Artificial Intelligence and Security: 6th International Conference, ICAIS 2020, Hohhot, China, July 17–20, 2020, Proceedings, Part I [1st ed.] 9783030578831, 9783030578848

This two-volume set LNCS 12239-12240 constitutes the refereed proceedings of the 6th International Conference on Artific

365 93 45MB

English Pages XXVII, 828 [851] Year 2020

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Artificial Intelligence and Security: 6th International Conference, ICAIS 2020, Hohhot, China, July 17–20, 2020, Proceedings, Part I [1st ed.]
 9783030578831, 9783030578848

Table of contents :
Front Matter ....Pages i-xxvii
Front Matter ....Pages 1-1
Method of Multi-feature Fusion Based on Attention Mechanism in Malicious Software Detection (Yabo Wang, Shuning Xu)....Pages 3-13
Computing Sentence Embedding by Merging Syntactic Parsing Tree and Word Embedding (Yong Wang, Maosheng Zhong, Lan Tao, Shuixiu Wu)....Pages 14-25
An Overview of Cross-Language Information Retrieval (Liang Zhang, Xiaobing Zhao)....Pages 26-37
A Formal Method for Safety Time Series Simulation of Aerospace (Ti Zhou, Jinying Wang, Yi Miao)....Pages 38-48
Tuple Measure Model Based on CFI-Apriori Algorithm (Qing-Qing Wu, Xing-Shuo An, Yan-yan Zhang)....Pages 49-61
Deep Learning Video Action Recognition Method Based on Key Frame Algorithm (Li Tan, Yanyan Song, Zihao Ma, Xinyue Lv, Xu Dong)....Pages 62-73
Optimization and Deployment of Vehicle Trajectory Prediction Scheme Based on Real-Time ANPR Traffic Big Data (Zhe Long, Zuping Zhang)....Pages 74-85
Ear Recognition Based on Gabor-SIFT (Ying Tian, Huiwen Dong, Libing Wang)....Pages 86-94
Differentiated Services Oriented Auction Mechanism Design for NVM Based Edge Caching (Zhenyuan Zhang, Fang Liu, Zhenhua Cai, Yihong Su, Weijun Li)....Pages 95-106
Conjunctive Keywords Searchable Encryption Scheme Against Inside Keywords Guessing Attack from Lattice (Xiaoling Yu, Chungen Xu, Bennian Dou)....Pages 107-119
Detecting Bluetooth Attacks Against Smartphones by Device Status Recognition (Fan Wei)....Pages 120-132
Covered Face Recognition Based on Deep Convolution Generative Adversarial Networks (Yanru Xiao, Mingming Lu, Zhangjie Fu)....Pages 133-141
An Efficient Method for Generating Matrices of Quantum Logic Circuits (Zhiqiang Li, Jiajia Hu, Xi Wu, Juan Dai, Wei Zhang, Donghan Yang)....Pages 142-150
A Mobile Device Multitasking Model with Multiple Mobile Edge Computing Servers (Tao Deng, Yunkai Zhao, Ximing Zhang, Bin Xu, Jin Qi, Yuntao Ma)....Pages 151-161
A Localization Algorithm Based on Emulating Large Bandwidth with Passive RFID Tags (Die Jiang, Liangbo Xie, Qing Jiang)....Pages 162-172
An Efficient Approach for Selecting a Secure Relay Node in Fog Computing Social Ties Network (Mingxi Yin, Jinliang Yu, Shanshan Tu, Muhammad Waqas, Sadaqat Ur Rehman, Ghulam Abbas et al.)....Pages 173-183
A Research for 2-m Temperature Prediction Based on Machine Learning (Kaiyin Mao, Chen Xue, Changming Zhao, Jia He)....Pages 184-194
A New Scheme for Essential Proteins Identification in Dynamic Weighted Protein-Protein Interaction Networks (Wei Liu, Liangyu Ma, Yuliang Tang)....Pages 195-206
On Enterprises’ Total Budget Management Based on Big Data Analysis (Hangjun Zhou, Jie Li, Jing Wang, Jiayi Ren, Peng Guo, Jianjun Zhang)....Pages 207-218
IoT Device Recognition Framework Based on Network Protocol Keyword Query (Zi-Xiao Xu, Qin-yun Dai, Gang Xu, He Huang, Xiu-Bo Chen, Yi-Xian Yang)....Pages 219-231
Application of ARIMA Model in Financial Time Series in Stocks (Jiajia Cheng, Huiyun Deng, Guang Sun, Peng Guo, Jianjun Zhang)....Pages 232-243
A Topological Control Algorithm Based on Energy Consumption Analysis and Locomotion of Nodes in Ad Hoc Network (Chaochao Li, Jiangxia Tan, Hanwen Xu, Zichuan Guo, Qun Luo)....Pages 244-256
A Simulation Platform for the Brain-Computer Interface (BCI) Based Smart Wheelchair (Xinru Huang, Xianwei Xue, Zhongyun Yuan)....Pages 257-266
A Learning Resource Recommendation Model Based on Fusion of Sequential Information (Ruofei Zhu, Zhengzhou Zhu, Qun Guo)....Pages 267-278
A Convolutional Neural Network-Based Complexity Reduction Scheme in 3D-HEVC (Chang Liu, Ke-bin Jia, Peng-yu Liu)....Pages 279-290
Air Quality Index Prediction Based on Deep Recurrent Neural Network (Zhiyu Chen, Yuzhu Zhang, Gang Liu, Jianwei Guo)....Pages 291-304
Sparse Representation for Face Recognition Based on Projective Dictionary Pair Learning (Yang Liu, Jianming Zhang, Yangchun Liu)....Pages 305-316
An Improved HF Channel Wideband Detection Method Based on Scattering Function (Lantu Guo, Yanan Liu, Wenxin Li)....Pages 317-326
Research on Quality Control of Marine Monitoring Data Based on Extreme Learning Machine (Yuanshu Li, Feng Liu, Kai Wang, Hai Huang, Fenglin Wei, Hong Qi)....Pages 327-338
Study on the Extraction of Target Contours of Underwater Images (Luyan Tong, Fenglin Wei, Yupeng Pan, Kai Wang)....Pages 339-349
Short-Term Demand Forecasting of Shared Bicycles Based on Long Short-Term Memory Neural Network Model (Ming Du, Dandan Cao, Xi Chen, Shurui Fan, Zirui Li)....Pages 350-361
An Effective Bacterial Foraging Optimization Based on Conjugation and Novel Step-Size Strategies (Ming Chen, Yikun Ou, Xiaojun Qiu, Hong Wang)....Pages 362-374
A Coding Scheme Design for the Shape Code of Standardized Yi Characters in Liangshan (Qiyan Hu, Xiaobing Zhao, Liang Zhang)....Pages 375-383
Police: An Effective Truth Discovery Method in Intelligent Crowd Sensing (Ming Zhao, Jia Jiao)....Pages 384-398
Improve Data Freshness in Mobile Crowdsensing by Task Assignment (Ming Zhao, Shanshan Yang)....Pages 399-410
Access Control Based on Proxy Re-encryption Technology for Personal Health Record Systems (Baolu Liu, Jianbo Xu)....Pages 411-421
Generating More Effective and Imperceptible Adversarial Text Examples for Sentiment Classification (Xiaohu Du, Zibo Yi, Shasha Li, Jun Ma, Jie Yu, Yusong Tan et al.)....Pages 422-433
QR Code Detection with Faster-RCNN Based on FPN (Jinbo Peng, Song Yuan, Xin Yuan)....Pages 434-443
General Virtual Images Construction Using Pixel Scrambling for Face Recognition (Yingnan Zhao, Jie Wu)....Pages 444-454
Knowledge Graph Construction of Personal Relationships (Yong Jin, Qiao Jin, Xusheng Yang)....Pages 455-466
Blind Spectrum Sensing Based on the Statistical Covariance Matrix and K-Median Clustering Algorithm (Jiawei Zhuang, Yonghua Wang, Pin Wan, Shunchao Zhang, Yongwei Zhang, Yi Li)....Pages 467-478
An Efficient Web Caching Replacement Algorithm (Fan You, Tong Liu, Xiaoyu Peng, Jiahao Liang, Baili Zhang, Yinian Zhou)....Pages 479-488
Carrier-Phase Based Ranging Algorithm with Multipath Suppression in RFID System (Xiaohui Fu, Liangbo Xie, Mu Zhou)....Pages 489-500
Research on Vehicle Routing Problem Based on Tabu Search Algorithm (Jinhui Ge, Xiaoliang Liu)....Pages 501-509
Unsupervised Situational Assessment for Power Grid Voltage Stability Monitoring Based on Siamese Autoencoder and k-Means Clustering (Xiwei Bai, Jie Tan)....Pages 510-521
The Mathematical Applications of Majorization Inequalities to Quantum Mechanics (Mengke Xu, Zhihao Liu, Hanwu Chen, Sihao Zheng)....Pages 522-531
The Numerical Results of Binary Coherent-State Signal’s Quantum Detection in the Presence of Noise (Wenbin Yu, Zijia Xiong, Zangqiang Dong, Yinsong Xu, Wenjie Liu, Zhiguo Qu et al.)....Pages 532-542
An Adaptive Parameters Density Cluster Algorithm for Data Cleaning in Big Data (Xiaopeng Zhang, Ruijie Lin, Haitao Xu)....Pages 543-553
Relevance and Time Based Collaborative Filtering for Recommendation (Aobo Zhang, Ruijie Lin, Haitao Xu)....Pages 554-563
A Displacement Data Acquisition and Transmission System Based on a Wireless Body Domain Network (Juan Guo, Feng Sheng, Jie Li, Chao Guo, Dingbang Xie)....Pages 564-574
Data Cleaning Algorithm Based on Body Area Network (Juan Guo, Yuzhuo Zong, Fang Chen, Chao Guo, Dingbang Xie)....Pages 575-585
Improving Performance of Colour-Histogram-Based CBIR Using Bin Matching for Similarity Measure (Martey Ezekiel Mensah, Xiaoyu Li, Hang Lei, Appiah Obed, Ninfaakanga Christopher Bombie)....Pages 586-596
A Survey on Risk Zonation of Lightning (Yunfei Wang, Meixuan Qu)....Pages 597-606
Joint Extraction of Entity and Semantic Relation Using Encoder - Decoder Model Based on Attention Mechanism (Yubo Mai, Yatian Shen, Guilin Qi, Xiajiong Shen)....Pages 607-618
Front Matter ....Pages 619-619
Image Segmentation of Manganese Nodules Based on Background Gray Value Computation (Ha-de Mao, Yu-liang Liu, Hong-zhe Yan, Cheng Qian)....Pages 621-634
A Portable Intelligent License Plate Recognition System Based on off-the-Shelf Mini Camera (Haixia Yang, Wei Zhuang, Qingfeng Zhou, Dong Dai, Weigong Zhang)....Pages 635-645
Mechanical Analysis and Dynamic Simulation of Ship Micro In-pipe Robot (Zhipeng Xu, Yuliang Liu, Han-de Mao, Sheng Chang, Shuxun Li)....Pages 646-657
LoRa Devices Identification Based on Differential Constellation Trace Figure (Xiuting Wu, Yu Jiang, Aiqun Hu)....Pages 658-669
Improved Helmet Wearing Detection Method Based on YOLOv3 (Peizhi Wen, Mingyang Tong, Zhenrong Deng, Qinzhi Qin, Rushi Lan)....Pages 670-681
MobiMVL: A Model-Driven Mobile Application Development Approach for End-Users (Zhongyi Zhai, Ke Xiang, Lingzhong Zhao, Junyan Qian)....Pages 682-694
Analysis on Buffer-Aided Energy Harvesting Device-to-Device Communications (Guangjun Liang, Qun Wang, Jianfang Xin, Lingling Xia, Xueli Ni, Jie Xu)....Pages 695-706
Research on Traceability of Agricultural Products Supply Chain System Based on Blockchain and Internet of Things Technology (Hongyi Jiang, Xing Sun, Xiaojun Li)....Pages 707-718
Design of Remote-Control Multi-view Monitor for Vehicle-Mounted Mobile Phone Based on IoT (Qian Ni, Meixia Ji, Ning Cao, Shouxu Du, Wei Huo)....Pages 719-728
Super-Resolution Reconstruction of Electric Power Inspection Images Based on Very Deep Network Super Resolution (Bowen Shi, Jilong Gao, Zhentao He, Tian Zhang, Tie Zhong, Haipeng Chen)....Pages 729-738
Single Color Image Dehazing Based on Vese-Osher Model and Dark Channel Prior Algorithm (Wei Weibo, Zhao Hui, Gao Zhuzhu)....Pages 739-750
Traffic-Behavioral Anomaly Detection of Endhosts Based on Community Discovery (Mingda Wang, Xuemeng Zhai, Hangyu Hu, Guangmin Hu)....Pages 751-762
A Lightweight Indoor Location Method Based on Image Fingerprint (Ran Gao, Yanchao Zhao)....Pages 763-774
Performance Analysis and Optimization for Multiple Carrier NB-IoT Networks (Sijia Lou, En Tong, Fei Ding)....Pages 775-785
A Short Flows Fast Transmission Algorithm Based on MPTCP Congestion Control (Hua Zhong, PingPing Dong, WenSheng Tang, Bo Yang, JingYun Xie)....Pages 786-797
Analysis of Public Transport System Efficiency Based on Multi-layer Network (Lu Xu, Funing Yang, Zhezhou Yu, Qiuyang Huang, Xuan Ji, Yuanbo Xu)....Pages 798-809
Fast Video Classification with CNNs in Compressed Domain (Lorxayxang Kai, Yang Wu, Xiaodong Dai, Ming Ma)....Pages 810-821
Back Matter ....Pages 823-828

Polecaj historie