Checklist of the vascular plants of Finland = Suomen putkilokasvien luettelo 9789515153630, 9515153638

703 96 2MB

Finnish Pages [210] Year 2019

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Checklist of the vascular plants of Finland = Suomen putkilokasvien luettelo
 9789515153630, 9515153638

Table of contents :
Checklist_Kansi_etu_web
1_Checklist_intro_web
_bywoj7qkuql
2_Checklist_list_web
3_Checklist_apps_web
4_Checklist_index_web
_GoBack
_GoBack
_GoBack
Checklist_Kansi_taka_web

Citation preview

Symbols / Merkit spontaneous / alkuperäinenold, resident

vanha, vakinainen

×

old, formerly resident, possibly extinct

vanha, aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

+

old, formerly resident, extinct

vanha, aiemmin vakinainen, hävinnytnew, resident

uusi, vakinainennew, ephemeral

uusi, satunnainennew, ephemeral (no records since 1980)

uusi, satunnainen (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

alien, old / muinaistulokasresident

vakinainen

×

formerly resident, possibly extinct

aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

+

formerly resident, extinct (no records since 1980)

aiemmin vakinainen, hävinnyt (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

alien, new / tulokas, uusiresident

vakinainenephemeral

satunnainenephemeral (no records since 1980)

satunnainen (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

uncertain or not evaluated / epävarma tai ei arvioitu

?

identification and/or occurrence in the wild uncertain

.

taksonin määritys ja/tai esiintyminen luonnossa epävarmaa

status not evaluated

statusta ei arvioitu

of cultivated origin / viljelyperäinen

1

to a moderate extent, spreading in the wild

jossain määrin, leviää luonnossa

2

largely, spreading in the wild

laajalti, leviää luonnossa

3

completely, spreading in the wild

täysin, leviää luonnossa

M

cultivated plants occurring as soil or/and garden refuse immigrants at landfills, rubbish dumps and other similar places, perhaps surviving for a long time but not becoming truly naturalized

viljelykasvit, joita tavataan maa- tai puutarhajätekasoilta jätemaalueilla, kaatopaikoilla ja vastaavilla paikoilla ehkä pitkäänkin säilyvinä mutta ei aidosti kotiutuneina

P

extinct in the wild; planted subsequently

luonnosta hävinnyt, myöhemmin sinne (takaisin) istutettu

Cover pictures / Kannen kuvat: Erna Ender, Kasvimuseon arkisto © 2019 Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS Finnish Museum of Natural History

Contents Abstract / Tiivistelmä......................................... 2 Preface................................................................ 3 Introduction....................................................... 4 Included taxa......................................... 4 Taxonomy and nomenclature............... 4 Status categories................................. 6 Current occurrence............................ 9 Degree of cultivated origin................ 9 Uncertain occurrence......................... 10 Statistics................................................ 10 Esipuhe................................................................. 11 Johdanto.............................................................. 12 Mukaan otetut taksonit....................... 12 Taksonomia ja nimistö........................... 12 Statusluokat......................................... 14 Nykyesiintymät...................................... 17 Viljelyperäisyyden aste....................... 18 Epävarmat havainnot............................. 19 Tilastoa.................................................. 19 Symbol review / Kertausta................................ 20 References / Kirjallisuus............................... 21 Families with authors / Heimot kirjoittajineen.................. 22 Checklist / Luettelo.......................................... 25 Appendix 1. Hieracium, Pilosella, Taraxacum. .................... 118 Appendix 2. Ranunculus auricomus group, s. lat. ................ 124 Appendix 3. Further informal groups............................... 130 Index / Hakemisto................................................ 134 Swedish names / Ruotsalaiset nimet....................... 134 Finnish names / Suomalaiset nimet. ....................... 151 Scientific names / Tieteelliset nimet. ....................... 171

2 Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: Checklist of the vascular plants of Finland. Suomen putkilokasvien luettelo. — Norrlinia 34: 1–206.

Abstract This updated checklist of the wild vascular plants of Finland incorporates numerous floristic, taxonomic and nomenclatural changes. Spontaneous (native) and alien taxa, both resident and ephemeral, are included. Species, subspecies, nothospecies (with hybrid parents), nothosubspecies, hybrids and commonly recognized varieties, as well as cultivars and Groups of cultivated plants found as escapes, are listed. Informal groups serving for at least a partial identifcation are included when considered practical. Both the Finnish and Swedish preferred vernacular names, including a great number of new Finnish ones, are provided for most of the taxa. Synonymic scientific names from important floras and checklists of Finland and neighbouring territories are mentioned. The list contains 5720 accepted names (5579 with certain occurrence in Finland). 4242 of these (4112 with certain occurrence) are ”terminal taxa”, ie. taxa without child taxa. The number of species verified from Finland comes to 3236, including 555 species of large apomictic groups (Ranunculus auricomus s. lat., Hieracium, Pilosella, Taraxacum), and there are 363 subspecies, 171 varieties, and 597 hybrids, of which 116 are treated as nothospecies, verifed from the country. In addition, there are altogether 133 species, subspecies or hybrids with only unconfrmed records from Finland. The species, nothospecies, subspecies and varieties are provided with an evaluation of historical status and degree of cultivated origin, except in Ranunculus auricomus group s. lat., Hieracium and Pilosella. Of the evaluated species, 1010 are categorized as spontaneous and 1828 as aliens. 189 of the alien species are considered archaeophytic, 377 as naturalized neophytes (resident new aliens) and the remaining 1265 as casual aliens (ephemeral new aliens). Eight of the old spontaneous or archaeo­phytic species are regarded as extinct or probably extinct, and one third of the ephemeral aliens have been recorded only before 1980. Of the species, 559 are completely of cultivated origin, 98 largely of cultivated origin and 122 of occasional cultivated origin.

Tiivistelmä Tämä Suomen putkilokasvien luettelo on floristisesti, taksonomisesti ja nimistöllisesti ajantasaistettu listaus Suomessa luonnonvaraisina tavatuista putkilokasveista (alkuperäiskasveista ja muinaistulokkaista sekä vakiintuneista ja satunnaisista uustulokkaista, mukaan lukien viljelykarkulaiset). Mukana ovat lajit, alalajit, yleisesti hyväksytyt muunnokset, risteymälajit (nothospecies; vanhemmat annettu), risteymäalalajit (nothosubspecies) ja risteymät sekä karkulaisina tavatut viljelylajikkeet ja lajikeryhmät (Ryhmä). Epämuodollisiksi ryhmiksi on koottu vaikeasti erotettavia ja/tai aiemmin samaan taksoniin luettuja kasveja. Luettelossa lähes kaikilla taksoneilla on suomenkielinen ja ruotsinkielinen kansallinen nimi; lukuisat suomenkieliset nimet ovat uudisnimiä. Tieteellisten nimien synonyyminimiä annetaan tärkeiden suomalaisten tai naapurimaiden floorien ja nimiluetteloiden perusteella Luettelossa on kaikkiaan 5720 hyväksyttä nimeä (5579:stä varmistettu tieto Suomesta). Näistä 4242 (4112 varmaa) on ”lopputaksoneita”, joilla ei ole hierarkiassa lapsitaksoneita. Luettelossa on Suomesta varmistettuina 3236 lajia (mukaan lukien 555 lajia suurista apomiktiryhmistä Ranunculus auricomus s. lat., Hieracium, Pilosella ja Taraxacum), 363 alalajia ja 171 muunnosta sekä 597 risteymää, joista 116 on käsitelty risteymälajeina (nothospecies). Lisäksi luetellaan 133 lajia, alalajia tai risteymää, joiden esiintyminen Suomessa on varmentamatta. Kullekin Suomesta varmennetulle lajille (lukuun ottamatta toukoleinikkiryhmää ja ukon- ja voikeltanoita), alalajille, muunnokselle ja ris­ tey­mälajille on arvioitu statusluokka ja viljelyperäisyyden aste. 1010 lajia katsotaan alkuperäisiksi ja 1828 tulokkaiksi. Tulokkaista 189 on arvioitu muinaistulokkaiksi, 377 vakiintuneiksi uustulokkaiksi ja muut 1262 satunnaistulokkaiksi. Vanhoista alkuperäislajeista ja muinaistulokkaista kahdeksan lajia on varmasti tai todennäköisesti hävinnyt, ja satunnaistulokkaista kolmasosa on havaittu Suomessa vain ennen vuotta 1980. Kokonaan viljelyperäisiä lajeja on 559, huomattavalta osalta viljelyperäisiä 98 ja vähäiseltä osalta viljelyperäisiä 122.

Publisher / Julkaisija Finnish Museum of Natural History LUOMUS, Helsinki, September 2019 ISSN 0780-3214 ISBN 978-951-51-5363-0 (print) ISBN 978-951-51-5364-7 (pdf) Internet www. luomus.fi/kirjat Design and layout / Taitto Leena Helynranta Printing / Paino Unigrafia, Helsinki 2019 © 2019 Authors, Finnish Museum of Natural History LUOMUS

3

Preface The previous checklist of the vascular plants of Finland was published more than 30 years ago (Kurtto & Lahti 1987). The taxonomy and nomenclature adopted for it were updated for most of the flora in the 4th edition of the Field Flora of Finland (Hämet-Ahti et al. 1998) and in its two supplements (Hämet-Ahti et al. 2005a, b). However, rare casuals and rare hybrids were excluded from them. In the last few decades, changes in plant taxonomy have been profound due to the rapid development of phylogenetic studies using molecular markers. On the other hand, active field inventories in Finland have considerably added to the floristic information. So an up-to-date checklist of the vascular plants of Finland with accepted scientific and vernacular names and historical status indications is clearly needed ‒ in particular for the databases of the Finnish Museum of Natural History Luomus and for the national Finnish Biodiversity Information Facility (FinBIF, https://laji.fi/en), as well as for the forthcoming new edition of the Field Flora of Finland, floristic field work (e.g. field cards), curation of herbaria, teaching, conservation, and various other uses by the media and society in general. Addition of casuals and hybrids, not to be included in the forthcoming Flora, and checking and editing responsibilities have been shared between the authors as given in index to families preceding the list proper. Raino Lampinen extracted and checked the names of rare casuals and rare hybrids, not included in Hämet-Ahti et al. (1998, 2005a, 2005b), from the database supporting the annually published Atlas of the Distribution of Vascular Plants in Finland (most recent version Lampinen & Lahti 2019). He also provided other taxon names from that database and prepared tools for editing the various preliminary versions of the checklist and for the layout of its final version. The authors are grateful to Leena Hämet-Ahti (gymnosperms, Cornaceae, Juncaceae, Myricaceae, Tamaricaceae, Thymelaeaceae), Lasse Pihlajaniemi (Lemna, Sparganium, Ranunculus aquatilis group), Matti Leikkonen (Ranunculus auricomus group s. lat.), Juhani Räsänen (Taraxa­

cum), Alexander N. Sennikov (Hieracium, Pilosel­ la, Crepis, Erigeron), Heikki Toivonen (Cyperaceae) and Henry Väre (Poaceae, Salicaceae) for their contributions to the checklist through their work for the new edition of the Field Flora of Finland; Sennikov also helped in resolving some nomenclatural problems. Thomas Karlsson (Stockholm) provided some information concerning Swedish vernacular names and Geoffrey Harper (Hereford) checked the English text. Our cordial thanks are due to Leena Helynranta for her layout design and acting as the liaison with the printing house. We realize that, even as you read this, the checklist is already in need of modification as new data are being published at a rapid rate. Data and decisions in the present checklist are based on information available before 25 April, 2019. The checklist is published as printed and as pdf and Excel versions on internet. The nomenclature adopted will also be used in the Atlas of the Distribution of Vascular Plants in Finland. The authors are grateful for all additions, corrections and comments to improve the next edition and the online versions of the checklist. We invite you to send your contributions to Raino Lampinen (raino.lampinen @ helsinki. fi). For new taxa for Finland, adequate documentation is needed (preferably a herbarium specimen and published note in a national floristic journal). The Finnish Biodiversity Information Facility has recently published an official version of the digital national checklist of all Finnish species (FinBIF 2019), without synonyms and status evalu­ations. The vascular plant section (Kurtto & al. 2019) of the FinBIF list and its current online version already differ from this checklist. An official version of the FinBIF checklist is intended to be annually published. The vascular plant name and occurrence data will be constantly updated there although the attributes of the future versions are yet to be decided.

The Authors July, 2019

4

Introduction Included taxa

The present checklist includes all vascular plant species, subspecies and varieties verified from or possibly present in the wild in Finland. The taxa known only in cultivation, including the closely comparable cultivation relics, short-distance escapes and weeds of greenhouses and houseplants, are excluded. 19 cultivars, more than half of them woody taxa, are accepted to the list. More complete lists of cultivars, as well as lists of formae, are given in the second edition of the Woody Flora of Finland (Hämet-Ahti et al. 1992) and in the national list of cultivated plants (Räty 2012). As to the apomictic groups, the level of coverage ­varies. In smaller apomictic groups (e.g. Alchemilla) all species are included. Hieracium and Pilosella are treated according to Hämet-Ahti et al. (1998, 2005a, b). In Taraxacum most of the species are covered except for Sect. Taraxacum, where only a small selection of the species is included. As to the Ranunculus auricomus group s. lat., the species given for Finland by Ericsson (2001) are included. All intergeneric and infrageneric hybrids ­verified as wild from Finland are also included, but due to the uneven accuracy of information the result is incomplete. As to the numerous hybrids reported in Salix and Rumex, at least those accepted for Finland in Flora Nordica (Jonsell 2000) are included.

Taxonomy and nomenclature

The classification and order of taxa down to the family level follow, for lycophytes and ferns, The Pteridophyte Phylogeny Group (2016), for gymnosperms Christenhusz et al. (2011) and for angiosperms The Angiosperm Phylogeny Group (2016), except for Boraginales Luebert et al. (2016) and Caryophyllales Hernández-Ledesma et al. (2015). No phylogenetic classification is adopted below the family level, but the taxa included are basically listed in alphabetical order except that (1) the infrageneric hybrids not treated as nothospecies are given in alphabetical order at the end of the genera concerned, (2) the intergeneric hybrids

are given at the end of the genus first in alphabet, and (3) the species of the apomictic genera Hie­ racium, Pilosella and Taraxacum are listed separately in the Appendix 1 and those of the Ranun­ culus auricomus complex in Appendix 2 of the book. The taxa belonging to the so-called informal groups (for details, see below) are marked with an asterisk (*) in the checklist proper, and the taxa by groups are given in the Appendix 3. In principle, the infrafamiliar taxonomy follows Euro+Med PlantBase (Euro+Med 2006+). However, recent monographs, revisions and phylogenetic studies have been taken into consideration, and the major floras and checklists of the neighbouring areas have been consulted, in particular Flora Nordica (Jonsell 2000, 2001, Jonsell & Karlsson 2010), Checklist of Nordic vascular plants (Karlsson & Agestam 2019), Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) (Elven 2011+), Johannes Lid & Dagny Tande Lid, Norsk Flora (Elven 2005) and Manual of the Vascular Plants of North-West Russia (Tzvelev 2000). Also decisions so far made during the preparation of the new editions of the Finnish Field Flora and the Woody Flora of Finland have been considered. The basic list was compiled from the contributions for the new edition of the Finnish Field Flora. Kurtto & Lahti (1987), Hämet-Ahti et al. (1998, 2005a, b), Jonsell (2000, 2001), Jonsell & Karlsson (2010) and Lampinen & Lahti (2018) were consulted. As a rule, the scientific names accepted in any of these sources have been mentioned as synonymic names, if not accepted in the present list. In addition, a few frequently used synonymic names have been added for clarity. The synonyms are principally given in alphabetical order, without grouping into homotypic and heterotypic synonyms. However, misapplied names are given last. For hybrids, both the hybrid formulae and corresponding binary names are given when possible. They are connected by an equal sign (=), and as a rule the formula is given first. However, man-made hybrids, distributed as cultivated plants and spread vegetatively or as throw-outs from the original cul-

5 tivation sites are primarily treated as nothospecies and thus provided with the binary name first, i.e. as preferable. The same applies to a limited number of well-stabilized or common ­hybrids between native taxa, effectively spread vegetatively or sexually, often even beyond the area of one or both parents, or persistent after the disappearance of the parents. However, (reliable) binary names are unavailable for many hybrids, which are therefore provided only with hybrid formulae, and sometimes the preference of the binary name or the hybrid formula is more or less a matter of taste. To sum up, our accepted name is the priority name that in our opinion best reflects the rank we find appropriate for the taxon in question. This is the name and the rank that we propose for Finnish use. The author abbreviations of scientific names follow The International Plant Names Index (IPNI; https://www.ipni.org), which, in turn, basically follows Brummitt & Powell (1992). However, contrary to those standards, we prefer to use spaces between the possible initials, as well as the initial(s) and surname or its abbreviation (e.g. C. A. Mey. instead of C.A.Mey.; also L. f. instead of L.f.). When required, the term ”ex” is used as a component of the author citation denoting the fact that an initial description did not satisfy the rules for valid publication, but that the same name was subsequently validly published by a second author or authors. However, we must admit that these kinds of denotation are prone to be misused instead of the term ”in”. The authorships have been checked from several sources, in particular IPNI, The Germplasm Resources Information Network (GRIN; https:// www.ars-grin.gov), Euro+Med (2006+) and Karlsson & Agestam (2019), and often also from the original sources. The few new nomenclatural combinations and new taxa ­needed were published separately (Piirainen & Nurmi 2018, Kettunen & Uotila 2019, Kurtto & Uotila 2019, Sennikov & Kurtto 2019). Informal group names are applied to cases where there is a possibility of loss of information due to (i) splitting of taxa or (ii) obvious difficulties in distinguishing between a number of closely similar taxa in a genus. For instance, in cases where much information has been collected over

many years at the species level, splitting the species into two or more new species would cause loss of information, if all the old records were now given only at the generic level; this is especially the case in large genera. Determining ­critical taxa within larger genera only at the generic level would also cause loss of information, which often can be avoided by the use of informal or ad hoc group names. They are combinations of the oldest species name of the group and the Finnish word for group ’ryhmä’ (e.g. Chenopodium album -ryhmä, in English Chenopodium album group; the blank before ’-ryhmä’ is a special feature of Finnish grammar), except in the genus Pilosella in which the names are, following tradition, in another format. The informal groups, or aggregates as they are also often called, have no nomenclatural status. Another kind of group present in the checklist is a formal category used for cultivated plants to denote an assemblage of cultivars, individual plants, or assemblages of plants on the basis of defined similarity (Brickell et al. 2009). Notwithstanding linguistic custom, the word ”Group” or its equivalent in other languages is in this category always to be written with a capital initial letter when rendered in Roman script (e.g. Trollius Cultorum-Ryhmä, in English Trollius Cultorum Group). A myriad of new or specified Finnish vernacu­ lar names was needed, especially due to changes in generic concepts and the principle that each taxon, infraspecific taxa included, must have a unique Finnish name (for principles, see Kurtto 2018). In 217 cases, alternative Finnish vernacular names are given. The modifier of a name is given within parentheses in cases where it should be used, for instance when there is a risk of confusion with another species of the genus (e.g. (koti)kataja for Ju­ niperus communis, the sole native species of the genus in Finland); in everyday use only the generic part following the parentheses is usually needed. Also all nothospecies and most of the apomicts are provided with Finnish vernacular names, but only a few with Swedish ones. Arto Kurtto is responsible for the work on Finnish vernacular names, including the new and specified ones, which were then confirmed by the

6 Committee of Finnish vernacular names of vascular plants of Societas Biologica Fennica Vanamo. The Swedish vernacular names originate primarily from Karlsson & Agestam (2019), with some additions by T. Karlsson in 2019, and in some cases from the lists of names of cultivated plants in Sweden (SKUD 2018) or in Finland (Räty 2012). Almost exclusively they correspond to Swedish vernacular names used in Sweden. However, dozens of plants in Finland have traditionally been called by local Swedish vernacular names, which deviate from those used in Sweden. These Finnish variants can be found, e.g., in Hämet-Ahti et al. (1998) and Hæggström & Hæggström (2010). Several Finnish plants have no eligible names in Swedish, but we have made no effort to fill these gaps.

Status categories

See also Tables 2 and 3. The symbols in front of the scientific names indicate the status of the taxon in Finland, denoting 12 different combinations of four parameters: ▪ Anthropogenic influence: spontaneous (A) or alien (T). ▪ Arrival time: old (O) or new (N); earlier or later than the mid 1600s. ▪ Resident status: resident (V) or ephemeral (S). Note that the value V is also used for taxa which are known to have been resident in the past but are now extinct or possibly extinct. ▪ Current occurrence: present, possibly extinct (U) or extinct (X). As to the aliens (and for spontaneous plants that have arrived only recently), the value X is used if there are no records after 1979. When assessing the status the highest combination of the parameters is chosen so that 1. Current occurrence value ’present’ has priority over ’possibly extinct’ or ’extinct’ occurrence. 2. Resident occurrence has higher priority than ephemeral occurrence. 3. Spontaneous occurrence has higher priority than alien occurrence. 4. Old arrival time has priority over more recent. These principles are shown in the following key:

1 Present.................................................................. 2 2 Resident ......................................................... 3 3 Spontaneous............................................. 4 4 Old........................................... AOV ● 4 New........................................... ANV ■ 3 Alien......................................................... 5 5 Old............................................ TOV ● 5 New............................................TNV 2 Ephemeral ...................................................... 6 6 Spontaneous.................................... ANS ▲ 6 Alien..................................................TNS 1 Possibly extinct or extinct..................................... 7 7 Formerly resident........................................... 8 8 Spontaneous............................................. 9 9 Possibly extinct...................... AOVU × 9 Extinct.................................... AOVX + 8 Alien....................................................... 10 10 Possibly extinct...................... TOVU × 10 Extinct.....................................TOVX + 7 Ephemeral (not formerly resident)............... 11 11 Spontaneous................................. ANSX ▼ 11 Alien.............................................. TNSX

If status has not been evaluated, there is a small dot (.) in front of the scientific name. The parameters, their values and definitions are congruent with those used in Flora Nordica (Jonsell 2004, p. 172–173), recent volumes of Atlas Florae Europaeae (Kurtto et al. 2007, p. 10, and subsequent volumes) and Ryttäri & al. (2012). They are also almost equi­valent to the concepts used in Suominen & Hämet-Ahti (1993) and Hämet-Ahti et al. (1998). There are, however, significant discrepancies between the terms of this checklist and the definitions given by the Finnish public authorities in the monitoring of invasive species (Table 1). The phrase tulokas (translated as alien) has traditionally been used by Finnish botanists to indicate that a plant has arrived in an area with the help of man, either centuries ago (muinaistulokas / archaeophyte) or later on (uustulokas / neophyte). In Finland’s National Strategy on Invasive Alien Species (Niemivuo-Lahti 2012) and in Vieraslajiportaali (http://www.vieraslajit.fi/fi/node/75) the term tulokas (immigrant species) was defined in the same way as spontaneous + new in our checklist while the term alien (fi:vieraslaji) corresponds to the alien + new of this checklist.

7 Table 1. Definitions of some status categories in the present checklist and by the Finnish public au-

thorities.

Means and time of arrival

This checklist

Finland's National Strategy on Invasive Alien Species 2012

Vieraslajit.fi (accessed 22.2.2019)

Plants have grown in Finland before mid 1600s

spontaneous + old (alkuperäinen, vanha) or alien + old (muinaistulokas); depending on whether the plants have arrived due to

not defined

not defined

human activity or not Plants that have reached Finland after 1800 without human assistance

spontaneous + new (alkuperäinen, uusi)

immigrant species

tulokas

Plants that have reached Finland after 1800 with human assistance

alien + new (tulokas, uusi)

alien (vieraslaji)

alien (vieraslaji)

Spontaneous (Finnish alkuperäinen)

In Finland 1312 entries, 1010 species. A taxon that has arisen in Finland or has reached the country without intentional or unintentional human assistance, occurring in habitats not created by man (or not changed by man so that the plant could not otherwise have settled there). The arrival time may be ancient (old, O; spontaneous plants before the mid 1600s) or recent (new, N; as thought to be in the case of Struthiopteris spicant, Dactylorhiza ma­ jalis subsp. baltica, Polystichum aculeatum, Stel­ laria humifusa). New arrival is of course difficult to prove, perhaps with the exception of some seashore plants. i. Spontaneous plants can be resident or ephemeral, not being able to permanently settle in new areas (for instance, currents may help plants to reach new areas on the seashore but the occurrences turn out to be short-lived). ii. If a plant does not occur in natural habitats but does occur in man-made habitats (for instance, road sides, gravel pits, quarries), and is presumed to have arisen from former populations in natural habitats, it is still considered to be spontaneous. For instance, many esker plants have locally more or less disappeared from the natural habitats and survive only on roadsides and in gravel pits. If a plant has reached these

kinds of secondary habitats from outside Finland, it is regarded as an alien (for instance, many local occurrences of orchids on road sides, lime quarries and other man-made habitats). Alien (Finnish tulokas)

In Finland 2204 entries, 1828 species. 1) A plant that has reached the area with unintentional or intentional human assistance; 2) a plant that has reached the area without human assistance, but only to places created or strongly altered by man; 3) a plant that has reached the area without human assistance, but from an area where condition 1 or 2 applies. i. Plants occurring only as cultivated, relicts of cultivation or short-distance escapes from cultivation are excluded, as well as plants occurring only as weeds of greenhouses and domestic plants. Thus plants recorded as escapes only in a small yard area or seedlings of trees in parks, arboreta and botanical gardens are not listed. ii. Taxa planted or sown in the wild are not considered alien if they have not clearly spread out from the place where they were set, although they might have persisted for several generations (e.g. Soldanella montana in Finland).

8 Table 2. Status categories, their priority and species counts for 2838 species (status of 398 apomictic species of Hieracium, Pilosella and Ranunculus auricomus group s. lat. not evaluated). Symbol

StatusAOV

spontaneous, old, residentANV

spontaneous, new, residentTOV

alien, old, resident

186

Leucanthemum vulgare

TNV

alien, new, resident

377

Barbarea vulgaris

ANS

spontaneous, new, ephemeral

TNS

alien, new, ephemeralDefinition

Species 1002 0

1

Example Pinus sylvestris no cases at species level

Struthiopteris spicant

844

Amaranthus albus

×

AOVU

spontaneous, old, formerly resident, possibly extinct

1

Rubus grabowskii

+

AOVX

spontaneous, old, formerly resident, extinct

4

Carex maritima, C. montana, Herminium monorchis

×

TOVU

alien, old, formerly resident, possibly extinct

1

Oxybasis urbica

+

TOVX

alien, old, formerly resident, extinct (no records since 1980)

2

Geranium columbinum, Odontites vernusANSX

spontaneous, new, ephemeral; no records since 1980

2

Polystichum aculeatum, Stellaria humifusa

TNSX

alien, new, ephemeral; no records since 1980

418

Old

In Finland 1566 entries, 1196 species. A taxon that is known or supposed to have grown in Finland as wild before the mid-1600s. With respect to their means of arrival (interaction with man) they are either spontaneous or alien (archaeophytes). New

In Finland 1951 entries, 1642 species. A taxon that has arrived in Finland only after the mid-1600s. This is the dividing line traditionally used in Finland and in differentiating alien plants into archaeophytes and neophytes. In Flora Nordica (Jonsell et al. 2004) the limit was set at the year 1700. Especially in northern Finland the choice of the time limit has practical relevance since agriculture spread inland from the lower reaches of the rivers flowing into the Bothnian Bay only in the 1600s (Suominen & Hämet-Ahti 1993, p. 3). However, in practice the Finnish records of appearance of new plants begin only from the mid-1800s. Thus the evaluation of the time of arrival largely relies upon kinds of data other than floristic records.

Astragalus arenarius

Table 3. Counts of species in different status

category combinations, grouped by interaction with man (means of arrival), arrival time and current occurrence. Note that the status of 398 apomictic species of Ranunculus, Hieracium and Pilosella is not evaluated. There are 2410 extant species, 2 possibly extinct (U) and 426 extinct or recorded only before 1980 (X). Spontaneous (1010)

Alien (1828)

Old (1196)

AOV 1002

AOVU 1 AOVX 4

TOV 186 TOVU 1

TOVX 2

New (1642)

ANS 1

ANSX 2

TNV 377 TNS 844

TNSX 418

9 Resident (Finnish vakinainen)

In Finland 2016 entries, 1573 species. A plant that has – now or in the past – survived in Finland for a considerable period. Rules of thumb: i) for annuals and biennials at least a ­decade relying on own seed production; ii) for woody plants at least for two generations; iii) has strongly spread vegetatively. These guidelines, also in Flora Nordica and the recent volumes of Atlas Florae Europae­ ae, are somewhat stricter than the policy adopted in the distribution maps of Hämet-Ahti et al. (1998). We have tried to restrict the usage of ’resident’ to clearly naturalized occurrences. Thus, for instance, single woody plants having escaped from cultivation are not considered resident even if they would have survived for a long time. Ephemeral (Finnish satunnainen)

In Finland 1501 entries, 1265 species. A taxon that has not been able to persist in Finland as stated above in the definition of ’resi­dent’. This category includes, in addition to short-lived occurrences, also cases where a single perennial plant persists for a long time, not being able to create a larger population. Ephemerals are divided into two categories: cases where the latest record was made prior to 1980 and those with more recent records. This differs from the 1951 limit used in Hämet-Ahti et al. (1998) and the 1950 limit in Jonsell et al. (2004).

Current occurrence

Current occurrence has been assessed for species (2838 cases), subspecies (362), varieties (171), nothospecies (104), nothosubspecies (2), cultivars (19) and Groups of cultivated plants (19) as well as for one aggregate (Suaeda prostra­ ta group) and one genus (Penstemon) since these do not have any species listed. The assessment is not made for apomictic taxa in the genera Hieraci­ um and Pilosella or in the Ranunculus auricomus group s. lat. (altogether 411 species, subspecies or nothospecies) and not for 479 hybrids. 2410 species are regarded as present. 845 species of these are ephemerals (they are considered present if there are records after 1979). Plants that are not resident now but are known to have been such in the past are either possibly

extinct or extinct. There are altogether 11 cases (8 at species level): AOVU (spontaneous, old, formerly resident, possibly extinct): Rubus grabowskii AOVX (spontaneous, old, formerly resident, extinct): Carex maritima, C. montana, Her­ minium monorchis, Rubus humulifolius TOVU (alien, old, formerly resident, possibly extinct): Buglossoides arvensis var. coeru­ lescens, Oxybasis urbica, Spergula arven­ sis subsp. maxima TOVX (alien, old, formerly resident, extinct): Galium spurium subsp. spurium, Gerani­ um columbinum, Odontites vernus The checklist comprises, at species or infraspecific level, 2203 alien taxa that are thought to have arrived in Finland only after the mid-1600s. If there are no records after 1979, they are marked with (TNSX, 468 cases, 418 of which at species level). There are all too scarce data to consistently evaluate which of these incomers might have been resident once during the past few centuries, and they are thus considered ephemeral. Two spontaneous plants (Polystichum aculeatum and Stellar­ ia humifusa) are considered to have arrived fairly recently although there are no new records – they are marked with ▼(ANSX).

Degree of cultivated origin

The numbers (1, 2, 3) and letter codes (M, P) in front of the scientific names give an estimate of how large a proportion of extant or recent Finnish occurrences of each taxon in the wild is of cultivated origin. These values have been estimated for the same taxa as the status categories (see above). The following values are used in 974 entries (780 species, i.e., about one fourth of all species; Table 4): 1 of cultivated origin to a moderate extent, spreading in the wild (149 entries / 122 species, e.g., Dianthus deltoides, Iris pseudaco­rus) 2 largely of cultivated origin, spreading in the wild (110 entries / 98 species; e.g., Ulmus gla­ bra) 3 completely of cultivated origin, spreading in the wild (372 entries / 301 species; e.g., Cor­ nus alba, Impatiens glandulifera)

10 Table 4. Degree of cultivated origin. Value

Count of species

% of species with cultivated origin (780)

% of evaluated species (2838)

% of all evaluated species (3236)

1

  122

15,6 %

4,3 %

3,8 %

2

   98

12,7 %

3,5 %

3,1 %

3

  301

38,5 %

10,6 %

9,3 %

M

  258

33,1 %

9,1 %

8,0 %

P

    1

0,1 %

0,04 %

0,03 %

Not of cultivated origin

2058

72,5 %

63,6 %

Not evaluated (Ranunculus auricomus group s. lat., Hieracium, Pilosella)

  398

M cultivated plants occurring as soil or/and gar-

den refuse immigrants at landfills, rubbish dumps and other similar places, perhaps surviving for a long time but not becoming truly naturalized (342 entries / 258 species; e.g., Sa­ lix euxina ’Bullata’). P extinct in the wild; planted subsequently (given only for Rubus humulifolius).

12,3 %

Statistics

The list includes 5720 accepted entries (Finnish occurrence uncertain in 141 cases). Taxa (families and below) as follows: rank

certain

uncertain

total

family

141

1

142

genus

898

7

905

3236

47

3283

80

0

80

7

0

7

species

Uncertain occurrence

A question mark (?) is used in 141 cases where the identification and / or occurrence in the wild is uncertain. These include one family (Nyctaginaceae), 7 genera (Castilleja, Dinebra, Diodia, Hainardia, Lomelosia, Mirabilis, Paspalum), 47 species, 5 nothospecies, 9 subspecies and 72 infrageneric hybrids (45 of these in the genus Salix).

Hieracium Pilosella Taraxacum

157

0

157

Ranunculus auricomus group, s. lat.

311

0

311

subspecies

363

9

372

variety

171

0

171

Closely related and morphologically difficult species have been grouped in 58 informal groups. In addition included are 19 Groups of cultivated plants and 19 cultivars. Hybrids as follows:

hybrids nothospecies nothosubspecies

certain

uncertain

total

597

77

674

116

5

121

2

0

2

intergeneric hybrids

9

0

9

infrageneric hybrids

470

72

542

11

Esipuhe Edellinen Suomen putkilokasvien luettelo julkaistiin yli 30 vuotta sitten (Kurtto & Lahti 1987). Siinä käytettyä taksonomiaa ja nimistöä uudistettiin Retkeilykasvion neljännessä painoksessa (Hämet-Ahti ym. 1998) sekä sen päivityksissä (Hämet-Ahti ym. 2005a, b), joissa ei kuitenkaan käsitelty harvinaisimpia satunnaiskasveja ja risteymiä. Kasvitaksonomiassa on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut suuria muutoksia DNA-pohjaisten fylogeneettisten selvitysten seurauksena. Toisaalta aktiiviset maastoinventoinnit ovat huomattavasti lisänneet Suomen putkilokasviston floristista tuntemusta, ja näiden tietojen kirjaaminen Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) kasvitieteen yksikön ylläpitämään kansalliseen Kastikka-tietokantaan on mahdollistanut niiden entistä tehokkaamman käytön. Näillä aloilla tapahtunut edistys on aiheuttanut runsaasti muutoksia Suomen kasviston taksonomiaan ja nimistöön sekä lisännyt uusia taksoneita maamme kasvistoon. Ajantasaiselle putkilokasvien kansalliselle nimistöluettelolle on siis tarvetta. Tieteellisen nimistön ohella myös suomen- ja ruotsinkielinen nimistö sekä taksonien luokittelu niiden statuksen, siis esiintymishistorian ja -tavan mukaan, on tarpeen. Näitä tietoja tarvitaan erityisesti Kastikka-tietokannan, Kasviatlas-kartaston ja Luomuksen ylläpitämän Suomen Lajitietokeskuksen (https://laji.fi) käyttöön, ja ne ovat olleet tarpeen myös tekeillä olevaa Retkeilykasvion uutta painosta kirjoitettaessa. Ajantasainen nimistötieto on niin ikään välttämätöntä käytännön kasvistoselvitysten tekijöille (mm. kenttäkorteissa) sekä tieteellisten kasvikokoelmien ylläpidon, opetuksen, lajistonsuojelun ja monen muun yhteiskunnan tärkeänä pitämän toiminnon sekä tiedonvälityksen apuneuvona. Vastuu nimistöluettelon täydentämisestä sellaisten satunnaiskasvien ja risteymien osalta, joita ei sisällytetä Retkeilykasvion uuteen laitokseen, sekä luettelon tarkistamisesta ja toimittamisesta on jaettu tekijöiden kesken varsinaista nimistöluetteloa edeltävässä heimohakemistossa ilmaistulla tavalla. Raino Lampinen koosti sellaisten harvinaisten satunnaistulokkaiden ja risteymien nimistön,

jota ei ollut mukana Retkeilykasvion 4. painoksessa täydennysosineen (Hämet-Ahti ym. (1998, 2005a, 2005b), siltä osin kuin se sisältyi Kastikka-tietokantaan ja vuosittain julkaistavaan Kasviatlas-kartastoon (Lampinen & Lahti 2018). Hän myös kokosi yhteen muun Kastikka-tietokannassa käytetyn nimistön ja laati työkalut nimistöluettelon työversioiden tekniseen hallintaan ja toimittamiseen sekä lopullisen version taiton toteuttamiseen. Tekijät kiittävät Leena Hämet-Ahtia (paljassie­ meniset, Cornaceae, Juncaceae, Myricaceae, Tamaricaceae, Thymelaeaceae), Lasse Pihlajaniemeä (Lemna, Sparganium, Ranunculus aquatilis -ryhmä), Matti Leikkosta (Ranunculus aurico­ mus -ryhmä s. lat.), Juhani Räsästä (Taraxacum), Alexander N. Sennikovia (Hieracium, Pilosel­ la, Crepis, Erigeron), Heikki Toivosta (Cyperaceae) ja Henry Värettä (Poaceae, Salicaceae), jotka ovat osallistuneet Retkeilykasvion uuden laitoksen tekstien kirjoittamiseen ja tätä kautta myös tämän nimistöluettelon kokoamiseen. A. N. Sennikov on auttanut myös joidenkin nimistöteknisten ongelmien ratkaisemisessa. Thomas Karlsson (Tukholma) tarkensi joidenkin lajien ruotsinkielistä nimistöä, ja Geoffrey Harper (Hereford) tarkisti englanninkielisen tekstin. Kiitämme Leena Helynrantaa julkaisun taitosta ja toimimisesta yhteyshenkilönä kirjapainon suuntaan. Tiedämme hyvin, että jo tätä lukiessasi nimistöluettelomme monet osat vaatisivat päivittämistä uuden taksonomisen tiedon kertyessä nopeaan tahtiin. Nimistöluettelomme sisältö ja siinä tehdyt ratkaisut perustuvat 25.4.2019 mennessä käytettävissä olleeseen tietoon. Luettelo julkaistaan sekä painettuna että pdf- ja Excel-versiona internetissä. Nimistöä tullaan myös käyttämään Kasviatlas-kartastossa. Suomen Lajitietokeskus julkaisi vuoden 2019 alussa Suomen kaikkien eliöryhmien kansallisen nimistöluettelon (FinBIF 2019) mutta ilman tieteellisten nimien synonymiikkaa ja taksonien statusarviointia. Lajitietokeskuksen luettelon putkilokasviosio (Kurtto ym. 2019) sekä sen päivitetty

12 verkkoversio eroavat jo käsillä olevasta uudesta luettelosta. Lajitietokeskuksen nimistöluettelon virallinen versio on tarkoitus uusia vuosittain. Putkilokasvien nimistöä ja levinneisyystietoja päivitetään jatkuvasti Lajitietokeskuksen luetteloa varten, vaikka sen tuleva sisältö ja muoto eivät vielä ole selvillä. Tekijät ovat kiitollisia kaikista lisäyksistä, korjauksista ja kommenteista, joita voidaan käyttää luettelon ja sen sähköisten versioiden tulevien laitosten parantamiseen. Pyydämme lähettämään luetteloamme täydentävät tiedot sekä siihen ehdo-

tettavat erilaiset muutokset Raino Lampiselle (raino.lampinen @ helsinki.fi). Suomelle uusien taksonien osalta suosittelemme tiedon dokumentointia johonkin julkiseen kokoelmaan sijoitettavin herbaarionäyttein sekä julkaisemalla löydöt jossain kotimaisista floristisista julkaisusarjoista (esim. Lutukka, Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, Talvikki). Tekijät Heinäkuussa 2019

Johdanto Mukaan otetut taksonit

Tämä nimistöluettelo sisältää kaikki Suomessa todennetusti tai todennäköisesti luonnonvaraisina tavatut putkilokasvilajit, -alalajit, -muunnokset ja -risteymät lukuun ottamatta joukkoa apomiktisia lajeja (ks. edempänä). Käsittelemättä on siis jätetty pelkästään viljeltyinä tavattavat taksonit, samoin kuin niihin rinnastettavat viljelyjäänteet ja lyhytmatkaiset viljelykarkulaiset sekä kasvihuoneiden ja huonekasvien rikkaruohot. Luetteloon on hyväksytty 19 viljelylajiketta, joista yli puolet on puuvartisia. Täydellisemmät lajikkeiden ja myös luettelostamme pois jätettyjen muotojen (forma, f.) listat löytyvät Suomen puu- ja pensaskasvion 2. painoksesta (Hämet-Ahti ym. 1992) sekä Suomen viljelykasvien luettelosta (Räty 2012). Apomiktisten kasviryhmien käsittely vaihtelee. Pienemmistä apomiktiryhmistä (esim. poimulehdet, Alchemilla) mukaan on otettu koko lajisto. Ukonkeltanot (Hieracium) ja voikeltanot (Pilosel­ la) on käsitelty kuten Retkeilykasvion neljännessä painoksessa lisäyksineen (Hämet-Ahti ym. 1998, 2005a, b). Voikukkalajit (Taraxacum) on otettu mukaan lukuun ottamatta rikkavoikukkia (sektio Taraxacum), joista vain pieni otos on sisällytetty luetteloon. Toukoleinikkiryhmän (Ranunculus au­ ricomus -ryhmä s. lat.) Flora Nordicassa (Ericsson 2001) hyväksytyt Suomesta tavatut lajit ovat luettelossamme.

Taksonomia ja nimistö

Taksonien luokittelu ja järjestys heimotasolta alkaen ylöspäin noudattavat liekomaisten kasvien ja saniaisten osalta The Pteridophyte Phylogeny Groupin (2016), paljassiemenisten osalta Christenhuszin ym. (2011) ja koppisiemenisten osalta The Angiosperm Phylogeny Groupin (2016) taksonomiaa paitsi Boraginales-lahkossa, joka on käsitelty Luebertin ym. (2016) mukaan, ja Caryophyllales-lahkossa, jossa seurataan Hernández-Ledesman ym. (2015) käsittelyä. Heimotason alapuolella ei ole noudatettu fylogeneettistä järjestystä vaan taksonit annetaan kullakin luokittelutasolla aakkosjärjestyksessä seuraavin poikkeuksin: (1) risteymäkaavalla ilmaistut lajienväliset risteymät on lueteltu aakkosjärjestyksessä sukunsa lopussa, (2) sukujen väliset risteymät on ilmoitettu aakkosissa ensimmäisen suvun jälkeen ja (3) apomiktisten ukonkeltanoiden, voikeltanoiden ja voikukkien lajit on luetteloitu erikseen liitteessä 1 ja toukoleinikkien liitteessä 2. Muihin niin kutsuttuihin epämuodollisiin ryhmiin (ks. tarkemmin edempänä) kuin toukoleinikkeihin kuuluvat lajit on merkitty varsinaisessa lajiluettelossa asteriskilla (*) ja ryhmät niihin kuuluvine lajeineen on luetteloitu liitteessä 3. Suku- ja lajitaksonomia noudattavat suurelta osin Euro+Med PlantBase -tietokantaa (Euro+ Med 2006+). Tuoreet monografiat ja fylogeneettiset selvitykset on kuitenkin huomioitu ja niitä

13 noudattaen Euro+Med PlantBasen nimistöstä on useissa tapauksissa poikettu. Myös Suomen naapurialueiden tärkeimpiä kasvioita ja nimistöluetteloita on pyritty käyttämään apuna; näistä on mainittava erityisesti Flora Nordica (Jonsell 2000, 2001, Jonsell & Karlsson 2010), Pohjoismaiden nimistöluettelo (Karlsson & Agestam 2019), Panarktinen floora (PAF; Elven 2011+), Norjan floora (Elven 2005) ja Luoteis-Venäjän putkilokasvien käsikirja (Tzvelev 2000). Nimistöluettelomme pohjana oleva nimilista koottiin tekeillä olevan Retkeilykasvion uuden painoksen käsikirjoitusten pohjalta. Kurton ja Lahden (1987), Hämet-Ahdin ym. (1998, 2005a, b), Jonsellin (2000, 2001), Jonsellin ja Karlssonin (2010) sekä Lampisen ja Lahden (2018) käyttämä nimistö tarkistettiin ja kaikki näissä hyväksytyt nimet pyrittiin sisällyttämään luetteloomme synonyymeinä, jos niitä ei sellaisinaan hyväksytty. Näiden lisäksi mukaan otettiin selvyyden vuoksi eräitä muita usein käytettyjä synonyymejä. Synonyyminimet on lueteltu aakkosjärjestyksessä erottelematta homotyyppisiä ja heterotyyppisiä synonyymejä; väärin käytetyt nimet (auct.) on kuitenkin mainittu viimeisinä. Risteymien nimet on mainittu mikäli mahdollista sekä risteymäkaavoina että niitä vastaavina binääriniminä, jotka on yhdistetty yhtäläisyysmerkein (esim. Nuphar lutea × pumila = Nuphar ×spenneriana). Risteymäkaava on mainittu yleensä ensin. Puutarhakasveina käytetyt risteymäjalosteet, jotka leviävät viljelyn ulkopuolelle kasvullisesti tai puutarhajätteiden mukana, käsitellään enimmäkseen risteymälajeina ja niiden kohdalla binäärinimi on mainittu ensin ja sitä suositellaan käytettäväksi. Sama koskee rajoitettua joukkoa vakiintuneita ja yleisiä alkuperäisten taksonien risteymiä, jotka leviävät tehokkaasti kasvullisesti tai suvullisesti, usein myös jommankumman tai molempien kantalajiensa alueen ulkopuolelle, tai säilyvät kantalajiensa hävittyäkin. Useilta ris­ tey­ mätaksoneilta kuitenkin puuttuu (luotettava) binäärinimi, joten ne on mainittu vain risteymäkaavan muodossa. Toisinaan valinta binäärisen nimen ja risteymäkaavan etusijan välillä on lähinnä makuasia. Risteymäkaavoissa auktori on annettu vain sellaisille vanhemmille, jotka evät muuten ole mukana listassamme.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että luettelossamme hyväksytyt nimet ovat ensisijaisia nimiä, jotka mielestämme heijastavat kullekin taksonille parhaiten kuuluvaa luokittelutasoa. Ne ovat siten nimiä, joita suosittelemme käytettäviksi Suomessa. Tieteellisten nimien auktorilyhenteet noudattavat The International Plant Names Indexiä (IPNI; https://www.ipni.org), joka puolestaan pääosin seuraa Brummittin ja Powellin (1992) julkaisua. Näistä standardeista poiketen olemme kuitenkin käyttäneet välilyöntiä erottamaan mahdollisia auktorin etunimen alkukirjainlyhenteitä sekä niitä ja sukunimeä tai sen lyhennettä (esim. C. A. Mey. eikä C.A.Mey.; samoin L. f. eikä L.f.). Tarvittaessa auktorisiteeraukseen on lisätty merkintä ”ex” sellaisissa tapauksissa, joissa alkuperäinen lajinkuvaus ei nimistösääntöjen mukaan ole ollut muodollisesti hyväksyttävä, mutta toinen auktori (tai auktorit) on myöhemmin julkaissut saman nimen muodollisesti hyväksyttävällä tavalla. On kuitenkin mahdollista, että tätä esitystapaa on joskus käytetty väärin ilmaisun ”in” sijaan. Auktorinimet on tarkistettu useista lähteistä, erityisesti IPNI:stä, Euro+Med PlantBasesta (2006+), Germplasm Resources Information Networkista (GRIN; https://www.ars-grin.gov) sekä Karlssonin ja Agestamin (2019) luettelosta, usein myös taksonin kuvauksen alkuperäislähteestä. Eräitä tarvittavia nimikombinaatioita ja uusia taksoneita julkaistiin erikseen ennen luettelomme ilmestymistä (Piirainen & Nurmi 2018, Kettunen & Uotila 2019, Kurtto & Uotila 2019, Sennikov & Kurtto 2019). Epämuodollisia ryhmänimiä on käytetty pääosin kahdenlaisissa tapauksissa: 1) taksonien jakamisen takia tai 2) toisilleen läheisten samaan sukuun kuuluvien taksonien ilmeisten määritysvaikeuksien vuoksi. Esimerkiksi silloin, kun lajitasolla kerättyä floristista tietoa on karttunut runsaasti, lajin myöhempi jakaminen aiheuttaisi informaation häviämistä, mikäli kaikki aikaisemmat havainnot ilmoitettaisiin nyt vain sukutasolla. Vaikeiden lajien määrityksen ilmoittaminen vain sukutasolla aiheuttaisi samankaltaista informaatiokatoa erityisesti suurten sukujen kohdalla; sitä voidaan usein välttää käyttämällä epämuodollisia tai tapauskohtaisia ryhmänimiä. Tällaiset ryhmä-

14 nimet on muodostettu vanhimmasta ryhmään kuuluvasta tieteellisestä lajinimestä, johon on yhdistetty pääte ”-ryhmä” (esim. jauhosavikkaryhmä, Chenopodium album -ryhmä) paitsi voikeltanoiden kohdalla, missä noudatetaan sukuun vakiintunutta käsittelytapaa muodossa Pilosella Cauligera -ryhmä. Epämuodollisilla ryhmillä eli aggregaateilla, kuten niitä usein kutsutaan, ei ole virallista nimistöteknistä asemaa. Toisenlainen nimistöluettelossa sovellettu ryhmäkäsite liittyy viljelykasvien nimistössä käytettäviin muodollisiin ryhmänimiin. Viljelykasvien nimistösääntöjen (Brickell ym. 2009) mukaan Ryhmä on ”muodollinen kategoria, joka voi sisältää lajikkeita, yksittäisiä kasveja tai näiden yhdistelmiä perustuen määrättyyn ominaisuuksiin pohjautuvaan samankaltaisuuteen”. Kielioppisäännöistä riippumatta sana ”Ryhmä” (engl. ’Group’) tai sen vastine muissa kielissä on latinalaisia aakkosia käytettäessä aloitettava isolla alkukirjaimella (esim. tarhakullero, Trollius Cultorum-Ryhmä). Nimistöluettelon laatimisen yhteydessä tarvittiin suuri joukko uusia tai tarkennettuja suomenkielisiä nimiä, erityisesti tapauksissa, joissa sukukäsite oli muuttunut. Noudattamamme periaatteen mukaan jokaisella taksonilla, lajinsisäiset mukaan lukien, on oltava ainutkertainen suomenkielinen nimi (periaatteista tarkemmin ks. Kurtto 2018). Osalle taksoneista (yhteensä 217 tapausta) on kuitenkin annettu myös vaihtoehtoinen suomenkielinen nimi. Nimen määriteosa on näet kirjoitettu sulkeisiin sellaisissa tapauksissa, joissa sitä on syytä käyttää, jotta vältyttäisiin sekaannukselta muiden samaan sukuun kuuluvien lajien kanssa. Esimerkiksi (koti)kataja on katajien (Juniperus) suvun ainoa Suomessa alkuperäinen laji, eikä nimen sulkeissa olevan alkuosan käyttö ole tavallisesti tarpeen. Mikäli koko nimeä halutaan käyttää, sulkumerkit jätetään kokonaan pois (siis kotikataja eikä (koti)kataja). Myös kaikille risteymälajeille ja useimmille apomiktilajeille on annettu suomenkielinen nimi mutta vain harvalle ruotsinkielinen. Arto Kurtto vastaa luettelon suomenkielisestä nimistöstä, mukaan lukien aivan uudet nimet ja nyt täsmennetyt vanhat nimet. Suomen Biologian Seura Vanamon Putkilokasvien nimistötoimikunta on hyväksynyt nimistön. Ruotsinkielinen ni-

mistö pohjautuu pääosin Karlssonin ja Agestamin (2019) nimistöön, johon on saatu vähäisiä täydennyksiä T. Karlssonilta 2019, sekä joissain tapauksissa Ruotsin (SKUD 2018) tai Suomen viljelykasvien (Räty 2012) nimistöön. Ruotsinkielinen nimistö edustaa valtaosin Ruotsissa käytettyä nimistöä. Suomessa on kuitenkin vanhastaan ollut käytössä kymmeniä paikallisia ruotsinkielisiä kasvinnimiä, jotka poikkeavat Ruotsin käytännöstä. Nämä suomenruotsalaiset nimimuodot löytyvät esim. Retkeilykasviosta (Hämet-Ahti ym. 1998) ja Ahvenanmaan floorasta (Hæggström & Hæggström 2010). Monilla suomalaisilla kasveilla ei ole käypää ruotsinkielistä nimeä, mutta tätä puutetta emme ole yrittäneet korjata.

Statusluokat

Ks. myös taulukot 2 ja 3. Tieteellisen nimen edessä oleva symboli osoittaa taksonin statusta Suomessa. Statusmerkintä koostuu neljästä muuttujasta, jotka voivat esiintyä 12 eri yhdistelmänä: ▪ Ihmisen vaikutus: alkuperäinen (A) tai tulokas (T). ▪ Saapumisaika: vanha (O) tai uusi (N): saapunut ennen 1600-luvun puoliväliä tai sen jälkeen. ▪ Vakiintuneisuus: vakinainen (V) tai satunnainen (S). Arvoa V käytetään myös taksoneista, joiden tiedetään aiemmin olleen vakinaisia mutta jotka ovat sittemmin hävinneet tai mahdollisesti hävinneet. ▪ Nykyinen esiintyminen: tavattavissa, mahdollisesti hävinnyt (U) tai hävinnyt (X). Tulokkaista (ja vasta hiljan saapuneista alkuperäisistä) arvoa X käytetään, mikäli tuorein havainto on tehty ennen vuotta 1980. Statusmerkintää koostettaessa valitaan muuttujien yhdistelmä siten, että 1. nykyisen esiintymisen arvo ”tavattavissa” menee arvojen ”mahdollisesti hävinnyt” ja ”hävinnyt” edelle. 2. ”vakinainen” menee ”satunnaisen” edelle. 3. ”alkuperäinen” menee ”tulokkaan” edelle. 4. ”vanha” menee ”uuden” edelle. Nämä periaatteet käyvät ilmi seuraavasta kaavasta:

15 Taulukko 1. Tämän lajiluettelon ja virallisten vieraslajitarkastelujen käsitteiden eroja. Saapumistapa ja -aika

Tämä lajiluettelo

Kansallinen vieraslaji­ strategia (2012)

Vieraslajit.fi (viitattu 22.2.2019)

Kasvanut Suomessa ennen 1600-luvun puoliväliä

alkuperäinen, vanha, tai tulokas, vanha (muinaistulokas); riippuen siitä, onko saapunut ihmisen avustamana vai ei

ei määritelty

ei määritelty

Saapunut Suomeen vuoden 1800 jälkeen ilman ihmisvaikutusta

alkuperäinen, uusi

tulokas

tulokas

Saapunut Suomeen vuoden 1800 jälkeen ihmisen avustuksella

tulokas, uusi (uustulokas)

vieraslaji

vieraslaji

1 Tavattavissa............................................................2 2 Vakinainen........................................................3 3 Alkuperäinen..............................................4 4 Vanha........................................ AOV ● 4 Uusi........................................... ANV ■ 3 Tulokas.......................................................5 5 Vanha.........................................TOV ● 5 Uusi............................................TNV 2 Satunnainen......................................................6 6 Alkuperäinen................................... ANS ▲ 6 Tulokas..............................................TNS 1 Mahdollisesti hävinnyt tai hävinnyt.......................7 7 Aiemmin vakinainen........................................8 8 Alkuperäinen..............................................9 9 Mahdollisesti hävinnyt........... AOVU × 9 Hävinnyt................................ AOVX + 8 Tulokas........................................................10 10 Mahdollisesti hävinnyt........... TOVU × 10 Hävinnyt.................................TOVX + 7 Satunnainen (ei aiemmin vakinainen)............11 11 Alkuperäinen................................ ANSX ▼ 11 Tulokas.......................................... TNSX

Tieteellisen nimen edessä oleva pieni piste (.) tarkoittaa, että statusta ei ole arvioitu. Muuttujat sekä niiden arvot ja määritelmät noudattavat Flora Nordican (Jonsell 2004, s. 172– 173), Atlas Florae Europaeaen tuoreiden niteiden (Kurtto ym. 2007, s. 10, ja uudemmat osat) sekä Ryttärin ym. (2012) käytäntöä. Ne ovat myös jok-

seenkin yhtäpitäviä Suomisen ja Hämet-Ahdin (1993) sekä Hämet-Ahdin ym. (1998) käytäntöjen kanssa. On kuitenkin huomattava, että lajiluettelomme käsitteistö poikkeaa selvästi suomalaisten viranomaisten vieraslajiselvitysten yhteydessä omaksumasta käytännöstä (taulukko 1). Käsitettä ”tulokas” on Suomessa käytetty kasvitieteellisissä yhteyksissä perinteisesti tarkoittamaan kasvia, joka on saapunut ihmisen joko tahallisesti tai tahattomasti avustamana joko jo satoja vuosia sitten (muinaistulokas, arkeofyytti) tai myöhemmin (uustulokas, neofyytti). Suomen kansallisessa vieraslajistrategiassa (Niemivuo-Lahti 2012) ja Vieraslajiportaalissa (https://www.vieraslajit.fi/node/21) käsite ”tulokas” on määritelty samoin kuin lajiluettelomme ”alkuperäinen, uusi”, kun taas käsite ”vieraslaji” vastaa luettelomme yhdistelmää ”tulokas, uusi” (uustulokas). Alkuperäinen

1312 tapausta, 1010 lajia. Taksoni, joka on syntynyt Suomessa tai on tullut Suomeen ilman tahallista tai tahatonta ihmisen avustusta ja kasvaa habitaateissa, jotka eivät ole ihmisen luomia (tai ihmisen niin voimakkaasti muuttamia, että kasvi ei muutoin olisi pystynyt niihin asettumaan). Saapumisaika voi olla vanha (O, vanha alkuperäinen, saapunut ennen 1600-luvun puoliväliä) tai uusi (N, uusi alkuperäinen; esim. kampasaniainen Stru­ thiopteris spicant, baltiankämmekkä Dactylorhiza

16 majalis subsp. baltica, piikkihärkylä Polystichum aculeatum, jäämerentähtimö Stellaria humifusa). Uutta saapumista on tietysti vaikea todistaa, ehkä eräitä merenrantalajeja lukuun ottamatta. 1. Alkuperäiset kasvit voivat olla vakinaisia tai satunnaisia, kykenemättömiä asettumaan uudelle alueelle pysyvästi (esim. meriveden virtaukset voivat auttaa kasveja saavuttamaan uusia alueita merenrannalla, mutta esiintymät voivat jäädä lyhytikäisiksi). 2. Jos kasvia ei tavata alkuperäisissä habitaateissa, mutta se kasvaa ihmisen luomissa habitaateissa (esim. tienpientareilla, sorakuopissa, louhoksissa) ja sen nykyesiintymien katsotaan saaneen alkunsa aikaisemmista alkuperäishabitaateista, kasvia pidetään edelleen alkuperäisenä. Esimerkiksi monet harjukasvit ovat paikallisesti likimain hävinneet alkuperäisistä habitaateistaan ja tulevat toimeen vain tienvierillä ja sorakuopissa. Jos kasvi on saapunut tällaiseen sekundaarikasvupaikkaan Suomen ulkopuolelta, se katsotaan tulokkaaksi (esim. monet kämmeköiden paikallisesiintymät tienvarsilla, kalkkilouhoksissa ja muissa ihmisen luomissa habitaateissa). Tulokas

2204 tapausta, 1828 lajia. 1) kasvi, joka on saapunut alueelle ihmisen tahallisella tai tahattomalla avustuksella; 2) kasvi, joka on saapunut alueelle ilman ihmisen apua mutta vain ihmisen luomille tai voimakkaasti muuttamille paikoille; 3) kasvi, joka on saapunut alueelle ilman ihmisen apua mutta alueelta, jolla ehto 1) tai 2) toteutuu. 1. Ainoastaan viljeltyinä, viljelyjäänteinä tai lyhytmatkaisina viljelykarkulaisina tahi vain kasvihuoneiden tai huonekasvien rikkoina tavattuja kasveja ei käsitellä. Luettelossa ei siis ole mukana esimerkiksi kasveja, jotka on tavattu karkulaisina vain rajatulla piha-alueella tai siementaimina emopuiden luona puistoissa, arboretumeissa ja kasvitieteellisissä puutarhoissa. 2. Luontoon istutettuja tai kylvettyjä kasveja ei pidetä tulokkaina, elleivät ne ole selkeästi levinneet istutus- tai kylvöpaikkansa ulkopuolelle vaikka olisivatkin säilyneet paikalla useiden sukupolvien ajan (esim. Soldanella montana).

Vanha

1566 tapausta, 1196 lajia. Taksoni, jonka tiedetään tai oletetaan kasvaneen Suomessa luonnonvaraisena ennen 1600-luvun puoliväliä. Sen mukaan, ovatko tällaiset kasvit saapuneet ilman ihmisen apua vai ihmisen avustuksella, ne ovat joko alkuperäisiä tai tulokkaita (muinaistulokkaita). Uusi

1951 tapausta, 1642 lajia. Taksoni, joka on saapunut Suomeen 1600-luvun puolivälin jälkeen. Tätä rajaa on Suomessa käytetty perinteisesti jakamaan tulokkaat muinaistulokkaisiin ja uustulokkaisiin. Flora Nordicassa (Jonsell ym. 2004) raja oli asetettu vuoteen 1700. Erityisesti Pohjois-Suomessa aikarajalla on käytännön merkitystä, sillä maanviljelys levisi sisämaahan Perämereen laskevien jokien suupuolelta vasta 1600-luvulla (Suominen & Hämet-Ahti 1993, s. 3). Käytännössä uusien tulokkaiden seuranta Suomessa alkoi vasta 1800-luvun puolivälissä. Täten arvio saapumisajasta perustuu paljolti muihin kuin botaanisiin tietoihin. Vakinainen

2016 tapausta, 1573 lajia. Kasvi, joka on tullut Suomessa toimeen, joko nyt tai menneisyydessä, huomattavan pitkän ajan. Peukalosääntönä voidaan pitää 1) yksi- ja kaksivuotisilla säilymistä oman siementuotannon turvin ainakin kymmenen vuoden ajan ja 2) monivuotisilla ruohovartisilla ja puuvartisilla vähintään kahden sukupolven ajan tai 3) voimakasta kasvullista leviämistä. Tämä ­linjaus, kuten myös Flora Nordican (Jonsell ym. 2004) ja Atlas Florae Europaeaen uusien niteiden (Kurtto ym. 2007 ja sen jälkeen) linjaus, on hieman tiukempi kuin se, jota on noudatettu Retkeilykasvion levinneisyyskartoilla (Hämet-Ahti ym. 1998). Olemme yrittäneet rajata käsitteen ”vakinainen” selkeästi luonnonvaraistuneisiin esiintymiin. Niinpä esimerkiksi yksittäisiä puuvartisia viljelystä karanneita kasveja ei pidetä vakinaisina, vaikka ne olisivat säilyneet paikallaan jo pitkään. Satunnainen

1501 tapausta, 1265 lajia. Taksoni, joka ei ole kyennyt säilymään Suomessa yllä ”vakinaiseksi” määritellyllä tavalla. Tähän ryhmään luetaan lyhytikäisten esiintymien lisäksi myös sellaiset ta-

17 Taulukko 2. Statusluokat, niiden prioriteettijärjestys ja lajiluvut (yhteensä 2840 lajia; sukujen Hiera­

cium ja Pilosella sekä Ranunculus auricomus -ryhmän s. lat. 398 apomiktisen lajin statusta ei ole arvioitu). Symboli

Status

Määritelmä

Lajeja

EsimerkkiAOV

alkuperäinen, vanha, vakinainen

1002

Pinus sylvestrisANV

alkuperäinen, uusi, vakinainenTOV

muinaistulokas, vakinainen

186

Leucanthemum vulgare

TNV

tulokas, uusi, vakinainen

377

Barbarea vulgarisANS

alkuperäinen, uusi, satunnainen

TNS

tulokas, uusi, satunnainen

844

Amaranthus albus

×

AOVU

alkuperäinen, vanha, aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

1

Rubus grabowskii

+

AOVX

alkuperäinen, vanha, aiemmin vakinainen, hävinnyt

4

Carex maritima, C. montana, Herminium monorchis

×

TOVU

muinaistulokas, aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

1

Oxybasis urbica

+

TOVX

muinaistulokas, aiemmin vakinainen, hävinnyt (ei havaintoja vuoden 1979 jälkeen)

2

Geranium columbinum, Odontites vernusANSX

alkuperäinen, uusi, satunnainen; ei havaintoja vuoden 1979 jälkeen

2

Polystichum aculeatum, Stellaria humifusa

TNSX

tulokas, uusi, satunnainen; ei havaintoja vuoden 1979 jälkeen

paukset, joissa monivuotinen kasvi kasvaa paikalla pitkään kykenemättä kuitenkaan muodostamaan lisääntyvää populaatiota. Satunnaiset jaetaan kahteen luokkaan: tapauksiin, joissa tuorein havainto on ennen vuotta 1980 ja niihin, joista on tätä uudempia havaintoja. Tämä poikkeaa Retkeilykasvion (Hämet-Ahti ym. 1998) käyttämästä aikarajasta 1951 ja Flora Nordican (Jonsell ym. 2004) käyttämästä rajasta 1950.

0

1

418

Struthiopteris spicant

Astragalus arenarius

Taulukko 3. Lajilukumäärät erilaisissa sta-

tusyhdistelmissä ryhmiteltynä ihmisvaikutuksen (saapumistapa), saapumisajan ja nykyisen esiintymisen mukaan. Huomaa, että 398 apomiktisen leinikki-, ukonkeltano- ja voikeltanolajin statusta ei ole arvioitu. Tavattavissa olevia lajeja on 2410, mahdollisesti hävinneitä (U) 2 ja hävinneitä tai vain ennen vuotta 1980 havaittuja (X) 426. Alkuperäinen (1010)

Nykyesiintymät

Nykyinen esiintyminen on arvioitu lajien (2838), alalajien (362), muunnosten (171), vakiintuneiden lajiristeymien (104) ja alalajiristeymien (2), lajikkeiden (19) ja viljelykasviryhmien (19) osalta, samoin kuin yhden epämuodollisen ryhmän (lamokilokkiryhmä eli Suaeda prostrata -ryhmä) ja yhden suvun (pipot Penstemon) osalta, koska niistä ei ole mainittu yhtään lajia. Apomiktisia ukonkeltanoita, voikeltanoita ja toukoleinikkiryhmän taksoneita ei ole arvioitu (yhteensä 411 lajia, alalajia tai vakiintunutta risteymää), ei myöskään 479 lajiristeymää.

ei yhtään tapausta lajitasolla

Tulokas (1828)

Vanha (1196)

AOV 1002 AOVU 1 AOVX 4

TOV 186 TOVX 2 TOVU 1

Uusi (1642)

ANS 1

TNV 377 TNS 844

ANSX 2

TNSX 418

18 2410 lajia katsotaan tavattavissa oleviksi. Niistä 845 on satunnaisia (havaittu siis vuoden 1979 jälkeen). Kasvit, jotka eivät nyt ole tavattavissa mutta joiden tiedetään kasvaneen täällä aiemmin, ovat joko mahdollisesti hävinneitä tai hävinneitä. Näitä tapauksia on yhteensä 11 (8 niistä lajitasolla): AOVU (alkuperäinen, vanha, aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt): valtikkavatukka (Rubus grabowskii) AOVX (alkuperäinen, vanha, aiemmin vakinainen, hävinnyt): käyräsara (Carex ma­ ritima), vuorisara (C. montana), mesikämmekkä (Herminium monorchis), siperianlillukka (Rubus humulifolius) TOVU (muinaistulokas, aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt): sinipeltorusojuuri (Buglossoides arvensis var. coeru­ lescens), kyläsavikka (Oxybasis urbica), pellavahatikka (Spergula arvensis subsp. maxima) TOVX (muinaistulokas, aiemmin vakinainen, hävinnyt): pellavapeltomatara (Galium spu­ rium subsp. spurium), kivikkokurjenpolvi (Geranium columbinum), peltosänkiö (Odon­tites vernus) Lajiluettelossa on, lajina tai lajinsisäisellä tasolla, 2203 tulokasta, joiden on arvioitu saapuneen Suomeen vasta 1600-luvun puolivälin jälkeen. Mikäli näistä ei ole lainkaan havaintoja vuoden 1979 jälkeen, ne on merkitty symbolilla (TNSX, 468

tapausta, 418 näistä lajitasolla). Käytettävissä olevat tiedot eivät riitä arvioimaan luotettavalla tavalla, mitkä näistä tulokkaista ovat mahdollisesti olleet vakiintuneita viime vuosisatojen aikana, joten niitä kaikkia pidetään satunnaisina. Kaksi alkuperäislajia (piikkihärkylä ja jäämerentähtimö) on arvioitu suhteellisen uusiksi saapujiksi, vaikka tätä osoittavaa varmaa tietoa ei olekaan; ne on merkitty symbolilla ▼ (ANSX).

Viljelyperäisyyden aste

Numerot (1, 2, 3) ja kirjainkoodit (M, P) tieteellisten nimien edessä tarkoittavat arviota siitä, miten suuri osa taksonin nykyisistä tai äskettäisistä suomalaisista luonnonvaraisista esiintymistä on viljelyperua. Tämä arviointi on tehty samoille taksoneille kuin statusarviointi (ks. yllä). Seuraavia arvoja on käytetty arvioitaessa 974 tapausta (780 lajia eli n. 1/4 kaikista lajeista, taulukko 4): 1 jossain määrin viljelyperäinen, leviää luonnossa (149 tapausta / 122 lajia, esim. ketoneilikka Dianthus deltoides, keltakurjenmiekka Iris pseudacorus) 2 laajalti viljelyperäinen, leviää luonnossa (110 tapausta / 99 lajia, esim. vuorijalava Ulmus glabra) 3 täysin viljelyperäinen, leviää luonnossa (372 tapausta / 301 lajia, esim. idänkanukka Cornus alba, jättipalsami Impatiens glandulifera)

Taulukko 4. Lajien viljelyperäisyyden aste. Arvo

Lajien määrä

% viljelyperäisistä lajeista (780)

% arvioiduista lajeista (2838)

% kaikista luettelon lajeista (3236)

1

  122

15,6 %

4,3 %

3,8 %

2

   98

12,7 %

3,5 %

3,1 %

3

  301

38,5 %

10,6 %

9,3 %

M

  258

33,1 %

9,1 %

8,0 %

P

    1

0,1 %

0,04 %

0,03 %

Eivät viljelyperäisiä

2058

72,5 %

63,6 %

Ei arvioitu (toukoleinikki­ ryhmä, ukonkeltanot, voikeltanot)

  398

12,3 %

19 M viljelykasvit, joita tavataan maa- tai puutar-

hajätekasoilta jätemaalueilla, kaatopaikoilla ja vastaavilla paikoilla ehkä pitkäänkin säilyvinä mutta ei aidosti kotiutuneina (342 taksonia / 258 lajia, esim. terijoensalava Salix euxi­ na ’Bullata’) P luonnosta hävinnyt, myöhemmin sinne (takaisin) istutettu (arvo annettu vain siperianlillukalle)

Epävarmat havainnot

Kysymysmerkkiä (?) on käytetty sellaisissa tapauksissa, joissa taksonin määritys ja/tai esiintyminen luonnossa on epävarmaa. Näihin kuuluu yksi heimo (ihmekukkakasvit, Nyctaginaceae), 7 sukua (kastiljat Castilleja, häntäheinät Dinebra, matariot Diodia, piiskaheinät Hainardia, pistetörmäkukat Lomelosia, ihmekukat Mirabilis, helmihirssit Paspalum), 47 lajia, 5 risteymäalalajia, 9 alalajia ja 72 lajienvälistä risteymää (näistä 45 pajuja Salix).

Tilastoa

Luettelossa on 5720 hyväksyttyä nimeä (tieto epävarma 141 tapauksessa). Heimojen ja niiden alapuolisten tasojen lukumäärät jakaantuvat seuraavasti: taso

varmoja epävarmoja

yht.

heimo

  141

 1

  142

suku

  898

 7

  905

laji

3236

47

3283

Hieracium

80

0

80

Pilosella

7

0

7

Taraxacum

157

0

157

Ranunculus auricomus -ryhmä s. lat.

311

0

311

alalaji

  363

 9

  372

muunnos

  171

0

  171

Vaikeat lajit on koottu 58 epämuodolliseksi ryhmäksi. Viljelyperäisten lajien ryhmiä luetellaan 19 ja viljelykasvien lajikkeita 19. Risteymät jakautuvat seuraavasti: varmoja epävarmoja risteymät

yht.

597

77

674

vakiintuneet lajiristeymät

116

5

121

vakiintuneet alalajiristeymät

2

0

2

sukujen väliset risteymät

9

0

9

sukujen sisäiset risteymät

470

72

542

20

Symbol Review / Kertausta spontaneous / alkuperäinenold, resident

vanha, vakinainen

×

old, formerly resident, possibly extinct

vanha, aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

+

old, formerly resident, extinct

vanha, aiemmin vakinainen, hävinnytnew, resident

uusi, vakinainennew, ephemeral

uusi, satunnainennew, ephemeral (no records since 1980)

uusi, satunnainen (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

alien, old / muinaistulokasresident

vakinainen

×

formerly resident, possibly extinct

aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

+

formerly resident, extinct (no records since 1980)

aiemmin vakinainen, hävinnyt (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

alien, new / tulokas, uusi resident

vakinainen

ephemeral

satunnainen

ephemeral (no records since 1980)

satunnainen (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

uncertain or not evaluated / epävarma tai ei arvioitu

?

identification and/or occurrence in the wild uncertain

.

taksonin määritys ja/tai esiintyminen luonnossa epävarmaa

status not evaluated

statusta ei arvioitu

of cultivated origin / viljelyperäinen

1

to a moderate extent, spreading in the wild

jossain määrin, leviää luonnossa

2

largely, spreading in the wild

laajalti, leviää luonnossa

3

completely, spreading in the wild

täysin, leviää luonnossa

M

cultivated plants occurring as soil or/and garden refuse immigrants at landfills, rubbish dumps and other similar places, perhaps surviving for a long time but not becoming truly naturalized

viljelykasvit, joita tavataan maa- tai puutarhajätekasoilta jätemaalueilla, kaatopaikoilla ja vastaavilla paikoilla ehkä pitkäänkin säilyvinä mutta ei aidosti kotiutuneina

P

extinct in the wild; planted subsequently

luonnosta hävinnyt, myöhemmin sinne (takaisin) istutettu

21

References / Kirjallisuus Brickell, C. D., Alexander, C., David, J. C., Hetterscheid, W. L. A., Leslie, A. C., Malecot, V. & Jin, X. 2009: International code of nomenclature for cultivated plants. 8. ed. — Scripta Horticulturae 10: 1–184. Brummitt, R. K. & Powell, C. E. 1992: Authors of plant names: a list of authors of scientific names of plants, with recommended standard forms of their names, including abbreviations. — 732 pp. Royal Botanic Gardens. Kew. Christenhusz, M. J. M., Reveal, J. L., Farjon, A., Gardner, M. F., Mill, R. R. & Chase, M. W. 2011: A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. — Phytotaxa 19: 55–70. Elven, R. 2005: Johannes Lid & Dagny Tande Lid, Norsk flora. Ed. 7. — 1230 pp. Det Norske Samlaget. Oslo. Elven, R. (ed.) 2011+: Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF). Vascular plants. — Published on the internet: http://nhm2.uio.no/paf/ [accessed in 2016–2018]. Ericsson, S. 2001: Ranunculus auricomus complex; Microspecies within the Ranunculus auricomus complex. — In: Jonsell, B. (ed.), Flora Nordica 2. Chenopodiaceae – Fumariaceae: 237–256, 382–397. The Bergius Foundation, The Royal Swedish Academy of Sciences. Stockholm. Euro+Med (2006+): Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. — Published on the Internet: http:// ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [accessed 2016–2018]. FinBIF 2019: The FinBIF checklist of Finnish species 2018. — Finnish Biodiversity Information Facility, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki [https://laji.fi/en/theme/checklist]. GRIN: The Germplasm Resources Information Network. — Published on the internet: https://www.ars-grin.gov Hæggström, C.-A. & Hæggström, E. 2010: Ålands flora. Ed. 2. — 528 pp. Self-published. Mariehamn. Hämet-Ahti, L., Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. & Väre, H. 2005a: Lisäyksiä ja korjauksia Retkeilykasvion neljänteen painokseen. — Lutukka 21: 41–85. Hämet-Ahti, L., Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. & Väre, H. 2005b: Lisäyksiä ja korjauksia Retkeilykasvion neljänteen painokseen. Jälkimmäinen osa: auktoreita ja synonyymejä. — Lutukka 21: 109–116. Hämet-Ahti, L., Palmén, A., Alanko, P. & Tigerstedt, P. M. A. 1992: Suomen puu- ja pensaskasvio. Ed. 2. — 373 pp. Dendrologian Seura. Helsinki. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (eds.) 1998: Retkeilykasvio. Ed. 4. — 656 pp. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Hernández-Ledesma, P., Berendsohn, W. G., Borsch, Th., Mering, S. von, Akhani, H., Arias, S., Castañeda-Noa, I., Eggli, U., Eriksson, R., Flores-Olvera, H., Fuentes-Bazán, S., Kadereit, G., Klak, C., Korotkova, N., Nyffeler, R., Ocampo, G., Ochoterena, H., Oxelman, B., Rabeler, R. K., Sanchez, A., Schlumpberger, B. O. & Uotila, P. 2015: A taxonomic backbone for the global synthesis of species diversity in the angiosperm order Caryophyllales. — Willdenowia 45: 281–383. IPNI: The International Plant Names Index. — Published on the internet: ipni.org Jonsell, B. (ed.) 2000: Flora Nordica 1. Lycopodiaceae – Polygonaceae. — 344 pp. The Bergius Foundation, The Royal Swedish Academy of Sciences. Stockholm. Jonsell, B. (ed.) 2001: Flora Nordica 2. Chenopodiaceae – Fumariaceae. — 430 pp. The Bergius Foundation, The Royal Swedish Academy of Sciences. Stockholm. Jonsell, B. (ed.) 2004: Flora Nordica. General Volume – 274 pp. The Bergius Foundation, The Royal Swedish Academy of Sciences. Stockholm. Jonsell, B. & Karlsson, T. (eds.) 2010: Flora Nordica 6. Thymeleaceae – Apiaceae. — 298 pp. The Swedish Museum of Natural History. Stockholm. Karlsson, T. & Agestam, M. 2019: Checklist of Nordic vascular plants. Version 2019-03-01. — Published on the internet: http://www.euphrasia. nu/checklista/.

Kettunen, T. & Uotila, P. 2019: Morphological variation and a new variety of Gymnadenia conopsea (Orchidaceae) in Finland. — Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 95: 89–99. Kurtto, A. 2018: Suomenkieliset kasvinnimet nykyajassa – haasteita kerrakseen. — Luonnon Tutkija 122: 25–34. Kurtto, A. Fröhner, S. E. & Lampinen, R. (eds.) 2007: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes). — 200 pp. The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo. Helsinki. Kurtto, A. & Lahti, T. 1987: Suomen putkilokasvien luettelo. (Checklist of the vascular plants of Finland.) — Pamphlets of the Botanical Museum, University of Helsinki 11: 1–163. Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: Tracheophyta, vascular plants. — In: FinBIF 2019, The FinBIF checklist of Finnish species 2018. Finnish Biodiversity Information Facility, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki. Kurtto, A. & Uotila, P. 2019: New combinations in the vascular flora of Finland, in the genera Spinulum, Oxybasis and Potentilla. — Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 95: 36–39. Lampinen, R. & Lahti, T. 2018 & 2019: Kasviatlas 2017 & Kasviatlas 2018. — Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Published on the internet: http://www.luomus.fi/kasviatlas. Luebert, F., Cecchi, L., Frohlich, M. W., Gottschling, M., Guilliams, C. M., Hasenstab-Lehman, K. E., Hilger, H. H., Miller, J. S., Mittelbach, M., Nazaire, M., Nepi, M., Nocentini, D., Ober, D., Olmstead, R. G., Selvi, F., Simpson, M. G., Sutorý, K., Valdés, B., Walden, G. K. & Weigend, M. 2016: Familial classification of the Boraginales. — Taxon 65(3): 502–522. Niemivuo-Lahti, J. (ed.) 2012: Finland’s National Strategy on Invasive Alien Species. — 126 pp. Ministry of Agriculture and Forestry. Helsinki. Published on the internet: https://www.vieraslajit.fi/fi/content/finlands-national-strategy-invasive-alien-species. Niemivuo-Lahti, J. (ed.) 2012: Kansallinen vieraslajistrategia. — 126 pp. Maa- ja metsätalousministeriö. https://www.vieraslajit.fi/fi/node/27 Piirainen, M. & Nurmi, J. 2018: Two new subspecies of Campanula rotundifolia L. described from North Europe and lectotypification of C. rotundifolia f. lapponica Witasek and f. pusilla Saelán. — Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 94: 100–108. Räty, E. (ed.) 2012: Viljelykasvien nimistö. — Puutarhaliiton julkaisuja 363: 1–255. Ryttäri, T., Kalliovirta, M. & Lampinen, R. (eds.) 2012: Suomen uhanalaiset kasvit. — 384 pp. Tammi. Helsinki. Sennikov, A. & Kurtto, A. 2019: The taxonomy and invasion status assessment of Erigeron annuus s.l. (Asteraceae) in East Fennoscandia. — Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 95: 40–59. SKUD 2018. Svensk kulturväxtdatabas. — Sveriges lantbruksuniversitetet. Published on the Internet: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/ [accessed 2016–2018]. Suominen, J. & Hämet-Ahti, L. 1993: Kasvistomme muinaistulokkaat ‒ tulkintaa ja perusteluja. [Archaeophytes in the flora of Finland]. — Norrlinia 4: 1‒90. The Angiosperm Phylogeny Group 2016: An update of the angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. — Botanical Journal of the Linnean Society 181: 1–20. The Pteridophyte Phylogeny Group 2016: A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. — Journal of Systematics and Evolution 54: 563–603. Tzvelev, N. N. 2000: Manual of the vascular plants of North-West Russia (Leningrad, Pskov and Novgorod provinces). — 781 pp. Izdatel’stvo SPHFA. St. Petersburg.

22

Families with authors / Heimot kirjoittajineen Lycopodiaceae liekokasvit lummerväxter (Pertti Uotila). ................................ 25 Isoëtaceae lahnanruohokasvit braxengräsväxter (Pertti Uotila). ........................ 25 Selaginellaceae mähkäkasvit mosslummerväxter (Pertti Uotila). .................... 25 Equisetaceae kortekasvit fräkenväxter (Pertti Uotila)..................................... 25 Ophioglossaceae käärmeenkielikasvit låsbräkenväxter (Pertti Uotila).............. 26 Marsileaceae ormiokasvit klöverbräkenväxter (Pertti Uotila)........................... 26 Pteridaceae sanikkakasvit kantbräkenväxter (Pertti Uotila)............................. 26 Dennstaedtiaceae tesmasaniaiskasvit örnbräkenväxter (Pertti Uotila). .............26 Cystopteridaceae loikkokasvit stenbräkenväxter (Pertti Uotila)..................... 26 Aspleniaceae raunioiskasvit svartbräkenväxter (Pertti Uotila).......................... 27 Woodsiaceae kiviyrttikasvit hällebräkenväxter (Pertti Uotila). .......................... 27 Onocleaceae helmisaniaiskasvit pärlbräkenväxter (Pertti Uotila)...................... 27 Blechnaceae kampasaniaiskasvit kambräkenväxter (Pertti Uotila).................... 27 Athyriaceae hiirenporraskasvit majbräkenväxter (Pertti Uotila). ....................... 27 Thelypteridaceae sysi-imarrekasvit kärrbräkenväxter (Pertti Uotila)................ 27 Dryopteridaceae alvejuurikasvit träjonväxter (Pertti Uotila). ......................... 27 Polypodiaceae kallioimarrekasvit stensöteväxter (Pertti Uotila)....................... 28 Pinaceae mäntykasvit tallväxter (Pertti Uotila)............................................... 28 Cupressaceae sypressikasvit cypressväxter (Pertti Uotila)............................. 28 Taxaceae marjakuusikasvit idegransväxter (Pertti Uotila). ................................ 28 Nymphaeaceae lummekasvit näckros­växter (Pertti Uotila)............................... 29 Aristolochiaceae piippukukkakasvit piprankeväxter (Pertti Uotila). ................ 29 Lauraceae laakerikasvit lagerväxter (Pertti Uotila)......................................... 29 Acoraceae kalmojuurikasvit kalmus­växter (Pertti Uotila)................................. 29 Araceae vehkakasvit kallaväxter (Pertti Uotila).............................................. 29 Tofieldiaceae karhunruohokasvit kärrliljeväxter (Pertti Uotila)......................... 29 Alismataceae sarpiokasvit svaltingväxter (Pertti Uotila).................................. 29 Butomaceae sarjarimpikasvit blomvass­växter (Pertti Uotila). ........................... 29 Hydrocharitaceae kilpukkakasvit dybladsväxter (Pertti Uotila)...................... 30 Scheuchzeriaceae leväkkökasvit kallgräsväxter (Pertti Uotila)....................... 30 Juncaginaceae suolakekasvit sältingväxter (Pertti Uotila)............................... 30 Zosteraceae ajokaskasvit bandtångsväxter (Pertti Uotila). ............................. 30 Potamogetonaceae vitakasvit nateväxter (Pertti Uotila)............................... 30 Ruppiaceae hapsikkakasvit natingväxter (Pertti Uotila). .................................. 31 Melanthiaceae sudenmarjakasvit nysrotsväxter (Pertti Uotila). ....................... 31 Colchicaceae myrkkyliljakasvit tidlöseväxter (Pertti Uotila). ........................... 31 Liliaceae liljakasvit liljeväxter (Pertti Uotila). ................................................. 31 Orchidaceae kämmekkäkasvit orkideer (Pertti Uotila).................................... 31 Ixioliriaceae liiriakasvit bergliljeväxter (Pertti Uotila). .................................... 33 Iridaceae kurjenmiekkakasvit irisväxter (Pertti Uotila)..................................... 33 Asphodelaceae soihtukasvit afodillväxter (Pertti Uotila). ............................... 33 Amaryllidaceae narsissikasvit amaryllisväxter (Pertti Uotila) r........................ 33 Asparagaceae parsakasvit sparrisväxter (Pertti Uotila).................................. 34 Arecaceae palmukasvit palmer (Pertti Uotila)............................................... 35 Commelinaceae soljokasvit himmelsblomsväxter (Pertti Uotila). ...................... 35 Typhaceae osmankäämikasvit kavelduns­växter (Pertti Uotila)........................... 35

23 Juncaceae vihviläkasvit tågväxter (Pertti Uotila)............................................ 35 Cyperaceae sarakasvit halvgräs (Pertti Uotila)..............................................36 Poaceae heinäkasvit gräs (Pertti Uotila)........................................................41 Ceratophyllaceae karvalehtikasvit särv­växter (Pertti Uotila). ........................49 Papaveraceae unikkokasvit vallmoväxter (Pertti Uotila)...................................49 Menispermaceae kilpikiertokasvit månfrörankeväxter (Pertti Uotila). .................50 Berberidaceae happomarjakasvit berberisväxter (Pertti Uotila)........................50 Ranunculaceae leinikkikasvit ranunkelväxter (Pertti Uotila). ...........................50 Paeoniaceae pionikasvit pionväxter (Pertti Uotila)..........................................53 Grossulariaceae herukkakasvit ripsväxter (Mikko Piirainen)..........................53 Saxifragaceae rikkokasvit stenbräckeväxter (Mikko Piirainen). ........................53 Crassulaceae maksaruohokasvit fetbladsväxter (Mikko Piirainen). ...................54 Haloragaceae ärviäkasvit slingeväxter (Pertti Uotila).....................................55 Vitaceae viiniköynnöskasvit vinväxter (Mikko Piirainen)....................................55 Fabaceae hernekasvit ärtväxter (Mikko Piirainen)............................................55 Polygalaceae linnunruohokasvit jungfrulinsväxter (Mikko Piirainen)..................59 Rosaceae ruusukasvit rosväxter (Arto Kurtto)................................................59 Elaeagnaceae hopeapensaskasvit havtornsväxter (Mikko Piirainen)..................65 Rhamnaceae paatsamakasvit brakveds­växter (Mikko Piirainen).........................65 Ulmaceae jalavakasvit almväxter (Pertti Uotila). .............................................65 Cannabaceae hamppukasvit hampväxter (Pertti Uotila)...................................65 Moraceae mulperikasvit mullbärsväxter (Pertti Uotila). ....................................65 Urticaceae nokkoskasvit nässelväxter (Pertti Uotila)......................................65 Fagaceae pyökkikasvit bokväxter (Mikko Piirainen).........................................66 Myricaceae suomyrttikasvit porsväxter (Pertti Uotila). ....................................66 Juglandaceae jalopähkinäkasvit valnötsväxter (Pertti Uotila). ..........................66 Betulaceae koivukasvit björkväxter (Mikko Piirainen)......................................66 Cucurbitaceae kurkkukasvit gurkväxter (Mikko Piirainen)...............................66 Begoniaceae begoniakasvit begoniaväxter (Mikko Piirainen). ...........................67 Celastraceae kelasköynnöskasvit benvedsväxter (Mikko Piirainen)..................67 Oxalidaceae käenkaalikasvit harsyreväxter (Mikko Piirainen)............................67 Hypericaceae kuismakasvit johannesörts­växter (Mikko Piirainen)......................67 Elatinaceae vesirikkokasvit slamkrypeväxter (Pertti Uotila)..............................67 Violaceae orvokkikasvit violväxter (Arto Kurtto).............................................67 Salicaceae pajukasvit videväxter (Pertti Uotila)..............................................68 Euphorbiaceae tyräkkikasvit törelväxter (Mikko Piirainen)...............................71 Linaceae pellavakasvit linväxter (Mikko Piirainen)............................................71 Geraniaceae kurjenpolvikasvit näveväxter (Mikko Piirainen). ...........................71 Lythraceae rantakukkakasvit fackelblomsväxter (Pertti Uotila). .........................72 Onagraceae horsmakasvit dunörtsväxter (Mikko Piirainen). .............................72 Sapindaceae saippuamarjakasvit kines­träds­växter (Mikko Piirainen)...................74 Rutaceae ruutakasvit vinruteväxter (Mikko Piirainen). ......................................74 Malvaceae malvakasvit malvaväxter (Mikko Piirainen)......................................74 Thymelaeaceae näsiäkasvit tibastväxter (Pertti Uotila)...................................75 Cistaceae päivännoutokasvit solvändeväxter (Mikko Piirainen). .........................75 Tropaeolaceae köynnöskrassikasvit krasseväxter (Mikko Piirainen).................75 Limnanthaceae hilppakasvit sumpörts­växter (Mikko Piirainen). ........................75 Resedaceae resedakasvit resedaväxter (Mikko Piirainen).................................75

24 Cleomaceae hämähäkkikukkakasvit paradisblomsterväxter (Mikko Piirainen)........75 Brassicaceae ristikukkaiskasvit korsblommiga (Mikko Piirainen).......................75 Santalaceae santelipuukasvit sandelträdsväxter (Pertti Uotila)..........................80 Tamaricaceae tamariskikasvit tamarisk­växter (Pertti Uotila). ............................80 Plumbaginaceae lyijykukkakasvit trift­växter (Mikko Piirainen)..........................80 Polygonaceae tatarkasvit slideväxter (Pertti Uotila).......................................80 Droseraceae kihokkikasvit sileshårs­växter (Mikko Piirainen). ..........................82 Caryophyllaceae kohokkikasvit nejlikväxter (Arto Kurtto). ............................83 Amaranthaceae revonhäntäkasvit amarantväxter (Arto Kurtto)........................86 Chenopodiaceae savikkakasvit mållväxter (Pertti Uotila)................................87 Aizoaceae päivikkikasvit isörtsväxter (Pertti Uotila).........................................89 Nyctaginaceae ihmekukkakasvit underblomsväxter (Mikko Piirainen).................89 Montiaceae hetekaalikasvit källörtsväxter (Pertti Uotila). .................................89 Portulacaceae portulakkakasvit portlakväxter (Pertti Uotila). .........................89 Hydrangeaceae hortensiakasvit hortensiaväxter (Mikko Piirainen)....................89 Cornaceae kanukkakasvit kornellväxter (Pertti Uotila).....................................89 Balsaminaceae palsamikasvit balsaminväxter (Mikko Piirainen)........................89 Polemoniaceae sinilatvakasvit blågullsväxter (Mikko Piirainen)........................90 Primulaceae esikkokasvit viveväxter (Arto Kurtto).........................................90 Diapensiaceae uuvanakasvit fjällgröne­växter (Mikko Piirainen). ........................90 Actinidiaceae laikkuköynnöskasvit aktinidiaväxter (Pertti Uotila).......................90 Ericaceae kanervakasvit ljungväxter (Mikko Piirainen).....................................91 Rubiaceae matarakasvit måreväxter (Mikko Piirainen)......................................92 Gentianaceae katkerokasvit gentianaväxter (Mikko Piirainen). .........................92 Apocynaceae oleanterikasvit oleanderväxter (Mikko Piirainen)..........................93 Boraginaceae lemmikkikasvit strävbladiga (Arto Kurtto).................................93 Heliotropiaceae heliotrooppikasvit heliotropväxter (Arto Kurtto)......................94 Hydrophyllaceae sievikkikasvit indiankålsväxter (Arto Kurtto). ......................94 Convolvulaceae kiertokasvit vindeväxter (Mikko Piirainen). ...........................95 Solanaceae koisokasvit potatisväxter (Arto Kurtto). .......................................95 Oleaceae oliivipuukasvit syrenväxter (Arto Kurtto)..........................................96 Plantaginaceae ratamokasvit grobladsväxter (Arto Kurtto). ............................96 Scrophulariaceae syyläjuurikasvit flenörtsväxter (Arto Kurtto). .....................98 Linderniaceae huuliokasvit linderniaväxter (Pertti Uotila)................................99 Pedaliaceae seesamikasvit sesamväxter (Pertti Uotila)...................................99 Lentibulariaceae vesihernekasvit tätörtsväxter (Pertti Uotila).........................99 Verbenaceae verbenakasvit verbenaväxter (Mikko Piirainen). ..........................99 Lamiaceae huulikukkaiskasvit kransblommiga (Arto Kurtto)...............................99 Mazaceae matsukkikasvit violreveväxter (Arto Kurtto)....................................102 Phrymaceae apinankukkakasvit gyckelblomsväxter (Arto Kurtto).....................102 Orobanchaceae näivekasvit snyltrotsväxter (Mikko Piirainen)........................102 Campanulaceae kellokasvit klockväxter (Mikko Piirainen).............................103 Menyanthaceae raatekasvit vattenklöverväxter (Mikko Piirainen)....................104 Asteraceae asterikasvit korgblommiga (Arto Kurtto).....................................104 Adoxaceae tesmayrttikasvit desme­knoppsväxter (Mikko Piirainen). .................. 114 Caprifoliaceae kuusamakasvit kaprifolväxter (Mikko Piirainen)...................... 114 Araliaceae araliakasvit araliaväxter (Mikko Piirainen).................................... 115 Apiaceae sarjakukkaiskasvit flockblommiga (Mikko Piirainen)........................... 115

Norrlinia 34, 2019

Lycopodiopsida

Bartl.

Lycopodiales DC. ex Bercht. & J. Presl Lycopodiaceae P. Beauv. liekokasvit lummerväxter

Spinulum A. Haines otalieot revlumrar

● ●

Diphasiastrum Holub suomulieot plattlumrarDiphasiastrum alpinum (L.) Holub tunturilieko fjällummerDiphasiastrum complanatum (L.) Holub keltalieko plattlummer *

● ● ●

Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum kangaskeltalieko vanlig plattlummer * Diphasiastrum complanatum subsp. montellii (Kukkonen) Kukkonen pohjankeltalieko finnlummer * Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub harjulieko cypresslummer * Diphasiastrum complanatum subsp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Kukkonen

● Diphasiastrum ×zeilleri (Rouy) Holub nummilieko

mellanlummer * = Diphasiastrum complanatum × tristachyum

.

Diphasiastrum alpinum × complanatum = Diphasiastrum ×issleri (Rouy) Holub

Huperzia Bernh. ketunlieot lopplumrar

● ●

25

Checklist of the vascular plants of Finland

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (havu)ketunlieko lopplummer Huperzia selago subsp. appressa (Bach. Pyl. ex Desv.) D. Löve ex Tzvelev pohjanketunlieko groddlummer Huperzia appressa (Bach. Pyl. ex Desv) Á. Löve &

Spinulum annotinum (L.) A. Haines riidenlieko revlummer Lycopodium annotinum L. Spinulum annotinum subsp. alpestre (Hartm.) Uotila pohjanriidenlieko nordlummer Lycopodium annotinum subsp. alpestre (Hartm.) Á. Löve & D. Löve

Lycopodium annotinum var. alpestre Hartm. Spinulum canadense (Nessel) A. HainesSpinulum annotinum subsp. annotinum metsäriidenlieko vanlig revlummer Lycopodium annotinum subsp. annotinum Lycopodium annotinum var. annotinum

Isoëtales Prantl Isoëtaceae Dumort. lahnanruohokasvit braxengräsväxter

Isoëtes L. lahnanruohot braxengräsIsoëtes echinospora Durieu vaalealahnanruoho vekt braxengräsIsoëtes lacustris L. tummalahnanruoho styvt braxengräs

Selaginellales Prantl Selaginellaceae Willk. mähkäkasvit mosslummerväxter

Selaginella P. Beauv. mähkät mosslumrarSelaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & dvärglummer

Mart. (letto)mähkä

D. Löve

Huperzia selago var. appressa (Bach. Pyl. ex Desv.) Kukkonen

Huperzia selago subsp. arctica auct.Huperzia selago subsp. selago metsäketunlieko vanlig lopplummer

Lycopodiella Holub konnanlieot strandlumrarLycopodiella inundata (L.) Holub tulvakonnanlieko strandlummer

Lycopodium L. tähkälieot lumrar

● ● ●

Lycopodium clavatum L. katinlieko mattlummer Lycopodium clavatum subsp. clavatum etelänkatinlieko vanlig mattlummer Lycopodium clavatum subsp. monostachyon (Grev. & Hook.) Selander pohjankatinlieko riplummer Lycopodium lagopus (Laest. ex Hartm.) Zinserl. ex Kuzen.

Polypodiopsida

Cronquist, Takht. &

W. Zimm.

Equisetales DC. ex Bercht. & J. Presl Equisetaceae Michx. ex DC. kortekasvit fräkenväxter

Equisetum L. kortteet fräknar

● ●

Equisetum arvense L. peltokorte åkerfräkenEquisetum arvense subsp. arvense isopeltokorte vanlig åkerfräken

● ●

Equisetum arvense subsp. alpestre (Wahlenb.) Schönsw.& Elven tunturipeltokorte krypfräken Equisetum arvense subsp. boreale auct.

Equisetum fluviatile L. järvikorte sjöfräken Equisetum hyemale L. kangaskorte skavfräken

26

Suomen putkilokasvien luettelo

● Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. rantakorte

Salviniales Link

● ● ● ● ●

Marsileaceae Mirb. ormiokasvit

. ?

.

strandfräken = Equisetum arvense × fluviatile Equisetum palustre L. suokorte kärrfräken

Equisetum sylvaticum L. metsäkorte skogsfräken Equisetum variegatum Schleich. ex F. Weber & D. Mohr kirjokorte smalfräken Equisetum arvense × palustre = Equisetum ×rothmaleri C. N. Page Equisetum arvense × pratense = Equisetum ×montellii Hiitonen Equisetum arvense × sylvaticum = Equisetum ×lofotense Lubienski

?

Equisetum fluviatile × palustre dynfräken = Equisetum ×dycei C. N. Page

.

Equisetum hyemale × variegatum kuusamonkorte älvfräken = Equisetum ×trachyodon A. Braun

?

klöverbräkenväxter

Equisetum pratense Ehrh. lehtokorte ängsfräken Equisetum scirpoides Michx. hentokorte trådfräken

Equisetum scirpoides × variegatum = Equisetum ×lapponicum Lubienski & Dörken

Pilularia L. ormiot trådbräknarlåsbräkenväxter

Botrychium Sw. niittynoidanlukot låsbräknarBotrychium boreale Milde pohjannoidanlukko nordlåsbräkenBotrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. suikea­noidanlukko topplåsbräkenBotrychium lunaria (L.) Sw. ketonoidanlukko månlåsbräkenBotrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch saunionoidanlukko rutlåsbräkenBotrychium simplex E. Hitchc. pikkunoidanlukko dvärglåsbräken

Botrypus Michx. isonoidanlukotBotrypus virginianus (L.) Michx. lehtonoidanlukko stor låsbräken Botrychium virginianum (L.) Sw.

Ophioglossum L. käärmeenkielet ormtungorOphioglossum vulgatum L. isokäärmeenkieli ormtunga

Sceptridium Lyon nahkanoidanlukotSceptridium multifidum (S. G. Gmel.) M. Nishida ahonoidanlukko höstlåsbräken Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Pilularia globulifera L. (euroopan)ormio klotgräs

Polypodiales Link Pteridaceae E. D. M. Kirchn. sanikkakasvit kantbräkenväxter Cryptogrammaceae Pic. Serm.

Cryptogramma R. Br. liesut krusbräknarCryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. (kähärä)liesu krusbräken

Dennstaedtiaceae Lotsy tesmasaniaiskasvit örnbräkenväxter Hypolepidaceae Pic. Serm.

Pteridium Gled. ex Scop. sananjalat örnbräknarOphioglossales Link Ophioglossaceae Martinov käärmeenkielikasvit

Norrlinia 34, 2019

Pteridium pinetorum C. N. Page & R. R. Mill taiga­sananjalka taigaörnbräken Pteridium aquilinum subsp. pinetorum (C. N. Page & R. R. Mill.) J. A. Thomson

Pteridium aquilinum auct.

Cystopteridaceae Shmakov loikkokasvit stenbräkenväxter

Cystopteris Bernh. loikot stenbräknarCystopteris fragilis (L.) Bernh. haurasloikko stenbräkenCystopteris fragilis subsp. dickieana (R. Sim) fjällstenbräken Cystopteris fragilis var. dickieana (R. Sim) T. MooreCystopteris fragilis subsp. fragilis kalliohaurasloikko vanlig stenbräken Cystopteris fragilis var. fragilisCystopteris montana (Lam.) Desv. vuoriloikko finbräken

Hook. f. kalkkihaurasloikko

Gymnocarpium Newman pikkuimarteet ekbräknarGymnocarpium continentale (Petrov) Pojark. idän­imarre östbräken Gymnocarpium jessoënse subsp. parvulum SarvelaGymnocarpium dryopteris (L.) Newman metsäimarre ekbräken

● .

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman kalkki-imarre kalkbräken Gymnocarpium continentale × dryopteris = Gymnocarpium ×intermedium Sarvela Gymnocarpium dryopteris × jessoënse subsp. parvulum

Norrlinia 34, 2019

. .

Gymnocarpium continentale × robertianum

Blechnaceae Newman kampasaniaiskasvit

Gymnocarpium dryopteris × robertianum = Gymnocarpium ×achriosporum Sarvela

Struthiopteris Scop. kampasulat

Aspleniaceae Newman raunioiskasvit

kambräkenväxter

▲ Struthiopteris spicant

Asplenium L. raunioiset svartbräknar Asplenium adulterinum Milde serpentiini­raunioinen brunbräkenAsplenium ruta-muraria L. seinäraunioinen murrutaAsplenium septentrionale (L.) Hoffm. liuska­raunioinen gaffelbräken

● ● ● ● . . . . .

Asplenium trichomanes L. tummaraunioinen svartbräken Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Mey. kalkkitummaraunioinen kalksvartbräken Asplenium trichomanes subsp. trichomanes kalliotummaraunioinen vanlig svartbräken Asplenium viride Huds. viherraunioinen grönbräken Asplenium adulterinum × viride = Asplenium ×poscharskyanum (H. Hoffm.) Preissm. Asplenium ruta-muraria × septentrionale = Asplenium ×murbeckii Dörfl. Asplenium septentrionale × trichomanes = Asplenium ×alternifolium Wulfen Asplenium septentrionale × trichomanes subsp. quadrivalens Asplenium septentrionale × trichomanes trichomanes

Athyriaceae Alston hiirenporraskasvit majbräkenväxter

Athyrium Roth hiirenportaat majbräknarAthyrium distentifolium Tausch ex Opiz tunturihiirenporras fjällbräken Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands ex T. MooreAthyrium filix-femina (L.) Roth soreahiirenporras majbräken

Diplazium Sw. myyränportaat ryssbräknarsysi-imarrekasvit kärrbräkenväxter

Phegopteris (C. Presl) Fée palleimarteet hultbräknar● Woodsia alpina (Bolton) Gray tunturikiviyrtti fjällhällebräken ● Woodsia glabella R. Br. ex Richardson kaljukiviyrtti dvärghällebräken ● .

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. karvakiviyrtti hällebräken Woodsia alpina × ilvensis = Woodsia ×gracilis

(G. Lawson) Butters

Onocleaceae Pic. Serm. helmisaniaiskasvit pärlbräkenväxter

Matteuccia Tod. kotkansiivet strutbräknar

●1 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. kotkansiipi strutbräken

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt korpi-imarre hultbräken Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.

Thelypteris Schmidel sysi-imarteet kärrbräknarThelypteris palustris Schott nevaimarre kärrbräken

Dryopteridaceae Herter alvejuurikasvit träjonväxter

Dryopteris Adans. alvejuuret lundbräknarDryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs metsä­alvejuuri skogsbräken Dryopteris carthusiana var. enigmatica HarmajaDryopteris cristata (L.) A. Gray korpialvejuuri granbräkenDryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray etelänalvejuuri lundbräken *

hällebräkenväxter

Woodsia R. Br. kiviyrtit hällebräknar

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata (taiga)myyränporras ryssbräken

Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm.

subsp.

Woodsiaceae Herter kiviyrttikasvit

(L.) Weiss (kaita)kampasulka

kambräken Blechnum spicant (L.) Roth

svartbräkenväxter27

Checklist of the vascular plants of FinlandDryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy isoalvejuuri nordbräken *Dryopteris filix-mas (L.) Schott kivikkoalvejuuri träjonDryopteris fragrans (L.) Schott tuoksualvejuuri doftbräken

. . .

Dryopteris carthusiana × cristata = Dryopteris ×uliginosa (A. Braun ex Döll) Kuntze ex Druce Dryopteris carthusiana × dilatata = Dryopteris ×deweveri (J. T. Jansen) J. T. Jansen & Wacht. Dryopteris carthusiana × expansa = Dryopteris ×sarvelae Fraser-Jenk. & Jermy

28

.

Dryopteris dilatata × expansa * = Dryopteris ×ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy

Polystichum Roth härkylät taggbräknar ▼ Polystichum aculeatum (L.) Roth piikkihärkylä uddbräkenNorrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Pinus L. männyt tallar M Pinus

Pinus peuce Griseb. makedonianmänty makedonisk tall

3

Pinus sibirica Du Tour siperiansembra sibirisk cembratall Pinus cembra subsp. sibirica (Du Tour) Krylov Pinus cembra auct.

3

Pinus strobus L. strobusmänty weymouthtall

Polystichum lonchitis (L.) Roth suippohärkylä taggbräken

Polypodiaceae J. Presl & C. Presl kallioimarrekasvit stensöteväxter

Polypodium L. kallioimarteet stensötor

mugo Turra vuorimänty bergtall

3

●1 Pinus sylvestris L. metsämänty tall ●1 Pinus sylvestris var. lapponica Fr. ex Hartm. lapinmetsämänty lapptall

● Polypodium vulgare L. pohjankallioimarre stensöta

●1

Pinopsida

Pseudotsuga Carrière douglaskuuset douglasgranar

Burnett paljassiemeniset

3

Pinales Gorozh. Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi mäntykasvit tallväxter Abies Mill. pihdat ädelgranar 3

Abies balsamea (L.) Mill. palsamipihta balsamgran

3

Abies sibirica Ledeb. siperianpihta pichtagran

3

Abies veitchii Lindl. japaninpihta fujigran

Larix Mill. lehtikuuset lärkar 3

Larix archangelica P. Lawson & C. Lawson ex Trautv. arkangelinlehtikuusi Larix sibirica auct.

3

Larix decidua Mill. euroopanlehtikuusi europeisk lärk

3

Larix ×marschlinsii Coaz henrinlehtikuusi hybridlärk = Larix decidua × kaempferi (Lamb.)

.

Cupressales Link Cupressaceae Gray sypressikasvit cypressväxter

Juniperus L. katajat enar

● ● ●

Juniperus communis L. (koti)kataja en Juniperus communis subsp. communis metsäkataja vanlig en Juniperus communis subsp. nana Syme lapinkataja fjällen Juniperus communis subsp. alpina Čelak. Juniperus communis var. saxatilis Pall.

Thuja L. (siipi)tuijat tujor 3

Thuja occidentalis L. kanadantuija vanlig tuja

Larix archangelica × decidua Larix decidua × sibirica

3

Thuja plicata Donn ex D. Don jättituija jättetuja

●1 Picea abies (L.) H. Karst. metsäkuusi gran ●1 Picea abies subsp. abies euroopanmetsäkuusi vanlig gran

●1

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco lännen­douglaskuusi douglasgran

Carrière

Picea A. Dietr. (suomu)kuuset granarPinus sylvestris var. sylvestris salometsä­mänty vanlig tall

Picea abies subsp. ×fennica (Regel) Parfenov suomenmetsäkuusi finngran = Picea abies subsp. abies × subsp. obovata Picea abies subsp. obovata (Ledeb.) Domin siperianmetsäkuusi altaigran

3

Picea glauca (Moench) Voss valkokuusi vitgran

3

Picea omorika (Pančić) Purk. serbiankuusi serbgran

3

Picea pungens Engelm. okakuusi stickgran

Taxaceae Gray marjakuusikasvit idegransväxter Taxus L. marjakuuset idegranarTaxus baccata L. euroopanmarjakuusi idegran

3

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. japaninmarjakuusi japansk idegran

3

Taxus ×media Rehder kartiomarjakuusi hybrid­ idegran = Taxus baccata × cuspidata

Norrlinia 34, 2019

Magnoliopsida koppisiemeniset

Checklist of the vascular plants of Finland

Brongn.

Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J. Presl Nymphaeaceae Salisb. lummekasvit näckros­växter

Nuphar Sm. ulpukat gula näckrosor

● ● .

Nuphar lutea (L.) Sm. isoulpukka gul näckros Nuphar pumila (Timm) DC. konnanulpukka dvärgnäckros Nuphar lutea × pumila pohjanulpukka = Nuphar ×spenneriana Gaudin

Nymphaea L. (neidon)lumpeet vita näckrosor

●1 Nymphaea alba L. isolumme sydnäckros * ●1 Nymphaea candida J. Presl & C. Presl pohjanlumme nordnäckros * Nymphaea alba subsp. candida (J. Presl & C. Presl)

Korsh.

● .

Nymphaea tetragona Georgi suomenlumme finsk näckros Nymphaea alba × candida näkinlumme * = Nymphaea ×borealis E. G. Camus

. .

Alismatales R. Br. ex Bercht. & J. Presl Araceae Juss. vehkakasvit kallaväxter Lemnaceae Gray

Calla L. (suo)vehkat missnarCalla palustris L. (suo)vehka missne

Landoltia Les & D. J. Crawford konnanlimaskat mellanandmatssläktet

Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D. J. Crawford konnanlimaska mellanandmat Spirodela punctata (G. Mey.) C. H. Thomps.

Lemna L. sorsanlimaskat andmatssläktet

● ● ● ●

Lemna gibba L. kupulimaska kupandmat * Lemna minor L. pikkulimaska andmat * Lemna trisulca L. ristilimaska korsandmat Lemna turionifera Landolt itulimaska röd andmat *

Lysichiton Schott majavankaalit skunkkallor 3

Lysichiton americanus Hultén & H. St. John keltamajavankaali gul skunkkalla

Spirodela Schleid. isolimaskat storandmatssläktet

Nymphaea alba × tetragonaNymphaea candida × tetragona vellamonlumme = Nymphaea ×sundvikii Hiitonen Nymphaea alba subsp. candida × tetragona

Tofieldiaceae Takht. karhunruohokasvit

Piperales Bercht. & J. Presl

Asarum L. taponlehdet hasselörter

●2 Asarum europaeum L. lehtotaponlehti hasselört

Laurales Juss. ex Bercht. & J. Presl Lauraceae Juss. laakerikasvit lagerväxter Persea Mill. avokadot avokador M Persea

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (silmu)isolimaska stor andmat

kärrliljeväxter

Tofieldia Huds. karhunruohot kärrliljorAristolochiaceae Juss. piippukukkakasvit piprankeväxter

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. pohjankarhunruoho björnbrodd

Alismataceae Vent. sarpiokasvit svaltingväxter Alisma L. (kiehkura)sarpiot kranssvaltingar

● ●

Alisma plantago-aquatica L. ratamosarpio svalting Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz. upossarpio små­svalting

Sagittaria L. keiholehdet pilbladssläktet

● Sagittaria ×lunata C. D. Preston & Uotila

americana Mill. (hedelmä)avokado avokado

sirppikeiholehti mellanpilblad = Sagittaria natans × sagittifolia

Acorales Mart.

● ●

Acoraceae Martinov kalmojuurikasvit

Butomaceae Mirb. sarjarimpikasvit blomvass­

Acorus L. kalmojuuret kalmusar

Butomus L. sarjarimmet blomvassläktet

kalmus­växter

3

Acorus calamus L. rohtokalmojuuri kalmus

29

Sagittaria natans Pall. kelluskeiholehti trubbpilblad Sagittaria sagittifolia L. pystykeiholehti pilblad

växterButomus umbellatus L. sarjarimpi blomvass

30

Suomen putkilokasvien luettelo

Hydrocharitaceae Juss. kilpukkakasvit dybladsväxter Najadaceae Juss.

Elodea Rich. vesirutot vattenpester 3

Elodea canadensis Michx. kanadanvesirutto vattenpest

Hydrocharis L. kilpukat dybladssläktetHydrocharis morsus-ranae L. (sammakon)kilpukka dyblad

Najas L. näkinruohot najasarNorrlinia 34, 2019

● Potamogeton friesii Rupr. otavita uddnate ● Potamogeton gramineus L. heinävita gräsnate ● Potamogeton lucens L. välkevita grovnate ● Potamogeton natans L. uistinvita gäddnate ● Potamogeton ×nitens Weber kiiluvita = ● ● ●

Potamogeton gramineus × perfoliatus

Potamogeton obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch tylppövita trubbnate Potamogeton perfoliatus L. ahvenvita ålnate Potamogeton polygonifolius Pourr. tatarvita bäcknate

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt notkeanäkinruoho sjönajas Najas marina L. merinäkinruoho havsnajas Najas marina subsp. intermedia (Wolfg.) CasperNajas tenuissima (A. Braun) Magnus hentonäkinruoho spädnajas

● Potamogeton pusillus L. hentovita spädnate ● Potamogeton rutilus Wolfg. jouhivita styvnate ● Potamogeton ×sparganiifolius Laest. ex Fr.

Stratiotes L. sahalehdet vattenaloeerStratiotes aloides L. sahalehti vattenaloe

Scheuchzeriaceae F. Rudolphi leväkkökasvit kallgräsväxter

Scheuchzeria L. leväköt kallgrässläktetScheuchzeria palustris L. leväkkö kallgräs

Juncaginaceae Rich. suolakekasvit sältingväxter Triglochin L. suolakkeet sältingar

● ●

Triglochin maritima L. merisuolake havssälting

Potamogeton praelongus Wulfen pitkälehtivita långnate

nauhavita = Potamogeton gramineus × natans

?

Potamogeton alpinus × gramineus

?

Potamogeton berchtoldii × compressus

?

Potamogeton berchtoldii × obtusifolius = Potamogeton ×saxonicus Hagstr.

?

Potamogeton friesii × obtusifolius = Potamogeton ×semifructus A. Benn.

.

Potamogeton lucens × natans = Potamogeton ×fluitans Roth

Stuckenia Börner kaitavidat snärpnatar

● Stuckenia ×bottnica (Hagstr.) Holub

pohjanlahden­vita = Stuckenia pectinata × vaginata Potamogeton pectinatus × vaginatus

Triglochin palustris L. hentosuolake kärrsälting

Zosteraceae Dumort. ajokaskasvit

● Stuckenia ×fennica (Hagstr.) Holub huiskavita =

Zostera L. ajokkaat bandtångssläktetStuckenia filiformis (Pers.) Börner merivita trådnate Potamogeton filiformis Pers.Stuckenia pectinata (L.) Börner hapsivita borstnate Potamogeton pectinatus L.

bandtångsväxterZostera marina L. meriajokas bandtång

Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl vitakasvit nateväxter Zannichelliaceae Chevall.

● Stuckenia ×suecica (K. Richt.) Holub lankavita =

Potamogeton L. lapavidat natar

● Potamogeton alpinus Balb. purovita rostnate ● Potamogeton ×angustifolius J. Presl vaskivita = Potamogeton gramineus × lucens Potamogeton ×zizii W. D. J. Koch ex Roth

● Potamogeton berchtoldii Fieber pikkuvita gropnate ● Potamogeton compressus L. litteävita bandnate ● Potamogeton crispus L. poimuvita krusnate ● Potamogeton ×exilis Z. Kaplan & Uotila jokivita = Potamogeton alpinus × natans

Stuckenia filiformis × vaginata Potamogeton filiformis × vaginatusStuckenia filiformis × pectinata Potamogeton filiformis × pectinatus

Stuckenia vaginata (Turcz.) Holub tuppivita slidnate Potamogeton vaginatus Turcz.

Zannichellia L. haurat hårsärvar

● ● ●

Zannichellia major (Hartm.) Rchb. isohaura storsärv Zannichellia palustris L. pikkuhaura hårsärv Zannichellia palustris var. palustris merihaura småsärv Zannichellia palustris var. repens auct.

Norrlinia 34, 2019Checklist of the vascular plants of Finland

M Lilium

Zannichellia palustris var. pedicellata Wahlenb. & Rosén otahaura skaftsärv Zannichellia pedunculata auct.

Ruppiaceae Horan. hapsikkakasvit natingväxter

3

● ●

Ruppia maritima L. merihapsikka hårnating Ruppia maritima var. brevirostris C. Agardh vaaleamerihapsikka

skugglilja

sudenmarja­kasvit nysrotsväxter

Paris L. sudenmarjat ormbärssläktetParis quadrifolia L. (lehto)sudenmarja ormbär

Veratrum L. pärskäjuuret nysrötterTulipa L. tulppaanit tulpaner

Ruppia spiralis L. ex Dumort. kiertohapsikka skruvnating Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande

Melanthiaceae Batsch ex Borkh.

Veratrum album L. valkopärskäjuuri vit nysrot Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Schübl. & G. Martens

Colchicaceae DC. myrkkyliljakasvit tidlöseväxter Colchicum L. myrkkyliljat tidlösor

Colchicum alpinum DC. alppimyrkkylilja alptidlösa Colchicum autumnale L. syysmyrkkylilja tidlösa

M Tulipa

fosteriana W. Irving tulitulppaani fostertulpan

M Tulipa

gesneriana L. tarhatulppaani tulpan

M Tulipa

sylvestris L. metsätulppaani vildtulpan

M Tulipa

urumiensis Stapf parvitulppaani flocktulpan Tulipa tarda Stapf

Asparagales Link Orchidaceae Juss. kämmekkäkasvit orkideer Cypripediaceae Lindl.

Calypso Salisb. neidonkengät nornorM Fritillaria

imperialis L. keisarinpikarililja kejsarkrona

3Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch miekkavalkku vit skogsliljaCephalanthera rubra (L.) Rich. punavalkku röd skogslilja

Chamorchis Rich. tunturiorhot dvärgyxnen●1 Gagea lutea (L.) Ker Gawl. isokäenrieska vårlök

●1 Gagea minima (L.) Ker Gawl. pikkukäenrieska dvärgvårlök

Gagea pratensis (Pers.) Dumort. puistokäenrieska ängsvårlök

Lilium L. (iso)liljat liljor M Lilium

bulbiferum L. ruskolilja brandlilja

M Lilium

cernuum Kom. nuokkulilja rosenlilja

M Lilium

Hollandicum-Ryhmä tarhasarjaliljat flocklilja

Chamorchis alpina (L.) Rich. tunturiorho dvärgyxne

Coeloglossum Hartm. pussikämmekät grönkullor

● .

Fritillaria meleagris L. kirjopikarililja kungsängslilja

Gagea Salisb. käenrieskat vårlökar

Calypso bulbosa (L.) Oakes neidonkenkä norna

Cephalanthera Rich. lumovalkut skogsliljor

Liliaceae Juss. liljakasvit liljeväxter Fritillaria Tourn. ex L. pikarililjat klockliljor

Lilium martagon L. varjolilja krollilja

Tricyrtis latifolia Maxim. keltakonnanlilja gul

Ruppia maritima var. maritima ruskomerihapsikka

Liliales Perleb

lancifolium Thunb. tiikerililja tigerlilja

Tricyrtis Wall. konnanliljat skuggliljor

Ruppia L. hapsikat natingar

● ●

31

Coeloglossum viride (L.) Hartm. pussikämmekkä grönkulla Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Coeloglossum viride × Dactylorhiza maculata = Dactyloglossum ×conigerum (Norman) Rauschert Dactylorhiza maculata × viridis

Corallorhiza Gagnebin harajuuret korallrötterCorallorhiza trifida Châtel. (taiga)harajuuri korallrot

Cypripedium L. tikankontit guckuskorCypripedium calceolus L. (lehto)tikankontti guckusko

Dactylorhiza Nevski liuskakämmekät hand­nycklar

● ●

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó punakämmekkä ängsnycklar Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O. F. Müll.) P. D. Sell veripunakämmekkä blodnycklar

32

● ● ●

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata suopunakämmekkä äkta ängsnycklar Dactylorhiza maculata (L.) Soó täpläkämmekkä fläcknycklar Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl. kielikämmekkä skogsnycklar Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila (Schltr.) Holub

● ● ■ ●

Dactylorhiza maculata subsp. maculata maariankämmekkä Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. toukokämmekkä dubbelnycklar Dactylorhiza majalis subsp. baltica (Klinge) H. Sund. baltiankämmekkä baltnycklar Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski Dactylorhiza majalis subsp. lapponica (Laest. ex Hartm.) H. Sund. lapinkämmekkä sumpnycklar Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó Dactylorhiza traunsteineri subsp. curvifolia (F. Nyl.)

Epipactis Zinn neidonvaipat knipprötter

● ● ●

Dactylorhiza traunsteineri subsp. lapponica (Laest.

ex Hartm.) Soó

● . . . . . . .

Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola (Höppner) H. A. Pedersen & Hedrén luhtakämmekkä mossnycklar Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soó Dactylorhiza sambucina (L.) Soó seljakämmekkä Adam och Eva Dactylorhiza incarnata × maculata

Epipactis palustris (L.) Crantz suoneidonvaippa kärrknipprotEpipogium aphyllum Sw. (koralli)metsänemä skogsfru

Goodyera R. Br. yövilkat knärötterGoodyera repens (L.) R. Br. (havu)yövilkka knärot

Gymnadenia R. Br. kirkiruohot brudsporrar

● ●

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. punakirkiruoho brudsporre Gymnadenia conopsea subsp. alpina (Turcz. ex Rchb. f.) Soó lettokirkiruoho Gymnadenia conopsea var. lapponica (J. W. Zetterst.) Hartm.

● ● ●

Gymnadenia conopsea subsp. conopsea ahokirkiruoho vanlig brudsporre Gymnadenia conopsea subsp. conopsea conopsea rusokirkiruoho

var.

Gymnadenia conopsea subsp. conopsea scitula T. Kettunen valkokirkiruoho

var.

Hammarbya Kuntze suovalkut myggblomstersläktetDactylorhiza incarnata × maculata subsp. maculata

Herminium L. mesikämmekät honungsblomstersläktet

Dactylorhiza incarnata × majalis Dactylorhiza incarnata × majalis subsp. lapponica Dactylorhiza incarnata × lapponica Dactylorhiza incarnata × traunsteineri Dactylorhiza maculata × majalis Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii × majalis lapponica = Dactylorhiza ×juennensis

Perko

?

Epipactis helleborine (L.) Crantz lehtoneidonvaippa skogsknipprot

Dactylorhiza incarnata × maculata subsp. fuchsii Dactylorhiza fuchsii × incarnata

subsp.

.

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser tummaneidonvaippa purpurknipprot

Epipogium J. G. Gmel. ex Borkh. metsänemät skogsfrur

Soó

?

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

+

Dactylorhiza maculata × sambucina = Dactylo­rhiza  ×altobracensis (H. J. Coste & Soulié) Soó

Herminium monorchis (L.) R. Br. mesikämmekkä honungsblomster

Liparis Rich. kiiltovalkut gulyxnenLiparis loeselii (L.) Rich. kiiltovalkku gulyxne

Malaxis Sol. ex Sw. mukulavalkut knottblomstersläktet Microstylis (Nutt.) EatonDactylorhiza fuchsii × lapponica Dactylorhiza fuchsii × traunsteineri

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × majalis subsp. lapponica Dactylorhiza lapponica × maculata Dactylorhiza maculata × traunsteineri

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze suovalkku myggblomster

Malaxis monophyllos (L.) Sw. sääskenvalkku knottblomster Microstylis monophyllos (L.) Lindl.

Neottia Guett. pesäjuuret näströtter Listera R. Br.Neottia cordata (L.) Rich. herttakaksikko spindelblomster Listera cordata (L.) R. Br.Neottia nidus-avis (L.) Rich. (linnun)pesäjuuri nästrot

Norrlinia 34, 2019M Iris

Germanica-Ryhmä tarhakurjenmiekka trädgårdsiris Iris germanica auct.

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. soikkokaksikko tvåblad Listera ovata (L.) R. Br.

Ophrys L. koruorhot ofrysarOphrys insectifera L. kimalaisorho flugblomster

M Iris1Orchis mascula (L.) L. miehenkämmekkä Sankt Pers nycklar Orchis militaris L. soikkokämmekkä johannes­nycklar

Iris pallida × variegata L.

.

M Iris

setosa Pall. ex Link kaunokurjenmiekka tuviris

M Iris

sibirica L. siperiankurjenmiekka strandiris

Iris pseudacorus × versicolor L.

Sisyrinchium L. silmiöt gräsliljor

Sisyrinchium montanum Greene vuorisilmiö

Platanthera Rich. lehdokit nattvioler

● ●

Platanthera bifolia subsp. bifolia etelänvalkolehdokki ängsnattviol

Asphodelaceae Juss. soihtukasvit afodillväxter

Platanthera bifolia subsp. latiflora (Drejer) Løjtnant pohjanvalkolehdokki skogsnattviol

Hemerocallis L. päivänliljat dagliljorPlatanthera chlorantha (Custer) Rchb. keltalehdokki grönvit nattviolPlatanthera oligantha Turcz. pikkulehdokki lappfela Platanthera obtusata subsp. oligantha (Turcz.) Hultén

.

Platanthera bifolia × chlorantha = Platanthera ×hybrida Brügger

Pseudorchis Ség. valkokämmekät vityxnengräslilja

Platanthera bifolia (L.) Rich. valkolehdokki nattviol

?

Pseudorchis straminea (Fernald) Soják tunturivalkokämmekkä fjällyxne Pseudorchis albida subsp. straminea (Fernald) Á. Löve & D. Löve

Xanthorrhoeaceae Dumort.

M Hemerocallis

fulva (L.) L. rusopäivänlilja brunröd

M Hemerocallis

Hybrida-Ryhmä tarhapäivänliljat

M Hemerocallis

lilioasphodelus L. keltapäivänlilja

daglilja

hybriddaglilja gul daglilja

Amaryllidaceae J. St.-Hil. narsissikasvit amaryllisväxter Alliaceae Borkh.

Allium L. (kota)laukat lökar M Allium

ampeloprasum var. porrum (L.) J. Gay (ruoka)purjo purjolök

Ixiolirion Fisch. ex Herb. liiriat bergliljor Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. & Schult. f. liiria berglilja

Iridaceae Juss. kurjenmiekkakasvit irisväxter Crocus L. (aito)sahramit krokusar M Crocus

×luteus Lam. rikkisahrami gullkrokus = Crocus angustifolius Weston × flavus Weston

M Crocus 3

speciosus M. Bieb. syyssahrami höstkrokus

Crocus vernus (L.) Hill kevätsahrami vårkrokus

Gladiolus L. miekkaliljat sabelliljor Gladiolus imbricatus L. idänmiekkalilja rysk sabellilja

Gladiolus italicus Mill. italianmiekkalilja tidig sabellilja

Iris L. (perho)kurjenmiekat irisar M Iris

aphylla L. viittakurjenmiekka skomakariris

ampeloprasum L. kesäpurjo

M Allium

Ixioliriaceae Nakai liiriakasvit bergliljeväxter 3

pallida Lam. tuoksukurjenmiekka silveriris

Iris pseudacorus L. keltakurjenmiekka svärdslilja

Iris ×sambucina L. seljakurjenmiekka fläderiris =

Orchis L. pallerokämmekät nycklar33

Checklist of the vascular plants of Finland

1

Allium angulosum L. särmälaukka rysslök

M Allium

cepa L. (ruoka)sipuli lök

M Allium

hollandicum R. M. Fritsch ukkolaukka purpurlök

?

Allium lineare L. kalliolaukka klipplök

M Allium3

ochotense Prokh. ohotanlaukka

Allium oleraceum L. nurmilaukka backlök Allium oreophilum C. A. Mey. lehtolaukka berglök

Allium rotundum L. pyörölaukka rundlök

Allium scorodoprasum subsp. rotundum (L.) Stearn

M Allium

sativum L. kynsilaukka vitlök

●1 Allium schoenoprasum L. ruoholaukka gräslök ●1 Allium schoenoprasum subsp. ●

schoenoprasum euroopanruoholaukka

Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum var. jurmoënse O. A. Eklund jurmonruoholaukka skärgårdsgräslök

34

●1 ●

Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum var. schoenoprasum kallioruoholaukka trädgårdsgräslök Allium schoenoprasum subsp. sibiricum (L.) Syme ruijanruoholaukka jättegräslök Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Nyman Allium schoenoprasum var. sibiricum (L.) Garcke

M Hosta

lancifolia (Thunb.) Engl. japaninkuunlilja höstfunkia

M Hosta

skogslök

Allium ursinum L. karhunlaukka ramslök

● Allium vineale L. hietalaukka sandlök ● Allium vineale var. purpureum H. P. G. Koch ●

sieboldiana (Hook.) Engl. sinikuunlilja daggfunkia

M Hosta

sieboldii (Paxton) J. W. Ingram raitakuunlilja spädfunkia Hosta albomarginata (Hook.) Ohwi

M Hosta

undulata (Otto & A. Dietr.) L. H. Bailey kirjokuunlilja brokfunkia

Hyacinthoides Heist. ex Fabr. kellosinililjat klockhyacinter

purppurahietalaukka purpursandlök

M Hyacinthoides

Allium vineale var. vineale kalvashietalaukka blek sandlök

M Hyacinthoides

Galanthus L. lumikellot snödroppar M Galanthus

nivalis L. puistolumikello snödroppe

Leucojum L. lumipisarat snöklockor M Leucojum

vernum L. kevätlumipisara snöklocka

Narcissus L. (kruunu)narsissit narcisser M Narcissus

×cyclazetta Chater & Stace kihlanarsissi tätatät = Narcissus cyclamineus DC. × tazetta ×incomparabilis Mill. tähtinarsissi stjärnnarciss = Narcissus poëticus × pseudonarcissus

hispanica (Mill.) Rothm. espanjansinilija spansk klockhyacint non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. englanninsinililja engelsk klockhyacint

Maianthemum F. H. Wigg. oravanmarjat ekorrbärssläktetM Narcissus

poëticus L. valkonarsissi pingstlilja

M Narcissus

pseudonarcissus L. keltanarsissi

påsklilja

M

Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis) Baker isokeltanarsissi stor påsklilja

M

Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudo­ narcissus pikkukeltanarsissi liten påsklilja

M Narcissus

tazetta L. tasetti tazett

Asparagaceae Juss. parsakasvit sparrisväxter Convallariaceae Horan. Hostaceae B. Mathew Hyacinthaceae Batsch ex Borkh.

Asparagus L. parsat sparrisar M Asparagus

officinalis L. (ruoka)parsa sparris

Convallaria L. (kello)kielot liljekonvaljer Convallaria majalis L. (kello)kielo liljekonvalj

Hosta Tratt. kuunliljat funkior M Hosta

Fortunei-Ryhmä komeakuunliljat blomsterfunkia

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt (metsä)oravanmarja ekorrbär

Muscari Mill. helmililjat pärlhyacinter M Muscari

armeniacum Leichtlin ex Baker tumma­helmililja armenisk pärlhyacint

M Muscari

botryoides (L.) Mill. hentohelmililja pärlhyacint

M Narcissusminor (Baker) Nakai pikkukuunlilja pyttefunkia

M Hosta

● Allium scorodoprasum L. käärmeenlaukka ●

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Ornithogalum L. valkotähdikit stjärnlökar M Ornithogalum

boucheanum (Kunth) Asch. iltatähdikki skymningsstjärna

M Ornithogalum

aftonstjärna

nutans L. nuokkutähdikki

M Ornithogalum

umbellatum L. sarjatähdikki morgonstjärna Ornithogalum angustifolium Boreau

Othocallis Salisb. (kevät)sinililjat blåstjärnor 3

Othocallis siberica (Haw.) Speta idänsinililja rysk blåstjärna Scilla siberica Haw.

Polygonatum Mill. torvikielot ramsar M Polygonatum

×hybridum Brügger tarhakielo jätterams = Polygonatum multiflorum × odoratumPolygonatum multiflorum (L.) All. lehtokielo storramsPolygonatum odoratum (Mill.) Druce kalliokielo getrams

Puschkinia Adams posliinihyasintit porslinshyacinter 3

Puschkinia scilloides Adams (sine)posliinihyasintti porslinshyacint

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Scilla L. kevättähdet vårstjärnor Chionodoxa Boiss. 3

Scilla bifolia L. pikkukevättähti tidig blåstjärna

3

Scilla forbesii (Baker) Speta kirjokevättähti vårstjärna

3

Scilla luciliae (Boiss.) Speta isokevättähti stor vårstjärna Chionodoxa luciliae Boiss.

Arecales Bromhead Arecaceae Bercht. & J. Presl palmukasvit palmer Phoenix L. taatelit dadelpalmer M Phoenix

dactylifera L. välimerentaateli dadelpalm

Commelinales Mirb. ex Bercht. & J. Presl Commelinaceae Mirb. soljokasvit himmelsblomsväxter

Commelina L. soljot himmelsblommor Commelina caroliniana Walter perhosoljo amerikansk himmelsblomma Commelina communis L. rikkasoljo liten himmelsblomma Tradescantia L. venhojuorut båtblommor M Tradescantia

jude

fluminensis Vell. rionjuoru vandrande35

Sparganium microcarpum (Neuman) Čelak. ojapalpakko vanlig storigelknopp * Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) DominSparganium natans L. pikkupalpakko dvärgigelknopp Sparganium minimum Wallr.Sparganium neglectum Beeby jokipalpakko glans­igelknopp *

● Sparganium ×oocarpum (Čelak.) Fritsch

kurjen­palpakko klotigelknopp * = Sparganium erectum × neglectum Sparganium erectum subsp. oocarpum

. . . . . . . .

Sparganium angustifolium × emersum Sparganium angustifolium × gramineum Sparganium angustifolium × hyperboreum Sparganium angustifolium × natans Sparganium emersum × glomeratum Sparganium emersum × microcarpum Sparganium emersum × natans Sparganium erectum × microcarpum *

?

Sparganium gramineum × natans Sparganium gramineum × minimum

.

Sparganium hyperboreum × natans Sparganium hyperboreum × minimum

.

Sparganium microcarpum × neglectum *

Typha L. osmankäämit kaveldunTypha angustifolia L. kapeaosmankäämi smalkaveldun

Poales Small

● Typha ×glauca Godr. iso-osmankäämi = Typha

Typhaceae Juss. osmankäämikasvit

● Typha latifolia L. leveäosmankäämi bredkaveldun

kavelduns­växter Sparganiaceae Hanin

Sparganium L. palpakot igelknopparSparganium angustifolium Michx. kaitapalpakko plattbladig igelknoppSparganium emersum Rehmann rantapalpakko gles igelknoppSparganium erectum L. isopalpakko sotigelknopp * Sparganium erectum subsp. erectumSparganium glomeratum (Laest.) Neuman pallero­palpakko gyttrad igelknopp

● ●

Sparganium gramineum Georgi siimapalpakko flotagräs Sparganium hyperboreum Laest. ex Beurl. pohjanpalpakko fjälligelknopp

● Sparganium ×longifolium Turcz. ex Ledeb.

sotkanpalpakko = Sparganium emersum × gramineum

angustifolia × latifolia

Juncaceae Juss. vihviläkasvit tågväxter Juncus L. vihvilät tåg

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. kerrosvihvilä spetståg

● ● ● ● ●

Juncus alpinoarticulatus Chaix rantavihvilä myrtåg Juncus alpinoarticulatus subsp. alpestris (Hartm.) Hämet-Ahti lapinrantavihvilä nordtåg Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus tummarantavihvilä torvtåg Juncus alpinoarticulatus subsp. fischerianus (Turcz. ex V. I. Krecz.) Hämet-Ahti idänrantavihvilä rysståg Juncus alpinoarticulatus subsp. rariflorus (Hartm.) Holub hoikkarantavihvilä vanlig myrtåg Juncus alpinoarticulatus subsp. nodulosus (Wahlenb.) Hämet-Ahti

● Juncus arcticus Willd. ruijanvihvilä fjälltåg

36

● ● ● ● ● ● ● ●

Suomen putkilokasvien luettelo

Juncus articulatus L. solmuvihvilä ryltåg Juncus articulatus var. articulatus ojasolmuvihvilä vanlig ryltåg Juncus articulatus var. hylandri Hämet-Ahti isosolmuvihvilä stortåg Juncus articulatus var. lindhardii (Wiinst.) Wiinst. lamosolmuvihvilä Juncus balticus Willd. merivihvilä östersjötåg Juncus biglumis L. kaksikkovihvilä polartåg Juncus bufonius L. konnanvihvilä vägtåg * Juncus bufonius subsp. bufonius Juncus bulbosus L. rentovihvilä löktåg

Juncus capitatus Weigel mykerövihvilä huvudtåg

● ● ●

Juncus compressus Jacq. tannervihvilä stubbtåg Juncus conglomeratus L. keräpäävihvilä knapptåg Juncus effusus L. röyhyvihvilä veketåg

Juncus ensifolius Wikstr. miekkavihvilä svärdtåg

● ●

Juncus filiformis L. jouhivihvilä trådtåg Juncus gerardii Loisel. suolavihvilä salttåg

Juncus inflexus L. sinivihvilä blåtåg

● Juncus ×inundatus Drejer säilävihvilä = Juncus ●

balticus × filiformis

Juncus minutulus (Albert & Jahand.) Prain nölliäisenvihvilä pysslingtåg * Juncus bufonius subsp. minutulus Soó

● Juncus ×montellii Vierh. väylävihvilä stråttåg = Juncus arcticus × filiformis ●

Juncus ranarius Songeon & E. P. Perrier sammakonvihvilä grodtåg * Juncus bufonius subsp. ranarius (Songeon & E. P. Perrier) Hiitonen

Juncus squarrosus L. harjasvihvilä borsttågJuncus stygius L. rimpivihvilä dytåg

Juncus tenuis Willd. nurmivihvilä syltåg

● ● . . . . . .

Luzula DC. piipot frylenJuncus triglumis L. kolmikkovihvilä lapptåg

Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus × articulatus Juncus alpinoarticulatus subsp. nodulosus × articulatus Juncus articulatus × bulbosusLuzula confusa Lindeb. tankipiippo polarfryle * Luzula arcuata subsp. confusa (Lindeb.) O. C. DahlLuzula divulgata Kirschner mäkipiippo backfryle

3

● ● ● ● ● ● ● ● ● . . . . . . .

Juncus conglomeratus × effusus = Juncus ×brueggeri Domin

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott valkopiippo vitfryle Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. nurmipiippo ängsfryle Luzula multiflora subsp. frigida (Buchenau) V. I. Krecz. pohjannurmipiippo säterfryle Luzula multiflora subsp. multiflora etelän­nurmi­piippo vanlig ängsfryle Luzula pallescens Sw. kalvaspiippo blekfryle Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. röyhypiippo vippfryle Luzula pilosa (L.) Willd. kevätpiippo vårfryle Luzula spicata (L.) DC. tähkäpiippo axfryle Luzula sudetica (Willd.) Schult. sykeröpiippo svartfryle Luzula wahlenbergii Rupr. tunturipiippo fjällfryle Luzula arcuata × confusa * Luzula campestris × pallescens Luzula campestris × pilosa Luzula multiflora × spicata Luzula multiflora subsp. frigida × spicata Luzula multiflora × sudetica Luzula pallescens × sudetica = Luzula ×hybrida

H. Lindb. ex Kirschner

Cyperaceae Juss. sarakasvit halvgräs Blysmopsis Oteng-Yeb. ruskokaislat rödsävssläktetBlysmopsis rufa (Huds.) Oteng-Yeb. ruskokaisla rödsäv Blysmus rufus (Huds.) Link

Blysmus Panz. ex Schult. tähkäkaislat plattsävssläktetBlysmus compressus (L.) Panz. ex Link litteäkaisla plattsäv

Bolboschoenus (Asch.) Palla mukulakaislat havssävssläktetJuncus compressus × gerardii = Juncus ×royeri

P. Fourn.

Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. kaaripiippo bågfryle * Luzula arcuata subsp. arcuata

● Luzula campestris (L.) DC. ketopiippo knippfryle

Juncus trifidus L. tunturivihvilä klynnetåg Juncus alpinoarticulatus × articulatus = Juncus ×alpiniformis Fernald

Norrlinia 34, 2019

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla merikaisla havssäv

Carex L. sarat starrar Kobresia Willd.

● ●

Carex acuta L. viiltosara vasstarr Carex acutiformis Ehrh. hetesara brunstarr

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of FinlandCarex adelostoma V. I. Krecz. vuomasara fjällklubbstarr * Carex buxbaumii subsp. mutica (Hartm.) Isov.Carex appropinquata Schumach. röyhysara tagelstarr

● ●

Carex aquatilis Wahlenb. vesisara norrlandsstarr

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Carex arctogena Harry Sm. tunturinuppisara ren­starr * Carex capitata subsp. arctogena (Harry Sm.) Hiitonen Carex arenaria L. hietikkosara sandstarr Carex atherodes Spreng. vienansara finnstarr Carex atrata L. mustasara svartstarr Carex atrofusca Schkuhr sysisara svedstarr Carex bigelowii Torr. ex Schwein. tunturisara styvstarr Carex bigelowii subsp. dacica (Heuff.) T. V. Egorova euroopantunturisara vanlig styvstarr Carex bigelowii subsp. rigida W. Schultze-Motel Carex bohemica Schreb. mykerösara svepestarr Carex brunnescens (Pers.) Poir. polkusara nickstarr Carex brunnescens var. brunnescens kangaspolkusara hednickstarr Carex brunnescens var. laetior (F. Nyl.) Holmb. korpipolkusara kärrnickstarr Carex brunnescens var. vitilis (Fr.) Asch. & Graebn. Carex buxbaumii Wahlenb. karttusara vanlig klubbstarr * Carex buxbaumii subsp. buxbaumii Carex canescens L. harmaasara gråstarr Carex canescens var. robustior Blytt ex Andersson

● Carex capillaris L. hapsisara hårstarr ●

Carex capitata L. lettonuppisara huvudstarr * Carex capitata subsp. capitata

● Carex caryophyllea Latourr. kevätsara vårstarr ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Carex cespitosa L. mätässara tuvstarr

?

Carex divulsa Stokes sojosara

?

● ● ●

Carex chordorrhiza L. f. juurtosara strängstarr

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Carex digitata L. sormisara vispstarr * Carex dioica L. äimäsara nålstarr Carex disperma Dewey hentosara spädstarr Carex distans L. välisara glesstarr Carex disticha Huds. kahtaissara plattstarr Carex divulsa subsp. leersii (F. W. Schultz) W. Koch vihersojosara långstarr Carex echinata Murray tähtisara stjärnstarr Carex elata All. piukkasara bunkestarr Carex elata subsp. elata lännenpiukkasara vanlig bunkestarr

Carex elata subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas idänpiukkasara omskstarr Carex elongata L. pitkäpääsara rankstarr Carex ericetorum Pollich kanervisara backstarr Carex extensa Gooden. itämerensara segstarr Carex flacca Schreb. vahasara slankstarr Carex flava L. keltasara knagglestarr Carex fuliginosa Schkuhr nokisara sotstarr Carex fuliginosa subsp. misandra (R. Br.) Nyman napanokisara Carex glacialis Mack. varvassara isstarr Carex glareosa Wahlenb. somersara klapperstarr Carex glareosa var. amphigena Fernald

● Carex globularis L. pallosara klotstarr ● Carex ×grahamii Boott kurmitsansara gölstarr = Carex saxatilis × vesicaria Carex stenolepis auct.Carex hartmaniorum A. Cajander patukkasara hartmansstarr Carex hartmanii auct.Carex heleonastes L. f. lettosara myrstarr

● ●

Carex holostoma Drejer tundrasara kolstarr

● Carex hirta L. karvasara grusstarr

Carex hostiana DC. hostinsara ängsstarr Carex hostiana var. eckeroeensis (H. Lindb. & Palmgr.) Hyl.

● ● ● ● ●

Carex lachenalii Schkuhr riekonsara ripstarr Carex lapponica O. Lang lapinsara nordstarr Carex lasiocarpa Ehrh. jouhisara trådstarr Carex laxa Wahlenb. velttosara slakstarr Carex lepidocarpa Tausch nokkasara Carex lepidocarpa var. turgida Palmgr. & Florstr.Carex lepidocarpa subsp. jemtlandica Palmgr. kuusamonnokkasara jämtstarr Carex jemtlandica (Palmgr.) Palmgr. Carex jemtlandica var. kainuensis Palmgr.Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa etelännokkasara näbbstarr

Carex demissa Hornem. ristasara grönstarr Carex diandra Schrank liereäsara trindstarr

37Carex leporina L. jänönsara harstarr Carex ovalis Gooden.

● ● ● ●

Carex limosa L. mutasara dystarr Carex livida (Wahlenb.) Willd. vaaleasara vitstarr Carex loliacea L. korpisara repestarr Carex mackenziei V. I. Krecz. merisara norskstarr

Carex macloviana D’Urv. sopulinsara lämmelstarr

+ ●

Carex maritima Gunnerus käyräsara bågstarr Carex media R. Br. taigasara taigastarr * Carex norvegica subsp. inferalpina (Wahlenb.) Hultén

38

Suomen putkilokasvien luettelo

Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd. unkarinsara ungersk starr

● Carex microglochin Wahlenb. sukassara borststarr + ● ●

Carex montana L. vuorisara lundstarr

● ●

Carex nigra (L.) Reichard jokapaikansara hundstarrCarex nigra subsp. nigra juolasara vanlig hundstarr

Carex nigra subsp. juncella (Fr.) Lemke tupassara styltstarr

● Carex norvegica Retz. kerosara fjällstarr * Carex norvegica subsp. norvegica ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Carex ornithopoda Willd. räpyläsara fågelstarr Carex otrubae Podp. revonsara blankstarr Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb. vihnesara strandstarr Carex pallidula Harmaja harjusara åsstarr * Carex pallens (Fristedt) Harmaja Carex panicea L. hirssisara hirsstarr Carex paniculata L. lähdesara vippstarr

Carex pauciflora Lightf. rahkasara taggstarr Carex paupercula Michx. riippasara sumpstarr Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen Carex pediformis C. A. Mey. jalkasara Carex pediformis subsp. rhizodes (Blytt ex Boott) H. Lindb. rinnejalkasara frösöstarr Carex pilulifera L. virnasara pillerstarr

● ● ● ● ● ●

Carex pseudocyperus L. varstasara slokstarr Carex pulicaris L. kirppusara loppstarr Carex rariflora (Wahlenb.) Sm. harsusara myggstarr Carex recta Boott suolasara österbottensstarr Carex halophila auct. Carex remota L. hajasara skärmstarr Carex rhynchophysa Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall. kaislasara älvstarr Carex riparia Curtis vankkasara jättestarr Carex rostrata Stokes pullosara flaskstarr Carex rotundata Wahlenb. aapasara rundstarr Carex rupestris All. kalliosara klippstarr

saamenmaansara mörk flaskstarr = Carex rostrata × rotundata

Carex saxatilis L. kiiltosara glansstarr Carex saxatilis var. laxa (Trautv.) Ohwi

Carex secalina Wahlenb. ruissaraCarex simpliciuscula Wahlenb. kuusamonsarake fleraxig sävstarr Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.Carex spicata Huds. hakarasara piggstarr

Carex sylvatica Huds. lehtosara skogsstarr

● ● ● ●

Carex tenuiflora Wahlenb. viitasara tågstarr Carex vaginata Tausch tuppisara slidstarr Carex vesicaria L. luhtasara blåsstarr Carex viridula Michx. hernesara ärtstarr Carex bergrothii × serotina Carex serotina MératCarex viridula var. bergrothii (Palmgr.) B. Schmid lettohernesara ävjestarr Carex bergrothii Palmgr. Carex kotilainii Palmgr.Carex viridula var. pulchella (Lönnr.) B. Schmid sirohernesara liten ärtstarr Carex serotina subsp. pulchella (Lönnr.) Ooststr.Carex viridula var. viridula rantahernesara vanlig ärtstarr Carex serotina subsp. fennica (Palmgr.) Á. Löve &

Carex parallela (Laest.) Sommerf. soukkasara lappstarr

Carex praecox Schreb. idänsara rysstarr

● ● ● ●Carex pallescens L. kalvassara blekstarr

Carex pilosa Scop. ripsisara fransstarr● Carex ×saamica T. M. Pedersen & Elven

Carex muricata L. törrösara mörk snårstarr Carex myosuroides Vill. tunturisarake enaxig sävstarr Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori

Norrlinia 34, 2019

D. Löve

Carex serotina subsp. serotina

● Carex vulpina L. ketunsara rävstarr . . . . . . . . . . ?

. . . . .

Carex acuta × aquatilis Carex acuta × bigelowii Carex acuta × bigelowii subsp. dacica Carex acuta × bigelowii subsp. rigida Carex acuta × cespitosa = Carex ×allolepis Rchb. Carex acuta × elata = Carex ×prolixa Fr. Carex acuta × nigra = Carex ×elytroides Fr. Carex acuta × nigra subsp. juncella Carex acuta × nigra subsp. nigra Carex acuta × paleacea Carex acuta × recta Carex acuta × halophila Carex acutiformis × riparia = Carex ×sooi Jakucs Carex appropinquata × diandra = Carex ×limnogena Appel Carex aquatilis × bigelowii = Carex ×limula Fr. Carex aquatilis × bigelowii subsp. dacica Carex aquatilis × bigelowii subsp. rigida Carex aquatilis × cespitosa Carex aquatilis × elata

Norrlinia 34, 2019

. . . . . . . . . .

Carex aquatilis × nigra = Carex ×hibernica A. Benn. Carex aquatilis × nigra subsp. juncella Carex aquatilis × nigra subsp. nigra

. . . .

Carex aquatilis × recta = Carex ×grantii A. Benn. Carex aquatilis × halophila Carex halophila F. Nyl.

. . . . . . . .

Carex atrata × norvegica = Carex ×candriani Kneuck. Carex bigelowii × cespitosa Carex bigelowii subsp. dacica × cespitosa Carex bigelowii × nigra = Carex ×decolorans

Wimm.

Carex bigelowii subsp. dacica × nigra Carex bigelowii subsp. rigida × nigra

.

Carex bigelowii subsp. dacica × nigra subsp. nigra

.

Carex brunnescens × canescens = Carex ×abortiva Holmb. Carex brunnescens × dioica = Carex ×tenebricans Holmb. Carex brunnescens × echinata Carex brunnescens × lachenalii = Carex ×zahnii

Kneuck.

Carex brunnescens × lapponica = Carex ×subpatula Holmb. Carex brunnescens × loliacea = Carex ×laestadii

. . . . . . . . .

Carex brunnescens × tenuiflora Carex canescens × dioica = Carex ×micro­stachya Ehrh. Carex canescens × disperma = Carex ×tenelli­formis Holmb. Carex canescens × echinata = Carex ×biharica

Simonk.

Carex canescens × heleonastes = Carex ×hetero­phyta Holmb. Carex canescens × lachenalii = Carex ×helvola

Blytt

Carex canescens × lapponica = Carex ×clausa

Holmb.

Carex canescens × livida Carex canescens × loliacea = Carex ×macilenta

Fr.

Carex canescens × mackenziei = Carex ×pseudohelvola Kihlm.

39

Carex canescens × paniculata = Carex ×ludibunda J. Gay Carex canescens × tenuiflora = Carex ×kyyhkynenii Hiitonen Carex cespitosa × elata = Carex ×strictiformis

Almq.

Carex cespitosa × nigra = Carex ×bolina O. Lang Carex cespitosa × nigra subsp. juncella Carex cespitosa × nigra subsp. nigra Carex chordorrhiza × dioica Carex demissa × flava = Carex ×alsatica Zahn Carex demissa × hostiana Carex demissa × lepidocarpa Carex demissa × viridula = Carex ×derelicta

Štěpánková

Carex bigelowii subsp. dacica × nigra subsp. juncella

Holmb.

?

. .

.

.

.

Carex aquatilis × paleacea = Carex ×neofilipendula Lepage

.

.

Checklist of the vascular plants of Finland

. . . .

Carex demissa × serotina Carex diandra × paniculata = Carex ×beckmannii

Keck

Carex digitata × ornithopoda = Carex ×dufftii

Hauskn.

Carex digitata × pallidula * Carex dioica × echinata = Carex ×gaudiniana

Guthnick

Carex dioica × glareosa = Carex ×stricticulmis Holmb.

Carex dioica × heleonastes = Carex ×raciborskii

Zapał.

. .

Carex ×microstachyoides Montell Carex dioica × lachenalii Carex dioica × loliacea = Carex ×subcostata

Holmb.

?

. . . . . . . . . .

Carex dioica × maritima = Carex ×deinbolliana J. Gay

Carex dioica × parallela Carex elata × nigra = Carex ×turfosa Fr. Carex elata × nigra subsp. juncella Carex elata × nigra subsp. nigra Carex elata × recta Carex elata × halophila Carex flava × hostiana = Carex ×xanthocarpa

Degl.

Carex flava × lepidocarpa = Carex ×ruedtii Kneuck. Carex flava × lepidocarpa subsp. jemtlandica Carex flava × lepidocarpa subsp. lepidocarpa Carex flava × viridula = Carex ×subviridula Fernald Carex flava × kotilainii Carex flava × serotina Carex flava × serotina subsp. pulchella Carex flava × serotina subsp. serotina

40

. . .

Carex hostiana × lepidocarpa = Carex ×leutzii

Kneuck.

Carex hostiana × lepidocarpa subsp. lepidocarpa Carex hostiana × viridula = Carex ×pauliana F. W. Schultz

. . . . . .

Carex hostiana × serotina Carex lachenalii × parallela Carex lasiocarpa × riparia = Carex ×evoluta Hartm. Carex lasiocarpa × rostrata = Carex ×prahliana

. . . . . . . .

. . . . . . .

Carex rostrata × saxatilis

. .

Carex rotundata × saxatilis

Syme

Carex rotundata × vesicariaCladium mariscus (L.) Pohl (iso)taarna ag

Cyperus L. sädekaislat papyrusar Cyperus eragrostis Lam. röllisädekaisla blekag 3

Carex lasiocarpa × vesicaria = Carex ×kohtsii

K. Richt.

Carex rostrata × vesicaria = Carex ×involuta (Bab.)

Cladium P. Browne taarnat agsläktet

Carex lasiocarpa × rotundata

Cyperus glaber L. kiiltosädekaisla bukettag

Eleocharis R. Br. pilliluikat småsäv

Carex lepidocarpa × viridula = Carex ×schatziiCarex lepidocarpa × serotina

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. hapsiluikka nålsävEleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. mutaluikka veksävEleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. rantaluikka knappsäv

Carex lepidocarpa subsp. jemtlandica × viridula Carex jemtlandica × serotina Carex limosa × paupercula = Carex ×connectens

Holmb.Carex limosa × rariflora = Carex ×firmior (Norman)Carex limosa × magellanica subsp. irrigua Holmb.

Carex livida × panicea = Carex ×langii Steud. Carex nigra × paleacea Carex nigra subsp. juncella × paleacea Carex nigra subsp. nigra × paleacea Carex nigra × recta = Carex ×spiculosa Fr. Carex halophila × nigra Carex nigra subsp. juncella × recta Carex halophila × nigra subsp. juncella

. .

. .

Junge

Kneuck.

.

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Carex nigra subsp. nigra × recta Carex halophila × nigra subsp. nigra Carex paleacea × recta = Carex ×saxenii Raymond Carex halophila × paleacea Carex paniculata × remota = Carex ×boenninghausiana Weihe Carex paupercula × rariflora = Carex ×stygia Fr. Carex magellanica subsp. irrigua × rariflora Carex pseudocyperus × rostrata = Carex ×justi-schmidtii Junge Carex pseudocyperus × vesicaria = Carex ×wolteri Gross Carex rhynchophysa × rostrata = Carex ×friesii

Blytt

Carex rhynchophysa × vesicaria = Carex ×bogstadensis Kük. Carex riparia × rostrata = Carex ×beckmanniana

Figert

● ● ● ● ● ● ●

Eleocharis palustris subsp. palustris pohjanrantaluikka nordknappsäv Eleocharis palustris subsp. palustris var. lindbergii Strandh. merirantaluikka bottnisk knappsäv Eleocharis palustris subsp. palustris var. palustris järvirantaluikka vanlig nordknappsäv Eleocharis palustris subsp. waltersii Bureš & Danihelka etelänrantaluikka sydknappsäv Eleocharis palustris subsp. vulgaris Walters Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, dvärgsäv

Nees & Schauer pikkuluikka

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz jouhiluikka tagelsäv Eleocharis uniglumis (Link) Schult. meriluikka agnsäv Eleocharis uniglumis var. fennica (Palla ex Kneuck.) Holmb. pikkumeriluikka bottnisk agnsäv Eleocharis uniglumis var. vestergrenii Hyl. isomeriluikka baltisk agnsäv

.

Eleocharis mamillata × palustris

?

Eleocharis mamillata × uniglumis

.

Eleocharis palustris × uniglumis

Eriophorum L. suovillat ängsullssläktet

● ● ●

Eriophorum angustifolium Honck. luhtavilla ängsull Eriophorum brachyantherum Trautv. & C. A. Mey. himmeävilla myrull Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth hoikkavilla kärrull

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

● Eriophorum latifolium Hoppe lettovilla gräsull ● Eriophorum ×medium Andersson aapavilla lappull *

Agropyron Gaertn. harjasvehnät kamveten Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ketoharjasvehnä kamvete

= Eriophorum russeolum × scheuchzeri Eriophorum russeolum subsp. rufescens (Andersson)Hyl.

● ● ● ?

Eriophorum russeolum Fr. ex. Hartm. ruostevilla rostull *

Eriophorum brachyantherum × russeolum

Isolepis R. Br. harjasluikat borstsävssläktet

Agrostis L. röllit ven

● Agrostis canina L. luhtarölli brunven ●1 Agrostis capillaris L. nurmirölli rödven

Isolepis pseudosetacea (Daveau) Gand.

Agrostis castellana Boiss. & Reut. etelänrölli spanskven

espanjanharjasluikka

Isolepis setacea (L.) R. Br. järviharjasluikka borstsäv Rhynchospora Vahl piirtoheinät småag

● ●

Rhynchospora alba (L.) Vahl valkopiirtoheinä vitag Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton ruskopiirtoheinä brunag

Schoenoplectus (Rchb.) Palla putkikaislat sävsläktet

● ● ?

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla järvikaisla säv Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla sinikaisla blåsäv Schoenoplectus lacustris × tabernaemontani

Schoenus L. ruosteheinät axagssläktetSchoenus ferrugineus L. ruskoruosteheinä axag

Scirpoides Ség. pallokaislat klotsävssläktet

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják noropallokaisla klotsäv

Scirpus L. röyhykaislat skogssävssläktet

● ●

Scirpus radicans Schkuhr juurtokaisla bågsäv Scirpus sylvaticus L. korpikaisla skogssäv

Trichophorum Pers. nuppiluikat tuvsävssläktet

● ●

Trichophorum alpinum (L.) Pers. villapääluikka snip Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. tupasluikka tuvsäv

Poaceae Barnhart heinäkasvit gräs Aegilops L. pukinvehnät bockveten

.

Aegilops cylindrica Host myllypukinvehnä bock­vete Triticum cylindricum (Host) Ces. Aegilops cylindrica × Triticum aestivum = ×Aegilotriticum sancti-andreae (Degen) Soó Triticum aestivum × cylindricum

Agropyron cristatum subsp. pectinatum glest kamvete

(M. Bieb.) Tzvelev kampaharjasvehnä

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. aroharjasvehnä

Eriophorum scheuchzeri Hoppe töppövilla polarull Eriophorum vaginatum L. tupasvilla tuvull

41

● ●

● ● ● ●

Agrostis clavata Trin. hoikkarölli köseven Agrostis gigantea Roth isorölli storven Agrostis gigantea var. gigantea rikkaisorölli Agrostis gigantea var. glaucescens K.-G. Widén meri-isorölli Agrostis gigantea var. repens (Laest.) K.-G. Widén järvi-isorölli Agrostis mertensii Trin. pohjanrölli fjällven

Agrostis pourretii Willd. kalvasrölli blekven Agrostis scabra Willd. rikkarölli kvarnven

● ●

Agrostis stolonifera L. rönsyrölli krypven

?

Agrostis canina × capillaris

.

Agrostis vinealis Schreb. jäykkärölli bergven Agrostis canina × stolonifera = Agrostis ×castriferrei Waisb.

.

Agrostis capillaris × gigantea = Agrostis ×bjoerkmanii K.-G. Widén

. .

Agrostis capillaris × mertensii Agrostis capillaris × stolonifera = Agrostis ×murbeckii Fouill. ex P. Fourn.

?

Agrostis capillaris × vinealis

.

Agrostis gigantea × stolonifera = Agrostis ×gigantifera Portal

.

Agrostis mertensii × stolonifera

?

Agrostis mertensii × vinealis

Aira L. lauhiot småtåtlar Aira caryophyllea L. sirolauhio vittåtel

Aira elegantissima Schur korulauhio fintåtel Aira praecox L. kääpiölauhio vårtåtel Alopecurus L. puntarpäät kavlenAlopecurus aequalis Sobol. rantapuntarpää gulkavle

42Suomen putkilokasvien luettelo

Alopecurus arundinaceus Poir. ruokopuntarpää svartkavlekärrkavle

Arrhenatherum P. Beauv. heinäkaurat knylhavren

● Alopecurus geniculatus L. polvipuntarpää

Alopecurus myosuroides Huds. rikkapuntarpää renkavle●1 Alopecurus pratensis L. nurmipuntarpääängskavle

Alopecurus rendlei Eig rakkopuntarpää pöskavle Alopecurus utriculatus auct.

.

Alopecurus aequalis × geniculatus = Alopecurus ×haussknechtianus Asch. & Graebn.

.

Alopecurus aequalis × pratensis = Alopecurus ×winklerianus Asch. & Graebn.

.

Avellinia Parl. tupsikit

Avellinia festucoides (Link) Valdés & H. Scholz kesätupsikki Avellinia michelii (Savi) Parl.

?

Anisantha rubens (L.) Nevski tupsukattara tofslosta Anisantha sterilis (L.) Nevski hietakattara sandlosta Bromus sterilis L. Anisantha tectorum (L.) Nevski kattokattara taklosta Bromus tectorum L.

Avena barbata Pott ex Link partakaura skägghavre

Avena fatua L. hukkakaura flyghavre 3

Anthoxanthum alpinum Á. Löve & D. Löve pohjantuoksusimake nordvårbrodd * Anthoxanthum odoratum subsp. alpinum (Á. Löve &

Avena strigosa Schreb. ukonkaura purrhavre Avenella Drejer metsälauhat kruståtlarAnthoxanthum odoratum L. eteläntuoksusimake sydvårbrodd * Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum

Apera Adans. luohot kösor

● Apera spica-venti (L.) P. Beauv. peltoluoho kösa Arctagrostis Griseb. lapinhilvet ryssgrässläktet Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. lapinhilpi ryssgräsArctophila fulva (Trin.) Rupr. pohjansorsimo hänggräs

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. mäkikaura luddhavre

Beckmannia Host törökit radgrässläktet

Beckmannia eruciformis (L.) Host idäntörökki ryskt radgräs

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald amerikantörökki radgräs

Brachypodium P. Beauv. vihnelusteet skaftingar

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. aroluste grusskafting

● Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. mäkiluste backskafting ●

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. varjoluste lundskafting

Briza L. räpelöt darrgrässläktet 3

Arctophila Rupr pohjansorsimot hänggrässläktet

Avenella flexuosa (L.) Drejer metsälauha kruståtel Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Avenula (Dumort.) Dumort. mäkikaurat luddhavren

D. Löve) B. M. G. Jones & Melderis

Anthoxanthum aristatum Boiss. vihnesimake fransk vårbrodd

Avena sativa L. (pelto)kaura havre

Avena sterilis L. korukaura storhavre

Anthoxanthum L. simakkeet vårbroddssläktetArrhenatherum elatius subsp. elatius hoikkaniittyheinäkaura vanlig knylhavre

Alopecurus geniculatus × pratensis = Alopecurus ×brachystylus Peterm.

Anisantha rigida (Roth) Hyl. jäykkäkattara sticklostaArrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.)

Schübl. & G. Martens mukulaniittyheinäkaura

Avena L. (elo)kaurat havren

Anisantha madritensis (L.) Nevski nuokkukattara spansklostaArrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & knylhavre

C. Presl niittyheinäkaura

Alopecurus arundinaceus × pratensis

Anisantha K. Koch viuhkakattarat sollostorArctophila fulva var. pendulina (Laest.) Holmb. pikkupohjansorsimo älvhänggräs

pärlhavreAlopecurus arundinaceus × geniculatus = Alopecurus ×marssonii Hausskn.

. .

Norrlinia 34, 2019Briza maxima L. isoräpelö italienskt darrgräs Briza media L. niittyräpelö darrgräs

Briza minor L. pikkuräpelö dvärgdarrgräs

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Bromopsis Fourr. rönsykattarat storlostorBromopsis benekenii (Lange) Holub lehtokattara strävlosta Bromus benekenii (Lange) Trimen

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. pystykattara rak­losta Bromus erectus Huds.

1

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub idänkattara foderlosta Bromus inermis Leyss.

Bromopsis riparia (Rehmann) Holub niittykattara

.

Calamagrostis arundinacea × canescens = Calamagrostis ×hartmaniana Fr.

.

Calamagrostis arundinacea × neglecta = Calamagrostis ×zerninensis Lüderw. Calamagrostis arundinacea × stricta

.

Calamagrostis canescens × epigejos = Calamagrostis ×rigens Fr.

.

Calamagrostis canescens × neglecta ängsrör = Calamagrostis ×gracilescens (Blytt) Blytt Calamagrostis canescens × stricta

.

Calamagrostis canescens × phragmitoides Calamagrostis canescens × purpurea subsp. phragmitoides

Bromus L. töpökattarat lostor Bromus arvensis L. pyörtänökattara renlosta Bromus commutatus Schrad. vaihdokaskattara brinklosta

● Bromus hordeaceus L. mäkikattara luddlosta

.

Calamagrostis epigejos × neglecta = Calamagrostis ×strigosa (Wahlenb.) Hartm. Calamagrostis epigejos × stricta

.

Calamagrostis neglecta × phragmitoides Calamagrostis phragmitoides × stricta Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides × neglecta

Bromus japonicus Houtt. japaninkattara kvarnlosta Bromus lanceolatus Roth hiirenkattara skruvlosta Bromus lepidus Holmb. sirokattara finlosta Bromus racemosus L. myllykattara ängslosta Bromus scoparius L. luutakattara kvastlosta

● Bromus secalinus L. ruiskattara råglosta .

Bromus squarrosus L. pörrökattara spretlosta Bromus arvensis × japonicus

Calamagrostis Adans. kastikat rör Ammophila Host

● Calamagrostis ×acutiflora (Schrad.) DC. ● ● ● ● ● ● ● .

t­ upaskastikka tuvrör = Calamagrostis arundinacea × epigejos

Calamagrostis arenaria (L.) Roth merikastikka sandrör Ammophila arenaria (L.) Link Calamagrostis arundinacea (L.) Roth metsäkastikka piprör Calamagrostis canescens (Weber) Roth viitakastikka grenrör Calamagrostis epigejos (L.) Roth hietakastikka bergrör Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) Hartm. lapinkastikka lapprör Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. luhtakastikka madrör Calamagrostis stricta (Timm) Koeler Calamagrostis phragmitoides Hartm. korpikastikka brunrör Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev

Calamagrostis arenaria × epigejos itämerenkastikka östersjörör = Calamagrostis ×baltica (Flüggé ex Schrad.) Trin. Ammophila arenaria × Calamagrostis epigejos

43

Catabrosa P. Beauv. vesihilvet källgrässläktetCatabrosa aquatica (L.) P. Beauv. vesihilpi källgräs

Catapodium Link soulot styvgröen

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. tankisoulo styvgröe Desmazeria rigida (L.) Tutin

Cenchrus L. harjasheinät tagghirser

Cenchrus spinifex Cav. siiliharjasheinä igelkottshirs Cenchrus incertus M. A. Curtis

Ceratochloa P. Beauv. lattakattarat plattlostor

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter litteäkattara plattlosta Bromus willdenowii Kunth

Ceratochloa sitchensis (Trin.) Cope & Ryves sitkankattara sloklosta Chaetopogon Janch. sutiheinät

Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek sutiheinä Chloris Sw. viuhkaheinät kvastgrässläktet

Chloris virgata Sw. untuvaviuhkaheinä dunkvastgräs

Cinna L. hajuheinät sötgrässläktetCinna latifolia (Trevir. ex Göpp.) Griseb. hajuheinä sötgräs

Coix L. kyynelheinät tårgräs Coix lacryma-jobi L. jobinkyynelheinä Jobs tårar

44

Suomen putkilokasvien luettelo

Corynephorus P. Beauv. hopeaheinät borsttåtlar

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. (mätäs)hopeaheinä borsttåtel

Cynodon Rich. varvasheinät hundtandsgrässläktet

? Dinebra Jacq. häntäheinät julgransgrässläktet ?

Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. häntäheinä julgransgräs

Diplachne P. Beauv. nyytikät

Cynodon dactylon (L.) Pers. (matto)varvasheinä hundtandsgräs

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. ruskonyytikkäCynosurus L. sukapäät kamäxingar

● Cynosurus cristatus L. otasukapää kamäxing

Echinochloa P. Beauv. kananhirssit hönshirser Echinochloa colona (L.) Link tipunhirssi kycklinghirs

●1 Dactylis glomerata L. (niitty)koiranheinä hundäxing ●1 Dactylis glomerata subsp. glomerata

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. rikkakananhirssi hönshirs * Echinochloa crus-galli var. frumentacea auct.

nurmikoiranheinä vanlig hundäxingDactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman etelänkoiranheinä spansk hundäxingDactylis glomerata subsp. lobata (Drejer) H. Lindb. lännenkoiranheinä lundäxing Dactylis glomerata subsp. aschersoniana (Graebn.) Thell.

Dactylis polygama Horv

Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz japaninkananhirssi japansk hönshirs Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald lännen­kananhirssi amerikansk hönshirs * Eleusine Gaertn. sormihirssit gåshirser Eleusine indica (L.) Gaertn. etelänsormihirssi gåshirs

Danthonia DC. hinat knägrässläktet

Deschampsia alpina (L.) Roem. & Schult. tunturilauha fjälltåtelDeschampsia bottnica (Wahlenb.) Trin. pohjan­lahdenlauha gultåtel

● .

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

Danthonia decumbens (L.) DC. hina knägräs

Deschampsia P. Beauv. (niitty)lauhat tåtlar

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. nurmilauha tuvtåtel

amerikan­­sormihirssi amerikansk gåshirs

Elymus L. vehniöt elmar

● ●

Deschampsia bottnica × cespitosa = Deschampsia ×neumanniana Dörfl.

Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould kyynelhirssit bambuhirssläktet

Dichanthelium laxiflorum (Lam.) Gould tihku­kyynelhirssi Panicum laxiflorum Lam.

Diplachne fusca subsp. uninervia (J. Presl)

P. M. Peterson & N. Snow vuotaruskonyytikkä

skägg­spretgräs Leptochloa uninervia (J. Presl) Hitchc. & Chase

Cynosurus echinatus L. vihnesukapää taggäxing Dactylis L. koiranheinät hundäxingar

Norrlinia 34, 2019

Elymus alaskanus (Scribn. & Merr.) Á Löve tunturivehniö fjällelm Elymus kronokensis (Kom.) Tzvelev Elymus alaskanus subsp. scandicus (Nevski) Melderis pikkutunturivehniö liten fjällelm Elymus kronokensis subsp. scandicus (Nevski) Tzvelev

Elymus canadensis L. kanadanvehniö kanadaelm

● ● ●

Elymus caninus (L.) L. koiranvehniö lundelm Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev siperianvehniö rysselm Elymus mutabilis (Drobow) Tzvelev lapinvehniö lapp­elm

Elymus sibiricus L. taigavehniö sibirisk elm

Digitaria Haller verihirssit fingerhirser

Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler ripsiverihirssi franshirs

hoikkavehniöDigitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. nauhaverihirssi fingerhirs

Elymus trachycaulus subsp. subsecundus

(Link) Á. Löve & D. Löve vihnehoikkavehniö

indianelm Elymus subsecundus (Link) Á. Löve & D. Löve

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. rikkaverihirssi blodhirs.

Elymus trachycaulus subsp. trachycaulus otahoikkavehniö smalelm Elymus alaskanus × caninus Elymus caninus × kronokensis

Norrlinia 34, 2019

. . .

Checklist of the vascular plants of Finland

Elymus alaskanus subsp. scandicus × caninus Elymus alaskanus × mutabilis Elymus alaskanus subsp. scandicus × mutabilis Elymus kronokensis × mutabilis

. . .

Elymus caninus × fibrosus Elymus caninus × mutabilis Elymus fibrosus × mutabilis

Elytrigia Desv. juolat kvickrötter Elytrigia intermedia (Host) Nevski hopeajuola trubbkvickrotElytrigia junceiformis Á. Löve & D. Löve merijuola strandkvickrot Elymus farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis

Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl.

● ●

● . . .

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski niittyjuola kvickrot Elymus repens (L.) Gould Elytrigia repens subsp. arenosa (Spenn.) Á. Löve rantajuola blågrå kvickrot Elymus repens subsp. arenosus (Spenn.) Melderis Elytrigia repens subsp. repens rikkajuola vanlig kvickrot Elymus repens subsp. repens Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev × repens = Elytrigia ×drucei Stace Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis × repens Elytrigia junceiformis × repens = Elytrigia ×littorea (Schumach.) Hyl. Elymus farctus subsp. boreoatlanticus × repens Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica × repens Elytrigia repens × Leymus arenarius = ×Leymotrigia bergrothii (H. Lindb.) Tzvelev Elymus repens × Leymus arenarius

Eriochloa Kunth silkkihirssit

Eriochloa contracta Hitchc. preeriasilkkihirssi ?

Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth idänsilkkihirssi

Festuca L. pikkunadat svinglar Festuca filiformis Pourr. hapsinata finsvingel * Festuca tenuifolia Sibth. Festuca heteromalla Pourr. roimanata jätterödsvingel * Festuca diffusa Dumort. Festuca heterophylla Lam. varjonata skuggsvingel *

Festuca nigrescens Lam. puistonata tuvsvingel *

● Festuca ovina L. lampaannata fårsvingel * ● Festuca polesica Zapał. hietikkonata sandsvingel * ●1 Festuca rubra L. punanata rödsvingel * Festuca rubra subsp. arctica (Hack.) Govor. ● pohjanpunanata fjällsvingel * Festuca richardsonii Hook. Festuca rubra subsp. arenaria (Osbeck) F. Aresch.

●1 3 3

● .

Eragrostis minor Host matalaröllinurmikka kärleksgräs Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. hoikkaröllinurmikka hårigt kärleksgräs Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach vaivaisvehnät dvärgveten Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach idänvaivaisvehnä hårigt dvärgvete Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski arovaivaisvehnä dvärgvete

Festuca rubra subsp. rubra niittypunanata vanlig rödsvingel * Festuca rubra subsp. juncea (Hack.) K. Richt. Festuca stricta Host sojonata * Festuca stricta subsp. trachyphylla (Hack.) Pils jäykkänata hårdsvingel * Festuca brevipila R. Tracey Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Festuca vivipara (L.) Sm. itunata groddsvingel * Festuca rubra × Lolium perenne

Gastridium P. Beauv. nyyläheinät gnetgrässläktet

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. tupsunyyläheinä gnetgräs

Gaudinia P. Beauv. haprakaurat axhavren

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. vihnehaprakaura axhavre

Eragrostis Wolf röllinurmikat kärleksgrässläktet Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. tanakkaröllinurmikka stort kärleksgräs

45

Glyceria R. Br. (letti)sorsimot glycerior

Glyceria canadensis (Michx.) Trin. kanadansorsimo indiangröe

Glyceria declinata Bréb. pikkusorsimo blågrönt mannagräsGlyceria fluitans (L.) R. Br. ojasorsimo mannagräs

Glyceria grandis S. Watson lännensorsimo kvarngröe

● 3

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski korpisorsimo glesgröe Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. isosorsimo jättegröe

46Suomen putkilokasvien luettelo

Glyceria notata Chevall. savisorsimo skånskt mannagräs Glyceria plicata (Fr.) Fr.

2

Koeleria glauca (Spreng.) DC. hopeatoppo tofsäxing

Glyceria declinata × fluitans

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. hentotoppo fin tofsäxing

Glyceria fluitans × notata = Glyceria ×pedicellata

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv. röyhytoppo grön tofsäxing

F. Towns.

Glyceria fluitans × plicata ? Hainardia Greuter piiskaheinät hainardior ?

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter piiskaheinä hainardia

Lagurus L. jänönhännät harsvansar 2

● Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco ahdekaurio ängshavre Avenula pratensis (L.) Dumort.

Hierochloë R. Br. maarianheinät myskgräs

● ● ● ● ● ● ●

Hierochloë alpina (Sw. ex Willd.) Roem. & Schult. tunturimaarianheinä fjällmyskgräs Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult. metsämaarianheinä finskt myskgräs Hierochloë hirta (Schrank) Borbás niittymaarianheinä raggmyskgräs *

Lamarckia aurea (L.) Moench kultaheinä guldäxing Leersia Sw. hukkariisit vildrissläktet

● ●

Lolium L. raiheinät repen

Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. tuoksumaarianheinä doftmyskgräs *

2

Lolium ×boucheanum Kunth peltoraiheinä hybridrajgräs = Lolium multiflorum × perenne Lolium ×hybridum Hausskn.

2

Lolium multiflorum Lam. italianraiheinä italienskt rajgräs

2

Lolium perenne L. englanninraiheinä engelskt rajgräs

Lolium persicum Boiss. & Hohen. persianraiheinä

Hierochloë odorata subsp. baltica G. Weim. lännenmaarianheinä strandmyskgräs *

perserrepe

Lolium remotum Schrank pellavaraiheinä linrepe

Hierochloë odorata subsp. odorata lapinmaarianheinä ängsmyskgräs *

Lolium rigidum Gaudin tankiraiheinä styvrepe

.

Lolium temulentum L. myrkkyraiheinä dårrepe Lolium perenne × Schedonorus pratensis nurmirainata engelskt rajsvingel = ×Schedolium loliaceum (Huds.) Holub Festuca pratensis × Lolium perenne

Holcus mollis L. pehmytmesiheinä lentåtel Hordeum L. ohrat kornsläktet Hordeum brachyantherum Nevski idänohra Hordeum geniculatum All. pörröohra ullkorn Hordeum hystrix Roth 1

Hordeum jubatum L. partaohra ekorrkorn

Hordeum marinum Huds. meriohra strandkorn Hordeum murinum L. hiirenohra vildkorn ?

Hordeum pusillum Nutt. kääpiöohra dvärgkorn

Hordeum violaceum Boiss. & Hohen. sinipunaohra violkorn

Leymus arenarius (L.) Hochst. rantavehnä strandråg

Leymus innovatus (Beal) Pilg. albertanvehnä kanadaråg

Hierochloë hirta subsp. hirta kaakonmaarianheinä älvmyskgräs *

Holcus lanatus L. karvamesiheinä luddtåtel

Leersia oryzoides (L.) Sw. (joki)hukkariisi vildris

Leymus Hochst. tankivehnät strandrågssläktet

Hierochloë hirta subsp. arctica (J. Presl) G. Weim. pohjanmaarianheinä nordmyskgräs *

Holcus L. mesiheinät mjuktåtlar

Lagurus ovatus L. jänönhäntä harsvans

Lamarckia Moench kultaheinät guldäxingar

Helictochloa Romero Zarco kauriot ängshavrenHordeum vulgare L. (pelto-)ohra korn

Koeleria Pers. tupsutopot tofsäxingar

Glyceria striata (Lam.) Hitchc. viirusorsimo strimgröe Glyceria nervata (Willd.) Trin.

. .

Norrlinia 34, 2019

Melica L. helmikät slokar

Melica altissima L. isohelmikkä jätteslok

● ● ● ●

Melica ciliata L. tähkähelmikkä grusslok Melica nutans L. nuokkuhelmikkä bergslok Melica picta K. Koch mätäshelmikkä tuvslok Melica uniflora Retz. röyhyhelmikkä lundslok

Mibora Adans. tonttuheinät pysslinggrässläktet

Mibora minima (L.) Desv. tonttuheinä pysslinggräs

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Milium L. tesmat hässlebroddssläktetMilium effusum L. lehtotesma hässlebrodd

Miscanthus Andersson norsunheinät miskantusar M Miscanthus

sacchariflorus (Maxim.) Hack. mammuttiheinä silvermiskantus

Molinia Schrank siniheinät blåtåtlar

● ?

Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) jättetåtelMolinia caerulea subsp. caerulea pikkusini­heinä vanlig blåtåtel

Nardus L. jäkit staggar

● Nardus stricta L. jäkki stagg Panicum L. (röyhy)hirssit viphirser 1

● Phleum phleoides (L.) H. Karst. helpitähkiö flen­timotej

●2 Phleum pratense L. nurmitähkiö vanlig timotej ?

Phragmites Adans. ruo’ot vassläktetPanicum capillare L. hapsihirssi buketthirs

● ● ● ● ●

Poa alpigena Lindm. pohjannurmikka nordgröe *Poa arctica R. Br. luminurmikka polargröe

Parapholis strigosa (Dumort.) C. E. Hubb. tanakyyntähkä ormax

? Paspalum L. helmihirssit tvillinghirser

Paspalum dilatatum Poir. villahelmihirssi

Phalaris L. tähkähelvet flenar

Phalaris angusta Nees ex Trin. mailahelpi smalflen Phalaris canariensis L. kanarianhelpi kanariegräs ?

Phalaris caroliniana Walter carolinanhelpi

Phalaris minor Retz. pikkuhelpi småflen Phalaris paradoxa L. nuijahelpi klubbflen Phalaroides Wolf ruokohelvet

●1 Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert ruokohelpi rörflen Phalaris arundinacea L.

Phippsia (Trin.) R. Br. pikkuhilvet snögräsPhippsia algida (Sol.) R. Br. tunturihilpi lappsnögräs

Phleum L. tähkiöt timotejerPhleum alpinum L. pohjantähkiö fjälltimotej

Phleum arenarium L. hietatähkiö sandtimotej

● Phleum nodosum L. ketotähkiö vildtimotej

Phleum pratense subsp. bertolonii (DC.) Bornm. Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher

Poa alpina L. tunturinurmikka fjällgröe Poa alpina var. alpina jyvätunturinurmikka Poa alpina var. vivipara L. itutunturinurmikka Poa angustifolia L. hoikkanurmikka smalgröe *

● Poa annua L. kylänurmikka vitgröe

Poa bulbosa L. sipulinurmikka knölgröe

Panicum miliaceum L. (vilja)hirssi hirs Parapholis C. E. Hubb. kyyntähkät ormaxsläktet

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. järviruoko vass

Poa L. (aito)nurmikat gröen

Panicum dichotomiflorum Michx. haarahirssi hösthirs

?

Phleum alpinum × pratense

Molinia caerulea (L.) Moench siniheinä blåtåtel H. K. G. Paul isosiniheinä

47Poa bulbosa var. bulbosa jyväsipulinurmikkaPoa bulbosa var. vivipara Koeler itusipulinurmikka

3

Poa chaixii Vill. puistonurmikka parkgröePoa compressa L. litteänurmikka berggröe Poa compressa subsp. langiana auct.

● ●

Poa glauca Vahl pahtanurmikka blågröePoa nemoralis L. lehtonurmikka lundgröe Poa nemoralis var. montana GaudinPoa palustris L. rantanurmikka sengröePoa remota Forselles korpinurmikka storgröe

Poa humilis Ehrh. ex Hoffm. matalanurmikka smågröe * Poa subcaerulea Sm.

●1 Poa pratensis L. niittynurmikka ängsgröe * ●

Poa supina Schrad. juurtonurmikka trampgröe

● Poa trivialis L. karheanurmikka kärrgröe . Poa alpigena × alpina = Poa ×herjedalica Harry Sm. . . .

Poa alpigena × arctica Poa annua × supina Poa chaixii × remota = Poa ×pawlowskii V. Jirásek

Polypogon Desf. sukaheinät skäggrässläktet

Polypogon maritimus Willd. merisukaheinä litet skäggräs

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. ranskansukaheinä skäggräs Polypogon viridis (Gouan) Breistr. kiehkurasukaheinä tofsven

48

Suomen putkilokasvien luettelo

Puccinellia Parl. suolasorsimot saltgrässläktetPuccinellia capillaris (Lilj.) Jansen luotosorsimo kustsaltgräs Puccinellia distans subsp. borealis (Holmb.) W. E. Hughes

● Puccinellia distans (Jacq.) Parl. kujasorsimo grått saltgräs

Puccinellia festuciformis (Host) Parl. natasorsimo strävt saltgräs

● Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr. rönsysorsimo arktiskt saltgräs ●

Puccinellia phryganodes subsp. sibirica (Hadac & Á. Löve) Elven siperianrönsysorsimo mattsaltgräs

Puccinellia capillaris × distans = Puccinellia ×elata (Holmb.) Holmb.

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. kiehkurapantaheinä sträv kavelhirs Setaria verticilliformis Dumort. katkopantaheinä kortborstig kavelhirs Setaria verticillata var. ambigua (Guss.) Parl. Setaria viridis (L.) P. Beauv. viherpantaheinä kavelhirs

Setaria viridis var. major Gray isoviherpantaheinä stor kavelhirsSetaria viridis var. viridis pikkuviherpantaheinä vanlig kavelhirs

Sorghum Moench durrat durror Sorghum bicolor (L.) Moench kirjodurra durra 1

Rostraria Trin. tähkiötopot borstäxingar

Rostraria cristata (L.) Tzvelev harjatähkiötoppo bortsäxing

Schedonorus P. Beauv. isonadat öronsvinglar1Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. ruokonata rörsvingel Festuca arundinacea Schreb. Schedonorus giganteus (L.) Holub lehtonata lång­svingel Festuca gigantea (L.) Vill.

●2 Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. nurminata ängssvingel Festuca pratensis Huds.

.

Schedonorus arundinaceus × pratensis = Schedonorus ×aschersonianus (Dörfl.) Holub Festuca arundinacea × pratensis

Scolochloa Link piurut kasgrässläktetScolochloa festucacea (Willd.) Link piuru kasgräs

Secale L. rukiit rågsläktet 2Sesleria uliginosa Opiz sinilupikka älväxing Sesleria caerulea auct.

Setaria P. Beauv. pantaheinät kolvhirser

3

arabianpantaheinä arabisk kavelhirs

Setaria italica (L.) P. Beauv. italianpantaheinä kolvhirs Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. sinipantaheinä grå kavelhirs

Stipa pennata L. unkarinhöyhenheinä fjädergräs

Tragus Haller koukkuheinät piprensargrässläktet Tragus racemosus (L.) All. hiekkakoukkuheinä piprensargräs Trisetaria Forssk. kauraset Trisetaria ovata (Cav.) Paunero espanjankauranen Bromus ovatus Cav. Trisetum ovatum (Cav.) Pers. Trisetum Pers. kaurakkeet glanshavren

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. keltakaurake gullhavre

Trisetum paniceum (Lam.) Pers. tupsukaurake tofshavreTrisetum spicatum (L.) K. Richt. tähkäkaurake fjällhavreTrisetum subalpestre (Hartm.) Neuman lapinkaurake venhavre

Triticum L. (elo)vehnät veten 2

Triticum aestivum L. (leipä)vehnä vete

Triticum turgidum L. kartiovehnä emmervete

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.

Setaria faberi R. A. W. Herrm. kiinanpantaheinä kinesisk kavelhirs

Sorghum halepense (L.) Pers. jonsonindurra ogräsdurra

Stipa L. höyhenheinät fjädergrässläktet

Secale cereale L. (leipä)ruis råg

Sesleria Scop. lupikat älväxingar

Norrlinia 34, 2019

Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn. durumvehnä hårdvete Triticum durum Desf.

Vahlodea Fr. nuokkulauhat lapptåtlarVahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm. lapinlauha lapptåtel

Ventenata Koeler kaureet Ventenata dubia (Leers) Coss. sirokaure tåtelhavre

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Vulpia C. C. Gmel. häntänadat ekorrsvinglar

Vulpia alopecuros (Schousb.) Dumort. ketunhäntänata rävsvingel Vulpia bromoides (L.) Gray oravanhäntänata ekorrsvingel Vulpia geniculata (L.) Link polvihäntänata stor räv­svingel

Chelidonium L. keltamot skelörter1

2

Corydalis capnoides (L.) Pers. kitkeräkiurunkannus rank nunneört

3

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte etelänkiurunkannus hålnunneörtZea mays L. (vilja)maissi majs 2

Zizania L. intiaaniriisit indianrissläktet 3

Chelidonium majus L. keltamo skelört Chelidonium majus var. laciniatum (Mill.) Lam. ex DC. Chelidonium majus var. tenuifolium Lilj.

Corydalis DC. kiurunkannukset nunneörter

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. hiirenhäntänata råttsvingel Zea L. maissit teosinter

49

Corydalis intermedia (L.) Mérat hentokiurunkannus smånunneört Corydalis nobilis (L.) Pers. jalokiurunkannus sibirisk nunneört

Corydalis ophiocarpa Hook. f. & Thomson

Zizania aquatica L. intiaaniriisi indianris

himalajankiurunkannus elfenbensnunneört

●1 Corydalis solida (L.) Clairv. pystykiurunkannus

Ceratophyllales Link Ceratophyllaceae Gray karvalehtikasvit särvväxter

stornunneört

.

Corydalis intermedia × solida = Corydalis ×campylochila Teyber

Dicentra Bernh. pikkusydämet lyrblommor 3

Ceratophyllum L. karvalehdet särvarCeratophyllum demersum L. tankeakarvalehti hornsärv Ceratophyllum demersum var. apiculatum (Cham.)

Eschscholzia Cham. tuliunikot sömntutor M Eschscholzia

californica Cham. kaliforniantuliunikko sömntuta

Asch.

Ceratophyllum submersum L. hentokarvalehti vårtsärv

Dicentra formosa (Haw.) Walp. kesäpikkusydän fänrikshjärta

Fumaria L. emäkit jordrökar

Fumaria capreolata L. valkoemäkki vit jordrök Fumaria muralis Sond. ex W. D. J. Koch isoemäkki kustjordrök

Ranunculales Juss. ex Bercht. & J. Presl Papaveraceae Juss. unikkokasvit vallmoväxter Adlumia Raf. ex DC. adlumiat adlumior 3

Adlumia fungosa (Aiton) Greene ex Britton, Sterns & Poggenb. adlumia adlumia

Argemone L. piikkiunikot taggvallmor● Fumaria officinalis L. peltoemäkki jordrök ● Fumaria vaillantii Loisel. pikkuemäkki blek jordrök Glaucium Mill. neidonunikot hornvallmor

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph punaneidon­unikko röd hornvallmo

Glaucium flavum Crantz keltaneidonunikko strandvallmo

Argemone mexicana L. keltapiikkiunikko gul taggvallmo

Capnoides Mill. lännenkannukset sommarnunneörter 3

Capnoides sempervirens (L.) Borkh. lännenkannus sommarnunneört Corydalis sempervirens (L.) Pers.

Ceratocapnos Durieu leivonkannukset klängnunneörter 3

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén atlantinleivonkannus klängnunneört

Fumaria muralis subsp. boroei (Jord.) Pugsley pohjanisoemäkki vanlig kustjordrök

Hypecoum L. liuskiot fjärilsrökar

Hypecoum pendulum L. nuokkuliuskio blek fjärilsrök

Hypecoum procumbens L. rentoliuskio fjärilsrök Lamprocapnos Endl. särkyneetsydämet löjtnantshjärtan 3

Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara särkynytsydän löjtnantshjärta

50 Macleaya R. Br. huisku-unikot vippvallmor

×kewensis Turrill tarhahuisku-unikko hybridvippvallmo = Macleaya cordata (Willd.) R. Br. × microcarpa (Maxim.) Fedde

3

Berberis thunbergii DC. japaninhappomarja häckberberis

3

Berberis vulgaris L. ruostehappomarja berberis

M Macleaya

Papaver L. (tähti)unikot vallmor M Papaver

Epimedium L. varjohiipat sockblommor M Epimedium

×rubrum C. Morren tarhavarjohiippa röd sockblomma = Epimedium alpinum L. × grandiflorum C. Morren

cambricum L. englanninunikko engelsk

vallmo Meconopsis cambrica (L.) Vig.

2Papaver croceum Ledeb. siperianunikko sibirisk vallmo

Mahonia Nutt. mahoniat mahonior 3

Papaver dubium L. ruisunikko rågvallmo Papaver dubium subsp. dubium

Papaver glaucum Boiss. & Hausskn. tulppaaniunikko tulpanvallmo

Papaver hybridum L. harjasunikko mönjevallmo M Papaver

lasiothrix Fedde jättiunikko jättevallmo Papaver pseudoorientale (Fedde) Medw.

Papaver lecoqii Lamotte hurmeunikko blodvallmo Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme

3

ranunkelväxter

Aconitum L. ukonhatut stormhattar

●1 Aconitum lycoctonum L. hukanukonhattu varg­stormhatt

●1

Papaver orientale L. idänunikko orientvallmo 3

●1 Papaver rhoeas L. silkkiunikko kornvallmo Papaver strigosum (Boenn.) Schur

Papaver somniferum L. oopiumiunikko opievallmo

Roemeria argemone (L.) C. Morales, R. Mend. & Romero Garcia hietaunikko spikvallmo Papaver argemone L.

Roemeria hybrida (L.) DC. purppuraunikko purpurvallmo Papaver bivalve subsp. hybridum (L.) Karlsson

Menispermaceae Juss. kilpikiertokasvit månfrörankeväxter

M

Aconitum × stoerkianum Rchb. tarhaukonhattu trädgårdsstormhatt = Aconitum napellus × variegatum Aconitum × cammarum auct. Aconitum variegatum auct.

Actaea L. konnanmarjat trolldruvor3

● .

dauricum DC. aasiankilpikierto asiatisk månfröranka

Berberidaceae Juss. happomarjakasvit berberisväxter

Berberis L. happomarjat berberisar M Berberis

×ottawensis C. K. Schneid. tarhahappo­marja holländsk blodberberis = Berberis thunbergii × vulgaris

Actaea erythrocarpa (Fisch. & C. A. Mey.) Freyn punakonnanmarja röd trolldruva Actaea rubra (Aiton) Willd. lännenkonnanmarja amerikansk trolldruva Actaea spicata L. mustakonnanmarja svart trolldruva Actaea erythrocarpa × spicata

Adonis L. ruusuleinikit adonisar

Adonis aestivalis L. kesäruusuleinikki sommaradonis

Menispermum L. kilpikierrot månfrörankor M Menispermum

Aconitum napellus L. huppu-ukonhattu Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy aitoukonhattu äkta stormhatt

M Pseudofumaria

Roemeria Medik. puikkounikot römervallmosläktet

Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale (Koelle) Korsh. lehtoukonhattu nordisk stormhatt Aconitum septentrionale Koelle

3

Pseudofumaria Medik. neidonkannukset bleknunne­örter lutea (L.) Borkh. keltaneidonkannus gul nunneört Corydalis lutea (L.) DC.

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. lännenmahonia mahonia Berberis aquifolium Pursh

Ranunculaceae Juss. leinikkikasvit

Papaver radicatum Rottb. tunturiunikko fjällvallmo

2

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Anemone L. (metsä)vuokot sippor M Anemone

knölsippa

apennina L. apenniinienvuokko

M Anemone

blanda Schott & Kotschy balkaninvuokko balkansippa

●1 Anemone nemorosa L. valkovuokko vitsippa ●1 Anemone ranunculoides L. keltavuokko gulsippa 3

Anemone sylvestris L. arovuokko tovsippa

Norrlinia 34, 2019

● .

Checklist of the vascular plants of Finland

Anemone trifolia L. alppivuokko trillingsippa Anemone nemorosa × ranunculoides terni­vuokko svavelsippa = Anemone ×lipsiensis

Coptidium (Prantl) Beurl. ex Rydb. suikeroleinikit lappranunklerBeck

.

Anemone nemorosa × trifolia = Anemone ×pittonii Glow.

Anemonidium (Spach) Holub isovuokot ängsanemoner 3

3

Aquilegia chrysantha A. Gray kulta-akileija guldakleja

3

Aquilegia ×cultorum Bergmans jaloakileija pastell­akleja = Aquilegia coerulea E. James × chrysantha

3

Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. japaninakileija japansk akleja

3

Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link kotkanakileija vårakleja Aquilegia ×stuarti Balf. f.

3

Caltha L. rentukat kabblekor

● ● ●

Delphinium ajacis L. tarhakukonkannus romersk riddarsporre Consolida ajacis (L.) Schur Consolida ambigua auct.

● Delphinium consolida L. rikkakukonkannus ●

3

Aquilegia glandulosa var. jucunda (Fisch. & Avé-Lall.) Baker perhoakileija snövitakleja

●2 Aquilegia vulgaris L. lehtoakileija akleja

Caltha palustris L. (luhta)rentukka kabbleka Caltha palustris subsp. palustris rantarentukka vanlig kabbleka Caltha palustris subsp. radicans (T. F. Forst.) Syme purorentukka revkabbleka Caltha palustris subsp. minor auct.

Ceratocephala Moench sarvileinikit hornsmörblommor

Ceratocephala orthoceras DC. oikosarvileinikki

M ClematisM Clematis

Tangutica-Ryhmä tarhakeltakärhöt tangutica-klematis Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.

3

Clematis viticella L. viinikärhö italiensk klematis

Delphinium consolida subsp. consolida peltokukonkannus åkerriddarsporre Consolida regalis subsp. regalis Delphinium consolida subsp. paniculatum (Host) N. Busch harsukukonkannus hamnriddarsporre Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó Delphinium elatum L. isoritarinkannus stor riddarsporre kinesisk riddarsporre

Delphinium hispanicum Costa idänkukonkannus sommarriddarsporre Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet Consolida orientalis auct. Delphinium orientale auct. Eranthis Salisb. talventähdet vintergäckar 3

Eranthis hyemalis (L.) Salisb. italiantalventähti vintergäck

Ficaria Guett. mukulaleinikit svalörter

●1 Ficaria verna Huds. mukulaleinikki svalört Ranunculus ficaria L. Ranunculus ficaria subsp. bulbifer Lawalrée

Halerpestes Greene suolaleinikit bohusranunkler

Halerpestes cymbalaria (Pursh) Greene

Patens-Ryhmä suvijalokärhöt

Clematis sibirica Mill. siperiankärhö sibirisk klematis Clematis alpina (L.) Mill. subsp. sibirica (Mill.) Kuntze

riddarsporre Consolida regalis Gray

Delphinium grandiflorum L. kiinanritarinkannus

hornsmörblomma Ceratocephala testiculata auct.

Clematis L. kärhöt klematisar

Coptidium lapponicum (L.) Gand. ex Rydb. lapinleinikki lappranunkel Ranunculus lapponicus L.

Delphinium L. ritarinkannukset storriddarsporrar Consolida Gray

Anemonidium canadense (L.) Á. Löve & D. Löve kanadanvuokko ängsanemon Anemone canadensis L.

Aquilegia L. akileijat aklejor

51

(amerikan)suolaleinikki bohusranunkel Ranunculus cymbalaria Pursh

Hepatica Mill. sinivuokot blåsippor

●1 Hepatica nobilis Schreb. (lehto)sinivuokko blåsippa ?

Hepatica transsilvanica Fuss unkarinsinivuokko ungersk blåsippa

Myosurus L. hiirenhännät råttsvansar

● Myosurus minimus L. (hento)hiirenhäntä råttsvans

52

Suomen putkilokasvien luettelo

Nigella L. neidot nigellor ?

Nigella arvensis L. rikkaneito åkernigella

2

Nigella damascena L. tarhaneito jungfrun i det gröna

3

Nigella sativa L. ryytineito svartkummin

Pulsatilla Mill. kylmänkukat pulsatillorPulsatilla patens (L.) Mill. hämeenkylmänkukka nipsippa

?

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. ahokylmänkukka fältsippaPulsatilla vernalis (L.) Mill. kangasvuokko mosippa

.

Ranunculus montanus Willd. vuorileinikki berg­smörblomma

Ranunculus acris L. niittyleinikki smörblomma * Ranunculus acris subsp. acris piennarniittyleinikki vanlig smörblomma * Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme puistoniittyleinikki parksmörblomma *

● ●

Ranunculus aquatilis L. ojasätkin vattenmöja *Ranunculus aquatilis var. diffusus With. upos­ojasätkin * Ranunculus trichophyllus auct.

Ranunculus aquatilis var. aquatilis kellus­ojasätkin vanlig vattenmöja *

Ranunculus arvensis L. peltoleinikki åkerranunkel Ranunculus auricomus -ryhmä s. lat. toukoleinikki­ryhmä → APPENDIX 2, page 124Ranunculus baudotii Godr. merisätkin vitstjälksmöja * Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C. D. K. Cook

● ● ●

Ranunculus bulbosus L. mäkileinikki knölsmörblomma Ranunculus circinatus Sibth. pyörösätkin hjulmöja Ranunculus confervoides (Fr.) Fr. hentosätkin hårmöja * Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus (Laest.) C. D. K. Cook

● ● ●Ranunculus lanuginosus L. villaleinikki borstsmörblomma

Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus (DC.) Schübl. & G. Martens pyökkiaholeinikki skogssmörblomma Ranunculus nemorosus DC. Ranunculus polyanthemos subsp. ×poly­anthemoides (Boreau) Ahlfv. etelänaholeinikki ängssmörblomma Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemos siroaholeinikki vanlig backsmörblommaRanunculus pygmaeus Wahlenb. pikkuleinikki dvärg­ranunkelRanunculus repens L. rönsyleinikki revsmörblommaRanunculus reptabundus Rupr. sammakonleinikki ryssranunkel * Ranunculus sceleratus subsp. reptabundus (Rupr.) HulténRanunculus reptans L. rantaleinikki strandranunkel

Ranunculus sardous Crantz etelänleinikki sydsmörblomma

● ●

Ranunculus sceleratus L. konnanleinikki tiggarranunkel * Ranunculus schmalhausenii Luferov järvisätkin * Ranunculus peltatus auct.

Ranunculus serbicus Vis. serbianleinikki serbisk smörblomma

● Ranunculus subborealis Tzvelev noroleinikki nordsmörblomma * Ranunculus acris subsp. borealis (Regel) Nyman Ranunculus acris var. borealis Regel ●

Ranunculus glacialis L. jääleinikki isranunkel

Ranunculus kauffmannii Clerc purosätkin * Ranunculus aquatilis var. diffusus auct. Ranunculus trichophyllus auct. Ranunculus trichophyllus subsp. drouetii auct.

Ranunculus polyanthemos L. aholeinikki back­smörblommaRanunculus flammula L. ojaleinikki ältranunkel Ranunculus hyperboreus Rottb. pohjanleinikki jordranunkel

Ranunculus nivalis L. lumileinikki fjällsmörblomma

Ranunculus pensylvanicus L. f. amerikanleinikki kvarnranunkel

Ranunculus L. (aito)leinikit ranunkler

● ●

Ranunculus lingua L. jokileinikki sjöranunkel

Ranunculus monspeliacus L. ranskanleinikki fransk luddranunkel

Pulsatilla vulgaris Mill. ketokylmänkukka backsippa Pulsatilla patens × vernalis liilakylmänkukka

Norrlinia 34, 2019

Ranunculus subborealis subsp. pumilus (Wahlenb.) Elven tunturinoroleinikki liten nord­smörblomma * Ranunculus acris subsp. pumilus (Wahlenb.) Á. Löve & D. Löve

Ranunculus acris var. pumilus Wahlenb.

● ●

Ranunculus subborealis subsp. subborealis idännoroleinikki äkta nordsmörblomma * Ranunculus subborealis subsp. villosus (Drabble) Elven villanoroleinikki raggsmörblomma * Ranunculus acris var. villosus (Drabble) S. M. Coles

Norrlinia 34, 2019

● . .

Checklist of the vascular plants of Finland

Ranunculus sulphureus Sol. rikkileinikki polar­smör­blomma Ranunculus aquatilis × baudotii Ranunculus aquatilis var. aquatilis × baudotii

?

Ranunculus aquatilis × circinatus

?

Ranunculus aquatilis var. diffusus × circinatus

.

Ranunculus aquatilis × schmalhausenii

?

Ranunculus aquatilis var. aquatilis × schmalhausenii

.

Ranunculus aquatilis var. diffusus × schmalhausenii

?

Ranunculus baudotii × confervoides

. .

Ranunculus baudotii × schmalhausenii * Ranunculus confervoides × schmalhausenii Ranunculus confervoides × peltatus subsp. peltatus

Saxifragales Bercht. & J. Presl Paeoniaceae Raf. pionikasvit pionväxter Paeonia L. pionit pioner M Paeonia

Ranunculus flammula × reptans = Ranunculus ×levenensis Druce ex Gornall

. .

×festiva Tausch tarhapioni bondpion = Paeonia officinalis L. × peregrina Mill.

M Paeonia

Thalictrum L. (suti)ängelmät rutor

● Thalictrum alpinum L. tunturiängelmä fjällruta ●2 Thalictrum aquilegiifolium L. lehtoängelmä aklejruta

● 3

Thalictrum flavum L. keltaängelmä ängsruta Thalictrum foetidum L. saniaisängelmä mossruta

Thalictrum lucidum L. kiiltoängelmä glansruta

● ●

3

● ● ● .

Thalictrum minus L. pikkuängelmä kustruta Thalictrum minus subsp. elatum (Jacq.) Stoj. & Stef. keminpikkuängelmä ryssruta Thalictrum kemense Fr. Thalictrum minus subsp. kemense (Fr.) Cajander Thalictrum minus subsp. minus niittypikku­ängelmä stor kustruta Thalictrum simplex L. hoikkaängelmä backruta

lactiflora Pall. kiinanpioni luktpion

Grossulariaceae DC. herukkakasvit ripsväxter Ribes L. herukat ripsar

●1 Ribes alpinum L. taikinamarja måbär 3

Ribes aureum Pursh kultaherukka gullrips

3

Ribes aureum var. aureum silokultaherukka

3

Ribes aureum var. villosum DC. villakultaherukka doftrips

3

Ribes glandulosum Grauer lamoherukka dvärgrips

3

Ribes ×houghtonianum Jancz. kartanonpuna­herukka slottsvinbär * = Ribes rubrum × spicatum

Ranunculus nivalis × pygmaeus Ranunculus reptabundus × sceleratus *

anomala L. kuolanpioni sibirisk pion

M Paeonia

auct.

.

●1 Ribes nigrum L. mustaherukka svarta vinbär 3

Ribes ×pallidum Otto & A. Dietr. hollanninpunaherukka survinbär * = Ribes petraeum Wulfen × spicatum

3

Ribes rubrum L. lännenpunaherukka trädgårdsvinbär *

3

Ribes ×rusticum Jancz. tarhakarviainen * = Ribes hirtellum Michx. × uva-crispa

●1 Ribes spicatum E. Robson pohjanpunaherukka ● ● ●1 3

skogsvinbär *

Ribes spicatum subsp. hispidulum (Jancz.) körtelvinbär *

Hämet-Ahti idänpunaherukka

Ribes spicatum subsp. lapponicum Hyl. lapinpunaherukka lappvinbär * Ribes spicatum subsp. spicatum lehtopunaherukka vanliga skogsvinbär * Ribes uva-crispa L. (hillo)karviainen krusbär *

Thalictrum simplex subsp. boreale (F. Nyl.) Á. Löve & D. Löve pohjanhoikkaängelmä nordruta

3

Ribes uva-crispa var. sativum DC. nystykarviainen *

Thalictrum simplex subsp. simplex etelänhoikkaängelmä vanlig backruta

3

Ribes uva-crispa var. uva-crispa keltakarviainen *

Thalictrum flavum × simplex = Thalictrum ×andrejowskii Zapał.

Trollius L. kullerot smörbollssläktet 3

Trollius chinensis Bunge kesäkullero kinesisk smörbollar

3

Trollius Cultorum-Ryhmä tarhakullero trädgårdssmörbollar

●1 Trollius europaeus L. (niitty)kullero smörbollar

53

Saxifragaceae Juss. rikkokasvit stenbräckeväxter

Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don jaloangervot astilbar M Astilbe

×arendsii Arends tarhajaloangervo astilbe = Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. × japonica (C. Morren & Decne) A. Gray

54 Bergenia Moench vuorenkilvet bergenior M Bergenia

cordifolia (Haw.) Sternb. herttavuorenkilpi hjärtbergenia

M Bergenia

bergeniaChrysosplenium alternifolium L. kevätlinnunsilmä gullpudraChrysosplenium tetrandrum (N. Lund) Th. Fr. lapinlinnunsilmä polargullpudra

Heuchera L. keijunkukat alunrötter Heuchera sanguinea Engelm. korallikeijunkukka blodalunrot

Micranthes Haw. vanarikot rosettbräckorMicranthes foliolosa (R. Br.) Gornall iturikko groddbräcka Saxifraga foliolosa R. Br.

● Micranthes nivalis (L.) Small pahtarikko fjällbräcka Saxifraga nivalis L. ● Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano tähtirikko stjärnbräcka Saxifraga stellaris L. ●Micranthes tenuis (Wahlenb.) Small lumirikko spädbräcka Saxifraga tenuis (Wahlenb.) Harry Sm. ex Lindm.

Rodgersia A. Gray valeangervot rodgersior

3

.

Saxifraga L. lehtirikot bräckor

● ●

3

● ● ● ●

Saxifraga adscendens L. kalliorikko klippbräcka Saxifraga aizoides L. kultarikko gullbräcka Saxifraga ×arendsii Engl. patjarikko rosenbräcka Saxifraga cernua L. nuokkurikko knoppbräcka

3

M Tiarella

Saxifraga hostii Tausch isorikko pyramidbräcka

3

Saxifraga hypnoides L. sammalrikko mossbräcka

● ?

Saxifraga oppositifolia L. sinirikko purpurbräcka Saxifraga osloënsis Knaben paasirikko hällebräcka

M Saxifraga3

paniculata Mill. hopearikko silverbräcka

Saxifraga rivularis L. purorikko snöbräcka Saxifraga rosacea Moench mattorikko mattbräcka

cordifolia L. rönsytiarella spetsmössa

Crassulaceae J. St.-Hil. maksaruohokasvit fetbladsväxter

Crassula L. (kiilto)paunikot krassulorCrassula aquatica (L.) Schönland (vesi)paunikko fyrling

Crassula tillaea Lest.-Garl. sammalpaunikko mosskrassula

Hylotelephium H. Ohba mukulamaksaruohot kärleksörter M Hylotelephium

anacampseros (L.) H. Ohba mykerömaksaruoho cirkelfetblad Sedum anacampseros L.

3

Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H. Ohba turkestaninmaksaruoho mongoliskt fetblad Sedum ewersii Ledeb.

3

Hylotelephium ’Herbstfreude’ komeamaksaruoho höstkärleksört

●1 Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba isomaksaruoho kärleksört Sedum telephium L.

●1 ●1

Saxifraga granulata L. papelorikko mandelblomma

3

Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl. tellima anagrambräcka

Tiarella L. tiarellat spetsmössor

Saxifraga cespitosa L. mätäsrikko tuvbräcka Saxifraga hirculus L. lettorikko myrbräcka

Saxifraga ×urbium D. A. Webb posliinirikko porslins­bräcka = Saxifraga spathularis Brot. × umbrosa

Tellima R. Br. tellimat anagrambräckor

aesculifolia Batalin sormivaleangervo kastanjerodgersia podophylla A. Gray liuskavaleangervo bronsrodgersia

umbrosa L. varjorikko skuggbräcka

Saxifraga cernua × rivularis oppdalsbräcka = Saxifraga ×opdalensis A. Blytt

M Rodgersia M Rodgersia

Saxifraga tridactylites L. mäkirikko grusbräcka

M Saxifraga

crassifolia (L.) Fritsch soikkovuorenkilpi

Chrysosplenium L. linnunsilmät gullpudror

3

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

3

Hylotelephium telephium subsp. maximum (L.) vanlig kärleksört Sedum telephium subsp. maximum (L.) Krock.

H. Ohba lännenisomaksaruoho

Hylotelephium telephium subsp. ruprechtii (Jalas) H. Ohba vahaisomaksaruoho finsk kär­leksört Sedum telephium subsp. ruprechtii Jalas Hylotelephium telephium subsp. telephium punaisomaksaruoho röd kärleksört Sedum telephium subsp. telephium

Jovibarba Opiz mehiparrat hammarbytaklökar 3

Jovibarba globifera (L.) J. Parn. pallomehiparta hammarbytaklök

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Petrosedum Grulich puramaksaruohot 3

3

Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich peiponmaksaruoho tofsfetknopp Sedum forsterianum Sm. Petrosedum rupestre (L.) P. V. Heath kalliomaksaruoho stor fetknopp Sedum rupestre L.

Phedimus Raf. aasianmaksaruohot fetblad 3

Phedimus aizoon (L.) ’t Hart siperianmaksaruoho gyllenfetblad Sedum aizoon L.

3

Phedimus hybridus (L.) ’t Hart mongolianmaksaruoho sibiriskt fetblad Sedum hybridum L.

3

Phedimus kamtschaticus (Fisch. & C. A. Mey.) ’t Hart kamtsatkanmaksaruoho kamtjatkafetblad Sedum kamtschaticum Fisch.

3

Phedimus spurius (M. Bieb.) ’t Hart kaukasianmaksaruoho kaukasiskt fetblad Sedum spurium M. Bieb.

Rhodiola L. ruusujuuret rosenrötter1

Rhodiola rosea L. (pohjan)ruusujuuri rosenrot

Sedum L. suomumaksaruohot fetknoppar

●1 Sedum acre L. keltamaksaruoho gul fetknopp ●2 Sedum album L. valkomaksaruoho vit fetknopp ● Sedum annuum L. kesämaksaruoho liten fetknopp 3

Sedum hispanicum L. espanjanmaksaruoho blek fetknopp

3

Sedum lydium Boiss. lyydianmaksaruoho lydisk fetknopp

●1 Sedum sexangulare L. särmämaksaruoho kantig fetknoppSedum villosum L. karvamaksaruoho klibbig fetknopp

Sempervivum L. mehitähdet taklökar 3

Sempervivum marmoreum Griseb. marmorimehitähti marmortaklök

3

Sempervivum tectorum L. kattomehitähti taklök

Vitales Juss. ex Bercht. & J. Presl Vitaceae Juss. viiniköynnöskasvit vinväxter Parthenocissus Planch. villiviinit vildvinssläktet M Parthenocissus

inserta (A. Kern.) Fritsch säleikkövilliviini vildvin

M Parthenocissus

quinquefolia (L.) Planch. imukärhivilliviini klättervildvin

Vitis L. viiniköynnökset vinsläktet M Vitis

Labruscana-Ryhmä tarhaojukkaviinit labruscana­vin

M Vitis

● ● ● ●

vinifera L. aitoviiniköynnös vin

Fabales Bromhead Fabaceae Lindl. hernekasvit ärtväxter Anthyllis L. masmalot getväpplingarAnthyllis vulneraria L. (euroopan)masmalo getväppling Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.)

Nyman parimasmalo

Anthyllis vulneraria subsp. carpatica var. pseudovulneraria (Sagorski) Cullen isomasmalo stor getväpplingAnthyllis vulneraria subsp. lapponica (Hyl.) Jalas pohjanmasmalo lapsk getväppling Anthyllis vulneraria subsp. fennica JalasAnthyllis vulneraria subsp. polyphylla (DC.) Nyman idänmasmalo mångbladig getväpplingAnthyllis vulneraria subsp. vulneraria ketomasmalo liten getväppling

Arachis L. maapähkinät jordnötter Arachis hypogaea L. (sato)maapähkinä jordnöt Astragalus L. kurjenherneet vedlar

● ●

Haloragaceae R. Br. ärviäkasvit slingeväxter Myriophyllum L. ärviät slingor

Astragalus alpinus L. tunturikurjenherne fjällvedel Astragalus alpinus subsp. arcticus (Bunge) Lindm. tummatunturikurjenherne mörk fjällvedel Astragalus alpinus var. arcticus (Sondén) Lindm.

Astragalus arenarius L. hietakurjenherne sandvedel

Myriophyllum alterniflorum DC. ruskoärviä hårslinga

Astragalus cicer L. pulleakurjenherne kikvedel

Myriophyllum sibiricum Kom. kalvasärviä knoppslinga *

Astragalus danicus Retz. arokurjenherne strandvedel

Myriophyllum spicatum L. tähkä-ärviä axslinga * Myriophyllum verticillatum L. kiehkuraärviä kransslinga

55

● ●

Astragalus frigidus (L.) A. Gray peuranvirna isvedel Astragalus glycyphyllos L. imeläkurjenherne sötvedel

56 Caragana Fabr. hernepensaat karaganer 3

Caragana arborescens Lam. siperianhernepensas häckkaragan

3

Caragana frutex (L.) K. Koch euroopanhernepensas lyckobladsbuske

Cicer L. kahviherneet kikärter Cicer arietinum L. kikkahviherne kikärt Coronilla L. nivelvirnat kroniller

Coronilla repanda (Guss.) Poiret kieppinivelvirna Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch keltanivelvirna maskkronill Crotalaria L. kuituherneet sunnhampor Crotalaria senegalensis (Pers.) Bacle ex DC. senegalinkuituherne Cytisus Desf. virpivihmat kvastginster Chamaecytisus Link Lembotropis Griseb. 3

Cytisus decumbens (Durande) Spach suikerovihma krypginst

2

Cytisus elongatus Waldst. & Kit. kultavihma vidjeginst Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.) Link

?

Cytisus nigricans L. kesävihma svartginst Lembotropis nigricans (L.) Griseb. 3

Cytisus scoparius (L.) Link jänönvihma harris

Ervilia Link sieponvirvilät

Ervilia articulata (Hornem.) H. Schaef., Coulot & Rabaute yksikukkavirvilä spanskvicker Vicia articulata Hornem.

● Ervilia hirsuta (L.) Opiz peltovirvilä duvvicker Vicia hirsuta (L.) GrayErvilia sylvatica (L.) Schur metsävirvilä skogsvicker Vicia sylvatica L.

Ervum L. sirkunvirvilät

Ervum gracile DC. hentovirvilä finvicker Vicia parviflora Cav. Vicia tenuissima auct.Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Ervum tetraspermum L. mäkivirvilä sparvvicker Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Galega L. vuohenherneet getrutor 3

Galega officinalis L. rohtovuohenherne getruta

3

Galega orientalis Lam. rehuvuohenherne fodergetruta

Genista L. väriherneet ginster Chamaespartium Adans.

Genista germanica L. saksanväriherne tysk ginst 3

Genista sagittalis L. varpuväriherne vingginst Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs

2

Genista tinctoria L. pensasväriherne färgginst

Glycine Willd. soijapavut sojabönor Glycine max (L.) Merr. (pelto)soijapapu sojaböna Kummerowia Schindl. suoniapilat kummerowiasläktet Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. japaninsuoni­apila japansk buskklöver Laburnum Fabr. kultasateet gullregn M Laburnum

alpinum (Mill.) J. Presl. kaljukultasade

M Laburnum

anagyroides Medik. etelänkultasade

alpgullregn sydgullregn

M Laburnum

×watereri (A. C. Rosenthal & Bermann) Dippel tarhakultasade hybridgullregn = Laburnum alpinum × anagyroides

Lathyrus L. nätkelmät vialer

Lathyrus annuus L. välimerennätkelmä fodervial Lathyrus aphaca L. korvakenätkelmä spjutvial Lathyrus cicera L. purppuranätkelmä rödvial Lathyrus hirsutus L. karvanätkelmä luddvial Lathyrus inconspicuus L. vähänätkelmä dvärgvial M Lathyrus

latifolius L. ruusunätkelmä

M

Lathyrus latifolius subsp. heterophyllus (L.) Asmussen pikkuruusunätkelmä vingvial Lathyrus heterophyllus L.

M

Lathyrus latifolius subsp. latifolius isoruusunätkelmä rosenvial

● ● ● ●

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler syylälinnun­herne gökärt Lathyrus linifolius var. linifolius suikosyylä­linnunherne Lathyrus linifolius var. montanus (Bernh.) Bässler soikkosyylälinnunherne Lathyrus maritimus Bigelow merinätkelmä strand­vial Lathyrus japonicus Willd. Lathyrus japonicus subsp. maritimus (L.) P. W. Ball Lathyrus japonicus subsp. maritimus var. acutifolius (Bab.) Bässler

Lathyrus japonicus subsp. maritimus var. glaber (Ser.) Fernald

Lathyrus japonicus subsp. maritimus var. maritimus Lathyrus japonicus subsp. maritimus var. pubescens (Hartm.) Karlsson

Norrlinia 34, 2019

● 3

● ● ● ● 1Checklist of the vascular plants of Finland

Lathyrus niger (L.) Bernh. mustalinnunherne vippärt Lathyrus odoratus L. tuoksunätkelmä luktärt Lathyrus palustris L. rantanätkelmä kärrvial Lathyrus palustris subsp. palustris silorantanätkelmä Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hultén karvarantanätkelmä Lathyrus pratensis L. niittynätkelmä gulvial Lathyrus sativus L. peltonätkelmä plattvial Lathyrus sylvestris L. metsänätkelmä backvial

Lathyrus tuberosus L. mukulanätkelmä knölvialLathyrus vernus (L.) Bernh. kevätlinnunherne vårärt

Lotus L. maitteet käringtänder

Lotus angustissimus L. nuolimaite dvärgkäringtand

● ● ● ●● 1

Medicago L. mailaset luserner

Medicago arabica (L.) Huds. laikkumailanen fläcklusern

1

Lotus corniculatus var. arenosus Jalas harjukeltamaite åskäringtand Lotus corniculatus var. carnosus Hartm. kyyrykeltamaite Lotus corniculatus var. corniculatus niittykeltamaite vanlig käringtand Lotus corniculatus var. fallax Chrtková suippukeltamaite Lotus corniculatus var. maritimus Rupr. merikeltamaite finsk käringtand Lotus corniculatus var. sativus Hyl. peltokeltamaite foderkäringtand

mattlusern

Medicago lupulina L. nurmimailanen humlelusern

Medicago lupulina var. glanduligera Ahlfv. nystynurmimailanenMedicago lupulina var. lupulina silonurmimailanenMedicago lupulina var. willdenowiana W. D. J. Koch välinurmimailanen

Medicago minima (L.) Bartal. pikkumailanen sandlusern

Medicago monantha (C. A. Mey.) Trautv. sapelimailanen sabellusern Trigonella monantha C. A. Mey.

Medicago murex Willd. kerämailanen klotlusern Medicago orbicularis (L.) Bartal. kiekkomailanen hjullusern

Medicago orthoceras (Kar. & Kir.) Trautv. sarvimailanen hornlusern Trigonella orthoceras Kar. & Kir.

Medicago polymorpha L. piikkimailanen tagglusern 2

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. hentomaite smal käringtand Lupinus L. lupiinit lupiner

.

1

Lupinus angustifolius L. sinilupiini blålupin

1

Lupinus luteus L. keltalupiini gullupin

3

Lupinus nootkatensis Donn ex Sims alaskanlupiini sandlupin

3

Lupinus polyphyllus Lindl. komealupiini blomsterlupin

Lupinus ×regalis Bergmans kirjolupiini regnbågslupin = Lupinus arboreus Sims × polyphyllus Lupinus nootkatensis × polyphyllus = Lupinus ×pseudopolyphyllus C. P. Sm.

Medicago sativa L. sinimailanen blålusern * Medicago sativa subsp. sativa

Medicago truncatula Gaertn. palikkamailanen tornlusern

2

Lotus hispidus DC. sukasmaite Lotus pedunculatus Cav. isomaite sumpkäringtand

Medicago falcata L. sirppimailanen gullusern * Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. rantamailanen

Lotus corniculatus L. keltamaite käringtand Lotus corniculatus var. alandicus Chrtková saaristokeltamaite

57

Medicago ×varia Martyn rehumailanen mellanlusern * = Medicago falcata × sativa Medicago sativa subsp. ×varia (Martyn) Arcang.

Melilotus Mill. mesikät sötväpplingar

Melilotus albus Medik. valkomesikkä vit sötväppling Melilotus altissimus Thuill. isomesikkä stor sötväppling

Melilotus dentatus (Waldst. & Kit.) Pers. rantamesikkä strandsötväppling Melilotus indicus (L.) All. intianmesikkä dvärgsötväppling

Melilotus officinalis (L.) Lam. rohtomesikkä gul sötväppling

Melilotus sulcatus Desf. uurremesikkä ribbsötväppling

Melilotus wolgicus Poir. volganmesikkä rysk sötväppling Onobrychis Mill. esparsetit esparsetter 1

Onobrychis viciifolia Scop. rehuesparsetti esparsett

58

Suomen putkilokasvien luettelo

Ononis L. orakot puktörnen

Ononis maweana Ball etelänorakko

● ●Ononis spinosa L. ruusuorakko åsnetörne Ononis spinosa subsp. arvensis (L.) Greuter & Burdet kenttäorakko stallört Ononis arvensis L. Ononis procurrens subsp. arvensis (L.) Corb. Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort.) P. Fourn. rento-orakko puktörne Ononis arvensis subsp. maritima (Dumort.) Nyman Ononis repens L.

Ornithopus L. linnunjalat serradellor

Ornithopus compressus L. keltalinnunjalka gulserradella

Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby soijasenna sojasenna Senna occidentalis (L.) Link kahvisenna Senna tora (L.) Roxb. sirppisenna läkesenna Cassia tora L. Sesbania Scop. kolibrinpavut Sesbania exaltata (Raf.) Rydb. tikaskolibrinpapu Sesbania herbacea auct. 3

dvärgserradellaOrnithopus sativus subsp. isthmocarpus (Coss.) Dostál etelänpeltolinnunjalkaOrnithopus sativus subsp. sativus rehupeltolinnunjalka

Oxytropis DC. keulankärjet klovedlar

● ● ●

Oxytropis campestris (L.) DC. kenttäkeulankärki fältvädel Oxytropis campestris subsp. sordida (Willd.) C. Hartm. idänkeulankärki ryssvedel Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J. Gay tunturikeulankärki lappvedel

Phaseolus L. (hyöty)pavut bönor M Phaseolus

vulgaris L. tarhapapu böna

Pisum L. (elo)herneet ärter 1

Pisum sativum L. (sato)herne ärt

1

Pisum sativum var. arvense (L.) Poir. peltoherne foderärt

1

Pisum sativum var. sativum ruokaherne trädgårdsärt

Securigera DC. kärsäpalot rosenkroniller Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfl. keltakärsäpalko sabelväppling 1

Securigera varia (L.) Lassen kirjokärsäpalko rosenkronill Coronilla varia L.

Senna Mill. sennat sennor Senna alexandrina Mill. aleksandriansenna senna Senna italica Mill. italiansenna

Sesbania sesban (L.) Merr. egyptinkolibrinpapu

Thermopsis R. Br. revonpavut lupinväpplingar M Thermopsis

lanceolata R. Br. aasianrevonpapu asiatisk lupinväppling

3

Ornithopus perpusillus L. pikkulinnunjalka Ornithopus sativus Brot. peltolinnunjalka serradella

Norrlinia 34, 2019

Thermopsis montana Nutt. vuorirevonpapu lupinväppling

Trifolium L. (tähkä)apilat klövrar Trifolium alpestre L. ruusuapila alpklöver

● Trifolium arvense L. jänönapila harklöver ● Trifolium aureum Pollich kelta-apila gullklöver Trifolium campestre Schreb. rentoapila jordklöver Trifolium dubium Sibth. pikkuapila trådklöverTrifolium fragiferum L. rakkoapila smultronklöver

Trifolium glomeratum L. keräapila nystklöver 2

Trifolium hybridum L. alsikeapila alsikeklöverTrifolium hybridum subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn. rentoalsikeapila liten alsikeköver

3

Trifolium hybridum subsp. hybridum rehualsikeapila vanlig alsikeklöver

2

Trifolium incarnatum L. veriapila blodklöver

Trifolium lappaceum L. takiaisapila kardborrsklöver Trifolium lupinaster L. kaita-apila lupinklöverTrifolium medium L. metsäapila skogsklöver

Trifolium micranthum Viv. siroapila spädklöver

● Trifolium montanum L. mäkiapila backklöver

Trifolium ochroleucon Huds. kalvasapila blekklöver

Trifolium patens Schreb. notkea-apila spretklöver

●2 Trifolium pratense L. puna-apila rödklöver ● Trifolium pratense var. pratense niittypuna-apila ängsrödklöver

3

Trifolium pratense var. sativum Schreb. peltopuna-apila foderrödklöver

●2 Trifolium repens L. valkoapila vitklöver 2

Trifolium resupinatum L. tuoksuapila doftklöver

2

Trifolium resupinatum var. majus Boiss. persiantuoksuapila stor doftklöver

2

Trifolium resupinatum var. resupinatum pikkutuoksuapila liten doftklöver

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Trifolium scabrum L. karhea-apila strävklöver

2

● Trifolium spadiceum L. musta-apila brunklöver M Trifolium

subterraneum L. maa-apila grävklöver

Trifolium tomentosum L. nukka-apila ullklöver Trigonella L. sarviapilat trigonellor

Trigonella caerulea (L.) Ser. sinisarviapila blåväppling

Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. kaitarehuvirna liten sommarvicker Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Gaudin

2

Vicia sativa subsp. sativa peltorehuvirna fodervicker

● ● ●

Trigonella foenum-graecum L. rohtosarviapila bockhornsklöver

Trigonella hierosolymitana Boiss. kultasarviapila

Vicia L. (terttu)virnat vickrar Lens Mill.

● ●

Vicia cassubica L. pommerinvirna backvicker Vicia cracca L. hiirenvirna kråkvicker

Vicia villosa subsp. varia (Host.) Corb. myllyruisvirna kvarnvicker

1

Vicia villosa subsp. villosa peltoruisvirna vanlig luddvicker

linnunruohokasvit jungfrulinsväxter

Polygala L. linnunruohot jungfrulinsläktetPolygala amarella Crantz katkeralinnunruoho rosettjungfrulinPolygala comosa Schkuhr tupsulinnunruoho toppjungfrulin

Polygala serpyllifolia Hosé nummilinnunruoho

Vicia ervilia (L.) Willd. linssivirna linsvicker Vicia faba L. härkäpapu bondböna

Vicia hybrida L. kalvasvirna solvicker

● Vicia lathyroides L. nätkelmävirna vårvicker 1

Vicia lens (L.) Coss. & Germ. (rokka)linssi lins Lens culinaris Medik.

Vicia lutea L. keltavirna gulvicker Vicia melanops Sibth. & Sm. mustatäplävirna brokvicker

Vicia narbonensis L. purppuravirna

Vicia narbonensis subsp. narbonensis ranskanpurppuravirna klotvickerVicia narbonensis subsp. serratifolia (Jacq.) Nyman sahapurppuravirna tandvicker Vicia serratifolia Jacq.

Vicia orobus DC. nummivirna ljungvicker Vicia pannonica Crantz unkarinvirna

Vicia villosa Roth ruisvirna luddvicker

Polygalaceae Hoffmanns. & Link

Vicia dumetorum L. pensaikkovirna buskvicker 1

Vicia sepium subsp. sepium etelänaitovirna sydhäckvicker

1

Trigonella grandiflora Bunge komeasarviapila

Ulex europaeus L. euroopanpiikkiherne ärttörne

Vicia sepium subsp. montana (W. D. J. Koch) Hämet-Ahti niittyaitovirna nordhäckvicker

Vicia unijuga A. Braun siperianvirna praktvicker 1

haktrigonella Trigonella hamosa auct.

Ulex L. piikkiherneet ärttörnen

Vicia sepium L. aitovirna häckvicker

Vicia tenuifolia Roth tuoksuvirna luktvicker

Trigonella glabra Thunb. keltasarviapila ?

Vicia sativa L. rehuvirna åkervickerTrifolium squamosum L. meriapila Trifolium striatum L. juova-apila strimklöver

hedjungfrulinPolygala vulgaris L. isolinnunruoho jungfrulin

Rosales Bercht. & J. Presl Rosaceae Juss. ruusukasvit rosväxter Agrimonia L. verijuuret småborrarAgrimonia eupatoria L. maarianverijuuri småborre

● Agrimonia pilosa Ledeb. idänverijuuri rysk småborre

● Agrimonia procera Wallr. tuoksuverijuuri luktsmåborre

.

Agrimonia eupatoria × procera = Agrimonia ×wirtgenii Asch. & Graebn.

Alchemilla L. poimulehdet daggkåpor Aphanes L.Vicia pannonica subsp. pannonica keltaunkarinvirna ungersk vicker

● Alchemilla acutiloba Opiz piennarpoimulehtiVicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman kirjounkarinvirna strimvickerVicia peregrina L. muukalaisvirna pilgrimsvicker Vicia pisiformis L. hernevirna ärtvicker

59

stjärndaggkåpa

Alchemilla alpina L. tunturipoimulehti fjällkåpa

Alchemilla arvensis (L.) Scop. peltopoimulehti storjungfrukam Aphanes arvensis L.

60

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Alchemilla auriculata Juz. korvakepoimulehti

Alchemilla sarmatica Juz. vastakarvapoimulehti

Alchemilla australis (Rydb.) Bomble kääpiöpoimulehti småjungfrukam Aphanes australis Rydb.

Alchemilla semilunaris Alechin puolikuupoimulehti måndaggkåpa

örondaggkåpa

● Alchemilla baltica Sam. ex Juz. ● ?

Alchemilla borealis Sam. ex Juz. harvahammaspoimulehti norddaggkåpa

Alchemilla cymatophylla Juz. suppilopoimulehti vågdaggkåpaAlchemilla filicaulis Buser hentopoimulehti Alchemilla filicaulis var. filicaulis silohentopoimulehti späddaggkåpa Alchemilla filicaulis var. vestita (Buser) Rothm. partahentopoimulehti vindaggkåpa

Alchemilla gibberulosa H. Lindb. nyppypoimulehti vårtdaggkåpaAlchemilla sergii V. N. Tikhom. sotapoimulehti ryssdaggkåpa Alchemilla polemochora S. E. Fröhner

tummasuonipoimulehti baltisk daggkåpa

Alchemilla coriacea Buser nahkeapoimulehti

● ●

sarmatisk daggkåpa

Alchemilla glabra Neygenf. lähteikköpoimulehti glatt daggkåpa

Alchemilla stellaris Juz. tähtipoimulehti Alchemilla straminea Buser kaljupoimulehti halmdaggkåpa

● Alchemilla subcrenata Buser hakamaapoimulehti ängsdaggkåpa

Alchemilla subglobosa C. G. Westerl.ruotsinpoimulehti valldaggkåpa

Alchemilla wichurae (Buser) Stefánsson terävälovipoimulehti skårdaggkåpa

Alchemilla xanthochlora Rothm. pyökkipoimulehti kustdaggkåpa

Amelanchier Medik. tuomipihlajat häggmisplar 3

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. marjatuomipihlaja sen häggmispel

3kaljuvarsipoimulehti glattstjälksdaggkåpa

Alchemilla glaucescens Wallr. harmaapoimulehti sammetsdaggkåpa

Amelanchier laevis Wiegand sirotuomipihlaja kopparhäggmispel

3Alchemilla glomerulans Buser keräpääpoimulehti källdaggkåpa

Amelanchier lamarckii F. G. Schroed. rusotuomipihlaja prakthäggmispel

3

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch isotuomipihlaja häggmispel

Alchemilla glabricaulis H. Lindb.

Alchemilla heptagona Juz.

seitsenkulmapoimulehti sjuhörnig daggkåpa

● Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb. sykeröpoimulehti styvhårig daggkåpa

Alchemilla leiophylla Juz. vjatkanpoimulehti slätdaggkåpa

● Alchemilla micans Buser silkkipoimulehti glansdaggkåpa

Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut. keripoimulehti

Argentina Hill parihanhikit gåsörter

● ●

Argentina anserina subsp. anserina pihaketohanhikki vanlig gåsört Potentilla anserina subsp. anserinaArgentina anserina subsp. groenlandica (Tratt.) Á. Löve meriketohanhikki grönlandsgåsört Potentilla anserina subsp. egedei (Wormsk.) Hiitonen Potentilla anserina subsp. groenlandica Tratt.

kronjungfrukam Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.

3

Alchemilla mollis (Buser) Rothm. jättipoimulehti jättedaggkåpa

● Alchemilla monticola Opiz laidunpoimulehti betesdaggkåpaAlchemilla murbeckiana Buser munuaispoimulehti njurdaggkåpa

Alchemilla parcipila Juz. harvakarvapoimulehti

● Alchemilla plicata Buser laskospoimulehti trubbdaggkåpa

● Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Alexandrov & Nekr. pyöröpoimulehti hjuldaggkåpa

● Alchemilla samuelssonii Rothm. ex S. E. Fröhner tylppähammaspoimulehti stubbdaggkåpa

Argentina anserina (L.) Rydb. ketohanhikki gåsört Potentilla anserina L.

Aria (Pers.) Host lapapihlajat vitoxlar 3

Aria edulis (Willd.) M. Roem. saksanpihlaja vitoxel Sorbus aria (L.) Crantz

Aronia Medik. aroniat aronior 3

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott musta-aronia svartaronia

3

Aronia ×prunifolia (Marshall) Rehder koristearonia slånaronia = Aronia arbutifolia (L.) Pers. × melanocarpa

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Aruncus L. töyhtöangervot plymspireor 3

Aruncus dioicus (Walter) Fernald isotöyhtöangervo plymspirea

Chaenomeles Lindl. ruusukvittenit rosenkvittnar M Chaenomeles

japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach japaninruusukvitteni liten rosenkvitten

3

.

Comarum palustre L. (suo)kurjenjalka kråkklöver Potentilla palustris (L.) Scop.

Cotoneaster Medik. tuhkapensaat oxbär 3

Cotoneaster fangianus T. T. Yu sirotuhkapensas stort blodoxbär

3

Cotoneaster integerrimus Medik. euroopantuhkapensas tyskt oxbär *

3

Cotoneaster laxiflorus Jacq. ex Lindl. mustamarjatuhkapensas svartoxbär Cotoneaster niger (Fr.) Fr.

3

Dasiphora Raf. pensashanhikit tokar 33

Crataegus douglasii Lindl. mustamarjaorapihlaja douglashagtorn

3

Crataegus flabellata (Bosc ex Spach) K. Koch kanadanorapihlaja kanadahagtorn

3

Dryas octopetala L. tunturilapinvuokko fjällsippa

Drymocallis Fourr. ex Rydb. valkohanhikit trollsmultron­släktet 3

Drymocallis rupestris (L.) Soják (kallio)valkohanhikki trollsmultron Potentilla rupestris L.

Filipendula Mill. tuoksuangervot älggrässläktet 3

Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. jättimesiangervo jätteälggräs

M Filipendula

●1 Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö Crataegus L. orapihlajat hagtornar

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. keltapensashanhikki tok Potentilla fruticosa L.

Dryas L. lapinvuokot fjällsippor

Cotoneaster lucidus Schltdl. kiiltotuhkapensas häckoxbär kalliotuhkapensas rött oxbär * Cotoneaster integerrimus auct.

Crataegus submollis Sarg. iso-orapihlaja trädhagtorn Crataegus monogyna × rhipidophylla kuuruorapihlaja = Crataegus ×subsphaerica Gand.

Comarum L. kurjenjalat kråkklövrar

rubra (Hill) B. L. Rob. preeriamesiangervo amerikanskt älggräs

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (niitty)mesiangervo älggräs

● Filipendula vulgaris Moench sikoangervo brudbröd Fragaria L. mansikat smultronsläktet

Crataegus flabellata var. grayana (Eggl.) häckhagtorn Crataegus grayana Eggl.

3

Fragaria ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier puutarhamansikka jordgubbe

3

Fragaria chiloënsis (L.) Duchesne ex Weston chilenmansikka jättesmultron

3

Fragaria moschata Weston ukkomansikka parksmultron Fragaria muricata Mill.

E. J. Palmer aitaorapihlaja

3

Crataegus laevigata (Poir.) DC. pyöröorapihlaja rundhagtorn

3

Crataegus ×media Bechst. ruusuorapihlaja hybridhagtorn = Crataegus laevigata × monogynatrubbhagtorn Crataegus monogyna subsp. nordica Franco

● Fragaria viridis Weston karvamansikka

●1 Crataegus monogyna Jacq. tylppöorapihlaja

●1 Crataegus rhipidophylla Gand. suippuorapihlaja flikhagtorn Crataegus curvisepala Lindm.

● ●

Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla siirosuippuorapihlaja spetshagtorn Crataegus rhipidophylla var. ronnigeri (K. Malý) Janjić tanasuippuorapihlaja korallhagtorn Crataegus curvisepala subsp. lindmanii (Hrabětová) Byatt

3

3

Crataegus sanguinea Pall. siperianorapihlaja sibirisk hagtorn

Fragaria vesca L. ahomansikka smultron Fragaria virginiana Mill. virginianmansikka scharlakanssmultron backsmultron

.

Fragaria vesca × viridis = Fragaria ×bifera

Duchesne

Fragaria ×hagenbachiana Lange ex W. D. J. Koch Geum L. kellukat nejlikrotssläktet Waldsteinia Willd.

Geum aleppicum Jacq. idänkellukka rysk nejlikrot M Geum

coccineum Sibth. & Sm. tulikellukka röd nejlikrot

Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (Hrabětová)

K. I. Chr.

61

3Geum macrophyllum Willd. japaninkellukka amerikansk nejlikrot Geum rivale L. ojakellukka humleblomster

62

Suomen putkilokasvien luetteloGeum rivale var. rivale rusko-ojakellukka vanligt humleblomsterGeum rivale var. subalpinum (Neuman) Selander keltaojakellukka stort humleblomster

3

● 3

.

Geum ternatum (Stephan) Smedmark rönsyansikka vinterwaldsteinia Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch Geum urbanum L. kyläkellukka nejlikrot Geum waldsteinia Baill. mätäsansikka rosettwald­steinia Waldsteinia geoides Willd. Geum aleppicum × urbanum = Geum ×spurium

Fisch. & C. A. Mey.

. . .

Geum coccineum × rivale = Geum ×jankae Beck Geum quellyon Sweet × rivale Geum rivale × urbanum = Geum ×intermedium

Ehrh.

Hedlundia Sennikov & Kurtto limipihlajat rönnoxlar

Norrlinia 34, 2019

Potentilla L. sormihanhikit fingerörter

● Potentilla anglica Laichard. lännenhanhikki revig blodrot

● ●

Potentilla arenosa (Turcz.) Juz. paasihanhikki * Potentilla arenosa subsp. chamissonis (Hultén) Elven & D. F. Murray ruijanpaasihanhikki klipp­fingerört * Potentilla chamissonis Hultén

● Potentilla argentea L. hoikkahopeahanhikki ● ● 3

femfingerört *

Potentilla argentea var. argentea ketohopeahanhikki vanlig femfingerört * Potentilla argentea var. demissa (Jord.) Lehm. rentohopeahanhikki liten femfingerört * Potentilla atrosanguinea G. Lodd. ex D. Don verihanhikki blodfingerört

Potentilla aurea L. kultahanhikki gullfingerörtPotentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch keväthanhikki vårfingerört

●2 Hedlundia hybrida (L.) Sennikov & Kurtto.

● Potentilla intermedia L. huhtahanhikki finsk

suomenpihlaja finnoxel Sorbus hybrida (L.) L.

Hedlundia hybrida × Scandosorbus intermedia Sorbus hybrida × intermedia

.

Hedlundia hybrida × Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia × hybrida Sorbus teodori auct.

Potentilla inclinata Vill. harmaahanhikki rysk fingerört fingerört

M Potentilla

megalantha Takeda japaninhanhikki storblommig fingerört

● Potentilla neglecta Baumg. tanakkahopeahanhikki

Malus Mill. omenapuut aplar 3

Malus baccata (L.) Borkh. marjaomenapuu bärapel

3

Malus domestica (Suckow) Borkh. tarhaomenapuu apel

3

Malus prunifolia (Willd.) Borkh. siperianomenapuu sibirisk apel

M Malus

Purpurea-Ryhmä purppuraomenapuut purpurapel

● 3

3

.

Malus sylvestris (L.) Mill. metsäomenapuu vildapel Malus toringo (Siebold) de Vriese japaninmarjaomenapuu rönnbärsapel Malus toringo var. sargentii (Rehder) C. K. Schneid. marjaomenapensas bukettapel Malus domestica × sylvestris

Neillia D. Don neilliat klockspireor Stephanandra Siebold & Zucc. 3

Neillia incisa (Thunb.) S. H. Oh siroseppelvarpu stefanandra Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel

Physocarpus (Cambess.) Raf. heisiangervot smällspireor M Physocarpus

opulifolius (L.) Maxim. lännenheisiangervo smällspirea

Potentilla erecta (L.) Raeusch. rätvänä blodrot

● ● ● ● ● ●stor femfingerört * Potentilla argentea subsp. impolita auct. Potentilla impolita auct.

Potentilla neglecta var. acutifida (Markl.) Kurtto liuskahopeahanhikki vasstandad femfingerört * Potentilla argentea var. acutifida (Markl.) Karlsson Potentilla neglecta var. decora (Markl.) Kurtto sirohopeahanhikki smal femfingerört * Potentilla argentea var. decora (Markl.) Karlsson Potentilla neglecta var. dissecta (Wallr.) Markova pulskahopeahanhikki flikig femfingerört * Potentilla argentea var. dissecta Wallr. Potentilla neglecta var. neglecta isohopeahanhikki * Potentilla argentea var. incanescens (Opiz) Focke Potentilla nivea L. pahtahanhikki lappfingerört * Potentilla norvegica L. peltohanhikki norsk finger­ört Potentilla norvegica subsp. hirsuta (Michx.) Hyl. amerikanpeltohanhikki Potentilla norvegica subsp. norvegica euroopanpeltohanhikki

Potentilla recta L. pystyhanhikki styv fingerört

Potentilla recta subsp. pilosa (Willd. ex Poiret) Jáv. kaakonpystyhanhikki

Norrlinia 34, 2019Checklist of the vascular plants of Finland

Potentilla recta subsp. recta rikkipystyhanhikki

● Potentilla reptans L. suikerohanhikki revfingerört ● Potentilla subarenaria Borbás ex Zimmeter sakarahanhikki grå småfingerört *

Potentilla supina L. rentohanhikki kvarnfingerört

Potentilla supina subsp. costata Soják idänrentohanhikki sibirisk kvarnfingerörtPotentilla supina subsp. paradoxa (Nutt.) Soják lännenrentohanhikki amerikansk kvarnfingerörtPotentilla supina subsp. supina euroopan­rentohanhikki europeisk kvarnfingerört

Potentilla tergemina Soják sulkahanhikki fjäderfingerört * Potentilla hypoleuca auct.

Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link saksanhanhikki tysk fingerört

Potentilla tobolensis Th. Wolf ex Pavlov resuhanhikki

● Potentilla verna L. pikkuhanhikki småfingerört * Potentilla tabernaemontani Asch. Potentilla neumanniana auct.

.

3

Potentilla crantzii × nivea = Potentilla ×breunia

Huter

.

Potentilla erecta × reptans = Potentilla ×italica

.

● ● ●

3

Prunus padus subsp. borealis (Schübeler ex A. Blytt) Nyman pohjanlehtotuomi nordhägg Prunus padus subsp. padus etelänlehtotuomi vanlig hägg Prunus pensylvanica L. f. pilvikirsikka amerikanskt häggkörsbär

Prunus persica (L.) Batsch (tarha)persikka persika 3

● 3

Prunus sargentii Rehder rusokirsikka bergkörsbär Prunus spinosa L. oratuomi slån Prunus virginiana L. virginiantuomi virginiahägg

Pyrus L. päärynäpuut päronsläktet 3

Pyrus communis L. (sato)päärynäpuu

3

Pyrus communis subsp. communis tarhapäärynäpuu päron

3

Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh. villipäärynäpuu vildpäron Pyrus pyraster (L.) Burgsd.

Rosa L. (aito)ruusut rosor

●1 Rosa acicularis Lindl. karjalanruusu finnros Rosa alba L. neidonruusu jungfruros

3

Potentilla intermedia × norvegica

Rosa blanda Aiton kanadanruusu labradorros

Poterium sanguisorba L. pikkuluppu pimpinell Sanguisorba minor Scop.

Poterium sanguisorba subsp. balearicum

(Bourg. ex Nyman) Stace pallepikkuluppu

vingpimpinell Sanguisorba minor subsp. balearica (Bourg. exPrunus padus L. lehtotuomi hägg

Lehm.

Poterium L. luput pimpinellerPrunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & krikon

Layens kriikunapuu

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb tarhamanteli mandel

Potentilla anglica × erecta = Potentilla ×suberecta Zimmeter

.Rosa caesia Sm. himmeäorjanruusu hårig nyponros * Rosa dumalis subsp. coriifolia (Fr.) P. Fourn.

●1 Rosa canina L. kaljukoiranruusu kal stenros * M Rosa

carolina L. carolinanruusu carolinaros

●1 Rosa cinnamomea L. metsäruusu kanelros Rosa majalis Herrm.

Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro

3

Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba silopikkuluppu äkta pimpinell Sanguisorba minor subsp. minor

Rosa cinnamomea ’Foecundissima’ mökinruusu bukettros Rosa majalis ’Foecundissima’

3

Rosa cinnamomea ’Tornedal’ tornionlaaksonruusu tornedalsros Rosa majalis ’Tornedal’

Poterium verrucosum Link ex D. Don välimerenluppu vårtpimpinell Sanguisorba minor subsp. magnolii (Spach) Cout.

63Prunus L. tuomet prunusar

Rosa corymbifera Borkh. karvakoiranruusu hårig stenros * Rosa canina subsp. dumetorum (Thuill.) Fr.

3

Prunus avium (L.) L. imeläkirsikka sötkörsbär

3

Rosa gallica L. gallianruusu provinsros

2

Prunus cerasifera Ehrh. kirsikkaluumupuu körsbärsplommon

3

Rosa Gallica-Ryhmä tarhagallianruusut gallicaros

3

Rosa glauca Pourr. punalehtiruusu daggros Rosa rubrifolia Vill.

3

Rosa Harisonii-Ryhmä tarhaharisoninruusut

3

Prunus cerasus L. hapankirsikka surkörsbär

3

Prunus domestica L. (tarha)luumupuu

3

Prunus domestica subsp. domestica jaloluumupuu plommon

? Rosa ×kamtchatica Vent. amurinruusu kamtjatkaros

64 3

Rosa ×majorugosa Palmén & Hämet-Ahti pietarinruusu St. Petersburgsros = Rosa cinnamomea × rugosa

M Rosa

● 3

×malyi A. Kern. piharuusu gårdsros = Rosa cinnamomea × pendulina Rosa mollis Sm. iharuusu hartsros Rosa villosa subsp. mollis (Sm.) Hook. f. Rosa multiflora Thunb. japaninköynnösruusu japansk klätterros

M Rosa

Rubus sect. Corylifolii Lindl. peittovatukat krypbjörnbärRubus aureolus Allander kuultovatukka gyllenbjörnbär Rubus plicatus auct.Rubus pruinosus Arrh. lehtovatukka hallonbjörnbär Rubus plicatus auct.

Rubus sect. Rubus aitokarhunvatukat äkta björnbär 3

nitida Willd. nukkeruusu dockros

×novae-angliae W. H. Lewis marianruusu carolinaglansros = Rosa carolina × virginiana Rosa ×obovata auct.

Rosa pendulina L. vuoriruusu bergros 3

Rosa rubiginosa L. omenaruusu äppelros

3

Rosa rugosa Thunb. kurtturuusu vresros

3

Rosa Rugosa-Ryhmä tarhakurtturuusut rugosaros

M Rosa

3

×rugotida Belder & Wijnands nukkekurtturuusu dockvresros = Rosa nitida × rugosa

M Rosa

spinosissima L. pimpinellaruusu pimpinellros Rosa pimpinellifolia L.

M

Rosa spinosissima ’Plena’ juhannusruusu fylld pimpinellros

M Rosa

’Splendens’ valamonruusu valamoros

M Rosa

virginiana Mill. kiiltoruusu glansros

● .

Rubus circipanicus E. H. L. Krause villavatukka circipaniskt björnbär

×

Rosa vosagiaca (N. H. F. Desp.) Déségl. heleäorjanruusu kal nyponros * Rosa dumalis auct. Rosa cinnamomea × mollis Rosa majalis × mollis

.Rubus arcticus × saxatilis

Rubus chamaemorus L. muurain, hilla, lakka hjortron

+P Rubus humulifolius C. A. Mey. siperianlillukka sibiriskt stenbär

.

Rubus caesius × idaeus = Rubus ×pseudoidaeus

(Weihe) Lej.

Rubus ×idaeoides Ruthe

.

Rubus caesius × saxatilis = Rubus ×areschougii

A. Blytt

.

Rubus idaeus × saxatilis = Rubus ×digeneus

H. Lindb.

Sanguisorba L. luppiot storpimpineller M Sanguisorba

obtusa Maxim. nuokkuluppio rosenpimpinell

2

odoratus L. tuoksuvatukka rosenhallon

M Rubus

parviflorus Nutt. valkovatukka nutkahallonRubus saxatilis L. (euroopan)lillukka stenbär

Sanguisorba officinalis L. punaluppio blodtopp

Scandosorbus Sennikov ruotsinpihlajat oxlar

●2 Scandosorbus intermedia (Ehrh.) Sennikov

ruotsinpihlaja oxel Borkhausenia intermedia (Ehrh.) Sennikov & Kurtto Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. Sorbus suecica (Krok.) Almq.

.

Scandosorbus intermedia × Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia × intermedia

Sibbaldia L. närvänät dvärgfingerörterSibbaldia procumbens L. tunturinärvänä dvärg­fingerört

M Sibbaldia

tridentata (Aiton) Paule & Soják vitinärvänä tretandsfingerört Potentilla tridentata Aiton

●1 Rubus idaeus L. (puna)vadelma skogshallon M Rubus

laciniatus Willd. liuskavatukka flikbjörnbär

Rubus arcticus × idaeus mesivadelma åkerbärshallon = Rubus ×binatus H. Lindb.

Rubus L. vatukat rubusar

● Rubus arcticus L. mesimarja åkerbär ●1 Rubus caesius L. sinivatukka blåhallon ● Rubus ×castoreus Laest. mesilillukka bäverbär =

Rubus grabowskii Weihe ex Günther, Grab. & Wimm. valtikkavatukka spirbjörnbär

M Rubus

Rosa sherardii Davies okaruusu luddros Rosa ×spaethiana Graebn. neuvoksenruusu rådsros = Rosa palustris Marshall × rugosa

Rubus allegheniensis Porter mustavatukka sammetsbjörnbär

Rubus bifrons Vest leijavatukka banbjörnbär

M RosaNorrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Sibbaldianthe Juz. hanhiot spetsfingerörter

Sibbaldianthe bifurca (L.) Kurtto & T. Erikss. pihtihanhio spetsfingerört Potentilla bifurca L.Sibbaldianthe bifurca subsp. orientalis (Juz.) Kurtto & T. Erikss. idänpihtihanhio

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Sorbaria (Ser.) A. Braun pihlaja-angervot rönnspireor 3

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun viitapihlaja-angervo rönnspirea

×Sorbaronia C. K. Schneid. pihloniat sorbaronior 3

×Sorbaronia mitschurinii (A. K. Skvortsov & Maitul.) Sennikov marjapihlonia bärsorbaronia Aronia ×mitschurinii A. K. Skvortsov & Maitul.

Sorbus L. paripihlajat rönnar

● ● ●

Sorbus aucuparia L. (koti)pihlaja rönn Sorbus aucuparia subsp. aucuparia etelänkotipihlaja vanlig rönn Sorbus aucuparia subsp. glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl. pohjankotipihlaja nordrönn

Spiraea L. pensasangervot spireor 3

Spiraea alba Du Roi valkopajuangervo *

3

Spiraea alba var. alba vitipajuangervo vitspirea *

M

Spiraea alba var. latifolia (Aiton) Dippel kaljupajuangervo bredspirea * Spiraea latifolia (Aiton) Borkh.

3

Spiraea ×arguta Zabel morsiusangervo brudspirea = Spiraea ×multiflora Zabel × thunbergii Blume

M Spiraea

betulifolia Pall. koivuangervo björkspirea

3

Spiraea ×billardii Hérincq rusopajuangervo klasespirea * = Spiraea douglasii × salicifolia L

3

Spiraea chamaedryfolia L. idänvirpiangervo kvastspirea

M Spiraea

×cinerea Zabel neitoangervo hybridspirea = Spiraea cana Waldst. & Kit. × hypericifolia L.

M Spiraea

douglasii Hook. lännenpajuangervo douglasspirea *

M Spiraea

’Grefsheim’ norjanangervo norskspirea

M Spiraea

japonica L. f. japaninangervo praktspirea Spiraea ×bumalda auct.

M Spiraea

media Schmidt taiganvirpiangervo fransspirea

3

Spiraea ×rosalba Dippel mökinpajuangervo torpspirea * = Spiraea alba × salicifolia L. Spiraea ×rubella Dippel

M Spiraea

×sanssouciana K. Koch keisarinangervo kejsarspirea = Spiraea douglasii × japonica

Elaeagnaceae Juss. hopeapensaskasvit havtornsväxter

Elaeagnus L. hopeapensaat silverbuskar M Elaeagnus

angustifolia L. idänhopeapensas smalbladig silverbuske

M Elaeagnus

commutata Bernh. ex Rydb. lännenhopeapensas silverbuske

65

Hippophaë L. tyrnit havtornar

●1 Hippophaë rhamnoides L. (hopea)tyrni havtorn Rhamnaceae Juss. paatsamakasvit brakveds­växter

Frangula Mill. haprapaatsamat brakvedssläktetFrangula alnus Mill. korpipaatsama brakved Rhamnus frangula L.

Rhamnus L. ristipaatsamat getaplarRhamnus cathartica L. orapaatsama getapel

Ulmaceae Mirb. jalavakasvit almväxter Ulmus L. jalavat almar

●2 Ulmus glabra Huds. vuorijalava skogsalm 3

Ulmus ×hollandica Mill. puistojalava hybridalm = Ulmus glabra × minor Mill.

●1 Ulmus laevis Pall. kynäjalava vresalm

Cannabaceae Martinov hamppukasvit hampväxter Cannabis L. hamput hampor 1

Cannabis sativa L. hamppu hampa

Humulus L. (köynnös)humalat humlesläktet

●1 Humulus lupulus L. (salko)humala humle

Moraceae Gaudich. mulperikasvit mullbärsväxter Ficus L. (marja)viikunat fikonsläktet 3

Ficus carica L. aitoviikuna fikon

Urticaceae Juss. nokkoskasvit nässelväxter Parietaria L. muuriyrtit väggörter

Parietaria judaica L. rentomuuriyrtti grenig väggört Urtica L. (aito)nokkoset nässlor

● ● ● ● ●

Urtica dioica L. isonokkonen brännässla Urtica dioica subsp. dioica etelännokkonen ogräsnässla Urtica dioica subsp. sondenii (Simmons) Hyl. pohjannokkonen Urtica dioica subsp. sondenii var. holosericea Fr. lehtonokkonen skogsnässla Urtica dioica subsp. sondenii var. sondenii lapinnokkonen fjällnässla

Urtica pilulifera L. pallonokkonen romersk nässla

● Urtica urens L. rautanokkonen etternässla

66

Fagales Engl.Fagaceae Dumort. pyökkikasvit bokväxterFagus L. (kehto)pyökit bokar 3

Fagus sylvatica L. lehtopyökki bok

Quercus L. tammet ekar

●2 Quercus robur L. metsätammi skogsek 3

Quercus rubra L. punatammi rödek

Myricaceae Rich. ex Kunth suomyrttikasvit porsväxter

Myrica L. suomyrtit porssläktetMyrica gale L. (saha)suomyrtti pors

Juglandaceae DC. ex Perleb jalopähkinäkasvit valnötsväxter

Juglans L. jalopähkinät valnötter 3

Juglans ailanthifolia Carrière japaninjalopähkinä japansk valnöt Juglans mandshurica var. sachalinensis (Miyabe & Kudo) Kitam

3

Juglans cinerea L. amerikanjalopähkinä grå valnöt

3

Juglans mandshurica Maxim. mantsurianjalopähkinä mandchurisk valnöt

Pterocarya Kunth siipipähkinät vingnötter 3

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. japaninsiipipähkinä japansk vingnöt

Betulaceae Gray koivukasvit björkväxter Alnus Mill. lepät alar

● ● ● ●

. .Betula pendula var. pendula vihtakoivu vanlig vårtbjörk Betula pendula var. lapponica (Lindq.) Hämet-Ahti Betula pubescens Ehrh. hieskoivu glasbjörk Betula pubescens subsp. czerepanovii (N. I. Orlova) Hämet-Ahti tunturikoivu fjällbjörk Betula pubescens subsp. czerepanovii var. appressa Kallio & Y. Mäkinen kiilopääntunturikoivu krypbjörk

● ● . .

Betula pubescens subsp. czerepanovii var. czerepanovii isotunturikoivu vanlig fjällbjörk Betula pubescens subsp. pubescens metsähieskoivu vanlig glasbjörk Betula nana × pendula = Betula ×bottnica Mela Betula nana × pubescens = Betula ×intermedia

(Hartm.) E. Thomas ex Gaudin

. . .

Betula nana × pubescens subsp. czerepanovii Betula nana × pubescens subsp. pubescens Betula pendula × pubescens hybridikoivu hybridbjörk = Betula ×aurata Borkh.

Carpinus L. valkopyökit avenbokar 3

Carpinus betulus L. euroopanvalkopyökki avenbok

Corylus L. pähkinäpensaat hasslar

●1 Corylus avellana L. (euroopan)pähkinäpensas hassel

Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J. Presl Cucurbitaceae Juss. kurkkukasvit gurkväxter

Alnus incana (L.) Moench harmaaleppä gråal

Bryonia L. koiranköynnökset hundrovor

Alnus incana subsp. incana etelänharmaaleppä Alnus incana subsp. incana var. argentata Norrl. karjalanharmaaleppä karelsk gråal

1

Bryonia alba L. mustakoiranköynnös svart hundrova

2

Bryonia dioica Jacq. punakoiranköynnös röd hundrova Bryonia cretica auct.

Alnus incana subsp. incana var. incana viherharmaaleppä vanlig gråal Alnus incana subsp. kolaënsis (N. I. Orlova) Á. Löve & D. Löve kuolanharmaaleppä lappal Alnus glutinosa × incana = Alnus ×pubescens hybridileppä

Tausch

Alnus glutinosa × incana subsp. incana

Betula L. koivut björkar

● ●

● ●

Betula pendula var. carelica (Merckl.) Hämet-Ahti visakoivu masurbjörk

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. tervaleppä klibbal

● ●

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Betula nana L. vaivaiskoivu dvärgbjörk Betula pendula Roth rauduskoivu vårtbjörk

Citrullus Schrad. liuskamelonit vattenmeloner Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai vesimeloni vattenmelon Cucumis L. (sato)kurkut gurkor 2

Cucumis melo L. (herkku)meloni melon

Cucumis metuliferus E. Mey. ex Naudin kivakurkku kiwano 3

Cucumis sativus L. (vihannes)kurkku gurka

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Cucurbita L. (aito)kurpitsat pumpor M Cucurbita

pepo L. (sato)kurpitsa pumpa

?

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. ruiskukurkku sprutgurka

Echinocystis Torr. & A. Gray piikkikurkut taggrevor 3

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray piikkikurkku taggreva

Sicyos L. karvakurkut hårgurkor Sicyos angulatus L. nokkakarvakurkku hårgurka

Begoniaceae C. Agardh begoniakasvit begoniaväxter

Oxalis latifolia Kunth eväkäenkaali

M Oxalis

Ecballium A. Rich. ruiskukurkut sprutgurkor

knölbegonia

Celastrales Link Celastraceae R. Br. kelasköynnöskasvit benvedsväxter

Celastrus L. kelasköynnökset träddödare 3

Celastrus orbiculatus Thunb. japaninkelasköynnös japansk träddödare

Euonymus L. sorvarinpensaat benvedssläktet 3

Euonymus europaeus L. euroopansorvarinpensas vanlig benved

M Euonymus

koopmannii Lauche kääpiösorvarinpensas dvärgbenved Euonymus nanus var. turkestanicus auct.

3

Euonymus planipes (Koehne) Koehne kirsikkasorvarinpensas körsbärsbenved

Parnassia L. vilukot slåtterblommorParnassia palustris L. suovilukko slåtterblomma Parnassia palustris subsp. obtusiflora (Rupr.) D. A. Webb Parnassia palustris subsp. palustris

Oxalidales Bercht. & J. Presl Oxalidaceae R. Br. käenkaalikasvit harsyreväxter Oxalis L. käenkaalit oxalisar3

Oxalis acetosella L. (metsä)käenkaali harsyra Oxalis corniculata L. sarvikäenkaali krypoxalis

Oxalis dillenii Jacq. nurmikäenkaali prärieoxalis Oxalis exilis A. Cunn. pikkukäenkaali dvärgoxalis

regnellii Miq. valkokäenkaali snöoxalis

3

Oxalis stricta L. pystykäenkaali klöveroxalis Oxalis fontana Bunge

3

Oxalis stricta ’Rufa’ pihakäenkaali

Malpighiales Juss. ex Bercht. & J. Presl Hypericaceae Juss. kuismakasvit johannesörts­växter

Hypericum L. kuismat johannesörter ? Hypericum ×desetangsii Lamotte ristikuisma =

Hypericum maculatum × perforatum

?

Hypericum dubium Leers viirukuisma tysk johannes­ört Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum (Tourlet)

Begonia L. begoniat begonior ? Begonia ×tuberhybrida Voss mukulabegonia

67

Hayek1

Hypericum hirsutum L. karvakuisma luden johannesört

Hypericum humifusum L. matalakuismadvärgjohannesört

Hypericum maculatum Crantz särmäkuisma fyrkantig johannesörtHypericum montanum L. vuorikuisma bergjohannesörtHypericum perforatum L. mäkikuisma äkta johannesört

Hypericum pubescens Boiss. nukkakuisma

Elatinaceae Dumort. vesirikkokasvit slamkrypeväxter

Elatine L. vesirikot slamkrypor

● ● ● ●

Elatine alsinastrum L. isovesirikko kransslamkrypa Elatine hydropiper L. katkeravesirikko korsslamkrypa * Elatine orthosperma Düben oikovesirikko nord­slamkrypa * Elatine triandra Schkuhr kolmihedevesirikko tretalig slamkrypa

Violaceae Batsch orvokkikasvit violväxter Viola L. orvokit violer

● Viola arvensis Murray pelto-orvokki åkerviol ● ● ● ●

Viola biflora L. lapinorvokki fjällviol Viola canina L. aho-orvokki ängsviol Viola canina subsp. canina pikkuaho-orvokki äkta ängsviol Viola canina subsp. ruppii (All.) Schübl. & Martens isoaho-orvokki norrlandsviol Viola canina subsp. montana auct.

68Viola collina Besser mäkiorvokki bergviol

M Viola

cornuta L. sarviorvokki hornviol

M Viola

cucullata Aiton reunusorvokki kantviol

● Viola epipsila Ledeb. korpiorvokki mossviol ● Viola ×fennica F. Nyl. viitaorvokki = Viola epipsila × palustris Viola ×ruprechtiana Borbás

3

Viola hirta L. karvaorvokki buskviol

Viola lanceolata L. amerikanorvokki M Viola

lutea Huds. keltaorvokki gulviol

● Viola mirabilis L. lehto-orvokki underviol 3

● ● ● ● ● ●

Viola odorata L. tuoksuorvokki luktviol Viola palustris L. suo-orvokki kärrviol Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau pyökkiorvokki lundviol Viola riviniana Rchb. metsäorvokki skogsviol Viola rupestris F. W. Schmidt hietaorvokki sandviol Viola rupestris subsp. relicta Jalas pahtahietaorvokki lappviolViola canina subsp. ruppii × stagnina Viola canina × uliginosa Viola canina subsp. ruppii × uliginosa Viola mirabilis × riviniana = Viola ×orophila Wiesb. Viola mirabilis × rupestris = Viola ×heterocarpa

Borbás

. .

Viola mirabilis × rupestris subsp. rupestris Viola reichenbachiana × riviniana = Viola ×bavarica Schrank

. . .

Viola riviniana × rupestris = Viola ×burnatii Gremli Viola riviniana × rupestris subsp. rupestris Viola tricolor × wittrockiana

Salicaceae Mirb. pajukasvit videväxter Populus L. poppelit popplar ?

Populus alba L. hopeapoppeli silverpoppel

M Populus

balsamifera L. palsamipoppeli balsampoppel

M

Populus balsamifera ’Elongata’ puistopalsamipoppeli jämtlandspoppel Populus balsamifera var. elongata (Dippel) Hyl.

M

Populus balsamifera ’Hortensis’ kartanopalsamipoppeli vanlig balsampoppel Populus balsamifera var. hortensis Hyl.

Viola selkirkii Pursh ex Goldie kaiheorvokki skuggviol Viola stagnina Kit. ex Schult. rantaorvokki strandviol Viola persicifolia Schreb.

M Populus

Viola tricolor L. keto-orvokki styvmorsviol

M Populus

M Viola. . . . .

Viola rupestris subsp. rupestris harjuhietaorvokki vanlig sandviol

Viola sagittata Aiton nuoliorvokki

● ●

×berolinensis K. Koch berliininpoppeli berlinerpoppel = Populus laurifolia × nigra ’Italica’

laurifolia Ledeb. laakeripoppeli lagerpoppel

Tricolor-Ryhmä tarhaketo-orvokki brokviol

Viola uliginosa Besser luhtaorvokki sumpviol

M Viola

×williamsii Wittr. tarhasarviorvokki bukettviol = Viola cornuta × wittrockiana Viola Cornuta-Ryhmä

. .

×wittrockiana Gams ex Nauenb. & Buttler tarhaorvokki pensé = Viola altaica Ker. Gawl. × lutea × tricolor

M Populus

Viola arvensis × tricolor = Viola ×contempta Jord. Viola arvensis × wittrockiana Viola canina × riviniana = Viola ×intersita Beck

’Petrowskiana’ tsaarinpoppeli tsarpoppel Populus ×petrowskiana R. I. Schröd. ex Regel

M Populus

’Rasumowskiana’ ruhtinaanpoppeli furstepoppel Populus ×rasumowskiana (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel

M Populus

poppelViola canina subsp. ruppii × riviniana Viola canina subsp. ruppii × rupestris Viola canina subsp. ruppii × rupestris subsp. relicta Viola canina subsp. ruppii × rupestris subsp. rupestris Viola canina × stagnina = Viola ×ritschliana

W. Becker

Viola canina × persicifolia

suaveolens Fisch. tuoksupoppeli sibirisk

Populus tremula L. metsähaapa asp

M Populus

trichocarpa Torr. & A. Gray jättipoppeli jättepoppel

Viola canina subsp. canina × riviniana Viola canina × rupestris = Viola ×braunii Borbás

nigra L. mustapoppeli svartpoppel

M Populus

M Viola

. . . . . . . .

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Salix L. pajut viden M Salix

alba L. valkosalava vitpil

M

Salix alba ’Sibirica’ hopeasalava silverpil

3

Salix ×alopecuroides Tausch ex Opiz vanajansalava kavelpil = Salix euxina × triandraSalix arbuscula L. kääpiöpaju risvide

? Salix ×arctogena Flod. sopulinpaju trippelvide =Salix herbacea × phylicifolia × polaris Salix aurita L. virpapaju bindvide

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of FinlandSalix bebbiana Sarg. kangaspaju finnvide * Salix starkeana subsp. cinerascens (Wahlenb.) Hultén Salix xerophila Flod.Salix myrsinifolia subsp. borealis (Fr.) Hyl. oudanmustuvapaju sätervide Salix borealis (Fr.) Nasarow

● ●

Salix caprea L. raita sälgSalix myrsinifolia subsp. kolaënsis (Schljakov) Elven kuolanmustuvapaju kolavide

● ●

Salix caprea subsp. caprea metsäraita vanlig sälg Salix caprea var. capreaSalix caprea subsp. sphacelata (Sm.) Macreight vuonoraita gråsälg Salix caprea var. coaetanea Hartm.

● ●

M

M Salix

dasyclados auct. vannepaju sammetsvide

M Salix

×ehrhartiana Sm. puistohalava balsampil = Salix alba × pentandra

M Salix

euxina I. V. Belyaeva silosalava knäckepil Salix fragilis auct.

M

Salix euxina ’Bullata’ terijoensalava klotpil Salix fragilis ’Bullata’

M Salix

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

×fragilis L. kujasalava grönpil = Salix alba × euxina Salix glauca L. tunturipaju ripvide Salix glauca subsp. glauca norotunturipaju vanligt ripvide Salix glauca subsp. stipulifera (Flod. ex Häyrén) ryssvide

Hiitonen korvaketunturipaju

Salix hastata L. kalvaspaju blekvide

M

● ● ● ● ● ●

Salix ×fragilis × pentandra

Salix phylicifolia L. kiiltopaju grönvide Salix polaris Wahlenb. napapaju polarvide purpurea L. punapaju rödvide

Salix pyrolifolia Ledeb. talvikkipaju pyrolavide Salix repens L. siropaju hundvide Salix repens subsp. repens hanhensiropaju krypvide Salix repens subsp. repens var. argentea sandvide Salix arenaria L.Salix repens subsp. repens var. repens tihkusiropaju vanligt krypvideSalix lanata var. lanata lumivillapaju vanligt ullvide Salix lanata subsp. lanata

Salix pentandra L. (viita)halava jolsterSalix hastata subsp. subintegrifolia (Flod.) Flod. idänkalvaspaju finnblekvide Salix hastata var. subintegrifolia Flod.

Salix lanata var. glandulosa Wahlenb. nystyvillapaju glandelvide Salix lanata subsp. glandulifera (Flod.) Hiitonen

Salix ×pendulina ’Lasipalatsi’ isokyynelsalava parasolpil Salix ×fragilis ’Lasipalatsi’

M SalixSalix lanata L. villapaju ullvide

Salix myrtilloides L. juolukkapaju odonvide

? Salix ×pentandroides Rouy kujahalava buskpil =

Salix hastata subsp. hastata tunturikalvaspaju fjällblekvide Salix hastata var. hastata

Salix herbacea L. vaivaispaju dvärgvide

Salix myrsinites L. lettopaju glansvide ×pendulina Wender. kyynelsalava fontänpil = Salix alba × babylonica L. × euxina

daphnoides Vill. härmäpaju daggvide

Salix daphnoides subsp. acutifolia (Willd.) Ahlfv. idänhärmäpaju spetsdaggvide

Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia etelänmustuvapaju vanligt svartvide

M Salix

Salix cinerea L. tuhkapaju gråvide

M Salix

(Sm.) Ser. hietikkosiropaju

Salix repens subsp. rosmarinifolia (L.) Andersson kaitasiropaju rosmarinvide Salix rosmarinifolia L. Salix reticulata L. verkkolehtipaju nätvide

M Salix

×smithiana Willd. mesipaju häckvide = Salix caprea × viminalisSalix starkeana Willd. ahopaju äkta ängsvide * Salix starkeana subsp.starkeanaSalix triandra L. jokipaju mandelpil

.

M Salix

viminalis L. koripaju korgvide

Salix arbuscula × lapponum = Salix ×pseudoglauca Andersson

?

Salix aurita × bebbiana Salix aurita × xerophila

M Salix

?

M Salix

.

Salix aurita × bebbiana × starkeana Salix aurita × starkeana × xerophilaSalix lapponum L. pohjanpaju lappvide ×meyeriana Rostk. ex Willd. kiiltosalava hybridpil = Salix euxina × pentandra

×mollissima Hoffm. ex Elwert vakkapaju fyrisvide = Salix triandra × viminalis

● Salix myrsinifolia Salisb. mustuvapaju svartvide

69

Salix aurita × caprea = Salix ×capreola Jos. Kern ex Andersson

?

Salix aurita × caprea × cinerea

?

Salix aurita × caprea × phylicifolia

.

Salix aurita × caprea × myrtilloides

70

Suomen putkilokasvien luettelo

.

Salix aurita × cinerea = Salix ×multinervis Döll

?

Salix aurita × cinerea × lapponum

?

Salix aurita × cinerea × myrsinifolia

?

Salix aurita × cinerea × myrsinifolia × phylicifolia

?

Salix aurita × cinerea × myrtilloides

?

Salix aurita × cinerea × phylicifolia

?

Salix aurita × cinerea × repens Salix aurita × cinerea × rosmarinifolia

. . ?

.

Salix aurita × lapponum = Salix ×obtusifolia Willd. Salix aurita × lapponum × myrtilloides Salix aurita × lapponum × repens Salix aurita × lapponum × rosmarinifolia Salix aurita × myrsinifolia = Salix ×coriacea

J. Forbes

?

. . . . .

?

.

?

.

Salix aurita × myrsinifolia × phylicifolia Salix aurita × myrtilloides = Salix ×onusta Besser Salix aurita × myrtilloides × repens Salix aurita × myrtilloides × starkeana Salix aurita × phylicifolia = Salix ×ludificans

F. B. White

Salix aurita × repens = Salix ×ambigua Ehrh. Salix aurita × repens × starkeana

Salix bebbiana × caprea Salix caprea × xerophila

?

Salix bebbiana × caprea × lapponum Salix caprea × lapponum × xerophila

?

Salix bebbiana × caprea × starkeana Salix caprea × starkeana × xerophila

?

Salix bebbiana × cinerea × myrtilloides × starkeana Salix cinerea × myrtilloides × starkeana × xerophila

?

. . ?

. . . ?

?

Salix caprea × glauca

?

Salix caprea × hastata × lanata

?

Salix caprea × lanata = Salix ×balfourii E. F. Linton

.

Salix bebbiana × glauca Salix glauca × xerophila Salix bebbiana × lapponum Salix lapponum × starkeana subsp. cinerascens Salix lapponum × xerophila Salix bebbiana × myrtilloides Salix myrtilloides × starkeana subsp. cinerascens Salix myrtilloides × xerophila Salix bebbiana × myrtilloides × starkeana Salix myrtilloides × starkeana × xerophila Salix bebbiana × phylicifolia Salix phylicifolia × xerophila Salix bebbiana × starkeana Salix starkeana × xerophila Salix caprea × cinerea = Salix ×reichardtii A. Kern. Salix caprea × cinerea × myrsinifolia

Salix caprea × lapponum = Salix ×canescens

Willd.

?

Salix caprea × myrsinifolia = Salix ×latifolia J. Forbes

Salix borealis × caprea ?

. . . . . . . .

Salix caprea × myrsinifolia × phylicifolia Salix caprea × phylicifolia Salix caprea × repens = Salix ×laschiana Zahn Salix caprea × starkeana Salix cinerea × lapponum Salix cinerea × myrsinifolia = Salix ×puberula Döll Salix cinerea × myrsinifolia × phylicifolia Salix cinerea × myrtilloides Salix cinerea × phylicifolia = Salix ×laurina Sm.

?

Salix cinerea × repens = Salix ×subsericea Döll

?

Salix cinerea × starkeana

?

Salix glauca × hastata

. .

Salix glauca × herbacea Salix glauca × myrsinifolia = Salix ×amandae

Andersson

Salix aurita × starkeana = Salix ×livescens Döll Salix aurita × viminalis = Salix ×fruticosa Döll

Norrlinia 34, 2019

. . .

Salix borealis × glauca Salix glauca × myrsinifolia × myrsinites = Salix ×ahlbergii Behm Salix glauca × myrsinifolia × phylicifolia = Salix ×parvifolia Andersson Salix glauca × myrsinites = Salix ×glaucoides

Andersson

?

Salix glauca × myrsinites × phylicifolia

?

Salix glauca × myrtilloides

. . . .

Salix glauca × phylicifolia = Salix ×wichurae

Andersson

Salix hastata × herbacea = Salix ×sarmentacea

(Fr.) C. Hartm.

Salix hastata × herbacea × lanata Salix hastata × lanata = Salix ×hartmaniana

Andersson

?

Salix hastata × lapponum

?

Salix hastata × myrsinifolia

. .

?

.

?

Salix hastata × myrtilloides Salix hastata × phylicifolia Salix hastata × polaris Salix hastata × repens Salix hastata × reticulata = Salix ×reticuloides Andersson

Norrlinia 34, 2019

?

. .

Checklist of the vascular plants of Finland

Salix hastata × starkeana Salix herbacea × lanata = Salix ×sadleri Syme Salix herbacea × lapponum = Salix ×sobrina

F. B. White

Euphorbiaceae Juss. tyräkkikasvit törelväxter Acalypha L. kissanhännät akalyfor

Acalypha australis L. idänkissanhäntä vimpelakalyfa

?

Salix herbacea × lapponum × polaris

?

Salix herbacea × myrsinites

?

Salix herbacea × myrtilloides

3

Salix herbacea × nummularia Andersson

Euphorbia dulcis L. metsätyräkki söttörel

Salix herbacea × polaris = Salix ×nothula

M Euphorbia

Salix herbacea × reticulata = Salix ×onychiophylla Andersson

Euphorbia esula L. kenttätyräkki vargtörel

. . .

Salix lanata × lapponum

?

Salix lapponum × myrsinifolia

.

Salix lapponum × myrtilloides = Salix ×versifolia

Wahlenb.

?

Salix lapponum × myrtilloides × repens Salix lapponum × myrtilloides × rosmarinifolia

?

Salix lapponum × myrtilloides × starkeana

. . . .

Salix lapponum × phylicifolia = Salix ×gillotii

E. G. Camus & A. Camus

Salix lapponum × repens Salix lapponum × starkeana Salix lapponum × starkeana subsp. starkeana Salix myrsinifolia × myrsinites = Salix ×punctata

Wahlenb.

Salix borealis × myrsinites ?

. .

Salix myrsinifolia × myrsinites × phylicifolia = Salix ×blyttiana Andersson Salix myrsinifolia × pentandra Salix myrsinifolia × phylicifolia = Salix ×majalis

Wahlenb.

.

Salix borealis × phylicifolia Salix myrsinifolia × repens = Salix ×felina Buser ex E. G. Camus & A. Camus

Salix myrsinifolia × rosmarinifolia ?

Salix myrsinites × phylicifolia = Salix ×notha Andersson

?

. .

Salix myrsinites × polaris Salix myrtilloides × phylicifolia

Salix myrtilloides × rosmarinifolia Salix myrtilloides × starkeana = Salix ×hirtula

Andersson

. . .

Euphorbia cyparissias L. tarhatyräkki vårtörel epithymoides L. kultatyräkki gulltörel Euphorbia polychroma A. Kern.Euphorbia esula subsp. esula lännenkenttätyräkki bredbladig vargtörelEuphorbia esula subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov idänkenttätyräkki smalbladig vargtörel

Euphorbia exigua L. pikkutyräkki småtörel

Euphorbia falcata L. sirppityräkki åkertörel

● Euphorbia helioscopia L. viisisädetyräkki revormstörel

Euphorbia humifusa Willd. rentotyräkki tramptörel

Euphorbia maculata L. täplätyräkki fläcktörel

●1 Euphorbia palustris L. rantatyräkki kärrtörel

● Euphorbia peplus L. kolmisädetyräkki rävtörel Euphorbia platyphyllos L. herttatyräkki bredtörel Mercurialis L. sinijuuret binglar Mercurialis annua L. rikkasinijuuri grenbingelMercurialis perennis L. lehtosinijuuri skogsbingel

Ricinus L. risiinit riciner M Ricinus

communis L. risiini ricin

Linaceae DC. ex Perleb pellavakasvit linväxter Linum L. (iso)pellavat linsläktetLinum catharticum L. ahopellava vildlin

Linum grandiflorum Desf. punapellava blomsterlin Linum perenne L. sinipellava berglin 2

Linum usitatissimum L. peltopellava lin

Salix myrtilloides × repens = Salix ×finmarchica

Willd.

.

Euphorbia L. tyräkit törlar

Andersson

?

71

Salix myrtilloides × starkeana subsp. starkeana Salix phylicifolia × repens Salix phylicifolia × starkeana Salix repens × starkeana Salix rosmarinifolia × starkeana

Geraniales Juss. ex Bercht. & J. Presl Geraniaceae Juss. kurjenpolvikasvit näveväxter Erodium L’Hér. kurjennokat skatnävor

● Erodium cicutarium (L.) L’Hér. peltokurjennokka skatnäva

Erodium crinitum Carolin sinikurjennokka australnäva

72

Suomen putkilokasvien luettelo

Erodium moschatum (L.) L’Hér. myskikurjennokka mysknäva Geranium L. kurjenpolvet nävorGeranium bohemicum L. huhtakurjenpolvi svedjenäva

Lythrum junceum Banks & Sol. pikkurantakukka småfackelblomster

● Lythrum portula (L.) D. A. Webb ojakaali rödlånke Peplis portula L. ●

M Geranium

×cantabrigiense Yeo peittokurjenpolvi liten flocknäva = Geranium dalmaticum (Beck) Rech. f. × macrorrhizum

Geranium carolinianum L. amerikankurjenpolvi kvarnnäva

+ Geranium columbinum L. kivikkokurjenpolvi duvnäva

● Geranium dissectum L. liuskakurjenpolvi fliknäva Geranium divaricatum Ehrh. harakurjenpolvi spretnäva

M Geranium

praktnävahimalayense Klotzsch idänkurjenpolvi

Geranium lucidum L. kiiltokurjenpolvi glansnäva

M Geranium

flocknäva

macrorrhizum L. tuoksukurjenpolvi

M Geranium

×magnificum Hyl. tarhakurjenpolvi kungsnäva = Geranium ibericum Cav. × platypetalum

● Geranium molle L. pehmytkurjenpolvi mjuknäva ●1 Geranium palustre L. ojakurjenpolvi kärrnäva 3

?

Geranium phaeum L. tummakurjenpolvi brunnäva Geranium platypetalum Fisch. & C. A. Mey. kaukasiankurjenpolvi kaukasusnäva

2

Geranium pratense L. kyläkurjenpolvi ängsnävaGeranium pyrenaicum Burm. f. pyreneittenkurjenpolvi skuggnäva Geranium robertianum L. haisukurjenpolvi stinknäva

Geranium rotundifolium L. pyörökurjenpolvi klibbnäva

barrfackelblomster

Onagraceae Juss. horsmakasvit dunörtsväxter Chamaenerion Ség. maitohorsmat mjölkar

Geranium sibiricum L. siperiankurjenpolvi ryssnäva Geranium sylvaticum L. metsäkurjenpolvi midsommarblomster

Myrtales Juss. ex Bercht. & J. Presl Lythraceae J. St.-Hil. rantakukkakasvit fackelblomsväxter

Lythrum L. rantakukat fackelblomstersläktet Peplis L. Lythrum hyssopifolia L. kerirantakukka dvärgfackelblomster

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (palo)maitohorsma mjölke Epilobium angustifolium L.

Circaea L. velholehdet häxörterCircaea alpina L. pikkuvelholehti dvärghäxört

Clarkia Pursh silkkikukat clarkior 3

Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr. isosilkkikukka atlasblomma

3

Clarkia pulchella Pursh sirosilkkikukka fjärilsclarkia

3

Clarkia unguiculata Lindl. komeasilkkikukka clarkia

Epilobium L. (hoikka)horsmat dunörter

Epilobium adenocaulon Hausskn.

● ●

rusoamerikanhorsma amerikansk dunört * Epilobium alsinifolium Vill. hetehorsma källdunört

Epilobium anagallidifolium Lam. tunturihorsma dvärgdunört

Epilobium ciliatum Raf. vaalea-amerikanhorsma vit dunört *

● Epilobium collinum C. C. Gmel. mäkihorsma backdunört Epilobium coloratum Biehler kanelihorsma●2 Geranium sanguineum L. verikurjenpolvi blodnäva 1

Lythrum salicaria L. (pohjan)rantakukka fackelblomster

Lythrum thymifolia L. neulasrantakukka

● Geranium pusillum L. pihakurjenpolvi sparvnäva 1

Norrlinia 34, 2019

Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem. vuorolehtihorsma smaldunört

Epilobium glandulosum Lehm. lännenhorsma alaskadunört *

Epilobium hirsutum L. karvahorsma rosendunört3

● ● ● ?

Epilobium hornemannii Rchb. pohjanhorsma fjälldunört Epilobium komarovianum H. Lév. uudenseelanninhorsma krypdunört Epilobium lactiflorum Hausskn. valkohorsma mjölkdunört Epilobium laestadii Kytöv. turjanhorsma lappdunört Epilobium lamyi F. W. Schultz harmaahorsma grådunört Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri suikealehtihorsma skogsdunört

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of FinlandEpilobium montanum L. lehtohorsma bergdunört Epilobium hypericifolium TauschEpilobium obscurum Schreb. tummahorsma mörk dunört

● ●

Epilobium palustre L. suohorsma kärrdunört

● ●

.

Epilobium montanum × palustre = Epilobium ×montaniforme K. Knaf ex Čelak.

.

Epilobium montanum × parviflorum = Epilobium ×limosum Schur

.

Epilobium montanum × roseum = Epilobium ×heterocaule Borbás

Epilobium palustre var. lapponicum Wahlenb. lapinsuohorsma smal kärrdunört

.

Epilobium palustre var. palustre isosuohorsma vanlig kärrdunört

?

Epilobium parviflorum Schreb. nukkahorsma luddunört

Epilobium obscurum × palustre = Epilobium ×schmidtianum Rostk. Epilobium palustre × parviflorum = Epilobium ×rivulare Wahlenb.

.

Epilobium palustre × roseum = Epilobium ×purpureum Fr.

Epilobium roseum Schreb. rusohorsma grendunört

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Epilobium tetragonum L. särmähorsma kantdunört

Lopezia Cav. moskiittokukat enmansblommor

Epilobium adenocaulon × ciliatum *

3

Epilobium adenocaulon × glandulosum * Epilobium adenocaulon × hirsutum = Epilobium ×novae-civitatis Smejkal Epilobium adenocaulon × lamyi = Epilobium ×iglaviense Smejkal

Lopezia racemosa Cav. moskiittokukka enmansblomma

Oenothera L. helokit nattljussläktet Oenothera ammophila Focke dyynihelokki klittnattljus 2

Epilobium adenocaulon × montanum = Epilobium ×interjectum Smejkal

Oenothera biennis L. iltahelokki äkta nattljus

Oenothera canovirens E. S. Steele hallavahelokki grågrönt nattljus

Epilobium adenocaulon × obscurum = Epilobium ×vicinum Smejkal Epilobium adenocaulon × palustre = Epilobium ×fossicola Smejkal

Oenothera casimiri Rostański baltianhelokki baltiskt nattljus

?

Oenothera coronifera Rostański hohtohelokki

Oenothera depressa Greene karheahelokki strävt

Epilobium adenocaulon × roseum = Epilobium ×nutantiflorum Smejkal

nattljus

Epilobium alsinifolium × hornemannii

Oenothera ersteinensis R. Linder & R. Jean

Epilobium alsinifolium × palustre = Epilobium ×haynaldianum Hausskn.

3

Epilobium anagallidifolium × hornemannii Epilobium ciliatum × montanum Epilobium ciliatum × palustre

tappihelokki

?

Oenothera fallax Renner peijahelokki falskt jättenattljus Oenothera fruticosa L. mailahelokki

?

Oenothera fruticosa subsp. glauca (Michx.) Straley kultahelokki klubbnattljus Oenothera tetragona Roth

Epilobium ciliatum × roseum Epilobium collinum × montanum = Epilobium ×confine Hausskn.

Oenothera hoelscheri Renner ex Rostański

Epilobium collinum × palustre = Epilobium ×krausei R. Uechtr. & Hausskn.

Oenothera laciniata Hill liuskahelokki fliknattljus

Epilobium davuricum × palustre

saksanhelokki

?

Epilobium glandulosum × montanum

Epilobium hornemannii × lactiflorum Epilobium hornemannii × palustre Epilobium laestadii × palustre Epilobium montanum × obscurum = Epilobium ×aggregatum Čelak.

Oenothera macrocarpa Nutt. isohelokki storblommigt nattljus Oenothera missouriensis Sims. 1

Epilobium glandulosum × palustre Epilobium hirsutum × montanum = Epilobium ×erroneum Hausskn.

73

Oenothera muricata L. täplähelokki pricknattljus Oenothera rubricaulis Kleb.

Oenothera parviflora L. silmähelokki ?

Oenothera perangusta R. R. Gates kaitahelokki smalt nattljus Oenothera fennoscandica Rostański

Oenothera rubricauloides Rostański hämyhelokki pipnattljus Oenothera scandinavica Rostański ratahelokki nordiskt nattljus

74 Oenothera speciosa Nutt. komeahelokki silvernattljus

Oenothera wratislawiensis Rostański puolanhelokki

1

Oenothera biennis × perangusta Oenothera depressa × muricata = Oenothera ×wienii Renner ex Rostański Oenothera depressa × rubricaulis

Abutilon theophrasti Medik. kelta-aulio lindmalva

Alcea L. loistosalkoruusut stockrosor

polskt nattljus

. .

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

2

Alcea rosea L. tarhasalkoruusu stockros

Althaea L. kainosalkoruusut läkemalvor M Althaea

officinalis L. rohtosalkoruusu läkemalva

Anoda Cav. suvikit glansmalvor

Sapindales Juss. ex Bercht. & J. Presl Sapindaceae Juss. saippuamarjakasvit kines­träds­växter Aceraceae Juss. Hippocastanaceae A. Rich.

Anoda cristata (L.) Schltdl. sinisuvikki glansmalva Corchorus L. juutit jutesläktet Corchorus olitorius L. intianjuutti tossajute Hibiscus L. hibiskukset hibiskusar M Hibiscus

Acer L. vaahterat lönnar 3

Acer campestre L. niverävaahtera naverlönn

3

Acer negundo L. saarnivaahtera asklönn

●2 Acer platanoides L. metsävaahtera skogslönn 3

Acer pseudoplatanus L. vuorivaahtera tysklönn

3

Acer rubrum L. punavaahtera rödlönn

3

Acer saccharinum L. hopeavaahtera silverlönn

3

Acer tataricum L. pikkuvaahtera tatarlönn

3

3

rosa-sinensis L. kiinanruusu hibiskus

Hibiscus trionum L. ajannäyttäjä timvisare

Malope L. malopit praktmalvor 3

Malope trifida Cav. silkkimaloppi praktmalva

Malva L. (kiekko)malvat malvor Lavatera L. 3

Malva alcea L. ruusumalva rosenmalva

3

Malva moschata L. myskimalva myskmalva

Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. mongolianpikkuvaahtera ginnalalönn Acer ginnala Maxim.

Malva neglecta Wallr. katinjuustomalva skär kattost

Acer tataricum subsp. tataricum tataaripikkuvaahtera rysk lönn

Malva parviflora L. myllymalva kvarnkattost

Aesculus L. hevoskastanjat hästkastanjer 3

1

Malva nicaeensis All. rivieranmalva franskmalva

● Malva pusilla Sm. kylämalva vit kattost 2

Aesculus hippocastanum L. balkaninhevoskastanja hästkastanj

3

Rutaceae Juss. ruutakasvit vinruteväxter

2

Citrus L. sitruspuut citrusar

3

Citrus limon (L.) Burm. f. (mehu)sitruuna citron Citrus sinensis (L.) Osbeck appelsiini apelsin

albus L. mooseksenpalavapensas Moses brinnande buske

Ruta L. ruudat vinrutor M Ruta

graveolens L. tuoksuruuta vinruta

Malvales Juss. ex Bercht. & J. Presl Malvaceae Juss. malvakasvit malvaväxter Tiliaceae Juss.

Abutilon Mill. auliot klockmalvor

Malva sylvestris subsp. mauritiana (L.) Asch. & stor rödmalva

Graebn. maurinkiiltomalva

Malva sylvestris subsp. sylvestris pikkukiiltomalva vanlig rödmalva Malva thuringiaca (L.) Vis. harmaamalva gråmalva Lavatera thuringiaca L.

M Malva

trimestris (L.) Salisb. kesämalva sommarmalva Lavatera trimestris L.

Dictamnus L. palavapensaat diptamer M Dictamnus

Malva sylvestris L. kiiltomalva rödmalva

.

2

Malva verticillata L. kiehkuramalva kransmalva Malva alcea × moschata = Malva ×intermedia

Boreau

.

Malva neglecta × pusilla = Malva ×adulterina Wallr.

Sida L. siidat sammetsmalvor Sida ovata Forssk. loistosiida ?

Sida rhombifolia L. ruutusiida smalmalva

Sida spinosa L. otasiida taggmalva

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Tilia L. (siipi)lehmukset lindar

●1 Tilia cordata Mill. metsälehmus skogslind 3

Tilia ×europaea L. puistolehmus parklind = Tilia cordata × platyphyllos Tilia ×vulgaris Hayne

3

Tilia platyphyllos Scop. isolehtilehmus bohuslind

Thymelaeaceae Juss. näsiäkasvit tibastväxter Daphne L. näsiät tibasterHelianthemum Mill. päivännoudot solvändor

●1 Helianthemum nummularium (L.) Mill. ● 1

Sesamoides All. tähtitertut stjärnresedor

Sesamoides purpurascens (L. ) G. López espanjantähtiterttu stjärnreseda Sesamoides canescens auct.

Cleomaceae Bercht. & J. Presl

hämähäkkikukkakasvit paradisblomsterväxter

Tarenaya Raf. hämähäkkikukat paradisblomstersläktet M Tarenaya

hassleriana (Chodat) Iltis otahämähäkkikukka paradisblomster

Daphne mezereum L. (lehto)näsiä tibast

Cistaceae Juss. päivännoutokasvit solvändeväxter kultapäivännouto solvända

Helianthemum nummularium subsp. nummularium ketopäivännouto ljus solvända Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Čelak.) Holub tanskanpäivännouto mörk solvända

Brassicaceae Burnett ristikukkaiskasvit korsblommiga

Alliaria Heist. ex Fabr. litulaukat löktravarfläcksolvända

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande (rohto)litulaukka löktrav

Alyssum L. kilpiruohot stenörter Alyssum alyssoides (L.) L. hietakilpiruoho grådådra

Alyssum desertorum Stapf pikkukilpiruoho stäppdådra Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh.

Tuberaria (Dunal) Spach noudokit fläcksolvändor

Tuberaria guttata (L.) Fourr. täplänoudokki

75

Alyssum hirsutum M. Bieb. huopakilpiruoho kvarndådra

Alyssum murale Waldst. & Kit. hopeakilpiruoho silverstenört

Brassicales Bromhead Tropaeolaceae Juss. ex DC. köynnöskrassikasvit krasseväxter

Tropaeolum L. köynnöskrassit krassar M Tropaeolum

indian­krasse

majus L. isoköynnöskrassi

Limnanthaceae R. Br. hilppakasvit sumpörts­växter

Limnanthes R. Br. hilpat sumpörter M Limnanthes

douglasii R. Br. hilppa sumpört

Resedaceae Martinov resedakasvit resedaväxter Reseda L. resedat resedor 2

Reseda alba L. valkoreseda vitreseda

1

Reseda lutea L. keltareseda gulreseda

Reseda luteola L. värireseda färgreseda 1

Reseda odorata L. tuoksureseda luktreseda

Reseda phyteuma L. nuokkukotareseda nickreseda

Arabidopsis (DC.) Heynh. lituruohot backtravar Cardaminopsis (C. A. Mey.) Hayek

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée hietalituruoho sandtrav Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek

Arabidopsis halleri (L.) O’Kane & Al-Shehbaz etelänlituruoho gruvtrav Cardaminopsis halleri (L.) HayekArabidopsis suecica (Fr.) Norrl. ruotsinlituruoho grustravArabidopsis thaliana (L.) Heynh. hentolituruoho backtrav

Arabis L. pitkäpalot travarArabis alpina L. tunturipitkäpalko fjälltrav

M Arabis

caucasica Willd. ex Schltdl. kaukasianpitkäpalko fagertrav

M Arabis

divaricarpa A. Nelson lännenpitkäpalko Boechera divaricarpa (A. Nelson) Á. Löve & D. LöveArabis hirsuta (L.) Scop. jäykkäpitkäpalko lundtrav Arabis hirsuta var. utoeënsis O. A. Eklund

M Arabis

procurrens Waldst. & Kit. suikeropitkäpalko kryptrav

76

Suomen putkilokasvien luettelo

Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. piparjuuret pepparrötter M Armoracia

rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (mauste)piparjuuri pepparrot

Aubrieta Adans. ristikit aubrietior M Aubrieta

×cultorum Bergmans tarharistikki aubrietia

Barbarea W. T. Aiton kanankaalit gyllnar

Barbarea intermedia Boreau ranskankanankaali mellangyllenBarbarea stricta Andrz. rantakanankaali strandgyllen

3

Barbarea vulgaris W. T. Aiton peltokanankaali sommargyllen

.

Barbarea vulgaris subsp. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Hayek kaaripeltokanankaali vanlig sommargyllen Barbarea vulgaris var. arcuata (Opiz ex J. Presl &

medelhavskål

Bunias L. ukonpalot ryssgubbar

Bunias erucago L. etelänukonpalko vingdådra Bunias orientalis L. idänukonpalko ryssgubbe Cakile Mill. merisinapit marvioler

● ●Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P. W. Ball liuskamerisinappi baltisk marviol Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. dynmarviol

ex Greuter & Burdet dyynimerisinappi

Cakile maritima subsp. maritima lännenmerisinappi atlantisk marviol

Camelina Crantz tankiot dådror

Camelina alyssum (Mill.) Thell. pellavatankio lindådra

Barbarea vulgaris subsp. vulgaris oikopeltokanankaali bangyllen Barbarea vulgaris var. vulgarisCamelina alyssum subsp. alyssum pikkupellavatankioCamelina alyssum subsp. integerrima (Čelak.) Smejkal isopellavatankio

Berteroa DC. harmiot sandvitor

Berteroa incana (L.) DC. (idän)harmio sandvita Brassica L. (hyöty)kaalit kålsläktet

Brassica deflexa Boiss. persiankaali spretsenap Brassica elongata Ehrh. pillikaali Brassica elongata subsp. integrifolia (Boiss.) svartahavskål

Breistr. aropillikaali

Brassica juncea (L.) Czern. sareptansinappi sareptasenap 2Cakile maritima Scop. (euroopan)merisinappi marviol

C. Presl) Fr.

Barbarea stricta × vulgaris = Barbarea ×schulzeana Hausskn.Brassica rapa subsp. rapa nauris rova

Brassica tournefortii Gouan välimerenkaali

Barbarea verna (Mill.) Asch. krassikanankaali vårgyllen

Norrlinia 34, 2019

Brassica napus L. juureskaali

3

Brassica napus subsp. napus rapsi raps Brassica napus subsp. oleifera (Moench) Metzg.

3

Brassica napus subsp. rapifera Metzg. lanttu kålrot Brassica napus subsp. napus auct.

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch mustasinappi svartsenap 1

Brassica oleracea L. vihanneskaali kål

2

Brassica rapa L. satokaaliBrassica rapa subsp. campestris (L.) A. R. Clapham peltokaali åkerkål

2

Brassica rapa subsp. oleifera (DC.) Metzg. rypsi rybs

Camelina hispida Boiss. turkintankio Camelina microcarpa Andrz. ex DC. vehnätankio sanddådra 1

Camelina sativa (L.) Crantz ruistankio oljedådra

Capsella Medik. lutukat lommar

● Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (rikka)lutukka lomme

Capsella rubella Reut. rusolutukka rödlomme Cardamine L. litukat bräsmor Dentaria L.

● ● ●

Cardamine amara L. purolitukka bäckbräsma Cardamine bellidifolia L. tunturilitukka fjällbräsma Cardamine bulbifera (L.) Crantz hammasjuuri tandrot Dentaria bulbifera L.

Cardamine corymbosa Hook. f. rikkalitukka kvastbräsmaCardamine flexuosa With. metsälitukka skogsbräsma

● ● ● ●

Cardamine hirsuta L. mäkilitukka bergbräsma Cardamine impatiens L. lehtolitukka lundbräsma Cardamine parviflora L. rantalitukka strandbräsma Cardamine pratensis L. luhtalitukka ängsbräsma

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of FinlandCardamine pratensis subsp. angustifolia (Hook.) O. E. Schulz pohjanluhtalitukka polarbräsma Cardamine pratensis subsp. polemonioides RouyCardamine pratensis subsp. paludosa (Knaf) Čelak. rantaluhtalitukka kärrbräsma Cardamine pratensis subsp. dentata (Schult.) Čelak. Cardamine pratensis subsp. dentata var. isophylla Peterm.Cardamine pratensis subsp. pratensis niittyluhtalitukka äkta ängsbräsma

Chorispora R. Br. ex DC. irsokit hönsrättikor Chorispora tenella (Pall.) DC. hentoirsokki hönsrättika Cochlearia L. kuirimot skörbjuggsörterCochlearia danica L. tanskankuirimo dansk skörbjuggsört

Cochlearia officinalis L. rohtokuirimo skör­bjuggsört

Coincya Porta & Rigo ex Rouy nokkasinapit lacksenaper Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet lakkanokka­sinappi

Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadley & Muñoz Garm.

ranskanlakkanokka­sinappi brittsenap Conringia Heist. ex Fabr. savuruohot kåltravar Conringia orientalis (L.) Dumort. idänsavuruoho kåltrav

Conringia planisiliqua Fisch. & C. A. Mey.

Draba L. kynsimöt drabor Erophila DC.

● ● ● ●Crambe maritima L. euroopanmerikaali strandkål

Descurainia Webb & Berthel. litutillit stillfrön

Descurainia pinnata (Walter) Britton sirolitutilli indianstillfrö

● Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (rohto)litutilli stillfrö

Diplotaxis DC. hietasinapit mursenaper

Diplotaxis erucoides (L.) DC. valkohietasinappi vit mursenap

.

1

Diplotaxis muralis (L.) DC. pikkuhietasinappi mursenap

1

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. isohietasinappi sandsenap Diplotaxis muralis × tenuifolia = Diplotaxis ×wirtgenii Hausskn. ex Dosch & J. Scriba

Draba alpina L. kultakynsimö gulldraba Draba cinerea Adams idänkynsimö finndraba Draba fladnizensis Wulfen tunturikynsimö alpdraba Draba glabella Pursh isokynsimö fjälldraba Draba daurica DC.Draba glabella var. glabella siloisokynsimö vanlig fjälldraba Draba daurica var. dauricaDraba glabella var. hebecarpa (Lindblom) Karlsson karvaisokynsimö dovredraba Draba daurica var. hebecarpa (Lindblom) Karlsson

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● 3

Draba incana L. harmaakynsimö grådraba Draba incana var. confusa (Ehrh.) Lilj. karvaharmaakynsimö Draba incana var. incana siloharmaakynsimö Draba lactea Adams lapinkynsimö lappdraba Draba muralis L. vallikynsimö lunddraba Draba nemorosa L. keltakynsimö sanddraba Draba nemorosa var. leiocarpa Lindblad silokeltakynsimö Draba nemorosa var. nemorosa karvakeltakynsimö Draba nivalis Lilj. lumikynsimö isdraba Draba norvegica Gunnerus kalliokynsimö bergdraba Draba sibirica (Pall.) Thell. siperiankynsimö krypdraba

● Draba verna L. kevätkynsimö nagelört

Draba verna subsp. spathulata (Láng) Rouy & Foucaud. Erophila verna (L.) Chevall.

aasian­savuruoho turkisk kåltrav

Crambe L. merikaalit krambar

77

.

Draba fladnizensis × nivalis = Draba ×curtisiliqua

J. E. Zetterst.

. .

Draba fladnizensis × norvegica Draba lactea × nivalis

?

Draba lactea × norvegica

.

Draba nivalis × norvegica

Enarthrocarpus Labill. tormokit

Enarthrocarpus lyratus (Forssk.) DC. tormokki Eruca Mill. sinappikaalit erukor Eruca vesicaria (L.) Cav. sinappikaali senapskål

Eruca vesicaria subsp. sativa (Mill.) Thell. vihannessinappikaali äkta senapskål

Erucastrum C. Presl kaalisinapit kålsenaper Hirschfeldia Moench

Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz ranskankaalisinappi kålsenap

78

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Erucastrum incanum (L.) W. D. J. Koch hilmiö gråsenap Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

Lepidium densiflorum Schrad. ratakrassi

Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick pikkukaalisinappi kalkkrassing Sisymbrium supinum L.

Lepidium didymum L. sulkakrassi hamnskrassing

Erysimum L. ukonnauriit kårlar

● Erysimum cheiranthoides L. peltoukonnauris åkerkårel

Erysimum cheiranthoides subsp. altum Ahti nurmiukonnauris storkårel Erysimum cheiranthoides subsp. cheiranthoides rikkaukonnnauris vanlig åkerkårel

Erysimum crepidifolium Rchb. kelttoukonnauris blekkårel

Erysimum marschallianum Andrz. tankiukonnauris hårdkårel Erysimum repandum L. idänukonnauris rysskårelErysimum strictum G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. rantaukonnauris bergkårel

Euclidium W. T. Aiton linnunnokat näbbdådror Euclidium syriacum (L.) W. T. Aiton linnunnokka näbbdådra Hesperis L. illakot hesperisar 3

Hesperis matronalis L. tarhaillakko hesperis

Hornungia Rchb. kesäkrassit stenkrassingar

Hornungia petraea (L.) Rchb. (kivi)kesäkrassi stenkrassing

Iberis L. saipot iberisar 3

Iberis amara L. katkerasaippo blomsteriberis

3

Iberis odorata L. tuoksusaippo doftiberis

3

Iberis sempervirens L. talvisaippo vinteriberis

1

Iberis umbellata L. sarjasaippo roseniberis

Isatis L. morsingot vejdar

●3 Isatis tinctoria L. värimorsinko vejde Lepidium L. (suomu)krassit krassingar Cardaria Desv. Coronopus Zinn

Lepidium bonariense L. argentiinankrassi flikkrassing

Lepidium campestre (L.) W. T. Aiton kenttäkrassi fältkrassing Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz ryhmykrassi kråkkrassing Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.

bankrassing Lepidium densiflorum subsp. densiflorum

Coronopus didymus (L.) Sm.

Lepidium draba L. kynsimökrassi välsk krassing Cardaria draba (L.) Desv.

Lepidium heterophyllum Benth. nurmikrassi vallkrassing

●2 Lepidium latifolium L. isokrassi bitterkrassing Lepidium neglectum Thell. rikkakrassi rundkrassing Lepidium densiflorum subsp. neglectum (Thell.) P. Fourn. Lepidium perfoliatum L. sepokrassi hjulkrassing Lepidium ramosissimum A. Nelson haarakrassi grenkrassing

● Lepidium ruderale L. pihakrassi gatkrassing 2

Lepidium sativum L. vihanneskrassi smörgås­krasse

Lepidium virginicum L. virginiankrassi virginia­krassing Lobularia Desv. pielukset strandkrassingar M Lobularia

maritima (L.) Desv. tuoksupielus strandkrassing

Lunaria L. kuuruohot månvioler 3

Lunaria annua L. kesäkuuruoho judaspenningar

3

Lunaria rediviva L. ikikuuruoho månviol

Malcolmia W. T. Aiton malkolmiat strandlövkojor

Malcolmia africana (L.) W. T. Aiton afrikanmalkolmia arabisk lövkoja

2

Malcolmia maritima (L.) W. T. Aiton merimalkolmia strandlövkoja

Matthiola W. T. Aiton leukoijat lövkojor

Matthiola incana (L.) W. T. Aiton välimerenleukoija lövkoja

3

Matthiola longipetala (Vent.) DC. sarvileukoija

3

Matthiola longipetala subsp. bicornis (Sibth. & Sm.) P. W. Ball kaarisarvileukoija grekisk lövkojaMatthiola longipetala subsp. longipetala haro­sarvileukoija

Mummenhoffia Esmailbegi & Al-Shehbaz palletaskuruohot lökskärvfrön

Mummenhoffia alliacea (L.) Esmailbegi & Al-Shehbaz laukkataskuruoho lökskärvfrö Thlaspi alliaceum L.

Myagrum L. onterviot håldådror Myagrum perfoliatum L. ontervio håldådra

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Nasturtium W. T. Aiton vesikrassit källfränen

Rorippa ×anceps (Wahlenb.) Rchb. kärsänenätti mälarfräne = Rorippa amphibia × sylvestris

Nasturtium officinale W. T. Aiton isovesikrassi källfräne Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss puistonenätti vägfräne = Rorippa austriaca × sylvestris

Rorippa austriaca (Crantz) Besser etelännenätti

Neslia Desv. ohraruohot korndådror Neslia paniculata (L.) Desv. ohraruoho korndådra Noccaea Moench vahataskuruohot backskärvfrön Microthlaspi F. K. Mey.

Noccaea brachypetala (Jord.) F. K. Mey.

toukotaskuruoho storskärvfrö * Thlaspi caerulescens subsp. brachypetalum

klotfräneketotaskuruoho vanligt backskärvfrö * Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens

Noccaea perfoliata (L.) Al-Shehbaz rikkataskuruoho vårskärvfrö Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey. Thlaspi perfoliatum L. Peltaria Jacq. kilvekkäät penningtravar M Peltaria

alliacea Jacq. laukkakilvekäs penningtrav

strandfräne

.

Rorippa amphibia × palustris = Rorippa ×erythrocaulis Borbás

.

Rorippa palustris × sylvestris = Rorippa ×astyla

(Rchb.) Rchb.

Sinapis L. (mesi)sinapit senaper 1

Sinapis alba subsp. alba peltokeltasinappi vanlig vitsenapSinapis alba subsp. dissecta (Lag.) Simonk. pellavakeltasinappi linsenap

● Sinapis arvensis L. rikkasinappi åkersenap ● Sinapis arvensis var. arvensis silorikkasinappi ● Sinapis arvensis var. orientalis (L.) W. D. J. Koch & Ziz karvarikkasinappi

Sisymbrium L. pernaruohot gatsenaper

torntrav Arabis turrita L.

Raphanus L. retikat rättikor

● Raphanus raphanistrum L. peltoretikka åkerrättika 1

Raphanus sativus var. niger (Mill.) J. Kern. tummaretikka rättikä

1

Raphanus sativus var. sativus retiisi rädisa

Rapistrum Crantz saksanretikat stäppsenaper

Rapistrum perenne (L.) All. sileäsaksanretikka flerårig stäppsenap

Rapistrum rugosum (L.) All. kurttusaksanretikka stäppsenap

Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum Rouy & spansk stäppsenap

Foucaud nuijasaksanretikkaRapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcang. pallosaksanretikka orientalisk stäppsenapRapistrum rugosum subsp. rugosum soikkosaksanretikka hårig stäppsenap

Rorippa Scop. nenätit fränenSisymbrium altissimum L. unkarinpernaruoho hamnsenap

Sisymbrium austriacum Jacq. tonavanpernaruoho donausenap

Sisymbrium irio L. kiiltopernaruoho vallsenap

Raphanus sativus L. ruokaretikka

1

Rorippa amphibia (L.) Besser vesinenätti vattenfräne

Sinapis alba L. keltasinappi vitsenap

1

Pseudoturritis Al-Shehbaz raippalidut torntravar

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz raippalitu

Rorippa palustris (L.) Besser rantanenätti sumpfräne

Rorippa sylvestris (L.) Besser rikkanenätti

(Jord.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot

Noccaea caerulescens (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey.

79

Sisymbrium loeselii L. karvapernaruoho borstsenap

●2 Sisymbrium officinale (L.) Scop. rohtopernaruoho ● ●

vägsenap

Sisymbrium officinale var. leiocarpum DC. silorohtopernaruoho kal vägsenap Sisymbrium officinale var. officinale karvarohtopernaruoho hårig vägsenap

Sisymbrium orientale L. idänpernaruoho orientsenap ?

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth kaakonpernaruoho 3

Sisymbrium strictissimum L. jäykkäpernaruoho styvsenap

Sisymbrium volgense M. Bieb. ex E. Fourn. volganpernaruoho volgasenap

Subularia L. äimäruohot sylörterSubularia aquatica L. (vesi)äimäruoho sylört

80

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Thlaspi L. siipitaskuruohot skärvfrön

3

Aconogonon ×fennicum Reiersen suomenröyhytatar finnslide = Aconogonon alpinum × weyrichii

Turritis L. pölkkyruohot rockentravar

3

Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara laavaröyhytatar gråslide

● Thlaspi arvense L. peltotaskuruoho penningört ●

Turritis glabra L. (keto)pölkkyruoho rockentrav Arabis glabra (L.) Bernh.

Santalales R. Br. ex Bercht. & J. Presl Santalaceae R. Br. santelipuukasvit sandelträdsväxter

Bistorta (L.) Adans. konnantattaret ormrötter

●2 Bistorta officinalis Delarbre isokonnantatar stor ormrot Polygonum bistorta L.Viscum L. mistelit mistlar 3

Viscum album L. (euroopan)misteli mistel

Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl Tamaricaceae Link tamariskikasvit tamariskväxter

Myricaria Desv. pensaskanervat klådrissläktetMyricaria germanica (L.) Desv. (euroopan)pensaskanerva klådris

Fagopyrum Mill. tattarit boveten 1

Armeria Willd. laukkaneilikat triftar

●1 Armeria maritima (Mill.) Willd. rusolaukkaneilikka trift ●1 Armeria maritima subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier ● 1niittylaukkaneilikka backtrift

Armeria maritima subsp. intermedia (T. Marsson) Nordh. itämerenlaukkaneilikka mellantrift Armeria maritima subsp. maritima atlantinlaukkaneilikka strandtrift Armeria scabra Pall. ex Willd. tunturilaukkaneilikka fjälltrift Armeria maritima subsp. sibirica (Turcz. ex Boiss.) Nyman

Limonium Mill. ikiviuhkot rispar

Limonium sinuatum (L.) Mill. sini-ikiviuhko blårisp Psylliostachys Nevski ikitähkät axrispar

Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski persianikitähkä hårig axrisp

Polygonaceae Juss. tatarkasvit slideväxter

Fallopia Adans. köynnöstattaret bindor

● Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve kiertotatar åkerbindaalpinum (All.) Schur alppiröyhytatar

M Aconogonon

divaricatum (L.) Nakai kaitaröyhytatar

alpslide

vippslide Polygonum divaricatum L.

Fallopia dumetorum (L.) Holub pensaikkotatar lövbinda

Koenigia L. kurjentattaret dvärgsyrorKoenigia islandica L. (tundra)kurjentatar dvärgsyra

Oxyria Hill haprot fjällsyrorOxyria digyna (L.) Hill (tunturi)hapro fjällsyra

Persicaria Mill. kosteikkotattaret pilörterPersicaria amphibia (L.) Delarbre vesitatar vatten­pilört Polygonum amphibium L.

Persicaria bungeana (Turcz.) Nakai idäntatar tagg­pilört Polygonum bungeanum Turcz.Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. lietetatar ävjepilört Polygonum foliosum H. Lindb.Persicaria hydropiper (L.) Delarbre katkeratatar bitterpilört Polygonum hydropiper L.Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre ukontatar pilört Polygonum lapathifolium L.Aconogonon (Meisn.) Rchb. röyhytattaret sliden M Aconogonon

Fagopyrum esculentum Moench (vilja)tattari bovete

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. rikkatattari sibiriskt bovete

Plumbaginaceae Juss. lyijykukkakasvit trift­växter

Bistorta vivipara (L.) Delarbre nurmikonnantatar ormrot Polygonum viviparum L. Polygonum viviparum var. fennicum Erkamo

Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri (Opiz) Soják tulvaukontatar Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri (Opiz) SoóPersicaria lapathifolia subsp. lapathifolia rantaukontatar strandpilört Polygonum lapathifolium subsp. nodosum (Pers.) Fr.

Norrlinia 34, 2019Checklist of the vascular plants of Finland

Persicaria lapathifolia subsp. pallida (With.) Á. Löve rikkaukontatar vanlig pilört Polygonum lapathifolium subsp. pallidum (With.) Fr.

● Persicaria maculosa Gray hanhentatar åkerpilört Polygonum persicaria L.Persicaria minor (Huds.) Opiz mietotatar rosenpilört Polygonum minus Huds.

Persicaria pensylvanica (L.) M. Gómez pensylvaniantatar kvarnpilört

.

Persicaria foliosa × lapathifolia

Polygonum L. niveltattaret trampörter

Polygonum achoreum S. F. Blake lusikkatatar

isopihatatar stor trampört * Polygonum aviculare var. aviculare Polygonum aviculare var. crassifolium Lange

Polygonum aviculare subsp. neglectum (Besser) Arcang. kaitapihatatar smal trampört * Polygonum neglectum Besser

Polygonum bellardii All. eteläntatar busktrampört Polygonum boreale (Lange) Small pohjanpihatatar nordtrampört * Polygonum aviculare subsp. boreale (Lange) Karlsson Polygonum aviculare var. boreale Lange Polygonum aviculare var. crassifolium auct. Polygonum oxyspermum C. A. Mey. & Bunge ex Ledeb. meritatar näbbtrampört

Polygonum patulum M. Bieb. kaakontatar rysk trampört

Polygonum ramosissimum Michx. keltatatar gul trampört

Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau suippupiha­tatar spetstrampört * Polygonum aviculare subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher

Reynoutria Houtt. jättitattaret jättesliden M Reynoutria

×bohemica Chrtek & Chrtková tarhatatar hybridslide = Reynoutria japonica × sachalinensis Fallopia ×bohemica (Chrtek & Chrtková) J. P. Bailey

Reynoutria compacta (Hook. f.) Nakai neidontatar rosenslide

3

M Rheum

rhabarbarum L. tarharaparperi rabarber

Rumex L. (siipi)hierakat skräppor

● ●

● ●

● Polygonum aviculare L. (koti)pihatatar trampört * ● Polygonum aviculare subsp. aviculareofficinale Baill. rohtoraparperi läkerabarber

bägartrampört * Polygonum aviculare subsp. microspermum

Polygonum argyrocoleon Steud. ex Kunze persian­tatar persisk trampörtM Rheum(Jord. ex Boreau) Berher

Reynoutria japonica Houtt. japanintatar vanligt parkslide Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai sahalinintatar jätteslide Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.

Rheum L. raparperit rabarbersläktet

pilgrimstrampört

● Polygonum arenastrum Boreau tannerpihatatar3

81

● ●

Rumex acetosa L. niittysuolaheinä ängssyra Rumex acetosa subsp. acetosa Rumex acetosa var. acetosa nurmisuolaheinä vanlig ängssyra Rumex acetosa var. fontanopaludosus (Kalela) källängssyra

Hyl. lähteikkösuolaheinä

Rumex acetosella L. ahosuolaheinä bergsyra Rumex acetosella subsp. acetosella ketosuolaheinä äkta bergsyra Rumex acetosella subsp. arenicola Y. Mäkinen ex Elven somersuolaheinä sandsyra Rumex acetosella subsp. tenuifolius (Wallr.) O. Schwarz kaitasuolaheinä rödsyra

Rumex alpinus L. alppihierakka alpskräppaRumex aquaticus L. vesihierakka hästskräppa

Rumex bucephalophorus L. häränpäähierakka oxhornssyra

Rumex confertus Willd. idänhierakka vippskräppa Rumex conglomeratus Murray saksanhierakka dikesskräppa

● Rumex crispus L. poimuhierakka krusskräppa

● ●

Rumex crispus subsp. crispus rikkapoimuhierakka Rumex crispus subsp. littoreus (Hardy) Akeroyd meripoimuhierakka strandkrusskräppa Rumex crispus subsp. strictissimus (Rech.) Pestova tankipoimuhierakka

Rumex dentatus L. hammashierakka tandskräppaRumex dentatus subsp. dentatus egyptinhammashierakka äkta tandskräppaRumex dentatus subsp. halacsyi (Rech.) Rech. f. balkaninhammashierakka balkanskräppaRumex dentatus subsp. mesopotamicus Rech. f. mesopotamianhammashierakka

Rumex fueginus Phil. tulihierakka eldskräppa Rumex maritimus subsp. fueginus (Phil.) Hultén

● ●

Rumex graminifolius Rudolph ex Lamb. tenonsuolaheinä grässyra Rumex hydrolapathum Huds. isohierakka vattenskräppa

82Suomen putkilokasvien luettelo

Rumex lapponicus (Hiitonen) Czernov lapinsuola­heinä lappsyra Rumex acetosa subsp. lapponicus Hiitonen

● Rumex longifolius DC. hevonhierakka gårdsskräppa ● Rumex maritimus L. keltahierakka strandskräppa ?

Rumex marschallianus Rchb. jokihierakka flodskräppa

Rumex obovatus Danser lapahierakka argentinsk skräppa

Rumex obtusifolius L. tylppöhierakka tomtskräppa

Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius puistotylppöhierakka tandad tomtskräppaRumex obtusifolius subsp. silvestris Čelak. tarhatylppöhierakka slät tomtskräppaRumex obtusifolius subsp. transiens (Simonk.) mellantomtskräppa

Rech. f. kylätylppöhierakka

Rumex orbiculatus A. Gray amerikanhierakka amerikansk vattenskräppa

Rumex palustris Sm. mutahierakka sumpskräppa 2

Rumex patientia L. pinaattihierakka spenatskräppa

3

Rumex patientia subsp. patientia tarhapinaattihierakka vanlig spenatskräppaRumex pseudonatronatus (Borbás) Murb. suomenhierakka finnskräppa

Rumex pulcher L. soreahierakka skönskräppa

Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcang. marokonsoreahierakka

3

Rumex sanguineus L. verihierakka skogsskräppa

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumex scutatus L. kilpisuolaheinä sköldsyra Rumex stenophyllus Ledeb. kapealehtihierakka ungersk skräppa

● . . . . . . .

Rumex thyrsiflorus Fingerh. tulisuolaheinä stor ängssyra

Norrlinia 34, 2019

Rumex aquaticus × stenophyllus = Rumex ×cacozelus Valta Rumex confertus × crispus = Rumex ×skofitzii

Blocki

Rumex confertus × longifolius Rumex confertus × obtusifolius = Rumex ×borbasii Blocki Rumex confertus × pseudonatronatus = Rumex ×improcerus Valta Rumex conglomeratus × obtusifolius = Rumex ×abortivus Ruhmer Rumex crispus × longifolius = Rumex ×propinquus Aresch. Rumex crispus × obtusifolius = Rumex ×pratensis Mert. & W. D. J. Koch Rumex crispus × pseudonatronatus = Rumex ×salicetorum Rech. Rumex crispus × stenophyllus = Rumex ×intercedens Rech. Rumex hydrolapathum × obtusifolius = Rumex ×weberi Fisch.-Benz. Rumex longifolius × obtusifolius = Rumex ×hybridus Kindb. Rumex longifolius × patientia Rumex longifolius × pseudonatronatus Rumex longifolius × triangulivalvis Rumex obtusifolius × pseudonatronatus = Rumex ×leptophyllus Murb. & Rech. Rumex obtusifolius × stenophyllus = Rumex ×moedlingensis Rech.

Droseraceae Salisb. kihokkikasvit sileshårs­växter

Drosera L. kihokit sileshårDrosera anglica Huds. pitkälehtikihokki storsileshår Drosera longifolia L.

Rumex alpinus × obtusifolius = Rumex ×mezeiDrosera intermedia Hayne pikkukihokki småsileshår

Rumex aquaticus × confertus = Rumex ×dolosusRumex aquaticus × crispus = Rumex ×conspersus Hartm.

. .

Drosera rotundifolia L. pyöreälehtikihokki rundsileshår

Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f. meksikonhierakka hamnskräppa Hausskn. Valta

Rumex aquaticus × hydrolapathum jättihierakka storskräppa = Rumex ×heterophyllus Schultz Rumex aquaticus × longifolius pepparrotsskräppa = Rumex ×armoraciifolius Neuman Rumex aquaticus × obtusifolius = Rumex ×platyphyllus F. Aresch. Rumex aquaticus × pseudonatronatus = Rumex ×attenuatus Valta

.

Drosera anglica × intermedia Drosera anglica × rotundifolia = Drosera ×obovata Mert. & W. D. J. Koch Drosera longifolia × rotundifolia Drosera intermedia × rotundifolia = Drosera ×beleziana E. G. Camus

Norrlinia 34, 2019

Caryophyllaceae Juss. kohokkikasvit nejlikväxter

Agrostemma L. aurankukat klättar M Agrostemma

githago L. isoaurankukka klätt

Arenaria L. suomuarhot narvar M Arenaria

biflora L. alppiarho mattnarv

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. siroarho spädnarv

● Arenaria norvegica Gunnerus norjanarho skrednarv ●Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & O. C. Dahl) Juz. ex Schischk. & Knorring tunturiarho polarnarv Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl Arenaria serpyllifolia L. mäkiarho sandnarv

Atocion Adans. vahakohokit bergglimmar M Atocion

armeria (L.) Raf. tarhakohokki rosenglim Silene armeria L.Atocion rupestre (L.) Oxelman kalliokohokki bergglim Silene rupestris L.

Cerastium L. (viuhko)härkit arvar

● ● ● ●

Cerastium alpinum L. tunturihärkki fjällarv Cerastium alpinum subsp. alpinum karvatunturihärkki vanlig fjällarv Cerastium alpinum subsp. glabratum (Hartm.) Á. Löve & D. Löve kaljutunturihärkki kal fjällarv Cerastium alpinum subsp. lanatum (Lam.) Ces. villatunturihärkki ullig fjällarv Cerastium alpinum var. lanatum (Lam.) Hegetschw.

Cerastium arvense L. ketohärkki fältarv ?

Cerastium biebersteinii DC. nukkahärkki tät silverarv

Cerastium brachypetalum Pers. lyhytterähärkki raggarv

Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng. idänhärkki dahurarv

Cerastium dichotomum L. hankahärkki gaffelarv

● Cerastium fontanum Baumg. nurmihärkki hönsarv ●

Cerastium fontanum subsp. fontanum pohjannurmihärkki riparv Cerastium fontanum subsp. scandicum GartnerCerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet piennarnurmihärkki vanlig hönsarvCerastium fontanum subsp. vulgare var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalas kainuunnurmihärkki smal hönsarv83

Checklist of the vascular plants of Finland

Cerastium fontanum subsp. vulgare var. vulgare (Hartm.) M. B. Wyse Jacks. arkinurmihärkki hårig hönsarv

Cerastium glomeratum Thuill. sykeröhärkki knipparv

● Cerastium glutinosum Fr. tahmahärkki klibbarv Cerastium pumilum subsp. glutinosum (Fr.) Jalas ● ●

Cerastium nigrescens (H. C. Watson) Edmondston ex

H. C. Watson kellohärkki

Cerastium nigrescens var. laxum (Lindblom) Brysting & Elven napakellohärkki snöarv Cerastium arcticum auct.Cerastium semidecandrum L. mäkihärkki vårarv

?

Cerastium subtetrandrum (Lange) Murb. harvahedehärkki östkustarv Cerastium diffusum subsp. subtetrandrum (Lange) P. D. Sell & Whitehead

.

M Cerastium

tomentosum L. hopeahärkki silverarv

Cerastium alpinum × fontanum = Cerastium ×symei Druce

.

Cerastium alpinum subsp. alpinum × fontanum fontanum

subsp.

.

Cerastium alpinum subsp. alpinum × fontanum vulgare

subsp.

.

Cerastium arvense × tomentosum

Chaetonychia (DC.) Sweet pikkuvuohenpolvet

Chaetonychia cymosa (L.) Sweet pikkuvuohenpolvi Paronychia cymosa (L.) DC.

Cherleria L. naskalinädät dvärgnörlarCherleria biflora (L.) A. J. Moore & Dillenb. lapinnätä fjällnörel Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.

Corrigiola L. varsanpolvet skoremmar

Corrigiola litoralis L. varsanpolvi skorem Dianthus L. (tuoksu)neilikat nejlikor

● ●

Dianthus arenarius L. hietaneilikka sandnejlika Dianthus arenarius subsp. borussicus Vierh. idänhietaneilikka stor sandnejlika

M Dianthus

armeria L. mykeröneilikka knippnejlika

M Dianthus

barbatus L. harjaneilikka borstnejlika

Dianthus carthusianorum L. munkkineilikka brödranejlika 3

Dianthus ×courtoisii Rchb. lapinneilikka = Dianthus barbatus × superbus

●1 Dianthus deltoides L. ketoneilikka backnejlika M Dianthus 3

plumarius L. sulkaneilikka fjädernejlika

Dianthus ×semperflorens Voss riippaneilikka ampelnejlika = Dianthus caryophyllus L. × chinensis L.

●1 Dianthus superbus L. pulskaneilikka praktnejlika

84

.

Suomen putkilokasvien luettelo

Dianthus barbatus × chinensis L.

Dichodon (Bartl. ex Rchb.) Rchb. torahärkitDichodon cerastoides (L.) Rchb. lumihärkki lapparv Cerastium cerastoides (L.) Britton

Gypsophila L. (harso)raunikit slöjor Vaccaria Wolf

Gypsophila acutifolia Steven ex Spreng. idänharso stäppslöja

M Gypsophila

sommarslöja

● 2

elegans M. Bieb. kesäharso

Gypsophila fastigiata L. kangasraunikki såpört Gypsophila paniculata L. morsiusharso brudslöja

Gypsophila perfoliata L. seporaunikki stor brudslöjavaccaria (L.) Sm. toukoraunikki åkernejlika Saponaria vaccaria L. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert

Gypsophila viscosa Murray tahmaharso jungfruslöjaHerniaria hirsuta L. karvatyräruoho luddknytling Herniaria polygama J. Gay tuoksutyräruoho ryssknytling Honckenya Ehrh. suola-arhot saltarvarHonckenya peploides (L.) Ehrh. suola-arho saltarv

Illecebrum L. rustokit glimmerörter

Illecebrum verticillatum L. rustokki glimmerört Lepyrodiclis Fenzl viuhkorennokit Lepyrodiclis holosteoides (C. A. Mey.) Fenzl. ex Fisch. & C. A. Mey. valkorennokki turkstjärnblomma Loeflingia L. jäsenyrtit

Loeflingia baetica Lag. marokonjäsenyrtti Lychnis L. käenkukat gökblomstersläktet

Myosoton aquaticum (L.) Moench vata sprödarv

Paronychia Mill. (iso)vuohenpolvet prasselörter

Paronychia argentea Lam. hopeavuohenpolvi prasselört

Polycarpon L. kynsiyrtit tusenfrön Polycarpon tetraphyllum (L.) L. etelänkynsiyrtti tusenfrö Psammophiliella Ikonn. lankaraunikit

●2 Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. ketoraunikki grusnejlika Gypsophila muralis L.

Sabulina Rchb. piirtonädät spädnörlarSabulina rubella (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit rusonätä rödnörel Minuartia rubella (Wahlenb.) HiernSabulina stricta (Sw.) Rchb. tunturinätä raknörel Minuartia stricta (Sw.) Hiern

Herniaria L. tyräruohot knytlingar

Herniaria glabra L. ketotyräruoho knytling

Moehringia trinervia (L.) Clairv. lehtoarho skogsnarv

Myosoton Moench vadat sprödarvar

Gypsophila pilosa Huds. karvaraunikki hårslöja M Gypsophila

Norrlinia 34, 2019

Sagina L. haarikot smalnarvar Sagina apetala Ard. ketohaarikko fältnarvSagina maritima Don merihaarikko strandnarv

Sagina micropetala Rauschert piennarhaarikko hårnarv

● ● ● ●

Sagina nivalis (Lindblom) Fr. lumihaarikko dvärgnarv Sagina nodosa (L.) Fenzl nyylähaarikko knutnarv Sagina nodosa subsp. borealis G. E. Crow pohjannyylähaarikko nordknutnarv Sagina nodosa subsp. nodosa etelännyylähaarikko sydknutnarv

● Sagina ×normaniana Lagerh. rönsyhaarikko

normansnarv = Sagina procumbens × saginoides

● Sagina procumbens L. rentohaarikko krypnarv ●

Sagina saginoides (L.) H. Karst. tunturihaarikko stennarv

Saponaria L. suopayrtit såpnejlikor

M Lychnis

Saponaria calabrica Guss. italiansuopayrtti

M Lychnis

3

chalcedonica L. palavarakkaus studentnejlika

coronaria (L.) Desr. harmaakäenkukka purpurklättLychnis flos-cuculi L. niittykäenkukka gökblomster

Moehringia L. hippuarhot skogsnarvarMoehringia lateriflora (L.) Fenzl laaksoarho ryssnarv

sommarsåpnejlika

Saponaria officinalis L. (rohto)suopayrtti såpnejlika

Scleranthus L. jäsenruohot knavlar

● Scleranthus annuus L. viherjäsenruoho grönknavel

Norrlinia 34, 2019

● ●

Checklist of the vascular plants of Finland

Scleranthus annuus subsp. annuus höröjäsenruoho åkerknavel

Silene otites (L.) Wibel arokohokki kvastglim

Scleranthus annuus subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens suppujäsenruoho tuvknavel

M Silene

Scleranthus perennis L. vaaleajäsenruoho vitknavel

.

Scleranthus annuus × perennis = Scleranthus ×intermedius Kitt.

Silene L. (rakko)kohokit glimmar Cucubalus L.Silene acaulis (L.) Jacq. tunturikohokki fjällglim

Silene antirrhina L. tervakohokki tjärglim

Silene baccifera (L.) Durande marjakohokki bärglim Cucubalus baccifer L.

Silene borysthenica (Gruner) Walters liettuankohokki smalglim

Silene colorata Poir. kirjokohokki brokglim Silene conoidea L. kartiokohokki kvarnglim

Silene cretica L. kreetankohokki kretaglim Silene csereii Baumg. itämaittenkohokki orientglim

Silene dichotoma Ehrh. hankakohokki gaffelglim

Silene dichotoma subsp. dichotoma peltohankakohokki vanlig gaffelglimSilene dichotoma subsp. racemosa (Otth) Graebn. kaakonhankakohokki anatolisk gaffelglimSilene dioica (L.) Clairv. puna-ailakki rödblära

Silene gallica L. ranskankohokki franskglim

Silene ×hampeana Meusel & K. Werner rusoailakki =

● ●

Silene dioica × latifolia Silene dioica × latifolia subsp. alba

Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet kehtoailakki Silene involucrata subsp. tenella (Tolm.) Bocquet pohjankehtoailakki polarblära Silene furcata subsp. angustiflora auct.

Silene latifolia Poir. ilta-ailakki

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet valkoailakki vitblära

Silene micropetala Lag. pieniteräkohokki Silene muscipula L. kärpäskohokki flugglim Silene noctiflora L. yöailakki nattglim

2

medelhavsglim

● ●

Silene nutans var. infracta (Waldst. & Kit.) Wahlenb. kaljunuokkukohokki kal backglim Silene nutans var. nutans L. karvanuokkukohokki vanlig backglim

Silene pendula L. rentokohokki sommarglim schafta S. G. Gmel. ex Hohen. syyskohokki höstglim

● ● ● ● ● ?

● ●

● .

Silene tatarica (L.) Pers. tataarikohokki ryssglim Silene uniflora Roth merikohokki strandglim Silene wahlbergella Chowdhuri pahta-ailakki fjällblära Silene uralensis subsp. apetala (L.) Bocquet Silene viscosa (L.) Pers. tahma-ailakki klibbglim Silene vulgaris (Moench) Garcke nurmikohokki smällglim Silene vulgaris subsp. commutata (Guss.) Hayek kaakonnurmikohokki bredbladig smällglim Silene vulgaris subsp. vulgaris kaitanurmikohokki Silene vulgaris subsp. vulgaris var. litoralis

(Rupr.) Jalas suomenlahdennurmikohokki

finnglim

Silene vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris ahonurmikohokki vanlig smällglim Silene uniflora × vulgaris

Spergula L. hatikat spärglar

● Spergula arvensis L. peltohatikka åkerspärgel ● Spergula arvensis subsp. arvensis × ●

etelänpeltohatikka sydspärgel

Spergula arvensis subsp. maxima (Weihe) jättespärgel

O. Schwarz pellavahatikka

Spergula arvensis subsp. sativa (Boenn.) Ces. pohjanpeltohatikka foderspärgel Spergula arvensis var. sativa (Boenn.) Mert. & W. D. J. KochSpergula morisonii Boreau kalliohatikka vårspärgel

Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl solmukit rödnarvarSpergularia marina (L.) Besser suolasolmukki saltnarv Spergularia salina J. Presl & C. PreslSpergularia media (L.) C. Presl merisolmukki havsnarv

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don etelänsolmukki

● Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl punasolmukki rödnarv

Silene nocturna L. välimerenkohokki

● Silene nutans L. nuokkukohokki backglim

85

Stellaria L. tähtimöt stjärnblommor

● Stellaria ×alpestris Fr. viitatähtimö = Stellaria ●

borealis × longifolia

Stellaria alsine Grimm lähdetähtimö källarv Stellaria uliginosa Murray

86Stellaria borealis Bigelow pohjantähtimö norrlandsarv Stellaria calycantha auct.

● ●

Stellaria crassifolia Ehrh. lettotähtimö sumparvStellaria crassifolia var. minor Wahlenb. merilettotähtimö strandsumparv Stellaria crassifolia var. brevifolia (Rafn) Fr.

Stellaria crassifolia var. crassifolia pohjanlettotähtimö kärrsumparv Stellaria crassifolia var. paludosa (Laest.) Fr.Stellaria fennica (Murb.) Perfil. suomentähtimö finnstjärnblommaStellaria graminea L. heinätähtimö grässtjärnblomma

Stellaria hebecalyx Fenzl idäntähtimö kolastjärnblomma1

Stellaria holostea L. kevättähtimö buskstjärnblomma

▼ Stellaria humifusa Rottb. jäämerentähtimö ishavsstjärnblommaStellaria longifolia Muhl. ex Willd. metsätähtimö skogsstjärnblommaStellaria media (L.) Vill. pihatähtimö våtarv

Stellaria neglecta Weihe pyökkitähtimö bokarv

● ● . . .

Stellaria nemorum L. lehtotähtimö lundarv Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. luhtatähtimö kärrstjärnblomma Stellaria graminea × longifolia Stellaria graminea × palustris = Stellaria ×glauciformis BouvetViscaria alpina (L.) G. Don pikkutervakko fjällnejlika Lychnis alpina L.Viscaria alpina var. alpina kalliopikkutervakko vanlig fjällnejlika Lychnis alpina var. alpina Viscaria alpina var. serpentinicola Rune serpentiinipikkutervakko spenslig fjällnejlika Lychnis alpina var. serpentinicola (Rune) Kallio & Y. Mäkinen

● .

Amaranthaceae Juss. revonhäntäkasvit amarantväxter

Amaranthus L. revonhännät amaranter Amaranthus albus L. valkorevonhäntä vit amarant Amaranthus blitoides S. Watson lusikkarevonhäntä skedamarant Amaranthus blitum L. pinaattirevonhäntä mållamarant M Amaranthus

rävsvans

Viscaria vulgaris Bernh. mäkitervakko tjärblomster Lychnis viscaria L. Viscaria alpina × vulgaris = Viscaria ×media Fr. ex

caudatus L. punarevonhäntä

Amaranthus crispus (Lesp. & Thévenau) N. Terracc. poimurevonhäntä krusamarant

Amaranthus deflexus L. rikkarevonhäntä krypamarant

Amaranthus graecizans L. kreikanrevonhäntä grekamarantAmaranthus graecizans var. sylvestris (Desf. bredbladig grekamarant ex Vill.) Asch. leveäkreikanrevonhäntä

Amaranthus hybridus L. viljarevonhäntä M

Amaranthus hybridus subsp. cruentus (L.) Thell. purppurarevonhäntä blodamarant Amaranthus cruentus L.Amaranthus hybridus subsp. hybridus hoikkarevonhäntä nålamarant

M

Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell. meksikonrevonhäntä toppamarant Amaranthus hypochondriacus L.

Stellaria fennica × graminea

Viscaria Bernh. tervakot viskariorNorrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luetteloAmaranthus hybridus subsp. powellii (S. Watson) grönamarant

Karlsson tummarevonhäntä

Amaranthus palmeri S. Watson rassirevonhäntä kvarnamarant

Amaranthus polygonoides L. suppilorevonhäntä trattamarant

Amaranthus retroflexus L. viherrevonhäntä svinamarant Amaranthus rudis J. D. Sauer kansasinrevonhäntä kansasamarant Amaranthus spinosus L. piikkirevonhäntä taggamarant Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas argentiinanrevonhäntä nötamarant Amaranthus viridis L. hentorevonhäntä smalamarant

Hartm.

.

Lychnis alpina × viscaria Viscaria alpina var. alpina × vulgaris Lychnis alpina var. alpina × viscaria

Celosia L. kukonharjat celosior M Celosia

argentea L. kukonharja celosia

Polycnemum L. rustoruohot broskörter Polycnemum arvense L. otarustoruoho broskört

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Chenopodiaceae Vent. savikkakasvit mållväxter Atriplex L. maltsat fetmållor

Atriplex argentea Nutt. kesimaltsaAtriplex calotheca (Rafn) Fr. liuskamaltsa flikmålla Atriplex hastata L.Atriplex glabriuscula Edmondston lännenmaltsa broskmålla

3

Atriplex littoralis L. merimaltsa strandmålla Atriplex longipes Drejer laukkamaltsa skaftmålla * Atriplex longipes subsp. longipes

Atriplex micrantha Ledeb. rakkomaltsa Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. kaakonmaltsa

● Atriplex patula L. kylämaltsa vägmålla ●

Atriplex praecox Hülph. pikkumaltsa brådmålla * Atriplex longipes subsp. praecox (Hülph.) TuressonAtriplex prostrata Boucher ex DC. isomaltsa spjutmålla

Atriplex rosea L. hopeamaltsa silvermålla Atriplex sagittata Borkh. kiiltomaltsa glansmålla Atriplex nitens Schkuhr

. .

Atriplex tatarica L. tataarimaltsa axmålla Atriplex calotheca × longipes Atriplex calotheca × prostrata Atriplex hastata × prostrata

.

Atriplex glabriuscula × longipes = Atriplex ×taschereaui Stace

.

Beta vulgaris subsp. vulgaris AltissimaRyhmä sokerijuurikkaat sockerbeta Beta vulgaris var. altissima Döll

M

Beta vulgaris subsp. vulgaris ConditivaRyhmä punajuurikkaat rödbeta Beta vulgaris var. conditiva Alef. Beta vulgaris var. vulgaris

Blitum L. murosavikat fruktmållor Monolepis Schrad. 1

Blitum bonus-henricus (L.) Rchb. hyvänheikin­savikka lungrot Chenopodium bonus-henricus L.

2

Blitum capitatum L. mykerösavikka smultronmålla Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi

Blitum nuttallianum Schult. suolasavikka Monolepis nuttalliana (Schult.) Greene

2

Axyris amaranthoides L. hörtsö amarantmålla Bassia All. suolukat luddmållor

Blitum virgatum L. marjasavikka bärmålla Chenopodium foliosum Asch.

Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila & Borsch liuska­savikat vassmållor Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch vaahterasavikka lönnmålla Chenopodium hybridum L. Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch rauniosavikka gatmålla Chenopodium murale L.

Chenopodiastrum simplex (Torr.) S. Fuentes, Uotila & Borsch plataanisavikka platanmålla Chenopodium gigantospermum Aellen Chenopodium simplex (Torr.) Raf.

Atriplex longipes × prostrata = Atriplex ×gustafssoniana Tascher.

Axyris L. hörtsöt amarantmållor

Beta vulgaris subsp. vulgaris peltojuurikas vanlig beta

M

Atriplex hortensis L. tarhamaltsa trädgårdsmålla

Atriplex laevis Ledeb. silomaltsa glattmålla

● ●

M

87

Chenopodium L. rikkasavikat ogräsmållor Chenopodium acuminatum Willd. aasiansavikka pärlmålla

● Chenopodium album L. jauhosavikka svinmålla *

Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze kielisuolukka krokmålla

Chenopodium berlandieri Moq. teksasinsavikka texasmålla

Bassia scoparia (L.) A. J. Scott kesäsuolukka kvastmålla Kochia scoparia (L.) Schrad.

Chenopodium ficifolium Sm. viikunanlehtisavikka fikonmållaM

Chenopodium giganteum D. Don jättisavikka praktmålla

Chenopodium hircinum Schrad. pukinsavikka

Bassia scoparia subsp. scoparia tarhakesäsuolukka sommarcypress

Chenopodium karoi (Murr) Aellen mongoliansavikka mongolmålla

Beta L. juurikkaat betor M Beta3

Bassia scoparia subsp. densiflora (Turcz. ex D. B. Jacks.) Cirujano & Velayos rikkakesäsuolukka hamnkvastmålla

vulgaris L. ruokajuurikas beta

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang. merijuurikas strandbeta

bockmålla

Chenopodium missouriense Aellen missourinsavikka hönsmålla * Chenopodium opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz heisisavikka olvonmålla

88

Chenopodium pratericola Rydb. kapealehtisavikka smalmålla Chenopodium probstii Aellen soijasavikka probstmålla * 3

Chenopodium purpurascens Jacq. tarhasavikka purpurmålla

Chenopodium quinoa Willd. kvinoa mjölmålla

Hablitzia M. Bieb. köynnöspinaatit rankspenater M Hablitzia

tamnoides M. Bieb. köynnöspinaatti rankspenat

Lipandra Moq. hentosavikat fiskmållor

● Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch hentosavikka fiskmålla Chenopodium polyspermum L.

Chenopodium sosnowskyi Kapeller kaukasiansavikka turkmålla

Chenopodium striatiforme Murr rannikkosavikka

östersjömålla Chenopodium strictum subsp. striatiforme (Murr) Uotila

Chenopodium strictum Roth tankisavikka

Chenopodium strictum subsp. glaucophyllum (Aellen) Aellen preeriantankisavikka präriemållaChenopodium strictum subsp. strictum intiantankisavikka olivmålla

● Chenopodium suecicum Murr pohjansavikka svenskmålla *

Chenopodium virgatum auct. idänsavikka käppmålla

Oxybasis Kar. & Kir. mehisavikat flottmållor

● Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch sini­savikka blåmålla * Chenopodium glaucum L.

● Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch puna­savikka rödmålla Chenopodium rubrum L.

Oxybasis salina (Standl.) Uotila kojootinsavikka amerikansk blåmålla * Chenopodium salinum Standl. Oxybasis glauca subsp. salina (Standl.) Mosyakin

× Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch kylä­savikka bymålla Chenopodium urbicum L.

Chenopodium vulvaria L. haisusavikka stinkmålla Corispermum L. kurmiot lusfrön Corispermum declinatum Stephan ex Steven kaakonkurmio ryskt lusfrö

Corispermum intermedium Schweigg. rikkakurmio lusfrö Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin Corispermum pallasii Steven Corispermum hyssopifolium auct.

Cycloloma Moq. kiekkosavikat hjulmållor Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) J. M. Coult. kiekkosavikka hjulmålla Chenopodium atriplicifolium (Spreng.) A. Ludw. ex Graebn.

Dysphania R. Br. tuoksusavikat doftmållor

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants sitruunasavikka dieselmålla Chenopodium ambrosioides L.

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants tammi­savikka ekmålla Chenopodium botrys L.

Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin & Clemants australiansavikka pygmémålla Chenopodium pumilio R. Br.

2

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants afrikansavikka drakmålla Chenopodium schraderianum Schult.

Salicornia L. suolayrtit glasörterSalicornia perennans Willd. (puna)suolayrtti glasört Salicornia europaea auct.

Salicornia procumbens Sm. liejusuolayrtti Salicornia dolichostachya MossSalicornia procumbens subsp. procumbens hollanninsuolayrtti styv glasört Salicornia dolichostachya subsp. strictissima (Gram) P. W. Ball

Salsola L. otakilokit sodaörter Kali Mill. Salsola collina Pall. tähkäotakilokki Kali collinum (Pall.) Akhani & RoalsonSalsola kali L. meriotakilokki sodaört Kali turgidum (Dumort.) Gutermann Salsola kali subsp. kali

Salsola tragus L. idänotakilokki rysk sodaört Kali tragus (L.) Scop. Salsola kali subsp. ruthenica auct. Sedobassia Freitag & G. Kadereit harmaahapsiot Sedobassia sedoides (Schrad.) Freitag & G. Kadereit harmaahapsio Bassia sedoides Asch. Spinacia L. tähkäpinaatit spenater M Spinacia

oleracea L. (ruoka)pinaatti spenat

Norrlinia 34, 2019

Suaeda Forssk. ex J. F. Gmel. mehikilokit saltörter

Suaeda altissima (L.) Pall. isokilokki stor saltörtPortulaca papillatostellulata (Danin & H. G. Baker) Danin papilliportulakka papillportlak * 3

Suaeda maritima (L.) Dumort. pikkukilokki saltört

Suaeda prostrata -ryhmä lamokilokkiryhmä * Teloxys Moq. koristesavikat renlavsmållor Teloxys aristata (L.) Moq. koristesavikka renlavsmålla Chenopodium aristatum L.

Aizoaceae Martinov päivikkikasvit isörtsväxter Mesembryanthemum L. jääpäivikit isörter

Mesembryanthemum nodiflorum L. suppujääpäivikki gul isört

Tetragonia L. lamopinaatit tetragonior tetragonoides (Pall.) Kuntze (vihannes)lamopinaatti nyzeeländsk spenat

Nyctaginaceae Juss. ihmekukkakasvit underblomsväxter

? Mirabilis L. ihmekukat underblommor ?

Mirabilis jalapa L. mökinihmekukka underblomma

Cornales Link Hydrangeaceae Dumort. hortensiakasvit hortensiaväxter

Hydrangea L. hortensiat hortensior M Hydrangea

hortensia

Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. etelänsailio röd sidenblomma Calandrinia ciliata var. menziesii (Hook.) J. F. Macbr. Calandrinia menziesii (Hook.) Torr. & A. Gray M Calandrinia

compressa Schrad. ex DC. ripsisailio deltasidenblomma

Claytonia L. kleitoniat vårskönor 3

Claytonia perfoliata Donn ex Willd. salaattikleitonia vinterportlak

3

Claytonia sibirica L. alaskankleitonia vårsköna

Montia L. hetekaalit källörterMontia fontana L. (lähde)hetekaali källört

Portulacaceae Juss. portulakkakasvit portlakväxter

Portulaca L. (ruoho)portulakat portlaker 3

Portulaca grandiflora Hook. koristeportulakka praktportlak

Portulaca granulatostellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni jyväsportulakka

grynportlak *

macrophylla (Thunb.) Ser. jalohortensia

M Hydrangea

paniculata Siebold japaninhortensia vipphortensia

Philadelphus L. jasmikkeet schersminer M Philadelphus

doftschersmin

coronarius L. pihajasmike

M Philadelphus

lewisii Pursh lännenjasmike gordonschersmin

M

Montiaceae Raf. hetekaalikasvit källörtsväxter Calandrinia Kunth sailiot sidenblommor

Portulaca sativa Haw. vihannesportulakka trädgårdsportlak * Portulaca oleracea subsp. sativa (Haw.) Čelak.

Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo nystyportulakka vårtportlak *

M Tetragonia

?

89

Checklist of the vascular plants of Finland

Philadelphus lewisii var. gordonianus (Lindl.) Jepson puistojasmike

Cornaceae Bercht. & J. Presl kanukkakasvit kornellväxter

Cornus L. kanukat korneller 3

?

Cornus alba L. idänkanukka rysk kornell * Cornus alba subsp. alba Cornus sanguinea L. mustamarjakanukka skogskornell

3Cornus sericea L. lännenkanukka videkornell * Cornus alba subsp. stolonifera (Michx.) Wangerin Cornus suecica L. ruohokanukka hönsbär

Ericales Bercht. & J. Presl Balsaminaceae A. Rich. palsamikasvit balsaminväxter

Impatiens L. (kannus)palsamit balsaminer 3

Impatiens capensis Meerb. lännenpalsami apelsinbalsamin

3

Impatiens glandulifera Royle jättipalsami jättebalsaminImpatiens noli-tangere L. lehtopalsami springkorn Impatiens parviflora DC. rikkapalsami blekbalsamin

Portulaca nitida (Danin & H. G. Baker) Ricceri & Arrigoni siloportulakka slätportlak *

3

Portulaca oleracea L. rikkaportulakka vildportlak *

M Impatiens

walleriana Hook. f. ahkeraliisa flitiga Lisa

90

Polemoniaceae Juss. sinilatvakasvit blågullsväxter

Collomia Nutt. tahmikit limfrön Collomia linearis Nutt. kaitatahmikki limfrö Gilia Ruiz & Pav. kiurunkukat gilior 2

Gilia capitata Sims pallerokiurunkukka bollgilia

Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. sinipunka blåmire Anagallis foemina Mill.Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano merirannikki strandkrypa Glaux maritima L.Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb. pikkupunka knutört Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause

Gilia laciniata Ruiz & Pav. liuskakiurunkukka flikgilia Linanthus Benth. virvakukat nejlikgiliasläktet

Linanthus androsaceus (Benth.) Greene kirjovirvakukka barrgilia

Navarretia Ruiz & Pav. neuliot navarretior

Navarretia intertexta (Benth.) Hook. villaneulio nätnavarretia

Phlox L. leimut floxar M Phlox

paniculata L. syysleimu höstflox

M Phlox

stolonifera Sims rönsyleimu krypflox

M Phlox

subulata L. sammalleimu mossflox

Polemonium L. sinilatvat blågullssläktet

●1 Polemonium acutiflorum Willd. kellosinilatva lappblågull

●2 Polemonium caeruleum L. lehtosinilatva blågull Primulaceae Batsch ex Borkh. esikkokasvit viveväxter

Androsace L. nukit grusvivor

Androsace elongata L. peltonukki sandviva Androsace filiformis Retz. idännukki trådviva Androsace maxima L. isonukki fältvivaAndrosace septentrionalis L. ketonukki grusviva

Lysimachia L. alvet lysingar Anagallis L. Glaux L. Trientalis L. Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. peltopunka rödmire Anagallis arvensis L.

Lysimachia arvensis var. arvensis punapeltopunkaLysimachia arvensis var. caerulea (L.) Turland & Bergmeier sinipeltopunka Anagallis arvensis f. azurea Hyl.

Lysimachia ciliata L. ripsialpi guldlysingNorrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Lysimachia europaea (L.) U. Manns & Anderb. metsätähti skogsstjärna Trientalis europaea L.

3

Lysimachia nummularia L. suikeroalpi penningblad

3

Lysimachia punctata L. tarha-alpi praktlysing

Lysimachia terrestris (L.) Britton, Sterns & Poggenb.

● ●

amerikanalpi smallysing

Lysimachia thyrsiflora L. terttualpi topplösa Lysimachia vulgaris L. ranta-alpi strandlysing

Primula L. esikot vivor

Primula auricula L. kultaesikko aurikel 3

● ● ● ●

Primula elatior (L.) Hill lehtoesikko lundviva Primula farinosa L. jauhoesikko majviva Primula nutans Georgi nuokkuesikko strandviva Primula nutans subsp. finmarchica (Jacq.) Á. Löve & D. Löve ruijannuokkuesikko Primula nutans subsp. finmarchica var. jokelae L. Mäkinen & Y. Mäkinen perämerennuokkuesikko bottenviksviva

● Primula stricta Hornem. lapinesikko smalviva ●2 Primula veris L. kevätesikko gullviva . Primula elatior × veris = Primula ×media Peterm. . Primula veris × vulgaris Huds. loistokevätesikko trädgårdsviva = Primula ×polyantha Mill.

Samolus L. suolapungat bungarSamolus valerandi L. (valko)suolapunka bunge

Diapensiaceae Lindl. uuvanakasvit fjällgröne­växter

Diapensia L. uuvanat fjällgrönorDiapensia lapponica L. (lapin)uuvana fjällgröna

Actinidiaceae Gilg & Werderm. laikkuköynnöskasvit aktinidiaväxter

Actinidia Lindl. laikkuköynnökset aktinidior M Actinidia

kiivi kiwi

deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Ericaceae Juss. kanervakasvit ljungväxter Empetraceae Hook. & Lindl. Monotropaceae Nutt. Pyrolaceae Lindl.

Andromeda L. suokukat roslingarAndromeda polifolia L. suokukka rosling

Arctostaphylos Adans. sianpuolukat mjölonsläktetArctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (kangas)sianpuolukka mjölon

Arctous (A. Gray) Nied. riekonmarjat ripbärssläktetArctous alpina (L.) Nied. (tunturi)riekonmarja ripbär Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.

Calluna Salisb. (kangas)kanervat ljungsläktetCalluna vulgaris (L.) Hull (kangas)kanerva ljungCassiope tetragona (L.) D. Don (tunturi)liekovarpio kantljung

Kalmia polifolia Wangenh. varpukalmia tuvkalmiaChamaedaphne calyculata (L.) Moench vaivero finnmyrten

Chimaphila Pursh sarjatalvikit rylarChimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton (kangas)sarjatalvikki ryl

Empetrum L. variksenmarjat kråkbärssläktetEmpetrum nigrum L. (musta)variksenmarja kråkbärEmpetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher pohjanvariksenmarja nordkråkbärEmpetrum nigrum subsp. nigrum etelänvariksenmarja sydkråkbär

Erica L. kellokanervat klockljungssläktetErica tetralix L. nummikellokanerva klockljung

Harrimanella Coville sammalvarpiot mossljungssläktetHarrimanella hypnoides (L.) Coville (tunturi)sammalvarpio mossljung Cassiope hypnoides (L.) D. Don

Hypopitys Hill mäntykukat tallörter Monotropa L.Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don kaljumäntykukka kal tallört Monotropa hypopitys subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe

Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P. F. Stevens ex krypljung Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

Galasso, Banfi & F. Conti sielikkö

Moneses Salisb. ex Gray tähtitalvikit ögonpyrolorMoneses uniflora (L.) A. Gray tähtitalvikki ögonpyrola

Orthilia Raf. nuokkutalvikit björkpyrolorOrthilia secunda (L.) House nuokkutalvikki björkpyrola

Phyllodoce Salisb. kurjenkanervat lappljungssläktetChamaedaphne Moench vaiverot finnmyrtnarHypopitys monotropa Crantz kangasmäntykukka tallört Monotropa hypopitys L. Monotropa hypopitys subsp. hypopitys

Kalmia L. kalmiat kalmior Loiseleuria Desv.

Cassiope D. Don liekovarpiot kantljungssläktet91

Phyllodoce caerulea (L.) Bab. (tunturi)kurjenkanerva lappljung

Pyrola L. terttutalvikit pyrolor

● ● ● ● ●

Pyrola chlorantha Sw. keltatalvikki grönpyrolaPyrola rotundifolia subsp. rotundifolia etelän­isotalvikki vanlig vitpyrola

.

Pyrola media Sw. kellotalvikki klockpyrola Pyrola minor L. pikkutalvikki klotpyrola Pyrola rotundifolia L. isotalvikki vitpyrola Pyrola rotundifolia subsp. norvegica (Knaben) Hämet-Ahti pohjanisotalvikki norskpyrola

Pyrola minor × rotundifolia = Pyrola ×graebneriana Seemen

. .

Pyrola minor × rotundifolia subsp. norvegica Pyrola minor × rotundifolia subsp. rotundifolia

Rhododendron L. alppiruusut rododendron Ledum L. M Rhododendron

● ●

Catawbiense-Ryhmä puistoalppiruusut parkrododendron Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. lapinalppiruusu lapsk alpros

Rhododendron tomentosum Harmaja suopursu skvattram Ledum palustre L.

Vaccinium L. puolukat odonsläktet

● ●

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. pikkukarpalo dvärgtranbär Vaccinium myrtillus L. (kangas)mustikka blåbär

92

● ● ?

Suomen putkilokasvien luettelo

Vaccinium oxycoccos L. isokarpalo tranbär Vaccinium uliginosum L. (taiga)juolukka odon Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum fjällodon

● ● . .

(Lange) Tolm. tunturijuolukka

Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum suojuolukka vanligt odon Vaccinium vitis-idaea L. (taiga)puolukka lingon

Gentianales Juss. ex Bercht. & J. Presl Rubiaceae Juss. matarakasvit måreväxter Asperula L. maratit färgmåror Asperula arvensis L. peltomaratti liten blåmåra 2Asperula orientalis Boiss. & Hohen. sinimaratti blåmåra Asperula tinctoria L. värimaratti färgmåra

Cruciata Mill. ristimatarat korsmåror

Cruciata glabra (L.) Ehrend. kaljuristimatara kal korsmåra

Cruciata laevipes Opiz karvaristimatara korsmåra ? Diodia L. matariot ?

Galium rubioides L. suonimatara

● Galium saxatile L. nummimatara stenmåra ● Galium spurium L. peltomatara + Galium spurium subsp. spurium ●

Vaccinium microcarpum × oxycoccos Vaccinium myrtillus × vitis-idaea = Vaccinium ×intermedium Ruthe

Diodia teres Walter nappimatario

Galium L. (ratas)matarat måror

Galium album Mill. paimenmatara vanlig stormåra Galium mollugo subsp. erectum Syme

Galium boreale L. ahomatara vitmåra

Galium glaucum L. vahamatara daggmåraGalium intermedium Schult. harsomatara slöjmåra Galium schultesii Vest

Galium mollugo L. saksanmatara buskmåraGalium odoratum (L.) Scop. tuoksumatara myskmadra

● ●

Galium palustre L. rantamatara vattenmåraGalium palustre subsp. palustre pikkurantamatara liten vattenmåra

Galium palustre subsp. elongatum (C. Presl) Lange isorantamatara stor vattenmåra

Galium parisiense L. ranskanmatara franskmåra Galium ×pomeranicum Retz. piennarmatara gräddmåra = Galium album × verum

Galium pumilum Murray puistomatara parkmåra

pellavapeltomatara linmåra Galium spurium var. spurium

Galium spurium subsp. vaillantii (DC.) Gaudin rikkapeltomatara småsnärjmåra Galium spurium var. echinospermum (Wallr.) Hayek

Galium tricornutum Dandy sarvimatara pillermåra

● ● ● ● . .

Galium trifidum L. pikkumatara dvärgmåra Galium triflorum Michx. lehtomatara myskmåra Galium uliginosum L. luhtamatara sumpmåra Galium verum L. keltamatara gulmåra Galium aparine × spurium Galium aparine × spurium subsp. vaillantii

Sherardia L. sinimatarat maddar Sherardia arvensis L. sinimatara åkermadd

Gentianaceae Juss. katkerokasvit gentianaväxter Centaurium Hill (puna)sapet aruner Centaurium erythraea Rafn rohtosappi bredarunCentaurium littorale (Turner ex Sm.) Gilmour isosappi smalarunCentaurium pulchellum (Sw.) Druce pikkusappi dvärgarun

Comastoma (Wettst.) Toyok. partakatkerot lappgentianor● Galium aparine L. kierumatara snärjmåra ●

Norrlinia 34, 2019

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. hentokatkero lappgentiana Gentianella tenella (Rottb.) Börner

Gentiana L. kielikatkerot gentianor 3Gentiana lutea L. keltakatkero gullgentiana Gentiana nivalis L. tunturikatkero fjällgentiana

Gentiana pneumonanthe L. kellokatkero klockgentiana

3

Gentiana purpurea L. punakatkero baggsöta

Gentianella Moench ripsikatkerot gentianellorGentianella amarella (L.) Börner horkkakatkero smalgentianaGentianella amarella var. amarella syyshorkkakatkero sen ängsgentianaGentianella amarella var. lingulata (C. Agardh) tidig ängsgentiana

Karlsson kesähorkkakatkero

Gentianella aurea (L.) Harry Sm. kehtokatkero blekgentiana

Norrlinia 34, 2019● ● ● .

Checklist of the vascular plants of Finland

Gentianella campestris (L.) Börner ketokatkero bredgentiana Gentianella campestris var. campestris syysketokatkero sen fältgentiana Gentianella campestris var. suecica (Froel.) Dostál kesäketokatkero tidig fältgentiana Gentianella uliginosa (Willd.) Börner rantakatkero sumpgentiana Gentianella amarella × campestris

Apocynaceae Juss. oleanterikasvit oleanderväxter Asclepiadaceae Borkh.

Borago L. purasruohot gurkörter M Borago

M Brunnera

macrophylla (Adams) I. M. Johnst. kaukasianrotkolemmikki kaukasisk förgätmigej

Buglossoides Moench suvirusojuuret sminkrötter

● Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. ● ×

Vinca L. talviot vintergrönor M Vinca 3

major L. isotalvio stor vintergöna

Vinca minor L. pikkutalvio vintergröna

Vincetoxicum Wolf käärmeenpistonyrtit tulkörterVincetoxicum hirundinaria Medik. kalliokäärmeenpistonyrtti tulkört

Boraginales Juss. ex Bercht. & J. Presl Boraginaceae Juss. lemmikkikasvit strävbladiga rikkakeltalemmikki ogräsgullört

Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm. piennarkeltalemmikki hönsgullört Amsinckia menziesii (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr. lännenkeltalemmikki gullört Amsinckia micrantha Suksd. Amsinckia intermedia auct. Anchusa L. rastit oxtungor Lycopsis L.

● Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. peltorasti fårtunga Lycopsis arvensis L.

1

Anchusa azurea Mill. italianrasti italiensk oxtunga Anchusa italica Retz.

Anchusa capensis Thunb. etelänrasti afrikansk oxtunga

●1 Anchusa officinalis L. rohtorasti oxtunga Asperugo L. terhit paddfötter

● Asperugo procumbens L. terhi paddfot

peltorusojuuri sminkrot Lithospermum arvense L.

Buglossoides arvensis var. arvensis valkopeltorusojuuri vit sminkrot Lithospermum arvense var. arvense Buglossoides arvensis var. coerulescens (DC.) A. Hansen & Sunding sinipeltorusojuuri blå sminkrot Lithospermum arvense var. coerulescens DC.

Cerinthe L. vahakukat vaxblommor M Cerinthe

minor L. pikkuvahakukka liten vaxblomma

Cynoglossum L. koirankielet hundtungor 2

Cynoglossum amabile Stapf & J. R. Drumm. tiibetinkoirankieli kinesisk förgätmigej

● Cynoglossum officinale L. rohtokoirankieli hundtunga

Cynoglossum wallichii G. Don intiankoirankieli indisk förgätmigej Cynoglossum glochidiatum Wall. ex Benth.

Amsinckia Lehm. keltalemmikit gullörter

Amsinckia intermedia Fisch. & C. A. Mey.

officinalis L. (rohto)purasruoho gurkört

Brunnera Steven rotkolemmikit brunneror

Asclepias L. silkkiyrtit sidenörter Asclepias speciosa Torr. tähtisilkkiyrtti praktsidenört

93

Cynoglottis (Guşul.) Vural & Kit Tan rastiot turkoxtungor 3

Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan rastio turkisk oxtunga Anchusa barrelieri (All.) Vitman

Echium L. neidonkielet snokörter 3

Echium plantagineum L. ratamoneidonkieli blå snokört

2

Echium vulgare L. (kylä)neidonkieli blåeld

Hackelia Opiz korusirkunjyvät stickelfrönHackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz kalliosirkunjyvä stickelfrö Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke

Lappula Gilib. keräsirkunjyvät piggfrön Lappula patula (Lehm.) Menyh. rikkasirkunjyvä hönspiggfrö Lappula marginata auct.

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. kyläsirkunjyvä piggfrö

94

Suomen putkilokasvien luettelo

Lithospermum L. helmirusojuuret stenfrön 1

Lithospermum officinale L. rohtorusojuuri stenfrö

Myosotis L. (silmä)lemmikit förgätmigejer

● Myosotis arvensis (L.) Hill peltolemmikki åkerförgätmigejMyosotis decumbens Host lapinlemmikki fjällförgätmigej

Myosotis discolor Pers. kirjolemmikki brokförgät­migej

● ● ● ?

Myosotis laxa Lehm. rantalemmikki sumpförgät­migej Myosotis laxa subsp. baltica (Sam.) Hyl. ex Nordh. merirantalemmikki strandförgätmigej Myosotis laxa subsp. caespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh. järvirantalemmikki vanlig sumpförgät­migej Myosotis laxa subsp. laxa lännenrantalemmikki falsk förgätmigejMyosotis nemorosa Besser viitalemmikki kantförgätmigejMyosotis ramosissima Rochel mäkilemmikki backförgätmigej

●1 Myosotis scorpioides L. luhtalemmikki äkta förgätmigej

● ●

Myosotis sparsiflora J. G. Mikan ex Pohl

● 2

.

harsulemmikki fåblommig förgätmigej

Plagiobothrys figuratus (Piper) I. M. Johnst. kauno­mierokki Plagiobothrys scouleri (Hook. & Arn.) I. M. Johnst. viuhkamierokki tiggarstav Pulmonaria L. imikät lungörterPulmonaria obscura Dumort. lehtoimikkä mörk lungört

3

Pulmonaria officinalis L. rohtoimikkä fläcklungört

3

Pulmonaria saccharata Mill. valkotäpläimikkä broklungört

Symphytum L. raunioyrtit vallörter 3

Symphytum asperum Lepech. tarharaunioyrtti fodervallört

3

Symphytum officinale L. rohtoraunioyrtti äkta vallört

3

Symphytum officinale var. bohemicum (F. W. Schmidt) Pers. valkorohtoraunioyrtti

3

Symphytum officinale var. officinale tummarohtoraunioyrtti

Symphytum tuberosum L. keltaraunioyrtti gul vallört 3

Symphytum ×uplandicum Nyman ruotsinraunioyrtti uppländsk vallört = Symphytum asperum × officinale Symphytum orientale auct.

Heliotropiaceae Schrad. heliotrooppikasvit heliotropväxter

Heliotropium L. heliotroopit heliotroper

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. hietalemmikki vårförgätmigej

Heliotropium curassavicum L. lännenheliotrooppi

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. puistolemmikki skogsförgätmigej

Heliotropium europaeum L. rikkaheliotrooppi

Myosotis laxa × scorpioides = Myosotis ×suzae

Domin

.

Plagiobothrys Fisch. & C. A. Mey. mierokit tiggarstavar

Myosotis scorpioides var. praecox (Hülph.) Jonsell meriluhtalemmikki praktförgätmigej Myosotis scorpioides var. scorpioides lähdeluhtalemmikki bäckförgätmigej Myosotis scorpioides var. laxiflora (Rchb.) DC.

Norrlinia 34, 2019

köttheliotrop

ogräsheliotrop

Hydrophyllaceae R. Br. sievikkikasvit indiankålsväxter

Myosotis laxa subsp. caespitosa × scorpioides

Nonea Medik. nunnat nonneor Nonea pulla DC. rusonunna svartnonnea Nonea versicolor (Steven) Sweet kirjonunna nonnea Omphalodes Mill. kaihonkukat lammtungor 3

Omphalodes linifolia (L.) Moench kesäkaihonkukka lammtunga

3

Omphalodes verna Moench kevätkaihonkukka ormöga

Nemophila Nutt. sievikit kärleksblomstersläktet M Nemophila

maculata Benth. ex Lindl. täpläsievikki kärleksblomster

3

Nemophila menziesii Hook. & Arn. sinisievikki prins Gustafs öga

Phacelia Juss. hunajakukat facelior M Phacelia

campanularia A. Gray kellohunajakukka klockfacelia

3

Phacelia tanacetifolia Benth. aitohunajakukka honungsfacelia

Norrlinia 34, 2019

Solanales Juss. ex Bercht. & J. Presl

Calibrachoa Cerv. keijupetuniat småpetunior 3

Convolvulaceae Juss. kiertokasvit vindeväxter Cuscutaceae Dumort.

Convolvulus L. (suppilo)kierrot vindor Calystegia R. Br.

Convolvulus arvensis L. peltokierto åkervinda 3

Convolvulus dahuricus Herb. punakarhunköynnös skär snårvinda * Calystegia sepium subsp. spectabilis Brummitt Calystegia spectabilis (Brummitt) Tzvelev

Convolvulus dubius J. L. Gilbert somakarhunköynnös rosenvinda * Calystegia pulchra Brummitt & Heywood

●2 Convolvulus sepium L. valkokarhunköynnös vit snårvinda * Calystegia sepium (L.) R. Br. Calystegia sepium subsp. sepium

Convolvulus tricolor L. kirjokierto blåvinda Cuscuta L. vieraat snärjor Cuscuta campestris Yunck. amerikanvieras amerikansk grovsnärja

Cuscuta epilinum Weihe pellavanvieras linsnärja Cuscuta epithymum (L.) L. nurmivieras ljungsnärja● ●

Cuscuta europaea L. euroopanvieras nässelsnärja Cuscuta europaea subsp. europaea humalanvieras vanlig nässelsnärja Cuscuta europaea subsp. halophyta (Fr.) Hartm. merenrantavieras strandsnärja

Ipomoea L. elämänlangat praktvindor Ipomoea hederacea Jacq. liuskaelämänlanka luden praktvinda Ipomoea lacunosa L. kaljuelämänlanka vit praktvinda Ipomoea purpurea (L.) Roth aitoelämänlanka purpurvinda

Ipomoea wrightii A. Gray meksikonelämänlanka

Capsicum annuum L. (ruoka)paprika spanskpeppar Datura L. hulluruohot spikklubbor Datura ferox L. tuimahulluruoho långtaggig spikklubba Datura inoxia Mill. nukkahulluruoho mexikansk spikklubba Datura stramonium L. okahulluruoho spikklubba

Datura stramonium var. stramonium valko-okahulluruoho vit spikklubbaDatura stramonium var. tatula (L.) Torr. ruso-okahulluruoho violspikklubba

Hyoscyamus L. hullukaalit bolmörter

● Hyoscyamus niger L. (kylä)hullukaali bolmört Hyoscyamus reticulatus L. turkinhullukaali purpurbolmört

Lycianthes (Dunal) Hassl. koisokkeet himmelsögon M Lycianthes

rantonnetii (Carrière) Bitter helmikoisoke himmelsöga Solanum rantonnetii Carrière

Lycium L. pukinpensaat bocktörnen M Lycium

M Alkekengi

officinarum Moench isolyhtykukka japansk lykta Physalis alkekengi L.

Atropa L. belladonnat belladonnor M Atropa

bella-donna L. belladonna belladonna

barbarum L. aitapukinpensas bocktörne

Nicandra Adans. perunkoisot ballongblommor 2

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. perunkoiso ballongblomma

Nicotiana L. tupakat tobakssläktet M Nicotiana

alata Link & Otto valkotupakka stor blomstertobak

Nicotiana glauca Graham pensastupakka blåtobak M Nicotiana

langsdorffii Weinm. konsulintupakka

M Nicotiana

rustica L. palturitupakka bondtobak

klocktobak

M Nicotiana

×sanderae W. Watson koristetupakka blomstertobak = Nicotiana alata × forgetiana

Solanaceae Juss. koisokasvit potatisväxter Alkekengi Mill. lyhtykukat kinalyktssläktet

Calibrachoa Million Bells-Ryhmä pikkupetuniat småpetunia

Capsicum L. paprikat spanskpepparsläktet

Cuscuta epithymum subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang. varvunnurmivieras

Cuscuta scandens Brot. aasianvieras

1

95

Checklist of the vascular plants of Finland

W. Watson

3

Nicotiana tabacum L. virginiantupakka virginiatobak

96 Petunia Juss. (iso)petuniat petunior M Petunia

×atkinsiana (Sweet) D. Don ex W. H. Baxter tarhapetunia petunia = Petunia axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. × integrifolia (Hook.) Schinz &

Thell.

Petunia ×hybrida E. Vilm.

Physalis L. lyhtykoisot lyktörter Physalis angulata L. kolkkalyhtykoiso kantig lyktört Physalis cinerascens (Dunal) Hitchc. hopealyhtykoiso Physalis mollis var. cinerascens (Dunal) A. Gray Physalis mollis auct. Physalis grisea (Waterf.) M. Martínez mansikkakoiso gyllenbär Physalis pruinosa auct.

Solanum nitidibaccatum Bitter kehtokoiso bägarnattskatta Solanum physalifolium var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds

Solanum physalifolium auct.

Solanum rostratum Dunal kärsäkoiso taggborre Solanum cornutum auct. Solanum sarrachoides Sendtn. brasiliankoiso klibbnattskatta

Solanum sisymbriifolium Lam. liuskakoiso blek taggborre

Solanum triflorum Nutt. kolmikukkakoiso fliknattskatta

3

Physalis philadelphica Lam. tomatillo tomatillo Schizanthus Ruiz & Pav. perhoskukat fjärilsblomsters­släktet Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav. kirjoperhoskukka fjärilsblomster

M Schizanthus

×wisetonensis H. Low loistoperhoskukka praktfjärilsblomster = Schizanthus grahamii Gillies ex Hook. × pinnatus

Scopolia Jacq. skopoliat dårörter 3

Scopolia carniolica Jacq. (euroopan)skopolia dårört

Solanum L. marjakoisot skattor Lycopersicon Mill.

Solanum tuberosum L. peruna potatis

Solanum villosum Mill. myskikoiso Solanum alatum Moench Solanum luteum Mill.

Physalis peruviana L. karviaiskoiso kapkrusbär

2Solanum villosum subsp. miniatum (Bernh. ex röd nattskatta

Willd.) Edmonds punamyskikoiso

Lamiales Bromhead Oleaceae Hoffmanns. & Link oliivipuukasvit syrenväxter

Fraxinus L. saarnet askar

●2 Fraxinus excelsior L. (lehto)saarni ask M Fraxinus

M Syringa

×henryi C. K. Schneid. puistosyreeni norrlandssyren = Syringa josikaea × villosa Vahl.

M Syringa

Solanum carolinense L. carolinankoiso

M Syringa

Solanum coagulans Forssk. arabiankoiso Solanum dubium Fresen. Solanum dulcamara L. punakoiso besksöta

Solanum elaeagnifolium Cav. kilsekoiso silverskatta 1

Solanum lycopersicum L. tomaatti tomat Lycopersicon esculentum Mill.

Solanum melongena L. (pata)munakoiso aubergin

● Solanum nigrum L. mustakoiso nattskatta ● Solanum nigrum var. nigrum silomustakoiso

vanlig nattskatta Solanum nigrum subsp. nigrum var. atriplicifolium Desp.Solanum nigrum var. schultesii (Opiz) Rouy karvamustakoiso hårig nattskatta Solanum nigrum subsp. schultesii (Opiz) Wessely

pennsylvanica Marshall punasaarni rödask

Syringa L. syreenit syrener

Solanum americanum Mill. amerikankoiso amerikansk nattskattaNorrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

josikaea J. Jacq. ex Rchb. unkarinsyreeni ungersk syren

reticulata (Blume) H. Hara likusterisyreeni ligustersyren

M Syringa

vulgaris L. pihasyreeni syren

Plantaginaceae Juss. ratamokasvit grobladsväxter Callitrichaceae Link Hippuridaceae Vest

Anarrhinum Desf. kidakit gapmunnar

Anarrhinum pedatum Desf. marokonkidakki hårig gapmun

Antirrhinum L. leijonankidat lejongapssläktet M Antirrhinum

majus L. isoleijonankita lejongap

Callitriche L. vesitähdet lånkarCallitriche cophocarpa Sendtn. isovesitähti sommarlånke

Norrlinia 34, 2019

● ●

Kickxia spuria (L.) Dumort. sarvinielukukka

Callitriche hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch lapinvesitähti klolånke Callitriche hermaphroditica L. uposvesitähti höstlånkeCallitriche hermaphroditica subsp. hermaphroditica etelänuposvesitähti sydhöstlånkeCallitriche hermaphroditica subsp. macrocarpa (Hegelm.) Lansdown pohjanuposvesitähti nordhöstlånkeCallitriche palustris L. pikkuvesitähti smålånke

Callitriche stagnalis Scop. ojavesitähti dikeslånke

rundsporre

Linaria Mill. kannusruohot sporrar 3

Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link ametistikannusruoho

2

Linaria genistifolia (L.) Mill. härmäkannusruoho ginstsporre

3

1

Chaenorhinum (DC.) Rchb. kissankidat småsporrar

M Collinsia

heterophylla Buist ex Graham kirjovariksenkukka brokcollinsia

Cymbalaria Hill kilkat murrevor 3

Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. rauniokilkka murreva

3

Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. kivikkokilkka storblommig murreva

Digitalis L. sormustinkukat fingerborgsblommor Digitalis grandiflora Mill. keltasormustinkukka gul fingerborgsblomma

M Digitalis

lanata Ehrh. villasormustinkukka grekisk fingerborgsblomma

M Digitalis

lutea L. pikkusormustinkukka liten fingerborgsblomma

3

Digitalis purpurea L. rohtosormustinkukka vanlig fingerborgsblomma

?

Gratiola neglecta Torr. lännenkuntio liten jordgalla Hippuris L. vesikuuset hästsvansarHippuris lanceolata Retz. rannikkovesikuusi mellanhästsvans Hippuris vulgaris f. littoralis H. Lindb.Hippuris tetraphylla L. f. nelilehtivesikuusi ishavshästsvansHippuris vulgaris L. lamparevesikuusi hästsvans

Kickxia Dumort. nielukukat spjutsporrar

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch hentonielukukka Kickxia elatine (L.) Dumort. keihäsnielukukka spjut­sporre

Linaria incarnata (Vent.) Spreng. sirokannusruoho violsporre

Linaria maroccana Hook. f. marokonkannusruoho

M Linaria

Maroccana-Ryhmä tarhakannusruohot färgsporre Linaria ×versicolor (Jacq.) Chaz.

Linaria munbyana Boiss. & Reut. etelänkannusruoho 3

Linaria purpurea (L.) Mill. purppurakannusruoho purpursporre

Linaria repens (L.) Mill. juovakannusruoho strim­sporre

Linaria saxatilis (L.) Chaz. kalliokannusruoho

Linaria ×sepium G. J. Allman sinekannusruoho mellansporre = Linaria repens × vulgaris

Linaria supina (L.) Chaz. rentokannusruoho bleksporre

●1 Linaria vulgaris Mill. keltakannusruoho gulsporre . Linaria genistifolia × vulgaris = Linaria ×kocianowichii Asch.

Misopates Raf. mirrinkidat kalvnosar 1

Gratiola L. kuntiot jordgallor

Linaria genistifolia subsp. genistifolia pikkuhärmäkannusruoho äkta ginstsporre

dynsporre

småsporre

Collinsia Nutt. variksenkukat collinsior

Linaria genistifolia subsp. dalmatica (L.) Maire & jättesporre

Petitm. isohärmäkannusruoho

Linaria loeselii Schweigg. dyynikannusruoho

Chaenorhinum minus (L.) Lange (pikku)kissankita

3

97

Checklist of the vascular plants of Finland

Misopates orontium (L.) Raf. pikkumirrinkita kalvnos

Nuttallanthus D. A. Sutton sinikannukset indiansporrar

Nuttallanthus canadensis (L.) D. A. Sutton kanadansinikannus indiansporre Linaria canadensis (L.) Chaz.

M Penstemon Schmidel

pipot penstemoner

Plantago L. ratamot kämpar Littorella P. J. Bergius Plantago arenaria Waldst. & Kit. haararatamo sandkämpar

Plantago aristata Michx. vihneratamo borstkämpar Plantago bellardii All. bellardinratamo Plantago coronopus L. liuskaratamo strandkämpar

98

Suomen putkilokasvien luettelo

Plantago lagopus L. valkoratamo vitkämpar

● Plantago lanceolata L. heinäratamo svartkämpar ● ●

● ●

Plantago major L. piharatamo groblad Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange rantapiharatamo åkergroblad Plantago major subsp. major kyläpiharatamo gårdsgroblad

● ● ●

pilgrimsveronika

Veronica peregrina subsp. peregrina silomuukalaistädyke

luddkämparPlantago uniflora L. raani strandpryl Littorella uniflora (L.) Asch.

Veronica peregrina subsp. xalapensis (Kunth) Pennell nystymuukalaistädyke

Veronica persica Poir. persiantädyke trädgårdsveronika

● Veronica polita Fr. kiiltotädyke glansveronika

Veronica L. tädykkeet veronikor

● Veronica agrestis L. peltotädyke åkerveronika ● ●

Veronica alpina L. tunturitädyke fjällveronikaVeronica alpina subsp. pumila (All.) Pennell sopulintunturitädyke högfjällsveronika Veronica alpina var. australis Wahlenb.

Veronica alpina subsp. alpina pulmuntunturitädyke vanlig fjällveronika

Veronica anagallis-aquatica L. konnantädyke vattenveronika

Veronica anagalloides Guss. norotädyke sumpveronika

● Veronica arvensis L. ketotädyke fältveronikaVeronica austriaca L. itävallantädyke östveronika Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D. A. Webb loistotädyke praktveronika Veronica beccabunga L. ojatädyke bäckveronika

Veronica campylopoda Boiss. mutkatädyke Veronica catenata Pennell vesitädyke dikesveronika

● Veronica chamaedrys L. nurmitädyke teveronika

Veronica dillenii Crantz hoikkatädyke hedveronika 2

● 3

Veronica filiformis Sm. kaukasiantädyke trådveronika Veronica fruticans Jacq. varputädyke klippveronika Veronica gentianoides Vahl unelmatädyke porslinsveronika

Veronica hederifolia L. murattitädyke murgrönsveronika

Veronica officinalis L. rohtotädyke ärenprisPlantago virginica L. lännenratamo

2

Veronica longifolia var. maritima (L.) Hartm. merirantatädyke smalbladig strandveronika

Veronica peregrina L. muukalaistädyke

Plantago maritima L. meriratamo gulkämpar

Plantago patagonica Jacq. karvaratamo

2

Veronica longifolia var. longifolia jokirantatädyke bredbladig strandveronika

● Veronica opaca Fr. himmeätädyke luddveronika

● Plantago media L. soikkoratamo rödkämpar ●

Norrlinia 34, 2019

Veronica hederifolia subsp. hederifolia peltomurattitädyke äkta murgrönsveronika Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett & skuggveronika

Richt.) Hartl tarhamurattitädyke

Veronica longifolia L. rantatädyke strandveronika

2

Veronica prostrata L. mätästädyke mattveronika

Veronica scardica Griseb. liejutädyke

● ● ●Veronica scutellata L. luhtatädyke dyveronika Veronica serpyllifolia L. orvontädyke majveronika Veronica serpyllifolia subsp. humifusa (Dicks.) Syme pohjanorvontädyke lappveronika Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia etelänorvontädyke vanlig majveronikaVeronica spicata L. tähkätädyke axveronika

.

Veronica longifolia × spicata hällveronika

● Veronica verna L. kevättädyke vårveronika

Veronicastrum Heist. ex Fabr. tädyköt kransveronikor M Veronicastrum

virginicum (L.) Farw. virginiantädykkö kransveronika

Scrophulariaceae Juss. syyläjuurikasvit flenörtsväxter

Limosella L. mutayrtit ävjebroddarLimosella aquatica L. (pohjan)mutayrtti ävjebrodd

Scrophularia L. syyläjuuret flenörter2

Scrophularia nodosa L. (tumma)syyläjuuri flenört Scrophularia vernalis L. kevätsyyläjuuri vårflenört

Sutera Roth somakit snöflingor M Sutera

cordata (Thunb.) Kuntze herttasomakki snöflinga

Verbascum L. tulikukat kungsljus Celsia L. M Verbascum

blattaria L. perhotulikukka sommarkungsljus

Verbascum chaixii Vill. kynttilätulikukka franskt kungsljus

Norrlinia 34, 201999

Checklist of the vascular plants of Finland

Verbascum chaixii subsp. orientale (M. Bieb.) orientkungsljus

Hayek idänkynttilätulikukka

Utricularia L. vesiherneet bläddrorUtricularia australis R. Br. lännenvesiherne sydbläddra

Verbascum densiflorum Bertol. akantulikukkaUtricularia intermedia Hayne rimpivesiherne dybläddra

Verbascum lychnitis L. käentulikukka grenigt kungsljus

● ●

Utricularia minor L. pikkuvesiherne dvärgbläddra

Verbascum cheiranthifolium Boiss. kaitatulikukka ölandskungsljus

Verbascum masguindalii (Pau) Benedí & J. M. Monts. marokontulikukka Celsia ramosissima Benth.

●1 Verbascum nigrum L. tummatulikukka mörkt kungsljus

3

Verbascum olympicum Boiss. jättitulikukka jättekungsljus

Verbascum ovalifolium Donn ex Sims soikkotulikukka ryskt kungsljus

M Verbascum

phlomoides L. rohtotulikukka läkekungsljus

2Utricularia stygia G. Thor piilovesiherne sumpbläddraUtricularia vulgaris L. isovesiherne vattenbläddra Utricularia biseriata H. Lindb.

Verbenaceae J. St.-Hil. verbenakasvit verbenaväxter

Glandularia J. F. Gmel. liuskaverbenat trädgårds­verbenor M Glandularia

×hybrida (Groenl. & Rümpler) G. L. Nesom & trädgårsverbena Verbena ×hybrida Groenl. & Rümpler

Verbascum phoeniceum L. purppuratulikukka violkungsljus

Pruski tarhaverbena

Verbascum pyramidatum M. Bieb. kartiotulikukka

M Glandularia

pulchella (Sweet) Tronc. siroverbena mossverbena

pyramidkungsljus

3

● .

Verbascum speciosum Schrad. pustantulikukka praktkungsljus

Verbena L. rautaverbenat verbenor

Verbascum thapsus L. ukontulikukka ljust kungsljus

3

Verbascum lychnitis × nigrum = Verbascum ×incanum Gaudin

.

Verbascum nigrum × phoeniceum = Verbascum ×ustulatum Čelak.

.

Verbascum nigrum × thapsus = Verbascum ×semialbum Chaub.

Linderniaceae Borsch, Kai Müll. & Eb. Fisch.

officinalis L. rohtoverbena järnört

M Verbena

urticifolia L. nokkosverbena amerikansk

järnört

Lamiaceae Martinov huulikukkaiskasvit kransblommiga

Acinos Mill. käenmintut harmyntorLindernia All. huuliot lindernior

tätörtsväxter

Pinguicula L. yökönlehdet tätörter

● ● ●

Pinguicula alpina L. valkoyökönlehti fjälltätört Pinguicula villosa L. karvayökönlehti dvärgtätört Pinguicula vulgaris L. siniyökönlehti tätört

M Agastache

foeniculum (Pursh) Kuntze yrtti-iiso

M Agastache

urticifolia (Benth.) Kuntze hammasiiso

anisisop

Sesamum L. seesamit sesamer

Lentibulariaceae Rich. vesihernekasvit

Acinos arvensis (Lam.) Dandy ketokäenminttu harmynta Clinopodium acinos (L.) Kuntze Satureja acinos (L.) Scheele

Agastache J. Clayton ex Gronov. iisot anisisopar

Pedaliaceae R. Br. seesamikasvit sesamväxter Sesamum indicum L. (öljy)seesami sesam Sesamum orientale L.

Verbena bonariensis L. jättiverbena jätteverbena

M Verbena

huuliokasvit linderniaväxter

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox rentohuulio slamlindernia

Utricularia ochroleuca R. W. Hartm. kalvasvesiherne blekbläddra

nässelisop

Ajuga L. akankaalit sugor

Ajuga genevensis L. hammasakankaali kritsuga

● Ajuga pyramidalis L. kartioakankaali blåsuga .

3

Ajuga reptans L. rönsyakankaali revsuga Ajuga pyramidalis × reptans hybridsuga = Ajuga ×pseudopyramidalis Schur

100 Ballota L. porrot bosyskor Ballota nigra L. tummaporro bosyskaBallota nigra subsp. meridionalis (Bég.) Bég. suppilotummaporro trattbosyska Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek Ballota nigra subsp. nigra putkitummaporro äkta bosyska

Glechoma L. maahumalat jordrevor

●2 Glechoma hederacea L. (rohto)maahumala jordreva

Hyssopus L. iisopit isopar M Hyssopus

Lallemantia canescens (L.) Fisch. & C. A. Mey. harmaakormikki azurläpp

M Betonica

macrantha K. Koch jalopähkämö praktbetonika Stachys macrantha (K. Koch) Stearn

M Clinopodium

stenkyndelespanjankormikki småblommig azurläpp

Lallemantia peltata (L.) Fisch. & C. A. Mey. kilpikormikki sköldazurläpp

Lamiastrum Heist. ex Fabr. keltapeipit gulplistrar

nepeta (L.) Kuntze kivikkomäkiminttu

Clinopodium vulgare L. lehtomäkiminttu bergmynta

Dracocephalum L. ampiaisyrtit drakblommor M Dracocephalum

moldavica L. tuoksuampiaisyrtti turkisk drakblomma

Dracocephalum nutans L. nuokkuampiaisyrtti liten drakblomma Dracocephalum parviflorum Nutt. amerikan­ampiaisyrtti amerikansk drakblomma 2

Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C. A. Mey.

Betonica officinalis L. rohtopähkämö humlesuga Stachys officinalis (L.) Trevis.

Clinopodium L. mäkimintut bergmyntor

2

?

M Elsholtzia

kammynta

ciliata (Thunb.) Hyl. kesähelttaminttu

Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum praktgulplister

(Smejkal) Stace kirjokeltapeippi

● Lamium album L. valkopeippi vitplister ● Lamium amplexicaule L. sepopeippi mjukplister ● Lamium confertum Fr. välipeippi mellanplister ● Lamium hybridum Vill. liuskapeippi flikplister M Lamium

● Lamium purpureum L. punapeippi rödplister .

Lamium amplexicaule × purpureum

Lavandula L. laventelit lavendlar

Lavandula stoechas L. tupsulaventeli skärmlavendel

Galeopsis L. pillikkeet dån

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. kaitapillike kalkdånGaleopsis bifida Boenn. peltopillike toppdån

● Galeopsis ladanum L. pehmytpillike mjukdån Galeopsis pubescens Besser karvapillike rosendån

Galeopsis segetum Neck. hietapillike guldån

● Galeopsis speciosa Mill. kirjopillike hampdån ● Galeopsis tetrahit L. karheapillike pipdån .

Galeopsis bifida × tetrahit = Galeopsis ×ludwigii

Hausskn.

maculatum L. täpläpeippi rosenplister

Lamium orientale (Fisch. & C. A. Mey.) E. H. L. Krause anatolianpeippi turkplister Wiedemannia orientalis Fisch. & C. A. Mey.

Dracocephalum thymiflorum L. ketoampiaisyrtti

Elsholtzia Willd. helttamintut kammyntor

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek keltapeippi gulplister

Lamium L. (hertta)peipit plistrar Wiedemannia Fisch. & C. A. Mey.

Dracocephalum ruyschiana L. isoampiaisyrtti drakblomma rysk drakblomma Dracocephalum triflorum L.

officinalis L. iisoppi isop

Lallemantia Fisch. & C. A. Mey. kormikit azurläppar

Betonica L. pallepähkämöt betonikor

2

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Leonurus L. nukulat hjärtstillor 2

Leonurus cardiaca L. rohtonukula hjärtstilla

2

Leonurus cardiaca subsp. cardiaca lännenrohtonukula äkta hjärtstilla

2

Leonurus cardiaca subsp. villosus (Desf. ex d’Urv.) Hyl. villarohtonukula ullig hjärtstilla

M Leonurus

japonicus Houtt. japaninnukula malörts-hjärtstilla

Lycopus L. rantayrtit strandklorLycopus europaeus L. (luhta)rantayrtti strandklo

Norrlinia 34, 2019

Marrubium L. hurtanmintut kransborrar Marrubium vulgare L. valkohurtanminttu kransborre

M Nepeta

racemosa Lam. katinminttu bergnepeta Nepeta mussinii Spreng.

3

Melissa L. melissat melissor M Melissa

officinalis L. sitruunamelissa citronmeliss

Mentha L. (tuoksu)mintut myntor

●1 Mentha aquatica L. vesiminttu vattenmynta Mentha aquatica subsp. aquatica ● purovesiminttu vanlig vattenmynta Mentha aquatica var. aquaticaMentha aquatica subsp. litoralis Hartm. merivesiminttu strandmynta Mentha aquatica var. litoralis (Hartm.) Westerl.

●1 Mentha arvensis L. rantaminttu åkermynta 3

Mentha ×dalmatica Tausch karjalanminttu karelsk mynta = Mentha arvensis × longifolia (L.) Huds.

2

Mentha ×gracilis Sole jalominttu ädelmynta = Mentha arvensis × spicata Mentha ×gentilis auct.Mentha ×gracilis ’Arrhenii’ suomenjalominttu finsk ädelmyntaMentha ×gracilis ’Hirtella’ uudenmaanjalominttu nyländsk ädelmynta

3

Mentha ×gracilis ’Parviflora’ rohtojalominttu småblommig ädelmynta

M Mentha

×piperita L. piparminttu pepparmynta = Mentha aquatica × spicata

Mentha pulegium L. puolanminttu polejmynta M Mentha

×rotundifolia (L.) Huds. omenaminttu äppelmynta = Mentha spicata × suaveolens

M Mentha M

spicata L. viherminttu grönmynta

Mentha spicata ’Crispa’ kähäräminttu krusmynta Mentha spicata var. crispa (Benth.) Danert

M Mentha

● Mentha ×verticillata L. kiehkuraminttu kransmynta = Mentha aquatica × arvensis

Moluccella L. kotilokukat musselsyskor Moluccella laevis L. kotilokukka musselsyska Monarda L. värimintut temyntor didyma L. punaväriminttu röd temynta

Nepeta L. kissanmintut nepetor M Nepeta

cataria L. aitokissanminttu kattmynta

M Nepeta

×faassenii Bergmans ex Stearn mirrinminttu kantnepeta = Nepeta nepetella L. × racemosa

M Nepeta

grandiflora M. Bieb. isokissanminttu blånepeta

Nepeta sibirica L. siperiankissanminttu stor drakblomma Dracocephalum sibiricum (L.) L.

Origanum L. meiramit kungsmyntor M Origanum

majorana L. maustemeirami mejram

●1 Origanum vulgare L. mäkimeirami kungsmynta Phlomoides Moench huppupaloyrtit M Phlomoides

tuberosa (L.) Moench mukulapaloyrtti röd lejonsvans Phlomis tuberosa L.

Physostegia Benth. kellopeipit drakmyntor M Physostegia

drakmynta

virginiana (L.) Benth. kellopeippi

Prunella L. niittyhumalat brunörter

Prunella grandiflora (L.) Turra isoniittyhumala praktbrunört

M Prunella

×webbiana N. Taylor tarhaniittyhumala trädgårdsbrunörtPrunella vulgaris L. (aho)niittyhumala brunört

Salvia L. salviat salvior Rosmarinus L. M Salvia

nemorosa L. lehtosalvia stäppsalvia

M Salvia

officinalis L. ryytisalvia kryddsalvia

M Salvia

patens Cav. sinisalvia blåsalvia

M Salvia

pratensis L. niittysalvia ängssalvia

M Salvia

reflexa Hornem. preeriasalvia spädsalvia

Salvia rosmarinus (L.) Schleid. rosmariini rosmarin Rosmarinus officinalis L. M Salvia

×sylvestris L. loistosalvia skogssalvia = Salvia nemorosa × pratensis

suaveolens Ehrh. pyöröminttu rundmynta

M Monarda

101

Checklist of the vascular plants of Finland

Salvia verticillata L. kiehkurasalvia kranssalvia M Salvia

viridis L. kirjosalvia broksalvia

Satureja L. kyntelit kyndlar M Satureja

hortensis L. kesäkynteli sommarkyndel

Scutellaria L. vuohennokat frossörter M Scutellaria

alpina L. alppivuohennokka alpfrossört

M Scutellaria

altissima L. isovuohennokka stor

frossörtScutellaria galericulata L. luhtavuohennokka frossörtScutellaria hastifolia L. keihäsvuohennokka toppfrossört

102

Suomen putkilokasvien luettelo

Sideritis L. raudakit sårmyntor

Erythranthe moschata (Douglas ex Lindl.) G. L. Nesom & Fraga myskiapinankukka myskgyckelblomma Mimulus moschatus Douglas ex Lindl.

Sideritis montana L. vuoriraudakki sårmynta Stachys L. (sauma)pähkämöt syskor Stachys annua (L.) L. keltapähkämö gulsyska

Stachys arvensis (L.) L. rikkapähkämö åkersyska M Stachys

byzantina K. Koch nukkapähkämö lammöron

● ● .

Stachys palustris L. peltopähkämö knölsyska Stachys sylvatica L. lehtopähkämö stinksyska Stachys palustris × sylvatica = Stachys ×ambigua Sm.

Thymus L. ajuruohot timjan M Thymus

×citriodorus (Pers.) Schreb. sitruuna-ajuruoho citrontimjan = Thymus pulegioides × vulgaris

M Thymus

pseudolanuginosus Ronniger harmaa-ajuruoho gråtimjan Thymus praecox Opiz. var. pseudolanuginosus

Orobanchaceae Vent. näivekasvit snyltrotsväxter

Bartsia L. punakot svarthösläktetpulegioides L. nurmiajuruoho stortimjanThymus pulegioides subsp. pannonicus (All.) Kerguélen idännurmiajuruoho stäpptimjan Thymus pannonicus All.

M

Thymus pulegioides subsp. pulegioides euroopannurmiajuruoho vanlig stortimjan

● ●

Thymus serpyllum L. kangasajuruoho backtimjanThymus serpyllum subsp. tanaënsis (Hyl.) Jalas tenonajuruoho tanatimjan

.

Thymus serpyllum subsp. serpyllum harjuajuruoho vanlig backtimjan

M Thymus

vulgaris L. timjami kryddtimjan

Thymus pulegioides × serpyllum = Thymus ×oblongifolius Opiz

Mazaceae Reveal matsukkikasvit violreveväxter

?

Castilleja pallida (L.) Spreng. vaaleakastilja

Euphrasia L. silmäruohot ögöntrösterEuphrasia bottnica Kihlm. perämerensilmäruoho strandögontröstEuphrasia micrantha Rchb. nummisilmäruoho ljungögontröst

● Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.

tanakkasilmäruoho grå ögontröst

● Euphrasia officinalis L. nystysilmäruoho ●

Phrymaceae Schauer apinankukkakasvit gyckelblomsväxter

Erythranthe Spach apinankukat gyckelblommor 2

Erythranthe guttata (DC.) G. L. Nesom täpläapinankukka gyckelblomma Mimulus guttatus DC.

3

Erythranthe lutea (L.) G. L. Nesom kelta-apinankukka kal gyckelblomma Mimulus luteus L.

läkeögontröst Euphrasia rostkoviana Hayne

Euphrasia officinalis subsp. officinalis aho­silmäruoho finnögöntröst Euphrasia rostkoviana subsp. fennica (Kihlm.) Karlsson

Euphrasia officinalis subsp. pratensis Schübl. & stor ögontröst Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana G. Martens isosilmäruoho

Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe otasilmäruoho spjutögontröst

● Euphrasia stricta J. P. Wolff ex J. F. Lehm. ● ● ●

Dodartia L. arokit dodartior Dodartia orientalis L. arokki dodartia

Bartsia alpina L. (pohjan)punakko svarthö

? Castilleja Mutis ex L. f. kastiljat indianpenslar

(Ronniger) Ronniger & Jalas M Thymus

Norrlinia 34, 2019

ketosilmäruoho lila ögontröst

Euphrasia stricta var. brevipila (Burnat & Gremli) Hartl isoketosilmäruoho vanlig ögontröst Euphrasia stricta var. tenuis (Brenner) Jalas hentoketosilmäruoho späd ögontröst Euphrasia wettsteinii G. L. Gusarova pohjansilmäruoho fjällögontröst Euphrasia frigida auct.Euphrasia wettsteinii var. palustris (Jørg.) Karlsson lapinsilmäruoho kärrögontröst Euphrasia frigida var. palustris (Jörg.) Nordh.Euphrasia wettsteinii var. wettsteinii turjan­silmäruoho vanlig fjällögontröst Euphrasia frigida var. frigida auct.

. . ?

Euphrasia micrantha × nemorosa = Euphrasia ×areschougii Wettst. Euphrasia micrantha × stricta = Euphrasia ×gratiosa Wiinst. Euphrasia nemorosa × officinalis = Euphrasia ×glanduligera Wettst.

Norrlinia 34, 2019

.

Checklist of the vascular plants of Finland

Euphrasia nemorosa × stricta = Euphrasia ×haussknechtii Wettst.

. .

Euphrasia nemorosa × stricta var. brevipila Euphrasia nemorosa × stricta var. tenuis

?

.

Euphrasia officinalis × stricta Euphrasia stricta × wettsteinii Euphrasia frigida × stricta

.

Euphrasia stricta var. tenuis × wettsteinii var. wettsteinii

Lathraea L. suomukat vätterosorLathraea squamaria L. (pähkinä)suomukka vätteros

Melampyrum L. maitikat kovaller

● Melampyrum arvense L. peltomaitikka pukvete

● Melampyrum cristatum L. tähkämaitikka korskovall ●2 Melampyrum nemorosum L. lehtomaitikka

Parentucellia Viv. tahmayrtit gulhösläktet Parentucellia viscosa (L.) Caruel keltatahmayrtti gulhö Pedicularis L. kuusiot spiror● ●

Melampyrum pratense L. kangasmaitikka ängskovall Melampyrum pratense var. hians Druce helokangasmaitikka guldgul ängskovall Melampyrum pratense var. pratense vaaleakangasmaitikka vanlig ängskovall

● Melampyrum sylvaticum L. metsämaitikka skogskovall Odontites Ludw. sänkiöt rödtopporOdontites litoralis (Fr.) Fr. suolasänkiö strandrödtoppaOdontites litoralis subsp. fennicus Markl. suomensuolasänkiö finsk rödtoppa Odontites vernus subsp. fennicus (Markl.)Odontites litoralis subsp. litoralis lännensuolasänkiö vanlig strandrödtoppa Odontites litoralis var. balticus O. A. Eklund ex Markl.

Pinto-Carrasco, E. Rico & M. M. Mart. Ort.

+ Odontites vernus (Bellardi) Dumort. peltosänkiö

● ● ● ● ● ●

Pedicularis lapponica L. lapinkuusio lappspira Pedicularis palustris L. luhtakuusio kärrspira Pedicularis palustris subsp. borealis (J. W. Zetterst.) Hyl. pohjanluhtakuusio nordspira Pedicularis palustris subsp. opsiantha (Ekman) E. G. Almq. syysluhtakuusio höstspira Pedicularis palustris subsp. palustris kesäluhtakuusio vanlig kärrspira Pedicularis sceptrum-carolinum L. kaarlenvaltikka kung Karls spira

Pedicularis sylvatica L. nummikuusio granspira Rhinanthus L. laukut skallror

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

villa­laukku luddskallra

Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel. isolaukku höskallra Rhinanthus angustifolius subsp. apterus åkerskallra Rhinanthus angustifolius var. apterus auct. (Fr.) Hyl. rikkaisolaukku

Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus (Wallr.) D. A. Webb niittyisolaukku äkta höskallra Rhinanthus angustifolius var. aestivalis (N. W. Zinger) Schischk. & Serg.

● ●

● ●

Rhinanthus minor L. pikkulaukku ängsskallra Rhinanthus minor subsp. groenlandicus (Chabert) Neuman lapinpikkulaukku fjällskallra Rhinanthus minor subsp. minor kesäpikku­laukku äkta ängsskallra Rhinanthus minor subsp. stenophyllus O. Schwartz syyspikkulaukku smalskallra

åkerrödtoppa

Asterales Link

Odontites litoralis × vulgaris

Campanulaceae Juss. kellokasvit klockväxter

● Odontites vulgaris Moench punasänkiö gatrödtoppa .

Pedicularis hirsuta L. karvakuusio fjällspira

Pedicularis kaufmannii Pinzger arokuusio

natt och dag103

Orobanche L. näiveet snyltrötter

Campanula L. (sini)kellot blåklockor

Campanula aparinoides Pursh sammakonkello

Orobanche crenata Forssk. härkäpavunnäive praktsnyltrot Orobanche hederae Duby muratinnäive murgrönssnyltrot Orobanche lucorum F. W. Schultz happomarjannäive berberissnyltrot

sumpklocka

?

Campanula carpatica Jacq. karpaattienkello karpaterklocka

● Campanula cervicaria L. hirvenkello skogsklocka Campanula erinus L. hiirenkello pytteklocka

104

Suomen putkilokasvien luettelo

●1 Campanula glomerata L. peurankello toppklocka 3

Campanula glomerata ’Superba’ loistopeurankello prakttoppklocka

3

Campanula lactiflora M. Bieb. maitokello mjölkklocka

3

Campanula latifolia L. ukonkello hässleklocka

Phyteuma L. tähkämunkit rapunkler

Phyteuma nigrum F. W. Schmidt tummatähkämunkki blårapunkel

Phyteuma orbiculare L. pyörötähkämunkki klotrapunkel 1

Campanula lusitanica L. rastaankello portugisisk klocka

3

Campanula medium L. maariankello mariaklocka

● Campanula patula L. harakankello ängsklocka ●

3

● ● ●

vattenklöverväxterCampanula rotundifolia L. kissankello liten blåklocka Campanula rotundifolia subsp. fennica Piirainen & Nurmi metsäkissankello Campanula rotundifolia subsp. gieseckeana (Vest) Witasek lapinkissankello lappblåklocka Campanula rotundifolia subsp. groenlandica (Berlin) Á. Löve & D. Löve tunturikissankello skredblåklocka Campanula rotundifolia subsp. kemensis Piirainen & Nurmi pohjankissankello Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia niittykissankello backblåklocka

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze (kelta)lammikki sjögull

Asteraceae Bercht. & J. Presl asterikasvit korgblommiga Cichoriaceae Juss.

Achillea L. kärsämöt röllikor Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl mäki­kärsämö backröllika ?

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. ahokärsämö

M Achillea

filipendulina Lam. kultakärsämö praktröllika

Achillea micrantha Willd. keltakärsämö smalröllika

● Achillea millefolium L. siankärsämö röllika ● Achillea millefolium subsp. millefolium ●

Jasione L. (mykerö)munkit blåmunkssläktet Jasione laevis Lam. etelänmunkki franska blåmunkar Jasione montana L. vuorimunkki blåmunkar

Legousia Durande neidonpeilit venusspeglar 1

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix venuksenpeili venusspegel

3

Lobelia erinus L. sinilobelia kaplobelia

M Lobelia

inflata L. rohtolobelia läkelobelia

Lobelia kalmii L. kalminlobelia gräslobelia

Achillea millefolium subsp. sudetica (Opiz) Oborny pohjansiankärsämö fjällröllika Achillea millefolium subsp. alpestris (Wimm.,

Achillea nobilis L. jalokärsämö ängsröllika

Achillea nobilis subsp. neilreichii (A. Kern.) Velen keltajalokärsämöAchillea nobilis subsp. nobilis valkojalo­kärsämö

Achillea ptarmica L. ojakärsämö nysört M

Lobelia dortmanna L. nuottaruoho notblomster

etelänsiankärsämö vanlig röllika

Günther & Grab.) Gremli

Lobelia L. lobeliat lobeliorMenyanthes trifoliata L. raate vattenklöver

Nymphoides Ség. lammikit sjögullssläktet

Campanula rapunculus L. kauriinkello rapunkelklocka

●2 Campanula trachelium L. varsankello nässelklocka ● Campanula uniflora L. kiirunankello fjällklockaPlatycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. jalokello praktklocka

Menyanthes L. raatteet vattenklövrar

knölklocka3

Campanula punctata Lam. pisamakello prickklocka

●3 Campanula rapunculoides L. vuohenkelloPlatycodon A. DC. jalokellot praktklockor

Menyanthaceae Dumort. raatekasvit

spegelklockaPhyteuma spicatum L. vaaleatähkämunkki vitrapunkel

Campanula persicifolia L. kurjenkello stor blåklocka Campanula persicifolia var. dasycarpa (Kit.) A. DC.

Campanula ramosissima Sm. ketunkello

1

Norrlinia 34, 2019Achillea ptarmica var. multiplex (P. Renault) vitpytta

Heimerl koreakärsämö

Achillea ptarmica var. ptarmica kehräoja­kärsämö vanlig nysört

Achillea salicifolia Besser isokärsämö stor nysört Achillea setacea Waldst. & Kit. hahtukärsämö finröllika

Norrlinia 34, 2019

.

Anthemis hyalina DC. kalvosauramo

Achillea tomentosa L. kivikärsämö stenröllika Achillea ptarmica × salicifolia

Ageratina Spach valkolatvat rostflocklar M Ageratina

altissima (L.) R. M. King & H. Rob. isovalkolatva rostflockel

Ageratum L. sinitähtöset agerater M Ageratum

houstonianum Mill. (meksikon)sinitähtönen ageratum

Ambrosia L. tuoksukit ambrosior Ambrosia artemisiifolia L. marunatuoksukki malörtsambrosia Ambrosia psilostachya DC. krassituoksukki sträv ambrosia Ambrosia trifida L. sormituoksukki hästambrosia Anacyclus L. raimikit bertramer

?

.

Anthemis arvensis × Cota tinctoria Anthemis arvensis × tinctoria

● Arctium lappa L. isotakiainen stor kardborre ● Arctium minus (Hill) Bernh. pikkutakiainen liten kardborrekardborre

.

Arctium lappa × minus = Arctium ×nothum

(Ruhmer) J. Weiss

.

Anacyclus radiatus Loisel. kruunuraimikki gul

.

Arctium lappa × tomentosum = Arctium ×ambiguum (Čelak.) G. Beck ex Nyman Arctium minus × nemorosum = Arctium ×maassii

(M. Schulze) Rouy

Arctium minus × tomentosum = Arctium ×mixtum (Simonk.) Nyman

Anacyclus valentinus L. kehräraimikki spansk bertram

Anaphalis DC. nukkajäkkärät pärleterneller Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook. f. helminukkajäkkärä pärleternell

Andryala L. kaninkeltot solfibblor

Andryala integrifolia L. tähtikaninkeltto solfibbla

Arnica L. arnikit arnikor

● ●Antennaria alpina (L.) Gaertn. tunturikissankäpälä vanlig fjällkattfot * Antennaria canescens (Lange) Malte harmaakissankäpälä gråkattfot *

● Antennaria dioica (L.) Gaertn. ahokissankäpälä kattfot ● ● ●

Antennaria nordhageniana Rune & Rønning ruijankissankäpälä gaissakattfot * Antennaria porsildii E. Ekman kaljukissankäpälä grönkattfot * Antennaria villifera Boriss. isokissankäpälä lappkattfot Antennaria lanata auct.

Anthemis L. (koro)sauramot kullor

● Anthemis arvensis L. peltosauramo åkerkulla Anthemis cotula L. haisusauramo kamomillkulla

Anthemis fumariifolia Boiss. berberisauramo

Arnica angustifolia Vahl siroarnikki fjällarnika Arnica angustifolia subsp. alpina (L.) I. K. Ferguson tunturisiroarnikki nordisk fjällarnika

Arnica chamissonis Less. lännenarnikki vägarnika Arnoseris Gaertn. kultamaitiaiset klubbfibblor

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte kultamaitiainen klubbfibla

Antennaria Gaertn. kissankäpälät kattfötterArctium nemorosum Lej. lehtotakiainen lundkardborre

● Arctium tomentosum Mill. seittitakiainen ullig

.

bertram

Anthemis pedunculata Desf. marokonsauramo

Anthemis ruthenica M. Bieb. kaakonsauramo rysskulla

Arctium L. takiaiset kardborrar

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. valkoraimikki vit bertram

3

105

Checklist of the vascular plants of Finland

Artemisia L. marunat malörter M Artemisia 2

abrotanum L. aaprottimaruna åbrodd

Artemisia absinthium L. mali malört

Artemisia annua L. kesämaruna sommarmalört Artemisia austriaca Jacq. tonavanmaruna donaumalört Artemisia biennis Willd. sahamaruna smalmalört

● ● ●

2

Artemisia campestris L. ketomaruna fältmalört Artemisia campestris subsp. bottnica Lundstr. ex Kindb. perämerenketomaruna bottnisk malört Artemisia campestris subsp. campestris kiiltoketomaruna vanlig fältmalört Artemisia campestris subsp. inodora Nyman idänketomaruna östlig fältmalört Artemisia dracunculus L. rakuuna dragon

M Artemisia

ludoviciana Nutt. hopeamaruna vitmalört

106

Suomen putkilokasvien luettelo

Artemisia maritima L. merimaruna strandmalört

Carduus nutans L. nuokkukarhiainen nicktistel

Artemisia pontica L. silkkimaruna romersk malört

Carduus tenuiflorus Curtis hoikkakarhiainen smaltistel

Artemisia scoparia Waldst. & Kit. siromaruna vippmalört Artemisia siversiana Ehrh. ex Willd. idänmaruna östmalört

●1 Artemisia vulgaris L. pujo gråbo Artemisia vulgaris var. coarctata (Forselles) ●

●1

Lindm. meripujo

strandgråbo

Artemisia vulgaris var. vulgaris rikkapujo vanlig gråbo

Aster L. koruasterit astrar 3

Aster amellus L. elokuunasteri brittsommaraster

.

Carduus thoermeri Weinm. idänkarhiainen olymptistel Carduus nutans subsp. leiophyllus (Petrovič) Stoj. & Stef. Carduus acanthoides × crispus = Carduus ×leptocephalus Peterm.

.

Carduus acanthoides × nutans = Carduus ×orthocephalus Wallr.

.

Carduus crispus × nutans = Carduus ×stangii

H. Buek ex Nyman

Carlina L. kurhot spåtistlar

● Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. idänkurho långbladig spåtistel Carlina vulgaris subsp. longifolia (Grab.) Nyman

Bellis L. kaunokaiset tusenskönor 3

Bellis perennis L. (nurmi)kaunokainen tusensköna

Bidens L. rusokit skärorBidens cernua L. nuokkurusokki nickskära

M Bidens

ferulifolia (Jacq.) DC. amppelirusokki ampelskära

Bidens frondosa L. seljarusokki fläderskära Bidens pilosa L. karvarusokki nålskära

● Bidens ×polakii Velen. isorusokki = Bidens radiata × tripartita

Bidens polylepis S. F. Blake kultarusokkiBidens radiata Thuill. säderusokki grönskära

Bidens subalternans DC. sirorusokki bahiaskära

● Bidens tripartita L. tummarusokki brunskära .

Norrlinia 34, 2019

Bidens vulgata Greene lännenrusokki västskära Bidens vulgata var. puberula (Wiegand) Greene Bidens cernua × tripartita

Buphthalmum L. häränkukat ljusögon

Buphthalmum salicifolium L. häränkukka ljusöga Calendula L. kehäkukat ringblommor Calendula arvensis L. peltokehäkukka åkerringblomma M Calendula

officinalis L. tarhakehäkukka ringblomma

Callistephus Cass. kiinanasterit sommarastrar M Callistephus

sommaraster

chinensis (L.) Nees kiinanasteri

● Carlina vulgaris L. ketokurho spåtistel .

Carlina biebersteinii × vulgaris

Carthamus L. saflorit safflorsläktet

Carthamus lanatus L. villasaflori luddsaflor Carthamus tinctorius L. värisaflori safflor Centaurea L. (säde)kaunokit klintar

Centaurea calcitrapa L. piikkikaunokki tistelklint

●2 Centaurea cyanus L. ruiskaunokki blåklint

Centaurea depressa M. Bieb. kääpiökaunokki dvärgklint

Centaurea diffusa Lam. harakankaunokki spretklint

● Centaurea jacea L. ahdekaunokki rödklint M Centaurea

macrocephala Muss. Puschk. ex Willd. keltakaunokki gulklint

Centaurea melitensis L. maltankaunokki maltaklint 3

Centaurea montana L. vuorikaunokki bergklint

Centaurea nigra L. mustakaunokki svartklint

● Centaurea phrygia L. nurmikaunokki ängsklint ● Centaurea phrygia subsp. phrygia idännurmikaunokki finnklintCentaurea phrygia subsp. pseudophrygia (C. A. Mey.) Gugler lännennurmikaunokki fjäderklint

● Centaurea scabiosa L. ketokaunokki väddklint Centaurea solstitialis L. keltaorakaunokki stjärnklint

Centaurea stoebe L. reininkaunokki sandklint Centaurea rhenana Boreau

Carduus L. karhiaiset piggtistlar

Carduus acanthoides L. piikkikarhiainen piggtistelCarduus crispus L. kyläkarhiainen krustistel

Centaurea trichocephala M. Bieb. ex Willd. hapsi­kaunokki fransklint

Norrlinia 34, 2019

Centaurea virgata Lam. risukaunokki Centaurea ovina auct.

.

Centaurea debeauxii Godr. & Gren. × jacea = Centaurea ×moncktonii C. E. Britton

.

Centaurea diffusa × stoebe = Centaurea ×psammogena Gáyer

.

Centaurea jacea × nigra = Centaurea ×gerstlaueri

Erdner

.

Centaurea jacea × phrygia = Centaurea ×austriacoides Woł.

. .

Centaurea jacea × phrygia subsp. phrygia Centaurea jacea × phrygia subsp. pseudophrygia

Chamaemelum Mill. kampasauramot romarkamomiller

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. tumma­suomusauramo

.

Cirsium heterophyllum × oleraceum = Cirsium ×affine Tausch Cirsium helenioides × oleraceum

.

Cirsium heterophyllum × palustre = Cirsium ×wankelii Reichardt Cirsium helenioides × palustre

.

Cirsium oleraceum × palustre = Cirsium ×hybridum W. D. J. Koch. ex DC.

.

Cirsium palustre × vulgare = Cirsium ×subspinuligerum Peterm.

Cladanthus Cass. taurikit grenkullor Cladanthus mixtus (L.) Chevall. kampataurikki kamkulla Chamaemelum mixtum (L.) All. Coleostephus Cass. kultakakkarat dvärgkragar

Coleostephus myconis (L.) Rchb. f. isokultakakkara

Chamaemelum nobile (L.) All. jalosauramo romersk

stor dvärgkrage

kamomill

Chrysanthemum L. krysanteemit krysantemer Dendranthema (DC.) Des Moul. M Chrysanthemum

morifolium Ramat. krysanteemi krysantemum Chrysanthemum ×grandiflorum hort. Dendranthema indicum (L.) Des Moul.

Cichorium L. sikurit cikorior 2

Cichorium intybus L. sikuri cikoria

Cichorium pumilum Jacq. kääpiöendiivi klubbcikoria Cichorium endivia subsp. divaricatum (Schousb.) P. D. Sell

Coreopsis L. kaunosilmät ögonblommor M Coreopsis

grandiflora Sweet isokaunosilmä

M Coreopsis

tinctoria Nutt. tiikerikaunosilmä tigeröga

M Coreopsis

verticillata L. syyskaunosilmä höstöga

flicköga

Cosmos Cav. kosmokset rosenskäror M Cosmos

Cirsium arvense (L.) Scop. pelto-ohdake åkertistel Cirsium arvense var. arvense rikkapelto-ohdake vanlig åkertistel Cirsium arvense var. mite (Wimm. & Grab.) Lange Cirsium arvense var. incanum (S. G. Gmel.) Ledeb. seittipelto-ohdake grå åkertistel Cirsium arvense var. vestitum Wimm. & Grab. Cirsium arvense var. maritimum Fr. poimupelto-ohdake martistel Cirsium heterophyllum (L.) Hill huopaohdake brudborste Cirsium helenioides auct.

●1 Cirsium oleraceum (L.) Scop. keltaohdake kåltistel ● Cirsium palustre (L.) Scop. suo-ohdake kärrtistel

● .

Cirsium vulgare (Savi) Ten. piikkiohdake vägtistel Cirsium arvense × oleraceum = Cirsium ×sessile

Peterm.

bipinnatus Cav. punakosmos rosenskära

Cota J. Gay piirtosauramot färgkullor ?

Cota altissima (L.) J. Gay isosauramo storkulla Anthemis altissima L.

Cota austriaca (Jacq.) Sch. Bip. itävallansauramo kvarnkulla Anthemis austriaca Jacq.

Cirsium Mill. (sulka)ohdakkeet tistlar

● ●

107

Checklist of the vascular plants of Finland

●2 Cota tinctoria (L.) J. Gay keltasauramo färgkulla Anthemis tinctoria L.

Cota triumfettii (L.) J. Gay vuonansauramo Anthemis aurea Brot.

Cotula L. kotulat kotulor Cotula coronopifolia L. nappikotula kotula Crepis L. (suomu)keltot jämnfibblor

Crepis biennis L. piennarkeltto skånefibbla Crepis capillaris (L.) Wallr. hoikkakeltto grönfibbla Crepis foetida L. haisukeltto sprötfibbla

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak. kaakonhaisukeltto borstspröttfibla

Crepis mollis (Jacq.) Asch. pehmytkeltto mjukfibbla Crepis nicaeensis Pers. ranskankeltto vallfibbla

108

● ●

Suomen putkilokasvien luettelo

Crepis paludosa (L.) Moench suokeltto kärrfibbla Crepis praemorsa (L.) Walther vanakeltto klasefibbla

Crepis sancta (L.) Bornm. välimerenkeltto helgonfibbla

Crepis setosa Haller f. sukaskeltto borstfibbla

● ● ● ●

Crepis tectorum L. ketokeltto klofibbla Crepis tectorum subsp. czerepanovii (Tzvelev) Sennikov saariketokeltto Crepis tectorum subsp. nigritula N. I. Fellm. ex Sennikov pahtaketokeltto brantfibbla Crepis tectorum subsp. nigrescens auct.

Erigeron L. kallioiset binkor Conyza Less.● ● ● ●

Crepis tectorum subsp. tectorum kallioketokeltto

2

Crepis vesicaria L. voikelttoCrepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.

euroopanvoikeltto blåsfibbla Crepis vesicaria subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) Nyman 2

M Dahlia

pinnata Cav. tarhadaalia dahlia Dahlia ×hortensis Guillaumin

Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench valkosääkukka solvisare

Doronicum L. vuohenjuuret gemsrötter M Doronicum

columnae Ten. pikkuvuohenjuuri balkangemsrot

M Doronicum

gemsrot

orientale Hoffm. kevätvuohenjuuri

M Doronicum

pardalianches L. suvivuohenjuuri klostergemsrot

M Doronicum

gemsrot

plantagineum L. isovuohenjuuri stor

Echinops L. pallo-ohdakkeet bolltistlar 3

Echinops bannaticus Rochel ex Schrad. sinipallo-ohdake blå bolltistel

3

Echinops exaltatus Schrad. balkaninpallo-ohdake grå bolltistel

3

Echinops sphaerocephalus L. valkopallo-ohdake bolltistel

Erigeron acris subsp. decoloratus (H. Lindb.) Hiitonen kalvaskallioinen blekbinka Erigeron acris subsp. politus (Fr.) H. Lindb. pohjankallioinen brunbinka Erigeron annuus (L.) Desf. sädekallioinen sommarbinka Erigeron annuus subsp. annuus pikkusädekallioinen vit sommarbinka Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fernald & Erigeron annuus subsp. lilacinus Sennikov & blå sommarbinka Erigeron annuus subsp. annuus auct. Kurtto isosädekallioinen

Erigeron annuus subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.)

Wagenitz piisädekallioinen

Erigeron borealis (Vierh.) Simmons sopulinkallioinen rosenbinka

Erigeron canadensis L. kanadankoiransilmä

väderspåman

sinuata DC. keltasääkukka

Erigeron acris subsp. brachycephalus (H. Lindb.) kalbinka Erigeron acris subsp. droebachiensis auct.

Hiitonen silokallioinen

Erigeron bonariensis L. argentiinankoiransilmä boliviabinka Conyza bonariensis (L.) Cronquist

M Delairea

M Dimorphotheca

Erigeron acris subsp. acris ketokallioinen vanlig gråbinka

Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.

Delairea Lem. murattivillakot sommarmurgrönor

Dimorphotheca Moench sääkukat väderblommor

Erigeron acris L. karvaskallioinen gråbinka

Wiegand) Wagenitz

Dahlia Cav. daaliat dahlior

odorata Lem. murattivillakko sommarmurgröna Senecio mikanioides auct.

Norrlinia 34, 2019

kanadabinka Conyza canadensis (L.) CronquistErigeron humilis Graham tummakallioinen svartbinka

● ●

Erigeron uniflorus L. tunturikallioinen fjällbinka

● . . . . .

Erigeron uniflorus subsp. eriocephalus (J. Vahl) vitbinka

Cronquist villatunturikallioinen

Erigeron uniflorus subsp. uniflorus rusotunturikallioinen vanlig fjällbinka Erigeron acris × borealis = Erigeron ×moëanus

A. Blytt

Erigeron acris × humilis Erigeron acris × uniflorus Erigeron acris subsp. politus × uniflorus Erigeron borealis × uniflorus

Eupatorium L. punalatvat flocklar

●1 Eupatorium cannabinum L. rantapunalatva hampflockel

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Euphrosyne DC. sahaiivat Euphrosyne xanthiifolia (Fresen.) Gray sahaiiva iva Iva xanthiifolia Nutt. Iva xanthifolia auct. Eurybia (Cass.) Cass. kelloasterit skogsastrar

Glebionis Cass. suvikakkarat färgkragar M Glebionis

coronaria (L.) Cass. ex Spach kruunusuvikakkara kranskrage Chrysanthemum coronarium L.

2

Eurybia macrophylla (L.) Cass. lehtoasteri glandelaster Aster macrophyllus L.

1

Eurybia sibirica (L.) G. L. Nesom siperianasteri sibirisk aster Aster sibiricus L.

Euthamia (Nutt.) Cass. raiput kvastgullrissläktet 2

Euthamia graminifolia (L.) Nutt. säiläraippu kvastgullris Solidago graminifolia (L.) Salisb.

Eutrochium Raf. punalatviot rosenflocklar 3

Eutrochium purpureum (L.) E. E. Lamont purppurapunalatvio rosenflockel Eupatorium purpureum L.

Filago L. tuulenlennot ullörter Evax Gaertn.

● Filago arvensis L. ketotuulenlento ullört

● Gnaphalium uliginosum L. savijäkkärä sumpnoppa ● Gnaphalium uliginosum subsp. pilulare ●

Filago vulgaris Lam. saksantuulenlento klotullört Galactites Moench maito-ohdakkeet klinttistlar

Galactites tomentosus Moench

1

1

Galatella linosyris (L.) Rchb. f. kultakutriasteri gullborste Aster linosyris (L.) Bernh. Galatella sedifolia (L.) Greuter pikkukutriasteri prickaster Aster sedifolius L.

Galinsoga Ruiz & Pav. saurikit gänglar

Galinsoga parviflora Cav. tarhasaurikki gängel Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. ripsisaurikki hårgängel Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake

Gamochaeta Wedd. amerikanjäkkärät rödnoppor Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera punajäkkärä rödnoppa Gnaphalium purpureum L.

Gnaphalium uliginosum subsp. uliginosum peltosavijäkkärä

Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal keltarilpiö grindelia Guizotia Cass. keltiöt nigerfrön Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. (linnun)keltiö nigerfrö Hedypnois Mill. vuohensilmät rörfibblor

Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt korivuohensilmä rörfibbla Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.

Helianthus L. auringonkukat solrosor 2

Helianthus annuus L. isoauringonkukka solros

Helianthus giganteus L. roima-auringonkukka jättesolros

M Helianthus

×laetiflorus Pers. preeria-auringonkukka präriesolros = Helianthus pauciflorus × tuberosus

kampamaito-ohdake klinttistel

Galatella Cass. kutriasterit prickastrar

(Wahlenb.) Nyman pohjansavijäkkärä

Grindelia Willd. rilpiöt grindelior

Evax pygmaea (L.) Brot. ullört

Glebionis segetum (L.) Fourr. keltasuvikakkara gullkrage Chrysanthemum segetum L.

Gnaphalium L. suvijäkkärät noppor

Filago pygmaea L. kääpiötuulenlento Filago pyramidata L. eteläntuulenlento spansk

109

M Helianthus

pauciflorus Nutt. syysauringonkukka höstsolros Helianthus rigidus (Cass.) Desf.

M

Helianthus pauciflorus subsp. subrhomboideus (Rydb.) Kartesz & Gandhi soikkoauringonkukka Helianthus subrhomboideus Rydb.

2

Helianthus petiolaris Nutt. pikkuauringonkukka hamnsolros

3

Helianthus tuberosus L. maa-artisokka jordärtskocka

Helichrysum Mill. nappiolkikukat hedblomstersläktet

Helichrysum arenarium (L.) Moench hietaolkikukka hedblomster

110 Helminthotheca Vaill. muikiot lyktfibblor

Helminthotheca echioides (L.) Holub muikio lyktfibbla Picris echioides L. Hieracium L. ukonkeltanot hökfibblor page 118

3

M Hymenoxys

hoopesii (A. Gray) Bierner koreahohtokukka gullstake Helenium hoopesii A. Gray

Hypochaeris L. häränsilmät rosettfibblor Hypochoeris L., orth. var.

Hypochaeris glabra L. kaljuhäränsilmä åkerfibbla Hypochaeris maculata L. (harju)häränsilmä slåtterfibbla3

Inula helenium L. isohirvenjuuri ålandsrot

sandsallat

Laphangium (Hilliard & B. L. Burtt) Tzvelev kainojäkkärät vitnoppor

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev valkojäkkärä vitnoppa Gnaphalium luteoalbum L.

Lapsana L. linnunkaalit harkålssläktet

● Lapsana communis L. linnunkaali harkål Layia Hook. & Arn. ex DC. tipsut guldgrävarblommor 3

● Leontodon hispidus L. kesämaitiainen sommarfibbla

Leontodon saxatilis Lam. juovamaitiainen

Iva annua L. ripsi-iiva axiva Iva ciliata Willd.

strimfibbla Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat

Leucanthemum Mill. päivänkakkarat prästkragar M Leucanthemum

Jacobaea aquatica (Hill) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. ojavillakko vattenstånds Senecio aquaticus Hill 3

Jacobaea cannabifolia (Less.) E. Wiebe hamppu­villakko hampstånds Senecio cannabifolius Less.

Jacobaea erucifolia (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. liuskavillakko flikstånds Senecio erucifolius L. 2

Jacobaea vulgaris Gaertn. jaakonvillakko stånds Senecio jacobaea L.

Layia platyglossa (Fisch. & C. A. Mey.) A. Gray kehrätipsu guldgrävarblomma

Leontodon L. sakaramaitiaiset lejonfibblor

Iva L. suomuiivat ivor

Jacobaea Mill. peijavillakot ståndser

Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. siperiansini­valvatti älvsallat

Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. tataarisinivalvatti

Hypochaeris radicata L. liuskahäränsilmä rotfibbla Inula L. vankkahirvenjuuret

Lactuca sativa L. (ruoka)salaatti trädgårdssallat

Lactuca serriola L. piikkisalaatti taggsallat

→ APPENDIX 1,

Hymenoxys Cass. hohtokukat hymenoxyssläktetNorrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

jätteprästkrage Leucanthemum maximum auct.

●1 Leucanthemum vulgare Lam. ahopäivänkakkara prästkrage

Liatris Gaertn. ex Schreb. punatähkät rosenstavar M Liatris

spicata (L.) Willd. noropunatähkä rosenstav

Ligularia Cass. helonauhukset klippståndser M Ligularia

dentata (A. Gray) H. Hara kallionauhus klippstånds

Lactuca L. (aito)salaatit sallater Cicerbita Wallr. Mycelis Cass.

M LigulariaLactuca alpina (L.) A. Gray pohjansinivalvatti torta Cicerbita alpina (L.) Wallr.

M Ligularia

Lactuca macrophylla (Willd.) A. Gray isosinivalvatti Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.

3

3

3

Lactuca macrophylla subsp. uralensis (Rouy) parksallat Cicerbita macrophylla subsp. uralensis (Rouy)

N. Kilian & Greuter uralinisosinivalvatti P. D. SellLactuca muralis (L.) Gaertn. jänönsalaatti skogs­sallat Mycelis muralis (L.) Dumort.

×superbum (Bergmans ex

J. W. Ingram) D. H. Kent isopäivänkakkara

przewalskii (Maxim.) Diels valtikkanauhus spirstånds stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz. aurinkonauhus mörk gullstav

.

Ligularia wilsoniana (Hemsl.) Greenm. kultanauhus stor gullstav Ligularia przewalskii × stenocephala rakettinauhus

Logfia Cass. harotuulenlennot pysslingullörter

Logfia gallica (L.) Dumort. ranskantuulenlento fransk ullört Filago gallica L.

Norrlinia 34, 2019

Logfia minima (Sm.) Dumort. pikkutuulenlento spenslig ullört Filago minima (Sm.) Pers.

Lonas Adans. ikikullat kransgullssläktet

Lonas annua (L.) Vines & Druce ikikulta kransgull Matricaria L. tuoksusauniot kamomiller

● Matricaria chamomilla L. kamomillasaunio kamomill Matricaria recutita L.

Matricaria discoidea DC. pihasaunio gatkamomill Matricaria matricarioides auct.

Mauranthemum Vogt & Oberpr. peikonkakkarat pysslingkragar M Mauranthemum

paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr. peikonkakkara pysslingkrage Leucanthemum paludosum (Poir.) Pomel.

Micropus L. hauniot

Micropus supinus L. haunio Omalotheca Cass. tähkäjäkkärätOmalotheca norvegica (Gunnerus) Sch. Bip. & norsknoppa Gnaphalium norvegicum Gunnerus F. W. Schultz norjanjäkkärä

● Omalotheca supina (L.) DC. lumijäkkärä fjällnoppa Gnaphalium supinum L.

● Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. W. Schultz ahojäkkärä skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum L.

Onopordum L. kruunuohdakkeet ulltistlar Onopordum acanthium L. okakruunuohdake ulltistelturkinkruunu­ohdake anatolisk ulltistel

Onopordum candidum Nábělek valkokruunu­ohdake

Parasenecio W. W. Sm. & J. Small idänkakaliat spjutkakalior M Parasenecio

hastatus (L.) H. Koyama kolmiokakalia spjutkakalia Cacalia hastata L.

Pentanema Cass. hoikkahirvenjuuret krisslor

Pentanema britannicum (L.) D. Gut. Larr.,

Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M. M. Mart. Ort.

Pentanema salicinum (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, krissla Inula salicina L.

Anderb., E. Rico & M. M. Mart. Ort. rantahirvenjuuri

Petasites Mill. ruttojuuret skråparPetasites frigidus (L.) Fr. pohjanruttojuuri fjällskråp

3

Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. etelänruttojuuri pestskråp

3

Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. idän­rutto­juuri bitterskråp

3

3

Petasites japonicus subsp. giganteus (F. Schmidt ex Trautv.) Kitam. japaninruttojuuri stor bitterskråp Petasites spurius (Retz.) Rchb. rantaruttojuuri spjutskråp

Phalacrachena Iljin suolakaunokit saltklintar Phalacrachena inuloides (Boiss.) Iljin suolakaunokki saltklint Picnomon Adans. siiliohdakkeet

Picnomon acarna (L.) Cass. siiliohdake Picris L. kitkeröt strävfibblor

● Picris hieracioides L. keltanokitkerö bitterfibbla

Pilosella Hill voikeltanot stångfibblor page 118

→ APPENDIX 1,

Psephellus Cass. ruusukaunokit strävklintar 3

Psephellus dealbatus (Willd.) K. Koch huoparuusukaunokki strävklint Centaurea dealbata Willd.

Pulicaria Gaertn. kirppuruohot loppörter

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. vanukirppuruoho strandloppört

Onopordum anatolicum (Boiss.) Eig

vanukehirvenjuuri luddkrissla Inula britannica L.

111

Checklist of the vascular plants of Finland

Ratibida Raf. keltahatut mexikohattar Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. meksikonkeltahattu mexikohatt Rhaponticum Vaill. käpylatvat rabarberklintar Acroptilon Cass.

Rhaponticum repens (L.) Hidalgo arokäpylatva hinnklint Acroptilon repens (L.) DC.

Rudbeckia L. päivänhatut rudbeckior 1

Rudbeckia hirta L. kesäpäivänhattu sträv rudbeckia

3

Rudbeckia laciniata L. syyspäivänhattu höstrudbeckia

112

Suomen putkilokasvien luettelo

Saussurea DC. siniläätteet fjällskärorSaussurea alpina (L.) DC. (tunturi)lääte fjällskära

Scolymus L. kultaohdakkeet taggfibblor

Scolymus hispanicus L. espanjankultaohdake

Senecio squalidus L. rikkavillakko stenkorsörttagg­fibbla

Scorzonera L. sikojuuret svinrötter 2● Senecio vulgaris L. peltovillakko korsört

● . .

Scorzoneroides Moench suomumaitiaiset höstfibblor

. .

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench syysmaitiainen höstfibbla Leontodon autumnalis L.Scorzoneroides autumnalis var. autumnalis silosyysmaitiainen vanlig höstfibbla Leontodon autumnalis var. autumnalisScorzoneroides autumnalis var. keretinus (F. Nyl.) Väre pörrösyysmaitiainen gulbrun höstfibblaScorzoneroides autumnalis var. pratensis (Hornem.) P. D. Sell karvasyysmaitiainen svart höstfibbla Leontodon autumnalis var. pratensis (Hornem.)

Senecio sylvaticus × vulgaris Senecio viscosus × vulgaris

Serratula L. punaläätteet ängsskäror

● Serratula tinctoria L. liuskalääte ängsskära

Silybum Adans. maarianohdakkeet mariatistlar Silybum marianum (L.) Gaertn. maarianohdake mariatistel Sinacalia H. Rob. & Brettell huiskunauhukset gullvippor M Sinacalia

tangutica (Maxim.) B. Nord. huiskunauhus gullvippa Cacalia tangutica (Maxim.) Hand.-Mazz.

W. D. J. Koch

Scorzoneroides autumnalis var. salina (Aspegren) P. D. Sell merisyysmaitiainen kal höstfibbla

Solidago L. piiskut gullrissläktet 3

Senecio L. (kanta)villakot korsörter 3

Senecio doria L. dorianvillakko jättestånds

Senecio dubitabilis C. Jeffrey & Y. L. Chen idänvillakko

Solidago canadensis var. canadensis silokanadanpiisku

3

Solidago canadensis var. hargeri Fernald karvakanadanpiisku Solidago altissima auct. Solidago canadensis var. scabra auct.

Senecio eremophilus Richardson lännenvillakko

M Solidago

Canadensis-Ryhmä tarhapiiskut trädgårdsgullris Solidago ×hybrida hort.

Senecio gallicus Vill. ranskanvillakko Senecio inaequidens DC. buurivillakko boerstånds Senecio leucanthemifolius Poir. kakkaravillakko Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Greuter kevätkakkaravillakko vårkorsört Senecio vernalis Waldst. & Kit.

3

Solidago virgaurea L. kultapiisku gullrisSolidago virgaurea subsp. virgaurea metsäkultapiisku vanligt gullris

Senecio nemorensis L. lehtovillakko 3

Senecio ovatus (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd. harsuvillakko glesstånds

3

Senecio sarracenicus L. puistovillakko parkstånds Senecio fluviatilis Wallr. Senecio nemorensis auct.

Solidago gigantea Aiton isopiisku höstgullris Solidago gigantea subsp. serotina (Kuntze) McNeill

● ●

Senecio lividus L. korvavillakko ?

Solidago canadensis L. kanadanpiisku kanadensiskt gullris

3

kinakorsörtSenecio vulgaris var. vulgaris L. kehräpeltovillakko vanlig korsört

Senecio sylvaticus × viscosus = Senecio ×viscidulus Scheele

Leontodon autumnalis var. taraxaci (L.) Hartm.Senecio vulgaris var. hibernicus Syme sädepeltovillakko strålkorsört

Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis × vulgaris = Senecio ×helwingii Beger Senecio vernalis × vulgaris

Scorzonera hispanica L. mustajuuri svartrot Scorzonera humilis L. harjusikojuuri svinrotSenecio sylvaticus L. kalliovillakko bergkorsört

Senecio viscosus L. tahmavillakko klibbkorsört

spansk taggfibbla

Scolymus maculatus L. kaljukultaohdake

Norrlinia 34, 2019

.

Solidago virgaurea subsp. lapponica (With.) Tzvelev pohjankultapiisku lappgullris Solidago virgaurea subsp. alpestris auct. Solidago virgaurea subsp. minuta auct.

Solidago canadensis × virgaurea = Solidago ×niederederi Khek

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Sonchus L. (maito)valvatit molkar● ●

● ● ● ●

Telekia Baumg. auringontähdet strålögon

Sonchus arvensis L. peltovalvatti åkermolke Sonchus arvensis var. arvensis rikkapeltovalvatti vanlig åkermolke Sonchus arvensis var. glabrescens Wimm. & Grab.

3

Tolpis barbata (L.) Gaertn. partakeltasilmä skäggfibbla

Tolpis umbellata Bertol. sarjakeltasilmä blek skäggfibbla

Sonchus asper (L.) Hill otavalvatti svinmolke Sonchus asper subsp. asper viherotavalvatti vanlig svinmolke Sonchus asper subsp. asper var. asper nirhaotavalvatti Sonchus asper subsp. asper var. pungens Bisch. pisto-otavalvatti Sonchus asper subsp. glaucescens (Jord.) Ball sineotavalvatti lädermolke

liuskakaalivalvatti

Sonchus oleraceus var. oleraceus pyörökaalivalvatti

Sonchus tenerrimus L. hentovalvatti klippmolke Symphyotrichum Nees amerikanasterit höstastrar

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom

Tragopogon L. pukinparrat haverrötter

Tragopogon dubius Scop. etelänpukinparta stor haverrot

● Tragopogon pratensis L. piennarpukinparta ängshaverrot

● ●

3

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom syysasteri höstaster * Aster novi-belgii L.3

Symphyotrichum salignum (Willd.) G. L. Nesom pajuasteri videaster * Aster ×salignus Willd.

. .

Tagetes L. samettikukat sammetsblomstersläktet patula L. ryhmäsamettikukka sammetsblomster

Tripleurospermum maritimum (L.) W. D. J. Koch merisaunio bårdbaldersbrå Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum etelänmerisaunio kustbaldersbrå Tripleurospermum maritimum subsp. phaeo­cephalum (Rupr.) Hämet-Ahti ruijanmerisaunio brunbaldersbrå Tripleurospermum maritimum subsp. subpolare (Pobed.) Hämet-Ahti pohjanmerisaunio nordbaldersbrå Tripleurospermum inodorum × maritimum maritimum

subsp.

.

Tripleurospermum inodorum × maritimum phaeocephalum

subsp.

.

Tripleurospermum inodorum × maritimum subpolare

subsp.

Tripolium Nees meriasterit strandastrar

M Tagetes

tenuifolia Cav. kääpiösamettikukka litet sammetsblomster

Tanacetum L. pietaryrtit balsamkragar M Tanacetum

parthenium (L.) Sch. Bip. reunuspietaryrtti mattram

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. meriasteriTripolium pannonicum subsp. pannonicum aromeriasteri Aster tripolium subsp. pannonicum (Jacq.) SoóTripolium pannonicum subsp. tripolium (L.) Greuter rantameriasteri strandaster Aster tripolium L.

●1 Tanacetum vulgare L. (rohto)pietaryrtti renfana Taraxacum F. H. Wigg. voikukat maskrosor APPENDIX 1, page 118

peltosaunio baldersbrå

Tripleurospermum inodorum × maritimum

Tagetes minuta L. haisusamettikukka stinktagetes M Tagetes

Tragopogon pratensis subsp. pratensis isopukinparta vanlig ängshaverrot

● Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.×versicolor (Willd.) G. L. Nesom liila-asteri brokaster *

Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Čelak. idänpukinparta guldhaverrot

Tripleurospermum Sch. Bip. (silmä)sauniot baldersbrår

säiläasteri lansettaster * Aster lanceolatus Willd. Aster paniculatus Lam.

M Symphyotrichum

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. auringontähti strålöga

Tolpis Adans. keltasilmät skäggfibblor

Sonchus arvensis var. maritimus Wahlenb. meripeltovalvatti klappermolke Sonchus arvensis var. bottnicus auct.

● Sonchus oleraceus L. kaalivalvatti kålmolke ● Sonchus oleraceus var. lacerus Wallr. ●

113

Tussilago L. leskenlehdet hästhovarTussilago farfara L. leskenlehti hästhov

114 Verbesina L. helosäteet verbesinor

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray amerikanhelosäde verbesina(B. L. Rob. & Greenm.) J. R. Coleman

Xanthium L. sappiruohot gullfrön Xanthium orientale L. tummasappiruoho mörkt gullfrö * Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter karheasappiruoho * Xanthium strumarium subsp. italicum (Moretti) D. LöveCephalaria Schrad. kirahvinkukat jätteväddar ?

Verbesina encelioides subsp. exauriculata itäamerikanhelosädeXanthium orientale subsp. riparium (Čelak.) Greuter rantasappiruoho *

Xanthium strumarium L. vaaleasappiruoho ljust gullfrö * Xerochrysum Tzvelev iso-olkikukat jätteeterneller M Xerochrysum

bracteatum (Vent.) Tzvelev iso-olkikukka jätteeternell Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews

Dipsacales Juss. ex Bercht. & J. Presl

Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. alppikirahvinkukka alpjättevädd

Cephalaria aristata K. Koch otakirahvinkukka M Cephalaria

gigantea (Ledeb.) Bobrov kaukasiankirahvinkukka jättevädd

?

Cephalaria transsylvanica (L.) Roem. & Schult. kaakonkirahvinkukka rumänsk jättevädd

Diervilla Mill. vuohenkuusamat getrissläktet 3

M Dipsacus

kardvädd

3

Sambucus L. seljat flädrar M Sambucus

ebulus L. ruohoselja sommarfläder

3

Sambucus nigra L. mustaselja fläder

3

Sambucus racemosa L. terttuselja druvfläder

Viburnum L. heidet olvonsläktet 3

Viburnum dentatum L. hammasheisi tandolvon

3

Viburnum lantana L. villaheisi parkolvon

3

Viburnum lentago L. kiiltoheisi glansolvon

●1 Viburnum opulus L. koiranheisi olvon

Caprifoliaceae Juss. kuusamakasvit kaprifolväxter Dipsacaceae Juss. Valerianaceae Batsch

Centranthus Neck. ex DC. virmat pipörter Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. kesävirma

Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. sukakarstaohdake sträv kardvädd

● Knautia arvensis (L.) Coult. ketoruusuruoho åkervädd

Linnaea Gronov. ex L. vanamot linneorLinnaea borealis L. vanamo linnea

? Lomelosia Raf. pistetörmäkukat ?

Lomelosia caucasica (M. Bieb.) Greuter & Burdet kaukasiantörmäkukka höstvädd Scabiosa caucasica M. Bieb.

desme­knoppsväxter

Adoxa moschatellina L. tesmayrtti desmeknopp

fullonum L. laidunkarstaohdake

Knautia L. ruusuruohot åkerväddar

Adoxaceae E. Mey. tesmayrttikasvit Adoxa L. tesmayrtit desmeknoppar

Diervilla lonicera Mill. keltavuohenkuusama getris

Dipsacus L. karstaohdakkeet kardväddar

Xanthium spinosum L. piikkisappiruoho tistelgullfröNorrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Lonicera L. (tuoksu)kuusamat tryar 3Lonicera ×bella Zabel sirokuusama fagertry

2

Lonicera caerulea L. sinikuusama blåtry Lonicera caerulea subsp. pallasii (Ledeb.) Browicz

3

Lonicera caprifolium L. tuoksuköynnöskuusama äkta kaprifol

3

Lonicera involucrata (Richardson) Banks ex Spreng. kehtokuusama skärmtry

3

Lonicera nigra L. mustakuusama svarttry

3

Lonicera ×notha Zabel perhokuusama tysktry = Lonicera ruprechtiana Regel × tatarica

3

Lonicera periclymenum L. ruotsinköynnöskuusama vildkaprifol

3

Lonicera tatarica L. rusokuusama rosentryLonicera xylosteum L. lehtokuusama skogstry

Scabiosa L. piirtotörmäkukat fältväddar 1

Scabiosa columbaria L. kivikkotörmäkukka fältvädd

Scabiosa ochroleuca L. keltatörmäkukka gulvädd

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Succisa Haller purtojuuret ängsväddarSuccisa pratensis Moench (niitty)purtojuuri ängsvädd

Symphoricarpos Duhamel lumimarjat snöbärssläktet 3

3

Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake amerikanlumimarja Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fernald) S. F. Blake valkolumimarja snöbär

Valeriana L. virmajuuret vänderötterValeriana officinalis L. rohtovirmajuuri läkevänderotValeriana sambucifolia J. C. Mikan ex Pohl lehtovirmajuuri flädervänderot

● ●

Valeriana sambucifolia subsp. salina (Pleijel) Nordh. merivirmajuuri strandvänderot Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia luhtavirmajuuri äkta flädervänderot

Valerianella Mill. vuonankaalit klynnen

● ● ●

1

Valerianella rimosa Bastard uurrevuonankaali åkerklynne

Apiales Nakai Araliaceae Juss. araliakasvit araliaväxter Aralia L. (iso)araliat aralior ?

Aralia elata (Miq.) Seem. piikkiaralia parkaralia Aralia chinensis auct.

Anethum L. (mauste)tillit dillsläktet 3

3

Hedera helix L. varjomuratti murgröna

Apiaceae Lindl. sarjakukkaiskasvit flockblommiga

● Angelica archangelica L. väinönputki kvanne ●1 Angelica archangelica subsp. archangelica

Aegopodium podagraria L. (lehto)vuohenputki kirskål

pikkuhukanputki liten vildpersilja

Angelica sylvestris L. (niitty)karhunputki strätta

Anthriscus caucalis M. Bieb. piikkikirveli taggkörvel M Anthriscus

cerefolium (L.) Hoffm. maustekirveli dansk körvelAnthriscus sylvestris (L.) Hoffm. koiranputki hundkäx

Apium L. (mauste)sellerit sellerier 3

Apium graveolens L. (mauste)selleri selleri

Astrantia L. tähtiputket stjärnflockor 3

Astrantia major L. isotähtiputki stjärnflocka

Bifora Hoffm. poilikit dubbelkoriandrar Bifora radians M. Bieb. silopoilikki strålkoriander Bunium L. kastanjaputket jordkastanjer

Bunium bulbocastanum L. maakastanjaputki jordkastanj

Bupleurum L. jänönputket harörter

Bupleurum croceum Fenzl helojänönputki

Aethusa L. hukanputket vildpersiljor

● Aethusa cynapium L. hukanputki vildpersilja ● Aethusa cynapium var. agrestis Wallr.

pohjanväinönputki fjällkvanne

Angelica archangelica subsp. littoralis (Wahlenb.) Thell. meriväinönputki strandkvanne

Anthriscus Pers. silokirvelit småkörvlar

Aegopodium L. vuohenputket kirskålssläktetAnethum graveolens L. (mauste)tilli dill

Angelica L. karhunputket kvannar

Aralia racemosa L. terttuaralia lundaralia Hedera L. muratit murgrönor

Ammi majus L. isosudenporkkana slöjsilja

amerikankääpiöputkiValerianella locusta (L.) Laterr. (ranta)vuonankaali vårklynne

Aethusa cynapium var. gigantea Lej. isohukanputki stor vildpersilja

Ammoselinum popei Torr. & A. Gray

Valerianella dentata (L.) Pollich rikkavuonankaaliAethusa cynapium var. domestica Wallr. tarhahukanputki trädgårdsvildpersilja

Ammoselinum Torr. & A. Gray kääpiöputketsommarklynne

Aethusa cynapium var. cynapium rikkahukanputki smal vildpersilja

Ammi L. sudenporkkanat slöjsiljor

Valerianella carinata Loisel. talkavuonankaali blekklynne

115

cirkel­harört

?

Bupleurum lancifolium Hornem. suippujänönputki

Bupleurum odontites L. äimäjänönputki spetsharört

116 1

Bupleurum rotundifolium L. pyöröjänönputki harört

Daucus L. (säde)porkkanat morötter 1

Bupleurum subovatum Link ex Spreng. anatolianjänönputki anatolisk harört

1

1

Carum L. (yrtti)kuminat kumminsläktet

●2 Carum carvi L. (mauste)kumina kummin Caucalis L. väkäpurhot piggkörvlar

Caucalis platycarpos L. väkäpurho piggkörvel

?

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin tuholatva flodsilja

Chaerophyllum L. piirtokirvelit rotkörvlar Chaerophyllum aromaticum L. tuoksukirveli doftkörvel 2

Chaerophyllum aureum L. kultakirveli guldkörvel

1

Chaerophyllum bulbosum L. mukulakirveli rotkörvel *

1

Chaerophyllum hirsutum L. karvakirveli bergkörvelChaerophyllum hirsutum subsp. hirsutum vuorikarvakirveli bred bergkörvelChaerophyllum hirsutum subsp. villarsii (W. D. J. Koch) Briq. alppikarvakirveli smal bergkörvel

Chaerophyllum prescottii DC. idänkirveli rysskörvel *

Eryngium alpinum L. alppipiikkiputki alpmartorn

3

Eryngium campestre L. kenttäpiikkiputki fältmartorn

3

Eryngium planum L. sinipiikkiputki rysk martorn

Foeniculum Mill. (mauste)fenkolit fänkålssläktet M Foeniculum

Helosciadium nodiflorum (L.) W. D. J. Koch koiranselleri fränefloka Apium nodiflorum (L.) Lag.

Heracleum L. ukonputket lokor 3

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier kaukasianjättiputki jätteloka *

3

Heracleum persicum Desf. ex Fisch. persianjättiputki tromsöloka *

?Cicuta L. keisot sprängörter

1Cicuta virosa var. virosa rantamyrkkykeiso vanlig sprängört

Coriandrum sativum L. maustekorianteri koriander

Cyclospermum Lag. nuppiputket kvarnsellerier

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Eichler amerikannuppiputki kvarnselleri

Heracleum sphondylium L. (euroopan)ukonputki björnloka Heracleum sphondylium subsp. sibiricum (L.) Simonk. idänukonputki sibirisk björnloka Heracleum sibiricum L. Heracleum sibiricum var. chaetocarpum Heracleum sibiricum var. sibiricum

Cicuta virosa var. angustifolia (Kit.) Wimm. & Grab. kaitamyrkkykeiso smal sprängört

Coriandrum L. korianterit koriandrar

Heracleum sosnowskyi Manden. armenianjättiputki bredloka *

H. Neumayer & Thell.

Cicuta virosa L. myrkkykeiso sprängört

● Conium maculatum L. (täplä)myrkkykatko odört

vulgare Mill. (mauste)fenkoli fänkål

Helosciadium W. D. J. Koch konnansellerit krypflokor

Chaerophyllum temulum L. myrkkykirveli

Conium L. myrkkykatkot odörter

Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & äkta morot

G. Martens ruokaporkkana

1

Daucus carota subsp. carota rikkaporkkana vildmorot

Daucus montanus Humb. & Bonpl. vuoriporkkana

Chaerophyllum tainturieri Hook. & Arn. amerikankirveli hårkörvel

Daucus carota L. (aito)porkkana morot

Eryngium L. piikkiputket martornar

Cenolophium W. D. J. Koch ex DC. tuholatvat flodsiljor

● ●

Norrlinia 34, 2019

Suomen putkilokasvien luettelo

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium etelänukonputki vit björnloka Heracleum sphondylium var. chaetocarpoides Gawł.

.

Heracleum persicum × sphondylium

Laserpitium L. karvasputket spenörterLaserpitium latifolium L. lehtokarvasputki spenört

Levisticum Hill liperit libbstickor 3

Levisticum officinale W. D. J. Koch liperi libbsticka

Ligusticum L. rantaputket strandlokor

Ligusticum scothicum L. merirantaputki strandloka

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Meum Mill. karhunjuuret björnrötter 3

Meum athamanticum Jacq. karhunjuuri björnrot

Molopospermum W. D. J. Koch vuorikirvelit alpkörvlar 3

Molopospermum peloponnesiacum (L.) W. D. J. Koch vuorikirveli alpkörvel

Myrrhis Mill. saksankirvelit spanskkörvlar 3

Myrrhis odorata (L.) Scop. saksankirveli spansk körvel

Oenanthe L. pahaputket stäkrorOenanthe aquatica (L.) Poir. liejupahaputki vattenstäkra

Pastinaca L. palsternakat palsternackor

●2 Pastinaca sativa L. (euroopan)palsternakka palsternacka Pastinaca sativa subsp. sativa Pastinaca sativa subsp. sylvestris (Mill.) Rouy &

E. G. Camus

Pastinaca sativa var. hortensis Gaudin Pastinaca sativa var. pratensis Pers. Petroselinum Hill persiljat persiljor M Petroselinum

persilja

crispum (Mill.) Fuss (mauste)persilja

Peucedanum L. suoputket siljorPeucedanum palustre (L.) Moench luhtasuoputki kärrsilja

Pimpinella L. pukinjuuret bockrötter

Pimpinella anisum L. anisruoho anis

● Pimpinella major (L.) Huds. isopukinjuuri stor bockrot

● Pimpinella saxifraga L. ahopukinjuuri bockrot Sanicula L. haavayrtit sårläkorSanicula europaea L. (euroopan)haavayrtti sårläka

Scandix L. sarjaputket nålkörvlar

Scandix iberica M. Bieb. kaukasiansarjaputki kaukasisk nålkörvel

Scandix pecten-veneris L. kampasarjaputki nålkörvel

Selinum L. särmäputket krusfrön Cnidium CussonSelinum carvifolia (L.) L. harjasärmäputki krusfrö

Selinum dubium (Schkuhr) Leute silosärmäputki slidsilja Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.

117

Seseli L. hirvenputket säfferötter

Seseli campestre Besser arohirvenputki

● Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch niittyhirvenputki säfferot

Silaum Mill. ketunputket ängssiljor

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. lännenketunputki ängssilja

Silphiodaucus (Koso-Pol.) Spalik, Wojew., Banasiak, Piwczyński & Reduron ripsiputket

Silphiodaucus hispidus (M. Bieb.)

Spalik, Wojew., Banasiak, Piwczyński & Reduron

kaakonripsiputki borstspenört Laserpitium hispidum M. Bieb.

Silphiodaucus prutenicus (L.)

Spalik, Wojew., Banasiak, Piwczyński & Reduron

rutenianripsiputki preussisk spenört Laserpitium prutenicum L. Sium L. sorsanputket vattenmärkenSium latifolium L. (iso)sorsanputki vattenmärke

Torilis Adans. piikkikatkot rödkörvlarTorilis japonica (Houtt.) DC. punakatko rödkörvel

Torilis leptophylla (L.) Rchb. f. sirokatko Torilis humilis Jacq.

Turgenia Hoffm. lapapurhot stickkörvlar Turgenia latifolia (L.) Hoffm. (puna)lapapurho stickkörvel

118

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Appendix 1. Hieracium, Pilosella, Taraxacum

A seclection of Hieracium and Pilosella according to Hämet-Ahti et al. (1998, 2005a, b). Most species of Taraxacum are included, but only a small selection of the species in Sect. Taraxacum (J. Räsänen).

Hieracium L. ukonkeltanot hökfibblor Hieracium sect. Aestiva Sennikov pohjankeltanotHieracium panaeolum Dahlst. palettisalokeltano palettfibblaHieracium condylodes Brenner sompionpohjankeltanoHieracium patale Norrl. varjosalokeltano patalfibbla

Hieracium crocatum Fr. saurapohjankeltano saffranfibbla

Hieracium pellucidum Laest. metsonsalokeltano granfibbla

Hieracium reticulatum (Lindeb.) Lindeb. härmepohjankeltano

Hieracium penduliforme (Dahlst.) Johanss. tuhka­salokeltano mörk slokfibblaHieracium pendulum (Dahlst.) Dahlst. tapionsalo­keltano slokfibblaHieracium philanthrax (Stenstr.) Dahlst. käensalo­keltano fläckig trollfibblaHieracium praetenerum (Almq. ex Dahlst.) Dahlst. hirvensalokeltano klenfibblaHieracium prolixum Norrl. ruotosalokeltano krattfibblaHieracium psepharum (Dahlst.) Sam. hipansalokeltano smal krattfibblaHieracium pseudopellucidum Brenner peikonsalokeltano

Hieracium sect. Hieracium salokeltanot skogsfibblor Hieracium Sylvatica -ryhmäHieracium stenolepis Lindeb. neulasalokeltano hällfibblaHieracium caesiomurorum Lindeb. ketunsalokeltano zebrafibblaHieracium subcaesium (Fr.) Lindeb. mäyränsalokeltanoHieracium canipes (Almq. ex Stenstr.) Dahlst. hurtan­salokeltano vargfibbla

Hieracium chlorellum Norrl. kaunosalokeltano grov tallfibbla

Hieracium subholophyllum Brenner lapiosalokeltano Hieracium hololoma Brenner

Hieracium chloromaurum Johanss. peuransalokeltano vesslefibbla

Hieracium sylvularum Jord. ex Boreau kartanosalokeltanoHieracium tenuiglandulosum Norrl. nyyrikinsalokeltanoHieracium triangulare (Almq.) Norrl. kolmiosalokeltano triangelfibbla

Hieracium sect. Alpestria (Fr.) Arv.-Touv. sysikeltanot dovrefibblor Hieracium sect. Dovrensia Elfstr.

Hieracium dovrense Fr. dovrensysikeltano

Hieracium sect. Alpina (Griseb.) Gremli tunturikeltanot fjällfibblor Hieracium Alpina -ryhmä

Hieracium alpinum L. tunturikeltano fjällfibbla Hieracium includens Dahlst.Hieracium crispulum Norrl. kaakonsalokeltanoHieracium diminuens (Norrl.) Norrl. sääskensalokeltano spädfibblaHieracium dispansiforme Norrl. jääränsalokeltanoHieracium distendens Brenner otsonsalokeltano Hieracium fenno-orbicans Norrl.Hieracium distractum Norrl. korpinsalokeltano finnfibblaHieracium firmiranum Hyl. puistosalokeltanoHieracium hjeltii Norrl. hjeltinsalokeltano hjeltfibblaHieracium lateriflorum Norrl. mustasalokeltanoHieracium lepistoides (Johanss. ex Dahlst.) Brenner mielikinsalokeltano björkfibblaHieracium multifrons Brenner ilveksensalokeltanoHieracium niviferum Norrl. jänönsalokeltanoHieracium oistophyllum Pugsley lehtosalokeltano trollfibbla

Hieracium sect. Oreadea (Fr.) Arv.-Touv. kalliokeltanot klippfibblor Hieracium Oreadea -ryhmä

Hieracium argenteum (Fr.) Fr. tummakalliokeltanoHieracium norvegicum Fr. pitkäkalliokeltano västkustfibblaHieracium saxifragum Fr. louhikalliokeltano flikig klippfibblaHieracium schmidtii Tausch vaaleakalliokeltanoHieracium schmidtii subsp. residuum Norrl. pörhökalliokeltano

Hieracium sect. Prenanthoidea W. D. J. Koch syyskeltanot sallatsfibblor

Hieracium karelorum (Norrl.) Norrl. karjalansyyskeltano

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Hieracium sect. Subalpina Pugsl. mustakeltanot svartfibblor Hieracium Nigrescentia -ryhmä119

Hieracium hyalinellum Brenner etelänahokeltanoHieracium improvisum Norrl. kärpänahokeltanoHieracium impunctatum Norrl. uudenmaanahokeltanoHieracium incurrens Saelan ex Norrl. haka-ahokeltano grå backfibbla

Hieracium sect. Tridentata (Fr.) Arv.-Touv. tankikeltanot styvfibblor Hieracium Rigida -ryhmäHieracium internatum Brenner rinneahokeltanoHieracium kuusamoënse Vain. kuusamonahokeltanoHieracium cornigerum Norrl. & H. Lindb. sarvi­tankikeltanoHieracium laeticolor (Almq.) Lönnr. heloahokeltano klen färgfibblaHieracium crepidioides Brenner ripsitankikeltano prickfibblaHieracium plumbeum Blytt & Fr. lyijyahokeltano blyfibblaHieracium dolabratum (Norrl.) Norrl. jokitankikeltano stilettfibblaHieracium prolixiforme Norrl. maksa-ahokeltanoHieracium godbyense (Norrl.) Norrl. harmaatanki­keltano

Hieracium laevigatum Willd. silotankikeltano

Hieracium ravidum Brenner kivikkoahokeltano stenfibbla Hieracium galbanum (Dahlst.) Brenner Hieracium klingstedtii Palmgr. & Fagerstr.Hieracium lapponicum Fr. lapintankikeltano

Hieracium laterale (Norrl.) Brenner pohjantanki­keltano brämfibbla

Hieracium silenii (Norrl.) Norrl. siléninahokeltano Siléns fibbla

Hieracium linifolium Saelan ex Lindeb. pellavatankikeltano

Hieracium subarctoum Norrl. kaira-ahokeltano nordfibbla

Hieracium lissolepium Roffey lounaantankikeltano linjefibbla

Hieracium subpellucidum Norrl. myyränahokeltano taigafibbla

Hieracium savo-karelicum Norrl. savokarjalan­tankikeltano

Hieracium subrigidum (Almq. ex Stenstr.) Dahlst. peiponahokeltanoHieracium subsimile Norrl. kyynahokeltano vägfibblaHieracium umbricola Saelan ex Norrl. katveahokeltanoHieracium wainioi Norrl. vainionahokeltanoHieracium vulgatum Fr. piennarahokeltano hagfibblaHieracium morulum (Dahlst.) Dahlst. kalevanmustakeltano mullbärsfibblaHieracium nigrescens Willd. pohjanmustakeltano

Hieracium sect. Umbellata Sendtn. sarjakeltanot flockfibblor Hieracium Umbellata -ryhmä

Hieracium umbellatum L. sarjakeltano flockfibbla

Hieracium sect. Vulgata (Griseb.) Willk. & Lange ahokeltanot hagfibblor Hieracium Vulgata -ryhmä

Pilosella Hill voikeltanot stångfibblor Pilosella Cauligera -ryhmä hiirenvoikeltanotHieracium caesium (Fr.) Fr. siniahokeltano blågrå fibbla Hieracium basifolium (Fr. ex Almq.) Lönnr.Hieracium caespiticola Norrl. kaskiahokeltano finsk vägfibbla

Pilosella ×auriculiformis (Fr.) F. W. Schultz & Sch. Bip. sirkunvoikeltanoHieracium coniops Norrl. törmäahokeltano konfibbla

Pilosella ×blyttiana (Fr.) F. W. Schultz & Sch. Bip. rusovoikeltano eldfibblaHieracium constringens Norrl. ahvenanahokeltano bred ruffsfibblaPilosella caespitosa (Dumort.) P. D. Sell & C. West niittyvoikeltano ängsfibblaHieracium coronarium Brenner sudenahokeltano Hieracium diversifolium Saelan ex Norrl.Pilosella cymosa (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. viuhkovoikeltano kvastfibblaHieracium diaphanoides Lindeb. koivuahokeltano klibbfibbla

Pilosella ×densiflora (Tausch) Soják kerävoikeltanoHieracium fulvescens Norrl. vaalea-ahokeltano läderfibbla Hieracium lucens Norrl.

Pilosella ×dubia (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. harakanvoikeltanoPilosella aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. oranssivoikeltano rödfibbla

Pilosella ×dimorphoides Norrl. norrlininvoikeltano

120

Suomen putkilokasvien luettelo

Pilosella ×flagellaris (Willd.) P. D. Sell & C. West hankavoikeltano gisselfibbla

● Taraxacum karelicum H. Lindb. ex Markl.

Pilosella ×floribunda (Wimm. & Grab.) Arv.-Touv. ruotsinvoikeltano tyskfibbla

● Taraxacum laceratum (Brenner) Brenner

Norrlinia 34, 2019

karjalanvoikukka pilmaskros

naperovoikukka parvelmaskros Taraxacum parvuliceps H. Lindb.

Pilosella ×glomerata (Froel.) Arv.-Touv. tiuhavoikeltano mjukhårig kvastfibbla

● Taraxacum litorale Raunk. rantaniittyvoikukka liten

Pilosella ×kajanensis (Malmgren) Norrl. kainuunvoikeltano

● Taraxacum lojoënse H. Lindb. lohjanvoikukkaPilosella lactucella (Wallr.) P. D. Sell & C. West korvavoikeltano revfibbla

Pilosella ×piloselliflora (Nägeli & Peter) Soják hiirenvoikeltano bergslagsfibbla Pilosella ×polymastix (Peter) Holub pääskynvoikeltano

Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F. W. Schultz & Sch. Bip. ahdevoikeltano blåfibbla

kärrmaskros

lojomaskros

● Taraxacum melanostigma H. Lindb. askelvoikukka stegmaskros

● Taraxacum mucronatum H. Lindb. untuvavoikukka dunmaskros Taraxacum revertens Brenner

● Taraxacum ostenfeldii Raunk. ostenfeldinvoikukka Ostenfelds maskros Taraxacum duplidens H. Lindb. Taraxacum stenolepis (Brenner) Hjelt

Pilosella ×septentrionalis Norrl. ketovoikeltano Pilosella Pilosellina -ryhmä huopavoikeltanot

Pilosella officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip. huopavoikeltano gråfibblaPilosella peleteriana (Mérat) F. W. Schultz & Sch. Bip. mäkivoikeltano mattfibbla

Taraxacum F. H. Wigg. voikukat maskrosor Taraxacum sect. Borea Sahlin ex A. J. Richards ahovoikukat nordmaskrosor

● Taraxacum acutidens H. Lindb. salmiakkivoikukka rombmaskros

● Taraxacum apicatum Brenner nokkavoikukka

● ●

snytmaskros Taraxacum curvilobum Brenner Taraxacum jaervikylense H. Lindb. ex Puol. Taraxacum leptolobum Dahlst. ex G. E. Haglund

Taraxacum atricapillum Sonck hiilivoikukka kolmaskros Taraxacum biformatum H. Lindb. pystyvoikukka toppmaskros Taraxacum albicollum Dahlst.

● Taraxacum boreiforme Sonck inarinvoikukka enaremaskros

● Taraxacum oxylobium Brenner koukkuvoikukka krummaskros Taraxacum campylum Dahlst. Taraxacum kittilense Dahlst.

● Taraxacum pallidulum H. Lindb. borstmaskros ● Taraxacum penicilliforme H. Lindb. sutivoikukka ●

penselmaskros

Taraxacum praecox Dahlst. ex Puol. kevätvoikukka vårmaskros

● Taraxacum pullum Markl. ex Puol. sysivoikukka dystermaskros

● Taraxacum revalense H. Lindb. revalmaskros ● Taraxacum scalare H. Øllg. & J. Räsänen porrasvoikukka växelflikig makros

● Taraxacum spilophylloides Dahlst. räiskevoikukka stänkmaskros

● Taraxacum submaculosum Markl. pilkkuvoikukka bergmaskros

● Taraxacum subpenicilliforme H. Lindb. ex Dahlst. pensselivoikukka grå penselmaskros

● Taraxacum triangulare H. Lindb. kolmiovoikukka triangelmaskros

● Taraxacum boreum Dahlst. taigavoikukka

Taraxacum sect. Borealia Hand.-Mazz. sarvivoikukat hornmaskrosor

● Taraxacum caespitans Dahlst. mätäsvoikukka

● Taraxacum hjeltii (Dahlst.) Dahlst. hjeltinvoikukka

● Taraxacum canaliculatum H. Lindb. kouruvoikukka

● Taraxacum humile Brenner viehkovoikukka

taigamaskros tuvmaskros

sorgmaskros

● Taraxacum canorubens G. E. Haglund

harppuunavoikukka harpunmaskros Taraxacum harpagoides Sonck & H. Øllg.

● Taraxacum guttulatum H. Lindb. ex Puol. tahravoikukka droppmaskros

praktmaskros

vänmaskros Taraxacum proruptiforme Sonck Taraxacum remotijugum H. Lindb.

● Taraxacum norvegicum (Dahlst.) Dahlst. ruijanvoikukka finnmarksmaskros

● Taraxacum simulum Brenner ruusukevoikukka rosettmaskros Taraxacum brachyceras Dahlst.

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

● Taraxacum tornense T. C. E. Fr.

● Taraxacum falcatum Brenner sirppivoikukka

Taraxacum sect. Boreigena Dahlst. ex G. E. Haglund pohjanvoikukat norrlandsmaskrosor

● Taraxacum fulvum Raunk. tiilivoikukka

tornionlapinvoikukka lapplandsmaskros

● Taraxacum chrysostylum Dahlst. kultaemivoikukka guldstiftsmaskros

● Taraxacum cochleatum Dahlst. & H. Lindb. kierrevoikukka spiralmaskros Taraxacum latipes Dahlst. Taraxacum praelongum G. E. Haglund

● Taraxacum crassipes H. Lindb. lehtovoikukka tjockmaskros

● Taraxacum galeatum Dahlst. kypärävoikukka hjälmmaskrosTaraxacum hirsuticaule Rail. & Lundev. ined. nukkavoikukka styvhårig maskros

● Taraxacum kuusamoënse H. Lindb. & Palmgr. ● ●

kuusamonvoikukka kuusamomaskros

Taraxacum macrocentrum Dahlst. peitsivoikukka lansettmaskros Taraxacum perattenuatum H. Lindb. sahavoikukka skarptandad maskros

● Taraxacum rubrolineatum H. Lindb. juovavoikukka randmaskros

● Taraxacum vestrobottnicum Dahlst.

länsipohjanvoikukka pickelmaskros

Taraxacum sect. Celtica A. J. Richards luhtavoikukat kärrmaskrosor

● Taraxacum nordstedtii Dahlst. smoolanninvoikukka Nordstedts maskros

Taraxacum sect. Crocea M. P. Christ. sahramivoikukat fjällmaskrosor

● Taraxacum boreicedens Rail. kalvovoikukka membranmaskros

● Taraxacum ceratolobum Dahlst. kirsivoikukka snömaskros

● Taraxacum croceum Dahlst. fjällmaskros ● Taraxacum oreinopis G. E. Haglund ex Sonck puikovoikukka rödtandad fjällmaskros

● Taraxacum rangiferinum Sonck & H. Øllg. poronvoikukka renmaskros

● Taraxacum sagittifolium H. Lindb. ex Dahlst. nuolivoikukka pilspetsmaskros

● Taraxacum subpellucidum Rail. kuultovoikukka finsk fjällmaskros

Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst. mäkivoikukat sandmaskrosor

● Taraxacum dissimile Dahlst. aurinkovoikukka solmaskros

121

falkmaskros Taraxacum brachycranum (Dahlst.) Markl.

tegelmaskros Taraxacum divaricatum (Brenner) Brenner Taraxacum sagittarium Brenner

● Taraxacum heterophyllum Brenner harjuvoikukka hedmaskros

● Taraxacum isthmicola H. Lindb.

kannaksenvoikukka karelsk maskros

● Taraxacum limbatum Dahlst. päärmevoikukka bårdmaskros Taraxacum obscurans (H. Lindb.) G. E. Haglund

● Taraxacum marginatum (Dahlst.) Raunk. fransmaskros

● Taraxacum microlobum Markl. pilttivoikukka pyttemaskros

● Taraxacum proximum (Dahlst.) Raunk. ruskovoikukka brunmaskros

● Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. rubiinivoikukka rubinmaskros

Taraxacum scanicum Dahlst. skoonenvoikukka skånemaskros

● Taraxacum taeniatum G. E. Haglund tupsuvoikukka tofsmaskros

● Taraxacum tenellisquameum Markl.

hentosuomuvoikukka alvarmaskros

● Taraxacum ungulatum (Brenner) Brenner

kynsivoikukka skrapmaskros Taraxacum pseudofulvum H. Lindb. ex Puol.

Taraxacum sect. Hamata H. Øllg. niittyvoikukat ängsmaskrosor

Taraxacum fusciflorum H. Øllg. suruvoikukka mörk ängsmaskros

Taraxacum hamatiforme Dahlst. lehvävoikukka lövmaskros

Taraxacum hamatum Raunk. niittyvoikukka ängsmaskros Taraxacum marklundii Palmgr. gunnarinvoikukka Marklunds maskros

Taraxacum pseudohamatum Dahlst. leukuvoikukka brittmaskros

Taraxacum sect. Macrodonta M. P. Christ. islanninvoikukat tandmaskrosor

● Taraxacum cymbifolium H. Lindb. ex Dahlst. venevoikukka båtmaskros

● Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Raunk. tähtivoikukka hjulmaskros

122

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Taraxacum sect. Naevosa M. P. Christ. laikkuvoikukat fläckmaskrosor

Taraxacum ancistrolobum Dahlst. pyörövoikukka

● Taraxacum euryphyllum (Dahlst.) M. P. Christ.

Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex H. Lindb. kaitasuomuvoikukka spenslig maskros Taraxacum mimuliforme Dahlst.

pallevoikukka bredskaftad fläckmaskros

Taraxacum gelertii Raunk. gelertinvoikukka Gelerts

rundmaskros

maskrosTaraxacum arrhenii Palmgr. punasuonivoikukka

Taraxacum maculigerum H. Lindb. laikkuvoikukka fläckmaskrosTaraxacum borgvallii Dahlst. ex G. E. Haglund

Taraxacum naevosum Dahlst. täplävoikukka leverfläcksmaskros

Taraxacum contractum Markl. kielivoikukka

● Taraxacum opeatolobum Dahlst. ex G. E. Haglund ripsuvoikukka tännäsmaskros

kungsmaskros

sirovoikukka Borgvalls maskros tungmaskros Taraxacum astrictifrons Rail.

● Taraxacum praestans H. Lindb. iltavoikukka

Taraxacum cordatum Palmgr. herttavoikukka

Taraxacum sect. Palustria (H. Lindb.) Dahlst. rantavoikukat strandmaskrosor

Taraxacum croceiflorum Dahlst. rödstrimmig

kvällsmaskros

● Taraxacum balticum Dahlst. itämerenvoikukka östersjömaskros

hjärtmaskros Taraxacum amblycentrum Dahlst. Taraxacum paucisquameum Dahlst. maskros

Taraxacum cyanolepis Dahlst. cyanmaskros

● Taraxacum crocodes Dahlst. jemtlanninvoikukka

Taraxacum diastematicum Markl.

● Taraxacum egregium Markl. merivoikukka

Taraxacum dilatatum H. Lindb. raitavoikukka

● Taraxacum fennobalticum Sonck & Y. Mäkinen

Taraxacum ekmanii Dahlst. vihannesvoikukka

jämtlandsmaskros

smalfjällig strandmaskros

suomenlahdenvoikukka kustmaskros

● Taraxacum suecicum G. E. Haglund ruotsinvoikukka strandmaskros

Taraxacum sect. Spectabilia (Dahlst.) Dahlst. lännenvoikukat atlantmaskrosor

● Taraxacum purpuridens Dahlst. ahmanvoikukka järvmaskros

Taraxacum sect. Taraxacum Kirschner & Štĕpánek rikkavoikukat ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllg. & Štĕpánek

Taraxacum aclidiforme Rail. meänvoikukka gråhårig maskros Taraxacum pilosella Lundev. & H. Øllg.

Taraxacum acroglossum Dahlst.

linnunjalkavoikukka fågelfotsmaskros

Taraxacum aequilobum Dahlst. rihlavoikukka vridmaskros Taraxacum tanysipterum Rail.

Taraxacum alatum H. Lindb. siipivoikukka vingmaskros Taraxacum semiprivum Dahlst.

Taraxacum altissimum H. Lindb. uljasvoikukka rödtandad maskros Taraxacum amplum Markl. hapsuvoikukka kantmaskros Taraxacum pectinatilobatum Rail. Taraxacum semigygaeum Rail. Taraxacum subedytomum Rail.

harvaliuskavoikukka fältmaskros

spårmaskros

Ekmans maskros Taraxacum connexum Brenner

Taraxacum expallidiforme Dahlst. östmaskros Taraxacum fasciatum Dahlst. tervavoikukka tjärmaskros Taraxacum sublatissimum Dahlst.

Taraxacum florstroemii Markl. brunonvoikukka Florströms maskros

Taraxacum gibbiferum (Brenner) Brenner sprötmaskros Taraxacum reflexilobum H. Lindb.

Taraxacum glossocentrum Dahlst. halkiovoikukka klyvmaskros

Taraxacum glossodon Sonck & H. Øllg. riepuvoikukka mångtandad maskros

Taraxacum gustavianum Sonck kustaanvoikukka gatmaskros

● Taraxacum hamosiforme Rail. hakavoikukka Taraxacum haptolepium Malmio

myötäsuomuvoikukka norrbottensmaskros

Taraxacum hemicyclum G. E. Haglund hilkkavoi­kukka hättmaskros

Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex G. E. Haglund tiheäliuskavoikukka Hülphers’ maskros Taraxacum angermannicum Dahlst.

Taraxacum idiomorphum Markl. kaakonvoikukka lovisamaskros

Taraxacum imitans H. Lindb. ex Såltin Såltins maskros

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

Taraxacum ingens Palmgr. jättivoikukka

Taraxacum porrigens Markl. ex Puol. silvermaskros

jättemaskros

Taraxacum pulcherrimum H. Lindb. slokmaskros

Taraxacum interruptum Dahlst. katkovoikukka

Taraxacum puolannei Markl. ex Puol.

våningsmaskros Taraxacum idiometapon Rail.

mielonvoikukka Puolannes maskros

Taraxacum purpureum Raunk. purppuravoikukka

Taraxacum interveniens G. E. Haglund lainevoikukka

purpurmaskros Taraxacum acroschistum G. E. Haglund Taraxacum polychroum Ekman ex M. P. Christ. Taraxacum uberipotans Rail.

vågmaskros

Taraxacum involucratum Dahlst. skäggmaskros Taraxacum kjellmanii Dahlst. Kjellmans maskros Taraxacum laciniosifrons Wiinst. ex M. P. Christ. &

Taraxacum railonsalae G. E. Haglund & Saarsoo

Taraxacum laciniosum Dahlst. trubbmaskros

Taraxacum recurvum Dahlst. kaartovoikukka

Wiinst. kaitalevoikukka

artturinvoikukka

stubbmaskros

gråmaskros Taraxacum rubefactum Dahlst.

Taraxacum latissimum Palmgr. leveävoikukka bredmaskros

Taraxacum retroflexum H. Lindb. kääntövoikukka

Taraxacum lingulatum Markl. lokinvoikukka

vallmaskros Taraxacum retroflexiforme Dahlst. ex M. P. Christ. &

måsmaskros Taraxacum aequatum Dahlst. Taraxacum gigas Rail. Taraxacum subpallescens Dahlst.

Wiinst.

Taraxacum sahlinii Rail. kallenvoikukka Sahlins maskros

Taraxacum longisquameum H. Lindb. kurevoikukka

Taraxacum sellandii Dahlst. Sellands maskros

bryggmaskros Taraxacum latispina Dahlst. Taraxacum sagittatum Dahlst.

Taraxacum semiglobosum H. Lindb. kupuvoikukka klotmaskros Taraxacum adiantifrons Ekman ex Dahlst. Taraxacum approximans H. Lindb. Taraxacum stellum R. Doll

Taraxacum lucescens Dahlst. hohdevoikukka skimmermaskros Taraxacum lindbergii Markl. ex Puol. Taraxacum multilobum Dahlst. ex Puol. sulkavoikukka flikmaskros

Taraxacum obliquilobum Dahlst. peikonvoikukka trollmaskros Taraxacum unguiculosum H. Lindb. & Palmgr.

123

.

Taraxacum speciosum Raunk. kejsarmaskros Taraxacum stenoglossum Brenner hugonvoikukka Dahlstedts maskros Taraxacum dahlstedtii H. Lindb. Taraxacum radians Brenner

Taraxacum obtusulum H. Lindb. tylppövoikukka

Taraxacum stenoschistum Dahlst. tornivoikukka

Taraxacum pallescens Dahlst. blekmaskros

Taraxacum subcanescens Markl. ex Puol. grågrön

saimamaskros

Taraxacum pallidipes Markl. utuvoikukka benmaskros

Taraxacum palmgrenii Pettersson ex H. Øllg. tipsuvoikukka Palmgrens maskros

Taraxacum patens (Dahlst.) Dahlst. sköldmaskros Taraxacum pectinatiforme H. Lindb. kampavoikukka kammaskros

Taraxacum petterssonii Markl. tummakehtovoikukka

drakmaskros

maskros

Taraxacum subhuelphersianum M. P. Christ. opaalivoikukka opalmaskros

Taraxacum sublaeticolor Dahlst. haileavoikukka blackmaskros

Taraxacum tanyphyllum Dahlst. hoikkavoikukka neptunmaskros

Taraxacum trilobatum Palmgr. kolmiliuskavoikukka klomaskros Taraxacum eversii Såltin

Taraxacum piceatum Dahlst. narrivoikukka

Taraxacum tumentilobum Markl. ex Puol.

Taraxacum planum Raunk. poimuvoikukka

Taraxacum xanthostigma H. Lindb. kultavoikukka

narrmaskros

plattmaskros Taraxacum chloroleucum Dahlst. Taraxacum ulogonium Dahlst.

Taraxacum polyodon Dahlst. hammasvoikukka tandmaskros Taraxacum ardisodon Dahlst. Taraxacum naeviferum Dahlst.

pisaravoikukka uddmaskros

gyllenmaskros

124

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Appendix 2. Ranunculus auricomus group s. lat. Species accepted for Finland in Ericsson (2001) and divided into four subgroups.

Ranunculus auricomus -ryhmä s. lat. toukoleinikkiryhmä Ranunculus auricomus -ryhmä kevätleinikkiryhmä majsmörblommorRanunculus baeckii (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson ragnarinkevätleinikkiRanunculus accedens (Markl.) EricssonRanunculus bathyodon (Fagerstr.) EricssonRanunculus acidotus (Markl.) Ericsson

Ranunculus acinaciformis (Fagerstr.) Ericsson sapelikevätleinikki

Ranunculus belliflorus Ericsson Ranunculus auricomus subsp. bellus Markl. ex Fagerstr.Ranunculus brachyphyllarius (Markl.) EricssonRanunculus brunnescens (Markl.) Ericsson rusko­kevätleinikkiRanunculus acrifolius (Nannf. & Harry Sm.) Ericsson linnénkevätleinikkiRanunculus acutidens (Markl.) Ericsson sahakevätleinikkiRanunculus calliodon (Markl.) EricssonRanunculus caloschistus (Markl.) EricssonRanunculus acutiusculus (Markl.) Ericsson nurmi­kevätleinikkiRanunculus calvescens (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson lapinkevätleinikkiRanunculus acutulans (Markl.) Ericsson

Ranunculus adunans (Markl.) Ericsson

Ranunculus clariflorus (Fagerstr.) Ericsson helakkakevätleinikkiRanunculus alticaulis (Markl.) Ericsson korkeakevätleinikkiRanunculus collanderi (Markl.) Ericsson runarin­kevätleinikkiRanunculus amabilis (Valta) Ericsson tenhokevät­leinikkiRanunculus commemorans (Fagerstr.) EricssonRanunculus compar (Fagerstr.) EricssonRanunculus amblyodon (Markl.) Ericsson nirkko­kevätleinikkiRanunculus concordans (Markl.) EricssonRanunculus conjungens Markl. ex Ericsson Ranunculus auricomus subsp. petiolatus Fagerstr.Ranunculus cosmophyllus Ericsson sirokevät­leinikki Ranunculus auricomus subsp. angustisectus Markl.Ranunculus crassitruncus (Fagerstr.) Ericsson tuhtikevätleinikkiRanunculus crassiusculus (Markl.) Ericsson lännenkevätleinikkiRanunculus decorus (Fagerstr.) Ericsson sieväkevätleinikkiRanunculus defectus (Markl.) Ericsson viitakevätleinikkiRanunculus dialeptus (Markl.) Ericsson kaitakevät­leinikkiRanunculus amoeniflorus (Markl.) Ericsson hurma­kevätleinikkiRanunculus amoenifrons (Markl.) Ericsson viehko­kevätleinikkiRanunculus amplisinus (Markl.) Ericsson harokevätleinikki Ranunculus basiotrichus (Julin) EricssonRanunculus angustatus (Markl.) EricssonRanunculus anisodon (Markl.) EricssonRanunculus anisophyllus (Markl.) EricssonRanunculus antygodon (Fagerstr.) EricssonRanunculus apertus (Markl. & Julin) EricssonRanunculus apheles (Markl.) EricssonRanunculus apiculatus (Fagerstr.) Ericsson suippu­kevätleinikkiRanunculus dissidens (Markl.) EricssonRanunculus appropinquans (Fagerstr.) Ericsson liippakevätleinikkiRanunculus distendens (Markl.) EricssonRanunculus dysandrus (Markl.) EricssonRanunculus asterodes (Fagerstr.) Ericsson tähtikevätleinikkiRanunculus egens (Markl.) EricssonRanunculus epacrus (Markl.) EricssonRanunculus atriviolascens (Markl.) Ericsson mustekevätleinikkiRanunculus eugyalus (Markl.) EricssonRanunculus atrovirens (Fagerstr.) Ericsson hämy­kevätleinikkiRanunculus eumorphus (Markl.) Ericsson soma­kevätleinikkiRanunculus aurosulus (Markl.) Ericsson kultakevätleinikkiRanunculus eurycolpus (Markl.) EricssonRanunculus euryphyllarius (Markl.) Ericsson

Norrlinia 34, 2019Checklist of the vascular plants of Finland

Ranunculus exiguidens (Markl.) EricssonRanunculus exiguifrons (Cedercr.) EricssonRanunculus firmicaulis (Markl.) Ericsson lujakevät­leinikki

125Ranunculus latiphyllarius Ericsson pyörökevät­leinikki Ranunculus auricomus subsp. rotundatus Markl. exRanunculus latisinuatus (Cedercr.) EricssonRanunculus laurilaënsis (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson keminmaankevätleinikki

G. KvistRanunculus firmulus (Markl.) EricssonRanunculus furvellus (Fagerstr.) EricssonRanunculus geminatus (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus glaphyranthus (Fagerstr.) Ericsson kimmelkevätleinikki

Ranunculus lecithodes (Markl.) Ericsson kaunokevätleinikki

Ranunculus glaucescens (Markl.) Ericsson harmo­kevätleinikki

Ranunculus lepidus (Markl.) Ericsson idänkevät­leinikkiRanunculus leptophyes (Markl.) EricssonRanunculus gracilicaulis (Cedercr.) Ericsson hento­kevätleinikkiRanunculus leptostylus (Fagerstr.) EricssonRanunculus linearis (Markl.) Ericsson nauhakevätleinikkiRanunculus linkolae (Markl.) Ericsson kaarlonkevätleinikkiRanunculus macilentus (Fagerstr.) Ericsson hämeenkevätleinikkiRanunculus macrophyllarius (Markl.) EricssonRanunculus mancus (Fagerstr.) Ericsson viuhkakevätleinikkiRanunculus manifestus (Fagerstr.) Ericsson ilmikevätleinikkiRanunculus maurochlorus (Markl.) EricssonRanunculus mediocris (Valta) EricssonRanunculus medioximus (Markl.) Ericsson keski­kevätleinikkiRanunculus meionophyllus Ericsson Ranunculus auricomus subsp. microphyllus Markl.Ranunculus metrius (Fagerstr.) EricssonRanunculus mimulus (Markl.) EricssonRanunculus minutifrons (Valta) Ericsson lanttikevätleinikkiRanunculus minutulus (Markl.) Ericsson kerikevät­leinikkiRanunculus modestifrons (Markl.) EricssonRanunculus montellii (Valta) Ericsson justuksen­kevätleinikkiRanunculus multistamineus (Markl.) EricssonRanunculus muonioënsis (Valta) Ericsson muonionkevätleinikkiRanunculus obscurans (Markl.) Ericsson tumma­kevätleinikkiRanunculus obtruncatus (Markl.) EricssonRanunculus obtusulus Markl. ruotsinkevätleinikkiRanunculus gyratidens (Markl.) Ericsson kieppu­kevätleinikkiRanunculus haglundii (Julin) Ericsson Ranunculus auricomus subsp. brevipedunculatus Julin Ranunculus sparsidens (Fagerstr.) EricssonRanunculus holanthus (Markl.) EricssonRanunculus hypochromatinus (Fagerstr.) Ericsson viinikevätleinikkiRanunculus idiophylloides (Fagerstr.) Ericsson kainuunkevätleinikkiRanunculus idiophyllus (Fagerstr.) EricssonRanunculus illudens (Markl.) Ericsson ilkkukevät­leinikkiRanunculus inchoatus (Markl.) EricssonRanunculus incompletus (Fagerstr.) EricssonRanunculus inconspectiformis (Markl.) EricssonRanunculus inconspectus (Markl.) Ericsson pohjankevätleinikkiRanunculus intricatifrons (Fagerstr.) EricssonRanunculus jucundus (Fagerstr.) Ericsson sulokevätleinikkiRanunculus kajanensis (Fagerstr.) Ericsson kajaaninkevätleinikkiRanunculus kemensis (Fagerstr.) Ericsson kemin­kevätleinikkiRanunculus kevoënsis (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson kevonkevätleinikkiRanunculus kitinensis (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson kitisenkevätleinikkiRanunculus kittilensis (Fagerstr.) Ericsson kittilän­kevätleinikkiRanunculus laetevirens (Markl.) Ericsson karjalan­kevätleinikkiRanunculus laeticolor (Markl.) Ericsson vaaleakevätleinikkiRanunculus oculatidens (Markl.) Ericsson silmä­kevätleinikkiRanunculus latiangulus (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus latidens (Cedercr.) Ericsson

Ranunculus oligandroides (Markl.) Ericsson kuopionkevätleinikki

126

Suomen putkilokasvien luetteloRanunculus oligandrus (Markl.) Ericsson piennarkevätleinikkiRanunculus olofssonii (Markl.) Ericsson paulinkevätleinikkiRanunculus ophiocladus (Fagerstr.) Ericsson käärmekevätleinikkiRanunculus orbicans (Markl.) Ericsson piirikevätleinikkiRanunculus orthocladus (Markl.) Ericsson tanakevätleinikkiRanunculus ostrobottnicus (G. Kvist) Ericsson pohjanmaankevätleinikkiRanunculus palmgrenii (Markl.) Ericsson alvarinkevätleinikkiNorrlinia 34, 2019Ranunculus psiloticus (Fagerstr.) EricssonRanunculus pulchridentatus (Cedercr.) Ericsson korukevätleinikki Ranunculus auricomus subsp. modicus Markl. ex G. Kvist

Ranunculus auricomus subsp. smithii Julin

Ranunculus pullus (Markl.) Ericsson suomenkevät­leinikkiRanunculus pusillidens (Fagerstr.) EricssonRanunculus recurvens (Fagerstr. & G. Kvist) EricssonRanunculus regularis (Fagerstr.) EricssonRanunculus retusidens (Markl.) EricssonRanunculus paltamoënsis (Fagerstr.) Ericsson paltamonkevätleinikki

Ranunculus rigidifolius (Fagerstr.) Ericsson kohme­kevätleinikkiRanunculus roborascens (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus pankakoskii (Fagerstr.) Ericsson anteronkevätleinikkiRanunculus robustifrons (Markl.) EricssonRanunculus rotarius (Markl.) Ericsson Ranunculus rotundellus (Markl.) Ericsson Ranunculus auricomus subsp. rotundelliformis JulinRanunculus parcisectus (Cedercr.) Ericsson

Ranunculus parobscurans Ericsson Ranunculus auricomus subsp. similis Markl.

Ranunculus paroicus (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus rubellinodes (Fagerstr.) Ericsson puuntokevätleinikkiRanunculus phaulanthus (Fagerstr.) Ericsson uupukevätleinikkiRanunculus rubicundus (Fagerstr.) Ericsson loimu­kevätleinikkiRanunculus pilipes (Markl.) Ericsson ahvenankevätleinikkiRanunculus saturicolor (Fagerstr.) Ericsson heleä­kevätleinikkiRanunculus pilosifrons (Fagerstr.) Ericsson hapsikevätleinikkiRanunculus savonicus (Fagerstr.) Ericsson savon­kevätleinikkiRanunculus pilulatus (Fagerstr.) Ericsson nuppikevätleinikkiRanunculus simplicior (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson enontekiönkevätleinikkiRanunculus pinguifolius (Rasch) Ericsson rasvakevätleinikkiRanunculus singularis (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson konukevätleinikkiRanunculus platybasis (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus platyodon (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus sotkamoënsis Ericsson sotkamon­kevätleinikki Ranunculus auricomus subsp. vicinalis Markl. exRanunculus plesiolobus (Markl.) EricssonRanunculus polydactylus (Julin) Ericsson Ranunculus auricomus subsp. colobus Markl. ex ValtaRanunculus polyschistus (Markl.) EricssonRanunculus praecellens (Fagerstr.) EricssonRanunculus preptanthus (Fagerstr.) Ericsson oivakevätleinikkiRanunculus probiflorus (Fagerstr.) EricssonRanunculus procurrentidens (Fagerstr.) EricssonFagerstr.Ranunculus spectabilis (Markl.) Ericsson loistokevätleinikkiRanunculus spissidens (Fagerstr.) Ericsson tiuhahammaskevätleinikkiRanunculus spissus (Julin) Ericsson tuuheakevät­leinikki Ranunculus auricomus subsp. pilifer Markl. ex Fagerstr.Ranunculus stabilis (Markl.) Ericsson jäyhäkevät­leinikki

Ranunculus prolixidens (Fagerstr.) EricssonRanunculus stenocolpus (Fagerstr.) EricssonRanunculus propinquilobus (Markl.) Ericsson tiuhaliuskakevätleinikkiRanunculus stenodes (Cedercr.) Ericsson

Ranunculus psepharus (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus stenodon (Markl.) Ericsson kaita­hammas­kevätleinikkiRanunculus pseudacutiusculus (Markl.) Ericsson

Ranunculus pseudobscurans (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus stenoschistus (Markl.) Ericsson Ranunculus auricomus subsp. acutangulus Cedercr.Ranunculus strongylus (Fagerstr.) Ericsson

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of FinlandRanunculus subfirmicaulis (Markl.) Ericsson nauvonkevätleinikki Ranunculus naguënsis (Cedercr.) EricssonRanunculus sublinearis (G. Kvist) Ericsson rihma­kevätleinikkiRanunculus subtectus (Fagerstr.) EricssonRanunculus subtenuis (Markl.) Ericsson127Ranunculus confinis (Markl.) Ericsson kaakonlehtoleinikkiRanunculus dispar (Markl.) Ericsson someronlehtoleinikkiRanunculus elatior (Fr.) Ericsson komealehtoleinikkiRanunculus imitans (Markl.) Ericsson suomenlehtoleinikki

Ranunculus subvastisectus Ericsson Ranunculus simulans (Fagerstr.) EricssonRanunculus inopinus (Markl.) Ericsson harolehto­leinikkiRanunculus sychnoschistus (Cedercr.) Ericsson

Ranunculus symmetrus (Markl.) Ericsson

Ranunculus macrantherus (Markl.) Ericsson tummalehtoleinikkiRanunculus tabescens (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus tenebricans (Markl.) Ericsson

Ranunculus prorsidens (Markl.) Ericsson lammin­lehtoleinikkiRanunculus tenebrosus (Markl.) Ericsson katvekevätleinikkiRanunculus rantae (Fagerstr.) Ericsson pälkäneenlehtoleinikkiRanunculus tenerescens (Markl.) EricssonRanunculus scalaridens (Markl.) Ericsson porrashammaslehtoleinikkiRanunculus teneriusculus (Fagerstr.) Ericsson lankakevätleinikkiRanunculus tenuistylus (Fagerstr.) EricssonRanunculus tersiflorus (Valta) Ericsson kuulaskevätleinikkiRanunculus tinctapex Ericsson Ranunculus auricomus subsp. tinctisepalus Markl. ex Fagerstr.Ranunculus tinctigemmatus (Markl.) EricssonRanunculus tornensis (Fagerstr.) Ericsson tornion­kevätleinikkiRanunculus trinus (Fagerstr.) Ericsson kolmikko­kevätleinikkiRanunculus trisulcus (Fagerstr.) Ericsson kolmi­suippukevätleinikkiRanunculus tutus (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson selkokevätleinikkiRanunculus urbicola (Fagerstr. & G. Kvist) Ericsson kyläkevätleinikki

Ranunculus fallax -ryhmä käenleinikkiryhmä mellan­smörblommor

Ranunculus abditus (Markl.) Ericsson lymykäen­leinikkiRanunculus alsophilus (Markl.) EricssonRanunculus altilobus (Markl.) EricssonRanunculus altior Markl. korkeakäenleinikkiRanunculus altitorus (Markl.) EricssonRanunculus amaurophanes (Markl.) EricssonRanunculus ameres Ericsson & G. Kvist Ranunculus fallax subsp. mendax f. indivisus Markl.Ranunculus angustidens (Markl.) Ericsson ripsukäenleinikkiRanunculus antygophyllus (Markl.) EricssonRanunculus arvidii (Fagerstr.) Ericsson arvidinkäen­leinikkiRanunculus attingens (Markl.) EricssonRanunculus austrokarelicus (Fagerstr.) EricssonRanunculus bellicrenatus (Markl.) Ericsson nyhäkäenleinikkiRanunculus blandus (Markl.) Ericsson lumokäen­leinikkiRanunculus ustulatus (Fagerstr.) Ericsson karsikevätleinikkiRanunculus variantifrons (Fagerstr.) Ericsson häily­kevätleinikkiRanunculus vastisectus (Markl.) EricssonRanunculus viriditorus (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus vitellinus (Fagerstr.) Ericsson keltuais­kevätleinikki

Ranunculus boldtii (Markl.) Ericsson kaarlenkäen­leinikki

Ranunculus vuolijokiensis Ericsson vuolijoenkevätleinikki

Ranunculus caliginosus (Markl.) Ericsson utukäen­leinikkiRanunculus callimorphoides (Markl.) Ericsson koreakäenleinikki

Ranunculus cassubicus -ryhmä lehtoleinikkiryhmä lundsmörblommorRanunculus callimorphus (Markl.) Ericsson somakäenleinikki

Ranunculus cedercreutzii (Markl.) EricssonRanunculus connectens (Markl.) Ericsson

Ranunculus circinatifrons (Markl.) Ericsson pyörölehtoleinikki

128

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019Ranunculus laetifrons (Markl.) Ericsson hehkeäkäenleinikkiRanunculus leptophyllarius (Markl.) EricssonRanunculus luxuriosus (Valta) Ericsson loistokäenleinikkiRanunculus macrodactylus (Markl.) Ericsson sormikäenleinikkiRanunculus mendax (Markl.) Ericsson peijakäen­leinikkiRanunculus mesidius (Markl.) EricssonRanunculus micrasterias (Fagerstr.) EricssonRanunculus microdon (Markl.) EricssonRanunculus nemoricola (Markl.) Ericsson lehtokäenleinikkiRanunculus nephrodes (Markl.) Ericsson munuaiskäenleinikki

Ranunculus fagerstroemii (Markl.) Ericsson larsinkäenleinikkiRanunculus oinonenii (Valta) Ericsson kenraalinkäenleinikkiRanunculus festivus (Markl.) Ericsson upeakäen­leinikkiRanunculus ornatus (Markl.) Ericsson korukäen­leinikkiRanunculus galbanus (Markl.) Ericsson lehokäen­leinikkiRanunculus orphnodes (Markl.) EricssonRanunculus glaucus (Fagerstr.) Ericsson mattakäenleinikkiRanunculus oxymorphus (Markl.) Ericsson

Ranunculus grandilobatus (Fagerstr.) Ericsson

Ranunculus perelegans (Cedercr.) Ericsson soreakäenleinikkiRanunculus gregalis (Markl.) Ericsson hämeenkäenleinikkiRanunculus pinguescens (Markl.) Ericsson

Ranunculus gyratifrons (Markl.) Ericsson

Ranunculus platycolpoides (Markl.) Ericsson lounaankäenleinikkiRanunculus heikkinenii (Markl.) Ericsson laurinkäenleinikkiRanunculus platycolpus (Markl.) Ericsson

Ranunculus hemicyclodes (Markl.) Ericsson

Ranunculus prionodes (Markl.) Ericsson sahakäen­leinikkiRanunculus hicanostylus (Markl.) EricssonRanunculus prolixitorus (Markl.) EricssonRanunculus hilarans (Markl.) Ericsson riemukäen­leinikkiRanunculus prosotatus Ericsson Ranunculus auricomus subsp. porrectus G. KvistRanunculus hortensis (G. Kvist) EricssonRanunculus pycnodon (Markl.) EricssonRanunculus hypselus (Markl.) Ericsson roimakäen­leinikkiRanunculus quadrivaginatus (Valta) EricssonRanunculus retusifolius (Markl.) EricssonRanunculus inaequalidens (Markl.) Ericsson rosokäenleinikkiRanunculus saelanii (Fagerstr.) Ericsson tohtorinkäenleinikkiRanunculus klingstedtii (Markl.) Ericsson frederikinkäenleinikkiRanunculus scotinus (Markl.) Ericsson hämykäen­leinikkiRanunculus kujalae (Fagerstr.) Ericsson viljonkäen­leinikkiRanunculus semicassubicus (Markl.) Ericsson lomakäenleinikkiRanunculus kvistii (Markl.) Ericsson gustavinkäen­leinikkiRanunculus sibboënsis (Markl.) Ericsson sipoonkäenleinikkiRanunculus kymmenensis Ericsson kymenkäen­leinikki Ranunculus auricomus subsp. lucorum Markl.Ranunculus sippolaënsis (Fagerstr.) Ericsson sippolankäenleinikkiRanunculus sonckii (G. Kvist) Ericsson kuopionkäenleinikkiRanunculus subconjungens (Markl.) EricssonRanunculus crebridens (Markl.) EricssonRanunculus daedalus (Markl.) EricssonRanunculus deleniens (Markl.) Ericsson vienokäenleinikkiRanunculus effingens (Markl.) EricssonRanunculus ellipes (Markl.) EricssonRanunculus emersus (Fagerstr.) Ericsson ilmikäen­leinikkiRanunculus emmetrus (Markl.) EricssonRanunculus erythrogonius (Markl.) EricssonRanunculus euanthemus (Markl.) Ericsson kauniskäenleinikkiRanunculus euprepes (Markl.) EricssonRanunculus euryanthes (Markl.) EricssonRanunculus euthygrammus (Markl.) Ericsson

Ranunculus kyyhkynenii (Markl.) Ericsson ollinkäenleinikki

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of FinlandRanunculus subindivisus (Markl.) EricssonRanunculus subinermis (Fagerstr.) EricssonRanunculus subnemoricola (Markl.) EricssonRanunculus tinctisepalus (Markl.) EricssonRanunculus transkuopioënsis (Markl.) Ericsson129

Ranunculus monophyllus -ryhmä taigaleinikkiryhmä slidsmörblommor

Ranunculus amplidens (Markl.) Ericsson hammas­taigaleinikkiRanunculus boreigenus (Markl.) Ericsson kemintaiga­leinikki

Ranunculus tridentifer (Markl.) Ericsson kolmi­hammaskäenleinikkiRanunculus lonchophyllarius (Markl.) Ericsson peitsi­taigaleinikkiRanunculus tusbyensis (Markl.) Ericsson tuusulankäenleinikkiRanunculus nothus (Mela) Ericsson lumetaigaleinikkiRanunculus urjalensis (Markl.) Ericsson urjalankäenleinikkiRanunculus parvulifrons (Markl.) Ericsson tilkku­taigaleinikkiRanunculus valtae (Fagerstr.) Ericsson akselinkäen­leinikkiRanunculus rheithroplesius (Markl.) Ericsson

Ranunculus viburgensis (Markl.) Ericsson viipurinkäenleinikki

Ranunculus sychnodon (Markl.) Ericsson kuusamontaigaleinikki

130

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Appendix 3. Further informal groups. Antennaria alpina -ryhmä tunturikissankäpäläryhmä fjällkattfötter

Chenopodium album -ryhmä jauhosavikkaryhmäAntennaria alpina (L.) Gaertn. tunturikissankäpälä vanlig fjällkattfotChenopodium album L. jauhosavikka svinmålla

Antennaria canescens (Lange) Malte harmaakissankäpälä gråkattfot

Chenopodium missouriense Aellen missourinsavikka hönsmålla

Antennaria nordhageniana Rune & Rønning ruijankissankäpälä gaissakattfot

Chenopodium probstii Aellen soijasavikka probstmålla

Antennaria porsildii E. Ekman kaljukissankäpälä grönkattfot

Chenopodium suecicum Murr pohjansavikka svenskmålla

Anthoxanthum odoratum -ryhmä tuoksusimakeryhmä

Anthoxanthum alpinum Á. Löve & D. Löve pohjantuoksusimake nordvårbroddAnthoxanthum odoratum L. eteläntuoksusimake sydvårbrodd

Atriplex longipes -ryhmä laukkamaltsaryhmä

Atriplex longipes Drejer laukkamaltsa skaftmållaAtriplex praecox Hülph. pikkumaltsa brådmålla

Carex buxbaumii -ryhmä karttusararyhmä

Convolvulus sepium -ryhmä karhunköynnösryhmä

Convolvulus dahuricus Herb. punakarhunköynnös skär snårvindaConvolvulus dubius J. L. Gilbert somakarhunköynnös rosenvindaConvolvulus sepium L. valkokarhunköynnös vit snårvinda

Cornus alba -ryhmä pensaskanukkaryhmä

Cornus alba L. idänkanukka rysk kornellCornus sericea L. lännenkanukka videkornell

Cotoneaster integerrimus -ryhmä euroopantuhkapensasryhmäCarex adelostoma V. I. Krecz. vuomasara fjällklubbstarr

Carex buxbaumii Wahlenb. karttusara vanlig klubbstarr

Cotoneaster integerrimus Medik. euroopantuhkapensas tyskt oxbärCotoneaster scandinavicus B. Hylmö kalliotuhkapensas rött oxbär

Carex capitata -ryhmä nuppisararyhmä

Carex arctogena Harry Sm. tunturinuppisara renstarrCarex capitata L. lettonuppisara huvudstarr

Carex digitata -ryhmä sormisararyhmä

Carex digitata L. sormisara vispstarrCarex pallidula Harmaja harjusara åsstarrCarex digitata × pallidula

Carex norvegica -ryhmä kerosararyhmä

Carex media R. Br. taigasara taigastarrCarex norvegica Retz. kerosara fjällstarr

Chaerophyllum bulbosum -ryhmä mukulakirveliryhmä

Diphasiastrum complanatum -ryhmä keltaliekoryhmä

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub keltalieko plattlummerDiphasiastrum complanatum subsp. complanatum kangaskeltalieko vanlig plattlummerDiphasiastrum complanatum subsp. montellii (Kukkonen) Kukkonen pohjankeltalieko finnlummerDiphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub harjulieko cypresslummer

Diphasiastrum ×zeilleri (Rouy) Holub nummilieko mellanlummer Dryopteris dilatata -ryhmä etelänalvejuuriryhmä

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray etelänalvejuuri lundbräkenChaerophyllum bulbosum L. mukulakirveli rotkörvel

Chaerophyllum prescottii DC. idänkirveli rysskörvel

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy isoalvejuuri nordbräkenDryopteris dilatata × expansa

Norrlinia 34, 2019

Checklist of the vascular plants of Finland

131

Echinochloa crus-galli -ryhmä rikkakananhirssiryhmäHeracleum persicum Desf. ex Fisch. persianjättiputki tromsölokaEchinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. rikkakananhirssi hönshirsHeracleum sosnowskyi Manden. armenianjättiputki bredlokaEchinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald lännenkananhirssi amerikansk hönshirs

Elatine hydropiper -ryhmä katkeravesirikkoryhmä

Hierochloë odorata -ryhmä tuoksumaarianheinäryhmä

Hierochloë hirta (Schrank) Borbás niittymaarianheinä raggmyskgräsElatine hydropiper L. katkeravesirikko korsslamkrypa

Elatine orthosperma Düben oikovesirikko nordslamkrypa

Hierochloë hirta subsp. arctica (J. Presl) G. Weim. pohjanmaarianheinä nordmyskgräsHierochloë hirta subsp. hirta kaakonmaarianheinä älvmyskgräs

Epilobium ciliatum -ryhmä amerikanhorsmaryhmäHierochloë odorata (L.) P. Beauv. tuoksumaarianheinä doftmyskgräsEpilobium adenocaulon Hausskn. rusoamerikanhorsma amerikansk dunört

Epilobium ciliatum Raf. vaalea-amerikanhorsma vit dunört

Hierochloë odorata subsp. baltica G. Weim. lännenmaarianheinä strandmyskgräs

Epilobium glandulosum Lehm. lännenhorsma alaskadunört

Hierochloë odorata subsp. odorata lapinmaarianheinä ängsmyskgräsEpilobium adenocaulon × ciliatumEpilobium adenocaulon × glandulosum

Juncus bufonius -ryhmä konnanvihviläryhmä

Juncus bufonius L. konnanvihvilä vägtågJuncus minutulus (Albert & Jahand.) Prain nölliäisenvihvilä pysslingtågJuncus ranarius Songeon & E. P. Perrier sammakonvihvilä grodtåg

Eriophorum russeolum -ryhmä ruostevillaryhmä

Eriophorum russeolum Fr. ex. Hartm. ruostevilla rostull

Eriophorum ×medium Andersson aapavilla lappull Festuca ovina -ryhmä lampaannataryhmä

Lemna minor -ryhmä pikkulimaskaryhmä

Lemna gibba L. kupulimaska kupandmat Lemna minor L. pikkulimaska andmat Lemna turionifera Landolt itulimaska röd andmatFestuca filiformis Pourr. hapsinata finsvingel

Festuca ovina L. lampaannata fårsvingel

Festuca polesica Zapał. hietikkonata sandsvingelFestuca stricta Host sojonataFestuca stricta subsp. trachyphylla (Hack.) Pils jäykkänata hårdsvingel Festuca vivipara (L.) Sm. itunata groddsvingel

Festuca rubra -ryhmä punanataryhmä

Luzula arcuata -ryhmä kaaripiipporyhmä

Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. kaaripiippo bågfryleLuzula confusa Lindeb. tankipiippo polarfryleLuzula arcuata × confusa

Medicago sativa -ryhmä sinimailasryhmäFestuca heteromalla Pourr. roimanata jätteröd­svingelMedicago falcata L. sirppimailanen gullusernMedicago sativa L. sinimailanen foderlusernFestuca heterophylla Lam. varjonata skuggsvingel

Medicago ×varia Martyn rehumailanen mellanlusernFestuca nigrescens Lam. puistonata tuvsvingelFestuca rubra L. punanata rödsvingelFestuca rubra subsp. arctica (Hack.) Govor. pohjanpunanata fjällsvingelFestuca rubra subsp. rubra niittypunanata vanlig rödsvingel

Heracleum persicum -ryhmä jättiputkiryhmä

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier kaukasianjättiputki jätteloka

Myriophyllum spicatum -ryhmä tähkä-ärviäryhmä

Myriophyllum sibiricum Kom. kalvasärviä knoppslingaMyriophyllum spicatum L. tähkä-ärviä axslinga

Noccaea caerulescens -ryhmä kevättaskuruohoryhmä

Noccaea brachypetala (Jord.) F. K. Mey. toukotaskuruoho storskärvfrö

132

Suomen putkilokasvien luettelo

Noccaea caerulescens (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey. ketotaskuruoho vanligt backskärvfrö

Nymphaea alba -ryhmä isolummeryhmä

Norrlinia 34, 2019Potentilla argentea var. argentea ketohopeahanhikki vanlig femfingerörtPotentilla argentea var. demissa (Jord.) Lehm. rentohopeahanhikki liten femfingerörtNymphaea alba L. isolumme sydnäckros

Nymphaea candida J. Presl & C. Presl pohjanlumme nordnäckros

Potentilla neglecta Baumg. tanakkahopeahanhikki stor femfingerört

Nymphaea alba × candida näkinlumme

Potentilla neglecta var. acutifida (Markl.) Kurtto liuskahopeahanhikki vasstandad femfingerörtPotentilla neglecta var. decora (Markl.) Kurtto sirohopeahanhikki smal femfingerört

Oxybasis glauca -ryhmä sinisavikkaryhmä

Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch sini­savikka blåmållaPotentilla neglecta var. dissecta (Wallr.) Markova pulskahopeahanhikki flikig femfingerörtOxybasis salina (Standl.) Uotila kojootinsavikka amerikansk blåmållaPotentilla neglecta var. neglecta isohopeahanhikki

Poa pratensis -ryhmä niittynurmikkaryhmä

Poa alpigena Lindm. pohjannurmikka nordgröePoa angustifolia L. hoikkanurmikka smalgröePoa humilis Ehrh. ex Hoffm. matalanurmikka smågröePoa pratensis L. niittynurmikka ängsgröe

Polygonum aviculare -ryhmä pihatatarryhmä

Polygonum arenastrum Boreau tannerpihatatar bägartrampörtPolygonum aviculare L. (koti)pihatatar trampörtPolygonum aviculare subsp. aviculare isopihatatar stor trampörtPolygonum aviculare subsp. neglectum (Besser) Arcang. kaitapihatatar smal trampörtPolygonum boreale (Lange) Small pohjanpihatatar nordtrampörtPolygonum rurivagum Jord. ex Boreau suippupiha­tatar spetstrampört

Portulaca oleracea -ryhmä rikkaportulakkaryhmä portlak

Potentilla multifida -ryhmä liuskahanhikkiryhmä

Potentilla tergemina Soják sulkahanhikki fjäder­fingerört

Potentilla nivea -ryhmä pahtahanhikkiryhmäPotentilla arenosa (Turcz.) Juz. paasihanhikki Potentilla arenosa subsp. chamissonis (Hultén) Elven & D. F. Murray ruijanpaasihanhikki klipp­fingerört Potentilla nivea L. pahtahanhikki lappfingerört

Potentilla verna -ryhmä pikkuhanhikkiryhmä

Potentilla subarenaria Borbás ex Zimmeter sakarahanhikki grå småfingerörtPotentilla verna L. pikkuhanhikki småfingerört

Ranunculus acris -ryhmä niittyleinikkiryhmä

Ranunculus acris L. niittyleinikki smörblommaRanunculus acris subsp. acris piennarniittyleinikki vanlig smörblommaRanunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme puistoniittyleinikki parksmörblomma

Arrigoni jyväsportulakka

Portulaca granulatostellulata (Poelln.) Ricceri & grynportlak

Portulaca nitida (Danin & H. G. Baker) Ricceri & Arrigoni siloportulakka slätportlak

Ranunculus subborealis Tzvelev noroleinikki nordsmörblomma

Portulaca oleracea L. rikkaportulakka vildportlakPortulaca papillatostellulata (Danin & H. G. Baker) Danin papilliportulakka papillportlak

Ranunculus subborealis subsp. pumilus (Wahlenb.) Elven tunturinoroleinikki liten nordsmörblomma

Portulaca sativa Haw. vihannesportulakka trädgårdsportlak

Ranunculus subborealis subsp. subborealis idännoroleinikki äkta nordsmörblomma

Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo nystyportulakka vårtportlak

Ranunculus subborealis subsp. villosus (Drabble) Elven villanoroleinikki raggsmörblomma

Potentilla argentea -ryhmä hopeahanhikkiryhmä

Potentilla argentea L. hoikkahopeahanhikki femfingerört

Ranunculus aquatilis -ryhmä ojasätkinryhmä vattenmöjor

Ranunculus aquatilis L. ojasätkin vattenmöja Ranunculus aquatilis var. aquatilis kellusojasätkin

Norrlinia 34, 2019Checklist of the vascular plants of Finland

Ranunculus aquatilis var. diffusus With. uposojasätkinRosa corymbifera Borkh. karvakoiranruusu hårig stenrosRanunculus confervoides (Fr.) Fr. hentosätkin hårmöja

Salix starkeana -ryhmä ahopajuryhmäRanunculus kauffmannii Clerc purosätkinSalix bebbiana Sarg. kangaspaju finnvideSalix starkeana Willd. ahopaju äkta ängsvide

Ranunculus baudotii -ryhmä merisätkinryhmä

133Ranunculus baudotii Godr. merisätkin vitstjälks­möja

Sparganium erectum -ryhmä haarapalpakkoryhmä storigelknoppRanunculus schmalhausenii Luferov järvisätkinSparganium erectum L. isopalpakko sotigelknoppRanunculus baudotii × schmalhauseniiSparganium microcarpum (Neuman) Čelak. oja­palpakko vanlig storigelknoppSparganium neglectum Beeby jokipalpakko glans­ igelknopp

Ranunculus sceleratus -ryhmä konnanleinikkiryhmä

Ranunculus reptabundus Rupr. sammakonleinikki ryssranunkelRanunculus sceleratus L. konnanleinikki tiggar­ranunkelRanunculus reptabundus × sceleratus

Sparganium ×oocarpum (Čelak.) Fritsch kurjen­palpakko klotigelknopp

Sparganium erectum × microcarpumSparganium microcarpum × neglectum

Ribes rubrum -ryhmä punaherukkaryhmä röd vinbär

Spiraea salicifolia -ryhmä pajuangervoryhmä

Ribes ×houghtonianum Jancz. kartanonpunaherukka slottsvinbärRibes ×pallidum Otto & A. Dietr. hollanninpunaherukka survinbär

Ribes rubrum L. lännenpunaherukka trädgårdsvinbärRibes spicatum E. Robson pohjanpunaherukka skogsvinbärRibes spicatum subsp. hispidulum (Jancz.) Hämet-Ahti idänpunaherukka körtelvinbärRibes spicatum subsp. lapponicum Hyl. lapinpunaherukka lappvinbärRibes spicatum subsp. spicatum lehtopuna­herukka vanliga skogsvinbärSpiraea alba var. alba vitipajuangervo vitspireaSpiraea alba var. latifolia (Aiton) Dippel kaljupajuangervo bredspireaSpiraea douglasii Hook. lännenpajuangervo douglasspirea

Spiraea ×rosalba Dippel mökinpajuangervo torpspirea Suaeda prostrata -ryhmä lamokilokkiryhmä Symphyotrichum novi-belgii -ryhmä syysasteriryhmä

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom säiläasteri lansettasterSymphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom syysasteri höstasterSymphyotrichum salignum (Willd.) G. L. Nesom paju­asteri videaster

Ribes uva-crispa -ryhmä tarhakarviaiset Ribes ×rusticum Jancz. tarhakarviainen

Ribes uva-crispa L. (hillo)karviainen krusbärRibes uva-crispa var. sativum DC. nysty­karviainenRibes uva-crispa var. uva-crispa kelta­karviainen

Rosa caesia -ryhmä orjanruusuryhmä nyponrosor

Rosa caesia Sm. himmeäorjanruusu hårig nyponrosRosa vosagiaca (N. H. F. Desp.) Déségl. heleäorjanruusu kal nyponros

Rosa canina -ryhmä koiranruusuryhmä stenrosor

Rosa canina L. kaljukoiranruusu kal stenros

Spiraea alba Du Roi valkopajuangervo

Symphyotrichum ×versicolor (Willd.) G. L. Nesom liila-asteri brokaster Xanthium strumarium -ryhmä isosappiruohot

Xanthium orientale L. tummasappiruoho mörkt gullfröXanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter karheasappiruohoXanthium orientale subsp. riparium (Čelak.) Greuter rantasappiruohoXanthium strumarium L. vaaleasappiruoho ljust gullfrö

134

Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 34, 2019

Index of Swedish names / Ruotsalaiset nimet A

Adam och Eva 32 adlumia 49 adlumior 49 adonisar 50 afodillväxter 33 afrikansk oxtunga 93 aftonstjärna 34 ag 40 agerater 105 ageratum 105 agnsäv 40 agsläktet 40 akalyfor 71 akleja 51 aklejor 51 aklejruta 53 aktinidiaväxter 90 aktinidior 90 alar 66 alaskadunört 72, 131 almar 65 almväxter 65 alpdraba 77 alpfrossört 101 alpgullregn 56 alpjättevädd 114 alpklöver 58 alpkörvel 117 alpkörvlar 117 alpmartorn 116 alpskräppa 81 alpslide 80 alptidlösa 31 alsikeklöver 58 altaigran 28 alunrötter 54 alvarmaskros 121 amaranter 86 amarantmålla 87 amarantmållor 87 amarantväxter 86 amaryllisväxter 33 ambrosior 105 amerikansk blåmålla 88, 132 amerikansk drakblomma 100 amerikansk dunört 72, 131 amerikansk grovsnärja 95 amerikansk gåshirs 44 amerikansk ­himmelsblomma 35 amerikansk hönshirs 44, 131 amerikansk järnört 99 amerikansk kvarn­fingerört 63 amerikansk nattskatta 96 amerikansk nejlikrot 61 amerikansk trolldruva 50 amerikansk vatten­skräppa 82 amerikanskt häggkörsbär 63

amerikanskt älggräs 61 ampelnejlika 83 ampelskära 106 anagrambräcka 54 anagrambräckor 54 anatolisk gaffelglim 85 anatolisk harört 116 anatolisk ulltistel 111 andmat 29, 131 andmatssläktet 29 anis 117 anisisop 99 anisisopar 99 apel 62 apelsin 74 apelsinbalsamin 89 aplar 62 arabisk kavelhirs 48 arabisk lövkoja 78 araliaväxter 115 aralior 115 argentinsk skräppa 82 arktiskt saltgräs 48 armenisk pärlhyacint 34 arnikor 105 aronior 60 aruner 92 arvar 83 asiatisk lupinväppling 58 asiatisk månfröranka 50 ask 96 askar 96 asklönn 74 asp 68 astilbar 53 astilbe 53 astrar 106 atlantisk marviol 76 atlantmaskrosor 122 atlasblomma 72 aubergin 96 aubrietia 76 aubrietior 76 aurikel 90 australnäva 71 avenbok 66 avenbokar 66 avokado 29 avokador 29 axag 41 axagssläktet 41 axfryle 36 axhavre 45 axhavren 45 axiva 110 axmålla 87 axrispar 80 axslinga 55, 131 axveronika 98 azurläpp 100 azurläppar 100

B

backblåklocka 104 backdunört 72 backfryle 36 backförgätmigej 94 backglim 85 backklöver 58 backlök 33 backnejlika 83 backruta 53 backröllika 104 backsippa 52 backskafting 42 backskärvfrön 79 backsmultron 61 back­smörblomma 52 backstarr 37 backtimjan 102 backtrav 75 backtravar 75 backtrift 80 backvial 57 backvicker 59 baggsöta 92 bahiaskära 106 baldersbrå 113 baldersbrår 113 balkangemsrot 108 balkansippa 50 balkanskräppa 81 ballongblomma 95 ballongblommor 95 balsamgran 28 balsaminer 89 balsaminväxter 89 balsamkragar 113 balsampil 69 balsampoppel 68 baltisk agnsäv 40 baltisk daggkåpa 60 baltisk marviol 76 baltiskt nattljus 73 baltnycklar 32 bambuhirssläktet 44 banbjörnbär 64 bandnate 30 bandtång 30 bandtångssläktet 30 bandtångsväxter 30 bangyllen 76 bankrassing 78 barrfackelblomster 72 barrgilia 90 begoniaväxter 67 begonior 67 belladonna 95 belladonnor 95 benmaskros 123 benvedssläktet 67 benvedsväxter 67 berberis 50 berberisar 50 berberissnyltrot 103

berberisväxter 50 bergbräsma 76 bergdraba 77 bergdunört 73 bergenia 54 bergenior 54 bergglim 83 bergglimmar 83 berggröe 47 bergjohannesört 67 bergklint 106 bergkorsört 112 bergkårel 78 bergkörsbär 63 bergkörvel 116 berglilja 33 bergliljeväxter 33 bergliljor 33 berglin 71 berglök 33 bergmaskros 120 bergmynta 100 bergmyntor 100 bergnepeta 101 bergros 64 bergrör 43 bergslagsfibbla 120 bergslok 46 bergsmörblomma 52 bergsyra 81 bergtall 28 bergven 41 bergviol 68 berlinerpoppel 68 bertramer 105 besksöta 96 beta 87 betesdaggkåpa 60 betonikor 100 betor 87 bindor 80 bindvide 68 binglar 71 binkor 108 bitterfibbla 111 bitterkrassing 78 bitterpilört 80 bitterskråp 111 björkar 66 björkfibbla 118 björkpyrola 91 björkpyrolor 91 björkspirea 65 björkväxter 66 björnbrodd 29 björnloka 116 björnrot 117 björnrötter 117 blackmaskros 123 blankstarr 38 blek fetknopp 55 blek fjärilsrök 49 blek jordrök 49 blek sandlök 34

Norrlinia 34, 2019

blek skäggfibbla 113 blek taggborre 96 blekag 40 blekbalsamin 89 blekbinka 108 blekbläddra 99 blekfryle 36 blekgentiana 92 blekklynne 115 blekklöver 58 blekkårel 78 blekmaskros 123 bleknunneörter 50 bleksporre 97 blekstarr 38 blekven 41 blekvide 69 blodalunrot 54 blodamarant 86 blodfingerört 62 blodhirs 44 blodklöver 58 blodnycklar 31 blodnäva 72 blodrot 62 blodtopp 64 blodvallmo 50 blomsterfunkia 34 blomsteriberis 78 blomsterlin 71 blomsterlupin 57 blomstertobak 95 blomvass 29 blomvassläktet 29 blomvassväxter 29 blyfibbla 119 blå bolltistel 108 blå sminkrot 93 blå snokört 93 blå sommarbinka 108 blåbär 91 blåeld 93 blåfibbla 120 blågrå fibbla 119 blågrå kvickrot 45 blågröe 47 blågrönt mannagräs 45 blågull 90 blågullssläktet 90 blågullsväxter 90 blåhallon 64 blåklint 106 blåklockor 103 blålupin 57 blålusern 57 blåmire 90 blåmunkar 104 blåmunkssläktet 104 blåmålla 88, 132 blåmåra 92 blånepeta 101 blårapunkel 104 blårisp 80 blåsalvia 101 blåsfibbla 108 blåsippa 51 blåsippor 51 blåsstarr 38 blåstjärnor 34

135

Checklist of the vascular plants of Finland

blåsuga 99 blåsäv 41 blåtobak 95 blåtry 114 blåtåg 36 blåtåtel 47 blåtåtlar 47 blåvinda 95 blåväppling 59 bläddror 99 bockhornsklöver 59 bockmålla 87 bockrot 117 bockrötter 117 bocktörne 95 bocktörnen 95 bock­vete 41 bockveten 41 boerstånds 112 bohuslind 75 bohusranunkel 51 bohusranunkler 51 bok 66 bokar 66 bokarv 86 bokväxter 66 boliviabinka 108 bollgilia 90 bolltistel 108 bolltistlar 108 bolmört 95 bolmörter 95 bondböna 59 bondpion 53 bondtobak 95 Borgvalls maskros 122 borstfibbla 108 borstkämpar 97 borstmaskros 120 borstnate 30 borstnejlika 83 borstsenap 79 borstsmörblomma 52 borstspenört 117 borstspröttfibla 107 borststarr 38 borstsäv 41 borstsävssläktet 41 borsttåg 36 borsttåtel 44 borsttåtlar 44 borstäxingar 48 bortsäxing 48 bosyska 100 bosyskor 100 bottenviksviva 90 bottnisk agnsäv 40 bottnisk knappsäv 40 bottnisk malört 105 bovete 80 boveten 80 brakved 65 brakvedssläktet 65 brakveds­växter 65 brandlilja 31 brantfibbla 108 braxengräs 25 braxengräsväxter 25 bred bergkörvel 116

bred ruffsfibbla 119 bredarun 92 bredbladig grekamarant 86 bredbladig smällglim 85 bredbladig strandveronika 98 bredbladig vargtörel 71 bredgentiana 93 bredkaveldun 35 bredloka 116, 131 bredmaskros 123 bredskaftad fläckmaskros 122 bredspirea 65, 133 bredtörel 71 brinklosta 43 brittmaskros 121 brittsenap 77 brittsommaraster 106 brokaster 113, 133 brokcollinsia 97 brokfunkia 34 brokförgätmigej 94 brokglim 85 broklungört 94 broksalvia 101 brokvicker 59 brokviol 68 bronsrodgersia 54 broskmålla 87 broskört 86 broskörter 86 brudborste 107 brudbröd 61 brudslöja 84 brudspirea 65 brudsporrar 32 brudsporre 32 brunag 41 brunbaldersbrå 113 brunbinka 108 brunbräken 27 brunklöver 59 brunmaskros 121 brunneror 93 brunnäva 72 brunröd daglilja 33 brunrör 43 brunskära 106 brunstarr 36 brunven 41 brunört 101 brunörter 101 bryggmaskros 123 brådmålla 87, 130 bräckor 54 brämfibbla 119 brännässla 65 bräsmor 76 brödranejlika 83 bukettag 40 bukettapel 62 buketthirs 47 bukettros 63 bukettviol 68 bungar 90 bunge 90 bunkestarr 37 buskmåra 92

buskpil 69 buskstjärnblomma 86 busktrampört 81 buskvicker 59 buskviol 68 bymålla 88 bågfryle 36, 131 bågstarr 37 bågsäv 41 bårdbaldersbrå 113 bårdmaskros 121 båtblommor 35 båtmaskros 121 bäckbräsma 76 bäckförgätmigej 94 bäcknate 30 bäckveronika 98 bägarnattskatta 96 bägartrampört 81, 132 bärapel 62 bärglim 85 bärmålla 87 bärsorbaronia 65 bäverbär 64 böna 58 bönor 58

C

carolinaglansros 64 carolinaros 63 celosia 86 celosior 86 cikoria 107 cikorior 107 circipaniskt björnbär 64 cirkelfetblad 54 cirkelharört 115 citron 74 citronmeliss 101 citrontimjan 102 citrusar 74 clarkia 72 clarkior 72 collinsior 97 cyanmaskros 122 cypresslummer 25, 130 cypressväxter 28

D

dadelpalm 35 dadelpalmer 35 daggfunkia 34 daggkåpor 59 daggmåra 92 daggros 63 daggvide 69 dagliljor 33 dahlia 108 dahlior 108 Dahlstedts maskros 123 dahurarv 83 dansk körvel 115 dansk skörbjuggsört 77 darrgräs 42 darrgrässläktet 42 deltasidenblomma 89 desmeknopp 114

136 desmeknoppar 114 desmeknoppsväxter 114 dieselmålla 88 dikeslånke 97 dikesskräppa 81 dikesveronika 98 dill 115 dillsläktet 115 diptamer 74 dockros 64 dockvresros 64 dodartia 102 dodartior 102 doftbräken 27 doftiberis 78 doftklöver 58 doftkörvel 116 doftmyskgräs 46, 131 doftmållor 88 doftrips 53 doftschersmin 89 donaumalört 105 donausenap 79 douglasgran 28 douglasgranar 28 douglashagtorn 61 douglasspirea 65, 133 dovredraba 77 dovrefibblor 118 drabor 77 dragon 105 drakblomma 100 drakblommor 100 drakmaskros 123 drakmynta 101 drakmyntor 101 drakmålla 88 droppmaskros 120 druvfläder 114 dubbelkoriandrar 115 dubbelnycklar 32 dunkvastgräs 43 dunmaskros 120 dunörter 72 dunörtsväxter 72 durra 48 durror 48 duvnäva 72 duvvicker 56 dvärgarun 92 dvärgbenved 67 dvärgbjörk 66 dvärgbläddra 99 dvärgdarrgräs 42 dvärgdunört 72 dvärgfackelblomster 72 dvärgfingerört 64 dvärgfingerörter 64 dvärghällebräken 27 dvärghäxört 72 dvärgigelknopp 35 dvärgjohannesört 67 dvärgklint 106 dvärgkorn 46 dvärgkragar 107 dvärgkäringtand 57 dvärglummer 25 dvärglåsbräken 26 dvärgmåra 92

Suomen putkilokasvien luettelo

dvärgnarv 84 dvärgnäckros 29 dvärgnörlar 83 dvärgoxalis 67 dvärgranunkel 52 dvärgrips 53 dvärgserradella 58 dvärgsyra 80 dvärgsyror 80 dvärgsäv 40 dvärgsötväppling 57 dvärgtranbär 91 dvärgtätört 99 dvärgvete 45 dvärgveten 45 dvärgvial 56 dvärgvide 69 dvärgvårlök 31 dvärgyxne 31 dvärgyxnen 31 dyblad 30 dybladssläktet 30 dybladsväxter 30 dybläddra 99 dynfräken 26 dynmarviol 76 dynsporre 97 dystarr 37 dystermaskros 120 dytåg 36 dyveronika 98 dådror 76 dån 100 dårrepe 46 dårört 96 dårörter 96

E

ekar 66 ekbräken 26 ekbräknar 26 Ekmans maskros 122 ekmålla 88 ekorrbär 34 ekorrbärssläktet 34 ekorrkorn 46 ekorrsvingel 49 ekorrsvinglar 49 eldfibbla 119 eldskräppa 81 elfenbensnunneört 49 elmar 44 emmervete 48 en 28 enar 28 enaremaskros 120 enaxig sävstarr 38 engelsk klockhyacint 34 engelsk vallmo 50 engelskt rajgräs 46 engelskt rajsvingel 46 enmansblomma 73 enmansblommor 73 erukor 77 esparsett 57 esparsetter 57 etternässla 65 europeisk kvarnfingerört 63

europeisk lärk 28

F

facelior 94 fackelblomster 72 fackelblomstersläktet 72 fackelblomsväxter 72 fagertrav 75 fagertry 114 falkmaskros 121 falsk förgätmigej 94 falskt jättenattljus 73 femfingerört 62, 132 fetblad 55 fetbladsväxter 54 fetknoppar 55 fetmållor 87 fikon 65 fikonmålla 87 fikonsläktet 65 fin tofsäxing 46 finbräken 26 fingerborgsblommor 97 fingerhirs 44 fingerhirser 44 fingerörter 62 finlosta 43 finnblekvide 69 finndraba 77 finnfibbla 118 finnglim 85 finngran 28 finnklint 106 finnlummer 25, 130 finnmarksmaskros 120 finnmyrten 91 finnmyrtnar 91 finnoxel 62 finnros 63 finnskräppa 82 finnslide 80 finnstarr 37 finnstjärnblomma 86 finnvide 69, 133 finnögöntröst 102 finröllika 104 finsk fingerört 62 finsk fjällmaskros 121 finsk käringtand 57 finsk kär­leksört 54 finsk rödtoppa 103 finsk vägfibbla 119 finsk ädelmynta 101 finskt myskgräs 46 finsvingel 45, 131 fintåtel 41 finvicker 56 fiskmålla 88 fiskmållor 88 fjäderfingerört 63, 132 fjädergräs 48 fjädergrässläktet 48 fjäderklint 106 fjädernejlika 83 fjällarnika 105 fjällarv 83 fjällbinka 108 fjällbjörk 66

Norrlinia 34, 2019

fjällblekvide 69 fjällblära 85 fjällbräcka 54 fjällbräken 27 fjällbräsma 76 fjälldraba 77 fjälldunört 72 fjällelm 44 fjällen 28 fjällfibbla 118 fjällfibblor 118 fjällfryle 36 fjällförgätmigej 94 fjällgentiana 92 fjällglim 85 fjällgröe 47 fjällgröna 90 fjällgröne­växter 90 fjällgrönor 90 fjällhavre 48 fjällhällebräken 27 fjälligelknopp 35 fjällkattfötter 130 fjällklocka 104 fjällklubbstarr 37, 130 fjällkvanne 115 fjällkåpa 59 fjällmaskros 121 fjällmaskrosor 121 fjällmyskgräs 46 fjällnejlika 86 fjällnoppa 111 fjällnässla 65 fjällnörel 83 fjällodon 92 fjällruta 53 fjällröllika 104 fjällsippa 61 fjällsippor 61 fjällskallra 103 fjällskråp 111 fjällskära 112 fjällskäror 112 fjällsmörblomma 52 fjällspira 103 fjällstarr 38, 130 fjällstenbräken 26 fjällsvingel 45, 131 fjällsyra 80 fjällsyror 80 fjälltimotej 47 fjälltrav 75 fjälltrift 80 fjälltåg 35 fjälltåtel 44 fjälltätört 99 fjällummer 25 fjällvallmo 50 fjällvedel 55 fjällven 41 fjällveronika 98 fjällviol 67 fjällyxne 33 fjällögontröst 102 fjärilsblomster 96 fjärilsblomsters­släktet 96 fjärilsclarkia 72 fjärilsrök 49 fjärilsrökar 49

Norrlinia 34, 2019

flaskstarr 38 flenar 47 flentimotej 47 flenört 98 flenörter 98 flenörtsväxter 98 fleraxig sävstarr 38 flerårig stäppsenap 79 flicköga 107 flikbjörnbär 64 flikgilia 90 flikhagtorn 61 flikig femfingerört 62, 132 flikig klippfibbla 118 flikkrassing 78 flikmaskros 123 flikmålla 87 fliknattljus 73 fliknattskatta 96 fliknäva 72 flikplister 100 flikstånds 110 flitiga Lisa 89 flockblommiga 115 flockfibbla 119 flockfibblor 119 flocklar 108 flocklilja 31 flocknäva 72 flocktulpan 31 flodsilja 116 flodsiljor 116 flodskräppa 82 Florströms maskros 122 flotagräs 35 flottmållor 88 floxar 90 flugblomster 33 flugglim 85 flyghavre 42 fläckig trollfibbla 118 fläcklungört 94 fläcklusern 57 fläckmaskros 122 fläckmaskrosor 122 fläcknycklar 32 fläcksolvända 75 fläcksolvändor 75 fläcktörel 71 fläder 114 fläderiris 33 fläderskära 106 flädervänderot 115 flädrar 114 fodergetruta 56 foderkäringtand 57 foderlosta 43 foderlusern 131 foderrödklöver 58 foderspärgel 85 fodervallört 94 fodervial 56 fodervicker 59 foderärt 58 fontänpil 69 fostertulpan 31 franshirs 44 fransk luddranunkel 52 fransk ullört 110

Checklist of the vascular plants of Finland

fransk vårbrodd 42 franska blåmunkar 104 franskglim 85 fransklint 106 franskmalva 74 franskmåra 92 franskt kungsljus 98 fransmaskros 121 fransspirea 65 fransstarr 38 frossört 101 frossörter 101 fruktmållor 87 frylen 36 fräkenväxter 25 fräknar 25 fränefloka 116 fränen 79 frösöstarr 38 fujigran 28 funkior 34 furstepoppel 68 fylld pimpinellros 64 fyrisvide 69 fyrkantig johannesört 67 fyrling 54 fåblommig förgätmigej 94 fågelfotsmaskros 122 fågelstarr 38 fårsvingel 45, 131 fårtunga 93 fältarv 83 fältkrassing 78 fältmalört 105 fältmartorn 116 fältmaskros 122 fältnarv 84 fältsippa 52 fältveronika 98 fältviva 90 fältvädd 114 fältväddar 114 fältvädel 58 fänkål 116 fänkålssläktet 116 fänrikshjärta 49 färgginst 56 färgkragar 109 färgkulla 107 färgkullor 107 färgmåra 92 färgmåror 92 färgreseda 75 färgsporre 97 förgätmigejer 94

G

gaffelarv 83 gaffelbräken 27 gaffelglim 85 gaissakattfot 105, 130 gallicaros 63 gapmunnar 96 gatkamomill 111 gatkrassing 78 gatmaskros 122 gatmålla 87 gatrödtoppa 103

gatsenaper 79 Gelerts maskros 122 gemsrot 108 gemsrötter 108 gentianaväxter 92 gentianellor 92 gentianor 92 getapel 65 getaplar 65 getrams 34 getris 114 getrissläktet 114 getruta 56 getrutor 56 getväppling 55 getväpplingar 55 gilior 90 ginnalalönn 74 ginster 56 ginstsporre 97 gisselfibbla 120 glandelaster 109 glandelvide 69 glansdaggkåpa 60 glanshavren 48 glansigelknopp 35, 133 glansmalva 74 glansmalvor 74 glansmålla 87 glansnäva 72 glansolvon 114 glansros 64 glansruta 53 glansstarr 38 glansveronika 98 glansvide 69 glasbjörk 66 glasört 88 glasörter 88 glatt daggkåpa 60 glattmålla 87 glattstjälksdaggkåpa 60 gles igelknopp 35 glesgröe 45 glesstarr 37 glesstånds 112 glest kamvete 41 glimmar 85 glimmerört 84 glimmerörter 84 glycerior 45 gnetgräs 45 gnetgrässläktet 45 gordonschersmin 89 gran 28 granar 28 granbräken 27 granfibbla 118 granspira 103 grekamarant 86 grekisk ­fingerborgsblomma 97 grekisk lövkoja 78 grenbingel 71 grendunört 73 grenig väggört 65 grenigt kungsljus 99 grenkrassing 78 grenkullor 107

137 grenrör 43 grindelia 109 grindelior 109 groblad 98 grobladsväxter 96 groddbräcka 54 groddlummer 25 groddsvingel 45, 131 grodtåg 36, 131 gropnate 30 grov tallfibbla 118 grovnate 30 grusbräcka 54 grusnejlika 84 grusskafting 42 grusslok 46 grusstarr 37 grustrav 75 grusviva 90 grusvivor 90 gruvtrav 75 grynportlak 89, 132 grå backfibbla 119 grå bolltistel 108 grå kavelhirs 48 grå penselmaskros 120 grå småfingerört 63, 132 grå valnöt 66 grå åkertistel 107 grå ögontröst 102 gråal 66 gråbinka 108 gråbo 106 grådraba 77 grådunört 72 grådådra 75 gråfibbla 120 grågrön maskros 123 grågrönt nattljus 73 gråhårig maskros 122 gråkattfot 105, 130 gråmalva 74 gråmaskros 123 gråsenap 78 gråslide 80 gråstarr 37 gråsälg 69 gråtimjan 102 grått saltgräs 48 gråvide 69 gräddmåra 92 gräs 41 gräslilja 33 gräsliljor 33 gräslobelia 104 gräslök 33 gräsnate 30 grässtjärnblomma 86 grässyra 81 gräsull 41 grävklöver 59 gröen 47 grön tofsäxing 46 grönamarant 86 grönbräken 27 grönfibbla 107 grönkattfot 105, 130 grönknavel 84 grönkulla 31

138 grönkullor 31 grönlandsgåsört 60 grönmynta 101 grönpil 69 grönpyrola 91 grönskära 106 grönstarr 37 grönvide 69 grönvit nattviol 33 guckusko 31 guckuskor 31 gul bertram 105 gul daglilja 33 gul fetknopp 55 gul fingerborgsblomma 97 gul isört 89 gul nunneört 50 gul näckros 29 gul skugglilja 31 gul skunkkalla 29 gul sötväppling 57 gul taggvallmo 49 gul trampört 81 gul vallört 94 gula näckrosor 29 gulbrun höstfibbla 112 guldakleja 51 guldgrävarblomma 110 guldgrävarblommor 110 guldgul ängskovall 103 guldhaverrot 113 guldkörvel 116 guldlysing 90 guldstiftsmaskros 121 guldån 100 guldäxing 46 guldäxingar 46 gulhö 103 gulhösläktet 103 gulkavle 41 gulklint 106 gulkämpar 98 gullborste 109 gullbräcka 54 gulldraba 77 gullfingerört 62 gullfrön 114 gullgentiana 92 gullhavre 48 gullklöver 58 gullkrage 109 gullkrokus 33 gullpudra 54 gullpudror 54 gullregn 56 gullrips 53 gullris 112 gullrissläktet 112 gullstake 110 gulltörel 71 gullupin 57 gullusern 57, 131 gullvippa 112 gullvippor 112 gullviva 90 gullört 93 gullörter 93 gulmåra 92 gulplister 100

Suomen putkilokasvien luettelo

gulplistrar 100 gulreseda 75 gulserradella 58 gulsippa 50 gulsporre 97 gulsyska 102 gultåtel 44 gulvial 57 gulvicker 59 gulviol 68 gulvädd 114 gulyxne 32 gulyxnen 32 gurka 66 gurkor 66 gurkväxter 66 gurkört 93 gurkörter 93 gyckelblomma 102 gyckelblommor 102 gyckelblomsväxter 102 gyllenbjörnbär 64 gyllenbär 96 gyllenfetblad 55 gyllenmaskros 123 gyllnar 76 gyttrad igelknopp 35 gårdsgroblad 98 gårdsros 64 gårdsskräppa 82 gåshirs 44 gåshirser 44 gåsört 60 gåsörter 60 gäddnate 30 gängel 109 gänglar 109 gökblomster 84 gökblomstersläktet 84 gökärt 56 gölstarr 37

H

hagfibbla 119 hagfibblor 119 hagtornar 61 hainardia 46 hainardior 46 haktrigonella 59 hallonbjörnbär 64 halmdaggkåpa 60 halvgräs 36 hammarbytaklök 54 hammarbytaklökar 54 hamnkvastmålla 87 hamnriddarsporre 51 hamnsenap 79 hamnskrassing 78 hamnskräppa 82 hamnsolros 109 hampa 65 hampdån 100 hampflockel 108 hampor 65 hampstånds 110 hampväxter 65 handnycklar 31 harklöver 58

harkål 110 harkålssläktet 110 harmynta 99 harmyntor 99 harpunmaskros 120 harris 56 harstarr 37 harsvans 46 harsvansar 46 harsyra 67 harsyreväxter 67 hartmansstarr 37 hartsros 64 harört 116 harörter 115 hassel 66 hasselört 29 hasselörter 29 hasslar 66 haverrötter 113 havre 42 havren 42 havsnajas 30 havsnarv 85 havssälting 30 havssäv 36 havssävssläktet 36 havtorn 65 havtornar 65 havtornsväxter 65 hedblomster 109 hedblomstersläktet 109 hedjungfrulin 59 hedmaskros 121 hednickstarr 37 hedveronika 98 helgonfibbla 108 heliotroper 94 heliotropväxter 94 hesperis 78 hesperisar 78 hibiskus 74 hibiskusar 74 himmelsblommor 35 himmelsblomsväxter 35 himmelsöga 95 himmelsögon 95 hinnklint 111 hirs 47 hirsstarr 38 hjeltfibbla 118 hjortron 64 hjuldaggkåpa 60 hjulkrassing 78 hjullusern 57 hjulmaskros 121 hjulmålla 88 hjulmållor 88 hjulmöja 52 hjälmmaskros 121 hjärtbergenia 54 hjärtmaskros 122 hjärtstilla 100 hjärtstillor 100 holländsk blodberberis 50 honungsblomster 32 honungsblomstersläktet 32 honungsfacelia 94 hornlusern 57

Norrlinia 34, 2019

hornmaskrosor 120 hornsmörblomma 51 hornsmörblommor 51 hornsärv 49 hornvallmor 49 hornviol 68 hortensia 89 hortensiaväxter 89 hortensior 89 hultbräken 27 hultbräknar 27 humle 65 humleblomster 61 humlelusern 57 humlesläktet 65 humlesuga 100 hundkäx 115 hundrovor 66 hundstarr 38 hundtandsgräs 44 hundtandsgrässläktet 44 hundtunga 93 hundtungor 93 hundvide 69 hundäxing 44 hundäxingar 44 huvudstarr 37, 130 huvudtåg 36 hybridalm 65 hybridbjörk 66 hybriddaglilja 33 hybridgullregn 56 hybridhagtorn 61 hybrididegran 28 hybridlärk 28 hybridpil 69 hybridrajgräs 46 hybridslide 81 hybridspirea 65 hybridsuga 99 hybridvippvallmo 50 Hülphers’ maskros 122 hymenoxyssläktet 110 håldådra 78 håldådror 78 hålnunneört 49 hårdkårel 78 hårdsvingel 45, 131 hårdvete 48 hårgurka 67 hårgurkor 67 hårgängel 109 hårig axrisp 80 hårig gapmun 96 hårig hönsarv 83 hårig nattskatta 96 hårig nyponros 63, 133 hårig stenros 63, 133 hårig stäppsenap 79 hårig vägsenap 79 hårigt dvärgvete 45 hårigt kärleksgräs 45 hårkörvel 116 hårmöja 52, 133 hårnarv 84 hårnating 31 hårslinga 55 hårslöja 84 hårstarr 37

Norrlinia 34, 2019

hårsärv 30 hårsärvar 30 häckberberis 50 häckhagtorn 61 häckkaragan 56 häckoxbär 61 häckvicker 59 häckvide 69 hägg 63 häggmispel 60 häggmisplar 60 hällebräcka 54 hällebräken 27 hällebräkenväxter 27 hällebräknar 27 hällfibbla 118 hällveronika 98 hänggräs 42 hänggrässläktet 42 hässlebrodd 47 hässlebroddssläktet 47 hässleklocka 104 hästambrosia 105 hästhov 113 hästhovar 113 hästkastanj 74 hästkastanjer 74 hästskräppa 81 hästsvans 97 hästsvansar 97 hättmaskros 122 häxörter 72 högfjällsveronika 98 hökfibblor 110, 118 hönsarv 83 hönsbär 89 hönsgullört 93 hönshirs 44, 131 hönshirser 44 hönsmålla 87, 130 hönspiggfrö 93 hönsrättika 77 hönsrättikor 77 höskallra 103 höstaster 113, 133 höstastrar 113 höstfibbla 112 höstfibblor 112 höstflox 90 höstfunkia 34 höstglim 85 höstgullris 112 hösthirs 47 höstkrokus 33 höstkärleksört 54 höstlånke 97 höstlåsbräken 26 höstrudbeckia 111 höstsolros 109 höstspira 103 höstvädd 114 höstöga 107

I

iberisar 78 idegran 28 idegranar 28 idegransväxter 28

Checklist of the vascular plants of Finland

igelknoppar 35 igelkottshirs 43 indianelm 44 indiangröe 45 indian­krasse 75 indiankålsväxter 94 indianpenslar 102 indianris 49 indianrissläktet 49 indiansporrar 97 indiansporre 97 indianstillfrö 77 indisk förgätmigej 93 irisar 33 irisväxter 33 isdraba 77 ishavshästsvans 97 ishavsstjärnblomma 86 isop 100 isopar 100 isranunkel 52 isstarr 37 isvedel 55 isörter 89 isörtsväxter 89 italiensk klematis 51 italiensk oxtunga 93 italienskt darrgräs 42 italienskt rajgräs 46 iva 109 ivor 110

J

japansk akleja 51 japansk buskklöver 56 japansk hönshirs 44 japansk idegran 28 japansk klätterros 64 japansk lykta 95 japansk träddödare 67 japansk valnöt 66 japansk vingnöt 66 Jobs tårar 43 johannes­nycklar 33 johannesörter 67 johannesörtsväxter 67 jolster 69 jordgallor 97 jordgubbe 61 jordkastanj 115 jordkastanjer 115 jordklöver 58 jordnöt 55 jordnötter 55 jordranunkel 52 jordreva 100 jordrevor 100 jordrök 49 jordrökar 49 jordärtskocka 109 judaspenningar 78 julgransgräs 44 julgransgrässläktet 44 Jungfru Marie nycklar 32 jungfrulin 59 jungfrulinsläktet 59 jungfrulinsväxter 59 jungfrun i det gröna 52

jungfruros 63 jungfruslöja 84 jutesläktet 74 jämnfibblor 107 jämtlandsmaskros 122 jämtlandspoppel 68 jämtstarr 37 järnört 99 järvmaskros 122 jättebalsamin 89 jättedaggkåpa 60 jätteeternell 114 jätteeterneller 114 jättegräslök 34 jättegröe 45 jättekungsljus 99 jätteloka 116, 131 jättemaskros 123 jättepoppel 68 jätteprästkrage 110 jätterams 34 jätterödsvingel 45, 131 jätteslide 81 jättesliden 81 jätteslok 46 jättesmultron 61 jättesolros 109 jättesporre 97 jättespärgel 85 jättestarr 38 jättestånds 112 jättetuja 28 jättetåtel 47 jättevallmo 50 jätteverbena 99 jättevädd 114 jätteväddar 114 jätteälggräs 61

K

kabbleka 51 kabblekor 51 kal backglim 85 kal fjällarv 83 kal gyckelblomma 102 kal höstfibbla 112 kal korsmåra 92 kal nyponros 64, 133 kal stenros 63, 133 kal tallört 91 kal vägsenap 79 kalbinka 108 kalkbräken 26 kalkdån 100 kalkkrassing 78 kalksvartbräken 27 kallaväxter 29 kallgräs 30 kallgrässläktet 30 kallgräsväxter 30 kalmior 91 kalmus 29 kalmusar 29 kalmusväxter 29 kalvnos 97 kalvnosar 97 kambräken 27 kambräkenväxter 27

139 kamkulla 107 kammaskros 123 kammynta 100 kammyntor 100 kamomill 111 kamomiller 111 kamomillkulla 105 kamtjatkafetblad 55 kamtjatkaros 63 kamvete 41 kamveten 41 kamäxing 44 kamäxingar 44 kanadabinka 108 kanadaelm 44 kanadahagtorn 61 kanadaråg 46 kanadensiskt gullris 112 kanariegräs 47 kanelros 63 kansasamarant 86 kantbräkenväxter 26 kantdunört 73 kantförgätmigej 94 kantig fetknopp 55 kantig lyktört 96 kantljung 91 kantljungssläktet 91 kantmaskros 122 kantnepeta 101 kantviol 68 kapkrusbär 96 kaplobelia 104 kaprifolväxter 114 karaganer 56 kardborrar 105 kardborrsklöver 58 kardvädd 114 kardväddar 114 karelsk gråal 66 karelsk maskros 121 karelsk mynta 101 karpaterklocka 103 kasgräs 48 kasgrässläktet 48 kastanjerodgersia 54 kattfot 105 kattfötter 105 kattmynta 101 kaukasisk förgätmigej 93 kaukasisk nålkörvel 117 kaukasiskt fetblad 55 kaukasusnäva 72 kaveldun 35 kaveldunsväxter 35 kavelhirs 48 kavelpil 68 kavlen 41 kejsarkrona 31 kejsarmaskros 123 kejsarspirea 65 kikvedel 55 kikärt 56 kikärter 56 kinakorsört 112 kinalyktssläktet 95 kinesisk förgätmigej 93 kinesisk kavelhirs 48 kinesisk riddarsporre 51

140 kinesisk smörbollar 53 kinesträdsväxter 74 kirskål 115 kirskålssläktet 115 kiwano 66 kiwi 90 Kjellmans maskros 123 klappermolke 113 klapperstarr 37 klasefibbla 108 klasespirea 65 klematisar 51 klen färgfibbla 119 klenfibbla 118 klibbal 66 klibbarv 83 klibbfibbla 119 klibbglim 85 klibbig fetknopp 55 klibbkorsört 112 klibbnattskatta 96 klibbnäva 72 klintar 106 klinttistel 109 klinttistlar 109 klippbräcka 54 klippfibblor 118 klippfingerört 62, 132 klipplök 33 klippmolke 113 klippstarr 38 klippstånds 110 klippståndser 110 klippveronika 98 klittnattljus 73 klockfacelia 94 klockgentiana 92 klockhyacinter 34 klockliljor 31 klockljung 91 klockljungssläktet 91 klockmalvor 74 klockpyrola 91 klockspireor 62 klocktobak 95 klockväxter 103 klofibbla 108 klolånke 97 klomaskros 123 klostergemsrot 108 klotfräne 79 klotgräs 26 klotigelknopp 35, 133 klotlusern 57 klotmaskros 123 klotpil 69 klotpyrola 91 klotrapunkel 104 klotstarr 37 klotsäv 41 klotsävssläktet 41 klotullört 109 klotvicker 59 klovedlar 58 klubbcikoria 107 klubbfibblor 105 klubbfibla 105 klubbflen 47 klubbnattljus 73

Suomen putkilokasvien luettelo

klynnen 115 klynnetåg 36 klyvmaskros 122 klådris 80 klådrissläktet 80 klängnunneört 49 klängnunneörter 49 klätt 83 klättar 83 klättervildvin 55 klöverbräkenväxter 26 klöveroxalis 67 klövrar 58 knagglestarr 37 knappsäv 40 knapptåg 36 knavlar 84 knipparv 83 knippfryle 36 knippnejlika 83 knipprötter 32 knoppbräcka 54 knoppslinga 55, 131 knottblomster 32 knottblomstersläktet 32 knutnarv 84 knutört 90 knylhavre 42 knylhavren 42 knytling 84 knytlingar 84 knäckepil 69 knägräs 44 knägrässläktet 44 knärot 32 knärötter 32 knölbegonia 67 knölgröe 47 knölklocka 104 knölsippa 50 knölsmörblomma 52 knölsyska 102 knölvial 57 kolastjärnblomma 86 kolavide 69 kolmaskros 120 kolstarr 37 kolvhirs 48 kolvhirser 48 konfibbla 119 kopparhäggmispel 60 korallhagtorn 61 korallrot 31 korallrötter 31 korgblommiga 104 korgvide 69 koriander 116 koriandrar 116 korn 46 korndådra 79 korndådror 79 korneller 89 kornellväxter 89 kornsläktet 46 kornvallmo 50 korsandmat 29 korsblommiga 75 korskovall 103 korsmåra 92

korsmåror 92 korsslamkrypa 67, 131 korsört 112 korsörter 112 kortborstig kavelhirs 48 kotula 107 kotulor 107 kovaller 103 krambar 77 kransblommiga 99 kransborrar 101 kransborre 101 kransgull 111 kransgullssläktet 111 kranskrage 109 kransmalva 74 kransmynta 101 kranssalvia 101 kransslamkrypa 67 kransslinga 55 kranssvaltingar 29 kransveronika 98 kransveronikor 98 krassar 75 krasseväxter 75 krassingar 78 krassulor 54 krattfibbla 118 kretaglim 85 krikon 63 krissla 111 krisslor 111 kritsuga 99 krokmålla 87 krokusar 33 krollilja 31 kroniller 56 kronjungfrukam 60 krummaskros 120 krusamarant 86 krusbräken 26 krusbräknar 26 krusbär 53, 133 krusfrö 117 krusfrön 117 krusmynta 101 krusnate 30 krusskräppa 81 krustistel 106 kruståtel 42 kruståtlar 42 kryddsalvia 101 kryddtimjan 102 krypamarant 86 krypbjörk 66 krypbjörnbär 64 krypdraba 77 krypdunört 72 krypflokor 116 krypflox 90 krypfräken 25 krypginst 56 krypljung 91 krypnarv 84 krypoxalis 67 kryptrav 75 krypven 41 krypvide 69 krysantemer 107

Norrlinia 34, 2019

krysantemum 107 kråkbär 91 kråkbärssläktet 91 kråkklöver 61 kråkklövrar 61 kråkkrassing 78 kråkvicker 59 kullor 105 kummerowiasläktet 56 kummin 116 kumminsläktet 116 kung Karls spira 103 kungsljus 98 kungsmaskros 122 kungsmynta 101 kungsmyntor 101 kungsnäva 72 kungsängslilja 31 kupandmat 29, 131 kustbaldersbrå 113 kustdaggkåpa 60 kustjordrök 49 kustmaskros 122 kustruta 53 kustsaltgräs 48 kuusamomaskros 121 kvannar 115 kvanne 115 kvarnamarant 86 kvarndådra 75 kvarnfingerört 63 kvarnglim 85 kvarngröe 45 kvarnkattost 74 kvarnkulla 107 kvarnlosta 43 kvarnnäva 72 kvarnpilört 81 kvarnranunkel 52 kvarnselleri 116 kvarnsellerier 116 kvarnven 41 kvarnvicker 59 kvastbräsma 76 kvastfibbla 119 kvastginster 56 kvastglim 85 kvastgrässläktet 43 kvastgullris 109 kvastgullrissläktet 109 kvastlosta 43 kvastmålla 87 kvastspirea 65 kvickrot 45 kvickrötter 45 kvällsmaskros 122 kycklinghirs 44 kyndlar 101 kål 76 kålmolke 113 kålrot 76 kålsenap 77 kålsenaper 77 kålsläktet 76 kåltistel 107 kåltrav 77 kåltravar 77 kårlar 78 källarv 85

Norrlinia 34, 2019

källdaggkåpa 60 källdunört 72 källfräne 79 källfränen 79 källgräs 43 källgrässläktet 43 källängssyra 81 källört 89 källörter 89 källörtsväxter 89 kämpar 97 käppmålla 88 käringtand 57 käringtänder 57 kärleksblomster 94 kärleksblomstersläktet 94 kärleksgräs 45 kärleksgrässläktet 45 kärleksört 54 kärleksörter 54 kärrbräken 27 kärrbräkenväxter 27 kärrbräknar 27 kärrbräsma 77 kärrdunört 73 kärrfibbla 108 kärrfräken 26 kärrgröe 47 kärrkavle 42 kärrknipprot 32 kärrliljeväxter 29 kärrliljor 29 kärrmaskrosor 121 kärrnickstarr 37 kärrnäva 72 kärrsilja 117 kärrspira 103 kärrstjärnblomma 86 kärrsumparv 86 kärrsälting 30 kärrtistel 107 kärrtörel 71 kärrull 40 kärrvial 57 kärrviol 68 kärrögontröst 102 körsbärsbenved 67 körsbärsplommon 63 körtelvinbär 53, 133 kösa 42 köseven 41 kösor 42 köttheliotrop 94

L

labradorros 63 labruscana­vin 55 lacksenaper 77 lagerpoppel 68 lagerväxter 29 lammtunga 94 lammtungor 94 lammöron 102 lansettaster 113, 133 lansettmaskros 121 lappal 66 lapparv 84 lappblågull 90

Checklist of the vascular plants of Finland

lappblåklocka 104 lappdraba 77 lappdunört 72 lappelm 44 lappfela 33 lappfingerört 62, 132 lappgentiana 92 lappgentianor 92 lappgullris 112 lappkattfot 105 lapplandsmaskros 121 lappljung 91 lappljungssläktet 91 lappranunkel 51 lappranunkler 51 lapprör 43 lappsnögräs 47 lappspira 103 lappstarr 38 lappsyra 82 lapptall 28 lapptåg 36 lapptåtel 48 lapptåtlar 48 lappull 41, 131 lappvedel 58 lappveronika 98 lappvide 69 lappvinbär 53, 133 lappviol 68 lapsk alpros 91 lapsk getväppling 55 lavendlar 100 lejonfibblor 110 lejongap 96 lejongapssläktet 96 lentåtel 46 leverfläcksmaskros 122 libbsticka 116 libbstickor 116 ligustersyren 96 lila ögontröst 102 liljekonvalj 34 liljekonvaljer 34 liljeväxter 31 liljor 31 limfrö 90 limfrön 90 lin 71 lindar 75 linderniaväxter 99 lindernior 99 lindmalva 74 lindådra 76 lingon 92 linjefibbla 119 linmåra 92 linnea 114 linneor 114 linrepe 46 lins 59 linsenap 79 linsläktet 71 linsnärja 95 linsvicker 59 linväxter 71 liten alsikeköver 58 liten blåklocka 104 liten blåmåra 92

liten doftklöver 58 liten drakblomma 100 liten femfingerört 62, 132 liten fetknopp 55 liten fingerborgsblomma 97 liten fjällelm 44 liten flocknäva 72 liten getväppling 55 liten himmelsblomma 35 liten jordgalla 97 liten kardborre 105 liten kärrmaskros 120 liten nordsmörblomma 52, 132 liten påsklilja 34 liten rosenkvitten 61 liten sommarvicker 59 liten vattenmåra 92 liten vaxblomma 93 liten vildpersilja 115 liten ärtstarr 38 litet sammetsblomster 113 litet skäggräs 47 ljung 91 ljungsläktet 91 ljungsnärja 95 ljungvicker 59 ljungväxter 91 ljungögontröst 102 ljus solvända 75 ljust gullfrö 114, 133 ljust kungsljus 99 ljusöga 106 ljusögon 106 lobelior 104 lojomaskros 120 lokor 116 lommar 76 lomme 76 lopplummer 25 lopplumrar 25 loppstarr 38 loppörter 111 lostor 43 lovisamaskros 122 luddhavre 42 luddhavren 42 luddknytling 84 luddkrissla 111 luddkämpar 98 luddlosta 43 luddmållor 87 luddros 64 luddsaflor 106 luddskallra 103 luddtåtel 46 luddunört 73 luddveronika 98 luddvial 56 luddvicker 59 luden johannesört 67 luden praktvinda 95 luktpion 53 luktreseda 75 luktsmåborre 59 luktvicker 59 luktviol 68 luktärt 57 lummerväxter 25

141 lumrar 25 lundaralia 115 lundarv 86 lundbräken 27, 130 lundbräknar 27 lundbräsma 76 lunddraba 77 lundelm 44 lundgröe 47 lundkardborre 105 lundskafting 42 lundslok 46 lundsmörblommor 127 lundstarr 38 lundtrav 75 lundviol 68 lundviva 90 lundäxing 44 lungrot 87 lungörter 94 lupiner 57 lupinklöver 58 lupinväppling 58 lupinväpplingar 58 luserner 57 lusfrö 88 lusfrön 88 lyckobladsbuske 56 lydisk fetknopp 55 lyktfibbla 110 lyktfibblor 110 lyktörter 96 lyrblommor 49 lysingar 90 långbladig spåtistel 106 långnate 30 långstarr 37 långsvingel 48 långtaggig spikklubba 95 lånkar 96 låsbräkenväxter 26 låsbräknar 26 läderfibbla 119 lädermolke 113 läkekungsljus 99 läkelobelia 104 läkemalva 74 läkemalvor 74 läkerabarber 81 läkesenna 58 läkevänderot 115 läkeögontröst 102 lämmelstarr 37 lärkar 28 löjtnantshjärta 49 löjtnantshjärtan 49 lök 33 lökar 33 lökskärvfrö 78 lökskärvfrön 78 löktrav 75 löktravar 75 löktåg 36 lönnar 74 lönnmålla 87 lövbinda 80 lövkoja 78 lövkojor 78 lövmaskros 121

142

M

maddar 92 madrör 43 mahonia 50 mahonior 50 majbräken 27 majbräkenväxter 27 majbräknar 27 majs 49 majsmörblommor 124 majveronika 98 majviva 90 makedonisk tall 28 maltaklint 106 malvaväxter 74 malvor 74 malört 105 malörter 105 malörtsambrosia 105 malörtshjärtstilla 100 mandchurisk valnöt 66 mandel 63 mandelblomma 54 mandelpil 69 mannagräs 45 mariaklocka 104 mariatistel 112 mariatistlar 112 Marklunds maskros 121 marmortaklök 55 martistel 107 martornar 116 marviol 76 marvioler 76 maskkronill 56 maskrosor 113, 120 masurbjörk 66 mattbräcka 54 mattfibbla 120 mattlummer 25 mattlusern 57 mattnarv 83 mattram 113 mattsaltgräs 48 mattveronika 98 medelhavsglim 85 medelhavskål 76 mejram 101 melissor 101 mellanandmat 29 mellanandmatssläktet 29 mellangyllen 76 mellanhästsvans 97 mellanlummer 25, 130 mellanlusern 57, 131 mellanpilblad 29 mellanplister 100 mellansmörblommor 127 mellansporre 97 mellantomtskräppa 82 mellantrift 80 melon 66 membranmaskros 121 mexikansk spikklubba 95 mexikohatt 111 mexikohattar 111 midsommarblomster 72 miskantusar 47

Suomen putkilokasvien luettelo

missnar 29 missne 29 mistel 80 mistlar 80 mjukdån 100 mjukfibbla 107 mjukhårig kvastfibbla 120 mjuknäva 72 mjukplister 100 mjuktåtlar 46 mjölkar 72 mjölkdunört 72 mjölke 72 mjölkklocka 104 mjölmålla 88 mjölon 91 mjölonsläktet 91 molkar 113 mongoliskt fetblad 54 mongolmålla 87 morgonstjärna 34 morot 116 morötter 116 Moses brinnande buske 74 mosippa 52 mossbräcka 54 mossflox 90 mosskrassula 54 mossljung 91 mossljungssläktet 91 mosslummerväxter 25 mosslumrar 25 mossnycklar 32 mossruta 53 mossverbena 99 mossviol 68 mullbärsfibbla 119 mullbärsväxter 65 murgröna 115 murgrönor 115 murgrönssnyltrot 103 murgrönsveronika 98 murreva 97 murrevor 97 murruta 27 mursenap 77 mursenaper 77 musselsyska 101 musselsyskor 101 myggblomster 32 myggblomstersläktet 32 myggstarr 38 myntor 101 myrbräcka 54 myrstarr 37 myrtåg 35 myrull 40 myskgräs 46 myskgyckelblomma 102 myskmadra 92 myskmalva 74 myskmåra 92 mysknäva 72 måbär 53 mållamarant 86 mållväxter 87 måndaggkåpa 60 månfrörankeväxter 50 månfrörankor 50

mångbladig getväppling 55 mångtandad maskros 122 månlåsbräken 26 månviol 78 månvioler 78 måreväxter 92 måror 92 måsmaskros 123 mälarfräne 79 mönjevallmo 50 mörk dunört 73 mörk fjällvedel 55 mörk flaskstarr 38 mörk gullstav 110 mörk lungört 94 mörk slokfibbla 118 mörk snårstarr 38 mörk solvända 75 mörk ängsmaskros 121 mörkt gullfrö 114, 133 mörkt kungsljus 99

N

nagelört 77 najasar 30 narcisser 34 narrmaskros 123 narvar 83 natar 30 nateväxter 30 natingar 31 natingväxter 31 natt och dag 103 nattglim 85 nattljussläktet 73 nattskatta 96 nattviol 33 nattvioler 33 navarretior 90 naverlönn 74 nejlikgiliasläktet 90 nejlikor 83 nejlikrot 62 nejlikrotssläktet 61 nejlikväxter 83 nepetor 101 neptunmaskros 123 nickreseda 75 nickskära 106 nickstarr 37 nicktistel 106 nigellor 52 nigerfrö 109 nigerfrön 109 nipsippa 52 njurdaggkåpa 60 nonnea 94 nonneor 94 noppor 109 nordbaldersbrå 113 nordbräken 27, 130 norddaggkåpa 60 nordfibbla 119 nordgröe 47, 132 nordhäckvicker 59 nordhägg 63 nordhöstlånke 97 nordisk fjällarnika 105

Norrlinia 34, 2019

nordisk stormhatt 50 nordiskt nattljus 73 nordknappsäv 40 nordknutnarv 84 nordkråkbär 91 nordlummer 25 nordlåsbräken 26 nordmaskrosor 120 nordmyskgräs 46, 131 nordnäckros 29, 132 nordruta 53 nordrönn 65 nordslamkrypa 67, 131 nordsmörblomma 52, 132 nordspira 103 nordstarr 37 Nordstedts maskros 121 nordtrampört 81, 132 nordtåg 35 nordvårbrodd 42, 130 normansnarv 84 norna 31 nornor 31 norrbottensmaskros 122 norrlandsarv 86 norrlandsmaskrosor 121 norrlandsstarr 37 norrlandssyren 96 norrlandsviol 67 norsk fingerört 62 norsknoppa 111 norskpyrola 91 norskspirea 65 norskstarr 37 notblomster 104 nunneörter 49 nutkahallon 64 nycklar 33 nyländsk ädelmynta 101 nyponrosor 133 nysrotsväxter 31 nysrötter 31 nystklöver 58 nysört 104 nyzeeländsk spenat 89 nålamarant 86 nålkörvel 117 nålkörvlar 117 nålskära 106 nålstarr 37 nålsäv 40 näbbdådra 78 näbbdådror 78 näbbstarr 37 näbbtrampört 81 näckrosväxter 29 nässelisop 99 nässelklocka 104 nässelsnärja 95 nässelväxter 65 nässlor 65 nästrot 32 näströtter 32 nätnavarretia 90 nätvide 69 näveväxter 71 nävor 72 nötamarant 86

Norrlinia 34, 2019

O

odon 92 odonsläktet 91 odonvide 69 odört 116 odörter 116 ofrysar 33 ogräsdurra 48 ogräsgullört 93 ogräsheliotrop 94 ogräsmaskrosor 122 ogräsmållor 87 ogräsnässla 65 oleanderväxter 93 olivmålla 88 oljedådra 76 olvon 114 olvonmålla 87 olvonsläktet 114 olymptistel 106 omskstarr 37 opalmaskros 123 opievallmo 50 oppdalsbräcka 54 orientalisk stäppsenap 79 orientglim 85 orientkungsljus 99 orientsenap 79 orientvallmo 50 orkideer 31 ormax 47 ormaxsläktet 47 ormbär 31 ormbärssläktet 31 ormrot 80 ormrötter 80 ormtunga 26 ormtungor 26 ormöga 94 Ostenfelds maskros 120 oxalisar 67 oxbär 61 oxel 64 oxhornssyra 81 oxlar 64 oxtunga 93 oxtungor 93

P

paddfot 93 paddfötter 93 palettfibbla 118 palmer 35 Palmgrens maskros 123 palsternacka 117 palsternackor 117 papillportlak 89, 132 papyrusar 40 paradisblomster 75 paradisblomstersläktet 75 paradisblomsterväxter 75 parasolpil 69 parkaralia 115 parkgröe 47 parklind 75 parkmåra 92 parkolvon 114

143

Checklist of the vascular plants of Finland

parkrododendron 91 parksallat 110 parksmultron 61 parksmörblomma 52, 132 parkstånds 112 parvelmaskros 120 pastellakleja 51 patalfibbla 118 penningblad 90 penningtrav 79 penningtravar 79 penningört 80 pensé 68 penselmaskros 120 penstemoner 97 pepparmynta 101 pepparrot 76 pepparrotsskräppa 82 pepparrötter 76 perserrepe 46 persika 63 persilja 117 persiljor 117 persisk trampört 81 pestskråp 111 petunia 96 petunior 96 pichtagran 28 pickelmaskros 121 piggfrö 93 piggfrön 93 piggkörvel 116 piggkörvlar 116 piggstarr 38 piggtistel 106 piggtistlar 106 pilblad 29 pilbladssläktet 29 pilgrimstrampört 81 pilgrimsveronika 98 pilgrimsvicker 59 pillermåra 92 pillerstarr 38 pilmaskros 120 pilspetsmaskros 121 pilört 80 pilörter 80 pimpinell 63 pimpineller 63 pimpinellros 64 pingstlilja 34 pioner 53 pionväxter 53 pipdån 100 pipnattljus 73 piprankeväxter 29 piprensargräs 48 piprensargrässläktet 48 piprör 43 pipörter 114 platanmålla 87 plattbladig igelknopp 35 plattlosta 43 plattlostor 43 plattlummer 25, 130 plattlumrar 25 plattmaskros 123 plattstarr 37 plattsäv 36

plattsävssläktet 36 plattvial 57 plistrar 100 plommon 63 plymspirea 61 plymspireor 61 polarblära 85 polarbräsma 77 polarfryle 36, 131 polargröe 47 polargullpudra 54 polarnarv 83 polarsmörblomma 53 polartåg 36 polarull 41 polarvide 69 polejmynta 101 polskt nattljus 74 popplar 68 pors 66 porslinsbräcka 54 porslinshyacint 34 porslinshyacinter 34 porslinsveronika 98 porssläktet 66 porsväxter 66 portlak 132 portlaker 89 portlakväxter 89 portugisisk klocka 104 potatis 96 potatisväxter 95 praktbetonika 100 praktbrunört 101 praktfjärilsblomster 96 praktförgätmigej 94 praktgulplister 100 prakthäggmispel 60 praktklocka 104 praktklockor 104 praktkungsljus 99 praktlysing 90 praktmalva 74 praktmalvor 74 praktmaskros 120 praktmålla 87 praktnejlika 83 praktnäva 72 praktportlak 89 praktröllika 104 praktsidenört 93 praktsnyltrot 103 praktspirea 65 prakttoppklocka 104 praktveronika 98 praktvicker 59 praktvindor 95 prasselört 84 prasselörter 84 preussisk spenört 117 prickaster 109 prickastrar 109 prickfibbla 119 prickklocka 104 pricknattljus 73 prins Gustafs öga 94 probstmålla 88, 130 provinsros 63 prunusar 63

präriemålla 88 prärieoxalis 67 präriesolros 109 prästkragar 110 prästkrage 110 puktörne 58 puktörnen 58 pukvete 103 pulsatillor 52 pumpa 67 pumpor 67 Puolannes maskros 123 purjolök 33 purpurapel 62 purpurbolmört 95 purpurbräcka 54 purpurklätt 84 purpurknipprot 32 purpurlök 33 purpurmaskros 123 purpurmålla 88 purpursandlök 34 purpursporre 97 purpurvallmo 50 purpurvinda 95 purrhavre 42 pygmémålla 88 pyramidbräcka 54 pyramidkungsljus 99 pyrolavide 69 pyrolor 91 pysslinggräs 46 pysslinggrässläktet 46 pysslingkragar 111 pysslingkrage 111 pysslingtåg 36, 131 pysslingullörter 110 pyttefunkia 34 pytteklocka 103 pyttemaskros 121 påsklilja 34 pärlbräkenväxter 27 pärleternell 105 pärleterneller 105 pärlhavre 42 pärlhyacint 34 pärlhyacinter 34 pärlmålla 87 päron 63 päronsläktet 63 pöskavle 42

R

rabarber 81 rabarberklintar 111 rabarbersläktet 81 radgräs 42 radgrässläktet 42 raggarv 83 raggmyskgräs 46, 131 raggsmörblomma 52, 132 rak­losta 43 raknörel 84 ramsar 34 ramslök 34 randmaskros 121 rank nunneört 49 rankspenat 88

144 rankspenater 88 rankstarr 37 ranunkelväxter 50 ranunkler 52 raps 76 rapunkelklocka 104 rapunkler 104 regnbågslupin 57 renfana 113 renkavle 42 renlavsmålla 89 renlavsmållor 89 renlosta 43 renmaskros 121 renstarr 37, 130 repen 46 repestarr 37 resedaväxter 75 resedor 75 revalmaskros 120 revfibbla 120 revfingerört 63 revig blodrot 62 revkabbleka 51 revlummer 25 revlumrar 25 revormstörel 71 revsmörblomma 52 revsuga 99 ribbsötväppling 57 ricin 71 riciner 71 riddarsporre 51 ringblomma 106 ringblommor 106 riparv 83 ripbär 91 ripbärssläktet 91 riplummer 25 ripsar 53 ripstarr 37 ripsväxter 53 ripvide 69 rispar 80 risvide 68 rockentrav 80 rockentravar 80 rodgersior 54 rododendron 91 romarkamomiller 107 rombmaskros 120 romersk kamomill 107 romersk malört 106 romersk nässla 65 romersk riddarsporre 51 rosenbinka 108 rosenbräcka 54 rosendunört 72 rosendån 100 rosenflockel 109 rosenflocklar 109 rosenglim 83 rosenhallon 64 roseniberis 78 rosenkronill 58 rosenkroniller 58 rosenkvittnar 61 rosenlilja 31 rosenmalva 74

Suomen putkilokasvien luettelo

rosenpilört 81 rosenpimpinell 64 rosenplister 100 rosenrot 55 rosenrötter 55 rosenskära 107 rosenskäror 107 rosenslide 81 rosenstav 110 rosenstavar 110 rosentry 114 rosenvial 56 rosenvinda 95, 130 rosettbräckor 54 rosettfibblor 110 rosettjungfrulin 59 rosettmaskros 120 rosettwaldsteinia 62 rosling 91 roslingar 91 rosmarin 101 rosmarinvide 69 rosor 63 rostflockel 105 rostflocklar 105 rostnate 30 rostull 41, 131 rosväxter 59 rotfibbla 110 rotkörvel 116, 130 rotkörvlar 116 rova 76 rubinmaskros 121 rubusar 64 rudbeckior 111 rugosaros 64 rumänsk jättevädd 114 rundhagtorn 61 rundkrassing 78 rundlök 33 rundmaskros 122 rundmynta 101 rundsileshår 82 rundsporre 97 rundstarr 38 rutlåsbräken 26 rutor 53 rybs 76 ryl 91 rylar 91 ryltåg 36 rysk blåstjärna 34 rysk drakblomma 100 rysk fingerört 62 rysk kornell 89, 130 rysk lönn 74 rysk martorn 116 rysk nejlikrot 61 rysk sabellilja 33 rysk småborre 59 rysk sodaört 88 rysk sötväppling 57 rysk trampört 81 ryskt kungsljus 99 ryskt lusfrö 88 ryskt radgräs 42 ryssbräken 27 ryssbräknar 27 ryssdaggkåpa 60

rysselm 44 ryssglim 85 ryssgräs 42 ryssgrässläktet 42 ryssgubbar 76 ryssgubbe 76 ryssknytling 84 rysskulla 105 rysskårel 78 rysskörvel 116, 130 rysslök 33 ryssnarv 84 ryssnäva 72 ryssranunkel 52, 133 ryssruta 53 rysstarr 38 rysståg 35 ryssvedel 58 ryssvide 69 rådsros 64 råg 48 råglosta 43 rågsläktet 48 rågvallmo 50 råttsvans 51 råttsvansar 51 råttsvingel 49 rädisa 79 rättikor 79 rättikä 79 rävstarr 38 rävsvans 86 rävsvingel 49 rävtörel 71 röd andmat 29, 131 röd hornvallmo 49 röd hundrova 66 röd kärleksört 54 röd lejonsvans 101 röd nattskatta 96 röd nejlikrot 61 röd sidenblomma 89 röd skogslilja 31 röd sockblomma 50 röd temynta 101 röd trolldruva 50 röd vinbär 133 rödask 96 rödbeta 87 rödblära 85 rödek 66 rödfibbla 119 rödklint 106 rödklöver 58 rödkämpar 98 rödkörvel 117 rödkörvlar 117 rödlomme 76 rödlånke 72 rödlönn 74 rödmalva 74 rödmire 90 rödmålla 88 rödnarv 85 rödnarvar 85 rödnoppa 109 rödnoppor 109 rödnörel 84 rödplister 100

Norrlinia 34, 2019

rödstrimmig maskros 122 rödsvingel 45, 131 rödsyra 81 rödsäv 36 rödsävssläktet 36 rödtandad fjällmaskros 121 rödtandad maskros 122 rödtoppor 103 rödven 41 rödvial 56 rödvide 69 röllika 104 röllikor 104 römervallmosläktet 50 rönn 65 rönnar 65 rönnbärsapel 62 rönnoxlar 62 rönnspirea 65 rönnspireor 65 rör 43 rörfibbla 109 rörfibblor 109 rörflen 47 rörsvingel 48 rött oxbär 61, 130

S

sabelliljor 33 sabellusern 57 sabelväppling 58 safflor 106 safflorsläktet 106 saffranfibbla 118 Sahlins maskros 123 saimamaskros 123 sallater 110 sallatsfibblor 118 saltarv 84 saltarvar 84 saltgrässläktet 48 saltklint 111 saltklintar 111 saltnarv 85 salttåg 36 saltört 89 saltörter 89 salvior 101 sammetsbjörnbär 64 sammetsblomster 113 sammetsblomstersläktet 113 sammetsdaggkåpa 60 sammetsmalvor 74 sammetsvide 69 sanddraba 77 sanddådra 76 sandelträdsväxter 80 sandklint 106 sandkämpar 97 sandlosta 42 sandlupin 57 sandlusern 57 sandlök 34 sandmaskrosor 121 sandnarv 83 sandnejlika 83 sandrör 43

Norrlinia 34, 2019

sandsallat 110 sandsenap 77 sandstarr 37 sandsvingel 45, 131 sandsyra 81 sandtimotej 47 sandtrav 75 sandvedel 55 sandvide 69 sandviol 68 sandvita 76 sandvitor 76 sandviva 90 Sankt Pers nycklar 33 sareptasenap 76 sarmatisk daggkåpa 60 scharlakanssmultron 61 schersminer 89 segstarr 37 Sellands maskros 123 selleri 115 sellerier 115 sen fältgentiana 93 sen häggmispel 60 sen ängsgentiana 92 senaper 79 senapskål 77 sengröe 47 senna 58 sennor 58 serbgran 28 serbisk smörblomma 52 serradella 58 serradellor 58 sesam 99 sesamer 99 sesamväxter 99 sibirisk apel 62 sibirisk aster 109 sibirisk björnloka 116 sibirisk cembratall 28 sibirisk elm 44 sibirisk hagtorn 61 sibirisk klematis 51 sibirisk kvarnfingerört 63 sibirisk nunneört 49 sibirisk pion 53 sibirisk poppel 68 sibirisk vallmo 50 sibiriskt bovete 80 sibiriskt fetblad 55 sibiriskt stenbär 64 sidenblommor 89 sidenörter 93 Siléns fibbla 119 sileshår 82 sileshårs­växter 82 siljor 117 silverarv 83 silverbräcka 54 silverbuskar 65 silverbuske 65 silveriris 33 silverlönn 74 silvermaskros 123 silvermiskantus 47 silvermålla 87 silvernattljus 74 silverpil 68

Checklist of the vascular plants of Finland

silverpoppel 68 silverskatta 96 silverstenört 75 sippor 50 sjuhörnig daggkåpa 60 sjöfräken 25 sjögull 104 sjögullssläktet 104 sjönajas 30 sjöranunkel 52 skaftingar 42 skaftmålla 87, 130 skaftsärv 31 skallror 103 skarptandad maskros 121 skatnäva 71 skatnävor 71 skattor 96 skavfräken 25 skedamarant 86 skelört 49 skelörter 49 skimmermaskros 123 skogsalm 65 skogsastrar 109 skogsbingel 71 skogsbräken 27 skogsbräsma 76 skogsdunört 72 skogsek 66 skogsfibblor 118 skogsfru 32 skogsfrur 32 skogsfräken 26 skogsförgätmigej 94 skogshallon 64 skogsklocka 103 skogsklöver 58 skogsknipprot 32 skogskornell 89 skogskovall 103 skogsliljor 31 skogslind 75 skogslök 34 skogslönn 74 skogsnarv 84 skogsnarvar 84 skogsnattviol 33 skogsnoppa 111 skogsnycklar 32 skogsnässla 65 skogssallat 110 skogssalvia 101 skogsskräppa 82 skogssmörblomma 52 skogsstarr 38 skogsstjärna 90 skogsstjärnblomma 86 skogssäv 41 skogssävssläktet 41 skogstry 114 skogsvicker 56 skogsvinbär 53, 133 skogsviol 68 skomakariris 33 skorem 83 skoremmar 83 skrapmaskros 121 skredblåklocka 104

skrednarv 83 skruvlosta 43 skruvnating 31 skråpar 111 skräppor 81 skuggbräcka 54 skuggliljor 31 skuggnäva 72 skuggsvingel 45, 131 skuggveronika 98 skuggviol 68 skunkkallor 29 skvattram 91 skymningsstjärna 34 skånefibbla 107 skånemaskros 121 skånskt mannagräs 46 skårdaggkåpa 60 skäggfibbla 113 skäggfibblor 113 skägghavre 42 skäggmaskros 123 skäggräs 47 skäggrässläktet 47 skäggspretgräs 44 skär kattost 74 skär snårvinda 95, 130 skärgårdsgräslök 33 skärmlavendel 100 skärmstarr 38 skärmtry 114 skäror 106 skärvfrön 80 sköldazurläpp 100 sköldmaskros 123 sköldsyra 82 skönskräppa 82 skörbjuggsört 77 skörbjuggsörter 77 slakstarr 37 slamkrypeväxter 67 slamkrypor 67 slamlindernia 99 slankstarr 37 sliden 80 slideväxter 80 slidnate 30 slidsilja 117 slidsmörblommor 129 slidstarr 38 slingeväxter 55 slingor 55 slokar 46 slokfibbla 118 sloklosta 43 slokmaskros 123 slokstarr 38 slottsvinbär 53, 133 slån 63 slånaronia 60 slåtterblomma 67 slåtterblommor 67 slåtterfibbla 110 slät tomtskräppa 82 slätdaggkåpa 60 slätportlak 89, 132 slöjmåra 92 slöjor 84 slöjsilja 115

145 slöjsiljor 115 smal bergkörvel 116 smal femfingerört 62, 132 smal hönsarv 83 smal krattfibbla 118 smal käringtand 57 smal kärrdunört 73 smal sprängört 116 smal trampört 81, 132 smal vildpersilja 115 smalamarant 86 smalarun 92 smalbladig silverbuske 65 smalbladig strandveronika 98 smalbladig vargtörel 71 smaldunört 72 smalelm 44 smalfjällig strandmaskros 122 smalflen 47 smalfräken 26 smalgentiana 92 smalglim 85 smalgröe 47, 132 smalkaveldun 35 smallysing 90 smalmalva 74 smalmalört 105 smalmålla 88 smalnarvar 84 smalröllika 104 smalskallra 103 smalt nattljus 73 smaltistel 106 smalviva 90 sminkrot 93 sminkrötter 93 smultron 61 smultronklöver 58 smultronmålla 87 smultronsläktet 61 småag 41 småblommig azurläpp 100 småblommig ädelmynta 101 småborrar 59 småborre 59 småfackelblomster 72 småfingerört 63, 132 småflen 47 smågröe 47, 132 småjungfrukam 60 småkörvlar 115 smålånke 97 smånunneört 49 småpetunia 95 småpetunior 95 småsileshår 82 småsnärjmåra 92 småsporrar 97 småsporre 97 små­svalting 29 småsärv 30 småsäv 40 småtåtlar 41 småtörel 71 smällglim 85 smällspirea 62

146 smällspireor 62 smörblomma 52, 132 smörbollar 53 smörbollssläktet 53 smörgås­krasse 78 snip 41 snokörter 93 snyltrotsväxter 102 snyltrötter 103 snytmaskros 120 snärjmåra 92 snärjor 95 snärpnatar 30 snöarv 83 snöbräcka 54 snöbär 115 snöbärssläktet 115 snödroppar 34 snödroppe 34 snöflinga 98 snöflingor 98 snögräs 47 snöklocka 34 snöklockor 34 snömaskros 121 snöoxalis 67 snövitakleja 51 sockblommor 50 sockerbeta 87 sodaört 88 sodaörter 88 sojaböna 56 sojabönor 56 sojasenna 58 solfibbla 105 solfibblor 105 sollostor 42 solmaskros 121 solros 109 solrosor 109 solvicker 59 solvisare 108 solvända 75 solvändeväxter 75 solvändor 75 sommaradonis 50 sommaraster 106 sommarastrar 106 sommarbinka 108 sommarcypress 87 sommarfibbla 110 sommarfläder 114 sommarglim 85 sommargyllen 76 sommarklynne 115 sommarkungsljus 98 sommarkyndel 101 sommarlånke 96 sommarmalva 74 sommarmalört 105 sommarmurgröna 108 sommarmurgrönor 108 sommarnunneört 49 sommarnunneörter 49 sommarriddarsporre 51 sommarslöja 84 sommarsåpnejlika 84 sorbaronior 65 sorgmaskros 120

Suomen putkilokasvien luettelo

sotigelknopp 35, 133 sotstarr 37 spansk bertram 105 spansk hundäxing 44 spansk klockhyacint 34 spansk körvel 117 spansk stäppsenap 79 spansk taggfibbla 112 spansk ullört 109 spanskkörvlar 117 spansklosta 42 spanskpeppar 95 spanskpepparsläktet 95 spanskven 41 spanskvicker 56 sparris 34 sparrisar 34 sparrisväxter 34 sparvnäva 72 sparvvicker 56 spegelklocka 104 spenat 88 spenater 88 spenatskräppa 82 spenslig fjällnejlika 86 spenslig maskros 122 spenslig ullört 111 spenört 116 spenörter 116 spetsdaggvide 69 spetsfingerört 64 spetsfingerörter 64 spetshagtorn 61 spetsharört 115 spetsmössa 54 spetsmössor 54 spetstrampört 81, 132 spetståg 35 spikklubba 95 spikklubbor 95 spikvallmo 50 spindelblomster 32 spiralmaskros 121 spirbjörnbär 64 spireor 65 spiror 103 spirstånds 110 spjutkakalia 111 spjutkakalior 111 spjutmålla 87 spjutskråp 111 spjutsporrar 97 spjutsporre 97 spjutvial 56 spjutögontröst 102 sporrar 97 spretklint 106 spretklöver 58 spretlosta 43 spretnäva 72 spretsenap 76 springkorn 89 sprutgurka 67 sprutgurkor 67 sprängört 116 sprängörter 116 sprödarv 84 sprödarvar 84 sprötfibbla 107

sprötmaskros 122 spårmaskros 122 spåtistel 106 spåtistlar 106 späd ögontröst 102 spädbräcka 54 späddaggkåpa 60 spädfibbla 118 spädfunkia 34 spädklöver 58 spädnajas 30 spädnarv 83 spädnate 30 spädnörlar 84 spädsalvia 101 spädstarr 37 spärglar 85 St. Petersburgsros 64 stagg 47 staggar 47 stallört 58 starrar 36 stefanandra 62 stegmaskros 120 stenbräckeväxter 53 stenbräken 26 stenbräkenväxter 26 stenbräknar 26 stenbär 64 stenfibbla 119 stenfrö 94 stenfrön 94 stenkorsört 112 stenkrassing 78 stenkrassingar 78 stenkyndel 100 stenmåra 92 stennarv 84 stenrosor 133 stenröllika 105 stensöta 28 stensöteväxter 28 stensötor 28 stenörter 75 stickelfrö 93 stickelfrön 93 stickgran 28 stickkörvel 117 stickkörvlar 117 sticklosta 42 stilettfibbla 119 stillfrö 77 stillfrön 77 stinkmålla 88 stinknäva 72 stinksyska 102 stinktagetes 113 stjärnblommor 85 stjärnbräcka 54 stjärndaggkåpa 59 stjärnflocka 115 stjärnflockor 115 stjärnklint 106 stjärnlökar 34 stjärnnarciss 34 stjärnreseda 75 stjärnresedor 75 stjärnstarr 37 stockros 74

Norrlinia 34, 2019

stockrosor 74 stor andmat 29 stor bitterskråp 111 stor blomstertobak 95 stor blåklocka 104 stor bockrot 117 stor brudslöja 84 stor doftklöver 58 stor drakblomma 101 stor dvärgkrage 107 stor femfingerört 62, 132 stor fetknopp 55 stor frossört 101 stor gemsrot 108 stor getväppling 55 stor gullstav 110 stor haverrot 113 stor kardborre 105 stor kavelhirs 48 stor kustruta 53 stor låsbräken 26 stor nysört 104 stor ormrot 80 stor påsklilja 34 stor riddarsporre 51 stor räv­svingel 49 stor rödmalva 74 stor saltört 89 stor sandnejlika 83 stor sötväppling 57 stor trampört 81, 132 stor vattenmåra 92 stor vildpersilja 115 stor vintergöna 93 stor vårstjärna 35 stor ängssyra 82 stor ögontröst 102 storandmatssläktet 29 storblommig fingerört 62 storblommig murreva 97 storblommigt nattljus 73 storgröe 47 storhavre 42 storigelknopp 133 storjungfrukam 59 storkulla 107 storkårel 78 storlostor 43 stormhattar 50 stornunneört 49 storpimpineller 64 storrams 34 storriddarsporrar 51 storsileshår 82 storskräppa 82 storskärvfrö 79, 131 storsärv 30 stort blodoxbär 61 stort humleblomster 62 stort kärleksgräs 45 stortimjan 102 stortåg 36 storven 41 strandaster 113 strandastrar 113 strandbeta 87 strandbräsma 76 strandfräken 26 strandfräne 79

Norrlinia 34, 2019

strandförgätmigej 94 strandglim 85 strandgråbo 106 strandgyllen 76 strandiris 33 strandklo 100 strandklor 100 strandkorn 46 strandkrassing 78 strandkrassingar 78 strandkrusskräppa 81 strandkrypa 90 strandkvanne 115 strandkvickrot 45 strandkål 77 strandkämpar 97 strandloka 116 strandlokor 116 strandloppört 111 strandlummer 25 strandlumrar 25 strandlysing 90 strandlövkoja 78 strandlövkojor 78 strandmalört 106 strandmaskros 122 strandmaskrosor 122 strandmynta 101 strandmyskgräs 46, 131 strandmålla 87 strandnarv 84 strandpilört 80 strandpryl 98 strandranunkel 52 strandråg 46 strandrågssläktet 46 strandrödtoppa 103 strandskräppa 82 strandsnärja 95 strandstarr 38 strandsumparv 86 strandsötväppling 57 strandtrift 80 strandvallmo 49 strandvedel 55 strandveronika 98 strandvial 56 strandviol 68 strandviva 90 strandvänderot 115 strandögontröst 102 strimfibbla 110 strimgröe 46 strimklöver 59 strimsporre 97 strimvicker 59 strutbräken 27 strutbräknar 27 strålkoriander 115 strålkorsört 112 strålöga 113 strålögon 113 stråttåg 36 strängstarr 37 strätta 115 sträv ambrosia 105 sträv kardvädd 114 sträv kavelhirs 48 sträv rudbeckia 111

147

Checklist of the vascular plants of Finland

strävbladiga 93 strävfibblor 111 strävklint 111 strävklintar 111 strävklöver 59 strävlosta 43 strävt nattljus 73 strävt saltgräs 48 stubbdaggkåpa 60 stubbmaskros 123 stubbtåg 36 studentnejlika 84 styltstarr 38 styv fingerört 62 styv glasört 88 styvfibblor 119 styvgröe 43 styvgröen 43 styvhårig daggkåpa 60 styvhårig maskros 121 styvmorsviol 68 styvnate 30 styvrepe 46 styvsenap 79 styvstarr 37 styvt braxengräs 25 stånds 110 ståndser 110 stångfibblor 111, 119 stäkror 117 stänkmaskros 120 stäppdådra 75 stäppsalvia 101 stäppsenap 79 stäppsenaper 79 stäppslöja 84 stäpptimjan 102 sugor 99 sumparv 86 sumpbläddra 99 sumpfräne 79 sumpförgätmigej 94 sumpgentiana 93 sumpklocka 103 sumpkäringtand 57 sumpmåra 92 sumpnoppa 109 sumpnycklar 32 sumpskräppa 82 sumpstarr 38 sumpveronika 98 sumpviol 68 sumpört 75 sumpörter 75 sumpörts­växter 75 sunnhampor 56 surkörsbär 63 survinbär 53, 133 svalting 29 svaltingväxter 29 svalört 51 svalörter 51 svart hundrova 66 svart höstfibbla 112 svart trolldruva 50 svarta vinbär 53 svartahavskål 76 svartaronia 60 svartbinka 108

svartbräken 27 svartbräkenväxter 27 svartbräknar 27 svartfibblor 118 svartfryle 36 svartginst 56 svarthö 102 svarthösläktet 102 svartkavle 42 svartklint 106 svartkummin 52 svartkämpar 98 svartnonnea 94 svartoxbär 61 svartpoppel 68 svartrot 112 svartsenap 76 svartstarr 37 svarttry 114 svartvide 69 svavelsippa 51 svedjenäva 72 svedstarr 37 svenskmålla 88, 130 svepestarr 37 svinamarant 86 svinglar 45 svinmolke 113 svinmålla 87, 130 svinrot 112 svinrötter 112 svärdslilja 33 svärdtåg 36 sydbläddra 99 sydgullregn 56 sydhäckvicker 59 sydhöstlånke 97 sydknappsäv 40 sydknutnarv 84 sydkråkbär 91 sydnäckros 29, 132 sydsmörblomma 52 sydspärgel 85 sydvårbrodd 42, 130 syltåg 36 sylört 79 sylörter 79 syren 96 syrener 96 syrenväxter 96 syskor 102 Såltins maskros 122 såpnejlika 84 såpnejlikor 84 såpört 84 sårläka 117 sårläkor 117 sårmynta 102 sårmyntor 102 säfferot 117 säfferötter 117 sälg 69 sältingar 30 sältingväxter 30 särvar 49 särvväxter 49 säterfryle 36 sätervide 69 säv 41

sävsläktet 41 sömntuta 49 sömntutor 49 sötgräs 43 sötgrässläktet 43 sötkörsbär 63 söttörel 71 sötvedel 55 sötväpplingar 57

T

tagelstarr 37 tagelsäv 40 taggamarant 86 taggborre 96 taggbräken 28 taggbräknar 28 tagg­fibbla 112 taggfibblor 112 tagghirser 43 taggkörvel 115 tagglusern 57 taggmalva 74 taggpilört 80 taggreva 67 taggrevor 67 taggsallat 110 taggstarr 38 taggvallmor 49 taggäxing 44 taigafibbla 119 taigamaskros 120 taigastarr 37, 130 taigaörnbräken 26 taklosta 42 taklök 55 taklökar 55 tall 28 tallar 28 tallväxter 28 tallört 91 tallörter 91 tamariskväxter 80 tanatimjan 102 tandad tomtskräppa 82 tandmaskros 123 tandmaskrosor 121 tandolvon 114 tandrot 76 tandskräppa 81 tandvicker 59 tanguticaklematis 51 tatarlönn 74 tazett 34 tegelmaskros 121 temyntor 101 teosinter 49 tetragonior 89 teveronika 98 texasmålla 87 tibast 75 tibaster 75 tibastväxter 75 tidig blåstjärna 35 tidig fältgentiana 93 tidig sabellilja 33 tidig ängsgentiana 92 tidlösa 31

148 tidlöseväxter 31 tidlösor 31 tigerlilja 31 tigeröga 107 tiggarranunkel 52, 133 tiggarstav 94 tiggarstavar 94 timjan 102 timotejer 47 timvisare 74 tistelgullfrö 114 tistelklint 106 tistlar 107 tjockmaskros 121 tjärblomster 86 tjärglim 85 tjärmaskros 122 tobakssläktet 95 tofsfetknopp 55 tofshavre 48 tofslosta 42 tofsmaskros 121 tofsven 47 tofsäxing 46 tofsäxingar 46 tok 61 tokar 61 tomat 96 tomatillo 96 tomtskräppa 82 toppamarant 86 toppdån 100 toppfrossört 101 toppjungfrulin 59 toppklocka 104 topplåsbräken 26 topplösa 90 toppmaskros 120 tornedalsros 63 tornlusern 57 torntrav 79 torntravar 79 torpspirea 65, 133 torta 110 torvtåg 35 tossajute 74 tovsippa 50 trampgröe 47 tramptörel 71 trampört 81, 132 trampörter 81 tranbär 92 trattamarant 86 trattbosyska 100 travar 75 tretalig slamkrypa 67 tretandsfingerört 64 triangelfibbla 118 triangelmaskros 120 trift 80 triftar 80 trift­växter 80 trigonellor 59 trillingsippa 51 trindstarr 37 trippelvide 68 trolldruvor 50 trollfibbla 118 trollmaskros 123

Suomen putkilokasvien luettelo

trollsmultron 61 trollsmultronsläktet 61 tromsöloka 116, 131 trubbdaggkåpa 60 trubbhagtorn 61 trubbkvickrot 45 trubbmaskros 123 trubbnate 30 trubbpilblad 29 tryar 114 trådbräknar 26 trådfräken 26 trådklöver 58 trådnate 30 trådstarr 37 trådtåg 36 trådveronika 98 trådviva 90 träddödare 67 trädgårdsbrunört 101 trädgårdsgräslök 34 trädgårdsgullris 112 trädgårdsiris 33 trädgårdsmålla 87 trädgårdsportlak 89, 132 trädgårdssallat 110 trädgårdssmörbollar 53 trädgårdsstormhatt 50 trädgårdsverbenor 99 trädgårdsveronika 98 trädgårdsvildpersilja 115 trädgårdsvinbär 53, 133 trädgårdsviva 90 trädgårdsärt 58 trädgårsverbena 99 trädhagtorn 61 träjon 27 träjonväxter 27 tsarpoppel 68 tujor 28 tulkört 93 tulkörter 93 tulpan 31 tulpaner 31 tulpanvallmo 50 tungmaskros 122 turkisk drakblomma 100 turkisk kåltrav 77 turkisk oxtunga 93 turkmålla 88 turkoxtungor 93 turkplister 100 turkstjärnblomma 84 tusenfrö 84 tusenfrön 84 tusensköna 106 tusenskönor 106 tuvbräcka 54 tuviris 33 tuvkalmia 91 tuvknavel 85 tuvmaskros 120 tuvrör 43 tuvslok 46 tuvstarr 37 tuvsvingel 45, 131 tuvsäv 41 tuvsävssläktet 41 tuvtåtel 44

tuvull 41 tvillinghirser 47 tvåblad 33 tysk fingerört 63 tysk ginst 56 tysk johannes­ört 67 tyskfibbla 120 tysklönn 74 tyskt oxbär 61, 130 tysktry 114 tåg 35 tågstarr 38 tågväxter 35 tårgräs 43 tåtelhavre 48 tåtlar 44 tännäsmaskros 122 tät silverarv 83 tätatät 34 tätört 99 tätörter 99 tätörtsväxter 99 törelväxter 71 törlar 71

U

uddbräken 28 uddmaskros 123 uddnate 30 ullig fjällarv 83 ullig hjärtstilla 100 ullig kardborre 105 ullklöver 59 ullkorn 46 ulltistel 111 ulltistlar 111 ullvide 69 ullört 109 ullörter 109 underblomma 89 underblommor 89 underblomsväxter 89 underviol 68 ungersk blåsippa 51 ungersk skräppa 82 ungersk starr 38 ungersk syren 96 ungersk vicker 59 uppländsk vallört 94

V

valamoros 64 valldaggkåpa 60 vallfibbla 107 vallkrassing 78 vallmaskros 123 vallmor 50 vallmoväxter 49 vallsenap 79 vallörter 94 valnötsväxter 66 valnötter 66 vandrande jude 35 vanlig alsikeklöver 58 vanlig backglim 85 vanlig backruta 53 vanlig backsmörblomma 52

Norrlinia 34, 2019

vanlig backtimjan 102 vanlig balsampoppel 68 vanlig benved 67 vanlig beta 87 vanlig blåtåtel 47 vanlig brudsporre 32 vanlig bunkestarr 37 vanlig en 28 vanlig femfingerört 62, 132 vanlig fi ­ ngerborgsblomma 97 vanlig fjällarv 83 vanlig fjällbinka 108 vanlig fjällbjörk 66 vanlig fjälldraba 77 vanlig fjällkattfot 105, 130 vanlig fjällnejlika 86 vanlig fjällveronika 98 vanlig fjällögontröst 102 vanlig fältmalört 105 vanlig gaffelglim 85 vanlig glasbjörk 66 vanlig gran 28 vanlig gråal 66 vanlig gråbinka 108 vanlig gråbo 106 vanlig gåsört 60 vanlig hundstarr 38 vanlig hundäxing 44 vanlig hägg 63 vanlig hönsarv 83 vanlig höstfibbla 112 vanlig kabbleka 51 vanlig kavelhirs 48 vanlig klubbstarr 37, 130 vanlig knylhavre 42 vanlig korsört 112 vanlig kustjordrök 49 vanlig kvickrot 45 vanlig käringtand 57 vanlig kärleksört 54 vanlig kärrdunört 73 vanlig kärrspira 103 vanlig lopplummer 25 vanlig luddvicker 59 vanlig majveronika 98 vanlig mattlummer 25 vanlig myrtåg 35 vanlig nattskatta 96 vanlig nordknappsäv 40 vanlig nysört 104 vanlig nässelsnärja 95 vanlig pilört 81 vanlig plattlummer 25, 130 vanlig revlummer 25 vanlig ryltåg 36 vanlig rödmalva 74 vanlig rödsvingel 45, 131 vanlig röllika 104 vanlig rönn 65 vanlig sandviol 68 vanlig smällglim 85 vanlig smörblomma 52, 132 vanlig sommargyllen 76 vanlig spenatskräppa 82 vanlig sprängört 116 vanlig stenbräken 26 vanlig storigelknopp 35, 133 vanlig stormåra 92

Norrlinia 34, 2019

vanlig stortimjan 102 vanlig strandrödtoppa 103 vanlig styvstarr 37 vanlig sumpförgätmigej 94 vanlig svartbräken 27 vanlig svinmolke 113 vanlig sälg 69 vanlig tall 28 vanlig timotej 47 vanlig tuja 28 vanlig vattenmynta 101 vanlig vattenmöja 52 vanlig vitpyrola 91 vanlig vitsenap 79 vanlig vårtbjörk 66 vanlig åkerfräken 25 vanlig åkerkårel 78 vanlig åkermolke 113 vanlig åkertistel 107 vanlig ängsfryle 36 vanlig ängshaverrot 113 vanlig ängskovall 103 vanlig ängssyra 81 vanlig ärtstarr 38 vanlig ögontröst 102 vanliga skogsvinbär 53, 133 vanligt backskärvfrö 79, 132 vanligt gullris 112 vanligt humleblomster 62 vanligt krypvide 69 vanligt odon 92 vanligt parkslide 81 vanligt ripvide 69 vanligt svartvide 69 vanligt ullvide 69 vargfibbla 118 vargstormhatt 50 vargtörel 71 vass 47 vassläktet 47 vassmållor 87 vasstandad femfingerört 62, 132 vasstarr 36 vattenaloe 30 vattenaloeer 30 vattenbläddra 99 vattenfräne 79 vattenklöver 104 vattenklöverväxter 104 vattenklövrar 104 vattenmelon 66 vattenmeloner 66 vattenmynta 101 vattenmåra 92 vattenmärke 117 vattenmärken 117 vattenmöja 52, 132 vattenmöjor 132 vattenpest 30 vattenpester 30 vattenpilört 80 vattenskräppa 81 vattenstånds 110 vattenstäkra 117 vattenveronika 98 vaxblommor 93 vedlar 55

149

Checklist of the vascular plants of Finland

vejdar 78 vejde 78 veketåg 36 veksäv 40 vekt braxengräs 25 ven 41 venhavre 48 venusspegel 104 venusspeglar 104 verbenaväxter 99 verbenor 99 verbesina 114 verbesinor 114 veronikor 98 vesslefibbla 118 vete 48 veten 48 weymouthtall 28 vialer 56 vickrar 59 videaster 113, 133 videkornell 89, 130 viden 68 videväxter 68 vidjeginst 56 vildapel 62 vildkaprifol 114 vildkorn 46 vildlin 71 vildmorot 116 vildpersilja 115 vildpersiljor 115 vildportlak 89, 132 vildpäron 63 vildris 46 vildrissläktet 46 vildtimotej 47 vildtulpan 31 vildvin 55 vildvinssläktet 55 vimpelakalyfa 71 vin 55 vindaggkåpa 60 vindeväxter 95 vindor 95 vingdådra 76 vingginst 56 vingmaskros 122 vingnötter 66 vingpimpinell 63 vingvial 56 vinruta 74 vinruteväxter 74 vinrutor 74 vinsläktet 55 vintergröna 93 vintergrönor 93 vintergäck 51 vintergäckar 51 vinteriberis 78 vinterportlak 89 vinterwaldsteinia 62 vinväxter 55 violer 67 violkorn 46 violkungsljus 99 violreveväxter 102 violspikklubba 95 violsporre 97

violväxter 67 viphirser 47 vippfryle 36 vipphortensia 89 vippmalört 106 vippskräppa 81 vippslide 80 vippstarr 38 vippvallmor 50 vippärt 57 virginiahägg 63 virginia­krassing 78 virginiatobak 95 viskarior 86 vispstarr 37, 130 vit amarant 86 vit bertram 105 vit björnloka 116 vit dunört 72, 131 vit fetknopp 55 vit jordrök 49 vit kattost 74 vit mursenap 77 vit nysrot 31 vit praktvinda 95 vit skogslilja 31 vit sminkrot 93 vit snårvinda 95, 130 vit sommarbinka 108 vit spikklubba 95 vit sötväppling 57 vita näckrosor 29 vitag 41 vitbinka 108 vitblära 85 vitfryle 36 vitgran 28 vitgröe 47 vitklöver 58 vitknavel 85 vitkämpar 98 vitlök 33 vitmalört 105 vitmåra 92 vitnoppa 110 vitnoppor 110 vitoxel 60 vitoxlar 60 vitpil 68 vitplister 100 vitpyrola 91 vitpytta 104 vitrapunkel 104 vitreseda 75 vitsenap 79 vitsippa 50 vitspirea 65, 133 vitstarr 37 vitstjälksmöja 52, 133 vittåtel 41 vityxnen 33 viveväxter 90 vivor 90 volgasenap 79 vresalm 65 vresros 64 vridmaskros 122 vågdaggkåpa 60 vågmaskros 123

våningsmaskros 123 vårakleja 51 vårarv 83 vårbroddssläktet 42 vårfingerört 62 vårflenört 98 vårfryle 36 vårförgätmigej 94 vårgyllen 76 vårklynne 115 vårkorsört 112 vårkrokus 33 vårlök 31 vårlökar 31 vårmaskros 120 vårskärvfrö 79 vårsköna 89 vårskönor 89 vårspärgel 85 vårstarr 37 vårstjärna 35 vårstjärnor 35 vårtbjörk 66 vårtdaggkåpa 60 vårtpimpinell 63 vårtportlak 89, 132 vårtsärv 49 vårtåtel 41 vårtörel 71 vårveronika 98 vårvicker 59 vårärt 57 våtarv 86 väddklint 106 väderblommor 108 väderspåman 108 vägarnika 105 vägfibbla 119 vägfräne 79 väggörter 65 vägmålla 87 vägsenap 79 vägtistel 107 vägtåg 36, 131 välsk krassing 78 vänderötter 115 vänmaskros 120 västkustfibbla 118 västskära 106 vätteros 103 vätterosor 103 växelflikig makros 120

Z

zebrafibbla 118

Å

åbrodd 105 åkerbinda 80 åkerbär 64 åkerbärshallon 64 åkerfibbla 110 åkerfräken 25 åkerförgätmigej 94 åkergroblad 98 åkerklynne 115 åkerknavel 85

150 åkerkulla 105 åkerkål 76 åkerkårel 78 åkermadd 92 åkermolke 113 åkermynta 101 åkernejlika 84 åkernigella 52 åkerpilört 81 åkerranunkel 52 åkerriddarsporre 51 åkerringblomma 106 åkerrättika 79 åkerrödtoppa 103 åkersenap 79 åkerskallra 103 åkerspärgel 85 åkersyska 102 åkertistel 107 åkertörel 71 åkerveronika 98 åkervicker 59 åkervinda 95 åkerviol 67 åkervädd 114 åkerväddar 114 ålandsrot 110 ålnate 30 åskäringtand 57 åsnetörne 58 åsstarr 38, 130

Ä

ädelgranar 28 ädelmynta 101 äkta bergsyra 81 äkta björnbär 64

Suomen putkilokasvien luettelo

äkta bosyska 100 äkta flädervänderot 115 äkta förgätmigej 94 äkta ginstsporre 97 äkta hjärtstilla 100 äkta höskallra 103 äkta johannesört 67 äkta kaprifol 114 äkta morot 116 äkta murgrönsveronika 98 äkta nattljus 73 äkta nordsmörblomma 52, 132 äkta pimpinell 63 äkta senapskål 77 äkta stormhatt 50 äkta tandskräppa 81 äkta vallört 94 äkta ängsbräsma 77 äkta ängsnycklar 32 äkta ängsskallra 103 äkta ängsvide 69, 133 äkta ängsviol 67 älggräs 61 älggrässläktet 61 ältranunkel 52 älvfräken 26 älvhänggräs 42 älvmyskgräs 46, 131 älvsallat 110 älvstarr 38 älväxing 48 älväxingar 48 ängsanemon 51 ängsanemoner 51 ängsbräsma 76 ängsdaggkåpa 60 ängsfibbla 119

ängsfryle 36 ängsfräken 26 ängsgröe 47, 132 ängshaverrot 113 ängshavre 46 ängshavren 46 ängskavle 42 ängsklint 106 ängsklocka 104 ängskovall 103 ängslosta 43 ängsmaskros 121 ängsmaskrosor 121 ängsmyskgräs 46, 131 ängsnattviol 33 ängsnycklar 31 ängsnäva 72 ängsruta 53 ängsrödklöver 58 ängsröllika 104 ängsrör 43 ängssalvia 101 ängssilja 117 ängssiljor 117 ängsskallra 103 ängsskära 112 ängsskäror 112 ängssmörblomma 52 ängsstarr 37 ängssvingel 48 ängssyra 81 ängsull 40 ängsullssläktet 40 ängsviol 67 ängsvårlök 31 ängsvädd 115 ängsväddar 115 äppelmynta 101

Norrlinia 34, 2019

äppelros 64 ärenpris 98 ärt 58 ärter 58 ärtstarr 38 ärttörne 59 ärttörnen 59 ärtvicker 59 ärtväxter 55 ävjebrodd 98 ävjebroddar 98 ävjepilört 80 ävjestarr 38

Ö

ögonblommor 107 ögonpyrola 91 ögonpyrolor 91 ögöntröster 102 ölandskungsljus 99 örnbräkenväxter 26 örnbräknar 26 örondaggkåpa 60 öronsvinglar 48 östbräken 26 österbottensstarr 38 östersjömaskros 122 östersjömålla 88 östersjörör 43 östersjötåg 36 östkustarv 83 östlig fältmalört 105 östmalört 106 östmaskros 122 östveronika 98

Norrlinia 34, 2019

151

Checklist of the vascular plants of Finland

Index of Finnish names / Suomalaiset nimet A

aapasara 38 aapavilla 41, 131 aaprottimaruna 105 aasiankilpikierto 50 aasianmaksaruohot 55 aasianrevonpapu 58 aasiansavikka 87 aasiansavuruoho 77 aasianvieras 95 adlumia 49 adlumiat 49 afrikanmalkolmia 78 afrikansavikka 88 ahdekaunokki 106 ahdekaurio 46 ahdevoikeltano 120 ahkeraliisa 89 ahmanvoikukka 122 ahojäkkärä 111 ahokeltanot 119 ahokirkiruoho 32 ahokissankäpälä 105 ahokylmänkukka 52 ahokärsämö 104 aholeinikki 52 ahomansikka 61 ahomatara 92 ahoniittyhumala 101 ahonoidanlukko 26 ahonurmikohokki 85 aho-orvokki 67 ahopaju 69, 133 ahopajuryhmä 133 ahopellava 71 ahopukinjuuri 117 ahopäivänkakkara 110 aho­silmäruoho 102 ahosuolaheinä 81 ahovoikukat 120 ahvenanahokeltano 119 ahvenankevätleinikki 126 ahvenvita 30 aitaorapihlaja 61 aitapukinpensas 95 aitoelämänlanka 95 aitohunajakukka 94 aitokarhunvatukat 64 aitokissanminttu 101 aitokurpitsat 67 aitoleinikit 52 aitonokkoset 65 aitonurmikat 47 aitoporkkana 116 aitoruusut 63 aitosahramit 33 aitosalaatit 110 aitoukonhattu 50 aitoviikuna 65 aitoviiniköynnös 55 aitovirna 59 ajannäyttäjä 74 ajokaskasvit 30

ajokkaat 30 ajuruohot 102 akankaalit 99 akantulikukka 99 akileijat 51 akselinkäenleinikki 129 alaskankleitonia 89 alaskanlupiini 57 albertanvehnä 46 aleksandriansenna 58 alppiarho 83 alppihierakka 81 alppikarvakirveli 116 alppikirahvinkukka 114 alppimyrkkylilja 31 alppipiikkiputki 116 alppiruusut 91 alppiröyhytatar 80 alppivuohennokka 101 alppivuokko 51 alsikeapila 58 alvarinkevätleinikki 126 alvejuuret 27 alvejuurikasvit 27 alvet 90 amerikanalpi 90 amerikan­ampiaisyrtti 100 amerikanasterit 113 amerikanhelosäde 114 amerikanhierakka 82 amerikanhorsmaryhmä 131 amerikanjalopähkinä 66 amerikanjäkkärät 109 amerikankirveli 116 amerikankoiso 96 amerikankurjenpolvi 72 amerikankääpiöputki 115 amerikanleinikki 52 amerikanlumimarja 115 amerikannuppiputki 116 amerikanorvokki 68 amerikanpeltohanhikki 62 amerikansormihirssi 44 amerikansuolaleinikki 51 amerikantörökki 42 amerikanvieras 95 ametistikannusruoho 97 ampiaisyrtit 100 amppelirusokki 106 amurinruusu 63 anatolianjänönputki 116 anatolianpeippi 100 anisruoho 117 anteronkevätleinikki 126 apenniinienvuokko 50 apilat 58 apinankukat 102 apinankukkakasvit 102 appelsiini 74 arabiankoiso 96 arabianpantaheinä 48 araliakasvit 115 araliat 115 argentiinankoiransilmä 108

argentiinankrassi 78 argentiinanrevonhäntä 86 arkangelinlehtikuusi 28 arkinurmihärkki 83 armenianjättiputki 116, 131 arnikit 105 aroharjasvehnä 41 arohirvenputki 117 arokit 102 arokki 102 arokohokki 85 arokurjenherne 55 arokuusio 103 arokäpylatva 111 aroluste 42 aromeriasteri 113 aroniat 60 aropillikaali 76 arovaivaisvehnä 45 arovuokko 50 artturinvoikukka 123 arvidinkäenleinikki 127 askelvoikukka 120 asterikasvit 104 atlantinlaukkaneilikka 80 atlantinleivonkannus 49 auliot 74 aurankukat 83 auringonkukat 109 auringontähdet 113 auringontähti 113 aurinkonauhus 110 aurinkovoikukka 121 australiansavikka 88 avokado 29 avokadot 29

B

balkaninhammashierakka 81 balkaninhevoskastanja 74 balkaninpallo-ohdake 108 balkaninvuokko 50 baltianhelokki 73 baltiankämmekkä 32 begoniakasvit 67 begoniat 67 belladonna 95 belladonnat 95 bellardinratamo 97 berberisauramo 105 berliininpoppeli 68 brasiliankoiso 96 brunonvoikukka 122 buurivillakko 112

C

carolinanhelpi 47 carolinankoiso 96 carolinanruusu 63 chilenmansikka 61

D

daaliat 108 dorianvillakko 112 douglaskuuset 28 dovrensysikeltano 118 durrat 48 durumvehnä 48 dyynihelokki 73 dyynikannusruoho 97 dyynimerisinappi 76

E

egyptinhammashierakka 81 egyptinkolibrinpapu 58 eloherneet 58 elokaurat 42 elokuunasteri 106 elovehnät 48 elämänlangat 95 emäkit 49 englanninraiheinä 46 englanninsinililja 34 englanninunikko 50 enontekiönkevätleinikki 126 esikkokasvit 90 esikot 90 espanjanharjasluikka 41 espanjankauranen 48 espanjankormikki 100 espanjankultaohdake 112 espanjanmaksaruoho 55 espanjansinilija 34 espanjantähtiterttu 75 esparsetit 57 etelänahokeltano 119 etelänaholeinikki 52 etelänaitovirna 59 etelänalvejuuri 27, 130 etelänalvejuuriryhmä 130 etelänharmaaleppä 66 etelänhoikkaängelmä 53 etelän­isotalvikki 91 etelänkannusruoho 97 etelänkatinlieko 25 etelänkiurunkannus 49 etelänkoiranheinä 44 etelänkotipihlaja 65 etelänkultasade 56 etelänkynsiyrtti 84 etelänlehtotuomi 63 etelänleinikki 52 etelänlituruoho 75 etelänmerisaunio 113 etelänmunkki 104 etelänmustuvapaju 69 etelännenätti 79 etelännokkasara 37 etelännokkonen 65 etelännurmipiippo 36 etelännyylähaarikko 84 etelänorakko 58 etelänorvontädyke 98

152 etelänpeltohatikka 85 etelänpeltolinnunjalka 58 etelänpukinparta 113 etelänrantaluikka 40 etelänrasti 93 etelänruttojuuri 111 etelänrölli 41 etelänsailio 89 etelänsiankärsämö 104 etelänsolmukki 85 etelänsormihirssi 44 eteläntatar 81 eteläntuoksusimake 42, 130 eteläntuulenlento 109 etelänukonpalko 76 etelänukonputki 116 etelänuposvesitähti 97 etelänvalkolehdokki 33 etelänvariksenmarja 91 euroopanhaavayrtti 117 euroopanhernepensas 56 euroopanlehtikuusi 28 euroopanlillukka 64 euroopanmarjakuusi 28 euroopanmasmalo 55 euroopanmerikaali 77 euroopanmerisinappi 76 euroopanmetsäkuusi 28 euroopanmisteli 80 euroopannurmiajuruoho 102 euroopanormio 26 euroopanpalsternakka 117 euroopanpeltohanhikki 62 euroopanpensaskanerva 80 euroopanpiikkiherne 59 euroopanpähkinäpensas 66 euroopan­rentohanhikki 63 euroopanruoholaukka 33 euroopanskopolia 96 euroopansorvarinpensas 67 euroopantuhkapensas 61, 130 euroopantuhkapensas­ ryhmä 130 euroopantunturisara 37 euroopanukonputki 116 euroopanvalkopyökki 66 euroopanvieras 95 euroopanvoikeltto 108 eväkäenkaali 67

F

fenkoli 116 fenkolit 116 frederikinkäenleinikki 128

G

gallianruusu 63 gelertinvoikukka 122 gunnarinvoikukka 121 gustavinkäenleinikki 128

Suomen putkilokasvien luettelo

H

haarahirssi 47 haarakrassi 78 haarapalpakkoryhmä 133 haararatamo 97 haarikot 84 haavayrtit 117 haavayrtti 117 hahtukärsämö 104 haileavoikukka 123 haisukeltto 107 haisukurjenpolvi 72 haisusamettikukka 113 haisusauramo 105 haisusavikka 88 hajasara 38 hajuheinä 43 hajuheinät 43 haka-ahokeltano 119 hakamaapoimulehti 60 hakarasara 38 hakavoikukka 122 halava 69 halkiovoikukka 122 hallavahelokki 73 hammasakankaali 99 hammasheisi 114 hammashierakka 81 hammasiiso 99 hammasjuuri 76 hammastaigaleinikki 129 hammasvoikukka 123 hamppu 65 hamppukasvit 65 hamppu­villakko 110 hamput 65 hanhensiropaju 69 hanhentatar 81 hanhiot 64 hankahärkki 83 hankakohokki 85 hankavoikeltano 120 hapankirsikka 63 happomarjakasvit 50 happomarjannäive 103 happomarjat 50 haprakaurat 45 haprapaatsamat 65 hapro 80 haprot 80 hapsihirssi 47 hapsikat 31 hapsikaunokki 106 hapsikevätleinikki 126 hapsikkakasvit 31 hapsiluikka 40 hapsinata 45, 131 hapsisara 37 hapsivita 30 hapsuvoikukka 122 harajuuret 31 harajuuri 31 harakankaunokki 106 harakankello 104 harakanvoikeltano 119 harakurjenpolvi 72 harjaneilikka 83 harjasheinät 43

harjasluikat 41 harjasunikko 50 harjasvehnät 41 harjasvihvilä 36 harjasärmäputki 117 harjatähkiötoppo 48 harjuajuruoho 102 harjuhietaorvokki 68 harjuhäränsilmä 110 harjukeltamaite 57 harjulieko 25, 130 harjusara 38, 130 harjusikojuuri 112 harjuvoikukka 121 harmaa-ajuruoho 102 harmaahanhikki 62 harmaahapsio 88 harmaahapsiot 88 harmaahorsma 72 harmaakissankäpälä 105, 130 harmaakormikki 100 harmaakynsimö 77 harmaakäenkukka 84 harmaaleppä 66 harmaamalva 74 harmaapoimulehti 60 harmaasara 37 harmaatanki­keltano 119 harmio 76 harmiot 76 harmokevätleinikki 125 harokevätleinikki 124 harolehtoleinikki 127 harosarvileukoija 78 harotuulenlennot 110 harppuunavoikukka 120 harsomatara 92 harsoraunikit 84 harsukukonkannus 51 harsulemmikki 94 harsusara 38 harsuvillakko 112 harvahammaspoimulehti 60 harvahedehärkki 83 harvakarvapoimulehti 60 harvaliuskavoikukka 122 hatikat 85 haunio 111 hauniot 111 haurasloikko 26 haurat 30 havuketunlieko 25 havuyövilkka 32 hedelmäavokado 29 hehkeäkäenleinikki 128 heidet 114 heinäkasvit 41 heinäkaurat 42 heinäratamo 98 heinätähtimö 86 heinävita 30 heisiangervot 62 heisisavikka 87 helakkakevätleinikki 124 heleäkevätleinikki 126 heleäorjanruusu 64, 133 heliotroopit 94 heliotrooppikasvit 94

Norrlinia 34, 2019

helmihirssit 47 helmikoisoke 95 helmikät 46 helmililjat 34 helminukkajäkkärä 105 helmirusojuuret 94 helmisaniaiskasvit 27 heloahokeltano 119 helojänönputki 115 helokangasmaitikka 103 helokit 73 helonauhukset 110 helosäteet 114 helpitähkiö 47 helttamintut 100 henrinlehtikuusi 28 hentohelmililja 34 hentohiirenhäntä 51 hentoirsokki 77 hentokarvalehti 49 hentokatkero 92 hentoketosilmäruoho 102 hentokevätleinikki 125 hentokiurunkannus 49 hentokorte 26 hentolituruoho 75 hentomaite 57 hentonielukukka 97 hentonäkinruoho 30 hentopoimulehti 60 hentorevonhäntä 86 hentosara 37 hentosavikat 88 hentosavikka 88 hentosuolake 30 hentosuomuvoikukka 121 hentosätkin 52, 133 hentotoppo 46 hentovalvatti 113 hentovirvilä 56 hentovita 30 herkkumeloni 66 herne 58 herneet 58 hernekasvit 55 hernepensaat 56 hernesara 38 hernevirna 59 herttakaksikko 32 herttapeipit 100 herttasomakki 98 herttatyräkki 71 herttavoikukka 122 herttavuorenkilpi 54 herukat 53 herukkakasvit 53 hetehorsma 72 hetekaali 89 hetekaalikasvit 89 hetekaalit 89 hetesara 36 hevonhierakka 82 hevoskastanjat 74 hibiskukset 74 hiekkakoukkuheinä 48 hierakat 81 hieskoivu 66 hietakastikka 43 hietakattara 42

Norrlinia 34, 2019

hietakilpiruoho 75 hietakurjenherne 55 hietalaukka 34 hietalemmikki 94 hietalituruoho 75 hietaneilikka 83 hietaolkikukka 109 hietaorvokki 68 hietapillike 100 hietasinapit 77 hietatähkiö 47 hietaunikko 50 hietikkonata 45, 131 hietikkosara 37 hietikkosiropaju 69 hiilivoikukka 120 hiirenhännät 51 hiirenhäntä 51 hiirenhäntänata 49 hiirenkattara 43 hiirenkello 103 hiirenohra 46 hiirenporraskasvit 27 hiirenportaat 27 hiirenvirna 59 hiirenvoikeltano 120 hiirenvoikeltanot 119 hilkkavoikukka 122 hilla 64 hillokarviainen 53, 133 hilmiö 78 hilpat 75 hilppa 75 hilppakasvit 75 himalajankiurunkannus 49 himmeäorjanruusu 63, 133 himmeätädyke 98 himmeävilla 40 hina 44 hinat 44 hipansalokeltano 118 hippuarhot 84 hirssi 47 hirssisara 38 hirssit 47 hirvenkello 103 hirvenputket 117 hirvensalokeltano 118 hjeltinsalokeltano 118 hjeltinvoikukka 120 hohdevoikukka 123 hohtohelokki 73 hohtokukat 110 hoikkahirvenjuuret 111 hoikkahopeahanhikki 62, 132 hoikkahorsmat 72 hoikkakarhiainen 106 hoikkakeltto 107 hoikkaniittyheinäkaura 42 hoikkanurmikka 47, 132 hoikkarantavihvilä 35 hoikkarevonhäntä 86 hoikkarölli 41 hoikkaröllinurmikka 45 hoikkatädyke 98 hoikkavehniö 44 hoikkavilla 40 hoikkavoikukka 123

Checklist of the vascular plants of Finland

hoikkaängelmä 53 hollanninpunaherukka 53, 133 hollanninsuolayrtti 88 hopeahanhikkiryhmä 132 hopeaheinä 44 hopeaheinät 44 hopeahärkki 83 hopeajuola 45 hopeakilpiruoho 75 hopealyhtykoiso 96 hopeamaltsa 87 hopeamaruna 105 hopeapensaat 65 hopeapensaskasvit 65 hopeapoppeli 68 hopearikko 54 hopeasalava 68 hopeatoppo 46 hopeatyrni 65 hopeavaahtera 74 hopeavuohenpolvi 84 horkkakatkero 92 horsmakasvit 72 horsmat 72 hortensiakasvit 89 hortensiat 89 hostinsara 37 hugonvoikukka 123 huhtahanhikki 62 huhtakurjenpolvi 72 huiskavita 30 huiskunauhukset 112 huiskunauhus 112 huisku-unikot 50 hukanputket 115 hukanputki 115 hukanukonhattu 50 hukkakaura 42 hukkariisi 46 hukkariisit 46 hullukaali 95 hullukaalit 95 hulluruohot 95 humala 65 humalanvieras 95 humalat 65 hunajakukat 94 huopakilpiruoho 75 huopaohdake 107 huoparuusukaunokki 111 huopavoikeltano 120 huopavoikeltanot 120 huppupaloyrtit 101 huppu-ukonhattu 50 hurmakevätleinikki 124 hurmeunikko 50 hurtanmintut 101 hurtansalokeltano 118 huulikukkaiskasvit 99 huuliokasvit 99 huuliot 99 hybridikoivu 66 hybridileppä 66 hyvänheikinsavikka 87 hyötykaalit 76 hyötypavut 58 häilykevätleinikki 127 hämeenkevätleinikki 125

hämeenkylmänkukka 52 hämeenkäenleinikki 128 hämyhelokki 73 hämykevätleinikki 124 hämykäenleinikki 128 hämähäkkikukat 75 hämähäkkikukkakasvit 75 häntäheinä 44 häntäheinät 44 häntänadat 49 härkit 83 härkylät 28 härkäpapu 59 härkäpavunnäive 103 härmepohjankeltano 118 härmäkannusruoho 97 härmäpaju 69 häränkukat 106 häränkukka 106 häränpäähierakka 81 häränsilmä 110 häränsilmät 110 hörtsö 87 hörtsöt 87 höröjäsenruoho 85 höyhenheinät 48

I

idänharmio 76 idänharso 84 idänhierakka 81 idänhietaneilikka 83 idänhopeapensas 65 idänhärkki 83 idänhärmäpaju 69 idänimarre 26 idänkakaliat 111 idänkalvaspaju 69 idänkanukka 89, 130 idänkarhiainen 106 idänkattara 43 idänkellukka 61 idänkenttätyräkki 71 idänketomaruna 105 idänkeulankärki 58 idänkevätleinikki 125 idänkirveli 116, 130 idänkissanhäntä 71 idänkukonkannus 51 idänkurho 106 idänkurjenpolvi 72 idänkynsimö 77 idänkynttilätulikukka 99 idänmaruna 106 idänmasmalo 55 idänmiekkalilja 33 idännoroleinikki 52, 132 idännukki 90 idännurmiajuruoho 102 idännurmikaunokki 106 idänohra 46 idänotakilokki 88 idänpernaruoho 79 idänpihtihanhio 64 idänpiukkasara 37 idänpukinparta 113 idänpunaherukka 53, 133 idänrantavihvilä 35

153 idänrentohanhikki 63 idänruttojuuri 111 idänsara 38 idänsavikka 88 idänsavuruoho 77 idänsilkkihirssi 45 idänsinililja 34 idäntatar 80 idäntähtimö 86 idäntörökki 42 idänukonnauris 78 idänukonpalko 76 idänukonputki 116 idänunikko 50 idänvaivaisvehnä 45 idänverijuuri 59 idänvillakko 112 idänvirpiangervo 65 iharuusu 64 ihmekukat 89 ihmekukkakasvit 89 iisopit 100 iisoppi 100 iisot 99 ikikullat 111 ikikulta 111 ikikuuruoho 78 ikitähkät 80 ikiviuhkot 80 ilkkukevätleinikki 125 illakot 78 ilmikevätleinikki 125 ilmikäenleinikki 128 ilta-ailakki 85 iltahelokki 73 iltatähdikki 34 iltavoikukka 122 ilveksensalokeltano 118 imeläkirsikka 63 imeläkurjenherne 55 imikät 94 imukärhivilliviini 55 inarinvoikukka 120 intiaaniriisi 49 intiaaniriisit 49 intianjuutti 74 intiankoirankieli 93 intianmesikkä 57 intiantankisavikka 88 irsokit 77 islanninvoikukat 121 isoaho-orvokki 67 isoalvejuuri 27, 130 isoampiaisyrtti 100 isoaraliat 115 isoaurankukka 83 isoauringonkukka 109 isoemäkki 49 isohaura 30 isohelmikkä 46 isohelokki 73 isohierakka 81 isohietasinappi 77 isohirvenjuuri 110 isohopeahanhikki 62, 132 isohukanputki 115 isohärmäkannusruoho 97 isokarpalo 92 isokaunosilmä 107

154 isokeltanarsissi 34 isoketosilmäruoho 102 isokevättähti 35 isokilokki 89 isokissankäpälä 105 isokissanminttu 101 isokonnantatar 80 isokrassi 78 isokultakakkara 107 isokynsimö 77 isokyynelsalava 69 isokäenrieska 31 isokärsämö 104 isokäärmeenkieli 26 isoköynnöskrassi 75 isolaukku 103 isolehtilehmus 75 isoleijonankita 96 isoliljat 31 isolimaska 29 isolimaskat 29 isolinnunruoho 59 isolumme 29, 132 isolummeryhmä 132 isolyhtykukka 95 isomaite 57 isomaksaruoho 54 isomaltsa 87 isomasmalo 55 isomeriluikka 40 isomesikkä 57 isonadat 48 isoniittyhumala 101 isonoidanlukot 26 isonokkonen 65 isonukki 90 iso-olkikukat 114 iso-olkikukka 114 iso-orapihlaja 61 iso-osmankäämi 35 isopalpakko 35, 133 isopellavat 71 isopellavatankio 76 isopeltokorte 25 isopetuniat 96 isopihatatar 81, 132 isopiisku 112 isopukinjuuri 117 isopukinparta 113 isopäivänkakkara 110 isorantamatara 92 isorikko 54 isoritarinkannus 51 isorusokki 106 isoruusunätkelmä 56 isoräpelö 42 isorölli 41 isosappi 92 isosappiruohot 133 isosauramo 107 isosilkkikukka 72 isosilmäruoho 102 isosiniheinä 47 isosinivalvatti 110 isosolmuvihvilä 36 isosorsanputki 117 isosorsimo 45 isosudenporkkana 115 isosuohorsma 73

Suomen putkilokasvien luettelo

isosädekallioinen 108 isotaarna 40 isotakiainen 105 isotalvikki 91 isotalvio 93 isotunturikoivu 66 isotuomipihlaja 60 isotähtiputki 115 isotöyhtöangervo 61 isoulpukka 29 isovalkolatva 105 isovesiherne 99 isovesikrassi 79 isovesirikko 67 isovesitähti 96 isoviherpantaheinä 48 isovuohenjuuri 108 isovuohennokka 101 isovuohenpolvet 84 isovuokot 51 italianmiekkalilja 33 italianpantaheinä 48 italianraiheinä 46 italianrasti 93 italiansenna 58 italiansuopayrtti 84 italiantalventähti 51 itulimaska 29, 131 itunata 45, 131 iturikko 54 itusipulinurmikka 47 itutunturinurmikka 47 itäamerikanhelosäde 114 itämaittenkohokki 85 itämerenkastikka 43 itämerenlaukkaneilikka 80 itämerensara 37 itämerenvoikukka 122 itävallansauramo 107 itävallantädyke 98

J

jaakonvillakko 110 jalavakasvit 65 jalavat 65 jalkasara 38 jaloakileija 51 jaloangervot 53 jalohortensia 89 jalokello 104 jalokellot 104 jalokiurunkannus 49 jalokärsämö 104 jaloluumupuu 63 jalominttu 101 jalopähkinäkasvit 66 jalopähkinät 66 jalopähkämö 100 jalosauramo 107 japaninakileija 51 japaninangervo 65 japaninhanhikki 62 japaninhappomarja 50 japaninhortensia 89 japaninjalopähkinä 66 japaninkananhirssi 44 japaninkattara 43 japaninkelasköynnös 67

japaninkellukka 61 japaninkuunlilja 34 japaninköynnösruusu 64 japaninmarjakuusi 28 japaninmarjaomenapuu 62 japaninnukula 100 japaninpihta 28 japaninruttojuuri 111 japaninruusukvitteni 61 japaninsiipipähkinä 66 japaninsuoniapila 56 japanintatar 81 jasmikkeet 89 jauhoesikko 90 jauhosavikka 87, 130 jauhosavikkaryhmä 130 jemtlanninvoikukka 122 jobinkyynelheinä 43 jokapaikansara 38 jokihierakka 82 jokihukkariisi 46 jokileinikki 52 jokipaju 69 jokipalpakko 35, 133 jokirantatädyke 98 jokitankikeltano 119 jokivita 30 jonsonindurra 48 jouhiluikka 40 jouhisara 37 jouhivihvilä 36 jouhivita 30 juhannusruusu 64 juolasara 38 juolat 45 juolukka 92 juolukkapaju 69 juova-apila 59 juovakannusruoho 97 juovamaitiainen 110 juovavoikukka 121 jurmonruoholaukka 33 justuksenkevätleinikki 125 juureskaali 76 juurikkaat 87 juurtokaisla 41 juurtonurmikka 47 juurtosara 37 juutit 74 jyväsipulinurmikka 47 jyväsportulakka 89, 132 jyvätunturinurmikka 47 jäkit 47 jäkki 47 jänönapila 58 jänönhännät 46 jänönhäntä 46 jänönputket 115 jänönsalaatti 110 jänönsalokeltano 118 jänönsara 37 jänönvihma 56 järviharjasluikka 41 järvi-isorölli 41 järvikaisla 41 järvikorte 25 järvirantalemmikki 94 järvirantaluikka 40 järviruoko 47

Norrlinia 34, 2019

järvisätkin 52, 133 jäsenruohot 84 jäsenyrtit 84 jättihierakka 82 jättimesiangervo 61 jättipalsami 89 jättipoimulehti 60 jättipoppeli 68 jättiputkiryhmä 131 jättisavikka 87 jättitattaret 81 jättituija 28 jättitulikukka 99 jättiunikko 50 jättiverbena 99 jättivoikukka 123 jäyhäkevätleinikki 126 jäykkäkattara 42 jäykkänata 45, 131 jäykkäpernaruoho 79 jäykkäpitkäpalko 75 jäykkärölli 41 jääleinikki 52 jäämerentähtimö 86 jääpäivikit 89 jääränsalokeltano 118

K

kaakonhaisukeltto 107 kaakonhankakohokki 85 kaakonkirahvinkukka 114 kaakonkurmio 88 kaakonlehtoleinikki 127 kaakonmaarianheinä 46, 131 kaakonmaltsa 87 kaakonnurmikohokki 85 kaakonpernaruoho 79 kaakonpystyhanhikki 62 kaakonripsiputki 117 kaakonsalokeltano 118 kaakonsauramo 105 kaakontatar 81 kaakonvoikukka 122 kaalisinapit 77 kaalit 76 kaalivalvatti 113 kaaripeltokanankaali 76 kaaripiippo 36, 131 kaaripiipporyhmä 131 kaarisarvileukoija 78 kaarlenkäenleinikki 127 kaarlenvaltikka 103 kaarlonkevätleinikki 125 kaartovoikukka 123 kahtaissara 37 kahviherneet 56 kahvisenna 58 kaiheorvokki 68 kaihonkukat 94 kainojäkkärät 110 kainosalkoruusut 74 kainuunkevätleinikki 125 kainuunnurmihärkki 83 kainuunvoikeltano 120 kaira-ahokeltano 119 kaislasara 38 kaita-apila 58

Norrlinia 34, 2019

kaitahammaskevätleinikki 126 kaitahelokki 73 kaitakampasulka 27 kaitakevätleinikki 124 kaitalevoikukka 123 kaitamyrkkykeiso 116 kaitanurmikohokki 85 kaitapalpakko 35 kaitapihatatar 81, 132 kaitapillike 100 kaitarehuvirna 59 kaitaröyhytatar 80 kaitasiropaju 69 kaitasuolaheinä 81 kaitasuomuvoikukka 122 kaitatahmikki 90 kaitatulikukka 99 kaitavidat 30 kajaaninkevätleinikki 125 kakkaravillakko 112 kaksikkovihvilä 36 kalevanmustakeltano 119 kaliforniantuliunikko 49 kaljuelämänlanka 95 kaljuhäränsilmä 110 kaljukissankäpälä 105, 130 kaljukiviyrtti 27 kaljukoiranruusu 63, 133 kaljukultaohdake 112 kaljukultasade 56 kaljumäntykukka 91 kaljunuokkukohokki 85 kaljupajuangervo 65, 133 kaljupoimulehti 60 kaljuristimatara 92 kaljutunturihärkki 83 kaljuvarsipoimulehti 60 kalkkihaurasloikko 26 kalkki-imarre 26 kalkkitummaraunioinen 27 kallenvoikukka 123 kalliohatikka 85 kalliohaurasloikko 26 kallioimarrekasvit 28 kallioimarteet 28 kallioiset 108 kalliokannusruoho 97 kalliokeltanot 118 kallioketokeltto 108 kalliokielo 34 kalliokohokki 83 kalliokynsimö 77 kalliokäärmeenpistonyrtti 93 kalliolaukka 33 kalliomaksaruoho 55 kallionauhus 110 kalliopikkutervakko 86 kalliorikko 54 kallioruoholaukka 34 kalliosara 38 kalliosirkunjyvä 93 kalliotuhkapensas 61, 130 kalliotummaraunioinen 27 kalliovalkohanhikki 61 kalliovillakko 112 kalmiat 91 kalminlobelia 104 kalmojuuret 29

Checklist of the vascular plants of Finland

kalmojuurikasvit 29 kalvasapila 58 kalvashietalaukka 34 kalvaskallioinen 108 kalvaspaju 69 kalvaspiippo 36 kalvasrölli 41 kalvassara 38 kalvasvesiherne 99 kalvasvirna 59 kalvasärviä 55, 131 kalvosauramo 105 kalvovoikukka 121 kamomillasaunio 111 kampaharjasvehnä 41 kampamaito-ohdake 109 kampasaniaiskasvit 27 kampasarjaputki 117 kampasauramot 107 kampasulat 27 kampasulka 27 kampataurikki 107 kampavoikukka 123 kamtsatkanmaksaruoho 55 kanadankoiransilmä 108 kanadanorapihlaja 61 kanadanpiisku 112 kanadanruusu 63 kanadansinikannus 97 kanadansorsimo 45 kanadantuija 28 kanadanvehniö 44 kanadanvesirutto 30 kanadanvuokko 51 kananhirssit 44 kanankaalit 76 kanarianhelpi 47 kanelihorsma 72 kanerva 91 kanervakasvit 91 kanervat 91 kanervisara 37 kangasajuruoho 102 kangaskanerva 91 kangaskanervat 91 kangaskeltalieko 25, 130 kangaskorte 25 kangasmaitikka 103 kangasmustikka 91 kangasmäntykukka 91 kangaspaju 69, 133 kangaspolkusara 37 kangasraunikki 84 kangassarjatalvikki 91 kangassianpuolukka 91 kangasvuokko 52 kaninkeltot 105 kannaksenvoikukka 121 kannuspalsamit 89 kannusruohot 97 kansasinrevonhäntä 86 kantavillakot 112 kanukat 89 kanukkakasvit 89 kapealehtihierakka 82 kapealehtisavikka 88 kapeaosmankäämi 35 karhea-apila 59 karheahelokki 73

karheanurmikka 47 karheapillike 100 karheasappiruoho 114, 133 karhiaiset 106 karhunjuuret 117 karhunjuuri 117 karhunköynnösryhmä 130 karhunlaukka 34 karhunputket 115 karhunputki 115 karhunruohokasvit 29 karhunruohot 29 karjalanharmaaleppä 66 karjalankevätleinikki 125 karjalanminttu 101 karjalanruusu 63 karjalansyyskeltano 118 karjalanvoikukka 120 karpaattienkello 103 karsikevätleinikki 127 karstaohdakkeet 114 kartanonpunaherukka 53, 133 kartanopalsamipoppeli 68 kartanosalokeltano 118 kartioakankaali 99 kartiokohokki 85 kartiomarjakuusi 28 kartiotulikukka 99 kartiovehnä 48 karttusara 37, 130 karttusararyhmä 130 karvaharmaakynsimö 77 karvahorsma 72 karvaisokynsimö 77 karvakanadanpiisku 112 karvakeltakynsimö 77 karvakirveli 116 karvakiviyrtti 27 karvakoiranruusu 63, 133 karvakuisma 67 karvakurkut 67 karvakuusio 103 karvalehdet 49 karvalehtikasvit 49 karvamaksaruoho 55 karvamansikka 61 karvamesiheinä 46 karvamustakoiso 96 karvanuokkukohokki 85 karvanätkelmä 56 karvaorvokki 68 karvapernaruoho 79 karvapillike 100 karvarantanätkelmä 57 karvaratamo 98 karvaraunikki 84 karvarikkasinappi 79 karvaristimatara 92 karvarohtopernaruoho 79 karvarusokki 106 karvasara 37 karvaskallioinen 108 karvasputket 116 karvasyysmaitiainen 112 karvatunturihärkki 83 karvatyräruoho 84 karvayökönlehti 99 karviainen 53, 133

155 karviaiskoiso 96 kaskiahokeltano 119 kastanjaputket 115 kastikat 43 kastiljat 102 kataja 28 katajat 28 katinjuustomalva 74 katinlieko 25 katinminttu 101 katkeralinnunruoho 59 katkerasaippo 78 katkeratatar 80 katkeravesirikko 67, 131 katkeravesirikkoryhmä 131 katkerokasvit 92 katkopantaheinä 48 katkovoikukka 123 kattokattara 42 kattomehitähti 55 katveahokeltano 119 katvekevätleinikki 127 kaukasianjättiputki 116, 131 kaukasiankirahvinkukka 114 kaukasiankurjenpolvi 72 kaukasianmaksaruoho 55 kaukasianpitkäpalko 75 kaukasianrotkolemmikki 93 kaukasiansarjaputki 117 kaukasiansavikka 88 kaukasiantädyke 98 kaukasiantörmäkukka 114 kauniskäenleinikki 128 kaunokainen 106 kaunokaiset 106 kaunokevätleinikki 125 kaunokit 106 kaunokurjenmiekka 33 kaunomierokki 94 kaunosalokeltano 118 kaunosilmät 107 kaura 42 kaurakkeet 48 kauraset 48 kaurat 42 kaureet 48 kauriinkello 104 kauriot 46 kehräojakärsämö 104 kehräpeltovillakko 112 kehräraimikki 105 kehrätipsu 110 kehtoailakki 85 kehtokatkero 92 kehtokoiso 96 kehtokuusama 114 kehtopyökit 66 kehäkukat 106 keiholehdet 29 keihäsnielukukka 97 keihäsvuohennokka 101 keijunkukat 54 keijupetuniat 95 keisarinangervo 65 keisarinpikarililja 31 keisot 116 kelasköynnökset 67 kelasköynnöskasvit 67 kelloasterit 109

156 kellohunajakukka 94 kellohärkki 83 kellokanervat 91 kellokasvit 103 kellokatkero 92 kellokielo 34 kellokielot 34 kellopeipit 101 kellopeippi 101 kellosinilatva 90 kellosinililjat 34 kellot 103 kellotalvikki 91 kellukat 61 kelluskeiholehti 29 kellusojasätkin 52, 132 kelta-apila 58 kelta-apinankukka 102 kelta-aulio 74 keltahatut 111 keltahierakka 82 keltajalokärsämö 104 keltakannusruoho 97 keltakarviainen 53, 133 keltakatkero 92 keltakaunokki 106 keltakaurake 48 keltakonnanlilja 31 keltakurjenmiekka 33 keltakynsimö 77 keltakärsämö 104 keltakärsäpalko 58 keltalammikki 104 keltalehdokki 33 keltalemmikit 93 keltalieko 25, 130 keltaliekoryhmä 130 keltalinnunjalka 58 keltalupiini 57 keltamaite 57 keltamajavankaali 29 keltamaksaruoho 55 keltamatara 92 keltamo 49 keltamot 49 keltanarsissi 34 keltaneidonkannus 50 keltaneidonunikko 49 keltanivelvirna 56 keltanokitkerö 111 keltaohdake 107 keltaojakellukka 62 keltaorakaunokki 106 keltaorvokki 68 keltapeipit 100 keltapeippi 100 keltapensashanhikki 61 keltapiikkiunikko 49 keltapähkämö 102 keltapäivänlilja 33 keltaraunioyrtti 94 keltareseda 75 keltarilpiö 109 keltasara 37 keltasarviapila 59 keltasauramo 107 keltasilmät 113 keltasinappi 79 keltasormustinkukka 97

Suomen putkilokasvien luettelo

keltasuvikakkara 109 keltasääkukka 108 keltatahmayrtti 103 keltatalvikki 91 keltatatar 81 keltatörmäkukka 114 keltaunkarinvirna 59 keltavirna 59 keltavuohenkuusama 114 keltavuokko 50 keltaängelmä 53 keltiö 109 keltiöt 109 keltot 107 kelttoukonnauris 78 keltuaiskevätleinikki 127 keminkevätleinikki 125 keminmaankevätleinikki 125 keminpikkuängelmä 53 kemintaigaleinikki 129 kenraalinkäenleinikki 128 kenttäkeulankärki 58 kenttäkrassi 78 kenttäorakko 58 kenttäpiikkiputki 116 kenttätyräkki 71 kerikevätleinikki 125 keripoimulehti 60 kerirantakukka 72 kerosara 38, 130 kerosararyhmä 130 kerrosvihvilä 35 keräapila 58 kerämailanen 57 keräpääpoimulehti 60 keräpäävihvilä 36 keräsirkunjyvät 93 kerävoikeltano 119 kesimaltsa 87 keskikevätleinikki 125 kesäharso 84 kesähelttaminttu 100 kesähorkkakatkero 92 kesäkaihonkukka 94 kesäketokatkero 93 kesäkrassi 78 kesäkrassit 78 kesäkullero 53 kesäkuuruoho 78 kesäkynteli 101 kesäluhtakuusio 103 kesämaitiainen 110 kesämaksaruoho 55 kesämalva 74 kesämaruna 105 kesäpikkulaukku 103 kesäpikkusydän 49 kesäpurjo 33 kesäpäivänhattu 111 kesäruusuleinikki 50 kesäsuolukka 87 kesätupsikki 42 kesävihma 56 kesävirma 114 ketoampiaisyrtti 100 ketohaarikko 84 ketohanhikki 60 ketoharjasvehnä 41 ketohopeahanhikki 62, 132

ketohärkki 83 ketokallioinen 108 ketokatkero 93 ketokaunokki 106 ketokeltto 108 ketokurho 106 ketokylmänkukka 52 ketokäenminttu 99 ketomaruna 105 ketomasmalo 55 ketoneilikka 83 ketonoidanlukko 26 ketonukki 90 keto-orvokki 68 ketopiippo 36 ketopäivännouto 75 ketopölkkyruoho 80 ketoraunikki 84 ketoruusuruoho 114 ketosilmäruoho 102 ketosuolaheinä 81 ketotaskuruoho 79, 132 ketotuulenlento 109 ketotyräruoho 84 ketotädyke 98 ketotähkiö 47 ketovoikeltano 120 ketunhäntänata 49 ketunkello 104 ketunlieko 25 ketunlieot 25 ketunputket 117 ketunsalokeltano 118 ketunsara 38 keulankärjet 58 kevonkevätleinikki 125 kevätesikko 90 keväthanhikki 62 kevätkaihonkukka 94 kevätkakkaravillakko 112 kevätkynsimö 77 kevätleinikkiryhmä 124 kevätlinnunherne 57 kevätlinnunsilmä 54 kevätlumipisara 34 kevätpiippo 36 kevätsahrami 33 kevätsara 37 kevätsinililjat 34 kevätsyyläjuuri 98 kevättaskuruohoryhmä 131 kevättädyke 98 kevättähdet 35 kevättähtimö 86 kevätvoikukka 120 kevätvuohenjuuri 108 kidakit 96 kiehkuramalva 74 kiehkuraminttu 101 kiehkurapantaheinä 48 kiehkurasalvia 101 kiehkurasarpiot 29 kiehkurasukaheinä 47 kiehkuraärviä 55 kiekkomailanen 57 kiekkomalvat 74 kiekkosavikat 88 kiekkosavikka 88 kielikatkerot 92

Norrlinia 34, 2019

kielikämmekkä 32 kielisuolukka 87 kielivoikukka 122 kielo 34 kielot 34 kieppinivelvirna 56 kieppukevätleinikki 125 kierrevoikukka 121 kierrot 95 kiertohapsikka 31 kiertokasvit 95 kiertotatar 80 kierumatara 92 kihlanarsissi 34 kihokit 82 kihokkikasvit 82 kiilopääntunturikoivu 66 kiiltoheisi 114 kiiltoketomaruna 105 kiiltokurjenpolvi 72 kiiltomaltsa 87 kiiltomalva 74 kiiltopaju 69 kiiltopaunikot 54 kiiltopernaruoho 79 kiiltoruusu 64 kiiltosalava 69 kiiltosara 38 kiiltosädekaisla 40 kiiltotuhkapensas 61 kiiltotädyke 98 kiiltovalkku 32 kiiltovalkut 32 kiiltoängelmä 53 kiiluvita 30 kiinanasteri 106 kiinanasterit 106 kiinanpantaheinä 48 kiinanpioni 53 kiinanritarinkannus 51 kiinanruusu 74 kiirunankello 104 kiivi 90 kikkahviherne 56 kilkat 97 kilpikierrot 50 kilpikiertokasvit 50 kilpikormikki 100 kilpiruohot 75 kilpisuolaheinä 82 kilpukat 30 kilpukka 30 kilpukkakasvit 30 kilsekoiso 96 kilvekkäät 79 kimalaisorho 33 kimmelkevätleinikki 125 kirahvinkukat 114 kirjodurra 48 kirjokeltapeippi 100 kirjokevättähti 35 kirjokierto 95 kirjokohokki 85 kirjokorte 26 kirjokuunlilja 34 kirjokärsäpalko 58 kirjolemmikki 94 kirjolupiini 57 kirjonunna 94

Norrlinia 34, 2019

kirjoperhoskukka 96 kirjopikarililja 31 kirjopillike 100 kirjosalvia 101 kirjounkarinvirna 59 kirjovariksenkukka 97 kirjovirvakukka 90 kirkiruohot 32 kirppuruohot 111 kirppusara 38 kirsikkaluumupuu 63 kirsikkasorvarinpensas 67 kirsivoikukka 121 kissanhännät 71 kissankello 104 kissankidat 97 kissankita 97 kissankäpälät 105 kissanmintut 101 kitisenkevätleinikki 125 kitkeräkiurunkannus 49 kitkeröt 111 kittilänkevätleinikki 125 kiurunkannukset 49 kiurunkukat 90 kivakurkku 66 kivikesäkrassi 78 kivikkoahokeltano 119 kivikkoalvejuuri 27 kivikkokilkka 97 kivikkokurjenpolvi 72 kivikkomäkiminttu 100 kivikkotörmäkukka 114 kivikärsämö 105 kiviyrtit 27 kiviyrttikasvit 27 kleitoniat 89 kohmekevätleinikki 126 kohokit 85 kohokkikasvit 83 koiranheinä 44 koiranheinät 44 koiranheisi 114 koirankielet 93 koiranköynnökset 66 koiranputki 115 koiranruusuryhmä 133 koiranselleri 116 koiranvehniö 44 koisokasvit 95 koisokkeet 95 koivuahokeltano 119 koivuangervo 65 koivukasvit 66 koivut 66 kojootinsavikka 88, 132 kolibrinpavut 58 kolkkalyhtykoiso 96 kolmihammaskäenleinikki 129 kolmihedevesirikko 67 kolmikkokevätleinikki 127 kolmikkovihvilä 36 kolmikukkakoiso 96 kolmiliuskavoikukka 123 kolmiokakalia 111 kolmiosalokeltano 118 kolmiovoikukka 120

Checklist of the vascular plants of Finland

kolmisuippukevätleinikki 127 kolmisädetyräkki 71 komeahelokki 74 komeakuunliljat 34 komealehtoleinikki 127 komealupiini 57 komeamaksaruoho 54 komeasarviapila 59 komeasilkkikukka 72 konnanleinikki 52, 133 konnanleinikkiryhmä 133 konnanlieot 25 konnanliljat 31 konnanlimaska 29 konnanlimaskat 29 konnanmarjat 50 konnansellerit 116 konnantattaret 80 konnantädyke 98 konnanulpukka 29 konnanvihvilä 36, 131 konnanvihviläryhmä 131 konsulintupakka 95 konukevätleinikki 126 koppisiemeniset 29 korallikeijunkukka 54 korallimetsänemä 32 koreahohtokukka 110 koreakäenleinikki 127 koreakärsämö 104 korianterit 116 koripaju 69 koristearonia 60 koristeportulakka 89 koristesavikat 89 koristesavikka 89 koristetupakka 95 korivuohensilmä 109 korkeakevätleinikki 124 korkeakäenleinikki 127 kormikit 100 korosauramot 105 korpialvejuuri 27 korpi-imarre 27 korpikaisla 41 korpikastikka 43 korpinsalokeltano 118 korpinurmikka 47 korpiorvokki 68 korpipaatsama 65 korpipolkusara 37 korpisara 37 korpisorsimo 45 kortekasvit 25 kortteet 25 koruasterit 106 korukaura 42 korukevätleinikki 126 korukäenleinikki 128 korulauhio 41 koruorhot 33 korusirkunjyvät 93 korvakenätkelmä 56 korvakepoimulehti 60 korvaketunturipaju 69 korvavillakko 112 korvavoikeltano 120 kosmokset 107

kosteikkotattaret 80 kotalaukat 33 kotikataja 28 kotilokukat 101 kotilokukka 101 kotipihatatar 81, 132 kotipihlaja 65 kotkanakileija 51 kotkansiipi 27 kotkansiivet 27 kotulat 107 koukkuheinät 48 koukkuvoikukka 120 kouruvoikukka 120 krassikanankaali 76 krassit 78 krassituoksukki 105 kreetankohokki 85 kreikanrevonhäntä 86 kriikunapuu 63 kruununarsissit 34 kruunuohdakkeet 111 kruunuraimikki 105 kruunusuvikakkara 109 krysanteemi 107 krysanteemit 107 kuirimot 77 kuismakasvit 67 kuismat 67 kuituherneet 56 kujahalava 69 kujasalava 69 kujasorsimo 48 kukonharja 86 kukonharjat 86 kullero 53 kullerot 53 kulta-akileija 51 kultaemivoikukka 121 kultaesikko 90 kultahanhikki 62 kultaheinä 46 kultaheinät 46 kultahelokki 73 kultaherukka 53 kultakakkarat 107 kultakevätleinikki 124 kultakirveli 116 kultakutriasteri 109 kultakynsimö 77 kultakärsämö 104 kultamaitiainen 105 kultamaitiaiset 105 kultanauhus 110 kultaohdakkeet 112 kultapiisku 112 kultapäivännouto 75 kultarikko 54 kultarusokki 106 kultasarviapila 59 kultasateet 56 kultatyräkki 71 kultavihma 56 kultavoikukka 123 kumina 116 kuminat 116 kuntiot 97 kuolanharmaaleppä 66 kuolanmustuvapaju 69

157 kuolanpioni 53 kuopionkevätleinikki 125 kuopionkäenleinikki 128 kupulimaska 29, 131 kupuvoikukka 123 kurevoikukka 123 kurhot 106 kurjenherneet 55 kurjenjalat 61 kurjenjalka 61 kurjenkanerva 91 kurjenkanervat 91 kurjenkello 104 kurjenmiekat 33 kurjenmiekkakasvit 33 kurjennokat 71 kurjenpalpakko 35, 133 kurjenpolvet 72 kurjenpolvikasvit 71 kurjentatar 80 kurjentattaret 80 kurkku 66 kurkkukasvit 66 kurkut 66 kurmiot 88 kurmitsansara 37 kurpitsa 67 kurpitsat 67 kurtturuusu 64 kurttusaksanretikka 79 kustaanvoikukka 122 kutriasterit 109 kuulaskevätleinikki 127 kuultovatukka 64 kuultovoikukka 121 kuunliljat 34 kuuruohot 78 kuuruorapihlaja 61 kuusamakasvit 114 kuusamat 114 kuusamonahokeltano 119 kuusamonkorte 26 kuusamonnokkasara 37 kuusamonsarake 38 kuusamontaigaleinikki 129 kuusamonvoikukka 121 kuuset 28 kuusiot 103 kvinoa 88 kylmänkukat 52 kylähullukaali 95 kyläkarhiainen 106 kyläkellukka 62 kyläkevätleinikki 127 kyläkurjenpolvi 72 kylämaltsa 87 kylämalva 74 kyläneidonkieli 93 kylänurmikka 47 kyläpiharatamo 98 kyläsavikka 88 kyläsirkunjyvä 93 kylätylppöhierakka 82 kymenkäenleinikki 128 kynsilaukka 33 kynsimökrassi 78 kynsimöt 77 kynsivoikukka 121 kynsiyrtit 84

158 kyntelit 101 kynttilätulikukka 98 kynäjalava 65 kypärävoikukka 121 kyynahokeltano 119 kyynelheinät 43 kyynelhirssit 44 kyynelsalava 69 kyyntähkät 47 kyyrykeltamaite 57 käenkaali 67 käenkaalikasvit 67 käenkaalit 67 käenkukat 84 käenleinikkiryhmä 127 käenmintut 99 käenrieskat 31 käensalokeltano 118 käentulikukka 99 kähäräliesu 26 kähäräminttu 101 kämmekkäkasvit 31 käpylatvat 111 kärhöt 51 kärpänahokeltano 119 kärpäskohokki 85 kärsäkoiso 96 kärsämöt 104 kärsänenätti 79 kärsäpalot 58 käyräsara 37 kääntövoikukka 123 kääpiöendiivi 107 kääpiökaunokki 106 kääpiölauhio 41 kääpiöohra 46 kääpiöpaju 68 kääpiöpoimulehti 60 kääpiöputket 115 kääpiösamettikukka 113 kääpiösorvarinpensas 67 kääpiötuulenlento 109 käärmeenkielet 26 käärmeenkielikasvit 26 käärmeenlaukka 34 käärmeenpistonyrtit 93 käärmekevätleinikki 126 köynnöshumalat 65 köynnöskrassikasvit 75 köynnöskrassit 75 köynnöspinaatit 88 köynnöspinaatti 88 köynnöstattaret 80

L

laakerikasvit 29 laakeripoppeli 68 laaksoarho 84 laavaröyhytatar 80 lahnanruohokasvit 25 lahnanruohot 25 laidunkarstaohdake 114 laidunpoimulehti 60 laikkuköynnökset 90 laikkuköynnöskasvit 90 laikkumailanen 57 laikkuvoikukat 122 laikkuvoikukka 122

Suomen putkilokasvien luettelo

lainevoikukka 123 lakka 64 lakkanokka­sinappi 77 lammikit 104 lammikki 104 lamminlehtoleinikki 127 lamoherukka 53 lamokilokkiryhmä 89, 133 lamopinaatit 89 lamopinaatti 89 lamosolmuvihvilä 36 lampaannata 45, 131 lampaannataryhmä 131 lamparevesikuusi 97 lankakevätleinikki 127 lankaraunikit 84 lankavita 30 lanttikevätleinikki 125 lanttu 76 lapahierakka 82 lapapihlajat 60 lapapurho 117 lapapurhot 117 lapavidat 30 lapinalppiruusu 91 lapinesikko 90 lapinhilpi 42 lapinhilvet 42 lapinkastikka 43 lapinkataja 28 lapinkaurake 48 lapinkevätleinikki 124 lapinkissankello 104 lapinkuusio 103 lapinkynsimö 77 lapinkämmekkä 32 lapinlauha 48 lapinleinikki 51 lapinlemmikki 94 lapinlinnunsilmä 54 lapinmaarianheinä 46, 131 lapinmetsämänty 28 lapinneilikka 83 lapinnokkonen 65 lapinnätä 83 lapinorvokki 67 lapinpikkulaukku 103 lapinpunaherukka 53, 133 lapinrantavihvilä 35 lapinsara 37 lapinsilmäruoho 102 lapinsuohorsma 73 lapinsuolaheinä 82 lapintankikeltano 119 lapinuuvana 90 lapinvehniö 44 lapinvesitähti 97 lapinvuokot 61 lapiosalokeltano 118 larsinkäenleinikki 128 laskospoimulehti 60 lattakattarat 43 lauhat 44 lauhiot 41 laukat 33 laukkakilvekäs 79 laukkamaltsa 87, 130 laukkamaltsaryhmä 130 laukkaneilikat 80

laukkataskuruoho 78 laukut 103 laurinkäenleinikki 128 laventelit 100 lehdokit 33 lehmukset 75 lehokäenleinikki 128 lehtikuuset 28 lehtirikot 54 lehtoakileija 51 lehtoarho 84 lehtoasteri 109 lehtoesikko 90 lehtohorsma 73 lehtoimikkä 94 lehtokarvasputki 116 lehtokattara 43 lehtokielo 34 lehtokorte 26 lehtokuusama 114 lehtokäenleinikki 128 lehtolaukka 33 lehtoleinikkiryhmä 127 lehtolitukka 76 lehtomaitikka 103 lehtomatara 92 lehtomäkiminttu 100 lehtonata 48 lehtoneidonvaippa 32 lehtonoidanlukko 26 lehtonokkonen 65 lehtonurmikka 47 lehtonäsiä 75 lehto-orvokki 68 lehtopalsami 89 lehtopunaherukka 53, 133 lehtopyökki 66 lehtopähkämö 102 lehtosaarni 96 lehtosalokeltano 118 lehtosalvia 101 lehtosara 38 lehtosinijuuri 71 lehtosinilatva 90 lehtosinivuokko 51 lehtosudenmarja 31 lehtotakiainen 105 lehtotaponlehti 29 lehtotesma 47 lehtotikankontti 31 lehtotuomi 63 lehtotähtimö 86 lehtoukonhattu 50 lehtovatukka 64 lehtovillakko 112 lehtovirmajuuri 115 lehtovoikukka 121 lehtovuohenputki 115 lehtoängelmä 53 lehvävoikukka 121 leijavatukka 64 leijonankidat 96 leimut 90 leinikit 52 leinikkikasvit 50 leipäruis 48 leipävehnä 48 leivonkannukset 49 lemmikit 94

Norrlinia 34, 2019

lemmikkikasvit 93 lepät 66 leskenlehdet 113 leskenlehti 113 lettisorsimot 45 lettohernesara 38 lettokirkiruoho 32 lettomähkä 25 lettonuppisara 37, 130 lettopaju 69 lettorikko 54 lettosara 37 lettotähtimö 86 lettovilla 41 leukoijat 78 leukuvoikukka 121 leveäkreikanrevonhäntä 86 leveäosmankäämi 35 leveävoikukka 123 leväkkö 30 leväkkökasvit 30 leväköt 30 liejupahaputki 117 liejusuolayrtti 88 liejutädyke 98 liekokasvit 25 liekovarpio 91 liekovarpiot 91 liereäsara 37 liesu 26 liesut 26 lietetatar 80 liettuankohokki 85 liila-asteri 113, 133 liilakylmänkukka 52 liippakevätleinikki 124 liiria 33 liiriakasvit 33 liiriat 33 likusterisyreeni 96 liljakasvit 31 liljat 31 lillukka 64 limipihlajat 62 linnénkevätleinikki 124 linnunjalat 58 linnunjalkavoikukka 122 linnunkaali 110 linnunkaalit 110 linnunkeltiö 109 linnunnokat 78 linnunnokka 78 linnunpesäjuuri 32 linnunruohokasvit 59 linnunruohot 59 linnunsilmät 54 linssi 59 linssivirna 59 liperi 116 liperit 116 litteäkaisla 36 litteäkattara 43 litteänurmikka 47 litteävita 30 litukat 76 litulaukat 75 litulaukka 75 lituruohot 75 litutilli 77

Norrlinia 34, 2019

litutillit 77 liuskaelämänlanka 95 liuskahanhikkiryhmä 132 liuskahelokki 73 liuskahopeahanhikki 62, 132 liuskahäränsilmä 110 liuskakaalivalvatti 113 liuskakiurunkukka 90 liuskakoiso 96 liuskakurjenpolvi 72 liuskakämmekät 31 liuskalääte 112 liuskamaltsa 87 liuskamelonit 66 liuskamerisinappi 76 liuskapeippi 100 liuskaratamo 97 liuska­raunioinen 27 liuskasavikat 87 liuskavaleangervo 54 liuskavatukka 64 liuskaverbenat 99 liuskavillakko 110 liuskiot 49 lobeliat 104 lohjanvoikukka 120 loikkokasvit 26 loikot 26 loimukevätleinikki 126 loistokevätesikko 90 loistokevätleinikki 126 loistokäenleinikki 128 loistokärhöt 51 loistoperhoskukka 96 loistopeurankello 104 loistosalkoruusut 74 loistosalvia 101 loistosiida 74 loistotädyke 98 lokinvoikukka 123 lomakäenleinikki 128 louhikalliokeltano 118 lounaankäenleinikki 128 lounaantankikeltano 119 luhtakastikka 43 luhtakuusio 103 luhtakämmekkä 32 luhtalemmikki 94 luhtalitukka 76 luhtamatara 92 luhtaorvokki 68 luhtarantayrtti 100 luhtarentukka 51 luhtarölli 41 luhtasara 38 luhtasuoputki 117 luhtatädyke 98 luhtatähtimö 86 luhtavilla 40 luhtavirmajuuri 115 luhtavoikukat 121 luhtavuohennokka 101 lujakevätleinikki 125 lumetaigaleinikki 129 lumihaarikko 84 lumihärkki 84 lumijäkkärä 111 lumikellot 34

Checklist of the vascular plants of Finland

lumikynsimö 77 lumileinikki 52 lumimarjat 115 luminurmikka 47 lumipisarat 34 lumirikko 54 lumivillapaju 69 lummekasvit 29 lumokäenleinikki 127 lumovalkut 31 lumpeet 29 luohot 42 luotosorsimo 48 lupiinit 57 lupikat 48 luppiot 64 luput 63 lusikkarevonhäntä 86 lusikkatatar 81 lutukat 76 lutukka 76 luumupuu 63 luutakattara 43 lyhtykoisot 96 lyhtykukat 95 lyhytterähärkki 83 lyijyahokeltano 119 lyijykukkakasvit 80 lymykäenleinikki 127 lyydianmaksaruoho 55 lähdehetekaali 89 lähdeluhtalemmikki 94 lähdesara 38 lähdetähtimö 85 lähteikköpoimulehti 60 lähteikkösuolaheinä 81 lännenarnikki 105 lännendouglaskuusi 28 lännenhanhikki 62 lännenheisiangervo 62 lännenheliotrooppi 94 lännenhopeapensas 65 lännenhorsma 72, 131 lännenisomaksaruoho 54 lännenjasmike 89 lännenkananhirssi 44, 131 lännenkannukset 49 lännenkannus 49 lännenkanukka 89, 130 lännenkeltalemmikki 93 lännenkenttätyräkki 71 lännenketunputki 117 lännenkevätleinikki 124 lännenkoiranheinä 44 lännenkonnanmarja 50 lännenkuntio 97 lännenmaarianheinä 46, 131 lännenmahonia 50 lännenmaltsa 87 lännenmerisinappi 76 lännennurmikaunokki 106 lännenpajuangervo 65, 133 lännenpalsami 89 lännenpitkäpalko 75 lännenpiukkasara 37 lännenpunaherukka 53, 133 lännenrantalemmikki 94 lännenratamo 98

lännenrentohanhikki 63 lännenrohtonukula 100 lännenrusokki 106 lännensorsimo 45 lännensuolasänkiö 103 lännenvesiherne 99 lännenvillakko 112 lännenvoikukat 122 länsipohjanvoikukka 121 lääte 112

M

maa-apila 59 maa-artisokka 109 maahumala 100 maahumalat 100 maakastanjaputki 115 maapähkinä 55 maapähkinät 55 maarianheinät 46 maariankello 104 maariankämmekkä 32 maarianohdake 112 maarianohdakkeet 112 maarianverijuuri 59 mahoniat 50 mailahelokki 73 mailahelpi 47 mailaset 57 maissi 49 maissit 49 maitikat 103 maitohorsma 72 maitohorsmat 72 maitokello 104 maito-ohdakkeet 109 maitovalvatit 113 maitteet 57 majavankaalit 29 makedonianmänty 28 maksa-ahokeltano 119 maksaruohokasvit 54 mali 105 malkolmiat 78 malopit 74 maltankaunokki 106 maltsat 87 malvakasvit 74 malvat 74 mammuttiheinä 47 mansikat 61 mansikkakoiso 96 mantsurianjalopähkinä 66 maratit 92 marianruusu 64 marjakohokki 85 marjakoisot 96 marjakuuset 28 marjakuusikasvit 28 marjaomenapensas 62 marjaomenapuu 62 marjapihlonia 65 marjasavikka 87 marjatuomipihlaja 60 marjaviikunat 65 marmorimehitähti 55 marokonjäsenyrtti 84 marokonkannusruoho 97

159 marokonkidakki 96 marokonsauramo 105 marokonsoreahierakka 82 marokontulikukka 99 marunat 105 marunatuoksukki 105 masmalo 55 masmalot 55 matalakuisma 67 matalanurmikka 47, 132 matalaröllinurmikka 45 matarakasvit 92 matarat 92 matariot 92 matsukkikasvit 102 mattakäenleinikki 128 mattorikko 54 mattovarvasheinä 44 maurinkiiltomalva 74 maustefenkoli 116 maustefenkolit 116 maustekirveli 115 maustekorianteri 116 maustekumina 116 maustemeirami 101 maustepersilja 117 maustepiparjuuri 76 mausteselleri 115 maustesellerit 115 maustetilli 115 maustetillit 115 mehikilokit 89 mehiparrat 54 mehisavikat 88 mehitähdet 55 mehusitruuna 74 meiramit 101 meksikonelämänlanka 95 meksikonhierakka 82 meksikonkeltahattu 111 meksikonrevonhäntä 86 meksikonsinitähtönen 105 melissat 101 meloni 66 merenrantavieras 95 meriajokas 30 meriapila 59 meriasteri 113 meriasterit 113 merihaarikko 84 merihapsikka 31 merihaura 30 meri-isorölli 41 merijuola 45 merijuurikas 87 merikaalit 77 merikaisla 36 merikastikka 43 merikeltamaite 57 meriketohanhikki 60 merikohokki 85 merilettotähtimö 86 meriluhtalemmikki 94 meriluikka 40 merimalkolmia 78 merimaltsa 87 merimaruna 106 merinäkinruoho 30 merinätkelmä 56

160 meriohra 46 meriotakilokki 88 meripeltovalvatti 113 meripoimuhierakka 81 meripujo 106 merirannikki 90 merirantalemmikki 94 merirantaluikka 40 merirantaputki 116 merirantatädyke 98 meriratamo 98 merisara 37 merisaunio 113 merisinapit 76 merisinappi 76 merisolmukki 85 merisukaheinä 47 merisuolake 30 merisyysmaitiainen 112 merisätkin 52, 133 merisätkinryhmä 133 meritatar 81 merivesiminttu 101 merivihvilä 36 merivirmajuuri 115 merivita 30 merivoikukka 122 meriväinönputki 115 mesiangervo 61 mesiheinät 46 mesikämmekkä 32 mesikämmekät 32 mesikät 57 mesilillukka 64 mesimarja 64 mesipaju 69 mesisinapit 79 mesivadelma 64 mesopotamianhammas­ hierakka 81 metsonsalokeltano 118 metsäalvejuuri 27 metsäapila 58 metsähaapa 68 metsähieskoivu 66 metsäimarre 26 metsäkastikka 43 metsäkataja 28 metsäketunlieko 25 metsäkissankello 104 metsäkorte 26 metsäkultapiisku 112 metsäkurjenpolvi 72 metsäkuusi 28 metsäkäenkaali 67 metsälauha 42 metsälauhat 42 metsälehmus 75 metsälitukka 76 metsämaarianheinä 46 metsämaitikka 103 metsämänty 28 metsänemä 32 metsänemät 32 metsänätkelmä 57 metsäomenapuu 62 metsäoravanmarja 34 metsäorvokki 68 metsäraita 69

Suomen putkilokasvien luettelo

metsäriidenlieko 25 metsäruusu 63 metsätammi 66 metsätulppaani 31 metsätyräkki 71 metsätähti 90 metsätähtimö 86 metsävaahtera 74 metsävirvilä 56 metsävuokot 50 meänvoikukka 122 miehenkämmekkä 33 miekkaliljat 33 miekkavalkku 31 miekkavihvilä 36 mielikinsalokeltano 118 mielonvoikukka 123 mierokit 94 mietotatar 81 mintut 101 mirrinkidat 97 mirrinminttu 101 missourinsavikka 87, 130 misteli 80 mistelit 80 mongolianmaksaruoho 55 mongolianpikkuvaahtera 74 mongoliansavikka 87 mooseksenpalavapensas 74 morsingot 78 morsiusangervo 65 morsiusharso 84 moskiittokukat 73 moskiittokukka 73 muikio 110 muikiot 110 mukulabegonia 67 mukulakaislat 36 mukulakirveli 116, 130 mukulakirveliryhmä 130 mukulaleinikit 51 mukulaleinikki 51 mukulamaksaruohot 54 mukulaniittyheinäkaura 42 mukulanätkelmä 57 mukulapaloyrtti 101 mukulavalkut 32 mulperikasvit 65 munakoiso 96 munkit 104 munkkineilikka 83 munuaiskäenleinikki 128 munuaispoimulehti 60 muonionkevätleinikki 125 muratinnäive 103 muratit 115 murattitädyke 98 murattivillakko 108 murattivillakot 108 murosavikat 87 musta-apila 59 musta-aronia 60 mustaherukka 53 mustajuuri 112 mustakaunokki 106 mustakeltanot 118 mustakoiranköynnös 66 mustakoiso 96 mustakonnanmarja 50

mustakuusama 114 mustalinnunherne 57 mustamarjakanukka 89 mustamarjaorapihlaja 61 mustamarjatuhkapensas 61 mustapoppeli 68 mustasalokeltano 118 mustasara 37 mustaselja 114 mustasinappi 76 mustatäplävirna 59 mustavariksenmarja 91 mustavatukka 64 mustekevätleinikki 124 mustikka 91 mustuvapaju 69 mutahierakka 82 mutaluikka 40 mutasara 37 mutayrtit 98 mutayrtti 98 mutkatädyke 98 muukalaistädyke 98 muukalaisvirna 59 muurain 64 muuriyrtit 65 mykerömaksaruoho 54 mykerömunkit 104 mykeröneilikka 83 mykerösara 37 mykerösavikka 87 mykerövihvilä 36 myllykattara 43 myllymalva 74 myllypukinvehnä 41 myllyruisvirna 59 myrkkykatko 116 myrkkykatkot 116 myrkkykeiso 116 myrkkykirveli 116 myrkkyliljakasvit 31 myrkkyliljat 31 myrkkyraiheinä 46 myskiapinankukka 102 myskikoiso 96 myskikurjennokka 72 myskimalva 74 myyränahokeltano 119 myyränporras 27 myyränportaat 27 myötäsuomuvoikukka 122 mähkä 25 mähkäkasvit 25 mähkät 25 mäkiapila 58 mäkiarho 83 mäkihorsma 72 mäkihärkki 83 mäkikattara 43 mäkikaura 42 mäkikaurat 42 mäkikuisma 67 mäkikärsämö 104 mäkileinikki 52 mäkilemmikki 94 mäkilitukka 76 mäkiluste 42 mäkimeirami 101 mäkimintut 100

Norrlinia 34, 2019

mäkiorvokki 68 mäkipiippo 36 mäkirikko 54 mäkitervakko 86 mäkivirvilä 56 mäkivoikeltano 120 mäkivoikukat 121 männyt 28 mäntykasvit 28 mäntykukat 91 mätäsansikka 62 mätäshelmikkä 46 mätäshopeaheinä 44 mätäsrikko 54 mätässara 37 mätästädyke 98 mätäsvoikukka 120 mäyränsalokeltano 118 mökinihmekukka 89 mökinpajuangervo 65, 133 mökinruusu 63

N

nahkanoidanlukot 26 nahkeapoimulehti 60 napakellohärkki 83 napanokisara 37 napapaju 69 naperovoikukka 120 nappikotula 107 nappimatario 92 nappiolkikukat 109 narrivoikukka 123 narsissikasvit 33 narsissit 34 naskalinädät 83 natasorsimo 48 nauhakevätleinikki 125 nauhaverihirssi 44 nauhavita 30 nauris 76 nauvonkevätleinikki 127 neidonkannukset 50 neidonkengät 31 neidonkenkä 31 neidonkielet 93 neidonkieli 93 neidonlumpeet 29 neidonpeilit 104 neidonruusu 63 neidontatar 81 neidonunikot 49 neidonvaipat 32 neidot 52 neilikat 83 neilliat 62 neitoangervo 65 nelilehtivesikuusi 97 nenätit 79 neulasalokeltano 118 neulasrantakukka 72 neuliot 90 neuvoksenruusu 64 nevaimarre 27 nielukukat 97 niittyaitovirna 59 niittyheinäkaura 42 niittyhirvenputki 117

Norrlinia 34, 2019

niittyhumala 101 niittyhumalat 101 niittyisolaukku 103 niittyjuola 45 niittykarhunputki 115 niittykattara 43 niittykeltamaite 57 niittykissankello 104 niittykoiranheinä 44 niittykullero 53 niittykäenkukka 84 niittylauhat 44 niittylaukkaneilikka 80 niittyleinikki 52, 132 niittyleinikkiryhmä 132 niittyluhtalitukka 77 niittymaarianheinä 46, 131 niittymesiangervo 61 niittynoidanlukot 26 niittynurmikka 47, 132 niittynurmikkaryhmä 132 niittynätkelmä 57 niittypikkuängelmä 53 niittypuna-apila 58 niittypunanata 45, 131 niittypurtojuuri 115 niittyräpelö 42 niittysalvia 101 niittysuolaheinä 81 niittyvoikeltano 119 niittyvoikukat 121 niittyvoikukka 121 nirhaotavalvatti 113 nirkkokevätleinikki 124 niveltattaret 81 nivelvirnat 56 niverävaahtera 74 noidanlukot 26 nokisara 37 nokkakarvakurkku 67 nokkasara 37 nokkasinapit 77 nokkavoikukka 120 nokkoset 65 nokkoskasvit 65 nokkosverbena 99 norjanangervo 65 norjanarho 83 norjanjäkkärä 111 noroleinikki 52, 132 noropallokaisla 41 noropunatähkä 110 norotunturipaju 69 norotädyke 98 norrlininvoikeltano 119 norsunheinät 47 notkea-apila 58 notkeanäkinruoho 30 noudokit 75 nuijahelpi 47 nuijasaksanretikka 79 nukit 90 nukka-apila 59 nukkahorsma 73 nukkahulluruoho 95 nukkahärkki 83 nukkajäkkärät 105 nukkakuisma 67 nukkapähkämö 102

161

Checklist of the vascular plants of Finland

nukkavoikukka 121 nukkekurtturuusu 64 nukkeruusu 64 nukulat 100 nummikellokanerva 91 nummikuusio 103 nummilieko 25, 130 nummilinnunruoho 59 nummimatara 92 nummisilmäruoho 102 nummivirna 59 nunnat 94 nuokkuampiaisyrtti 100 nuokkuesikko 90 nuokkuhelmikkä 46 nuokkukarhiainen 106 nuokkukattara 42 nuokkukohokki 85 nuokkukotareseda 75 nuokkulauhat 48 nuokkulilja 31 nuokkuliuskio 49 nuokkuluppio 64 nuokkurikko 54 nuokkurusokki 106 nuokkutalvikit 91 nuokkutalvikki 91 nuokkutähdikki 34 nuolimaite 57 nuoliorvokki 68 nuolivoikukka 121 nuottaruoho 104 nuppikevätleinikki 126 nuppiluikat 41 nuppiputket 116 nuppisararyhmä 130 nurmiajuruoho 102 nurmihärkki 83 nurmikat 47 nurmikaunokainen 106 nurmikaunokki 106 nurmikevätleinikki 124 nurmikohokki 85 nurmikoiranheinä 44 nurmikonnantatar 80 nurmikrassi 78 nurmikäenkaali 67 nurmilauha 44 nurmilaukka 33 nurmimailanen 57 nurminata 48 nurmipiippo 36 nurmipuntarpää 42 nurmirainata 46 nurmirölli 41 nurmisuolaheinä 81 nurmitädyke 98 nurmitähkiö 47 nurmiukonnauris 78 nurmivieras 95 nurmivihvilä 36 nyhäkäenleinikki 127 nyppypoimulehti 60 nystykarviainen 53, 133 nystymuukalaistädyke 98 nystynurmimailanen 57 nystyportulakka 89, 132 nystysilmäruoho 102 nystyvillapaju 69

nyylähaarikko 84 nyyläheinät 45 nyyrikinsalokeltano 118 nyytikät 44 näiveet 103 näivekasvit 102 näkinlumme 29, 132 näkinruohot 30 närvänät 64 näsiä 75 näsiäkasvit 75 näsiät 75 nätkelmät 56 nätkelmävirna 59 nölliäisenvihvilä 36, 131

O

ohdakkeet 107 ohotanlaukka 33 ohra 46 ohraruoho 79 ohraruohot 79 ohrat 46 oikopeltokanankaali 76 oikosarvileinikki 51 oikovesirikko 67, 131 oivakevätleinikki 126 ojakaali 72 ojakellukka 61 ojakurjenpolvi 72 ojakärsämö 104 ojaleinikki 52 ojapalpakko 35, 133 ojasolmuvihvilä 36 ojasorsimo 45 ojasätkin 52, 132 ojasätkinryhmä 132 ojatädyke 98 ojavesitähti 97 ojavillakko 110 okahulluruoho 95 okakruunuohdake 111 okakuusi 28 okaruusu 64 oleanterikasvit 93 oliivipuukasvit 96 ollinkäenleinikki 128 omenaminttu 101 omenapuut 62 omenaruusu 64 ontervio 78 onterviot 78 oopiumiunikko 50 opaalivoikukka 123 orakot 58 oranssivoikeltano 119 orapaatsama 65 orapihlajat 61 oratuomi 63 oravanhäntänata 49 oravanmarja 34 oravanmarjat 34 orjanruusuryhmä 133 ormio 26 ormiokasvit 26 ormiot 26 orvokit 67 orvokkikasvit 67

orvontädyke 98 osmankäämikasvit 35 osmankäämit 35 ostenfeldinvoikukka 120 otahaura 31 otahoikkavehniö 44 otahämähäkkikukka 75 otakilokit 88 otakirahvinkukka 114 otalieot 25 otarustoruoho 86 otasiida 74 otasilmäruoho 102 otasukapää 44 otavalvatti 113 otavita 30 otsonsalokeltano 118 oudanmustuvapaju 69

P

paasihanhikki 62, 132 paasirikko 54 paatsamakasvit 65 pahaputket 117 pahta-ailakki 85 pahtahanhikki 62, 132 pahtahanhikkiryhmä 132 pahtahietaorvokki 68 pahtaketokeltto 108 pahtanurmikka 47 pahtarikko 54 paimenmatara 92 pajuangervoryhmä 133 pajuasteri 113, 133 pajukasvit 68 pajut 68 palavapensaat 74 palavarakkaus 84 palettisalokeltano 118 palikkamailanen 57 paljassiemeniset 28 palleimarteet 27 pallepikkuluppu 63 pallepähkämöt 100 pallerokiurunkukka 90 pallerokämmekät 33 palleropalpakko 35 palletaskuruohot 78 pallevoikukka 122 pallokaislat 41 pallomehiparta 54 pallonokkonen 65 pallo-ohdakkeet 108 pallosaksanretikka 79 pallosara 37 palmukasvit 35 palomaitohorsma 72 palpakot 35 palsamikasvit 89 palsamipihta 28 palsamipoppeli 68 palsamit 89 palsternakat 117 palsternakka 117 paltamonkevätleinikki 126 palturitupakka 95 pantaheinät 48 papelorikko 54

162 papilliportulakka 89, 132 paprika 95 paprikat 95 parihanhikit 60 parimasmalo 55 paripihlajat 65 parsa 34 parsakasvit 34 parsat 34 partahentopoimulehti 60 partakatkerot 92 partakaura 42 partakeltasilmä 113 partaohra 46 parvitulppaani 31 patamunakoiso 96 patjarikko 54 patukkasara 37 paulinkevätleinikki 126 paunikko 54 paunikot 54 pavut 58 pehmytkeltto 107 pehmytkurjenpolvi 72 pehmytmesiheinä 46 pehmytpillike 100 peijahelokki 73 peijakäenleinikki 128 peijavillakot 110 peikonkakkara 111 peikonkakkarat 111 peikonsalokeltano 118 peikonvoikukka 123 peipit 100 peiponahokeltano 119 peiponmaksaruoho 55 peitsitaigaleinikki 129 peitsivoikukka 121 peittokurjenpolvi 72 peittovatukat 64 pellavahatikka 85 pellavakasvit 71 pellavakeltasinappi 79 pellavanvieras 95 pellavapeltomatara 92 pellavaraiheinä 46 pellavat 71 pellavatankikeltano 119 pellavatankio 76 peltoemäkki 49 peltohanhikki 62 peltohankakohokki 85 peltohatikka 85 peltoherne 58 peltojuurikas 87 peltokaali 76 peltokanankaali 76 peltokaura 42 peltokehäkukka 106 peltokeltamaite 57 peltokeltasinappi 79 peltokierto 95 peltokorte 25 peltokukonkannus 51 peltokurjennokka 71 peltoleinikki 52 peltolemmikki 94 peltolinnunjalka 58 peltoluoho 42

Suomen putkilokasvien luettelo

peltomaitikka 103 peltomaratti 92 peltomatara 92 peltomurattitädyke 98 peltonukki 90 peltonätkelmä 57 pelto-ohdake 107 pelto-ohra 46 pelto-orvokki 67 peltopellava 71 peltopillike 100 peltopoimulehti 59 peltopuna-apila 58 peltopunka 90 peltopähkämö 102 peltoraiheinä 46 peltorasti 93 peltorehuvirna 59 peltoretikka 79 peltoruisvirna 59 peltorusojuuri 93 peltosaunio 113 peltosauramo 105 peltosavijäkkärä 109 peltosoijapapu 56 peltosänkiö 103 peltotaskuruoho 80 peltotädyke 98 peltoukonnauris 78 peltovalvatti 113 peltovillakko 112 peltovirvilä 56 pensaikkotatar 80 pensaikkovirna 59 pensasangervot 65 pensashanhikit 61 pensaskanerva 80 pensaskanervat 80 pensaskanukkaryhmä 130 pensastupakka 95 pensasväriherne 56 pensselivoikukka 120 pensylvaniantatar 81 perhoakileija 51 perhokurjenmiekat 33 perhokuusama 114 perhoskukat 96 perhosoljo 35 perhotulikukka 98 pernaruohot 79 persianikitähkä 80 persianjättiputki 116, 131 persiankaali 76 persianraiheinä 46 persiantatar 81 persiantuoksuapila 58 persiantädyke 98 persikka 63 persilja 117 persiljat 117 peruna 96 perunkoiso 95 perunkoisot 95 perämerenketomaruna 105 perämerennuokkuesikko 90 perämerensilmäruoho 102 pesäjuuret 32 pesäjuuri 32 petuniat 96

peurankello 104 peuransalokeltano 118 peuranvirna 55 pielukset 78 pieniteräkohokki 85 piennarahokeltano 119 piennarhaarikko 84 piennarkeltalemmikki 93 piennarkeltto 107 piennarkevätleinikki 126 piennarmatara 92 piennarniittyleinikki 52, 132 piennarnurmihärkki 83 piennarpoimulehti 59 piennarpukinparta 113 pietarinruusu 64 pietaryrtit 113 pietaryrtti 113 pihajasmike 89 pihaketohanhikki 60 pihakrassi 78 pihakurjenpolvi 72 pihakäenkaali 67 piharatamo 98 piharuusu 64 pihasaunio 111 pihasyreeni 96 pihatatar 81, 132 pihatatarryhmä 132 pihatähtimö 86 pihdat 28 pihlaja 65 pihlaja-angervot 65 pihloniat 65 pihtihanhio 64 piikkiaralia 115 piikkiherneet 59 piikkihärkylä 28 piikkikarhiainen 106 piikkikatkot 117 piikkikaunokki 106 piikkikirveli 115 piikkikurkku 67 piikkikurkut 67 piikkimailanen 57 piikkiohdake 107 piikkiputket 116 piikkirevonhäntä 86 piikkisalaatti 110 piikkisappiruoho 114 piikkiunikot 49 piilovesiherne 99 piipot 36 piippukukkakasvit 29 piirikevätleinikki 126 piirtoheinät 41 piirtokirvelit 116 piirtonädät 84 piirtosauramot 107 piirtotörmäkukat 114 piiskaheinä 46 piiskaheinät 46 piiskut 112 piisädekallioinen 108 pikarililjat 31 pikkuaho-orvokki 67 pikkuapila 58 pikkuauringonkukka 109 pikkuemäkki 49

Norrlinia 34, 2019

pikkuhanhikki 63, 132 pikkuhanhikkiryhmä 132 pikkuhaura 30 pikkuhelpi 47 pikkuhietasinappi 77 pikkuhilvet 47 pikkuhukanputki 115 pikkuhärmäkannusruoho 97 pikkuimarteet 26 pikkukaalisinappi 78 pikkukarpalo 91 pikkukeltanarsissi 34 pikkukevättähti 35 pikkukihokki 82 pikkukiiltomalva 74 pikkukilokki 89 pikkukilpiruoho 75 pikkukissankita 97 pikkukutriasteri 109 pikkukuunlilja 34 pikkukäenkaali 67 pikkukäenrieska 31 pikkulaukku 103 pikkulehdokki 33 pikkuleinikki 52 pikkulimaska 29, 131 pikkulimaskaryhmä 131 pikkulinnunjalka 58 pikkuluikka 40 pikkuluppu 63 pikkumailanen 57 pikkumaltsa 87, 130 pikkumatara 92 pikkumeriluikka 40 pikkumirrinkita 97 pikkunadat 45 pikkunoidanlukko 26 pikkupalpakko 35 pikkupellavatankio 76 pikkupetuniat 95 pikkupohjansorsimo 42 pikkupunka 90 pikkurantakukka 72 pikkurantamatara 92 pikkuruusunätkelmä 56 pikkuräpelö 42 pikkusappi 92 pikkusini­heinä 47 pikkusormustinkukka 97 pikkusorsimo 45 pikkusydämet 49 pikkusädekallioinen 108 pikkutakiainen 105 pikkutalvikki 91 pikkutalvio 93 pikkutervakko 86 pikkutunturivehniö 44 pikkutuoksuapila 58 pikkutuulenlento 111 pikkutyräkki 71 pikkuvaahtera 74 pikkuvahakukka 93 pikkuvelholehti 72 pikkuvesiherne 99 pikkuvesitähti 97 pikkuviherpantaheinä 48 pikkuvita 30 pikkuvuohenjuuri 108 pikkuvuohenpolvet 83

Norrlinia 34, 2019

pikkuvuohenpolvi 83 pikkuängelmä 53 pilkkuvoikukka 120 pillikaali 76 pillikkeet 100 pilliluikat 40 pilttivoikukka 121 pilvikirsikka 63 pimpinellaruusu 64 pinaatti 88 pinaattihierakka 82 pinaattirevonhäntä 86 pionikasvit 53 pionit 53 piparjuuret 76 piparjuuri 76 piparminttu 101 pipot 97 pisamakello 104 pisaravoikukka 123 pistetörmäkukat 114 pisto-otavalvatti 113 pitkäkalliokeltano 118 pitkälehtikihokki 82 pitkälehtivita 30 pitkäpalot 75 pitkäpääsara 37 piukkasara 37 piuru 48 piurut 48 plataanisavikka 87 pohjanhoikkaängelmä 53 pohjanhorsma 72 pohjanisoemäkki 49 pohjanisotalvikki 91 pohjankallioimarre 28 pohjankallioinen 108 pohjankarhunruoho 29 pohjankatinlieko 25 pohjankehtoailakki 85 pohjankeltalieko 25, 130 pohjankeltanot 118 pohjanketunlieko 25 pohjankevätleinikki 125 pohjankissankello 104 pohjankotipihlaja 65 pohjankultapiisku 112 pohjan­lahdenlauha 44 pohjanlahdenvita 30 pohjanlehtotuomi 63 pohjanleinikki 52 pohjanlettotähtimö 86 pohjanluhtakuusio 103 pohjanluhtalitukka 77 pohjanlumme 29, 132 pohjanmaankevätleinikki 126 pohjanmaarianheinä 46, 131 pohjanmasmalo 55 pohjanmerisaunio 113 pohjanmustakeltano 119 pohjanmutayrtti 98 pohjannoidanlukko 26 pohjannokkonen 65 pohjannurmihärkki 83 pohjannurmikka 47, 132 pohjannurmipiippo 36 pohjannyylähaarikko 84 pohjanorvontädyke 98

Checklist of the vascular plants of Finland

pohjanpaju 69 pohjanpalpakko 35 pohjanpeltohatikka 85 pohjanpihatatar 81, 132 pohjanpunaherukka 53, 133 pohjanpunakko 102 pohjanpunanata 45, 131 pohjanrantakukka 72 pohjanrantaluikka 40 pohjanriidenlieko 25 pohjanruttojuuri 111 pohjanruusujuuri 55 pohjanrölli 41 pohjansavijäkkärä 109 pohjansavikka 88, 130 pohjansiankärsämö 104 pohjansilmäruoho 102 pohjansinivalvatti 110 pohjansorsimo 42 pohjansorsimot 42 pohjantankikeltano 119 pohjantuoksusimake 42, 130 pohjantähkiö 47 pohjantähtimö 86 pohjanulpukka 29 pohjanuposvesitähti 97 pohjanvalkolehdokki 33 pohjanvariksenmarja 91 pohjanvoikukat 121 pohjanväinönputki 115 poilikit 115 poimuhierakka 81 poimulehdet 59 poimupelto-ohdake 107 poimurevonhäntä 86 poimuvita 30 poimuvoikukka 123 polkusara 37 polvihäntänata 49 polvipuntarpää 42 pommerinvirna 59 poppelit 68 porkkana 116 porkkanat 116 poronvoikukka 121 porrashammaslehtoleinikki 127 porrasvoikukka 120 porrot 100 portulakat 89 portulakkakasvit 89 posliinihyasintit 34 posliinihyasintti 34 posliinirikko 54 preeria-auringonkukka 109 preeriamesiangervo 61 preeriantankisavikka 88 preeriasalvia 101 preeriasilkkihirssi 45 puikkounikot 50 puikovoikukka 121 puistoalppiruusut 91 puistohalava 69 puistojalava 65 puistojasmike 89 puistokäenrieska 31 puistolehmus 75 puistolemmikki 94

puistolumikello 34 puistomatara 92 puistonata 45, 131 puistonenätti 79 puistoniittyleinikki 52, 132 puistonurmikka 47 puistopalsamipoppeli 68 puistosalokeltano 118 puistosyreeni 96 puistotylppöhierakka 82 puistovillakko 112 pujo 106 pukinjuuret 117 pukinparrat 113 pukinpensaat 95 pukinsavikka 87 pukinvehnät 41 pulleakurjenherne 55 pullosara 38 pulmuntunturitädyke 98 pulskahopeahanhikki 62, 132 pulskaneilikka 83 puna-ailakki 85 puna-apila 58 punaherukkaryhmä 133 punaisomaksaruoho 54 punajuurikkaat 87 punajäkkärä 109 punakarhunköynnös 95, 130 punakatkero 92 punakatko 117 punakirkiruoho 32 punakko 102 punakoiranköynnös 66 punakoiso 96 punakonnanmarja 50 punakosmos 107 punakot 102 punakämmekkä 31 punalapapurho 117 punalatvat 108 punalatviot 109 punalehtiruusu 63 punaluppio 64 punaläätteet 112 punamyskikoiso 96 punanata 45, 131 punanataryhmä 131 punaneidonunikko 49 punapaju 69 punapeippi 100 punapellava 71 punapeltopunka 90 punarevonhäntä 86 punasaarni 96 punasapet 92 punasavikka 88 punasolmukki 85 punasuolayrtti 88 punasuonivoikukka 122 punasänkiö 103 punatammi 66 punatähkät 110 punavaahtera 74 punavadelma 64 punavalkku 31 punaväriminttu 101 puntarpäät 41

163 puolanhelokki 74 puolanminttu 101 puolikuupoimulehti 60 puolukat 91 puolukka 92 puramaksaruohot 55 purasruoho 93 purasruohot 93 purjo 33 purolitukka 76 purorentukka 51 purorikko 54 purosätkin 52, 133 purovesiminttu 101 purovita 30 purppurahietalaukka 34 purppurakannusruoho 97 purppuranätkelmä 56 purppuraomenapuut 62 purppurapunalatvio 109 purppurarevonhäntä 86 purppuratulikukka 99 purppuraunikko 50 purppuravirna 59 purppuravoikukka 123 purtojuuret 115 purtojuuri 115 pussikämmekkä 31 pussikämmekät 31 pustantulikukka 99 putkikaislat 41 putkitummaporro 100 puuntokevätleinikki 126 puutarhamansikka 61 pyreneittenkurjenpolvi 72 pystyhanhikki 62 pystykattara 43 pystykeiholehti 29 pystykiurunkannus 49 pystykäenkaali 67 pystyvoikukka 120 pyökit 66 pyökkiaholeinikki 52 pyökkikasvit 66 pyökkiorvokki 68 pyökkipoimulehti 60 pyökkitähtimö 86 pyöreälehtikihokki 82 pyörtänökattara 43 pyöröjänönputki 116 pyörökaalivalvatti 113 pyörökevätleinikki 125 pyörökurjenpolvi 72 pyörölaukka 33 pyörölehtoleinikki 127 pyöröminttu 101 pyöröorapihlaja 61 pyöröpoimulehti 60 pyörösätkin 52 pyörötähkämunkki 104 pyörövoikukka 122 pähkinäpensaat 66 pähkinäpensas 66 pähkinäsuomukka 103 pähkämöt 102 päivikkikasvit 89 päivänhatut 111 päivänkakkarat 110 päivänliljat 33

164 päivännoudot 75 päivännoutokasvit 75 pälkäneenlehtoleinikki 127 pärskäjuuret 31 päärmevoikukka 121 päärynäpuu 63 päärynäpuut 63 pääskynvoikeltano 120 pölkkyruoho 80 pölkkyruohot 80 pörhökalliokeltano 118 pörrökattara 43 pörröohra 46 pörrösyysmaitiainen 112

R

raani 98 raate 104 raatekasvit 104 raatteet 104 ragnarinkevätleinikki 124 rahkasara 38 raiheinät 46 raimikit 105 raippalidut 79 raippalitu 79 raiput 109 raita 69 raitakuunlilja 34 raitavoikukka 122 rakettinauhus 110 rakkoapila 58 rakkokohokit 85 rakkomaltsa 87 rakkopuntarpää 42 rakuuna 105 rannikkosavikka 88 rannikkovesikuusi 97 ranskankaalisinappi 77 ranskankanankaali 76 ranskankeltto 107 ranskankohokki 85 ranskanlakkanokka­sinappi 77 ranskanleinikki 52 ranskanmatara 92 ranskanpurppuravirna 59 ranskansukaheinä 47 ranskantuulenlento 110 ranskanvillakko 112 ranta-alpi 90 rantahernesara 38 rantahirvenjuuri 111 rantajuola 45 rantakanankaali 76 rantakatkero 93 rantakorte 26 rantakukat 72 rantakukka 72 rantakukkakasvit 72 rantaleinikki 52 rantalemmikki 94 rantalitukka 76 rantaluhtalitukka 77 rantaluikka 40 rantamailanen 57 rantamatara 92 rantameriasteri 113

Suomen putkilokasvien luettelo

rantamesikkä 57 rantaminttu 101 rantamyrkkykeiso 116 rantanenätti 79 rantaniittyvoikukka 120 rantanurmikka 47 rantanätkelmä 57 rantaorvokki 68 rantapalpakko 35 rantapiharatamo 98 rantapunalatva 108 rantapuntarpää 41 rantaputket 116 rantarentukka 51 rantaruttojuuri 111 rantasappiruoho 114, 133 rantatyräkki 71 rantatädyke 98 rantaukonnauris 78 rantaukontatar 80 rantavehnä 46 rantavihvilä 35 rantavoikukat 122 rantavuonankaali 115 rantayrtit 100 rantayrtti 100 raparperit 81 rapsi 76 rassirevonhäntä 86 rastaankello 104 rastio 93 rastiot 93 rastit 93 rasvakevätleinikki 126 ratahelokki 73 ratakrassi 78 ratamokasvit 96 ratamoneidonkieli 93 ratamosarpio 29 ratamot 97 ratasmatarat 92 raudakit 102 rauduskoivu 66 raunikit 84 raunioiset 27 raunioiskasvit 27 rauniokilkka 97 rauniosavikka 87 raunioyrtit 94 rautanokkonen 65 rautaverbenat 99 rehualsikeapila 58 rehuesparsetti 57 rehumailanen 57, 131 rehupeltolinnunjalka 58 rehuvirna 59 rehuvuohenherne 56 reininkaunokki 106 rentoalsikeapila 58 rentoapila 58 rentohaarikko 84 rentohanhikki 63 rentohopeahanhikki 62, 132 rentohuulio 99 rentokannusruoho 97 rentokohokki 85 rentoliuskio 49 rentomuuriyrtti 65 rento-orakko 58

rentotyräkki 71 rentovihvilä 36 rentukat 51 rentukka 51 resedakasvit 75 resedat 75 resuhanhikki 63 retiisi 79 retikat 79 reunusorvokki 68 reunuspietaryrtti 113 revonhännät 86 revonhäntäkasvit 86 revonpavut 58 revonsara 38 riekonmarja 91 riekonmarjat 91 riekonsara 37 riemukäenleinikki 128 riepuvoikukka 122 rihlavoikukka 122 rihmakevätleinikki 127 riidenlieko 25 riippaneilikka 83 riippasara 38 rikkaheliotrooppi 94 rikkahukanputki 115 rikkaisolaukku 103 rikkaisorölli 41 rikkajuola 45 rikkakananhirssi 44, 131 rikkakananhirssiryhmä 131 rikkakeltalemmikki 93 rikkakesäsuolukka 87 rikkakrassi 78 rikkakukonkannus 51 rikkakurmio 88 rikkalitukka 76 rikkalutukka 76 rikkaneito 52 rikkanenätti 79 rikkapalsami 89 rikkapeltomatara 92 rikkapelto-ohdake 107 rikkapeltovalvatti 113 rikkapoimuhierakka 81 rikkaporkkana 116 rikkaportulakka 89, 132 rikkaportulakkaryhmä 132 rikkapujo 106 rikkapuntarpää 42 rikkapähkämö 102 rikkarevonhäntä 86 rikkarölli 41 rikkasavikat 87 rikkasinappi 79 rikkasinijuuri 71 rikkasirkunjyvä 93 rikkasoljo 35 rikkataskuruoho 79 rikkatattari 80 rikkaukonnnauris 78 rikkaukontatar 81 rikkaverihirssi 44 rikkavillakko 112 rikkavoikukat 122 rikkavuonankaali 115 rikkileinikki 53 rikkipystyhanhikki 63

Norrlinia 34, 2019

rikkisahrami 33 rikkokasvit 53 rilpiöt 109 rimpivesiherne 99 rimpivihvilä 36 rinneahokeltano 119 rinnejalkasara 38 rionjuoru 35 ripsialpi 90 ripsi-iiva 110 ripsikatkerot 92 ripsiputket 117 ripsisailio 89 ripsisara 38 ripsisaurikki 109 ripsitankikeltano 119 ripsiverihirssi 44 ripsukäenleinikki 127 ripsuvoikukka 122 risiini 71 risiinit 71 ristasara 37 ristikit 76 ristikuisma 67 ristikukkaiskasvit 75 ristilimaska 29 ristimatarat 92 ristipaatsamat 65 risukaunokki 107 ritarinkannukset 51 rivieranmalva 74 rohtoimikkä 94 rohtojalominttu 101 rohtokalmojuuri 29 rohtokoirankieli 93 rohtokuirimo 77 rohtolitulaukka 75 rohtolitutilli 77 rohtolobelia 104 rohtomaahumala 100 rohtomesikkä 57 rohtonukula 100 rohtopernaruoho 79 rohtopietaryrtti 113 rohtopurasruoho 93 rohtopähkämö 100 rohtoraparperi 81 rohtorasti 93 rohtoraunioyrtti 94 rohtorusojuuri 94 rohtosalkoruusu 74 rohtosappi 92 rohtosarviapila 59 rohtosormustinkukka 97 rohtosuopayrtti 84 rohtotulikukka 99 rohtotädyke 98 rohtoverbena 99 rohtovirmajuuri 115 rohtovuohenherne 56 roima-auringonkukka 109 roimakäenleinikki 128 roimanata 45, 131 rokkalinssi 59 rosmariini 101 rosokäenleinikki 128 rotkolemmikit 93 rubiinivoikukka 121 ruhtinaanpoppeli 68

Norrlinia 34, 2019

ruijankissankäpälä 105, 130 ruijanmerisaunio 113 ruijannuokkuesikko 90 ruijanpaasihanhikki 62, 132 ruijanruoholaukka 34 ruijanvihvilä 35 ruijanvoikukka 120 ruis 48 ruiskattara 43 ruiskaunokki 106 ruiskukurkku 67 ruiskukurkut 67 ruissara 38 ruistankio 76 ruisunikko 50 ruisvirna 59 rukiit 48 runarinkevätleinikki 124 ruo’ot 47 ruohokanukka 89 ruoholaukka 33 ruohoportulakat 89 ruohoselja 114 ruokaherne 58 ruokajuurikas 87 ruokapaprika 95 ruokaparsa 34 ruokapinaatti 88 ruokaporkkana 116 ruokapurjo 33 ruokaretikka 79 ruokasalaatti 110 ruokasipuli 33 ruokohelpi 47 ruokohelvet 47 ruokonata 48 ruokopuntarpää 42 ruostehappomarja 50 ruosteheinät 41 ruostevilla 41, 131 ruostevillaryhmä 131 ruotosalokeltano 118 ruotsinkevätleinikki 125 ruotsinköynnöskuusama 114 ruotsinlituruoho 75 ruotsinpihlaja 64 ruotsinpihlajat 64 ruotsinpoimulehti 60 ruotsinraunioyrtti 94 ruotsinvoikeltano 120 ruotsinvoikukka 122 ruskokaisla 36 ruskokaislat 36 ruskokevätleinikki 124 ruskolilja 31 ruskomerihapsikka 31 ruskonyytikkä 44 rusko-ojakellukka 62 ruskopiirtoheinä 41 ruskoruosteheinä 41 ruskovoikukka 121 ruskoärviä 55 rusoailakki 85 rusoamerikanhorsma 72, 131 rusohorsma 73 rusokirkiruoho 32 rusokirsikka 63

Checklist of the vascular plants of Finland

rusokit 106 rusokuusama 114 rusolaukkaneilikka 80 rusolutukka 76 rusonunna 94 rusonätä 84 ruso-okahulluruoho 95 rusopajuangervo 65 rusopäivänlilja 33 rusotunturikallioinen 108 rusotuomipihlaja 60 rusovoikeltano 119 rustokit 84 rustokki 84 rustoruohot 86 rutenianripsiputki 117 ruttojuuret 111 ruudat 74 ruusuapila 58 ruusujuuret 55 ruusujuuri 55 ruusukasvit 59 ruusukaunokit 111 ruusukevoikukka 120 ruusukvittenit 61 ruusuleinikit 50 ruusumalva 74 ruusunätkelmä 56 ruusuorakko 58 ruusuorapihlaja 61 ruusuruohot 114 ruusut 63 ruutakasvit 74 ruutusiida 74 ryhmykrassi 78 ryhmäsamettikukka 113 rypsi 76 ryytineito 52 ryytisalvia 101 räiskevoikukka 120 räpelöt 42 räpyläsara 38 rätvänä 62 röllinurmikat 45 röllisädekaisla 40 röllit 41 rönsyakankaali 99 rönsyansikka 62 rönsyhaarikko 84 rönsykattarat 43 rönsyleimu 90 rönsyleinikki 52 rönsyrölli 41 rönsysorsimo 48 rönsytiarella 54 röyhyhelmikkä 46 röyhyhirssit 47 röyhykaislat 41 röyhypiippo 36 röyhysara 37 röyhytattaret 80 röyhytoppo 46 röyhyvihvilä 36

S

saamenmaansara 38 saariketokeltto 108 saaristokeltamaite 57

saarnet 96 saarni 96 saarnivaahtera 74 saflorit 106 sahaiiva 109 sahaiivat 109 sahakevätleinikki 124 sahakäenleinikki 128 sahalehdet 30 sahalehti 30 sahalinintatar 81 sahamaruna 105 sahapurppuravirna 59 sahasuomyrtti 66 sahavoikukka 121 sahramit 33 sahramivoikukat 121 sailiot 89 saipot 78 saippuamarjakasvit 74 sakarahanhikki 63, 132 sakaramaitiaiset 110 saksanhanhikki 63 saksanhelokki 73 saksanhierakka 81 saksankirveli 117 saksankirvelit 117 saksanmatara 92 saksanpihlaja 60 saksanretikat 79 saksantuulenlento 109 saksanväriherne 56 salaatit 110 salaatti 110 salaattikleitonia 89 salkohumala 65 salmiakkivoikukka 120 salokeltanot 118 salometsämänty 28 salviat 101 samettikukat 113 sammakonkello 103 sammakonkilpukka 30 sammakonleinikki 52, 133 sammakonvihvilä 36, 131 sammalleimu 90 sammalpaunikko 54 sammalrikko 54 sammalvarpio 91 sammalvarpiot 91 sananjalat 26 saniaisängelmä 53 sanikkakasvit 26 santelipuukasvit 80 sapelikevätleinikki 124 sapelimailanen 57 sapet 92 sappiruohot 114 sarakasvit 36 sarat 36 sareptansinappi 76 sarjakeltano 119 sarjakeltanot 119 sarjakeltasilmä 113 sarjakukkaiskasvit 115 sarjaputket 117 sarjarimmet 29 sarjarimpi 29 sarjarimpikasvit 29

165 sarjasaippo 78 sarjatalvikit 91 sarjatalvikki 91 sarjatähdikki 34 sarpiokasvit 29 sarpiot 29 sarviapilat 59 sarvikäenkaali 67 sarvileinikit 51 sarvileukoija 78 sarvimailanen 57 sarvimatara 92 sarvinielukukka 97 sarviorvokki 68 sarvitankikeltano 119 sarvivoikukat 120 satoherne 58 satokaali 76 satokurkut 66 satokurpitsa 67 satomaapähkinä 55 satopäärynäpuu 63 saumapähkämöt 102 saunionoidanlukko 26 sauniot 113 sauramot 105 saurapohjankeltano 118 saurikit 109 savijäkkärä 109 savikkakasvit 87 savisorsimo 46 savokarjalantankikeltano 119 savonkevätleinikki 126 savuruohot 77 seesami 99 seesamikasvit 99 seesamit 99 seinäraunioinen 27 seitsenkulmapoimulehti 60 seittipelto-ohdake 107 seittitakiainen 105 seljakurjenmiekka 33 seljakämmekkä 32 seljarusokki 106 seljat 114 selkokevätleinikki 127 selleri 115 sellerit 115 senegalinkuituherne 56 sennat 58 sepokrassi 78 sepopeippi 100 seporaunikki 84 serbiankuusi 28 serbianleinikki 52 serpentiinipikkutervakko 86 serpentiiniraunioinen 27 siankärsämö 104 sianpuolukat 91 sianpuolukka 91 sielikkö 91 sieponvirvilät 56 sievikit 94 sievikkikasvit 94 sieväkevätleinikki 124 siidat 74 siiliharjasheinä 43 siiliohdake 111

166 siiliohdakkeet 111 siimapalpakko 35 siipihierakat 81 siipilehmukset 75 siipipähkinät 66 siipitaskuruohot 80 siipituijat 28 siipivoikukka 122 siirosuippuorapihlaja 61 sikoangervo 61 sikojuuret 112 sikuri 107 sikurit 107 siléninahokeltano 119 sileäsaksanretikka 79 silkkihirssit 45 silkkikukat 72 silkkimaloppi 74 silkkimaruna 106 silkkipoimulehti 60 silkkiunikko 50 silkkiyrtit 93 silmiöt 33 silmuisolimaska 29 silmähelokki 73 silmäkevätleinikki 125 silmälemmikit 94 silmäruohot 102 silmäsauniot 113 siloharmaakynsimö 77 silohentopoimulehti 60 siloisokynsimö 77 silokallioinen 108 silokanadanpiisku 112 silokeltakynsimö 77 silokirvelit 115 silokultaherukka 53 silomaltsa 87 silomustakoiso 96 silomuukalaistädyke 98 silonurmimailanen 57 silopikkuluppu 63 silopoilikki 115 siloportulakka 89, 132 silorantanätkelmä 57 silorikkasinappi 79 silorohtopernaruoho 79 silosalava 69 silosyysmaitiainen 112 silosärmäputki 117 silotankikeltano 119 simakkeet 42 sinapit 79 sinappikaali 77 sinappikaalit 77 sinekannusruoho 97 sineotavalvatti 113 sineposliinihyasintti 34 siniahokeltano 119 siniheinä 47 siniheinät 47 sini-ikiviuhko 80 sinijuuret 71 sinikaisla 41 sinikannukset 97 sinikellot 103 sinikurjennokka 71 sinikuunlilja 34 sinikuusama 114

Suomen putkilokasvien luettelo

sinilatvakasvit 90 sinilatvat 90 sinililjat 34 sinilobelia 104 sinilupiini 57 sinilupikka 48 siniläätteet 112 sinimailanen 57, 131 sinimailasryhmä 131 sinimaratti 92 sinimatara 92 sinimatarat 92 sinipallo-ohdake 108 sinipantaheinä 48 sinipellava 71 sinipeltopunka 90 sinipeltorusojuuri 93 sinipiikkiputki 116 sinipunaohra 46 sinipunka 90 sinirikko 54 sinisalvia 101 sinisarviapila 59 sinisavikka 88, 132 sinisavikkaryhmä 132 sinisievikki 94 sinisuvikki 74 sinitähtönen 105 sinitähtöset 105 sinivatukka 64 sinivihvilä 36 sinivuokko 51 sinivuokot 51 siniyökönlehti 99 siperianasteri 109 siperianhernepensas 56 siperiankissanminttu 101 siperiankurjenmiekka 33 siperiankurjenpolvi 72 siperiankynsimö 77 siperiankärhö 51 siperianlillukka 64 siperianmaksaruoho 55 siperianmetsäkuusi 28 siperianomenapuu 62 siperianorapihlaja 61 siperianpihta 28 siperianrönsysorsimo 48 siperiansembra 28 siperiansinivalvatti 110 siperianunikko 50 siperianvehniö 44 siperianvirna 59 sipoonkäenleinikki 128 sippolankäenleinikki 128 sipuli 33 sipulinurmikka 47 sirkunvirvilät 56 sirkunvoikeltano 119 siroaholeinikki 52 siroapila 58 siroarho 83 siroarnikki 105 sirohernesara 38 sirohopeahanhikki 62, 132 sirokannusruoho 97 sirokatko 117 sirokattara 43 sirokaure 48

sirokevätleinikki 124 sirokuusama 114 sirolauhio 41 sirolitutilli 77 siromaruna 106 siropaju 69 sirorusokki 106 siroseppelvarpu 62 sirosilkkikukka 72 sirotuhkapensas 61 sirotuomipihlaja 60 siroverbena 99 sirovoikukka 122 sirppikeiholehti 29 sirppimailanen 57, 131 sirppisenna 58 sirppityräkki 71 sirppivoikukka 121 sitkankattara 43 sitruspuut 74 sitruuna 74 sitruuna-ajuruoho 102 sitruunamelissa 101 sitruunasavikka 88 skoonenvoikukka 121 skopolia 96 skopoliat 96 smoolanninvoikukka 121 soihtukasvit 33 soijapapu 56 soijapavut 56 soijasavikka 88, 130 soijasenna 58 soikkoauringonkukka 109 soikkokaksikko 33 soikkokämmekkä 33 soikkoratamo 98 soikkosaksanretikka 79 soikkosyylälinnunherne 56 soikkotulikukka 99 soikkovuorenkilpi 54 sojonata 45, 131 sojosara 37 sokerijuurikkaat 87 soljokasvit 35 soljot 35 solmukit 85 solmuvihvilä 36 somakarhunköynnös 95, 130 somakevätleinikki 124 somakit 98 somakäenleinikki 127 someronlehtoleinikki 127 somersara 37 somersuolaheinä 81 sompionpohjankeltano 118 sopulinkallioinen 108 sopulinpaju 68 sopulinsara 37 sopulintunturitädyke 98 soreahierakka 82 soreahiirenporras 27 soreakäenleinikki 128 sormihanhikit 62 sormihirssit 44 sormikäenleinikki 128 sormisara 37, 130 sormisararyhmä 130

Norrlinia 34, 2019

sormituoksukki 105 sormivaleangervo 54 sormustinkukat 97 sorsanlimaskat 29 sorsanputket 117 sorsanputki 117 sorsimot 45 sorvarinpensaat 67 sotapoimulehti 60 sotkamonkevätleinikki 126 sotkanpalpakko 35 soukkasara 38 soulot 43 strobusmänty 28 sudenahokeltano 119 sudenmarja 31 sudenmarjakasvit 31 sudenmarjat 31 sudenporkkanat 115 suikealehtihorsma 72 suikeanoidanlukko 26 suikeroalpi 90 suikerohanhikki 63 suikeroleinikit 51 suikeropitkäpalko 75 suikerovihma 56 suikosyylälinnunherne 56 suippohärkylä 28 suippujänönputki 115 suippukeltamaite 57 suippukevätleinikki 124 suippuorapihlaja 61 suippupihatatar 81, 132 sukaheinät 47 sukakarstaohdake 114 sukapäät 44 sukaskeltto 108 sukasmaite 57 sukassara 38 sulkahanhikki 63, 132 sulkakrassi 78 sulkaneilikka 83 sulkaohdakkeet 107 sulkavoikukka 123 sulokevätleinikki 125 suohorsma 73 suojuolukka 92 suokeltto 108 suokorte 26 suokukat 91 suokukka 91 suokurjenjalka 61 suola-arho 84 suola-arhot 84 suolakaunokit 111 suolakaunokki 111 suolakekasvit 30 suolakkeet 30 suolaleinikit 51 suolaleinikki 51 suolapungat 90 suolapunka 90 suolasara 38 suolasavikka 87 suolasolmukki 85 suolasorsimot 48 suolasänkiö 103 suolavihvilä 36 suolayrtit 88

Norrlinia 34, 2019

suolayrtti 88 suolukat 87 suomenhierakka 82 suomenjalominttu 101 suomenkevätleinikki 126 suomenlahdennurmi­ kohokki 85 suomenlahdenvoikukka 122 suomenlehtoleinikki 127 suomenlumme 29 suomenmetsäkuusi 28 suomenpihlaja 62 suomenröyhytatar 80 suomensuolasänkiö 103 suomentähtimö 86 suomuarhot 83 suomuiivat 110 suomukat 103 suomukeltot 107 suomukka 103 suomukrassit 78 suomukuuset 28 suomulieot 25 suomumaitiaiset 112 suomumaksaruohot 55 suomyrtit 66 suomyrtti 66 suomyrttikasvit 66 suoneidonvaippa 32 suoniapilat 56 suonimatara 92 suo-ohdake 107 suo-orvokki 68 suopayrtit 84 suopayrtti 84 suopunakämmekkä 32 suopursu 91 suoputket 117 suovalkku 32 suovalkut 32 suovehka 29 suovehkat 29 suovillat 40 suovilukko 67 suppilokierrot 95 suppilopoimulehti 60 suppilorevonhäntä 86 suppilotummaporro 100 suppujäsenruoho 85 suppujääpäivikki 89 suruvoikukka 121 sutiheinä 43 sutiheinät 43 sutivoikukka 120 sutiängelmät 53 suvijäkkärät 109 suvikakkarat 109 suvikit 74 suvirusojuuret 93 suvivuohenjuuri 108 sykeröhärkki 83 sykeröpiippo 36 sykeröpoimulehti 60 sypressikasvit 28 syreenit 96 sysi-imarrekasvit 27 sysi-imarteet 27 sysikeltanot 118 sysisara 37

Checklist of the vascular plants of Finland

sysivoikukka 120 syyläjuuret 98 syyläjuuri 98 syyläjuurikasvit 98 syylälinnunherne 56 syysasteri 113, 133 syysasteriryhmä 133 syysauringonkukka 109 syyshorkkakatkero 92 syyskaunosilmä 107 syyskeltanot 118 syysketokatkero 93 syyskohokki 85 syysleimu 90 syysluhtakuusio 103 syysmaitiainen 112 syysmyrkkylilja 31 syyspikkulaukku 103 syyspäivänhattu 111 syyssahrami 33 sädekaislat 40 sädekallioinen 108 sädekaunokit 106 sädepeltovillakko 112 sädeporkkanat 116 säderusokki 106 säiläasteri 113, 133 säiläraippu 109 säilävihvilä 36 säleikkövilliviini 55 sänkiöt 103 särkyneetsydämet 49 särkynytsydän 49 särmähorsma 73 särmäkuisma 67 särmälaukka 33 särmämaksaruoho 55 särmäputket 117 sääkukat 108 sääskensalokeltano 118 sääskenvalkku 32

T

taarna 40 taarnat 40 taatelit 35 tahma-ailakki 85 tahmaharso 84 tahmahärkki 83 tahmavillakko 112 tahmayrtit 103 tahmikit 90 tahravoikukka 120 taigaharajuuri 31 taigajuolukka 92 taigaleinikkiryhmä 129 taigamyyränporras 27 taiganvirpiangervo 65 taigapuolukka 92 taigasananjalka 26 taigasara 37, 130 taigavehniö 44 taigavoikukka 120 taikinamarja 53 takiaisapila 58 takiaiset 105 talkavuonankaali 115 talventähdet 51

talvikkipaju 69 talviot 93 talvisaippo 78 tamariskikasvit 80 tammet 66 tammisavikka 88 tanakevätleinikki 126 tanakkahopeahanhikki 62, 132 tanakkaröllinurmikka 45 tanakkasilmäruoho 102 tanakyyntähkä 47 tanasuippuorapihlaja 61 tankeakarvalehti 49 tankikeltanot 119 tankiot 76 tankipiippo 36, 131 tankipoimuhierakka 81 tankiraiheinä 46 tankisavikka 88 tankisoulo 43 tankiukonnauris 78 tankivehnät 46 tannerpihatatar 81, 132 tannervihvilä 36 tanskankuirimo 77 tanskanpäivännouto 75 tapionsalokeltano 118 taponlehdet 29 tappihelokki 73 tarha-alpi 90 tarhadaalia 108 tarhagallianruusut 63 tarhahappomarja 50 tarhaharisoninruusut 63 tarhahuisku-unikko 50 tarhahukanputki 115 tarhaillakko 78 tarhajaloangervo 53 tarhakannusruohot 97 tarhakarviainen 53, 133 tarhakarviaiset 133 tarhakehäkukka 106 tarhakeltakärhöt 51 tarhakesäsuolukka 87 tarhaketo-orvokki 68 tarhakielo 34 tarhakohokki 83 tarhakukonkannus 51 tarhakullero 53 tarhakultasade 56 tarhakurjenmiekka 33 tarhakurjenpolvi 72 tarhakurtturuusut 64 tarhaluumupuu 63 tarhamaltsa 87 tarhamanteli 63 tarhamurattitädyke 98 tarhaneito 52 tarhaniittyhumala 101 tarhaojukkaviinit 55 tarhaomenapuu 62 tarhaorvokki 68 tarhapapu 58 tarhapersikka 63 tarhapetunia 96 tarhapiiskut 112 tarhapinaattihierakka 82 tarhapioni 53

167 tarhapäivänliljat 33 tarhapäärynäpuu 63 tarharaparperi 81 tarharaunioyrtti 94 tarharistikki 76 tarhasalkoruusu 74 tarhasarjaliljat 31 tarhasarviorvokki 68 tarhasaurikki 109 tarhasavikka 88 tarhatatar 81 tarhatulppaani 31 tarhatylppöhierakka 82 tarhatyräkki 71 tarhaukonhattu 50 tarhavarjohiippa 50 tarhaverbena 99 tasetti 34 tataarikohokki 85 tataarimaltsa 87 tataaripikkuvaahtera 74 tataarisinivalvatti 110 tatarkasvit 80 tatarvita 30 tattari 80 tattarit 80 taurikit 107 teksasinsavikka 87 tellima 54 tellimat 54 tenhokevätleinikki 124 tenonajuruoho 102 tenonsuolaheinä 81 terhi 93 terhit 93 terijoensalava 69 ternivuokko 51 terttualpi 90 terttuaralia 115 terttuselja 114 terttutalvikit 91 terttuvirnat 59 tervakohokki 85 tervakot 86 tervaleppä 66 tervavoikukka 122 terävälovipoimulehti 60 tesmasaniaiskasvit 26 tesmat 47 tesmayrtit 114 tesmayrtti 114 tesmayrttikasvit 114 tiarellat 54 tiheäliuskavoikukka 122 tihku­kyynelhirssi 44 tihkusiropaju 69 tiibetinkoirankieli 93 tiikerikaunosilmä 107 tiikerililja 31 tiilivoikukka 121 tikankontit 31 tikankontti 31 tikaskolibrinpapu 58 tilkkutaigaleinikki 129 tilli 115 tillit 115 timjami 102 tipsut 110 tipsuvoikukka 123

168 tipunhirssi 44 tiuhahammaskevätleinikki 126 tiuhaliuskakevätleinikki 126 tiuhavoikeltano 120 tohtorinkäenleinikki 128 tomaatti 96 tomatillo 96 tonavanmaruna 105 tonavanpernaruoho 79 tonttuheinä 46 tonttuheinät 46 torahärkit 84 tormokit 77 tormokki 77 tornionkevätleinikki 127 tornionlaaksonruusu 63 tornionlapinvoikukka 121 tornivoikukka 123 torvikielot 34 toukokämmekkä 32 toukoleinikkiryhmä 52, 124 toukoraunikki 84 toukotaskuruoho 79, 131 tsaarinpoppeli 68 tuhkapaju 69 tuhkapensaat 61 tuhkasalokeltano 118 tuholatva 116 tuholatvat 116 tuhtikevätleinikki 124 tuijat 28 tuimahulluruoho 95 tulihierakka 81 tulikellukka 61 tulikukat 98 tulisuolaheinä 82 tulitulppaani 31 tuliunikot 49 tulppaanit 31 tulppaaniunikko 50 tulvakonnanlieko 25 tulvaukontatar 80 tummahelmililja 34 tummahorsma 73 tummakallioinen 108 tummakalliokeltano 118 tummakehtovoikukka 123 tummakevätleinikki 125 tummakurjenpolvi 72 tummalahnanruoho 25 tummalehtoleinikki 127 tummaneidonvaippa 32 tummaporro 100 tummarantavihvilä 35 tummaraunioinen 27 tummaretikka 79 tummarevonhäntä 86 tummarohtoraunioyrtti 94 tummarusokki 106 tummasappiruoho 114, 133 tummasuomusauramo 107 tummasuonipoimulehti 60 tummasyyläjuuri 98 tummatulikukka 99 tummatunturikurjenherne 55 tummatähkämunkki 104 tundrakurjentatar 80

Suomen putkilokasvien luettelo

tundrasara 37 tunturiarho 83 tunturihaarikko 84 tunturihapro 80 tunturihiirenporras 27 tunturihilpi 47 tunturihorsma 72 tunturihärkki 83 tunturijuolukka 92 tunturikallioinen 108 tunturikalvaspaju 69 tunturikatkero 92 tunturikeltano 118 tunturikeltanot 118 tunturikeulankärki 58 tunturikissankello 104 tunturikissankäpälä 105, 130 tunturikissankäpäläryhmä 130 tunturikiviyrtti 27 tunturikohokki 85 tunturikoivu 66 tunturikurjenherne 55 tunturikurjenkanerva 91 tunturikynsimö 77 tunturilapinvuokko 61 tunturilauha 44 tunturilaukkaneilikka 80 tunturilieko 25 tunturiliekovarpio 91 tunturilitukka 76 tunturilääte 112 tunturimaarianheinä 46 tunturinoroleinikki 52, 132 tunturinuppisara 37, 130 tunturinurmikka 47 tunturinärvänä 64 tunturinätä 84 tunturiorho 31 tunturiorhot 31 tunturipaju 69 tunturipeltokorte 25 tunturipiippo 36 tunturipitkäpalko 75 tunturipoimulehti 59 tuntuririekonmarja 91 tunturisammalvarpio 91 tunturisara 37 tunturisarake 38 tunturisiroarnikki 105 tunturitädyke 98 tunturiunikko 50 tunturivalkokämmekkä 33 tunturivehniö 44 tunturivihvilä 36 tunturiängelmä 53 tuoksualvejuuri 27 tuoksuampiaisyrtti 100 tuoksuangervot 61 tuoksuapila 58 tuoksukirveli 116 tuoksukit 105 tuoksukurjenmiekka 33 tuoksukurjenpolvi 72 tuoksukuusamat 114 tuoksuköynnöskuusama 114 tuoksumaarianheinä 46, 131

tuoksumaarianheinäryhmä 131 tuoksumatara 92 tuoksumintut 101 tuoksuneilikat 83 tuoksunätkelmä 57 tuoksuorvokki 68 tuoksupielus 78 tuoksupoppeli 68 tuoksureseda 75 tuoksuruuta 74 tuoksusaippo 78 tuoksusauniot 111 tuoksusavikat 88 tuoksusimakeryhmä 130 tuoksutyräruoho 84 tuoksuvatukka 64 tuoksuverijuuri 59 tuoksuvirna 59 tuomet 63 tuomipihlajat 60 tupakat 95 tupaskastikka 43 tupasluikka 41 tupassara 38 tupasvilla 41 tuppisara 38 tuppivita 30 tupsikit 42 tupsukattara 42 tupsukaurake 48 tupsulaventeli 100 tupsulinnunruoho 59 tupsunyyläheinä 45 tupsutopot 46 tupsuvoikukka 121 turjanhorsma 72 turjansilmäruoho 102 turkestaninmaksaruoho 54 turkinhullukaali 95 turkinkruunuohdake 111 turkintankio 76 tuuheakevätleinikki 126 tuulenlennot 109 tuusulankäenleinikki 129 tylppähammaspoimulehti 60 tylppöhierakka 82 tylppöorapihlaja 61 tylppövita 30 tylppövoikukka 123 tyrni 65 tyrnit 65 tyräkit 71 tyräkkikasvit 71 tyräruohot 84 tädykkeet 98 tädyköt 98 tähkiöt 47 tähkiötopot 48 tähkäapilat 58 tähkähelmikkä 46 tähkähelvet 47 tähkäjäkkärät 111 tähkäkaislat 36 tähkäkaurake 48 tähkälieot 25 tähkämaitikka 103 tähkämunkit 104 tähkäotakilokki 88

Norrlinia 34, 2019

tähkäpiippo 36 tähkäpinaatit 88 tähkätädyke 98 tähkä-ärviä 55, 131 tähkä-ärviäryhmä 131 tähtikaninkeltto 105 tähtikevätleinikki 124 tähtimöt 85 tähtinarsissi 34 tähtipoimulehti 60 tähtiputket 115 tähtirikko 54 tähtisara 37 tähtisilkkiyrtti 93 tähtitalvikit 91 tähtitalvikki 91 tähtitertut 75 tähtiunikot 50 tähtivoikukka 121 täpläapinankukka 102 täplähelokki 73 täpläkämmekkä 32 täplämyrkkykatko 116 täplänoudokki 75 täpläpeippi 100 täpläsievikki 94 täplätyräkki 71 täplävoikukka 122 töppövilla 41 töpökattarat 43 törmäahokeltano 119 törrösara 38 törökit 42 töyhtöangervot 61

U

uistinvita 30 ukkolaukka 33 ukkomansikka 61 ukonhatut 50 ukonkaura 42 ukonkello 104 ukonkeltanot 110, 118 ukonnauriit 78 ukonpalot 76 ukonputket 116 ukonputki 116 ukontatar 80 ukontulikukka 99 uljasvoikukka 122 ulpukat 29 unelmatädyke 98 unikkokasvit 49 unikot 50 unkarinhöyhenheinä 48 unkarinpernaruoho 79 unkarinsara 38 unkarinsinivuokko 51 unkarinsyreeni 96 unkarinvirna 59 untuvaviuhkaheinä 43 untuvavoikukka 120 upeakäenleinikki 128 uposojasätkin 52, 133 upossarpio 29 uposvesitähti 97 uralinisosinivalvatti 110 urjalankäenleinikki 129

Norrlinia 34, 2019

utukäenleinikki 127 utuvoikukka 123 uudenmaanahokeltano 119 uudenmaanjalominttu 101 uudenseelanninhorsma 72 uupukevätleinikki 126 uurremesikkä 57 uurrevuonankaali 115 uuvana 90 uuvanakasvit 90 uuvanat 90

V

vaahterasavikka 87 vaahterat 74 vaalea-ahokeltano 119 vaalea-amerikanhorsma 72, 131 vaaleajäsenruoho 85 vaaleakalliokeltano 118 vaaleakangasmaitikka 103 vaaleakastilja 102 vaaleakevätleinikki 125 vaalealahnanruoho 25 vaaleamerihapsikka 31 vaaleasappiruoho 114, 133 vaaleasara 37 vaaleatähkämunkki 104 vadat 84 vadelma 64 vahaisomaksaruoho 54 vahakohokit 83 vahakukat 93 vahamatara 92 vahasara 37 vahataskuruohot 79 vaihdokaskattara 43 vainionahokeltano 119 vaivaiskoivu 66 vaivaispaju 69 vaivaisvehnät 45 vaivero 91 vaiverot 91 vakkapaju 69 valamonruusu 64 valeangervot 54 valkoailakki 85 valkoapila 58 valkoemäkki 49 valkohanhikit 61 valkohanhikki 61 valkohietasinappi 77 valkohorsma 72 valkohurtanminttu 101 valkojalokärsämö 104 valkojäkkärä 110 valkokarhunköynnös 95, 130 valkokirkiruoho 32 valkokruunuohdake 111 valkokuusi 28 valkokäenkaali 67 valkokämmekät 33 valkolatvat 105 valkolehdokki 33 valkolumimarja 115 valkomaksaruoho 55 valkomesikkä 57

Checklist of the vascular plants of Finland

valkonarsissi 34 valko-okahulluruoho 95 valkopajuangervo 65, 133 valkopallo-ohdake 108 valkopeippi 100 valkopeltorusojuuri 93 valkopiippo 36 valkopiirtoheinä 41 valkopyökit 66 valkopärskäjuuri 31 valkoraimikki 105 valkoratamo 98 valkorennokki 84 valkoreseda 75 valkorevonhäntä 86 valkorohtoraunioyrtti 94 valkosalava 68 valkosuolapunka 90 valkosääkukka 108 valkotupakka 95 valkotähdikit 34 valkotäpläimikkä 94 valkovatukka 64 valkovuokko 50 valkoyökönlehti 99 vallikynsimö 77 valtikkanauhus 110 valtikkavatukka 64 valvatit 113 vanajansalava 68 vanakeltto 108 vanamo 114 vanamot 114 vanarikot 54 vankkahirvenjuuret 110 vankkasara 38 vannepaju 69 vanukehirvenjuuri 111 vanukirppuruoho 111 variksenkukat 97 variksenmarja 91 variksenmarjat 91 varjohiipat 50 varjolilja 31 varjoluste 42 varjomuratti 115 varjonata 45, 131 varjorikko 54 varjosalokeltano 118 varpukalmia 91 varputädyke 98 varpuväriherne 56 varsankello 104 varsanpolvet 83 varsanpolvi 83 varstasara 38 varvasheinä 44 varvasheinät 44 varvassara 37 varvunnurmivieras 95 vaskivita 29 vastakarvapoimulehti 60 vata 84 vatukat 64 vehka 29 vehkakasvit 29 vehkat 29 vehniöt 44 vehnä 48

vehnät 48 vehnätankio 76 velholehdet 72 vellamonlumme 29 velttosara 37 venevoikukka 121 venhojuorut 35 venuksenpeili 104 verbenakasvit 99 veriapila 58 verihanhikki 62 verihierakka 82 verihirssit 44 verijuuret 59 verikurjenpolvi 72 veripunakämmekkä 31 verkkolehtipaju 69 vesiherneet 99 vesihernekasvit 99 vesihierakka 81 vesihilpi 43 vesihilvet 43 vesikrassit 79 vesikuuset 97 vesimeloni 66 vesiminttu 101 vesinenätti 79 vesipaunikko 54 vesirikkokasvit 67 vesirikot 67 vesirutot 30 vesisara 37 vesitatar 80 vesitädyke 98 vesitähdet 96 vesiäimäruoho 79 viehkokevätleinikki 124 viehkovoikukka 120 vienansara 37 vienokäenleinikki 128 vieraat 95 vihanneskaali 76 vihanneskrassi 78 vihanneskurkku 66 vihanneslamopinaatti 89 vihannesportulakka 89, 132 vihannessinappikaali 77 vihannesvoikukka 122 viherharmaaleppä 66 viherjäsenruoho 84 viherminttu 101 viherotavalvatti 113 viherpantaheinä 48 viherraunioinen 27 viherrevonhäntä 86 vihersojosara 37 vihnehaprakaura 45 vihnehoikkavehniö 44 vihnelusteet 42 vihneratamo 97 vihnesara 38 vihnesimake 42 vihnesukapää 44 vihtakoivu 66 vihviläkasvit 35 vihvilät 35 viikunanlehtisavikka 87 viikunat 65 viiltosara 36

169 viinikevätleinikki 125 viinikärhö 51 viiniköynnökset 55 viiniköynnöskasvit 55 viipurinkäenleinikki 129 viirukuisma 67 viirusorsimo 46 viisisädetyräkki 71 viitahalava 69 viitakastikka 43 viitakevätleinikki 124 viitalemmikki 94 viitaorvokki 68 viitapihlaja-angervo 65 viitasara 38 viitatähtimö 85 viittakurjenmiekka 33 viljahirssi 47 viljamaissi 49 viljarevonhäntä 86 viljatattari 80 viljonkäenleinikki 128 villaheisi 114 villahelmihirssi 47 villakot 112 villakultaherukka 53 villalaukku 103 villaleinikki 52 villaneulio 90 villanoroleinikki 52, 132 villapaju 69 villapääluikka 41 villarohtonukula 100 villasaflori 106 villasormustinkukka 97 villatunturihärkki 83 villatunturikallioinen 108 villavatukka 64 villipäärynäpuu 63 villiviinit 55 vilukot 67 virginiankrassi 78 virginianmansikka 61 virginiantuomi 63 virginiantupakka 95 virginiantädykkö 98 virmajuuret 115 virmat 114 virnasara 38 virnat 59 virpapaju 68 virpivihmat 56 virvakukat 90 visakoivu 66 vitakasvit 30 vitinärvänä 64 vitipajuangervo 65, 133 viuhkaheinät 43 viuhkakattarat 42 viuhkakevätleinikki 125 viuhkamierokki 94 viuhkohärkit 83 viuhkorennokit 84 viuhkovoikeltano 119 vjatkanpoimulehti 60 voikeltanot 111, 119 voikeltto 108 voikukat 113, 120 volganmesikkä 57

170 volganpernaruoho 79 vuohenherneet 56 vuohenjuuret 108 vuohenkello 104 vuohenkuusamat 114 vuohennokat 101 vuohenpolvet 84 vuohenputket 115 vuohenputki 115 vuohensilmät 109 vuokot 50 vuolijoenkevätleinikki 127 vuomasara 37, 130 vuonankaali 115 vuonankaalit 115 vuonansauramo 107 vuonoraita 69 vuorenkilvet 54 vuorijalava 65 vuorikarvakirveli 116 vuorikaunokki 106 vuorikirveli 117

Suomen putkilokasvien luettelo

vuorikirvelit 117 vuorikuisma 67 vuorileinikki 52 vuoriloikko 26 vuorimunkki 104 vuorimänty 28 vuoriporkkana 116 vuoriraudakki 102 vuorirevonpapu 58 vuoriruusu 64 vuorisara 38 vuorisilmiö 33 vuorivaahtera 74 vuorolehtihorsma 72 vuotaruskonyytikkä 44 vähänätkelmä 56 väinönputki 115 väkäpurho 116 väkäpurhot 116 välimerenkaali 76 välimerenkeltto 108 välimerenkohokki 85

välimerenleukoija 78 välimerenluppu 63 välimerennätkelmä 56 välimerentaateli 35 välinurmimailanen 57 välipeippi 100 välisara 37 välkevita 30 väriherneet 56 värimaratti 92 värimintut 101 värimorsinko 78 värireseda 75 värisaflori 106 väylävihvilä 36

Y

yksikukkavirvilä 56 yrtti-iiso 99 yrttikuminat 116 yöailakki 85

Norrlinia 34, 2019

yökönlehdet 99 yövilkat 32 yövilkka 32

Ä

äimäjänönputki 115 äimäruoho 79 äimäruohot 79 äimäsara 37 ängelmät 53 ärviäkasvit 55 ärviät 55

Ö

öljyseesami 99

Norrlinia 34, 2019

171

Checklist of the vascular plants of Finland

Index of Scientific names / Tieteelliset nimet Synonymic names in italics / Synonyyminimet kursiivilla

A

Abies 28 balsamea 28 sibirica 28 veitchii 28 Abutilon 74 theophrasti 74 Acalypha 71 australis 71 Acer 74 campestre 74 ginnala 74 negundo 74 platanoides 74 pseudoplatanus 74 rubrum 74 saccharinum 74 tataricum 74 subsp. ginnala 74 subsp. tataricum 74 Aceraceae 74 Achillea 104 collina 104 distans 104 filipendulina 104 micrantha 104 millefolium 104 subsp. alpestris 104 subsp. millefolium 104 subsp. sudetica 104 nobilis 104 subsp. neilreichii 104 subsp. nobilis 104 ptarmica 104 var. multiplex 104 var. ptarmica 104 × salicifolia 105 salicifolia 104 setacea 104 tomentosa 105 Acinos 99 arvensis 99 Aconitum 50 ×cammarum 50 lycoctonum 50 subsp. septentrionale 50 napellus 50 subsp. lusitanicum 50 × variegatum 50 septentrionale 50 ×stoerkianum 50 variegatum 50 Aconogonon 80 alpinum 80 × weyrichii 80 divaricatum 80 ×fennicum 80 weyrichii 80 Acoraceae 29 Acorales 29 Acorus 29 calamus 29 Acroptilon 111 repens 111

Actaea 50 erythrocarpa 50 × spicata 50 rubra 50 spicata 50 Actinidia 90 deliciosa 90 Actinidiaceae 90 Adlumia 49 fungosa 49 Adonis 50 aestivalis 50 Adoxa 114 moschatellina 114 Adoxaceae 114 Aegilops 41 cylindrica 41 × Triticum aestivum 41 ×Aegilotriticum sancti-andreae 41 Aegopodium 115 podagraria 115 Aesculus 74 hippocastanum 74 Aethusa 115 cynapium 115 var. agrestis 115 var. cynapium 115 var. domestica 115 var. gigantea 115 Agastache 99 foeniculum 99 urticifolia 99 Ageratina 105 altissima 105 Ageratum 105 houstonianum 105 Agrimonia 59 eupatoria 59 × procera 59 pilosa 59 procera 59 ×wirtgenii 59 Agropyron 41 cristatum 41 subsp. pectinatum 41 desertorum 41 Agrostemma 83 githago 83 Agrostis 41 ×bjoerkmanii 41 canina 41 × capillaris 41 × stolonifera 41 capillaris 41 × gigantea 41 × mertensii 41 × stolonifera 41 × vinealis 41 castellana 41 ×castriferrei 41 clavata 41 gigantea 41 var. gigantea 41 var. glaucescens 41 var. repens 41

Agrostis gigantea × stolonifera 41 ×gigantifera 41 mertensii 41 × stolonifera 41 × vinealis 41 ×murbeckii 41 pourretii 41 scabra 41 stolonifera 41 vinealis 41 Aira 41 caryophyllea 41 elegantissima 41 praecox 41 Aizoaceae 89 Ajuga 99 genevensis 99 ×pseudopyramidalis 99 pyramidalis 99 × reptans 99 reptans 99 Alcea 74 rosea 74 Alchemilla 59 acutiloba 59 alpina 59 arvensis 59 auriculata 60 australis 60 baltica 60 borealis 60 coriacea 60 cymatophylla 60 filicaulis 60 var. filicaulis 60 var. vestita 60 gibberulosa 60 glabra 60 glabricaulis 60 glaucescens 60 glomerulans 60 heptagona 60 hirsuticaulis 60 leiophylla 60 micans 60 microcarpa 60 mollis 60 monticola 60 murbeckiana 60 parcipila 60 plicata 60 polemochora 60 propinqua 60 samuelssonii 60 sarmatica 60 semilunaris 60 sergii 60 stellaris 60 straminea 60 subcrenata 60 subglobosa 60 wichurae 60 xanthochlora 60 Alisma 29 plantago-aquatica 29

172 Alisma wahlenbergii 29 Alismataceae 29 Alismatales 29 Alkekengi 95 officinarum 95 Alliaceae 33 Alliaria 75 petiolata 75 Allium 33 ampeloprasum 33 var. porrum 33 angulosum 33 cepa 33 hollandicum 33 lineare 33 ochotense 33 oleraceum 33 oreophilum 33 rotundum 33 sativum 33 schoenoprasum 33 subsp. alpinum 34 subsp. schoenoprasum 33 var. jurmoënse 33 var. schoenoprasum 34 subsp. sibiricum 34 var. sibiricum 34 scorodoprasum 34 subsp. rotundum 33 ursinum 34 vineale 34 var. purpureum 34 var. vineale 34 Alnus 66 glutinosa 66 × incana 66 subsp. incana 66 incana 66 subsp. incana 66 var. argentata 66 var. incana 66 subsp. kolaënsis 66 ×pubescens 66 Alopecurus 41 aequalis 41 × geniculatus 41 × pratensis 41 arundinaceus 42 × geniculatus 42 × pratensis 42 ×brachystylus 42 geniculatus 42 × pratensis 42 ×haussknechtianus 42 ×marssonii 42 myosuroides 42 pratensis 42 rendlei 42 utriculatus 42 ×winklerianus 42 Althaea 74 officinalis 74 Alyssum 75 alyssoides 75 desertorum 75 hirsutum 75 murale 75 turkestanicum 75 Amaranthaceae 86

Suomen putkilokasvien luettelo

Amaranthus 86 albus 86 blitoides 86 blitum 86 caudatus 86 crispus 86 cruentus 86 deflexus 86 graecizans 86 var. sylvestris 86 hybridus 86 subsp. cruentus 86 subsp. hybridus 86 subsp. hypochondriacus 86 subsp. powellii 86 hypochondriacus 86 palmeri 86 polygonoides 86 retroflexus 86 rudis 86 spinosus 86 standleyanus 86 viridis 86 Amaryllidaceae 33 Ambrosia 105 artemisiifolia 105 psilostachya 105 trifida 105 Amelanchier 60 alnifolia 60 laevis 60 lamarckii 60 spicata 60 Ammi 115 majus 115 Ammophila 43 arenaria 43 arenaria × Calamagrostis epigejos 43 Ammoselinum 115 popei 115 Amsinckia 93 intermedia 93 intermedia 93 lycopsoides 93 menziesii 93 micrantha 93 Anacyclus 105 clavatus 105 radiatus 105 valentinus 105 Anagallis 90 arvensis 90 f. azurea 90 foemina 90 minima 90 Anaphalis 105 margaritacea 105 Anarrhinum 96 pedatum 96 Anchusa 93 arvensis 93 azurea 93 barrelieri 93 capensis 93 italica 93 officinalis 93 Andromeda 91 polifolia 91

Norrlinia 34, 2019

Androsace 90 elongata 90 filiformis 90 maxima 90 septentrionalis 90 Andryala 105 integrifolia 105 Anemone 50 apennina 50 blanda 50 canadensis 51 ×lipsiensis 51 nemorosa 50 × ranunculoides 51 × trifolia 51 ×pittonii 51 ranunculoides 50 sylvestris 50 trifolia 51 Anemonidium 51 canadense 51 Anethum 115 graveolens 115 Angelica 115 archangelica 115 subsp. archangelica 115 subsp. littoralis 115 sylvestris 115 Anisantha 42 madritensis 42 rigida 42 rubens 42 sterilis 42 tectorum 42 Anoda 74 cristata 74 Antennaria 105 alpina 105, 130 alpina -ryhmä 130 canescens 105, 130 dioica 105 lanata 105 nordhageniana 105, 130 porsildii 105, 130 villifera 105 Anthemis 105 altissima 107 arvensis 105 × Cota tinctoria 105 × tinctoria 105 aurea 107 austriaca 107 cotula 105 fumariifolia 105 hyalina 105 pedunculata 105 ruthenica 105 tinctoria 107 Anthoxanthum 42 alpinum 42, 130 aristatum 42 odoratum 42, 130 subsp. alpinum 42 subsp. odoratum 42 odoratum -ryhmä 130 Anthriscus 115 caucalis 115 cerefolium 115 sylvestris 115

Norrlinia 34, 2019

Anthyllis 55 vulneraria 55 subsp. carpatica 55 var. pseudovulneraria 55 subsp. fennica 55 subsp. lapponica 55 subsp. polyphylla 55 subsp. vulneraria 55 Antirrhinum 96 majus 96 Apera 42 spica-venti 42 Aphanes 59 arvensis 59 australis 60 microcarpa 60 Apiaceae 115 Apiales 115 Apium 115 graveolens 115 nodiflorum 116 Apocynaceae 93 Aquilegia 51 chrysantha 51 coerulea × chrysantha 51 ×cultorum 51 flabellata 51 glandulosa 51 var. jucunda 51 ×stuarti 51 vulgaris 51 Arabidopsis 75 arenosa 75 halleri 75 suecica 75 thaliana 75 Arabis 75 alpina 75 caucasica 75 divaricarpa 75 glabra 80 hirsuta 75 var. utoeënsis 75 procurrens 75 turrita 79 Araceae 29 Arachis 55 hypogaea 55 Aralia 115 chinensis 115 elata 115 racemosa 115 Araliaceae 115 Arctagrostis 42 latifolia 42 Arctium 105 ×ambiguum 105 lappa 105 × minus 105 × tomentosum 105 ×maassii 105 minus 105 × nemorosum 105 × tomentosum 105 ×mixtum 105 nemorosum 105 ×nothum 105 tomentosum 105 Arctophila 42

173

Checklist of the vascular plants of Finland

Arctophila fulva 42 var. pendulina 42 Arctostaphylos 91 alpina 91 uva-ursi 91 Arctous 91 alpina 91 Arecaceae 35 Arecales 35 Arenaria 83 biflora 83 ciliata subsp. pseudofrigida 83 leptoclados 83 norvegica 83 pseudofrigida 83 serpyllifolia 83 Argemone 49 mexicana 49 Argentina 60 anserina 60 subsp. anserina 60 subsp. groenlandica 60 Aria 60 edulis 60 Aristolochiaceae 29 Armeria 80 maritima 80 subsp. elongata 80 subsp. intermedia 80 subsp. maritima 80 subsp. sibirica 80 scabra 80 Armoracia 76 rusticana 76 Arnica 105 angustifolia 105 subsp. alpina 105 chamissonis 105 Arnoseris 105 minima 105 Aronia 60 arbutifolia × melanocarpa 60 melanocarpa 60 ×mitschurinii 65 ×prunifolia 60 Arrhenatherum 42 elatius 42 subsp. bulbosum 42 subsp. elatius 42 Artemisia 105 abrotanum 105 absinthium 105 annua 105 austriaca 105 biennis 105 campestris 105 subsp. bottnica 105 subsp. campestris 105 subsp. inodora 105 dracunculus 105 ludoviciana 105 maritima 106 pontica 106 scoparia 106 siversiana 106 vulgaris 106 var. coarctata 106 var. vulgaris 106 Aruncus 61

Aruncus dioicus 61 Asarum 29 europaeum 29 Asclepiadaceae 93 Asclepias 93 speciosa 93 Asparagaceae 34 Asparagales 31 Asparagus 34 officinalis 34 Asperugo 93 procumbens 93 Asperula 92 arvensis 92 orientalis 92 tinctoria 92 Asphodelaceae 33 Aspleniaceae 27 Asplenium 27 adulterinum 27 × viride 27 ×alternifolium 27 ×murbeckii 27 ×poscharskyanum 27 ruta-muraria 27 × septentrionale 27 septentrionale 27 × trichomanes 27 subsp. quadrivalens 27 subsp. trichomanes 27 trichomanes 27 subsp. quadrivalens 27 subsp. trichomanes 27 viride 27 Aster 106 amellus 106 lanceolatus 113 linosyris 109 macrophyllus 109 novi-belgii 113 paniculatus 113 ×salignus 113 sedifolius 109 sibiricus 109 tripolium 113 subsp. pannonicum 113 Asteraceae 104 Asterales 103 Astilbe 53 ×arendsii 53 chinensis × japonica 53 Astragalus 55 alpinus 55 subsp. arcticus 55 var. arcticus 55 arenarius 55 cicer 55 danicus 55 frigidus 55 glycyphyllos 55 Astrantia 115 major 115 Athyriaceae 27 Athyrium 27 alpestre 27 distentifolium 27 filix-femina 27 Atocion 83 armeria 83

174 Atocion rupestre 83 Atriplex 87 argentea 87 calotheca 87 × longipes 87 × prostrata 87 glabriuscula 87 × longipes 87 ×gustafssoniana 87 hastata 87 × prostrata 87 hortensis 87 laevis 87 littoralis 87 longipes 87, 130 subsp. longipes 87 subsp. praecox 87 × prostrata 87 longipes -ryhmä 130 micrantha 87 nitens 87 oblongifolia 87 patula 87 praecox 87, 130 prostrata 87 rosea 87 sagittata 87 ×taschereaui 87 tatarica 87 Atropa 95 bella-donna 95 Aubrieta 76 ×cultorum 76 Avellinia 42 festucoides 42 michelii 42 Avena 42 barbata 42 fatua 42 sativa 42 sterilis 42 strigosa 42 Avenella 42 flexuosa 42 Avenula 42 pratensis 46 pubescens 42 Axyris 87 amaranthoides 87

B

Ballota 100 nigra 100 subsp. foetida 100 subsp. meridionalis 100 subsp. nigra 100 Balsaminaceae 89 Barbarea 76 intermedia 76 ×schulzeana 76 stricta 76 × vulgaris 76 verna 76 vulgaris 76 subsp. arcuata 76 var. arcuata 76 subsp. vulgaris 76 var. vulgaris 76

Suomen putkilokasvien luettelo

Bartsia 102 alpina 102 Bassia 87 hyssopifolia 87 scoparia 87 subsp. densiflora 87 subsp. scoparia 87 sedoides 88 Beckmannia 42 eruciformis 42 syzigachne 42 Begonia 67 ×tuberhybrida 67 Begoniaceae 67 Bellis 106 perennis 106 Berberidaceae 50 Berberis 50 aquifolium 50 ×ottawensis 50 thunbergii 50 × vulgaris 50 vulgaris 50 Bergenia 54 cordifolia 54 crassifolia 54 Berteroa 76 incana 76 Beta 87 vulgaris 87 var. altissima 87 var. conditiva 87 subsp. maritima 87 subsp. vulgaris 87 Altissima- Ryhmä 87 Conditiva- Ryhmä 87 var. vulgaris 87 Betonica 100 macrantha 100 officinalis 100 Betula 66 ×aurata 66 ×bottnica 66 ×intermedia 66 nana 66 × pendula 66 × pubescens 66 subsp. czerepanovii 66 subsp. pubescens 66 pendula 66 var. carelica 66 var. lapponica 66 var. pendula 66 × pubescens 66 pubescens 66 subsp. czerepanovii 66 var. appressa 66 var. czerepanovii 66 subsp. pubescens 66 Betulaceae 66 Bidens 106 cernua 106 × tripartita 106 ferulifolia 106 frondosa 106 pilosa 106 ×polakii 106 polylepis 106 radiata 106

Norrlinia 34, 2019

Bidens radiata × tripartita 106 subalternans 106 tripartita 106 vulgata 106 var. puberula 106 Bifora 115 radians 115 Bistorta 80 officinalis 80 vivipara 80 Blechnaceae 27 Blechnum spicant 27 Blitum 87 bonus-henricus 87 capitatum 87 nuttallianum 87 virgatum 87 Blysmopsis 36 rufa 36 Blysmus 36 compressus 36 rufus 36 Boechera divaricarpa 75 Bolboschoenus 36 maritimus 36 Boraginaceae 93 Boraginales 93 Borago 93 officinalis 93 Borkhausenia intermedia 64 Botrychium 26 boreale 26 lanceolatum 26 lunaria 26 matricariifolium 26 multifidum 26 simplex 26 virginianum 26 Botrypus 26 virginianus 26 Brachypodium 42 distachyon 42 pinnatum 42 sylvaticum 42 Brassica 76 deflexa 76 elongata 76 subsp. integrifolia 76 juncea 76 napus 76 subsp. napus 76 subsp. napus 76 subsp. oleifera 76 subsp. rapifera 76 nigra 76 oleracea 76 rapa 76 subsp. campestris 76 subsp. oleifera 76 subsp. rapa 76 tournefortii 76 Brassicaceae 75 Brassicales 75 Briza 42 maxima 42 media 42 minor 42 Bromopsis 43 benekenii 43

Norrlinia 34, 2019

Bromopsis erecta 43 inermis 43 riparia 43 Bromus 43 arvensis 43 × japonicus 43 benekenii 43 commutatus 43 erectus 43 hordeaceus 43 inermis 43 japonicus 43 lanceolatus 43 lepidus 43 ovatus 48 racemosus 43 scoparius 43 secalinus 43 squarrosus 43 sterilis 42 tectorum 42 willdenowii 43 Brunnera 93 macrophylla 93 Bryonia 66 alba 66 cretica 66 dioica 66 Buglossoides 93 arvensis 93 var. arvensis 93 var. coerulescens 93 Bunias 76 erucago 76 orientalis 76 Bunium 115 bulbocastanum 115 Buphthalmum 106 salicifolium 106 Bupleurum 115 croceum 115 lancifolium 115 odontites 115 rotundifolium 116 subovatum 116 Butomaceae 29 Butomus 29 umbellatus 29

C

Cacalia hastata 111 tangutica 112 Cakile 76 maritima 76 subsp. baltica 76 subsp. integrifolia 76 subsp. maritima 76 Calamagrostis 43 ×acutiflora 43 arenaria 43 × epigejos 43 arundinacea 43 × canescens 43 × epigejos 43 × neglecta 43 × stricta 43 ×baltica 43 canescens 43

175

Checklist of the vascular plants of Finland

Calamagrostis canescens × epigejos 43 × neglecta 43 × phragmitoides 43 × purpurea subsp. phragmitoides 43 × stricta 43 epigejos 43 × neglecta 43 × stricta 43 ×gracilescens 43 ×hartmaniana 43 lapponica 43 neglecta 43 × phragmitoides 43 phragmitoides 43 × stricta 43 purpurea subsp. phragmitoides 43 × neglecta 43 ×rigens 43 stricta 43 ×strigosa 43 ×zerninensis 43 Calandrinia 89 ciliata 89 var. menziesii 89 compressa 89 menziesii 89 Calendula 106 arvensis 106 officinalis 106 Calibrachoa 95 Million Bells-Ryhmä 95 Calla 29 palustris 29 Callistephus 106 chinensis 106 Callitrichaceae 96 Callitriche 96 cophocarpa 96 hamulata 97 hermaphroditica 97 subsp. hermaphroditica 97 subsp. macrocarpa 97 palustris 97 stagnalis 97 Calluna 91 vulgaris 91 Caltha 51 palustris 51 subsp. minor 51 subsp. palustris 51 subsp. radicans 51 Calypso 31 bulbosa 31 Calystegia 95 pulchra 95 sepium 95 subsp. sepium 95 subsp. spectabilis 95 spectabilis 95 Camelina 76 alyssum 76 subsp. alyssum 76 subsp. integerrima 76 hispida 76 microcarpa 76 sativa 76 Campanula 103

Campanula aparinoides 103 carpatica 103 cervicaria 103 erinus 103 glomerata 104 ’Superba’ 104 lactiflora 104 latifolia 104 lusitanica 104 medium 104 patula 104 persicifolia 104 var. dasycarpa 104 punctata 104 ramosissima 104 rapunculoides 104 rapunculus 104 rotundifolia 104 subsp. fennica 104 subsp. gieseckeana 104 subsp. groenlandica 104 subsp. kemensis 104 subsp. rotundifolia 104 trachelium 104 uniflora 104 Campanulaceae 103 Cannabaceae 65 Cannabis 65 sativa 65 Capnoides 49 sempervirens 49 Caprifoliaceae 114 Capsella 76 bursa-pastoris 76 rubella 76 Capsicum 95 annuum 95 Caragana 56 arborescens 56 frutex 56 Cardamine 76 amara 76 bellidifolia 76 bulbifera 76 corymbosa 76 flexuosa 76 hirsuta 76 impatiens 76 parviflora 76 pratensis 76 subsp. angustifolia 77 subsp. dentata 77 var. isophylla 77 subsp. paludosa 77 subsp. polemonioides 77 subsp. pratensis 77 Cardaminopsis 75 arenosa 75 halleri 75 Cardaria 78 draba 78 Carduus 106 acanthoides 106 × crispus 106 × nutans 106 crispus 106 × nutans 106 ×leptocephalus 106 nutans 106

176 Carduus nutans subsp. leiophyllus 106 ×orthocephalus 106 ×stangii 106 tenuiflorus 106 thoermeri 106 Carex 36 ×abortiva 39 acuta 36 × aquatilis 38 × bigelowii 38 subsp. dacica 38 subsp. rigida 38 × cespitosa 38 × elata 38 × halophila 38 × nigra 38 subsp. juncella 38 subsp. nigra 38 × paleacea 38 × recta 38 acutiformis 36 × riparia 38 adelostoma 37, 130 appropinquata 37 × diandra 38 aquatilis 37 × bigelowii 38 subsp. dacica 38 subsp. rigida 38 × cespitosa 38 × elata 38 × halophila 39 × nigra 39 subsp. juncella 39 subsp. nigra 39 × paleacea 39 × recta 39 ×allolepis 38 ×alsatica 39 arctogena 37, 130 arenaria 37 atherodes 37 atrata 37 × norvegica 39 atrofusca 37 ×beckmanniana 40 ×beckmannii 39 bergrothii 38 × serotina 38 bigelowii 37 × cespitosa 39 × nigra 39 subsp. dacica 37 × cespitosa 39 × nigra 39 subsp. juncella 39 subsp. nigra 39 subsp. rigida 37 × nigra 39 ×biharica 39 ×boenninghausiana 40 ×bogstadensis 40 bohemica 37 ×bolina 39 brunnescens 37 var. brunnescens 37 × canescens 39 × dioica 39 × echinata 39

Suomen putkilokasvien luettelo

Carex brunnescens × lachenalii 39 var. laetior 37 × lapponica 39 × loliacea 39 × tenuiflora 39 var. vitilis 37 buxbaumii 37, 130 subsp. buxbaumii 37 subsp. mutica 37 buxbaumii -ryhmä 130 ×candriani 39 canescens 37 × dioica 39 × disperma 39 × echinata 39 × heleonastes 39 × lachenalii 39 × lapponica 39 × livida 39 × loliacea 39 × mackenziei 39 × paniculata 39 var. robustior 37 × tenuiflora 39 capillaris 37 capitata 37, 130 subsp. arctogena 37 subsp. capitata 37 capitata -ryhmä 130 caryophyllea 37 cespitosa 37 × elata 39 × nigra 39 subsp. juncella 39 subsp. nigra 39 chordorrhiza 37 × dioica 39 ×clausa 39 ×connectens 40 ×decolorans 39 ×deinbolliana 39 demissa 37 × flava 39 × hostiana 39 × lepidocarpa 39 × serotina 39 × viridula 39 ×derelicta 39 diandra 37 × paniculata 39 digitata 37, 130 × ornithopoda 39 × pallidula 39, 130 digitata -ryhmä 130 dioica 37 × echinata 39 × glareosa 39 × heleonastes 39 × lachenalii 39 × loliacea 39 × maritima 39 × parallela 39 disperma 37 distans 37 disticha 37 divulsa 37 subsp. leersii 37 ×dufftii 39 echinata 37

Norrlinia 34, 2019

Carex elata 37 subsp. elata 37 × halophila 39 × nigra 39 subsp. juncella 39 subsp. nigra 39 subsp. omskiana 37 × recta 39 elongata 37 ×elytroides 38 ericetorum 37 ×evoluta 40 extensa 37 ×firmior 40 flacca 37 flava 37 × hostiana 39 × kotilainii 39 × lepidocarpa 39 subsp. jemtlandica 39 subsp. lepidocarpa 39 × serotina 39 subsp. pulchella 39 subsp. serotina 39 × viridula 39 ×friesii 40 fuliginosa 37 subsp. misandra 37 ×gaudiniana 39 glacialis 37 glareosa 37 var. amphigena 37 globularis 37 ×grahamii 37 ×grantii 39 halophila 38, 39 × nigra 40 subsp. juncella 40 subsp. nigra 40 × paleacea 40 hartmanii 37 hartmaniorum 37 heleonastes 37 ×helvola 39 ×hetero­phyta 39 ×hibernica 39 hirta 37 holostoma 37 hostiana 37 var. eckeroeensis 37 × lepidocarpa 40 subsp. lepidocarpa 40 × serotina 40 × viridula 40 ×involuta 40 jemtlandica 37 var. kainuensis 37 × serotina 40 ×justi-schmidtii 40 ×kohtsii 40 kotilainii 38 ×kyyhkynenii 39 lachenalii 37 × parallela 40 ×laestadii 39 ×langii 40 lapponica 37 lasiocarpa 37 × riparia 40

Norrlinia 34, 2019

Carex lasiocarpa × rostrata 40 × rotundata 40 × vesicaria 40 laxa 37 lepidocarpa 37 subsp. jemtlandica 37 × viridula 40 subsp. lepidocarpa 37 × serotina 40 var. turgida 37 × viridula 40 leporina 37 ×leutzii 40 ×limnogena 38 limosa 37 × magellanica subsp. irrigua 40 × paupercula 40 × rariflora 40 ×limula 38 livida 37 × panicea 40 loliacea 37 ×ludibunda 39 ×macilenta 39 mackenziei 37 macloviana 37 magellanica subsp. irrigua 38 subsp. irrigua × rariflora 40 maritima 37 media 37, 130 melanostachya 38 microglochin 38 ×micro­stachya 39 ×microstachyoides 39 montana 38 muricata 38 myosuroides 38 ×neofilipendula 39 nigra 38 subsp. juncella 38 × paleacea 40 × recta 40 subsp. nigra 38 × paleacea 40 × recta 40 × paleacea 40 × recta 40 norvegica 38, 130 subsp. inferalpina 37 subsp. norvegica 38 norvegica -ryhmä 130 ornithopoda 38 otrubae 38 ovalis 37 paleacea 38 × recta 40 pallens 38 pallescens 38 pallidula 38, 130 panicea 38 paniculata 38 × remota 40 parallela 38 pauciflora 38 ×pauliana 40 paupercula 38 × rariflora 40 pediformis 38 subsp. rhizodes 38

Checklist of the vascular plants of Finland

Carex pilosa 38 pilulifera 38 praecox 38 ×prahliana 40 ×prolixa 38 pseudocyperus 38 × rostrata 40 × vesicaria 40 ×pseudohelvola 39 pulicaris 38 ×raciborskii 39 rariflora 38 recta 38 remota 38 rhynchophysa 38 × rostrata 40 × vesicaria 40 riparia 38 × rostrata 40 rostrata 38 × rotundata 38 × saxatilis 40 × vesicaria 40 rotundata 38 × saxatilis 40 × vesicaria 40 ×ruedtii 39 rupestris 38 ×saamica 38 saxatilis 38 var. laxa 38 × vesicaria 37 ×saxenii 40 ×schatzii 40 secalina 38 serotina 38 subsp. fennica 38 subsp. pulchella 38 subsp. serotina 38 simpliciuscula 38 ×sooi 38 spicata 38 ×spiculosa 40 stenolepis 37 ×stricticulmis 39 ×strictiformis 39 ×stygia 40 ×subcostata 39 ×subpatula 39 ×subviridula 39 sylvatica 38 ×tenebricans 39 ×tenelli­formis 39 tenuiflora 38 ×turfosa 39 vaginata 38 vesicaria 38 viridula 38 var. bergrothii 38 var. pulchella 38 var. viridula 38 vulpina 38 ×wolteri 40 ×xanthocarpa 39 ×zahnii 39 Carlina 106 biebersteinii 106 × vulgaris 106 vulgaris 106

177 Carlina vulgaris subsp. longifolia 106 Carpinus 66 betulus 66 Carthamus 106 lanatus 106 tinctorius 106 Carum 116 carvi 116 Caryophyllaceae 83 Caryophyllales 80 Cassia tora 58 Cassiope 91 hypnoides 91 tetragona 91 Castilleja 102 pallida 102 Catabrosa 43 aquatica 43 Catapodium 43 rigidum 43 Caucalis 116 platycarpos 116 Celastraceae 67 Celastrales 67 Celastrus 67 orbiculatus 67 Celosia 86 argentea 86 Celsia 98 ramosissima 99 Cenchrus 43 incertus 43 spinifex 43 Cenolophium 116 denudatum 116 Centaurea 106 ×austriacoides 107 calcitrapa 106 cyanus 106 dealbata 111 debeauxii × jacea 107 depressa 106 diffusa 106 × stoebe 107 ×gerstlaueri 107 jacea 106 × nigra 107 × phrygia 107 subsp. phrygia 107 subsp. pseudophrygia 107 macrocephala 106 melitensis 106 ×moncktonii 107 montana 106 nigra 106 ovina 107 phrygia 106 subsp. phrygia 106 subsp. pseudophrygia 106 ×psammogena 107 rhenana 106 scabiosa 106 solstitialis 106 stoebe 106 trichocephala 106 virgata 107 Centaurium 92 erythraea 92 littorale 92

178 Centaurium pulchellum 92 Centranthus 114 calcitrapae 114 Cephalanthera 31 longifolia 31 rubra 31 Cephalaria 114 alpina 114 aristata 114 gigantea 114 transsylvanica 114 Cerastium 83 alpinum 83 × fontanum 83 subsp. alpinum 83 × fontanum subsp. fontanum 83 subsp. vulgare 83 subsp. glabratum 83 subsp. lanatum 83 var. lanatum 83 arcticum 83 arvense 83 × tomentosum 83 biebersteinii 83 brachypetalum 83 cerastoides 84 davuricum 83 dichotomum 83 diffusum subsp. subtetrandrum 83 fontanum 83 subsp. fontanum 83 subsp. scandicum 83 subsp. vulgare 83 var. kajanense 83 var. vulgare 83 glomeratum 83 glutinosum 83 nigrescens 83 var. laxum 83 pumilum subsp. glutinosum 83 semidecandrum 83 subtetrandrum 83 ×symei 83 tomentosum 83 Ceratocapnos 49 claviculata 49 Ceratocephala 51 orthoceras 51 testiculata 51 Ceratochloa 43 cathartica 43 sitchensis 43 Ceratophyllaceae 49 Ceratophyllales 49 Ceratophyllum 49 demersum 49 var. apiculatum 49 submersum 49 Cerinthe 93 minor 93 Chaenomeles 61 japonica 61 Chaenorhinum 97 minus 97 Chaerophyllum 116 aromaticum 116 aureum 116 bulbosum 116, 130

Suomen putkilokasvien luettelo

Chaerophyllum bulbosum -ryhmä 130 hirsutum 116 subsp. hirsutum 116 subsp. villarsii 116 prescottii 116, 130 tainturieri 116 temulum 116 Chaetonychia 83 cymosa 83 Chaetopogon 43 fasciculatus 43 Chamaecytisus 56 elongatus 56 Chamaedaphne 91 calyculata 91 Chamaemelum 107 fuscatum 107 mixtum 107 nobile 107 Chamaenerion 72 angustifolium 72 Chamaespartium 56 sagittale 56 Chamorchis 31 alpina 31 Chelidonium 49 majus 49 var. laciniatum 49 var. tenuifolium 49 Chenopodiaceae 87 Chenopodiastrum 87 hybridum 87 murale 87 simplex 87 Chenopodium 87 acuminatum 87 album 87, 130 album -ryhmä 130 ambrosioides 88 aristatum 89 atriplicifolium 88 berlandieri 87 bonus-henricus 87 botrys 88 capitatum 87 ficifolium 87 foliosum 87 giganteum 87 gigantospermum 87 glaucum 88 hircinum 87 hybridum 87 karoi 87 missouriense 87, 130 murale 87 opulifolium 87 polyspermum 88 pratericola 88 probstii 88, 130 pumilio 88 purpurascens 88 quinoa 88 rubrum 88 salinum 88 schraderianum 88 simplex 87 sosnowskyi 88 striatiforme 88 strictum 88

Norrlinia 34, 2019

Chenopodium strictum subsp. glaucophyllum 88 subsp. striatiforme 88 subsp. strictum 88 suecicum 88, 130 urbicum 88 virgatum 88 vulvaria 88 Cherleria 83 biflora 83 Chimaphila 91 umbellata 91 Chionodoxa 35 luciliae 35 Chloris 43 virgata 43 Chorispora 77 tenella 77 Chrysanthemum 107 coronarium 109 ×grandiflorum 107 morifolium 107 segetum 109 Chrysosplenium 54 alternifolium 54 tetrandrum 54 Cicer 56 arietinum 56 Cicerbita 110 alpina 110 macrophylla 110 subsp. uralensis 110 Cichoriaceae 104 Cichorium 107 endivia subsp. divaricatum 107 intybus 107 pumilum 107 Cicuta 116 virosa 116 var. angustifolia 116 var. virosa 116 Cinna 43 latifolia 43 Circaea 72 alpina 72 Cirsium 107 ×affine 107 arvense 107 var. arvense 107 var. incanum 107 var. maritimum 107 var. mite 107 × oleraceum 107 var. vestitum 107 helenioides 107 × oleraceum 107 × palustre 107 heterophyllum 107 × oleraceum 107 × palustre 107 ×hybridum 107 oleraceum 107 × palustre 107 palustre 107 × vulgare 107 ×sessile 107 ×subspinuligerum 107 vulgare 107 ×wankelii 107

Norrlinia 34, 2019

Cistaceae 75 Citrullus 66 lanatus 66 Citrus 74 limon 74 sinensis 74 Cladanthus 107 mixtus 107 Cladium 40 mariscus 40 Clarkia 72 amoena 72 pulchella 72 unguiculata 72 Claytonia 89 perfoliata 89 sibirica 89 Clematis 51 alpina subsp. sibirica 51 Patens-Ryhmä 51 sibirica 51 tangutica 51 Tangutica-Ryhmä 51 viticella 51 Cleomaceae 75 Clinopodium 100 acinos 99 nepeta 100 vulgare 100 Cnidium 117 dubium 117 Cochlearia 77 danica 77 officinalis 77 Coeloglossum 31 viride 31 × Dactylorhiza maculata 31 Coincya 77 monensis 77 subsp. cheiranthos 77 Coix 43 lacryma-jobi 43 Colchicaceae 31 Colchicum 31 alpinum 31 autumnale 31 Coleostephus 107 myconis 107 Collinsia 97 heterophylla 97 Collomia 90 linearis 90 Comarum 61 palustre 61 Comastoma 92 tenellum 92 Commelina 35 caroliniana 35 communis 35 Commelinaceae 35 Commelinales 35 Conium 116 maculatum 116 Conringia 77 orientalis 77 planisiliqua 77 Consolida 51 ajacis 51 ambigua 51

179

Checklist of the vascular plants of Finland

Consolida hispanica 51 orientalis 51 regalis 51 subsp. paniculata 51 subsp. regalis 51 Convallaria 34 majalis 34 Convallariaceae 34 Convolvulaceae 95 Convolvulus 95 arvensis 95 dahuricus 95, 130 dubius 95, 130 sepium 95, 130 sepium -ryhmä 130 tricolor 95 Conyza 108 bonariensis 108 canadensis 108 Coptidium 51 lapponicum 51 Corallorhiza 31 trifida 31 Corchorus 74 olitorius 74 Coreopsis 107 grandiflora 107 tinctoria 107 verticillata 107 Coriandrum 116 sativum 116 Corispermum 88 declinatum 88 hyssopifolium 88 intermedium 88 leptopterum 88 pallasii 88 Cornaceae 89 Cornales 89 Cornus 89 alba 89, 130 subsp. alba 89 subsp. stolonifera 89 alba -ryhmä 130 sanguinea 89 Cornus sericea 89, 130 suecica 89 Coronilla 56 repanda 56 scorpioides 56 varia 58 Coronopus 78 didymus 78 squamatus 78 Corrigiola 83 litoralis 83 Corydalis 49 ×campylochila 49 capnoides 49 cava 49 intermedia 49 × solida 49 lutea 50 nobilis 49 ophiocarpa 49 sempervirens 49 solida 49 Corylus 66 avellana 66

Corynephorus 44 canescens 44 Cosmos 107 bipinnatus 107 Cota 107 altissima 107 austriaca 107 tinctoria 107 triumfettii 107 Cotoneaster 61 fangianus 61 integerrimus 61, 130 integerrimus 61 integerrimus -ryhmä 130 laxiflorus 61 lucidus 61 niger 61 scandinavicus 61, 130 Cotula 107 coronopifolia 107 Crambe 77 maritima 77 Crassula 54 aquatica 54 tillaea 54 Crassulaceae 54 Crataegus 61 curvisepala 61 subsp. lindmanii 61 douglasii 61 flabellata 61 var. grayana 61 grayana 61 laevigata 61 × monogyna 61 ×media 61 monogyna 61 subsp. nordica 61 × rhipidophylla 61 rhipidophylla 61 var. lindmanii 61 var. rhipidophylla 61 var. ronnigeri 61 sanguinea 61 submollis 61 ×subsphaerica 61 Crepis 107 biennis 107 capillaris 107 foetida 107 subsp. rhoeadifolia 107 mollis 107 nicaeensis 107 paludosa 108 praemorsa 108 sancta 108 setosa 108 tectorum 108 subsp. czerepanovii 108 subsp. nigrescens 108 subsp. nigritula 108 subsp. tectorum 108 vesicaria 108 subsp. haenseleri 108 subsp. taraxacifolia 108 Crocus 33 angustifolius × flavus 33 ×luteus 33 speciosus 33

180 Crocus vernus 33 Crotalaria 56 senegalensis 56 Cruciata 92 glabra 92 laevipes 92 Cryptogramma 26 crispa 26 Cryptogrammaceae 26 Cucubalus 85 baccifer 85 Cucumis 66 melo 66 metuliferus 66 sativus 66 Cucurbita 67 pepo 67 Cucurbitaceae 66 Cucurbitales 66 Cupressaceae 28 Cupressales 28 Cuscuta 95 campestris 95 epilinum 95 epithymum 95 subsp. kotschyi 95 europaea 95 subsp. europaea 95 subsp. halophyta 95 scandens 95 Cuscutaceae 95 Cycloloma 88 atriplicifolium 88 Cyclospermum 116 leptophyllum 116 Cymbalaria 97 muralis 97 pallida 97 Cynodon 44 dactylon 44 Cynoglossum 93 amabile 93 glochidiatum 93 officinale 93 wallichii 93 Cynoglottis 93 barrelieri 93 Cynosurus 44 cristatus 44 echinatus 44 Cyperaceae 36 Cyperus 40 eragrostis 40 glaber 40 Cypripediaceae 31 Cypripedium 31 calceolus 31 Cystopteridaceae 26 Cystopteris 26 fragilis 26 subsp. dickieana 26 var. dickieana 26 subsp. fragilis 26 var. fragilis 26 montana 26 Cytisus 56 decumbens 56 elongatus 56 nigricans 56

Suomen putkilokasvien luettelo

Cytisus scoparius 56

D

Dactylis 44 glomerata 44 subsp. aschersoniana 44 subsp. glomerata 44 subsp. hispanica 44 subsp. lobata 44 polygama 44 Dactyloglossum ×conigerum 31 Dactylorhiza 31 ×altobracensis 32 baltica 32 fuchsii 32 × incarnata 32 × lapponica 32 subsp. psychrophila 32 × traunsteineri 32 incarnata 31 subsp. cruenta 31 subsp. incarnata 32 × lapponica 32 × maculata 32 subsp. fuchsii 32 subsp. maculata 32 × majalis 32 subsp. lapponica 32 × traunsteineri 32 ×juennensis 32 lapponica 32 × maculata 32 maculata 32 subsp. fuchsii 32 × majalis subsp. lapponica 32 subsp. maculata 32 × majalis subsp. lapponica 32 × majalis 32 × sambucina 32 × traunsteineri 32 × viridis 31 majalis 32 subsp. baltica 32 subsp. lapponica 32 subsp. sphagnicola 32 sambucina 32 sphagnicola 32 traunsteineri 32 subsp. curvifolia 32 subsp. lapponica 32 viridis 31 Dahlia 108 ×hortensis 108 pinnata 108 Danthonia 44 decumbens 44 Daphne 75 mezereum 75 Dasiphora 61 fruticosa 61 Datura 95 ferox 95 inoxia 95 stramonium 95 var. stramonium 95 var. tatula 95

Norrlinia 34, 2019

Daucus 116 carota 116 subsp. carota 116 subsp. sativus 116 montanus 116 Delairea 108 odorata 108 Delphinium 51 ajacis 51 consolida 51 subsp. consolida 51 subsp. paniculatum 51 elatum 51 grandiflorum 51 hispanicum 51 orientale 51 Dendranthema 107 indicum 107 Dennstaedtiaceae 26 Dentaria 76 bulbifera 76 Deschampsia 44 alpina 44 bottnica 44 × cespitosa 44 cespitosa 44 flexuosa 42 ×neumanniana 44 Descurainia 77 pinnata 77 sophia 77 Desmazeria rigida 43 Dianthus 83 arenarius 83 subsp. borussicus 83 armeria 83 barbatus 83 × chinensis 84 × superbus 83 carthusianorum 83 caryophyllus × chinensis 83 ×courtoisii 83 deltoides 83 plumarius 83 ×semperflorens 83 superbus 83 Diapensia 90 lapponica 90 Diapensiaceae 90 Dicentra 49 formosa 49 Dichanthelium 44 laxiflorum 44 Dichodon 84 cerastoides 84 Dictamnus 74 albus 74 Diervilla 114 lonicera 114 Digitalis 97 grandiflora 97 lanata 97 lutea 97 purpurea 97 Digitaria 44 ciliaris 44 ischaemum 44 sanguinalis 44 Dimorphotheca 108

Norrlinia 34, 2019

Dimorphotheca pluvialis 108 sinuata 108 Dinebra 44 retroflexa 44 Diodia 92 teres 92 Diphasiastrum 25 alpinum 25 × complanatum 25 complanatum 25, 130 subsp. chamaecyparissus 25 subsp. complanatum 25, 130 subsp. montellii 25, 130 × tristachyum 25 complanatum -ryhmä 130 ×issleri 25 tristachyum 25, 130 ×zeilleri 25, 130 Diplachne 44 fusca 44 subsp. uninervia 44 Diplazium 27 sibiricum 27 Diplotaxis 77 erucoides 77 muralis 77 × tenuifolia 77 tenuifolia 77 ×wirtgenii 77 Dipsacaceae 114 Dipsacales 114 Dipsacus 114 fullonum 114 strigosus 114 Dodartia 102 orientalis 102 Doronicum 108 columnae 108 orientale 108 pardalianches 108 plantagineum 108 Draba 77 alpina 77 cinerea 77 ×curtisiliqua 77 daurica 77 var. daurica 77 var. hebecarpa 77 fladnizensis 77 × nivalis 77 × norvegica 77 glabella 77 var. glabella 77 var. hebecarpa 77 incana 77 var. confusa 77 var. incana 77 lactea 77 × nivalis 77 × norvegica 77 muralis 77 nemorosa 77 var. leiocarpa 77 var. nemorosa 77 nivalis 77 × norvegica 77 norvegica 77 sibirica 77 verna 77

Checklist of the vascular plants of Finland

Draba verna subsp. spathulata 77 Dracocephalum 100 moldavica 100 nutans 100 parviflorum 100 ruyschiana 100 sibiricum 101 thymiflorum 100 triflorum 100 Drosera 82 anglica 82 × intermedia 82 × rotundifolia 82 ×beleziana 82 intermedia 82 × rotundifolia 82 longifolia 82 × rotundifolia 82 ×obovata 82 rotundifolia 82 Droseraceae 82 Dryas 61 octopetala 61 Drymocallis 61 rupestris 61 Dryopteridaceae 27 Dryopteris 27 ×ambroseae 28 carthusiana 27 × cristata 27 × dilatata 27 var. enigmatica 27 × expansa 27 cristata 27 × deweveri 27 dilatata 27, 130 × expansa 28, 130 dilatata -ryhmä 130 expansa 27, 130 filix-mas 27 fragrans 27 ×sarvelae 27 ×uliginosa 27 Dysphania 88 ambrosioides 88 botrys 88 pumilio 88 schraderiana 88

E

Ecballium 67 elaterium 67 Echinochloa 44 colona 44 crus-galli 44, 131 var. frumentacea 44 crus-galli -ryhmä 131 esculenta 44 muricata 44, 131 Echinocystis 67 lobata 67 Echinops 108 bannaticus 108 exaltatus 108 sphaerocephalus 108 Echium 93 plantagineum 93 vulgare 93

181 Elaeagnaceae 65 Elaeagnus 65 angustifolia 65 Elaeagnus commutata 65 Elatinaceae 67 Elatine 67 alsinastrum 67 hydropiper 67, 131 hydropiper -ryhmä 131 orthosperma 67, 131 triandra 67 Eleocharis 40 acicularis 40 mamillata 40 × palustris 40 × uniglumis 40 palustris 40 subsp. palustris 40 var. lindbergii 40 var. palustris 40 × uniglumis 40 subsp. vulgaris 40 subsp. waltersii 40 parvula 40 quinqueflora 40 uniglumis 40 var. fennica 40 var. vestergrenii 40 Eleusine 44 indica 44 tristachya 44 Elodea 30 canadensis 30 Elsholtzia 100 ciliata 100 Elymus 44 alaskanus 44 × caninus 44 × mutabilis 45 subsp. scandicus 44 × caninus 45 × mutabilis 45 canadensis 44 caninus 44 × fibrosus 45 × kronokensis 44 × mutabilis 45 farctus subsp. boreoatlanticus 45 × repens 45 fibrosus 44 × mutabilis 45 kronokensis 44 × mutabilis 45 subsp. scandicus 44 mutabilis 44 pycnanthus × repens 45 repens 45 subsp. arenosus 45 × Leymus arenarius 45 subsp. repens 45 sibiricus 44 subsecundus 44 trachycaulus 44 subsp. subsecundus 44 subsp. trachycaulus 44 Elytrigia 45 acuta × repens 45 ×drucei 45 intermedia 45

182 Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 45 × repens 45 junceiformis 45 × repens 45 ×littorea 45 repens 45 subsp. arenosa 45 × Leymus arenarius 45 subsp. repens 45 Empetraceae 91 Empetrum 91 nigrum 91 subsp. hermaphroditum 91 subsp. nigrum 91 Enarthrocarpus 77 lyratus 77 Epilobium 72 adenocaulon 72, 131 × ciliatum 73, 131 × glandulosum 73, 131 × hirsutum 73 × lamyi 73 × montanum 73 × obscurum 73 × palustre 73 × roseum 73 ×aggregatum 73 alsinifolium 72 × hornemannii 73 × palustre 73 anagallidifolium 72 × hornemannii 73 angustifolium 72 ciliatum 72, 131 × montanum 73 × palustre 73 × roseum 73 ciliatum -ryhmä 131 collinum 72 × montanum 73 × palustre 73 coloratum 72 ×confine 73 davuricum 72 × palustre 73 ×erroneum 73 ×fossicola 73 glandulosum 72, 131 × montanum 73 × palustre 73 ×haynaldianum 73 ×heterocaule 73 hirsutum 72 × montanum 73 hornemannii 72 × lactiflorum 73 × palustre 73 hypericifolium 73 ×iglaviense 73 ×interjectum 73 komarovianum 72 ×krausei 73 lactiflorum 72 laestadii 72 × palustre 73 lamyi 72 lanceolatum 72 ×limosum 73 ×montaniforme 73

Suomen putkilokasvien luettelo

Epilobium montanum 73 × obscurum 73 × palustre 73 × parviflorum 73 × roseum 73 ×novae-civitatis 73 ×nutantiflorum 73 obscurum 73 × palustre 73 palustre 73 var. lapponicum 73 var. palustre 73 × parviflorum 73 × roseum 73 parviflorum 73 ×purpureum 73 ×rivulare 73 roseum 73 ×schmidtianum 73 tetragonum 73 ×vicinum 73 Epimedium 50 alpinum × grandiflorum 50 ×rubrum 50 Epipactis 32 atrorubens 32 helleborine 32 palustris 32 Epipogium 32 aphyllum 32 Equisetaceae 25 Equisetales 25 Equisetum 25 arvense 25 subsp. alpestre 25 subsp. arvense 25 subsp. boreale 25 × fluviatile 26 × palustre 26 × pratense 26 × sylvaticum 26 ×dycei 26 fluviatile 25 × palustre 26 hyemale 25 × variegatum 26 ×lapponicum 26 ×litorale 26 ×lofotense 26 ×montellii 26 palustre 26 pratense 26 ×rothmaleri 26 scirpoides 26 × variegatum 26 sylvaticum 26 ×trachyodon 26 variegatum 26 Eragrostis 45 cilianensis 45 minor 45 pilosa 45 Eranthis 51 hyemalis 51 Eremopyrum 45 orientale 45 triticeum 45 Erica 91 tetralix 91

Norrlinia 34, 2019

Ericaceae 91 Ericales 89 Erigeron 108 acris 108 subsp. acris 108 × borealis 108 subsp. brachycephalus 108 subsp. decoloratus 108 subsp. droebachiensis 108 × humilis 108 subsp. politus 108 × uniflorus 108 × uniflorus 108 annuus 108 subsp. annuus 108 subsp. annuus 108 subsp. lilacinus 108 subsp. septentrionalis 108 subsp. strigosus 108 bonariensis 108 borealis 108 × uniflorus 108 canadensis 108 humilis 108 ×moëanus 108 strigosus 108 uniflorus 108 subsp. eriocephalus 108 subsp. uniflorus 108 Eriochloa 45 contracta 45 villosa 45 Eriophorum 40 angustifolium 40 brachyantherum 40 × russeolum 41 gracile 40 latifolium 41 ×medium 41, 131 russeolum 41, 131 subsp. rufescens 41 × scheuchzeri 41 russeolum -ryhmä 131 scheuchzeri 41 vaginatum 41 Erodium 71 cicutarium 71 crinitum 71 moschatum 72 Erophila 77 verna 77 Eruca 77 vesicaria 77 subsp. sativa 77 Erucastrum 77 gallicum 77 incanum 78 supinum 78 Ervilia 56 articulata 56 hirsuta 56 sylvatica 56 Ervum 56 gracile 56 tetraspermum 56 Eryngium 116 alpinum 116 campestre 116 planum 116

Norrlinia 34, 2019

Erysimum 78 cheiranthoides 78 subsp. altum 78 subsp. cheiranthoides 78 crepidifolium 78 marschallianum 78 repandum 78 strictum 78 Erythranthe 102 guttata 102 lutea 102 moschata 102 Eschscholzia 49 californica 49 Euclidium 78 syriacum 78 Euonymus 67 europaeus 67 koopmannii 67 nanus var. turkestanicus 67 planipes 67 Eupatorium 108 cannabinum 108 purpureum 109 Euphorbia 71 cyparissias 71 dulcis 71 epithymoides 71 esula 71 subsp. esula 71 subsp. tommasiniana 71 exigua 71 falcata 71 helioscopia 71 humifusa 71 maculata 71 palustris 71 peplus 71 platyphyllos 71 polychroma 71 Euphorbiaceae 71 Euphrasia 102 ×areschougii 102 bottnica 102 frigida 102 var. frigida 102 var. palustris 102 × stricta 103 ×glanduligera 102 ×gratiosa 102 ×haussknechtii 103 micrantha 102 × nemorosa 102 × stricta 102 nemorosa 102 × officinalis 102 × stricta 103 var. brevipila 103 var. tenuis 103 officinalis 102 subsp. officinalis 102 subsp. pratensis 102 × stricta 103 rostkoviana 102 subsp. fennica 102 subsp. rostkoviana 102 salisburgensis 102 stricta 102 × wettsteinii 103

183

Checklist of the vascular plants of Finland

Euphrasia stricta var. brevipila 102 var. tenuis 102 × wettsteinii var. wettsteinii 103 wettsteinii 102 var. palustris 102 var. wettsteinii 102 Euphrosyne 109 xanthiifolia 109 Eurybia 109 macrophylla 109 sibirica 109 Euthamia 109 graminifolia 109 Eutrochium 109 purpureum 109 Evax 109 pygmaea 109

F

Fabaceae 55 Fabales 55 Fagaceae 66 Fagales 66 Fagopyrum 80 esculentum 80 tataricum 80 Fagus 66 sylvatica 66 Fallopia 80 ×bohemica 81 convolvulus 80 dumetorum 80 japonica 81 sachalinensis 81 Festuca 45 arundinacea 48 × pratensis 48 brevipila 45 diffusa 45 filiformis 45, 131 gigantea 48 heteromalla 45, 131 heterophylla 45, 131 nigrescens 45, 131 ovina 45, 131 ovina -ryhmä 131 polesica 45, 131 pratensis 48 pratensis × Lolium perenne 46 richardsonii 45 rubra 45, 131 subsp. arctica 45, 131 subsp. arenaria 45 subsp. juncea 45 × Lolium perenne 45 subsp. rubra 45, 131 rubra -ryhmä 131 stricta 45, 131 subsp. trachyphylla 45, 131 tenuifolia 45 trachyphylla 45 vivipara 45, 131 Ficaria 51 verna 51 Ficus 65 carica 65 Filago 109

Filago arvensis 109 gallica 110 minima 111 pygmaea 109 pyramidata 109 vulgaris 109 Filipendula 61 kamtschatica 61 rubra 61 ulmaria 61 vulgaris 61 Foeniculum 116 vulgare 116 Fragaria 61 ananassa 61 ×bifera 61 chiloënsis 61 ×hagenbachiana 61 moschata 61 muricata 61 vesca 61 × viridis 61 virginiana 61 viridis 61 Frangula 65 alnus 65 Fraxinus 96 excelsior 96 pennsylvanica 96 Fritillaria 31 imperialis 31 meleagris 31 Fumaria 49 capreolata 49 muralis 49 subsp. boroei 49 officinalis 49 vaillantii 49

G

Gagea 31 lutea 31 minima 31 pratensis 31 Galactites 109 tomentosus 109 Galanthus 34 nivalis 34 Galatella 109 linosyris 109 sedifolia 109 Galega 56 officinalis 56 orientalis 56 Galeopsis 100 angustifolia 100 bifida 100 × tetrahit 100 ladanum 100 ×ludwigii 100 pubescens 100 segetum 100 speciosa 100 tetrahit 100 Galinsoga 109 ciliata 109 parviflora 109 quadriradiata 109

184 Galium 92 album 92 × verum 92 aparine 92 × spurium 92 subsp. vaillantii 92 boreale 92 glaucum 92 intermedium 92 mollugo 92 subsp. erectum 92 odoratum 92 palustre 92 subsp. elongatum 92 subsp. palustre 92 parisiense 92 ×pomeranicum 92 pumilum 92 rubioides 92 saxatile 92 schultesii 92 spurium 92 var. echinospermum 92 subsp. spurium 92 var. spurium 92 subsp. vaillantii 92 tricornutum 92 trifidum 92 triflorum 92 uliginosum 92 verum 92 Gamochaeta 109 purpurea 109 Gastridium 45 ventricosum 45 Gaudinia 45 fragilis 45 Genista 56 germanica 56 sagittalis 56 tinctoria 56 Gentiana 92 lutea 92 nivalis 92 pneumonanthe 92 purpurea 92 Gentianaceae 92 Gentianales 92 Gentianella 92 amarella 92 var. amarella 92 × campestris 93 var. lingulata 92 aurea 92 campestris 93 var. campestris 93 var. suecica 93 tenella 92 uliginosa 93 Geraniaceae 71 Geraniales 71 Geranium 72 bohemicum 72 ×cantabrigiense 72 carolinianum 72 columbinum 72 dalmaticum × macrorrhizum 72 dissectum 72 divaricatum 72

Suomen putkilokasvien luettelo

Geranium himalayense 72 ibericum × platypetalum 72 lucidum 72 macrorrhizum 72 ×magnificum 72 molle 72 palustre 72 phaeum 72 platypetalum 72 pratense 72 pusillum 72 pyrenaicum 72 robertianum 72 rotundifolium 72 sanguineum 72 sibiricum 72 sylvaticum 72 Geum 61 aleppicum 61 × urbanum 62 coccineum 61 × rivale 62 ×intermedium 62 ×jankae 62 macrophyllum 61 quellyon × rivale 62 rivale 61 var. rivale 62 var. subalpinum 62 × urbanum 62 ×spurium 62 ternatum 62 urbanum 62 waldsteinia 62 Gilia 90 capitata 90 laciniata 90 Gladiolus 33 imbricatus 33 italicus 33 Glandularia 99 ×hybrida 99 pulchella 99 Glaucium 49 corniculatum 49 flavum 49 Glaux 90 maritima 90 Glebionis 109 coronaria 109 segetum 109 Glechoma 100 hederacea 100 Glyceria 45 canadensis 45 declinata 45 × fluitans 46 fluitans 45 × notata 46 × plicata 46 grandis 45 lithuanica 45 maxima 45 nervata 46 notata 46 ×pedicellata 46 plicata 46 striata 46 Glycine 56

Norrlinia 34, 2019

Glycine max 56 Gnaphalium 109 luteoalbum 110 norvegicum 111 purpureum 109 supinum 111 sylvaticum 111 uliginosum 109 subsp. pilulare 109 subsp. uliginosum 109 Goodyera 32 repens 32 Gratiola 97 neglecta 97 Grindelia 109 squarrosa 109 Grossulariaceae 53 Guizotia 109 abyssinica 109 Gymnadenia 32 conopsea 32 subsp. alpina 32 subsp. conopsea 32 var. conopsea 32 var. scitula 32 var. lapponica 32 Gymnocarpium 26 ×achriosporum 27 continentale 26 × dryopteris 26 × robertianum 27 dryopteris 26 × jessoënse subsp. parvulum 26 × robertianum 27 ×intermedium 26 jessoënse subsp. parvulum 26 robertianum 26 Gypsophila 84 acutifolia 84 elegans 84 fastigiata 84 muralis 84 paniculata 84 perfoliata 84 pilosa 84 vaccaria 84 viscosa 84

H

Hablitzia 88 tamnoides 88 Hackelia 93 deflexa 93 Hainardia 46 cylindrica 46 Halerpestes 51 cymbalaria 51 Haloragaceae 55 Hammarbya 32 paludosa 32 Harrimanella 91 hypnoides 91 Hedera 115 helix 115 Hedlundia 62 hybrida 62 × Scandosorbus intermedia 62 × Sorbus aucuparia 62

Norrlinia 34, 2019

Hedypnois 109 cretica 109 rhagadioloides 109 Helenium hoopesii 110 Helianthemum 75 nummularium 75 subsp. nummularium 75 subsp. obscurum 75 Helianthus 109 annuus 109 giganteus 109 ×laetiflorus 109 pauciflorus 109 subsp. subrhomboideus 109 × tuberosus 109 petiolaris 109 rigidus 109 subrhomboideus 109 tuberosus 109 Helichrysum 109 arenarium 109 bracteatum 114 Helictochloa 46 pratensis 46 Heliotropiaceae 94 Heliotropium 94 curassavicum 94 europaeum 94 Helminthotheca 110 echioides 110 Helosciadium 116 nodiflorum 116 Hemerocallis 33 fulva 33 Hybrida-Ryhmä 33 lilioasphodelus 33 Hepatica 51 nobilis 51 transsilvanica 51 Heracleum 116 mantegazzianum 116, 131 persicum 116, 131 × sphondylium 116 persicum -ryhmä 131 sibiricum 116 var. chaetocarpum 116 var. sibiricum 116 sosnowskyi 116, 131 sphondylium 116 var. chaetocarpoides 116 subsp. sibiricum 116 subsp. sphondylium 116 Herminium 32 monorchis 32 Herniaria 84 glabra 84 hirsuta 84 polygama 84 Hesperis 78 matronalis 78 Heuchera 54 sanguinea 54 Hibiscus 74 rosa-sinensis 74 trionum 74 Hieracium 110, 118 sect. Aestiva 118 sect. Alpestria 118 sect. Alpina 118

185

Checklist of the vascular plants of Finland

Hieracium Alpina -ryhmä 118 alpinum 118 argenteum 118 basifolium 119 caesiomurorum 118 caesium 119 caespiticola 119 canipes 118 chlorellum 118 chloromaurum 118 condylodes 118 coniops 119 constringens 119 cornigerum 119 coronarium 119 crepidioides 119 crispulum 118 crocatum 118 diaphanoides 119 diminuens 118 dispansiforme 118 distendens 118 distractum 118 diversifolium 119 dolabratum 119 dovrense 118 sect. Dovrensia 118 fenno-orbicans 118 firmiranum 118 fulvescens 119 galbanum 119 godbyense 119 sect. Hieracium 118 hjeltii 118 hololoma 118 hyalinellum 119 improvisum 119 impunctatum 119 includens 118 incurrens 119 internatum 119 karelorum 118 klingstedtii 119 kuusamoënse 119 laeticolor 119 laevigatum 119 lapponicum 119 laterale 119 lateriflorum 118 lepistoides 118 linifolium 119 lissolepium 119 lucens 119 morulum 119 multifrons 118 nigrescens 119 Nigrescentia -ryhmä 118 niviferum 118 norvegicum 118 oistophyllum 118 sect. Oreadea 118 Oreadea -ryhmä 118 panaeolum 118 patale 118 pellucidum 118 penduliforme 118 pendulum 118 philanthrax 118 plumbeum 119

Hieracium praetenerum 118 sect. Prenanthoidea 118 prolixiforme 119 prolixum 118 psepharum 118 pseudopellucidum 118 ravidum 119 reticulatum 118 Rigida -ryhmä 119 savo-karelicum 119 saxifragum 118 schmidtii 118 subsp. residuum 118 silenii 119 stenolepis 118 sect. Subalpina 118 subarctoum 119 subcaesium 118 subholophyllum 118 subpellucidum 119 subrigidum 119 subsimile 119 Sylvatica -ryhmä 118 sylvularum 118 tenuiglandulosum 118 triangulare 118 sect. Tridentata 119 sect. Umbellata 119 Umbellata -ryhmä 119 umbellatum 119 umbricola 119 sect. Vulgata 119 Vulgata -ryhmä 119 vulgatum 119 wainioi 119 Hierochloë 46 alpina 46 australis 46 hirta 46, 131 subsp. arctica 46, 131 subsp. hirta 46, 131 odorata 46, 131 subsp. baltica 46, 131 subsp. odorata 46, 131 odorata -ryhmä 131 Hippocastanaceae 74 Hippophaë 65 rhamnoides 65 Hippuridaceae 96 Hippuris 97 lanceolata 97 tetraphylla 97 vulgaris 97 f. littoralis 97 Hirschfeldia 77 incana 78 Holcus 46 lanatus 46 mollis 46 Honckenya 84 peploides 84 Hordeum 46 brachyantherum 46 geniculatum 46 hystrix 46 jubatum 46 marinum 46 murinum 46 pusillum 46

186 Hordeum violaceum 46 vulgare 46 Hornungia 78 petraea 78 Hosta 34 albomarginata 34 Fortunei-Ryhmä 34 lancifolia 34 minor 34 sieboldiana 34 sieboldii 34 undulata 34 Hostaceae 34 Humulus 65 lupulus 65 Huperzia 25 appressa 25 selago 25 subsp. appressa 25 var. appressa 25 subsp. arctica 25 subsp. selago 25 Hyacinthaceae 34 Hyacinthoides 34 hispanica 34 non-scripta 34 Hydrangea 89 macrophylla 89 paniculata 89 Hydrangeaceae 89 Hydrocharis 30 morsus-ranae 30 Hydrocharitaceae 30 Hydrophyllaceae 94 Hylotelephium 54 anacampseros 54 ewersii 54 ’Herbstfreude’ 54 telephium 54 subsp. maximum 54 subsp. ruprechtii 54 subsp. telephium 54 Hymenoxys 110 hoopesii 110 Hyoscyamus 95 niger 95 reticulatus 95 Hypecoum 49 pendulum 49 procumbens 49 Hypericaceae 67 Hypericum 67 ×desetangsii 67 dubium 67 hirsutum 67 humifusum 67 maculatum 67 subsp. obtusiusculum 67 × perforatum 67 montanum 67 perforatum 67 pubescens 67 Hypochaeris 110 glabra 110 maculata 110 radicata 110 Hypolepidaceae 26 Hypopitys 91 hypophegea 91

Suomen putkilokasvien luettelo

Hypopitys monotropa 91 Hyssopus 100 officinalis 100

I

Iberis 78 amara 78 odorata 78 sempervirens 78 umbellata 78 Illecebrum 84 verticillatum 84 Impatiens 89 capensis 89 glandulifera 89 noli-tangere 89 parviflora 89 walleriana 89 Inula 110 britannica 111 helenium 110 salicina 111 Ipomoea 95 hederacea 95 lacunosa 95 purpurea 95 wrightii 95 Iridaceae 33 Iris 33 aphylla 33 germanica 33 Germanica-Ryhmä 33 pallida 33 × variegata 33 pseudacorus 33 × versicolor 33 ×sambucina 33 setosa 33 sibirica 33 Isatis 78 tinctoria 78 Isoëtaceae 25 Isoëtales 25 Isoëtes 25 echinospora 25 lacustris 25 Isolepis 41 pseudosetacea 41 setacea 41 Iva 110 annua 110 ciliata 110 xanthifolia 109 xanthiifolia 109 Ixioliriaceae 33 Ixiolirion 33 tataricum 33

J

Jacobaea 110 aquatica 110 cannabifolia 110 erucifolia 110 vulgaris 110 Jasione 104 laevis 104 Jasione montana 104

Norrlinia 34, 2019

Jovibarba 54 Jovibarba globifera 54 Juglandaceae 66 Juglans 66 ailanthifolia 66 cinerea 66 mandshurica 66 mandshurica var. sachalinensis 66 Juncaceae 35 Juncaginaceae 30 Juncus 35 acutiflorus 35 ×alpiniformis 36 alpinoarticulatus 35 subsp. alpestris 35 subsp. alpinoarticulatus 35 × articulatus 36 × articulatus 36 subsp. fischerianus 35 subsp. nodulosus 35 subsp. nodulosus × articulatus 36 subsp. rariflorus 35 arcticus 35 × filiformis 36 articulatus 36 var. articulatus 36 × bulbosus 36 var. hylandri 36 var. lindhardii 36 balticus 36 × filiformis 36 biglumis 36 ×brueggeri 36 bufonius 36, 131 subsp. bufonius 36 subsp. minutulus 36 subsp. ranarius 36 bufonius -ryhmä 131 bulbosus 36 capitatus 36 compressus 36 × gerardii 36 conglomeratus 36 × effusus 36 effusus 36 ensifolius 36 filiformis 36 gerardii 36 inflexus 36 ×inundatus 36 minutulus 36, 131 ×montellii 36 ranarius 36, 131 ×royeri 36 squarrosus 36 stygius 36 tenuis 36 trifidus 36 triglumis 36 Juniperus 28 communis 28 subsp. alpina 28 subsp. communis 28 subsp. nana 28 var. saxatilis 28

Norrlinia 34, 2019

K

Kali 88 collinum 88 tragus 88 turgidum 88 Kalmia 91 polifolia 91 procumbens 91 Kickxia 97 cirrhosa 97 elatine 97 spuria 97 Knautia 114 arvensis 114 Kobresia 36 myosuroides 38 simpliciuscula 38 Kochia scoparia 87 Koeleria 46 glauca 46 macrantha 46 pyramidata 46 Koenigia 80 islandica 80 Kummerowia 56 striata 56

L

Laburnum 56 alpinum 56 × anagyroides 56 anagyroides 56 ×watereri 56 Lactuca 110 alpina 110 macrophylla 110 subsp. uralensis 110 muralis 110 sativa 110 serriola 110 sibirica 110 tatarica 110 Lagurus 46 ovatus 46 Lallemantia 100 canescens 100 iberica 100 peltata 100 Lamarckia 46 aurea 46 Lamiaceae 99 Lamiales 96 Lamiastrum 100 galeobdolon 100 subsp. argentatum 100 Lamium 100 album 100 amplexicaule 100 × purpureum 100 confertum 100 hybridum 100 maculatum 100 orientale 100 purpureum 100 Lamprocapnos 49 spectabilis 49 Landoltia 29

187

Checklist of the vascular plants of Finland

Landoltia punctata 29 Laphangium 110 luteoalbum 110 Lappula 93 deflexa 93 marginata 93 patula 93 squarrosa 93 Lapsana 110 communis 110 Larix 28 archangelica 28 × decidua 28 decidua 28 × kaempferi 28 × sibirica 28 ×marschlinsii 28 sibirica 28 Laserpitium 116 hispidum 117 latifolium 116 prutenicum 117 Lathraea 103 squamaria 103 Lathyrus 56 annuus 56 aphaca 56 cicera 56 heterophyllus 56 hirsutus 56 inconspicuus 56 japonicus 56 subsp. maritimus 56 var. acutifolius 56 var. glaber 56 var. maritimus 56 var. pubescens 56 latifolius 56 subsp. heterophyllus 56 subsp. latifolius 56 linifolius 56 var. linifolius 56 var. montanus 56 maritimus 56 niger 57 odoratus 57 palustris 57 subsp. palustris 57 subsp. pilosus 57 pratensis 57 sativus 57 sylvestris 57 tuberosus 57 vernus 57 Lauraceae 29 Laurales 29 Lavandula 100 stoechas 100 Lavatera 74 thuringiaca 74 trimestris 74 Layia 110 platyglossa 110 Ledum 91 palustre 91 Leersia 46 oryzoides 46 Legousia 104 speculum-veneris 104

Lembotropis 56 nigricans 56 Lemna 29 gibba 29, 131 minor 29, 131 minor -ryhmä 131 trisulca 29 turionifera 29, 131 Lemnaceae 29 Lens 59 culinaris 59 Lentibulariaceae 99 Leontodon 110 autumnalis 112 var. autumnalis 112 var. pratensis 112 var. taraxaci 112 hispidus 110 saxatilis 110 taraxacoides 110 Leonurus 100 cardiaca 100 subsp. cardiaca 100 subsp. villosus 100 japonicus 100 Lepidium 78 bonariense 78 campestre 78 coronopus 78 densiflorum 78 subsp. densiflorum 78 subsp. neglectum 78 didymum 78 draba 78 heterophyllum 78 latifolium 78 neglectum 78 perfoliatum 78 ramosissimum 78 ruderale 78 sativum 78 virginicum 78 Leptochloa uninervia 44 Lepyrodiclis 84 holosteoides 84 Leucanthemum 110 maximum 110 paludosum 111 ×superbum 110 vulgare 110 Leucojum 34 vernum 34 Levisticum 116 officinale 116 ×Leymotrigia bergrothii 45 Leymus 46 arenarius 46 innovatus 46 Liatris 110 spicata 110 Ligularia 110 dentata 110 przewalskii 110 × stenocephala 110 stenocephala 110 wilsoniana 110 Ligusticum 116 scothicum 116 Liliaceae 31

188 Liliales 31 Lilium 31 bulbiferum 31 cernuum 31 Hollandicum-Ryhmä 31 lancifolium 31 martagon 31 Limnanthaceae 75 Limnanthes 75 douglasii 75 Limonium 80 sinuatum 80 Limosella 98 aquatica 98 Linaceae 71 Linanthus 90 androsaceus 90 Linaria 97 amethystea 97 canadensis 97 genistifolia 97 subsp. dalmatica 97 subsp. genistifolia 97 × vulgaris 97 incarnata 97 ×kocianowichii 97 loeselii 97 maroccana 97 Maroccana-Ryhmä 97 munbyana 97 purpurea 97 repens 97 × vulgaris 97 saxatilis 97 ×sepium 97 supina 97 ×versicolor 97 vulgaris 97 Lindernia 99 procumbens 99 Linderniaceae 99 Linnaea 114 borealis 114 Linum 71 catharticum 71 grandiflorum 71 perenne 71 usitatissimum 71 Lipandra 88 polysperma 88 Liparis 32 loeselii 32 Listera 32 cordata 32 ovata 33 Lithospermum 94 arvense 93 var. arvense 93 var. coerulescens 93 officinale 94 Littorella 97 uniflora 98 Lobelia 104 dortmanna 104 erinus 104 inflata 104 kalmii 104 Lobularia 78 maritima 78

Suomen putkilokasvien luettelo

Loeflingia 84 baetica 84 Logfia 110 gallica 110 minima 111 Loiseleuria 91 procumbens 91 Lolium 46 ×boucheanum 46 ×hybridum 46 multiflorum 46 × perenne 46 perenne 46 × Schedonorus pratensis 46 persicum 46 remotum 46 rigidum 46 temulentum 46 Lomelosia 114 caucasica 114 Lonas 111 annua 111 Lonicera 114 ×bella 114 caerulea 114 subsp. pallasii 114 caprifolium 114 involucrata 114 nigra 114 ×notha 114 periclymenum 114 ruprechtiana × tatarica 114 tatarica 114 xylosteum 114 Lopezia 73 racemosa 73 Lotus 57 angustissimus 57 corniculatus 57 var. alandicus 57 var. arenosus 57 var. carnosus 57 var. corniculatus 57 var. fallax 57 var. maritimus 57 var. sativus 57 hispidus 57 pedunculatus 57 tenuis 57 Lunaria 78 annua 78 rediviva 78 Lupinus 57 angustifolius 57 arboreus × polyphyllus 57 luteus 57 nootkatensis 57 × polyphyllus 57 polyphyllus 57 ×pseudopolyphyllus 57 ×regalis 57 Luzula 36 arcuata 36, 131 subsp. arcuata 36 subsp. confusa 36 arcuata × confusa 36, 131 arcuata -ryhmä 131 campestris 36 × pallescens 36

Norrlinia 34, 2019

Luzula campestris × pilosa 36 confusa 36, 131 divulgata 36 ×hybrida 36 luzuloides 36 multiflora 36 subsp. frigida 36 × spicata 36 subsp. multiflora 36 × spicata 36 × sudetica 36 pallescens 36 × sudetica 36 parviflora 36 pilosa 36 spicata 36 sudetica 36 wahlenbergii 36 Lychnis 84 alpina 86 var. alpina 86 × viscaria 86 var. serpentinicola 86 × viscaria 86 chalcedonica 84 coronaria 84 flos-cuculi 84 viscaria 86 Lycianthes 95 rantonnetii 95 Lycium 95 barbarum 95 Lycopersicon 96 esculentum 96 Lycopodiaceae 25 Lycopodiales 25 Lycopodiella 25 inundata 25 Lycopodiopsida 25 Lycopodium 25 annotinum 25 subsp. alpestre 25 var. alpestre 25 subsp. annotinum 25 var. annotinum 25 clavatum 25 subsp. clavatum 25 subsp. monostachyon 25 lagopus 25 Lycopsis 93 arvensis 93 Lycopus 100 europaeus 100 Lysichiton 29 americanus 29 Lysimachia 90 arvensis 90 var. arvensis 90 var. caerulea 90 ciliata 90 europaea 90 foemina 90 maritima 90 minima 90 nummularia 90 punctata 90 terrestris 90 thyrsiflora 90 vulgaris 90

Norrlinia 34, 2019

Lythraceae 72 Lythrum 72 hyssopifolia 72 junceum 72 portula 72 salicaria 72 thymifolia 72

M

Macleaya 50 cordata × microcarpa 50 ×kewensis 50 Magnoliopsida 29 Mahonia 50 aquifolium 50 Maianthemum 34 bifolium 34 Malaxis 32 monophyllos 32 Malcolmia 78 africana 78 maritima 78 Malope 74 trifida 74 Malpighiales 67 Malus 62 baccata 62 domestica 62 × sylvestris 62 prunifolia 62 Purpurea-Ryhmä 62 sylvestris 62 toringo 62 var. sargentii 62 Malva 74 ×adulterina 74 alcea 74 × moschata 74 ×intermedia 74 moschata 74 neglecta 74 × pusilla 74 nicaeensis 74 parviflora 74 pusilla 74 sylvestris 74 subsp. mauritiana 74 subsp. sylvestris 74 thuringiaca 74 trimestris 74 verticillata 74 Malvaceae 74 Malvales 74 Marrubium 101 vulgare 101 Marsileaceae 26 Matricaria 111 chamomilla 111 discoidea 111 matricarioides 111 recutita 111 Matteuccia 27 struthiopteris 27 Matthiola 78 incana 78 longipetala 78 subsp. bicornis 78 subsp. longipetala 78

189

Checklist of the vascular plants of Finland

Mauranthemum 111 paludosum 111 Mazaceae 102 Meconopsis cambrica 50 Medicago 57 arabica 57 falcata 57, 131 × sativa 57 littoralis 57 lupulina 57 var. glanduligera 57 var. lupulina 57 var. willdenowiana 57 minima 57 monantha 57 murex 57 orbicularis 57 orthoceras 57 polymorpha 57 sativa 57, 131 subsp. falcata 57 subsp. sativa 57 subsp. ×varia 57 sativa -ryhmä 131 truncatula 57 ×varia 57, 131 Melampyrum 103 arvense 103 cristatum 103 nemorosum 103 pratense 103 var. hians 103 var. pratense 103 sylvaticum 103 Melanthiaceae 31 Melica 46 altissima 46 ciliata 46 nutans 46 picta 46 uniflora 46 Melilotus 57 albus 57 altissimus 57 dentatus 57 indicus 57 officinalis 57 sulcatus 57 wolgicus 57 Melissa 101 officinalis 101 Menispermaceae 50 Menispermum 50 dauricum 50 Mentha 101 aquatica 101 subsp. aquatica 101 var. aquatica 101 subsp. litoralis 101 var. litoralis 101 × arvensis 101 × spicata 101 arvensis 101 × longifolia 101 × spicata 101 ×dalmatica 101 ×gentilis 101 ×gracilis 101 ×gracilis ’Arrhenii’ 101

Mentha ×gracilis ’Hirtella’ 101 ’Parviflora’ 101 ×piperita 101 pulegium 101 ×rotundifolia 101 spicata 101 ’Crispa’ 101 var. crispa 101 × suaveolens 101 suaveolens 101 ×verticillata101 Menyanthaceae 104 Menyanthes 104 trifoliata 104 Mercurialis 71 annua 71 perennis 71 Mesembryanthemum 89 nodiflorum 89 Meum 117 athamanticum 117 Mibora 46 minima 46 Micranthes 54 foliolosa 54 nivalis 54 stellaris 54 tenuis 54 Micropus 111 supinus 111 Microstylis 32 monophyllos 32 Microthlaspi 79 perfoliatum 79 Milium 47 effusum 47 Mimulus guttatus 102 luteus 102 moschatus 102 Minuartia biflora 83 rubella 84 stricta 84 Mirabilis 89 jalapa 89 Miscanthus 47 sacchariflorus 47 Misopates 97 orontium 97 Moehringia 84 lateriflora 84 trinervia 84 Molinia 47 caerulea 47 subsp. arundinacea 47 subsp. caerulea 47 Molopospermum 117 peloponnesiacum 117 Moluccella 101 laevis 101 Monarda 101 didyma 101 Moneses 91 uniflora 91 Monolepis 87 nuttalliana 87 Monotropa 91 hypopitys 91 subsp. hypophegea 91 subsp. hypopitys 91

190 Monotropaceae 91 Montia 89 fontana 89 Montiaceae 89 Moraceae 65 Mummenhoffia 78 alliacea 78 Muscari 34 armeniacum 34 botryoides 34 Myagrum 78 perfoliatum 78 Mycelis 110 muralis 110 Myosotis 94 arvensis 94 decumbens 94 discolor 94 laxa 94 subsp. baltica 94 subsp. caespitosa 94 × scorpioides 94 subsp. laxa 94 × scorpioides 94 nemorosa 94 ramosissima 94 scorpioides 94 var. laxiflora 94 var. praecox 94 var. scorpioides 94 sparsiflora 94 stricta 94 ×suzae 94 sylvatica 94 Myosoton 84 aquaticum 84 Myosurus 51 minimus 51 Myrica 66 gale 66 Myricaceae 66 Myricaria 80 germanica 80 Myriophyllum 55 alterniflorum 55 sibiricum 55, 131 spicatum 55, 131 spicatum -ryhmä 131 verticillatum 55 Myrrhis 117 odorata 117 Myrtales 72

N

Najadaceae 30 Najas 30 flexilis 30 marina 30 subsp. intermedia 30 tenuissima 30 Narcissus 34 cyclamineus × tazetta 34 ×cyclazetta 34 ×incomparabilis 34 poëticus 34 × pseudonarcissus 34 pseudonarcissus 34 subsp. major 34

Suomen putkilokasvien luettelo

Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudo­narcissus 34 tazetta 34 Nardus 47 stricta 47 Nasturtium 79 officinale 79 Navarretia 90 intertexta 90 Neillia 62 incisa 62 Nemophila 94 maculata 94 menziesii 94 Neottia 32 cordata 32 nidus-avis 32 ovata 33 Nepeta 101 cataria 101 ×faassenii 101 grandiflora 101 mussinii 101 nepetella × racemosa 101 racemosa 101 sibirica 101 Neslia 79 paniculata 79 Nicandra 95 physalodes 95 Nicotiana 95 alata 95 × forgetiana 95 glauca 95 langsdorffii 95 rustica 95 ×sanderae 95 tabacum 95 Nigella 52 arvensis 52 damascena 52 sativa 52 Noccaea 79 brachypetala 79, 131 caerulescens 79, 132 caerulescens -ryhmä 131 perfoliata 79 Nonea 94 pulla 94 versicolor 94 Nuphar 29 lutea 29 × pumila 29 pumila 29 ×spenneriana 29 Nuttallanthus 97 canadensis 97 Nyctaginaceae 89 Nymphaea 29 alba 29, 132 subsp. candida 29 × tetragona 29 × candida 29, 132 × tetragona 29 alba -ryhmä 132 ×borealis 29 candida 29, 132 × tetragona 29 ×sundvikii 29

Norrlinia 34, 2019

Nymphaea tetragona 29 Nymphaeaceae 29 Nymphaeales 29 Nymphoides 104 peltata 104

O

Odontites 103 litoralis 103 var. balticus 103 subsp. fennicus 103 subsp. litoralis 103 × vulgaris 103 vernus 103 subsp. fennicus 103 vulgaris 103 Oenanthe 117 aquatica 117 Oenothera 73 ammophila 73 biennis 73 × perangusta 74 canovirens 73 casimiri 73 coronifera 73 depressa 73 × muricata 74 × rubricaulis 74 ersteinensis 73 fallax 73 fennoscandica 73 fruticosa 73 subsp. glauca 73 hoelscheri 73 laciniata 73 macrocarpa 73 missouriensis 73 muricata 73 parviflora 73 perangusta 73 rubricaulis 73 rubricauloides 73 scandinavica 73 speciosa 74 tetragona 73 ×wienii 74 wratislawiensis 74 Oleaceae 96 Omalotheca 111 norvegica 111 supina 111 sylvatica 111 Omphalodes 94 linifolia 94 verna 94 Onagraceae 72 Onobrychis 57 viciifolia 57 Onocleaceae 27 Ononis 58 arvensis 58 subsp. maritima 58 maweana 58 procurrens subsp. arvensis 58 repens 58 spinosa 58 subsp. arvensis 58 subsp. hircina 58

Norrlinia 34, 2019

Ononis spinosa subsp. maritima 58 Onopordum 111 acanthium 111 anatolicum 111 candidum 111 Ophioglossaceae 26 Ophioglossales 26 Ophioglossum 26 vulgatum 26 Ophrys 33 insectifera 33 Orchidaceae 31 Orchis 33 mascula 33 militaris 33 Origanum 101 majorana 101 vulgare 101 Ornithogalum 34 angustifolium 34 boucheanum 34 nutans 34 umbellatum 34 Ornithopus 58 compressus 58 perpusillus 58 sativus 58 subsp. isthmocarpus 58 subsp. sativus 58 Orobanchaceae 102 Orobanche 103 crenata 103 hederae 103 lucorum 103 Orthilia 91 secunda 91 Othocallis 34 siberica 34 Oxalidaceae 67 Oxalidales 67 Oxalis 67 acetosella 67 corniculata 67 dillenii 67 exilis 67 fontana 67 latifolia 67 regnellii 67 stricta 67 ’Rufa’ 67 Oxybasis 88 glauca 88, 132 subsp. salina 88 glauca -ryhmä 132 rubra 88 salina 88, 132 urbica 88 Oxyria 80 digyna 80 Oxytropis 58 campestris 58 subsp. sordida 58 lapponica 58

P

Paeonia 53 anomala 53 ×festiva 53

191

Checklist of the vascular plants of Finland

Paeonia lactiflora 53 officinalis × peregrina 53 Paeoniaceae 53 Panicum 47 capillare 47 dichotomiflorum 47 laxiflorum 44 miliaceum 47 Papaver 50 argemone 50 bivalve subsp. hybridum 50 cambricum 50 croceum 50 dubium 50 subsp. dubium 50 subsp. lecoqii 50 glaucum 50 hybridum 50 lasiothrix 50 lecoqii 50 orientale 50 pseudoorientale 50 radicatum 50 rhoeas 50 somniferum 50 strigosum 50 Papaveraceae 49 Parapholis 47 strigosa 47 Parasenecio 111 hastatus 111 Parentucellia 103 viscosa 103 Parietaria 65 judaica 65 Paris 31 quadrifolia 31 Parnassia 67 palustris 67 subsp. obtusiflora 67 subsp. palustris 67 Paronychia 84 argentea 84 cymosa 83 Parthenocissus 55 inserta 55 quinquefolia 55 Paspalum 47 dilatatum 47 Pastinaca 117 sativa 117 var. hortensis 117 var. pratensis 117 subsp. sativa 117 subsp. sylvestris 117 Pedaliaceae 99 Pedicularis 103 hirsuta 103 kaufmannii 103 lapponica 103 palustris 103 subsp. borealis 103 subsp. opsiantha 103 subsp. palustris 103 sceptrum-carolinum 103 sylvatica 103 Peltaria 79 alliacea 79 Penstemon 97

Pentanema 111 britannicum 111 salicinum 111 Peplis 72 portula 72 Persea 29 americana 29 Persicaria 80 amphibia 80 bungeana 80 foliosa 80 × lapathifolia 81 hydropiper 80 lapathifolia 80 subsp. brittingeri 80 subsp. lapathifolia 80 subsp. pallida 81 maculosa 81 minor 81 pensylvanica 81 Petasites 111 frigidus 111 hybridus 111 japonicus 111 subsp. giganteus 111 spurius 111 Petrosedum 55 forsterianum 55 rupestre 55 Petroselinum 117 crispum 117 Petunia 96 ×atkinsiana 96 axillaris × integrifolia 96 ×hybrida 96 Peucedanum 117 palustre 117 Phacelia 94 campanularia 94 tanacetifolia 94 Phalacrachena 111 inuloides 111 Phalaris 47 angusta 47 arundinacea 47 canariensis 47 caroliniana 47 minor 47 paradoxa 47 Phalaroides 47 arundinacea 47 Phaseolus 58 vulgaris 58 Phedimus 55 aizoon 55 hybridus 55 kamtschaticus 55 spurius 55 Phegopteris 27 connectilis 27 Philadelphus 89 coronarius 89 lewisii 89 var. gordonianus 89 Phippsia 47 algida 47 Phleum 47 alpinum 47 alpinum × pratense 47

192 Phleum arenarium 47 nodosum 47 phleoides 47 pratense 47 subsp. bertolonii 47 subsp. serotinum 47 Phlomis tuberosa 101 Phlomoides 101 tuberosa 101 Phlox 90 paniculata 90 stolonifera 90 subulata 90 Phoenix 35 dactylifera 35 Phragmites 47 australis 47 Phrymaceae 102 Phyllodoce 91 caerulea 91 Physalis 96 alkekengi 95 angulata 96 cinerascens 96 grisea 96 mollis 96 var. cinerascens 96 peruviana 96 philadelphica 96 pruinosa 96 Physocarpus 62 opulifolius 62 Physostegia 101 virginiana 101 Phyteuma 104 nigrum 104 orbiculare 104 spicatum 104 Picea 28 abies 28 subsp. abies 28 × subsp. obovata 28 subsp. ×fennica 28 subsp. obovata 28 glauca 28 omorika 28 pungens 28 Picnomon 111 acarna 111 Picris 111 echioides 110 hieracioides 111 Pilosella 111, 119 aurantiaca 119 ×auriculiformis 119 ×blyttiana 119 caespitosa 119 Cauligera -ryhmä 119 cymosa 119 ×densiflora 119 ×dimorphoides 119 ×dubia 119 ×flagellaris 120 ×floribunda 120 ×glomerata 120 ×kajanensis 120 lactucella 120 officinarum 120 peleteriana 120

Suomen putkilokasvien luettelo

Pilosella ×piloselliflora 120 Pilosellina -ryhmä 120 ×polymastix 120 praealta 120 ×septentrionalis 120 Pilularia 26 globulifera 26 Pimpinella 117 anisum 117 major 117 saxifraga 117 Pinaceae 28 Pinales 28 Pinguicula 99 alpina 99 villosa 99 vulgaris 99 Pinopsida 28 Pinus 28 cembra 28 subsp. sibirica 28 mugo 28 peuce 28 sibirica 28 strobus 28 sylvestris 28 var. lapponica 28 var. sylvestris 28 Piperales 29 Pisum 58 sativum 58 var. arvense 58 var. sativum 58 Plagiobothrys 94 figuratus 94 scouleri 94 Plantaginaceae 96 Plantago 97 arenaria 97 aristata 97 bellardii 97 coronopus 97 lagopus 98 lanceolata 98 major 98 subsp. intermedia 98 subsp. major 98 maritima 98 media 98 patagonica 98 uniflora 98 virginica 98 Platanthera 33 bifolia 33 subsp. bifolia 33 × chlorantha 33 subsp. latiflora 33 chlorantha 33 ×hybrida 33 obtusata subsp. oligantha 33 oligantha 33 Platycodon 104 grandiflorus 104 Plumbaginaceae 80 Poa 47 alpigena 47, 132 × alpina 47 × arctica 47 alpina 47

Norrlinia 34, 2019

Poa alpina var. alpina 47 var. vivipara 47 angustifolia 47, 132 annua 47 × supina 47 arctica 47 bulbosa 47 var. bulbosa 47 var. vivipara 47 chaixii 47 × remota 47 compressa 47 subsp. langiana 47 glauca 47 ×herjedalica 47 humilis 47, 132 nemoralis 47 var. montana 47 palustris 47 ×pawlowskii 47 pratensis 47, 132 pratensis -ryhmä 132 remota 47 subcaerulea 47 supina 47 trivialis 47 Poaceae 41 Poales 35 Polemoniaceae 90 Polemonium 90 acutiflorum 90 caeruleum 90 Polycarpon 84 tetraphyllum 84 Polycnemum 86 arvense 86 Polygala 59 amarella 59 comosa 59 serpyllifolia 59 vulgaris 59 Polygalaceae 59 Polygonaceae 80 Polygonatum 34 ×hybridum 34 multiflorum 34 × odoratum 34 odoratum 34 Polygonum 81 achoreum 81 amphibium 80 arenastrum 81, 132 argyrocoleon 81 aviculare 81, 132 subsp. aviculare 81, 132 var. aviculare 81 subsp. boreale 81 var. boreale 81 var. crassifolium 81 subsp. microspermum 81 subsp. neglectum 81, 132 subsp. rurivagum 81 aviculare -ryhmä 132 bellardii 81 bistorta 80 boreale 81, 132 bungeanum 80 divaricatum 80 foliosum 80

Norrlinia 34, 2019

Polygonum hydropiper 80 lapathifolium 80 subsp. brittingeri 80 subsp. nodosum 80 subsp. pallidum 81 minus 81 neglectum 81 oxyspermum 81 patulum 81 persicaria 81 ramosissimum 81 rurivagum 81, 132 viviparum 80 var. fennicum 80 Polypodiaceae 28 Polypodiales 26 Polypodiopsida 25 Polypodium 28 vulgare 28 Polypogon 47 maritimus 47 monspeliensis 47 viridis 47 Polystichum 28 aculeatum 28 lonchitis 28 Populus 68 alba 68 balsamifera 68 ’Elongata’ 68 var. elongata 68 ’Hortensis’ 68 var. hortensis 68 ×berolinensis 68 laurifolia 68 × nigra ’Italica’ 68 nigra 68 ’Petrowskiana’ 68 ×petrowskiana 68 ’Rasumowskiana’ 68 ×rasumowskiana 68 suaveolens 68 tremula 68 trichocarpa 68 Portulaca 89 grandiflora 89 granulatostellulata 89, 132 nitida 89, 132 oleracea 89, 132 subsp. sativa 89 oleracea -ryhmä 132 papillatostellulata 89, 132 sativa 89, 132 trituberculata 89, 132 Portulacaceae 89 Potamogeton 30 alpinus 30 × gramineus 30 × natans 30 ×angustifolius 29 berchtoldii 30 × compressus 30 × obtusifolius 30 compressus 30 crispus 30 ×exilis 30 filiformis 30 × pectinatus 30 × vaginatus 30

193

Checklist of the vascular plants of Finland

Potamogeton ×fluitans 30 friesii 30 × obtusifolius 30 gramineus 30 × lucens 30 × natans 30 × perfoliatus 30 lucens 30 × natans 30 natans 30 ×nitens 30 obtusifolius 30 pectinatus 30 × vaginatus 30 perfoliatus 30 polygonifolius 30 praelongus 30 pusillus 30 rutilus 30 ×saxonicus 30 ×semifructus 30 ×sparganiifolius 30 vaginatus 30 ×zizii 30 Potamogetonaceae 30 Potentilla 62 anglica 62 × erecta 63 anserina 60 subsp. anserina 60 subsp. egedei 60 subsp. groenlandica 60 arenosa 62, 132 subsp. chamissonis 62, 132 argentea 62, 132 var. acutifida 62 var. argentea 62, 132 var. decora 62 var. demissa 62, 132 var. dissecta 62 subsp. impolita 62 var. incanescens 62 argentea -ryhmä 132 atrosanguinea 62 aurea 62 bifurca 64 ×breunia 63 chamissonis 62 crantzii 62 × nivea 63 erecta 62 × reptans 63 fruticosa 61 hypoleuca 63 impolita 62 inclinata 62 intermedia 62 × norvegica 63 ×italica 63 megalantha 62 multifida -ryhmä 132 neglecta 62, 132 var. acutifida 62, 132 var. decora 62, 132 var. dissecta 62, 132 var. neglecta 62, 132 neumanniana 63 nivea 62, 132 nivea -ryhmä 132

Potentilla norvegica 62 subsp. hirsuta 62 subsp. norvegica 62 palustris 61 recta 62 subsp. pilosa 62 subsp. recta 63 reptans 63 rupestris 61 subarenaria 63, 132 ×suberecta 63 supina 63 subsp. costata 63 subsp. paradoxa 63 subsp. supina 63 tabernaemontani 63 tergemina 63, 132 thuringiaca 63 tobolensis 63 tridentata 64 verna 63, 132 verna -ryhmä 132 Poterium 63 sanguisorba 63 subsp. balearicum 63 subsp. sanguisorba 63 verrucosum 63 Primula 90 auricula 90 elatior 90 × veris 90 farinosa 90 ×media 90 nutans 90 subsp. finmarchica 90 var. jokelae 90 ×polyantha 90 stricta 90 veris 90 × vulgaris 90 Primulaceae 90 Prunella 101 grandiflora 101 vulgaris 101 ×webbiana 101 Prunus 63 avium 63 cerasifera 63 cerasus 63 domestica 63 subsp. domestica 63 subsp. insititia 63 dulcis 63 padus 63 subsp. borealis 63 subsp. padus 63 pensylvanica 63 persica 63 sargentii 63 spinosa 63 virginiana 63 Psammophiliella 84 muralis 84 Psephellus 111 dealbatus 111 Pseudofumaria 50 lutea 50 Pseudorchis 33 albida subsp. straminea 33

194 Pseudorchis straminea 33 Pseudotsuga 28 menziesii 28 Pseudoturritis 79 turrita 79 Psylliostachys 80 spicata 80 Pteridaceae 26 Pteridium 26 aquilinum 26 subsp. pinetorum 26 pinetorum 26 Pterocarya 66 rhoifolia 66 Puccinellia 48 capillaris 48 × distans 48 distans 48 subsp. borealis 48 ×elata 48 festuciformis 48 phryganodes 48 subsp. sibirica 48 Pulicaria 111 dysenterica 111 Pulmonaria 94 obscura 94 officinalis 94 saccharata 94 Pulsatilla 52 patens 52 × vernalis 52 pratensis 52 vernalis 52 vulgaris 52 Puschkinia 34 scilloides 34 Pyrola 91 chlorantha 91 ×graebneriana 91 media 91 minor 91 × rotundifolia 91 subsp. norvegica 91 subsp. rotundifolia 91 rotundifolia 91 subsp. norvegica 91 subsp. rotundifolia 91 Pyrolaceae 91 Pyrus 63 communis 63 subsp. communis 63 subsp. pyraster 63 pyraster 63

Q

Quercus 66 robur 66 rubra 66

R

Ranunculaceae 50 Ranunculales 49 Ranunculus 52 abditus 127 accedens 124 acidotus 124

Suomen putkilokasvien luettelo

Ranunculus acinaciformis 124 acrifolius 124 acris 52, 132 subsp. acris 52, 132 subsp. borealis 52 var. pumilus 52 var. villosus 52 var. borealis 52 subsp. friesianus 152, 32 subsp. pumilus 52 acris -ryhmä 132 acutidens 124 acutiusculus 124 acutulans 124 adunans 124 alsophilus 127 alticaulis 124 altilobus 127 altior 127 altitorus 127 amabilis 124 amaurophanes 127 amblyodon 124 ameres 127 amoeniflorus 124 amoenifrons 124 amplidens 129 amplisinus 124 angustatus 124 angustidens 127 anisodon 124 anisophyllus 124 antygodon 124 antygophyllus 127 apertus 124 apheles 124 apiculatus 124 appropinquans 124 aquatilis 52, 132 var. aquatilis 52, 132 × baudotii 53 × schmalhausenii 53 × baudotii 53 × circinatus 53 var. diffusus 52, 133 var. diffusus 52 × circinatus 53 × schmalhausenii 53 × schmalhausenii 53 aquatilis -ryhmä 132 arvensis 52 arvidii 127 asterodes 124 atriviolascens 124 atrovirens 124 attingens 127 auricomus subsp. acutangulus 126 subsp. angustisectus 124 subsp. bellus 124 subsp. brevipedunculatus 125 subsp. colobus 126 subsp. lucorum 128 subsp. microphyllus 125 subsp. modicus 126 subsp. petiolatus 124 subsp. pilifer 126 subsp. porrectus 128 subsp. rotundatus 125 subsp. rotundelliformis 126

Norrlinia 34, 2019

Ranunculus auricomus subsp. similis 126 subsp. smithii 126 subsp. tinctisepalus 127 subsp. vicinalis 126 auricomus -ryhmä 124 auricomus -ryhmä s. lat. 52, 124 aurosulus 124 austrokarelicus 127 baeckii 124 basiotrichus 124 bathyodon 124 baudotii 52, 133 × confervoides 53 × schmalhausenii 53, 133 baudotii -ryhmä 133 bellicrenatus 127 belliflorus 124 blandus 127 boldtii 127 boreigenus 129 brachyphyllarius 124 brunnescens 124 bulbosus 52 caliginosus 127 callimorphoides 127 callimorphus 127 calliodon 124 caloschistus 124 calvescens 124 cassubicus -ryhmä 127 cedercreutzii 127 circinatifrons 127 circinatus 52 clariflorus 124 collanderi 124 commemorans 124 compar 124 concordans 124 confervoides 52, 133 × peltatus subsp. peltatus 53 × schmalhausenii 53 confinis 127 conjungens 124 connectens 127 cosmophyllus 124 crassitruncus 124 crassiusculus 124 crebridens 128 cymbalaria 51 daedalus 128 decorus 124 defectus 124 deleniens 128 dialeptus 124 dispar 127 dissidens 124 distendens 124 dysandrus 124 effingens 128 egens 124 elatior 127 ellipes 128 emersus 128 emmetrus 128 epacrus 124 erythrogonius 128 euanthemus 128 eugyalus 124

Norrlinia 34, 2019

Ranunculus eumorphus 124 euprepes 128 euryanthes 128 eurycolpus 124 euryphyllarius 124 euthygrammus 128 exiguidens 125 exiguifrons 125 fagerstroemii 128 fallax subsp. mendax f. indivisus 127 fallax -ryhmä 127 festivus 128 ficaria 51 subsp. bulbifer 51 firmicaulis 125 firmulus 125 flammula 52 × reptans 53 furvellus 125 galbanus 128 geminatus 125 glacialis 52 glaphyranthus 125 glaucescens 125 glaucus 128 gracilicaulis 125 grandilobatus 128 gregalis 128 gyratidens 125 gyratifrons 128 haglundii 125 heikkinenii 128 hemicyclodes 128 hicanostylus 128 hilarans 128 holanthus 125 hortensis 128 hyperboreus 52 hypochromatinus 125 hypselus 128 idiophylloides 125 idiophyllus 125 illudens 125 imitans 127 inaequalidens 128 inchoatus 125 incompletus 125 inconspectiformis 125 inconspectus 125 inopinus 127 intricatifrons 125 jucundus 125 kajanensis 125 kauffmannii 52, 133 kemensis 125 kevoënsis 125 kitinensis 125 kittilensis 125 klingstedtii 128 kujalae 128 kvistii 128 kymmenensis 128 kyyhkynenii 128 laetevirens 125 laeticolor 125 laetifrons 128 lanuginosus 52 lapponicus 51 latiangulus 125

Checklist of the vascular plants of Finland

Ranunculus latidens 125 latiphyllarius 125 latisinuatus 125 laurilaënsis 125 lecithodes 125 lepidus 125 leptophyes 125 leptophyllarius 128 leptostylus 125 ×levenensis 53 linearis 125 lingua 52 linkolae 125 lonchophyllarius 129 luxuriosus 128 macilentus 125 macrantherus 127 macrodactylus 128 macrophyllarius 125 mancus 125 manifestus 125 maurochlorus 125 mediocris 125 medioximus 125 meionophyllus 125 mendax 128 mesidius 128 metrius 125 micrasterias 128 microdon 128 mimulus 125 minutifrons 125 minutulus 125 modestifrons 125 monophyllus -ryhmä 129 monspeliacus 52 montanus 52 montellii 125 multistamineus 125 muonioënsis 125 naguënsis 127 nemoricola 128 nemorosus 52 nephrodes 128 nivalis 52 × pygmaeus 53 nothus 129 obscurans 125 obtruncatus 125 obtusulus 125 oculatidens 125 oinonenii 128 oligandroides 125 oligandrus 126 olofssonii 126 ophiocladus 126 orbicans 126 ornatus 128 orphnodes 128 orthocladus 126 ostrobottnicus 126 oxymorphus 128 palmgrenii 126 paltamoënsis 126 pankakoskii 126 parcisectus 126 parobscurans 126 paroicus 126 parvulifrons 129

195 Ranunculus peltatus 52 subsp. baudotii 52 pensylvanicus 52 perelegans 128 phaulanthus 126 pilipes 126 pilosifrons 126 pilulatus 126 pinguescens 128 pinguifolius 126 platybasis 126 platycolpoides 128 platycolpus 128 platyodon 126 plesiolobus 126 polyanthemos 52 subsp. nemorosus 52 subsp. ×polyanthemoides 52 subsp. polyanthemos 52 polydactylus 126 polyschistus 126 praecellens 126 preptanthus 126 prionodes 128 probiflorus 126 procurrentidens 126 prolixidens 126 prolixitorus 128 propinquilobus 126 prorsidens 127 prosotatus 128 psepharus 126 pseudacutiusculus 126 pseudobscurans 126 psiloticus 126 pulchridentatus 126 pullus 126 pusillidens 126 pycnodon 128 pygmaeus 52 quadrivaginatus 128 rantae 127 recurvens 126 regularis 126 repens 52 reptabundus 52, 133 × sceleratus 53, 133 reptans 52 retusidens 126 retusifolius 128 rheithroplesius 129 rigidifolius 126 roborascens 126 robustifrons 126 rotarius 126 rotundellus 126 rubellinodes 126 rubicundus 126 saelanii 128 sardous 52 saturicolor 126 savonicus 126 scalaridens 127 sceleratus 52, 133 subsp. reptabundus 52 sceleratus -ryhmä 133 schmalhausenii 52, 133 scotinus 128 semicassubicus 128

196 Ranunculus serbicus 52 sibboënsis 128 simplicior 126 simulans 127 singularis 126 sippolaënsis 128 sonckii 128 sotkamoënsis 126 sparsidens 125 spectabilis 126 spissidens 126 spissus 126 stabilis 126 stenocolpus 126 stenodes 126 stenodon 126 stenoschistus 126 strongylus 126 subborealis 52, 132 subsp. pumilus 52, 132 subsp. subborealis 52, 132 subsp. villosus 52, 132 subconjungens 128 subfirmicaulis 127 subindivisus 129 subinermis 129 sublinearis 127 subnemoricola 129 subtectus 127 subtenuis 127 subvastisectus 127 sulphureus 53 sychnodon 129 sychnoschistus 127 symmetrus 127 tabescens 127 tenebricans 127 tenebrosus 127 tenerescens 127 teneriusculus 127 tenuistylus 127 tersiflorus 127 tinctapex 127 tinctigemmatus 127 tinctisepalus 129 tornensis 127 transkuopioënsis 129 trichophyllus 52 subsp. drouetii 52 subsp. eradicatus 52 tridentifer 129 trinus 127 trisulcus 127 tusbyensis 129 tutus 127 urbicola 127 urjalensis 129 ustulatus 127 valtae 129 variantifrons 127 vastisectus 127 viburgensis 129 viriditorus 127 vitellinus 127 vuolijokiensis 127 Raphanus 79 raphanistrum 79 sativus 79 var. niger 79

Suomen putkilokasvien luettelo

Raphanus sativus var. sativus 79 Rapistrum 79 perenne 79 rugosum 79 subsp. linnaeanum 79 subsp. orientale 79 subsp. rugosum 79 Ratibida 111 columnifera 111 Reseda 75 alba 75 lutea 75 luteola 75 odorata 75 phyteuma 75 Resedaceae 75 Reynoutria 81 ×bohemica 81 compacta 81 japonica 81 × sachalinensis 81 sachalinensis 81 Rhamnaceae 65 Rhamnus 65 cathartica 65 frangula 65 Rhaponticum 111 repens 111 Rheum 81 officinale 81 rhabarbarum 81 Rhinanthus 103 alectorolophus 103 angustifolius 103 var. aestivalis 103 subsp. apterus 103 var. apterus 103 subsp. grandiflorus 103 minor 103 subsp. groenlandicus 103 subsp. minor 103 subsp. stenophyllus 103 Rhodiola 55 rosea 55 Rhododendron 91 Catawbiense-Ryhmä 91 lapponicum 91 tomentosum 91 Rhynchospora 41 alba 41 fusca 41 Ribes 53 alpinum 53 aureum 53 var. aureum 53 var. villosum 53 glandulosum 53 hirtellum × uva-crispa 53 ×houghtonianum 53, 133 nigrum 53 ×pallidum 53, 133 petraeum × spicatum 53 rubrum 53, 133 rubrum -ryhmä 133 rubrum × spicatum 53 ×rusticum 53, 133 spicatum 53, 133 subsp. hispidulum 53, 133 subsp. lapponicum 53, 133

Norrlinia 34, 2019

Ribes spicatum subsp. spicatum 53, 133 uva-crispa 53, 133 var. sativum 53, 133 var. uva-crispa 53, 133 uva-crispa -ryhmä 133 Ricinus 71 communis 71 Rodgersia 54 aesculifolia 54 podophylla 54 Roemeria 50 argemone 50 hybrida 50 Rorippa 79 amphibia 79 × palustris 79 × sylvestris 79 ×anceps 79 ×armoracioides 79 ×astyla 79 austriaca 79 × sylvestris 79 ×erythrocaulis 79 nasturtium-aquaticum 79 palustris 79 × sylvestris 79 sylvestris 79 Rosa 63 acicularis 63 alba 63 blanda 63 caesia 63, 133 caesia -ryhmä 133 canina 63, 133 subsp. dumetorum 63 canina -ryhmä 133 carolina 63 carolina × virginiana 64 cinnamomea 63 ’Foecundissima’ 63 × mollis 64 × pendulina 64 × rugosa 64 ’Tornedal’ 63 corymbifera 63, 133 dumalis 64 subsp. coriifolia 63 gallica 63 Gallica-Ryhmä 63 glauca 63 Harisonii-Ryhmä 63 ×kamtchatica 63 majalis 63 ’Foecundissima’ 63 × mollis 64 ’Tornedal’ 63 ×majorugosa 64 ×malyi 64 mollis 64 multiflora 64 nitida 64 × rugosa 64 ×novae-angliae 64 ×obovata 64 palustris × rugosa 64 pendulina 64 pimpinellifolia 64 rubiginosa 64

Norrlinia 34, 2019

Rosa rubrifolia 63 rugosa 64 Rugosa-Ryhmä 64 ×rugotida 64 sherardii 64 ×spaethiana 64 spinosissima 64 ’Plena’ 64 ’Splendens’ 64 villosa subsp. mollis 64 virginiana 64 vosagiaca 64, 133 Rosaceae 59 Rosales 59 Rosmarinus 101 officinalis 101 Rostraria 48 cristata 48 Rubiaceae 92 Rubus 64 allegheniensis 64 arcticus 64 × idaeus 64 × saxatilis 64 ×areschougii 64 aureolus 64 bifrons 64 ×binatus 64 caesius 64 × idaeus 64 × saxatilis 64 ×castoreus 64 chamaemorus 64 circipanicus 64 sect. Corylifolii 64 ×digeneus 64 grabowskii 64 humulifolius 64 ×idaeoides 64 idaeus 64 × saxatilis 64 laciniatus 64 odoratus 64 parviflorus 64 plicatus 64 pruinosus 64 ×pseudoidaeus 64 sect. Rubus 64 saxatilis 64 Rudbeckia 111 hirta 111 laciniata 111 Rumex 81 ×abortivus 82 acetosa 81 subsp. acetosa 81 var. acetosa 81 var. fontanopaludosus 81 subsp. lapponicus 82 acetosella 81 subsp. acetosella 81 subsp. arenicola 81 subsp. tenuifolius 81 alpinus 81 × obtusifolius 82 aquaticus 81 × confertus 82 × crispus 82 × hydrolapathum 82

197

Checklist of the vascular plants of Finland

Rumex aquaticus × longifolius 82 × obtusifolius 82 × pseudonatronatus 82 × stenophyllus 82 ×armoraciifolius 82 ×attenuatus 82 ×borbasii 82 bucephalophorus 81 ×cacozelus 82 confertus 81 × crispus 82 × longifolius 82 × obtusifolius 82 × pseudonatronatus 82 conglomeratus 81 × obtusifolius 82 ×conspersus 82 crispus 81 subsp. crispus 81 subsp. littoreus 81 × longifolius 82 × obtusifolius 82 × pseudonatronatus 82 × stenophyllus 82 subsp. strictissimus 81 dentatus 81 subsp. dentatus 81 subsp. halacsyi 81 subsp. mesopotamicus 81 ×dolosus 82 fueginus 81 graminifolius 81 ×heterophyllus 82 ×hybridus 82 hydrolapathum 81 × obtusifolius 82 ×improcerus 82 ×intercedens 82 lapponicus 82 ×leptophyllus 82 longifolius 82 × obtusifolius 82 × patientia 82 × pseudonatronatus 82 × triangulivalvis 82 maritimus 82 subsp. fueginus 81 marschallianus 82 ×mezei 82 ×moedlingensis 82 obovatus 82 obtusifolius 82 subsp. obtusifolius 82 × pseudonatronatus 82 subsp. silvestris 82 × stenophyllus 82 subsp. transiens 82 orbiculatus 82 palustris 82 patientia 82 subsp. patientia 82 ×platyphyllus 82 ×pratensis 82 ×propinquus 82 pseudonatronatus 82 pulcher 82 subsp. woodsii 82 ×salicetorum 82 sanguineus 82

Rumex scutatus 82 ×skofitzii 82 stenophyllus 82 thyrsiflorus 82 triangulivalvis 82 ×weberi 82 Ruppia 31 cirrhosa 31 maritima 31 var. brevirostris 31 var. maritima 31 spiralis 31 Ruppiaceae 31 Ruta 74 graveolens 74 Rutaceae 74

S

Sabulina 84 rubella 84 stricta 84 Sagina 84 apetala 84 maritima 84 micropetala 84 nivalis 84 nodosa 84 subsp. borealis 84 subsp. nodosa 84 ×normaniana 84 procumbens 84 × saginoides 84 saginoides 84 Sagittaria 29 ×lunata 29 natans 29 × sagittifolia 29 sagittifolia 29 Salicaceae 68 Salicornia 88 dolichostachya 88 subsp. strictissima 88 europaea 88 perennans 88 procumbens 88 subsp. procumbens 88 Salix 68 ×ahlbergii 70 alba 68 × babylonica × euxina 69 × euxina 69 × pentandra 69 ’Sibirica’ 68 ×alopecuroides 68 ×amandae 70 ×ambigua 70 arbuscula 68 × lapponum 69 ×arctogena 68 arenaria 69 aurita 68 × bebbiana 69 × starkeana 69 × caprea 69 × cinerea 69 × myrtilloides 69 × phylicifolia 69 × cinerea 70

198 Salix aurita × cinerea × lapponum 70 × myrsinifolia 70 × phylicifolia 70 × myrtilloides 70 × phylicifolia 70 × repens 70 × rosmarinifolia 70 × lapponum 70 × myrtilloides 70 × repens 70 × rosmarinifolia 70 × myrsinifolia 70 × phylicifolia 70 × myrtilloides 70 × repens 70 × starkeana 70 × phylicifolia 70 × repens 70 × starkeana 70 × starkeana 70 × xerophila 69 × viminalis 70 × xerophila 69 ×balfourii 70 bebbiana 69, 133 × caprea 70 × lapponum 70 × starkeana 70 × cinerea × myrtilloides × starkeana 70 × glauca 70 × lapponum 70 × myrtilloides 70 × starkeana 70 × phylicifolia 70 × starkeana 70 ×blyttiana 71 borealis 69 × caprea 70 × glauca 70 × myrsinites 71 × phylicifolia 71 ×canescens 70 caprea 69 subsp. caprea 69 var. caprea 69 × cinerea 70 × myrsinifolia 70 var. coaetanea 69 × glauca 70 × hastata × lanata 70 × lanata 70 × lapponum 70 × xerophila 70 × myrsinifolia 70 × phylicifolia 70 × phylicifolia 70 × repens 70 subsp. sphacelata 69 × starkeana 70 × xerophila 70 × viminalis 69 × xerophila 70 ×capreola 69 cinerea 69 × lapponum 70 × myrsinifolia 70 × myrsinifolia × phylicifolia 70 × myrtilloides 70

Suomen putkilokasvien luettelo

Salix cinerea × myrtilloides × starkeana × xerophila 70 × phylicifolia 70 × repens 70 × starkeana 70 ×coriacea 70 daphnoides 69 subsp. acutifolia 69 dasyclados 69 ×ehrhartiana 69 euxina 69 ’Bullata’ 69 × pentandra 69 × triandra 68 ×felina 71 ×finmarchica 71 fragilis 69 ’Bullata’ 69 ×fragilis 69 ’Lasipalatsi’ 69 × pentandra 69 ×fruticosa 70 ×gillotii 71 glauca 69 subsp. glauca 69 × hastata 70 × herbacea 70 × myrsinifolia 70 × myrsinites 70 × phylicifolia 70 × myrsinites 70 × phylicifolia 70 × myrtilloides 70 × phylicifolia 70 subsp. stipulifera 69 × xerophila 70 ×glaucoides 70 ×hartmaniana 70 hastata 69 subsp. hastata 69 var. hastata 69 × herbacea 70 × lanata 70 × lanata 70 × lapponum 70 × myrsinifolia 70 × myrtilloides 70 × phylicifolia 70 × polaris 70 × repens 70 × reticulata 70 × starkeana 71 subsp. subintegrifolia 69 var. subintegrifolia 69 herbacea 69 × lanata 71 × lapponum 71 × polaris 71 × myrsinites 71 × myrtilloides 71 × nummularia 71 × phylicifolia × polaris 68 × polaris 71 × reticulata 71 ×hirtula 71 lanata 69 subsp. glandulifera 69 var. glandulosa 69 subsp. lanata 69

Norrlinia 34, 2019

Salix lanata var. lanata 69 × lapponum 71 lapponum 69 × myrsinifolia 71 × myrtilloides 71 × repens 71 × rosmarinifolia 71 × starkeana 71 × phylicifolia 71 × repens 71 × starkeana 71 subsp. cinerascens 70 subsp. starkeana 71 × xerophila 70 ×laschiana 70 ×latifolia 70 ×laurina 70 ×livescens 70 ×ludificans 70 ×majalis 71 ×meyeriana 69 ×mollissima 69 ×multinervis 70 myrsinifolia 69 subsp. borealis 69 subsp. kolaënsis 69 subsp. myrsinifolia 69 × myrsinites 71 × phylicifolia 71 × pentandra 71 × phylicifolia 71 × repens 71 × rosmarinifolia 71 myrsinites 69 × phylicifolia 71 × polaris 71 myrtilloides 69 × phylicifolia 71 × repens 71 × rosmarinifolia 71 × starkeana 71 subsp. cinerascens 70 subsp. starkeana 71 × xerophila 70 × xerophila 70 ×notha 71 ×nothula 71 ×obtusifolia 70 ×onusta 70 ×onychiophylla 71 ×parvifolia 70 ×pendulina 69 ’Lasipalatsi’ 69 pentandra 69 ×pentandroides 69 phylicifolia 69 × repens 71 × starkeana 71 × xerophila 70 polaris 69 ×pseudoglauca 69 ×puberula 70 ×punctata 71 purpurea 69 pyrolifolia 69 ×reichardtii 70 repens 69 subsp. repens 69 var. argentea 69

Norrlinia 34, 2019

Salix repens subsp. repens var. repens 69 subsp. rosmarinifolia 69 × starkeana 71 reticulata 69 ×reticuloides 70 rosmarinifolia 69 × starkeana 71 ×sadleri 71 ×sarmentacea 70 ×smithiana 69 ×sobrina 71 starkeana 69, 133 subsp. cinerascens 69 subsp. starkeana 69 × xerophila 70 starkeana -ryhmä 133 ×subsericea 70 triandra 69 × viminalis 69 ×versifolia 71 viminalis 69 ×wichurae 70 xerophila 69 Salsola 88 collina 88 kali 88 subsp. kali 88 subsp. ruthenica 88 tragus 88 Salvia 101 nemorosa 101 × pratensis 101 officinalis 101 patens 101 pratensis 101 reflexa 101 rosmarinus 101 ×sylvestris 101 verticillata 101 viridis 101 Salviniales 26 Sambucus 114 ebulus 114 nigra 114 racemosa 114 Samolus 90 valerandi 90 Sanguisorba 64 minor 63 subsp. balearica 63 subsp. magnolii 63 subsp. minor 63 obtusa 64 officinalis 64 Sanicula 117 europaea 117 Santalaceae 80 Santalales 80 Sapindaceae 74 Sapindales 74 Saponaria 84 calabrica 84 officinalis 84 vaccaria 84 Satureja 101 acinos 99 hortensis 101 Saussurea 112

199

Checklist of the vascular plants of Finland

Saussurea alpina 112 Saxifraga 54 adscendens 54 aizoides 54 ×arendsii 54 cernua 54 × rivularis 54 cespitosa 54 foliolosa 54 granulata 54 hirculus 54 hostii 54 hypnoides 54 nivalis 54 ×opdalensis 54 oppositifolia 54 osloënsis 54 paniculata 54 rivularis 54 rosacea 54 spathularis × umbrosa 54 stellaris 54 tenuis 54 tridactylites 54 umbrosa 54 ×urbium 54 Saxifragaceae 53 Saxifragales 53 Scabiosa 114 caucasica 114 columbaria 114 ochroleuca 114 Scandix 117 iberica 117 pecten-veneris 117 Scandosorbus 64 intermedia 64 × Sorbus aucuparia 64 Sceptridium 26 multifidum 26 ×Schedolium loliaceum 46 Schedonorus 48 arundinaceus 48 × pratensis 48 ×aschersonianus 48 giganteus 48 pratensis 48 Scheuchzeria 30 palustris 30 Scheuchzeriaceae 30 Schizanthus 96 grahamii × pinnatus 96 pinnatus 96 ×wisetonensis 96 Schoenoplectus 41 lacustris 41 × tabernaemontani 41 tabernaemontani 41 Schoenus 41 ferrugineus 41 Scilla 35 bifolia 35 forbesii 35 luciliae 35 siberica 34 Scirpoides 41 Scirpoides holoschoenus 41 Scirpus 41 radicans 41

Scirpus sylvaticus 41 Scleranthus 84 annuus 84 × perennis 85 subsp. annuus 85 subsp. polycarpos 85 ×intermedius 85 perennis 85 Scolochloa 48 festucacea 48 Scolymus 112 hispanicus 112 maculatus 112 Scopolia 96 carniolica 96 Scorzonera 112 hispanica 112 humilis 112 Scorzoneroides 112 autumnalis 112 var. autumnalis 112 var. keretinus 112 var. pratensis 112 var. salina 112 Scrophularia 98 nodosa 98 vernalis 98 Scrophulariaceae 98 Scutellaria 101 alpina 101 altissima 101 galericulata 101 hastifolia 101 Secale 48 cereale 48 Securigera 58 securidaca 58 varia 58 Sedobassia 88 sedoides 88 Sedum 55 acre 55 aizoon 55 album 55 anacampseros 54 annuum 55 ewersii 54 forsterianum 55 hispanicum 55 hybridum 55 kamtschaticum 55 lydium 55 rupestre 55 sexangulare 55 spurium 55 telephium 54 subsp. maximum 54 subsp. ruprechtii 54 subsp. telephium 54 villosum 55 Selaginella 25 selaginoides 25 Selaginellaceae 25 Selaginellales 25 Selinum 117 carvifolia 117 Selinum dubium 117 Sempervivum 55 marmoreum 55

200 Sempervivum tectorum 55 Senecio 112 aquaticus 110 cannabifolius 110 doria 112 dubitabilis 112 eremophilus 112 erucifolius 110 fluviatilis 112 gallicus 112 ×helwingii 112 inaequidens 112 jacobaea 110 leucanthemifolius 112 subsp. vernalis 112 × vulgaris 112 lividus 112 mikanioides 108 nemorensis 112 nemorensis 112 ovatus 112 sarracenicus 112 squalidus 112 sylvaticus 112 × viscosus 112 × vulgaris 112 vernalis 112 × vulgaris 112 ×viscidulus 112 viscosus 112 × vulgaris 112 vulgaris 112 var. hibernicus 112 var. vulgaris 112 Senna 58 alexandrina 58 italica 58 obtusifolia 58 occidentalis 58 tora 58 Serratula 112 tinctoria 112 Sesamoides 75 canescens 75 purpurascens 75 Sesamum 99 indicum 99 orientale 99 Sesbania 58 exaltata 58 herbacea 58 sesban 58 Seseli 117 campestre 117 libanotis 117 Sesleria 48 caerulea 48 uliginosa 48 Setaria 48 adhaerens 48 faberi 48 italica 48 pumila 48 verticillata 48 var. ambigua 48 verticilliformis 48 viridis 48 var. major 48 var. viridis 48

Suomen putkilokasvien luettelo

Sherardia 92 arvensis 92 Sibbaldia 64 procumbens 64 tridentata 64 Sibbaldianthe 64 bifurca 64 subsp. orientalis 64 Sicyos 67 angulatus 67 Sida 74 ovata 74 rhombifolia 74 spinosa 74 Sideritis 102 montana 102 Silaum 117 silaus 117 Silene 85 acaulis 85 antirrhina 85 armeria 83 baccifera 85 borysthenica 85 colorata 85 conoidea 85 cretica 85 csereii 85 dichotoma 85 subsp. dichotoma 85 subsp. racemosa 85 dioica 85 × latifolia 85 subsp. alba 85 furcata subsp. angustiflora 85 gallica 85 ×hampeana 85 involucrata 85 subsp. tenella 85 latifolia 85 subsp. alba 85 micropetala 85 muscipula 85 noctiflora 85 nocturna 85 nutans 85 var. infracta 85 var. nutans 85 otites 85 pendula 85 rupestris 83 schafta 85 tatarica 85 uniflora 85 × vulgaris 85 uralensis subsp. apetala 85 viscosa 85 vulgaris 85 subsp. commutata 85 subsp. vulgaris 85 var. litoralis 85 var. vulgaris 85 wahlbergella 85 Silphiodaucus 117 hispidus 117 prutenicus 117 Silybum 112 marianum 112 Sinacalia 112

Norrlinia 34, 2019

Sinacalia tangutica 112 Sinapis 79 alba 79 subsp. alba 79 subsp. dissecta 79 arvensis 79 var. arvensis 79 var. orientalis 79 Sisymbrium 79 altissimum 79 austriacum 79 irio 79 loeselii 79 officinale 79 var. leiocarpum 79 var. officinale 79 orientale 79 polymorphum 79 strictissimum 79 supinum 78 volgense 79 Sisyrinchium 33 montanum 33 Sium 117 latifolium 117 Solanaceae 95 Solanales 95 Solanum 96 alatum 96 americanum 96 carolinense 96 coagulans 96 cornutum 96 dubium 96 dulcamara 96 elaeagnifolium 96 luteum 96 lycopersicum 96 melongena 96 nigrum 96 var. nigrum 96 subsp. nigrum var. atriplicifolium 96 subsp. schultesii 96 var. schultesii 96 nitidibaccatum 96 physalifolium 96 var. nitidibaccatum 96 rantonnetii 95 rostratum 96 sarrachoides 96 sisymbriifolium 96 triflorum 96 tuberosum 96 villosum 96 subsp. miniatum 96 Solidago 112 altissima 112 canadensis 112 var. canadensis 112 var. hargeri 112 var. scabra 112 × virgaurea 112 Canadensis-Ryhmä 112 gigantea 112 subsp. serotina 112 graminifolia 109 ×hybrida 112 ×niederederi 112

Norrlinia 34, 2019

Solidago virgaurea 112 subsp. alpestris 112 subsp. lapponica 112 subsp. minuta 112 subsp. virgaurea 112 Sonchus 113 arvensis 113 var. arvensis 113 var. bottnicus 113 var. glabrescens 113 var. maritimus 113 asper 113 subsp. asper 113 var. asper 113 var. pungens 113 subsp. glaucescens 113 oleraceus 113 var. lacerus 113 var. oleraceus 113 tenerrimus 113 Sorbaria 65 sorbifolia 65 ×Sorbaronia 65 mitschurinii 65 Sorbus 65 aria 60 aucuparia 65 subsp. aucuparia 65 subsp. glabrata 65 × hybrida 62 × intermedia 64 hybrida 62 × intermedia 62 intermedia 64 suecica 64 teodori 62 Sorghum 48 bicolor 48 halepense 48 Sparganiaceae 35 Sparganium 35 angustifolium 35 × emersum 35 × gramineum 35 × hyperboreum 35 × natans 35 emersum 35 × glomeratum 35 × gramineum 35 × microcarpum 35 × natans 35 erectum 35, 133 subsp. erectum 35 subsp. microcarpum 35 × microcarpum 35, 133 × neglectum 35 subsp. oocarpum 35 erectum -ryhmä 133 glomeratum 35 gramineum 35 × minimum 35 × natans 35 hyperboreum 35 × minimum 35 × natans 35 ×longifolium 35 microcarpum 35, 133 × neglectum 35, 133 minimum 35

201

Checklist of the vascular plants of Finland

Sparganium natans 35 neglectum 35, 133 ×oocarpum 35, 133 Spergula 85 arvensis 85 subsp. arvensis 85 subsp. maxima 85 subsp. sativa 85 var. sativa 85 morisonii 85 Spergularia 85 marina 85 media 85 purpurea 85 rubra 85 salina 85 Spinacia 88 oleracea 88 Spinulum 25 annotinum 25 subsp. alpestre 25 subsp. annotinum 25 canadense 25 Spiraea 65 Spiraea alba 65, 133 var. alba 65, 133 var. latifolia 65, 133 × salicifolia 65 ×arguta 65 betulifolia 65 ×billardii 65 ×bumalda 65 cana × hypericifolia 65 chamaedryfolia 65 ×cinerea 65 douglasii 65, 133 × japonica 65 × salicifolia 65 ’Grefsheim’ 65 japonica 65 latifolia 65 media 65 ×multiflora × thunbergii 65 ×rosalba 65, 133 ×rubella 65 salicifolia -ryhmä 133 ×sanssouciana 65 Spirodela 29 polyrhiza 29 punctata 29 Stachys 102 ×ambigua 102 annua 102 arvensis 102 byzantina 102 macrantha 100 officinalis 100 palustris 102 × sylvatica 102 sylvatica 102 Stellaria 85 ×alpestris 85 alsine 85 borealis 86 × longifolia 85 calycantha 86 crassifolia 86 var. brevifolia 86 var. crassifolia 86

Stellaria crassifolia var. minor 86 var. paludosa 86 fennica 86 × graminea 86 ×glauciformis 86 graminea 86 × longifolia 86 × palustris 86 hebecalyx 86 holostea 86 humifusa 86 longifolia 86 media 86 neglecta 86 nemorum 86 palustris 86 uliginosa 85 Stephanandra 62 incisa 62 Stipa 48 pennata 48 Stratiotes 30 aloides 30 Struthiopteris 27 spicant 27 Stuckenia 30 ×bottnica 30 ×fennica 30 filiformis 30 × pectinata 30 × vaginata 30 pectinata 30 × vaginata 30 ×suecica 30 vaginata 30 Suaeda 89 altissima 89 maritima 89 prostrata -ryhmä 89, 133 Subularia 79 aquatica 79 Succisa 115 pratensis 115 Sutera 98 cordata 98 Symphoricarpos 115 albus 115 var. laevigatus 115 Symphyotrichum 113 lanceolatum 113, 133 novi-belgii 113, 133 novi-belgii -ryhmä 133 salignum 113, 133 ×versicolor 113, 133 Symphytum 94 asperum 94 × officinale 94 officinale 94 var. bohemicum 94 var. officinale 94 orientale 94 tuberosum 94 ×uplandicum 94 Syringa 96 ×henryi 96 josikaea 96 josikaea × villosa 96 reticulata 96 vulgaris 96

202

T

Tagetes 113 minuta 113 patula 113 tenuifolia 113 Tamaricaceae 80 Tanacetum 113 parthenium 113 vulgare 113 Taraxacum 113, 120 aclidiforme 122 acroglossum 122 acroschistum 123 acutidens 120 adiantifrons 123 aequatum 123 aequilobum 122 alatum 122 albicollum 120 altissimum 122 amblycentrum 122 amplum 122 ancistrolobum 122 angermannicum 122 angustisquameum 122 apicatum 120 approximans 123 ardisodon 123 arrhenii 122 astrictifrons 122 atricapillum 120 balticum 122 biformatum 120 sect. Borea 120 sect. Borealia 120 boreicedens 121 boreiforme 120 sect. Boreigena 121 boreum 120 borgvallii 122 brachyceras 120 brachycranum 121 caespitans 120 campylum 120 canaliculatum 120 canorubens 120 sect. Celtica 121 ceratolobum 121 chloroleucum 123 chrysostylum 121 cochleatum 121 connexum 122 contractum 122 cordatum 122 crassipes 121 sect. Crocea 121 croceiflorum 122 croceum 121 crocodes 122 curvilobum 120 cyanolepis 122 cymbifolium 121 dahlstedtii 123 diastematicum 122 dilatatum 122 dissimile 121 divaricatum 121 duplidens 120

Suomen putkilokasvien luettelo

Taraxacum egregium 122 ekmanii 122 sect. Erythrosperma 121 euryphyllum 122 eversii 123 expallidiforme 122 falcatum 121 fasciatum 122 fennobalticum 122 florstroemii 122 fulvum 121 fusciflorum 121 galeatum 121 gelertii 122 gibbiferum 122 gigas 123 glossocentrum 122 glossodon 122 gustavianum 122 guttulatum 120 sect. Hamata 121 hamatiforme 121 hamatum 121 hamosiforme 122 haptolepium 122 harpagoides 120 hemicyclum 122 heterophyllum 121 hirsuticaule 121 hjeltii 120 huelphersianum 122 humile 120 idiometapon 123 idiomorphum 122 imitans 122 ingens 123 interruptum 123 interveniens 123 involucratum 123 isthmicola 121 jaervikylense 120 karelicum 120 kittilense 120 kjellmanii 123 kuusamoënse 121 laceratum 120 laciniosifrons 123 laciniosum 123 latipes 121 latispina 123 latissimum 123 leptolobum 120 limbatum 121 lindbergii 123 lingulatum 123 litorale 120 lojoënse 120 longisquameum 123 lucescens 123 macrocentrum 121 sect. Macrodonta 121 maculigerum 122 marginatum 121 marklundii 121 melanostigma 120 microlobum 121 mimuliforme 122 mucronatum 120 multilobum 123

Norrlinia 34, 2019

Taraxacum naeviferum 123 sect. Naevosa 122 naevosum 122 nordstedtii 121 norvegicum 120 obliquilobum 123 obscurans 121 obtusulum 123 opeatolobum 122 oreinopis 121 ostenfeldii 120 oxylobium 120 pallescens 123 pallidipes 123 pallidulum 120 palmgrenii 123 sect. Palustria 122 parvuliceps 120 patens 123 paucisquameum 122 pectinatiforme 123 pectinatilobatum 122 penicilliforme 120 perattenuatum 121 petterssonii 123 piceatum 123 pilosella 122 planum 123 polychroum 123 polyodon 123 porrigens 123 praecox 120 praelongum 121 praestans 122 proruptiforme 120 proximum 121 pseudofulvum 121 pseudohamatum 121 pulcherrimum 123 pullum 120 puolannei 123 purpureum 123 purpuridens 122 radians 123 railonsalae 123 rangiferinum 121 recurvum 123 reflexilobum 122 remotijugum 120 retroflexiforme 123 retroflexum 123 revalense 120 revertens 120 rubefactum 123 rubicundum 121 rubrolineatum 121 sect. Ruderalia 122 sagittarium 121 sagittatum 123 sagittifolium 121 sahlinii 123 scalare 120 scanicum 121 sellandii 123 semiglobosum 123 semigygaeum 122 semiprivum 122 simulum 120 speciosum 123

Norrlinia 34, 2019

Taraxacum sect. Spectabilia 122 spilophylloides 120 stellum 123 stenoglossum 123 stenolepis 120 stenoschistum 123 subcanescens 123 subedytomum 122 subhuelphersianum 123 sublaeticolor 123 sublatissimum 122 submaculosum 120 subpallescens 123 subpellucidum 121 subpenicilliforme 120 suecicum 122 taeniatum 121 tanyphyllum 123 tanysipterum 122 sect. Taraxacum 122 tenebricans 121 tenellisquameum 121 tornense 121 triangulare 120 trilobatum 123 tumentilobum 123 uberipotans 123 ulogonium 123 unguiculosum 123 ungulatum 121 vestrobottnicum 121 xanthostigma 123 Tarenaya 75 hassleriana 75 Taxaceae 28 Taxus 28 baccata 28 × cuspidata 28 cuspidata 28 ×media 28 Telekia 113 speciosa 113 Tellima 54 grandiflora 54 Teloxys 89 aristata 89 Tetragonia 89 tetragonoides 89 Thalictrum 53 alpinum 53 ×andrejowskii 53 aquilegiifolium 53 flavum 53 × simplex 53 foetidum 53 kemense 53 lucidum 53 minus 53 subsp. elatum 53 subsp. kemense 53 subsp. minus 53 simplex 53 subsp. boreale 53 subsp. simplex 53 Thelypteridaceae 27 Thelypteris 27 palustris 27 phegopteris 27 Thermopsis 58

Checklist of the vascular plants of Finland

Thermopsis lanceolata 58 montana 58 Thlaspi 80 alliaceum 78 arvense 80 caerulescens 79 subsp. brachypetalum 79 subsp. caerulescens 79 perfoliatum 79 Thuja 28 occidentalis 28 plicata 28 Thymelaeaceae 75 Thymus 102 ×citriodorus 102 ×oblongifolius 102 pannonicus 102 praecox var. pseudolanuginosus 102 pseudolanuginosus 102 pulegioides 102 subsp. pannonicus 102 subsp. pulegioides 102 × serpyllum 102 × vulgaris 102 serpyllum 102 subsp. serpyllum 102 subsp. tanaënsis 102 vulgaris 102 Tiarella 54 cordifolia 54 Tilia 75 cordata 75 × platyphyllos 75 ×europaea 75 platyphyllos 75 ×vulgaris 75 Tiliaceae 74 Tofieldia 29 pusilla 29 Tofieldiaceae 29 Tolpis 113 barbata 113 umbellata 113 Torilis 117 humilis 117 japonica 117 leptophylla 117 Tradescantia 35 fluminensis 35 Tragopogon 113 dubius 113 pratensis 113 subsp. orientalis 113 subsp. pratensis 113 Tragus 48 racemosus 48 Trichophorum 41 alpinum 41 cespitosum 41 Tricyrtis 31 latifolia 31 Trientalis 90 europaea 90 Trifolium 58 alpestre 58 arvense 58 aureum 58 campestre 58 dubium 58

203 Trifolium fragiferum 58 glomeratum 58 hybridum 58 subsp. elegans 58 subsp. hybridum 58 incarnatum 58 lappaceum 58 lupinaster 58 medium 58 micranthum 58 montanum 58 ochroleucon 58 patens 58 pratense 58 var. pratense 58 var. sativum 58 repens 58 resupinatum 58 var. majus 58 var. resupinatum 58 scabrum 59 spadiceum 59 squamosum 59 striatum 59 subterraneum 59 tomentosum 59 Triglochin 30 maritima 30 palustris 30 Trigonella 59 caerulea 59 foenum-graecum 59 glabra 59 grandiflora 59 hamosa 59 hierosolymitana 59 monantha 57 orthoceras 57 Tripleurospermum 113 inodorum 113 × maritimum 113 subsp. maritimum 113 subsp. phaeocephalum 113 subsp. subpolare 113 maritimum 113 subsp. maritimum 113 subsp. phaeo­cephalum 113 subsp. subpolare 113 Tripolium 113 pannonicum 113 subsp. pannonicum 113 subsp. tripolium 113 Trisetaria 48 ovata 48 Trisetum 48 flavescens 48 ovatum 48 paniceum 48 spicatum 48 subalpestre 48 Triticum 48 aestivum 48 × cylindricum 41 cylindricum 41 durum 48 turgidum 48 subsp. durum 48 Trollius 53 chinensis 53

204 Trollius Cultorum-Ryhmä 53 europaeus 53 Tropaeolaceae 75 Tropaeolum 75 majus 75 Tuberaria 75 guttata 75 Tulipa 31 fosteriana 31 gesneriana 31 sylvestris 31 tarda 31 urumiensis 31 Turgenia 117 latifolia 117 Turritis 80 glabra 80 Tussilago 113 farfara 113 Typha 35 angustifolia 35 × latifolia 35 ×glauca 35 latifolia 35 Typhaceae 35

U

Ulex 59 europaeus 59 Ulmaceae 65 Ulmus 65 glabra 65 × minor 65 ×hollandica 65 laevis 65 Urtica 65 dioica 65 subsp. dioica 65 subsp. sondenii 65 var. holosericea 65 var. sondenii 65 pilulifera 65 urens 65 Urticaceae 65 Utricularia 99 australis 99 biseriata 99 intermedia 99 minor 99 ochroleuca 99 stygia 99 vulgaris 99

V

Vaccaria 84 hispanica 84 Vaccinium 91 ×intermedium 92 microcarpum 91 × oxycoccos 92 myrtillus 91 × vitis-idaea 92 oxycoccos 92 uliginosum 92 subsp. microphyllum 92 subsp. uliginosum 92 vitis-idaea 92

Suomen putkilokasvien luettelo

Vahlodea 48 atropurpurea 48 Valeriana 115 officinalis 115 sambucifolia 115 subsp. salina 115 subsp. sambucifolia 115 Valerianaceae 114 Valerianella 115 carinata 115 dentata 115 locusta 115 rimosa 115 Ventenata 48 dubia 48 Veratrum 31 album 31 subsp. lobelianum 31 Verbascum 98 blattaria 98 chaixii 98 subsp. orientale 99 cheiranthifolium 99 densiflorum 99 ×incanum 99 lychnitis 99 × nigrum 99 masguindalii 99 nigrum 99 × phoeniceum 99 × thapsus 99 olympicum 99 ovalifolium 99 phlomoides 99 phoeniceum 99 pyramidatum 99 ×semialbum 99 speciosum 99 thapsus 99 ×ustulatum 99 Verbena 99 bonariensis 99 ×hybrida 99 officinalis 99 urticifolia 99 Verbenaceae 99 Verbesina 114 encelioides 114 subsp. exauriculata 114 Veronica 98 agrestis 98 alpina 98 subsp. alpina 98 var. australis 98 subsp. pumila 98 anagallis-aquatica 98 anagalloides 98 arvensis 98 austriaca 98 subsp. teucrium 98 beccabunga 98 campylopoda 98 catenata 98 chamaedrys 98 dillenii 98 filiformis 98 fruticans 98 gentianoides 98 hederifolia 98

Norrlinia 34, 2019

Veronica hederifolia subsp. hederifolia 98 subsp. lucorum 98 longifolia 98 var. longifolia 98 var. maritima 98 × spicata 98 officinalis 98 opaca 98 peregrina 98 subsp. peregrina 98 subsp. xalapensis 98 persica 98 polita 98 prostrata 98 scardica 98 scutellata 98 serpyllifolia 98 subsp. humifusa 98 subsp. serpyllifolia 98 spicata 98 verna 98 Veronicastrum 98 virginicum 98 Viburnum 114 dentatum 114 lantana 114 lentago 114 opulus 114 Vicia 59 articulata 56 cassubica 59 cracca 59 dumetorum 59 ervilia 59 faba 59 hirsuta 56 hybrida 59 lathyroides 59 lens 59 lutea 59 melanops 59 narbonensis 59 subsp. narbonensis 59 subsp. serratifolia 59 orobus 59 pannonica 59 subsp. pannonica 59 subsp. striata 59 parviflora 56 peregrina 59 pisiformis 59 sativa 59 subsp. nigra 59 subsp. sativa 59 subsp. segetalis 59 sepium 59 subsp. montana 59 subsp. sepium 59 serratifolia 59 sylvatica 56 tenuifolia 59 tenuissima 56 tetrasperma 56 unijuga 59 villosa 59 subsp. varia 59 subsp. villosa 59 Vinca 93

Norrlinia 34, 2019

Vinca major 93 minor 93 Vincetoxicum 93 hirundinaria 93 Viola 67 altaica × lutea × tricolor 68 arvensis 67 × tricolor 68 × wittrockiana 68 ×bavarica 68 biflora 67 ×braunii 68 ×burnatii 68 canina 67 subsp. canina 67 × riviniana 68 subsp. montana 67 × persicifolia 68 × riviniana 68 × rupestris 68 subsp. ruppii 67 × riviniana 68 × rupestris 68 subsp. relicta 68 subsp. rupestris 68 × stagnina 68 × uliginosa 68 × stagnina 68 × uliginosa 68 collina 68 ×contempta 68 cornuta 68 × wittrockiana 68 Cornuta-Ryhmä 68 cucullata 68 epipsila 68 × palustris 68 ×fennica 68 ×heterocarpa 68 hirta 68 ×intersita 68 lanceolata 68 lutea 68 mirabilis 68 × riviniana 68 × rupestris 68 subsp. rupestris 68 odorata 68 ×orophila 68 palustris 68 persicifolia 68 reichenbachiana 68 × riviniana 68 ×ritschliana 68 riviniana 68 × rupestris 68 subsp. rupestris 68 rupestris 68 subsp. relicta 68 subsp. rupestris 68 ×ruprechtiana 68 sagittata 68 selkirkii 68 stagnina 68 tricolor 68 × wittrockiana 68 Tricolor-Ryhmä 68 uliginosa 68 ×williamsii 68

Checklist of the vascular plants of Finland

Viola ×wittrockiana 68 Violaceae 67 Viscaria 86 alpina 86 var. alpina 86 × vulgaris 86 var. serpentinicola 86 × vulgaris 86 ×media 86 vulgaris 86 Viscum 80 album 80 Vitaceae 55 Vitales 55 Vitis 55 Labruscana-Ryhmä 55 vinifera 55 Vulpia 49 alopecuros 49 bromoides 49 geniculata 49 myuros 49

W

Waldsteinia 61 geoides 62 ternata 62 Wiedemannia 100 orientalis 100 Woodsia 27 alpina 27 × ilvensis 27 glabella 27 ×gracilis 27 ilvensis 27 Woodsiaceae 27

X

Xanthium 114 orientale 114, 133 subsp. italicum 114, 133 subsp. riparium 114, 133 spinosum 114 strumarium 114, 133 strumarium subsp. italicum 114 strumarium -ryhmä 133 Xanthorrhoeaceae 33 Xerochrysum 114 bracteatum 114

Z

Zannichellia 30 major 30 palustris 30 var. palustris 30 var. pedicellata 31 var. repens 30 pedunculata 31 Zannichelliaceae 30 Zea 49 mays 49 Zizania 49 aquatica 49 Zostera 30 marina 30 Zosteraceae 30

205

206

Suomen putkilokasvien luettelo

NORRLINIA

Norrlinia 34, 2019

www.luomus.fi/norrlinia

NORRLINIA is a botanical and mycological periodical published, at irregular intervals, by the Botanical Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. The periodical is named in honour of Johan Petter Norrlin (1842–1917), who belonged to the staff of the Department of Botany, University of Helsinki, from 1867 to 1903, first as an assistant and from 1879 onwards as Professor of Botany. Norrlin was a pioneer in plant geography in Finland, and is also well known for his work on lichens and on the taxonomy of the apomictic taxa of Hieracium and Pilosella. 1. Uotila, P. & Lehtonen, P.: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan bibliografia vuoteen 1982. 1983. 39 s. 2. Jalas, J. & Suominen, J. (eds.): Proceedings of the VII meeting of the Committee for Mapping the Flora of Europe, August 23–24 1983, Helsinki. 1984. 120 p. 3. Sonck, C. E.: Översikt av Taraxacum-arterna i Enare Lappmark. Del I. 1991. 24 s. 4. Suominen, J. & Hämet-Ahti, L.: Kasvistomme muinaistulokkaat: tulkintaa ja perusteluja. 1993. 90 s. 5. Piirainen, M.: Wartime studies on the flora in the Porajärvi – Paatene area, Russian Karelia, by the late Jorma Soveri. 1994. 90 p.

17. Urbanavichus, G., Ahti, T. & Urbanavichene, I.: Catalogue of lichens and allied fungi of Murmansk Region, Russia. 2008. 80 p. 18. Väre, H. & Suominen, J.: C. F. Stierwaldin ja C. Áemelaeuksen julkaisemattomia kasvitietoja 1700- ja 1800-luvuilta. 2008. 49 s. 19. Kotiranta, H., Saarenoksa, R. & Kytövuori, I.: Aphyllophoroid fungi of Finland. A check-list with ecology, distribution, and threat categories. 2009. 223 p. 20. Uotila, P.: Aasian sydämessä. Retki Kirgisiaan kesällä 2009. 2010. 62 s. 21. Stenroos, S., Ahti, T. Lohtander, K. & Myllys, L. (toim.): Suomen jäkäläopas. 2011. 534 s. 22. Härkönen, M. & Sivonen, E.: Limasienet. 2011. 223 s.

6. Vitikainen, O., Ahti, T., Kuusinen, M., Lommi, S. & Ulvinen, T.: Checklist of lichens and allied fungi of Finland. 1997. 123 p.

23. Niemelä, T.: Vihreä Afrikka. Kasveja ja kasvillisuutta. 2011. 320 s.

7. Uotila, P. & Heikkilä, U. (eds.): Threatened plants and lichens on the northwest shore of Lake Ladoga, Republic of Karelia, Russia. 1999. 111 p.

24. Лазьков, Г. А. & Султанова, Б. А.: Кадастр флоры Кыргызстана: сосудистые растения. (Checklist of vascular plants of Kyrgyzstan). 2011. 166 c.

8. Ниемеля, Т.: Трутовые грибы Финляндии и прилегающей территории России. (Polypores of Finland and adjacent Russia). 2001. 120 c.

25. Härkönen, M. & Varis, E.: Suomen limasienet. 2012. 240 s.

9. Sennikov, A. N.: Bibliographic catalogue of Hieracium and Pilosella names published by Finnish authors. 2002. 109 p.

27. Bonsdorff, T., Kytövuori, I., Vauras, J., Huhtinen, S., Halme, P., Rämä, T., Kosonen, L. & Jakobsson, S.: Sienet ja metsien luontoarvot. 2014. 272 s.

10. Härkönen, M., Niemelä, T. & Mwasumbi, L.: Tanzanian mushrooms. Edible, harmful and other fungi. 2003. 200 p. 11. Väre, H., Ulvinen, T., Vilpa, E. & Kalleinen, L.: Oulun kasvit – Piimäperältä Pilpasuolle. 2005. 512 s.

26. Suominen, J.: Satakunnan kasvit. 2013. 783 s.

28. Stenroos, S., Velmala, S., Pykälä, J. & Ahti, T. (toim.): Suomen rupijäkälät. 2015. 454 s. 29. Härkönen, M., Niemelä, T., Mbindo, K., Kotiranta, H. & Piearce G.: Zambian mushrooms and mycology. 2015. 208 p.

12. Väre, H. & Ulvinen, T.: J. Julinin, K. H. Eberhardtin ja H. S. Zidbäckin julkaisemattomia kasvitietoja 1800-luvulta etenkin Oulusta ja muualta Pohjois-Suomesta. 2005. 58 s.

30. Stenroos, S., Velmala, S., Pykälä, J. & Ahti, T. (eds.): Lichens of Finland. 2016. 896 p.

13. Niemelä, T.: Käävät – puiden sienet. 2005. 320 s.

31. Niemelä, T.: Suomen käävät. 2016. 432 s.

14. Ahti, T. & Boychuk, M.: The botanical journeys of A. K. Cajander and J. I. Lindroth to Karelia and Onega River in 1898 and 1899, with a list of their bryophyte and lichen collections. 2006. 65 p.

32. Miranto, M. (toim.): Etäsuojelijan opas. 2018. 64 s.

15. Eloranta, P. & Kwandrans, J.: Freshwater Red Algae, Rhodophyta. Identification guide to European taxa, particularly to those found in Finland. 2007. 103 p.

34. Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. : Checklist of the vascular plants of Finland. Suomen putkilokasvien luettelo. 2019. 206 p.

16. Kuznetsova, E., Ahti, T. & Himelbrant, D.: Lichens and allied fungi of the Eastern Leningrad Region. 2007. 62 p.

33. Niemelä, T.: Erämaita, sieniä ja ihmisiä. 2018. 112 s.

Symbols / Merkit spontaneous / alkuperäinenold, resident

vanha, vakinainen

×

old, formerly resident, possibly extinct

vanha, aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

+

old, formerly resident, extinct

vanha, aiemmin vakinainen, hävinnytnew, resident

uusi, vakinainennew, ephemeral

uusi, satunnainennew, ephemeral (no records since 1980)

uusi, satunnainen (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

alien, old / muinaistulokasresident

vakinainen

×

formerly resident, possibly extinct

aiemmin vakinainen, mahdollisesti hävinnyt

+

formerly resident, extinct (no records since 1980)

aiemmin vakinainen, hävinnyt (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

alien, new / tulokas, uusiresident

vakinainenephemeral

satunnainenephemeral (no records since 1980)

satunnainen (ei havaintoja v. 1979 jälkeen)

uncertain or not evaluated / epävarma tai ei arvioitu

?

identification and/or occurrence in the wild uncertain

.

taksonin määritys ja/tai esiintyminen luonnossa epävarmaa

status not evaluated

statusta ei arvioitu

of cultivated origin / viljelyperäinen

1

to a moderate extent, spreading in the wild

jossain määrin, leviää luonnossa

2

largely, spreading in the wild

laajalti, leviää luonnossa

3

completely, spreading in the wild

täysin, leviää luonnossa

M

cultivated plants occurring as soil or/and garden refuse immigrants at landfills, rubbish dumps and other similar places, perhaps surviving for a long time but not becoming truly naturalized

viljelykasvit, joita tavataan maa- tai puutarhajätekasoilta jätemaalueilla, kaatopaikoilla ja vastaavilla paikoilla ehkä pitkäänkin säilyvinä mutta ei aidosti kotiutuneina

P

extinct in the wild; planted subsequently

luonnosta hävinnyt, myöhemmin sinne (takaisin) istutettu

FINNISH MUSEUM OF NATURAL HISTORY