Epica Omnia Ultima Grammatica 3 (Alpha Version)

Deneme sürümüdür. Diğer epica dosyalarının içinde daha ayrıntılı açıklamalar var. Geri dönüşlerinize, yorumlarınıza göre

1,126 102 48MB

Turkish Pages 106 Year 2019-2020

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Epica Omnia Ultima Grammatica 3 (Alpha Version)

Citation preview

NOKTALAMA İŞARETLERİ • • • • • •

Tamamlanmış cümlenin sonuna Bazı kısaltmaların sonuna “-ıncı, -inci,” ekleri yerine Tarihlerde ve saatlerde Çarpma işareti yerine Her üç basamakta bir nokta kullanılır.

• Duygu bildiren sözcük sonuna • Seslenme ve hitap sözlerinden sonra • Küçümseme ve alay belirtmek için ünlem kullanılır.

• Eş görevli sözcük ve kelime grupları ayırma • Sıralı cümleleri birbirinden ayırma • Özne, yüklemden uzak düştüğünde • Ara söz ve ara cümlelerde • Anlam kargaşasını önlemede virgül kullanılır.

• Soru anlamı taşıyan sözcük ve cümle sonuna • Cevabı kendi içinde gizli olan cümle sonuna • Kesin olarak bilinmeyen bilgi yanına soru işareti kullanılır.

• Tür-nitelik değişimi • Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleler • Karşılaştırma cümlelerinde noktalı virgül kullanılır.

• Özel isimlere getirilen eklerden sonra • Saygı ve ünvan sözcüklerine gelen eklerden sonra • Kısaltmalara getirilen eklerden sonra • Rakamlara gelen eklerden önce • Düşürülen heceyi göstermek için kesme işarreti kullanılır.

• • • • •

Örneklerden önce Alıntılarda tırnaktan önce Konuşma çizgisinden önce Bölme işareti yerine Açıklaması yapılacak cümle sonunda • İnternet adreslerinde iki nokta kullanılır.

• • • •

Tamamlanmamış cümle sonuna Argo bildiren kelime yerine Devam eden örnekler yerine Atlanan bölüm yerine üç nokta kullanılır.

• Ek olarak verilen bilgiler • Tiyatro metinlerinde konuşan kişinin tavrı, hareketi • Bilginin doğruluğunun şüpheli olduğunu göstermede • Madde belirten harf veya rakamdan sonra parantez kullanılır.

• Satıra sığmayan kelimelerde • Ara sözün başına ve sonuna • Kök, gövde ve eklerini ayırmak için • Sözcüğün hecelerini ayırmak için • Çıkarma işareti • Negatif değerde olan sayıların başına kısa çizgi kullanılır.

Noktalama işaretleri

Test – 1

bilmeyenkalmasın

3. Aşağıdakilerin getirilmelidir?

Bilmeyen kalmasın

hangisinin

sonuna

ünlem

A) Ben ki senin hayattaki tek dostunum

NOKTA

B) Bu şirketi sana yâr etmem Sedat

Bitmiş cümlenin sonuna konur.

C) Lakin, hep söyleyip durmuşumdur

Cümle değerindeki sözlerin sonuna konur.

D) Sizden pek çok güzel şey öğrendim E) Şiir sanatının işçiliğine önem vermiyor

Kısaltmaların sonuna konur. Kurum kuruluş adlarının kısaltılmasında nokta kullanılmaz.

4. Düşünüyorum; bugün ne yapayım (I) Sinemaya mı

Özel isimler kısaltıldığında, sonda nokta bulunduğu için ekleri kesme işareti ile ayırmaya gerek yoktur.(lI) yoksa kütüphaneye mi gideyim (III) Yoksa evde mi oturayım (IV) Söyleyin ne yapayım (V)

Bu parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine soru işareti getirilemez? A) I.

1. Aşağıdakilerin

hangisinde satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımına ilişkin yanlışlık yapılmıştır?

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

A) her şey bir

denbire oldu.

5. Ustalık düzeyini çoktan yakalamış bir yazar olarak

B) Bu konuyu onunla konu

şabiliriz.

C) O günlerde KuşAdasına gitmiştik.

D) Dilekçesini TBMM’

( ) yaşamını editörlükle kazanma konusunda ne diyeceksin ( ) Çok iyi bilirim ( ) dünyanın en nankör işidir editörlük ( )

Boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama dizilerinden hangisi getirilmelidir? A) (,) (?) (,) (.)

ye iletti sonunda.

E) Işığı görünce duru-

B) (;) (?) (,) (,)C) (;) (?) (;) (.)

vereceksin.

D) (,) (?) (:) (.) E) (,) (?) (;) (!)

2. “Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle

ayrılmaz.”

Aşağıdakilerin uyulmamıştır?

hangisinde

bu

6. “Buralarda yetişenler: arpa, buğday, yulaf…” Bu cümlede üç nokta (…) kullanılmasının

kurala

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarın Ahmetler bize geliyor.

A) Benzer örneklerin devam ettiğini göstermek

B) Genç kız Elazığlı olduğunu söylüyordu.

B) Cümlenin devam ettiğini göstermek

C) Ankara’da, Mamak’ta, iki yıl oturmuşlar.

C) Bu cümlenin başka bir yerden alıntı olduğunu göstermek

D) Fazıl Hüsnü, Türkçe’ci bir ozandır. E) Osmanlılar tam beş asır üç kıtada egemenlik sürdü.

D) Cümlenin bittiğini göstermek E) Sıralanan örnekleri özellikle vurgulamak 177

bilmeyenkalmasın

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.C 9.D 10.B 11.E 12.C 13.C 14.A

7. Beni ( ) tek başıma ulaşabildiğim bilgilerin ( )11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta

edindiğim duyarlığın ötesine ulaştırabilen ( ) bana ( ) tek başıma düşünemediğimi düşündüren ( ) duymadığımı duyuran bir tiyatro özlüyorum.

yanlış kullanılmıştır?

A) Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki… B) Ahmet, …’in verdiği rüşveti kabul etmedi.

Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

C) Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan... D) İğne atsan yere düşmezdi; baloncular, şekerciler, ketenhelvacılar...

A) (,) (,) (;) (;) (,) E) (,) (;) (,) (,) (,)

E) Bu kitabı her okuyuşumda, ilkokul öğretmenimi hatırlıyorum ...

C) (,) (,) (;) (,) (,) D) (;) (,) (,) (,) (,) E) (;) (,) (;) (,) (,)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem getirilebilir?

8. Taş taştır ama taş ( ) Rodin’de heykeldir ( ) Renk

A) Bu parayı nereden bulacakmış

renktir ( ) doğada uyumlu biçimde vardır ama Van Gogh’ta renk ( ) resimdir.

B) Biraz bahçede dolaşmak istedi C) Bir saattir sana sesleniyorum

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

D) Çiftlik işlerinden hiç anlamam E) O da bizimle gelecekmiş

A) (:) (.) (,) (,) B) (:) (.) (,) (,) C) (,) (.) (,) (,)

13. Aşağıdakilerin hangisinde, iki noktanın (:)

D) (:) (.) (.) (;)

kullanımı yanlıştır?

E) (:) (.) (,) (,)

A) Mutluluk kapısının tek anahtarı vardır: Sevgi. B) Bilirim orada her şey vardır: İçtenlik, erinç, coşku...

9. “Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır”

C) Bilim: nesnel gerçeklerin kavranılması işlevini kendi yöntemleriyle yapar.

dizesinde virgülün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Bir tek şey öğrenmişti: Her işte, önce kendi gücüne güvenmeliydi.

A) Hitap sözcüklerini ayırmak B) Belirtisiz nesneleri ayırmak

E) Hasan: “Ağaç ağaçtır ve ağaçlar konuşmazlar?” dedi.

C) Arasözü göstermek D) Yüklemleri ayırmak E) Zarf tümleçlerini ayırmak

14. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

10. Mevlana ( ) şöyle der ( ) ( ) İnsan ( ) bir çift gözdür

A) Sait Faik: “Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz.” diyor.

()()

Bu cümlede verilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

B) Sait Faik, “Şiir olmayan yer de insan sevgisi de olmaz diyor.” C) Sait Faik: “şiir olmayan yerde insan sevgiside olmaz,” diyor.

A) (,) (:) (,) (.) (.) (“) B) (,) (:) (“) (,) (.) (“)

D) ”Sait Faik: Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz.” diyor.

C) (,) (:) (“) (;) (.) (“ )

E) Sait Faik: “Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz diyor.”

D) (,) (;) (;) (.) (,) (!) E) (;) (,) (;) (,) (“) (…)

178

Noktalama işaretleri

bilmeyenkalmasın

Test – 2

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tırnak” (“) yanlış kullanılmıştır?

Bilmeyen kalmasın Sayıca az olmakla birlikte bazı kurum ve kuruluşların adlarının kısaltılmış biçimlerinde farklı bir yol izlenir.

A) “Bir insanı sevmekle başlar her şey.” demiş Sait Faik. B) Yazar, “edat tümleci” diye bir şey tanımazdı.

Nokta: Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

C) ”Gitmek” değil, “kaçmak” diyorum. D) Namık Kemal “1840-1888” kırk sekiz yaşında ölmüş.

Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konur.

E) Kurda “Boynun neden kalındır?” diye sormuşlar; “Kendi işimi kendim görürüm, onun için...” demiş.

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

1. Aşağıdakilerden hangisi, yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

A) İpek yolunun 2000 yıllık geçmişinde ticaret siyaseti, siyaset kültürü etkilemiştir.

4. Beethoven,

B) İpek Yolunun 2000 yıllık geçmişinde ticaret, siyaseti, siyaset ise kültürü etkilemişdir.C) İpek Yolu’nun 2000 yıllık geçmişinde ticaret, siyaseti, siyasette kültürü etkilemiştir. D) İpek Yolu’nun 2000 yıllık geçmişinde ticaret, siyaseti; siyaset de kültürü etkilemiştir. E) İpek Yolu’nun 2000 yıllık geçmişin de ticaret, siyaseti; siyaset, kültürü etkilemiştir.

Ayışığı Sonatı’nı Dinleyenlerden biri üstada sormuş;

çalıyormuş,

– Bununla neyi anlatmak istediniz? I

II

Beethoven, sonatı bir kez daha çalmış ve: III – İşte bunu, demiş… IV

V

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır? A) I. ve Il.

B) I. ve lII.

D) III. ve IV.

C) II. ve IV.

E) III. ve V.

5. İnsanın dünyayı tanıma ve değiştirme isteği 2. Aşağıdakilerin hangisinde, “üç nokta” (…) yanlış kullanılmıştır?A) Sen, A…’ye gitmeyecek misin? B) Sınav sonuçları postalanmış...

için iki yol vardır ( ) Bilim ve sanat ( ) Bilim ( ) insanın bilgisel deneyimlerini ( ) sanat ise duyusal deneyimlerini anlatma biçimidir.

Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla konmalıdır?

C) Ey kimsesiz, avare çocuklar, hele sizler, hele sizler...

A) (:) (.) (,) (;)

D) Bulabildiğim üç gazeteyi de okurum: Tercüman, Türkiye, Milliyet…

C) (:) (…) (.) (:)

B) (;) (…) (;) (,) D) (.) (,) (.) (:)

E) Ben seni bilmez miyim? Sen ne yalancı, ne dolandırıcı, ne...

E) (:) (;) (,) (;)

179

bilmeyenkalmasın

1.B 2.D 3.D 4.E 5.A 6.C 7.E 8.C 9.B 10.A 11.E

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki nokta (:)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem yazım

A) Picasso: “Resim senin benden istediğin değil, benim sana verdiğimdir.” der.

A) Onbeş yaşında kendimi öğrenmeye verdim, otuz yaşında irademe sahip olabildim.

B) İki yönü var sanat yapıtının: Biçim ve içerik.

B) Başkalarına gereksinim duymadan yaşıyabileceklerini sananlar aldanırlar ama; başkalarının kendisi olmadan yaşayabileceklerini sananlar daha çok aldanırlar.

yanlış kullanılmıştır?

hem de noktalama yanlışı vardır?

C) En çok okunan kadın yazarımız: Buket Uzuner’dir. D) Öğrenciler: “Edebiyat kitapları yeni şair ve yazarlara da yer versin.” diyorlardı.

C) Okuyamayanların okuyanlardan daha çok olduğu ülkelerde gerçek yazar ya hapiste olur ya gurbette ya da başı dertte.

E) Realizmden etkilenen sanatçılardan bazıları: Yakup Kadri, Hâlit Ziya, Reşat Nuri...

D) Başkalarına karşı maske takmaya alışanlar sonunda kendi gerçek yüzlerini unuturlar. E) Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün Dünya’nın sırrını öğrenmiş olurduk.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?

A) Ad vermek: Doğu Anadolu’da patatese kartol derler.

10. Ünlem işaretinin yanlış kullanıldığı cümle

B) Herhangi bir yargıya varmak: Bu işe baban ne der?

A) Siz de yazınızın bir yerinde öyle demiyor muydunuz!

aşağıdakilerden hangisidir?

B) Git! Gözüm görmesin seni, git!

C) Düşünmek, ummak: Akşama eve varırız derken sabahı bulduk.

C) Bu bana çok korkunç geliyor, anlatamayacağım kadar korkunç!

D) Koşullar ne olursa olsun bir işi yapmak: Gece gündüz demedi çalıştı.

D) Hey! Gecenin, karanlığın bekçisi yarasalar... E) Teknedekilere seslendi: Kaçın!

E) O hâlde: Ağzımı açıyorum deme, çok fena olursun.

8. Aşağıdakilerden hangisinde, kesme işareti (‘)

11. – Bu köşede kimi bekliyorsun (I) – Arkadaşımı (ll) – Akın’ın küçük kardeşi mi (lll) – Evet (IV) ya sen (V) Bu konuşmada belirtilen yerlere sırasıyla

ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Özel adlara gelen yapım eklerinin ayrılmasında kullanılmaz. B) Sayılardan sonra gelen bütün eklerin ayrılmasında kullanılır.

hangi işaretler konmalıdır?

C) Kısaltmalara gelen çekim eklerinin ayrılmasında kullanılmaz.

A) (?) (.) (!) (,) (:)

D) Bir harften ya da ekten sonra gelen eklerin ayrılmasında kullanılır.

B) (?) (?) (!) (,) (:)

E) Özel adlara gelen çekim eklerinin ayrılmasında kullanılır.

D) (!) (?) (!) (,) (!)

C) (!) (.) (!) (,) (?) E) (?) (.) (?) (,) (?)

180

Noktalama işaretleri

Test – 3

bilmeyenkalmasın

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

Bilmeyen kalmasın Cümle içinde eş görevli sözcükler ve sözcük öbekleri arasına virgül konur.

A) Bu pazar mı, gelecek pazar mı gidiyoruz? B) Fuzuli (1495? – 1556) XVI. yüzyıl divan şairlerimizden biridir.

Sıralı cümleler arasında da virgül kullanılır.

C) Peki, size göre Ankara’mı daha güzel?

Özneyle yüklem arasına başka ögeler girmişse özneden sonra kullanılır. Tamlama karışıklığını önlemek için kullanılır.

D) O, Bursa’da kaç yıldır yaşıyor? E) Kapıya vurmadan içeri giren öğrenci çok saygılı (!) bir insana benziyor.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Pazardan aldıkları elma, armut, muz…

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama

B) Sizi buraya çağıran kim? Ahmet, Mehmet, Yasin mi?

yanlışı yapılmıştır?

C) Ahmet Bey, bizi kendine yakın buluyor, bizi hep koruyordu.

A) Çocuğu 5 Haziran 1998’de dünyaya geldi.

D) Artık bilmiyorum; hep stres, hep üzüntü, hep mutsuzluk olacaktı.

C) Askerde, Ordulu birçok arkadaşı vardı.

B) Nisan ayında yağmurlarda birlikte ıslandık. D) Bu konuya Ankara da pek sıcak bakmıyor.

E) Bankaları, mağazaları, pazarları akşama kadar gezip durdum.

E) Onu ziyarete, sadece Ali’mi gitmiş.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna

6. Aşağıdaki

cümlelerin hangisinde işaretinin kullanımı yanlıştır?

nokta getirilmelidir?

A) Bana bunları neden yaptığını anlatır mısın

soru

A) Bu kitap kaç yılında yazılmış?

B) Nasıl bir program hazırladığını biliyorum

B) Yunus Emre (? - ?) şiirleriyle gönüllere seslenmiştir.

C) Ah, bu ağrı canımı çok yakıyor

C) Gençlik günlerinden beri en çok Fuzuli’yi (?-1566) okurum.

D) Bir ekmek, iki tabak yemek yedim; sonra E) Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan

D) Senin derse gelmeyeceğini bilmiyordum? E) Onuncu soruyu önce kim çözdü?

3. “Bilgili insanla tartışmak kolay( ) onu etkilemek

güçtür( ) idare etmek kolay( ) yönlendirmekse olanaksızdır( )”

7. Kesme işareti (‘) aşağıdakilerin hangisinde

Bu cümlede, ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) Konuşmasından Malatya’lı olduğu anlaşılıyordu.

A) (,) (,) (,) (.) C) (,) (:) (,) (.)

doğru kullanılmıştır?

B) Bizim sınıf’ın en genç öğrencisi oydu.

B) (,) (;) (,) (.)

C) Menekşe’yi koparıp yere atmışlar.

D) (,) (:) (,) (!)

D) Adanalı’lar memleketlerine çok düşkün insanlardır.

E) (,) (;) (,) (…)

E) Bu olayı bize haber eden Gül’dür. 181

bilmeyenkalmasın

1.C 2.B 3.B 4.C 5.E 6.D 7.E 8.D 9.C 10.C 11.D 12.E 13.E

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış

11. M. Kemal ( ) “Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı

yerde kullanılmıştır?A) Temiz, güzel bir evleri varmış. B) Annesi, dün akşam İstanbul’a gitti. C) Tembel, ailesini de çok üzer. D) Fındık, ağaçlarının ardından güneş doğuyor. E) Dışarıya çıktı, biraz gezip eve döndü.

9. Aşağıdakilerin kullanılamaz?

hangisinde

kısa

vardır ( ) fenalık, cahillik ( ) tembellik ( )” der.

Bu cümlede ( ) işareti ile gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (;) (,) (!)

B) (:) (;) (,) (…)

C) (:) (:) (;) (…)

D) (:) (:) (,) (.)

E) (,) (:) (,) (…)

12. Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış yerde

çizgi

kullanılmıştır?

A) Amcasına, teyzesine, arkadaşlarına bayram kartı gönderdi.

A) Aralarında anlamca ilgi bulunan sözcüklerin arasında

B) Çok çalışıyor, dersleri bir türlü anlayamıyor.

B) Arapça ve Farsça tamlamalarda

C) İki yıldan beri vatanını, oradakileri, unutamıyordu.

C) Roman ve hikâyede karşılıklı konuşmaların başında

D) İhtiyar, çocuğu çağırıp adını sordu. E) Geçen ay yapılan deneme imtihanının, sonucunu öğreneceğiz.

D) Sözcüklerin, kök ve ek ayrımında E) Mısra sonlarında bitmemiş sözcüklerin hecelerini ayırmada

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “tırnak işareti” (“ “) yanlış kullanılmıştır?

A) Yakup Kadri “Yaban”da aydınla halkın çatışmasını anlatmıştır. B) “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde (…) üç nokta kullanılması gerekirken kullanılmamıştır?

C) Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.

A) Sokaklar bomboş, hava buz gibiydi. B) Ara sıra bize hediyeler getirir; kalem, silgi cüzdan…

D) “Yazım kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.

C) Onun burnu b.’tan çıkmazdı hiç.

E) Babam: “Kurtuluş Savaşını en iyi “Yaban” romanını okuyarak öğrenirsin.” dedi.

D) Şiirlere duygu yükler, acı yükler, hasret yükler o. E) Mahkemede A ( ) Hanım bize şahitlik edecek. 182

Noktalama işaretleri

bilmeyenkalmasın

Test – 4

3. “Kıyı gazinolarını yıkan güç; fabrikalara, fabrikacıya

Bilmeyen kalmasın Virgül, cümlede anlam gereği özellikle belirtilmek istenen ögeden sonra kullanılır. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur.Virgülden sonra gelen sözcükler küçük harfle başlar.(Özel isimler istisnadır)dokunamıyor. Yurtsever sermayeci vatana kıyarken, vatan sevmezliği düşüncede arıyoruz. Ülke batıran fabrikacılıktan korkmuyoruz da sanat ürünlerinden korkuyoruz.”

“Bazı cümlelerde kimi sözcüklerden sonra parantez içine konan ünlem işareti yazılana inanılmadığını ya da yazılanla alay edildiğini gösterir.” Bu açıklamaya göre paragrafta hangi sözcükten sonra ünlem işareti konmalıdır? A) ”güç”ten

Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.

B) ”fabrikacıya”dan C) ”yurtsever”den D) ”ülke batıran”dan E) ”düşünce”den

1. “Kitaptaki her portre, öyküsel içeriği ve dil tadıyla

öne çıkıyor.” cümlesinde virgülün kullanımıyla özdeş kullanım, aşağıdakilerin hangisindedir?

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme

A) Gardan geçer, manevra sahasına iner, vagonları seyreder dururmuş.

işareti yanlış kullanılmıştır?

A) 1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Atatürk Samsun’a çıktı.

B) Tarık Dursun, “Geçti Akşam Suları”nda unutamadığı kişileri anlatıyor.

B) Okulda herkes Selahattin Bey’in başarılarından bahsediyordu.

C) Bugün Kordon’daki, Alsancak’taki, Güzel Yalı’daki yüksek yapılar imbatı İzmir’in sokaklarına sokmuyor.

C) Türkiye’mizin her köşesi bir cennet gibi.

D) Geçen hafta salı günü, seninle görüştüğümüz gün, epeyce yorgun görünüyordu.

D) Yardımseverlik Türk’lerin kanında var. E) Bu kararlar TBMM’nin 112’nci Birleşiminin 2’nci oturumunda alındı.

E) Zamanın varsa biraz görüşelim, dedi.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki nokta (:)

5. Aşağıdakilerin hangisinde parantez (ayraç)

farklı görevde kullanılmıştır?

farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) Bu yedi sanatçı (Yedi Meşaleciler) hece şiirinde köklü bir değişiklik yapamadı.

A) Masanın üzerinde kalın bir kitap vardı: Çalıkuşu. B) Turgay: “Sizlere bir çay ikram edebilirim.”

B) Tanzimat’ın ilk iki gazetesini (Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr) başka gazeteler de izledi.

C) Mustafa Kemal: “Ne mutlu Türk’üm diyene!” demiştir.

G) Günümüzde çıkan edebiyat dergilerini (Duvar, Adam Sanat, Varlık) zevkle okuyorum

D) Annem:

– Dinlemeden konuşmayın, der.

D) Birey, doğanın ve kültürün sürekli ilerleyişlerini eş zamanlı (senkronik) olarak yaşamayı başarmalıdır.

E) A. Daudet:

– Şiirlerimde renk ve ışıltı her zaman vardı, demiş.

E) Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza yeni nesir türleri (hikâye, roman, tiyatro) girer. 183

bilmeyenkalmasın

1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.B 7.A 8.C 9.B 10.D 11.A

6.

I. Tersinden okununca yine aynı anlamı veren cümlelere, anakiklik denir (“Anastas mum satsana.”).

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezleII. “Okuldan çıkınca hemen eve gel.” demişlerdi.III. N. Ataç, bir denemesinde, “Orhan Veli’nin şiir anlayışını desteklediğini” belirtiyor.

A) Adamcağız o anda bütün cesaretini ( ) belki de düşünme gücünü kaybetmişti.IV. F. Saussure şöyle açıklıyor bunu : “Dil, bir göstergeler sistemidir.” Numaralanmış cümlelerin hangilerinde tırnak işareti (“ “) gereksiz kullanılmıştır?A) I. ve Il.

B) I. ve III.

D) II. ve IV.

belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilebilir?

B) Moliere, Racine, Corneille klasik ( ) Victor Hugo, Lamartine, A. Dumas romantik sanatçılardır. C) Hava iyice kararmıştı ( ) sokak lambaları hâlâ yanmıyordu. D) Onu bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyordu fakat aramaktan( ) sormaktan vazgeçmiyordu.

C) II. ve III.

E) Kapılar kapanır, konser başlar ( ) kimi seyirciler koltuklarında utanmaksızın yüksek sesle konuşmaya devam ederler.

E) III. ve IV.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:)

A) Şiirin imge dünyasından duyulan korku nereden geliyor?

yanlış kullanılmıştır?

A) Hâlide Edip Adıvar’a göre: Handan en iyi romanlarından biridir.

B) Bu durumda sanatçılarla delileri bir tutmuş olmuyorlar mı?

B) Yakup Kadri Karaosmanloğlu’nun Kurtuluş Savaşı sırasında geçen olayları anlattığı romanları vardır: Yaban, Ankara ...

C) Şiir sezgisi bu denli sağlam olmasaydı, Il. Yeni’nin en özgün şairi olabilir miydi? D) Cansever’in şiirini bilir misin diye sormak gerekiyor onlara?

C) Öğretmen sınıfa geç girdiği için: “Özür dilerim çocuklar!” dedi.

E) Bu bayat sorun hakkında kalem oynatması neyi gösterir bize?

D) Yazar, kitabını şöyle bitiriyor: “Hiçbir şey hayâl kadar şaşırtıcı olamaz, yazı hariç.” E) İlginç bir ad bulmuş kitabına: Benim Adım Kırmızı.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki nokta kullanılması gerekirken kullanılmamıştır?

A) Bilge Kağan: “Türklerim, işitin! Üstten gök çekilmedikçe…”

8. Onu nerede görmüştüm acaba (I) Sinemada mı,tiyatroda mı (II) Gerçekten nerede gördüğümü hatırlamıyorum (IIl) Sinemada gördüysem hangi film oynuyordu (IV) Yoksa Brecht’in “Üç Kuruşluk Opera”sında mıydı (V)

B) Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay) C) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü) D) ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde soru işareti kullanılamaz? A) I.

B) II.

C) IIl.

D) IV.

E) Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

E) V. 184

Noktalama işaretleri

bilmeyenkalmasın

Test – 5

3. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden

Bilmeyen kalmasın

farklı bir işlevde kullanılmıştır?

İki noktadan sonra gelen cümle büyük harfle başlar.

A) Buraları galiba pek tanımıyorsun, dedi. B) Dedem beni el üstünde tutar, sever.

İki noktadan sonra genelde açıklama vardır. İçinde virgül bulunan cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

C) Canı sıkılınca ceketini alıp çıkıyor, dolaşıyor. D) Yağlıboya tablolarını özenle sildi, parlattı. E) Son lokmasını zorlukla da olsa çiğnedi, yuttu.

İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle başlar; art arda örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar.

1. Aşağıdakilerin

hangisinde eksikliğinden kaynaklanan bozukluğu vardır?

bir

noktalama anlatım

4. Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (…) diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Kitapçı bize pek iyi davranmadı.

A) Masanın kenarında iki sandalye… Pencerede sararmış bir perde…

B) Satıcı malın fiyatını bilmiyordu. C) Kapıcı karısına kötü sözler söyledi.

B) Zirveye doğru tırmandıkça sağımızda köpüklü, masmavi bir deniz manzarası…

D) Simitçi sokaktan bağırarak geçiyordu.

C) Dolabın içinde ne yok ki: oyuncaklar, kitaplar, eski dergiler, giysiler…

E) Sütçü sabahları bize uğramıyor.

D) Başında kalıbı düzgün, kahverengi kadifeden bir fötr şapka… E) Aylardır heyecanla beklediğimiz işler artık başka bahara…

2. “Virgül, bir kelimenin, kendisinden sonra gelenkelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için kullanılabilir.”

5. Tepeden

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı, bu kuralın örneği olamaz? A) Ağlayan yaralı, doktora seslendi. B) Genç, fidanların çevresini gözden geçirdi.C) Gerçekten okumak isteyen, birilerine suç bulmaz. D) Bu sabah, dersine zamanında yetişmişti. E) Sağlığı bozulan, hemen tedaviye başlamalı.

aşağılara bakıyorum. Sararmış başaklarıyla uzanan tarlalar (I) Tarlaların arasında yükseliyor uzun, salınan kavaklar (II) Ufukla birleşen mor dağlar (III) Dağların üstünden sağa sola uzanan uçak dumanları (IV) İlerilerde bir yerde tozu dumana katan bir kamyon (V) Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır? A) I.

185

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

bilmeyenkalmasın

1.C 2.E 3.A 4.E 5.B 6.E 7.D 8.E 9.A 10.A 11.B 12.D

6. Büyüklerine saygılı olan (I) küçüklerini seven (II)

10. Öğrenci (I) başarısını etkileyen önemli üç nokta

çevreye duyarlı (III) gelişime açık (IV) çağdaş (V) bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu cümledeki numaralı yerlerin hangisine noktalama işareti konmasına gerek yoktur? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

vardır (II) ilgi (III) çalışma ve tekrar (IV) Bunlardan ilki (V) ikinciyi, ikinci de sonuncuyu etkiler. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine bir noktalama işareti getirmeye gerek yoktur? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

7. Bu üniversiteyi Prof (I) Dr (II) Ahmet Yavaş

kurmuştu (III) Bölümler 29 (IV) Nisan (V) 1970 tarihinde öğrenci almaya başladı (VI)

Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlerin hangisine nokta (.) konmasına gerek yoktur? A) I. ve II.

B) II. ve III.

D) IV. ve V.

C) III. ve IV.

E) V. ve VI.

11. Bir pazar günüydü. İçimde bir sevinç (I) Kalbim küt8. Amasya denince ilkin elması akla geliyor ( ) kırmızıyanaklı elması. Sonra da Amasya Konferansı’nı hatırlıyoruz ( ) Irmağın kenarında kıvrılan tarihi konaklarını ( ) cumbalı evlerini de saymalı elbette.

Numaralanmış yerlerden hangilerine üç nokta (…) getirilmelidir? A) I. ve II.

B) I. ve III

D) III. ve IV.

C) II. ve III.

E) IV. ve V.

Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (,) (…) (,)

B) (.) (.) (,)

D) (…) (.) (,)

C) (,) (;) (,)

E) (,) (.) (,)

12. “Cümlede anılmak, açıklanmak istenmeyen bir söz

9. İhsan Oktay Anar ( ) susarak kendi mitini üretmişküt atıyor (II) Sanki uzaklardan uçarı bir haber (III) Nedensiz bir beklenti bu, biliyorum (IV) Böyle bir haberi beklemek bile güzeldir (V)

nadir yazarlarımızdandır ( ) Onun, Suskunlar adlı romanı telaşsız ( ) sessiz sedasız kitapçı raflarında yerini aldığında ( ) sayıları giderek artan Anar okurlarında bir hareketlilik baş gösteriyor.yerine üç nokta konur.”

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun olarak kullanılan üç nokta vardır? A) Eline biraz para geçmeye görsün…

Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

B) Ta dağın tepesinden deniz kıyısına kadar rengârenk çiçek…

A) (,) (.) (,) (,)

B) (;) (.) (,) (,)

D) Bu evi on beş yıl önce ...’dan almışlar.

C) (,) (;) (,) (,)

D) (,) (.) (…) (,)

E) Sınavı kazanınca herkese haber vermeler, hava atmalar…

C) Tavan arasında kitaplar, dergiler, eski eşyalar…

E) (,) (!) (,) (,) 186

Noktalama işaretleri

bilmeyenkalmasın

Test – 6

3. Güz ( ) sarı hüzünler perisi ( ) bulutlarını seriyor

Bilmeyen kalmasın Üç nokta:Tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için kullanılır. Söylenmek istenmeyen sözler yerine kullanılır.

kentin üzerine ( ) Yalnız kente mi ( ) İnsanın can evine de ( )

Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (,) (…) (,) (…)

B) (;) (,) (.) (,) (?)

C) (,) (,) (.) (,) (…)

D) (,) (,) (.) (?) (.)

E) (.) (,) (.) (?) (.)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir? A) Bu eser ( ) gerçekçi gözlemlerin ürünüdür. B) Bir an ( ) ne yalan söyleyeyim, ben de tereddüt ettim. C) Ben bu işi çok iyi yaparım ( ) bu işle ilgili eğitim gördüm.

4. İnsanlar büyüdükçe gururları ( ) kibirleri ( ) hasetleri

D) Öğretmenler ( ) gençleri yetiştirirken kendilerini de yetiştirirler. E) Senden istediklerim şunlar ( ) Saygılı ol, çalış ve bir şeyleri başar.de büyümektedir adeta ( ) İnsanın büyümesine orantılı olarak büyüyen bu olumsuz karakter özelliklerinin zararlarını en aza nasıl mı indirebiliriz ( ) Islah ve terbiye ederek elbette ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (,) (,) (!) (:) (…) B) (,) (,) (.) (?) (.) C) (,) (;) (.) (?) (…) D) (;) (,) (.) (?) (.) E) (,) (,) (.) (:) (!)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama

5. Çikolatanın kutusunu araladı ( ) açtı ( ) İçinden bir

yanlışlığı yapılmıştır?

A) Gümrükteki memur başını kaldırdı:

– Adınız?B) Yunus Emre (1240?-1320) , (Doğum yeri: ?) C) Umduk… bekledik… düşündük… D) Elif Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak sesini duyunca koştu.

avuç aldı ( ) ağzına doldurdu. Yanaklarını şişirerek çiğnedi ( ) çiğnedi… Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (.) (.) (,) (,) C) (,) (.) (,) (,)

E) 12 Temmuz 2010 Pazartesinin TDK için önemi büyüktür.

B) (,) (,) (,) (,) D) (,) (.) (…) (,) E) (.) (.) (.) (.)

187

bilmeyenkalmasın

1.D 2.C 3.D 4.B 5.C 6.C 7.E 8.C 9.B 10.D 11.D

6. Çocuklarımızı bizden oldukları için severiz( ) Etlerine9. Bakın Süleyman ne diyor( ) ( ) Malın çok olduğu

etimiz ( ) kemiklerine kemiğimiz deriz ( ) ama bizim dünyaya getirdiğimiz daha başka şeyler var ki hiç de çocuklarımızdan aşağı kalmaz ( ) Ruhumuzun ve bilgimizin doğurduğu çocuklar bedenimizden daha yüksek bir yanımızın meyveleridir ve daha çok bizdendirler ( )yerde yiyiciler de çok olur( ) Mal sahibine seyirden başka ne düşer( ) ( ) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (:) , (‘’) , (.) , (! ) , (‘’)

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

B) (:) , (‘’) , (.) , (? ) , (‘’)

A) (.) (;) (,) (.) (.)

B) (.) (;) (:) (.) (.)

C) (.) (,) (;) (:) (.)

D) (:) (,) (;) (.) (.)

E) (,) , (‘’) , (.) , (!) , (‘’)

C) (,) , (‘’) , (.) , (?) , (‘’) D) (:) , (‘’) , (,) , (?) , (‘’)

E) (:) (,) (;) (:) (.)

10. Buna göre( ) gerçek bilgi( ) kaynağı duyu verilerinde

7. Sizi ODTÜ’de felsefe okumayı bıraktırıp Hacettepe’detiyatro okumaya teşvik eden neydi ( ) kimdi diye soruyorlar ( ) Buna iki ayrı cevap verebilirim ( ) Pratik nedenler ve daha teorik diyebileceğim nedenler ( )

olan fakat zihinle kavramlı ve anlamlı hâle getirilen bilgidir( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (,) (:) (.) B) (,) (;) (!)

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

C) (:) (;) (…) D) (,) (;) (.)

A) (?) (.) (:) (…)

E) ( ;) (,) (.)

B) (,) (.) (:) (…) C) (?) (:) (;) (.) D) (?) (.) (:) (.) E) (,) (.) (:) (.)

11. Aşağıdaki cümlelerde ayraçlarla ( ) gösterilen

yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) Annesi, kardeşleri, babası burada kaldılar ( ) o, tek başına Amerika’ya gitti.

8. Platon ( ) çömlekçi zengin olmamalı ( ) diyor ( )Kesinlikle doğru söylemiş ( ) Çömlekçi zengin olur da çömlekçiliği bırakırsa çömleksiz ne yaparız sonra biz ( )

B) Ankara, İstanbul, Çanakkale ve İzmir’i bu gezimizde ( ) Çankırı, Amasya, Samsun ve Trabzon’u sonrakinde dolaşacağız.

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (,) (;) (,) (!) (?)

B) (;) (,) (.) (.) (!)

C) (,) (,) (.) (.) (?)

D) (:) (,) (,) (!) (?)

C) Romanı, öyküyü, tiyatroyu bıraktı ( ) deneme, anı ve biyografi türlerinde yazıyor. D) Yorucu bir günün sonun da kendimi eve attım ( ) doğruca yatağa girdim. E) Düşünmek, hayal etmek güzeldir ( ) yapmak, uygulamak zordur.

E) (:) (,) (,) (.) (!) 188

BÖLÜM 03 Test

Noktalama İşaretleri - 1 1. Bu filmde çok sayıda kare var ( ) kuşak çatışmaları ( ) teknolojinin insanoğlunun başına açtığı sorunlar ( ) köylükentli karşılaştırmaları ( )4. O kadar güzel ki gözleri ( ) O kadar da masum bakıyor ki ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (;) (,) (...) (...)B) (:) (,) (,) (...)C) (:) (,) (;) (...)D) (;) (,) (,) (.)E) (:) (,) (,) (.)

A) Arkadaşlar ( ) zil çalınca kantine gidelim.B) Heyecanla ( ) sınavdan geçer not aldım, dedi.C) Eyvah ( ) Evden çıkarken ocağı kapatmadım.D) Birden onu karşımda görünce çok şaşırdım ( )E) Ne kadar da sıcak bir gün, değil mi ( )

3.

• Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.• Sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır.• Tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır.• Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.• Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?A) Nokta (.)

B) Üç nokta (...)

D) İki nokta (:)

C) Virgül (,)

E) Kesme İşareti (ʼ)

Çözüm Yayınları

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla ( ) belirtilen yere ünlem (!) getirilebilir?

09O masum gözler, kâbusum oluyor benim. Tam kafamı yastığa koyuyorum, o delici bakışlar karşımda duruyor. Uyuyorum karşımda ( ) uyanıyorum karşımda ( )Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (.) (.) (,) (...)B) (!) (!) (;) (.)C) (!) (!) (,) (...)D) (.) (.) (,) (.)E) (...) (...) (!) (.)

5. Ben merak etmiyor muyum ? Herkes kadar Seher’in I mutlu olmasını ben istemiyor muyum ? “Sanki ben, II istediğine istediği kaderi yazarmışım ? ” gibi, “Seher’in III mutluluğuna engel olma ! ” diyorlar . IV V

Bu parçada noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?A) I.

B) II.

C) III.

D) IV. E) V.

6. İstanbul’da yağmur şiddetini artırdığında şehrin her tarafından imdat çığlıkları yükseliyor ( )Kağıthane, Dolapdere, Cendere ( ) Oysa Avrupa’da en güzel kentler ( ) içinden ırmak geçenlerdir. Hemen bütün kentlerin ortasından ırmaklar geçer kıvrıla kıvrıla ( ) Londra’dan, Paris’ten, Berlin’den ( )Bu parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?A) (...) (...) (,) (:) (...)B) (.) (...) (;) (.) (.)C) (:) (...) (,) (:) (...)D) (.) (.) (,) (:) (.)E) (:) (...) (;) (.) (...)

299

Test 09

1. B

7. Durmadan çalışıyorsun (I) notlar hazırlıyorsun (II) başarılı olmak için uğraşıp yoruluyorsun (III) buna rağmen şirkette işlerin yolunda gitmediğini (IV) iflasının yakın olduğunu söylüyorsun (V) Bu nasıl iş?

Bu parçadaki numaralanmış yay ayraçlardan hangisine noktalı virgül getirilebilir?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

2. C

3. D

4. C

5. C

6. C

7. C

8. B

9. A 10. B 11. A 12. E 13. B

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) doğru kullanılmıştır?

E) V.A) 1 Eylül’de okulların açılacağı doğru mu?B) Ankara’lı seymenler sahadaki yerini aldı.C) İngilizce’sini geliştirmek için ders alıyor.D) Ayşe’lerin bu akşam size geleceği doğru mu?E) Selin Hanım’mıydı az önce buradan geçen?

8. 1483 (?) yılında doğan Fuzuli, divan edebiyatının dört büyük şairinden biridir. Bu cümledeki soru işaretinin kullanılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?A) Soru anlamı yüklemekB) Verilen bilginin kesin olmadığını belirtmekC) Küçümseme anlamı katmakD) Soru ifadesini belirgin kılmakE) Şaşırma anlamı katmak

12. Hepimiz biliyoruz ki o tablolar, o heykeller, o romanlar ve diğerleri olmasaydı, ki düşüncesi bile kötü, insan kendini tanıtamayacaktı. Dolayısıyla kendini daha az anlatabilecek, daha az ortaya koyabilecekti. Çünkü sanat, insanın kendini ifade etme isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Çözüm Yayınları

Bu parçada, virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur?A) Yüklemden uzak düşen özneyi ayırmaB) Ara sözü ayırmaC) Art arda sıralanan eş görevli sözcük gruplarını ayırmaD) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmaE) Tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlesini belirtme

9. Fazıl Hüsnü Dağlarca ; kendisine sorulan soruya şöyle I karşılık veriyor : “Lisenin son sınıfında , 1933’te , 'İstanbul' II III IV dergisinde ilk şiirim yayımlanmıştır . ” V

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kulanılmıştır?A) I.

B) II.

C) III.

D) IV. E) V.

13. Kızıldağ Millî Parkı'na sonbahar geliyor. Orman koruma memurları, ağaçların yaz sıcağından yavaş yavaş kurtulmasının sevincini yaşıyorlar. Onlarla birlikte çayımı yudumlayıp peynirle domatese çatal uzatırken , aşağıda I uzanan görüntüye bakıyorum : Bir ressam gelmiş de II

30010. Şair, henüz on iki - on üç yaşlarındayken (1927) “Yeni Adana” gazetesinin açtığı öğrenciler arası bir yarışmaya gönderdiği öyküsüyle birincilik kazandığını söylüyor.Bu cümlede hangi noktalama işaretinin kullanımı yanlıştır?A) VirgülB) Kısa çizgi

D) Tırnak işareti

E) Nokta

boyamış sanki bu mavi güzeli gölü, ak bulutları; sarının, yeşilin tonlarını buluşturan tarlaları ... "Ah" diyorum ! III IV Ah, bir de rüzgâr olsaydı da , yamaç paraşütümüz V

havalanabilseydi.Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmamıştır?A) I.

C) Ayraç

B) II.

C) III.

D) IV. E) V.

BÖLÜM 03 Test

Noktalama İşaretleri - 2

10

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?A) Sen, bahar rüzgârının nasıl estiğini bilmezsin

B) Söylediklerimi birer birer zihninize yerleştirmelisiniz

A) Düşüncelerini yazıyla değil, sözle anlatmayı seviyor olmalıC) Yarınki toplantının kaçta yapılacağını bilmiyormuşB) Bu çocukları buraya neden çağırdığını ben de anlamadımD) Okula ne zaman geleceğini bana söylemedi

E) Evden çıkarken kapıyı kilitlemeyi unutur mu insan

C) Bu olay karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğini merak ediyorumD) Bu durumda susmaktan başka ne yapabilirim, bilmiyorumE) O, kitaplarının tümünü bir pazarcıya satmış, doğru mu, var mı haberiniz

2. Özel ad ( ) bir tek varlığa verilmiş addır ( ) İstanbul, Asya, Zeynep, Karabaş ( ) Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (,) (:) (...)B) (,) (.) (...)C) (.) (...) (.)

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta getirilmelidir?D) (,) (;) (...)A) Konuşmadı, hep sustu Eskici Halil, dertleşmedi kimseyleE) (;) (:) (.)B) Bu lokantada herkesin ağız tadına uygun yemek var: ızgara, çorba, karnıyarıkC) Ortalık aydınlanmıştı, köyde hareket başlıyordu, işe koyuldu köylülerD) Sonunda benim suçsuzluğum ortaya çıktı, rahat uyurum bu akşamE) Sokaktayım, gecenin on birinde tek başıma geziyorum ıssız sokaklarda

Çözüm Yayınları3. Yunus Emre ; sevgi , ölüm , dostluk , yalnızlık gibi nice I II III IV evrensel konuları halk dilinin arılığı ; yalınlığı içinde V şiirleştirmiştir.

Bu cümledeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?A) I.

B) II.

C) III.

D) IV. E) V.

4. İzmir Körfezi’nin girişinde (I) yarımadanın en kuzeyinde yer alan (II) kayaların üzerine kurulu Karaburun (III) bu civarın en güzel koylarına sahip (IV) Karaburun İskelesi'nden başlayarak art arda mavi bayraklı koylar sıralanıyor (V)

7. Eserdeki “tesadüfü örnekleme” yöntemi bilinçli olarak tercih edilmiştir yazar tarafından ... Bu durum bana şu I sahneyi çağrıştırdı . Polis , aralarına gerçek suçluyu da II III koyduğu kişileri tanığa göstererek , teşhiste bulunmasını IV ister ! VBu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?Bu metindeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır?A) I.A) l.

B) II.

C) III.

D) IV. E) V.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

301

Test 10

1. E

3. E

4. B

5. E

6. B

7. C

8. D

9. A 10. E 11. D 12. C 13. B

8. Büyülü bir ada Sicilya (I) Doğası, kültürel ve tarihsel çeşitliliğiyle bir minyatür kıta burası (II) Siracusa da bu kıtanın zamana meydan okuyan kalbi (III) Akdeniz’in sıcaklığı, delişmenliği ve olabildiğince rahatlığı (IV) Daracık sokaklarıyla bu Orta Çağ kenti, Akdeniz’in dalgalarıyla yıkanıyor (V)

11. Yazılarımda devrik cümle kullandığım için az mı söz ettiler ? I Dilmizin kurallarını bilmiyormuşum, yıkmaya kalkıyormuşum ... II Bizim dilcilerimiz , hani şu gramer kitabı yazanlar, halkın IIIBu parçadaki numaralı yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

Bu metindeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlış açıklanmıştır?A) I'inci, yazıdaki madde numaralarını göstermek için kullanılmıştır.B) II'inci, saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.C) III'üncü, sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullaılmıştır.D) IV'üncü, kısaltmanın sonunda kullanılmıştır.E) V'inci, adres yazarken semt ile şehir arasında kullanılmıştır.

10. Yalnızlığı imgeleyen Cemal Süreya’yı yalnızca akılla kavramak isteyen okur şöyle diyebilir ( ) “Yalnızlık boşluk gibi bir şey ( ) bomboş bir şey yani!” Oysa Cemal Süreya’nın imgelediği şey ( ) bomboş ( ) yalnızlık değil, düzlüktür ( )Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

12. Son okuduğum roman; akıcı, kıvrak, yalın anlatımıyla beni çok etkiledi.

Çözüm Yayınlarıkonuşmasını dinlememişler, yalnız kitaplara bakmışlar.

Bunun için konuşma diliyle yazmaya özendiniz mi , bir IV yenilik yaptınız sanıyorlar . V

E) V.

9. 70 . Yunus Nadi Ödülleri başvurusu 20 Mart Perşembe günü I saat 17. 00’ ye kadar Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok . II III IV No.:2 Şişli / İstanbul”, adresine yapılacaktır. V

302

2. AAşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?A) Geçen hafta arkadaşlarla konuştuk, kararlaştırdık; bu hafta sinemaya, tiyatroya ve sergiye gideceğiz.B) Derken günler geçti, aylar geçti, yıllar geçti; çocuklar büyüdü, biz de yaşlandık.C) Sınıfa yeni gelen arkadaşımız; doğal, içten, rahat görünüyordu.D) Marketten aldığım balığı, tavuğu buzluğa; elmayı, üzümü de sebzeliğe koydum.E) Yazarlardan Orhan Pamuk, Ahmet Ümit; şairlerden Orhan Veli, Attila İlhan’ı okurum.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla ( ) belirtilen yere iki nokta (:) getirilmelidir?

A) Bizim şu anda yapacağımız tek şey ( ) sakin olmak ve anlatılanları dikkatle dinlemektir.Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?B) İstanbul Boğazı, İstanbul'u ikiye ayırır ( ) Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası.A) (:) (;) (“) (”) (;)

B) (.) (,) (-) (-) (,)

C) Bu aralar kafası biraz karşık ( ) ne yapıp etsek de onu biraz rahatlatsak?C) (:) (;) (“) (”) (...)D) Onun en çok konuşmasını seviyorum ( ) her sözcüğü tane tane söylüyor.D) (;) (;) (,) (,) (;)

E) (:) (,) (“) (”) (.)

E) Sınavımın iyi geçtiğini duyunca babam ( ) ne diyeceğini şaşırmıştı bana.

BÖLÜM 03 Test

Noktalama İşaretleri - 3 1. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onların diliyle konuşmak ( ) Bunların hepsini yaparım ( ) Fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim ( ) nasıl onlar gibi hissedebilirim ( )5. Her şeyden önce ufku geniş bir aydınımızdır Cemil Meriç ( ) Kendine özgü bir söyleyiş tarzı geliştirmiştir ( ) Monoton olmayan, kısa cümleli, yer yer alaylı, yer yer başa inen bir balyoz gibidir bu söyleyiş ( ) Hepsinden önce de içten, yapmacıksız, zorlamasız ( )

Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (...) (.) (?) (?)B) (:) (;) (.) (?)C) (.) (;) (.) (?)D) (...) (.) (,) (?)E) (.) (.) (?) (?)

11Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (!) (.) (...) (.)B) (.) (.) (...) (...)C) (.) (:) (;) (...)D) (...) (:) (;) (.)E) (.) (.) (.) (.)

2. Yurt dışında - özellikle de Fransa’da - dergiler, gazeteler

I. Dünya Savaşı’na gönderilen yazarlarla ilgili yayınlar yaptılar.Bu cümlede kullanılan kısa çizginin (-) yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilirse aynı görevde kullanılmış olur? A) ,

B) :

C) ;

D) ─

E) ( )

3. Evden çıkarken kapıyı örter , kilitlerdi. Sonra ... Evet , I II III sonra döner kapıya bakardı, gerçekten kilitlendi mi diye ? IV Elindeki çantada defter, kitap, gerekli evrak tamamdır ama o tekrar kontrol eder. Ya eksikse ?.. V

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?A) I.

B) II.

C) III.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konmalıdır? Çözüm Yayınları

A) Ailelere düşen görevlerden biri de ( ) çocuklarıyla, onların sorunlarını konuşarak çözmektir.B) Son zamanlarda yaşadıklarım bana çok şey öğretti ( ) bunlardan biri de kimseye güvenmemektir.C) Yaptığı bu davranışla onun bir yönünü daha öğrendim ( ) Arkadaşlarına karşı hoşgörülü olma.D) Öyle bir gece ki ( ) insanın gün ışıyıncaya kadar oturup yıldızları seyredesi geliyor.E) Benim dostluk dediğim şey ( ) hiçbir zaman çıkar ilişkisine dayanmayan, karşılıksız sevgiyi içerir.

D) IV. E) V. 7. Hepsi bu kadar mı ( ) Hayır ( ) tabi ki değil. Çalışma ( ) sürekli ( ) planlı ve bilimsel olmalıdır.

4. Bu araştırma; okumayı seven (I) yorumlayıp tartışan (II) paylaşmasını bilen (III) yarınını (IV) ülkesini, geleceğini düşünen (V) gençlerin birlikte çalışarak iki yılda bitirdiği bir çalışmanın sonucudur.

Bu cümlede numaralı yerlerin hangisinde noktalama işareti konmasına gerek yoktur?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (?) (.) (,) (,)B) (!) (!) (;) (,)C) (!) (.) (;) (;)D) (?) (!) (,) (,)E) (?) (,) (;) (,)

303

Test 11

1. D

8. (I) Harika bir gün; güneşli, sıcak. (II) Mutfak kapısını açtı, balkona çıktı. (III) Mis gibi kokan fesleğenlerle, dolu kocaman bir bahçe (IV) Rengârenk güller, çeşit çeşit çiçeklerle kaplanmış yerler. (V) Kuşlar uçuyor, arılar vızıldıyor bu coşkuyu yaşarcasına.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) yerinde kullanılmamıştır?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine iki nokta (:) konmalıdır?A) l.

D) lV.

E) V.

10. Kuru , kavruk bir adamdı. Kasketiyle kapattığı yüzünde , I II göz kenarlarında oldukça çok çizgi vardı. Yüzü çatlamış , III bir toprağı andırıyordu bu hâliyle. Boynuna astığı teypten yükselen ağıtlar , türküler duyuluyordu. Bu ezgiler bizde IV önce şaşkınlığa , sonra üzüntüye yol açardı. V304

Bu parçadaki numaralı virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

5. E

6. C

7. E

8. C

9. B 10. C 11. E 12. A 13. D 14. D

I. Yeni şiir örneklerimiz; anlaşılmaz, imgeli ve müzikal ağırlıklı görünüyor.II. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; deli gibi koşmak, bağırmak istiyorum.III. Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.IV. Korkular, bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir; hatıraları tazeler, uyarır.V. At bulunur, meydan bulunmaz; meydan bulunur, at bulunmaz.Numaralanmış cümlelerdeki noktalı virgüllerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.Bu parçada virgülün aşağıdaki görevlerinden hangisini örneklendiren bir kullanım yoktur?A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.B) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.E) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra konur.

E) V.

11. Bizim kültür deyince anladığımız tek şeydir asırlardır 1 2 3 4 5 6 kullandığımız dil.

4. E

13. Eserleri en çok okunanlar listesinde yer alan sanatçı, bugün de bizlerle birlikte olduğunu bir kez daha hatırlattı. Evet, Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan söz ediyorum. 100 yıl önce doğduğu yerde, Beşiktaş'ta, birçok etkinlikle anılıyor. Sanatçının yüzü aşkın kitabı "Türkçenin ses bayrağı"nı dalgalandırmayı başarıyla sürdürüyor, sonrakilere örnek olmaya devam ediyor. Çözüm Yayınları

C) lll.

3. D

12.

E) V.

9. Bunca yazı (I) kitap okudum. Şu, benim temel felsefemdir (II) İlk okuduğumda hoşuma gitmeyen, beni sarmayan yapıtları bir kenara koyar, bir süre sonra tekrar okurum (III) Okurum ki beğenip beğenmediğime karar vereyim (IV) Eğer bu kez de beni etkileyemezse o yapıt (V) o zaman kararımı veririm onun hakkında.

B) ll.

2. A

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır?

Bu cümledeki noktalama eksikliği cümlenin anlamında belirsizlik oluşturmaktadır. Bu belirsizliği aşağıdakilerden hangisiyle giderebiliriz?

A) Onun söylediklerine inanmak, inanmamaktan çok daha kârlıdır.B) Koca adam oldun, hâlâ böyle masallara nasıl inanıyorsun şaşıyorum.A) 3'ten sonra (,) getirerek

B) 5'ten sonra (:) getirerek

C) Ne âciz insanlarmış, kırk yılda bir iş istedik onu da yapamadılar.C) 4'ten sonra (,) getirerek

D) 2'den sonra (;) getirerek

D) Televizyondaki reklâm kuşağına zaman sınırlaması getirilecekmiş.E) 1'den sonra (,) getirerekE) Edebiyatımızda hikâye türünün köklü bir geçmişi vardır.BÖLÜM 03 Test

Noktalama İşaretleri - 4 1. Kemeraltı denizin kıyısında başlardı hemen (I) Küçük bir meydan(II) Ortasında süslü, narin yapısıyla saat kulesi (III) Yanı başında soyluluğunu çinilerinden alan minik cami (IV) Onun gerisinde ise hükûmet konağı (V) Şimdi bu görüntüyü eklemeler çıkarmalarla görüyorsunuz İzmir'de.

5. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı

Bir dakika araba yerinde durakladıAşağıdaki dizelerin hangisinde virgül, bu dizedeki işleviyle kullanılmıştır?

Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?A) Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

A) l.B) ll.

C) lll.

D) lV.E) V.

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi

B) Ömrün gecesinde sükûn, aydınlıkBoşanan bir seldi avuçlarından

C) Kaldırımlar, ıstırap çekenlerin annesiC) Annemi, babamı niçin bu kadar üzdüm diye düşündümD) Nasıl bu kadar rahat olabilir bir insan, hayret doğrusuE) Başka kimsenin haberi var mı bütün bu konuştuklarımızdan

3. Kasım Efendi ( )

Çözüm Yayınları

B) Aslında tüm bu yaşananlar kabustan başka bir şey değil

D) Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu

E) Balkonlara, yalılara dalar düşünürümA) Hiç kimsenin özel hayatına müdahale edemeyiz ki

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

O günler uzaklaşan yelkenlerin peşi sıra

6.

I. Çocukluğumdan unutamadığım biri var ( ) İlkokul öğretmenim.II. Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür, badem gözlü olur.III. Hayır ( ) ben sizinle sinemaya gelmiyorum.Bu cümlelerde ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?I

II

III( ) Yahu ( ) daha ne olduğunu anlamadınız mı ( ) Ne kadar aptalsınız ( )

A)

(:)

(,)

(!)

B)

(;)

(:)

(,)Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki ayraçlardan herhangi birinde kullanılamaz?

C)

(:)

(;)

(,)

D)

(!)

(:)

(,)

A) :

E)

(;)

(;)

(!)12

B) -

C) ,

D) ?

E) !

4. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayracın ( ) kullanım amacı farklıdır?

A) Sorunlara illegal (yasa dışı) yollarla çözüm aramak doğru değil.B) Eğitimde geliştirilen yeni metodlar (yöntemler) ne zaman açıklanacak?C) İnsan muhayyilesinin (imgeleminin) sınırı yok.D) Apartmanımızın sorunlarını (temizlik, asansör, ısınma vb.) bu ayki toplantıda görüşeceğiz.E) İlçebay (kaymakam) sözcüğü Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılıyormuş.

7. Şiir nedir ( ) diye soruyorsunuz ( ) Edebiyat yapmayı, büyük sözler söylemeyi sevenler için şiir ne değildir ki ( ) Her şeyden önce şiir bir çığlık, sıkılan bir yumruk ve bir kurtuluştur ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (,) (.) (!) (.)B) (;) (?) (?) (.)C) (.) (?) (!) (...)D) (,) (.) (!) (...)E) (;) (.) (?) (,) (.)

305

Test 12

1. AB) 250'bin liraya bahçeli, büyük bir ev almışlar.C) Bu çocuk 1'den 100'e kadar saymasını öğrenmiş.D) Çağır Karac'oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır.E) Bu yılki hedefim ODTÜ'yü kazanmak.

9. Dülger balığı , oltayla tutuldu mu sulara , dünyasına I II küsüverir. Nasıl bir korku içine düşer, kim bilir ? Onun için III dünya bomboştur artık . Oltadan kurtulsa da , hiçbir IV V faydası yoktur artık.

306Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinini kullanımı yanlıştır?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

10. Anı, yaşanılanların önem kazandığı bir türdür ; otobiyografi I ile akraba, günce ile arkadaştır. Anılar , güncelere göre II okura mesafelidir . Anı yazarı, genellikle bir eylem adamıdır : III IV

Çözüm Yayınları

A) -yor'un şimdiki zaman eki olduğunu unutmuyorum.

3. B

4. D

5. D

6. C

7. A

8. B

9. E 10. D 11. D 12. C 13. C

11. Herkesin bir çocuk yanı vardır. Bastırılmış ( ) korkutulmuş ve kovulmuş çocukluğu ( ) "Çocuklaşma( )" der büyükler. Ne çıkar çocuklaşsa insan ( ) Çocukça duygularımız olmazsa kalmaz mıyız ortalıkta?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme (') işaretinin kullanımı yanlıştır?

2. EBu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (,) (...) (.) (.)B) (,) (.) (!) (.)C) (;) (.) (!) (?)D) (,) (...) (!) (?)E) (;) (.) (.) (?)

12. GÖZLEMEVİ MÜDÜRÜ ─ Yıldızlara değil de çiçeklere I baktın mı deseler ne yapardınız? YOLCU ─ Ne mi yapardım ? Şey... Botanik Enstitüsüne II

giderdim.GÖZLEMEVİ MÜDÜRÜ ─ (Kahkahayla güler) Botanik Enstitüsüne mi? İlahi dostum ; siz harikasınız ! III IV (Seslenir.) Hey, arabacı ! V

Bir tiyatro metninden alınan bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

13. Türkçe, birçok dile nasip olmayan bir bahta sahip ; I günümüz tabiriyle bir "imparatorluk" dili . Osmanlı II

nasıl yetmiş iki milleti bir devlette birleştirerek bir ahenk oluşturmuşsa Türkçe de öyle bir uyumun ve mozaiğin eseri. İçerisinde belki beş - on millete ait kelimeler var. Bu IIIaynı zamanda gezgindir . V

bir kusur mu ? Hayır , asla bir kusur olamaz bu. IV VBu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?A) l.A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

BÖLÜM 03 Test

Noktalama İşaretleri - 5 1. Atatürk diyor ki ( ) "Türk dili ( ) dillerin en zenginlerindendir ( ) yeter ki bu dil ( ) bilinçle işlensin( )"

13Bu cümledeki ayraçlara ( ) sırasıyla aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri getirilebilir?A) (,) (,) (,) (;) (!)

4. Büyüleyici bir güzellik ... Tarihleri 17 . yüzyıla kadar I II uzanan eski Ankara evleri ... Bunlar iki - üç katlı, ahşap, III IV kerpiç ve tuğladan yapılmış evlerdir . VB) (:) (;) (,) (;) (.)

C) (:) (,) (;) (,) (.)

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?D) (;) (,) (,) (,) (...)A) I.E) (:) (;) (,) (,) (!)

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

5. I. Fiilerde olumsuzluk -ma / -me ile yapılır.

A) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

B) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.C) Heceleri göstermek için kullanılır.D) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.E) "Arasında, ve, ile, ila, .....-den, ......-e" anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.

Çözüm Yayınları

2. Aşağıdaki cümlelerde kısa çizgiyle (-) ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?II. Küçük bir sürü - dört inekle birkaç koyun - köye doğru ilerliyordu.III. Ben "uza-" fiilinin türemiş olduğunu bilmiyordum.IV. Şimdiki zaman eki yerine -makta/-mekte eki de kullanılabilir.V. Hızlı trenle Konya - Ankara yolu iki saate inmiş.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kısa çizgi (-) aynı işlevde kullanılmıştır?A) I. ile II.B) I. ile IV.C) II. ile V.D) III. ile IV.E) III. ile V.

3. I. Benim telefonumu kullanabilirsin, dedi.

6. Özel adlar büyük harfle başlar( ) Türkiye, İngiltere( ) Ankara, Londra( )II. Bu mahallenin en kafa dengi, en iyi komşusudur o.

III. Uçak havaalanına indi, yolcular kapıya yöneldi.IV. O adam hepimizi suya götürüp, susuz getirir.

Bu parçada ayraç ( ) ile gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?V. Ahmet Bey, uzun süren bir sessizlikten sonra başını kaldırarak söze başladı.A) (.) (;) (.)B) (:) (;) (...)Numaralanmış cümlelerin hangisinde virgülün (,) kullanımı yanlıştır?C) (;) (:) (.)D) (:) (,) (...)E) (;) (;) (...)A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

307

Test 13

1. C

3. D

4. D

5. B

6. B

7. E

8. C

9. A 10. D 11. E 12. D

7. Beni arayan kimmiş ( ) diye sordum.

10.

I. Buradaki insanların ihtiyacı olan şey şudur: Eğitim.Bürodaki görevli bana ( )II. Her yerleşim yerinin girişinde bir levha: Hoş Geldiniz.( )Bilmem ki( ) Bana kim olduğunu söylemedi( ) dedi ve sustu.III. Cebinden neler çıktı neler: mendil, silgi, kalem, para...Bu parçada ayraç ( ) ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?IV. Hava iyice kararmıştı: Göz gözü görmüyor, yavaş adımlarla ilerliyorduk.

A) (,) (:) (─) (.) (.)

V. Toplantıda birçok kişi vardı: müdürler, basın mensupları...B) (,) (,) (─) (!) (,)C) (?) (:) (─) (!) (.)D) (?) (,) (─) (...) (,)E) (,) (:) (─) (...) (,)Numaralanmış cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

E) V.

11. Hasbihal uzadıkça kendi göremediği rezaletlerin mufassal (ayrıntılı) hikâyelerini işitiyordu. Gözlerini açtı:

- Sizi alçak, hırsız... Defolun şimdi evimden, diye haykırdı.A) Salondaki döküntülerini toplayıp odasına geçti

B) Bir süre sustu, gözlerini tavana dikip öylece bekledi

Bu dokuz senelik sadık hizmetçilerini hemen kapı dışarı etti. Tam iki sene bir adamakıllısına rastgelmedi.C) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle

D) Burası kuş uçmaz kervan geçmez bir yer

Bu parçada geçen aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır?E) Beni çok sever, söylediklerimi de önemserA) Yay ayraç

B) İki noktaC) Uzun çizgi

D) Üç nokta

Çözüm Yayınları

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (!) getirilmelidir?308

2. D

9. Hayat ( ) sürekli bir akış içindedir( ) durmadan gelişir ( ) değişir. Bir düşünür bu durumu nehrin akışına benzetir. Bu yüzden de bir daha geri dönemeyeceğini söyler geçen zamanın ( )Bu parçadaki ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?A) (,) (;) (,) (.)B) (;) (,) (;) (.)C) (;) (,) (,) (!)D) (,) (;) (,) (...)E) (;) (;) (,) (...)

E) Ünlem işareti

12. Bir öğrencinin aynı kitabı ikinci kez okuduğunu görünce sordum: "Neden aynı kitabı bir daha okuyorsun, anlamadın mı?"Bu cümledeki noktalama yanlışı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?A) Noktalı virgül (;) yerine iki nokta (:) kullanılmasındanB) Tırnak (" ") işaretinin gereksiz kullanılmasındanC) Ünlem işareti (!) yerine soru işareti (?) kullanılmasındanD) "Görünce" sözcüğünden sonra virgül (,) konulmamasındanE) "Okuyorsun" sözcüğünden sonra virgül (,) konulmasından

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

4 Noktalama İşaretleri 1. ( ) Bir dost bulunca delilik etmek hoşuma gider ( ) diyor Horatius ( ) Bu sözü herkes onaylar mı ( ) bilemiyorum ama hiç şüphesiz benim sloganlarımdan biri ( )

4. Hiçbirini unutamam (I) Cicirya’nın domates, ceviz (II) turunç ve bergamot reçelleri (III) Gül Abla Mantı Salonu’ndaki zeytinyağlıları (IV) kızartmaları (IV) kekikleri (V)

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? A) I.

A) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( , ) ( . )

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

B) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( ? ) ( . ) C) ( — ) ( , ) ( . ) ( , ) ( . )

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yoktur?

D) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( , ) ( … )

2. Behçet Necatigil, “Barbaros Meydanı” adlı şiirinde Barbaros Meydanından sahile kadar inen anne kız çevresinde şehri sosyal ve kültürel tezatları ve değişmeleri ile yansıtır.

Noktalama işaretleri eksik bırakılan bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? A) Tırnak işareti B) Virgül C) Kısa çizgi D) Üç nokta E) Kesme İşareti

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E) ( — ) ( , ) ( . ) ( , ) ( ... )

A) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak araştırmalar devam ediyor. B) Dünya yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı; ancak araştırmalar devam ediyor. C) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak, araştırmalar devam ediyor. D) Dünya yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemi’ndeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak araştırmalar devam ediyor. E) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sistemi’ndeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlanmadı. Ancak araştırmalar devam ediyor.

A) Kamp için en gerekli malzemeler şunlardır: çadır, kafa feneri, uyku tulumu ve ilk yardım seti.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama hatası vardır?

B) Bundan dolayıdır ki: bölgede hububat üretimi oldukça fazladır.

A) Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

C) Sözleri hâlâ kulağımdadır: “Hepimiz en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız evlat.”

B) Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (18861973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

D) Fatma Hanım: (Çaydanlığı masaya bırakır.) Niye söylemedin? Neredeyse kopuk düğmeyle gidecektin yine.

C) Peki, bu bazlamayı da mı Sarı Begonvil Bakkaliyesinden aldın?

E) Sözlüklere http://tdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

E) Yazar, 6. ve 7. sınıfları Şebinkarahisar’da okumuş.

D) Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

4 Noktalama İşaretleri 7. Aşağıda ayraçla gösterilen yerlerden hangisine kesme işareti getirilemez?

10. Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

A) Diğer maddelerin bir kısmının, c ( ) nin ise tamamının altını çizdim. B) Türkiye Türkçe ( ) sindeki bir diğer kural, iki ünlünün yan yana gelmemesidir. C) BM ( ) ye oy birliği ile yeni bir genel sekreter seçildi.D) Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’ı 1897 ( ) de tefrika edilmiştir. E) Bahçeden 2 ( ) nci kata doğru seslenmiş.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir noktalama hatası yapılmıştır? A) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinin kesme işaretiyle ayrılması B) Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konması C) Bazı kısaltmaların sonuna nokta konması D) Özel olarak vurgulanmak istenen sözlerin tırnak içine alınması E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konması

9. (I) Tasarım yaparken çeşitli araçlar ve malzemeler kullanırız, değil mi? (II) İşte; oyuncak tasarımı da böyle bir şey. (III) Bir de atık malzemelerle yapılırsa, oyuncak tasarımı bir tür “geri kazanım sanatı” hâline dönüşür. (IV) Gazoz kapakları, kavanozlar, yumurta kutuları, teller, çubuklar... (V) Hepsi bir anda bir oyuncağa/oyun gerecine dönüşebilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışı vardır? A) Yalnız I.

B) Yalnız II. D) III ve IV.

C) II ve III.

E) IV ve V.

A) (;) (?) (?) (;) (.)

B) (;) (,) (?) (;) (.)

C) (:) (,) (?) (,) (.)

D) (.) (,) (?) (;) (…)

E) (:) (,) (?) (;) (.) MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8. Afrika’nın batısında, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan biri olan La Gomera’da yaşayan insanlar “Silbo Gomera” adı verilen bir ıslık dili kullanıyorlar. Bu dilin Kuzey Afrikada yaşayan Berberilerin dili olan Berbericeden köken aldığı ve 15. yy.dan daha eskiye dayandığı düşünülüyor. Silbo Gomera günümüzde İspanyolca gramer kurallarına uygun olarak kullanılıyor, buranın eski sakinlerince ise neredeyse bir cep telefonu kadar kullanışlı olduğu söyleniyor.

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

11. ● Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için - - - - kullanılır.

● Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna - - - - kullanılır.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu boşluklardan herhangi birine getirilemez? A) eğik çizgi

B) virgül D) yay ayraç

C) nokta E) kısa çizgi

12. Değerli Kardeşim, Mektubunu 09.15’te aldım. Mektubunda “Fuzuli’nin en sevdiğim şiiri “Su Kasidesi”dir cancağızım.” demişsin. Seninle aynı fikirde miyim, bilmiyorum. Çünkü tüm kasidelerini, gazellerini okumadım. Mesnevilerini de...

Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilir? A) “Değerli Kardeşim” söz grubundan sonra ünlem getirilerek B) Saat bildiren ifadeye nokta yerine iki nokta getirilerek C) “Su Kasidesi” ifadesi tek tırnak içine alınarak D) “Fikirde miyim” den sonra soru işareti konarak E) Parça nokta ile bitirilerek

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

12. Sınıf (A) Türk Dili ve Edebiyatı

26 Noktalama İşaretleri - 1 1. Kahve ( ) yolculuğunun başından beri gittiği her yerde popüler olmuş ( ) yerleştiği bölgenin kültürüyle harmanlanarak oraya has bir kültür oluşturmuş ( ) zamana meydan okuyan yegâne içecektir ( )

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz B) Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denir

Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (;) (,) (…)

B) (;) (;) (,) (.)

C) (;) (,) (,) (.)

D) (;) (,) (;) (.)

C) Herkesin bir güzelliği vardır, herkes görmese de D) Dünyada yaşamayı bilmeyen cennette yaşamayı da bilmez E) Başkalarının deneyimlerinden ders alacak kadar bilge biri var mıdır

2.

I. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.II. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır.III. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.IV. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine ait bir özellik verilmemiştir? A) Kesme işareti

B) Kısa çizgi

C) Yay ayraç

D Virgül

5. Kuşlar gibi uçmayı ( ) balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ( ) bu arada çok basit bir sanatı unuttuk ( ) kardeş olarak yaşamak ( )

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu cümledeki yay ayraçlardan herhangi birinde kullanılamaz? A) Üç nokta (…) B) Noktalı virgül (;) C) Virgül (,) D) Nokta (.) E) İki nokta (:)

3.

I. Öğretmen, odasına doğru ilerlerken sınıf başkanını gördü.II. Sağa ola sataşarak, bir işle uğraşmayarak mı gelişmeyi düşünüyorsun?III. Bu kadar sessizlik, ki gerçekten aşırı bir sessizlik vardı, hayra alamet değil.IV. Entelektüel, yerinde saymayıp heybeyi sürekli dolduran insandır.V. Bu türler, tiyatro ve roman, ilk dönemde önemli bir gelişim göstermiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı işlevde kullanılmıştır? A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve V.

MEB 2018 - 2019E) Noktalı virgül

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E) (,) (;) (;) (…)

6. Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak ( ) bir dağ, bir yıldız ( ) akan bir nehrin kıvrımları ( ) O zaman bilgeliği ve sabrı bileceksin ( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (;) (.) (.)

B) (;) (,) (…) (.)

C) (;) (;) (.) (.)

D) (,) (,) (…) (.)

E) IV ve V.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

E) (;) (;) (…) (.)

12. Sınıf (A) Türk Dili ve Edebiyatı

26 Noktalama İşaretleri - 1 7.

I. Aracı çok süratli (!) kullandığından beş dakikalık yolu bir saatte geldik.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?II. O yıllarda … şehrinde yaşıyor, yazılarımla hayatımı kazanmaya çalışıyordum.III. Karanlığın en keskin, noktasının aydınlığa en yakın zaman dilimi olduğu söylenir.

A) Sevgi konusunda Sait Faik’e kulak verelim: ‘Bir insanı sevmekle başlar her şey.’IV. Oradaki her anı, defterime ve zihnimin derinliklerine kaydetmek…V. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesini birincilikle bitirmiş.Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? D) IV.

E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç ( ) diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Beş Şehir, okurda o şehirleri (İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Bursa) görme isteği uyandıran bir eser. B) Kimi sanatçılarımızın (Necip Fazıl, Ahmet Hamdi, Cahit Sıtkı…) şiirlerinde bireysel temalar işlemiştir. C) Chateaubriand (Şatobiryan) 1800’de Paris’e dönerek serbest gazeteci olarak çalışmaya başladı, bir yandan da kitap yazmayı sürdürdü. D) O yıllarda (1940-1945) ülkemizde de 2. Dünya Savaşı’nın etkisi kendisini gösteriyordu. E) Sabahattin Ali’nin bu romanı (Kürk Mantolu Madonna) yıllardır çok satanlar rafındaki yerini koruyor.

9. Müvezzi geçiyordu. Fon Sadriştayn koltuğundan kalktı, pencereden başını çıkardı. Seslendi: “— Gazeteci, gazeteci!”

Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişiklerden hangisiyle düzeltilir? A) “geçiyordu” sözcüğünden sonra noktalı ünlem işareti getirilerek B) “kalktı” sözcüğünden sonra noktalı virgül getirilerek C) “Seslendi” sözcüğünden sonraki noktalı virgül atılarak

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) III.

D) Öğretmen sınıftaki Ahmet’lerin ayağa kalmalarını isteyince sınıfta bir uğultudur koptu. E) Şirketin durumunu görüşmek için Semih Bey’le 10:30’da rıhtımda buluşacaktık.

11. Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır? A) Hayallerimize gem vurup hayata ayak uydurmaya ne kadar gayret ediyoruz? B) İnsanlara saygı gösteriyor, onları yeterince anlayabiliyor muyuz? C) Kurallar koyup o kurallara kendimiz ne kadar uyuyoruz, tartışılır? D) Çevremizdeki güzelliklerin farkına vardığımız söylenebilir mi? E) Aklımıza yatmayan durumlara katlanmayı nasıl başarabiliriz?B) II.

C) Bahattin Karakoç (Abdürrahim Karakoç’un (19322012) ağabeyi) halk şiirinin kuvvetli temsilcilerindendi.

MEB 2018 - 2019

A) I.

B) Bu konağa -konak demeye de bin şahit ister ya- yerleşip dinlenmeye karar verdik.

12. Bir konser çıkışında ünlü kemancı Fritz Kreisler’in bir hayranı ona doğru koşarak coşkuyla ( ) Sizin kadar güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim. ( ) der. Kreisler cevap verir ( ) ( ) Ben verdim. ( )

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (“) (”) (:) (“) (”)

B) (:) (!) (;) (“) (”)

C) (“) (”) (;) (“) (”)

D) (-) (-) (:) (“) (”)

D) Aktarma cümlesinin içindeki uzun çizgi atılarak E) Aktarma cümlesinin içindeki ünlemin yerine nokta getirilerek

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

E) (:) (,) (:) (-) (-)

12. Sınıf (A) Türk Dili ve Edebiyatı

27 Noktalama İşaretleri - 2 1. Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için düzeltme işareti (^) kullanılır.

4. Ünlem işareti,

I. Ne güzel insanlardı bunlar böyle!II. Sesimize ses katacak arkadaşlar arıyoruz kendimize!III. Çok okunuyor (!) olmalı ki hiçbir kitapçıda bulamadım eserini.örneklerinin hangilerinde yanlış kullanılmıştır?

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır? A) Cahit Sıtkı, şiirlerinde genellikle ferdî konuları işlemiştir. B) Tüm resmî ve özel okullara bu durumla ilgili yazı gönderilecekmiş.

A) Yalnız I.

B) Yalnız II. D) I ve II.

C) Romanları edebî yönden zayıf olsa da güçlü mesajlar iletiyor okura.

C) Yalnız III.

E) II ve III.

E) Sanatçı, insanî yönden güçlü karakterler kurgulamayı başarıyor.

2. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır? A) Ankaralılar’ın uğrak yerlerinden biridir Hacı Bayram Camii. B) Çağır Karac’oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır C) Dilimizde -lık’la türetilmiş pek çok meslek adı vardır. D) TV’nin ülkemizdeki macerasının başlangıcı 1966’dır.

3. Birçok kişide (I) başarma hırsı vardır (II) hatta işleriyle ilgili özel bir yeteneğe bile sahip olabilirler (III) Ama yine de ilerleyemezler. Neden (IV) Belki de kendilerine duydukları aşırı öz güvenden (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde herhangi bir noktalama işareti kullanılamaz? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

MEB 2018 - 2019E) Fatih’in, “Avni” mahlasıyla şiirler yazdığını söyledi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Bu dönemde, millî konulara ağırlık verildiğini görüyoruz.

5. Rıza Efendi düşündü ( ) Amma da yapıyordu ha ( ) Evinde iken kafası hiç böyle olmaza işlemezdi ama neden olmasındı ( ) Fen sayesinde şu hayal ettiklerim pekâlâ mümkündür ( ) dedi kendi kendine.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (…) (!) (?) (,)

B) (.) (…) (!) (;)

C) (!) (!) (?) (;)

D) (.) (!) (?) (,) E) (…) (.) (!) (,)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımı yanlıştır? A) Öğretmen, “oyna-“ fiilinin kökünün “oyun” sözcüğü olduğunu söyledi. B) “-daş” ekiyle türetilen sözcüklerden biri de “vatandaş”tır. C) Onunla aşağı-yukarı 20 yıldır tekstil işinde birlikte çalışıyoruz. D) Tüm uyarılara rağmen -ne yazık ki- trafik kazalarını engelleyemiyoruz. E) Türkçe hepinizin bildiği gibi Ural-Altay dil grubundadır.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

12. Sınıf (A) Türk Dili ve Edebiyatı

27 Noktalama İşaretleri - 2

II. Sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.III. Ankara / İstanbul seferini yapan tren, arıza nedeniyle henüz kalkamadı.IV. Ara Güler 17/10/2018’de ardında eşsiz bir fotoğraf arşivi bırakarak aramızdan ayrıldı.V. “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” dizeleri hep aklınızda olsun.Numaralanmış cümlelerin hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

8. Dünyayı olduğu gibi kabul et (I) gülümsemeleri (II) sıkıntıları (III) sevgileri (IV) dostluğu (V) yalanı ve gerçeğiyle kabullen bu hayatı.

Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

9. Soru işareti; bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti bu göreviyle kullanılmıştır? A) “Çocuğun hangi okulda okuduğunu biliyor musunuz?” diye soruyordu herkese. B) Sen, benim bu duruma hangi sıkıntıları çekerek geldiğimi ne bileceksin? C) Gişedeki görevli başını kaldırmadan sordu:

— Nerelisiniz?

D) Ankara’dan Trabzon’a arabayla üç saatte (?) gittiğini söylüyordu. E) Bu kadar uzun yapılan bir konuşmanın sonu nereye varacak?Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü10. Küçük bir çam ormanı (I) Vakit sabah; etrafta arı, sinek, kuş sesi (II) Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları (III) Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz (IV) İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum (V)

11. Eğer zihin sadece beyinden kaynaklanıyor olsaydı beynimizin yapısı değiştikçe zihnimizin de değişmesi ( ) tabiri caizse ( ) her an yeni bir ( ) ben ( ) ortaya çıkması gerekirdi.I. Türkçede -ce / -ca isimden isim yapım ekiyle dil isimleri türetilmektedir.II. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

MEB 2018 - 2019

7.III. Ara söz veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır.IV. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.Aşağıdakilerin hangisinde virgül, numaralanmış görevlerinden herhangi biriyle kullanılmamıştır?Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (-) (-) (,) (,)

B) (,) (;) (“) (”)

C) (,) (,) (-) (-)

D) (;) (,) (,) (,) E) (-) (-) (“) (”)

12. I. Anlama güç katmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

A) Akşam, yine akşam, yine akşam

Göllerde bu dem bir kamış olsam!

B) Bunca insan her akşam nereye akıyor böyle, deyip yoluna devam etti. C) Akıl, insana bu hayatta lütfedilen en büyük hediyedir aslında. D) Buna göre, anlatılanların hepsinde bir doğruluk payı var. E) Her insana, özellikle gençlere, başarının sırlarını anlatmak istiyorum.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da, de" bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Medeniyet insana inceliği veriyor, karşılığında içtenliği alıyor.

A) Şanlıurfa’ya gelenlerin mutlaka uğradıkları yerlerden biri de Balıklı Göl’dür.

B) Eğitim insan hayatının her safhasına yayılmış, bir süreçtir.

B) Dinleme becerisi, belki de konuşma becerisinden çok daha önemli bir beceridir.

C) Bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten kaçınmaya eğilimlidir.

C) Edebiyatın bireye ve topluma hizmetle de yükümlü olduğunu söyleyebiliriz.

D) Tek başına kimse mutlu olamaz, mutluluk ancak başkalarıyla yaşanır.

D) Çirkine dayanılıyor da nedense bir şeyin sonradan çirkinleştirilmesine dayanılmıyor.

E) Filozoflar varlığı, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve açıklamaya çalışır.

E) Felsefe gibi bilimde sağlam, güçlü, dirençli, aydınlık kafalar ister.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? A) Bilmiyorum, demek ilimdendir. B) Mantık bilmiyenin ilmine güven olmaz. C) Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil. D) Bilgi içinde boğulmamıza rağmen bilgi açlığı çekiyoruz.

5. Bir gün Nasreddin Hoca eşeğini kaybetmiş. Köşe (,) bucak I ararken eşeğini bir yandan da türkü söylüyormuş. “Hoca! Bizim bildiğimiz (,) insan yitirdiği eşeği böyle türkü söyleye II rek değil (,) ağlaya ağlaya arar.” demişler. Hoca türküye III ara verip (,) “Son umudum şu dağın ardında.” demiş. “Orada IV da bulamazsam (,) o zaman görün bendeki figanı.” V

A) Türkçe ( ) İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi bir dünya dilidir. B) Faruk Sümer ( ) Köroğlu’nun 17. yüzyılda Anadolu’da yaşayan bir halk ozanı olduğunu söyler. C) Dergâh ( ) 1921-1923 yıllarında yayımlanan bir sanat ve edebiyat dergisidir. D) Tanzimat ( ) Servetifünun ve Cumhuriyet devirleri ayrı ayrı özelliklere sahiptir. E) Çin ( ) Fars ve Arap kaynaklarında Türk destanlarına ait parçalar bulunmaktadır.

MEB 2018 - 2019

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangileri doğru kullanılmıştır? A) I ve II.E) Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

B) I ve V. D) III ve IV.

C) II ve III. E) IV ve V.

6. Anadolu’da gelişen Türkçe; komşuları ile kültür, dil, ticaret, siyaset, din kardeşliği gibi yönlerden etkileşmiştir. Osmanlı kültürü doğu komşusundan Farsça, güney komşusundan da Arapça kelime almış, bu komşularına Türkçe kelime vermiştir. Her iki dil de Arapça ve Farsça büyük kültür dilleridir.

Bu parçada yay ayraç içine alınması gereken ifade aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Türkçe kelime

B) kültür, dil, ticaret

C) güney komşusundan

D) Arapça ve Farsça

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

E) Osmanlı kültürü

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

10. (I) Amasya; ilgi çekici tarihî, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle hem İç Anadolu hem de Karadeniz kültüründen harmanlanmış keyifler sunuyor ziyaretçilerine. (II) Tarihin girintili çıkıntılı yolculuğuna, MÖ 4000’li yıllarda başlamış bu şehir. (III) Yeşilırmak’ın bereket getirdiği topraklarda lezzetlerini kültürel mirasıyla harmanlayarak kuruyor sofralarını. (IV) İsmiyle anılan kale, şehrin kuzeyinde bulunan Harşane Dağı adlı dik kayalıklar üzerinde kurulmuş. (V) Hazeranlar Konağı Etnografya Müzesi de 1865 yılında dönemin defterdarı Hasan Talat efendi tarafından inşa ettirilmiştir.

7. Radloff ( ) 1866 yılında yayımladığı ilk eserinin ön sözünde Türkçe için ( ) Yeryüzündeki hiçbir dil Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir ( ) ( ) der ( )

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (:) (.) (,) (.) B) (:) (“) (.) (!) (.) C) (,) (“) (”) (.) (.) D) (,) (-) (,) (-) (.)8. (I) Ömer Seyfettin 28 Şubat 1884’te Gönen’de doğdu. (II) İzmir ve Makedonya’da görevliyken yazdığı şiir, öykü ve makaleler Rumeli gazetesinde yayımlandı. (III) 1911’de Selanik’te Genç Kalemler dergisini çıkardı. (IV) 1914’te Kabataş Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. (V) 6 Mart 1920’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

11. Dede Korkut Kitabı’nda ailede sonsuz bir şefkatin, felaketler karşısında gevşemez bir bağlılığın, yüksek bir şeref ve namus anlayışının bulunduğu görülmektedir.

Bu cümledeki virgülün kullanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Ara sözü belirtmiştir. B) Sıralı cümleleri ayırmıştır. C) Tekrar edilen kelimeleri vurgulamıştır. D) Kelime gruplarını ayırmıştır. E) Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmiştir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı doğrudur? A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin 15. Yüzyılda yazıya geçirildiği bilinmektedir. B) Divanü Lügâti’t-Türk, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. C) Orhun Abideleri, Göktürk Alfabesi’nin kullanıldığı ilk yazılı ürünlerdir. D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde süreli yayınlar 2 Ekim 1940’da başladı. E) 1950’de doğu Türkistan’da mağaralarda binlerce Uygurca metin bulundu.

MEB 2018 - 2019A) I.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E) (,) (“) (.) (”) (.)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? A) Doğu-batı çatışmasının çözüldüğü noktadır bence İstanbul. B) Unutmayalım ki sevmenin bin türlüsü vardır, sevmemenin bir! C) Sosyal psikoloji bireyin sosyal çevre içinde ki davranışlarını inceler. D) Bir çok huzursuzluklara rağmen ben yaşadığım devirden memnunum. E) Seviyorum ya da seviliyorum, öyleyse varım, diyebilmektir var olmanın özü.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

4. Fransız romancısı Paul Bourget (I) Edebiyatın hizmeti medeniyetin hizmetinden aşağı kalmaz (II) O yalnız bir süs değil, medeniyetin ta kendisidir (III) (IV) der (V)

A) Namık Kemal’in “insan” görüşü tamamıyla Batılıyken Ziya Paşa’nınki tamamıyla Doğu’ya mahsustur.B) Modern Türk şiirinde kendine özgü bir yer edinmiş olan Turgut Uyar, şiir üzerine çok sayıda yazı kaleme almıştır.

Bu parçada numaralanmış ayraçların hangilerinde nokta (.) kullanılmamalıdır? A) I ve II.

E) Kırk Yıl’ı okuyanlar, hem modern edebiyatımızın kuruluşu hakkında bilgi sahibi olacak hem de Sultan II. Abdülhamit han döneminin olaylarına tanıklık edecekler.

2. Eskiden (I) çok eskiden (II) daha cep telefonları (III) tablet bilgisayarlar (IV) video oyunları (V) hatta televizyon çıkmamışken çocuklar nasıl eğleniyordu dersiniz?

Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisine virgül getirilemez? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

3. Eleştiri ustası Anatole France şöyle der ( )( ) Nesnel bir sanat olmadığı gibi ( ) nesnel bir eleştiri de yoktur ( )( )

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (:) (“) (,) (.) (”)

B) (:) (“) (,) (”) (.)

C) (,) (:) (.) (.) (.)

D) (;) (,) (!) (.) (…) E) (,) (-) (,) (-) (.)

MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) Oktay Akbal, Türk Dil Kurumunun 1958 yılı Roman Ödülü’nü kazanan “Suçumuz İnsan Olmak”, “Arkası Yarın” programı ile ünlendi. D) Mehmet Kaplan, Kurtuluş Savaşı ertesinde yazılan ve Anadolu’nun çaresizliğini dile getiren Han Duvarları şiirin tarihî ve temsilî bir değer taşıdığını söyler.

B) I ve IV. D) II ve V.

C) II ve IV. E) III ve V.

5. (I) Kuzguncuk semti; yeşilin en güzel tonlarını saklayan Fethi Paşa korusu, tarihî evleri, boğazın hafif esintisini duyacağınız mis kokulu havası ve sıcacık mahalle kültürüyle nefis bir yer. (II) Uzun yıllar Müslümanlarla farklı dinlere mensup olanların bir arada huzur içinde yaşadığı bir semt olan Kuzguncuk, son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çeken bir yer hâline gelmiş. (III) Üsküdar sınırları içerisinde kalan Perihan Abla Sokağı ise Kuzguncuk’un en sevilen ve en popüler sokaklarından. (IV) İstanbul’daki bu sokağın tanınmasında güzelliğinin ve doğal atmosferinin yanı sıra burada çekilen televizyon dizilerinin de etkisi büyük. (V) Hatta sokağın ismi de, 90’lı yıllardan önce doğanların çok iyi bildiği Perihan Abla dizisinden esinlenerek konmuş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

6. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen virgüllerin hangisi gereksiz kullanılmıştır? A) Hayat (,) sırtında tarihin yükünü taşıyarak ilerler. B) Doğruluk sonsuzluğun güneşidir (,) nasıl olsa doğar. C) Kültür; inançlar, bilgiler (,) his ve heyecanlar bütünüdür. D) Unutmayalım ki (,) başlamak; yola çıkmak, erişmek demektir. E) Zaman öldürmek için değil (,) hoş vakit geçirmek için okumalıyız.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri 7. Bir düşünür şöyle diyor ( ) ( )Yararlı bir kitabı ilk kez okuyunca yeni bir dost edindim sanırım. Beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi olurum ( ) ( ) Bizde böyle yeni dostlar edinen ya da eski dostlara tekrar kavuşan insan ne kadar azdır ( ) Aşağıdakilerin hangisi yay ayraçla belirtilen yerlerin herhangi birinde kullanılamaz? A) Nokta

B) İki nokta D) Ünlem

C) Tırnak işareti

E) Virgül

8. Ömer Seyfettin, Genç Kalemler Dergisi’nin birinci sayısına yazdığı “Yeni Lisan” başlıklı başmakalede Osmanlıcanın Türkçe demek olmadığını şu sözlerle ifade eder: “Osmanlılık bir devlettir. Asla bir millet değildir. Osmanlılık bir millet olmayınca tabii ‘Osmanlıca’ diye bir lisan da olamaz.”

Bu parçada aşağıdaki kuralların hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A) İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. B) Dergi adlarında sadece asıl sözcükler büyük harfle başlar. C) Bulunma durumu eki “-de” eklendiği kelimeye bitişik yazılır. D) Ttırnak içine alınan aktarma cümleler büyük harfle başlar. E) “Baş” kelimesiyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? A) Radloff, Çağataycayı Uygur dilinin devamı olarak kabul eder. B) Biz bugünden düne doğru gitmiyor, dünden bu güne doğru geliyoruz. C) 13. yy. tarihçisi Cuveyni, bir eserinde Göktürk Kitabeleri’nden söz etmiştir. D) Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip dillerden biri de Türkçedir. E) Eski Türk edebiyatında Nedim ve Nabi İstanbul’u bir medeniyet ülkesi olarak tasvir eder.MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü10. Memlekete, insanlığa yararlı birşey yapabilmek, zamanı iyi I kullanmakla mümkün olabilir. Zamanlarını iyi değerlendiremiyen gençler günün birinde yaşlandıkları zaman II hiçbir şey yapmamış olmanın acısı ile kıvrana bilirler. III IV Boşa geçirdikleri zamanın kendilerine neler kaybettirdiğini anladıklarında ne yazıkki iş işten geçmiş olur. V Bu parçada geçen numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı doğrudur? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

11. Dünya üzerinde ki nüfus sayımlarına göre en çok konuşulan birinci dil Çince, ikinci dil Hintçe, üçüncü dil Latin Amerika’da da konuşulan İspanyolca, dördüncü dil iletişim dili olarak İngilizce. Çünkü Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde de konuşuluyor. Beşinci dil de Türkçe. Bu sıralama UNESCO’nun tespitidir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Sayıların yazımı B) Özel adların yazımı C) Kısaltmaların yazımı D) Bağlaç olan”ki”nin yazımı E) Bağlaç olan “de”nin yazımı

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Türk edebiyatında pek çok eser ilmî çalışmalar sayesinde fark edilmiştir. B) Edebiyat tarihî, milletlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu eserleri inceler. C) Resmî kaynaklara göre Türkçe dünyada en çok konuşulan beş dilden biridir. D) Millî değerlerimize sahip çıkmakla ancak geleceğimizi garanti altına alabiliriz. E) İnsanın kendisini ve dünyayı tanımasında edebî eserlerin katkıları yadsınamaz.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.