Arabic through Dari 09

Citation preview

‫وزارة اﻟﻤعارف‬

‫ِﻗ َرا َء ُة ُّ‬ ‫اﻟﻠ َﻐ ِة اﻟ ْ َﻌﺮَ ِبَّﻴ ِة‬ ‫ﻗ َِرا َء ُة ُّ‬ ‫اﻟﻠ َﻐ ِة ا ْﻟ َعرَ ِبَّﻴ ِة ِ َّ ِّ ا تاس (‪)9‬‬

‫ِ َّ ِّ ا تَّ ِ‬ ‫اس (‪)۹‬‬ ‫(ا دارس ا ا ة)‬

‫ﺳﺎل ﭼﺎپ ‪ 1398 :‬ﻫـ ‪ .‬ش‪.‬‬

‫سرود ملی‬ ‫دا وطن افغانســــتـــان دى‬

‫دا عـــــزت د هـــر افـغـان دى‬

‫کور د سول‪ 3‬کور د تورې‬

‫هر بچی ي‪ 3‬قهرمـــــان دى‬

‫دا وطن د ټولــــو کـور دى‬

‫د بـــــلـوڅــــــــو د ازبـکـــــــــو‬

‫د پښــــتــون او هــــــزاره وو‬

‫د تـــرکـمنــــــــو د تـــاجـکـــــــو‬

‫ورســــره عرب‪ ،‬گوجــر دي‬

‫پــاميــريــــان‪ ،‬نـورســــتانيــــان‬

‫براهوي دي‪ ،‬قزلباش دي‬

‫هـــم ايمـــاق‪ ،‬هم پشـه يان‬

‫دا ه‪5‬ـــــــواد به تل ځلي‪8‬ي‬

‫لـکـه لـمــر پـر شــــنـه آســــمـان‬

‫په ســــينــه ک‪ 3‬د آســــيـــا به‬

‫لـکـــــه زړه وي جـــاويـــــــدان‬

‫نوم د حق مــــو دى رهبـــر‬

‫وايــــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر‬

‫أ‬

‫ﻣشخصات‌ﻛتاب‬ ‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫ﻣضﻤﻮن‪‌:‬عربﻰ‬ ‫ﻣؤﻟفان‪‌:‬گروه مؤلفان کتابﻫاى درسﻰ بخش عربﻰ ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ‬ ‫وﻳراستاران‪‌:‬اعضاى دﻳپارتﻤﻨت وﻳراستارى و اﻳدﻳت زبان درى‬ ‫صﻨف‪‌:‬ﻧﻬم‬ ‫زبان‌ﻣتﻦ‪‌:‬عربﻰ‪ -‬درى‬ ‫اﻧﻜشاف‌دﻫﻨده‪‌:‬رﻳاست عﻤﻮمﻰ اﻧکشاف ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ و تألﻴف کتب درسﻰ‬ ‫ﻧاشر‪‌:‬رﻳاست ارتباط و آگاﻫﻰ عامﺔ وزارت معارف‬ ‫سال‌چاپ‪ 1398‌:‬ﻫجرى شﻤسﻰ‬ ‫ﻣﻜان‌چاپ‪‌:‬کابل‬ ‫چاپ‌خاﻧﻪ‪‌:‬‬ ‫اﻳﻤﻴﻞ‌آدرس‪‌[email protected]‌‌:‬‬ ‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫حق طبع‪ ،‬تﻮزﻳع و فروش کتابﻫاى درسﻰ براى وزارت معارف جﻤﻬﻮرى اسﻼمﻰ‬ ‫افغاﻧستان محفﻮظ است‪ .‬خرﻳد و فروش آن در بازار مﻤﻨﻮع بﻮده و با متخلفان برخﻮرد‬ ‫قاﻧﻮﻧﻰ صﻮرت مﻰگﻴرد‪.‬‬ ‫ب‬

‫پﻴام وزﻳر ﻣعارف‬

‫اﻗرأ باسﻢ ربﻚ‬ ‫سپاس و حﻤد بﻴﻜران آﻓرﻳدﮔار ﻳﻜتاﻳﻰ را ﻛﻪ بر ﻣا ﻫستﻰ بخشﻴد و ﻣا را از ﻧعﻤت بزرگ خﻮاﻧدن و‬ ‫ﻧﻮشتﻦ برخﻮردار ساخت‪ ،‬و درود بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ‪ -‬حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ‬ ‫پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است‪.‬‬ ‫چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست‪ ،‬سال ‪ 1397‬خﻮرشﻴدى‪ ،‬بﻪ ﻧام سال ﻣعارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد‪ .‬بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ‬ ‫ﻧظام تعﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ‬ ‫خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣعﻠﻢ‪ ،‬ﻣتعﻠﻢ‪ ،‬ﻛتاب‪ ،‬ﻣﻜتب‪ ،‬اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ‪ ،‬از عﻨاصر ششﮔاﻧﻪ و اساسﻰ ﻧظام‬ ‫ﻣعارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسعﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ‬ ‫را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد‪ .‬در چﻨﻴﻦ برﻫﻪ سرﻧﻮشتساز‪ ،‬رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣعارف اﻓﻐاﻧستان‪ ،‬ﻣتعﻬد بﻪ‬ ‫اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسعﻪ ﻧظام ﻣعاصر تعﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر ﻣﻰباشد‪.‬‬ ‫از ﻫﻤﻴﻦرو‪ ،‬اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣعارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﻴﻦ راستا‪ ،‬تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت‪ ،‬ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳع ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب‪ ،‬ﻣدارس و ساﻳر‬ ‫ﻧﻬادﻫاى تعﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣعارف ﻗرار دارد‪ .‬ﻣا باور دارﻳﻢ‪،‬‬ ‫بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت‪ ،‬بﻪ اﻫداف پاﻳدار تعﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت‪.‬‬ ‫براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد‪ ،‬از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان‬ ‫دﻟسﻮز و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪعﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده‪ ،‬در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاضا‬ ‫ﻣﻰﮔردد تا در روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان عزﻳز ﻣا‪ ،‬از ﻫر ﻧﻮع‬ ‫تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓعال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر اﻧتﻘادى‬ ‫بﻜﻮشﻨد‪ .‬ﻫر روز عﻼوه بر تجدﻳد تعﻬد و حس ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى‪ ،‬با اﻳﻦ ﻧﻴت تدرﻳس راآﻏاز ﻛﻨﻨد‪ ،‬ﻛﻪ‬ ‫در آﻳﻨدة ﻧزدﻳﻚ شاﮔردان عزﻳز‪ ،‬شﻬروﻧدان ﻣؤثر‪ ،‬ﻣتﻤدن و ﻣعﻤاران اﻓﻐاﻧستان تﻮسعﻪ ﻳاﻓتﻪ و شﻜﻮﻓا‬ ‫خﻮاﻫﻨد شد‪.‬‬ ‫ﻫﻤچﻨﻴﻦ از داﻧش آﻣﻮزان خﻮب و دوست داشتﻨﻰ بﻪ ﻣثابﻪ ارزشﻤﻨدترﻳﻦ سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر‬ ‫ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا ﻏاﻓﻞ ﻧبﻮده و در ﻛﻤال ادب‪ ،‬احترام و اﻟبتﻪ ﻛﻨجﻜاوى عﻠﻤﻰ از درس ﻣعﻠﻤان‬ ‫ﮔراﻣﻰ استﻔادة بﻬتر ﻛﻨﻨد و خﻮشﻪ چﻴﻦ داﻧش و عﻠﻢ استادان ﮔراﻣﻰ خﻮد باشﻨد‪.‬‬ ‫در پاﻳان‪ ،‬از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ‪ ،‬داﻧشﻤﻨدان تعﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب‬ ‫تعﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد‪ ،‬ابراز ﻗدرداﻧﻰ‬ ‫ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز ﻣﻮﻓﻘﻴت استدعا دارم‪.‬‬ ‫با آرزوى دستﻴابﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام ﻣعارف ﻣعﻴارى و تﻮسعﻪ ﻳاﻓتﻪ‪ ،‬و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ اﻓﻐاﻧستان آباد و ﻣترﻗﻰ‬ ‫داراى شﻬروﻧدان آزاد‪ ،‬آﮔاه و ﻣرﻓﻪ‪.‬‬ ‫دﻛتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ‬ ‫وزﻳر ﻣعارف‬ ‫ج‬

‫ﻓﻬرس اﻟﻤﻮضﻮعات‬

‫د‬

‫ه‬

‫َّ‬ ‫الد ْر ُس األو ُ‬ ‫َّل‬

‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة ال َع َربِيَّ ُة‬

‫وسأَلَ ُه‪:‬‬ ‫الَتقَى ْ َ‬ ‫أح ُد ِبَ َس ٍن ِع ْند َب ِباملَ ْد َرَس ِة َف َس َّل َم َع َل ْي ِه َ‬ ‫حد‪َ :‬ه ْل أَنْ َت تِ ْلم ِْي ٌذ َج ِديْ ٌد ِف َه ِذ ِه الَ َم ْد َر َسةِ؟‬ ‫أَ ْ َ‬ ‫حسن‪ :‬ال‪ ،‬أََن تِ ْلم ِْي ٌذ َقدِيٌْ‪.‬‬ ‫ْت بملَ َد َر َسةِ؟‬ ‫أحد‪َ :‬مىت الَ َحق َ‬ ‫ْت ِبَا َقت ْب َل ثَالثَ ِة أَ ْع َوا ٍم‪.‬‬ ‫حسن‪ :‬الَ َحق ُ‬ ‫أحد‪َ :‬ه ْل َد َر ْس َت ُّ‬ ‫ِن َقت ْب ُل؟‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّ َة م ْ‬ ‫َحسن‪ :‬نَت َعم‪َ ،‬د َر ْس ُت ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّ َة ِف َهذِه املَ ْد َر َسةِ‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫أَحد‪ِ :‬ف أَ ِّي َص ٍّف َد َر ْسَت َها؟‬ ‫َحسن‪َ :‬د َر ْسُت َها ِف َّ‬ ‫ِن‪.‬‬ ‫السابِ ِع والثَّام ِ‬ ‫الص ِّف َّ‬ ‫أحد‪ :‬ل َِماذا تَتَت َع َّلم ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّةَ؟‬ ‫ُ‬ ‫آن َ‬ ‫ُر ِ‬ ‫ِي لُ َغ ٌة َعالَ ِميَّةٌ‪.‬‬ ‫َح َسن‪َ :‬ألنَّت َها لُ َغ ُة الْق ْ‬ ‫الك ِريِْ‪َ ،‬وه َ‬ ‫ِسال ِميَّةِ‪.‬‬ ‫ِي لُ َغ ٌة َه َّام ٌة لِلَّثتقَا َف ِة اإل ْ‬ ‫َوه َ‬ ‫‪1‬‬

‫زبان عربﻰ‬ ‫احمد نزد دروازة مکتب‪ ،‬با حسن روبه رو‬ ‫شد و بر وى سﻼم 'گفت و از او پرسﻴد‪:‬‬ ‫احمد‪ :‬آﻳا شما در اﻳن مکتب شاگرد‬ ‫جدﻳدالشمول استﻴد؟‬ ‫حسن‪ :‬نخﻴر‪،‬منشاگردسابقهداراستم‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬چه وقت در اﻳن مکتب شامل‬ ‫شدى؟‬ ‫حسن‪ :‬من سه سال قبل در اﻳن مکتب‬ ‫شاملشدهام‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬آﻳا قبل از اﻳن زبان عربﻰ خوانده‬ ‫بودى؟‬ ‫حسن‪ :‬بلﻰ‪،‬زبانعربﻰرادراﻳنمکتب‬ ‫خواندهام‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬درکدامصنفخواندهبودى؟‬ ‫حسن‪ :‬درصنفهفتموهشتمخوانده‬ ‫بودم‪.‬‬ ‫احمد‪ :‬چرا زبان عربﻰ را مﻰ آموزى ؟‬ ‫حسن‪ :‬زﻳرا که زبان عربﻰ‪ ،‬زبان‬ ‫قرآنکرﻳم‪ ،‬زبان بﻴنالمللﻰبوده وبراى‬ ‫فرهنگاسﻼمﻰ مهمتلقﻰمﻰگردد‪.‬‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫ِس ِة ؟‬ ‫‪َ -1‬مىت الَ َح َق َح َس ٌن ِبملَ ْدر َ‬ ‫‪َ -2‬ه ْل َد َر َس َحس ٌن ُّ‬ ‫ِن َقت ْب ُل؟‬ ‫الل َغ َة العربِيَّ َة م ْ‬ ‫َ‬ ‫‪ -3‬ملاذا يَتَت َع َّلم َحس ٌن ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّةَ؟‬ ‫ُ َ‬ ‫ُرآن َ‬ ‫الك ِريُْ ؟‬ ‫‪ِ -4‬بَيَّ ِة لُ َغ ٍة نَت َز َل الق ُ‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل األسئَِل َة وا َأل ْج ِوبَ َة َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬

‫ا َأل ْسئَِل ُة‬ ‫ط‪َ :1‬ه ْل أَنْ َت تِ ْلم ِْي ٌذ؟‬ ‫ط‪ :1‬ماذا تَ ْد ُر ُس ؟‬ ‫ط‪ :1‬ل َِماذا تَ ْد ُر ُس ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّةَ؟‬

‫ا َأل ْج ِوبَ ُة‬ ‫ط‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬أََن تِ ْلم ِْي ٌذ‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬أَ ْد ُر ُس ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّةَ‪.‬‬ ‫ط‪َ :2‬ألنَّت َها‪ ،‬لُ َغ ُة الق ِ‬ ‫ُرآن الكريِ‪.‬‬

‫َات الَّالِيَ ِة ِص َف ًة ُمنَ ِ‬ ‫َراغ ِ‬ ‫اسب ًة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪َ :‬ض ْع ِف الف َ‬ ‫َعالَ ِميَّ ٌة‬

‫ال َع َربِيَّ َة‬

‫َ‬ ‫الك ِريِْ‬

‫َج ِديْ ٌد‬

‫‪َ -1‬ه ْل أَنْ َت تِ ْلم ِْي ٌذ‪..........‬؟‬ ‫‪ُّ -2‬‬ ‫الل َغ ُة ال َع َربِيَّ ُة لُ َغ ُة الق ِ‬ ‫َرآن‪........‬‬ ‫‪َ -3‬ه ْل َد َر ْس َت ُّ‬ ‫الل َغةَ‪ .............‬؟‬ ‫‪ُّ -4‬‬ ‫الل َغ ُة ال َع َربِيَّ ُة لُ َغةٌ‪................‬‬

‫ِط َها َّ‬ ‫اضب ْ‬ ‫بلش ْك ِل ف اجلمل اآلتية‬ ‫الرابِ ُع‪َ :‬ض ْع َْت َت ُک ِّل ِص َف ٍة َخ ّطاً و ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫أح ُد َر ُج ٌل َك ِريٌْ؟‬ ‫‪َ -1‬ه ْل ْ َ‬

‫‪2‬‬

‫‪َ -2‬حا ِم ٌد تِ ْلم ِْي ٌذ ُْمَ ِه ٌد‪.‬‬ ‫ِم ٌة مَُْا َزةٌ‪.‬‬ ‫ِم ُة ُم َع ّل َ‬ ‫‪َ -3‬فاط َ‬ ‫ُْموٌد تِ ْلم ِْي ٌذ ذ َِك ٌّي‪.‬‬ ‫‪ -4‬م ُ‬ ‫‪َ -5‬فه ِْي َم ُة َطالِبَ ٌة ُْمَ ِه َدةٌ‪.‬‬

‫اضيَ َة إىل َّ‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْسنِ ِد ا َألْفت َع َ‬ ‫ال املَ ِ‬ ‫الض َمائِ ِر املَُّ ِص َل ِة َك َما ِف الْ ِمثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ا َألْفت َع ُ‬ ‫ال‬ ‫تَت َع َّل َم‬ ‫الَ َح َق‬

‫املُ َخا َطبَ ُة‬ ‫املُ َخا َط ُب‬ ‫ْرد‬ ‫املُ َؤنَّث‬ ‫املُ َذِّكر‬ ‫املُف َ‬ ‫أَنْ َت – تَت َع َّل ْم َت أَنْ ِت ‪ -‬تَت َع َّل ْم ِت أَن ‪ -‬تَت َع َّل ْم ُت‬

‫املَُ ّك َلِم‬

‫ا َجل ْمع‬

‫َْن ُن ‪ -‬تَت َع َّل ْمنَا‬

‫تََ َّد َث‬ ‫أَ ْك َرَم‬ ‫أَ ْر َس َل‬

‫ِس‪َ :‬ح ِّد ِد ا َحل ُر َ‬ ‫وف املُ َش َّد َد َة َم َع َح َرَك ِة ال َف ْ َح ِة َو َّ‬ ‫الض َّم ِة ْفي َما ِت‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬

‫ال َع َربِيَّ ُة ‪َّ -‬‬ ‫الص ُّف ‪ -‬أَتََ َّد ُث – النَّ ْح ُو‬ ‫ِب – ُّ‬ ‫أُ ِح ُّب – ُّ‬ ‫ي‬ ‫الل َغَت ْ ِ‬ ‫الل َغ ُة – تَت َع َّل َم – ُي ُّ‬

‫ِب َ‬ ‫جً‬ ‫ِم ِ‬ ‫ال ُمف ِْي َد ًة‬ ‫السابِ ُع‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫ات اآلتي َة لَِ ُك َ‬ ‫ون ُ َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬

‫‪ُّ - 1‬‬ ‫الل َغةَ‪َ ،‬ه ْل‪ ،‬؟‪ ،‬ال َع َربِيَّةَ‪َ ،‬د َر ْس َت‬ ‫أن‪َ ،‬جيِّداً‪ ،‬أَتََ َّد َث‪ ،‬أُ ِريْ ُد‬ ‫‪ْ -2‬‬ ‫‪ - 3‬تَتَت َع َّلم‪ُّ ،‬‬ ‫الل َغ َة ‪ ،‬؟‪ ،‬ل َِماذَا‪ ،‬ال َع َربِيَّ َة‬ ‫ُ‬ ‫آن‪ ،‬نَت َز َل‪ ،‬ال َع َربِيَّةِ‪ِ ،‬ب ُّلل َغةِ‪.‬‬ ‫ُر ُ‬ ‫‪ - 4‬الق ْ‬ ‫‪3‬‬

‫ج ٍل ِف َو ْص ِف ُّ‬ ‫الل َغ ِة ال َع َربِيَّ ِة‬ ‫ات أَ ْربَ َع ُ َ‬ ‫ِن‪َ :‬ه ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬

‫‪..............................................-1‬‬ ‫‪..............................................-2‬‬ ‫‪..............................................-3‬‬ ‫‪..............................................-4‬‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬

‫َّ‬ ‫ات‬ ‫الل ْه َج ُ‬ ‫لُ َغ ٌة َس ْه َل ٌة‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة الف ِ‬ ‫َص ْي َح ُة‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة ال َعا ِميَّ ُة‬ ‫ات ُّ‬ ‫الش ُع ِ‬ ‫وب‬ ‫لُ َغ ُ‬ ‫نَ ْشأَ ُة ُّ‬ ‫الل َغ ِة‬

‫ُع ُل ْوُم ُّ‬ ‫الل َغ ِة‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة ا ُأل ْوَىل‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة الثَّانِيَ ُة‬ ‫لُ َغ ُة ا َحل َضارِة‬ ‫لُ َغ ُة العِبَا َد ِة‬ ‫لُ َغ ٌة َعالَ ِميَّ ٌة‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫‪ - 1‬ا ُْكُ ِب ا َأل ْج ِوبَ َة لِ َ‬ ‫اس َ‬ ‫ِك‬ ‫أل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة ِف ُك َّر َ‬ ‫‪َ -1‬مىت الَ َح َق َح َس ٌن ِبملَ ْد َر َسةِ؟‬ ‫‪َ -2‬ه ْل َد َر َس َحس ٌن ُّ‬ ‫ِن َقت ْب ُل؟‬ ‫الل َغ َة العربِيَّ َة م ْ‬ ‫َ‬ ‫‪ -3‬ملاذا يَتَت َع َّلم َحس ٌن ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّةَ؟‬ ‫ُ َ‬ ‫ُرآن َ‬ ‫الك ِريُْ؟‬ ‫‪ -4‬بَيَّ ِة لُ َغ ٍة نَت َز َل الق ُ‬

‫‪4‬‬

‫َّ‬ ‫الد ْر ُس الثَّان‬

‫ُ‬ ‫آل َي ِس ٍر‬ ‫ِث‬ ‫لَ َّما بُع َ‬

‫ِن‬ ‫َكثِْيت ٌر م َ‬

‫ِسال ِم‪ ،‬أَ ْس َل َم‬ ‫م َّ‬ ‫َُم ٌد بِ ِر َسال ِة اإل ْ‬ ‫اس‪ِ .‬‬ ‫ْض َب أَب َج ْه ٍل‬ ‫النَّ ِ‬ ‫ومَّا أَغ َ‬

‫إسال ُم ِ‬ ‫آل َي ِس ٍر‪َ .‬فأَْنت َز َل‬ ‫َسا َء املُ ْش ِرِك ْ َ‬ ‫ي ْ‬ ‫وُرؤ َ‬ ‫ِن ال َع َذ ِ‬ ‫اب‪ ،‬ولَ ِكنََّ ُه ْم‬ ‫أَبُ َ‬ ‫ِم أَلْ َوانً م َ‬ ‫وج ْه ٍل ف ِْيه ْ‬

‫ثَتَبتُوا َع َلى اإليَْ ِ‬ ‫ان ِبهللِ‪.‬‬

‫سيَّ ُة َفتيَ ِ‬ ‫ِن ِش َّد ِة الَت ْع ِذيْ ِب‪،‬‬ ‫ُسُ ْش ِه َد ْت َُ‬ ‫اْ‬ ‫اس ٌر م ْ‬

‫سيَّ َة أو َ‬ ‫َوبِ َذل َ‬ ‫َّل َشه ِْي َد ٍة‬ ‫اس َم َُ‬ ‫ِك َس َّج َل الَّا ِريْ ُخ ْ‬ ‫الر ُس ُ‬ ‫ِس َ‬ ‫ول‬ ‫ِِم َّ‬ ‫ف اإل ْ‬ ‫ال ِم‪ .‬و ِع ْن َد َما َم َّر ب ْ‬ ‫«ص ْباً َ‬ ‫ون فق َ‬ ‫آل َي ِس ٍر‬ ‫و ُه ْم يُت َع َّذبُ َ‬ ‫َال لَُ ْم‪َ :‬‬ ‫َفإ َّ‬ ‫ِش َها ِد َي ِس ٍر‬ ‫اس ْ‬ ‫ِن َم ْو ِع َدُك ُم ا َجلنَّةُ»‪ .‬وبَت ْع َد ْ‬ ‫ِن ال َع َذ ِ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫َُ‬ ‫ِي اِْبتُنت ُهما َع َّما ٌر أَلْ َوانً م َ‬ ‫وسيَّةَ‪ ،‬لَق َ‬ ‫َ‬ ‫إالَّ أَنَّ ُه ثتَبَ َت َع َلى اإلِْي ِ‬ ‫اص َل ِج َها َد ُه ِض َّد‬ ‫ان َوَو َ‬

‫ي‪.‬‬ ‫املُ ْش ِرِك ْ َ‬ ‫‪5‬‬

‫خانواده ﻳاسر‬ ‫از جانب‬ ‫هنگامﻰ که محمد‬ ‫خداوند متعال به پﻴامبرى مبعوث شد‪،‬‬ ‫مردمان زﻳادى اسﻼم آوردند‪ .‬اسﻼم‬ ‫آوردن خانوادة ﻳاسر از جمله وقاﻳعﻰ‬ ‫بود که ابوجهل و رؤساى مشرکﻴن را‬ ‫خشمگﻴن ساخت‪ .‬ابوجهل آن خانواده‬ ‫را به گونه هاى مختلف مورد شکنجه‬ ‫قرار داد‪ ،‬ولﻰ آنها بر اﻳمان به خداوند‬ ‫استوار ماندند‪.‬‬ ‫در اثر شکنجﺔ شدﻳد نخست سمﻴه و‬ ‫سپس ﻳاسر ـ رضﻰ اﷲ عنهماـ شهﻴد‬ ‫شدند‪ .‬از اﻳن رو تارﻳخ نام سمﻴه‬ ‫ـرضﻰ اﷲ عنهاـ را به حﻴث اولﻴن‬ ‫شهﻴد در تارﻳخ اسﻼم ثبت نمود‪.‬‬ ‫از نزدﻳک‬ ‫هنگامﻰ که پﻴامبر‬ ‫آنها مﻰگذشت و آنها شکنجه‬ ‫مﻰشدند به آنها فرمود‪« :‬اى آل‬ ‫ﻳاسر! صبر و شکﻴباى پﻴشه کنﻴد؛‬ ‫زﻳرا جاى شما بهشت است »‬ ‫پس از شهادت سمﻴه و ﻳاسر ـ رضﻰ‬ ‫اﷲ عنهما ـ پسر آنها عمار‪ ،‬با انواع‬ ‫مختلفﻰ از شکنجهها مواجه شد‪،‬‬ ‫ولﻰ او بر اﻳمان خود استوار ماند و‬ ‫به مبارزة خود در برابر مشرکﻴن ادامه‬ ‫داد‪.‬‬

‫الر ُس ِ‬ ‫ول ف َغ ْزَوِة بَ ْد ٍر ُثَّ أُ ُح ٍد‬ ‫َشا َر َك َع َّما ٌر َم َع َ‬ ‫ُثَّ ا َخل ْن َد ِق وبَت َقيَّ ِة ال َغ َزَو ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫اش َع َّما ٌر ت رضي هللا عنه ت َحيَاتَ ُه ُك َّل َها مَُاهِداً‬ ‫َع َ‬

‫ُسُ ْش ِه َد ِف َع ْه ِد ا َخل ِلْيت َف ِة َعلِي بْ ِن أَِْب‬ ‫إىل أَ ْن ا ْ‬ ‫ِب ( َر ِض َي هللاُ َع ْن ُه)‪.‬‬ ‫َطال ٍ‬

‫عمار با پﻴغمبر در غزوه هاى‬ ‫بدر‪ ،‬احد و خندق و متباقﻰ‬ ‫غزوهها شرکت نمود‪.‬‬ ‫عمار همﺔ عمر خود را در‬ ‫مجاهدت زﻳست تا آنکه در دوره‬ ‫خﻼفت علﻰ بن ابﻰ طالب‬ ‫جام شهادت نوشﻴد‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫ِسال ُة‬ ‫رَ‬

‫ِديْن اإلسالم‬

‫ِسال ِم‬ ‫اإل ْ‬ ‫ثَتَبتُوا‬

‫َم ْو ِع َدَك ْم‬

‫ِسَتقَا ُموا‬ ‫اْ‬ ‫َم َكانَ ُك ْم‬

‫الكلمة‬ ‫ْض َب‬ ‫أَغ َ‬ ‫ُسُ ْش ِه َد‬ ‫اْ‬ ‫اص َل‬ ‫َو َ‬

‫املعىن‬ ‫َج َع َل ُه‬ ‫يَت ْغ َض ُب‬ ‫مات َشه ِْيداً‬ ‫َ‬ ‫َدا َوَم‬

‫الكلمة‬ ‫أَلْ َوانً‬ ‫َص ْباً‬ ‫ِي‬ ‫لَق َ‬

‫املعىن‬ ‫أَنَت َواعاً‬ ‫ِص ِ ُبوا‬ ‫اْ‬ ‫اج َه‪َ -‬قابَ َل‬ ‫َو َ‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬

‫ِيب األو ُ‬ ‫َّل‪ :‬اِْقت َرأِ النَّ َّ‬ ‫ص‪ُ ،‬ثَّ أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬ ‫الََّ ْدر ُ‬

‫ِسال ِم؟‬ ‫‪َ -1‬م ْن َجا َء بِ ِر َسال ِة اإل ْ‬

‫ِسال ِم؟‬ ‫‪َ -2‬م ْن َد َخ َل ِف اإل ْ‬ ‫‪َ -3‬ماذا َفت َع َل أَبُت ْو َج ْه ٍل ِب ِل َي ِس ٍر ؟‬

‫اس ُم أو ِ‬ ‫ِسال ِم؟‬ ‫َّل َشه ِْي َد ٍة ِف اإل ْ‬ ‫‪َ -4‬ما ْ‬ ‫‪6‬‬

‫وات الَّ ِت َشا َر َك ِفْيت َها َع َّما ٌر؟‬ ‫‪َ -5‬ما ال َغ َز ُ‬

‫ِيب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل األسئَِل َة وا َأل ْج ِوبَ َة َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الََّ ْدر ُ‬

‫ِي ؟ ط‪............................:2‬‬ ‫ط‪َ :1‬م ْن َد َخ َل ِف ال ِّديْ ِن اإلسالم ِّ‬ ‫وج ْه ٍل بِيَ ِ‬ ‫سيَّةَ؟ ط‪...........................:2‬‬ ‫اس ٍر َوَُ‬ ‫ط‪َ :1‬ماذَا َفت َع َل أَبُ َ‬ ‫ط‪ :1‬ف أيَّ ِة َغ ْزَوٍة َشا َر َك َع َّما ٌر؟ ط‪...........................:2‬‬

‫ي ف ِْي َما َ ِت ُح ُر ْو َف ال َع ْط ِف‬ ‫ِيب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪َ :‬ع ِّ ْ‬ ‫الََّ ْدر ُ‬

‫ِي‪.‬‬ ‫‪َ -1‬د َخ َل َي ِس ٌر َوَُ‬ ‫سيَّ ُة ِف ال ِّديْ ِن اإل ْ‬ ‫ِسالم ِّ‬ ‫ِن ال َع َذ ِ‬ ‫اب‪.‬‬ ‫‪ -2‬أَْنت َز َل أَبُت ْو َج ْه ٍل َعلى َي ِس ٍر َُ‬ ‫وسيَّ َة أَلْ َوانً م َ‬ ‫سيَّ ُة َفتيَ ِ‬ ‫ِن ِش َّد ِة الَت ْع ِذيْ ِب‪.‬‬ ‫ُسُ ْش ِه َد ْت َُ‬ ‫‪ -3‬ا ْ‬ ‫اس ٌر م ْ‬ ‫‪َ -4‬شا َر َك َع َّما ُر َر ُس ْو َل هللاِ ت ِف َغ ْزَوِة بَ ْد ٍر ُثَّ أُ ُح ٍد ُثَّ ا َخل ْن َد ِق‪.‬‬

‫وف واملَ ْع َ‬ ‫ي املَ ْع ُط َ‬ ‫ج َل ٍة ِمَّا ت‬ ‫طوف َع َل ْي ِه ِف ُك ِّل ُ ْ‬ ‫ِيب َّ‬ ‫الراب ُع‪َ :‬ع ِّ ْ‬ ‫الََّ ْدر ُ‬ ‫املَ ْع ُط ُ‬ ‫وف عليه‬

‫املَ ْع ُط ُ‬ ‫وف‬

‫ِن ا َجلا ِه َواملَ ِ‬ ‫ال‪.‬‬ ‫‪ -1‬ال ِع ْل ُم َخْيت ٌر م َ‬ ‫‪...........‬‬ ‫ان‪.......... .‬‬ ‫ان ُثَّ أفغانس َ‬ ‫ون إيْر َ‬ ‫ِم َ‬ ‫‪َ -2‬فتَ َح املُ ْسل ُ‬ ‫ذات ا َأل ْمثَِل َة ُثَّ الَّ ْد ِرْيتبَ ِ‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪-3‬كَتبَ ِت الِّ ْلم ِْي ُ‬ ‫‪َ -4‬حف َ‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫آن َفا َحل ِديْ َث‬ ‫ُر َ‬ ‫ِظ ْت َفاط َ‬ ‫ِم ُة الق ْ‬ ‫‪ -5‬تَتنَا َولْنَا َّ‬ ‫الط َعا َم َف َّ‬ ‫‪........... ...........‬‬ ‫اى‪.‬‬ ‫الش َ‬ ‫‪...........‬‬

‫‪7‬‬

‫‪...........‬‬

‫املاضيَ َة إىل َّ‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْسنِ ِد ا َألْفت َع َ‬ ‫ال ِ‬ ‫الض َمائِ ِر املَُّ ِص َل ِة َك َما ِف‬ ‫الََّ ْدر ُ‬ ‫ِيب ا َخلام ُ‬ ‫املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ا َألْفت َعال‬ ‫أس َل َم‬ ‫ْ‬ ‫ْض َب‬ ‫أَغ َ‬ ‫أَْنت َز َل‬ ‫اص َل‬ ‫َو َ‬ ‫َشا َر َك‬ ‫َدا َوَم‬

‫اجلمع‬ ‫املُثىن‬ ‫املؤنث‬ ‫املذكر‬ ‫املُ َؤنَّث‬ ‫املُ َذِّكر‬ ‫أس َل ْم َن‬ ‫أس َل ُموا ُه َّن – ْ‬ ‫أس َل َمَا ُه ْم ‪ْ -‬‬ ‫أس َل َما ه‬ ‫ه‬ ‫َُا – ْ‬ ‫َُا ‪ْ -‬‬

‫ِ‬ ‫الكلمات اآلتِيَ ِة َم ْو ُص ْولَ ًة بِت ( َما)‬ ‫ِد ِكَابَ َة‬ ‫ِس‪:‬أَع ْ‬ ‫ِيب َّ‬ ‫الََّ ْدر ُ‬ ‫الساد ُ‬ ‫ِن ‪ +‬ما = ِمَّا‬ ‫املثال‪ :‬م ْ‬

‫ِن ‪ +‬ما ‪................‬‬ ‫‪ -1‬م ْ‬ ‫‪َ -2‬ع ْن ‪ +‬ما‪................‬‬ ‫‪ِ -3‬ف ‪ +‬ما‪................‬‬

‫‪8‬‬

‫َّ‬ ‫َر ِاغ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫السابِ ُع‪ِ :‬ص ِل ا ُحل َر ْو َف( م ْ‬ ‫ِن‪َ ،‬ع ْن‪ِ ،‬ف ) بِت(ما)‪ُ ،‬ث َض ْع َها ِف الف َ‬

‫ُرآن َ‬ ‫امل ُ‬ ‫س ْع ِن ِمَّا َْتف ُ‬ ‫ِن الق ِ‬ ‫ِثال‪ :‬أَ ْ ِ‬ ‫الك ِريِْ‪.‬‬ ‫َظ م َ‬ ‫‪ -1‬يَتْبتَ ِع ُد ال َعاق ُ‬ ‫ِل‪ ......‬يَ ُض ُّرُه‪.‬‬ ‫بل ِ‬ ‫‪َ -2‬ف َّك ْر ُت‪َ ......‬فت َع َل ُه أَبُو َج ْه ٍل ِ‬ ‫يس ٍر‪.‬‬ ‫اآلخ ِريْ َن‪.‬‬ ‫‪ -3‬ا َْ‬ ‫ِن َ‬ ‫ِس ْع م ِِّن أَ ْكَثت َر‪ .........‬تَ ْس َم ُع م َ‬ ‫‪َ -4‬ه ْل َف َّك ْر َت‪ ............‬تَت ْف َع ُل ُه َم َع ِج ْيان َ‬ ‫ِك؟‬

‫َات اآلتِيَ َة ب َ‬ ‫ات ُمنَ ِ‬ ‫ِم ِ‬ ‫َراغ ِ‬ ‫ي‬ ‫ي ال َق ْو َس ْ ِ‬ ‫اسبَ ٍة ِمَّا بَت ْ َ‬ ‫الََّ ْدر ُ‬ ‫ِيب الثَّام ُ‬ ‫ِكل َ‬ ‫ِن‪ :‬اِ ْمأل الف َ‬

‫ِصا ِد َها َعلى الَّثت ْرَوِة ا َحلْيت َوانِيَّ ِة ُثَّ‪..........‬‬ ‫ِسَ ُ‬ ‫ان ِف ا ِق َ‬ ‫‪ -1‬تَت ْعَ ِم ُد أفغان ْ‬

‫(ال ِّزرا َعةِ–ال ِّزرا َعةُ– ال ِّزرا ِعيَّةِ)‬

‫‪ -2‬غَر َس الف َّ‬ ‫فاح و‪............‬‬ ‫َال ُح َش َج َرَة الُّ ِ‬ ‫َ‬ ‫‪ -3‬أَ ْقرأُ ق َّ‬ ‫( َم ْس َر ِحيَّةً‪َ -‬م ْس َر ِحيَّةٍ‪َ -‬م ْس َر ِحيَّةٌ)‬ ‫ِص ًة أَو‪..................‬‬ ‫ِم)‬ ‫ِم – املَُع ِّل ِم – املَُع ّل َ‬ ‫‪َ -4‬د َخ َل الَّالم ِْي ُذ َفت‪( ........................‬املَُع ّل ُ‬ ‫(ال ِعنَ َب – ال ِعنَ ِب – ال ِعنَ ُب)‬

‫ِخَت ْر ل ُ‬ ‫ج َل ٍة َح ْرفاً ُمنَ ِ‬ ‫ِيب الَّ ِ‬ ‫اسباً‬ ‫اس ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫ِك ِّل ُ ْ‬ ‫الََّ ْدر ُ‬

‫‪ -1‬يَت ْرَك ُع ا ِإل َما ُم‪ ....‬املَْأَ ُموُم‪.‬‬ ‫‪ -2‬لَ ْن تَتَتق َّ‬ ‫ان إالَّ ِبل ِع ْل ِم‪ .....‬ال َع َم ِل‪.‬‬ ‫َد َم أفغانس ُ‬ ‫‪ -3‬ال َع َم ُل املُنَ َّظ ُم يَت ْب َدأُ بلَّ ْخ ِط ْي ِط‪ِ ....‬بلَّت ْنف ِْيذِ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اشر‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويُّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ال َع ِ ُ ْ‬

‫ال َع ُد ُّو‬

‫اب‬ ‫ال َع َذ ُ‬ ‫املَ ْع َرَك ُة‬ ‫ال َغ ْزَوُة‬

‫ِن‬ ‫املُ ْؤم ُ‬

‫املُ ْش ِر ُك‬

‫ِش َها ُد‬ ‫االس ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا َألذَى‬ ‫ا ِجل َها ُد‬ ‫واض ُع‬ ‫الَّ ُ‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِل َ‬ ‫اس َ‬ ‫الكل ِ‬ ‫ِك‬ ‫ِمات اآلتِيَ َة ف ُ َ‬ ‫ِسَت ْعم ِ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َدةٍ‪ُ ،‬ثَّ ْاكُتْبت َها ِف ُك َّر َ‬ ‫اْ‬

‫ُسُ ْش ِه َد – َع َّذ َب‬ ‫أَغ َ‬ ‫ْض َب – أَ ْس َل َم – أَْنت َز َل – َو َ‬ ‫اص َل – َشا َر َك – َدا َوَم – ا ْ‬

‫‪10‬‬

‫َّ‬ ‫ِث‬ ‫الد ْر ُس الثَّال ُ‬

‫أَ ْص ِد َقائِي‬

‫ح ُد لِ َوالِ ِد ِه َع ْن أَ ْص ِد َقائِ ِه َفتق َ‬ ‫َال‪ :‬ي أَِب!‬ ‫َح َكى أَ ْ َ‬ ‫ِل ثَالثَ ُة أَ ْص ِد َقاءٍ‪َ :‬زَك ِرَّي‪َ ،‬و َخالِ ٌد َويُت ْو ُس ُف‪.‬‬ ‫املد َر َسةِ‪ ،‬و َه َو َفت ًىت‪،‬‬ ‫أَمَّا َزَك ِرَّي َفت ُه َو َزم ِْيلِي ِف ْ‬ ‫ِب و َال يَت ْغ َض ُب ؛ فأُ ِحبُّ ُه َأل َدبِهِ‪.‬‬ ‫َال يَ ْكذ ُ‬

‫أَمَّا خال ٌد َفت َه َو َولَ ٌد نَ ِش ْي ٌط‪َ ،‬و ُْمَ ِه ٌد ف‬ ‫الجِ َها ِدهِ‪.‬‬ ‫ُد ُر ْو ِسهِ‪َ ،‬و َال يُ َضيِّ ُع أَ ْوَقاتَ ُه َفأُ ِحبُّ ُه ْ‬ ‫وأَمَّا َص ِديْقِي يُت ْو ُس ُف َفت َه َو يَ ِْي ٌم يَ ْس ُك ُن ِف‬ ‫َحيِّنَا‪ ،‬وأُ ُّم ُه تَت ْع َم ُل ِبخلِيَا َطةِ‪.‬‬ ‫أَ َرا َد يُت ْو ُس ُف أَ ْن يَتْ ت ُر َك املَ ْد َر َس َة لَِيت ْع َم َل‪ِ ،‬‬ ‫ولك َّن‬ ‫‪11‬‬

‫دوستان من‬ ‫احمد به پدر خود دربارة دوستانش‬ ‫حکاﻳت کرد و گفت‪ :‬پدرجان! من‬ ‫سه رفﻴق دارم‪ :‬زکرﻳا‪ ،‬خالد وﻳوسف‪.‬‬ ‫زکرﻳا در مکتب با من همصنفﻰ است‪،‬‬ ‫او جوانﻰ است که دروغ نمﻰگوﻳد و‬ ‫قهر نمﻰشود؛ او را به خاطر مؤدب‬ ‫بودنش دوست دارم‪.‬‬ ‫و خالد ﻳک پسر فعال و در درسهاى‬ ‫خود کوشا است و وقت خود را بﻴهوده‬ ‫سپرى نمﻰکند‪ ،‬من به سبب زحمت‬ ‫کشﻰ اش او را دوست دارم‪.‬‬ ‫اما دوست دﻳگرم ﻳوسف‪ ،‬ﻳتﻴم است‬ ‫و در منطقه خود ما سکونت دارد‪،‬‬ ‫ومادرش خﻴاطﻰ مﻰکند‪.‬‬ ‫ﻳک مرتبه ﻳوسف خواست که مکتب‬

‫اسةَ‪،‬‬ ‫أُ َّم ُه َرَف َض ْت ذلك ونَ َص َح ْ ُه أَالَّ يَتْ ت ُر َك ال ِّد َر َ‬ ‫اص َلِها‪.‬‬ ‫وأَ َم َرتْ ُه ِبُ َو َ‬

‫َقالَ ْت لَ ُه أُ ُّم ُه‪َ :‬يبُت َ َّ‬ ‫ن ال تَتْ ت ُر ِك املَ ْد َر َسةَ‪َ ،‬و َال‬ ‫تَتَأَ َّخ ْر َع ِن ا ُحل ُضوِر ف احل َّ‬ ‫ص ال ِّد َر ِ‬ ‫اسيَّةِ‪َ ،‬و َال‬ ‫ِص ِ‬ ‫تُ َص ِ‬ ‫الس ْوءِ‪َ .‬أََن أَ ْع َم ُل ِبخلِيَا َط ِة‬ ‫اح ْب أَ ْص ِد َقا َء ُّ‬ ‫وأَتَ َك َّف ُل الْ َم َصار َ‬ ‫ِيف‪.‬‬ ‫واجَت َه َد‬ ‫َ‬ ‫اسَ ُه ِف املَ ْد َر َس ِة ْ‬ ‫يوس ُف ِد َر َ‬ ‫واص َل ُ‬ ‫ف ُد ُر ِ‬ ‫ِح ِ‬ ‫ان ِب ْمِيَازٍ‪.‬‬ ‫وس ِه حت نََ َح ف ا ِال ْم َ‬

‫را رها کند تا کارکند‪ ،‬ولﻰ مادرش مانع‬ ‫شد و به او نصﻴحت نمود که مکتب را‬ ‫رها نکند از او تقاضا کرد که به درس‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫مادرش به او گفت‪ :‬پسرم ! مکتب را‬ ‫رها مکن‪ ،‬در ساعت هاى درسﻰ خود‬ ‫تأخﻴر مکن و با دوستان بد همنشﻴن‬ ‫مشو‪ .‬من خﻴاطﻰ مﻰکنم مصارف خانه‬ ‫را به عهده مﻰگﻴرم‪.‬‬ ‫ﻳوسف درسهاى خود را در مکتب‬ ‫ادامه داد و در درسهاى خود کوشش‬ ‫بسﻴار کرد تا اﻳنکه در امتحان به درجﺔ‬ ‫عالﻰ کامﻴاب شد‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫نَ ِش ْي ٌط‬

‫ُمَ َح ِّر ٌك‬ ‫عي ُل ُ‬ ‫وأقبل َح ِز َن‬ ‫أَ ْ‬

‫أَ ُ‬ ‫تكفل‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫ال تُ َص ِ‬ ‫ِق‬ ‫اح ْب ال تُت َراف ْ‬

‫ِض ُّد َف ِر َح‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫َفتت‬

‫اب‬ ‫َش ً‬

‫َرَف َض ْت‬

‫لَْ تَتقْبَ ْل‬

‫ات‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫ح َد؟‬ ‫‪َ -1‬ك ْم َص ِديْقاً ََأل ْ َ‬ ‫وس ُف أَ ْن يَتْ ت ُر َك املَ ْد َر َسةَ؟‬ ‫‪ -2‬ل َِماذا أَ َرا َد يُ ُ‬ ‫ِح الَّ ِت َق َّد َمْ ت َها ا ُأل ُّم لِ َولَ ِد َها؟‬ ‫‪َ -3‬ما النَّ َصائ ُ‬ ‫ِح ِ‬ ‫ان ؟‬ ‫وس ُف ف ا ِال ْم َ‬ ‫‪َ -4‬ك ْي َف نََ َح يُ ُ‬

‫‪12‬‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّان‪ :‬تَتبَا َد ِل األسئَِل َة وا َأل ْج ِوبَ َة َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬

‫أص ِد َقا ُء‪.‬‬ ‫ط‪َ :1‬ه ْل لَ َك أَ ْص ِد َقا ُء؟‬ ‫ط‪ :2‬نَت َع ْم‪ِ ،‬ل َْ‬ ‫ط‪ :2‬نَت َعم‪ ،‬أُ َص ِ‬ ‫ط‪َ :1‬ه ْل تُ َص ِ‬ ‫اح ُب َص ِديْقاً صاحلاً‪.‬‬ ‫اح ُب َص ِديْقاً َص ِاحلاً؟‬ ‫اسِْئ َذ ٍ‬ ‫ِن غ ِي ْاسِْئذانٍ‪.‬‬ ‫ان؟ ط‪َ :2‬ال‪َ ،‬ال أَْد ُخ ُل الف ْ‬ ‫ط‪َ :1‬ه ْل تَ ْد ُخ ُل الف ْ‬ ‫ِن غ ِي ْ‬ ‫َص َل م ْ‬ ‫َص َل م ْ‬ ‫َخ ُر َع َم َل اليوِم إىل ال َغدِ‪.‬‬ ‫ط‪َ :1‬ه ْل تُت َؤ ِّخ ُر َع َم َل اليوِم إىل ال َغ ِد ؟ ط‪َ :2‬ال‪َ ،‬ال أُؤ ِّ‬ ‫ط‪َ :2‬ال أَسَت ْعم ُ‬ ‫ط‪َ :1‬ه ْل تَسَت ْعم ُ‬ ‫ِل ِم ْن ِديْ َل غيِي‪.‬‬ ‫ِل ِم ْن ِديْ َل غي َِك؟‬

‫ِث‪ :‬أَ ْد ِخ ْل «ال» (النَّاهِيَةَ) و»ال» (النَّافِيَةَ) َعلى ا َألْفت َع ِ‬ ‫ال اآلتِيَ ِة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫اضب ْ‬ ‫ِط أَو ِ‬ ‫اخ َر ِ‬ ‫األفعال‪:‬‬ ‫َو ْ‬ ‫ال الناهية‬

‫ِب‬ ‫املثال‪ :‬ال تَ ْكذ ْ‬ ‫‪........‬تَ ْس ُكن‬ ‫‪........‬تَت ْر ُسب‬ ‫َْ‬ ‫‪........‬ت ُرج‬

‫ال النافية‬ ‫َال أَ ْكُ ُب‬

‫‪........‬نَت ْع َمل‬

‫‪........‬يَتْ ت ُرك‬ ‫‪ ........‬تَ ْد ُخل‬

‫ال الَّ ِت ِف القَائ َِمةِ‪ُ ،‬ثَّ أَ ْكم ْ‬ ‫الرابِ ُع‪ :‬أَ ْد ِخل َح ْر َف (ال الناهية) على ا َألْفت َع ِ‬ ‫ِل‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِبَا ا ُجل ْم َل َة‬ ‫املثال‪ :‬ال تَ ْذ َه ْب إىل ُم ِديْ ِر املَ ْد َر َس ِة َي َص ِديْقِي!‬

‫‪ ...............-1‬ف املَ ْس ِج َد بِ َغ ْ ِي َو ُضوءِ‪.‬‬ ‫‪َ ...............-2‬ي َولَ ُد!‬

‫ُما َم َة ِف َّ‬ ‫الط ِريْ ِق‪.‬‬ ‫‪ ...............-3‬الق َ‬ ‫‪13‬‬

‫تَ ْذ َه ْب‬

‫تَ َض ْع‬

‫تَ ْد ُخ ْل‬ ‫ِب‬ ‫تَ ْكذ ْ‬

‫‪ ...............-4‬ف َو َس ِط َّ‬ ‫الط ِريْ ِق‬ ‫‪ ...............-5‬ف َّ‬ ‫الشارِِع ي تِ ْلم ِْي ُذ‪.‬‬

‫ِس‬ ‫َْتل ْ‬ ‫تَق ْ‬ ‫ِف‬

‫ِس‪ :‬أَ ْسنِ ِد ا َألْفت َع َ‬ ‫ال ِ‬ ‫الضمائِ ِر املَُّ ِص َل ِة َك َما ِف‬ ‫املاضيَ َة إىل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ا َألْفت َعال‬ ‫ِجَت َه َد‬ ‫اْ‬

‫املفرد‬

‫املُ َذِّكر‬ ‫ِجَت َه َد‬ ‫ُه َو ‪ -‬ا ْ‬

‫املُ َؤنَّث‬ ‫َه َي –‬

‫ِجَت َه َد ْت‬ ‫اْ‬

‫املذكر‬ ‫ُه ْم ‪-‬‬ ‫ِجَت َه ُدوا‬ ‫اْ‬

‫اجلمع‬

‫املؤنث‬ ‫ُه َّن –‬ ‫ِجَت َه ْد َن‬ ‫اْ‬

‫اقرتب‬ ‫اِْبتَت َع َد‬ ‫اِ ْمَ َح َن‬ ‫اِلَ َح َق‬ ‫ِسَت َل َم‬ ‫اْ‬

‫(أن) بت (ال) النَّافِيَ ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‪ُ ،‬ثَّ ْاكُتْبت َها ِف‬ ‫ِس‪ِ :‬ص ْل ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫َر ِاغ‬ ‫الف َ‬

‫أَ ْن ‪ +‬ال = أَالَّ‬ ‫املثال‪ :‬أَ ْر ُجو أَالَّ تَتْبتَ ِع َد َع ِن ال ِّد ْر ِس‪.‬‬ ‫َص ِل‪.‬‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫‪َ -1‬ي ُ‬ ‫ِب ‪َْ .......‬ت ُر َج م َ‬

‫ِب ‪ .......‬تُت َؤ ِّخ َر َع َم َل اليَوِم إىل ال َغدِ‪.‬‬ ‫‪َ -2‬ي ُ‬ ‫‪14‬‬

‫‪ -3‬أَ ْر ُجو‪ .......‬تَت ْغ َض َب‪.‬‬ ‫ِب‪.‬‬ ‫ِب‪ ........‬تَ ْكذ َ‬ ‫‪َ -4‬ي ُ‬

‫ِل ا ُجل َم َل املُْثتبَ َة اآلتِيَ َة إىل ا ُجل َم ِل املَْن ِفيَّ ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫السابِ ُع‪َ :‬ح ّو ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫ِب َوال يَت ْغ َض ُب‬ ‫ِب و يَت ْغ َض ُب‪.‬‬ ‫َزَك ِرَي ال يَ ْكذ ُ‬ ‫املثال‪َ :‬زَك ِرَّي يَ ْكذ ُ‬ ‫ِح ِ‬ ‫ان‪.................................... .‬‬ ‫‪َ -۱‬خال ٌد يَت ْر ُس ُب ِف اال ْم َ‬ ‫أح ُد ْيَ ِه ُد ف ُد ُر ِ‬ ‫وسهِ‪.‬‬ ‫‪َ ْ -۲‬‬

‫‪....................................‬‬

‫ِب ال ِقرا َءةَ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬إبراه ِْي ُم ُي ُّ‬ ‫ح ِر ‪...................................‬‬ ‫‪َ -۴‬خالِ ٌد يَ ْكُ ُب ا َأل ْج ِوبَ َة َبل َق َل ِم ا َأل ْ َ‬ ‫َص ِل أَْثتنَا َء احل َّ‬ ‫ِصةِ‪.......................‬‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫ِن املَ ْد َر َس ِة م َ‬ ‫‪َ -۵‬زَك ِرَّي َْي ُر ُج م َ‬

‫‪....................................‬‬

‫ِن‪ :‬ا ِْخَت ْر ِف ْع ً‬ ‫ال ُم َضارِعاً ُمنَ ِ‬ ‫وض ْع ُه ِف املَ َك ِ‬ ‫ان ا َخل ِال‬ ‫اسباً َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْرأْ ‪ -‬تَت ْل َع ْب‬ ‫( تَتَ َكل ْم ‪ -‬تَتق َ‬ ‫‪ -1‬ال‪ .......‬ف َض ْوٍء َض ٍ‬ ‫عيف‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال‪ .......‬بِ َغ ْ ِي ا َحل ِّق‪.‬‬

‫‪ -3‬ال‪ .......‬ا َحل ْلوى املَ ْك ُشوَفةَ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال‪َّ .......‬‬ ‫اي َس ِ‬ ‫اخناً‪.‬‬ ‫الش َ‬ ‫‪ -5‬ال‪ .......‬ف َّ‬ ‫الص ِف‬

‫‪15‬‬

‫‪ -‬تَْ ُك ْل ‪ -‬تَ ْش َر ْب )‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬

‫تَت ْعبَا ٌن‬

‫أُ ْس َوٌة‬ ‫َمقْبُ ٌ‬ ‫ول‬

‫َك ْسال ٌن‬ ‫ُم َؤَّد ٌب‬

‫َجي ٌد ِجداً‬

‫ُم َه َذ ٌب‬

‫ِب‬ ‫َطيّ ٌ‬

‫نَ ِظ ْي ٌ‬ ‫ف‬

‫ُق ْد َوٌة‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِك‪ ،‬ثَُ َض ْع ّ‬ ‫اس َ‬ ‫خطاً َْت َت ُك ِّل ِف ْع ٍل ُم َضارٍِع َم ْسُبت ْو ٍق‬ ‫ا ُْكُ ِب ا ُجل َم َل اآلتِي َة ف ُك َّر َ‬ ‫بِت«ال» النَّاهِيَةِ‪:‬‬

‫اآلن‪.‬‬ ‫َص ِل َ‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫‪ -1‬ال َْت ُر ْج م َ‬ ‫ِس أَ َما َم ِ‬ ‫الباب‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال َْتل ْ‬

‫ح ِر‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال تَ ْكُ ْب ا َأل ْج ِوبَ َة ِبل َق َل ِم ا َأل ْ َ‬ ‫‪ -4‬ال تَت ْقرأْ املَ َج َّل َة ِ‬ ‫َص ِل‪.‬‬ ‫داخ َل الف ْ‬ ‫‪ -5‬ال تَتْ ت ُر ْك املَ ْد َر َسةَ‪.‬‬

‫‪ -6‬ال تُ َص ِ‬ ‫الس ْوءِ‪.‬‬ ‫أص ِد َقا َء ُّ‬ ‫اح ْب َ‬

‫‪16‬‬

‫َّ‬ ‫الرابِ ُع‬ ‫الد ْر ُس ِّ‬

‫َر ل َ‬ ‫ِط َل ِب ال ِع ْل ِم‬ ‫َّ‬ ‫السف ُ‬

‫ِر إىل املَم َْل َك ِة ال َع َربِيَّ ِة‬ ‫يُ ِريْ ُد نَع ِْي ٌم أَ ْن يُ َساف َ‬ ‫الس َف ِر الَتقَى‬ ‫اسةِ‪َ .‬ففِي أَْثتنَا ِء َّ‬ ‫َّ‬ ‫الس ُع ْوِديَّ ِة لِل ِّد َر َ‬ ‫ُر ِب َم َطارَِكابُ َل َو َسأَلَ ُه‪:‬‬ ‫بِ ِه َح َس ٌن بِق ْ‬ ‫ِب ي نَع ِْي ُم؟‬ ‫َح َسن‪ :‬إىل أَيْ َن أَنْ َت ذَاه ٌ‬

‫الس ُعوِديَّةِ‪.‬‬ ‫ِر إىل َّ‬ ‫نَع ِْيم‪ :‬أَن ُم َساف ٌ‬ ‫َح َسن‪َ :‬ماذَا تُ ِريْ ُد أَ ْن تَت ْف َع َل ُهنَ َ‬ ‫اك؟‬

‫ُرى‪.‬‬ ‫نَع ِْيم‪ :‬أُ ِريْ ُد أَ ْن أَ ْد ُر َس بََا ِم َع ِة أُ ِّم الق ُ‬ ‫َح َسن‪َ :‬ه ْل أَنَ َت َن ِج ٌح ف اخ بار القَبُ ِ‬ ‫ول‬ ‫ِب َجلا ِم َع ِة ؟‬ ‫‪17‬‬

‫سفر کردن براى طلب علم‬ ‫نعﻴم مﻰخواهد براى درس خواندن به‬ ‫عربستان سعودى سفر کند‪ .‬حسن با او‬ ‫در نزدﻳکﻰ مﻴدان هواﻳﻰ کابل روبهرو‬ ‫شد و از او پرسﻴد‪:‬‬ ‫حسن‪ :‬نعﻴم ! شما به کجا مﻰ روﻳد ؟‬ ‫نعﻴم‪ :‬من روندة عربستان سعودى هستم‬ ‫حسن‪ :‬آنجا چه کارى مﻰخواهﻰ انجام‬ ‫دهﻰ؟‬ ‫نعﻴم‪ :‬مﻰخواهم که در پوهنتون ام‬ ‫القرى درس بخوانم‪.‬‬ ‫حسن‪ :‬آﻳا شما در امتحان کانکور آن‬ ‫پوهنتون کامﻴاب شده اﻳد‪.‬‬

‫نَع ِْيم‪ :‬نَت َع ْم‪ ،‬أَن َن ِج ٌح‪.‬‬

‫اآلن ف َد ِ‬ ‫اخ ِل َم َطا ِر َكابُ َل)‬ ‫(نَع ِْي ٌم َ‬

‫ِن َف ْضل َ‬ ‫الس َف ِر وتَْ ِشْيت َرَة‬ ‫ات َج َوا َز َّ‬ ‫ِك‪َ ،‬ه ْ‬ ‫املُ َو َّظ ُف‪ :‬م ْ‬ ‫وج؟‬ ‫ا ُخل ُر ِ‬ ‫نَع ِْي ٌم‪ :‬هذا ُه َو َج َوا ُز َس َف ِري‪َ ،‬وتَْ ِشْيت َرُة ُخ ُر ِ‬ ‫وجي‪.‬‬ ‫املُ َو َّظ ُف‪ :‬تُت ْق ِل ُع َّ‬ ‫ِش ِريْ َن َد ِقْيت َقةً‪،‬‬ ‫الطائ َِرُة بَت ْع َد ع ْ‬ ‫تَتف َّ‬ ‫َض ْل إىل الَبتوَّابَ ِة َرَقم(‪)4‬‬ ‫(نَع ِْي ٌم َو َص َل إِىل َم َطا ِر ُج َّدةَ)‬ ‫ِن أَيْ َن أَنْ َت َقا ِد ٌم؟‬ ‫املُ َو َّظ ُف‪ :‬م ْ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ِن أفغانس َ‬ ‫نَع ِْيم‪ :‬أَن َقا ِد ٌم م ْ‬ ‫املُ َو َّظ ُف‪ :‬أَيْ َن ا َجلوا ُز و تَْ ِشْيت َرُة ُّ‬ ‫الد ُخ ِ‬ ‫ول؟‬ ‫نَع ِْيم‪ :‬هذا ُه َو ا َجل َوا ُز وف ِْي ِه تَْ ِشْيت َرُة ُّ‬ ‫الد ُخ ِ‬ ‫ول‪.‬‬

‫نعﻴم‪ :‬بلﻰ‪ ،‬من کامﻴاب شده ام‪.‬‬ ‫(نعﻴم حاﻻ در مﻴدان هواﻳﻰ کابل‬ ‫قرار دارد)‬ ‫کارمند ‪ :‬لطف نموده‪ ،‬پاسپورت و‬ ‫وﻳزه خروجﻰ تان را نشان دهﻴد؟‬ ‫نعﻴم‪ :‬اﻳن پاسپورت و وﻳزة خروجﻰ‬ ‫ام است‪.‬‬ ‫کارمند‪ :‬هوا پﻴما بعد از (‪)20‬‬ ‫دقﻴقه پرواز مﻰکند‪ ،‬شما به دروازة‬ ‫خروجﻰ شماره (‪ )4‬بروﻳد‪.‬‬ ‫(نعﻴم به مﻴدان جده رسﻴد)‬ ‫کارمند‪ :‬شما از کجا آمدﻳد؟‬ ‫نعﻴم‪ :‬من از افغانستان آمدم‪.‬‬ ‫کارمند‪ :‬پاسپورت و وﻳزة دخولﻰ‬ ‫شما کجا است؟‬ ‫نعﻴم‪ :‬اﻳن پاسپورتم است و در‬ ‫داخل آن وﻳزه دخولﻰ مﻰ باشد‪.‬‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب األو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫‪ -1‬إ َِىل أَيْ َن يَ ْذ َه ُب َح َس ٌن ؟‬ ‫أي َجا ِم َع ٍة يُ ِريْ ُد َح َس ٌن أَ ْن يَ ْد ُر َس ؟‬ ‫‪ِ -2‬ف ِّ‬ ‫ِن َح َس ٍن ِف َم َطا ِر َكابُ َل ؟‬ ‫‪َ -3‬ماذا َط َل َب املُ َو َّظ ُف م ْ‬ ‫‪ -4‬مىت تُت ْق ِل ُع َّ‬ ‫الطائ َِرُة ؟‬ ‫‪18‬‬

‫يب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل األسئَِل َة وا َأل ْج ِوبَ َة َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الّدر ُ‬ ‫ِب؟‬ ‫ط‪ :1‬إ َِىل أيْ َن أَنْ َت ذَاه ٌ‬

‫الس ُعوِديَّةِ‪.‬‬ ‫ِب إ َِىل ُّ‬ ‫ط‪ :2‬أَن ذَاه ٌ‬

‫الس ُع ْوِديَّةِ؟‬ ‫ط‪ :1‬ل َِماذَا تَ ْذ َه ُب إِىل ُّ‬

‫ط‪َ ِ :2‬ألتَت َع َّلم ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّةَ‪.‬‬ ‫َ‬

‫َّ ُّ‬ ‫العربِيَّةَ؟‬ ‫ط‪ :1‬ل َِماذا تَتَت َعل ُم الل َغ َة َ‬

‫ط‪َ ِ :2‬ألنَّت َها لُ َغ ُة الق ِ‬ ‫ُرآن الكريِ‪.‬‬

‫ط‪ :1‬أَيْ َن َج َوا ُز َس َف ِر َك؟‬

‫ط‪َ :2‬هذا َج َوا ُز َس َف ِري‪.‬‬

‫ِث‪ :‬أَ ْج ِر ا ِحل َوا َر َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‪َ ،‬كما ِف املِثَال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫أَنْ َت ‪ /‬أفغانس ان‬ ‫نت َقا ِد ٌم؟‬ ‫ِن أَيْ َن أَ َ‬ ‫املثال‪ :‬ط‪ :1‬م ْ‬ ‫ان‬ ‫ِن أفغانس َ‬ ‫ط ‪ :2‬أَن َقا ِد ٌم م ْ‬ ‫أَنْ َت ‪ /‬إيران‬

‫هو ‪ /‬الند‬

‫أَنْ ِت ‪ /‬بكس ان‬

‫هي ‪ /‬ماليزي‬

‫هو ‪ِ /‬‬ ‫طاجكس ان‬

‫أَنْ َت ‪ /‬أوزبكس ان‬

‫هي ‪ /‬الصي‬

‫أَنْ ِت ‪ /‬تركمانس ان‬

‫‪19‬‬

‫الرابِ ُع‪ :‬اِم ْ‬ ‫ي بِكلمة مناسبة‪:‬‬ ‫َوس ْ ِ‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫َر َاغ ِمَّا بَت ْ َ‬ ‫ي الق َ‬ ‫أل الف َ‬

‫الس ُعوِديَّةِ‪.‬‬ ‫‪ -1‬أَن‪ ................‬إىل ُّ‬ ‫ِح ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫‪ -2‬أَنْ َت‪ ............‬ف ا ِال ْم َ‬ ‫ِن أَيْ َن أَنْ َت‪...........‬؟‬ ‫‪ -3‬م ْ‬

‫الر َسالَةِ‪.‬‬ ‫‪ُ -4‬ه َو‪ ..........‬ه ِذ ِه ِّ‬ ‫اد ِة ُّ‬ ‫‪.........‬ف َم َّ‬ ‫الل َغ ِة ال َع ِربِيَّةِ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أَنْ ِت‬ ‫ِ‬

‫ِب – َذ َه َب)‬ ‫(ذاه ٌ‬

‫( نََ َح– َن ِج ٌح)‬

‫ِب)‬ ‫( َقا ِد ٌم – ذاه ٌ‬

‫ِب)‬ ‫( َكَت ْب َت – َكات ُ‬ ‫(رِ‬ ‫اسبَةٌ– َر َس َب )‬

‫ِس‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ا َألْفت َعال‬ ‫ِر‬ ‫َ‬ ‫يساف ُ‬ ‫يَت ْلَ ِح َق‬

‫املُ َذَّكر‬

‫املُ َخا َط ُب‬

‫ِر‬ ‫أَنْ َت ‪ -‬تُ َساف ُ‬

‫املُ َؤنَّث‬ ‫أَنْ ِت ‪-‬‬ ‫تُ َسا ِف ِريْ َن‬

‫ِم‬ ‫ااملَُ َك ّل ُ‬

‫ْرُد‬ ‫املُف َ‬ ‫ِر‬ ‫أََن ‪ -‬أَُ َساف ُ‬

‫ا َجل ْم ُع‬

‫ِر‬ ‫َْن ُن ‪ -‬نُ َساف ُ‬

‫يَ ْد ُر ُس‬ ‫يَ ْذ َه ُب‬ ‫يَ ِص ُل‬

‫يُت َغا ِد ُر‬

‫‪20‬‬

‫اب َك َما ِف املِثا ِ‬ ‫الس َؤ ِ‬ ‫ال وا َجل َو ِ‬ ‫َل‬ ‫ي ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِس‪ِ :‬ص ْل بَت ْ َ‬ ‫الساد ُ‬ ‫الس ُعوِديَّةِ؟‬ ‫ِر إىل ُّ‬ ‫‪ .1‬ل َِماذا تُ َساف ُ‬ ‫ِر؟‬ ‫‪ .2‬إىل أَيْ َن أَنْ َت ُم َساف ٌ‬ ‫الس َف ِر؟‬ ‫‪ .3‬أَيْ َن َج َوا ُز َّ‬ ‫وج؟‬ ‫‪ .4‬أَيْ َن تَْ ِشْيت َرُة ا ُخل ُر ِ‬ ‫ِن أِيْ َن أَنْ َت َقا ِد ٌم؟‬ ‫‪ .5‬م ْ‬ ‫‪ .6‬مىت تُت ْق ِل ُع َّ‬ ‫الطائ َِرةُ؟‬

‫وج‬ ‫هذه تَْ ِشْيت َرُة ا ُخل ُر ِ‬ ‫ِن أفغانس ان‬ ‫أن َقا ِد ٌم م ْ‬ ‫تُت ْق ِل ُع َّ‬ ‫الطائ َِرُة اآلنَ‪.‬‬

‫الس ُعوِديَّ ِة‬ ‫ِر إِىل ُّ‬ ‫أََن ُم َساف ٌ‬ ‫َألتَت َع َّلم ُّ‬ ‫الل َغ َة ال َع َربِيَّ َة ِف ا َجلا ِم َع ِة‬ ‫َ‬ ‫الس َف ِر‬ ‫هذا َج َوا ُز َّ‬

‫ِب َ‬ ‫جً‬ ‫الكل ِ‬ ‫ال ُمف ِْي َد ًة‬ ‫السابِ ُع‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫ِمات اآلتِيَ َة لُِ َك ّو َ‬ ‫ِن ُ َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫ِر ‪ -‬أَنْ َت ‪ -‬إىل ؟‬ ‫‪ -1‬أَيْ َن ‪ُ -‬م َساف ٌ‬ ‫‪.............................‬؟‬ ‫‪َ -2‬ج َوا ُز َس َف ِرك ‪ -‬أَيْ َن ؟‬ ‫‪.............................‬؟‬ ‫وج ‪َْ -‬ت ِشْيت َرُة ‪ -‬أَيْ َن ؟‬ ‫‪ -3‬ا ُخل ُر ِ‬

‫‪.............................‬؟‬ ‫‪ -4‬تَتف َّ‬ ‫َض ْل _ الَبتوَّابَ ِة َرَقم(‪ – )4‬إىل‬ ‫‪.............................‬‬

‫ِن ‪َ -‬قا ِد ٌم ‪ -‬أفغانس ان ‪ -‬أَن‪.‬‬ ‫‪ -5‬م ْ‬ ‫‪.............................‬‬ ‫‪21‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثت ْرَوُة الُّل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫ِس‬ ‫املَ ْد َر َس ُة ‪ /‬املَ َدار ُ‬ ‫ات‬ ‫ا َجلا ِم َع ُة ‪ /‬ا َجلا ِم َع ُ‬ ‫الك ِّليَّ ُة ‪ُ /‬‬ ‫ُ‬ ‫ات‬ ‫الك ِّليَّ ُ‬ ‫ِس ُم ‪ /‬ا َأل ْقسا ُم‬ ‫الق ْ‬

‫ِب ‪ُّ /‬‬ ‫الط َّ‬ ‫ّ‬ ‫ال ُب‬ ‫الطال ُ‬ ‫الطالِبةُ‪َّ /‬‬ ‫َّ‬ ‫ات‬ ‫الطالِبَ ُ‬ ‫َ‬ ‫اب‬ ‫ا َأل َد ُب‪ /‬اآل َد ُ‬ ‫املَ ْع َه ُد ‪ /‬املََعا ِه ُد‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِل ا َألْفت َع َ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫َح ّو ِ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫ال اآلتِيَ َة إىل أَ َْ‬ ‫سا ِء الفَاع ِ‬

‫الفعل‬

‫ي َذ َه ُب‬ ‫يَت ْر ُس ُب‬ ‫ينَ َج ُح‬ ‫يَت ْق ِد ُم‬

‫يَت ْع َل ُم‬ ‫يَ ْكُ ُب‬

‫اسم الفاعِل‬

‫الفعل‬

‫ِب‬ ‫ذَاه ٌ‬ ‫‪.........‬‬

‫يَتفُوُز‬

‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬

‫يَ ْش َر ُب‬ ‫ِس‬ ‫َْيل ُ‬

‫يَت ْف َه ُم‬ ‫َْي ُر ُج‬

‫يَ ْس َم ُع‬

‫اسم الفاعِل‬ ‫َفائِ ٌز‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬

‫‪22‬‬

‫َّ‬ ‫ِس‬ ‫الد ْر ُس اخلام ُ‬

‫البِْيتئَ ُة‬

‫ِسال ُم بِنَ َظا َف ِة البِْيتئَ ِة واملُ ْجَ َم ِع َع َّامةً؛‬ ‫اِ ْهَ َّم اإل ْ‬ ‫ن على النَّ َظا َفةِ‪ .‬و ُه ْن َ‬ ‫اك‬ ‫ِسالم َّ‬ ‫ِي بُ َِ‬ ‫ِأل َّن ال ِّديْ َن اإل ْ‬

‫ِن نَ َظا َف ِة‬ ‫أَ َحا ِديْ ُث تَ ْد ُعو إىل النَّ َظا َفةِ‪ ،‬بِ َدايَ ًة م ْ‬ ‫اب‪ ،‬واملَس َك ِن‪َ ،‬و َّ‬ ‫البَ َدنِ‪ ،‬والثِّيَ ِ‬ ‫َي‬ ‫الط ِريْ ِق َوغ ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫الر ُس ُ‬ ‫ِك‪َ .‬ق َ‬ ‫َذل َ‬ ‫ول َص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل ُم‪:‬‬ ‫ال َّ‬ ‫ِب َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِب ونَ ِظ ْي ٌ‬ ‫ِب‬ ‫ف ُي ُّ‬ ‫ِب ُي ُّ‬ ‫«إن هللاَ َطيّ ٌ‬ ‫الطيّ َ‬

‫النَّ َظا َفةَ‪.».....‬‬ ‫َع َلْيتنَا أَ ْن نَت ْهَ َّم بِنَ َظا َف ِة البِْيتئَ ِة ِحفَا َظاً على‬ ‫ِشا ِر‬ ‫ِن اِنْ َ‬ ‫ِص َّحِنَا‪َ ِ ،‬‬ ‫وحايَ ًة ل ُِم ْجَ َم ِعنَا م ْ‬ ‫‪23‬‬

‫محﻴط زﻳست‬ ‫اسﻼم به نظافت محﻴط زﻳست وجامعه‬ ‫توجه کرده است زﻳرا دﻳن اسﻼم‬ ‫برنظافت بنا ﻳافته است‪ .‬احادﻳثﻰ وجود‬ ‫دارند که به رعاﻳت نظافت فرا مﻰخوانند‪.‬‬ ‫که نظافت بدن‪ ،‬لباس‪ ،‬مسکن‪ ،‬راه هاى‬ ‫عامه وغﻴره در صدر آن قرار دارند‪.‬‬ ‫رسول اﷲ فرموده است‪« :‬خداوند متعال‬ ‫پاکﻴزه است و پاکﻴزه را دوست دارد‪ ،‬پاک‬ ‫است و پاکﻰ را دوست دارد‪.».....‬‬ ‫بر ما ﻻزم است که به نظافت محﻴط‬ ‫زﻳست خوﻳش توجه نماﻳﻴم تا از صحت‬ ‫خوﻳش نگهدارى کنﻴم و جامعﺔ خود را‬

‫اض‪.‬‬ ‫ا َأل ْم َر ِ‬ ‫َو ُهنَ َ‬ ‫ِلمحا َف َظ ِة على نَ َظا َف ِة‬ ‫اك ُط ُر ٌق َع ِديْ َد ٌة ل ُ‬ ‫اخ‬ ‫ُما َم َة وا َأل ْو َس َ‬ ‫البِْيتئَةِ‪ِ ،‬مْنت َها‪ :‬أَ ْن نَ َض َع الق َ‬ ‫ف أَ َما ِكنِ َها املُ َخ َّص َصةِ‪ ،‬وأَ ْن نَُاف َ‬ ‫ِظ على‬ ‫اآلبرِ‪ُّ ،‬‬ ‫والط ُر ِق وا َأل َم ِاك ِن ال َع َّامةِ‪ ،‬وأَ ْن‬ ‫نَ َظا َف ِة َ‬ ‫نَت ْغ ِر َس ا َأل ْش َجا َر‪ ،‬ونَُاف َ‬ ‫ِظ َعلى ال َغ َاب ِت‬ ‫ِن الَّت َلو ِ‬ ‫ُّث‪.‬‬ ‫ِوَقايَ ًة م َ‬

‫از انتشار بﻴمارى ها اﻳمن سازﻳم‪.‬‬ ‫به خاطر نگهدارى از محﻴط زﻳست روش‬ ‫هاى گوناگونﻰ وجود دارد‪ ،‬مانند‪:‬‬ ‫اﻳنکه غذاها و چﻴزهاى فاسد شده و‬ ‫کثافات را در جاهاى مخصوص آن‬ ‫بﻴندازﻳم و در نظافت و پاکﻰ چاهها‪،‬‬ ‫راهها و جاهاى عبور ومرور عامﺔ مردم‬ ‫کوشا باشﻴم‪ ،‬و نهالها غرس نماﻳﻴم‪ ،‬و از‬ ‫جنگلها نگهدارى کنﻴم تا از آلودهگﻰ‬ ‫جلوگﻴرى صورت گﻴرد‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫البِْيتئَة‬

‫مكان‬ ‫ُ‬

‫ُما َم ُة‬ ‫الق َ‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬ ‫بَتقَاي َّ‬ ‫الط َعا ِم الَّت َلوُّث‬

‫املَع ِْي َش ِة‬

‫األشيا ُء‬ ‫أو ْ‬

‫تَ ْد ُعو‬

‫تَْ ُم ُر‬

‫الف ِ‬ ‫َاس َد ُة‬ ‫ا َأل َم ِاك ُن‬

‫َع َلْيتنَا‬

‫َو ِ‬ ‫اجُبتنَا‬

‫املخ َّص َصة‬ ‫َ‬ ‫َع ِديْ َدة‬

‫اآلبر‬ ‫َ‬

‫ا َخل َّ‬ ‫اصة‬ ‫ُْمَِلفَة‬

‫املعىن‬ ‫الَّت َو ُّسخ‬

‫ج‪ :‬البِْئروهي احلفرة الت‬ ‫ف األرض وفيها ماء‬

‫ِوَقايٌَة‬

‫مَُا َف َظ ٌة‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫ِسال ُم؟‬ ‫‪ِ -1‬بَاذَا اِ ْهَ َّم اإل ْ‬ ‫‪َ -2‬ماذَا َق َ‬ ‫الر ُس ْو ُل‬ ‫ال َّ‬

‫َع ِن النَّ َظا َفةِ؟‬ ‫‪24‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ِب أَ ْن نَت ْهَ َّم ِبلنَّ َظا َفةِ؟‬ ‫ل َِماذَا َي ُ‬ ‫ِي ُط ُر ُق نَ َظا َف ِة البِْيتئَةِ؟‬ ‫َما ه َ‬

‫ُما َمةَ؟‬ ‫أَيْ َن َي ُ‬ ‫ِب أَ ْن نَ َض َع الق َ‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل األسئَِل َة وا َأل ْج ِوبَ َة َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬

‫ط‪ :1‬ل َِماذا نَُاف ُ‬ ‫ِظ على البِْيتئَةِ؟‬ ‫ط‪ :1‬ل َِماذا نَت ْهَ ُّم بِنَ َظا َف ِة البِْيتئَةِ؟‬

‫ط ‪ :2‬نَُاف ُ‬ ‫ِظ على البِْيتئَ ِة َخ ْشيَ َة تَت َل ُّوثِ َها‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬نَت ْهَ ُّم بِنَ َظاَف ِة البِْيتئَ ِة ِحفَاظاً على ِص َّحِنَا‪.‬‬

‫اخ ف َم ٍ‬ ‫اص؟‬ ‫ط‪ :1‬ل َِماذا نَ َض ُع ا َأل ْو َس َ‬ ‫كان َخ ٍّ‬ ‫البِْيتئَةِ‪.‬‬

‫اخ ف ٍ‬ ‫اص ِحفَاظاً على نَ َظا َف ِة‬ ‫ط ‪ :2‬نَ َض ُع ا َأل ْو َس َ‬ ‫مكان َخ ٍّ‬

‫ط‪ :1‬ل َِماذَا نَت ْزَرُع ا َأل ْش َجا َر وال ُوُر ْوَد؟‬

‫ِن الَّت َلو ِ‬ ‫ُّث‪.‬‬ ‫ِِماي ِة البِْيتئَ ِة م َ‬ ‫ط ‪ :2‬نَت ْزَرُع ا َأل ْش َجا َر وال ُوُر ْوَد حل َ‬

‫الح ْظ َ‬ ‫الكل ِ‬ ‫ِث‪ِ :‬‬ ‫ِمات الَّ ِت َْتَت َها َخ ٌّط‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬

‫ِس ُّ‬ ‫الصوِفيَّ َة َخ ْشيَ َة الَبت ْردِ‪.‬‬ ‫س املَالب َ‬ ‫‪ -1‬نَت ْلبَ ُ‬ ‫‪ -2‬أَْقت َرأُ ُك َّل يوٍم َط َلباً لِ ْل َم ْع ِرفةِ‪.‬‬ ‫َربً إِىل هللاِ‪.‬‬ ‫ُر َ‬ ‫آن تَتق ُّ‬ ‫‪ -3‬أَْقت َرأُ الق ْ‬ ‫‪ -4‬أُ َسا ِع ُد أَِب إِ ْر َضا ًء لَ ُه‪.‬‬

‫‪ -5‬يَ ْس ُج ُد املُ َص ّلِي َطا َع ًة ِّلِ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫ال اآلتِيَ ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ات َم َصا ِد َر ا َألْفت َع ِ‬ ‫ال‬ ‫الرابِ ُع‪َ :‬ه ْ‬ ‫االَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫املَ ِ‬ ‫اضي‬

‫َر َس‬ ‫املثال‪ :‬غ َ‬ ‫‪َ -۱‬ق َط َع‬ ‫‪َ -۲‬ح َر َق‬ ‫‪-۳‬‬

‫‪-۴‬‬

‫ِم‬ ‫َفه َ‬ ‫َفتَ َح‬

‫املُ َضارُِع‬

‫يَت ْغ ُر ُس‬ ‫يَتق َ‬ ‫ْط ُع‬ ‫َْي ِر ُق‬

‫املَ ْص َد ُر‬

‫يَت ْف َه ُم‬ ‫يَت ْفَ ُح‬

‫َرساً‬ ‫غْ‬

‫‪.......‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪.......‬‬

‫ِس‪َ :‬ض ْع َخ َّطاً َْت َت َ‬ ‫ِم ِة الّ ِت ِف ِ‬ ‫ه َزٌة َم ْسبُوَق ٌة‬ ‫آخ ِرَها َْ‬ ‫الكل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ِبَ ْر ٍف َس ِاك ٍن َك َما ِف املثال‪:‬‬

‫ِي‪.‬‬ ‫ِب أَ ْن نَ ْش َر َب املَا َء النَّق َّ‬ ‫املثال‪َ :‬ي ُ‬ ‫‪ -۱‬املَا ُء والَوا ُء َض ُرورَِّي ِن لِ ْل َحيَاةِ‪.‬‬

‫‪ -۲‬نَُاف ُ‬ ‫ِن الَّت َلو ِ‬ ‫ُّث‪.‬‬ ‫ِظ على البِْيتئَ ِة ابِْ َغا َء َسال َمِ َها م َ‬ ‫‪ -۳‬أَ َما َم َك ِغ َذا ٌء َملِى ٌء ِبل ِفْيتَا ِمْيتنَ ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ِي‪.‬‬ ‫‪ِ -۴‬ف َ‬ ‫اإلن ِء ما ٌء نَق ٌّ‬

‫ِل َ‬ ‫ِسَت ْعم ْ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َدةٍ‪ُ ،‬م ْسَع ِْيناً‬ ‫ات اآلتِيَ َة ِف ُ َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫الساد ُ‬ ‫الكل َ‬ ‫ص‬ ‫بلنَّ ِّ‬ ‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫ِوَقايٌَة ‪...........................................‬‬ ‫ِحفَاظاً‪...........................................‬‬

‫‪26‬‬

‫حايَةً‪...........................................‬‬ ‫َِ‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫َخ ْوَفاً‪...........................................‬‬

‫‪-1‬‬

‫ِب أَ ْن‪ ...........‬على البِْيتئَ ِة‬ ‫َي ُ‬ ‫ص‪.‬‬ ‫اخ ف َم َك ِانَا املُ َخ َّص ِ‬ ‫ِب أَ ْن‪ ...........‬ا َأل ْو َس َ‬ ‫َي ُ‬ ‫ِب أَ ْن‪ ...........‬و َطَنتنَا ِب َأل ْش َجا ِر وال ُوُر ْودِ‪.‬‬ ‫َي ُ‬ ‫ِب أَ ْن َناف َ‬ ‫ِظ على‪...........‬ا َأل َم ِاك ِن ال َع َّامةِ‪.‬‬ ‫َي ُ‬

‫َات ِب َ‬ ‫اسبَ ِة مِن ِع ْند َ‬ ‫ِم ِة املُنَ ِ‬ ‫َراغ ِ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬اِ ْم ِ‬ ‫ِک‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫لكل َ‬ ‫أل الف َ‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫ِب أن‪ ...........‬بِنَظاف ِة البِْيتئَةِ‪.‬‬ ‫َي ُ‬

‫‪-5‬‬

‫ِن الْ َع ُموِد َْ‬ ‫َّل ِبَايُتنَ ِ‬ ‫ِن‪ :‬اِ ْرب ِ‬ ‫األو ِ‬ ‫ِن ال َع ُموِد‬ ‫اسُبت َها م ْ‬ ‫ِط ا ُجل ْم َل َة م َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫الثَّان‬ ‫‪1‬‬

‫ون ِف‬ ‫ِس املُ َص ُّل َ‬ ‫َْيل ُ‬ ‫املَ ْس ِج ِد‬

‫ِن ت َل ُّوثِ َها‬ ‫َخ ْوفاً م ْ‬

‫‪2‬‬

‫نَ ْذ َه ُب إىل املَ ْد َر َس ِة‬

‫َط َلباً لِل ِع ْل ِم‬

‫‪3‬‬

‫نُت َق ِّد ُم ا َخلْيت َر ِ‬ ‫ات‬

‫اِبِْ َغا َء َم ْر َضا ِة هللاِ‬

‫أَ ُز ْوُر َع ّمِي‬

‫ِح ِ َرتاماً لَ ُه‬ ‫اْ‬

‫ُناف ُ‬ ‫ِظ على البِْيتئَ ِة‬

‫ان ظاراً ل َّ‬ ‫ِلص َال ِة‬

‫‪5‬‬

‫‪27‬‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬

‫تَت َلو ُ‬ ‫اآلب ِر‬ ‫ُّث َ‬ ‫تَت َلو ُ‬ ‫ُّث الَ َوا ِء‬

‫َاي ِت‬ ‫الَّنتف َ‬ ‫حايَ ِة البِْيتئَ ِة‬ ‫ُمنَ َّظ َم ُة ِ َ‬

‫تَت َلو ُ‬ ‫ُّث الُّت ْربَ ِة‬ ‫تَت َلو ُ‬ ‫ُّث ا َألْنت َها ِر‬

‫املِيَا ُه النَّ ِقيَّ ِة‬ ‫املَ َوا ُد ِ‬ ‫الك ْيمِيَا ِويَّ ُة‬

‫تَت َلو ُ‬ ‫ُّث املَا ِء‬

‫َخ َط ُر الَّت َلو ِ‬ ‫ُّث‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ج ٍل َع ِن البِْيتئَ ِة‬ ‫اُكُ ْب ِس َّت ُ َ‬

‫‪28‬‬

‫َّ‬ ‫ِس‬ ‫الد ْر ُس َّ‬ ‫الساد ُ‬

‫ِم ُة املُ ِديْ ِر‬ ‫َكل َ‬

‫اسبَ ِة ال َعا ِم ال ِّدر ِ‬ ‫اس ِّي ا َجل ِديْدِ)‬ ‫ِ(بُنَ َ‬

‫(حب ِْيبيَّةِ) الثََّانَ ِويَةِ‪،‬‬ ‫ذ َ‬ ‫َات يَت ْوٍم نَ َص َح ُم ِدْيت ُر َم ْد َر َس ِة َ‬ ‫المِي َذ ِف َّ‬ ‫احي َفتق َ‬ ‫الطابُوِر َّ‬ ‫الصبَ ِ‬ ‫َال‪:‬‬ ‫الَّ َ ْ‬ ‫أَيُّت َها الَّالم ِْي ُذ! ِّإن َن ِص ٌح لَ ُك ْم نَ ِص ْي َح َة أَ ٍب َألْبتنَائِهِ‪،‬‬

‫اس ُعوا م ِِّن‪:‬‬ ‫َف َْ‬

‫السوِءِ؛ َأل َّن‬ ‫احبَ ِة أَ ْص ِد َقا ِء ُّ‬ ‫ِن ُم َص َ‬ ‫اْ‬ ‫ِجَنِبُوا م ْ‬ ‫ْس ُد ا َأل ْخ َ‬ ‫احَبتَت ُهم تُتف ِ‬ ‫ال َق‪ .‬و ِع ْن َد املَ ْش ِي ِف‬ ‫ُم َص َ‬ ‫‪29‬‬

‫بﻴانﻴﺔ مدﻳر مکتب‬ ‫(بهمناسبتآغازسالتعلﻴمﻰجدﻳد)‬ ‫در ﻳکﻰ از روزها‪ ،‬مدﻳر لﻴسﺔ حبﻴبﻴه‬ ‫شاگردان را برسر (فﻴل) شروع‬ ‫مکتب نصﻴحت نموده گفت‪:‬‬ ‫شاگردان عزﻳز! من به شما پند و‬ ‫اندرزى مﻰدهم مانند پدرى که‬ ‫فرزندان خود را نصﻴحت مﻰنماﻳد‪،‬‬ ‫پس از من بشنوﻳد‪:‬‬ ‫از همراهﻰ و دوستﻰ با دوستان بد‬ ‫دورى جوﻳﻴد؛ زﻳرا دوستﻰ با آنها‬ ‫اخﻼق را فاسد مﻰسازد‪ .‬در هنگام‬

‫َّ‬ ‫ِن‬ ‫الط ِريْ ِق اِ ْم ُشوا َعلى َجانِبِهِ‪ ،‬و ِع ْن َد ال ُعبُوِر م َ‬ ‫َّ‬ ‫الشارِِع‪ ،‬اِلَ ِفُوا َي ِْيناً ِ َ‬ ‫وشا ًال‪ .‬وإذا َرأَْيتُ ْم ِف‬

‫َّ‬ ‫الط ِريْ ِق َش ْخصاً يَ ْسَ ِح ُّق املُ َسا َعد َة َف َسا ِع ُدوُه‪.‬‬ ‫الئ ُ‬ ‫ِموا َعلى ُزَم َ‬ ‫ِك ْم‪ ،‬و َال‬ ‫وأَْثتنَا َء ُد ُخ ْو ِل الف ْ‬ ‫َص ِل َس ّل ُ‬ ‫تُ َضايِقُو ُهم‪ ،‬و َال تَ ْشُ ُمو ُهم و َال تُ َش ِ‬ ‫اجروا َم َع ُه ْم‪،‬‬

‫ِن أََث ِث املَ ْد َر َسةِ‪ ،‬و َال تَ ْكُتبُوا‬ ‫و َال تُت ْ ِلفُوا َش ْيئاً م ْ‬ ‫ُص َ‬ ‫ول‪،‬‬ ‫َعلى ُج ْد َر ِانَا‪ .‬إِذَا َر َّن ا َجل َر ُس اُ ْد ُخ ُلوا الف ُ‬

‫ي‬ ‫واسَ ِم ُعوا إ َِىل املَُع ِّل ِم ِح ْ َ‬ ‫ِسوا ُم َؤَّدب ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِي‪ْ ،‬‬ ‫واجل ُ‬ ‫يَ ْش َر ُح َّ‬ ‫ُخ ُر ُجوا‬ ‫َص ِل ا ْ‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫الد ْر َس‪ .‬و ِع ْند ا ُخل ُر ْوِج م َ‬ ‫ول إلی بُتيُوت ُ‬ ‫ِبَ ُد ْوٍء وأَ َد ٍب‪ .‬و ِع ْن َد ال ُو ُص ِ‬ ‫ِموا‬ ‫ِك ْم َس ّل ُ‬

‫َعلى أَ ْهل ُ‬ ‫ِک ْم‪ .‬وذ ِ‬ ‫وس ُك ْم وأَ ُّدوا ِ‬ ‫واجبَ ُكم‬ ‫َاك ُروا ُد ُر َ‬ ‫ِي َك َّلف ُ‬ ‫ِم‪.‬‬ ‫الَّذ ْ‬ ‫َك ْم بِ ِه املَُع ّل ُ‬ ‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬ ‫َّ‬ ‫الطابُور‬ ‫ِجَنِِبُوا‬ ‫اْ‬ ‫الَ ِفُوا‬

‫املعىن‬

‫ُوُق ُ‬ ‫وف الَّالم ِْي ِذ َص َّفاً‬ ‫َص ّفاً‬

‫اِْبتَ ِع ُدوا‬ ‫اُنْ ُظ ُروا‬

‫راه رفتن از کنار جاده بروﻳد‪ ،‬در‬ ‫هنگام عبور از سرک به طرف راست‬ ‫و چپ نگاه کنﻴد‪ .‬هرگاه در مسﻴر راه‬ ‫فقﻴر و مسکﻴنﻰ را دﻳدﻳد که مستحق‬ ‫کمک است‪ ،‬با او همکارى کنﻴد‪.‬‬ ‫و زمان داخل شدن در صنف به‬ ‫همصنفان خود سﻼم بگوﻳﻴد‪ ،‬آنها را‬ ‫اذﻳت نکنﻴد‪ ،‬و دشنام ندهﻴد و با اﻳشان‬ ‫جار و جنجال نکنﻴد‪ .‬چﻴزى از لوازم‬ ‫ﻳا وساﻳل مکتب را ازبﻴن نه برﻳد‪ ،‬و‬ ‫روى دﻳوار هاى آن چﻴزى ننوﻳسﻴد‪.‬‬ ‫هرگاه زنگ زده شد همه به صنوف‬ ‫خود داخل شوﻳد‪ ،‬با ادب بنشﻴنﻴد و‬ ‫در اثناى تشرﻳح درس به معلم خود‬ ‫گوش فرا دهﻴد‪ .‬هرگاه از صنف بﻴرون‬ ‫مﻰ آﻳﻴد‪ ،‬به بسﻴار آهستهگﻰ و ادب‬ ‫بﻴرون شوﻳد‪ .‬و وقتﻰ که به خانههاى‬ ‫خود مﻰرسﻴد بر اعضاى خانوادة خود‬ ‫سﻼم دهﻴد‪ .‬در سهاى خود را تکرار‬ ‫نماﻳﻴد وکار هاى خانهگﻰ را که معلم‬ ‫شما را به آن مکلف مﻰ نماﻳد انجام‬ ‫دهﻴد‪.‬‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫ال تُ َضايِقُوا‬

‫ِجوا‬ ‫ال تُت ْزع ُ‬

‫ال تَ ْشُ ُموا‬ ‫َر َّن‬

‫ال تَ ُسبُّوا‬ ‫ُد َّق‬ ‫‪30‬‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ِ :‬‬ ‫أج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة ا َآلتِيَةِ؟‬

‫‪َ -1‬م ْن نَ َص َح الَّالم ِْي َذ؟‬

‫السوِء ؟‬ ‫احبَ ِة أَ ْصدِقا ِء ُّ‬ ‫‪َ -2‬ما نَ ِْي َج ُة ُم َص َ‬

‫َص َل؟‬ ‫‪ -3‬بَِ نَ َص َح ُم ِدْيت ُر املَ ْد َر َس ِة الَّالم ِْي َذ إِذا َد َخ ُلوا الف ْ‬ ‫ِم َّ‬ ‫الد ْر َس؟‬ ‫ِب على الَّالم ِْي ِذ ِح ْ َ‬ ‫‪َ -4‬ماذا َي ُ‬ ‫ي يَ ْش َر ُح املَُع ّل ُ‬

‫ِم إىل الُبتُيت ْو ِت؟‬ ‫‪َ -5‬ماذا َي ُ‬ ‫ِب على الَّالم ِْي ِذ ِع ْن َد ُر ُجو ِعه ْ‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪َ :‬حا ِوْر َزِمْيت َل َك بلعِبَار ِ‬ ‫ات اآلتِيَ ِة‬

‫ط ‪ :1‬اِْنتَبِ ْه إىل َّ‬ ‫الد ْر ِس‪.‬‬

‫ِع إىل َش ْر ِح املَُع ِّل ِم‪.‬‬ ‫ِسَم ْ‬ ‫ط ‪ :1‬ا ْ‬ ‫َص َل‪.‬‬ ‫ط ‪ :1‬اُ ْد ُخ ِل الف ْ‬

‫ط‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬أَْنتَبِ ُه إىل َّ‬ ‫الد ْر ِس‪.‬‬

‫ط‪َ :2‬ح ِ‬ ‫اض ْر‪ ،‬أَ ْسَ ِم ُع إىل َش ْر ِح املَُع ِّل ِم‪.‬‬ ‫َص َل‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬نَت َع ْم‪،‬أَ ْد ُخ ُل الف ْ‬

‫ط ‪ :1‬اِ ْذ َه ْب إىل ُم ِديْ ِر املَ ْد َر َسةِ‪ .‬ط ‪:2‬نَت َع ْم‪ ،‬أَ ْذ َه ُب إىل ُم ِديْ ِر املَ ْد َر َسةِ‪.‬‬

‫ي أَْفت َع َ‬ ‫ال ا َأل ْم ِر ال َوا ِرَد َة ِفْيت َها‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِقرأْ ا ُجل َم َل اآلتِيَةَ‪ُ ،‬ثَّ َع ِّ ْ‬ ‫ِث‪ :‬ا َ‬ ‫ِموا على ُزَمالئ ُ‬ ‫َص ِل‪.‬‬ ‫ِك ْم ف الف ْ‬ ‫‪َ -1‬س ّل ُ‬

‫ِي‪.‬‬ ‫ِسوا ُم َؤَّدب ْ َ‬ ‫‪ -2‬اِ ْذ َهبُوا إِىل الف ْ‬ ‫َص ِل ْ‬ ‫واجل ُ‬ ‫‪31‬‬

‫ي يَ ْش َر ُح َّ‬ ‫الد ْر َس‪.‬‬ ‫ِسَ ِم ُعوا إىل املَُع ِّل ِم ِح ْ َ‬ ‫‪ -3‬ا ْ‬ ‫َص ِل ِبُ ُد ْوءٍ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ا ْ‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫ُخ ُر ُجوا م َ‬ ‫ِموا َعلى أَ ْص ِد َقائ ُ‬ ‫ِك ْم‪.‬‬ ‫‪َ -5‬س ّل ُ‬

‫الرابِ ُع‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَال‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ا َألْفت َع ُ‬ ‫ال‬

‫تَ ْذ َه ُب‬

‫املُ َخا َط ُب‬ ‫ْر ُد املثىن‪ /‬للم َذَّك ِر اجلم ُع‪/‬للم َذَّك ِر‬ ‫ْر ُد ا ملُف َ‬ ‫ا ملُف َ‬ ‫وامل َؤنَّ ِث‬ ‫املُ َؤنَّ ُث‬ ‫املُ َذَّك ُر‬ ‫أَنْ َت ‪ -‬اِ ْذ َه ْب أَنْ ِت – اِ ْذ َهب أَْنتُما – اِ ْذ َهبا‬

‫ِس‬ ‫َْتل ُ‬ ‫تَ ْس َم ُع‬

‫ِس‬ ‫اْ‬ ‫ِجل ْ‬ ‫ِس ْع‬ ‫ا َْ‬

‫تُ َذ ِاك ُر‬

‫ذِ‬ ‫َاك ْر‬

‫اجلم ُع‪/‬‬

‫للم َؤنَّ ِث‬

‫أَْنتُ ْم ‪ -‬اِ ْذ َهبُوا أَْنت ُ َّ‬ ‫ب‬ ‫ت ‪ -‬اِ ْذ َه ْ َ‬

‫ُخ ُر ْج‬ ‫اْ‬ ‫ِع‬ ‫أَط ْ‬ ‫أَ ِك ْ‬ ‫مل‬

‫َْت ُر ُج‬ ‫تُ ِط ْي ُع‬ ‫يُ ْكم ُ‬ ‫ِل‬

‫ِل ِصْيت َغ َة َْ‬ ‫ِس‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ْرِد إىل ا َجل ْم ِع‪َ ،‬ك َما ف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫األ ْم ِر م َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ِن املُف َ‬ ‫املثال‪ :‬ا ُْط ُل ْب‬

‫‪-1‬‬

‫اِْنتَبِ ْه‬

‫ا ُْط ُلبُوا‬ ‫‪........................‬‬

‫‪-2‬‬

‫ِد‬ ‫َساع ْ‬

‫‪........................‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫ُح ُض ْر‬ ‫اْ‬ ‫ِع‬ ‫ِسَم ْ‬ ‫اْ‬ ‫ا ُْكُ ْب‬

‫‪........................‬‬ ‫‪........................‬‬ ‫‪........................‬‬

‫ِم ًة ُمنَ ِ‬ ‫َر َاغ‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫اسبَ ًة م َ‬ ‫ِخَت ْر َكل َ‬ ‫ِن القَائ َِم ِة َوا ْم َْأل ِبَا الف َ‬

‫املثال‪َ :‬س ّل ِْم َع َلى َزِْم ْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫َص َل َقت ْب َل ُد ُخ ِ‬ ‫ول املَُع ِّل ِم‪.‬‬ ‫‪ ............ -1‬الف ْ‬ ‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ي يَ ْش َر ُح َّ‬ ‫الد ْر َس‪.‬‬ ‫‪ ............‬إىل املَُع ِّل ِم ِح ْ َ‬ ‫َص ِل ِبُ ُد ْوءٍ‪.‬‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫‪ ............‬م َ‬

‫وس َك ِف َوْقِ َها‪.‬‬ ‫‪ُ ............‬د ُر َ‬ ‫ِي َك َّلف َ‬ ‫‪ِ ............‬‬ ‫ِم‪.‬‬ ‫واجبَ َك الَّذ ْ‬ ‫َك بِ ِه املَُع ّل ُ‬ ‫‪ ............‬أَبَت َويْ َك وال تَُال ْ‬ ‫َُا‪.‬‬ ‫ِف أَ ْم َره‬

‫السابِ ُع‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِم أَح ُد َع َلى ُزَم َ‬ ‫الئِ ِه‬ ‫املثال‪ :‬يُ َس ّل ُ‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪33‬‬

‫َص ِل‪.‬‬ ‫يَ ْذ َه ُب خال ٌد إَىل الف ْ‬

‫ِع‬ ‫ِسَم ْ‬ ‫اْ‬ ‫َس ّل ِْم‬ ‫اُ ْد ُخ ِل‬ ‫ُخ ُر ْج‬ ‫اْ‬ ‫ِع‬ ‫أَط ْ‬ ‫ِ‬ ‫ذاك ْر‬ ‫أَ ْكم ْ‬ ‫ِل‬

‫َس ّل ِْم َع َلى ُزَم َ‬ ‫الئ َ‬ ‫ِك‪.‬‬

‫‪......................‬‬

‫ي يَ ْش َر ُح َّ‬ ‫الد ْر َس‪.......................‬‬ ‫يَِ ْسَ ِم ُع َح َس ٌن إىل املَُع ِّل ِم ِح ْ َ‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫َص ِل بَت ْع َد احل َّ‬ ‫ِصةِ‪.‬‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫َْي ُر ُج مم ٌد م َ‬ ‫يُ ِ‬ ‫وس ُه َف املَ َساءِ‪...................... .‬‬ ‫َْموٌد ُد ُر َ‬ ‫ذاك ُر م ُ‬

‫‪......................‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ ْ‬ ‫املَ ْد َر َس ُة االبِْدائِيَّ ُة‬

‫املَ ْد َر َس ُة املَُت َو ِّس َط ُة‬ ‫ا َجلا ِم َع ُة‬

‫ُ‬ ‫الك ِّليَّ ُة‬

‫َر ْو َض ُة ا َأل ْطف ِ‬ ‫َال‬ ‫املَ ْع َه ْد‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫القرآن َ‬ ‫ِ‬ ‫ِن أَْفت َع ِ‬ ‫ال ا َأل ْم ِر‪.‬‬ ‫اِْقت َرأَْ ُس ْوَرَة املُ َّدثِّ ِر (ف‬ ‫الك ِريِْ)‪ُ ،‬ثَّ ْ‬ ‫اسَ ْخ ِر ْج ِم ْنها َع َش َرًة م ْ‬

‫‪34‬‬

‫َّ‬ ‫السابِ ُع‬ ‫الد ْر ُس َّ‬

‫هيَّ ُة َ‬ ‫أَ َِ‬ ‫الك ْه َرب ِء‬

‫َصا َر ِت َ‬ ‫ِماً ِف ا َحليَاةِ‪،‬‬ ‫الك ْه َرَب ُء ُع ْن ُصراً ُمه ّ‬ ‫ونَ ْسَف ِْي ُد ِمْنت َها َكثِْيت ًرا‪.‬‬ ‫إ َّ‬ ‫اح الذِي يُ ِض ُئ بُتيُوتَتنَا يَت ْع َم ُل ِبلْ َك ْه َرَبءِ؛‬ ‫ِن امل ْ‬ ‫ِصبَ َ‬

‫وإ َّ‬ ‫ِن امل ِْذَي َع ال َذي نَ ْس َم ُع بِ ِه ا َألْنتبَا َء يَت ْع َم ُل‬ ‫ِبلْ َك ْه َرَبءِ‪ ،‬وإ َّ‬ ‫ِن ال َغ َّسال َة الَّ ِىت نَت ْغ ِس ُل ِبَا ثِيَابَتنَا‪،‬‬ ‫وامل ِْكوا َة الَّ ِت نَ ْكوِي ِبَا َم َ‬ ‫ِسنَا أَيْضاً تَت ْع َم ُل‬ ‫الب َ‬ ‫ِب َ‬ ‫الشَاءِ‪،‬‬ ‫لك ْه َرَبءِ‪َ .‬وامل ِْد َفأَ ُة الت نَ ْسَت ْع ِم ُل َها ِف ِّ‬ ‫وامل ِْرَو َح ُة الت نَ ْسَت ْع ِم ُل َها ِف َّ‬ ‫الص ْي ِف تَت ْع َم ِ‬ ‫الن‬ ‫‪35‬‬

‫اهمﻴت برق‬ ‫برق ﻳک عنصر مهم زندهگﻰ به شمار‬ ‫مﻰرود‪ ،‬و ما از آن خﻴلﻰ استفاده‬ ‫مﻰنماﻳﻴم‪ .‬چراغﻰ که خانه هاى مارا‬ ‫روشن مﻰ سازد‪ ،‬با برق روشن مﻰشود‪،‬‬ ‫رادﻳو ﻳﻰ که ما به واسطﺔ آن اخبار را‬ ‫مﻰشنوﻳم‪ ،‬با برق فعال مﻰ شود و‬ ‫ماشﻴن لباس شوﻳﻰ ﻳﻰ که لباسها را‬ ‫درآن مﻰشوﻳﻴم و اوتو ﻳﻰ که ما به‬ ‫واسطﺔ آن لباسها را اوتو مﻰکنﻴم‪ ،‬نﻴز‬ ‫با برق فعال مﻰشوند‪ .‬همچنان بخارى‬ ‫برقﻰ ﻳﻰ که در فصل زمستان مورد‬

‫ِب َ‬ ‫لك ْه َرب ِء َك َذل َ‬ ‫ِك‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ونِ ُد ٍ‬ ‫آالت َك ْه َرِبئِيَّةً‪ِ ،‬ف الَبت ْي ِت‪ ،‬واملَ ْد َر َسةِ‪،‬‬ ‫السيَّا َرةِ‪ ،‬و َّ‬ ‫العام ِة وال َفنَاد ِ‬ ‫ِق‪.‬‬ ‫الش َوارِِع َّ‬ ‫واملَ ْكَ ِب‪ ،‬و َّ‬

‫استفاده قرار مﻰدهﻴم و پکه ﻳﻰ که ما در‬ ‫فصل تابستان از آن استفاده مﻰنماﻳﻴم‪ ،‬همه‬ ‫با برق روشن مﻰشوند‪.‬‬ ‫ما در خانه‪ ،‬مکتب‪ ،‬دفتر‪ ،‬موتر‪ ،‬جادههاى‬ ‫عمومﻰ و هوتلها آﻻت و وساﻳل برقﻰ را‬ ‫مشاهدهمﻰنماﻳﻴم‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫َصا َر ْت‬

‫أَ ْصبَ َح ْت‬

‫امل ِْرَو َح ُة‬

‫لَِت ْ ِبيِْ ِد الَوا ِء‬

‫امل ِْذَي ُع‬

‫إِذا َع ُة‬

‫اح‬ ‫امل ْ‬ ‫ِصبَ ُ‬

‫اح َك ْه َرَبئِي‬ ‫مْ‬ ‫ِصبَ ٌ‬

‫ال َغ َّسال ُة‬

‫َس ِل الثِّيَ ِ‬ ‫اب‬ ‫آل ُة غ ْ‬

‫امل ِْكوا ُة‬

‫ِس‬ ‫آل ٌة نَ ْكوِي ِبَا املالب َ‬

‫امل ِْد َفأَة‬

‫آل ٌة تُ ْسَ ْخ َد ُم لِ َد ْف ِع الُبت ُر ْوَد ِة‬

‫ا َألْنتبَا ُء‬

‫ا َأل ْخبَا ُر‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬اِْقت َرأِ النَّ َّ‬ ‫ص‪َ ،‬وأَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫َه ْل تُت ْعَتَبت ُر َ‬ ‫ِماً ف َحيَاتِنَا؟‬ ‫الك ْه َرب ُء ُع ْن ُصراً ُمه ّ‬ ‫ِن َ‬ ‫الك ْه َرَبءِ؟‬ ‫ِيم نَ ْس فِي ُد م َ‬ ‫فَ‬ ‫آالت تَت ْع َم ُل ِب َ‬ ‫أَيْ َن َنِ ُد ٍ‬ ‫لك ْه َرَبءِ؟‬

‫‪36‬‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل األسئَِل َة وا َأل ْج ِوبَ َة َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬

‫اح‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬أَْفتَ ُح البَ َ‬ ‫اب ِبملِ ْفَ ِ‬

‫اب ؟‬ ‫ط ‪ :1‬بَِ تَت ْفَ ُح البَ َ‬

‫ُب ال َوَر َق ؟‬ ‫َب‪.‬‬ ‫ُب ال َوَر َق ِبملِْثتق ِ‬ ‫ط ‪ :1‬بَِ تَثتْق ُ‬ ‫ط ‪ :2‬أَثتْق ُ‬ ‫ط ‪ :1‬بَِ َْير ُث الف َّ‬ ‫ض؟ ط‪َْ :2‬ير ُث الف َّ‬ ‫َال ُح ا َأل ْر َ‬ ‫ِح َر ِ‬ ‫اث‪.‬‬ ‫َال ُح ا َأل ْر َ‬ ‫ُ‬ ‫ض ِبمل ْ‬ ‫ُ‬ ‫ط ‪ :2‬يَ ِز ُن البَائِ ُع ال ِعنَ َب ِبملِْيت َز ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ط‪ :1‬بَِ يَ ِز ُن البَائِ ُع ال ِعنَ َب؟‬ ‫ِس‬ ‫ِس؟‬ ‫ط ‪ :2‬يَت ْغ ِس ُل ا َخلا ِد ُم املَالب َ‬ ‫ط ‪ :1‬بَِ يَت ْغ ِس َُل ا َخلا ِد ُم املَالب َ‬ ‫ِبل َغ َّسالَةِ‪.‬‬

‫ِس َم اآلل ِة ف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪َ :‬ع ِّ ْ‬ ‫ي اْ‬ ‫‪-1‬‬

‫أَ ْق َط ُع ا َأل ْش َجا َر ِبملِْن َشار‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫أَغ ِ‬ ‫ِس ِبل َغ َّسالَةِ‪.‬‬ ‫ْس ُل املَالب َ‬

‫‪-4‬‬

‫اح‪.‬‬ ‫أْفتَ ُح البَ َ‬ ‫اب ِبملِ ْفَ ِ‬

‫‪-3‬‬

‫س ُع ا َأل ْخبَا َر ِبمل ِْذَي ِع‪.‬‬ ‫أَ َْ‬

‫‪-5‬‬

‫أُنَ ِّظ ُف ال ُغ ْرَف َة ِبمل ِْكنَ َسةِ‪.‬‬

‫ِ‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪.............................‬‬ ‫‪.............................‬‬ ‫‪.............................‬‬ ‫‪.............................‬‬

‫ِل ا َألْفت َع َ‬ ‫كما ف امل ِ‬ ‫الرابِ ُع‪َ :‬ح ّو ِ‬ ‫ِثال‬ ‫ال اآلتِيَ َة إِىل أَ َْ‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫سا ِء اآللَةِ‪َ ،‬‬ ‫ال ِف ْع ُل املَ ِ‬ ‫اضي‬

‫ال ِف ْع ُل املُ َضارُِع‬

‫ِس ُم اآللَ ِة‬ ‫اْ‬

‫َفتَ َح‬

‫يَت َفَ ُح‬

‫اح‬ ‫ِم ْفَ ٌ‬

‫‪37‬‬

‫نَ َش َر‬ ‫َح َر َث‬

‫بَت َرَد‬ ‫َص ِع َد‬

‫ض‬ ‫َقتبَ َ‬ ‫س‬ ‫َكنَ َ‬ ‫َط َر َق‬ ‫َس َط َر‬

‫يَت ْن ُش ُر‬ ‫َْي ُر ُث‬ ‫يَتْبت ُرُد‬

‫يَ ْص َع ُد‬

‫ِض‬ ‫يَت ْقب ُ‬ ‫ِس‬ ‫يَ ْكن ُ‬ ‫يَ ْط ُر ُق‬ ‫يَ ْس ُط ُر‬

‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫ِمْبت َرٌد‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫مْ‬ ‫ِكنَ َس ٌة‬

‫‪.........‬‬ ‫‪.........‬‬

‫ِل ال ِف ْع َل املَ ِ‬ ‫ِس‪َ :‬ح ّو ِ‬ ‫كما ِف‬ ‫اض َي إىل ال ِف ْع ِل املُ َضارِِع وا َأل ْم ِر َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ال ِف ْع ُل ِ‬ ‫املاضي‬

‫ضارع‬ ‫ال ِف ْع ُل املُ ِ‬

‫ِف ْع ُل ا َأل ْم ِر‬

‫َِ‬ ‫س َع‬

‫يَ ْس َم ُع‬

‫ِس ْع‬ ‫ا َْ‬

‫َعم َ‬ ‫ِل‬ ‫َطبَ َع‬

‫َرِك َب‬ ‫َذ َه َب‬

‫َش ِر َب‬ ‫‪38‬‬

‫ِس‪َ :‬ض ِع َ‬ ‫ِمات املُ ِ‬ ‫الكل ِ‬ ‫ناسبَ َة ف ُك ِّل َفت َر ٍاغ ِمَّا َِْت‪َ ،‬ك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫‪-1‬‬

‫ِح َراث‪ ،‬امل ِْط َرَقة‪ ،‬املِْل َعقَة‬ ‫املِق ّ‬ ‫ِقراض‪ ،‬امل ْ‬ ‫َص‪ ،‬امل ِْكواة‪ ،‬امل َ‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫بِتامل ِْك َوا ِة‬

‫أَ ْكوِي املَ َ‬ ‫ِس‬ ‫الب َ‬ ‫ص ا َحل َّ‬ ‫ال ُق َّ‬ ‫َق َّ‬ ‫الش ْع َر بِت‪.........‬‬

‫َق َط َع ا َخليَّ ُ‬ ‫اط املَ َ‬ ‫ِس بِت‪......‬‬ ‫الب َ‬ ‫َحر َث الف َّ‬ ‫ض بِت‪..........‬‬ ‫َال ُح ا َأل ْر َ‬ ‫َ‬ ‫َط َر َق ا َحل َّدا ُد ا َحل ِديْ َد بِت‪........‬‬ ‫أَ َك ْل ُت َّ‬ ‫الط َعا َم بِت‪.......‬‬

‫سا َء اآلل ِة‬ ‫اسَ ْخ ِر ْج ِمْنت َها أَ َْ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬أَع ْ‬ ‫ِد ِقرا َء َة النَّ ِّ‬ ‫ص‪ُ ،‬ثَّ ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ِّ‬

‫‪-1‬‬

‫‪................‬‬

‫‪................- 3‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪................‬‬

‫‪................-4‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّةُ‪:‬‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ ْ‬ ‫امل ِْم َس َح ُة‬ ‫امل ِْم َحا ُة‬

‫املِْن َشا ُر‬ ‫ِس َو ُ‬ ‫اك‬ ‫امل ْ‬ ‫اح‬ ‫املِ ْفَ ُ‬ ‫‪39‬‬

‫املِْن َج ُل‬

‫ِس َط َرُة‬ ‫امل ْ‬

‫ِح َر ُ‬ ‫اث‬ ‫امل ْ‬ ‫امل ِْر َس ُم‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫اس َ‬ ‫ِك‪:‬‬ ‫اسَ ْخ ِر ْج ِمْنت َها أَ ْسا َء اآللَ ِة ِف ُك َّر َ‬ ‫اِْقت َرأِ ا ُجل َم َل اآلتِيَ َة َثَّ ْ‬ ‫‪-1‬‬

‫اح‪.‬‬ ‫نَت ْفَ ُح البَ َ‬ ‫اب بملِ ْفَ ِ‬

‫‪-2‬‬

‫نُ َس ِّط ُر ا َأل ْوَر َ‬ ‫ِس َط َرةِ‪.‬‬ ‫اق ِبمل ْ‬

‫‪-3‬‬

‫السُبت ْورَة ِبمل ِْم َس َحةِ‪.‬‬ ‫نَْ َس ُح َّ‬

‫‪-4‬‬

‫اح‪.‬‬ ‫نُ ِض ْي ُء ال ُغ ْرَف َة ِبمل ْ‬ ‫ِصبَ ِ‬

‫‪-5‬‬

‫ِس َو ِ‬ ‫اك‪.‬‬ ‫نُتنَ ِّظ ُف ا َأل ْسنَ َ‬ ‫ان ِبمل ْ‬

‫‪-6‬‬

‫لس َّخانَةِ‪.‬‬ ‫نُ َس ِّخ ُن املا َء ِب َّ‬

‫‪-7‬‬

‫نَتق َ َّ‬ ‫لس ِّك ْيِ‪.‬‬ ‫ْط ُع الل ْح َم ِب ِّ‬

‫‪-8‬‬

‫ض ِبملِ ْع َو ِل‪.‬‬ ‫ِر ا َأل ْر َ‬ ‫َْنف ُ‬

‫‪40‬‬

‫َّ‬ ‫ِن‬ ‫الد ْر ُس الثَّام ُ‬

‫الس ِ‬ ‫وق‬ ‫ف ُّ‬

‫ان امل َ‬ ‫ِس (‪)1‬‬ ‫ُدَّك ُ‬ ‫الب ِ‬

‫الس ِ‬ ‫وق‬ ‫ِصا ٍم إىل ُّ‬ ‫ِم ُة َم َع أَ ِخْيت َها ع َ‬ ‫َذ َهبَ ْت َفاط َ‬ ‫ِس ُ‬ ‫والكُ َب وَد َخ َ‬ ‫ِس‬ ‫ال ُدَّك َ‬ ‫ان املَالب ِ‬ ‫لِيَ ْش َرتَِي املالب َ‬ ‫ُثَّ م َّ‬ ‫ََل بَت ْي ِع ُ‬ ‫الكُ ِب وَدا َر احلِوا ُر الَّ ِال‪:‬‬

‫وس ْه ً‬ ‫البَائِ ُع‪ :‬أَ ْه ً‬ ‫ال‪ .‬أَ ُّي ِخ ْد َمةٍ؟‬ ‫ال َ‬ ‫ِمة‪ :‬أُ ِريْ ُد بَ ْدلَ ًة ( َقم ِْيصاً وإِزاراً) وِرَدا ًء‪.‬‬ ‫َفاط َ‬ ‫البَائِ ُع‪ :‬تَتف َّ‬ ‫ِس ُم املَ َ‬ ‫ِس‪.‬‬ ‫الب ِ‬ ‫َضلِي ُهنا‪ ،‬هذا ق ْ‬ ‫‪41‬‬

‫در بازار‬ ‫(‪ )1‬دکان لباس فروشﻰ‬ ‫فاطمه همراه با برادرش عصام به بازار‬ ‫رفتند تا براى خود لباس و کتاب‬ ‫خرﻳدارى نماﻳند‪ ،‬آنها نخست به‬ ‫دکان لباس فروشﻰ و بعدا ً به کتاب‬ ‫فروشﻰ رفتند و چنﻴن گفتگو نمودند‪.‬‬ ‫فروشنده‪ :‬خوش آمدﻳد‪ ،‬بفرماﻳﻴد چه‬ ‫خدمتکنم؟‬ ‫فاطمه‪ :‬من ﻳک جوره لباس وچادر‬ ‫مﻰخواهم‪.‬‬ ‫فروشنده‪ :‬بفرماﻳﻴد‪ ،‬اﻳنجا بخش لباسها‬ ‫است‪.‬‬

‫ِن َف ْضل َ‬ ‫ِك‪َ .‬ك ْم ِس ْع ُر البَ ْدلَةِ؟‬ ‫ِمة‪ :‬م ْ‬ ‫َفاط َ‬ ‫ان‪ .‬وأَ َّي‬ ‫الرَدا ِء ِبَ ْربَ ِعمِائَ ِة أَْفت َغ ِ ٍّ‬ ‫البَائِ ُع‪ :‬البَ ْدلَ ُة َم َع ِّ‬ ‫ِين؟‬ ‫لُ ْو ٍن ت ِريْد َ‬ ‫والردا َء ِبلََّل ِ‬ ‫ِمة‪ :‬أَ ِريْ ُد البَ ْدلَ َة بلََِّل ِ‬ ‫ون‬ ‫َفاط َ‬ ‫ون ا َأل ْخ َض ِر ِّ‬

‫ض‪.‬‬ ‫األبَتيَ ِ‬ ‫عصام‪ :‬تَتف َّ‬ ‫َض ْل‪ ،‬هذه َ ْ‬ ‫ان‪ .‬وأ ْر ِج ِع‬ ‫خ ُسمِائَ ُة أَْفت َغ ِ ٍّ‬ ‫البَاقِي‪.‬‬

‫ََم ُّل بَت ْي ِع ُ‬ ‫الكُ ِب (‪)2‬‬

‫ِن َف ْضل َ‬ ‫ِك؟‬ ‫عَ‬ ‫ِصام‪ :‬أُ ِريْ ُد ِكَ ًاب‪ ،‬م ْ‬ ‫البَائِ ُع‪ :‬أَ َّي ِكَ ٍ‬ ‫اب تُ ِريْ ُد؟‬ ‫اب املُ َطالَ َعةِ‪ ،‬وال ِقرا َءةِ‪ ،‬واإلمالءِ‪،‬‬ ‫ِصام‪ :‬أُ ِريْ ُد ِكَ َ‬ ‫عَ‬ ‫وقوا ِع ِد ُّ‬ ‫الل َغ ِة ال َع َربِيَّةِ‪.‬‬ ‫البَائِ ُع‪ :‬تَتف َّ‬ ‫ِرا َءةِ‪،‬‬ ‫َض ُل‪ ،‬هذا ِكَ ُ‬ ‫اب املُ َطالَ َعةِ‪ ،‬والق َ‬ ‫آخ َر؟‬ ‫واإل ْمالءِ‪َ ،‬ه ْل تُ ِريْ ُد َشْيتئًا َ‬ ‫ِصام‪ :‬ال‪ ،‬و ُش ْك ًرا‪.‬‬ ‫عَ‬ ‫ن‪.‬‬ ‫َت أَْفت َغا ٍّ‬ ‫البَائِ ُع‪ :‬اِ ْد َف ْع مِائت َ‬

‫فاطمه‪ :‬قﻴمت اﻳن لباس چند است؟‬ ‫فروشنده‪ :‬ﻳک جورة کامل به چهار‬ ‫صد افغانﻰ است‪ ،‬شما چه رنگ‬ ‫مﻰخواهﻴد؟‬ ‫فاطمه‪ :‬من لباس سبز و چادر سفﻴد‬ ‫مﻰخواهم‪.‬‬ ‫عصام‪ :‬لطفاً اﻳن پنجصد افغانﻰ را‬ ‫بگﻴرﻳد و باقﻴماندة آن را براﻳم پس‬ ‫بدهﻴد‪.‬‬

‫(‪ )2‬در کتاب فروشﻰ‬ ‫عصام‪ :‬لطفاً‪ ،‬من ﻳک کتاب مﻰخواهم؟‬ ‫فروشنده‪ :‬کدام کتاب را مﻰخواهﻰ؟‬ ‫عصام‪ :‬من کتاب مطالعه‪ ،‬قرائت‪ ،‬امﻼ‬ ‫و قواعد زبان عربﻰ را مﻰخواهم‪.‬‬ ‫فروشنده‪ :‬بفرما‪ ،‬اﻳنها کتابهاى‬ ‫مطالعه‪ ،‬قرائت و امﻼ استند‪.‬‬ ‫آﻳا چﻴز دﻳگرى مﻰ خواهﻰ؟‬ ‫عصام‪ :‬نخﻴر‪ ،‬تشکر‪.‬‬ ‫فروشنده‪ :‬دوصد افغانﻰ بدهﻴد‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫ِمةُ؟‬ ‫‪ -1‬أَيْ َن َذ َه َب عِصا ٌم وَفاط َ‬ ‫‪ -2‬ماذا يُ ِريْ ُد عِصا ُم؟‬ ‫والرَداءِ؟‬ ‫‪َ -3‬ك ْم ِس ْع ُر البَ ْدلَ ِة ِّ‬ ‫ِمةُ؟‬ ‫‪َ -4‬ماذا تُ ِريْ ُد َفاط َ‬ ‫ِمةُ؟‬ ‫‪ -5‬أَ َّي ُكُ ٍب تُ ِريْ ُد َفاط َ‬

‫الس َؤ َ‬ ‫اب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َو َ‬

‫ان‬ ‫ص بِِائَ ِة أْفت َغ ِ ٍّ‬ ‫املثال‪ :‬ال َقم ِْي ُ‬ ‫ط ‪ :1‬ب َ‬ ‫ص؟‬ ‫ِك ِم ال َقم ِْي ُ‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ص بِِائَ ِة أْفت َغا ّ‬ ‫ط ‪ :2‬ال َقم ِْي ُ‬

‫ِ‬ ‫ان‬ ‫الكَ ُ‬ ‫َت أْفت َغ ِّ‬ ‫اب بِِائت َ‬ ‫املُ ْع َج ُم بِثَ َ‬ ‫ان‬ ‫الثِائَ ِة أْفت َغ ِ ٍّ‬ ‫ان‬ ‫ا ِحل َذا ُء ِبَ ْربَت َعمِائَ ِة أْفت َغ ِ ٍّ‬

‫ان‬ ‫الردا ُء ِبَ ْم َسمِائَ ِة أْفت َغ ِّ‬ ‫ِّ‬

‫ان ب ِ‬ ‫ان‬ ‫ُسَ ُ‬ ‫ِسَّمِائَ ِة أْفت َغ ِ ٍّ‬ ‫الف ْ‬ ‫َّ‬ ‫ان‬ ‫ِسْبت َعمِائَ ِة أْفت َغ ِّ‬ ‫النَّظارُة ب َ‬ ‫ان‬ ‫ص بِثَ َم َانائَ ِة أْفت َغ ِ ٍّ‬ ‫ال َقم ِْي ُ‬

‫آل ُة ا َحل ِ‬ ‫ن‬ ‫ِس َعمِائَ ِة أفغا ٍّ‬ ‫اسبَ ِة بِ ْ‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع ُزُمالئ َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫أ ت ط‪ :1‬أُِريْ ُد ثَت ْوبً‪َ ،‬ماذَا تُ ِريْ ُد أَنْ َت ؟ ط‪ :2‬أُِريْ ُد َقم ِْيصاً‪َ ،‬ماذَا تُ ِريْ ُد أنْ َت؟‬ ‫ط‪ :۱‬أُ ِريْ ُد نَ َّظا َرةً‪َ ،‬ماذَا تُ ِريْ ُد أَنْ َت؟‬ ‫‪43‬‬

‫اب ال َق َوا ِع ِد‬ ‫َوب‬ ‫ث ٌ‬ ‫ِكَ ُ‬ ‫اب الَّا ِريْ ِخ‬ ‫َقت َل ٌم‬ ‫ك ُ‬ ‫اب ال ُع ُلوِم‬ ‫ُم ْع َج ٌم‬ ‫ِكَ ُ‬ ‫ِرا َء ِة‬ ‫اب ا ِإل ْمال ِء‬ ‫ك ُ‬ ‫َش ِريْ ُط الق َ‬ ‫ص ا َأل ْزَر َق‪.‬‬ ‫ص تُ ِريْ ِديْ َن؟‬ ‫ب ت ط‪ :1‬أَ َّي َقم ِْي ٍ‬ ‫ط ‪ :۲‬أُ ِريْ ُد ال َقم ِْي َ‬ ‫ط ‪َّ :۱‬‬ ‫الس ْوَدا َء‪.‬‬ ‫أي ِح َذا ٍء تُ ِريْ ِديْ َن؟‬ ‫ط ‪ :۲‬أُ ِريْ ُد ا ِحل َذا َء َّ‬ ‫ط‪َّ :۱‬‬ ‫َر‪.‬‬ ‫الردا َء ا َأل ْصف َ‬ ‫أي رِدا ٍء تُ ِريْ ِديْ َن؟ ط ‪ :۲‬أُ ِريْ ُد ِّ‬ ‫أح ُر‬ ‫ثَت ْو ٌب أَ ْخ َض ُر‬ ‫قلم َر َص ٍ‬ ‫اص ْ َ‬ ‫ح َرا ُء‬ ‫ض‬ ‫اس ٌة َ ْ‬ ‫َقت َل ٌم أَْبتيَ ُ‬ ‫ُك َّر َ‬ ‫ح َرا ُء‬ ‫بَت ْن ْط ُلو ٌن أَ ْس َوُد‬ ‫ِح َذا ٌء َ ْ‬ ‫ض‬ ‫َقت َل ْن ُس َوٌة بَت ْي َضا ُء‬ ‫ِرَدا ٌء أَْبتيَ ُ‬

‫الرابِ ُع‪َ :‬ض ْع َخ ّطاً َْت َت ال ِف ْع ِل املَ ْه ُموِز ف ِْيما ت‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫ِن ُّ‬ ‫الدَّك ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫الردا َء ا َأل ْس َوَد م َ‬ ‫‪ -1‬أَ َخ َذ َسع ِْي ُد ِّ‬ ‫أن يَ ْش َرت َي احلِذا َء ا َأل ْس َوَد‪.‬‬ ‫ح ُد ْ‬ ‫‪ -2‬أَ َرا َد أ َ‬ ‫ِم الِّالم ِْي َذ ب ِ‬ ‫ِشرا ِء ِكَ ِ‬ ‫اب ال َق َوا ِع َد‪.‬‬ ‫‪ -3‬أَ َم َر املَُع ّل ُ‬ ‫ح ُد َّ‬ ‫الط َعا َم َمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫‪ -4‬أَ َك َل أَ ْ َ‬

‫ه َزٍة َقتْبت َل َها َك ْس َرٌة َم َع ا َأل ْع َدا ِد ُث اكُت ْبها ف‬ ‫ِس‪ :‬ال ِح ْظ ِكَاب َة َْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫اس َ‬ ‫ِك‬ ‫ُك َّر َ‬

‫ن‪.‬‬ ‫‪ْ -1‬‬ ‫اشَت َريْ ُت َقم ِْيصاً بِِائَ ِة أفغا ٍّ‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا ْ‬ ‫ِشَت َريْ ُت ك َ‬ ‫اب النَّ ْح ِو ِبَ ْربَت َعمِائَ ِة أفغا ٍّ‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‪ -3‬اِ ْد َف ْع أَ ْربَت َعمِائَ َة أفغا ٍّ‬ ‫الردا َء بِثَ َ‬ ‫ن‬ ‫الثِائَ ِة أفغا ٍّ‬ ‫‪ -4‬بِ ْع ُت ِّ‬

‫‪44‬‬

‫ِس‪َ :‬ض ْع َخ َّطاً َْت َت َ‬ ‫ِم ِة ال َغ ِرْيتبَ ِة ف ِْيما يَلي‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫الكل َ‬ ‫اب‬ ‫ِكَ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫اب‬ ‫الكَ ُ‬ ‫الردا ُء‬ ‫ِّ‬ ‫ِ‬ ‫الكَابَ ُة‬

‫َقت َل ٌم‬ ‫ِي‬ ‫املُ ْش َرت ُ‬ ‫ص‬ ‫ال َقم ِْي ُ‬ ‫ِرا َء ُة‬ ‫ا ِحل َذا ُء الق َ‬

‫اس ٌة‬ ‫ُك َّر َ‬ ‫البَائِ ُع‬ ‫الب ِّ‬ ‫ِط ْي ُخ‬

‫َجبَ ٌل‬ ‫ُّ‬ ‫ان‬ ‫الدَّك ُ‬

‫اش‬ ‫ُم ُ‬ ‫الق َ‬ ‫ِس َِم ُاع‬ ‫اال ْ‬

‫ِب َ‬ ‫جً‬ ‫ِم ِ‬ ‫ال َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫السابِ ُع‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫ات‪ ،‬لُ َك ّو َ‬ ‫ِن ُ َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬

‫بَ‬ ‫ص؟‬ ‫الردا ُء وال َقم ِْي ُ‬ ‫ِك ِم ِّ‬

‫الردا ُء ‪ -‬ب َ‬ ‫ص؟‬ ‫ِك ِم ‪-‬ال َقم ِْي ُ‬ ‫املثال‪ :‬و‪ِّ -‬‬ ‫‪.................‬‬ ‫َج ًة ‪ -‬أُ ِريْ ُد‬ ‫‪َْ -1‬حلماً ‪ -‬وَدجا َ‬ ‫‪.................‬‬ ‫آخ َر ‪َ -‬ه ْل؟‬ ‫‪ -2‬تُ ِريْ ِديْ َن _ َش ْيئاً َ‬ ‫‪ -3‬تُ ِريْ ِديْ َن ‪ِ -‬كَ ٍ‬ ‫‪.................‬‬ ‫اب ‪ -‬أَ َّي ؟‬ ‫‪.................‬‬ ‫ن – اِ ْد َف ْع‬ ‫َت ‪ -‬أَْفت َغا ّ‬ ‫‪ -4‬مِائت َ‬ ‫‪ .5‬لَ َدْيتنَا ‪ِ َ -‬‬ ‫‪.................‬‬ ‫اب‬ ‫جْيت َل ٌة ‪ -‬ثِيَ ٌ‬

‫ي َ‬ ‫ِحا تَت ْعب ِْياً‪ُ ،‬ثَّ ا ُْكُ ْب الَت ْعبْيت َر‪َ ،‬ك َما‬ ‫ِمَت ْ ِ‬ ‫ِن‪ِ :‬ص ْل بَت ْ َ‬ ‫ي لُِ ْصب َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫الكل َ‬ ‫ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫أَ ُّي‬ ‫وب‬ ‫املَ ْط ُل ُ‬ ‫ِن‬ ‫مْ‬ ‫أَ َّي ِكَ ٍ‬ ‫اب‬ ‫أَ ْه ً‬ ‫ال‬

‫‪45‬‬

‫ن‬ ‫َسْبت ُعمِائَ ِة أَْفت َغا ٍّ‬ ‫وس ْه ً‬ ‫ال‬ ‫َ‬ ‫تُ ِريْ ِديْ َن؟‬ ‫ِخ ْد َمةٍ؟‬ ‫َف ْضل َ‬ ‫ِك‬

‫وس ْه ً‬ ‫أَ ْه ً‬ ‫ال‬ ‫ال َ‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬ ‫ون‬ ‫الَبت ْن َط ُل ُ‬ ‫ا ِإلزا ُر‬ ‫اش غ ٍ‬ ‫َال‬ ‫ِم ٌ‬ ‫قَ‬ ‫ُكُ ُب ال ُع ُلوِم‬ ‫ُكُ ُب الَّت ْربِيَّ ِة‬

‫القَا ُم ْو ُس‬ ‫ض الكُ ِب‬ ‫َم ْع ِر ُ‬

‫ا َجل ْوَر ُب‬ ‫ِس ُق ْطنِيَّ ٌة‬ ‫َمالب ُ‬ ‫ص‬ ‫ِم ٌ‬ ‫اش َر ِخ ْي ٌ‬ ‫قَ‬ ‫اب االق صا ِد‬ ‫ك ُ‬ ‫اب القَانُ ِ‬ ‫ون‬ ‫ِكَ ُ‬ ‫ُكُ ٌب أَ َدبِيَّ ٌة‬ ‫َبئِ ُع ُ‬ ‫الكُ ِب‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫اس َ‬ ‫ْاكُ ِب ا َأل ْرقا َم اآلتِيَ َة ِب ُحل ُر ِ‬ ‫ِك َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫وف ف ُك َّر َ‬

‫ن‬ ‫‪100 -1‬أْفت َغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪ 200 -2‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪300 -3‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪ 400 -4‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪ 500 -5‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪ 600 -6‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪ 700 -7‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪ 800 -8‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪ 900 -9‬أفغا ٍّ‬ ‫ن‬ ‫‪1000 -10‬أفغا ٍّ‬

‫ن‬ ‫مِائَ ُة أفغا ٍّ‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪46‬‬

‫َّ‬ ‫الد ْر ُس الَّ ِ‬ ‫اس ُع‬

‫ِعنَايَ ُة ال َوالِ َديْ ِن‬

‫ِن املَ َد َر َس ِة ُمْ ت َعبًا‪.‬‬ ‫َعا َد أَ ْ َ‬ ‫ح ُد م َ‬ ‫س ُقت ْر َب امل ِْد َفأَ ِة ُم ْرَتِفًا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫وج َل َ‬ ‫وَق َّد َم ْت لَ ُه أُ ُّم ُه َط َعاماً‪.‬‬

‫أح ُد َّ‬ ‫الط َعا َم َفتنَا َم‪.‬‬ ‫أَ َك َل ْ َ‬

‫ِي اِبْنِ َها َفت َو َج َدتْ ُه‬ ‫وبَت ْع َد َقل ِْي ٍل لَ َم َس ْت ا ُأل ُّم َجب ْ َ‬ ‫َْموًما‪.‬‬ ‫مُ‬

‫ْض َحرارتِ ِه بِِْن ِديْ ٍل ُمبتَ ٍّل‪ُ ،‬ثَّ‬ ‫َ َحا َولَ ْت ا ُأل ُّم َخف َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫اِتَّ َص َل ْت بِ َز ْو ِج َها وأَ ْخَبت َرتْ ُه ِبَالَ ِة االبْ ِن‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫توجه والدﻳن‬ ‫احمد از مکتب در حالت خستهگﻰ‬ ‫برگشت‪.‬‬ ‫در پهلوى بخارى نشست در حالﻰ‬ ‫که مﻰ لرزﻳد‪.‬‬ ‫مادرش براى او غذا آورد‪.‬‬ ‫احمد غذا را خورد و خوابﻴد‪.‬‬ ‫بعد از مدت کوتاهﻰ مادر احمد‬ ‫دستش را بر پﻴشانﻰ پسرش گذاشت‬ ‫و دانست که پسرش تب دارد‪.‬‬ ‫مادر احمد کوشﻴد تا به واسطﺔ‬ ‫دستمالتر تب را کنترول نماﻳد‪ ،‬سپس‬ ‫به شوهرش تﻴلفون کرد و او را از حال‬ ‫پسرش خبر داد‪.‬‬

‫الس ْو ِق ُم ْس ِرعاً‪.‬‬ ‫َر َج َع َوالِ ُد ْ َ‬ ‫ِن ُّ‬ ‫أح َد م َ‬

‫وَد َخ َل ال َوالِ ُد ِف الَبت ْي ِت َْيم ُ‬ ‫ِل َه َد َاي الع ِْي ِد َأل ْو َال ِدهِ‪،‬‬

‫َفت َل َّما َرأَى اْبتنَ ُه َم ِريْ ًضا أَ َخ َذُه إىل أَْقت َر ِب ُم ْسَ ْشفًى‪.‬‬

‫ص َّ‬ ‫ح َد‪ ،‬وَكَ َب لَ ُه َّ‬ ‫الدوا َء‬ ‫الطب ِْي ُب أَ ْ َ‬ ‫َف َح َ‬ ‫املُنَ ِ‬ ‫اح ِة أُ ْسبُوعاً‪.‬‬ ‫بالس ِ َرت َ‬ ‫اس َب‪َ ،‬ونَ َص َح ُه ْ‬

‫ِشَت َرى ا َأل ُب َّ‬ ‫ِن َص ْي َدلِيَّ ِة املُ ْسَ ْشفَى‪،‬‬ ‫اْ‬ ‫الدوا َء م ْ‬ ‫ِن املُ ْسَ ْشفَى‪ ،‬ولَ َّما َو َصال إىل‬ ‫َ‬ ‫وخ َر َج َم َع اِبْنِ ِه م َ‬ ‫الَبت ْي ِت َن َدى ال َوالِ ُد أَو َال َد ُه‪َ ،‬وَوَّزَع َع َل ْيهِم الَ َد َاي‬ ‫ُمْبتَ ِسماً‪َ ،‬فأَ َخ َذ ُك ُّل َو ِ‬ ‫اح ٍد ِمْنت ُهم َه ِديَّتَ ُه َم ْس ُروراً‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫الكلمة‬ ‫ُمْ ت َعبًا‬

‫يَ ْش ُع ُر ِبلَّت ْع ِب‬

‫َْموًما‬ ‫مُ‬

‫ُم ْرَتِفًا‬

‫يَت ْرتَب ُ‬ ‫ِس ُم من ِش َد ِة‬ ‫ِك اجل ْ‬

‫ُمْبتَ ٍّل‬

‫ْض‬ ‫َخف َ‬ ‫َف ِرحاً‬

‫ض‬ ‫املَ َر ِ‬ ‫تَت ْن ِز ُ‬ ‫يل َد َر َج ِة ا َحل َرا َرِة‬ ‫َم ْس ُروراً‬

‫َص ْي َدلِيَّة‬ ‫ص‬ ‫َف َح َ‬

‫پدر احمد به عجله از بازار به خانه‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫پدر وارد خانه شد و براى فرزندان‬ ‫خود تحفه هاى عﻴدى آورده بود‪،‬‬ ‫وقتﻰکه پسرش را بﻴمار دﻳد او را به‬ ‫نزدﻳک ترﻳن شفاخانه برد‪.‬‬ ‫داکتر احمد را معاﻳنه کرد‪ ،‬براﻳش‬ ‫دواى مناسب و استراحت ﻳک هفته‬ ‫تجوﻳز نمود‪.‬‬ ‫پدر احمد دوا را از دواخانﺔ شفاخانه‬ ‫خرﻳد و با پسرش از شفاخانه بﻴرون‬ ‫شد‪ ،‬هنگامﻰ که به خانه رسﻴدند‬ ‫فرزندان خود را صدا کرد و در‬ ‫حالﻰ که تبسم بر لب داشت تحاﻳف‬ ‫را براى شان توزﻳع نمود‪ .‬هر ﻳک‬ ‫از آنها تحفﺔ خود را به خوشﻰ‬ ‫گرفتند‪.‬‬

‫املعىن‬

‫َّ‬ ‫ص ال َِذي يُ ِصْيتبُه ا ُحلمَّى‬ ‫الش ْخ ُ‬ ‫ض‬ ‫نَ ِْي َجة املَ َر ِ‬ ‫ُمَبت ََّل ٍل ٍبملا ِء‬

‫م ُّ‬ ‫ََل بَت ْي ِع ا َأل ْد ِويَ ِة‬ ‫ص‬ ‫ص َش ْخ ٍ‬ ‫َح ِ‬ ‫يقوم الطبيب بَتف ْ‬ ‫ض‬ ‫َم ِريْ ٍ‬

‫‪48‬‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬اِقرأِ النَّ َّ‬ ‫ص‪ ،‬وأَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫ِن املَ ْد َر َسةِ؟‬ ‫‪َ -1‬ك ْي َف َعا َد أَ ْ َ‬ ‫ح ُد م َ‬ ‫‪َ -2‬ماذَا َق َّد َم ْت لَ ُه أُ ُّم َه؟‬

‫ِي اِبْنِ َها؟‬ ‫‪َ -3‬ك ْي َف َو َج َد ْت ا ُأل ُّم َجب ْ َ‬ ‫‪َ -4‬ك ْي َف َح َض َر ا َأل ُب؟‬

‫‪َ -5‬ماذَا َوَّزَع ا َأل ُب على ا َأل ْو َالدِ؟‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ح ُد َم َن املَ َد َر َسةِ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف َعا َد أَ ْ َ‬

‫ح ُد َم َن املَ َد َر َس ِة ُمْ ت َعباً‪.‬‬ ‫ط‪َ :2‬عا َد أَ ْ َ‬

‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف َذ َه َب ا َأل ُب إىل ابْنِهِ؟‬

‫ط‪َ :2‬ذ َه َب ا َأل ُب إىل ابْنِ ِه ُم ْس ِرعاً‪.‬‬

‫َْموماً‪.‬‬ ‫ِي اِبْنِ َها؟ ط‪َ :2‬و َج َد ْت ا ُأل ُّم َجب ْ َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف َو َج َد ْت ا ُأل ُّم َجب ْ َ‬ ‫ِي اِبْنِ َها م ُ‬ ‫ِن املُ ْسَ ْشفَى َم ْس ُروراً‪.‬‬ ‫ِن املُ ْسَ ْشفَى؟ ط‪َ :2‬خ َرَج ا َأل ُب م َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف َخ َر َج ا َأل ُب م َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف َوَّزَع ا َأل ُب الَ َد َاي؟ ط ‪َ :2‬وَّزَع ا َأل ُب الَ َد َاي ُمْبتَ ِسماً‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫الح ِظ َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ِث‪ِ :‬‬ ‫ج َل ٍة ِمَّا َْ ِت‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ات الَّ ِت َْتَت َها َخ ٌّط ِ ْف ُك ِّل ُ ْ‬ ‫الكل َ‬

‫ِن املَ ْد َر َس ِة ُمْ ت َعباً‪.‬‬ ‫‪َ -1‬عا َد أَ ْ َ‬ ‫ح ُد م َ‬ ‫‪َ -2‬ش ِر َب َخالِ ٌد ا َحلل ِْي َب َس ِ‬ ‫اخناً‪.‬‬

‫‪َ -3‬ذ َه َب نَع ِْي ُم إىل املَ ْد َر َس ِة ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫ِسَتقْبَ َل ا َأل ُب اْبتنَ ُه ُم ْب ِسماً‪.‬‬ ‫‪ -4‬ا ْ‬ ‫اإلس َع ُ‬ ‫اف ُم ْس ِرعاً‪.‬‬ ‫‪َ -5‬و َص َل ْ‬

‫ِث َك َما ِف املِثَ ْ‬ ‫ِسَت ْبد ْ‬ ‫ِل املُ َذَّك َر إىل املُ َؤنّ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الرابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫َْموًما‪.‬‬ ‫س ا َأل ُب َجب ْ َ‬ ‫ِي اِبْنِه َفت َو َج َد َه م ُ‬ ‫املثال‪ :‬لَ َم َ‬

‫َْموًما‪.‬‬ ‫لَ َم َس ْت ا َأل ُّم َجب ْ َ‬ ‫ِي اِبْنِ َها َفت َو َج َدتْ ُه م ُ‬

‫‪ - 1‬أَ ْك َرَم االبْ ُن والِ َد ُه‪.‬‬

‫‪........................‬‬ ‫ْض َح َرا َرِة َحف ِْي ِد ِه ِبملَاءِ‪.‬‬ ‫‪َ - 2‬حا َو َل ا َجل ُّد َخف َ‬ ‫‪........................‬‬

‫(ا ُألمُّ)‬ ‫(ا ُأل ْخ ُت)‬ ‫(ا َجل َّدةُ)‬

‫ي َرأَى اِبْ َن أَ ِخ ْي ِه َم ِريْضاً‪.‬‬ ‫‪َ - 3‬ح ِز َن ال َع ُّم ِح ْ َ‬ ‫‪........................‬‬

‫(ال َع َّمةُ)‬

‫‪50‬‬

‫ِس‪َ :‬ض ِع ا َألْفت َع َ‬ ‫ال اآلتِيَ َة ِف أ َم ِاكنِها املُنَ ِ‬ ‫اسبَ ِة َك َما ف امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ِشَت َرى – َن َدى – َدا َوى‬ ‫َس َعى – بَت َرى – َدعاَ – ا ْ‬ ‫ح ُد لِنَ ْج َد ِة أَ ِخ ْيهِ‪.‬‬ ‫املثال‪َ :‬س َعى أَ ْ َ‬

‫َ‬ ‫ِب ال َق َل َم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪............‬الكات ُ‬

‫‪............ -2‬ا َأل ُب َّ‬ ‫الطب ِْي َب‪.‬‬ ‫‪............ -3‬ا َأل ُب َّ‬ ‫الدوا َء‪.‬‬ ‫‪............ -4‬ا َأل ُب أَ ْو َال َد ُه‪.‬‬

‫‪َّ ............ -5‬‬ ‫ض‪.‬‬ ‫الطب ِْي ُب املَ ِريْ َ‬

‫اسبَ ًة ل ُ‬ ‫ج َل ٍة ِمََّا َْ ِت‪ْ ،‬‬ ‫ِم ًة ُمنَ ِ‬ ‫واكُت ْبها ِف‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫ِك ِّل ُ ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫ِخَت ْر َكل َ‬ ‫َر ِاغ َك َما ِف املِثال‬ ‫الف َ‬

‫ُمْبتَ ِسماً– َم ْس ُروراً – ُمْ ت َعبًا ‪َ -‬س ِ‬ ‫اخنًا ‪ُ -‬م ْرَتِفًا‬

‫ح ُد َم َن املَ َد َر َس ِة ُمْ ت َعبًا‪.‬‬ ‫املثال‪َ :‬عا َد أَ ْ َ‬ ‫س أَ ْح ُد ُقت ْر َب امل ِْد َفأَ ِة ‪..............‬‬ ‫‪َ -1‬ج َل َ‬ ‫أح ُد ا َحلل ِْي َب‪..............‬‬ ‫‪َ -2‬ش ِر َب ْ َ‬

‫ِن املُ ْسَ ْشفَى‪..............‬‬ ‫‪َ -3‬خ َر َج ا َأل ُب م َ‬ ‫‪َّ -4‬‬ ‫وزع ا َأل ُب الَ َد َاي‪..............‬‬ ‫‪51‬‬

‫السابِ ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّةُ‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ْ‬ ‫َح ِزيْناً‬

‫بَ ِط ْيئاً‬

‫ِئ‬ ‫داف ٌ‬

‫بان‬ ‫َض ُ‬ ‫غْ‬

‫ِ‬ ‫آسفاً‬

‫ِح‬ ‫َمال ٌ‬

‫َضع ِْيفاً‬

‫َض ِ‬ ‫احكاً‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫َض ِع َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َد ٍة‬ ‫ات اآلتِيَ َة ف ُ َ‬ ‫الكل َ‬ ‫‪-1‬‬

‫ُمْ ت َعباً‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-2‬‬

‫ُم ْرَتِفاً‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-3‬‬

‫ُمْبتَ ِسماً‬

‫‪-4‬‬

‫َم ْس ُروراً‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-5‬‬

‫َم ِريْضاً‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-6‬‬

‫َف ِرحاً‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-7‬‬

‫َخائِفاً‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-8‬‬

‫َح ِزيْناً‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪52‬‬

‫َّ‬ ‫الد ْر ُس ال َع ِ‬ ‫اش ُر‬

‫ض‬ ‫عِيَا َد ُة املَ ِريْ ِ‬

‫س‬ ‫يَت ْل َع ُب ُك َّرَة ال َق َد ِم ُك َّل يَوٍم‪ .‬أَ َح َّ‬ ‫بَََلٍ ِف ر ِْج ِل ِه أَْثتنَا َء َّ‬ ‫الل ْع ِب‪َ ،‬ف َخ َر َج‬

‫ان بَ َّسا ٌم‬ ‫َك َ‬ ‫بَ َّسا ٌم يَت ْوماً‬ ‫ِن َّ‬ ‫ِت‪َ .‬ذ َه َب ُمبَ ٌ‬ ‫الل ْع ِب‪َ .‬وَر َج َع إلی البَي ِ‬ ‫ارك‬ ‫مَ‬ ‫َزم ِْي ُل بسام إىل ب ِْيِ ِه َو َس َّل َم َع َل ْي ِه وَقال‪:‬‬ ‫ِم تَ ْش ُكوا ي َص ِديْقِي؟‬ ‫م َّ‬

‫بَ َّسا ٌم‪:‬‬ ‫ُمبَا َر ٌك‪:‬‬

‫بَ َّسا ٌم‪:‬‬ ‫َمبَا َر ٌك‪:‬‬ ‫‪53‬‬

‫ِن أََلٍ َش ِديْ ٍد ف ر ِْجلِي‪.‬‬ ‫أَ ْش ُكو م ْ‬ ‫َوِلَ ال تَ ْذ َه ُب إىل َّ‬ ‫الطب ِْي ِب؟‬ ‫َسأَ ْذ َه ُب غَداً إ ِْن َشا َء هللاِ‪.‬‬ ‫ِك ْي َف تَتق ِ‬ ‫ْضي يَت َوَم َك؟‬

‫عﻴادت مرﻳض‬ ‫بسام همه روزه فوتبال بازى مﻰکرد‪.‬‬ ‫ﻳک روز درجرﻳان بازى در پاى‬ ‫خود درد را احساس نمود‪ ،‬لذا‬ ‫ازبازى بﻴرون شد و به خانه رفت‪.‬‬ ‫مبارک دوست بسام به خانﺔ او‬ ‫رفت‪ ،‬به او سﻼم داد و گفت‪:‬‬ ‫دوست گرامﻰ تو را چه شده است؟‬ ‫بسام‪ :‬در پاﻳم درد شدﻳدى پﻴدا شده‪.‬‬ ‫مبارک‪ :‬چرا نزد داکتر نمﻰ روى ؟‬ ‫بسام‪ :‬فردا نزد داکتر مﻰروم‬ ‫انشاءاﷲ‪.‬‬ ‫مبارک ‪ :‬روزهاى خود را چگونه‬ ‫سپرى مﻰ کنﻰ؟‬

‫آن َصباحاً‪ .‬وأَْقت َرأُ ُّ‬ ‫الص ُح َف وأُ َشا ِه ُد‬ ‫ُر َ‬ ‫بَ َّسا ٌم‪ :‬أَْتت ُلو الق ْ‬ ‫الِ ْلفَا َز َقتب َل ُّ‬ ‫الظ ْه ِر‪َ .‬ثَّ أَ ْس َ ِرتيْ ُح إىل ال َع ْص ِر‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ُمبا َر ٌك‪َ :‬وَماذا تَت ْف َع ُل ِف املَساءِ؟‬ ‫وأسَ ِم ُع إىل ا َأل ْخبارِ‪.‬‬ ‫ِس َم َع ا ُأل ْس َرِة ْ‬ ‫بَ َّسا ٌم‪ :‬أَ ْجل ُ‬ ‫ِس ُط ْو َل‬ ‫ُمبَا َر ٌك‪ :‬أََال تَ ْش ُع ُر ِبملََل ِل وأَنْ َت َْتل ُ‬

‫الَّنت َها ِر ِف الَبت ْي ِت؟‬

‫ِس َمعِي َوتََ ّف ُ‬ ‫ِف‬ ‫بَ َّسا ٌم‪ :‬بَت َلى‪َ ،‬ولَ ِك َّن أُ ْس َرِت َْتل ُ‬ ‫َع ِّن املََل َُل‪.‬‬ ‫الشفَا َء ال َع ِ‬ ‫اج َل‪.‬‬ ‫ُمبَا َر ٌك‪ :‬أَ ْر َجو لَ َك ِّ‬

‫بسام‪ :‬صبح قرآنکرﻳم تﻼوت‬ ‫مﻰکنم‪ ،‬و پﻴش از ظهرکتاب‬ ‫و روزنامه مﻰخوانم وتلوﻳزﻳون‬ ‫مشاهده مﻰکنم‪ ،‬وبعد از ظهر تا‬ ‫نماز عصر استراحت مﻰکنم‪.‬‬ ‫مبارک‪ :‬شب چه کار مﻰکنﻰ؟‬ ‫بسام‪ :‬شب با فامﻴل خود مﻰنشﻴنم‪،‬‬ ‫وبه اخبار گوش مﻰ دهم‪.‬‬ ‫مبارک‪ :‬در طول روز در خانه مﻰنشﻴنﻰ‪،‬‬ ‫احساس خستهگﻰ نمﻰکنﻰ؟‬ ‫بسام‪ :‬بلﻰ؛ ولﻰ خانواده ام با من‬ ‫مﻰنشﻴنند و از خستگﻰ ام مﻰکاهند‪.‬‬ ‫مبارک‪ :‬از خداوند براﻳت شفاى‬ ‫عاجل مﻰخواهم‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫أَْتت ُلو‬

‫أَ ْقرأُ‬

‫تَتق ِ‬ ‫ْضي‬

‫تُْ ِضي‬

‫تَُ ّف ُ‬ ‫ِف‬

‫تُت َق ّل ُ‬ ‫ِل‬

‫ُّ‬ ‫الص ُح ُف‬

‫ا َجلرائِ ُد‬

‫املَسا ُء‬ ‫املََل ْل‬

‫املعىن‬ ‫َّ‬ ‫الل ْي ُل‬ ‫الَّت ْعب‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪:‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫‪ -1‬أَيْ َن َزا َر ُمبَا َر ٌك َزِمْيت َل ُه؟‬ ‫‪َ -2‬ماذا َح َد َث لِبَ َّسا ٍم؟‬

‫‪54‬‬

‫‪َ -3‬ك ْي َف يَتق ِ‬ ‫ْضي بَ َّسا ٌم َوْقتَ ُه؟‬ ‫‪َ -4‬ماذا َق َ‬ ‫ال ُمبَا َر ٌك لِ َزم ِْي ِلهِ؟‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫الص ُح َف واملَ َج َّ‬ ‫الص ُح َف واملَ َج َّ‬ ‫ال ِت ف َّ‬ ‫ال ِت؟ ط‪:2‬أَْقت َرأُ ُّ‬ ‫ْرأُ ُّ‬ ‫باح‪.‬‬ ‫الص ِ‬ ‫ط ‪َ :1‬مىت تَتق َ‬ ‫ط ‪ :2‬أَتَتنَا َو ُل ال َغ َدا َء ُظ ْهراً‪.‬‬ ‫ط ‪َ :1‬مىت تَتَتنَا َو ُل ال َغ َدا َء؟‬ ‫ط ‪َ :1‬مىت ِج ْئ َت إىل املَ ْد َر َسةِ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬مىت تُت َر ِ‬ ‫اج ُع ُد ُر ْو َس َك؟‬ ‫ط ‪َ :1‬مىت تُ َشا ِه ُد الِّ ْلفَا َز؟‬

‫ط ‪ِ :2‬ج ْئ ُت إىل املَ ْد َر َس ِة َقت ْب َل َسا َعةٍ‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬أُ َر ِ‬ ‫اج ُع ُد ُر ْو ِس ْي ف املَ َساءِ‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬أُ َشا ِه ُد الِّ ْلفَا َز ف َّ‬ ‫الل ْي ِل‪.‬‬

‫تت َ‬ ‫ِم ِة الَّ ِت تَ ُد ُّل على َّ‬ ‫الزَم ِ‬ ‫ان‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪َ :‬ض ْع َخ ّطاً َ‬ ‫الكل َ‬

‫‪َ -1‬ذ َه َب أَ ِخي إىل املُ ْسَ ْشفَى لَْي ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫‪ -2‬سأعوُد من املَ ْد َرس ِة ُظ ْهراً‪.‬‬ ‫‪ -3‬يَت ُعوُد َّ‬ ‫الطْيت ُر إىل ُع ِّش ِه َم َسا ًء‪.‬‬ ‫ون يَوَم الع ِْيدِ‪.‬‬ ‫ِم َ‬ ‫‪َْ -4‬يَ ِم ُع املُ ْسل ُ‬

‫السا َع َة ِ‬ ‫الواح َدةَ‪.‬‬ ‫ِن املَ ْد َر َس ِة َّ‬ ‫‪َ -5‬ر َج ْع ُت م َ‬ ‫‪ -6‬نَ ْد ُر ُس ف املَ ْد َر َس ِة نَت َهاراً‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫ِن‪َ ،‬ع ْن‪ ،‬لتِ) َك َما ف ِ‬ ‫املثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الرابِ ُع‪ِ :‬ص ْل ( َما) ْ‬ ‫االسِ ْف َهامِيَ ِة بت(م ْ‬

‫املثال‪ِ :‬ل ‪َ +‬م = ِلَ ال تَ ْذ َه ُب إىل َّ‬ ‫الطب ِْي ِب؟‬ ‫ِخ َوت َ‬ ‫ِك؟‬ ‫‪ِ -۱‬ل ‪َ +‬م ‪ .......‬ال َْت ُك ُل َم َع إ ْ‬ ‫ِن ‪َّ +‬م ‪ .......‬تَ ْش ُكوا ي َص ِديْقِي؟‬ ‫‪ -۲‬م ْ‬ ‫‪-۳‬‬ ‫‪-۴‬‬ ‫‪-۵‬‬

‫ض؟‬ ‫ِن ‪ +‬مَّ‪.......‬يَ ْش ُكو هذا املَريْ ُ‬ ‫مْ‬ ‫ِم؟‬ ‫َع ْن ‪ +‬مَّ‪.......‬يَتَ َح َّد ُث املَُع ّل ُ‬

‫َع ْن ‪ +‬مَّ‪.......‬تَتَ َح َّد ُث ا ُألمُّ؟‬

‫ِم ٍ‬ ‫ات تَ ُد ُّل‬ ‫ِس‪ :‬أَع ْ‬ ‫اسَ ْخ ِر ْج ِمْنت َها َ‬ ‫ِد ِقرا َء َة النَّ ِّ‬ ‫ص‪ُ ،‬ثَّ ْ‬ ‫ست َكل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫على َّ‬ ‫الزَم ِ‬ ‫ان‬

‫‪.............:1‬‬

‫‪.............:4‬‬

‫‪.............:2‬‬

‫‪.............:5‬‬

‫‪.............:3‬‬

‫‪.............:6‬‬

‫أل ُك َّل َفت َر ٍاغ مَّاَْ ِت ب َ‬ ‫ِس‪ :‬اِ ْم ْ‬ ‫ِم ٍة ُمنَ ِ‬ ‫اسبَ ٍة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫ِكل َ‬

‫( َقت ْب َل ‪ -‬يَت َوَم ‪ -‬لَْي ً‬ ‫ال – َص ْيفاً ‪ِ -‬شَا ًء –‪َ -‬صباحاً)‬ ‫املثال‪ :‬أَ ْذ َه ُب إِىل املَ ْد َر َس ِة َصباحاً‬

‫‪ -1‬تَ ْظ َه ُر النُّ ُجوُم‪...........‬‬ ‫‪ -2‬تَ ْشَ ُّد ا َحل َرا َرةُ‪...........‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ -3‬يَت ْن ِز ُل الَّثت ْل ُج ‪...........‬‬ ‫‪َ -4‬ذ َه َب ُمبَ ٌ‬ ‫س لِ ِزَي َرِة َزم ِْي ِلهِ‪.‬‬ ‫ارك‪...........‬ا َخل ِْم ْي ِ‬ ‫وع‪.‬‬ ‫‪ -5‬اِنْ َك َس َر ْت ر ِْج ُل بَ َّسا ٍم‪...........‬أُ ْسبُ ٍ‬

‫ال ُمف ِْي َد ًة َم َن َ‬ ‫جً‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات اآلتي ِة‬ ‫السابِ ُع‪َ :‬ك ّو ْ‬ ‫ِن ُ َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬

‫‪-1‬‬

‫ي َوَم ‪َ -‬ذ َه َب ‪ -‬املَ ْد َرس ِة – ُمبَ ٌ‬ ‫س‪.‬‬ ‫ارك ‪ -‬إىل ‪ -‬ا َخل ِْم ْي ِ‬

‫‪............................‬‬ ‫وع ‪َ -‬قت ْب َل‪.‬‬ ‫‪ -2‬إىل ‪َ -‬ساَفت َر ‪ -‬أَِب ‪ -‬إِيْران ‪ -‬أَ ْسبُ ٍ‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪ُ -3‬ك َّرَة ‪ -‬أَلَ َع ُب ‪ -‬نَت َهاراً ‪ -‬ال َق َد ِم‪.‬‬

‫‪............................‬‬ ‫احا‪.‬‬ ‫‪ -4‬إىل ‪ -‬املَ ْد َر َس ِة ‪-‬أَ ْذ َه ُب ‪َ -‬صبَ ً‬

‫‪............................‬‬ ‫‪ -5‬بَت َرا َم َج ‪ -‬أُ َشا ِه ُد ‪ -‬الِ ْلفَا ِز ‪ -‬لَْي ً‬ ‫ال‪.‬‬

‫‪............................‬‬ ‫‪ -6‬املَ ْكَتب ِة ‪-‬أَ ْذ َه ُب ‪-‬إىل ‪-‬بَت ْع َد ُّ‬ ‫الظ ْه ِر‪.‬‬‫َ‬ ‫‪............................‬‬

‫‪57‬‬

‫ِن‪َ :‬صل َکلمات قائمة (أ) بضادها فی قائمة (ب)‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَام ُ‬ ‫‪-1‬‬

‫(أ)‬

‫(ب)‬

‫َصبَاحاً‬

‫َص ْيفاً‬

‫‪-2‬‬

‫نَت َهاراً‬

‫‪-4‬‬

‫ِش ا ًء‬

‫‪-3‬‬

‫َقت ْب ُل‬

‫‪...............‬‬

‫بَت ْع ُد‬ ‫لَي ً‬ ‫ال‬

‫‪...............‬‬

‫َم َسا ًء‬

‫‪...............‬‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَ ُة‬ ‫ْ‬ ‫السنَ ُة‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الش ْه ُر‬

‫ال َعا ُم‬ ‫السا َع ُة‬ ‫َّ‬

‫الرب ِْي ُع‬ ‫َّ‬

‫َج ُر‬ ‫الف ْ‬

‫َر ُن‬ ‫الق ْ‬ ‫ال َع ْص ُر‬ ‫ا َخل ِريْ ُف‬

‫َّ‬ ‫الزَم ُن‬ ‫ِشا ُء‬ ‫الع َ‬ ‫وع‬ ‫ا ُأل ْسبُ ُ‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِم َة َّ‬ ‫الدالَ َة على َّ‬ ‫الزَم ِ‬ ‫ان‪ُ ،‬ثَّ ْاكُتْبت َها‬ ‫ِقرأْ ال َفقَرَة الَّاليةَ‪ُ ،‬ثَّ ا ْ‬ ‫ِسَ ْخ ِر ْج ِمْنت َها الكل َ‬ ‫اَ‬

‫اس َ‬ ‫ِك‬ ‫ف ُك َّر َ‬

‫الس ِالُ إىل املَ ْد َر َس ِة َصبَاحاً‪ ،‬ويَت ُعوُد إىل الَبت ْي ِت َم َسا ًء‪.‬‬ ‫يَ ْذ َه ُب َّ‬ ‫ُرآن َ‬ ‫الك ِريَْ بَت ْع َد َصال ِة‬ ‫يَت ْل َع ُب السالُ ُك َّرَة القَد ِم َقت ْب َل َصال ِة ال َع ْص ِر‪ ،‬ويَت ْقرأُ الق َ‬ ‫املَ ْغ ِر ِب‪ ،‬ويُ ِ‬ ‫ِشاءِ‪.‬‬ ‫ذاك ُر ُد ُر ْو َس ُه بَت ْع َد الع َ‬

‫‪58‬‬

‫َّ‬ ‫ِي َع َش َر‬ ‫الد ْر ُس ا َحلاد َ‬

‫ِف املَ َط ِر َخْيت ٌر وبَت َرَك ٌة‬

‫َْم ْوٌد إىل املَ ْس ِج ِد َأل َدا ِء َص َ‬ ‫َج ِر‪،‬‬ ‫ال ِة الف ْ‬ ‫َخ َر َج م ُ‬ ‫السما ِء غُيُوماً‪َ .‬ولَ َّما أَ َّدى َصالتَ ُه‪،‬‬ ‫َفت َرأَى ف َّ‬ ‫بَدأَ املَ َط ُر يَت ْن ِز ُل نُت ُزو ًال َشدِيداً‪َ ،‬وبَت ْع َد َقل ِْي ٍل َس َ‬ ‫ال‬ ‫اسَ َم َّر نُت ُز ْو ُل املَ َط ِر‬ ‫املَا ُء ِف ا َأل ْر ِ‬ ‫ض َسيَالنً‪َ ،‬و ْ‬ ‫َح َّىت الََّل ْي ِل‪.‬‬ ‫َوَف ِر َح مموٌد بُِنت ُز ْو ِل املَ َط ِر َفت َرحاً َش ِديْداً‪َ .‬وَق َ‬ ‫ال‬ ‫أن نَ ْش ُك َر هللاَ ُش ْكراً َج ِزيْ ً‬ ‫ال َأل َّن‬ ‫ِب ْ‬ ‫البْنِهِ‪َ :‬ي ُ‬ ‫املَ َط ِر فيه َخْيت ٌر وبَت َرَكةٌ‪ ،‬وبِ ِه يَتَت َوَّفت ُر املَا ُء‪َْ ،‬‬ ‫وت َض ُّر‬ ‫ض‪ ،‬وتَ ْكثُ ُر الثّ َِما ُر‪ ،‬وتَت ْزدا ُد املَ َح ِ‬ ‫اص ْي ُل‬ ‫ا َأل ْر ُ‬ ‫‪59‬‬

‫در باران خﻴرو برکت است‬ ‫محمود جهت اداى نماز فجر از خانه‬ ‫به مسجد رفت‪ .‬و در آسمان‪ ،‬ابرها را‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫بعد از اداى نماز باران شدﻳدى شروع‬ ‫شد‪ ،‬بعد از مدت کوتاه‪ ،‬آب فراوانﻰ‬ ‫در زمﻴن جارى شد‪ ،‬و بارش تا شب‬ ‫ادامه داشت‪.‬‬ ‫محمود به خاطر بارﻳدن باران خﻴلﻰ‬ ‫مسرور شده بود و به پسرش گفت‪:‬‬ ‫بر ما ﻻزم است که ازخداوند‬ ‫خﻴلﻰ سپاسگزار باشﻴم؛ به خاطرى که‬ ‫در باران خﻴر و برکت نهفته است‪ ،‬به‬ ‫وسﻴلﺔ باران آب افزاﻳش مﻴابد‪ ،‬زمﻴن‬ ‫سرسبزمﻰ شود‪ ،‬مﻴوهها و محصوﻻت‬ ‫زراعتﻰ زﻳاد مﻰ شوند‪.‬‬

‫ال االبْ ُن‪َْ :‬ن َم ُد َّ‬ ‫ال ِّزَرا ِعيَِّةُ‪ .‬وَق َ‬ ‫حداً َكث ِْياً‬ ‫الَ َ ْ‬ ‫على نُت ُز ْو ِل َهذا املَ َط ِر‪َ ،‬ألنَّتنَا لَْ نَت ْع ِر ْف نُت ُز َ‬ ‫ول‬ ‫ِم ْث ِل َهذا املَ َط ِر ُم ْن ُذ ُم َّد ٍة َط ِوْيت َلةٍ‪َ .‬فت َع َسى هللاُ أَ ْن‬

‫يَتْنت َف َع بِ ِه بَت َل َدن نَتفْعاً عظيماً‪.‬‬

‫پسر گفت‪ :‬خداوند متعال را‬ ‫سپاسگزارﻳم که اﻳن باران را فرود‬ ‫آورد‪ ،‬زﻳرا از مدتهاى طوﻻنﻰ به‬ ‫اﻳن سو چنﻴن بارانﻰ را ندﻳده بودﻳم‪.‬‬ ‫شاﻳد خداوند متعال اﻳن باران را‬ ‫مصدر خﻴر و برکت زﻳادى براى‬ ‫کشور ما گرداند‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬ ‫غُيُوماً‬ ‫َج ِزيْ ً‬ ‫ال‬ ‫يَتَت َوَّفت ُر‬

‫الكلمة‬ ‫املعىن‬ ‫اب َس َ‬ ‫ال‬ ‫ج‪ :‬ال َغ ْيم‪َّ ،‬‬ ‫الس َح ُ‬ ‫َع َسى‬ ‫َكث ِْياً‬ ‫يَ ْكُثت ُر‬

‫املعىن‬ ‫َج َرى املا ُء‬ ‫َر َجا ًء‬

‫ات‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ِ :‬‬ ‫أج ْب َع ِن األسئِل ِة اآلتيةِ‪:‬‬ ‫َْموٌد ؟‬ ‫‪ -1‬ل َِماذا َخ َر َج م ُ‬

‫َْموٌد َم ْس ُر ْوراً بُِنت ُز ْو ِل املَ َط ِر؟‬ ‫‪َ -2‬ه ْل َك َ‬ ‫ان م ُ‬ ‫‪َ -3‬ماذَا َق َ‬ ‫َْموٌد البْنِهِ؟‬ ‫ال م ُ‬ ‫‪َ -4‬ماذَا َق َ‬ ‫ال االبْ ُن؟‬

‫‪60‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف يُت َعام ُ‬ ‫ِل َشف ِْي ٌق َوالِ َديْهِ؟‬

‫ط‪ :2‬يُت َعام ُ‬ ‫ِل َشف ِْي ٌق َوالِ َديْ ِه ُم َعا َم َل ًة َح َسنَةً‪.‬‬

‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف نَت َز َل املَ َط ُر؟‬

‫ط ‪ :2‬نَت َز َل املَ َط ُر نُت ُزو ًال َش ِديْداً‪.‬‬

‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف تَ ْكُ ُب َّ‬ ‫الد ْر َس؟‬

‫ط ‪ :2‬أَ ْكُ ُب َّ‬ ‫الد ْر َس ِكَابَ ًة َو ِ‬ ‫اض َحةً‪.‬‬

‫ط ‪َ :1‬ه ْل َف ِر َح مموٌد بُِنت ُز ْو ِل املَ َط ِر؟ ط‪ :2‬نَت َع ْم‪َ ،‬ف ِر َح مموٌد بُِنت ُز ْو ِل املَ َط ِر‪.‬‬

‫الح ْظ َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ِث‪ِ :‬‬ ‫ات الَّ ِت َْتَت َها َخ ٌّط ِف ا ُجل َمل اآلتِيَ ِة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫الكل َ‬

‫‪ -1‬أَقرأُ النَّ َّ‬ ‫ِرا َء ًة َو ِ‬ ‫اض َحةً‪.‬‬ ‫ص قَ‬ ‫‪ -2‬نَت َز َل املَ َط ُر نُت ُز ْو ًال َش ِديْداً‪.‬‬

‫َْموٌد بُِنت ُز ْو ِل املَ َط ِر َفت ْرحاً َش ِديْداً‪.‬‬ ‫‪َ -3‬ف ِر َح م ُ‬ ‫‪ -4‬نَت َف َع املَ َط ُر نَتفْعاً َكث ِْياً‪.‬‬

‫‪َ -5‬س َ‬ ‫ض َسيَالنً َع ِظ ْيماً‪.‬‬ ‫ال املَا ُء ِف ا َأل ْر ِ‬ ‫‪ -6‬نَ ْش ُك ُر الَّ ُش ْكراً َكث ِْياً‪.‬‬

‫َات بِ ِف ْع ٍل ُمنَ ِ‬ ‫َراغ ِ‬ ‫الرابِ ُع‪ :‬إِ ْم ِ‬ ‫اس ٍب َك َما ف امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫أل الف َ‬

‫ال ‪َ -‬ق َ‬ ‫(س َ‬ ‫َاص – َعا َد)‬ ‫ال ‪َ -‬زا َد ‪َ -‬ب َع ‪ -‬غ َ‬ ‫َ‬ ‫املثال‪َ :‬س َ‬ ‫ض‪.‬‬ ‫ال املَا ُء ِف ا َأل ْر ِ‬ ‫‪61‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫‪...........‬ا َأل ُب‪ :‬املَ َط ُر نِ ْع َمةٌ‪.‬‬

‫‪...........‬املَ َط ُر هذا ال َعا َم‪.‬‬

‫اج ُر ا َأل ْم َو َ‬ ‫‪...........‬الَّ ِ‬ ‫ال‪.‬‬ ‫‪...........‬البَ ُّط ِف املاءِ‪.‬‬ ‫ِن املَ ْد َر َسةِ‪.‬‬ ‫‪ ...........‬مموٌد م َ‬

‫ِل َ‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْكم ْ‬ ‫ِص َة ِبَ ْر ٍف ُمنَ ِ‬ ‫ي‬ ‫ي ال َق ْو َس ْ ِ‬ ‫اس ٍب ِمَّابَت ْ َ‬ ‫ِم َة النَّاق َ‬ ‫الكل َ‬ ‫ال دريب ا َخلام ُ‬

‫‪-1‬‬

‫يَتَت َوّكأُ َّ‬ ‫الش ْي ُخ على ال َع َصت‪........‬‬

‫‪-3‬‬

‫اج ا َجل ْم َرَة ِف ِمنت ‪..........‬‬ ‫َرَمى ا ُحل َّج ُ‬

‫‪-5‬‬

‫ي َّ‬ ‫الصفَت ‪ .........‬واملَ ْرَوةِ‪.‬‬ ‫اج بَت ْ َ‬ ‫َس َع َى ا ُحل َّج ُ‬ ‫تَت َوَّىل َك ٌ‬ ‫مال املَنَ ِ‬ ‫اص َب ال ُع ْليت ‪..........‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬

‫ال َتِْيت ُلوا إىل النَّوِم َع ْن َد ُّ‬ ‫الض َحت‪.........‬‬

‫َزا َر َك َم ٌ‬ ‫ُر‪..........‬‬ ‫ال الق َ‬

‫ِشَت َرى ُم ْص َطفَت ‪ِ .........‬كَابً‪.‬‬ ‫اْ‬

‫(ا–ى)‬ ‫(ى–ا)‬ ‫(ا–ى)‬ ‫(ى–ا)‬

‫(ا–ى)‬ ‫(ى–ا)‬ ‫(ی–ا )‬

‫َات ِب َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫َراغ ِ‬ ‫ات اآلتِيَ ِة َكما ف املثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫لكل َ‬ ‫ِس‪ :‬اِ ْمال الف َ‬

‫اسِماعاً – اِنْ ِط َ‬ ‫ِ‬ ‫القاً)‬ ‫(كَابَ ًة ‪ -‬بُت ُر ْود ًة ‪ُ -‬ش ْكراً ‪ْ -‬‬ ‫وخ اِنْ ِط َ‬ ‫املثال‪ :‬انطلق َّ‬ ‫القاً َس ِريْعاً‪.‬‬ ‫الصا ُر ُ‬

‫‪-1‬‬

‫‪..........‬جيِّداً‪.‬‬ ‫أَ ْسَ ِم ُع إىل َش ْر ِح املَُع ِّل ِم‬ ‫َ‬ ‫‪62‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫َش َك ْر ُت الَّ‪َ .........‬كث ِْياً‪.‬‬

‫الشَاءِ‪َ ..........‬ش ِديْداً‪.‬‬ ‫بَت ُرَد ا َجل ُّو ِف ِّ‬ ‫أَ ْكُ ُب َّ‬ ‫الد ْر َس‪ِ .........‬‬ ‫واض َحةً‪.‬‬

‫السابِ ُع‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫اب ش ِديْداً‪.‬‬ ‫املثال‪َ :‬ط َرْق ُت البَ َ‬

‫اب َط ْرَقاً َش ِديْداً‪.‬‬ ‫َط َرْق ُت البَ َ‬

‫‪-1‬‬

‫َه َد ْم ُت املَْن ِز َل َكا ِم ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫السا َع ُة‬ ‫ُد َّق ِت َّ‬

‫‪............................‬‬

‫‪-3‬‬

‫الص ِّف َط ِويْ ً‬ ‫ْت ِف َّ‬ ‫ال‪.‬‬ ‫َوَقتف ُ‬

‫‪............................‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬

‫َن َم ِّ‬ ‫الطف ُ‬ ‫ْل َها ِدائً‪.‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫ْ‬

‫اب ‪ -‬الَّثت ْل ُج‬ ‫النُّ ُجوُم – َّ‬ ‫الس َح ُ‬ ‫الر ْع ُد – البتر ُق – ُّ‬ ‫ان‬ ‫الطوَف ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫انت – َ‬ ‫الك َوار ُ‬ ‫ِث‬ ‫الف َْي َض ُ‬

‫‪63‬‬

‫‪............................‬‬

‫‪............................‬‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِب َ‬ ‫جً‬ ‫ِم ِ‬ ‫ال ُمف ِْي َدةً‪:‬‬ ‫ات اآلتِيَ َة لَِ ُك َ‬ ‫ون ُ َ‬ ‫َرتّ ْ‬ ‫الكل َ‬

‫‪ِّ -1‬‬ ‫الطف ُ‬ ‫ْل‬

‫‪ -‬نَت ْوماً – َن َم – َها ِدائً‬

‫‪َ -2‬ق ِويَّ ًة – َض َربْ ُت – ُ‬ ‫الك َّرَة – َض ْربَةً‪.‬‬

‫اب – َط َرْق ُت – َط ْرقاً – َش ِديْداً‪.‬‬ ‫‪ -3‬البَ َ‬ ‫ِسِْث َماراً‪.‬‬ ‫ِر – ا ْ‬ ‫‪َ -4‬وْقتَ َك – ا ْ‬ ‫ِسَت ْثم ْ‬

‫النَّ َّ‬ ‫ص – ا ُْكُ ْب – َو ِ‬ ‫اض َح ًة – ِكَابَةً‪.‬‬

‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬

‫‪64‬‬

‫َّ‬ ‫الد ْر ُس الثَّ ِان َع َش َر‬

‫ِن َفوائِ ِد الف ِ‬ ‫َواك ِه‬ ‫مْ‬

‫ْرأُ ِف ِكَ ٍ‬ ‫اب َف َسأَلََا‪:‬‬ ‫َْموٌد أُ ْخَ ُه َفاط َ‬ ‫َرأَى م ُ‬ ‫ِم َة تَتق َ‬ ‫ِمةُ‪ :‬أَْقت َرأُ َم ْو ُض ْوعاً َع ْن‬ ‫ْرئ ْ َ‬ ‫ِي ؟ أَ َجابَ ْت َفاط َ‬ ‫َماذَا تَتق َ‬ ‫ض ال َفو ِاك ِه وا ُخل ْض َروات وأَهِْيَِ َها الغِذائِيَّةِ‪.‬‬ ‫بَت ْع ِ‬ ‫ادالن املَ ْع َل ِ‬ ‫ان يَتَتبَ ِ‬ ‫س ا َأل َخو ِ‬ ‫ومات‪َ ،‬فتقَالَ ْت‬ ‫َج َل َ‬ ‫ِمةُ‪ :‬تَتنَا ُو ُل ال َفو ِاك ِه وا ُخل ْض َرو ِ‬ ‫الص َّح َة‬ ‫ات يُ ْفي ُد ِّ‬ ‫َفاط َ‬ ‫َكث ِْياً‪ .‬ول ُ‬ ‫من الفو ِاك ِه َفوائِ ُد َع ِديْ َدةٌ‪.‬‬ ‫ِك ِّل نوٍع َ‬

‫َفتق َ‬ ‫ي دائِماً على‬ ‫َال مموٌد‪ :‬ل َِماذا أَنْ ِت َْت ِر ِص ْ َ‬ ‫وات والف ِ‬ ‫أَ ْك ِل ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫فاطمةُ‪َ :‬أل َّن‬ ‫َواكهِ؟ فقَالَ ْت َ‬ ‫‪65‬‬

‫فواﻳد مﻴوه جات‬ ‫محمود خواهرش فاطمه را دﻳد که‬ ‫کتابﻰ را مطالعه مﻰکند‪ ،‬از او پرسﻴد‪:‬‬ ‫چه مﻰخوانﻰ؟ فاطمه جواب داد‪ :‬من‬ ‫دربارة اهمﻴت غذاﻳﻰ بعضﻰ از مﻴوهها‬ ‫و سبزىها مطالعه مﻰنماﻳم‪.‬‬ ‫هردو (برادر و خواهر) نشستند و با‬ ‫ﻳکدﻳگر تبادل نظر نمودند‪ ،‬فاطمه گفت‪:‬‬ ‫خوردن مﻴوهها و سبزىها به صحت‬ ‫انسان فاﻳدة زﻳاد دارد‪ .‬همه مﻴوهها داراى‬ ‫فواﻳد متعددى است‪.‬‬ ‫محمود گفت‪ :‬چرا همﻴشه به خوردن‬ ‫سبزىها و مﻴوهها عﻼقه نشان مﻰدهﻰ؟‬

‫َواك َه َغنِيَّ ٌة ِبل ِفْيتَامِينَ ِ‬ ‫وات والف ِ‬ ‫ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫اس يَُاف ُ‬ ‫ون على ِص َّحِهِم‬ ‫ِظ َ‬ ‫ِن النَّ ِ‬ ‫وَكثِْيت ٌر م َ‬ ‫ِِم ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫وات وال َف َو ِاك َه‪.‬‬ ‫بِ ِزَي َد ِة تَتنَا ُول ْ‬ ‫البتَتق ُ‬ ‫َال َْيَوِي على ا َحل ِديْدِ‪ ،‬ويُ َسا ِع ُد‬ ‫َف ُ‬ ‫ان و الع َ‬ ‫ِظا َم‪.‬‬ ‫على الَ ْض ِم‪ ،‬ويُت َق ّوِي ا َأل ْسنَ َ‬ ‫وا َجل َزُر َْيف ُ‬ ‫ِن ا َحل َس ِ‬ ‫اسيَّ ِة َأل ِش َّع ِة‬ ‫َظ ا ِجل ْل َد م َ‬ ‫َّ‬ ‫َاع َض ْغ ِط َّ‬ ‫س‪ ،‬ويُت َق ّل ُ‬ ‫الد ِم‪.‬‬ ‫الش ْم ِ‬ ‫ِن ارتِف ِ‬ ‫ِل م ْ‬

‫فاطمه پاسخ داد‪ :‬سبزىها و مﻴوهها داراى‬ ‫وﻳتامﻴنهاى زﻳادى هستند‪ .‬بسﻴارى مردم‬ ‫به خاطر سﻼمتﻰ خود بﻴشتر از سبزىها و‬ ‫مﻴوهها استفاده مﻰنماﻳند‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬مالته داراى آهن بوده‪ ،‬که در‬ ‫هضم غذا کمک مﻰ کند‪ ،‬و دندانها و‬ ‫استخوانها را مستحکم مﻰنماﻳد‪ .‬زردک‬ ‫جلد انسان را از حساسﻴت در مقابل شعاع‬ ‫آفتاب حفاظت مﻰنماﻳد‪ ،‬و فشار خون را‬ ‫کاهش مﻰدهد‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬

‫الكلمة‬

‫الكلمة املعىن‬ ‫َضوُء َّ‬ ‫أَ ِش َّع ِة‬ ‫الش ْم ِ‬ ‫س َْيَوِي‬

‫يَ ْشَ ُ‬ ‫مل‬

‫نات َّ‬ ‫ال ِفْيتَام ِْي ِ‬ ‫مادٌة ُع ْض ِويٌَّة َض ُروِريٌَّة‬

‫َاع الدرجة يُت َق ّل ُ‬ ‫ِل‬ ‫َض ْغ ُط إ ْرتِف ُ‬

‫ُيفف‬

‫الفواكه‬

‫الّدم‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫إلتامالَت ْغ ِذيَ ِة‬ ‫ج‪َ :‬ف ِاك َهة‬

‫قوة ال ّدم‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬اِْقت َرأِ النَّ َّ‬ ‫ص‪ُ ،‬ثَّ أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫ِمةُ؟‬ ‫‪َ -1‬ماذَا َكانَ ْت تَت ْف َع ُل َفاط َ‬ ‫س ا َأل َخ ِ‬ ‫وان؟‬ ‫‪ -2‬ل َِماذا َج َل َ‬

‫‪66‬‬

‫‪ -3‬على َماذا َْيَوِي الُبت ْرتَتق ُ‬ ‫َال؟‬

‫ِم ُة على أَ ْك ِل ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫وات؟‬ ‫‪ -4‬ل َِماذا َْت ُر ُ‬ ‫ص َفاط َ‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫ال دريب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫َْموٌد؟‬ ‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َد َخ َل م ُ‬

‫ط ‪ :1‬لِماذَا تَْ ُك ُل الُبت ْرتَتق َ‬ ‫َال؟‬

‫ط ‪ :1‬لِماذا تَْ ُك ُل ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫وات؟‬

‫َْموٌد ِف ال ُغ ْرَفةِ‪.‬‬ ‫ط ‪َ :2‬د َخ َل م ُ‬

‫ط ‪َ :2‬أل َّن الُبت ْرتَتق َ‬ ‫َال يُ َسا ِع ُد على الَ ْض ِم‪.‬‬

‫وات َغنِيَّ ٌة ِبل ِفْيتَا ِمْيتنَ ِ‬ ‫ط‪َ :2‬أل َّن ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫ات‪.‬‬

‫ِن ا َألْفت َع ِ‬ ‫ال ا َخل ْم َس ِة ِف ا ُجل َم ِل‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪َ :‬ض ْع َخ ّطاً َت َت ُك ِّل ِفع ٍ‬ ‫ِل م َ‬

‫اآلتِيَ ِة‬

‫ِمةُ؟‬ ‫‪َ -1‬ماذا تَت ْف َع ْ َ‬ ‫لي ي َفاط َ‬

‫كالن ال َف َو ِاك َه َّ‬ ‫‪ -2‬أَْنتُ ْما تَْ ِ‬ ‫الل ِذيْذةَ‪.‬‬ ‫َواك َه ال َغنِيَّ َة ِبل ِفْيتَامِينَ ِ‬ ‫‪ -3‬أْنتُ ْم تَْ ُك ُلون الف ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ادالن املَ ْع ُل ِ‬ ‫وان يَِتبَ ِ‬ ‫‪ -4‬ا َأل َخ ِ‬ ‫ومات ال ِع ْل ِميَّةَ‪.‬‬

‫ون على أَ ْك ِل ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫وات‪.‬‬ ‫اس يُ َدا ِوُم َ‬ ‫‪ -5‬النَّ ُ‬

‫‪67‬‬

‫الرابِ ُع‪َ :‬ص ِّر ْف ال ِف ْع َل املُ َضارَِع مع َّ‬ ‫الضمائِر املَْنتف ِ‬ ‫َص َل ِة َك َما ِف املثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ضارع‬ ‫املَ ُ‬

‫ال َف ْع ُل‬

‫الضمائر‬ ‫املنفصل‬

‫يَ ْكُ ْب‬

‫أَنْ ِت‬

‫ِي‬ ‫تَ ْكُب ْ َ‬

‫أَْنتُما‬

‫تَ ْكُتبَ ِ‬ ‫ان‬

‫ُها‬

‫يَ ْكُتبَ ِ‬ ‫ان‬

‫أَْنتُم‬

‫ون‬ ‫تَ ْكُتبُ َ‬

‫ُه ْم‬

‫ون‬ ‫يَ ْكُتبُ َ‬

‫َْ ُك ُل‬

‫يَتَتبَا َد ُل‬

‫يُ َدا ِوُم‬

‫ص‬ ‫َْي ُر ُ‬

‫ِس‪ِ :‬‬ ‫الح ْظ ِكَابَ َة الَ ْم َزِة َفت ْو َق ا َألل ِ‬ ‫ِف ف ِْي َمايَلِي‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬

‫هيَّ ِة الف ِ‬ ‫وضوعاً َع ْن أَ َِ‬ ‫َاك َهةِ‪.‬‬ ‫‪ -1‬أَْقت َرأُ ُم َ‬ ‫‪ -2‬أَبْ َدأُ ِب ْس ِم هللاِ‪.‬‬

‫ِخَتبَأَ ال ّل ُّ‬ ‫ِص ف املَ ْخبَتأِ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ا ْ‬

‫‪ -4‬يَت ْب َدأُ الِ ْلم ِْي ُذ يَوَم ُه ال ِّدر ِ‬ ‫اسي َم ْسروراً‪.‬‬ ‫‪ِ َ -5‬‬ ‫س ْع ُت نَتبَتأً‪.‬‬

‫َر َاغ ِب َ‬ ‫ِس‪ :‬اِ ْم َْ‬ ‫لكل ِ‬ ‫ِمات اآلتِيَ ِة َك َما ف املِ ِ‬ ‫ِثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫أل الف َ‬ ‫تَْ ُك ِ‬ ‫ون‬ ‫ون – يَ ْش َرتَِي ِن ‪ُ -‬يِبُّ َ‬ ‫الن ‪ -‬تَ ْش َ ِرتيْ َن – َْت ِر ُص َ‬

‫‪68‬‬

‫ِت تَ ْش َ ِرتيْ َن الُبت ْرتَتق َ‬ ‫املثال‪ :‬أَن ِ‬ ‫َال‪.‬‬

‫‪ -1‬أَْنتُما‪ .............‬ا َجل َزر‪.‬‬

‫‪ -2‬أَْنتُ ْم‪ .............‬على أَ ْك ٍل ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫وات‪.‬‬

‫الفواك َه وا ُخل ْض َر ِ‬ ‫ان‪ِ .............‬‬ ‫‪ -3‬ا َأل َخ َو ِ‬ ‫وات‪.‬‬ ‫‪ -4‬ا َأل ْطف ُ‬ ‫َال‪ .............‬ا َأل َك َل‪.‬‬

‫السابِ ُع‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫املِثال‪ :‬يَتنَا ُم ِّ‬ ‫ْالن ِف أَ ٍ‬ ‫الطف ِ‬ ‫مان‪.‬‬

‫ِّ‬ ‫امان ِف ٍِ‬ ‫ْالن يَتنَ ِ‬ ‫الطف ِ‬ ‫أمان‪.‬‬

‫وع‪.‬‬ ‫‪ُ -1‬ي َؤدي املُ ْؤمِنون الصال َة ِبُ ُش ٍ‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫َاضيَ ِ‬ ‫‪َْ -2‬ي ُك ُم الق ِ‬ ‫ان َبل َع ْد ِل‪.‬‬ ‫َّب َّ‬ ‫الطالِبَ ِ‬ ‫اس ِ‬ ‫وب‪.‬‬ ‫‪ -3‬يَتَ َدر ُ‬ ‫ان على ا َحل ُ‬

‫‪.....................................‬‬

‫‪ -4‬يَ ْش َرت ِْي ا َأل ُب ا ُخل ْض َر ِ‬ ‫وات َألبْنائِهِ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يَت ْهَ ُّم الَِّلم ِْي ُذ بَ َك ِل املَ ْوزِ‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫‪.....................................‬‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫‪.....................................‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوة ُّ‬ ‫ُالل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ ْ‬

‫ال ِعنَ ُب‬

‫َاح‬ ‫الُّتف ُ‬

‫ال َع ِصْيت ُر‬ ‫البتَتق ُ‬ ‫َال‬ ‫ُ‬

‫املَانَْا‬

‫ان‬ ‫الرَم ُ‬ ‫ُّ‬

‫الب ِّ‬ ‫ِط ْي ُخ‬

‫املَ ْوُز‬

‫الفُلف ُ‬ ‫ُل‬

‫ان‬ ‫البَاذ ِْن ُ‬

‫ناع‬ ‫الَنت ْع ُ‬

‫ِس‬ ‫البَ َطاط ُ‬

‫اخلِيَا ُر‬

‫وخ‬ ‫ا ُخل ُ‬

‫ِش‬ ‫ِشم ُ‬ ‫امل ْ‬

‫ا َجل َزُر‬ ‫َ‬ ‫ِم‬ ‫الط َماط ُ‬

‫البَ َص ُل‬

‫َاصولِِيا‬ ‫الف ُ‬ ‫ال َع َد ُس‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫َض ْع ا َألْفت َع َ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َد ٍة‬ ‫ال اآلتِيَ َة ِف ُ َ‬

‫ِي‬ ‫ْرئ ْ َ‬ ‫‪ -1‬أَنْ ِت تَتق َ‬ ‫‪ -2‬أَْنتُما تَتَتبَا َد ِ‬ ‫الن‬ ‫‪ُ -3‬ها يَتَ َدر ِ‬ ‫َّبن‬

‫‪ -4‬أَنُ ْم تَ ْشَت ُر ْو َن‬ ‫ون‬ ‫‪ُ -5‬ه ْم يُ َدا ِوُم َ‬

‫‪.....................................‬‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫‪.....................................‬‬

‫‪70‬‬

‫َّ‬ ‫ِث َع َش َر‬ ‫الد ْر ُس الثَّال َ‬

‫َحاد ُ‬ ‫ِث ِزلْ َز ٍ‬ ‫ال‬

‫َح َد َث ِزلْ َز ٌ‬ ‫ال َقو ٌّ‬ ‫(بغالن) ِف ال َعا ِم‬ ‫ِي ف مَُا َف َظ ِة‬ ‫َ‬ ‫َّر ُم ِديْ ِريَّ َة َ(ن ِريْن)‪ .‬وبَت َل َغ‬ ‫(‪ )1381‬هت‪.‬ش‪ ،‬وَدم َ‬ ‫ال (‪ )1500‬ألفاً َ‬ ‫َع َد ُد َض َح َاي ال ِّزلْ َز ِ‬ ‫وخ َسمِائَ ِة‬ ‫ص‪ ،‬وبَت َل َغ َع َد ُد ا َجل ْر َحى (‪ )4000‬أَ ْربَت َع َة‬ ‫َش ْخ ٍ‬

‫ص‪َ .‬و َص َل َف ِريْ ُق ا ِإلْنتقَا ِذ إىل م ِّ‬ ‫ِ‬ ‫ََل‬ ‫آالف َش ْخ ٍ‬ ‫ِي‪ .‬وأَ ْر َس َل ِت ا ُحل ُكوَم ُة‬ ‫ا َحلا ِدثَ ِة ل ُِم َسا َع َد ِة املُ َصاب ْ َ‬ ‫ِن َّ‬ ‫ات َْتم ُ‬ ‫الطائِر ِ‬ ‫ِن ا َأل ْد ِويَ ِة‬ ‫ِل أَ ْطنَانً م َ‬ ‫َع َدداً م َ‬ ‫ون ُت املُ َؤ َّس َس ِ‬ ‫ات‬ ‫وا َأل ْغ ِذيَةِ‪ .‬وبَت ْع َد يَوٍم َو َص َل ْت َم ُع َ‬ ‫‪71‬‬

‫حادثه زلزله‬ ‫درسال(‪)1381‬خورشﻴدى‪ ،‬در وﻻﻳت‬ ‫(بغﻼن) زلزلﺔ شدﻳدى به وقوع پﻴوست‬ ‫که ولسوالﻰ (نهرﻳن) را به خاک‬ ‫ﻳکسان نمود‪ .‬تعداد قربانﻴان اﻳن زلزله‬ ‫به (‪ )1500‬نفر و تعداد زخمﻴان آن به‬ ‫(‪ )4000‬نفربالغ گردﻳد‪ .‬گروه نجات‬ ‫و کمک رسانﻰ به خاطر کمک‬ ‫به آسﻴب دﻳده گان به منطقه رسﻴد‪.‬‬ ‫حکومت چند طﻴاره را فرستاد که‬ ‫چندﻳن ت ُن از ادوﻳه ومواد غذاﻳﻰ را‬ ‫حمل مﻰ نمود‪ .‬ﻳک روز بعد کمک‬ ‫هاى مؤسسات بﻴن المللﻰ نﻴز به منظقه‬

‫َّ‬ ‫الدولِيَّ ِة إىل املَْن ِط َقةِ‪َ .‬وَّزَع ْت ا ُحل ُكوَم ُة األفغانية‬ ‫املُ َسا َع َد ِ‬ ‫ات على املَ ْحَ ِ‬ ‫ي‪ ،‬وأََقا َم ْت َُميَّماً‬ ‫اج ْ َ‬ ‫ِي ال ِّزلْ َز ِ‬ ‫اجونَ ُه‬ ‫ل ُِمَ َض ِّرر ِّ‬ ‫ال‪َ ،‬وَوَّفت َر ْت لَُ ْم ُك َّل َما َْيَ ُ‬ ‫ِن َّ‬ ‫الض َرورَِي ِت ال َع ِ‬ ‫اج َلةِ‪.‬‬ ‫مَ‬

‫رسﻴد‪ .‬دولت افغانستان اﻳن کمکها را‬ ‫در مﻴان نﻴازمندان توزﻳع نمود و براى‬ ‫آسﻴب دﻳده گان زلزله اردوگاهﻰ را‬ ‫ساخت و تمام ضرورت هاى عاجل‬ ‫آنها را برآورده ساخت‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫َّ‬ ‫الض َحاي‬

‫ا َألم َوات‬

‫املَُع ْوَن ِت‬

‫املُ َسا َع ِ‬ ‫دات‬

‫َّ‬ ‫الد ْولِيَّة‬

‫ال َعالَ ِميَّة‬

‫َف ِريْ ُق‬

‫جا َع ُة‬ ‫ََ‬

‫أَ َطنَانً‬

‫ج‪ُ :‬ط ْن‪َ /‬و َح َد ُة‬

‫َُميَّماً‬

‫َم ْس َك ٌن‬ ‫م َؤَّق ٌت‬

‫ٍ‬ ‫وزن‬

‫ات‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫ِرا َء ِة الق ْ‬ ‫ِط َع ِة‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع َّما َْ ِت بَت ْع َد ق َ‬

‫‪ِ - 1‬ف أَ ِّي مَُا َف َظ ٍة َح َد َث ال ِّزلْ َز ُ‬ ‫ال؟‬ ‫‪َ -2‬ك ْم بَت َل َغ َع َد ُد َّ‬ ‫الض َح َاي؟‬

‫ات َّ‬ ‫الد ْولِيَّ ُة ِِ ْر َس ِ‬ ‫ال املَُع ْوَن ِت؟‬ ‫‪َ - 3‬ه ْل َسا َرَع ْت ا ُحل ُكوَم ُة واملُ َؤ َّس َس ُ‬ ‫‪َ - 4‬ماذَا أَ َقا َم ْت لَُ ُم ا ُحل ُكوَم ُة ا َألْفت َغانِيَّةُ؟‬

‫‪72‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َح َد َث ال ِّزلْ َز ُ‬ ‫ال؟‬

‫ط ‪َ :2‬ح َد َث ال ِّزلْ َز ُ‬ ‫ال ِف مَُا َف َظ ِة (بغالن)‪.‬‬

‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َو َص َل َف ِريْ ُق ا ِإلْنتقَاذِ؟ ط ‪َ :2‬و َص َل َف ِريْ ُق ا ِإلْنتقَا ِذ إىل م ِّ‬ ‫ََل ا َحلا ِدثَةِ‪.‬‬ ‫ط‪َ :1‬ماذا َوَّزَع ِت ا ُحل ُكوَم ُة ا َألْفت َغانِيَّةُ؟ ط‪َ :2‬وَّزَع ِت ا ُحل ُكوَم ُة ا َألْفت َغانِيَّ ُة املُسا َع َد ِ‬ ‫ات‪.‬‬

‫ط ‪َ :1‬ه ْل َو َص َل ْت َطائ َِرٌة إىل مَُا َف َظ ِة بغالن؟‬

‫ِن َّ‬ ‫الطائر ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬نعم‪َ ،‬و َص َل ْت إىل مَُا َف َظ ِة بغالن َع َد ٌد م َ‬

‫ِم ًة ُمنَ ِ‬ ‫ي ال َق ْو َس ْيِ‪ُ ،‬ثَّ َض ْع َها ف املَ َك ِ‬ ‫ان‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫اسبَ ًة ِمَّا بَت ْ َ‬ ‫ِث‪ :‬ا ِْخَت ْر َكل َ‬ ‫ا َخل ِال َك َما ف املثال‬ ‫ي رَِي ًال‪.‬‬ ‫تَ َص َّد َق املُ ْح ِس ُن ِبَ ْم ِس ْ َ‬

‫‪َ -1‬ك ْم‪َ .......‬قت َرأْ َت؟‬

‫(رَِي ًال‪َ -‬قمحاً – َشع ِْياً)‬

‫ِ‬ ‫(كَابً – َقت َلماً – َم ْكَباً)‬

‫‪ -2‬تَ ُض ُّم املَ ْد َر َس ُة َ ْ‬ ‫ي‪...........‬‬ ‫خ ِس ْ َ‬

‫( َطالِباً – َف َّ‬ ‫الحاً – َت ِجراً)‬

‫‪َ -3‬ح َص ْل ُت ِف االم ِ‬ ‫ِحان على مِائَةِ‪.........‬‬

‫( َد َر َج ٍة – ِك ٍ‬ ‫اب – َقت َل ٍم)‬

‫ِن ُح ُر ِ‬ ‫وف الع َِّل ِة ( ا – و ‪ -‬ي)‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الرابِ ُع‪َ :‬ع ِّ ْ‬ ‫ي ال ِف ْع َل املَْب ُدوَء ِبَ ْر ٍف م ْ‬

‫ف ِْي َماَْت‬

‫‪َ -1‬و َص َل َف ِريْ ُق ا ِإلْنتقَا ِذ إىل م ِّ‬ ‫ََل َحا ِدثَ ِة ال ِّزلْ َز ِ‬ ‫ال‪.‬‬

‫‪َ -2‬و َع ْد ْت ا ُحل ُك ْوَم ُة ا َأل ْفغانِيَّ ُة ِبُ َسا َع َد ِة املُ ْحَ ِ‬ ‫ي‪.‬‬ ‫اج ْ َ‬ ‫‪73‬‬

‫‪َ -3‬وَق َف مَُاف ُ‬ ‫ِظ مََا َف َظ ِة (بَت ْغالن) ِف م ِّ‬ ‫ََل َحا ِدثَ ِة ال ِّزل َز ِ‬ ‫ال‪.‬‬

‫‪َ -4‬وَّزَع ْت ا ُحل ُكوَم ُة ا َألْفت َغانِيَّ ُة املُ َسا َع ِ‬ ‫دات على املُ ْحَ ِ‬ ‫ي‪.‬‬ ‫اج ْ َ‬

‫َراغ ِ‬ ‫ِس‪ِ :‬‬ ‫َات‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫الح ْظ ِكَابَ َة الَ ْم َزِة املَ ُْك َسوَرِة على الَّنتْبت َرِة ف الف َ‬ ‫اآلتي ِة‬

‫املثال‪َ :‬ساَفتر َف ِريْ ُق ا ِإلْنتقَا ِذ ِب َّ‬ ‫لطائِت َترةِ‪.‬‬ ‫َ‬

‫الر َسا ئِ َتل‪.‬‬ ‫رس ْل ُت َّ‬ ‫‪ -1‬أَ َ‬ ‫‪ْ -2‬أط َع ْم ُت ا َجلا ئتِ َع‪.‬‬ ‫‪َ -3‬وَّز ْع ُت ا َجل َوا ئِت َز‪.‬‬ ‫‪ -4‬بِ ْع ُت البَ َضا ئِت َع‪.‬‬

‫أل ُك َّل َفت َر ٍاغ ِمَّاَْت ب َ‬ ‫ِس‪ :‬اِ ْم ْ‬ ‫ِكلِم ٍة ُمنَ ِ‬ ‫اسبَ ٍة َك َما ف ِ‬ ‫املثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬

‫ون ِت‪ -‬ال ِزلْ َز ُ‬ ‫ِي – َ ْ‬ ‫ال ‪َ -‬قو ٌّ‬ ‫ُون)‬ ‫وخ ُسمِائَ ِة – ثَالث َ‬ ‫(تُت َوّزُِع ‪َ -‬ش ْخصاً ‪ -‬املَُع َ‬

‫املثال‪َ :‬ح َد َث ( ِزلْ َز ٌ‬ ‫ال) ( َقو ٌّ‬ ‫ِي) ِف مَُا َف َظ ِة (بغالن)‪.‬‬ ‫َّر‪ُ .......‬م ِديْ ِريَ َة َ(ن ِريْن)‪.‬‬ ‫‪َ -1‬دم َ‬

‫‪ -2‬بَت َل َغ َع َد ُد َّ‬ ‫الض َحايَ ألفاً و‪............ ......‬‬

‫‪ -3‬أَ ْس َرَع ْت ا ُحل ُكوَم ُة ِِ ْر ِ‬ ‫سال‪ ........‬إىل املُ ِديْ ِرية‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫بدأت ا ُحل ُكوَم ُة األفغانية ‪ ......‬املُسا َع َد ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪ْ -4‬‬ ‫‪َ -5‬و َص َل إِىل ُم ِديْ ِريَّ ِة َ(ن ِريْن)‪َ .........‬طائ َِرةً‪.‬‬

‫ِل َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َد ٍة‬ ‫ات اآلتِيَ َة ِف ُ َ‬ ‫ِسَت ْعم ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫الكل َ‬

‫‪َ -1‬ح َد َث‬

‫‪............................‬‬

‫‪ -2‬ال ِّزلْ َز ُ‬ ‫ال‬

‫‪............................‬‬

‫‪َّ -3‬‬ ‫الض َح َاي ‪............................‬‬ ‫‪ -4‬أَ ْر َس َل ْت‬

‫‪............................‬‬

‫ِب َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات اآلتي َة‬ ‫ِن‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫الكل َ‬

‫ِي ‪ِ -‬زلْ َز ٌ‬ ‫‪ -1‬بغالن ‪َ -‬قو ٌّ‬ ‫ال ‪َ -‬ح َد َث ‪ِ -‬ف ‪ -‬مَُا َف َظةِ‪......................‬‬ ‫ِظ‪َ -‬ش َك َر ‪ -‬ما َف َظ ِة ‪ -‬بغالن ‪َّ -‬‬ ‫‪ -2‬مَُاف ُ‬ ‫الدوليَّ َة ‪ -‬املُ َؤ َّس َس ِ‬ ‫ات‪..............‬‬ ‫‪ -3‬ال ِّزل َز ِ‬ ‫‪.................‬‬ ‫ِر – َم ْن ِز ًال ‪َ -‬ك ْم – نَ ِْي َج َة ‪ -‬؟‬ ‫ال – ُد ّم َ‬ ‫‪َ -4‬وَّزَع ْت – ا ُحل ُكوَم ُة – ا َألْفت َغانِيَّةُ‪ -‬املُسا َع َد ِ‬ ‫ات‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫‪.....................‬‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬

‫َه َّزٌة أَ ْر ِضيَّ ٌة‬

‫امل َؤ َّس َس ُة‬ ‫املُنَ َّظمات‬

‫َج ِزْيت َرٌة‬

‫ان‬ ‫الُبت ْرَك ُ‬

‫ُم ِديْ ِريٌَّة‬

‫َقت ْريٌَة‬

‫َّ‬ ‫الدولَ ُة‬

‫َّ‬ ‫الش ِعْيت ُر‬ ‫َّ‬ ‫الدق ِْي ُق‬

‫ا ُأل ْرُز‬

‫السيُ ُ‬ ‫ول‬ ‫ُّ‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ال َوَق َع ِف َحيَات َ‬ ‫ا ُْكُ ْب َع ْن َحاد ِ‬ ‫ِث ِزلْ َز ٍ‬ ‫ص‬ ‫ِك ُم ْسَع ِْيناً ِبلنَّ ِّ‬

‫‪..........................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬

‫‪76‬‬

‫َّ‬ ‫الرابِ َع َع َش َر‬ ‫الد ْر ُس َّ‬

‫اإلي ِ‬ ‫ان‬ ‫من ْ‬ ‫النَّ َظا َف ُة َ‬

‫ِس َ‬ ‫ِن اإلِْي ِ‬ ‫ال ُم يَُ ُّث َعلى‬ ‫ان‪ .‬واإل ْ‬ ‫النَّظاف ُة م َ‬ ‫الِ َص َّلى َّ‬ ‫رس ُ‬ ‫النَّ َظا َفةِ‪َ .‬ق َ‬ ‫وس َّل َم‪:‬‬ ‫ول ّ‬ ‫الُ ع َل ْي ِه َ‬ ‫ال ُ‬ ‫َّ‬ ‫«الط ُهوُر َش ْط ُر اإلِيَْ ِ‬ ‫ان‪).....‬‬

‫أن نَُاف َ‬ ‫ِظ على نَ َظا َف ِة أَ ْج َسا ِمنَا‬ ‫َفتيَ ِج ُب ع َل ْينا ْ‬ ‫ِسنَا‪ ،‬وبُتيوتِنَا‪ُّ ،‬‬ ‫وَمالب ِ‬ ‫والط ُر ِق وا َأل َم ِاك ِن ال َع َّامةِ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أن نُ َشار َ‬ ‫ِك ُزَمال َءَن ف املُ َحا َف َظ ِة على‬ ‫ويَتْنتبَغِي ْ‬ ‫ُرفِنا‪.‬‬ ‫نَ َظا َف ِة الف ْ‬ ‫َص ِل‪ ،‬واملَ ْد َر َسةِ‪ ،‬ونَتقُوَم بَِت ْن ِظ ْي ِف غ َ‬

‫َّ‬ ‫ِب‬ ‫ِم ًة َم ْك ُشوَفةً‪َ ،‬ك َما ي ُ‬ ‫و َع ْلْيتنَا أال َْ ُك َل ْأطع َ‬ ‫‪77‬‬

‫نظافت جزء اﻳمان است‬ ‫نظافت جزء اﻳمان است‪ ،‬اسﻼم به‬ ‫نظافت و پاکﻰ ترغﻴب مﻰ نماﻳد‪،‬‬ ‫رسول اﷲ صلﻰ اﷲ علﻴه وسلم‬ ‫فرموده است‪« :‬نظافت پاره ﻳﻰ از‬ ‫اﻳمان است‪.»......‬‬ ‫پس بر ما ﻻزم است که بدن‪ ،‬لبا س‪،‬‬ ‫خانه‪ ،‬راهها و جاهاى عمومﻰ را پاک‬ ‫نگهدارﻳم‪ .‬و ﻻزم است که همصنفان‬ ‫خود را در نظافت و پاکﻰ صنف و‬ ‫مکتب همراهﻰ نماﻳﻴم و اتاقهاى‬ ‫خود را پاک نگهدارﻳم‪ .‬برما است‬ ‫که از خوردن غذاهاى سرباز اجتناب‬ ‫ورزﻳم‪ ،‬همچنان بر ما ﻻزم است‪ ،‬با‬

‫ِي وا ُحل ُكوَم َة على‬ ‫َع َل ْينا ْ‬ ‫أن نُ َسا ِع َد املُوا ِطن ْ َ‬ ‫نَ َظاف ِة الَبت َلدِ‪َ ،‬ونَت ْهَ َّم بِنَ َظا َف ِة البِْيتئَةِ‪َ ،‬ح َّىت‬ ‫ال يَت َو ِ‬ ‫ش ِف‬ ‫الس َّك ُ‬ ‫اض ونَع ِْي َ‬ ‫اج َه ُّ‬ ‫ان ا َأل ْم َر َ‬ ‫ِص َّح ٍة و َعافِيَةٍ‪.‬‬

‫هموطنان و حکومت خود در پاکﻰ‬ ‫و نظافت کشور همکارى نماﻳﻴم و‬ ‫متوجه نظافت محﻴط زﻳست باشﻴم‪ ،‬تا‬ ‫هموطنان به بﻴمارى مبتﻼ نگردند و ما‬ ‫همه در صحت و تندرستﻰ زندهگﻰ‬ ‫کنﻴم‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬ ‫يَُ ُّث‬

‫َّ‬ ‫الط ُهوُر‬

‫املعىن‬ ‫ض على القيام بِ َع َم ٍل‬ ‫يَُ ِّر ُ‬

‫النَّ َظا َف ُة‬

‫الكلمة‬ ‫َش ْط ُر‬

‫َ‬ ‫ان‬ ‫السك ُ‬

‫املعىن‬ ‫ُج ْزُء‬ ‫أَ ْه ُل الَبت َل ِد‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن األسئِل ِة اآلتيةِ‪:‬‬

‫ِس َ‬ ‫ال ُم َعلى النَّ َظا َفةِ؟‬ ‫‪َ -1‬ه ْل يَُ ُّث اإل ْ‬

‫ِب أَ ْن نَت ْف َع َل ُه َم َع ُزَمالئِنَا؟‬ ‫‪َ -2‬ماذا َي ُ‬ ‫ِي؟‬ ‫ِب أَ ْن نَت ْف َع َل ُه َم َع املُوا ِطن ْ َ‬ ‫‪َ -3‬ماذا َي ُ‬ ‫‪َ -4‬ماذَا َْي ُد ُث إِذَا لَْ نَت ْهَ َّم ِبلنَّ َظا َف ِة ؟‬

‫‪78‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ِن اإلِْي ِ‬ ‫ان؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ِل النَّ َظا َف ُة م َ‬

‫ِن اإلِْي ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬النَّ َظا َف ُة م َ‬

‫ِك؟ ط‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬أُ َحاف ُ‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ْل تَُاف ُ‬ ‫ِظ على نَ َظا َف ِة ِج ْسم َ‬ ‫ِظ على نَ َظا َف ِة ِج ْسمِي‪.‬‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ْل تُ َشار ُ‬ ‫َص ِل؟‬ ‫ِك ُزَمال َء َك على نَ َظا َف ِة الْف ْ‬

‫ط ‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬أُ َشار ُ‬ ‫َص ِل‪.‬‬ ‫ِك ُزَمالئِي ف نَ َظا َف ِة الف ْ‬

‫ط ‪َ :1‬ه ْل ت ُ‬ ‫ِم ًة َغْيت َر نَ ِظْيت َفةٍ؟‬ ‫َْك ُل أَ ْطع َ‬

‫ط ‪ :2‬ال‪ ،‬ال ُ‬ ‫ِم ًة َغْيت َر نَ ِظْيت َفةٍ‪.‬‬ ‫آك ُل ْأطع َ‬

‫ِي على نَ َظا َفةِالبِْيتئَةِ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ْل تُ َسا ِع ُد املُوا ِطن ْ َ‬

‫ِي على نَ َظا َف ِة البِْيتئَةِ‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬أُ َسا ِع ُد املُ َوا ِطن ْ َ‬

‫ج ِع الَّ ْك ِس ْ ِي ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِةکما ف املثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪َ :‬ض ْع َخ َّطاً َْت َت َ ْ‬ ‫اج َمنَ ِ‬ ‫اس َك ا َحل ِّج‪.‬‬ ‫املثال‪ :‬يُت َؤّدِي ا ُحل َّج ُ‬ ‫‪ُّ -1‬‬ ‫الل ُحوُم َغنِيَّ ٌة ِبلُبت ُروت ِْيِ‪.‬‬ ‫اض ِبلَّ ْطع ِْي ِم‪.‬‬ ‫ِح ا َأل ْمر َ‬ ‫‪ -2‬نُ َكاف ُ‬

‫ِن ُع َل َما ِء ا َحل ِديْ ِث‪.‬‬ ‫‪ -3‬ا ِإل َما ُم البُ َخارِي‪َ -‬رِ َ‬ ‫ح ُه هللاُ‪ -‬م ْ‬ ‫‪ -4‬أَ ْر َس َل َّ‬ ‫الر ُس َل ُمبَ ِّش ِريْ َن وُم ْن ِذ ِريْ َن‪.‬‬ ‫الُ ُّ‬

‫‪ -5‬نَُاف ُ‬ ‫اسةِ‪.‬‬ ‫ِظ على َمقَا ِع ِد ال ِّدر َ‬ ‫ِن الق ْ‬ ‫ُط ِن أو ا َحل ِريْ ِر‪.‬‬ ‫‪ -6‬تُ ْصنَ ُع ا َألْثت َو ُ‬ ‫اب م َ‬ ‫‪79‬‬

‫جوَع الَ ْك ِس ْ ِي اآلتِيَ َة إىل َّ‬ ‫ِي املَُّ َص ِل (ن) َك َما‬ ‫الضم ْ ِ‬ ‫الرابِ ُع‪ :‬أَ ِض ْف ُ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬

‫جوع ال كسي‬ ‫أَ ْج َسام‬ ‫َمالبِس‬

‫صل ِجلمع امل كلم‬ ‫ضمي م ٍ‬ ‫أَ ْج َسا ُمنَا‬

‫بُتيُوت‬ ‫َمدارِس‬ ‫أَ ْظفَار‬ ‫بِالد‬

‫ِل َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ه َزِة َط َر ٍف ف‬ ‫ات الَّالِيَّ َة ِف ا ُجل َم ِل بِ َو ْض ِع َْ‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْكم ِ‬ ‫الكل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ِ‬ ‫آخ ِرها َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ْس ُل َمالب ِ‬ ‫املِثال‪ :‬أَغ ِ‬ ‫ِئ‪.‬‬ ‫ِسي ِبا ٍء داف ٍ‬

‫ِن إىل هللاِ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يَت ْلَ ِجت‪ .......‬املُ ْؤم ُ‬

‫ِس على َشاطِت‪ .......‬الَّنت ْه ِر‪.‬‬ ‫َس ْل ُت املَالب َ‬ ‫‪ -2‬غ َ‬

‫َص ِل‪.‬‬ ‫‪َ -3‬و َص َل الِّ ْلم ِْي ُذ املُْبتَ ِديت‪ .......‬إىل الف ْ‬

‫‪80‬‬

‫ات ُمفْرَد الكلمات اآلتي ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ِس‪َ :‬ه ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫جع‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫ال كسي‬ ‫أَ ْج َسام‬ ‫ِم ٌة‬ ‫ْأطع َ‬ ‫ِس‬ ‫َمالب ُ‬ ‫وت‬ ‫بُتيُ ٌ‬ ‫ُط ُر ٌق‬ ‫ُس ّكاَ ٌن‬ ‫ُزَمال ٌء‬

‫مفرده‬ ‫ِج ْسم‬

‫جع‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬

‫ال كسي‬ ‫ُر ْف‬ ‫غَ‬ ‫أَ َم ِاك ُن‬ ‫اسي‬ ‫كر ٌّ‬ ‫أ َْظفَا ٌر‬ ‫ِس‬ ‫َمدار ُ‬ ‫اض‬ ‫أَ ْم َر ٌ‬ ‫أَ ْم ٌ‬ ‫وال‬

‫مفرده‬ ‫ُرَفة‬ ‫غْ‬

‫ِب َ‬ ‫جً‬ ‫ِم ِ‬ ‫ال ُمف ِْي َد ًة‬ ‫السابِ ُع‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫ات اآلتي َة لَِ ُك َ‬ ‫ون ُ َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬ ‫ِن ‪ -‬النَّظاف ُة ‪ -‬اإلِْي ِ‬ ‫ان‬ ‫‪ -1‬م َ‬

‫‪........................................‬‬

‫‪َ -2‬على ‪ -‬اإلِس َ‬ ‫ال ُم ‪ -‬النَّ َظا َف ِة – يَُ ُّث ‪........................................‬‬ ‫ِم ًة ‪ُ َْ -‬ك ُل ‪ -‬نَ ِظ ْيف ًة‬ ‫‪ْ -3‬أطع َ‬

‫‪.....................................‬‬

‫ِب – بِنَ َظا َفةِ‪ -‬نَت ْهَ ّم ‪-‬الَبت َلدِ‪..................................‬‬ ‫‪ -4‬أَ ْن ‪َ -‬ي ُ‬ ‫‪ -5‬ا ُحل ُك ْوَم َة ‪ -‬نُ َسا ِع َد–علينات أن‬

‫‪81‬‬

‫‪.....................................‬‬

‫ِن‪ :‬الثَّرَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬

‫ِس ِم‬ ‫نَ َظا َف ُة اجل ْ‬ ‫نَ َظا َف ُة الثَّ ِ‬ ‫وب‬

‫نَ َظا َف ُة املَ ْس َك ِن‬

‫نظافة املَ َْطبَ ِخ‬ ‫نَ َظا َف ُة َّ‬ ‫الش ْع ِر‬

‫نَ َظا َف ُة َّ‬ ‫الط َعا ِم‬ ‫نَ َظا َف ُة َّ‬ ‫الش َوارِِع‬

‫الع ْ‬ ‫ِط ُر‬

‫نَ َظا َف ُة البِْيتئَ ِة‬

‫ال ُغ ْس ُل‬

‫ِق‬ ‫نَ َظا َف ُة ا َحل َدائ ِ‬

‫ال ُو ُضوُء‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ْاكُ ْب أَ ْربَت َع َة أَ ْس ُط ٍر َح ْو َل موضوع (النَّ َظا َف ُة من اإليَْ ِ‬ ‫ِق‪.‬‬ ‫الساب ِ‬ ‫ان) ُم ْسَع ِْيناً ِبلنَّ َِ‬ ‫ص َّ‬

‫‪82‬‬

‫َّ‬ ‫ِس َع َش َر‬ ‫الد ْر ُس ا َخلام َ‬

‫ُف ُص ُ‬ ‫السنَ ِة‬ ‫ول َّ‬

‫الرب ِْي ُع‪َّ ،‬‬ ‫السنَ ِة أَ ْربَت َع ُة ُف ُص ٍ‬ ‫والص ْي ُف‪،‬‬ ‫ِف َّ‬ ‫ِي‪َّ :‬‬ ‫ول وه َ‬

‫والشَا ُء‪.‬‬ ‫وا َخل ِريْ ُف ِّ‬ ‫ج ُل َف ُص ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ِسَ َ‬ ‫الرب ِْي ِع أَ ْ َ‬ ‫ول َّ‬ ‫َف ْص ُل َّ‬ ‫السنَ ِة ف أَْفت َغان ْ‬

‫ِح ا َجل ُّو ُم ْعَ ِد ًال‪ ،‬وتَتَت َفَّ ُح‬ ‫ف هذا الف ْ‬ ‫َص ِل يُ ْصب ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ِحُت َها‪.‬‬ ‫الزُهوُر وتَتْنتَ ِش ُر رائ َ‬ ‫وتر ُج ُّ‬ ‫الطيُوُر وتُت َغ ِّرُد‪،‬‬ ‫وج ِف َّ‬ ‫تَ ُذ ُ‬ ‫وب الُّثت ُل ُ‬ ‫الرب ِْي ِع‪ُ َْ ،‬‬ ‫َْ‬ ‫اس ا َأل ْش َجا َر‪.‬‬ ‫وت َض ُّر ا َأل ْر ُ‬ ‫ض‪ ،‬ويَت ْغ ِر ُس النَّ ُ‬ ‫وَف ْص ُل َّ‬ ‫ُص ْو ِل َحرا َرةً‪َ ،‬ح ْي ُث‬ ‫الص ْي ِف أَ َش ُّد الف ُ‬

‫تَت ْرتَ ِف ُع َد َر َج ُة ا َحل َرا َرةِ‪ ،‬وتَت ْن ُض ُج الثّ َِما ُر‪ ،‬ويَ ْذ َه ُب‬ ‫‪83‬‬

‫فصل هاى سال‬ ‫ﻳک سال چهارفصل دارد که عبارتند‬ ‫از‪ :‬بهار‪ ،‬تابستان‪ ،‬خزان و زمستان‪.‬‬ ‫فصل بهار در افغانستان زﻳباترﻳن‬ ‫فصلها به شمار مﻰرود‪ .‬در اﻳن فصل‬ ‫هوا معتدل مﻰباشد‪ ،‬گل ها مﻰشگفند‬ ‫و بوى خوش آنها پراکنده مﻰشود‪.‬‬ ‫برفها در فصل بهار آب مﻰشوند‪،‬‬ ‫پرندهها از آشﻴانﺔ خود بﻴرون آمده‬ ‫آواز مﻰخوانند‪ ،‬زمﻴن سرسبز مﻰشود‬ ‫و مردم نهال شانﻰ مﻰکنند‪.‬‬ ‫فصل تابستان از جمله گرمترﻳن‬ ‫فصلهاست‪ ،‬درجﺔ حرارت باﻻ‬ ‫مﻰرود‪ ،‬مﻴوهها پخته مﻰشوند و مردم‬

‫اس إىل املَ َصايِ ِ‬ ‫ِف‪.‬‬ ‫النَّ ُ‬ ‫ِن َف ْص ِل‬ ‫وأَمَّا َف ْص ُل ا َخل ِريْ ِف َفت ُه َو أََق ُّل َح َرا َرًة م ْ‬ ‫َّ‬ ‫َر‬ ‫الص ْي ِف‪َ ،‬ح ْي ُث يَتْبت ُرُد ا َجل ُّو َش ْيئاً َف َش ْيئاً‪ ،‬وتَ ْصف ُّ‬ ‫اق ا َأل ْشجا ِر وتَتَ َسا َق ُط‪ ،‬ويَ ْسَع ُّ‬ ‫أَ ْوَر ُ‬ ‫اس‬ ‫ِد النَّ ُ‬

‫ِسِقْبَ ِ‬ ‫الشَاءِ‪.‬‬ ‫ال ِّ‬ ‫ال ْ‬ ‫ُص ْو ِل بُت ُر ْوَدةً‪،‬‬ ‫وأَمَّا َف ْص ُل ِّ‬ ‫الشَا ِء ف ُه َو أَ َش ُّد الف ُ‬ ‫اس املَ َ‬ ‫ِس‬ ‫س النَّ ُ‬ ‫َح ْي ُث تَتَ َسا َق ُط الُّثت ُل ُ‬ ‫الب َ‬ ‫وج‪ ،‬ويَت ْلبَ ُ‬ ‫َّ‬ ‫وسائ َ‬ ‫ِل الَّ ْد ِفئَةِ‪.‬‬ ‫الشَ ِويَّةَ‪ ،‬ويَ ْسَت ْع ِم ُل َ‬ ‫ون َ‬

‫به تفرﻳحگاههاى تابستانﻰ مﻰروند‪.‬‬ ‫اما در فصل خزان گرمﻰ نسبت به‬ ‫فصل تابستان کاهش مﻴابد‪ .‬در اﻳن‬ ‫فصل هوا به تدرﻳج سرد مﻰگردد‪،‬‬ ‫برگ درختان زرد مﻰشود و مﻰرﻳزد‬ ‫و مردم براى فصل زمستان آمادهگﻰ‬ ‫مﻰگﻴرند‪.‬‬ ‫اما فصل زمستان سردترﻳن فصلها به‬ ‫شمار مﻰرود‪ ،‬طورى که برفبارى‬ ‫مﻰشود‪ ،‬مردم لباسهاى گرم زمستانﻰ‬ ‫مﻰپوشند و از وساﻳل گرم کننده‬ ‫استفاده مﻰنماﻳند‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫تُت َغ ِّرُد‬

‫تُت َغن‬

‫تَت ْن َض ُج‬

‫تَتَ َسا َق ُط‬

‫تَ ْسق ُ‬ ‫ُط‬

‫نَ ْض ُج‬ ‫الف ِ‬ ‫َاك َه ِة‬

‫تَتَت َفَّ ُح‬

‫ِح‬ ‫تَتْنت َف ُ‬

‫َر‬ ‫تَ ْصف ُّ‬

‫َر‬ ‫تُ ِْص ُ‬ ‫بح أَ ْصف َ‬

‫تَ ُذ ْو ُب‬

‫تَُ ّو ُ‬ ‫ِل ما ًء‬

‫املَ َصاي ْ‬ ‫ي‬ ‫ِف ج‪َ :‬م ِص ْيف الَّ ْد ِفئَة َو ِسْيت َل ٌة لَِ ْس ِخ ْ ِ‬ ‫الُبتيُ ِ‬ ‫َمكا ٌن يَ ْذ َه ُب‬ ‫الش اِء‬ ‫وتف ِّ‬ ‫اس إلَْي َه‬ ‫النَّ ُ‬ ‫َش ْيئاً‬

‫َف َش ْيئاً‬

‫ُخ ْطوًة بَت ْع َد‬ ‫ُخ ْط َوٍة‬

‫‪84‬‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬اقرأْ النَّ َّ‬ ‫ص‪ ،‬وأَ ِج ْب عن األسئِل ِة اآلتي ِة‬

‫‪َ -1‬ك ْم َف ْص ً‬ ‫السنَةِ؟‬ ‫ال ِف َّ‬

‫‪َ -2‬م َىت تَتَت َفَّ ُح ُّ‬ ‫الزُه ْوُر؟‬ ‫ون ا َجل ُّو ِف َّ‬ ‫الص ْي ِف؟‬ ‫‪َ -3‬ك ْي َف يَ ُك ُ‬ ‫‪َ -4‬م َىت يَ ْسَع ُّ‬ ‫السِقْبَ ِ‬ ‫الشَاءِ؟‬ ‫ال ِّ‬ ‫اس ْ‬ ‫ِد النَّ ُ‬ ‫وج؟‬ ‫‪ِ -5‬ف أَ ِّي َف ْص ٍل تَتَ َسا َق ُط الُّثت ُل ُ‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ج ُل مِن َّ‬ ‫الرب ِْي ُع أ ِم َّ‬ ‫الص ْي ِف‪.‬‬ ‫الص ْي ُف؟‬ ‫الرب ِْي ُع أَ ْ َ‬ ‫ط ‪ :1‬أَيُّت ُهما أَ ْ َ‬ ‫ط‪َّ :2‬‬ ‫ج ُل‪َّ ،‬‬ ‫الرب ِْي ُع؟ ط‪َّ :2‬‬ ‫ط ‪ :1‬أَيُّت ُهما أَ َش ُّد َح َرا َرةً‪َّ ،‬‬ ‫الرب ِْي ِع‪.‬‬ ‫ِن َّ‬ ‫الص ْي ُف أَ ِم َّ‬ ‫الص ْي ُف أَ َش ُّد َح َراَرًة م َ‬ ‫الش اءِ‪.‬‬ ‫ِن ِّ‬ ‫ط ‪ :1‬أَيُّت ُهما أَ َق ُّل بُت ُر ْوَدةً‪ ،‬ا َخل ِريْ ُف أَ ِم ِّ‬ ‫الش ا ُء؟ ط‪ :2‬ا َخل ِريْ ُف أََق ُّل بُت ُرْوَدًة م َ‬ ‫ِن ا َخل ِريْ ِف‪.‬‬ ‫الش ا ُء أَ ِم ا َخل ِريْ ُف ؟‬ ‫ط‪ِّ :2‬‬ ‫ط ‪ :1‬أَيُّت ُهما أَْبت َرُد‪ِّ ،‬‬ ‫الش ا ُء أَْبت َرُد م َ‬ ‫ِن ا َخل ِريْ ِف‪.‬‬ ‫الرب ِْي ُع أَم ا َخل ِريْ ُف؟ ط‪َّ :2‬‬ ‫أح َس ُن َج ّواً‪َّ ،‬‬ ‫ط ‪ :1‬أَيُّت ُهما ْ‬ ‫الرب ِْي ُع ْأح َس ُن َج ّواً م َ‬

‫ْض ْي ِل املُنَ ِ‬ ‫أل ال َفراغ ِ‬ ‫َات ِب ْس ِم الَتف ِ‬ ‫ِث‪ :‬اِ ْم َ ِ‬ ‫اس ِب َك َما ف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬

‫ج َل ‪ -‬أَ َق ُّل‬ ‫أَ ْكَثت ُر – أَْبت َرُد – أَ ْ ُ‬

‫جل َف ُص ِ‬ ‫السنَ ِة‬ ‫الرب ِْي ِع أَ ْ ُ‬ ‫ول َّ‬ ‫املثال‪ :‬يُت ْعَتَبت ُر َف ْص ُل َّ‬ ‫‪َ -۱‬ف ْص ُل َّ‬ ‫الرب ِْي ِع‪.‬‬ ‫ِن َف ِص ِل َّ‬ ‫الص ْي ِف ‪َ ..........‬حرا َرًة م ْ‬

‫الشَاءِ‪.‬‬ ‫ِن َف ْص ِل ِّ‬ ‫‪َ -۲‬ف ْص ُل ا َخل ِريْ ِف ‪ ..........‬بُت ُر ْوَد ًة م ْ‬ ‫الشَا ِء ‪َ ..........‬ف ْص ٍل ِف أفغانس ان‪.‬‬ ‫‪َ -۳‬ف ْص ُل ِّ‬ ‫‪85‬‬

‫اجلم َل اآلتِيَةَ‪ُ ،‬ثَّ َض ْع َخ ّطاً َْت َت ال ِف ْع ِل املُ َضارِِع‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِقرأْ ُ‬ ‫الرابِ ُع‪ :‬ا َ‬

‫الرب ِْي ِع‪.‬‬ ‫ِح ا َجل ُّو ُم ْعَ ِد ًال ِف َّ‬ ‫‪ -1‬يُ ْصب ُ‬ ‫‪ -2‬تُت َغ ِرُد ُّ‬ ‫الرب ِْي ِع‪.‬‬ ‫الطيُوُر َف َّ‬ ‫ّ‬ ‫‪َْ -3‬ير ُث الف َّ‬ ‫ض‪.‬‬ ‫َال ُح ا َأل ْر َ‬ ‫ُ‬ ‫‪ -4‬تَت ْرتَ ِف ُع َد َر َج ُة ا َحل َرا َرِة ِف َّ‬ ‫الص ْي ِف‪.‬‬ ‫َر أَ ْور ُ‬ ‫اق ا َأل ْش َجا ِر ِف ا َخل ِريْ ِف‪.‬‬ ‫‪ -5‬تَ ْصف ُّ‬ ‫ِس َّ‬ ‫الشَاءِ‪.‬‬ ‫الشَ ِويَّ َة ِف ِّ‬ ‫س النَّ ُ‬ ‫اس املَالب َ‬ ‫‪ -6‬يَت ْلبَ ُ‬

‫وح ًة على الَّنتْبت َرِة َقتْبت َل َها َك ْس َرٌة‬ ‫ِس‪ :‬ا ُْكُ ْب َْ‬ ‫ه َزًة َم ْفُ َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬

‫ِل َو َسائ َ‬ ‫املِثال‪ :‬نَ ْسَت ْعم ُ‬ ‫الشَاء‪.‬‬ ‫ِل الَّ ْد ِفئَ ِة ِف ِّ‬ ‫رسائ َ‬ ‫الرب ِْي ِع‪.‬‬ ‫ِل الَّت ْهنِت‪ِ ......‬ة ف َّ‬ ‫‪ -1‬أَُ ْر ِس ُل َ‬ ‫ش َحيَا ًة َهادِ‪ ......‬ةً‪.‬‬ ‫‪ -2‬أَع ِْي ُ‬ ‫‪َ -3‬ي َن ِشت‪َ ......‬ة البِال ِد أَْنتُ ْم َف ْخ ُرَن‪.‬‬

‫ي ِف ال َفراغ ِ‬ ‫ِم ًة ُمنَ ِ‬ ‫َات اآلتِيَ ِة‬ ‫ي ال َق ْو َس ْ ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫اسبَ ًة ِمَّا بَت ْ َ‬ ‫الساد ُ‬ ‫ِس‪َ :‬ض ْع َكل َ‬ ‫َك َما ف ِ‬ ‫املثال‬

‫ِح َّ‬ ‫اجل ُو ُم ْعَ ِد ًال‬ ‫املثال‪ :‬ف َف ْص ِل َّ‬ ‫الرب ِْي ِع يُصب ُ‬ ‫وج ف َف ْص ِل‪.......‬‬ ‫‪ - ۱‬تَتَ َسا َق ُط الُّثت ُل ُ‬ ‫َر أَ ْوَر ُ‬ ‫اق ا َأل ْشجا ِر ف َف ْص ِل‪......‬‬ ‫‪ - ۲‬تَ ْصف ُّ‬

‫( ُم ْعَ ِد ًال ‪َ -‬برِداً ‪َ -‬حا ّراً)‬ ‫(الشَا ِء – َّ‬ ‫الص ْي ِف – ا َخل ِريْ ِف)‬ ‫ِّ‬ ‫الشَاءِ)‬ ‫الرب ِْي ِع ت ِّ‬ ‫(ا َخل ِريْ ِف ت َّ‬

‫‪86‬‬

‫َّ‬ ‫القائم ِة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬اِ ْقرأْ ا ُجل َم َل اآلتِيَةَ‪ُ ،‬ث ام ْأل ُك َّل َفر ٍاغ ِمَّاَْت من َ‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫الرب ِْي ِع‪َ ...........‬ف ُص ِ‬ ‫ول َّ‬ ‫يُت ْعَتَبت ُر َف ْص ُل َّ‬ ‫السنَ ِة ف أفغانس ان‪ .‬يَتْبت ُرُد‬ ‫الربي ِع َْتر ُج ُّ‬ ‫ْص ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ف َف ْص ِل َّ‬ ‫الطيُوُر و‪......‬على ا َألغ َ‬ ‫َد َر َج ُة‬ ‫ُ‬ ‫ُّج‬ ‫تَت ْرتَ ِف ُع‪ ..........‬ا َحل َرا ِرِة ف َف ْص ِل َّ‬ ‫الص ْي ِف‪.‬‬ ‫الَّ َدر ِ‬ ‫اس‬ ‫النَّ ُ‬ ‫يَ ْذ َه ُب‪..........‬إىل املَ َصاي ِ‬ ‫ِف‪.‬‬ ‫فصل ا َخل ِريْ ِف يَتْبت ُرُد ا َجل ُّو بِت‪..........‬‬ ‫ف ِ‬ ‫الشَاءِ‪.‬‬ ‫‪ ........‬ا َجل ُّو ِف َف ْص ِل ِّ‬

‫تُت َغ ِّرُد‬ ‫ج َل‬ ‫أَ ْ َ‬

‫‪:‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫ِن َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫املثال‪َ :‬ج ِْي ٌل‬

‫‪-۱‬‬

‫‪-۲‬‬ ‫‪-۳‬‬ ‫‪-۴‬‬ ‫‪-۵‬‬ ‫‪-۶‬‬

‫َكبِْيت ٌر‬ ‫َب ِرٌد‬ ‫َكثِْيت ٌر‬ ‫َقل ِْي ٌل‬

‫َط ِويْ ٌل‬ ‫َص ِغْيت ٌر‬

‫ج ُل‬ ‫أَ ْ َ‬

‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬

‫ِب َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫ج ٍل ُم ِف ِْي َدةٍ‪ُ ،‬م ْسَع ِْيناً بلنَّص‪:‬‬ ‫اس ُع‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫ات اآلتي َة ف ُ َ‬ ‫الكل َ‬

‫‪.1‬‬

‫َّ‬ ‫الص ْي ِف – ف ‪ -‬تَت ْرتَ ِف ُع ‪-‬ا َحل َرا ِرِة ‪َ -‬د َر َج ُة‬

‫‪........................‬‬

‫‪ .2‬ف ‪َ -‬ف ْص ِل ‪ -‬تَت ْن ُض ُج ‪ -‬الثّ َِما ُر ‪َّ -‬‬ ‫الص ْي ِف‬ ‫‪........................‬‬ ‫‪87‬‬

‫‪-3‬‬

‫اس ‪ -‬يَ ْسَع ُّ‬ ‫ِسِقْبَ ِ‬ ‫ِد‪.‬‬ ‫ال ‪ِّ -‬‬ ‫الشَا ِء ‪-‬النَّ ُ‬ ‫ال ْ‬

‫‪........................‬‬ ‫ِس ‪َّ -‬‬ ‫‪ -4‬املَ َ‬ ‫ِس‬ ‫الشَ ِويَّ َة ‪ -‬النَّ ُ‬ ‫اس ‪ -‬يَت ْلب ُ‬ ‫الب َ‬ ‫‪........................‬‬

‫اس – يَ ْسَت ْعم ُ‬ ‫وسائ َ‬ ‫ِل ‪ِ -‬شَا ًء‬ ‫‪-5‬‬ ‫ِل ‪ -‬الَّ ْد ِفئَ ِة ‪ -‬النَّ ُ‬ ‫َ‬ ‫‪.......................‬‬

‫اشر‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ال َع ِ ُ ْ‬

‫اليَوُم‬ ‫َّ‬ ‫الش ْه ُر‬ ‫السنَ ُة‬ ‫َّ‬

‫وع‬ ‫ا ُأل ْسبُ ُ‬ ‫ال َعا ُم‬ ‫َر ُن‬ ‫الق ْ‬

‫أَ ْمس‬ ‫َّ‬ ‫الد ِقْيت َق ُة‬

‫السنَ ُة املَ ِ‬ ‫اضيّ ُة‬ ‫َّ‬

‫ِس‬ ‫أَ ََّو َل أَم ِ‬ ‫الثَّانِيَ ُة‬

‫السنَ ُة القَا ِد َم ُة‬ ‫َّ‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ا ُْكُ ْب َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِق‪.‬‬ ‫خس َة أَ ْس ُط ٍر َح ْو َل‬ ‫الساب ِ‬ ‫ص َّ‬ ‫(الفصول ا َأل ْربعةِ) ُم ْسَع ِْيناً ِبلنَّ ِّ‬

‫‪88‬‬

‫ِس َع َش َر‬ ‫ال ّد ْر ُس َّ‬ ‫الساد َ‬

‫ال َو ِ‬ ‫ات الَي ْوِميَّ ُة لِِلِّ ْلم ِْي ِذ‬ ‫اجبَ ُ‬

‫ح ُد تِ ْلم ِْي ٌذ ُْمَ ِه ٌد يَتقُوُم ِبَ ْع َمالِ ِه الَيت ْوِميَّ ِة ِبنْ َ‬ ‫ِظا ٍم‬ ‫أَ ْ َ‬ ‫َح ْي ُث يَت ُق ْو ُل‪:‬‬ ‫أَ ْسَت ْيق ُ‬ ‫ِن النَّوِم ُمبَ ِّكراً‪ ،‬أَتَت َو َّضأُ ُثَّ أُ َص ّلِي َص َ‬ ‫ال َة‬ ‫ِظ م ْ‬ ‫الك ِريِْ‪ُ .‬ثَّ‬ ‫آن َ‬ ‫ُر ِ‬ ‫َج ِر‪َ ،‬ثَّ أَْتت ُلو َ‬ ‫الف ْ‬ ‫آي ٍت م َ‬ ‫ِن الق ْ‬ ‫الرَي ِضيَّةِ‪ُ ،‬ثَّ أَتَتنَا َو ُل‬ ‫أَُقوُم ِبَدا ِء بَت ْع ِ‬ ‫ض الَّ َما ِريْ ِن ِّ‬ ‫ُطوَر‪ ،‬وأَ ْسَع ُّ‬ ‫الف ُ‬ ‫ِد ل ِل ِّذ َه ِ‬ ‫اب إىل املَ ْد َر َسةِ‪.‬‬ ‫ِن ا َحلا ِف َل ِة أَ َما َم َمْبت َىن‬ ‫أَ ْرَك ُب ا َحلا ِف َلةَ‪ ،‬وأَنْ ِز ُل م َ‬ ‫ِم على‬ ‫املَ ْد َر َسةِ‪ .‬و ِع ْن َد َما أَ ْد ُخ ُل املَ ْد َر َس َة أُ َس ّل ُ‬ ‫ا َأل ْص ِد َقاءِ‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫کارهاى روزمرة ﻳک شاگرد‬ ‫احمد ﻳک شاگرد پرتﻼش است‪.‬‬ ‫اوکارهاى روزمرة خود را به صورت‬ ‫منظم انجام مﻰدهد طورى که‬ ‫مﻰگوﻳد‪:‬‬ ‫من صبح وقت از خواب برمﻰ خﻴزم‪،‬‬ ‫نخست وضو مﻰ کنم‪ ،‬سپس نماز فجر‬ ‫را ادا مﻰنماﻳم و بعد از نماز آﻳاتﻰ از‬ ‫قرآنکرﻳم را تﻼوت مﻰکنم‪ .‬بعد از‬ ‫آن بعضﻰ تمرﻳنهاى ورزشﻰ را انجام‬ ‫مﻰدهم‪ ،‬بعد چاى صبح را صرف‬ ‫نموده و براى رفتن به مکتب آمادهگﻰ‬ ‫مﻰگﻴرم‪.‬‬ ‫من سوار موتر مﻰشوم و در پﻴش روى‬ ‫تعمﻴر مکتب از موتر پاﻳﻴن مﻰشوم‪.‬‬ ‫وقتﻰداخلمکتبمﻰشومبههمصنفان‬

‫أَ ْسَ ِم ُع إىل َش ْر ِح املَُع ِّل ِم أَْثتنَا َء َّ‬ ‫الد ْر ِس جيِّداً‪،‬‬ ‫ِن ال ّد ْر ِس‪ ،‬أَ ُعوُد إىل املَْن ِز ِل‪،‬‬ ‫وبَت ْع َد االنِْ َها ِء م َ‬ ‫الظ ْهر ِب َجلما َع ِة ُثَّ‬ ‫وأَتَتنَا َو ُل ال َغ َدا َء‪ ،‬وأُ َص ّلِي ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ال‪ .‬وبَت ْع َد َص َ‬ ‫أَ ْس َ ِرتيْ ُح َقل ِْي ً‬ ‫ال ِة ال َع ْص ِر أَلْ َع ُب ُك َّرَة‬ ‫وف املَ َسا ِء أُ َر ِ‬ ‫اج ُع ُد ُر ْو ِسي وأَ ُح ُّل‬ ‫ال َق َد ِم‪ِ ،‬‬ ‫اجبَ ِ‬ ‫ال َو ِ‬ ‫ات املَْن ِزلِيَّةَ‪.‬‬

‫خود سﻼم مﻰدهم‪.‬‬ ‫هنگامﻰکهمعلمدرسراشرحمﻰدهد‬ ‫به سخنان او خوب گوش مﻰدهم‪ .‬پس‬ ‫از تمام شدن درس به خانﺔ خود بر مﻰ‬ ‫گردم و غذاى چاشت را صرف نموده‬ ‫نماز ظهر را با جماعت ادا مﻰکنم وبعد‬ ‫از آن مدتﻰ استراحت مﻰنماﻳم‪ .‬پس‬ ‫از آن که نماز عصر را ادا مﻰنماﻳم به‬ ‫بازى فوتبال مﻰپردازم‪ .‬شب هنگام‬ ‫به درسهاى خود را مراجعه نموده و‬ ‫کارهاى خانهگﻰ ام را انجام مﻰدهم‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬ ‫ان ظام‬ ‫أَ ُح ُّل‬

‫املعىن‬ ‫ُم َرتَّباً‬

‫َِل‬ ‫أَُقوَم ب ِ‬

‫الكلمة‬ ‫أُ َر ِ‬ ‫اج ُع‬ ‫ا َحلا ِف َلة‬

‫املعىن‬ ‫أُذ ِ‬ ‫َاك ُر‬

‫السيّارُة ال َع َّام ُة‬ ‫َ‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫َمْبتىن‬

‫ِمارة‬ ‫عَ‬

‫اجبَ ِ‬ ‫ال َو ِ‬ ‫ات‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫الص ِح ْي َحةِ‪َ ،‬و َع َ‬ ‫ص َثَّ َض ْع َع َ‬ ‫َّل‪ :‬اِْقت َرأِ النَّ َّ‬ ‫ال َم َة‬ ‫ال َم َةَ(√) أَ َما َم العِبَارِة َ‬ ‫(×) أَ َما َم العِبَا َرِة ا َخلا ِطئَ ِة‬ ‫‪ -1‬أَ ْسَت ْيق ُ‬ ‫ِن النَّوِم ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫ِظ م َ‬ ‫الرَي ِضيَّةِ‪.‬‬ ‫‪َ -2‬ال أَُقت ْوُم ِبَ َدا ِء الَّ َما ِريْ ِن ِّ‬

‫ِن الَبت ْي ِت‪ ،‬وأَ ْرَك ُب ا َحلا ِف َلةَ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أَ ْخ ُر ُج م َ‬ ‫‪ -4‬تَتَت َوَّق ُف َّ‬ ‫الش ِ‬ ‫احنَ ُة أَ َما َم َمْبت َىن املَ ْد َر َسةِ‪.‬‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬ ‫‪90‬‬

‫ِم على ُزَم َ‬ ‫الئِي‪.‬‬ ‫‪ -5‬أَ ْد ُخ ُل الف ْ‬ ‫َص َل‪ ،‬وأُ َس ّل ُ‬ ‫َص ِل أَْثتنَا ِء ال ّد ْر ِس‪.‬‬ ‫ِن الف ْ‬ ‫‪ -6‬أَ ْخ ُر ُج م َ‬ ‫‪ -7‬أَلْ َع ُب ُك َّرَة ال َق َد ِم بَت ْع َد َص َ‬ ‫ال ِة ال َع ْص ِر‪.‬‬ ‫اج ُع ُد ُر ِ‬ ‫‪ -8‬ال أُ َر ِ‬ ‫وسي ف املَ َساءِ‪.‬‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫الس َؤ َ‬ ‫اب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َو َ‬

‫ط ‪ :2‬أَ ْسَت ْيق ُ‬ ‫ط ‪َ :1‬م َىت تَ ْسَت ْيق ُ‬ ‫ِن النَّوِم ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫ِن النَّوِم؟‬ ‫ِظ م ْ‬ ‫ِظ م ْ‬ ‫آن َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ْل تَت ْقرأُ َش ْيئاً ف َّ‬ ‫ُر ِ‬ ‫الك ِريِْ‪.‬‬ ‫الصبَ ِ‬ ‫اح؟ ط ‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬أَْقت َرأُ َآي ٍت م َ‬ ‫ِن الق ْ‬ ‫ط‪ :2‬تَتَت َوَّق ُف ا َحلا ِف َل ُة أَ َما َم َمْبت َىن املَ ْد َر َسةِ‪.‬‬ ‫ط ‪ :1‬أَيْ َن تَتَت َوَّق ُف ا َحلا ِف َل ُة ؟‬ ‫الِة ال َع ْص ِر ؟ ط‪ :2‬أَلْ َع ُب ُك َرَة ال َق َد ِم بَت ْع َد َص َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا تَت ْف َع ُل بَت ْع َد َص َ‬ ‫الِة ال َع ْص ِر‪.‬‬

‫ْرِد املَُ َك ِّل ِم ف العِبَار ِ‬ ‫ات‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪َ :‬ع ِّ ْ‬ ‫ي ِصْيت َغ َة ال ِف ْع ِل املُ َضارِِع لِ ْل ُمف َ‬ ‫اآلتِيَ ِة‬

‫‪ -1‬أَ ْسَت ْيق ُ‬ ‫ِن النَّوِم ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫ِظ م َ‬ ‫آن َ‬ ‫‪ -2‬أَ ْقرأُ ٍ‬ ‫ُر ِ‬ ‫الك ِريِْ‪.‬‬ ‫آيت م ْ‬ ‫ِن الق ْ‬ ‫‪ -3‬أَتَتنَا َو ُل الف ُ‬ ‫ُطوَر‪.‬‬ ‫ِن الَبت ْي ِت‪.‬‬ ‫‪ -4‬أَ ْخ ُر ُج م َ‬ ‫‪ -5‬أََن ُم ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫‪ -6‬أَ ُعوُد إىل املَْن ِز ِل‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫‪ - 7‬أَلْ َع ُب ُك َّرَة ال َق َد ِم‪.‬‬ ‫اج ُع ُد ُر ِ‬ ‫‪ -8‬أُ َر ِ‬ ‫وسي‪.‬‬

‫الرابِ ُع‪َ :‬ض ْع َخ ّطاً َْت َت املَ ْف ُع ِ‬ ‫ول بِ ِه ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫َج َر‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ص َّلى أَ ْ َ‬ ‫ح ُد الف ْ‬ ‫آن‪.‬‬ ‫ُر َ‬ ‫‪َ -2‬قت َرأَ أَ ْ َ‬ ‫ح ُد الق ْ‬

‫ح ُد ا َحلا ِف َلةَ‪.‬‬ ‫‪َ -3‬رِك َب أَ ْ َ‬ ‫ح ُد ُك َّرَة ال َق َد ِم‪.‬‬ ‫ِب أَ ْ َ‬ ‫‪ -4‬لَع َ‬ ‫ح ُد الف ُ‬ ‫ُطوَر‪.‬‬ ‫‪ -5‬تَتنَا َو َل أَ ْ َ‬

‫ِس‪ :‬ا ُْكُ ِب َ‬ ‫الفراغ ِ‬ ‫ِم ِ‬ ‫َات اآلتي ِة‬ ‫الكل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ات اآلتي َة ُمَنت َّونَ ًة ِبل َف ْ ِح ف َ‬ ‫َك َما ف املِثَ ِ‬ ‫ال‬

‫ُج ْزءاً – بَ ِريْئاً – لُ ْؤلُؤاً – َماءاً – نَتبَأً – َم َسا ًء‬ ‫ُرآن َ‬ ‫امل ُ‬ ‫ِن الق ِ‬ ‫الك ِريِْ‪.‬‬ ‫ِثال‪َ :‬قت َرأْ ُت ُج ْزءاً م َ‬ ‫الر ُج ُل‪................‬‬ ‫‪َ -1‬ك َ‬ ‫ان َّ‬

‫ِن البَ ْح ِر‪.‬‬ ‫ِسَ ْخ َر َج ال َغو ُ‬ ‫‪ -2‬ا ْ‬ ‫َّاص‪ ................‬م َ‬ ‫‪َ -3‬ش ِربْ ُت‪َ ................‬برِداً‪.‬‬ ‫‪َ -4‬قت َرأْ ُت‪َ .......‬ه َّاماً‪.‬‬ ‫‪ -5‬أُ َر ِ‬ ‫اج ُع ُد ُر ْو ِسي‪...............‬‬

‫‪92‬‬

‫اد ل َ‬ ‫ِن املَ ْج ُم ْو َعةِ( ب) املُ َض َّ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات املَ ْج ُم ْو َع ِة (أ)‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫ِس‪ُ :‬خ ْذ م َ‬ ‫ِكل َ‬ ‫َر ِاغ َك َما ف امل ِ‬ ‫ِثال‪:‬‬ ‫واُكُت ْبها ِف الف َ‬ ‫(ب)‬

‫(أ)‬ ‫املثال‪ُ :‬مبَ ِّک ٌر‬ ‫‪............‬‬ ‫‪ -۱‬أَ ْخ ُر ُج‬ ‫ُمَأَ ِّخ ٌر‬

‫‪ -۲‬أَ ْرَك ُب‬

‫‪............‬‬

‫‪ -۳‬أَ ْسَت ْيق ُ‬ ‫ِظ ‪............‬‬ ‫‪َّ -۴‬‬ ‫اح‬ ‫الصبَ ُ‬ ‫‪َ -۵‬قل ِْي ٌل‬

‫‪............‬‬ ‫‪............‬‬

‫ُمَأَ ِّخ ٌر‬ ‫أََن ُم‬ ‫َكثِْيت ٌر‬ ‫املَسا ُء‬ ‫أَ ْد ُخ ُل‬ ‫أَنْ ِز ُل‬

‫السابِ ُع‪ :‬اِ ْقرأْ َما َْت‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫‪ - 1‬أَ ْسَت ْيق ُ‬ ‫ِن ا َحلا ِف َلةِ‪.‬‬ ‫ِن النَّوِم ُمبَ ِّكراً‪ 5 .‬ت أَنْ ِز ُل م َ‬ ‫ِظ م ْ‬ ‫‪ - 2‬أَتَتنَا َو ُل الف ُ‬ ‫ُطوَر‪.‬‬

‫ِن الَبت ْي ِت‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أَ ْخ ُر ُج م َ‬ ‫‪ -4‬أَ ْرَك ُب ا َحلا ِف َلةَ‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫‪ - 6‬أَ ُعوُد إىل املَْن ِز ِل‪.‬‬

‫‪ - 7‬أُ َص ّلِي َصال َة ُّ‬ ‫الظ ْه ِر‪.‬‬ ‫‪ - 8‬أََن ُم َقل ِْي ً‬ ‫ال‪.‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّةُ‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ ْ‬

‫َص َ‬ ‫ال ُة املَ ْغ ِر ِب‬ ‫َص َ‬ ‫ال ُة ا ُجل ُم َع ِة‬

‫ا َحلديْ ُث‬ ‫السيَّارُة‬ ‫َّ‬ ‫ُك َّرُة َّ‬ ‫الطائ َِرِة‬

‫َص َ‬ ‫ِشا ِء‬ ‫ال ُة الع َ‬

‫ِسقَا ِء‬ ‫صال ُة ْ‬ ‫االس ْ‬ ‫ال َع َشا ُء‬ ‫َّ‬ ‫الش ِ‬ ‫احنَ ُة‬

‫املَ ْع َه ُد‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫‪ - 1‬ا ُْكُ ْب َ ْ‬ ‫(حيَات َ‬ ‫ِق‬ ‫الساب ِ‬ ‫ِك الَي ْوِميَّةِ) ُم ْسَع ِْيناً ِبلنَّ ِ‬ ‫ص َّ‬ ‫خ َس َة أَ ْس ُط ٍر َح ْو َل َ‬

‫‪..........................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬

‫‪94‬‬

‫َّ‬ ‫السابِ َع َع َش َر‬ ‫الد ْر ُس َّ‬

‫َريَ ِة‬ ‫الراعِي وأ ْه ُل الق ْ‬ ‫ّ‬

‫َات يَوٍم‬ ‫كا َ‬ ‫َن بَ َّسا ٌم يَرَعى أَ ْغنَا َم ُه ِف الوادِي‪ .‬ذ َ‬ ‫س َْت َت َش َج َرٍة وَق َ‬ ‫ال ِف‬ ‫تَت َر َك أ ْغنَا َم ُه‪َ ،‬‬ ‫وج َل َ‬ ‫ْسهِ‪ :‬لِماذا ال أَم َزح مع أَ ْه ِل القَريةِ‪َ .‬فتف َّ‬ ‫َك َر‬ ‫َْ‬ ‫ْ ُ ََ‬ ‫نَتف ِ َ‬ ‫ف ِْي َما يَ ْصنَ ُع‪.‬‬ ‫َص ِع َد بَ َّسا ٌم َفت ْو َق ا َجلبَ ِل و َص َر َخ ِبَ ْعلى َصوتِهِ‪:‬‬ ‫َريَةِ‪،‬‬ ‫ْب! أَنْ ِق ُذ ِ‬ ‫ْب! ال ِّذئ ُ‬ ‫ال ِّذئ ُ‬ ‫ون َي أَ ْه َل الق ْ‬ ‫ون‪.‬‬ ‫ون‪ ،‬أَنْ ِق ُذ ِ‬ ‫أَنْ ِق ُذ ِ‬ ‫ولَ َّما َ ِ‬ ‫َريَ ِة نِ َدا َء بَ َّسا ٍم‪ ،‬أَ ْس َرُعوا‬ ‫س َع أَ ْه ُل الق ْ‬ ‫ان بَ َّسا ُم‬ ‫وصلوا إىل َق ِريْ ٍب ِم ْن ُه‪َ ،‬ك َ‬ ‫لِنَ ْج َدتِهِ‪َ .‬فت َل َّما َ‬ ‫‪95‬‬

‫چوپان و مردم ده‬ ‫بسام در ﻳکﻰ از درهها گوسفندان‬ ‫خود را مﻰچرانﻴد‪ .‬در ﻳکﻰ از روزها‬ ‫گوسفندان را رها کرد و زﻳر درختﻰ‬ ‫نشست و با خود گفت‪ :‬چرا با اهل قرﻳه‬ ‫شوخﻰ نکنم‪ ،‬با خود اندﻳشﻴد که چه‬ ‫کار کند؟ بسام بر سر کوه باﻻ شد و به‬ ‫آواز بلند صدا کرد‪ :‬اى اهل قرﻳه مرا‬ ‫نجات دهﻴد‪ :‬گرگ آمد! گرگ آمد!‬ ‫نجاتم دهﻴد‪ ،‬نجاتم دهﻴد‪.‬‬ ‫هنگامﻰ که مردم قرﻳه آواز بسام را‬ ‫شنﻴدند‪ ،‬همه به کمک او شتافتند‪،‬‬ ‫وقتﻰکه به نزدﻳک او رسﻴدند‪ ،‬بسام‬ ‫به آنها نگاه مﻰکرد و مﻰخندﻳد و به‬

‫يَت ْن ُظ ُر إلَْيهِم ويَ ْض َح ُك‪ُ ،‬ثَّ َق َ‬ ‫َد َك َذبْ ُت‬ ‫ال لَُم‪ :‬لّق ْ‬ ‫َريَ ِة غ ِ‬ ‫ِي‪.‬‬ ‫َاضب ْ َ‬ ‫َع َل ْي ُك ْم‪َ .‬فت َعا َد أَ ْه ُل الق ْ‬ ‫ْب على ا َأل ْغنَا ِم‪َ ،‬و َص َر َخ‬ ‫َوبَت ْع َد َّأي ٍم َه َ‬ ‫اج َم ال ِذئ ُ‬ ‫َريَ ِة لِنَ ْج َدتِهِ‪.‬‬ ‫بَ َّسا ٌم بَ ْعلى َصوتِ ِه يَ ْدعو أَ ْه َل الق ْ‬ ‫َِ‬ ‫َريَ ِة نِ َدا َء بَ َّسا ٍم‪َ ،‬فتقَالُوا‪َ « :‬ال تَ ْذ َهبُوا‬ ‫س َع أَ ْه ُل الق ْ‬ ‫اب» لَْ يَ ُك ْن بَ َّسا ُم ه ِذ ِه املَ َّرَة َكا ِذبً بَ ْل‬ ‫إِنَّ ُه َك َّذ ٌ‬ ‫ْب وأَ َك َل أَ ْغنَا َم ُه‪.‬‬ ‫َك َ‬ ‫ان َصادِقاً َفتق ْ‬ ‫َد َجا َء ال ِّذئ ُ‬

‫آنها گفت‪ :‬من به شما دروغ گفتم‪.‬‬ ‫مردم قرﻳه به قهر و غضب به سوى‬ ‫قرﻳهبازگشتند‪.‬‬ ‫بعد از چند روزگرگ بر رمه هجوم‬ ‫آورد‪ ،‬بسام به آواز بلند به مردم قرﻳه‬ ‫صدا کرد و از آنها طلب کمک‬ ‫نمود‪ .‬مردم قرﻳه آواز بسام را شنﻴدند‬ ‫وگفتند‪ :‬به کمک او نروﻳد او دروغ‬ ‫گوست‪ .‬ولﻰ بسام در اﻳن مرتبه دروغ‬ ‫نمﻰگفت بلکه راست مﻰگفت‪،‬‬ ‫گرگ آمد و گوسفندانش را خورد‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬

‫الكلمة‬ ‫راعِياً‬

‫أَ ْغنَام‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫َّ‬ ‫ص الَّذِي‬ ‫الش ْخ ُ‬

‫ال َوادِي َم ِض ْي ٌق أو مكا ٌن النَّ ْج َدة‬

‫الس ْعي لنِجا ُة‬ ‫َّ‬

‫يَت ْرعى ال َغنَ َم‬

‫ِي‬ ‫ُم ْن َح ِد ٌر ب ْ َ‬

‫شخص‬ ‫ٍ‬

‫ج‪َ :‬غنَ ْم‬

‫َص َر َخ‬

‫ِي‬ ‫َجبَل ْ ِ‬

‫َرَف َع َص ْوتَ ُه‬

‫نِدا َء‬

‫ص‬ ‫َد َع َوُة َش ْخ ٍ‬ ‫للم َسا َع َد ِة‬ ‫ُ‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬اِ ْقرأِ النّ َّ‬ ‫ص‪ ،‬وأَ ِج ْب عن األسئِل ِة اآلتي ِة‬

‫ان يَت ْع َم ُل بَ َّسا ٌم؟‬ ‫‪َ -1‬ماذَا َك َ‬ ‫‪ْ ِ -2‬ف َماذا َف َّك َر بَ َّسا ٌم؟‬

‫‪96‬‬

‫َريَ ِة ِع ْن َد َما َ ِ‬ ‫س ُعوا نِ َدا َء بَ َّسا ٍم ؟‬ ‫‪َ -3‬ماذَا َفت َع َل أَ ْه ُل الق ْ‬ ‫‪َ -4‬ماذَا َق َ‬ ‫َريَةِ؟‬ ‫ال بَ َّسا ٌم َأل ْه ِل الق ْ‬

‫َريَ ِة ِف املَ َّرِة الثَّانِيَّةِ؟ َول َِماذَا؟‬ ‫‪َ -5‬ه ْل َجا َء أَ ْه ُل الق ْ‬

‫واب وا َخل َطأَ ل ُ‬ ‫ي َّ‬ ‫ِن ا ُجل َم ِل‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬أَع ْ‬ ‫الص َ‬ ‫ص ُثَّ َع ِّ ْ‬ ‫ِرا َء َة النََّ ِّ‬ ‫ِك ِّل م َ‬ ‫ِد ق َ‬ ‫اآلتِيَ ِة‬ ‫ا َخل َطأُ‬ ‫َّ‬ ‫واب‬ ‫الص ُ‬

‫ِي ا َأل ْغنَا ِم‪.‬‬ ‫‪ -1‬كا َ‬ ‫َن بَ َّسا ٌم َراع َ‬

‫‪.......‬‬

‫‪.......‬‬

‫وص َر َخ ِبَ ْعلى َّ‬ ‫الص ِ‬ ‫وت ‪........‬‬ ‫‪-2‬ص ِع َد بَ َّسا ٌم َفت ْو َق َجبَ ٍل َ‬ ‫َ‬

‫‪.......‬‬

‫َريَ ِة لِنَ ْج َد ِة بَ َّسا ٍم ِف املَ َّرِة الثَّانِيَّ ِة ‪........‬‬ ‫‪َ -3‬جا َء أَ ْه ُل الق ْ‬ ‫‪.......‬‬ ‫َريَ ِة َم ْس ُروِريْ َن‪.‬‬ ‫َريَ ِة إىل الق ْ‬ ‫‪َ -4‬عا َد أَ ْه ُل الق ْ‬ ‫‪َ -5‬جا َء الَّثت ْع َل ُب وأَ َك َل أَ ْغنَا َم ُه‪.‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪.......‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪.......‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫اب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َو َ‬

‫ان يَت ْف َع ُل بَ َّسا ٌم؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا َك َ‬

‫ان بَ َّسا ٌم يَت ْرَعى أَ ْغنَا َم ُه ِف ال َوادِي‪.‬‬ ‫ط‪َ :2‬ك َ‬

‫َريَةِ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا َفت َع َل أَ ْه ُل الق ْ‬

‫َريَ ِة لنَ ْج َد ِة بَ َّسا ٍم‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬أَ ْس َرَع أَ ْه ُل الق ْ‬

‫ط ‪ :1‬إىل أَيْ َن َص ِع َد بَ َّسا ٌم؟‬ ‫ْب ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا َفت َع َل ال ِّذئ ُ‬ ‫‪97‬‬

‫وص َر َخ‪.‬‬ ‫ط ‪َ :2‬ص ِع َد بَ َّسا ٌم ا َجلبَ َل َ‬

‫ْب َوأَ َك َل أَ ْغنَا َم بَ َّسا ٍم‪.‬‬ ‫ط ‪َ :2‬جا َء ال ِّذئ ُ‬

‫الرابِ ُع‪ :‬أَ ْد ِخ ِْل َح ْر َف َ‬ ‫(كانَ) على ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة َم َع تَغِي ِي َمايَت ْل َزُم َك َما‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬

‫َك َ‬ ‫ان بَ َّسا ٌم َصادِقاً‬

‫املثال‪ :‬بَ َّسا ٌم َصاد ٌ‬ ‫ِق‪.‬‬ ‫‪ -1‬الُّ َعاد ٌ‬ ‫ِل‪.‬‬

‫‪....................................‬‬

‫ِب ف املَ ْد َر َسةِ‪.................................... .‬‬ ‫‪ -2‬أَ ْ َ‬ ‫ح ُد َطال ٌ‬ ‫‪ -3‬ا َجل ُّو َب ِرٌد‪.‬‬

‫‪....................................‬‬

‫‪ -4‬ا َحل ُّق ِ‬ ‫واض ٌح‪.‬‬

‫‪....................................‬‬

‫‪ -5‬ا َجلبَ ُل ُم ْرتَ ِف ٌع‪.‬‬

‫‪....................................‬‬

‫الس ِالَ ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة‬ ‫الص ِح ْي َح َّ‬ ‫ِس‪َ :‬ع ِّ ْ‬ ‫ي ال ِف ْع َل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬

‫س بَ َّسا ٌم َْت َت َش َج َرٍة َكبِْيت َرةٍ‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ج َل َ‬ ‫‪َ -2‬ص ِع َد بَ َّسا ٌم َفت ْو َق ا َجلبَ ِل‪.‬‬

‫‪َ -3‬ص َر َخ بَ َّسا ٌم ِبَ ْعلى َصوتِهِ‪.‬‬

‫‪ِ َ -4‬‬ ‫الراعِي‪.‬‬ ‫َريَ ِة نِدا َء َّ‬ ‫س َع أَ ْه ُل الق ْ‬

‫‪ -5‬تَت َر َك بَ َّسا ٌم أَ ْغنَا َم ُه ِف ال َوادِي‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫ِس‪ :‬ا ُْكُ ِب الَ ْم َزَة َكَابَ ًة َص ِح ْي َح ًة كما ف ِ‬ ‫املثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬

‫ْب ال َغنَ َم‪.‬‬ ‫املثال‪ :‬أَ َك َل ال ِّذئ ُ‬ ‫‪-1‬‬

‫بِت‪َ ......‬س َعاقِبَ ُة َ‬ ‫الكذ ِ‬ ‫ِب‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ِس‪.‬‬ ‫ال ّذِ‪ُ ......‬ب َحيَوا ٌن ُمف َْرت ٌ‬

‫‪-3‬‬

‫ه ِذ ِه البِت‪ُ ......‬ر َع ِمْيت َقةٌ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫السوءِ‪.‬‬ ‫بِت‪َ ......‬س ال َق ِريْ ُن‪َ ،‬ق ِريْ ُن ُّ‬

‫َات ب َ‬ ‫ات ُم ِ‬ ‫ِم ِ‬ ‫أل ال َفراغ ِ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬اِ ْم ِ‬ ‫ي َك َما ِف‬ ‫َوس ْ ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ناسبَ ٍة ِمَّا بَت ْ َ‬ ‫ي الق َ‬ ‫ِكل َ‬ ‫امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫َن بَ َّسا ٌم َراعِياً‪.‬‬ ‫املثال‪ :‬كا َ‬

‫س بَ َّسا ٌم َْت َت‪........‬‬ ‫‪َ -۱‬ج َل َ‬

‫‪َ -۲‬ص ِع َد بَ َّسا ٌم‪ .........‬ا َجلبَ ِل‪.‬‬

‫( َراعِياً‪َ -‬فالحاً – تجراً)‬ ‫(جبَ ٍل – َش َج َرٍة – َح َج ٍر)‬ ‫َ‬

‫(َفت ْو َق – َْت َت – َد ِ‬ ‫اخ َل )‬

‫‪ِ َ -۳‬‬ ‫الراعِي‪.‬‬ ‫س َع أَ ْه ُل‪ ........‬نِ َدا َء َّ‬

‫َريَةِ)‬ ‫الريْ ِف‪ -‬الق ْ‬ ‫(املَ ِدْيتنَ ِة – ِّ‬

‫‪َ -۵‬جا َء‪............‬وأَ َك َل ا َأل ِغنَا َم‪.‬‬

‫ُّ‬ ‫ْب)‬ ‫(الد ُب – الَّثت ْع َل ُب – ال ِّذئ ُ‬

‫َريَةِ‪........‬‬ ‫‪َ -۴‬ر َج َع أَ ْه ُل الق ْ‬

‫‪99‬‬

‫ي‪ -‬غ ِ‬ ‫ِي)‬ ‫َاضب ْ َ‬ ‫( َم ْس ُروِريْ َن‪َ -‬ف ِر ِح ْ َ‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫ْ‬

‫الف ِْي ُل‬

‫ا َخل ُر ُ‬ ‫وف‬ ‫ا َأل َس ُد‬ ‫ان‬ ‫ِص ُ‬ ‫احل َ‬ ‫ا َأل ْرنَ ُب‬

‫َ‬ ‫الك ْل ُب‬ ‫الَّثت ْوُر‬

‫ِر‬ ‫النَّم ُ‬ ‫ِما ُر‬ ‫احل َ‬ ‫الَّثت ْع َل ُب‬

‫ُّ‬ ‫الد ُّب‬

‫ال َغ َز ُ‬ ‫ال‬ ‫ِرُد‬ ‫الق ْ‬

‫ال َعْنت ُز‬ ‫ا َحليَّ ُة‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِب َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َدةٍ‪ُ ،‬م ْسَع ِْيناً بلنَّص‬ ‫َرتّ ِ‬ ‫ات اآلتي َة ِف ُ َ‬ ‫الكل َ‬

‫‪ -1‬ال ‪ -‬ل َِماذا – َم َع ‪ -‬أَ ْم َز ُح ‪ -‬ال َقري ِة ‪ -‬أَ ْه ِل ؟‬ ‫‪........................‬‬ ‫َريَ ِة – أَ ْه َل‬ ‫‪َ -2‬ي ‪ -‬أَنْ ِق ُذ ِ‬ ‫ون ‪ -‬الق ْ‬ ‫‪........................‬‬ ‫ْب – أَ َك َل‬ ‫‪ -3‬ا َأل ْغنَا َم ‪ -‬ال ِّذئ ُ‬ ‫‪........................‬‬ ‫‪ -4‬نِ َدا َء ‪ِ َ -‬‬ ‫الراعِي‬ ‫َريَ ِة – أَ ْه ُل – َّ‬ ‫س َع ‪ -‬الق ْ‬ ‫‪........................‬‬ ‫ِب‪.‬‬ ‫‪ -5‬إِنَّ ُه ‪َ -‬ال – تَ ْذ َهبُوا‪َ -‬كاذ ٌ‬ ‫‪........................‬‬ ‫ْب ‪ -‬وأَ َك َل‬ ‫‪ -6‬ا َأل ْغنَا َم ‪َ -‬جا َء ‪ -‬ال ِّذئ ُ‬ ‫‪........................‬‬

‫‪100‬‬

‫َّ‬ ‫ِن َع َش َر‬ ‫الد ُ‬ ‫رس الثَّام َ‬

‫ان‬ ‫ا َأل ْسنَ ُ‬

‫ِي‬ ‫ا َأل ْسنَ ُ‬ ‫ان ُج ْزٌء َه ٌّام م ْ‬ ‫ِن أَ ْج َزا ِء ِج ْس ِمنَا‪ ،‬فه َ‬ ‫تَْض ُغ َّ‬ ‫الط َعا ِم وتُ َسا ِع ُد املِ ْع َد َة ِف الَ ْض ِم‪،‬‬ ‫ِن َج ِ‬ ‫ال ال َف ِم‪.‬‬ ‫وتَ ِزيْ ُد م ْ‬ ‫َولَ َك ْي نَُاف َ‬ ‫ِظ على َس َ‬ ‫ال َم ِة ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫يب‬ ‫ان‪ُ ،‬‬ ‫لس ِ‬ ‫ُرشاةِ‪َ ،‬و َال نَ ْك ِس ُر ِبَا‬ ‫أَ ْن نُتنَ ِّظ َف َها ِب ِّ‬ ‫واك أَوالف ْ‬ ‫ا َأل ْشيَا َء َّ‬ ‫الص ْلبَةَ‪.‬‬ ‫َع َلْيتنَا أَ ْن نُتنَ ِّظ َف أَ ْسنَانَتنَا بَت ْع َد ا َأل ْك ِل‪ ،‬وَقت ْب َل‬ ‫األسنَ ِ‬ ‫ان يُت َؤّدِي إىل‬ ‫النَّوِم؛ َأل َّن َع َد َم تَت ْن ِظ ْي ِف ْ‬ ‫الت َّ‬ ‫تََ ُّم ِع ُف ُض ِ‬ ‫الط َعا ِم َح ْو َل ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫ِصابَِ َها‬ ‫ان وإ َ‬ ‫‪101‬‬

‫دندانﻬا‬ ‫دندانها ﻳکﻰ از مهمترﻳن اجزاى‬ ‫بدن ما اند‪ ،‬دندانها اند که طعام‬ ‫را مﻰجوند و در هضم غذا با معده‬ ‫همکارى مﻰنماﻳند و به زﻳباﻳﻰ دهن‬ ‫مﻰافزاﻳد‪.‬‬ ‫براى اﻳنکه دندانهاى خود را سالم‬ ‫نگهدارى نماﻳﻴم‪ ،‬بر ما ﻻزم است که‬ ‫دندانهاى خود را با مسواک ﻳا برس‬ ‫خوب بشوﻳﻴم‪ ،‬و از شکستاندن چﻴزهاى‬ ‫سخت با دندانها پرهﻴز نماﻳﻴم‪.‬‬ ‫همچنان بر ما ﻻزم است که دندانهاى‬ ‫خود را بعد از خوردن غذا و قبل از‬ ‫خوابﻴدن برس کنﻴم؛ زﻳرا پاک نکردن‬ ‫دندانها سبب تراکم باز ماندة طعام در‬ ‫اطراف دندانها گردﻳده که منجر به‬

‫وس وا َأللََ‪.‬‬ ‫لس ِ‬ ‫ِب ُّ‬ ‫ِب أَ ْن نَ ْذ َه َب إىل‬ ‫ِع ْن َد َما نَ ْش ُع ُر بََلٍ ف أَ ْسنَانِنَا‪َ ،‬ي ُ‬ ‫نان َكي يُت َع ِ َ‬ ‫َطب ِْي ِب ا َأل ْس ِ‬ ‫ِي‪.‬‬ ‫اجل َها َونَع ِْي َ‬ ‫ش َسالِم ْ َ‬

‫کرم خوردگﻰ و درد مﻰگردد‪.‬‬ ‫هرگاه ما در دندان درد حس نماﻳﻴم‪،‬‬ ‫باﻳد به داکتر دندان مراجعه کنﻴم تا‬ ‫به معالجﺔ دندانها ى ما بپردازد و از‬ ‫زندهگﻰ سالم برخوردارشوﻳم‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫تَْ َض ُغ‬

‫تَتق َ‬ ‫ْط ُع‬ ‫وتَ ْك ِسر َّ‬ ‫الط َعا َم‬ ‫ُ‬

‫َّ‬ ‫الص ْلبَة‬

‫األشيِا ُء‬ ‫ْ‬

‫ُف ُضالت‬

‫املَواد‬

‫وس‬ ‫ُّ‬ ‫الس ُ‬

‫ُد ْوٌد يُتف ِ‬ ‫ْس ُد‬

‫ُرشا ُة‬ ‫الف ْ‬

‫ان‬ ‫ا َأل ْسنَ َ‬

‫الت يَ ْص ُع ُب‬ ‫َ‬

‫اإلضافية‬

‫َك ْس ُرها‬ ‫آل ُة تَت ْن ِظ ْي ِف‬

‫ِب‬ ‫يُ َسبّ ُ‬

‫ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان‬

‫يُت َؤّدِي‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫ص‪ُ ،‬ثَّ َض ْع َعال َم َة ( √) أَما َم العِبَا َرِة َّ‬ ‫َّل‪ :‬اِْقت َرأِ النَّ َّ‬ ‫الص ِح ْي َح ِة‬

‫ِس ِم‪.‬‬ ‫‪ -1‬ا َأل ْسنَ ُ‬ ‫ان ُجزٌء َه ٌّام من أجزا ِء اجل ْ‬

‫أسناننا َّ‬ ‫بلص ِ‬ ‫ابون‪.‬‬ ‫‪ -2‬نُتنَ ِّظ ُف ْ‬ ‫‪ -3‬ال نَتقُوُم ب َ‬ ‫األشيا ِء َّ‬ ‫الص ْلبَ ِة ب َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ِك ْس ِر ْ‬ ‫‪ -4‬نُتنَ ِّظ ُف أَ ْسنَانَتنَا دائماً بَت ْع َد ا َأل ْك ِل‪.‬‬

‫(‬

‫‪ -5‬نَ ْذ َه ُب إىل َّ‬ ‫الطب ِْي ِب ِع ْن َد َما نَ ْش ُع ُر بََلٍ ف أَ ْسنَانِنَا‪.‬‬ ‫ِح َّ‬ ‫ِق إِ ْر ِ‬ ‫الطب ِْي ِب‪.‬‬ ‫‪ -6‬ال نُ َطبّ ُ‬ ‫شادات ونَصائ َ‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬ ‫‪102‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫اب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َو َ‬

‫ِي َو ِظْيت َف ُة ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ما ه َ‬

‫ان َم ْض ُغ َّ‬ ‫ط ‪َ :2‬و ِظْيت َف ُة ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫الط َعا ِم‪.‬‬

‫ُر َشاةِ؟ ط ‪ُ ِ :2‬أل َحاف َ‬ ‫ِظ َعلى ِص َّح ِة أَ ْسنَ ِان‪.‬‬ ‫ط ‪ :1‬ل َِماذَا تُتنَ ِّظ ُف أَ ْسنَانَ َك ِبلف ْ‬ ‫ط ‪ :2‬أُنَ ِّظ ُف أَ ْسنَ ِان بَت ْع َد ا َأل ْك ِل‪.‬‬ ‫ط ‪َ :1‬م َىت تُتنَ ِّظ ُف أَ ْسنَانَ َك ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذَا تَت ْف َع ُل‪ ،‬إِذَا َش َع ْر َت ِبََلٍ ِف أَ ْسنَان َ‬ ‫ِك؟‬

‫ط ‪ :2‬أَ ْذ َه ُب إِىل َطب ِْي ِب ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان‪.‬‬

‫ِث‪ :‬أَ ْد ِخ ْل َح ْرَف َ‬ ‫(كي – أَ ْن) ف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة َك َما ف امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬

‫املثال‪ِ :‬ج ْئ ُت إىل َّ‬ ‫ص أَ ْسنَان‪.‬‬ ‫ْح َ‬ ‫الطب ِْي ِب َكي يَتف َ‬ ‫‪ -۱‬أُنَ ِّظ ُف أَ ْسنَان‪ ...........‬أُ َحاف َ‬ ‫ِظ على َسال َمِها‪.‬‬

‫‪ِ -۲‬ج ْئ ُت إىل العِيَا َدةِ‪ ........‬أَُقاب َ‬ ‫ِل َطب ِْي َب ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ِب‪..........‬أُنَ ِّظ َف أَ ْسنَ ِان بَت ْع َد ا َأل ْك ِل‪.‬‬ ‫‪َ -۳‬ي ُ‬ ‫ِح َّ‬ ‫الطب ِْي ِب‪.‬‬ ‫ِب‪ .........‬نُ َطبّ َ‬ ‫‪َ -۴‬ي ُ‬ ‫ِق نَ َصائ َ‬

‫‪ -۵‬ال بُ َّد‪ ........‬أَ ْذ َه َب إىل َطب ِْي ِب ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫ِل َ‬ ‫ْرِد إىل ا َجل ْم ِع َك َما ف املِثَ ِ‬ ‫الرابِ ُع‪َ :‬ح ّو ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِم َة اآلتِيَ ِة م َ‬ ‫الكل َ‬ ‫ِن املُف َ‬ ‫ُّ‬ ‫اج ِ‬ ‫ات‬ ‫الز َج َ‬

‫املثال‪ُّ :‬‬ ‫اج ُة‬ ‫الز َج َ‬

‫‪-۱‬‬

‫وب‬ ‫املُ ْش ُر ُ‬

‫‪-۳‬‬

‫َض َل ُة‬ ‫الف ْ‬

‫‪....................................‬‬

‫‪-۴‬‬

‫السيَّارُِة‬ ‫َّ‬

‫‪....................................‬‬

‫‪-۵‬‬

‫عِيَا َد ٌٍة‬

‫‪....................................‬‬

‫‪-۲‬‬

‫إِ ْر َشا ٌد‬

‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬

‫ِن ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة َ‬ ‫ِمات الَّ ِت ف ِ‬ ‫الكل ِ‬ ‫آخ ِرَها‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫ِسَ ْخ ِر ْج م َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫الس ْط ِر َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫َْ‬ ‫ه َزٌة على َّ‬

‫املثال‪ :‬أََن أَ ْش َر ُب املَا َء البَا ِرَد‪.‬‬

‫املَا َء‬

‫‪-۱‬‬

‫ْرأْ ِف َض ْوٍء َضع ِْي ٍف‪.‬‬ ‫ال تَتق َ‬

‫‪-۳‬‬

‫ال تُ ْد ِخ ِل ا َأل ْشيَا َء ا َحل َّ‬ ‫اد َة ف ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان‪.‬‬

‫‪-۲‬‬ ‫‪-۴‬‬

‫‪............................‬‬

‫الس ْوءِ‪.‬‬ ‫احبَ َة ا َأل ْصدِقا ِء ُّ‬ ‫ِب ُم َص َ‬ ‫اْ‬ ‫ِجَن ْ‬ ‫َضا ِء هللاِ َوَق َدرهِ‪.‬‬ ‫ُك ُّل أَ ْم ٍر بَتق َ‬

‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬

‫‪104‬‬

‫َر َاغ بِكلم ٍة ُمنَ ِ‬ ‫ِن القَائ َِم ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْكم ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫اسبَ ٍة م َ‬ ‫ِل الف َ‬

‫ِل لَنَا َع َم ِليَّ َة َه ْض ِم َّ‬ ‫ان تَُ َس ّه ُ‬ ‫الط َعا ِم‪.‬‬ ‫املثال‪ :‬ا َأل ْسنَ ُ‬ ‫‪-1‬‬

‫ُرشا ِة و‪........‬‬ ‫َي ُ‬ ‫ِب أن نُتنَ ِّظ َف ْ‬ ‫أسناننا بلف ْ‬

‫‪-2‬‬

‫ال نَتقُوُم ب َ‬ ‫األشيَاءِ‪ .........‬ب َأل ْسنَ ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ِك ْس ِر ْ‬

‫‪-3‬‬

‫َّ‬ ‫‪..........‬الط َعا ِم‪.‬‬ ‫نُتنَ ِّظ ُف أَ ْسنَانَتنَا بَت ْع َد‬

‫‪-4‬‬

‫نَ ْذ َه ُب إىل‪َ ..........‬طب ِْي ِب ا َأل ْس ِ‬ ‫نان‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ِح‪...........‬‬ ‫نَ َطبّ ُ‬ ‫ِق نَصائ َ‬

‫َه ْض ِم‬ ‫الس َو ِ‬ ‫اك‬ ‫ِّ‬ ‫َّ‬ ‫الص ْلبَ ِة‬ ‫َو ْجبَ ِة‬ ‫عِيَا َد ِة‬ ‫َّ‬ ‫الطب ِْي ِب‬

‫ِب َ‬ ‫جً‬ ‫ِم ِ‬ ‫ال‬ ‫السابِ ُع‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫ات لَِ ُك َ‬ ‫ون ُ ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬ ‫ِن‪........................‬‬ ‫‪-1‬جزٌء ‪ -‬ا َأل ْسنَ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ان ‪َ -‬ه ٌّام ‪ -‬أَ ْج َزا ِء ‪ِ -‬ج ْس ِمنَا‪ -‬م ْ‬ ‫ان ‪َّ -‬‬ ‫‪-2‬نُ ْد ِخ ُل ‪ -‬ال – ِ ْف‪ -‬ا َأل ْشيا َء ‪ -‬ا َأل ْسنَ ِ‬ ‫احلادةَ‪.......................‬‬ ‫ُرشا ِة ‪ -‬واملَ ْع ُج ِ‬ ‫ون‬ ‫‪ْ -3‬‬ ‫أسناننا ‪ -‬نُتنَ ِّظ ُف – بلف ْ‬

‫‪........................‬‬

‫‪ -4‬أَ ْسنَانَتنَا ‪ -‬بَت ْع َد ‪ -‬نُتنَ ِّظ ُف ‪ -‬ا َأل ْك ِل‬

‫‪........................‬‬

‫‪ -5‬بََلٍ – نَ ْش ُع ُر ‪ -‬أَ ْسنَانِنَا – ِف‬

‫‪........................‬‬

‫‪ -6‬إىل ‪ -‬نَ ْذ َه ُب ‪َ -‬طب ِْي ِب ‪ -‬ا َأل ْس ِ‬ ‫نان‬

‫‪........................‬‬

‫‪105‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫لَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ ْ‬ ‫َص ْد ٌر‬

‫ِصبَ ٌع‬ ‫إْ‬

‫ِي‬ ‫َجب ْ ٌ‬ ‫ُم ٌّخ‬

‫َح ِ‬ ‫اج ٌب‬

‫َع ُض ٌد‬

‫َش َف ٌة‬

‫ِب‬ ‫َشار ٌ‬

‫ِرئٌَة‬

‫ِسا ٌن‬ ‫لَ‬

‫َف ِخ ٌذ‬

‫َم ِع َد ٌة‬

‫َكبِ ٌد‬

‫ْر‬ ‫ُظف ٌ‬

‫َد ٌم‬

‫ُرْكبَ ٌة‬

‫َع ْظ ٌم‬ ‫بَ ْط ٌن‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫السالِِ َك َما ِف امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫ْرَد َة إىل َ ْ‬ ‫ج ِع املُ َؤنَّ ِث َّ‬ ‫َح ّوِل األسا َء املُف َ‬ ‫املفرد‬ ‫ُم ْسلِم ٌة‬ ‫ِم ٌة‬ ‫ُم َع ّل َ‬ ‫وب‬ ‫َم ْش ُر ٌ‬ ‫َطبِْيتبَ ٌة‬

‫َْ‬ ‫ج ُع ُم َؤنَّ ِث َسالِِ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫ُم ْسل َ‬

‫اِ ْرشا ٌد‬ ‫عِيَا َد ٌة‬ ‫اج ٌة‬ ‫ُز َج َ‬ ‫َف ْض َل ٌة‬

‫‪106‬‬

‫َّ‬ ‫رس الَّ ِ‬ ‫اس َع َع َش َر‬ ‫الد ُ‬

‫َّ‬ ‫الصيَّا ُد وال َغ َزال ُة‬

‫ِسَتْيتق َ‬ ‫وص َّلى َصال َة‬ ‫ِن نَت ْوِم ِه ُمبَ ِّكراً‪َ ،‬‬ ‫اْ‬ ‫َظ أَح ُد م ْ‬ ‫ح ُد بُت ْن ُد ِقَّيتَ ُه َوَقل ِْي ً‬ ‫ِن املَا ِء‬ ‫َج ِر‪ .‬أَ َخ َذ أَ ْ َ‬ ‫الف ْ‬ ‫ال م َ‬

‫َو َّ‬ ‫ِن الَبت ْي ِت‪َ .‬د َخ َل أح ُد الغابَ َة‬ ‫الطعا ِم‪َ ،‬و َخ َر َج م َ‬ ‫يَت ْب َح ُث عن َص ْي ٍد يَ ِص ْي ُد ُه‪ ،‬ويَت ُعوُد بِ ِه إِىل املَْن ِز ِل‪.‬‬ ‫أح ُد َغ َزال ًة تَْ ُك ُل ال ُع ْش َب‪َ ،‬فت َو َّج َه بُت ْن ُد ِقَّيتَ ُه‬ ‫َرأَى ْ َ‬

‫َْن َو ال َغزالَةِ‪َ ،‬فاْنتَتَبت َه ِت ال َغ َزالَ ُة َوَفت َّر ْت‪.‬‬

‫ِس ْرَع ٍة َخ ْل َف ال َغ َزالَ ِة َح َّىت َيِ َد َها‪،‬‬ ‫َج َرى ْ َ‬ ‫أح ُد ب ُ‬ ‫أح ُد‬ ‫َولَْ َي ِْد لََا أَثَراً‪ .‬وبَت ْع َد تَت ْع ٍب وَم َش َّق ٍة َو َج َد ْ َ‬ ‫‪107‬‬

‫شکارى و آهو‬ ‫احمد صبح وقت از خواب بﻴدار شد‪،‬‬ ‫و نماز فجر را ادا کرد‪ .‬احمد تفنگ‬ ‫و مقدارى از آب و خوراک با خود‬ ‫گرفت و از خانه بﻴرون شد‪ .‬احمد‬ ‫در جستجوى شکار داخل جنگل‬ ‫شد تا شکارکند و با خود به خانه‬ ‫بﻴاورد‪ .‬احمد آهوﻳﻰ را دﻳد که علف‬ ‫مﻰخورد‪ ،‬تفنگ خود را به سوى‬ ‫آهو نشانه گرفت‪ .‬ناگهان آهو متوجه‬ ‫شد و پا به فرار نهاد‪.‬‬ ‫احمد با شتاب به تعقﻴب آهو دوﻳد‬ ‫تا او را در ﻳابد‪ ،‬ولﻰ هﻴچ اثرى از‬ ‫او نﻴافت‪ .‬احمد بعد از خستهگﻰ و‬ ‫مشقت زﻳاد آهو را درﻳافت‪ .‬احمد‬

‫اص‪َ ،‬فت َرآ َها تُت ْر ِض ُع‬ ‫ال َغ َزالَةَ‪َ ،‬فأَ َرا َد أَ ْن يُ ْطل َ‬ ‫ِق َّ‬ ‫الر َص َ‬

‫خواست که بر آهو فﻴر کند؛ ولﻰ‬ ‫دﻳد که آهو چوچه ﻳﻰ خود را شﻴر‬ ‫مﻰدهد؛ بنابر اﻳن از فﻴر کردن به‬ ‫سوى او منصرف شد و تفنگ را‬ ‫کنارگذاشت‪ .‬احمد در جاى خود‬ ‫نشست و در بارة خانوادة خوشبخت‬ ‫آهو در فکر فرورفت‪ .‬احمد سپس‬ ‫به خانه خود بازگشت و به آهو هﻴچ‬ ‫آسﻴبﻰنرسانﻴد‪.‬‬ ‫شبهنگام احمد در مﻴان خانم و‬ ‫فرزندانش نشست و داستان خود و‬ ‫آهو را براى آنها قصه نمود‪.‬‬

‫َص ِغْيت َرَها‪َ ،‬فا ْمَتنَ َع َع ْن إ ِْط ِ‬ ‫اص ِة َوَو َض َع‬ ‫الق َّ‬ ‫الر َص َ‬ ‫أح ُد يُتف ِّ‬ ‫َك ُر ِف ه ِذ ِه‬ ‫س َْ‬ ‫الُبت ْن ُد ِقيَّ َة َجانِباً‪َ ،‬‬ ‫وج َل َ‬ ‫ِج‬ ‫ا ُأل ْس َرِة َّ‬ ‫السع ِْي َدةِ‪ُ ،‬ثَّ َر َج َع إىل بيِ ِه َولَْ يُت ْزع ْ‬ ‫ال َغ َزالةَ‪.‬‬

‫أح ُد َم َع َز ْو َجِ ِه َوأَ ْو َال ِدهِ‪،‬‬ ‫س َْ‬ ‫َوِف املَ َسا ِء َج َل َ‬ ‫َو َح َكى لَُ ْم ق َّ‬ ‫ِصَ ُه َم َع ال َغ َزالَةِ‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫بُت ْن ُد ِقيَّة‬

‫آلٌَة َن ِريٌَّة يَ ْسَت ْع ِم ُلها‬

‫ال َغابَ ُة‬

‫ِن‬ ‫مكا ٌن ف ِْي ِه َكثِْيت ٌر م َ‬ ‫ا َأل ْش َجا ِر وال ُع ْش ِب‬ ‫ات الَّ ِت تَْ ُك ُل َها‬ ‫الَّنتبَ ُ‬ ‫وانت‬ ‫ا َحل ْي ُ‬

‫ال ُع ْشب‬ ‫َو َّج َه‬

‫ون ف َّ‬ ‫َّ‬ ‫الص ْي ِد‬ ‫الصيَّا ُد َ‬

‫ِخَا َرُه‬ ‫اس هدفه‪ ،‬ا ْ‬

‫الكلمة‬ ‫أَثَراً‬ ‫تَت ْع ٍب‬

‫املعىن‬ ‫عال َم ُة ال َق َد ِم‬ ‫االحساس‬ ‫ُ‬ ‫بملَ َش َّق ِة‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫تُت ْر ِض ُع تُت ْع ِطي ا َحلل ِْي َب‬ ‫َأل ْوال ِد َها‬

‫َسع ِْي َدة َف ِر َح ٌة وَم ْس ُرورٌة‬

‫اص الُبت ْن ُد ِقيَّ ِة يُت ْزعِج‬ ‫َّ‬ ‫الر َصاصة َر َص ُ‬

‫ِش‬ ‫يُ َش ّو ُ‬

‫اِ ْمَتنَ َع‬

‫ِجَتنَ َب‬ ‫اْ‬

‫اِْنتَتبَ َه‬

‫أ ْواملُ َس َّد ِس‬ ‫س‬ ‫ِم ‪ /‬أَ َح َّ‬ ‫َعل َ‬

‫َه َدفاً‬

‫‪108‬‬

‫ات‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫األسئِل ِة اآلتِيَ ِة‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ْ‬

‫اسَتْيتق َ‬ ‫ِن نَت ْوِمهِ؟‬ ‫‪َ -1‬م َىت ْ‬ ‫َظ أح ُد م ْ‬

‫ِن الَبت ْي ِت؟‬ ‫‪َ -2‬ماذا َ َ‬ ‫ح َل َم َع ُه ِع ْن َد َما َخ َر َج م َ‬ ‫أح ُد ِف ال َغابَ ِة ؟‬ ‫‪َ -3‬ماذا َرأى ْ َ‬

‫‪َ -4‬ماذا َفت َع َل ِت ال َغ َزالَ ُة ِع ْن َد َما َش َع َر ْت بِ ُو ُج ْوِد أح َد؟‬

‫‪َ -5‬ماذا َفت َع َل أح ُد ِع ْن َد َما َرأى ال َغ َزالَ َة تُت ْر ِض ُع َص ِغْيت َرَها؟‬

‫الس َؤ َ‬ ‫اب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َو َ‬

‫ِسَتْيتق َ‬ ‫اسَتْيتق َ‬ ‫ِن نَت ْوِم ِه‬ ‫ِن نَت ْوِم ِه ُمبَ ِّكراً؟ ط ‪ :2‬نَت َع ْم ا ْ‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ْل ْ‬ ‫َظ أح ُد م ْ‬ ‫َظ أح ُد م ْ‬ ‫ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫ح ُد ِف ال َغابَةِ‪.‬‬ ‫أح ُد؟‬ ‫ط ‪َ :2‬د َخ َل أَ ْ َ‬ ‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َد َخ َل ْ َ‬ ‫ح ُد ف ال َغابَةِ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا َرأَى أَ َ‬ ‫ط ‪ :1‬ماذا َكانَ ْت َْت ُك ُل الغزالَةُ؟‬

‫ح ُد ف ال َغابَ ِة ال َغ َزالَةَ‪.‬‬ ‫ط ‪َ :2‬رأَى أَ َ‬ ‫ط ‪ :2‬كانَ ِت ال َغزالَ ُة َْت ُك ُل ال ُع ْش َب‪.‬‬

‫اص َةَ‪.‬‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا رأى أَ ْ َ‬ ‫ح ُد َقت ْب َل أن يُ ْطل َ‬ ‫ِق َّ‬ ‫الر َص َ‬ ‫ح ُد ال َغزال َة تُت ْر ِض ُع َص ِغْيت َرَها‪.‬‬ ‫ط‪َ :2‬رأَى أَ ْ َ‬

‫‪109‬‬

‫ِث‪ :‬أَ ْد ِخ ْل َ‬ ‫َي َما يَت ْل َزُم َك َما ِف امل ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِثال‬ ‫حرف (لَْ) على‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫األفعال اآلتِيَ ِة وغ ِّ ْ‬

‫ِن الَبت ْي ِت‪.‬‬ ‫املثال‪َْ :‬ي ُر ُج أَ ْ َ‬ ‫ِن الَبت ْي ِت‪ .‬لَْ َْي ُر ْج أَح ُد م َ‬ ‫ح ُد م َ‬ ‫ح ُد إىل الَبت ْي ِت‪...................................... .‬‬ ‫‪ -1‬يَت ْر ِج ُع أَ ْ َ‬ ‫ح ُد َع ِن ال َغ َزالَةِ‪...................................... .‬‬ ‫‪ -2‬يَت ْب َح ُث أَ ْ َ‬ ‫‪ -3‬يَ ْد ُخ ُل أَح ُد ف ال َغابَةِ‪.‬‬ ‫‪ -4‬يَ َض ُع أح ُد الُبت ْن ُد ِقيَّةَ‪.‬‬

‫‪......................................‬‬ ‫‪......................................‬‬

‫ِن ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة األف َع َ‬ ‫ال الثُالثِيَّ َة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الرابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫ِسَ ْخ ِر ْج م َ‬

‫ح ُد ا َجلبَ َل‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ص ِع َد أَ ْ َ‬ ‫ِن الَبت ْي ِت‪.‬‬ ‫‪َ -2‬خ َر َج أَح ُد م َ‬

‫السبُوَرةِ‪.‬‬ ‫‪َ -3‬وَق َف الِّ ْلم ِْي ُذ أَ َما َم َّ‬ ‫السيارةَ‪.‬‬ ‫‪َ -4‬رِك َب أَ ْ َ‬ ‫ح ُد َّ‬ ‫‪َ -5‬قترأَ َّ‬ ‫آن‪.‬‬ ‫ُر َ‬ ‫الطال ُ‬ ‫ِب الق ْ‬ ‫َ‬ ‫‪َ -6‬زا َر والِدِي َم َّك َة‬

‫‪..................‬‬

‫‪..................‬‬ ‫‪..................‬‬ ‫‪..................‬‬ ‫‪..................‬‬ ‫‪..................‬‬

‫ِل َ‬ ‫ِص َة ِبَل ٍ‬ ‫ْص ْوَرِة َك َما ف امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْكم ِ‬ ‫ِف َمق ُ‬ ‫ِم َة النَّا ِق َ‬ ‫الكل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫املثال‪َ :‬ر َج َع أَح ُد إىل الَبت ْي ِت‪.‬‬

‫‪َ -1‬ج َرى أح ُد َخ ْل َف ال َغ َزالَ ِة َحَّت‪َ ...........‬و َج َدها‪.‬‬

‫‪ -2‬تَْ ُك ُل ال َغ َزالَ ُة ال ُع ْش َب وهي علت‪ ...........‬ا َجلبَ ِل‪.‬‬ ‫‪ -3‬إلت‪ ...........‬أَيْ َن َفت َّر ْت ال َغ َزالَةُ؟‬ ‫‪َ -4‬سقَى الف َّ‬ ‫َال ُح َزْرَع ُه َحَّت‪ ...........‬نََا‪.‬‬ ‫الد ْر َس؟ بَلت‪َ ،...........‬ف ِْه ْم ُت َّ‬ ‫‪ -5‬أَلَْ تَت ْف َه ِم َّ‬ ‫الد ْر َس‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫ِد تَت ْرت ِْي َب ا ُجل َم ِل اآلتي ِة َك َما َوَرَد ْت ِف َّ‬ ‫الد ْر ِس‬ ‫ِس‪ :‬أَع ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬

‫أح ُد ال َغابَةَ‪.‬‬ ‫‪َ -1‬د َخ َل ْ َ‬ ‫ِن ِ‬ ‫البيت‪.‬‬ ‫‪َ -2‬خ َر َج أَ ْ َ‬ ‫ح ُد م َ‬

‫‪..................................‬‬

‫‪..................................‬‬

‫‪ -3‬يَت ْب َح ُث أَح ُد عن َص ْي ٍد يَ ِص ْي َد ُه‪.‬‬ ‫ِن املَا ِء َو َّ‬ ‫‪ -4‬أَ َخ َذ بُت ْن ُد ِقَّيتَ ُه وَقلِي ً‬ ‫الط َعا ِم ‪...................................‬‬ ‫ال م َ‬ ‫اسَتْيتق َ‬ ‫ِن نَت ْوِم ِه َمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫َظ أَ ْ َ‬ ‫‪ْ -5‬‬ ‫ح ُد م ْ‬

‫‪..................................‬‬

‫‪..................................‬‬

‫ِف َ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬ا ُْكُ ْب ُم َراد َ‬ ‫الكل ِ‬ ‫ِمات الَِّی َْتَت َها َخ ٌط‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫‪-2‬‬

‫ِسَتْيتق َ‬ ‫ِن نَوِم ِه ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫اْ‬ ‫َظ أح ُد م ْ‬ ‫ِن الَبت ْي ِت‪.‬‬ ‫َو َخ َر َج م َ‬

‫‪-4‬‬

‫َر َج َع أح ُد إىل بَت ْيِهِ‪.‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-3‬‬

‫َفت َّر ْت ال َغ َزالَةُ‪.‬‬

‫‪...........‬‬

‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬

‫ِخ َ ِرت َ‬ ‫الص ِح ْي َح َة ِمَّا ف ا َجل ْد َو ِل‪ُ ،‬ثَّ َض ْع َها ِ ْ‬ ‫ِم َة َّ‬ ‫ف‬ ‫ِن‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫الكل َ‬ ‫َر ِاغ کما ف املثال‬ ‫الف َ‬ ‫تَت َر َك‬ ‫ا َحل ِدْيتقَة‬ ‫الف ِ‬ ‫َاك َه َة‬ ‫بِبُ ْط ٍء‬ ‫ا َحل ِزْيتنَ ِة‬

‫‪111‬‬

‫أَ َخ َذ‬ ‫ال َغابَة‬ ‫ال ُع ْش َب‬ ‫ِس ْرَع ٍة‬ ‫بُ‬ ‫السع ِْي َد ِة‬ ‫َ‬

‫ِن املَا ِء َو َّ‬ ‫ح ُد بُت ْن ُد ِقَّيتَ ُه وَقلِي ً‬ ‫الط َعا ِم‪.‬‬ ‫املثال‪ :‬أَ َخ َذ أَ ْ َ‬ ‫ال م َ‬ ‫‪َ -۱‬د َخ َل أح ُد َف‪...........‬‬ ‫ح ُد ال َغ َزالَ َة َْت ُك ُل‪.............‬‬ ‫‪َ -۲‬رأَى أَ ْ َ‬ ‫‪َ -۳‬ج َرى أح ُد َْن َوال َغ َزالَةِ‪..............‬‬ ‫‪-۴‬‬

‫ح ُد يُتف ِّ‬ ‫َك ُر ف ه ِذ ِه ا ُأل ْس َرةِ‪.........‬‬ ‫سأ َ‬ ‫َج َل َ‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫الك َّرُة ا َأل ْر ِضيَّ ُة‬

‫القَا َرُة‬ ‫الرْم ُل‬ ‫َّ‬ ‫ان‬ ‫الُبت ْرَك ُ‬

‫الَبت ُّر‬

‫ِس ِ‬ ‫لس َل ُة اجلِبَ ِ‬ ‫ال‬ ‫َّ‬ ‫الص ْخ ُر‬ ‫َّ‬ ‫الطبِْيت َع ُة‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِن ا َألْفت َع ِ‬ ‫ال‬ ‫ِن النَّ ِّ‬ ‫اْ‬ ‫ص الَّ ِال َع ْش َرًة م َ‬ ‫ِسَ ْخ ِر ْج م َ‬

‫َات يَت ْوٍم َد َخ َل‬ ‫َذ َه َب أح ُد إىل ال َغابَةِ‪َ ،‬فت َرأَى ُدبًّ َفتَ َح َّد َث َم َع ُه َو َصارا َص ِدْيتق َْيِ‪ .‬وذ َ‬ ‫الد ُّب بِِوا ِرهِ‪َ .‬جا َء ْت ُّ‬ ‫س ُّ‬ ‫الذَببَ ُة َفت َوَق َع ْت على َو ْج ِه‬ ‫أح ُد ا َحل ِدْيت َق َة َ‬ ‫ون َم‪َ ،‬‬ ‫وج َل َ‬ ‫الذَببَ َة َف َطا َر ْت ُّ‬ ‫وح َل َح َجراً وَرماه لِي ْض ِر َب ُّ‬ ‫َض َب ُّ‬ ‫وس َ‬ ‫أح َد‪ .‬غ ِ‬ ‫ال‬ ‫الد ُّب َ َ‬ ‫الذَببَ ُة َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫أح َد َوَقال‪َ :‬ع ُد ٌّو َعاق ٌ‬ ‫ِل‪.‬‬ ‫ِن َو ْج ِه ْ َ‬ ‫ِن َص ِديْ ٍق َجاه ٍ‬ ‫ِل َخْيت ٌر م ْ‬ ‫الد ُم م ْ‬

‫‪112‬‬

‫َّ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫رس الع ْ‬ ‫الد ُ‬

‫الِّ ْلمِي ُذ امل َؤَّد ُب‬

‫الِّ ْلمِي ُذ املُ َؤَّد ُب َه َو الَّذِي يُت َعام ُ‬ ‫اس ِبَ َد ٍب‪،‬‬ ‫ِل النَّ َ‬ ‫َويَ ْس َعى ل ُِم َسا َع َدتِِم‪ .‬وِم ْث ُل هذا الِّ ْلمِي ِذ يَ ُك ْو ُن‬ ‫اس‪.‬‬ ‫ي النَّ ِ‬ ‫مَْبُوبً بَت ْ َ‬ ‫الِّ ْلمِي ُذ املُ َؤَّد ُب يَ ْسَت ْعم ُ‬ ‫ِل أَلْفَاظاً ُم َه َّذبَةً‪َ ،‬ف َم ْن‬ ‫يَ ْصنَ ُع لَ ُه َم ْع ُر ْوفاً يَتق ُ‬ ‫(ش ْكراً)‪َ ،‬و ِع ْن َد َما يَ ْط ُل ُب‬ ‫ُول‪ُ :‬‬

‫س ْح َت)‪ ،‬و ِع ْن َد َما‬ ‫ِن َش ْخ ٍ‬ ‫ص َش ْيئاً‪ ،‬يَت ُق ْو ُل‪( :‬لَ ْو ََ‬ ‫مْ‬ ‫يَت ْرتَ ِك ُب َخ َطأً ِف َح ِّق أَ َح ٍد َفتَيت ْعَ ِذ ُر َويَتق ُ‬ ‫ُول‪( :‬أََن‬ ‫آس ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ف)‪.‬‬

‫ِس َفال‬ ‫اب املَ ْجل ِ‬ ‫الِّ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب يُراعِي آ َد َ‬ ‫‪113‬‬

‫شاگرد با ادب‬ ‫شاگرد مؤدب کسﻰ است که با مردم با‬ ‫ادب پﻴش آمد مﻰنماﻳد‪ ،‬و به همکارى‬ ‫شان تﻼش ورزد‪ .‬چنﻴن شاگردى در‬ ‫نزد مردم دوست داشتنﻰ مﻰباشد‪.‬‬ ‫شاگرد با ادب الفاظ خوب را به کار‬ ‫مﻰبرد‪ ،‬هرگاه شخصﻰ با او احسان‬ ‫نماﻳد به او (تشکر) مﻰگوﻳد و هرگاه‬ ‫چﻴزى را از کسﻰ طلب نماﻳد به او‬ ‫مﻰگوﻳد‪( :‬لطف نماﻳﻴد) و هرگاه در‬ ‫حق شخصﻰ مرتکب اشتباهﻰ شود‪،‬‬ ‫مﻰگوﻳد‪( :‬من متأسف هستم)‪.‬‬ ‫شاگرد مؤدب سخنان مردم را در‬ ‫اثناء سخن گفتن قطع نمﻰ کند‪ ،‬با‬ ‫دﻳگران خندان و با پﻴشانﻰ باز روبهرو‬

‫يَتق َ‬ ‫ْط ُع َك َ‬ ‫ِم‪ ،‬ويُتقَاب ُ‬ ‫ِل‬ ‫ال َم النّ ِ‬ ‫اس أَثَتنَا َء َح ِديْثِه ْ‬ ‫اآلخ ِريْ َن بِ َو ْج ٍه ُمْبتَ ِس ٍم‪َْ ،‬ي ِِرتُم ِ‬ ‫ِق‬ ‫َ‬ ‫الكبَا َر ويُ ْشف ُ‬ ‫الص َغارِ‪َ .‬وإِذا َرأَى ِف ا َحلا ِف َل ِة َر ُج ً‬ ‫ال َكب ِْياً‬ ‫على ِّ‬

‫مﻰشود‪ ،‬به بزرگان احترام مﻰکند و‬ ‫بر خُ ردان شفقت مﻰورزد‪ .‬هرگاه‬ ‫مرد و ﻳا زن پﻴر و ضعﻴفﻰ را در بس‬ ‫شهرى ببﻴند از جاى خود اﻳستاده‬ ‫مﻰشود وجاﻳش را به آنها مﻰگذارد‬ ‫و از آنها مﻰخواهد تا در چوکﻰ او‬ ‫بنشﻴنند‪.‬‬

‫ِن َم َكانِ ِه َويَ ْط ُل ُب‬ ‫أَو إِ ْم َرأَ ًة َع ُجوزاً َوا ِقف ْ ِ‬ ‫َي َفتَيتقُوُم م ْ‬ ‫ِن ِّ‬ ‫كل ِ‬ ‫ِس َم َكانَ ُه‪.‬‬ ‫مْ‬ ‫واح ٍد ِمْنت ُه َما أَ ْن َْيل َ‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫ِق‬ ‫يُ ْشف ُ‬

‫يَت ْرَح ُم‬

‫َم ْع ُروفاً‬

‫ِخ ْد َمةً‪،‬‬

‫س ْح َت‬ ‫لَ ْوََ‬

‫على إِ ْذن َ‬ ‫ِك‬

‫يَ ْصنَ ُع‬

‫يَتقُوُم بِ َع َم ِل‪،‬‬

‫ُمْبتَ ِس ٍم‬

‫اش‬ ‫بَ َّش ٍ‬

‫َع ُجوٌز‬

‫يسن إل‬

‫حسنة‬

‫املَ ْرأَُة َ‬ ‫الس ِن‬ ‫الكبِْيت َرُة ِف ِّ‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َش َفوَِّيً َع ِن ا َأل ْسئِل ِة اآلتي ِة‬

‫‪َ -1‬م ْن ُه َو الِّ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب؟‬

‫‪َ -2‬ك ْي َف يَ ْط ُل ُب الِّ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب َشْيتئًا؟‬ ‫اآلخ ِريْ َن؟‬ ‫‪َ -3‬ماذا يَت ُق ْو ُل الِّ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب عندما يَت ْرتَ ِك ُب َخ َطأً ف َح ِّق َ‬ ‫‪َ -4‬ه ْل َْي َ ِرتُم الِّ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب ِ‬ ‫الكبَا َر؟ وَك ْي َف؟‬

‫‪114‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ط ‪َ :1‬ك ْي َف تُتقَاب ُ‬ ‫اآلخ ِريْ َن؟‬ ‫ِل َ‬

‫ط ‪َ :1‬م ْن ُه َو الِّ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب؟‬ ‫اآلخ ِريْ َن ِبَ َد ٍب‪.‬‬ ‫مع َ‬

‫ط ‪:2‬أَُقاب ُ‬ ‫اآلخ ِريْ َن بِ َو ْج ٍه ُمْبتَ ِس ٍم‬ ‫ِل َ‬

‫ِي يَتَت َعا َم ُل‬ ‫ط ‪ :2‬الِ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب َه َو الذ ْ‬

‫ِم َة ُّ‬ ‫تسَت ْعم ُ‬ ‫الش ْك ِر؟‬ ‫ِل َكل َ‬ ‫ط ‪َ :1‬م َىت ْ‬

‫ط ‪َ :2‬ع ْن ِد ماَ ُْي ِس ُن َ َّ‬ ‫ص‪.‬‬ ‫إل َش ْخ ٌ‬

‫ط ‪َ :1‬م َىت تَ ْسَت ْعم ُ‬ ‫اآلخ ِريْ َن‪.‬‬ ‫ج َل َة (لَ ْو ََ‬ ‫ِن َ‬ ‫ِل ُ ْ‬ ‫س ْح َت)؟ ط ‪ِ :2‬ع ْن َد َما أَ ْط ُل ُب َش ْيئاً م َ‬ ‫ط ‪َ :1‬م َىت تَ ْسَت ْعم ُ‬ ‫(آس ٌ‬ ‫ِم َة ِ‬ ‫ف)؟‬ ‫ِل َكل َ‬

‫ط ‪ِ :2‬ع ْن َد َما أَ ْرتَ ِك ُب َخ َطأً ف َح ِّق أَ َحدٍ‪.‬‬

‫ِس َم املَ ْف ُع ِ‬ ‫ِن ا َألْفت َع ِ‬ ‫ول على َوْز ِن ( َم ْف ُعول)‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪ :‬ا ْ‬ ‫ال اآلتِيَ ِة ا ْ‬ ‫ِشَ َّق م َ‬ ‫َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ال ِف ْع ُل ِ‬ ‫املاض َي‬

‫ال ِف ْع ُل املضارع‬

‫اسم املفعول‬

‫َق َط َع‬

‫يَتق َ‬ ‫ْط ُع‬

‫َمق ُ‬ ‫ْط ْوع‬

‫َكَ َب‬

‫يَ ْكُ ُب‬

‫َع َر َف‬

‫يَت ْع ِر ُف‬

‫ِم‬ ‫َفه َ‬

‫يَت ْف َه ُم‬

‫َصنَ َع‬

‫يَ ْصنَ ُع‬

‫‪115‬‬

‫ول َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ِس َم املَ ْف ُع ِ‬ ‫ِن ا َألَفت َع ِ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫الرابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ال اآلتِيَ ِة ا ْ‬ ‫ِشَ َّق م َ‬ ‫ال ِف ْع ُل ِ‬ ‫املاض َي‬ ‫َه ََّذ َب‬

‫ال ِف ْع ُل املضارع‬

‫اسم املفعول‬

‫ِب‬ ‫يُت َه ّذ ُ‬

‫ُم َّه َذ ٌب‬

‫أَ َّد َب‬ ‫نَت َّز َل‬

‫ِب‬ ‫يُت َؤّد ُ‬ ‫يُنتَِّز ُل‬ ‫يُ َك ِّرُم‬

‫َك َّرَم‬

‫ِس ‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬

‫ِم َّ‬ ‫امل ُ‬ ‫الد ْر ُس‪.‬‬ ‫ِثال‪ُ :‬فه َ‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫الر َسالَةُ‪.‬‬ ‫ُكِبَ ْت ِّ‬ ‫نُ ِص َر ا َحل ُّق‪.‬‬

‫السيَا َرةُ‪.‬‬ ‫ُصنِ َع ْت َّ‬ ‫الر ُج ُل‪.‬‬ ‫ُع ِر َف َّ‬ ‫ُشُهِر ْت َّ‬ ‫الطبِْيتبَ ُة‬ ‫اْ َ‬

‫َّ‬ ‫الد ْر ُس َم ْف ُهوٌم‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫‪............................‬‬

‫‪............................‬‬

‫وح َة َقتْبت َل َها َض َّم ٌة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِن ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة الَ ْم َزَة املََفُ َ‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫الساد ُ‬ ‫ِسَ ْخ ِر ْج م َ‬ ‫َك َما ِف املِثال‬

‫املثال‪ :‬أَحد تِ ْلم ِْي ٌذ ُم َؤَّد ٌب‪.‬‬

‫‪-۱‬‬ ‫‪-۲‬‬

‫َخالِ ٌد يُت َؤّدِي َو ِ‬ ‫اج َب الَبت ْي ِت‪.‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫ال َقت ْب َل ا َجل َو ِ‬ ‫اب‪.‬‬ ‫اِْفت َه ْم ُّ‬

‫ُم َؤَّد ٌب‬ ‫‪.......................‬‬ ‫‪.......................‬‬

‫‪116‬‬

‫‪-۳‬‬ ‫‪-۴‬‬ ‫‪-۵‬‬

‫َّ‬ ‫الص ِديْ ُق يُت َؤثّ ُِر على َص ِديْ ِقهِ‪.‬‬ ‫س ا ُحل ُكوَم ُة َم ْد َر َسةً‪.‬‬ ‫تُت َؤ ِّس ُ‬

‫‪.......................‬‬ ‫‪.......................‬‬

‫ِف الِّ ْلم ِْي ُذ ق َّ‬ ‫يُت َؤلّ ُ‬ ‫ِصةً‪.‬‬

‫‪.......................‬‬

‫ِن ا َجل ْد َو ِل ِض َّد َ‬ ‫الت َْتَت َها َخ ٌّط‪ْ ،‬‬ ‫ِم ِ‬ ‫واكُتْبت َها‬ ‫السابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ات ِ‬ ‫ِخَت ْر م َ‬ ‫الكل َ‬ ‫َر ِاغ‬ ‫ِف الف َ‬ ‫ُع ْن ٍف‬

‫َقب ِْي َح ًة‬

‫وس‬ ‫َعبُ ٍ‬

‫يُ َكابَر‬

‫‪ -1‬الِّ ْلمِي ُذ املُ َّ‬ ‫اآلخ ِريْ َن ِبَ َد ٍب َولُ ْط ٍِف‪.‬‬ ‫ؤد ُب يَتَ َص َّر ُف َم َع َ‬

‫‪.............‬‬

‫‪ -2‬الِّ ْلمِي ُذ املُ َؤَّد ُب يَِ ْسَ ْخ ِد ُم أَلفَاظاً ُم َه َّذبةً‪.‬‬

‫‪.............‬‬

‫‪ -3‬الِّ ْلمِي ُذ املُ َؤَّد ُب يُتقَاب ُ‬ ‫اآلخ ِريْ َن بِ َو ْج ٍه ُمْبتَ ِس ٍم‪.‬‬ ‫ِل َ‬

‫‪.............‬‬

‫لآلخ َريْ َن ِع ْن َد َما ُْي ِطي ُء ِف َح ِّقهِم‬ ‫‪ -4‬الِّ ْلمِي ُذ املُ َؤَّد ُب يَت ْعَ ِذ ُر َ‬

‫‪.............‬‬

‫ِن‪ :‬اِ ْم ْ‬ ‫ات املُنَ ِ‬ ‫ِم ِ‬ ‫أل ال َفراغ ِ‬ ‫ِن املُ ْسَ ِط ْي ِل‬ ‫اسبَ ِة م َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫َات ِبلْ َكل َ‬

‫‪-1‬‬

‫الِّ ْلمِي ُذ املُ َّ‬ ‫اآلخ ِريْ َن‪.‬‬ ‫ؤد ُب يَ ْس َعى لِت‪َ ..........‬‬

‫يُسافِر‬ ‫‪-2‬‬

‫الِّ ْلمِي ُذ املُ َّ‬ ‫ؤد ُب يَِ ْسَت ْعم ُ‬ ‫ِل‪ُ .........‬م َه َّذب ًة‬

‫كال ٍم‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪117‬‬

‫يُت َغا ِد ُر‬

‫ُم َسا َع َد ِة‬

‫ألفاظاً‬

‫عِبار ٍ‬ ‫ات‬

‫الِّ ْلمِي ُذ املُ َّ‬ ‫اآلخ ِريْ َن ِع ْن َد ُص ُعوِدهِ‪............‬‬ ‫ؤد ُب ال َْ ُخ ُذ َد ْوَر َ‬

‫ِالس َّل َم‬ ‫ُّ‬

‫ا َحلا ِفِل َة‬ ‫‪-4‬‬

‫ا َجلبَ َل‬

‫الِّ ْلمِي ُذ املُ َّ‬ ‫اآلخ ِريْ َن‪...............‬‬ ‫ؤد ُب يُسا ِع ُد َ‬ ‫دائماً‬

‫ِراً‬ ‫ُم ْسَم ّ‬

‫َم َّرًة‬

‫اشر‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ال َع ِ ُ ْ‬

‫َّ‬ ‫الطالِبَ ُة املُ َؤَّدبَ ُة‬ ‫اح ا َخل ْي‬ ‫َصبَ َ‬ ‫َم َسا َء ا َخل ْ ِي‬ ‫لَْيت َل ًة َسع ِْي َد ًة‬

‫إىل ال ِّلقَا ِء‬

‫ان هللاِ‬ ‫ِف أَ َم ِ‬ ‫السال َمة‬ ‫َم َع َّ‬ ‫أَ ْعَ ِذ ُر‬ ‫أََن َسع ِْي ٌد بِِلقَائ َ‬ ‫ِك‬ ‫بُ‬ ‫ِك ِّل ُس ُروٍر‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ا ُْكُ ْب أَربَ ِع َة أَ ْس ُط ٍر َح ْو َل (الِّ ْلم ِْي ُذ املُ َؤَّد ُب) ُم ْسَع ِْيناً ِب ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة‬

‫اآلخ ِريْ َن‪.‬‬ ‫‪ -1‬يَ ْس َعى ل ُِم َسا َع َد ِة َ‬ ‫‪ -2‬يَِ ْسَ ْخ ِد ُم أَلفَاظاً م َه َّذبةً‪.‬‬

‫‪ -3‬يَ ْسَت ْعم ُ‬ ‫س ْح َت)‪.‬‬ ‫ج َل َة ( لَ ْو ََ‬ ‫ِل ُ ْ‬ ‫‪ -4‬يقاب ُ‬ ‫اآلخ ِريْ َن بِ َو ْج ٍه ُمْبتَ ِس ٍم‪.‬‬ ‫ِل َ‬ ‫‪ -5‬اال ْعِ َذا ُر ِع ْن َد ا َخل َطأِ‪.‬‬

‫ِج َ‬ ‫الس ِّن ِف ا َحلا ِف َلةِ‪.‬‬ ‫‪ -6‬القِيَا ُم وإ ْ‬ ‫ال ُس ِكبَا ِر ِّ‬

‫‪118‬‬

‫َّ‬ ‫رس ال َو ِ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫اح ُد والع ْ‬ ‫الد ُ‬

‫ُع َم ُر‬

‫الرِعيَّ َة‬ ‫يَتَتف ََّق ُد َّ‬

‫ِني ُع َم ُر بْ ُن ا َخل َّطاب _ َر ِض َي‬ ‫َخ َر َج أَ ِمْيت ُر املؤم ْ َ‬ ‫هللاُ َع ْن ُه_ لَْيت َلةً‪ ،‬لَِيتَتف ََّق َد أَ ْح َو َ‬ ‫الرِعيَّةِ‪َ ،‬فت َرأى‬ ‫ال ِّ‬

‫َخ ْي َم ًة ِفْيت َها اِ ْم َرأٌَة َو َح ْولََا أَ ْطف ٌ‬ ‫َال يَت ْب ُك ْون‪.‬‬

‫األطف ُ‬ ‫َ‬ ‫سأل ُع َم ُر _ َر ِض َي هللاُ َع ْن ُه_ املَ ْرأَةَ‪ِ :‬لَيَت ْبكي ْ‬ ‫َال ؟‬

‫َال ُع َم ُر‪ِ :‬لَ‬ ‫وع‪َ .‬فتق َ‬ ‫ْ‬ ‫ِن ا ُجل ِ‬ ‫أجابت املَرأَةُ‪ :‬م َ‬ ‫ي ا َأل ْطف َ‬ ‫َال ؟‬ ‫التُ ْط ِع ِم َ‬ ‫أَ َجابَ ْت املَ ْرأَةُ‪ :‬أََن َف ِقْيت َرةٌ‪َ ،‬وه ُؤال ِء أَْيتَاٌم َال ُمع َ‬ ‫ِيل لَُ ْم‪.‬‬

‫َفتق َ‬ ‫َال ُع َم ُر _ َر ِض َي هللاُ َع ْن ُه _‪ِ :‬لَ لَْ تَت ْع ِر ِضي‬ ‫ِي ؟‬ ‫أمر ِك َع َلى أَم ْ ِ‬ ‫ِي املُ ْؤِمن ْ َ‬ ‫َ‬

‫ِي َال يَتَتف ُّ‬ ‫َقد أَ ْح َوالَنَا‪.‬‬ ‫فقالت الَ َم ْرأَةُ‪ :‬أَ ِمْيت ُر املُ ْؤِمن ْ َ‬ ‫تَََّلَ ُع َم ُر َوَر َج َع إىل بَت ْي ِت املَ ِ‬ ‫وح َل ِك ْيساً‬ ‫ال‪َ َ ،‬‬ ‫من َّ‬ ‫قيق وإِِن َء َْس ٍن إىل ا َخل ْي َمةِ‪.‬‬ ‫الد ِ‬ ‫‪119‬‬

‫از‬

‫احوال گﻴرى عمر‬ ‫رعﻴت‬ ‫در ﻳکﻰ از شبها امﻴرالمومنﻴن‬ ‫براى احوال‬ ‫عمر بن خطاب‬ ‫گﻴرى رعﻴت از خانه بﻴرون رفت‪،‬‬ ‫خﻴمه ﻳﻰ را دﻳد که در آن ﻳک زن‬ ‫نشسته و فرزندانش مﻰگرﻳند‪.‬‬ ‫از آن زن پرسﻴد‪ :‬چرا‬ ‫عمر‬ ‫اﻳن اطفال مﻰگرﻳند؟‬ ‫زن گفت‪ :‬از گرسنگﻰ‪ .‬عمر‬ ‫فرمود‪ :‬چرا به فرزندانت غذا‬ ‫نمﻰدهﻰ؟‬ ‫زن گفت‪ :‬من تنگدست هستم‪ ،‬اﻳن‬ ‫بچه ها ﻳتﻴم هستند ‪ ،‬کسﻰ ندارند‬ ‫که از آنها سرپرستﻰ کند‪.‬‬ ‫فرمود‪ :‬چرا اﻳن موضوع‬ ‫عمر‬ ‫را بر امﻴرالمومنﻴن عرض نکردى ؟‬ ‫زن گفت‪ :‬امﻴرالمؤمنﻴن احوال ما‬ ‫غمگﻴن‬ ‫را نمﻰ گﻴرد‪ .‬عمر‬ ‫شد‪ ،‬به بﻴت المال برگشت و از‬ ‫آنجا ﻳک خرﻳطه آرد و ظرفﻰ پر‬ ‫از روغن را به خﻴمه زن برد‪ ،‬روغن‬

‫الس ْم َن َّ‬ ‫ِد ِر وأَ ْوَق َد النَّا َر‪،‬‬ ‫والدق ِْي َق ِف الق ْ‬ ‫َو َض َع ُع َم ُر َّ‬

‫و َطب َخ َّ‬ ‫األطف َ‬ ‫الط َعا َم‪َ ،‬فأَ ْط َع َم ْ‬ ‫عي‬ ‫َال َح َّىت َشبِ ُع ْوا‪َ َّ .‬‬ ‫َ‬

‫ُع َم ُر _ َر ِض َي هللاُ َع ْن ُه_ ل َ‬ ‫أل ْرَم َل ِة َوا َألْيتَا ِم َراتِباً‬ ‫ِن بَت ْي ِت َم ِ‬ ‫ِي‪.‬‬ ‫ال املُ ْس ِلم ْ َ‬ ‫َش ْه ِريً م ْ‬

‫وآرد را در ﻳک دﻳگ گذاشت‪،‬‬ ‫آتش افروخت و طعام پخته کرد‪،‬‬ ‫اطفال را طعام داد تا اﻳنکه سﻴر‬ ‫براى اﻳن زن بﻴوه‬ ‫شدند‪ .‬عمر‬ ‫و اطفالش از بﻴت المال مسلمانان‬ ‫معاش ماهوار تعﻴﻴن نمود‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلِمة املعىن‬

‫يَتَتف ََّق ُد‬

‫الرِعيَّ ِة‬ ‫يَتَت َع َّر ُف على َّ‬

‫سن‬ ‫َْ‬

‫اص ِب َّ‬ ‫لط ْب ِخ‬ ‫َزيْ ٌت َخ ٌ‬

‫أَ ْوَق َد‬

‫أَ ْش َع َل النَّا َر‬

‫الرِعيَّة‬ ‫َّ‬

‫َّ‬ ‫ِن‬ ‫الش ْع َب‪ /‬املُواط َ‬

‫راتِباً‬

‫ُمع ِْيل‬

‫َم ْن يَتقُوُم بَِنت َف َق ِة ا َأل ْوال ِد‬

‫َمْبت َلغاً ُم َعيَّناً َش ْهرَِّيً‬

‫تَََّلَ‬

‫ِن‬ ‫َحز َ‬

‫لَْ تَت ْعر ِ‬ ‫ِضي‬

‫لَْ تُت َق ِّدمِي‬

‫إِنء‬

‫َظ ْر ٌف‬

‫ا َأل ْرَم َلة‬

‫ات َز ْو ُج َها‬ ‫املَ ْرأَ ُة الَّ ِت َم َ‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫َّل‪ :‬اِْقت َرأْ َّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫الد ْر َس‪ُ ،‬ثَّ أَ ِْج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫َات لَْيت َلةٍ؟‬ ‫ِي َع َم ُر _ رضي هللا عنه_ ذ َ‬ ‫‪ -1‬ل َِماذا َخ َر َج أَ َمْيت ُر املُ ْؤِمن ْ َ‬ ‫‪َ -2‬ماذا َرأَى َع َم ُر _رضي هللا عنه_ ِف ا َخل ْي َمةِ؟‬ ‫ان ا َأل ْطف ُ‬ ‫ون؟‬ ‫َال يَت ْب ُك َ‬ ‫‪ -3‬ل َِماذَا َك َ‬ ‫‪ -4‬ل َِماذا لَْ تَ ْطبُ ِخ املَ ْرأَ ُة َأل ْطف ِ‬ ‫َالَا َط َعاماً؟‬

‫‪120‬‬

‫ِي إِىل بَت ْي ِت املَ ِ‬ ‫ال؟‬ ‫‪ -5‬ل َِماذَا َر َج َع أَ ِمْيت ُر املُ ْؤَمن ْ َ‬ ‫‪َ -6‬ماذَا أَ ْح َض َر ‪َ -‬ع َم ُر ت رضي هللا عنه _ لِ ْل َم ْرأَةِ؟‬ ‫ي ُع َم ُر – رضي هللا عنه – ل َْ‬ ‫ِأل ْرَم َل ِة وأَ ْطف ِ‬ ‫َالا؟‬ ‫‪َ -7‬ماذَا َع َّ َ‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِ ُّ‬ ‫ِب العِبَار ِ‬ ‫الرَق ِم‬ ‫ان‪َ :‬رتّ ِ‬ ‫ص بِ َو ْض ِع َّ‬ ‫ات َح َس َب ُوُرودِها ف النَّ ِّ‬ ‫اس ِب ف َّ‬ ‫املُنَ ِ‬ ‫الدائ َِرِة‬ ‫َرأى ُع َم ُر ‪-‬رضى هللا عنه‪َ -‬خ ْي َم ًة ِفْيت َها اِ ْم َرأَةٌ‪.‬‬ ‫فقالت الَ َم ْرأَةُ‪ُ :‬ع َم ُر َال يَتَتف ُّ‬ ‫َقد أَ ْح َوالَنَا‪.‬‬ ‫سأَ َل ُع َم ُر املَ ْرأَ َة َع ْن َسبَ ِب بُكا ِء ا َأل ْطف ِ‬ ‫َال‪.‬‬

‫ي عمر ت رضي هللا عنه ت لَِيتَتف ََّق َد أَ ْح َو َ‬ ‫الر ْعيَةِ‪.‬‬ ‫ال َّ‬ ‫ي املؤمن َ‬ ‫َخ َ‬ ‫رج أم ُ‬

‫ِث‪ :‬أَ ْد ِخ ْل َح ْر َف ِ(لَ) على ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬

‫املثال‪ِ :‬لَ يَت ْب ِكي ا َأل ْطف ُ‬ ‫َال ؟‬ ‫‪ ...... -۱‬لَْ تَ ْطب ِخي َّ‬ ‫الط َعا َم؟‬ ‫ُ‬ ‫‪ ...... -۲‬ل تَت ْع ِر ِضي أَ ْم َر ِك َع َلى ُع َم َر(رضي الُّ عنه)؟‬ ‫‪ ...... -۳‬يَت ْبكي ال َولَ ُد؟‬ ‫‪ ...... -۴‬يَتَتف َّ‬ ‫ّق ُد ُع َم ُر( َرضي هللا عنه) أَ ْح َ‬ ‫الرِعيَّةِ؟‬ ‫وال َّ‬

‫‪121‬‬

‫الرابِ ُع‪ :‬أَ ْد ِخ ْل َح ْر َف( إِالَّ) على ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِد ِر إِالَّ املا ُء واحلِجارةُ‪.‬‬ ‫ف الق ْ‬ ‫البيت‪ .......‬أُ ّمِي وأَ ِخي‪.‬‬

‫س‬ ‫املثال‪ :‬لَْي َ‬ ‫س ِف‬ ‫‪ -۱‬لَْي َ‬ ‫ِق‪.‬‬ ‫السائ ُ‬ ‫السيَّارةِ‪َّ ......‬‬ ‫س ِف َّ‬ ‫‪ -۲‬لَْي َ‬ ‫ِب واح ٌد‪.‬‬ ‫س ِف الف ْ‬ ‫َص ِل‪َ .......‬طال ٌ‬ ‫‪ -۳‬لَْي َ‬ ‫ِلم ْد َر َسةِ‪َ ......‬م ْل َع ٌب ِ‬ ‫واح ٌد‪.‬‬ ‫سل َ‬ ‫‪ -۴‬لَْي َ‬

‫ِس‪ :‬أَ ْكم ْ‬ ‫ِل َك َما ِف امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫الّ ْدريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ِم‬ ‫تُ ْطع ُ‬

‫ِي‬ ‫هَ‬

‫تَ ْطبُ ُخ‬ ‫َْت ُض ُر‬

‫أَنْ ِت‬

‫ِي‬ ‫تُ ْط ِعم ْ َ‬

‫‪..............‬‬ ‫‪..............‬‬

‫ِض‬ ‫تَت ْقب ُ‬

‫‪..............‬‬

‫َْت ُر ُج‬ ‫َْتم ُ‬ ‫ِل‬

‫‪..............‬‬ ‫‪..............‬‬

‫تُ ْشع ُ‬ ‫ِل‬

‫‪..............‬‬

‫تَ ْس ُك ُب‬

‫‪..............‬‬

‫‪122‬‬

‫الصوَرَة َّ‬ ‫ِس‪ :‬ا ُْكُ ْب ِف ال َفر ِاغ ُّ‬ ‫الص َح ْي َح َة ِمَّا بي القوسي‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬

‫‪ -1‬كان‪ ...........‬بْ ُن ا َخل َّط ِ‬ ‫ِيِ‪ُ ( .‬ع َم ُر – َع ْمرو)‬ ‫ِن ُخ َلفَاءِاملُ ْس ِلم ْ‬ ‫اب م ْ‬ ‫‪ -2‬إ َّ‬ ‫ِن‪ ...........‬بْ َن ا َخل َّط ِ‬ ‫( َع ْمرو ‪ُ -‬ع َم َر )‬ ‫ان َعا ِد ًال‪.‬‬ ‫اب َك َ‬ ‫‪َ -3‬هذا َع ْم ٌرو و َهذا‪...........‬‬ ‫ِص َر‪.‬‬ ‫‪َ -4‬فتَ َح‪ ...........‬بْ ُن ال َع ِ‬ ‫اص م ْ‬

‫العاص َقائِداً َع ِظ ْيماً‪.‬‬ ‫‪َ -5‬ك َ‬ ‫ان‪ ...........‬بْ ُن ِ‬

‫( ُع َم ُر – َع ْم ٌرو )‬

‫( َع ْم ُرو – ُع َم َر)‬

‫الت ُم َراد َ‬ ‫ِن املُ ْسَ ِط ْي ِ‬ ‫ِف َما َْتَ ُه َخ ٌّط‬ ‫السابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِخَت ْر م َ‬

‫‪َ -1‬هؤال ِء أَْيتَأ ٌم ال ُمع ِْي َل لَُم‪.‬‬ ‫َر ُج َل‬

‫ِق‬ ‫ُم ْنف َ‬

‫ِي‬ ‫ُموا ِطن ْ َ‬

‫ر َِجال‬

‫َص ِديْ َق‬

‫ي املؤمني لَِيتَتف ََّق َد أَ ْح َو َ‬ ‫الرِعيَّ ِة‬ ‫ال َّ‬ ‫‪ -2‬خرج أم ُ‬ ‫اب‬ ‫َشبَ َ‬

‫‪ -3‬أَ ْح ِض ِر ْي إن ًء لِنَ ْس ُك َب ف ِْي ِه ا َحلل ِْي َب‪.‬‬ ‫لِنَ ُص َّب‬

‫لِنَْأ ُك َل‬

‫لِنَ ْطبُ َخ‬

‫ِد ِر ن ٌر تَ ْشَع ُ‬ ‫ِل‪.‬‬ ‫‪َْ -4‬ت َت الق ْ‬ ‫تَتَت َوَّق ُد‬

‫‪123‬‬

‫تَت ْن َطفِي ُء َْت ُم ُد‬

‫ِن َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ج َل ٍة ُمف ِْي َد ٍة‬ ‫ات اآلتي ِة ف ُ ْ‬ ‫ِم ٍة م َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫الكل َ‬ ‫ِن‪َ :‬ض ْع ُك َّل َكل َ‬

‫‪َ -1‬خ ْي َم ٌة‬ ‫‪َ -2‬رِعيَّ ٌة‬ ‫‪ -3‬إ ْم َرأٌَة‬

‫‪.........................................................‬‬ ‫‪.........................................................‬‬ ‫‪.........................................................‬‬

‫بيت املَ ِ‬ ‫ال ‪...........................................................‬‬ ‫‪ُ -4‬‬ ‫‪ -5‬أَ ْطف ٌ‬ ‫َال ‪.........................................................‬‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ْاكُ ْب َ ْ‬ ‫خ َس َة أَ ْس ُط ٍر َع ْن َحيَا ِة ُع َم َربْ ِن ا َخل َّط ِ‬ ‫اب‬

‫اس ِ‬ ‫ِك‪.‬‬ ‫ِف ُك َّر َ‬

‫‪124‬‬

‫َّ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫رس الثَّ ِان والع ْ‬ ‫الد ُ‬

‫الع ِْي ُد‬

‫اس يَ ْسَع ُّ‬ ‫اق َرت َب ع ِْي ُد الف ْ‬ ‫السِقْبَالِهِ‪.‬‬ ‫ِد َ‬ ‫ون ْ‬ ‫ِط ِر‪َ ،‬وبَ َدأَ النَّ ُ‬ ‫الس ِ‬ ‫وق‪،‬‬ ‫وسى اِْبتنَ ُه َزَك ِرَّي واْبتَنتَ ُه َس ْل َمى إىل ُّ‬ ‫أَ َخ َذ ُم َ‬

‫ِسِ ْع َداداً‬ ‫وْ‬ ‫ِس َج ِديْ َد ًة َ‬ ‫وح َل ّوَِي ٍت ا ْ‬ ‫اشَت َرى لَُ َما َمالب َ‬ ‫لِ ْلع ِْيدِ‪.‬‬ ‫اسَتْيتق َ‬ ‫َظ َزَك ِرَّي ُمبَ ِّكراً‪َ ،‬و َص َّلى‬ ‫ِ‬ ‫وف َصبَ ِاح يَوِم الع ِْي ِد ْ‬ ‫َج َر ِب َجل َما َعةِ‪ُ ،‬ثَّ َعا َد إىل الَبت ْي ِت‪ ،‬وتَتنَا َو َل الف ُ‬ ‫ُطوَر‪،‬‬ ‫الف ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِس ُه ا َجل ِديْ َدةَ‪.‬‬ ‫ِس َمالب َ‬ ‫وا ْغَ َس َل لِلع ِْي ِد ُث لَب َ‬ ‫َخ َرَج َزَك ِرَّي َم َع والِ ِدِه إىل املُ َص َّلى َأل َدا ِء َصالِة الع ِْيدِ‪.‬‬ ‫َص َّلى َزَك ِرَّي َّ‬ ‫س يَ ْسَ ِم ُع إىل ا ُخل ْطبَةِ‪.‬‬ ‫الصالةَ‪َ ،‬‬ ‫وج َل َ‬ ‫‪125‬‬

‫عﻴد‬ ‫عﻴد فطر نزدﻳک شد‪ ،‬و مردم براى‬ ‫استقبال ازآن آمادهگﻰ مﻰگرفتند‪.‬‬ ‫موسﻰ نﻴز به خاطرآمادهگﻰ عﻴد پسر‬ ‫خود زکرﻳا و دخترش سلمﻰ را با خود‬ ‫به بازار برد و براى آنها لباسهاى نو‬ ‫و شﻴرﻳنﻰ خرﻳدارى نمود‪.‬‬ ‫صبح روز عﻴد زکرﻳا صبح وقت‬ ‫از خواب برخاست‪ ،‬نماز فجر را‬ ‫با جماعت ادا کرد‪ ،‬سپس به خانه‬ ‫برگشت‪ ،‬صبحانه صرف کرد‪ ،‬و بعد‬ ‫براى آمادهگﻰ نماز عﻴد غسل نمود‪،‬‬ ‫لباسهاى جدﻳدش را پوشﻴد‪ .‬زکرﻳا‬ ‫با پدر خود براى اداى نماز عﻴد به‬ ‫عﻴدگاه رفت‪ .‬زکرﻳا نماز عﻴد را ادا‬ ‫کرد‪ ،‬و به خطبﺔ خطﻴب گوش داد‪.‬‬

‫ِن َصال ِة الع ِْيدِ‪ ،‬تَ َصا َف َح‬ ‫َوبَت ْع َد ا ِالنِْ َها ِء م ْ‬ ‫ون‪.‬‬ ‫املُ َص ُّل َ‬ ‫َعا َد َزَك ِرَّي إىل الَبت ْي ِت‪ ،‬و َهنَّأَ أَ ْه َل ُه‪(:‬ع ِْي ٌد ُمبَا َر ٌك‬

‫الصيَا َم والقِيَا َم)‪ ،‬وبَت ْع َد‬ ‫وتَت َقبَّ َل الُّ ِمنَّا وِم ْن ُك ْم ِّ‬ ‫َسا َعةٍ‪َ ،‬خ َر َج َزَك ِرَّي لِ ِزَي َرِة ا َأل َقار ِ‬ ‫ِب َوا َأل ْص ِد َقا ِء َكي‬ ‫يُت َهنِّئَ ُم ِبلع ِْيدِ‪.‬‬

‫و بعد از تمام شدن نماز عﻴد‪ ،‬نماز‬ ‫گزاران با ﻳکدﻳگر دست دادند و‬ ‫ﻳکدﻳگر را در آغوش گرفتند‪.‬‬ ‫زکرﻳا به خانه برگشت و به خانواده‬ ‫خود عﻴد را تبرﻳک و تهنﻴت گفت‪:‬‬ ‫(عﻴد شما مبارک باد‪ ،‬خداوند متعال‬ ‫روزه ونماز ما وشما را به دربارش‬ ‫قبول فرماﻳد) و بعد ازﻳک ساعت‪،‬‬ ‫زکرﻳا به دﻳدن اقارب و دوستانش‬ ‫بﻴرون شد تا به آنها عﻴد را تبرﻳک‬ ‫و تهنﻴت گوﻳد‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫اِْقتَت َر َب‬

‫َقت ُر َب‬

‫تَ َصا َف َح َس َّل َم بُت ْع ُض ُهم على القِيَا َم‬

‫الصال ِة َهنَّأَ‬ ‫ان َّ‬ ‫املُ َص َّلى َم َك ُ‬ ‫تَت َقبَّ َل‬

‫َقب َ‬ ‫ِل‬

‫تَت َعانَ َق‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫ض‬ ‫بَت ْع ٍ‬ ‫َق َ‬ ‫ال ع ِْي ٌد ُمبَا َر ٌك‬

‫املعىن‬ ‫َصال ُة َّ‬ ‫الل ْي ِل‬ ‫َّرا ِويْ ُح)‬ ‫(ال ت َ‬

‫اض َن‬ ‫تََ َ‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬

‫َّل‪ :‬إِْقت َرأِ َّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫الد ْر َس‪ُ ،‬ثَّ أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫الس ِ‬ ‫وق؟‬ ‫‪ -1‬ل َِماذا َذ َه َب موسى و َزَك ِرَّي إىل ُّ‬ ‫ِسَت َع َّد َزَك ِرَّي لِ ْلع ِْي ِد ؟‬ ‫‪َ -2‬ك ْي َف ا ْ‬ ‫‪ -3‬إىل أَيْ َن َخ َر َج َزَك ِرَّي َم َع والِ ِد ِه ؟‬

‫‪126‬‬

‫ون ب َع َد َصال ِة الع ِْيدِ؟‬ ‫ِم َ‬ ‫‪َ -4‬ماذا َفت َع َل املُ ْسل ُ‬

‫‪َ -5‬ماذا َق َ‬ ‫ال َزَك ِرَّي ِع ْن َد َما َر َج َع إىل الَبت ْي ِت؟‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ا َأل ْسئَِل َة وا َأل ْج ِوبَ َة َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬

‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َذ َه َب َزَك ِرَّي َم َع أَب ِْيهِ؟‬

‫الس ِ‬ ‫وق‪.‬‬ ‫ط‪َ :2‬ذ َه َب َزَك ِرَّي َم َع أب ِْي ِه إىل ُّ‬

‫ِسَتْيتق َ‬ ‫ِسَتْيتق َ‬ ‫َظ َزَك ِرَّي ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫َظ َزَك ِرَّي ِف يَت ْوِم الع ِْيدِ؟ ط‪ :2‬ا ْ‬ ‫ط‪َ :1‬م َىت ا ْ‬ ‫ِس ُه ا َجل ِديْ َدةَ‪.‬‬ ‫ِس َزَك ِرَّي يَت ْوَم الع ِْي ِد َمالب َ‬ ‫ِس َزَك ِرَّي يَت ْوَم الع ِْيدِ؟ ط‪ :2‬لَب َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا لِب َ‬ ‫ون بَت ْع َد َصال ِة الع ِْيدِ؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا َفت َع َل املُ َص ُّل َ‬ ‫ض‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬تَ َصا َف َح املُ َص ُّل َ‬ ‫ون بَت ْع َض ُه ُم الَبت ْع َ‬

‫السالِِ ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّالَ ُث‪َ :‬ض ْع َخ ّطاً َْت َت َ ْ‬ ‫ج ِع املُ َذَّك ِر َّ‬

‫ان‪.‬‬ ‫ون َش ْه َر َرَم َض َ‬ ‫ِم َ‬ ‫‪َ -1‬صا َم املُ ْسل ُ‬

‫ون َصال َة الع ِْيدِ‪.‬‬ ‫ِر َ‬ ‫‪َ -2‬ص ّلى املُ َساف ُ‬ ‫ون بَت ْع ُض ُهم بَت ْعضاً‪.‬‬ ‫‪َ -3‬صا َف َح املُ َص ُّل َ‬ ‫ِي ِف املَ ْس ِجدِ‪.‬‬ ‫‪َ -4‬رأَيْ ُت املُ َص ّل ْ َ‬

‫ون الع ِْي َد‪.‬‬ ‫ِي َك ْي َف يُ َص ُّل َ‬ ‫‪ -5‬اُنْ ُظ ْر إىل املُ ْؤِمن ْ َ‬

‫‪127‬‬

‫الرابِ ُع‪َ :‬ح ّوِل َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫السالِِ َك َما ف‬ ‫ات اآلتَتيَ َة إىل َ ْ‬ ‫ج ِع املُ َذَّك ِر َّ‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬ ‫امل ِ‬ ‫ِثال‬ ‫ْرِد‬ ‫اال ْ‬ ‫ِس ُم املُف َ‬ ‫ِم‬ ‫املُ ْسل ُ‬

‫َْ‬ ‫ج ُع املُ َذَّك ِر َّ‬ ‫السالِِ‬ ‫ون‬ ‫ِم َ‬ ‫َجا َء املُ ْسل ُ‬

‫ِن‬ ‫املُ ْؤم ُ‬ ‫املُ َص ّلِي‬ ‫َّ‬ ‫الزائ ُِر‬

‫ِم‬ ‫املَُع ّل ُ‬

‫ِس‬ ‫املُ َد ّر ُ‬ ‫ِر‬ ‫املُ َساف ُ‬

‫ِسَ ْخ ِر ْج األْفت َع َ‬ ‫ال الثُّالثِيَ َة املَ ِزيْ َد َة ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬

‫ون بَت ْع ُض ُه ْم بَت ْعضاً‪.‬‬ ‫‪َ -1‬صا َف َح املُ َص ُّل َ‬

‫ِس َج ِديْ َدةً‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا ْ‬ ‫الرْ َ‬ ‫ِش َرتى عب ُد َّ‬ ‫ح ِن مالب َ‬ ‫ان املُبَا َر ِك‪.‬‬ ‫‪ -3‬اِْقتَت َر َب َش ْه ُر َرَم َض َ‬ ‫ِسَتْيتق َ‬ ‫ِن نَوِم ِه ُمبَ ِّكراً‪.‬‬ ‫َظ أَ ْ َ‬ ‫‪ -4‬ا ْ‬ ‫ح ُد م ْ‬

‫ي َ‬ ‫ناسبَ َة ْ‬ ‫ِم َة املُ ِ‬ ‫واكُتْبت َها ف‬ ‫َوس ْ ِ‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِخَت ْر ِمَّا بَت ْ َ‬ ‫ي الق َ‬ ‫الساد ُ‬ ‫الكل َ‬ ‫َر ِاغ َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الف َ‬

‫ِسَتْيتق َ‬ ‫ِسَتْيتق َ‬ ‫َظ – َوَق َف)‬ ‫َظ َزَك ِرَّي ُمبَ ِّكراً‪َ .‬‬ ‫‪ِ -1‬ف َص ِ‬ ‫اح – ا ْ‬ ‫باح يَوِم الع ِْيدِ‪ ،‬ا ْ‬ ‫(ص َ‬ ‫ش)‬ ‫‪ -2‬بَت ْع َد اِنِْ َها ِء َصال ِة الع ِْيدِ‪ ........،‬املُ َص ُّل ْو َن‪( .‬تَ َصا َف َح – َقاتَ َل – َن َق َ‬

‫‪128‬‬

‫‪َ -3‬ذ َه َب َزَك ِرَّي‪ ........‬ا َأل َقار ِ‬ ‫ِب‪.‬‬ ‫‪ -4‬عا َد َزَك ِرَّي‪........‬إىل الَبت ْي ِت‪.‬‬

‫ِلس َف ِر – لِ ْل َع َم ِل)‬ ‫(لِ ِزَي َرِة – ل َّ‬

‫( َم ْسروراً – َح ِزيْناً – َض ِ‬ ‫احكاً)‬

‫(اجلديد َة – القدِيَْ ِة – ا َحل ِدْيتثَةُ)‬

‫ِس‪.........‬‬ ‫س املالب َ‬ ‫‪ -5‬يوم الع ِْي ِد نَت َلبَ ُ‬

‫السابِ ُع‪ِ :‬ص ْل أَ ْض َدا َد َ‬ ‫الكل ِ‬ ‫ِمات اآلتي ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫اِْقتَت َر َب‬ ‫اسَتْيتق َ‬ ‫َظ‬ ‫ِشَت َرى‬ ‫اْ‬

‫‪-5‬‬

‫ِس‬ ‫لَب َ‬ ‫عاد‬

‫‪-6‬‬

‫َم ْس ُر ْوٌر‬

‫‪-4‬‬

‫َب َع‬ ‫َخ َل َع‬

‫اِْبتَت َع َد‬

‫َح ِزيْ ٌن‬ ‫َن َم‬

‫َذ َه َب‬

‫ات أَ ْسئَِل ًة ُمنَ ِ‬ ‫ِج َاب ِت اآلتِيَ ِة َك َما َف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ِن‪َ :‬ه ْ‬ ‫اسبَ ًة لإل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫االجابة‬

‫ِسئَِلة‬ ‫األ ْ‬

‫ِس الع ِْيدِ‪.‬‬ ‫ِس َزَك ِرَّي َمالب َ‬ ‫لَب َ‬ ‫ون بَت ْع َد َصال ِة الع ِْيدِ‪.‬‬ ‫تَ َصا َف َح املُ َص ُّل َ‬ ‫ِسَ َم َع َزَك ِرَّي إىل ا ُخل ْطبَةِ‪.‬‬ ‫اْ‬ ‫َص َّلى َزَك ِرَّي ف ُم َص َّلى الع ِْيدِ‪.‬‬ ‫الس ِ‬ ‫وق‪.‬‬ ‫َذ َه َب موسى َم َع اِبْنِ ِه إِىل ُّ‬ ‫ِب‪.‬‬ ‫َزا َر َزَك ِرَّي ا َأل َقار َ‬

‫ِس َزَك ِرَّي؟‬ ‫َماذا لَب َ‬ ‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬

‫‪129‬‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬

‫ع ِْي ُد الف ْ‬ ‫ِط ِر‬ ‫ع ِْي ُد ا َأل ْضحى‬

‫ِسِق ِ‬ ‫ْالل‬ ‫ع ِْي ُد اال ْ‬

‫الع ِْي ُد ال َو َط ِن‬

‫ا َحل ْف َل ُة‬

‫ُخ ْطبَ ُة ال ِوَد ِاع‬ ‫ُخ ْطبَ ُة ا ُجل ْم َع ِة‬ ‫ُم َص َّلى الع ِْي ِد‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ا ُْكُ ْب األ ْع َم َ‬ ‫أح ُد ْقبَ َل َصال ِة الع ِْي ِد ِف ال َع ُموِد (أ) وبَت ْع َد‬ ‫ال الَّت يَتقُوُم ِبَا ْ َ‬ ‫َصال ِة الع ِْي ِد ف ال َع ُموِد (ب)‬ ‫أ‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫ب‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬ ‫‪....................................‬‬

‫‪130‬‬

‫َّ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫رس الثَّال ُ‬ ‫ِث والع ْ‬ ‫الد ُ‬

‫النَّ ْم َل ُة وا َحلما َم ُة‬

‫َذ َهبَ ْت نََْل ٌة إِىل َشاطِي ِء نَت ْه ٍر لَِ ْش َر َب املَا َء‪،‬‬ ‫َفأَ َخ َذ َها املَ ْوُج وأَ ْش َرَف ْت َعلى ال َغ ْر ِق‪ .‬وَكانَ ْت‬ ‫ِب الَّنت ْه ِر‪َ ،‬فتق َ‬ ‫َطف ِ‬ ‫َت‬ ‫حا َم ٌة َعلى َش َج َرٍة ِبَان ِ‬ ‫ََ‬ ‫ِن َّ‬ ‫الشجرةِ‪ ،‬وَرَمْ ت َها ِف املَاءِ‪.‬‬ ‫ا َحل َما َم ُة َوَرَق ًة م َ‬ ‫ََجلأَ ْت النَّ ْم َل ُة إىل ال َوَرَقةِ‪َ ،‬ف َص ِع َد ْت َع َلْيت َها‪،‬‬ ‫َونََ ْت إِىل الَبت ِّر ِف أَ َم ٍ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫وبَت ْع َد َقل ِْي ٍل‪َ ،‬جا َء َصيَّا ٌد َوَوَق َف َْت َت َّ‬ ‫الش َج َرةِ‪،‬‬ ‫ِب َقت ْو َس ُه إىل ا َحل َما َمةِ‪َ ،‬فتف ِ‬ ‫َطنَ ْت النَّ ْم َل ُة‬ ‫وأَ َخ َذ يُ َص ّو ُ‬ ‫‪131‬‬

‫مورچه و کبوتر‬ ‫مورچه ﻳﻰ جهت نوشﻴدن آب به‬ ‫کنار درﻳا رفت‪ ،‬موج درﻳا آمد و اورا‬ ‫با خود برد‪ ،‬نزدﻳک بود غرق شود‪.‬‬ ‫کبوترى بر درختﻰ در کنار درﻳا‬ ‫نشسته بود‪ ،‬و قتﻰ مورچه را در مﻴان‬ ‫آب دﻳد‪ ،‬برگﻰ از درخت را قطع‬ ‫کرد و در آب انداخت‪ ،‬مورچه به‬ ‫جهت برگ رفته و برآن سوار شد و‬ ‫به سﻼمتﻰ در کنار درﻳا پﻴاده شد و از‬ ‫غرق شدن نجات ﻳافت‪.‬‬ ‫و اندکﻰ بعد شکارى ﻳﻰ آمد و در‬ ‫زﻳر درخت اﻳستاده شد‪ .‬تﻴر خود را‬ ‫به هدف کبوترنشانه گرفت تا آن را‬ ‫شکار نماﻳد‪ ،‬مورچه قصد صﻴاد را‬

‫إىل َق ْصدِه‪َ ،‬فت َل َس َع ْ ُه ِف َق َد ِمهِ‪َ ،‬ف َم َّد‬ ‫يَ َد ُه لُِيت ْب ِع َد َها‪َ ،‬ف َسق َ‬ ‫ِن يَ ِدهِ‪،‬‬ ‫َط ال َق ْو ُس م ْ‬ ‫ِن َكي ِد َّ‬ ‫ا َحل َما َمةُ‪َ ،‬ف َصا َر ْت ِف أَ َم ٍ‬ ‫الصيَّادِ‪.‬‬ ‫ان م ْ‬

‫َّ‬ ‫الصيَّا ُد‬ ‫َو َطا َر ِت‬

‫درک نمود‪ ،‬پاى او را گزﻳد‪ ،‬صﻴاد‬ ‫دست خود را درازکرد تا مورچه‬ ‫را دور کند‪ ،‬کمان از دستش افتاد‪،‬‬ ‫کبوتر پرواز کرد و از مکر وحﻴلﺔ‬ ‫شکارى نجات ﻳافت‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫َ‬ ‫ِمة‬ ‫الكل َ‬

‫املَ ْعىن‬

‫أَ ْش َرَف ْت‬

‫َقا َربَ ِت النَّم َل ُة‬

‫ِب‬ ‫يُ َص ّو ُ‬

‫َْ ُخ ُذ الَ َد َف‬

‫لَ َس َع ْت‬

‫لَ َدغ ِ‬ ‫َت النَّ ْم َل ُة‬

‫على ال َغ ْر ِق‬ ‫َت‬ ‫َق َطف ْ‬ ‫ََجلأَ ْت‬

‫َق َط َع ْت‬ ‫اَِّتَ َه ْت‬

‫َْن َو ا َحل َما َم ِة‬ ‫َف ِطنَ ْت‬

‫ِم ْت‬ ‫َعل َ‬

‫َك ْيد‬

‫َم ْك ٌر ‪ِ /‬خ َد ٌاع‬

‫شاطِيء‬

‫َجانِب‬

‫َرمى‬

‫أَلَقَى‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬

‫َّل‪ :‬اِْقت َرأِ َّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫الد ْر َس‪ُ ،‬ثَّ أُ ِج ْب َع ِن األسئِل ِة اآلتي ِة‬ ‫‪ -1‬ل َِماذَا ذَهبَ ْت النَّ ْم َل ُة إىل َشاطِي ِء الَّنت ْه ِر؟‬ ‫‪ -2‬أَيْ َن َك ِ‬ ‫انت ا َحل َما َمةُ؟‬ ‫ِن الَّنت ْه ِر؟‬ ‫‪َ -3‬ك ْي َف َخ َر َج ِت النَّ ْم َل ُة م َ‬ ‫ِن َّ‬ ‫الصيادِ؟‬ ‫‪َ -4‬ك ْي َف نََ ْت ا َحل َما َم ُة م َ‬

‫‪132‬‬

‫اس ُب َم َع َما‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬أَ ِج ْب بِت (نَت َع ْم) أَو بِت (ال) َع ْن ُك ٍّل ِمَّا َ ِت‪ ،‬با يَتَتنَ َ‬ ‫َوَرَد ِف َّ‬ ‫الد ْر ِس‬ ‫نَت َع ْم‬

‫ال‬

‫‪َ -1‬ذ َهبَ ْت نََْل ٌة إىل َشاطِي ِء البَ ْح ِر لَ ْش َر َب املَا َء‪.‬‬

‫‪......‬‬

‫‪......‬‬

‫َ‬ ‫ِب الَّنت ْه ِر‪.‬‬ ‫حا َم ٌة َعلى َش َج َرٍة ِبَان ِ‬ ‫‪-2‬كانَ ْت َ َ‬

‫‪......‬‬

‫‪......‬‬

‫ِن َّ‬ ‫الشجرةِ‪ ،‬وأَل َق ْها ِف الَبت ِّر‪...... .‬‬ ‫‪َ -3‬‬ ‫أخ َذ ِت ا َحل َما َم ُة َوَرَق ًة م َ‬

‫‪......‬‬

‫‪َ -4‬جا َء َصيَّا ٌد َوَوَق َف َْت َت َّ‬ ‫الش َج َرةِ‪.‬‬

‫‪......‬‬

‫‪......‬‬

‫‪ -5‬أَ َخ َذ َّ‬ ‫ِب َقت ْو َس ُه َْن َو النَّ ْم َلةِ‪.‬‬ ‫الصيَّا ُد يُ َص ّو ُ‬

‫‪......‬‬

‫‪......‬‬

‫‪َ -6‬سق َ‬ ‫ِن يَ ِد َّ‬ ‫الصيَّادِ‪.‬‬ ‫َط ال َق ْو ُس م ْ‬

‫‪......‬‬

‫‪......‬‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َذ َهبَ ْت النَّم َلةُ؟‬

‫ِئ نَت ْه ٍر‪.‬‬ ‫ط ‪َ :2‬ذ َهبَ ِت النَّ ْم َل ُة إىل َشاط ِ‬

‫ِئ نَت ْه ٍر لَِ ْش َر َب املَاَء‬ ‫ِئ نَت ْه ٍر؟ ط‪َ :2‬ذ َهبَ ِت النَّم َل ُة إىل َشاط ِ‬ ‫ط‪ :1‬ل َِماذا َذ َهبَ ِت النَّم َل ُة إىل َشاط ِ‬ ‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َكانَ ِت ا َحل َما َمةُ؟‬

‫ِب الَّنت ْه ِر‪.‬‬ ‫ط ‪َ :2‬كانَ ْت على َش َج َرٍة ِبَان ِ‬

‫ط ‪ :1‬ماذا َفت َع َل ْت ا َحل َما َمةُ؟‬

‫ط‪َ :2‬ق َطف ِ‬ ‫َت ا َحل َماَم ُة َوَرَق ًة وَرَمْ ت َها ِف املاءِ‪.‬‬

‫ط ‪ :1‬أَيْ َن َوَق َف َّ‬ ‫الصيَّا ُد؟‬

‫الصيَّا ُد َْت َت َّ‬ ‫ط ‪َ :2‬وَق َف َّ‬ ‫الش َج َرةِ‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫الرابِ ُع‪ِ :‬ص ْل ال ِف ْع َل املَ ِ‬ ‫(ت) َك َما ف‬ ‫الس ِاكنَ ِة ْ‬ ‫اضي بَِا ِء الَّْأن ِْي ِث َّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫املثال‪َ :‬ذ َهبَ ْت نََْل ٌة إِىل َشاطِي ِء نَت ْه ٍر‪.‬‬

‫َفتق َ‬ ‫ِن َش َج َرةٍ‪.‬‬ ‫َطفَت‪ .........‬ا َحل َما َم ُة َوَرَق ًة م َ‬ ‫َص ِع َد‪ .........‬النَّ ْم َل ُة َعلى ال َوَرَقةِ‪.‬‬ ‫َنَت‪ .........‬النَّ ْم َل ُة إِىل الَبت ِّر ِف أَ َم ٍ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫لَ َس َعت‪ .........‬النَّ ْم َل ُة َق َد َم َّ‬ ‫الصيَّادِ‪.‬‬

‫َطا َر‪ .........‬ا َحل َما َمةُ‪.‬‬

‫ِسَ ْخ ِر ْج ا َألَفت َع َ‬ ‫ال َّ‬ ‫الص ِح ْي َح َة واملُ ْعَت َّل َة ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫الفعل الصحيح‬

‫الفعل املُ ْع ل‬

‫‪َ -1‬سق َ‬ ‫ِن يَ ِد َّ‬ ‫الصيَّا ِد ‪................‬‬ ‫َط ال َق ْو ُس م ْ‬

‫‪................‬‬

‫‪ -2‬أَ َخ َذ َّ‬ ‫الصيَّا ُد َقت ْو َس ُه‪.‬‬

‫‪..................‬‬

‫‪..................‬‬

‫‪ََ -3‬جلأَ ِت النَّ ْم َل ُة إىل ال َوَرَقةِ‪.‬‬

‫‪................‬‬

‫‪................‬‬

‫‪................‬‬

‫‪................‬‬

‫الصيَّا ُد َْت َت َّ‬ ‫‪َ -5‬وَق َف َّ‬ ‫الش َج َرِة ‪.................‬‬ ‫‪َ -6‬طا َر ْت ا َحل َما َم ُة ِف أَ َم ٍ‬ ‫ان‪................ .‬‬

‫‪..................‬‬

‫‪َ -4‬م َّد َّ‬ ‫الصيَّا ُد يَ َد ُه‪.‬‬

‫‪َ -7‬س َعى َّ‬ ‫ِص ْي ِد ا َحل َما َمةِ‪.................‬‬ ‫الصيَا ُد ل َ‬

‫‪................‬‬ ‫‪................‬‬

‫‪134‬‬

‫َر َاغ ِب َ‬ ‫ِم ِة املُنَ ِ‬ ‫ِس‪ :‬إِ ْم ِ‬ ‫ص‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫اسبَ ِة بَت ْع َد ال َع ْوَد ِة إىل النَّ ِّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫لكل َ‬ ‫أل الف َ‬

‫َذ َهبَ ْت‪ ......‬إِىل َشاطِي ِء نَت ْه ٍر لِت‪ .........‬املَا َء‪َ ،‬فأَ َخ َذ َها‪َ .......‬وكا َد ْت أن‪......‬‬ ‫ِن َّ‬ ‫الشجرةِ‪َ ،‬و‪........‬‬ ‫وَكانَ ْت‪َ ........‬على َش َج َرةٍ‪ ........‬الَّنت ْه ِر‪َ ..........،‬وَرَق ًة م َ‬ ‫ِف املَاءِ‪َ .‬فأَ َخ َذ ْت‪ ........‬ال َوَرَقةَ‪َ ،‬و‪ ...........‬إِىل الَبت ِّر ِف‪........‬‬

‫ِم ِة ف ال َع ُموِد ا ُألو ِ‬ ‫َّل وُمرا ِد ِف َها ِف ال َع ُموِد الثَّان‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫السابِ ُع‪ِ :‬ص ْل ب َ‬ ‫ي الكل َ‬ ‫َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫أَ ْش َرَف ْت‬ ‫اخلروف‬ ‫أَلْ َقْ ت َها‬ ‫ِب‬ ‫يُ َص ّو ُ‬ ‫َق ْص َد ُه‬ ‫َك ْي َد ُه‬

‫يُت َو ِّج ُه‬ ‫َّ‬ ‫الشا ُة‬

‫َقا َربَ ْت‬ ‫َرَمْ ت َها‬ ‫َم ْك َرُه‬ ‫َر َض ُه‬ ‫غَ‬

‫ي ا َحل ْي ِ‬ ‫وان وأُْنتثَا ُه َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ِن‪ِ :‬ص ْل ب َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫الثَّوُر‬ ‫ا َجل َم ُل‬ ‫ال ِّديْ ُك‬ ‫ش‬ ‫الْ َك ْب ُ‬ ‫الق ُّ‬ ‫ِط‬

‫‪135‬‬

‫َّ‬ ‫الشا ُة‬ ‫َّ‬ ‫اج ُة‬ ‫الد َج َ‬

‫النَّا َق ُة‬

‫َرُة‬ ‫البق َ‬ ‫الق َّ‬ ‫ِط ُة‬

‫اس ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫ْ‬ ‫بَ َّط ٌة‬

‫اووس‬ ‫َط ٌ‬ ‫اب‬ ‫ُر ٌ‬ ‫غَ‬

‫ُع ْصفُوٌر‬ ‫ال ِّديْ ُك‬

‫نَ ْس ٌر‬ ‫نَت َعا َم ٌة‬

‫بَتْبت َغا ُء‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ا ُْكُ ْب َك َما ِف ا َجل ْد َو ِل‬ ‫ُ‬ ‫الفعل املَاضي‬ ‫أَ َخ َذ‬ ‫أَ َك َل‬

‫ُ‬ ‫الفعل املُ َضارُِع‬ ‫َْ َخ ُذ‬

‫ف ُ‬ ‫ِعل ا َأل ْم ِر‬ ‫ُخ ْذ‬

‫َوَق َف‬

‫َو َض َع‬ ‫َب َع‬ ‫َسا َر‬ ‫َطا َر‬ ‫ان‬ ‫َك َ‬

‫‪136‬‬

‫َّ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫الرابِ ُع والع ْ‬ ‫رس َّ‬ ‫الد ُ‬

‫ُّ‬ ‫الذَببَ ُة َح َش َرٌة َخ ِطْيت َرٌة‬

‫ُّ‬ ‫الذَببَ ُة َح َش َرٌة َض َّارَة تَتْنتق ُ‬ ‫ُل أَ ْم َراضاً َخ ِطْيت َرًةً‪ِ ،‬مْنت َها‪:‬‬ ‫ِس َه ُ‬ ‫اض ال ُع ِ‬ ‫والس ُّل َو َغْيت ُرَها‪.‬‬ ‫ال‪ُّ ،‬‬ ‫أَ ْم َر ُ‬ ‫يون‪ ،‬واال ْ‬ ‫ِب ُّ‬ ‫الذَببَ ُة ُك َّل َعا ٍم ملَ ْو ِت أَ ْطف ٍ‬ ‫ِييْ َن‪،‬‬ ‫َال َكث ْ ِ‬ ‫تُ َسبّ ُ‬ ‫ِي؛ ألنَّت َها تَتْنتق ُ‬ ‫ُل‬ ‫وتُت َؤّدِي إىل َخ َسائ َِر َكبِْيت َرًة لِ ْل ُم َزا ِرع ْ َ‬ ‫اض إِىل الَّنتبَ َات ِت واملَ ِ‬ ‫واشي‪.‬‬ ‫ا َأل َم َر َ‬ ‫تعيش ُّ‬ ‫الذببَ ُة ف بِْيتئَ ٍة َم ِلْيتئَ ٍة بلقَا ُذ ْوَر ِ‬ ‫ات‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َض َ‬ ‫ال ِت واملُسَتْنت َق َع ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫َو َّ‬ ‫الس َمادِ‪َ ،‬والف َ‬ ‫اض الَّ ِت تَتْنت ُق ُل َها ُّ‬ ‫الذَببَةُ‪َ ،‬قا َم‬ ‫ِر ِ‬ ‫َوِ ُخل ُط ْوَرِة ا َألم َ‬ ‫‪137‬‬

‫مگس حشرة خطرناک است‬ ‫مگس حشرة بسﻴار مضر است‬ ‫که بﻴمارىهاى خطرناکﻰ مانند‪:‬‬ ‫بﻴمارىهاى چشم‪ ،‬اسهال‪ ،‬سل و غﻴره‬ ‫را منتقل مﻰسازد‪.‬‬ ‫مگس هر سال باعث مرگ تعداد‬ ‫زﻳادىاز اطفالمﻰگرددوخسارههاى‬ ‫زﻳادى را به دهاقﻴن مﻰرساند؛ زﻳرا‬ ‫مگس درنقل بﻴمارىهاى گوناگون‬ ‫به نباتات و حﻴوانات نقش مهم دارد‪.‬‬ ‫مگس در جاهاى پلﻴد‪ ،‬مواد فاضله و‬ ‫آبهاى اﻳستاده زندهگﻰ به سر مﻰبرد‪.‬‬ ‫بهخاطر خطرناک بودن بﻴمارىهاﻳﻰ‬ ‫که مگس آنها را انتقال مﻰدهد‪،‬‬

‫اج أَ ْد ِويَ ٍة ُم َض َّ‬ ‫اد ٍة لِ ْل َح َشر ِ‬ ‫ات‪َ ،‬و َصَنت ُعوا‬ ‫ال ُع َل َما ُء َِْنتَ ِ‬ ‫َو َسائ َ‬ ‫ِل َكثِْيت َرًة ل ُِم َكا َف َحِ َها‪ ،‬وِمْنت َها َر ُّش ا َأل ْد ِويَ ِة‬ ‫القَاتَِل ِة لِ ْل َح َش َر ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ص على نَ َظا َف ِة البِْيتئَ ِة َح َّىت نَتَ َجنَّ َب‬ ‫َع ِلْيتنَا أَ ْن َْن ِر َ‬ ‫َخ َطر ُّ‬ ‫ِي‪.‬‬ ‫الذببَ ِة ونَع ِْي َ‬ ‫ش َسالِم ْ َ‬ ‫َ‬

‫علماء دواهاى ضد حشرات را تولﻴد‬ ‫نموده اند که به وسﻴلﺔ ماشﻴنهاى‬ ‫دواپاشﻰ باﻻى مگسها پاشﻴده مﻰشود‬ ‫و آنها را از بﻴن مﻰبرد‪.‬‬ ‫برما ﻻزم است که در نظافت و‬ ‫پاکﻰ محﻴط زﻳست کوشا باشﻴم تا‬ ‫ازضررهاى مگس در امان بمانﻴم و‬ ‫زندهگﻰ درست وسالم داشته باشﻴم‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫الكلمة املعىن‬

‫املعىن‬

‫الس ُل‬ ‫ُّ‬

‫الس ِّل‬ ‫َم َر ُ‬ ‫ض ِّ‬

‫َض ِ‬ ‫الت‬ ‫الف َ‬

‫ج‪َ :‬ف ْض َلة بَ ِقيَّة‪/‬زيدة‬

‫ُمكا َف َحة‬

‫َقت ْ ُل ا َحل َشر ِ‬ ‫ات‬

‫القاذورات‬

‫ج‪َ :‬قا ُذ ْوَرة‪،‬‬

‫املس نقعات‬

‫األرض‬ ‫ج‪ُ :‬م ْسَتْنتقَع‪ُ ،‬‬

‫املواشي‬

‫ج‪ :‬املَ ِ‬ ‫اشيَة‪:‬‬

‫ا َأل ْو َساخ‬

‫ِض ُة َْيَ ِم ُع‬ ‫املُْن َخف َ‬

‫نواملعزوالضأن‬

‫ِح‬ ‫ي َ‬ ‫الصال ٍ‬ ‫فيه املا ُء غ ُ‬ ‫لالس عم ِ‬ ‫ِال‬ ‫الس َماد‬ ‫َّ‬

‫َسا ٌد ِك ْيمِيائي‬ ‫أو ِصناعي‬

‫َر ُّش‬

‫نَ ْش ُر َّ‬ ‫الدوا ِء ض ِد‬

‫ُّ‬ ‫الذَببَ ُة‬

‫َح َش َرٌة‬

‫احلشر ِ‬ ‫ات‬

‫الت‬ ‫أو َف َض ُ‬ ‫احليوانت‬

‫‪138‬‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬

‫َّل‪ :‬اِْقت َرأِ َّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫الد ْر َس‪ُ ،‬ثَّ أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫اض الَّ ِت تَتْنت ُق ُل َها ُّ‬ ‫الذَببَ ُة ؟‬ ‫‪َ -1‬ما أَ َه ُّم ا َأل ْم َر ِ‬ ‫ِب ُّ‬ ‫ِيِ؟‬ ‫الذَببَ ُة لِ ْل ُم َزا ِرع ْ‬ ‫‪َ -2‬ماذا تُ َسبّ ُ‬ ‫ش ُّ‬ ‫الذَببَةُ؟‬ ‫‪ -3‬أَيْ َن تَع ِْي ُ‬ ‫‪َ -4‬كي َف نَتَ َجنَّ ُب َم َض َّار ُّ‬ ‫الذَببَةِ؟‬ ‫ْ‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫َل ُّ‬ ‫ُل ُّ‬ ‫ان؟ ط‪:2‬تَتْنتق ُ‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا تَتْنتق ُ‬ ‫إلنْ َس ِ‬ ‫إلنْ َس ِ‬ ‫ان أَ ْمراضاً َخبِْيتثَةً‪.‬‬ ‫الذَببَ ُة ل ِ‬ ‫الذَببَ ُة ل ِ‬ ‫ِب ُّ‬ ‫ِب ُّ‬ ‫ِي َخ َسائ َِر َكبِْيت َرةً‪.‬‬ ‫الذَببَ ُة لِ ْل ُم َزا ِرع ْ َ‬ ‫الذَببَ ُة لِ ْل ُم َزا ِرع ْ َ‬ ‫ِي؟ ط‪ :2‬تُ َسبّ ُ‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا تُ َسبّ ُ‬ ‫ش ُّ‬ ‫ش ُّ‬ ‫َي نَ ِظْيت َفةٍ‪.‬‬ ‫الذَببَةُ؟‬ ‫الذَببَ ُة ف ب ِْيئِ ٍة غ ْ ِ‬ ‫ط‪ :2‬تَع ِْي ُ‬ ‫ط ‪ :1‬أيْ َن تَع ِْي ُ‬

‫ِث‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫سا َء اآلتِيَ َة إل َْ‬ ‫اجل ْم ِع‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِل ا َأل َْ‬ ‫املثال‬

‫أ‬

‫ب‬

‫حا َم ٌة‬ ‫ََ‬ ‫اج ٌة‬ ‫َد َج َ‬

‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬

‫ج‬

‫َحيَّ ٌة‬

‫‪...........‬‬

‫د‬ ‫هت‬ ‫‪139‬‬

‫ْرد‬ ‫املُف َ‬ ‫ذَُببٌَة‬

‫ا َجل ْم ْع‬ ‫ذبن‪-‬اذبه‪-‬ذبب‬

‫َرٌة‬ ‫بَتق َ‬ ‫نَت َعا َم ٌة‬

‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬

‫ِل ف ِْيماَْ ِت‪ ،‬و َال ِح ْظ َح َرَك َة ِ‬ ‫آخ ِرِه‬ ‫الرابِ ُع‪َ :‬ض ْع َخ ّطاً َْت َت الفَاع ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬

‫‪ -1‬تَت ْقُ ُل ُّ‬ ‫الذَببَ ُة أَ ْطفَا ًال كث ِييْ َن‪.‬‬ ‫‪ -2‬تَتْنتق ُ‬ ‫اض إىل ا ِإلنْ َس ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫وض ُة ا َأل ْم َر َ‬ ‫ُل الَبت ُع َ‬ ‫اج أَ ْد ِويَ ٍة ُم َض َّ‬ ‫اد ٍة لِ ْل َح َشر ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪ -3‬قا َم ال ُع َلما ُء ن ِ‬ ‫ات ِف املُ ْسَتْنت َق َع ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪ -4‬تَع ِْي ُ‬ ‫ش ا َحل َشر ُ‬ ‫ِرُد ِف ال َغابَةِ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يَع ِْي ُ‬ ‫ش الق ْ‬

‫ِس‪َ :‬ح ّو ْ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ِب‬ ‫للمفرِد الغائ ِ‬ ‫َ‬

‫ِب‬ ‫للج ْم ِع ال َغائ ِ‬ ‫َ‬

‫ش‬ ‫ُه َو يَع ِْي ُ‬

‫ُه ْم يَع ِْي ُش ْو َن‬

‫يَْنَ ُع‬ ‫يَ ْصنَ ُع‬

‫يَتْنتق ُ‬ ‫ُل‬ ‫يَت ْقُ ُل‬

‫يَ ْسَ ِط ْي ُع‬

‫ِب‬ ‫يُ َسبّ ُ‬ ‫يَ ِص ُل‬

‫‪140‬‬

‫َراغ ِ‬ ‫َات‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫ِس‪ :‬اُكُ ِب الَ ْم َزَة املَُت َو ِّس َط َة َقتْبت َل َها َي ٌء َس ِاكنَ ٌة ِف الف َ‬

‫َك َما ف املِثَ ِ‬ ‫ال‬

‫ش ُّ‬ ‫امل ُ‬ ‫الذَببَ ُة ِف بِْيتئَ ٍة َم ِلْيتئَ ٍة بلقَا ُذ ْوَر ِ‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ِثال‪ :‬تَع ِْي ُ‬

‫اس ِف ب ِْيت‪ٍ ..............‬ة نَ ِظْيت َفةٍ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يَع ِْي ُ‬ ‫ش النَّ ُ‬ ‫وان ٌت َج ِريْت‪............‬ةٌ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا ُأل ُسوُد َح ْي َ‬ ‫‪ -3‬أَ ْش َجا ُر ا َحل ِدْيت َق ِة على َه ْيت‪ٍ ............‬ة َ ِ‬ ‫جْيت َلةٍ‪.‬‬

‫ِخَت ْر َ‬ ‫اسبَةَ‪َ ،‬و َض ْع َها ِف ال َفر ِاغ املُنَ ِ‬ ‫ِم َة املُنَ ِ‬ ‫اس ِب‬ ‫السابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬

‫ِييْ َن‪ -‬ا َأل ْم َراض ‪َ -‬كبِْيت َرة – ا َأل ْد ِويْة)‬ ‫(النَّ َظا َفة ‪َ -‬كث ْ ِ‬

‫‪ُّ -1‬‬ ‫الذببَ ُة تَتْنتق ُ‬ ‫ِن‪.....................‬‬ ‫ُل َكث ِْياً م َ‬ ‫‪ -2‬تَت ْقُ ُل ُّ‬ ‫الذَببَ ُة أَ ْطفَا ًال‪......................‬‬

‫ِب ُّ‬ ‫ِيِ‪.‬‬ ‫الذَببَ ُة َخ َسائ َِر‪ ..............‬لِ ْل ُم َزا ِرع ْ‬ ‫‪ -3‬تُ َسبّ ُ‬

‫اج‪ ......................‬لِ َق ْ ِل ُّ‬ ‫الذَب ِب‪.‬‬ ‫‪َ -4‬قا َم ال ُع َل َما ُء ِِْنتَ ِ‬ ‫ِب أَ ْن َْي ِر ُصوا َعلى‪.................‬‬ ‫‪َ -5‬كي يَع ِْي َ‬ ‫اس ِف بِْيتئَ ٍة نَ ِظْيت َفةٍ‪َ ،‬ي ُ‬ ‫ش النَّ ُ‬

‫‪141‬‬

‫ِن‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل ُغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ ْ‬

‫ُمب ِْي ُد ا َحل َشر ِ‬ ‫ات‬

‫اش ُة‬ ‫َر َ‬ ‫الف َ‬

‫النَّ ْح َل ُة‬ ‫وت‬ ‫ال َع ْن َكبُ ُ‬

‫وض ٌة‬ ‫الَبت ُع َ‬

‫اض ا ِجل ْل ِد‬ ‫أمر ُ‬

‫ُّ‬ ‫الزَكا ُم‬ ‫الس َع ُ‬ ‫ال‬ ‫ُّ‬

‫البُوَم ُة‬

‫ألَُ املِ ْع َد ِة‬

‫ُّ‬ ‫الص َد ُاع‬ ‫الَّ َس ُّم ُم‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ا ُْكُ ْب ثَالثَ َة أَ ْس ُط ٍر َع ْن ُخ ُطوَرِة ال ُذَببَ ِة َو ُط ُر ِق ال ِوَقايَ ِة ِمْنت َها‬

‫‪................................................................... -1‬‬ ‫‪................................................................... -2‬‬ ‫‪................................................................... -3‬‬

‫‪142‬‬

‫َّ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫ِمس والع ْ‬ ‫الد ُ‬ ‫رس ا َخلا ُ‬

‫ا ُأل ُم ْوَم ُة ِع ْن َد ُّ‬ ‫الطيُوِر‬

‫َنِ ُد ِف ُّ‬ ‫الطيُوِر أُُم ْوَم ًة َكا ِم ِلةً‪ ،‬تَتَ َمثَّّ ُل ِف تَت ْف ِريْ ِخ‬ ‫اسةِ‪ ،‬والَّ ْد ِريْ ِب‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الص َغا ِر َوِرَعايَِ َها ِبلَّت ْغ ِذيَةِ‪ ،‬وا ِحلر َ‬ ‫ِيع تَتب ِن ُّ‬ ‫اش‪َ .‬وبَت ْع َد‬ ‫الطُيت ْوُر ا َأل ْع َش َ‬ ‫ِف َف ْص ِل َّ‬ ‫الرب ِْ ْ‬

‫ض‪َ ،‬ويَتَتنَا َو ُب ال َوالِ َد ِ‬ ‫ان‬ ‫بِنَا ِء ال ُع ِّ‬ ‫ش تَ َض ُع ا ُأل ُّم الَبت ْي َ‬ ‫ْس‬ ‫ِن ا َأل ْع َداءِ‪َ .‬و ِع ْن َد َفتق ِ‬ ‫اس َة على الَبت ْي ِ‬ ‫احل َِر َ‬ ‫ض مَ‬

‫الصغا ِر تَتقُوُم ُّ‬ ‫األم بِ ِرَعايَ ِة‬ ‫الَبت ْي ِ‬ ‫وج ِّ‬ ‫خر ِ‬ ‫ض‪َ ،‬و ُ‬ ‫وي ِضر َّ‬ ‫الط َعا َم‬ ‫الص َغارِ‪ ،‬ويَتقُوُم ُ‬ ‫ِّ‬ ‫األب ب ِحلر َ‬ ‫اسةِ‪ُ ُْ ،‬‬ ‫الص َغارِ‪،‬‬ ‫الصغارِ‪ .‬وبَت ْع َد نُُ ِّو ِّ‬ ‫ويُت ْلق ِْي ِه ِف َف ِم ِّ‬ ‫‪143‬‬

‫مادر بودن در نزد پرنده گان‬ ‫ما مادرى کاملﻰ را در پرندهگان مﻴابﻴم‬ ‫که اﻳن مسؤولﻴت در تخمگذارى‪،‬‬ ‫چوچهکشﻰ‪ ،‬محافظت از چوچهها به‬ ‫واسطﺔ تغذﻳه‪ ،‬نگهبانﻰ آشﻴانه و تمرﻳن‬ ‫دادن چوچهها هوﻳدا است‬ ‫پرندهگان در فصل بهار از گﻴاهان‬ ‫خشک‪ ،‬آشﻴانه مﻰسازند‪ ،‬بعد از‬ ‫اﻳنکه آشﻴانه تکمﻴل گردﻳد پرنده ماده‬ ‫(مادر) در آن تخم گذارى مﻰکند و‬ ‫هر دو(نر و ماده ) به نوبت از اﻳن‬ ‫تخمها نگهدارى مﻰنماﻳند تا از خطر‬ ‫دشمنان در امان باشند‪ ،‬بعد از شگاف‬ ‫شدن تخمها و بﻴرون آمدن چوچهها‪ ،‬مادر‬ ‫از چوچههاى خود سرپرستﻰ مﻰکند‪ ،‬پدر‬ ‫نﻴز از آنها نگهدارى نموده براى آنها‬

‫الص َغا َر على َّ‬ ‫الطَيت َر ِ‬ ‫ِب ال َوالِ َد ِ‬ ‫ان‪ ،‬وإَذَا‬ ‫يُ َد ّر ُ‬ ‫ان ِّ‬ ‫َال َح َظ ال َوال ِ‬ ‫اخ ِف أَْثتنَا ِء‬ ‫ِدان َخ َطراً على ال ِفر ِ‬ ‫َّ‬ ‫ان‪ ،‬تُ َسا ِرَع ِ‬ ‫الطَيت َر ِ‬ ‫ِن‬ ‫ِر ِ‬ ‫اخ م َ‬ ‫ان إىل إِْنتقَا ِذ الف َ‬ ‫ا َخل َط ِر‪.‬‬

‫غذا مﻰآورد و در دهان آنها مﻰگذارد‪،‬‬ ‫بعد از اﻳنکه چوچهها کﻼن مﻰشوند پدر و‬ ‫مادر هر دو به چوچههاى خود پرواز کردن‬ ‫را مﻰآموزانند‪ ،‬و اگر در اثناى پرواز به‬ ‫آنها کدام خطر متوجه شود به کمک آنها‬ ‫رسﻴدهگﻰ نموده وآنها را از خطر نجات‬ ‫مﻰدهند‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫ا َأل ْع َشاش‬

‫ج‪ُ :‬ع ٌّ‬ ‫ش‪،‬‬

‫يَتَتنَا َو ُب‬

‫يَتقُوُم ال َوالِ َد ِ‬ ‫ان‬

‫الَّت ْغ ِذيَة‬

‫ض‬ ‫بات ا َأل ْر ِ‬ ‫نَ ُ‬

‫ْس‬ ‫َفتق ِ‬

‫تَتَ َمثَّ ُل‬

‫تَ ْظ َه ُر‬

‫ِرَعايَِ َها‬

‫بَتي ُت َّ‬ ‫الطائِ ِر‬ ‫ْ‬

‫َ‬ ‫ِمة‬ ‫الكل َ‬ ‫أُ ُموَمة‬

‫املَ ْعىن‬ ‫الرابَ َط ُة الت‬ ‫َّ‬

‫بل َع َم ِل ِبلنَّوبَ ِة‬

‫تَ ِص ُل ا ُأل َّم ِبَْبتنَائِ َها‬

‫خروج ال ِفر ِاخ‬ ‫ُ‬

‫ِي‬ ‫تَت ْف ِريْخ إخر ُاج َصغ ْ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِض‬ ‫ِن البَي ِ‬ ‫الط ْ ِي م َ‬ ‫ِص َغا ُر َّ‬ ‫الط ْ ِي‬ ‫ال ِفر ِاخ‬

‫ض‬ ‫ِن الَبت ْي ِ‬ ‫مَ‬ ‫تَت ْربَت ْيِ َها‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫‪ -1‬ماذا تَت ْف َع ُل ُّ‬ ‫الرب ِْي ِع ؟‬ ‫الطيُوُر ف َف ْص ِل َّ‬ ‫ض؟‬ ‫‪َ -2‬م َىت تَ َض ُع ا ُأل ُّم الَبت ْي َ‬

‫‪ -3‬ماذا يَت ْف َع ُل ال َوال ِ‬ ‫الص َغا ُر ؟‬ ‫ِدان بَت ْع َد َما يَت ْن ُمو ِّ‬

‫‪ -4‬ماذا يَت ْف َع ُل الوال ِ‬ ‫ِدان إِذَا َال َح َظا َخ َطراً على ِص َغارِِها؟‬ ‫‪144‬‬

‫‪َ -5‬ه ْل َنِ ُد ف ُّ‬ ‫الطيُوِر أُ ُموَم ًة َكا ِم َلةً؟‬

‫الس ُؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫الربِي ِع؟ ط‪ :2‬تَتقُوُم ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫اش‪.‬‬ ‫الطيُوُر بِبِنَا ِء ا َأل ْع َش ِ‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا تَت ْف َع ُل الطيُوُر ف َف ْص ِل َّ ْ‬ ‫ش؟‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذا تَ َض ُع ا ُأل ُّم بَت ْع َد بِنَا ِء ال ُع ِّ‬ ‫الص َغارِ؟‬ ‫ط‪َ :1‬مىت تَتقُوُم ا ُألُّم بِ ِرَعايَ ِة ِّ‬

‫ض‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬تَ َض ُع ا ُأل ُّم الَبت ْي َ‬

‫ض‪.‬‬ ‫ْس الَبت ْي ِ‬ ‫الص َغا ِر بَت ْع َد َفتق ِ‬ ‫ط‪ :2‬تَتقُوُم ا ُألُّم بِ ِرَعايَ ِة ِّ‬

‫ط ‪ :1‬ماذا يَت ْف َع ُل ال َوال ِ‬ ‫الص َغارِ؟‬ ‫ِدان إذَا ال َح َظا َخ َطراً َعلى ِّ‬ ‫ط ‪ :2‬يُ ْس ِرُع ال َوال ِ‬ ‫ِدان إىل إِْنتقَا ِذ ِص َغارِهَِا‪.‬‬

‫َي َمايَت ْل َزُم َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪ :‬غ ِّ ْ‬

‫ِن ا َأل ْعداءِ‪ .‬ال َوال ِ‬ ‫املثال‪ :‬يَتَتنَا َو ُب ال َوالِ َد ِ‬ ‫اس َة‬ ‫اس َة الَبت ْي ِ‬ ‫ِدان يَتَتنَا َوَب ِن ِح َر َ‬ ‫ان ِح َر َ‬ ‫ض مَ‬ ‫ِن ا َأل ْع َدا ِء‬ ‫الَبت ْي ِ‬ ‫ض مَ‬

‫‪ -۱‬يَتقُوُم ال َوالِ َد ِ‬ ‫الص َغارِ‪.‬‬ ‫ان بِ ِرَعايَ ِة ِّ‬

‫‪....................................‬‬

‫الص َغا َر على َّ‬ ‫الطْيت َر ِ‬ ‫ِب ال َوالِ َد ِ‬ ‫ان ‪...................................‬‬ ‫‪ -۲‬يُ َد ّر ُ‬ ‫ان ِّ‬ ‫ِم ال َوال ِ‬ ‫الص َغا َر على ا َأل ْك ِل ‪....................................‬‬ ‫ِدان ِّ‬ ‫‪ -۳‬يُت َع ّل ُ‬ ‫ان َّ‬ ‫‪ُْ -۴‬ي ِض ُرال َوالِ َد ِ‬ ‫ِلص َغارِ‪.‬‬ ‫الط َعا َم ل ِّ‬

‫‪....................................‬‬

‫‪ -۵‬يُ َسارُِع ال َوال ِ‬ ‫الص َغارِ‪.................................... .‬‬ ‫ِدان إىل إِْنتقَا ِذ ِّ‬ ‫‪145‬‬

‫الرابِ ُع‪َ :‬ص ِّر ِف ا َألْفت َع َ‬ ‫ال اآلتِيَ َة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ا َألَفت َع ُ‬ ‫ال املُ َضا ِرَع ِة‬

‫األف َع ُ‬ ‫ال املُضارِع ِة لِ ْل ُمَثتىن‬

‫هِي تَتقُوُم‬

‫ها تَتقُوَم ِ‬ ‫ان‬

‫هِي تَ َض ُع‬ ‫هِي تَتَتنَا َو ُب‬ ‫هِي ُْت ِض ُر‬ ‫هِي تُت ْلقِي‬

‫هِي تُ ْس ِرُع‬ ‫هِي َْتم ُ‬ ‫ِل‬

‫هِي تُ َسا ِع ُد‬

‫هِي تَ ْك ِس ُب‬

‫ِف َ‬ ‫ِس‪ :‬ا ُْكُ ْب ُم َراد َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ِن املُ َربَّ ِع‬ ‫ات الَّ ِت َْتَها َخ ٌّط م َ‬ ‫الكل َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫تَْ ِريَ ِن‬

‫نََا ِة‬

‫ال ِغ َذا ِء ال َوا لِ َد ِ‬ ‫ان‬

‫ِح َضا ِر َّ‬ ‫الط َعا ِم‪.‬‬ ‫اس ِة وإ ْ‬ ‫‪ -1‬يَت ُق ْوُم ا َأل ُب ِبحل َِر َ‬ ‫‪ -2‬يَتَتنَا َو ُب ا َألبَت َو ِ‬ ‫ِن ا َأل ْع َداءِ‪........................... .‬‬ ‫اس َة الَبت ْي ِ‬ ‫ان ِحر َ‬ ‫ض مَ‬

‫‪...........................‬‬

‫‪146‬‬

‫ان يُ َسا ِرَع ِ‬ ‫‪ -3‬ال َوالِ َد ِ‬ ‫ان إىل إِْنتقَا ِذ ِص َغارِِها‪.‬‬ ‫‪ -4‬يَتقُوُم ال َوالِ َد ِ‬ ‫الص َغارِ‪.‬‬ ‫ان بَِ ْد ِريْ ِب ِّ‬

‫‪...........................‬‬ ‫‪...........................‬‬

‫ص ُّ‬ ‫ِس‪َ :‬ض ِع َ‬ ‫َت الَّ ِت تَُ ُّ‬ ‫الكلِما ِ‬ ‫الطيُوَر ِ ْف ال َع ُموِد ا َأليَْ ِن‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫َوالت تَُ ُّ‬ ‫ص ا ِإلنْ ْسان ف ال َع ُموِد ا َأليْ َس ِر‬ ‫َف ٌم‬ ‫َولَ ٌد‬

‫ِمْنتقَا ٌر‬ ‫اش‬ ‫أَ ْع َش ٌ‬

‫ش‬ ‫ِريْ ٌ‬ ‫بُتُيت ْو ٌت‬

‫ُك ْو ٌب‬ ‫اح‬ ‫َجنَ ٌ‬

‫ِحذا ٌء‬ ‫أَ ْسنَا ٌن‬

‫ال َع ُموُد ا َأليَْ ُن‬

‫ال َع ُموُد ا َأليْ َس ُر‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪........................‬‬

‫‪147‬‬

‫َفت ْر ٌخ‬ ‫ض‬ ‫بَت ْي ٌ‬

‫السابِ ُع‪ :‬الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ْ‬

‫ا ُألبُت َّوُة‬

‫َّ‬ ‫الص َدا َق ُة‬ ‫ِ‬ ‫الكبَا ُر‬ ‫يَ ْكُبت ُر‬

‫ا ُأل ُخ َّوُة‬

‫ِر ُاخ‬ ‫الف َ‬ ‫الع ْشب ا َجل ُّ‬ ‫اف‬ ‫ُ ُ‬ ‫َز ْوٌج‬

‫َز ْو َج ٌة‬

‫َع ٌّم‬

‫َخ ٌ‬ ‫ال‬ ‫َحف ِْي ٌد‬

‫ِص ْه ٌر‬ ‫َع َّم ٌة‬ ‫َخالٌَة‬

‫َحف ِْي َد ٌة‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫اِْقت َرأِ َّ‬ ‫الد ْر َس وتََ َّد ْث َع ْن َو ِ‬ ‫اج ِب ال َوالِ َديْ ِن ِتَا َه ا َألْبتنَا ِء‬

‫‪..........................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬

‫‪148‬‬

‫َّ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫ِس والع ْ‬ ‫رس َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫الد ُ‬

‫الريض ُة البَ َدنِيَّ ُة‬ ‫ِّ‬

‫ِسال ُم َ أَْتتبَا َع ُه َعلى مَُا َر َس ِة‬ ‫يُ َش ِّج ُع اإل ْ‬ ‫الر ُس ُ‬ ‫الرَي َضةِ‪َ ،‬ح ْي ُث َق َ‬ ‫ِن‬ ‫ال َّ‬ ‫ول ( )‪« :‬املُ ْؤم ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ال َقو ُّ‬ ‫ِن‬ ‫ٍن املُ ْؤم ِ‬ ‫ِي َخْيت ٌر وأَ َح ُّب إِىل هللاِ م َ‬ ‫الضع ِْي ِف‪َ ،‬وِف ُك ٍّل َخْيت ٌر»‪َّ .‬‬ ‫َّ‬ ‫وإن ُع َم َربْ َن‬ ‫ا َخل َّط ِ‬ ‫ض أَْنت َو ِاع‬ ‫اب ( َر ِض َي هللاُ َع ْن ُه) ذ ََك َر بَت ْع َ‬ ‫الرَي َضةِ‪َ ،‬وَق َ‬ ‫باح َة‬ ‫الس َ‬ ‫ال‪َ ( :‬ع ّل ُ‬ ‫ِموا أَ ْو َال َدُك ْم ِّ‬ ‫ِّ‬

‫الرَمايَ َة َوُرُك ْو َب ا َخل ْي ِل)‪.‬‬ ‫َو ِّ‬ ‫ِن ُفتنُ ِ‬ ‫ون الَّت ْربِيَّ ِة‬ ‫الرَي َض َة البَ َدنِيَّ َة َف ٌّن م ْ‬ ‫و َأل َّن ِّ‬ ‫وحف ِ‬ ‫ِ‬ ‫اإلسال ُم ِعنَايَ ًة‬ ‫ْظ ِّ‬ ‫الص ِّحةِ؛ فا ْعَت َىن ِبَا ْ‬ ‫‪149‬‬

‫تربﻴت بدنﻰ‬ ‫دﻳن مبﻴن اسﻼم پﻴروان خود را به انجام دادن‬ ‫تمرﻳنات ورزشﻰ تشوﻳق و ترغﻴب مﻰنماﻳد‪.‬‬ ‫رسول اﷲ در اﻳن مورد چنﻴن فرموده است‪:‬‬ ‫«در نزد خداوند مؤمن قوى و نﻴرومند از‬ ‫مؤمن ضعﻴف بهتر است‪ ،‬و در هر کدام شان‬ ‫خﻴر وجود دارد»‪.‬‬ ‫بعضﻰ از انواع ورزش‬ ‫عمر بن الخطاب‬ ‫را ﻳاد آور شده و فرموده است‪« :‬اى مسلمانان‬ ‫شما به بچههاى خود آببازى (شناگرى)‪ ،‬تﻴر‬ ‫اندازى و اسپ سوارى را بﻴاموزﻳد»‪.‬‬ ‫تربﻴﺔ بدنﻰ (ورزش) ﻳکﻰ از شاخههاى تربﻴت‬ ‫به شمار مﻰرود که جسم انسان را صحتمندى‬ ‫و توانمندى مﻰبخشد‪ ،‬از اﻳن سبب دﻳن مبﻴن‬ ‫اسﻼم به آن اهمﻴت و توجه خاص قاﻳل شده‬

‫َخ َّ‬ ‫اصةً‪.‬‬ ‫هيَّ ًة َكبِْيت َرًة ف َحيَاتِنَا‪ ،‬وإ َّ‬ ‫وإ َّ‬ ‫ِرَيض ِة البدنيَّ ِة أََِ‬ ‫ِن‬ ‫ِن ل َل ِّ‬

‫ِج ْس َم ا ِالنْ َس ِ‬ ‫الرَي َضةَ‪.‬‬ ‫ان يَ ْض ُع ُف إِذا لَْ يَُار ِ‬ ‫ِس ِّ‬ ‫الرَي َض َة البدنيَّ َة يَومِيّاً‪َ ،‬ح ِّىت‬ ‫َفتيَ ِج ُب أَ ْن نَُار َ‬ ‫ِس ِّ‬

‫است‪.‬‬ ‫تربﻴت بدنﻰ در زندهگﻰ ما اهمﻴت زﻳاد‬ ‫دارد‪ ،‬اگر انسان تمرﻳنات ورزشﻰ را‬ ‫انجام ندهد جسم او ضعﻴف مﻰگردد‪.‬‬ ‫باﻳست که تمرﻳنات ورزشﻰ را همه‬ ‫روزه انجام دهﻴم‪ ،‬تا اعضاى بدن خود‬ ‫را صحتمند و توانا نگهدارﻳم‪.‬‬

‫نَُاف َ‬ ‫ِظ على ِص َّح ِة أَ ْج َسا ِمنَا‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬ ‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫مَُا َر َسة‬ ‫رَِي َضة‬

‫تَْ ِريْن‬ ‫رَِي َض ٌة بَ َدنِيَّ ٌة‬

‫الرَماية‬ ‫ِّ‬

‫الرْم ِح‬ ‫َرْم ُي ُّ‬ ‫ج‪َ :‬ف ْن‪ ،‬نوٌع‬

‫يُ َش ّو ُ‬ ‫ِق‬ ‫ِي)‬ ‫مع نقيه(املُ ْس ِلم ْ َ‬

‫يُ َش ِّج ُع‬ ‫أَْتتبَا ُع ُه‬

‫فنون‬

‫اع ىن‬ ‫ِس‬ ‫يَُار ُ‬

‫اِ ْهَ َّم‬ ‫يَتَ َم َّرُن‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬ ‫َّل‪ :‬أُ ِج ْب ع ِ‬

‫الرَي َض ِة ؟‬ ‫‪َ -1‬ه ْل َش َّج َع اإل ْ‬ ‫ِسال ُم على مَُا َر َس ِة ِّ‬

‫الر ُس ُ‬ ‫‪َ -2‬ماذا َق َ‬ ‫الرَي َضةِ؟‬ ‫ال َّ‬ ‫ول ( ) َع ِن ِّ‬ ‫‪َ -3‬ماذا َق َ‬ ‫ال ُع َم ُربْ ُن ا َخل َّط ِ‬ ‫الرَيضةِ؟‬ ‫اب َع ِن ِّ‬ ‫الرَي َضةَ؟‬ ‫ِس ا ِإلنْ َس ُ‬ ‫‪َ -4‬ماذا َْي ُد ُث إذا لَْ ُيار ْ‬ ‫ان ِّ‬

‫‪150‬‬

‫ِل َ‬ ‫ِسَت ْعم ْ‬ ‫الك َِل َم ِ‬ ‫ص‬ ‫ات اآلتِيَ َة ف ُ َ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َد ٍة ُم ْسَع ِْيناً ِبلنَّ ِّ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬ا ْ‬ ‫‪-1‬‬

‫اإلسال ُم‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-2‬‬

‫ِن‬ ‫املُ ْؤم ُ‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-3‬‬

‫اح ُة‬ ‫السبَ َ‬ ‫ِّ‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-4‬‬

‫ون‬ ‫ال ُفنُ ُ‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-5‬‬

‫الرَي َض ُة‬ ‫ِّ‬

‫‪...............................................‬‬

‫‪-6‬‬

‫ِس ُم ‪...............................................‬‬ ‫اجل ْ‬

‫الس َؤ َ‬ ‫اب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِث‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َو َ‬ ‫يضةَ؟‬ ‫الر َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ْل تَُار ُ‬ ‫ِس ِّ‬

‫الرَي َضةَ‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬نَت َع ْم‪ ،‬أَُمار ُ‬ ‫ِس ِّ‬

‫ََض ُة ُمف ِْي َد ٌة ؟‬ ‫الري َ‬ ‫ط ‪َ :1‬ه ِل ِّ‬

‫ِس ِم‪.‬‬ ‫الرَي َض ُة ُمف ِْي َد ٌة لل َعق ِ‬ ‫ْل واجل ْ‬ ‫ط ‪ :2‬نَت َع ْم‪ِّ ،‬‬

‫الرَي َضةَ؟‬ ‫ط ‪ :1‬ل َِماذا تَُار ُ‬ ‫ِس ِّ‬

‫ط ‪ُ :2‬أل َحاف َ‬ ‫ِظ على ِص َّح ِة ِج ْسمِي‪.‬‬

‫الرَي َضةَ؟‬ ‫ط ‪َ :2‬م َىت تَُار ُ‬ ‫ِس ِّ‬

‫اح ُك ِّل يَت ْوٍم‪.‬‬ ‫ط ‪ :2‬أَ َمار ُ‬ ‫الرَي َض َة َصبَ َ‬ ‫ِس ِّ‬

‫‪151‬‬

‫ْرَد َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات اآلتِيَ ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫الرابِ ُع‪َ :‬ه ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الكل َ‬ ‫ات ُمف َ‬ ‫اجلمع‬ ‫ا َأللَ َعاب‬ ‫أَ ْوالد‬ ‫أَنْواع‬

‫املُفرد‬ ‫َّ‬ ‫الل ْعب‬

‫ُفتنُون‬ ‫أَْتتبَاع‬

‫ِس ِم (إ َّ‬ ‫ِن) َك َما ِف املِثَال‬ ‫ِس‪َ :‬ض ْع َخطاً َْت َت ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬

‫املثال‪ :‬إ َّ‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫ِن ْ‬ ‫اإلسال َم يُ َش ِّج ُع على ِّ‬ ‫‪ -۱‬إ َّ‬ ‫ِس َم‪.‬‬ ‫الرَي َض َة تُت َق ّوِي اجل ْ‬ ‫ِن ِّ‬

‫‪ -۲‬إ َّ‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫ِس َم َْيَ ُ‬ ‫ِن اجل ْ‬ ‫اج إىل ِّ‬ ‫‪ -۳‬إ َّ‬ ‫الرَي َضةَ‪.‬‬ ‫ِن ا ِإلنْ َس َ‬ ‫ان يَ ْض ُع ُف إذا لَْ يَُار ْ‬ ‫ِس ِّ‬ ‫‪ -۴‬إ َّ‬ ‫ِن ُع َم َربْ َن ا َخل َّط ِ‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫اب ذ ََك َر أَْنت َواعاً م َ‬ ‫ِن ِّ‬

‫اضب ْ‬ ‫ِط ِ‬ ‫آخ َر ا ِْس ِم‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْد ِخ ْل َح ْر َف (إ َِّن) على ا ُجل َم ِل اآلتِيَةِ‪َ ،‬ثَّ ْ‬ ‫الساد ُ‬ ‫(إ َِّن) َك َما ِف املِثَال‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫املثال‪ :‬اإل ْ‬ ‫ِسال ُم يُ َش ِّج ُع على ِّ‬

‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ا ِإلنْ َس ُ‬ ‫ان َْيَ ُ‬ ‫اج إىل ِّ‬

‫إ َّ‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫ِن اإل ْ‬ ‫ِسال َم يُ َش ِّج ُع على ِّ‬ ‫‪................................‬‬

‫‪152‬‬

‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫الرَمايَ ُة نَوٌع م ْ‬ ‫ِن أَنْو ِاع ِّ‬ ‫‪ِّ .۲‬‬ ‫ِس َم‪.‬‬ ‫الرَي َض ُة تُت َق ّوِي اجل ْ‬ ‫‪ِّ .۳‬‬

‫الرَي َض ُة ُمف ِْي َد ٌة لِ ْل ِج ْس ِم‪.‬‬ ‫‪ِّ .۴‬‬

‫‪.................................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪................................‬‬

‫ِس َم املُنَ ِ‬ ‫َر ِاغ‬ ‫َوس ْ ِ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫اس َب ِمَّا بَت ْ َ‬ ‫ي الق َ‬ ‫ِخَت ْر اال ْ‬ ‫ي َو َض ْع ُه ف الف َ‬ ‫َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬

‫املثال‪ :‬إ َّ‬ ‫الرَي َض َة ُمف ِْي َد ٌة لِ ْل ِج ْس ِم‬ ‫ِن ِّ‬ ‫اإلسال ُم)‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫‪ -۱‬إ َِّن‬ ‫َ‬ ‫اإلسال َم‪ْ -‬‬ ‫(اإلسال ِم – ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪.......‬ح َّث على ِّ‬ ‫‪ -۲‬إ َّ‬ ‫ِن‪ .......‬بْ َن ا َخل َّط ِ‬ ‫الرَي ِض ِة ( ُع َم ِر‪ُ -‬ع َم ُر – ُع َم َر)‬ ‫اب َح َّث على ِّ‬ ‫‪ -۳‬إ َّ‬ ‫ِم – املُ ْس ِل ِم)‬ ‫الرَي َضةَ‪.‬‬ ‫ِن‪ .......‬يَُار ُ‬ ‫ِم – املُ ْسل َ‬ ‫(املُ ْسل ُ‬ ‫ِس ِّ‬ ‫‪َّ -۴‬‬ ‫ِس ِم)‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫إن‪َْ .......‬يَ ُ‬ ‫ِس ُم – اجل ْ‬ ‫ِس َم – اجل ْ‬ ‫(اجل ْ‬ ‫اج إىل ِّ‬ ‫الرَي َضةِ)‬ ‫الرَي َضةُ‪ِّ -‬‬ ‫(الرَي َض َة – ِّ‬ ‫ِّ‬

‫ِسَ ْخ ِر ِج ا َألَفت َع َ‬ ‫ال املُ َض َّع َف َة ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة َو َض ْع َها ِف‬ ‫ِن‪ :‬ا ْ‬ ‫ال ّْ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫ِل َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ال َع ُموِد املُقَاب ِ‬

‫‪-1‬‬

‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫ِسال ُم أَْتتبَا َع ُه على َّ‬ ‫َش َّج َع اإل ْ‬ ‫الر ُس ُ‬ ‫الرَي َضةِ‪.‬‬ ‫ول ( )على َّ‬ ‫َح َّث َّ‬

‫‪-4‬‬

‫ِلرَي َضةِ‪.‬‬ ‫َي َص ِديْقِي‪َ ،‬خ ِّص ْ‬ ‫ص يَت ْوَم َك ل ِّ‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-5‬‬

‫‪153‬‬

‫الرَي َضةَ‪.‬‬ ‫َي أَح ُد‪َ ،‬ع ّل ِْم أَ ْوال َد َك ِّ‬

‫ِس َم‪.‬‬ ‫َِ‬ ‫الرَي َض ُة يُت َق ّوِي اجل ْ‬

‫َش َّج َع‬ ‫‪........‬‬ ‫‪........‬‬

‫‪........‬‬ ‫‪........‬‬

‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫اس ُع‪:‬‬

‫ُرْو ِسيَّ ُة‬ ‫الف ُ‬ ‫ْس‬ ‫الَّت ْرِويْ ُح َع ِن الَّنتف ِ‬ ‫ُك َّرُة َّ‬ ‫الطائ َِرِة‬ ‫ُك َّرُة َّ‬ ‫الطا ِولَ ِة‬

‫الَّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّةُ‪:‬‬ ‫ْ‬

‫الرَي ِضيَّ ُة‬ ‫ا َألنْ ِش َط ُة ِّ‬ ‫الس َّل ِة‬ ‫ُك َّرُة َّ‬

‫ُك َّرُة ال َق َد ِم‬ ‫ا َجل ْر ُي‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ِس َم (إ َّ‬ ‫واضب ْ‬ ‫اِْقت َرأِ النَّ َّ‬ ‫ِط ِ‬ ‫آخ َرُه‬ ‫ِن) ْ‬ ‫ِسَ ْخ ِر ْج ِم ْن ُه ا ْ‬ ‫ص ُثَّ ا ْ‬

‫ِن املَُع ّلِم َكا َأل ِب‪َّ ،‬‬ ‫ِم ِة َع ِظ ْي َمةٌ‪ ،‬وإ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِمة كا ُأل ِّم َألنَّت ُه َما‬ ‫إن ر َ‬ ‫وإن املَُع ّل َ‬ ‫ِسالَة املَُع ِّل ِم واملَُع ّل َ‬ ‫الفاض َل َة ف الَّالم ِْيذِ‪ .‬إ َّ‬ ‫ان ا َأل ْخ َ‬ ‫ِي واملَُع ّل ِ‬ ‫يَت ْغ ِر َس ِ‬ ‫الق ِ‬ ‫ِمات َم َصاب ِْي ُح يُنِْيت ُر‬ ‫ِن املَُع ِّلم ْ َ‬ ‫لِلَّ ِ‬ ‫الس َعا َدةِ‪.‬‬ ‫الم ِْي ِذ َط ِريْ َق َّ‬

‫‪154‬‬

‫َّ‬ ‫ون‬ ‫ِش ُر َ‬ ‫السابِ ُع والع ْ‬ ‫رس َّ‬ ‫الد ُ‬

‫البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان والُبت ْلبُ ُل‬

‫ان البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان ِف ا َحل ِدْيت َقةِ‪َ ،‬فت َرأَى بُت ْلبُ ً‬ ‫َك َ‬ ‫ال َصغ ِْياً‬ ‫َص‪،‬‬ ‫ِسَ ِط ْي ُع أَ ْن يَ ِطْيت َر‪َ ،‬فأَ َخ َذ ُه َوَو َض َع ُه ِف َقتف ٍ‬ ‫َال ي ْ‬ ‫َات يَت ْوٍم َح ِز َن‬ ‫وا ْعَت َىن بِ ِه َكث ِْياً َح َّىت َكُبت َر‪ ،‬وذ َ‬ ‫َال لَ ُه‪ :‬لَْ‬ ‫ان َكث ِْياً‪َ ،‬ف َس ِم َع تَت ْغ ِريْ َد الُبت ْلبُ ِل َفتق َ‬ ‫البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫اآلن؟‬ ‫ِماذَا تُت َغ ِّرُد َ‬ ‫أَ َْ‬ ‫س ْع تَت ْغ ِريْ َد َك َقت ْب َل الَيت ْوِم‪َ ،‬فل َ‬ ‫وت ِس ُن إ َ َّ‬ ‫الُبت ْلبُ ُل‪ :‬إِنَّ َك تُ ْك ِرُم ِن‪ُْ ،‬‬ ‫ِل‪َ ،‬وَق ْد َرأَْيتُ َك‬ ‫َح ِزْيتنًا‪َ ،‬فأَ َرْد ُت أَ ْن أُ ْف ِر َح َك‪.‬‬ ‫البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان‪ :‬ل َِماذَا َال تُت َغ ِّرُد ُك َّل يَت ْوٍم؟‬ ‫َص‪ ،‬ا ِْج َع ْل ِن ُح ًّرا‪،‬‬ ‫ِن َح ْب ِسي ف ال َقف ِ‬ ‫الُبت ْلبُ ُل‪َ :‬ألِّن ُمَأَِّلٌ م ْ‬ ‫َرُد لَ َك ُك َّل يَت ْوٍم‪َ ،‬وأَ ْس ُك ُن أَ ْش َجا َر ّهذِه ا َحل ِدْيت َقةِ‪.‬‬ ‫أُغ ِّ‬ ‫اف أَنَّ َك لَ ْن تَت ُع ْوَد إَ َّ‬ ‫ان‪ :‬إِِّن أَ َخ ُ‬ ‫البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ِل بَت ْع َد ا ُحل ِريَّةِ‪.‬‬ ‫‪155‬‬

‫باغبان و بلبل‬ ‫روزى باغبانﻰ در باغچه باغبانﻰ مﻰکرد‪،‬‬ ‫بلبل کوچکﻰ را دﻳد که نمﻰتواند پرواز‬ ‫نماﻳد‪ ،‬باغبان بلبل را گرفت و در قفس‬ ‫انداخت و از او سرپرستﻰ مﻰکرد تا اﻳن‬ ‫که بزرگ شد‪ .‬در ﻳکﻰ از روزها باغبان‬ ‫خﻴلﻰ غمگﻴن بود‪ ،‬در اﻳن اثنا آواز و‬ ‫سرود بلبل را شنﻴد‪ ،‬باغبان به بلبل گفت‪:‬‬ ‫من قبل از امروز نغمه سراﻳﻰ ترا نشنﻴده‬ ‫بودم‪ ،‬پس حاﻻ چرا نغمه مﻰسراﻳﻰ؟‬ ‫بلبل‪ :‬شما از من خوب سرپرستﻰ مﻰکنﻴد‬ ‫و با من احسان مﻰنماﻳﻴد‪ ،‬حاﻻ شما را‬ ‫غمگﻴن دﻳدم‪ ،‬خواستم که خوشحالت‬ ‫سازم‪.‬‬ ‫باغبان‪ :‬تو چرا هر روز نغمه نمﻰسراﻳﻰ؟‬ ‫بلبل‪ :‬به خاطرى که من به براى زندانﻰ‬ ‫بودنم در قفس خﻴلﻰ ناراحتم‪ ،‬مرا آزاد‬ ‫کن و من در بدل آن هر روز براﻳت‬ ‫آواز مﻰخوانم و در درختان اﻳن باغچه‬ ‫زندهگﻰ مﻰکنم‪.‬‬

‫ِن ُّ‬ ‫الُبت ْلبُ ُل‪ :‬إ َّ‬ ‫الطيُوَر َال تَت ْن َسى املَ ْع ُر ْو َف‪.‬‬ ‫البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان‪َ :‬سأَنْ ُظ ُر‪َ ،‬ه ْل أَنْ َت َصاد ٌ‬ ‫ِب؟‬ ‫ِق أَ ْم َكاذ ٌ‬ ‫َاب‪،‬‬ ‫ِن ال َقف ِ‬ ‫َص‪َ ،‬ف َطا َر الُبت ْلبُ ُل َح َّىت غ َ‬ ‫َفأَ ْط َل َق ُه م َ‬ ‫َف َظ َّن البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان أَ َّن الُبت ْلبُ َل َال يَت ُع ْوُد‪َ ،‬ولَ ِك َّن الُبت ْلبُ َل‬ ‫وس َك َن ا َحل ِدْيت َق َة وأَ َخ َذ يُت َغ ِّرُد ُك َّل‬ ‫َعا َد بَت ْع َد َسا َعةِ‪َ ،‬‬

‫ات البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫َاب الُبت ْلبُ ُل‪.‬‬ ‫يَت ْوٍم‪َ ،‬ولَ َّما َم َ‬ ‫ان‪ ،‬غ َ‬

‫باغبان‪ :‬مﻰترسم اگر ترا آزاد کنم تو‬ ‫شاﻳد دوباره برنگردى؟‬ ‫بلبل‪ :‬پرندهگان هﻴچگاه احسان فراموش‬ ‫نﻴستند‪.‬‬ ‫باغبان‪ :‬مﻰبﻴنم‪ ،‬آﻳا تو راست مﻰگوﻳﻰ و ﻳا‬ ‫دروغ؟ باغبان بلبل را از قفس رها کرد‪ ،‬بلبل‬ ‫پرواز نمود و از نظر غاﻳب شد‪ ،‬باغبان گمان‬ ‫کرد که بلبل برنخواهد گشت‪ .‬ولﻰ بعد از‬ ‫ﻳک ساعت بلبل برگشت و در باغچه اقامت‬ ‫اختﻴار کرد و هر روز آواز خوانﻰ مﻰکرد‪،‬‬ ‫اما وقتﻰ که باغبان وفات نمود بلبل باغچه را‬ ‫ترک کرد و دوباره برنگشت‪.‬‬

‫َم َع ِان َ‬ ‫ِم ِ‬ ‫ات‬ ‫الكل َ‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫الكلمة‬

‫املعىن‬

‫البُ ْسَ ِانٌّ‬

‫ِس البُ ْسَ ِ‬ ‫ان‬ ‫َحار ُ‬

‫تَت ْغ ِريْد‬

‫وت الُبت ْلبُ ِل‬ ‫َص ُ‬

‫أَ ْط َل َق ُه‬

‫تَت َرَك ُه ُح ّراً‬

‫ُمَأَِّلٌ‬

‫الذِي يَ ْش ُع ُر ِبََلٍ َش ِديْ ٍد‬

‫ات‬ ‫الَّ ْد ِرْيتبَ ُ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َألو ُ‬ ‫َّل‪ :‬أَ ِج ْب َع ِن ا َأل ْسئَِل ِة اآلتِيَ ِة‬

‫ان البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان؟‬ ‫‪ -1‬أَيْ َن َك َ‬ ‫‪َ -2‬ماذَا َفت َع َل البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان ِبلُْبت ْلبُ ِل؟‬ ‫‪َ -3‬ماذَا َق َ‬ ‫ال البُ ْس ِ ُّ‬ ‫ان لِ ْلُبت ْلبُ ِل ِع ْن َد َما َ ِ‬ ‫س َع تَت ْغ ِريْ َد ُه؟‬ ‫‪َ -4‬ماذَا َق َ‬ ‫ان؟‬ ‫ال الُبت ْلبُ ُل لِ ْلبُ ْسَ ِ ِّ‬ ‫ان؟‬ ‫ِن البُ ْسَ ِ ِّ‬ ‫‪َ -5‬ماذَا َط َل َب الُبت ْلبُ ُل م َ‬ ‫ان ِف ا َحل ِدْيت َقةِ؟‬ ‫ِي الُبت ْلبُ ُل بَت ْع َد َوَفا ِة البُ ْسَ ِ ِّ‬ ‫‪َ -6‬ه ْل بَق َ‬

‫الس َؤ َ‬ ‫واب َم َع َزم ِْيل َ‬ ‫ِك‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّ ِان‪ :‬تَتبَا َد ِل ُّ‬ ‫ال وا َجل َ‬

‫ط ‪ :2‬رأَى البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ط ‪َ :1‬ماذَا َرأَى البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان بُت ْلبُ ً‬ ‫ال َصغ ِْياً‪.‬‬ ‫ان؟‬ ‫ان ْأن َْي َع ُل ُه ُح َّراً‪.‬‬ ‫ِن البُ ْسَ ِّ‬ ‫ِن البُ ْسَ ِّ‬ ‫ان؟ ط ‪َ :2‬ط َل َب الُبت ْلبُ ُل م َ‬ ‫ط‪َ :1‬ماذا َط َل َب الُبت ْلبُ ُل م َ‬ ‫‪156‬‬

‫َص‪.‬‬ ‫ِن َح ْب ِس ِه ِف ال َقف ِ‬ ‫ط‪ :1‬ل َِماذا لَْ يُت َغ ِّرِد الُبت ْلبُ ُل ُك َّل يَت ْوٍم؟ ط‪َ :2‬أل َّن الُبت ْلبُ َل َمَأَِّلٌ م ْ‬

‫ِس ِم النَّ ِك َرِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ِث‪َ :‬ح ّو ِ‬ ‫ال‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّال ُ‬ ‫ِس َم املَ ْع ِرَف َة إىل ا ْ‬ ‫ِل ا ْ‬ ‫املَ ْع ِرَفة‬

‫النَّ ِك َرة‬ ‫بُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان‬

‫البَ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان‬ ‫الُبت ْلبُ ُل‬ ‫َص‬ ‫ال َقف ُ‬ ‫ا َحل ِدْيت َق ُة‬

‫ا ُحل ِّريَّ ُة‬ ‫ُّ‬ ‫الطيُوُر‬ ‫اليَوُم‬ ‫َّ‬ ‫الش َج َرُة‬

‫الرابِ ُع‪ :‬أَ ْدخ ْ‬ ‫ِل حرف(لَ ْن) و(لَْ) علی األفعاَ ِل املُ َضا ِرَع ِة ِف ا ُجل َم ِل اآلتِيَ ِة َك َما ِف املِثَا ِل‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫وب‬ ‫ال ِف ْع ُل املُ َضارُِع املَْن ُص ُ‬ ‫لَ ْن يُت َغ ِّرَد الُبت ْلبُ ُل ُك َّل يَوٍم‬

‫ا ُجل َم ُل‬

‫يُت َغ ِّرُد الُبت ْلبُ ُل ُك َّل يَوٍم‬ ‫يَ ِطْيت ُر الُبت ْلبُ ُل ِف ا َجل ِّو‬ ‫يَ ْس ُك ُن الُبت ْلبُ ُل ِف ا َحل ِدْيت َق ِة‬

‫ال ِف ْع ُل املُ َضارُِع املَ ْج ُزوُم‬ ‫لَْ يُت َغ ِّرْد الُبت ْلبُ ُل ُك َّل يَوٍم‬

‫يَت ُعوُد البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫السا َع ِة‬ ‫ان بع َد َّ‬

‫يَ ْس َم ُع البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان تَت ْغ ِريْ َد الُبت ْلبُ ِل‬ ‫ِس البُ ْسَ ِ ُّ‬ ‫ان الُبت ْلبُ َل‬ ‫َْيب ُ‬

‫الض َمائ َِر املَُّ ِص َل َة ِب َأل ْسا ِء اآلتِيَ ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫ِس‪ :‬أَ ْسن ِْد َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ا َخلام ُ‬ ‫ساء‬ ‫ا َأل َْ‬ ‫‪157‬‬

‫ي‬

‫ن‬

‫املَُ َك ّلِم‬

‫َّ‬ ‫الض َمائِر‬

‫َك‬

‫ِك‬

‫املخاطب‬ ‫ُك ْم‬ ‫ُك َما‬

‫ُك َّن‬

‫بُت ْلبُ ٌل‬ ‫اب‬ ‫ِكَ ٌ‬ ‫َح ِدْيت َق ٌة‬ ‫يَت ْوٌم‬ ‫َص‬ ‫َقتف ٌ‬ ‫َساع ٌة‬ ‫َش َج ٌر‬

‫بُت ْلبُلِي‬

‫بُت ْلُبت ُلنَا‬

‫بُت ْلُبت ُل َك بُت ْلُبت ُل ِك بُت ْلُبت ُل ُك َما بُت ْلُبت ُل ُك ْم بُت ْلُبت ُل ُك َّن‬

‫ِخ َ ِرت َ‬ ‫ِم َة املُنَ ِ‬ ‫َر ِاغ‬ ‫ِس‪ :‬ا ْ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫الساد ُ‬ ‫الكل َ‬ ‫اسبَ َة َو َض ْع َها ِف الف َ‬ ‫َقتفَص‬

‫يُت َغ ِّرد‬ ‫ِصوتِ ِه ا َجلم ِْي ِل‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ك َ‬ ‫ان الُبت ْلبُ ُل‪ .................‬ب َ‬ ‫‪َ -2‬ح ِز َن الُبت ْلبُ ُل ِع ْن َد َما َو َض َع ُه البُ ْس ِ ُّ‬ ‫ان ف‪................‬‬ ‫َص‪.‬‬ ‫‪َ -3‬ك َ‬ ‫ِن َح ْب ِس ِه ِف ال َقف ِ‬ ‫ان الُبت ْلبُ ُل‪ ................‬م ْ‬ ‫ش‪...............‬‬ ‫ان أَ ْن يُ ْط ِل َق ُه لِيَع ِْي َ‬ ‫ِن البُ ْس ِ ِّ‬ ‫‪َ -4‬ط َل َب الُبت ْلبُ ُل م َ‬ ‫َح ِزيْناً‬

‫ُح ّراً‬

‫ِم ِ‬ ‫ج ٍل ُمف ِْي َد ٍة‬ ‫ات اآلتِيَ َة ِف ُ َ‬ ‫ِسَت ْعم ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب َّ‬ ‫السابِ ُع‪ :‬ا ْ‬ ‫ِل الكل َ‬

‫‪ -1‬بُ ْسَ ِانٌّ‬ ‫‪ -2‬الُبت ْلبُ ُل‬ ‫َص‬ ‫‪ -3‬ال َقف ُ‬ ‫‪ -4‬الَّت ْغ ِريْ ُد‬ ‫س‬ ‫‪ -5‬ا َحل ْب ُ‬ ‫‪ -6‬ا ُحل ِّريَ ُة‬

‫‪................................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪................................‬‬

‫ِل ا ُجل َم َل اآلتي َة ب َ‬ ‫ِن القَائ َِم ِة‬ ‫ِن‪ :‬أَ ْكم ِ‬ ‫ِم ٍة م َ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الثَّام ُ‬ ‫ِكل َ‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫نُ َس ّمِي ّ‬ ‫ض‪.............‬‬ ‫ال ِّديْ َك‬ ‫الطائ َِر الذي تَْب ِْيض الَبت ْي َ‬ ‫ض َكال ِمنا‪َّ .............‬‬ ‫اجة‬ ‫نُ َس ّمِي ّ‬ ‫الد َج َ‬ ‫الطائ َِر الذِي يُْ ِكنُ ُه إِعا َد ُة بَت ْع ِ‬ ‫َ‬ ‫احهِ‪ .............‬الَبتْبت َغا ْء‬ ‫الطائ َِر الذي يُت ْوق ُ‬ ‫نُ َس ّمِي ّ‬ ‫ِصيَ ِ‬ ‫َج ِر ب ِ‬ ‫ِظنَا ِع ْن َد الف ْ‬

‫‪158‬‬

‫‪ -4‬نُ َس ّمِي ّ‬ ‫الطائ َِر الذي َذْيت ُل ُه ُم َل َّو ٌن ِبَل َو ٍ‬ ‫ان َ ِ‬ ‫جْيت َلةٍ‪.............‬‬ ‫‪ -5‬نُ َس ّمِي ّ‬ ‫الطائ َِر الذي َوَرَد ذ ِْك ُرُه ف ق َّ‬ ‫ِص ِة ُس َل ْيمان‬ ‫الس َ‬ ‫ِ‬ ‫القرآن الكريِ‪.........................‬‬ ‫ال ُم‪ -‬ف‬ ‫‪-‬علي ِه َّ‬

‫ي َ‬ ‫ِمات املُ َض َّ‬ ‫الكل ِ‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب الَّ ِ‬ ‫اد ِة َك َما ِف املِثَ ِ‬ ‫ال‬ ‫اس ُع‪ِ :‬صل بَت ْ َ‬ ‫َص ِغْيت ٌر‬ ‫َكثِْيت ٌر‬

‫َح ِزيْ ٌن‬ ‫َصاد ٌ‬ ‫ِق‬ ‫ُح ِّريٌَّة‬

‫يَت ْوٌم‬ ‫َعا َد‬

‫ات‬ ‫َم َ‬

‫اشر‪ :‬الُّثترَوُة ُّ‬ ‫الل َغ ِويَّ ُة‬ ‫الَّ ْد ِريْ ُب ال َع ِ ُ ْ‬

‫ا َحل َج ُل ُزْنتبُوٌر‬ ‫َاب‬ ‫الُ ْد ُه ُد‬ ‫ال ُعق ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِي‬ ‫اب‬ ‫ال ُغ َر ُ‬ ‫الشاه ْ‬

‫َّ‬ ‫ْر‬ ‫الصق ُ‬ ‫البَازي‬

‫َمال ُ‬ ‫ِك ا َحل ِزيْن‬ ‫َّ‬ ‫الد َو ِ‬ ‫اج ُن‬

‫ال َو ِ‬ ‫اج ُب الْ َم ْن ِزل‬ ‫ا ُْكُ ْب ِسَّ َة أَ ْس ُط ٍر َع ْن أَ َِ‬ ‫هيَّ ِة ا ُحل ِّريَّةِ‪.‬‬ ‫‪159‬‬

‫اش‬ ‫َع َ‬

‫َذ َه َب‬ ‫َكبِْيت ٌر‬

‫س‬ ‫َح ْب ٌ‬ ‫ِب‬ ‫كاذ ٌ‬ ‫َف ِر ٌح‬ ‫َقل ِْي ٌل‬ ‫لَْي ٌل‬

‫الُ ْد ُه ْد‬ ‫َّ‬ ‫الطا ُووس‬

‫رقم‬

‫قائمة معان مفردات ک اب الصف ال اسع للمدارس العامة‬

‫الدرس‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫الکلمة العربية‬

‫ْت‬ ‫الَ َحق َ‬ ‫َّ‬ ‫ات‬ ‫الل ْه َج ُ‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة املُ ْشَت َرَك ُة‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة الف ِ‬ ‫َص ْي َح ُة‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة ال َعا ِميَّ ُة‬ ‫ات ُّ‬ ‫الش ُع ِ‬ ‫وب‬ ‫لُ َغ ُ‬ ‫نَ ْشأَ ُة ُّ‬ ‫الل َغ ِة‬ ‫ُع ُل ْوُم ُّ‬ ‫الل َغ ِة‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة ا ُأل ْوىل‬ ‫ُّ‬ ‫الل َغ ُة الثَّانِيَ ُة‬ ‫لُ َغ ُة ا َحل َضا َرِة‬ ‫لُ َغ ٌة َعالَمِيَ ٌة‬ ‫اإلسال ِم‬ ‫ِسال ُة ْ‬ ‫رَ‬ ‫ثَتَبتُوا‬ ‫َص ْباً‬ ‫ِي‬ ‫لَق َ‬ ‫َم ْو ِع َدُك ْم‬ ‫ْض َب‬ ‫أَغ َ‬ ‫ُسُ ْش ِه َد‬ ‫اْ‬ ‫أَلْ َوانً‬ ‫اص َل‬ ‫َو َ‬ ‫ال َع ُد ّو‬ ‫ال َغ ْزَوُة‬

‫معناها بلدرية‬

‫داخل شدى‬ ‫لجهها‬ ‫زبن مشرتك‬ ‫زبن فصيح‬ ‫زبن عاميانه‬ ‫زبن ملتها‬ ‫پيدايش زبن‬ ‫زبن شناسی‬ ‫زبن اول‬ ‫زبن دوم‬ ‫زبن تدن‬ ‫زبن بي املللی‬ ‫رسالت اسالم‬ ‫ثبت قدم ماندند‪ ،‬اس وار ماندند‬ ‫شكيبايی كنيد‬ ‫مواجه شد‪ -‬ديد‪ ،‬روبه رو شد‬ ‫جايگاه شا‬ ‫خشمگي ساخت‬ ‫به شهادت رسيد‬ ‫انواع‪ ،‬اقسام‪ ،‬رنگارنگ‬ ‫ادامه داد‬ ‫دشن‬ ‫غزوه‬

‫معناها بلبش و‬

‫داخل شوې‬ ‫لهجې‬ ‫مشتركه ژبه‪ ،‬ګ‪6‬ه ژبه‬ ‫سوچه ژبه‬ ‫عاميانه ژبه‬ ‫د خلكو ژبه‬ ‫د ژبې پيدايښت‬ ‫ژب پوهنه‬ ‫لوم‪7‬ن‪ 9‬ژبه‬ ‫دويمه ژبه‬ ‫دپرمختګ ژبه‬ ‫ن‪7‬يواله ژبه‬ ‫داسالم پيغام‬ ‫ثابت قدمه پاتې شول‬ ‫صبرغوره ك‪7‬ئ‬ ‫هغه وڅكل – وليدل‬ ‫ستاسو ځاى‬ ‫په غوسه يې ك‪7‬‬ ‫شهيد شو‬ ‫ډول ډول‬ ‫ادامه يې ورك‪7‬ه‬ ‫دوښمن‬ ‫غزا‬ ‫‪160‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪161‬‬

‫املَ ْع َرَك ُة‬ ‫ا َألذَى‬ ‫نَ ِش ْي ٌط‬

‫ُْمَ ِه ٌد‬ ‫ِن‬ ‫َحز َ‬ ‫ِق‬ ‫أُنْف ُ‬ ‫ال تُ َص ِ‬ ‫اح ْب‬ ‫فی‬ ‫َرَف َض ْت‬ ‫تَت ْعبَان‬ ‫َك ْسالن‬ ‫ُم َه َّذ ٌب‬ ‫أُ ْسوٌة‬ ‫ُق ْد َوٌة‬ ‫َقا ِد ٌم‬ ‫اجلامعة‬ ‫الکلية‬ ‫القسم‬ ‫املعهد‬ ‫البيئة‬ ‫تدعو‬ ‫علينا‬ ‫َايت‬ ‫الَّنتف َ‬ ‫ُما َم ُة‬ ‫الق َ‬ ‫املُ َخ َّص َصة‬ ‫َع ِديْ َدة‬ ‫ِي‬ ‫املُ َوا ِطن ْ َ‬ ‫اآلبر‬ ‫َ‬

‫جنگ‬ ‫اذيت‪ ،‬آسيب رساندن‬ ‫فعال‪ ،‬پر ترک‬ ‫کوشا‪ ،‬پرتالش‬ ‫غمگي شد‬ ‫خرج میكنم‬ ‫هراهی نکن‪ ،‬رفيق نشو‬ ‫جوان‬ ‫قبول نکرد‬ ‫خس ه‬ ‫تنبل‬ ‫ب اخالق‬ ‫الگو‬ ‫پيشوا‬ ‫آينده‬ ‫پوهن ون‬ ‫فاکول ه‬ ‫بش‬ ‫انس ي وت‬ ‫ميط زيست‬ ‫می طلبد‬ ‫برماست‪ ،‬بيد‬ ‫کثافات‪ ،‬بقايي غذا‬ ‫زبله دانی‬ ‫معي‪ ،‬مشخص‬ ‫گونگون‪ ،‬م لف‬ ‫اتباع‬ ‫چاه ها‬

‫جگ‪7‬ه‬ ‫زيان‬ ‫كوښښي‪ ،‬هڅاند‬ ‫كوښښ كوونكى‬ ‫غمجن شو‬ ‫مصرفوم‬ ‫ملګرتيا مه كوه‬ ‫ځوان‬ ‫ويې نه منله‬ ‫ست‪7‬ى‪ ،‬ستومانه‬ ‫تنبل‬ ‫با تهذيبه‬ ‫بيلګه‬ ‫الرښود – بيلګه‬ ‫راتلونكى‬ ‫پوهنتون‬ ‫پوهنځى‬ ‫برخه ‪ -‬څانګه‬ ‫انستيتوت‬ ‫دژوند چاپيريال‬ ‫غواړي‬ ‫پرمون‪8‬الزمه ده‬ ‫خځلې – اضافي مواد‬ ‫د خځلو ځای (لوښی)‬ ‫ټاكل شوى‬ ‫ډول ډول‬ ‫د يوه ملک اوسيدونکې‬ ‫څاګانې‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫ِوَقايٌَة‬ ‫الَّت َلوُّث‬ ‫ِفنَا ِء‬ ‫َّ‬ ‫الطابُور‬ ‫ِجَنِِبُوا‬ ‫اْ‬ ‫الَ ِفُوا‬ ‫ال تُ َضايِقُوا‬ ‫ال تَ ْشُ ُموا‬ ‫ال تشاجروا‬ ‫ال تُت ْ ِلفُوا‬ ‫َأث ُث‬ ‫َر َّن‬ ‫َر ْو َض ُة ا َأل ْطف ِ‬ ‫َال‬ ‫ِبَ ُد ْوٍء‬ ‫ذِ‬ ‫َاك ُروا‬ ‫َك َّلفَکم‬ ‫َصا َرت‬ ‫املذيع‬ ‫ُ‬ ‫ال َغ َّسال ُة‬ ‫امل ِْك َواة‬ ‫امل ِْرَو َح ُة‬ ‫امل ِْد َفأَ ِة‬ ‫ا َألْنتبَا ُء‬ ‫امل ِْم َس َح ُة‬ ‫امل ِْم َحا ُة‬ ‫املِْن َشا ُر‬ ‫ِخ َل ُب‬ ‫امل ْ‬ ‫ِس َط َرُة‬ ‫امل ْ‬ ‫املِْن َج ُل‬

‫حفاظت‪ ،‬جلوگيی‪ ،‬نگهداری‬ ‫آلوده گی‬ ‫موطه‪ ،‬ساحه‬ ‫صف بست شاگردان‪ ،‬لي‬ ‫خود داریکنيد‪ ،‬دوریكنيد‬ ‫م وجه شويد‬ ‫اذيت نکنيد‬ ‫دشنام ندهيد‬ ‫نزاع نكنيد‬ ‫تلف نكنيد‬ ‫سامان‪ ،‬وسايل‬ ‫زنگ زده شد‬ ‫کودکس ان‬ ‫به آهس ه گی‬ ‫بوانيد‬ ‫شارا مكلف نوده است‬ ‫گرديده است‬ ‫راديو‬ ‫ماشي لباس شويی‬ ‫اتو‬ ‫بد پکه‬ ‫باری‬ ‫اخبار‬ ‫ت ه اپک‬ ‫پنسل اپک‬ ‫اره‬ ‫پنجه‬ ‫خط کش‬ ‫داس‬

‫مخنيوى‬ ‫كك‪7‬تيا‬ ‫سا حه – انګ‪7‬‬ ‫قطار‪ -‬لين‬ ‫ځان وژغورئ‬ ‫متوجه شئ‬ ‫مه تنګوئ‬ ‫كنځل مه کوئ‬ ‫شخ‪7‬ه مه كوئ‬ ‫له منځه يې مه وړئ‬ ‫وسايل‬ ‫زنګ ووهل شو‬ ‫وړكتون‬ ‫په ورو‬ ‫ولول‪9‬‬ ‫تاسويې مكلف ك‪7‬ي يې‬ ‫وګرځيده‬ ‫راډيو‬ ‫دجامو وينځلو ماشين‬ ‫اوتو‬ ‫پكه‬ ‫بخارۍ‬ ‫خبرونه‬ ‫تخته پاك‬ ‫پنسل پاك‬ ‫اره‬ ‫پنجه‬ ‫خط كش‬ ‫لور‬ ‫‪162‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪163‬‬

‫ِح َر ُ‬ ‫اث‬ ‫امل ْ‬ ‫امل ِْر َس ُم‬ ‫ون‬ ‫الَبت ْن َط ُل ُ‬ ‫ُق َماش‬

‫القَا ُم ْو ُس‬ ‫ِض الكُب‬ ‫َم ْعر ُ‬ ‫ِس ُق ْطنِيَّ ٌة‬ ‫َمالب ُ‬ ‫ص‬ ‫َر ِخ ْي ٌ‬ ‫ُمْ ت َعبا‬ ‫ُم ْرَتِف‬ ‫َض‬ ‫َخف َ‬

‫َْموم‬ ‫مُ‬ ‫ُمْبتَ ٍّل‬ ‫َص ْي َدلِيَّة‬ ‫ص‬ ‫َف َح َ‬ ‫ُمْبتَ ِسم‬ ‫ِئ‬ ‫داف ٌ‬ ‫ِ‬ ‫آسفاً‬ ‫بَ ِط ْيئاً‬ ‫بان‬ ‫َض ُ‬ ‫غْ‬ ‫ِح‬ ‫َمال ٌ‬ ‫َع ْذ ٌب‬ ‫َزم ِْيل‬ ‫أَْتت ُلو‬

‫تَُ ّف ُ‬ ‫ِف‬ ‫تَتق ِ‬ ‫ْضي‬ ‫ا َخل ِريْ ُف‬ ‫ُّ‬ ‫الص ُح ُف‬ ‫املَسا ُء‬

‫اسپار‬ ‫پَرکار‬ ‫پ لون‬ ‫تكه‬ ‫لغت نمه‬ ‫نايشگاه ک اب‬ ‫لباسهای خنی‬ ‫ارزان‬ ‫خس ه‬ ‫لرزان‬ ‫كم كرد‬ ‫در حالت تب‬ ‫تر‬ ‫دواخانه‬ ‫معاينه كرد‬ ‫خندان‬ ‫گرم‬ ‫م أسف هس م‬ ‫آهس ه‬ ‫خشمگي‬ ‫نکي‬ ‫شيين‬ ‫رفيق‬ ‫میخوامن‬ ‫تفيف میدهی‬ ‫میگذرانی‬ ‫تيماه ‪ -‬خزان‬ ‫روزنمه ها‬ ‫شبهنگام‬

‫سپاره‬ ‫پَركار‬ ‫پتلون‬ ‫ټوټه‬ ‫لغت نامه‬ ‫دكتابونو نندارتون‬ ‫تاري – نخي جامي‬ ‫ارزان‬ ‫ست‪7‬ى‬ ‫د رپيدو په حالت كې‬ ‫ل‪ 8‬يې ك‪7‬‬ ‫دتبې په حالت كې‬ ‫لوند‬ ‫درملتون‬ ‫معاينه يې ك‪7‬‬ ‫په خنداسره‬ ‫تود= ګرم‬ ‫زه متاسفه يم‬ ‫ورو‬ ‫په قهر‪ -‬په غوسه‬ ‫مالګين‬ ‫خوږ‬ ‫ملګرى‬ ‫لولم‬ ‫كمويې‬ ‫تيروې‬ ‫منى‬ ‫ورځپاڼې‬ ‫دشپې‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫املََل ْل‬ ‫غُيُوم‬ ‫َج ِزيْ ً‬ ‫ال‬ ‫يَتَت َوَّفت ُر‬ ‫َع َسى‬ ‫النُّ ُجوُم‬ ‫َس َ‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫َّ‬ ‫الس َح ُ‬ ‫الَّثت ْل ُج‬ ‫الر ْع ُد‬ ‫َّ‬ ‫انت‬ ‫الف ِْي َض ُ‬ ‫َ‬ ‫الك َوارِث‬

‫الفواكه‬ ‫الفي امينات‬ ‫أً ِشعَّة‬ ‫يُت َق ّل ُ‬ ‫ِل‬ ‫َض ْغ ْط‬ ‫ال َع ِصْيت ُر‬ ‫الفُلف ُ‬ ‫ُل‬ ‫ان‬ ‫البَاذَِن ُ‬ ‫البتَتق ُ‬ ‫َال‬ ‫ُ‬ ‫اخلِيَا ُر‬ ‫البَ َص ُل‬ ‫وخ‬ ‫ا ُخل ُ‬ ‫ِس‬ ‫البَ َطاط ُ‬

‫ان‬ ‫الرَم ُ‬ ‫ُّ‬ ‫َاصولِِيا‬ ‫الف ُ‬ ‫ِش‬ ‫ِشم ُ‬ ‫امل ْ‬

‫خس هگی‬ ‫ابرها‬ ‫بسيار‪ ،‬زيد‬ ‫زيد می شود‬ ‫شايد – اح ماالٌ‬ ‫س اره ها‬ ‫جارى شد‬ ‫ابرها‬ ‫برف‬ ‫رعدو برق (املاسک)‬ ‫سيالبها‬ ‫مصيبتها‪ ،‬فاجعهها‬ ‫ميوهها‬ ‫وي اميها‬ ‫شعاع‬ ‫مىكاهد‬ ‫فشار‬ ‫آب ميوه‬ ‫مرچ‬ ‫بدنان‬ ‫مال ه‬ ‫بدرنگ‬

‫ست‪7‬تيا‬ ‫وريځې‬ ‫ډير زيات‬ ‫زياتي‪8‬ي‬ ‫كيداى شي – شايد‬ ‫ستوري‬ ‫جاري شو‬ ‫وريځې‬ ‫واوره‬ ‫له بريښنا سره أواز‬ ‫سيالبونه‬ ‫أفتونه‬ ‫ميوې‬ ‫ويټامينونه‬ ‫وړانګې‬ ‫كموي‬ ‫فشار‪ -‬کيکاږل‬ ‫جوس‪ ،‬د ميوې اوبه‬ ‫مرچ‬ ‫توربانجان‬ ‫مالټه‬ ‫بادرنګ‬

‫پياز‬ ‫شف الو‬ ‫کچالو‬

‫پياز‬ ‫شفتالو‬ ‫پټاټې – كچالو‬

‫انر‬ ‫فاصوليا‬ ‫زردآلو‬

‫انار‬ ‫فاصوليا‬ ‫زردألو‬ ‫‪164‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫َ‬ ‫ِم‬ ‫الط َماط ْ‬ ‫ال َع َد ُس‬ ‫َّ‬ ‫الض َحاي‬ ‫املُنَ َّظمات‬ ‫املَُع ْوَنت‬ ‫أَ ْطنَ ِ‬ ‫ان‬ ‫َصاع‬ ‫َف ِريْ ٌق‬

‫َُميَّماً‬ ‫َ‬ ‫َه َّزٌة أ ْر ِضيَّ ٌة‬ ‫ُم ِديْ ِريٌَّة‬ ‫ان‬ ‫الُبت ْرَك ُ‬ ‫َّ‬ ‫الش ِعْيت ُر‬ ‫َّ‬ ‫الدق ِْي ُق‬ ‫ا ُأل ْرُز‬ ‫ي ُّ‬ ‫َُث‬ ‫َّ‬ ‫الط ُهوُر‬ ‫َش ْط ُر‬ ‫ِم ٌة‬ ‫أَ ْطع َ‬ ‫ان‬ ‫الس َك ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الش َوارِع‬ ‫املَ ْس َك ِن‬

‫‪15‬‬

‫‪165‬‬

‫املَ َْطبَ ِخ‬ ‫َّ‬ ‫الش ْع ِر‬ ‫تُت َغ ِّرُد‬ ‫ْصان‬ ‫األغ َ‬ ‫تَتَ َسا َق ُط‬ ‫املَ َصاي ْ‬ ‫ِف‬

‫بدنان رومی‬

‫رومي بادنجان‬

‫نسک‪ ،‬دال‬ ‫قربنيان‬ ‫سازمانها‬ ‫كمك ها‬ ‫تن ها‬ ‫پيمانه‬ ‫گروه‬ ‫اردوگاه‬ ‫زلزله‬ ‫ولسوالی‬ ‫آتش فشان‬ ‫جو‬ ‫آرد‬ ‫برنج‬ ‫تشويق مى كند‬ ‫اپکی‬ ‫جزء‬ ‫غذا ها‬

‫دال‬ ‫م‪7‬ه کسان‬ ‫مؤسسې – ټولنې‬ ‫مرستې‬ ‫په ټنونو‬ ‫پيمانه‬ ‫ډله‬ ‫كمپ‬ ‫زلزله‬ ‫ولسوال‪9‬‬ ‫اور غورځوونكى‬ ‫اوربشې‬ ‫اوړه‬ ‫وريجې‬ ‫تشويقوي – ترغيبوي‬ ‫پاكي‬ ‫برخه‬ ‫طعامونه – خوراكونه‬

‫بشنده گان‬ ‫جاده ها‬ ‫جای‬ ‫آشپز خانه‬ ‫موی‬ ‫آواز می خواند‬ ‫شاخه ها‬ ‫می ريزد‬ ‫تفريگاه تبس انی‬

‫اوسيدونكي‬ ‫س‪7‬کونه‬ ‫ځای‬ ‫پخلنځي‬ ‫ويښته‬ ‫سندرې وايې‬ ‫څانګې‬ ‫تويي‪8‬ي‬ ‫د اوړي د سيل ځايونه‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫تَت ْن َض ُج‬ ‫ال َّْد ِفئَة‬ ‫َر‬ ‫تَ ْصف ُّ‬ ‫َّح‬ ‫تَتَت َف ُ‬ ‫َش ْيئاً َف َش ْيئاً‬ ‫أمس‬ ‫ِس‬ ‫أَ َو َل أَم ٍ‬ ‫السنَ ُة املَ ِ‬ ‫اضيّ ُة‬ ‫َّ‬ ‫السنَ ُة القَا ِد َم ُة‬ ‫َّ‬ ‫ُمبَ ِّكراً‬ ‫الرَِي ِضيَة‬ ‫ّ‬ ‫أَتَتنَا َو ُل‬ ‫أَ ْسَع ُّ‬ ‫ِد‬ ‫أَ ُح ُّل‬ ‫ال َو ِ‬ ‫اجبات‬ ‫أُ َر ِ‬ ‫اج ُع‬ ‫ا َحلا ِف َلة‬ ‫َمْبتىن‬ ‫يرعى‬ ‫أَ ْغنَام‬ ‫ال َوادِي‬ ‫َْن َدة‬ ‫أَْنت َق َذ‬ ‫ا َخل ُر ُ‬ ‫وف‬ ‫ا َأل َس ُد‬ ‫ان‬ ‫ِص ُ‬ ‫احل َ‬ ‫ا َأل ْرنَ ُب‬ ‫َ‬ ‫الك ْل ُب‬ ‫الَّثت ْوُر‬

‫پخ ه می شود‬ ‫گرم كردن‬ ‫زرد می شود‬ ‫می شگفد‬ ‫به تدريج‬ ‫ديروز‬ ‫پريروز‬ ‫سال گذش ه‬ ‫سال آينده‬ ‫سروقت‬ ‫ورزش‬ ‫میخورم‬ ‫آماده میشوم‬ ‫حل میکنم‬ ‫کارهای خانهگی‬ ‫مراجعه میکنم‬ ‫موتر سرويس‬ ‫عمارت‪ ،‬ساخ مان‬ ‫می چراند‬ ‫گوسفندان‬ ‫دره‪ ،‬وادی‬ ‫کمک‬ ‫نات داد‬ ‫بره‬ ‫شي‬ ‫اسپ‬

‫پخي‪8‬ي‬ ‫تودوخه‬ ‫ژي‪7‬ي‪8‬ي‬ ‫غوړي‪8‬ي‬ ‫په تدريج سره‬ ‫پرون‬ ‫وړمه ورځ‬ ‫تيركال‬ ‫راتلونكى كال‬ ‫وختي‬ ‫سپورت‬ ‫خورم‬ ‫تياری نيسم‬ ‫حل كوم‪ -‬ځواب وركوم‬ ‫كورن‪ 9‬دنده‬ ‫مراجعه كوم‬ ‫سرويس موټر‬ ‫ودان‪9‬‬ ‫څروي‬ ‫پسونه‬ ‫دره‬ ‫مرسته‬ ‫خالص يې ك‪7‬‬ ‫ورى‬ ‫زمرى‬ ‫أس‬

‫خرگوش‬ ‫سگ‬ ‫گاو نر‬

‫سوى‬ ‫سپى‬ ‫غوايي‬ ‫‪166‬‬

‫ِر‬ ‫النَّم ُ‬ ‫الَّثت ْع َل ُب‬ ‫ُّ‬ ‫الد ُّب‬ ‫ال َغ َز ُ‬ ‫ال‬ ‫ِرُد‬ ‫الق ْ‬

‫‪18‬‬

‫ال َعْنت ُز‬ ‫ا َحليَّ ُة‬

‫تَْ َض ُغ‬ ‫وس‬ ‫ُّ‬ ‫الس ُ‬ ‫َّ‬ ‫الص ْلبَة‬ ‫يُت َؤّدِي‬ ‫ُف َضالت‬ ‫ُرشا ُة‬ ‫الف ْ‬ ‫َص ْد ٌر‬ ‫َح ِ‬ ‫اج ٌب‬ ‫َش َف ٌة‬ ‫َكبِ ٌد‬ ‫ْر‬ ‫ُظف ٌ‬ ‫ِصبَ ٌع‬ ‫إْ‬ ‫َع ُض ٌد‬ ‫ِب‬ ‫َشار ٌ‬ ‫َف ْخ ٌذ‬ ‫ُرْكبَ ٌة‬ ‫ِي‬ ‫َجب ْ ٌ‬ ‫ُم ٌّخ‬ ‫ِرئٌَة‬

‫‪19‬‬ ‫‪167‬‬

‫َع ْظ ٌم‬ ‫بُت ْن ُد ِقيَّة‬

‫پلنگ‬ ‫روبه‬ ‫خرس‬ ‫آهو‬ ‫بوزينه‬

‫پ‪7‬انګ‬ ‫ګيدړ‬ ‫ي‪8‬‬ ‫هوس‪9‬‬ ‫بيزو‬

‫بز‬ ‫مار‬ ‫می جود‬ ‫کرم‬ ‫سخت‪ ،‬مکم‬ ‫انام می دهد‬ ‫پس مانده غذا‬ ‫برس دندان‬ ‫سينه‬ ‫ابرو‬ ‫لب‬ ‫جگر‬ ‫نخن‬ ‫انگشت‬ ‫بزو‬ ‫بروت‬ ‫ران‬ ‫زانو‬ ‫پيشانی‬ ‫مغز‬ ‫ُشش‬

‫وزه‬ ‫مار‬ ‫ژوي (ژول)‬ ‫چينجى‬ ‫كلك‬ ‫سرته يې رسوي‬ ‫وروسته پاتې شونكي خواړه‬ ‫دغاښوبرس‬ ‫سينه‬ ‫وروځې‬ ‫شوڼ‪6‬ه‬ ‫ځيګر‬ ‫نوك‬ ‫ګوته‬ ‫مټ‬ ‫بريت‬ ‫ورون‬ ‫زنګون‬ ‫وچولى‬ ‫ماغزه‬ ‫س‪8‬ى‬

‫اس خوان‬ ‫تفنگ‬

‫ه‪6‬وكى‬ ‫ټوپك‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫ال َغابَ ُة‬ ‫ال ُع ْشب‬ ‫الر َصاصة‬ ‫َّ‬ ‫تُت ْر ِض ُع‬ ‫يُت ْزعِج‬ ‫َو َّج َه‬ ‫اِْنتَتبَ َه‬ ‫اِ ْمَتنَ َع‬ ‫الرْم ُل‬ ‫َّ‬ ‫الَبت ُّر‬ ‫َّ‬ ‫الص ْخ ُر‬ ‫يَتَ َص َّر ُف‬ ‫ِق‬ ‫يُ ْشف ُ‬ ‫َع ُجوٌز‬ ‫س ْح َت‬ ‫لَ ْوََ‬ ‫اح ا َخلي‬ ‫َصبَ َ‬ ‫َم َسا َء ا َخل ْ ِي‬ ‫لَْيت َل ًة َسع ِْي َد ًة‬ ‫إىل ال ِّلقَا ِء‬ ‫ان هللاِ‬ ‫ِف أَ َم ِ‬ ‫السال َمة‬ ‫َم َع َّ‬ ‫أَ ْعَ ِذ ُر‬

‫جنگل‬ ‫علف‪ ،‬سبزه‬ ‫مرمی‬ ‫شي میدهد‬ ‫مزاحم میشود‬ ‫م وجه کرد‬ ‫م وجه شد‬ ‫مانعت کرد‬ ‫ريگ‬ ‫خشکه‬ ‫سنگ بزرگ‬ ‫تصرف میکند‬ ‫شفقت میکند‪ /‬مهربنی میكند‬ ‫كهن سال‬ ‫لطفا‪ ،‬به اجازه شا‬ ‫صبح بي‬ ‫شب بي‬ ‫شب خوش‬ ‫به اميد ديدار‬ ‫خدا حافظ‬ ‫تندرست بشيد‪ ،‬سالمت بشيد‬ ‫معذرت میخواهم‬

‫أََن َسع ِْي ٌد بِِلقَائ َ‬ ‫ِك‬ ‫بُ‬ ‫ِك ِّل ُس ُروٍر‬ ‫يَتَتف ََّق ُد‬ ‫ُمع ِْي َل‬

‫از ديدار ب شا خوشحال‬ ‫ب خرسندی تام‬ ‫احوال پرسی میکند‬ ‫سرپرست‬ ‫روغن‬ ‫بيوه‬

‫َْسن‬ ‫ا َأل ْرَم َلة‬

‫ځنګل‬ ‫واښه‬ ‫مرم‪9‬‬ ‫شوده وركوي‬ ‫مزاحم كي‪8‬ي‬ ‫متوجه يې ك‪7‬‬ ‫متوجه شو‬ ‫ممانعت يې وک‪7‬‬ ‫شګه‬ ‫وچه‬ ‫ګټ ډبره‬ ‫تصرف كوي‬ ‫مهرباني كوي‬ ‫سپين ږيرى‬ ‫كه ستاسو اجازه وي‬ ‫سهار مو نيكمرغه‬ ‫شپه مو نيكمرغه‬ ‫ښه شپه‬ ‫د بيا ليدلو په هيله‬ ‫دخداى په امان‬ ‫په سالمت‪ 9‬والړ شئ‬ ‫بښنه غواړم‪ ،‬عذر وړاندې‬ ‫کوم‬ ‫ستا په ليدو خوشحاله يم‬ ‫په ډيره خوشحال‪9‬‬ ‫د احوال پوښتنه کوي‬ ‫سرپرست‬ ‫غوړي‬ ‫كوڼ‪6‬ه‬ ‫‪168‬‬

‫‪22‬‬

‫راتِب‬

‫حقوق‪ ،‬دس مزد‪ ،‬معاش‬

‫تنخا‬

‫لَْ تَت ْعر ِ‬ ‫ِضي‬ ‫أَ ْوَق َد‬ ‫تَََّلَ‬

‫تقدي نکردی‬

‫وړاندې دې نه ک‪7‬‬

‫روشن کرد‪ ،‬شعله ور ساخت‬ ‫احساس درد کرد‬ ‫ظرف‬ ‫نزديک شد‬

‫ولګاوه‬ ‫درد يې احساس ک‪7‬‬ ‫لوښى‬ ‫نژدې شو‬

‫جای ناز‬ ‫مصافحت کرد‬ ‫تبيك گفت‬ ‫قبول كرد‪ ،‬پذيرفت‬ ‫يکديگر را در آغوش گرفت‬ ‫ناز (تراويح)‬ ‫عيد فطر‪ ،‬عيد رمضان‬

‫دلمونځ اداكولوځاى‬ ‫روغب‪ 7‬يې وك‪7‬‬ ‫مباركي يې وويله‬ ‫ويې منله‬ ‫يوبل يې په غي‪ 8‬كې ونيو‬ ‫لمونځ ( تراويح )‬ ‫وړوكى اختر‬

‫ِسِق ِ‬ ‫ْالل‬ ‫ع ِْي ُد اال ْ‬ ‫الع ِْي ُد ال َو َط ِن‬ ‫ُم َص َّلى الع ِْي ِد‬ ‫أَ ْش َرَف ْت‬ ‫َت‬ ‫َق َطف ْ‬ ‫ََجلأَ ْت‬ ‫ِب‬ ‫ٍص ّو ُ‬ ‫يَ‬ ‫َف ِطنَ ْت‬ ‫لَ َس َع ْت‬ ‫َشاطِيء‬

‫عيد قربن‬ ‫جشن اس قالل‬ ‫جشن ملی‬

‫لوى اختر‬ ‫دخپلواك‪ 9‬جشن‬ ‫دوطن ( ملي) جشن‬

‫عيدگاه‬ ‫نزديک بود‬ ‫چيد‬ ‫پناه برد‬ ‫نشان می گرفت‪ ،‬هدف می گرفت‬ ‫پی برد‪ ،‬فهميد‬ ‫گزيد‬ ‫کنار دري ‪ -‬ساحل‬

‫عيدګاه‬ ‫نژدې و‬ ‫ټول ك‪7‬ل‬ ‫پناه يې يووړه‬ ‫نښه يې نيوله‬ ‫پوه شو‬ ‫وچيچه‬ ‫د سمندر غاړه‬

‫َرمى‬ ‫َك ْيد‬ ‫بَ َّط ٌة‬

‫انداخت ‪ -‬پرتب نود‬ ‫حيله‬ ‫مرغابی‬

‫واچوه‬ ‫چل ول‬ ‫هيل‪9‬‬

‫إِنء‬ ‫اِْقتَت َر َب‬ ‫املُ َص َّلى‬

‫تصا َف َح‬ ‫َ‬ ‫َهنَّأَ‬ ‫تَت َقبَّ َل‬ ‫تَت َعانَ َق‬ ‫القِيَا َم‬ ‫ع ِْي ُد الف ْ‬ ‫ِط ِر‬ ‫ع ِْي ُد ا َأل ْضحى‬

‫‪23‬‬

‫‪169‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫ُع ْصفُوٌر‬ ‫ال ِّديْ ُك‬ ‫بَتْبت َغا ٌء‬ ‫اب‬ ‫ُر ٌ‬ ‫غَ‬ ‫نَ ْس ٌر‬ ‫نَت َعا َم ٌة‬ ‫القاذورات‬ ‫الس َماد‬ ‫َّ‬ ‫املس نقعات‬ ‫َر ُّش‬ ‫ُمكا َف َحة‬ ‫اش ُة‬ ‫َر َ‬ ‫الف َ‬ ‫النَّ ْح َل ُة‬ ‫الس َع ُ‬ ‫ال‬ ‫ُّ‬ ‫ُمب ِْي ُد ا َحل َشر ِ‬ ‫ات‬ ‫وض ٌة‬ ‫الَبت ُع َ‬ ‫ُّ‬ ‫الص َد ُاع‬ ‫ُّ‬ ‫الذببة‬ ‫ا َأل ْع َشاش‬ ‫يَتَتنَا َو ُب‬ ‫الَّت ْغ ِذيَة‬ ‫ْس‬ ‫َفتق ِ‬ ‫تَتَ َمثَّ ُل‬ ‫ال ِفر ِاخ‬ ‫أُ ُموَمة‬ ‫الع ْشب ا َجل ُّ‬ ‫اف‬ ‫ُ ُ‬ ‫َع ٌّم‬ ‫َخ ٌ‬ ‫ال‬

‫گنجشک‬ ‫خروس‬ ‫طوطی‬ ‫زاغ‬ ‫عقاب‬ ‫شرت مرغ‬ ‫کثافات‬ ‫کود کيمياوی‬ ‫مردابها‬ ‫اپشيدن‬ ‫مبارزه‬ ‫پروانه‬ ‫زنبور عسل‬ ‫سرفه‬ ‫دوای ضد حشرات‬ ‫پشه‬ ‫سر دردي‬ ‫مگس‬ ‫آشيانهها‬ ‫به نوبت انام میدهد‬ ‫تغذيه‬ ‫بيون آمدن چوچه از تم‬ ‫تثيل میشود‬ ‫چوچههای مرغ ي پرنده‬ ‫مادر بودن‬ ‫نبات خشک‬ ‫کاکا‬ ‫ماما‬

‫مرغ‪9‬‬ ‫چرګ‬ ‫توتي‬ ‫كارغه‬ ‫عقاب‬ ‫شترمرغ‬ ‫ناپاكي‪ -‬خځلې‬ ‫كيمياوي سره‬ ‫والړې او ګنده اوبه‬ ‫د دوا شيندل‬ ‫مبارزه‪ -‬مخنيوی‬ ‫پتنګ‬ ‫د شاتو مچ‪9‬‬ ‫ټوخى‬ ‫دحشراتو ضد دوايي‬ ‫مياشى‬ ‫د سر درد‬ ‫مچ‬ ‫ځالې‬ ‫په نوبت سره ترسره كوي‬ ‫تغذيه‬ ‫له هګ‪ 9‬څخه دبچي راوتل‬ ‫تمثيلي‪8‬ي‬ ‫د مرغانو بچي‬ ‫موروالى‬ ‫وچ واښه‬ ‫تره‬ ‫ماما‬ ‫‪170‬‬

‫َحف ِْي ٌد‬ ‫ِص ْه ٌر‬ ‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪171‬‬

‫َحف ِْي َد ٌة‬

‫مَُا َر َسة‬ ‫الرَماية‬ ‫ِّ‬ ‫ُفتنُون‬ ‫يُ َش ِّج ُع‬ ‫أَْتتبَاع‬ ‫اِ ْعَىن‬

‫نواسه‬ ‫داماد‬

‫نواسه (دخرت)‬ ‫ترين کردن‬ ‫تي اندازی‬ ‫هنرها‬ ‫تشويق می کند‬ ‫پيوان‬ ‫توجه کرد‬

‫مسابقه اسپ دوانی‬ ‫ُر ْو ِسيَ ُة‬ ‫الف ُ‬ ‫ْس تفريح نودن‬ ‫َّرِويْ ُح َع ِن الَّنتف ِ‬ ‫ال ت ْ‬ ‫ُك َّرُة َّ‬ ‫واليبال‬ ‫الطائ َِرِة‬ ‫ُك َّرُة َّ‬ ‫الطا ِولَ ِة‬ ‫بزی تنس‬ ‫الرَِي ِضيَّ ُة فعاليتهای ورزشی‬ ‫ا َألنْ ِش َط ُة ّ‬ ‫الس َل ِة‬ ‫بسک بال‬ ‫ُك َّرُة َّ‬ ‫فوتبال‬ ‫ُك َّرُة ال َق َد ِم‬ ‫ا َجل ْر ُي‬ ‫دويدن‬ ‫البُ ْسَ ِانٌّ‬ ‫بغبان‬ ‫تَت ْغ ِريْ َد‬ ‫آواز خوانی پرنده‬ ‫ُمَأَِّلٌ‬ ‫احساس كننده درد‬ ‫آزاد کرد‪ ،‬رها كرد‬ ‫أَ ْط َل َق‬ ‫کبک‬ ‫ا َحل َج ُل‬ ‫زاغ‬ ‫اب‬ ‫ال ُغ َر ُ‬ ‫َّ‬ ‫بز‬ ‫ْر‬ ‫الصق ُ‬ ‫عقاب‬ ‫َاب‬ ‫ال ُعق ُ‬ ‫َمال ُ‬ ‫ِك ا َحل ِزيْن‬ ‫لګ لګ‬ ‫َّ‬ ‫الد َو ِ‬ ‫ي‬ ‫مرغهای اهلی‬ ‫اج ْ ُ‬

‫لمسى‬ ‫زوم‬ ‫لمس‪9‬‬ ‫تمرين كول‬ ‫غشي ويشتل‬ ‫هنرونه‬ ‫ترغيب وركوي‬ ‫پيروان يې‬ ‫پاملرنه ك‪7‬يده‬ ‫د أس ځغلونه‬ ‫تفريح كول‬ ‫واليبال‬ ‫د ټنس لوبه‬ ‫سپورټي فعاليتونه‬ ‫باسكټبال‬ ‫فوټبال‬ ‫مڼ‪6‬ه وهل‬ ‫باغوان‬ ‫د مرغانو أواز‬ ‫د درد احساسوونکی‬ ‫هغه يې أزاد ك‪7‬‬ ‫زركه‬ ‫كارغه‬ ‫باز‬ ‫عقاب‬ ‫لګ لګ‬ ‫اهلی مرغان‪ -‬چرګان‬