Cat de liber esti

  • Commentary
  • Added by Epistematic

Table of contents :
Cuprins......Page 9
Cuvânt înainte......Page 11
Introducere la două teorii suspecte......Page 18
1. Realul şi alte efecte......Page 22
2. Conexiunea minte-creier......Page 33
3. Cauzalitate? Originare?......Page 44
4. Acţiunile noastre......Page 56
5. Neuroştiinţa şi teoria cuantică......Page 66
6. Autofaultare?......Page 78
7. Demoralizare, intransigenţă......Page 88
8. Compatibilism şi incompatibilism......Page 101
9. Afirmarea......Page 112
10. Pedeapsă şi mai mult......Page 123
Alte lecturi......Page 132
Glosar......Page 137

Citation preview

Ted Honderich este Grote proesor de loică şi ilosoia mentalului la University College din Londra. lte căţi ale sale sunt: A Theory of Determinism (Teoria Determinismu­ lui) prezentat în paperbacs ca Mind and Brain (Minte şi Creier) şi The Consequences of Determinism (Consecinţele determinismului), de asemenea Conservatism (Conserva­ torismul). El a editat recen t The Oxford Companion to Phi­ losophy (Ghid ofordian de filosofie).

TED HONDERICH

Cât de liber esti? ,

Problema determinismului

Traducere şi cuvânt înainte de ngela Botez

A EDITURA TREI

EDIT'ORI: MARIUS. CHI VU SILVIJ DRAGOMIR VASIL E DEM. ZAMF IRESCU

Tehnoredactare computerizată şi coperta: CRI ST IA N CLAUDIU CO BA N

Des crierea CIP a Biblioteci i Naţionle HONDERICH, TED Cât de liber eşti: pro blema deter minismului / Ted Honderich; trad.: ngela B'tez . - Bucureşti: Editura Trei, 2001 p.;cm

Bibliogr.

ISBN 973-9419-82-8 I. Botez, ngela (trad.)

©Ted Honderich 1993 © Prima ediţie Oxford University Press 1993 -

British Libray Cataloguing in Publication Data Libray of Congres Cataloguing in Public ation Data Honderich,

Ted

How free are you? The determinism problem/Ted Honderich 1. Free will and determinism. 2. Philo sophy of mind de 20 9246640 I Title B/461.H57 1993 123'5 -

© Editura Trei, 2001 ISB N: 973- 9419-82-8

Pentru Jane, John şi iaran

Mulţumiri Ca orice carte şi aceasta are neclarităţi şi greşeli Nu­ .mărul lor a ost mult redus datorită sugestiilor lui Galen Strawson şi Jane O'Grady, în mod special, şi de asemenea celor date de Vivien Crew, Anthony Gray ling, Jon Hon­ derich, Paul Noordhof, Sarah Richmond, M ichael Scott şi Pat Walsh. Pentru toţi - cele mai calde mulţumiri.

Cuprins

Cuvânt înainte (Angela Botez)

.. . . . . . . . . ....... . .... . . .

Introducere la două teorii suspecte 1. Realul şi alte efecte

.

. „ . . ..

.... .... . . . . . . . . .. . . .

.

„ •..

.. . .

.

... . .. .. .. .. . ... .. . .

4. Acţiunile noastre

. . ... „ . . .•.•..

.. „••.....• .• . ..

. . . . .. . .. . .. ... „

10. Pedeapsă şi mai mult

Alte lecturi Glosar

. . .. . . .

.

. . .. . ..

.. . . . .. „

. . ....... .

..

. .. .

.

.

.„ „

. .

„„ . . .

••..•

.

..

.

„ . .. ... . . . .

. .

. .. .

.

.. . . „ ... „.„.„ . .

. ..... . ...... . ... . . . .

„ „ . . . . „ ..... . . . . ....

. ... . . . . . . . . . . . . . .

.. . ... ...... ... . . . . . . . . .

.

...

.

.. . . . .. . .. ... . . .. . .

22 33

.44

.. „ .......•..

56 66 78 88

101

„. 1 12

.. . ... „ . „ „ „ „ „ . „ . „ .... „. „ „ „ . . „ „ .. .

.... .... „ „ .. . . ....... „

......... .

.

.„

11

.18

. . ....

. . . .........•••. . . .. . • . ......

8. Compatibilism şi incompatibilism .. .

„ ..•.•• „ . ... ... „

.. . .. . .......... ............. .... ......... ...... ...... . . ... . ..

7. Demoralizare, intransigenţă . 9.Airmarea

. . . . . . . .. ..

. ......... . • . . .• • • . • . • . . . . . . . •• . . . . .•.•.

5. Neuroştiinţa şi teoria cuantică . 6. Autofaultare?

.

. ... .. . . . ... . ... . .

2 . Conexiunea minte-creier . 3. Cauzalitate? Oriinare?

..

. . ...

. . . .•.... • . .••....•.••• . . . . .

123 132 137

CUVÂ NT ÎNAINTE

Una dintre lucrările principale ale lui Ted Honderich, A Theory of Determinism: The Mind, Ne uroscience, and Life-Hopes, expune o teorie originală în ilosoia mentalu­ lui, teoria unităţii. Cartea examinează consecinţele unei astel de teorii pentru concepţiile asupra cogniţiei, acţiµ­ nii, libertăţii, responsabilităţii, dorinţei, speranţei etc. In partea a treia a lucrăii sunt analizate şi depăşite din pers­ pectivă nouă compatibilismul de tip Hobbes, Hume, teorie ce susţine ca iind compatibile determinismul şi libertatea, dar şi incompatibilismul tradiţional aparţinând lui Kant şi adepţilor săi. Ideile acestei cărţi sunt rezumate în lu­ crarea How Free Are You? The Determinism Problem, pe care o traducem aici. Ea prezintă modalitatea de uniica­ re a celor două direcţii pe baza unei viziuni originale asu­ pra mentalului, conştiinţei şi acţiunii. Clasicele relaţii ilosoice minte-corp, cauză-eect, li­ bertate-determinism sunt abordate în relatie cu recentele rezultate ale ştiinţei: teoria cuantică, ne.roştiinţele, ci­ bernetica, psihologia cognitivă. Reduse la întrebarea: Cât de liberi putem i? temele determinismului şi liberului ar­ bitiu, care l-au incitat pe Knt, l-au deprimat pe J. H. Mll, l-au exasperat pe Freud, cărora Shelley le-a închinat ode, Einstein le-a destinat ormule matematice, sunt conside­ rate de Ted Honderich ca obiect de studiu pentru neuro­ ştiinţe şi pentru ilosoia numită a mentalului (mind phi­ losophy ). El este unul dintre protagoniştii acestei noi di­ scipline ilosoice. Principala preocupare actuală a lui Honderich o repre­ zintă natura conştiinţei. „Nu sunt şi nu am ost convins de doctrinele uncţionalismului, ştiinţei cognitive şi de altele de acelaşi fel, spune el, aşa că încerc ceva nou. Nu va i exact acelaşi lucru cu doctrina lui Brentano, dar va i ceva asemănător, teoria mea este ocalizată pe realitatea conşti­ inţei şi nu este extrasă din alte lucruri, cum ar i de pildă computerul... Despre ilosoia mentalului pot să spun că

12

Ted Honderich

ocoleşte problemele tari ale domeniului mai ales conştinţa. Deşi pretinde că se ocupă de ele, de fapt le eludează. ici sunt de acord cu atitudinea lui Jon Searle ată de filoso­ ia mentalului. Viziunea altenativă pe care o s� sţine Sear­ le nu o consider însă adevărată. Delimitările de ea apar în studiul „Conştiinţa şi Searle" inserat şi în Revue roumai­ ne de philosophie nr. 6/1994, traducerea sa în română pu­ blicându-se în volumul Filosofia mentalului, ntenţionali­ tate şi experiment (1996), editor Angela B otez. Cred că i­ losoia mentalului poate contribui la dezvoltarea cercetă­ rilor asupra libertăţii şi acţiunii politice, asupra legilor juridice şi a moralităţii." (în „Convorbiri cu personalităţi ale filosoiei contemporane - Ted Honderich, University College of London n dialog cuAngela B otez", Revista de i­ losofie nr. 6/1992). Problema conştiinţei, aşa cum o pune Ted Honderich, apare drept o chestiune fundamentală, de cel mai mare n­ teres, deoarece toate aspectele ei menţionate cu referire la teoria determinismului şi filosofia politică au o relevanţă evidentă şi în viaţa practică politică, socială, personală. Ea este direct legată de conceptele de cauzalitate şi libertate prezente în determinism şi cu cel de egalitate din filosofia politică. Ideile lui Honderich depăşesc paradigma newtonia­ no-kantiană care cu n ecesitate separă compatibilismul de incompatibilism participând la crear�ea unei noi paradig­ me ilosofice complementar-cuantice. ln cadul ei entitatea neurală şi mentală, creierul şi mintea, emoţia şi raţiunea, libertatea şi determinarea, dar şi compatibilismul şi in­ compatibilismul stau pe poziţii complementare, similare undei şi particulei considerate în teoria cuantică drept en­ tităţi simultan materiale şi energetice. D eşi pentru unii ar putea părea prea „englezească" în simplitatea „încifrată" a textului său, cartea pe care o tra­ ducem aici reprezintă o rezumare sistematică a unei lu­ crări de dimensiuni mai mari şi posedă în aara valorii de originalitate, prin încercarea rezolvării unei probleme tot atât de vechi cât filosoia, şi o valoare metodologică. Car­ tea poate i luată drept model pentru încercările tot mai recvente si tot mai necesare ale unor autori români de a se exersa îi aria ilosoiei morale, juridice sau politice . Temă esenţială a lumii contemporane, relaţia libertate-determi-

Cu vânt înante

13

nism are izvoare adânci în istoria gândirii care merg până 1:1 originile filosofiei, dar şi mari posibilităţi de abordare în cele mai noi discipline, precum filosoia conştiinţei şi men­ talului, a acţiunii şi limbajului, a psihologiei şi inteligenţei artiiciale, a hermeneuticii şi postmodenismului. Tratarea facilă, vulgarizatoare şi „dureros de neilosofică" în unele dintre lucrările româneşti poate stârni mirarea mai ales când autorii se dovediseră înţelepţi şi erudiţi înainte de a intra în aria ideologiz at-politizată a temei libertăţii indi­ vidului si democratici sociale. Pretinzând că se eliberează de prăf'ite dileme i paradoxuri filosoice aparţinând unor ,,învechiţi" gânditori, precum Hume, Hobbes, Kant şi alţii, unii dintre autorii români emit banalităt.i si teze inconsis­ tent concepute, critici dogmatice mai si � liste decât cele materialist-istorice pc care le „înierează" cu o superiori­ tate mediocră de care ne credeam salvaţi. De aceea o carte, precum cea a lui Ted Honderich, scri­ să în buna tradiţie a gândirii nglo-sxone, poate constitui nu numai o sursă de informaţie, dar şi un exemplu de con­ cepţie şi metodă. Deşi f�lră ostentative trimiteri bibliora­ ice, ideile sunt exprimate explicit, iar dem onstraţii le se bazează pe experiment mental . E a utilizează în apt re­ zultate ale epistemologiei, filosoiei dreptului şi moralei, ale empirismului, utilitariRmului şi analizei ilosoice pen­ tru a răspunde simplelor întrebări: Cât de liberi suntem şi cât do determinaţi ne recunoaştem? Un eşafodaj solid de întrebări şi răspunsuri 'n cadrul cărora ideile lui Hume şi Kant se întâlnesc si se înruntă cu cele ale li Moore, Austn, Rawls, Strawson, -Iempel, Recher, Dennett şi alţii, ondează aş a numita teorie deterministă a unităţii pe care o propu118 Ted Honderich. Depăşind teoriile epifenomenaliste, in­ teracţioniste, ale identităţii cu privire la relaţia eveniment neural (creier), eveniment mental (minte) autorul consi­ deră că un iicarea în cadrul unei perechi psihoneurale a celor două tipuri de evenimente (uniicare de tip cuantic) poate duce la o explicaţie cauzală a acţinilor reprezenta­ te în intenţii active şi pasive, condiţionate de dorinţe îm­ părtăşite sau reluctante şi puse sub semnul responsabili­ tăţii şi speranţelor vitale. Pentru a-şi susţine teoria şi a răspunde la numeroase­ le obiecţii (pe unele chiar el le imaginează în cadrul utili­ z ării unei metode brainstorming pentru argumentarea

Ş

p

14

Ted Honderich

ideilor) Ted Honderich ace reerire la numeroase izvoare istorice şi surse bibliograice din ilosoia engleză. Câteva dintre lucrările clasicilor englezi în domeniu relevă încă din titlu strânsa corelaţie între cercetările asupra menta­ lului şi moralului, a cunoaşterii şi libertăţii. Ne referim la An Essay Concerning Human Understanding (1690) de J. Locke, An Inquiry of Concerning Human Understanding (1748) de David Hume, An lnquiy into Human Mind on the Principles of Common Sense (1764) de Th. Reid, In­

troduction to the Principles ofMoals and Legislation (1789) a lui J. Bentham, Analysis of the Phenomena of the Hu­ man Mind (1829) de J. Mill, On Liberty (1859) de J. St. Mill, Other Minds (1946) de J. K. Austin, The Concept of Mind (1949) de Gilbert Ryle, wo Concepts of Liberty (1959)

de I. Berlin. Vorbind despre „stări ale minţii", David Hume le îm­ parte în impresii (primare) şi idei (derivate). Acestea nu ac decât să se asocieze pentru a realiza mecanica eno­ menului mental. Hume anticipează teoria emotivistă con­ temporană când airmă că virtutea reprezintă orice acţiu­ ne sau calitate mentală care procură omului sentimentul plăi completă - dar alsă. Ceea ce do­ rim să w�m sunt teorii adevărate sau cât mai aproape de adevăr. Dacr1 cele doufi: determinismul si indeterminismul au ficc�n.: virtuţile intelectuale menţi � nate, putem oare niabili care este! virtutea lor principală şi care dintre ele ar fi adevăr