பிரேத மனிதன் [First ed.]

பிரேத மனிதன் - மேரி ஷெல்லி - தமிழில்: புதுமைப்பித்தன்

229 30 1MB

Tamil Pages 60 Year 1943

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

பிரேத மனிதன் [First ed.]

Table of contents :
முன்னுரை
இதில் வருவோர்
ஆரம்பம்
அன்னியன் சொன்ன கதை
முயற்சி
பிரேத மனிதன்
பழியும் பாவமும்
விசாரணை
சந்திப்பு
பிரேத மனிதன் பட்ட துன்பம்
நான் படித்த கதை
பிரதிக்ஞை
மீண்டும் பிரம்ம உத்யோகம்
கலியாண தினத்தன்று இரவு
முடிவு

Citation preview

ேரத ம ேமெஷ த

ைம

:ேரத மநாவ ேம த த

ெஷ

: த

ைம ப

:

த ச ப , 1943

Kindle Edition: March, 2021 Predha Manithan (Frankenstein) Novel Mary Shelley Tamil translation: Pudhumaipithan Tamil First Edition: December, 1943 Kindle Edition: March, 2021 Wrapper Art: Theodor Von Holst

உ ளட க ைர இ

வ ேவா

ஆர ப அெசா ன கைத

ய ேரத ம பபாவ சாரைண

ச ேரத ம நா ர

ப டத கைத

ைஞ ர ம உ ேயாக

க யாண

ன த

இர

ைர இெத ன, ேரத ைத ைத உ த வதாவ எ பல ைன கலா . ம த ைடய லவ ச ப , வ ப ணாம ய ைய ப ஆரா நட ய சா ல டா , ஹ த ய ப தக , வ கால சா ய என ைன த ஒ க ைத, அதாவ ரக ய ந வச ைட எ பைத ஒ ேய இ த கைத ேஜா க ப ற . இ பாைஷ இ த க ைதெயா பல நாவ க ெவ வ ளன. எ . . ெவ எ ய ஐல ஆ ெடர ( ) எ ற நாவ ஒ ப த க கைள ரண ைச ல ம தனா க ய வதாக கைத ஒ உ . இ ேமாத டா ட பா ஆ ெடர , ேபால தா ரா க ேக க , ெகா ள ேவ

பாைஷ ேல ந ைம ைம எ ற இர ச கைள அத ைள கைள பா கைதக பல உ . ட , டா ட ெஜ அ ட ைஹ , ஐல இ மா ( ம ச ) த ய நாவ கைள ரா க எ ற இ த ேரத ம த . த ேரத ம த அவைன ேக ம த ெத வ ைத பா ேபா ேக களாகேவ .

இைத எ யவ ேம ெஷ . இ பாைஷ ரபல க யான ெஷ மைன . ற த 1797. ெஷ இவைள இர டாவ தாரமாக க யாண ெச ெகா டா . க யாணமா ேப இவ பல கைதக எ ய . இவள த ைத ரபல த . அவ ெபய . அ த கால ேல இல ய ம மல ைண ெச த ' ச ' எ ற இல ய ச க ஒ உ . ேம ெஷ க பைன ரண வ வ ெப ற க யாண ற தானா . இ த ேதா ேம

பய கரமானெதா ய ? ெஷ

ேய இைத

“1812 ேவ

க பைன வ நா கெப

எ ப

றா . ஸ லா

ேய ேனா .

எ க அ ேக லா ைபர தா . (லா ைபர ஆ ல க .) அவ அ ேபா ‘ைச ேஹரா ’ எ ற கா ய ைத எ வ தா . ெஜ வா அ ேபா மைழ ர மாக ெகா த . ெர பாைஷ ெமா ெபய க ப ட ெஜ ம ேப கைத ஒ ைற ப ெபா ைத ேபா ெகா ேதா . இைத ப ேபா நா க அேத மா ேப கைத ஆ ெகா எ வ எ மா ேதா . ெஷ எ ய , 'மாெஜ பா' எ ற கா ய கைட ப க ப ட . எ ப , நாேனா ன ன 'கைத எ ேதா ற ைல' எ ெசா வ ேத . அவ எ யைத ேபாலேவ பய கரமான ஒ றாக இ க ேவ எ ேன . ைபர ெஷ ேப ெகா ேபாெத லா அ உ கா நா ேக ெகா ேப . அவ க இ வ டா ட டா ப ேசாதைனகைள ப ேப ெகா பா க . அ த டா ட ேஸ யாைவ ஒ க ணா ெப ேபா அைட ஏேதா ஒ ைறயா அ உ ெப வாக ெந வைர ைவ தா எ ெசா ெகா வா க . நா இைத ைவ ெகா தா ேரத உ ெகா க எ க பைன ெச ேத . அ

ய ற ெபா எ னா க ய ைல. ேப கன க பல அ ல ப ன. யாேரா ஒ வ ஒ ர மா டமான ம த ட ைத ய ர ஏ உ ெகா மா க ேட . எ வள பய கரமான ! த கட ைளேய ேக ெச ததாக அ லவா இ ? அ த ேப சடல எ ற . ேரத கைளேயா ற ... நா ேபாபய !

ெகா

ம நா , “என ‘நவ ப மாத கைதைய ஆர ைன ேத .

ேத . கைத வ

இ தாகைத

ட ” எ ேற .

பய கரமானெதா ந ர ...’ எ ேத . நா அைத கைதயாகேவ எ த ெஷ ேயாசைன ரகார

உ ெவ இ த நாவைல ல ெஜ ம எ றா ம ட ைடய இ கைத எ எ த ப ட . எ ைடய த ேபா ைக ம எ த ப ட .

த தா ப

இ த நாவ .” எ

ைர சா ல டா , இ தா க ஆ ேயா க ேத இ கைத க ெஷ . இ யா , ேஷ ய ந ேவ கன , வ க க ஆ யவ ேபா அைம த அவ றா . இ த கைத ெஜ வா ைவ நக அஅ ப டமான ெமா ெபய ப ல. கைத ச ெகா ேகாைவ தக டாமநா உ ள ந லரவா கைத, யமைன ேத ர காக ேபான கைத த யன இ மா வா ைப அ ச தைவேயயா . கைத ெபய ேசட க லைர ர டலா . ஆனா கைத ச ந பாவைன ெபா யேதயா . "ேபயைணைய , ணெம ைத ஐ த லா க ப ச சயன ” ேம அம த கா ைய டவா இ ேகாரமான ? ைம 15-12-43இ அ பா

ரா க: ெஜ

ரா க

: இர

ெள ெவ : இர

டாவ

ய , என எ ஸெப ’ெல ெப

த ைத.

ர மா ப

ட ந

சய

ெச த காத

ழவ

, அேகதா: அவ

வா

டாவ

ரபல த .

: சேகாதர க

:

: ஐ

வா

ர மா

லாெவ ஸா:

ஸா : அர கா

வ ேவா

ைடய ம க

காத மா

ேர

ெம : இ ேகா

டா

ச வகலாசாைலதக

ேரத மஆர ப (வா ட எ பவ தம சேகாத ம ஸா எ ய க த க . அ அவ தம உ தர ரா ய யா ைர க ட அ சய கைள இ லா தம சேகாத எ வதாக பாவைன.) எ க க ப உைறப மா ெகா ட . ப . பக இர ம அ கைல ெவ ச வ த . எ ட வ தவ க மன ெநா ேபானா க . அ சமய ஓ அ சயமான கா ெத ப ட . ர ேல ப வ எவேனா ஒ வ வட வ ைத ேநா ைரவாக ெச றா . நா க வ ைய இ ெச றன. கண வ ம த மைற டன . ம நா காைல க ப ேம த ஒ வ ட மா க ேப உ ட னா வ த ஒ நா ம ேம உ ேரா த .

ஏேதா ெகா ெகா

நா ெச ற , த ச கட ைத ஆப ைத ேபா க ?” எ ேக டா . “உ தர வ ப அவ அ த . "எ ைன எ றா . அவைன க ப ெச ேதா . ணமைடய

ல நா கக ப

ேபா

கேளபர . யாேரா தா க . ப த த . ஒேர உணராம , “எ ேக ” எ ேற . இ த ஏ ெகா க ” ேபா

ைஷ

ெச றன.

“உ க அ தாப பராம எ ந . ஆனா அதனா பய ைல. நா ஒ கா ய ைத எ பா ேற . அ நட டா ம ட எ உ . எ வரலா ைற ேக க . அ ய அ ெபா நா ெசா வ ” எ றா .

அ நா ெஜ வா உ ள ராதன மகாசைபக ேல தைலைம ஏ கால க யாண ெசெசா ன கைத

கார ;

ற த அ த ஊ தா . அ ேக ெசயலாக ப எ ைடய தா . ெஜ வா யா எ தாைதக ெசா ச பைட வ த ட நட வ றா க . எ தக பனா ெவ ற தா , அவ ேம த ண தா , ெகா டா ; நா அ ேபா ற ேத .

அவ க யாண ெச ெகா டேத ஒ . அ அவ ைடய ண ற த உதாரண . அவ ைடய ந ப க ேல ேபாவ எ ஒ யாபா . அ ட எ ற சகட கா ம பாய, ெசய ற மாக இ த ஊ இ ெகா ளாம , தவைர வா ைத ப லாம , ெகா க வா க கைள ெகா ெப எ ற ஊ ேபா ேய னா . அ ேக த வ ைம ப மாக உ ைல , நாைள க வ தா . எ த ைத ேபாவ ட பரமந . அவ ைடய ெகௗரவ தா ஏ ப ட ப த ைத க க ெநா தா . அவைன ேத ெகா வ பைழயப ெசய ைவ க ேவ எ ஆைச ப ற ப டா . கைட யாக க தா . ெசய இ தவ ெநா ேபானா ேவ ேநா ேவ மா? அ ேவ அவைன ட ட . மக பராம ப த ப ைகயாக வைன தா வ தா . எ த ைத அ ெச றேபா ேபாவ ஆ அக ட . மக அக யா அ ெகா ட தா . ஈம ையகைள ைற ப நட , ேநச ைடய மகைள, அதாவ கேராைல ேபாவ ைட அைழ ெகா ஊ னா . இர வ ஷ க க அவைள க யாண ெச ெகா டா . அவ க வ ைட வய யாச ஜா . இ தா ச த ப அவ கள பாச ைத த . ஆனா , இளைம ேலேய இ வள அ ல கைள ப ட என தாயா ேதக ெபா ள ற . அவ உட வ டா க தக பனா அவைள ேதச யா ைர அைழ ெச றா . இ தா ெஜ ம ேபானா க ; அ ரா ஸு வ தா க . நா ேந ற ேத . நா தா த ழ ைத. அத ற பல வ ஷ க வைர ழ ைத ற க ைல. எ தாயா ெப ழ ைத ேவ எ

ஆைச ப டா . என அ பா ெச ப அழ அவைள ஒ வளாக

மா ஐ வய இ ; அ ெபா நா க இ தா உ ள ேகாேமா ஏ அ ேக கவாச காக தெபா , எ தாயா , ஏ ைம அ லா வ ஒ ஒ ைய த எ தா . அ ழ ைத ண ஒ தன. அவ ெபய எ ஸெப லாெவ ஸா. பா தவ க ெந பாச ர . அவ வ எ க வா வரலானா .

வய நா க இ வ ேம இைண யா ஓ யா வ ேவா . எ க ண ஒ ேபா ற . அவ கா ய ேல ஆைச. ஸ லா ப க ய மைல வள அவ மனைச ப ெகா தா . அவ மன அழ ஈ ப ட ; நாேனா காரண கா ய எ லாவ ைற பா ப ைய ெசல ேட . என ஒ த ற த எ க ெப ேறா கா க எ ெசா ல ேவ . அவ ற த ட , இ த ேதசா ர யா ைர ேபா . ஊேரா வ அ ேகேய ைலயாக இ தா க . எ த என வய ஏ வ ஷ க யாச . ெஜ வா ஒ உ . ெப ஏ கைர உ யாபவன எ ஒ உ . என ஜன ச த ேய கா . ெபா வாக எ ப சகா க ட ேச மாள ேபா ண என ைடயா . அவ கைள க டாேல ஒ அ ர ைத. அவ க ஒ வ தா எ மனைச க னா . அவ ெஜ வா ஒ வ தக மக . அவ ெபய ெஹ ெள ெவ . ய , உைழ , ஆப இவ ைற நா மன பைட தவ . ரபர பைர ச ர க ேல ஆ த பா ய உ . ம ஷ வ க எ கைள ேபால அ ட இளைம ேபா ேல யா ைட க மா டா . அ வள மேனாகரமாக க த எ ைடய இளைம கால . இய ைக ரக ய கைள க க ேவ எ ற ஆைசைய தா எ மன ைத த எ ெசா ல ேவ . என ப வய . ேதானா அ ேக ைர ஒ உ . அ நா லேரா ெச ேத . ெவ ப வ ராக இ ைல. ஒ நாைள க க ேவ யதா . அ ேக ல

தக க ட தன. அ ர த . அைத ப மன உதயமா ன. நா “கா ய அ பாவா? ப கால ைத ரய ப

[1] ஒ கா ய அ பா எ ய பரவசமாேன . ஷய க எ ப தைத எ தக பனா ட ெசா ேன . ட , ணாக, அ த அப த ைபைய ணாேத” எ றா .

இ ப ஆைசயாக நா ெசா ல வ தைத அப த எ உதா ன ெச யாம அ பா தா த க எ ன, அைவ எ ப உைடப ேபா ன; ந ன சா ர எ ப எ லா வள ஓ ட எ பைதெய லா என எ ள தா நா அைத ேபா ேப . ஆனா அவர உதா ன எ ஊ க ைத தா அ கமாக வள த . ெச யாேத எ பைத ெச பா ப தாேன ேபா யா இ க ய ஆைச. நா ய , இ த மா ர தகார க எ க [2] எ லாவ ைற ேசக ேத . பா ஸ ஸ , அ ப ட மா ன எ பவ க ைடய ஆரா கைள வா ைவ பா ேத . என இய ைக ப கைள அ வ மகாேமாக . ந ன சா க ஆரா கைள எ வள தா நா ப தா , மன இ லாம தா ேன . “ச த சாகர ஓர ேல, ழா க கைள ெபா ெகா ழ ைத மா தா நா ” எ ச ஐஸ ட ெசா னாரா . தன சா ர ப தக ஒ ெவா வ ேம இ மா ழா க ெபா க தா எ நா ைன ேத . உ ப ெத த ப தக , ண க ஆ ேயா ராதன கால ஆ த ஞான பைட தா இ தா க . நா அவ க ைடய ட . 18வ றா ேல இ ெரா ப க பமாக படலா . ெஜ வா ைட க வச ைய நா ெப ேற எ றா , உ ைம அ ெய லா எ ம ெசா த ச பா யேம. எ க பா சா ர ஆரா ைடயா . ழ ைத மா அ ப ைய க நா ெசா தமாக எ ேபா ம லாட தா த . நா கமாக ெப ற உபேதச தா த மா ைகைய வரச ைத ேத ப ேய எ ைன அைல க த . வரச நா ட எ மனைச உைழ ைப க ய . ெச வ எ ன அ பமான வ . உட ேநா ெநா ைய ஓ , ம தைன யமாக வாழ ெத பைட ப ெச டா அ எ ப ப ட மக தான ேசைவயா !

எ கன க இ ம ேடா க ைல. தைபசாச கைள அைழ ப எ ப எ பைத என ர தக த க என க தா க . அைத சா க ஆைச ப ேட . எ ைடய உபாசைனக , ம ேரா சாடன க ைக வர ைலெய றா என அ பவ ைமதா காரண எ ைன ெகா ேவ . கணேநரமாவ எ ைடய ர தமா கைள நா ச ேத த ைடயா . இ ப யாக, எ மன ெநா த, உைட த, உ ைல த சா ர க எ தன. என ப ைன வய . ெப ேபா ேதா . அ ெபா ஊ இ கால ேபால ஒ ச டமா த அ த . ஜூேரா மைல கர க ச ற ப ட ய . இ வான நாலா ைசக ய . நா இ த ேகார நாடக ைத ஆ ச ய ட மன எ க ேபா பா வ ேத . அ ப நா பா ெகா ேபா எ எ ேர ச ர ற ெந கால ஒ ெந ெகா ெகா வ வைத க ேட . க ைண ப த அ த ஒ ம ய எ ற மர ைத காண ைல. ெவ ஒ தா ற . ம நா அத அ ெச பா த ெபா , இ அ யா ள டாம , நா நாராக ப அ ேயா நாசமானைத க ேட . இைத ேபால ச வநாசமான எைத நா எ ேபா க டேத ைடயா . சார ைத ப ஏ கனேவ யாவ ம த ய க ட என இ வைர ெத யா . இ நாசமானைத பா க வ த ட இ த ண ஒ வ அைத எ லா ள னா . அவ ைடய வா ைதக அ பாைவ , அ ப ட மா னைஸ , பா ஸ ைஸ எ மன ேகாள ைத ச ஒ ன. ஆனா வ . கால அவ க எ மன ட ஆ தா க . என ப ேன வயசா . எ தக பனா எ ைன இ ேகா டா ச வகலாசாைல ேச வ எ மான ப னா . நா ற ப ேத ட ணயமா ட . அ ேபா எ ய க ய ேபா அ தகார உ பாத ேபால ஒ ப த க எ யா ைர ேக த . எ ஸெப ஷஜுர க ட . வா ய . எ தாயா இர பக ைஷ ெச தா . ேநா அவைள

ேநா அவைள க ைமயாக ஓயாம , அகலாம இ அக ற . ஆனா எ

தாைய ப ெகா ட . சா ேபா நா எ ஸெப க யாண ெச ெகா எ த மாைர பராம தா , த ளாத வய எ தக பனா ஆ தலாக இ எ ெசா உ தா . சா ேபா அைம யா ஆ த . ஈம ையகைள நட நா இ ேகா டா ேபா ேச ேத . ஊ ேச த ம நா அ க க த கைள ெகா ரதான ப த கைள அ க ெச ெகா ள அவ கைள நா ேன . அ ெபா எ ைன ந க ட ேபா ட , இய ைக த வ சா ர ப தரான ெர ட த எ ைன அைழ ெச ற எ ைன ேற . அவ பா பத . ஆனா அவர அ இய ைக ப க அைன மட ட தன. அவ எ ைடய ஞான ைத ப ேசாதைன ெச தா . நா ப த ர தக த களான ரசவா க ெபய கைள வ ேத . “இ த அப த கைள எ லா ப ெகா ப லா உ நாைள ெபா ைத க ெகா தா ?” எ ேக டா . நா

“ஆமா ” எ ேற . “ இ வைர ெசல ெச த ஒ ெவா ஷ . ந ேபான த வ கைள தா உ இ வைர ம ஏ வ றா . இ ட ெத யாம ெத வேம எ த பாைலவன அ பா தா ! இ த க கைதக யா கைவ உதவா எ எ ெசா ல உன ஒ ஆ இ லாம ேபா சா? இ த கால அ பட மா ன , பா ஸ ஸ ஆ ேயா ைடய ட க எவைர பா க எ நா ந யேத ைடயா . இ ேம தாக தா உ ப ைப த ஆர க ேவ ” எ ெசா நா ப கேவ ய தக ஜா தா ஒ எ ெகா தா . தா இய ைக சா ர ைத அ த வார ேபா க ெதாட க உ ேத பதாக , அவர சகாவான வா ம ப த ரசாயன க பா எ ெசா னா . நா ேன . ெர ேபா ரசவாத ைத ெதாைல க ேவ ஆனா ந ன சா ர ப தக அ பமாகேவ ப டன. ரசவாத ெவ கன ெப கன க இ ைலயா! ய வ அ பமான உ ைமகைள ெகா இ த ேன . இ ேகா டா வ வைர இ த ைன தா .

என க ைல. எ ப ேப ஆைசதா . ஆரா க என தா . ஆனா ய தமான , ச த யன ேபா ற ெப கன கைள வா க இர நா க

வா ம ப த எ ப இ றா எ பைத பா ேவா எ ற ப ேட . வா ம த ைடய சகா ேந மாறானவ . வய ஐ ப . மன ேல அ , தைய, கபால ேல ஒ ர நைரக , த நைட. இைவதா வா ம . ரசாயன சா ர வள தைத ப ப யாக வ தா . ற சா ர த கால ைலைய ப ேதா டமாக எ ெசா னா . சா ர ப பாைஷைய ள னா . த கால ரசாயன எ த ைல இ ற எ பைத அவ உப ய த எ எ மன ைத அகலா . " ராதன க ெசா ன ெப ; சா த ஒ ைல. ஆனா ந ன ப னக ேப ைச ரமாத ப த ைல. ஓ உேலாக ைத ேவெறா றாக மா ற யா எ ப அவ க ெத . வரச எ ப கான எ பைத அவ க அ வா க . அவ க ைளவெத லா அ தா ; ஆனா அபார உ ைமகைள க டா க . வர ப ற ச அவ க வசமா ட . அவ க வான இ ைய த க ; க ப ைத ெபா மலா ட கா வா க . க ல வச படாத ேலாக ைத ட ஆ வா க ” எ றா . எ மனேசா வ ைய வ ஆ த ரக ய கைள நாடேவ எ ச க த . அ ர எ மன ஒேர ெகா த ைம த . ம நா வா ம ப தைர நா ேன . எ ஆைசைய ெசா ேன ; வா ப உ சாக ட ெசா ேன . நா எைத ப கேவ ெம நயமாக ேக ேட . “ ேய என உ ைம ட ; உ ைய ேபால உைழ இ தா ெவ கா வா ” எ ஆ வ தம ஆரா ம டப எ ைன அைழ ெச க கைள ழ ைறைய பழ ெகா தா .

ய இர க ஊ

வ ஷ க இ ேகா டா இ வா க தன. நா ைய ஒ த ெவ ட ெதாட ேத . அ கால நா ேபாக இ ைல; க த ட எ த ைல.

இ த இர வ ஷ க எ மன ல ரக ய கைள ஆரா அவ ைற நா ெதாட த . இ த சா ர ஆரா இ றேத, இ ேமா சா மா . ப ெகா டா டா . இ த இர வ ஷ ஆரா ரசாயன க க லவ அ ைய சா க தா என வைக ெச த . இ என க ச பா த த என ேக ஆ ச யமாக இ த . நா இைத சா த ெபா எ ப யா ட எ ைன ேத . என மன நா ஆரா உக த இட அ அ ல. ெசா த ஊ ேக டலா எ மா ேத . ஆனா ஒ ச பவ என தாமச ைத த . இய ைக ேதா ற க ம த உட எ கவன ைத கவ த . வ ட நடமா ஒ ெவா ரா ைய கவ ேத . அைத நடமாட ெச ச எ ? இ ேவ எ மன எ த ேக . வ த வ எ ன? இ ெத க ேக . இ ெகா ள யாத ஒ ம ர எ தா க த ப வ த . உட ப கைள ப ய சா ர கைள க க ஆர ேத . உ ைம நா ட ெப ெவ யாக மா ப ரா டா இ த ேவைலக யா என ேக ெப ைமயாக மா இ எ ப ஐய ைல. நா உட ைல க ெத ேத . அ ம ேபாத ைல. ம ஷ உட இய ைகயாக அ அ வைத கவ க ேவ த . என க ரதான ேபாதைன பய ைம. இைத இளைம ேலேய ப யைவ தத எ தக பனா தா நா ந ெச த ேவ . ேப சா எ ற பய ச லாம சமா க க லைறக ப ப யாக ேதக எ ப அ ற எ பைத ேந கவ பத காக நடமா ேத . ம த ைடய உட ெச த எ வள மகாேகவல ப ட வ வா ற . ர த ய வ ஓ ட ஒ ய உட அ க ஆர ற . க ைண ைளைய க

ஆ ெகா ள ஆர றன. வ கைள வன ற ைல ஏ ப வத ைணயாக உ ள காரண கைள எ லா ெவ கமாக ப ேசாதைன ெச வ ேத . உ , ற உ ைம. அேத மா தா மரண , அ உ . அதாவ மரண ச ப பத ைணயாக ற காரண ச கைள ேபா னா உ ைல ேநராதா? ெர இ த ஞான உதயமா . ேபா ேபா வ கைள இ லாத ஒ வ உ ைர ெப பா காம , ெச தைத சா ண கைள ேபா உ கலா அ லவா? எ ேதா ய . நா ெசா வ ெவ ய ைடய மன ஓ டசா ட க அ ல. ய பலன த . வ ரக ய எ ைக வச ப ட . கைட யாக வ கைள அ தர க ைத வா ப ைத க ேட . இ ம மா? ஜட வ உ ைர ெப அைத இய ைவ ச எ வசமா . இ த எ ன நா ெச கா ெச உ

ேதவ ரக ய ைத ைவ ெகா நா ர ேபாேன . ெச வ , அைத எ த வைக உபேயா ப ? தய ேன . எத உ ெகா பா ப ? அத த க உட வைக எ ன? இ மகா க டமான சாதைன. ந உட ஒ ெவா தைச நாைர நாள ைத நர ைப எ ப இைண ப . அ ேவைல ெச ேத . க ரா ெகா பா க எ மன ஒ ப ைல. ம தைனேய பா க ேவ எ எ மன த த . ய ய பல ேதா கைள க ேட . நாள கைள நர வைககைள ெச வ மகா க டமாக இ த னா , ர மா டமான ஒ ம த சடல ைத அைம க ப ேட . எ ட உயர , அத ேக ற அ க க , உட அைம க . பல நா க பாக கைள ேத ேச ேத . ய ெகா த ேபா நா உைழ ேத . மரண வ ஒ எ ைல ேகா வசமா ன. நா தா இ ம ய ேலாக ேல வ கைள எ ற ேயாதய ைத உ ப றவ . நா இ த வ ச எ ைன த ைத ேமலாக பா . ெச த ய உட மரண ைத ேபா அத உ ெகா வைகைய நா க ேப . இ த மா உட

ஆேவச நர தா

உைழ தா

வ தா , எ த மா ைவர ? ைன க என ேக

பா த உட

ந ந

ற .த ஒ . அ நா உைழ அைற மா ப தா ஒ ைல இ த . ேரத க ஆ ப ணம ட க கசா கைடக என ேதைவயான அ க க வ தன. இவ ைற ெகா இர பக ஓயா உைழ , ஓ உட ைட க ேத . இத றஉல மா மா ப வ க ஒ ைறெயா ெதாட தன. நா யா எ தாம ெகா ளாம இ த ய ஈ ப த னா எ தக பனா ட ஒ க த வ த . “உ ட ஒ காக க த வராம ப உ ைடய இதர கடைமக அ ப தா இ வ றா எ பத ேபா மான அ தா .” தக பனா என நா ட மா? இ தா என ேவ ைக எ ைன ய . அவ எ ைன சகாக ைன த எ ன அ சய ? இ தா ஒ த நா றவா தா . ம த எ றா தான ேவ . உண வச ப அத ஆ டலாகா . அ ேத ட இ த ய அட ய தா . இ தா நா ச ைட ெச ய ைல. இைல கால வ த . என ேவைல ஏற ைறய த . இ த மா ஆேவச ேவைல ெச த என நா அ க ட . ச த ட எ ைன ட ைவ . உட ேல ஜுர ேவக ஏ அ த . நா ேத வ ேத . உட ெபா ளலா . ேவைலைய ெகா ஓ ம ெப ம ப ட ெபறலா எ ைன ேத . என ேக ஓ ?

ேரத மநவ ப மாத . ந ரா எ ேவைல த . நா ெச ைவ த உட ைட பா ேத . மன உைள ச எ ப யான கவைல ட அத உ ெப க கைள ர எ ேத . உ ர ற சடல எ கால ட த . ம ய ெவ ச அ த சடல க க ற தன. அ ட . அ கா , ைககைள ஆ ய . நா ெச அ க க ல ேவ எ ம ச த ச ைக. ேகாரமாக தா இ த . உத

ைவ த ணத ரா ைய எ ப வ ப . அவன ெபா இ தன. க அழகாக இ க ேன . அழகா? அட ெத வேம! அழகா அ ? ம . உ ளட ய நாள கைள ச ேற மைற த க த ேபா ற ப வ ைச. ஆனா யா ஒ ேச மகா த . க ேத கம ெத வ காரமாக க ல பா ட தன.

ம த ண ைத ேபால ம த ைடய இதர அைம கைள ேல மா ற யா . இ த இர வ ஷ களாக இ த உட உ ெப ய எ வ ைவ அ ெகா ேட . ஆைச ைறேவ ய நா ெச ைவ த உட என ேக ெவ ைப த த ; எ மனைச ம ய . உ ெப த அ த சடல ைத காண ச யாம நா ஓ வ ேத . ப ைக ேத . மன ெகா த அட எ க கைள க ய ேற . ேபா ஒ ெசா பன . இ ேகா டா ெத ேல எ ஸெப ைத க ட மா . ஓ ேபா அவைள த த ேட . எ ைக ய எ தாயா சவ . அவள சவ ைத த க ெந தன. ர ேத . ம ய லெவா நா ெச ைவ த ேரத சடல ஜ ன வ யாக உ ளைற வைத க ேட . நா ெச ைவ த வரா எ ைடய க ைரைய ெகா எ ைன ேநா ய . அ த பா ைவ - க க எ றா ெசா வ அைத? அ த உ ைப ெகா எ ைனேய ேநா ய . ேபச ய ற . ஆனா உ ம தா ெத த . வாைய ற த ெவ ச த க தா ெவ வ தன. எ ைன த அம த ய ற . நா ஓ த ேத . நா த

ற ேபா வ நட ேரத ைபசாச எ பய ெபா ைத அத எ ய இ வள அைத அத ச க

இர வைத அ ேகேய க ேத . இர நட கா க த . நா உ ைர ெகா த ைன ர ெகா வ ேமா எ பய க ேத .

க எ மன உைறேய ய வா ைத அட கா . பத ைத றா கேள அ த ச ர உ வ தா ேகாரமாக ேதா றா . அ த சடல ைத க பா ேற . அ ெபா அ அழக த . ஆனா உ ஓட ஆர த பா அத ேகார காண ைல.

ம நா காைல, வாச கார கதைவ ற த ெவ ேய வ ேத . கா ெகா ட ைச ெச ேற . பய தா எ ைன உ த ய . எ ேபா ேற எ ற ர ைஞேய இ லாம நட ெகா ேட இ ேத . இ ப அ ஞாபக க த அ எ றா

ெச ெகா ேட இ ேபா எ ேர ஒ வ வ த . என ேதாழ ெள ெவ வ தா . அவ வ ைக என ஊ ைத உ ப ய . " ரா க , உ ட வராத னா உ ைன பா வ ப உ த ைத எ ைன ைவ தா ; உட எ ன, ஒ மா யாக இ றாேய?” .

எ மன ட த ரக ய கைள நா எ ப அவ ட ெசா வ ? நர ப ஆ க தைல ய . ேநா எ ைன ட ட . பல மாத க வைர நா ர ைஞய ற ைல ட ேத . என ப ைட ெச ஆளா அ ற எ ஸெப ெகா த க த ைத ெகா ஆ த ெசா னா ெள ெவ . ந ப எ றா அவ தா .

ப நா க இ வ ஆனா ெள ெவ ரேதச ைத) கா எ றா . நா ற ப ேட . யா மா எ க எ தா . ெசா வ ?

பாவ

ஊ வ எ ட ேபா ேதா . , “இ த ஊ வ டார ைத (இ ேகா டா நைடயாக பா பலாேம?” அவ ைடய ஆைச ஒ பா ஊ ற ைர கலமாக க த . ஆனா ேகாைட இ ஒ க த கா த . எ தக பனா ப த ைளயா ைட எ னெவ

க த சார இ தா : “உ அ ைம த ய இற ேபானா . சா மரண . யாழ ழைம (ேம 17 ேத ) ெள பால எ ற இட எ தக பனா எ ஸெப ைத ழ ைதகைள அைழ ெகா உலாவ ேபானாரா . மாைல ேநர கா ராக இ த னா எ பா தைத ட ெவ ர ெச டா க . ந றாக இ ட . னா ஓ ெகா த க காண பட ைல எ ப இ ன ற தா நா க ஒ ெப உ கா ேதா வ தா . ய ைத பா களா எ ேக ஒ ைளயா ெகா ததாக , காண ைல எ ெசா னா . நா கய என எ க ெத த . . கைட என டா . த ட அவ ஒ ய ெச றவைன

ேநர ேத ேனா . அக பட ைல. அவ இ க ெம எ ஸெப ெசா னா . வ ேதா . அ காண ைல. ற வ ஆ ைண ட வ ேத ேன . ப தைர அவைன ணமாக ட இ த . அ காைல ஐ ம மா க ேட . எ ஸெப ஆறா ய ஆ டா . உ னா தா அவைள ேத ற . உடேன ற ப வா.” ேச ய த நா க மனைச ேசாக எ நா ைட க

ெவ

உடேன ஊ பயணமாேனா . வ ெந க ற . ஆ வ ஷ க வைர நா காணாத ேட . அ த ஆ வ ஷ க எ ென ன

மா த க . ஊைர அ க அ க வா வ ய . ம ப பைழய நா க லா ெஸ த ேன ெத என ம ைய ஏ வ ேச ேத . ஊைர மைல க த வ க நா எ

ெந ேபா ந றாக இ ட ெத ய ைல. மன . க ல ெத ப ட ைம ேல யர அ லா வத எ அ ேத .

எ பா தப நட க தா நட த ஆ ர ஒ ப நா

ெசா ல யாத எ ைன ேநா ஆளாேன . இர . ைல சா த ப ன. கைட யாக ஊ

நட த . ஆனா ட இ ைல.

ட . அ த

படல ைலதா . ம ஷ ற க ப ட வ நா

பா த

ெஜ

வா வ டார தேபா டா ட . நகர ேகா ைட கத கைள அைட டா க . நக மா றைர ைம ர உ ள ஒ ராம ரா ெபா ைத கட ட ேவ யதா . வான ம டல மா ம வ ட த . எ சேகாதர ய ம த இட ைத பா க ஆைச எ த . நக வ யாக ேபாக யாதாைகயா , ஒ படைக அம ெகா ஏ மா கமாக ெள பாலஸு ேபாேன . பட இ ேபா , ர மா ளா கர ன ைளயா வைத க ேட . எ ன எ ன வ வ எ லா எ தன! ய வ வைத அ படைக ைரவாக ஓ ெச கைர இற ேன . கா ஓ டசா ட ைத காண ஒ ஏ ெகா ேட . வான க த . மைழ க ப ைக க க மா தன. அத உ ர ஷ ஷ வ த . ய எ ைன ெகா ட . இ ன இ ைட தா ன. ெரள ராகாரமாக க த யைல ர ேபா நா பா ெகா ேற . மன ய ைத ைன அ த . ெர

மர ஒ உ வ யா

ஒ ன வா . என அ இ த ஒ மைற ஓ உ வ மைற த . இ ஒ ன . ற யா எ பா ேத . ர மா டமான உ வ . நா ெப உ டா ய ேரத ம த ! அவ எ ப இ தா ? ண ய ைத ெகாைல ெச த ைக ைடயெத பைத ெகா ேட . அ த ெவ , அவ

ெச கா

தாக ய . மா

ற பாைற ஸா கர

ஒ அவ

ெதா மைற

ஏ மைறவைத டா .

இ த ேரத ம த நா உ ெகா இர வ ஷ க கட டன. இ தா இவன த ெகாைலயா? இவைன இ ப ேய ம த வ ச ேவ ைடயா ெகா ப வதா? ம நா த ஊ சேகாதரைன ெகா ற ேட . எ ரக ய எ க ஜ அம ைகயான ெப . க அவ தா

ய ைத

ேத . யா எ ப ெத ெவ யா ேமா எ எ ற

ெச ேற . எ ட . நா ந ந ேன .

வள த ப .

ந ல

ெகா றாளா !

இ த ற சா ைட எ ஸெப ந ப ைல. ஜ தைல ெச வா க என சயமாக ந வதாக “அவ ஒ

வ தா .

றவா அ லெவ றா ைல. ெந ைச தளர

ரபரா எ ெசா னா .

அ க ப . பய ப வத டாேத” எ ேற நா .

“எ ஸெப ஏ ணா அ றா ? க ைர ைட ெகா . ந வ ேபால அவ ரபரா எ றா , ந ைடய ச ட ட க ைய ைலநா என ந ; அ பாரப சேமா யாய தவ தேலா ஏ படாம நா பா ெகா ேற ” எ றா எ தக பனா .

சாரைண ப ெனா ம வைர மனேவதைன ட க ேதா . சாரைண ஆர பமா . என த ைத உற ன க சா களாக ேகா ெச றா க . என ேகா ப பாலன எ ப ெசா கட காத ேக தாக ெத ப ட . ெந ெகா பைற ேபா த ப ேபால என மன த . நா ம த வ க அ யலாகா என மைற ைவ க ப ள ரக ய ைத ெத ெகா ள ஆைச ப டத ைளவாக - ச ட ற பான ைறக பலனாக - இர ேப உ உைல ைவ ேத . ஒ ப ள பசைல; ப எ பேத இ னெத ற யாத . அ த மரணேமா எ ப ைச ெகாைல; மன ப ைச ய ேபால ப வ ப யாக சகல ைண கரண க ட ெச ய ப ெகாைல. ஜ ேயா யமான ெப . அவ வா இ பமயமாக இ க ேவ வ அவ ய . ஆனா இ ேபா மகா ேகவல ளா க ப சவ க ெகா வ த ப றா . ஜ ம த ப ட ற க நாேன ெபா பா எ ஆ ர தடைவ ேவ மானா ஒ ெகா ேப . ஆனா அைத யா ந வா க . ப ய த றா எ தா ெசா வா கேள த ர அவைள தைல ெச யமா டா க . ேகா அைம அவள

ஜ க அைம ெகா த . அ த ேல ஒ அழ ேத ற . தா ரபரா எ ற சய க ர ப த . ஜன க அவைள ைவ , ெகா றா க . இ தா அவ ந ந க ைல. சாதாரண றமாக இ தா ஜன க மன இள இ க . ப ள ழ ைதைய ெகா ற ெகாைலகா எ ற ைன ஜன க அவ ஆ ேராஷ ெகா றா க . மன ேப தா அவ ைடய க அ த அைம ஏ ப க ேவ . மன ழ ப கா னா றவா என ைன வா கேளா என பய ைத யசா ேபால பாவைன ெச தா . ேகா ைழ த ட பா நா க அம த இட ைத ேநா னா . எ கைள க ட அவள க க கல ன. ஆனா ச ேநர சமா ெகா டா .

சாரைண ஆர பமா . ற சா த க ப ட பா ல சா க சா க ப டன . ல ப தமான ச த ப க அவ ேராதமாக அ வ றன. ெகாைல நட த அ இர வ ெவ ேய ெச தா . அ காைல , ச ைத ெச ஒ அவைள ேரத ட த இட அ காைம க றா . இ ேக எ ன ெச றா எ ேக டத அவ ச யான ப ெசா ல ைல எ ைட கா ெசா னா . காைல எ ம யேபா எ ேக ேபா தா எ ேக டத ' ழ ைதைய ேத ெகா ேத . தகவ எ ெத மா' எ அவசரமாக ேக டாளா . சவ ைத க ட ட ஜ க ட மா த ெகா அேத காரணமாக நாைல நா க ப தப ைகயா டா . அவள உைட ததாக ழ ைத ேபா த க ச ைய ேவைல கார ஒ வ க ெட தா . ழ ைத காணாம ேபா அத க ட த இ த ச தா எ எ ஸெப ேகா ஒ ெகா டா . த ஜன க ஆ ர யா ஆரவா தா க . தன ரபராத த ைமைய ப ஜ சாரைண ேம ேம நட க அவ க ர , , ப இைவ அவ ேதா ெகா தன. ல சமய க அ க ர க ய . “நா

ரபரா . இத ெத தைல த எ எ கா ட ப கா ய வ ேற . ச த ப ச ேதகா பதமாக இ தா என நா ந ேற " எ றா

ைன ேகா மா ெகா க க ேரா

ேக ட . வ த . மா மா ேப னா .

வேம சா . ஆனா எ ேப என நா ந ப ைல. என ேராதமாக கைள நட த நட தமா எ க இர ைட ெபா ப ப ப க என இர க கா வா க .

ெகாைல நட த இர இவ ெஜ வா ஏ ைம ர உ ள ஒ ராம உ ள தன இ தா . அ ேக ெச வத எ ஸெப அ ம வா ெகா ேட ெச றா . இரா மா ஒ ப ம அவ வ ெகா ைக , வ ஒ வ இவைள பா , 'ஒ ழ ைதைய காண ைல, க ட டா?' எ ேக டா . உடேன அவ ெஜ வா நக ம கதவ ழ ைதைய

ேத

ெகா பல ம ேநர க தா . இவ ேத ெகா ேபா அகாலமா டதா ஊ ேகா ைட கதைவ அைட டா க . ேவ வ லாம ெவ ேய பல ம ேநர க த கேவ யதா . வாச அ உ ள ைச வ பவ கைள இவ ெத . அ ேக ேபாக அவ க வைதய எ ப ேவ டா எ ைன , ெதா வ ைவ ேகா ப ெகா டா . ல னா க ட க ய ைல. ஏேதா கால ச த ேக ெகா டா . ெபா ட ெவ ேய ெச ழ ைதைய ேதட ஆர தா . சவ ட த இட த ெச தா ெத யாம தா அ த இட ைத ெந இ க ேவ . இர வ காம ெகா த னா தா ச ைத ேபான ைட கா ச யான ப ெசா ல ய ைல. ஆனா ச தன ம வ த த தா ய ைல எ றா . “இ என எ வள ர ேராதமாக இ ற எ பைத நான ேவ . ஆனா அைத ப த க மா ள க என ேக எ ல பட ைல. ஒ ேவைள ேவ யாராவ அைத எ ைப ைவ கலாேமா எ ற ச ேதக தா என ேதா றேத ஒ ய சயமாக எ ெசா வத ைல. இ இ மா ெசா வத ேபா மான அ தா ைடயா . என ேரா எ ெசா ல யவ க யா ேம ைடயா . ெகாைலகார அைத அ ேக ைவ தானா - அத ச த ப இ ததாக என ஞாபக இ ைல. அவ நைகைய , அைத ஏ ேபா ட ேவ ? எ

க ைய ேசா பா ப ப க ெபா ண ைத ப ல சா கைள சா ப ேக ெகா ேற . அவ கள சா எ ற ஆதாரமாக டா நா த அ ப தா ரேவ .”

. என ப கைள ம ள டைனைய

பல வ ஷ க அவ ட பழ வ த சா க பல சா க ப டன . யாவ ஒ அவ ந லவ எ ேற ெசா னா க . ஆனா அவ ெச பதாக ம த ப ள ற அவ கைள ேகாைழயா ய . வ ெசா ல தய னா க . இ ேதா எ ற ைல வ தைத க ட ட எ ஸெப

எ ேகா

ல வா ைதக ட ேக டா .

ெசா ல

தரேவ"நா இற ேபான சேகாத எ றா ெபா . நா இ த ப அ வள அ ேயா யமாக வள வ ேற . ஆைகயா தா நா சா ெசா ல வ ேற . இ தைன நா ேநச ேபா கா ேவஷ ேபா வ த ேபா ந பக சா ய ைளவாக ஒ மரண அைடய ேபா றா . இ த சமய அவ ைடய ண என ந றாக ெத எ பைத ெசா ல வ ேற . றவா ைய என ந றாக பழ க உ . ம த வ க ேலேய க ற த ண பைட தவ எ நா ெசா ேவ . எ ைடய அ ைதயான ேமட ரா க ேநா தேபா இவ ெச த ப ைடைய யா ம க யா . அத ற றவா யாக த ப ள இ த ெப தாயா ேநா ெந நா க ப த ப ைகயாக ட தா . அ ெபா அவ ெச த ைஷைய எ லா ரமாதமாக ேப னா க . அத ற இ த ெப எ ைடய மாமா வ எ க ஒ யாக வ வ தா . இற ேபான ட இவ எ ைல கட த அ . ெசா த தாயா மா அ ழ ைதைய வள வ தா . அவ ேராதமாக த ப ள சா க எ வாக தேபா ச , அவைள இ நா ரபரா எ தா ந ேற . இவ அ த மா ழ ைதைய ெகாைல ெச வத காரணேம ைடயா . அவ ேராதமாக அ த அ ப நைகைய அவ எ ட ேக தா நாேன ெகா ேப . அ வள ர என அவ ம .” எ ஸெப

ேவ ேகாைள அ தா ைய ேகா த அ தைன ேப பாரா ன . தைலயைச அ ெதா ைட ஆேமா தா க . ஆனா ஜ அ வள ந ெக ட ஜ எ தா ஜன க ைன க ஆர டா க . எ ஸெப ேப ேபா அவேள அ டா . சாரைண ேபா எ ேவதைன ெசா மாளா . ஜ றவா அ ல எ ப ரணமாக ந ேன . அ என சய . ழ ைதைய ெகா ற ேவ இவ ேப ப ைய ேபா இ த காரமானெதா ைளயா இற டேதா? ைலைம பய கர த ைமைய க எ னா ச க ய ைல. ஜன க மேனாபாவ ப க க அவைள

றவா யாக க ஓ ேன . றவா ஒ கா . தா ெகா த . ஆனா இ தய ைத க ய ைல.

டன. ேவதைன தா காம ெவ ேய ப ட அவ ைத நா ப ட ஆ ர ரபரா எ ற ைன அவ ெத ேவதைன எ ற ஓநா ேகார ப க எ ெகா டன. அத ப க த ப

இர வ ஒேர ப . காைல ேகா ெச ேற . என நா ெந வற டன. எ ன எ ேக க ட நாெவழ ைல. ஆனா ேகா அ கா எ ேநா க ைத ெகா ஜ றவா தா எ ற ப ட எ பைத அ தா . எ யர ைத ேவதைனைய எ ெசா ல நா ெச ட எ ேற ெசா ல ேவ . "இ வள ெத வான வழ சா யேம ேதைவ ைல. ஆனா எ வள தா தாரண ெச வத த த சா றாக இ தா ச த ப சா ய கைள ெகா ப க ெகாைல அ க ப ைல” எ றா . இைத நா எ பா க ைல. க கேள எ ைன ஏமா றனவா, என ச ேதக கைள ெசா னா எ ைன ைப ய கார எ ைன க ய உலக ேபால என ைப ய ற டதா? நா ேவகமாக ேன . எ ஸெப ஆவ ட எ ன ேந த எ ேக டா . “ எ பா தப தா நட த . றவா ப லாக, ப ரபரா க த க ப டா ப க க றா க . ஆனா அவ ஒ ெகா டாளா ” எ ெசா ேன . ஜ

ரபரா எ ப யாக இ

கமாக ந

ஒ வ ற தன

ய எ ஸெப

த வத ைல எ ற ைத இ த

ெச

த .

"ம த க ைடய ந ண நா இ ேம எ ப ந ைக ைவ ப ? ஜ ைன எ ெசா த த ைக ேபால பா ேத . ேராக ெச வத காக அவ கபட வ தாளா? அவ ைடய ப கைள பா தா இ த மா ற ெச வா எ யா ெசா ல ? இ தா அவ ெகாைலய லவா ெச டா ?” எ அவ ப த தா .

ேநர க , ஜ எ ைடய ைம ைய காண ஆைச ப றா எ தகவ வ த . எ தக பனா , “ ேபாகாம இ ப ந ல ; ற உ இ ட ” எ ெசா டா . “அவ றவா யானா நாேன ெச பா ேற ; ஆனா த யாக ேபாக யா ” எ எ ைன உட அைழ ெச றா எ ஸெப . நா க

இ வ ைற சாைல ேபாேனா . ஜ ைவ ேகா உ கா ெகா தா . ைக ல ட ப த . தைலைய ழ கா சாய ைவ உ கா ெகா தா . எ கைள க ட எ தா . எ ஸெப கால ேத னா . " ரபரா எ ந ேனேன! அ த ம ைய ஏ ேபா டா ? அ ெபா யரமாக தா இ த . இ ெபா எ ைல காணா பமாக இ ற ” எ எ ஸெப க வ தா . “ க மா எ ைன பாத எ இ த ச கார உலக ட கத னா ஜ .

ைன ேச ெகா

“எ ழ தா . ரபரா எ றா ஏ ம ேழ வண றா ? நா உன எ ய இ தா ரபரா எ தா நா ந ற ைத ஒ ெகா டாயாேம? அ த ெச ெசா . உ ள ந ைக என மாறா ஒ ெகா ப தாேன எ ைன ேவதைன ப

க ? க மாக க ?” எ ேக ப மா ல. எ ன சா இ ேத . ேய ெபா எ . ற ைத ற .”

“நா ஒ ெகா ேட ; ஆனா ெபா ெசா ேன . சா ெபா ஈம ைய பாவம ைட பத காக ெபா ெசா ேன . ம ற எ லா ற கைள ட இ த ெபா எ ெந ைச அ ற . கட தா எ ைன ம க ேவ . ன ஷ த பா யா எ ைன வ நா ற ைத ஒ ெகா தா ஆகேவ எ ப த ெச தா , பய னா , ர னா . அவ ைடய ேப ைச ேக ட பா நாேன எ ைன ஒ ேகார ரா ச யாக எ ேன . நா வாத ெச தா மத ர ட ெச நரக அ ேவ எ பய னா . என இ த ைற சாைல யா ைண இ றா க ? நா

இ எ

ேம ய நரக ட எ வ தா மைல ேத , ைக ேத . பய மன ம நா ற ைத ெச ததாக ஒ ெகா ேட . இ ெபா எ ெசா யா ” எ அ தா ஜ . ச

ம க

ற ட

அவ

"உ க ைடய ஜ இ த ந கேளா எ தா ர நா ச ேபா . அ ேக ம அவமான ல தா அ எ

ேம

ேபச ஆர

எ க ெச யாத ேவதைன

தா .

ற ைத ெச பா எ க ேபாேன . ேமா ச ேலாக . மரண ேகவல ” எ றா .

“ஜ எ ைன ம பா , நா ஒ ஷ ட உ ைன ச ேத க ைல. ஏ ஒ ெகா டயா ? கவைல படாேத, உ ைடய ரபராத த ைமைய உல பைறசா உ ைன நா ேற . என த ைகயாக ைளயா ேதா யாக இ வ வா . யா மர சாவ ? இைத பா ச நா எ ப உ வாழ ?” எ றா எ ஸெப . ஜ

யரதைலயைச தா .

“நா சாவத பய பட ைல. அ பய ேபா ட . இ ஏ ப ப ைத ச ெகா ள ெத வ என ேபா மான பல ெகா க ேவ . கச யர த உலைக ேபா ேற எ ற ஞாபக த க இ மா அ யாக மா ட ஒ ைய ப ைன ைவ ெகா க . ெத வ ஆைணைய ச பத ெபா ைம ேவ எ பைத எ ட க ெகா க ” எ றா . இவ க ேப ெகா தேபா நா ஒ ைல ேபா ஒ ேற . எ மன ப ட உைள ச ெசா யா . க எ ற ேசாகமா? அைத ப ேபச யா ைத ய ? நாைளய ன ற சா ட ப ைற ட பவ மரண எ ற எ ைல ேகா ைட தா ெச வா . வா தவ என க லவா அ த த டைன ைட க ேவ ? ப கைள ெநறெநறெவ க ேத . எ மன அ த . ஜ எ ைன க டா . எ ட வ , “தா க வ தத எ ந . நா றவா ய லெவ தா க ைன பதாக ந ேற ” எ றா . எ னாெசா லைல. "ஜ

ரபரா

என

அவ வ தேபா

சயமாக ந றா . ட அைத ந ப ம

ஒ ெகா டதாக தகவ டா ” எ றா எ ஸெப .

"அத காக எ ந . கைட ஷ வா தவமான அ ஆ த அ ற . இ எ ற பா ைய ேபா இ ேம நா ம யாக மா ேபாேவ . க இ வ ரபரா எ ந னா அ ேவ என ேபா ” எ றா ஜ அவ அவ க ஆ ட . இ ேபா ஆ த ஏ ?

தா ட . நா .

ஆ த அ க டா . அவ மன யமான நரக ஒ எ ெந ைச ெகா உ ைம ெகாைலகாரனான என ம ஏ ,

எ ஸெப அ தா , ய றா . ஆனா அவள ேசாக கள க ைடயா . ச ரைன மைற ேமக அத ரகாச ைத மைற கலா ; அ ட மா? ேவதைன ப எ இதய ைத றன. என ேள ஒ நரக ெகா ட . பல ம ேநர நா க ஜ ட இ ேதா . எ ஸெப வரமா டாம வ தா . “நா உ ட மா ேபானா ேதவைல” எ அவ ட ெசா ய தா . ஜ கா னா வ ய ைள

தன யர ைத மைற ெகா க . எ ஸெப ைத மா ட அைண னா . “இ ப ட வா ம றவ க க ேவ ” எ ெசா ைட ெகா தா .

மல த இ ப

ம நா ஜ மா ேபானா . எ ஸெப உ கமான ேவ ேகா க ப க மனைத உ க ைல. நா எ வளேவா ம றா பா ேத . பய பட ைல. அவ க ைடய ப க ைய க எ வாயைட ேபா . எ

மன த ைனேய ரவைத ெகா ட . எ ஸெப தன யர ைத ெவ கா டாம வா னா . அத காரண நா தாேன. எ த ைத யர , ெவ ேயா ட இத எ லா நா தாேன காரணக த . ' ய றவ கேள அ க . இ உ க கைட யர அ ல. உ க யர ேப ைர ச ம ப ம ப ேக . த ைதேய நா உ ைம உ ர ேற . உ க வ யா . ெப ெற த மக , உ ைடய ச ர உ ர றா . அ தா வா ைவ க க ேவ .

உ க காக இ உ க க ேவ இ ப யாக ைளவாக ேப ைடய னா க

த மக .'

ர த ைத வ ய உ ர றா .

ஓ வத அ அ

தயாராக வா ைவ

எ அ தரா மா ேப ய . எ ைடய பாப ய க மா ைத ட ய , ஜ ஆ ய இர க லைற க ேக ம றவ க அ த க .

ச எ ைடய யர ைத க ட எ த ைத எ ரக ய ைத அ யாம “மகேன, இ மா ஓயாம க ப ெகா ப இற தவ க ெபா ய வைக ம யாைத ெச வதாகா . ய லவா எ கைள எ லா ேத வத ஆ த ெசா ல ேவ ” எ றா . அவ க கல ய . நா க ெஜ வா ைட ெப மா ைக ேபாேனா . இ த வ த என பரம . ெஜ வா எ றா இ ட ேவைல கார ேகா ைட கத கைள அைட வா ; இ ம யாக எ இ ட ேபால நடமாட ெசௗக ய ைல. இ ேக அ ப இ ைல. ெப எ க மா ைகைய ஒ ஏ . அதனா எ இ ட ேபா படைக எ ெகா ெவ ெச வர ெரா ப ெசௗக யமாக இ த . ஜ , ய இவ க ைடய ப தாப தா எ ைன இர பக வா வ த . எ ஸெப என ஆ த ெசா ேத ற ய றா . “ஜ சா வைர ைம எ பெத லா தக கைத ெசௗக யமாக எ க ன கா ய எ ைன வ ேத . உ ைமைய இ ேபா பா க ேபானா ம த வ கேம ர த ப ெகா ட சா டமாக ெத ற . அ ப நைக காக யாேர ெகாைல ெச வா களா - அ வள ேப நட ய ஒ வ ைடய மகைன? இ வா தவமானா அ எ ப அவ மன ேத ேவேரா எ ய ப க ேவ . யா ஒ வ சாவ எ றா அ என ச மதேம ைடயா . ெபா ஜ ேபால ேதா ெபா யாரா ச ேதாஷமாக வாழ ? ய ஜ ெகா ல ப டா க . அவ க ைடய ெகாைலகார த டா . ெகௗரவ ட ஊ ெப யவனாக வா நட தலா . ெகாைல காக என த டைன ைட , அ த வத அவ ட இட மா ெகா எ றா நா ஒ பமா ேட .” இ ப அவ ெசா வைத ேக ட என ஏ ப ட மன உைள சைல ெசா யா . நா தாேன அ த ெகாைலகார . எ க யர அ கமாவைத க ட எ ஸெப , “இ த

க க உ ைன அ கமாக தா வா டன. ஆனா மன கச க இட ெகா ைநயாேத. நா க உ இ ைலயா?” எ றா .

இ த அ

இ என ேதா ைட

இ ெகா ள ைல. ெர ேதசா ர ெவ . இ த மா யான ஒ மன ைல ேல நா ஒ நா ற ப ேட . ஆ மைல ப ள தா க , ய வ களான அவ அழ ம த வ ச ப கைளையேய மற க ேன . நா ஷா ேனா ப ள தா ைக ேநா ரயாணமாேன . அ த பாைத ெச ஆ வ ஷ க ேமலா ன. பா வ ைர ெச ேற . மைல பாைத ேகடாக இ த னா ெபா க ைத ஒ ைற அம ெகா அத ேம ஏ ெகா ேட . ஆ ப ள தா ேத . இர ப க பாைற வ ேபா ெச தான க . இ ெபா ேத தைல உ ேமா எ அ ப ெப ெப க க ச ேகா ச தன. பாைற ஊேட ந ெகா காைத ெச ப ய . ரவாக ப ள த ேபெரா ச வச வானான லாதார நாம ைதேய பரா ெசா ய . லாதார கைலகளான ப ச த க பய கர ச எ மன பய ைத ப த . ப ள தா ேம ஏற ஆர ேத . ைல மக வ ெசா கட காத ய ைப ஊ ய . ஆ மைல ப கர க , ெவ ைள ர க (எ நா ப ைட ேகா ர ) மா ேவ ம ஷபர பைர பார ப ய ெசா ேபா தைல ஒ டன. நா ெப ஸ பால ைத தா ேன . அ தா மைலைய ெகா வ த ப ள தா அத உயரமான மைல ஏ ேன . சாெமௗ ப ேத . நா ச கட த ெஸ ேவா ப ள தா மன மைல அழ ற . வ ேல அ க அ தா , ப பாைறக , உைறப ந க ஆ க ஓ ன. ப பாைறக உ உைட காைத ெச ப ய . படல எ வ ேபா ப ெப ப பாைற உ ந த வ ைய கா ய . ர

ேல மா ல ய

ளா கர ேபால மைல

ம த ம டஆ ந ஆர பமா ற . ள தா மா இ ஜன நடமா ட இைவக த ச த க

எ டா ெதாைல த . பக வ

அ த ப ள தா ேல கா ெச ற ைசெய லா நட ேத . ஆ ரா ந உ ப ல ைத க ேட . ஆ த ைட அம த ரமா ட வ ச பர பைரைய ேபால ற கர கைள காண மன ேல ஒ ம ேதா ய . இரைவ அ ேகேய க ேத . அ வள ெசா பனமா? நா ம நா காைல எ தேபா அைவ எ ேக ஓ ஒ தன? மன த சா த எ ேக? ஏேனா இ த இ படல ம ப எ மனைச இ ப க வ ேவ ? மனைச ஓ வ ேபால நா மைலேம ஏ ெகா ேட ெச ேற . வ ேல உைறப ந ெயா ட . மா அ வ அ மா ஒ காத தா இ . நா த இட க க எ எ த அ த மைல அ பா மா ளா க ரமாக ற . ப ம ய எ மன இ கா ைய க எ க ம த . 'மைல லா ேதவ கண கேள, எ ைன உ க ட ேச ெகா க !' எ ேன . ெர ர ேல ம த உ ெவா ேதா ய . எ ைன ேநா அ ர க தா தா ைர வ த . நா கா ஊ ய ப பாைறகைள ஒேர யாக தா வ த அ வ . ெர ஒ கா ; அ மைல ச ப . எ க க ஏ க வ ெகா டன. ம ப க கைள ற அ த உ வ எ ைன ெந ட . நா உ ெகா உ டா ய ேரத ம த . நா பா க பாத ண உலா ேப . அவ எ ைன ெந னா . க ேல நைக மன ேல உைள ச உ டா இ த . ஆனா ஒ ; அத ட இைண யாத ஒ ர க க ெத த . ெமா த க மகாேகாரமாக இ த . இைவ யா எ த எ எ க க பட ைல. ேகாப ெவ என வாைய அைட டன. தான ப ெகா எ ேகாபாேவச ைதெய லா எ உ ள ெகா த எ மைலைய அவ ற ேட . "ஏ

சாேச! எ ைன நாட இ உன தவ க ர த சா உ ைன அ ஏ ேன .

ைத யமா? ெகா க ேவ டாமா?” எ

“ இ த மா ெகா ல ேவ

பா ேத . ட இ ப

ேப வா எ தா நா எ எ றா . எ ைடய உ

எ ைன ைளயாட

உன எ ன உ ைம ? எ ைன ஒ காக நட ! நா ம தவ ச ைத ம ஒ காக நட ேற . இ லா டா மரண அதர வ க அத ர த பான ெச ேப ” எ றா அ த ேரத ம த . “

ேப ! உன

அவ ெசாயா?” எ

லாவகமாக ல வைத ேக !” எ

த ஆர

அவ ெகா தா .

பா

ேத . “பதறாேத!

நா

“நா இ வைர ப ட ேபாதாதா? ஏ இ எ ப ைத வள றா ? வா ப ைமதா . இ தா உ ைர கா ெகா ள நா ேபாரா ேய ேவ . உ ைன ட பலா யனாக எ ைன உ ப ெச றா எ பைத ஞாபக ைவ ெகா . [3] தா எ ைன ற தவ . உ ைடய ஆதா ேபால உ அ பா ரமா வாழ ஆைச ப ேட . அ ட ேதவ தனாக [4] சா தானாக அ லா பா ய தா ய . நா பா இட கெள லா ேமா மாக இ ற . ஆனா அ என தா இட ைல. நா ஆ ந லவ தா . ப தா எ ைன ேபயா ய . எ ைன ச ேதாஷ ப . ேயா யனா ேற . இ த ெகா ப தா என ப கா ற ; உ ைடய ம த ஜா அ ல. எ கைதைய ேக . அ ெபா தாவ உ மன மா றதா பா ேபா . இ த இட ைர உ உட தா கா . வா, எ ைச வா” எ அைழ ெச றா .

ேரத மப டநா ய

ற த த ெகா ச ெகா சமாக லன , உலக ேபா அ ெகா ேட . ஆனா கா அைல ெகா வா ைவ பாழா க ப ைல. ெந உட இதமான ெவ ைகைய ெகா எ ப ட ெதா டா ப த எ பைத அ பவ தா அ ேத . ஒ நா க ைம தா க யாம கா வ ேய நட ெகா ேத . ைசெயா ைற க அத எ பா ேத . உ ேள ஒ ழவ உ கா ேவைல ெச ெகா தா . அவ ைடய க கைள பரம ந லவ ேபால கா ய . நா உ ேள ைழ ேத . ைழ த தா தாமத . உள ய ஊைள ெகா ஓ டமாக ஓ டா . அவ ைடய உட ெத ப ட வ ைவ ட அவ ைடய ஓ ட அ க ெத ைப கா ய . என மன க டமாக இ த . அக ப டைத அ த இட ேலேய ட உற ேன . நா ம ப பா தேபா ய உ தா . ெவ ேய கமாக இ த . உ சாகமாக ெவ ேய கா ெச ற ப கமாக நட ேத . ஒ ராம வ த . வ ைச வ ைசயாக எ தைன க ! பா பத எ தைன ந றாக இ த ! ஒ ெப ய . அ ேக ஜன க ேபா எ ென னேவா வா ெகா வ தா க . நா உ ேள ேபாேன . ேபான தா தாமத . ஏக அம யாக ேபா ட . ழ ைதக க ன. ஆ ெப மய தா க . ஊேர ர வ எ ைன அ த . அ உைத தா கமா டாம ஒேர ஓ டமாக ஓ த கா மைற ேத . அத க ற ஜனநடமா ட ள இட எ றாேல என பய . எ ைன க டா ஓ றா க , பய ப றா க , றா க . ச கட அ ப ேட அ வள வ ட ைச

தா க ய ைல. . எ ெக ெக லா அ கமாக இ லாத ஒ வராக ஒ பாழைட த ஒ வா ப ஒ

பைழயப கா ேதேனா! கைட யாக ஜனநடமா ட ப ஒ ைச அத ஒ ெதா வ இ தன. அ த ழவ ஒ ெப வ

வ தா க . ழவ க . ெப அழ . வா ப அழக தா . அவ க ேல யர மா ப த . இவ க ட ெந பழக ஆைச. ஆனா ெர ெச றா கா ய ெக எ என ெத த த ர ைத ெச ேத . இர அவ க ப ெகா ட ற அவ க னா த ேதா ட ற ெகா வ ேபா ேவ . ெதா த ர ைவ ேவ . த இ த கா ய கைள யா ெச றா க எ ப அவ க அ சயமாக இ த . ந ல ெத வ ஏேதா த க வ உத வதாக ேப ெகா வைத ேக மன ம ேத . அவ க ேப வைத ேக ேக உ க பாைஷைய க ெகா ேட . ழவ ெபய 'ெல , ெப ெபய அேகதா, அ த வா ப ெபய ெப . இவ கைள எ ப பழ ெகா வ - இ ேவ என ரம ரய தனமாக இ வ த . ழவ

ஒ கால ந ல ெசய இ வ தவ தா . கால யாச தா த க ேதசமான ரா ைச இ ஓ வ கால க றா க . 'ெல அ ேக ெப ய ம தனா . அவ ைடய மக இ த ெப . இவ ேவ ய கா ய கைள த ைக ப ைப கவ வ றா . அ ேக வா தேபா ஒ ய ைடய மகைள காத தா . அ த ேராக ய த ெசௗக ய வச ெச ெகா ள இவ க காதைல அ ம பவ ேபா பாவைன ெச தா . ஆனா ெப ேதச ேரா , ச ெச றா எ ற ெபா கைள ேபா ெசா , ஒேர நா இவ க ப ஆப ைத ெகா வ டா . இவ க த க உ ைர கா பா ெகா ள நா ைட ஓ வ இ கால க றா க . இைதெய லா அவ க ேப அ ேத . இ ப நா க க ேன ம ட ைர ஒ ேப வ சா ெகா ஒ ெப வ தா . த ெப ெவ ேய வ தா . அவ அ ெபா காத த அர ெப ணா ; தக பைன ஏமா ஓ வ டாளா . ஏ கனேவ இ ப த ைச ப ம கல தா டவமா ய . இ த அர ெப ெப த பாைஷைய , ேதச வள ைறகைள ைறயாக ெசா ெகா தா . ஒ ேக அ வளைவ நா க ெகா ேட .

நாத கைத

இ தா எ ப க ைச வ றவ க ைடய ச ர . அ எ மன ெரா ப ஆழமாக ப த . அவ க ைடய நைட, ெநா , பாவைனக , அவ க ைடய வா இைவெய லா ம த வ ச த மாத ம க ப கைள எ லா என அ தன. அத ம ைத நா இ வைர எ டா ெதாைல ள ஏேதா ஒ ப சாைகயாகேவ க வ ேத . எ க ேப இதய வமான அ தாராள த ைம தா டவமா ன. அ த ைம நா ஒ வாழ ேன . எ தைன ந ல ண க ! எ தைன ந ல த ைமக ! இவ ெக லா ைள லமாக அ லவா இ த ெதாட இ த ! ஆனா நா ஒ ெசா ல ேவ ; என அ வளர ஆர அேத வ ஷ ஆக மாத நட த ஒ கா ய ைத நா ெசா வத மற ட டா . ஒ நா ரா , வழ க ேபா அ இ த கா ேல ற ெபா க ெச ேற . அ ேகதா எ ப ைய ேபா ெகா ள ஏேதா கா க வைககைள நா ேசக ப வழ க . ேபா ற வ ேல ஒ ெப ற ட த . அ ேல ல உைடக ெகா ச தக க இ தன. அ டவசமாக அ த தக கெள லா நா க ெகா ட பாைஷ ேலேய இ தன. அைவ வ மா : வ க க , டா எ ய ய ச ர , ெவ ட எ பவ யர க . இ த தக கைள நா ெபா ஷ களாகேவ ம ேத . அவ ைற எ கவன ைத ெச ப ேத . எ தைனைய அ ச ர க ேப த க ேன . இ த தக க எ மனைச எ வா மா ன எ பைத வ ப சா யம ற கா யமா . அைவ எ மன அன தேகா ய உ வ கைள, உண கைள, ல சமய ஆன த ைத, ஆனா ெப பா ைமயாக ஆ த, ஆழ காண யாத வ ற ேசாக ைத உ டா எ ைன யர ஆ ன. ெவ ட யர க சாதாரண கைததா . ஆனா அ பல தமான எ ண கலைவக , இ வைர ெத படாத பல வகார க ய அ த க த யன ெபா ட தன. அைத ப பேபாேன . சாதாரண வாழ ைக, ஆனா கர தா தைனக , உண க ! அைவ யா த ேவறாக த ற வகார ைத நா த தன. ஏற ைறய நா இ த ைச அ இ ெகா அ வா ேவா ைடய ெதாட காக த ப , அ த கைத க வகார ைத ேபா றதாகேவ இ த . நா இ வைர க பைன ெச எ யத ெக லா ேம பாடான ெத வா ச ைத ெவ ட ெப தா எ தா ெசா ல ேவ . அவ கப ய ல. அவ ைடய ண ச ப ெந ய ேவ த . மரண , த ெகாைல ஆ யைவ ப அவ ெகா த க க எ லா எ ைன ர க ைவ தன. அவ ெசா வ ச தானா, அவ ைடய க த க ெபா அைம றதா எ பைத எ லா ப என ெசா ல ெத யா ; ெசா ல யா . எ ைன ெபா தவைர நா வ ப ட ர அவ . அவ ைடய அ காக வ க வ ேத ; ஆனா காரண மா ர என ய ைல. இ ெனா நா ெசா ல ேவ . நா ப த பவமாகேவ க ேற . அதாவ நா ப த தக க பா ரமாகேவ ஊடா ேத . நா ப வ த என ப சயமானவ க எ ேபா ப அ அவ க ைடய ேப எ கா த . ஆனா ய ைல. நா ண ப தனா, அ வளைவ என உ றா உற ன ைடயா . நா ைக பா எஜமானென என ஒ வ ைடயா . எ வ நா அ தா அ வத ஆ ைடயா . நாேனா ஆ ேயா ரா ஸ த ைம வா த . இத நா யா ? எ நா ற ேத ? எ எ ேகதா ேபாக ேபா ேற ? இ மா யான ேக க அ க வா ன. ஆனா அ த கைள எ ெத பட ைல.

தெத லா நா ஒ தக க ப தவ க . ணமாக ெகா ள? ப யாக த ர வ . .

ெபா எ ன? நா வ ேத ? பல எ மனைச க என வ

டா எ ய ய ச ர க ராதன கால யா கைள தா தவ க வா ைவ வ தன. இ த தக எ மன ேவ தமான ப வ ைத த த . ெவ ட என ப சாைகைய க ெகா தா . டா என உய த க கைள கா னா . எ ைடய ைன எ ப றெக பற க அவ உத தா . நா ப தவ பல

எ ப வ அ பவ அ தமானைவ. அக டாகாரமான ரா ய க , தாரமான ரேதச க , ஆ ெறா க , எ ைல காண யாத ச த ஸாகர க என எ மன ேல ழ த க க பல ைம தன. ப டண க எ றாேலா, மகாசைபக எ றாேலா, ம த ட எ றாேலா எ னெவ ப என ெத யா . ம த ண ைத க ெத ய நா ெப ற பாடசாைல அ த ைசவா ம த தா . ஆனா இ த தகேமா எ மன ேல ரமாதமான கா கைள எ ய . ம த வ ச ைத ஆ , வ ச நாச ைண ெகாைல ெதா ஈ ப ட ெப ய ம தக ய ச ர ைத நா வா ேத . த மாேவச எ மன ெபா ய . ைமைய ெவ ேத . அதாவ ைம எ நா எைத ைன ெகா ேடேனா அைத ெவ ேத . த ம அத ம எ ைன ெபா தவைர என க ைதேயா அ ல ப ைதேயா த தைவ எ தா நா க ேன . இ த யாக நா ேசாதைன ெச தேபா சமாதான ைற ேலேய ச ட தாரண ெச த மா, [5] ேஸால , ைல க க த ேயா எ மன உக தவ களாக [6] ெத ப டா க . ஆனா ேரா ல , ஸு த ய தம தாபக க எ மனைச அ வளவாக ெதாட ைல. எ ைன பராம வ த இ த ைசவா க த மா டான ைற தா வ பா யைதைய அ பைடயாக ெகா ட ஓ ஏ பா . அ என க த . இத மாறாக ம த வ ச ேபா ைக ஒ பா ல ெத ெகா ேத . ஆனா - அதாவ க ெவ ெகாைல ெவ த ஒ வ ைடய அ வ ைட ப ற நா ெகா ேதனானா எ மன ப வ ேவ மா அைம . ஆனா ட எ ற ஆ ல மகாக எ ய கா ய , வ தம ராண கைதக ப ம ஷ பார ப ய ப ைத வ ப . வ க க எ ற கா ய எ மன ேல ேவெறா மா யான ஆ த உண கைள எ ய . எ ைக ைட த ம ற தக கைள ேபால இ உ ைமயான ச ர எ ற பரம ந ைக டேனேய இைத வா ேத . ச வ வ லைம ள ெத வ தா ற த வரா க ட ேபா வ றா எ ற க எ மன ேல ட ய மைல ைப ஆ ச ய ைத ய . அ ேல பல க ட க எ ைடய ய ைத ெகா டதாகேவ இ றன. ஆதாைம ேபால நா இ த உலக ேவ எ த வரா க ட ெதாட ெகா டவன ல ேபா . ஆனா

அவ ைடய ைல எ ைடயத மாறாக இ த . அவ கட கர க வ த ெபா ண வ வ பைட ம ெப ற ஒ வனாக கட பராம ேல, பா கா ேல வா வ தா . தன ேம பா ைடய ஒ ேதஜ ட ேந ேநராக ேபச ம த அ ெபா ெசௗக ய வா த . ஆனா நாேனா த ன த யாக க யாக ப ெந ேத . சா தா தா எ ைடய ைலைமைய ணமாக கா வத லாய உ ளவ எ பல ைற நா ைன த உ . ஏென றா எ ைன பா கா வ ேவா ைடய உ லாச ைத கா ேதா எ மன ேல ெபாறாைம ட எ . இ ெனா ச த ப இ த மன ேபா க ப கபலமாக அைம அைத உ ப ய . நா இ த ைச வ த ற உ ைடய ஆரா ட எ வ த ச ைட ள ைப ஒ ல க தா க இ த க ேட . த நா அைத ப அ வள ர ைத ெகா ள ைல. ஆனா இ ெபா எ வாசைன வ டதனா அ எ ன எ ற எ பைத கவனமாக ப ேத . எ ைன ற பத அ த ேத வைர நா மாத க எ ைவ த க அைவ. உ ேவைலைய எ ப எ லா ய ப ப யாக பலைன ெப ய அ அைட தா எ பைத ெவ கமாக வரமாக அ எ தைத ப ேத . த ர உ ப க த ச பவ கைள அதேனா ேச எ தா . உன இ த க தா கைள ப ய ஞாபக இ எ எ ேற . இேதா இ ற அ த க தா ைப. அ க ள ஒ ெவா இ த பாப ஜ ம ற ைபேய ற . அ வ பான இ த வகார க எ லா பட கா வ மா அ ேகாைவ ெச ய ப ற . எ ைடய அ ட ஒ ெவா பாக ெவ கமாக வ க ப பேதா அைத க ெவ ட , ைல ந க ெகா ட ெத வான பாைஷ ேல ப வா , எ மன ப வா ட . அைத வா ேபா என ம ட எ த . நா உ ெப ற நாைள ைன க ைன க என எ வள மன உைள சலாக இ ற ! பாப சாைய த எ ர மாேவ! ேய ெவ இ த ேகார ப ைத என ஏ ெகா தா ? ெத வ த தயாள ைத னா அழ ஆைச எ ச உ ள தன

வ வ த சா

வ ைதேய ம த அ த . ஆனா ேயா என வ உ வ க ேல க ஆபாசமான ரக . ஒ ைம ைம இ ப மட ெப ய கார ேதா காண தா ட த ப வார ட - த ைன பாரா ப ட - உ ஸாகமாக வா றா . நாேனா த சகல ைடய ெவ ைப ச பா ெகா அ லா ேற

ெகா த அத ப ற . ேப ைம ேல .

என மன ெதா டேபாெத லா இ மா ேய ைன ைன ேற . ஆனா ப க ைச வா ம த ரா க மன ேபா கைள வகார கைள கவ ேபா , அவ கேளா பழ னா எ ன, என ப ைத க டாவ இர கமா டா களா எ ைன ேத . எ வள தா நா பய கரமாக ர மா டமாக இ தேபா அவ க ைடய ேநச ைத இர க ைத நா வ ஒ வைன க ைத ெவ ேய ெந த வா களா? அவ கைள ச பத நா எ ைன த ப ெகா வைர மனைச தளர ட டாெத ற உ ெகா ேட . அவ கைள நா ச ப தா எ எ வா வைட எ பைத ண ஒ வகாரமா . ஆைகயா அ நா என பய ெகா தன னாேலா ேவ எ த காரண னாேலா ேதா ட டாெத மானமாக யதா இ ல மாத க வைர மைற ேலேய நடமா ேவா எ மா ேத . இவ க ட பழ வெத ப ? ெப ஸு ெப க ழவைன மா ர ைச த யாக ேபா வழ க உ . அ த சமய ைத நா ழவ ைடய ேனக ைத தா எ ன எ எ ேன . ஒ நா வச வா த . நா ைச ேத . “யார ?” எ றா ழவ . “அ

ய . அக . அ

அவ ஆ த இ ேக எ ந

ைட காம

ெசா னா . நா பக இதயஅவ

ேற !” எ ேற . ேப ேலேய பரவசமாேன . க ஒ ெபா ெசா ேன .

“எ ைன ஒ ெர ப ேபா வள த . ஏ காரண னாேலா அவ க ெவ பா ரமாேன . நா ஒ ற ெச ய ைல. அவ கள ந ைப ெபற ஆைச ப ய ேற ; ய ைல. தா அவ கைள சமாதான ப ெச ய ேவ . என காக ேப ேவா யா ைடயா . நா

அக !” எ ேற . ழவ வா தவ ேலேய ந லவ . “பய படாேத அ பா! சமாதான ப ேற நா . உ ைம ேலேய த கா ய ெச தாயானா ட பரவா ைல. பாவ ம உ . அ க , வ யா ? இன ெத தா தாேன நா ேபச ?” எ றா . நா எ ன ெசா வ ? ஒ ெசா ல ெத யாம நா அவ ைடய காைல க ெகா அ ேத . அ த சமய ெவ ெச தவ க வ டா க . “எ ைன கா பா க . இேதா வ டா க . நா நா வ உ ைம உம ப ைத தா . இ த சமய எ ைன ைக டா !” எ அல ேன . “அட ெத வேம!

யார பா?” எ றா

ழவ .

அ சமய ெப ஸு ெப க ைச ைழ தா க . அேகதா மய தா . அ த அர காத ய ெவ ேய ஓ ேபானா . ெப எ பா எ ைன த யா அ தா . அவைன பாக ட ேவ எ ேகாப வ த . அவ த ைய ஓ னா . நா ஓ வ ேட . மன உைள ச ச க ய ைல. கா ேல அைல ேத . ப தா கமா டாம ஊைள அல ேன . ெவ த மனைச அ அ ஆ ற ய ேற . உலக அைம எ ைன ேக ெச வ ேபா இ த . எ ைன த நாசகாலா! எ உ ேதா ய ட எ ைன ஏ நா அ ெகா ள ைல. ைசைய அ வ பவ கைள எ சா பலா க எ மன த த . ம நா த ப ப ெச ேற . ெப அ த ரா ய ைத ேட ெவ ேய ட மா டா எ பைத ெத ெகா ேட . ைச உடம த ட அ ேக வாழ யா எ நட தைத வ ெகா தா . அத க ற அ த ைச ேலேய நா ெச ல ைல. எ ேலாைர ெகா அ க ேவ எ தா எ மன நா ய . ஆனா அவ கைள ெகா ல மன வர ைல. ைசைய கா ைட ெகா தா ேன . ற த ஊ ெஜ வா எ ெத ெகா உ ைன பா க வ வ எ மா ேத . நா க ற ேபாக ைல. ெசா ல யாத ச கட கைள

ேத . கைட யாக அ த

ப கமாக வ ேத .

நா பக நடமா வ ைடயா . இ தா ரயாண ெச ேவ . ந ல வச த . ைஸ ர மர த நா மைறவாக உ கா ேபா ம த ர ேக ட . நா மைற த இட த ெகா ேட ஒ ெப ழ ைத ஓ வ த . ைளயா காக யா ட ேதா ஓ வ த ேபா . ப க ரவாகமாக ஓ ய ந ெச தான கைர ஓ ேபா கா த மா ஆ த . நா மைற ஓ வ ேத . ஆ ேவக ஜா . ெரா ப க ட ப ழ ைதைய கைர எ ேபா ேட . அ ர ைஞ இழ ட . ெர எ ய ைடேய ஒ ப கா டா வ தா . அவ ட தா அ த ழ ைத ஓ வ க ேவ . ழ ைதைய எ ட ெகா பா யா டா . நா ம ேட . அவ ேவகமாக கா ஓ டா . ந ெச தத பல ! வ தா க யாம ேத , ச த ேட . ம த ைடேய அ வ எ ச க ப ெச ெகா ேட . எ ேதா ப ைட பா ெதாைள த . அ உ ேள இ றதா, ெவ ேபா டதா எ ப ெத யா . எ க மா க ெத ய ைல. வ ெப க ெப க ம த ப வ ச ப ேலேய மன ெகா த . ல வார க எ ப ேயா காய ஆ ட . ய கா ட எ மன இ ப ட ைல. இர வ ேச கர

மாத க ற ேட . ேசா யா தமன ட எ

ெம ள ப மன

ெம ள ம

ெஜ வா றன. ஜுேரா ைய ட ைல.

க ச ப ைய ேபா ய . ஆனா ஒ ழ ைத வ ைக எ க ைத கைல த . ைபய ைளயா ேபா நா இ த இட வ டா . ெர எ மன ஒ ைன வ த . 'இவ அ யா வ . ப , அழ எ ற ேபதாேபத உண இவ மன ஊ இ கா . இவைன ைவ ெகா எ ந பனாக பழ ெகா டா நா உல த ன த யனாக அைலய ேவ ய ைல அ லவா?' அ த

ழ ைதைய எ ேத . அ க ைத ெகா க ய . “ஏ ழ தா அ றா ? நா உ ைன ஒ ெச யமா ேட !” எ ேற .

ஆனா

ைக

“ த ! எ ைன ழ ைத. “ைபயா, வரேவ “ த , ரா க

ய .

, எ க பா

இ ேம ” எ ேற . உ ைன னா ” எ ற

ைப

உ க பாைவ

எ க பா ட . உ ைன ழ ைத.

“ ரா க னா? எ எ அத க ைத பா த நா உல எ ஆன த ப ேட .பரம

ெசா ெஜ

ெசா

ேவ ” எ ற

பா கமா டா . அ ேப . ேபா வா .

ேரா ழ ைத. எ ேத . ெச ட . எ ஹத ெச வ ைம

எ க பா எ ைன த ப ” ப ைய ேற

ழ ைத க ஒ ச ஒ பட ெதா ய . அைத பா ேத . ெசா ல யாத அழ . இ த மா அழ கைள ஏ பா க யாதப ய லவா ல ட . என ேகாப கைர ர ெபா ய . ேகாப எ க ேல நா ெகாைல நட ய இட ைத ற ப ேபாேன . எ ேக ெச ேற ? எ ேபாவ எ ற ஒ வ இ தா தாேன! கா ேபானப ெச ஒ ெதா வ ேத . அ ேக ைவ ேகா ஒ ெகா தா . பட பா தவைள ேபால அ வள அழ ய ல. ஆனா ந ல வா ப கைள. அவ ைடய எ ைன த ர ம றவ தா . “உ காதல வ டா , எ !” எ நா காேதா காதாக உ ச ேத . அவ க ர ப தா . எ ேக எ வாேளா எ ற பய . அவைள எ வைத ேபா ற ெவ தன ேவெறா ைல. எ மன ேப அவ வ ச ெகா ள த த . அவ என க லேவ! ெப ம த ப ச ேவைலகைள வ பைத ஒ ேக ேற . அவ த டைன ைட க ! அ த ச ைய பட ைத அவ ைடய உைட மைற நட ேத . அ த இட அ ஆனா உலைக

க வ ேட ஓ

ேபாேவ . வ வா எ ற ைன . ட ஆைச. கைட யாக இ தகர கத ச

ேத .

நா த ைமயா த ேற . எ ைன ேபால ஒ ெப ைண உ ப த . எ ைன ேபா ற ஒ எ ைன ம கமா டா . என ைட சகா எ ஜா எ ஊன க ட இ க ேவ . உ ப த வ உ கடைம!” ேரத மேப

தா .ைஞ

ேரத ம த ேப தா . நா ஏதாவ ப எ பா ேத . ஆனா எ மன ழ உ மா ைத அவன ேவ ைக ல ப த தவ ன. அவ வ னா : “ என காக இ ஒ ெப ற அ எ ய அவ ய . இ உ னா தா இ மா ேக க என உ ைம . இத ஆகேவ .”

ெசா ேவ எ ட . க க ரண ச ர ைத தர ேவ . ெச தர . இண தா

“எ னா யேவ யா . எ ைன எ ன மா ரவைத ெச தா அத இண க ேபாவ ைல. இ த ேலாக ேலேய எ ைன ேபால ப உ ளானவைன காண யா எ ெசா ப அ வள அ ல கைள ேவ மானா எ ம . ஆனா எ ைன என ேக ேகவலமாக ஆ ெகா ள நா ஒ நா ச ம கமா ேட . இ ஒ ேகார ைத உ ப உ க ைடய ஆ க க உலைக ஆ ப தமா ேட . எ னா காேத. ேபா , ேபா, ேபா! எ ைன ரவைத ெச தா இத இண க ைவ க யா ” எ ெகா ேத நா . " ெசா வ ச . அத காக நா உ ேகா க ேபாவ ைல. உ ைன ர ெகா ராம வா இண கைவ க ேபா ேற . நா ப ட ப தா எ ைன இ த மா ரமா ட . ம த வ க எ ைன காண ெவ ர ட ைலயா? எ ைன த ேய எ ைன பாக ெத ய ப ைலயா? ச எ லாவ ைற ஞாபக ப பா ெசா . எ இர காத ம த ப நா ஏ இர க கா ட ேவ ? எ ைன இ த ப சக த உ ப ன இ த உட ைட அ ேபா ப ெச தா ெகாைல எ ெசா லமா டாயா? எ ைன ெகா ம தைன நா ஏ ம க ேவ ? ெகா ைம ப லாக ப ைவ கா ட . நா அ ப ேய நட ெகா ேற . எ னா அ ைப எ ப யா ேபானா பய ைத ஏ ப ேவ . ம த வ க பரம ேரா தா ! எ ைன ற இ த ெகா ைமகைள எ லா

அ ப ப ெச தா . ஜா ரைத! நா நாச இற ேவ . உ ெந சா ப ப அ வ ேவ ; ற த ேநர ைதேய ெநா ெகா ப ெச ேவ ....” அவ ெந

மனைச ேப ேகாப ைறயா ய . க ேகாரமாக ெந த . த ைன அட ெகா ேம ேப னா .

“உ ேனா வா க ேன . ேகாப எ ைன ெகா ற . இத ெக லா காரண தா எ பைத உணர ம ப தா எ ைன ேகாப ப ற . எ ட அ கா னா மட ஆ ர மட காக ப நட ேப . நா ேகா அ த ய உ காக உலக ட ர தர சமாதான ெச ெகா ேவ . நா ரமாதமாக எைத ேக க ைல. எ ைன ேபா காரமான ெப வ ஒ ைற ெச தா எ தா ேக ேற . நா ேக ப அ பமான . அ தா ைட . அ ேபா . நா க ைபசாச ேபா த ேத வாழேவ . அதனாேலேய எ க ைட அ அ கமாக இ . எ ைடய க தேன! ச மன இர ...” எ

மன

இள ய . அைத எ

ெகா

“ இத ச ம தா ம த காணாத இட ேபா ேறா . ெத அெம க கானக க வா ேவா . எ க உண ம த ைடய மா ப ைடயா . பழ எ க எ க உல த ச ப ைக ேபா ...” “உன ம த சகவாச தாேன ஆைச எ ஒ வாழ எ வா ச ம பா ? ஆைசைய எ ேற . “ ண தாக இ ெக ேறேன. உ

றேத உ மன இளக

“நா

“ ல வானேதா

நா க ஒ மைற ஒ அ ல. ெகா ப ைய ேபா

ெப ேபா ப

.

றா . அ ப யானா , அக ேபா”

ண . நா தா ைலயா...?”

ெவ ேநர ேயா ேத . ற , ெச ெகா த 'ஐேரா பாைவ ச ய ெச ெகா தா உ எ ேற .

டா .

கா உ வ ேற ' ச ம

ஆைண. எ

ஒ எ ேற ”

ெந

ெகா இண னா

ள அ ஆைண. என ரா தைன நா இ த ைச ேலேய இ கமா ேட . ேநராக ேபா உ ேவைலைய ஆர ப ெச . ெரா ப கவைல ட உ ய ைய கவ வ ேவ . பய படாேத. தயாரான நா உ ட வ ேற ...” இ ப எ ன மைற

ெசா ெவ ெக ேவக ! க ட பா ச டா .

எ ைன ெச

அக

டா . ச

அவ ைடய ச த ெசா ய அ தமனமா . நா ேவகமாக ேபாகாம ேபானா இ அக ப ெகா ேவ எ ப ெத . ஆனா எ மன ைம தாள ய ைல. நைட அத ேக ப த ளா ய . பா வ வ ந றாக இ ட . ஓ ட உ கா ேட . ேமேல தாரைகக க ன. எ ேர ைப மர க பா ைவைய ம ேபா மைற தன. ட த க ைட ஒ ேம உ கா ேட . எ பா தா அைம . ஆனா எ மன ம எ மைல. ந ச ர க எ ைன பா ேக ெச வ ேபா த . 'எ இர க தா ைனைவ ேபா ! எ ைன ஒ லாம அ . இ லா டா அக !' எ கத ேன . காைல ெஜ வா

சாெமௗ ராம வ உடேன வ ேட .

ேச ேத .நா க ஓ வார களா ன. எ ேவைலைய ெதாட க என ைத ய வர ைல. ஆனா ேரத ம த வ ச பயேமா ெசா யா . ெப உ ெச வெத றா பல மாத க ஊ ப உைழ க ேவ . தக பனா ட இ லா ேபா வர அ ம ெப ேபா கா ேவைலைய டலா எ ைன ேத . வா ெகா டதா மன ேவ அ லா ய . ஆனா கால கட வ ஒ ேபா ம . ேதக ேபா வ வைட ட . எ தக பனா இைத கவ தா . ஆனா அ க வான க ப ேபால மன க . அ ெபா ெத லா த ைமைய நா ேவ . ஒ தம

நா

தக பனா எ ைன ெந அ கமா டெத

க யாண ேப ைச எ தா . , எ ஸெப ட நா தன

நட

வைத

பா க ஆைச என

ெசா னா .

நா க யாண ச ம ேத . ஆனா ெகா ச நா அவகாச ேவ எ ேக ேட . எ ேவைல ச ப தமாக இ லா உ ள ல ப தக ட அவ க ைடய ஆரா ைய ப அ ெகா ள ேவ த . அத காக க த ேபா வர நட தேவ த . ேரத ம த நா ெகா த வா ைக ைறேவ டா ற ம யாக க யாண ெச ெகா வா நாைள க கலா எ எ ேன . த ைத ட இ லா ெச வர அ ம ைட த . ெசௗக ய ேபா வா எ ெசா னா . ஆனா எ ட ெசா லாம எ ஸெப அவ ேயா ரா ப ெள ெவைல எ ட ைண அ வ எ மா டா க . நா ய எ லா த யா ைர ெச யேவ ெம பேத. அ ெபா தா எ ேவைல தகேம படா . ஆனா ேபா ேபா ஆர ப அவ இ தா த ைம ப அ வள இ கா . என எ எ ைட ம லாக அவ பா . ெச ட ப மாத த ேன . ெள ரா ட டா வ ஏ பா . மா வ ேதா . வ ெந வ க பேல ல

ற ப ெவ அ ஒ நா க பல ட

ேட . ரா ப இர நா வ தா . ரா ப பட ல ட க ப ஏ வ எ த ேனா . ஐ தாவ நா ெம ஸு ஊ கைள பா ரா ட டா வ ேச ேதா .

இ யா ேபாகேவ ெம ெள ெவ ஆைச. இ லா தா அத ஏ பா ெச ெகா வத ெசௗக ய எ அவ அைத ெச வ தா . ல ட வ த ல மாத க க எ பேரா ஒ அைழ வ த . அைழ அ ய ந ப எ க அ யாக வ தவ . ெள ெவ அ ேக ேபாக ஆைச. நா ச ம ற ப ேட . வ இ லா பா கேவ ய ேசஷ கைள எ லா பா ெகா ேபாேனா . எ பேரா ஒ வார த எ கைள எ பா த ந ப கா த இட வ ேதா . “ கா லா ைத த ன த யாக பா க ஆைச. இர ெடா மாத ேவ ; இ ேகேய இ ” எ ேற .

ெள ெவ ேபசா

த டா .

பா தா .

ையர ம உ ேயாக ந பைன கா லா மா யமான ஓ இட ேபா எ ேவைலைய ெச க மா ேத . ஆ க ெரா ப ெதாைல உ ள ஒ ெச ர கா ய ைத ட ப ேட . அ ஒ ைற பாைற. நா ப க கட ெபா ேபா ேபரைலக ேமா ம . ம ெவ க டா தைர. கா நைடக வர , வ யானவ க ம டரக தா ய சா ப ெச ெகா ள ெசா ப வச உ . கா க ேயா, ெரா ேயா நா வ தா வா ேபாக ேவ . நா அ ெச றேபா இ தன. அவ ஒ கா இர ேட அைறக தா உ . ைவ கேவ ேவ . அ வள

ேற ெபா ள ைசக தா . அைத அம ெகா ேட . அ சாதாரண கால நா அத கா ேமாச .

அைத மராம ெச ய ெசா அத ேத . என வ ைக அ ளவ கைள ர க ைவ த எ தா ெசா ல ேவ . ஆனா அ வ எ ைன ெதா தர ப ேவா ஒ வ ைல. இ த ைச ெகா காைல ேவைள எ ேவைல ஈ ப ேவ . மாைல ேபா மைழ, ப இ லா டா ெவ ெச கட அைலகைள பா ெகா உ கா ேப . கண ேதா மா , ஆனா ஓயாம ஒ யாம ஒேர மா ேபா அைம த கா . பா த இடெம லா தைழ லா வனா தர . ேவைல வளர வளர அ நா க எ நரக த நா இ ெபா இ ைல. எ ப யாவ ர ேவைல ஈ ப ெவ . த ைம நர ப

என ேவதைன த ஒ றாக இ த . பல ெதா ட ெச லேவ மன ஒ பா . ல ெகா ட ஆேவச ெவ உைழ ேகாரேம என ெத த . ேபா ேவா எ ைன ேத . ேபாேத ைக ெதா . மன

, ேவ டாெவ ேபா ெச த ேவைல ைய ஏ ப ய . பல ம ேநர ர ைக

என ப ெகா தேபால உ கா

ேவைல ைன மன ற ெக ய ஒ

ேப .

ெபயரள ய

ெச தா ட . ர வ ேத . ஆனா உ இெத லா ந ல க ல ெகா த .

எ ற எ ேகா ஒ எ

நா

மாைல ய அ தமனமா ட . நா ட உ கா ேத . ச ர கட எ ெகா தா . ேவைல ேபா மான ெவ ச ைல. மா ேநா ெகா உ கா ேத . ெதாட ேவைல ெச வதா அ ல நாைள வ கவ ெகா வதா எ ேயா ெகா ேத . நா ெச ேவைல பல எ ன எ பைதேய எ ேயாசைன நா ய . நா பைட த வ எ இதய ைத காடா ய . இ ெச ' ற ' ண எ ப இ எ யா ெத ? அவ வா ெகா தெத லா ச தா . நா உ ப ெச ெப வ இைத ட ப மட ரமா ெகாைலெவ தா ? தா ற பத னா ெச ெகா ஒ ப த இண நட க ம டா ? ஏ , இர ஒ ைறெயா ெவ பைகைம பாரா ட டா ? ஆ வ தன ெசா ப ைத ப இ தைத ட ப மட அ கமாக ெவ த டா எ எ ன சய ? அவ அவைன ெவ ம த ரா உ ள ஆணழைக நாட ஆர டா ? அவ அக யா த இன தாேலேய ெவ க ப ைலைம ஏ ப டா ? இ க . இவ க த க ர ைஞ வ வாம நட வனா தர ேய டா ேவ ைக த இ த அேயா ஜ உ ட க ற வ ச ெச யாதா? இ த ஒ ைறேய தா க ய ைலேய, இத வ ச யா ம ேப கண க ெகா ைம ம த ஜா காம த மா? இ ப லா ேக க எ மன சர ட ேபா டன. நா என க மய க தா மன ள இண ேட . த யநல தா உலக ைத பாழா எ ம த வ ச வாைழய வாைழயாக எ ைன ைவ வராதா? இைத ைன க ைன க எ நா நா ஏ ஜ ன வ யாக ேநா

ேப ேன . மேபா லெவா

த . ேல

உத பா

ேகார ெகா

ெந ய

ைபசாசஎ ைன

த .

நா எ வா ைக ைறேவ எ ைன ெதாட க ேவ க ேல ேராத ேராக வா ப நட ெகா வ ைப அ வைர இய ய கா ய ைத அ தா காம எ உட ந ய . உ ள ஊைள

அ த

ய ெகா

இ ேம எ னவானா உ ட வ ெவ வ ேத .

ேறனா எ பைத பா . நா அவைனேய ெத த . இத ட ய கார தன எ ேட . ேகாப

க அ பா ேத . ெகா த மா ஆேவச

ேசாக ைத எ லா ெகா ஒ அல னா அ த ேரத ம த . ச , இ த ேவைல ட ைத இ

ெப

ஈ ப வ

ைல எ ற ெகா

பல ம ேநர ம ய ற மன ட கடைல பா ேற . னா கால ச த ேக ட . அவ தா ம த . கதைவ சா ெகா எ ைன ெந னா .

ெகா ேட ேரத

“ ஆர த ேவைலைய அ டா ! உ ைன ெப ன? வா ைய ற அ வள ைத யமா? நா உ ைன ழ ேபால ெதாட வ ேத . தா க யாத அய ைவ ப ைய தா ேன . எ ந ைகைய அ க உன அ வள ைத யமா?” எ றா . “ெதாைல ேபா! எ ன ஆனா ச , நா சயமாக வா ைறேவ றமா ேட . உ ைன ேபா இ ஒ ெசா ப ைத நா உ டா கேவ மா ேட ” எ அ ேட .

ைய ேகார ப

வா ைதைய வள க ஆர

பாகதா . நாேட .

எ உ ைய க , “ச தா , நா க யாண த இர நா உ ப க ஞாபக ைவ ெகா ” எ ெசா “அேட பா ! எ உ ைர கா பா

மரண ெகா ள

ைட சய ப பா !” எ ேற .

ேபா ேற . உ ைடய இ ேப எ பைத ேபா டா . ெகாஆனா

அவ

த ஆனா

ச மனடா .

தய ஒ ப ம

ஒ ைட ஏ ேன . எ

எ ய கைர நா

ப ெகா

மன ேபானப எ ைன த நா ெவ ேபா அ ேத . “காமைற த . ப ேத .

பா ேபா எ ப ெத த .

ேட த ய .எ ைன கா சா க பலைர

ட சா

கைரேயாரமாக ஒ ைக ர அைடயாள

ைன ேத .

ெகா

பட

ைடைய

ைச

ெத யாம

த ந

கட

ெச ேற . கைர ெத ப ட . ேசா

பா ேப னா க . நா வா!” எ

ஆர

ன கைள ைம க தா .

ேமக லைவ ேட . படக

ேபா மா

ேவைலைய ம ப ட .

ேபா வ

எ ைன அைழ

கைர ேச த

ல எ அய லாெச றா க .

அைழ ெச றா க . அவ மா தா . மா ஆ ேப வ தா க . ட த ெகாைலேர .

ேரத ைத பா த வர க கா ய ெசா னா க .

நா ேரத ைத பா க ேன . அ ம த தா க . ட ெச ேற . அ ேக எைத க ேட ! ட த ெள ெவ சடல . உடேன ப ெச ட ேரத வ ேகார ர கேள இைத நட இ க ேவ . அல ேன . எ ந ப நாேன எமனாேன . அ வள தா . என ஜ க இர மாத ப ைக ேட . ெத த ண ேவ ைடயா வைத க உ ைம ேலேய ந லவ . க ழ இ த ெகாைலஞ நா தாேன!

எ தக பனா வ தா . எ ைன அவர மன ெநா ட . கா அவர ய ேய இத காரண . த ேன . ஆனா உ ைம

ஆ த ெசா எ ைன ேத னா ெச றா . எ ேபா ெக லா ெஜ வா அைழ வ டா .

தக பனா .

ப அைழ எ ைன

க யாண நா அ க 'ப கார காரண தக பனா ப என

ன த நாேன' எ ய ைல.

இர

எ ைன

ெகா வ

ைம எ ைன இ ப த ற ைவ ட எ ம த சகவாச ேலேய ப ேபா ட .

ைன தா .

எ க மண ைன நா ெந ய . ேகாைழ தன தாேலா, ெச ெகா த ர ைஞயாேலா உ என ஏ ப ட ச கட ெசா யா . ேம உ லாசமாக இ பதாக ேவஷ ேபா ேட . எ ைன எ தா டாம இ க சகல ஏ பா கைள ெச ெகா ேட . க யாண நா ெந க ெந க எ ன தைட வ தா இைத நட ேய ஆகேவ எ ேப ெகா டா க . எ ஸெப நட ேத ய .

உ சாகமாகேவ இ

தா . க யாண

ம ைசயாக

மண ைன த நா க கட மா கமாக எ ய எ ற இட ெச அ இரைவ க ம நா கா ெசௗக யமாக இ தா எ க மண ழா யா ைரைய நட வ எ ஏ பா ெச ேதா . எ ஸெப எ மனேமா இர எ ச ர

உ சாகமாக எ ைன ய த த த .

ம த ேனா .

எ ய

எ மன ைலைமைய ச கட ப றா ?” எ றா .ைக இறக ப ேனா .எ ஸெப ,ஏ னா . இ ட,

த ஏ

“ஒ ைல, இர தா ெரா ப பய கரமாக இ ற !” எ ெசா , ே ம ைத நாட பா க ற ப ேட . எ ஸெப ைத அைற ேபா ப ெகா ப ெசா ெவ ேய வ ேத . ெர ஒ ர இ ைள எ

உ ள ைத

த .

ைக

தவைன

அவ அைற ஓ ேன . அவ வகைள ட இ த எ ஸெப அவ எ ைன பா பா ைய எ பற டா .

ஈம வய சடல

ையக வைர

நா

அ த அமா வ எ

ேற .

ேவைலதா . கண ேநர ணமா ட தா .

கத ேன . ஜ ன த . ண ைத ெகா ஓ

பா ச த ஜன ரைள ஓ னா க . எ ன பய ? அவ த

ேபா

ற த . அ த ைபசாச கா எ க த . நா ேட . ஆனா டாக ய . அவ க டா .

ெதாட

தன. ெஜ வா ேன . த ளாத ப தா ெதாைளப ைந ேபான எ த ைத ட . ம த எ தைனைய தா தா க ? ய ர

ேகார ைத எ ைஞ எ ேத .

ைகயாேலேயஅவ ேபான இட கெள லா கா தாேன! ெதாட வ ல வாக இ த . ரா , ெஜ ம , ர யா கைட யாக சாசர வனா தரமான இ த இட வைர வ ேட . எ

உட ேதா ெபயைர ெசா என ெச உபகார !” எ

ேபா இ அவைன

ற . அ தா .

அவ ெகா க . அ ேவ

(வா ட சார .)

தன

சேகாதய ம ற க த க

நா அவ அ ப ேய வா ெகா ேத . ஆனா மா க உடேன ஊ ட ேவ எ கலக ப ண ஆர தா க . இைத அ த அ ய தானாக யல ப டா . ஆனா ேநா மன ேநா கா ேவக ைவ த ட . ரமான அ த அ ய , இர டாவ ர மா உல அக டா . ம நா அ த ேரத ம த எ ப ேயா இைத அ வ டா . இற தவ அ தா . நா அவைன ைவேத . அவ ேப ர க ைவ த . “ ரா க ைடய ேநச எ றா . அவ அவசரமாக ெசா ன கைத என மன உைள சைல ெசா ல அவ ேநர இ கா . நா அ ைப ேநச ைத ேன . அ ைட க ைல. நா தா பா ! எ ைன ஏ பைட தா ? நா ெந ஆ

இ ேப ெகா

அவ

ேபா

ேம

க ேபாவ ைல. உ தர வ ேல அத த வ ேல எ ைன இ லாம ேவ . அ ேவ என க . ேபா வ ேற !” டா .ேரத மேசாக

ெசா

அட கா .

*** [1]

ரசவா ரசவாத சா ர ணக [3] ய ஆ ம த ஆதா . த த அவைன க த தா எ ஆ ஆகம ற . [4] சா தா க த எ , ட ேதவ த , நரக சா ரா . [5] ேர க த ம தாபக க [6] ேராம, ேர க நாக க ஆ தாபக க [2]