ' l: !f puu .Liu sqre^ aql Jo qme qlp\ sIIIrp moJ eru erel{J 'u.ru8u 1r fus uerp iedu1 eqr uo 1r

ol uatsrl iasuodsar oqt e^rg '(,,snorcr1ap,{rel

sr uet lee^\s

eql,,) l6iu.Ll.b.b.,"b.*.l)tp

.(,,snorcffi .1 alduruxa srql ur 'esuodser rno,{ uuo; ot esn plnoqs no,{ qcrqm tog .b.u.reb\ su qons 'esurqd Jo pJoA\ u arrt8 ueql IIr^\ ra4eeds eqJ '(q ,,euet tee^\s eqt sr rno11,,)

rrii,l

lLlu.slu.L.re.>>tp.:.hrrylo

su LIJns suorlsenb lPrelas

pe{w

uI

erB no,{ slpro SurmolloJ eql

lV !p aNY .L\u NssAlJ,ss cNlHf,u&rs '(q ,,iuel leen\s eql sr ,\roH,,) lLiu.u!u.L.F.>)tp.:.hJNlh eJuelues eql ul se 'Surqleuros 3o,trpnb eqt otur arrnbur luqt suonsonb ur ,n61eq palllrp eq 1pm (,.moq,,) .Syu.L olcqrud errqeSolelur

.S!u.ln HIIAT 55flfl OJ,, gUgA

eq;

gHI

uuaquluanld

00?

('peproror lou sr Ilrrp

stql) 'remsu€ eql ut pelueder sr tcefqns eqt pu€ 'e,rne8eu eqt ur sr Jo^\suu eql IIIJp

srqt uI

lJalqns aql qll^r ,a,rr1u8au '.lo\u qll,t{ suol5anb,,i"'sl aoH,, ol Supuodsag $7II .1TIUO .. 9r

lLlu.slu.ln.lu.:E.sbL \

.re.>E.sbL.l>:!

llnlu.re.:E.pbL.p>!

llblU.N\U.h.NS.lbltn

l!

lL!u.r'.lnr.n.lue.r-r. lhJ r4 !

lLiu.plu.L.b.Lx

.fr.ti

lln\u.t'.8

p

.. 9\

p Lm Lgq

I pt

ll

I

f-

|

/

os

|

e)

v

.Ll.b.r,.Lm

lL\u.lnl.h.r.u.[um v4

lL\u.slu.L.!u.>uJ.:E'.

.P.lum.:g.6

lLlu.b.Lr'n.:g.6

lLlu.plu.L.Lru.rubr,o

.lbl.EJ.fr.Li t2^

lLlu.Ll b.u.R t+*

N

.. 9-

lLlu.slu.lu.b.us

,,

-

lh\u.Nlu.lb.tP.Y)t'e.b9

cP

lL\u sYu.L LG.:b \

.fr.rehl

lL\u.r'.leb

I lhlU.NlU.h.Nbrh.lPplh

.tt.Ltn.sblu.s:!

lL\u.u.Lu.sbL.s:l

lLlu.plu.L.b.rusL

.b.K

lL\u.u.E

lLlu.q.r

l''r

ll 1

ll

f-

|

| |

I

L

z

lpl

d

Tdycsadnl 'rol$.suu aql ur peddorp sr lJofqns eql erer.{ lnq .ls€l oql ol Jelrrurs sl

nlrp

sFf,L

lJalqns aql Eur$rruo (a^llBrurrllu '.lo\u rllplr suollsanb,,i"'SI aoH, ol Eupuodsaa :ZZ-II-1-1IUO lLlu.r'.L r.n.u!.blL.io ..ir\

llu\u Ll.h.r.r:.E.luk.pbu v

lLiu.p!u.L.b!L.p o(

.rr.Lm.u\

l*\

[r r',

..5\N

e

n

lLlv.plu.L.Lu.sbu

.lne.Fr.lb.F'.lbFn

lL!u.Le.F'. lb.u.Lm.Lu.pbu \^ !4 !

,o

llu\u.plu.L.Lp.sbu

.re.:E.sbL.s>\

ILiu.re )E.sbL.ll:!.luy.sQu

v

lLlu.slu.L.leg

.u.Lm.Ll.b

lL\u.rr.L u.Ll.b.rer.o

.r

lLlu.sSu.ln.[uk.sbu v

-*'

rcV

,,i(lsot poot ary sI,, :ua^alg

'vr'v'\'/L

!

tan

€el lee^\s l?rl^\ tnoqe ,ftrnbul uu eq uuJ oslu ll lnq .pal$l seq uosred Jeqto eql lBrll .oJrrulsur roJ 'uet leo.^r,s crgrceds eql Jo ,{tllunb aql lnoqu frrnbur uu aq uuJ uoDsenb Jo edr(t srqJ

'.!:.!F qlla suopsanb .,(l"'sl aoH,, rr

i-

rpl

lJalqns aql qlpr .a,rrluru.rrggu ol Eulpuodsag ISZ-IIT-IIUO

l*Y rvtrx o rr a. *

.F.:E

lt!>u.tP.tP.)lb \2

.lnl.b.r:.Lu

g.!.Itrl'n

.h.E.lbg.br

ll"iuspILt.p

.Lg.u.lpg.Lm

lh>u.t e.h9.F. \9.!.tbl'n

.u.Lr.n.L\.b

rh>u.t'P.bl g ! F , Ll g

rr

llb

i.

|

>U.lP.lr. hlrn.h\.

rr i.

I

rr

i-

rr

rpr

ilb > u.tP.tD 5.

I

I

.sJ

ll lp

rr I rpr ilb>u.t'e.h\ g

..

!

t*'

I

l.Pg

.Ll.Q.p.mQ

5\

p

lb\u.re.F'.8 \2^

.h.R

,, f'-

lblu.uSu.L.Lk.sbru ll I

h-

.r

t

lrb:u.Ntu.tb.tPls v ll lLrrl

lhSU.NlU.lu.lrb.Nbtb

sr

rr it r- | llu\u.s5u.L.plup.ru>L,, |

lllLrr

llblU.NlU.lh.bt.b a lllPr

t

rhtu.N\u.tb.E.hrNltr

L

.. 9-

lL!u.plu.L.:.lu

c

ll lpl

il!:u.Nlu.lb.tp.>>tp.>.hJl)lb ( Tdltcsadntr

're^\suu eql ul peddorp

'.[\u

s

lralqns aql 8ul$Fuo 6a^rfu8au Eulpuodsag ..1Z.II.ITIUO o1

ilb>u.Nlu.tu.bfu.hlbJ

.b.E.L\.b

ll"iu.gry.[.Ll.Q.Lru.rub

lLlu.slu.L.s6.Lr.n

.Lg.p.lQ.;.lbl"

rr I r r, rh:u.rP.lbg.tr. I g.!.bl-n

.h.R

il"Lu.g.p.[.b.tru, I

rr

tcefqns eql ereq tnq 1su1 eqr ol relrrurs sI IIIrp sFLL

tll!,!r suoJ1sanb,.i"'sl aoH,,

rhlu.N\u.h.lu.)EJ.)9 \

.r.r.Lm.:g.6

l

|

/l

lb\u.p.r.bm.>g.6,\u.>uJ.>E ll I

lh

l |

I

|

r

.b.E

b.rtlo

.u.lb.u.lum

9

U.l'p.b. lbJ.b.lblrn.bJ.b

llo\u.ry.9.E

llu!u.le.t'j'pb.lbE.>b \ \ \

.!

lL\u.l>lu.ln.b.Lp,

a

.'\

v

ll lPrrl

sr

ll lPrr

w

\

ll

lLrl

lhlU.NlU.E.bJ.bP a lllLrrl

ilhSU.NlU.tb.bl.hrNlb p

ff I

|

| /

L

|

ilb\u.Ntu.tts.lb9.>b ?\

l''Q

d

Tdltcsadol

uonqlJ|uaryd z}v

I

I

l\>.lm.slu.lu.lu.:uJ.)e

z

ll>.lm.slu.L.sbL.pblo

-

l\g.lp.slu.L.!.rusL

.b.K

'

ll3.lp.slu.ln.!.ue

.Lg.r,.lb.u.Lm

!.n.lu g.rr. lb.r'.lum

.t'r.lnl'o.>S.6

ll>.lm.u.Ltn.>e.6

l>.

l''cp

r.,.p

.rt.E

lW.!m.u^E

.r'.Lm.r*blu.p>l

!> lt n.rr. Lr.n.s bL.s :l

l!>.!r.n.u.E .

l\w

\u

sr

l\>.lm.sYu.L.LG.:b r ll3.\tp.slu.L.re.>:rp.be / Tdycsadol

're^\suu oql ur peddorp sr tcelqns eql ereq lnq 'lsul eql ol rulrrurs sl IIIrp splJ

1rafqns aql 3uq11tuo'alllerur.r;IB Sulpuodsag ry6II T.1IUO

'.1>.lu ql!'rr suoglsanb,,i"'s! aoH,, I

I

l>.lm.r:.[um.u l.b lL.l>

!>. 9.n.Ll.b.r:. E.LF.p bu l!>.lm.rr.[ul'n.Ll.b.rer'D

o1

.r:.Lm.gl l"V tr

r., cp

.t-r.luu.lt\.ht

ll>.lm.slu.lr.blL.p

or

ll>.lm.slu.ln.tuF.sbu l\>.\rn.slu.ln.ptvr

..r

v

ll>.lm.plu.ln.slnE.tuNlu'' 'v

.lr.K.lb\.b)

ll>.\rn.s\u.L.lnu.sbu'.

.lug.u.lb.u.Lln

l\g lp.Lq.g.lQq.Lm.luu.sQu

ll>.9.n.slu.L.lule.Nbu,,

.re.>E.Nblb.N:l

ll>.\tn.re.:E.sbL.s:l.Lp.sbu

n I

I

Erpr

I

\>. ll'n.b.K.lb\.U.Nlb9.hrNlb v-b

LILI

z

ll>.lm.slu.ln.>.lu

.Ll.b.b.leb

ll>.lm.lrl.b.r'.leb^>.lb

e

llg.lf.slu.L.>.ruplu

.|P.:E

l\>.lm.p.:8.>.rul'>lu

-

l!>.!m.plu.L.b.G

.Ll.b.u.Lm

llg.ltp.Ll.Q.g.Lm.b.G

!^

\

ll: llg.lF.r'.mQ.F.":*.>

.u.teb.t

.\ln.slu.L.t'e.>)r'e.>.hrslu r Tdycsadol

('peprocer lou sI IIIrp sF{J) ',(e,rr tsrJ eqr peleer sr 1r'era11 'quoJ os pue sluerper8ur slr-Iureue8 ur sr

E1V

,,2ttsot poo! aqt sI,, :ua^alg ryun

li I

\>.|'P.

I

I

ll>.p.lm.r'.E r

I

ll'n.he.!. l9.E.lbl.n

lbc \4

s \tr

llg.lg.s\u.L.s6.Lu.'.,

l*M

llg.lp.s9u L.b.L>, \

.h.K F.,

N

llg.lp.s\u.lu.\u.>uJ.)e r

.rr.Lh.:e.6

\Y.te. ll.n.b.lblb. >9.9'

-

.L\.b.u.E

llsm!pLsbIF fl I

|

|

llg.m. lp.L g r:.lQ.g.rur.n

lxq F Lbr \4

!4

llsm!ppI

N' l"N^

.fr.K

llg.lb.slu.L.luru.rub

llg.lm.slu.L.!.uv

r

l\g.lm.sYu.L.b.rusL r Tdlttsadol

're^\suu eql ur peddorp sr tcelqns eqt ereq lnq ,ts€l eqt ot rglr111rs sl IIIrp sIrf,L

'.!l.lF llv

lrafqns aq1 3u111luo .a^llu8au qll'lr suorlsanb ,,i"'sl aoH,, o1 Sulpuodsa1 IqZ-II.1.IIUO cp No \-\No lu s .-.rr.! Jrt.uL Nco

t'p

Il3.m

lt'cp

lp LY.Q.p.r.LF.sQu

l"\

m

lp

I lb.l i"rn.Lu.l>bu Ll.Q g $.slug

tr r,

.gJ.v,!.,+

ll>.le. lm.u.Lln.Ll.b.reu

llg.r:e.lpJnt

llg

cp

\4

s \tr

F.,

llg.lp.s\u.L.le.>:re.bs ', lllprr.^ ll>.\ln.slu.L.luk.pbu a lllpl

g.Lm LY lbc

ll3.lm.uYu.L.Lu.Nbu

l"N^

l\>.ll.n.N\U.lb.tptl9l

Q

!4

!tsIL

h,,Flo

.t!>.EJ.h.K

-**

L

c

lilPll

r\Y.>Fn.NlU.l.b.NlbP.hrNlb ( ,s Tdltcsadnl

('peprorar lou sr IIup stql) 'rensuu aql ut petuedor st tcelqns eqr pue 'elr]u8ou or{l ur sr Jan\suu eql srql uI IIIrp ,a.nrlu8au

1cafqns aql

'.!V.lF qll,lr suor1sanb.,i"'sl aoH,,

ll>. I

lg.

o1

qlpr

Sulpuodsaa tLZ-II-I.IIUC

p

l\:.lm.s\u.ln.Lru.rob,"

.h\.bi.b.K t?*

llslpLlbIF

v

l\3.lp.slu.lu.\u.>uJ.b[m

.p.:E.sbL.u:l

bL.s^>l

.r

ll3.lp.slu.L.s(.Lr.n

.lug.rr.lb.rr.Lr.n

lr.n.Lg.r:. lh;.r:.Lm

,h,K

ll>.!r.n.rr.E

1p.ry,. >E.p

llg.ltp.slu.L.b.L>'

os

uuaqlJtuanld wv

,{

E

iqurel ew sr 1{oH

ll>.lm.plu.L.b.Lil

t

eqslJ eW sI illoH

ll>.lm.plu.L.b.6

l!>.lm.slu.L.b.G

llg.lpsluLbLx

eue{JIqJ eql sl r.\oH Z 64rod

ep

sr

,roH I

Tdltcsadol '3glrouoq eqt esn 'ure8u rr fus ueqt ledur aq uo lr ol uetsq iesuodser eql anlD

.!!.!b

gra,l

eqt puu (,,rnoq,,) .p!U.L alcrued anrluSorrelur eql Sursn uslaqll olur elulsup.q ot eJu nof turl ',,i1tod eql sI aoH,, su qJns 'seouelues qsrl8uE I€JeAes ertr8 lprnr releeds eW IIIJp sn{t uI

.!>.!ln qll,!\ suo1lsanb,,i"'sl aoH,, 3u11u1suuJJ

:0t'II .I-IIuo

cmou eW sI /r\oH L

lLlu.slu.L.ub.E

elxel eql SI /ttoH 8

lLlu slu.L.gl.LF

;,(1rpnb oW sr 1(oH 6

llulu.slu.L.s(.lum

0I

lluiu.s!u.L.b!L.p

-2

lL\u.slu.L.Lu.sQu llnlu.p lu.

L.

slrE.rus 's

ln

ilIh-|||

llnlu.slu.b.sbb.pbln

lLlu.plu.L.>.rusL lLiu.plu.L.Lru.ruhr lL

lu. p Yu.L.re.> )rP. :.h,rl.> L

;8ru aq sr

/Y\oH

apBerq eql sr

LI"eu aw

^{oH

9

sr 1(oH g

$

6eel eql

$

iJeql8eA\ oql

/r\OH

^loH

t €

epooJ eql sI 1r\oH Z {,3S1 lOOll\S Oql SI 1r\OH

I

lducsadol 'rglro -uoq eql asn 'ure8u tr ,{us uaqt iedet eql uo lr ol uelsq iesuodser oql a^rD puu (,.moq,,)

.plu.L

'.loiu

qro^ eqt

elcruud ea,rleSorrelur eqt Fursn uuleqll olur olulsrru.E ol eJu nof qcrqirr

..iuet loo,r\s oql sr A\oH,,

sB r{Jns seJuetues

qsg8ug pJeles onr? lprn relueds eql IIIJp slql uI

.L\u r{lFl suolpanb ,,i"'SI aoHr, 3u11qsue JL qZ'Iy.I.IIU11 g1V ,,ittsot pool aqt sl,, :uatalg tun

Jo selres 3 a{etu III/I\ re{Eeds eql

eJer.{

.!>.re r1llrl sluauralufs

luqt ldecxe IILrp snol^erd or{l ol r?lrrurs sl IIIrp sF{I

alllslqunb lerauaS 3uqu11 '.7,8'rr -I-Iru(

llg.re.:E.sbL.s;1.!u.:F.sbL rr llg.p.Lm.:s.6.!u.>uJ.)e

od

llg.lbg.p.\Q^u.Lr'n.b.ue

.r

l!>.r-r.E.b.rusln v

Nr il

r,;;;;. ". "

|Lt

r.\

\

|

lll.ltsl.bJ.b.9.lbB.NUb ! t*'

tlg.g.Lm.LY.Q.!u.mu ll>.r-r.Lm.p blu. s >\.Lre.s bu

s

llg.lEl.!.g.Lm.b.G

z

llg.lbg.p.lp.g.luu.Lu.sbru

l13.Ll.Q.g.reQ.:.rusL r Tdltcsadol :eda eqr rege ruedeg '(..,tsul fre,r sl uel uaoqr;,,)

llg

Ly.Q p.pb.>.!F

su qcns 'slueuretuls e^ueJelJep e^nuuurJJu Jo soFes u e{uur 11rm re4ueds eql '

.SYu.L qll^\ pJsn oq ol lou spuet

.lg tnq ' .!y qlr^\ aputu eru sluauelqs

IIIrp srql uI

eluurploop relltu1s

.l> rlll,rr sluatualu$ a^llelllunb praua8 Euple1,1 :I€'II T'IIUO

llg.lg.ulu.L.!

rury1

etmSor( eW

tlg.lp.slu^L^le.>:re.be

$

aspos eql

is8uqdurnp peu"ets eql ere

ll>.lu.slu.L.lup.pbu

;qsp elqaeEe^

l13.lry'.slu.L.rup.sQu

\>. !1

!>. !u.p lu.lu ^ub.rus lr !\1

;mog

,(e1req

0I

^\oH

$ ,troH 6

ldnos eqt sr

\ho.N \U.lh.lhB'.NbJb !

rrrprrS I

I

eID sI 1(oH 8

^\oH ^roH

peqaPd pmorS er{| sI

^\oH

L

9 S

uuaqlJtuanli nv

lbb.E.>,p."m.(.urlu

llg.Q.sug.lu.N:N.r'.uEb I

bm. L. >r.n.>

r'.bB.usrb

,{upun5 N

^eplrg ,(spm1eS

l!>.0.su>,.p1.L.>u !-v

l[.sup,.s!.L.E.:>.lGJ v

z s

N

l!>.L. :bL.>Gu.>u.P.uslh

{upuoprl

r ll>.lb.>btb.>Gu.s\.b.:uJ v\ Tducsadol 'uru8u

tr f,us uaqt iedet eqt uo ll 01 uotsrl iesuodser aql eArC 'esuodsor rno,( ur osn puu ot€Isuur plnoqs no,{ qcrq,n 'qsr18ug uI {ee^\ eql Jo ,{up u enr8 1pm re ueds eqJ '(q (.6eALLru oq IIL\\ ueqd\,)

l!V.[.:blo.>Qu.si.lo

r!

su qcns suonsenb Iuro^es pe{su eru no,{

{aa.er aql Jo s,(ep ql;,rl suolpanb 66uaqlr,,

IIIrp slql uI

Eugansuv :gg'II '1'IIU11

xssal gHr do s^I.vo llg.r:e.q.Lu.:s.6.!u.:uJ.:s or llg.m.Lg.g.lQ.f .Lu.p.be,

ru

lp.>)te.bg

v

l\gmgIp.ruslu [W p F? p .-i.._.i./.\

l!g.m.lnl.Q.ry.r.LF.sQu'. llg.m.q.Lm.lnl.Q.mu ' -

llg.m.tuq.ry.l!.g.Lm.Lb.Nbb

llg.re.Ll.Q g ^lum.b'.G ll>.re.re.)8.>.tusL

Tdltcsadol :eda eqt reg.e redeg '(..flssl ,fte,r lou sr uet ueleqr1.,)

L1V ,2tlsot pool

l!>.re.lbl.b.fr.pb.>.lU

ary sl,, :uaftalg

su qJns 'slueurolels eAu€JulJep errpu8eu

lan

sI oslB

l3 [

'sqJe^ esoql JoJ se^qBEoxelul uosJed puoJes Jo sa^uBJBIJep uosJed lsJrJ qtr/yr pesn uqJo

ru:oJ uosred pJIr! ew 'snql :puouuelur-uou s? pe/hor^ uouo oJe .u$u pue .;gp sQJoa

e{f

1

t

l\>.t!.b{,Yb.>b.H.UElb !

e

lbb.b.>F.tr'.b[.urL

:ln ^>le.6.uslb

-

lbm.L.:m.>re.6.uE'lb \\\

lbm.lu.>ln.>u.F.uElr lbr'n.L. llAh,tl I

\>.G.utsu.tu.> le\.Lre.uE !\ I

\tJo-. >F."

r:.

b[.

u

lb

rL

llAN\t

llg.[.:p.ru.N)N.b.uE'L

d

TQtcsadol 'uru8u tr,{us uoqt ledn eqt uo tr ot uolsq iesuodsoJ eql enrg .(..fupm1ug

eluor IIII( oqs,,) llg.[.>f.n.>b.bp.Uglb ol luoueluls eqt e8uuqc.(,.,{upug eruor lll^\ eqs,,) ll3.[.>p.ru.N)N.h.uE1o sf,es releads aql;t 'ecuulsul roc '{ea^\ eql Jo Kep uau aql qlr^\ ,lueurelsls

.oce1d

luetuatets ieufFo eql w {ee^\ eql Jo ,tsp oqt Surcelder eql luedeu e{a llrrr\ uoucB rulncruud u qJru^\ uo,{up oql lnoqu slueuel€ls IuJoAes se{Bru re4uads eql IIIJp sr-ql uI

{aaa aql Jo ,{up lxau aql Sullnfltsqns lbg Q.u[u.>S.>D.uEln

{epsmql

fupmle5

Pl'o.l!. >b.> b. PK.UFlh \\!

,(upun5

lbg.Q.lQ.>m.(.urL ll I

7l7

| N

I

llg.Q.sug.>u.F.uEtu

fupuory

lbg.Q.>Qu.>.r:.Lft .ugtb

i(upsenl

l>.L.>m.ru.>pl.Lp.uru v\\

l

:tg.II -ITU(I

l[.upu.si.L.>s.8.:>.lGl,,d l.A

tL.:blu.sl.L.>B.uP

| |

i-

vc

,

lln.:bL.>Gu.sl.L.>p.H.:>.lGJ rr

\

l!>.1r.:ln.s\.ln.ru.>L.G !\

fr

,

| |

.E o(

t'

^ lL.:blr.>Gu.s\.L.>s.8.>>.lGl

a

!

t

l!>^L^:rn.si.lo.E^oJ

(

lL,.su>r.s!.L.:>.lGJ r, v!

^sp6eupoi[ ,{epsenl

ll>.[. >rl.ru.>lel.lum.uE'lb

-r

lu.bg.[.:blo.si^lo.sr" .lnfr

*

l\g.Q.sug.sl.L.ru.:uJ^m gL.:^il ur ll

^spseupo^\

,(eplJg

g.Q.>Qu.hr.N : l.!.1.'.uFlb

b

I

,{epung

llV.E.>F.>m.(.urL

!\

lbb.Q.:p.>r:.Lfi^usltr

,{upsmql

llg.Q. > bln.>Gu.>0.> D.uslb

ll>.|n.:blu.>Gu.xt\.lo.l>Lru.srpb.!su.,., !\

uaaqlJruanld

g0?

I

lbm.lu.

:ln.>r'. bB.usL

llg.Q.sug.>u.F.ugb lbg.Q.u$u.>r'.Lfi.ugh

lbm.lu.:r.n.>te.6.uslb

"

ll>.0.sux.tu.>le!.Lre.uFln a lbm.0.utsu.>0.>D.uEL

llg.[.>bln.>Qu.ru.s:N.b.usL

l>.Ib. )blb.>Gu.>S.>D.uslb

ll>.Iu.>ln.>rr.Lfi .uslb

ll>.L.:m.ru.>lel.lule.ueb v\\

z u

a

fiycsadnl 'uwBu

tr ,{es ueqt iedet eqt uo lr ol uelsl lesuodser eqt eArC '(q ,.,{upsrnqJ elrrru

111zrl

eqS,,)

ll!

.[.:bln.>Qu.>0.>D.uElb ol luotuol€ls aqt e8ueqc'(q,,,{epl:{ o^IlIu ru/t{ eqs,,) llg.Q.:bL .>Gu.ru.s:N.rr.uelb sfus raqueds aql JI 'eJuslsur roC '{oe^\ aql Jo Aep snoy.atd aqt qtvrr luerualns pur8uo eqt ur {ee^\ eqlJo,(sp eq Surcelder'tueruotsls eqt teodea 'ecuyd e{n 1p^\ uoucu relncrued B r.lJrr.I^\ uo ,{up eqt tnoqe stuoruoluts IeJaAes se{Eru roleeds oql IIIJp slql uI

{aaa erll Jo ,(ep snol,rard aql 3u;1n111sqns :S€'II -ITIU( lb g.Q.uQu.r...l.

N:N.r'.u

sltr

llg.[.:bL >u.b[.urL

,,2f,Jsot

lbm.CI.uPu.>0.>E.usrb'-,d

l\>.L.:bL.hr.N:N.t'.uEb'rd

llg.Q.sug.>u.P.uelb r(

ll>.0.l'>ux.tu.>lel.Lre.uelb

lbm.CI.lG.>F'.bB.ueru er

lbg.Q.lQ^>r:e.(.urlu

I

ll>.|u.>m.ru.>lp!.Lre.uslb or \

ll>.L.:ln.>r'.Lts.uEL

lbg.Q.>Qu.>r'.Lfi.uslb

lbu.G.>Gu.>0.>E.uElr

bm.G.utsu.tu.

p:s.r'.uElu

l!>.L.>m.>u.F.uelb

dd

lbm.O.utsu.>0.>D.uelb, \\

ll>.|u.:ln.>re.6.uslb

v

!\\

\

ll>.L.>m.ru.>re!.Lre.uslb

ll>.L. :rn.> r'.LE.ugltr

ru

lbm.L.>ln.>rr.lu8^uErr \!

lbg.Q^:9.>0.>D.uslb

l\g.[. >bL.>Gu.ru.p :N.r'.uslb

60V

!\\

tlg.[.:bL.>Gu.>0.>D.uFL',

pool aql sl,, :ua^alg flun

ls[.\Ep.>.19.:>.\Q ll!.!r.n.:rn.:.lu lsrr.\>.1u.>.lu

l[.lEle.U.[ l[.lEle.rp.>:rp.>.rusL l[.\Ele.>.|b.>.rusL l.:.:rn.sLru \4 ! h!

[. lere. :.rus L.s(L.>. 1

lLiu.Ll.Q p.reQ llu\u.!

rtpQ

ls Ljn\u.r:.E.Lr".ruh.r

q8norql-unr Nrld Tdycsadotr 'seop Je{Beds eqt su ,tplcrnb

w seu{ eqt ,{es uec no,{ [Dun uopJas srql ecrtJeJd puu

'edu1 eqt

uo ue>1ods sB uollulJunuord aqt acnporder flngeru3 'lueder ot no,{ rog aug-fq-eurl Sursnud 'ectml anSoplp erpuo eqt q8norq uru m^\ relueds eW IIIrp srql uI .onSoprp aql Sulrragnag uo1111adar anSolur(I :9€'II TTIU11

-r

lbg.Q.l€.>u.F.uslb

lbg Q.l€.>re.6 uEL

"r

llg.lg.:blb.>r'.bE.urL

Ilg.[.>bL.hr. N)N.t'.uElh

'1,

uollBdlJrlrBd

lbg.Q.>Qu.>0.>D.uEb

lbm.G.>Gu.hr.N>l\.tr.u yln ut

lbm.ln.:ln.>D.>D.uEL or

g.[.:rp.> r'.Lfi .usrb

lbg.Q.u$u.tu.p:s.r'.uElr ( (

bhYb.>b.>h.UEltr

l!>.L.:ro.>u.F.uEL zr

l!>.L.:r.n.>re.6.uEL llAh,NN I

\\

Pl'o.U.

lb

tlg. [.:p.

ru.>

llt ^[.>f ."r'.Lfi .uslb

r:el.lug.urL

ll>.G.>Gu.>u.F.usu !\

..)

ll>.G^>Gu.ru.>rel.lbre.uslb v

o

lbm.L.:u.>u.F.uslb

lbm.L.:m.>re.6.uE'lb

F/

l\>.L.>ln.>r'.bR.uelb

l!>.L.:m.ru.N>N.tr.uErD

uuaqutuanld 0t?

tW

It.lgm.g.!

lLlu.le.b^E ll>,p,>8.>l'n.rp^>>f.e.> .-* '-"s'):'^ '-i,':,:

lLiu.g.g.r.>ub.bg lL\u.g.mQ lsL.L\u.r'.8 >.!u (serrure

*r iirrJ

lbg.[.:Fu.re.>:r.P.>

It".\gm.g.h.:>.\Q lbg.[.:&'u.>.\g lbg.bg

lN[.!Ele.>.19.:>.lQ l!g.!m.:m.>.lg lsrr.l>.\ro.>.!u l[.lsele.le.>:re.>.hrNtD l[.lgre.3.L.>.rupL f.r rf.l.,>U," lN

1,,.

lem. >.rusln.s (lr.>.

!

..F.\

tLlujul.b.b.leb llb!u.u.phr\

-.*.

.

*.*

lsL.Ltu.r:.E.Lro.rub

qinorql-ul-io.ro""5

lLiu.g.p.r t!g.g.>8.:h.r.p.>>r-e.> lLiu.p!u.L.p.>:re.>.h,,Flo l\g.ry,.>E lLiu.g.p.r.>ub.bg lLiu.g.reQ lslu.L\u.r'.E.>^!u (se,rr'u

"",

ii*rJ

lbg.[.:Fu.]P.>>re.>

l[.!er:e.l.L.:> ,2{tsot poot ary

sJ,,

!g

lbg.[.>&'u.>.\g lbg.bg

:uaialg ryun

ernln;

'luroJ srql esn IIr/t\

aql) pps ,{es sunaqlJ lsour ' .bN sr ..,{pnts

o1,,

e^1,

eroJeJeqt pue 'luesaJd er[ JoJ (uroJ esuet

qJe^ eql Jo ruroJ esuel lueserd lentc? or{t q8noqyy

1

.btFl€\

JeqJeel

irsqseel

rnof

sr

oqlA iSurfpnts nof, eru ereqlA

1

llg

N bb

[l

Q:>.lQ llm Q.uPu.>r' :\

L

rtBu t'"'-

Apnls ol

'uutaQrJ Sur,tpnts ure

s,{epemop

Ilp.Q.uBu.lH.!9.>s.>!.> .tpk

(3ut

\p

-puo qre^ ,(reryrxne esuel luese-rd uosrad lsrt3)

l"*

.>N.:!

s,(upenou

.:bL

(q) op ol

isfepurrrou Surop no,{ are luqrrl'ruo;

llp [.:bL >.1.:s >!.:>.lQ

lNLru.rek

>l

65asfupBlrou Sugop no.d aJB lurlAl,, :anSolBI(

'I

l>.s(L.Su.bp.uR

ZI TIJN

(..op

.>Nlh

(q) 4eads ol ',(es ol

.>bL.sl*

d1eq,,',(lpratry lcrgrrouoq a,rnuradurr) eseald

(q) uoneve,ruoc

(Jallu uoBssra^uo3 8) uow [a,{\

.hJfP.Utrrb

lb.u.b.ts

'uouesJenuoc e{utu esuald I.:bln.slu>.:NL.rure.u[u lb.uq.b.to \\ no^ lL!u.G.bGlre.r']nm.sbL.s:1.\H.lu.)>.lGj

'ueql IIelA 'ilem

flpar

uBleqrJ

^\ou{

\!

>\ ,(yuo 'tsnf oDIII

E

tl

.Itr>

(Surpua qren

-Nr|

A\ODI Ol

\l.P.h

,{rerpxnu enrlu8au esual lueserd uosrad 1s4g)

,l

I\F 'elull € 1sn[ rnou1 I 'llor\\ lr

^\ou{

l.uop I

Q

sb *pJo!

me

L!

llry

Q

s[.p.lum.s:

.tph

(3ut -pue qle^ fuurlrxne esuel lueserd uosrad prrqt)

.lb\U.ltr

(q) noul o1 'lle^\ wleqrJ 1l\otl)I no^

.bGjre

lLlu.G.bGlre.r,.Lr.n.\H.lb.)>.lGJ \

:\ (..poo3-purur,,',(pretl) eureu s.uosred

.>sb"B

'3ueS

-o-I sI reqJuol ,(61

",{rurqrl

eql lB

^pnls

l\>.sLru.:ru

I

.

ts.bE.L\.u> \+\rv llm.G.uts".ru.:u.l.l>p.r,\ .lpk

uopqlJruanlc vw

.

'qtJoJ os

.)l\.)!.)

:Yiq

pue'$uepnls'spuer{ s.auo

01

l

t\m

l!r'n

.[.:blu g.lh :s :5

luaurJaepue sseJdxo 01 pasn

.)l').)1.:

.>s.>!.>

llm tr-.:bL.g.lb. :ro. :5.

'r"iq

.

h.:blr.>.L.:*.:t.

:r-iq

llm.lr.>bL.>.L

lslntu.tek

lsEtu.pX

lsLtu.lpk

.:s.:!.:>.!Q

.:s.:!.>>.\Q

.>p.:1.:>.lGJ

l9.n.L.:blu.>.lu

llm.L.>bL.v.lu

Tdycsadol :ada eqt ret;u tuadeg'setup Ierales pateedar aq ru1Yr ecuetues pue 'esurqd po^\ qoeE 'spunos eqt qlr^\ ftigcuJ uru8 nof, dleq ot uud fq uud tlnq eru seouelues eql IIIrp slql uI

I'ZI'ITIUO saJualuaS 8u1pllnfl 'z 'e,{qpoog

lslnbu.>g.h .pk

'a,{qpoo8 'es€3luqt uI

lsu>.>ru.lu luq.NbF'.:r.lGl.b.l>G

>\ ,(uuo; eleuopregp) Surpue aa.rleredrut

"1')

(,.3urpnycur tou,, ',(1pret11 lqra,r a,rne8eu

qrtt

.sL!lu.m

pesn) ro; ldaoxe

'efqpoog 'frurq{ oq} ot oF 11.I',troN 'eplll I 'ller!\ ,(geu 1I h\ou{ l,uop I e lnq /y\ou{

luq.slnbu.>>.lGJ lbm.ln.Eu \4 \

.ru.:uJ.l>re.r:!.\ l\p.0.sb.sLQlu.le.rpF : .LL.leg.lb! llre.0.Nb.F'.Lm.sblu.p:l.s !\v4 '^!!\

.rpx

gIV

,,|s{opnrwou Sutop no{ ato

1o1.11A,,

:aqahJ lrun

I t/t

llle

G

_

pr

l\u :l.s :

.sb.rr.Lr'n.s bln.s

lnL

Nln6L.lg,res LL

>blu.

sL>. :N

.0.

slnGln

t'p

Ms ln(

sb. >.lr r.n. rv bL.

r.oq

l.

Lm r>bL

Lm.sblu.s>l lp g.lbL.re

s:g

7.

|

,.

1.,.

llle.CI

1/1.-.-^t, *iic - ._,

.Nbr.NLb!Lb.lY.lPP.l.ug..

r:b.

>. L

x".s blu.

p>!.s

\

G.bcjle.Fr.lbr.n.

lK. lu. :>.\Gi

:

slu>.>NL.rure.u[b

iLlu.G.bGJrs.F,

Lm

lt I llb\u pbL.s >!

sbL s:g

lsib;>icl il| llb\u

.G.bGlp.r,.L

| /

l\m.Q.s b.ref^ .lu!.mf .lu!

I

m.

sbL.s:!

!'n.0.r: b. re g.LL.res.rtr g

^\

l!re.0.sb.r.,.Im.s>

l!lp.0.sb.r'.lum.s:

tL\u .

_

_ lxL | / l.oQ l*L | /

1..\lHqlH Np Noq

l\ry .0.

l.>bln.

.b.tq.b.m

G.bG]re.u

gsiultlcl

\

.G.bGlre.r'.Lm. fl

g.LL

lH lu.:>.!GJ

. | /l

,*.

llu s:l.s >

:bln.slu>.>N lu.rule.u[u

uLu

L.rure.

>l.lH.lu.:>.lGi

lH..0.sb. 2\

tla r\€ k

^r,*liC._: s[.sLLL m.res [!.rer.L! ^

.Nb|.Nlb9 lh.ip.lPts.l.bg..

.fi i.

.b.La.b.u

.p.t9.p.19

l[lu

lLlu.G.bGlrp.x \/Lm.sblu.s

lLlu .G.bGlie.r' I

llre.0.pb.r-'.Lm.u:

lLlu

\

G bGjry.>.Lr.n

l\3 sLtu :ru p bb [! g: bb$s:

lL\u .

\

G.bGjlp.rr.lur'n.

!H.\u.:>.lGJ

bb.[l.s:

bb$s:

:E u.ts.blg.lb!.u:

:

ll>.sluru. >su.B. bb.b :.u

il>.s

Lru.

ll".N.bb.L\.1.:>.!Gl

ll>.N.bb lbl.L.:>.lGi \

.tu.>uJ.l;le.>!

.tu.:uJ.l;le.r'l

tt r -rr.,l \:r.o s,\ "''-*'-1''':-

I

I

I

llm.0.uts".ru.>uJ.\:re.F,

^\

llF.Q.utsu.ru. :uJ.l;r:e.r'

llb.Q.u N".ru.

lls.N.bb

>nJ.

l;r:e.

>

[l [.:> lQ

.lH.l>.>s.>1.:

.lH.!u.>s.:1.>

l!m.0.uts".llg.lu.:s.:1.:

11m.0.uts".!H.!u.>s.:1.:

llm.0.utsu.>x.lu

l!m 0.>ts".>r'.lr

l!m.G.uts>.>>.L

Ll L:>.lGJ

!l [:> lQ

.blp.lnl.lr.:>.lGl

bF

bb

:!.

l!.n.G.uN>. lH.lu. >s.

>

.lH.lu.:r:.:1.: uuaqlJluanld glv

llg

lr'n.s Lbu.

:>.lGi llry

lb

Q

g.[.Eu.ru.:uJ.l;r:e. g!.

s[

slulL

llrp.0. s b.r,.L

rr i. I

Ir

l\m

I

Q

u.

m me rn.

>.

I

L! mr lu!

sbln.s >l.u

:

I >,"1*;rs-Jry ou,o rgl. t * :l lH. lu. )y. lGj

At ?t G

.

s[

r

b[J re. r,

.

In

m.

mr L! mr

s

b L.

s

.

L! llg Q s[;

lnm

s:

lb\u.G.bGlle.r,.L m.!K.!u.>>.!Gl

suru >ru g

bb.!\.s, fuj qlu" r rrflf*

llg

U;

!1.Q.:>.lQ l9p Q uRu.>r' lr

N bb

llp

Q

uts" lH

lry.:s.:!.:

llu [ >bL.g.lr.:s.>\.:>.lQ

lslnru.mk

qBno.rql-unr lsJrC Tdltcsadol 'seop Je{Beds eqt se ,(14crnb su sourT eqt fus uec no,( Flun uopJes sqt ecqcurd puu 'ede1 oqi uo uelods su uopurJunuo:d eqt ocnporder ,{1p3ere3 'luador ot no,{ ro; eutl-,(q-eut1 Sutsnud'acvrrt enSolerp orrtue aqt q8norqt uru 1ra ro>1uads eqt IIIrp srqt uI

an3o1u1p aq1 Surleadag

tZ'ZI.ITUO

.ru.:uJ.\;r:e.gl.:.\

ru.:uJ.l;re.gl.:.\

lbm.L.Eu.ru.:u.l.l>le.hl.).\

lbm.L.Eu.ru.>ui.l>re. >\. >.1 \ \2

\

lr'q.sLbu.>..\Gl

lm.slrbu.>.lGl

ls.NlbhrD.:>.lGJ

.>>.lGl.b.sG

.:>.lGl.b.sG

:>lQbsG

lM.NbF.'.)>.lQ.b.sG

It'n.sux.:>.lGl.b.sG

lm.sup'.:>.lGl.b.sG

Isu>r.>tu.L

lNbh.>hr.lb

ls>p'.>tu.L

lslnbu.>ru.L

lsLbu.>U.ln

irvLbu.>ru.L

lbu.ln.Eu.ru.:uJ.l>rp.r' \ \4

LIV

l.:.

,,is(opnrnou Sutop not atn torlly|,, :aqaLJ trun

6s^epe^\ou Burop no,{ ere leq/i\.ruoJ

I

llp.[.>bL.g.L.:S.:1.)>.!Q lSfiru.ref Tdycsadol 'urc8u tr,{us ueqt

:edBl eql uo 1l ol uelstl luo[elsuur eq] a^IC 'uouulsuert eqt enrS ol nof, roy sesnud -re4eeds surl q3u3 reuv 'qsr13ug olur enSopp zI llun eql elulsuur o1 er€ nof 1Fp srqr uI

Oqt

C'ZI'ITIUO

qstl8ug ol uBlaqll .g lsLhru.>ru.L

lpux.>ru.L lu.Nbh.:>.lGl.b.pG !!!v

I

r'n.

s

lub u.

:>. lGj

lb g. [.^E u. ru. > ul.

!

>^m. r,

l.

llre.0.Nb.NLllu.rp lps L( Mq v \ v_ --E-"llg.Q.s$.g.Lr.n.p

>.

\

InC

bln.sl!.s:

l.:bL.sL>.:Nlu.rule.u[u lb.u.b.m ff I

;\t

7t

r

lln\u.G.b0lp.u.Lr.o.s bL. ll ^tt/ l\p Q u[

mr L9

s:l.lk.lu.:>. IGJ !

pe.lo! llry.Q.N$.q.lum.s:

llu\u.Q.bQr:e.g.tur.. ll

I

l\>.sluru.

hr | >ru.ts.bll.!\.9: |

!k.

l!. :r.lQ

llb.Q.uN".ru.>uJ.\;r:e.g!

llg.N.bb.!1.Q.:>.lQ

l9.n.Q.utsu.>u.L

llm.Q.utsu.lH.lu.:s.>!.: llp.Q.:bL.3.L.>l:.:1.>>.lGl lsluru.m[ q8norql-unJ puoJas

lsLbu.>ru.L

lsug.>8,.L lm.su'>,.:>.lQ.b.sG

uuaqlJluanld gI?

ilp.Q :bL.g.L.:s.>!.)>.lQ lslnru.rek I

,t,{epe,uou surop no,( ere req^\ '.uoJ

:qd1tcsadnl 'urc8e

1r ,(us

ueqt

iedet eqt uo tr ol uotsrl luorlulsuurl eql e^rC 'uorlulsusrt eqt enr8 ot no,{ ro3 sesned reryuads eql eurl qspo rauv 'u€leqrJ otur enSolup zI ltun eql elslsu?r ot eru no,{ 1pp srql uI

rzl tlluo

uBlaqtl ol qsrlSug '? 'uolulrsaq tnoqtrn\ qsrlSug aqt elr8 uuc no,( Ipun uortJes srqt ,(e1deg

lm.plubu.>'-.lGJ

(8uto8 sr oq/\\ euo uorg) 'e,{qpoog

lm.sux.:>.lQ.b.sG

r",I ui

lsux.>ru.lr

uo4) 'a,{qpoog

lslrbu.>ru.L

(8uro8 sr oq/h euo uorg) 'e,{qpoog (8ur,{sls sr oq,^^ euo

-^gls s! oq,r euo uLo:1) 'e,{qpoo8 'esec

',fuerqty eqt ot o3 IIr.^A

'oplrl e lnq 'y1a,u ,{11ear

l\re.0.sb.sLtL.re.le g.Lt.re g.LL

I

I

I '/hoN ^\ou{

tr ,rou{ l.uop I

'uonesJe^uoc e{Bu eseeld'uaql

lle,^d

'elllll

P

^lleeJ

lsnf ,tou1

l

usleqrJ,^

'lle,l.r

tI

lleid

oq no^

^\oul

l,uop

[e,t\ u4eqrJ,rou{

I

lb

g.[.8

llrp.CI.

u.

ru.

:uJ. lpr:e.

ws

L!

ms

r:\. :.

sb. r'.Lm.s blu.p:l.p >

l.>bln.sL>.:NL.rure.u[u lLlu.G.bGlle.u.lum.s btu.s

llp Q s$

nol

lu!

lb.Lq.b.r'a

>\.1H.\u.:r.lGl !

llg.Q.N[.q.Lm.s>

lLiu G\ bGlrp.r,.Lm.!H.!b.:>.!Gl l\g.sbru

'3ueS-ol

sr reqJeel ,{pr1 ',fuerqu

aq te ,{pn1s

I

ireqopet rno,{ sr oq16 ;8ur,{pns no,{ ere eJoqld

'uaeqll

6IV

ue

8ur,{pn1s

1

>ru.ts.bb.Ll.u:

ll>

N blf

llf .Q.utsu.ru.:nJ.l;m.gl

Ll L:>

lGl llm.0.utsu.>r'.L

llm.0.utsu.lH.lu.:s.>1.:

s,{epe,ttolq

,,is(opouou Sutop noK an to1ful, :aqawJ trun

J4lEI

.Nb.hh

(q) reilal

BUIUI

.>l'.Eru

durel

eueydue

.>k.E.leblb

UodJre

.E.lpbL .l.P.ts

.tu.u

,{rulnqeJoA ,raNI 'uoputrseq lnoqtr^\ ueleqrl eqt e,rr8 uBc no,{ Ipun uopces srw

.S

felded

(Eutr{els sI oqnr euo uro4) 'e{qpoog

lNbh.>U.lb

(EuloE sl oqa euo uo-r;) 'e,{qpoog

lsLhru.>ru.lr v

(Eu!

lM.Nbh.:r.lQ.b.sG

-,(qs

hq.sLbu.>'.lGl |

1.,

rr

r:e

me

L!

sr oq,rr euo

ruo4) 'e,{qpoo8 .esuc leqt uI

(Euro8 sl oqztr auo uro4) 'e,(qpoog

!

ll

lbg.[.Eu.tu.>uJ.\;m. gl.>.1

llg.Q.s$.sL!L

',fuBJqII eW

1e,n ,,{1ear

Fr

ll

I llp.t'

oE

ll

ill^\ I 'aoN ^\oDI

/hou{ l.uop

'uonesJe^uoo eqeu eseeld.ueqt

ge,r {geer uaeqll

\!-

Q.u[.me L!.r:es.L! llry.Q.sg.ry.Lm.s>

'eFlll ? lsnf ,nou1

tulu.G.bclle.r:.lnm. !K. !b. >> ^lc.l \!!

'11e,n

I

'ilert\

^\orq

I I

floi no1

lI /hou{ l.uop I

{lear usloql

^\orq

no^

'Eues--o1 sr reqcuel {;41

!\

A

\ln.q.bHb.hr.>EJ.

ol

'enlll s lnq

r:er.tu!

llg.Q.s$.q.Lu.sbL.s1l.s: l.>bln.sL>.:NL.rup.u[u lb.m.b.rs \s lluiu.G.bGjp.r,.Lu.sbL.s:!.!K.!u.:t.lGl

llp

I

ll>.l>Lru.:Eu.B^bb.rus.u: ll I

\

'frurqll eqt rc {pnts

llg.N.bb.!l.L_.:>.lQ

1

ereqcesl mof sr or111

llp.Q.uHu.>r:.lu

;8urfpn1s nof ore arerl{I

usfoqll Eur{pnts

ure 1 s{epe,ro51

uuaqlJtuanll

0zv

'uuoJ slr{l esn IIr^\ e/$ eJoJoJorn pup (rxJoJ esual lsed eql) lNb i(es suaaqlJ lsou '.\NL sl .JJo uml ol 'lllll ol,, qre^ eqt Jo uuoJ esuel lueserd I€ucB eql qEnoWIV z 'uuoJ slt{l osn IIra e/r\ eJoJeJeqt pue (uuol esuel lsed ew) .>lu rp.o1 ,(es su4oqlJ lsoul

'.5!15.y1.r.01 sr

.,euoqdelel o1,, qJo^ oql Jo LUJoJ esuel luaserd pnl3e er.n q8noqtly ,

,a

e8an8uq usteqll

lk.g;.bE

e8enEuey qsrl8ug

eEenEuq qcuarC

.ls.G

e8en8uel eseurqJ

-^llsrellu qcns'fe,n srql ur

.ulle.le

unB

Nhr.lEF

{ron

.>bL.sru.luF

($ 4ron o1

.w

(q) e>feu ot'ppnq ol

.PH.Nlb.hr:

(q) rser or

lseJ 01 lseJ

(q)

e{Eru

Ol

euoqdela ot

.:bL.>Gu.>r'.rub

01

Pul,l\

.u,G.r'.pLft

,(puin eq ot

IIISJ

.>9u.rr.>E

UI€J 01

uo uml ol'elru8r ol

.>bL.>F

ur$ ol'atru8r ol

.>blu.ll>u

(q);:o umt ot'[pt ol

.>!u.>i.re

ol

/.>bL.>!u.rehr.t's\

(q) ueerp ol

rBc € o^lJp

(q) uo

.uG.pL.ru>

.lG.[.pru .Lr.Stu

.slu.lui.!u.lu .lH.us.b>.p'

.lH.\u .>!u.rehr

euoqdelal

.>l'r.hrb

(q) euoqdela

(q) euoqdelel

.gL.ru:

ol'pllnq ol {JO/(

{Jo^\ L.e{ll-sF$,,

.>bln.:!u^rehr.l6lb \

Je rog

cPl.p

e{el

rcV

urBeJp

JJo

0l

.16lu /.>tu.rehr.t'f

.>J.le

M

.t'Phr.l6L /.leru.I'e

urEaJp

uru ol'ilDt

01

..\su .F

^>fi

.b.>9

$/.u.sLB -tL

| . JJU.L

r..

s-x t/.s

''l

.Yb.bJ

.L9.re

,,2stopomou Sutop noK atn tollll1', :aqal J tlun

uuloql-f, AJEJelll JoJ olru eql ueq.,t\ suorsuJJo,{uutu e.ru eJeqJ .ut\op urd ot

uelods

q

(.F.!E) es"c pluorun-usw

lpcgJrp

sr

ugleqrl

or{r Jo uorssrruo puu esn eqr Bur,{lrepun cr3ol

eql

gAI.tNUCY slBIralBtrAI

uolsuBdxg .g

.p\

Jeqrxeuar ol

.:blb.bl

(q) requeuer ot

LGlu

ploc IoeJ ol

.hrl.>b.g

(q) plor IaoJ ol

.b

{3rs eq ol

.>g

(q) {rrs eq ol

.uG.b.NreE

ploc qilm ol

.bK.b.NleE

(q) ptoc qflm ol

puqsJepun ol 'J30r{ ol

.bsL

(q) raoq ol

puasFpm ol

bGlp

(q) puasrepun ol

e{s| ot

.sbu

(q) ep.red ol,e>1el ol

^PIo

I

eq ol 'lserroJ eq ol

.9h:r

.lb.6 .Itr

It-

l'.-

.lHl"U

ea-Ge ot

{qqr ol

.N:lEl

or

ol .poou ol

.:bln.sL!

(q) tuelt ol'peou ol

(0 ryqr

Irrp1l\

.bFp .Nlbl

.phjl.P

ol

3OS Ol

.ulnqln

(q) aes ot

loeu ol

.hu;lP

(q) reeu or

.pb.:

/\{orq Ol

.bGlre.>

(q) euoeuros /trou>I ol

.l.Pl.>b

(q) ^\oDI

oUOOIUOS

l7l

^\olq

.lbk

.)b'|e

ol

.Ntr

.)K.btY

serpnls

.bh

ureel ol'r{pnls ol

.:bL.uPu

WMlx

puel ot '^roxoq ol

.:blu.>ulu

(q) puet ot '^\oroq ol

E

elu^\ ol

.>bL.sE_

(q) etu,tt ot

.:blb

(q) op ol

(q) ureat ot ',{pnts ot

oP ol

uuaqlJruaryl zzv

oJ 'osuel

tuesoJd oW Jo osn pue uuoJ erp se3npo-Bur e8ueqcxe

JIeqI '(,,uuteqrl 8ur,{pnls ue

1 s,(epuirro51,,) llF.Q.Utsu.!H.lU.:to.:!.> serlder tuoJ'(q,,isfepemou Surop nof eru ruqm lsLru.m!.8ur1se ,{q enSoprp stql sur8aq pT-roC

'tuoJ,,)

l!p.[.>b[.l.lu.>s.:!.)>.\Q

ssNsr rt{flssud 'osuet tuesud aqt 8ur

-cucerd secuelues oql uI ecuasqu pu? oouese-rd slr ecuou aturlusetu eql ur iesuc lulueurn-rlsur oql Jo eJuasq? pue acueseJd sqt SurtuJtsnllr slllrp uoqs eq IIII\{ oreql lrun srqt ur Jalu-I 'peddo-rp sI uago es€c Ftuetun-qsur eqt suotton-nsuoJ osuel errunJ uosred prlqt

uI

.

'oloJ elrluoSu s,euo ssorts ol sluBlt\ euo sselun peddorp sr uouo osuJ Ietuetunrlsul eqt uosred lsJrJ eql Jod . '( bGlre '.b.6) Surpuqs:apun pue '(.:bL.!'.[) Supuers:epun6uueeq Surees se qcns uorl

'( :blu.bY' bl) Suyequeluer'(.s:Ll'.|plvb ) Surlurql '(.>k1')

-dauad Jo sqre^ qtr^\ puu '(.)blb.lhfi ' .LH ) Surlcq puu '(.lF,' ' .:Fu ) Suqupp '(.!Ep ' .g ) Surtea sB qcns 'uorrdrunsuoc Jo sqJe^ qtra pesn lou sr eseo l€tuorun:lsul aql ueUO . ) ttcts Sureq puu'(.1.,\b.E'.Lgo) ploc 3q1ae;

'(.)g'.b

'( >bL.s^L!'.Nb! ) Surpeeu ' '(

(.s[bu'.!Hu)

Surpisa: Jo sqro^ qlr^\ pesn

tr sr roN

:b[.u$'.bH puu .:bL.>$u'.>Qu ) Sur,urre pue '(.Nbt'.)F ) Suruoc'(.Sbt'Eo ) 3uro3 s€ qons 'uorloru Jo sqJel glrn\ pesn Janou sr aseJ Iplueturulsur aql .asuol ,{uu u1 . :1n3d1eq

eq,(uur sauqeprn8 3urmo11o3 aqa

'(,,llen ,{1per tr

.fr.luf..Sblu.N^)l.N)

s,{es eq uoq^\ Se

l\m.O.uRu.lk.!u.>s.>!.:

sKes

'lr

^\ou{

l.uop L,)

l!g.Q.SI

Sursn puu '(..ue1oqr18ur,{pnls ruu 1 s,{epeno51,,)

eq uoq^\ s€ 'JIasuIq ol Suura;er uaq/y\ Ieluaunrsur eql d\ou{ no^,,)

Sursn tou uealuoq seqclr^\s ':apuodser eql

'tuoJ

':enezno11 '(r{ ..llarn uuleqrJ

lL\u.Q.bQle.u.Lm.!K.!u.:>.!Q pu€ (q ,,6s.,{epuznou Surop no,( arB luql$.,,) l\p1n_.:b6 .g.Lu.:rv.:!.)>.!Q ur sB'tuo; lnoqu s>1eeds ro suousenb eq uaqm elcnrud as?c Iulueunrsur aqt sdorp fltuetsrsuoc '9 [-roq 'uorlus:eluoc eqt ;o .tote8usul eqt enSolurp srql uI 'es€J plueunlsur eql lnoqlr^\ pesn ,{puenbe-rJ sr u€laqrJ ualods pnlcu ur tnq osBJ IBtuorun-usur oql ur lue8u slr sa{et flpu:og luqt qre^ u go selduexo ere bQ* ruroJ JrJFouor{ slr puu .Nb qr3^ eqLredo.rd eror,u sr l!p.[.ft.).s: qSnoqt uere'(.,11te 8uqoo1 urB L,) (,,rrrou>1ot,,)

l\p.[.ftr.>',tss euoeuros Jeeq ol Ipnsnun tou sr lr'ecuetsur JoC']l esn tou op'pat€cnpe-lla^\ eqt Surpnlcut 'oldoed tsoru uonesreluoc ur tnq elcrued asuo l€lueun-qsul u€ JoJ II€c plnon\

tZV

,,1s{opnmou Sutop noK ato to1fuI,,

:aqa*Jtrun

.!p

'(..[a'$ [til 'uou:t lou op J,,) l!ry.Q.s$.g.Lm.s: s,{es uog'eroJarorp 'enqe8eu eql uI '(q .,6s^,{eperrrou Surop noi eru l€q7y1 \ rr I r ,

i.!6 , n

secelder

!q ", ,n .!F rrerlxne aqr sasn euo'uos:ed rsnJ eqr ", no{ a:e lBq^/$.,, uousenb aql esn€Jeq ,f,lrupurrg .(,,ueteqlJ Bur,(pnts rue 1 s,{uperrnoN,J llnr ..bpb qre^ urutu eql qtr^\ .e .>N>.lK.lU.>S.:1.> 3uryeu 1r seurquoc puu ,uosrad ,rrg .f, uI paruls sr uorsse:dxe eqr esnBseq '.!Nr qran eql sssn euo .,,ueleqr; 8ur,{pnts uu 'fuer1rxnu ol 'eou?tsur -,og 'uoir.d rs:lJ eqr ur peJe^\sue oq 1 sxepe"rao51,, III \ reql uousonb u Bur "{us -)sB ueq^\ Jo suorsseJdxe uosred tsJrJ qtr^\ pesn sr .!m qren ,{rerpxne eql.uosrad 7st1g

o"rr;lJ;[|;:,15;Y;!rti"*:;

' PuB' lniu '.!M sqro^ ,{:erFxnu eqr sesn asuer ruesa:d aql '.!> pue ,uaes pue pJBeq .tfN) sqro^ f:uqrxnu eqr sesn a^uq o/Y\ s? 'osuol eJnlnJ eqJ 'Jauolsll oql ot osuol eql spu8ts t€ql qJe^ ,{rerlxnu eqt,{1pdrc -uud sr 1r 'suoseo-r eseqr Joc 'frlncgJlp qrrrn ,{1uo pJueq eq uuc pJueq Jo eq touupo o3ropun

l: !f

seop qJoA ururu aql

.esua1

teqt se8ueqc aq] Jo ,{uuu pue ol asuol ruor; ,{re,r lou seop ,(puenbe:; qrel ureu eqt Jo r.uroJ er1J .esuel erntnJ er{l r.uroJ or_.Q ro ,.Q , .lo_elcUred e,rU -3ouuor u fq .)Fu Puu '.uFb '.Nbt'.sLglr '.[u sQre,r umu eql ol peqsBDu sl .!> ro .btn q-ren,trertrxnp eqr'suopcn4suo, of .(,iei G.qr, {uFrp IIp\ L,) rbb.b.>*" ,.in , ii "rrqi lbb.Q.uEb.N[u.: .0I tlun ur i(q ,,aruoq idlp^ oqs,,il!>.6

llun

uI pue l(,,ecu leo IFln t,,)

.llbh.hr.)Ej.FElb.)uj'6llun ur i(q ,,trn:; ,(nq llzrt rH,,) i!!.Q.slnqL.L!.>b >d,/ ut l(,,]e>1reru 3q1 ol o3 1pm r,,) lbb.[.Eu.ru.reEJ.: peureol noi g ]run uI .uo[ce Jo sqre^ r{1r^r osuel arnlnJ eql asn ol peureol enuq nof sllup pue senSoprp snorne-rd ur ,eJuulsur roC .qJe^ ur€tu eql Jo luJoJ eqt ur sa8uuqc q8norqt puu s8urpue qre^ ,{rerpxne }uaJeJJrp Jo asn oql q8norqt paleclpul are sqrel uuteqlJ ,luasard ,ernlng Jo sosuet tsud puu oqt uonesre^uoc uJ

*[

SI IUOd 3ISVfl

lin

:gSNgI INgSgUd

'pelJn-us

-uoJ eJB uorlJe Jo sqJe^ qclqr\\ ur ,(um oql Joprsuos ol peeu e,r .esuel luesord eql uJuel

uDlaqlJluaryc vzv

'lsr: !p

Q

!Q t.Ntu.Nf

.)>.)

,{es pynoc osle euo 'dnor8 cql Jo

Jequeu /holleJ e Suqs? sI ouo JI

r

oql ur pelllrp eq III,!\ suuoJ e^rlBSau eql :lrun srql ur pelllrp eq III/Y\ sulroJ o^rluuugJ€ er.{J 'xrs llun ur ueqJ

aq1 ur uenr8 ere ,{eql su sunouord eterrdo:dde

ls>.lg \p lt

.

ta.

og

__

I

)PrD.Nru.hh.Nx.)bJ

(q) 43ur1ro,m ,(aq e:y /6>{.ro,u (17ru) ,{eqt

lsL tt

|

Llu.[

l?\

Ip

esn :€loN

hvr'.1>.!m.L ^\ .:bL.sru.LG.sL.:uJ \ tttll

(q) i3urryo,m eqs/eq

lNlb.h\u,lb

.!m 0.1G.[.NhJ.N)

QlQtsruNE)

lNh.l>

lsr:.!9.!p

sru.LG.slg.)>.lQ

sru.LF.sg.)> \Q

oq

(q) ;8ur5ro,,r,r

lsn.lm.[.:blu

(q) ;8uqro,a,t

sI /a{ro,4 erVeqs seoc

)PLu.Nru.Lbh NX.)trJ

no,{ ery /a{ro,4 no,(

.

I

no,( ery /a)tro^\ no,{

r

Q

oq

.:blu.sru.L9.l>lo.:i

lsu.\F [.:blr

\!

tttl

63urryo,nr

o^\ eJV /i1rom e,r oC

lori

r,3ul

lNlD.lblU

lQ t.sru NE.:

-1ro^\ I ruv /6{10,r I

oc

lNlh I I

At

Al

.lblU.U.lb.L.Nhr.N)

tDln u!s

1d

a,lrleSollalul a^rlBruJUJV :luasard tlsefl 'xrs trun ur uuqc

eq1 ur ue,lr8 ere ,{eqt se sunouord

aler:dordde IIB esn :aloN

ll>.9.n.Iu

^\ .:blu.sru.LF.sL.:J \-+

.:bL.sru.L6.slu.:u.l \

/s{ro,r eq/aqs

lh>U.Itr \

seop eq/eqs 7€urlro,r

op ,{eq1 puryro,an ere

1lolt

(q) lror,t

(q)

,{eql firom Q/u) ,{eq1

sr aqs/aH

ll3.lp [ Irol(

.sru.LuG.sg.:".!Q

(q)

no^ Aro,r no^ c,11

sru.LF.sg

lt I

(q) {ro,^,\ op noa

no^ Aro,r no^

tr SO

eJE

y

^\

.sru.lu6.slg

\

puqror*

{ro^\ op

llF

/8ul

)

I

ll>.\r.n.L.>bL

>bin

llb\u.lb.)Plb

op no1 73ur1:o,r

ere

{Jo,^ op

-lro^\ eju eA\ AJo,r elA

Q.lQ.t.stu NX

fiunlrom tue I Aro,r I

)> lQ

lLlv.L_.:bL .sru.LF.sln*

)> lQ

l\m.0.1G.[.Nhr.N:

np7utg

lornld a^gBrslJao a^rlBrrrJulv :luasaJd JlsBg

ga,

,,2sKnpomou Sutop

not an tD4t!1,, :aqaMJ 1run

ll

al

\,

''rr'l L>l" sL .-.,-/^'-'':-

f:

stsQL

llpQlHurushsQLg>

.>p.sbln

blu.E. >

.\.u.r:.:ul

:

llp

I

llrn.k. >Nb.>h.h.b.:EJ.r.

>p.s

llm.Q. lHu.ru.

Q.l,Yu.ru.>uJ.!;re.U!

al

\-

|

|

.u.>sb.lu.)P.1.>Pb.f

Y

llr .)

d

Tdycsadnl .ure8u

tr,{us ueqt lodet eqt uo tr ol uelsrl lecuetuos A\eu aqt ,{u5 '(.,latoq,,) .:p.sbLJoJ olntusqns ot eJB no,( qcrqzn pJo^r € e,rr8 1Fm raleeds eq; '(..letoq u ut 8uilets aru e7y1,,) l!r..Q.!Hu.ru.>p.pbL.F.) tl ecuetues rrsuq eqt'lllrp sirp uI

uollnlllsqns aceld asual luesard :g-ZI.I.IIUO P

l\r..Q.[u.ru.E up.:

llp.Q

!u

ru

:U

!!

.lb.btY

:

:Iu)\

(u

CPM

llr.n.[.Eu ru.Fle.:

z

.:ul.bE

llm.Q.Eu.ru.)bJ.bE.>

v

.lbp.ltr

llp.[.Eu.ru.lbb.G.>

.>h

l\r.n.Q.Eu.>x.:

:uJ.s

I9p.Q.Eu.ru.>uJ.s.)

's.8.:

n

llp.[.^Eu.ru. >k.E.pblu.> r Tdycsadnl

'urp8e

1r

,(es ueql iedet oqt uo

tl ot ue1s11 lecuelues

A\eu eql

f,eg '(,,uod:ru,,) :X.E.pbL roJ elnlusqns ol eru no{ qcrq,r pro^\ u anr8 grm.relueds aq; '(,,]:ofum eql 0l 3uro3 tuu L,) l!p.[.^Eu.ru.>b'.R.reblb.; sr ocueluas rrsuq oql '115rp sn{t uI uollnlllsqns uollBullsap asual luasard :g.cl.ITIU(

S77IAO JNgSgAd NOSAgd

JSAI{ JISV{ 'lrun lxeu

uwaqlJ|uaryd gzv

0r{l ur paJe^\sw eq IIIA\ l?ql uonsonb u Sursod sr ouo ueqnr suorsucoo osoqt rog .ueas 1sn[

o^eq oA\ se'ldasxe)

.l>.lm

.9\

puu .lu!U sqran ,{reqrxnu eql asn suorsserdxo uosred puoco5

S7'IIAO JNgSgAd NOSAgd ANOJqS JISVE .P

P

h*r'.lm.0.su>.ru.>k.E.rebL',

.>nl.:

l!r.n.L.Eu.ru.>u.l.> llre.sLru A \A

v

.lu.N.te>,9

llp.[.8u.>tu.s.re>.9 l\re.NLrr.l

.Lb.bf,Y

llto.lr.Eu.ru.E.uts llre.sLru 2 \^ !

n

I r..'

rr

E

llry.stnru

re!

NF llre.sLru

.L.Eu.ru.:uJ >p ut ,lnu .=.;-..",-*'.^'".:'"

l\re.sLru

:r\n.h.rDu.ru. )EJ.hE N4

r

lsr,.!m.0.sbh.hr.)k.E.reblu lpr-r.!r.n.0.sbh.hr.:k.E.rebL

o

,p

.)DJ.LbK

lsr'.lr.n.0.sbh.hr.)k.E.reblb'.

^

llp Q [u

ru

\Nl \9

N,h r l*l'., Ll

.IPbJ

ls> !r.n.Q.sux.ru.:k.E.lebL

''

ls>.\r'n.Q.su>r.ru.>k.E.rebL a

.:ul.b9u.LE

llp.Q.Eu.tu.:u.l.b9u.LE llle.pluru

v

lsr'.!r.n.Q.sux.ru.>k.E.Fblb

.)bJ.bE

llr.n.L.Eu.ru.)hJ.bH llre.uLru \^

z

lsr'.lm.0.sbh.fu.:k.E.lpblu

.:ui.>E

llp.Q.^Eu.tu.:u.l.:E llg.sLru

^

ll>>.9.n.0.supr.ru.:k.E.reblb ( Tdltcsadol

'uu8e tr ,{us ueqt iedu1 eql uo lr ol uets{ i,{lder eqt e^rC '(.,reteeql orloru eqt ot Buro8 ure .oN,,) I l!ry) .[.[u.ru.:u.l b9u.ln! llg.slnru puodser no,{ '(,,reluaqlallotu,,) .:u1.bgu luts s,(us relueds eqi Burinrrrsqns .,{1der

el{l Ji 'elduuxe rog '(,,trofuie,,) .:h..E.reblb roJ uorl€urtsep

^reu

€ et€lnuuoJ ueql puB arrne8eu eqt q Je^\suv 'uorluurtsep u e,rr8 lrm re4ueds eql'(q.,euod ery,,) lpfr.!m.0.Sbh.tu.:k.E.,'b; sl uopsenb rrsuq eqt.llpp srrp uI

-rr€ eql or Suro8 no,{

a,r11u8au

q suorlsanb uolluurlsap asual luasard

aql

I

!r.'.Q.lHu.hr. )b.8.

)

Surralrsuv r;ZT.ITIUO

.)b

(v

.ru.>b

llm.0.l'Yu.b.>b.lue.F'.bE.r'.>uJ.E.:

.

Surop noK

an

Ls.F'.bE.F'.:hJ

s{u

llln.0. lHu.ru.sEJu.L. :ui.fi .E.:

LZV ,,2stnpnrnou

r

Q.:uJ.fi

:a^latJ ilun

tDLl.lA,,

.lug.r:

lb

nuu L!.b

'.ft.luf'n eJoJeq esn 'lllrp slt{l u1 'ute8e tr fes ueqr ledet eqr uo tr ot urfrl iacualues .!.lou,{yporu ot regrsualur ue enr8 1y,an relueds eql .(q..llem

/(eu eql ,{e5 '(.,poo341etr,,)

uuloqlJ ,^ ou{ nol,,) l[\u.Q.bGJp.rr.lnm.!k.!u.>>.lGJsr eouetues crsuq eqt ,llrrp srqt uI sluaualqs asual luasard ur sraulsualug BurppV :6.2I -1.IIUO

.sbL.s>l

IGJ

.h\

ll I 7\t 7t lE\u Ir', bhlp s lr-,u sl.!k lb.)1,.!GJ .!.*,.,..

I

v

I

lu.[.bEim.Le.F,. !h].F,.Lm.lH. !u. :>. lCI \ \2 !*

.Le.h.\hr

lv

^---_-L

ll

I

a\t

7t

I pl

lE\u-'='-='-'*-.Y.:.4 tu bbjp h'l bts lnm.\H.!U.:>.lGl '-ll I 7\t 7t llr'\tr fr, bhlM l"u'.'9.(.lp.lU.:>.!CI '---'='-='

tpl

Ib\,EJ

\

I

F-,

ll i

?\t

7t

llr-,\tr h bhlr'p s l"x^ s! \$ lb.)>.lg '--'=. -='. .::.-,.,.v tt i-

/\r 7t

I

Itu\u.Q bQm Lg tt i-

?\ | ?t

.)e.6

I

r

]1

.l

.h\

I

I lQ l.Lr.n.!H.lu,.)>.lGJ r L

^lng.u.lbr

v L

!

.sbL.s:l

:>.\g

L\.h.)

lblu.G. bUp. lul.b.rr.lum.lH. !u. :>. !CI \ !4

v

\

ll I

ll

llu

I

At

t 7l

lLb\u.h.phjr'P

?t

I

lu.Q.bQm.u.Lr.o.s bln. s;1. !H. !u,.

-

I

I r,-l

I\r IHM \it .1,*...._'-.'

\l-' \\-

I

lLl

l

,/

Tdycsadol ..h.lbho

retJB

.lrg.p !h.l nuu L! b esn 'lllrp slql u1 'ute8u tr fus ueqr leder aqr uo lr ol urtrf, iacualues ,rou aql ,{e5 '(..poo3711e,1r,,) ,{Jporu ot roursuelur ue enrS 1p,tr:e>1eeds eqJ .(q .,lle,n !.lom

uuleqlJ

nol.,) l[\u.G.bGJ1.9.u.Lr.n.!H.!u.:>.lGJsr oruatues rrs€q aqt .lllrp srql uI sluaualur r*ruit frrasard uirrcffi"a1u1 Buppv :g.zl -I]Iuo

^{ou{

.bQre.rr.lur.n.!k.!u.:>.!Gl- pps e^uq plnoc pue (q

.Lr.r.!H.!u.:>.!g

sdes

9T-roq'uuteqt;

uo>1ods

,,ile,/yr

usreqrJ

s(ruol osnrd

^\ou{

no1,)

01 'acuelsur

t\"||!.f,[.S

rog .luoied*rsrfr

uuaqlJruanlc

gzv

lLtu.e.sux r".:ni LE. )>.!CI \ lLlu.0.su>.ru.:ui.:s

trNl -rcp

\

.:u.l.LE

(u

,>ul.:

.IPbJ

Ll

\Gl

r lsl'.,

uru [u.>>.lGJ

iLlu C.rvu> ru leEj :> \

:J.: e.)>. IGJ

l'-,1'r

.:ul.b9u.Lts

:u].b9 >.luE.:>.lGJ

.)bJ.p$

.

llulu.O s>>.rr :uJ.bE.>>.lGJ

:u.l.:c

lln\ u.C. \ suh.

hr.

]1

v L

ttb

v

i?\ llh:u.br

llulu.0\ s>>

ru.

.l>bh.hJ.)X.E.reblr.>>

lQ,

Tdltcsadol 'utu8u tr,{us ueqt iedet eqt uo tr ot

ue1sr1

iecuatues /y\eu aqt Xu5 '(,,uodrre,,;

.:k.E.pb[ roJ elnllsqns ol eft no,{ qcrqm pro,^A 3 enr8 11rrrl re4eeds eqJ '(q ,,uodJru aqr ol 3uro3 aru no1,,) lLlu.Q.su>.ru.>h.R.pblb.)>.!g sr ecuelues rrsuq oqt ,lllrp slql uI asual luasaJd \I.7,I 'ITIUO .lu!u

rlll,r .uollnlrlsqns uollBullsap

Itn!u.G. \+! bCIp.>.lnm.r, ILIu.G.bGllp.p.Lr.n.r> bL. s \ ll I

tr\t

7t

|

)>.

sbL.rv:l

lCJ

\g \s 'r> LQ

u Lm L!.b.!H

bGlp G \!!

hl

l. lK.!u. :>. \GJ

:!. !H.!u.

|

ilnlu.G.bbjrp.>.Eu.Eg r,lhr \ v --;--'----.lb

u

I l.-|

.sbL.s:l

bL.s:!. !H.!u.:>.IGl

.Lb>.EJ

llu\u G.b&Jr:e.u.lnm tul.b.\H.lu.:>.\Gi I

*

ll I

u

?'\l7l

lh>u.h.PbJtP \! IlnIu.G.bGllp.>.Lr.n.p

.>.lur.n.lH.!u.:>.lGi r Tdycsadnl

6ZV ,,is{npnuou

Sutop noK

an

tDLllA,, :aqalwJnun

'(q,.tllo,\\ uutaqrJ oqs sooc,,) lSfr.!> ^Aorq t^ ' i. A'b[Jp.rr.lrm.lk.lg.>uJ \uribell"sl*uLl'' ' ru r I ur rrrcn .'.1,.rse ol seqsr^{ ouo JJ .l\>.!m.G t^t,^'i.v^\ ro b&.Jt':e L!u.Q.bQr:e ur su 'qtan esuol lueserd eq ru:oJ ot .lb ro ,.0 . .G elcruud elpJouuoc aq]-qll^\ b8* su qrns qre^ umu u or .!!.!m ro .L\u sq-ren,t-Jrlrri-,".qr suroleuo uos .,1.^ uui"qrl srrrou4 eg,,)

-red p"nqt pue puoces oqt qtoq roC .(q

lF :El

'o

lL\u.Q.bQp.rr.Lm.!k

!l >!

l!>.!V,.G.bGJ|9.Fr.bNn.!K

s,(us euo 'uosred prtqr n

t-noql;"&.4;;.*

S77IAA JNgSgAd NOSAgd OAIHJ JISVT I

I

lg.

!g. !r.'.Q s u g.r".s !m.Q. sug.ru.s

LL.ru. >>.lGJ

>!.pEu. >>. IGJ

il>.9.n.Q su>r.ru.bp.>>u.:>.10

llg. lm.Q.sup,.ru. :nJ.LE.:>. lGl llg.lp.Q.Nu>,.>s.8.:>. lGl llg.lp.Q.su>,.ru.>J.>p.)>.lQ I

lg.lp.Q.su>,.

ru.

r,.b!1. )>.

IGJ

llg. lp.Q. sup,.ru. r,. :fo .V:. bU. >>. lQ .r'.:il.9>.bUr n

l

a

>,

l\g.\r.o.Q.supr.ru.!.ble.G[.:>.\Gl

ll:

IA .

\lb.Q-.Nbt ru.>uJ.bE.:>.\GJ r Tdltcsadotr

'ure8u tr ,{es ueqt ieda

eq uo tI ol uersq :oouoluos

A\eu aql ,{eg .(..ptrdsoq,,;

.:u.J.bK roJ arnlrrsqns ol oru nof, qcrqzr pro^{ u errr8 1p,m .re1ueds oqJ .(q ,,Flrdsoq eql ol Suro8 eru no1,,) llg.!u.Q.sbh.hr.:bj.bF.:> lGl sr ecuelues crsuq eql '.lllrp srql uI qfl,h 'uog1n11lsqns uolleullsap asual luasard 2II.ZI -I.1IUO

.l: lp

lrl

?\

P

R.

lLlu.G.sug.>E.uts.:>.!Q II

IA

lb\u.G.suh.>

.lb.bkY

hr.N.tp>. g.)>.lGJ

d

.tu.tv.le>.9

v

uonq!Jruanlc jev

ll>.lm.e.lElp.luu.sb>.>uJ

^\

luu.sbu .lnk.lvhru

.ibts.l'>ub

ll>.lm.0.lEre.lule.N bu.:d

.l'e.>)lP.bg,

l\>.1ru.0.\erg.rP.>)rP.b e.)ui

Y

ll>.lr'n.0.lEre.L!.:b.>u.l r Tdycsadol

'uru8e 1r ,{us ueqt ledur eqt uo tr ol uetsrl iacualues

elnlnsqns ol ere nof qcrqrrr tcafqo uu enr8 1IIm re>peds aqt ,{eg '(.,ttng,,) .LL.:Q.roJ ^\eu tl eruelues rISBq eql 'lllrp srql uI Surtea st 3H,,) eql'(q ..ttnq llg.!p.Q.!F".[!.)[.:t .I'IIu(I .!>.!r,n qll,!\'uo11n111sqns 1oalqo asual luasard $l'zl

llnlu

\

G

lElp.>.rupL.>ul

:.hrNlh

o(

.lef .rusL

tus L.:uJ

Y

.sEu.sbu

lL\u.0.lEp.sEu.sbu.>uj

,

.h:rF.Ngb

lln\rr fr \.prp

L rcp

sbtu.)uJ

\

l[1u.0.!Ere.re[. \

pEu.blt

lLlu.G.lsrr.reEu.bE :u.l

lnb.sbu

lLlu.CI.lEp.Lb.sb>.>nj \

tbb.Nbjb

)J

lLlu.CI.lEre.lbb.Nbb. \

.b.uE

lLlu.C.lslp.b.us.>J

.b9

llo\u.0.!Ere.be.)EJ

*

il +| Al llh \U.lx.

|

|

I

\ l9le.b.l'> bJb. )bJ

.bf

.NUb

fl

\ 't-1

v

r iloLu.e.!Ere.LL.:b.:J \1 Tdltcsadnl

'ure8u 1r {es ueql iedut eqt uo tI ot uelsq iecualues

aql f,e5 '(,,trnr;,,) .L6.:[ roJ e]nlusqns o1 eJ? no'{ qcrq,n toafqo uu anrS 1[irr re>peds ^Aeu eqJ '(q .,lln{ Sunua sl oqs,,) l6tu.G.lgry.Lt.>b.:b1sI erueluos clseq oql 'lllrp slql uI

(uollnlllsqns 1cafqo asual luasard :;-I'ZT'I'IIU11 .L!u qlFn

Iw

,,is{npomou Sutop not ato

1oL!,ry;,,

:aqatJlrun

.(r{

-qns ol are no,( qJIq^\ uou€urtsap e enl8 1il,tr"Ieleeds aql ,.lqle0 01 uelnqg ruorJ 3uro3 eru feq1,,) l!3 !m.Q.sbt h, g sb.ruH.LEu V f :^tr.J sI ecuelues crsuq eqt'lllrp srql uI 6uo11nl15qns uolluul5ap

.l>.lm rpl,$

lLlu.e .rv>rr.ru.s.b>.>.sb r.,t ll r'a^.hi\\t*rt lh\u.k.Nbh.lu.)E.i ) sh _-..i.,-"'*,''.

l[tu.0.

lLtu

s uh.hJ. Q

sug

\

p >u.J lnBtr "'L'---

hrM lF,f;rrcP'rE.J

asual luasaJd .s.b>.x

:Iu)\ JLU.I-ra

l.e/.il

l d d sb rufi tuBu g :{

l

:uJ *

b!lb.].i i"!.s b.rut.lnBu.p ".i.. ru

,

.bp.>:u

h't InEr,.p >ul

lLlu.CI.su>.ru.bre.>>rr Nb \!"'h'*

.

bltb >

.s:B.sEu

s b. ruB. LE u. E :ui

u:il.gg.bE

p'rnl lLt u e.sux.tu.>.)il.u>.br'n.l>b.ruB.LEu t'^'-X \ \\ \

.ptut.ru

,P ^ uh.hJ.N lb!.hr. !u.[.s sb. rut.LE u.E. )d

.N,trt

:!

llo\u.Q.s rr

lL

u

g.>s.

fi

.

s b.rufi .LEu.g.

I

;SI.ZI.I.1IUO t)

v

p

\ H

lLlu.0.suh.hr.hr \v\ llut u.0. \t_s u r'. hJ. r,) )8,

N E u.

.

(*l\tE

(-. N\\o

Nr\^ lLl'..>r @ \EJ

d

Tdltcsadnl 'uru8e 1r,(us ueqt :odet eqt uo lr ot uelsq iacuelues ,reu eq ,{ug .(,,HIeq,,) .V.g ,oJ elniusqns ol aJe no,{ qcrqzn uott€ullsap u enr8 1l,tr re>1eads oqJ '(q ,.lqlee ot uulnr{g ruorJ Suro8 aru

feq1,,) lfiLu.e .suh.hr.hr.g.Nb.ruH.LEu.E.:bJ

sl ecueluos rrsuq aqt 'llrrp srqt uI

\ *-' ".i.-= ,.Llu r{l!r .uollnlllsqns uolfBulNap asual luasard ryI.zl I

l>

ll>.

.l m.0. I ele. >.ruNL. >bl

I

lEre.lbFp.lbre.)[.>E.l

Y

.Lle.L|.P.:E

;)

.tuF.Nbb

N L

Al

llIUO

.>.hrNlb

^\

1m.CI.

il I

ll. ll.,o.l!. *\ \ 9tp.tpL. hrl'> lD.:bJ

.rr[.rurvln

N

.b9 ll>.lm.0.lsPre.b).be.)J

.u.b9

n

uuaqlJluanll

zEv

l[lu.G.bGlre.>.lnr'n.r, !.lnG.:uJ \!

llrrr

rr

a

lElu E.:bln.sE!.:R.uts.hr.)Ei \

.bGJlp.u.Lm.hl.LG

)1

F

.>bE.slul.>B.uR

A

lloiu .[.>bL.s!l.Lru.rub.ru.>ul r

.:bL.sLl.uE

v

.:blu.slul.sru.luF

ru.LG.ru.>uJ

.bK.sln.tu>

lln\u.G. \ bk.sln.ru:. :uj

lLtu L :blu.sL!.s

ilulu.L.:bL.sln!. uE.ru.:uj

Tdutsadol

.:bL.s[l

uuql reqlo sqre^

qlr^\ .p

olcrrred puoprsod-tsod

aqt do-rp :etoN 'urc8e tr ,(es uaqt iedut eqt uo tr ot uelsrl iecuetuas eqt fus '(q ,,pooJ ^{ou speau,,) .:blu.S!!.lufu.fub roJ atnlrtsqns 01 erp no,( qcrqlr eserqd qre^ e e,u8 1pr'r ralueds eqJ '(q ,,pooJ speou eqs,,) lL\u.Q.:bL.s!\.luru.rub.r.>! sr ecuelues crs€q eql'lllrp slql uI

JIsBq uosrad

prlr{l'uollnlllsqns qra^ asual luasard ryI'ZI T.IIUO N

llv.lrn.0.sbh.hr.N.b>.x.sb.rut.LEu.p.>d

N.9t.h

.l

^\!\

ll>.lm.0.sbh.ru.:8.;.l.sb.rufi 4 \ \V4

.LEu.E.>uJ

.

:Iu>\ JE.f ,t

l.e/.d

)^b.l

.bllb.;.1

llg lm Q.sbt hr bllb ! ! sb rut LEu g :! lly.!p.Q.sug.ru. l.d.uJ.sb.r"t.LEu F I

l> I r'n. 0. s b h. hr. b Fp .> > u. p b. rufi .

llg. lp.Q. sup,.>s.8. bN

ll>.lr.n.G.sbh.hr.Nlhl

^\

ru

.

.N.m

>uJ

.brp.>:u

LF u. 5',-= E . : u.l

s b.ruH. LEu. g.

sb rut

lnEu

e.:J

v

p

\ tl

.sLL.ru

llY .

!

m. 0.

s u x!

.

hr.

h

.

) il. u\\ :.

br'n.

s

b.

rut. LE u. ,'-= E >ui .>.>fu.u:.bM .

V

ll>.!m.0.sbh.hr.hr .Q.sb.rut.LEu.p.:gl r 4-q!\

I

!>

.

s>B.sEu

!r.n.G.s u x. tu. s :8. s Eu. sb. ruH. LE u. E >ul .

^\'4

Tdltcsadol 'uru8u 1r ,(es ueqt :ede eql uo ir ot uelsq :ecuetues ldeu eql

EEV ,,2s|opomou Sutop

noK

an

fe5 '(.,lqleq,,) .hJ.g JoJ atrups

:aqal J trun

ruLl,M,,

ll I

\.

I

I

r

rr lltr

i\

a

^' bH.u. lu.fts.

>uJ.

ru. Q.L.uQln

IsL.LLu.Q.bp.u.:uJ.ru

It

"Ul"*1"_.,

lsu.lg.lp.[

I

\lpJg. >blu.rr.>uL.sru.Lfi .ru.g.[.sblu

.

:bL.u.>uL.sru.LF.ru.Q.t.sQL.sb

:!,

hvL.lulu ilnLu Q :bL.:!u.luq.luv.LF.mru.f

ll

t

I

|

|

lb!u.b.:bb. >9u.>p.8.>J.p.u: 4^ \ rr it | || / llh\uJb.:blb.>9u.>d.p

h,,.U

lll /t"S .\.)PIb.:9b.lbe.be.lbH.mu.f.sQ.>!,

lslu.LLu.[ .>blu.:Lu.>s.tu.>l.f.Q.:> lQ F)

s[.:!

lplr

.L\u[.>bL.:6u.>J.p

g

ru

V€

s[.:d

o

lsL.luiu lluiu [.:btu.!su.!.u.>slo.>le.Du llg.lF.U.>bL.>R.!.u.>slo.>p.bu

I ttl r I i\ | .h.)ptb.\Nb.\.t r.>Nlb.>m.bu.sQ.:uJ |

.

lpu.\> .

!p.[. :bL.>8.!.r,.>slo.>r".E

u.rob.roJ\

-

N

llu\u.[.

lpL.Llu >bln. > I u.>u.rubr.ru.ru. s.re>. g

|

-f

|

.q. >Ptb.

llg lp.Q.:bL.>Qu.4.! rr it

I

rr

/

)9 b.>

|

tr.hrbJ.ru.hr. N.

u

*.! >!

z

let. g.Nlb. >d

-

lst-,.1>.!p.Q.:bL.>Gu

a

lln!u.b. :blu.>Gu.rr.s luGp

lsL.Liu.[.:bL.>Gu.g.xrloQr,r.:! 7 Tdycsadoa .uru8u

uats11 if,1de'r

rr'|

tr,(es ueqt :edu1 aW uo ll ol oql oAID tue?u er{t Suntruro',{leluuuugge Je^\suv '(q..[uoos Bunuru oqs sL,)

lsb.lulu.L.>bL.>Gu.g.Nln^Gm.:gl su qrns suousenb I?reles pe{se eru no,( IIIrp srqt uI suor;sanb asual;uasard Euuamsuv :LI.ZI -1TIUO

fllallttl

lb!u.0.l>bgL.g\.LF.>! rr I Ar | lb!u.Q. leteJbtu.tuhr.>d |

uotaqlJruanld vEv

'ure8€ tI fes ueqt :edul aql uo 1I ot

uels{ :ocuotues

,4

ou eW {uS 'struoJ crseq Sursn 'ecuelues

eql olul elnlpsqns ol oJe no,{ qcrqm qJaA Jo unouord e enrfl 1pm :e4eeds eqJ '(q ..euoq l€ slro^\ eH,,) l6!u.[.>bL.pru.Lfi.ru.:uJ.reqL.s[ :! rl oruelues rrseq eqt'llup sq] uI a^rlBJBIJap (uollnlllsqns qra^ puB unouord asual luasard 4l.zl -Illuo

sNosugd 77v :s77la0 JNgsgad JISvg lNl.u .

Llu.G.

bGl lp.

).

h.

)

re.rp. \!\\

ru.9.[. s bL.

N lb.

)Ej

lLtu.G.bGlre.).r'.:rp.rp.hr.9.[.sbL.pLru \\

o

ll>.\m.G.bK.tu.srp g.t'>lntu y

ls r,.!>.!m.G.bG.r,.NreE.:EJ 4\

\

ll>.\r.n.G.bkre.s6L.>uj.sluru

',

^\ l\g lp [:bL bl >.sbru

n

r

ar

5

^\\

s

u.lum.lu ul.LF.sLru

z

ILlu.G\ bGlie.>.>.sluru

ls tu.tulu.G.bGJre.:.:>.lGJ. sL. :ui \*v\

G.r.,>rr.uE.b!.ru.r,.bL!.sL.:u.l.sLru 4\

U

lsL.lulu.Q.ru:rr.uE.b!.ru.u.b!l roI

>u.l

l>.!m.L.:btu.slul.luru.rub.ru.

ls

r,.

ll>.lm.L.>bL.uLl.Lru.rub.ru.>uj.sLru

",

rr I lh\u

I

rv lu . L

I

u. G. bGjlp. r'.

ln r.n.

I\\u. u l.

lr F. N lb.

.

lLlu G.bGlp

)J

\!

-

lsL.lulu .lg.

:bL.> r.oL.rusl.luG.sb. :>.lQ.sQ.

lLtu.lr.>bL.>r.nL.ruS!.sb.:>.>.sluru r

:uJ

Tdltcsadnl 'ure8e 1r,{us uaql iedet eqt uo lr ol uelsrl iuop

-sanb eqt elets '(q ,.ino,{ uro:y fauou Surmor:oq eqs s1,,) ISL.L\u.[.:blu.>f.oL.hr:l.pg .Sb.:>.!Q to[ )! esec srql ut 're,rrtsuu uP qcns petduo-rd e,req tq8rur l€ql uousenb u tcn-Us -uoJ ot eru no{ 'esuodser uI '(q ..eru ruo{ ,{euoru 8ur,no:roq sl eqs,,) llu\u.lg.)blb.>NnL

.fui\.Sb.:>.>.SLtu

s€ qrns secuetues o^rtErEl3ep IBraAes se,rr8:eleeds eqt

sJaasuB JoJ suollsanb asual luasaJd SurlcnrlsuoJ ^t1

ll>.lm.G.bk.sL.ru>.ru.:uj.lpslb 4\+4t!^\\

gE

'lllrp

srqt uI

:gI'zI .I'IIuo

I ls> !> \m G.bk.sln.ru: ru.:uJ.reslh.:E.l rr

,,is[opouou Sutop noK an toql4, :aqailJ tMn

lp> l>. Ir:n.ln.:bL.sru.LF.rr.>uj.leE'L.sL. :ul

\l" I

.W r.-3.-j_i,|

lsL.tulu.lu.:bL.sru \ Ine rrr:uj.rerlr.Slu.>uj .srr.rv.J \ \

r

Tdltcsadnl 'urc8e tr f,us ueqt :adet eqt uo lr ol uolsl iecuetues A\ou eqt ,(eg 'suuoJ crsuq Sursn 'oJuetuos eql olur otnlpsqns ol eJB no,( qcrqm qren ro unouord e enrS 1pm ra>1eeds oqJ '(q,,louroq 1€ {JoA\ eqs seoo,, Jo (.to{uoq 1u Surryort eqs s1,,) ISL.L!u.ln.>blu.Sru.lufi.b.:J.regL.slu.:u.J sI aruetuos rrssq oqt 'IIIrp srql uI

a,rr1uEorua1u1

'uor;n1r1sqns qJaA puu unouord asual luasald n

7t

a\

e

N,

I!tn.tr..lS.:R.uts.tu.>b.Np. 4\7

llp

Q

!Q

t

)

:0Z.ZI.ITIUO

IAL

.\h.)K.bkY

cP\

Nhr.hr.:b.Ng.>

llm 0.lG [.Ntu.ru.)b.p:

lG

I

Vd

((

uru

bH.slr.tu:

:ul ^\\ Ilg !p le:btu :p up ru.:uj.reqL s[:uJ .,:.^

,

e -'s- Lel

ll> !m G.bG.sL.r.,: r.r >ulprL.p \Fl l.tu. _lLU.lrE .4 :v Jt.JIII _

o(

.)

l9:'.CI.uG.sL.ru:.ru.>b.: !.f

^ I

.

l>. lr.n G.bk.t'>ln.ru:.ru.:u.l.prL.

Y

.l>.\l.n

lv

.l

lE!u.ln. >bL. :R.uH.ru.:uj.lpslb.NIh. :bJ \\

\

.)bJ

..:-^

lg

>bL.sru.LF.ru.:ul mgL.sQ.)>

p Lel 'r'--'-= "w

lGJ

hlu.L.:bL.sru.lnG.ru :ul r'prln s.p >v \ \*''-4

.:blu.>€.uP

lLlu.l_r. :bL.:R.uE.ru. >uJ.mqL.sg. )>.lGJ

iLlu [

H

lo\u

Y

llt lp.[.>blu.

.l>.!m

llg.\u.Q.>blu.sru.L9.ru.>ui.leFlb.s[ :Xl

.:r.lGJ

:uJ.mgL.s[.)>.lQ

.

s ru.[uF.ru.

\

llnlu.[.:bL.sru .

LF.ru.:u.l.pE'L.NL.:H r \\ TQtcsadol

uaaqlJruanld

gw

'

!t.!r

osn suoBcn.lsuo3 asuel lueserd a^IleuJelle uosred lsrrJ 'uoqJas lxau eql uI uees eq III/r\

sv

r

ur pefolduro oq IIrA\ l€qi qJaA ,(rerlrxnu oqt sesn euo 'uorlsenb e Suqse uer.l^\ 'f,es ol sr tuqt lasuat eJqnJ eql tnoqB peurBel eneq no,{ lBq/\\ qll/r\ luelslsuoJ st suopsenb ur seuglTlxnu Jo asn aqt Surura,roS alm eqJ 'suosred plqt pue puoJes eql roJ .!>.!r,n ro .LLu puu rsuol -onrsuoo esual ruosard crsuq uosred rsrrJ eqr -ro: .!F osn ( .G ,o '.d ' f; elcrued o^plauuoc eteudordde e{p qlrt\ :aldurs sr stuauoi?ts onrluruloop osuet tueserd w seuurlrxnu Jo esn eqJ SWVO{ gAgA JNgSgAd JISVS IO NOIJVI,TruNS I

l

r

Ar a

e

IAL

:>(

.l>.ll'n

Np.:

n(

.\b.)H.bLY !

ls>.!>.\rn.C.lfi.>R.uts.ru.>b.s;,.: ls r'.!>.!m.0.1G.[.r*ru.tu.)b. ls

[.Llu.Q.!G.[.

sru.

ru.rb.*E.t

r

s

a'

cP

rr.

''l

.iolu

) )

!Q [.sru

ls L.Ltu.0. lG.[. l>ru.ru.>b.s > is lu.lulu.0.uG.slu.tu>.lu.)b. i

r

>.

lg.lp.Q.uG.*tu.ru).hr.)b.

I

r

ls > !i.n.G.bH.slu.ru>.ru.:nJ.regL.g.)>.lQ

.)

!>. !r.n.G.bk.s 2\\

L. ru>. ru.>uJ.lerL.

YO

(( o(

cp :w Lel 't'" ''
.!m

:uj

Y

A

.loiu

\\ :b L. :R. uts. tu. :uJ. re slb. s L. :uJ

.bK.sb.tu:

ls L.Llu.G. \\ bk.s lu.ru:.ru.:uj.leElb.)il

\

I

s

lu. lu

!

u.

lu

.

N

\

lNh llrrr .

er

!>.!tn.ln.:bb.>R.uts.ru.:u.l.rpslb.Nlh.

:E.l

r

.)EJ

^\\s

ll'!lt

lrp.[.:bL. >$.up.r".:uJ.reglr.sp.>v.\Gl

.

>bL >€.uts

lst: .lm.lu.:bL sru.luF.tu.:uJ mqL.sg.)>.lQ

cp

-'.- Lel

INh

!

.

r.n. lu.

> b L.

s

tu. lu F. ru. :u.l. re

slb. s L

.

)> ! g

.:>.lQ

.

Eutop no{ atn tDq/A,, :aqa/

LtV ,,;stnpouou

v

J fiun

\5.!m

3Sn

SuoIlJulSuoJ uollsenb esuol luaseJd a^qeulolle uosled

lSJr.J

.uorlJos

lxou eql ul uees eq

ilr,11

SJ:

'dnor8 peuoetse rnof Jo sJaqtueru Jeqto eql rouor{ ol Iernld uosred tsrg ew ur sqra^ cglrouoq ol JrJFouoq-uou ruo{ SurSueqc z ''{tlleuoP -uelul ezrseqdure-ap ot prnld puu reln8urs uos:ed rsJg eql ur sqrel ,{rurlrxnu Bur8uuqc I :sad& eoJrl Jo oJ? srruoJ e^rl?uetp eqt ,ernlng eql qtr^\ sV .,lroloq suer{c ar{l ut pole-qsnllt eru ,{eq1 'luesard oqt Seop ool oS ,S Lt'.roJ qJeA elrlu111etp sur{ ernlnJ erp Su tsnl

SI IUOd f,AIIYNUSJ-IV

:flSNgI JNgSflUd

'xIS lrun ur UBqJ aql ur ue,rr8 ere ,(eqt se sunouord eteFdordde IIB asn :eloN

llg.\p.[ llniu.Q

op ,{eqg Buqrom ere

.>bL.pru.lnG sp.>nJ

(0 lroa,t ,{eq1 firoun $/ur) ,ieqa

.ll .

tAl

ll>.!-n.lu .:bL.sru.LF.sL.:ul \ !^!

($ lron seop eryeqs

pur4ro,r

/svoA\ eq/aqs

il||

\

lh\u.h .:bln.sru.LG.l>lo.:i

)Plb.Nfu.hh.Nx,.>bJ

.stu.LG.sp.>>.lQ

(q)

eJp

sr eqs/oH

llg.lp.[.:bL

[:bL

l\3.!p

lLiu.[.>blu .stu.LF.sg

no^ Aro/t\ no^

Iro/r\ op noa puqrorrt erB

>.lQ llF

{ro1t\ op el(\ /8ul

-)I]o,r

ol(\AJo^\ elil

.k.lb.L.Nhr.l'>F.>

{JO/h op noa

lhlu.lb.>plb sru.LF.sL r! gGl

no^

.stu.LO.sL.>>.lQ

(q)

fiuqrolr

om no^ Aro^\

ll |

|

|

|

\!

{JO/r\ Op

178ur4rolt rue

lornlJ

I Aro,r J llp.Q.lQ^t.Nhr.r.>> np?utg

a^qBJBIJaO a^rlBruJIIJV :fuesald JIsBfl

'uop -3es lxou aqt uI /t\olloJ luql suuoJ eAll€tuellB eql WIly\ uosrredruoc ro; uru8e uelrfl sI UuqO qro^ a^Iturulcep lueserd crseq eq.T 'luesoJd eqt ro; reJJip lou op ,{aqt os 'arnlng eql roJ JoJJIp

lou op s8urpue qral

1urn1d puu -reln8urs

luql uoes e^uq

eA{ sB

lsnl .(q (,iryo1n

lsr:.!y.9.n.[.>bL.sru.LG.s[.>! ro lsL.Liu.[.:blu.sru.LG.s[.:oJ

aqs seoq,,)

ur se 'uos.red prrql

eql ulpere^rsu€ eq lil^'\ 13ql uollsenbu 4su or .su.!!.!mro .s[.Liusesnauopuu r'(r{ ..e{ro^r no,{ oq,,) ls5r.lf.n.[.:b[.Sfu.[Q.:>.!Q ut se 'uosJed tsrrg oql ur pere^rsrru eq III^\ luql uonsonb e 4se ol .Sfr.!m sesn euo luesard clseq eqt rog 'snql 'uonsenb eql Suuemsuu

uuaqlJruanlc

gw

.tu.N.re>.9

:

.u.blnl

r'.b!1. >

rt

.:b

ll>.lm.ln.Eu.ru.:b.:

\

.>r.sbL

ll>.lm.L.Eu.ru.>E.sbln.>

I

lg.

lp.Q.*Eu.

ru.

ll>.\r.n.L.Eu.> lu.N.le>.

g.

llg lp Q [u ru >u.l.bH > llglpQ[uruQIsQln.>

.)d.bE Q

t

I

sQlr Tdycsadol

'urc?e tr ,(us ueqt leda eqt uo tr ot uatsg iecuelues A\eu a4,{ug '(.,uod4u,,) .>h.E '(.,uod:rc eqt ot oB 1,, ro

.pbL ro: etnlusqns ol eJe nof qcrqzn pJoly\ u a,rr8 1pm relueds eq; ,,uod:ru eql ol Suro8 tuu

L,) llg !p

st eruetues rrseq eql

Q

'lllrp slql uI

uollnlllsqns uorleullsap ^Eu.ru.>k.E.reb6.> asual luasard a^rleurally :IZ'ZI.ITIU11 'xIS

^rou{

op ol(\

/aoul eiA

llun

uI Ueqc eql ut ua,rtE ere ,(eql su sunouord eluudordde IIe esn :eloN

lls.lp.Q.sb.*F

,

^rou{

op I /^\oDI I

ll>.lm.CI.sb.p:

n7n3ury

lornld a^pB JBI

Je

o

aA

rlB rurrJ,

v

,{lueuorlualul uosrad 1srlg 8u;zrseqdurg-aq :luasald a^lleurallv

'(.,[tt] mou11,,;

llg.lm.Q.sb.*: -lrxnu uosred

ur ss 'lue8u uosrad-tsl; eqt ezrsuqdua-ep or

prql

.l!.lF.1o

Surpue qrer

frer

aqr asn ,{puenbag f,eqt esuel luasard aqt ur'f1re1pu1g '(,.ulpul ot oB 1rm

f,,) l\g.[.[U.ru.>ln.G.: ur se 'lua8u uosrad tsrg oql Jo ,t[uuopuelur aql ezrseqdue-ep or .1o

.!g

Surpua q:en ,{reqtxnu uosrad pnqt eqt esn ueuo [email protected] 'esuot eJnlnJ uosred tsJg orp uI

NOSAqA JSVI g

:

AJITVNOIJNgJNI JNgSgVd qNJVNAqJTV

'NIZISVHilWq-qQ ul polllrp oq

u,\r

.lrun

lxeu eql

srruoJ o,\Ile8eu eqt ltrun srql ur pellFlp eq IIII!\ orrueSeu eqt ldacxa suuoJ

IIV

'Jeuu€tu uoruruoJ u ur 4uads ot prnld puu rup8urs uosrad

prlqt pue puoces eqi ur sqre^ puu sunouord Juuouoq-uou ot JrJIJouoq ruor; Sur8uuqc

6EV ,,is(npnrwou

Sutop no( ato to4rll,, :aqawJ

t

trun

'{u5

.lH.u>.bre

bS N>

lHg\b>>

ll3 lp Q sg lk gg.b> h N>

.5&.itr

llglmQsblHGs: ll3 lp Q.sg.lH s;

v L

v

llg lp Q s[.!H !q.s> r Tdltcsadnl

'(,,a8en8uu1

'ure8e tr,{us ueql ledut eqt uo ol uelsrl iecuelues A.\eu aqt ll uuteqrl,,) .!H.!F roJ ornl'tsqns ol aru no,{ qcrqm proa B anr8 lrm ra>1uads

eq1 '(,,uuloqr1 .llFrp srqt uJ ^Aoul 1,,) l!>im G.sb !k.lU.N) sr ecuotuas rrseq eW !V !p rllplr 6uor;n;11sqnr';ritqi ri.rn1 triasard a^rluural lv :EZ.ZI.I.JruO

llg.lp.Q.lHu

ru

>b.g:

.:b .tu

llg

.lu.X.fr.>uj

l\> \l^ CI -'lr!'! \Hrt vl;u *rJ'tr'r4.1.J s trr.,lcp :

H

.)bJ.fi

llg lg Q lHu ru :ulft g >

\

.:b.lre.r'.bR.rr.:uJ \2

.:

lp.C_.lH>.ru.:b.lnq g

b!

u :oi.f

'-i'-:i"t

llg lp

Q.!Hu.ru.F.[ sQlo.f

,

\r. O \Es h r 'rrl L>lp sL cp : rs,JEtE'rr.I^.r

l\Y '-i'-ii"t'-

v

.9.[.r*blr

L

.)F.1.>Plb

v

ll>.lr.n.e

:r,ll>rc '--'-i''':'

!*\

s\

.!Hu.tu.>p sbL

cp

':

r

Tdycsadnl JoJ

'uru8e tr,(es ueqt lada eqt uo ot uetsll :ocuetues tI d\eu eqt,{eg '(,,leloq,,) .>p.Nblb elnllsqns ol oJu no,( qcrqun pJo/y\ e enrS lpm ra4eeds eq; .(,,1atoq u ur ,(uts e/l\,, Jo..leloq

u ur Sutfuts

ere a7y1,,) Il3.\r.r.Q.!Ht.ru.:p.sbL.g.: sr acuatues rrsBq eql .lllrp slt{] uI uollnlllsqns aoeld asual luasard a^rlBurally :ZZ.T,I T-IIUO

.)8.l.ft

il>.lm.L.Eu.ru.:uJ.fi .>

.h.bl,Y

l!>.\r.n.L Eu.ru.E.uts.>

llg lp.Q !u.>[

u >CI

Y

>8.:

N

uaaqlJtuanlc jvv

.ulu8e f€s ueql 1r iedut eqt uo 1r ot uelsll jecualues /y\eu eql ,{eg '(,,1cts,,) .g ro3 elnlllsqns ol en nof, qcrq,tr qre^ u onrS 1p,u:e4eeds eq1 '(,.qcrs tuu L,) hlu.[.b.> sI eJuolues JIs€q eql 'lllrp slql uI ouo11n11lsqns qra^ asual a^lluurally :VZ'ZI .1TIU11

.Liu r{lFl

(q) aerSe or

\q/ ,{e>1o

eq 01

lrerroJ

eq ol

luasaJd

eer8e ol

.:bL.bDre

:bL

LEU

,(eqo eq ol 'lJeuoJ eq ol

ploJ eq

.:bL.lpu

ot

elp ol

.)i.E

(r{) orp ol

pseu ol

.:bL.sLl

01

.hrNb.g

(q) ptm eq ol (q) peeu

(q)

tul

(q) dsets ol (q) qcrs eq

(q) euoeuos

^\ou{

(q) puasrepun

IIPI

o1

OI

.b&re Il'.-

.LbLbu

LGlu

.Nlb\

b

.lsu .sLnJu.16L

.sb.:

/hou{ ol

b

{Jrs eq 01

:.o

deels ot

.Nluilu.lgsltr \

o1

01

.bGJre.>

t7l .pbltP

o1

euOOtuOS

puasrepun

01

.Ib.6

(q.)

.N)lb\

01

JequeueJ ol

.>blb.b\

JequreueJ ol

plr4sJepun ol 'Jeeq ol

.pNh

pu4sJepun ol 'Jeaq (r.l)

(q)

{uW

01

(q) aes ol

{urql eos

.l'>tbEh

01

ol

lb tp

.91 .|'eNb .

)|llY

:epnl3u[ sqro^ eseqJ 'elor eplil s,{uld,trpuouuelq qclq^r roJ sqrel ureuec qtrl\ ,(psoru pa,{oldure sr 1r 'reqlug 'e:ntnJ uosred lsJU elrtutuelp eql JoJ pesn

,l !l

b

Surpue ,{rurTrxnu orntnJ uosrad prlqt crsEq oqt se lueserd uosred lsrlJ

eql roy fleprzn su pesn tou sr .L!u.[ s

WV ,,is{opnuou

an

o^lluluolp

Surpua q:ea. ,{:eqrxnu tuesa:d uosred prrql slsuq eI{J

qra A Touigu r1u 1-uo

Sutop noK

lDl!,ry1,,

N

tluil .to!u.L

3u1pu

g

qta

1

tuo111xnv aqJ

:aqanJllun

OJntnJ 3q1) |"Nb

{us suelaqlJ lsoru

.

NteN sI

.rutoJ

srql esn IIrAr 0/t\ e,roJaJer.Jl pus .([uJoJ esuel

..{qqt ot,, qro^ eql Jo ruroJ esuel luesard leruoe oql qBnorBIV , ' llu\tr.Q.!.6.s: ostV e 'lL\u.-L.!.u> oslV z ' lLiu.Q.>gre.:uJ.hE.x>:

.LGlu

ll>.\r.n.CI.LCIu.>

.P.lD\.b)

l\s \p [.b.Ll.!:

|

oslV

r

| |.'l

v

llg.lg,.[.b.:

r

Tdycsadnl 'uI€Fu lr,{us uoql iedet eqt uo lI ot uotsll iecuelues A\eu eql ,{ug .(,,4crs,,) .g ro; olnlpsqns ot aJu no{ qcrqlt qro^ B e^r8 IIr^\ ra{pads aq1 .(,,4crs ue L,) lly.!p.[.b.) sr ocuelues crs€q eql ,lllrp sID uI

l: lp tllp!\ 'uo11n111sqns qra^ asual luasard a^rleurallv tsz.zI -ITIUq lit

?\

p

l/ .tu.9

Elh:U.h.lh.b.)

.resu.slu.!u

lU.:

, li.E>u.ttr.tPN b.N

lU.

ll I

r

| |

ll I

rr iAr.\ lb \u.G.bkm.

/

|

(( o(

|

.sLu.lu.l6lr \

sLlu.{L.>

p

.b

lLlu.lu.b.> \\

v

.bFlg.>!.:u!.L:

: l. sLru. >ul.L>.:

Itr

zllh>u.h.^h.)

lLiu

Q

ll ltrp

lb\u.Q.:b'p. I

|

rLl

b)

tl

H

lth- l\->r \g\ N\\>l v,J v

I

, -r,raJ

>uJ.LB.> |

s

l{o

lth\u.lb.hLuu.) \\ p

ll I atp ilblu.h.pl.Nlu.lu.>

,

ll

llh\)-ll|.' \r l|.'\

.:b're.:uJ.LE

bLrb

\

!

lf I At llE\>l1,, luLl>r \J ^l v.g.ggu.

v

llrlu.ln.b.> r

.luGju

rsJ

gdycsadnl

uaaqlJluanld zw

'

.bl.slu.!u

>

bl.slu.\u

.lribu

LEU:

lG

IL

.

s:

oslY

I e

ll3.lp.lg.!.6.u> oslV

.)Xle.)EJ.lbg

,lln*.:Xre.>uJ.LF.:

b.Lt

'l\.:grY.>uJ.luE

z

'll3.lp.lg.!.s> ostV

.b.lb\.b

b:

tL

'

r

l\g.!p.\.>8m.:ul.LE.s> oslV

I f..

.LGJU

lQ LGlu.>

,,

H

r-

z

lQ.b.: r Tdltcsadnl

'um8u lr fus ueqt :edul eqt uo ]r ot uetsrl lacuatues idou eql fug '(.,>1crs,,) .g ro3 atruusqns ol eJe nof qcrql\ qtel u a,u8 lFrrr re{uads eql '(,,{rrs ruu L,) lQ.b.: sr ecua ues crs?q eql'lllrp slql q 'sluap^rnhJ slr lsnf ol peueuoqs seuneuos st Surpua qra,r ,{ruqrxnu eqt 'suosrad pqr{t puu tsnJ aql uI

ro

[o

qra^ ,{relgxne ou qlu!, 'uo11n111sqns qra^ asual luasard e^rlBuJallv I

l>.

lr.n.G.

psu.

slu.lu.> \

|gz.zl.ITIu( ((

.teNu.Nlu.lu ]b.4 lb

.sLuju.l6L

pLtu.Wlo.>

(u

.bf

l\>.\m.L.b.>

,

.bFp.>1.>ul.L:

l!g.!p.Q.bFre.>l.slor".>u!.L:.:

l!>.!r.n.CI. !^\!

I

\

lp

.>b're.)Ej.LE

l!g.lrp.Q.>[r,e.:rJ.lnE.>

.b!.p\u.!v

ll>.lm.G.bl.slu.lu.>

.Lu-utJ

ll>.lm.L.lrEu.>

^\\

,

EV,

H

,,1s{npnuou Sutop not ato toUrll,, :aila*J ilun

r

'l[.^L.s: oslV

z

'l\.!.6.t>: oslV

'uru8u 1r ,tes ueql iedg} eqt

uo tr ot uetsll :esuetues ew ,{ES '(..e3en3ue1 ueleqr1,,) .!K.!g roJ otnlqsqns o1 ere nol( ^\eu qrlq^\ prolr\ E enr8 11zn -releeds oqJ '(q ..ueteqrJ lnoul eryy,,) llg.lp.Q.bQm.!H.!g.Up lnoqB elquaSpelrnoul sr dnorS rno,{ teqt Surcunouuu

.) sr ocuetues

crseq

aq; 'Surqtetuos

ere nof luql puu suos:ed

pauoelsa ;o dnor8 u qlr^\ arp no,( tuqt eur8eul 'lllrp srqt uI lJalqo asual luasard a^rluurallv :LZ'ZI -ITIUO

l: !f tllp\ 'uotln1tlsqns

'xrs lrun ur uBqJ eql ur uea,r8 ere ,{eqt se sunouord elerrdo-rdde IF asn :eloN (q)

,roul op e/A //\\ou){ ei

llg lp

Q bQre

sg.: np?utg

lolnld a^qBJElJao a^llBrururY

dnorg rnoa SugouoH :luesard a^lluurallv 'suopcrulsuoc prnld uosred-1sn3 JrJuouoq Sursn punoru ta8 ol s,{u,u pug os puu cguo -uoq eqt qtr,{\ sa^lesueql ot reJor ot elquuoJruocun lr pug suuleqrJ eruos .llns .dnoJ8 aql uI sreqto ot tnq Jleseuo ot lou sr crJlJouoq eqt Jo eJuaJeJeJ aqt ecurs '1u:n1d uosred lsnJ aqt JoJ uuoJ qJeA JlJuouoq uB asn uec auo 'r{Uo; os pue 'slurcrg;o luetuuJelo8 'suosrad paur€pJo 'sJor{ouel 'sluered s,ouo su qons 'suosred petueolso sepnlJur teqt dnor8 u ur sr auo ueqd\

dnoaj aflnssJss ANOT TO SAggWgW AqHJO gHJ )NIAONOH :JNgSgAd qAIJVNAqJTV

.bDl,s.:1.>ul.L:

lG.bFp.>!.sLru.:u!.L:.:

L

,tQb,

o(

.18.9

,lQ.!.6.:

6(

.resu.s!u.!u

lG.reNu.Nlu.!u.:

;)

Y

\

.plnulu.l6L

l0.sLuJu.\61r.>

p

b

lL.b.:

uuaquluanlc wv

.J

,\{eu oqt ,{u5

'(..taqrt,,;

.!E

JoJ atn}nsqns ot oJu no,t qcrqm eruuu eculd e e,u8 ylvrr re4ueds

oqJ '(r{ ..laqlJ ur Surnu-ru erE o^\ ,\roN,,) llg.!y,.[.>bb.>Gu.fu !l !'ecualues crsuq eql tuo.g peuruo sr tua8u or{1tuqt ocrtoN 'oJeql\euos Suro8 sr dno-r8 rno,( tur{t Surcunouuu eru no,{ tuqt pue suosrad peueelse go dnorS e qtr/y\ ore no,{ tuql eur8eul IIIrp s}ql uI

qlllr

6uor1n1r1sqns

.\ lF uorluullsap asual luasard a^rlBurollv :6Z.ZI.ITIUO

.Y.YtY_YL!

ll>.lm.G.sup,.rrl.9.ble.L[.E.> !4\'+

llr\ .lhP.F

ll>.!m.0.s ux.ru.lnb.G.E.>

.:F.sblr

lY. ll.o.L.Nbh.hr.:F.NPlb.X.>

.:ul.>

llg.lm.Q.su>'.tu.>uJ.:.9. >

.:uJ.ruil

ru.:u.l.ruil.p.:

.>GJ.:E

:

ll>.lrn.O. su x.ru.>Gl.>E.E.

'rrl :cp

:

ll>.lm.G.sbh.h!.)uJ. )e.e.

llg.lp.Q.s

ll I

I

u>.

t\

ll>.lm.Q.s

|

\^.^

/

t Y

(u

H

|

*,9

u>,. ru.5-r.Q.g.>

.p.b>.>

v

ll>.lm.0.sup'.ru.!u.p.> r ! 4 \ +v Tdltcsadnl

'ure8u tr ,(us uaqt ledA eqi uo tr ot ue1sy1 iecualuas ,/y\eu aqt ,{eg '(,,1eq1J,,)

!g rog etniBsqns

ot eJE no,{ qcrq,,lr uoueuusep e ea.r81r,r "re1eads eqJ '(q ,,teqlJ ot 3uro3 ere e7y1,,) llg !p oql'ereq^\euos Suro8 sr dnor8 rno,( tuqt Surcunouuu ._0.SU>r.fu.!F

f :

sI ecuoluos JIsBq

ere no,{ tpqt puu suosred peuaelse

qlpr

6uo11n111sqns

;o dnorS € qtr^\ eru no,t tuqt aur8uul 'lllrp slql uI

It \F

uolleullsap asual luasard a^rluurallV tgZ'ZI.ITUO

lly lm G bGJre lk.G.sg.>

.\E.iF

.lk.us.b>.> il>.lm.G.bGJle.lH.u:.bl'9.sp.> \

.!H.u:.br,n

v

lly.lm

G

bGJm.lH.lg.Nf

.:

/

Tdycsadnl

g7t

,,is{npouou Eutop no{" ato tDUfuI, :aqatJ fiun

.Q.bQm

!H.G.Sp.>

sI ecuelues rlsuq eqJ'Surqtoruos lnoqu olque8palmou{ sl dnor8

mo,(;r

Suqse ere no{ tuql pue suosred peuoerso go dnor8 e qlr^r are no,{ ieqt eurSuu4 'IIIJp slr{t uI

(uo1ln1rlsqns

.1oL ^Liu qll,lr a,lr1u8oua1ur lcafqo asual ;uasard a^rluurally :gt.ZI -ITIUO

'uosrod puoJes eqt ur peJel\sue oq IIy\\

,teql esneceq s8urpue uosred puoces esn se,ulu3o[e]ur uosred tsl; ',{lrupurs 'uosJed tsJlJ IIIA ,{eql esnucaq s8urpua uosred lsrg esn sa,rnuSouelur uosred puoces aqt ut peJe,r\sue eq

'xS llun ul ueqJ aqt ur ue.tr8 are feqt

su sunouord etuudordde

Ip

esn :etoN

lstt .\>.!r.o.G.bGjle.pp.> ^!

lslu (q) 6mou4 a^\ oC

.L\u.G.bGlrs.Ne.) ' "-t'np7utg

lDrnld a,lqeSorralul a^rlBruJlIJV

dnorg rnoa SuuouoH :luasard e^llBuJallv

.lbp.q

b.G.l

]1

.)F.l'>Pl.u

ll>.lm.ln.:bln.>Gu.ru. )e.Nblb.l

\

.)Ei.:

rtl

.:J^ruil

ll>. !r.n.L.>bL.>Gu.ru.:ul.ruSl.l

.>CI.:E

llg lp.[.:bL.>Qu.ru."Q.:E.l

'rhl \9 '--''i

llg. lr..Q.>bln.>Gu. ru.:uJ.>g.l

l\9. lp.[. :blu.>Qu.

ru.L

|

/l

.9.Pl'P.9Ltr

ll>.lm.lu.>blu.>Gu.ru.9.bre.t[.1

^\

>Qu

ru

Ag

,

llh-

/

ag

I

llg.lp [:bL

llg.lry,.[. >bln.>Qu.ru.\.b>.x.\

.\.b>.h

'uru8e tr fes ueql

v

l!>.lr.n.L.:bL.>Gu.ru.lu.l r

aql uo lr ol uelsrl :ecuelues

uaaqlJruanld grv

I

s

r,

.

l> I r.n.G. bGl le. r:. lu r.n. I u. u \. L 6. s p .

.

:

.r'.Lm.lu.ul.LG

't-f

.\H.u:.br'n

.L.u.:u.l.ruSl

:

lH.E\.b>.x

ls rr.l>.9.n.G^bGlre.lk.lu.sE. : :

ls u.lg.!X>.Q.bQre.lH.Vs.b>.>'.s g.

.lS.lu I

lsr'r.lg.lp ls rr.!>. !r.o.G.bGllp.L.>r.:uJ. ru!!.sE. 4!-'4

.Q bQm

lH.G.sp.> r Tdycsadnl

'uru8u tr {es ueqt iadul

oql uo tr ol ualsrT iuousenb eqt ,{eg 'uoqsenb aqt ur (,,eseurqC,,) .lH.G JoJ elnlqsqns ^{eu ol aJ? nof, qcrqrrr pJo^r e enrS 1ml re>peds eqJ '(q .(6osourqJ errr oq,,) tSr:.!y.lp ^\ou{ .Q.bQre.!H.G.Sg.: sI eouolues rls€q el{J'Sutqletuos lnoqe elque8pelivrou{ q dnor8 mo,{;r 8ur4se are no,{ ieqt puu suosred pouoatso;o dnor8 € qll^\ ere no,{ tuqi eur8uurl 'lllJp slql uI

6uo11n111sqns

|

s

,it

lu . lu

!

At

^t G. b'6jre.

u.

.sr''.1>.lp tlllllr alrluSorralur a^lleurallv :IS'ZI T'IIUG

1ca[qo asual luasard

lsL.Llu.G.bGlle. s6.Lm.> J.p.p \ | I

E.:

.>F.:>.u!u.u.l.lehJ

:b' >:-\\\'4.ul u. n.l. le tu. N p > .

lk

.

gS

p

.s6.Lr'n.>J.le

.\

x.Lm.\u.u!.lnF

Ne.)

lsL.Llv.G.bGjre.r:.lur.n.!u.ul.LG. \\,

IsL Llu.Q.bQle lslu

bE.sg.:

\ n

.lk.u>.bm

Llu G.bQw lk lg.NX.>

\ts

\u

.L.p'.:uj.ruSl

ll>L.lniu.G.bGjre.L.h. )u.l.ruS!.sE.>

lk VE b>.x

lslu.tulu.G.bGJm.!H.us.b>.>,.sE.> \\\

v I

ttl

lNlb.lblu Q.bQrc.lH.G.sg.: r Tducsadnl 'ureBe

u fes uaqt iedn eqt uo 1r ol uetstl luousonb llou eqt ,(e5 '(,,esaurq3,,) .!k.G roJ alnt[sqns ot eJB nof qcrqrrr pJo/( B e,u8 11rlr re4ueds eqJ '(q ,,eeseurqJ a,r,r oq,,) Iplu.Li.

^\oul

LVV ,,1s{npnrnou Sutop noK ato tDr.[ly;,, :aqatJ trun

uretsueqlnos aqt ' (.sreuj)

ueqy tuo{

'ssglJouoq ou Jo A\eJ asn 'leqrJ Jo ecur^oJd osoqt ,{llercedse 'suosrad oruos eJurs (esn plnoqs

,(11uru:ou no,( qcrqzrt uosred tsrrJ oqt roJ esoql

ot uourppe ur) uos:ed prrql puu puoces

oqt Jo srruoJ JrJrJouoq-uou asn ot lrlor{ A\ou{ puu ezruSooal o} tuuuodur sr tr 'pts 'oslo ouo -auos tnoqe Surlueds ueq^r osle pw ssarppu lcerrp IIB ur ruaql asn ol sr qunql go epr poo8

u 'JerlJPe polEcrpur suly\ se 'oJoJeJeqJ 'suol]un]rs ilu lsorulB ur pesn eq plnoqs ,{eql 'acua:eJep ,ldoqs o] qsr,Lr nof uoqn\ ol euo,tue ro 's:ouedns 'slunbe ro; lcedser A\oqs sJuuouoq eours NOSAgd QTIHJ ONV ANOJqS JI{IAONOH.NON :JNgSgVd qNJVNAqJTV

I

s

(1J

,S:B,SEU

:

Y

sLL.r"

Isr:.lg.!p.0.sux.ru.sIn1.ru s b.Lb.G.F., rr.

!>

.

lm.G. s up'. ru. s :8. s 4\!

F

u. s b.ln b.

G.

r

.

lsr-'.1>.!r:n.CI.su>r.> s.fi .l:b.Lb.G.E.:

Is>.!>.lm.0.sup'.ru.ruh.luEu.sb.tub.G.e '-'r'->

^-

'. !m.G. s ux. ru.L.b rs.6

ls

rr.

l>.lrn.0.s

[.s

b. lnb.G.

g

.:

6bpQ[

v

lsr,.lg.!r.o Q *ut .ru.lu.sb.Lb.G.p.: r

.tu.9

v

.N.>.t9

:

upr.ru.ru.9.s b.lub. G.E.

gdycsadnl 'urc8e tr,{us ueqt iedet eqt uo lr

ol

ue1sr1 iacuetues

uolluuusop e e,rt8 1pm ra>1ueds

.!p.Q.SUg.ru.!u.sb.Lb.G.g.:

^\ou

eqt ,{u5 '(,,teqlJ,,)

.!g

eql '(q ,,6teqlJ ot €urqJ

rog etnlpsqns ol org no,{ qcrqrn

ruo4r Suro8 arrr

ery,,) lSfr.l:

sI eouelues clsuq eqJ 'aroq^\oruos Suro8 sr dnorS

8ur1se are no,t luqt pue suosred pouoolso go dnor8 E qlra aru no,( lur{l aur8eun 'lllJp

'uo11n111sqns

s

r,

.

rno,{;r

sll

uI

.s u.!g.!p qll'lr a^llB8orralul uolluul5ap asual luasard a^Ileurally tZ,E'ZI -ITIUO

s{

ls r'.lg.lp.Q.bQm.s Q.lrr.n.>J.re.sp.: I

!> ! r'n. G. b Glre. :F. :>\\\'+ .u I u. u.l. re hr. r'> I .

.

)

Lm.>!.gi

(1)

.rF.r:.V\o.ul.reru

uuaqlJruanlc

gvv

ur :llp tB

11

Sursn tou etBJo^pe surfaQlJ le.uue3

lln!r,.G.\\ sb.s bln. s

euos

:eJpJ

:l.lu.[.s ru. sL. :>. !CI

llulu.0.sb. s blu. p>l.lk.G.sL.:>.lGl \!\

' fra,r sr .X,>> F unouord

F

bl

esn feqt lt 3o aculd

1ern1d eututrueJ

eLII

r

.lu.[.sru .1ffi.F

hLu CI.s

b.s blu.p:l.lH.us.b>. >.plu. :y.lGJ \\\

.\K VE b>

v

>,

lL!u.0.sb.sbln.s:\ ilulu.CI.sb.s bL.s \\

lk.lg

:l.lk.lu.slu.:>.lGl

r .!H.u:.br'n.sL.>>.lGJ \\\\

flyrsadDJ 'ure8e

lr {es uaqt iedn eqt uo lI ol

ue1st1 iecuelues

eql fBS '(..qsq8ug,,)

^\au

.!k.u>.b," roJ elnlusqns ol ar€ no,{ qcrqm pro^\ € a,u8 11ri'r re4ueds oqJ '(,,qsll8ug i'rou1 ,(1per

no1,) llu\u.Q.sb.sblu.s>!.!K.p:.brs.sL.:>.!GJsr

a^rlBrBIJap 'uollnlllsqns lrafqo asual luasard

acuetuos crseq

oql'lllrp

slt1t

uI

.Liu r{llm a^lluurallV TEE ZI -I'IIUO

'xrS trun ur ueqJ aqt ur uelrS eru ,{eql su sunouord elpudordde IIB esn :eloN

ll> lp.Q.s[.sp >>.F /t\ou{

rr I lhlu

r

op ,{eq1 /,ttou1 ,{eqJ

*f

/hOUI

llg.lp.Q.sb

ll>.lr.n.CI.sb.Nre

Ar,ou{

seop eqs /s/tlou{ eqs

.Q.s$.s9.>>.re

lLiu.Q.s[.t"F

op ,(eq1 /mou4 ,(aqa

ill

^\

l

llb\U.L.l.)br.l')l.P \

ll>.1m.CI.r:b.suJ !4\

1t\Ou) ^oJ

.lm.CI.sb.sL.:>.lGJ

.Q.s[.s9.:>.1^0

llY

llg lp

llblU.h/.Ntf \ .NrJ

!

illatl

seop eH /s^\ou{ eH

^\!

.O_.s$.s9.:>.lQ

no^

iloLu

/r\Ou)l

op no^ /,rotr)I

ilI

lAou{ op no^ /,rou){

llb>u

no^

.C.sb.slu.:>.1G, !\

ny7utg

lolnld a^IIBJEIJaO a^$BIUTIJJV

uosJad

61,

pJlql

puB puoJas JUlJouoH-uoN :luasald a^llBuJallv

,,istopornou Sutop no{. an

fiUt6, :aqaMJtrun

ql!'rr

It lf

ul

noA,,) llg.lp.Q.s!..sbln.s^:!.lk.gg.br,n.sg.>>.ICI sl Oruotues olsuq eql'lllrp

e^llerelrap 'uollnlllsqns loafqo asual luasard a^rlBurally [utu e\\,sb.sbln.s:1.!u.[.sru.se.)>.!g lln\u

Q

s[

sblu s:1.!H.G

sg.:>

lGl

TgE

srqt

ZI.ITIU11

.\u.h.sru .\K,rtr

lloiu .Q.sb

sbL.s;l.lk.gs.b>.>,.s9

:" lq

.\H.us.b>.>,

\H

lu

v

llu\u.0.sb.sbln.s:l \ .lH.v:.br.rr.sE.:>.lGJ r \\s Tdycsadnl

'ure8u 1r fus ueql :ada eqt uo tr ol uelsq iecuelues /t\ou eql ,tug .(,,qs113ug,,)

roJ etntrtsqns ol erB no,{ qcrqm pro/y\ V= bS

B anr8 gr,n re>1eeds

.!g

eqa '(..qsq8ug aou{ fguer

noA,,) l[\u.Q.s[.sb[.s^:!.!E.gg.bE.Nf .:>.!GJ sI ecua]ues clseq eql '1trp slqt uI .ru\u ttrlla

a^rlerelJap .uorlnlllsqns 1rafqo asual luasard a^lluuJallv :Sg.ZI

'ITUO

.lv.L.sru

llg.lm.Q.s[.sbL.s:l.lk.G.s[.:> $l

ll: .

I l,,A

v

.5G.rtr

.tg

.\H.\u

ll>. lr.n.0.sb.sbln.s:l.lk.lu.sL.)>.lg

.v\ b>.h

lm.G.sb.sbln.s:1.!k.us.b>.u.sL.:>.lGJ 4\!\\S

9

llg.lp Q.s[.sbL.s;l .lK g3.bE.s[.:>.lQ r Tdltcsadol

'um8u tr,{us ueqt :edur eqt uo tr ot uetsq iacualuas A\eu roJ elnlllsqns ol eru no,( qcrqn pro^\ € enr8 III,| V= b$

eq ,{e5 '(..qst8uE,,) .gg

'lilrp slql uI

ocuolues cls€q oql

,(luer

eqg '(,,qsq8ug

re>1eeds

nol,) ll3.lp.Q.s$.rvbL.s;l.l$.E3.b€,.Nb.)>.lGJsI

^\orDI

lV lp qll,r

a^llBrulJap (uolln4lsqns lra[qo asual luasard a^!]Burally :7E'ZI.ITIUO

uaaquruanlc

09?

lLlu.L.>rn.Nb.>b.re \

,:k

t

\
r'n.s \ I

L\u.

b.

rut.LEu.p

\

L. :r.n. N b. >u.l. bE. re

llu!u.L.>m.sb.L.ln.re \\ llu!u.lu.:rn.Nb.x.re \

.ruh.LEu .:u.l.bF

.)bl.lhE

lLtu.L.\ :r.n.sb. :uJ.LF.p >r'n.

Y

p

I

.tb.fo

Qx . rrE

>uj.ruSl

sb.:uJ.ruil.re

lln\u.lr. .. 9\

tl

v

P

.r:'.>il.g>.bE

lLlu.lu. :r.n.s b.r:. :fu .u>.bM.le \\\2

lh.bkY

lLlu.lr. >rn.p b.E.uN.p

v

llnlu.L.:r.n.Nb.>u.l.e.re ( Tdycsadol

'ure8u

tl fus uaqt

:edet eqt uo 1I ot uolsq iecuetues /rreu eq1 ,(ug '(,,1u€rnulser,,)

.:uJ.S JoJ elnlrtsqns o] eru no,{ qcrqm urSFo;o eculd u enr8 lprrr relueds eqJ .(.,tue: oqs,,) l;\u.\.>l".Nb.>u1.s.l,p sr eruotues crsuq eql.lllrp slql uI

-nutser eql ruo{ Suruoc sl

a^rl*r*rrap 6uotnlrlsqns u1'1ro asuar luasard a^rl*uJal

w tLE zfllll?

ll:

.lH.us.b>.p'

llg lp s[.sbL s;1.\H.gg.b>.u sry.::..l^g

.\g.q

Ilg lp Q.s$.sbln s:1.lH.G sg.:>.!ql

.\u.[.sru

lp Q.s[.sbL s;l \u I sru.sg.:>.!Q

Q

I

Ilg.lp.Q.s$.sbL.s^:l

llg lp

Q

s$.sbL s^:l !H lp sp >r

\H

lCI

lu

.lk.u>.bm.sp.:>.\GJ r \\\ Tdytsadnl

'uru8u 1r ,(us ueqt :edel eqt uo tr ot uolsrl iecuelues AAau oql ,{eg '(.,qsq8ug,,) .\g ,(geer .U:.bM roJ etntnsqns ot aJB no,{ qcrqrrr pJol\ u enr8 11lr'r ralueds eqa '(,,qsq8ug ^rorq

tg,

,,is{oporvtou Sutop noK ato lD4rA,, :aqal

Jilun

il>.lm.C. sb.:.sluru.sb.f u.E.>>.le \L

}/cP '-i''tr

lls lp .sb.Eu

Q

v

s[

.^>.slutu.lg.sL3u.;,.>>.X?

d

Tdycsadnl 'uru8u tr fes ueqt :edet eqt uo lr ot uaisq iacuelues eqt feg '(,,,,aru-E1,) .!ry.S61u ^\eu JOJ Olnlrtsqns o1 aJu no,( qcrqm e(uuu redord Jeqlous enrS lFrr re4ueds eqJ '(..,,eru-ryI eqi'lllrp srql uI

^\ou{

feqJ',) llg.!p.Q.s[.^:.sLru.l€.Nlb:u.N?.)>.X,sr

ocuelues crsuq

uollnlllsqns aruBu asuol luasard a^llBurally t6E'zI

-I-Iluo

.Lu.ln

:t n.s b.L.m.re

.)bJ.bH

ll>.lm.lu.:rn. Nb.>uJ.bF.le

.hlfn.ihbU

l!>.\m.L. >m.s b.rufi .luEu.re

t\

.:b

:b.p

o(

.lu

l!>.\m.tu.:rn. sb. lu.re

ll>.lm.ln. :r.n.sb.

^\

^\

ll>.1

m.lu.

^\\

Nlp

Y

p s

I

n

Qh ll>.\r.n.lu. >ro.s

b.

>J.LE.p

^\ llg.lp.[. >p. sb. >uJ.ruSl.m ll>.\t

)b.J.l.hK

:uiruSl P

n.L. :r.n.Nb.E.uts.re

^\

v

.Ltr,bN

u.>il.93

b€r

ll>.lu.L.>m.sb.:d.E.p 4-

r

Tdycsadol 'ure8u tr,(es uaql :eda eqt uo lr ot uetsq iacuelues

.:u1.r

JOJ

elnlnsqns ol eJ€ no,{ qcrqm urSgo;o eculd e e'rr8

eq fug

'(,.1uurnetser,,)

^\eu re4ueds eqJ '(,,luurnutse:

11tm

oqt ruo{ Suruoc sl eqs,,) ll>.!m.L.>ln.Nb.:il.g.|.9 sI eruoluos rIS€q 3ql'lllrp slql uI

lV

a^rlBrBlJap (uollnlllsqns u131ro asuol luasard a^llBurallv :89'zI

|

lf

qll'lr

'ITIdo

I

lLlu.L.:m.Nb.lu.re s **

.lu

|

o(

uwaqlJluanld 79v

.{

b LmL

|-$ .utttu.tJDJ lxM'lr L.

.u.leF

lL\u lu.:p.>.reg.snl \ lllrrrr.l llt-'\)-r lH :cP '*- - ':3. '1.v

v

\\

lln\u

tu.

>g.L0.ul+.suJ

' \cP "l -.t,lr., llr\rr ,-_

i' s*l

\-No trs,

lLlu [.:9.>.[ il l llb

r

m Q.sul

r

.lbL.bqr

lv

l-1

.IIY.EJD

\

.>J.re

.>.[.p.G

v

.blL.tv

bllu.s.s!

v

.UIIP,IP

\u.b )x.u\tP.tP.t'>bj.l

[:g

lLlu ll I

llrl\l)'--

|

| |

|

lh )cP lr-'l-r >ls|l'.lvnJ

|

='

I

.Lb.>sL

rri

|

| F.-

-il.btu.h.)9.bEJ.h.NEJ \ '4 \2 r

d

Tdytsadnl 'uru8u 1r,{us ueqt :edut eqt uo

fe5 '(,.:nog,,).uQ.E

nof qcrqn tceiqo

roJ atnlusqns ol ere

durlles sl eH,, ro ..rnog

s11as

e11,,)

lfitu [..,g

frd

UQ E

tl ol uelsrl :eouetues

ue ea,r8 1lrm

d\eu eql

releeds eqJ '(,,;nog ,lllrp srqt uJ

sr ecue]uos crs€q eqt

{llar a^IIBJBIJap (uorlnlrlsqns fJalqo asual luasald a^rlBuJallV :AV.ZI.ITIUO .1,:\u

llg.lp.Q.s!.,^:. sL ru. bH.rur' l.;,. >>.re

llg. lp.Q.s[

sluru.b>.u.bH

^:

u.g.:>.p

Y/

b>r-' bks g r /bv.

\

.re.lb

p

.bH.ru>l

t

.bE.bl

,

cpl..p {tr

a(

rP.6

l:

ll l r ll>.lxr :.sLru.>Eb.g.p.)>.rp \ ^ G.sb ^^

!f

'Y

.)Eb g

I

llg.\p.Q :

sb.^>.sluru. >Fb.hrK.F.)>.r.p

.)Eb.hrg

L

,,is{opnmou Sutop noK an \DL\4A,, :ailafiq ilun

lL\uQ!QIsruru :kEmbLsg!

| :xEmbL I lE\uQ!Qhsruru>uJbEsg.^J r Tdytsadnl 'uni8u tr,{es

uaqt ledet eql uo lr o1 uolsrl iecualues

^

eu aql

fu5 '(.,ptrdsoq,,)

.:u.J.bE roJ elnlnsqns 01 ore

no,{ qcrqn uortucol e e,rr8 1ym raluads eqJ '(,,1utrdsoq eqt le ryom ,{aq;,, Jo ,,lulrdsoq eql re 8ur1.ro,n eru

feq1,,) l6iu.Q.!G.[.pru.ru.>ul.b$.Up.! sr oruelues

'uopn111sqns

crseq eqt 'llrrp srql uI

.Llu rlllt{ a^llBrBlJap uollerol asual luasa-rd aarluurally rZV'ZI.ITIUO o(

hJl.n.>Ul

.b.Lulu

mls.sul

.fr.PF

l!>.lm.L. >E.r'.re9.puj Il>.lm.L. >E.b.ln !^\'+

.>c.l'P

ll>.lm.L.:E.>J.re.NEr 4\'4

.lbl!.bLfi

ll>.lm.L.:p.LCI.ul+.s J

^\

Y

(IJ

.>rp.bu

llg lp [

>g >

[

re.Q

s!

IA

.Y.[r.lP.b

.lub.>tvL

ll>.!m.1.:E.Lb.>sL.suj 4\v

I

blL.s

ll>.lm.L.>E.blL.s.suj 4\'4

L

.u!m.re

ll>.\m.L. >E.ulre.re.su.l

^\

TQtcsadnl 'uru8u tr ,{us ueqt ledn aqt uo lr ot uetsrl iecualues A\ou eql {ug '(.,rnog,,).ub.E roJ elntnsqns ot ere no,t qcrq,tr tcefqo ue enr8 11r,r ra>pads eql '(,.rnog

Surges sl eH,, ro ..rnou

s11as

a11,,) ll>.lm.L.>p.Ub.E.Su.Jsr ecuotues crseq aql'lilrp slql uI

\: !f qll,rl a^rlerulrap 6uollnllpqns 1rafqo asual luasard a^IlBuraltv rIV'ZT'ITIUO

|

lLlu.Q.>p.rup.>t\.s!

tuho.>[!

uuaquluanld

vgv

I

.)b

pE.uJ

ldbi

llg lp Q.lQ.[ sru ru l.d.uJsg.!

t.blp G[

!

l\g \g

Q

!Q

sr" ruL ble L[ sg

ll>.1m.0.1G.[.p

^\

ru.ru. >b.

\- lL /H

sg.!

N.Y.t9

g.!

llg.lr''.Q.\Q.[.sru.ru.N.S.S.s

Il3 lp

Q

l9 [

pru

ru

>L

G

.ble.y>u

r,se nl

.N.tu

i!3 lpQIGIsru>sBrofd

lls lp ll>.lm G.lG.[.sru.r'rblp >:rr

lG.[.sru.ru.r:.:fu.g3.bg rog

(u

Y

,L u

Q

!

(

Tducsadnl 'uru8e tr,{us ueqt iodut

aqt uo tr ol uetsrT :ecuetues oqt ,{eg '(.,puuy8uE,,) .fr.>fu.V:.bM loJ otnlusqns ot eru no,{ ^Aeu qclqa uort€3ol u e,il8 lpm re4eeds eqJ '(,,puul8ug ur {JoA\ feqJ,, ro ,.pue18uE ur 8ur1:ort sI eruetues orseq eql'llrrp snlt uI

ere ,{eq1,,)

llg

lm.Q lG [.sru.ru.u.:il.V3.bS

r"f !

ly \F ql!,n a^llBJBIraP

'uor1nlr1sqns uollBJol asual ;uasard a^lleuJallv

lLlu.0.lG.[.sru.ru.:H.].l -t':':"-4':ss

ul

:tv.zrlruo

.-Nr\

o(

. JE-/-t

b\lb;.1 Itulu lLLu

Q

\\\!G [.sru ru.ru.9.Ne.b.l

G

!Q.[.sr.,.r.,.L.bm.Lh.sg.!

r.,

.>lb.F

!

.N.>.te

lLlu.0. lG.[.sru.ru.N.i.S.sE.u.l

)b

!

llu\[email protected]!G 1.sru.ru.:p NE

r.,l

llutu 0.!G [.sru.ru./ d u]s.p

lL\u

Q

lQ.[.pru.ru >L

G

*X

,

Fz

tblet[

.reEj

sru.ru.rpEJ.N e.EJ

llo\u.0. !G.[. \v

gg,

(1)

.l.d.bJ

v L

I

,,is{npornou Sutop noK ato tDUtlI,, :aAlalAJ nun

'(,.eruoq ru Surqro,r sl

eH,,) lLiu.Q.!G.[.Sru.fu.:b.N*J rl ecuo]ues

orsuq eql

.lllrp srql uI

uosrad prlql

(uollnlllsqns qra^ pue unouord asual luasard a^rluurally rst ZI -1TUO ll I

Il

| \,

1.

.>Eu.rP.>)r'P.>

:r'e.>.r.P

.:kte.Nlbh:r.>gb.hrH

llu\u.L.\? :kre.s Lru. :Eu. tuk.le

.sb.:.lu.r'.luEu v4\

lLlu.0.sb.:.lu.r,.luFu.le

.uEu.Lre.lbte

lLlu.L.uEu.Lre.Lm.re \

o(

.bl.tu.s.le>.9

il I attg.|'P Itulu.G.b5.tu.N.le>. \

(6

nbu

lLlu.L.f,.L.m.le

.tbE.pJ

li-b>u.b.h6.Ei.tP \ \!\*

\!^\

lLiu.lo.:Du.le.>

.LGlu

rh>u.u.hbJU.t'P

b

lL\u.L.b.lp !

ll I

rr

rb

At

7l

VC

d

p

h

a

.Eu.ru.:b

lLlu.L.Eu.ru.>b.re \4

.uG.sL.ru:

lLlu.0.uG.sL.ru:.m \

.sL\.>R.uts

i. rl e Nr ^\ h\. )H.btY.>t'P >u.k.N

tt

I

lLlu.0.pLl^0.>p r s? Tdltcsadol

'espJ lauerun-usut eql q uue8u neql e{n lou op sqJel eql soouetues eseql ur lsql mrloN 'ure8u tr ,(es ueqt ieda eqr uo lr ol uels{ iecuelues oql ,{ug '(..relen spaeu,,).S^Ll^} roJ elnlnsqns ot er? nof qcrqm esurqd qrerr u errr8 ^\au .[pp sut ut ru,r re>1ueds eqJ '(,,relu^A spaeu oqs,,) lLiu.Q.s!!.?."F sr ecuolues crsuq eql

uosrad pJlql'uo11n1psqns qJa^ asual luasard a^lluurallv

x' 9 .IU.Y

ll>.lm^G.lG.[.sro.ru.ru.9.pE.u.l \\'4*

.bllb.F.l

ll>.lu^CI.1G.[.pru.ru^blL.].!.sE.uJ !4 '4 ?

.>E.E.l

ll>.1u.0.1G.[.s ru.ru.>P.].l.l>E.u.l '+ * !!4

:it'ZI 'ITIUO

o( e)

uaaqlJruaqd

ggv

'-

lr

I

At

A

e

.h\u

0 lG.>R.uts.ru.:b.suJ

\d

.lP

lLlu.0.lG \ :R.uts.ru.:b.sp

p(

ll>.lm

l!>. !m.G.\6.:R.uE.ru.>b.srs

cp\

ll>.lm.G.\F.:R.uN.ru.>b.pE.:

N,

^\

lr

l

t

e

^\

lLlu

d

Y(!

w(

-I

IAL

((

.)>.lQ

VC

.)

rr.uJ.ru.>b.s >

.lb.x.btY

ll>.1m.CI. lG.:R.uts.ru.>b.s > 4\!

ll>.lm.lu.:!u.> lLlu.ln.:9u.> \\

x.u.l.ru.>b.

sL. :>. lGl

lLlu.L.>!u.> r'.u.l.ru.>b.sp

llnlu.[ :tu.>r'.uJ.ru. >b trf

.19

o(

II

.Lb:u ^J

,

.>Gu.>rr.u.J

llglp.Q.lG.[.sru.ru. :b l>.lr.n.G.lG.[.s

*f !

vrl -.t

.)

l!>.!r'n.O.lG.[.sru.u.>b.s >

.lP

slp

ru.ru. >b.

ot

\ ]1

lLlu.0. lG.[.s ru.ru.:b.slu.\ :>.lGl

llg lp

Q

lG

I

sru ru:b

il> lm.0.lG.[.s

s[

ru.ru.

^\

>> lQ

,:>.lGJ

>b.sE.>

v L

Ptl '1'-

v

.!>.ltn

ll>.1m.0.1G.[.s ru.ru.:b.sul

^\

lLlu.0.lG.[.sru.ru.:b.uuJ r Tdltcsadng 'ure8e tr ,{us ueqt

ioda

eql uo tr ol uetsrl iecuetues ,reu eqt ,(eg 'uosred tsnJ eql JoJ srruoJ qran frurpxne elp€tuotlu esn 'eJuelues eqt olur alntusqns ol eJ€ no,( qcrqm qJeA Jo unouord u anrS llrm re4eeds eqJ

Lg,

,,2sKopouou Sutop noK

an

tDl!fu;,,

:aqal Jtrun

uI :lle l3

11

.leqlJ

Iu-4ueJ ul .N>.!F EJJunouord ueuo lsotu

sl

.sQ.>.!^0 lBqt

' Sutsn lou ele3o^pe susloQlJ IBIUoJ euos :aJBJ ,fue,r

lsln.tulu.lu.LP.> r,.L E.srp \

sr

E

>r.F unouord

p

EJ

requeuex

z

esn ,(eql tt 3o ecqd

1ern1d eulurureJ

evJ

r

,ln!v .tY

.

ls>.\>.lr.n.[.L[.>u.lup.s[.:>.lGl lp>.!>.lm.lb.lbP.> h.lbp.l>hJ

.)r.lGJ

.\>.lm

u

lsL.Llu.L\ lnP.>r,.LE.sd r Tdycsadnl

'uru8e struoJ

1r ,{es

ueql ieder eqt uo lr ot uetsr1 :uonsenb ,reu eqi ,{ug 'uosred tsnJ eq1 roJ

qrel frutltxne ellluuJellu

esn pue 'suosred 1p

ro; suuoJ e,lrleSo:ralur cgrJouoq-uou

osfl 'uonsenb eqt otur etnlDsqns ol eru nof qcrqm qJeA ro unouord u e,tr8 lpm re>1eeds eqJ ,llrp srql uI '(,1auve?eur e Surpuer oq sL,) ISL.L\u.\.luD.>>.Lp.N! rl ecuetues rrsuq orp

a^UBSoJJalur uosJad pr1q1

alrluuJally tgt ZI.I.1IUO

'uor1n1r1sqns qJaA puB unouord asual luasard

'xrs lrun ur ueqc eql ur ue,rl8 ere ,(eqt se sunouord IIB esn :eloN

lsr-r.13

lu Q s[.sg.)>

lpr>

F

.lg.lr..Q.sb

tttl

r

6rAou>I

,{eq oq

ll')lb.lb\U

fttt

i^\ou){ eqs sooc

.Q.sb.sp.:>.re

*f

Ar

lN lb. lb \ U.L!.1.) bf . N

I'P

lpr,

e/rt'oul ,{eq1 oq

lg.lp.Q.sb."*o.l

lslr

tNh

\slpQsb"f! ttarl

.|tr\u.k.Nb

Nf

i,rou)l

ftttart

oq seoc

lNb.l.ulU.lrr.Nbf

.NEJ

^bJ

lsr'.lp 6,trou{ no,( oq

lsr' i^\ou{ no,( o6

Q.s[.s9.:> lQ

lp

Q.s[.sQ.r".l^0

nlnSutg

lDrnld uosJad

a.lueEorralul a^llBurJlIJV JUlJouoH-uoN :luasald a^llBuJallv

prlql puB puoJas

uwaqlJluanlc

gg?

--J

lbu.0.lG.h.Nh:r.)

llu 0lG.[.Nhr.l.]>

lbln.L.su.lbhr.d.>

llh.ln.sb'.lbru.il.s: \4

lbsQ[!s:

l$'n.b.Eu.L.h.N: !\ 4 \\ ^

sr

^\!

l\u.0.uG.uln.ru>.>

^\

lr

ar a.

R

N!

l:fn.L.\b.)H.blV.N) 4\!

llu.L.>Gu.>J.p.s:

^\

lLlu.0.l>Ll.F.>> \

\

llALl

l5ltn.h.>K.>le.Ub.N)

llANl

lPl'n.h.>ii.>l9.Pb.)

d

Tdycsadnl 'ure?u tl,{us uoql

iada aqt uo lr

01

uels{ iecuelues esuel lueserd eqt fe5 ,{rurgxnu uosred p4q} oql roJ .L\u esn '(,.dure1 eql uo Suruml urc L,) l!m.Q.>R.>rr.bu.s: puodsor plnoa no,{ 'ecuolues eloqu eql ue,u8 'eldurexe Jod 'osuel tuoserd ol asuet eJnlnJ urog e8uuqc ol oJu nor( qcqrr ,(..dure1 oql uo um11pm 1,,) lbb.Q.>R.>p.bU,.> su qrns 'seruolues orntnJ lure^os uenr8 aru nof IIIrp slql uI esual luasard of asual arnlnJ Supuuq3 :L7-ZI 'ITIU11 'qrarr

SgSNgJ CNICNVHJ l. lN

l'r.

l

o.ta

r

\>. ll'n.L. lb'.

e h, )K.bkY. Nt'p

ll>.\rn

v(

^\!

| | ,l

A e

^r tsb.b\u.[.16.:R.uts.sle \ r. I rit t e I s L. lu 1u.0. \8.>R.uH.r: \!

I

I

ls r

r

u.

r

r

uJ

e

^l \6.:R.uts.snj ^ !>. \rn.[. !4\!

l

A

e

^l lsu. !>. !m.0.\S.>R.uP.sln.>>.lGJ !4\!?\ I

s r'.

l>

.9.n.L. LP.> rr.Lp. .Y

NlD.>.lg

lsu.\9.\rp.[.1[.>u.LF Np ! t lsL.L\u.[.LH.>r.,.Lp rof

66

.Llu

o(

J r a. R

e)

N!

p

.:r.lq

v

.rb.>E.btY !

,l>.\rn cPhl

)-r

7a

6_cV ,,isKnpouou Sutop noK ato uo4lA,, :a^la&tJ ryun

lbm.L.>tL.>J.p.> \\

ll>.O.sLl lt I

aEt

Pl'n.h.> K.>

D

I'P.

>:

bib.

)

llr.n.L.:9u.>J.le.N)

^\

illatl(

ll.u\U.L.Nlbl.9.Y: \

L

t

llp.G_.>8.>m.bu.p> r Tdycsadol

lbg.Q.>R.>1.r.bU.: puodsar plno^\ no.,( 'ecualues o^oq€ eqt uenr8 'elduruxe

L,)

ueqt iedut eqt uo tr ol uaisq lacuetues esuet omlnJ eqt ,(eg '(,,dure1eql

'urc8u

uo runt ily\\

1r ,tes

JoC 'asuar oJnrnJ rue

ol osuel luesard uo4 e8uuqc ol eJu no,t qcrqrr '(,,due1 oql uo Sururnl

L,) l!p.Q.>8.>*.bU.S: s€ r{Jns 'secuelues

errunJ lerolos ue,u8 e"re no,( IIIrp srql uI

asual aJnlnJ ol asual luasard 3u13uuq3 :qV'ZI

'I'IIUO

lpL.:bL.sru.Lru.rub vr

ls rr.\r.n.L. ::bL. sru.lnru.rub

,,

,*o ns q Ju'Jrg oq

' ' .!m.lu.:bto.:€.uts 4$ +

ou

lsL.bGu.pL.ru:

lN l'r, \l.o,lb. PK.N h.hJ>

ru

tst .vg,.ln.>UU-*,J.UG

ls>.lm.L.>blr.sru.LF

lsL.:bL sE.pE.LF

rvr,.!'n.lu.>bL. sEu.sE.LG \\

lsr:.b9.[.:bL.>r.nL.ru9\.LG

>.!r'n.L. >bL.> mL.ruSl.luF 4\

ll>

I

r.

l

ar D.

r

4\

lNh

^\

ls rr.!r'n.[. :btu.>8.>le.bb

lL\u [:btu.s[u.>r,.L

s[.:!

sE_.LG

lLlu.lu.:bL.sL\.sru. \

L6.

ru.

>il

lllAll,.ll

llb

ilo\u

es uu

\

lsr,.bU.[.>bL.>8.>p.bu,rr llg.Q.>bL.s[.>r, L s[.LF.Nlg.>! nt llg.Q.:bln.sLl.sru.[uF.ru.:u.l,'r

l!>]n.:blu.slu!.:R.uts.ru.:u.l zr !\4

s!!:$.uglr.)t

-r

\U.Q.9K.NLtr.lu). )EJ

Q >bln

llu\ u.G.ru:lg. Nlb hr. )Eu.ruH.sL.

:J

**

llg.Q.b$u.pL.ru>.>uJ

llg.Q.ru>le.NLurr:l.>sb.ruk.sQ.>gl

ur

llg.[.>bL.:Lu >J.le.s[.:il or

llu!u.lr.>bL. :L u.> J.le.NL.>bJ

llg.Q.:bL.:6u.>r'.rub.sQ.:uJ rr

llulu.L.\\ :bL.> tu.> r'.rub.sL.>nJ

llm.G.>mlu.ru!l.s>

lbg Q.>mL.ruSl.:

uaaqlJluanld

.r

09v

uE (O Jo sLrr.loJ Jrseq Sursn'eouelues eql olur alnlrlsqns ol eJu nof qcrqlrr_1Jel Jo.lJefqo s{Joll oqs,, Jo ..oruoq lB

'lcelqns-lueuale

A\ou u (1) onr8

llrn

re4eeds eqJ '(q ,.eruoq l€

8ur>1:o,n sl eqs,,) h!u.[.:bL.pru.Lfi.p.>u].1.pg[.N[ >! rl eouetues rrseq oqt'llup sn{l uI uollnlrlsqns IInc :6t.ZI -I-IIUO

ls

>. br.n.L.

>bL.> mL.ru!\.LG

lsln.:bL i

s[ s[.LF

s r'. b g.lg. :bL.s ru. LF ,a lsL.bku.sL.ru:

rsr, us q

Juu-g

"q

lsL.:bln.ssu.lbtr:l.tuhr ls

>.

bg.[. >blu.:' E.>re.Bu

ls >.lln.Q.>bL.> r.nlu.ruSl.lnF zr

lsr' !m.[ :bL.s[.s[.ln?

vv

lsrr.lr.n L.>bL.sru.LF ru I

lN

ltr.

l

a'

I

I

\l.n.th.9K.Nb.hl) ot.

^\

lsr,,.!m.[.:bL.:F.up or lsr'.lm.lu.:bL.Nsu.lbru.rub yr

^\

lsrr.!r.n.L.:bL.>8.>lp.bu p (

l!>.lD:.)blb.sp.>r,.ln.sE.LG.NLq.)bJ lluiu.lu.>bL.sE.>r,.L.sF.lnG.slu.:u.l !\\\\\\

ll>.|b. )blb.sLl.sru.LG.ru.:uJ

,.c

lLlu.L.:bL.sLl.sru.L6.ru.>n.l.,-,r

A

l\>.G.bku,.sL.ru>.:u.l

l!y.[.:blu.slol.>Q.uP.hr.)qJ !\

ea

h!u.L.:bL.sLl.:€.uts.ru.>uj

-r

llulu.G.bk.slu.ru:.:uj \

l!>.Q.ru>m.Nluru.>E-b.ruH.s\.>uJ lLiv.Q.r">n,.sLru.:su.ruk.s[.>! ur llg.[.>bL.>!u.>r-,.rub

sb:^J

hlu.[.:blu.>!u.>u.rub.s[.:ul rr

l!g.Q.>bln.>tu>J.y.u[.:^uJ lbg Q.>mL ruSl

hlu.[.:bL.:Gu.>J.rp.slu.>nJ or

:

llt: Q.>mL.ruSl.s> .r

r

Q.lQ.t.Nh:r.N)

llp

lbg.Q.\Q.t.Nhr.)

,"

l!'n.L.su.Lru.nJ.s: 4 \4

lbg.Q.gu.lnru.uJ.:

y

llln.ln.Fu.L.b.N> !\ 4 \\

lbs[[[s:

lbg.Q.uGu.sL.ru: > r

Al A

llln.0.uG.sL.ru>.> ,,

^\

e

l

,,1s{npornou Sutop

A

e

^r lll'n.l!.1b.:K.bfY.N) a

lbr.o.[.1s.>R.uH.>

l9V

^\

no| atn lDqfut,, :ailaitJ ilun

.

ls>.!ry,.|s.>bL.:Q.u$.ru.:n.l.Fslb.Nf .:> !Q

a.rneSouelur luaserd

LU

asuel ernlnJ

l!> L :blu :€ uR.ru.:ulprlr, scp'rv

\Cl

ttL

.)Plb.)K.bS

v(

ilu!u Q.:btu.s[. s[.16.ru. :ul.mgL.sp.)>.lQ

L\U

((

l\t lp. [. >bln. s [. s [. L6. rrl. >uJ.re slb. sp. :>. lGl

cP \el 'r'--'-'"w

IY \F

llg \p [ [u I

g.ru.>b NF

:)- F

.NXl.)>.rP

asuel tuesard

hr.>h.N:

.lP

lLlu.L.Eu.lu.m. ru.:b.pre \\ !\

llp.[ [u !

No

lbu.ln.F.L.m.ru.>b.: I

l>. ln. :bL. sF. sF. L6.ru. :uj.lpslb. Nlb. >>. !g v\\-!\

z)

v

p

H

asuel eJnlnJ

s

.)

t\ ,

! 4\\\\\! m.lu. :

bL. s

E.

sE. LF.

r..l.

>

u.l.

rpslb. slu. >> .!GJ

>bL

s[

s[.tuF .\>.\t'o

lg

I

.

lm. [. : blu. s ru.L

6. rrl.

cp\

:b.Ne.)

>> lQ

: uJ. reslb. s [. :> lQ .

Ilm.0.lG.[.Nhr.hr. 4\!

'fn'-

ilI

llb\u .L.>bL.sru.LG I

!> I r.n .

.

L

.

:b

ln.

u

ru. L G. ru.

:

u.l.

rpE'

L. s

.l>.ll.n

:r:J

[u.

.tu.>u.J.leE'lh.sL.>u.J r \\

Tdlttsadog

ueqt ledet aqt uo lr ol uelsq iocueluas

^4,eu

'ure8u lt,{us eql ,{u5 'asuet eqt e8uuqo ol se r4ons 'uonJnqsul

uolaqlJluanlc z9v

I

.lH.us.b>.x

:

.>G.rF

l9.o.0.sb.lH.G.s> l!m.CI.sb.lk.us.b>.>,.s

lH gg bE

llp.Q.s$.lH.lu.s:

v

(

Tdltcsadnl 'ure8e tr fus ueqt iede eqt uo tr ol uo1sr1 iecuel

-ues ,reu

llm

eq fu5

'(,,e3en3ue1

re4ueds eq1 '(..ueleqrJ

uuteqg,,) .!k.!g roJ etrunsqns ot eru no,{ qcrq,n prorrr u e,u8 L) llr,n.0.sb.!H.!u.s; Sr oruelues crseq er{l ,lilrp slql uI

^\ou{

a^lluaSB

qlFr uosJad lsrg 'uollnlrlsqns lcafqo asual luosard \9ZI -ITIUO S'I-IIU(I SAIJNSCV J,UOHS i

s r, b r.n. G.> r.n ln ru i I p b. >uJ. ru! l. N 9 )> I g ^ llg.Q.>mL.ruSl.sb.:ul.rull.sg )> lq .

.

.

.

anr;u8or:e1ur

.

-L

cp -'..- Lel

LV

.A.JL.J4

.>t'olb

v(

.l>.ll.o

)(

.9K.sb.tu>

>uJ

e^nerBlsap emlnJ

l!>.G.bGu.sL.ru:.tu. >u,l.reslb.:il \

.)

>b.:

.ruSl.sb.:u.l.ruil

:

lbg.Q.>r'L.rull.s b.>nJ.ru!!. lbr'n.G.uGu.sL.ru>.ru.

s

ls r'.1>. 9.n.G.bk.pL. ru>.ru. >uj.rerL.

^\\

I

s

r,.

b L.

:

bto.

!>.!rp [.,

rF. uB.ru. :uJ. reqL. p [. >d

w (v

.tu!v I

s

tn

.

L

Iu

.

L.

:E

.

u ts. tu.

:

u.l.

:rr

\\lb. s ln. >ul

res

I

-Jg

ls r,.!m.CI. !G.>8.uts. ru.>b. sE.:>.lGJ 4\?

:w

cP rJ-.rs

.+

!p Q !Q.:p.u!.ru.:b.s[.:> !Q

lsr,

Lel

.:>.lGJ

d(

\( w(

tl

.lb\u I

\A | t

|

al

a

L

9\

ls ln.lu\u.CI. \7 \S. >R.uP. tu.:b. sE.>

€9f ,,2sKopomou

-l

:aqatJilun

Sutop noK atn W4tl1,,

'ure8u tI F€s ueqt iedet eqt uo tr ol ue1sr1 iacuetues ,rau eq {e5 '(..e8un8ue1 qsq8uE,,) '(q .!k.u:.bf.gr \\\( roJ etntusqns ot oru no,{ qcrqm proly\ E a,rr8 1p,,r re>peds eqJ ,,lle^\ qsrlSuE

,rou{ noL,) lLlu.G.bGllY.h.LNn.lH.u>.bLa.)t.!Gj st esuelues crseq eql 'llup srql uI

tnoqlpr uosrad puoras I

'uor1n1r1sqns

Llu.G.bGlrs.x.Lm.lu.r: !.LF.sL.:>.lGl \!\\

lralqo asual luasard

rr'Jlt#lt;

lu.>l.luF

lLlu .

G.bGlre. r,.Lm.

lH.us.b>.>'.sL.:>.

lGJ

.!k.us.b>.r,

v

lLlu.G.bGJre.F,

lLlu.G.bGlre.r'.lnr.o.lH.G.s lu.:>. lGl

.\K.b .Lr.n.lH.u:.br'n.l>L.:>.\Gl r s-\!! TQttsadnl

'ure8e 1r ,{es ueqt ledei eqt uo tr ol uetsrl iecuetues

^\ou

et11,{e5 '(..a8en8uu1 qsq8ug,,)

'(q .lH.u:.brg \\ \ roJ etntqsqns ol er? nof qcrq,Lr pro^\ € anr8 1p,r,r:a4eeds eqJ .,lle,\\ qsrlSug ,tlou{ noA,,) lfilu.G.bfilre.u.Lr'n.\H.u>.br.o.sL.)>.lfilsI ecuelues clsuq oql'llrrp slql uI

a^rluaSB

qlltt

uosrad puoras 6uo11nl1lsqns loafqo asual luasard Z,S.ZI.I.1IUO

llp Q s[ ls

G.)

.\K.b

lk g\.b>

>,

Y

llp Q s[ lH.!u

.!H.u>.bt'D

:

r

Tducsadnl 'ure8e 1r ,{es ueql :edel eqt uo lI ol uelsrl iecuelues ,l.reu aql {e5 '(,,a8un8ue1 uelaqrf,,) roJ etnlnsqns ol oru no,{ qcrqin proly\ ? enr8 ry,n:e4uads .\k.!g sr eruetues f,rs€q aqt'lllrp srql uI eq1 '(,,e8un8ue1 uetoqrJ ^{ou{ L,) llm.n.Sb.!H.!U.> a^rluaSB

lnoqll^\ uosrad lsru 6uollntllsqns lralqo asual luasaJd

\$zI -ITIuo

uaaqlJluanlc wv

roJ .!>.lU qren fretltxnp el{t Surtntnsqns';lesrnof fq snyp xrs Surpecord oqt ecucer6

.lH.gq.b>.r'

!H.us. b>. pr.>u.l

,IF.F

tu.G. bGlre.r'.lnm. !H.G.>uJ !

\k.g3.bE

lLiu G bGlp.rr.lnr.n.!H.u>.blg.:J \\\ lL

il I

rr i-

7\t 7t

r

lb!u.G. bbire.u.b !\\

m.

I

At

7l

llblU.h.PbJl'P \

.u.Lr.n.lH.lu.:uJ r Tdycsadnl

'ure8u 1r fus ueqt :eda eqt uo lr ot uelsq iecuelues tau eq ,(u5 .(,,e8un8 -uBI uEleqll,,) .!k.lu JoJ elnlllsqns ol eJu no,( qclq,tr pJoly\ e e,rr8 Ilrrrr re4eeds eql '(rl uqeqrJ s^roul ag,) lL\u.G.b6lre.Fr.lbm.!H.!u.:J sr eruatues crseq aql .lllrp srqr uI

(.lle,^A

oArluaSB

lnoqlpr uosrad prlql'uo11n;11sqns lralqo asual luasard :SS.ZI .ITIUC

.lH.u\.b>.>,

lLlu.G.bCIle.r:.Lm.lH.us.b>.p'.s[n. :u.l \\\\

.\F.F

lLlu.G.bGllg.r,.Lm. lH.G. pL.:J \

.\H.u>.br'n

llu\u.G.bGire.r,.Lm. !k.u>.br'o.slu.>uj \!\!

\(-

v

\

lt I

7t

7l

lh\u.h.pLJI'P \ .

r'.Lrrc,.lH.lu.sL.:ul r Tdycsadol

'ure8u lt fes ueql iedur eqt uo lr ol uelsq iecuetues ,r\eu arp ,{ug '(,.e3un8uu1 uqeqlJ,,) .lk.\g roJ olntnsqns ol er€ no,( qcrq,r pro/$ u e,$3 11r,u re>peds eql .(q ,,Ilo/rr uuleqrJ s/r\oDI or{s,,) lLiu.Q.bQr:e.ry.Lm.!k.!1.*b.rd sr asueluos rrsuq oql.lllrp srql uI

aAIlueSB

qlFlr uosrad prlql'uorlnlr1sqns lcafqo asual luasard rygZI 1-IIUO

.\E.F

lg

.lu.r.rl.luF

llnlu.G.bGlle.r'.Lm.lu.r'l.lbF.>>.lg \\ IL\u.G.bGlre.r,.lnm.\H.G.)>. \!

Y

v

\

il I

t ?l

lhlu.h.pbjt'P \! lL\u.G.bGlm.r,.Lm.!H.uu.b>.pr.>>.lGl

.lH.gg.b>.u

.r,.lum.lH.u>.bln.:>.lGl r \\\v Tdltcsadnl

g9V ,,is{opnmou

Sutop

not an tal46,, :a^latJtrun

'luJoJ slql esn

lllll\

'lueserd eql roJ .>!L ,(luo esn suz1aqrl euos luqt raquauer ol luu1rodulr q tl 'llps Pue'.:tu,(us su4eqrl lsoru')Elb sr ruJoJ lueserd Ienlo€ er.g q8noqly ,

e^A eroJeJaql

'uru8e

.fr.:il.V>.bM

lI fes ueql iedet eqt uo tr ol uelsrT :acuotues

JoJ elnlusqns

ol ere nof qclqr\\ pJo/r\ u enr8 1I,n

A\eu eql ,{uS '(..pue13ug,,)

re>1uads

eq1 ,'(,.pue18uE 8ur

-uoqdelar sl eqS,,) llo\u.to.>L>.>p.u1.ru.X.:b.u>.buq.S,' sr aruelues rrseq eqt'lllrp srqt ul a^rlua8e qll'lr uosJad

pJIrIl 'uo11n116qns uollBullsap asual luasard a^llBurallv :gs.zl

llluo

l\>.lr.n.0.sb.r'.lum.lH^\u.u.l r 2\!*

.lH.u>.bt'a

ll>.1r.n.0. s b.r,.Lm.lk.u:.bm.u.l

u

.lk.V\ b> >'

ll>. \r'n.0.s b.u.Lm.lk.us.b>.>r.u.l

-IE.F

l!>.lr.n.O.sb > lum lH.G.u.l 4\V*

Tdlttsadol 'uru8e 1r,{es uaqt iedq aql uo tr ol uotsll :ocuolues A\eu eqt,{e5 '(..e8un8ue1

uuteqr;,,)

.!k.!q roJ otnlnsqns ol or? no.{ qcrqm pro^\ e anr8 lpirr re4ueds eq;

'(,,lle/\\ usleqrJ s^\ou{ eH,,) l!y.!p sb Lm.lg.lg.! sr esuolues 3rs€q eql,IIup slql uI Q I a.rrlua8u lnoqlpr uosJad prpll (uorln1rlsqns 1rafqo asual luasard a^rluurally :LS.ZI.ITIU11

l\glpQs[gLmlkG*d

.ls.q

l\> ll>.!r.n.0.sb.>.lur.n.!H.lu.su.l r 4\!^

.lH sg bE

llg lp Q sb g.Lm.\H V: bU.sxl

v

.lk.V\.b>.>

lk.ul>.b>. >'.snj

.

lr.n.G. s b.u.lur'n. ^\!*!\

Tdycsadnl 'ure8u tr fes ueql :oder oqt uo tr ot ue1s1 iacuelues

-uul unaqrJ,,)

.lK.lg

roJ etnlnsqns ol eru no,( qcrq,Lr pro^\ u enr8

^\eu

eql,{eg '(..a8un8

grlr -releeds eqa

'(,,11e,r.

ueleqlJ s1y\ou{ aH,,) ll>.lm.CI.pb.r:.lr5n.\k.\U.NbJ sl erualuos clsuq oql 'lllrp slql uI a^rlua8u qllrn uosJed

prlrll

(uor1n111sqns

1cafqo asual luasard

a^rluurally :qS'ZT.I'1IUG

'joiu uaaqlJruan|c

gg?

lLlu.

L.

:!u.>

lLlu.L.:6u.> lLlu.lu.:tu.> iLlu.lu.

:!u.>

r,.ul.t..l.D.re

>.uJ.ru.lp.S.p

r,.uJ.

ru.> L.G.lp

r'.uJ. t...r.Le.

lle.lD.re

I't

No l'r

lbb.G

lL\u.L. >!u.>r,.u.l.ru.Lb.G.re

.>F.NPl.u

lL!u.L.\ >!u.>r,.u1.ru. >E.s bL.re

.:u.l.ru!\

:ui.ru!l.p

lL\u.L. >!u.>r'.u.l.

ru.

v

p

.>l.b.ltr

.Le.lle.lD

.s.b>.P'

u.> t'.uJ.ru.l>.b>.p'.rp \4

lLlu.tu.:!

H

v

llnlu.L.:6u.>u.n.l.ru.u.>il.u:.bM.rp r \\\\^ Tdycsadnl

'um8e lr ,{us ueqt iedut eqt uo tl ol

.fr.:b.u3.bS

roJ olnlllsqns ol ere

ue1s11

nof qcrq,r pro^\

iacuelues eq fug '(,,puu13ug,,) ^\eu ralueds eq1 '(,,puu18ug .ilup

B anr8 lpirr

Suruoqdelel sr eq5,,) lL!u.L.:tU.>p.uj.ru.U.:fu.u>.b;D.tp sr ecuotues rrsuq oql sn1t uI \\ \ ^ a,lrlua8e lnoqllna uosrad

prlql

'uor1n1r1sqns uorleullsap asual luasard

lLlu.L. :6u.> lLlu.L. :!u.>

l.o tt

>.u.l.ru.rp.D.sre

.D

u.D.sp

r'.r.l.

lLlu.lu.:Gu.> r,.uJ.ru.>L.G.sle

.:uJ.ruil

lLlu.[u. :G u.>r'.il.ru.:u.l.ruSl.sre

lg lD

ru.Le.!p.!D.srp \

llnlu.L. :Gu.>

r'.uJ.

u.>rr. u.l.u. :F.

:!

a^lluurallv

t6S.T,I .1TU11 Y

(J

.>h.q

.:p.sblr

sbL.sry

llnlu.[.:6 ltnlu.L.

,luq

H

Y

lt^

u.>r,.uJ.ru.lub.G.sp

.hp,F

v

"l lLtr\u lln\u.lu.

:tu.>

x.uJ.tu.s.b>.h.Nre

.[.:!u.>r,.nJ.ru.r,.:fu .V3.bE.sre r

.l'>.br.h

Tdltcsadnl

t9t

,,2sKnpnmou Sutop

not atn tDqIA,, :aqawJtrun

II

AI

A

L

IALN,

.>tu.>J.re

l!.n.L.>!u'.>J.lg.:

.:Gu.retu.t'f

llm.lu.:tu.pru.t's.:

.!G.[.sru

llp Q lQ.t.Ntu.)

.uG.sln.ru:

llr.n.C.uG.sL.ru>.:

.lb.)K.btY

l\lto.l!.\b.)K.btY.>

^\

l!r.n

L.:!u.>>.nJ.>

E

L

r

Tdltcsadnl 'uru8e

1r

fes ueqt :edet eqt uo tl ol

ua1sr1 lecuetues

^{ou

eqr fe5 '(,,3uruoqde1e1 ue,,) llp.[.:tu.>t .ujroJ srnlrlsqns o] arE no,( qcrq,r qre,r e e,rl8 1Fm re>pads

eq;

'(,.3uruoqde1et tuu

L,) l!p.Q.:9u.yh.Ej.)

sr ecuetuos rrsuq

(uollnlrlsqns qraA asual lnoql!^\ uosJad lsrg luasard

eql 'lllrp slql uI a,uluaFe

\yZI.ITIUO

.:tu.>i.rp

llrn.L.:9u.>J.p.s>

v

.:9u.retr:l.l'e

llm.L.>Lu.lehr.l'f.N) 4\\

v

.lQ.[.sru

llr..0.lG [.Nr..l.t]:

.:b.)E,bN

^l lll'n.L.\b.)K.bkY.N:

.Eu.L.u

llp [ [u.[.b.r']:

.su.lbtu.E.l

llt'n.L.su.l!ru.ul.p>

.>8.>p.bu

l\u.G.>R.>re.bu.s:

.>mlu.ruSl

llm.G.>mL.rui\.s:

l

A

.

I A

^\

f!

Y

p

h,

llln.lu.:9u.>x.u.J.s>

o

Tducsadol 'ure8u tr fes ueqt ledet eqt uo lr ot uetsrl lecuetues Arou aql ,{eg '(,,3uruoqde1at uu,,) llp.[.:!U.>f:.u.JroJ elntnsqns o] or€ no,{ qcrqrvr qre^ € a,u8 IiI,|

releeds eq; '(,,3uruoqde1er u€

L,) llm.L.>!u.>rr.nj.s:

sr esuelues crsuq

eql'llrrp srql uI a,rrluaEe

qll,lr uosJad lslg (uollnlllsqns qra^ asuol luasard r0g'ZI -ITIUO uaaquluanlc 89t

'Irluts€ lr fes uaqt leda eqt uo ll ot uetsl :erue]ues ,&\eu eqt ,{eg .(q.,3uruoqdaiat,,) .>bL.>!U.>fr.fubt .(q roJ uuoJ crJIJouoq slr ur elnlrtsqns ot ere no,( qclq/K qJeA € anr8 1pm relueds eqJ ,,c8ul -uoqdelel nof, ary,,) lsrr.!r.n.lu.:bL.:!u.>rr.hrhl.):,.!g sI ecuotues crseq oqr'llrrp srql uI

a^rluaSB

lnoqllr

uosrad puoJas 6uor;n111sqns qJa^ asual luasald $g.ZI

.Eu.ln.rn

s[. :>.lQ

.Eb.IbhJ.EJ

rub.slu.>:.lGl

>8.>le.bu

lNF. >r'o.h. )pLu.>K.>tp.bu.sL. >>.lCI 4S\

.>mL.ruSl

ls>.1m.[.:bL.>rnL.ruS!.LF.s[ :>.lQ Lllll

I

N

sr'. !r'n.lu. :bln.N

^\\

su.lbtr:r.

ls x.lr.n.\.:bL.sE_.s[.|u6. F

I A

ft

.lQ.[ sru

ls x'.lrp.L. :bL. sru.lnG.s[.:>.lQ

.>D.)E.bN

!r.n.lu.:bL.:R.uts.pL.:>. lGl

ls

rr.

^\\

.N U.

)>.lQ

-ITUO v (u

H

Nr

,>9u.pru.1'g

s[. :>. lQ

ls r'. !m.Q.:bL.:! u,reru. $.

J.f

ls >.!p.Q. :bL. :9u.>

.:!u.>J.rs

.

Y

L

lsu.lm.[.>bln :9u.>r'.rub.sQ.::-.lQ

a

gdytsadnl 'uru8u lr ,{es

ueqt iadet eql uo lr ot uelsrT iecueiues /y\eu eqt,{eS .(q..Buruoqda1et,,) turoJ cglJouoq slr uI alnlpsqns ol eJ? no,( qcrqm qJo^ e onr8 -e1et

.:bLu.:6U.>fr.rub roJ lvrr re>peds eql '(r{,.i8uruoqd

no'( arv,,) lsx.!m.ln.>b[.:!u.>rr.rub.sL.:>.!GJsl ecuetues cIS€q eql'ilLrp srqr uI

allluaBu

qlp\ uosJad puoJas 6uo1ln1r1sqns

ryg.zI.IlIu11

ttl

.ru.lutu.u.J

:

,

.>8.>lp.bu

>

?)

.>mL.ruS\

l\r'n.G.>mlr.ru!1.: n I

qraA asual luasard

E"bu

l\m.L.Eu.L.u.:

I

r

l.o.tb.> K .> I'P.bib.

I

69V

\t'n.lu. su.lbru.

uJ.

\

,,is{opo,+tou Sutop noK an tDqfu;, :a^la/^J fiun

L I

l

I

I I

r.-

Fr

rA e \f; X. l.vLY

lsrr.9.n.L.:bL.>€.uN 4\

.Eu.L.r.n

Nh. >lo.h. )plD.l.>b.Nb.tbh

.:6u.pru.l'r

$

.lG.[.sru

lsu.\rp.[.:hL.pru.luG

.uG.sL.ru:

lu>.!r.n.Q.bp.pL.r":

ls rr.!.n.[.:bL.>Cu.mru.

lsr'.\m.[.:bL.>tu.>l.m

.>6u.>J.p

f.

I

I

| |

t-r

I /

lND.\l\n.lb.)pl.u.)9b.>b.hJb

d

Tdltcsadol 'uru8u tr,(us uaqt :edet eqt uo lr ol ue1sr1 lecualues ,lnou eql {eS '(q ,,3uruoqde1at,,) .:b[.>6U.>fr.rub roJ uuoJ cguouoq slr ur olnlnsqns ol ere nof qolq^\ qre^ e enr8 lprrt ra4ueds oqJ '( .NU.)> !g) rua8u aqr Jo uorssnuo oql eorloN '(q ,,iSuruoqdelat no,( ery,,) h:rr.!r.n.L.:bL.:Lu.>>.tub sl eruerues crseq eqr'lllrp srql uI

lnoqlr^{ uosrad puoras ,"ir.rrrrqns qra^ asual fuosard

lua8e

tvg.zrrru11

INF

\

E"bu

p

.Eb.lbhr.EJ

Y

.>8.>le.bru

lsr,.!r'n.L.>blu.>8.>le.bu. >>. lGl

.>r.nL.ruil

lrn.L.>bL > mL r,,Sl.lb6.>>'.\G.l '-:"='

^\

lsrt .\i.n.L':bf scss.qrvlHh' rub.>>.lGJ '-:i"*-'Jrs'':L

L

lr'>h.

l

t

t

p

rr

\l'o.b.)btu.sE.sE.LG. :>.lGJ ! 4 ! \ ---= ls r'. !'n.lu.:blu.>€.uts.:>.lGl

r^ e

.tb.)K.bs

.>9u.>J.le

lst-'.lbJn.:blr.:!u.>J F :> lQ

.:!u.reru.l'g

Y.)t.lQ

.19.[.sru

ru.LG.:".IQ

.uG.sL.ru>

lsrr. 9.n.G.bK.slu.ru>. :>.lGJ

^\

lu r-,.\b.[. >bln.s

lsr.r.\m.[.:blu.:9u.leru

L

v

lsu.\X,.Q.>bL.:Gu.>>.rub.>>.!Q ( Tdycsadnl

uuaqtJruanlc

0Lv

iedet eqt uo tr ol ue1sr1 iesuodser aqt

.:bL.:!u.>! y, llg

e^lg '(q,,JuJ

u 8ur'rrrp s.ot{S

'l,usl

'ul€tsU 1r AeS ueql er{s

'oN) l\V.!F.b

re.!p.l:lnu re^\sue no,{ '(,,rPc B enlrp or,,) .)qb.>p.o sfus eder eqr JI .:bL.:!U.>fr.rub roJ uuoJ clJuouoq sll uI alrunsqns ol aru

'oJuBlsut roC '(q ,.3uruoqde1e1,,)

nof qcrqm qro^ B an8 1p,r relueds oql 'a,rrte8au aqt ur puodsar plnoqs nof qcrq,n ol '(q ,,iSuruoqdelel aqs s1,,) lSf:.1>.lm.L.:bln.>GU.>U.rub.S[.:uJpa>lse are no,( IIIrp slql uI

lua8e

lnoqlh

uosrad prlql 'suollsanb asual luasard SuFansuY t99'7I ls r,.l>.lm.G.bGlre.F'l.LF.)d ls

r,.

!>.

lm.G.bGl

^\

re.

:ur

'I'IIuo s

.Nb.g.t"! 1/ .Ib.9

rl

.LF.:gu.r..lts ls r,.l>.9.n.L. >blu. sF. sE.LG.>uJ

v

.Eu.b.t'n .uG.slu.ru>

u

lsu.lg.lp ls u.\>.!.n.L.

:bL.:tu.>J.lp.:uJ

.>tu.>J.re

.L.:bL.>9u.>u.rub;.>uj r \ Tdytsadol

'urc8e tr ,{es uaqt iada eqt uo lr ot ualsrl iacuelues aq ,{eg '(q ,,3uruoqde1el,,) .>bL.>tU ^\eu '(q .yb.hJhj JOJ uUOJ CguOuOq Slr uI elnlnsqns ol aru no,{ qJIq,\\ qre^ u enr8 rum ra4ueds eql ,,iSuruoqdelel oq sL,) lSfr.ly.!m.h.:btu.:tU.>rr.rub.:uJsl ecuelues crsuq eql 'lllrp slt1t uI

a.arlua8e lnoqlp\ a,r11u3orra1u1 ryqZI'ITIUO

uosrad pJlql 6uorln1tlsqns qra^ asual luasald

I

L,

.Eb.lbhr.bJ

Is >.!ry,.1g.)bL.Neu.lbtu. tubr

.>8.>lp.bs

lsr,.!m.L.:blr.>R.>re.bu

.>mL.ruSl

ls r,.lm.L.>bL.> mlu.ru:l.lbF

,,2sfopomou Sutop noK atn tDql6,, :aqal^J

z)

Y

o

tun

,ereg .(..reqouel,,) 'drqsreumo Jo uorssessod 3o euo sr drqsuorteler eql bb.bl sr sosuc qloq ur qclq,\\ 'ueql s/t\olloJ luql pro^\ eql qlr^r uorl€lor olur pu€ .5 .:>.!Q 1nd ,,uope1ar 3o

s Lu.rol,, eseqJ '(..Ku,,) .o't Supluur (,J,,) ) ol .u sppe ruol 'uo4sanb s,9T-roq ot 8ur,{1deg . ,(q '(q ,.rnof,,) .8.:r.\Q Suyrurog .b rpp" p f-roq ..no,{,,) .)>.!Q ot .ecuulsur roC .reu^\o .uutaqrJ uJ .uo os .E.hJ!u u Surxg;u ,{q peu:oy eJ? spro^\ qcns

eqt Surtucrpur pro^\ eqt puB ',,s.rftB}\I,,

ol

',,{egl,, ',,Jno,, '..JeI{,,

t,,Jnc)fr,

'.,r{[u'

su qcns

spJol\ qsll8ug ol a8gsn ul puB

asues uI qloq tuepnrnbe eqt eJB ler{l spJon\ ur pesse:dxe'drqsraumo eldrurs sr uorssessod 'uorssessod setuJrpur 1r eldruexo sF{l q 'sSurqt lueroJJrp fuuu uuelu u€J asuc.p.pgo eqa 'asP3 e^rlrueS eqt '..uorl?laJJo urJol,, Jo .sqJe^,{rerlrxnu ot .E.ruEu u sB pesn sr .lo ueq lnq sqre^ umlu tceuuoc o1 pasn .1o elcnred eql uees o^uq el[ '(q ,,iJeqcuet rnof sr oqid.,,) l!3 N slsu p f-roq'llm.Q.upo.>h.L,,ifpnts no,( op ereqd\,,'uoa Suqse reUV

.bb.!1.Q.>.lg

NOISSgSSOd

l\:

.su.Ltr:r.bJ

l\g. lp.[.:blu.sgu.Lru.rub l!g.r:e.!.n.sLru

.>mL.ruSl

Ir.n.lu.:bL.> r.nL.ruSl.LF I!>.re.9.n.pLru

.

.uG.sgu

.Ev.L.m

ll>.!m.ln.>bln.sE.sF.LG l!>.le.lm.uLru

.N:r9.Lle.[b|P

3'

Q

bp seu

N:e

bn,

NU"

lir

*!t

^\\\

l!g.!p [:bL.:p.u!

l!g.m.!r.n sLru

W:F

lsrr.lg.9.n.[.:bL .:Lu.>u.rub.s[.>!

v

lsr,.lg.\b.Q.:bL .>6u.>r'.rub.s[.:! o lsr,.l>.lm.L.:blu

^\

.

>6u.>r'.rub.ulu.:uJ'. \

oE

.:!u.>J.le

llg.lp.[.:bL.:Gu.>J y llg.m.lF.NLhr

.lG.[.sru

ll>.lm.lu.>blu.sru.LF ll>.rp.!m.pLrr

.uG.sL.ru:

ll>.lm.G.bk.pL.ru: ll>.p.lm.pLru 4\!

h>rr.l>.lmjb.>blb !4\ .>!u.>rr.rub.slu.>uJ \

z

lsr'.1g.!m.[.:bL .>Gu.>r'.rub.pL.:uj r Tdtrtcsadol

uonqlJruanll zL,

'usleqrl prnbolloJ ur pesn uoples sr

.h Sulpue

eqJ

r

'Jeqlo eql sessessod ro survro sSurqt olr1 eql Jo auo qclqr!\ ur drqsuorlBleJ u :tseldrurs eql Jo auo lu 8uqoo1 eJe eA\ ere11 's8urueaur ,(ueur enuq upJ

esuJ.E.r"[u

3q1 os'pelu1er aq uuJ sSurqt o/!u

qsiq^\ ur sfurrr fuuu eJe eJeql su lsnf

'uo os puu (,,e1dde eqlJo,, to,,s,o1dde aqr,) .VB.D seuocoq '(,.a1ddu,,) i(.,.req,,)

.U,'

seruooeq (,,eqs,,) .1" i(,,s1q,,) .UEjsatuosoq (,,aq,,) .u.Ji(,,,(ur,,)

.9;

.[.f

soluoJaq (,,L,)

'.p Surppe ,{q esuc enurua8 eql olul tnd sr tr 'xr;;ns B s{c€l Jo .u ur spue .', 'acuetsul Jod Jau,ry\o eqt Suneu8rsop pJo,r oql y1 '..r3,, ,(us ol tsnf elqutrns st lr 'uotlusJenuoc ,treurpro uI IUJ eerql oseql Jo punos aql eJuls 'ilpS ' .8.f"[u slr su G -Fuopr ,tlrueu sr selcruud esuc S

.[.tgU

aXPl ,' , DUP xIIIn S ; B UlIz\\ SDue r.ru.re'.,v+.i.-:..te.b

Itr

Jo .u

v,Jo rr

xrJJns ou

7

ot luurrr no,{ esoddnS

'pesn oJu,{eql qcrqm

qtr^\ sexrJJns eqt puu .E.ruEu e^lJ eqt Surmoqs uuqo € sI ereH 'relrurls etrnb ere-.Q nuu '.Q ' .U-.teqt Jo aerqJ 'pesn sI .8.rulu oqt Jo slruoJ e^IJ eql Jo qclqa seuluuelep pexrJJu eqt qJrq^\ ot pro^\ aqt Suuuumuel xgJns u Jo ecuesqu ro'xtg;ns frupuoces 'xgJns sl E fugu eqt ueleqrJ ualods uI 'pJul'ro $ tuqt Butqt eqt seumu

eql

'sruroJ luereJJrp e^U sa{Bi

.[.p[u

teqt pro^\ eql eroJeq peculd puu reu/y\o eql setueu tet{t pro/r\ eql o} poxIJJe Sureq ,{q peumo Suiqt eqt ot Jeul\o eql slcauuoc esBJ .F.f"Ep eqt'saldruexe aseql luor; ees uuc no,{ sy '(..Joqouel

Xy{,,) .bb.!\.g: ro (q ,.reqcual rnoa,,) .bb.L\.8.)> lQl 6(,,reqceel,,) .bb.Ll esoqlA ELV ,,;s{opouou

Sutop noK ato loqlyl,,

:aqatlllun

ll

llw!\1 r'.p \w l>>.ux,.

ll

)bJ.

r.,l

L>r

sL

cP

\v;l

^\

l

rA

\u. bl.tbh

I \;l

ll>.tu.:u.l.lu.u\.LG

rr

llg Q:^ul\u.ul.LF ',r

ll>.L.:uJ.lu.u\.lnG ur

.|.P

l\>.up.lu.ul

ll>.L.:uj.!u.ul.lnF zr

d

l!>.uuj.!u.ul

.>Y.Ei

lW l" \w ';'.uE.>>.lGl.lu.ul !\24\

cP

.-.--,Je

l!>.|n.:>.lGl.!u.ul !\4\!

lLs- r'cp rir.va !\2^\!

",1

-t.- .J.jv.gj : Lr' sL

[:!

\u.ul.luF

-r

ll: Q >d \u.u!.LG rr

"w

Lel

Yrl -.1

@

!\24\

\rl .)bJ

ll3 Q:! \u u! LF

>'cp

llg

l\>.|b.>bj.lu.u'l.LG or

.:>.lg

Lt' l.L

ll> up.:nJ.lu.u\.luG

q -tw \el 't'-- '-=

lnG

l!>.uE >> ''t'.L.:uJ.lu.ul.luG," !\^\!

ll>.L.:u.l.lu.ul.L6 !\4SV '.

.)>.:>.!CI

s

\u.ulJn9

z

l\> L.:ul.lu.ul.LG

Q9\-\

ll>v\ lu.:uJ.!u.u\.LG 4\

.)>.\GJ

^\

.)

llg.g:.\u.u!

.)>.>

-r L>r sL lW l" -rw '-'d

ll>.|n.:uj.lu.u\.LF r Tducsadol 'uru8u lr ,(us

uaql iedq eql uo ll ol uatsfl iecuolues

^reu

aql

fus 'elcurud annrua8 ateudorddu

no,{ qcrqrt ol pu€ (q ,,aqs,,) .)E.]JoJ elnlpsqns or oJu re4eads aqJ '(q..sraq sr 4ooq

rfr1a,,;

l!:

nof qcrq,r

eql ppe

tsnu

'.rossassod Arou u a,u8 lyrrrr

sr eruetues crs€q eql.11pp sfQt r{l E >! !u u!.LG srossassod 3u11n111sqns I Lv'TI.ITUO

NOISSgSSOd HJIAT S]-IIUO

uuaqlJruanlc vLv

ll>.L.:>.lGl ll>.re.sluru

.:>.lg eAneBeu

cp

llt Vf d ll>.le.NLhr

lsr'.\>.L.:uj.!u.ru!l.LG or

r-,1

e,rnefleu

lpr'.\>.[n.:ul.lu.ru!l.lnG

a

.P -tr',l

ll3.gg.>uJ l!>.p.sLru

llv.lr.>uJ ll>.slnru

ll>.uE.:>.!Gl

ll>.re.Nlbhl

ea,rleBeu

lsr-,.!>.L.>uJ.lu.ruSl.LF

v

4 e,rn€urUJe cP \el 'r'--'-< "w

e,rneSeu

lsr,.l>.L.>u.l.!u.ruSl.LF,',

lsr'.1>.L.>uj.lu.rull.lu9'.

.:".>.lQ e,rrleBeU

lsr,.lg.Q.:^il.\u.ruSl.Lfi ,,

)> lQ l\3.Q.:>

lQ llg.m.sLru

ertneBeu

ls>.lg

[

>il

!u ruSl.Lfi

-

@\-\ ,a.JL,J

llg.gg.:>.>

ll>.le.slnru

e,,rneBau

lsr'.1>.L.>uJ.lu.ru!!.LF

z

.)>.)

ll>.L.:>.: ll>.le.slrru

e,rrleBeu

lsr'.1>.|n.:uj.lu.rull.LF

c

.)

ll>.u>

ll>.re.Nlbhr

enqe8eu

lsr,.l>.In.:uj.lu.ruil.ln? t Tdltcsadnl 'uruBu

lr ,{us uaqt iedut oql uo tr ot uelsrl irellsue eql oArC ',(1dar rno^( ur (q ,,,{auour,,) .ruS!.LG lcalqns eqt leede-r lou op'lllrp slql u1 'alcrued e,rqrue8 etuudorddu eql ppe tsnur no,t qclql( or puu (q ,,4q,,) .:bJ JoJ otrunsqns or eJu nof, qcrqrrr 'rossessod \ou u e,rr8 grm ro4ueds eql 'a,rnu8"u ,r ,"iruu eqt JI 'petJeJrp se 'ea.ne8au Jo alrleurr.JJe eql ur Je^\suu plnoqs nof qcrqirr ol '(q ,,isrq f,euoru srql s1,,) lSrr.lg.[.:!.\u.ruS!.lbfi

srossassod lnoqe suollsanb

gLV ,,istopomou

Surop no{

pa>lse ore no,{ IIIrp srql uI rgg'Z1. -1.IIU11

Sulransuv

an loqlyl, :aqawJilun

lW.lb.)>.lGJ ll>.lp.plnru

.:l.lQ e,rneBeu

lst

13

[:>

lQ.\u ql.LF ^

cp\\-\'' 't'"

ll>.up :>.: ll> p.sLru '-.sluru

llg.g:

l!>.slnru

llg.Q.:>.:

e,rneuluJe

lst-,1>

[:"

lQ !o.Ul.LG

s

.) A,TRUUJUJB

lsr,.l>.L.>>.lGi.lu.r,l.LF r flycsadnl

'ure8e tr fus ueqt ledet aqt uo tr ot ualsrl ire,rsue eqt e^rD 'elcrued enuruo8 eteudordde aqt ppe tsnur nof qclq^

ot pue (q ,,no^,{,,) .)>.!Q JoJ etntpsqns ot ere no,( qcrq,tr ':ossessod ,rau € e,rr8 lp,r re>1eeds eql 'e,ule8eu sr Je,rsu€ eql JJ 'polcoJrp sB 'anrleSeu Jo o^rleuurJJ€ aql ur Je,^ suB plnoqs nof qclq^\ ot '(q ,,isrno,{ 4ooq srql s1,,) lSX.!g.Q.>".!Q.!o pelsu ere no,t IIIrp srqt uI Ul.ln$ srossassod lnoqe suollsanb Surla,usuy :69'ZI.I.IHO aP

l!> up )> bl l\> v.sluru .":.Y4,..'7.'..'^

ttW

r',1

lsr,.l>.L.>J.!u.ruSl.LF'.r

enneBeu

cP:r',1

l\> rr.p'+,1 l\> p *Lru .-:.Y4.-x.':..'..,

lsu.!>.lu.:J.lu.ruil.l',? n(

anrleBeu

.:Y.4

l\>.re.Nlbhr

ll>.uuj

l!>.re.Nlhh!

ll>.L.:>.ui

lsr'

e,tneBcu

lg [ >! lu.rui\.LG -r

.l

,ul

ls>.1>.L.:ui.lu.rull.ln? vt

"nnnaJ .t9

l!>.ure l!>.p.l.>lutu

lpr'.!>.L.:uJ.lu.ruSl.ln9 vt

a,lneSou

.p , -'w lel J,J-

.+

l\g Vg :> lQ llg

lr>r,.1>.L.:il.lu.ruSl.ln6

enqeBeu

m stnru

uuaqlJtuanld

r

t

9Lv

ily.gN.!u.fui!.LE aql al€eJJ

ol

eouelues eql uI sB'(,,asoqrvr,,) .VN unouo:d e,trssessod a,uiuSo::etur peurquoc sr (..oqrrr,,) .p unouord arrrle?olalur eq1

.U elorlJed e,rprue8 eql qlr/y\

gN

urt,U SNOIJ,IIIUISNOS P ttV

l\> us >> ':bl '-3"' l\> rc.sluru '-i .L.>>.lGl.lu.r'l.LG

r/

cP'rr.,l

l\> tr.p :r,l ,-i.'...' l\> rp lvLtu '-:.Y4.-^

a.rrluBeu

ls r'.1>.ln.:>.lGJ.lu.r,!.lrG .'.'r

.:> ^il

ll>.L.:>.uJ ll>.re.Nlbhr

e,tqeBeu

lsu

lg Q:" lQ \o.tl LF -r

.l

-ut

ll> unj ll>.re.sLru

.nnnaJ

lsr \>.L.:>.lGJ.!u.r:l.luG zr

.tY

ll>v\^ ure ll>

re.sLru

e,rUeBeu

is>.1>.L.:>.lGJ.lu.>l.LG zr

.p \Cl

il> uE lGJ '.-i-"ll>.p ''r:Lru '-: .L.:>.lGJ.lu.r'l.LG or

r''l

enrleSeu cP

lsu.l3

[ >" lQ \"

U\.LF

.r

*rxl

-+

llg.gg.:!

l!g.r:e.sluru

e,rrleBeu

lsr'.lg [:t.lQ \u.U\.LF

v

.)^d

ll>.lb.)J l!>.re.sLru

e.lne8eu

lsr,.l>.L.>>.lGJ.lv.r,l.luG,,,

-rw

cP lel 't'--'-=

llg gg :> \Q

llg.r:e sLru

e,rneBeu

lsr,.!>.L.:>.!GJ.lu.r,!.1u9'.

.)>.)>.lQ

ll>

Lu.:>.>>.lGJ llY.lp.NlbhJ

!\!

aa,ReBeu

isr'.1>.ln.:>.lGJ.\u.r'l.lD6,

LLV ,,isKopomou Sutop no,(. an tDql6,, :aqaMJ1run

i\>.uE.:>.ul lu.rui! '-:'.uN.lu.ruSl.luF

z

ll>.uN.!u.ruS\.LG r Tdycsadnl

'um8u sp suuoJ

1r

fus ueql :edet eqt uo tr ot uelsq iesuodser aql alrg 'ateudordde

Jguouoq-uou Jo crFrouoq asn ol puu rossassod aql ol alcrued a,utiue8 eleudo.rdde

eql ppu ol Joqruoruag 'asuodsar rnof, ur osn o1 no,( JoJ etuuu ro unouo:d u a,rr8 lplrr ra4uods

eql'(r{ ,,6slql sr feuoru esoq7y1,,) l!g.EN.\u.ruil.LF sr uonsonb crsuq eqt'iFrp slql uI suollsanb (6asoq,r" Sugansuy :yL'zI l.Iluo urJoJ sir.g acpcerd ru/s sIIIrp 3urmo11o;

eql'(q,,islqt sr,{euoru esoq7y1,,)

uuaqlJuanll

gLv

lWv\2rrcP'rw

r-,1

cP

lL- t'co *l Y4 X '-:

\v cP

r,l

r',1

ll>.uN.lu.ruS!.|n6,"r l\>.uN.!u.ruSl.luF'.c

ruG.lp!

Y

ll>.uN.lu.ruSl.LF

.l>tu.bFu

ll>.CI.sLru.sru.bEu

-r

l!>.uN.lu.ruSl.L6

d

ll>.uuj

'r

il>.uN.!u.ru!l.LF

)>.b.l

ll>.1b.)>.DJ

ilA| I

l>

.lx.

NlbhJ.hrF.

l'P

l^

.lP.g

llg.Q.sLru.r:e.(

l'\ llJ

llg.Q.sluru.u.F

lLw r'cp !\2

cP

"nl

\l,l

.bE.b\

l\>.0.sLtu.bE.bl+

.)EJ

ll>.L.:u.l

llg

gN

lu.ruil.LF

zc

cr

l!>.uN.lu.ruSl.LF rr

llg

gN \u.ruSl.lu6 or

ll>.uN.lu.ruS\LF

.r

r.r

llg.gN.!u.ruSl.lnG

v

llg.EN \u.tuS!.luF

s

l\>.uN.lu.ruSl.[uF

.)t.)

>

e

ll3.gN.!u tu!\.LF

b$u uD

llg.Q.sLru bHu uF

-

ll>.uN.!u.hrS\.lbF

.)>.!g

>> lQ

llg \

,

llg.gN.\u.hr:l.LG

.)bl.Lb)

llg.Q.sLru.)D!.lb)

:w \el

llr- t'co -".- Lel ,-.,Y4

llg [:>

ll>.0.sLru.lle.sL:u

.p

.ll'e.Nlb:U

ll>.uN.lu.ru!l.luG '.

ll>.uN.lu.ruSl.luF r Tdycsadnl

'um8u tr,{es ueqt ledrr eql uo tr ol uelsq iesuodser eqt eArD 'Jel\sue rno,( ur (q,.,teuou,,) 'rossessod eqt ot eycrued enqrue8 etuudorddu .hr:!.lb6 rcafqns eqr teeder lou op 'lllrp s1{l uI aW ppe ol Jequoueg 'esuodsar:no,{ ur esn ol no,{ JoJ etusu ro unouo:d u a,u8 pnrr re4uads eqJ '(q ,,6slqt sr ,{ouoru esoqry1,,) ll>.uN.lu.hr:!.LG sr uotlsanb rrsuq oql 'llup slql uI

r,rilimnn 6LV ,,isfopomou

Sutop no{.

an

tDUrA,,

6

6osoqar,, Bugra,u,su

v : r L' zr -ITuo

:aqa/^Jilun

ll>

p.!r.n.sL! lu.le.leNlu.r'.:!

.rcNL

r-'.:!

^ -t .t.[v.LbY.LbN

LL L.le.lbe.lDE.LH

.s(ln.;.vml

l\>.p.lu. sLtlu.re. s 6lr.r,.>le!

Qu

l!>.p.lm.l>LLln.le.b> +\

.Lu>

ll>.p.lm.sLtL.le.Ll

.lnelb.F'.lbb

ll3.re.lm.sluLln.re.LgL u lub

.Le.x.bs.:lb

re.lbe.rr.be.)lb

.GJ.L.:>.:

:>. >

\o\ t!

btu

i

!>.p.

lr.n. s Ltlu. lp.

ll>.rv.9.n. slu ll>.lp.!r,n. slu

L L.

ll>.lp.lx".s

Llu. p.Gl.L.

ll>.re.lm. s L!

L.re.

I

I

>6.>6

|

llg.lm.\g.L.rur'n.>[l or Il> lln lE '*"€'*'' L p Lp\ '-"''r"-i -

l\g lp !g.t".E le

.;

'

f.-

v

.>6.>6

l\s- \ts

\cP rJL,;it,Ji.q.qN.v

llv \m '-a'-i"'i

A

Ix l*lY

bt

vz

\p l" :ulruS! v

l\s- \r,^ Lcp l* r.,c z Tdltcsadnl

'uw8u 1r,{us ueqt ledut aqt uo tr ol uatsrl lransue oqt onrg '(,,rneJ

u Xluo eJu eJeqJ,, Jo ,,(uB l,ueJe eJeql '1(oJ e ro; ldecxg,,) l!>.p.!5n.p[LL ,':? .;r6,{1da: no,{'(..r*e; e.,) .>6.>6uoql puu (..l,eraql ere aldoad,{uuu,t\oH,,) llg lf. !g.tu .p s,{es adet eqt;r 'alduexe rog '(,.mog e ,{1uo eJB eJeqJ,, Jo ,,,{tre l.ueJB eJoql...ro; ldacxE,,) l!>.p.!f.n.SL!L.fe qll/y\ Je^\sue rno,{ ur esn ol eJu no{ qcrqrrr 'esu:qd ro 'e,rqcefpu 'requrnu \.r,1\\

e ent8

llm

re4eeds eqJ

' !V !f

qJeA oql pue (txetuoc

^{oq")!rL"""ll:;t"T,'il'::Jff !

ol Surprocau ',,qonr-u 1(oq,, Jo.,,tu€ur

-?T,"Tifi

:fi :fi i:,;;:r';T;il; ,,'eeJqJ {1uo ere eJeqJ,, Jo ,.r{u€

l.ueru ereqt 'eerqr rog rdecxg,, sueeru llg.re.!p.sL!L.w.reNL ro lLtu.g.sLlL.m.reNlr puu ',.meg u

fluo

eJB oJeqJ,, Jo,,,{ue l,ueJ€

\+

',,,{

.re.:6.:6'eJuutsur.log

e:eql

'rvreg e -rog

tdacxg,, suuaur l!g.m.\fp.SL!lu

tou'x lo; ldoJxe,,'sueeru,{1p:ot11 qclq^\

'uorsserdxe cn€uorpr uoruruor e socnpo.nur

l!lf

(..f,,,).NlutL.|Y,,,x,,

]ftluer slH 'l!U.Q.S[.SlulL.m.r,eg.ln!.reg.L!

:q3nu tou lnQ ueleqrJ oruos s^\ou)I eq leql s,{es all '(,,Ilautr ,(1per [uetaqrl] ,\\olq l,uop L,) rv$.;.Lm.Sblu.p^>\.S> slslsul tuo;'uotlusJonuor e{BLu ol tuoJ sISe pT-:oC ueql$.

llg

Q

sLLL p

HIIA\ SNOIIJIIUISNIOJ uaaqlJruanlc

Ogt

lL!u.re.N \ lbt L.re. g.lb.)>. \\ iloLu. re.N lo! I

[u.

loiu.p. \\ sluL

re.lbe.b. bE. \2

:

:lu

L.rp.L eL.r:.L b

lluiu.!r.lu.>uj.:

.lug.r'.bE.:ln

lluiu.!pJn.Q

E:r,:

Q

.lueL.F'.Lb I f..

^ -t .i-u)].tbY.tbN

ln.re.L g.lb E.LH

,s6L.rr.>rp\

llnl u.p. s LL lr.p. p 6L.r,.>rel \

Qu

lLlu.re.sL!lu.p.bu \

.lh:

lLLu.re.sloLlo.le.LE

\\

lLlu.re.s Lt

lLiu.lr.LE e

I

I

.>6.>6

v r,

"

llnlu.lp.L.>u.l.b9u.LE'

\

|

llulu.re.N \ LLL.re. :6. >6

lLlu.lp.ln.luO.ul+

h!u.!r

tn

UE.U

e

r

g

z

lLiu.!E.1.>uJ.ru!! lL\u.!p.tu

Tdltcsadol 'uw8e tr,{us uaqt lodet eqt uo lr ot uolsr1 lransuu oql oArD '(..,lleJ u fluo ore ereqJ,, ro ,.,,fu€ l.ueJ€ ereql 'rrreg u ro3 ldecxg,,) llo\u.ry.Slo!lo.m.>? .r| flder no,{ '(,,,reg n,,) .:?.:? uaqt pue (,,iarer{t are aldoed,{uetu ^\oH,,) lLiU.\g.ln.g sfes edet eqt ;r 'e1du€xa Jod '(,.r*eJ u ,{1uo eJu aJeql, Jo ..,,,{u€ l,ueJ€ eJoql...rog ldecxg,,)

llo\u re SLglo * qll^r ra^\sue rno,t ur esn ol ore no,{ qcrqr* 'eserqd ro 'enrlcefpu 'raqrunu e enr8 1pm re>1eads er1l '.lo\u qJeA eql puu (txetuoc ot Surp;occu ,.,qonru ,/y\oq,, Jo ..,tuuru ,\\oq,,) .!p.lu elcrgud anue8or:elul eql qll^\ suollsenb lera,res pe{se eru no,{ IIIJp srqt uI

.L\u.g qlla '.sLLlu.p 3u1sn suollrnrlsuoJ :EL'ZI 'ITruO

\

Il>.le.lNn.t!LLL.re.ts ll

I

|

/

,trJ

|

.lu

ll>.re.!Nn.Nlnlln.re.! u !\

.bu.Fu'

ll>.re. !m. sLQlu.re.hru.Fu

s6ln

l!9.m.!p.sL!lu.re.s (L

Qu Fu

ll>.p.lm. s LGL.re.bu.Fu

,lU.l'r.\rl'>lb

llg.m.!r.n.sL!L.m.\u.h.>Nlb

.re.b.urg

\>.t'e. lNn. N lbg lb.lp.l'p.U.ul'p \ \\^

I

!\

I8t

,,lsKnpornou Sutop noK ato loq4y;,, :aqawJ

llg.lp.lp.L.s[.luF,.,r l\>.lm.lE.L.p.b or

llg.lp.lp.L.>uJu.vrlu -d

l!>.!m.!E.L.p.B rr ll>.\r.n.\E.L.u\re.re rr .^

trun

'up pecunouord sr Surpue

(q) ..'oB s.te'L, :e^quredrur e.rrsnlcur-g1es (q) ..'oC,, :e^neJedur luetslsul lenueraJep

(U ..'o0,, :enuurs6luy

(q) ,.'oC,, :luapnls ro'plrr{3'pueuJ €

01 pIBS

s11u63

o^neredur elpuoqJeJJe

sq1

,

,.,

,1.>l.uu>,

\

19.Nbh

lh.lvbh a

z

hn.lvux

v

lb.sug

l.:blr.sln>.sug ( Tdycsadnl :o1qet Sur,nolloJ er{l ur .loUt roJ pqn}nsqns eq uuJ sloor Tuqre^ tsor{ .(q..oB ol,,) .Nbh qJo^ eql Jo slruoJ e,ruuredur snoLIuA eJu 'sseuelrlod Jo/pue ,{cuo8rn go ,1rn"1 ,ni ^\olag .(r{,,llern

-uEA eleorpur ol JepJo ur s8urpue lueJeJJrp IuJoAes seq enrturedrul

oql

oB esee14,,)

,eJu€lsur .:blu.sL>.Nbl,r.yEr.lb ut su 'loor qra^ eql or-[,,op-d1eq,, "{lprerl] .>blu.slb> roJ-Surpue

e'rrluredur uu Surppe ,{q ro '(q ,.u,trop rls,,) ,ouo1u 601 1nqrrn lpLbb ur sB eqt Jo tiuoJ olrluJedrul eqt Sursn ,{q reqtro petonrsuoJ sr enneredur oqt uuleqrl ua4ods u1

gAIJVUgdWI ll I

| /

|

llb:U.l'P.Nb9l.b.l'e.d

ll

i

|

I

\u.rp.s Ib

|

|

t

ln9 ln.rp.

>U.l'P.N

\u.r.r.>s

| lt

|

Lbg lD.l'P.

| /

ru.tP.Nh9

ln

I

I

Lr

a

llh\rr.lF.tb.Nk.bh

Il t | / | rrb>u.re.Nhlbr.P€eVF Il

lb

ll I I

ll I lrb

ll

I

I

|

N(

|

llh\)-l \cP '-".1 lh M bl s,/

'
slr

\

ub. g b

lLiu !p]r.>uJu.usltr

|

NQlb

tb.tP.

ilu\u.lp.L.>u.rob er

llnlu.p.sLGlu.le.bu.Fu

llu\u.!p.L.re.B Lr rr

i-

l

I

r

rhru.\F.th.u\r.P.l.e

llnlu.p.sL!L

dd

lllrt

le.leNlb.F'.:C

.)

\)-l \cP lx M lxl.o\

od

lh\U.\F.lb.bl.n.YLu\

lloiu.ry sLlL.r:e.bLu

ll

llF

I

,--

I

I

r

r

v.4/

uwaqlJluanld zgv

'ureBe tr

fus ueql lodel erl uo tr ot uolsq :lueuelqs oln€redu4 erp

e{BI I '(q ..eailoc eqer osee14,,) l.>bL.UL; pbU.t puodser no,( ,(,,ee;;oc,,) .X.lu sfus eda oqr gr 'elduruxo roC '(q ..e{n esue14,,; .rUto*6r.pg5 Bursn lueruol€ls eirriroa*, uu alelnrruoJ ol er? no,{ qcrqrrr qlp\ {ulrp Jo pooJ u 6nr3"III^ releeds eql .lllrp s[ll uI

.r"bu

qlla

!

'a,r11ururggu 6uorlnlrNqns lcafqo a,rrluradurl

.:bL.sL;

$;ZI TTUO .x>Eu.ruF d

l.:bln.uL;.lsp.sFu.ruF

.sFu.b or

l.>bL.sL;.lele.NFu.b

l.>bL.sL>.lgm.L&.uQu

:bL.s l*.

.LF.sbu

.l.P.>)l'P.bg

l.:bL.slu>.lsp.lp.> :t'e.b 9

.9.o*

l.:bL.slu>.lg,m.b.ue

Jo9.:b

l.>bL.sL;.lgm.lu!.>[

L.'ll'p hrh.:lr

>bln.pl*. ler:e. uL g. hrF to

.b9

l.>bL.sL>.lEle.uE

uy *gio

l^rr:e.Lm. sQu

l.

l.

l.:bL.sL>.lpp.>.!u

.:.\g

v

r

Tdycsadnl 'uru8u tr

uaqt leda er.I uo lr ol uelsrl ilueurelets enpuredrur

fus

eql e{sw.(q..uel uqeqrr ewold,,) {ulrp .elduruxe JI

l.>bL.sL>.lgp.>.lU puodsar nof '(,.uel u'loqrl,)

.:.lF

s,(us ednt oql

JOC '(q ,.lue eSBOId,, JO ..{urJp esue14,,) .:blu.sL>.!gp Sursn tueluelsls elnurodurr uu elslnrr.rroJ ol eru no,{ qcrqm qlp\ {ulrp ro pooJ {"nG 1Fn re>1eeds eql .lllrp srql uI

.lFm

qf1,ra

6a,rrluurrg;u (uorlnlrrqns

1rafqo allleradur, ,Or.r,

(q) ..'oC,, :e^DuJodur luetsrsur

Egt

,,is|opouou Eutop

lLb.su>,

ro

!\!

iTiLi

llnb.sup, ,,

:aqaalnun

noK ato toq44,,

l.

l.

>bL.s L>.stuqlu. b.>H

.slrgL .b.>P

u

.sLgL

:bL.uln;.uLrL.Lu.sQu

.Lu.sQu r Tdycsadntr

'uru8e tr ,{es ueqt iedut oqt uo

tl ol uelsq ilueuretuts enrl€rodurr eqt e{pW .(q

,(nq asua14,,)

..peerq I :!L S[;.sLglu.[u.'o5p puodser no,('1q,,,{nq ot,,) .Nluglb puu (q ..peuq,,) .Lu.sbu s,{us edul eql y 'ecuersur rod ' .:bln.sln; Sursn ruauetu1s arr.riuradun ol eru no,{ qcrqrr qlr^\ qJO^ pue tcefqo ue enr8 11rrn relueds oqt .lllJp srql uI ue elulnrrr-roJ

'a,lr;erurrggu

.:blu.pb> tll!,!r (uorlnlrlsqns qJaA puu 1rafqo aAllBJa iln1 :g 2.7I .I]IUO

l:bL sL; l.

.ub.ruslu or \

>blr. sL>. sQu.uQ.ruuL

.v.b9 ((

ur

sQu.b

(

.>z.Ut

t

.tP.>:tP.b9

l.>bL.sL;.sbu.p.>:rp.be

e

.LF.upu

l.>blu.sL> sQuJuF.sQu

-

.b.luPr

l.:bL sl*.sbu.b.L>,

.b.Lil ''

l.:bL.sL>.s!u.b.luil

\

.lPl.f)

l.:bL.slu>.ubu.reu

|U

.-.t.. .rux.NPJD

l.>bL.slr>.sQu.rup.sQu

v

.Lu.pbu

l.>blu.slu>.uQu.lnu.sbu

,

L9>b

l.:blu.sl* sQu.ln!.:[

l.>bL.slu>.l>bu.p,.L

I

\*

Tdytsadnl

uuaqlJruanld vgv

l.:bL.pL:'.sLslb.rg.b.:E l.>bln.s L>.u lurln.rpjnu.sbu

l.>bL.pl*.sLqln.b.:H

u

l.:bL.slu>.sluslb.lhu.sbu ( Tdltcsadol

'ure8u tr,{es ueqt iedn eqt uo ll ot uatsrT ilueueluls etpu.redur enrte8eu aqt e{uw '(q .,puerq ,{nq r.uop esue14,,) l.>bL.Slu>.SLqln.re.Lb.Nlejb os€J eft no^'(q,.pueJq ,(nq esue14,,) l.)bL srqt ur'lueruot€ls anneredun elpu8eu u etulnuuoJ ol

.slu>.sLgL.Lu.Sh.rU se qcns luatuolEls e,r[uredurt ue e,rt3 1[,rnre4uads oqt'lllrp srql uI ,a'r11e8au ,uo11n111sqns a^llBredrul -1TUO

.:blu.sL>

qlla

tLL.ZI

.sLgln l.:bln. sL>. sLrlu.r-'l.lnG

.r:l.LG or .:bL.sF\

l.

>bL.sL>. >bln.sF.r;E.luF

.l')b.hh

z)

.lg* l.

>bL.slu>. lEp.L

ru.

rub

.luru.rub v

^Nbt l.>bL.sL>.sup'.ru.p :H.sEu

.P:R,.UFu

r.r

.sLqlu

l.:bL.sL;.sLqL.sFu.sbu

.sEu.sbu

\

.NbE l.

:bL.s L>.N bh. hr.hr.t).te>. I

.tu.S.t'e>.9 tt .lllhrl>

.)Plh.hl;.Nh6 l.

.ul.LF

>bln.sL>. :bL.tuP.sLB.ul.LF

-

.NbE

.pE z

l.>blu.sl*.pu>.tu.ptj

g8t

,,isKnpnrnou Sutop not atn tDHt!\,,

:aila*Jilun

alperedut eqi O{EIAI '(q,.uel uuteqrJ

he.lsre.sEu.b llL

lte.l9t'e.t'>bu.hrF trrS

.sFu.b or .sEu.tup

.r

r.\

r"y

h.o.lvr:e.lnre.sQu

.lDE.l)blb v

lNq.l9tp.lDh'.NbJb

*io

"

r

.:lg

lM.lEre.>.lb

t

.t'P.>>ts.b9

lu.lgre.re.>:rp.b9

e

.b.u,E

lrq.lEle.b.uE

L!:$ -

lm.!greJn!.:[

"

.Slup.tuSlu

h.e.lElp.NLE hrFlo

.bP

Ire.\Erp.uE

sr

fiYcsadnl 'ure8u tr,{es ueqt iadn eq uo ol uelsl lr :lueuretuls puodser no,{ .(,,uel uuloqrJ,,)

{ulro,,) ls.!EF.:.!5

.> \g sfus ada eqt;r 'eldiuexo roc '(q,,>fuup/tna,,i .u.!6p Bursn tuaualu1s errrleredur u€ ol€rnuuoJ ol ore no,{ qcrqm qrr^\ ro pooJ n releeds aqr ,ilrrp srql uI {upp "nri 1Fm (a,ttlerurgge .r'D.lsp rll1,lr 'uo1lnl1lsqns 1rafqo a,r1le.radurI:1L.ZI -ITIU( l.

>bL.sL>.sLgL.r:e. g!.LG

l.>bL.sL;.slngln.g\.luF or

l.:bL.pL>.>bL.re.s[.s[.LF

I

:bL.sL;.:bL.r>[.s[.ln6

.r

l.>bL.sL;.sLrlu.sEu.sQu,.

>btu.s L;.N lnE'lb.re.NFu.sQu

l.>blu.slu;.supr.ru.s>B.pEu,,

l.>bL.sL>.Nbh.rtp.hr.N >B.pEu

v

l.>bL.sL>. lsre.re.lbru.tr:lb

l.

l.:bL.sl*.lgr'e.Lb.rl.rhr

l.:bL.|.}lu>.Nbh.t p.hr.hr.N.|'9>. g l.

l.>bL.pln>.Nbh.hr.hJ.t>.r.e>. l.

>blu.plu>.:bL.p.LP.sluB.u!.luG

| |

t

| |

g,-,

| N,

e

l.>blu.slr>.supr.ru.pE.l

-

l.:bln.pL>.>bln.lnD.l>lR.bl.LA !

l.

:bL.slu>.supr.m.u.lpEJ

uwaqlJluanll

ggv

Ite.NLslb.lbu.sbu

.uLgL

.Lu.sbu r TQtcsadol

'ure8u tl fus ueqt iodn eqt uo lr ol uolsq ltueuretuls o,rBurodun eqt e{€hi '(q ,,puarq f,ng,,) lfs.SLgL.LU.1ohtU puodsar no,{ '(q ,..,(nq ot,,) .Sfigfi pue (q .,pee;q,,) .luU.SQU s,(us adu1 aql Sr'acuetsur JoC'.g Sursn tuetuetels onrlursdun ol eJ€ no,{ qorqrr qlra qJeA puu tcefqo uu arrr8 llrr re>1ueds eqt 'lllJp srql uI

uu elelnrrrJoJ

'a,rrleurrg;e

.uq Qllal (uorlnlrlsqns qraA puu 1oafqo alrluradul :08'zI -I.IIUO

.luu'.sQu v

It,o.sbu.luu.sQu'

oi,* ,

lm.sQu.L!.:I

.ub.tusln or

lm.sbu.u'Q.hrFlo

.d.b9 ((

hs.sQu.b.ue

.loF.sQu

h.o.sbu.LF.uQu

-

.b.lu>r

h'n.sbu.b.lnu

,

.b.Lb

h'a.sbu.b.Lil

\

.lPl$)

lt.'q.Nbu.lel'n

P

.hJF.Ngb

It'n.sbu.tuF.sbu

llo.sQu,.p.>)re.be

lr'a.sbu.r'.I

e

.rp.l:tP.b9 t .E^^L

d

Tdycsadnl 'uru8e 1r ,{es ueql ieder eqt uo lr ol

:lueruelels enrteredurr aql e{ew '(q ,,aeggoc

o{eJ,,)

uolsl

lrrn.sQu.g.^L puodser no,{ '(..ee;3oc,,)

'(q

t ^L s,{ss edut eql JI 'eldruexe roC ,,o{€L,) .lto.NQb Sursn lueuelqs enrteredun u? ol€lnuuoJ ol eru no,{ qcrqm qlr^\ )pup ro pooJ u e,rr8 1Im re4ueds oql 'lllrp slql uI 6a,il1eurrggB 6uollqllsqns a^llBradrul |6L'ZI .s.Nbu

rllpr

L8V ,,istopnmou

1rafqo

Sutop no( ato totllyl,,

'ITIUO

:aqawJtrun

'urc8u tr,{es ueqt ieda eqt uo 1I ol uolsll ilueurelels ennuredurt anue8eu eqr a{BW '(q,,puarq fnq r,uoq,,) lrq.Nlhglb.re.Lu uI'Jueuelsls entleladrut enuu8eu e erelnrruoJ ol eru no^ .(q..peoJq,{ng,,)

.Nbb

es?3 slql

lU.SLgln.lnU.SbU se qcns lueuoluls o,rue:edut uu enr3 .Lq

11r,u re>1ueds

eqt ,lllrp srql uJ

qll,lr'a,rtle8au 6uor1n;glsqns alrleradrul :I1.ZI.ITIU11

.sluglr h'n.sLgL.r,!.LF

ir'n.:bL.sE.NE.lb6

.r'\.luF

oa

.:bL.pF\ )

.Nb.ltrh

.lFrt lm.lere.Lru.ruhr

.Lru.rub y .Nbu

lm.su>

ru

rv:B.sEu

.s:B.sEu

,"

.sluglr lM.NLslh.NEu.sQu

.PEu.pbu '. .Nbt

I

lle.Nb t.hr.hr.l.}. le>.

I

LG

.,'

.tr:l.N.re>.9

.:bL lu :bL.L[.slR u!

luP.l>LH

.u\.L0

-

.Nbh lu.sux.ru.reEJ

.pEJ z

.slugL ls.NLElb.b.>ts

.b.>ts

u

uaaqlJluaryc ggt

lb

L!:[ -

lgm L!.>[

.NE9.h:lNb a

lqlo ..--4.."^* t.:lxe hr[:lr

.bP sr

lb.lsre.us

.Llp.sbu p

ib.lvm.Lre.sQu

lb

lb.lEre.hr.uE

lb.\srs.le.>)r.P.be

lb.!Ere.).lb

.b.uE

z

.ts.>:lP.b9 I

.:.lu

r

Tducsadnl 'urc8€ tr ,{us ueql ladet eqt uo tI ot uetsq ilueruelets

e,ilte:odufi eql o{?w '(q .,i?el uuleqll 3u14upp ]noqe luqid.,, Jo ,,Bel uPloqIJ luerp no,( 'alduexa rog '(q

JL,) lb.!gre.>.!5

puodsar no,( '(..uel uelaqlJ,,) .>

!g

s,(es edet eqt 3r

.,iSur4urrppurlee tnoq€ l€q1y\,, ro ,,Iusrp/ete no.{ 31,,) .b.!gm Sutsn lueuelns annuredrut uB elulnuuoJ ot eru nof qcrqr'r qtl^\ Iuup ro pooJ u e'rt8 lpm relueds eqt 'lllJp slql uI 6uo11n1rlsqns a^llBradul tzY'zI

.b.!gr,e

qll,!\ 6a,lrluurg3u

'IlIu(I

lJafqo

lu.slngL.gl.LF or

lu.slugL.re.gl.LF

Ito.:bL.s[.sE*.LF

ls.:bln.lp.s5*.sF*.LG ls.\srs.te.Lh:r.hrb It'n.su g.r:e. ru. s

.r

lrrn.!sle.lbtu.tub v

:!. s Fu

lm.sup'.lu.s:B.sEu

rz

hs.sLqL.sFu.sbu '.

h'o.s[uqlu.m.sEu.sbu

lsa.sug.tu.tu.N.Fe!.9

lm.sux.t'e.lu.to.s.rp>.9

''

lM.Nu>'.t.'.r.reE.J e

lM.Nbh.rs.hr.reEi

-

lLa.:blb.re.lDP.sLB.u! [G

lr'n

:[email protected] sLB u!.LF

lm.sluqL.b.>E

lua.sLqL.m.b.:ts

z

lu.sLqL.Lu.sbu r

Is.sLqln.w.Lu.sQu

Tdlttsadol

68t

,,is{npouou Sutop noK an toqlA,, :a^la/ J trun

ro

,.peorq tq8noq no,( g1,,) lb.sLgL.Lb.Nbb puodser no,( ,(q ,.,(nq ol,,) .N6glb pue (q ..peo:q,,) LU.Spu s,(us edet eqt JI ,eouutsur roC ..b Bursn lueru.rnr, ,non_iJdii uu olslnuuoJ ol e:u no'( qcrqm qll^\ qJeA puu tcalqo uu enr8 lFrn -re>peds eqr ,lllrp srql uI lPq^&\.,,

.b qll,lr 'a,lrleurrgge (uorlnlrlsqns qra^ pue lJalqo aarfeJadul :pg.gl .ITUO Ib sQu b

ue

Ib.sbu.uQ.rur:L lb sQu

_l

.6.b9 (( r

.bbl.luNlt

L! >[

ln(.:[

od .r

.tup.sbu p

lb.pbu.rup.pbu

.lru.sh.ru v

lb.sQu.luu.sQu

.b.Lil , -

lb.sQu.b.lnil

\

lb.sbu.rer,a

.tPt9

lb.sbu b.Lx lb.sQu LF sQu lb.Nbu.r.e.>:r.p.be

lb.slu

q

.b.Lx'

'\ .bk.sbu r.p

e

v\M J.o ,

O

I

v\( Tdltcsadng .uru8u

t1f,es ueqt

ledet aqt uo rr ol uelsrr rlueruelns a^rreredu.rr aqt a{Bhr .(q,.;eeggoc Bur4et lnoqe luql\,, ro ((aeJJoc loot no{ 91,,) lb.pbU.p.[ puodser no^,{ .(,,eaggoc,,) .".1u s,{es edq eqt yr ,elduruxe roC '(q ..13ur>1el lnoqu rnirlt* io no,{ g1,,) ,,1oot Bursn tuotuale1s enneredur .b.ubu ,lllrp ro pooJ tnri

ue alElnuuoJ ol ere no,{ qcrqzn qir^\

.b.rv!u

{ulrp III,[ re4eeds aql srql uI " qlpr 6a.arluurrrggu'uollnfr5qns lrafqo a^rluradul :gg.ZI .ITIUO lb.lere.NEu.b

.NEu.b or

v

.luF.sbu

lb.lem.LF.s!u

a

.sEu.rup

lb.lere.pEu.hrP

uonqlJruaryl

06v

It

lb sLgln

I I

p

gl

LG

ErA

lP.)Ptb.Nb.Nb.lhh \\

.sluqh

.r:\.LG or .>bL.sE\ , EIA

.Nb.hh

.\Frt Ib.lEre.lbrrl.r.lb

,Lru.rub v .l'!bh

It

lP.Nbh.tu.N)Er.l')bU

. -:r

t-

.N)Er.NbU d .sluglu

lb.NluE lb.NEu.shtu

.sEu.sbu '. .Nb,t

lb.sup'.ru.ru.s.le>.9

.h:.r.lv.l.P!.9 rr

.>blu.tuP.sLB

lb.)blb.Lry sLB.u!.LF

.b!^lbF

-

.Nbu lb.suu.rr:.retj

.rpEJ z

.sLqtn

lb.sLrL.b.:E

.b.:P

u

.sLgL lb.Nluelb.hu.Nbu

.luu.sbu r TQtcsadnl 'u.ruBB

tr ,{es ueqt iedut eqt uo tr ol uels{ :lueuatuis olrluJedur eqt e{BW '(q,,;pea-rq 8ur,{nq lnoqe

I6V

,,1s{opomou Surop noK an tDrllA,, :aqalwJilun

entle:edrur aql e{PW '(.{ ,,eat ueloqrJ

l!.\gr:e.b.ue lL.lgp.r'e.>:rp.b9

l'P

.bj.bg \.\l.p

ll,:.lslp.>.!u

lt'(P

.:.\u

v (.

r

Tdltcsadol 'ure8e tr fus ueqt iadq er{t uo ll ot uets{ iluouatets puodser no,{ ,(,,eel uetoqrJ,,)

{ulr(L,) llp.!vr:e.:.!p

.: !! sXes edut aqt;r 'aldruexa roc '(q ,,rtu*rfiE,j L.!6p Bursn tue.,,alets ernn,edrur ue ol'InruoJ o1 er' no,{ qcrq,n qlr^\ {ulrp ro pooJ n inrf 1r^ re>peds eql ,rurp srql uI (uor1n;rf sqns 1oafqo arrrleradru I 2gg. ZI.ITU11 ^lo

\F* qll'lr'antleurrgge

lb.sLrL.lp.hl.lbF

lb.sLrL r'l.LG or

\!

ll I

p.

I I

F

l-t

le.\sp.Lru.rub

fU.Sgn, n-.Ur-rb

lb.:bL.s[.sE_.LG

) pl!.t'e.t) b.Nb.lbh

lb.sux.rp.ru.s:B.sEu ll I

I

ll I

p

ll

p. N lbEh.t'p. l'>b u.

9.1.>b

.r

v

lb.l\bh.hr.hr.s.re>.9 r'

I

\

upu

NUb

r,r

lb.sux.ru.s:!.sFu

h.f'e.hr.tu.S.tp>.

I |

lb sLgL sEu tl

| N,

>blu.lg.LP.sLR,.u,\.luF

9.

lb.:blu.L[ sluB.u,l.L0

lblug *.r-,rp

-

lb.Nupr.ru.letj z

lb.sLgL.m.b.>ts

lb.sLgL.b.:E

lb.sLgL.r:e.Lu.sbu

s

lb.sLgln.Lu.pbu r Tdycsadotr 'uru8u tr,{es uegt iedel eql

uo lI ol uals{ :lueuelqs a^lieJedrut e,rDu8eu eqr e{utr\t'(q,,ipuuq Bur,{nq tou lnoqu lurl \,, ro ..puerq f,nq l,uprp no,( ;1,,) lb.sLqL.m.Lu.pbu ossJ sil{] ur .lueureluls oa.nuradurr enrtu8eu e atBlnuuoJ ol aft no^ .(q ,,epueJq Fur,{nq lnoq€ t€rlld,, Jo .)t'P.b9

l!.sQu.m.>:r'P.be

.tuF.sQu

l!.sQu.LF.sQu

.b.l*,

l!.sQu.b.Lx

''

.b.lbb

l! sQu.b.Lb

\

.lPl'g

lL.sQu.mu

F/

.hrp.Nbb

lL.sQu.rup.sbu

v

.Lu.pbu

lL.sQu.lnu.spu

e

t

Tdltcsadol 'ure8u

1fes

ueqt iedn eqt uo lr ot uatsl

ilueruetuls e,ruuradrur oql o>l€1ltl '(q e{pJ,,) I[.SQU.E.! puodser nof '(.,eeg3oc,,) ,,aeggoc '(q t s,(us odul eql JI 'elduuxe ro{ ,,o{uJ,,) .^L.*bo Sursn tuoruoluls e,ruursdur uu ^L otulnuuoJ ol eru no,{ qcrqm qlr^r {uup ro pooJ u elr8 lrm raleeds aqt 'lllJp srql uI rllpr'a.r11eurgge'uo11n1gNqns 1ca[qo a,rlluradu I : L9'ZI'ITIU(I .L.

s bu

lL.lere.sEu.b lL lere.sEu.tuF

l[

lgre.tnF.sQu

Sutop noK atn rDql4,, :aqalnJ

.sFu.b

oa

.sEu.tup ) LF.sQu

v

.bP sr

llu.lsre.uE

.Lre.sQu o

l!.1;'m Ly.sQu

llu.lEre.Nlbp.hrNh 's

l! lgm L! >$ E6V ,,istnpnrnou

.PluP.tusL

"

-

.Lt.:b

fiun

lL.\Ere.lbrr:r.rr:rhr

.lgnt .Lru.rub a

.Nbt llu.suP'.tu.s:!.sFu

.p>R.sEu

v

.sLqln

l! sLqL sEu.sQu

sEu.pbu r .l'>bE

lL.sug.ru.ru.s.rp>.9

.h:r.S.t'p>.9 tt

:bln.lnf.sLB lL.:bL.luP.slnB.ul.lnG !

.b!.LA

-

.Nbu lL.Nu>'.ru.leEJ *!

.retj

z

.sLgL l!.slngln.b.:ts

b.:P s .sluglu

lL NLslb.lbu Nbu

.[nu.pbu r Tdltcsadnl

'uru8u u {us ueqt :ede eqt uo ir ol uelsq

:luouetqs enp

,(q,,{nq ol,,) -uredurr oql o{ury '(q ,,peerq fng,,) lL.SLgL.luU.Sh.rU puodser no,{ .fvlnqlu pue (rl ,,peorq,,) .lnu.sQu s,{es adeieqt 3i."ru"tri, ,og ..1o Bursn iueuoluls enneredrir ue olulnuuoJ ol ere no,{ilcrqll qlLt! qro^ puu tcelqo uu e,u3-11vr re>1eeds eql .lllrp srql uI 6a,r11uurr.gge 6uo1ln1rlsqns

.b qll,rr qJa^ puu lcafqo alrleJadrul :99.6l -I.IIU11

uCIlaqlJluanlc v6v

:lueurelns errrleradurr aql e{ury '(q..ae;goc

'ur€38 t1,(us ueql :odet eqt uo lr ol

e{e;-,) l.:!.sQu.g.[

uolsl

puodsar no,( '(..ee33oc,,)

'(q t ^L sfus edet eql JI 'elduuxe roC ..e{BL,) uu olelnurroJ ol aJB no,{ qcrq,t w1n\ {ulrp Jo pooJ u en8

.:\.s!u Sursn lueuolels alnuredur lvt releeds 3I{l 'lllrp slql uI

.:\.pbu rlll^r'a,rgleurggB 6uopnllNqns lralqo a^llBrodul

106'

ZI TTIUC .sFu.b or

l.>l.lEp.pEu.b

.b9

l.>\.\Ele.be

.Llp.sbu

[.>\.\gre.lby Nbb

.L&.sbu

l.:l.lem.lbf.sQu

.pEu.ruP

l.>l.lgm.sEu.ruF

.bl.b9

l.>l.lEre.hr.be

.1u6.:b \

l.:l.lgm.L!.:[

.sLg.ruuL

l.>\.lgr:e.sLg.ruplu

e)

v

' L

.>.\u r

l.:1.\gm.:.lg

.tP.t:tP.b9 t

l.>\.lEp.re.>)rs.De

Tdycsadng 'uw8e tr ,tus ueqt iedur eqt uo tr ol uelsq ituaurolets e,ruuredrur eql e{Btr

l'(q.,uel usloq[ {ulrq,,) t.:1.!g,m.:.\5 puodser no,{'(,.uel uaogl1.,)

.:.!F s,{us adel arp;r 'elduruxe Jod '(q ,.{uupAeg,,) .:\.!gfe ?ursn luaruelels onueredun uu elelnuuoJ 01 oJB no,{ qcrq,t wyl\ {ulJp ro pooJ u aa'r8 11wr re1eeds eql 'lllJp srql uI 6a,lpuutrg3s 6uollnllpqns lrafqo anlleradul |68'7I 'ITIUO .:!.!Erp qlla

.l.vlbE'lb

.r'l.luF or

Itu.Nlnslb.F'l.LG

.>bL.sE\ .Nb.lbh ,

I!.>blu.sE-.s[.LF

g6V ,,isf,npouou

Sutop noK

an toq/A, :aqal Jtrun

oqt e{uIAl '(q ..pua:q

l.:!.Nup'.tr:l.reEJ

.Nbh .rpEJ z

.sLqtu

l.:l.Nlnslb.b.:P

.b.:ts

u

.sLglr l.>l.sLgL.Lu.sQu

.Lu.sbu r Tdycsadntr

'uru8u tr,{us ueqt ieda

eq uo ir ot uetsq iluaueluls errperedun

fng,,) l.:\.plnfL.luU.SbU puodser nof ,(q ..,tnq ol,,) .SlugL

pue (r{ ..p?e;q,,) .LU,.SbU s,{es adet eql;r 'acuetsur Jod u€ alulnrtuoJ ol oru no,( qcrqzrr

qlra

...'!

Sursn luotuetuts enpuredun

qJa^ puu tcelqo ue e^I8 lyzr re>1eods aql

'lllJp srql uI

.)l qlpr

'aalleurrrrre'uollnlllsqns qra^ puu 1oafqo a^lluradurl :16.gI .ITUO

.u'br.ruuL or \

l.>l.sbu.ub.rupI \

.v.b9 ((

l.:l.sbu.b.uE

l.:\.r:bu.ln!.:b\

.tu!.:[

l.:l.pbu.Lu.sbu v lll

.r

.luu^sbu v

I

.v.L \^ t

l.:\.sbu.x.[

t

.l'P.l:l'e.bP

l.:\.Nbu.re.l:te.bg

z

.lnk.sbru

l.>!.r>bu.Lx'.sQu

.b.luPr

l.>\.sQu.b.L>'

.hf.hhJ tr

l.>l.sbu.b.lnil

I

.|Pto

l.>l.Nbu.let'e

Gi

.hrp.l'>gb

l.)l.Nub.tuP.Ngb

!

tt\

-

r^

uaaq!Jluanld g6v

a

l.

:1. :blu.le.LP.s lnB.ul.LF

l.:1.:bL.L!.sLB.u!.tuF

l.:l.sLrL.Lu.sbu

l.>l.r>Lslb.p.Lu.sbu

l.:l.NLslb.b.>H

l.>l.slugL.re.b.)P

l.>\.sux.tu.r"^EJ

*.t.-9

t.rrloog

e u

(

Tdlttsadnl 'ure8e tr ,(es ueqt ladn eqt uo

tt

ot ualsrl ltueuatets entleredut enpe8au eql o{PN '(q ,,puarq fnq l.uoq,) l.:!.SLqlu.m.LU esuc srqt ur'luorueluls a,rrle:ed{.ur enue8eu € erelnuuoJ ol oJB no1 '(q ,.p€aJq,{n9,,) 'lllrp slqt uI

.glg5

l.>!.sL5L.[u.s!u

su qrns luatuelurs e'u]eradufi uu entS 1Fm ra>1eeds oql

.:! qllrt'al1lu8au'uo11n1r;sqns a^lluradul i7,6'ZT'I.1IU11 .sLqL

.g!.LG or

l.:l.NLslb.r:l.LG

.:bL.sE*

l.:1.>bL.sF.sE.LG

.sE_.L6 a

.lFrt .lutu.tub v

l.>l.lEre.luru.ruht

.Nbh!

l.>l.sup'.tu.p:B.sEu

.p:R'.sEu

,o

.sLqL l.:\.sLglu.sEu.sQu

.sEu.pbu '. .Nbt

[.>l.su>r.ru.ru.s.lp>.

I

.tu.t!.re>.9

r

.:btn.l$.stuR,

.u!.luF

l.:1.:blu.L[.sluB.u!.LF

L6V ,,1s{npomou

Sutop noK atn lDq/y1,,

-

:a^latJlryn

s,{us edul aqt;r 'aldutuxe roC .(r{ ,,a{ut s,le1,,) .!.f;bU Bursn tuerueluls enpurodurr U! uB olulnnr.roJ ol aru no,{ qcrq,r qlr^\ {ulrp ro pooJ e itellm re>peds eql .lllrp srql uI 6uorlnlr5qns 1oafqo a,rlluraduI tV6.Zl.ITIUO 9 *bo Qlpa 'a,r11erurggu

l9.lep.sFu.b lC

lqpp

'=._;'-.|:gv.Iv/.

l/

|

N.,E>r h,@ r .\

.uFu.b or .sFu.rup

.r

.bP sr

l!.lep.uE

Jme.sQu r,

l!.lEre.Lrr.sbu

LF.sQu

l9.l9r.e.l.uh'.1.>gb

!

16

v

.h.r.uE z

l!.lgm.b.ue

-

Ju!.:[

l!.lgm.L!.:g

.''

.sLg.tuslu

lele.slug.hrFlo

116.\^vre.gi.>:tp.b9

Np

l!.lEp.>.lu

V\tp N(p

L

.>.!u r Tdltcsadol

'uru8u tr,(us ueqt ieda ap uo ol uatsq ltueueluls tr o,rpu.redrur eql o{BIAJ '(q.,uel uqeqlJ 1ur:p s,te1,,) l!.lgm.>.!p puodser no,('(.,ear ueteqrl,,)

.>.!u

s,{us odut eql Jl 'eldruuxe JoC .(q ,.>luupnee r,1"1,,;- .!.!g," Bursn tueuetets onpured# uu elulnuuoJ ot er€ no,( qcrqA wr^\ {uup ro pooJ n Sntf p^ reluods oqt .lllrp srql uJ 6a.ar1uurgge 6uorlnlr5qns 1cafqo alrluradurI:t6.ZI TTIUO

!

l^rm

tlfpt

l.:l.NLelb.m.gl.luG l.l r.

l.>l.stugL.gl.lnF or

p

l.>l.lEr'e.Lru.nrb v

ug* nilor-rb,

.r

I Fl a )\. ) I9tb.te.Nb.l'>b.lbh

l:! l.

l.:1.:blu.p[.sE_.LG

>l.uupr.m. ru.s:B.sEu !

l.:\.sux.ru.s>E.sEu

l.>

l.>l.suu.re.tr.l.ru.N.re>. g

lr.

l.:l.NLslb.m.sEu.sQu

l

I

I

E

I

) >.N t! Eltr.Nbu. tlbJb

l.s

upr.tu.ru.s.lp>.9

uryaqlJluanld g6v

tt.NLeL.b.>H

.sLglu

.b.:ts

u

.sluqL

l!.sLgL.luu.s!u

.Lu.sbu r TQtcsadotr

'ure8u lr f,us uerp :odur erp uo tl ot uelsq lluotuoluls e,rEe-redun

aql e{u4 '(q ..puarq .(nq s,to1,,) ll.SlugL.luU.SQU puodsor no,{ .(q.,^,(nq ol,,) .SLgL puu (q ,,puoJq,,) .LU.SQU sfes adet eql JI 'ocuulsur roC '.9 Sursn lueuraluls errqeradun ue aislnturoJ ol ere no,{ qcrqm

'a,r1;eurr.gge

qll\r

qJo^ pue tcafqo uu errr? 1Im re4eads

oql'lllJp srql uI

6uorlnlrlsqns qJa^ pue 1cafqo aarleJadul :96'gI

.E

qtl,t{

T]IUO

.ub.tus[u or

sQu.uQ.rupln

.b.uE rr

uQu.p.sr

16

l!

-t"irg

,

l!.s!u.L!.:[

.tup.sbu o

l9.Nub.fuP.Nbjb

.Lu.sQu

l! sQu.Lu.sQu ll

|

|

l9.sbu.rels

.|Pl.O

v

sr

.b.lbil ' -

l!.uQu.b.Ltu 16.sQu.b.Lx'

l!

.b.Lpr

u\(

l9.sbu.u.[

t

.1.9.>)trg.b9

l!.sQu.p.>)re.be

e

.luF.spu

uQu.LF.sQu

Tdltcsadol 'uru8u tr fus ueqt iadel oqt uo tr ol uolsll

-et€ts anrl?redrul aqt e{etr\l '(q..ee$oc o{ut

66V ,,2stopornou

itueu

s.lo1,,) t!.Sh.rU.>r.[ puodsar no,{ '(..eegyoc,,)

Eutop no{. ato tDr.!Iy;,, :a^lawJ

nun

en4u:edrut oql e{el^l '(q ,,uel uuleqrJ,

lLb.lEp.re.>)r.P.be \

lLb.!Ere.>.lb

lP.>)te.bg t

.:.!u

r

Tdycsadol 'uru8u tr fes ueqt iedur eqt uo tr ol uelsq ilueuretqs

{ulr(L,) iL[.!gre.>.!u

puodser no,{ '(,,ue] uuleqg,,)

.-r.gp s,tus edet eqt gr 'alduruxe roC '(q ..{uupneE,,) .lnb.!:,fp Sursn lueuralas e,rpuredun uu alelnuuoJ o1 ere no,{ qcrqrr qlra IuFp ro pooJ u enrS lltr relueds eql 'lllrp srql uI 6uo11n1tfsqns lcafqo a,rtleradul 196'T,I 'ITIU11

.Lf.lgre t{ll'lr 'a,r11eur1ge

.NlbELb

It.Ntuslb.hl.LG

.r'l.LF or .:bL.sF_

lG.:bL.sE.sE.luG

.sE-.lnF a

.lFo It.lEre.luru.ruht

.lntu.tub v .Nbh

t/

l9.NDh.ru.N)tu.NDU

.s>R,.sEu

,o

.stuglu

It.NLsL.NFu.sbu

.sFu.tvbu t .Nbt

l!.supr.tu.tu.s.rp>. 9

.h:l.lv.re>^9

r-t

.lllhrl>

.)Plb.hli7.Nlbtr)

lq.)bL.LP.sLR,.ul.tuF

.bl.LF

-

.1.;bt l9.su>r.ru.pEj

.teEJ e

uaaquruanld

009

lLb.sbu.ub.rusL

.uQ.ruslu or

.[uu.sbu

lLb.sbu.Lu.sbu

.16.:[

:[

lln[ sQu tu!

lLI

spu.ruF.sQu

.r

v

.hrp.NUb d

.b.lbil ' -

lLb.sbu b.Lil

\

lLb.Nbu.lgs !

\!

iLb.sbu.b !

r

L>,

rS

.l.etg

.b.Lpr

''\

(

.\.y

lLb.sbu.>.[ \ \^

t

.rP.>)|e.bg

lLb.Nbu.re.>)re.be

.lbh'.NbJb

b.l'> bJb. lb X. l') bJb !

ll.u

!

v.

TQtcsadol 'urc8u tr fus ueqt iedut aqt uo tr ot uolsl

ilueuoluls e,rneredun aql e{EI I '(q..ee;;oc a{eJ,,) lL[.S!U.g.l, puodsar no,( t _L sfus edut aqt JI 'eldruexe rod '(q ,,e{uJ,,) .L[.sQu Sursn lueruetets e,rrteredtur u€ et€lnuuoJ ol eru nof qcrqm qtr^\ {ulJp ro pooJ u olrS llrm relueds oql ,llFp srql uI .luf.spu t{ll,!\ 5a,rt;eurggu 6uo11nl1lsqns 1cafqo a,llleraduI tL6.ZI 'ITIUfl ,(,,eo3;oc,,)

.sFu.tup ?)

rup

.uFu.b or

lL[ lvm sFu.b lL[ lgm sEu rr rrrS

I0g

.bP sr

lL[.lere.ur

.Lm.sQu o

rui us* r"y *io

.LF.sQu

lEb.\plp.lbX.sUu

v

.b.uE

lLb.lEr:e.b.uE \

-

'L!'>b

lL[.lgm.lu!.:I

"

.sLp.tusL

llu[.ler:e.slng.rupL

u

,,istopouou Sutop noK an tDl!fu1,, :aqawltrun

llnb.lEre.lbru.rubt

.lgnt .Lro.rub v .Nbh!

llnb.sup'.ru.s>H.sEu

.>F.

.N>F.t.ll>U

rti

.NLelb

lL[.sLgln.pEu.sbru

.sFu.l>h;u '.

.Nbt llub. s u>'.ru.t''.l.N.re>. g

.tu.tv.te>.9

t-t

.:bL.l$.ulnd lLb.)blb.lhP.sluB.ul.L0

.u!.1n0

-

.Nbt llub.su>'.ru.letJ

.pEJ z

.slnqL

lL[.sLgL b:E

.b.>P

s

.sLrL lL[.sLgL.Lu.sQu

.Lu.pbu r Tdycsadol

'u.ru8e tr,{us ueqt

ieda aqt uo tr ol uelsq tueuralels eluerodur

eqi oIuW '(q .,puarq ,(n9,,) lL[.SLgL.luU.S!U puodser nof '(q ..,{nq ol,,) .SLglu puu (q .,puorq,,)

.[U.S!U

s,{us adet oril Jr 'oJuutsur JoC

'.1o5 Sursn tueualuls errneradurr

u€ alelnuuoJ o1 eJu no,{ qcrqrrr qlra qJ3^ pue tcefqo uu enrS lirnl -ra>peds eqt 'lllJp srql uI .Lb qll,lt

6a,lrleurrrg;e

'uoglnlglsqns qJaA pue 1rafqo aarluJaduq :96'gI

'I'IIUO rr .b.us ?

llub.sbu.b.uE \!4

uolaquluanli

209

t

'ur€38lr fus ueql lada eql uo ll ot ualsq itueuralu1s a,lrterodurr eql a)pnl '(q ..eel uBleqrl {ulr(L,) llEfe.>.lb puodser no.{'(,,uel uuleqr;,,) '(q .,4urrP/luf,,) > !g s,{us odut eqt;r 'elduexe Jod !F* Sutsn luotuoluls arrnuradur u€ al€lnuuoJ ol eJu no,{ qcrqm qlr^r Tuup Jo pooJ e enrS lynl ra4ueds oql 'lllJp srql uI

(uo11nl1lsqns 1rafqo a,rlleradurl :00I'ZI TTIUO .!Ep qll,tr 'a,r1luurr1ge lLb.Nlnslb.rg.F'l.lbC

lLb.NLslb.r,l.LG or

lLb.\Ere.Lru.ruhr \

r,e.L ru. rubr

llu[.>btu.sE-.s[.LA

lL[.:bL.m.sE_.sF_.LG I

llr[.s

L[.

lgrre.

u g.r:e.tu.s

>B.sEv

llub.su>r.ru.s:8.l>Fu \

llnb.supr.ru.h:.r.N.t'p!.9 tr

lln[.sug.re.tr.l.ru.N.te>. g

llrb.NLslb.NFu.Nbb '.

Eu.sbu

lln

b.N Lslb.re.s

lLb >bL p LP sLB

il"61*og.*

I

ul

LG

hr-n,E

lLb.:blu.lnE.sluB.u\.luG ! llnb.Nu,>r.ru.leEl \!

lL[.sLqL.Lu.sQu r

lub. N Lslb.re.lbu. Nhru

lLb \\ NLsL.b.>P r

lL[.sLqtu.le.b )P

Tdycsadnl 'uw8e ir,{us uaqt ledet eqt uo tr

ot uelsl :tuouet€]s elrteredun enpe8au

.sbu

eqt o{ury '(q..peerq,{nq t.uoq,,) lL[.Slug[.m.luU no^ '(q ,.pueJq ,(ng,,)

esuc slql ur 'lueulalBls anrteradur e,rrluSou u elulnuroJ ot eJe

lL[.SLqL.LU.SQu se l{cns luetueluls e,rnuredur uu enr8 1Fm re4ueds eql 'lllrp srql uI 6a,l11u8au'uo11n1r1sqns aalluradurl :,66'Z1.'ITIUO .ub

rllla

.slngtu

.gl.LG or

Itub.NLsll.Fl.lbG

.:bL.sE_

lLb.:bL sE.sE.LF

.sE-.LF a

EOg ,,2s{opnuou Eutop no{ atn 1DqfuI,, :aqa/ Jnun

uelsq ilueruelBls a^rturodur eqt o)ieW '(q,,eeggoc

.l9lte)

lNUb.tPl.!q

.tuF.sbu

lsbu.ruP.sbu

lsQu.b.lub lsbu.b.L>, lr,.\

sr

\

.b.lbb . -

.b.Lx

t

.lP.>:lP.DP

t*go!"r-;

e

.loF.s!u

ll.)bJb.EX.l'>bjb

lsbu.p,.[

.\.\

(

Tdycsadnl 'ur€8e lr fus uaqt iedu1 arp uo lr ol

a{BJ,,) ISQU.g.[

puodser no,(.(,,ee;;oc,,)

'(q t ! s,{es adet aqt JI 'aldurexe ro{ ,,e{pJ,,) .SUU Sursn luetuatuts enrturedur u€ otelnuuoJ ol eJ€ no,( qcrq,n qtr^\ {ugp Jo pooJ u aa,r8 1Il[ re4uads aq] ,lllJp srql uI (uorlnlrlsqns l_E* qll,lr'al11eu4ge lJafqo a^rleJadrul -.I01. ZI .I-IIUO .

llEre.sEu.b

.sEu.b or

.b9

llple.uE

.Ly.sQu

l\srp.lrle.sbu

.luF.sQu

l!gr,e.tuF.sQu

.sEu.ruF

llEre.NEu.l..rP

llem.slug.hrFlo

.t-.1

.NlbY^ENltr rr

.b.us ?

llsr.e.b.uE

.[u6.:b \

llgr:e.116.>[

l\g|.9.rP.l:t'P.bP

u

.tP.>)tP.b9 r

.>.lu

llEre.>.lb

r

Tdgtcsadol

uCItaqlJruanll vog

l

lpu>r.tu.s:B.sFu

.Nbt

.s:B.sEu

rv

.sLgln

lsLgL.sFu.sQu

.sFu.sQu '. .NbE

lsux.lu.tu.s.re>.9

.hl.l'>.lPY.9 rr

:bL.LD.sluB

:blu LP sLB

ul

LL

.ul.LF

-

.Nbh lsug.ru.mEJ

.leEJ z

.sluglu

lNLElb.b.)ts

.b.:P

u

.sLglu

lsLgL Lu.sQu

.Lu.sQu r Tdltcsadnl

'urc8u tr {us uaqt iedn eqt uo tr ol uetsrl iluauet€ls e^neredur eqt

a>IBIAtr

'(q ,.puorq,{ng,,)

lsLqL.Lu.sbu puodsar nof '(q ..,{nq o1,,) .sLg[ puu (q ..peetq,,) .Lu.s!u

s,(es

edut eqt gr 'ecuulsul JoC uuoJ ennuredur tooJ IeqJeA oJuq eql Sursn luetuel€ls e,rneradurr

ue elslnuuoJ 01 eJe no,{ qcrqm qlr^\ qJeA puu tcefqo uu a,rr8 1Fm releeds eqt 'lllJp srql uI

a^rlurrrrrlle 6uorlnlrlsqns qra^ pue lJalqo aarluradul :gg1'ZI .ITIUO .b.uE or

lsQu.b.ur

.uQ.tusb

lsQu uQ.turyL

a

.luu.sQu o

lsbu.Lu.sbru

.1u9.:b \ v

L! >$

lsQu

g0g

,,isKopottou Sutop noK ant tDr4l6,, :aqa*J tlun

.:bL.SL>.>$L ro; atntusqns ot eru no,{ qcrqm ur"roJ onrt€radrur ue enr8 1pm ralueds eq; .llup srgl uI '(q .,ryon srql op esee14,,) l.:bL.SL>.:btn.\u.Shr.[bF sl ecuetues crs€q eql

a^rlerurgJe (uorlnlrlsqns ruroJ qra^ a^lluradrul :V1I.Z11TUO lsLrL.r:e.gl.LG

lNluglh.Frl.lbF or \v I

lt

r

!r

A

lsupr.ru.s:B.pFu

lNux.re.fu.s:!.r:Fu

llEre.Lru.rupr

l\ele.m.[uru.ruht

l.)Plb.b.Nb.ltrh \\

l.:bL.re.sF.s[.LG

'l

ltLl

lsLgL.b.:ts

lsLslb.FP.b.:E

lNupr.ru.leE.|

lsupr.te.tu.pEl

l:bL LP.sLR.ul LF

sLB.u! LF

lsux.tu.tu.s.re>.9 v

s.rr>.9

lNlbEb.Nbu.l.>ub \

lNLE lE.re.NEu.spu lsupr.te.lu.lu.

l.:bL p

luH

lNluslb.lbu.Nbu r

lNLslb.r.e.lbu.sbru \!

Tdycsadol 'ure8e 1r ,{es uerp iedut

aqt uo

lI ol uetsrl :tuauelns enrturedul anuu8eu

.p.luu.sbu

eW o{BIAi .(q..pee:q

,{nq t,uoq,,) ISLgL no^.(q,,puaJq

os€3 sn{] ur'luaruetels e,rnuredur enrleSeu 3 olslnurroJ ot 3JB

{n9,,) lSLgL.LU.pbrU s€ {i3ns luoueluls

enuuredtul uu errr8lprrr re4eads eql'lllrp sr-ql uI

a.nrlu8au' uo r1n1r1s qns a^rlBradrul

$0; ZI .ITIUO ,sLgL

lsLgL.gl.luF

.r:l.luG or

.:bL.sF\ l.:btu.sE-.s[.tuG

^Nb^lhh

z)

.lFrt .Lru.rub v

llgle.lbt::l.rl:lhr

uuaquluanlc

g0g

,a

'(.,1uup esue14,,) .SG.SL>.:Fu

lIn -

"re4eeds

aqJ '(..uet

>1upp

uou'alr1etur tl1e

roJ alnlpsqns ot aru no,{ qcrqm rrrroJ elrteredur uu enr8 crsuq eqt .llrrp srqt uI

asue14,,)

6uolf nf

lsc.sln;.:Du.> sl ecueluos

llsqns IIIJoJ qJa^ a.,lrluradu

I

..

J.rJIJouorl g0I. ZI .I.IIUO

.)blb

l.:blu.re.lu.sru.luG

n

b:bL

lb.>bL.p.lu.Nhr.lb6' \

\

.lnb.:blu

lL[. :bL.r:e.\u.sru.luF

l.:bL.plu>.:bln.rp.lu.sru.luF r

lr'n.>blr

Its.:blb.le.!u. \ Nhr.lbg

v

.:\.:bL

l.:!.:blu.lp.!u.sru.lnF

.1.)blb

l!.>bln.re.\u.t )tu.lbG

Tdycsadnl 'uru8u tr,tes ueqt :oda eqt

uo tl ot uetsrl ilueurelets e^peredrur,vreu oqt e{BI{ .(r{.,op l,uop eseold,) .:bL.SL;.:bL.m roJ olnlllsqns ol er? nof qcrqrn uuoJ elll€Jedurr eluu8eu e anr8 llrr ra4eeds otLL .(q.,1ro,r slql op l,uop esee14,,) I.:b[.plu>.>blu.re.!u.shr.lbfi sr acuotuos clsuq eql 'lllrp srql uJ a^rlBSou (uollnllNqns ruJoJ qra^ a^rlBJadul :s0I.zI .I-IIUO

Itu[:bL \u

l]tuJbG

\

.lbb.)btb

lL',.>blb

It'n.>bL.\u.l'>hr.LA

.)1.)blb

l.:1.:bL.!u.Nhr.lbF

jb.)blb

l!.>blu.\u.rlhr.lbG

.)blb

l.:blu.lu.sru.LG

b.:bL

lb.:bL.!u.Ntu.lba

H

v L

v

l.>bL.sL>.:bL.lu.sru.LG

a

Tdycsadol 'qruBe

tt

,{us ueqt

lada eql uo ir ot uelsrl itueruatuls ennuredrur /deu eql e{Bhtr .(q ,,op

L1g ,,is{opouou

Sutop no( ato tDtllA,, :atlaturJ

esue14,,)

ilun

'uru8u tr fes ueqt iedet aqt uo tr ot uetsq tueuatuts errBeredrur

,reu eql e{uIAI '(q ,,tuafiuup o1,,) .!Ere JoJ elnl[sqns ol eJu nof qcrqm qJeA u enr8 1Im re>pads eqJ '(r{,,srqt {ulrp esua14,,) t.!UU.s6;.!v.e.\u sr ecuatues rrsuq oq} .lllrp s1p uI a^rlBruJUJB (uollnlllsqns ruJoJ qra^ a^lleradul :g0I.ZI .I-IIUO

.>1.>Fu

l.:1.:Fu.rp.:

.lb.)Xu

llo.:&u.le.:

.:ku

l.:Fu.re.>

b.>Fu

lb.>Fu.re.>

.lrb.:ku

lbb.:hu,rp.>

he.)Fu.lp.:

.lYl.

_.1t1

(J

\

v

lrvG.sl*.:Du.r".> r Tdltcsadog 'ure8e tr ,tes uaqt

ladet eqt uo tr ot ua1sr1 llueuatels elpeJedurr anue8eu /y\eu eqt a{BIAI '(,,{u!rp t,uop asue14,,)

.SG.SL>.:Du.ts roJ etnutsqns ol ere no,{ qcrq,tr {lrroJ e^rteJadrur ue e,\r8 yFm ra ueds eq1 '(..eet {ulrp t.uop esee14,,) lSG.SLy.:Du.rr.> sr acuetues rrsuq eqt 'llrrp srql uI J.TJTJOUOq

-uou 'a.arle8au (uol1nlr1sqns ruJoJ qraA a^rleJaduI rL1;-ZI

T.IIU(

-tr-:XU

lln.>Du.:

.:hu

l.:Fu.>

E

.b:Fu

>Fu.:

\

.lub.:Fu

llub.>hu.> lb

l.>1.>Fu.: lr'q.>Fu.>

.:l

L

>Fu

.f'el.)kU

v

lsG.sl*.:Fu.:

r

Tdycsadnl 'um8e 1r,{es uerp ledet aqt uo lr ot ua srl ilueuotets olp€Jodun mou aW e{BIAi

uuaqlJuanli

g0g

ll I

I

F

Pl'n.th.b.>lP. \\\

l')

lll

?.

lbr.n.L E

p\b

>.1

Y|P.N;.b!b

.:>.\

lL.

:bL.s5*.Ni.L.NE_.LF r

\

lln.:bL.sE.sl.lu.sE.luF r

flycsadnl eqt e^rC '(..,{upot etum

'uru8e ueqt ledet eqt uo tl ot 1r,{us ,(.,^,{upo],,)

lI,u 1,,) lbg.[.[.:g

\

puodsar

no^,{

ue1sr1 iesuodse:

)y !

s,(es eder

eql gr 'eldruuxe JoC 'Je/rrsuu "rnof ur esn ol ere no,{ qclqr\\ pJo,lA eurl e anr8 gr,r,r -ra4eeds aqJ '(q ,,irenal aqt elu^\ no,{ 1plrr uaql6,,) lL.>bln.rvE s\.to.sg.66 pe{se ere no{ [Lrp srqt uI suorlsan b,, uiqn,, B u-ga,u,su v | 601.

zl.I.IIuo

'lbg Q

^Eu.ru.>L.G.: .yi".N;.hr's,(us euo'..EIpuI or oB 1pm 1ree,( lXel{,,',{es o1 'lbg.Q.[v.fu.>b.:.b(..rp 's,,{us euo ',,,ro:rotuol euoq oB 1pm 1,, '{es ol 'acuulsur JoC 'peru:oyed aq IIr,r\ uorloe up ueq,4A eleJrpur ot (,,,nro::oruot,,) .b(.:S puu '(,,reef lxeu,,) 1'.NE p'(,,>1ee,tr 1xeu,,) .m.S!.b!U 'serull cgrceds Sunouep spJoly\ sesn u€teqrl'se8un8uel reqlo e{r-I

'(,,,{upol,,)

)\ !

sB qons

SOUO1|,\ SIAIIJ

.:bL.LP.sLR,

:bL. sL>. :bL.luP.s luB.\u

\cP

l:bln sL! >F !o

.>bL.sE

s[.\u

l.:bL.r>L>.:bL

l.

.bGu.Nsb.rt)P

l.:blu.slu>.bGu.ssb.lo:P.!u

.?l)

lsG.sL>.>u.lu

.)Plb.l.>Eb

l.:bln.sl*.>blu.sru.lu

.:blb.>E

)Pl!.Nh>. )Plb.>K.lU \

.l'>LbEI!

l.>bL.sL>.NluE'lb.lu I

l.

I I

I

lt

Nl

.:bb.)u

l.:blu.sL>.>blu.:u.!u

.sluEu

l.>b[.sL>.sLNu.lt

o(

) v

\ E

v

l.>bL.sL>.lEp.!u

o

Tdltcsadnl

608

,,2sKnpouou Sutop no( ato tDq,4,, :atla/^J flun

'ure8e 1I FBs uaql :edet eqt uo

lI ol uetsg iesuodsu eqt enrg '(..1ae,r txou otlr \ ilvrr

L,) lbg [.[.>m s!.b\u puodser no,{ '.,1oe/r{ txeu,, s,(es edet eqt yr 'alduruxa roC 're^\suu rnof ur esn puu ol€lsuu-u ol eJu nof qcrqur qsq8ug ur pJoA\ aurl B e,u8 11wr re>1eeds eqa '(q ,,6rellel oqt elu^r no,{ 1plrr ueq-&\,,) llu.:bL.SI rrri.to.frrq UF pa{se ere no,( IIup srql uI suolfsanb 66uarllrr' Surra,|suv :0II.zI T-IIUO tl

I

i.-

Pl

N

\l

f..l

\ I

(

r lr lr lb.>bE.sE\\ s\.h.sE.LF yr

.t'.Lfi.uslb

r:.LB.usL

lbr.n.lu.E.>

lL.>bln.sE.xt\.lo.x'F.LA n,

.l'i)N.b.UFlb

)N. tr.uElD

lbr'n.lu.F. ru.s

E ^(

.>IP.N}.YdU.UEItr

glh

lb.:bh.s5.s!.lu.sE.LG n( \\

.>rp.s!.u.F

[>m.s! u.F

lL.>bL.sE.si.L.sE.L9'.r \\

.te.6.uslb

lbr.n.L.E.>le.6.uelE

lL.:bL sE sl L sE.LG r,t \

.>le!.Lre.uslb

l. lrre.usb

lL.>btu.sF.rv\.lu.sE.LG vr

.S.>D.uslb

F-.> S.> D. u s lb

or

lL:bL sE r;\.L.sE.LG

.t'.bR.urlu

lbg.[.8_.>u.bE.urlr

oc

llu.:bL.sE.s\.lr.NE.LG \\

?.lbh.P\b

l9ro.E.E.> \ \\ lp.s -li.lrE.b!u'

I

b q.

ln*.

lbm.lu.F. ru.>

Ibg

Q

lbr.n.L.E.>le.

le

Ni.>Ju.u

ff

I

L

|

|

.Yl'P.N

t

lPNl.lb.b.hr.)lb.Pg \\\\

.)lb.b6

r

l I

p

lr

p

lL.:bln.sF.'"i.to.sF.lo

p

p

p

r |r it' L lb.:bb.sE.s\.L.l>E.LF rr \\ \

,';

s[.sl.L s[.LG

t

lL.:blu.s[.s\.U.*tr-.Ue

.lul.:L\

a

lL.>bln.sE.s!.L.sF.tuG

.u.P.urL

lPl.n.h.b.Yb.g.UEII

s:bL

nl.b6.s>bL

lbm.tu E ll

lP

h,

uJb(

I

lL.>blu.sEu.sl.ln.l>E.LG or \\

lL.:bL.sF pi.lb.sE.LF,

.:ln\.:r,>

>s

llu.:bL.sE.si.lu.pF.LG'.

.:s.sl

lbr'n.ln.E.:s.s\

.1.)lbl

lbm L.F.9.>Ll

E.tn\.:Ll

lbm.L

'\

lbs

[

[:!l

.tre.Nl.hr !4

lbM.L.F.>re.sl.tu

b(.:s

lbr'n.L.E.b6.:s

llu.:bL

-

llu.:bL.r>E.Ni.lb.NF.lbF lL.>bL

\ sE.sl -\

L sE.LF

z

uolaqlJluanlc 0lg

II

S

qluoru lxeu

lbm.lu.F.>rp.s).u.F

,{up:nrcS

lbm.lr.E.>r,.bR.uslb

uoou

lbm.lu.E.u.:ln.b6 \\\\

,{upsrnql

E.>0.>D.uell

durue^a ,rouoruol

lbr.n.lu.F.:[u!.>s

{?e^\ lxeu

lbm.L.F.>le.s!.>uju.uE'lb

^sp01

!

Surue,re srql

lbm.lr.F.l.:Ll

lbr.n.L

lbU b

E:
bL.sE.sl.L.sE.LG

ov

N

llu.:bL.sE.sl.L.sE.lnF or

-\

llu.:blu.tvE.sl.lu.sF.LG \\

r.,

c

lL.>blu.sE.sl.lu.sE.LF'.r \\ llu.:bL.sE.xti.to.str.LQ n(

lL.:bL.s[.si.to.sf-.U Q

^(

Itu.>bL.sF.sl.L.sF.LF zr N

lbg.[.E_.>u.F.uE-lb

,(spuol

lL.:bln.sF.sl.L.pE.lrG ur \s

\

N

Il I

I3e,r lxeu

P\b

,{upseupell

lbg.[.[.>u.lrtu.uElr

lxeu

lbr'n.L.E.:s.sl

t l'-

-lr.-rl Pl\o.lb.b.>f'P.N l,lbh. \ \\

ree,{

,,(upung

(.urL

Sutue,re srql

lbr.n.tu.F.Ll.:Ll \ \\

lbg Q [.>m

ree,{ lxau

lbg [.[.>r:e NE F

b g.

L_. E_.

uj. b

(. s

:b

ln

,rouoruol reue

ABp aql

A\OIIOIUOI

I b(:s

{spuc

)N.t''.uFlb Q

lL.:blu.sE.pl.L.sF.LG rr \\ llu.:bl,:.sE.xtt.lo.sE.loG \-

"r

lL.:bL.sF.sl.lu.sE.luF

.r

t

lL.:btu.sF.s\.lo.sF.loG

\

,{epsen;

>lel.Lp.urL

lb g.\.E*. tu

I

Ibm.L.E. tu.s

lbs

Ibm.ln.E.>rp.pi.blu \\\v

Ie3^\ lxeu

lL.:btu.sF.sl.L.sE.LG \\

n,

lL.>blr.sE.sl.L.sF.luG'. lL.>blu.sF.sl.L.pE.LG

'' t

lL.:bL.s[.si.to.x'q.UA

-

tL.>blu.pE.Ni.lb.NE.lbG \

t

lln.:bL.sE.xti.lo.r"FjoG

lL.>bL sE\\ pl.L.sE.LF r Tdycsadol

,,isKoporvrou Sutop noK ato lDqIA,,

:aqatJ fiun

I

llg.N.bb.!1.Q.:>.lQ llm Q.uPu.>r, ln llu.Q.utsu.lH.lu.:s.>!.:

llp [:bL>

L

:s >!:".!Q

lNLru leb.

qSnorql-unr puolaS

lsLbu.>ru.L

lsug.>g.lu lm.uu>,.:>.lQ.b.sG h'n.sLbu.>>.lQ lbg.[.!u.ru. :nJ.!pw.r,!.:.!

llg Q s[ slutL F.ret.L!

les

L!

llg.Q.s[.pJnr.n.sbL.s;!.s

:

l.:bL.slu;.>NL.rure.u[b l!.m.!.u I

t

^l " !u.G.bGJrp.u.Lm.s lL bL. s >1. lH. ',^

t

A

lu. >>. IGJ

,-

lltp Q.s[ me L!.me lu! llry.Q.sg.ry Lm.s> lluiu.Q.bQre.p.L

m.

!H. !F.

:>.!Q

lg. sL ru. :ru.ts.bll.Il.g> l!m.Q.uH".ru.>nJ.lpr:e.u!

llg.N.bb.[l U.>t.lQ

llm.Q utsu.>r:.tr

llp.Q.uHu.lH.lu.:p.:1.: llm.Q.>bL.g.L.:s.:!.:>.!Q

lsLru.r:ek

q8norql-unJ FJrd Tdltcsadnl ,edn erp 'seop Je{Bads eqt su ,{[{crnb w seuq eqt ,{us uuc no,{ Ipun uorlJos srql ecrlcuJd pue uo uelods su uouulcunuord eqt ecnporder f11n;ere3 'teeder ol no,{ rog euq-,(q-eurl Sursnud 'eJtml enSoprp eruue eqt q8norqt uru Ilrly\ raleads eW IIIrp srql uI'anSoprp aql Suuaaraag

uoplladar anSoler O, 1II'ZI.I-1IU11

uollBdlcluBd 'f, uuaqlJruanlc

7,lg

€I

S

r

lr.o.p

lsLbu.>ru.L

lsux.>U.L lpr.sup,.>>.lg.ui-e rl r^l bbu. >>.

!0

lbg.[.^Eu.tu.>ul.l;r:e. gl.>.1

rui.q.*

5.

*L ! L.re.rer.L!.me.ln!

,\p.0.sb.p.lnm.p blu.s:\.l> >

r.:ur".*i;-.rn-,J"o.ouo l

rg1r.

g.*

At

" ^l luh\u:b.pblt-p.r:.Lm.sblu.l>:!.!H.!u.:>.lg

rSee

l*U*uf nrr"!'toe loUIr"t.*] lLiu.G.bclle.u.Lm.!K.!u.>>.!G.l

l!g.sLru.:ru.!.bb.!\.E, rui.qlp".*.ru;r-.n; ,,is(opouou Eulop not atn flIt6,, :aqal J ilun

'eJeq sr u3d,r\ollo,{ IIBrus oql 'ereq er? sued onlq eaJql eql 'areq eJ? sued {r?Iq rnoJ arLL

'eroq erB sued peJ o.{\l

Z'6

c

z

eql I

A'IIUC

aluBmslser plo l8ql sl eJaqd\ isluBrn4sor esoqf ar€ ererl^l\ (sluBms]ser o^u esor0 oJu ererlry\

L 9 s

z

\

c

dluems]ser d\eu e ereql sr aroqrt\ Lluumelsor fiutus eql sr erarl{\

elllumslser p"q ew sr oJerL

aluBm4ser poots eql sl eJeqr,Y[

n

aluernBlseJ pooS u ereql sr ereqrt\

I 9'6 aaIUO

e{ueq /{"u 3 eroql sl ero[,!\ 6{wq il?urs eqt sr eJerL,Y\ e{ueq pooS e eraql sr ererl!\ aqueq o^u esoql oJ? ererl,Y\ e{u?q plo lsrD sr oJerlrtt e{ueq ,t\eu lBql sI arerl{\

o s n

t c 6{uBq tsrq 3 eraql sl ererlrt[ I

faluo

t'6

ltruCI

s'6

IIIrp uollslsuerJ IIFp uoqulsuerJ

€'6

ITIUO

uopqeder enSolurc

z'6'ITU(I secuelues Sutpgng

I'6'ITUO

6llun 'uA\otI)I are sSurueeu Jeqlo eql lpql pelunss? Sqeq 1r'ecualues qcee ere quoJ os prru sunouord snon8rqure .or1y:ronng prnbolJoc

w ,{u,| euo fluo pelulsuer

B puel ol pesn aIB suollcBJluoc lng 'seJnlJruls uEleqrJ eql psgeJ o1 ls3q sB os lBCrrrsr.lJoru lPq/t\eruos eJB suoFplsrrB4 srll 'luilpa(Il qsqSug or{l Jo eplslno ,{1e1e1duloc elBredo ol lseq eJurs elqrssod s€ tuoples sB pellnsuor eq plnoqs ueruS sflup erilJo suon?lsrrB4 eql

il

^\oleq

suollelsuBrI IIIrO

6

'sl"lrdsoq

'{tr8q,,lleu ? s.u

[ofiAt arr]t{t

'luemslsar llerus 3 s.lJ sleloq euos eru Gql 'uosud plo uu s.u 'luemslseJ

A\OU

3 S.lI

'aJoql JaAO SUA\OI OA\l 3J.eJOrf,I

eerern Ja^o sr l?IL&[ I

(,snl

sI leq,,!\ 9

Loseul a.I? l?uM c

esFll sl luq&\ eosaql eI"

t

rq \ €

esIIIl sl l"q&\ z esFll sl lsrl&l I

sr'6 fTIUO

€roql JaAo uosFd p1o ue s.ereql 'oJoW relo seurze8uuryo 1o1 u erpreql 'eJoql JeAo

$looq ettros er.eJarll ar.eJerll ar.eraq;

'orew JeAo sp?oJ aeJrg 'oJeID IeAo sluBmelsoJ,$eu o,!u

'erern reno lrrcm4sar

poo?--.areffi

zI'6 -Iaruo

elFl,,Yi lsrD sr eJorl^l\

II"us lsql eIIo alqqebe^

sr

eJerl!\

rcql sr ererl^l\ plo l?ql sl arerl,Y\

^leu

sr oreqrt\

eul^t araql

sr eJeqr,Y\

rql

elrr?mslseJ A\eU

il?Ius

"

eluemqseJ poo8 1ug1 sr ere46

1

eroql sl arorlt\

oJeql sl ereqrll eIIo alqsle;e^ ^\3u II plo uB ereqt sI ereqr^l\ allrcJnslsal A\eu 3 eJeql sr oJerlry\

{,lug'tnelser poofl e eJee sr eraq11

1

0I'6 fTIUG ('e'o nyo ow) '^\eu sr aldurel slql i1,usr 11 'plo sl aldual sr-q1 ls1 t1 'p1o sr uosFd slql :t.usl lI 'flarr sr uosFd srql lsl 11 'peq sl peor slql :l.usl lJ 'peq sl 'peq

sr puoJ srql :sl U e8rel srq :l.usl U

1e1oq

sl Ieloq e3ru1 sr-qt is1 t1 sl luern€lser a8rel srql :1.usg I sr

luerrclsor e8rq

s1q1 ls1 t1

'ereq aJe strod u.,r\oJq odu

eplo eldurol sFIl sI 0I iplo elduel snl sI 6 a^\eu uoslrd slql sI g da\eu uosgd sFIl sI L p8or slm sJ g p?or srm sJ s

sltl sI € Ioloq "3r?I luemslsor e8rel srm s1 7 epoo; lu?Jnelsar

a[L

'eJeq oJe sued ?lrg,& xrs orLL

llun :suorlolsuDq lllr(l

'sr ecgJo lsod

elrq^r v

eqlJo li)sq

q

sl l?rlvt

(,^rBrqll aql Jo {cuq m sr rBrlt[ 6^rBrqll aql Jo trc"q m sI rrlrt[

I S

a^-rsrqll aql Jo IcBq m sr l?rlt[ € e^rrqll aqlJo {c"q q q l"qr![ z lcsq u.r q rq I I

A\eu v v

t

'sr Islldsoq plo uv 'eJB SAJols

sr IooqJS 'sr {uuq

eluos

^leu

e^rBrqll

"rtrlJo

6I'6'I'TI}Ifl

aAlp orll JEOU sr lsrll,Y\ z e^lp eql rseu sr leq,/$, I

'sr uoslJd a\eu v 's! ur8lunolll v

l?rtr/!\ €

'eru souel$uou eIIIos 'eJ? speoJ oA\I elduol plo uv 'sr

s

eAut aql reeu

r"q^[

s

ler[l1[ g

s

(,^lp eql l"eu (,^lp eql rBeu

t

8r'6 a'IIUO 'uq eqlJo {cBq u ouo s.eJerf,l Allr aqt u euo s.eJerf,l '{uuq eql re^o euo s.ererll 'ulslunolu aql Jo Iseq rrr euo s.ererll 'ecgJo eqlJo luo.g m ouo s.ererf,l lsod 'le{I?Iu eql JBau euo s.ererf,l

elu"m"lseJ poo; ? eJeql s! ereq1t\ g eluBmslser pooS B aleql eluem?lsal poob 3 ereql eluBmslser poo8 eFql

"

s ercq/'V\ S

ererlt[ ererlt\

s s

t €

ererlll z ereQt[ I

eluBm?lseJ poob ? eJaql s

eluem?lser poo8 € aJer0

s

l,I'6llIU(I

'p?q s.lI :poo8 l.usl

lI

'uq uu s.ll

'plo AneJd s.ll :.&eu AlloJd l.usl

lI

'esnoq IIBrus u s.1I

'per ssll :rLY\oJq l.usl lI 'uosud B s.{ lI 'Iletus s.lI :8rq l.usl 'e1drue1 ? sI

l"rlJ

'p?q s.U ipoo8 1.usr

11

.uur ue s.ll

'p1o

s.lI

:A\ou l.usl

u

'asnoq IIEus 8 s.lI 'per s.ll :u^\oJq l.usl lI

'uosgd e

s.11

II"IUS s.lr :;rq l.usl lI 'a1dua1 ? sI teqJ

epooS

uq

lBrD sI g

eoreql re^o l?ql sl l"qa L 61t\au AuoJd esnoq IIeIus l?ql sI g aareqt re^o ruql sI l?q.A[ s eu \oJq uoslrd 1uql sI aoreql re^o l?w sI lsrltt €

t

ifiq

e1due1 l3rll sI Z

lerl I I 9I'6 aaIUO

eeraql re^o lBql sI

epoo8 uq FrIl sI aereql re^o 18ql sI lsrl I ad\eu esnoq llsrus l?ql sI eereql re^o rql sl lerlll eu \oJq uosFd lBw sI eareql Je^o r"ql sI lsrl{\

g

I g s

t €

eEIq elduel rBql sI z iereql re^o l"ql sI lsrlt\ I

sr'6 aTluo

v

'spuoJ o/hJ

s

'{usq v ^\eu 'slBlrdsoq o^rJ

o

'suul aruos

e vo

'uaol plo uv

uqaqlJ uarytr

6

'^louoluol o3 il.I 'uoou l3 03 II.I 'Tupot-F

IIJ

',vrou oB 1.1

'A\orJoruol JaUs ,{ep oql o? 'uoou 1e oB

il.i 11.1

'lrrou oB 9.1 ,nOrroUOl

'.rorroruol reguTup

--

Offi

aqffilJ

'Ttpor o?

IIJ

'^\orroruol rage ,(ep eq1 oF1J.1

'uoou oB 1.1 1u 'm,ou o? 11.1 '.trouoruol o?

11.1

'ftFor o?1J

SI

vl €I ZI

II OI 6 8

9 s

v c

z 'es-?IH ol oi n.I I 9Z'6 aTIUC

IIIrp uorlslsuerJ

9Z'6 aaIUO 'ereq rue u1 poo8 e s.ereql

'eraq Islrdsoq plo rrB s.eJo{l plo rr3 s.oJe{l 'eJeq eEsqq"c

'oJaq edlr?Jo ll?rtrs u s(eJelf,L 'eJeq aJols peJ u s.oJerll Iooqrs axrel e s(?JerLL

'eJaq

-

sI ILIe^sl

'plo sr lBlrdsoq 'plo

srql g sr-rlJ s

sr e8eqqec s1rlJ

t

'IIPItrs sr exuero srqJ € 'per sr erols slqt z

q $ Iooqrs srgJ I

tz'6'ITIU(I lllrp uollslsuerl

€z'6 'ruo^sl poo8 e sI

llsus

'arols peJ

ITIU(I

'[?tus sr e8uuro

e sI luqJ

sr rue^sl

l"qJ

e;rcle"

'Iooqcs

s

t

prIJ I

sI Iooqrs

rcqlz

sI lBqJ

'par sr eJols

leql

sl

,l1.usr

:fiq

11

rJ

',{relseuou eq1 reau-,4-i1p[i]

e,{rurqU eqlJo

'sr ecgJo lsod elrq,lr V 'sr plrdsoq p1o uy

looqcs

lsql

'plo sI l?lrdsoq l"q.L

lI

'{uPq aql Jsau s.ll :sI 'Jel?eqt er^ou eqlJo {c?q q s.1r '{rerqg eql go 1uog.1{r1

lurll I

ery?q eW reau prflsoq eq1 s1 9 6{wq eW reeu1A$oq eqr sI I i{u?q orn reau lqrdsoq aql sI t e{uuq eql reeu plrdsoq eql sI € i{ueq erp reeu plrdsoq eql s1 7 e{ueq erp reeu p1$soq eqt s1 1

'lo{I?Iu oql Jseu s.lr :l,usr lI '{uuq oql reau s.11 lsy 11

}Ifl

rc'

e^rsJqll orll Jo 6^-rBrqII eql Jo

'sr erols v v

'sr

^lau

{c"q q q rcq16 g

a^rBrqll oql Jo {r?q uI q leqa {r8q rr sr lBrL,!\ lceq w sr lerl{t

t € Z

llun :suouolsuoq llttcl

'Aupor oX

'.!\ouoruol Jou" A?p aql

il.I

oi il.I I

uoou 1€ oB /horrourol ots

.I

iY\OJJOIUOI Ots

.I

uoou Je od I A?pol o; .I oi I a\ou

'&\oxoruol Jau" Aep eql ots II.I 'uoou l3 ots II3I

'A\Ou O3 II.I 'A\OIIOIuOI Ots II.I 'd\orrouol reus 1{ep eql o? II.I o; il.I

'Aepol

'aorroruol reu" A?p aql ox II.I uoou l? oa .I /hou od I l/to.Iloluol od

.I .I .I .I .I .I

.$ou oH

II.I II.I

'.r10u o3 'ABpol ob

.I .I

oi

Aspol

eeruerJ ol o; no^ [,ueqi ,6I aecuBJc ol o; no^ Il.uell,l\ 8I eerrrerc ol o; no^ II.uerL,Y[ LI earuurc ol oH no^ n.uerl!\ gI

dpuqiua 01 oi no^ Il.uerll,l\ sI apuel;ug ol o; no^ fi.uerldt tI epwlEug ol ob no^ II.uerld\ gI ipu?l;ug ol oX no^ [.uerlrtl ZI tpuslxua ol o; no^ fl.uerlltl II iuqnqg ol o3 no^ u.uerl,Y\ 0I eu€lnqg ol ob no^ il.uerl,Y\ 6 euslnqg ol ox no^ II.uerl,Y\ g euBlnqg ol o3 no^ Il.uerlt\, euulnqg 01 ob no^ il.uarl{t 9 ees-?IH ol o; no^ IIsuorL![ s e?s-"lH ol o3 no1i il.uerl{[ ? 6us-"lH ol ob no^ II.uorl\[ € ees-?IH ol od no^ II.uerLt[ z eus-ulH ol ob no^ Il.uew[ I

8Z'6'ITIUO '^\ououol reu? Aep eql o3 [I.I a\orroruol ox uoou l3 0n t\orloruol

oi

uoou l3 06 ,{epo1 o?

cacuerd ol oit no^ il.uerl\[ 4ecueJc ol o3 no^ il.uerl{\ aaru?rc ol ob no^ n.uarl\[ aecusrc ol o3 no.{ il.uerlrt\ aecueJd ol oH no^ il.uerllA. 6puel8ug ol oH no{ [.uerl![ 6pueFug ol oX no^ il.uarl [

ipuq?ug ol oE no{

0z 6 g

L

g g

?

11.uer1,t[ €

i"S-sIH ol o3 no{ il.uorllt S eeS-"IH ol ox no^ il.uerl I t i?S-"IH ol oE no^ il.uerl I € oi no^ II.uol[![ Z il.uerlt[ I

.I .I

ots

e\ouoruol

I

o;

a\ou

ots

'uoou l?

4rrBrnqg ol ox no^ il.uerlrtt g

il.I

apuBI;uA ol oB no^ n.uerl{[ Z epu?lxua ol oH no^ il.uerl![ I euu1nqg ol o3 no^ il.uer1\\ 0 euutnqg ol oH no^ il.uerlrt[ 6 6uulnqg ol o3 no{ il.uer1\[ g 6u3lnrlg ol o; no^ il.uerl\l L

'aorloluol od II.I 'A\ouortrol reu? App eql o; [I.I

'^\orJorrrol Jeue Asp oql o; il,I 'uoou l3 oi II.I II.I ',r\ou oH

'Aepor or 'A\ouourol Jeuu A?p eql oB

il3l ,I

il.I il.I

ots

ABpOI on

6"S-3IH ol

iBs-BIH ol ob no^

LZ'6'r'IrU.(J 6I 8I LI 9I

'uoou le ots II.I

OZ

'A\ou ox

'^"pol

reuu A"p eql on u.I "r\ouoluot 'A\OJrOrUOl Od II.I

uopql uaryd

'srssnu ruo{ ru(I

'eperruJ moJJ ru.J

'lqleq ol o3 g.eqg acrrro rsoilanr

3ueffi

oioFr

druron em or oF rlPuuurJc) 01 od II.aqs

fdeN ol oFn.eH o1-6-fljffi

'e1dwe1eqr

',r\ouomol rage ABp eql oB .o1i1 1.1 'd\ou ox il,I .oN

'aorroruol

.se^

oX II.J 'uoou l? oB 9,1

'pde5i

o1 oB

.o51

g.r(eq;

'^roJroruot rege {up eqt oB 1.aqg 'taqll ol oB g.eqg

'wtnqg ol oB II.I ',uorrouol o3 1.1

'rptupeJ ol oB

ll.I

t€'6

1,

E

iruo{ no^ orB ererlt\

€€'6'ITIUO

1

aaluo t Z

a^\ouoruol o; no,{ illiA

apuet8ug or o8-noT

a-urreau---l

o;iof

eq4BpB-I o1 oB

ots

ffruo t

cruoJJ no1[ e.rB ererl{[

aruoJJ no^ erB orerl,Y[ t aruoJJ no^ erB eJeqr,Y\ z no^ er? eJerlt\ I

errroJJ

;.i\/\ouoltro] o?

L^\ouotuot oB eq 1.ereq1tr 9

i..tor:ouor o?

ed\ououol o? aq 1p-req.,6 7 i-.ttorrouor o?

a^\orrouol oB eqs 1.ereqry1

ze'6

o; no^ IIIA\

e/hoJroruol

1

e^rorroruol oB no,( pa1

eots Aeql

l.uerlry\

g

lo8 feql n.ereql\ L eo; oqs [[.uerl![ g lo8 oqs fi.erarlt[ S eoir no^ II.ueILt\

t

lo8 nod 11.eJorl,t\ € 6ox nof [.uerl1,!t Z io8 no,( n.oJarlt[ I

0€'6 /t\olJoruol rege ,(up eq1-? n.i II.I uoou l3 od

'.rou oB 11.1 ,roIloluol 03 II_I eql

ttarJY

IIIU(I

nFffi lt n neu

no{

g

a"p"u?J ol oB nod il.ueq,t\

6

11.uorl^l$,

;.urxxrs or-o3- n6Tli nftt ^ anpmlul?>I ol oB nof il.ueqrt\ 9

II.J ---- ^w'GFor ofiI

'^\oJJoruol rage Tep-q1 offi1 'uoou lu o3 1,1

iefug qpog

or o?- nol-il.uerl1t\

[email protected]

'zrrou oB 1,1

S

e?1pql ol oB nof n.ueq16 g Lrqlefl ot oB no,( n uen a"uHC ol oB no{ U.uerl1,y\ I

'norrourol oB 11.1

----&pofiBrrJ

6Z'6'Ifruo

6|!un :suouolsuoqlluQ

'esnoq erD ol le{Iulu aql ruo4 o; II.I "el 'acgJo lsod eql 01 loryuru eql ruo4 ox II.I '^r3ryq eql ol leuuru eql ruo{ on II.I

c

c 'lrrcJnslser eql ol leryeru eql IuorJ oH II.I I

L€'6'ITIUO 'r"eq Anq il.aH 'lmbo^ Anq il,aH '?el il.eH 'peerq ^nq il.aH ^nq 'aru Anq il.aH 'leeu Anq il.eH

'IITU Anq il.aH

eqt

ruo{

Anq eq

.1eIL/I1, S

eq

9

,$q.,,ry1

(,leil?ru eql uro{ Anq eq

L

.ler[ \

ilelrsru

(,latrIslu eql

ruo{

(,le{Ielu eql ruo{

^nq eq ^nq

Anq eq

ruo{

Anq eq

(,lery"u eql luorJ (,leryBE eql

.Fq.,ry1

7

.Prlrry\ g

,l?ql6 7

(,leryslu oqf luorJ Anq eq .l?Q!\

I

q8norql-unr puores 'FryBru aql urorJ Jeeq Anq

il.eH

'leryEu aql IuorJ lm;o^ Anq il.eH 'pusllr oql luorJ Bel Anq II.aH

'lelreltr eql uorJ werq Anq il.oH 'lary?rtr aql ruo{ oJu Anq II.aH 'letrIelu aqt urorJ lsatu Anq

]e{Iu[u aql luorJ

{llu

^nq

'leiluu

[.eH [.eH

(,Fryelu oql ruo{ ztnq eq

II.rq,6

II.I

11.I

il.I

1

t

Anq eq .lsI[A\

I

,$q.,,ry1

(lo{Jeru 3qt ruorJ Anq eq

,lerl^a\ 9

(,prysu oql ruo4 tleusru eql ruo{

Anq oq

{'FIJuru aql luorJ Anq aq

,Fqi1A €

iletrrelu eqt ruo{ Anq eq .l?q^\ z aq .l3r[/1A I ap{J"ru aql ruoJJ ^nq

9€'6

'IIIu il.I 'sebrrEJo ^nq Anq il,I 'roaq il.I 'lmbo^ ^nq il,I Anq

'eel Anq

'p"orq Anq il3I 'lgalu Anq il.I 'salqep8a,r ,{nq 11.I 'suoruo Anq il.I

'lelreru oqt uro{ {1ur,{nq

'loryBru eql ruor; se8uero {nq il.I 'lary?ru eql ruoq Jeaq Anq n.I

'lery?ru eqt IuorJ Un;oA Anq il.I 'loTerrr uorJ sel Anq I[.I "ql laryeru eql ruo4 psaJq Anq II.I aql Iuo4 leelu Anq

'leil?ru oql luoJJ selqepHo^ Anq II.I 'la{I?ru eql tuoJJ suomo Anq II.I

aTIU(

alorysru eql tuoq Anq no^ il.lerl1Yl 6 1,F{BIu eql uo{ Anq noA il.13ltr11[ 8 epIrsrtr eql uroq Anq no^ il.rqrq 1 clerysrrr oql uorJ Anq no^ il.Pqx1 n (,leryuru oql ruo{ Anq no^ Il.rqr6 E 6|elrstu eql ruo{ fnq no,{ [,leq16 O elelJ?rtr eql IuorJ Anq no^ il,l3rl1!\ € 6lelrBu aql ruoJJ ,{nq no,{ il.rqr{\ a (,leilBlu eql ruo4 Anq no^ il.rq.,rr1 1 q8norql-unr puores

ileryBu eql ruorJ ele{r?ru eql uoJJ tleryuIu eql uoJJ (,leryeu aql ruoq tleryslu oql luorJ ele+Bru eql uorJ ele{Jsrrr eql ruoJJ elelJelu eql rtro{ alelrertr eql uo{

fnq no,{ 11.fq,6 6 Anq no^ Anq no^

il.rqr[ 3 il.$qrq,

no{

r{nq

no^ il.lerla\ g

Anq

il.rqr[

Anq no^ il.$qr6 II.rq.,6 Anq no^

E

o 5

Anq noA II.Fqr11 7 Anq no^ Il.req.,11

t

s€'6'ITIUO ',{uuureg uor; Iu.I 'oN 'ocrrsrd ruo{ ru.I 'oN 'srssnu ltro{ ru.I 'oN '?psus3 ruorJ ru.I 'oN

apu?I7ug EorJ no^ eJV S epuExug ruorJ no^ aJV ?

6puqrug uoq no^ arv € 6pueliug luorJ no^ arv z

uolaqlJ ruanld

6

eql

uroJJ JeJ sr

Flr"ru orlJ oql

BrqII eql uorJ ruJ sI lalJ?u 'elduol eql ruog JUJ sr le:IJ?ru

orLL

eql ruo{ r"J sr F{J?ru e{l 'rmr eql ruou ruJ sr laryBm eqJ '{u?q aql ruo{ JUJ sl lery?ru eql 'p?or or0 rtroJJ JeJ sr loryBru atLL

'rue^4 eql ol lBtrdsoq aqJEory oB il.eH 'Iue^?l eql ol lerlrBm aqt uotoB il.eH

'ruelul eqr or elduel

eqlEofoB-ffi

'ruelel eW ol {u?q eql ruorJ oB 1.e11

'rue^e;

erll ol lsod eqy moq o8 11.e11 "cUJo 'Iuelu1 erll ol ernoq uorg oB g.eg 'Iuol"t eqt ol Iooqcs eql ruo4 oB 1.e11

'lrrernslser aql ruou reJ sr laryBru erIJ I

z?'6 -IaIUO

s

v c 7

'Iue^Bl eql ol luemv;ser eql

U

uo4

I

oB

Il,eH

I

-ITt}IO

'"S-BIH ol eurqJ uog oB 1.eqg 'B$-"IH o1 npuenquyEorg ofi]qg 'B!-eIH ol ustnqg uog oB 1.eqg

L 9

s n

'eg-elH or upp{Is uor; oB 11,aqg 'us-elH or ?q1aafteq uorg ofipqg 'Bg-eIH ot uurqJ uory oB 1.oqg 'eg-elH ol e1pul ruory oB 1.eqg

'Iellosoq aql ol trrernu1ser eql urory oB gpqg 'le{rsrtr eqt ol tuemutser eqt uorjoBlffi orp ol luurnqsor eql morl oB g.eq5 eql ol luernulseJ eql tuo4 oB l.eqg 'Iuolsl eql ol lrrcrnu1sor erll uorg oB g.oqg 'Jaleoql erloru eql ol lrrumulseJ aqt wory-B 11.eq5 'erols lrruJ erll ol lu?melser eq1 uror3rcBfeq5

'uqrlJ ol es-elH ruo4

c

z

'?g-BIH ot rqspeT uog oB il,eqs I 0?'6 aaluo

elsuuoru eql ol luemulser aql uro4 oB

n"qs

oB 11pL1

'npuurulex ol es-BlH uo:; oB g,e11 'ustnqg ol e!-?lH uorg oB 1,a11 'upgrs ot mo4 oB 1.e11 'buqeelreq ol "s-elH eg-"IH mo4 o8 11.e16 eAeg qpog ol es-BIH woflof g.e11 'FIIoC ol BS-eIH ulor; o3 1.e7y1

I L 9 s

t E

'rDtBprI ol us-slH mog oB 1p11

z 1

6'ITIU o

'Ietldsoq eqt ol aqt ruor; lafr?ru offi 'tuumqsar eql ol Ftrruru aqt uog oB 1.1 'e1dual eqt or rc4ruu-qfmoq 'r{rerqq oql ol teryeru oqt uorJ o€ IIJ

L 9

offi

s

n

tlun :suottoFuoq llrrQ

'lellasoq aql rnoJJ JeJ sr Jepeql ahoru eql 'oN 'lulrdsoq aql tuorJ ruJ sr Arelseuou eql 'oN 'lslrdsoq eql ruoJJ rBJ sr AJBrqll eql 'oN

'plldsoq eql ruo{

rBJ sr

{wq eql'oN

'IBlrdsoq eql ruoJJ J?J sr looqcs eql 'so^

'Islldsoq oql luorJ r?J sr arols eql 'oN l"lrdsoq eql ruorJ reJ sr Iooqcs aql 'se1

sI L elelrdsoq aql uorJ r?J Iooqrs "rD elBtrdsoq eql luorJ rBJ looqcs erD sI g clBlrdsoq eql uro{ r?J Iooqss orp q s clBtldsoq eql ruoJJ rq Iooqrs ew sI t

ilelldsoq aqt ItroJJ ruJ Iooqcs eW

qt

al?lldsoq eql EorJ r?J Iooqcs eql sI Z 6plrdsoq eql ruo{ ruJ Iooqrs ortl q I

L?'6'IIIUO 'luemelsor eql uorJ ru; sr lqrdsoq ery 'lrrEmBlsor eql ruo{ reJ sr i{rurql ary 'luumu1ser oql ruorJ reg sr e1due1 ary a[L

'luumu1ser eql

tuo{

L

9

I n

reg sr Arelseuotu

'lu?m?lsal oql uorJ r"J sl uur orf,L 'luBm4ser 3ql ruorJ JUJ sr {uBq erf,L 'lu?mslsoJ oql uoJJ rBJ sr pBor o{L

c

z 'luurnstseJ oql uoJJ JsJ sl leryBu aqJ I

9?'6 aTIUC 'lslldsoq eql ruo{ J?J sr la{Jsru eqJ .rEJ s

eldlual eql luorJ

JUJ s

AJsrqlI eql luorJ

L s

erLL

9

FtrJuru aILL

lalreru

AJelseuoul eql uoJJ JeJ lelruu aILL 'uq aql uorJ rsJ sI lelrulu eqJ

'{ueq erD ruorJ J"J 'peor erD ruoJJ reJ

n E

e[L

leryeuoILL

s

]eryelu

s

z 'luumelseJ aql ruo{ JeJ sr ptrJ?ru

eql I

s?'6'Iaruo 'J?J s.lr 'se^ s(ll'so^ 'J€J

'Iulldsoq oql luorJ rBJ sr releeql auom eq1 .o11 .oN Ielrdsoq eql tuorJ ru; sr fua;seuow eql 'ptldsoq a{t ruoq re; sr ,{rerqq eql 'oN 'Iulldsoq eql worJ r?J sr {Iruq eql'oN 'lulrdsoq aqt luorJ reJ sl Iooqcs eqt 'sa^ 'Islldsoq eqt uoJJ r?J s! orols eqt 'oN 'lulrdsoq eql ruoq JUJ sr looqcs aql 'sa^

elslrdsoq eql tuoJJ rBJ looqcs erD sI z

ilelrdsoq aql ruo{

JBJ

Iooqrs eW sI

I

;pltdsoq eql ruo{ re; looqrs aW q L eplldsoq 3ql ruo{ ruJ Iooqcs ew sI g al"lrdsoq aql IuorJ ruJ Iooqcs orD sI S ilslrdsoq eql luorJ r?J looqcs ern sI t elu{dsoq eql luorJ r?J Iooqrs erD sI € elslldsoq eql worJ rEJ looqcs erD sI Z el"lrdsoq oql uorJ r?J looqcs aw sI I

?r'6 'luemelser eqt uo.g ruJ sr Islldsoq

aalu(I

oql

L 9 s

'luuInslser eql ruoq JUJ sr Arurqll oILL 'lu?ms|ser eql uorJ rBJ sr elduel aILL 'luums|seJ aql luorJ JBJ sl AJalsuuolu aql 'luem?lseJ eql IuorJ J?J sl uur oqJ 'lusmqseJ eql ruo{ JBJ sI {uBq eql 'luemslseJ eql uoIJ r?J sr peor e{L

v c (,

'lrrBmslseJ aql uoJJ reJ sI le{IBUr

€r'6

eql I

aaluo

uolaqlJruaryl

6

llun

ll.eq :od II.eq .se^ 'rp1sprl ot oH .saa U.aq io8 1,eq .se^ II.eq :ob IIseq

'FqlJ ol o3 [.oq:oB .sea 1.eq

eq

l.uol\

?

arp1up?l o1 oB aq l.uo1\ € idtrrloel]?c o1 o3 oq l.uoxl 7

eleqlJ ot oB eq l.uo7y1

1

JICIUONOH-NON'UV]NCNIS NOSUIId (ttilHJ 11,4"r[:oH il.deql .se^ 'looqcs aql or oB fi.faqr :oB 11leq1se; 'luumslser eqt ot oB 1.

€ruoq ob 1.,{e{l lo3 1.,(eq1 .saj ot o3 1.,{eql :o3 1,,(eq1 .sea

le$l

'uq eql o1 oB 1.eqs :oB 11pqs sea n arn ol oB il,eq io8 1.eq .se1 l"{*,o aql o1 oB l,aqs io3 g.eqs sea 'ruelel erll ol or II.eq :oB ll.eq .sa^ 'oreql dn oB 1,eqs :o3 1.eqfse1 'FqIJ ot

oB

il,aq io8 1.aq.sea

'leqll .saa ol oB g.e.l io8 g,e,r .sea II.O/Y\ :OE 1,e,u eJols eql o1 oH g.em lo8 l.ern isel II.e,$ :ob II.e,n .sel

]99Et "qt o1o31.e,u roeltp,ll-Eo^ 1s-"m ol oa II,e.{ io8 i1,e.,n'saa

eeJols eql ol oB

01 od II.J 'io8 1,1 .saa ol o; Il.I io8 11.1 .saa .so1

o1 oB

1.1 :oB

I.I

'elpul ol oX .sa^ 9,1 io8 il.I ol oB n,il--lo8- n.1.se1

{wq

1eqt

il.I 1oB 1.1 .sea

l.uo7y1 9

^oql 6lJelseuotu aq1 o1 oB ,{eq1 1.uo16 g alooqcs eql o1 oB ,(aq1 1.uo11 y Llusrnqs?J eqt ot o3 ,{eq1 1.uo16 g Leltroq

eleqll

o1

o;

l.uol\ z

^eql o3 ,{eql l,uo,11

SICIUONOH'-IVUII-Id NOSUAd (nM{J auu! eql o1 oB eqs l.uo.^\ 9 a^llc eql ol o3 eq l.uo11 E ercry"ru aqt o1 o3 eqs l.uol\

t

arual?l

eq1 o1 oB eq

l.uo1t\earoql dn o3 eqs 1.uo7y1 7

('loqlJ ol ob aq l.uo11

1

JICIUONOH'UVTNCNIS NOSdAd (ruIIIJ

lFqrJ ol ox no{ l,uoryl

g

eql ol oH no,{ 1.uo11 g aerols aql o1 o? no{ l,uoay p eql ol o; noz[ l,uory1 5 elooqcs eq1 o1 oB nof 1po16 7 aes-elH ol oH no^ l.uo111 y

-IVUO-Id

wqllS 'npu?tulu) 'ereql relo

'"g-"IH ol o;

NOSUIId qNOJIIS

3C ol oX no^ l.uo/t\ g

iupHIS ol oB no,{ l.uol\

S

anpururley ol oB no,{ l.uo11 7

aBIpqI ol o; no^ l.uoiA, € aareql relo {uuq 1eqt o1 oB nollpofiJ auS-eIH o1 oE

nof

l.uo111

1

dV-INCMS NOSUIId CINOJAS

'arols lrruJ eql ol oB 1,1 'peerq tsuol Anq il.I

'fr"{eq eqt ot oB 11,1

'IIo Anq II.I

'erols eql o1 oB 9.1

'le{rutu eqt ot oB 9.1

6erols llnrJ ern ruou ,inq noT 11.reqL1 3

el"q

io? nor( U.aJar1,y[, eql uor;,{nq no,{ g.pqrry1 9 6oB nor( il.ereq1t\ S

eorols aql wor; Anq no{

1.rq16 p

io8 nof II."roqrt[

g

ala{rsru aql ruo{ Anq no{ [.pq16 7

io8 no.{ il.ererl1,!\ I

:suorlDlsuDry lltrQ

'scuetuv quoN ol ob II.eq:ob l.uo,t\ aH 'elpul of o; Il.oqs :oX l.uo,{\ eqs 'lelr?Iu ilulus eql ol ob II.eq :ob l3uo,$ aH

'lqlec

ilup uollslsuelJ

?.OI'ITIUO IIup uoFelsuerJ

€'0I'IAIuO uolllledeJ enSolulc

Z'OI'ITIUO seruelues

Sqptpg

I'OI'IIIUO

0r ltuft uoylrleder an3o1u1q

zs'6 -ITIU(I

6ergauv qtnos ol oB eq 1.uo11 6 eleqlJ ol oH eqs l.uo,^\

8

a^\eu lu?Jnslsal slql l.usl z e^\eu esnoq sFD lsusl I

lI

l3usr 1I

plo s.l plo s,

ealddu u3 llruJ /holle^ slql tiusl t eplo eJerD Je^o {trBq 1?rll l.usl €

lI

d\olr s.l

eleileur e;rel aW ot oH JqS-?C l.uol\ L ieuIrIJ uorJ outz€Xeu ilelus sTql l.usl 9 ieuo plo rrE aleql ro^o Allc lsrn l.usl s

lI

ruoJJ

s.lr :l.usr u

'euo ,$eu 3 s(lr :l.usl

o8ueu e

s.11

il,us l.us

l.usl

1I

IS'6'I.IIUO 'scuelllv qlnos ol oH 1.eqs io8 11,eqg ot oH il,eq :oX il.eH

'leqll

'loryeru plo oW o1 oB 1,eqs io? y1.eqg '?ur-rlJ ruorJ sI eurze?ew.ll?ws srqJ 'Al!c plo uu sr rqlecl ',{1rc e8rel u sr sS-uIH

'AJlunor e?mle sl BIpUI 'oldd? u? sI

lm{

,no1e,{

srql

'plo sr ereql Jo^o {ueq lsqJ 'A\eu sr luBrn4seJ srgJ '&\ou sr asnoq srqJ

dscueruv qlnos ol ob eqs l.uoa1 11 ol ots eq l.uoa1 g1

iteqll

eleIIBu plo oql ol oE IIIS-"(| l.uo7y1 6 a?ur-rlJ uory euzeEelu nelus sr-qt l.usl g e^lp plo u3 lqloo l.usl I e^llr a8rq e uS-eIH l.usl 9 6Ar1unor a8rel u ulpql l.uq S ieldde uu lIuJ zu,olef slql l.usl t iplo erow re^o {uBq l"ql l.usl € 6A\ou luernelseJ srql l.usl z et\eu esnoq sFp l.usl I

0s'6'ITIUO 'releeql o1 oB 1.,{eq1 lo8 11.,{eqt 'sea 'AJo{eq ol oH il.Aeql :o; II.Aoql 'se^ 'esnoq eel aql ol oB il,,{eql io8 1.,{eql 'sea 'ecuJo lsod eql ol oH 11,4e{l :o; [.Aeql 'se^ 'oJols lrruJ ol o? 1,,{eql io8 9.,(eq1 'sea 'leqlJ ol oH il.Aeql:o; il.Aeql'se^

uo/t\ 9 eJeleeql ar^ou oql ol o; ^eql e^reryq oqt ot oX Aaql uo.{!\ I iesnoq eal eql ol oE Aeql ,uo

\t

eocgJo tsod erD ol oI Aeqt uo,a\ € eerols lrruJ eql ol ob Aeql .uo,&\, Z

eleqll ol ob

Aeqt

JICIUONOH-NON'UV-INCNIS NOSUAd 'Aueureg o1 oB g.aq :oB II.eq 'se1 'ecueJd ol ox II.oq :ox il.oq 'se^

e^ueuuoO ol

o;

uoi[ I

(IlilHI

aq l.uo111 9

aecu?Jd ol od eq l.uo7y1 E

uqaqlJ|uaryl

t:tr lIl

'pup[ l.uaru ajrloeilTuelal g1 'erols eql

'lseuoq l.usr eqs zI

p qrod

ou s.eJerLL

II

'aJols oql $ ou s(eroql 0I Jaeq 'qsg e^?q l.useop luemslser eqJ 6 'qrrl?l e^?q l.usoop luernqseJ er[I g

ualclqc e^sq l.useop luBmqsar ar[L 4 'BIpuI ul senotu poo8 ou er.erary g 'elrsuedxeur 1ou sl avrou

'[email protected]

ery

'frelseuoru eq- w nto5l.usl

'[email protected]

'Iooqcs eqt

1e

lI

galdoed,{uuu l.uaru areqJl

4'0I

faruo

6eldurol eql le uouo.t\ fuem eJaql ary SI r aldoed lu?u eJeql eJy ?I

6frelseuotu eql

espos e^eq asnoq sel eql soo(I €I a{rod oauq erorsJqtlaoe ZI 6Jaaq e^?q eJols

aql seo(I

II

eqsg e^eq luems|sar eql saoq 0I cqltrBl o^sq lu?melseJ arD saoo 6

aualrltlr e^?q luem4sar eql saoc

g

i,([email protected] lseder8 poo8 erreq

ro11as

rpr;

aq1

seoq 9

c*=*q poo8 erreq rales qnrl5qlTio[J iseurze8uu el,eq&rq11 aql seoq , eqooq snolrul eaeq drerqn eql seoq € e? rsuodxeur luernelsar rreu eq1 s1 7 ;ezrrsuodxa luernelsar

pql

s1 y

9'OI'ITIUfl 'lro s?q erols eql sI '4rod seq arols eq1 71 Jeeq wq erols eql €I 'qsg wq luemelser erII zI 'qruBl sBq lu?mslseJ eqJ II 'ue{cr-qc suq lrrEmqsoJ er[L 0I 'olduol eq1 p eldoad fueu er,erory 6 ?al usleqrl s?q asnoq ?el eqI g 'fauouyo 1o1 e Eeq-E1fl 'rel?eql or^oru oql eForu pooS u s.ereql le g 'Jolsaqf el^olu eql l? er^oru /r\ou ? s.eraqJ 'sourzeS?ru

S

suq ,fteiq11 eql 7 eryJ

'strooq snou?A seq,fturql

'dnos epoou suq tuumelsar affi 'sburldunp parusals seq luemefar ery 1

s'Or

tlluo

0t 1!un :suorlDlsuory lltrQ

'loq AIIeuoRdeJxe sr pooJ slqJ

'p"q All?uoqdecxe sr uosJod l3r[I 'poo8 ,{lleuorldecxe are eydood esory mos e^rsuedxe ^Il?uondecxe All?uorldecxa

s s

pooJ sIrtrJ pooJ

sIqI

'roq sI pooJ sIrf,L s 'p?q sl uosred rql 'pooH aJ? eldoed

asoql

t'mos sl pooJ SIII z 'orr.tsuedxe sr pooJ snlT

I

ZI.OT'ITIUO 'peq AleureJlxe sr uosred 1ery 'poob Aleruerlxe ers eldoed esoql

'Aeuou

Jo lol InJ,r?

'pur5

w seq uosred 1eq1

^Ieure4xe

sr uosrad 1eq1

'lseuoq ,{1euer1xa are eldoed esory 'q3lJ Alotue.qxe sl uosJod lu[L

'peq q uosred rrll 9

'poot are eldoad asoqJ

S

',{auow seq uosrad luqJ ? 'pupl sl uosred 1uql € 'lseuoq ere aldoed

esoql

'rIcF s! uosrad

pq;

Z 1

II'OI'IAIUO 'qclJ Aro^ ar? spBruou asorLl lseuoq AJaA s peuou 13qJ qcIJ AJe^ s uosrod lBql 'peq A.ra.r erB eldoed osoqJ 'poob rtloA eJe oldood osoqJ

'loq Are^ sI slpql

'qcu ar? spsrrrou esoql g 'lseuoq s! pBruou leqJ s

'qclr sl uosred 1eqJ 'peq eJe eldord esoql

t t

poo8 eru eldoed esorlJ Z 'loq sr ?!pq I

0I'0I aaluo 'qJIJ All?er eI? spBruou oso{L

'lsauoq ,(1par sr petuou tuqJ

qru erB spBruou esoqJ g 'lseuoq sr pBruou l?ql s

'qcF sl uosrad taq1-z 'loq sr elpql I

lury

'peq sl uosrad lBqJ ? 'pooB are aldoed esoql €

'p"q AIIeer sr uosrod l?qJ esory

'poo8

flper

eru eldoed

'qcp ,!1eer

sr uosred

'1oq fgeer sl ?1pu]

6'0r

tTuo

iaa,rsuadxeur lln.g aecgJo lsod oql l? aldoed Auuru ereql

l.uq SI

l,uery

71

eeel uspqlJ e^uq ruo^el oql l.useoc €I 6AouoruJo lol ? o^3rl eq l.usao(I zI ip?arq pooH e^uq F{rBru eql l.useo(I I I 6J€q a^sq eJols eql l.useoc 0I

eqsg aABq lu"rnels?r eql l.usooq 6 equBl e^"q lu?"m?lseJ aql l.useoc g tue{cllr a^eq lrrBmelsar aqf l.useoQ L i,e1pul uI serloru poo8 ereql l.uory 9 ereql l.usl s aruo^el eql l? raoq

^\eu

aeS-EIH ur sowze;eu eJen l.ueJv ? elu"I? l"ql Inl sesnoq snolJ?A ereql l.ueJv €

auslnqg ur e^rsuadx? pooJ eql l.usl Z e?ulrlJ ur seuolssuour alarn l.ueJv I

8'0I

IIrU(I

qc l.uer? salols osorf,L

tl

uopqu uanld

0

'peq

fre^

sr uosred

ItqJ

'poo8,terr eru-jlloerl esory 'olrsuedxeur,{rel sr osnoq ls[L 'elrsuedxa drezt ere sesnoq esoql 'e?ru1

{rat

sr asnoq 1eq1

sr

poo; s1q1

sg poog

srqj

slq;

pug,(leuegxe eru-jdoeil esory

'peq sl uosred 1ery g 'pooF eru [email protected] esory 7 'e,rrsuadxeur sr esnou req; g 'errrsuadxe ere sesnoq

asoq;7

'edrel sr osnoq

8r'0r 'p1oc ,{lleuopdecxe

roq,{1pu-p-ilecxe

'peq ,{guuorldecxe are.ldoed asory poo8,([email protected] qT6ffiiluqj '

'mos fyleuorldecxe sr poog

'e,rrsuedxe flpuorlilecxa sr pooy srqj

AJOA sr

rql I

ftluo

'plor sI pooJ sFtrI g 'loq sr pooJ slrll s 'p"q ore oldood esoql p 'poo8

srEosretllffil

'rnos pooJ sr SFIJ Z 'errrsuedxe sr pooy s1q1 1

LI.OT 'puq fleuerlxe are eldoa