Bohong di Dunia Penilaian Agama-Agama Yahudi, Nasrani, dan Islam tentang Bohong

  • Author / Uploaded
  • Hamka

Table of contents :
6......Page 8
7......Page 9
8......Page 10
9......Page 11
10......Page 12
11......Page 13
12......Page 14
13......Page 15
14......Page 16
15......Page 17
16......Page 18
17......Page 19
18......Page 20
19......Page 21
20......Page 22
21......Page 23
22......Page 24
23......Page 25
24......Page 26
26.jjpg......Page 27
27......Page 28
28......Page 29
30......Page 30
31......Page 31
32......Page 32
33......Page 33
34......Page 34
35......Page 35
36......Page 36
37......Page 37
38......Page 38
39......Page 39
40......Page 40
41......Page 41
42......Page 42
43......Page 43
44......Page 44
45......Page 45
46......Page 46
47......Page 47
48......Page 48
49......Page 49
50......Page 50
51......Page 51
52......Page 52
53......Page 53
54......Page 54
55......Page 55
56......Page 56
57......Page 57
58......Page 58
59......Page 59
60......Page 60
61......Page 61
62......Page 62
63......Page 63
64......Page 64
65......Page 65
66......Page 66
67......Page 67
68......Page 68
69......Page 69
70......Page 70
71......Page 71
72......Page 72
73......Page 73
74......Page 74
75......Page 75
76......Page 76
77......Page 77
78......Page 78
79......Page 79
80......Page 80
81......Page 81
82......Page 82
83......Page 83
84......Page 84
85......Page 85
86......Page 86
87......Page 87
88......Page 88
89......Page 89

Citation preview

Penilaiaa agama -agama Yahudi, Nasrani daa Islam teftta g bo ong Bohong yang diizinkan Bohona daIa iI u jiwa . Peadapat- pe 4 tat Aristoteles, d.J.Rossea , Staaly HaD dan perhitungan Ferriaai teataag bohoag Filsafat bohoag

,

BOHONG DI DUNIA

Cetakan Cetakan Cetakan Cetakan Cetakan

pertama kedua ketiga keempat kelima

-

1961 1975 1981 1982

Penerbit N. V. Bulan Bintang- Jakarta 1982 Aagota JXAPI

Oak cipta dlind1JD8i undang-undang. Dilarang mengutip cialam bentuk apapun bila tidalc ada izin tertulis dari Penerbit 82 05038 K xooo

HAMKA

BOHONG DI DUNIA

.

PENEltBIT

w~~JAXAR.TA

Kt2D11t Kwitq 1/8 TeJp. 342883-346247

..

.

KARANGAN~KARANCAN

PROF. DR. HAMKA

Yang telah diterbitkan oleh "Bulan Bintang"

1.

2. 3. 4. · 5. 6. 7. 8. 9. 10. I 1. .12. I 3. 14. 15. 16. 17. 18.

Antara Fakta dan Kfuzyal "Tuanku Rao" Beberapa Tantangan Terhadap Ummat Islam di Masa Kini Dari Lembah Cita-Cita Kisah Nabi-Nabi Kenang-Kenangan Hidup · Lembaga Hikmat Pandangan Hidup Muslim Pelajaran Agama Islam Pribadi Perkembangan Kebatinan di Indonesia Said Jamaluddir. A 1-A rf7hany, Pelopor Kebangkitan Musljmin Tanyalawab I 00 I Soal-Soal Hidup Di Bawah Lindungan Ka'bah Margaretta Gauthier- terjemahan Bohong Di Dunia Tenggelamnya Kapal Van der Wijck Sejarah Ummat Islam I, II, III dan IV

·,·

DAFfAR lSI Halaman PENDAHULUAN CETAKAN II

6

PENDAHULUAN

...... ... ......................

7

BOHONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

TERUS TERANG

.. . ..... . . ....... .

19

AGAMA TERHADAP BOHONG . ~ ... : ..

34

1.

Yahudi . . .. ·................... .

34

2.

Nashrani ...................... .

35

3.

Islam

36

I. II. III.

... ........•..............

IV. .

BOHONG YANG DIIZINKA.-N

... .· ..... .

44

v.

· .dOHONG DALAM ILMU JIW A

....... .

56

VI.

PENDAPAT ARISTOTELES

66

VII.

· PENDAPAT J .J. ROSSEAU

69

VIII. IX• .

X. XI.

73

PENDAPAT STANLY HALL ... ...... .

77

PENUTUP ........ ... ............. .

79

FILSAFAT BOHONG

84

PERHITUNGAN FERRIANI

PENDAHULUAN CETAKAN KE-11 Sudah lama buku "Bohong di dunia" Cetakan pertama habis, dan sekarang dicetak yang kedua kali. Sebagaimana dikatakan pada Cetakan Pertama, sebagian besar jalan buku ini adalah menurut karangan Dr. Mahdi 'Alam (Sekarang Guru Besar di University lskandariyah di Mesir), lalu ditambahi di sana sini dengan penyelidikan buku-buku yang lain, terutama bahan-bahan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal "Ihya Ulumuddin" Jilid Ketiga, pada menyatakan "Afatul Lisan." Pada cetakan yang kedua ini diadakanlah beberapa tambahan, karena memang telah ada pepatah; "Lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat" dalam masa dua belas tahun, sehingga uraian yang ada di dalamnya sudah lebih tiertenang daripada 12 tahun yang lalu, masa baru keluar dari hutan-hutan Sumatra Barat ! Moga-moga ada faedahnya bagi para pembaca di dalam usaha menegakkan kebenaran dan menjauhi kedustaan. Penulis. Kebayoran Baru, Juli 1961.

6

PENDAHULUAN

Tidaklab ragu lagi, bahwasanya kemerdektlan sutitu bangsa adalah hasil dari kemerdekaan jiwa. Salah satu bukti suatu jiwa yang masih budalc, jiwa hamha, ialah kebiasaan membohong, kebiasiUin memungkiri jaffii dan kebitJSaan tidak bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang dillzkukan dan tidak mau mengaku di atas suatu perbuatQn dari hasil tangan sendiri . Kalau kiranya kita kupas dengan seksluna perkataan ''MengakU, " tiampak bagaimana seorang harus mengemukalcan AKU-nya di dalam perbuatan yang dilakukannya. Dapatlah kita fahami jika sekiranya seketika penjajah Jepang masuk .· ke dalam tanah-air kita, kerap benar dia menylksa y ang sangat-sangat kejam kepada seorang tertuduh yang tidak mengaku kesa/ahannya. Setelah bergaul di dalam segala kalangan, terasa kebesaran hati. da-' pat kita mengetahui jiwa seseorang dan dapat kita meletakkannya pada tenipatnya; jika sekiranya dia bersikap_ lerus-terang. Tetapi alangkah sakitnya, sa kit sangat, jika bertemu dengan orani pembohong,- pendusta, yang eli hadapannya dan di hadapan kita telah bertumpuk bukti-bukti .dan akzsan cukup · atas suatU kesalahan yang dikzkukannya. Namun {lia masih menge/akkall tanggung jawab, masih mungkir. Katany(l, de_ngan itu, dill melepaskan diri, p~dahai dengan itulah dill mempersulit diri sendiri, menyebabkan jiwrmya sencliri mera11a, kareltlt rout rmikil dan inlltll dari $e01'tl116 Yillfl meIIY('mbw~l·ikan ' kebefUIITlll itu, S/!fltUitilisa juga menggtl11tbtukiut afM Yllfll ada dal11m .ll11tinya.

7

t~

Maka tersebutlah Sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya "Dusadalah ibu daripada sega/a dosa "

Kita merasa kasihan me/ihat kemelaratan dan kekecewaan yang memenuhi hati rrusyarakat; di mana-mana tampak perasaan tiada puas, ditambah /agi dengan pukulan kemiskinan di zaman perang. Hampir pada tiap-tiap orang, baik laki-laki atau perempuan~ bohong itulah yang bersimaharajale/a Suatu kesalahan yang telah dilakukannya, dan dia telah bertambah melarat dari sebah kesaiahan itu, tetapi ka/au dia ditanyai, dia tidak mau mengaku. Dan tetap mungkir. Menepati janji adalah hal yang {uar biasa, dan memungkiri janji ada/ah hal yang sudah lumrah; tidak soal /agi Berjanji rapat pukul delapan, maka semua orang sudah menduga lebih dahulu bahwa rapat itu akan dimulai lebih sedikit pukul sepu/uh. Mana yang datang /ebih dahulu menengok-nengok dari luar dan surut ke belakang me/ihat orang belum ada, padahal "orang" yang ditunggu itu -ialah dia sendiri. Hal janji rapat ini, tidaklah disesalkan benar. Karena kata orang, di negen'-negeri yang · kehidupannya masih bergantungan kepada pertanian (agraria), cara orang berfikir lambat selambat tumbuh padi dan kacang. Berobah dahulu penghidupan itu, . menjadi "cepat kaki ringan Iangan," menjadi hidup industrial, .barulah berobah pula perkara janji itu, kata mereka Tetapi melihat jiwa rrenderita lantaran bohong, pendusta, tidak/ah · ada sangkut pautnya dengan tanah agraria. fni adalah /aritaran kurangnya didikan dan sempitnya a/am berfikir. Lamakah sudah, yakni sejak bergelimang di dalam arus revol~ttsi lebih kurang 4 tahun /amanya, dan belajarpula sebelum itu, di zaman tindalam Jepang, saya ingin hendak · mempe/ajari soal ini. Di masa itu belum/ah sempat Zaman darurat banyak benar memberikan keuntungan kepada saya. Sejak pertengahan Md 1949 -sampai Juni dan Juli sempat/ah saya istirahat di kampung saya diManinjau. Beberapa keadaan yang dilihat di kiri kanan, menyebabkan keinginan menyelidiki itu timbul kembali Syukurlah ada beberapa buku yang masih terbawa lari-lari dan ada pula bukubuku di dalam Kutub Khanah Almarhum Dr. H.A. Karim Amrullah, terutama dari kitab-kitab agama: Satu · di an tara buku y ang terpenting, yang amat membesarkan hati saya dan -memberikan banyak penunjuk dalam pe-

8

nyelidikan ini, ialah . karangan Dr. Muhammad Mahdi 'Allam, yang bernama "Filsafat bohong. " Diapun rupanya tertarik pula terlebih dahulu dari say a mengupas soal ini, dengan me makai beberapa buku filsafat -karangan 11arat, seperti karangan-karangan Francis Bacon, Wollatson, Stephen dan lain-lain. Bagi bangasku yang telah Merdeka, amat penting/ah rasany a sua/ ini dikemukakan. Moga-mogalah berfaedah kupasan ini, bukan ·semata menjadi ilmu pengetahuan dan filsafat, tetapi untuk dituntunkan kepada pri kehidupan kita sehari-hari, baik say a ataupun tuan. Karena sikap jujur dan keberarzian mempertahankan kebenaran adalah intisari dari jiwa yang merdeka. Dan bohong atau munafik adalah gejala dari jiwa budak Penulis. Bukittinggi, tengah Nopember 1949.

,.

I

BOHONG

Bila or:ang menyebut kalimat bohong, jaranglah orang meninggalkan lawannya, .padahal lawannya, y8itu kalimat benar. Sebab itu maka kalimat bohong dan kalimat benar, tidaklah pernah berpisah, padahal keduanya adalah berlawanan.: Bila orang membicara.katl suatu sikap manusia apakah termasuk berani, atau pengecut atau ceroboh; atau membicarakan suatu perangai, apakah tenriasuk dermawan, atau boros atau bakhil, masih OI1lllg mempergunakan timbangan kepada yang manakah sikap atau perangai orang itu. Tetapi bohong itu tetaplah bohong, tidak ada pertikaian di antara yang memandangnya dan tidak ada yang sanggup membela suatu kebohongan, untuk mengatakan bahwadia benar. Hingga bohong yapg dibolehkan oleh agama dan oleh . -'.:·. .:'::·:. ~ .. adat-istiadat sendiripun meskipun telah dibolehkan namun dia tetap dicap bohong. · Bohong dan benar Pada asalnya sesuatu yang disebut bohong atau benar itu adalah teruntuk mengenai suatu berita. Kata-kata memang terbagi dua, yaitu berita dan tuntutan. Mengatakan Gunung Merapi tinggi, lautan dal~, si Ahmad sakit, sem~nya termasuk berita. Adapu:n mei\YUJ'Uil~· dan me ncph dan 11

bertanya, tidaklah termas1;1k berita tetap'i termasuk tuntutan. Kata ahli ilmu manthik dan ahli balaghah, dalam kata-kata tuntut.. an tidak terdapat bohong atau benar. "Kemarilah duduk !" - "Jangan ke sana" - "Pukul berapa hari ?" dalam semuanya itu tidak terdapat bohong dan benar. Demikian kata ahli manthik dan balaghah. Tetapi ahli ilmu jiwa menetapkan juga bahwa di dalam kata tuntutan tersimpan juga benar dan bohong. Engkau bertanya : "Siapa yang punya kitab ini ?" Apakah sebab ada pertanyaan itu ? Tentunya karena engkau tidak tahu. Benarkah engkau· ~idak tahu ? Apakah hanya pura-pura tidak tahu ? Tidakkah itu "Sudah gaharu cendana pula ?" "A tau sudah tahu bertanya pula ? "Tolonglah saya !," pun kata tu.n tutan. Mengapa minta tolong, tentu karena merasa pantas dapat pertolongan. Apakah itu hanya satu pura-pura saja ? Engkau tidak perlu dapat tolong. an, lalu engkau minta juga pertolongan itu kepada orang lain. Dengan itu~dapatlah dipastikan bahwasanya :-seba b yang menjadikan ' seorang suami tidak rnengeraf letter isterinya tensah iste.ri itu tidur enak, padahal halanganny;a tidak ada, iaiah karena perbuatan ini mendustai ke.benaran. Sebab menunit keb~ naran, perempuan itu berhak hidup.'' Sebab itu d3:patlah disimpulkan bahwasanya segala kesalahan pekerti adalah bohong. Bohong dan serba-serbi bentuknya 1. Berte bih-le bihan memberitakan sesuatu, .sejengkal dijadikail:' sehasta, sehasta dijadikan s'edepa, Kalau orang telah terbiasa dengan begitu, maka selamartya .tidaklah .enak baginya lagf ·k~lau tidak melebih-lebihi. ~ ,. ·-.· · · 2. Mencampur adukkan yang-benar dengan ya~g bohong. Baik' daJam _p erkataan a tau dalam perbuatan . .Di dalam Qur-an · disebutk~n "Wal~atalbis ul haqqa 'bit bathili 1 watak tumul haq- . qa wa antum ta'lamun." (Janganlah kamu selubungi yang benar dengan ·y:;tilg salah dan ~ kamu' sembunyi,.seinbunyikan kebenaran., padahal ·kamu telah tahu). · · · ·. ., .. 3.· Memotong-;moton~ kebenaran,misalnyamengambil pang- . kalnya saja dan · meninggalkan .ujungnya, a tau sebaliknya. Sehingga. rusak maksud suatu perkataan .. Dalam Qur-an banyak perkataa~, kala~ .dipotoi)g begitU, am:at 'rusaklah maksudnya; "Masuk nerakalah ' ~rang yang sembahyang, yang daripada sembahyangnya mereka ·tupa. ·· · · · J angan mendekati sembahyang, sedang kam~ mabuk. ,

'

, '

'

~

I

> '•

'

Oalam orang berpolemik, cara memotong-.motong inilah yang. arDfit berbahaya. sehingga tujl,J~ seseorang yang ; tadinya. baik, . isi maksudnya yang ·,sucit ,setelah dipolemik-kan, menjadi kacaubatau: karena k~S'alahan lawannya yang m'e motong-motong itu. Ma~~· huiatt bahaya, kedustaa~ cialam jurrialistik. . ,\'> 0•,

'

'

0

~

\•

oy

0

-

\

· 4. · · Menyatakan dengan mulut sesuatu yang berlainan dari yang terasa di hati, walaupun pada hakikatnya, yang dinyatakan 16

itu benar. Seperti beberapa . orang munafik yang datang kepada Nabi Muhammad, mengakui dengan "Sungguh-sungguh" bahwa mereka telah - percaya, bahwa beliau pesuruh Allah. Padahal hati- _ nya sendiri tidak mempercayai. , . / Di manakah diperdapat bahwa pernyataan itu bohong? . latah pada bukti perbuatan, atau pada ,tingkah laku yang lahir. Karena hanya mulut yang bisa berbohong adapun perbuatan dan sikap muka itu· selalu berlawanan dengan mulut. Lebih satrialah seseorang yang . mengaku terus terang bahwa dia · tidak percaya, karena ~emang dia belum percaya, daripada orang yang · mengaku percaya; tetapi hatinya ragu. · .Orang yang munafik itu adalah orang yang sangat lemah. Pengalamanku di zaman sangat hebatnya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sesudah tindakan Belanda kedua, memberiku kesan bagaimana · menderita jiwanya orang-orang yang lemah itu. Di waktu daun timbangan Belanda masih di atas, mereka berpihak kepada Belanda dan membusungkan dada, sambil mencemoohkan bangsanya sendiri, mencela dan membongkar segala keburukannya, lalu berkata; "Mana bisa merdeka"! Demi setelah daun timba,ngan Republik naik pula, berputar pula haluannya dan berkata. "Saya sebetulnya Republikein juga ! Tetapi karena perut iapar, ·saya terpaksa bekerja dengan Belanda. Namun hati saya tetap ingin merdeka ! Demi setelah R.I.S. akan berdiri _dan perjalanari Bung Hatta ke K.M.B. ,berhasil nier~ka bilamana bertemu dengan orapg Republik,, terus pula dia mengambil-ambil muka, rriembuka-buka jasanya, bahwa dia masuk bekerja dengan Belanda, adalah menjaga kepentingan kita juga, banyak rahasia, banyak dokumentasi; banyak "gegevens" yang telah didapatpya. Dan kalau R.I. S. berdiri dan dia terpakai juga, dia akan lebih "merdeka" daripada segala orang yang berjuang untuk kemerdekaan! Dan setelah perjoangan memutar RI.S, kembali jadi Negara Kesatuan, diapun adalah seorang yang-tetap bercita-cita kesatuan. 17

5. Memuji-muji, menyanjung berlebih-lebihan, kepada orang yang berpengaruh.

6.

Janji yang tidak dipenuhi.

7.

Main sembunyi-sembunyian.

8. Sombong. Mengangkat diri lebih daripada: ukurannya, menunjukkan bahwa yang di dalam kosong. 9. Saksi dusta; Menyesatkan hakim, menyulitkan perkara, mempermudah nama Allah, menyakiti orang yang tidak bersalah. 10. Membikin-bikin yang tidak-tidak, mengararig-ngarangkan.

18

II

TERUS TERANG ' terang menghadapi suatu perkara, atau menjaSikap teius wab suatu pertanyaan, adalah ala~nat perkembangan jiwa yang seindah-indahnya. Inilah alamat kemerdekaan jiwa, · tidak merasa takut kepada siapa juapun di antara manusia dalam menghadapi hidup. Insyaf bahwa dia adalah manusia, sebenar benar manusia, yang · tiada sunyi aaripada kealpaan dan .kesesatan jalan. Orang yang berbudi pekerti terus terang, adalah manusia yang pekeijaannya sendiri membuktikan bahwa dia tidak berhenti-henti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Padanya tidak : ada rasa banaya dari luar, tempatnya takut adalah kalau dia memungkiri suara hatinya sendiri. Demikian juga terus terang mengatakan suatu perkara yang musykil kepada seorang ternan. Tidak ada yang disembunyikan, walaupun kadang~kadang perkataan itu akan menyinggung perasaannya. Atau membawa suatu malapetaka baik buat dirinya atau buat dirimu sendiri; Terns terang di sini menja.di pangkal jalan bmit menuju ketabahan. Memang banyak sekali tempatnya yang terus-terang itu perlu dipakai. Meskipun kadang-kadang dahun beberapa perkara pula, keterus terangan itu harus diringankan sedikit pukulannya, dengan tidak merobah isinya. Orang yang berani berkata terus-terang, adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka,

19

Dan orang yang berani menerima perkataan terus-terang, adalah orang yang menuntun jiwanya kepada kemetdekaan. Seb.ab itu dapatiah dikataka:n bahwa kebemiran itu adalah kemefd.ekaan. Setehih beberapa tahun Iamanya terjadi peperangan di antara Ali bin · Abi Thalib dengan Muawiyah, akhirnya neraca partai Ali jatuh dan Ali sendiri mati terbunuh oieh pengkliiartat politik. Jabatannya jadi Khalifah diletakkan oleh partainya kepada anaknya AI Hasan. Demi melihat bahwa perjuangan ka.Iau diteruskan juga, hany:a akan membawa kerugian lebih besar dan tidak nampak jalan buat menang, AI Hasanpun sudi berdamai dengan Muawiy~h, Sehabis perdamaian, Muawiyah naik Haji ke Mekkah. Di tengah j,alan diperiksanya buku catatannya, . ten tang siapa-siapa yang ·her pihak kepada Ali dan memusuhinya. Maka berteinuiah nama seorang pere~puan, Ialu beliau bertanya kepada · penasehat penasehatnya, masih hidupkah perempuan itu; orang menjawab masih. Perempuan itu disuruhnya carl dan bawa menghadapnya. Seteia:h qerhadapan, Muawiya:h bertanya kepadanya "Tahukah engka1.1 ·apa sebab engkau dipanggil?" · . '_'Hanya Allah yang tabu perkara ~b !" . "E~au dipanggil, karena saya hendak bertanya, mengapa engkau sayang kepada Ali dan benci kepada saya? Mengapa engkau berpihak kepada Ali dan memusuhi say a?" ''Kalal.rsaya bicara terus terang, apakah saya diberi ma'af?" 'Tidak! Saya tidak akan memberi ma;af !" "Kalau- saya memang tidak akan diberl ma'af, baikiah saya · katakari terus-terang; Say a meinang suka~ kepada Ali. sebab dia adil .kepada rakyat, kalau dia membagi, dib,aginya sama rata. Saya bend kepada engkau, sebab engkau telah memerangi orang yang bethak 'daripada engkau dan engkau merampas suatu hak _ . yang bukan. ~ak engkau. Saya berpihak kepada Ali, sebab Rasul · Allal1 percaya kepadanya. Ali itu cinta kepada orang miskin, -· dia memuiillkan orang yang beragama. Saya bend kepada engkau, sebab engkau penumpah darah, engkau zaiim, engkau menjatuhkan suatu hukum menurut hawa nafsumu saja." "Pemahkah engkau melihat Ali ? ,., "Demi Allah ! Pema:h !

- 'Bagaimana dia engkau lihat ? " 'Demi Allah ! Saya liha!, tidaklah dia digila pangkat seperti engJ