English-Arabic Dictionary

Citation preview

tCC(t>

ENGLISH-ARABIC DICTIONARY. FOK THE USE OF BOTH

TRAVELLERS

AND

STUDENTS.

STANFORD LIBRARIES i

*

BY

F. STEINGASS, Ph.D., OP

THE

UNIVERSITY

OF

MUNICH.

LONDON :

W. H. ALLEN & CO., 13 W A T E R L O O PALL MALL.

S.W.

PUBLISHERS TO TH^ INDIA OFFICE.

PLACE,

J- t 4 tanazul; d f tark. ABDOMEN, & U ma'na-t (pi. -at, y f y mu'fin, mu'un). ABDUCTION, S-JL- salb; hatf. ABERRATION,

J)U

4ALAL;

tauhan; gala{. V. (incite) ^ hamal 'ala, yahmil; harrak (ala, yuharrik.—(back up) gadd zahra-hu, yaiidd. A B E Y A N C E , s.^te ta'ahhur. ALBHOB, V. ** karih, yakrah; bagad, yabgud. A B H O R R E N C E , s. istikrah; ^/karaha-t; ^/karahiya-t. A B I D E , V. qa'ad, yaq'ud ; istaqam, yastaqim ; pi. slr&O 5 ra^iq. A G A I N S T , prep. dudd, didd ; ^ 4 A G I L I T Y , s. na^ata-t; ala; hilaf.' sahama-t; ra^aqa-t; AGE, 8. 'UMR; ^ sinn.— ^amlala-t; hiffa-t; (period of time) J** jail (pi. sur'a-t; 'ajala-t. JW^ ajyal) ; dahr (pi. duhftr) ;' 'a?r (pi. jUct a'gar, A G I T AraT E , SAJ^ tarra^ yuharrik; jj» yarujj ; y* hazz, yahuzz ; 'usftr). tjl* qallaq, yuqalliq; hayA G E D , adj. 'ajftz ; jW*^ ihtiyar ; yaj, yuhayyij. musinn; A G ITATION, hayaian; ta'in fi-'s-sinn. rajja-t; Sy^ huzza-t; s^^ 4 ^ A G E N C Y , 8. wakala-t; idtirab; qalaq. wasita-t. A G I T A T O R , S. VSJ^* muharrik; A G E N T , s. wakil (pi. ^ wu^si darrab fitan. kala) ; fa'il; J>Ac hall; J2M inhilal. ANALYTICAL,

AD/.

FCALLJ-Y

5

taf§ili-y. ANARCHIC, ANARCHICAL, a d ; .

'adim al-hukm; muzil an-nizam.

J^y*

'adam alhukm ; taiwi3; JStfd^ ihtilal; t f y &y» harj wa marj. A N A T H E M A , S. ^ hirm, hurm (pi. hurum, fyf* hurum); la'anat; gU qaf. A N A T H E M A T I S E , V. ^ haram, yahrim; ^ la'an, yal'an. ANATOMICAL, adj. tairihi-y. A N A T O M I S E , V. C/» Sarrah, yu£arrih. ANATOMY, S. E ^ R ^ FJ® at-tasrih. ANCESTOR, J^ jadd (pi. judud, ajdad); U^L salaf (pi. ^SU sullaf, aslaf). ANCESTRY, s. J\ a 1 (pi. awal) ; nasab (pi. ansab); al-awayil. ANCHOR, SW® mirsat (pl.'o^V* marasi); s - ^ halb (pi. s^jr^ hulub, ah lab). A N C H O R A G E , 8. marsa (pi. marasi). ANCHOVY, 8. hpr\ anjixya-t. A N C I E N T , adj. ^Jtf qadim; 'atiq (pi. jUc 4itaq). ANCIENTS, S. UJLSJ^ al-qudama; al-awayil. AND, conj. y wa. A N E C D O T E , S. qi??a-t (pi. I qi?as); ^ ^ ^itaja-t (pi. hikaya). 44 A N E M O N E , S. vjk * ^aqiq (pi. IJI^** saqayiq). A N E W , adv. ^J^- ^ min jadid. A N G E L , S. CDU malak ; malak (pi. KiU malayika-t). ANARCHY,

ANGELIC,

ANGELICAL,

adj.

malaki-y. S-^fc ga^ab; gaiz; v j ^ hulq; ?a ff, va§uff; S-JJ ARITHMETIC, S. FJ* al4 rattab, yurattib. bisab; ^ ilin ar-raqm. ARRAY, S. UL** magaff; «JU gaff ARITHMETICAL, adj. t ^ W * muha(pi. ^JyLo gufllf). sibi-y. ARREARS, S. ^ baqi; baqiARITHMETICIAN, 4 yat. 'arif bi- ilm al-hisab; ARREST, V. ^J* ^ qabad 4ala, muliasib; ^ raqqam. yaqbid ; masak, yamsik. ARK,'S.(of Noah) safi-

ARDOUR, 8. y

21

ABB]

hausa-t; qabd. ARRIVAL, S. J ^ wu?ul; ^ wurftd; fytf qudiim. ALRRIYE, V. wagal, ya§il; ^ balag, yablug ; \ aqbal, yuqbil; Ojj warad, yarid. ARROGANCE, takabbur, per tajabbur, ^ 'atw, 'uttuw. A R R O G A N T , adj. mutakabbir; mutajibbir; muta'ajrif. A R R O G A T E , V. idda'a, yadda'i. A R R O G A T I O N , 17. iddi'a. ARROW, 8. sahm (pi. siham) ; AjUi nu^aba-t (pi. s ^ * nussab); J-i nabl (pi. JW* nibal). ALRSENAL, 8. eUu-tt dar as-sil&h ; tars-hana (Pers.). — (of artillery) top-hana. A R S E N I C , 8. zarnih; ^WJLsulaimani-y.

ARREST,

S.

mask;

A R S E N I C , A R S E N I C A L , adj.

^J-AS^J

zarnihi-y. ART, 8. $an'a-t (pi. sanayi') ; fann (pi. funun).— (cunning) SLa. hila-t (pi. J**hiyal); yC® makr. A R T E R Y , 8. gVtj* saryan (pi. sarayin) ; ^ rafiz (pl.y^i rawafiz) ; darib (pi. warib). ALRTFUL, adj. makkar; JU^* mul^tal. A R T F U L N E S S , 8. makariya-t; ihtiyal. A R T I C L E , 8. (clause) 6ART (pi. £ur&t); ^ madda-t (pi. mawadd). — (merchandise) $anaf (pi. asnaf). —(in grammar) al-ma'rifa-t; u^©. harf at-ta'rif; ^ UtfN al-alif wa-'l-lam. A R T I C L E , V. TY* sarat, yasru$. A R T I C U L A T E , V. FED lafag, yalfig; bayyan il-lafg, yubayyin. A R T I C U L A T E , adj. (distinct) ?arih ; (j^ bayyin. — (jointed) mufa^al.

[ASH ARTICULATENESS,

tal?

talaffug;

W lafg. (distinctness) talaffuz.—(a joint) J-ak* mafsil (pi. J*^* mafagil). A R T I F I C E , S. & ^ hila-t (pi. hiyal) ; SJUX^ makida-t (pi. makayid). A R T I F I C E R , A R T I S A N , a. §ani4; sahib §ana'a-t (pi. a§hab ag-sanayi'). A R T I F I C I A L , adj. i^ina'i-y; ^JUfi 'amli-y ; muganna'.— (fictitious) muzawwar, musanna'. A R T I C U L A T I O N , S.

A R T I L L E R I S T , S. O 8 * ^ A R T I L L E R Y , S. (guns) s ^ t ^

tuwab (for |2WA;.); g r t a l - m a dafi'.—trowp) topjiya-t. A R T L E S S , aVI qatil (pi. J U 5 quttal) ; JUS qattal, mugtal; f&tik. ASSASSINATE, V. J*S qatal, yaqtul; cdUl fatak, yaftik. ASSASSINATION, s. J * B qatl; TSXS* fatk. A S S A U L T , V. hajam, yahjim. ASSAULT, s. hujum; hajma-t; hamla-t. 4 ASSAY, V. JE* 'ayyar , yu'ayyir; hakk, yahakk, yahukk. ASSAY, s. 'iyar. ASSEMBLAGE,

ASSEMBLY, S.

^ W

jama'at; £ • » - majma* (pi. majami 4 ); majlis (pi. majalis). A S S E M B L E , v.a. jamaS yajma'; n. ijtama4, yajtami'. A S S E N T , V. ^ S radi, yartja; qabal, yaqbal. A S S E N T , S. J^Ji qabM ; Uj rida. A S S E R T , v. za'am, yaz'um; JJI qarrar, yuqarrir. A S S E R T I O N , S. Y/S taqrir ; za'm. ASSESS, V. CAJI^F ^JBS alqa takalif, yulqt. A S S E S S M E N T , 8. UkJ^s taklif (pi. takalif) ; maks (pi. mukus) ; rasm (pi. rusum). ASSESSOR, S. U^W jalis ; ^ V I qa(j[i (pi. SUi qudat). A S S E T S , S. maujiidat. A S S E V E R A T E , V. ^ za4am biqasam, yaz*um. ASSEVERATION, J^V? takid; «T>LEL\ igbat. A S S I D U I T Y , S. mudawama-t;

Ass]

23

muwazaba-t; ijfcitaqayyud. A S S I D U O U S , adj. mujtaliid; muwagib; ft^ mudawim. had;

A S S I G N , v.

O**

y+y inkar wujud allah; nukran allah ; kufr. A T H E I S T , s. Jft-yjfo n&kir wujud allah ; ^ kafir (pi. jUf kuffar). A T H E I S T I C A L , adj. munkir. A T H I R S T , adj. ^VALC 'at£an (pi. j b ^ 'atasa, J ^ \ -at, zarr); WA haba (pi. ^ ahbfi). A T O M I S M , S.

S-^^*

mazhab tarkib al'alam mm aj-jaubar al-mufrad. A T O N E , u. ^ / kaffar 'an, yukaffir; ^ istagfar min, yastagfir. ATONEMENT, 8. kafiara-t; takfir; istigfar. ATROCIOUS, adj. (horrible) karih ; makrfth ; £ani'; mamqut. — (cruel) qasi; zalim. ATROCIOUSNESS, ATROCITY, 8.

^ana'a-t;

I*

kabira-t. ATTACH, V. laggaq, yulaggiq; W) rabat, j a r b u t ; JA iadd, yasudd. ATTACHMENT, S. (affection) muhabba-t; l ^ y mawadda-t. ATTACK, p^Jt hajam, yalijum ; J ^ . hamal, yahmil. A T T A C K , S. hujum ; hamla-1. A T T A I N , V. JU nal, yanal; J-®, hasal 'ala, yahgal. A T T A I N A B L E , adj. muyyassar; mumkin al-hugul. A T T A I N M E N T , S. J ^ hugul; Y } ^ tahgil. — (proficiency) J-A* fadl (pi. J ^ i fudill, afdal). A T T E M P T , V. ^ jahad, yajhad; ijtahad fi, yajtahid; v> ihtamm bi, yahtamm ; ^ sa'a fi, yas'a. A T T E M P T , S. sa'i; jahd; ijtihad; jidd; J-J qagd. A T T E N D , V. (accompany) S - ^ ^ ® gahab, yugahib.—(be present) badar, 4yahdur.—(listen to) istama , yastami4; nagat, yangit. A T T E N D A N C E , S. hudur; hidma-t.—(retinue) s m a u kab (pi. s m a w a k i b ) ; haSam.

ATT]

25

S. f o U . h&dim (pi. hud dam, hadam, hadama-t); tabi' (pi. & -ftn, g*? taba', tawibi'.) A T T E N T I O N , s. i'tina; taqayyud; fUx^ ihtimam.

ATTENDANT,

A T T E N T I V E , adj.

^ ^

wa'i 'ala;

v> ^r*** inu'tani bi; J^u muqayyad fi. A T T E N U A T E , t?. raqqaq, yuraqqiq ; »-A!a3 laftaf, yulaftif. ATTENUATION, A. tarqiq; taltif. A T T E S T , V. sahid, ya^had (with v* bi and ^ 4ala). ATTEST,

A T T E S T A T I O N , S. S o l ^ £A-

hada-t;

iqrar; isbat. fasfiha-t. labbas, yulabbis ; kasa, yaksu ; ^43 zayyan, yuzayyin. A T T I R E , S. s ^ siyab; aswab; zina-t; hall (pi. of hilya-t). A T T I T U D E , S. WW hala-t; hi'a-t; qi'da-t.

A T T I C , S. K - U - i A T T I R E , V.

ATTORNEY,

8.

J ^

wukala').

vakil (pi. ^

wakala-t. A T T R A C T , V. S ^ jazab, yajzub, yajzib ; ijtazab, yajtazib ; jalab, yajlub, yajlib. A T T R A C T I O N , 8. istijlab; v ^ ^ injizab. A T T R A C T I V E , adj. s - * ^ jalib ; jazib. A T T O R N E Y S H I P , 8.

A T T R A C T I V E N E S S , 8.

jaziba-T;

jazibiya-t. nasab, yansib. —(grammatically) asnad, yusnid. A T T R I B U T E , 8. (quality) sifa-T; ha^a-t; wagf (pi. ausaf).—(in grammar) * «•»» musnad. A T T U N E , V. JAC 'addal al-ala-t, yu'addil; fyiT JA gadd al-autar, yaiidd; aslah, yuglih. A U B U R N , adj. asmar, f. A T T R I B U T E , V.

samra (pi.

S *

sumr).

[AUS

A U C T I O N , 8.

mazad;

tahrij ;

AUCTIONEER,

8.

bai'at bi-'lhar&j. d!all&l (pi. samsar

dallalin) ; (pi. ^.U— samasir). A U D A C I O U S , adj. (daring) jasir; jasur. — (impudent) safih; ^ waqih. A U D A C I O U S N E S S , A U D A C I T Y , 8.

jasara-t; jur'a-t; iaU- safiU na-t. A U D I B L E , adj. masmfi. A U D I E N C E , 8. (admittance to a hearing) muqabala-t; muwajaha-t; SUJU mulaq&t.— (assembly of hearers) majlis; al-hadirun. A U D I T , S. ^ u®^* fahs alii isabat. A U D I T , V. fahag alhisab, yafhag. A U D I T O R , 8. (hearer) sami'; mustami4.—(examiner of accounts) cy^L-^ amin alhisabat; mu^rif. AUDITORY,

mi4un.

S.

m aj lis

majalis);

(pi.

as-sa-

A U G H T , O U G H T , S. ^ ie-j. A U G M E N T , V. zawwad,

wid;

yuzawkassar, yukasgir.

A U G M E N T , A U G M E N T A T I O N , S.

MY

ziyada-t; ^ ^ izdiyad. S. J W ^ fatih al-f&l; 'arraf (pi. 'arrafa-t) ; JU^ rammal. A U G U R , V. JVAN ^ fatah al-fal, yaftat; cJ^ 'arraf al-gaib, yu^rrif. A U G U R Y , s. J ^ I fal; zair. A U G U S T , adj. J\* 'all; J^jaUl; 'azim. A U G U S T , s. ab; agustus. A U N T , s. (paternal) 'ammat.— (maternal) hala-t. A U R I C L E , a. uzn (pi. azan). A U R O R A , s.j** f a j r ; tj* Saqq al-fajr; ?ubh. AUSPICE, s. f&l.—(auspice*, patronage) I—iW him&ya-t; AUGUR,

4

Aus]

SUU^ muhamat; musa'adat. A U S P I C I O U S , adj. sa'id ; mas'ud ; muqbil; hair. A U S T E R E , adj. §arim (pi. fj\y $awarim) ; 'abis (pi. 'awabis); §a'b. A U S T E R I T Y , S. sarama-t; SJA iidda-t; b y sa'uba-t. A U T H E N T I C , adj.

;

sabit; ijb** muhaqqaq; OM^* mutahaqqaq. AUTHENTICATE, V. sahhah, yu§ahhih ; haqqaq, yuhaqAUTHENTICITY,

^

[Avo

26

V.

$ihha-T;

haqiqa-t.

AUTHOR,

mu'allif;

8.

muaannif. AUTHORISATION,

j ^ f tarhis ; A U T H O R I S E , V.

dir; wid.

tafwid; izn. qaddar, yuqadfaw wad ila, yufaw8.

sul$ana-t; qudra-t; ^ ^ iqtidar; i'tibar.—(authority referred to) isnad. AUTOCRACY, 8. kUL sultana-1 mustaqilla-t. AUTOCRAT, S. JAS—* ^UBL. sultan mustaqill. AUTOGRAPH, 8. J* ^ haft yadd. A U T U M N , 8. harif ; J-I fa?l al-harif. A U T U M N A L , adj. harifi-y. A U X I L I A R Y , adj. 8. y* na^ir (pi. mi8sar, f i na§r, nusar,;U\ ansar); mu'awin; .xcL-* musa'id. A V A I L , V. (oneself) ^ ^ istafad min, yastafid; v> intafa' bi, yantafa'.—(be of use) J && nafa' li, yanfa'. A U T H O R I T Y , S.

AVAIL,

nafa4, naf 4 ; faifada-t. M A I L A B L E , adj. mufid; 4 a^fi ; q&dir. hissa-t; tama'; 8 ^ t imsik. ~ 8. yida-t;

AVARICIOUS,

adj.

bahil;

basis.

8. buhl, bahal; hasasa-t; o&53\ jumud al-kaff. AVAUNT, interj. tj ruh; im$i. A V E N G E , V. /tf sa'ar, yas'ar; abaz as-sar, yahuz. A V E N U E , 8. (passage) ^y maurid (pi. mawarid) ; manfaz (pi. iiii* manafiz). — (of trees) sajariyya-t; j ^ M «-Jt© gaff asjar. A V E R , V. RF qarrar, yuqarrir; akkad, yuakkid; haqqaq, yuhaqqiq. A V E R A G E , S. wasa{. A V E R A G E , adj. mutawassitA V E R M E N T , S. tahqiq; J ^ ta'kid ; is bat. A V E R S E , adj. (disinclined) ^ nafir (pi. nuft'ar, nawafir).— (unfavourable) c i v i ^ muhalif.— (be averse) p nafar min, yanfur. AVERSION, S. karaba-t; I/* nafra-t. A V E R T , V. ab'ad, yub'id; harraf, yuharrif. A V I A R Y , S. ^ bait tuyiir; ^ burj tuyur (pi. buriij). 4 AVIDIOUS, adj. G N I timmi ; sarban ; j ^ y hari$. A V I D I T Y , S. ^ ^ahwa-t; tama4; ^ U L tauitt'at; bt>\y saraha-t; hirs. AVARICIOUSNES8,

AVOCATION, S. J A A ^ u g l ( p i .

J

^

a^gal); maigala-t (pi. J i U ^ masagil). A V O I D , V. ijtanab, yajtanib; s - ^ r tajannab, yatajannab; ^ hazar, yahzar; ^y* taharras, yataharras (the last three with AVOIDANCE, S.

ijtinab;

JS*

hazar. akkad, yu'akkid; gabbat, yusabbit; asbat, yusbit. Avow, V. i'taraf, y^tarif; / \ aqarr, yuqirr. AVOUCH,

V.

2?

Avo] 8. u\*xe\ i'tiraf; jljft iqrar. istanzar, yastangir; intazar, yantazir. A W A K E , v.a. fayyaq,yufayyiq ; nabbah, yunabbih; aiqaz, yftqiz; n. intabab, yantabih; jU f&q, yafiq; istaiqaz, yastaiqig. A W A K E , adj. fayiq; nabih. A W A R D , V. J ^akam li, yafckum. A W A R D , 8. hukm (pi. abkam) ; Us qalja (pi. aq4iya-t). A W A R E , adj. GLLA* muttali; mutanabbih. A W A Y , ady. ba'id; interj. t j ruh; im£i. AWE, s. baiba-t; muhaba-t; ytif tauqir; f V ^ ihtiram. AWE, v. tahayyab, yatahayyab; t-i^. hawwaf, yubawwif. A W F U L , AD/. UL-eafe^ muhayyif; majaffil; Jje* mahfil. A W F U L N E S S , 0. haiba-t. A W H I L E , adv. muddatan ; ybJkH ^ habbatan min ad-dahr. AVOWAL, A W A I T , V.

[BAG AWKWARD,

adj.

gaiim;

VA/*

salus. 8. gusftmiya-t. AWL, J^Y* mihraz, mahruz (pi. mahariz). A W N I N G , S. baima-t; mizalla-t (pi. va>\ -at, JUk* mazall). A W R Y , AD/, ©J** mu'awwaj; ^ Y U multawi. AXE, u-'U fa'as (pi. ^-/Y fu'us); furra'at; M balta-t (pi. Uj bulut). A X I O M , 8. SJ^VS qa'ida-t (pi. qawa'id); qatfiya-t (pi. qa4aya). Axis, 8. s-iri qutb; qu^ba-t (pi. s-Ja* qu{ub). A X L E , A X L E - T R E E , S. mihwar (pi. j^W* mahawir). AY, adv. na'am. AYE, adv. dayiman; abadan. A Z U R E , 8. laun samawi. A Z U R E , ad/. lazwardi-y; v^U— azraq samawi-y. AWKWARDNESS,

B. laqai, valqus; abaqq, yubiqq; fMft kaggar al-kalam, yukaggir. B A B B L E , 8. U U hammamat). B A T H E , V. istahamm, yastahimm; tahammam, yatah am mam ; igtasal, yagtasil; J—tagassal, yatagassal.— (in the sea) sabah, yasbah. BATCH, s.

BATH-KEEPER,

mami-y; ^ BATON, s.

s.

ham-

0

ballan.

^

'aga;

S - ^

qa^ib al-mamtiriya-t. BATTALION,

s.

or{a

(pi.

ty

orat) ;

gair asas.

BASHFULNESS,

[BAT

TY

{&bur ; bulftk. B A T T E N , V. (fatten), samman, yusammin.—(dung) zabbal, yuzabbil. B A T T E R , V. sahaq, yashaq; ,30 daqq, yaduqq ; haras, yahrus; harras, yuharris. B A T T E R , s. hilt (pi. VU\ ahla*). BATTERING-RAM,

s.

man-

janiq (pi. -at, majaniq).

majaniq,

gaff alalay (Turk.) (abiyah (Turk ). B A T T L E , S. ^ waqa'at; FYW* muharaba-t; JUS qital; muqatala-t; kaun, kon (pi. akwan). B A T T L E , V. J?tf qatal, yuqatil; JJV» taqatal, yataqatal; ^U? ta'arak, yata'arak. B A T T L E - F I E L D , s. mauqa'a-t; d f * * mu'tarak. BATTLEMENT, S. fa?il (pi. fuslan, J U fi9ai); Xi/. ^urfa-t (pi. ^uraf) ; && quzfa-t (pi. quzaf). BATTLE-ORDER, S. « J U « magaff. BATTERY,

S.

UU>

madafi'; madafi'; ^

B A U B L E , S.

l a ^AY, l a ^ E ;

M

la'ba-t. na'ar, yan'ar; ja'ja% yuja'ji4. BAY, adj. aiqarani-y; ah mar adham. BAY, n. (of the sea) yy* jiin; halij (pi. gU huluj, huljan).—(laurel-tree) g&r (pi. B A W L , V.

BAT]

82

j\yt\ agw&r, (^jtA giran).—(bark) C+i nabh. BAY, V. (bark) ^ nabah, yanbifc, yanbalj. BAYONET, 8. by harbat. B A Y O N E T , V. ^^XL ^a'an bi-'lharba-t, yat'an. BE, V. kan, yakun; (imper.) kun. B E A C H , a. J^U. sahil (pi. J ^ V * sawahil; 3ati (pi. ^awati. B E A C O N , 8. y law was, yulawwis. BEGRUDGE,

V.

(

^

^

JU^

hasad ah ad ala se, yah si d. BEGUILE,

V.

GA^,

YAGUSS;

hadaS yahda; yamsah. BEGUILEMENT,

0.

masah, GIS^;

hiyana-t;

makr. fayida-t (pi. JstV fawayid).—(on behalf o f ) ^ min ajl. B E H A V E , V. O&U~ salak, yasluk. B E H A V I O U R , 0. suluk; CTU..^ maslak; sira-t. B E H A L F , 0.

5

34

BEH]

qaja' ar-ras, yaqta'; JP*^ s-*;^ darab al-'unq ; yadrib.

B E H E A D , v.

BEHEST,

mir) ; kam).

S. Y\

GK*

(pi.

awa-

hukm (pi.

amr

ah-

prep. half; wara*; adv. ( f min wara\ B E H I N D H A N D , adj. ^ f * mutawani; mutabatf. B E H O L D , V. ^ nazar, yangur; tatalla', yatatalla*. B E H O L D , interj. unzur; ^Ifc hanaza; \S\ iza. B E H O L D E N , adj. (indebted) raamnun. B E H O O F , S. fayida-t; ifada-t; gtf naf'. BEHIND,

B E H O V E , V. see B E F I T . B E I N G , a. (\ arzal (pi. J a r a z i l ) . CASTIGATE, V. qa§as, yuqafig; vJfta 'aqab, yu'aqib. CASCADE,

[CAT CASTIGATION, 8.

QI§A§;

'uquba-t;

VaJ laqqiU. al-kimiya; W^W —• mana', CHESTNUT, S. & JT) &bft farwa-t; yamna'; < j*>~ ha$ar, yahgur, vaJjkaatana-t; iy^U ^ahibal?ir.—(control) ^ dabat, yadbit. lu(.—(horse) (jW hisan alj—(check and mate) lU £ah mar; y-y faras harriri. mat. adj. (colour) \ asmar, C H E E K , S. hadd (pi. hu- C Hf.E S T N U T ,samra (pi.»r— sumr); dfid) ; 'izar (pi. jic 'uzr). ai-^ahibaliat. C H E E E , V. anas, yflnis.—(greet C H E W , V. yJ laun ' a lak, ya'lak; with joy) W hayya, yuhayyi. madag, yamcjag. C H E E E , S. (gladness) JJY- suriir; CHICANE, «. ^ila-t; fitna-t masarra-t (pi. jC—. masarr) ; (pi. fitan); iLuu safsata-t; —(joyful greeting) fa* taljiya-t V j &i niqar; muiakala-t. CHASTISEMENT, 5

V.

CHI] C H I C K , C H I C K E N , S.

9119 ( p i .

O^eo givan); ^ ^ s S katk&t (pi. katakit); farruj (pi. far&rij). C H I C O R Y , 8. hindiba; 6ikoriya-t; Sukuran. C H I D E , V. wabbah, yuwabbih 5 s-^Vc 'atab, yu'atib ; f i l£m, yal&m. CHIDING, tasrib. C H I E F , adj. agli-y. C H I E F , A. muqaddam; wall; / tartil (pi.

taratil). C H O R D , 8. watar (pi. C H O R I S T , C H O R I S T E R , 8.

rattil;

musabbih.

C H O R U S , S. s e c C H O I R . C H B I S T , 8. al-masiJji.

autar). J M T U

CHR]

'ammad, yu'ammid; f i nawar, yuna^ir; yJafc gattas, yugaftis.

60

[CM

mil yahuddu fihi al-laban; mimha4a-t; ^ ^ o 69 ^ V \ masihi-y. -at, ahzima-t, f y huzm); C H R I S T M A S , a. ^ 'aid zunnar (pi. zananir). milad al-masih. CINDER, £U milla-t; aU^ ramad. CHRONIC, adj. yy* muzmin.— C I N E R A R Y , adj. S - » V JIVL (chronic disease) danaf. qabil turab al-amwat. C H R O N I C L E , S. FTP tarih (pi. C I N N A M O N , A. qirfa-t tawarih). sailaniya-t; jU dar fini-y. C H R O N I C L E , V. arrah, yu'arrih, C I P H E R , S. ^ raqam (pi. yuwarrih. arqam). — (secret writing) y) C H R O N I C L E R , a. t j f muwarrih. ramz Q>1. )y*s rumuz). CHRONOLOGICAL, adj. ^ J * taC I R C L E , S. TYW da'ira-t (pi. rihi-y. dawayir). CHRONOLOGIST, 8. t j y muwarrih; C I R C U I T , S. tauf.—(circum^\M+ mu'allim at-tawarih. ference) SjjtW aa'ira-t; S^JUL-^ istiCHRONOLOGY, a. fl* ' i l m a t dara-t. tawarih. C I R C U L A R , adj. mudawwar. C H R O N O M E T E R , a. miqC I R C U L A R I T Y , a. istidara-t. yas az-zaman. C I R C U L A T E , v.n. JU dar, yad&r; a. CHRYSALIS, CHRYSALID, S. dawwar, yudawwir. £arnaq; Sarnaqa-t (pi. C I R C U L A T I O N , S. sayaran; Saraniq). vky jarayan; dawaran. C H U B B I N E S S , a. sahana-t. C I R C U M A M B I E N T , adj. s-» maC H U B B Y , adj. marbu'. hit bi. C H U C K L E , V. dahak, yadhak. C I R C U M C I S E , V. y^U. t&har, yutahir; CHUCKLE, C H U C K L I N G , a. tahhar, yutahhir; hatan, (Jahk, tammam, yutammim ; rabb, yarubb. C O M P L E T E N E S S , 8. J U £ kainal; gahha-t, gihha-t. C O M P L E T I O N , 8. ihtimam. C O M P L E X , adj. S - ^ / * murakkab; Lii'if; oyu ^ gair mufrid. C O M P L E X I O N , 8. t^fl laun alwajh. COMPLIANCE,

8.

(A'A-T;

m utawa'a-t. sabbak, yulahbat, yulahbij. C O M P L I C A T E , adj. ^jyfcU malfuf; zu sujun. C O M P L I C A T E , V.

sabbik;

C O M P L I C A T I O N , 8. UA. BAIT; U**

halt malt; COMPLICITY,

^

lahbata-t. 8.

^

sar-

ka-t fi-'z-zamb. takalluf (pi. -at) ; UUX? taklif (pi. u g i & takalif) ; tamalluq. C O M P L I M E N T , V. (congratulate) ^^ hanua bi, yuhanni.—(address with approbation or flattery) tamallaq, yatamallaq.

C O M P L I M E N T , 8.

COMPLIMENTAL,

COMPLIMENTABY,

adj. ^jStsU? tamliqi-y. tawa4, yutawi4; samuh, yasmuh; ajab, yu-

C O M P L Y , V.

JIB. COMPONENT,

ajza).

s.

y*

juz

(pi.

\y*\

V.

salak ma4,

V.

S - ^ rakkab, yurak-

yasluk. COMPOSE,

9

kib; J- ^ wagsal, yuwaggil.—(as an author) ULu> gannaf, yugannif; allaf, yu'allif.—(music) ansa', yansi*.—(calm) sakkan, yusakkin. COMPOSEDNESS, s. JWM raha-t al-bal. COMPOSER, s. (author) UL** mu-

COM]

gannif ; music)

!0

[CON

mu'allif. — (of 1 C O M P U L S O R Y , adj. mujbir; $ahib alhan. I mulzim. C O M P O S I T I O N , a. tarkib.— C O M P U N C T I O N , S. nadama-t; (literary work) ta?nif (pi. nadam; tanaddum. t-A^Ui ta^anif) ; insa. COMPUTATION, S. hisab; ihtisab. C O M P O S I T O R , 8. (of types) murattib. C O M P U T E , V. hasab, yahsub; C O M P O S T , S. zibl; zabala-t. J** 'amil hisab, ya'mal; C O M P O S U R E , S. {umanina-T; s i h t i s a b , yahtasib. it mi 11 an. C O M R A D E , S. rafiq (pi. Va^ C O M P O U N D , S. hi\\ (pi. VksA rufaqa, arfaq). ahlat) ; s-^/* murakkab. CON, V. Mi (J** ta'allam C O M P O U N D , V. lnilat, yahlufc; 'ala zuhr qalb hu, yata'allam. rakkab, yurakkib. C O N C A T I N A T I O N , 8. jlX-J tasalsul; C O M P R E H E N D , V. (understand) jj^r tajanzur. fahirn, yafhain; adrak, C O N C A V E , adj. ajwaf, f. Vij*. yudrik.— (comprise) wasi', jaufa (pi. juf); muyasa 4 ; ^ ^sf*^ ibtawa 'ala, jawwaf. yalitawi; ^ istamal 'ala, C O N C A V I T Y , S. jauf (pi. yastamil. ajwaf); i-tofr tajwif. C O M P R E H E N S I B L E , adj. yanfa- C O N C E A L , V. ^ ^ hafa, yahfi; bim ; maflnlm. ahfa, yuhfi; y - satar, yastur; C O M P R E H E N S I O N , S. (intellect) f ^ katam, yaktum. fall in (pi. fahiim) ; Jfi* 4aql C O N C E A L M E N T , 8. ^ ^ tahbiya-t; (pi. Jy* 'uqiil) ; Jj**^ ma'qul.— Vte^ ihfa; f ^ katm; ^UJS kit(containing) ihtiwa; man. ist-imal. C O N C E D E , V. (admit) J*i qabil, yaqC O M P R E H E N S I V E , adj. (intelligent) bal ; ^Ju sallam, yusallim.— mudrik; JiVc Viqil; (yield) g^VL tawa', vutawi'. faliiiu. — (comprising) J C O N C E I T , S. (fancy) J ^ - biyal; luustumil; o r ^ * uiu^tawi. jy* tasawwur. — (affectation in C O M P R E H E N S I V E N E S S , A. {discernspeech) Aiyj zahrafa-t; tamen!) S^vSi zakawa-t; ^ titna-t. sannu4.—(self-esteem) takab—{provision) D bur; istikbar. C O M P R E S S , a. latata-t^pl. CONCEITED, adj. (affected) la k ay if). , musauna 4 .—(fnll of self-esteem) C O M P R E S S , r. ^ 'a??, ya*u$?; mustakbir; mutatjavy aq, y ud uyy iq. kabbir; JJ^U magrur. COMPRESSION, S. ta^lyiq; C O N C E I T E D N E S S , takabbur; I^AQA-T. istikbar. COMPRISE, r. s e e COMPREHEND. C O N C E I V E , p. (in the mind) C O M P R O M I S E , s. {agreement) | fa hi in, yafham; adrak, i yudrik. — (i* the womib) {ariq as-suhula-t. habilat, tahbal; ^aliqat, C O M P R O M I S E , R. {agree) ^Uf ta?Ata'luq. lab, yata$alafc; i$$alat, C O N C E N T R A T E , C O N C M T M , V. (an ya^talih. — {expose) yaarmy) ^ ^ ^ ^ k IUUjaiua al-juyus fi maudac wa^id, C O M P U L S I O N , * fijft ilzam; \ ajiua\—{condense) kagsaf, ga?b; igtisab; YUK^IF. ijbar. , CONCENTRATION, ijtimi'.

CON]

71

[CON

yahdim. — (plan) y*>\ admar, yudmir. CONCOCTION, S. hadm; inhidam; J*!®^ tahlil. C O N C O M I T A N T , adj., s. §ahib. C O N C O R D , S. ittifaq; te*\y muwafaqa-t; ittihad. C O N C O U R S E , S. ijtima'; zahma-t; izdiham. C O N C R E T E , adj. (compound) S murakkab.—(having a real existence) maujud ; kayin. C O N C U B I N E , S. surriya-t (pi. iS^y sarari); AJJ^* mahziya-t (pi. o^W* mahazi). C O N C U B I N A G E , S. ^ ^ tasarri. C O N C U P I S C E N C E , S. sahwa-t; AcUl {ama'at; ^Viy tauqan ; s-o. hubb as-sahwat. C O N C U P I S C E N T , adj. sahwani-y; nafsi-y ; ^ e ^ * ranstahi; gillim. C O N C U R , V. ittafaq, yattafiq; C O N C E S S I O N , S. ijaba-T; ittahad, yattahid. qabul; taslim. C O N C U R R E N C E , S. JURT ittifaq; C O N C I L I A T E , V. (gain) ista'ittihad; S^cV—• musa'ada-t. ^af, yast'atif. — (reconcile) CONCUSSION, S. £yy taza'zu'; iy ^ u j salah ben-hum, yusalih; huzza-t; (»IJU istidam. a?lah, yuglih. C O N D E M N , V. (sentence) hakam 'ala, yahkum.— (reject) C O N C I L I A T I O N , S. ^ sulh ; A^JL** i j ^ ) rafad, yarfid, yarfud.— muaalaha-t. (blame) ^ lam, yalum ; ^ zamm, C O N C I L I A T O R Y , adj. muslih. yazzum. CONCISE, adj. yz*b>» muhtasar; C O N D E M N A T I O N , s. f* hukm; J*^** mujmal; muqtasar ; hukuma-t.— (rejection) y y mujaz. rafd. C O N C I S E N E S S , S. ^UaU ihtisar; J C O N D E N S A T I O N , S. tashin; ijmal; tanqih. «-JLJ"Ss taksif. C O N C L U D E , V. (finish) ^ tam- C O N D E N S E , V. sahhan, yasahmarn, yutammim; hala?, hin ; kassaf, yukassif. yahlu? ; hatam, yahtiin.— C O N D E S C E N D , V. JJU> tanazal, yata(logically) istantaj, yasnazal; ^iwa', yutawi4.— tantij ; istadall, yastadill. (stoop) tahadda', yatahadda'. C O N C L U S I O N , S. (termination) C O N D E S C E N S I O N , S. J J U tanazul; hitam; h^v nihaya-t. — (inferfejb* mu^awa'a-t. ence) u-W* qiyas (pi. aqyi- C O N D I G N , adj. wajib; f j ^ ^ sa-t); natija-t (pi. mustahaqq. natayij). C O N D I M E N T , S. JW bahar (pi. C O N C L U S I V E , adj. ^ batti-y ; GTVI ; J ^ tabul; J - ^ tatbil. qati*. C O N D I T I O N , S. (state) J ^ hal (pi. CONCOCT, V. (digest) hadam, J \ y \ ahwjil) ; iiU hala-t.—(rank)

adj. s^^y D lahu markaz wahid; fiyft muttahiJ al-markaz. CONCEPTION, S. (thought) idrak ; ^y* ta?awwur; J ^ tahayvul.—(pregnancy) J*** habal; j U hubal. C O N C E R N , S. (business) y\ amr (pi. j y \ amur) ; J** sugl (pi. J^M asgal, Jjifc sugul). — (affection) muhabba-t.—(anxiety) hamm (pi. f y * huiuum); 'una. C O N C E R N , V. bass, yahua?; w intasab, yantasib. C O N C E R N I N G , prep. ii-MA yahuss. C O N C E R T , V. Wj rabat, yarbu{; dabbar, yudabbir. C O N C E R T , S. (agreement) tadawul; ittifaq. — (musical entertainment) nauba-t. CONCENTRIC,

;

CON]

[CON

72

tfU san (pi. yfy* su'&n, ^VSA 6i'an) ; f^iu maqam (pi. -at) ; inartaba-t (pi. maratib).— (quality) kaifiya-t; wa?f ; ^ sifa-t.—(stipulation) sart (pi. lyy* surut). C O N D I T I O N A L , adj. Joy sarti-y ; masrut. — (in grammar) £artiya-t. C O N D O L E , V. ^Y* 'azza, yu'azzi. C O N D O L E N C E , S. HJ** ta'ziyat. C O N D U C E , V. GTF nafa', yanfa'; afad, yufid. C O N D U C I V E , adj. nafi'; mufid ; mu'awin. CONDUCT, L» suliik ; maslak ; sira-t.—(management) tadbir. C O N D U C T , V. (guide) ^ ^ hada, yahdi; ^ J p wadda, yuwaddi; J»> dall, yadull.—(an army) qao, yaqud. — (manage) y)*> dabbar, yudabbir.—(behave) ^U- salak, yasluk. C O N D U C T O R , S. J J O dalil (pi. adilla'). C O N D U I T , S. majra (pr. majari) ; s^y* mizrab (pi. s-^^* inazarib). C O N E , S. mahru$ (pi. -At). C O N E Y , C O N Y , S. S ^ arnab (pi. s-^y aranib). C O N F E C T I O N , S. ^ halu; ^ ^ halwa (jpl. isyb*- halawa, halawiyat); ^j-?/* murraba (pi. niurrabayat). 0 C O N F E C T I O N E R , S. O^V * halwairi-y (pi. halwaniva-t); murabbi-y. C O N F E D E R A C Y , S. mu'ahada-t; 'ahd; ittifaq; aWi ittihad. C O N F E D E R A T E , V. 'abad, vu'ahid; ittafaq, yattatiq; UtfVs^ tabalaf, yatahfdaf.*

yan'im.—(consult together) Y^s tasawar, yata&iwar; tadawal, yatadawal. C O N F E R E N C E , S. musawara-t, nmzakara-t. C O N F E S S , V. (sins) i'taraf, ya'tarif; ista'raf, yasta'rif.—(hear confession) sama' al-i'tiraf, yasma'.—(admit) aqarr, yuqirr. C O N F E S S I O N , *. u\y&\ i'tiraf; y\j*\ iqrar. C O N F E S S I O N A L , S. t J ^ S t bet al-i'tiraf ; kursi ali'tiraf. C O N F E S S O R , 8. (who confesses) mu'tarif.—(who hears confession) w^yx^ f}** mu'allim al-i'tiraf; mu'arrif. C O N F I D A N T , S. (confidential friend) J J ^ halil (pi. %A ah ilia, hullan) ; s-^U sahib as-sirr (pi. ashab). C O N F I D E , V. (trust) aman, yiimin ; wasaq bi, yasiq.— (entrust) auda', yudi'. C O N F I D E N C E , S. i'tiqad ; J F J * tawakkul; siqa-t. C O N F I D E N T , adj. (relying) mutawakkil. C O N F I D E N T I A L , adj. amin (pi. umana); ausaq, f. wusqa. C O N F I G U R A T I O N , S. LYY $ura-t (pi. ?uwar) ; hai'a-t. C O N F I G U R E , V. YY* ?awwar, yu^awwir; ?ag, ya?ug. C O N F I N E , V. (limit) JJ^ haddad, yuhaddid; iqta^ar, yaqtasir. — (imprison) habas. yahbis; sajan, yasjun. CONFINEMENT,

S.

(1imprisonment,

restraint) habs; ihtibas; hajz.—(childbirth) wilada-t; ^VAi uilas. C O N F I R M , V. YY* qarrar, yuqarrir; C O N F E D E R A T E , adj. s. muhaqqaq, yuhaqqiq.—(sacratahalit'; muttahid; mentally) sabba^, yusabbit; niuttafiq. r* cr" manah sirr alC O N F E R , V. (bestow) J E * 'a$a, ya'tf; mirun, yamnah. wabab, yabab; an'am, C O N F I R M A T I O N , S. iqrar; O L ^ L

isbat;

ta'kid.—(sacrament) tasbit; al-mirun. C O N F I R M A T O R Y , adj. muwakkid. C O N F I S C A T E , V. C O N F I S C A T I O N , S.

4ABAT, YA^BIT. 4ABT; SJJU^

mugadara-t. C O N F L A G R A T I O N , 8.

^ariq (pi.

oV- harqa). 8. (of interests) muhalafa-t; S J J U ^ mu ^

JUB ^

J ^

'amil lugm 4^dd lugm, ya'mal. a. lS^&f (pi. cJU^ lubuf). C O U N T E R P A R T , a. fi^U^ muqabala-t. C O U N T E R P O I N T , a. ( ^ J lahn (pi. ^ j J luMn, alhan). C O U N T E R P O I S E , a. muwazina-t. C O U N T E R P O I S E , V. JJ^C 'addal, yu'addil. C O U N T E R S I G N , V. am^a, yunidi. C O U N T E R S I G N , a. im^a'. C O U N T L E S S , adj. S la yu'add; 5 14 yuh?a. C O U N T R Y , a. (atofe) balad (pi. ^ bilad, ^ buld&n); COUNTERPANE,

Cou] mulk (pi. amlak); ^ U . mamlaka-t (pi. 4$UU* maraalik). —(native country) wa^an (pi. (jjVL,^ aufcan); j\ ar\ a^'af, yud'if; a'jaz, D E B A U C H , g. inbimak; ^ L - I yu'jaz. fasad; fisq; ^ahwa-t. D E A D L Y , ad/. J?Vi qatil; muh- D E B A U C H , V. fassaq, yufassiq; lik; mumit. batak, yahtik. D E A D N E 8 S , g. (rigidity) ^ hadar; D E B I L I T A T E , V. 4a"af, yu4 inhidar.—(of trade) oL^ 4a"if; 4 af, yu^if. a kasad. D E B I L I T Y , g. da% (Ju'f. D E A F , adj. atrai, f. {arSa' D E B I T , g. A^lc ad-duyun (pi. J ^ tur£) ; agamm, f. allati 4alehi. U-o gamma' (pi. gumm). D E B T , g. dain (pi. duyto) ; D E A F E N , V. V / ^ tarra£, yutarrig; u*/ qard (pi. qurud). tawwas, yutawwisS. D E B T O R , g. madyun. DEAFNESS, g. v-fyk tarai; D E C A D E N C E , g. barab; J ^ ) tursa-t; ^ gamam. zawal. D E A L , g. (quantity) qadr (pi. DECAGON, g. mu'a&ar. ^ ^ aqdar) ; kammiya-t.— D E C A L O G U E , g. al-'aiar (board) J o daff; daffa-t (pi. kalimat; ^ wag&ya allah.

92

DEO]

ratal, yarhal.— (hastily) harab, yahrub. D E C A N T , V. In ^ Vrt fy farrag min ina ila ina, yufarrig. D E C A N T E R , S. 6isa-t. D E C A P I T A T E , V. qa$a4 ar4 ras, yaqta ; S^A A muhaddad.— (exact) ?arih; mad but; ^yu muqarrar; mu'ayyan. D E F I N I T I O N , s. ta'rif (pi. -at, c^U? ta'arif). DEFENCE,

S.

D E F I N I T I V E , adj.

GLU Q&TI';

m. DEFLECT,

V.

harif ; DEFLECTION,

inliaraf, yanjanab, yajnib. S. inhiraf;

mail. D E F L O R A T I O N , s. iftidad. D E F L U X I O N , s. (cold) J ^ Y nuzM;

nazla-t; v.

DEFORM,

zukam. ganna', yufonni';

[DEL

^—ji qabbah, yuqabbih; g—** baisa', yubai^i'. D E F O R M I T Y , S. basa'a-t; sana'a-t. D E F R A U D , V. ga£6, yaguss; had a', yah da'; j^t gadar, yagdir, yagdur. D E F R A Y , S. wafa, yafi; dafa', yadfa'. D E F U N C T , adj., s. marhum; ^ybu magffir; mutawaffa. D E F Y , V. (challenge) baraz, yubariz. — (set at defiance) fl&r tajahram, yatajharam. D E G E N E R A C Y , S. talaf; infisad. D E G E N E R A T E , V. talif, yatlaf; infasad, yanfasid ; 6lo\ tagayyar 'an tiba-t a?lhu, yatagayyar. D E G E N E R A T E , adj. mafsud; munfasid. D E G R A D E , V. (depose) Jyc 'azal, ya'zil; 'azzal, yu'azzil. — (disgrace) fadah, yafdah; J ^ razzal, yurazzil.—(in both senses) wada', yada'. DEGRADATION,

S.

J)®

'azl;

ta'zil.—(disgrace) zall; j j ^ tazlil; Ji^y tarzil. D E G R E E , S. (rank) daraja-t (pi. ty daraj) ; manzala-t (pi. JjU* manazil) ; martaba-t (pi. maratib).—(measure, extent) qadr.—(lineage) nasab (pi. s ^ ^ ^ ansab).—(in geometry) daraja-t. D E I F Y , V. allah, yu'allih. D E I G N , V. (condescend) JJU> tanazal, yatanazal; tafad^al, yatafaddal. D E J E C T , V. hazzan, yuhazzin; gamm, yagumm; kasar al-qalb, yaksir. D E J E C T I O N , S. sawda'; humud; kaba-t. D E L A Y , v.a. /A ahhar, yu'ahhir; yiA ahar, yuhir; J&A amhal, yumhil; n. labi?, yalba§; ta'awwaq, yata'awwaq. D E L A Y , S. u u y tawaqquf; j ^ s

DEL]

[DEM

95

ta'hir; lubg ; mahla-t; So* mudda-t. D E L E C T A B L E , adj. S ^ * / * margub; laziz; sahi-y. D E L E C T A T I O N , S. ^ hazz (pi. ^ ahuzz, buzuz, huzz, Ac.) ; surur; talazzuz. D E L E G A T E , s. nayib (pi. S^V nuwwab); J r a s u l (pi. J—j rusul); Jfl^j wakil (pi. wukala'). D E L E G A T E , V. J F J wakkal, yuwakkil; nawwab, yunawwib. D E L E T E , V. «• .

'IILIT,

i« naq'. ^ 'ilm igtilahat al-mamalik DIM, adj. (dark) mu'tim, muben ba'd-ha. 'attain; jJk* muzlim. — (diminuhawsighted) j*** qasir an-nazar ; D I R E , D I R E F U L , adj. wif; muhif; J^e* mahul; kalil. mahib. DIM, V. FM aglam, yuzlim. D I R E C T , adj. (straight) musD I M E N S I O N , 8. sa'a-t; taqim.—(immediate) imtidad. min gair wasija-t. D I M I N I S H , v.a. J I I qallal, yuqallil; (jo** naqqag, yunaqqig; j** gag- D I R E C T , V. (point out the way) arsad, yursid ; at hada, yahdi. gar, yugaggir; bahas, yab—(manage) babbar, yudabbir. has; n. J* qall, yaqill ; — (address) (^yst 'anwan, yu'annaqag, yanqug. win. D I M I N U T I O N , S. taqlil; D I R E C T I O N , 8. (side) sjji {araf (pi. naqg; nuqsan. u\jL\ at raf). — (guidance) D I M I N U T I V E , adj. gagir (pi. irsad; eS^ huda. — (managej\Ju> gigar, gugar) ; qasir. ment) tadbir. — (address) D I M I N U T I V E , 8. (in grammar) 'unw&n. ytc^ ism mugaggar; taggir. D I R E C T O R , s. (manager) jt^ muD I M I N U T I V E N E S S , 8.j**> gugr. dabbir; J a ^ hayil (pi. Jyfc D I M N E S S , s. zulma-t. — (of hawal) ; munazir. sight) JK kalal. D I R G E , S. walwala-t (pi. J ^ D I M P L E , S. (in the chin) S j g u r walawil). za-t; nuqra-t (pi. nuqar, niqar).—(in the cheek) fyW* D I R T , 8. wasah (pi. t ^ gammaza-t. ausahj; \j~r najas. D I R T I N E S S , S. wisaha-t; DIN, S. T^C 'iyat; dajja-t; najasa-t. gausa-t. D I R T Y , adj. wasih ; muDIN, V. tawwa.4, yu^awwis. wassah; v~cr najis (pi. D I N E , V. ^ ^ tagazza, yatagazza. anjas). D I N JINESS, S. zulma-t; D I R T Y , V. J wassah, yuwassih; 'atama-t. najjas, yunajjis. D I N G Y , adj. mu'tim; jJUfc* mujlim. Dis-, (in composition) biD I N N E R , S. giza' (pi. agzigair ; ^ ^ bi-dun ; 3 la ; U ma ; 4 ya-t). ' 'adam; adim. D I N T , S. hi mm a-1; sa'i.— D I S A B I L I T Y , S. K ^ 'adam kafa4 (mark of a blow) da^sa-t; ya-t; ajz. habta-t. DISABLE, a'jaz, yu'jiz. D I O C E S A N , S. usquf (pi. D I S A B U S E , V. azal 'anasafiqa-t). hu al-galat, yuzil. D I O C E S E , S. abarSiya-t; D I S A D V A N T A G E , S. ^UaJ nuqgan; & r a ' i y a - t al-usqufa-t. husran; tf darar. DIP, v.a. {j^at gattas, yugaftis; n. DISADVANTAGEOUS, adj. j** mudirr; j u darr; gair mufid. gatas, yagtis; j>\t g&g, f D I S A F F E C T , V. IJ* S a g d a b ala, yagug. yugdib ; loafc-.^ ashat, yushi^. D I P H T H E R I A , S. hunaqa-t; D I S A F F E C T E D , adj. j^t jyV^ hanuq ; jU*. hannaq. DILUTE,

Dis]

104

gair mabsut min; v» j** gair rildi bi; ^ gadban 'ala. D I S A F F E C T I O N , B. SY> nafra-t; karaha-t; bugda-t. DisAQEE E, v. cj^U. halaf, yuhalif; c j j ^ tahalaf, yatahalaf; UkUs^ ihtalaf, yahtalif. D I S A G R E E A B L E , adj. J J * 4 * gair maqbul; makruh. DISAGREEABLENESS,

8.

'adam al-basasa-t. DISAGREEMENT,

ihtilaf;

S.

muhalafa-t. V. ^ nakir, yankar; ankar, yunkir; py haram, yuhrim. D I S A N N U L , V. J T * battal, yubaftil; J M abtal, yutyil. D I S A P P E A R , V. S ^ gab, yagib; ihtafa, yahtafi; J^U^ iJj«» ruq.—(delineate) ^ $awwar, yu- diilab (pi. s-JV dawalib). sawwir ; f j rasam, yarsum. S. maizar (pi. S-^- sabab, yasbab; m a y a z i r ) ; y M libas (pi. v. jarr, yajurr. libasat). tannin, tinnin (pi. yeiLi tananin); yWnJ gu'ban, rusum, a^rsumra).sm (pLm ga'ban (pi. ga'abin). lahhan, yulahhin. S. J^- hayyal say1 lahn (pL ojJ yaf. l u hftn, yUi alban). nazal?, yanzah, yanzih. 'ar.^T abar). ». majra (pi. tftW" ab S. naqqala-t. majar!) ; mizab (pi. S. hauf ; mahmmayazib). fa-t; f a z a * . I. taJjwil almivah. hayyif; J^V mujaffil; W baft (pi. TJW bu^t). muhtf; mahfll. haf min, yahaf; s. « s-«J la'ab taqlid. & faza', yafza'; haia, r. satar, yastur; y a h 4 a . gatta, yuga«l; kawam, yu(X- hulm (pi. abkassim. l a m , hulumat); S. ^y*. juhi-y (pi. IT^-YT- m a n a m (pi. u uUU- manamit).— jubiya-t). (fancy) ^ hi yal (pL S. IjVs- sitara-t (pi. yU-ahyila-t). satayir; JJy- suradiq (pi. fX- halam, yah lam ; -at).—(r/o/A manufactory) J*** r a ' a manam, yara; fX* ma'rnal al-juh. 4 a f m a n a m, yasuf.—(indulge m 45 adj., s. J »—• mushiL day-dreams) Je tahayyal, yatai. (drink) sarba-t; vj^-* masrub ; jar'a-t.—(of hayyal. a net) jazba-t.—(a sketch) im; JW s—U fihib hiyal jlyi ta?wir; soj—• musawwada-t; hal a?hab). rasm.—(of air)tfjrih(pL (pi. tV arwah). hazin; mugtamm— . (game) J-UTT (thing) mukaddir; mula'b ad-dama-t. gimm. mujawwir. R-'J """M; or" gamm, ^ kt.adar. hazan; fjy r. (pull) jarr, yajurr; jazab, yajzub, yajzib ; • ». sabaka-t (pi. sabab, yaahab.—(a ttcord) J- sibak).

D R A C H M , S. D R A F F , S. D R A F T , «.

DRAWBACK,

DRAW-BRIDGE,

} GBJ! SJLTL

j

DRAWER,

E\«>\

D R A F T , V.

DRAWERS,

DRAG,

V.

D R A G O N , S. I J ^

DRAWING,

DRAGOON,

D R A W L , V. D R A W L , S.

D R A I N , V. TTF

DRAW-WELL,

DRAIN,

DRAT, DREAD,

DRAINAGE,

D R E A D , D R E A D F U L , adj.

D R A K E , S. D R A M , «. s e e D R A C H M . DRAMA, DRAPE,

D R E A D , V. Y

».

S.

bi'r,

bir

(pL

mu-

D R E A M , 0.

DRAPER,

DRAPERY,

D R E A M , V.

DRASTIC, DRAUGHT,

DREAMER,

DREAR,

DRAUGHTS,

«., D R E A M T , adj.

DREART,

#.

DRAUGHTSMAN,

S.

DREARINESS,

DRAW,

DREDGE,

adj.

JX-

(perxm)

115

DBE] DREDGE,

v.

JVW

A§TAD b i -

'£-£abaka-t» ya§£ad.

[DRO

DBIPPING,

8. (fat)

sabm; j y

maraq.

saq, yasuq ; qad, yaqAd.—(chase) *>fi tarad, yatrad.—(drive at) qa§ad, yaq§id ; taqa§§ad, yataqa§?ad; ballal, yuballil. arad, yurid. DRENCH, kj* sarba-t. D R E S S , 8. gaub, gob (pl. D R I V E , S. (ride) ^ tanazgiyab); ^ libas (pl. zub fi-'l-'araba-t.—(road) nuqta-t jammaz. (pl. tW niqat). D R O N E , 8. dubbur (pl. bababir).—(idler) y^Us kaslan D R I F T , 8. (aim) W niya-t (pl. (pl. kasala). niyat, nawaya); garad (pl. agrad). D B O O P , v. zabal, yazbul; U, U> tat a, yutati. D B I F T , V. (float) fai, yaffil; (•Vc (am, ya'ftm. D B O P , s. SJSAS qu^ra-t, qa^ra-t; D R I L L , 8. (borer) S m i g q a b (pl. dam'a-t (pl. durnu', vJWu masaqib) ; jj-a** mihraz adma'). (pL mabariz); mib- D B O P , v.a. fi> qattar, yuqattir; U J naqqat, yunaqqit.—(let go, lay hai. — (military training) aside) sayyab, yusayyib; ta'lim; s ^ tadarrub. wada', yada'; n. (fall in D R I L L , V. (pierce) gaqab, yagdrops) fi* qatar, yaqtur.—(fall) qub; baraz, yahriz.—(train) waqa', yaqa 4 ; saqat, yasdarrab, yudarrib; rawqut. wad, yurawwi^. mustasqi; D R I N K , 8. ^arab; wyy^* ma£- D B O P S I C A L , adj. babin. rub (pl. mainibat); istisqa'; v / - * mairab (pl. s m a & U D B O P S Y , s. haban. rib). D R O S S , 8. iytj ragwa-t alD R I N K , V. £arib, yairab; ma'adin ; J^Y tubal. — (refuse) jara', yajra'; s - ^ 'abb, ya'ubb. Lu* 'afsa-t. D R I N K E R , D R U N K A R D , A. D R O S S Y , adj. Y A J U . ^ gair hali§. rab; s-si^ 6irrib. D R O U G H T , 8. yabs; yuD B I P , v. naqqat, yunaqqit; busa-t; quhula-t. waial, ya&l. D R O U G H T Y , adj. (dry) t yabis. D B I P , B. (of a roof) mizab —(thirsty) ^UJi 'atsan. (pl. s-yW* mayazib). — (that which falls in drops) waial D R O V E , s.fi* qitar (pl. fi> qutur, &\fi* quturat) j qa^i' (pl. (pL j U y auial). D R E D G E R , s. gayyad. D R E G S , S. 'ak&r; rusftb. D R E N C H , V. J * ball, yabull; JL*

D R I V E , V. J U

DEO]

1

£ M aqta'); v r sirb (pi. asrab). D R O V E R , 8. sawwaq. D R O W N , v.a. garraq, yugarriq; n. Jjt gariq, yagraq.

;

[Dui

tasniya-t; al mus anna. D U B I O U S , adj. ^JJ-XA* maskftk musabbah. D U C A T , S. S z a h a b ma jar. DROWSINESS, 8. nu'AS. D U C K , S. batta-t (pi. I J H but^T] DROWSY, adj. na'is; ^UJTF D U C K , v.a. U ^ gattas, yugattis na'san. n. u^t gatas, yagtis; LT^ D R U B , V. S^* U- sanabil). EAR, V. (form ears) J*- sabbal, yusabbil; asbad, yusbil.— (plough) harag, yafcras; falah, yanah. 5 E A R L I N E S S , s.jt^t tabkir. E A R L Y , adj. j» nazzal bi- E M B R O I D E R Y «. tiraza-t; 'l-markab, yunazzil; wasaq, tatriz; (iraz. vasiq; n. s-Sj rakib al- E M B R O I L , V. J^T balai, yablui; bahr, yarkab. sahbak, yusabbik. E M B A R K A T I O N ». v-S^W J ^ Y nuzftl EMBRYO, «. auin (pi. hi-'l-inarkab. ajinna-t, ajnun). E M B A R R A S , V. JE*-hayyar, yuhayyir; E M E N D A T I O N , «. C® " TA?LIH; C * ^ balas, yabluS ; sawwa^, i ? l a h . yu6awwi$. EMERALD, zumurrud. E M B A R R A S S M E N T , «. h!ra-t; E M E R G E , V. TF- haraj, yahruj; i^-ij^J taswH ; bala^a-t. tala' min, ya$lu'; tf baraz, EMBASSY, s. Sj^i- sifara-t, safara-t. yabraz. tulu'.—(event) E M B E L L I S H , V. Yhassan, yuhas- E M E R G E N C Y , 8. yi;^ 'Arid (pi. 'awarid); sin; J*»- jammal, yujammil; iS^ hadisa-t (pi. hawazayyan, yuzayyin. E M B E L L I S H M E N T , «. tahsin; dia).—(occasion) i-y fur?a-t (pi. ye/ fura?). tajmil. E M B E R S , «. malla-t. EMETIC, jj-A* muqayyi; 1 8arac E M B E Z Z L E , V. ^V Jr* l dara- mutris. him, yusraq. E M I G R A N T , «. ( J U ^ {AFIG; hajir. E M B E Z Z L E M E N T , 8. sariqa-t; E M I G R A T E , V. tafas, yatfii; i-li hulsa-t (pi. hulas). hajar, yahjur ; cy^^ intazah, E M B L A Z O N V. 'alam, yu'lim; zayyan, yuzayyin j saw- yantazilj. E M I G R A T I O N , S. YVJUIJ. ^AFASAU ; war vusawwir. tark al-watan ; S>;*> bijra-t, E M B L A Z O N M E N T , E M B L A Z O N R Y , «. hujra-t. 'alama-t (pi. 'alayim); niSan (pi. nayasin). E M I N E N C E , «. GVA;^ irtifa'; Ukc ELUDE,

1-

«.

-

Emi]

123

'agama-t; 'ulw, illfiw.—(title) fadila-t (pi. JaU* fadayil). E M I N E N T , adj. 'all; gtiy mur4 tafi ; 3arif; pjfcc 'agim. EMISSARY, 8. jasus (pi. jawasis; ray id (pi. ruwwad). EMISSION, 8. ihraj; ibraz. E M I T , V. (send forth) ahraj, yuhrij; abraz, vubriz. E M M E T , 8. naml, namla-t (pi. JU> nimal). E M O L U M E N T , S. SJ^VA fayida-t (pi. JsUi fa way id) ; manfa'a-t (pi. manafi4) ; Jys-v* madHUL. EMOTION,

S.

haraka-t;

hayajan; K y idtirab. mubayyij;

adj. muharrik. E M P A L E , V. - hauzaq, yuhauziq. E M P A L E M E N T , S. TOYY hauzaqa-t. E M P E R O R , S. sultan (pi. salatin) ; yt* qaisar (pi. qayasira-t). E M P H A S I S , S. J t a ' k i d ; ty nabi-a-t; mubalaga-t. E M P H A S I S E , V. akkad, yu'akkid ; fahham, yufahhim. E M P H A T I C , adj. ta'kidi-Y; fahm. E M P I R E , S. (kingdom) mamlaka-t; dawla-t (pi. Ay duwal).—(imperial dignity) &I3L sal^ana-t.—(dominion) y\ amr; hukfima-t; tL-J tasallufc. E M P L O Y , V. (occupy) J * * Sagal, yaigal; iaggal, yusaggil.—(oneself) i^tagal, yaitagil.— (use) ista'mal, yasta'mil; had dam, yuhaddim; ta$arraf, yatasarraf; J ^ wakkal, yuwakkil. E M P L O Y M E N T , S. (occupation) JA®» (pl- J ^ asgal, J^A. $ugul); maigala-t (pl. J m a s a g i l ) ; J** 'amal (pl. a'mal) ; fcidma-t.— (office) man^ab (pl. inan&gib). EMOTIONAL,

[ENC

EMPORIUM,

bandar (pl. ^U*

S.

banadir, Per8.). qaddar, yuqaddir; i^yt fawwad, yufawwijj zarrab, yuzarrib ; hadaq, yahdiq; s^ aha{ bi, yuhit; i^*** dam man, yu^am-

ENCHASE,

TNIN.

(fence) S ^ ) zarb (pi. s ^ j zurub). — (place enclosed) hadiqa-t (pL hadayiq); §ahn (pi. yy-*** ?uhun) ; mazrub.—(in a letter) cjyfcU malfM; {ayyahu; dimna-bu. ENCOMIAST, C ^ maddah; madih. E N C O M I U M , S. C 3 ^ madb; sana' (pi. asniya-t); litj® taqrig. —(0/ a dead person) ta' bin. ENCOMPASS, v. lhtawa, yahtawi; istamal, yastamil, jW dar, yadur (all three with J * ( ala). ENCOUNTER, S. (meeting) mu^adafa-t; iltiqa'; malaqa-t.—(combat) Ateuu muqatala-t; waq'a-t; harb (pi. s ^ fcuriib). ENCOURAGE, jassar,yujassir; ^ajjaSyu^ajji4; raggab, yuraggib ; bags, yahugg. ENCOURAGEMENT, S. S - ^ Y targib ; ta^rik ; J i f * tahri/» tafrig; tahliya-t. — (of the body) biraz ; mailis; istifrag. E V A D E , V. J J ^ hawal, yuhawil. EVANESCENCE, S. J ^ J zawal; U I fana\ EVANESCENT, adj. ^ fani; J ^ U fay it.; Ji\j zayil. EVANGELICAL, adj.,

EVANGELIST,

oW^ injili-y. EVANGELISATION,

bisnra-t al-anjil.

S.

S^IA*

EVAPORATE,

E V E R Y O N E , S.

JI

kull ahad; ^ J^ kull wahid. EVERYDAY, adj. (common) ^OLJ^ i*tiyadi-y; ^ ^ mu'tAd. EVERYWHERE,

adv.

J^

fi

kull mauda'; J^ ^ Ml makan. EVIDENCE, (testimony) SoVe* ^ahada-t; idah; ^ bayyina-t. —(witness) sahid (pi. o^g* suhud). E V I D E N C E , r. (|?rot;e) ^ bayyan, yubayyin; as bat, yusbit.— ((jri're testimony) ^ ^ahid, yaihad.—(make clear) azhar, yuzhir ; ^ waddah, yuwad^itEVIDENT, adj. gabir; ^A) wadih ; sa^i4; bahir. E V I L , adj. ^^ radi-y (pi. ardiya); ^ ^arir (pi. asrar) ; sau, su; J ^ 'atil. E V I L , S. sarr (pi. ^ ^urur) ;

Evi]

dahiva-t (pi. dawahi) ; fasad. E V I N C E , V. asbat, yusbit; azhar, yuzhir. E V O K E , V. istad'a, yastad'i; ahdar, yuhdir. E V O L U T I O N , S. j j ^ tahlil; istihraj. E V O L V E , V. fakk, yafukk. EWE, S. ganama-t; na'ja-t (pi. -at, ni'aj). E W E R , 8. E X E M P T , v. Uc 4afa, ya*fii; a4fa, yu'fi. yagfafc; JAD *a?ar, ya'?ir; # E X E M P T I O N , S. mu4afiya-t. barrar, yubarrir.—(onesdf) i'ti?ar, ya'ta?ir j ^ tabarrar, ya- E X E R C I S E , s. (labour) JAA* *ugl; JUsAl i^tigal*—(practice) ^Urt tabarrar. idm&n ; mumarasa-t; Sj** E X C U L P A T I O N , ». ' i f r , U?R ( p i . gairafi-y (pi. gayarif).

§ayarifa-t,

^ ^ a'zar) ; ma'zira-t (pi.

fix a]

hibra-t. — (drill) I f y riyAda-t; AaW ta'lim.—(motion) haraka-t. E X E R C I S E , V. (practise) maras, yumaris; 'amil, ya'mal.— (instruct and drill) J* 'allam, yu'allim; aarrab 'ala, yudarrib; ^ rawwad, yuraw™d ; marran, yumarrin. E X E R T , V. (put into action) J * ^ a'mal, yu'mil; ista'mal, yasta'mil; ajhad, yujhid.— (strive) jabad, yajhad ; a g ^ ijtabad, yajtabid. E X E R T I O N , S. jahd; ijtibad ; sa(i. E X H A L A T I O N , S. K Y fauha-t; ^ buhar. E X H A L E , V. (scent) C ^ fab, yafub, yafib. E X H A U S T , V. AART anfad, yunfid; $aifat, yuiiffit. E X H A U S T I O N , S. U^AAJ taifit. E X H I B I T , V. M agbar, yuzbir; 4 aura, yftn; ara4, ya'rufi° t&rid; Jmusarkal. E X I L E , V. ^ tarad, yatrad; ^ nafa, yanfi; sarkal, yusarkil. EXIST, V. kan, yakun; wujid, yiljad (to be found). E X I S T E N C E , S. kaun, kon; wuj&d. E X I S T I N G , adj. && kayin; ^yy maujud. E X I T , S. burilj ; zahab. E X O N E R A T E , V. ^ barra', yubarri'; jyi barrar, yubarrir; 'a?ar, ya'zir. EXONERATION,

S.

'azr;

tabriya-t. ^ V * mubalaga-t; j f i r tajawuz. E X O R B I T A N T , adj. mub&lig; mutajawiz ; j y fauq al-badd. E X O R C I S E , V. F^E 'azam 'ala, ya'zim; 'azzam 'ala, yu4azzim. E X O R C I S M , S. 'azimo-t (pl. 'azayim) ; istiqsam; ft^j^* madbara-t ai-sai^an. E X O R C I S T , S. 'azzam; mustaqsim. E X O T I C , adj. s - i f i garib (pl. s - * ^ agrab, guraba') ; ajnabi-y; majldb. E X P A N D , v.a. basat, yabsut; farai, yafrus ; farra^, yufarri^; wassa4, yuwassi*; n. k ^ l imbasat, yambasit; intaiar, yantasir. E X P A N S E , S. wasa'-t; basta-t; fusba-t. E X P A N S I O N , S. nair; imtidad; tabsit; imbisat. E X P A T I A T E , v. tawwal alkalam, yutawwil. E X P A T R I A T E , V. tarad, yatrud ; ^ nafa, yanfi; ta&as, yutaffi^. EXPATRIATION, *>fi tarad; intifa*. E X P E C T , v.fi&\ intazar, yantazir; istanzar, yastanzirj v ^ /

E X O R B I T A N C E , S.

134

EXP]

taraqqab, yataraqqab; gSy tawaqqa4, yatawaqqa4. intigar; istinzar; Ju»y tara^ud; s-^y taraqqub. E X P E C T O R A T E , V. JYT bazaq, yabguq; gat*! tanahha4, yatanahha4; ^sb^ tanahham, yatanahham. S.

JTY

;

tanahhu ; p * ^ tanhiin. E X P E D I E N T , adj. VJK^ layiq; munasib.

E X P E D I E N T , S. ^FE^TARIQA-T;

tadaruk; wasayit). EXPEDIENCE,

liyaqa-t;

wasi^a-t (pl. LaUj EXPEDIENCY,

S.

munasaba-t. 4 E X P E D I T E , V. J V * 'ajjal, yu ajjil; 4 4 asra , yusri ; $$ rawwaj, yurawwij. 4 E X P E D I T I O N , S. (ha&te) ajala-t; sur 4 a-t; tarwij.— (journey) safar (pl. asfar). — (military) ^ifr tajrid (pl. JtyW* tajarid) ; h j ^ gaziya-t. 4 E X P E D I T I O U S , adj. ajul naiit; ffy* sari*. E X P E L , V. tarad, yafrud; dafa4, yadfa 4 ; ah raj, yuhrij. E X P E N D , V. $araf, ya?rif, ya§ruf; garraf, yu?arrif; takallaf, yatakallaf; >>V» nadir; N»jU>. ETK, r. tatalla', yatatalla'. KXTKAYATLANOK, sjlj^ »M*F ; E T C - B A L L . » . I L L - hadaqa-t wbfil. "ain ; —insan al-*ain. RXYMAYXOAKT. V FWTYAI) t. SR-^W 'b (pl. tuub*JOM.FCUUL»L-QA-TDA-T: •W. inn. Iran). KTS-L VSH. «. kodK hodub. WKV**** VPL- O ^ a^AjuO; \ ifcur; atuta- EXB-LIP. ^ jafa (pi. jutia. ajlSa^ •aW. Kti-«mtis. a j>»t« •nia' vpt. o^* johaijL

*

AIIICAL JJI. *

W» 3U11A

MI-

•S-I-* 4KBAR»»-S ' : I > 4'VRMUWTAP > .

-

FAUNAE, MNIMJC.

FAB]

(make) J** 'amil, ya'mal; $ana', yasna'. F A B R I C A T I O N , S. ta'mir; ?an'; i^ina'.— (falsehood) kizb. F A B U L O U S , AD;. ta?nifi-y. FACE, (visage) ^ wajh (pi. wuj&b); p nasar (pi. j W anzar) ; muhayya. — (surface) sa^h (pi. sutuh) ; az-zahir. F A C E , V. J ? ^ qabal, yuqabil; .taqabal, yataqabal. — (oppose 4 boldly) ara4, yu'ari^. F A C E T I O U S , adj. latff; cV* mazzah ; Jy* hazil; gj** mubarrij. FACETIOU8NES8, s. t y mazfc; muj*> tabrij. F A C I L E , adj. sabil; hayyin (pi. by\ ahwina'); yasir. F A C I L I T A T E , V. J E ~ sahbal, yusahhil; haw wan, yuhawwin; yassar, yuyassir. F A C I L I T Y , FLJE- suhftla-t. FACT, (deed) J*i fi'l (pi. JUil af'al) ; fa'ala-t; J** 'ami (pi. a'mal) ; 'amla-t. —(case) haqiqa-t; J U Jial; waqi'a-t (pi. g j ^ waq&yi') ; y\ amr (pi. jy\ umur). F A C T I O N , S. *R>Y hizb (pi. ahzab); 'u?ba-t (pi. s - ^ *u$ab). F A C T I O N I S T , 8., F A C T I O U S , a d ; .

fattan; JuJU mufsid; miigab. F A C T I O U S N E S S , S. 'a?abiya-t; ta'a$?ub ; fitna-t. F A C T I T I O U S , adj. ^eUW istina'i-y ; mu^anna'; 'amli-y; taqlidi-y. F A C T O R , S. (agent) J ^ wakil (pi. wukula'). — (t» arithmetic) f L 1. ankal). F E T T E R , R. qayrad, Tuqayyid. FSUD« ^ {inveterate q^marref) ^ U c -adawa-t; Jvo^ siqaq; fitna-t (j>l. titan).—(*«m«n?) QATI^T ( P L

FKVSR^

^

^CI

QAUYR) :

feumma

^LUIOAMAYAT). F E V K S . R." ^ RT

UC;

(pL WAQ^

U-L-

tainm^ yuwaqqr; ^ ^ ha YUJ^AMNLL; T BUI. F S V S I I $ A U >mIJ\ MAHMEM; SAHNAIL. FKV K J U R N X S ^ ^ SAHINAX FEW, ^ J ^ I QAIIL M I A .

143

FIA] FIAT,

s. (command) y\ amr (pi. awamir).—(the fiat of God) tj^** J y qaul ta'ala kun.

FIB, s. i&iji barbaka-t (pi.

^ ^

F I B B E R , 8. mubarbik. F I B R E , 8. lifa-t (pi. u U lif). F I B R O U S , adj. ^ ^ lifani-y. F I C K L E , adj. J q a i i l sabat;

v, .Ito* mutaqallib; Q}^ rnutalawwin. qilla-t sabat; &S qilla-t qarar; taqallub; y f i talawwun. F I C T I O N , 8. ( falsehood) kizb; muhtalaq.—(literary com-

position)

S.

lihj^s

tagnifa-t

(pi.

taganif). FICTITIOUS,

adj. ^j^S

muwahhai; zaliin.

taqlidi-y; muhtalaq;

6aris;

f^

zulm; wah£iya-t; sarasa-t. F I E R Y , adj. (like fire) nari-y.— (easily provoked) o * ^ hami-y ; jW harr; Sadid algadab. F I E R I N E S S , S. I^Y tarara-t; SJ^ hidda-t. F I F E , S. fyto* gaffara-t; mizmar (pi. YT^Y mazamir). F I F T E E N , adj. y** hamsat 'asar. F I F T E E N T H , adj. j-*** hamis 'asar. F I F T H , adj. hamis. F I F T H L Y , adv. " L - ^ U . hamisan. FIERCENESS,

barabik).

FICKLENESS,

[FIL

S.

^

F I F T Y , F I F T I E T H , adj.

ham-

sun (vulg. ^ a h a m s i n ) . FIG, 8. tina-t (pi. ^ tin). F I C T I T I O U S N E S 8 , 8. taqlid. F I G H T , S. muqatala-t; ^ waq'a-t; muharaba-t. F I D D L E , S. rababa-t; F I G H T , V. J T O qatal, yuqatil; CSJ^VC kamanja-h (Pers.). 'arak, yu'arik ; taqatal, yaF I D D L E - S T I C K , s. *3; raqiq; (pi. riqaq, ty yadumm. — (polish) Jy barad, arriqa') ; na'im. — (refined, yabrud ; J&* gaqal, yagqul. elegant) zarif (pi. U^L guF I L I A L , adj. ^yi banawi-y. F I L I A T I O N , S. AY* bunuwa-t. rafa, zuruf, &c.); FILL, V. mala', yamla'; latff (pi. uUA li^af).—(handsome) malla, yumalli; 'abba, yuJ***- jarnil; hasan. 'abbi.—(an office) ^ ^ qam fi, F I N E N E S S , 8. rifa'a-t; riqyaqum. qa-t.—(elegance) zarafa-t.— F I L L E T , S. (band) FYUE 'agaba-t (beauty) - fcusn; J W jamal. (pi. s-st^-ac 'asayib). — (of beef —(purity) S^VAO safawa-t; &c.) labia zabr. hulug. F I L M , S. UU* gisa'. F I N E R Y , S. J U J fculi-y wa F I L M Y , adj. ^ ^ gisayi-y. hulal; zina-t. — (furnace) FILTER, S. migfat; atun, attun (pi. atumigfaya-t; rawuq. nat, q5\ utun, at&tin). F I L T E R , V. ^J* gaffa, yugaffi; F I N G E R , S. agba* (pi. rawwaq, yurawwiq. asabi', agabi').— (thumb) F I L T H , F I L T H I N E S S , S. wasah ibham (pi. abahim).— (pi. ausah); wisaha-t; (index) sababa-t.—(middle C^r najasa-t. finger) wasfcaniya-t; F I L T H Y , adj. wasih; tawila-t.—(ringfinger) y* bingir, najis. bangur (pi. banagir).—(little F I L T R A T I O N , S. tagfiya-t. finger) ningir (pi. yUd. hanaFIN, S. CW janah, jiuah (pi. gir). ajniha-t, ajnuh). F I N G E R , V. (touch) jass, yajuss; lamas, yalmas.— F I N A L , adj. (last) ^ ahir.—(con(handle) gJVc 'alaj, yu'&lij.— clusive) gtU qati'. — (complete) (steal) saraq, yasraq. kamil. gundar, gundur; F I N A N C E , F I N A N C E S , S. (public) F I N I C A L , adj. JU mal al-miri-y; ^ U jj*^ gundur. maliya-t; hazna-t.—(income F I N I C A L N E S S , s. Ij^t gandara-t. in general) J * * ^ madhul (pi. F I N I S , 8. (at the end of a book) UL> ^ J ^ madhulat). pS tamm. F I N A N C I A L , adj. J U mali-y. F I N I S H , V. (complete) atamm, F I N A N C I E R , S. J - A ^ * muhagyutimm ; p+S tamm a in, yutamgil al-maliya-t. mim; hatam, yahtim ; anha, yunhi. — (perfect) yoU F I N D , V. ^ wajad, yajid; halla?, yuhallig; J ^ kammal, laqa, yalqa; laqa, yulaqi; yukammil. j f t alfa, yulfi.—(get) j^i nal, yanal; J-o*. haggal, yuhaggil.— F I N I S H , S. JU* kamal; fadi(provide) J fJtf qaddam li, yula-t. qaddim ; jahhaz, yujahhiz. F I N I T E , adj. mahdud; mutahaddaa. F I N E , s. ^Hy jarima-t (pi. p>\y jarayim) ; garama-t; ^ FIR, 8. S t a n n i i b ; Cy* 6UH ; gurm; diya-t. cr^V^ iajar ar-ratinaj. F I N E , V. (mulct) PY jaram, yajF I R E , S. ^ nar (pi. ^ ^ ntran) ; rim; garram, yugarrim.— ^ waqid.—(conflagration)

FIE]

145

[FLA

hariq. — (ardour) gaira-t, F I S T U L A , s. jyb nas&r; nag&r (pi. nawasir,^®V nawa§ir). gira-t; tyy* harara-t. FIT, S. (attack of an illness) HF F I R E , v. (light a fire) *>VI qad, yaqid; nauba-t (pi. nuwab); Ai^ auqad, yuqid.—(set on fire) daur (pi. adwar) ; gaivJ^ haraq, yahriq. — (discharge ya-t. fire-arms) qawwas, yuqawlayiq; * wis; a^laq, yutliq; s•>/* FIT, adj. darab, yadrib; fy farrag, yufiq ; s—^* munasib ; jadir. farrig. F I T , v.a. waffaq, yuwaffiq; OH** F I R E - A R M S , s. kju asliha-t tabbaq, yu^abbiq; {abaq, nariya-t. yutabiq ; w. wafiq, yuw&fiq; F I R E - E N G I N E , s. turumba-t. s—^ nasab, yun&sib; labaq, F I R E - M A N , S. turumbaji. yalbuq. F I R E - W O R K S , s. nar mu§an- F I T N E S S , S. J - a - I Y muw&faqa-t; na'a-t; haraqa-t. mu^abaqa-t; liyaqa-t; F I R M , adj. VA^tf sabit^ m&kin; munasaba-t. muhkarn ; rasih.—(of F I V E , adj. hamsa-t, f. character) \j wasiq; j wasiq hams. (pi. j t f j wisaq) ; ^ qawwi-y. Fix, V. sabbat, yusabbit; F I R M A M E N T , S. JJJL* falaq asbat, y us bit; makkan, yua§-sawabit; falaq almakkin; rf qarrar, yuqarrir. F I X I T Y , S. sabat. aflaq; as-sama\ F I R M N E S S , s. sabat; qarar; F L A B B I N E S S , 8. I fa rahawa-t; irtiha*. matana-t; ra?ana-t. rahi-y; F I R S T , adj. J ^ awwal, f. lila F L A B B Y , adj. murtahi; mustarhi. (pi. awwalin). zabil; ^ ^ zabF I R S T , F I R S T L Y , adv. awwalan. F L A C C I D , adj. lan. FIRSTLING, FIRST-BORN, adj. F L A C C I D I T Y , S. zubul. fr bikr ( p l . j ^ akbar). F L A G , S. bairaq (pi. J^W* bay&F I R T H , s. tf p» fumm nabr (pi. riq) ; liwa* (pi. alwiya-t) ; fityt afwah, r Ui\ afmam); raya-t; ^lc 'alam (pi. p w bugaz (pl.>^V bawagiz). a4lam) ; sinjaq, sanjaq (pi. F I S C A L , adj. J U mali-y. O^U- sanajiq). — (fiat stone) F I S H , s. samaka-t (pi. ttfc balata-t. samak, asmak, F L A G , v.a. (adorn with flags) sumfik); hAt (pi. c z a y y a n bi-rayat, yuzayyin. hitan, ahwdt). —(pave) ^ balat, yablut; n. F I S H , V. tsJU~ ta?ayyad samak, (grow languid) irtaha, yaryatagayyad; • tahi; istarha, yastarhi. samak, yagtad. ^ fasiq ; F I S H E R , S. gayyad F L A G I T I O U S , adj. razil (pi. Mj ruzala') ; ^ ^alih (samak). (pi. c ^ tullah) ; saqi-y (pi. F I S H M O N G E R , S. ^ U — sammak. asqiya'). F I S S U R E , S. ^ 6aqq; saqqa-t fasad; (pi. jjfi* suquq); U mayi (pi. maway i4). F L U I D I T Y , S. miya'a-t. F L U S H , v.n. ahmarr, yahmarr ; a. hammar, yubammir; ahmar, yuhmir.—(elate) c / farrah, yufarrih. F L U S H , S. J V ^ ihmirar. F L U T E , S. ^ gfiba-t; nai (pi. nayat) ; &ibbaba-t. F L U T I N G , S. (of a column) ^ haft (pi. LJLa. VJt** t tabtU S tahrim. F L U T T E R , v. (flap the wings) U J ^ rafraf, yurafrif. — (be agitated) vJM^ hafaq, yahfiq, yahfuq. F L U T T E R , S. JTYJ zalzal; ^ R ^ ra'S. F L U X , s. (flowing) yky* jarayan ; sayalan. — (rising of the F L O W , V.

[FOL

tide) a* madd.—(dysentery) JW-^ isbal. FLY, s. zubaba-t (pi. Sr>V,J zubab, azibba-t) ; vulg. dubbana-t. FLY, V. *ar, yat\r.—(flee) ^ inbazam, yanbazim; s ^ harab, yabrub; £ farr, yafurr. F O A L , S. muhr (pi. ambar, J+* mihar) ; ^ filw, filii (pi. W alia'). F O A L , V. walad, yalid. F O A M , S. ^ raga; ragwa-t; zabad (pL azbad). F O A M , V. arga, yurgi; azbad, yuzbid. FOB, S. S-** jaib, jeb (pi. juyftb) ; jaiba-t, jeba-t (pi. s-^h jiyab). Focus, s. && nuqta-t alihtiraq. F O D D E R , s. U&B 'alaf (pi. taf'il (pi. J t a f a ' i l ) ; y juz (pi. \y\ ajza ).—(of a mountain, &c.) asfal. F O P , s. J A I I gandar; gundur. F O P P I S H , adj. mutagaudir. FOPPISHNESS,

FOPPERY,

S.

TJ^XT

gandara-t. FOR, prep, (on account o f ) J LI; li-ajl.—(instead o f ) ^y^lsy 'iwadan (vulg. 'awad) 'an. FOR, conj. li-ann; haig, hes; hais-ma. F O R A G E , S. 'alaf (pi. UM { a'laf, ^ ilaf). F O R A G E , V. ^ lamm al-'alaf, yalumm ; rad, yarud. F O R A Y , S. A - ^ K A B S A - T . F O R B E A R , V. (abstain)

tamassak, yatamassak; imtaua', yamtani'.—(desist) inqata', 4 yanqati ; kaff, yakuff.—(to endure) ^ ^ ihtamal, yahtamil; ^jlc y> gabar 'ala, yagbir.—(be merciful) rahim, yarham. F O R B E A R A N C E , S. (abstinence) jlj**^ ihtiraz ; imtina'. — (pa^ tience) gabr; ig^ibar; J ^ tahammul; jUs^^ ihtimal. —(lenity) ^afaqa-t; rahma-t; marhama-t. F O R B E A R I N G , adj. (patient) sabur. — (merciful) rahim; ^U^j rahman. F O R B I D , V. ^ PY harram 'ale-hi, yuharrim; ^ ^ mana' 'an se-yin, yamnac; t y harraj, yuharrij. F O R B I D D E N , adj. mamnA'; p\y haram; ^e^* manhi-y. F O R C E , S. (strength) Sy quwwa-t (pi. quwa); qudra-t; iqtidar; ^aqa-t.—(violence) gagb; qahr; quhra-t; jabr; j y jaur. F O R C E , V. alzam, yulzim; S - ^

)

FOB]

ga?ab, yaggib; har.

qahar, yaq-

kammaia-t; && kallaba-t (pi. -at, s k a l a lib); kalbatan (kalbatain, du.). F O B D , 8. ijbyL baud, hod; mahada-t (pi. mah&wid) ; maqta' (pi. maqati'). F O R D A B L E , adj. yanhad ( 3 aor. pass.). F O B E , adj. quddami-y. FOREARM, az-zand alasfal (pi. jy; zunftd). F O R E B O D E , V. J Y S tafawwal, yatafawwal. F O R E C A S T , V. J&S tafakkar, yatafakkar; ta'ammal, yata'ammal; taqa^ad, yataka?( 9ad ; amad, ya'mid. F O R E C A S T , 8. J&S tafakkur; ( taqa$?ud; amd. F O R E C A S T L E , 8. (of a ship) ^ s-W^ ?adr al-markab (pi. jy** suaur). F O R E D O O M , V. qaddar, yuqaddir. F O R E F A T H E R , S. J ^ jadd (pi. judud, ajdad). F O R E F I N G E R , 8. a£-£ahid; as-sabbaba-t. F O R E G O , V. tarak, yatruk; J 3 U J ^ tanazal 'an, yatanazal; J fat li, yaf&t. F O R E G O I N G , adj. FJTE* mutaqaddim; sabiq. F O R E H E A D , 8. jabin (pi. ajbun, aibina-t) ; jabha-t; SJIIO sura-t. F O R E I G N E R , 8.

garib (pi. ^ agrab) ; barrani-y. FOREKNOW,

V. J * *

8.

FORENOON,

duban;

F O R C E P S , 8. AAUS

F O R E I G N , adj.,

T

guraba', ajnabi-y ; ^ f y SJY

'araf sabaq

min qabl, ya'rif; 'arifan, yasbiq, yasbuq. F O R E L O C K , s. nasiya-t (pi. u^V nawa?i). F O R E M A N , 8. O^RY)J^T»TUYUR(PL. OF^LTAIR). FOWL, V. ^ w tasayyad tuyur,

yatasayyad. FOWLER,

S.

sayyad

(tuyur). Fox, s. sa4lab (pl. s-JUJ sa4alib); e)^®3^ ^ abft - '1 - hu?ain ; jW* haital.

153

FRA] FRACTION,

*.

kasr (pl.

uhilwa-t;

SY^

muwahat.—(congregation)

F R A C T I O N A L , adj. F R A C T I O U S , adj.

kasri-y. muljaniq; s^^Afc gad (lb; ^Ufc gudabi-y. F R A C T I O U S N E S S , 8. sarasa-t. F R A C T U R E , 8. iy-Z kasra-t. F R A C T U R E , v.a. kasar, yaksir; n. inkasar, yankasir. F R A G I L E , adj. yankasir (3 aor.); munkasir. F R A G I L I T Y , 8. L^M qabiliva-t al-inkasar; sari4a-t al-'atb. F R A G M E N T , S. kasra-t; qit'a-t (pl. gki qita4). FRAGRANCY,

8.

rayiha-t; \ib (pl. v>W atyab); ty-> fauh (pl. t ^ afwah) ; nafha-t. F R A G R A N T , adj. mu'attar. F R A I L , adj. ^ fani; da'if. F R A I L T Y , S. Ui fana'; nazaka-t. —(fault) naqiga-t (pl. j^Sti naqayis); du'f attabi'a-t. F R A M E , 8. (structure) SJU* 'imara-t. —(of a picture) )barwaz (pl. yifa barawiz). — (of the mind) J ^ hal (pl. j y t ahwal). F R A M E , V. (make) gana', 4 ya§na'; amil, ya'mal.— (fit) waffaq, yuwaffiq; balwaz, yubalwiz; ^ rasara, yarsum. F R A M E W O R K , 8. ^V&E saqala-t. F R A N C H I S E , V. (free) < 3 ^ afclaq, yutliq; a'taq, yu'tiq. FRANCHISE,

8.

FRATERNITY,

kusur).

FRAGRANCE,

[FRK

FRANCHISEMENT,

8.

itlaq; i'taq. F R A N K , adj. (candid, sincere) muhli?; gafi; gadiq.— (liberal) fn/ kariui; sahi-y. FRANKINCENSE, bahur, babhur (pl. bahabir); liban, luban; kundur. F R A N K N E S S , 8. Sfi* satawa-t; Uc (

perversertess)

$arr; Sarara-t; fyUj radawa-t.—(refractoriness) 'inad ; 'ijyan; SjUc 'a§awa-t. F R O W N , S. 'ubus; s - ^ j ^ ta'arqu? al-hawajib. F R O W N , V. 'abas wajhubu, ya'bis; 'abbas wajba-hu, yu'abbi? ; j & f . 'arqa$ alfcajib, yu'arqis; ^ kalah, yaklah. F R O Z E N , adj. mujammad; ^yu maqrur. F R U C T I F E R O U S , adj. musmir. F R U C T I F I C A T I O N , S. talqih. F R U C T I F Y , V. Y sammar, yusammir; as mar, yusmir; ^sJ laqq ih, yulaqqih ; ah^ab, yuhfib. F R U G A L , adj. mu'tadil; 'afif; t y * ytA gair mufrit. F R U G A L I T Y , S. qana'a-t; taufir; zahada-t. F R U I T , S. W samara-t (pi. sU3\ asmar, gimar) ; fakiha-t

fawakih).—(advantage)

gw n a f ' ; fayida-t; FRUITAGE,

manfa'a-t; SJ^U ifada-t. S.

(produce)

JJ-*^*

mahfdl. FRUITERER,

faw&kih;

adj. musmir; ka^ir al-asmar. F R U I T F U L N E S 3 , S. ismar; kasra-t al-a§mar. F R U I T I O N , 8. tamattu'; UYRF ta$arruf; talazzuz. F R U I T L E S S , adj. g*^ ^ gair nafi'; bila fayida-t; JU| b&til. F R U S T R A T E , V. S-^S. hayyab, yuhayyib; J k battal, yubattil; JM abtal, yubtil. F R U S T R A T I O N , S. S - ^ tahyib; tabtfl. FRY, v.a. ^J* qala, yaqli; qalla, yuqalli; n. inqala, yanqali. FRY, 8. basariya-t; ^ $ir. FRUITFUL,

FRYING-PAN,

FROWARDNESS,

(pi.

[PuM

155

J W |

S.

bayya' f&kihani-y.

6.

tajin

(pi.

tawajin); Aj&a* miqlaya-t (pi. maqali). F U E L , 8. wuqud; ha^ab (pi. ahtab). F U G I T I V E , adj., s. harib ; harban; firari-y. F U L C R U M , S. sanad (pi. asnad). F U L F I L , V. ^ tainmam, yutammim ; qada, yaqdi; qad^a, yuqaddi. F U L F I L M E N T , S. f U i t m a m ; FFI tamm; takmil. F U L L , adj. malan; malyan; mamlu-w; mu'abba. F U L L , S. (repletion) saba'. F U L L , V. YI qa?\r, yaq?ur; habbat, yubabbit. F U L L E R , S. qa??ar. F U L L E R Y , 8. maqsara-t. F U L L I N G , S. S^Ui qa§ara-t. F U L M I N A T E , V. ^ ra'ad, yar'ad; ar'ad, yur'id; in^a'al, yan^a'il. F U L M I N A T I O N , S. ^uy ir'ad; JU^rt in^i'al. F U L N E S S , S. imtila'; tifa^i. F U L S O M E , adj. muqarrif ; makruh ; u^Vi fahis. F U L S O M E N E S S , S. ( J W fuh^, fahs; SA-WU fahiia-t. F U M B L E , V. (manage awkwardly)

[Fus

156

FUM]

p&Jt gasam, yagsim. — (grope) hassas, yuhassis. F U M B L E B , 8. gasim (pi. U-&A gusama'). FUMBLING, gasumiya-t. F U M E , 8. duhan, duhhan (pi. adhina-t. F U M E , V. dahhan, yudahhin. —(rage) s - ^ gadab, yagdib; igtag, yagtaz. F U M I G A T E , V. F*. bahhar, yubahhir. F U M I G A T I O N , 8. ysix* tabhir; tabbil. FUN, 8. la'ab; nuzha-t; C y mazh (pi. t^y mizah) ; tahrij. F U N C T I O N , S. J * * 'amal (pi. a'mal) ; s mangab (pi. s— managib); hidma-t (pi. hidam). FUNCTIONARY, AJ-QU* gahib munagaba-t; *** mangabdar. F U N D , S. JU5T ras al-mal (vulg. rasmal) ; J U ^ agl almal. F U N D A M E N T , 8. asas (pi.

usus).—(seat of the body) maq'ad (pi.

maqa'id). asasi-y ;

adj. ^ ^

FUNDAMENTAL,

asli-y. F U N D A M E N T A L , 8. SACU

qa'ida-t (pi.

8.

janaza-t; tadaffun; \y 'aza\

SJW

tadfin; FUNNEL,

8.

q**

£y* qumu(). F U N N Y , adj.

qim',

qum'

(pi.

mushin ;

mudhik. ' FUB, 8. irf farwa-t (pi. fira). FUBIOUS,

adj. s^yt

farawi, gad&b;

hayij. ga!}yu» manqulat al-bet (al-bait). F U R R I E R , S. farra\ F U R R O W , S. talam (pi. ^ atlam) ; ^ haft (pi. nutu(). F U R R O W , V. ^ tallara, yutalliin; ^ hat^at, yuhattH.—(wrinkle) v>/ karrai, yukarri^. F U R T H E R , adj. ab'ad. F U R T H E R , V. ^ raqqa, yuraqqi; fjtf qaddam, yuqaddim; ^Ve 'awan, yu'awin. F U R T H E R A N C E , 8. taqdim; g y 'aun ; ma'una-1; musa'afa-t. FURNISH,

FURTHERMORE,

adv.

S^J

ziyada-t 'ala zalik; zalik. FURTHERMOST, F U R T H E S T , adj. F U R T I V E , adj.

adj.

J y^L g a i r

ab'ad. aqdam. masruq;

hafi-y.

qawa'id). FUNEBAL,

FURNACE,

F U R Y , 8. s e e

lent woman)

FURIOUSNESS.—(vio-

gula-t. FU&E, V. sabak, yasbuk; zawwab, yuzawwib. F U S E E , S. LY* zah?ra-t (pi. ^ U J zahayir); fatila-t (pi. fatayil). F U S I B I L I T Y , S. insibak; (^Wt^ sayaban ; gV^J zuban. FUSION, sabk; i^aba-t. Fuss, s. idtirab. F U S T I A N , 8. (cloth) M>* qotoniya-t; ham.—(bombast) mubalaga-t; ^ Uy^ ifrat f!-»lkalam. 4 F U S T I N E S S , 8. ^AC afan; ^YTO Y qariha-t. G I P T E D , adj. JA* Satir; Y&U mahir. G I G A N T I C , adj. 'auni-y ; J^Y» {uwwal. G I G G L E , V. istadhak, yastadfcik. G I G O T , 8. fahz ganam. G I L D , V. W-A^W J L $AIA bi-'z-zahab, yajli; s - ^ zahhab, yuzahhib. G I L D E D , G I L T , ad/. mutalla. G I L D E B , s. mutalli; U tallA'; muzahhib. GILDING, ^ tali; W T $alya-t. GILLS,

NAH£&$ a s -

samak. G I L L Y - F L O W E R , 8. mansftr. G I M L E T , 8. j^ae* mihraz (pi. jjU*

mahariz); misqab (pi. s - 5 ' ^ magaqib). G I N G E R , 8. J U ^ j zinjibil; jinzibil. GIPSY, O ^ H jingan; ^ ^ gaiari-y (pi. gajar) ; zankari-y (pi. zanakira-t); zinj ; zutt.—(in Syria) ^ Y nawari-y (pi. rf nawar) ; qurbati-y (pi. v*>l»y qurbat). G I R D , V. f f - hazz am, yuljazzim; / J zannar, yuzannir; qallad, yuqallid. G I R D L E , 0. hizam (pi. hizamat, ahzima-t, ^ huzm) ; zunnar (pi. ^ U j zananir); jl+S kamar (pi. jUtf akmar); jp^® gaulaq. G I R L , 8 . V^U* bint (pi. banat) ; ?abiya-t (pi. ?abay&) ; ^OW jariya-t (pi. jawari). O n u s s , adj. JJU misl albint. A

G

^

T H

'

••

^

BITAN

(PL

r t ^ ' abtma-t, ^ bu*un); r fj» G>]; r A Abuzm). WA hah * ' 5 ^ " J ahda, yuhdi; ^ athaf ahad-an bifa' ' J^utiuf; dafaS yadhau?ala-t (pi.

[QM

G L A C I A L , adj. GTF galij. G L A D , G L A D S O M E , adj.

mab-

s u t ; e ^ y farhan; • masrtir. G L A D D E N , V. CY farrah, yufarrib; basat, yabsut. G L A D E , S. J *

G^Y*

mauda' fadi min al-aijar fi hir6. G L A D I A T O R , 8. sayyaf. G L A D N E S S , GLADSOMENESS,

8.

bast;

surftr; CY farafc. 8. ^ nazar (pi. anzar); ^ nazara-t; lamha-t; lahza-t. G L A N C E , V. ^ lamah ila, yalmah; ramaq, yarmuq.— (shine) g^J lama', yalma*. G L A N D , S. lauza-t, loza-t; gudda-t (pi. gudad). G L A S S , S (substance) zajAj; J^Y qazaz.—(tumbler) A^W-J zaj&ja-t; h ^ kubbaya-t; c ^ q a d t (pi. c ^ ^ aqdah); ^ kAs (pi. SU.^ kasat, ku'us, GLANCE,

akwus). — (looking - glass) mirat (pi.

mara, ^y* marayA). GLASSY, adj. ^W) zajaji-y. G L A Z E , V. (windows) qazzaz, yu-

qazziz.—( \ y musraua-t (pi. magiirin); mi'a (pi. U^ l am a'). GUT, V. I .^aqq al-batn, yasaqq; ty farraj, yufarrig. G U T T E R , S. majra (pi. majari); liiizab (pi. s-s>jW* niayazib). G U T T U R A L , adj. ^ F I U halqi-y. G U T T U R A L , S. barf alhalq (pi. huruf alG U R G L E , V. G U S H , V. JU

HALI). G Y M N A S I U M , S.

maidan, midan (pi. mayadin); mahall riyaJa-t. G Y M N A S T , S. mugari4. GYMNASTICS, 8.

RIY&^A-T

mugara4a-t. G Y P S U M , 8. jibs ; jab sin, jafsin; jagg, ji?9« G Y R A T E , V. dar, yjidur. G Y R A T I O N , 8. rf daur (pl.j^^ adwar) ; dawaran. G Y V E S , S. A-J qaid (pi. quyAd, aqyad). G Y V E , V. ^ qayyad, yuqayyid. al-jasad;

22

170

HAB]

[HAL

H . S. {JA>+ saqatf-y; bayya' hurda-li; s mutasabbib. H A B I L I M E N T , s. i'J-S kiswa-t (pl. kasawi). H A B I T , 8. (dress) libas (pl. albisa-t); s^J saub, sob (pl. v^L* siyab).—(custom) 'ada-t (pl. 'a way id); dab (pl. s ^ adub); ^U-^J^

HABERDASHER,

id man. — (habit of body) &\y rnizaj (pl. tabi'a-t (pl.

amzija-t) ; -at, tabavi'). V. labbas, yulabbis ; albas, yulbis; kasa,

HABIT,

yaksti.

adj. yansakin (aor. of YII.) ; 'amir; 13 munasib li-'s-sakina-t.

HABITABLE,

HABITABLENESS,

8.

munasaba-t li-'s-sakina-t. HABITATION,

sakiua-T;

S.

maskan (pl. masakin) ; J*** mahall iqama-t (pl. JV^* mahall); fU* maqam.

adj.

i'tiyadi-Y;

mu'tad;

musta'mal. 'awwad 4ala,

HABITUAL,

H A B I T U A T E , V.

SY

yu'awwid. qatfa', yuqatti'; rf faram, yafrum. H A C K N E Y , 8. J**- hail mustakra. V.

(use much)

'J***^

ista'mal, yasta'inil; jarrad, yujarrid. H E M O R R H A G E , S. U Y nazf, nuzf. H A F T , S.

vad;

sahira-T;

^ ^

'ajuzat an-nahs. HAGGARD,

adj.

(ji-e^* muwahhas; gA* baii'. HAIL,

s.

barad (pl.

wah^i-y; qabty;

burAd).

S.

tariq. qa'a-t; ^ ^ iwan iwauat, ( j i a w a -

S.

(pl. wiu). HALLELUJA,

interj.

^ W *

sub-

han allah. H A L L E L U J A , S. * tasbih. H A L L O W , V. ^ ^ qaddas, yuqaddis. H A L O , S. hala-t; nad'a-t. H A L T , adj. (limphvj) a 4 raj, f. 4

arjjV (pl.

H A L T , S.

(halting)

waqf; iqama-t.

'urjan). 4 arj.— (stop) wuquf;

v. (limp) tf 'araj, ya'raj ; (atop) n. waqaf, yaqif; a. i-tii) waqqaf, yuwaqqif. H A L T E R , S. miqwad (pl. maqawid) ; marasa-t (pl. HALT,

;

ni', nai.

halal (pl. ahalil). nisf at-

ahilla-t, HALF-WAY,

qab-

-

dat jas-sikkina-t; s^ * nisab (pl. nusub). HAG, S.

H A L F - B O I L E D , adj. H A L F - M O O N , S.

HALL,

H A C K , V. G*

HACKNEY,

—(salutation) fX* salam ; tahuiya-t. H A I L , V. ^ barrad, yubarrid; J ^ ty nazal barad, yanzil.—(greet) ^ ,JU sallam 'ala, yusallim.— (call out) v* ?ah bi, vasih. H A I R , s. f* £a'r; If* sa'ra-t (pl. su'ur). — (of the pudenda) 'ana-t (pl. gjft 'un). — (of animals) fo wabar (pl. aubar). H A I R - D R E S S E R , S. massat; muzayyin. H A I R L E S S , adj. ajrudi; a§la', f. g.il'a (pl. ^ §ul4). H A I R - P I N , S. dabbus (pl. dababis). H A I R Y , adj. 4a'rani-y; f* sa'ir. H A L E , adj. salim; 9'ihih. H A L F , S. ni§t', nusf (pl. ansaf); satr (pl. as#r, sutur).

171

HAL]

amras); (jjL.^ arsan).

rasan

(pi.

HALVE, V. na§af, y a n ? u f ; na??af, y u n a ^ i f . HAM, 8. 1'ahz (pi. afbaz); ^ w i r k (pi. aurak).— (bacon) SJciJ i ' a h z a t h i n z i r m u m a l l a h a - t ; Of**** j a m -

bun. HAMLET,

8.

mazra'a-t

(pi.

4

inazari ) ; k a f r (pi. k u f u r ) ; SAJ* b u l a i d a - t . HAMMER,

S.

mitraqa-t

^ (pi.

jjVia* m a t a r i q ) ; mirzaba-t ( p i . s->jV* m a r a z i b ) . HAMMER, V. ^ taraq, yatruq. HAMMOCK,

8.

Ha^

mu'allaqa-t;

farsa-t

marjuha-t.

H A M P E R , S.

quifa-t

(pi.

qufaf) ; zainbil (pi. zanabil). H A M P E R , V. (impede) ya'ftq ; j ^ - f i 'awwaq, yu'awwiq; mana', y a m u a 4 . — (embarras) iaXj/p s i r b a k , y u s a r b i k ; ^ yar, yuhnyyir. 4

HAMSPRING, 8.

asaba-t

as-saq. H A N D , 8.

yadden;

yad, yadd

pi.

^ ^

(du.

aidi,

^ ^

ayadi).—(hand-writing) ^

batt.

—(hand- of a watch) s-*,5* 4 a q r a b (pi. s^;^® ' a q a r i b ) . — (workman) £>U §aui 4 (pi. H A N D , V.

Biiuna'). y a d a , y u w a u i ; JJVI

4 nawal, yuuawil; arra nuQ'..ib). HANDLE, jass, yajuss; mass, vamuss; * masak, yam4 sik ; gJ^ alaj, yu'alij. H A N D M A I D , S. jariya-t (pi. jawari) ; baddama-t. H A N D - M I L L , 8. jarusa-t (pi. uH>\*> jawai isj; ^ rahiV (pi. arha, arbiya-t). H A N D - S A W , 8. miniar (pi. maua>ir). H A N D S E L , 8. 'urban (pi. 'aril bin). H A N D S E L , V. a'rab, yu'rib. H A N D S O M E , adj. ^ ^ U malib ; haxan (i>i. hasaua-t, bus 111a') ; J jamil; wa&ini (pi. wusama).— (ample) 'azim.—(handsome action) ibsan. H A N D S O M E N E S S , S. husn ; J W jamal; malaha-t. H A N D - W R I T I N G , S. ^ batt. H A N D Y , adj. (skilful) satir; y^U mahir ; ^aua,4 §ani'.— (convenient) btyiq; muua^ib ; hadir. H A N G , v.a. 'aliaq, yu'alliq.— (by the neck) JM" sanaq, vasnuq ; n. y&s ta'allaq ii, ^ata'all iq. H A N G E R - O N , S. S ^ * inuta'alliq; tabi4 (pi. taba4, tawiibi'). H A N G I N G S , S. sitr (pi. sutur); SjU- sitai-a-t (pi. satayir); burdaya-t. 4 H A N G M A N , S. J L C U ^ masa ali-y (pi. 4 SalcU* masa aliya-t) ; jallad. H A N K , S. ^ kabba-t. H A N K E R , V. ^ \ istaq ila, yastaq. H A N K E R I N G , S. O ^ - ^ istiyaq ; JY* ^auq, soq (pi. aswaq) ; j i * mail (pi. amyal). H A P , H A P - H A Z A R D , S. ?adfa-t; ittifaq.

HANDKERCHIEF,

J

172

HAP] HAPLESS,

adj.

mai'um

( j - ^ ^ * maiihus. v. j ira, yajri; hadif, yahdas; ittafaq, yattafiq; J^o §slr, yaair; gSj waqa4, yaqa'; y 4arad, ya'rid.

HAPPEN,

HAPPINESS,

S.

sa'd;

sa'ada-t; baht; ^jf* tuba (f. of atyab) ; gib$a-t. H A P P Y , adj. sa'id (pi. su'ada') ; mas'ud; mugtabit.—(happy tidings) SjU* basara-t.—(ready) liadir. H A R A N G U E , S. buti»a-t (pi. s - ^ hutab); muhataba-t. H A R A N G U E , V. S - ^ ha^ab, y uhatib; 'amil hutba-t, ya'maU 4 H A R A S S , V. S-*^ at ab, yut'ib ; J * } law was, yulawwis. H A R B I N G E R , S. mutaqaddim; muhbir; y^y* mubSir, mubas^ir; basir (pi. bu£ara, bu£r). H A R B O U R , S. (port) O - V * marsa (pi. {jr^y* marasi) ; mina (pi. mawani, mi van).— (asylum) malja (pi. ^ ^ malaji') ; ^ / U ma'wa (pi. , A AY ' ma awi). H A R B O J R , v.a. istaqbal, yastaqbil; dayyaf, yudayyif; J y nazzal, yunazzil; istauzal, yastauzil; n. (take refuge) iltaja, yaltaji. H A R D , adj. (solid) ^.ilib; paidU (pi. a§lad).—(severe) qasi §a'b; ladid; parim. (difficult) §a'b (pi. s^*-® §i'abj ; y~* 'asir; 'asir. H A R D E N , v.a. ?allab, yu?allib ; qassa, yuqassi; nas£af, yunassif; yabbas, yuyabbis ; n. ta§allab, vata§allab; taj abbas, yatayabbas. HARDIHOOD, S. (boldness) jasara-t; Acl^A s ija'a-t. — (effrontery) qababa-t. H A R D I N E S S , 8. quwwa-t; SAE» $idda-t.

[HAR

difficulty) bi-'l-kadd; J-J^ bi-kull Qu'uba-t.—(scarcely) &A aujaq (Turk.). — (M'I//I severity) J** W ^ j bi-kull s:irama-t.

H A R D L Y , ARZU. (TRI/A

HARDNESS, S.

§alaba-t;

?ulud; ^L-i qasawa-t; fu'uba-t. H A R D S H I P , S. (severe labour) ta'ab ; ^ kadd; masaqqa-t

(pi.

masaqq).—(oppression)

zulm; ^ m a z l a m a - t (pi. magalim). H A R D Y , orf/. (strong) ^ qawi-y; sadid.— (brave, bold) y~W ^asir (])1. jawasir) ; ^ j a s u r (pi. y - * j u s r , j u s u r ) ; i a j i 4 (pi. ^uj'an). HARE,

S.

arnab

(pi.

aianib). HAREM,

s.

^

haram

ah ram). — (the

(pi.

f\f»\

women)

hiriin. HARK, v. napat, y a n ? i t ; 4 istama , yastami*. HARLEQUIN,

(pi.

S.

mashara-t

masiihir).

HARLOT, S.

q a h b a - t (pi.

qihab; za(iya-t (pi. z a w a t i ) ; i ^ U f a h i s a - t (pi. fawahis). H A R M , S. (damage) J* durr; d a r a r ; ty-a* m a d a r r a - t (pi.

-at,

madarr).—(wrong)

zulm;

^

mazlama-t;

sy

jaur.—(there is no harm) haratiqa-t). H E R E T O F O R E , adv. sabiqan; "UJA* muqaddaman. H E R I T A B L E , adj. yiiras, yuwarras; mumkin al-miras. H E R I T A G E , S. irs ; miras; wirasa-t. H E R M I T , S. tj-*^ habis (pl. hubasa'); nasik (pl. cdUi nussak); ^ U sayih (pl. suwwah). H E R M I T A G E , S. muhbasa-t (pl. er*^* mahabis); mansik (pl. manasik); §auma4a-t (pl. g*V> sawami4). H E R O , S. J k batal (pl. J W atyal) ; ^jVt gazi (pl. «>tyfc guzat); u*^ zK bas ; gh* qari4. H E R O I C , adj. g^A £uja';

[HID

saji4 (pl. e 1 *** suj 4 an); J W ba^ali-y ; fidawi-y. H E R O I N E , S. imr&t 6aji 4 a-t. 4 H E R O I S M , S. ACV^* saja a-t; butula-t; sahama-t; najada-t. H E R R I N G , S. fasih; ranka-t. H E R S , adj. ^ la-ha. H E R S E L F , pron. W—** nafsu-ha. 4 H E S I T A T E , V. JYTF ta awwaq, yata4 awwuq; U&3 tawaqqaf, yatawaqqaf; irtab, yartab.—(in speech) baltjam, yubaldim. 4 H E S I T A T I O N , S. aqa-t; JY* ta4awwaq ; 6ubha-t.—(stam-

mering) l+^+s timtama-t. J*}*)* hartftqi-y.

H E T E R O D O X , adj. H E T E R O D O X Y , S. HETEROGENEOUS,

hartaqa-t. adj.

S - — ^

gair munasib ; c-Alj^ muhtalif; gair mutajanis.

muhalif ; yt£

8. ihtilaf; tafawut; J / farq. HEW, V. gJoi qata4, yaqta 4 ; qatta 4 , yuqat^i4. H E W E R , S. (of wood) S^U®* hatt&b. HETEROGENEOUSNESS,

—(of stone)

hajjar;

nahhat. musaddas

H E X A G O N , S. ^ ^

az-zawaya. HIATUS,

S.

Jl*- halal

(pl.

J^

hilal). H I B E R N A T E , V. H I B E R N A T I O N , S.

6atta, yu^atti. ^-AAJ

taitiya-T;

^j^AJ tasatti. 8. hazqa-t; hazuqa-t. H I D E , v.a. ^ ^ hafa, yahfi; ahfa, yuhfi; ^ katam, yaktum; haba', yahba*; n. ^J** tahaffa, yataljaffa; ihtafa, vahtafi; ^Aat?^ istahfa, yastahfi. H I D E , S. J I * jild ; SJJL^ jilda-t (pl. ^ juliid). H I D E O U S , adj. 9am 4 ; qabih al - mangar; makruh; J ^ mahM, muhawwil.

HICCOUGH, HICCUP,

23

t

HIE] H I E , V. J * * * - ^

(hie thee!) hafif.

ista'jal, yasta 4 jil.— a'mal

tugma-t; A-J^ manguma-t. H I E R O G L Y P H I C , S. naqs, niqs (pi. nuqiis); ^ ^ alqalam al-qadim. H I G H , adj. ^ 'ali-y; JVc c nli; 4 ^ j l e ulwi-y ; rati 4 : Isamih (pi. murtafiI4 ; h), f. S a-t (pi. sawa^ummah) mih). H I G H - B O R N , adj. J * ^ sarif al-a?l (pi. saraf, ^ Surafa', A airaf). H I G H - B R E D , adj. S ^ $ahib adab (pi. ashab). H I G H L Y , adv. bi-kagra-t; g ^ W bi-'rtifa 4 . H I E R A R C H Y , S.

rutba-t;

H I G H - MINDED, H I G H - SOULED, H I G H - S P I R I T E D , adj. y zu

bimma-t.

4

ulu-w; £ i r t i fa 4 .—(title) S ^ hadra-t. H I G H W A Y , s. fte tariq 'aram ; ^UJu darb sultani-y. H I G H W A Y M A N , 8. y» tarab. H I L L , H I L L O C K , S. J? tall (pi. tilal, jy? tulftl) ; Sfr ribwa-t, ribawa-t (pi. 4*\)rabiya-t); jubail. H I L T , s. qab\ u j u r , ; W ajar) ; ajara-t. JJ^VC

HIRELING,

8. (mercenary)

J^T^

mubartal;

murtasi. H I R S U T E , adj. azabb, f. Ay zabba (pi. s-*j zubb) ; as 4 ar, f. ^a4ra (pi. su4r) ; 4 mus arani-y. HIS, adj. & -hu, affixed to the noun (as bet-hu, 44 his house " ) ; AcV*. mata- 4 hu ; AiU mal-hu ; ^ haqq-hu, &c. H I S S , 8. (whistling) ?afir; ^ hafif.—(of derision) S^yfc hazwa-t. —(of a snake) fahih. H I S S , v. (whistle) ?afar, yasfir; haff, yaliiff.—(as a snake) fahh, yafuhh, yafihli. HISTORIAN,

H I S T O R I O G R A P H E R , S.

t f y * mu'arrih ; ta'rih (tarih); al-waqayi4.

pahib s-JlS katib

HISTORIC, HISTORICAL,

adj.

tarihi-y. HISTORIOGRAPHY,

S.

kitabat at-tawarih. tarih (pi. tawarih); Sj-— sira-t (pi. siyar) ; ^ habar (pi. ahbar). H I S T R I O N I C , adj. taqlidi-y. HIT, v.a. (strike) VY> ^ariib, yadrib, ya^rub.—(hit the mark, &c.)

H I S T O R Y , S.

SIT]

179

agab, yugib; n. tagadam, yatagadam. HIT, 8. (stroke) ky darba-t; gaxlma-t.—(chance) ittifaq. H I T C H , S. ^VLs. hutt&f (pi. hata^if). — (impediment) inani4 (pi. g \ y mawani'). H I T H E R , adv. ^FCVA ila hahuna. H I T H E R M O S T , adj. aqrab. H I T H E R T O , adv. ila al-an. H I V E , S. J ^ haliyat nahl (pi. hal ay a) ; JP* kuwarat naJ.il (pi. y V kawayir); jabh (pi. zyA ajbuh, cW^ ajbah). H O A R , H O A R Y , adj. (with age) sayib. H O A R D , s. (store) &*y mu'na-T; zad; M^j zawada-t.—(treasure) fr kanz (pi. ) f r kunuz). H O A R D , V. gammad, yugammid; fr kanaz, yakniz; zahar, yazhar. H O A R D I N G , S. tagmid; takwim. H O A R - F R O S T , 8. y girr. H O A R I N E S S , 8. saib; saiba-t. H O A R S E , adj. mabhuh; abahh. H O A X , S. mal'ub (pi. mala'ib) ; hila-t. H O A X , V. ^>FR* la'ab 'alehi mal'ub, yal'ab; nagab ale-hi hila-t, yangub. H O B B Y , s. (favourite pursuit) hagla-t. H O B G O B L I N , s. jinni-y. HOE, 8. mijrafa-t (pi. majar if) ; y marr. HOE, V. jaraf, yajruf; rama al-ard, yarmi. HOG, 8. yyu- hinzir, hanzir (pi. y j ^ hanazir). H O G G I S H , adj. ^ Y Y * - hinziri-y. H O G S H E A D , 8. (cask) J->*y barmil (pi. baramil). H O I S T , V. rafa', yarfa'; S - ^ 1 nagab, yangub. H O L D , V. (grasp) inasak, yamsik, yamsuk ; qaba^ bi,

[HOM

yaqbid. — (detain) waqqaf, yuwaqqif.—(contain) wasi', yasa'; ^ y hawa, yahwi; ^ ihtawa 'ala, yahtawi; tadamman, y a tad am man; istamal 'ala, ya^tamil.— (hold an opinion) s hasib, yahsib. H O L D , S. (grasp) maska-t.— (injlueiice) ta'sir; S^JJ qudra-t.—(of a ship) s - ^ H ^ hinn (hunn) al-markab. H O L E , S. saqb (pi. v>y$ suqub); saqba-t (pi. suqab); buhsa-t (pi. buhus).— (in a dress) harq (pi. j ^ y huruq). — (in the ground) I f r hufra-t (pi. fr hufar). H O L I D A Y , S. (feast) A©* 'id (pi. JLC^ a'yad) ; yom (yaum) 'id (pi. ^ ayyam). — (vacation) batala-t; firag. H O L I N E S S , 8. qadasa-t; S ^ tahara-t. H O L L O W , adj. y 6arir (pi. a£rar, aiirra); sau, su; •attil.—(frivolous) JU* battal.— ^ rada (pi. ^ ardiya).—(sick) (unprofitable) gair nafi4. (jAn* mari istahza bi, yastahzi. sujun). J E H O V A H , s. Y* hfi; m allah; «JR J A I L E R , J A I L O R , S. sajjan. ^JUS allah ta'ala. JAM, S. ^ ^ murabba (pi. ^W*/* J E L L Y , S. (of fruit) s ^ rubb (pi. murabbayat). ribab). — (of meat) JAM, t\ ^ kabas 'ala,yakbis ; jalatina. c 'assas, yu'assis. hajar bi, yuJAMB, 'idada-t (pi. J«UC J E O P A R D I S E , V. S-> hatir. 'adayid). J E O P A R D Y , S. hatar (pi. J A N I T O R , a. bawwab. hi^ar, j&A afetar). JANUARY, a. ^YTF kanun asJ E R K , V. W* hazzaz, yuhazziz. sani (pron. at-tani). J E R K , S. TYTBYTT hazhaza-t. JAR, S. (vessel) L/T- jarra-t (pi. jirar, jy jurar) ; &S qulla-t (pi. J E S T , V. TJ* harraj, yuharrij; zy Jl* qulal).—(creaking noise) y mazah, yamzah ; t)^* mazah, yuqarqa'a-t. mazih; JY^ hazil, yahzal; J^U 4 J A R , v.7i. (creak) £SJI qarqa , yuhazal, yuhazil. qarqi'. — (be discordant) J E S T , S. TY harj; G^E* tahrij ; tahalaf, yatahalaf ; ihtamazh (pi. c V mizah) ; Jy& hazl; —- inashara-t (pi. malaf, yahtalif; a. (shake) sahir). hadhad, yuhadhid; y& hazz, yahuzz. J E S T E R , S. (buffoon) mashaJ A S M I N E , S. yasmin ; J I full ra-t; nadim (pi. U^ nuda(pi. JjU fulM). ma). J A S P E R , S. S—< ya$b ; vasm. JET, s. (of water) fyjM nafiira-t; JABBER,

V.

YTF

galaba-t, yukasgir. J A B B E R , S. galaba-t.

JAUNDICE,

JET]

212

Syy naufara-t; fawwara-t.— (ptone) j v hajar m&sa. J E T T Y , a. • jisr (pi. j^A ajsur, jusiir); A- sudd, sadd (pi. sudud, asdad). JEW, a. yahudi-y (pi. ^ yahud). J E W E L , a. jauhar (pi. / A y jawahir). J E W E L L E R , a. ^sj-^y jauhari-y; jawahirji. J E W E L L E R Y , a. hilya-t; haly (pi. J ^ huli-y, hili-y). J I N G L E , a. tanin; ha£ha£a-t; ranin. J I N G L E , V. tantan, yutantin; at-*-* haihai, yuhashis; ^ rami, yarinn. JOB, a. J*A gugl (pi. aigal) ; 'amila-t. J O C K E Y , a. (horse-dealer) gU* bayya' hail.—(cheat) g W hadda4. JOCOSE, J O C U L A R , ad/. T ^ * muharrij ; cjU mazih ; cV* mazzah ; mudhik.

[JUD

—(dissect) c/» Sarrah, yusarrih ; s-^o* qaspab, yuqappib. JOINTLY, adj. ma4an; \ y sawa.; jumlat-an. J O I N T U R E , a. ^ mahr (pi. j y muhftr). J O I S T , a. haiaba-t; ^ Y F C SUhiya-t (pi. ^ V * sawahi). J O K E , V. cy mazah, yamzah. J O K E , a. d y mazah; Jy* hazl. See JEST. JOLLINESS, JOLLITY,

a. farah ; s-*^ tarab.

J O L L Y , adj.

ban;

IOAU NA&T;

nasat; oW*

farih. J O L T , V. (J***^ hadhad, yuhay haziran, hizairan. J U N G L E , s. SXt*^ dagila-t. J U N I O R , adj. fr* §agir (pi. fr* ?igar, \ f r gugara); fr\ a$gar (pi. fr*\ agagir, agagira-t, aggarun). J U R I D I C A L , adj. ^^yfr £ar'i-y. J U R I S C O N S U L T , S. faqih (pi. WW fuqaha). J U R I S D I C T I O N , S. hukuma-t; Ui qada (pi. aqdiya-t); SjUi qadawa-t; h^y wil4ya-t, walaya-t. J U R I S P R U D E N C E , S. M* fiqh; fr 'ilm ai-^ar*. 4 J U S T , adj. adil; J m u ' d i l ; mun§if. — (upright) ?adiq; ^ f r §alih. — (accurate) madbiit; mudaqqiq; wafi.—(merited) s - ^ ^ wajib. J U S T , adv. to* J** bi-kull diqqa-t; bi-dabt; Ui fa-qaH-—^(just now) ^ fi-'s-s^a-t; ^ J U ^ fi-'l-hal. 4 c J U S T I C E , S. J A C adl; adala-T; in?af; ^Ub. haqaniya-t; L-i qist; J U S T I F I A B L E , adj. ^ V I qabil at-tabrir; jp^t yatabarrar. J U S T I F I C A T I O N , S. JIFR tabrir; TEY tazkiya-t; JV5\ baramil). K E N N E L , S. J ^ mahall alaqarib, s - o ^ qarayib, aqkilab. riba) ; s nasib (pl. s-stV—J K E R N E L , S. S - ^ - habb (pl. nasayib). hubub, o f i h u b b a n ) ; lauz ; K I N D , 'S. jins (pl. aj4 O lubb ( p l . ' s V lubub, nas) ; naw (pl. anw^) ; albab); s-li qalb (pl. s ^ 5 ^ o ganf (pl. agnaf). qulub). K I N D , adj. ^ halim (pl. U k h u K E T T L E , S. hulla-t (pl. lama); safiq; vJ^SJ latif hnlal) ; qazan (pl. (plL ^VU lit^f); karim (pl. qazanat, Turk.) ; jAi qidr (pl. aknma, U / kuramA, jjJi qudur). kiram); muhsin; AML KEY, S. C^A* miftah (pl. E * ^ mamnfdil. fatih); ajtt iqlid (Pers. K I N D N E S S , S. ^ hilm (pl kilid, KXCIS).—(o/ a piano) (jjUua hulum, ^ ahlam) ; KEEL,

215

KIN]

ka-t; a U lutf (pl. a^laf); karama-t; ra'fa-t; l^y muruwa-t; ma4ruf. K I N D L E , V. ^FA ahraq, yuhriq; 4 4 sa al, yas alj J*M as4al, yus'il; walla4, yuwalli4; ^ auqad, yuqid; adram, yujuJ5 qandil (pi. Ji^US qanadil). LAMPOON, y haju. LAMPOON, V. haja, yahju ; L A N G U I D N E S S , L A N G U O R , S. haja, yuhaji. zubAl; du'f; f * fatar. L A N C E , 8. ^ rumh (pi. rim&h, zabal, yazbul; C ^ armah); mizraq; L A N G U I S H , V. f i fatar, yaftur; dana, ijij^y mazariq. yadna; insaqam, yansaL A N C E , V. (pierce with a lance) qim. ta'an, yafun, yafan.— ahyaf, f. TAG* (chirurgicaUy) S ^