Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen
 961902432X, 9789619024324

Citation preview

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2(075.3)(076.1) BENČIK, Miki Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen = Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami / Miki Benčik. 7. izd. = 7. Aufl. - Ljutomer : samozal., 1999 ISBN 961-90243-2-X 103480576

Miki Benčik

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami 7. izdaja

Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen 7. Auflage

Erschienen im Eigenverlag.

Anschrift von Verfasser und Verleger: Miki Benčik, Slavka Osterca 10, 9240 Ljutomer. Nachdruck, vollständig oder auszugsweise, Reproduktion in irgendeiner Form — durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren — nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers. Fotokopien von Einzelteilen für den persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch und keinesfalls für gruppenweisen Gebrauch, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, dürfen nur als Einzelkopien hergestellt werden.

Izdano v samozaložbi.

Naslov avtorja in založnika: Miki Benčik, Slavka Osterca 10, 9240 Ljutomer. Ponatiskovanje celote ali delov, reprodukcija v kakršnikoli obliki — fotokopija, mikrofilm ali drugi postopki — samo s pisnim dovoljenjem avtorja. Fotokopije posameznih delov za osebne in lastne potrebe je dovoljeno izdelovati le kot posamezne fotokopije, nikakor pa ne za potrebe skupin ali oblikovanje pouka.

Ljutomer, oktober 1999 Tisk: Tiskarna KLAR, Murska Sobota

Predgovor

Vsak jezik se razvija in z razvojem potrebuje nova, predvsem pa enotna pravila, ki nam omogočajo, da se v tujem jeziku lahko sporazumevamo. 7. izdaja je napisana po pravilih novega nemškega pravopisa. Nekatera poglavja sem razširil in jih prilagodil pravilom novega pravopisa.

Veliko uspeha pri učenju in obilico zabave pri reševanju Miki Benčik

Ljutomer, oktobra 1999

lz predgovora k 4. izdaji Vsakodnevno srečevanje z nemškim jezikom nas je prisililo k njegovemu poznavanju. Za dobro poznavanje tujega jezika pa moramo z njim ostati v stiku - ponavljati in se učiti - vse življenje. ... Moje mnenje je sicer: nemškega jezika se ne moreš učiti v slovenščini, a opazovanja pri pouku so mi razkrila skrivnost: sošolci so k vsakemu slovničnemu pravilu v nemščini iskali tudi slovenski prevod. In res je: Kako naj se učim nemški jezik, ko pa ne razumem, kaj se učim? In zato sem se odločil, da vsa navodila prevedem v slovenski jezik, tako da se boš pravila lahko naučil in jih tudi razumel. Ob tem naj povem, da so slovnični izrazi prevoda prilagojeni slovenskim slovničnim izrazom, kjer pa to ni bilo mogoče, pa so izrazi ali pomensko prevedeni ali pa samo prepisani. Ob prevajanju pa sem naletel tudi na razlike med nemško in slovensko slovnico, ki so primerno označene....

Ljutomer, novembra 1993

Damit das Lernen noch leichter wird ... Da bo učenje še lažje... Merke dir! Pomni!

VI

o

Unterscheide! Razlikuj!

Beispiele Primeri

Inhaltsverzeichnis 1 Die Wortarten Die Flektierbaren 1 Die Unflektierbaren 1 2 Der Artikel Der unbestimmte Artikel 2 Der bestimmte Artikel 2 Gebrauch des Artikels 3 Das Genus, der Kasus und der Numerus 5 7 Das Substantiv Die Deklination der Substantive 11 Starke Deklination 11 Schwache Deklination 13 Gemischte Deklination 15 Adjektivische Deklination 16 Deklination der Personennamen. .. 20 Deklination der Fremdwörter 21 Das Adjektiv 22 Die Deklination der Adjektive 23 Starke Deklination 23 Schwache Deklination 24 Gemischte Deklination 25 Die Komparation der Adjektive 29 Der Positiv 29 Der Komparativ 30 Der Superlativ 30 Unregelmäßige Komparation 32 Adjektive ohne Steigerungsfähigkeit 32 Die Numeralia 34 Die Grundzahlen 34 Die Orndnungszahlen 35 Die Bruchzahlen 35 Vervielfältigungszahlwörter 36 Die mathematischen Ausdrücke 36 Die Pronomina 39 Das Personalpronomen 39 Das Reflexivpronomen 42 Das Possessivpronomen 45 Das Demonstrativpronomen 49 Das Relativpronomen 50 Das Indefinitpronomen 54

Das Interrogativpronomen 55 Die Adverbien 58 Die Modaladverbien 59 Die Konjunktionaladverbien 59 Die Lokaladverbien 60 Die Temporaladverbien 60 Die indefinit-, interrogativ- und Relativadverbien 61 Die Pronominaladverbien 61 Die Präpositionen 65 Mit dem Genitiv 65 Mit dem Dativ 66 Mit dem Akkusativ 66 Mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ 66 Die Konjunktionen 72 Nebenordnende Konjunktionen 72 Unterordnende Konjunktionen 72 Satzteilkonjunktionen 73 Infinitivkonjunktionen 73 Das Verb 76 Die Modalverben 80 Das Präsens 81 Die Konjugation 82 Das Präsens mit Modalverben 84 Das Präsenspartizip 84 Das Präteritum 88 Die Konjugation 88 Das Präteritum mit Modalverben .... 89 Das Perfekt 93 Das Perfektpartizip 93 Bildung des Perfekts 94 Das Perfekt mit Modalverben 97 Infinitiv des Perfekts 97 Das Plusquamperfekt 102 Bildung des Plusquamperfekts .... 102 Das Plusquamperfekt mit Modalverben 103 Das Futur I 106 Bildung des Futurs I 106 Das Futur I mit Modalverben 107 Das Futur II 107 VII

Bildung des Futurs II Das Futur II mit Modalverben Der Imperativ Der Konjunktiv Der Konjunktiv I Konjugationsmuster Gebrauch des Konjunktivs I Der konjunktiv II Konjugationsmuster Gebrauch des Konjunktivs II Der Konditional Die indirekte Rede Umwandlung der direkten Rede in die indirekte Rede Das Passiv Passivbildung Das Vorgangspassiv Das Zustandspassiv Verben ohne Passivfähigkeit Das Passiv mit Modalverben Der Infinitiv Reiner Infinitiv Infinitiv mit zu Die Wortbildung Die Wortbildungsarten Das Substantiv Zusammensetzungen Ableitungen Verkleinerungsbildung Der Zusatz von Präfixen und Halbpräfixen Die Ausdruckverstärkung Das Adjektiv Zusammengesetzte Adjektive Ableitungen Der Zusatz von Präfixen und Halbpräfixen Das Verb Zusammensetzungen Der Zusatz von Präfixen und Halbpräfixen

VIII

108 108 113 118 118 118 118 119 119 120 121 123 123 130 130 131 131 131 134 139 139 140 142 142 143 143 145 147 147 148 151 151 151 153 156 156 157

Ableitungen 158 Der Satz 161 Die Satzglieder im Deutschen 161 Das Prädikat 161 Das Subjekt 161 Das Objekt 161 Das Prädikatsnomen 161 Die adverbiale Bestimmung 161 Wortstellung im deutschen Satz 162 Der zusammengesetzte Satz 163 Das Satzgefüge 163 Die Ordnung der Nebensätze 164 Nebensätze im Überblick 165 Die Subjektsätze 166 Die Objektsätze 166 Die Attributsätze 167 Die Adverbialsätze 171 Die Finalsätze 171 Die Kausalsätze 173 Die Konditionalsätze 173 Irrealer und potentialer Konditionalsatz 174 Die Konsekutivsätze 177 Irrealer Konsekutivsatz 177 Die Konzessivsätze 179 Irrealer Konzessivsatz 179 Die Modalsätze 181 Die Temporalsätze 183 Consecutio Temporum 184 Die Lokalsätze 186 Die Komparativsätze 186 Irrealer Komparativsatz 187 Texte und Wortspiele 190 Lösungen 195 Rektion der Verben 220 Sachregister 222 Abkürzungen 227 Literaturverzeichnis 228 Ein Wort zur neuen Rechtschreibung .229 »sein« - »haben« - »werden« 234 Tabelle aller unregelmäßigen Verben..235

Vsebina Besedne vrste Pregibne besedne vrste Nepregibne besedne vrste Člen Nedoločni člen Določni člen Raba člena Spol, sklon in število Samostalnik Sklanjatev samostalnikov Krepka sklanjatev Šibka sklanjatev Mešana sklanjatev Pridevniška sklanjatev Sklanjatev osebnih imen Sklanjatev tujk Pridevnik Sklanjatev pridevnikov Krepka sklanjatev Šibka sklanjatev Mešana sklanjatev Stopnjevanje pridevnikov Osnovnik Primernik Presežnik Nepravilno stopnjevanje Pridevniki brez možnosti stopnjevanja Števniki Glavni števniki Vrstilni števniki Ulomki Množilni števniki Matematični izrazi Zaimki Osebni zaimek Povratni zaimek Svojilni zaimek Kazalni zaimek Oziralni zaimek Nedoločni zaimek Vprašalni zaimek

1 1 1 2 2 2 3 5 7 11 11 13 15 16 20 21 22 23 23 24 25 29 29 30 30 32 32 34 34 35 35 36 36 39 39 42 45 49 50 54 55

Prislovi 58 Prislovi načina 59 Prislovi vzroka, pogoja, posledice in dopuščanja 59 Prislovi kraja 60 Prislovi časa 60 „Nedoločniški", „vprašalni" in oziralni prislovi 61 Zaimenski prislovi 61 Predlogi 65 Z rodilnikom 65 Z dajalnikom 66 S tožilnikom 66 Z dajalnikom ali s tožilnikom 66 Vezniki 72 Priredni vezniki 72 Podredni vezniki 72 Vezniki, ki vključujejo in vpeljujejo stavčne člene 73 Vezniki, ki zahtevajo nedoločnik 73 Glagol 76 Modalni glagoli 80 Sedanjik 81 Spregatev 82 Sedanjik z modalnimi glagoli 84 Deležnik sedanjika 84 Enostavni preteklik 88 Spregatev 88 Enostavni preteklik z modalnimi glagoli 89 Sestavljeni preteklik 93 Deležnik preteklika 93 Tvorjenje sestavljenega preteklika 94 Sestavljeni preteklik z modalnimi glagoli 97 Nedoločnik sestavljenega preteklika ..97 Predpreteklik 102 Tvorjenje predpreteklika 102 Predpreteklik z modalnimi glagoli 103 Prihodnjik (IJ 106 Tvorjenje prihodnjika 106 Prihodnjik z modalnimi glagoli 107 IX

107 „Dovršni” prihodnjik Tvorjenje „dovršnega" prihodnjika 108 „Dovršni" prihodnjik z modalnimi glagoli 108 Velelnik 113 Konjunktiv 118 Konjunktiv I 118 Vzorec za spreganje 118 Raba konjunktiva I 118 Konjunktiv II 119 Vzorec za spreganje 119 Raba konjunktiva II 120 Pogojnik 121 Odvisni govor 123 Spreminjanje premega govora v odvisni govor 123 Trpnik 130 Tvorjenje trpnika 130 Trpnik dejanja 131 Trpnik stanja 131 Glagoli brez možnosti tvorjenja trpnika 131 Trpnik z modalnimi glagoli 134 Nedoločnik 139 Prosti nedoločnik 139 Nedoločnik z ZU 140 Besedotvorje 142 Besedotvorne vrste 142 Samostalnik 143 Sestavljenke in zloženke 143 Izpeljanke 145 Tvorjenje pomanjševalnic 147 Dodajanje predpon in polpredpon..147 Podkrepitev izrazov 148 Pridevnik 151 Pridevniške sestavljenke in zloženke 151 Izpeljanke 151 Dodajanje predpon in polpredpon..153 Glagol 156 Sestavljenke in zloženke 156

X

Dodajanje predpon in polpredpon..157 Izpeljanke 158 Poved 161 Stavčni členi v nemščini 161 Povedek 161 Osebek 161 Predmet 161 Prilastek in povedkovo določilo... 161 Prislovno določilo 161 Besedni red v nemškem stavku 162 Zložena poved 163 Podredje 163 Tipologije odvisnikov 164 Preglednica odvisnikov 165 Osebkovi odvisniki 166 Predmetni odvisniki 166 Prilastkovi odvisniki 167 Prislovni odvisniki 171 Namerni odvisniki 171 Vzročni odvisniki 173 Pogojni odvisniki 173 Irealni in potencialni pogojni odvisniki 174 Posledični odvisniki 177 Irealni posledični odvisnik 177 Dopustni odvisniki 179 Irealni dopustni odvisnik 179 Načinovni odvisniki 181 Časovni odvisniki 183 Zaporedje časov 184 Krajevni odvisniki 186 Primerjalni odvisniki 186 Irealni primerjalni odvisnik 187 Teksti in besedne igre 190 Rešitve 195 Rekcija glagolov 220 Stvarno kazalo 222 Kratice in okrajšave 227 Literatura 228 O novem nemškem pravopisu 229 »sein« - »haben« - »werden« 234 Tabela vseh nepravilnih glagolov. 235

Ni široke ceste, niti bližnjice da znanja. (Evklid)

DIE WORTARTEN BESEDNE VRSTE Wortarten nennt man Klassen von Wörtern, die sich auf Grund der unterschiedlichen Funktion im Satz und auch nach der Bedeutung voneinander abgrenzen lassen. Im Deutschen unterscheidet man die Flektierbaren und die Unflektierbaren. Besedne vrste imenujemo skupine besed, ki jih lahko ločimo po njihovih različnih vlogah v stavku in po pomenu. V nemščini razlikujemo pregibne in nepregibne besedne vrste.

Die Flektierbaren Pregibne besedne vrste > Artikel (die, der, das, ein, eine ...) Členi

> Substantive (Kind, Eva, Liebe, Auto ...) Samostalniki

> Adjektive (schön, alt, einsam, drei, fünfte ...) Pridevniki

> Pronomen (ich, dein, jener, niemand, ein, der ...) Zaimki

> Verben (leben, fragen, sein, müssen ...) Glagoli

Die Unflektierbaren Nepregibne besedne vrste > Präpositionen (mit, für, ohne, vor, wegen ...) Predlogi

> Adverbien (morgens, gern, dort, wie, daran ...) Prislovi

> Konjunktionen (und, oder, denn, weil, wenn, als, sodass, wie wenn Vezniki

> Partikeln (nur, doch, überaus, ja ...) Členki

> Interjektionen (ach, pfui, autsch ...) Medmeti

1

DER ARTIKEL ČLEN Der Artikel wird nur in Verbindung mit einem Substantiv oder mit einer Substantivierung gebraucht. Der Artikel ist deklinierbar und stimmt immer mit seinem zugehörigen Substantiv im Genus, Kasus und Numerus überein. Člen uporabimo le v zvezi s samostalnikom ali s posamostaljeno besedno vrsto. Lahko ga sklanjamo. Člen se s pripadajočim samostalnikom vedno ujema v spolu, sklonu in številu.

Der unbestimmte Artikel Nedoločni člen

Singular M N ein G eines D einem A einen

F eine einer einer eine

N ein eines einem ein

Plural M/F/N Plural gibt es nicht! Množine ni!

Der unbestimmte Artikel bezeichnet Wesen oder Dinge, die zum ersten Mal erwähnt werden und noch unbekannt oder unbestimmt sind. Nedoločni člen označuje bitja ali stvari, ki so omenjeni prvič in so še neznani ali nedoločeni.

Im Plural fällt der unbestimmte Artikel entweder weg oder es tritt ein lndefinitpronomen für ihn ein. (Siehe Seite 54!) V množini nedoločni člen ali izpade ali pa ga zamenja nedoločni zaimek. (Glej stran 54!)

Der bestimmte Artikel Določni člen

Singular M N der G des D dem A den

F die der der die

N das des dem das

Plural M/F/N die der den die

Der bestimmte Artikel bezeichnet Wesen oder Dinge, die schon erwähnt wurden oder auf eine andere Art bekannt oder bestimmt sind. Določni člen označuje bitja ali stvari, ki so že bili omenjeni ali so znani ali določeni na kakršenkoli drugi način.

Nur der Unwissende ist wirklich arm. (Talmud) Per Glaube ist nicht der Anfang, sondern das Ende alles \\Assen. (Goethe) Schüler sind Leute, die immer weniger über immer mehr wissen. (Panny ICaye)

2

GEBRAUCH DES ARTIKELS RABA ČLENA • Der Artikel steht vor: Člen stoji pred: > Namen der Berge, Flüsse, Gebirge, Meere, Seen, Sterne imeni gora, rek, gorovij, morij, jezer, zvezd... der Triglav, die Mur, die Alpen, die Adria, der Bodensee, der Saturn ... > Namen der Gebäude, Institutionen, Plätzen und Straßen imeni stavb, inštitucij, trgov, cest in ulic die Vorklinik, das Parlament, die UNO, der Hauptplatz, die Wienerstraße ... > allen femininen, pluralischen und mit -staat gebildeten Namen von Staaten vsemi ženskimi, množinskimi in s -STAAT tvorjenimi imeni držav die Schweiz, die Normandie, die Slowakei, die Niederlande, die Kanaren, die USA (die Vereinigten Staaten von Amerika) ... > Namen von staatlichen Feiertagen imeni državnih praznikov der 1. Mai, der Fronleichnam ...

Gebietsnamen, Ländernamen, Ortsnamen und Namen der Kontinente stehen gewöhnlich ohne Artikel. Es gibt aber nicht wenige Ausnahmen. Imena pokrajin, držav, provinc, krajevna imena in imena celin stojijo ponavadi brez člena. Poznamo pa nemalo izjem. Maskulina: der Libanon, der Balkan, der Sudan ... Neutra: das Elsaß, das Pandschab ...

• Kein Artikel steht vor: Člen ne stoji pred: • persönlichen und geographischen Eigennamen osebnimi in zemljepisnimi imeni Emil, Maria, Graz, Berlin ... einigen festen Wendungen nekaterimi besednimi zvezami zu Fuß, nach Hause, Frieden schließen, Feuer machen, Öl ins Feuer gießen, Hunger haben ... > Bezeichnungen von Beruf, Funktion, Verhalten, Nationalität oder Weltanschauung oznakami poklica, funkcije, vedenja, narodnosti ali svetovnega nazora Sie ist Lehrerin. Er bleibt Junggeselle. Ich bin Slowene. Panu ist Buddhist. Er wird Geschäftsführer.... 3

> Wortpaaren, Wortgruppen, Sprichwörtern besednimi pari, besednimi skupinami, pregovori in reki Hände und Füße, Mutter und Vater, Mann und Frau ... > Anreden, Anrufen, Anschriften, Ausrufen nagovori, nazivi, naslovi, vzkliki Sehr geehrte Frau Meier, Direktor Müller, Maria Müller Hauptpl. 7 8010 Graz, Hände hoch! ... > Grußformeln, Titeln und Schlagzeilen pozdravi, naslovi, naslovnimi vrsticami Guten Tag!, Guten Abend!, Herr Doktor Eder, Frau Professor Lang, Flugzeug abgestürzt, Zug kollidiert mit Bus ... > Zeitangaben in Zahlen številčnimi navedbami časa Eva kommt um 18 Uhr. Er wurde 1972 geboren. Die Party beginnt heute Abend um neun (Uhr) ... > Stoffnamen, die keinen Plural haben snovnimi imeni, ki nimajo množine Geld, Wasser, Blut, Papier, Brot ...

Wir setzen einen Artikel, wenn ein Teil aus dem Stoff oder eine Menge des Stoffes gemeint ist. Člen postavimo, če je predmet iz te snovi ali če omenjamo količino snovi.

Geld spielt überall eine große Rolle. Aber: Mein Vater hat mir das Geld für dieses Buch gegeben. Blut ist die lebenswichtigste Körperflüssigkeit. Aber: Das Blut ist ihm zu Kopf gestiegen.

Pie -Souffleuse ist eine Frau. der man ungestraft alles nachsagen kann. (Anonym) Vermutungen sind die Ausflüchte jener Leute, die nichts wissen. (O'Connor) Pas Ziel muss man früher kennen als die bahn. (Jean PauL) Per Eifer. auch der gute, kann verraten. (Schiller) Ein Charakter ist ein vollständig gebildeter \ViLLe. (Novalis) \Ver vor der Zeit beginnt, der endigt früh. (Shakespeare) Ach, wie bald, ach, wie bald schwindet Schönheit und Gestalt. (1.lauff) Ein -Sprichwort wird alt: doch wer sich drin spiegelt. verjüngt die Gestallt. (Sprichwort) Frei atmen macht das Leben nicht allein. (Goethe) Am Abend wird man klug für den vergangenen Tag. Poch niemals klug genug für den, der kommen mag. (2ückert) An Scheidungsgründen fehlt es nie, Wenn nur der gute \ViLLe da ist. (Nestroy)

4

DAS GENUS, DER KASUS UND DER NUMERUS Das Geschlecht, der Fall und die Zahl

SPOL, SKLON IN ŠTEVILO DAS GENUS - Das Geschlecht Spol Im Deutschen unterscheidet man drei Genera: V nemščini razlikujemo tri spole:

> das Maskulinum (Pl. Maskulina) mit dem Artikel der moški spol s členom DER

der Mann, der Löwe ... > das Femininum (Pl. Feminina) mit dem Artikel die ženski spol s členom DIE

die Frau, die Löwin ... > das Neutrum (Pl. Neutra) mit dem Artikel das srednji spol s členom DAS

das Kind, das Viertel ... Das Genus eines Substantivs ist fest mit dem jeweiligen Substantiv gekoppelt. Grundsätzlich gibt es keine Regeln, nach denen man das Genus der Substantive mit voller Sicherheit bestimmen kann. Nur bei Substantiven bestimmter Sachgruppen und bei Substantiven mit bestimmten Endungen kann man allgemeinere Aussagen zum Genus machen. Das grammatische Geschlecht stimmt nicht immer mit dem natürlichen Geschlecht überein: das Mädchen, das Fräulein ... Spol samostalnika je samostalnikom že določen. Načeloma ni pravil, po katerih bi lahko z natančnostjo določali spol samostalnika. Le pri določenih skupinah samostalnikov in pri samostalnikih z določenimi končnicami lahko postavljamo skupna merila za določanje spola. Slovnični spol se ne ujema vedno z naravnim.: T

DER KASUS - Der Fall Sklon Im Deutschen unterscheidet man vier verschiedene Kasus (Fälle): V nemščini razlikujemo štiri sklone:

> Nominativ (1. Fall, Werfall

Frage: Wer oder was?)

imenovalnik

> Genitiv (2. Fall, Wesfall

Frage: Wessen?)

rodilnik

> Dativ (3. Fall, Wemfall Frage: Wem?) dajalnik

> Akkusativ (4. Fall, Wenfall -> Frage: Wen oder was?) tožilnik

5

Durch diese Fälle werden verschiedene Rollen des Substantivs im Satz gekennzeichnet. Als Subjekt steht es im Nominativ, als Objekt im Genitiv, Dativ oder Akkusativ. Die Kasusauswahl des Substantivs ist oft durch das Wort, von dem es abhängt, festgelegt. S temi skloni označujemo različne vloge samostalnika v stavku. Kot osebek stoji v imenovalniku, kot predmet v rodilniku, dajalniku ali tožilniku. Izbira sklona samostalnika je pogosto določena z besedo, od katere je samostalnik odvisen.

jemanden rufen, mit dem Freund sprechen, während des Gesprächs essen ...

DER NUMERUS - Die Zahl Število Der Numerus gibt beim Substantiv an, ob das mit dem Substantiv Genannte einmal oder mehrmals vorhanden ist. So unterscheidet man im Deutschen den Singular (Einzahl), wenn etwas einmal und den Plural (Mehrzahl), wenn etwas mehr als einmal vorhanden ist. Število samostalnika označuje enkratno ali večkratno nastopanje samostalnika. Tako v nemščini razlikujemo ednino, če nekaj nastopa enkrat, in množino, če nastopa več kot enkrat. V slovenščini poznamo tudi dvojino, zato moramo pri prevajanju paziti!

Singular 1 Mann 1 Frau 1 Kind eine Stunde

Plural 2 Männer 4 Frauen 3 Kinder viele Stunden

Per höchste Genuss an Büchern ist die eigene Leistung des Lesers. (bonseLs) Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. (Schiller) Takt ist die Fähigkeit, andere so darzustellen, wie sie sich selbst gern sehen. (Lincoln) bei gewiss, dass nichts dein Eigentum sei, was du nicht inwendig in dir hast. (Claudius) Den bösen sind sie Los. die bösen sind geblieben. (Goethe) \\/ie oft wäscht nicht eine LJand die andere und beide bleiben schmutzig. (Unger) Per -Schmerz macht. dass wir die Freude fühlen, so wie das böse macht, dass wir das Gute erkennen. (I .Leist) E.s heißt das ganze Leben verschlafen, wenn man an seine Träume glaubt. (Chinesisches -Sprichwort) Leute, die zu nichts fähig sind, sind zu allem fähig. (Steinheck) Unkraut braucht man nicht zu begießen, es wächst über Nacht. (-Sprichwort) Die Notwendigkeit ist der beste Ratgeber. (Goethe) \V/ohin man kommt, da soll man halten des Landes Sitten und der Alten. (-Sprichwort) Älter werde ich stets, niemals lerne ich aus. (boLon)

6

DAS SUBSTANTIV SAMOSTALNIK Mit den Substantiven kennzeichnet der Sprecher Lebewesen, Sachen, Dinge, Begriffe oder Abstrakta. Die Substantive werden im Deutschen mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Mit dem Artikeldie , der, das wird das Genus angegeben. Substantive werden als Subjekt, Objekt, adverbiale Bestimmung oder als Attribut gebraucht und können verändert werden, sie sind deklinierbar. Neben dem Genus werden Substantive noch durch verschiedene Kasus- (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) und Numerusformen (Singular, Plural) gekennzeichnet. S samostalniki označujemo živa bitja, stvari, reči, pojme ali abstraktne pojave. V nemščini pišemo samostalnike z veliko začetnico. S členom DIE, DER, DAS navajamo slovnični spol. Samostalnike uporabljamo kot osebke, predmete, prislovna določila ali kot prilastke in jih lahko sklanjamo. Poleg spola so samostalniki zaznamovani tudi z različnimi oblikami sklonov (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik) in števil (ednina, množina).

1. Männliche Substantive Samostalniki moškega spola • nach der Bedeutung: po pomenu: >männliche Wesen moška bitja der Mann, der Junge, der Löwe ... >Tage, Monate und Jahreszeiten dnevi, meseci in letni časi der Montag, der Dezember, der Sommer ... > Himmelsrichtungen, Winde und Niederschläge smeri neba, vetrovi in padavine der Westen, der Nordosten, der Taifun, der Regen, der Nebel, der Tau ... > Flüsse außerhalb von Mitteleuropa, Sterne, Seen und Berge reke izven srednje evrope, zvezde, jezera in gore der Nil, der Saturn, der Balaton, der Matterhorn Mineralien und Erdarten minerali in vrste prsti der Kalk, der Marmor, der Humus, der Ton ... > Autos avti der BMW, der Opel, der Fiat ... > alkoholische Getränke alkoholne pijače der Wein, der Whisky, der Wodka ... 7

• nach den Endungen: po končnicah:

-and (der Doktorand, der Proband ...) -iker (der Mechaniker, der Graphiker ...) -ant (der Konsonant, der Musikant ...) -ist (der Polizist, der Journalist ...) -el (der Vogel, der Deckel ...) 1 -ling (der Säugling, der Lehrling ...) -er (der Lehrer, der Verkäufer ...) -or (der Motor, der Professor ...) -s (der Hals, der Knicks ...) -eur (der Friseur, der Ingenieur ...) -ich (der Teppich, der Kranich ...) -us (der Optimismus, der Realismus ...) -ig (der König, der Käfig ...)

2. Weibliche Substantive Samostalniki ženskega spola • nach der Bedeutung: po pomenu:

Ausnahmen

> weibliche Wesen ženska bitja

die Frau, die Mutter, die Löwin ...

I

das Mädchen und das Fräulein I

Substantive, die aus Zahlwörtern entstehen samostalniki, nastali iz števnikov

die Eins, die Elf, die Null ... > die meisten mitteleuropäischen Flüsse večina srednjeevropskih rek

die Mur, die Donau, die Oder ... • nach den Endungen: po končnicah:

-a (die Aula, die Kamera ...) -ion (die Deklination, die Oxidation ...) -ade (die Marmelade, die Ballade ...) -itis (die Bronchitis, die Rachitis ...) -age (die Garage, die Blamage ...) -keit (die Flüssigkeit, die Gerechtigkeit ...) -anz (die Distanz, die Relevanz ...) -schaft (die Eigenschaft, die Erbschaft ...) ( -se (die Base, die Prognose ...) -ei (die Bücherei, die Partei ...) -euse (die Friseuse, die Masseuse ...) j -sis (die Basis, die Dosis ...) -heit (die Gesundheit, die Einheit ...) t -tät (die Universität, die Nationalität ...) -ie (die Zoologie, die Materie ...) -ung (die Übung, die Verletzung ...) s -ur (die Natur, die Reparatur ...) -ik (die Musik, die Grammatik ...) -in (die Lehrerin, die Verkäuferin ...) } -üre (die Lektüre, die Broschüre ...) -ine (die Margarine, die Kabine ...)

8

3. Sächliche Substantive Samostalniki srednjega spola • nach der Bedeutung: po pomenu:

> die meisten Stoffnamen večina snovnih imen

• das Mehl, das Wasser, das Blut .... > Ortsnamen, Ländernamen und Namen der Kontinente, wenn vor denen ein Adjektiv steht krajevna imena, imena dežel, držav in celin, če pred njimi stoji pridevnik

das neue Wien, das vereinigte Deutschland, das ehemalige Jugoslawien ... • substantivierte nichtsubstantivische Wörter (vor allem Verben) posamostaljene nesamostalniške besede (predvsem glagloli)

das Essen, das Sein, das Lernen, das Ja und Nein, das Wenn und Aber ... > Metalle und Legierungen kovine in zmesi kovin

das Gold, das Kupfer, das Eisen, das Messing ... > physikalische Einheiten fizikalne enote

das Kilogramm, das Meter, das Joule, das Watt ... > Bruchzahlen ulomki

• das Viertel, das Hundertstel ...

Ausnahme

• nach den Endungen: po končnicah:

-chen (das Mädchen, das Kaninchen . ..) i-ment (das Element, das Dokument ...) -eau (das. Plateau, das Niveau ...) i-0 (das Büro, das Risiko ...) -ett (das Quartett, das Ballett ...) -tel (das Viertel, das Achtel ...) -ium (das Studium, das Planetarium . ..) {-tum (das Eigentum, das Heiligtum ...) -lein (das Männlein, das Fräulein ...) -um (das Datum, das Museum ...) 1 -ma (das Komma, das Plasma ...)

Von Liebe sprechen. heißt Liebe üben.(balzac) Das \Vunder ist des Augenblicks Geschöpf. (Goethe) Nichts bereuen ist aller \Veisheit Anfang. (hörne) Behauptung ist nicht beweis. (5hakespeare) Reden kommt Von Natur. Schweigen vom Verstande. (5prichwart) \Vem nicht ein wenig genügt, den macht kein Reichtum satt. (\Nieland)

9

Schreibe den richtigen Artikel dazu! Pripiši pravilni člen! die

Klasse der Tag das Leben Antwort

1.

Füller

2.

Herr

Lehrerin

3.

Karte

Regel

4.

Land

Freund

Schülerin

6.

Kind

7.

Hand

Mutter

8.

Staat

Herz

Apfel

9.

Vogel

Brot

/

10.

Auto

11.

Junge

12.

Film

13.

Stuhl

Lehrling

14.

Miete

Kino

15.

Name

Abend

16.

Hilfe

17.

Wetter

Mai

18.

Monat

Tomate

19.

Bitte

Ohr

20.

Wind

Kette

21.

Lernen

22.

Punkt

Wort

23.

Verb

Adverb

24.

Telefon

Infinitiv

25.

Positiv

Komparativ

26.

Artikel

Idee

27.

Gesicht

Konto

28.

Spiegel

Schirm

29.

Freiheit

Kraft

30.

Test

10

Blume

Tisch

Reise

Gast

Mensch Wald

Rede Kuh

/

See

Sonne

Zwei Geld Vater

Regen

Milch

Kaffee

Stehen

Schlaf

Prüfung

Uhr Nacht

Polizei

Nebel

Arbeit

Disco

Stunde

Aufgabe

Arzt

Adresse

Pferd

Herbst

Universität

Satz

Kartoffel

Ergänzung Museum

Person

Meister

Ärztin

Gesundheit

Bach

Hund

Nationalität

Mantel

Text

Mann

Messer

Mittwoch

Brief

Mädchen

Bruder

Frühling

Zimmer

Freundin

Schüler

Landkarte

Schule

Kontinent

Frau

Zug

Frage

Heft

Buch

5.

Haus

Bleistift

Lehrer

Gruß

Lage

Petroleum

Umlaut

Endung

Komma

Ablaut

Adjektiv

Auge

Partizip

Fürwort

Superlativ

Moment / / / Weg

Rest

Video /

Zahl Verkehr

Band Teil

Leiter Verletzung

Zelle Haut

Wärme Mut

Stand Haar

Arthritis

Silber

DIE DEKLINATION DER SUBSTANTIVE SKLANJATEV SAMOSTALNIKOV STARKE DEKLINATION KREPKA SKLANJATEV Die Substantive bekommen im Genitiv Singular die Endung -[e]s. Das gilt nicht für Feminina. Die Substantive bekommen im Plural die Endungen -0, -e , -er oder -s und oft den Umlaut. Alle Substantive bekommen im Dativ Plural die Endung -n, außer sie haben diese schon vom Wortstamm her, oder sie bilden den Plural auf -s (die Öfen, die Autos, die Omas ...). Samostalniki dobijo v rodilniku ednine končnico -(EIS. Le-to ne velja za samostalnike ženskega spolal. V množini dobijo samostalniki pogosto preglas in končnice -O, -E, -ER ali -S. Vsi samostalniki dobijo v dajalniku množine končnico -N razen, če jo že imajo od besednega korena, ali če tvorijo množino na -S. Nach der starken Deklination dekliniert man: Po krepki sklanjatvi sklanjamo: • Maskulina die auf Konsonanten enden und Maskulina, die die Vorsilbe Ge- haben und auf Konsonanten enden Samostalnike moškega spola, ki se končajo na soglasnik in ki imajo predpono GE- in se končajo na soglasnik. der Geber, der Genießer, der Genuss, der Sprung ... > Genauso werden alle Maskulina dekliniert, die wie folgt enden: Tako sklanjamo vse samostalnike moškega spola, ki se končajo na: -el (der Vogel ...) -en (der Ofen ...)

-er (der Vater ...) -ich (der Kranich ...)

-ig (der Käfig ...) -ing (der Lehrling ...) ...

• Feminina, die auf -nis [Plural: -nisse] oder -sal enden Samostalnike ženskega spola, ki se končajo na -NIS [množina: -NISSE] ali -SAL die Kenntnis, die Erlaubnis, die Empfängnis, Ausnahmen (Siehe Beispiele!) die Trübsal, die Drangsal ... die Mutter und die Tochter • Neutra, die die Vorsilbe Ge- haben Samostalnike srednjega spola, ki imajo predpono GE... das Gespräch, das Gewebe ... > So werden auch Neutra dekliniert, die wie folgt enden: Tako sklanjamo tudi samostalnike srednjega spola, ki se končajo na: -chen (das Mädchen ...) -en (das Essen ...) -er (das Kloster ...) -[teil (das Viertel ...)

-lein (das Kindlein ...) -nis [PI: -nisse](das Ereignis [Pl.: die Ereignisse] ...) -sal (das Schicksal ...)

11

• Den Plural auf -s bilden Maskulina, Feminina und Neutra: Množino na -S tvorijo samostalniki moškega, ženskega in srednjega spola: > Fremdwörter auf deutschen klingenden Vokal oder Diphtong (au, eu ...) Tujke na nemški zveneči samoglasnik ali dvoglasnik die Kamera, die Metro, die Boa ... Fremdwörter aus dem Englischen und Französischen > Tujke iz angleščine in francoščine das Baby, das Hobby, das Auto, das Abonnement, das Deck, das Park, der Tunnel, das Genie ... > Kurzwörter auf einen Vokal und Abkürzungen Krajšave na samoglasnik in kratice der Vati, der Opa, der Profi, die Oma, die Mutti, der Kerl, die Uni, der PKW, der LKW ... Beispiele Plural

Singular

Plural

die Väter der Väter den Vätern die Väter

der Ofen des Ofens dem Ofen den Ofen

die Öfen der Öfen den Öfen die Öfen

die Wälder der Wälder den Wäldern die Wälder

der Opa des Opas dem Opa den Opa

die Opas der Opas den Opas die Opas

die Kenntnisse der Kenntnisse den Kenntnissen die Kenntnisse

die Not der Not der Not die Not

die Nöte der Nöte den Nöten die Nöte

N die Oma G der Oma D der Oma A die Oma

die Omas der Omas den Omas die Omas

die Party der Party der Party die Party

die Partys der Partys den Partys die Partys

NEUTRA N das Auto G des Autos D dem Auto A das Auto

die Autos der Autos den Autos die Autos

das Bild des Bildes dem Bild das Bild

die Bilder der Bilder den Bildern die Bilder

Singular

MASKULINA N der Vater G des Vaters D dem Vater A den Vater N der Wald G des Waldes D dem Wald A den Wald FEMININA N die Kenntnis G der Kenntnis D der Kenntnis A die Kenntnis

12

N G D A

Singular

Plural

Singular

Plural

die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter

die Mütter der Mütter den Müttern die Mütter

die Tochter der Tochter der Tochter die Tochter

die Töchter der Töchter den Töchtern die Töchter

SCHWACHE DEKLINATION ŠIBKA SKLANJATEV Außer im Nominativ Singular bekommen alle Fälle der Maskulina die Endung -[e]n, die Feminina bekommen die Endung -[e]n nur im Plural. Razen imenovalnika ednine dobijo vsi skloni samostalnikov moškega spola končnico -[EIN, samostalniki ženskega spola pa dobijo končnico -[EIN samo v množini.

Nach der schwachen Deklination werden nur Maskulina und Feminina dekliniert: Po šibki sklanjatvi sklanjamo samo samostalnike moškega in ženskega spola:

• Maskulina, die auf Konsonanten enden Samostalnike moškega spola, ki se končajo na soglasnike

Ausnahme (Siehe Beispiele!)

der Held, der Mensch, der Herr, der Bauer ...

der Herr

• Maskulina, die auf -e enden Samostalnike moškega spola, ki se končajo na -E

der Junge, der Knabe, der Slowene ... • Fremdwörter :. der Advokat, der Polizist, der Student ... Tujke

• Feminina, die wie folgt enden: Samostalnike ženskega spola, ki se končajo na:

-e (die Erde ...) -ei (die Bäckerei ...) -ei (die Nadel ...) -er (die Klammer ... außer Mutter und Tochter) -heit (die Freiheit ...) -ie (die Harmonie ...)

-in (die Beamtin ...) -ion (die Deklination ...) -keit (die Wenigkeit ...) -schaft (die Mannschaft ...) -t (die Heimat ...) -ung (die Übung ...) ...

Bei Feminina auf -in verdoppelt sich im Plural das -n-: -innen Pri samostalnikih ženskega spola na -IN se v množini -N- podvoji: -INNEN

die Beamtin - die Beamtinnen, die Studentin - die Studentinnen ...

Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

13

Beispiele Plural

Singular

Plural

MASKULINA N der Mensch G des Menschen D dem Menschen A den Menschen

die Menschen der Menschen den Menschen die Menschen

der Student des Studenten dem Studenten den Studenten

die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten

N der Slowene G des Slowenen D dem Slowene n A den Slowenen

die Slowenen der Slowene n den Slowenen die Slowenen

der Bauer des Bauern dem Bauern den Bauern

die Bauern der Bauern den Bauern die Bauern

die Frauen der Frauen den Frauen die Frauen

die Heimat der Heimat der Heimat die Heimat

die Heimaten der Heimaten den Heimaten die Heimaten

die Beamtinnen der Beamtinnen den Beamtinnen die Beamtinnen

die Nadel der Nadel der Nadel die Nadel

die Nadel n der Nadel n den Nadel n die Nadeln

Singular

FEMININA N die Frau G der Frau D der Frau A die Frau N die Beamtin G der Beamtin D der Beamtin A die Beamtin

Singular

N der Herr G des Herrn D dem Herrn A den Herrn

Plural

die Herren der Herren den Herren die Herren

Um fremden \Vert willig und frei anzuerkennen, muss man eigenen haben. (Schopenhauer) Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. (Sprichwort) Amor bleibt ein Schalk, und wer ihm vertraut, ist betrogen. (Goethe) Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt. (husch) humor ist der Knopf. der verhindert, dass uns der Kragen platzt. (IZingelnatz) Misch dich nicht in fremde Dinge. aber die deinigen tue mit FLeiß. (Claudius) E.s ist beschämender. seinen Freunden nicht zu misstrauen, aLs von ihnen getäuscht zu werden. (La IZochefoucauld)

14

GEMISCHTE DEKLINATION MEŠANA SKLANJATEV Die Substantive bekommen im Singular die starken, im Plural aber die schwachen Endungen. Samostalniki dobijo v ednini končnice krepke, v množini pa končnice šibke sklanjatve.

Nach der gemischten Deklination werden nur Maskulina und Neutra dekliniert: Po mešani sklanjatvi sklanjamo le samostalnike moškega in srednjega spola:

• Maskulina, die auf -e, -en oder Konsonanten auslauten Samostalnike moškega spola, ki se končajo na -E, -EN ali soglasnike

der Gedanke, der Glaube, der Wille, der Samen • Neutra:

Ausnahme (Siehe Beispiele!)

Samostalnike srednjega spola:

das Auge, das Ohr, das Bett, das Hemd, das Ende, das Herz, das Leid ...

das Herz

• einige Fremdwörter: das Insekt, das Interesse ... nekatere tujke

Beispiele Plural

Singular

Plural

MASKULINA N der See G des See s D dem See A den See

die See n der See n den See n die See n

der Staat des Staates dem Staat den Staat

die Staaten der Staaten den Staaten die Staaten

NEUTRA N das Ende G des Ende s D dem Ende A das Ende

die Ende n der Ende n den Enden die Ende n

das Auge des Auges dem Auge das Auge

die Auge n der Auge n den Auge n die Auge n

Singular

Singular

N das Herz G des Herzens D dem Herzen A das Herz

Plural

die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen

15

ADJEKTIVISCHE DEKLINATION PRIDEVNIŠKA SKLANJATEV Die substantivierten Adjektive haben kein festes grammatisches Geschlecht. Dieses richtet sich danach, worauf sich die Substantivierung bezieht. Viele Substantivierungen können undekliniert stehen, oft aber dekliniert man sie und zwar nach der Deklination der Adjektive. Posamostaljeni pridevniki nimajo trdnega slovničnega spola. Le-ta se ravna po tistem, na kar se posamostaljeni pridevnik nanaša. Mnogo posamostaljenih pridevnikov lahko uporabljamo, ne da bi jih sklanjali, dostikrat pa jih in sicer po sklanjatvi pridevnikov. Der Gebrauch der Substantivierungen ist sehr häufig. Der Plural bezeichnet sowohl männliche als auch weibliche Beteiligte. die Studierenden (Studenten und Studentinnen) ... Posamostaljene pridevnike uporabljamo zelo pogosto. Množina označuje tako udeležence (moške) in udeleženke (ženske). .-. DIE STUDIERENDEN (študenti in študentke)... Beispiele STARK Singular

SCHWACH Singular

Plural

der Studierende des Studierenden dem Studierenden den Studierenden

die Studierenden der Studierenden den Studierenden die Studierenden

viele Angestellte vieler Angestellter vielen Angestellten viele Angestellte

die Angestellte der Angestellten der Angestellten die Angestellte

die Angestellten der Angestellten den Angestellten die Angestellten

viele Ganze vieler Ganzer vielen Ganzen viele Ganze

das Ganze des Ganzen dem Ganzen das Ganze

die Ganzen der Ganzen den Ganzen die Ganzen

Plural

MASKULINA Studierender m : študent m; (tisti, ki študira) N ein Studierender viele Studierende G eines Studierenden vieler Studierender D einem Studierenden vielen Studierenden A einen Studierenden viele Studierende FEMININA Angestellte f : zaposlenka ž N eine Angestellte G einer Angestellten D einer Angestellten A eine Angestellte NEUTRA Ganzes n : celota ž N ein Ganzes G eines Ganzen D einem Ganzen A ein Ganzes

16

Wende die richtige Deklination an! Uporabi pravilno sklanjatev!

Er dankt dem Bauer (der Bauer) für die Auskunft. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

(der Student). Der Professor fragt (Semmel, Pl.) aus der Bäckerei. Patrick holt frische (der Großvater). Das ist das Haus (der Mensch, Pl.) auf dem Land kennen. Wir lernen (Bild, PI.) gesehen. Wir haben in der Galerie viele Fragen Sie doch (der Herr). (Herr Meier) anrufen. Ich muss heute noch An der Universität gibt es viele (Professor). (das Kino, Pl.) gut? Sind die Filme in In (das Büro, PI.) arbeiten viele Menschen. (der Doktor) ist neu, aber die Häuser Das Haus (der Professor, PI.) sind alt. Der Lehrer hat (der Name) nicht verstanden. (See, PI.) und Die Landschaft mit den vielen (Berg, Pl.) gefiel (der Herr) sehr gut. Hast du (der Herr) Doktor gesehen? Mit diesen (Herr, Pl.) arbeiten wir gern. Sagen Sie uns bitte Ihren (Name). Die Kinder reichten (der Student) die Hand. In meiner Klasse gibt es keine (Schülerin, Pl.). Herr Meier erklärt (das Kind, Pl.) den Fahrplan. Er bietet (der Freund, Pl.) einen Kaffee an. Herr Müller hilft (der Schüler). Anna zeigt (die Freundin, Pl.) das neue Buch. Der Wirt begrüßt (der Mann). Die Lehrerin hilft (die Schülerin, Pl.). (der Polizist). Der Herr spricht mit Der Junge spielt mit (die Katze, Pl.). Am Ende der Diskussion wird über (der Antrag, Pl.) abgestimmt. Es gibt verschiedene (Möglichkeit, PI.) einen Konflikt zu lösen. Robert muss noch zwei (Buch) kaufen. 17

Wende die richtige Deklination an! Uporabi pravilno sklanjatev!

(der Schüler, Pl.) in seine Klasse.

Der Professor ruft die Schüler 61.

Er kommt an

(der Tag), wenn ich weg gehe.

62.

Nach dem Regen sind

63.

Herr Berger begrüßt seine

64.

Die Vögel in

65.

Ich muss in allen

66.

Der Professor spricht mit

67.

Meine Freundin hat sehr schöne

(der Bach, Pl.) sehr voll. (Sohn, PI.). (der Wald, Pl.) singen sehr schön. (Ofen, Pl.). einheizen. (der Studierende). (Auge, Pl.).

68.

Seine Mutter hat ihm

(die Uhr) seines Vaters gegeben.

69.

In dem Hörsaal sind

(die Studentin, Pl.) sehr still. (der Bär, Pl.) leben in großen Wäldern.

70.

71.

Der Direktor verlangt gute

72.

Die Kinder reichen sich

(Kenntnis, Pl.) in EDV. (die Hand, Pl.).

73.

(das Mädchen, Pl.) spielen mit den Puppen.

74.

Sie geht trotz des starken

75.

Meine Mutter hat heute

76.

(Schmerz) in die Schule. (die Illustrierte, Pl.) gekauft. (die Braut, Pl.) haben meistens weiße Kleider.

77.

Man darf sich nicht alles zu

78.

Die Griechen hatten viele

79.

Die Wissenschaftler machen viele Versuche mit weißen

80.

Familie Klein hat drei

81.

(Gott).

(die Nacht, PI.) werden immer kühler. Die Schwester ihres

83.

In der Grundschule lehren viele

84.

Immer mehr

85.

In unserem Krankenhaus gibt es viele

87.

(Lehrerin, Pl.). (Sportlerin, Pl.) spielen Fußball. (Arzt, Pl.).

(der Postamt, Pl.) in Österreich schließen um 18 Uhr. In der Bibliothek haben wir viele

89.

18

(Mann) ist ihre Schwägerin.

(die Ärztin, Pl.) in der Notaufnahme sind sehr nett.

86.

90.

(Maus, Pl.).

(Tochter, Pl.).

82.

88.

(Herz) nehmen.

(Buch) zur Auswahl.

(der Tag, Pl.) der Menschheit sind gezählt. Eva hat drei

Bruder).

Schreibe den Genitiv Singular (M, N) und Nominativ Plural (M, F, N)! Zapiši rodilnik ednine (m., sr. spol) in imenovalnik množine (m., ž., sr. spol)!

das Ohr

des Ohres: die Ohren

91.

der Tag

92.

der Vater

93.

der Bach

94.

der Saal

95.

der Sohn

96.

der Fuchs

97.

der Leib

98.

der Wald

99.

der Ofen

100. der Deckel 101. der Vogel 102. der Apfel 103. die Hand 104. die Mutter 105. die Not 106. die Kuh 107. das Brot 108. das Kind 109. das Messer 110. das Mädchen 111. das Echo 112. der Bauer 113. die Frau 114. der Schmerz 115. das Herz 116. der See 117. das Auge 118. der Herr 119. die Lehrerin 120. der Studierende 19

DEKLINATION DER PERSONENNAMEN SKLANJATEV OSEBNIH IMEN GENITIV RODILNIK • Die Familiennamen und Vornamen bilden ohne Artikel, ohne Pronomen oder ohne Adjektiv den Genitiv auf -s: Priimki in imena tvorijo brez člena, zaimka ali pridevnika rodilnik na S: Napoleons Reichtum. Zur Zeit Cesars. Martins Schwester ... > Die Namen auf -x, -s, -ß, -z und -e bilden den Genitiv auf -[e]ns. Imena na -X, -S, -ß, -Z in -E tvorijo rodilnik na -(EINS. Karl Franzens Universität. Mathildens Bücher. Maxens Oma ...

Beim Schreiben wählt man öfter die Form mit dem Apostroph ('). Pri pisanju izbiramo pogosteje obliko z opuščajem. Max' Mutter, Franz' Haus ... Beim Sprechen gebraucht man aber am liebsten die Form mit von + Name. Pri govorjenju pa najraje rabimo obliko z VON + ime. die Mutter von Max, das Haus von Franz ...

> Wenn vor dem Familiennamen ein Vorname steht, so wird nur der Familienname dekliniert. Če pred priimkom stoji ime, sklanjamo samo priimek. Die Werke Friedrich Schillers. Günter Hubers Mutter.... Wenn vor dem Personennamen ein Artikel, ein Pronomen oder ein Adjektiv steht, dann bleibt der Personenname im Genitiv undekliniert. Osebnega imena v rodilniku ne sklanjamo, če pred njim stoji člen, zaimek ali pridevnik. Die Leiden des jungen Werther. Die Reformen des (Kaisers) Karl ...

PLURAL MNOŽINA • Wenn ein Name mehreren Personen gemeinsam ist, lässt sich ein Plural bilden. Če je eno ime skupno večim osebam, lahko tvorimo množino. die Marien (Marie), die Marias (Maria), die Grimm, die Horatier (Horatius), die Brunhilden, die Friedriche, die Ulriken, die Annas (Anna) ... 20

DEKLINATION DER FREMDWÖRTER SKLANJATEV TUJK GENITIV RODILNIK • Die männlichen und sächlichen Fremdwörter, die ihre fremde Endung und fremde Betonung im Deutschen beibehalten haben, bekommen im Genitiv Singular meistens die Endung -[e]s. Siehe auch Seite 11ff.! Tujke moškega in srednjega spola, ki so v nemščini obdržale tujo končnico in tuj naglas, dobijo v rodilniku ednine največkrat končnico -(EIS. Glej tudi stran 11ff.! das Auto - des Autos der Friseur - des Friseurs der Komplex - des Komplexes ...

das Museum - des Museums der Prozess - des Prozesses

PLURAL MNOŽINA • Die Pluralbildung ist sehr verschieden: Tvorjenje množine je zelo raznoliko: > Viele Fremdwörter nehmen deutsche Pluralendungen an (-e, -en, -er, -s). Mnogo tujk prevzame nemške končnice (-E, -EN, -ER, -S). das Thema - die Themen die Frequenz - die Frequenzen der Organismus - die Organismen die Kritik - die Kritiken ...

das Bataillon - die Bataillone das Auto - die Autos der Atlas - die Atlanten

> Einige Fremdwörter behalten die Form des Nominativs Plural der fremden Sprache bei. Nekatere tujke obdržijo obliko imenovalnika množine tujega jezika. das Lexikon - die Lexika das Adverb[ium] - die Adverbia das Minimum - die Minima das Genus - die Genera das Verbum - die Verba = das Verb - die Verben ... > Die Fremdwörter, die auf -[i]um auslauten, bekommen im Plural die Endung -[i]en. Tujke, ki se končajo na -(IZUM, dobijo v množini končnico -WEN. das Gymnasium - die Gymnasien das Studium - die Studien das Adverb(ium) - die Adverbien das Museum - die Museen das Kompendium - die Kompendien ... 21

DAS ADJEKTIV PRIDEVNIK Das Adjektiv ist eine Wortart, die die Fähigkeit besitzt, einzelne Fälle durch Endungen zu kennzeichnen. Es bezeichnet eine Eigenschaft des Substantivs. Das Adjektiv kann ein unmittelbarer Begleiter des Substantivs sein und heißt dann attributives Adjektiv, es kann aber auch mit Verben sein oder werden zusammenstehen, und heißt dann prädikatives Adjektiv. Attributive Adjektive werden dekliniert, die prädikativen dagegen nicht. Als Adjektive können auch das Präsenspartizip und das Perfektpartizip gebraucht werden. In diesem Fall werden sie>so wie die Adjektive dekliniert und (sinngemäß) gesteigert. (Siehe Seiten 84 und 93f!) Pridevnik je besedna vrsta, ki ima sposobnost zaznamovanja posameznih sklonov s končnicami. Pridevnik označuje lastnost samostalnika. Lahko je neposredni spremljevalec samostalnika in se imenuje prilastkov pridevnik, lahko pa stoji skupaj z glagolom SEIN ali glagolom WERDEN in se imenuje povedkovni pridevnik. Prilastkovne pridevnike sklanjamo, povedkovnih pa ne. Kot pridevnik lahko uporabimo tudi deležnik sedanjika in deležnik preteklika. V tem primeru ju sklanjamo in stopnjujemo kot pridevnike. (Glej strani 84 in 93f!) attributiv/prilastkovno

Der fleißige Schüler. Die geheime Nummer. Das schöne Bild.

prädikativ/povedkovno Der Schüler j$t fleißig. Die Nummer ist geheim. Das Bild ist schön....

Die meisten Adjektive sind Ableitungen von Substantiven, Verben und anderen Adjektiven mit den Suffixen -bar, -[e]n, -ig, -isch, -haft, -lich, -sam ... Večina pridevnikov so izpeljanke samostalnikov, glagolov in drugih pridevnikov s priponami: T trinkbar, seiden, eisern, wolkig, malerisch, lebhaft, täglich, einsam ...

\\/enn ein Freund bittet. da ist kein Morgen. (Sprichwort) \\/er ohne Kinder lebt, der weiß von keinem Leide; wer ohne Kinder stirbt, der weiß von keiner Freude. (Sprichwort) Nichts können ist keine Schande, aber nichts lernen. (Sprichwort) Pie Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben. (Schiller) Pie Umstände verändern das [Zecht. (Rollenhagen) Um etwas zu empfangen, bediene dich der Überredung, nicht der C..ewaLt. (6ion) Überlege heute und handle morgen. (Italienisches Sprichwort) Meckern ist wichtig, nett sein kann jeder. (Anonym) Pie rechte Aufgeschlossenheit ist das kostbarste menschliche (buber) \\der gar zu viel bedenkt, wird wenig Leisten. (Schiller) Ich Lebe mein Leben in wachsendem gingen. (gilke)

22

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE SKLANJATEV PRIDEVNIKOV STARKE DEKLINATION KREPKA SKLANJATEV Das Adjektiv wird stark dekliniert, wenn vor ihm weder der bestimmte Artikel noch ein Wort mit der Endung des bestimmten Artikels steht. In diesem Fall bekommen die Adjektive in allen Fällen die Endungen des bestimmten Artikels, außer im Genitiv Singular Maskulina und Neutra, die die Endung -en bekommen. Pridevnik sklanjamo krepko, če pred njim ne stoji niti določni člen niti katerakoli druga beseda s končnico določnega člena. V tem primeru dobijo pridevniki v vseh sklonih končnice določnega člena, razen v rodilniku ednine moškega in srednjega spola, ko dobijo končnico -EN. Beispiele

Endungen Singular

Plural

Singular

Plural

MASKULINA N guter Schüler G guten Schülers D gutem Schüler A guten Schüler

gute Schüler guter Schüler guten Schülern gute Schüler

MASKULINA N -er -e G -en -er D -em -en A -en -e

FEMININA N gute Suppe G guter Suppe D guter Suppe A gute Suppe

gute Suppen guter Suppen guten Suppen gute Suppen

FEMININA N -e G -er D -er A -e

-e -er -en -e

NEUTRA N gutes Kind G guten Kindes D gutem Kind A gutes Kind

gute Kinder guter Kinder guten Kindern gute Kinder

NEUTRA N -es G -en D -em A -es

-e -er -en -e

Nach einigen Zahladjektiven und Pronomen wie ander-, einig-, etlich-, viel-, irgendwelch-, mehrere, wenig- ... wird das folgende Adjektiv [meist] wie nach einem Adjektiv parallel dekliniert (gleiche Endungen). Pridevnike, ki stojijo za nekaterimi števniki in zaimki kot, sklanjamo [večinoma] kot za drugimi pridevniki „vzporedno" (enake končnice)!

ein anderer junger Mann, irgendwelches dummes Zeug, mehrere weiße Hemden, viele schöne Bilder, weniges gutes Programm (aber: mit wenigem guten Glauben; wenig gute Freunde) ... 23

SCHWACHE DEKLINATION ŠIBKA SKLANJATEV Das Adjektiv wird schwach dekliniert, wenn vor ihm der bestimmte Artikel oder ein Pronomen (dieser, jener, solcher ... außer das Possessivpronomen) mit der Endung des bestimmten Artikels steht. Pridevnik sklanjamo šibko, ko pred njim stoji določni člen ali zaimek (razen svojilnega zaimka) s končnico določnega člena.

Die Adjektive bekommen in allen Fällen die Endung -en, außer im Nominativ Singular Maskulina, Feminina und Neutra und im Akkusativ Singular Feminina und Neutra, die die Endung -e bekommen. Pridevniki dobijo v vseh sklonih končnico -EN, razen v imenovalniku ednine vseh spolov in v tožilniku ednine ženskega in srednjega spola, ki dobijo končnico -E. Endungen

Beispiele Singular

N der große Bär G des großen Bären D dem großen Bär A den großen Bär

MASKULINA die großen Bären der großen Bären den großen Bären die großen Bären

FEMININA N die kleine Stadt G der kleinen Stadt D der kleinen Stadt A die kleine Stadt

N G D A

-e -en -en -en

-en -en -en -en

FEMININA die kleinen Städte der kleinen Städte den kleinen Städten die kleinen Städte

NEUTRA N das schöne Kind G des schönen Kindes D dem schönen Kind A das schöne Kind

Singular Plural

Plural

MASKULINA

N G D A

-e -en -en -e

-en -en -en -en

NEUTRA die schönen Kinder der schönen Kinder den schönen Kindern die schönen Kinder

N G D A

-e -en -en -e

-en -en -en -en

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. (Goethe) \Veh einem Lande. das ein !find regiert. (3hakespeare)ICraft, die nicht wirkt, erschlafft. (.Sprichwort) Ein großer Künstler erfindet ein Urbild, und das Leben versucht es zu kopieren. (\Vilde) \Ver weiß. ob das Leben nicht das Totsein ist, und Totsein da unten das Leben?! (Euripides) 24

GEMISCHTE DEKLINATION MEŠANA SKLANJATEV Das Adjektiv wird nach der gemischten Deklination dekliniert, wenn vor ihm der unbestimmte Artikel ein, das Indefinitpronomen kein oder ein Possessivpronomen (mein, dein, unser ...) steht. Pridevnik sklanjamo po mešani sklanjatvi, kadar pred njim stoji nedoločni člen EIN, nedoločni zaimek KEIN ali svojilni zaimek. Im Nominativ und Akkusativ Singular bekommen die Adjektive die starken, in anderen Fällen die schwachen Endungen. Pridevniki dobijo v imenovalniku in tožilniku ednine krepke, v ostalih sklonih pa šibke končnice. Beispiele

Endungen Singular

Plural

Singular

MASKULINA N G D Akein kleiner Junge keines kleinen Jungen keinem kleinen Jungen keinen kleinen Jungen

keine kleinen Jungen keiner kleinen Jungen keinen kleinen Jungen keine kleinen Jungen

FEMININA N G D A

deine lieben Tanten deiner lieben Tanten deinen lieben Tanten deine lieben Tanten

NEUTRA N G D A

'. D -en A -en #

deine liebe Tante deiner lieben Tante deiner lieben Tante deine liebe Tante kein altes Buch keines alten Buches keinem alten Buch kein altes Buch

keine alten Bücher keiner alten Bücher keinen alten Büchern keine alten Bücher

Plural

MASKULINA -en N -er G -en -en

FEMININA N -e G -en D -en A -e

NEUTRA N -es k G -en + D -en y A -es

-en -en

-en -en -en -en -en -en -en -en

Der unbestimmte Artikel ein hat keinen Plural! Nedoločni člen EIN nima množine! N G D A

Singular: GEMISCHT

Plural: STARK

ein kleiner Junge eines kleinen Jungen einem kleinen Jungen einen kleinen Jungen

kleine Jungen kleiner Jungen kleinen Jungen kleine Jungen

25

Wende richtige Deklination an und ergänze! Uporabi pravilno sklanjatev in dopolni! Sie lädt ihre best en Freunde zur Party ein. 121.

Geben Sie mir den rot

und den blau

122.

Trägst du lieber ein schwarz

123.

Im Garten dieses klein

124.

Er ist mit seinem neu

125.

Bin ich hier auf der richtig

126.

Frau Berger hat ein

Bleistift!

oder ein rot

Tuch?

Hauses gibt es viel

Blumen.

Auto nach Berlin gefahren. Straße zu dem neu schön

Hut.

neu

127. Die Autos fahren in Europa meist auf der recht 128.

Wir wohnen in dem neu

129.

Ich habe viele neu

130.

Ich brauche ein

131.

Das klein

132.

Ich habe ein

133.

Mein Freund fand ein schön

134.

Der Briefträger hat ein

135.

Das neu

136.

Siehst du das

137.

Ich sehe kein

Bücher gekauft. gut

Füller.

leer

freundlich

Frau.

Wohnung gemietet. Zimmer im 1. Stock ein wichtig

neu

Hauses.

Telegramm gebracht.

Theater ist heute geschlossen. (hoch) Haus? (hoch) Haus. Mantel gefällt mir sehr gut.

139.

Tragen Sie immer ein

140.

Wir haben ein

schwarz

schön

141. Sie kennt die Namen viel

alt

Leute im Ort.

Ist der Lehrer mit der heutig

143.

Die Lehrerin hat den Studenten einig

144.

Der Lehrer stellt dem Schüler ein

145.

Wir haben ein

alt

Aufgabe zufrieden? neu schwierig

Bücher gezeigt. Frage.

Haus.

146. Das Kind spielt mit der klein

Die Eltern haben dem klein

rot

Katze.

Kind das neu

148.

Die Studenten müssen in den groß

149.

Ein

150.

Werner ist stark erkältet und darf kein

brav

Hut?

Reise gemacht.

142.

26

Straßenseite.

Studentenheim.

Haus gehört ein

138. Der blau

147.

Hotel?

Buch gekauft.

Lesesälen in den alt

Medizinstudent hat immer einen weiß kalt

Büchern lesen. Mantel an.

Getränke trinken.

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

Wende richtige Deklination an und ergänze! Uporabi pravilno sklanjatev in dopolni! Ich spiele mit unserem klein en Hund. Haus in einem wunderschön

151. Wir haben ein klein

Grundstück haben wir von unseren Großeltern bekommen. Wir

152. klein

153. haben das klein

, hölzern

Haus selbst gebaut. Das grün

154. Stückchen Erde wird von einem eisern 155. wild

Wald. Das

Tiere unser klein

Zaun umgeben, damit die

Gut nicht beschädigen können. Meine Schwester haben rund um das Haus Obstbäume

156. Mutter und meine älter 157. und herrlich

Blumen gepflanzt. Jeden Frühling erfreuen uns die Blumen

158. mit ihren rot

, gelb

und blau

Blüten. Und die klein

159. Obstbäume sind schon größer geworden. Jeden bunt 160. Familie groß

Freude an den viel

Herbst hat unsere

Früchten. Die zwei größer

161. Apfelbäume beschenken uns jeden Herbst mit vielen groß 162. sodass wir auch über den lang

Äpfeln,

Winter genug gesund

Obst haben.

163. Und hinter dem Haus hat meine Mutter das gesündest 164. gepflanzt. Auf einem klein 165. Waldbeeren ihren eigen 166. als süß

Gemüse

Plätzchen haben auch die süß Platz gefunden. Sie kommen an manchen Sonntagen

Nachspeise auf den Tisch. Die herrlich duftend

167. schmeckend

Früchte bereiten uns immer wieder groß

168. Aber auch der grün 169. beginnen die hoh

Fichten, die für die frisch

Luft sorgen. Wir fahren

Versteck, um uns von dem

Alltag zu erholen, frisch

Luft zu schnappen und

172. neu

Kräfte zu sammeln. Auch unserem klein

173. kurz

Aufenthalt in der unversehrt

174. Versteck gebaut, damit er die viel 175. Fast immer kommt uns das klein 176. Morgen wecken uns die wunderschön

Hund gefällt der

Natur. Er hat sich ein klein wild

Tiere beobachten kann.

Eichhörnchen besuchen. Und jeden Vögel mit ihrem fröhlich

177. Gesang. Mein Großvater hat uns von einem groß 178. in dem dunkl 179. für die klein 180. Ja, etwas Schöner

Freude.

Salat geht fast nie aus. Und wo die Lichtung aufhört,

170. fast jedes Wochenende in unser klein 171. anstrengend

und

Wald lebt. Und jeden kalt

Bären erzählt, der tief Winter streuen wir Futter

Tiere aus, damit sie in der nächst als unser klein_ Haus in der still

Zeit bei uns bleiben. Natur gibt es nicht. 27

Wende richtige Deklination an und ergänze! Uporabi pravilno sklanjatev in dopolni!

Das schwach P Licht schadet den Augen. 181. Ich habe ein sehr gut

Buch gelesen.

182. Eva hilft ihrem jünger

Bruder. Hund.

183. Unsere Nachbarin hat einen weiß

Hund versteht sich sehr gut mit unserer schwarz

184. Der weiß

Hut.

185. Herr Meier trägt einen grau

Himmel.

Sonne steht hoch am blau

186. Die stark

Mantel anziehen.

187. Bei den Chemieübungen muss ich den weiß 188. Die rot

Blumen gefallen mir sehr gut. Schwester.

189. Er mag seine klein 190. Der klein

Stuhl.

Junge sitzt auf dem höchst

Pullover super aus.

Hose und dem schwarz

191. Sie sieht in der schwarz 192. Patrick fährt ein rot

Auto.

193. Siehst du das klein

rot

Auto dort?

Miss-Styria kennen.

194. Wir lernen die neuest 195. Ich kann nur eine einzig

Stunde bei dir bleiben. Mädchen.

196. Meine Schwester ist ein sehr romantisch

Antworten.

197. Der Lehrer benotet leider nur die ganz richtig

Buch gekauft.

198. Ich habe mir das neuest

und aufregendst

199. Wir müssen die erreicht

Punkte auf dem schwarz

Brett suchen.

Urlaub sehr gefreut.

200. Er hat sich auf den schwer verdient 201. Ich habe keine schwarz

Hose, und deshalb nehme ich die blau

202. Wir haben das schlecht

Wetter nicht erwartet.

Dame schreit uns immer an.

203. Die verärgert

204. Unser Lehrer erklärt uns die schwer 206. Eva hat ihre best 208. Meine alt

Freundinnen zur Geburtstagsparty eingeladen. Nachhauseweg singe ich immer.

Freunde haben mich mit einem laut

209. Wir bogen in den kreisförmig 210. Die verletzt 28

Regeln.

Winter bringt hoffentlich mehr Schnee mit.

205. Der kommend 207. Auf dem lang

Katzen.

Lied begrüßt.

Parkplatz ein.

Kinder wurden ins neu

Krankenhaus eingeliefert.

DIE KOMPARATION DER ADJEKTIVE STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV Bei der Komparation der Adjektive unterscheidet man folgende Stufen: Pri stopnjevanju pridevnikov razlikujemo stopnje: 1. Positiv = Grundstufe Osnovnik schön, klein, so neu wie ... 2. Komparativ = Höherstufe = Mehrstufe Primernik schöner, kleiner, neuer als ... Superlativ = Höchststufe = Meiststufe 3. Presežnik der größte, die klügste, am klügsten

Der Positiv Osnovnik Mit dem Positiv wird eine Eigenschaft eines Substantivs bezeichnet. Z osnovnikom označujemo lastnost samostalnika. Mein Haus ist schön. Ich habe ein schönes Haus. ... Mit dem Positiv wird auch ausgedrückt, dass zwei (oder mehrere) Wesen oder Dinge eine gleiche Eigenschaft haben. In diesem Fall wird der Positiv zwischen so und wie gesetzt. Z osnovnikom izražamo tudi, da imata dve (ali več) bitji ali stvari enako lastnost. V tem primeru postavimo osnovnik med SO in WIE. Der Weg a ist so lang wie der Weg b. Dieses Foto ist nicht so schön wie das andere. Anna fährt so schnell, wie Patrick gefahren ist.... Siehe Seite 186f! Glej stran 186f! Wenn man den unterschiedlichen Grad zweier Eigenschaften eines Gegenstandes bezeichnen will, dann setzt man die komparativischen Gradadverbien mehr, eher oder weniger vor den Positiv des betreffenden Adjektivs. Dabei können die Eigenschaften aber auch durch Substantive oder Verben ausgedrückt werden. Če hočemo označiti različno stopnjo dveh lastnosti enega predmeta, pa uporabimo stopenjske prislove MEHR, EHER ali WENIGER, ki stojijo pred osnovnikom izbranega pridevnika. Pri fern lahko lastnost izražajo tudi samostalniki ali glagoli. Ich bin mehr tot als lebendig gewesen. Sie redet mehr, als sie handelt. Wir müssen mehr praktische [als theoretische] Ziele verfolgen. Mein Ofen gibt mehr Kälte als Wärme ab.... 29

Der Komparativ Primernik Wenn eine Eigenschaft einem Gegenstand in einem höheren Grad eigen ist als dem anderen, so drückt man diese Eigenschaft mit dem Komparativ aus. Če je neka lastnost predmetu dana v višji stopnji kot drugemu, potem izražamo to lastnost s primernikom.

Dein Haus ist schöner als mein Haus. Du hast ein schöneres Haus als ich.... Der Komparativ wird von dem Positiv mit dem Suffix -er abgeleitet. Primernik izpeljujemo iz osnovnika s pripono -ER.

Positiv schön klein neu

4 -š 4 4

Komparativ schöner kleiner neuer ...

Der Superlativ Presežnik Ist eine Eigenschaft dem Gegenstand im höchsten Grad eigen, so drückt man dies mit dem Superlativ aus. Če pa je neka lastnost predmetu dana v najvišji stopnji, potem to izrazimo s presežnikom.

Das schönste Haus gehört ihm. Ihr Haus ist am schönsten.... Der Superlativ wird vom Positiv mit dem Suffix -[e]st abgeleitet. Presežnik izpeljujemo iz osnovnika s pripono -[E]ST.

Positiv schön klein neu

-š -> 4 -š

Superlativ die, der, das schönste die, der, das kleinste die, der, das neueste

am schönsten am kleinsten am neuesten ...

Wird der Superlativ prädikativ gebraucht, so steht er im Allgemeinen mit dem bestimmten Artikel. Pri povedkovni rabi presežnika le-tega v splošnem uporabljamo z določnim členom.

Robert ist der größte unter seinen Mitschülern. Dieser Tag ist der schönste. Inge ist die beste unter den Sportlerinnen.... Wird aber der Superlativ adverbial gebraucht, so tritt er mit am oder aufs zusammen auf. Pri prislovni rabi presežnika pa le-ta nastopa skupaj z AM ali AUFS.

Anna läuft am schnellsten von allen. Es ist am besten, wenn du hier bleibst. Er hat uns aufs herzlichste begrüßt.... Der Komparativ und der Superlativ werden wie alle Adjektive nach den Deklinationen der Adjektive dekliniert! (Siehe Seite 23ff!) Primernik in presežnik sklanjamo kot vse pridevnike po sklanjatvah pridevnikov! (Glej stran 23ff.!)

30

o

Superlative mit am oder aufs, nach denen mit Wie? gefragt werden kann, werden kleingeschrieben. Presežnike z AM ali AUFS, po katerih se vprašamo WIE?, pišemo z malo začetnico.

Dieser Weg ist steil/steiler/am steilsten. Er wurde aufs herzlichste begrüßt.... o

Superlative mit am (an + dem) oder aufs (auf + das), nach denen mit Woran? oder Worauf? gefragt werden kann, übernehmen die Merkmale der Substantivierungen und werden großgeschrieben. Presežniki z AM ali AUFS, po katerih se vprašamo WORAN? ali WORAUF?, prevzamejo značilnosti posamostaljenih pridevnikov in jih pišemo z veliko začetnico.

Es fehlt ihnen am Nötigsten. Er hat sich aufs Schlimmste vorbereitet.... > Bei Adjektiven, die auf -el, -en oder -er enden, fällt das -e- im Komparativ meistens aus. Pri pridevnikih, ki se končajo na -EL, -EN ali -ER v primerniku -E- največkrat izpade.

Positiv dunkel trocken finster

4 4 -► 4

Komparativ dunkler trockner finstrer

4 4 4 -š

Superlativ die, der, das dunkelste die, der, das trockenste die, der, das finsterste

am dunkelster am trockenstem am finstersten ...

> Wenn vor der Endung -er ein Diphthong (au, eu ...) steht, fällt das -e- immer aus. Če pred končnico -ER stoji dvoglasnik, -E- vedno izpade.

Positiv sauer teuer

4 Komparativ 4 saurer -1 teurer

-š -► 4

Superlativ die, der, das sauerste die, der, das teuerste

am sauersten am teuersten ...

> Bei einigen Adjektiven mit dem Stammvokal a, o oder u tritt oft der Umlaut auf. Pri nekaterih pridevnikih s korenskim samoglasnikom A, 0 ali U pogosto nastopi preglas. alt, arm, dumm, groß, hoch, jung, klug, lang ... 4 Superlativ Positiv 4 Komparativ am ältesten alt 4 älter 4 die, der, das älteste am grölten groß -> größer 4 die, der, das größte -1 höher am höchsten -> die, der, das höchste hoch 4 4 die, der, das klügste am klügsten ... klug klüger > Bei Adjektiven mit dem Diphthong au tritt kein Umlaut auf. Pridevniki z dvoglasnikom AU ne dobijo preglasa.

faul, braun, sauer ... 4 Komparativ Positiv -! fauler faul 4 brauner braun sauer 4 saurer

4

4 -► -►

Superlativ die, der, das faulste die, der, das braunste die, der, das sauerste

am faulsten am braunsten am sauersten ... 31

UNREGELMÄßIGE KOMPARATION NEPRAVILNO STOPNJEVANJE Einige Adjektive haben eine unregelmäßige Komparation, das heißt, sie bilden die Steigerungsstufen aus verschiedenen Stämmen: Nekatere pridevnike stopnjujemo nepravilno, to pomeni, stopnje tvorijo iz različnih korenov: PositivKomparativ

-4

Superlativ

gut

4

besser

4

die, der, das beste

am besten

hoch

-!

höher

-!

die, der, das höchste

am höchsten

nah[e]

.4

näherdie, der, das nächste

am nächsten

viel

9

mehr

4

die, der, das meiste

am meisten

wenig

-9

weniger

.4

die, der, das wenigste

am wenigsten

-9

minder

-š die, der, das mindeste am mindesten

ADJEKTIVE OHNE STEIGERUNGSFÄHIGKEIT PRIDEVNIKI BREZ MOŽNOSTI STOPNJEVANJA Bei bestimmten Adjektiven ist die Steigerung in der Regel nicht möglich, weil bei ihnen auf Grund ihrer Bedeutung kein Vergleich möglich ist. Pri določenih pridevnikih stopnjevanje po pravilu ni mogoče, ker p ri njih zaradi njihovega pomena primerjava ni mogoča. bargeldlos, blind, dreieckig, dreifach, ganz, halb, hundertfach, lebendig, lila, mündlich, obdachlos, oliv, oval, rosa, rund, schneeweiß, schriftlich, steinreich, sterblich, stumm, tot, viereckig, wörtlich ...

Lachen, \/einen, Lust und Schmerz sind Geschwisterkinder. (Goethe) Jetzt oder nie! Ich muss den teuren Augenblick ergreifen. (5chiller) Jeder kehre vor seiner Tür! (5prichwort) Niemand heilt durch Jammern seinen l_larm. (5hakespeare) \Vir irren allesamt, nur jeder irret anders. (Lichtenberg) Die Kraft verleiht Gewalt, die Liebe leiht Macht. (Ebner-Eschenbach) Die Probe eines Genusses ist seine Erinnerung. (Jean Paul) Leichter träget, was er trägt, wer Geduld zur hürde legt. (Logau) 32

Steigere! Stopnjuj! faul

fauler

die. der. dati faulste: am faulsten

211. reich 212. schön 213. müde 214. dunkel 215. teuer 216. heiß 217. hübsch 218. frisch 219. alt 220. dankbar 221. arm 222. lang 223. warm 224. kalt 225. stark 226. klug 227. schlau 228. hoch 229. gut 230. jung 231. viel 232. schwach 233. braun 234. kurz 235. edel 236. grob 237. krank 238. gesund 239. sauber 240. laut 33

DIE NUMERALIA - Die Zahlwörter ŠTEVNIKI

DIE GRUNDZAHLEN - Die Kardinalzahlen GLAVNI ŠTEVNIKI Mit Grundzahlen wird angegeben, wie viele Lebewesen oder Dinge vorhanden sind. Die Grundzahlen antworten auf die Frage WIE VIEL[E]?. Z glavnimi števniki povemo, koliko živih bitij ali stvari je/imamo. Glavni števniki odgovarjajo na vprašanje WIE VIELIEj? (koliko?). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20

null eins (ein, eine, ein) zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf zwanzig

30 60 70 80 90 100 1 000 2 345

dreißig sechzig siebzig achtzig neunzig [ein]hundert [ein]tausend zweitausenddreihundertfünfundvierzig ... 13 = dreizehn 30 = dreißig 14 = vierzehn 40 = vierzig 15 = fünfzehn 50 = fünfzig 16 = sechzehn .. . 60 = sechzig ..

> Grundzahlen nach 12 bildet man nach folgenden Mustern: Glavne števnike nad 12 tvorimo po vzorcih: 13 = drei + zehn = dreizehn 21 = ein + und + zwanzig = einundzwanzig 111 = [ein]hundert + elf = [ein]hundertelf ... .. 15 fünfzehn 18 achtzehn 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 37 siebenunddreißig 222 zweihundertzweiundzwanzig

Ausnahmen

16 = sechs + zehn = sechzehn 17 = sieben + zehn = siebzehn

> Vor Million, Milliarde usw. steht immer noch eine Grundzahl. Pred MILLION, MILLIARDE itd. stoji vedno še glavni števnik. 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde 2 100 001 zwei Millionen einhunderttausend[und]eins ... 34

DIE ORNDNUNGSZAHLEN - Die Ordinalzahlen VRSTILNI ŠTEVNIKI Mit Ordnungszahlen wird eine bestimmte Stelle in einer geordneten, abzählbaren Reihe angegeben. Die Ordnungszahlen antworten auf die Fragen WELCHER? und WIEVIELTE?. Z vrstilnimi števniki navajamo določeno mesto v urejeni, števni vrsti. Vrstilni števniki odgovarjajo na vprašanje WELCHER? in WIEVIELTE? (Kateri? in Koliki?). Sie werden von Grundzahlen durch Anhängen von Suffixen -te oder -ste abgeleitet. Izpeljujemo jih iz glavnih števnikov s priponama -TE ali -STE.

Grundzahl Glavni števnik

1. die, der, das erste 2. die, der, das zweite 3. die, der, das dritte B. die, der, das achte 19. die, der, das neunzehnte 20. die, der, das zwanzigste 90. die, der, das neunzigste 93. die, der, das dreiundneunzigste

+

-te von 2 bis 19 od 2 do 19

-ste ab 20 od 20

100. die, der, das hundertste 101. die, der, das hunderterste 110. die, der, das hundertzehnte 111. die, der, das hundertelfte 303. die, der, das dreihundertdritte 456. die, der, das vierhundertsechsundfünfzigste 1111. die, der, das eintausendeinhundertelfte

DIE BRUCHZAHLEN ULOMKI Die Bruchzahlen geben Teile oder Bruchstücke eines Ganzen an. Sie werden aus den Ordnungszahlen durch Anhängen von Suffix -I abgeleitet. Dadurch bekommen wir ein sächliches Substantiv! Ulomki navajajo dele ali delčke celote. Izpeljujemo jih iz vrstilnih števnikov s pripono -L. Tako dobimo samostalnik srednjega spola! In der mathematischen Sprache kennt man auch „das Eintel" und „das Zweitel". Im Allgemeinen wird aber statt „das Zweitel" substantivisch die Hälfte und adjektivisch halb gebraucht. die Hälfte des Apfels = halber Apfel, die Hälfte der Birne = halbe Birne ... V matematičnem jeziku poznamo tudi izraza DAS EINTEL (enina) in DAS ZWEITEL. Splošno pa uporabljamo namesto DAS ZWEITEL samostalniško DIE HÄLFTE in pridevniško HALB. 1/2 = eine Hälfte 3/202 = drei Zweihundertzweitel 3/4 = drei Viertel 7/10 = sieben Zehntel 10/101 = zehn Einhunderteintel 5/131 = fünf Einhunderteinundreißigstel ... 35

halb wird nach dem Zahlwort ein sowohl dekliniert als auch undekliniert gebraucht. HALB lahko po števniku EIN uporabljamo tako sklanjano kakor tudi nesklanjano. drei und ein halber Tag = drei[und]einhalb Tage ... Statt ein[und]einhalb wird oft die Zusammensetzung anderthalb (= das andere halb) gebraucht. Namesto EIN[UNDIHALB (enainpol) pogosto uporabljamo zloženko ANDERTHALB (poldrug). anderthalb Stunden, anderthalb Jahre ...

VERVIELFÄLTIGUNGSZAHLWÖRTER - Die Multiplicativa MNOŽILNI ŠTEVNIKI Die Vervielfältigungszahlwörter bezeichnen die Zahl der gleichartigen Dinge, aus denen ein Ganzes besteht. Množilni števniki označujejo število enakih stvari, ki sestavljajo celoto. -fach -fältig einfach — Siehe untenWie/ spodaj! zweifach zweifältig dreifach dreifältig vierfach vierfältig hundertfach hundertfältig

Robert hat einen einfachen Bruch des Oberschenkelknochens. Ein dreifaches Hurra für das Geburtstagskind! Ich brauche eine zehnfache Vergrößerung dieser Abbildung....

einfältig hat eine andere Bedeutung! EINFÄLTIG ima drug pomen! einfältig (Adj.> gutmütig-beschränkt, leichtgläubig, naiv, töricht einfältig bedast, lahkomiseln, lahkoveren, naiven, neumen, omejen, pretirano zaupljiv

DIE MATHEMATISCHEN AUSDRÜCKE MATEMATIČNI IZRAZI +

-

* [x]

/

[-A

= ist ist gleich ergibt macht

plus und zuzüglich

minus weniger

mal multipliziert mit

durch geteilt durch dividiert durch

addieren zusammenzählen

subtrahieren abziehen

multiplizieren malnehmen

dividieren teilen

36

22=4

2 ins Quadrat; 2 zum Quadrat; 2 in die Zweite [in die zweite Potenz]

34 = 81 3 in die Vierte [in die vierte Potenz]; 3 hoch 4 Quadratwurzel aus 4 s 81

[die] dritte Wurzel aus 81

a

a - der Zähler

b

b - der Nenner

log ab

der Logarithmus von b bei Basis a

Ig b

der Logarithmus von b [bei Basis 10]

In b

der natürliche Logarithmus von b

der Bruchstrich

Als typisches Merkmal der Mathematik - Der pythagoreische Lehrsatz Kot znamenitost matematike - Pitagorov izrek

/St9tetoh

ae07Q

4adrdt

de,.yypotenaber

... eines rechtwinkligen Dreiecks. z4 Se

uaIayley{ uap Jagn "

Die Summe der Quadrate ...

Jedes Problem trägt in sich schon den Keim der Lösung. (Norman \/incent PeaL) Kleine Dinge. Wenn vereinigt. werden stark. Zarte L'oaumwollfäden. wenn verwoben, sind schwer zerreißbar. (Pantschatantra) Lass dich niemals durch das, Was du nicht kannst, an dem irremachen, Was du kannst. (J. \V.) ALLe Menschen sind klug; die einen vorher, die anderen nachher. (Chinesisches Sprichwort) Indem man unangenehme Ereignisse vor sich herschiebt, vervielfacht man sie. (oprichwort) G ewohnheit besteht darin, dass man einen bestimmten Platz für jede Sache hat und sie niemals dort bewahrt. (Mark Twain) Gib blind. nimm sehend. (Sprichwort) Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch. (Ci'oethe) \Vo das Gesetz aufhört, da beginnt die Tyrannei. (Pitt) Ls gibt eine Grenze für das Aussprechen der Gefühle. die man nicht überschreiten soll. (Tolstoj)

37

Schreibe die Numeralia aus! Izpiši števnike!

30. die. der. das dreißigste 241. 1. 242. 1001 243. 2022 244. 3897 245. 27. 246. 18. 247. 9. 248. 102 249. 1101. 250. 2222 251. 30. 252. 80. 253. 90. 254. 1010101 255. 1234.

256. 1/2 257. 3/4 258. 123/45 259. 1/6 260. 1/15 261. 4/55 262. 1/8 263. 31 /2 264. 1/1111 265. 3/100 266. 9/10 267. 1/53 268. 22/33 269. 1234567 270. 7777

38

DIE PRONOMINA - Die Fürwörter ZAIMKI Die Pronomina werden wie der Artikel in Verbindung mit einem Substantiv und/oder anstelle eines Substantivs (pro: „für", nomen: Substantiv) gebraucht. Sie sind deklinierbar und haben verschiedene Genus-, Kasus- und Numerusformen. Zaimke uporabljamo, kot člen, v povezavi s samostalnikom in/ali namesto samostalnika (pro = „za", nomen = samostalnik). Lahko jih sklanjamo in jih ločimo po različnih oblikah spola, sklona in števila.

DAS PERSONALPRONOMEN - Persönliches Fürwort OSEBNI ZAIMEK Das Personalpronomen steht anstelle eines Substantivs und nennt bestimmte Personen oder Gegenstände, die dem Sprecher und/oder dem Hörer bekannt sind. Osebni zaimek stoji namesto samostalnika in imenuje osebe ali predmete, ki so govorniku in/ali poslušalcu znani. Robert gab mir das Buch. Ich gebe es ihm morgen zurück. Sie ist älter als du.... ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie.

Singular N G D A

ich meiner mir mich

du deiner dir dich

er seiner ihm ihn

Plural N G D A

wir unser uns uns

ihr euer euch euch

sie ihrer ihnen sie

sie ihrer ihr sie

es seiner ihm es

Sie Ihrer Ihnen Sie

Beim Gebrauch des Personalpronomens mit den Präpositionen halber (wird zu halben), wegen und willen werden statt Präposition + Personalpronomen folgende Zusammensetzungen gebraucht: Pri rabi osebnega zaimka s predlogi HALBER (postane HALBEN), WEGEN in WILLEN namesto „predlog + osebni zaimek" uporabljamo zloženke: meinetwegen, deinetwegen, meinetwillen, deinethalben, euretwegen (auch: euertwegen), seinetwillen, ihretwegen, meinethalben ... Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

39

Setze die Pronomina in den richtigen Fall! Postavi zaimke v pravilni sklon! Robert gab mir

(ich) das Buch.

271. Gefällt

(du) mein neues Auto? (ich) bitte diese Frage!

272. Beantworte

(ihr) abends.

273. Meine Schwester besucht 274. Der Lehrer fragt

(du) und nicht

275. Sie bewundert

(ich).

(er) wie einen Star.

276. Ich werde

(du) sofort melden, ob ich die Prüfung bestanden habe.

277. Wieso behandelst du

(er) so schlecht?

278. Unsere Lehrerin erklärt

(wir) die Aufgabe.

279. Es freut mich, dass ich

(er) endlich kennen gelernt habe.

280. Würden Sie

(ich) bitte den Weg zeigen?

281. Wir schreiben

(sie, Pl.), bitte antworten sie _

282. Anna mag

(du) sehr.

283. Was kann ich

(Sie) mitbringen?

284. Wir werden

(du) bald besuchen.

285. Ich habe

(du) lange nicht geschrieben.

286. Klaus hat

(er) bei der Arbeit geholfen.

287. Gibst du

(ich) das Geld?

288. Wir gratulieren

(er) zum Geburtstag.

289. Er gibt

(sie) einen Kuss.

290. Sie will

(er) bald wieder sehen.

291. Wir möchten 292. Du weißt doch, dass

(Sie) helfen. (du) der Zigarettenrauch schadet!

293. Sie hat ein kleines Kind. Sie möchte 294. Gehört das neue Auto 296. Der Professor erzählt 297. Mein Vater will 298. Deine Schwester hat 300. Ich danke 40

(es) alles geben.

(Sie)?

295. Sie hat noch einen Tisch gekauft und will

299. Das alles geht nur

(wir) bald.

(er) beim Fenster aufstellen.

(wir) immer neue Geschichten. (ich) nicht mitnehmen. (er) nach Hause gebracht. (ich) was an! (du) für die schöne Postkarte.

Setze die Personalpronomina in den richtigen Fall Postavi osebne zaimke v pravilni sklon! Ich danke dir (du) herzlichst. 301. Ich habe

(du) schon alles gesagt. (du) sicher gefallen!

302. Lies das Buch, es wird 303. Es wurde

(ich), dass du alles kannst. (du) geschenkt habe?

304. Wo hast du das Buch, das ich 305. Anna hat

(wir) eine Gruselgeschichte erzählt. (er) begeistert.

306. Das Publikum applaudierte

(ich) sehr viel bedeutest.

307. Du weißt, dass du 308. Wir werden 309. Sie wollte

(er) nie vergessen. (wir) wegen Lärmbelästigung anklagen.

310. Maria und Anna erwarten

(du) um 20 Uhr.

311. Der kleine Hund ist

(ich) bis nach Hause gefolgt.

312. Was wolltest du

(ich) fragen?

313. Die Ärztin hat 314. Wer hat

(er) krankgeschrieben. (ihr) das Geld für das Eis gegeben?

315. Wir glauben

(Sie).

316. Als Freunde müssen wir

(sie) helfen.

317. Anna hat

(ich) zum Geburtstag gratuliert.

318. Ich liebe

(du). Liebst du

319. Der Lehrer hat 320. Ich bin 321. Wann wirst du 322. Der Zahnarzt zog 323. Versuche doch 324. Ich gebe 325. Kannst du

(ich) auch?

(wir) gesagt, dass wir nach Hause gehen dürfen. (sie) erst gestern begegnet. (ich) endlich mal besuchen? (ich) einen Zahn. (wir) zu verstehen! (du) das Buch. (ich) bitte helfen?

326. Das kleine Stückchen Erde gehört

(wir).

327. Das kleine Mädchen weint und wir müssen 328. Patrick wird 329. Reiche 330. Wenn ich

(es) helfen.

(ihr) bald wieder besuchen. (ich) bitte deine Hand! (er) frage, dann soll er

(ich) auch antworten. 41

DAS REFLEXIVPRONOMEN - Rückbezügliches Fürwort POVRATNI ZAIMEK Das Reflexivpronomen nimmt bei reflexiven Verben die Stelle des obligatorischen Dativ- oder Akkusativobjekts ein. Povratni zaimek se pri povratnih glagolih navezuje na predmet v dajalniku ali tožilniku. Wir verabschieden uns. Sie schämt sich dafür. Er wäscht sich die Hände.... Ich wasche mich.

Ich wasche mir die Hände. Du wäschst dir die Hände.

Du wäschst dich. Er Sie wäscht sich. Es

Er Sie wäscht sich die Hände. Es

Wir waschen uns.

Wir waschen uns die Hände.

Ihr wascht euch. Sie waschen sich.

Ihr wascht euch die Hände.

aie waschen sich.

die waschen dich die Hände.

Eine Person! Ena oseba! Ich wasche mich. Er kauft sich ein Geschenk. Sie kocht sich das Essen.

Sie waschen sich die Hände.

Zwei Personen! — Kein Reflexivpronomen! Dve osebi — To ni povratni zaimek! Ich wasche das Kind. Er kauft ihm ein Geschenk. Sie kocht ihr das Essen.

Bei sog. echten reflexiven Verben , wie z. B.: sich schämen, sich beeilen, sich ereignen, sich wundern, sich bedanken ..., ist das Reflexivpronomen nicht weglassbar! Pri t. i. pravih povratnih glagolih, kot n. pr.: povratnega zaimka ne moremo opustiti! sie beeilt sich, er bedankt sich , wir schämen uns, ich wundere mich....

Fürchte dich nicht, Langsam zu gehen, aber fürchte dich, stehen zu bleiben. (Chinesisches Sprichwort) Ob wir Mut haben, erweist sich, wenn wir in der Minderheit sind. Mit der Toleranz ist es gerade umgekehrt. (Ralph \V 5ockman) Pie Chancen verstecken sich hinter harter Arbeit. so dass die meisten Menschen sie nicht erkennen. (Anne laanders) heim Schiffbruch hilft sich der Einzelne Leichter. (ochiller) 42

Setze das richtige Reflexivpronomen ein! Uporabi pravilni povratni zaimek! Sie schämt

Sich

dafür.

331. Die Leute waschen

morgens und abends.

332. Wo kann ich

die Hände waschen?

333. Sie können

die Hände im Bad waschen.

334. Patrick setzt

an den Tisch und bestellt

335. Ich setze

ein Glas Bier. eine Tasse Kaffee.

zu ihm und bestelle

336. Wir müssen

jetzt verabschieden.

337. Robert will

von uns verabschieden.

338. Sie sind krank Herr Meier, Sie müssen 339. Die Freunde begrüßen

ins Bett legen.

herzlich.

340. Herr Berger will

ein Auto kaufen.

341. Wann treffen Sie

mit Fräulein Maria?

342. Eva und Sabine entschuldigen

bei Patrick.

343. Adam und Eva haben 344. Anna muss

verliebt. sehr beeilen.

345. Die eineiigen Zwillinge gleichen 346. Die Erstsemestrigen sind 347. Das junge Mädchen hat 348. Geschwister dürften

wie ein Ei dem anderen. heute zum ersten Mal begegnet. den kleinen Bären einfach angeeignet.

nicht verfeinden.

349. Meine Schwester und ihr Freund haben 350. Sie schämt 351. Ich kenne

gestern verlobt.

, weil sie gelogen hat. hier sehr gut aus.

352. Das große Tor lässt

sehr schwer öffnen.

353. Wir müssen

bis morgen Abend entscheiden!

354. Ich wäre sehr froh, wenn ich

auf dich verlassen könnte.

355. Am Abend spielen wir oft »Mensch ärgere 356. Ich sehne

nicht!«.

so sehr nach meiner Freundin.

357. Die Kinder haben 358. Die Studenten müssen

im Wald verirrt. gedulden, wenn sie vor dem Schalter stehen.

359. Wir müssen

lieben und nicht verfeinden!

360. Ich muss

bei Sabine bedanken. 43

Setze das richtige Reflexivpronomen ein! Uporabi pravilni povratni zaimek! Du musst dich doch erinnern, was du gesagt hast. 361. Wir müssen

vertragen und

362. Eva fürchtet

vor Dunkelheit.

363. Patrick hat

nicht streiten.

das Bein gebrochen.

364. Wir befinden

in dem größten Raum meines Hauses.

365. Wir müssen

endlich ausruhen!

366. Was hast du

nur dabei gedacht?

367. Die beiden Parteien konnten 368. Kannst du

schnell einigen.

noch an den letzten Vortrag erinnern?

369. Das kleine Kind freut

über jedes Geschenk.

370. Ist das wahr, oder irre ich

?

371. Ich lebe allein und muss

jeden Tag das Mittagessen kochen.

372. Das große Tor schloss 373. Ich kann

und es wurde dunkel.

mit einer Drei nicht zufrieden geben.

374. Werner hat

beim Holzhacken verletzt.

375. Ihr könnt

erst zu Hause erholen.

376. Wo haben Sie

denn erkältet?

377. Wir müssen

sehr viele Regel merken.

378. Seitdem sie

große Mühe gibt, haben sich ihre Noten verbessert.

379. Jetzt nähern wir

der Freiheitsstatur.

380. Ich brauche jemanden, bei dem ich 381. Zieh

warm an, damit du

382. Ihr musst

bei Anna für sein Verhalten entschuldigen.

384. Vor unserem Haus hat

gestern ein Unfall ereignet.

385. Ich bereite

für die große Prüfung vor.

386. Anna wunderte

als Robert bei ihr vorbeikam.

387. Was wünschst du

zum Geburtstag?

388. Das kleine Mädchen hat 390. Maria hat 44

nicht erkältest!

unbedingt das neue Bad ansehen.

383. Robert möchte

389. Ich habe

aussprechen kann.

verlaufen.

erlaubt, deine Eltern zur Eröffnungsparty einzuladen. die Haare schneiden lassen.

DAS POSSESSIVPRONOMEN - Besitzanzeigendes Fürwort SVOJILNI ZAIMEK Das Possessivpronomen kennzeichnet jemanden oder etwas als einer Person oder Sache zugehörig. Die Possessivpronomina werden im Singular so wie der unbestimmte Artikel, im Plural nach der starken Deklination der Adjektive(Plural!) dekliniert. Svojilni zaimek označuje nekoga ali nekaj kot lastnino neke osebe ali stvari. Svojilne zaimke sklanjamo v ednini kot nedoločni člen, v množini po krepki sklanjatvi pridevnika (množina!). Mein Hund beißt nicht. Er gab seiner Freundin einen Kuss. Warst du schon in unserem Haus? ... Personalpronomen t=> Possessivpronomen mein ich dein du t=> sein er ihr

sie

sein

es wir

unser euer

ihr sie

ihr

Sie

Ihr

Singular M N G D A

-es -em

-en der Hund ich

N mein Hund G mein es Hundes D meinem Hund A mein en Hund

Plural F

N

M/F/N

-e -er -er -e

-0 -es -em

-e -er -en -e

die Freundin er

das Haus wir

die Bücher (PI.) du

sein e Freundin sein erFreundin sein er Freundin sein eFreundin

unser Haus unser es Hauses unserem Haus unser Haus

dein eBücher dein er Bücher dein en Büchern dein e Bücher ...

Mach deine Pläne fürs Jahr im Frühling und die für den Tag frühmorgens. (Chinesisches .Sprichwort)

45

Setze das richtige Possessivpronomen ein! Uporabi pravilni svojilni zaimek! Er gab Seiner Freundin einen Verlobungsring. Gast.

391.

Patrick hat einen Gast. Das ist

392.

Anna hat auch einen Gast. Das ist

393.

Robert und Maria haben viele Freunde. Das sind

394.

Guten Tag, Herr Lang, wie geht es

395.

Herr Meier nimmt

396.

Herr Meier hilft auch

397.

Klaus raucht nicht. Das Rauchen schadet

398.

Maria raucht auch nicht. Das Rauchen schadet auch

399.

Hast du irgendwo

400.

Herr Meier liebt

401.

Du weißt doch, dass Zigaretten

402.

Robert schreibt

403.

Sie konsultiert

404.

Der Student besucht am Vormittag

405.

Liebst du

406.

Er folgt aufmerksam den Worten

407.

Wie würdest du

Ich beschreiben?

408.

Patrick erwartet

Eltern erst um 20 Uhr.

409.

Trägst du

Haar immer offen?

410.

Er begrüßt

Schwester und

411.

Ich musste

Reise unterbrechen, weil mir das Geld gestohlen wurde.

412.

Sie gab mir

413.

Patrick besucht

414.

Er nahm

415.

Niemand sollte

416.

Dort kommt

417.

Klaus unterbricht

418.

Herr Meier hilft

419.

Robert führt

420.

Anna stellt

46

Gast. Freunde. Kindern?

Frau und

Koffer und verlässt den Bahnhof. Frau und nimmt auch

Koffer.

Gesundheit. Gesundheit.

Autoschlüssel gesehen? Kinder. Gesundheit schaden!

neuen Freundin einen langen Brief. Arzt, weil sie nicht schlafen kann. Vorlesungen.

Eltern so wie sie dich lieben? Lehrerin

Mann.

Lieblingsbuch. Freundin und begrüßt auch

Mutter.

Bücher und ging. Eltern anlügen! Mann, Frau Bauer! Reise und besucht

Freunde.

Frau in der Küche. Freunde ins Zimmer. neuen Freund

Mutter vor.

Setze das richtige Possessivpronomen ein! Uporabi pravilni svojilni zaimek!

Sie gab ihrem Freund einen Kuss. 421. Frau Berger bittet

Mann zu Tisch.

422. Eva lädt

Führerschein nicht mitgenommen.

423. Klaus hat

Mutter über alles.

424. Das kleine Kind liebt 425. Die Studenten folgen

festgesetzten Zielen. Freunden mein Heimatort zeigen.

426. Ich werde morgen 427. Er lehrt

Schülerinnen und Schüler.

428. Die Schüler hören 429. Er nimmt

Lehrer nicht zu. Heft und schreibt

430. Ich habe vergessen,

Hausaufgaben.

Hausaufgaben zu machen.

431. Ich schreibe 432.

Geburtstagsparty ein.

Freunde zu

Hausaufgaben immer selbst. Lehrer kommt nie zu spät, und wir beginnen sofort mit der Arb.;it.

433. Klaus vergisst immer

Uhr runter zu nehmen, wenn er sich wäscht.

434.

kleine Schwester und ich besuchen

435.

Großmutter kocht uns immer

436. Maria muss

Lieblingsessen.

Eltern fragen, ob sie ins Kino gehen darf.

437. Herr und Frau Meier sind lange verheiratet und 438. Herr Meier liebt 439. Ich helfe

Kinder sind schon groß.

Frau sehr. Mitschülern gern.

440. Was sagen

Freundinnen zu dem neuen Kleid?

441. Alle Eltern lieben 442. Zeig mir doch

Kinder. Hochzeitsfotos!

443. Er vergisst immer.

Regenschirm mitzunehmen.

444. Jede Mutter freut sich, wenn

Kind Erfolg hat.

445. Robert hat

Haustürschlüssel verloren.

446. Eva räumt

Zimmer auf und hilft

447. Jeder Student muss 448.

Großeltern oft.

Mutter in der Küche.

Studentenausweis mithaben.

Freunde haben mich gestern vom Bahnhof abgeholt.

449. Die Lehrerin gibt 450. Ich muss vor der Reise

Schülern viele Hausaufgaben. Koffer packen. 47

Setze das richtige Possessivpronomen ein! Uporabi pravilni svojilni zaimek!

Er schenkte Seiner Freundin einen wunderschönen Strauß. 451. Patrick hat

wunderschöne Uhr verloren.

452. Ich habe vergessen,

Hausaufgaben zu machen.

453. Anna hilft

Mutter eine Torte zu backen.

454. Wir müssen den Anweisungen 455.

Eltern feierten gestern ihren 20 Hochzeitstag.

456. Robert begrüßt

Nachbarin.

457. Das kleine Mädchen lügt 458. Er bittet 459.

Eltern nie an!

Freundin, ihn zu heiraten. Lehrer erzählt uns sehr interessante Geschichten.

460. Maria hilft Anna 461. Sie trägt

Zimmer aufzuräumen. Haar immer offen.

462. Robert hat mir

Schlittschuhe geliehen.

463. Sie will schon lange

Wohnung aufräumen, aber sie hat keine Zeit.

464. Ich koche mir 465.

Lehrerin folgen.

Mittagessen immer selbst.

Vater und

Mutter gehen heute Abend ins Theater.

466. Warum sind

Eltern ohne dich ans Meer gefahren?

467. Wie trinkt sie 468. Gehen 469. Du sollst

Tee? Mit Milch oder Zitrone? Kinder noch zur Schule, Frau Berger? Fehler zugeben und mich nicht anlügen!

470. Erlauben dir 471. Jeder darf

Eltern so spät noch draußen zu spielen? Träume träumen.

472. Darf ich mir bitte

Kugelschreiber ausleihen, Herr Lang?

473. Seit wann wird denn 474. Anna liebt

Hund vermisst, Frau Klein? Eltern über alles.

475. Robert verbrachte 476. Habt ihr schon 477. Herr Klein schenkte 478. Werner, wann werden wir

Ferien in der Schweiz. Koffer gepackt? Sohn ein kleines Auto zum Geburtstag. Freundin kennen lernen?

479. Robert muss heute

Großeltern vom Bahnhof abholen.

480. Kannst du mir bitte

Hand reichen?

48

DAS DEMONSTRATIVPRONOMEN - Hinweisendes Fürwort KAZALNI ZAIMEK Das Demonstrativpronomen nimmt meist eine vorher namentlich genannte Person oder Sache wieder auf oder weist im Voraus auf eine Person oder Sache hin, die erst später benannt wird. Kazalni zaimek največkrat povzema imenovano osebo ali stvar ali pa vnaprej kaže na osebo ali stvar, ki jo omenimo šele pozneje. Die Frau hat das gesagt. Dieses Haus gefällt mir. Jenes Kind ist nicht so groß. Demjenigen Mann gab ich das Geld.... der (die, das), derjenige (diejenige, dasjenige), derselbe (dieselbe, dasselbe), dieser (diese, dieses), jener (jene, jenes), solcher (solche, solches) ...

der, die, das; die Singular M N der G dessen D dem A den

F die deren[derer] der die

dieser, diese, dieses; diese Singular Plural N M F M/F/N N dieser diese dieses diese G dieses dieser dieses dieser D diesem dieser diesem diesen A diesen diese dieses diese

N das dessen dem das

Plural M/F/N die deren[derer] den die

jener, jene, jenes; jene Singular F N M jenes N jener jene jener jenes G jenes D jenem jener jenem jenes A jenen jene

Plural M/F/N jene jener jenen jene

solcher, solche, solches; solche sind Adjektive, die demonstrative Bedeutung haben. Sie werden nach der Deklination der Adjektive dekliniert. In Verbindung mit dem unbestimmten Artikel steht solch vor ihm und bleibt unverändert. SOLCHER, SOLCHE, SOLCHES; SOLCHE so pridevniki, ki imajo kazalni pomen. Sklanjamo jih po sklanjatvi pridevnika. V povezavi z nedoločnim členom stoji SOLCH pred njim in ostane nespremenjen.

Solcher Mantel gefällt mir. Mit einem solchen Auto wollte ich schon immer fahren. Mit solch einem Mann will ich nichts zu tun haben.... 49

derjenige, diejenige, dasjenige; diejenigen und derselbe, dieselbe, dasselbe; dieselben Der erste Teil wird nach der Artikeldeklination, der zweite Teil nach der schwachen Deklination der Adjektive dekliniert. Prvi del sklanjamo kot določni člen, drugega pa po šibki sklanjatvi pridevnika.

N G D A

Singular M derjenige desjenigen demjenigen denjenigen

F diejenige derjenigen derjenigen diejenige

N dasjenige deSjenigen denjenigen dasjenige

Plural M/F/N diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen

N G D A

derselbe desselben demselben denselben

dieselbe derselben derselben dieselbe

dasselbe desselben demselben dasselbe

dieselben derselben denselben dieselben

derselbe, die..., das... - der gleiche , die gleiche, das gleiche ... Mit derselbe ... bezeichnet man die Identität einer Person oder Sache. Z DERSELBE... označujemo istost/enakost osebe ali predmeta. Das ist derselbe Mantel, den ich auch gestern hatte.... Mit der gleiche ... bezeichnet man eine Klassenidentität (Gleichheit). Z DER GLEICHE... označujemo enakost skupine. Anna und Robert gehen spazieren und tragen die gleichen Jacken....

DAS RELATIVPRONOMEN -- Bezügliches Fürwort OZIRALNI ZAIMEK der, die, das; die Mit Hilfe des Relativpronomens wird das Geschehen eines Gliedsatzes auf eine Person oder Sache bezogen. Mit ihnen wird ein Relativsatz eingeleitet. S pomočjo oziralnega zaimka povzamemo dogajanje odvisnika na osebo ali predmet. Z njimi vpeljujemo oziralne odvisnike. Das Buch, das ich gelesen habe, ist sehr gut. Die Leute, die ich gestern kennen gelernt habe, sind wieder gekommen.... Singular M F N N der die das G dessen deren dessen D dem der dem A den die das

50

Plural M/F/N die deren denen die

Als Relativpronomen können noch was, welcher, welche, welches, welche, wer gebraucht werden. Kot oziralni zaimek lahko uporabimo tudi T.

Setze das Demonstrativpronomen in richtigem Fall ein! Dopolni s kazalnim zaimkom v pravilnem sklonu! Dieses Kind ist nicht so groß. Haus gehört mir.

481. Dies

Blumen mit.

482. Ich bringe Frau Bauer dies

483. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen für dies Zigaretten?

484. Raucht Herr Meier dies 485. Wer hat dies

Roman geschrieben? selb

486. Ist das d 487. Dies

Mantel, den du gestern hattest?

Serviette gehört mir nicht!

488. Anna und Robert besuchen d

selb

489. Und dabei hat er sich solch 490. Hast du schon dies 491. Dies

Buch gelesen?

Haus ist sehr alt.

493. Ah, du bist d 494. Dies

weiß ich nicht.

jenig

, die mich angerufen hat.

Film kenne ich doch schon! sind unsere Bücher!

496. Ich mag solch

Leute nicht.

497. Ich habe noch nie ein 498. Mit einem solch 500. D

solch

Wohnung gesehen!

Auto bin ich schon gefahren.

499. Er hat

Schuhe an wie ich! jenig

das sagt, lügt.

501. Ich will genau dies

Bücher haben.

502. Er hat d

Lehrer wie ich.

selb

503. Dies

Sachen gehen dich überhaupt nichts an. ist d

504.

505. Eine solch

jenig

Kind, von dem ich dir erzählt habe.

Unverschämtheit hätte ich nicht erwartet. Mantel da gefällt mir,

506.

507. Ein solch jenig

nehme ich.

Kleid habe ich mir schon immer gewünscht.

508. Wir danken nur d 509. D

Schule.

Mühe gegeben.

492. Kommt sie morgen?

495.

Abend.

jenig

Freunden, die hier sind.

, der lügt, muss bestraft werden.

510. Ich werde nie wieder ein

solch

Fehler machen. 51

Setze das Demonstrativpronomen in den richtigen Fall! Dopolni s kazalnim zaimkom v pravilnem sklonu! Diese Haus gefällt mir sehr gut. 511. Dies 512. D

eine Mal verzeihe ich dir. lenig

513. Dies 514. D

, die das getan haben, kenne ich nicht.

Mann da hat das getan! ist mir auch vor Jahren passiert.

selb

515. Dies

Kinder sind so frech!

516. Er musste d

selb

Beamten alles zweimal erklären.

517. Im Saal herrschte ein_ solch_ Begeisterung, dass sogar ich überwältigt wurde. 518. Dies

Lied kenne ich doch von irgendwo.

519. Heute läuft im Kino d 520. Solch

selb

Film wie vor zwei Monaten.

Auto habe ich mir auch schon immer gewünscht!

521. In den vier Morden war der Mörder immer d 522. Dies

und nicht jen

523. Er sollte sich dies

jenig

Menschen vertrauen, der dir auch vertraut.

Kuchen mag ich nicht!

526. Dies 527. Jen

Haus gefällt mir. Tat schämen.

524. Du kannst nur d 525. Solch

Mechaniker hat mein Auto repariert. Frau dort ist meine Nachbarin.

528. Ich hatte alle vier Jahre d 529. Wir müssen auch jen 530. Hast du dies 531. Er will dies

selb

Leute achten, die anders denken.

Brief geschrieben?

Mann da oder

534. Anna und ihre Mutter benutzen d 535. Sie möchte dies 536. Das habe ich jen

539. D

Frau dort?

selb

Parfüm.

Kapitel nicht besprechen. Mann und nicht dies

gesagt.

Wochenende will ich ans Meer fahren. ein jenig

540. Es ist immer d 52

kaufen.

Aufgaben allein lösen!

533. Wer hat das gesagt?

538. Solch

Deutschlehrer.

Haus und nicht jen

532. Du sollst dies

537. Dies

selb

schönes Wetter hatten wir schon lange nicht. Gast, der sich in der Nacht beschwert hat, reist heute ab. selb

Vogel, der mich am Morgen aufweckt. Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

Setze das richtige Relativpronomen ein! Uporabi pravilni oziralni zaimek!

Die Frau, der ich gestern die Zeitung geholt habe, kommt heute zu Besuch. eine schöne Gegend zeigt, gefällt mir sehr.

541. Das Bild, 542. Der Freund,

in Berlin wohnt, hat mir Zeitungen geschickt.die Fußgänger beobachtet haben, trägt eine Brille.

543. Der Mann, 544. Die Zimmerangebote,

in der Zeitung stehen, sind sehr günstig.

545. Er hat einen Onkel,

um ihn sehr besorgt ist.

546. Der Mann,

Bücher ich habe, kommt morgen zu mir.

547. Die Kinder,

die Spielsachen hier vergessen haben, wohnen nicht weit.

548. Unsere Nachbarin,

Brief ich einwerfen muss, ist krank.

heute kommen, sind sehr berühmt.

549. Die Gäste,

550. Der Fahrer hat das Kind, 551. Die Studenten,

die Prüfung bestanden haben, sind sehr glücklich.

552. Die Lehrerin, 553. Menschen,

über die Straße wollte, noch rechtzeitig gesehen.

uns voriges Jahr unterrichtet hat, kommt heuer nicht mehr. es schwer fällt, ein gutes Wort zu sagen, sollen lieber schweigen.

554. Die Bücher, 555. Unsere Ferien,

in der Bibliothek stehen, sind schon sehr alt. heute begonnen haben, dauern bis Ende August.

556. Robert hat mir das Buch zurückgebracht, 557. Ich habe in Italien einen Onkel,

ich ihm geliehen habe. mich zu Besuch eingeladen hat.

558. Der Hund,

Sie dort sehen, hat mich gestern gebissen.

559. Die Tante,

ich geschrieben habe, besucht uns morgen.

560. Derjenige, 561. Schüler, 562. Der Vater, 563. Das ist die Dame,

der Studentenvertreter werden will, muss bekannt sein. die Aufgabe nicht gelöst haben, holen das bis morgen nach. Kind erkrankt ist, holt den Arzt. neben uns wohnt.

564. Klaus und Robert sind die einigen Freunde, 565. Der Fahrer, 566. Die Verwandten, 567. Das Buch, 568. Der Film, 569. Die Ärztin, 570. Der Professor,

ich alles erzählen kann.

Autö vor dem Eingang steht, soll hierher kommen. Besuch wir erwarten, sind sehr nett. ich gerade lese, ist sehr dick. ich gestern im Kino gesehen habe, ist sehr langweilig. Kinder wir oft mitnehmen, ist unsere Nachbarin. die Vorlesung hält, leitet auch die Übungen. 53

DAS INDEFINITPRONOMEN - Unbestimmtes Fürwort NEDOLOČNI ZAIMEK Mit dem Indefinitpronomen benennt der Sprecher Personen oder Sachen, die er nicht bestimmt kennzeichnen will oder kann. Z nedoločnim zaimkom imenuje govornik osebe ali stvari, ki jih noče ali ne more natančno označiti. Man kann das nicht so einfach sagen. Bedrückt dich etwas? Klein oder groß, alle sind gleich.... alle, einige, es, etwas, jeder, jemand, kein, man, mancher, nichts, niemand ...

man N G D A

jemand Nur Singular! man — [eines] einem einen

Nur Singular! N jemand G jemands D jemand[em] A jemand[en]

niemand Nur Singular! N niemand G niemands D niemand[em] A niemand[en]

Als ein Indefinitpronomen können noch all, ein bisschen, ein wenig, ein paar, etliche, einer, eine, eines, jeglicher, manch, mehrere, sämtlich, welch, wer ... gebraucht werden. Kot nedoločni zaimek lahko uporabimo tudi T.

Per erste betrug ist ärger aLs der Letzte. (Sprichwort) Frau Venus und das Geld regieren alle \Velt. (Alter Spruch) Ein Feigling ist jemand, der in C'efahr mit beinen denkt. (Pierce) Stress: Landschellen, die man ums LJerz trägt. (Qualfinger) küsse sind das, was von der Sprache des Paradieses übrig geblieben ist. (Conrad) \Vas von mir ein Esel spricht, das acht ich nicht. (Leim) Achte jedes Menschen Vaterland. aber das deinige Liebe. Keller) \Ver keine Zeit hat, ist ärmer als der ärmste bettler. (Italienisches Sprichwort) Per hart macht nicht den Mann. (Sprichwort) kleidermode ist der teuerste Uniformzwang der \Velt. (Chevalier) Jugendsünde ist. wenn man jung ist und es nicht tut. (Muschy) Manchen stürzte schon die Loffnung auf Gewinn in sein Verderben. (3ophokles) Pie Menschen sind nicht immer, was sie scheinen. aber selten etwas besseres. (Gotthold Epraim Lessing)

54

DAS INTERROGATIVPRONOMEN - Das Fragefürwort VPRAŠALNI ZAIMEK Das Interrogativpronomen weist in einem Fragesatz auf eine unbekannte Person oder Sache hin, wobei es sich auch um rhetorische Fragen handeln kann. Vprašalni zaimek kaže v vprašalnem stavku na neznano osebo ali stvar, pri čemer lahko govorimo tudi o retoričnih vprašanjih. Was für ein Buch liest du? Wer hat das gebracht? Wessen Anweisungen willst du befolgen? Welches kleine Mädchen? ... was?, was für?, was für ein?, was für eine?, was für ein?, welche?, welcher?, welches?, welche?, wer? ...

wer N G D A

was Nur Singular! wer wessen wem wen

welcher, welche, welches; welche Singular M F N welcher welcih`2 G welches/welche, ‘ welcher D welchem welcher A welchen welche

N G D A

Nur Singular! was wessen wem was

N welches welches/welchen welchem welches

was für ein, was für eine, was für ein; was für Singular M F N N was für ein was für eine was für ein G was für eines was für einer was für eines D was für einem was für einer was für einem A was für einen was für ein was für eine

Plural M/F/N welche welcher welchen welche

Plural! M/F/N was für was für was für was für

55

Übersetze! Prevedi! Nekaj te teži, ali ne? Etwas bedrückt dich, oder? 571. Skrbel je za svojega brata in njegove otroke. 572. Nekomu sem pomagal. 573. Vsi so odšli. 574. Misli samo na tisto, kar se tiče njega. 575. Misli isto kot ti. 576. Kdo je bil tu? 577. Čigava knjiga je to? 578. Katera med temi damami je Vaša žena? 579. Katero od teh oblek mislite vzeti? 580. Kateremu učencu pripada ta knjiga? 581. Kakšen študentje? 582. Kakšni ljudje so to? 583. Nekdo je prišel. 584. Nikogar nismo videli. 585. Ste koga srečali? 586. Vsak od vas bi moral to vedeti. 587. Mnogi ga imajo za neumnega. 588. Nihče ga ni videl.

589. 0 tem mi niso povedali ničesar. 590. Rabim nekoga, ki mi bo pomagal. 591. Vsi so jo videli. 592. Nihče ji ni pomagal. 593. Nekateri o tem ne razmišljajo. 594. „Kaj za eno" knjigo si kupil? 595. Kateri profesor poučuje kemijo? 596. Nekomu sem odstopil prostor. 597. Na to bi se veselil vsak. 598. Marsikdo me je že zamenjal. 599. Ampak nihče ni prišel. 600. To mora vsak vedeti! 56

Übersetze! Prevedi! Vsi dojenčki jokajo. Alle Babys weinen.

601. Nekdo te je iskal. 602. Je že kdo bil v ZDA? 603. Nekdo mi je ukradel torbo. 604. Vsak das vstanem ob sedmih. 605. V tem neredu se res nihče ne znajde.

606. Vsak peti ne ve plavati. 607. Vsi smo enaki.

608. Ampak vsak je drugačen. 609. Nikomur nisem povedal. 610. Tega mi ne bo nič preprečilo. 611. Nekdo mu je rekel, da se je predavanje že začelo. 612. Komu naj to predam? 613. Sem naredil kaj narobe? 614. Nekaj ti moram povedati. 615. Nekaj te moram vprašati. 616. Nakupiti mora še nekatere stvari. 617. Nekaj še ima za povedati. 618. To je nekaj povsem drugega.

619. Ste našli kaj primernega? 620. Je nekdo, ki se le s težavo priključi drugim. 621. Sploh nimam časa. 622. Tega res ne moreš reči. 623. Kaj takega se ne počne. 624. Ne moreš kar meni nič, tebi nič uiti. 625. lz tega ne bo nič.

626. Kdo je ta fant? 627. Kdo ve, morda nikoli več ne bo prišla. 628. Iz nič ni nič.

629. Kaj naj to pomeni? 630. Česa ne poveš! 57

DIE ADVERBIEN - Die Umstandswörter PRISLOVI Das Adverb ist eine unveränderliche Wortart, die ein Verb, [attributiv] aber auch ein Substantiv, ein Adjektiv oder ein anderes Adverb, nach Raum, Art und Weise, Grund und Zeit näher bestimmt. Prislov je nepregibna besedna vrsta, ki natančneje določa glagol, [prilastkovnoj pa tudi samostalnik, pridevnik ali drug prislov, po prostoru, načinu, vzroku in času. So unterscheidet man: Tako razlikujemo: > Modaladverbien Prislove načina > Kausale, konditionale, konsekutive und konzessive Adverbien Prislove vzroka, pogoja, posledice in dopuščanja > Lokaladverbien Prislove kraja > Temporaladverbien Prislove časa > Indefinit-, Interrogativ- und Relativadverbien „Nedoločniške", „vprašalne" in oziralne prislove > Pronominaladverbien Zaimenske prislove

Nur einige Adverbien können gesteigert werden. Gradunterschiede bei Adverbien, die nicht gesteigert werden können, können mit mehr, weiter ... ausgedrückt werden. Le nekatere prislove lahko stopnjujemo. Razlike v stopnji lahko pri prislovih, ki ne poznajo stopnjevanja izražamo z MEHR, WEITER... 4 4 bald eher am ehesten -š gern[e] 4 lieber am liebsten -4 oft öfter -1 am öftesten -1 sehr -> mehr am meisten 4 4 wenig wenige am wenigsten wohl -> 4 besser am besten auch: -> wohler -4 am wohlsten 58

DIE MODALADVERBIEN - Die Umstandswörter derArt und Weise PRISLOVI NAČINA Die Modaladverbien geben Informationen über den Grad, die Intensität, das Maß, die Möglichkeit, die Notwendigkeit, das Verhalten, die Wirklichkeit, die Zahl ... Prislovi načina seznanjajo s stopnjo, količino, številom, z intenzivnostjo, razsežnostjo, možnostjo, nujnostjo, vedenjem, resničnostjo...

Die Modaladverbien antworten auf die Fragen Wie?, In welcher Weise?, Wie sehr?. Prislovi načina odgovarjajo na vprašanja T.

aber, anders, äußerst, beinahe, besonders, derart, durchaus, ganz, genauso, gern, glücklicherweise, kaum, kopfüber, nur, sehr, so, tropfenweise, überaus, umsonst, ungefähr, vergebens, vermutlich, vielleicht, wenig, wohl, ziemlich ... Die Augentropfen sind nur für äußere Anwendung und keinesfalls zum Einnehmen! Um 21 Uhr ist es schon dunkel. Etwas hättest du schon wissen können! Das Becken ist fast voll. Ich hatte glücklicherweise alle Bücher mitgenommen....

DIE KONJUNKTIONALADVERBIEN Kausale, konditionale, konsekutive und konzessive Adverbien

PRISLOVI VZROKA, POGOJA, POSLEDICE IN DOPUŠČANJA Diese Adverbien werden Konjunktionaladverbien genannt, weil sie die Sachverhalte und Gegebenheiten zueinander in Beziehung setzen und sie miteinander verbinden. Sie antworten auf die Fragen Mit welcher Einräumung?, Warum?, Unter welcher Bedingung?, Weshalb?, Wodurch?, Womit?, Zu welchem Zweck?. Te prislove v nemščini imenujemo tudi „vezniški" prislovi, ker povezujejo stanja in dejstva. Prislovi vzroka, pogoja, posledice in dopuščanja odgovarjajo na vprašanja T:

allerdings, andernfalls, ansonsten, anstandshalber, deinetwegen, demzufolge, dennoch, deswegen, folglich, gegebenenfalls, gleichwohl, hiermit (auch hiemit), hingegen, immerhin, insofern, jedenfalls, jedoch, nämlich, notfalls, nötigenfalls, somit, sonst, soweit, trotzdem ... Ich kann nichts dafür! Er ist um 7 Uhr gekommen und deshalb muss er am Nachmittag länger hier bleiben. Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau....

59

DIE LOKALADVERBIEN Die Umstandswörter des Ortes, des Raumes

PRISLOVI KRAJA Die Lokaladverbien können ein Verweilen Wo? oder eine Bewegung Woher? Wohin? bezeichnen. Prislovi kraja lahko označujejo obstoj na mestu WO? ali pa gibanje WOHER? WOHIN?. abwärts, anderswo, aufwärts, bergauf, da, daher, dahin, dort, dorthin, draußen, drinnen, heim, her, herauf, heraus, herein, herum, hier, hierhin, hin, hinauf, hinaus, hinein, hinten, hinunter, irgendwo, irgendwohin, links, nirgends, oben, rechts, rückwärts, seitwärts, überall, umher, unten, vorn[e], vorwärts, weg, zurück ... Heute Abend bleibe ich lieber daheim. Er ging fort und kam nie wieder zurück Kommst du herauf in die Wohnung? - Ich kann nicht hinauf kommen, ich habe keine Zeit. Wir sind den ganzen Tag im Wald umher gelaufen und sind jetzt müde.... Her bezeichnet die Richtung zu dem Ort, wo sich der Sprecher befindet bzw. in Gedanken weilt. Hin bezeichnet die Richtung weg von diesem Ort! HER (sem) označuje smer na mesto, kjer se govorec nahaja ali postaja v mislih. HIN (tja) označuje smer vstran od tega mesta. Herum bedeutet „im Kreis" herum. Umher bedeutet „nach allen Seiten". HERUM (okrog, naokrog) pomeni „v krogu" naokrog. UMHER (okoli, naokoli) pomeni „v vse smeri".

DIE TEMPORALADVERBIEN - Die Umstandswörter der Zeit PRISLOVI ČASA Die Temporaladverbien bezeichnen den Zeitpunkt auf die Frage wann? und die Zeitdauer auf die Fragen seit wann? oder wie lange?. Prislovi časa označujejo trenutek, če se vprašamo WANN? (kdaj?) in čas trajanja, če se vprašamo SEIT WANN? (od kdaj?) ali WIE LANGE? (kako dolgo?). abends, bald, bereits, bisher, damals, danach, dann, eben, einst, endlich, fortan, frühestens, gerade, gestern, heute, immer, inzwischen, irgendwann, jetzt, manchmal, mehrmals, mittlerweile, montags, morgen, neulich, nie, nimmer, noch, noch, oft, öfters, schon, seitdem, selten, soeben, sofort, stets, übermorgen, unlängst, wann, werktags, wieder, zeitweise, zuerst, zugleich, zuletzt ... Abends mache ich immer einen Spaziergang. Damals, als ich noch klein war, war alles anders. Soeben war es Mitternacht. Sie hat ihren Schlüssel stets bei sich.... 60

DIE INDEFINIT-, INTERROGATIV- UND RELATIVADVERBIEN Unbestimmte -, Frage- und bezügliche Umstandswörter

„NEDOLOČNIŠKI`, „VPRAŠALNI" IN OZIRALNI PRISLOVI Mit Indefinit-, Interrogativ- bzw. Relativadverbien wird entweder ein Fragesatz oder ein Relativsatz eingeleitet, oder sie werden unbestimmt gebraucht. Z „nedoločniškimi", vprašalnimi oz. oziralnimi prislovi uvajamo ali vprašalni stavek ali oziralni zaimek oz. odvisnik, ali pa jih rabimo v nedoločniški vlogi. wann, warum, weshalb, weswegen, wie, wieso, wo, woher, wohin, womit Wo ist er gewesen? Sie ist dorthin gefahren, wohin sie fahren wollte. Das ist das, worüber wir sprechen müssen. Ich weiß nicht, weshalb er so zornig ist....

DIE PRONOMINALADVERBIEN - Die Umstandsfürwörter ZAIMENSKI PRISLOVI Die Pronominaladverbien stellen eine besondere Gruppe unter den Adverbien dar. Sie lassen sich nach den Bezugsbezeichnungen in lokale, temporale, kausale ... Pronominaladverbien einteilen. Sie werden aus den Adverbien da, hier und wo und den Präpositionen gebildet. Zaimenski prislovi predstavljajo posebno skupino prislovov. Po njihovem označevanju jih lahko razdelimo v krajevne, časovne, načinovne... zaimenske prislove. Tvorimo jih s prislovi DA, HIER in WO in s predlogi. Pronominaladverbien

da[r]hierwo[r]-

-an -aus -bei -durch -für -gegen -zu -zwischen ...

Wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, wird dar- statt da- und worstatt wo- gebraucht. Če se predlog začne z vokalom, uporabimo DAR- namesto DA- in WORnamesto WO-. daran, hieran, woran daraus, hieraus, woraus dabei, hierbei, wobei dadurch, hierdurch, wodurch dafür, hierfür, wofür dagegen, wogegen ... dazu, hierzu, wozu dazwischen ...

Denk immer daran, wenn du wieder kommst! Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich kann wirkich nichts dafür. Ich sage euch, daraus wird nichts! ... 61

Ergänze mit Adverbien! Dopolni s prislovi! abends, besonders, bisher, dadurch, dahin, dahinter, dort, fast, feiertags, genau, genauso, genauso, gestern, glücklicherweise, her, hier, hier, hin, immer, morgens, öfters, öfters, schon, sehr, sonntags, sonst, überallher, überallhin, überaus, umsonst, vielmals, weitaus, wohin, woraus Sie besucht uns öfters . 631. Diese Aufgabe könntest du sind wir rechtzeitig 633. Er muss das Zimmer aufräumen,

lösen. angekommen.

632.

634. Die Blumen 635.

636. Wir haben

darf er nicht ins Kino.

habe ich mitgebracht. das Haus gehört Evas Eltern. einen Ausflug gemacht.

637. Das Auto ist

schnell bis vor das Haus gefahren. gern.

638. Robert lernt nicht 639. Die Ameisen kommen

und kriechen

ist sie gegangen? 641. Mein Vater arbeitet von

640.

bis

643. Auch

haben wir keinen Unterricht. gehen wir nicht in die Schule.

644.

war sie mit ihrer Stellung zufrieden.

642.

645. Patrick kommt

zu spät.

646. Ich treffe Eva

in der Stadt.

647. Seit sie bei uns wohnt, ist sie 648. Wir warten 649. Er hat uns 650. Sie sind 651.

glücklich. 3 Stunden auf ihn. sehr geholfen, dass er uns sein Auto geliehen hat.

klug wie die anderen. das wollte ich sagen.

652. Gib das Geld 653. Bringe denen das Geld 654.

steckt etwas Schlechtes.

655. Ich mache es

, wie Patrick es gemacht hat.

656. Es ist nicht mehr weit bis 657. Er hat 658. Sie singt

auf sie gewartet. besser als wir alle.

659. Ich danke Ihnen 660. 62

schließt du das?

Ergänze mit Adverbien! Dopolni s prislovi! abends, allein, ansonsten, ausgerechnet, bald, besonders, dahinter, derart, drüben, endlich, früh, geradeaus, her, hinaus, inzwischen, irgendwohin, kaum, keinesfalls, meistens, mitten, nämlich, nie, nie, nimmer, nirgends, öftefs, sicher, spätestens, unglücklicherweise, worüber, ziemlich, zurück, zutiefst Er besucht uns öfters . 661. Eva kommt Mittwoch 662. Sie war erschüttert. 663. Sie müssen fahren. 664. am anderen Ufer steht eine Wassermühle. ins Zimmer. 665. Wir stellten den Tisch 666. Das Gasthaus wird viel besucht. 667. mir musste das passieren. 668. war niemand zu Hause, als wir ankamen. 669. Sie fährt mit der Straßenbahn. 670. Das ist das, wir sprechen müssen. 671. und hätte ich das getan! 672. Ich komme um Mitternacht. 673. Wir schoben den Schrank zur Seite, aber die Geheimtür 674. 675. 676. 677.

678. 679. 680. 681. 682. 683. 684.

685. 686. 687. 688.

war

geschlossen. Die beiden wollen nie getrennt gehen. Sie war aufgeregt, dass sie die Beherrschung verlor. Es ist zu glauben, was er getan hat. sie ist schuld. Sie kommt zu spät zur Arbeit. Sie darf mich hier sehen. Ich würde spazieren gehen, aber es ist kalt. Wie viel kostet die Fahrt nach Berlin und Ich kann meine Schlüssel finden. Sofort ist es so weit, dass wir fahren können! Vom Fenster zieht es. Ich werde zu dir auf einen Tee kommen. Besser später als Die Täter konnten ermittelt werden.

gibt es bei uns nichts Neues. 690. Er hat dich schon zweimal gesucht,

689.

gestern und heute. 63

Verwende diese Adverbien! Uporabi prislove!

Er kommt immer nach Hause. (abends) Er kommt immer abends nach Hause. 691. Wochentags findet man dort einen Parkplatz. (sogar) 692. Haben Sie noch Fragen? (sonst) 693. Kommst du jetzt her? (mal) 694. Ich habe es gleich gewusst. (ja) 695. Natürlich kommen wir! (aber) 696. Seid ihr jetzt still! (wohl) 697. So geht es nicht! (halt) 698. Das ist komisch gewesen. (vielleicht) 699. Geht jetzt bitte! (doch) 700. Wo bleibt er? (nur) 701. Wollen Sie mitkommen? (etwa) 702. Warum ist sie zu spät gekommen? (auch) 703. Er ist groß geworden. (aber) 704. Ich konnte leider nicht kommen. (eher) 705. Wenn ich wüsste, wo sie so lange bleibt. (nur) 706. Es wird besser sein, wenn du zu Hause bleibst und lernst. (vielleicht) 707. Ich habe dich gesucht. (überall) 708. Der Hut liegt gleich im Schrank. (vorne) 709. Das Buch steht im Regal. (irgendwo) 710. Das Haus stand schon hier, als ich noch klein war. (damals) 711. Die Gäste sind eingetroffen. (soeben) 712. Wir müssen alle Formeln kennen. (mittlerweile) 713. Wo hast du denn wieder deine Brille hingelegt? (jetzt) 714. Das Museum hat von 9 bis 17 Uhr geöffnet. (werktags) 715. War noch jemand da? (sonst) 716. Sie wird es tun. (dennoch) 717. Das ist richtig, aber es ist nicht die volle Wahrheit. (allerdings) 718. Er ist bestraft worden, dass er das hohe Gericht belogen hat. (dafür) 719. Es ist etwas Wahres, was du uns erzählt hast. (daran) 720. Sie geht zu den Wasserfällen und bewundert die Werke der Natur. (oft) 64

DIE PRÄPOSITIONEN - Die Verhältniswörter PREDLOGI Die Funktion der Präpositionen besteht darin, das Verhältnis zweier Gegenstände zu einander oder das Verhältnis einer Tätigkeit zu einem Gegenstand zu bezeichnen. Die Präpositionen allein drücken diese Verhältnisse nicht aus, sondern nur in Verbindung mit einem Substantiv, Pronomen oder einer substantivierten Wortart. In diesem festen Block bestimmen die Präpositionen den Kasus des Substantivs, Pronomens oder einer substantivierten Wortart. Die Präpositionen sind nach ihrer Form unveränderlich. Predlogi izražajo razmerje dveh predmetov ali razmerje med dejanjem in predmetom. Predlogi sami ne izražajo teh razmerij, pač pa samo v povezavi s samostalnikom, zaimkom ali s posamostaljeno besedno vrsto. V teh povezavah določajo predlogi sklon samostalnika, zaimka ali posamostaljene besedne vrste. Predlogi so po obliki nepregibni.

Präpositionen können mit dem bestimmten Artikel verschmelzen: Predloge lahko združimo z določnim členom: an das = ans an dem = am auf das = aufs bei dem = beim

durch das = durchs für das = fürs hinter das = hinters in das = ins

in dem = im über das = übers um das = ums unter das = unters

von dem = vom '. vor das = vors zu dem = zum zu der = zur

MIT DEM GENITIV * Z RODILNIKOM abseits, abzüglich, anlässlich, anstatt, ausschließlich, außerhalb, betreffs, bezüglich, binnen, diesseit, einschließlich, exklusive, hinsichtlich, inklusive, inmitten, innerhalb, jenseit, kraft, laut, mangels, mittels, oberhalb, seitens, statt, trotz, um — willen, unbeschadet, ungeachtet, unweit, vermöge, während, wegeng, zufolge3, zwecks ... abseits der Zivilisation; anlässlich deines Geburtstages; anstatt der Wahrheit; außerhalb Europas; betreffs Ihres Schreibens; bezüglich des Gespräches; binnen zweier Jahre; diesseit der Mur; hinsichtlich Ihrer Bekanntgabe; inmitten des Waldes; jenseit des Rheins; kraft der Gabe [die mir verliehen ist]; laut des Paragraphen; mangels des Sauerstoffes; mittels eines Herzschrittmachers; oberhalb der Gürtellinie; seitens des Richters; statt der Liebe; trotz des schlechten Wetters (oder gelegentlich: trotz dem Regen); unbeschadet seiner großen Verdienste; ungeachtet ihrer Allwissenheit; unweit der Brücke; vermöge seines Könnens; während der Vorlesung; wegen der starken Sonne; zufolge deines Antrages; zwecks besserer Heilung ... Siehe auch Seite 67!/Glej tudi stran 67! Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

65

MIT DEM DATIV Z DAJALNIKOM ab, aus, bei, binnen, dank, entgegen, entsprechend, gegenüber, gemäß, mit, nach, nächst, nebst, samt, seit, von, zu, zufolge3, zuwider ... ab dem Ersten; aus dem Haus; bei den Freunden; binnen einem Tag; dank dem Mathematiklehrer; geh nicht dem Strom entgegen; den hohen Preisen entsprechend; gegenüber meiner Wohnung; gemäß der Hausordnung; mit ihren Freunden; nach dem Abendessen; nächst der Uni; nebst dem Bleistift liegt der Kugelschreiber; die Schultasche samt allem Zubehör; seit dem Sommer; von der Schule; zu ihren Großeltern; dem Einspruch zufolge; er raucht dem Verbot zuwider ...

MIT DEM AKKUSATIV S TOŽILNIKOM bis, durch, für, gegen, je, ohne, per, pro, sonder, um, wider ... Bis wohin führt diese Straße?; durch den Vermittler; für den Vater; gegen den Baum; je angefangenen Tag; ohne seine Mutter; per ersten Juli; pro männlichen Erkrankten; sonder den Tadel; um die Sache herum; wider die Moral ...

MIT DEM DATIV ODER MIT DEM AKKUSATIV Z DAJALNIKOM ALI S TOŽILNIKOM an4, auf 4, entlang5, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen ... Der Dativ wird zur Bezeichnung einer Ruhelage, der Akkusativ zur Bezeichnung einer Bewegungsrichtung eingesetzt. Dajalnik rabimo za izražanje stanja, tožilnik pa za izražanje smeri gibanja. Für den Dativ bekommt man die Antwort auf die Frage Wo?, für den Akkusativ auf die Frage Wohin?. Po dajalniku se vprašamo WO? (kje?), po tožilniku pa WOHIN? (kam?). Das Bild hängt an der Wand. (D); Stellen Sie die Gläser auf den Tisch. (A); Hinter dem Haus wachsen die schönen Bäume. (D); Ich muss in die Stadt fahren. (A); Die Gabel liegt neben dem Messer. (D); Wir sollten über die Brücke gehen. (A); Über dem Tisch hängt die neue Leuchte. (D); Mein Auto steht unter meinem Balkon. (D); Zwischen den Zellen liegt der interzelluläre Raum. (D) ... 66

abzüglich, anstatt, außerhalb, ausschließlich, einschließlich, exklusive, inklusive, innerhalb, laut, mangels, mittels, statt, trotz, während, wegen: Wenn vor den Substantiven, deren Genitiv Plural Formen mit den Nominativ Plural Formen identisch sind, kein Artikel bzw. kein gebeugtes Wort steht, wird nach diesen Präpositionen anstelle des Genitivs der Dativ gewählt. Če pred samostalniki, pri katerih so oblike rodilnika množine in imenovalnika množine enake, ne stoji člen oz. sklanjana beseda, potem s temi predlogi namesto rodilnika uporabimo dajalnik. abzüglich Getränken (aber: abzüglich der Getränke), anstatt Worten (aber: anstatt seiner Worte), laut Beweisen (aber: laut neuer Beweise), wegen Geschäften (aber: wegen der Geschäfte) ... Wenn der Genitiv des Substantivs mit -[e]s gebildet wird und ihm ein Substantiv mit der Endung -[e]s vorausgeht oder folgt, wird nach diesen Präpositionen statt des Genitivs der Dativ gewählt. Če tvorimo rodilnik s končnico -(EIS in če pred ali za njim stoji samostalnik s končnico -[EIS, potem s temi predlogi namesto rodilnika uporabimo dajalnik. laut Annas neuem Brief, statt Vaters gutem Vorsatz, während des Lehrers andauerndem Prüfen ... abzüglich, ausschließlich, einschließlich, exklusive, inklusive, laut, trotz, wegen: Allein stehende singularische Substantive, deren Genitiv mit der Endung -[e]s gebildet wird, bleiben nach diesen Präpositionen ungebeugt. Če samostalniki, ki tvorijo rodilnik s končnico -(EIS, nastopajo v ednini in stojijo sami, jih s temi predlogi uporabimo nesklanjano. abzüglich Rabatt (aber: abzüglich des vereinbarten Rabattes), inklusive Material (aber: inklusive verbrauchten Materials), wegen Urlaub (aber: wegen des Urlaubs) ... 1 binnen = innerhalb: wird sowohl mit dem Dativ als auch mit dem Genitiv gebraucht. BINNEN uporabljamo tako z dajalnikom kakor tudi z rodilnikom. Zahlen Sie diese Rechnung binnen dreier Tage. (G); Zahlen Sie diese Rechnung binnen drei Tagen. (D) ...

2 wegen: Siehe Seite 39! /Glej stran 39! 3 zufolge: Steht diese Präposition vor dem Substantiv, so gebraucht man den Genitiv, bei der Nachstellung - bei nachgesetzter Präposition - aber den Dativ. Če ta predlog stoji pred samostalnikom uporabljamo rodilnik, če stoji za njim pa dajalnik. Zufolge eines schriftlichen Auftrages ... (G); Einem schriftlichen Auftrag zufolge ... (D)

4 °

an bezeichnet die Berührung an der auf bezeichnet die Berührung an der nach oben gewandten Fläche eines Seitenfläche eines Gegenstandes. Gegenstandes.

AN (ob, na, k, pri...) označuje dotik predmeta od strani.

Der Schrank stehtan der Wand....

AUF (na, po...) označuje dotik predmeta na navzgor obrnjeni strani.

Die Vase steht auf dem Tisch....

entlang: kann mit allen drei Fällen gebraucht werden, meistens mit dem Akkusativ, manchmal mit dem Dativ und seltener mit dem Genitiv. ENTLANG lahko uporabljamo z vsemi tremi skloni, največkrat s tožilnikom, včasih z dajalnikom in redkeje z rodilnikom.

Das Auto fährt den Bach entlang. (A); Dem Bach entlang wachsen die Bäume. (D); Wir spazieren entlang des Baches. (G) ... 67

Setze den richtigen Fall ein! Dopolni s pravilnim sklonom! Sind die Filme in den Kinos gut? 721. Robert geht um 20 Uhr aus 722. Er wohnt mit sein

Haus.

Freund Hans zusammen. Schwester.

723. Ich gehe heute zu mein

Großmutter?

724. Kommt der Brief von dein 725. Ich bin schon seit ein

Woche hier.

726. Sie geht mit ihr

Tante spazieren.

727. Nach

Essen besuchen wir Frau Meier.

728. Meine Wohnung liegt 729. Seit ein

Bahnhof gegenüber.

Monat hat mein Freund ein Auto.

730. Ich fahre zu mein

Onkel.

731. Wohnen Sie bei Ihr

Eltern?

732. Bier trinken wir aus ein

Glas, Kaffee aus ein

733. Die Studenten kommen von 734. Ich zahle mit

Universität und gehen in

Geldschein.

735. Nach

Vorlesung gehen wir zu

736. Die Post ist gegenüber

Freund spazieren.

738. Wir fahren schnell durch

Stadt.

739. Robert geht um

Haus herum.

740. Herr Berger arbeitet für ein

Firma.

741. Der Briefträger bringt Geld für mein 742. Gehen Sie links um

Fahrrad gegen ein

744. Man hat ihm viel Geld für 745. Robert geht heute in

Buch geboten.

Jahr einen kleinen Hund bekommen.

748. Ich lerne immer in mein

68

Auto.

Kino.

747. Eva lädt viele Freunde zu ihr

750. Wegen

Vater.

Ecke.

743. Robert fährt mit sein

746. Ich habe vor ein

Essen.

Bahnhof.

737. Heute gehe ich ohne mein

749. Während

Tasse.

Geburtstagsparty ein. Zimmer.

Vorlesung schreibe ich die Auszüge aus. starken Regenfälle stehen viele Straßen unter Wasser.

Café.

Setze den richtigen Fall ein! Dopolni s pravilnim sklonom! Er wohnt in einem alten Haus. alten Bücher.

751. Ich stelle das neue Buch neben Brücke gehen.

752. Wir müssen über

753. Robert stellt die Teller auf 754. Eva steht auf

Tisch.

Balkon.

755. Der Zug fährt durch

Tunnel. Schweiz.

756. Wir treffen unsere Freunde in

Zivilisation, im Urwald.

757. Der junge Wissenschaftler lebt abseits

Paragraphen des neuen Bundesgesetzes ist das Eigentum der

758. Laut

Bundesregierung. 759. Gemäß

Verordnung müssen wir hohe Strafe zahlen.

760. Das neue Haus steht gegenüber 761. Er lehnte sich an 762. Mit ein

alten Post.

Wand und nickte ein.

alt

Wagen will ich nicht fahren.

763. Gestern bin ich mit mein

Freunden in unserem schön

764. Schwaches Licht kann zu länger 765. In vergangen

Jahren war der Winter nicht weiß.

766. Er trägt seine Zeichnungen in sein 767. Ich danke Ihnen für dies

großen Mappe.

Rat.

768. Mit dies

Füller bin ich sehr zufrieden.

769. Mit dies

Bleistift kann ich nicht schreiben!

770. Gehen Sie nicht durch dies 771. Hinter dies

Haus seit einer Woche.

Vorlesungen geht sie?

774. Sie sprechen von dies 775. In ein 776.

Mit solch

und jen

solchen Auto möchte ich auch fahren. Mühe wird er es schon schaffen.

777. Ich möchte über dies 778. Sie wollte mit niemand 779. Mit welch

Tür!

Tür ist eine Kellertreppe.

772. Ich wohne in dies 773. In welch

Park gewesen.

Sehstörungen führen.

Kapitel nicht sprechen. darüber sprechen.

Auto bis du gekommen?

780. Ich habe das von jemand

gehört. 69

Wie lautet die richtige Form des Pronomens? Kakšna je pravilna oblika zaimka? Anna kommt heute zu _mir (ich). 781. Mein Vater kommt zu

(ich). (sie) zusammen.

782. Er arbeitet gern mit

(Sie)?

783. Wohnt Herr Berger bei 784. Wir fahren mit

(sie, Pl.).

(ihr) zu

785. Du hast keine Zeit für 786. Ich fahre zu

(ich) und ich gehe ohne (er). (er).

787. Sie hat ein Buch von 788. Ich arbeite oft mit

(er).

789. Ich bin um 7 Uhr bei

(sie, Pl.).

790. Kommst du morgen mit

(wir) zu

(sie, Pl.)?

791. Wann schreibst du wieder einen Brief an 792. Ich habe eine Pizza für 793. Aus

(er)?

(wir) bestellt.

(sie) wird noch eine sehr gute Ärztin.

794. Er will sich an

(sie) rächen.

795. Die Gewerkschaft sprach sich gegen

(du) aus.

796. Das kleine Kind will doch nur mit

(ihr) spielen.

797. Sie macht sich sorgen um

(wir).

798. Patrick muss sich von

(sie) verabschieden.

799. Wieso hörst du nicht auf

(ich)?

800. Viele arbeiten für

(er).

801. Lachen Sie nicht über

(ich)!

802. Sie denkt ständig nur an

(er).

803. Er träumt immer von

(sie).

804. Was soll ich über

(ihr) schreiben?

805. Wir ärgern uns immer wegen' 806. Hat vielleicht jemand nach

(ihr) (oder besser: (ich) gefragt?

807. Ich habe schon viel über

(ihr) gelesen.

808. Ich sehne mich so sehr nach 809. Kannst du dich noch an 810. Hast du dich in 70

(du) aus.

(du). (ich) erinnern?

(er) verliebt?

Welche Pronomina fehlen hier? In welchen Fällen? Kateri zaimki manjkajo? V katerih sklonih? Robert schreibt seine Notizen in Seinen neuen Notizblock. Eltern zu

811. Er hat das Auto von

15. Geburtstag bekommen. Stellung und mit

812. Der Beamte ist zufrieden mit 813. Jede Hausfrau sorgt für

Gehalt. Kinder.

Mann und

814. Ich liebe dieses Land mit

Klima und mit

815. Die Kinder sehnen sich nach

Natur.

Vater und nach Bekannten.

816. Er sucht einen Platz neben 817. Er schreibt den Vortrag der Lehrerin in 818. Mittags kehrt er in

Heft.

Wohnung zurück.

819. Er besucht

Studienfreunde auf

820. Er ist gern mit

Zimmern.

Freunden zusammen.

821. Robert schreibt immer mit

alten Füller.

822. Der Lehrer kommt in

Klassenzimmer.

823. Unsere Nachbarin geht mit

kleinen Hund spazieren.

824. Unser Großvater erzählt uns lustige Geschichten aus 825. Werner schreibt immer mit 827. Ich fahre mit

Eltern zurück.

Freunden ans Meer.

828. Jeder muss sich um

Angelegenheiten kümmern.

829. Richard hat mir das Buch gebracht, um 830. Er hat einen Onkel, um

ich ihn gebeten habe.

er sehr besorgt ist.

831. Da kommen unsere Freunde, auf

wir gewartet haben.

832. Ich habe in Wien Verwandte, bei

ich meine Ferien verbringen kann.

ich gesprochen habe, ist sehr besorgt um die Kranke.

834. Ich schicke dir die Zeitung, in 835. Der Mann, von

du die Anzeige aufgeben kannst.

wir sprechen, kommt heute Abend.

836. Kennen Sie Herrn und Frau Meier, mit 837. Wo ist mein Hut, ohne

840. Die Frau, auf

ich im Urlaub war?

ich nie ausgehe?

838. Herr Meier ist mit den Gästen, mit 839. Der Experte, um

Jugendzeit.

neuen Füller.

826. Die Kinder kehren immer gern zu

833. Der Arzt, mit

Mutter.

er verabredet war, ausgegangen.

wir gebeten haben, kann erst am Montag kommen. Kinder wir aufpassen, kommt am späten Abend. 71

DIE KONJUNKTIONEN - Die Bindewörter VEZNIKI Die Konjunktionen dienen dazu, Wörter, Wortgruppen oder Sätze miteinander zu verbinden. Nach ihrer Funktion unterscheiden wir vier Gruppen: Vezniki povezujejo besede, besedne zveze, stavke ali povedi. Po njihovi vlogi razlikujemo: •

Nebenordnende Konjunktionen Priredni vezniki > kopulative — anreihende und, beziehungsweise (bzw.), nicht nur vezalni Mit diesen werden Wörter, Wortgrup- — sondern auch, oder, sowie, sowohl — als, sowohl — als auch, sowohl — wie pen und Sätze aneinander gereiht. auch, sowohl — wie, weder — noch Z njimi dodajamo besede, besedne skupine in stavke. Eva und Robert gingen spazieren. ch habe dir das geschrieben bzw. am Telefon gesagt. Er hat weder Geld noch eine Kreditkarte mitgenommen.... > disjunktive — ausschließende ločni oder, entweder — oder Mit diesen wird angezeigt, dass von zwei oder meh reren Möglichkeiten nur eine in Betracht kommt. Z njimi nakazujemo, da od dveh ali večih možnosti pride v poštev le ena. Eva kommt heute oder morgen. Robert kommt entweder heute oder morgen.... > restriktive — einschränkende und adversative -- entgegensetzende „omejevalni" in protivni Mit diesen wird eine Einschränkung aber, allein, doch, jedoch, nur, sondern oder ein Gegensatz ausgedrückt. Z njimi izražamo omejitev ali nasprotje. Eva wollte ins Kino gehen, aber/doch/jedoch Robert hatte keine Lust. Du bist fleißig, nur du müsstest sorgfältiger sein.... > kausale -• begründende vzročni denn, wenn auch, (weil) Mit diesen wird eine Begründung ausgedrückt. Z njimi pojasnjujemo vzročnost. Er ging nach Hause, denn es war schon spät geworden. Sie schreibt schön, wenn auch langsam. (Der Aufsatz ist schlecht, weil fehlerhaft.) ...Unterordnende Konjunktionen Podredni vezniki > modale als ob, als wenn, als, anstatt dass, indem, načinovni ohne dass, insofern, insoweit, sofern, soviel, Mit diesen werden Begleitumstände, Einschränkungen soweit, statt dass, während, wie wenn, wie ... oder Vergleiche bezeichnet. Z njimi označujemo spremljevalne okoliščine, omejitve ali primerjave. Er spricht, als wäre er der Klügste. Sie ging weg, ohne dass sie mich ansah....

72

> temporale časovni

Mit diesen bezeichnet man: Z njimi označujemo dejanja, ki so se zgodila istočasno, pred nekim dejanjem ali pa po nekem dejanju.

eine Gleichzeitigkeit

eine Vorzeitigkeit

eine Nachzeitigkeit

istočasnost

predčasnost

„kasnejšost"

indem, indessen, nun, sobald, sooft, sowie, während, wenn, wie

als, nachdem, seit, seitdem, sobald, sowie, wenn

bis, bevor, ehe

Indem er sich vorbeugte, fiel seine Brille auf den Boden. Er singt, während seine Schwester brav die Hausaufgaben macht....

Nachdem ich gegessen habe, habe ich den Tisch abgeräumt. Seitdem sie hier in die Schule geht, haben sich ihre Noten verbessert....

Ich werde gehen, bevor die Eltern nach Hause kommen. Ehe sie merkte was los war, bekam sie einen Kuss....

> kausale vzročni

Mit diesen wird eine Begründung, eine Folge, ein Verhältnis oder eine Absicht bezeichnet. Z njimi označujemo pogoj, po sledico, razmerje ali namero.

als dass, da, dass, falls, indem, je, je — desto, je — umso, nun, obgleich, obschon, obwohl, obzwar, seitdem, sodass, sofern, soweit, trotzdem, ungeachtet, weil, wenn auch, wenn, wenngleich, wennschon, wiewohl, zumal

Wenn es schon so spät ist, dann müssen wir uns beeilen. Die starke Sonne blendete mich, so dass ich nichts sah. Je eher, desto besser.... •

Satzteilkonjunktionen

als, je — desto, je — umso, wie

Vezniki, ki vključujejo in vpeljujejo stavčne člene

Mit diesen werden Satzteile in den Satz eingebaut und angeschlossen. Z njimi vključujemo in vpeljujemo stavčne člene.

Robert gilt als zuverlässig. Sie benimmt sich wie ein Kind. Je mehr du dich anstrengst, desto schneller bist du mit der Arbeit fertig.... •

Infinitivkonjunktionen Vezniki, ki zahtevajo nedoločnik

Mit diesen werden Infinitive angeschlossen.

anstatt — zu, ohne — zu, statt — zu, um — zu, zu

Z njimi uporabljamo nedoločnike.

Statt zu lernen, geht er ins Kino. Sie ging vorbei, ohne zu grüßen. Ich wurde gebeten, morgen zu kommen.... 73

Wende die Konjunktion an! Uporabi veznik! Robert kommt allein. Robert kommt mit seinen Freunden. (oder) Robert kommt allein oder mit Seinen Freunden.

841. Klaus malt ein Bild. Eva liest ein Buch. (und) 842. Patrick studiert Medizin. Er will Arzt werden. (denn) 843. Sie war wieder gesund. Sie konnte wieder arbeiten. (und) 844. Robert ging zum Sportplatz. Werner ging zum Sportplatz. (und) 845. Eva spricht Englisch. Eva spricht Französisch. (sowohl - als auch) 846. Er ist dumm. Er ist faul. (nicht nur - sondern auch) 847. Patrick liest ein Buch. Patrick schreibt einen Brief. (entweder - oder) 848. Ich ging wieder ins Haus. Es war draußen sehr kühl geworden. (denn) 849. Robert will ins Kino gehen. Eva hat keine Lust. (aber) 850. Sag noch ein Wort! Du fliegst raus. (und) 851. Sie schreibt schön. Sie müsste schneller schreiben. (nur) 852. Meine Eltern kommen morgen. Meine Eltern kommen übermorgen. (oder) 853. Meine Eltern kommen morgen. Meine Eltern kommen übermorgen. (entweder-oder) 854. Ich gehe ins Bett. Es ist schon sehr spät. (denn) 855. Ich habe kein Geld. Ich habe keine Kreditkarte. (weder - noch) 856. Er ist ein aufmerksamer Schüler. Er ist ein fleißiger Schüler. (und) 857. Eva kommt nicht morgen. Eva kommt übermorgen. (sondern) 858. Er arbeitet gut. Er arbeitet langsam. (wenn auch) 859. Eva und Klaus wollten ins Kino gehen. Robert hatte keine Lust. (allein) 860. Seine Eltern fahren ans Meer. Sein Großvater fährt ans Meer. (sowohl wie) 861. Eva wollte lernen. Klaus hatte keine Lust. (aber) 862. Er arbeitet nicht. Er geht ins Schwimmbad. (statt - zu) 863. Sie ging vorbei. Sie grüßte nicht. (ohne - zu) 864. Er ist fähig. Er begeht dieses Verbrechen. (zu) 865. Sie geht nicht in die Schule. Sie trifft sich mit ihren Freundinnen. (anstatt - zu) 866. Eva geht in die Schule. Klaus geht in die Schule. Robert geht in die Schule. (und) 867. Er hat große Hände. Er hat gepflegte Hände. Er hat ruhige Hände. (und) 868. Beende zuerst dein Studium! Das bringt dich beruflich weiter. (denn) 869. Es ist für Frauen, Männer und Kinder geeignet. (sowohl - als auch) 870. Die Lehrerin sagte es ihm. Der Lehrer sagte es ihm. (weder - noch) 74

Wende die Konjunktion an! Uporabi vpanikl

Er geht ins Kino. Er müsste lernen. (statt - zu) 5tatt zu lernen, geht er ins Kino. 871. Er ist schuld. Sie ist schuld. (sondern) 872. Wir haben noch viele Gebrauchtwagen. Sie sind leider ohne Katalysator. (aber) 873. Sie kauft Äpfel und Birnen. Sie kauft Nüsse und Mandeln. (sowie) 874. Du kannst Jus studieren. Du kannst zum Theater gehen. (entweder - oder) 875. Er ist in Sport nicht gut. In den Sprachen ist er allen voraus. (jedoch) 876. Gehst du zur Schule? Bleibst du zu Hause? (oder) 877. Sie ist schön. Sie ist nicht mehr ganz jung. (wenn auch) 878. Er müsste mir einen Brief schreiben. Er ruft mich lieber an. (anstatt - zu) 879. Sie hat dich schon vorher gesucht. Ich habe vergessen, es dir zu sagen. (nur) 880. Es donnert. Es blitzt. Es regnet in Strömen. (und) 881. Sie wurde eingestellt. Sie soll Briefe an unsere Kunden schreiben. (um - zu) 882. Er rief sie. Sie hörte ihn nicht. (allein) 883. Er ist ein guter Arzt. Er ist ein guter Lehrer. (nicht nur - sondern auch) 884. Anna möchte noch bei ihrer Tante bleiben. Sie muss nach Hause gehen. (aber) 885. Sie hörte sich alles an. Sie verzog keine Miene. (ohne - zu) 886. Slowenien wird im Sommer viel besucht. Italien auch. (sowohl - als auch) 887. Sie spielt Klavier. Sie spielt Gitarre. (nicht nur - sondern auch) 888. Sie kommt schon heute Sie müsste erst morgen kommen. (statt - zu) 889. Er wollte sich noch den zweiten Film ansehen. Er musste ins Bett. (doch) 890. Ich warte hier. Du gehst rasch zum Briefkasten. (und) 891. Hilf mir! Geh weg! (oder) 892. Du beginnst anständig zu sein. Du wirst entlassen. (entweder - oder) 893. Herr Lang hat keine Zeit, weil er um 8 Uhr im Büro sein muss. (denn) 894. Anna ging schlafen. Sie hat nichts gegessen. (ohne - zu) 895. Er studiert Jus. Er ist beim Theater. (weder - noch) 896. Er erzählte. Sie hörten aufmerksam zu. (und) 897. Anna arbeitet jetzt im Krankenhaus, weil sie Ärztin werden will. (denn) 898. Sie singt auf Englisch. Sie singt auf Französisch. (sowohl - als auch) 899. Eva besucht ihre Tante. Sie sieht sich die Altstadt an. (nicht nur - sondern auch) 900. Sie ist gebeten worden. Sie soll erst morgen kommen. (zu) 75

DAS VERB GLAGOL Die Verben bezeichnen eine Tätigkeit oder einen Zustand und können zugleich die Zeit ausdrücken, in welcher sich diese Tätigkeit oder dieser Zustand abwickelt bzw. befindet. Glagoli označujejo dejanje ali stanje, hkrati pa lahko izražajo čas, v katerem se to dejanje ali stanje odvija.

Das Verb ist mit Kategorien der Person, des Numerus, des Genus Verbi, des Modus, des Tempus und der Aktionsart gekennzeichnet. Die Veränderung der Form bei den Verben nennt man Konjugation. Nur Verben werden konjugiert! Im Satz übernimmt das Verb die Funktion des Prädikats und ist somit meistens der Träger des Aussagekerns. Glagol zaznamujejo kategorije osebe, števila, glagolskega načina, glagolskega naklona, časa... Speminjanje oblik glagola imenujemo spreganje. Spregamo samo glagole! V stavku prevzame glagol vlogo povedka in je tako največkrat nosilec stavčnega dogajanja.

Die Person und der Numerus Oseba in število Die Kategorien der Person und des Numerus sind in jeder konjugierten Form des Verbs enthalten. Man unterscheidet zwei Numeri: Singular und Plural und drei Personen: Kategorije osebe in števila zaznamujejo vsako spregano obliko glagola. V nemščini razlikujemo dve števili: ednino in množino in tri osebe: > die 1. Person — die sprechende Person (Sg.: ich; Pl.: wir) 1.osebo -- oseba ki govori > die 2. Person — die angesprochene Person (Sg.: du; Pl.: ihr; Sie [Höflichkeitsform]) 2. osebo — oseba, ki jo nagovorimo (SIE - vikalna oblika) > die 3. Person — die besprochene Person [Sache] (Sg.: er, sie, es; Pl.: sie). 3. osebo -- oseba (predmet], o kateri govorimo Das Tempus — Die Zeitform Čas

Wir unterscheiden drei Hauptzeiten (Präsens, Perfekt und Futur I) und drei Nebenzeiten (Präteritum, Plusquamperfekt und Futur II). Razlikujemo tri glavne (sedanjik, sestavljeni preteklik, prihodnjik) in tri stranske čase (enostavni preteklik, predpreteklik, „dovršni" prihodnjik).

Das Genus Verbi Die Aktionsform: Aktiv/Passiv Glagolski način: Tvornik/Trpnik

Mit der Konjugation wird angezeigt, ob die Person etwas tut oder etwas erleidet. So unterscheidet man das Aktiv und das Passiv. S spreganjem nakazujemo, ali oseba nekaj počne ali nekaj utrpi in razlikujemo tvornik in trpnik. Der Modus -- Die Aussageweise: Indikativ/Konjunktiv/Imperativ Glagolski naklon: Povednik/Pogojnik /Velelnik > Der Sprecher kann etwas als wirklich oder tatsächlich stattfindend oder stattgefunden hinstellen und benutzt den Indikativ -- Wirklichkeitsform. Govorec lahko predstavi nekaj, kar se resnično ali dejansko dogaja ali se je zgodilo in uporabi povednik.

76

► Wenn der Sprecher ein Geschehen oder Sein nicht als wirklich, tatsächlich stattfindend oder stattgefunden hinstellen will, dann wendet er den Konjunktiv Möglichkeitsform an. Če govorec dejanja ali stanja noče predstaviti kot nekaj, kar se resnično ali dejansko dogaja ali se je zgodilo, potem uporabi pogojnik.

> Wenn der Sprecher etwas als Befehl oder Aufforderung ausdrücken will, dann benutzt er den Imperativ - Befehlsform. Če hoče govorec nekaj izraziti kot ukaz ali poziv, takrat uporabi velelnik.

Unterteilung der Verben Razdelitev glagolov • Nach der Fügungsmöglichkeit Po možnosti povezave

> Transitive Verben

sehen, bringen, lieben, essen, fahren ...

Prehodni glagoli

ziehen ein Akkusativobjekt nach sich, das im Passiv als Subjekt auftritt. ob sebi zahtevajo predmet v tožilniku, ki v trpniku nastopi kot osebek.

> Intransitive Verben

••

Neprehodni glagoli

kommen, liegen, schlafen, schneien, fahren ...

fordern kein Akkusativobjekt. ne zahtevajo predmeta v tožilniku.

> Reflexive Verben

sich freuen, sich schämen, sich bedanken ...

Povratni glagoli

fordern anstelle des obligatorischen Dativobjekts bzw. Akkusativobjekts ein Reflexivpronomen. zahtevajo namesto predmeta v dajalniku ali tožilniku povratni zaimek.

> Persönliche Verben

•••

Osebni glagoli

spielen, lieben, laufen, essen, fahren ...

können in allen drei Personen (ich, du, er, wir, ihr ...) gebraucht werden. lahko nastopajo z vsemi tremi osebami.

> Unpersönliche Verben Neosebni glagoli

regnen, hageln, donnern, schneien ...

kommen nur mit unpersönlichem Pronomen es vor. nastopajo samo z neosebnim zaimkom ES.

> Vollverben Polnopomenski glagoli

gehen, lieben, fahren, spielen, sagen ...

drücken einen Zustand, einen Vorgang oder eine Tätigkeit aus. izražajo stanje, dejanje ali dogajanje. > Hilfsverben

Pomožni glagoli

••,

sein, haben, werden.

bilden mit einem Infinitiv oder Partizip zusammengesetzte Verbalformen. tvorijo z nedoločnikom ali deležnikom zložene glagolske oblike.

> Modalverben Modalni glagoli

.•.

müssen, können, sollen, dürfen ... 77

• Nach der Form Po obliki > Unregelmäßige Verben Nepravilni glagoli > Regelmäßige Verben Pravilni glagoli

kennen, essen, fahren, nehmen, denken ... fragen, antworten, lernen, lieben, regnen ...

• Nach der Entstehung Po nastanku > Einfache Verben sehen, suchen, bringen, fragen, fahren, nehmen ... Enostavni glagoli > Zusammengesetzte Verben anfangen, erklären,befragen, teilnehmen ... Sestavljeni in zloženi glagoli Einfache und zusammengesetzte Zeitformen Enostavne in sestavljene časovne oblike Zeitformen, die ohne Hilfsverben sein, haben oder werden gebildet werden, heißen einfache Zeitformen. Tisti časi, ki jih tvorimo brez pomožnih glagolov SEIN, HABEN ali WERDEN so enostavni. • Einfache Zeiten Enostavni časi > Präsens (Aktiv) Sedanjik ich bin, er geht, wir arbeiten ... > Präteritum (Aktiv) Enostavni preteklik • ich war, er ging, wir arbeiteten ... • Zusammengesetzte Zeiten Sestavljeni časi > Perfekt (Aktiv) Sestavljeni preteklik (tvornik) ich bin gewesen, er ist gegangen, wir haben gearbeitet ... > Plusquamperfekt (Aktiv) Predpreteklik (tvornik) • ich war gewesen, er war gegangen, wir hatten gearbeitet ... > Futur 1 (Aktiv) Prihodnjik (tvornik) ich werde sein, er wird gehen, wir werden arbeiten ... > Futur II (Aktiv) „Dovršni" prihodnjik (tvornik) ich werde gewesen sein, er wird gegangen sein, wir werden gearbeitet haben ... > Alle Passivformen Vse oblike trpnika 78

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

Zusammengesetzte Verben Sestavljeni in zloženi glagoli • trennbar zusammengesetzte Verben ločljivo sestavljeni glagoli aufstehen, anbieten, teilnehmen, fremdgehen, freikommen, weitergehen ... Die trennbar zusammengesetzten Verben werden im Präsens, Präteritum und im Imperativ getrennt. Der erste Teil steht am Ende des Satzes. Beim Perfektpartizip steht das ge- zwischen dem ersten und dem zweiten Teil(Siehe S. 156ff!) Deli ločljivo sestavljenih glagolov se v sedanjiku, enostavnem pretekliku in v velelniku ločijo. Prvi del stoji na koncu stavka. Pri deležniku sestavljenega preteklika stoji GEmed prvim in drugim delom. (Glej stran 156ff7) zu-sagen -> Ich sage zu. Er sagte zu. Sag zu! Ich habe zugesagt.... teil-nehmen -> Ich nehme teil. Er nahm teil. Nimm teil! Er hat teilgenommen.... weiter-gehen > Ich gehe weiter. Er ging weiter. Geh[e] weiter! Ich bin weitergegangen.... • untrennbar zusammengesetzte Verben neločljivo sestavljeni glagoli erklären, beginnen, entkommen, trennschleifen, umfahren ... Die untrennbar zusammengesetzten Verben werden nicht getrennt. Sie bilden das Perfektpartizip ohne ge-(Siehe Seite 156ff!) Deli neločljivo sestavljenih glagolov se ne ločijo. Te sestavljenke tvorijo deležnik sestavljenega preteklika brez GE-. (Glej stran 156ff.!) versagen -> Ich versage. Er versagte. Versage! Ich habe versagt. entkommen > Er entkommt. Ich entkam. Entkomme! Ich bin entkommen. umfahren -> Ich umfahre die Insel. Er hat das Gebäude umfahren....

»\Ver brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen!« Des Menschen \ViLLe, das ist sein Č 'Lück. (SchiLLer) Mit dem \Nissen wächst der Zweifel. (Goethe) Die Zeit geht hin, und der Mensch gewahrt es nicht. (Dante) 1..1eLLseherei ist eine Art von Schwarzseherei. (Lec) Per Appetit kommt beim Essen. (IZabeLais) \Nirklichkeit ist nach keine \Vahrheit. (k.albenheyer) Sag jeden Tag »guten Morgen« zu dir selber. (PhiL f6osmans) Erst wenn wir nicht mehr weiterwissen, Lernen wir uns seLbst richtig kennen. (1-ienry David Thoreat) Die schlimmste Art. ein Glück zu versäumen, ist, es nicht glauben, dass man es erlebt. (Arthur Schnitzler)

79

DIE MODALVERBEN - Die Hilfsverben der Weise MODALNI GLAGOLI

- Pomožni glagoli načina

Modalverben sind eine Gruppe von Verben, die meist in Verbindung mit einem Infinitiv stehen. Das eigentliche Geschehen oder Sein wird durch den Infinitiv ausgedrückt. Modalni glagoli predstavljajo skupino glagolov, ki največkrat nastopajo z nedoločnikom. Dejansko dogajanje ali stanje izraža nedoločnik. dürfen = smeti sollen = morati, naj

müssen = morati mögen = marati

Modalverb steht in Verbindung mit einem Vollverb Modalni glagol nastopa s polnopomenskim glagolom Er muss morgen zum Arzt gehen. Ich kann sehr gut kochen....

können = moči, znati wollen = hoteti, želeti

Modalverb steht allein Modalni glagol nastopa sam Trinkst du Kaffee? - Nein, ich darf nicht. Er kann Deutsch....

Präsensformen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

darf darfst

kann kannst

mag magst

muss musst

soll sollst

will willst

darf

kann

mag

muss

soll

will

dürfen dürft dürfen

können könnt können

mögen mögt mögen

müssen müsst müssen

sollen sollt sollen

wollen wollt wollen

Infinitiv dürfen ich du er sie es wir ihr sie Sie •

Von modalem Gebrauch spricht man auch bei: 0 modalni rabi govorimo tudi pri: > nicht brauchen, das einen Infinitiv mit zu bei sich hat. zanikanem BRAUCHEN, ob katerem stoji nedoločnik z ZU. Er braucht nicht zu lernen. Wir brauchen uns das nicht anzuhören.... • der Reflexivkonstruktion sich ... lassen + Infinitiv. povezavi SICH ... LASSEN + nedoločnik. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Dieser Fleck lässt sich leicht entfernen.... > Infinitivkonstruktionen mit sein und haben nedoločniških zvezah s SEIN in HABEN Durch diesen Spalt ist nichts zu sehen. Du hast ihm zu gehorchen! ...

Das Verb wissen ist kein Modalverb, sondern bildet mit den Verben dürfen, können, mögen, müssen und sollen die Gruppe der Präteritopresentia. Glagol WISSEN ni modalni glagol, pač pa skupaj z glagoli T tvori skupino preteritoprezentnih glagolov.

80

DAS PRÄSENS - Die Gegenwart SEDANJIK

51,8 % der geschriebenen Sprache

Mit dem Präsens bezeichnet man eine Handlung, die in der Gegenwart dauert und im Augenblick des Sprechens noch geschieht. Mit dem Präsens kann man aber auch Handlungen, die über die unmittelbare Gegenwart hinausgehen bezeichnen. S sedanjikom izražamo dejanje, ki traja v sedanjosti in se v trenutku govorjenja še dogaja. S sedanjikom pa lahko izražamo tudi dejanja, ki potekajo preko neposredne sedanjosti. Der Junge spielt mit dem Ball. Sie geht in den Keller. Wir laufen um den Block. Peter besucht die naturwissenschaftliche Mittelschule (seit zwei Jahren und noch zwei Jahre). Martin arbeitet bei AEG (er ist dort seit langem angestellt und bleibt das vielleicht noch lange).... • Im Präsens unterscheidet man folgende Verwendungsweisen: V sedanjiku razlikujemo načine rabe: > Ausdruck der Gegenwart Izražanje sedanjosti • Bernard liest ein Buch. Maria spielt mit einer Puppe.... > Ausdruck allgemein gültiger Tatsachen Izražanje splošnoveljavnih dejstev • Eis schwimmt auf Wasser. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Drei mal drei ist neun.... > Ausdruck künftigen Geschehens Izražanje prihodnosti Morgen komme ich bestimmt. Heute Abend gehen wir ins Kino.... Bei Bezeichnungen eines künftigen Geschehens wird diese Zukünftigkeit oft mit einem Adverb der Zeit (morgen, bald ...) deutlich gemacht. Pri označevanju prihodnjega dogajanja pogosto izražamo to prihodnost s prislovom časa. > In Schlagzeilen (in Zeitungen, Nachrichten) V naslovnih vrsticah (v časopisih, poročilih) Flugzeug stürzt ab - Insassen überleben; Lokomotive kollidiert mit Auto ... > Ausdruck der Vergangenheit Izražanje preteklosti Shakespeare schreibt in seinem Werk: »Sein oder Nichtsein ...«.... 81

DIE KONJUGATION DER VERBEN IM PRÄSENS SPREGATEV GLAGOLOV V SEDANJIKU regelmäßig fragen antworten

unregelmäßig schneiden sprechen

ich frag e du frag st er sie frag t es wir frag en ihr frag t sie frag en Sie

ich schneid e du schneid est er sie schneid et es wir schneid en ihr schneid et sie schneid en Sie

ich antwort e du antwort est er sie antwort et es wir antwort en ihr antwort et sie antwort en Sie

ich sprech e du sprich st er sie sprich t es wir sprech en ihr sprech t sie sprech en ; Sie

Endungen A#

-e -[e]st -[e]t -en -[e]t -en

• In der 1. Person Singular bleibt das e immer erhalten. V 1. osebi ednine ostane E vedno ohranjen. ich esse, ich spreche, ich gebe, ich helfe, ich nehme, ich sehe, ich treffe ... > Bei ablautenden Verben fällt das e der Endung der 2. und 3. Person Singular aus. Pri glagolih, ki menjajo korenski samoglasnik, E v končnici 2. in 3. osebe ednine izpade. ich gebe - du gibst - er gibt; ich esse - du isst - er isst ... > Die Verben braten, fechten, flechten, gelten, halten, raten, treten, verraten, werden ... verlieren in der 3. Person Singular die ganze Endung -et. Glagoli v 3. osebi ednine izgubijo celo končnico -ET. er brät, er rät, er hält, er tritt ... > Bei den Verben, deren Stamm auf -s, -ss, -ß, -x oder -z endet, verschmelzen -s, -ss, -ß, -x und -z mit der Endung -st (2. P. Sg.). Das -sch verschmilzt nicht mit -st. Pri glagolih, pravilnih in nepravilnih, katerih koren se konča na -S, -SS, -13, -X ali -Z, se -S, -SS, -13, -X in -Z zlijejo s končnico -ST (2. os. ed.). Končnica -SCH se ne zlije s -ST reiß-en > du reißt tanz-en -> du tanzt mes -en -> du misst herrsch-en > du herrschst ...

Die trennbar zusammengesetzten Verben werden im Präsens getrennt. Der erste Teil der Zusammensetzung steht am Ende des Satzes. Deli ločljivo sestavljenih glagolov se v sedanjiku ločijo. Prvi del stoji na koncu stavka. anfangen > Er fängt jetzt mit seiner neuen Arbeit an. auf.stehen -> Ich stehe morgens nicht vor 6 Uhr auf. zuhören > Die Studenten hören dem Professor zu.... 82

-

> Das e der Endung der 2. und 3. Person Singular und 2. Person Plural fällt meist aus, außer wenn der Stamm auf t oder d oder einen Reibelaut (f, v, n, ch, s, sch) oder Verschlusslaut (b, d, g, k, p, t) + m oder n auslautet. „E" v končnici 2. in 3. osebe ednine in 2. osebe množine največkrat izpade, razen če se koren konča na T ali D ali na nemški pripornik ali zapornik + M ali N.

kenn-en -> du kennst -> er kennt - ihr kennt

leb-en du lebst er lebt ihr lebt

aber: find-en du findest -> er findet > ihr findet

öffn-en ... > du öffnest -> er öffnet > ihr öffnet

REGELMÄßIGE VERBEN PRAVILNI GLAGOLI Regelmäßige Verben bekommen keinen Umlaut. Pravilni glagoli ne dobilo preglasa.

Bei Verben mit dem erweiterten Stamm auf -el- und -er- fällt im Infinitiv Präsens und im Indikativ Präsens bei der 1. und 3. Person Plural das Endungs-e immer aus. Glagoli s podaljšanim korenom na -EL- ali -ER- v nedoločniku sedanjika in v 1. in 3. osebi množine povednika sedanjika končniški E vedno izvržejo.

lächeln (nicht: lächeien); sammeln (Infinitiv) -> wir sammeln -- sie sammeln ... Bei Verben mit dem erweiterten Stamm auf -el- fällt das e in der 1. Person Singular im Allgemeinen aus, die auf -er- behalten es dagegen im Allgemeinen bei. Pri glagolih s podaljšanim korenom na -EL- v 1. osebi ednine E vedno izpade, tisti na -ERpa ga v splošnem obdržijo.

.•. lächeln > ich lächle handeln -> ich handle ... aber: ändern -> ich ändere ...

UNREGELMÄßIGE VERBEN NEPRAVILNI GLAGOLI DER UMLAUT UND DER ABLAUT PREGLAS IN PREVOJ - MENJAVA KORENSKEGA SAMOGLASNIKA

Fast alle Verben mit dem Stammvokal a sowie die Verben laufen, saufen, stoßen ... bekommen in der 2. und 3. Person Singular den Umlaut und verlieren das e der Endung. Skoraj vsi glagoli s korenskim samoglasnikom A in glagoli T dobijo v 2. in 3. osebi ednine preglas in izgubijo E v končnici.

tragen -> du trägst er trägt

laufen -> du läufst > er läuft

stoßen -> du stoßt -> er stoßt ...

Viele Verben mit dem Stammvokal e verändern in der 2. und 3. Person Singular das e zum i. Dosti glagolov s korenskim samoglasnikom E spremeni v 2. in 3. osebi ednine E v 1.

sprachen -> du sprichst essen -> du isst - er spricht -> er isst

gaben > du gibst er gibt ...

Siehe Tabelle aller unregelmäßigen Verben! (Seite 235ff.) Glej Tabelo vseh nepravilnih glagolov! (Stran 235ff.)

83

DAS PRÄSENS MIT MODALVERBEN SEDANJIK Z MODALNIMI GLAGOLI Wenn Modalverben oder Verben helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Präsens nach dem Muster: Če stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo sedanjik po vzorcu: konjugiertes Modalverb* im Präsens + spregani modalni glagol v sedanjiku

Infinitiv des Vollverbs nedoločnik polnopomenskega glagola

*oder helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich kann singen. Du magst kochen. Er will fahren. Sie sieht mich tanzen. Wir müssen stehen. Ihr hört uns kommen. Sie lassen die Bücher liegen....

DAS PRÄSENSPARTIZIP DELEŽNIK SEDANJIKA Das Präsenspartizip wird durch Anhängen der Endung -[e]nd an den Verbstamm gebildet. Deležnik sedanjika tvorimo s končnico -(E]ND, ki jo dodamo glagolskemu korenu. Präsenspartizip -[e]nd komm-en -> kommend, schreib-en -- schreibend, lächel-n -> lächelnd ... Der lesende Student raucht. Das weinende Kind tut mir Leid.... Das Präsenspartizip (das 1. Partizip, das 1. Mittelwort) stellt den Verlauf einer Handlung dar, ist zeitlich neutral und kennzeichnet ein Geschehen oder Sein als ablaufend, dauernd und unvollendet. Deležnik sedanjika predstavlja potek nekega dogajanja, je časovno nevtralen in označuje dejanje, ki traja, se odvija, in ki je nedovršeno. Das Präsenspartizip wird beim attributiven Gebrauch wie ein Adjektiv dekliniert und oft auch [sinngemäß] gesteigert. (Siehe Seiten 22ff und 29ff!) Pri prilastkovni rabi deležnikov sedanjika, le-te sklanjamo kot pridevnike, lahko pa jih tudi stopnjujemo, v kolikor je to smiselno. (Glej strani 22ff in 29ff..)

Pas.3chönste. was es in der \V/eLt gibt, ist ein Leuchtendes Gesicht. (A. Einstein) 84

Bilde Sätze im Präsens! Tvori stavke v sedanjiku! lesen, Buch, interessant, er. Er liest ein interessantes buch. 901. gehören, Auto, Gast. 902. schaden, Kaffee, Kind. 903. öffnen, Herr Meier, Tür, Gast. 904. anbieten, Robert, Zigarette, Freund. 905. schreiben, wir, Brief, Freund. 906. zeigen, du, Stadt, Gast. 907. geben, du, eine, Zigarette, Onkel. 908. zeigen, ich, Mutter, Rechnung. 909. bringen, Frau Müller, Geld, Briefträger. 910. kaufen, Kind, Mutter, Bonbonniere. 911. beginnen, Herr Meier, seine Reise, Köln, in. 912. einsteigen, mein Freund, abfahren, Zug, und. 913. schenken, meine Schwester, ich, Füller. 914. abfahren, Zug, Köln, 13.20 Uhr, um, aus. 915. ankommen, Herr Meier, pünktlich, Frankfurt, in. 916. verlassen, er, Bahnhof. 917. unterbrechen, Herr Bauer, seine Reise, München, in. 918. wiederholen, Herr Müller, Aufgabe, Fehler verbessern, Regeln erklären, und. 919. aussteigen, Robert, und, Zeitung, kaufen. 920. einsteigen, meine Freundin, Zug, abfahren. 921. ankommen, Zug, Frankfurt, und, aussteigen, mein Freund, in. 922. liegen, seine Wohnung, über, meine Wohnung. 923. hängen, Mantel, an, Haken. 924. hängen, ich, an, Haken, Mantel. 925. legen, Patrick, Zeitung, Tisch, auf. 926. Teller und Tassen, aus, Küche, bringen, ich, Zimmer, in. 927. stecken, Schlüssel, meine Tasche, in. 928. bringen, Kind, Kartoffeln, Keller, in. 929. erwarten, Sie, ich, vor, nicht, dieser Freitag. 930. frühstücken, wir, auf, Terrasse. 85

Bilde Sätze im Präsens! Tvori stavke v sedanjiku!

ich, sich auskennen, hier, gut. Ich kenne mich hier gut aus. 931. stecken, Vater, Schlüssel, seine Tasche, in. 932. gehen, immer, an, wir, Vormittag, auf, Uni. 933. vernichten, Sturm, Wald. 934. ankommen, wir, heute. 935. sagen, er, auf Deutsch, es, mir. 936. danken, Sohn, Vater. 937. fliehen, vor, Polizist, Verbrecher. 938. das junge Mädchen, erschrecken, vor, Maus. 939. sich erholen, Unfall, nach, Schauspieler. 940. der junge Schauspieler, träumen, große Karriere, von. 941. sich erkundigen, Abfahrt, Zug, Reisende, nach. 942. Arzt, sich hüten, vor, Infektion (Pl.). 943. schreiben, Tochter, Brief, Mutter, an. 944. Knoblauch, nach, schmecken, Wurst. 945. überreden, der junge Mann, seine Freundin, Kinobesuch, zu. 946. sich sorgen, Eltern, um, das verschwundene Kind. 947. nachdenken, mein Vorschlag, mein Freund, über. 948. sorgen, Tochter, für, kranke Mutter. 949. Mutter, Weihnachtsgeschenke, Kind (Pl.), verstecken, vor. 950. Kuchen, verteilen, an, Mutter, Kind (Pl.). 951. Geschäft, ich, gehen, oft, in. 952. Lehrer, grüßen, Schüler (Pl.), höflich. 953. gratulieren, du, er, wozu? 954. Garten, haben, unser Haus, groß, schön. 955. mein Vater, gehören, Zigaretten, nicht. 956. Straßen, gehen, durch, wir, gern. 957. Universität, sein, er, Student, an, München, in. 958. ich, 6 Uhr, aufwecken, meine Mutter, jeden Tag, um. 959. in, jeder Tag, stark, letzte Zeit, regnen. 960. Musik, immer, ich, abends, sich anhören. 86

Bilde das Präsens mit Modalverben! Tvori sedanjik z modalnimi glagoli!

Er passt auf seine Schwester auf. (müssen) Er muaa auf Seine 5chwebter aufpaaaen. 961. Sie sprechen gut Deutsch. (können) 962. Mein Vater trinkt ein Glas Bier. (wollen) 963. Wir lernen viel. (müssen) 964. Sie findet den Geldschein nicht. (können) 965. Ich esse heute das Menü. (wollen) 966. Patrick geht zu Fuß zur Uni. (müssen) 967. Anna steigt in Mainz aus. (wollen) 968. Herr Müller fährt seinen Freund nach Hause. (wollen) 969. Kommen Sie heute Abend zu mir? (können) 970. Das Auto fährt schnell weiter. (müssen) 971. Nach dem Essen gehen wir ins Kino. (dürfen) 972. Bist du gegen sieben Uhr bei Robert? (können) 973. Wir sehen unsere Freunde bald wieder. (wollen) 974. Ich kaufe jetzt die Geschenke ein. (sollen) 975. Wir gehen nach dem Essen ins Kino. (wollen) 976. Klaus geht jeden Tag zu Fuß zur Universität. (wollen) 977. Lade ich Sie auf einen Kaffee ein? (dürfen) 978. Sie isst keine Suppe. (wollen) 979. Sie bringen die Schallplatten mit. (sollen) 980. Wir fangen sofort an. (müssen) 981. Das weißt du nicht. (können) 982. Warum fährst du nicht mit? (wollen) 983. Wir verspäten uns nicht. (dürfen) 984. Was bedeutet das? (sollen) 985. Ich finde mein Heft nicht. (können) 986. Wir fahren nicht mit. (dürfen) 987. Sie isst gern Erdbeereis. (mögen) 988. Warum helfen Sie der älteren Dame nicht? (wollen) 989. Sie geht zur Post. (müssen) 990. Ich gehe heute früh ins Bett. (müssen) 87

DAS PRÄTERITUM

37,9 Er stand heute früh auf. einladen Sie lud ihn zum Abendessen ein....

DAS PRÄTERITUM MIT MODALVERBEN ENOSTAVNI PRETEKLIK Z MODALNIMI GLAGOLI Wenn Modalverben oder Verben helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Präteritum nach dem Muster: Če stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo enostavni preteklik po vzorcu: konjugiertes Modalverb* im Präteritum spregani modalni glagol v enostavnem pretekliku

Infinitiv des Vollverbs nedoločnik polnopomenskega glagola

*oder helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich konnte singen. Du mochtest kochen. Er wollte fahren. Wir mussten stehen. Sie sah mich tanzen. Sie ließen die Bücher liegen.... 89

Bilde das Präteritum! Tvori enostavni preteklik!

Anna wartet den ganzen Tag auf Klaus. Anna wartete den ganzen Tag auf Klaue. 991. Er besucht einen Freund. 992. Er sucht eine Wohnung. 993. Frau Meier wohnt in Berlin. 994. Patrick studiert in München. 995. Werner lehnt die Zigaretten ab. 996. Er gratuliert ihm zum Geburtstag. 997. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. 998. Sie zählen ihr Geld. 999. Er beschreibt uns seine neue Wohnung. 1000.

Die Frau vermietet das Zimmer. Es kostet 163 € [Euro].

1001.

Er begrüßt seine Lehrerin höflich.

1002.

Wir besuchen unsere Großeltern oft.

1003.

Klaus kennt diesen Mann nicht.

1004.

Morgens bringt Frau Meier die Zeitung, mittags bringe ich sie wieder zurück.

1005.

Ich habe kein Geld und kann das Buch nicht kaufen.

1006.

Der Kaufmann muss zur Polizei gehen, denn er hat die Uhr des Mannes.

1007.

Wir kennen hier die Leute nicht und haben keine Freunde.

1008.

Ihr müsst für die Prüfung lernen.

1009.

Die Frau findet den Schlüssel nicht.

1010.

Die Stimme des Mannes klingt zornig.

1011.

Trinkt ihr keine Milch zum Frühstück?

1012.

Sie trifft Anna vor dem Kino.

1013.

Der Vater spricht mit dem Lehrer.

1014.

Er nimmt ein Buch aus dem Regal.

1015.

Herr Berger hilft seiner Frau.

1016.

Er wirft zwei Geldstücke ein.

1017.

Der Hauptfilm beginnt um 21 Uhr.

1018.

Sprechen Sie mit meinem Vater?

1019.

Wir helfen Ihnen und schreiben den Brief für Sie.

1020.

Klaus fehlt oft beim Unterricht.

90

Bilde das Präteritum! Tvori enostavni preteklik!

Ich höre dem Lehrer immer zu. Ich hörte dem Lehrer immer zu. 1021. Der Kaufmann liest das Telegramm. 1022. Ich sehe auf meine Uhr. 1023. Wir essen heute Fisch zu Mittag. 1024. Ich gebe dir mein Buch. 1025. Ich sitze im Sessel und lese die Zeitung. 1026. Die Uhr liegt auf dem Nachttisch. 1027. Hans wäscht sich das Gesicht und die Hände. 1028. Wann fängt der Unterricht an? 1029. Robert kauft drei Kinokarten. 1030. Wir lernen für die Prüfung. 1031. Die Putzfrau räumt mein Zimmer auf. 1032. Frau Meier vermietet ein Zimmer an einen Studenten. 1033. Ich lege meinen Hut auf die Hutablage. 1034. Herr Meier erwartet uns um 20 Uhr. 1035. Sie kann leider nicht mitkommen, weil sie mit ihrer Mutter zu Abend isst. 1036. Der Lehrer fragt sie nach ihrer Adresse. 1037. Sabine eröffnet eine neue Boutique. 1038. Die Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder. 1039. Essen sie das Brot? 1040. Mein kleiner Bruder schaut gerade aus dem Fenster. 1041. Klaus und Eva gehen am Montag ins Kino. 1042. Du lernst immer viele Leute kennen. 1043. Wir laden Sie zum Abendessen ein. 1044. Man stellt uns unmögliche Bedingungen. 1045. Er geht mir auf die Nerven. 1046. Wie heißt der junge Mann? 1047. Er geht seine Wege. 1048. Ich treffe viele neue Freunde. 1049. Eva denkt an ihre Mutter. 1050. Er unterbricht seine Rede und geht zum Telefon. Deutsche Grammatik für slowenische Schuten mit Übungen und Lösungen

91

Bilde das Präteritum! Tvori enostavni preteklik!

Er will allein ans Meer fahren. Er wollte allein ans Meer fahren. 1051. Er liebt seine Freundin über alles. 1052. Warten Sie lange? 1053. Ich mache einen guten Tee. 1054. Er weiß über alles Bescheid. 1055. Wir gehen jeden Tag auf den Spielplatz. 1056. Ich fliege nach Paris und sehe mir die Sehenswürdigkeiten an. 1057. Er geht weg und kommt bald wieder zurück. 1058. Der Bericht steht in der Zeitung. 1059. Die Nachbarin streitet mit ihrem Mann. 1060. Ich kann ungestört durchgehen. 1061. Er will mit seiner Freundin sprechen. 1062. Werner muss die Maske abnehmen. 1063. Was sollen wir tun? 1064. Sie will die Uhr zurück geben. 1065. Mein Vater will mir Geld schicken. 1066. Wir wollen unsere Wege gehen. 1067. Ich will das Geld nicht. 1068. Willst du die Jacke nicht anziehen? 1069. Ich muss den Tisch abräumen. 1070. Wir müssen die Maschine sofort reparieren. 1071. Ich lasse in meinem Haus keinen fremden Mann wohnen. 1072. Wir können kein Hausmädchen gebrauchen. 1073. Wie viel wollen Sie für das Buch haben? 1074. Man muss dem Kind Selbstkontrolle beibringen. 1075. Er will einen neuen Wagen haben. 1076. Sie mag ihren Nachbarn sehr. 1077. Wollen Sie sie wirklich heiraten? 1078. Er kann alle Formeln auswendig. 1079. Ich kann alle Aufgaben schnell lösen. 1080. Wir müssen drei Aufsätze schreiben.

92

DAS PERFEKT SESTAVLJENI PRETEKLIK

— 5,5 % der geschriebenen Sprache

Das Perfekt wird immer dann angewandt, wenn eine Handlung im Augenblick des Sprechens vollendet ist. Das Perfekt wird meistens zum Ausdruck der Vergangenheit gebraucht. Sestavljeni preteklik uporabimo takrat, ko je dejanje v trenutku govorjenja dokončano. Sestavljeni preteklik uporabljamo največkrat za izražanje preteklosti. Ulrike hat sich gestern ein Buch gekauft. Meine Eltern sind gestern abgefahren.... Im Allgemeinen kann für alle Handlungen, die in der Vergangenheit geschehen sind und deren Folgen für die Gegenwart von Bedeutung sind, Perfekt eingesetzt werden. Na splošno lahko za vsa dejanja, ki so se zgodila v preteklosti in katerih posledice so pomembne za sedanjost, uporabimo sestavljeni preteklik. Wenn man morgens aufwacht und sieht, dass draußen alles nass ist, sagt man: Ko se zjutraj zbudimo in vidimo, da je zunaj vse mokro, rečemo: Es hat geregnet. (Also: Es hat geregnet und als Folge sind jetzt die Straßen nass.) (Torej: Deževalo je in kot posledica so ceste zdaj mokre.) Es hat geschneit! Wer hat das getan? Hast du das gemacht? ... Möglich, aber selten, ist auch Gebrauch des Perfekts zum: Mogoča, ampak redka, je uporaba sestavljenega preteklika za: > Ausdruck allgemein gültiger Tatsachen izražanje vsesplošno veljavnih dejstev Ein Unglück ist schnell geschehen.... > Ausdruck der Zukunft (das aber immer mit einem Adverb, Temporalsatz ...) izražanje prihodnosti (ampak vedno s prislovom, časovnim odvisnikom ..) Morgen hat er seine Arbeit vollendet. Bis morgen habe ich das Geld besorgt....

DAS PERFEKTPARTIZIP DELEŽNIK PRETEKLIKA Die regelmäßigen Verben bilden das Perfektpartizip mit der Vorsilbe ge- und mit der Endung -[e]t Pravilni glagoli tvorijo deležnik sestavljenega preteklika s predpono GE- in končnico -T. brauchen - gebraucht, reden - geredet, fragen - gefragt, drehen - gedreht, lernen - gelernt ...

regelmäßige Verben ge-

-[e]t

Die unregelmäßigen Verben bilden das Perfektpartizip unregelmäßige mit der Vorsilbe ge- und mit der Endung -[ein Verben Nepravilni glagoli tvorijo deležnik sestavljenega preteklika s predpono GE- in končnico -[EIN. sehen - gesehen, kommen - gekommen, raten - geraten, bleiben - geblieben, schreien - geschrien ... Siehe Tabelle aller unregelmäßigen Verben! (Seite 235ff.) Glej Tabelo vseh nepravilnih glagolov! (Stran 235ff.) 93

dz>

Bei trennbar zusammengesetzten Verben steht im Perfektpartizip das gezwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Zusammensetzung. Pri ločljivo sestavljenih glagolih stoji v deležniku sestavljenega preteklika GE- med prvim in drugim delom. .•. zu•hören zugehört, anfangen - angefangen, abgehen - abgegangen ...

Alle einfachen Verben, die nicht auf der ersten Silbe betont sind, und die untrennbar zusammengesetzten Verben bilden das Perfektpartizip ohne ge-. Vsi enostavni glagoli, ki niso poudarjeni na prvem zlogu in vsi neločljivo sestavljeni glagoli tvorijo deležnik sestavljenega preteklika brez GE-. studieren > studiert, prophezeien prophezeit, berufen > berufen, erzählen -> erzählt, verzeihen > verziehen, deklinieren > dekliniert ... Das Perfektpartizip (das 2. Partizip) drückt die Vollendung und die Vorzeitigkeit zur Satzhandlung aus. Beim attributiven Gebrauch werden sie wie Adjektive dekliniert und sinngemäß gesteigert. (Siehe Seiten 22ff und 29ff!) Deležnik preteklika izraža dokončanost in predčasnost k dejanju v stavku. Pri prilastkovni rabi jih sklanjamo in smiselno stopnjujemo kot pridevnike. (Glej strani 22ff in 29ff.!) Das Perfektpartizip kann nicht immer attributiv gebraucht werden, z. B.: bei intransitiven Verben, die die Dauer kennzeichnen ... (falsch: das geschlafene Kind, der gewachte Mann ...) Deležnika preteklika ne moremo vedno rabiti prilastkovno, n. pr.: pri neprehodnih glagolih, ki označujejo trajanje...

BILDUNG DES PERFEKTS TVORJENJE SESTAVLJENEGA PRETEKLIKA Das Perfekt wird mit den Präsensformen von Hilfsverben haben oder sein und dem Perfektpartizip gebildet. Sestavljeni preteklik tvorimo s sedanjiškimi oblikami pomožnih glagolov HABEN ali SEIN in z deležnikom sestavljenega preteklika. Perfekt konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol haben/sein Perfektpartizip deležnik sestavljenega preteklika

94

Präsensformen sedanjiške oblike haben/sein ich habe/bite du hast/bist er/sie/es hat/ist wir haben/sind ihr habt/~id sie haben/sind Sie haben/sind

Perfektpartizip deležnik sest. preteklika

geredet/geklettert geraten/pekommen beenden/erwacht erraten/entkommen angefangen/abgegangen eingeatmet/aufgeklettert

Das Perfekt mit haben bilden vor allem

Das Perfekt mit sein bilden vor allem

Sestavljeni preteklik s HABEN tvorijo predvsem

Sestavljeni preteklik s SEIN tvorijo predvsem

> alle transitiven Verben vsi prehodni glagoli ..sehen, schreiben, lesen ... Ich habe gesehen. Ich habe ein Buch gelesen.... > im Allgemeinen alle reflexiven Verben na splošno vsi povratni glagoli .-.sich freuen, sich waschen, sich ereignen, sich beeilen ... Sie hat sich gefreut. Er hat sich die Hände gewaschen.... > alle Modalverben vsi modalni glagoli ...dürfen, können, müssen ... Wir haben gedurft. Sie hat es nicht gekonnt.... > unpersönliche Verben neosebni glagoli ...regnen, donnern, schneien ... Es hat geregnet. Es hat auch gedonnert.... > diejenigen intransitiven Verben, die ein Geschehen in seinem unvollendeten Verlauf, in seiner Dauer ausdrücken tisti neprehodni glagoli, ki izražajo dogajanje v njegovem nedokončanem poteku, trajanju ...Wir haben gut geschlafen. Die Rose hat kurz geblüht....

> Verben der Fortbewegung glagoli premikanja .-.gehen, kommen, klettern ... Er ist nach Hause gegangen. Sie ist zu uns gekommen. Er ist den Baum hoch geklettert.... > Verben, die eine Zustandsveränderung bezeichnen glagoli, ki izražajo spremembo stanja ...einschlafen, wachsen, aufwachen . Das kleine Kind ist endlich eingeschlafen. Er ist um zwei Zentimeter gewachsen.... > Verben: bleiben, sein und werden glagoli: BLEIBEN, SEIN in WERDEN .-.Ich bin zu Hause geblieben. Er ist dort gewesen. Sie ist Präsidentin geworden.... > Verben, die einen erreichten Stand ausdrücken glagoli, ki izražajo doseženo stanje .-.verblühen, sterben, bersten ... Die weiße Rose ist verblüht. Sie ist gestern gestorben....

95

Bei Verben, bei denen die Zuordnung zu den transitiven bzw. intransitiven Verben unsicher ist oder wechselt, können Schwankungen bei dem Gebrauch des Hilfsverbs auftreten. Bei den intransitiven Verben, die eine allmähliche Veränderung bezeichnen, können beide Hilfsverben gebraucht werden. Pri glagolih, pri katerih je umestitev med prehodne ali neprehodne glagole negotova ali pa se spreminja, lahko pri rabi pomožnih glagolov nastopijo nihanja. Pri neprehodnih glagolih, ki izražajo postopno spreminjanje, lahko uporabimo oba pomožna glagola. Nach dem Regen hat/ist es schnell wieder abgetrocknet. Sie ist/hat rasch gealtert.... Bei Verben liegen, sitzen und stehen werden beide Hilfsverben gebraucht, im Norden des deutschsprachigen Räumes wird eher haben gebraucht, im Süden dagegen sein. Die Perfektbildung mit sein ist die sprachgeschichtlich ältere Form, die mit haben zurzeit übliche. Pri glagolih LIEGEN, SITZEN in STEHEN se uporabljata oba pomožna glagola, na severu nemškogovorečega prostora se uporablja HABEN, na jugu pa SEIN. Tvorjenje sestavljenega preteklika s SEIN je v teh primerih jezikovno starejše, s HABEN pa trenutno bolj vsakdanje.

Bei Bewegungsverben ist immer verschiedene Sehweise und somit auch die Perfektbildung möglich: Pri glagolih premikanja je zaradi različnih vidikov mogoče različno tvorjenje sestavljenega preteklika: > das Perfekt bildet man mit haben, wenn für den Sprecher/Schreiber der Verlauf und die Dauer der Bewegung im Vordergrund stehen sestavljeni preteklik tvorimo s HABEN, če sta za govorca/pisca v ospredju potek in trajanje premikanja Eva hat als kleines Mädchen viel getanzt. Wir haben den ganzen Sonntagnachmittag gesegelt.... > das Perfekt bildet man mit sein, wenn für den Sprecher/Schreiber mehr die räumliche Veränderung im Vordergrund steht sestavljeni preteklik tvorimo s SEIN, če hoče govorec/pisec poudariti prostorsko spremembo premikanja Eva ist durch den ganzen Saal getanzt. Wir sind über den See gesegelt....

fahren, fliegen Ich bin mit dem Bus zur Schule gefahren. (als Fahrgast - kot potnik) Ich habe das Auto meines Vaters gefahren. (als Fahrer - kot voznik) ... Ich bin nach Amerika geflogen. (als Fluggast - kot potnik) Ich habe noch nie ein Flugzeug geflogen. (als Pilot - kot pilot) ...

96

DAS PERFEKT MIT MODALVERBEN SESTAVLJENI PRETEKLIK Z MODALNIMI GLAGOLI Modalverb steht in Verbindung mit einem Vollverb Modalni glagol stoji v povezavi s polnopomenskim glagolom Wenn Modalverben oder die Verben helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Perfekt nach dem Muster: Če stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo sestavljeni preteklik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol

+

haben

Infinitiv des Vollverbs nedoločnik polnopomenskega glagola

.h

Infinitiv des Modalverbs* nedoločnik modalnega glagola

`oder helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich habe sie das sagen hören. Ich habe das nicht hören wollen. Er hat sie nicht lassen wollen. Sie hat den Verletzten nicht sehen wollen. Sie hat ihn kommen sehen. Er hat nicht kommen können. Ihr habt die Übungen machen müssen.

Modalverb steht allein Modalni glagol stoji sam Modalverben und Verben helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen können aber im Satz auch allein stehen. Dann bilden sie das Perfekt: Modalni glagoli in glagoli T lahko v stavku stojijo tudi sami. Takrat tvorijo sestavljeni preteklik: konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol haben

,♦,

Perfektpartizip deležnik sestavljenega preteklika

Er hat die Bücher in der Schule gelassen. Sie hat ihre Aufgaben nicht gekonnt. Wir haben nicht in die Disco gedurft. Er hat seine Nachbarn sehr gemocht....

Infinitiv des Perfekts Nedoločnik sestavljenega preteklika Perfektpartizip deležnik sestavljenega preteklika

+ haben/sein

gelernt haben, angefangen haben, geklettert sein, gekommen sein ... Es hat mich gefreut, ihn gesehen zu haben.... 97

Bilde das Perfekt! Tvori sestavljeni preteklik! Sabine kauft sich ein Buch. Sabine hat Sich ein Buch gekauft. 1081. Sie lernt zuerst für die Prüfung und dann geht sie ins Kino. 1082. Was hast du in der Tasche? 1083. Worüber lacht sie? 1084. Wir machen abends einen langen Spaziergang. 1085. Er fuhr gestern Abend noch in die Stadt. 1086. Der Herr ruft ein Taxi und fährt zum Bahnhof. 1087. Wie heißt dieser Mann im blauen Mantel? 1088. Sie stellte die Möbel einmal im Monat um. 1089. Der Zug hält in Halbenrain nicht, und wir fahren bis Bad Radkersburg. 1090. Ich rufe Eva an und lade sie zum Essen ein. 1091. Der Herr hebt den Hörer ab und sagt seinen Namen. 1092. Ich bleibe drei Tage in Berlin und dann gehe ich nach Bonn. 1093. Der Mann ruft laut und das Kind erschreckt sehr. 1094. Wann kommt denn Frau Meier aus Hamburg zurück? 1095. Meine Eltern machen eine Reise und fahren nach Italien. 1096. Robert kommt ins Kino, wo gerade die Wochenschau läuft. 1097. Ich bringe Frau Meier Blumen und eine Vase mit. 1098. Mein Vater spricht abends immer von seiner Arbeit. 1099. Das schnelle Auto überholt den LKW. 1100. Der Bauer arbeitet schon in der Früh auf dem Feld. 1101. Der Polizist fragt mich nach meinem Führerschein. 1102. Wir gehen trotz schlechten Wetters spazieren. 1103. Früher fuhr man auf den Straßen in Graz 60 km/h. 1104. Die wunderschönen Farben des Waldes im Herbst gefallen mir sehr. 1105. Der kleine Klaus fällt fast immer auf die Nase. 1106. Im Winter tut die Sonne sehr gut. 1107. Die Motorradfahrer müssen Schutzhelme tragen. 1108. Ich stehe fast jeden Morgen um 6 Uhr auf. 1109. Ich gehe um 7 Uhr in die Schule. 1110. Warst du gestern am Nachmittag zu Hause?

98

Bilde das Perfekt! Tvori sestavljeni preteklik!

Gestern kam meine Tante zu uns. Gestern ist meine Tante zu uns gekommen. 1111. Ich fahre meistens mit der Straßenbahn. 1112. Ich fahre schon lange kein Auto. 1113. Die Studenten hören dem Professor zu. 1114. Sie versuchen alles mitzuschreiben, was der Professor sagt. 1115. Die Medizinstudenten lernen Anatomie aus alten Büchern. 1116. Auf dem Land ist die Luft fast unverschmutzt.

1117. Die Schauspieler spielen ein interessantes Stück. 1118. Es gefällt dir sicher. 1119. Sie helfen mir sehr damit. 1120. Er fuhr bei der nächsten Ausfahrt ab. 1121. Patrick griff nach seiner Brieftasche. 1122. Es ist nicht sicher, ob sich unsere Lage dadurch verbessert. 1123. Es dauerte nur fünf Minuten. 1124. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag und wünsche ihm alles Gute. 1125. Frau Meier grüßt dich. 1126. Ich frühstücke heute um 7 Uhr. 1127. Meine Eltern leben in München. 1128. Herr Berger begrüßt den Gast und führt ihn ins Zimmer. 1129. Diese Bücher gehören mir nicht. 1130. Werner rasiert sich morgens. 1131. Er antwortet nicht auf meinen Brief. 1132. Mein Vater arbeitet in Bonn und wohnt in Köln. 1133. Eva schreibt einen langen Brief. 1134. Er bietet dem Gast einen Kaffee an. 1135. Herr Meier zieht seinen Mantel aus. 1136. Wir schließen die Fenster und die Tür. 1137. Gestern regnete es den ganzen Tag. 1138. Die Freunde sitzen zusammen und trinken ein Glas Saft. 1139. Sie laden sie zum Essen ein. 1140. Ich tue es nicht meinetwegen, sondern deinetwegen.

99

Bilde das Perfekt! Tvori sestavljeni preteklik!

Sie hört der Lehrerin immer zu. Sie hat der Lehrerin immer zugehört. 1141. Ich habe wirklich keine Zeit zum Träumen. 1142. Die Garantie für die Waschmaschine gilt nicht mehr. 1143. Ich habe keine Angst vor Hunden. 1144. Wie heißt denn die junge Dame? 1145. Er versucht durchs Fenster zu fliehen. 1146. Wann machen wir eine Pause? 1147. Diese Sachen gehören mir wirklich nicht. 1148. Klaus wäscht sich das Gesicht und die Hände. 1149. Eva kaufte sich das große Wörterbuch. 1150. Die Studierenden lernten jeden Tag für die Prüfung. 1151. Robert blieb eine Woche bei seinen Freunden. 1152. Werner findet den Schlüssel nicht. 1153. Ich schreibe gerade einen Brief an die Behörden. 1154. Sie zeigt mir die Wohnung ihres Freundes. 1155. Die Rosen in unserem Garten blühen zurzeit nicht. 1156. Er beschäftigt sich mit englischer Geschichte. 1157. Sie freut sich über die roten Kleider und Tücher. 1158. Seine Bücher bereiteten mir große Freude. 1159. Ich habe kein Glück. 1160. Er ist überhaupt nicht eifersüchtig. 1161. Ich fahre nicht nach London, ich fliege. 1162. Sie freut sich über ihre Geschenke. 1163. Wie geht man damit um? 1164. Das Fest beginnt, wenn alle Platz nehmen. 1165. Er schlug ihm grob den Ball aus der Hand. 1166. Wir bewunderten ihren Mut. 1167. Er war sein ganzes Leben lang Maurer. 1168. Die Studentin schreibt die Klausur am kommenden Freitag. 1169. Wir gingen wieder nach Hause, weil es draußen kühl wurde. 1170. Er findet immer wieder neue Ausreden.

100

Bilde das Perfekt! Tvori sestavljeni preteklik!

Ich will das nicht hören. Ich habe das nicht hören wollen. 1171. Ich muss da bleiben. 1172. Ich will das neue Buch holen. 1173. Wir sollen das klarstellen. 1174. Sie kann nicht jeden Tag zur Schule laufen. 1175. Er will sie im Auge behalten. 1176. Sie können mir vertrauen. 1177. Sie bekam viele Bücher geschenkt. 1178. Das lässt sich nicht vermeiden. 1179. Was soll ich dagegen tun? 1180. Robert kann leider nicht französisch sprechen. 1181. Eva kann Französisch. 1182. Ich sehe meine Freunde kommen. 1183. Konntest du ihren Mann sprechen? 1184. Das kann dir viele Vorteile bringen.

1185. Ich kann Sie am Abend nicht besuchen. 1186. Sie muss das einfach einsehen. 1187. Die Lehrerin musste jedes Wort wiederholen. 1188. Die Arbeiter müssen heute besonders lange arbeiten. 1189. Die Kinder wollen nicht zu Fuß in die Schule gehen. 1190. Eva und Klaus müssen zu Hause bleiben und lernen. 1191. Sie konnten früher gut deutsch sprechen. 1192. Eva muss in Graz aussteigen. 1193. Wir dürfen uns verspäten. 1194. Was wollte er sagen? 1195. Robert konnte alle Hausaufgaben schreiben. 1196. Ich kann das nicht sagen. 1197. Eva kann noch immer kein Deutsch. 1198. Klaus darf heute nicht ins Kino. 1199. Klaus darf heute nicht ins Kino gehen. 1200. Das Kind mag das nicht essen.

101

DAS PLUSQUAMPERFEKT

— 3,1 % der geschriebenen Sprache

Die Vorvergangenheit

PREDPRETEKLIK Das Plusquamperfekt bezeichnet die „mehr als vergangene" Zeit. Es drückt ein vergangenes Geschehen aus, das einem anderen vergangenen Geschehen zeitlich noch vorausliegt. Predpreteklik označuje „več kot pretekli" čas. Izraža preteklo dejanje, ki časovno leži pred drugim preteklim dejanjem.

BILDUNG DES PLUSQUAMPERFEKTS TVORJENJE PREDPRETEKLIKA Das Plusquamperfekt wird mit den Präteritalformen von haben oder sein und dem Perfektpartizip gebildet. Predpreteklik tvorimo s HABEN ali SEIN z oblikami enostavnega preteklika in z deležnikom sestavljenega preteklika. Plusquamperfekt konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol haben/sein im Präteritum v enostavnem pretekliku Perfektpartizip deležnik sestavljenega preteklika

Präteritalformen oblike enostavnega preteklika

Perfektpartizip deležnik sest. preteklika

haben/sein ich Hatte/war geredet/geklettert du hattest/warst geraten/gekommen er/sie/es hatte/war beenden/erwacht wir hatten/waren erraten/entkommen ihr hattet/[t angefangen/abgegangen sie hatten/waren eingeatmet/aufgeklettert Sie hatten/waren

Er war gegangen. Sie hatte etwas Neues gesehen. Ich war eingeschlafen. Draußen hatte es geregnet. Das kleine Kind war eindlich eingeschlafen. Sie hatte sich sehr gefreut, aber ihr Freund war nicht gekommen....

Beim Gebrauch des Hilfsverbs richtet man sich nach den Regeln, die für das Perfekt gelten! (Siehe Seite 95f!) Pri rabi pomožnega glagola se ravnamo po pravilih, ki veljajo za sestavljeni preteklik! (Glej stran 95f!)

102

Das Plusquamperfekt unterscheidet sich vom Perfekt, indem es ein Geschehen als eine Tatsache feststellt, die für die Vergangenheit bedeutsam ist, nicht aber direkt für die Gegenwart oder die Zukunft. Predpreteklik se razlikuje od sestavljenega preteklika v tem, da določa dogajanje kot dejstvo, ki je pomembno za preteklost in ne neposredno za sedanjost ali prihodnost.

DAS PLUSQUAMPERFEKT MIT MODALVERBEN PREDPRETEKLIK Z MODALNIMI GLAGOLI Wenn Modalverben oder Verben helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Plusquamperfekt nach dem Muster: Če stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo predpreteklik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol haben im Präteritum v enostavnem pretekliku

Infinitiv des Vollverbs nedoločnik polnopomenskega glagola

+

Infinitiv des Modalverbs* nedoločnik modalnega glagola

*oder helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Ich hatte singen können. Wir hatten stehen müssen. Sie hatte mich tanzen sehen. Er hatte sie nicht loslassen wollen. Sie hatten die Bücher liegen lassen....

Verachte die klein scheinende Kraft nicht: der 2egentropfen. der von der [Zinne fällt. durchlöchert den Felsen. (Johann ljeinrich Pestalozzi) Das Testament des Verstorbenen ist der opiegeL des Lebenden. (Polnisches Sprichwort) Die Menschen fürchten den Tod, wie Kinder sich fürchten. im Dunklen zu gehen. (Lbacon) Vom ljörensagen und \Viedersagen wurde mancher schon aufs Maul geschlagen. (Sprichwort) Schweigen ist die Arznei des Ärgers. (Arabisches Sprichwort) \Venn man zugleich zwei \Verke tut. da werden selten zweie gut. (Freidank) Die beste Art. sich zu rächen: nicht C'Leiches mit Gleichem vergelten. (Marc AureL) LiaLte jeden für einen Engel und schließe die Sachen vor ihm wie vor einem Diebe. (Sprichwort) 103

Bilde das Plusquamperfekt! Tvori predpreteklik!

Sie ging weg. Sie war weggegangen. 1201. Sie geht mit ihrem Bruder spazieren. 1202. Meine Freundin sprach immer über die Schulereignisse. 1203. Patrick freut sich auf den Brief. 1204. Eva hat sich von Klaus verabschiedet. 1205. Du steckst deine Nase überall hinein. 1206. Er macht jeden Nachmittag seine Hausaufgaben. 1207. Es war alles ihre Schuld. 1208. Du bist für sie der wichtigste Mann. 1209. Es donnerte, blitzte und regnete in Strömen. 1210. Er bietet seinen Gästen Kuchen an. 1211. Eva trat am Montag zur Prüfung an. 1212. Der kleine Robert brach in Tränen aus. 1213. Ich ging zweimal die Woche zu ihm. 1214. Anna riet Eva den Besuch dieses Filmes ab. 1215. Wir stoßen auf deine Erfolge an. 1216. Ich erkundige mich nach ihrer Adresse. 1217. Wir unterhalten uns über alles Mögliche. 1218. Er beweist, dass er der Größte ist. 1219. Die Leute kommen zu uns ins Büro. 1220. Wir sammeln immer mehr Erfahrungen. 1221. Der Forscher begab sich in die blaue Tiefe. 1222. Hast du in der Schule neue Freunde gefunden? 1223. Er ist ein guter Schauspieler. 1224. Ich ging am Sonntag zu meinen Großeltern. 1225. Eva kauft die Weihnachtsgeschenke ein. 1226. Patrick bestellt ein Studentenabonnement. 1227. Die Studenten lesen zum Vorzugspreis. 1228. Ich richte mein Zimmer neu ein. 1229. Anna fand eine sehr günstige Wohnung. 1230. Sie flog nach Amerika zu ihrer Tante.

104

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

Bilde das Plusquamperfekt! Tvori predpreteklik!

Sabine verabschiedet sich nicht. Sabine hatte eich nicht verabschiedet. 1231.

Eva fährt nicht mit.

1232.

Die Lehrerin teilt die Hefte an die Schüler aus.

1233.

Anna bedankte sich für die wunderschönen Blumen.

1234.

Robert interessiert sich für die neuen Bücher.

1235.

Wir konzentrieren uns auf die Fragen.

1236.

Das kleine Kind sehnt sich sehr nach seiner Mutter.

1237.

Eva denkt über alles gründlich nach.

1238.

Patrick verlässt sich auf seine Freunde.

1239.

Klaus hat sich verliebt.

1240.

Ich komme gleich darauf zurück.

1241.

Die Schüler wendeten sich an ihren Schuldirektor.

1242.

Maria nimmt an der großen Verlosung teil.

1243.

Eva träumt noch immer, einmal eine große Schauspielerin zu sein.

1244.

Wir müssen uns leider von euch verabschieden.

1245.

Der Student muss beim Institutsvorstand vorsprechen.

1246.

Die Ärzte müssen sich vor Infektionen hüten.

1247.

Die Schüler wollten ihrem Lehrer nicht zuhören.

1248.

Sie muss die Gelegenheit ausnutzen.

1249.

Sollen wir unsere Freunde dazu überreden?

1250.

Eva und Klaus dürfen nicht ins Theater gehen.

1251.

Maria ist auf ihre Berichte sehr stolz.

1252.

Im Winter sind die Straßen glatt und gefährlich und man muss vorsichtig fahren.

1253.

Patrick musste noch am selben Abend wegfahren.

1254.

Sie kann weder englisch noch französisch sprechen.

1255.

Werner lässt seine Bücher einfach da liegen.

1256.

Robert will am Montag zu seinen Freunden fahren.

1257.

Ich musste heute zu Mittag Fisch essen.

1258.

Maria und Eva wollen ins Kino gehen und sich den neuesten Film ansehen.

1259.

Es muss doch ganz einfach sein, diese Strecke in 15 Minuten zu schaffen.

1260.

Ich will nicht mitgehen! 105

DAS FUTUR 1- Die Zukunft

- 1, 5 °/0 der geschriebenen Sprache

PRIHODNJIK SIJ

Das Futur I bezeichnet ein künftiges Geschehen , das im Zeitpunkt des Sprechens noch nicht abläuft, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt eintreten wird. Dabei wird oft auch ein versteckter Hauch von Unsicherheit oder aber ein fester Entschluss mit ausgedrückt. Prihodnjik označuje prihodnje dejanje, dejanje, ki se v času govorjenja še ne odvija, pač pa bo nastopilo šele pozneje. Pri tem pogosto izražamo neko prikrito negotovost ali pa trden namen. Wir werden bald ein paar Minuten Pause haben. Er wird morgen kommen. Ich werde dich immer lieben! Wir werden ihn nie vergessen! ... Das Futur l kann sich aber auf die Gegenwart beziehen, das heißt, auf ein Geschehen, das im Zeitpunkt des Sprechens abläuft. Dabei wird eine Erwartung oder Vermutung ausgedrückt. Prihodnjik se lahko nanaša tudi na sedanjost, torej na dogajanje, ki se odvija v trenutku govorjenja. Pri tem izražamo pričakovanje ali domnevo. Er wird wohl zu Hause sein. (jetzt); Aber einen kleinen Kaffee wirst du doch trinken? Ein ehrlicher Schüler wird sich fragen, wie es dazu kommen konnte ...

BILDUNG DES FUTURS I TVORJENJE PRIHODNJIKA Das Futur I wird mit den Präsensformen von werden und dem Infinitiv Präsens gebildet. Prihodnjik tvorimo s sedanjiškimi oblikami glagola WERDEN in nedoločnikom sedanjika. Futur I konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol werden Infinitiv Präsens nedoločnik sedanjika

Präsensformen sedanjiške oblike werden ich werde du wirst er/sie/es wird wir werden ihr werdet sie werden Sie werden

Infinitiv Präsens nedoločnik sedanjika lernen sehen absagen aufstehen bezahlen verzeihen

Ich werde ab heute sehr brav lernen. Ihr werdet die hohe Rechnung allein bezahlen. Werden Sie morgen kommen? Unsere Lehrerin wird am Samstag heiraten. Ich werde mitkommen, wenn du auf mich hören wirst....

106

DAS FUTUR I MIT MODALVERBEN PRIHODNJIK Z MODALNIMI GLAGOLI Wenn Modalverben oder die Verben helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Futur I nach dem folgenden Muster: Če stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo prihodnjik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol werden

+

Infinitiv des Vollverbs nedoločnik polnopomenskega glagola

.},

Infinitiv des Modalverbs* nedoločnik modalnega glagola

*oder helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen Ich werde singen können. Wir werden stehen müssen. Sie wird mich tanzen sehen. Sie werden die Bücher liegen lassen....

DAS FUTUR II - Die Vorzukunft „DOVRŠNI" PRIHODNJIK

— 0,2 % der geschriebenen Sprache

Das Futur II bezeichnet eine in der Zukunft abgeschlossene Handlung. Diese Handlung ist vor einer anderen künftigen Handlung geschehen, und wird deshalb als vergangen angenommen. Oft bezeichnet man mit dem Futur II ein vermutetes Geschehen in der Vergangenheit. „Dovršni" prihodnjik označuje v prihodnosti dokončano dejanje. To dejanje se je zgodilo pred drugim prihodnjim dejanjem in ga zato označujemo za preteklo. Pogosto pa „dovršni" prihodnjik uporabimo za izražanje domnevnega dogajanja v preteklosti. Die Uhr wird geschlagen haben, wenn ich ins Zimmer treten werde. Peter wird mir das Buch zurückbringen, wenn er es zu Ende gelesen haben wird. Er wird sie wohl öfters besucht haben....

Die l lichkeif ot zielt darauf, als das zu erscheinen, was man sein müsste. (Prudhomme) [bevor man die Welt vollendet. wäre es vielleicht doch wichtiger, sie nicht zugrunde zu richten. (CLaudel) Eines der besten Gehirnrezepte für ein Langes und erfülltes Leben besteht darin. jeden Abend Vor dem Schlafengehen allen alles zu verzeihen. (A. L) Alles auf einmal tun wollen, zerstört alles auf einmal. (Chr. F Lichtenberg) Es ist Leicht. ein gütiger Mensch zu sein. aber es ist schwer, ein gerechter Mensch zu sein. (Victor l.lugo) 107

BILDUNG DES FUTURS II TVORJENJE „DOVRŠNEGA" PRIHODNJIKA Das Futur II wird mit dem Hilfsverb werden (im Präsens) und dem Infinitiv des Perfekts (Siehe Seite 97!) gebildet. „Dovršni" prihodnjik tvorimo s sedanjiškimi oblikami pomožnega glagola WERDEN in nedoločnikom sestavljenega preteklika (glej stran 97!). Futur II konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol werden t Infinitiv des Perfekts nedoločnik sestavljenega preteklika

Präsensformen sedanjiške oblike werden

Infinitiv des Perfekts nedoločnik sestavljenega preteklika

ich werde du wirst er/sie/es wird wir werden ihr werdet sie werden Sie werden

geredet haben gekommen sein angefangen haben entkommen sein gelernt haben abgegangen sein

Ihre Eltern werden gegessen haben, wenn sie nach Hause kommen wird. Die Geschworenen werden entschieden haben, bevor sie sich die ganze Geschichte anhören werden. Nachdem Inge sich vorbereitet haben wird, wird sie die Prüfung antreten. Der Schuldirektor wird gekommen sein, ehe die Schüler das zerbrochene Fenster auswechseln werden....

DAS FUTUR II MIT MODALVERBEN „DOVRŠNI" PRIHODNJIK Z MODALNIMI GLAGOLI Wenn Modalverben oder Verben helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen in Verbindung mit einem Vollverb stehen, dann bilden sie das Futur II nach dem Muster: Če stojijo modalni glagoli ali glagoli T skupaj s polnopomenskim glagolom, tvorijo „dovršni" prihodnjik po vzorcu: konjugiertes Hilfsverb spregani pomožni glagol werden

.F

Infinitiv des Perfekts + nedoločnik sestavljenega preteklika

Infinitiv des Modalverbs* nedoločnik modalnega glagola

*oder helfen, hören, lassen, nicht brauchen, sehen, wissen

Er wird gesungen haben müssen. Du wirst gekocht haben mögen. Sie wird mich getanzt haben sehen. Sie werden gestanden haben müssen. Ihr werdet gegangen sein müssen.... 108

Bilde das Futur I! Tvori prihodnjik!

Ich vergesse euch nie. Ich werde euch nie vergee5en. 1261. Wann holst du das Paket von der Post ab? 1262. Der Zug hat keinen Aufenthalt in Bonn. 1263. Wann treffen wir uns am Sonntag? 1264. Wir fahren nach Wien. 1265. Morgen finden die interessantesten Wettkämpfe statt. 1266. Ich schreibe meinen Eltern morgen einen langen Brief. 1267. Klaus kommt morgen nicht mit uns. 1268. Werksunfälle gibt es immer. 1269. Sind Sie mit Ihrem Leben immer zufrieden? 1270. Ist Anna heute zu Hause? 1271. Die Lehrerin prüft den Schüler. 1272. Ich kann in diesem Sommer keine Ferienreise machen. 1273. Das Wetter ist am Wochenende schön. 1274. Wir fahren mit dem Wagen ins Gebirge. 1275. Es regnet heute bestimmt. 1276. Wir sehen uns nicht so schnell wieder. 1277. Herr Meier erklärt den Kindern den Fahrplan. 1278. Wir kaufen dem Kind ein Buch. 1279. Der Briefträger bringt Frau Meier ein Telegramm. 1280. Robert kauft drei Kinokarten. 1281. Wir lernen für die Prüfung. 1282. Die Putzfrau räumt das Zimmer auf. 1283. Frau Meier vermietet das Zimmer an einen Studenten. 1284. Ich lege meinen Hut auf die Hutablage. 1285. Herr Müller erwartet uns um 8 Uhr. 1286. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. 1287. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Glück im Leben. 1288. Ich grüße Frau Meier von dir. 1289. Ich frühstücke heute um 7 Uhr. 1290. Die Vorlesung dauert bis 20 Uhr.

109

Bilde das Futur I! Tvori prihodnjik!

Sie kann hoffentlich schön singen. Sie wird hoffentlich Schön Singen können. 1291. Meine Eltern wohnen in München. 1292. Herr Berger begrüßt den Gast und führt ihn ins Zimmer. 1293. Diese Bücher gefallen mir. 1294. Robert kauft das teuerste Wörterbuch. 1295. Er antwortet nicht auf meinen Brief. 1296. Mein Vater arbeitet in Bonn und wohnt in Köln. 1297. Eva schreibt mir einen langen Brief. 1298. Er bietet den Gästen Kuchen an. 1299. Herr Meier zieht seinen Mantel aus. 1300. Wir schließen die Fenster und die Tür. 1301. Der Professor fragt den Studenten. 1302. Wir lernen die Menschen auf dem Land kennen. 1303. Der Lehrer versteht den Namen nicht. 1304. Der Wirt begrüßt die Gäste. 1305. Der Junge spielt mit der Katze. 1306. Immer mehr Sportlerinnen spielen Fußball. 1307. In der Bibliothek haben wir viele Bücher zur Auswahl. 1308. Etwas Schöneres als unseren Garten gibt es nicht. 1309. Ich habe keine Zeit gehabt. 1310. Die roten Rosen gefielen ihr sehr. 1311. Robert lud seine Freunde zu der Geburtstagsparty ein. 1312. Ich habe meine alten Freunde begrüßt. 1313. Wir fuhren auf den kreisförmigen Parkplatz. 1314. Er arbeitet gern mit ihr zusammen. 1315. Ich bin um 7 Uhr bei dir. 1316. Ich habe keine Lust dazu gehabt. 1317. Der Lehrer fragt mich und nicht dich. 1318. Ich habe zwei Pizze für uns bestellt. 1319. Ich bin gestern bei ihr gewesen. 1320. Die Mutter lehrte ihn lesen und schreiben.

110

Bilde das Futur II! Tvori „dovršni" prihodnjik!

Eva isst wahrscheinlich viel Eis. Eva wird wahrscheinlich viel Eia gege55en haben. 1321. Er bringt Eva rote Rosen mit. 1322. Ich lese das Buch zu Ende. 1323. Wir lösen die Aufgabe. 1324. Ich werde die Mathematikarbeit sehr gut schreiben. 1325. Im Winter wird man alles in Lila tragen 1326. Eva hat ihm bei der Arbeit geholfen. 1327. Sie verfügt über übersinnliche Kräfte. 1328. Am Ende der Diskussion stimmt man ab. 1329. Sie öffnen die Tür. 1330. Eva geht zu ihren Großeltern. 1331. Wir gehen nach Hause, bevor die anderen kommen. 1332. Der Student besucht womöglich die Vorlesung. 1333. Sie kehrt am kommenden Donnerstag wieder zurück. 1334. Er entschuldigt sich bei ihr. 1335. Robert schreibt einen langen Brief. 1336. Er verliert seine Schlüssel. 1337. Der Lehrer fragt ihn wahrscheinlich aus. 1338. Maria fährt Tagen ans Meer. 1339. Sie sitzen gemütlich in dem kleinen Gasthaus. 1340. Eva lädt viele Freunde zur Party ein. 1341. Meine Mutter stellt das Essen hin. 1342. Er hilft euch dadurch sehr. 1343. Er bezahlt mit einer Kreditkarte.1344. Patrick geht wahrscheinlich kurz zu seiner Freundin. 1345. Das Auto ist vermutlich bis vor das Haus gefahren. 1346. Die Kinder trinken wahrscheinlich Milch. 1347. Ich rede zu viel. 1348. Eva lernt am Nachmittag für die schwere Prüfung. 1349. Er entkommt dem Gewitter noch rechtzeitig. 1350. Sie unterzeichneten den Vertrag.

111

Bilde das Futur II! Tvori „dovršni" prihodnjik!

Sie sagt zu viel. Sie wird zu viel gesagt haben. 1351.

Sie werden eine Reise machen.

1352.

Die Reise wird wohl zwei Wochen dauern.

1353.

Übermorgen habe ich die Arbeit beendet.

1354.

Er hat dieses Buch nicht gelesen.

1355.

Sie fährt wohl mit deinem Auto ins Gebirge.

1356.

Die junge Dame hat sicher neben dem Fenster gestanden.

1357.

Die Gäste sind wahrscheinlich zu Fuß gekommen.

1358.

Bis zum kommenden Sommersemester habe ich Latein sicher gut gelernt.

1359.

Anscheinend haben Sie den Hund geärgert.

1360.

Peter lernt zuerst Englisch und studiert dann in Oxford.

1361.

Das macht er sicher nicht.

1362.

Ich glaube, ich habe die Prüfung nicht bestanden.

1363.

Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es nicht so ist.

1364.

Sie werden doch ein Gewitter kommen sehen.

1365.

Die Kinder haben wohl in der Schule das Alphabet gelernt.

1366.

Sie werden einen Ausflug machen.

1367.

Sie fährt wahrscheinlich zu ihren Großeltern.

1368.

Klaus ist gestern im Kino gewesen.

1369.

Sie gehen wahrscheinlich auf die Party.

1370.

Der Zug hat wohl keinen Aufenthalt in Judenburg.

1371.

Eva schreibt einen Brief an ihre Mutter.

1372.

Eva geht in die Schule.

1373.

Die Leute reden viel über ihn.

1374.

Das hat sie doch nicht gemacht.

1375.

Er wird euch wohl besuchen.

1376.

In den Ferien gingen sie jeden Tag baden.

1377.

Robert ist gestern wohl nicht in der Schule gewesen.

1378.

Der Professor wird sich mit den Studenten das Museum ansehen.

1379.

Die Schüler werden die Hausaufgaben ordentlich schreiben.

1380.

Sie fährt nicht mit dem Bus nach Hause.

112

DER IMPERATIV VELELNIK Der Imperativ wird dazu gebraucht, eine direkte, starke Aufforderung an eine oder mehrere Personen zu richten. Er kann eine Bitte, einen Wunsch, eine Anweisung, einen Befehl oder Ähnliches ausdrücken. Nicht alle Verben können den Imperativ bilden (z. B.: müssen, können, kennen, bekommen ...). Velelnik uporabljamo za neposredno, močno pozivanje ene ali več oseb. Velenik lahko izraža prošnjo, željo, navodilo, ukaz ali podobno. Velenika ne morejo tvoriti vsi glagoli.

Der Imperativ wird vom Infinitiv Präsens abgeleitet. Velenik izpeljujemo iz sedanjiškega nedoločnika.

Imperativ Singular Velelnik ednine -> Leg[e]! leg-en [du leg-st] arbeit-en [du arbeite-st] -> Arbeite! sprech-en [du sprich-st] -- Sprich! nehm-en [du nimm-st] -> Nimm!

Imperativ Singular Infinitiv

du

legen arbeiten mitbringen sich kämmen nehmen haben sein

Leg[e]! Arbeite! Bring[e] mit! Kämm[e] dich! Nimm! Hab[e]! Sei!

Bei einigen ablautenden Verben bildet man den Imperativ Singular so wie die Form der 2. Person Singular. In diesen Fällen ist die DU-Imperativform gleich der Indikativform der 2. Person Singular ohne Endung -st. Diese Verben bilden den Imperativ ohne e! Pri nekaterih glagolih, ki spremenijo korenski samoglasnik, tvorimo velelnik ednine, tako kot obliko 2. osebe ednine. V teh primerih je Tl-velelna oblika enaka povedni obliki 2. osebe ednine brez končnice -ST. Ti glagoli tvorijo velelnik brez E!

[du sprich-st] Sprich!, [du nimm-st mit] Nimm mit!, [du iss-t] Iss!, [du sieh-st] Sieh!1... Siehe Tabelle aller unregelmäßigen Verben!/Glej Tabelo vseh nepravilnih glagolov! • Der Imperativ wird häufig ohne e gebildet. Den Imperativ auf e bilden wir vor allem: Velelnik tvorimo pogosto brez E. Velelnik na E tvorimo predvsem:

> in gehobener Sprache v prazničnem, nevsakdanjem govorjenju

> bei Verben, die auf -eln oder -ern enden, wobei sehr häufig das e ausfällt pri glagolih, ki se končajo na -ELN ali -ERN, pri katerih E pogosto izpade

Samm[e]le! Läch[e]le! Fei[e]re! ... Ändere! ... > bei Verben, deren Stamm auf einen Konsonanten (außer I, m, n, r oder einfaches h) + m oder n endet pri glagolih, katerih koren se konča na soglasnik (razen L, M, N, R ali H)+ M ali N

Atme tief! Öffne! Warte ab! Biete! Bitte! Widme ihr ein Buch! Rechne richtig! ... aber:Lern[e] fleißig! Kämm[e] dich! Rühme ihn! ... 1 Die Form Siehe! ist nur beim Verweisen in Büchern gebräuchlich. /Obliko „Siehe!" rabimo samo pri usmerjanju v knjigah.

113

Höflichkeitsform

Die Höflichkeitsform Vikalna oblika Die Höflichkeitsform wird mit nachgestelltem Sie gebildet. Vikalno obliko tvorimo tako, da SIE (Vi) postavimo na konec. Gehen Sie! Achten Sie! Essen Sie! Sprechen Sie! Nehmen Sie! ...

Infinitiv

Sie

legen mitbringen sich kämmen haben

Legen Sie! Bringen Sie mit! Kämmen Sie sich! Haben Sie!

sein

Seien Sie!

Imperativ Plural

Imperativ Plural

Velelnik množine Die IHR-Imperativform stimmt mit der Indikativform der 2. Person Plural überein. Velelniška oblika IHR (vi) se ujema s povedno obliko 2. osebe množine. Geht! Achtet! Feiert! Atmet! Esst! Sprecht! Nehmt! Öffnet die Tür! Rechnet richtig! ...

Infinitiv

ihr

legen mitbringen sich kämmen haben sein

Legt! Bringt mit! Kämmt euch! Habt! Seid!

Die trennbar zusammengesetzten Verben werden im Imperativ getrennt. Der erste Teil der Zusammensetzungsteht am Ende des Satzes. Deli ločljivo sestavljenih glagolov se v velelniku ločijo. Prvi del stoji na koncu stavka. zu•hören -> Hör[e] zu!, Hört zu!, Hören Sie zu! aufpassen -> Pass[e] auf! Passt auf! Passen Sie auf! ...

Verben, die sowohl regelmäßig als auch unregelmäßig konjugiert werden können und dabei verschiedene Bedeutung haben, bilden verschiedene Imperativformen. Glagoli, ki jih lahko spregamo tako pravilno kot tudi nepravilno, in ki imajo pri tem različne pomene, tvorijo različne oblike velelnika. Quill empor! Quelle den Schwamm! Erschrick nicht! Erschrecke sie nicht! Lisch aus, mein Licht! (Bürger; poetisch) Lösche das Feuer! ...

Ändern Sie Ihre C.~'edanken, und Sie verändern die \Veli! (Norman Vincent PeaLe) \Ver nicht über die Zukunft nachdenkt. wird nie eine haben. (JohnCaLsworthy) Pie Kunst des Ausruhens ist ein Teil des Arbeitens. (John oteinbeck)

114

Andere Möglichkeiten zum Ausdruck einer Aufforderung Druge možnosti za izražanje poziva Zum Ausdruck einer Aufforderung werden oft auch andere Möglichkeiten gebraucht: Za izražanje poziva pogosto uporabjamo tudi druge oblike:

► Infinitiv Nedoločnik

Antreten! Einsteigen! Nur nicht frech werden! ... ► Infinitiv mit zu + haben/sein Nedoločnik z ZU + HABEN/SEIN

Das Fenster ist sofort zu öffnen! Du hast dich vorzustellen! > Perfektpartizip Deležnik sestavljenega preteklika

Stillgestanden! Aufgepasst! ... > Passivsatz ohne Subjekt Stavek v trpniku brez osebka

Jetzt wird geschlafen! Sei beruhigt! Sei gegrüßt! ...

Ungeschoren zu bleiben ist der \Vunsch aller Schafe. (Karl Kraus) Kritik ist kein Gift, sondern Medizin, auch wenn sie bitter schmeckt. (Polnisches Sprichwort) Keine Zukunft vermag gutzumachen, was du in der Gegenwart versäumst. (A. Schweitzer) Alle Menschen haben das l.jerz an derselben Stelle, aber nicht alle haben es auf dem rechten Fleck. (Sprichwort) Liebe ist das einzige Taschentuch, das die Tränen der Traurigen trocknet. (C. Spurgeon) \Nenn ich die Möglichkeit hätte, der nächsten Generation ein Geschenk zu machen, dann würde ich allen Menschen die Fähigkeit verleihen, über sich selbst zu lachen. (C. Schulz) Gegen das Fehlschlagen eines Planes gibt es keinen besseren Trost, als auf der Stelle einen neuen zu machen oder bereitzuhalten. (Jean Paul) \Ver beim hauen auf jeden lZatschlag hört, hat am Ende ein windschiefes Jlaus. (Dänisches Sprichwort) \Ver am Morgen eine Stunde verliert, muss ihr den ganzen Tag nachlaufen. (Josef Konrad Scheuber)

115

Bilde alle Imperativformen! Tvori vse oblike velelnika! Atmen Sie tief durch! Atme tief durch! Atmet tief durch! 1381. Bringen Sie mir das Buch! 1382. Trinken Sie oft ein Glas Milch! 1383. Kommen Sie heute Abend zu mir! 1384. Rauchen Sie nicht so viele Zigaretten! 1385. Essen Sie viel Obst! 1386. Setzen Sie sich bitte hin! 1387. Fahren Sie nicht so schnell durch die Stadt! 1388. Freuen Sie sich nicht zu früh! 1389. Nehmen Sie doch den Zug um 9 Uhr! 1390. Bleiben Sie hier! 1391. Bitte treten Sie ein! 1392. Werfen Sie den Brief sofort ein! 1393. Seien Sie nicht so ungeduldig! 1394. Erklären Sie mir das Wort! 1395. Machen Sie keine Fehler! 1396. Fragen Sie Ihren Arzt! 1397. Beginnen Sie sofort mit der Arbeit! 1398. Denken Sie sich eine gute Ausrede aus! 1399. Fliegen Sie nicht zu hoch! 1400. Bringen Sie mir einen Kaffee! 1401. Halten Sie sich aufrecht! 1402. Helfen Sie mir bitte! 1403. Laufen Sie nicht zu weit weg! 1404. Raten Sie nicht, sondern antworten Sie richtig! 1405. Sitzen Sie ruhig! 1406. Waschen Sie sich die Hände! 1407. Wissen Sie immer, was Sie sagen! 1408. Werfen Sie diesen Brief nicht weg! 1409. Sprechen Sie lauter, damit man Sie hört! 1410. Rasen Sie nicht durch das Stadtgebiet!

116

Bilde Sätze und alle Imperativformen! Tvori stavke in vse oblike velelnika! mitbringen, viel Kuchen! Bringe] viel Kuchen mit! Bringt viel Kuchen mit! Bringen Sie viel Kuchen mit! 1411. sie, kennen lernen! 1412. abwischen, der Tisch! 1413. beifügen, etwas! 1414. einsteigen, sofort! 1415. zufassen, fest! 1416. belügen, nicht, mich! 1417. bekämpfen, die Krankheit! 1418. zerbrechen, der Spiegel, nicht! 1419. vorsingen, laut! 1420. aufdrehen, der Wasserhahn! 1421. die Fotos, sich ansehen! 1422. seine Fehler, sich ärgern, über, nicht! 1423. nach, sich erholen, der lange Ausflug! 1424. sich nehmen; was, wollen! 1425. nichts, sich vormachen! 1426. nicht, solche Kleinigkeiten, sich zufrieden geben! 1427. eine Pizza, sofort, sich bestellen! 1428. auf, stehen bleiben, die Stelle! 1429. jeder Tag, Rad fahren, die Frühe, in! 1430. nicht, Sommer, voll tanken, in! 1431. zusammensetzen, folgende Wörter! 1432. Graz, in, aussteigen! 1433. der Besuch, absagen! 1434. mit, die Schädlinge, große Vorsicht, bekämpfen! 1435. morgen, bei, vorbeikommen, ich! 1436. sich nehmen, die Zeit, und, sich ausruhen! 1437. dieses Glas, zerbrechen, nicht! 1438. unten stehende Aussagen, verkürzen! 1439. die Frage, beantworten! 1440. endlich, zuhören! Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

117

DER KONJUNKTIV KONJUNKTIV Konjunktiv je naklon, ki ga v nemščini uporabljamo za izražanje odvisnosti enega glagolskega dejanja od drugega ali za izražanje razmerja govorečega do povedanega. Lahko ga imenujemo vezni naklon. Slovenščina konjunktiva ne pozna, zato ga največkrat prevajamo s slovenskim povednikom, DA pred povednikom pa nas opozarja, da gre za posebno obliko, ki izraža željo, možnost, zahtevo, dvom, ugotovitev...

DER KONJUNKTIV I KONJUNKTIV I Konjunktiv I wird vom Infinitiv Präsens abgeleitet. Konjunktiv I izpeljujemo iz nedoločnika sedanjika.

KONJUGATIONSMUSTER DER VERBEN IM KONJUNKTIV I VZOREC ZA SPREGANJE GLAGOLOV V KONJUNKTIVU I regelmäßig fragen sagen

unregelmäßig fahren bleiben

ich frage ich sage ich fahre du fragest du sagest du fahrest er er er sie frage sie sage sie fahre es es es wir fragen wir sagen wir fahren ihr fraget ihr saget ihr fahret sie fragen sie sagen sie fahren Sie Sie Sie

Endungen dürfen

ich bleibe dürfe du bleibest dürfest er er sie bleibe sie dürfe es es wir bleiben wir dürfen ihr bleibet ihr dürfet sie bleiben sie dürfen Sie Sie

-e -est -e -en -et -en

Siehe auch Seite 234! Glej tudi stran 234!

GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS I RABA KONJUNKTI VA I Außer in der indirekten Rede spielt der Konjunktiv I nur eine geringe Rolle. Razen v odvisnem govoru ima konjunktiv I le majhno vlogo. Am häufigsten findet man den Konjunktiv I als Ausdruck eines Wunsches oder einer Aufforderung in Anweisungen und Anleitungen auf Rezepten und in Redewendungen. Dabei steht das konjugierte Verb in der 3. Person. Najpogosteje srečamo konjunktiv I kot izraz želje ali poziva v navodilih na receptih in v reklih in frazah. Pri tem stoji spregani glagol v 3. osebi. 118

Der Konjunktiv I steht immer dann, wenn mit der Erfüllung des Wunsches bzw. der Aufforderung zu rechnen ist. Konjunktiv I uporabimo takrat, ko lahko pričakujemo izpolnitev želje oz. poziva. Man nehme täglich zweimal drei Tröpfchen. Man nehme drei Eier und 150 g Zucker, dann rühre man das Ganze gut durch. Gott sei Dank! Es sei darauf hingewiesen ..., Für weitere Information wende man sich an das Sekretariat....

DER KONJUNKTIV II KONJUNKTIV II Konjunktiv II wird vom Präteritum abgeleitet. Konjunktiv II izpeljujemo iz enostavnega preteklika. Die unregelmäßigen Verben bekommen, wenn sie umlautfähig sind, den Umlaut und wechseln, wenn sie ablautfähig sind, den Vokal. Nekateri nepravilni glagoli dobijo preglas, nekateri pa menjajo samoglasnik.

KONJUGATIONSMUSTER DER VERBEN IM KONJUNKTIV II VZOREC ZA SPREGANJE GLAGOLOV V KONJUNKTIVU 11 regelmäßig Inf. fragen Prät.fragte

ich fragte du fragtest er sie fragte es wir fragten ihr fragtet sie fragten Sie

sagen sagte ich sagte du sagtest er sie sagte es wir sagten ihr sagtet sie sagten Sie

unregelmäßig fahren bleiben fuhr blieb ich führe ich bliebe du führest du bliebest er er sie führe sie bliebe es es wir führen wir blieben ihr führet ihr bliebet sie führen sie blieben Sie Sie

Endungen dürfen durfte ich dürfte du dürftest er sie dürfte es wir dürften ihr dürftet sie dürften Sie

-e -est -e -en -et -en

Siehe auch Seite 234 und Tabelle aller unregelmäßigen Verben (Seite 235ff.)! Glej tudi stran 234 in Tabelo vseh nepravilnih glagolov (str. 235ff.)!

In der alltäglichen Sprache verwendet man hauptsächlich nur Formen des Konjunktivs II der Modal- und Hilfsverben und Verben geben, gehen, kommen, tun, wissen ... V pogovornem jeziku uporabljamo največkrat le oblike konjunktiva Il modalnih in pomožnih glagolov in glagolov T. 119

GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS II RABA KONJUNKTIVA II Der Konjunktiv II wird dann angewandt, wenn der Sprecher seine Aussage als Aussage über etwas Vorgestelltes oder nur möglicherweise Existierendes kennzeichnen will. Konjunktiv II uporabi govorec takrat, ko hoče podati izjavo o nečem predstavljenem ali le mogoče obstoječem.

Charakteristisch für den Konjunktiv II ist die Verbindung mit bestimmten Adverbien wie beinahe, fast, gern[e], vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich ... Za konjunktiv 11 je značilna povezava z določenimi prislovi kot T.

Der Konjunktiv II dient zum Ausdruck der Irrealität und der Potentialität. Konjunktiv II uporabljamo za izražanje neresničnosti in možnosti.

Die einfachen Formen des Konjunktivs II — Konjunktiv Präteritum beziehen sich auf Nichtvergangenes (Gegenwart und Zukunft). Enostavni konjunktiv II — konjunktiv enostavnega preteklika uporabimo, kadar govorimo o nepreteklem (o sedanjosti in prihodnosti)

Das wäre schön. Etwas Böses täte sie nicht.... Zusammengesetzte Formen des Konjunktivs II — Konjunktiv Plusquamperfekt beziehen sich auf Vergangenes. Sestavljeni konjunktiv 11 — konjunktiv predpreteklika uporabimo, kadar govorimo o preteklem.

Das wäre schön gewesen. Etwas Böses hätte sie nicht getan....

Der Konjunktiv II kommt in irrealen Aussage-, Frage-, Wunsch-, Konditional- (Siehe S. 174!), Konsekutiv-(Siehe S. 177!) und Komparativsätzen (Siehe S. 187!) vor: Konjunktiv II srečamo v neresničnih pripovednih, vprašalnih in želelnih stavkih ter v neresničnih pogojnih (str. 174), posledičnih (str. 177) in primerjalnih (str. 187) odvisnikih:

> Irrealer Aussage-, Frage- und Wunschsatz Neresnični pripovedni, vprašalni in želelni stavek

Der Konjunktiv II stellt etwas nur Mögliches oder nur Gedachtes dar und wird oft in sehr höflichen Bitten, in vorsichtigen Feststellungen und in Vermutungen gebraucht. Konjunktiv II izraža nekaj, kar je le mogoče ali le mišljeno. Pogosto ga uporabimo v zelo vljudnih prošnjah, previdnih ugotovitvah in v domnevah.

Unsere Firma wäre fast gescheitert. Das wäre vielleicht schön. Wären Sie so freundlich, mir zu helfen? Ich wünschte, dass Sie zurückkämen. Ich würde Ihnen empfehlen, dieses Auto nicht zu kaufen. Das dürfte stimmen. Das könnte wahr sein. Wenn er jetzt da wäre! Wenn sie jetzt endlich käme! ... 120

DER KONDITIONAL — Das »würde«-Gefüge POGOJNIK

»WÜRDE«-dopolnilo

Anstatt des einfachen bzw. zusammengesetzten Konjunktivs II kann man die Formen des Konditionals einsetzen. Diese Formen unterscheiden sich in ihrer Bedeutung nicht von denen des Konjunktivs II. Namesto enostavnega oz. sestavljenega konjunktiva II lahko uporabimo oblike pogojnika. Te oblike se v pomenu ne razlikujejo od oblik konjunktiva II. Der Konditional wird immer häufiger angewandt, vor allem in der alltäglichen Sprache und in Fällen, wo der Konjunktiv nicht vom Indikativ unterschieden werden kann. Pogojnik uporabljamo vedno pogosteje, predvsem v pogovornem jeziku in primerih, kjer se konjunktiv ne razlikuje od povednika.

Konditional I Pogojnik I Der Konditional I wird mit würden und dem Infinitiv Präsens gebildet. Pogojnik I tvorimo z WÜRDEN in nedoločnikom sedanjika. ich würde du würdest schreiben er sehen sie würde lernen es laufen wir würden kommen ihr würdet erkranken sie würden Sie

Konditional II Pogojnik Il Der Konditional II wird mit würden und dem Infinitiv des Perfekts gebildet. °. Pogojnik II tvorimo z WÜRDEN in nedoločnikom sestavljenega preteklika. ich würde du würdest geschrieben haben sie würde es wir würden ihr würdet sie würden Sie

gesehen haben gelernt haben gelaufen sein gekommen sein erkrankt sein

Bezieht man sich auf Nichtvergangenes (Gegenwart und Zukunft), so setzt man den einfachen Konjunktiv II — Konjunktiv Präteritum oder den Konditional I. Če govorimo o nepreteklem (o sedanjosti in prihodnosti), uporabimo enostavni konjunktiv II konjunktiv enostavnega preteklika ali pogojnik 1. Bezieht man sich auf Vergangenes, so setzt man den zusammengesetzten Konjunktiv II — Konjunktiv Plusquamperfekt oder den Konditional II. Kadar govorimo o preteklem, uporabimo sestavljeni konjunktiv 11 — konjunktiv predpreteklika ali pogojnik II. Nichtvergangen Vergangen Nepreteklo Preteklo Konjunktiv Präteritum = Konditional I Konjunktiv Plusquamperfekt = Konditional II Ich löge. = Ich würde lügen. Ich hätte gelogen. = Ich würde gelogen haben. Sie fragte. = Sie würde fragen. Sie hätte gefragt. = Sie würde gefragt haben. Er führe. = Er würde fahren. Er wäre gefahren. = Er würde gefahren sein. 121

Bilde Sätze nach folgenden Mustern! Tvori stavke po vzorcih!

Sie bleibt lange dort. Ich bliebe nicht co lange dort. 1441. Robert kam nicht pünktlich. Anna ... 1442. Sie weiß es genau. Er ... 1443. Sabine tut das gern. Klaus ... 1444. Patrick hat viel Zeit gehabt. Maria 1445. Du gehst einfach weg. Ich ... 1446. Eva musste zu Hause bleiben. Werner ... 1447. Anna ging früh zu Bett. Robert ... 1448. Sie fahren ans Meer. Wir ... 1449. Sie kommt zu spät zur Vorlesung. Ich ... 1450. Robert fand den Fehler sofort. Eva ...

Bleiben Sie stehen! Würden Sie bitte Stehen bleiben! 1451. Reichen Sie mir das Brot und die Butter! 1452. Sieh dir das an! 1453. Vertragt euch! 1454. Stehen Sie auf! 1455. Fragen Sie ihn, ob er kommt! 1456. Entschuldige dich! 1457. Folge mir! 1458. Feiern Sie mit uns! 1459. Leihe mir deinen Füller! 1460. Gib mir das Buch zurück!

Sie kommt heute nicht. Wenn Sie doch heute käme! 1461. Er hat keine Zeit. 1462. Es ist nicht leicht. 1463. Du hast mich nicht gefragt. 1464. Anna ist krank. 1465. Die Zeit vergeht zu schnell. 1466. Sie hat das nicht gewusst. 1467. Es ist schon sehr spät. 1468. Er hat das rote Licht übersehen. 1469. Es tut so schrecklich weh. 1470. Ich habe mein Heft mit den Hausaufgaben zu Hause vergessen.

122

DIE INDIREKTE REDE ODVISNI GOVOR In der indirekten Rede wird eine Äußerung nicht unmittelbar, sondern mittelbar wiedergegeben, von ihr wird berichtet. Der Hörer dieser Äußerung wird zum Sprecher und berichtet über das Gehörte. V odvisnem govoru obnavljamo neko izjavo posredno, o njej poročamo. Poslušalec te izjave postane govorec in poroča o tistem, kar je slišal. Die indirekte Rede wird in der Regel durch ein Verb des Sagens, Bittens, Meinens, Fragens u. Ä. eingeleitet. Sie ist vor allem die Sprache des Berichtes und die Sprache amtlicher Niederschriften. Odvisni govor praviloma vpeljemo z glagolom govorjenja, prošnje, mnenja, vprašanja ipd. Odvisni govor je predvsem jezik poročila in jezik uradnih zapisov.

UMWANDLUNG DER DIREKTEN REDE IN DIE INDIREKTE REDE SPREMINJANJE PREMEGA GOVORA V ODVISNI GOVOR Der Normalmodus der indirekten Rede ist der Konjunktiv I. Nur wo sich die Konjunktivform I von der Indikativform nicht unterscheidet, setzt man den Konjunktiv II. Osnovni glagolski naklon odvisnega govora je konjunktiv 1. Le ko se oblika konjunktiva 1 ne razlikuje od oblike povednika, uporabimo konjunktiv II.

PERSONENVERSCHIEBUNG SPREMINJANJE OSEB Die Personal- und die Possessivpronomina verändern in der indirekten Rede sinngemäß ihre Personalform. Je nach der Redesituation steht für die erste Person meist die Dritte, für die Zweite meist die Erste usw. V odvisnem govoru smiselno zamenjamo oblike osebnih in svojilnih zaimkov. Odvisno od razmer postavimo namesto prve osebe največkrat tretjo, namesto druge prvo itd. Klaus sagt: »112 weiß nichts davon.« -> Klaus sagt, dass ei nichts davon wisse. Anna sagte: »Ich liebe meine Eltern.« 4 Anna sagte, dass sie ihre Eltern liebte. Eya sagte zu mir: »nui schreibst schnell.« -> Eya sagte zu mir, dass ich schnell schriebe....

VERSCHIEBUNG VON LOKAL- UND TEMPORALADVERBIEN SPREMINJANJE PRISLOVOV KRAJA IN ČASA Die Lokal- und Temporaladverbien werden in der indirekten Rede sinngemäß verändert. V odvisnem govoru smiselno spremenimo prislove kraja in časa.

Robert sagte: »Ich bleibe hier.« -š Robert sagte, er bliebe dort. Eva hat gesagt: »Ich gehe morgen ins Kino.« -š Eva sagt, sie gehe morgen/am nächsten Tag ins Kino.... 123

ZEITVERSCHIEBUNG SPREMINJANJE ČASA Indirekte Rede im Konjunktiv I Konjunktiv II ich, wir, sie [Pl.] Präsens

Präsens

Er sagte: »Wir sprechen noch darüber.«

Er sagte, dass w'r noch da-► rüber sprechen/sprächen/ sprechen würden.

[1. P. Sg., 1., 3. P. Pl.]

Präteritum

ich, wir, sie [Pl.]

~ Er sagte: »Sie sprachen die ganze Zeit.«

Perfekt

[1.P.Sg.,1.,3.P.Pl.]

Er sagte, dass sie die gan- !Plusquamperfekt ze Zeit gesprochen haben/ gesprochen hätten/[gesprochen haben würden]. ich, wir, sie [Pl.]

Perfekt

Perfekt

Er sagte: »Wir haben nicht gesprochen.«

[1. P. Sg., 1., 3. P. Pl.]

Er sagte, dass wir nicht ge- Plusquamperfekt; 4 sprochen haben/gesprochen hätten/[gesprochen haben würden]. ich, wir, sie [Pl.]

Plusquamperfekt

~

Perfekt

[1. P. Sg., 1., 3. P. PI.]

Er sagte: »Sie hatten die ganze Zeit Er sagte, dass sie die gan- !Plusquamperfekt: gesprochen.« -► ze Zeit gesprochen haben/ gesprochen hätten/[gesprochen haben würden]. ich, wir, ihr, sie [Pl.] Futur I

~

Er sagte: »Sie werden die ganze Zeit schweigen.«

Futur II

Futur I Er sagte, dass sie die ganze Zeit schweigen werden/ schweigen würden.

~

Futur II

[1. P. Sg., 1., 2., 3. P. PI.]

Konditional I [Futur 1]

ich, wir, ihr, sie [PI.] [1. P. Sg., 1., 2., 3. P. Pl.]

Konditional II] II Er sag e: »Sie werden die ganze Er sagte, dass sie die [Futur II] Zeit geschwiegen haben.« -+ ganze Zeit geschwiegen haben werden/geschwiegen haben würden. 124

Konjunktiv I oder Konjunktiv II? Konjunktiv I ali konjunktiv II? ♦ Den Konjunktiv I verwendet man, wenn seine Formen eindeutig sind: Konjunktiv 1 uporabimo, kadar ima glagol nedvoumne oblike: > alle Formen des Verbs sein vse oblike glagola SEIN > alle Singularformen: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wissen und wollen vse oblike ednine glagolov T > 3. Person Singular der übrigen Verben 3. oseba ednine ostalih glagolov ♦ Den Konjunktiv II verwendet man, wenn sich die Formen des Konjunktivs I nicht von denen des Indikativs unterscheiden Konjunktiv!! uporabimo, kadar se oblike konjunktiva 1 ne razlikujejo od oblik povednika. ♦ Konditional wird nur gewählt, um Missverständnisse wegen der gleichen Formen des Präteritums und des Konjunktivs II zu vermeiden. Sonst wählt man eher Konjunktiv l 1. Pogojnik uporabimo samo takrat, ko lahko zaradi enakih oblik enostavnega preteklika in konjunktiva II pride do nesporazumov. Drugače rajši uporabimo oblike konjunktiva II. ♦ Stehen in der direkten Rede Formen des Konjunktivs II, so bleiben sie in der indirekten Rede erhalten. Če v premem govoru naletimo na oblike konjunktiva Il , le-te obržimo tudi v odvisnem govoru.

UMWANDLUNG DER SATZARTEN SPREMINJANJE VRST STAVKOV Umwandlung des Aussagesatzes Spreminjanje pripovednega stavka Die Äußerung wird als Nebensatz zu dem Hauptsatz der Redeeinleitung eingefügt. Die Konjunktion ist dass. Sie kann weggelassen werden, wobei sich die Wortfolge ändert. Izjavo zapišemo kot odvisni stavek k spremnemu stavku (ki je glavni stavek). Veznik je DASS (da). Le-tega lahko izpustimo, pri čemer se spremeni vrstni red besed. Anna behauptet: »Ich weiß nichts davon.« 9 Anna behauptet, dass sie nichts davon wisse. -> Anna behauptet, sie wisse nichts davon....

125

Umwandlung des Fragesatzes Spreminjanje vprašalnega stavka > Ergänzungsfrage — Wortfrage Dopolnjevalno vprašanje Wenn der Fragesatz mit einem Fragewort gestellt ist, dann bleibt das Fragewort in der indirekten Rede dasselbe. Če je vprašalni stavek postavljen z vprašalnico, le-ta ostane v odvisnem govoru ista. Robert fragte Eva: »Wohin gehst du am Montag?« 4 Robert fragte Eva, wohin sie am Montag ginge. Anna fragt Klaus: »Von wem hast du das Buch bekommen?« 4 Anna fragt Klaus, von wem er das Buch bekommen habe.... > Entscheidungsfrage — Satzfrage Odločevalno vprašanje Wenn der Fragesatz ohne ein Fragewort gestellt ist, dann beginnt der Fragesatz in der indirekten Rede mit der Konjunktion ob. Če se vprašalni stavek začne brez vprašalnice, ga v odvisni govor vpeljemo z veznikom OB (ali, če). Klaus fragt Anna: »Kommst du mit ins Kino?« —> Klaus fragt Anna, ob sie mit ins Kino komme.... Umwandlung des Aufforderungssatzes Spreminjanje velelnega stavka Ein Imperativ (Sprich!, Iss!, Esst! Geht!, Nehmt! ...) kann als solcher nicht in die indirekte Rede umgesetzt werden. Hier ist eine Umschreibung notwendig: Velelnika kot takega ne moremo spremeniti v odvisni govor, zato ga moramo zapisati v drugačni obliki: > bei einer freundlichen Bitte mit dem Modalverb mögen pri prijazni prošnji z modalnim glagolom MÖGEN Anna bittet Klaus: »Reiche mir bitte das Brot!« 4 Anna bittet Klaus, er möge ihr [bitte] das Brot reichen. Der Schüler bat die Lehrerin: »Geben Sie mir bitte noch ein bisschen Zeit!« 4 Der Schüler bat die Lehrerin, sie möge ihm noch ein bisschen Zeit geben. > bei einem Befehl mit dem Modalverb sollen oder mit haben/sein + Infinitiv mit zu pri ukazu z modalnim glagolom SOLLEN ali s HABEN/SEIN + nedoločnik z ZU Der Lehrer befahl mir: »Schreib die Hausaufgaben noch heute!« .4 Der Lehrer befahl mir, ... ... ich solle die Hausaufgaben noch am gleichen Tag schreiben. ... ich hätte die Hausaufgaben noch am gleichen Tag zu schreiben. ... die Hausaufgaben seien noch am gleichen Tag [von mir] zu schreiben. Ihr Vater schrie: »Zieh die Schuhe aus!« 4 Ihr Vater schrie, ... sie solle die Schuhe ausziehen. ... sie habe die Schuhe auszuziehen. ... die Schuhe sind [von ihr] auszuziehen. 126

Setze in die indirekte Rede! Zapiši v odvisnem govoru!

Eva sagte: »Ich komme nicht mit.« Eva Sagte, Sie komme nicht mit. 1471. Robert erzählte: »Als ich in Wien lebte, ging ich fast jeden Abend ins Kino, wo ich

oft meine Freunde traf.« 1472. Frau Lang sagte zu mir: »Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen und siehst

sehr müde aus. Nach dem Mittagessen wirst du dich hinlegen und ein bisschen schlafen.« 1473. Er fragte sie: »Was machst du, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?

Wann wirst du zu mir kommen?« 1474. Meine Freundin bat mich: »Leihe mir bitte dieses Buch bis morgen!« 1475. Der Lehrer sagte zu den Schülern: »Seid ruhig und hört zu!« 1476. Die Mutter sagte zu ihrer Tochter: »Geh in den Keller und bringe Kartoffeln und

Äpfel! Und mach die Tür zu!« 1477. Werner sagte: »Ich liebe meine Freundin. Ich werde sie nie verlassen.« 1478. Ein Fremder fragte mich: »Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir bitte den Weg

zum Bahnhof zeigen? Ich habe mich verlaufen.« 1479. Meine Mutter bat mich: »Bringe mir ein Glas Wasser!« 1480. Der Arzt fragte ihn: »Was fehlt dir? Fühlst du dich nicht wohl?« 1481. Der Vater sagte: »Es ist kein Platz für einen Hund in der Wohnung.« 1482. Maria erzählte: »Ich traf meine alte Freundin, und wir gingen in ein Cafe.« 1483. Patrick sagte: »Ich kann diese Aufgabe schnell lösen.« 1484. Eva schwätzte: »Nächste Woche kommt mein Onkel aus Amerika. Er wird mir

sicher eine große Puppe mitbringen.« 1485. Robert sagte: »Ich will noch heute diesen Brief absenden.« 1486. Sabine sagte zu mir: »Komm morgen unbedingt zu der Party!« 1487. Anna sagte: »Wir konnten gestern Abend nicht mehr zu dir kommen, denn wir

bekamen noch einen Besuch.« 1488. Evas Mutter sagte: »Eva ist nicht zu Hause. Sie ist ins Schwimmbad gegangen.« 1489. Robert sagte: »Ich muss bis morgen zwei Aufsätze schreiben.« 1490. Anna fragte Klaus: »Wie geht es deiner Mutter? Ist sie schon gesund?« 1491. Mein Onkel erzählte: »Hier stand früher ein altes Haus.« 1492. Ein Reporter berichtete: »Die Demonstranten sind verhaftet worden.« 1493. Eva sagte: »Morgen fahren wir zu meiner Großmutter.«

127

Setze in die indirekte Rede! Zapiši v odvisnem govoru!

Die Mutter fragte sie: »Wo hast du deine Bücher?« Die Mutter fragte Sie, wo Sie ihre Bücher habe. 1494. Sie klagte: »Mein Stiefvater befiehlt mir immer, wie ich mich verhalten muss." 1495. Er sagte zu mir: »Ich bitte dich auch diesmal um deine Hilfe.« 1496. Sie sagte: »Ich denke, dass wir richtig gehandelt haben.« 1497. Sie schwärmte: »Ich darf mir ein Kleid selbst aussuchen.« 1498. Er sagte: »Ich esse viel zu ungesund.« 1499. Er sagte zu ihr: »Ich fahre übers Wochenende weg. Willst du mitkommen?« 1500. Die Mutter sagte zu ihm: »Fliege nicht zu hoch!« 1501. Sie sagte zu mir: »Du betrügst mich immer wieder.« 1502. Er sagte zu ihr: »Ich gebe dir morgen das Geld zurück.« 1503. Sie sagte: »Ich helfe, wo ich nur kann.« 1504. Er sagte: »Ich half, wo ich nur konnte.« 1505. Ich sagte: »Ich helfe, wo ich nur kann.« 1506. Sie sagte: »Wir kommen ein bisschen später zu der Party.« 1507. Er fragte mich: "Kannst du mir helfen?« 1508. Sie sagte: »Ich lade euch zum Essen ein.« 1509. Er sagte zu dir: »Ich werde dich nicht im Stich lassen.« 1510. Sie bat mich: »Stehen Sie bitte auf!« 1511. Sie bat uns: »Steht bitte auf!« 1512. Er sagte: »Ich muss jetzt nach Hause gehen.« 1513. Auf dem Rezept stand: »Man nimmt dreimal am Tag zwei Kapseln.« 1514. Sie erzählte: »Ich sah ihn von weitem auf mich zukommen. Ich konnte aber nicht

weglaufen.« 1515. Sie fragte mich: »Wann kommst du zurück?" 1516. Ich sagte: »Ich tue das ungern, aber ich kann nicht anders.« 1517. Sie sagten: »Die Kinder schrieen die ganze Nacht und wir konnten nicht

einschlafen.« 1518. Sie fragte: »Wohin fahren wir? Und wann kommen wir zurück?« 1519. Sie Fragte: »Kommt ihr mich besuchen?« 1520. Er sagte: »Ich könnte mir das sehr gut vorstellen.« 1521. Der Hausmeister sagte: »Etwaige Schäden sind sofort zu melden!« 1522. Sie sagte: »Ich will nicht hier bleiben. Ich will nach Hause gebracht werden.« 1523. Er sagte: »Ich wurde immer geschlagen.«

128

Setze in die indirekte Rede! Zapiši v odvisnem govoru! Eva fragte ihn: »Wo hast du deine Bücher?« Eva fragte ihn, wo er Seine Bücher habe. 1524. Der Bauer sagte: »Es hat fünf Tage stark geregnet und alle Bäche sind zu

Flüssen geworden. Das Wasser steht auf den Feldern, und in den Straßen des Dorfes fährt man mit Kähnen. Aber der Regen hat aufgehört, und das Wasser wird wieder fallen.« 1525. Münchhausen erzählte: »Während meiner Reise nach Russland traf ich einmal

einen sehr schönen Fuchs. Ich hob leise meine Flinte, aber ich schoss nicht. Ich wollte mit der Kugel kein Loch in das schöne Fell schießen. Ich nahm also einen Nagel und steckte ihn statt der Kugel ins Gewehr, und erst dann schoss ich auf den Fuchs.« 1526. Eine Frau mit drei Kindern fragte den Schaffner: »Wann fährt der Zug nach

Berlin? Wo muss ich umsteigen und wie lange müssen wir auf den Anschluss warten?« Sie fragte weiter: »Ist der Zug sehr voll und gibt es vielleicht ein Abteil für Mutter und Kind?« 1527. Patrick Lang schrieb seinen Eltern: »Jetzt bin ich seit zwei Wochen in Wien. Die

Vorlesungen sind sehr interessant, und ich kann fast alles verstehen, was die Professoren sagen. Besucht mich doch bitte einmal! Es ist sehr schön hier.« 1528. Die Wissenschaftler des Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta

berichten: »In den USA entwickelt sich AIDS zur Todesursache Nr. 1 bei Erwachsenen zwischen 25 und 44 Jahren. Eine HIV-Infektion stand bei den Frauen zwischen 25 und 44 Jahren mit 4,8 Prozent an sechster, bei den Männern mit 16,5 Prozent schon an zweiter Stelle, übertroffen hier nur noch von der Todesursache Unfälle. Die Städte und Staaten, in denen junge Männer vorzugsweise von AIDS dahingerafft wurden, verteilen sich über die ganzen Vereinigten Staaten. Dagegen konzentrieren sich die 9 Städte, in denen es für Frauen die führende Todesursache war, auf die Ostküste. Das spiegelt die unterschiedlichen Infektionsweisen wider: Bei Männern ist es am häufigsten der überall verbreitete homosexuelle Verkehr, bei Frauen der Drogenkonsum oder Verkehr mit drogenabhängigen Männern.« 1529. Mein Vater sagt zu mir: »Räume dein Zimmer auf! Danach gehst du in die Stadt

und kaufst alles Nötige. Aber komme rechtzeitig zum Mittagessen zurück! Wir werden nicht auf dich warten.« 1530. Sie hat uns mitgeteilt: »Ich werde morgen vielleicht kommen.«

129

DAS PASSIV TRPNIK Das Passiv ist die Aktionsform des Verbs, die zum Ausdruck bringt, dass mit dem Subjekt etwas geschieht. Was im Aktiv als Tätigkeit angesehen wird, erscheint im Passiv als Geschehen. Es handelt sich also um denselben Vorgang, den man von zwei Punkten aus betrachten kann. Trpnik je glagolski način, ki nam pove, da se z osebkom nekaj dogaja. Kar v tvorniku nastopa kot dogajanje, nastopi v trpniku kot dogodek ali stanje. V obeh primerih govorimo o enem samem dejanju, ki pa ga lahko opazujemo iz dveh zornih kotov. Im Passivsatz wird das Akkusativobjekt des Aktivsatzes zum Subjekt. Der Täter bleibt der gleiche. V trpniku se predmet v tožilniku tvornika spremeni v osebek. Storilec dejanja ostane isti. Subjekt Osebek

Dativobjekt Predmet v dajalniku

Akkusativobjekt Predmet v tožilniku

Der Lehrer

prüft

—> Der Schüler

wird

[vom Lehrer]

Der Briefträger

bringt

der Frau

—> Der Brief

wird

der Frau [vom Briefträger]

den Schüler. geprüft. den Brief. gebracht.

Er hilft dem Verletzten. —> Dem Verletzten wird [von ihm] geholfen. Die Gäste tanzten. -4 Von den Gästen wurde getanzt. [Es wurde [von Gästen] getanzt.]

PASSIVBILDUNG TVORJENJE TRPNIKA Das Passiv wird mit den Hilfsverben werden oder sein und dem Perfektpartizip gebildet. Im Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II heißt das Partizip des Hilfsverbs worden (ge-worden). Trpnik tvorimo s pomožnima glagoloma WERDEN ali SEIN in deležnikom sestavljenega preteklika. V sestavljenem pretekliku, predpretekliku in „dovršnem" prihodnjiku je oblika deležnika sestavljenega preteklika pomožnega glagola WORDEN (ge-worden). •

Der Täter, der Urheber Storilec, vršilec

In der Regel wird der Täter mit der Präposition von angeschlossen. In Fällen wo es sich nicht um den eigentlichen Täter handelt, oder wo der Täter im Auftrag eines anderen handelt, wird die Präposition durch [mit] gebraucht. Praviloma imenujemo storilca s priključenim predlogom VON. V primerih, ko ne govorimo o dejanskem storilcu ali ko storilec vrši nalogo koga drugega, uporabimo predlog DURCH [MIT]. 130

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

Das kranke Kind wird von der Großmutter gepflegt. Der Baum wurde vom Blitz getroffen. Er wurde durch eine wartende Studentengruppe aufgehalten. (Die wartende Studentengruppe ließ ihn, ohne es zu beabsichtigen, nicht weiterkommen./„Čakajoča"skupina študentov mu ni dovolila (nehote), da bi prišel naprej.) Er wurde von einer Studentengruppe aufgehalten. (Die Studentengruppe hielt ihn fest./Skupina študentov ga je [zajdržala.) Das Gelände wurde durch Polizisten gesichert. (Die Regierung gab den Auftrag es zu tun./To nalogo je naložila vlada.) Sie wurde von Peter durch einen Boten verständigt....

• Transitive Verben können das Passiv auch ohne der Nennung des Täters bilden. Prehodni glagoli lahko tvorijo trpnik tudi brez imenovanja storilca. Das Buch wird dem Schüler überreicht. Der Aufsatz wird geschrieben. Dem Verletzten wurde geholfen.... • Bei intransitiven Verben, soweit sie überhaupt ein Passiv bilden können, stellt das Passiv den reinen Vorgang dar. Pri neprehodnih glagolih, v kolikor ti sploh lahko tvorijo trpnik, predstavlja trpnik čisto dejanje. Uns wurde geholfen. Auf dem Spielplatz wurde gespielt. In der Discothek wurde getanzt....

DAS VORGANGSPASSIV - Das »werden«-Passiv TRPNIK DEJANJA - »WERDEN«-frpnik Das Vorgangspassiv, oder auch werden-Passiv genannt, stellt ein Geschehen dar, jedoch ohne den Schwerpunkt auf den Handelnden zu legen. Trpnik dejanja predstavlja neko dejanje, ne da bi postavil storilcav ospredje. Die Tür wird geöffnet. Das Haus wurde gebaut. Das Fenster ist geöffnet worden. Die Bäume sind gefällt worden. Die Blumen werden den Frauen überreicht werden....

DAS ZUSTANDSPASSIV - »sein«-Passiv TRPNIK STANJA - »SEIN«-trpnik Das Zustandspassiv, oder auch sein-Passiv genannt, schildert das Ergebnis einer Tätigkeit als Zustand. Trpnik stanja predstavlja rezultat neke dejavnosti kot stanje. Die Tür ist geöffnet. Das Haus war gebaut. Das Fenster ist geöffnet gewesen. Die Bäume sind gefällt gewesen....

VERBEN OHNE PASSIVFÄHIGKEIT GLAGOLI BREZ MOŽNOSTI TVORJENJA TRPNIKA Nicht alle Verben können das Passiv bilden. Vsi glagoli ne morejo tvoriti trpnika. 131

Einige Verbgruppen, die nicht passivfähig sind: Nekaj skupin teh glagolov: > In der Regel alle reflexiven Verben. Praviloma vsi povratni glagoli. Ich wasche mich. (Nicht möglich: Ich werde von mir gewaschen.) Er freut sich darüber.... (Nicht möglich: Darüber wird sich von ihm gefreut.) > Intransitive Verben, die ihre zusammengesetzten Zeiten mit dem Hilfsverb sein bilden. Nicht passivfähig sind auch diejenigen intransitiven Verben, die nicht mit dem Pronomen man verbunden werden können. Neprehodni glagoli, ki tvorijo sestavljene čase s pomožnim glagolom SEIN. Trpnika ne morejo tvoriti tudi tisti neprehodni glagoli, ki jih ne moremo povezati z zaimkom MAN. Wir sind angekommen. (Nicht möglich: Von uns ist angekommen worden.) Ich liege im Bett. ... (Nicht möglich: Von mir wird im Bett gelegen.) schmecken - nicht möglich: man schmeckt jemandem beruhen - nicht möglich: man beruht jemandem.... > Verben, die mit dem Akkusativobjekt einen Körperteil oder ein Kleidungsstück bezeichnen, oder eine Menge oder einen Betrag angeben. Glagoli, ki s predmetom v tožilniku označujejo del telesa ali del obleke ali navajajo količino ali znesek. Er schüttelt den Kopf. (Nicht möglich: Der Kopf wird von ihm geschüttelt.) Das Gefäß enthält 2 Liter Wasser. (Nicht möglich: 2 Liter Wasser werden vom Gefäß enthalten.) Das Kilo kostet 3 Mark. ... (Nicht möglich) Verben der haben-Beziehung und Verben kennen und wissen, wenn das Akkusativobjekt einen Gedankeninhalt oder etwas Gewusstes bezeichnet. Glagoli, ki izražajo lastnino in glagola KENNEN (poznati) in WISSEN (vedeti), če predmet v tožilniku izraža „miselno vsebino" ali nekaj „vedenega". Er hat ein neues Auto. (Nicht möglich: Ein neues Auto wird von ihm gehabt.) Ihm gehört die halbe Stadt. (Nicht möglich: Die halbe Stadt wird von ihm gehört.) Er besitzt ein großes Gelände. (Nicht möglich: Ein großes Gelände wird von ihm besessen.) Sie kennt alle Formeln. (Nicht möglich: Alle Formeln werden von ihr gekannt.) Er weiß das nicht mehr. (Nicht möglich: Das wird von ihm nicht mehr gewusst.) Sie verlor den Verstand. ... (Nicht möglich: Der Verstand wurde von ihr verloren.) > Der unpersönliche Ausdruck es gibt. Neosebni izraz ES GIBT. Es gibt Tausende von Tierarten. (Nicht möglich: Tausende von Tierarten werden gegeben.) Es gibt viele Möglichkeiten.... (Nicht möglich: Viele Möglichkeiten werden gegeben.) > Modalverben (Siehe auch Seite 134!) Modalni glagoli (Glej tudi stran 134!) .'. Er kann Deutsch. (Nicht möglich: Deutsch wird von ihm gekonnt.) Sie mag ihren Nachbarn sehr. ... (Nicht möglich: Ihr Nachbar wird von ihr sehr gemocht.) 132

Vorgangspassiv — »werden«-Passiv / Trpnik dejanja AKTIV TVORNIK

PASSIV

Präsens ..._.._.._ ....................

Der Lehrer prüft den Schüler.

Der Schüler wird [vom Lehrer] geprüft.

Präteritum

Der Lehrer prüfte den Schüler.

Der Schüler wurde [vom Lehrer] geprüft.

Perfekt

Der Lehrer hat den Schüler geprüft.

Der Schüler ist [vom Lehrer] geprüft worden.

Plusquamperfekt

Der Lehrer hatte den Schüler geprüft.

Der Schüler war [vom Lehrer] geprüft worden.

Futur I

Der Lehrer wird den Schüler prüfen.

Der Schüler wird [vom Lehrer] geprüft werden.

Zeitform

Čas

Futur II

TRPNIK .._._.._....._...._._.

Der Lehrer wird den Schüler gefprüft haben. !. Der Schüler wird [vom Lehrer] geprüft worden sein.

Zustandspassiv — »sein«-Passiv / Trpnik stanja Zeitform Čas

AKTIV TVORNIK

PASSIV TRPNIK

Präsens

Der Arzt impft den Patienten.

Der Patient ist [vom Arzt] geimpft.

Präteritum

Der Arzt impfte den Patienten.

Der Patient war [vom Arzt] geimpft.

Perfekt

Der Arzt hat den Patienten geimpft.

Der Patient ist [vom Arzt] geimpft gewesen.

Plusquamperfekt

Der Arzt hatte den Patienten geimpft.

Der Patient war [vom Arzt] geimpft gewesen.

Futur I

Der Arzt wird den Patienten impfen.

Der Patient wird [vom Arzt] geimpft sein.

Futur II

Der Arzt wird den Patienten geimpft haben. Der Patient wird [vom Arzt] geimpft gewesen sein.

DAS PASSIV MIT MODALVERBEN TRPNIK Z MODALNIMI GLAGOLI Eine Passivbildung mit Modalverben ist nur dann möglich, wenn das Modalverb in Verbindung mit einem Vollverb steht. Z modalnimi glagoli lahko tvorimo trpnik, le če stoji modalni glagol skupaj s polnopomenskim glagolom. Zeitform

AKTIV

PASSIV

Čas

TVORNIK

TRPNIK

Der Polizist kann den Dieb

Der Dieb kann [vom Polizisten]

festnehmen.

festgenommen werden.

Präsens

Präteritum Der Polizist konnte den Dieb

Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II

Der Dieb konnte [vom Polizisten]

festnehmen.

festgenommen werden.

Der Polizist hat den Dieb

Der Dieb hat [vom Polizisten] festgenommen werden können.

festnehmen können.

Der Polizist hatte den Dieb festnehmen können.

Der Polizist wird den Dieb festnehmen können.

Der Dieb hatte [vom Polizisten] festgenommen werden können. Der Dieb wird [vom Polizisten] festgenommen werden können.

Der Polizist wird den Dieb Der Dieb wird [vom Polizisten] festgenommen haben können. festgenommen werden sein können.

\Nahre Nächstenliebe ist. dem Menschen, dessen Arbeit man mitmachen muss. während er sich am Strand in der Sonne aalt. aus ehrlichem L.ierzen einen schonen Urlaub zu wünschen. (ß. V) \Nenn alle die erste Violine spielen wollten, würden wir nie ein Orchester zusammenbekommen. (Robert Schumann) Ich halte es für einen geringeren Schaden, aLL sein C'ut zu verlieren als einen getreuen Freund. (Martin Luther) Per größte aller Fehler ist, nur deshalb nichts zu unternehmen. weil man immer nur ein kleines bisschen machen kann. Tu, was du kannst. (S. S.) Es tut weh, sich mit Mittelmäßigkeit begnügen zu müssen, wenn das Vollkommene in Reichweite Liegt. (Isaac P. Israeli) Ein Edelstein wird ohne Reiben nicht blank, ein Mensch ohne Prüfungen nicht vollkommen. (Chinesisches Sprichwort)

134

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verändern! Tvori trpnik, ne da bi spremenil čas!

Man half uns. Uns wurde geholfen. 1531. Robert kauft einen Anzug. 1532. Der Briefträger bringt einen Brief. 1533. Die Angestellte des Reisebüros bot dem Herrn mehrere Reisen an. 1534. Das Reisebüro hat die Fahrkarten bestellt. 1535. Das Reisebüro hat die Ausflüge organisiert. 1536. Werner hat den kleinen Jungen beobachtet. 1537. Man hat meinen Wagen gestohlen. 1538. Man hat mir nicht geantwortet. 1539. Niemand hat mir geholfen. 1540. Heute tanzen wir bis Mitternacht. 1541. Wir lachten herzlich über diese Geschichte. 1542. Man begrüßte uns freundlich. 1543. Der Arbeiter bat mich um eine Zigarette. 1544. Der Lehrer fragte ihn nach seiner neuen Adresse. 1545. Der Vater brachte sie zum Bahnhof. 1546. Sie haben mich nicht gesehen. 1547. Er hatte euch zum Abendessen eingeladen. 1548. Ihr werdet mich sicher nach Hause bringen. 1549. Der Vater beobachtet die Kinder. 1550. Robert liest ein Buch. 1551. Ich kaufe eine Fahrkarte. 1552. Der Lehrer prüft die Schülerin in Mathematik. 1553. Der Arzt heilt die Kranken. 1554. Maria ruft mich an. 1555. Sie haben das Ende gefeiert. 1556. Maria ruft mir zu. 1557. Wir haben viele Zigaretten geraucht. 1558. Wir haben Brot und Butter gegessen. 1559. Er erzählte eine Geschichte. 1560. Der Lehrer hat mich gefragt.

135

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verändern! Tvori trpnik, ne da bi spremenil das! '

Die Mutter verpflegt das kranke Kind. Das kranke Kind wird von der Mutter verpflegt. 1561. Der Lehrer fragt ihn. 1562. Anna schreibt einen Brief. 1563. Er bietet dem Gast eine Tasse Tee an. 1564. Wir schließen die Fenster und die Tür. 1565. Anna liest das Telegramm. 1566. Er gab dem Mann die Uhr zurück. 1567. Wir müssen die Maschine sofort reparieren. 1568. Man stellte uns unmögliche Bedingungen. 1569. Man hat alle Kranken sofort untersucht. 1570. Mein Vater hat mir den Wagen gekauft. 1571. Man spricht viel über ihn. 1572. Der Gast muss seine Rechnung bezahlen. 1573. Hier dürfen Sie nicht rauchen. 1574. Vor morgen Abend können wir die Anlage nicht liefern. 1575. Wir haben den Betrag leider nicht zahlen können. 1576. Man sucht überall den kleinen Hund. 1577. Der Vater kann den Kindern den Besuch dieses Filmes nicht erlauben. 1578. Ein Freund musste ihm die teuere Fahrkarte nach Berlin bezahlen. 1579. Ich werde daseuch leider nicht gebrauchen können 1580. Du hast sie ihm vorstellen sollen. 1581. Dürfen wir diesen Kuchen essen? 1582. Der Professor musste das Wort wiederholen. 1583. Ihr sollt sie in Ruhe lassen. 1584. Die Schüler müssen für die Prüfung ordentlich lernen. 1585. Die Nachbarin hat das Zimmer ausräumen müssen.

1586. Ich muss einen langen Brief schreiben. 1587. Mein Vater musste in der Firma schwer arbeiten. 1588. Der Polizist hat den Dieb verhaften können. 1589. Manche Völker feiern den 1. Mai als den Tag der Arbeit. 1590. Die Einwanderer gründeten eine neue Stadt.

136

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verändern! Tvori trpnik, ne da bi spremenil čas!

Der Blitz trifft den Baum. Der Baum wurde vom Blitz getroffen. 1591. Die Lehrerin musste die Aufgaben korrigieren. 1592. Hoffentlich wird die Polizei den Mörder bald fassen. 1593. Die Menschen werden immer die großen Helden verehren. 1594. Die Hygiene besiegte viele Krankheiten. 1595. Manche Krankheiten werden die Ärzte vielleicht niemals heilen können. 1596. Das schreckliche Erdbeben zerstörte die halbe Stadt. 1597. Werden die Schüler die Aufgaben ordentlich machen? 1598. Professor Müller wird den Vortrag halten. 1599. Ein Großbrand hat mehrere Stadtteile völlig vernichtet. 1600. Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden. 1601. Die Maschine hat dem Arbeiter die Hand zerquetscht. 1602. Der Hausmeister schließt nachts das Haustor. 1603. Der Staatsanwalt fragt den Angeklagten aus. 1604. Meine Schwester bäckt eine Torte. 1605. Mein Bruder putzt das Fahrrad. 1606. Arbeiter reparieren die Rohrleitungen. 1607. Die Band spielt Rockmusik. 1608. Nächste Woche schneiden Gärtner die Bäume. 1609. Die Firma liefert die Ware ins Haus. 1610. Der Mechaniker prüft das Auto auf seine Fahrtüchtigkeit. 1611. Der Busfahrer holt die Schüler ab. 1612. Die Schuldirektion errichtet einen Fahrradständer. 1613. Der Facharzt führt die Untersuchung durch. 1614. Heute spricht man viel über Politik. 1615. In diesem Zimmer haben wir nicht geraucht. 1616. Eva fand viele gute Motive. 1617. Die neue Lehrerin hat uns den Tanz beigebracht. 1618. Das Kind bringt die Kartoffeln in den Keller. 1619. Ich habe kein Geld. 1620. Die Schüler können die Aufgabe nicht lösen.

137

Bilde das Passiv ohne die Zeit zu verändern! Tvori trpnik, ne da bi spremenil čas!

Man sagte uns nichts davon. Uns wurde nichts davon gesagt. 1621. Der Zahnarzt muss den Zahn ziehen. 1622. Der Lehrer hat die Schüler bestrafen sollen. 1623. Eva füllte den Scheck aus. 1624. Ihre Freunde besuchten sie oft auf ihrem Zimmer. 1625. Wir haben gestern die Wohnung sauber gemacht. 1626. Ich werde das Buch zu Ende gelesen haben. 1627. Der Friseur sollte mir die Haare schneiden. 1628. Wir fanden gestern einen Schirm. 1629. Ihr sollt den Text auswendig lernen. 1630. Du sollst diese Sätze allein schreiben. 1631. Wir dürfen uns keine Spickzettel machen. 1632. Ich muss morgen eine Schularbeit schreiben. 1633. Wir dürfen während des Unterrichts nicht sprechen. 1634. Meine Großmutter hat mir einen Fotoapparat zum Geburtstag schenken sollen. 1635. Die Kellnerin muss uns das Frühstück aufs Zimmer bringen. 1636. Wir müssen sofort die Rettung rufen. 1637. Die Beamtin füllt das Formular aus und überreicht es dem Kunden. 1638. Die Schüler werden diese Übungen ohne Fehler schreiben. 1639. Die Lehrerin fragte ihn nach seinen Eltern. 1640. Man hat uns bei der Arbeit beobachtet. 1641. Niemand konnte uns helfen. 1642. Es gibt Tausende Verdienstmöglichkeiten. 1643. Sie sollen ihn in Ruhe lassen. 1644. Meine Mutter hatte mir gestern den neuen Pulli geschickt. 1645. Eva bringt Peter das Buch zurück. 1646. Robert kaufte das größte Wörterbuch. 1647. Wir haben über seine Geschichten gelacht. 1648. Jemand begrüßte uns freundlich. 1649. Wir unterzeichneten den Vertrag. 1650. Man schnitt die Blumen.

138

DER INFINITIV NEDOLOČNIK Infinitiv (Grundform, Nennform) ist die Form eines Verbs, die nicht nach Person, Numerus und Modus näher bestimmt ist. Der einfache Infinitiv (Infinitiv Präsens Aktiv) ist auch die Form, in der das Verb in einem Wörterbuch nachzuschlagen ist. Nedoločnik je glagolska oblika, ki ni natančneje zaznamovana s slovničnimi oblikami osebe, števila in naklona. Enostavni nedoločnik (nedoločnik sedanjika v tvorniku) je tudi oblika, ki jo iščemo v slovarju. lernen, kommen, sein, müssen, ansehen, erzählen ... Im Deutschen unterscheidet man folgende Infinitivformen: V nemščini razlikujemo nedoločniške oblike: > Infinitiv Präsens Aktiv (reden, kommen, erraten, abgehen ...) ► Infinitiv Futur I Aktiv (reden werden, kommen werden, erraten werden, abgehen werden ...) ► Infinitiv Perfekt Aktiv (geredet haben, gekommen sein, erraten haben, abgegangen sein ...) > Infinitiv Futur II Aktiv (geredet haben werden, gekommen sein werden ...) > Infinitiv Präsens Passiv (geredet werden, abgegangen sein ...) ► Infinitiv Perfekt Passiv (geredet worden sein ...) Im Deutschen unterscheidet man den reinen Infinitiv und den Infinitiv mit der Präposition zu. V nemščini razlikujemo prosti nedoločnik in nedoločnik s predlogom ZU.

Reiner Infinitiv Prosti nedoločnik Der reine Infinitiv steht bei den Modalverben und einigen anderen Verben wie bleiben, fahren, fühlen, gehen, hören, lassen, lehren, lernen, sehen ... Prosti nedoločnik uporabljamo ob modalnih glagolih in ob glagolih T. Ich will schlafen. Ich kann gute Torten backen. Ich sehe sie kommen. Sie lehrte mich schreiben. Wir gehen spazieren. Er muss das erraten haben. Ich hörte sie schon öfters singen.... 139

Infinitiv mit zu Nedoločnik z ZU Wenn der Infinitiv mit der Präposition zu verbunden wird, kann er die Funktion eines Subjekts, eines Objekts, eines Attributs oder einer adverbialen Bestimmung übernehmen. Die Infinitivkonstruktionen mit zu können also Subjekt-, Objekt- und Adverbialsätze ersetzen. Solche Infinitivkonstruktionen sind grundsätzlich nur dort möglich, wo Haupt- und Nebensatz im Subjekt übereinstimmen. Dabei steht in diesen Konstruktionen anstelle des Subjekts und des Prädikats der Infinitiv des Verbs mit zu. (Siehe Seiten 166f, 171, 177 und 181!) Nedoločnik z ZU lahko nadomešča osebek, predmet, prilastek ali prislovna določila. Nedoločniške zveze lahko nadomeščajo osebkove, predemtne in prislovne odvisnike. Načeloma jih lahko uporabimo le tam, kjer je osebek isti v glavnem in odvisnem stavku. Pri fern stoji namesto osebka in povedka glagol v nedoločniku z ZU. (Glej strani 161f, 171, 177 in 171!) Sich zu beherrschen ist nicht immer leicht. Er fängt an zu arbeiten. Sie hat vor, im Sommer nach Amerika zu verreisen. Er scheint Recht zu haben.... Bei trennbar zusammengesetzten Verben steht zu zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Zusammensetzung. Pri ločljivo sestavljenih glagolih stoji ZU med prvim in drugim delom. anhören > anzuhören, abgehen -► abzugehen, zuhören -> zuzuhören ... Ich habe vor, meine Eltern vom Bahnhof abzuholen....

Bei Konstruktionen mit mehreren Infinitiven steht zu vor jedem Einzelnen! V zvezah z večimi nedoločniki stoji ZU pred vsakim posebej! Ich bin es leid, hier zu sitzen und zu warten. Er fing an zu rauchen und zu trinken.... • Infinitiv mit zu bei Verben sein, haben, geben, gehen, stehen ... Nedoločnik z ZU ob glagolih SEIN, HABEN, GEBEN, GEHEN, STEHEN ... > Infinitivkonstruktionen mit sein und haben konkurrieren mit Modalverben. Sie können in Bedeutungen müssen, nicht dürfen, nicht müssen [nicht brauchen] auftreten. (Siehe auch Seite 80!) Nedoločnik ob glagolih SEIN in HABEN lahko nadomešča modalne glagole. Srečamo ga v primerih s pomeni MÜSSEN (morati), NICHT DÜRFEN (ne smeti) in NICHT MÜSSEN [NICHT BRAUCHEN] (ne morati [ni treba]). (Glej tudi stran 80Q Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie meine Anweisungen zu befolgen haben. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass meine Anweisungen zu befolgen sind. Nur die Frage der Unterstützungssumme war noch zu klären.... > Das Verb sein (auch gehen, geben, stehen ...) hat in Verbindung mit dem Infinitiv mit zu passivische Bedeutung. Glagol SEIN (in tudi T) ima ob nedoločniku z ZU trpni pomen. Das Fenster ist (von Eva) zu öffnen. Diese Hitze ist kaum zu ertragen. Es gibt noch viel zu tun.... 140

Führe die Sätze zu Ende! Dokončaj stavke!

Es ist nicht immer leicht ... (sich beherrschen) Ea ist nicht immer leicht, eich zu beherrschen. 1651. Es ist verboten ... (die Ausstellungsstücke berühren) 1652. Hast du kurz Zeit, um ...? (mir bei den Hausaufgaben helfen) 1653. Ich habe vergessen ... (es dir sagen) 1654. Er denkt ... (Recht haben) 1655. Sie hat vor ... (das Studium für ein Jahr unterbrechen) 1656. Darf ich Sie bitten, ...? (mir unauffällig folgen) 1657. Sie plant ... (nächstes Jahr nach Amerika fliegen)

1658. Ich hoffe ... (meine Mathenote bald verbessern können) 1659. Wir bedauern ... (Ihnen diese schlechte Nachricht mitteilen müssen) 1660. Ich fange langsam an ... (sich Sorgen machen) 1661. Sie bat ihn ... (sie bald wieder besuchen) 1662. Jetzt braucht er wirklich nicht mehr ... (sich bei mir entschuldigen) 1663. Sie befürchten ... (Recht gehabt haben) 1664. Sie versuchte ... (ihn dazu überreden; mit ihr hingehen) 1665. Er befahl ihr ... (schnell weiterarbeiten)

Mit oder ohne zu? Z ali brez ZU?

Er hofft, sie bald wieder zu Sehen (sehen). (erklären). (erklären). 1667. Sie versuchte es noch einmal (kommen). 1668. Sie scheint pünktlich (kommen). Wir sahen sie 1669. (besuchen). 1670. Sie pflegte ihre Großmutter täglich (besuchen). 1671. Sie konnte ihre Großmutter nicht täglich (einkaufen). 1672. Sie ging jeden Samstag (einkaufen gehen). 1673. Sie musste jeden Samstag (einkaufen gehen). 1674. Sie nahm sich samstags Zeit groß (entschuldigen). 1675. Sie braucht sich bei mir nicht (entschuldigen). 1676. Sie muss sich zuerst bei mir (erzählen). 1677. Ich wusste nichts mehr (erzählen). 1678. Ich musste noch eine Geschichte 1679. Er lehrte mich (malen). (malen) 1680. Er versucht ein schönes Bild 1666. Sie musste es noch einmal

141

DIE WORTBILDUNG BESEDOTVORJE Die Möglichkeiten des Sprachausbaus durch Ableitungen, Zusammensetzungen und Bildung mit Präfixen erlauben es, den Wortschatz rasch und zweckmäßig verschiedenen Anforderungen anzupassen. Die Augenblicksbildungen spielen im Deutschen eine große Rolle und weisen auf die Kreativität hin: Der Mensch lernt nicht eigentlich eine Sprache, sondern er lernt „in einer Sprache schöpferisch tätig zu werden". Možnosti bogatenja jezika s pomočjo izpeljank, sestavljenk, zloženk in tvorjenih besed s predponami nam omogočajo, da besedni zaklad prilagodimo različnim zahtevam. Tvorjenke, aktualne v času nastanka, igrajo v nemščini pomembno vlogo in kažejo na ustvarjalnost: Ne učimo se samo nekega jezika, pač pa se učimo, „biti ustvarjalni v tem jeziku".

DIE WORTBILDUNGSARTEN BESEDOTVORNE VRSTE > Die Ableitung — Die Derivation Izpeljava Ableitungen sind Wörter, die aus bereits vorhandenen Wörtern durch Ablaut und/oder Anfügung von Suffixen (-er, -ung, -ling, -chen, -en, -ieren, -igen, -lich, -bar, -ig ...) oder Halbsuffixen (-werk, -zeug, -mann, -frau, -fähig, -voll ...) entstehen. Die Suffixe und Halbsuffixe legen die Wortart und die Flexionsklasse fest. Izpeljanke so besede, ki nastanejo iz obstoječih besed z menjavo samoglasnika v besedotvorni podstavi in/ali s priponami ali polpriponami. Pripone in polpripone določajo besedno vrsto in z njo pregibnostni razred. der Student - die Studentin, die Kritik - der Kritiker, der Film - filmen, die Wissenschaft - wissenschaftlich ... > Die Zusammensetzung — Die Komposition Sestavljanje in zlaganje Bei der Zusammensetzung werden aus zwei oder mehreren selbstständigen Wörtern neue Wörter ohne zusätzliche Ableitungsmittel (Suffixe ...) gebildet. Die Zusammensetzungen lassen sich einfach in zwei Bestandteile gliedern: in das Bestimmungswort und in das Grundwort. Mit dem Bestimmungswort wird das Grundwort näher beschrieben und bestimmt. Das Grundwort legt grammatische Eigenschaften der Zusammensetzung fest. Pri sestavljanju in zlaganju tvorimo nove besede iz dveh ali večih obstoječih besed brez dodajanja pripon ali polpripon. Dele sestavljenke oz. zloženke lahko razdelimo na: določilno in na osnovno besedo. Z določilno besedo natančneje opišemo in določimo osnovno besedo. Osnovna beseda določa slovnične značilnosti sestavljenke oz. zloženke. Bestimmungswort Grundwort Zusammensetzung das Haus der Schlüssel der Hausschlüssel hell blau hellblau press-en schweißen pressschweißen rot der Wein der Rotwein ... 142

> Die Konversion — Der Wortartwechsel Konverzija -- Spreminjanje slovničnih značilnosti Konversion ist grammatische Umsetzung in eine andere Wortart. Im Deutschen unterschiedet man Substantivierungen (lesen - das Lesen, essen - das Essen, fett - das Fett, stolz - der Stolz ...) Adjektivierungen (lächelnd lächelndes Kind, gelehrt - der gelehrte Mann ...) und Verbalisierungen (das Salz - salzen, breit - breiten ...). Konverzija je slovnično prestavljanje v drugo besedno vrsto. V nemščini razlikujemo posamostaljene besede, besede v vlogi pridevnika in besede v vlogi glagola. > Der Zusatz von Präfixen und Halbpräfixen Dodajanje predpon in polpredpon Beim Zusatz von Präfixen und Halbpräfixen ändern sich die Wortart und die Flexionsklasse nicht. Pri dodajanju predpon in polpredpon se besedna vrsta in pregibnostni razred ne spremenita. der Krieg - der Blitzkrieg, das Modell - das Topmodell, glücklich - unglücklich, blau - tiefblau, fliegen - abfliegen, schneiden - zerschneiden ...

DAS SUBSTANTIV SAMOSTALNIK ZUSAMMENSETZUNGEN SESTAVLJENKE IN ZLOŽENKE Das Grundwort legt das grammatische Geschlecht und den Deklinationstyp der Zusammensetzung fest. (Siehe Seite 229ff!) Osnovna beseda določa slovnični spol in sklanjatveni vzorec sestavljenke oz. zloženke. (Glej stran 229ff.!) • Substantiv + Substantiv Samostalnik + samostalnik das Haus + das Mädchen = das Hausmädchen der Regen + der Mantel = der Regenmantel der Schüler + die Arbeit = die Schülerarbeit ... Manchmal müssen zwei Substantive mit einem Bindelaut -e-, -[e]n-, -[e]ns-, -[e]soder -er- verbunden werden. Včasih moramo sosednja samostalnika povezati z veznim so- ali samoglasnikom. -e die Hundehütte, die Gänsehaut, die Mausefalle ... -[e]n- das Frauenzimmer, der Wochentag ... -[e]ns- die Herzensangelegenheit, der Friedensvertrag ... -[e]s- der Liebesbrief, der Freiheitskampf, die Fleischeslust ... -erdas Kinderspiel, der Bilderrahmen ... Das letzte Substantiv legt das Geschlecht der Zusammensetzung fest! Zadnji samostalnik določa spol sestavljenke oz. zloženke! Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

143

> Adjektiv + Substantiv Pridevnik + samostalnik Das Adjektiv steht gewöhnlich im Positiv, manchmal aber auch im Superlativ. Pridevnik ponavadi stoji v osnovniku, včasih pa tudi v presežniku. + der Wein = der Rotwein rot = die Billigware billig + die Ware = das Kleinkind klein + das Kind höchst+ die Leistung = die Höchstleistung gebraucht + der Wagen = der Gebrauchtwagen ... In Sonderfällen fällt bei Adjektiven auf -isch dieses aus und an seine Stelle tritt der Bindevokal -o-. V posebnih primerih pri pridevnikih na -ISCH le-ta izpade in na njegovo mesto stopi vezni samoglasnik -0-. chem - isch + die Therapie = die Chemotherapie elektr - isch + die Technik = die Elektrotechnik galvan - isch + die Technik = die Galvanotechnik ... Verb + Substantiv Glagol + samostalnik Manchmal muss man das Verb und das Substantiv mit dem Bindevokal -e- verbinden. Včasih moramo glagol povezati s samostalnikom s pomočjo veznega samoglasnika -E-. wasch - en + die Maschine = die Waschmaschine + das Zimmer = das Schlafzimmer schlaf - en schreib - en + der Tisch = der Schreibtisch lese - en + -e- + das Buch = das Lesebuch send - en + -e- + die Zeit = die Sendezeit ... > Adverb + Substantiv und Präposition + Substantiv Prislov + samostalnik in predlog + samostalnik In diesem Fall legt das Bestimmungswort hauptsächlich eine räumliche und/oder zeitliche Zuordnung des Grundwortes fest. V tem primeru določa določilna beseda največkrat prostorsko in/ali časovno pripadnost osnovne besede. außen + (die Außenpolitik, die Außentemperatur ...) her + (der Herweg, die Herfahrt ...) hin + (die Hinfahrt, die Hinreise ...) hinter + (das Hinterrad, der Hintereingang ...) höchst + (die Höchstgeschwindigkeit, die Höchstleistung ...) innen + (der Innenminister, die Inneneinrichtung ...) links + (der Linksverkehr, die Linksregierung ...) rechts + (die Rechtskurve, die Rechtspartei ...) rück (aus zu-rück)+ (die Rückkehr, die Rückantwort ...) sofort + (die Soforthilfe, das Sofortprogramm ...) sonder + (der Sonderzug, das Sonderangebot ...) mit + (der Mitschüler, die Mitbewohnerin ...) nach + (die Nachsaison, die Nachbehandlung ...) neben + (die Nebenstraße, die Nebensache ...) unter + (das Untergeschoss, der Unterrock ...) vor + (die Vorstadt, die Vorzeit ...) zwischen + (die Zwischenmahlzeit, das Zwischengeschoss ...) 144

ABLEITUNGEN IZPELJANKE Die Suffixe und Halbsuffixe legen das grammatische Geschlecht und den Deklinationstyp der Ableitung fest. Pripone in polpripone določajo slovnični spol in sklanjatveni vzorec izpeljanke. Mittel

Beispiele / Primeri

Bezeichnungstyp / Oznaka

Aus Verben / lz glagolov -ung

die Ordnung, die Übung, die die Vorgänge, Handlungen, Zustände, Eigenschaften Sitzung, die Meinung potek, dejanja, stanja, lastnosti

Nullableitung

der Ruf, der Beweis, der Fall, die Heirat, der Tritt, der Griff, der Fund, das Bad, der Zwang

-[er]ei

die Warterei, die Streiterei, die Lauferei, die Druckerei

-[e] mit Ge-

das Gelaufe, das Gemecker, das wiederholtes Handeln ponavljajoča dejanja das Gejammer, das Gelächter

-[at]ion

die Operation, die die Ergebnis eines Geschehens (bei Deklination, die Information, Verben auf -ieren) rezultat dogodka (pri glagolih na -ieren) die Gratulation

-er

der Lehrer, der Fahrer, der Besteller, der Ausrutscher, der Messer [Messgerät], der Kopierer, der Sauger, der Entsafter

-[at]ur -age

die Reparatur, die Dressur, die Bezeichnung eines Vorgangs, eines die Blamage, die Kartonage, die Geschehens oder einer abgeschlosdas Abonnement, das senen Handlung (bei Verben auf -ieren) Arrangement das označevanje poteka, dogajanja ali zaključenega dejanja (pri glagolih na -fieren)

-ement

Vorgangs- und Handlungsbezeichnung označevanje poteka in dejanja die wiederholtes Handeln, Arbeitsstätten ponavljajoča dejanja, delovni prostori

der Träger eines Geschehens, Bezeichnung einer einmaligen Bewegung und Gerätebezeichnung nosilec dogajanja, označevanje enkratnega giba, označevanje orodja in priprav

-ling, -bold

der Eindringling, der Witzbold

der Träger eines Geschehens nosilec dogajanja

-mann -frau

der Kaufmann, der Wachmann, die Kauffrau, der Kameramann

der Bezeichnung von Berufen und die Funktionen označevanje poklicov in funkcij

-e

die Bremse, die Schneide, die Feile

die Gerätebezeichnung označevanje orodja in priprav 145

Mittel

Beispiele / Primeri

Bezeichnungstyp / Oznaka

-ant -ent -eur -euse

der Demonstrant, der Informant, der Student, der Friseur, der Monteur, die Friseuse, die Chauffeuse

der Träger eines Geschehens

-ator

der Demonstrator, der Organisator, der Regulator, der Transformator

der Träger eines Geschehens und Gerätebezeichnungen (bei Verben auf -ieren) nosilec dogajanja, označevanje orodja in priprav (pri glagolih na -ieren)

(bei Verben auf -ieren)

nosilec dogajanja (pri glagolih na -ieren) die

Aus Substantiven / Iz samostalnikov -er

der Fleischer, der Musiker, der Berliner, der Europäer

der Personenbezeichnung označevanje oseb

-ler

der Sportler, der Südstaatler, der Wissenschaftler

der Personenbezeichnung označevanje oseb

-iker

der Symphoniker, der Alkoholiker, der Ironiker

der Personenbezeichnung označevanje oseb

-är

der Millionär, der Funktionär, der Personenbezeichnung označevanje oseb der Aktionär

-in

die Musikerin, die Berlinerin, die Personenbezeichnung označevanje oseb die Sportlerin, die Studentin

-chen -lein

das Häuschen, das Spieglein

das Siehe Seite 147! Glej stran 147!

-heit -schaft

die Kindheit, die Narrheit, die Freundschaft, die Mutterschaft

die Bezeichnung von Substantivabstrakta oznaka abstraktnih pojmov

Aus Adjektiven / Iz pridevnikov -heit -[ig]keit

die Freiheit, die Traurigkeit, die die Eigenschaften lastnosti Bargeldlosigkeit, die Arbeitslosigkeit, die Beredsamkeit

-ität

die Nervosität, die Mobilität

die Eigenschaften lastnosti

-e

die Kälte, die Schwere, die Stille

die Eigenschaften lastnosti

-nis

die Finsternis, die Bitternis

die Eigenschaften lastnosti

146

Verkleinerungsbildung Tvorjenje pomanjševalnic Bei der Verkleinerungsbildung geht es weniger um etwas als räumlich im Sinn von klein zu kennzeichnen, sondern vielmehr um etwas als zärtlich, bekannt, vertraut ... darzustellen. Pri tvorjenju pomanjševalnic gre manj za označevaje nečesa v smislu „majhen", ampak bolj za predstavitev nečesa kot nežno, poznano, zaupno ... Die am häufigsten gebrauchte Verkleinerungsendung ist -chen. Nur bei Wörtern, die auf -ch oder -g enden wird eher die Endung -lein eingesetzt. Najbolj pogosto uporabljamo pomanjševalniško končnico -CHEN. Le pri besedah, ki se končajo na -CH ali -G uporabimo raje končnico -LEIN. Bei meisten umlautfähigen Wörtern tritt der Umlaut ein. Pri večini besed, ki lahko dobijo preglas, le - ta nastopi. das Häuschen, das Bübchen, das Zwerglein, das Bächlein, das Süppchen, das Spielchen, das Kindchen, das Kindlein, das Schläfchen, das Spieglein ... Einige Bildungen haben entweder den Bezug zu ihren Ausgangswörtern verloren oder eine spezielle Bedeutung angenommen: Nekatere tvorbe so ali izgubile povezavo z njihovimi izhodiščnimi besedami, ali pa prevzele poseben pomen. das Mädchen, das Fräulein, das Kaninchen ... Es bestehen noch andere Möglichkeiten zur Verkleinerungsbildung wie: Poznamo še druge možnosti tvorjenja pomanjševalnic, kot: > Suffixe -i, -erl ....•. die Mutti, der Vati, Rudi (Rudolf), Ami (Amerikaner) ... končnice > Präfixe Mini- ..... der Minirock, der Minibus, das Minigolf, die Minieisenbahn ... predpone Substantive auf -chen und -lein sind sächlichen Geschlechtes. Samostalniki, ki se končajo na -CHEN in -LEIN so srednjega spola.

DER ZUSATZ VON PRÄFIXEN UND HALBPRÄFIXEN DODAJANJE PREDPON IN POLPREDPON Mit dem Zusatz von Präfixen und Halbpräfixen ändert sich nur die Bedeutung des Substantivs, die grammatischen Eigenschaften bleiben erhalten. Z dodajanjem predpon in polpredpon se spremeni le pomen samostalnika, njegove slovnične lastnosti pa ostanejo nespremenjene. Antider Antikörper, die Antiwirkung ... Indie Intoleranz, die Inkompetenz ... Ersatz- der Ersatzbank, die Ersatzkraft ... Miss- die Missgriff, das Missverständnis ... Exder Exminister, die Exehefrau ... Neben-die Nebensache, der Nebenberuf ... Gegen- das Gegengift, der Gegendruck .. Nicht- das Nichtwissen, das Nichtmetall ... Haupt- das Hauptfach, der Hauptfigur ... Undie Unordnung, das Unglück ... Hilfs- der Hilfsarbeiter, die Hilfskraft ... Vize- der Vizekanzler, die Vizemeisterin ... 147

Die Ausdruckverstärkung Podkrepitev izrazov Mit der Ausdruckverstärkung versucht der Sprecher dem Hörer etwas als besonders wichtig oder beeindruckend vorzustellen. S podkrepitvijo izrazov poskuša govornik poslušalcu predstaviti nekaj kot posebno pomembno ali pa hoče s tem narediti na poslušalca velik vtis. Präfix Predpona

In Bedeutung V pomenu

Beispiele Primeri

Blitz-

„überaus schnell" „nadvse hiter`

die Blitzaktion, der Blitzkrieg, das Blitzgespräch

Bomben-

„sehr groß, riesig" „zelo velik, velikanski"

die Bombenstimmung, der Bornbenerfolg, der Bombengehalt

Grund-

„zugrunde liegend" „osnovni, ... iz osnove"

die Grundschule, die Grundausstattung, die Grundform

Haupt-

„hauptsächlich, wichtig" „glavni, pomemben"

die Hauptvorlesung, die Hauptstadt, der Haupteingang

Marathon- „sehr lang dauernd" „zelo dolgo trajajoč"

die Marathonsitzung, der Marathonfilm, das Marathongespräch

Monster-

„ungeheuerlich, unerhört" „strašanski, nemogoč"

das Monsterprogramm, die Monstershow, der Monsterfilm

Mords-

„groß, stark, gewaltig" „velik, močan, silen"

der Mordsdurst, der Mordshunger, der Mordskerl

Riesen-

„sehr groß, riesig" „zelo velik, velikanski"

die Riesenkraft, die Riesenwelle, die Riesentanne

Spitzen-

„größt-, höchst-" „največji, najvišji"

die Spitzenleistung, die Spitzenposition, die Spitzenklasse

Super-

„überragend, wichtig" „razsežen, pomemben"

die Supermacht, der Supermann, der Supermarkt

Top-

„höchst-, oberst " „iz najvišjega, najboljšega"

die Toplage, der Topmanager, das Topmodell, die Topausstattung

Über-

„zu groß, zu hoch" „prevelik, previsok"

die Übergröße, das Übergewicht, das Überangebot

Ur-

„ursprünglich, vorhergehende, nachfolgende Generation bezeichnend" „osnovni, prvi, označujoč predhodno-sledečo generacijo"

der Urgroßvater, der Urenkel, die Urzeit, der Urmensch, die Urahnen, die Urheimat, der Urkeim, das Urgestein J

148

Setze folgende Wörter zusammen! Tvori sestavljenke in zloženke! das Geschirr, Spüler

der Geschirrspüler

1681. der Fuß, Boden 1682. das Land, Karte 1683. die Schule, Zimmer 1684. das Haus, Ordnung 1685. das Papier, Brief 1686. das Geld, Schein 1687. die Person, Zug

1688. das Essen, Abend 1689. das Bier, Glas 1690. der Gast, Haus 1691. das Haus, Frau 1692. das Geschäft, Reise 1693. die Seide, Kleid 1694. der Schuss, Wunde 1695. der Stolz, Beruf 1696. das Glas, Wein 1697. die Zecke, Stich 1698. der Stand, Ort 1699. Ost-, die See 1700. Schwieger-, Tochter 1701. schlafen, Wagen 1702. schreiben, Maschine 1703. lesen, Saal 1704. blau, Licht 1705. alt, Papier 1706. weiß, Wein 1707. galvanisch, Technik 1708. schreiben, Tisch 1709. die Hose, Rock 1710. der Ballast, Stoff [Plural]

149

Setze folgende Wörter zusammen! Tvori sestavljenke in zloženke!

wohnen, Zimmer das Wohnzimmer 1711. die Tasche, Buch 1712. senden, Zeit 1713. die Beratung, Honorar 1714. scheuern, Milch 1715. die Reise, schreiben, die Maschine 1716. die Wahl, Kampf 1717. die Ruhe, Zeit 1718. die Woche, Schau 1719. der Abend, Nachricht [Plural] 1720. die Uhr, Turm 1721. die Messe, das Journal 1722. das Gedächtnis, Schwäche 1723. Pension, privat 1724. Arbeit, Zeit, verkürzen 1725. Betrieb, Schluss 1726. lehren, das Buch, die Reihe 1727. Standard-, die Reihe, Haus 1728. der Arm, der Band, die Uhr 1729. das Haus, die Tür, der Schlüssel 1730. das Feuer, die Wehr, der Einsatz, die Zentrale 1731. blind, der Darm, die Entzündung 1732. hoch, das Haus, das Dach, das Geschoss 1733. schwimmen, das Bad, die Sicherheit, der Angestellte 1734. Betreuung der Kinder 1735. weiblicher Friseur 1736. Mann/Frau, der/die Musik macht 1737. männliche/weibliche Person, die lehrt 1738. wiederholtes Warten 1739. das Atom, die Kraft, das Werk, der Stand, der Ort, die Sicherung, das Programm

1740. das Blut, das Körperchen, die Senkung, die Geschwindigkeit, die Beeinträch-

tigung, der Faktor

150

DAS ADJEKTIV PRIDEVNIK ZUSAMMENGESETZTE ADJEKTIVE PRIDEVNIŠKE SESTAVLJENKE IN ZLOŽENKE Adjektive können mit Adjektiven, Substantiven, Verben zusammengesetzt werden. (Siehe Seite 229ff!) Die Zusammensetzung erfolgt meistens ohne Fugenzeichen. Pridevnike lahko združimo s pridevniki (tudi z deležniki), samostalniki, glagoli. (Glej stran 229ff.M) Združevanje poteka največkrat brez veznih samoglasnikov ali soglasnikov. > Adjektiv + Adjektiv hell + rot = hellrot Pridevnik + pridevnik taub + stumm = taubstumm dunkelrosa, blassgrün, grau + grün = graugrün schwarzweiß, lauwarm, bitterböse, wissenschaftlich-technisch > Substantiv + Adjektiv die Welt + bekannt = weltbekannt Samostalnik + pridevnik die Post + lagernd = postlagernd lebensfremd, grasgrün, das Haus + gemacht = hausgemacht arbeitsmüde, butterweich, geschlechtsreif ... > Verb + Adjektiv Glagol + pridevnik röstfrisch, denkfreudig, treffsicher, tropfnass ...

sitz - en + müde = sitzmüde lern - en + eifrig = lerneifrig schreib - en + gewandt = schreibgewandt

ABLEITUNGEN IZPELJANKE Mittel 1

Beispiele / Primeri

Bezeichnungstyp / Oznaka

Aus Substantiven / lz samostalnikov

-ig

fisch

-lich

hungrig, durstig, haarig, farbig, milchig, eintägig, giftig, eigenhändig

haben-Bezeichnung, Vergleich, Bestimmung von Raum, Zeit, Mittel „imeti-oznake`, primerjanje, določevanje prostora, časa, sredstva

malerisch, slowenisch, kindisch, fachmännisch

bezitzanzeigend, zielangebend, Vergleich nakazovanje posesti, navajanje cilja, primerjava

ärztlich, wissenschaftlich, besitzanzeigend, Vergleich, zeitbestimmend mütterlich, väterlich, köstlich, nakazovanje posesti, primerjanje, določevanje časa winterlich, abendlich 151

Mittel

Beispiele / Primeri

Bezeichnungstyp / Oznaka

-[er]n

eisern, seiden, gläsern, hölzern

-los -frei

hilflos, erfolglos, anstandslos, arbeitslos, problemlos, Nichvorhandensein označevanje neprisotnosti risikofrei, zuckerfrei, FCKW-frei

auf das Material bezogene Bedeutung ...ki ima lastnosti takšnega materiala

vitaminreich, erfolgreich, -reich Vorhandensein hilfreich, abwechslungsreich, označevanje prisotnosti -voll liebevoll -fähig wert

aufnahmefähig, arbeitsfähig, fähig zu ... zahlungsfähig, bindungsfähig sposoben za... lesenswert, bewundernswert, „man soll[t]e es tun" „morali bi, naj bi" sehenswert

kulturell, zweidimensional, -al/ ell prozentual, intellektuell, hormonal, personell

besitzanzeigend, Vergleich nakazovanje posesti, primerjanje

Aus Verben / Iz glagolov heilbar, auswechselbar, annehmbar, brennbar, berechenbar, steigerbar, flektierbar, deklinierbar

so, dass man damit etwas Bestimmtes tun kann tak, da lahko z njim naredimo nekaj določenega

löslich, erklärlich, erträglich, verlässlich, unermüdlich

eignet sich für etwas Bestimmtes; so, dass man damit etwas Bestimmtes tun kann primeren za nekaj določenega; tak, da lahko z njim naredimo nekaj določenega

-ig

zulässig, zittrig, durchlässig, eindeutig

fähig zu ...; neigt zu ... sposoben za...; nagnjenje k...

-fest -echt

waschecht, kochfest, bügelecht

kann ohne Schaden ... werden lahko brez škode...

-bar

lich

Aus Adjektiven / lz pridevnikov

lich

152

dicklich, ältlich, fröhlich, länglich, kränklich, bläulich, rötlich, grünlich, rundlich, lieblich

Eigenschaftsbezeichnung, Farbabstufung označevanje lastnosti, stopnjevanje barv

DER ZUSATZ VON PRÄFIXEN UND HALBPRÄFIXEN DODAJANJE PREDPON IN POLPREDPON [Halb]Präfix

Bedeutung

Beispiele

[Pol]predpone

Pomen

Primeri

branddes-, disextragrundhochin[im-, ir-, il- ...] schein-, quasitiefüberunur-

voll-

sehr, ganz zelo, čisto

ht ne sehr, besonders zelo, posebno

sehr, von Grund auf zelo, iz osnove

sehr zelo

Negation in der Fachsprache zanikanje v strokovnem jeziku

nicht (dem Anschein nach) navidezno, tako rekoč

sehr zelo

[zu] sehr, überaus [pre]več, nadvse

Negation zanikanje

sehr zelo

ganz, vollständig polno, popolnoma

brandneu, brandaktuell desinteressiert, diskontinuierlich extragroß, extrabreit, extralang grundgut, grundehrlich, grundfalsch, grundsätzlich hochelegant, hochoffiziell, hochaktuell, hochintelligent indiskret, immobil, inhuman, irreal, illegitim scheintot, scheinbar, scheinheilig, quasistabil tiefblau, tiefernst, tiefgekühlt, tiefrot überglücklich, überreif, überempfindlich unglücklich, unsicher, untrennbar, undicht uralt, urgermanisch vollautomatisch, vollgültig, volljährig, volltönend

Am reichsten sind die Menschen, die auf das meiste verzichten können. (IZ. Tagore) Wer es einmal so weit gebracht hat, dass er nicht mehr irrt, der hat auch zu arbeiten aufgehört. (Max Planck) 6ereitwilligkeit ist die Kunst, gern zu tun, was man ohnehin tun muss. (0. M.) Aufrichtigkeit ist höchstwahrscheinlich die verwegenste Form der Tapferkeit. (5. M.) 153

Bilde Adjektive! Tvori pridevnike! nicht glücklich

unelücklich

1741. nicht reif 1742. in der Nacht blind 1743. nicht tot 1744. rösten, frisch 1745. hell, blau 1746. die Hilfe, reich 1747. das Feuer, gefährlich 1748. rosa, dunkel 1749. nicht sicher 1750. ganz schlank 1751. sehr anständig 1752. von Grund auf ehrlich 1753. nicht professionell 1754. kritisieren, freudig 1755. der Erfolg, reich 1756. blass, gelb 1757. zu sehr reif 1758. nicht aktiv 1759. ganz automatisch 1760. ganz gültig 1761. nicht beweglich 1762. im, am, auf dem Wasser lebend 1763. weich wie Butter 1764. sehr modern 1765. zu sehr nervös 1766. nicht bestimmt 1767. nicht mobil 1768. die Stadt, bekannt 1769. dem Anschein nach nicht professionell 1770. nicht relevant

154

Finde die Adjektive! Poišči pridevnike!

berechnen berechenbar 1771. brennen 1772. nicht heilen [können] 1773. haften 1774. heizen 1775. sich verlassen [auf jemanden] 1776. nicht widerstehen [können] 1777. deklinieren 1778. verwenden 1779. nicht ersetzen [können] 1780. bestechen 1781. nicht auflösen [können] 1782. nicht bezahlen [können] 1783. informieren 1784. spendieren 1785. wackeln 1786. demonstrieren 1787. der Arzt 1788. der Fehler 1789. der Fachmann 1790. die Seide 1791. das Haar 1792. die Polizei 1793. die Milch 1794. der Äquator 1795. die Mutter 1796. der Muskel 1797. die Intelligenz 1798. die Depression 1799. das Attribut 1800. die Grammatik

155

DAS VERB GLAGOL ZUSAMMENSETZUNGEN SESTAVLJENKE IN ZLOŽENKE > Verb + Verb trenn - en + schleifen = trennschleifen Glagol + glagol dreh - en + bohren = drehbohren Diese Bildungen sind sehr selten und immer untrennbar. (Siehe Seite 229ff!) Te tvorbe so zelo redke in so vedno neločljive. Glej stran 229ff1) Einige Verben sind zu verfestigten Wortverbindungen geworden und werden immer getrennt geschrieben! Verbindungen mit dem Verb sein werden immer getrennt geschrieben! Nekateri glagoli so postali utrjene besedne zveze in jih vedno pišemo narazen! Povezave z glagolom SEIN pišemo vedno narazen! kennen lernen, sitzen bleiben, spazieren gehen ... > Substantiv + Verb das Teil + nehmen = teilnehmen Samostalnik + glagol der Staub + saugen = staubsaugen ... Diese Bildungen sind meistens trennbar. Ausnahmen sind sehr selten, z. B.: lobpreisen ... Te tvorbe so večinoma ločljive. Izjeme so zelo redke, n. pr. T. > Adjektiv + Verb = stillsitzen still + sitzen Pridevnik + glagol gut + schreiben = gutschreiben Diese Bildungen sind in der Regel frei + lassen = freilassen trennbar: sicherstellen, breittreten, totschlagen, hochrechnen, klarstellen ... Te tvorbe so po pravilu ločljive. > Präposition + Verb und Adverb + Verb ab drehen = abdrehen + Predlog + glagol in prislov + glagol da + hin+ legen = dahinlegen Diese Zusammensetzungen sind hinauf + klettern = hinaufklettern größtenteils trennbar: herauslaufen, aufdrehen, zusammensetzen, vorbeilaufen, entgegenkommen, nachdenken ... Te tvorjenke so večinoma ločljive. Einige Bildungen können mit denselben Präpositionen bzw. Adverbien sowohl trennbar als auch untrennbar zusammengesetzt werden. Das sind vor allem die Präpositionen: durch, hinter, über, um, unter ... Nekatere tvorjenke so lahko z istimi predlogi oz. prislovi zložene loč jivo in neločljivo. To so predvsem: durchlaufen Sie durchläuft ihre Karriere. Das Wasser läuft nicht durch. hintergehen Er hat uns hintergangen. Er ist gestern nicht hintergegangen. umfahren Er hat die Verkehrsinsel umfahren. Er fuhr den Radfahrer um. 156

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

DER ZUSATZ VON PRÄFIXEN UND HALBPRÄFIXEN DODAJANJE PREDPON IN POLPREDPON Siehe auch Seite 79! Glej tudi stran 79! trennbar / ločljivi Halbpräfix Polpredpona

Bedeutung Pomen

Beispiele Primeri abfliegen, abführen, abwischen, abreißen

ab

Entfernen, Trennung oddaljevanje, ločitev

an-

Zielannäherung, Widerstandsüberwindung ankommen, anstürmen, približevanje cilju, premaganje upora anlachen, anfliegen

auf-

Aufwärtsbewegung, Öffnen gibanje navzgor, odpiranje

aufsteigen, aufbauen, aufschneiden, aufdrehen

aus-

Hinausbewegung, Beseitigung gibanje ven, izločanje, odstranitev

aussteigen, ausladen, ausradieren, ausschalten

bei-

Hinzufügen, Unterstützung dodajanje, podpiranje

beifügen, beimischen, beistehen, beilegen

ein

Richtung nach innen, Besitz, Zerstörung einsteigen, einschrauben, smer noter, lastnina, uničenje einbeziehen, einbrechen

nach-

Zielverfolgung slediti cilju, zasledovati

nachlaufen, nachschlagen, nachsagen

vor

Vorwärtsbewegung, Vorangehend gibanje naprej, iti spredaj

vorgehen, vortreten, vorspielen, vortäuschen

zu_

Richtung auf ein Ziel, Zugriff, Zusatz smer k cilju, doseg, dodatek

zufahren, zulaufen, zusagen, zufassen, zuzahlen

\Ver handelt, mag sich mal irren, aber wer nicht handelt, hat bereits einen Fehler gemacht. (P. k ) 13esser eine ordentliche Ruhepause als eine pausenlose Unruhe. (.Sprichwort) Einheit ist ein großes ZieL darf aber nicht auf Kosten der \Vahrheit gehen. (\V !vjargies) Ein Reicher ist selten zufrieden, ein Zufriedener ist immer reich. (bprichwort) Unpünktliche Menschen vergeuden anderer Leute Zeit, als wäre es ihre eigene. (J. T.) Per Langsamste. der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne ZieL herumirrt. (Gotthold Ephraim Lessing)

157

untrennbar / neločljivi Bedeutung Pomen

Präfix Predpona

Beispiele Primeri

ver

Verarbeiten, Verbrauchen, Verderben obdelava, poraba, pokvarjenost

verkürzen, versagen, verreisen, verladen

be

Zugriff, Kontakt, zielgerichtet doseg, stik, usmerjenost k cilju

betasten, bestehen, bekämpfen, belügen

ent

Entfernen, Übereinstimmung odstranitev, soglašanje

entfernen, entkommen, entsprechen, entladen

er

Vorgang od. Eintritt des Zustandes, Erreichen erreichen, erblicken, potek ali nastop stanja, dosegljivost erblühen, ersehen

zer

Trennung, Zerkleinerung ločitev, razdeliti, zdrobiti

zerplatzen, zerbrechen, zerschneiden

miss

falsch napačno, narobe

missachten, missbilligen, missverstehen

ABLEITUNGEN IZPELJANKE Verbableitungen werden meistens mit dem Suffix -en gebildet, seltener werden noch Suffixe -igen, -[e]In und -[is]ieren gebraucht. Verben werden weitgehend aus Substantiven abgeleitet. Die Verbableitung wird oft mit [Halb]Präfixen ergänzt. Glagole izpeljujemo največkrat s pripono -EN, redkeje pa uporabljamo pripone -IG(EN], -(E]L(N] in -(IS]IEREN. Glagole največkrat izpeljujemo iz samostalnikov. Izpeljavo glagolov pogosto dopolnimo s [pol]predponami. blitz-en, tag-en, ruder-n, be-glück-en, zweifel-n, ent-kalk-en, durch-blätter-n, härt-en, be-schrift-en, be-mutter-n, protest-ieren, zentrifug-ieren, kristall-isieren, ion-isieren, schwärz-en, leer-en, reif-en, krank-en, er-krank-en, kränk-eln, gleich-en, halb-ieren, be-fest-igen, tränk-en, fäll-en ...

\Ver (Zache nimmt, ist nicht besser als sein Feind; verzichtet er aber darauf. dann ist er ihm überLeyen. (Francis 6acon) Gott gab uns zwei Augen, damit Wir manchmaL eines zudrücken können. (A. L 6aLLing) Gegenseitiges Vertrauen ist wichtiger als gegenseitiges Verstehen. (Marie von Ebner-Eschenbach) Die nur ganz langsam gehen. aber immer den rechten \Veg verfolgen, können viel weiter kommen als die, weLche Laufen und auf Abwege geraten. (Rene Descartes) \Vas zählt, ist nicht die Gabe, sondern die Liebe, mit der du sie gibst. (Mutter Teresa)

158

Aus welchen Verben entstanden diese Substantive? lz katerih glagolov so nastali samostalniki?

der Drang

drineer)

1801. der Fund 1802. der Zwang 1803. der Hub 1804. der Hieb 1805. der Wuchs 1806. der Lauf 1807. der Schnitt 1808. der Gestank 1809. der Zug 1810. der Stich 1811. der Tritt 1812. der Sprung 1813. der Verlust 1814. der Stand 1815. die Lage 1816. die Gabe 1817. der Klang 1818. der Fluss 1819. die Grube 1820. der Schwur

Finde mindestens 6 Wörter aus der Wortfamilie!/Poiščinajmanj 6 besed iz družine! Mutter mütterlich. bemuttern. die Großmutter, die Mutterliebe. der Mutterleib. mutterlos. die Muttersprache. das Muttermal. der Muttertag. da s Muttersöhnchen, das Mütterchen ... 1821. fahren 1822. prüfen 1823. lehren 1824. senden 1825. hören 1826. treffen 1827. lesen 1828. schreiben 1829. schwach 1830. Kind

159

Welche Verben fehlen hier? Kateri glagoli manjkajo? =

shujšati

ab-

+

1831. ab-

+

=

odplačati

1832. an-

+

=

prikrbeti

1833. auf-

+

=

krikniti

1834. aus-

+

=

(raz]širiti

1835. be-

+

=

obdarovati

1836. bei-

+

=

dodati

1837. de-

+

=

dešifrirati

1838. durch-

+

=

spregledati

nehmen

abnehmen

1839. ein-

+

= sich

vživeti se

1840. ent-

+

=

razdediniti

1841. entgegen-+

=

prevzeti

1842. er-

+

=

izprositi si

1843. fehl-

+

=

spodleteti

1844. ge-

+

=

rabiti

1845. hinter-

+

=

zapustiti

1846. in-

+

=

infiltrirati

1847. los-

+

=

znebiti se

1848. miss-

+

=

prezirati, ne spoštovati

1849. mit-

+

=

sodelovati

1850. nach-

+

=

obnoviti

1851. über-

+

=

preleteti

1852. um-

+

=

preusmeriti

1853. unter-

+

=

potopiti se, izginiti

1854. ver-

+

=

obljubiti, zagovoriti se

1855. vor-

+

=

predstaviti

1856. weg-

+

=

odvreči

1857. wider-

+

=

upirati se

1858. zer-

+

=

raztopiti

1859. zu-

+

1860. zurecht- +

160

=

poslušati

= sich

urediti se

DER SATZ POVED Sätze sind aus Wörtern aufgebaute sprachliche Einheiten, die grammatisch und inhaltlich relativ selbständig und abgeschlossen sind. Man unterscheidet einfache Sätze mit einem zu Grunde liegenden Verb und zusammengesetzte Sätze mit mindestens zwei zu Grunde liegenden Verben. Povedi so jezikovne enote zgrajene iz besed, ki so slovnično in pomensko dokaj samostojne in zaključene. Razlikujemo enostavne in zložene povedi, prve z enim in druge z najmanj dvema glagoloma. Im Deutschen unterscheidet man fünf Satzarten: V nemščini razlikujemo: > Aussagesatz Pripovedni stavek

> Wunschsatz Želelni stavek

Drei Kinder spielen auf einem Spielplatz. Ich frage dich nach deiner Adresse.... Wann beginnt der Unterricht? Hast du mein neues Auto gesehen? ... Halte an der nächsten Haltestelle! Seid ruhig und hört zu! Einsteigen! ... Man nehme nur eine Prise Salz ... Käme doch endlich schon der Sommer! ...

> Ausrufesatz Vzklična poved

Was dieses Mädchen nicht alles weiß! Dass du mich einmal besuchst! ...

> Fragesatz Vprašalni stavek > Aufforderungssatz Velelni stavek

DIE SATZGLIEDER IM DEUTSCHEN STAVČNI ČLENI V NEMŠČINI • Das Prädikat Povedek

bin, lernte, hat gekocht, wird kommen können ...

• Das Subjekt Osebek

die Frau, das Buch, Klaus, Eva, der Löwe ...

• Das Objekt dem Mann, einer Frau, des Buches, ihn, wem, meiner Hilfe ... Predmet • Das Prädikatsnomen froh, gut, seit heute, von oben, klein odergroß ... Povedkovo določilo • Die adverbiale Bestimmung Prislovno določilo > des Raumes > der Art und Weise prostora načina auf dem Land, zum Fluss, dorthin ... mit den Eltern, aus Glas, zu wenig ... der Zeit > des Grundes vzroka časa wegen Krankheit, vorAngst, bei Regen ... jeden Morgen, am 1. Mai, elf Jahre ... 161

WORTSTELLUNG IM DEUTSCHEN SATZ BESEDNI RED V NEMŠKEM STAVKU 1 Subjekt 2 finites Verb

3 Objekte u. Ä. 4 Infinitiv, Partizip E Endstellung der Vorsilbe os. glagolska oblika predmeti ipd. nedoločnik, deležnik predpona na koncu

osebek

• Hauptsätze / Glavni stavki

1

2

3

4

E

Robert geht um 7 Uhr in die Schule. Robert kommt um 12 Uhr aus der Schule zurück. Anna ist um 13 Uhr aus der Schule zurückgekommen. Patrick muss zum Arzt gehen. zum Arzt gehen müssen. Maria hat 1 2 Dativobjekt Akkusativobjekt Ich gebe der Mutter , den Brief. Pronomen 1 2 Akkusativobjekt Dativobjekt Zaimki Ich gebe ihn ihr. Fragewort 2! 1! 3 4 E Was lernst du? kommt ihr Wann zurück? Wann seid ihr eigentlich gegangen? Was hast du viel lernen müssen?

2!

1!

3

Iss Hört Würden Sie Hast du

4

das Brot! mir mir bitte für die Prüfung

E

zu! antworten?[!] gelernt?

• Nebensätze / Odvisni stavki Hauptsatz , / Konjunktion 1! 3 4 2! Er schloss das Fenster, weil es stark regnete. Sie raucht, obwohl der Arzt es ihr verboten hat. Es würde uns freuen, wenn er uns helfen könnte. Sie sagte, dass sie auf die Fragen vorbereitet sei. Hauptsatz , Os 1 2! 3 4 Sie sagte, sie sei auf die Fragen vorbereitet. Konjunktion 1 3 4 2 ,1 2! 1! 3 4 Wenn das Wetter schön ist, fahren wir zum See. Da sie hohes Fieber gehabt hat, ist sie im Bett geblieben.

O 2! Ist Hätten 162

1

3

das Wetter schon, sie ihn

4 ,1

2!

1!

fahren wir gewählt, wäre er

3

4

zum See. hier geblieben.

DER ZUSAMMENGESETZTE SATZ ZLOŽENA POVED Bei zusammengesetzten Sätzen unterscheidet man Satzverbindungen und Satzgefüge. Med zloženimi povedmi razlikujemo priredja in podredja.

In einer Satzverbindung sind die Teilsätze nicht eng miteinander verknüpft, sie behalten einen hohen Selbstständigkeitsgrad. Im Satzgefüge sind aber die Teilsätze enger verknüpft. (Siehe auch Seiten 72 und 73!) V priredju stavki niso trdno povezani in lahko stojijo samostojno. V podredju pa so stavki med seboj povezani bolj trdno. (Glej tudi strani 72 in 73!)

DAS SATZGEFÜGE PODREDJE Das Satzgefüge ist eine Verbindung aus mindestens einem Hauptsatz und einem oder mehreren Nebensätzen, wobei mindestens einer von diesen Sätzen nicht für sich allein stehen kann. Die Nebensätze können auf verschiedene Weisen zu dem Hauptsatz eingeleitet werden: Podredje je zveza najmanj enega glavnega in enega ali večih odvisnih stavkov, pri čemer najmanj eden od teh stavkov ne more stati samostojno. Odvisnike lahko povežemo z glavnim stavkom na različne načine:

> mit unterordnenden Konjunktionen -- Konjunktionalsätze s podrednimi vezniki

Das finite Verb steht in Endstellung (nach als [im Sinne von als ob] in Zweitstellung). Osebna glagolska oblika stoji na zadnjem mestu (pri ALS (v pomenu ALS OB] na drugem mestu).

weil, dass, während, wenn, obwohl, als [ob] ... Er schloss das Fenster, weil es stark regnete. Während sie lernen muss, gehe ich spazieren. Sie rannte, als ginge es um ihr Leben.... > mit Relativ- oder Interrogativpronomina oder mit Pronominaladverbien — Pronominalsätze z oziralnimi ali vprašalnimi zaimki ali zaimenskimi prislovi

Das finite Verb steht in Endstellung. Osebna glagolska oblika stoji na zadnjem mestu.

das, wo, der, was, wer, welcher, worauf, wovon ... Wer nicht fühlen will, muss fühlen. Das ist das Buch, das ich gelesen habe. Sie will wissen, mit welchen Gefahren die Arbeit verbunden ist und worauf sie sich vorbereiten muss.... > ohne ein spezifisches Einleitewort — uneingeleitete Nebensätze brez posebne uvajalne besede

Das finite Verb steht in Zweitstellung oder in Spitzenstellung. Osebna glagolska oblika stoji na drugem mestu ali na začetku.

Sie sagte, sie sei fest davon überzeugt. Wäre er gewählt worden, wäre er geblieben.... 163

DIE ORDNUNG DER NEBENSÄTZE TIPOLOGIJE ODVISNIKOV • Nach der Satzgliedstelle, die der Nebensatz ausfüllt Po mestu stavčnega člena, ki ga odvisnik nadomešča > Subjektsätze Osebkovi odvisniki

,• • Wer nicht hören will, muss fühlen.

► Objektsätze Predmetni odvisniki

.•. Ich weiß, dass er gelogen hat.

> Attributsätze Prilastkovi odvisniki

Die Hunde, die bellen, beißen nicht.

> Adverbialsätze Prislovni odvisniki

Wo einst Wald war, stehen jetzt Häuser.

• Nach der Beziehung zwischen Hauptsatz und Nebensatz Po razmerju med glavnim stavkom in odvisnikom > Finalsätze Namerni odvisniki

• Eva geht in die Schule, damit sie dort lernt.

> Kausalsätze Vzročni odvisniki

Er schloss das Fenster, weil es stark regnete.

> Konditionalsätze Pogojni odvisniki

Sie gehen auch, falls der Wind weht.

► Konsekutivsätze Posledični odvisniki

Wenn er gewählt wird, bleibt er.

> Konzessivsätze Dopustni odvisniki

Obwohl er sich beeilte, kam er zu spät.

> Modalsätze Načinovni odvisniki

Er tut alles, ohne dass er jedoch Erfolg hat.

> Temporalsätze Časovni odvisniki

Seit er umgezogen ist, lebt er viel ruhiger.

> Lokalsäzte Krajevni odvisniki

Er steht da, wo sie ihn verlassen hat.

> Komparativsätze Primerjalni odvisniki > Relativsätze Oziralni odvisniki 164

• Sie handelt, wie sie es gelernt hat. Wer das sagt, ist ein Lügner.

Nebensatzes Odvisnika Subjektsatz Osebkov odvisnik

Der Nebensatz steht als Odvisnik izraža Subjekt osebek

Objektsatz Objekt Predmetni odvisnik predmet

Frage Vprašanje

Einleitende Konjunktionen Vezniki, ki uvajajo odvisnik

wer?, was?

dass, was, wer

was?, wessen?, wem?, wen?

dass, ob, wie, Relativpronomen, W-Anschluss

welche/r/s?, was für ein/e?

dass, ob, Relativpronomen, W-Anschluss

wozu?

auf dass, damit, dass, um — zu

Attributsatz Prilastkov odvisnik

Attribut prilastek

Adverbialsätze Prislovni odvisniki

adverbiale Bestimmung (a.B ) prislovno določilo

Finalsatz Namerni odvisnik

a. B. der Absicht prislovno določilo namena

Kausalsatz Vzročni odvisnik

a. B. des Grundes prislovno določilo vzroka

warum?

da, weil, zumal

Konditionalsatz Pogojni odvisnik

a. B. der Bedingung prislovno določilo pogoja

unter welcher Bedingung?, in welchem Fall?

falls, sofern, wenn

wie?, mit welcher Folge?

als dass, dass, so — dass, sodass, um — zu, zu

trotz welchen Umstands?

obgleich, obschon, obwohl, obzwar, trotzdem, wenn auch, wenngleich, wennschon, wiewohl

wie?

dadurch — dass, indem, ohne dass, so dass, statt, statt dass

Konsekutivsatz a. B. der Folge Posledični odvisnik prislovno določilo posledice Konzessivsatz Dopustni odvisnik

a. B. des Gegengrundes prislovno določilo dopuščanja

Modalsatz a. B. der Art und Weise Načinovni odvisnik prislovno določilo načina Temporalsatz Časovni odvisnik

a. B. der Zeit prislovno določilo časa

Lokalsatz Krajevni odvisnik

a. B. des Raumes prislovno določilo kraja

Komparativsatz a. B. des Vergleiches Primerjalni odvisnik prislovno določilo „primerjave"

als, bevor, bis, ehe, nachdem, seit, sooft, wann?, bis wann? seit wann?, wie lange?, wie oft? seitdem, sobald, solange, während, wenn wo?, woher?, wohin?

wo, woher, wohin

wieg

als, als ob, als wenn, je — desto je — umso, wie, wie wenn

DIE SUBJEKTSÄTZE OSEBKOVI ODVISNIKI

dass, was, wer wer?, was?

Der Subjektsatz drückt das Subjekt des Hauptsatzes aus. Er wird meist mit der Konjunktion dass eingeleitet, häufig aber auch mit was oder wer. Osebkov odvisnik izraža stavčni osebek glavnega stavka. Največkrat ga uvajamo z veznikom DASS, pogosto pa tudi z WAS ali WER.

Dass du gekommen bist, ist sehr schön. -> Was ist sehr schön? - Dass du gekommen bist. Wer nicht hören will, muss fühlen. - Wer muss fühlen? - Wer nicht hören will.

DIE OBJEKTSÄTZE PREDMETNI ODVISNIKI

dass, ob, W-Anschluss, Relativpronomen was?, wem?, wen?

Der Objektsatz drückt das Objekt des Hauptsatzes aus. Das Objekt kann im Genitiv, Dativ oder Akkusativ stehen. Die einleitenden Konjunktionen sind dass, ob, wie, der Nebensatz kann aber auch mit einem Relativpronomen (der, die ...) oder einem W-Anschluss (was, welcher, wann ...) beginnen. Predmetni odvisnik izraža stavčni predmet glavnega stavka. Predmet je lahko v rodilniku, dajalniku ali tožilniku. Vezniki, ki uvajajo predmetni odvisnik so DASS, OB, WIE, odvisnik pa lahko uvajata tudi oziralni zaimek ali „W- zveza". .•. Ich weiß, dass er gelogen hat. - Was weiß ich? - Dass er gelogen hat. Wir fragen Sie, ob Sie die. Arbeit übernehmen können. - Was fragen wir Sie? - Ob Sie die Arbeit übernehmen können. Sie fragt, woran er gestorben ist. -> Was fragt sie? - Woran er gestorben ist....

Das gute Beispiel ist nicht nur eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen. Es ist die Einzige. (Albert Schweitzer) \Ver seine Geheimnisse dem \V/ind anvertraut, darf sich nicht wundern, wenn die bäume sie ausplaudern. (M. S.) Am schwersten Lernt man, sich selbst so zu nehmen, Wie man ist - sich über seine guten Eigenschaften zu freuen und sich die schlechten zu verzeihen. (M. \V/.) In neun von zehn Fällen erfährt man Von den Unzulänglichkeiten anderer erstmals aus ihren Entschuldigen. (Oliver \VendeLL LJolmes) Geben Lernt man Wie viele große Dinge nur durch Übung. Dann aber wird es eine der größten Lebensfreuden. (Karl liilty)

166

-

DIE ATTRIBUTSÄTZE

dass, ob, Relativpronomen

PRILASTKOVI ODVISNIKI

welchelrls?, was für ein/e? Der Attributsatz drückt ein Attribut des Hauptsatzes aus. Die einleitenden Konjunktionen sind dass und ob, er kann aber auch mit einem Relativpronomen eingeleitet werden.

Prilastkov odvisnik izraža stavčni prilastek glavnega stavka. Veznika, ki uvajata prilastkove odvisnike sta DASS in OB, prilastkov odvisnik pa lahko vpeljemo tudi z oziralnim zaimkom.

Er hat den Fehler, dass er jeden Tag sehr lange schläft. - Was für einen Fehler hat er? - Dass er jeden Tag sehr lange schläft. Das Holz, das wir im Sommer bekommen haben, ist sehr gut. - Welches Holz ist sehr gut? - Das wir im Sommer bekommen haben....

Subjekt-, Objekt- und Attributsätze können mit dem Infinitiv mit zu gekürzt werden. Grundsätzlich ist das nur dort möglich, wo Haupt- und Nebensatz im Subjekt übereinstimmen. (Siehe auch Seite 140!) Osebkove, predmetne in prilastkove odvisnike lahko krajšamo z nedoločnikom z ZU. Načeloma je to mogoče le tam, kjerje osebek v glavnem in odvisnem stavku isti. (Glej tudi stran 140!)

Er denkt, dass er Recht hat. Er denkt, recht zu haben. Ich bitte dich, dass du mich bald wieder besuchst. Ich bitte dich, mich bald wieder zu besuchen. Sie hat den Fehler, dass sie jeden Tag bis 11 Uhr schläft. Sie hat den Fehler, jeden Tag bis 11 Uhr zu schlafen....

Vermöchten wir alle nur für einen einzigen Tag höflich zu sein: Die Feindschaft unter den Menschen würde sich in Liebe wandeln. (Aus China) lJöflichkeit ist wie die Luft im Reifen: sie kostet nichts, macht aber das Reisen angenehmer. (M. C.) Macht können wir durch das \\/issen erlangen, aber zur Vollendung gelangen wir nur durch die Liebe. (Rabindranath Tagore) Per IJeiterkeit sollen wir, wann immer sie sich einstellt. Tür und Tor öffnen: denn sie kommt nie zur unrechten Zeit. (Arthur -Schopenhauer) Pas Glück ist ein Mosaikbild, das aus lauter unscheinbaren kleinen Freuden zusammengesetzt ist. (Daniel -Spitzer) Individualität ist das. was mich Von der \Velt absondert. Liebe das. was mich mit ihr verbindet. Je stärker die Individualität, desto stärker erfordert sie Liebe. (\V. R.)

167

Bilde Subjektsätze! Tvori osebkove odvisnike!

Du bist gekommen. Es ist schön. E5 i5t Schön, da55 du gekommen bist. 1861. Er besucht uns. Das ist sehr wichtig. 1862. Wir treffen ihn. Es ist schön. 1863. Sie trinken Milch. Es ist gesund. 1864. Man analysiert den Bedarf. Es ist schwierig. 1865. Wir überzeugen ihn. Es ist möglich. 1866. Er überrascht uns. Es ist unbestimmt. 1867. Du willst mir schreiben. Das freut mich sehr. 1868. Kommt er? Es ist völlig ungewiss. 1869. Es trat in Erscheinung. Die Regierung war stark. 1870. Man gräbt anderen eine Grube. Man fällt selbst hinein. 1871. Sie kann gut Klavier spielen. Das freut uns. 1872. Er kommt immer zu spät. Er ärgert damit seine Mitarbeiter. 1873. Er will nicht arbeiten. Er soll auch nicht essen. 1874. Sie ist klug. Es ist sicher. 1875. Er möchte Tänzer werden. Er ist nicht begabt. 1876. Er wagt. Er gewinnt. 1877. Er kommt zuerst. Er mahlt zuerst. 1878. Er ist faul. Er wird schwer einen Job bekommen. 1879. Anna ist heute gekommen. Es ist sehr schön. 1880. Er hat »Ben Hur« noch nicht gesehen. Er soll das nachholen. 1881. Wir gehen. Es ist noch sicher. 1882. Er lacht zuletzt. Er lacht am besten. 1883. Wir werden sie dazu überreden. Ich bin mir sicher. 1884. Er möchte Sänger werden. Er muss hart arbeiten. 1885. Wir haben sie getroffen. Es freut uns. 1886. Sie ist begabt. Es ist noch immer nicht bekannt. 1887. Er fährt mit seinem Fahrrad. Es ist gesund. 1888. Es freut uns sehr. Sie hat gewonnen. 1889. Ist das richtig gewesen? Es ist ungeklärt. 1890. Ich weiß es nicht. Es macht mich nicht heiß.

168

Bilde Objektsätze! Tvori predmetne odvisnike!

Er hat gelogen. Ich weiß es. Ich weiß, da 55 er gelogen hat. 1891. Er strebt danach. Er wird immatrikuliert. 1892. Der Student befürchtet es. Er muss die Prüfung wiederholen. 1893. Der Schüler geht nach Hause. Die Lehrerin erlaubt es ihm. 1894. Der Redakteur wartet es ab. Wir kommen aus Berlin zurück. 1895. Wir sind glücklich. Der Junge ist belohnt worden. 1896. Die Überschwemmung ging zurück. Ich konnte nur zusehen. 1897. Er brüstet sich. Er sei unschlagbar. 1898. Ich erinnere mich nicht mehr. Habe ich sie wirklich gesehen? 1899. Sie lächelte plötzlich. Er war erstaunt. 1900. Sie war erstaunt. Er war klein. 1901. Ich kann es behaupten. Sie hat Recht. 1902. Sie weiß es. Er hat gelogen. 1903. Sie verlässt sich darauf. Er holt sie pünktlich ab. 1904. Ich kann mich noch erinnern. Sie hat blaue Augen. 1905. Der Wind hat das Fenster zerschlagen. Er sah es. 1906. Er hat es uns empfohlen. Wir sollen lernen. 1907. Sie ist sich sicher. Er hat ihr die volle Wahrheit gesagt. 1908. Er hat den Streit angefangen. Alle haben es gesagt. 1909. Ich habe es ganz vergessen. Ich soll jemands Telefonnummer aussuchen. 1910. Sie sagen es uns. Sie haben jemandem das Buch gegeben. 1911. Sie beklagt sich nie. Sie muss viel arbeiten. 1912. Ich nehme es stark an. Wir schreiben einen freien Aufsatz. 1913. Anna hofft es. Patrick bringt genug Getränke mit. 1914. Ich habe keine Vorstellungen davon. Ich werde eines Tages mein eigenes Auto

haben. 1915. Sie fragte mich. Könnte ich ihr helfen? 1916. Ich erinnere mich nicht mehr. Habe ich das gesagt? 1917. Wir wissen es nicht. Kommt er oder kommt er nicht? 1918. Ich bitte dich. Du holst mich vom Bahnhof ab. 1919. Ich rate dir. Du kommst diesmal pünktlich. 1920. Er will sich erkundigen. Gibt es eine Möglichkeit, im Ausland zu studieren? Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

169

Bilde Attributsätze! Tvori prilastkove odvisnike!

Es war ein vor allem von Jugendlichen besuchter Film. E5 war ein Film, der vor allem von den Jugendlichen besucht wurde. 1921. Wer ist der junge Mann? Du hast eben mit dem jungen Mann gesprochen. 1922. Wer ist die blonde Dame? Du hast die blonde Dame geküsst. 1923. Sie meinen die Leute. Den Leuten gehört das Haus. 1924. Ich möchte den Schal sehen. Du hast den Schal gestern gekauft. 1925. Sie meinen das Kind. Das Kind spielt dort. 1926. Er hat den Fehler. Er geht jeden Tag in die Kneipe. 1927. Kommt sie? Die Ungewissheit beunruhigt mich. 1928. Die Hunde bellen. Diejenigen Hunde beißen nicht. 1929. Ich habe den Fehler. Ich schreibe meine Hausaufgaben oft ab. 1930. Das Buch ist sehr gut. Ich habe das Buch gestern gekauft. 1931. Das Hochhaus ist neu. Ich wohne in dem Hochhaus. 1932. Das ist das Schönste. Ich habe es [je] gesehen. 1933. Ich kann mich nicht erinnern. Wie fängt der Film an? Er dauert vier Stunden. 1934. Er wird das Mädchen wieder treffen. Er freut sich darauf. Er liebt es. 1935. Robert borgte mir ein Buch. Das Buch wollte ich schon lange lesen. 1936. Anna fährt mit dem Schiff. Das Schiff kommt morgen in Hamburg an. 1937. Patrick kommt mit einem Auto. Er hat sich das Auto ausgeliehen. 1938. Herr Lang verkauft das Haus. Er hat das Haus geerbt. 1939. Die Verletzte blieb auf einem Feld liegen. Es war einige Meter tiefer gelegen. 1940. Er wollte ein Zimmer. Das Zimmer sollte mit vollem Komfort ausgestattet sein. 1941. Die Pressekonferenz wurde von einem mit allen Einzelheiten betrauten Regie-

rungssprecher abgehalten. 1942. Jeder liest ein spannendes Buch gern. 1943. Er ist ein von der Richtigkeit ihrer Meinung überzeugter Mensch. 1944. Wir überquerten ein von dichtem Nebel bedecktes Gebirge. 1945. Er war ein vor allem von Kollegen hoch geachteter Fachmann. 1946. Alle an der Teilnahme interessierten Schüler treffen sich morgen vor der Schule. 1947. Gestern wurde ein mit einem Ball spielender Junge überfahren. 1948. Die mit Farbfotos ausgestattete Freitagausgabe enthält auch ein Fernsehpro-

grammheft. 1949. Das ist eine schwere und anstrengende Aufgabe. 1950. Die Firma verwendet nur umweltfreundliche Materialien.

170

DIE ADVERBIALSÄTZE PRISLOVNI ODVISNIKI Der Adverbialsatz drückt eine adverbiale Bestimmung des Hauptsatzes aus. Je nachdem, in welcher Beziehung der Nebensatz zum Hauptsatz steht, unterscheidet man: Prislovni odvisnik izraža stavčno prislovno določilo glavnega stavka. Glede na to, v kakšnem razmerju stoji odvisnik z glavnim stavkom, razlikujemo: > Finalsätze / Namerne odvisnike > Kausalsätze / Vzročne odvisnike > Konditionalsätze / Pogojne odvisnike > Konsekutivsätze / Posledične odvisnike > Konzessivsätze / Dopustne odvisnike > Modalsätze / Načinovne odvisnike > Temporalsätze / Časovne odvisnike > Lokalsätze / Krajevne odvisnike > Komparativsätze / Primerjalne odvisnike

DIE FINALSÄTZE NAMERNI ODVISNIKI

auf dass, damit, dass, um — zu wozu?

Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht eine Beziehung der Absicht. Im Nebensatz wird eine Absicht für eine Handlung genannt, die im Hauptsatz angegeben wird. Der Nebensatz kann sich auch auf nur ein Substantiv des Hauptsatzes beziehen. Med glavnim stavkom in odvisnikom je razmerje namena. V odvisniku imenujemo namen dejanja, ki je podano v glavnem stavku. Odvisnik se lahko nanaša tudi na samostalnik glavnega stavka. Statt der Konjunktion damit kann man um + Infinitiv mit zu setzen, wenn sich die

Handlung im Hauptsatz und im Nebensatz auf gleiches Subjekt bezieht, weil sonst leicht Missverständnisse auftreten. Bei mehreren Infinitiven muss zu vor jedem Einzelnen stehen. (Siehe auch Seite 140!) Namesto veznika DAMIT lahko uporabimo UM + nedoločnik z ZU, če se dejanji glavnega stavka in odvisnika nanašata na isti osebek, ker drugače lahko pride do nesporazumov. Pri večih nedoločnikih moramo ZU postaviti pred vsakega posebej. (Glej tudi stran 140!)

Ich fahre mit dem Auto, damit ich pünktlich am Bahnhof bin. Ich fahre mit dem Auto, um pünktlich am Bahnhof zu sein. Die Mutter schickt ihren Sohn in die Schule, damit er dort lernt. (nicht:

[... um dort zu lernen.) (Wer? - Die Mutter oder der Sohn?])

Er hat immer einen Füller bei sich, damit er das Nötige schreibt und unterschreibt. ... um das Nötige zu schreiben und zu unterschreiben. Sie ernährt sich gesund, um vital zu bleiben. Ich gehe jetzt spazieren, damit du in Ruhe lernen kannst.... 171

Bilde Finalsätze! Tvori namerne odvisnike!

Ich fahre mit dem Auto. Ich will pünktlich am Bahnhof sein. Ich fahre mit dem Auto, um pünktlich am Bahnhof zu Sein. 1951. Ich stelle Sie Herrn Meier vor. Er soll Sie einmal kennen lernen. 1952. Der Student geht in den Laden. Er will Brot kaufen. 1953. Herr Meier beeilte sich. Er wollte pünktlich ins Büro kommen. 1954. Zieh deinen Mantel an! Du sollst dich nicht erkälten. 1955. Sie ließ die Rollladen herunter. Sie dämpfte das Licht. 1956. Er beeilt sich. Er will den Zug erreichen. 1957. Man bezahlt die Angestellten. Die sollen arbeiten. 1958. Eva geht in die Schule. Sie will dort lernen. 1959. Der Vater schickt den Sohn auf die Universität. Er soll Medizin studieren. 1960. Sie zieht sich schnell an. Sie will pünktlich zur Vorlesung kommen. 1961. Der Lehrer nimmt das Buch. Er will die Hausaufgaben aussuchen. 1962. Sabine geht zum Friseur. Sie will ihr Haar rot färben lassen. 1963. Eva steht auf. Sie will das Fenster öffnen. 1964. Patrick geht zu Anna. Er will ihr zum Geburtstag gratulieren. 1965. Frau Meier geht zur Bank. Sie will die Erlagscheine aufgeben. 1966. Ich brauche dringend Geld. Ich will ins Kino gehen können. 1967. Werner verkauft sein Auto. Er kauft ein besseres. 1968. Maria isst kein Brot. Sie will abnehmen. 1969. Nimm deinen Regenschirm mit! Du sollst nicht nass werden. 1970. Du musst heute früh ins Bett. Du kannst morgen früh aufstehen. 1971. Anna lernt sehr viel. Sie will die besten Noten bekommen. 1972. Ich ging in die Buchhandlung. Ich holte das bestellte Buch ab. 1973. Patrick fährt mit dem Auto. Er will pünktlich zur Party kommen. 1974. Sie erinnert ihn an sein Versprechen. Er soll es nicht vergessen. 1975. Sprich leise! Du sollst die Kinder nicht aufwecken. 1976. Sie lernt Deutsch. Sie will in Deutschland studieren. 1977. Robert treibt viel Sport. Er will fit bleiben. 1978. Er fährt nach Amerika. Er will dort das große Geld machen.

1979. Ich muss schnell einkaufen gehen. Meine Freunde sollen nicht lange warten. 1980. Sie bleibt zu Hause. Sie muss auf die Kinder aufpassen.

172

DIE KAUSALSÄTZE VZROČNI ODVISNIKI

da, weil, zumal

DIE KONDITIONALSÄTZE POGOJNI ODVISNIKI

falls, sofern, wenn

warum? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Begründungsverhältnis. Im Nebensatz wird der Grund für die Handlung im Hauptsatz gegeben. Die Konjunktionen weil und da sind leicht austauschbar, obwohl zwischen ihnen feine Unterschiede bestehen. Weil wird meist dann verwendet, wenn das Geschehen des Nebensatzes neu ist. Der Nebensatz steht dann meist hinter dem Hauptsatz. Da wird dagegen dann verwendet, wenn das Geschehen im Nebensatz schon bekannt oder ohne besonderes Gewicht ist. Med glavnim stavkom in odvisnikom vlada razmerje vzročnosti. V odvisniku imenujemo vzrok za dejanje v glavnem stavku. Veznika WEIL in DA lahko zamenjamo, čeprav so med njima drobne razlike. WEIL uporabimo največkrat, ko je dejanje v odvisniku novo. Odvisnik stoji potem največkrat za glavnim stavkom. DA pa uporabimo takrat, ko je dejanje v odvisniku že poznano, ali če je brez posebnega poudarka. Er schloss das Fenster, weil es stark regnete. Da es stark regnete, schloss er das Fenster. Er blieb gern im Bett, zumal/weil/da er ein bisschen Fieber hatte....

unter welcher Bedingung?, in welchem Fall?

Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Voraussetzungsverhältnis. Im Nebensatz wird die Bedingung für die Gültigkeit der Handlung im Hauptsatz genannt. Med glavnim stavkom in odvisnikom vlada razmerje pogojnosti. V odvisniku imenujemo pogoj za veljavnost dejanja v glavnem stavku. Neben den einleitenden Konjunktionen können die Konditionalsätze auch mit Fügungen wie im Fall[e], dass; unter der Voraussetzung, dass; vorausgesetzt, dass eingeleitet werden. Poleg veznikov lahko za uvajanje pogojnih odvisnikov uporabimo zveze T. Sofern das die Gesetze zulassen, kannst du das machen. Sie gehen auch, falls der Wind weht. Im Falle, dass es regnet, bleiben wir zu Hause. Sehr oft ist die Bedingung beidseitig: Pogosto je pogojnost obojestranska: Wenn das Lämpchen brennt, ist das Benzin ausgegangen. Wenn das Benzin ausgegangen ist, brennt das Lämpchen.... Die Konditionalsätze werden oft zum Ausdruck der Irrealität gebraucht. Dafür werden der einfache und der zusammengesetzte Konjunktiv II bzw. die »würde«-Gefüge (Konditional 1 und II) gebraucht: Pogojne odvisnike pogosto uporabljamo za izražanje neresničnosti. Za to uporabimo enostavni ali sestavljeni konjunktiv II oz. »WÜRDE«-dopolnila (pogojnik I in II): Wenn ich es sähe, würde ich eingreifen. Wenn er gewählt worden wäre, wäre er geblieben.... 173

Irrealer und potentialer Konditionalsatz Irealni in potencialni pogojni odvisniki Die irrealen und potentialen Konditionalsätze nennen die nichterfüllbaren Bedingungen und Folgen. Die Bedingung gilt dabei als Vermutung, und es ist nicht zu erwarten oder aber ist es sogar unmöglich, dass sie in Erfüllung geht. Irealni in potencialni pogojni odvisniki imenujejo neuresničljive pogoje in posledice. Pogoj je domneva, zato ne moremo pričakovati, da bi se izpolnil. Mit dem Konjunktiv II wird die Erfüllung der Bedingung und/oder der Folge als unmöglich oder als sehr unwahrscheinlich dargestellt. S konjunktivom II izrazimo, da je izpolnitev pogoja in /ali njegove posledice nemogoča ali zelo neverjetna.

Der einfache Konjunktiv II — Konjunktiv Präteritum kennzeichnet Bedingungen der Gegenwart oder der Zukunft, die vielleicht erfüllt werden könnten. Enostavni konjunktiv II konjunktiv enostavnega preteklika označuje pogoje v sedanjosti ali prihodnosti, ki bi se mogoče lahko uresničili. .•. Wenn ich Geld hätte, würde ich eine Reise um die Welt machen. Wenn du Zeit hättest, könnten wir ins Kino gehen. Wenn ich nach Graz käme, besuchte ich dich. Er würde dich besuchen, wenn er nach Graz käme....

Der zusammengesetzte Konjunktiv II — Konjunktiv Plusquamperfekt kennzeichnet Bedingungen, die in der Vergangenheit nicht erfüllt wurden, und deshalb blieben und bleiben auch die Folgen unerfüllt. Sestavljeni konjunktiv II — konjunktiv predpreteklika označuje pogoje, ki se v preteklosti niso uresničili in zato so ostale in ostajajo posledice neuresničene. Falls ich an ihrer Stelle gewesen wäre, wäre mir das nicht passiert. Wenn sie zur Vorlesung gekommen wäre, hätte sie die genauen Termine. Hätte er auf mich gehört, wäre ihm das nicht passiert. Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich mit dir ins Kino gegangen.... Die erfüllbaren Bedingungen und Folgen stehen im Indikativ! Za izražanje uresničljivih pogojev in njihovih posledic uporabljamo povednik! Wenn es regnet und friert, sind die Straßen nass und glatt. Wenn ein Körper acht Ecken, zwölf Kanten und sechs Flächen hat, handelt es sich entweder um einen Würfel oder um einen Quader.... Mit sollte (Konjunktiv II von sollen) zielt man auf erfüllbare Bedingungen, und daher darf sollte in unerfüllbaren Bedingungen nicht verwendet werden. SOLLTE (SOLLEN v konjunktivu II) označuje uresničljive pogoje, zato ga v irealnih pogojnih odvisnikih ne smemo uporabljati. 174

Bilde Kausalsätze! Tvori vzročne odvisnike!

Er schließt das Fenster. Es regnet stark. Da e5 Stark regnet, Schließt er das Feneter. 1981.

Herr Meier hat keine Zeit. Er muss um 8 Uhr im Büro sein.

1982.

Ich möchte ein Butterbrot essen. Ich habe Hunger.

1983.

Robert schlief sofort ein. Er war müde.

1984.

Er erkältet sich nicht. Er zieht sich immer warm an.

1985.

Eine Baustelle wird eingerichtet. Es gibt eine Umleitung.

1986.

Ich antworte dir. Du fragst mich gerade.

1987.

Du kommst zu spät. Du musst eine Runde zahlen.

1988.

Der Motor war kaputt. Das Lämpchen brannte nicht mehr.

1989.

Anna will Ärztin werden. Sie arbeitet im Krankenhaus.

1990.

Klaus geht zum Zahnarzt. Er hat Zahnschmerzen.

1991.

Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Sie sind zu schwer.

1992.

Der Journalist ärgerte sich. Seine Berichte wurden gekürzt.

1993.

Patrick sucht zwei Studenten. Er will eine Wohngemeinschaft gründen.

1994.

Wir gehen morgen nicht in die Schule. Morgen ist ein Feiertag.

1995.

Klaus kommt immer zu spät zur Vorlesung. Er schläft immer zu lange.

1996.

Ich bin sehr müde. Ich gehe gleich ins Bett.

1997.

Werner hat kein Geld mehr. Er geht zu oft ins Cafe.

1998.

Die Schüler freuen sich. Die Ferien beginnen bald.

1999.

Robert fährt nicht nach Hause, sondern geht zu Fuß. Er hat genug Zeit.

2000.

Eva darf nicht staubsaugen. Sie ist allergisch gegen Milben.

2001.

Die Veranstaltung wurde abgesagt. Es regnete stark.

2002.

Ich kaufe viele Geschenke ein. Ich will alle Freunde beschenken.

2003.

Wir können nicht abreisen. Meine Schwester ist krank geworden.

2004.

Sie konnte das Buch nicht kaufen. Sie hatte zu wenig Geld.

2005.

Ich kann heute Abend nicht ausgehen. Ich muss Mathematik lernen.

2006.

Anna ist sehr müde. Sie ist gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen.

2007.

Er spricht sehr gut Englisch. Er hat acht Jahre Englisch gelernt.

2008.

Ihr müsst schnell nach Hause gehen. Ein Sturm ist angesagt.

2009.

Sabine darf nicht in der Sonne liegen. Sie bekommt sofort einen Sonnenbrand.

2010.

Wir müssen uns jetzt verabschieden. Dein Zug fährt in einer Minute ab. 175

Bilde Konditionalsätze! Tvori pogojne odvisnike!

Die Gesetze lassen es zu. Du darfst es machen. Sofern e5 die Gesetze zulassen, darfst du das machen. 2011. Er spricht deutlich. Ich verstehe ihn. 2012. Ich werde morgen fahren. Ich bekomme noch eine Karte. 2013. Du hast deine Schulaufgaben erledigt. Du darfst ins Kino gehen. 2014. Ich kann nur gut arbeiten. Es ist ruhig im Wohnheim. 2015. Ich komme morgen zu dir. Du hast nichts dagegen. 2016. Ich schicke dir das Buch. Du gibst mir deine Adresse. 2017. Ich bin traurig. Ich bin gern allein. 2018. Er dachte nur an sie. Er wurde schon ganz froh. 2019. Gestatten Sie mir ein offenes Wort. Er ist ein Dummkopf. 2020. Sie brauchen mich nicht mehr. Ich werde gehen. 2021. Ich würde spazieren gehen. Ich habe keine Zeit. 2022. Wir machen morgen einen Ausflug. Morgen ist das Wetter schön. 2023. Du hast Lust. Du kannst mitkommen. 2024. Er macht noch einen Punkt. Er ist Europameister. 2025. Was würdest du tun? Du wärst an meiner Stelle. 2026. Ihr bleibt gesund. Ihr esst mehr Gemüse. 2027. Ich würde es sehen. Ich würde weglaufen. 2028. Du darfst mein Auto fahren. Du hast deinen Führerschein mitgenommen. 2029. Er sollte kommen. Ruf mich sofort an! 2030. Ich bleibe hier. Ich werde nicht abberufen. 2031. Man drückt auf den Knopf. Die Tür öffnet sich von selbst. 2032. Wehe dir! Ich erwische dich. 2033. Du wärst rechtzeitig gekommen. Du hättest ihn getroffen. 2034. Du kommst nicht bald. Wir fangen ohne dich an. 2035. Er hätte nicht gestohlen. Er säße heute nicht im Gefängnis. 2036. Er kommt. Es ist immer lustig. 2037. Ich wüsste es. Ich würde es dir sagen. 2038. Sie wird kommen. Ihre Zeit erlaubt es. 2039. Ich kann nicht kommen. Grüße alle schön von mir! 2040. Der Zug kommt pünktlich an. Wir kommen noch rechtzeitig zur Vorstellung.

176

DIE KONSEKUTIVSÄTZE POSLEDIČNI ODVISNIKI

als dass, dass, so - dass, sodass, um - zu, zu

wie?, mit welcher Folge? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Folgeverhältnis. Im Nebensatz wird eine Folge der im Hauptsatz angeführten Handlung genannt. Im Konsekutivsatz kann eine Folge, eine nur mögliche Folge oder eine negative Folge genannt werden. Med glavnim stavkom in odvisnikom je posledično razmerje. V odvisniku imenujemo posledico dejanja, ki je omenjeno v glavnem stavku. V posledičnem odvisniku lahko izražamo posledico, neko le mogočo posledico ali pa negativno posledico.

Sie hatte den Einfluss, dass sie die Entscheidung durchsetzen konnte. Sie hat so hohes Fieber, dass sie nicht mitfahren kann. Er ist zu alt, um darauf noch zu hoffen.... Wenn der Nebensatz mit um + Infinitiv mit zu eingeleitet wird, muss sich die Handlung im Hauptsatz und im Nebensatz auf gleiches Subjekt beziehen. (Siehe auch Seite 140!) Če odvisnik vpeljemo z UM + nedoločnik z ZU, se morata dejanji glavnega stavka in odvisnika nanašata na isti osebek. (Glej tudi stran 140!)

so - dass und sodass (so - dass: Siehe auch Seite 181! l Glej tudi stran 181!) Er ließ das Radio so laut laufen, dass sich alle Nachbarn aufgeregt hatten.... Der Deutsche sprach sehr schnell, sodass wir kein Wort verstanden....

Irrealer Konsekutivsatz Irealni posledični odvisnik Wenn die Verwirklichung ausbleibt, wird der irreale Konsekutivsatz vor allem mit als dass bzw. dass eingeleitet. Im Hauptsatz stehen oft Korrelate so oder zu. Der Modus des Hauptsatzes ist der Indikativ, der des Nebensatzes der Konjunktiv II, wobei der einfache Konjunktiv II - Konjunktiv Präteritum die Gegenwart und der zusammengesetzte Konjunktiv II - Konjunktiv Plusquamperfekt die Vergangenheit kennzeichnet. Pri neuresničenih posledicah vpeljemo irealni posledični odvisnik z veznikom ALS DASS oz. DASS. V glavnem stavku pogosto stojita korelata SO ali ZU. V glavnem stavku je glagolski naklon povednik, v odvisniku pa konjunktiv Il. Enostavni konjunktiv II - konjunktiv enostavnega preteklika označuje sedanjost, sestavljeni konjunktiv II - konjunktiv predpreteklika pa označuje preteklost.

Ich bin zu müde, als dass ich noch lernen könnte. Sie war so glücklich, dass sie hätte in die Luft springen wollen. Sie sprach zu schnell, als dass man etwas hätte verstehen können.... 177

Bilde Konsekutivsätze! Tvori posledične odvisnike!

Der Deutsche sprach sehr schnell. Wir konnten kein Wort verstehen. Der Deutsche Sprach Schnell, sodaee wir kein Wort vertanden. 2041. Er spricht schlecht. Man kann ihn nicht verstehen. 2042. Der Schüler war müde. Er schlief im Sitzen ein. 2043. Das Auto fuhr schnell. Wir kamen noch zur Zeit. 2044. Ich liebe sie sehr. Ich könnte sie niemals betrügen. 2045. Die Wanderung wurde recht anstrengend. Es regnete stark. 2046. Sie ließ den Fernseher laut laufen. Die Nachbarn regten sich auf. 2047. Er ist müde. Er kommt heute nicht mehr. 2048. Ich bin alt. Ich kann darauf nicht mehr hoffen. 2049. Sie war glücklich. Sie hätte in die Luft springen wollen. 2050. Er ist noch zu jung. Er kann das noch nicht sagen. 2051. Sie hat viel zu tun. Sie hat für nichts Zeit. 2052. Er ist sehr krank. Er kann nicht aufstehen. 2053. Sie ist zu dumm. Sie kann das nicht verstehen. 2054. Er ist zu anständig. Er könnte so etwas nicht machen. 2055. Sie redet viel. Ich kann sie nicht mehr ausstehen. 2056. Ich war nervös. Ich konnte kaum atmen. 2057. Die Arbeiter waren fleißig. Sie waren mit der Arbeit zu Mittag fertig. 2058. Er war schlecht angezogen. Er zitterte vor Kälte. 2059. Sie ist nicht naiv. Sie würde nicht alles glauben. 2060. Er beugt sich aus dem Fenster. Er könnte heraus fallen. 2061. Es war so schön. Ich kann es nicht beschreiben. 2062. Die Autos fuhren schnell. Man konnte die Insassen fast nicht erkennen. 2063. Ich habe noch viel Kräfte. Ich werde das verhindern. 2064. Er hat sich geärgert. Er hätte ihr fast eine Ohrfeige gegeben. 2065. Er hat viel verdient. Die ganze Familie konnte auf großem Fuße leben. 2066. Das Buch war zu teuer. Ich hätte es nicht kaufen können. 2067. Sie ist nicht so krank. Sie muss nicht zu Hause bleiben. 2068. Es schneite stark. Alle Autos blieben im Schnee stecken. 2069. Er war glücklich. Er hat alle Freunde zum Essen ausgeführt. 2070. Er hat viel Kraft. Er kann seinen Willen immer durchsetzen.

178

DIE KONZESSIVSÄTZE DOPUSTNI ODVISNIKI

obgleich, obschon, obwohl, obzwar, trotzdem, wenn auch, wenngleich, wennschon, wiewohl

trotz welchen Umstands? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Verhältnis des unzureichenden Gegengrundes. Im Nebensatz wird ein Vorgang formuliert, der im Gegensatz zum Vorgang des Hauptsatzes steht. Die Begründung im Nebensatz reicht nicht aus, um die Geltung des Vorgangs im Hauptsatz außer Kraft zu setzen. Med glavnim stavkom in odvisnikom je razmerje nedosegljivega nasprotnega razloga. V odvisniku oblikujemo potek, ki je v nasprotju s potekom v glavnem stavku. Razlog odvisnika pa ni dovolj močan, da bi izničil veljavnost poteka v glavnem stavku. Er raucht, obwohl es ihm der Arzt verboten hat. Wennschon sie wenig isst, wird sie doch jeden Tag dicker. Ich sagte nichts, obwohl ich die Wahrheit kannte....

Irrealer Konzessivsatz Irealni dopustni odvisnik Der irreale Konzessivsatz ist eine Ab- und Umwandlung des Konditionalsatzes. (Siehe S. 173f!) Die hinreichende Bedingung des irrealen Konditionalsatzes wird zu einer unzureichenden Bedingung im irrealen Konzessivsatz und die Negation (Aussage) des Hauptsatzes kann nicht aufgehoben werden. lrrealni dopustni odvisnik je modificiran pogojni odvisnik. (Glej stran 173f.!) Pogoj, ki je v irealnem pogojnem odvisniku dovolj močan za uresničitev, v irealnem dopustnem odvisniku ni dovolj močan, da bi izničil negacijo (izjavo) glavnega stavka. Der irreale Konzessivsatz wird mit auch wenn (wenn auch), selbst wenn oder mit und wenn eingeleitet. Irrealni dopustni odvisnik vpeljemo z AUCH WENN (WENN AUCH), SELBST WENN ali z UND WENN.

Auch wenn er wollte, könnte er ihr nie verzeihen. Selbst wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich nicht zur Party gegangen. Selbst wenn ich es gewesen wäre, würde ich es nicht zugeben....

Für den Modus und Tempus Gebrauch bei irrealen Konzessivsätzen siehe Irrealer und potentialer Konditionalsatz (Seite 174)! Za rabo glagolskega naklona in časa pri irealnih dopustnih odvisnikih glej Irealni in potencialni pogojni odvisnik (stran 174)! 179

Bilde Konzessivsätze! Tvori dopustne odvisnike!

Er raucht. Der Arzt hat es ihm verboten. Er raucht, obwohl der Arzt e5 ihm verboten hat. 2071. Dieser Mann ist sehr reich. Er ist nicht glücklich. 2072. Ich habe nur wenig Geld. Ich bin zufrieden. 2073. Du hast mir versprochen, pünktlich zu sein. Aber du bist doch zu spät gekommen. 2074. Die Aufgabe war sehr leicht. Es wurden viele Fehler gemacht. 2075. Mein Freund hat wenig Geld. Er kauft viele Bücher. 2076. Das Buch ist sehr gut. Es ist für mich wenig hilfreich. 2077. Wir beeilen uns. Wir kommen zu spät in die Schule. 2078. Ich habe das ausgerechnet. Ich habe das nicht gelernt. 2079. Die Schularbeit war nicht schwer. Die Ergebnisse waren katastrophal 2080. Die Aufgabe ist nicht sehr schwer. Man muss sich Mühe geben. 2081. Ich habe nicht viel Zeit. Ich trinke noch einen Tee mit dir. 2082. Sie ist schwer krank. Sie arbeitet noch immer. 2083. Er ist erkältet. Er isst eine große Portion Eis. 2084. Ich gehe jetzt ins Bett. Es ist erst 19 Uhr. 2085. Er geht jeden Tag ins Schwimmbad. Er kann nicht schwimmen. 2086. Ich habe schon zu viel Kaffee getrunken. Ich bin schläfrig. 2087. Er raucht noch immer. Er hat zu hohen Blutdruck. 2088. Sie hat das Buch zu Hause gelassen. Sie wusste, dass sie es brauchen wird. 2089. Ich hörte ihn kommen. Er ging sehr leise. 2090. Sie kann noch immer kein Französisch. Sie hat ein Jahr lang den Kurs besucht. 2091. Ich habe das alles schon vergessen. Ich habe es zwei Monate gelernt. 2092. Ich habe was anderes gehört. Es wird schon so gewesen sein, wie du sagst. 2093. Sie wartete bis auf den heutigen Tag. Sie könnte es schon vorgestern erledigen. 2094. Er lügt. Er weiß, dass sie die Wahrheit kennt. 2095. Sie hat starke Zahnschmerzen. Sie geht nicht zum Zahnarzt. 2096. Ich habe reichlich gefrühstückt. Ich habe schon großen Hunger. 2097. Sie geht ins Kino. Ihre Eltern haben es ihr verboten. 2098. Ich will nach Hause fahren. Die Landschaft gefällt mir sehr. 2099. Werner lernt sehr viel. Er bekommt immer schlechte Noten. 2100. Wir haben uns verfahren. Wir kennen uns in der Gegend sehr gut aus.

180

DIE MODALSÄTZE NAČINOVNI ODVISNIKI

dadurch — dass, indem, ohne dass, ohne — zu, so - dass, [an]statt, [an]statt dass, anstatt — zu

wie? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Verhältnis der Art und Weise. Im Nebensatz wird genauer erläutert, wie die Handlung ausgeführt wird , die im Hauptsatz steht. Med glavnim stavkom in odvisnikom je načinovno razmerje. V odvisniku natančneje opišemo, kako se odvija dogajanje glavnega stavka. Anna half ihrer kranken Mutter, indem sie alle Arbeiten im Haus erledigte. Ich weiß das, ohne dass du es mir sagst.... Bei Modalsätzen ist die Verteilung der Teilsatzinhalte leicht möglich: Pri načinovnih odvisnikih lahko razdelimo vsebine stavkov brez večjih težav: Er hat die Aufgabe gelöst, indem er den Knoten zerhoben hat. Er hat den Knoten zerhoben, wodurch er die Aufgabe gelöst hat.... Wenn Modalsätze mit den Konjunktionen ohne dass oder [an]statt dass eingeleitet werden, kann man diese Sätze mit ohne + Infinitiv mit zu bzw. [an]statt + Infinitiv mit zu kürzen. Das ist aber nur dort möglich, wo Haupt- und Nebensatz im Subjekt übereinstimmen. (Siehe auch Seite 140!) Če vpeljujemo načinovne odvisnike z veznikoma OHNE DASS ali [ANISTATT DASS, lahko te stavke okrajšamo z OHNE + nedoločnik z ZU oz. [ANSTATT + nedoločnik z ZU. To je mogoče le tam, kjer je osebek v glavnem in odvisnem stavku isti. (Glej tudi stran 140!) Ich weiß das, ohne dass ich es noch einmal wiederhole. Ich weiß das, ohne es noch einmal zu wiederholen. Statt dass sie schläft, lernt sie die ganze Nacht durch. Statt zu schlafen, lernt sie die ganze Nacht durch.... so — dass — Konsekutivsatz oder Modalsatz? Posledični ali načinovni odvisnik? • im Konsekutivsatz • im Modalsatz v posledičnem odvisniku v načinovnem odvisniku > kann nach so kein Adjektiv stehen > kann nach so ein Adjektiv stehen za SO ne more stati pridevnik za SO lahko stoji pridevnik > kann so nicht weggelassen werden > ist so ohne große Sinnesänderung SO ne moremo opustiti weglassbar > ist so — dass durch indem oder SO lahko opustimo, ne da bi se dadurch — dass ersetzbar pomen kaj dosti spremenil SO — DASS lahko zamenjamo z T Er ließ das Radio so laut laufen, dass Er ließ das Radio so laufen, dass sich alle Nachbarn aufregten. sich die Nachbarn aufregten. Er ließ das Radio laut laufen, dass Indem er das Radio laufen ließ, sich alle Nachbarn aufregten.... regten sich alle Nachbarn auf.... 181

Bilde Modalsätze! Tvori načinovne odvisnike!

Anna hilft ihrer kranken Mutter. Sie erledigt alle Arbeiten im Haus. Anna hilft ihrer Mutter, indem eie alle Arbeiten im Haue erledigt.

2101. Der Mann ging weg. Er grüßte nicht. 2102. Sie kam und half. Sie sagte kein Wort dabei. 2103. Sie ging an mir vorbei. Sie sah mich nicht an. 2104. Man kann bei der Arbeit Zeit sparen. Man verwendet Rechenmaschinen. 2105. Klaus und Werner lernen nicht, sondern spielen Schach. 2106. Man kann sich im Urlaub erholen. Man treibt Sport. 2107. Sabine und Klaus hören dem Lehrer nicht zu, sondern sprechen über Ferien. 2108. Er ließ das Radio laufen. Alle Nachbarn regten sich auf. 2109. Patrick macht seine Hausaufgaben nicht zu Hause, sondern schreibt sie in der

Schule ab. 2110. Er löste die Aufgabe. Er vereinfachte den Ausdruck. 2111. Sie ärgerte ihre Mutter. Sie ließ alles herumliegen. 2112. Wir müssen uns anstrengen. Wir haben keinen Erfolg. 2113. Er müsste zu Hause bleiben und lernen. Er ging in die Disco. 2114. Er macht alles wieder gut. Er erzählt die Wahrheit. .2115. Sie geht nie aus dem Haus. Sie trinkt immer einen Kaffee. 2116. Wir gehen ins Kino. Wir müssten unsere Hausaufgaben machen. 2117. Klaus macht seiner Freundin oft eine große Freude. Er führt sie in ein Restaurant. 2118. Sie verließ ihn. Sie hatte ihm den Grund nicht verraten. 2119. Er hat das Klassenzimmer verlassen. Die Lehrerin hat es nicht gemerkt. 2120. Sein Zug hatte Verspätung. Er konnte nicht rechtzeitig kommen. 2121. Sie genießt viele Vorteile. Sie ist die Älteste. 2122. Du besuchst ihn einmal. Du kannst ihm eine große Freude machen. 2123. Ich habe sie gekränkt. Ich habe es nicht gewollt. 2124. Sie müsste sofort einen Brief schreiben. Sie lässt noch Tage vergehen. 2125. Er müsste schreiben. Er ruft lieber an. 2126. Der Mann fuhr an mir vorbei. Er hat die Geschwindigkeit nicht reduziert. 2127. Man kann viel für seine Gesundheit tun. Man bewegt sich in der Natur. 2128. Sie konnte sich immer durchsetzen. Sie war Präsidentin. 2129. Du müsstest diese Aufgaben selbst lösen. Du schaust lieber im Lösungsteil nach. 2130. Klaus ärgert seine Mitbewohner. Er bringt oft sehr spät seine Freunde mit.

182

Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

DIE TEMPORALSÄTZE ČASOVNI ODVISNIKI

bis wann?, seit wann?, wann?, wie lange?, wie oft?

Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht ein Verhältnis der Zeitlichkeit. Im Nebensatz wirddas Geschehen des Hauptsatzeszeitlich eingeordnet . Med glavnim stavkom in odvisnikom je časovno razmerje. Z odvisnikom natančneje časovno uvrstimo dejanje glavnega stavka. Je nachdem wie das im Nebensatz angesprochene Geschehen mit dem Geschehen des Hauptsatzes zeitlich abläuft, unterscheidet man: Glede na to, kako v odvisniku omenjeno dejanje časovno poteka z dejanjem v glavnem stavku, razlikujemo:

Verhältnis der Gleichzeitigkeit als, indem, indes, indessen, sobald, sooft, Razmerje istočasnosti

solange, sowie, während, wenn, wie ...

Der Inhalt des Nebensatzes stehtzeitlich parallel zu dem Inhalt des Hauptsatzes. Vsebina odvisnika je časovno vzporedna z vsebino glavnega stavka.

Während sie lernte, gingen wir spazieren. Indem sie sich vorbeugte, fiel ihr eine Strähne ins Gesicht. Wir können nichts unternehmen, solange er das Sagen hat....

Verhältnis der Vorzeitigkeit Razmerje predčasnosti

als, nachdem, seit, seitdem, sobald, sowie, wenn ...

Der Inhalt des Nebensatzes geht dem Inhalt des Hauptsatzes zeitlich voraus . Der Inhalt des Nebensatzes ist abgeschlossen. Vsebina odvisnika poteka časovno pred vsebino glavnega stavka in je dovršena.

Nachdem er den Aufsatz geschrieben hat, hat er ihn der Lehrerin gegeben. Seitdem sie den Deutschkurs abgelegt hatte, hatte sie keine Probleme mehr. Sobald wir die Wohnung verlassen haben, hat es Alarm gegeben....

Verhältnis der Nachzeitigkeit

bevor, bis, ehe

Razmerje „kasnejšosti" Das im Nebensatz genannte Geschehen liegtzeitlich später als das Geschehen des Hauptsatzes. Dejanje odvisnika poteka časovno pred dejanjem glavnega stavka.

Bevor er den Aufsatz geschrieben hat, hat er die Lehrerin nach dem Titel gefragt. Die Schüler verschwanden, ehe der Lehrer kam. Bis wir umgezogen sind, haben wir auf dem Land gelebt.... Das Verhältnis der Gleich-, Vor- oder Nachzeitigkeit ist nicht allein an der Konjunktion ablesbar. Dabei wirken auch das Tempus und der Modus mit. Razmerja istočasnosti, predčasnosti in „kasnejšosti" ne moremo prepoznati samo po veznikih. Na to vplivata tudi čas in glagolski naklon. 183

Als steht immer dann, wenn wir ein einmaliges Geschehen aus der Vergangenheit beschreiben. ALS uporabimo takrat, ko govorimo o enkratnem dejanju iz preteklostr. Als ich klein war, war ich oft krank....

Wenn steht dann, wenn wir ein einmaliges Geschehen aus der Gegenwart oder der Zukunft oder mehrmalige Geschehen aus der Vergangenheit , der Gegenwart oder der Zukunft beschreiben. WENN uporabimo takrat, ko govorimo o enkratnem dejanju v sedanjosti ali prihodnosti ali o večkratnih dejanjih v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti. Wenn ich krank bin, schlafe ich viel. Wenn ich krank gewesen bin, habe ich viel geschlafen....

wenn — wann? Wann ist entweder ein Fragepronomen oder ein Fragewort. Wenn ist eine Konjunktion. Auf die Frage wann? beginnt die Antwort mit wenn oder mit als. WANN je ali vprašalni zaimek ali vprašalnica. WENN je veznik. Na vprašanje WANN?(kdaj?) dobimo odgovor, ki se začne z WENN ali z ALS. Wann warst du oft krank? — Als ich klein war [, war ich oft krank]. Wann schläfst du viel? — Wenn ich krank bin [, schlafe ich viel]....

Consecutio Temporum - Die Folge der Zeitformen Zaporedje časov Die Folge der Zeitformen ist grundsätzlich frei. Die Wahl bleibt dem Sprecher/Schreiber und seinen Mitteilungsabsichten überlassen. Bei Temporalsätzen muss man jedoch die Zeitform des Temporalsatzes der Zeitform des übergeordneten Satzes so angleichen, dass entweder nur Vergangenheitstempora oder nur Nichtvergangenheitstempora miteinander kombiniert werden. lzbira vrstnega reda časov je praviloma prosta in prepuščena namenom govorca/pisca. Pri časovnih odvisnikih pa moramo čas odvisnika prilagoditi času nadrejenega stavka, tako da skupaj nastopajo samo pretekli ali samo nepretekli časi. Er sieht fern, während sie ein Buch liest. Er sah fern, während sie ein Buch las. Die Schüler verschwanden, ehe der Lehrer ins Klassenzimmer kam. Seit sie den Kurs gemacht hat, spricht sie fast fehlerfrei. Nachdem sie ihren Kaffee getrunken hatte, setzte sie ihre Arbeit fort. Nachdem sie schon öfters gelogen hat, glaube ich ihr kein Wort mehr.... Nicht möglich: Er sah fern, während sie ein Buch lesen wird. Nachdem sie ihren Kaffee trinkt, setzte sie ihre Arbeit fort.... 184

Bilde Temporalsätze! Tvori časovne odvisnike!

Sie lernte. Wir gingen spazieren. Sie lernte, während wir Spazieren gingen. 2131. Das Wetter ist schön. Ich gehe spazieren. 2132. Ich habe mich sehr gefreut. Ein Freund hat mich gestern besucht. 2133. Mein Vater schickt mir Geld. Ich kann [dann] nach Berlin fahren. 2134. Vor unserem Haus ereignete sich ein Unfall. Mein Bruder schaute gerade aus

dem Fenster. 2135. Sie waren letzten Monat in Köln. Was haben sie gemacht? 2136. Ich hatte Zeit. Ich ging immer ins Theater. 2137. Ich gehe einkaufen. Ich bringe den Kindern Schokolade mit. 2138. Sie hatte die Probezeit bestanden. Es war für sie leichter. 2139. Er hatte das Haus verlassen. Es gab Alarm. 2140. Er schrieb einen langen Brief. Wir gingen spazieren. 2141. Wir kamen nach Hause. Die Tür war geöffnet. 2142. Das Urteil war verkündet worden. Die Sitzung wurde geschlossen. 2143. Es war dunkel geworden. Wir gingen nach Hause. 2144. Die Eltern kamen nach Hause. Die Kinder konnten das Zimmer aufräumen. 2145. Ich fahre nach Berlin. Sie brauchen mich dort. 2146. Ich kann nicht helfen. Ich weiß nicht, was geschehen ist. 2147. Er war gekommen. Wir konnten endlich aufbrechen. 2148. Wir sind umgezogen. Meine Mutter kann nicht mehr ruhig schlafen. 2149. Komm zur Party; du kannst! 2150. Er kommt zu uns. Er bringt [immer] Süßigkeiten für die Kinder mit. 2151. Du kannst die Illustrierte durchblättern. Ich habe noch zu arbeiten. 2152. Du bist bei mir. Ich fürchte mich nicht. 2153. Ich war noch ein Kind. Ich war oft bei meinen Großeltern.

2154. Komm noch bei mir vorbei! Du gehst nach Frankreich. 2155. Sie muss ein Buch lesen. Sie will schnell einschlafen. 2156. Wir fahren ans Meer. Wir müssen noch die Wohnung lüften. 2157. Man brach in ihre Wohnung ein. Sie war abgereist. 2158. Er ist pensioniert. Er macht längere Spaziergänge. 2159. Wir bleiben bei euch. Es regnet. 2160. Ich habe die Hausaufgaben fertig geschrieben. Ich komme zu dir.

185

DIE LOKALSÄTZE KRAJEVNI ODVISNIKI

wo, woher, wohin, Lokaladverb wo?, woher?, wohin?

Die Beziehung zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz zeigt sich in der adverbialen Bestimmung des Ortes. Wenn im Hauptsatz kein Bezugswort zum Nebensatz steht (Lokalsätze im engeren Sinne), gibt der Nebensatz den Ort, die Richtung oder den Erstreckungsbereich eines Geschehens an. Razmerje med glavnim stavkom in odvisnikom nastopa v prislovnem določilu kraja. Če v glavnem stavku ni soodnosnice k dejanju, ki ga odvisnik opisuje (krajevni odvisniki v ožjem pomenu), odvisnik opisuje kraj, smer ali zaznavno območje dogajanja. Wir kaufen das Auto dort, wo es am billigsten ist. Unser Grundstück beginnt, wo die Fichten stehen. Ich gehe, wohin sie mich geschickt haben. Er kommt, woher auch sie gekommen ist. Soweit das Auge reichte, war alles zerstört....

DIE KOMPARATIVSÄTZE PRIMERJALNI ODVISNIKI

als, als ob, als wenn, je - desto, je - umso, wie, wie wenn

wie? Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz besteht eine Vergleichsbeziehung Med glavnim stavkom in odvisnikom je primerjalno razmerje. Eva ist schöner, als es ihre Schwester im gleichen Alter war. Sie verhält sich, wie sich auch ihr Bruder verhalten hat. Er gibt sein Geld aus, als ob er Millionär wäre.... Wenn die Verben im Haupt- und Nebensatz identisch sind, wird der Nebensatz oft zum Satzglied verkürzt. Če so glagoli isti v glavnem in odvisnem stavku, odvisnik pogosto spremenimo v stavčni člen. Eva ist so schön wie ihre Schwester. [Eva ist so schön, wie ihre Schwester ist.] Gestern war es genau so kalt wie vorgestern. [Gestern war es genau so kalt, wie es vorgestern war.] ... als

A als a

Die Konjunktion als steht immer dann, wenn bei der Vergleichsbeziehung eineUngleichheit besteht. Im Hauptsatz steht immer ein Komparativ. Veznik ALS uporabimo takrat, ko primejamo neenakost. V glavnem stavku je vedno primernik. Eva ist klüger, als es ihr Bruder jemals gewesen ist....

186

wie

B wie B

Die Konjunktion wie steht immer dann, wenn bei der Vergleichsbeziehung eine Gleichheit besteht. Veznik WIE uporabimo vedno takrat, ko primerjamo enakost. Er spricht schnell, wie auch sein Bruder gesprochen hat....

je — desto und je — umso Die Steigerung im Hauptsatz bewirkt die Steigerung im Nebensatz. Stopnjevanje v glavnem stavku zahteva stopnjevanje v odvisniku. Je eher, umso besser. Je mehr du isst, desto dicker wirst du....

Irrealer Komparativsatz Irealni primerjalni odvisnik Der irreale Komparativsatz wird mit als ob, als wenn, als oder wie wenn eingeleitet. Irealni primerjalni odvisnik vpeljemo z ALS OB, ALS WENN, ALS ali WIE WENN.

Die Irrealität (oder hypothetische Annahme) wird mit dem Konjunktiv II ausgedrückt. Der einfache Konjunktiv II — Konjunktiv Präteritum kennzeichnet die Gegenwart, der zusammengesetzte Konjunktiv II — Konjunktiv Plusquamperfekt die Vergangenheit. Irealnost (ali hipotetično domnevo) izrazimo s konjunktivom II. Enostavni konjunktiv II konjunktiv enostavnega preteklika označuje sedanjost, sestavljeni konjunktiv ll — konjunktiv predpreteklika pa preteklost.

Er spricht Deutsch, als wäre er ein Deutscher. Sie ist unruhig, als ob sie Angst vor dem Auftritt hätte. Sie ist unruhig, als hätte sie Angst vor dem Auftritt. Er redet, als ob er über alles Bescheid wüsste....

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die keine -Schwächen haben, auch keine Tugenden haben. (Abraham Lincoln) \\/as hilft aller -Sonnen Aufgang, wenn wir nicht aufstehen. (G. C. Lichtenberg) Ohne Grundsätze ist der Mensch wie ein -Schiff ohne -Steuer und Dompass. das von jedem \Vind hin- und hergetrieben wird. (-Samuel -Smiles) Lernen ohne zu denken ist verlorene Arbeit. Denken ohne zu Lernen ist gefährlich. (Donfuzius) \\/enn in der Liebe es Leichheit nicht gibt, so mocht' ich der sein, der mehr Liebt. (N.N.) Luft und Licht heiLen, und 2uhe heilt. aber den besten Balsam spendet doch ein gütiges 1_lerz. (Theodor Fontane) \Venn man nicht gelernt hat. über \\/idrigkeiten zu Lachen, hat man im Alter gar nichts mehr zu Lachen. (E. lt) Man bleibt jung, solange man nach lernen, neue Gewohnheiten annehmen und \\/iderspruch ertragen kann. (Marie von Ebner-Eschenbach)

187

Bilde Lokalsätze! Tvori krajevne odvisnike!

Wir kaufen das Auto dort. Dort ist das Auto am billigsten. Wir kaufen das Auto dort, wo e5 am billigsten ist. 2161. Wir treffen uns. Wir haben uns verabredet. 2162. Wir stellen die Vase auf den Tisch. Früher hat die Vase auch dort gestanden. 2163. Mein Freund fährt oft nach Berlin. Dort wohnen seine Verwandten. 2164. Ich habe ihn wieder dort getroffen. Wir waren schon vor Jahren dort. 2165. Du hast früher dort gewohnt. Ich komme von dort. 2166. Bisher waren hier schöne Bäume. Jetzt stehen hier große Häuser. 2167. Geh zurück! Du bist von dort gekommen. 2168. Du kannst gehen; du willst. 2169. Er stand da. Sie ließ ihn dort stehen. 2170. Ich komme von dort. Du kommst auch von dort. 2171. Ich fahre morgen nach Italien. Ich werde mir viele Sehenswürdigkeiten ansehen.

2172. Er kommt aus Ungarn. Auch einige andere Teilnehmer kommen aus Ungarn. 2173. Es ist viel Licht. Es ist auch ein starker Schatten. 2174. Er geht. Die Pflicht ruft ihn. 2175. Der Wald endet dort. Dort beginnt eine weite Wiese. 2176. Er sieht nach. Er hat seinen Schlüssel gesteckt. 2177. Sie soll bleiben. Sie hat am meisten Spaß. 2178. Er wollte unbedingt das Haus sehen. Er wurde dort geboren. 2179. Sie wurde durch die Luft auf ein Feld geschleudert. Sie blieb dort liegen. 2180. Er zog nach London. Seine Schwester war auch nach London gezogen. 2181. Er ging an den Ort. Von dem Ort kommt keiner zurück. 2182. Seine Kinder begleiten ihn immer. Er geht überallhin. 2183. Wir gingen dorthin. Der Wegweiser zeigte dorthin. 2184. Vorher stand hier ein schönes Haus. Jetzt stehen hier nur noch Trümmer. 2185. Du gehst auch hin. Ich gehe mit dir. 2186. Der Sturm wütete. Es blieb nichts mehr unversehrt. 2187. Dort sind interessante Leute. Dort ist es nie langweilig. 2188. Er fand das Buch. Er hat das Buch dort vergessen. 2189. Sie klebt die Briefmarke auf den Brief. Ein Platz ist für Briefmarken vorgesehen. 2190. Eva legte das Glas in die Vitrine. Eva hatte es aus der Vitrine genommen.

188

Bilde Komparativsätze! Tvori primerjalne odvisnike! Du isst mehr. Du wirst dicker. Je mehr du ieet, deeto dicker wirst du. 2191. Die Eltern machen es vor. Die Kinder machen es oft nach. 2192. Die Glocken sind näher. Sie klingen lauter. 2193. Der Meister arbeitet fleißig. Der Lehrling arbeitet fleißig. 2194. Die Sonne steigt höher. Die Tage werden länger. 2195. Patrick ist groß. Robert ist größer. 2196. Sie handelte; sie hatte es gelernt. 2197. Ich möchte ein Brot; sie hat es. 2198. Er läuft; es geht um sein Leben. 2199. Wir handeln sehr anständig. Wir haben es so gelernt. 2200. Sie hat ihm geantwortet. Er verdient es. 2201. Sie besuchen uns öfter. Uns ist es nicht so lieb. 2202. Die Prüfung war schwerer. Ich habe es nicht so gedacht. 2203. Er spricht so gut Deutsch. Er wäre ein Deutscher. 2204. Du machst den Eindruck; du wärst krank gewesen. 2205. Ich komme so schnell; ich kann. 2206. Er wird älter. Er wird auch vernünftiger. 2207. Ich habe es gesagt. Das Programm läuft so ab. 2208. Sie ist so nervös. Sie hat Angst vor der Prüfung. 2209. Die Zeit vergeht schneller. Man glaubt nicht, dass die Zeit so schnell vergeht. 2210. Sie weiß nichts. Sie tut so; sie weiß alles. 2211. Sie wäre vom Blitz getroffen worden; sie sieht mit ihrer Frisur so aus. 2212. Sie lernt viel. Die Lehrerin verlangt es. 2213. Er spricht wie ein Anwalt. Er ist kein Anwalt. 2214. Er ist bald mit den Hausaufgaben fertig. Er kann früher ins Café. 2215. Du hast es mir gesagt. Die Reise war so schön. 2216. Man weiß das Geld mehr zu schätzen. Man hat weniger davon. 2217. Ich habe das Gefühl. Es hätte geläutet. 2218. Du bist schneller mit dem Studium fertig. Deine Aufstiegschancen sind gut. 2219. Man hatte es uns gesagt. Die Aufnahmeprüfung war schwerer. 2220. Man hatte es uns gesagt. Die Aufnahmeprüfung war schwer.

189

Korrigiere diese Texte! Popravi tekste!

Das Wunder 2221. Die Geschichte von die beiden Medizinstudenten, das ihre Geld auf merkwürdige 2222. Art verdient haben, hast sich schön vor vielen Jahre ereignet. Heute sind die 2223. Mensen nicht mehr so leichtglaubig. Die beide Studennten waren in ein kleinen 2224. Stadt gefuhren und dort in eine Gasthaus abgesteigen. Der Wirt frug sie, wie es 2225. üblich ist, nach ihre Namen, ihrer Beruf und wie lange sie blieben wollten. »Wir 2226. bleiben etwas vier Wochen«, sagten die Fremde, »und sind berühmte Arzte aus 2227. Glockstadt. Sag Sie das keinem Mensch, denn wir wollen hier ein Experiment 2228. gemacht, und dazu brauchen wir Ruche.« »Was ist das den für eine Experi2229. ment?« fragte der neugierige Wirt. »In Glockstadt ist uns ein Wunder gelingen, wir 2230. habe Tode wider lebendig gemachen. Diesses Experiment, zu den wir dort drei 2231. Wohen gebrauchen haben, willen wir hier unter andere Bediengungen wieder2232. hohlen.« Dabei zeigten die Fremden der Wirt eine Zeugniss des Burgermeister 2233. von Glockstadt, das diese ungläubliche Sahe bestätigte. Es ist klar, das der Wirt 2234. diese merkwürdige Gesichte sofort weitererzahl. Zuerst lachten die Leute darü2235. ber, aber die Fremden wurden interesant. Mann beobachtete sie und sehte, daß 2236. sie offt auf den Friedhof gegehen und lange vor einigen Gräbern stehen blieben. 2237. So stehten sie auch besonders lange vor eine Grab, in dem die Junge Frau eines 2238. reiches Kaufmans legte. Sie sprachen mit dem Leuten und fragten nach dieser 2239. Frau und nach anderen Toten, die auf die Friedhoff lagten. Allmählich geriet das 2240. Städtchen in eine seltsame Aufregung. Der Kauffmann war der erste, der wirk2241. lich an das Gelungen des Wunder-Experiments glaubte. Er sprechte darüber mit 2242. den Ärzten der Städtchens, die jeztz auch ernste Geschichter machten. Am Ende 2243. der driten Woche erhalteten die Fremden von den Kaufmann einen Brieff. »Ich 2244. hatte eine Frau«, schrieb er, »der ein Engel war, aber eine schwehre Krankheit 2245. hate. Ich habe sie sehr gelieben, aber gerade desshalb will ich nichts, daß sie in 2246. ihren kranken Körper zurückehrt. Stören Sie ihre Ruhe nicht!« In dem Umschlag 2247. lagte ein großer Geldschein, die als honorar bezeichnet war. Nach diesem ersten 2248. Brief kammen andere. Ein Neffe war sehr besorgt um seinem toden Onkel, den er 2249. beerbt hatte. Eine Frau, die nach den Tod ihren Mannes wieder geheiraten hatte, 2250. schreibte: »Mein Mann war alt und wollte nicht mehr leben. Er hat sein Ruhe ver2251. dienen!« Diese und andre Briefe kammen, und imer lag auch eine Geldbetrag in 2252. Umschlag. Die Fremden sagten nicht zu den Brifen und saßen ihre Friedhofsbe2253. suche jetzt auch nachts fort. Da grif der Bürgermeister des Städtchens ein. Er war 2254. noch nicht lange Bürgermeister und wollte es noch lange geblieben. Er bietete 2255. den Fremden einen großen Geldbeitrag an. »Unsere Bedingung ist«, schrieb er,

190

2256. »daß Sie Ihre Experimente hier nichts fortgesetzen und sofort die Staat verlas2257. sen. Wir glauben Ihnen, daß Sie Tote wider lebendig machen könen, und geben 2258. Ihnen auch ein Zeugnis darüber. Wunder willen wir hier nicht.« Die beiden Frem2259. den, dennen das Experiment gelingen war, nammen das Geld und das Zeugnis,

packten ihre Koffer und verließen die Stadt. Richtig geschriebene Geschichte nach Jeremias Gotthelf

Münchhausen im Magen eines Fisches 2260. Wenn ich einmal im Mehr sorglos bad, sah ich plötzlich eine riesige Fisch mit weit 2261. aufgerissenem Rachen an mich zuschießen. An ein Ankommen war nicht zu ge2262. dacht. Unverzüglich machte ich mich wie klein so möglich, indem ich meinen Bei2263. ne auszog und die Arme dicht an den Leib präßte. In dieser Stellung schlüpfte ich 2264. Gerade zwischen den Kiefern der Fishes hindurch bis in das Magen hinab. Weil 2265. ich dem Riesenfisch nach und nach Magendrücken verursahte, wäre er mich 2266. gern wieder los gewessen. Da es mir an Raum nicht fahl, began ich zu Tanzen 2267. und dort auszuschlagen, wo das Ungeheuer ihre empfindlichsten Stellen hate. 2268. Es erhieb sich mit seinem halbe Leib fast senkrechts aus die Wasser und stieß 2269. ganz entsätzliche Leute aus. Als ein italienisches fangboot den Fisch entdieck, 2270. war er im wenigen minuten mit der Harpune erlegt. Sobald er an Bord gebracht 2271. war, hörte ich die Fischer ihnen beraten. Da sie die größte Menge an Öl und 2272. Fleisch gewinten wollen, gingten sie Kunstgerecht zu Werke. Ich stelte mich in 2273. das Mitte des Magens, wo mir ihre Messer nicht ereichen konnten. Als ich einen 2274. Schimmer vom Tageslicht sähte, began ich aus Leibeskräften zu schreihen. Ob2275. wol es lauter harte, kampferprobte Mäner waren, bekammen sie einen argen 2276. Schrecken. Das kan Mann sich gut vorstellen. Nicht jeden Tag hört man Men2277. schengeschrei aus einem Fishbauch. Ich dankte die Männern erlichen Herzens 2278. für meine Errettung. Nachdem ich einige Erfrischungen zu mir genohmen hatte, 2279. schwimmte ich ans Ufer zurück. Ich mochte ungefär zwei Uhren im Magen des 2280. Fisches gewesen bin. Mir kam es Jedenfalls wie eine Ewigkeit vor. Wer aber 2281. wäre mit mir gescheen, wenn mich die Fischer nicht aus so kurzer Zeit befreit

hätten?

Von der Sehnsucht des Menschen zu fliegen 2282. Die Sehnsucht des Menshen, können zu fliegen, ist wohl wie alt wie der Mensch 2283. selbst. Uns ist der Fliegen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ohne sich 2284. im Geringsten zu verwundern, sehen wir das Himmel Tagtäglich von fliegenden 2285. Maschiennen der verschiedensten Art durchfahren. Wir speisen zur Mittag im

191

2286.

Paris, landen schon kurze zeit später im Fuß der Pyramiden, und noch ehe es

Abend wird, fliegen wir einem neuem Kontinent entgegen. Und doch ist es schon 2288. keine zweihundert Jahre hin, daß es zum ersten Male einer Menschen gelung, 2289. mit einem Ballon in die Lüfte auszusteigen und wider zur Erde züruckzükehren. 2287.

2290.

Wir haben schön fast vergessen, daß der Mensh viele Jahrtausende zu einem

2291.

Himmel aufsah, der nur den Vogeln und Insekten, den Wollken und Winden zu

2292.

hören schien. Wen wir in die flügellose Epoche der Menschheit zurückschauen,

2293.

trefen wir immer wieder auf Nachrihten über Menschliche Flugversuche. Eine der frühesten Überfliegungen von Menschen, die wie Vögel versuchen zu flogen, ist

2294. 2295.

die Sage von Dädalus in Ikarus. Richtig geschriebene Geschichte von Hansjörg Schmitthenner

Der traurige Räuber 2296.

Es war einmal ein Rauber, der nicht so war wie die anderen Räuber. Eigentlich

2297.

hatte er gar nicht Räuber werden wollen, aber schon sein Urgrossvater war Räu-

2298.

ber gewesen, sein Grossvater und sein Vater auch. Alle Brüder waren Räuber

2299.

geworden und weil er nicht anderes gelernt hatte, wurde er eben auch einer. Ei-

2300.

nes Tages kam ein uraltes Weiblein des Weg. "Haltet ein, Mutterlein!", sprach der

2301. 2302.

Räuber sanftig. "Damit ich Euch anständig beraubten kann!" Das Weiblein kicherte verlägen. "Ich würde dir ja gerne geholfen, aber ich habe nicht als ein paar

2303.

Lumpen am Leibe." "Schlim, sehr schlim!", sagte der Räuber und schenkte ihm

2304.

seinen besten Rock. Dann kam eine junge Mädchen. Wild schwang der Räuber

2305.

seine Keule. "Das ist aber eine schönen Keule!" rufte das Mädchen. "Schenkst du

2306.

sie mich?" "Meinestwegen", brummte der Räuber. Endlig kam gar eine Prinzesin.

2307.

"Tut mir Leid", sagte der Rauber. "Ich habe nun einmal dieses Beruf." "Nim, was

2308.

du willst!" schluchzte das Schöne. "Was brauche ich Gold und Edlesteine, wen

2309.

keiner mich liebt!" Da schenkte ihr der Räuber seine Herz. So war plötzlich eine

2310.

Prinz aus ihn geworden: Er rasirte sich, ziehte einen Scheitel durch sein Haar

2311.

und war überaus glucklich. Er regierte gültig, und seine Bruder gaben ihr Räuber-

2312.

handwerk auf und wurden Ministere. Und weche, sie hörten von Räubern im

2313.

lande: Wer einmal Rauber war, der weiss mit seinesgleichen umzugehen. Aus: Ein Puddingmärchen von Radomir Runzelschuh

Kennst du die neue Rechtschreibung? Poznaš novi pravopis? 2314.

Ich freue mich, daß du mich besucht hast.

2315.

Ich muß heute abend länger arbeiten als sonst.

2316.

Sie mußte zuerst ihr Zimmer saubermachen und erst dann durfte sie fortgehen.

192

2317. Er war als erster im Ziel gewesen. 2318. Er sagte zu seiner Freundin, daß er sie immer liebhaben wird.

2319. Teamwork wird bei uns großgeschrieben. 2320. Sie entfernte den Fleck mit einem Flanellappen. 2321. Ohne einen Kompaß wären wir verloren gewesen. 2322. Zum Frühstück ißt er immer zwei weichgekochte Eier.

2323. Wir wollen auch diesmal dabeisein. 2324. Er wollte sie unbedingt kennenlernen. 2325. Gießen Sie kochendheißes Wasser drüber! 2326. Adjektive werden im Deutschen klein geschrieben. 2327. Wir müssen alles klären, damit es keine Mißverständnisse geben wird.

2328. Sein Verdacht hat sich im nachhinein als falsch erwiesen. 2329. Du mußt diese Blätter übereinanderlegen. 2330. Die Miete ist im voraus zu bezahlen. 2331. Und du läßt dir das gefallen? 2332. Wenn du durch den Fluß gehen willst, mußt du dich warm anziehen.

Welches Tier versteckt sich hier? Katera žival se skriva tukaj? Tischwein, Schweinsbraten ... 2333. Armausschnitt, Bromausschlag, Mausoleum 2334. Anwalt, Blätterwald, Walzer 2335. Jahrhundert, Schundliteratur, Hundertjahrfeier 2336. Giraffe, Affekt, Waffenlager 2337. Tariflohn, Sandflohfieber, Flohner

2338. Allmächtiger, Haarfestiger, unvorsichtigerweise 2339. Adjustierung, Gewohnheitstier, Haustier 2340. Grundrente, Abenteuer, Entehrung 2341. Aktiengesellschaft, Dieselmotor, Gesellenprüfung 2342. Aktiengesellschaft, Wissenschaft, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 2343. Gelenkkopferdichtung, Kupferdruck, Opferdarbringung 2344. Äpfelchen, Doppelchor, Kelchglas 2345. Eiterbeule, Keule, Heulerei

193

Lösungen Rešitve

1!.°191V1 15-nl:i1W1N17'

Bei einigen Übungen sind mehrere Lösungen möglich! Hier wird meist nur eine angeführt. Pri nekaterih vajah je več rešitev! Tukaj je večinoma zapisana le ena. der; die; der; der; die der; die; das; das; die die; die; die; der; das das; der; der; die; der der; die; die; das; die das; das; die; der; der die; die; der; der; die der; das; der; der; die der; das; das Messer = nož; der Messer = merilec (naprava; oseba); die See = mode; der See =jezero 10. das; der; die; die; der 11. der; der; das; die; der 12. der; der; der; das; der 13. der; der; die; die; die 14. die; das; die; der; die 15. der; der; die; die; die 16. die; die; der; das; die 17. das; der; der; der; die 18. der; die; die; das; die 19. die; das; der; die; die 20. der; die; der; der; die 21. das; der; der; die; das 22. der; das; der; die; das 23. das; das; der; das; das 24. das; der; das; das; die 25. der; der; der; der; die 26. der; die; das; das; der 27. das; das; die Band = glasbena skupina; der Band = zvezek (n. pr.: enciklopedija v treh zvezkih); das Band = trak; die 28. der; der; der = das Teil; die; der 29. die; die; die Leiter = lestev; der Leiter = vodja; die; das 30. der; der; der; die; das 31. den Studenten 32. Semmeln 33. des Großvaters 34. die Menschen 35. Bilder 36. den Herrn 37 Herrn Meier

38. Professoren 39. den Kinos 40. den Büros 41. des Doktors 42. der Professoren 43. den Namen 44. Seen; Bergen; dem Herrn 41 den Herrn 46. Herren 47. Namen 41 dem Studenten 49. Schülerinnen 50. den Kindern 51. den Freunden 52. dem Schüler 53. den Freundinnen 54. den Mann 51 den Schülerinnen 56. dem Polizisten 57 den Katzen 58. die Anträge 59. Möglichkeiten 60. Bücher 61. dem Tag 62. die Bäche 63. Söhne 64. den Wäldern 65. Öfen 66. dem Studierenden 67. Augen 68. die Uhr 69. die Studentinnen 71 Die Bären 71. Kenntnisse 72. die Hände 73. Die Mädchen 74. Schmerzes 75. die Illustrierten 71 Die Bräute 77. Herzen 78. Götter 79. Mäuse 81 Töchter 81. Die Nächte 82. Mannes 83. Lehrerinnen 84. Sportlerinnen 85. Ärzte 86. Die Ärztinnen 87 Die Postämter 88. Bücher 89. Die Tage 90. Brüder 91. des Tages; die Tage 92. des Vaters; die Väter 9.1 des Baches; die Bäche 94. des Saales; die Säle 91 des Sohnes; die Söhne 96. des Fuchses; die Füchse

Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

des Leibes; die Leiber des Waldes; die Wälder des Ofens; die Öfen des Deckels; die Deckel des Vogels; die Vögel des Apfels; die Apfel die Hände die Mütter des Eigentums; die Eigentümer die Kühe des Brotes; die Brote des Kindes; die Kinder des Messers; die Messer des Mädchens; die Mädchen des Echos; die Echos des Bauern; die Bauern die Frauen des Schmerzes; die Schmerzen des Herzens; die Herzen des Sees; die Seen des Auges; die Augen des Herrn; die Herren die Lehrerinnen des Studierenden; die Studierenden -en; -en -es; -es -en; -e -en -en; -en -en; -en; -en -en -en -e -en; -en -er; -en -e -es; -es; -en (d; -es -e hohe hohes -e -en; -en -e -er; -en -en -e -e 25; -es -en; -en -en; -e -en; -en 0; -er; -en -e; -en -es; -en

195

152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

196

-e -e; -e; -e -en -en; -es -e -e -en; -en; -en; -en -en -e; -en; -en -en -en; -es -e -en; -en -en -e; -en -en; -e -e -en; -e -es -en; -e -e; -en -e; -er; -es -en; -en -e -en; -en -en -en; -en -en; -en -es; -es; -en -es -en -en -en -en -e; -en -en -en -e -e; -en -en; -en -es -e; -e -e -e -es -en -e -en; -en -en -e; -e -e -e -en -e -en -en -en; -en -en

ein Dreiundfünfzigstel 210. -en; -e 268 zweiundzwanzig 211. reicher; am reichsten; ddd reichste Dreiundreißigstel 212. schöner; am schönsten; ddd schönste 269. eine Million zweihundertvier213. müder; am müdesten; ddd müdeste undreißigtausend214. dunkler; am dunkelsten; ddd dunkelste fünfhundert215. teurer; am teuersten; ddd teuerste siebenundsechzig 216. heißer; am heißesten; ddd heißeste 270. siebentausend217. hübscher; am hübschesten; ddd hübscheste siebenhundert218. frischer; am frischesten; ddd frischeste siebenundsiebzig 219. älter; am ältesten; ddd älteste 271. dir 220. dankbarer; am dankbarsten; ddd dankbarste 272. mir 221. ärmer; am ärmsten; ddd ärmste 273. euch 222. länger; am längsten; ddd längste 274. dich; mich 223. wärmer; am wärmsten; ddd wärmste 275. ihn 224. kälter; am kältesten; ddd kälteste 276. dir 225. stärker; am stärksten; ddd stärkste 277. ihn 226. klüger; am klügsten; ddd klügste 278. uns 227. schlauer; am schlauesten; ddd schlaueste 279. ihn 228. höher; am höchsten; ddd höchste 280. mir 229. besser; am besten; ddd beste 281. ihnen; uns 230. jünger; am jüngsten; ddd jüngste 282. dich 231. mehr; am meisten; ddd meiste 283. Ihnen 232. schwächer; am schwächsten; ddd schwächste 284. dich 233. brauner; am braunsten; ddd braunste 285. dir 234. kürzer; am kürzesten; ddd kürzeste 286. ihm 235. edler; am edelsten; ddd edelste 287. mir 236. gröber; am gröbsten; ddd gröbste 288. ihm 237. kranker; am kränksten; ddd kränkste 238. gesünder (gesunder); am gesündesten [gesundes- 289. ihr 290. ihn ten]; ddd gesündeste [gesundeste] 291. Ihnen 239. sauberer; am saubersten; ddd sauberste 292. es 240. lauter; am lautesten; ddd lauteste 293. ihm 241. ddd erste 294. Ihnen 242. eintausendeins 295. ihn 243. zweitausendzweiu ndzwa nzig 296. uns 244. dreitausendachthundertsiebenundneunzig 297. mich 245. ddd siebenundzwanzigste 298. ihn 246. ddd achtzehnte 299. mich 247. ddd neunte 300. dir 248. einhundert(und)zwei 301. dir 249. die,der,das eintausendeinhundert[und]erste 302. Es (Sie) 250. zweitausendzweihundertzweiundzwanzig 303. dir 251. ddd dreißigste 304. dir 252. ddd achtzigste 305. uns 253. ddd neunzigste 306. ihm 254. eine Million zehntausendeinhundert(und)eins 255. ddd eintausendzweihundertvierunddreißigste 307. mir 256. (die!!!) eine Hälfte 308. ihn 257. drei Viertel 309. uns 258. einhundertdreiundzwanzig Fünfundvierzigstel 310. dich 259. ein Sechstel 311. mir 260. ein Fünfzehntel 312. mich 261. vier Fünfundfünfzigstel 313. ihn 262. ein Achtel 314. euch 263. drei Ganze und eine Hälfte 315. Ihnen 264. ein Eintausendeinhundertelftel 316. ihnen 265. drei Hundertstel 317. mir 266. neun Zehntel 318. dich; mich ddd - die, der, das

267

319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377.

uns ihr mich mir uns dir mir uns ihm euch mir ihn; mir sich mir sich sich; sich mich; mir uns sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich sich mich sich uns mich dich mich sich sich uns mich uns; uns sich sich uns uns dir sich dich sich mich mir sich mich sich euch sich uns

378. 379. 380. 381 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436.

sich uns mich dich; dich euch sich sich mich sich dir sich mir sich sein ihr ihre Ihrer; Ihren seine seiner; ihre seiner ihrer meine seine deiner seiner ihren seine deine seiner dein seine dein seine; deren (ihren) meine ihr (mein) seine; ihre seine seine Ihr seine; seine seiner seine ihren; ihrer ihren ihre; ihrer seinen seine ihren meinen seine ihrem sein; seine meine meine Unser seine Meine; unsere Meine; mein ihre

437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495.

ihre seine meinen deine ihre deine seinen ihr seinen ihr; ihrer seinen Meine ihren meine seine seine ihrer unserer Meine (Deine ...) seine seine seine Unser ihr ihr seine ihre mein Mein; meine (Dein ...) deine Ihren Ihre deinen (deine) deine seine Ihren Ihr ihre seine eure seinem deine seine deine -es -e -en -e -en derselbe -e dieselbe -e -es -es Das diejenige -en Das

496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553.

-e -e -en die gleichen Derjenige; der (Diejenige; die) -e denselben -e Das; dasjenige -e Dieser; diesen -es denjenigen Derjenige -en; -en -es Diejenigen -er Dasselbe -e demselben -e -es derselbe -es derselbe -es; -es -er demjenigen -en -er -e denselben -e -en -es; -es -e Dieser (Der); jene (die) denselben -es -em; -em -es 0; rö Derjenige derselbe das der den die der dessen welche (die) deren die das welche (die) die denen

197

554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610.

198

die die das der den der welcher (der) welche (die) dessen die denen dessen deren das den deren der Er sorgte für seinen Bruder und dessen Kinder. Ich habe jemandem geholfen. Alle sind gegangen. Er denkt nur an das, was ihn betrifft. Er meint dasselbe wie du. Wer war hier? Wessen Buch ist das? Welche von diesen Damen ist Ihre Frau? Welchen von diesen Anzügen wollen Sie nehmen? Welchem Schüler gehört das Buch? Was für ein Student ist er? Was für Leute sind das? Jemand ist gekommen. Wir haben niemanden gesehen. Sind Sie/Seid ihr jemandem begegnet? Jeder von euch sollte das wissen. Viele halten ihn für dumm. Niemand hat ihn gesehen. Man sagte mir nichts davon. Ich brauche jemanden, der mir helfen wird. Alle haben sie gesehen. Niemand hat ihr geholfen. Einige denken darüber nicht nach. Was für ein Buch hast du gekauft? Welcher Professor unterrichtet Chemie? Ich habe jemandem den Platz gegeben. Jeder würde sich darüber freuen. Schon mancher hat mich verwechselt. Aber niemand ist gekommen. Jeder muss das wissen! Jemand hat dich gesucht. Ist schon jemand in den USA gewesen? Jemand hat mir meine Tasche gestohlen. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. In dieser Unordnung kennt sich wirklich keiner aus. Jeder Fünfte kann nicht schwimmen. Wir sich alle gleich. Doch jeder ist anders. Ich habe es niemandem erzählt. Nichts wird mich davon abhalten.

611. Jemand hat ihm gesagt, dass die Vorlesung schon begonnen hat. 612. Wem soll ich das überreichen? 613. Habe ich etwas falsch gemacht? 614. Ich muss dir etwas sagen. 615. Ich muss dich was fragen. 616. Er/Sie muss noch einige Sachen einkaufen. 617. Er/Sie hat noch etwas zu sagen. 618. Das ist etwas ganz anderes. 619. Haben Sie etwas Passendes gefunden? 620. Er/Sie ist jemand, der (die) sich nur schwer anderen anschließt. 621. Ich habe gar keine Zeit. 622. Das kann man/kannst du wirklich nicht sagen. 623. So etwas tut man nicht. 624. Du kannst doch nicht so mir nichts, dir nichts davonlaufen. 625. Daraus wird nichts. 626. Wer ist dieser Junge? 627. Wer weiß, vielleicht kommt sie nie wieder. 628. Aus nichts wird nichts. 629. Was soll das bedeuten?/Was hat das zu bedeuten? 630. Was du nicht sagst! 631. schon 632. Glücklicherweise; hier 633. sonst 634. hier 635. Dort 636. gestern 637. sehr 638. besonders 639. überallher; überallhin 640. Wohin 641. morgens; abends 642. Feiertags 643. sonntags 644. Bisher 645. immer 646. öfters 647. überaus 648. fast 649. dadurch 650. genauso 651. Genau 652. her 653. hin 654. Dahinter 655. genauso 656. dahin 657. umsonst 658. weitaus 659. vielmals 660. Woraus 661. früh 662. zutiefst 663. geradeaus 664. Drüben 665. mitten 666. besonders;abends

667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711.

Ausgerechnet Unglücklicherweise sicher worüber Nie; nimmer spätestens dahinter irgendwohin derart kaum Allein meistens keinesfalls ziemlich zurück nirgends hinaus Endlich her bald nie inzwischen Ansonsten nämlich Sogar wochentags findet man dort einen Parkplatz. Haben Sie sonst noch Fragen? Kommst du jetzt mal her! Ich habe es ja gleich gewusst! Aber natürlich kommen wir Seid ihr jetzt wohl still! So geht es halt nicht! Das ist vielleicht komisch gewesen. Geht jetzt doch bitte! Wo bleibt er nur? Wollen Sie etwa mitkommen? Warum ist sie auch zu spät gekommen? Er ist aber groß geworden. Ich konnte leider nicht eher kommen. Wenn ich nur wüsste, wo sie so lange bleibt. Es wird vielleicht besser sein, wenn du zu Hause bleibst und lernst. Ich habe dich überall gesucht. Der Hut liegt gleich vorne im Schrank. Das Buch steht irgendwo im Regal. Das Haus stand schon damals hier, als ich noch klein war. Die Gäste sind soeben eingetroffen.

712. Wir müssen mittlerweile alle Formeln kennen. 713. Wo hast du denn jetzt wieder deine Brille hingelegt? 714. Das Museum hat werktags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. 715. War sonst noch jemand da? 716. Sie wird es dennoch tun. 717. Das ist allerdings richtig, aber es ist nicht die volle Wahrheit. 718. Er ist dafür bestraft worden, dass er das hohe Gericht belogen hat. 719. Es ist etwas Wahres daran, was du uns erzählt hast. 720. Sie geht oft zu den Wasserfällen und bewundert die Werke der Natur. 721. dem 722. -em 723. -er 724. -er 725. -er 726. -er 727. dem 728. dem 729. -em 730. -em 731. -en 732. -em; -er 733. der; das 734. einem (dem) 735. der; zum (dem) 736. dem 737. -en 738. die 739. das 740. -e 741. -en 742. die 743. -em; -QJ 744. das 745. ins (in+das) 746. -em 747. -er 748. -em 749. der 750. der 751. die 752. die (eine) 753. den 754. dem 755. den 756. der 757. der 758. des 759. der 760. der 761. die 762. -em; -en 763. -en; -en 764. -en

765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823.

-en -er -en -em -em -e -er -em -e -em; -em -em -er -es -[em] -em -[em] mir ihr Ihnen euch; ihnen mich; dich ihm ihm ihm ihnen uns; ihnen ihn uns ihr ihr dich euch uns ihr mich ihn mich ihn ihr euch euer (euertwegen) mir euch dir mich ihn seinen; seinem seiner; seinem ihren; ihre seinem; seiner ihrem; ihrer seinem sein seine seine; ihren seinen seinem sein ihrem

199

824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869.

200

seiner seinem ihren meinen seine das den die denen dem der dem denen den denen den deren Klaus malt ein Bild, und Eva liest ein Buch. Patrick studiert Medizin, denn er will Arzt werden. Sie war wieder gesund und konnte wieder arbeiten. Robert und Werner gingen zum Sportplatz. Eva spricht sowohl Englisch als auch Französisch. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Entweder liest Patrick ein Buch, oder er schreibt einen Brief. Ich ging wieder ins Haus, denn es war draußen sehr kühl geworden. Robert will ins Kino gehen aber Eva hat keine Lust. Sag noch ein Wort und du fliegst raus! Sie schreibt schön nur sie müsste schneller schreiben. Meine Eltern kommen morgen oder übermorgen. Meine Eltern kommen entweder morgen oder übermorgen. Ich gehe ins Bett, denn es ist schon sehrspät. Ich habe weder Geld noch eine Kreditkarte. Er ist ein aufmerksamer und fleißiger Schüler. Eva kommt nicht morgen sondem übermorgen. Er arbeitet gut wenn auch langsam. Eva und Klaus wollten ins Kino allein Robert hatte keine Lust. Seine Eltern sowohl wie sein Großvater fahren ans Meer. Eva wollte lernen aber Klaus hatte keine Lust. Statt zu arbeiten geht er ins Schwimmbad. Sie ging vorbei, ohne zu grüßen. Er ist fähig dieses Verbrechen zu begehen. Anstatt in die Schule zu gehen, trifft sie ihre Freundinnen. Eva, Klaus und Anna gehen in die Schule. Er hat große, gepflegte und ruhige Hände. Beende zuerst dein Studium, denn das bringt dich beruflich weiter. Es ist sowohl für Frauen als auch für Männer und Kinder geeignet.

870. Weder die Lehrerin, noch der Lehrer sagten es ihm. 871. Nicht er ist schuld, sondern sie. 872. Wir haben noch viele Gebrauchtwagen aber sie sind leider ohne Katalysator. 873. Sie kauft Äpfel und Birnen sowie Nüsse und Mandeln. 874. Du kannst entweder Jus studieren oder zum Theater gehen. 875. Er ist in Sport nicht gut jedoch in den Sprachen allen voraus. 876. Gehst du zur Schule oder bleibst du zu Hause? 877. Sie ist schön, wenn auch nicht mehr ganz jung. 878. Anstatt mir einen Brief schreiben, ruft er mich lieber an. 879 Sie hat dich schon vorher gesucht, nur ich habe vergessen, es dir zu sagen. 880 Es donnert, blitzt und regnet in Strömen. 881. Sie wurde eingestellt, um Briefe an unsere Kunden zu schreiben. 882. Er rief sie, allein sie hörte ihn nicht. 883. Er ist nicht nur ein guter Arzt, sondern auch ein guter Lehrer. 884. Anna möchte noch bei ihrer Tante bleiben, aber sie muss nach Hause gehen. 885. Sie hörte sich alles an, ohne eine Miene zu verziehen. 886. Sowohl Slowenien als auch Italien werden im Sommer viel besucht. 887 Sie spielt nicht nur Klavier, sondern auch Gitarre. 888 Statt erst morgen zu kommen, kommt sie schon heute. 889. Er wollte sich noch den zweiten Film ansehen, doch er musste ins Bett. 890. Ich warte hier, und du gehst rasch zum Briefkasten. 891. Hilf mir oder geh weg! 892. Entweder beginnst du, anständig zu sein, oder du wirst entlassen. 893 Herr Lang hat keine Zeit, denn er muss um 8 Uhr im Büro sein. 894. Anna ging schlafen, ohne etwas zu essen. 895. Weder studiert er Jus noch ist er beim Theater. 896. Er erzählte, und sie hörten aufmerksam zu. 897. Anna arbeitet jetzt im Krankenhaus, denn sie will Ärztin werden. 898. Sie singt sowohl auf Englisch als auch auf Französisch. 899. Eva besucht nicht nur ihre Tante, sondern sie sieht sich auch die Altstadt an. 900. Sie ist gebeten worden, erst morgen zu kommen. 901. Das Auto gehört dem Gast. 902. Der Kaffee schadet dem Kind. 903. Herr Meier öffnet dem Gast die Tür. 904. Robert bietet dem Freund eine Zigarette an. 905. Wir schreiben dem Freund einen Brief.

906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953.

Du zeigst dem Gast die Stadt. Du gibst dem Onkel eine Zigarette. Ich zeige der Mutter die Rechnung. Der Briefträger bringt Frau Müller das Geld. Die Mutter kauft dem Kind eine Bonbonniere. Herr Meier beginnt seine Reise in Köln. Mein Freund steigt ein, und der Zug fährt ab Ich schenke meiner Schwester einen Füller. Der Zug fährt um 13.20 Uhr aus Köln ab. Herr Meier kommt pünktlich in Frankfurt an Er verlässt den Bahnhof. Herr Bauer unterbricht seine Reise in München. Herr Müller erklärt die Regeln, verbessert die Fehler und wiederholt die Aufgabe. Robert steigt aus und kauft eine Zeitung. Meine Freundin steigt ein, und der Zug fährt ab. Der Zug kommt in Frankfurt an und mein Freund steigt aus. Meine Wohnung liegt über seiner Wohnung. Der Mantel hängt an dem Haken. Ich hänge den Mantel an den Haken. Patrick legt die Zeitung auf den Tisch. Ich bringe die Teller und die Tassen aus der Küche ins Zimmer. Der Schlüssel steckt in meiner Tasche. Das Kind bringt die Kartoffeln in den Keller. Ich erwarte Sie nicht vor diesem Freitag. Wir frühstücken auf der Terrasse. Der Vater steckt den Schlüssel in seine Tasche. Am Vormittag gehen wir immer auf die Uni. Der Sturm vernichtet den Wald. Wir kommen heute an. Er sagt es mir auf Deutsch. Der Sohn dankt dem Vater. Der Verbrecher flieht vor dem Polizisten. Das junge Mädchen erschreckt vor der Maus. Der Schauspieler erholt sich nach dem Unfall. Der junge Schauspieler träumt von einer großen Karriere. Der Reisende erkundigt sich nach der Abfahrt des Zuges. Der Arzt hütet sich vor Infektionen. Die Tochter schreibt einen Brief an die Mutter. Die Wurst schmeckt nach Knoblauch. Der junge Mann überredet seine Freundin zu einem Kinobesuch. Die Eltern sorgen sich um das verschwundene Kind. Mein Freund denkt über meinen Vorschlag nach. Die Tochter sorgt für die kranke Mutter. Die Mutter versteckt die Weihnachtsgeschenke vor den Kindern. Die Mutter verteilt den Kuchen an die Kinder. Ich gehe oft in das Geschäft Die Schüler grüßen den Lehrer höflich. Wozu gratulierst du ihm?

954. Unser Haus hat einen schönen großen Garten. 955. Die Zigaretten gehören nicht meinem Vater. 956. Wir gehen gern durch die Straßen. 957. Er ist ein Student an der Universität in Munchen. 958 Meine Mutter weckt mich jeden Tag um b uhr auf. 959. In letzter Zeit regnet es jeden Tag stark. 960. Ich höre mir abends immer Musik an. 961. Sie können gut Deutsch sprechen. 962. Mein Vater will ein Glas Bier trinken. 963. Wir müssen viel lernen. 964. Sie kann den Geldschein nicht finden. 965. Ich will heute das Menü essen. 966. Patrick muss zu Fuß zur Uni gehen. 967. Anna will in Mainz aussteigen. 968 Herr Müller will seinen Freund nach Hause fahren. 969. Können Sie heute Abend zu mir kommen? 970. Das Auto muss schnell weiterfahren. 971. Nach dem Essen dürfen wir ins Kino gehen 972. Kannst du gegen sieben Uhr bei Robert sein? 973 Wir wollen unsere Freunde bald wieder sehen. 974. Ich soll jetzt die Geschenke einkaufen. 975. Wir wollen nach dem Essen ins Kino gehen. 976. Klaus will jeden Tag zu Fuß zur Universität gehen. 977. Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? 978. Sie will keine Suppe essen. 979. Sie sollen die Schallplatten mitbringen. 980. Wir müssen sofort anfangen. 981. Das kannst du nicht wissen. 982. Warum willst du nicht mitfahren? 983. Wir dürfen uns nicht verspäten. 984. Was soll das bedeuten? 985. Ich kann mein Heft nicht finden. 986. Wir dürfen nicht mitfahren. 987. Sie mag gern Erdbeereis essen. 988 Warum wollen Sie der älteren Dame nicht helfen? 989. Sie muss zur Post gehen. 990. Ich muss heute früh ins Bett gehen. 991. Er besuchte einen Freund. 992. Er suchte eine Wohnung. 993. Frau Meier wohnte in Berlin. 994. Patrick studierte in München. 995. Werner lehnte die Zigaretten ab. 996. Er gratulierte ihm zum Geburtstag. 997. Wir wünschten Ihnen viel Vergnügen. 998. Sie zählten ihr Geld. 999. Er beschrieb uns seine neue Wohnung. 1000. Die Frau vermietete das Zimmer. Es kostete 163 € [Euro]. 1001. Er begrüßte seine Lehrerin höflich. 1002. Wir besuchten unsere Großeltern oft. 1003. Klaus kannte diesen Mann nicht. 1004. Morgens brachte Frau Meier die Zeitung, mittags brachte ich sie wieder zurück.

201

1005. Ich hatte kein Geld und konnte das Buch 1055. Wir gingen jeden Tag auf den Spielplatz. nicht kaufen. 1056. Ich flog nach Paris und sah mir die Sehens1006. Der Kaufmann musste zur Polizei gehen, würdigkeiten an. denn er hatte die Uhr des Mannes. 1057. Er ging weg und kam bald wieder zurück. 1007. Wir kannten hier die Leute nicht und hatten 1058. Der Bericht stand in der Zeitung. keine Freunde. 1059. Die Nachbarin stritt mit ihrem Mann. 1008. Ihr musstet für die Prüfung lernen. 1060. Ich konnte ungestört durchgehen. 1009. Die Frau fand den Schlüssel nicht. 1061. Er wollte mit seiner Freundin sprechen. 1010. Die Stimme des Mannes klang zornig. 1062. Werner musste die Maske abnehmen. 1011. Trankt ihr keine Milch zum Frühstück? 1063. Was sollten wir tun? 1012. Sie traf Anna vor dem Kino. 1064. Sie wollte die Uhr zurück geben. 1013. Der Vater sprach mit dem Lehrer. 1065. Mein Vater wollte mir Geld schicken. 1014. Er nahm ein Buch aus dem Regal. 1066. Wir wollten unsere Wege gehen. 1015. Herr Berger half seiner Frau. 1067. Ich wollte das Geld nicht. 1016. Er warf zwei Geldstücke ein. 1068. Wolltest du die Jacke nicht anziehen? 1017. Der Hauptfilm begann um 21 Uhr. 1069. Ich musste den Tisch abräumen. 1018. Sprachen Sie mit meinem Vater? 1070. Wir mussten die Maschine sofort reparieren. 1019. Wir halfen Ihnen und schrieben den Brief 1071. Ich ließ in meinem Haus keinen fremden für Sie. Mann wohnen. 1020. Klaus fehlte oft beim Unterricht. 1072. Wir konnten kein Hausmädchen gebrauchen. 1021. Der Kaufmann las das Telegramm. 1073. Wie viel wollten Sie für das Buch haben? 1022. Ich sah auf meine Uhr. 1074. Man musste dem Kind Selbstkontrolle beibringen. 1023. Wir aßen heute Fisch zu Mittag. 1075. Er wollte einen neuen Wagen haben. 1024. Ich gab dir mein Buch. 1076. Sie mochte ihren Nachbarn sehr. 1025. Ich saß im Sessel und las die Zeitung. 1077. Wollten Sie sie wirklich heiraten? 1026. Die Uhr lag auf dem Nachttisch. 1078. Er konnte alle Formeln auswendig. 1027. Hans wusch sich das Gesicht und die Hän- 1079. Ich konnte alle Aufgaben schnell lösen. de. 1080. Wir mussten drei Aufsätze schreiben. 1028. Wann fing der Unterricht an? 1081. Sie hat zuerst für die Prüfung gelernt und 1029. Robert kaufte drei Kinokarten. dann ist sie ins Kino gegangen. 1030. Wir lernten für die Prüfung. 1082. Was hast du in der Tasche gehabt? 1031. Die Putzfrau räumte mein Zimmer auf. 1083. Worüber hat sie gelacht? 1032. Frau Meier vermietete ein Zimmer an ei1084. Wir haben abends einen langen Spaziergang nen Studenten. gemacht. 1033. Ich legte meinen Hut auf die Hutablage. 1085. Er ist gestern Abend noch in die Stadt gefahren. 1034. Herr Meier erwartete uns um 20 Uhr. 1086. Der Herr hat ein Taxi gerufen und ist zum 1035. Sie konnte leider nicht mitkommen, weil sie Bahnhof gefahren. mit ihrer Mutter zu Abend all. 1087. Wie hat dieser Mann im blauen Mantel gehei1036. Der Lehrer fragte sie nach ihrer Adresse. ßen? 1037. Sabine eröffnete eine neue Boutique. 1088. Sie hat die Möbel einmal im Monat umgestellt. 1038. Die Eltern machten sich Sorgen um ihre Kin- 1089. Der Zug hat in Halbenrain nicht gehalten, und der. wir sind bis Bad Radkersburg gefahren. 1039. Allen sie das Brot? 1090. Ich habe Eva angerufen und sie zum Essen 1040. Mein kleiner Bruder schaute gerade aus eingeladen. dem Fenster. 1091. Der Herr hat den Hörer abgehoben und sei1041. Klaus und Eva gingen am Montag ins Kino. nen Namen gesagt. 1042. Du lerntest immer viele Leute kennen. 1092. Ich bin drei Tage in Berlin geblieben und dann 1043. Wir luden Sie zum Abendessen ein. bin ich nach Bonn gegangen. 1044. Man stellte uns unmögliche Bedingungen. 1093. Der Mann hat laut gerufen und das Kind ist 1045. Er ging mir auf die Nerven. sehr erschrocken. 1046. Wie hieß der junge Mann? 1094. Wann ist denn Frau Meier aus Hamburg zu1047. Er ging seine Wege. rückgekommen? 1048. Ich traf viele neue Freunde. 1095. Meine Eltern haben eine Reise gemacht und 1049. Eva dachte an ihre Mutter. sind nach Italien gefahren. 1050. Er unterbrach seine Rede und ging zum Te- 1096. Robert ist ins Kino gekommen, wo gerade die lefon. Wochenschau gelaufen ist. 1051. Er liebte seine Freundin über alles. 1097. Ich habe Frau Meier Blumen und eine Vase mit1052. Warteten Sie lange? gebracht. 1053. Ich machte einen guten Tee. 1098. Mein Vater hat abends immer von seiner Arbeit 1054. Er wusste über alles Bescheid. gesprochen.

202

1099. Das schnelle Auto hat den LKW überholt. 1100. Der Bauer hat schon in der Früh auf dem Feld gearbeitet. 1101. Der Polizist hat mich nach meinem Führerschein gefragt. 1102. Wir sind trotz schlechten Wetters spazieren gegangen. 1103. Früher ist man auf den Straßen in Graz 60 km/h gefahren. 1104. Die wunderschönen Farben des Waldes im Herbst haben mir sehr gefallen. 1105. Der kleine Klaus ist fast immer auf die Nase gefallen. 1106. Im Winter hat die Sonne sehr gut getan. 1107. Die Motorradfahrer haben Schutzhelme tragen müssen. 1108. Ich bin fast jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden. 1109. Ich bin um 7 Uhr in die Schule gegangen. 1110. Bist du gestern am Nachmittag zu Hause gewesen? 1111. Ich bin meistens mit der Straßenbahn gefahren. 1112. Ich habe schon lange kein Auto gefahren. 1113. Die Studenten haben dem Professor zugehört. 1114. Sie haben versucht alles mitzuschreiben, was der Professor gesagt hat. 1115. Die Medizinstudenten haben Anatomie aus alten Büchern gelernt. 1116. Auf dem Land ist die Luft fast unverschmutzt gewesen. 1117. Die Schauspieler haben ein interessantes Stück gespielt. 1118. Es hat dir sicher gefallen. 1119. Sie haben mir sehr damit geholfen. 1120. Er ist bei der nächsten Ausfahrt abgefahren. 1121. Patrick hat nach seiner Brieftasche gegriffen. 1122. Es ist nicht sicher gewesen, ob sich unsere Lage dadurch verbessert hat. 1123. Es hat nur fünf Minuten gedauert. 1124. Ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert und ihm alles Gute gewünscht. 1125. Frau Meier hat dich gegrüßt. 1126. Ich habe heute um 7 Uhr gefrühstückt. 1127. Meine Eltern haben in München gelebt. 1128. Herr Berger hat den Gast begrüßt und ihn ins Zimmer geführt. 1129. Diese Bücher haben mir nicht gehört. 1130. Werner hat sich morgens rasiert. 1 131. Er hat auf meinen Brief nicht geantwortet. 1132. Mein Vater hat in Bonn gearbeitet und in Köln gewohnt. 1133. Eva hat einen langen Brief geschrieben. 1134. Er hat dem Gast einen Kaffee angeboten. 1135. Herr Meier hat seinen Mantel ausgezogen. 1136. Wir haben die Fenster und die Tür geschlossen. 1137. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. 1138. Die Freunde haben zusammengesessen und ein Glas Saft getrunken.

1139. Sie haben sie zum Essen eingeladen. 1140. Ich habe es nicht meinetwegen, sondern deinetwegen getan. 1141. Ich habe wirklich keine Zeit zum Träumen gehabt. 1142. Die Garantie für die Waschmaschine hat nicht mehr gegolten. 1143. Ich habe keine Angst vor Hunden gehabt. 1144. Wie hat denn die junge Dame geheißen? 1145. Er hat versucht durchs Fenster zu fliehen. 1146. Wann haben wir eine Pause gemacht? 1147. Diese Sachen haben mir wirklich nicht gehört. 1148. Klaus hat sich das Gesicht und die Hände gewaschen. 1149. Eva hat sich das große Wörterbuch gekauft. 1150. Die Studierenden haben jeden Tag für die Prüfung gelernt. 1151. Robert ist eine Woche bei seinen Freunden geblieben. 1152. Werner hat den Schlüssel nicht gefunden. 1153. Ich habe gerade einen Brief an die Behörden geschrieben. 1154. Sie hat mir die Wohnung ihres Freundes gezeigt. 1155. Die Rosen in unserem Garten haben zurzeit nicht geblüht. 1156. Er hat sich mit englischer Geschichte beschäftigt. 1157. Sie hat sich über die roten Kleider und Tücher gefreut. 1158. Seine Bücher haben mirgroße Freude bereitet. 1159. Ich habe kein Glück gehabt. 1160. Er ist überhaupt nicht eifersüchtig gewesen. 1161. Ich bin nicht nach London gefahren, ich bin geflogen. 1162. Sie hat sich über ihre Geschenke gefreut. 1163. Wie ist man damit umgegangen? 1164. Das Fest hat begonnen, als (!) alle Platz genommen haben. 1165. Er hat ihm grob den Ball aus der Hand geschlagen. 1166. Wir haben ihren Mut bewundert. 1167. Er ist sein ganzes Leben lang Maurer gewesen. 1168. Die Studentin hat die Klausur am vergangenen (!) Freitag geschrieben. 1169. Wir sind wieder nach Hause gegangen, weil es draußen kühl geworden ist. 1170. Er hat immer wieder neue Ausreden gefunden. 1171. Ich habe da bleiben müssen. 1172. Ich habe das neue Buch holen wollen. 1173. Wir haben das klarstellen sollen. 1174. Sie hat nicht jeden Tag zur Schule laufen können. 1175. Er hat sie im Auge behalten wollen. 1176. Sie haben mir vertrauen können. 1177. Sie hat viele Bücher geschenkt bekommen. 1178. Das hat sich nicht vermeiden lassen. 1179. Was habe ich dagegen tun sollen? 1180. Robert hat leider nicht französisch sprechen können.

203

1181. Eva hat Französisch gekonnt. 1182. Ich habe meine Freunde kommen sehen. 1183. Hast du ihren Mann sprechen können? 1184. Das hat dir viele Vorteile bringen können. 1185. Ich habe Sie am Abend nicht besuchen können 1186. Sie hat das einfach einsehen müssen. 1187. Die Lehrerin hat jedes Wort wiederholen müssen. 1188. Die Arbeiter haben heute besonders lange arbeiten müssen. 1189. Die Kinder haben nicht zu Fuß in die Schule gehen wollen. 1190. Eva und Klaus haben zu Hause bleiben und lernen müssen. 1191. Sie haben früher gut deutsch sprechen können. 1192. Eva hat in Graz aussteigen müssen. 1193. Wir haben uns verspäten dürfen. 1194. Was hat er sagen wollen? 1195. Robert hat alle Hausaufgaben schreiben kön nen. 1196. Ich habe das nicht sagen können. 1197. Eva hat noch immer kein Deutsch gekonnt. 1198. Klaus hat heute nicht ins Kino gedurft. 1199. Klaus hat heute nicht ins Kino gehen dürfen. 1200. Das Kind hat das nicht essen mögen. 1201. Sie war mit ihrem Bruder spazieren gegangen. 1202. Meine Freundin hatte immer über die Schulereignisse gesprochen. 1203. Patrick hatte sich auf den Brief gefreut. 1204. Eva hatte sich von Klaus verabschiedet. 1205. Du hattest deine Nase überall hineingesteckt. 1206. Er hatte jeden Nachmittag seine Hausaufgaben gemacht. 1207. Es war alles ihre Schuld gewesen. 1208. Du warst für sie der wichtigste Mann gewesen. 1209. Es hatte gedonnert, geblitzt und in Strömen geregnet. 1210. Er hatte seinen Gästen Kuchen angeboten. 1211. Eva war am Montag zur Prüfung angetreten. 1212. Der kleine Robert war in Tränen ausgebrochen. 1213. Ich war zweimal die Woche zu ihm gegangen. 1214. Anna hatte Eva den Besuch dieses Filmes abgeraten. 1215. Wir hatten auf deine Erfolge angestoßen. 1216. Ich hatte mich nach ihrer Adresse erkundigt. 1217. Wir hatten uns über alles Mögliche unterhalten. 1218. Er hatte bewiesen, dass er der Größte gewesen war. 1219. Die Leute waren zu uns ins Büro gekommen. 1220. Wir hatten immer mehr Erfahrungen gesammelt. 1221. Der Forscher hatte sich in die blaue Tiefe begeben. 1222. Hattest du in der Schule neue Freunde gefunden? 1223. Er war ein guter Schauspieler gewesen. 1224. Ich war am Sonntag zu meinen Großeltern gegangen. 1225. Eva hatte die Weihnachtsgeschenke eingekauft. 204

1226. Patrick hatte ein Studentenabonnement bestellt. 1227. Die Studenten hatten zum Vorzugspreis gelesen. 1228. Ich hatte mein Zimmer neu eingerichtet. 1229. Anna hatte eine sehr günstige Wohnung gefunden. 1230. Sie war nach Amerika zu ihrer Tante geflogen. 1231. Eva war nicht mitgefahren. 1232. Die Lehrerin hatte die Hefte an die Schüler ausgeteilt. 1233. Anna hatte sich für die wunderschönen Blumen bedankt. 1234. Robert hatte sich für die neuen Bücher interessiert. 1235. Wir hatten uns auf die Fragen konzentriert. 1236. Das kleine Kind hatte sich sehr nach seiner Mutter gesehnt. 1237. Eva hatte über alles gründlich nachgedacht. 1238. Patrick hatte sich auf seine Freunde verlassen. 1239. Klaus hatte sich verliebt. 1240. Ich war gleich darauf zurückgekommen. 1241. Die Schüler hatten sich an ihren Schuldirektor gewendet/gewandt. 1242. Maria hatte an der großen Verlosung teilgenommen. 1243. Eva hatte noch immer geträumt, einmal eine große Schauspielerin zu sein. 1244. Wir hatten uns leider von euch verabschieden müssen. 1245. Der Student hatte beim Institutsvorstand vorsprechen müssen. 1246. Die Ärzte hatten sich vor Infektionen hüten müssen. 1247. Die Schüler hatten ihrem Lehrer nicht zuhören wollen. 1248. Sie hatte die Gelegenheit ausnutzen müssen. 1249. Hatten wir unsere Freunde dazu überreden sollen? 1250. Eva und Klaus hatten nicht ins Theater gehen dürfen. 1251. Maria war auf ihre Berichte sehr stolz gewesen. 1252. Im Winter waren die Straßen glatt und gefährlich gewesen und man hatte vorsichtig fahren müssen. 1253. Patrick hatte noch am selben Abend wegfahren müssen. 1254. Sie hatte weder englisch noch französisch sprechen können. 1255. Werner hatte seine Bücher einfach da liegen lassen. 1256. Robert hatte am Montag zu seinen Freunden fahren wollen. 1257. Ich hatte heute zu Mittag Fisch essen müssen. 1258. Maria und Eva hatten ins Kino gehen wollen und hatten sich den neuesten Film ansehen wollen. 1259. Es hatte doch ganz einfach sein müssen, diese Strecke in 15 Minuten zu schaffen. 1260. Ich hatte nicht mitgehen wollen. 1261. Wann wirst du das Paket von der Post abholen?

1262. Der Zug wird keinen Aufenthalt in Bonn haben. 1263. Wann werden wir uns am Sonntag treffen? 1264. Wir werden nach Wien fahren. 1265. Morgen werden die interessantesten Wettkämpfe stattfinden. 1266. Ich werde meinen Eltern morgen einen langen Brief schreiben. 1267. Klaus wird morgen nicht mit uns kommen. 1268. Werksunfälle wird es immer geben. 1269. Werden Sie mit Ihrem Leben immer zufrieden sein? 1270. Wird Anna heute zu Hause sein? 1271. Die Lehrerin wird den Schüler prüfen. 1272. Ich werde in diesem Sommer keine Ferienreise machen können. 1273. Das Wetterwird am Wochenende schön sein. 1274. Wir werden mit dem Wagen ins Gebirge fahren. 1275. Es wird heute bestimmt regnen. 1276. Wir werden uns nicht so schnell wieder sehen. 1277. Herr Meier wird den Kindern den Fahrplan erklären. 1278. Wir werden dem Kind ein Buch kaufen. 1279. Der Briefträger wird Frau Meier ein Telegramm bringen. 1280. Robert wird drei Kinokarten kaufen. 1281. Wir werden für die Prüfung lernen. 1282. Die Putzfrau wird das Zimmer aufräumen. 1283. Frau Meier wird das Zimmer an einen Studenten vermieten. 1284. Ich werde meinen Hut auf die Hutablage legen. 1285. Herr Müller wird uns um 8 Uhr erwarten. 1286. Ich werde ihm zum Geburtstag gratulieren. 1287. Ich werde ihm alles Gute und viel Glück im Leben wünschen. 1288. Ich werde Frau Meier von dir grüßen. 1289. Ich werde heute um 7 Uhr frühstücken. 1290. Die Vorlesung wird bis 20 Uhr dauern. 1291. Meine Eltern werden in München wohnen. 1292. Herr Berger wird den Gast begrüßen und ihn ins Zimmer führen. 1293. Diese Bücher werden mir gefallen. 1294. Robert wird das teuerste Wörterbuch kaufen. 1295. Er wird auf meinen Brief nicht antworten. 1296. Mein Vater wird in Bonn arbeiten und in Köln wohnen. 1297. Eva wird mir einen langen Brief schreiben. 1298. Er wird den Gästen Kuchen anbieten. 1299. Herr Meier wird seinen Mantel ausziehen. 1300. Wir werden die Fenster und die Tür schließen. 1301. Der Professor wird den Studenten fragen. 1302. Wir werden die Menschen auf dem Land kennen lernen. 1303. Der Lehrer wird den Namen nicht verstehen. 1304. Der Wirt wird die Gäste begrüßen. 1305. Der Junge wird mit der Katze spielen. 1306. Immer mehr Sportlerinnen werden Fußball spielen.

1307 In der Bibliothek werden wir viele Bücher zur Auswahl haben. 1308. Etwas Schöneres als unseren Garten wird es nicht geben. 1309. Ich werde keine Zeit haben. 1310. Die roten Rosen werden ihr sehr gefallen. 1311. Robert wird seine Freunde zu der Geburtstagsparty einladen. 1312. Ich werde meine alten Freunde begrüßen. 1313. Wir werden auf den kreisförmigen Parkplatz fahren. 1314. Er wird gern mit ihr zusammenarbeiten. 1315. Ich werde um 7 Uhr bei dir sein. 1316. Ich werde keine Lust dazu haben. 1317. Der Lehrer wird mich und nicht dich fragen. 1318. Ich werde zwei Pizze für uns bestellen. 1319. [Falsch: Ich werde gestern bei ihr sein.] (Tako ne gre! "Včeraj bom bil pri njej?!" Bodi pozoren!) Mogoče: Ich werde morgen bei ihr sein. 1320. Die Mutter wird ihn lesen und schreiben lehren. 1321. Er wird Eva rote Rosen mitgebracht haben. 1322. Ich werde das Buch zu Ende gelesen haben. 1323. Wir werden die Aufgabe gelöst haben. 1324. Ich werde die Mathematikarbeit sehr gut geschrieben haben. 1325. Im Winter wird man alles in Lila getragen haben. 1326. Eva wird ihm bei der Arbeit geholfen haben. 1327. Sie wird über übersinnliche Kräfte verfügt haben. 1328. Am Ende der Diskussion wird man abgestimmt haben. 1329. Sie werden die Tür geöffnet haben. 1330. Eva wird zu ihren Großeltern gegangen sein. 1331. Wir werden nach Hause gegangen sein, bevor die anderen kommen werden. 1332. Der Student wird womöglich die Vorlesung besucht haben. 1333. Sie wird am kommenden Donnerstag wieder zurückgekehrt sein. 1334. Er wird sich bei ihr entschuldigt haben. 1335. Robert wird einen langen Brief geschrieben haben. 1336. Er wird seine Schlüssel verloren haben. 1337. Der Lehrer wird ihn wahrscheinlich ausgefragt haben. 1338. Maria wird ans Meer gefahren sein. 1339. Sie werden gemütlich in dem kleinen Gasthaus gesessen haben. 1340. Eva wird viele Freunde zur Party eingeladen haben. 1341. Meine Mutter wird das Essen hingestellt haben. 1342. Er wird euch dadurch sehr geholfen haben. 1343. Er wird mit einer Kreditkarte bezahlt haben. 1344. Patrick wird wahrscheinlich kurz zu seiner Freundin gegangen sein. 1345. Das Auto wird vermutlich bis vor das Haus gefahren sein.

205

1346. Die Kinder werden wahrscheinlich Milch getrunken haben. 1347. Ich werde zu viel geredet haben. 1348. Eva wird am Nachmittag für die schwere Prüfung gelernt haben. 1349. Er wird dem Gewitter noch rechtzeitig entkommen sein. 1350. Sie werden den Vertrag unterzeichnet haben 1351. Sie werden eine Reise gemacht haben. 1352. Die Reise wird wohl zwei Wochen gedauert haben. 1353. Übermorgen werde ich die Arbeit beendet haben. 1354. Er wird dieses Buch nicht gelesen haben. 1355. Sie wird wohl mit deinem Auto ins Gebirge gefahren sein. 1356. Die junge Dame wird sicher neben dem Fenster gestanden haben. 1357. Die Gäste werden wahrscheinlich zu Fuß gekommen sein. 1358. Bis zum kommenden Sommersemester werde ich Latein sicher gut gelernt haben. 1359. Anscheinend werden Sie den Hund geärgert haben. 1360. Robert wird zuerst Englisch gelernt haben und dann in Oxford studieren. 1361. Das wird er sicher nicht gemacht haben. 1362. Ich glaube, ich werde die Prüfung nicht bestanden haben. 1363. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es nicht so gewesen sein wird. 1364. Sie werden doch ein Gewitter gekommn sein sehen. 1365. Die Kinder werden wohl in der Schule das Alphabet gelernt haben. 1366. Sie werden einen Ausflug gemacht haben. 1367. Sie wird wahrscheinlich zu ihren Großeltern gefahren sein 1368. Klaus wird gestern im Kino gewesen sein. 1369. Sie werden wahrscheinlich auf die Party gegangen sein. 1370. Der Zug wird wohl keinen Aufenthalt in Judenburg gehabt haben. 1371. Eva wird einen Brief an ihre Mutter geschrieben haben. 1372. Eva wird in die Schule gegangen sein. 1373. Die Leute werden viel über ihn geredet haben. 1374. Das wird sie doch nicht gemacht haben. 1375. Er wird euch wohl besucht haben. 1376. In den Ferien werden sie jeden Tag baden gegangen sein. 1377. Robert wird gestern wohl nicht in der Schule gewesen sein. 1378. Der Professor wird sich mit den Studenten das Museum angesehen haben. 1379. Die Schüler werden die Hausaufgaben ordentlich geschrieben haben. 1380. Sie wird nicht mit dem Bus nach Hause gefahren sein. 1381. Bring[e] mir das Buch! Bringt mir das Buch!

206

1382. Trink[e] oft ein Glas Milch! Trinkt oft ein Glas Milch! 1383. Komm[e] heute Abend zu mir! Kommt heute Abend zu mir! 1384. Rauch[e] nicht so viele Zigaretten! Raucht nicht so viele Zigaretten! 1385. Iss viel Obst! Esst viel Obst! 1386. Setz[e] dich bitte hin! Setzt euch bitte hin! 1387. Fahr[e] nicht so schnell durch die Stadt! Fahrt nicht so schnell durch die Stadt! 1388. Freu[e] dich nicht zu früh! Freut euch nicht zu früh! 1389. Nimm doch den Zug um 9 Uhr! Nehmt doch den Zug um 9 Uhr! 1390. Bleib[e] hier! Bleibt hier! 1391. Bitte tritt ein! Bitte tretet ein! 1392. Wirf den Brief sofort ein! Werft den Brief sofort ein! 1393. Sei nicht so ungeduldig! Seid nicht so ungeduldig! 1394. Erklär[e] mir das Wort! Erklärt mir das Wort! 1395. Mach[e] keine Fehler! Macht keine Fehler! 1396. Frag[e] deinen Arzt! Fragt euren Arzt! 1397. Beginn[e] sofort mit der Arbeit! Beginnt sofort mit der Arbeit! 1398. Dank[e] dir eine gute Ausrede aus! Denkt euch eine gute Ausrede aus! 1399. Flieg[e] nicht zu hoch! Fliegt nicht zu hoch! 1400. Bring[e] mir einen Kaffee! Bringt mir einen Kaffee! 1401. Halt[e] dich aufrecht! Haltet euch aufrecht! 1402. Hilf mir bitte! Helft mir bitte! 1403. Lauf[e] nicht zu weit weg! Lauft nicht zu weit weg! 1404. Rate nicht, sondern antworte richtig! Ratet nicht, sondern antwortet richtig! 1405. Sitz ruhig! Sitzt ruhig! 1406. Wasch[e] dir die Hände! Wascht euch die Hände! 1407. Wisse immer, was du sagst! Wisst immer, was ihr sagt! 1408. Wirf diesen Brief nicht weg! Werft diesen Brief nicht weg! 1409. Sprich lauter, damit man dich hört! Sprecht lauter, damit man euch hört! 1410. Ras[e] nicht durch das Stadtgebiet! Rast nicht durch das Stadtgebiet! 1411. Lern[e] sie kennen! Lernt sie kennen! Lernen Sie sie kennen! 1412. Wisch[e] den Tisch ab! Wischt den Tisch ab! Wischen Sie den Tisch ab! 1413. Füg[e] etwas bei! Fügt etwas bei! Fügen Sie etwas bei! 1414. Steig[e] sofort ein! Steigt sofort ein! Steigen Sie sofort ein! 1415. Fass[e] fest zu! Fasst fest zu! Fassen Sie fest zu! 1416. Belüg[e] mich nicht! Belügt mich nicht! Belügen Sie mich nicht! 1417. Bekämpfe die Krankheit! Bekämpft die Krankheit! Bekämpfen Sie die Krankheit!

1418. Zerbrich den Spiegel nicht! Zerbrecht den Spiegel nicht! Zerbrechen Sie den Spiegel nicht! 1419. Sing[e] laut vor! Singt laut vor! Singen Sie laut vor! 1420. Dreh[e] den Wasserhahn auf! Dreht den Wasserhahn auf! Drehen Sie den Wasserhahn auf! 1421. Sieh dir die Fotos an! Seht euch die Fotos an! Sehen Sie sich die Fotos an! 1422. Ärgere dich nicht über seine Fehler! Ärgert euch nicht über seine Fehler! Ärgern Sie sich nicht über seine Fehler! 1423. Erhol[e] dich nach dem langen Ausflug! Erholt euch nach dem langen Ausflug! Erholen Sie sich nach dem langen Ausflug! 1424. Nimm dir, was du willst! Nehmt euch, was ihr wollt! Nehmen Sie sich, was Sie wollen! 1425. Mach[e] dir nichts vor! Macht euch nichts vor! Machen Sie sich nichts vor! 1426. Gib dich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu frieden! Gebt euch mit solchen Kleinigkeiten nicht zufrieden! Geben Sie sich mit solchen Kleinigkeiten nicht zufrieden! 1427. Bestell[e] dir sofort eine Pizza! Bestellt euch sofort eine Pizza! Bestellen Sie sich sofort eine Pizza! 1428. Bleib[e] auf der Stelle stehen! Bleibt auf der Stelle stehen! Bleiben Sie auf der Stelle stehen! 1429. Fahr[e] jeden Tag in der Früh Rad! Fahrt jeden Tag in der FrühRad! Fahren Sie jeden Tag in der Früh Rad! 1430. Tank[e] im Sommer nicht voll! Tankt im Sommer nicht voll! Tanken Sie im Sommer nicht voll! 1431. Setze folgende Wörter zusammen! Setzt folgende Wörter zusammen! Setzen Sie folgende Wörter zusammen! 1432. Steig[e] in Graz aus! Steigt in Graz aus! Steigen Sie in Graz aus! 1433. Sag[e] den Besuch ab! Sagt den Besuch ab! Sagen Sie den Besuch ab! 1434. Bekämpfe die Schädlinge mit großer Vorsicht! Bekämpft die Schädlinge mit großer Vorsicht! Bekämpfen Sie die Schädlinge mit großer Vorsicht! 1435. Komm[e] morgen bei mir vorbei! Kommt morgen bei mir vorbei! Kommen Sie morgen bei mir vorbei! 1436. Nimm dir Zeit und ruh[e] dich aus! Nehmt euch Zeit und ruht euch aus! Nehmen Sie sich Zeit und ruhen Sie sich aus! 1437. Zerbrich dieses Glas nicht! Zerbrecht dieses Glas nicht! Zerbrechen Sie dieses Glas nicht! 1438. Verkürze unten stehende Aussagen! Verkürzt unten stehende Aussagen! Verkürzen Sie unten stehende Aussagen! 1439. Beantworte die Frage! Beantwortet die Frage! Beantworten Sie die Frage! 1440. Hör[e] endlich zu! Hört endlich zu! Hören Sie endlich zu! 1441. Anna wäre pünktlich gekommen. 1442. Er wüsste es nicht so genau.

1443. Klaus täte das nicht so gern. 1444. Maria hätte nicht so viel Zeit gehabt. 1445. Ich ginge nicht einfach weg. 1446. Werner müsste nicht zu Hause bleiben. 1447. Robert wäre nicht so früh zu Bett gegangen. 1448. Wir würden nicht ans Meer fahren. 1449. Ich käme nicht zu spät zur Vorlesung. 1450. Eva hätte den Fehler nicht sofort gefunden. 1451. Würden Sie mir bitte das Brot und die Butter reichen[?][!] 1452. Würdest du dir das ansehen[?][!] 1453. Würdet ihr euch vertragen[?][!] 1454. Würden Sie aufstehen[?][!] 1455. Würden Sie ihn Fragen, ob er kommt[?][!] 1456. Würdest du dich entschuldigen[?][!] 1457. Würdest du mir folgen[?][!] 1458. Würden Sie mit uns feiern[?][!] 1459. Würdest du mir deinen Füller leihen[?][!] 1460. Würdest du mir das Buch zurückgeben[?][!] 1461. Wenn er doch Zeit hätte! 1462. Wenn es doch leichter wäre! 1463. Hättest du mich nur gefragt! 1464. Wäre Anna nicht krank! 1465. Verginge die Zeit nicht so schnell!/Würde die Zeit nicht so schnell vergehen! 1466. Hätte sie es nur gewusst! 1467. Wäre es nicht schon so spät!/Wenn es nicht schon so spät wäre! 1468. Hätte er [bloß] das rote Licht nicht übersehen! 1469. Wenn es nicht so schrecklich weh täte!/Täte es nicht so schrecklich weh! 1470. Hätte ich [bloß] mein Heft mit den Hausaufgaben nicht zu Hause vergessen! 1471. Robert erzählte, als er in Wien gelebt habe, sei er fast jeden Abend ins Kino gegangen, wo er oft seine Freunde getroffen habe. 1472. Frau Lang sagte zu mir, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen hätte und dass ich sehr müde aussehe. Nach dem Mittagessen würde ich mich hinlegen und ein bisschen schlafen. 1473. Erfragte sie, was sie mache, ob sie ihre Hausaufgaben schon gemacht hätte und wann sie zu ihm kommen werde. 1474. Meine Freundin bat mich, ich möge/möchte ihr ein [bestimmtes] Buch bis nächsten Tag/morgen leihen. 1475. Der Lehrer sagte zu den Schülern, sie sollen/sollten ruhig sein und zuhören. 1476. Die Mutter sagte zu ihrer Tochter, sie solle in den Keller gehen und Kartoffeln und Äpfel bringen. Sie solle die Tür zumachen. 1477. Werner sagte, er liebe seine Freundin, und er werde sie nie verlassen. 1478. Ein Fremder fragte mich, ob ich ihm den Weg zum Bahnhof zeigen könnte. Er habe sich verlaufen. 1479. Meine Mutter bat mich, ich möge/möchte ihr ein Glas Wasser bringen. 1480. Der Arzt fragte ihn, was ihm fehle und ob er sich nicht wohl fühle.

207

1481. Der Vater sagte, es sei kein Platz für einen Hund in der Wohnung. 1482. Maria erzählte, sie habe ihre alte Freundin getroffen, uns sie seien in ein Café gegangen. 1483. Patrick sagte, er könne diese/jene Aufgabe schnell lösen. 1484. Eva schwätzte, nächste Woche komme ihr Onkel aus Amerika. Er werde ihr sicher eine große Puppe mitbringen. 1485. Robert sagte, er wolle noch am selben Tag den Brief absenden. 1486. Sabine sagte zu mir, ich möge/möchte am nächsten Tag unbedingtzu der Party kommen. 1487. Anna sagte, sie hätten gestern Abend/an dem Abend nicht mehr zu mir kommen können, denn sie hätten noch Besuch bekommen. 1488. Evas Mutter sagte, Eva sei nicht zu Hause. Sie sei ins Schwimmbad gegangen. 1489. Robert sagte, er müsse bis morgen/zum nächsten Tag noch zwei Aufsätze schreiben. 1490. Anna fragte Klaus, wie es seiner Mutter gehe und ob sie schon gesund sei. 1491. Mein Onkel erzählte, hier/dort sei früher ein altes Haus gestanden. 1492. Ein Reporter berichtete, die Demonstranten seien verhaftet worden. 1493. Eva sagte, morgen/am nächsten Tag führen sie zu ihrer Großmutter. 1494. Sie klagte, ihr Stiefvater befehle ihr immer, wie sie sich verhalten müsse. 1495. Er sagte, er bitte mich auch diesmal um meine Hilfe. 1496. Sie sagte, sie denke [auch Indikativ möglich: denkt], dass wir richtig gehandelt hätten. 1497. Sie schwärmte, sie dürfe sich ein Kleid selbst aussuchen. 1498. Er sagte, er esse viel zu ungesund. 1499. Er sagte zu ihr, dass er übers Wochenende wegfahre und ob sie mitkommen wolle. 1500. Die Mutter sagte zu ihm, er solle nicht zu hoch fliegen. 1501. Sie sagte zu mir, ich betröge sie immer wieder. 1502. Er sagte zu ihr, dass er ihr morgen/am nächsten Tag das Geld zurückgebe/zurückgeben werde. 1503. Sie sagte, sie helfe, wo sie nur könne. 1504. Er sagte, er habe geholfen, wo er nur können habe. 1505. Ich sagte, ich hülfe [hälfe], wo ich nur könne. 1506. Sie sagte, sie kämen ein bisschen später zu der Party. 1507. Er fragte mich, ob ich ihm helfen könne. 1508. Sie sagte, dass sie uns zum Essen einlade/einladen werde. 1509. Er sagte zu dir, er werde dich nicht im Stich lassen. 1510. Sie bat, ich möge [bitte] aufstehen. 1511. Sie bat uns, wir mögen/möchten [bitte] aufstehen. 1512. Er sagte, er müsse jetzt/in dem Augenblick nach Hause gehen.

208

1513. Auf dem Rezept stand, man nehme dreimal am Tag zwei Kapseln. 1514. Sie erzählte, sie habe ihn von weitem auf sie zukommen sehen, sie habe aber nicht weglaufen können. 1515. Sie fragte mich, wann ich zurückkäme. 1516. Ich sagte, ich täte es ungern, aber ich könne nicht anders. 1517. Sie sagten, die Kinder hätten die ganze Nacht geschrien und sie haben nicht einschlafen können. 1518. Sie fragte, wohin wir führen und wann wir zurückkämen. 1519. Sie fragte, ob wir sie besuchen kämen. 1520. Er sagte, er könnte sich das sehr gut vorstellen. 1521. Der Hausmeister sagte, dass etwaige Schäden sofort zu melden seien. 1522. Sie sagte, sie wolle nicht hier/dort bleiben, sie wolle nach Hause gebracht werden. 1523. Er sagte, er sei immer geschlagen worden. 1524. Der Bauer sagte, es habe fünf Tage stark geregnet und alle Bäche seien zu Flüssen geworden. Das Wasser stehe auf den Feldern, und in den Straßen des Dorfes fahre man mit Kähnen. Aber der Regen habe aufgehört, und das Wasser werde wieder fallen. 1525. Münchhausen erzählte, dass er während seiner Reise nach Russland auf einen Fuchs getroffen sei. Er habe leise seine Flinte gehoben, aber er habe nicht geschossen. Er habe mit der Kugel kein Loch in das schöne Fell schießen wollen. Er habe also einen Nagel genommen und ihn statt der Kugel ins Gewehr gesteckt, und erst dann habe er auf den Fuchs geschossen. 1526. Eine Frau mit drei Kindern fragte den Schaffner, wann der Zug nach Berlin fahre, wo sie umsteigen müsse, und wie lange sie auf den Anschluss warten müssten. Sie fragte weiter, ob der Zug sehr voll sei, und ob es ein Abteil für Mutter und Kind gebe. 1527. Patrick Lang schrieb seinen Eltern, er sei seit zwei Wochen in Wien. Die Vorlesungen seien sehr interessant, und er könne fast alles verstehen, was die Professoren sagen/sagten. Sie sollen ihn doch einmal besuchen. Es sei sehr schön dort. 1528. Die Wissenschaftler des Centers for Disease Control ans Prevention in Atlanta berichten, dass sich in den USA AIDS zur Todesursache Nr. 1 bei Erwachsenen zwischen 25 und 44 Jahren entwickle. Eine HIV-Infektion sei bei den Frauen zwischen 25 und 44 Jahren mit 4,8 Prozent an sechster Stelle gestanden, bei den Männern mit 16,5 Prozent schon an zweiter Stelle, übertroffen nur noch von der Todesursache Unfälle. Die Städte und Staaten, in denen junge Männer vorzugsweise von AIDS dahingerafft würden, verteilten sich über die ganzen Vereinigten Staaten. Dagegen konzentrierten sich die 9 Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami

Städte, in denen es für Frauen die führende Todesursache gewesen sei, auf die Ostküste. Das spiegle die unterschiedlichen Infektionsweisen wider: Bei Männern sei es am häufigsten der überall verbreitete homosexuelle Verkehr, bei Frauen der Drogenkonsum oder Verkehr mit drogenabhängigen Männern. 1529. Mein Vater sagt zu mir, dass ich mein Zimmer aufräumen solle. Danach ginge ich in die Stadt und kaufte alles Nötige. Aber ich solle rechtzeitig zum Mittagessen zurückkommen. Sie würden nicht auf mich warten. 1530. Sie hat uns mitgeteilt, dass sie morgen vielleicht kommen werde. 1531. Ein Anzug wird gekauft. 1532. Ein Brief wird gebracht. 1533. Dem Herrn wurden mehrere Reisen angeboten. 1534. Die Fahrkarten sind bestellt worden. 1535. Die Ausflüge sind organisiert worden. 1536. Der kleine Junge ist beobachtet worden. 1537. Mein Wagen ist gestohlen worden. 1538. Mir ist nicht geantwortet worden. 1539. Mir ist nicht geholfen worden. 1540. Heute wird bis Mitternacht getanzt. 1541. Über diese Geschichte wurde herzlich gelacht. 1542. Wir wurden freundlich begrüßt. 1543. Ich wurde um eine Zigarette gebeten. 1544. Er wurde nach seiner Adresse gefragt. 1545. Sie wurde zum Bahnhof gebracht. 1546. Ich bin nicht gesehen worden. 1547. Ihr wart zum Essen eingeladen worden. 1548. Ich werde sicher nach Hause gebracht. 1549. Die Kinder werden beobachtet. 1550. Ein Buch wird gelesen. 1551. Eine Fahrkarte wird gekauft. 1552. Die Schülerin wird in Mathematik geprüft. 1553. Die Kranken werden geheilt. 1554. Ich werde angerufen. 1555. Das Ende wurde gefeiert. 1556. Mir wird zugerufen. 1557. Viele Zigaretten sind geraucht worden. 1558. Brot und Butter sind gegessen worden. 1559. Eine Geschichte wurde erzählt. 1560. Ich bin gefragt worden. 1561. Er wird gefragt. 1562. Ein Brief wird geschrieben. 1563. Dem Gast wird eine Tasse Tee angeboten. 1564. Die Fenster und die Tür werden/sind geschlossen. 1565. Das Telegramm wird gelesen. 1566. Die Uhr wurde dem Mann zurückgegeben. 1567. Die Maschine muss sofort repariert werden. 1568. Uns wurden unmögliche Bedingungen gestellt. 1569. Alle Kranken sind sofort untersucht worden. 1570. Der Wagen ist mir gekauft worden. 1571. Es wird viel über ihn gesprochen.

1572. Die Rechnung muss bezahlt werden. 1573. Hier darf nicht geraucht werden. 1574. Die Anlage kann vor morgen Abend nicht geliefert werden. 1575. Der Betrag hat leider nicht gezahlt werden können. 1576. Der kleine Hund wird überall gesucht. 1577. Der Besuch dieses Filmes kann den Kindern nicht erlaubt werden. 1578. Die teuere Fahrkarte nach Berlin musste ihm bezahlt werden. 1579. Das Buch wird leider nicht gebraucht werden können. 1580. Sie hat ihm vorgestellt werden sollen. 1581. Darf dieser Kuchen gegessen werden? 1582. Das Wort musste wiederholt werden. 1583. Sie soll in Ruhe gelassen werden. 1584. Für die Prüfung muss ordentlich gelernt werden. 1585. Das Zimmer hat ausgeräumt werden müssen. 1586. Ein langer Brief muss geschrieben werden. 1587. In der Firma musste schwergearbeitet werden. 1588. Der Dieb hat verhaftet werden können. 1589. Der 1. Mai wird als Tag der Arbeit gefeiert. 1590. Eine neue Stadt wurde gegründet. 1591. Die Aufgaben mussten korrigiert werden. 1592. Hoffentlich wird der Mörder bald gefasst sein/werden. 1593. Die großen Helden werden immer verehrt werden. 1594. Viele Krankheiten wurden besiegt. 1595. Manche Krankheiten werden vielleicht niemals geheilt werden können. 1596. Die halbe Stadt wurde zerstört. 1597. Werden die Aufgaben ordentlich gemacht? 1598. Der Vortrag wird von Professor Müller gehalten werden. 1599. Mehrere Stadtteile sind völlig vernichtet worden. 1600. Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden. 1601. Dem Arbeiter ist die Hand zerquetscht worden. 1602. Nachts wird/ist das Haustor geschlossen. 1603. Der Angeklagte wird ausgefragt. 1604. Eine Torte wird gebacken. 1605. Das Fahrrad wird geputzt. 1606. Die Rohrleitungen werden repariert. 1607. Rockmusik wird gespielt. 1608. Die Bäume werden nächste Woche geschnitten. 1609. Die Ware wird ins Haus geliefert. 1610. Das Auto wird auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. 1611. Die Schüler werden abgeholt. 1612. Ein Fahrradständer wird errichtet. 1613. Die Untersuchung wird durchgeführt. 1614. Heute wird viel über Politik gesprochen. 1615. In diesem Zimmer ist nicht geraucht worden. 1616. Viele gute Motive wurden gefunden. 1617. Der Tanz ist uns beigebracht worden.

209

1618. Die Kartoffeln werden in den Keller gebracht. 1619. Nicht möglich! Ni mogoče! 1620. Die Aufgabe kann nicht gelöst werden. 1621. Der Zahn muss gezogen werden. 1622. Die Schüler haben bestraft werden sollen. 1623. Der Scheck wurde ausgefüllt. 1624. Sie wurde oft auf ihrem Zimmer besucht. 1625. Die Wohnung ist sauber gemacht worden 1626. Das Buch wird zu Ende gelesen worden sein. 1627. Die Haare sollten mir geschnitten werden. 1628. Gestern wurde ein Schirm gefunden. 1629. Der Text soll auswendig gelernt werden. 1630. Diese Sätze sollen von dir allein geschrieben

werden. 1631. Keine Spickzettel dürfen gemacht werden. 1632. Morgen muss eine Schularbeit geschrieben

werden. 1633. Während des Unterrichts darf nicht gespro-

chen werden. 1634. Ein Fotoapparat hat mir geschenkt werden

sollen. 1635. Das Frühstück muss uns aufs Zimmer ge-

bracht werden. 1636. Die Rettung muss sofort gerufen werden.

1637. Das Formular wird ausgefüllt und dem Kunden überreicht. 1638. Diese Übungen werden ohne Fehler geschrieben werden. 1639. Er wurde nach seinen Eltern gefragt. 1640. Wir sind bei der Arbeit beobachtet worden. 1641. Uns konnte nicht geholfen werden. 1642. Nicht möglich! Ni mogoče! 1643. Er soll in Ruhe gelassen werden. 1644. Der neue Pulli war mir gestern geschickt worden. 1645. Das Buch wird zurückgebracht. 1646. Das größte Wörterbuch wurde gekauft. 1647. Über seine Geschichten wurde gelacht. 1648. Wir wurden freundlich begrüßt. 1649. Der Vertrag wurde unterzeichnet. 1650. Die Blumen wurden geschnitten. 1651. Es ist verboten, die Ausstellungsstücke zu berühren. 1652. Hast du kurz Zeit, um mir bei den Hausaufga ben zu helfen? 1653. Ich habe vergessen, es dir zu sagen. 1654. Er denkt, Recht zu haben. 1655. Sie hat vor, das Studium für ein Jahr zu unter brechen. 1656. Darf ich Sie bitten, mir unauffällig zu folgen? 1657. Sie hat vor, nächstes Jahr nach Amerika zu fliegen. 1658. Ich hoffe, meine Mathenote bald verbessern zu können. 1659. Wir bedauern, Ihnen diese schlechte Nachricht mitteilen zu müssen. 1660. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. 1661. Sie bat ihn, sie bald wieder zu besuchen. 1662. Jetzt braucht er wirklich nicht mehr, sich bei mir zu entschuldigen.

210

1663. Sie befürchten, Recht gehabt zu haben. 1664. Sie versuchte, ihn dazu zu überreden, mit ihr

hinzugehen. 1665. Er befahl ihr, schnell weiterzuarbeiten. 1666. erklären 1667. zu erklären. 1668. zu kommen 1669. kommen 1670. zu besuchen. 1671. besuchen 1672. einkaufen 1673. einkaufen gehen 1674. einkaufen zu gehen. 1675. zu entschuldigen 1676. entschuldigen 1677. zu erzählen 1678. erzählen 1679. malen 1680. zu malen 1681. der Fußboden 1682. die Landkarte 1683. der Staubzucker 1684. die Hausordnung 1685. das Briefpapier 1686. der Geldschein 1687. der Personenzug 1688. das Abendessen 1689. das Bierglas 1690. das Gasthaus 1691. die Hausfrau 1692. die Geschäftsreise 1693. das Seidenkleid 1694. die Schusswunde 1695. der Berufsstolz 1696. das Weinglas 1697. der Zeckenstich 1698. der Standort 1699. die Ostsee 1700. die Schwiegertochter 1701. der Schlafwagen 1702. die Schreibmaschine 1703. der Lesesaal 1704. das Blaulicht 1705. das Altpapier 1706. der Weißwein 1707. die Galvanotechnik 1708. der Schreibtisch 1709. der Hosenrock 1710. die Ballaststoffe [PI.] 1711. das Taschenbuch 1712. die Sendezeit 1713. das Beratungshonorar 1714. die Scheuermilch 1715. die Reiseschreibmaschine 1716. der Wahlkampf 1717. die Ruhezeit 1718. die Wochenschau 1719. die Abendnachrichten [PI.] 1720. der Uhrturm

1721. das Messejournal 1722. die Gedächtnisschwäche 1723. die Privatpension 1724. die Arbeitszeitverkürzung 1725. der Betriebsschluss 1726. die Lehrbuchreihe 1727. das Standardreihenhaus 1728. die Armbanduhr 1729. der Haustürschlüssel 1730. die Feuerwehreinsatzzentrale 1731. die Blinddarmentzündung 1732. das Hochhausdachgeschoss 1733. der Schwimmbadsicherheitsangestellte 1734. die Kinderbetreuung 1735. die Friseuse 1736. der Musiker/ die Musikerin 1737. der Lehrer/die Lehrerin 1738. die Warterei 1739. das Atomkraftwerkstandortsicherungsprogramm 1740. der Blutkörperchensenkungsgeschwindigeitbeeinträchtig u ngsfa ktor 1741. unreif 1742. nachtblind 1743. scheintot 1744. röstfrisch 1745. hellblau 1746. hilfreich 1747. feuergefährlich 1748. dunkelrosa 1749. unsicher 1750. vollschlank 1751. hochanständig 1752. grundehrlich 1753. unprofessionell 1754. kritisierfreudig 1755. erfolgreich 1756. blassgelb 1757. überreif 1758. inaktiv 1759. vollautomatisch 1760. vollgültig 1761. unbeweglich 1762. wasserlebend 1763. butterweich 1764. topmodern 1765. übernervös 1766. unbestimmt 1767. immobil 1768. stadtbekannt 1769. quasiprofessionell 1770. irrelevant 1771. brennbar 1772. unheilbar 1773. haftbar 1774. heizbar 1775. verlässlich 1776. unwiderstehlich 1777. deklinierbar/deklinabel

1778. verwendbar 1779. unersetzlich/unersetzbar 1780. bestechlich 1781. unauflöslich 1782. unbezahlbar 1783. informativ 1784. spendabel 1785. wackelig 1786. demonstrativ 1787. ärztlich 1788. fehlerhaft 1789. fachmännisch 1790. seiden 1791. haarig 1792. polizeilich 1793. milchig 1794. äquatorial 1795. mütterlich 1796. muskulär 1797. intelligent 1798. depressiv 1799. attributiv 1800. grammatisch/grammatikalisch 1801. finden 1802. zwingen 1803. heben 1804. hauen 1805. wachsen 1806. laufen 1807. schneiden 1808. stinken 1809. ziehen 1810. stechen 1811. treten 1812. springen 1813. verlieren 1814. stehen 1815. liegen 1816. geben 1817. klingen 1818. fließen 1819. graben 1820. schwören 1821. der Fahrer, das Fahrzeug, der Fahrausweis, die Fahrerin, der Busfahrer, überfahren, umfahren, anfahren, die Fahrt ... 1822. die Prüfung, der Prüfling, die Abschlussprüfung, die Prüfzeit, der Prüfungsraum, der Prüfer, der Prüfungsbereich ... 1823. der Lehrer, die Lehrerin, der Lehrling, lehrreich, gelehrt, ungelehrt, die Belehrung, belehren, die Lehrstelle ... 1824. der Serder, die Sendezeit, absenden, zusenden, die Sendezentrale, das Sendesignal, der Absender, das Sendeprogramm, der Sendebereich ... 1825. der Hörer, der Kopfhörer, zuhören, anhören, der Zuhören, der Hörsinn, die Hörfähigkeit, das Gehör, der Hörfunk ...

211

1826. der Treffer, das Treffen, eintreffen, der Treffpunkt, die Treffpunktangabe, treffsicher, die Treffsicherheit ... 1827. ablesen, der Leser, die Leserin, die Leseratte, der Leserkreis, lesenswert, leserlich, die Lesebrille, die Leserschaft ... 1828. beschreiben, abschreiben, der Schreiber, der Schreibtisch, der Kugelschreiber, das Schreiben, die Schreibmaschine, schreibfaul ... 1829. die Schwäche, der Schwächeanfall, schwächen, der Schwachsinn, schwächlich, der Schwächling, die Schwachstelle, schwachsinnig, der Schwachkopf ... 1830. das Kinderzimmer, das Kinderspiel, der Kinderspielplatz, die Kinderkrankheit, der Kinderarzt, die Kindheit, kindisch, die Kinderzeit, kindersicher, die Kindesliebe ... 1831. ab- + zahlen = abzahlen 1832. an- + schaffen = anschaffen 1833. auf- + schreien = aufschreien 1834. aus- + breiten = ausbreiten 1835. be- + schenken = beschenken 1836. bei- + fügen = beifügen 1837. de- + chiffrieren = dechiffrieren 1838. durch- + blicken = durchblicken 1839. sich ein- + leben = sich einleben 1840. ent- + erben = enterben 1841. entgegen- + nehmen = entgegennehmen 1842. er- + bitten = erbitten 1843. fehl- + schlagen = fehlschlagen 1844. ge- + brauchen = gebrauchen 1845. hinter- + lassen = hinterlassen 1846. in- + filtrieren = infiltrieren 1847. los- + werden = loswerden 1848. miss- + achten = missachten 1849. mit- + wirken = mitwirken 1850. nach- + erzählen = nacherzählen 1851. über- + fliegen = überfliegen 1852. um- + leiten = umleiten 1853. unter- + tauchen = untertauchen 1854. ver- + sprechen = versprechen 1855. vor- + stellen = vorstellen 1856. weg- + werfen = wegwerfen 1857. wider- + stehen = widerstehen 1858. zer- + lassen = zerlassen 1859. zu- + hören = zuhören 1860. sich zurecht- + machen = sich zurechtmachen 1861. Dass er uns besucht, ist sehr wichtig. 1862. Es ist schön, dass wir ihn treffen. 1863. Es ist gesund, dass sie Milch trinken. 1864. Es ist schwierig, den Bedarf zu analysieren. 1865. Es ist möglich, dass wir ihn überzeugen. 1866. Es ist unbestimmt, dass er uns überrascht. 1867. Das freut mich sehr, dass du mir schreiben willst. 1868. Es ist völlig ungewiss, ob er kommt. 1869. Es trat in Erscheinung, dass die Regierung stark war. 1870. Weranderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 1871. Es freut uns, dass sie gut Klavierspielen kann.

212

1872. Er kommt immer zu spät, was seine Mitarbeiter ärgert. 1873. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. 1874. Es ist sicher, dass sie klug ist. 1875. Wer Tänzer werden will, muss begabt sein. 1876. Wer wagt, gewinnt. 1877. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 1878. Werfaul ist, wird schwer einen Job bekommen. 1879. Es ist sehr schon, dass Anna heute gekommen ist. 1880. Wer »Ben Hur« noch nicht gesehen hat, soll das nachholen. 1881. Es ist noch nicht sicher, dass wir gehen. 1882. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 1883. Ich bin mir sicher, dass wir sie dazu überreden werden. 1884. Wer Sänger werden möchte, muss hart arbeiten. 1885. Es freut uns, dass wir sie getroffen haben. 1886. Es ist noch immer nicht bekannt, dass sie begabt ist. 1887. Es ist gesund, dass er mit seinem Fahrrad fährt. 1888. Es freut uns sehr, dass sie gewonnen hat. 1889. Es ist noch ungeklärt, ob das richtig gewesen ist. 1890. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. 1891. Er strebt danach, dass er immatrikuliert wird. 1892. Der Student befürchtet, dass er die Prüfung wiederholen muss. 1893. Die Lehrerin erlaubt dem Schüler, dass er nach Hause geht. 1894. Der Redakteur wartet es ab, dass wir aus Berlin zurückkommen. 1895. Wir sind glücklich, dass der Junge belohnt worden ist. 1896. Ich konnte nur zusehen, wie die Überschwemmung zurückging. 1897. Er brüstet sich, dass er unschlagbar sei. 1898. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich sie wirklich gesehen habe. 1899. Er war erstaunt, wie sie plötzlich lächelte. 1900. Sie war erstaunt, dass er klein war. 1901. Ich kann behaupten, dass sie Recht hat. 1902. Sie weiß, dass er gelogen hat. 1903. Sie verlässt sich darauf, dass er sie pünktlich abholt. 1904. Ich kann mich noch erinnern, dass sie blaue Augen hat. 1905. Ersah, wie der Wind das Fensterzerschlagen hat. 1906. Er hat uns empfohlen, dass wir lernen sollen. 1907. Sie ist sich sicher, dass er ihr die volle Wahrheit gesagt hat. 1908. Alle haben gesagt, dass er den Streit angefangen hat. 1909. Ich habe es ganz vergessen, wessen Telefonnummer ich aussuchen soll. 1910. Sie sagen uns, wem Sie das Buch gegeben haben.

1911. Sie beklagt sich nie, dass sie viel arbeiten muss. 1912. Ich nehme stark an, dass wir einen freien Aufsatz schreiben. 1913. Anna hofft, dass Patrick genug Getränke mitbringt. 1914. Ich habe keine Vorstellungen davon, dass ich eines Tages mein eigenes Auto haben werde. 1915. Sie fragte mich, ob ich ihr helfen könnte. 1916. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich das gesagt habe. 1917. Wir wissen nicht, ob er kommt oder nicht. 1918. Ich bitte dich, dass du mich vom Bahnhof abholst. 1919. Ich rate dir, diesmal pünktlich zu kommen. 1920. Er will sich erkundigen, ob es eine Möglichkeit gibt, im Ausland zu studieren? 1921. Wer ist der junge Mann, mit dem du eben gesprochen hast? 1922. Wer ist die blonde Dame, die du geküsst hast? 1923. Sie meinen die Leute, denen das Haus gehört. 1924. Ich möchte den Schal sehen, den du gestern gekauft hast. 1925. Sie meinen das Kind, das dort spielt. 1926. Er hat den Fehler, jeden Tag in die Kneipe zu gehen. 1927. Die Ungewissheit, ob sie kommt, beunruhigt mich. 1928. Die Hunde, die bellen, beißen nicht. 1929. Ich habe den Fehler, meine Hausaufgaben oft abzuschreiben. 1930. Das Buch, das ich gestern gekauft habe, ist sehr gut. 1931. Das Hochhaus, in dem ich wohne, ist neu. 1932. Das ist das Schönste, das ich je gesehen habe. 1933. Ich kann mich nicht erinnern, wie der Film, der vier Stunden dauert, anfängt. 1934. Er freut sich darauf, dass er das Mädchen, das er liebt, wieder treffen wird. 1935. Robert borgte mir das Buch, das ich schon lange lesen wollte. 1936. Anna fährt mit dem Schiff, das morgen in Hamburg ankommt. 1937. Patrick kommt mit einem Auto, das er sich ausgeliehen hat. 1938. Herr Lang verkauft das Haus, das er geerbt hat. 1939. Die Verletzte blieb auf einem Feld, das einige Meter tiefer gelegen war, liegen. 1940. Er wollte ein Zimmer, das mit vollem Komfort ausgestattet sein sollte. 1941. Die Konferenz wurde von einem Sprecher abgehalten, der mit allen Einzelheiten betraut war. 1942. Jeder liest gern ein Buch, das spannend ist 1943. Er ist ein Mensch, der von der Richtigkeit seiner Meinung überzeugt ist. 1944. Wir überquerten ein Gebirge, das von dichtem Nebel bedeckt war. 1945. Er war ein Fachmann, der vor allem von Kollegen hoch geachtet wurde.

1946. Alle Schüler, die an der Teilnahme interessiert sind, treffen sich morgen vor der Schule. 1947. Gestern wurde ein Junge, der mit einem Ball spielte, überfahren. 1948. Die Freitagausgabe, die mit Farbfotos ausgestattet ist, enthält auch ein Fernsehprogrammheft. 1949. Das ist eine Aufgabe, die schwer und anstrengend ist. 1950. Die Firma verwendet nur Materialien, die umweltfreundlich sind. 1951. Ich stelle Sie Herrn Meier vor, damit er Sie einmal kennen lernt. 1952. Der Student geht in den Laden, um Brot zu kaufen. 1953. Herr Meier beeilte sich, um pünktlich ins Büro zu kommen. 1954. Zieh deinen Mantel an, damit du dich nicht erkältest! 1955. Sie ließ die Rollladen herunter, um das Licht zu dämpfen. 1956. Er beeilt sich, um den Zug zu erreichen. 1957. Man bezahlt die Angestellten, damit sie arbeiten. 1958. Eva geht in die Schule, um dort zu lernen. 1959. Der Vater schickt den Sohn auf die Universität, damit er Medizin studiert. 1960. Sie zieht sich schnell an, um pünktlich zur Vorlesung zu kommen. 1961. Der Lehrer nimmt das Buch, um die Hausaufgaben auszusuchen. 1962. Sabine geht zum Friseur, um ihr Haar rot färben zu lassen. 1963. Eva steht auf, um das Fenster zu öffnen. 1964. Patrick geht zu Anna, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. 1965. Frau Meier geht zur Bank, um die Erlagscheine aufzugeben. 1966. Ich brauche dringend Geld, um ins Kino gehen zu können. 1967. Werner verkauft sein Auto, um ein besseres zu kaufen. 1968. Maria isst kein Brot, damit sie abnimmt. 1969. Nimm deinen Regenschirm, damit du nicht nass wirst! 1970. Du musst heute früh ins Bett, damit du morgen früh aufstehen kannst. 1971. Anna lernt sehr viel, damit sie die besten Noten bekommt. 1972. Ich ging in die Buchhandlung, um das bestellte Buch abzuholen. 1973. Patrick fährt mit dem Auto, um pünktlich zur Party zu kommen. 1974. Sie erinnert ihn an sein Versprechen, damit er se nicht vergisst. 1975. Sprich leise, damit du die Kinder nicht aufweckst! 1976. Sie lernt Deutsch, um in Deutschland zu studieren. 1977. Robert treibt viel Sport, um fit zu bleiben.

213

1978. Er fährt nach Amerika, um dort das große Geld zu machen. 1979. Ich muss schnell einkaufen gehen, damit meine Freunde nicht lange warten. 1980. Sie bleibt zu Hause, um auf die Kinder aufzupassen. 1981. Herr Meier hat keine Zeit, weil er um 8 Uhr im Büro sein muss. 1982. Ich möchte ein Butterbrot essen, weil ich Hunger habe. 1983. Robert schlief sofort ein, weil er müde war. 1984. Er erkältet sich nicht, weil er sich immer warm anzieht. 1985. Da eine Baustelle eingerichtet wird, gibt es eine Umleitung. 1986. Ich antworte dir, weil du mich gerade fragst. 1987. Weil du zu spät kommst, musst du eine Runde zahlen. 1988. Weil der Motor kaputt war, brannte das Lämpchen nicht mehr. 1989. Anna arbeitet im Krankenhaus, weil sie Ärztin werden will. 1990. Klaus geht zum Zahnarzt, weil er Zahnschmerzen hat. 1991. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil sie zu schwer sind. 1992. Der Journalist ärgerte sich, weil seine Berichte gekürzt wurden. 1993. Patrick sucht zwei Studenten, weil der eine Wohngemeinschaft gründen will. 1994. Da morgen Feiertag ist, gehen wir nicht in die Schule. 1995. Klaus kommt immer zu spät zur Vorlesung, weil er immer zu lange schläft. 1996. Da ich sehr müde bin, gehe ich gleich ins Bett. 1997. Werner hat kein Geld mehr, weil er zu oft ins Café geht. 1998. Die Schüler freuen sich, weil die Ferien bald beginnen. 1999. Robert fährt nicht nach Hause, sondern geht zu Fuß, weil er genug Zeit hat. 2000. Eva darf nicht staubsaugen, weil sie allergisch gegen Milben ist. 2001. Weil es stark regnete, wurde die Veranstaltung abgesagt. 2002. Ich kaufe viele Geschenke ein, weil ich alle Freunde beschenken will. 2003. Wir können nicht abreisen, weil meine Schwester krank geworden ist. 2004. Sie konnte das Buch nicht kaufen, weil sie zu wenig Geld hatte. 2005. Da ich Mathematik lernen muss, kann ich heute Abend nicht ausgehen. 2006. Anna ist sehr müde, weil sie gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen ist. 2007. Er spricht sehr gut Englisch, weil er es acht Jahre gelernt hat. 2008. Da ein Sturm angesagt ist, müsst ihr schnell nach Hause gehen. 2009. Sabine darf nicht in der Sonne liegen, weil sie sofort einen Sonnenbrand bekommt.

214

2010. Wir müssen uns jetzt verabschieden, weil dein Zug in einer Minute abfährt. 2011. Wenn er deutlich spricht, verstehe ich ihn. 2012. Ich werde morgen fahren, falls ich noch eine Karte bekomme. 2013. Wenn du deine Schulaufgaben erledigt hast, darfst du ins Kino gehen. 2014. Ich kann nur gut arbeiten, wenn es im Wohnheim ruhig ist. 2015. Ich komme morgen zu dir, falls du nichts dagegen hast. 2016. Wenn du mir deine Adresse gibst, schicke ich dir das Buch. 2017. Wenn ich traurig bin, bin ich gern allein. 2018. Wenn er nur an sie dachte, wurde er schon ganz froh. 2019. Wenn Sie mir ein offenes Wort gestatten[:], er ist ein Dummkopf. 2020. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, werde ich gehen. 2021. Ich würde spazieren gehen, wenn ich Zeit hätte. 2022. Wenn morgen das Wetter schon ist, machen wir einen Ausflug. 2023. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. 2024. Falls er noch einen Punkt macht, ist er Europameister. 2025. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? 2026. Wenn ihr mehr Obst esst, bleibt ihr gesund. 2027. Wenn ich es sehen würde, würde ich weglaufen. 2028. Wenn du deinen Führerschein mitgenommen hast, darfst du mein Auto fahren. 2029. Falls er kommen sollte, ruf mich sofort an! 2030. Ich bleibe hier, falls ich nicht abberufen werde. 2031. Wenn man auf den Knopf drückt, öffnet sich die Tür von selbst. 2032. Wehe dir, wenn ich dich erwische! 2033. Wenn du rechtzeitig gekommen wärst, hättest du ihn getroffen. 2034. Wenn du nicht bald kommst, fangen wir ohne dich an. 2035. Hätte er nicht gestohlen, säße er heute nicht im Gefängnis./Wenn er nicht gestohlen hätte, ... 2036. Wenn er kommt, ist es immer lustig. 2037. Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. 2038. Sie wird kommen, falls es ihre Zeit erlaubt. 2039. Falls ich nicht kommen kann, grüße alle schön von mir. 2040. Wenn der Zug pünktlich ankommt, kommen wir noch rechtzeitig zur Vorstellung. 2041. Er spricht so schlecht, dass man ihn nicht verstehen kann. 2042. Der Schüler war müde, sodass er im Sitzen einschlief. 2043. Das Auto fuhr schnell, sodass wir noch zur Zeit kamen. 2044. Ich liebe sie so sehr, dass ich sie niemals betrügen könnte.

2045. Es regnete so stark, dass die Wanderung recht anstrengend wurde. 2046. Sie ließ den Fernseher laut laufen, sodass sich die Nachbarn aufregten. 2047. Er ist so müde, dass er heute nicht mehr kommt. 2048. Ich bin so alt, dass ich darauf nicht mehr hoffen kann. 2049. Sie war so glücklich, dass sie hätte in die Luft springen wollen. 2050. Er ist noch zu jung, um das sagen zu können. 2051. Sie hat so viel zu tun, dass sie für nichts Zeit hat. 2052. Er ist so sehr krank, dass er nicht aufstehen kann. 2053. Sie ist zu dumm, als dass sie das verstehen könnte. 2054. Er ist zu anständig, als dass er so etwas machen könnte. 2055. Sie redet so viel, dass ich sie nicht mehr ausstehen kann. 2056. Ich war so nervös, dass ich kaum atmen konnte. 2057. Die Arbeiter waren fleißig, sodass sie mit der Arbeit zu Mittag fertig waren. 2058. Er war so schlecht angezogen, dass er vor Kälte zitterte. 2059. Sie ist nicht so naiv, dass sie alles glauben würde. 2060. Er beugt sich so aus dem Fenster, dass er heraus fallen könnte. 2061. Es war so schon, dass ich es nicht beschreiben kann. 2062. Die Autos fuhren so schnell, dass man die Insassen fast nicht erkennen konnte. 2063. Ich habe noch so viel Kräfte, dass ich das verhindern werde. 2064. Er hat sich so geärgert, dass er ihr fast eine Ohrfeige gegeben hätte. 2065. Er hat so viel verdient, dass die ganze Familie auf großem Fuße leben konnte. 2066. Das Buch war zu teuer, als dass ich es hätte kaufen können. 2067. Sie ist nicht so krank, dass sie zu Hause bleiben müsste. 2068. Es schneite stark, sodass alle Autos im Schnee stecken blieben. 2069. Er war so glücklich, dass er alle Freunde zum Essen ausgeführt hat. 2070. Er hat so viel Kraft, dass er seinen Willen immer durchsetzen kann. 2071. Obwohl dieser Mann sehr reich ist, ist er nicht glücklich. 2072. Ich bin zufrieden, obwohl ich nur wenig Geld habe. 2073. Obwohl du mir versprochen hast, pünktlich zu sein, bist du zu spät gekommen. 2074. Obwohl die Aufgabe leicht war, wurden viele Fehler gemacht. 2075. Obwohl mein Freund wenig Geld hat, kauft er viele Bücher.

2076. Obgleich das Buch sehr gut ist, ist es für mich wenig hilfreich. 2077. Obwohl wir uns beeilen, kommen wir zu spät in die Schule. 2078. Obwohl ich das nicht gelernt habe, habe ich das ausgerechnet. 2079. Obwohl die Schularbeit nicht schwer war, waren die Ergebnisse katastrophal. 2080. Man muss sich Mühe geben, obwohl die Aufgabe nicht sehr schwer ist. 2081. Obwohl ich nicht viel Zeit habe, trinke ich noch einen Tee mit dir. 2082. Obwohl sie schwer krank ist, arbeitet sie noch immer. 2083. Er isst eine große Portion Eis, obwohl er erkältet ist. 2084. Ich gehe jetzt ins Bett, wenngleich es erst 19 Uhr ist. 2085. Er geht jeden Tag ins Schwimmbad, obwohl er nicht schwimmen kann. 2086. Obwohl ich schon zu viel Kaffee getrunken habe, bin ich noch immer schläfrig. 2087. Er raucht noch immer, obwohl er zu hohen Blutdruck hat. 2088. Sie hat das Buch zu Hause gelassen, obwohl sie wusste, dass sie es brauchen wird. 2089. Ich hörte ihn kommen, obwohl er sehr leise ging. 2090. Sie kann noch immer kein Französisch, obwohl sie ein Jahr lang den Kurs besucht hat. 2091. Ich habe das alles schon vergessen, obwohl ich es zwei Monate gelernt habe. 2092. Obwohl ich was anderes gehört habe, wird es schon so gewesen sein, wie du sagst. 2093. Sie wartete bis auf den heutigen Tag, obwohl sie es schon vorgestern erledigen könnte. 2094. Er lügt, obwohl er weiß, dass sie die Wahrheit kennt. 2095. Obwohl sie starke Zahnschmerzen hat, geht sie nicht zum Zahnarzt. 2096. Ich habe schon großen Hunger, obwohl ich reichlich gefrühstückt habe. 2097. Sie geht ins Kino, obwohl es ihr ihre Eltern verboten haben. 2098. Ich will nach Hause fahren, obwohl mir die Landschaft sehr gefällt. 2099. Obwohl Werner sehr viel lernt, bekommt er immer schlechte Noten. 2100. Wir haben uns verfahren, obwohl wir uns in der Gegend sehr gut auskennen. 2101. Der Mann ging weg, ohne zu grüßen. 2102. Sie kam und half, ohne dass sie ein Wort sagte. 2103. Sie ging an mir vorbei, ohne dass sie mich ansah. 2104. Man kann bei der Arbeit Zeit sparen, indem man Rechenmaschinen verwendet. 2105. Anstatt zu lernen, spielen Klaus und Werner Schach. 2106. Man kann sich im Urlaub erholen, indem man Sport treibt.

215

107. Statt dem Lehrer zuzuhören, sprechen Sabi2. ne und Klaus über Ferien. 2108. Indem er das Radio laufen ließ, regten sich alle Nachbarn auf. 2109. Anstatt dass Patrick seine Hausaufgaben zu Hause macht, schreibt er die in der Schule ab. 2110. Er löste die Aufgabe, indem er den Ausdruck vereinfachte. 2111. Sie ärgerte ihre Mutter, indem sie alles herumliegen ließ. 2112. Ohne dass wir uns anstrengen, haben wir keinen Erfolg. 2113. Anstatt zu Hause zu bleiben und zu lernen ginge er in die Disco. 2114. Er macht alles wieder gut, indem er die Wahrheit erzählt. 2115. Sie geht nie aus dem Haus, ohne einen Kaffee zu trinken. 2116. Wir gehen ins Kino, statt unsere Hausaufgaben zu machen. 2117. Klaus macht seiner Freundin oft eine große Freude, indem er sie in ein Restaurant führt. 2118. Sie verließ ihn, ohne ihm den Grund zu verraten. 2119. Er hat das Klassenzimmer verlassen, ohne dass die Lehrerin es gemerkt hat. 2120. Dadurch, dass sein Zug Verspätung hatte, konnte er nicht rechtzeitig kommen. 2121. Dadurch, dass sie die Älteste ist, genießt sie viele Vorteile. 2122. Dadurch, dass du ihn einmal besuchst, kannst du ihm eine große Freude bereiten. 2123. Ich habe sie gekränkt, ohne es zu wollen. 2124. Statt den Brief sofort zu schreiben, lässt sie noch Tage vergehen. 2125. Anstatt zu schreiben, ruft er lieber an. 2126. Der Mann fuhr an mir vorbei, ohne dass er die Geschwindigkeit reduziert hat. 2127. Man kann viel für seine Gesundheit tun, indem man sich in der Natur bewegt. 2128. Dadurch, dass sie Präsidentin war, konnte sie sich immer durchsetzen. 2129. Anstatt diese Aufgaben selbst zu lösen, schaust du lieber im Lösungsteil nach. 2130. Klaus ärgert seine Mitbewohner, indem er oft sehr spät seine Freunde mitbringt. 2131. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich spazieren. 2132. Ich habe mich sehr gefreut, als mich gestern ein Freund besucht hat. 2133. Sobald mir mein Vater Geld schickt, kann ich nach Berlin fahren. 2134. Als sich vor unserem Haus ein Verkehrsunfall ereignete, schaute mein Bruder gerade aus dem Fenster. 2135. Was haben Sie gemacht, als sie letzten Monat in Köln waren? 2136. Wenn ich Zeit hatte, ging ich immer ins Theater. 2137. Wenn ich einkaufen gehe, bringe ich den Kindern Schokolade mit.

216

2138. Nachdem sie ihre Probezeit bestanden hatte, war es für sie leichter. 2139. Nachdem er das Haus verlassen hatte, gab es Alarm. 2140. Während er einen langen Brief schrieb, gingen wir spazieren. 2141. Als wir nach Hause kamen, war die Tür geöffnet. 2142. Nachdem das Urteil verkündet worden war, wurde die Sitzung geschlossen. 2143. Als/Nachdem es dunkel geworden war, gingen wir nach Hause. 2144. Die Kinder konnten das Zimmer aufräumen, ehe die Eltern nach Hause kamen. 2145. Ich fahre nach Berlin, sobald Sie mich dort brauchen. 2146. Ich kann nicht helfen, ehe ich nicht weiß, was geschehen ist. 2147. Nachdem er gekommen war, konnten wir endlich aufbrechen. 2148. Seit wir umgezogen sind, kann meine Mutter nicht mehr ruhig schlafen. 2149. Komm zur Party, sobald du kannst! 2150. Sooft er zu uns kommt, bringt er Süßigkeiten für die Kinder mit. 2151. Du kannst die Illustrierte durchblättern, solange ich noch zu arbeiten habe. 2152. Wenn du bei mir bist, fürchte ich mich nicht. 2153. Als ich noch ein Kind war, war ich oft bei meinen Großeltern. 2154. Komm noch bei mir vorbei, bevor du nach Frankreich gehst! 2155. Wenn sie schnell einschlafen will, muss sie ein Buch lesen. 2156. Bevor wir ans Meer fahren, müssen wir noch die Wohnung lüften. 2157. Nachdem/Während sie abgereist war, brach man in ihre Wohnung ein. 2158. Seit er pensioniert ist, macht er längere Spaziergänge. 2159. Solange es regnet, bleiben wir bei euch. 2160. Sobald ich die Hausaufgaben fertig geschrieben habe, komme ich zu dir. 2161. Wir treffen uns, wo wir uns verabredet haben. 2162. Wir stellen die Vase auf den Tisch, wo sie auch früher gestanden hat. 2163. Mein Freund fährt oft nach Berlin, wo seine Verwandten wohnen. 2164. Ich habe ihn wieder dort getroffen, wo wir schon vor Jahren gewesen sind. 2165. Ich komme von dort, wo du früher gewohnt hast. 2166. Wo bisher schöne Bäume waren, stehen jetzt große Häuser. 2167. Geh zurück, woher du gekommen bist! 2168. Du kannst gehen, wohin du willst. 2169. Er stand da, wo sie ihn stehen ließ. 2170. Ich komme von dort, woher auch du kommst. 2171. Ich fahre morgen nach Italien, wo ich mir viele Sehenswürdigkeiten ansehen werde. 2172. Er kommt aus Ungarn, woher auch einige andere Teilnehmer kommen.

2173. Wo viel Licht ist, ist auch ein starker Schatten. 2174. Er geht, wohin die Pflicht ihn ruft. 2175. Wo der Wald endet, beginnt eine weite Wiese. 2176. Er sieht nach, wohin er seinen Schlüssel gesteckt hat. 2177. Sie soll bleiben, wo sie am meisten Spaß hat. 2178. Er wollte unbedingt das Haus sehen, wo er geboren wurde. 2179. Sie wurde durch die Luft auf ein Feld geschleudert, wo sie liegen blieb. 2180. Er zog nach London, wohin auch seine Schwester gezogen war. 2181. Er ging an den Ort, woher keiner zurück kommt. 2182. Seine Kinder begleiten ihn immer, wohin er auch geht. 2183. Wir gingen, wohin der Wegweiser zeigte. 2184. Wo vorher ein schönes Haus stand, stehen jetzt nur noch Trümmer. 2185. Ich gehe mit dir, wohin du auch gehst. 2186. Wo der Sturm wütete, blieb nichts mehr unversehrt. 2187. Wo interessante Leute sind, ist es nie langweilig. 2188. Er fand das Buch, wo er es vergessen hat. 2189. Sie klebt die Briefmarke auf den Brief, wo ein Platz dafür vorgesehen ist. 2190. Eva legte das Glas in die Vitrine, woher sie es genommen hatte. 2191. Die Kinder machen es oft nach, wie die Eltern es vormachen. 2192. Je näher die Glocken sind, desto lauter klingen sie. 2193. Der Lehrling arbeitet [so] fleißig wie sein Meister. 2194. Je höher die Sonne steigt, umso länger werden die Tage. 2195. Robert ist größer als Patrick. 2196. Sie handelte, wie sie es gelernt hatte. 2197. Ich möchte ein Brot, wie sie es hat. 2198. Er läuft, als ob es um sein Leben ginge/[gehe]. 2199. Wir handeln anständig, wie wir es gelernt haben. 2200. Sie hat ihm geantwortet, wie er es verdient. 2201. Sie besuchen uns öfter, als es uns lieb ist. 2202. Die Prüfung war schwerer als ich gedacht habe. 2203. Er spricht so gut Deutsch, als wäre er ein Deutscher. 2204. Du machst den Eindruck, als wärst du krank gewesen. 2205. Ich komme so schnell wie ich kann. 2206. Je älter er wird, desto vernünftiger wird er. 2207. Das Programm läuft so ab, wie ich es gesagt habe. 2208. Sie ist so nervös, als hätte sie Angst vor der Prüfung. 2209. Die Zeit vergeht schneller als man [es] glaubt. 2210. Obwohl sie nichts weiß, tut sie so, als wüsste sie alles/als ob sie alles wüsste.

2211. Sie sieht mit ihrer Frisur so aus, als wäre sie vom Blitz getroffen worden. 2212. Sie lernt viel, wie die Lehrerin es verlangt. 2213. Er spricht, als ob er ein Anwalt wäre/als wäre er ein Anwalt. 2214. Je früher er mit den Hausaufgaben fertig ist, umso früher kann er ins Café gehen. 2215. Die Reise war so schön, wie du es mir gesagt hast. 2216. Man weiß das Geld umso mehr zu schätzen, je weniger man davon hat. 2217. Ich habe das Gefühl, als hätte es geläutet. 2218. Je früher du mit dem Studium fertig bist, desto besser sind deine Aufstiegschancen. 2219. Die Aufnahmeprüfung war schwerer, als man es uns gesagt hatte. 2220. Die Aufnahmeprüfung war schwer, wie man es uns gesagt hatte. 2221. Die Geschichte von die beiden Medizinstudenten, das ihre Geld auf merkwürdige 2222. Art verdient haben hast sich schön vor vielen Jahre ereignet. Heute sind die 2223. Mensen nicht mehr so leichtglaubiq. Die beide Studennten waren in ein kleinen 2224. Stadt gefuhren und dort in eine Gasthaus abgesteigen. Der Wirt fruq sie, wie es 2225. üblich ist, nach ihre Namen, ihrer Beruf und wie lange sie blieben wollten. »Wir 2226. bleiben etwas vier Wochen«, sagten die Frem , »undsind berühmte Arzteaus 2227. Glockst deadt. Sag Sie das keinem Mensch, denn wir wollen hier ein Experiment 2228. gemacht und dazu brauchen wir Ruche.« »Was ist das den für eine Experi2229. ment?« fragte der neugierige Wirt. »In Glockstadt ist uns ein Wunder gelingen, wir 2230. habe Tode wider lebendig gemachen. Diesses Experiment, zu den wir dort drei 2231. Wohen gebrauchen haben willen wir hier unter andere Bedienqungen wieder2232. hohlen.« Dabei zeigten die Fremden der Wirt eine Zeugniss des Burgermeister 2233. von Glockstadt, das diese unqläubliche Sahe bestätigte. Es ist klar, das der Wirt 2234. diese merkwürdige Gesichte sofort weitererzahl. Zuerst lachten die Leute darü2235. ber, aber die Fremden wurden interesant. Mann beobachtete sie und sehte, daß 2236. sie offt auf den Friedhof gegehen und lange vor einigen Gräbern stehen blieben. 2237. So stehten sie auch besonders lange vor eine Grab, in dem die Junge Frau eines 2238. reiches Kaufmans legte. Sie sprachen mit dem Leuten fragten na ch dies , die auf di e 2239. Frau und n nach ach nderenToten Friedho ff tag Allmählich geriet das 2240. Städtchen in eine seltsame Aufregung. Der Kauffmann war der erste, der wirk2241. lich an das Gelungen des WunderExperiments glaubte. Er sprechte darüber mit

217

2242. den Ärzten der Städtchens, die jeztz auch ernste Geschichter machten. Am Ende 2243. der driten Woche erhalteten die Fremden von den Kaufmann einen Brieff. »Ich 2244. hatte eine Frau«, schrieb er, »der ein Engel war, aber eine schwehre Krankheit 2245. hate. Ich habe sie sehr qelieben aber gerade desshalb will ich nichts daß sie in 2246. ihren kranken Körper zurückehrt. Stören Sie ihre Ruhe nicht!« In dem Umschlag 2247. laqte ein greller Geldschein, die als honorar bezeichnet war. Nach diesem ersten 2248. Brief kammen andere. Ein Neffe war sehr besorgt um seinem toden Onkel, den er 2249. beerbt hatte. Eine Frau, die nach den Tod ihren Mannes wieder geheiraten hatte, 2250. schreibte: »Mein Mann war alt und wollte nicht mehr leben. Er hat sein Ruhe ver2251. dienen!« Diese und andre Briefe kammen, und irrer lag auch eine Geldbetrag in 2252. Umschlag. Die Fremden sagten nicht zu den Brifen und saßen ihre Friedhofsbe2253. suche jetzt auch nachts fort. Da grif der Bürgermeister des Städtchens ein. Er war 2254. noch nicht lange Bürgermeister und wollte es noch lange geblieben. Er bietete 2255. den Fremden einen großen Geldbeitraq an. »Unsere Bedingung ist«, schrieb er, 2256. »daß Sie Ihre Experimente hier nichts fortgesetzen und sofort die Staat verlas2257. sen. Wir glauben Ihnen, daß Sie Tote wider lebendig machen könen und geben 2258. Ihnen auch ein Zeugnis darüber. Wunder willen wir hier nicht.« Die beiden Frem2259. den, dennen das Experiment gelingen war nammen das Geld und das Zeugnis, packten ihre Koffer und verließen die Stadt. 2260. Wenn ich einmal im Mehr sorglos bad, sah ich plötzlich eine riesige Fisch mit weit 2261. aufgerissenem Rachen an mich zuschießen. An ein Ankommen war nicht zu qe2262. dacht. Unverzüglich machte ich mich wie klein so möglich, indem ich meinen Bei2263. ne auszog und die Arme dicht an den Leib präßte. In dieser Stellung schlüpfte ich 2264. Gerade zwischen den Kiefern der Fishes hindurch bis in das Magen hinab. Weil 2265. ich dem Riesenfisch nach und nach Magendrücken verursahte wäre er mich 2266. gern wieder los qewessen. Da es mir an Raum nicht fahl, began ich zu Tanzen 2267. und dort auszuschlagen, wo das Ungeheuer ihre empfindlichsten Stellen hate. 2268. Es erhieb sich mit seinem halbe Leib fast senkrechts aus die Wasser und stieß 2269. ganz entsätzliche Leute aus. Als ein italienisches fangboot den Fisch entdieck, 2270. war er im wenigen minuten mit der Harpune erlegt. Sobald er an Bord gebracht 2271. war, hörte ich die Fischer ihnen beraten. Da sie die größte Menge an O! und

218

2272. Fleisch qewinten wollen, gingten sie Kunstqe recht zu Werke. Ich stelte mich in 2273. das Mitte des Magens, wo mir ihre Messer nicht ereichen konnten. Als ich einen 2274. Schimmer vom Tageslicht sähte began ich aus Leibeskräften zu schreihen. Ob2275. wol es lauter harte, kampferprobte Mänerwaren, bekammen sie einen argen 2276. Schrecken. Das kan Mann sich gut vorstellen. Nicht jeden Tag hört man Men2277. schengeschrei aus einem Fishbauch. Ich dankte die Männern erlichen Herzens 2278. für meine Errettung. Nachdem ich einige Erfrischungen zu mir genehmen hatte, 2279. schwimmte ich ans Ufer zurück. Ich mochte unqefär zwei Uhren im Magen des 2280. Fisches gewesen bin. Mir kam es Jedenfalls wie eine Ewigkeit vor. Wer aber 2281. wäre mit mir gescheen wenn mich die Fischer nicht aus so kurzer Zeit befreit hätten? 2282. Die Sehnsucht des Menshen, können zu fliegen, ist wohl wie alt wie der Mensch 2283. selbst. Uns ist der Fliegen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ohne sich 2284. im Geringsten zu verwundern, sehen wir das Himmel Tagtäglich von fliegenden 2285. Maschiennen der verschiedensten Art durchfahren. Wir speisen zur Mittag im 2286. Paris, landen schon kurze zeit später im Fuß der Pyramiden, und noch ehe es 2287 . Abend wird, fliegen wir einem neuem Kontinent entgegen. Und doch ist es schon 2288. keine zweihundert Jahre hin, daß es zum ersten Male einer Menschen gelunq 2289. mit einem Ballon in die Lüfte auszusteigen und wider zur Erde züruckzükehren. 2290. Wir haben schön fast vergessen, daß der Mensh viele Jahrtausende zu einem 2291. Himmel aufsah, der nur den Voqeln und Insekten, den Wollken und Winden zu 2292. hören schien. Wen wir in die flügellose Epoche der Menschheit zurückschauen, 2293. trefen wir immer wieder auf Nachrihten über Menschliche Flugversuche. Eine der 2294. frühesten Überfliegungen von Menschen, die wie Vögel versuchen zu flogen, ist 2295. die Sage von Dädalus in Ikarus. 2296. Eswareinmal ein Rauber, der nicht so war wie die anderen Räuber. Eigentlich 2297. hatte er gar nicht Räuber werden wollen, aber schon sein Urgrossvater war Räu2298. ber gewesen, sein Grossvater und sein Vater auch. Alle Brüder waren Räuber 2299. geworden und weil er nicht anderes gelernt hatte, wurde er eben auch einer. Ei2300. nes Tages kam ein uraltes Weiblein des Weg. "Haltet ein, Mutterlein!" sprach der 2301. Räuber sanftiq. "Damit ich Euch anständig beraubten kann!" Das Weiblein ki2302. cherte verläsen. "Ich würde dir ja gerne geholfen, aber ich habe nicht als ein paar

2303. Lumpen am Leibe." "Schlim, sehr schlim!", sagte der Räuber und schenkte ihm 2304. seinen besten Rock. Dann kam eine junge Mädchen. Wild schwang der Räuber 2305. seine Keule. "Das ist aber eine schönen Keule!" rufte das Mädchen. "Schenkst du 2306. sie mich?" "Meinestwegen", brummte der Räuber. Endliq kam gar eine Prinzesin. 2307. "Tut mir Leid", sagte der Rauber. "Ich habe nun einmal dieses Beruf." "Nim was 2308. du willst!" schluchzte das Schöne. "Was brauche ich Gold und Edlesteine, wen 2309. keiner mich liebt!" Da schenkte ihr der Räuber seine Herz So war plötzlich eine 2310. Prinz aus ihn geworden: Er rasirte sich ziehte einen Scheitel durch sein Haar 2311. und war überaus filucklich. Er regierte gültig und seine Bruder gaben ihr Räuber2312. handwerk auf und wurden Ministere. Und weche sie hörten von Räubern im 2313. lande: Wer einmal Rauber war, der weiss mit seinesgleichen umzugehen. 2314. dass 2315. muss; Abend 2316. musste; sauber machen 2317. Erster 2318. dass; lieb haben 2319. groß geschrieben (aber: Die Substantive werden großgeschrieben [mit großem Anfangsbuchstaben].)

2320. Flanelllappen 2321. Kompass 2322. isst; weich gekochte 2323. dabei sein 2324. kennen lernen 2325. kochend heißes 2326. kleingeschrieben [mit kleinem Anfangsbuchstaben] 2327. Missverständnisse 2328. Nachhinein 2329. musst; übereinander legen 2330. Voraus 2331. lässt 2332. Fluss; musst 2333. Maus 2334. Wal 2335. Hund 2336. Affe 2337. Floh 2338. Tiger 2339. Stier 2340. Ente 2341. Esel 2342. Schaf 2343. Pferd 2344. Elch 2345. Eule

219

Rektion der Verben Rekcija glagolov abfinden, sich mit abgeben, sich mit abhalten von abhängen von abheben, sich gegen/von abmühen, sich mit abnehmen an + D abplagen, sich mit absehen von es abgesehen haben auf + A absetzen, sich von abstechen gegen/von abwenden, sich von abzielen auf + A achten auf + A ändern an + D anfangen mit angeben mit angeln nach ängstigen, sich um /vor + D anknüpfen an + A ankommen auf + A anlegen, sich mit es anlegen auf + A anrufen bei ansetzen zu anspielen auf + A anstoßen auf + A antreten zu anwachsen auf + A/zu appellieren an + A arbeiten

basieren auf + D bauen auf + A beben vor + D bedanken, sich für befassen, sich mit befinden über + A befreien von beginnen mit begnügen, sich mit beharren auf + D beitragen zu belaufen, sich auf + A beliefern mit bemühen, sich um berauschen, sich an + D bereichern, sich an + D berichten über + A/von berufen, sich auf + A beruhen auf + D beschäftigen, sich mit beschenken mit beschränken, sich auf + A beschützen vor + D bestehen auf+ D/aus/in + D betrügen um + A betteln um bewegen zu bewerben sich um beziehen, sich auf + A bitten für/um blamieren, sich mit bei bleiben an + D/für + A/um/mit ärgern, sich über+A/wegen bohren nach bringen [-wegnehmen] um auffordern zu brüsten, sich mit aufhören mit buchen für aufpassen auf + A büßen für aufregen, sich über + A danken für auftreten als + N denken an + A ausbrechen in + A dienen zu ausdrücken, sich in + D distanzieren, sich von ausgehen auf + A/von drängen auf + A/nach ausholen zu drücken, sich um/vor + D aussehen nach duften nach aussprechen, sich mit eignen, sich für/zu aussprechen, sich für/gegen/über + A einbüßen an + D austeilen an + A/unter + D eingehen auf + A bangen um einladen zu 220

einlassen, sich auf + A/in + A einschreiten gegen einsetzen, sich für einstellen, sich auf + A eintreten für/in + A einverstanden sein mit einwilligen in + A ekeln, sich vor + D empören, sich über + A enden auf + A/mit entschließen, sich für/zu erbarmen, sich über + A erfreuen, sich an + D ergeben, sich aus erheben, sich gegen erholen, sich von erinnern, [sich] an + A erkranken an + D erkundigen, sich nach/über + A

erschrecken über + A/vor + D erstrecken, sich auf + A erweisen, sich als + N experimentieren mit fahnden nach fehlen an + D fiebern nach/vor + D fischen nach flehen um fliehen vor + D fluchen auf + A/über + A folgen auf + A/aus forschen nach fragen nach freisprechen von freuen, sich an + D/auf+ A/über+ A

fügen, sich in + A fühlen, sich als + N führen zu fungieren als + N fürchten, sich vor + D gehen um gehören zu gelangen zu gelten für genieren, sich vor + D gewinnen an + D glauben an + A

graben nach greifen nach/zu grübeln über + A halten auf + A/von halten, sich an + A handeln mit/über + A/von handeln, sich um hängen an + D haschen nach herfallen über + A herrschen über + A herumärgern, sich mit herziehen über + A hinausgehen auf + A hinauslaufen auf + A hinweisen auf + A hoffen auf + A hören auf + A/von hungern nach hüten, sich vor + D interessieren, sich für intrigieren gegen irren sich in + D jammern über + A jubeln über + A kämpfen für/gegen/mit/um klagen auf + A/gegen/ über + A/um klingeln nach kommen auf + A/zu kommen [= verlieren] um konzentrieren, sich auf + A korrespondieren mit kümmern, sich um lachen über + A lassen von lästern über + A lauern auf + A leben von leiden an + D/unter + D lesen in + D/über + A/von liegen an + D loskommen von lossagen, sich von machen, sich an + A meditieren über + A mitwirken an + D/bei nachdenken über + A nachsuchen um neigen zu passen zu philosophieren über + A

plaudern über + A/von prahlen mit präsidieren bei protestieren gegen rächen, sich an + D/für raten zu reagieren auf + A rechnen auf + A/mit/zu reden über + A/von referieren über + A reflektieren auf + A reimen, sich auf + A resultieren aus richten, sich auf + A/ nach riechen nach ringen um rufen nach schämen sich vor + D /wegen schauen auf + A/nach schelten auf + A/über + A scheuen, sich vor + D schimpfen auf + A/über + A schmecken nach schreiben an + D/über + A/von schreien nach schwärmen für/von schwören auf + A/bei sehen nach sehen [= achten] auf + A sehnen, sich nach sinnen auf + A/über + A sorgen für sorgen, sich um spekulieren auf + A sperren, sich gegen spielen mit/um spotten über + A sprechen für/gegen/über + A/ mit/von/zu stänkern gegen stehen [= unterstützen] zu sterben an + D/für stinken nach sträuben, sich gegen streben nach streiten für/mit/um subskribieren auf + A suchen nach taugen zu täuschen,sich in+D/über+A

Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen

teilhaben an + D teilnehmen an + D tragen an + D trauern über + A/um träumen von trinken auf + A üben, sich in + D überwinden, sich zu überzeugen von umgeben, sich mit unterhalten, sich über + A/von unterrichten in + D verabschieden sich von verbürgen, sich für verfügen über + A verheiraten, sich mit verlangen nach verlassen, sich auf + A verlieben, sich in + A verlieren an + D verloben, sich mit verstehen von verstehen, sich auf + A/mit verstoßen gegen vertiefen, sich in + A vertrauen auf + A verurteilen zu verwandeln, sich in + A verzichten auf + A wachen über + A warten auf + A wehren, sich gegen weinen über + A/um wenden, sich an + A/gegen wetteifern in + D/mit wetten auf + A wissen um/über + A/von wundern, sich über + A zählen auf + A/zu zerbrechen an + D/unter + D zittern vor + D zögern mit zunehmen an + D zurückkommen auf + A zurückschrecken vor + D zusammenstoßen mit zweifeln an + D zwingen zu

221

Sachregister und Wortregister Stvarno in besedno kazalo

A -a 8 ab- 157 ab 66 aber 72 Ablaut 83 abseits 65

abzüglich 65 -ade 8 Adjektiv 1, 22, 231, 232 e attributiv 22 o Deklination 23 o Komparation 29 e ohne Steigerungsfähigkeit 32 o prädikativ 22 o Wortbildung 151 Adverb 1, 58, 232, 233 e Gradunterschiede 58 adverbiale Bestimmung 161, 171 Adverbialsatz 140, 164, 171 -age 8 Akkusativ 5, 66 Aktionsform 76, 130 all 54 alle 54 allein 72 als - wenn? 184 als 72, 73, 183, 186, 187 als dass 73, 177 als ob 72, 186, 187 als oder wie? 186 als wenn 72, 186, 187 am 30, 31, 65, 233 an- 157 an 66, 67 -and 8 ander- 23 anderthalb 36 anlässlich 65 ans 65 anstatt - zu 73, 181 anstatt 65, 181 anstatt dass 72, 181 -ant 8 -anz 8 Apostroph 20 Artikel 1, 2 o bestimmt 2, 24, 30 o Gebrauch 3 e unbestimmt 2, 25 Attributsatz 164, 167 auf 157 auf 66, 67

222

auf dass 171 Aufforderung 113 Aufforderungssatz 126, 161 aufs 30, 31, 65, 233 aus- 157 aus 66 Ausrufesatz 161 Aussagesatz 125, 161 o irreal 120 Aussageweise 76 ausschließlich 65 außerhalb 65

men 49 o kazalni zaimek 49 e oziralni zaimek 50 o pri vrstilnih -chen 9, 11, 147 števnikih 35 o RelativConsecutio Temporum pronomen 50 184 der gleiche 50 deren 49 derer 49 čas 76 o enostavni 78 0 derjenige 49, 50 sestavljeni 78 derselbe 49, 50 časovni odvisnik 164, des- 153 183 dessen 49 člen 1, 2 o določni 2, 24, dich 42 30 o raba 3 o nedoločni '. die o Artikel 2 o bei Ord2, 25 nungszahlen 35 o člen 2 členek 1 o Demonstrativpronomen 49 o kazalni zaimek 49 e oziralni zabald 58 imek 50 o pri vrstilnih -bar 22, 152 da 73, 173 števnikih 35 o Relativbe- 158 da(rj- 61 pronomen 50 bei- 157 dadurch - dass 181 die gleiche 50 bei 66 damit 171 die gleichen 50 beim 65 dank 66 diejenige 49, 50 das o Artikel 2 o bei Ord- diejenigen 50 beinahe 120 nungszahlen 35 o člen 2 besedne vrste 1 diese 49 besedni red v nemškem o Demonstrativprono- dieselbe 49, 50 o men 49 kazalni zastavku 162 imek 49 o oziralni za- dieselben 50 besedotvorje 142 o do- imek 50 o pri vrstilnih dieser 49 dajanje [pol]predpon števnikih 35 o Relativ- dieses 49 143 o glagol 156 o iz- pronomen 50 diesseit 65 peljava 142 o konverzija das gleiche 50 -spreminjanje slovničnih'. Diminutivbildung siehe dasjenige 49, 50 značilnosti 143 o pridevVerkleinerungsbildung nik 151 o samostalnik dass 73, 125, 166, 167, !. Diphtong 12 171, 177 143 o sestavljanje in dis- 153 zlaganje 142 o tvorjenje' daß frühere Schreibung doch 72 für dass pomanjševalnic 147 določilna beseda 142 dasselbe 49, 50 besser 32, 58 Dativ 5, 66 dopolnjevalno vprašanje beste 32 dein 45, 233 126 Bestimmungswort 142 deležnik sedanjika 22, dopustni odvisnik 164, betreffs 65 84, 230, 231 179 o irealni 179 bevor 73, 183 deležnik sestavljenega „dovršni" prihodnjik 107 preteklika 22, 77, 79, beziehungsweise 72 o tvorjenje 108 o z mo93, 94, 97, 102, 115, dalnim glagolom 108 bezüglich 65 130, 230, 231 Bindewort 72 du 39, 233 Demonstrativpronomen binnen 65, 66 durch 66, 130 49 bis 66, 73, 183 durchs 65 denn 72 bleiben 95, 139, 232 der o Artikel 2 o bei Ord- dürfen 80, 125 Bruchzahl 9 nungszahlen 35 o člen 2 dvoglasnik 12 bzw. 72 o Demonstrativprono- dvojina 6

B

C

D

E -e- 143 -e 13, 20 -eau 9

ednina 6

etliche 54 -ett 9 etwas 54 euch 42 euer 45, 233 -eur 8 -euse 8 exklusive 65

132, 139 0 neosebni 77, 95 o nepravilni 78, 93, 114 o neprehodni 77, 95, 131, 132 o osebni 77 e pomožni 77 o povratni 42, 77, 95, 132 0

H

sestavljenega preteklika Fürwort 39 93 e Perfektpartizip 93 Futur 1106 o Bildung 106 -en 11, 158 0 mit Modalverb 107 enainpol 36 Futur II 107 o Bildung -feind 84 108 o mit Modalverb enostavni preteklik 88 o 108 e 88 z mospreganje dalnim glagolom 89 -/ejns 20 ent- 158 ge- o Perfektpartizip 93 entgegen 66 Ge- 11 entlang 66 Entscheidungsfrage 126 geben 119, 140 gegen 66 entsprechend 66 entweder - oder 72 gegenüber 66 er- 158 Gegenwart 81 gehen 119, 139, 140 er 39 -er 8, 11, 13, 146, 233 e gemäß 66 Komparativ 30 Genitiv 5 Ergänzungsfrage 126 Genus 5, 7 -erl 147 Genus Verbi 76 -/eis 11, 21 gern /e/ 58; 120 es 39 o lndefinitpronom- Geschlecht siehe Genus en 54 e nedoločni za- gestern 233 imek 54 Getrenntschreibung 230 es gibt 132 glagol 1, 76, 230 0 bese-/e/st e presežnik 30 0 dotvorje 156 e brez moSuperlativ 30 žnosti tvorjenja trpnika 131 o enostavni 78, 94 e -feit 93 etlich- 23 modalni 77, 80, 119,

G

ich 39

-ich 8, 11 -ie 8, 13 pravilni 78, 93, 114 0 -/i/en 21 prehodni 77, 95, 131 0 '. -ieren 94 premikanja 95 e sestav- -ig 8, 11, 22, 151, 230 ljeni in zloženi 78 + loč- -igen 158 jivo 79, 82, 89, 94, 114, Ihr o Possessivprono140, 157 + neločljivo 79, men 45, 233 e svojilni 94, 158 zaimek 45, 233 glagolski način 76, 130 ihr 39, 233 e Possessivglagolski naklon 76 pronomen 45 o svojilni

ehe 73, 183 eher 29, 58 -ei 8, 13 ein o Artikel 2 e člen 2 e Indefinitpronomen 54 o nedoločni zaimek 54 -fach 36 ein- 157 -fähig 152 ein bisschen 54 fahren 96, 139 ein paar 54 Fall siehe Kasus glavni stavek 162 ein wenig 54 falls 73, 173 glavni števnik 34 einfundleinhalb 36 fältig 36 Gleichzeitigkeit 183 -einander 230 fast 120 Grundstufe siehe Positiv eine e Artikel 2 e člen 2 e Femininum 5, 8 Indefinitpronomen 54 e Finalsatz 164, 171 Grundwort 142, 143 nedoločni zaimek 54 Grundzahl 34 fliegen 96 einer 54 Fragesatz 55, 126, 161 O 'gut 32 eines 54 irreal 120 einfältig 36 Fragewort 126, 184 einig- 23 -rau 145 einige 54 Fräulein 8 haben 94, 102 e -Bezieeinschließlich 65 Fremdwort 12, 15, 21, hung 132 e oznaka imeEinzahl siehe Singular 229 tja 132 e + zu + Infinitiv -e18, 11,13 fühlen 139 80, 115, 126, 140 0 + ZU -/e/ln 158 für 66 + nedoločnik 80, -/ein 13, 22 e deležnik

F

-i 147

zaimek 45 -ik 8 -iker 8 im 65 im Fall/% dass 173 imenovalnik 5 Imperativ 77, 113, 126 e Höflichkeitsform 114 e Plural 114 o Singular 113 in 66 -in 8, 13, 146 e množina:

/Plural: -innen 13 lndefinitadverb 61 Indefinitpronomen 25, 54 indem 72, 73, 181, 183 115, 126, 140 indes 183 haben-Perfekt 95, 96 indessen 73, 183 -haft 22 Indikativ 76 halb 35 indirekte Rede 118, 123 halber 39 o Aufforderungssatz Hälfte 9, 35 126 e Aussagesatz 125 Hauptsatz 162 o Fragesatz 126 e Per-heit 8, 13, 146 sonenverschiebung 123 her 60 o Tempusverschiebung 124 e Umwandlung in Herr 13, 14 die indirekte Rede 123 0 herum 60 Verschiebung von Herz 15 Lokal- und Temporaladheute 233 verbien 123 e Zeitverhier- 61 schiebung 124 Hilfsverb 77, 119 -ine 8 hin 60 Infinitiv 115, 139 e des hinsichtlich 65 Perfekts 97, 108, 121, hinter 66 139 e mit zu 80, 115, hinters 65 126, 140, 167, 171, 177, hoch 32 181 + modale Bedeuhöchste 32 tung 140 + passivische Höchststufe siehe Bedeutung 140 o PräSuperlativ sens 106, 113, 118, Höflichkeitsform 76 o Im- 121, 139 e rein 139 perativ 114 Infinitivkonstruktion 140 höher 32 -ing 11 Höherstufe siehe inklusive 65 Komparativ inmitten 65 hören 139 innerhalb 65

223

gensetzend 72 o Infini-! liegen 96 mögen 80, 125, 126 tiv- 73 a kausal 72, 73 o- -ling 8, 145 morgen 233 kopulativ 72 e modal 72 Lokaladverb 60, 186 Multiplicativa 36 o nebenordnend 72 e müssen 80, 125 Interjektion 1 Lokalsatz 164, 186 restriktiv 72 o Satzteil- -los 152 Interrogativadverb 61 Mutter 11, 13 Interrogativpronomen 55 73 o temporal 73 e unterordnend 72 -ion 8, 13, 145 Konjunktionaladverb 59 irgendwelch- 23 -isch 22, 144, 151, 230, Konjunktiv 77, 118 nach- 157 enostavnega preteklika -ma 9 233 nach 66 Mädchen 8 0 120, 174, 177, 187 -[istieren 94, 158 nachdem 73, 183 man 54 Konjunktiv I Konjunk-ist 8 nächst 66 tiv II? 125 o Plusquam- manch 54 istočasnost 183 nächste 32 perfekt 120, 174, 177, mancher 54 -itis 8 Nachzeitigkeit 183 187 o Präteritum 120, mangels 65 -Warn 9, 21 načinovni odvisnik 164, 174, 177, 187 e pred- -mann 145 181 Maskulinum 5, 7 preteklika 120, 174, nahte] 32 medmet 1 177, 187 näher 32 Konjunktiv 1118 o Ge- mehr 29, 32, 58 je 66, 73 namerni odvisnik 164, brauch 118 o Konjuga- mehrere 23, 54 171 je - desto 73, 186, 187 tion 118 e raba 118 0 Mehrstufe siehe je - umso 73, 186, 187 spreganje 118 Komparativ neben 66 Nebensatz 162, 164,165 jeder 54 Konjunktiv II 119, 125, Mehrzahl siehe Plural nebst 66 jedoch 72 173, 174, 177, 187 omein 45 nedoločni zaimek 25, 54 jeglicher 54 einfach 120, 174, 177, meinetwegen ... 39 nedoločnik 115, 139 e jemand 54 187 o enostavni 120, meiste 32 prosti 139 e sedanjik jene, jener, jenes ... 49 174,177, 187 o GeMeiststufe siehe brauch 120 o Konjuga. jenseit 65 Superlativ 106, 113, 118, 121, 139 e sestavljenega pretetion 119 e raba 120 e -ment 9 klika 97, 108, 121, 139 0 sestavljeni 120, 174, mich 42 z ZU 80, 115, 126, 140, 177, 187 o spreganje Milliarde 34 167,171,177,181+ 119 o zusammengeMillion 34, 231 Kardinalzahl 34 modalni pomen 140 + setzt 120, 174, 177, 187 minder 32 Kasus 5 trpni pomen 140 können 80, 125 mindeste 32 Kausalsatz 164, 173 „nedoločniški" prislov 61 Konsekutivsatz 164, 177 Mini- 147 kazalni zaimek 49 Neutrum 5, 9, 35, 147 o irreal 120, 177 e Konmiss- 158 kein 25, 54 nicht brauchen e + zu + sekutiv- oder Modalsatz mit 66, 130 -keit 8, 13, 146 Infinitiv 80 e + nedolo181 kennen 132 čnik + ZU 80 Konzessivsatz 164, 179 mittels 65 Kleinschreibung 232 množilni števnik 36 nicht nur - sondern auch irreal 179 množina 6 kommen 119 72 korelat 177 Komparation 29, 230 o- Korrelat 177 množina na -s 12, 229 nichts 54 Adjektive ohne Steige- kraft 65 Modaladverb 59 niemand 54 rungsfähigkeit 32 a Ad- krajevni odvisnik 164, modalni glagol 77, 80, -nis 11 o množina:/Plural: verb 58 e Komparativ 95, 119, 132, 139 0 „do-nisse 11 186 29, 30, 186, 187 e Po- krajšava 12 vršni" prihodnjik 108 e Nominativ 5 sitiv 29 o Superlativ 30 0' kratica 12 enostavni preteklik 89 0 Numerale siehe unregelmäßig 32 predpreteklik 103 o pri Numeralia Kurzwort 12 Komparativ 29, 186, 187 hodnjik 107 e s polno- Numerus 6, 76 Komparativsatz 164 o irpomenskim glagolom nun 73 real 120, 187 80 e sedanjik 84 o se- nur 72 Konditional 121 stavljeni preteklik 97 0 ', Konditionalsatz 164, 173 lo bei Bruchzahlen 35 + trpnik 134 e irreal 120, 174 o irreal pri ulomkih 35 Modalsatz 164, 181 lassen 139 0 + Infinitiv 80 Modalverb 77, 80, 95, und potential 174 o + nedoločnik 80 Konjugation 76 119, 132, 139 e Futur I -o- 144 Konjunktion 1, 72, 232 0 '. laut 65 107 e Futur II 108 o mit -o 9 ob 126, 166, 167 adversativ 72 o anrei- lehren 139 Vollverb 80 o Passiv -lein 9, 11, 147 hend 72 o ausschlie134 e Perfekt 97 e Plus- oberhalb 65 ßend 72 o begründend lernen 139 quamperfekt 103 e Prä- obgleich 73, 179 72 o disjunktiv 72 o ein- -lich 22, 151, 230 sens 84 o Präteritum 89 Objekt 6, 161 schränkend 72 e entge- lieber 58 Modus 76 Objektsatz 140, 164, 166

ins 65 insofern 72 insoweit 72

M

N

J

K

L

0

224

Perfektpartizip 22, 77, presežnik 29, 233 o pri- samostalnik 1, 7, 230, 79, 93, 94, 97, 102, 115, slovna raba 30 o poved- 231, 232 e sklanjatev 11 130, 230, 231 kovna raba 30 + pridevniška 16 o besepreteritoprezentni glagoli dotvorje Person 76 80 samostalnik o moškega odločevalno vprašanje Personalpronomen 39 spola 5, 7 o srednjega Personenname 20 e Plu- prevoj 83 126 odvisni govor 118, 123 0 ral 20 e von + Name 20 pridevnik 1, 22, 231, 232 spola 5, 9, 35, 147 0 ženskega spola 5, 8 o besedotvorje 151 0 pripovedni stavek 125 e Plural 6 brez možnosti stopnje- samt 66 spreminjanje časa 124 Plusquamperfekt 102, o spreminjanje oseb 103 e Bildung 102 o mit vanja 32 o povedkovni sämtlich 54 22 o prilastkovni 22 0 Satz 161 o Adverbial123 e spreminjanje pri- Modalverb 103 sklanjatev 23 o stopnje- 164, 171 o Attribut- 164, slovov kraja in časa 123 podredni stavek 162, vanje 29 167 e Final- 164, 171 e e spreminjanje v odvisni 164, 165 prihodnjik 106 o tvorjenje Kausal- 164, 173 e govor 123 e velelni sta- pogojni odvisnik 164, 106 e z modalnim gla- Komparativ- 164, 186 + vek 126 e vprašalni sta- 173 o neresnični 120, irreal 187 e Konditionalvek 126 174 o irealni in poten- golom 107 prilastkov odvisnik 164, 164, 173 + irreal und pooft 58 cialni 174 167 tential 174 o Konsekuöfter 58 pogojnik 121 primerjalni odvisnik 164 tiv- 164, 177 + irreal 177 ohne - zu 73, 181 poldrug 36 o Konsekutiv- oder Moo irealni 120, 187 ohne 66 polnopomenski glagol dalsatz 181 o- Konzesprimernik 29, 186, 187 ohne dass 72, 181 77 siv- 164, 179 + irreal 179 opuščaj 20 pomožni glagol 77, 119 pripovedni stavek 125, e Lokal- 164, 186 o Mo161 o neresnični 120 -or 8 posamosta jena beseda dal- 164, 181 e Modalprislov 1, 58, 232, 233 9, 16, 232, 233 Ordinalzahl 35 oder Konsekutivsatz stopnjevanje 58 Positiv 29 Ordnungszahl 35, 232 181 o Objekt- 164, 166, prislov časa 60 posledični odvisnik 164, oseba 76 167 o Relativ- 164 0 prislov kraja 60, 186 177 e irealni 120, 177 osebek 6, 161 Satzgefüge 163 e Subprislov načina 59 Possessivpronomen 25, jekt- 164, 166, 167 e osebkov odnisnik 140, prislovni odvisnik 140, 45 164, 166, 167 Temporal- 164, 183 0 164, 171 zusammengesetzt 163 povedek 161 osebni zaimek 39 prislovno določilo 161, Satzfrage 126 osebno ime 20 e mno- povedkovo določilo 161 171 Satzglied 161 žina 20o VON + ime 20 povednik 76 pro 66 osnovna beseda 142, -schaff 8, 13, 146 povratni zaimek 42 Pronomen 24, 39, 232 143 -se 8 poziv 113 Pronominaladverb 61 osnovnik 29 sechzehn 34 Prädikat 161 oziralni odvisnik 50, 164 Prädikatsnomen 161 sedanjik 81 o spreganje oziralni prislov 61 82 o z modalnim glagoPräposition 1, 65, 232 oziralni zaimek 50, 166, Präsens 81 e Konjugalom 84 167 tion 82 e mit Modalverb Rechtschreibung 229 0 sehen 139 Buchstaben 229 e oznake jezika 232 sehr 58, 230 84 Groß- und Kleinschrei- sein 94, 95, 102, 113, Präsenspartizip 22, 84, bung 232 o Zusammen- 114, 125, 156, 230, 232 230, 231 und Getrenntschreibung a + Adjektiv 22 o passiPräteritopresentia 80 230 vische Bedeutung 140 0 Präteritum 88 o Konjuga- Reflexivpronomen 42 Partikel 1 + pridevnik 22 e trpni tion 88 o mit Modalverb Partizip siehe Perfektrekc ja glagolov 220 pomen 140 0 + zu + Infi89 und Präsenspartizip Rektion der Verben 220 nitiv 80, 115, 126, 140 0 pravopis 229 o črke 229 Passiv 130 e Bildung Relativadverb 61 + ZU + nedoločnik 80, o pisanje skupaj in nara130 e mit Modalverb Relativpronomen 50, 115,126, 140 o zen 230 pisanje z veli134 0 »sein«- 131, 133 »sein«-Passiv 131, 133 ko in z malo začetnico 166, 167 e Täter 130 o Verben Relativsatz 50, 164 sein-Perfekt 95, 96 232 ohne Passivfähigkeit rodilnik 5 sein Possessivpronomen predlog 1, 65, 232 131 e Vorgangs- 131, 45 133 e »werden«- 131, predmet 6, 161 »SEIN«-trpnik 131, 133 predmetni odvisnik 140, 133 e Zustands- 131, seit 66, 73, 183 164, 166 133 predpreteklik 102, 103 o -s 8, 20 o množina na -S' seitdem 73, 183 per 66 Perfekt 93, 103 e Bildung tvorjenje 102 e z modal- 12, 229 o s-Plural 12, seitens 65 229 sestavljeni preteklik 93, 94 e haben/sein 95 o mit . nim glagolom 103 103 o tvorjenje 94 0 Modalverb 97 preglas 11, 31, 83 -sam 22

obschon 73, 179 obwohl 73, 179 obzwar 73, 179 oder 72

R

P

S

225

HABEN/SEIN 95 e z modalnim glagolom 97 sich 42 sie 39 Sie 39, 233 siebzehn 34 siehelsieh 113 Singular 6 -sis 8 sitzen 96 so 181 o Korrelat 177 so - dass 177, 181 so - wie 29 sobald 73, 183 sodass 73, 177 sofern 72, 73, 173 solange 183

Superlativ 29, 233 e ad- und 72 verbial 30 e prädikativ 30 -ung 8, 13, 145 svojilni zaimek 25, 45 ungeachtet 65, 73 uns 42 unser 45 unter 66 unters 65 število 6, 76 unweit 65 števnik 34, 231 -ur 8 -üre 8 -us 8

von 66, 130 vor- 157 vor 66

Vorgangspassiv 131, 133 vorgestern 233 vors 65 Vorvergangenheit 102 Vorzeitigkeit 183 Vorzukunft 107 vprašalni" prislov 61 vprašalni stavek 55, 126, -t 13 161 o neresnični 120 -tät 8 vprašalni zaimek 55 -te o bei Ordnunszahlen vprašalnica 126, 184 35 e pri vrstilnih štev- velelni stavek 126, 161 vrstilni števnik 35, 232 velenik 77, 113, 126 * nikih 35 ednina 113 o množina vzklična poved 161 solche, solcher, solches 49 t[e]l9, 11 114 e vikalna oblika 114 vzročni odvisnik 164, Temporaladverb 60 sollen 80, 125, 126, 174 173 Temporalsatz 164, 183 ver- 158 sonder 66 o Verb 1, 76, 230 der Tempus 76 e einfach 78 sondern 72 e zusammengesetzt 78 Fortbewegung 95 o einsooft 73, 183 fach 78, 94 o Hilfs- 77 * Tempusverschiebung soviel 72 intransitiv 77, 95, 131, während 65, 72, 73, 183 124 soweit 72, 73 132 e Modal- 77, 80, Tochter 11, 13 wahrscheinlich 120 sowie 72, 73, 183 119, 132, 139 * ohne tožilnik 5, 66 wann? - wenn 184 sowohl - als 72 Passivfähigkeit 131 * trotz 65 W-Anschluss 166 sowohl - als auch 72 persönlich 77 o reflexiv -rvärts 230 trotzdem 73, 179 sowohl - wie 72 trpnik 130 o dejanja 131, 42, 77, 95, 132 e regel- was 166 e Interrogativsowohl - wie auch 72 mäßig 78, 93, 114 * 133 o glagoli brez pronomen 55 * oziralni s-Plural 12, 229 transitiv 77, 95, 131 * zaimek 50 e Relativpromožnosti tvorjenja spol 5, 7 * unpersönlich 77, 95 trpnika 131 e SEINnomen 50 o vprašalni Sprachbezeichnung 232 131, 133 e stanja 131, unregelmäßig 78, 93, zaimek 55 spreganje 76 114 o Wortbildung 156 * 133 o storilec 130 e tvorwas für ein, eine, eines 55 spreminjanje časa 124 jenje 130 e WERDEN- zusammengesetzt 78 *' weder - noch 72 ß oder ss? 229 131, 133 e z modalnim '. trennbar 79, 82, 89, 94, wegen 39, 65 ß 20 114, 140, 157* untrennglagolom 134 weil 73, 173 -staat 3 bar 79, 94, 158 trpnik dejanja 131, 133 welch 54 statt - zu 73 Verhältniswort 65 trpnik stanja 131, 133 welche, welcher, welches statt 65, 181 Verkleinerungsbildung tujka 12, 15, 21, 229 e Interrogativpronomen statt dass 72, 181 147 -tum 9 55 * oziralni zaimek 50 stavčni člen 161 vermöge 65 tun 119 o Relativpronomen 50 * -ste e bei Ordnungszah- tvorjenje pomanjševalnic vermutlich 120 vprašalni zaimek 55 len 35 o pri vrstilnih Vervielfältigu ngszahl147 Wemfall siehe Dativ števnikih 35 wort 36 stehen 96, 140 veznik 1, 72, 232 e ča- Wenfall siehe Akkusativ stopnjevanje 29, 230 * sovni 73 e ki vključuje in wenig- 23 nepravilno 32 * osnovpovezuje stavčne člene wenig 32, 58 nik 29 e presežnik 30 * über 66 73 e ki zahteva nedo- wenige 58 pridevniki brez možnosti übermorgen 233 ločnik 73 e ločni 72 0 weniger 29 übers 65 stopnjevanja 32 e prinačinovni 72 e „omeje- wenigste 32 mernik 29, 30, 186, 187 '. ulomek 9 valni" 72 o podredni 72e wenn - als? 184 um - willen 65 o prislov 58 priredni 72 o protivni 72 wenn - wann? 184 um - zu 73, 171, 177 Subjekt 6, 161 o vezalni 72 e vzročni wenn 73, 173, 183 um 66 Subjektsatz 140, 164, wenn auch 72, 73, 179 72, 73 -um 9 166, 167 viel- 23 wenngleich 73, 179 umher 60 Substantiv 1, 7, 230, viel 32 wennschon 73, 179 231, 232 e Deklination Umlaut 11, 31, 83 vielleicht 120 wer 166 e Indefinitprono11 * adjektivisch 16 * ums 65 vikalna oblika 76 e velel- men 54 e InterrogativWortbildung 143 Umstandswort 58 nik 114 pronomen 55 e nedoloSubstantivierung 9, 16, un- 153 Vollverb 77 čni zaimek 54 * oziralni 232, 233 unbeschadet 65 vom 65 zaimek 50 e Relativpro-

s T

V

w

U

226

nomen 50 e vprašalni zaimek 55 werden 95, 106, 108, 232 o + Adjektiv 22 e + pridevnik 22 »werden«-Passiv 131, 133 »WERDEN«-trpnik 131, 133 Werfall siehe Nominativ Wesfall siehe Genitiv

wohin 186 wohl 58 wollen 80, 125 worden 130

Wortarten 1 Wortbildung 142 o Ableitung 142 o Adjektiv 151 e Derivation 142 e Komposition 142 o Konversion 143 o Substantiv 143 e Verb 156 o Verwider 66 kleinerungsbildung 147 wie 72, 73, 166, 183, 186 a Wortartwechsel 143 e Zusammensetzung 142 wie oder als? 186 e Zusatz von [Halb]Präwie wenn 72, 186, 187 fixen 143 wiewohl 73, 179 Wortfrage 126 willen 39 Wortstellung 162 wir 39 wissen 80, 119, 125, 132 Wunschsatz 161 o irreal 120 wo 186 »WÜRDE«-dopolnilo woiri- 61 121 woher 186

Abkürzungen Kratice in okrajšave A Akkusativ tožilnik aber ampak Ausnahme izjema Beispiel primer bzw. beziehungsweise oziroma D Dativ dajalnik Endung končnica f und folgende Seite in naslednja stran F Feminina samostalniki ženskega spola Fall sklon Feminina samostalniki ženskega spola ff und folgende Seiten in naslednje strani G Genitiv rodilnik Imperativ velelnik Indikativ povednik Infinitiv nedoločnik itd. in tako dalje Komparativ primernik M Maskulina samostalniki moškega spola Maskulina samostalniki moškega spola N Neutra samostalniki srednjega spola oder N Nominativ imenovalnik

»würde«-Gefüge 121 würden 121

X -x 20

z -z 20 Zahl siehe Numerus Zahlwort 34, 231 zaimek 24, 39, 232 zaimenski prislov 61 zaporedje časov 184 Zeitenfolge 184 Zeitform 76 Zeitverschiebung 124 zer- 158 -zig 34 zu- 157

zu 66, 73, 140, 177 a Korrelat 177 zufolge 65, 66 Zukunft 106

zum 65 zumal 73, 173 zur 65 Zustandspassiv 131, 133 zuwider 66

zwecks 65 zwischen 66

z V

želelni stavek 161 0

neresnični 120

n. pr. na primer Neutra samostalniki srednjega spola nicht möglich ni mogoče P. Person oseba P. Pl. Person Plural oseba množine P. Sg. Person Singular oseba ednine Perfektpartizip deležnik sestavljenega preteklika Pl. Plural množina Plural množina Plusq. Plusquamperfekt predpreteklik Positiv osnovnik regelmäßig pravilen S. Seite stran s. S. siehe Seite glej stran Sg. Singular ednina Singular ednina sog. so genannt tako imenovan str. stran t. i. tako imenovan u. Ä. und Ähnliches in podobno unregelmäßig nepravilen usw. und so weiter in tako dalje vgl. vergleiche primerjaj z. B. zum Beispiel na primer 227

Literaturverzeichnis Literatura Andoljšek, E.: Slovnica sodobnega nemškega jezika; Ljubljana, München, 1990 Bajec, A. et al., SAZU: Slovar slovenskega knjižnega jezika; Ljubljana, 1994 Bech, G.: Studien über das deutsche Verbum infinitum; Tübungen, 1983 Boettcher, W., Sitta, H.: Deutsche Grammatik III; Frankfurt/Main, 1972 Buscha, J., Heinrich, G., Zoch, J.: Modalverben; Leipzig, 1979 Coseriu, E.: Sprachtheorie und allgemeine Sprachwissenschaft; München, 1975 Debenjak: Veliki nemško-slovenski slovar; Ljubljana, 1992 Debenjak, D.: Nemško-slovenski in slovenko-nemški slovar; Ljubljana, 1978 Dreyer, H., Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; München, 1995 Duden: Praxiswörterbuch zur neuen Rechtschreibung; Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1998 Duden: Deutsches Universalwörterbuch; Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996 Duden Band 1: Rechtschreibung der deutschen Sprache; Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996 Duden Band 4: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache; Mannheim, Wien, Zürich, 1984 Duden Band 4: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache; Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1995, 1998 Duden Band 5: Fremdwörterbuch; Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1990 Duden Band 6: Aussprachewörterbuch; Mannheim, Wien, Zürich, 1974 Eggers, D. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe und Studienvorbereitung; Donauwörth, 1992 Eggers, D. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe und Studienvorbereitung; Donauwörth, 1992 Erben, J.: Deutsche Grammatik, Ein Abriß; München, 1972 Glinz, H.: Deutsche Grammatik II; Frankfurt/Main, 1971 Glinz, H.: Deutsche Grammatik II; Frankfurt/Main, 1971 228

Glinz, H.: Satz - Verb - Modus - Tempus; Frankfurt/Main, 1970 Grimm, H.-J.: Lexikon zum Artikelgebrauch; Leipzig, 1987 Häusler, M., Kern-Francetič, D.: Kontaktsprache Deutsch 3; Zagreb, 1990 Häusler, M., Kern-Francetič, D.: Kontaktsprache Deutsch 3, Arbeitsbuch; Zagreb, 1989 Häusler, M., Kern-Francetič, D.: Kontaktsprache Deutsch 2; Zagreb, 1988 Häusler, M., Kern-Francetič, D.: Kontaktsprache Deutsch 2, Arbeitsbuch; Zagreb, 1987 Helbig, G., Buscha, J.: Deutsche Grammatik - Ein Handbuch für den Ausländerunterricht; Berlin, München, Leipzig, Wien, Zürich, New York, 1991 Jung, W.: Grammatik der deutschen Sprache; Leipzig, 1965 Killinger, R.: Arbeitsbuch Deutsch 3; Wien, 1992 Killinger, R., Garger, A.: Zusatzübungen 3; Wien, 1992 Köpcke, K.-M.: Untersuchungen zum Genussystem der deutschen Gegenwartssprache; Tübingen, 1982 Latour, B.: Mittelstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache; Donauwörth, 1988 Lexokographisches Institut Dr. Störing: Knaurs Rechtschreibung - Rechtschreibung, Fremdwörter, Grammatik; München, Zürich, 1973 Lingaphone Institute: Deutscher Kursus; London, 1969 Lipka, L., Günther, H.: Wortbildung; Darmstadt, 1981 Mentschl, Dr. J., Megner, G.: Sprachpflege; Wien, 1986 Menzel, W.: Die deutsche Schulgrammatik; Paderborn, 1975 Ramge, H.: Alltagsgespräche; Frankfurt/Main, 1978 Schulz, Griesbach: Deutsche Sprachlehre für Ausländer; München, 1967 Tomšič, dr. F.: Nemško-slovenski slovar; Ljubljana, 1979 Toporišič, J.: Slovenska slovnica; Ljubljana, 1976 Verbinc, F.: Slovar tujk; Ljubljana, 1987 Wahrig, G.: Deutsches Wörterbuch; München, 1986 Willomitzer, Prof. Dr. F.: Deutsche Grammatik für österreichische Mittelschulen; Wien, 1899

Ein Wort zur neuen Rechtschreibung O novem nemškem pravopisu Buchstaben Črke > Nach kurzem Vokal wird ß durch ss ersetzt. Če stoji ß za kratkim samoglasnikom, ga zamenjamo s SS. muß, mußte ... -- muss, musste ... daß > dass läßt [lassen] > lässt naß > nass Kuß -> Kuss Fluß > Fluss Mißverständnis > Missverständnis • Beim Zusammentreffen von drei gleichen Buchstaben bleiben alle drei erhalten. Zur besseren Lesbarkeit kann man einen Bindestrich setzen. Če pri zlaganju oz. sestavljanju nastopijo skupaj tri enake črke, ohranimo vse tri. Za lažje razumevanje oz. branje lahko v nemščini uporabimo vezaj. stilllegen [auch: still-legen] Nulllinie [auch: Null-Linie] Hawaiiinseln [auch: Hawaii-Inseln] stickstofffrei [auch: stickstoff-frei] Betttuch [auch: Bett-Tuch] Kaffeeersatz [auch: Kaffee-Ersatz] schnelllebig [auch: schnell-lebig] ... > Viele Wörter werden dem Wortstamm angeglichen, dem sie zugeordnet werden können. Veliko besed je prilagojenih korenu, iz katerega beseda izhaja ali ki ji ga lahko določimo. Tipp [tippen] platzieren [Platz] nummerieren [Nummer] > Fremdwörter aus dem Englischen, die auf -y enden und im Englischen den Plural mit -ies bilden, erhalten im Plural ein -s. Tujke iz angleščine, ki se končajo na -Y, in ki v angleščini dobijo množinsko končnico -IES, tvorijo množino na -S. Singular Plural Singular Plural Partys Babys Party Baby Ladys Hobbys Lady Hobby Dummy Dummys... 229Zusammen- und Getrenntschreibung Pisanje skupaj in narazen

Verbindungen mit einem Verb als zweitem Teil Povezave, pri katerih je drugi del glagol •

sein > Verbindungen mit dem Verb seinwerden immer getrennt geschrieben. Povezave z glagolom SEIN pišemo vedno narazen. da sein, beisammen sein ...-einander, -wärts + Verb > Wenn der erste Teil ein Adverb auf -einander oder -wärts ist, wird immer getrennt geschrieben. Če je prvi del prislov, ki se konča na -EINANDER ali -WÄRTS, pišemo vedno narazen. gegeneinander spielen, miteinander reden, abwärts gehen, rückwärts fahren ...Adjektiv + Verb > Wenn der erste Teil eine Ableitung auf -ig, -isch oder -lich ist, oder wenn das Adjektiv steigerbar oder erweiterbar (sehr, ganz ...) ist, wird immer getrennt geschrieben Če je prvi del izpeljanka na -IG, -ISCH ali -LICH, ali če pridevnik lahko stopnjujemo ali razširimo, pišemo vedno narazen. übrig bleiben, kritisch denken, lächerlich machen, bekannt machen [noch bekannter machen], zufrieden stellen, ernst nehmen [sehr ernst nehmen] ...Partizip + Verb > Wenn der erste Teil ein Partizip ist, wird immer getrennt geschrieben. Če je prvi del deležnik, pišemo vedno narazen. gefangen nehmen, getrennt schreiben, verloren gehen ...Substantiv + Verb > Wenn der erste Teil ein Substantiv ist, wird in der Regel getrennt geschrieben Če je prvi del samostalnik, pišemo praviloma narazen. Rad fahren, Auto fahren, Angst haben, Eis laufen, Kopf stehen, Leid tun, Schlange stehen ... Verb + Verb > Verfestigte Verbindungen aus zwei Verben werden immer getrennt geschrieben. Povezavo dveh glagolov pišemo vedno narazen. kennen lernen, stehen bleiben, sitzen bleiben, bestehen bleiben, fallen lassen, liegen lassen, spazieren gehen; Er hat sie erst gestern kennen gelernt. Statt spazieren zu gehen, verbrachte er den Nachmittag vor dem Fernseher....

230

Verbindungen mit einem Adjektiv oder Partizip als zweitem Teil Povezave, pri katerih je drugi del pridevnik ► Wenn mit der Verbindung ein Wort (Artikel, Präposition ...) eingespart wird, schreibt man zusammen. Če s povezavo prihranimo dodatno besedo (člen, predlog...), pišemo skupaj. angsterfüllt [von Angst erfüllt], mondbeschienen [vom Mond beschienen], altersbedingt [durch das Alter bedingt], wasserlebend [im, am, auf dem Wasser lebend], hitzebeständig [gegen Hitze beständig] ... > Wenn der erste Teil verstärkend oder mindernd wirkt, schreibt man zusammen. Če s prvim delom pomen podkrepimo ali oblažimo, pišemo skupaj. bitterkalt, bitterböse, brandneu, brandaktuell, gemeingefährlich, lauwarm, stockfinster ... > Zusammensetzungen aus gleichrangigen Adjektiven, schreibt man zusammen. Bei längeren Zusammensetzungen schreibt man bevorzugt mit Bindestrich. Če zloženko ali sestavljenko tvorimo iz enakovrednih pridevnikov, pišemo skupaj. Pri daljših zloženkah oz. sestavljenkah v nemščini uporabimo pogosto vezaj. blaugrün, taubstumm, chemisch-biologisch, wissenschaftlich-technisch ... •

Substantiv + Partizip ► Wenn die Verbindung mit dem Infinitiv getrennt geschrieben wird, so schreibt man auch die Verbindung mit dem Partizip getrennt. Če pišemo povezavo z nedoločnikom narazen, potem pišemo tudi povezavo z deležnikom narazen. Rat suchend [Rat suchen], Rad fahrend [Rad fahren], Kopf stehend [Kopf stehen], Not leidend [Not leiden], Erfolg versprechend [Erfolg versprechen] ...Adjektiv + Adjektiv/Partizip > Wenn der erste Teil eine Ableitung auf -ig, -isch oder -lich ist, oder wenn das Adjektiv steigerbar oder erweiterbar (sehr, ganz ...) ist, wird immer getrennt geschrieben. Če je prvi del izpeljanka na -IG, -ISCH ali -LICH, ali če pridevnik lahko stopnjujemo ali razširimo, pišemo vedno narazen. riesig groß, bläulich grün, himmlisch leicht, ernst genommen, gut gelaunt ...Partizip + Adjektiv/Partizip > Wenn der erste Teil ein Partizip ist, wird immer getrennt geschrieben. Če je prvi del deležnik, pišemo vedno narazen. leuchtend rot, kochend heiß, ein getrennt geschriebenes Wort ... > In Buchstaben geschriebene Zahlen unter einer Million werden zusammengeschrieben. Izpisane števnike, ki so manjša od enega milijona, pišemo skupaj. 16 — sechzehn, 99 — neunundneunzig, 234 - zweihundertvierunddreißig; aber: 2004321 — zwei Millionen viertausenddreihunderteinundzwanzig ... 231

> Mehrteilige Adverbien, Konjunktionen, Präpositionen und Pronomen werden zusammengeschrieben, wenn die Wortart, die Wortform oder die Bedeutung nicht deutlich zu erkennen ist. Večdelne prislove, veznike, predloge in zaimke pišemo skupaj, če ne moremo natančno prepoznati besedne vrste, oblike ali pomena. allerdings, keinesfalls, ehrenhalber, keinmal, einmal [aber: das eine Mal], diesmal [aber: dies eine Mal], sobald, sooft, soweit, anstatt, zufolge, irgendein, irgendetwas, irgendjemand, irgendwer, umso, sodass ...

Groß- und Kleinschreibung Pisanje z veliko in malo začetnico > Substantive werden großgeschrieben. Samostalnike pišemo z veliko začetnico. Mann, Frau, Kind, Liebe, Leben, Wasser, Feuer, Stein ... > Substantive, die Bestandteile fester Gefüge sind und mit anderen Bestandteilen nicht zusammengeschrieben werden, werden großgeschrieben Samostalnike, ki so sestavni deli trdnih sklopov, in ki jih ne pišemo skupaj z drugimi deli, pišemo z veliko začetnico. Rad fahren, Auto fahren, Angst haben, Kopf stehen, in Bezug auf, zur Seite, auf Grund [auch aufgrund], außer Acht lassen, eines Abends, Pleite gehen, zu Hilfe kommen, zum ersten Mal, ... In Verbindung mit den Verben sein, werden und bleiben werden angst, pleite, recht, leid, schuld, wert ... als Adjektive aufgefasst und somit kleingeschrieben. Če T nastopajo skupaj z glogoli SEIN, WERDEN ali BLEIBEN, zavzamejo mesto pridevnika in jih pišemo z malo začetnico. > Substantivierte Ordnungszahlen werden großgeschrieben. Posamostaljene vrstilne števnike pišemo z veliko začetnico. als Erstes musst du dich entschuldigen; als Dritte an der Reihe sein, die Miete ist am Letzten des Monats fällig ... > Substantivierungen (besonders in Verbindungen mit alles, etwas, nichts, viel, wenig ...) werden großgeschrieben Posamostaljene besede (predvsem v povezavi z T) pišemo z veliko začetnico. alles Gute, etwas Neues, nichts Wichtiges, auf dem Laufenden sein, im Grünen wohnen ... > Sprachbezeichnungenin Verbindung mit Präpositionenwerden großgeschrieben. Oznake jezika v povezavi s predlogi pišemo z veliko začetnico. einen Vortrag auf Englisch abhalten; ihr Deutsch hat einen Akzent; sage es auf Englisch oder auf Französisch! ... (Er spricht Deutsch. [was? — die deutsche Sprache]; Er spricht deutsch. [wie?]) 232

> Bezeichnungen für Tageszeiten nach den Adverbien übermorgen, morgen, heute, gestern, vorgestern werden großgeschrieben Oznake delov dneva, ki stojijo za prisovi , pišemo z veliko začetnico. :. gestern Abend, heute Abend, heute Mittag, morgen Abend, übermorgen Mitternacht ... > Superlative mit am (an + dem) oder aufs (auf + das), nach denen mit Woran? oder Worauf? gefragt werden kann, übernehmen die Merkmale der Substantivierungen und werden großgeschrieben. Presežniki z AM ali AUFS, po katerih se vprašamo WORAN? ali WORAUF?, prevzamejo značilnosti posamostaljenih pridevnikov in jih pišemo z veliko začetnico. .•. Es fehlt ihnen am Nötigsten. Er hat sich aufs Schlimmste vorbereitet.... Superlative mit am oder aufs, nach denen mit Wie? gefragt werden kann, werden kleingeschrieben. Presežnike z AM ali AUFS, po katerih se vprašamo WIE?, pišemo z malo začetnico. :. Dieser Weg ist [steil/steiler/]am steilsten. Wir wurden aufs herzlichste begrüßt.... > Aus geographischen Eigennamen abgeleitete Adjektive auf -er werden großgeschrieben. Pridevnike, ki jih izpeljemo iz zemljepisnih imen s pripono -ER, pišemo z veliko začetnico. :. die Londoner Szene, die Kölner Bevölkerung, der Schweizer Käse ... > Aus Eigennamen abgeleitete Adjektive auf -[i]sch werden kleingeschrieben. Pridevnike, ki jih izpeljemo iz osebnih imen s pripono -[IjSCH, pišemo z malo zečetnico. :. das ohmsche Gesetzt [aber auch: das Ohm'sche Gesetz], die darwinsche Evolutionstheorie [aber auch: die Darwin'sche Evolutionstheorie] ... Anredepronomen duund ihrund possessive Pronomen dein und euerwerden in Anreden und in Briefen kleingeschrieben. Die Höflichkeitsanrede Sie und das possessive Pronomen Ihr werden weiterhin großgeschrieben. V nagovorih in pismih pišemo du (ti) in ihr (vidva, vi) in svojilna zaimka dein (tvoj) in euer (vajin, vaš) z malo začetnico. Vikalno obliko Sie (Vi) in svojilni zaimek Ihr (Vaš) pišemo, kot vedno, z veliko začetnico.

233

c °f2 Cl-

E

w ` m ;?

Futur ! I

ich = du er/sie/es wir ihr sie/Sie

: ___

.,-

-''.• ' ~ -''~ r • '~ ° r"~ -''/ •°'_, '~ . -'~~ , ' l f•'~ o•%.-'' wäre/hätte/würde ' " ; wär[e]st/ hättest/würdest ~: wäre/hätte/würde -----------:-' ,.-•. wären/hätten/würden -' -- •-.!. wär[e]t/hättet/würdet „-: -' wären/hätten/würden `'` sei habe •f' habest sei[e]st .-i' r '. gewesen habe sei !~••~ `~-', gehabt --seien geworden haben /'~ :, seid habet ----% f - -,-•seien haben ------:-----~ •`

war hatte -• - ' . warst hattest , -' ~.%' gewesen hatte war - -—- --- l gehabt -° g waren geworden hatten := „ -' % wart hattet ,~, /" waren hatten r.• ! •!'.-- '

wäre hätte wär[e]st hättest gewesen hätte wäre gehabt wären geworden hätten wär[e]t hättet wären hätten

werde sein wirst wird haben werden werdet werden werden

werde werdest sein werde haben werden werdet werden werden

würde würdest sein würde haben würden würdet werden würden

werde gewesen sein wirst wird geha b t haben werden werdet geworden sein werden

werde werdest gewesen sein werde gehabt haben werden werdet geworden sein werden

würde würdest gewesen sein würde a gehabt h ben würden würdet geworden sein würden

Sie

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

sei/habe/werde sei[e]st/habest/werdest sei/habe/werde seien/haben/werden seid/habet/werdet seien/haben/werden

Seien Sie! HabenSie! Werden Sie!

Nemškaslovnicazaslovenske šolez vajamiinrešitvami

ich d- du er/sie/es wir ihr sie/Sie

bin/habe/werde bist/hast/wirst ist/hat/wird sind/haben/werden seid/habt/werdet sind/haben/werden war/hatte/wurde warst/hattest/wurdest war/hatte/wurde waren/hatten/wurden wart/hattet/wurdet waren/hatten/wurden bin habe bist hast gewesen hat ist gehabt sind geworden haben seid habt sind haben

Konjunktiv II

ihr->Seid! Habt! Werdet!

Perfekt

o_

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

Konjunktiv I

Imperativ du-~Sei! Habe! Werde!

. Person Indikativ

Tabelle aller unregelmäßigen Verben Tabela vseh nepravilnih glagolov Prevod

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

t. backen

peči

backe

bäckst (backe!)

2.befehlen

ukazati

befehle

befiehlst (befiehl!) befahl

3.befleißen, sich

prizadevati si

befleiße mich befleißt dich

4.beginnen

začeti

beginne

5.beißen

gristi

6.bergen

Nr. Infinitiv

buk

büke

Perfektpartizip h. gebacken

befähle/beföhle h. befohlen

befließ mich ...

beflisse mich ... h. sich beflissen

beginnst

begann

begönne/ begänne

h. begonnen

beiße

beißt

biss

bisse

h. gebissen

skrivati

berge

birgst (birg!)

barg

bärge/bürge

h. geborgen

7.bersten

počiti

berste

birst/[berstest] (birst!)

barst

bärste/börste

b. geborsten

s. betrügen

varati, goljufati

betrüge

betrügst

betrog

betröge

h. betrogen h. bewegt h. bewogen*

9. bewegen [veranlassen]* io.

biegen

premakniti pripraviti [do]*

bewege

bewegst

bewegte bewog*

bewegte bewöge*

upogniti

biege

biegst

bog

böge

b./h. gebogen h. geboten

ii. bieten

nuditi

biete

bietest

bot

böte

12.binden

zvezati

binde

bindest

band

bände

h. gebunden

13.bitten

prositi

bitte

bittest

bat

bäte

h. gebeten

14.blasen

pihati

blase

bläst (blase!)

blies

bliese

h. geblasen

15.bleiben

ostati

bleibe

bleibst

blieb

bliebe

b. geblieben

16.bleichen

beliti

bleiche

bleichst

blich

bliche

b. geblichen

17.braten

peči

brate

brätst (brate!)

briet

briete

h. gebraten

la brechen

lomiti

breche

brichst (brich!)

brach

bräche

b./h. gebrochen

2

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

Perfektpartizip

Infinitiv

, Prevod

19.brennen

goreti

brenne

brennst

brannte

brennte

h. gebrannt

Nr.

20.bringen

prinesti

bringe

bringst

brachte

brächte

h. gebracht

21.denken

misliti

denke

denkst

dachte

dächte

h. gedacht

22.dingen

najeti

dinge

dingst

dang

dingte/dänge

h. gedungen/gedingt

23.dreschen

mlatiti

dresche

drischst (drisch!) drosch

drösche

h. gedroschen

24.dringen

siliti, prodirati

dringe

dringst

dränge

b./h. gedrungen

25.dünken

zdeti se

26.dürfen

smeti

darf

27.empfangen

(s]prejeti

28.empfehlen

3. P. Sg.: es dünkt

drang

es dünkte/deuchte es dünkte

h. gedünkt/gedeucht

darfst

durfte

dürfte

h. gedurft

empfange

empfängst (empfange!)

empfing

empfinge

h. empfangen

priporočati

empfehle

empfiehlst (empfiehl!)

empfahl

empfähle/ empföhle

h. empfohlen

29.empfinden

čutiti

empfinde

empfindest

empfand

empfände

h. empfunden

30.erbleichen

obledeti, umreti

erbleiche

erbleichst

erblich

erbliche

b. erblichen

31.erkiesen

izvoliti

erkiese

erkiest (erkiese!) erkor/erkieste

erköre

h. erkoren

32.[er)schrecken

prestrašiti

erschrecke

erschrickst

erschrak

erschräcke

b. erschrocken(vgl.Nr.135)

33.essen

jesti

esse

isst (iss!)äße

h. gegessen

34.fahren

voziti, peljati /se fahre

fährst (fahre!)

fuhr

führe

b./h. gefahren

35.fallen

pasti

falle

fällst (falle!)

fiel

fiele

b. gefallen

36.fangen

loviti

fange

fängst (fange!)

fing

finge

h. gefangen

37.fechten

mečevati se

fechte

fichst (ficht!)

focht

föchte

h. gefochten

38.finden

najti

finde

findest

fand

fände

h. gefunden

39.flechten

plesti

flechte

flichst (flicht!)

flocht

flöchte

h. geflochten

Prevod

1.P.Sg. Präsens;2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum

40.fliegen

leteti

fliege

fliegst

41.fliehen

bežati

fliehe

fliehst

42.fließen

teči

43.fressen

žreti

44.frieren

Nr.

Infinitiv

Konjunktiv II

Perfektpartizip

flog

flöge

b./h. geflogen

floh

flöhe

b./h. geflohen

es floss

es flösse

es ist geflossen

frisst (friss!)

fraß

fräße

h. gefressen

zebsti, zmrzovati friere

frierst

fror

fröre

h. gefroren

45.gären

vreti

gäre

gärst

gor, geite

göre

b./h. gegoren

46.gebären

roditi

gebäre

gebierst (gebier!) gebar

47.geben

dati

gebe

48.gedeihen

uspevati

49.gehen

iti

so.

gelingen

posrečiti se

3. P. Sg.: es fließt fresse

gebäre

h. geboren

gibst (gib!)

gab

gäbe

h. gegeben

gedeihe

gedeihst

gedieh

gediehe

b. gediehen

gehe

gehst

ging

ginge

b. gegangen

es gelang

es gelänge

es ist gelungen

3. P. Sg.: es gelingt

51.gelten

veljati

gelte

giltst (gilt!)

galt

gälte, gölte

h. gegolten

52.genesen

ozdraveti

genese

genesest

genas

genäse

b. genesen

53.genießen

uživati

genieße

genießt

genoss

genösse

h. genossen

54.geschehen

zgoditi se

es geschah

es geschähe

es ist geschehen

ss. gewinnen

dobiti, zmagati

gewinne

gewinnst

gewann

gewänne/gewönne h. gewonnen

56.gießen

liti, zalivati

gieße

gießt

goss

gösse

h. gegossen

57.gleichen

enak biti, enačiti gleiche

gleichst

glich

gliche

h. geglichen

58.gleißen

lesketati se

gleiße

gleißt

gliss/gleißte

glisse

h. gegleißt/geglissen

59.gleiten

drseti

gleite

gleitest

glitt

glitte

b. geglitten

so. glimmen

tleti

glimme

glimmst

glomm

glömme

h. geglommen/geglimmt

kopati

grabe

gräbst (grabe!)

grub

grübe

h. gegraben

61.

graben

3. P. Sg.: es geschieht

Prevod

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum ` Konjunktiv II

Perfektpartizip,

zgrabiti

greife

greifst

griff

griffe

h. gegriffen

imeti

habe

hast (habe!)

hatte

hätte

h. gehabt

držati

halte

hältst (halte!)

hielt

hielte

h. gehalten

viseti, obesiti*

hänge

hängst

hing

hinge

h. gehangen/gehängt*

sekati, tolči

haue

haust

hieb

hiebe

h. gehauen

dvigniti

hebe

hebst

hob

höbe

h. gehoben

68.heißen

imenovati se

heiße

heißt

hieß

hieße

h. geheißen

69.helfen

pomagati

helfe

hilfst (hilf!)

half

hälfe, hülfe

h. geholfen

kennen

poznati

kenne

kennst

kannte

kennte

h. gekannt

71.

kiesen

voliti

[kiese]

[kiest]

kor

[köre]

h. gekoren

72.

klimmen

plezati

klimme

klimmst

klomm

klömme

h. geklommen

73.

klingen

zveneti

klinge

klingst

klang

klänge

h. geklungen

74.

kneifen

ščipati

kneife

kneifst

kniff

kniffe

h. gekniffen

75.

kommen

priti

komme

kommst

kam

käme

b. gekommen

76.

können

moči, znati

kann

kannst

konnte

könnte

h. gekonnt

77.

kreischen

vreščati, škripati kreische

kreischst

kreischte/[krisch] kreischte/[krische] h.gekreischt/[gekrischen]

78.

kriechen

plaziti se

krieche

kriechst

kroch

kröche

b. gekrochen

79.

küren

izvoliti

küre

kürst

kor/kürte

köre/kürte

h. gekoren/gekürt

80.

laden

nalagati, vabiti

lade

lädst/ladest (lade!) lud

lüde/ladete

h. geladen

81.

lassen

pustiti

lasse

lässt (lasse!)

ließ

ließe

h. gelassen

teči

laufe

läufst (laufe!)

lief

liefe

b./h. gelaufen

trpeti

leide

leidest

litt

litte

h. gelitten

Nr.

Infinitiv

62.greifen 63.

haben

64.halten 65.

hängen

66.hauen 67.

70.

heben

82.laufen 83.

leiden

Prevod

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

Perfektpartizip

84.leihen

posoditi

leihe

leihst

lieh

liehe

h. geliehen

85. lesen

brati

lese

liest (lies!)

las

läse

h. gelesen

86.liegen

ležati

liege

liegst

lag

läge

b./h. gelegen

87. löschen

gasiti ugasniti*

lösche

löschst (lösche!) lischst* (lisch!*)

löschte losch*

löschte lösche*

h. gelöscht b. geloschen*

88.lügen

lagati

lüge

lügst

log

löge

h. gelogen

89.mahlen

mleti

mahle

mahlst

mahlte

mahlte

h. gemahlen

so. meiden

izogibati se

meide

meidest

mied

miede

h. gemieden

91.melken

molsti

melke

melkst/[milkst]

melkte/[molk]

melkte/mölke

h. gemelkt/gemolken

92. messen

meriti

messe

misst (miss!)

maß

mäße

h. gemessen

93. misslingen

ponesrečiti se

es misslang

es misslänge

es ist misslungen

94.mögen

marati

mag

magst

mochte

möchte

h. gemocht

ss. müssen

morati

muss

musst

musste

müsste

h. gemusst

96.nehmen

vzeti

nehme

nimmst (nimm!)

nahm

nähme

h. genommen

97. nennen

imenovati

nenne

nennst

nannte

nennte

h. genannt

98.pfeifen

žvižgati

pfeife

pfeifst

pfiff

pfiffe

h. gepfiffen

99.pflegen

ukvarjati se negovati, gojiti*

pflege

pflegst

pflog pflegte*

pflöge pflegte*

h. gepflogen h. gepflegt*

Zoo. preisen

slaviti

preise

preist

pries

priese

h. gepriesen

im quellen

izvirati namočiti*

quelle

quoll quillst (quill!) quellst* (quelle!*) quellte*

quölle quellte*

b. gequollen h. gequellt*

102.raten

svetovati, ugibati rate

rätst (rate!)

riet

riete

h. geraten

103.reiben

drgniti

reibst

rieb

riebe

h. gerieben

Nr.

Infinitiv

3. P. Sg.: es misslingt

reibe

Nr. Infinitiv

Prevod

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

104. reißen

trgati

reiße

reißt

riss

risse

b./h. gerissen

105. reiten

jahati

reite

reitest

ritt

ritte

b./h. geritten

in rennen

teči

renne

rennst

rannte

rennte

b. gerannt

107. riechen

dišati, vonjati

rieche

riechst

roch

röche

h. gerochen

ioa. ringen

ruvati se

ringe

ringst

rang

ränge

h. gerungen

109. rinnen

curljati

es rann

ränne/rönne

es ist geronnen

3. P. Sg.: es rinnt

Perfektpartizip

»o. rufen

klicati

rufe

rufst

rief

riefe

h. gerufen

111. salzen

soliti

salze

salzt

salzte

salzte

h. gesalzen

112.saufen

piti (žretij

saufe

säufst (saufe!)

soff

söffe

h. gesoffen

113. saugen

sesati, srkati

sauge

saugst

sog/saugte

saugte

h.gesogen/gesaugt

114. schaffen

ustvariti, dokončati*

schaffe

schaffst

schuf schaffte*

schüfe schaffte*

h. geschaffen h. geschafft*

115. schallen

zveneti

schalle

schallst

schallte/[scholl]

schallte/[schölle] h. geschallt/[geschollen]

»m scheiden

ločiti

scheide

scheidest

schied

schiede

b./h. geschieden

117. scheinen

sijati, zdeti se

scheine

scheinst

schien

schiene

h. geschienen

»e. scheißen

srati

scheiße

scheißt

schiss

schisse

h. geschissen

»s. schelten

zmerjati

schelte

schiltst (schilt!)

schalt

schölte

h. gescholten

schöre h. geschoren 120.scheren* striči schere scherst (schier!) schor scherte mich ...* scherte mich .. * h. sich geschert* scheren, sich meniti se, izginiti* schere mich* scherst dich* 121.schieben

potiskati, riniti

schiebe

schiebst

schob

schöbe

h. geschoben

122.schießen

streljati

schieße

schießt

schoss

schösse

b./h. geschossen

123. schinden

odirati

schinde

schindest

schund

schünde

h. geschunden

124.schlafen

spati

schlafe

schläfst (schlafe!) schlief

schliefe

h. geschlafen

Nr. Infinitiv

Prevod

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

125.schlagen

tepsti, udariti

schlage

schlägst (schlage!) schlug

schlüge

h. geschlagen

126.schleichen

plaziti se

schleiche

schleichst

schlich

schliche

b. geschlichen

127.schleifen

brusiti, vlečti*

schleife

schleifst

schliff/schleifte*

schliffe/schleifte* h. geschliffen/geschleift*

128.schleißen

odrgniti

schleiße

schleißt

schliß/ schleißte

schlisse/ schleißte

h. geschlissen/ h. geschleißt

129.schließen

zapreti

schließe

schließt

schloss

schlösse

h. geschlossen

130.schlingen

ovijati

schlinge

schlingst

schlang

schlänge

h. geschlungen

131.schmeißen

vreči, metati

schmeiße

schmeißt

schmiss

schmisse

h. geschmissen

132.schmelzen

topiti, topiti se

schmelze

schmilzt (schmilz!)

schmolz

schmölze

b./h.geschmolzen/ [geschmelzt]

133.schnauben

puhati

schnaube

schnaubst

schnob

schnöbe

h. geschnaubt h. geschnoben

134.schneiden

rezati

schneide

schneidest

schnitt

schnitte

h. geschnitten

135.schrecken

(u]strašiti

schrecke

schreckst

schreckte

schreckte

h. geschreckt (vgl. Nr.32)

136.schreiben

pisasti

schreibe

schreibst

schrieb

schriebe

h. geschrieben

137.schreien

kričati

schreie

schreist

schrie

schriee

h. geschrien

138.schreiten

stopati

schreite

schreitest

schritt

schritte

b. geschritten

139.schwären

gnojiti se

es schwärte/ es schwor

es schwärte

h. geschwärt/ h. geschworen

140.schweigen

molčati

schweige

schweigst

schwieg

schwiege

h. geschwiegen

141. schwellen

otekati,

schwelle

schwillst (schwill!) schwoll schwellte* schwellst*

schwölle schwellte*

b. geschwollen h. geschwellt*

3. P. Sg.: es schwärt

naraščati*

Perfektpartizip

142.schwimmen

plavati

schwimme

schwimmst

schwamm

schwämme

b./h. geschwommen

143.schwinden

izginiti, kopneti

schwinde

schwindest

schwand

schwände

b. geschwunden

Nr. Infinitiv

Prevod

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

Perfektpartizip

144. schwingen

mahati

schwinge

schwingst

schwang

schwänge

h. geschwungen

146. schwören

prisegati

schwöre

schwörst

schwur/schwor

schwüre

h. geschworen

146.sehen

videti

sehe

siehst (sieh!)

sah

sähe

h. gesehen

bin

bist (sei!, seid!)

war

wäre

b. gewesen

sandte/sendete* sendete

h. gesandt/gesendet*

147.sein (s.S. 234!) biti (Glej str. 234!) 148.senden

pošilljati/oddajati* sende

sendest

149.sieden

kuhati, vreti

siede

siedest

siedete/sott

siedete/sötte

h. gesiedet/gesotten

iso. singen

peti

singe

singst

sang

sänge

h. gesungen

ist sinken

pograzati se

sinke

sinkst

sank

sänke

b. gesunken

162. sinnen

razmišljati

sinne

sinnst

sann

sänne/sönne

h. gesonnen

153.sitzen

sedeti

sitze

sitzt

saß

säße

h. gesessen

154.sollen

morati [na]]

soll

sollst

sollte

sollte

h. gesollt

spaltete

spaltete

h. gespaltet/gespalten h. gespien

Iss. spalten

cepiti

spalte

spaltest

156. speien

b juvati

speie

speist

spie

spiee

157.spinnen

presti

spinne

spinnst

spann

spänne/spönne h. gesponnen

158.spleißen

cepiti

spleiße

spleißt

spliss

splisse

h. gesplissen

159.sprechen

govoriti

spreche

sprichst (sprich!) sprach

spräche

h. gesprochen

16o. sprießen

poganjati

sprieße

sprießt

spross

sprösse

b. gesprossen

161.springen

skočiti

springe

springst

sprang

spränge

b. gesprungen

162.stechen

(za]bosti

steche

stichst (stich!)

stach

stäche

h. gestochen

163.stecken

tičati

stecke

steckst

steckte/stak

stäke

h. gesteckt

164.stehen

stati

stehe

stehst

stand

stände/stünde

h./b. gestanden

166. stehlen

krasti

stehle

stiehlst (stiehl!)

stahl

stähle/[stöhle]

h. gestohlen

Nr. Infinitiv

Prevod

166. steigen

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

Perfektpartizip

vzpenjati se

steige

steigst

stieg

stiege

b. gestiegen

umreti, umirati

sterbe

stirbst (stirb!)

starb

stürbe

b. gestorben

168. stieben

razpršiti

stiebe

stiebst

stob/stiebte

stöbe/stiebte

h.=b. gestoben/gestiebt

169. stinken

smrdeti

stinke

stinkst

stank

stänke

h. gestunken

170.stoßen

suniti

stoße

stößt (stoße!)

stieß

stieße

b./h. gestoßen

171.streichen

gladiti

streiche

streichst

strich

striche

b./h. gestrichen

172.streiten

prepirati se

streite

streitest

stritt

stritte

h. gestritten

173.tragen

nositi

trage

trägst (trage!)

trug

trüge

h. getragen

174.treffen

zadeti

treffe

triffst (triff!)

traf

träfe

h. getroffen

175.treiben

gnati

treibe

treibst

trieb

triebe

b./h. getrieben

176.treten

stopiti

trete

trittst (tritt!)

trat

träte

b./h. getreten

177.triefen

kapljati

triefe

triefst

triefte/troff

triefte/tröffe

h. getrieft/getroffen

178.trinken

piti

trinke

trinkst

trank

-tränke

h. getrunken

179.trügen

goljufati, slepiti

trüge

trügst

trog

tröge

h. getrogen

180.tun

storiti

tu[e]

tust (tu[e]!)

tat

täte

h. getan

181. verderben

(poJkvariti

verderbe

verdirbst(verdirb!) verdarb

verdürbe

b./h. verdorben

182.verdrießen

vznejevo jiti

es verdrösse

h. verdrossen

183.vergessen

pozabiti

vergesse

vergisst (vergiss!) vergaß

vergäße

h. vergessen

184.verlieren

izgubiti

verliere

verlierst

verlor

verlöre

h. verloren

gas. verzeihen

odpustiti

verzeihe

verzeihst

verzieh

verziehe

h. verziehen

186. wachsen

rasti

wachse

wächst (wachse!) wuchs

wüchse

b. gewachsen

187.wägen

tehtati

wäge

wägst

wöge

h. gewogen

867.

sterben

3. P. Sg.: es verdrießt

es verdross

wog

1.P.Sg. Präsens 2.P.Sg.Präsens(Imp.) Indikativ Präteritum Konjunktiv II

Nr. Infinitiv

Prevod

188.waschen, sich

jo]prati, umivati se wasche mich wäschst dich (wasche!)

189.weben

tkati

webe

webst

umakniti se mehčati*

weiche

weichst

191.weisen

kazati

weise

192.wenden

obrniti

193.werben

wüsche

h. [sich] gewaschen

webte/wob

webte/wöbe

h. gewebt/gewoben

wich weichte*

wiche weichte*

b. gewichen h. geweicht*

weist

wies

wiese

h. gewiesen

wende

wendest

wendete/wandte wendete

h. gewendet/gewandt

snubiti

werbe

wirbst (wirb!)

warb

würbe

h. geworben

194.werden

postati

werde

wirst (werde!)

wurde

würde

b. geworden

195. werfen

vreči

werfe

wirfst (wirf!)

warf

würfe

h. geworfen

196. wiegen

tehtati

wiege

wiegst

wog/wiegte

wöge/wiegte

h. gewogen/gewiegt

197.winden

ovijati

winde

windest

wand

wände

h. gewunden

198.winken

mahati

winke

winkst

winkte

winkte

h. gewinkt/gewunken

199.wissen

vedeti

weiß

weißt (wisse!)

wusste

wüsste

h. gewusst

200.wollen

hoteti

will

willst (wolle!)

wollte

wollte

h. gewollt

201.wringen

cediti

wringe

wringst

wrang

wränge

h. gewrungen

202.zeihen

dolžiti, kriviti

zeihe

zeihst

zieh

ziehe

h. geziehen

203.ziehen

vleči

ziehe

ziehst

zog

zöge

b./h. gezogen

204.zwingen

siliti

zwinge

zwingst

zwang

zwänge

h. gezwungen

iso.

weichen

> b. Das Perfekt wird mit dem Hilfsverb sein gebildet. Sestavljeni preteklik tvorimo s pomožnim glagolom SEIN.

wusch mich ...

Perfektpartizip

> Die Imperativformen sind nur in Zweifelsfällen angeführt. Oblike velenika so zapisane le dvomljivih primerih.

> Formen in [...] sind veraltet oder treten seltener auf. > h. Das Perfekt wird mit dem Hilfsverb haben gebildet. Sestavljeni preteklik tvorimo s pomožnim glagolom HABEN. Oblike v [...] so ali zastarele ali pa jih srečamo bolj poredko.

1 biegen Er ist um das Haus gebogen. Er hat die Stange gebogen.

12 scheiden Er hat faules Obst vom guten geschieden. Sie ist aus dem Dienst geschieden.

2 brechen Das Eis ist gebrochen. Sie hat ihr Wort gebrochen.

13 schießen Er hat den Fuchs geschossen. Das Wasser ist in das Rohr geschossen.

3 dringen Sie hat darauf gedrungen. Das Wasser ist aus dem Behälter gedrungen.

14 schwimmen Er ist über den Fluss geschwommen. Sie hat früher viel geschwommen.

4 erschrecken Du hast mich erschreckt. Sie ist vor ihm erschrocken. 5 fahren Siehe Seite 96!IGIej stran 96! Ich bin mit einem Auto gefahren. Ich habe ein Auto gefahren. 6 fliehen Sie ist geflohen. Die Krankheit hat mich geflohen. 7 gären Der Wein hat/ist gegoren.

15 spalten gespalten wird nur adjektivisch gebraucht GESPALTEN uporabljamo le pridevniško Er hat das Holz gespaltet. Das gespaltene Holz ist draußen. 16 stehen Siehe Seite 96!IGIej stran 96! 17 stoßen Er ist auf einen Widerstand gestoßen. Sie hat mich gestoßen. 18 streichen Ich habe mir Butter aufs Brot gestrichen. Der Stier ist über den Acker gestrichen.

8 laufen Ich bin in den Wald gelaufen. Sie hat sich die Füße wund gelaufen.

19 treiben Der Wind hat den Ballon nordwärts getrieben. Der Ballon ist nordwärts getrieben.

9 liegen Sie hat lange krank gelegen. Das Haus ist schön gelegen.

20 treten Sie hat ihn getreten. Er ist in das Wasser getreten.

10 reißen Er hat sich ein Loch in die Hose gerissen. Der Seil ist gerissen.

21 verderben Er hat sich den Magen verdorben. Das Eingemachte ist verdorben.

11 reiten Sie hat das Pferd geritten. Er ist auf die Wiese geritten.

22 ziehen Er hat den Wagen gezogen. Sie ist in die Stadt gezogen. 245

Miki Benčik NgMehg [I,C)Yr2dig, 3

Cilka Jakelj 111 Ll

1g

3

ijghen/we n,

slovnična pravila v nemščini in slovenščini

I> nemška slovnica od 5. razreda do konca ...in še malo dlje... primeri postavljajo teorijo v prakso tabela vseh nepravilnih glagolov barvni tisk pomaga pri učenju in hitrem ponavljanju pregovori in reki poskrbijo za dobro voljo

h2nn2 1. izdaja 1999

2. izdaja 1999

7. izdaja 1999 I> 2.345 vaj z rešitvami

Miki Benčik

U zbirka testov, ki bo učenca prepričala, da so poglavja iz slovnice neločljivo povezana (% vsak test je zaključena vsebinska enota, ki jo učenec lahko uporabi za bogatenje besednega zaklada testi so razdeljeni v tri težavnostne stopnje ...na začetku......in... ...pred maturo... L rešitve omogočajo sprotno preverjanje znanja L v celotni zbirki mora učenec 5.755-krat pokazati svoje znanje

258 strani

144 strani

16cm x 22 cm

16 cm x 22 cm

3.333 izbranih vaj U vsako poglavje iz knjige »Nemška slovnica...« vzporedno dopolnjujejo vaje, ki učencu nudijo dodatno utrjevanje znanja, ki ga je usvojil in mu predstavljajo nove možnosti uporabe slovničnih pravil rešitve omogočajo sprotno preverjanje znanja in tako učenje na lastnih napakah vsakdo, ki se je že spoprijel z vajami iz knjige »Nemška slovnica...« ve, da vaj nikoli ni dovolj 152 strani

I!16cmx22cm