Arts 02 [2]

  • Categories
  • Art

Citation preview

‫د هن‬

‫زارت‬

‫د چاپ کال‪ ١٣٩٧ :‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬

‫ملي سرود‬ ‫دا وطن افغانســـتـــان دى‬

‫دا عــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولـــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو‬

‫د پ‪+‬ـــتــون او هـــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو‬

‫ورســـره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريـــان‪ ،‬نـورســـتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه ‪4‬ان‬

‫دا ه‪5‬ــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان‬

‫په ســـينــه ک‪ 3‬د آســـيـــا به‬

‫لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان‬

‫نوم د حق مـــو دى رهبـــر‬

‫وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫د پﻮﻫﻨ‪ 3‬وزارت‬

‫د رساﻣ‪ 9‬ﻫﻨر‬ ‫دوﻳم !ﻮلگﻰ‬

‫د چاپ كال‪ 1397 :‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬ ‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون د رسام ه‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د ه برخ د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غ ي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫دويم‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫د پوهن وزارت د ا‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫و او عامه پوهاوي ر است‬

‫هجري شم‬ ‫ابل‬

‫اپخونه به ر مطبعه‬

‫بر نال‬

‫ته ‪[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬

‫چلند‬ ‫ب‬

‫ي‬

‫د‬

‫ن د ز ر غام‬

‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله‬ ‫له نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫لوم ن غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت‬ ‫د م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫هي ول ه ه او‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او‬ ‫هاند ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫و‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن‬ ‫د نن ور‬ ‫ي‬ ‫او ور اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫ه درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫وه‬ ‫و ي خ لوا‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫او سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‬

‫(ل‪7‬لﻴک)‬ ‫سرلﻴك‪...............................................................................‬مخ‬ ‫‪.-١‬د‪.‬زردألو‪.‬ان‪%‬ور‪١....................................................................‬‬ ‫‪.-۲‬تور‪.‬بانجان‪٣....................................................................... .‬‬ ‫‪-.-٣‬ل‪.‬دان‪٥.......................................................................... 9‬‬ ‫‪.-۴‬د‪.‬رن‪/‬ونو‪.‬پ‪5‬ژندنه ‪٧..................................................................‬‬ ‫‪.-٥‬د‪.‬ون‪.3‬رسم‪٩........................................................................‬‬ ‫‪-۶‬د‪.‬غا!ول‪.‬د‪-.‬ل‪.‬رسم‪١١................................................................‬‬ ‫‪.-٧‬خ"ﻴن‪.‬دخلک ‪١٣....................................................................‬‬ ‫‪.-۸‬د‪.‬رن‪/‬و‪.‬د‪.‬شﻴندلو‪.‬او‪.‬پو‪.‬کولو‪.‬په‪.‬واسطه‪.‬د‪.‬شکلونو‪.‬رسمول‪١٥........................‬‬ ‫‪-٩‬د‪.‬غره‪.‬رسمول ‪١٧.....................................................................‬‬ ‫‪.-١۰‬د‪.‬رن‪.,‬په‪.‬واسطه‪.‬د‪.‬شکل‪.‬جوړول ‪١٩..............................................‬‬ ‫‪-١١‬د‪.‬خاورين‪.3‬کاس‪.3‬رن‪۲١.......................................................... ,‬‬ ‫‪.-١۲‬له‪.‬خ"و‪'.‬خه‪.‬د‪.‬شکلونو‪.‬جوړول ‪۲٣................................................‬‬ ‫‪-١٣‬د‪.‬کو!‪.3‬رسم‪۲٥.....................................................................‬‬ ‫‪-١۴‬د‪.‬يوه‪.‬الوتونکي‪.‬رسم ‪۲٧.............................................................‬‬ ‫‪-١٥‬د‪.‬توپ‪.‬رسمول‪۲٩...................................................................‬‬ ‫‪-١۶‬د‪.‬م‪5‬ز‪.‬رسمول‪٣١....................................................................‬‬

‫د‬

‫‪...‬سرلﻴک ‪............................................................................‬مخ‬ ‫‪-١٧‬د‪'.‬وک‪.9‬رسمول ‪٣٣................................................................‬‬ ‫‪.-١۸‬ډيزاين ‪٣٥..........................................................................‬‬ ‫‪-١٩‬له‪.‬کاغذ‪'.‬خه‪-.‬ل‪.‬جوړول‪٣٧.......................................................‬‬ ‫‪-۲۰‬له‪.‬کاغذ‪'.‬خه‪.‬د‪.‬بادي‪'.‬رخ‪.‬جوړول ‪٣٩.............................................‬‬ ‫‪.-۲١‬د‪-.‬و‪7-‬و‪.‬له‪.‬پلتو‪'.‬خه‪.‬د‪.‬شکلونو‪.‬جوړول ‪۴١.......................................‬‬ ‫‪-۲۲‬د‪.‬چر‪.3-‬رسمول‪۴٣................................................................‬‬ ‫‪.-۲٣‬له‪.‬کاغذ‪'.‬خه‪.‬د‪.‬چر‪.3-‬جوړول‪۴٥............................................... .‬‬ ‫‪.-۲۴‬د‪.‬چاينک‪.‬او‪.‬پﻴال‪.3‬رسمول ‪۴٧.....................................................‬‬ ‫‪-۲٥‬د‪-.‬ﻴﻼس‪.‬رسمول ‪۴٩...............................................................‬‬ ‫‪-۲۶‬د‪.‬من‪/‬ي‪.‬رسمول ‪٥١................................................................‬‬ ‫‪!.-۲٧‬اپه‪.‬کاري‪.‬کول‪٥٣..................................................................‬‬ ‫‪-۲۸‬د‪.‬شکلونو‪.‬رسمول‪٥٥..............................................................‬‬ ‫د‪*.‬وونکي‪.‬ﻻر*ود‪.‬برخه‪٥٩-٥٧........................................................... .:‬‬

‫ه‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ﻟﻮست‬

‫د زرداﻟﻮ اﻧ‪%‬ﻮر‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د زرداﻟﻮ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬پﻪ ﻻﻧدې اﻧ‪%‬ﻮر ک‪ 3‬کﻮﻣﻪ ﻣﻴﻮه وﻳﻨئ؟‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫د زرداﻟﻮ شکﻞ تﻪ پﻪ ‪$‬ﻴر وگﻮرئ‪ ،‬وروستﻪ د ﻫﻐﻪ د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ئ‪،‬‬ ‫ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬زردآﻟﻮ رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دوﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫د تﻮر باﻧجان رسﻢ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د تﻮر باﻧجان ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫ ﻻﻧدې اﻧ‪%‬ﻮر تﻪ وگﻮرئ او وواﻳئ چ‪' 3‬ﻪ ﻧﻮم ﻟري؟‬‫‪ -‬ستاسﻮ پﻪ آﻧد تﻮر باﻧجان پر کﻮﻣﻮ رﻧگﻮﻧﻮ رﻧگﻴ‪8‬ي؟‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د تﻮر باﻧجان د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ي او ﻫﻐﻪ دې رﻧگ‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تﻮر باﻧجان پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬پﻪ پﻨسﻞ رسﻢ او بﻴاﻳ‪ 3‬رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫درﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫گﻞ داﻧ‪9‬‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬دگﻠدان ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪' -‬ﻮ ډوﻟﻪ گﻠداﻧﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﻟﻴدﻟﻲ دي؟‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫د گﻠدان د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻪ پﻪ پام ک‪ 3‬وﻧﻴسئ‪ ،‬ﻫﻐﻪ رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬گﻠدان رسﻢ او بﻴاﻳ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫د رﻧگﻮﻧﻮ پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬ﻟﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ رﻧگﻮﻧﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬تاسﻮ 'ﻮ ډوﻟﻪ رﻧگﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬

‫‪7‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د درې ډوﻟﻪ ( سره‪ ،‬ژﻳ‪ ،7‬آسﻤاﻧﻲ) رﻧگﻮﻧﻮ پﻪ باب ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره‬ ‫خبرې وک‪7‬ي‪ ،‬بﻴا دې آسﻤاﻧﻲ او ژﻳ‪ ،7‬سﻮر او ژﻳ‪ 7‬او آسﻤاﻧﻲ او سﻮر رﻧگﻮﻧﻪ سره‬ ‫ﻳﻮ‪$‬ای او گ‪ 6‬ک‪7‬ي‪.‬‬

‫أسﻤاﻧﻲ‬

‫سﻮر‬

‫أسﻤاﻧﻲ‬

‫شﻴﻦ‬

‫ژﻳ‪7‬‬

‫ﻧارﻧجﻲ‬

‫ژﻳ‪7‬‬

‫بﻨﻔش‬

‫سﻮر‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻟﻪ پﻮرتﻨﻴﻮ اﻧ‪%‬ﻮروﻧﻮ 'خﻪ ﻳﻮ اﻧ‪%‬ﻮر رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫د وﻧ‪ 3‬رسﻢ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د وﻧ‪ 3‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬پﻪ ﻻﻧدې شکﻞ ک‪ 3‬د 'ﻪ شﻲ رسﻢ وﻳﻨئ؟‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫د وﻧ‪ 3‬د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره‪ ،‬ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او رﻧگ‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻧﻪ رسﻢ ک‪7‬ئ‪ ،‬بﻴاﻳ‪ 3‬د خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬پﻪ رﻧگﻮﻧﻮ رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫د ﻏا!ﻮل د گﻞ رسﻢ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻏا!ﻮل گﻞ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬ستاسﻮ پﻪ آﻧد ﻏا!ﻮل گﻞ کﻮم رﻧگ ﻟري؟‬

‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻏا!ﻮل گﻞ د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره‪ ،‬خپﻞ رسﻢ ﻟﻪ‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ي پ‪7‬او 'خﻪ پﻴﻞ ک‪7‬ي‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروستﻪ چ‪ 3‬د پﻨسﻞ پﻪ واسﻄﻪ رسﻢ بشپ‪ 7‬شﻮ‪ ،‬بﻴا‬ ‫دې ﻫﻐﻪ رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کتاب ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻏا!ﻮل گﻞ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫خ"ﻴﻦ دخﻠک‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د خ"ﻴﻦ دخﻠک ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬آﻳا تاسﻮ وﻳﻠی شئ چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻻﻧدﻳﻨﻲ دخﻠک 'خﻪ 'ﻪ گ"ﻪ اخﻴستﻞ ک‪85‬ي؟‬

‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬

‫د خ"ﻴﻦ »دخﻠک« د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ ،3‬ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬پﻪ پﻨسﻞ‬ ‫رسﻢ او بﻴاﻳ‪ 3‬رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬سره سﻢ خ"ﻴﻦ دخﻠک رسﻢ‪ ،‬بﻴا‬ ‫دې رﻧگ ک‪7‬ي او !ﻮﻟگﻲ تﻪ دې راوړي‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫د رﻧگ د شﻴﻨدﻟﻮ او پﻮ کﻮﻟﻮ پﻪ واسﻄﻪ د شکﻠﻮﻧﻮ رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬زده کﻮوﻧکﻲ بﻪ د رﻧگ د پﻮ کﻮﻟﻮ پﻪ واسﻄﻪ د شکﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره آشﻨا شﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬

‫ آﻳا تاسﻮ داس‪ 3‬شکﻞ ﻟﻴدﻟی دی‪ ،‬چ‪ 3‬د رﻧگ د ُپﻮ کﻮﻟﻮ پﻪ واسﻄﻪ جﻮړ شﻮی‬‫وي؟‬

‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د سپﻴﻦ کاﻏذ پرﻣخ رﻧگ واچﻮي‪ ،‬ﻫﻐﻪ دې د ﻗﻠﻢ د ﻧﻴچ‪(3‬دروې)‬ ‫پﻪ واسﻄﻪ پﻮ ک‪7‬ي‪ ،‬چ‪ 3‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ 'خﻪ وﻧ‪ 3‬تﻪ ورتﻪ شکﻞ جﻮړ شﻲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠﻮ کتابچﻮ پرﻣخ رﻧگ واچﻮي‪ ،‬وروستﻪ دې د ﻗﻠﻢ د ﻧﻴچ‪ 3‬پﻪ‬ ‫واسﻄﻪ پﻮ ک‪7‬ي‪ ،‬تر'ﻮ ﻳﻮ شکﻞ راﻣﻨ‪ #‬تﻪ شﻲ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻏره رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻏره ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگ کﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬پﻪ ﻻﻧدې اﻧ‪%‬ﻮر ک‪' 3‬ﻪ وﻳﻨئ؟‬

‫‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د ﻏره اﻧ‪%‬ﻮر د کتاب ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬پﻪ پﻨسﻞ رسﻢ‪،‬‬ ‫وروستﻪ دې ﻫﻐﻪ رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻏر رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د رﻧگ پﻪ واسﻄﻪ د شکﻞ جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮ تصﻮﻳروﻧﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨاﻳﻲ چ‪ 3‬د رﻧگﻮﻟﻮ او کاﻏذ دﻗات کﻮﻟﻮ پﻪ‬ ‫واسﻄﻪ جﻮړﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ‬

‫‪ -‬ستاسﻮ پﻪ ﻧﻈر ﻻﻧدې شﻜﻞ ﻟﻪ 'ﻪ شﻲ سره ورتﻪ واﻟی ﻟري؟‬

‫‪19‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د (‪ )۲-۱‬شکﻠﻮﻧﻮ پﻪ شان پتﻨگ پﻪ ﻧﻴﻤﻪ ب‪2‬ﻪ رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ي‪،‬‬ ‫وروستﻪ دې کاﻏذ ﻟﻪ ﻣﻨ‪' #‬خﻪ ﻗات ک‪7‬ي‪ ،‬تر'ﻮ چ‪ 3‬د پتﻨگ بﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ تﻨﻪ د کاﻏذ‬ ‫پرﻣخ جﻮړه شﻲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ پﻮرتﻨ‪ 9‬ﻧﻤﻮﻧ‪ 3‬سره سﻢ د پتﻨگ شکﻞ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬تﻤرﻳﻦ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د خاورﻳﻨ‪ 3‬کاس‪ 3‬رﻧگ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د خاورﻳﻨ‪ 3‬کاس‪ 3‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬پﻪ ﻻﻧدې شکﻞ ک‪' 3‬ﻪ شی وﻳﻨئ؟‬

‫‪3‬‬

‫‪21‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ (‪ )۲-۱‬ﻧﻤﻮﻧﻮ سره سﻢ خاورﻳﻨﻪ کاسﻪ پﻪ پﻨسﻞ رسﻢ او ﻟﻪ بشپ‪7‬ﻳدو‬ ‫وروستﻪ دې رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کتاب ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬د خاورﻳﻨ‪ 3‬کاس‪ 3‬شکﻞ پﻪ پﻨسﻞ رسﻢ او ﻟﻪ بشپ‪7‬ﻳدو‬ ‫وروستﻪ دې ﻫﻐﻪ رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫دوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻪ خ"ﻮ 'خﻪ د شکﻠﻮﻧﻮ جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬ﻟﻪ خ"ﻮ 'خﻪ د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ ﻟپاره د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻟﻮبﻮ د شﻴاﻧﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ پﻮﻫ‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪-‬آﻳا تاس‪ 3‬کﻠﻪ ﻟﻪ خ"ﻮ کﻮم شکﻞ جﻮړ ک‪7‬ی دی؟‬

‫‪23‬‬

‫د زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻫره ډﻟﻪ دې ﻳﻮ شکﻞ ﻏﻮره ک‪7‬ي‪ ،‬د ﻫﻐ‪ 3‬د جﻮړ*ت پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ‬ ‫ژورې پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره دې ﻳﻮه کاسﻪ ﻟﻪ خ"ﻮ جﻮړه ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻳﻮ شی ﻟﻪ خ"ﻮ جﻮړ او !ﻮﻟگﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬راوړئ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د کﻮ!‪ 3‬رسﻢ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د کﻮ!‪ 3‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬آﻳا تراوسﻪ ﻣﻮ کﻮﻣﻪ کﻮ!ﻪ رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ي ده؟‬

‫‪25‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د (‪ )۲-۱‬ﻧﻤﻮﻧﻮ پﻪ شان کﻮ!‪ 3‬رسﻢ او ﻟﻪ بشپ‪7‬ﻳدو وروستﻪ دې‬ ‫رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮه کﻮ!ﻪ رسﻢ او بﻴا دې ﻫﻐﻪ رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻳﻮه اﻟﻮتﻮﻧکﻲ رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻳﻮه اﻟﻮتﻮﻧکﻲ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨاﻳﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬تاس‪ 3‬کﻠﻪ ﻻﻧدې اﻧ‪%‬ﻮر رسﻢ ک‪7‬ی دی؟‬

‫‪3‬‬

‫‪27‬‬

‫د ﻳﻮه اﻟﻮتﻮﻧکﻲ د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره‪ ،‬ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ‬ ‫او رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د اﻟﻮتﻮﻧکﻲ اﻧ‪%‬ﻮر پﻪ کتاب ک‪* 3‬ﻪ وگﻮري‪ ،‬وروستﻪ دې ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻮ‬ ‫کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫دتﻮپ رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د تﻮپ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨاﻳﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬پﻪ ﻻﻧدې شکﻞ ک‪' 3‬ﻪ وﻳﻨئ؟‬

‫‪3‬‬

‫‪29‬‬

‫د تﻮپ د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ ژورې پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره‪ ،‬ﻫﻐﻪ پﻪ کتابچﻮ ک‪ 3‬پﻪ پﻨسﻞ رسﻢ‬ ‫او رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې تﻮپ د کتاب ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او بﻴا دې ﻳ‪ 3‬رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫شپاړﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻣ‪5‬ز رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻣ‪5‬ز ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬ستاسﻮ پﻪ ﻧﻈر ﻻﻧدې اﻧ‪%‬ﻮر د 'ﻪ شﻲ دی؟‬

‫‪3‬‬

‫‪31‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د ﻣ‪5‬ز د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره ﻣ‪5‬ز رسﻢ ک‪7‬ي‪ ،‬بﻴا دې‬ ‫ﻫﻐﻪ رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬سره سﻢ ﻣ‪5‬ز پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او بﻴا دې رﻧگ‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اوه ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د 'ﻮک‪ 9‬رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د 'ﻮک‪ 9‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬تاس‪ 3‬کﻠﻪ 'ﻮک‪ 9‬رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ې ده؟‬

‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې (‪ )۲-۱‬شکﻠﻮﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ي‪ ،‬بﻴا دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ‬ ‫او رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪' 3‬ﻮک‪ 9‬رسﻢ او بﻴا ﻳ‪ 3‬رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اتﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫ډﻳزاﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د رﻧگﻮﻧﻮ او خﻄﻮﻧﻮ پﻪ واسﻄﻪ ﻟﻪ ډﻳزاﻳﻦ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫ د ﻻﻧدې شکﻞ پﻪ اړوﻧد 'ﻪ وﻳﻠی شئ؟‬‫‪ -‬ﻟﻪ ﻻﻧدې شکﻞ 'خﻪ د 'ﻪ ﻟپاره گ"ﻪ اخﻴستﻞ ک‪85‬ي؟‬

‫‪2‬‬

‫‪35‬‬

‫ډﻳزاﻳﻦ پﻪ ‪5$‬ر وگﻮرئ‪ ،‬رﻧگﻮﻧﻮ او خﻄﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ‪ 3‬پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ئ‪ ،‬دا ډول شکﻠﻮﻧﻪ د‬ ‫رساﻣﻲ پﻪ ﻫﻨر ک‪ 3‬د ډﻳزاﻳﻦ پﻪ ﻧﻮم ﻳادﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫تاس‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻻﻧدې شکﻞ سره سﻢ ﻳﻮ شکﻞ رسﻢ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫پﻮرتﻨی شکﻞ پﻪ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او بﻴا ﻳ‪ 3‬رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د گﻞ جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬پﻪ رﻧگ کاﻏذ ک‪ 3‬د گﻞ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او ﻗﻴچی (بﻴاتﻲ) کﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ‬ ‫بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪-‬آﻳا کﻠﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ رﻧگ کاﻏذ 'خﻪ گﻞ جﻮړ ک‪7‬ی دی؟‬

‫‪3‬‬

‫‪37‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻟﻪ ﻻﻧدې شکﻞ سره سﻢ پﻪ سپﻴﻦ ﻳا رﻧگ کاﻏذ ک‪ 3‬گﻞ رسﻢ‪ ،‬بﻴا‬ ‫دې ﻫﻐﻪ د بﻴاتﻲ پﻪ واسﻄﻪ ﻗﻴچﻲ(پرې) ک‪7‬ي‪ ،‬وروستﻪ دې ﻫﻐﻪ د سپﻴﻦ کاﻏذ پرﻣخ‬ ‫سرﻳ) ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې گﻞ رسﻢ‪ ،‬وروستﻪ دې ﻫﻐﻪ ﻗﻴچﻲ (پرې) او د سپﻴﻦ کاﻏذ پرﻣخ دې‬ ‫سرﻳ) ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د بادي 'رخ جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬ﻟﻪ ﻟرگﻲ او کاﻏذ 'خﻪ د پرپرک ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬ستاسﻮ پﻪ آﻧد پرپرک ('رخﻪ) ﻟﻪ 'ﻪ شﻲ 'خﻪ جﻮړﻳ‪8‬ي؟‬

‫‪3‬‬

‫‪39‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د پرپرک جﻮړوﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د‬ ‫(‪ )۲-۱‬شکﻞ سره سﻢ پرپرک جﻮړک‪7‬ي‪ ،‬د پرپرک د حرکت پﻪ واسﻄﻪ کﻮﻟی شئ د‬ ‫باد د حرکت ﻟﻮری ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د پرپرک جﻮړول تﻤرﻳﻦ او خپﻞ *ﻮوﻧکﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬و*ﻴئ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د گﻮگ‪7‬و ﻟﻪ پﻠتﻮ 'خﻪ د شکﻠﻮﻧﻮ جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د گﻮگ‪7‬و ﻟﻪ پﻠتﻮ 'خﻪ د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ شکﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬تراوسﻪ ﻣﻮ د گﻮگ‪7‬و ﻟﻪ پﻠتﻮ 'خﻪ کﻮم شکﻞ جﻮړ ک‪7‬ی دی؟‬

‫‪3‬‬

‫‪41‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پر ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ‪ ،‬ﻫره ډﻟﻪ دې ﻟﻪ گﻮگ‪7‬و 'خﻪ ﻳﻮه اﻧدازه‬ ‫پﻠت‪ 3‬واخﻠﻲ‪ ،‬پﻪ خپﻞ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣشﻮرې وروستﻪ دې ﻟﻪ خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬سره سﻢ‬ ‫ﻳﻮ شکﻞ جﻮړ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫د ﻳﻮه شکﻞ 'ﻮ حرکتﻮﻧﻪ د گﻮگ‪7‬و ﻟﻪ پﻠتﻮ جﻮړ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫پﻪ پﻨسﻞ رسﻢ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د چرگ‪ 3‬رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻳﻮې چرگ‪ 3‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬تاسﻮ کﻠﻪ چرگﻪ رسﻢ ک‪7‬ې ده؟‬

‫‪3‬‬ ‫‪43‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د چرگ‪ 3‬د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ دي ﻟﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي‬ ‫پ‪7‬او پﻴﻞ او ﻟﻪ بشپ‪7‬ﻳدو وروستﻪ دې رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮه چرگﻪ رسﻢ او بﻴا دې ﻫﻐﻪ رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫دروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د چرگ‪ 3‬جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د چرگ‪ 3‬ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬ستاسﻮ پﻪ آﻧد ﻻﻧدې شکﻞ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ تﻮکﻮ 'خﻪ جﻮړﻳ‪8‬ي؟‬

‫‪2‬‬

‫‪45‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې (‪ )۱‬شکﻞ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ دې د کاﻏذ پرﻣخ رسﻢ ک‪7‬ي‪،‬‬ ‫وروستﻪ دې ﻫﻐﻪ د بﻴاتﻲ پﻪ واسﻄﻪ ﻏﻮڅ‪ ،‬بﻴا دې رﻧگ او شکﻞ دې پﻪ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫سرﻳ) ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻳﻮ شکﻞ ﻏﻮره ک‪7‬ئ‪ ،‬بﻴا ﻫﻐﻪ رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ئ‪ ،‬وروستﻪ ﻳ‪ 3‬پﻪ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫وﻧ‪+‬ﻠﻮئ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫'ﻠروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د چاﻳﻨک‪ 3‬او پﻴاﻟ‪ 3‬رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د چاﻳﻨک‪ 3‬او پﻴاﻟ‪ 3‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪-‬آﻳا تراوسﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ ﻟﻮ*ﻮ 'خﻪ کﻮم شکﻞ رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ی دی؟‬

‫‪3‬‬

‫‪47‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې (‪ )۲-۱‬شکﻞ د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره‪ ،‬چاﻳﻨکﻪ او پﻴاﻟﻪ‬ ‫رسﻢ او ﻟﻪ بشپ‪7‬ﻳدو وروستﻪ دې رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬چاﻳﻨکﻪ او پﻴاﻟﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ی رسﻢ‪ ،‬بﻴا دې رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د گﻴﻼس رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬د گﻴﻼس د رسﻤﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻃرﻳﻘ‪ 3‬او رﻧگ کﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨاﻳﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪-‬کﻠﻪ ﻣﻮ گﻴﻼس رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ی دی؟‬

‫‪3‬‬

‫‪49‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې (‪ )۲-۱‬شکﻞ د رسﻤﻮﻟﻮ پ‪7‬اووﻧﻪ پﻪ پام ک‪ 3‬وﻧﻴسﻲ‪ ،‬بﻴا دې‬ ‫گﻴﻼس رسﻢ او ﻟﻪ بشپ‪7‬ﻳدو وروستﻪ دې رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬گﻴﻼس رسﻢ او رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫شپ‪8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻣﻨگﻲ رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬د ﻣﻨگﻲ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪-‬ستاسﻮ پﻪ ﻧﻈر ﻣﻨگی پرکﻮﻣﻮ رﻧگﻮﻧﻮ رﻧگﻮﻻی شئ؟‬

‫‪3‬‬

‫‪51‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې (‪ )۲-۱‬شکﻞ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک‪7‬ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ دې پﻪ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او بﻴا‬ ‫دې رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻣﻨگی‪ ،‬پ‪7‬اوو پر پ‪7‬او رسﻢ او رﻧگ‪ ،‬وروستﻪ دې ﻫﻐﻪ‬ ‫ﻗﻴچﻲ او د رسﻢ پﻪ کتابچﻮ ک‪ 3‬سرﻳ) ک‪7‬ي‪..‬‬

‫‪52‬‬

‫اوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫!اپﻪ کاري کﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬د !اپﻪ کﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻃرﻳﻘ‪' 3‬خﻪ پﻪ گ"‪ 3‬اخﻴستﻨ‪ 3‬سره د شکﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده‬ ‫کﻮوﻧکﻮ آشﻨاﻳﻲ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬پﻪ ﻻﻧدې شکﻠﻮﻧﻮ ک‪' 3‬ﻪ وﻳﻨئ؟‬

‫‪1‬‬

‫‪53‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻳﻮه بﻨ‪6‬ۍ پﻪ ﻣﻨ‪ #‬ک‪ 3‬پرې ک‪7‬ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ دې پر رﻧگ کک‪7‬ه ک‪7‬ي‪،‬‬ ‫وروستﻪ دې د کاﻏذ پرﻣخ !اپﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ بﻨ‪6‬ۍ ﻳا کﻮﻣ‪ 3‬بﻠ‪ 3‬ترکارۍ 'خﻪ !اپﻪ جﻮړه او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪3‬‬ ‫دې پرې !اپﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د شکﻠﻮﻧﻮ رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬د پﻮک‪ 92‬پرﻣخ د شکﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او *کﻠ‪ 3‬کﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -‬تراوسﻪ ﻣﻮ د پﻮک‪ 92‬پرﻣخ کﻮم شکﻞ رسﻢ ک‪7‬ی دی؟‬

‫‪1‬‬

‫‪55‬‬

‫زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د اﻣکان پﻪ صﻮرت ک‪' 3‬ﻮ پﻮک‪! 92‬ﻮﻟگﻲ تﻪ راوړي‪ ،‬ﻫﻐﻪ دې ﻟﻪ‬ ‫(‪ )۲-۱‬شکﻞ سره سﻢ پﻮ ک‪7‬ي او د رﻧگﻪ کاﻏذ پﻪ واسﻂ دې ﻫﻐ‪ 3‬تﻪ *کﻼ ورک‪7‬ي او بﻴا‬ ‫دې د شکﻞ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫د اﻣکان پﻪ صﻮرت ک‪ 3‬ﻳﻮه پﻮک‪ 92‬ﻟﻪ ﻫﻮا ډکﻪ ک‪7‬ئ‪ ،‬بﻴا د رﻧگﻪ ﻗﻠﻢ او رﻧگﻪ کاﻏذ پﻪ واسﻄﻪ‬ ‫ﻫﻐ‪ 3‬تﻪ *کﻼ ورک‪7‬ئ‪ ،‬ﻳا ﻫﻐﻪ د کتاب د ﻓﻌاﻟﻴت ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬رﻧگ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫دوﻳﻤﻪ برخﻪ‬ ‫د رساﻣ‪ 9‬ﻫﻨر د تدرﻳس ﻻر*ﻮد‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ﻟﻮست‬ ‫(‪ )۱‬ﻣخ‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی درسﻲ ساﻋت‬

‫(د تدرﻳس وخت ﻳﻮ درسﻲ ساﻋت)‬

‫د ﻟﻮست سرﻟﻴک‬

‫د زرداﻟﻮ رسﻤﻮل‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮخ‪3‬‬

‫د زرداﻟﻮ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫د زده ک‪7‬ې ﻣﻮخ‪3‬‬

‫ﻟﻪ زده کﻮوﻧکﻮ ﻫﻴﻠﻪ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻫر ﻟﻮست پﻪ پای ک‪ 3‬ﻻﻧدې ﻣﻮخﻮتﻪ‬ ‫ورسﻴ‪8‬ي‬

‫(پﻮﻫﻨﻴزې‪،‬ﻣﻬارتﻲ‬ ‫او ذﻫﻨﻴتﻲ) ﻣﻮخ‪3‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ بﻪ د رسﻤﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻃرﻳﻘ‪ 3‬سره بﻠدتﻴا پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻳﻮ شکﻞ بﻪ رسﻢ ک‪7‬ای شﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره بﻪ ﻣﻴﻨﻪ پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬

‫د تدرﻳس ﻻرې‬

‫ډﻟﻪ ﻳﻴز او‪$‬اﻧ‪7/‬ي ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‪ ،‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬او ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻲ کار او تﻤرﻳﻦ‪.‬‬

‫د تدرﻳس اړﻳﻦ‬ ‫تﻮکﻲ‬

‫کتاب‪ ،‬کتابچﻪ‪ ،‬ﻗﻠﻢ‪ ،‬پﻨسﻞ‪ ،‬پﻨسﻞ پاک‪ ،‬د ک‪7‬کﻲ ﻗﻠﻢ‪،‬‬ ‫تباشﻴر‪ ،‬ﻣشﻮا‪ 91‬او خط کش‪.‬‬

‫د ارزوﻧﻮ ﻻرې‬

‫پﻪ ﻋﻤﻠﻲ تﻮ‪-‬ﻪ ﻣشاﻫده کﻮل‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ ﻳا ﻣﻘدﻣاتﻲ د سﻼم پﻪ ورکﻮﻟﻮ ﻟﻨ‪6‬ه احﻮال پﻮ*تﻨﻪ‪ ،‬د حاضرۍ‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫اخﻴستﻞ‪ ،‬د !ﻮﻟگﻲ تﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬د کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧدې کتﻨﻪ‪ ،‬د ت‪5‬ر ‪۵‬‬ ‫کال ﻟﻪ ﻣضﻤﻮن سره د ﻧﻮی کال د ﻣضﻤﻮن ت‪7‬او او د دﻗﻴﻘ‪3‬‬ ‫ﻧﻮي کال ﻣبارکﻲ‪.‬‬ ‫د اﻧگﻴزې راﻣﻨ‪ #‬تﻪ کﻮل‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ‪:‬‬

‫‪ -‬د زرداﻟﻮ د رسﻤﻮﻟﻮ پﻪ اړوﻧد 'ﻪ وﻳﻠی شئ؟‬

‫‪57‬‬

‫‪۵‬‬ ‫دﻗﻴﻘ‪3‬‬

‫وخت‬

‫د *ﻮوﻧکﻲ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬

‫د زده کﻮوﻧکﻮ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬

‫زرداﻟﻮ پرتختﻪ رسﻢ ک‪7‬ئ د ﻫﻐﻪ د‬ ‫رسﻤﻮﻟﻮ د پ‪7‬اووﻧﻮ پﻪ اړوﻧد زده کﻮوﻧکﻮ‬ ‫تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫د پﻨسﻞ پﻪ واسﻄﻪ د رسﻤﻮﻟﻮ وروستﻲ‬‫پ‪7‬او پﻪ اړوﻧد زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات‬ ‫ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ د زده کﻮوﻧکﻮ !ﻮل کاروﻧﻪ و'ارئ‪.‬‬‫ د دوی کاروﻧﻪ وارزوئ‪ ،‬د دوی د‬‫ﻫ(ﻮﻧ‪ 3‬ﻟپاره ﻳ‪ 3‬رسﻤﻮﻧﻪ پرتختﻪ ‪$‬ﻮړﻧد‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫ زده کﻮوﻧکﻲ د *ﻮوﻧکﻲ ﻻر*ﻮوﻧﻮ تﻪ ‪٣۵‬‬‫ژوره پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮي‪ ،‬ﻫ(ﻪ کﻮي چ‪ 3‬ﻫﻐﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ د تخت‪ 3‬ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬رسﻤﻮﻧﻪ‬‫وباسﻲ‪.‬‬ ‫ پﻪ سﻢ ډول د *ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ رسﻤﻮﻧﻪ‬‫بشپ‪ 7‬او پﻪ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬رسﻤﻮي‪.‬‬ ‫خپﻞ ﻧﻈاﻓت تﻪ د رسﻤﻮﻟﻮ پر وخت‬‫پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮي‪ ،‬خپﻞ کاﻟﻲ او ﻻسﻮﻧﻪ ﻟﻪ‬ ‫کک‪7‬تﻴا ساتﻲ‪.‬‬

‫ارزوﻧﻪ‪ :‬د خپﻞ ډاډ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره چ‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻟﻮست پﻮﻫﻴدﻟﻲ دي او کﻪ ﻧﻪ‪ ،‬د‬ ‫'ﻮ پﻮ*تﻨﻮ پﻪ کﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮی ارزوي‪.‬‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‪ :‬د درسﻲ کتاب ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬د زرداﻟﻮ اﻧ‪%‬ﻮر وکاږي‪ ،‬بﻴا ﻳ‪! 3‬ﻮﻟ‪/‬ﻲ تﻪ راوړئ‪.‬‬ ‫اضاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات‬

‫ﻣاشﻮﻣان پﻪ ابتداﻳﻲ دوره ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ي !ﻮﻟگﻲ 'خﻪ تر درﻳﻢ پﻮرې ﻟﻪ خپﻞ ﻋﻤر سره سﻢ ﻣﻴﻨﻪ وال دي‬ ‫چ‪ 3‬د رسﻤﻮﻟﻮ‪ ،‬رﻧگﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ساده سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻣﻮادو‪ ،‬ﻟکﻪ‪ :‬خ"‪ ،3‬ﻟرگﻲ او ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ کاﻏذوﻧﻮ 'خﻪ‬ ‫ﻫﻐﻪ شﻴان چ‪ 3‬پﻪ ذﻫﻦ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻟري جﻮړ ک‪7‬ي‪ .‬د دې دورې زده کﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ‪' -۱۵‬خﻪ تر ‪ ٣۰‬دﻗﻴﻘﻮ‬ ‫پﻮرې ﻳﻮ ﻫﻨري کار پﻪ ډ‪4‬ره ﻣﻴﻨﻪ تر سره کﻮي‪ ،‬خﻮ ﻟﻪ دې زﻳات ﻳ‪ 3‬ﻣﻴﻨﻪ کﻤ‪85‬ي‪ ،‬پﻪ دې صﻮرت ک‪ 3‬د‬ ‫ﻫﻨري کار د اجرا کﻮﻟﻮ دوام 'ﻪ گ"ﻪ ﻧﻪ ﻟري‪ ،‬بﻠک‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬وختﻮﻧﻪ زﻳان ﻫﻢ ﻟري‪.‬د (‪ )۹-۷‬کاﻟﻮ پﻮرې‬ ‫ﻣاشﻮﻣان ډ‪4‬ر وخت ﻟﻪ ‪$‬ان سره ﻣصروف وي‪ ،‬پﻪ دې ﻣﻌﻨا چ‪ 3‬ﻫر 'ﻪ ﻟﻪ خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬او ﻋﻼﻗ‪ 3‬سره‬ ‫ﻏﻮاړي‪ ،‬ﻫﻐﻪ کار چ‪ 3‬دوی تﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک‪85‬ي‪ .‬کﻪ چ‪5‬رتﻪ د ﻣاشﻮم پﻪ کﻮرﻧ‪ 9‬او چاپ‪5‬رﻳال پﻮرې اړه وﻟري‪،‬‬ ‫پﻪ دې صﻮرت ک‪ 3‬ﻣاشﻮم ﻫﻐﻪ کار پﻪ پﻮره ﻣﻴﻨﻪ ترسره کﻮي او پﻪ چ"ک‪ 9‬سره زده ک‪7‬ه ترسره ک‪85‬ي‪ .‬پﻪ دې‬ ‫ﻋﻤر ک‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ ب‪ 3‬صبرۍ سره ﻏﻮاړي چ‪ 3‬د خپﻞ کار پاﻳﻠﻪ وگﻮري‪ .‬ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ باﻳد داس‪3‬‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴت ورتﻪ ﻏﻮره شﻲ‪ ،‬چ‪ 3‬پﻪ ﻟ‪ 8‬وخت ک‪ 3‬ترسره شﻲ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻣاشﻮم چ‪ 3‬د (‪ )۱۱-۹‬کاﻟﻮ ترﻣﻨ‪ #‬ﻋﻤر‬ ‫ﻟري‪ ،‬ﻟﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ رﻧگﻮﻧﻮ سره ډ‪4‬ره ﻣﻴﻨﻪ ﻟري‪ ،‬ﻫﻐﻮی پرﻳ‪8‬دئ چ‪ 3‬ﻟﻪ خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬سره سﻢ رسﻤﻮﻧﻪ‬ ‫رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫د رساﻣ‪ 9‬ﻫﻨر د تدرﻳس ﻻر*ﻮد‬ ‫دو م لوست‬ ‫(‪ )٢-۱‬ﻣخ‬ ‫دوﻳﻢ درسﻲ ساﻋت‬

‫(د تدرﻳس وخت ﻳﻮ درسﻲ ساﻋت)‬ ‫د زرداﻟﻮ رﻧگﻮل‬

‫د ﻟﻮست سرﻟﻴک‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮخ‪3‬‬

‫د زرداﻟﻮ ﻟﻪ رﻧ‪/‬ﻪ کﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫د زده ک‪7‬ې ﻣﻮخ‪3‬‬

‫ﻟﻪ زده کﻮوﻧکﻮ ﻫﻴﻠﻪ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻫر ﻟﻮست پﻪ پای ک‪ 3‬ﻻﻧدې ﻣﻮخﻮتﻪ ورسﻴ‪8‬ي‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ بﻪ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧ‪/‬ﻮﻟﻮ سره بﻠدشﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻮ شکﻞ بﻪ رسﻢ او رﻧ‪/‬ﻪ ک‪7‬ای شﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ رساﻣی او رﻧ‪/‬ﻮﻟﻮ سره بﻪ ﻣﻴﻨﻪ پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬

‫د تدرﻳس ﻻرې‬

‫ډﻟﻪ ﻳﻴز او ‪$‬اﻧ‪7/‬ي ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‪ ،‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬او ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻲ کار او تﻤرﻳﻦ‪.‬‬

‫(پﻮﻫﻨﻴزې‪،‬ﻣﻬارتﻲ‬ ‫او ذﻫﻨﻴتﻲ) ﻣﻮخ‪3‬‬

‫د تدرﻳس اړﻳﻦ تﻮکﻲ کتاب‪ ،‬کتابچﻪ‪ ،‬ﻗﻠﻢ‪ ،‬پﻨسﻞ‪ ،‬پﻨسﻞ پاک‪ ،‬د ک‪7‬کﻲ ﻗﻠﻢ‪ ،‬تباشﻴر‪ ،‬ﻣشﻮا‪ 91‬او خط کش‪.‬‬ ‫د ارزوﻧﻮ ﻻرې‬

‫پﻪ ﻋﻤﻠﻲ تﻮ‪-‬ﻪ ﻣشاﻫده کﻮل‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ ﻳا‬ ‫ﻣﻘدﻣاتﻲ‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬

‫د سﻼم‪ ،‬ﻟﻨ‪6‬ه احﻮال پﻮ*تﻨﻪ‪ ،‬حاضرۍ اخﻴستﻞ‪۵ ،‬‬ ‫د !ﻮﻟ‪/‬ﻲ تﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬د کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧدې کتﻨﻪ د ت‪5‬ر ﻟﻮست دﻗﻴﻘ‪3‬‬ ‫ﻳادوﻧﻪ او ﻟﻪ ﻧﻮي ﻟﻮست سره د ﻫﻐ‪ 3‬اړﻳکﻪ‪.‬‬ ‫د اﻧگﻴزې راﻣﻨ‪ #‬تﻪ کﻮل‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ‪:‬‬

‫‪۵‬‬ ‫دﻗﻴﻘ‪3‬‬

‫ کﻠﻪ ﻣﻮ زرداﻟﻮ رسﻢ او رﻧ‪/‬ﻪ ک‪7‬ې ده؟‬‫د *ﻮوﻧکﻲ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬

‫وخت‬

‫ د !ﻮﻟ‪/‬ﻲ پر تخت‪ 3‬زرداﻟﻮ رسﻢ او د ﻫﻐ‪ 3‬د رﻧ‪/‬ﻪ کﻮﻟﻮ د پ‪7‬اوو پﻪ اړوﻧد زده‬‫کﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ د رسﻤﻮﻟﻮ د وروستﻲ پ‪7‬او او د ﻫﻐﻪ د رﻧ‪/‬ﻮﻧﻮ پﻪ باب ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک‪7‬ئ‪.‬‬‫د زده کﻮوﻧکﻮ !ﻮل کاروﻧﻪ و'ارئ‪.‬‬‫‪-‬د زده کﻮوﻧکﻮ د تشﻮﻳﻖ او ﻫ(ﻮﻧ‪ 3‬ﻟپاره د ﻫﻐﻮی رسﻤﻮﻧﻪ پر تختﻪ وﻧ‪+‬ﻠﻮئ‪.‬‬

‫‪٣۵‬‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ‬

‫ارزوﻧﻪ‪ :‬د خپﻞ ډاډ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره چ‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻟﻮست پﻮﻫﻴدﻟﻲ دي او کﻪ ﻧﻪ‪ ،‬د 'ﻮ پﻮ*تﻨﻮ‬ ‫پﻪ کﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮی وارزوي‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‪ :‬د زرداﻟﻮ اﻧ‪%‬ﻮر وکاږئ ﻟﻪ رﻧ‪/‬ﻮﻟﻮ وروستﻪ ﻳ‪! 3‬ﻮﻟ‪/‬ﻲ تﻪ راوړئ‪.‬‬ ‫‪59‬‬