Arts 01 [1]

  • Categories
  • Art

Citation preview

‫د وهن وزارت‬

‫د رسام‪ 9‬ﻫنر‬ ‫لﻮم‪7‬ى !ﻮلگﻰ‬

‫د چاپ كال‪ 1397 :‬هـ ‪ .‬ش‪.‬‬ ‫أ‬

‫د تاب ان ت او‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫مضمون د رسام ه‬

‫مؤلف ن د تعل مي نصاب د ه برخ د در‬

‫تابونو مؤلف‬

‫ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غ ي‬ ‫ټول‬

‫دم‬

‫لوم‬

‫به پ تو‬

‫ان شاف ور وون‬

‫خ روون‬

‫د اپ ال‬ ‫د اپ ا‬

‫د تعل مي نصاب د پراخت ا او در‬

‫تابونو د تأل ف لو ر است‬

‫د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است‬ ‫هجري شم‬ ‫ابل‬

‫اپخونه به ر مطبعه‬

‫بر نال‬

‫ته ‪curr[email protected]‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬‫تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن‬ ‫د در‬ ‫پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه‬ ‫وزارت ه محفوظ د په بازار‬ ‫قانو‬

‫چلند‬ ‫ب‬

‫ي‬

‫د وهن د وزير يغام‬ ‫اقرأ باسم رب‬ ‫مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي‬ ‫ش ر ه ا وو‬ ‫د لو او ب ون خدا‬ ‫اله‬ ‫له نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف‬ ‫لوم ن غام ورته لوستل و درود وايو‬ ‫هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به‬ ‫ولو ته اره ده‬ ‫رن ه‬ ‫اداره‬ ‫تاب وون‬ ‫زده وون‬ ‫د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون‬ ‫د ه واد د وون‬ ‫او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي‬ ‫او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت‬ ‫د م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د‬ ‫له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه‬ ‫وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او‬ ‫ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو‬ ‫د با يفيته در‬ ‫ا لري مو ه د باور يو‬ ‫توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه‬ ‫تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو‬ ‫وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و‬ ‫ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا‬ ‫ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم‬ ‫هي ول ه ه او‬ ‫تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو‬ ‫د ه واد ب يانو ته د د در‬ ‫زيار او‬ ‫هاند ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه‬ ‫ه ه د نيت لوست ل‬ ‫و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در‬ ‫و‬ ‫ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن‬ ‫د نن ور‬ ‫ي‬ ‫او ور اوس دون وي‬ ‫د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت‬ ‫همدا راز له خو و زده وون و خه‬ ‫و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته‬ ‫ه روسه د‬ ‫خه ه ورته ي او د زده‬ ‫ه درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي‬ ‫د‬ ‫د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه‬ ‫ه ا‬ ‫دي مننه وم او د لو‬ ‫دون هل ل‬ ‫د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست‬ ‫بريا غوا م‬ ‫له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه‬ ‫خدا‬ ‫وه‬ ‫و ي خ لوا‬ ‫وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له‬ ‫د معياري او رمختل‬ ‫او سو اله وي‬ ‫د وهن وزير‬ ‫د تور محمد م ويس بلخ‬

‫ج‬

‫ل‪ 7‬لﻴک‬ ‫سرلﻴك ‪ ..............................................................‬مخ‬ ‫د‪.‬خطونو‪.‬ډولونه‪١.......................................................................‬‬ ‫د‪.‬رنگونو‪.‬پيژندل ‪٣......................................................................‬‬ ‫د‪.‬ان‪%‬ورولو‪.‬وسيل‪٥....................................................................3‬‬ ‫أزادې‪.‬كر*‪٧..........................................................................3‬‬ ‫منظم‪.3‬كر*‪٩........................................................................ 3‬‬ ‫ساده‪.‬شکلونه‪١١.........................................................................‬‬ ‫رن‪/‬ونه‪١٣........................................................................... ....‬‬ ‫گل ‪١٥...................................................................................‬‬ ‫د‪.‬گل‪.‬رنگول ‪١٧........................................................................‬‬ ‫د‪.‬پا‪.31‬ان‪%‬ور ‪١٩........................................................................‬‬ ‫د‪.‬پا‪.31‬رن‪/‬ول ‪٢٢.......................................................................‬‬ ‫سابه‪٢٣................................................................................ .‬‬ ‫م‪5‬وې‪٢٥................................................................................‬‬ ‫د‪.‬م‪5‬وو‪.‬رن‪/‬ه‪.‬کول‪٢٧....................................................................‬‬ ‫‪.‬د‪.‬هيل‪.9‬ان‪%‬ور ‪٢٩......................................................................‬‬ ‫د‪.‬هيل‪.3‬رن‪/‬ه‪.‬کول‪٣١...................................................................‬‬ ‫کبان‪٣٣................................................................................‬‬ ‫د‪.‬کب‪.‬رن‪/‬ه‪.‬کول‪٣٥................................................................... .‬‬ ‫پيشو ‪٣٧...............................................................................‬‬ ‫اصلي‪.‬رن‪/‬ونه ‪٣٩......................................................................‬‬ ‫السي‪.‬کار‪٤١.............................................................................‬‬ ‫‪.‬کاپي‪.‬کول ‪٤٣..........................................................................‬‬ ‫‪.‬د‪.‬پاکټ‪.‬السي‪.‬کار‪٤٥..................................................................‬‬ ‫د‪.‬ک‪+‬ت‪.9‬السي‪.‬کار ‪٤٧..................................................................‬‬ ‫له‪.‬کاغذ‪'.‬خه‪.‬د‪-.‬ل‪.‬جوړول ‪٤٩........................................................‬‬ ‫له‪.‬کاغذ‪'.‬خه‪.‬د‪.‬کوترې‪.‬جوړولو‪.‬السي‪.‬کار ‪٥١..........................................‬‬ ‫د‪.‬چر‪.3-‬رسمول‪٥٣....................................................................‬‬ ‫د‪-.‬وتو‪.‬له‪.‬ن‪+‬انونو‪'.‬خه‪.‬د‪.‬شکلونو‪.‬جوړول‪٥٥..........................................‬‬ ‫دويمه‪.‬برخه‪.:‬د‪*.‬وونکي‪.‬الر*ود ‪٦٠-٥٧.............................................‬‬ ‫د‬

‫لوم‪7‬ۍ برخه‬ ‫لﻮم‪7‬ی لﻮست‪.‬‬

‫د خطﻮنﻮ ډولﻮنﻪ‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬زده کﻮونکﻲ بﻪ د قلم د نﻴﻮلﻮ او د خطﻮنﻮ لﻪ ډولﻮنﻮ سره بلدشﻲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

2

‫دوﻳم لﻮست‬

‫د رن‪/‬ونو پيژندل‬ ‫مﻮخﻪ‪ :‬زده کﻮونکﻲ بﻪ لﻪ رنگﻮنﻮ سره بلدتﻴا پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪3‬‬

4

‫درﻳﻢ ﻟﻮست‬

‫د اﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ وسﻴﻠ‪3‬‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د اﻧ‪%‬ﻮرگرۍ ﻟﻪ وساﻳﻠﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ بﻠدتﻴا او د ﻫﻐﻮی پﻴژﻧدﻧﻪ‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬د رساﻣ‪ 9‬د وساﻳﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻳﻠی شئ؟‬ ‫‪ -٢‬د ﻻﻧدې شﻴاﻧﻮ پﻪ رسﻤﻮﻟﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ کﻮﻣﻮ وساﻳﻠﻮ 'خﻪ کار اخﻠئ؟‬

‫‪5‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ ډﻟﻮ ک‪ 3‬د رساﻣ‪ 9‬د وساﻳﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د خپﻠ‪ 3‬کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ ﻏ‪7‬و سره د اﻧ‪%‬ﻮرگرۍ د وساﻳﻠﻮ او د ﻫﻐﻮی د استﻌﻤال پﻪ اړه خبرې‬ ‫وک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫'ﻠﻮرم ﻟﻮست‬

‫آزادې کر*‪3‬‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د آزادو کر*ﻮ زده ک‪7‬ه او تﻤرﻳﻦ‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬پﻪ دې ﻣخ ک‪' 3‬ﻪ شی وﻳﻨئ؟‬ ‫‪ .٢‬دا کر*‪ 3‬ﻳﻮه ﻟﻪ بﻠ‪ 3‬سره 'ﻪ تﻮپ‪5‬ر ﻟري؟‬

‫‪7‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ ډﻟﻮ ک‪ 3‬د ﻻس د حرکت پﻪ واسطﻪ او د ﻧﻘاش‪ 9‬پﻪ ب‪5‬ﻼ ب‪5‬ﻠﻮ وسﻴﻠﻮ‬ ‫آزادې کر*‪ 3‬تﻤرﻳﻦ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې آزادې کر*‪ 3‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬تﻤرﻳﻦ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻣﻨظﻤ‪ 3‬ﻛر*‪3‬‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻣﻨظﻤﻮ ﻛر*ﻮ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ بﻠد‪4‬دل؟‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ .١‬کﻠﻪ ﻣﻮ دا ډول کر*‪ 3‬ﻟ‪5‬دﻟ‪ 3‬وې؟‬

‫‪9‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ اﻧﻔرادي ډول ﻻﻧدې کر*‪ 3‬رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ چاپ‪5‬رﻳال ک‪ 3‬ﻣﻨظﻤ‪ 3‬کر*‪ 3‬وگﻮري او ﻫﻐﻪ دې تﻤرﻳﻦ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫شپ‪8‬م ﻟﻮست‬

‫ساده شکﻠﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ساده شکﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬ﻻﻧدې شﻜﻞ ﻟﻪ ﻛﻮم ډول ﻛر*ﻮ 'خﻪ جﻮړ شﻮى دى؟‬ ‫‪ .٢‬اﻳا وﻳﻠﻰ شئ چ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧدې اﻧ‪%‬ﻮر ﻛ‪' 3‬ﻮ ډوﻟﻪ ﻛر*‪ 3‬ﻟﻴدل ﻛ‪85‬ي؟‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی شکﻞ(‪)١‬‬

‫دوﻳﻢ شکﻞ(‪)٢‬‬

‫‪11‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ ډﻟﻮ ک‪ 3‬د درسﻲ کتاب ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ساده شکﻠﻮﻧﻪ چ‪ 3‬پﻪ آزادو کر*ﻮ رسﻢ‬ ‫شﻮی دي‪ ،‬رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د خپﻠ‪ 3‬خﻮ*‪ 3‬ﻳﻮ شکﻞ رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اووم ﻟﻮست‬

‫رﻧگﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬ﻟﻪ رﻧگﻮﻧﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ آشﻨا ﻛ‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪.١‬د 'ﻮ رﻧگﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اخ‪5‬ستﻠﻰ شئ؟‬ ‫‪.٢‬ﻛﻮم رﻧگ ﻣﻮ ډ‪4‬ر خﻮ*ﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪.٣‬ستاس‪ 3‬ﻛاﻟﻲ ﻛﻮم ډول رﻧگ ﻟري؟‬

‫سﻮر‬

‫شﻴﻦ‬

‫نارنج‬

‫سپﻴﻦ‬

‫تﻮر‬

‫زﻳ‪7‬‬

‫آسﻤاﻧﻲ شﻴﻦ‬

‫‪13‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ ډﻟﻮ ک‪ 3‬د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ رﻧگﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ‪.‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ ﻛﻮر ﻛ‪ 3‬د ﻛﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ ﻏ‪7‬و سره پﻪ ب‪5‬ﻼ ب‪5‬ﻠﻮ رﻧگﻮﻧﻮ خبرې وﻛ‪7‬ي چ‪ 3‬ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻳ‪ 3‬زﻳات‬ ‫شﻲ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اتﻢ ﻟﻮست‬

‫گﻞ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬پﻪ ﻣرحﻠﻪ ﻳ‪ 3‬ډول د گﻞ ﻟﻪ اﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ آشﻨا ﻛ‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬تاس‪ 3‬پﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ رﻧ‪/‬ﻮﻧﻮگﻼن ﻟ‪5‬دﻟﻲ دي؟‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تر اوسﻪ ﻣﻮ گﻞ اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ی دی؟‬

‫(‪)2‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪15‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې گﻞ پﻪ ساده کر*ﻮ اﻧ‪%‬ﻮر او تکﻤﻴﻞ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻳﻮ گﻞ ﻏﻮره او ﻫﻐﻪ دې اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﻟﻮست‬

‫دگﻞ رﻧگﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د گﻞ داﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ رﻧگﻮﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬گﻼن کﻮم رﻧگﻮﻧﻪ ﻟري؟‬ ‫‪ .٢‬تاس‪ 3‬د گﻞ پﻪ رﻧگﻮﻟﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ کﻮم رﻧگ 'خﻪ گ"ﻪ اخﻠئ؟‬

‫‪17‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د درﻳﻢ شکﻞ پﻪ شان ﻳﻮ گﻞ رسﻢ او رﻧگﻪ ک‪7‬ي‪،‬بﻴا دې ﻫﻐﻪ بﻴاتﻲ‬ ‫ک‪7‬ي‪ .‬بﻴا دې د خپﻠ‪ 3‬کتابچ‪ 3‬پر پﻮښ وﻧ‪+‬ﻠﻮي‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻟﻪ خپﻞ چاپ‪5‬رﻳال 'خﻪ ﻳﻮ ‪-‬ﻞ رسﻢ او رﻧ‪/‬ﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د پا‪ 31‬اﻧ‪%‬ﻮر‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬پ‪7‬او پﻪ پ‪7‬او د وﻧ‪ 3‬ﻳا پا‪ 31‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬کﻠﻪ ﻣﻮ د وﻧ‪ 3‬پا‪1‬ﻪ اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي ده؟‬ ‫‪ .٢‬د وﻧ‪ 3‬د پا‪ 31‬رسﻤﻮل ﻟﻪ کﻮم پ‪7‬او 'خﻪ پﻴﻠﻮئ؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪19‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د وﻧ‪ 3‬پا‪1‬ﻪ د !ﻮﻟگﻲ د تخت‪ 3‬او ﻳا د کﻮﻣ‪ 3‬وﻧ‪ 3‬ﻟﻪ پا‪' 31‬خﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ‬ ‫ک‪ 3‬رسﻢ ﻛ‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ ﻳﻮه پا‪1‬ﻪ اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د پا‪ 31‬رﻧگﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د وﻧ‪ 3‬د پا‪ 31‬د اﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ رﻧگﻪ کﻮﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪' -١‬ﻮ ډوﻟﻪ پا‪ 31‬ﻣﻮﻟﻴدﻟﻲ دي؟‬ ‫‪-٢‬رسﻢ شﻮې پا‪ 31‬ﻳﻮه ﻟﻪ بﻠ‪ 3‬سره 'ﻪ تﻮپ‪5‬ر ﻟري؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪21‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻻﻧدې شﻜﻠﻮﻧﻪ رسﻢ او پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ دې رﻧگﻪ ﻛ‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ﻳﻮه پا‪1‬ﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ او بﻴاﻳ‪ 3‬رﻧگﻪک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫دوﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫سابﻪ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬پ‪7‬او پﻪ پ‪7‬او د کدو او گازرې ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪.١‬پﻪ دې ﻣخ ک‪' 3‬ﻪ شی وﻳﻨئ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ 'خﻪ 'ﻪ گ"ﻪ اخ‪5‬ستﻞ ک‪85‬ي؟‬

‫‪23‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ ډﻟﻮ ک‪ 3‬د ﻳﻮه بﻞ پﻪ ﻣرستﻪ د کدو او گازرې شکﻠﻮﻧﻪ اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫(‪)1‬‬

‫پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬د کدو او گازرې اﻧ‪%‬ﻮر و کاږئ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻣ‪5‬ﻮې‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬د پﻨسﻞ پﻪ ﻣرستﻪ د ساده شﻜﻠﻮﻧﻮ (ﻧاک او ﻣ‪ )32‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ‬ ‫بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬کﻮﻣ‪ 3‬ﻣ‪5‬ﻮې ﻣﻮ خﻮ*ﻴ‪8‬ي؟‬ ‫‪ -٢‬د ﻻﻧدې شکﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪25‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ اﻧﻔرادي ډول پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻣ‪2‬ﻪ او ﻧاک اﻧخﻮر ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮه ﻣ‪2‬ﻪ او ﻳﻮ ﻧاک رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫'ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻣ‪5‬ﻮو رﻧگﻪ کﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د پﻨسﻞ او رﻧگﻮﻧﻮ پﻪ ﻣرستﻪ د ‪$‬ﻴﻨﻮ ﻣ‪5‬ﻮو ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ او رﻧگﻪ کﻮﻟﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ‬ ‫بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬د ﻻﻧدﻧﻴﻮ شکﻠﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پ‪5‬ژﻧئ؟‬ ‫‪ .٢‬آﻳا پﻮﻫ‪85‬ئ چ‪ 3‬پﻪ ﻻﻧد‪4‬ﻨﻴﻮ شکﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮم رﻧگﻮﻧﻪ کارول شﻮي دي؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪27‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻮرتﻨﻲ اﻧ‪%‬ﻮروﻧﻪ رسﻢ ﻛ‪7‬ي‪ ،‬بﻴا دې د ﻫﻐﻮی پﻪ رﻧگﻮﻧﻮ ﻓکر وک‪7‬ي او پﻪ ډ‪4‬ر‬ ‫ﻏﻮر او دﻗت دې رﻧ‪/‬ﻪ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ﻟﻪ پﻮرتﻪ شکﻠﻮﻧﻮ 'خﻪ ﻳﻮ‪ ،‬پﻪ کﻮر ک‪ 3‬رسﻢ او رﻧگﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻫﻴﻠ‪ 9‬اﻧ‪%‬ﻮر‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻫﻴﻠ‪ 9‬ﻟﻪ اﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ آشﻨا ﻛ‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬پﻪ ﻻﻧدې شکﻞ ک‪' 3‬ﻪ شی وﻳﻨئ؟‬ ‫‪ -٢‬اﻳا وﻳﻠی شئ چ‪ 3‬ﻫﻴﻠ‪ 9‬چ‪5‬رتﻪ ژوﻧد کﻮي؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪29‬‬

‫پﻮرتﻪ شﻜﻞ تﻪ پﻪ ‪5$‬رسره وگﻮرئ او بﻴا د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬پﻪ ساده خطﻮﻧﻮ د ﻫﻴﻠ‪ 9‬اﻧ‪%‬ﻮر‬ ‫وکاږئ‪.‬‬

‫ﻳﻮه ﻫﻴﻠ‪ 9‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫شپاړسﻢ ﻟﻮست‬

‫د ﻫﻴﻠ‪ 9‬رﻧگﻪ کﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻫﻴﻠ‪ 9‬د شکﻞ ﻟﻪ رﻧگﻪ کﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨا کﻮل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪' .١‬ﻪ ﻓکرکﻮئ چ‪ 3‬ﻫﻴﻠ‪' 9‬ﻪ ډول رﻧگﻮﻧﻪ ﻟري؟‬

‫‪1‬‬

‫‪31‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻫﻴﻠ‪ 9‬رسﻢ او رﻧگﻪ ﻛ‪7‬ي او بﻴا دې ﻫﻐﻪ بﻴاتﻲ او د رسﻢ پﻪ ﻛتابچﻪ ک‪ 3‬دې‬ ‫وﻧ‪+‬ﻠﻮي‪.‬‬

‫‪۲‬‬ ‫!ﻮﻟﻮ پ‪7‬او وﻧﻮ تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧ‪ 3‬سره ﻳﻮه ﻫﻴﻠ‪ 9‬رسﻢ او رﻧگﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اووﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻛبان‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ﻛباﻧﻮ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ .١‬آﻳا تاسﻮ کبان ﻟﻴدﻟﻲ دي؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪33‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدﻳﻨﻲ شکﻠﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د کب شکﻞ اﻧ‪%‬ﻮر او رﻧگ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اتﻠسﻢ ﻟﻮست‬

‫د کب رﻧگﻪ کﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د کب ﻟﻪ رﻧگﻪ کﻮﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨا ک‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬تراوسﻪ ﻣﻮ 'ﻮ رﻧگﻪکبان ﻟ‪5‬دﻟﻲ دي؟‬ ‫‪ -٢‬آﻳا تاسﻮ کﻠﻪ کب اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ی دی؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪35‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د رسﻢ پ‪7‬اووﻧﻮ تﻪ پﻪ ‪$‬ﻴر وگﻮري او بﻴا دې اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻳﻮ *کﻠی کب اﻧ‪%‬ﻮر او د خپﻞ *ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻧظره تﻴرک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست‬

‫پﻴشﻮ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬پ‪7‬او پﻪ پ‪7‬او د پﻴشﻮ ﻟﻪ اﻧ‪%‬ﻮروﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨا ک‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬آﻳا تاسﻮ کﻠﻪ پﻴشﻮ اﻧ‪%‬ﻮر ک‪7‬ی ده؟‬ ‫‪-٢‬تاسﻮ ﻟﻪ کﻮم ‪$‬اﻳﻪ د پﻴشﻮ اﻧ‪%‬ﻮر پﻴﻠﻮئ؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪37‬‬

‫ﻻﻧدﻳﻨﻲ شکﻠﻮﻧﻪ سره ﻳﻮ ‪$‬ای ک‪7‬ئ‪ ،‬د پﻴشﻮ شکﻞ تکﻤﻴﻞ او رﻧگﻪ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫(‪)3‬‬ ‫پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮه پﻴشﻮ اﻧ‪%‬ﻮر او !ﻮﻟگﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬راوړئ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫شﻠﻢ ﻟﻮست‬

‫اصﻠﻲ رﻧگﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د اصﻠﻲ رﻧگﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ‪$‬ای ک‪5‬دو سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨا ک‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬پﻪ ﻻﻧد‪4‬ﻨﻴﻮ شکﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮم رﻧگﻮﻧﻪ وﻳﻨئ؟‬ ‫‪ .٢‬د زﻳ‪ 7‬او سﻮر رﻧگ ﻟﻪ ﻳﻮ ‪$‬ای ک‪5‬دو 'خﻪ کﻮم رﻧگ ﻻستﻪ را‪$‬ﻲ؟‬

‫زﻳ‪7‬‬

‫سﻮر‬

‫آسﻤاﻧﻲ شﻴﻦ‬

‫‪39‬‬

‫پﻪ ﻻﻧد‪4‬ﻨﻴﻮ شکﻠﻮﻧﻮ ک‪ 3‬کﻮم رﻧگﻮﻧﻪ اصﻠﻲ دي‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬واخﻠئ‪.‬‬

‫سﻮر‬

‫آسﻤاﻧﻲ شﻴﻦ‬

‫زﻳ‪7‬‬

‫ﻧارﻧجﻲ‬

‫شﻔتﻠﻲ شﻴﻦ‬

‫بﻨﻔش‬

‫د کﻮر پﻪ ﻟﻮ*ﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ اصﻠﻲ رﻧ‪ ,‬پﻪ ‪-‬ﻮتﻪ ک‪7‬ئ او پﻪ !ﻮﻟ‪/‬ﻲ ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻧﻮم واخﻠئ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻳﻮ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻻسﻲ ﻛار‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د چاپ‪5‬رﻳال ﻟﻪ ساده تﻮکﻮ'خﻪ د ﻳﻮ ﻻسﻲ ﻛار ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨا‬ ‫ک‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪.١‬کﻠﻪ ﻣﻮ ﻻسﻲ کار جﻮړک‪7‬ی دی؟‬ ‫‪.٢‬تاسﻮ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ ﻣﻮادو 'خﻪ ﻻسﻲ کار جﻮړوﻟی شئ؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪41‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻣ‪2‬ﻪ او ﻧاک پﻪ !ﻮﻟگﻲ ک‪ 3‬اﻧ‪%‬ﻮر او رﻧگﻪ ک‪7‬ي او بﻴا دې ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ بﻞ پﻪ ﻣرستﻪ‬ ‫بﻴاتﻲ ک‪7‬ي او پﻪ ﻳﻮه سپﻴﻦ کاﻏذ دې وﻧ‪+‬ﻠﻮي او د خپﻞ *ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻧظره دې تﻴر ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫پﻮرتﻨﻲ ﻓﻌاﻟﻴت ﻳﻮ ‪$‬ﻞ بﻴا تکرار ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫کاپﻲ کﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د پا‪ 31‬ﻟﻪ کاپﻲ ﻛﻮﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ آشﻨا ﻛ‪5‬دل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬ﻛﻠﻪ ﻣﻮ ﻛﻮم شکﻞ کاپﻲ ﻛ‪7‬ی دی؟‬ ‫‪ .٢‬آﻳا کﻮﻟی شئ چ‪ 3‬ﻳﻮه پا‪1‬ﻪ کاپﻲ ﻳا !اپﻪ ک‪7‬ئ؟‬

‫‪43‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د وﻧ‪ 3‬ﻳﻮه پا‪1‬ﻪ د ﻛاﻏذ ﻻﻧدې ﻛﻴ‪8‬دي او د پﻨسﻞ پﻪ واسطﻪ دې ﻫﻐﻪ د ﻻﻧدې‬

‫شﻜﻞ پﻪ شان کاپﻲ ﻛ‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫پﻪ ﻳﻮه سپﻴﻦ کاﻏذ ک‪ 3‬د وﻧ‪ 3‬ﻳﻮه پا‪1‬ﻪ کاپﻲ ک‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫دروﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د پاﻛ＀ ﻻسﻲ کار‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د پاک＀ ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬کﻠﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ پاک＀ جﻮړ ک‪7‬ی دی؟‬ ‫‪ -٢‬ﻟﻪ پاک＀ 'خﻪ 'ﻪ گ"ﻪ اخﻴستﻞ ک‪85‬ي؟‬

‫‪۴‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪45‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻳﻮازې د ﻻﻧدې شکﻞ پﻪ شان پاک＀ جﻮړ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪۲‬‬

‫‪1‬‬

‫‪۳‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ ﻛﻮر ﻛ‪ 3‬ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ ﻳﻮ پاک＀ جﻮړ ﻛ‪7‬ي او !ﻮﻟگﻲ تﻪ دې راوړي‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫'ﻠر وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د ک‪+‬ت‪ 9‬ﻻسﻲ کار‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د ک‪+‬ت‪ 9‬ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ آشﻨا ﻛﻮل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪ -١‬کﻠﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ ک‪+‬ت‪ 9‬جﻮړه ک‪7‬ې ده؟‬

‫‪47‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻﻧدﻳﻨﻲ شکﻞ پﻪ شان ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ ﻳﻮه ک‪+‬ت‪ 9‬جﻮړه ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪۲‬‬

‫‪۳‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې پﻪ ﻛﻮر ﻛ‪ 3‬ﻳﻮه ک‪+‬ت‪ 9‬جﻮړه او ﻫﻐﻪ دې خپﻞ وړوکﻲ ورور ﻳا خﻮر تﻪ ډاﻟ‪ 9‬ﻛ‪7‬ي‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د گﻞ جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬ﻟﻪ سپﻴﻦ او ﻳا رﻧگﻪ ﻛاﻏذ 'خﻪ د گﻞ ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ بﻠدتﻴا‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ .١‬کﻠﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ گﻞ جﻮړ ک‪7‬ی دی؟‬ ‫‪ .٢‬تاسﻮ کﻠﻪ پﻪ ﻻس جﻮړ شﻮي کاﻏذي گﻼن ﻟﻴدﻟﻲ دي؟‬

‫( ‪)5‬‬

‫‪49‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻟﻪ ب‪5‬ﻠگ‪ 3‬سره سﻢ ﻳﻮ ﻣربﻊ شﻜﻠﻪ ﻛاﻏذ ﻗات ﻛ‪7‬ي او د پ‪7‬اووﻧﻮ پﻪ پام ﻛ‪ 3‬ﻧﻴﻮﻟﻮ‬ ‫سره دې ﻛاﻏذ بﻴاتﻲ او ﻻس تﻪ راﻏﻠﻰ گﻞ دې رﻧگﻪ ﻛ‪7‬ي‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫( ‪)4‬‬

‫(‪)3‬‬

‫ﻟﻪ ﻳﻮه کاﻏذ 'خﻪ ﻳﻮگﻞ جﻮړ ﻛ‪7‬ئ او !ﻮﻟگﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬راوړئ‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫شپ‪ 8‬وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫ﻟﻪ ﻛاﻏذ 'خﻪ د ﻛﻮترې جﻮړوﻟﻮ ﻻسﻲ ﻛار‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ د ﻛﻮترې ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ آشﻨا ﻛﻮل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬کﻠﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ کﻮتره جﻮړه ک‪7‬ي ده؟‬

‫‪۴‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪51‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې ﻟﻪ پﻮرتﻪ شﻜﻞ سره سﻢ د !ﻜﻮ ﻟﻪ ‪$‬اﻳﻪ خپﻞ ﻛاﻏذ ﻗات او پ‪7‬اووﻧﻪ دې‬ ‫پﻪ پام ک‪ 3‬وﻧﻴسﻲ او ﻳﻮه ﻛﻮتره دې جﻮړه ﻛ‪7‬ي‪.‬‬

‫‪۲‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪۳‬‬

‫ﻟﻪ کاﻏذ 'خﻪ کﻮتره جﻮړه او ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻪ خﻮ*ﻪ رﻧگﻪ ﻛ‪7‬ئ‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫اووه وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د چرگ‪ 3‬رسﻤﻮل‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪ :‬د ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ شﻜﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ‪$‬اى ﻛ‪5‬دو 'خﻪ د ﻳﻮې چرگ‪ 3‬ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د‬ ‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻮ آشﻨا ﻛﻮل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨ‪3‬‬ ‫‪ -١‬پﻪ ﻻﻧدې شکﻠﻮﻧﻮ ﻛ‪' 3‬ﻪ شﻰ وﻳﻨئ؟‬ ‫‪ -٢‬آﻳا ﻟﻪ ﻻﻧد‪4‬ﻨﻴﻮ تﻮکﻮ 'خﻪ ﻳﻮ ﻻسﻲ کار جﻮړ وﻟی شئ؟‬

‫(‪)1‬‬

‫‪53‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻰ دې پﻮرتﻪ شکﻠﻮﻧﻪ ب‪5‬ﻞ ب‪5‬ﻞ اﻧ‪%‬ﻮر او رﻧگﻪ ﻛ‪7‬ي او بﻴا دې ﻫﻐﻪ ب‪5‬ﻞ ب‪5‬ﻞ‬ ‫بﻴاتﻲ ﻛ‪7‬ي او پﻪ ﻳﻮه سپﻴﻦ کاﻏذ دې داس‪ 3‬وﻧ‪+‬ﻠﻮي چ‪ 3‬ﻳﻮه چرگﻪ ترې جﻮړه شﻲ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫د چاپ‪5‬رﻳال ﻟﻪ ﻣﻮادو 'خﻪ پﻪ ابتکاري ډول ﻳﻮه چرگﻪ جﻮړه ک‪7‬ئ او !ﻮﻟگﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬راوړئ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست‬

‫د گﻮتﻮ ﻟﻪ ﻧ‪+‬اﻧﻮ 'خﻪ د شکﻠﻮﻧﻮ جﻮړول‬ ‫ﻣﻮخﻪ‪:‬د گﻮتﻮ ﻟﻪ ﻧ‪+‬اﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ د شکﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ جﻮړوﻟﻮ سره د زده کﻮوﻧکﻮ آشﻨا کﻮل‪.‬‬

‫پﻮ*تﻨﻪ‬ ‫‪-١‬د گﻮتﻮ ﻟﻪ ﻧ‪+‬اﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ شکﻠﻮﻧﻪ جﻮړوﻟی شئ؟‬

‫‪55‬‬

‫زدهﻛﻮوﻧﻜﻲ دې د گﻮتﻮ ﻟﻪ ﻧ‪+‬اﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ پﻪ گ"ﻪ اخ‪5‬ستﻨﻪ ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻞ شکﻠﻮﻧﻪ رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬د گﻮتﻮ ﻟﻪ ﻧ‪+‬اﻧﻮﻧﻮ 'خﻪ پﻪ گ"ﻪ اخ‪5‬ستﻨﻪ ﻳﻮ شکﻞ رسﻢ ک‪7‬ي‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫دوﻳﻤﻪ برخﻪ د*ﻮوﻧکﻲ ﻻر*ﻮد‪:‬‬ ‫درﻳﻢ ﻟﻮست‬ ‫(‪ )٧‬ﻣخ‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی درسﻲ ساﻋت‬

‫د رساﻣ‪ 9‬د ﻫﻨر د تدرﻳس ﻻر*ﻮد‬ ‫(د تدرﻳس وخت دو ه درسﻲ ساﻋتﻮﻧﻪ)‬ ‫د رساﻣ‪ 9‬د ﻫﻨر وساﻳﻞ‬

‫د ﻟﻮست سرﻟﻴک‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮخ‪3‬‬

‫د رساﻣ‪ 9‬د ﻫﻨر د وساﻳﻠﻮ پ‪5‬ژﻧدﻧﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سﻤﻪ ‪"-‬ﻪ اخستﻞ‪.‬‬

‫د زده ک‪7‬ې ﻣﻮخ‪3‬‬

‫ﻟﻪ زده کﻮوﻧکﻮ ﻫﻴﻠﻪ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻫر ﻟﻮست پﻪ پای ک‪ 3‬ﻻﻧدې‬ ‫ﻣﻮخﻮتﻪ ورسﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫(پﻮﻫﻨﻴزې‪،‬ﻣﻬارتﻲ‬ ‫او ذﻫﻨﻴتﻲ) ﻣﻮخ‪3‬‬

‫د رساﻣی د ﻫﻨر ﻟﻪ وساﻳﻠﻮ سره بﻪ بﻠدتﻴا پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫د رساﻣ‪ 9‬ﻫﻨر ﻟﻪ وساﻳﻠﻮ بﻪ سﻤﻪ استﻔاده وک‪7‬ای شﻲ‪.‬‬ ‫د رساﻣ‪ 9‬ﻫﻨر ﻟﻪ وساﻳﻠﻮ سره بﻪ ﻣﻴﻨﻪ پﻴدا ک‪7‬ي او ﻟﻪ ﻫﻐ‪ 3‬پﻪ‬ ‫سﻤﻪ استﻔاده وک‪7‬ای شﻲ‪.‬‬

‫د تدرﻳس ﻻرې‬

‫ډﻟﻪ ﻳﻴز او ‪$‬اﻧ‪7/‬ي ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‪ ،‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬او ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ‪.‬‬

‫د تدرﻳس اړﻳﻦ‬ ‫تﻮکﻲ‬

‫کتاب‪ ،‬کتابچﻪ‪ ،‬ﻗﻠﻢ‪ ،‬پﻨسﻞ‪ ،‬پﻨسﻞ پاک‪ ،‬ک‪7‬کﻲ ﻗﻠﻢ‪ ،‬تباشﻴر‪،‬‬ ‫ﻣشﻮا‪ 91‬او خﻂ کش‪.‬‬

‫د ارزوﻧﻮ ﻻرې‬

‫پﻪ ﻋﻤﻠﻲ تﻮ‪-‬ﻪ ﻣشاﻫده کﻮل‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ ﻳا ﻣﻘدﻣاتﻲ ﻟﻪ سﻼم او ﻟﻨ‪6‬ې احﻮال پﻮ*تﻨ‪ 3‬وروستﻪ‪ ،‬د وخت‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫حاﺿرۍ اخﻴستﻞ‪ ،‬د !ﻮﻟ‪/‬ﻲ تﻨﻈﻴﻢ او د ت‪5‬ر ‪۵‬دﻗﻴﻘ‪3‬‬ ‫درس ﻳادوﻧﻪ‪.‬‬ ‫د اﻧگﻴزې راﻣﻨ‪ #‬تﻪ کﻮل‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ‪:‬‬

‫تاسﻮ د رساﻣ‪ 9‬د وساﻳﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اخﻴستﻼی‬‫شئ؟‬

‫‪57‬‬

‫‪۵‬‬ ‫دﻗﻴﻘ‪3‬‬

‫د *ﻮوﻧکﻲ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬

‫وخت‬

‫د رساﻣ‪ 9‬د ﻫﻨر وساﻳﻞ پر تخت‪ 3‬رسﻢ ک‪7‬ئ او د ﻫﻐ‪ 3‬پﻪ اړوﻧد زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ‪٣۵‬‬‫ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫د رساﻣ‪ 9‬د ﻫﻨر وساﻳﻞ او د ﻫﻐ‪ 3‬د استﻌﻤال د ﻻرو چارو پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک‪7‬ئ‪.‬‬‫د رساﻣ‪ 9‬د وساﻳﻠﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ پﻪ اړوﻧد ﻫﻐﻮی تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک‪7‬ئ او د ﻫﻐﻮی پﻮ*تﻨﻮ‬‫تﻪ ‪$‬ﻮاب ورک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ د دوی کاروﻧﻪ واروئ‪.‬‬‫ارزوﻧﻪ‪ :‬د خپﻞ ډاډ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره چ‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻟﻮست پﻮﻫﻴدﻟﻲ دی او ﻳاﻧﻪ‪ ،‬د‬ ‫'ﻮ پﻮ*تﻨﻮ پﻪ کﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮی ارزوي‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‪ :‬د رساﻣ‪ 9‬ﻫﻨر د 'ﻮ وساﻳﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬وﻟﻴکئ‪.‬‬ ‫اضاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات‬

‫ﻣاشﻮﻣان پﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ دوره ک‪ 3‬ﻟﻪ (‪! )٣-١‬ﻮﻟ‪/‬ﻲ پﻮرې د دوی ﻟﻪ ﻋﻤرسره سﻢ ﻣﻴﻨﻪ ﻟري چ‪ 3‬د رسﻤﻮﻟﻮ ﻟﻪ‬ ‫ﻻرې رﻧ‪/‬ﻮل او ﻟﻪ ساده سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻣﻮادو 'خﻪ‪ ،‬ﻟکﻪ‪- :‬ﻞ‪ ،‬ﻟر‪-‬ﻲ او ب‪5‬ﻼب‪5‬ﻠﻮ کاﻏذوﻧﻮ 'خﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ 'ﻪ‬ ‫چ‪ 3‬پﻪ ذﻫﻦ ک‪ 3‬ﻟري‪ ،‬جﻮړوي‪.‬‬ ‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ دورې *ﻮوﻧکﻲ تﻪ 'ر‪-‬ﻨده ده چ‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ‪ ٣۰-١۵‬دﻗﻴﻘﻮ پﻮرې ﻳﻮ کار بﻪ ډ‪4‬ره ﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ترسره کﻮي‪ ،‬خﻮ ﻟﻪ دې 'خﻪ زﻳات وخت ک‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ورو ورو ﻣﻴﻨﻪ کﻤﻴ‪8‬ي‪ ،‬پﻪ دې صﻮرت ک‪ 3‬بﻪ د کار دوام‬ ‫‪"-‬ﻪ وﻟري‪ ،‬خﻮ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬وختﻮﻧﻪ زﻳاﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟري‪.‬‬ ‫ﻣاشﻮﻣان پﻪ (‪ )۹-٧‬کﻠﻨ‪ 9‬ک‪ 3‬ډ‪4‬ر وخت ﻟﻪ ‪$‬ان سره ﻣﺼروف وي‪ ،‬پﻪ دې ﻣﻌﻨا چ‪! 3‬ﻮل شﻴان ﻟﻪ خپﻠ‪3‬‬ ‫خﻮ*‪ 3‬سره سﻢ ﻏﻮاړي‪ ،‬ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻪ کار چ‪ 3‬ورتﻪ پﻪ ‪-‬ﻮتﻪ ک‪85‬ي‪ ،‬کﻪ چ‪5‬رې د ﻣاشﻮم او د ﻣاشﻮم‬ ‫کﻮرﻧ‪ 9‬ﻟﻪ ژوﻧد او چاپ‪5‬رﻳال سره سﻤﻮن وﻟري‪ ،‬پﻪ دې صﻮرت ک‪ 3‬ﻣاشﻮم پﻪ پﻮره ﻣﻴﻨ‪ 3‬او ﻋﻼﻗ‪ 3‬سره ﻫﻐﻪ‬ ‫ترسره کﻮي او پﻪ چ"کی سره زده ک‪7‬ه ترسره ک‪85‬ي‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫پﻨ‪%‬ﻢ ﻟﻮست‬ ‫(‪ )١١‬ﻣخ‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی درسﻲ ساﻋت‬

‫د رساﻣ‪ 9‬ﻫﻨر د تدرﻳس ﻻر*ﻮد‬ ‫(د تدرﻳس وخت دو ه درسﻲ ساﻋتﻮﻧﻪ)‬ ‫ﻣﻨظﻢ خطﻮﻧﻪ‬

‫د ﻟﻮست سرﻟﻴک‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮخ‪3‬‬

‫زده کﻮوﻧکﻲ بﻪ ﻣﻨﻈﻢ خﻂ او د ﻫﻐ‪ 3‬ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره اشﻨا‬ ‫شﻲ‪.‬‬

‫د زده ک‪7‬ې ﻣﻮخ‪3‬‬

‫ﻟﻪ زده کﻮوﻧکﻮ ﻫﻴﻠﻪ ک‪85‬ي چ‪ 3‬د ﻫر ﻟﻮست پﻪ پای ک‪3‬‬ ‫ﻻﻧدې ﻣﻮخﻮتﻪ ورسﻴ‪8‬ي‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ بﻪ د رساﻣ‪ 9‬او رﻧ‪/‬ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻃرﻳﻘﻮ سره أشﻨاﻳﻲ پﻴدا‬ ‫ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ بﻪ ﻣﻨﻈﻢ خﻄﻮﻧﻪ وپ‪5‬ژﻧﻲ‪.‬‬ ‫زده کﻮوﻧکﻲ بﻪ د ﻣﻨﻈﻤﻮ خﻄﻮﻧﻮ ﻟﻪ رسﻤﻮﻟﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ پﻴدا ک‪7‬ي‪.‬‬

‫(پﻮﻫﻨﻴزې‪،‬ﻣﻬارتﻲ‬ ‫او ذﻫﻨﻴتﻲ) ﻣﻮخ‪3‬‬

‫د تدرﻳس ﻻرې‬

‫ډﻟﻪ ﻳﻴز او ‪$‬اﻧ‪7/‬ي ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‪ ،‬پﻮ*تﻨ‪ 3‬او ‪$‬ﻮابﻮﻧﻪ‪.‬‬

‫د تدرﻳس اړﻳﻦ‬ ‫تﻮکﻲ‬

‫کتاب‪ ،‬کتابچﻪ‪ ،‬ﻗﻠﻢ‪ ،‬پﻨسﻞ‪ ،‬پﻨسﻞ پاک‪ ،‬ک‪7‬کﻲ ﻗﻠﻢ‪ ،‬تباشﻴر‪،‬‬ ‫ﻣشﻮا‪ 91‬او خﻂ کش‪.‬‬

‫د ارزوﻧﻮ ﻻرې‬

‫پﻪ ﻋﻤﻠﻲ تﻮ‪-‬ﻪ ﻣشاﻫده کﻮل‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧﻲ ﻳا ﻣﻘدﻣاتﻲ سﻼم اچﻮل‪ ،‬پﻮ*تﻨﻪ د حاﺿرۍ اخﻴستﻞ‪ ،‬د وخت‬ ‫ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬ ‫!ﻮﻟ‪/‬ﻲ تﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬د کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧدې ﻟﻴدﻧﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ت‪5‬ر ‪۵‬دﻗﻴﻘ‪3‬‬ ‫ﻟﻮست ﻳادوﻧﻪ او ﻟﻪ ﻧﻮي ﻟﻮست سره ﻳ‪ 3‬اړﻳک‪.3‬‬ ‫د اﻧگﻴزې راﻣﻨ‪ #‬تﻪ کﻮل‬ ‫پﻮ*تﻨﻪ‪:‬‬

‫‪-‬کﻠﻪ ﻣﻮ ﻣﻨﻈﻢ خﻄﻮﻧﻪ رسﻢ ک‪7‬ي دي؟‬

‫‪59‬‬

‫‪۵‬‬ ‫دﻗﻴﻘ‪3‬‬

‫د *ﻮوﻧکﻲ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ‬

‫وخت‬

‫ﻣﻨﻈﻢ خﻄﻮﻧﻪ دې پرتخت‪ 3‬رسﻢ او د ﻫﻐ‪ 3‬د رسﻤﻮﻟﻮ ﻻرې دې پﻪ ﻋﻤﻠﻲ ډول زده‬‫کﻮوﻧکﻮ تﻪ ور زده ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ د ﻣﻨﻈﻤﻮ خﻄﻮﻧﻮ پﻪ اړوﻧد زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک‪7‬ئ چ‪ 3‬ﻫﻐﻮی پﻪ خپﻠﻮ ‪٣۵‬‬‫کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻳﻮ أزاد خﻂ رسﻢ ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫ د ﻫﻐﻮی کاروﻧﻪ اصﻼح ک‪7‬ئ‪.‬‬‫ د دوی پﻮ*تﻨﻮ تﻪ ‪$‬ﻮاب ورک‪7‬ئ او ﻣشکﻼت ﻳ‪ 3‬حﻞ ک‪7‬ئ‪.‬‬‫ارزوﻧﻪ‪ :‬د خپﻞ ډاډ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره چ‪ 3‬زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻟﻮست پﻮﻫﻴدﻟﻲ دی او ﻳاﻧﻪ‪،‬‬ ‫د 'ﻮ پﻮ*تﻨﻮ پﻪ کﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮی ارزوي‪.‬‬

‫کﻮرﻧ‪ 9‬دﻧده‪:‬پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک‪ 3‬ﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ خﻄﻮﻧﻮ 'خﻪ ﻳﻮ رسﻢ ک‪7‬ئ او !ﻮﻟ‪/‬ﻲ تﻪ ﻳ‪ 3‬راوړي‪.‬‬ ‫اضاﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات‬

‫‪-١‬ﻣاشﻮﻣان د ﻣﻨﻈﻤﻮ خﻄﻮﻧﻮ رسﻤﻮﻟﻮ او ﻻسﻲ کاروﻧﻮ جﻮړوﻟﻮ تﻪ وﻫ(ﻮئ‪ ،‬ﻫ(ﻪ وک‪7‬ئ چ‪3‬‬ ‫پﻪ ﻫﻐﻮی ک‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻣﻔکﻮرې تحرﻳک ک‪7‬ئ چ‪ 3‬پرﻣخت‪ ,‬وک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪$‬ﻴﻨﻮ ﻓابرﻳکﻮ او سﻴﻤﻮ تﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬سﻴر ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬د کتابتﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻴدﻟﻮ او د ‪$‬ﻴﻨﻮ کﻴسﻮ وﻳﻠﻮ تﻪ ﻫﻐﻮی وﻫ(ﻮئ او اﻧ‪/‬ﻴزه ﻳ‪3‬‬ ‫راوپاروئ‪.‬‬ ‫‪-٣‬کﻠﻪ چ‪ 3‬ﻣاشﻮﻣان تﻴار شﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻮی پرﻳ‪8‬دئ چ‪ 3‬ﻫر 'ﻮﻣره ژر خپﻞ ﻫﻨري کاروﻧﻪ پﻴﻞ ک‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪-۴‬پﻪ ﻧﻮ*ت‪/‬رو کارو ک‪ 3‬د ﻧﻮرو ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋ‪/‬اﻧﻮ 'خﻪ ‪"-‬ﻪ واخﻠئ‪.‬‬ ‫‪-۵‬د ﻧﻮ*ت او د ﻣﻔکﻮرو د پرﻣختﻴا او پراختﻴا ﻟپاره پﻪ !ﻮﻟ‪/‬ﻲ ﻟﻪ خبرو اترو کار واخﻠئ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ﻫﻐﻮی بﻮخت وساتئ او ﻫﻐﻪ خﻨ‪6‬وﻧﻪ چ‪ 3‬د دوی د کار پﻪ وړاﻧدي پراتﻪ وي‪ ،‬ﻟﻪ ﻣخ‪ 3‬ﻟرې‬ ‫ک‪7‬ئ‪.‬‬ ‫‪-٧‬ﻟﻪ ﻧﻴﻤ‪7/‬تﻴاوو او ﻣحدودﻳتﻮﻧﻮ ﻳ‪ 3‬باﻳد خبرتﻴا وﻟرئ‪ ،‬داس‪ 3‬شراﻳﻂ ورتﻪ برابر ک‪7‬ئ چ‪ 3‬د‬ ‫دوی د پرﻣختﻴا سبب شﻲ‪.‬‬

‫‪60‬‬