Antkarm-Shraddh gita press

261 131 5MB

Hindi Pages [431]

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Antkarm-Shraddh gita press

Citation preview

1593

H üÊË„UÁ⁄U—H

•ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê [◊⁄UáÊÊ‚ãŸ-•flSÕÊ∑§ ∑ΧàÿÊ¥‚Á„Uà ‚ê¬Íáʸ üÊÊh¬˝Á∑˝§ÿÊ∑§Ê ÁŸM§¬áÊ]

¬Á⁄Uc∑Χà ∞Ôfl¢ ¬Á⁄Ufl Ô Áœ¸Ã ‚¢S∑§⁄UáÊ

àfl◊fl ◊ÊÃÊ ø Á¬ÃÊ àfl◊fl ’ãœÈ‡ø ‚πÊ àfl◊fl ÁfllÊ º˝ÁfláÊ¢ àfl◊fl ‚flZ ◊◊

àfl◊fl àfl◊fl– àfl◊fl ŒflŒflH

¬˝áÊÃÊó ¬¢0 üÊË¡Ê·áÊ⁄UÊ◊¡Ë ¬Êá«Uÿ “•ÁÇŸ„UÊòÊË”— ¬¢0 üÊË‹Ê‹Á’„UÊ⁄UË¡Ë Á◊üÊ ¬¢0 üÊË⁄UÊ◊∑ΧcáÊ¡Ë ‡ÊÊSòÊË

ªËÃʬ˝‚, ªÊ⁄Uπ¬È⁄U

Áfl·ÿ-‚ÍøË Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔU-‚¢ÅÿÊ

Áfl·ÿ

¬Îc∆-‚¢ÅÿÊ

1. ◊¢ª‹Êø⁄UáÊ........................................... 1 [ 6 ] üÊÊh◊¥ ÃÈ‹‚Ë∑§Ë ◊Á„U◊Ê ........... 20 ,, 2. ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ ÁŸflŒŸ ............................ 2 [ 7 ] üÊÊh◊¥ ÃËŸ ªÈáÊÊ¥∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ.. ,, 3. ¡ÊŸŸÿÊÇÿ •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥ó [ 8 ] üÊÊh◊¥ ª˝ÊsÔ ¬Èc¬ .................... ,, [ 1 ] üÊÊh∑§Ë ¬Á⁄U÷Ê·Ê ..................... 4 [ 9 ] üÊÊhŒ‡Ê ................................ ,, ,, [ 2 ] üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ê ÷Ë ∑§ÀÿÊáÊ .......... [10] üÊÊh◊¥ ¬˝‡ÊSà •ãŸ »§‹ÊÁŒ ...... ,, [ 3 ] üÊÊh‚ ◊ÈÁQ§ .......................... [11] üÊÊh◊¥ ¬˝‡ÊSà ’˝ÊrÊÔáÊ ............... 21 ,, [ 4 ] üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸ‚ „UÊÁŸ ............... 5 [12] ¬˝‡ÊSà •Ê‚Ÿ ......................... ,, [ 5 ] üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸflÊ‹∑§Ê ∑§c≈UÔU ....... [13] üÊÊh◊¥ ÷Ê¡Ÿ∑§ ‚◊ÿ ◊ÊÒŸ •Êfl‡ÿ∑§ ,, ,, [ 6 ] Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ê üÊÊh∑§Ë ¬˝ÊÁåà ∑Ò§‚ „UÊÃ Ë „ÒU?.. 6 [14] Á¬á«U∑§Ë •c≈UÔUÊ¢ªÔUÃÊ .................. ,, ,, [ 7 ] ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ‚ ÷Ë üÊÊh∑§Ë ¬ÍÌÃ.. [15] Á¬á«U∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ ....................... ,, [ 8 ] œŸÊ÷Êfl◊¥ ÷Ë üÊÊh∑§Ë ‚ê¬ãŸÃÊ.... 7 [16] üÊÊh◊¥ ¬ÊòÊ ............................ ,, [ 9 ] üÊÊh∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË ................... 8 [17] üÊÊh◊¥ ¬ÊŒ-¬˝ˇÊÊ‹Ÿ-ÁflÁœ ........ [10] üÊÊh∑§ ÷Œ ............................ 9 9. üÊÊh◊¥ flÖÿ¸óÁŸÁ·h ’ÊÃ¥ó [11] ◊ÎàÿÈÁÃÁÕ ÃÕÊ Á¬ÃάˇÊ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸÊ [ 1 ] üÊÊh∑§Ãʸ∑§ Á‹ÿ ÁŸÁ·h ‚Êà ’ÊÃ¥ 22 •Êfl‡ÿ∑§............................... 10 [ 2 ] üÊÊh÷ÊQ§Ê∑§ Á‹ÿ •Ê∆U flSÃÈ•Ê∑¥ §Ê ÁŸ·œ ,, [12] üÊÊh∑§Ë ‚¢ÁˇÊåà ÁflÁœ .............. 11 [ 3 ] üÊÊh◊¥ ‹Ê„U∑§ ¬ÊòÊ∑§Ê ‚fl¸ÕÊ ÁŸ·œ ,, ,, 4. flÊÌ·∑§ÁÃÁÕ¬⁄U ÃÕÊ Á¬ÃάˇÊ∑§Ë ÁÃÁÕÿÊ¥¬⁄U [ 4 ] üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ∑ȧ‡Ê ................. ,, Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊhó [ 5 ] üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ªãœ ................. ,, [1] flÊÌ·∑§UÁÃÁÕ¬⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÊà◊∑§ [ 6 ] üÊÊh◊¥ àÿÊÖÿ ¬Èc¬ .................. ,, ‚Ê¢∑§UÁÀ¬∑§üÊÊh ......................... 12 [ 7 ] ÁŸÁ·h œÍ¬ ........................... ,, [2] ¬¢ø’Á‹ÁflÁœ ............................ [ 8 ] üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ’˝ÊrÊÔáÊ .............. 23 ,, [3] flÊÌ·∑§ÔUÁÃÁÕ¬⁄U •Ê◊Ê㟌ʟÊà◊∑§ [ 9 ] üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h •ãŸ ................ ,, ‚Ê¢∑§UÁÀ¬∑§üÊÊh ......................... 13 [10] üÊÊh◊¥ ◊Ê¢‚∑§Ê ÁŸ·œ ............... [4] ‚◊Sà Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÊà◊∑§ 10. üÊÊh‚ ¡ªÃ˜Ô∑§Ë ÃÎÁåà ...................... 23 ‚Ê¢∑§ÔUÁÀ¬∑§üÊÊh ......................... 14 11. ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª˝„Uó 5. SòÊË, •ŸÈ¬ŸËà Ám¡ ÃÕÊ Ám¡Ã⁄UÊ¥∑§ [ 1 ] •ãà ‚◊ÿ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U ÷ªflãŸÊ◊ÊìÊÊ⁄UáÊ‚ ¬⁄U◊ªÁÃ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ..................... 24 mÊ⁄UÊ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ .............. 15 [02 ] ª¢ªÔUÊ∑§Ë ‚¢ÁŸÁœ◊¥ ◊ÎàÿÈ‚ ◊ÊˇÊ∑§Ë ¬˝ÊÁ# ,, 6. •‡ÊÊÒø-ÁfløÊ⁄U...................................... 15 [03 ] ◊⁄UáÊÊ‚ãŸÊflSÕÊ◊¥ ÃÈ‹‚Ë ∞fl¢ ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊∑§ [1] ’Ê‹∑§Ê¥∑§Ë ◊ÎàÿȬ⁄U •‡ÊÊÒø-ÁfløÊ⁄U.. 16 ,, ‚Ê¢ÁŸäÿ‚ ÁflcáÊÈ‹Ê∑§∑§Ë ¬˝ÊÁåà .... [2] ’Ê‹∑§Ê¥∑§ üÊÊh∑§Ë √ÿflSÕÊ ......... 17 [04 ] ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U‚ ¬Ífl¸ ⁄UÊŸ∑§Ê ÁŸ·œ.. 25 7. ªÿÊüÊÊh ÃÕÊ ’º⁄UËŸÊ⁄UÊÿáÊ◊¥ ,, [05 ] ©UlʬŸ∑§ Á’ŸÊ fl˝Ã∑§Ë ÁŸc»§‹ÃÊ.. ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹ËüÊÊh¬⁄U ÁfløÊ⁄U ................. 17 [06 ] ’˝ÊrÊÔáÊfløŸÊ¥‚ fl˝Ã∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ ...... 26 8$ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ ∞fl¢ ¬˝‡ÊSà •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥ó [ 1 ] üÊÊh◊¥ •Ê∆U ŒÈ‹¸÷ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ ... 19 [07 ] ŒÊŸ ŒŸflÊ‹ ÃÕÊ ª˝„UáÊ ∑§⁄UŸflÊ‹∑§Ë ,, ,, [ 2 ] üÊÊh◊¥ ∑ȧ‡Ê ÃÕÊ ∑ΧcáÊ ÁË∑§Ë ◊Á„U◊Ê ¬ÍflÊ¸ûÊ⁄UÊÁ÷◊ÈπÃÊ....................... ,, [ 3 ] üÊÊh◊¥ ⁄U¡Ã (øÊ°ŒË)-∑§Ë ◊Á„U◊Ê.... ,, [ 8 ] •Êø◊Ÿ∑§ ¡‹∑§Ë ◊ÊòÊÊ ........... ,, [ 4 ] üÊÊh◊¥ •àÿãà ¬ÁflòÊ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ.... [ 9 ] •Êø◊Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U ÷Ë ¬ÁflòÊË∑§Ë ¬ÁflòÊÃÊ ,, ,, [ 5 ] üÊÊh◊¥ ◊„Uûfl∑§ ‚Êà ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ .. 20 [10] ªÊŒÊŸ‚ ¡ËflŸ÷⁄U∑§ ¬Ê¬Ê¥∑§Ê ŸÊ‡Ê

(4) Áfl·ÿ

¬Îc∆U-‚¢ÅÿÊ

[11] •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ŒÊŸ∑§Ë ªÿÊ-üÊÊh‚ ÷Ë •Áœ∑§ ◊Á„U◊Ê ............................ [12] •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ŒÊŸ∑§Ë •fl‡ÿ∑§⁄UáÊËÿÃÊ [13] Œ‚ ◊„Uʌʟ ∑§ÊÒŸ‚ „Ò¥U? ................ [14] •c≈ÔU ◊„Uʌʟ ∑§ÊÒŸ‚ „Ò¥U? .............. [15] ‚#œÊãÿ ..................................... [16] œÊãÿ •ÊÁŒ∑§Ë ¬Á⁄U÷Ê·Ê ................. [17] •Êø◊Ÿ-ŒÊŸ ............................... [18] ‡Êfl∑§ ∑§áʸŸÊ‚ÊÁŒ Á¿Uº˝Ê¥◊¥ Sfláʸ-¬˝ˇÊ¬ ÃÕÊ ÉÊÎÃ-¬˝ˇÊ¬∑§Ê ÁflœÊŸ .............. [19] •S¬Î‡ÿmÊ⁄UÊ ‡ÊflS¬‡Ê¸ „UÊŸ¬⁄U ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ................................ [20] ‡Êͺ˝ÊÁŒmÊ⁄UÊ ‹ÊÿËU ªÿË ŒÊ„UÊÁŒ ‚Ê◊ª˝Ë∑§Ë ÁŸc»§‹ÃÊ .................................. [21] Á¬ÃÎ∑§◊¸◊¥ •¬‚√ÿàfl ∞fl¢ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊ÈπÃÊ [22] ÁøÃÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ¬˝à ‚¢ôÊÊ .. [23] •ãàÿÁc≈ÔU∑§◊¸◊¥ ¿U— Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÿÊ¡Ÿ [24] ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ‚ ¬Ífl¸ •flŸ¡Ÿ-ŒÊŸ∑§Ê ÁflœÊŸ ...................................... [25] ‡Êfl∑§Ê Á‚⁄U •ÊÒ⁄U ◊Èπ Á∑§‚ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ ∑§⁄U? ¥ [26] ŒÊ„U◊¥ ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆UÔU∑§Ê ¬˝Ê‡ÊSàÿ ........ [27] ŸÇŸ ‡Êfl∑§ ŒÊ„U∑§Ê ÁŸ·œ .............. [28] ŒÊ„U∑§ Á‹ÿ ÁŸÁ·h •ÁÇŸ ............. [29] ¬¢ø∑§ŒÊ„U •ÊÒ⁄U ¬¢ø∑§‡ÊÊÁãà ............ [30] ÁøÃÊÁÇŸ Á‚⁄U∑§Ë •Ê⁄U Œ ................ [31] ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊU ................................ [32] ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ∑§ •ŸãÃ⁄U ⁄UÊŸ¬⁄U ◊ÎÃÊà◊Ê∑§Ê ‚Èπ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ............................ [33] ‡Êfl∑§Ë ‚Êà ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ .................... [34] ‡ÊflŒÊ„U∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ ........................ [35] ª¢ªÊ-Á∑§ŸÊ⁄U ŒÊ„U „UÊŸ ¬ ⁄U •ÁSÕ-Áfl‚¡¸Ÿ [36] ª¢ªÊ◊¥ •ÁSÕ-Áfl‚¡¸Ÿ∑§Ë ◊Á„U◊Ê ...... [37] ŒÊ„U∑§ •ŸãÃ⁄U ªÎ„U¬˝fl‡Ê∑§ ¬Ífl¸∑§ ∑Χàÿ [38] ŒÊ„U∑§Ãʸ ÃÕÊ ‚Á¬á«UË •‡ÊÊÒÁøÿÊ¥∑§ ¬Ê‹ŸËÿ ÁŸÿ◊ó [∑§] ŒÊ„U∑§Ãʸ∑§ Á‹ÿ..................... [π] ∑ȧ≈ÈUê’ ÃÕÊ ‚Á¬á«UÊ¥∑§ Á‹ÿ .... [39] Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§Ë ¬˝Ê◊ÊÁáÊ∑§ÃÊ .................

Áfl·ÿ

¬Îc∆U-‚¢ÅÿÊ

[40] •‡ÊÊÒø◊¥ ÄÿÊ Ÿ ∑§⁄ .................... 26 [41] •Ê‡ÊÊÒø◊¥ ∑§Ë ¡ÊŸflÊ‹Ë ‚ãäÿÊ∑§Ê SflM§¬ ,, [42] Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ŒË¬-ŒÊŸ ÃÕÊ ŒË¬∑§∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ ......................................... 27 ,, [43] Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UÊ¥‚ ÿÊßÊ-Œ„U∑§Ê ,, ÁŸ◊ʸáÊ ...................................... ,, [44] üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê SflM§¬ ........................ ,, [45] Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê º˝√ÿ ......................... [46] üÊÊh◊¥ „UÊÕ‚ ’ŸÊÿ ªÿ Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ¬˝ÿÊª ............................. 28 [47] Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UŒÊŸÊ¥∑§Ë √ÿflSÕʧ ,, [48] Œ‡ÊªÊòÊ∑§ ’Ëø◊¥ •◊ÊflÊSÿÊ∑§ •ÊŸ¬⁄U [49] •‡ÊÊÒø-¬˝flÎÁûÊ∑§Ë √ÿflSÕÊ .............. ,, [50] ⁄UÊÁòÊ◊¥ ¡ã◊, ◊⁄UáÊ ÿÊ ⁄U¡ÊŒ‡Ê¸Ÿ „UÊŸ¬⁄U ,, •‡ÊÊÒø∑§Ê‹∑§Ë √ÿflSÕÊ ................ ,, [51] ◊ÊÁ‚∑§ÊÁŒ üÊÊhÊ¥◊¥ ÁÃÁÕ-ª˝„UáÊ∑§Ë √ÿflSÕÊ .................................... 29 [52] ÃÊÃÊê’ÊÁŒ Á¬ÃÎ-¬Á⁄UªáÊŸ ................ ,, [53] Œ‚fl¥ ÁŒŸ ◊Èá«UŸ ∞fl¢ ˇÊÊÒ⁄U∑§Ê ÁflœÊŸ 30 [54] ¬˝ÃüÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ∑§◊¸ .................. ,, [55] ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U‚ ‚◊ãòÊ∑§ üÊÊh ¬˝Ê⁄Uê÷ .... ,, [56] ©UûÊ⁄UËÿ flSòÊ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ÃÊ ............ ,, [57] ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ........... ,, [58] ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ .......... 31 [59] ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË∑§ ·Ê«U‡Ê Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ,, SflM§¬ ÃÕÊ ©UÀ◊È∑§-SÕʬŸ .......... [60] üÊÊh◊¥ Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ¬Ê∆U ............... ,, [61] ŸËfl˒㜟 ∞fl¢ •ÊflÊ„UŸ ................ ,, [62] Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ ¬ÊÁÃÃflÊ◊¡ÊŸÈ ............... ,, [63] üÊÊh◊¥ ∞∑§ÃãòÊ∑§Ë ÁŸflÎÁûÊ ∑§„UÊ°-∑§„UÊ° ,, [64] ◊á«U‹∑§⁄UáÊ ∞fl¢ •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ .......... ,, [65] Œfl¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ ÃÕÊ Á¬ÃάÊòÊÊ‹ê÷Ÿ ... 32 [66] •¢ªÈc∆UÔUÁŸfl‡ÊŸ.............................. [67] ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥‚ ÁËÊÁŒ∑§Ê •¬‚Ê⁄UáÊ .................................. 32 [68] ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ ∑§„UÊ° ∑§⁄U? .................. ,, [69] ŒÊŸ◊¥ ŒË ¡ÊŸflÊ‹Ë ‡ÊƒÿÊ∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ ... 33 [70] ‡Êƒÿʌʟ∑§Ê SflM§¬.......................

33 ,, ,, 34 ,, ,, ,, 35 ,, ,, ,, 36 ,, ,, 37 38 ,, ,, ,, 39 ,, 40 ,, ,, ,, ,, ,, 41 ,, ,, ,,

(5) Áfl·ÿ [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88]

¬Îc∆U-‚¢ÅÿÊ ŒÊŸ ‹Ÿ∑§ ’ÊŒ “SflÁSÔ ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ‡ÊƒÿÊ∑§Ë ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ......................... ‡Êƒÿʌʟ∑§Ê ¬˝ÿÊ¡Ÿ •ÊÒ⁄U ©U‚∑§Ê »§‹ flηÊà‚ª¸∑§Ë ◊Á„U◊Ê ....................... flη∑§Ê Áfl∑§À¬ ............................ ©Uà‚ª¸ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ flη ∞fl¢ flà‚Ã⁄UË∑§Ë •flSÕÊ ...................... ŸË‹ flη÷∑§Ê ‚Ê◊Êãÿ ‹ˇÊáÊ ......... ¬ÁÃ-¬ÈòÊflÃË ŸÊ⁄UË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ flηÊà‚ª¸ Ÿ ∑§⁄U ....................................... flη∑§Ê ©Uà‚ª¸ ∑§„UÊ° ∑§⁄U? .............. flηÊà‚ª¸∑§ flη∑§Ê •¢∑§Ÿ ............... Ÿflª˝„UÊ¥∑§Ë ‚Á◊œÊ∞° ...................... ∑ȧ‡Ê’˝rÊÔÊ ..................................... •Êl (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈ÔU)-üÊÊh∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ™§„U-ÁfløÊ⁄U ................................. •Éʸ¬ÊòÊÊ¥∑§Ë SÕʬŸÊ∑§Ê ¬˝∑§Ê⁄U .......... ∑§ÊÒŸ üÊÊh Á∑§‚ ‚◊ÿ ∑§⁄U ........... ∞∑§ÊÁgc≈ÔU∑§ •ŸãÃ⁄U „UË ¬Êfl¸áÊüÊÊh∑§Ë ∑§⁄UáÊËÿÃÊ ................ ’˝ÊrÊÔáÊ-Œê¬ÁÃ∑§Ê ÷Ê¡Ÿ.................

42 ,, ,, ,, 43 ,, 44 ,, ,, ,, ,, 45 ,, ,, ,, 46 ,, ,,

Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔU-‚¢ÅÿÊ

[ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]

Áfl÷ÁQ§ÁŸáʸÿ ............................ ¬ÁflòÊËœÊ⁄UáÊ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ÃÊ ........... ÁflÁ÷㟠üÊÊhÊ¥◊¥ Áfl‡flŒfl-ÁŸM§¬áÊ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊh◊¥ •ÉÊÊZ∑§Ê ‚¢ÿÙ¡Ÿ ÃÕÊ ¬˝ÇÊéŒ∑§Ê ¬˝ÿÊª ..... [ 93 ] SflÊ„UÊ-SflœÊ ∑§„UÊ° Ÿ„UË¥ „UÊªÊ? ...... [ 94 ] Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ Á‹ÿ •¬‚√ÿ ÃÕÊ flÊ◊Êflø ............................. [ 95 ] ·«˜UŒÒflàÿ, ŸflŒÒflàÿ ÃÕÊ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿüÊÊh ......................... [ 96 ] ¬Êfl¸áÊÁflÁœ‚ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ‚Ê¢∑§ÔUÁÀ¬∑§ üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h∑§◊¸ ...... [ 97 ] ÃËÕ¸üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ∑§◊¸ ............... [ 98 ] Œ‡ÊÁflœSŸÊŸ ............................. [ 99 ] Á¬á«U-¬˝ÁìÁûÊ .......................... [100] ™§ŸüÊÊhÊ¥∑§Ë ÁŸÁ·h ÁÃÁÕÿÊ° ......... [101] ‚flÊÒ¸·Áœ ÃÕÊ ‚åÃ◊ÎÁûÊ∑§Ê............ [102] ¬¢ø¬À‹fl ∞fl¢ ¬¢ø⁄UàŸ ............... [103] Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ¬˝‚ãŸÃÊ‚ üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ê ¬⁄U◊ ∑§ÀÿÊáÊ ............................ 12. üÊÊh‚ê’ãœË ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒÊfl‹Ë ..

◊⁄UáÊÊ‚ãŸ-•flSÕÊ◊¥ ∑§⁄UŸÿ  ÊÇÿ ∑§Êÿ¸ (4) SfláʸŒÊŸ .............................. Œ„U-àÿʪ∑§ ¬„U‹∑§ ∑Χàÿó (5) ÉÊÎÌʟ ................................ [1] ◊ÎàÿÈ∑§ •fl‚⁄U¬⁄U ‚ÊflœÊŸ „UÙ ¡Êÿó (6) flSÔòʌʟ............................... [•] ÄÿÊ Ÿ ∑§⁄U? .......................... 54 (7) œÊãÿŒÊŸ .............................. [•Ê] ÄÿÊ ∑§⁄U? .............................. 55 (8) ªÈ«∏UŒÊŸ ................................ [2] fl˝ÃÙlʬŸ∑§Ê •ŸÈ∑§À¬ (Sfláʸ ÿÊ ⁄U¡Ã-ŒÊŸ) 57 ,, (9) ⁄U¡ÃŒÊŸ .............................. [3] ŒÊŸ •ÊÁŒ ∑ΧàÿÊ¥∑§Ë ÁflÁœ ................. (10) ‹fláʌʟ ............................. [4] ªÙŒÊŸ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ÃÊ......................... 60 ,, [ 9 ] ‚¢ÁˇÊåÔà •c≈ÔU◊„UʌʟÁflÁœ .............. [5] ‚fl¸¬˝ÊÿÁ‡øûÊ ................................... ,, [10] ªÙŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ëó [6] •ıÔäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ŒÊŸ .............................. [• ] ŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ..................... [7] ∞∑§ ‚ÊÕ Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ....... 61 [•Ê] ¬Í¡Ÿ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë .................... [8] Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ë flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ë [11] ªÙŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ ............................ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ÁflÁœó (1) ªÙŒÊŸ ................................... 63 [12] ªÙ¬Èë¿UÊŒ∑§Ã¬¸áÊ ........................... (2) ÷ÍÁ◊ŒÊŸ ................................ 64 [13] ªÙ◊ÃËÁfllÊ ................................. (3) Áˌʟ ................................ 65 [14] ¬¢øœŸÈŒÊŸÁflÁœ ............................

46 ,, ,, 47 ,, ,, ,, 48 ,, 49 ,, ,, ,, ,, ,, 50 66 67 ,, 68 69 70 71 72 73 ,, 74 84 88 89

(6) Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔU-‚¢ÅÿÊ

[15] ¬¢øœŸÈŒÊŸ∑§ ÁŸc∑˝§ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ........... [16] ¬¢øœŸÈŒÊŸ∑§Ê ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ÁflœÊŸó .... (1) ´§áÊʬŸÊŒœŸÈ-ŒÊŸ ....................... (2) ¬Ê¬Ê¬ŸÙŒœŸÈ-ŒÊŸ .......................

Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔ-‚¢ÅÿÊ

89

(3) ©Uà∑˝§ÊÁãÃœŸÈ-ŒÊŸ ......................... (4) flÒÃ⁄UáÊËœŸÈ-ŒÊŸ........................... 90 (5) ◊ÙˇÊœŸÈ-ŒÊŸ .............................. ,, [17] ÁflcáÊÈ¬Í¡Ê ........................................

Œ„U-àÿʪ∑§ ’ÊŒ∑§ ∑Χàÿ [ª] ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ................ [1] ÃÊà∑§ÊÁ‹∑§ ∑§Êÿ¸ó [∑§] ‡Êfl-‚ê’ÁãœÃ ‚Ê◊ª˝Ë ................ 94 [2] ˇÊÊÒ⁄U ÃÕÊ SŸÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ....................... ,, [3] ‡Êfl∑§Ê ‚¢S∑§Ê⁄U ................................... [π] Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë .................... üÊÊh-¬˝ÿÊª-ÁflÁœ ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË [ 2 ] ÉÊ≈U’㜟 ÃÕÊ ¬˝Ê× 1. Á¬á«U-ÁŸ◊ʸáÊ ÃÕÊ ·≈˜UÁ¬á«UŒÊŸó ¡‹-ŒË¬ŒÊŸÁflÁœ ...................... [1] ‡ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¬„U‹Ê Á¬á«UŒÊŸ.. ...... 97 [ 3 ] •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ ŒÍœ-¡‹ŒÊŸ ............... [2] ¬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§ ŒÍ‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ.. ..... 98 [ 4 ] ‚Êÿ¢∑§Ê‹∑§Ê ∑Χàÿ ..................... ó‡ÊflÿÊòÊÊ ................................ 99 ,, [ 5 ] ◊ÎÃ∑§∑§Ù ÷Ù¡ŸŒÊŸ ................... [3] πø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§ ÃË‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ.. .... [ 6 ] ªL§«U¬È⁄UÊáÊüÊfláÊ ........................ [4] ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§ øıÕÊ Á¬á«UŒÊŸ ......... 100 ,, 4. Œ‡ÊÊ„U∑Χàÿó [5] ‚Êœ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¬Ê°øflÊ° Á¬á«UŒÊŸ ..... [ 1 ] Œ‚ Á¬á«UÊ¥∑§ ŒÊŸ‚ •ÊÁÃflÊÁ„U∑§ (1) ∑˝§√ÿÊŒ •ÁÇŸ∑§Ë ¬Í¡Ê ........... 101 ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ........................ (2) ‡ÊflŒÊ„U (Á‚⁄U∑§Ë •Ê⁄U •ÁÇŸ-ÖflÊ‹Ÿ) 102 ,, [ 2 ] Œ‡ÊÊ„U∑Χàÿ∑§Ë ôÊÊÃ√ÿ ’ÊÃ¥ .......... ó¬¢ø∑§◊¥ ◊⁄Ÿ¬⁄U ‡ÊflŒÊ„Uó .. ,, [ 3 ] Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë .................. (3) ∑§¬Ê‹-Á∑˝§ÿÊ ...................... ,, 5. ·≈˜UÁ¬á«UŒÊŸÊ¥∑§ •ŸÈ∑§·¸áÊ∑§Ë ÁflÁœó (4) ‚¢‚Ê⁄U∑§Ë Ÿ‡fl⁄UÃÊ∑§Ê ¬˝ÁìʌŸ .... ,, ¿U„UÊ¥ Á¬á«UŒÊŸÊ¥∑§ Á‹ÿ ∞∑§ÃãòÊ‚ ¬˝ÁÃôÊÊ(5) ÁøÃÊ◊¥ ‚Êà ‚Á◊œÊ∞° «UÊ‹ŸÊ..... ‚¢∑§À¬ ....................................................... (6) ŒÊ„U‚ •flÁ‡Êc≈ÔU •¢‡Ê∑§Ê ¡‹◊¥ «UÊ‹ŸÊ 103 ,, [1] ¬„U‹Ê Á¬á«UŒÊŸ ......................... [6] •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¿U∆UÊ Á¬á«UŒÊŸ [2] ŒÍ‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ .......................... [7] •ÁSÕ‚¢øÿŸ∑§Ê ◊È„ÍUø, ‚¢øÿŸ ÃÕÊ ,, [3] ÃË‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ ......................... ¬˝ˇÊ¬-ÁflÁœ ................................ [4] øÊÒÕÊ Á¬á«UŒÊŸ........................... (1) ÉÊ≈US»§Ê≈U ........................... 104 ,, [5] ¬Ê°øflÊ° Á¬á«UŒÊŸ ......................... (2) SŸÊŸ ................................ ,, [6] ¿U∆UÊ Á¬á«UŒÊŸ ........................... (3) ÁËٌ∑§ŒÊŸ ...................... (∑§) ∞∑§ •¢¡Á‹ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ... 105 6. Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœó ,, [ 1 ] ¬˝Õ◊ Á¬á«UŒÊŸ ........................ (π) ŒÊ •¢¡Á‹ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ..... [ 2 ] ÁmÃËÿ Á¬á«UŒÊŸ ....................... (ª) ÃËŸ ÿÊ •Áœ∑§ ÁË,, [ 3 ] ÃÎÃËÿ Á¬á«UŒÊŸ ........................ ÃÊÿÊ¢¡Á‹ÿÊ¥∑§Ê ‚¢∑§À¬ .......... ,, [ 4 ] øÃÈÕ¸ Á¬á«UŒÊŸ ........................ (4) ÃûflÙ¬Œ‡Ê.......................... ,, [ 5 ] ¬¢ø◊ Á¬á«UŒÊŸ ........................ (5) ‡◊‡ÊÊŸ‚ ‹ÊÒ≈UŸ∑§ ’ÊŒ∑§ ∑Χàÿ [ 6 ] ·c∆UUÔ Á¬á«UŒÊŸ ......................... 2. •‡Êıø◊¥ ŒÊ„U∑§Ãʸ ∞fl¢ ‚Á¬á«UÙ∑¥ § Á‹ÿ [ 7 ] ‚åÃ◊ Á¬á«UŒÊŸ ....................... ¬Ê‹ŸËÿ ÁŸÿ◊ó [ 8 ] •c≈ÔU◊ Á¬á«UŒÊŸ ....................... [∑§] ŒÊ„U∑§Ãʸ∑§ Á‹ÿ ......................... 106 ,, [ 9 ] Ÿfl◊ Á¬á«UŒÊŸ ........................ [π] ∑ȧ≈ÈUê’ ÃÕÊ ‚Á¬á«UÙ¥∑§ Á‹ÿ ........ [10] Œ‡Ê◊ Á¬á«UŒÊŸ ........................ 3. ◊Îà √ÿÁQ§∑§ Á„UÃÊÕ¸ ∑Χàÿó [ 1 ] •πá«U ŒË¬ŒÊŸ ....................... 107 7. Œ‚fl¥ ÁŒŸ∑§Ê •ÁãÃ◊ ∑Χàÿ ........................

90 ,, 91 ,,

94 95 ,,

107 108 ,, ,, ,,

109 ,, ,,

110 110 110 110 111 111 111 112 114 116 118 120 122 123 125 127 129 131

(7) Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔU-‚¢ÅÿÊ

Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔU-‚¢ÅÿÊ

∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ∑Χàÿ 6. ÁflÁflœ ŒÊŸ ......................................... 213 1. ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑ΧàÿÊ¥∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ëó [∑§] ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ............ 132 7. ‚ÊãŸÊŒ∑§∑ȧê÷ŒÊŸ (fl·Ê¸‡ÊŸ) .......................................... 213 [π] ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ....... 134 8. fl·Ê¸‡ÊŸ∑§ M§¬◊¥ 360 [ª] •ÊlüÊÊh (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh)-∑§Ë Á¬á«UÊ∑¥ §Ê ŒÊŸ.. ................................... 214 ‚Ê◊ª˝Ë ................................. 135 9. flηÊà‚ª¸∑§Ë ◊Á„U◊Êó [ÉÊ] ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U-‡Êƒÿʌʟ ,, [∑§] •fl‡ÿ∑§⁄UáÊËÿ ∑Χàÿ ............... 215 (¬˝Çʃÿʌʟ)-∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ...... ,, [π] flη∑§Ê Áfl∑§À¬ ....................... [æU ] flηÊà‚ª¸∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë .................. 136 [ª] ¬ÁÃ-¬ÈòÊflÃË∑§ Á‹ÿ ÁŸÁ·h....... 216 [ø] ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ......... 137 ,, [ÉÊ] flηÊà‚ª¸ ∑§„UÊ° ∑§⁄U ................... 2. ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ó ,, [∑§] ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÊª .................. 139 10. flηÊà‚ª¸-¬˝ÿÊªÁflÁœ ......................... [π] ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª ............ 163 11. ‚¢ÁˇÊåà flÒÃ⁄UáÊË-ªÊŒÊŸ ..................... 229 3. ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË ........................................ 181 12. ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊËó [∑§] ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊË∑§ üÊÊhÊ¥∑§Ê ∑˝§◊ .... 231 4. •ÊlüÊÊh (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh) ............... 200 [π] ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh-¬˝ÿÊªÁflÁœ ... 232 5. ¬˝Çʃÿʌʟ......................................... 210 mÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ∑Χàÿ 1. mÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ∑ΧàÿÊ¥∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë-‚ÍøËó [1] ‚Á¬á«UŸüÊÊh-‚Ê◊ª˝Ë ............... 243 [2] ‚Á¬á«UŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ªáÊ‡Ê¬Í¡Ÿ, ∑§‹‡Ê¬Í¡Ÿ, ‡Êƒÿʌʟ ÃÕÊ ÁflÁflœ ŒÊŸ •ÊÁŒ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ,, [3] mÊŒ‡ÊÊ„U-ªÊŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ......... 244 2. ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊh............................. 245 3. ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊh∑§ ’ÊŒ∑§ ‡ÊƒÿʌʟÊÁŒ ∑Χàÿó [1] ªáÊ‡ÊÊÁê’∑§Ê-¬Í¡Ÿ, ∑§‹‡Ê¬Í¡Ÿ ÃÕÊ „UflŸ ............................. 267 [2] ‡Êƒÿʌʟ ............................... 270

[3] [4] [5] [6]

‚ÊãÔŸÙŒ∑§ ∑ȧê÷ŒÊŸ (fl·Ê¸‡ÊŸ) ... 272 ,, ÁflÁflœ ŒÊŸ ........................... ,, ¬ŒŒÊŸ .................................. ¡Ëfl∑§ ©Ug‡ÿ‚ mÊŒ‡Ê ∑ȧê÷Ê¥∑§Ê ŒÊŸ ......................... 273 ,, [7] ÃËŸ flh¸ŸË∑§‹‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÊŸ ......... [8] Áfl‡Ê· flh¸ŸË∑§‹‡Ê∑§Ê ŒÊŸ ....... 274 [9] üÊfláÊ ŸÊ◊∑§ ´§Á·ÿÊ¥∑§§ Á‹ÿ ,, òÊÿÊŒ‡Ê ÉÊ≈UUŒÊŸ ...................... [10] ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚◊ʬŸ ∞fl¢ •Ê‡ÊËfl¸øŸ ......................... 275

ÁflÁflœ üÊÊh 1. ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊË∑§Ë •ÊflÎÁûÊó ................ 276 •¬∑§·¸∑§Ê ‚¢∑§À¬ .......................... ,, 2. •¬∑§·¸áÊ ∑§⁄UŸ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ ............... 4. •ÊŸÈ◊ÊÁ‚∑§‚¢ôÊ∑§ ™§Ÿ◊ÊÁ‚∑§ 3. •¬∑§·¸ ∑§⁄U∑§ ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊË∑§ üÊÊhÊ¥∑§Ë (¬ÊÁˇÊ∑§)-üÊÊh............................... •ÊflÎÁûÊ∑§Ë ∞∑§ „UË ÁŒŸ ∑§Ë ¡ÊŸflÊ‹Ë 5. ˇÊÿÊ„U ∞∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh∑§ •ŸãÃ⁄U „UË ¬˝Á∑˝§ÿÊó ¬Êfl¸áÊüÊÊh∑§Ê ÁflœÊŸ ........................

277 278 287

(8) Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔU-‚¢ÅÿÊ

Áfl·ÿ

¬Îc∆UÔU-‚¢ÅÿÊ

6. ‚Ê¢flà‚Á⁄U∑Ò§∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh [flÊÌ·∑§ ˇÊÿÁÃÁÕ¬⁄U [∑§] ¬Êfl¸áÊüÊÊh∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ............... Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê üÊÊh]ó [π] ¬Êfl¸áÊüÊÊh-¬˝ÿÊª .................... [∑§] ‚Ê¢flà‚Á⁄U∑Ò§∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë 288 8. ¬Êfl¸áÊÁflÁœ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê [π] ‚Ê¢flà‚Á⁄U∑Ò§∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh-¬˝ÿÊª ... 289 Á¬á«UŒÊŸ⁄UÁ„Uà ‚ÊVÔUÁÀ¬∑§üÊÊh ........... 7. ¬Êfl¸áÊüÊÊhó 9. ÃËÕ¸üÊÊh .............................................

299 301 320 331

¬Á⁄UÁ‡Êc≈ÔU 1. ¬¢ø∑§‡ÊÊÁãÃ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ......................... 2. ¬¢ø∑§‡ÊÊÁãÃ-¬˝ÿÊªÁflÁœ ....................... 3. ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹◊¥ ¬Ê∆U Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ¬Ê°ø ‚ÍQ§ó [1] ’˝rÊÔ‚ÍQ§ ................................ [2] ÁflcáÊÈ‚ÍQ§ .............................. [3] L§º˝‚ÍQ§ ................................. [4] ÿ◊Ô‚ÍQ§ ................................ [5] ¬˝ÃÔ‚ÍQ§ ................................. 4. flÒÃ⁄UáÊË-ªÊŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ................... 5. flÒÃ⁄UáÊË-ªÊŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ ...................... 6. ∑ȧ‡Ê∑§Áá«U∑§Ê-ÁflœÊŸ ..........................

342 343

371 373 374 378 380 382 383 405

7. ◊á«U¬◊¥ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑Χàÿ .................................................. 411 8. ŸË‹flηüÊÊh...................................... 416 9. ŸË‹flη¬Èë¿UÊŒ∑§Ã¬¸áÊ....................... 417 10. ¬˝¡Ê¬Áà L§Áø •ÊÒ⁄U ©UŸ∑§ mÊ⁄UÊ ∑§Ë ªÿË Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ©U¬Ê‚ŸÊ [L§ÁøSÃfl]......... 419 11. üÊÊh◊¥ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ∑§ ‚◊ÿ ¬Ê∆U Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ‚ÍQ§ó [1] ⁄UˇÊÊÉÊA‚ÍQ§ .............................. 423 [2] ¬ÈL§·‚ÍQ§ ............................... ,, [3] Á¬Ã΂ÍQ§ ................................ ,, 12. ⁄¢UªËŸ ÁøòÊÊ¥∑§Ê ¬Á⁄Uøÿ ...................... 424

ÁøòÊ-‚ÍøË (⁄¢UªËŸ) 1. ÔUªÿÊ∑§ L§º˝¬Œ ÃËÕ¸◊¥ ⁄UÊ◊¡ËmÊ⁄UÊ 2. Á¬ÃÎÃËÕ¸ ¬Èc∑§⁄U◊¥ ÷ªflÊŸ˜Ô üÊË⁄UÊ◊mÊ⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ◊„UÊ⁄UÊ¡ üÊÊh◊¥ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸÊ ........ ◊Èπ-¬Îc∆U Œ‡Ê⁄UÕ∑§Ê ¬˝∑§≈U „UÊŸ Ê .................. •Êfl⁄UáÊ ¬Îc∆U 3. ¬˝¡Ê¬Áà L§ÁømÊ⁄UÊ Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ë •Ê⁄UÊœŸÊ [L§ÁøSÃfl]÷ËÃ⁄UË-¬Îc∆U (⁄UπÊÁøòÊ) 1. „UÊÕ◊¥ ÃËÕ¸ ....................................... 98 10. Ÿflª˝„U◊á«U‹ .................................... 352 2. ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∞fl¢ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹üÊÊh ......... 138 11. ªÊ◊ÊÃÊ ............................................ 392 3. ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh∑§Ê SflM§¬................... 182 12. ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§Ê ◊á«U¬ .......................... 410 4. ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ 189,257,258,307,311 13. L§Áø ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ’ÊÃøËà ................ 420 5. •¢ªÈc∆UÔUÁŸfl‡ÊŸ 190,257,258,307,311 14. L§Áø∑§Ê ’˝rÊÔÊ¡Ë∑§Ê fl⁄UŒÊŸ ................... ,, 6. •ÊlüÊÊh (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh)-∑§Ê SflM§¬ .... 202 15. L§Áø∑§Ê Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ Ã¡∑§Ê Œ‡Ê¸Ÿ .............. ,, 7. ‚Á¬á«UŸüÊÊh∑§Ê SflM§¬ ....................... 246 16. L§Áø∑§Ê Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê Œ‡Ê¸Ÿ ∞fl¢ fl⁄UŒÊŸ ........... 421 8. ‚Ê¢flà‚Á⁄U∑Ò§∑§ÊÁgc≈ÔUüÊÊh∑§Ê SflM§¬ .......... 290 17. ¬˝ê‹ÊøÊ •å‚⁄UÊ∑§Ê •¬ŸË ∑§ãÿÊ∑§ ‚ÊÕ ¬˝Ê∑§≈UK ................................... 422 9. ¬Êfl¸áÊüÊÊh∑§Ê SflM§¬ .......................... 300

U

H üÊË„UÁ⁄U—H H üÊ˪áÊ‡ÊÊÿ Ÿ◊—H

DevlŸeke‚ce&-fleeÊÿeke‚eMe flʪˇÊÊlÊ— ‚È◊Ÿ‚— ‚flʸÕʸŸÊ◊Ȭ∑˝§◊– ÿ¢ ŸàflÊ ∑ΧÃ∑ΧàÿÊ— SÿÈSâ Ÿ◊ÊÁ◊ ª¡ÊŸŸ◊˜ÔH Áfl„UXÔU◊ÊXÔUÿÊÁÿŸ ÷È¡XÔU◊ÊXÔU‡ÊÊÁÿŸ– ÃÈ⁄UXÔU◊ÊXÔUÉÊÊÁß Ÿ◊Ê ⁄UÕÊXÔUœÊÁ⁄UáÊH flÊªË‡Ê •ÊÁŒ ŒflÃÊ •¬Ÿ ‚÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U∑§ ¬˝ÿÊ¡ŸÊ¥◊¥ Á¡Ÿ∑§Ê ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U∑§ ∑ΧÃ∑Χàÿ „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U •ÕÊ¸Ã˜Ô ©UŸ∑§ ∑§Êÿ¸ Á‚h „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U, ©UŸ ª¡ÊŸŸ∑§Ê ◊Ò¥ Ÿ◊Ÿ ∑§⁄UÃÊ „Í°U– ªL§«∑§Ë ¬Ë∆UU¬⁄U ‚flÊ⁄UË ∑§⁄UŸfl Ê‹, ‡Ê·‡Êƒÿʬ⁄U ‡ÊÿŸ ∑§⁄UŸfl Ê‹, •‡flM§¬œÊ⁄UË ∑§‡ÊË (⁄UÊˇÊ‚)-∑§Ê ‚¢„UÊ⁄U ∑§⁄UŸflÊ‹ ÃÕÊ ø∑˝§ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸflÊ‹ ŸÊ⁄UÊÿáÊ∑§Ê Ÿ◊S∑§Ê⁄U „ÒU– Œfl∑§ÊÿʸŒÁ¬ ‚ŒÊ ŒflÃÊèÿÊ Á„U ¬ÍflZ

Á¬ÃÎ∑§ÊÿZ ÁflÁ‡ÊcÿÃ– Á¬ÃÎÎáÊÊ◊ÊåÿÊÿŸ¢ fl⁄U◊˜ÔH („U◊ÊÁº˝◊¥ flÊÿÈ ÃÕÊ ’˝rÊÔflÒflø∑§Ê fløŸ)

Œfl∑§Êÿ¸∑§Ë •¬ˇÊÊ Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸∑§Ë Áfl‡Ê·ÃÊ ◊ÊŸË ªÿË „ÒU– •Ã— Œfl∑§Êÿ¸‚ ¬Ífl¸ Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ê ÃÎåà ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– üÊÊhÊÃÔ˜ ¬⁄UÃ⁄¢U ŸÊãÿë¿˛UÿS∑§⁄U◊ÈŒÊNUÃ◊Ô˜– ÃS◊ÊÃÔ˜ ‚fl¸¬˝ÿàŸŸ üÊÊh¢ ∑ȧÿʸŒ˜ ÁfløˇÊáÊ—H („U◊ÊÁº˝◊¥ ‚È◊ãÃÈ∑§Ê fløŸ)

üÊÊh‚ ’…∏U∑§⁄U ∑§ÀÿÊáÊ∑§Ê⁄UË •ı⁄U ∑§Ù߸ ∑§◊¸ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– •Ã— ¬˝ÿàŸ¬Ífl¸∑§ üÊÊh ∑§⁄UÃ ⁄U„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∞fl¢ ÁflœÊŸÃ— üÊÊh¢ ∑ȧÿʸÃÔ˜ SflÁfl÷flÙÁøÃ◊Ô˜– •Ê’˝rÊÔSÃê’¬ÿ¸ãâ ¡ªÃÔ˜ ¬˝ËáÊÊÁà ◊ÊŸfl—H (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

(üÊÊh‚ ∑§fl‹ •¬ŸË ÃÕÊ •¬Ÿ Á¬Ã⁄UÙ¥∑§Ë „UË ‚¢ÃÎÁåÔà Ÿ„UË¥ „UÙÃË, •Á¬ÃÈ ¡Ù √ÿÁQ§) ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ÁflÁœ¬Ífl∑¸ § •¬Ÿ œŸ∑§ •ŸÈM§¬ üÊÊh ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ’˝rÊÔÊ‚ ‹∑§⁄U ÉÊÊ‚Ã∑§ ‚◊Sà ¬˝ÊÁáÊÿÙ¥∑§Ù ‚¢ÃåÎ ÃÔ ∑§⁄U ŒÃÊ „ÒU– ÿÙ˘ŸŸ ÁflÁœŸÊ üÊÊh¢ ∑ȧÿʸŒ˜ flÒ ‡ÊÊãÃ◊ÊŸ‚—– √ÿ¬Ã∑§À◊·Ù ÁŸàÿ¢ ÿÊÁà ŸÊfløÃ ¬ÈŸ—H („U◊ÊÁº˝◊¥ ∑ͧ◊¸¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ)

¡Ê ‡ÊÊãÃ◊Ÿ „UÊ∑ §⁄U ÁflÁœ¬Ífl∑¸ § üÊÊh ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ‚ê¬Íáʸ ¬Ê¬Ê‚ ¥  ◊ÈQ§ „UÊ∑ §⁄U ¡ã◊-◊ÎàÿÈ∑§ ’㜟‚ ¿ÍU≈U ¡ÊÃÊ „Ò–

U

‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ ÁŸflŒŸ ¡ËflŸ∑§Ë ¬Á⁄U‚◊ÊÁåà ◊ÎàÿÈ‚ „UÊÃË „ÒU, ß‚ œ˝Èfl ‚àÿ∑§Ê ‚÷ËŸ SflË∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ÿ„U ¬˝àÿˇÊ ÷Ë ÁŒπ‹ÊÿË ¬«∏UÃÊ „ÒU– ¡ËflÊà◊Ê ßÃŸÊ ‚͡◊ „UÊÃÊ „ÒU Á∑§ ¡’ fl„U ‡Ê⁄UË⁄U‚ ÁŸ∑§‹ÃÊ „ÒU, ©U‚ ‚◊ÿ ∑§Ê߸ ÷Ë ◊ŸÈcÿ ©U‚ •¬Ÿ ø◊¸øˇÊÈ•Ê¥‚ Œπ Ÿ„UË¥ ‚∑§ÃÊ* •ÊÒ⁄U ÿ„UË ¡ËflÊà◊Ê •¬Ÿ ∑§◊ÊZ∑§ ÷ÊªÊ¥∑§Ê ÷ÊªŸ∑§ Á‹ÿ ∞∑§ •¢¢ªÈc∆U¬fl¸¬Á⁄UÁ◊à •ÊÁÃflÊÁ„U∑§ ‚͡◊ (•ÃËÁãº˝ÿ) ‡Ê⁄UË⁄U œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ÃàˇÊáÊÊÃ˜Ô ‚Ê˘Õ ªÎˆÔUÊÁà ‡ÊÊ⁄UË⁄¢U øÊÁÃflÊÁ„U∑§◊˜Ô – •æU˜ÔU ªÈc∆U¬fl¸◊ÊòÊ¢ ÃÈ Sfl¬˝ÊáÊÒ⁄Ufl ÁŸÌ◊Ã◊˜ÔH (S∑§ãŒ0 1– 2– 50– 62) ¡Ê ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§ ‡ÊÈ∑˝§-‡ÊÊÁáÊÃmÊ⁄UÊ ’ŸŸflÊ‹ ‡Ê⁄UË⁄U‚ Á÷㟠„UÊÃÊ „ÒUó flʃflª˝‚Ê⁄UË Ãº˝Í¬¢ Œ„U◊ãÿÃ˜Ô ¬˝¬lÃ – Ãà∑§◊¸ÿÊßÊÕ¸ ø Ÿ ◊ÊÃÎÁ¬Ã΂ê÷fl◊˜ÔH (’˝rÊÔ0 214– 46) ß‚ •ÃËÁãº˝ÿ ‡Ê⁄UË⁄U‚ „UË ¡ËflÊà◊Ê •¬Ÿ mÊ⁄UÊ Á∑§ÿ „ÈU∞ œ◊¸ •ÊÒ⁄U •œ◊¸∑§ ¬Á⁄UáÊÊ◊SflM§¬ ‚Èπ-ŒÈ—π∑§Ê ÷ÊªÃÊ „ÒU ÃÕÊ ß‚Ë ‚͡◊ ‡Ê⁄UË⁄U‚ ¬Ê¬ ∑§⁄UŸflÊ‹ ◊ŸÈcÿ ÿÊêÿ◊ʪ¸∑§Ë ÿÊßÊ∞° ÷ÊªÃ „ÈU∞ ÿ◊⁄UÊ¡∑§ ¬Ê‚ ¬„È°UøÃ „Ò¥U ∞fl¢ œÊÌ◊∑§¡Ÿ ¬˝‚ãŸÃʬÍfl¸∑§ ‚Èπ-÷Êª ∑§⁄UÃ „ÈU∞ œ◊¸⁄UÊ¡∑§ ¬Ê‚ ¡ÊÃ „Ò¥U– ‚ÊÕ „UË ÿ„U ’Êà ÷Ë äÿÊŸ ŒŸÿÊÇÿ „ÒU Á∑§ ∑§fl‹ ◊ŸÈcÿ „UË ◊ÎàÿÈ∑§ ¬‡øÊÃ˜Ô ∞∑§ “•ÊÁÃflÊÁ„U∑§” ‚͡◊ (•ÃËÁãº˝ÿ) ‡Ê⁄UË⁄U œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ©U‚Ë ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ê ÿ◊¬ÈL§·Ê¥∑§ mÊ⁄UÊ ÿÊêÿ¬Õ‚ ÿ◊⁄UÊ¡∑§ ¬Ê‚ ‹ ¡ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, •ãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥∑§Ê Ÿ„UË¥; ÄÿÊ¥Á∑§ •ãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥∑§Ê ÿ„U ‚͡◊ ‡Ê⁄UË⁄U ¬˝Êåà „UË Ÿ„UË¥ „UÊÃÊ, fl ÃÊ Ãà∑§Ê‹ ŒÍ‚⁄UË ÿÊÁŸ◊¥ ¡ã◊ ¬Ê ¡ÊÃ „Ò¥U– ¬‡ÊÈ-¬ˇÊË •ÊÁŒ ŸÊŸÊ ÁÃÿ¸∑˜§Ô ÿÊÁŸÿÊ¥∑§ ¬˝ÊáÊË ◊ÎàÿÈ∑§ ¬‡øÊÃ˜Ô flÊÿÈM§¬◊¥ Áflø⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ¬ÈŸ— Á∑§‚Ë ÿÊÁŸ-Áfl‡Ê·◊¥ ¡ã◊ ª˝„UáÊ-„UÃÈ ©U‚ ÿÊÁŸ∑§ ª÷¸◊¥ •Ê ¡ÊÃ „Ò¥U– ∑§fl‹ ◊ŸÈcÿ∑§Ê •¬Ÿ ‡ÊÈ÷ •ÊÒ⁄U •‡ÊÈ÷ ∑§◊ÊZ∑§Ê •ë¿UÊ-’È⁄UÊ ¬Á⁄UáÊÊ◊ ß„U‹Ê∑§ •ÊÒ⁄U ¬⁄U‹Ê∑§◊¥ ÷ÊªŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒUó ◊ŸÈcÿÊ— ¬˝ÁìlãÃ SflªZ Ÿ⁄U∑§◊fl flÊ– ŸÒflÊãÿ ¬˝ÊÁáÊŸ— ∑§ÁøÃ˜Ô ‚flZ Ã »§‹÷ÊÁªŸ—H ‡ÊÈ÷ÊŸÊ◊‡ÊÈ÷ÊŸÊ¢ flÊ ∑§◊¸áÊÊ¢ ÷Ϊȟ㌟– ‚Üøÿ— Á∑˝§ÿÃ ‹Ê∑§ ◊ŸÈcÿÒ⁄Ufl ∑§fl‹◊˜ÔH ÃS◊ÊŸ˜Ô ◊ŸÈcÿSÃÈ ◊ÎÃÊ ÿ◊‹Ê∑¢§ ¬˝¬lÃ – ŸÊãÿ— ¬˝ÊáÊË ◊„UÊ÷ʪ »§‹ÿÊŸÊÒ √ÿflÁSÕ×H (ÁflcáÊÈœ◊Ê¸ûÊ⁄U0Ô 2– 113– 4ó6) •¬Ÿ ‡ÊÊSòÊÊ¥-¬È⁄UÊáÊÊ¥◊¥ ◊ÎàÿÈ∑§Ê SflM§¬, ◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§∑§Ë •flSÕÊ •ÊÒ⁄U ©U‚∑§ ∑§ÀÿÊáÊ∑§ Á‹ÿ •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ∑ΧàÿÊ¥ ÃÕÊ ÁflÁflœ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ ŒÊŸÊ¥ •ÊÁŒ∑§Ê ÁŸM§¬áÊ „ÈU•Ê „ÒU– ‚ÊÕ „UË ◊ÎàÿÈ∑§ ’ÊŒ∑§ •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ‚¢S∑§Ê⁄U, Á¬á«UŒÊŸ (Œ‡ÊªÊòÊÁflÁœ-ÁŸM§¬áÊ), ì¸áÊ, üÊÊh, ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U, ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ, •‡ÊÊÒøÊÁŒ ÁŸáʸÿ, ∑§◊¸Áfl¬Ê∑§, ¬Ê¬Ê¥∑§ ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ∑§Ê ÁflœÊŸ •ÊÁŒ flÌáÊà „ÒU– ◊ŸÈcÿ ß‚ ‹Ê∑§‚ ¡ÊŸ∑§ ’ÊŒ •¬Ÿ ¬Ê⁄U‹ÊÒÁ∑§∑§ ¡ËflŸ∑§Ê Á∑§‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚Èπ-‚◊Îh ∞fl¢ ‡ÊÊÁãÃ◊ÿ ’ŸÊ ‚∑§ÃÊ „ÒU ÃÕÊ ©U‚∑§Ë ◊ÎàÿÈ∑§ ’ÊŒ ©U‚ ¬˝ÊáÊË∑§ ©UhÊ⁄U∑§ Á‹ÿ ¬ÈòÊ-¬ÊÒòÊÊÁŒ∑§ ÄÿÊ ∑§Ã¸√ÿ „Ò¥U, ß‚∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ‚’∑§Ê „UÊŸË øÊÁ„Uÿ– “¬ÈãŸÊ◊Ÿ⁄U∑§ÊÃ˜Ô òÊÊÿÃ ßÁà ¬ÈòÊ—” Ÿ⁄U∑§‚ ¡Ê òÊÊáÊ (⁄UˇÊÊ) ∑§⁄UÃÊ „Ò, fl„UË ¬ÈòÊ „ÒU– ‚Ê◊Êãÿ× ¡Ëfl‚ ß‚ ¡ËflŸ◊¥ ¬Ê¬ •ÊÒ⁄U ¬Èáÿ ŒÊŸÊ¥ „UÊÃ „Ò¥U– ¬Èáÿ∑§Ê »§‹ „ÒU Sflª¸ •ÊÒ⁄U ¬Ê¬∑§Ê »§‹ „ÒU Ÿ⁄U∑§– Ÿ⁄U∑§◊¥ ¬Ê¬Ë∑§Ê ÉÊÊ⁄U ÿÊßÊ∞° ÷ÊªŸË ¬«∏UÃË „Ò¥U– Sflª¸-Ÿ⁄U∑§ ÷ÊªŸ∑§ ’ÊŒ ¡Ëfl ¬ÈŸ— •¬Ÿ ∑§◊ÊZ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U øÊÒ⁄UÊ‚Ë ‹Êπ ÿÊÁŸÿÊ¥◊¥ ÷≈U∑§Ÿ ‹ªÃÊ „ÒU– ¬ÈáÿÊà◊Ê ◊ŸÈcÿÿÊÁŸ •ÕflÊ ŒflÿÊÁŸ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃ „Ò¥U, ¬Ê¬Êà◊Ê ¬‡ÊÈ-¬ˇÊË, ∑§Ë≈U-¬Ã¢ª •ÊÁŒ ÁÃÿ¸∑˜§ÔÿÊÁŸ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃ „Ò¥U– •Ã— •¬Ÿ ‡ÊÊSòÊÊ¥∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ÈòÊ-¬ÊÒòÊÊÁŒ∑§Ê ÿ„U ∑§Ã¸√ÿ „UÊÃÊ „ÒU Á∑§ fl •¬Ÿ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ÃÕÊ ¬Ífl¸¡Ê¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ üÊhʬÍfl¸∑§ ∑ȧ¿U ∞‚ ‡ÊÊSòÊÊQ§ ∑§◊¸ ∑§⁄¥U, Á¡‚‚ ©UŸ ◊Îà ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥∑§Ê ¬⁄U‹Ê∑§◊¥ •ÕflÊ •ãÿ ÿÊÁŸÿÊ¥◊¥ ÷Ë ‚Èπ∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÊ ‚∑§– ß‚ËÁ‹ÿ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑ΧÁà ÃÕÊ ‚ŸÊß œ◊¸◊¥ Á¬Ãδ§áÊ‚ ◊ÈQ§ „UÊŸ∑§ Á‹ÿ •¬Ÿ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ÃÕÊ ¬Á⁄UflÊ⁄U∑§ ◊Îà ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ’ÃÊÿË ªÿË „ÒU– üÊÊh∑§◊¸∑§Ê * flʋʪ˝‡ÊÃ÷ʪSÿ ‡ÊÃœÊ ∑§ÁÀ¬ÃSÿ ø– ÷ʪÊ ¡Ëfl— ‚ ÁflôÊÿ— ‚ øÊŸãàÿÊÿ ∑§À¬ÃH (‡fl0 5– 9) ’Ê‹∑§Ë ŸÊ∑§∑§ ‚ÊÒ¥fl¥ ÷ʪ∑§ ¬ÈŸ— ‚ÊÒ ÷ʪÊ¥◊¥ ∑§À¬ŸÊ Á∑§ÿ ¡ÊŸ¬⁄U ¡Ê ∞∑§ ÷ʪ „UÊÃÊ „ÒU, fl„UË (©U‚Ë∑§ ’⁄UÊ’⁄U) ¡Ëfl∑§Ê SflM§¬ ‚◊¤ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U fl„U •‚Ë◊ ÷ÊflflÊ‹Ê „UÊŸ◊¥ ‚◊Õ¸ „ÒU–

Á¬ÃÎ∑§◊¸ ÷Ë ∑§„UÃ „Ò¥U– Á¬ÃÎ∑§◊¸‚ ÃÊà¬ÿ¸ Á¬Ãά͡ʂ „ÒU– Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ flÊÄÿ∑§Ë ‡ÊÈhÃÊ ÃÕÊ Á∑˝§ÿÊ∑§Ë ‡ÊÈhÃÊ ◊ÈÅÿ M§¬‚ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒUó“Á¬Ã⁄UÊ flÊÄÿÁ◊ë¿UÁãà ÷ÊflÁ◊ë¿UÁãà ŒflÃÊ—”– Á¬Ã⁄U flÊÄÿ •ÊÒ⁄U Á∑˝§ÿÊ ‡ÊÈh „UÊŸ¬⁄U „UË ¬Í¡Ê SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄UÃ „Ò¥U ¡’Á∑§ ŒflÃÊ ÷ÊflŸÊ ‡ÊÈh „UÊŸ¬⁄U– Á∑˝§ÿÊ ÃÕÊ flÊÄÿ◊¥ ∑§Ê߸ òÊÈÁ≈U „UÊ ¡Êÿ ÃÊ ÷Ë fl ¬˝‚㟠„UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U •¬Ÿ ÷Q§∑§Ë ¬Í¡Ê SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U ‹Ã „Ò¥U– •Ã— Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ Œfl∑§Êÿ¸∑§Ë •¬ˇÊÊ •Áœ∑§ ‚ÊflœÊŸË∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „ÒU– •Ê¡∑§‹ ÁflÁœ¬Ífl¸∑§ Á¬ÃÎ∑§◊¸ ∑§⁄UÊŸflÊ‹ ÁflmÊŸÊ¥∑§Ê ¬˝Êÿ— •÷Êfl „UÊÃÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– üÊÊhÊÁŒ Á¬ÃÎ∑§◊¸∑§Ë ¬hÁÃÿÊ° ÷Ë ¬˝Êÿ— ‚¢S∑Χà ÷Ê·Ê◊¥ „UË ©U¬‹éœ „Ò¥U, Á¡‚∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‚Ê◊Êãÿ ¡ŸÊ¥∑§Ê ß‚‚ •ŸÁ÷ôÊ ⁄U„UŸÊ ÷Ë SflÊ÷ÊÁfl∑§ „ÒU– •Ã— ªËÃʬ˝‚Ÿ ÿ„U ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ Á∑§ ◊⁄UáÊʂ㟠•flSÕÊ‚ ‹∑§⁄U ◊⁄UáÊÊ¬⁄UÊãà •ãàÿÁc≈UÔU (•ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ‚¢S∑§Ê⁄U) ÃÕÊ üÊÊh‚ ‚ê’ÁãœÃ Á¬ÃÎ∑§◊¸∑§Ë ∞∑§ ‚Ê¢ªÔUÊ¬Ê¢ªÔU ¬ÈSÃ∑§ ‚⁄U‹ Á„UãŒË ÷Ê·Ê◊¥ ¬˝SÃÈà ∑§Ë ¡Êÿ, Á¡‚‚ ‚fl¸‚ÊœÊ⁄UáÊ∑§Ê ‡ÊÊSòÊÊŸÈ‚Ê⁄U •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ∑§ ∑Χàÿ, üÊÊh∑§Ë ◊Á„U◊Ê, ß‚∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ, üÊÊh∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ •ÊÒ⁄U ß‚∑§ ÁflÁœ-ÁflœÊŸ∑§Ë ‚Ê◊Êãÿ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „UÊ ‚∑§– ß‚∑§ ‚ÊÕ „UË ‚ÊœÊ⁄UáÊ ÁflmÊŸ˜Ô ¬Áá«Uà èÊË ¡Ê ß‚ ÁflœÊ‚ ¬Íáʸ ¬Á⁄UÁøà Ÿ„UË¥ „Ò¥U, fl ÷Ë ß‚ ª˝ãÕ∑§ •ÊœÊ⁄U¬⁄U •Êfl‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U üÊÊhÊÁŒ ∑Χàÿ ∑§⁄UÊŸ◊¥ ‚ˇÊ◊ „UÊ ¡Êÿ°– ÿ„U ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ‚¢∑§À¬flÊÄÿÿÊ¡ŸÊ ÃÕÊ ◊ãòÊ÷ʪ ‚¢S∑ΧÃ◊¥ ¬ÍáʸM§¬‚ Á‹π ÁŒÿÊ ¡Êÿ ÃÕÊ Á∑˝§ÿÊ •ÊÁŒ∑§Ê ‚¢∑§Ã ÷Ë S¬c≈UÔUÃÊ‚ ‚⁄U‹ ÷Ê·Ê◊¥ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡Êÿ, Á¡‚‚ ∑§Êÿ¸-‚ê¬ÊŒŸ◊¥ Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ë ∑§Á∆UŸÊ߸∑§Ê •ŸÈ÷fl Ÿ „UÊ– flÊSÃfl◊¥ ß‚ ¬ÈSÃ∑§∑§Ê ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ ∞∑§ ŒÈM§„U ∑§Êÿ¸ ÕÊ– ∑§Ê⁄UáÊ, üÊÊh∑§Ë ¬hÁÃÿÊ¥◊¥ ÃÕÊ ◊Í‹ ª˝ãÕÊ¥◊¥ Á∑¢§ÁøÃ˜Ô ◊ÃflÒÁ÷ããÿ ∞fl¢ ÁflÁ÷㟠¬˝Œ‡ÊÊ¥∑§Ë ‹Ê∑§¬⁄Uê¬⁄UÊ•Ê¥◊¥ ÷Ë Á÷ãŸÃÊ Á◊‹ÃË „ÒU– •Ã— ‚Ê◊¢¡SÿM§¬◊¥ ∞∑§ ÁŸáÊʸÿ∑§ ¬hÁà ¬˝SÃÈà ∑§⁄UŸ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ß‚∑§ ‚ÊÕ „UË ÿÕÊ‚Êäÿ ◊Í‹ fløŸÊ¥∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ ÷Ë ©UŒ˜œÎà ∑§⁄UŸ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ß‚ ∑§Êÿ¸◊¥ ¬⁄U◊ üÊhÿ ¬¢0 üÊË¡Ê·áÊ⁄UÊ◊¡Ë ¬Êá«Uÿ “•ÁÇŸ„UÊòÊË” ¡Ê üÊÊh∑§Ë ‡ÊÊSòÊÊQ§ ¬˝Á∑˝§ÿÊ∑§ •ÊÁœ∑§ÊÁ⁄U∑§ ÁflmÊŸ˜Ô ⁄U„U „Ò¥U, ∑§Ê Áfl‡Ê· ÿÊªŒÊŸ ¬˝Êåà „ÈU•Ê– ß‚∑§ ‚ÊÕ „UË ‚◊ÊŒ⁄UáÊËÿ ¬¢0 üÊË‹Ê‹Á’„UÊ⁄UË¡Ë Á◊üÊŸ •¬ŸË ÁflÁ‡Êc≈UÔU ‹πŸËmÊ⁄UÊ üÊÊh¬˝∑§⁄UáÊ∑§Ê ¬ÈSÃ∑§M§¬ ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ÃÕÊ „U⁄UË⁄UÊ◊ ªÊ¬Ê‹∑ΧcáÊ ‚ŸÊßœ◊¸ ‚¢S∑Χà ◊„UÊÁfllÊ‹ÿ∑§ •fl∑§Ê‡Ê¬˝Êåà ¬˝ÊøÊÿ¸ ¬¢0 üÊË⁄UÊ◊∑ΧcáÊ¡Ë ‡ÊÊSòÊËŸ •¬Ÿ •Õ∑§ ¬Á⁄UüÊ◊ ∞fl¢ ¬Íáʸ ◊ŸÊÿÊª‚ ß‚ ª˝ãÕ∑§Ê ‚ê¬ÊÁŒÃ ∑§⁄UŸ◊¥ ¬Íáʸ Ãà¬⁄UÃÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë– ¬˝SÃÈà ª˝ãÕ∑§Ë ⁄UøŸÊ◊¥ ߟ ÁflmîÊŸÊ¥∑§ mÊ⁄UÊ ÁŸc∑§Ê◊÷Êfl‚ •Õ∑§ ¬Á⁄UüÊ◊ „ÈU•Ê „ÒU, Á¡‚∑§ Á‹ÿ „U◊ ©UŸ∑§ ¬˝Áà NUŒÿ‚ •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ¬˝SÃÈà ¬ÈSÃ∑§∑§ ‚¢Œ÷¸◊¥ ‚ȜˡŸÊ¥∑§ mÊ⁄UÊ ÿÁŒ ∑§Ê߸ ‚◊ÈÁøà ‚ȤÊÊfl ¬˝Êåà „UÊªÊ ÃÊ ©U‚ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U •Áª˝◊ ‚¢S∑§⁄UáÊ◊¥ ‚◊ÊÁ„Uà Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– üÊÊh∑§Ë Á∑˝§ÿÊ∞° ßÃŸË ‚͡◊ „Ò¥U Á∑§ ßã„¥U ‚ê¬ãŸ ∑§⁄UŸ◊¥ •àÿÁœ∑§ ‚ÊflœÊŸË∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „ÒU– ß‚∑§ Á‹ÿ ß‚‚ ‚ê’ÁãœÃ ’ÊÃÊ¥∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „UÊŸÊ ÷Ë ¬⁄U◊ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU– ß‚ ŒÎÁc≈UÔU‚ üÊÊh‚ ‚ê’ÁãœÃ •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥ •Êª Á‹πË ¡Ê ⁄U„UË „Ò¥U ¡Ê ‚÷Ë∑§ Á‹ÿ ©U¬ÊŒÿ „Ò¥U– •Ã— ßã„¥U •fl‡ÿ ¬…∏UŸÊ øÊÁ„Uÿ– •Ê‡ÊÊ „ÒU ‚fl¸‚ÊœÊ⁄UáÊ-¡Ÿ ß‚ ¬ÈSÃ∑§‚ ¬Íáʸ ‹Ê÷ÊÁãflà „UÊ¥ª– ß‚ ÉÊÊ⁄U ∑§Á‹∑§Ê‹◊¥ ∑§◊ÊZ∑§ ‹Ê¬ „UÊŸ‚ ÿÁŒ ß‚ ª˝ãÕ∑§ mÊ⁄UÊ ÷ªflà∑Χ¬Ê‚ Á∑¢§ÁøÃ˜Ô ⁄UˇÊÊ „UÊ ‚∑§Ë ÃÕÊ ‚fl¸‚ÊœÊ⁄UáÊ-¡ŸÊ¥∑§ ∑§ÀÿÊáÊ◊¥ ÿ„U ÁŸÁ◊ûÊ ’Ÿ ‚∑§Ê ÃÊ ¬˝SÃÈà ¬˝∑§Ê‡ÊŸ ‚ÊÕ¸∑§ „UÊªÊ–

ó⁄UÊœ‡ÿÊ◊ π◊∑§Ê

U ¬Á⁄Uc∑Χà ‚¢S∑§⁄UáÊ∑§Ê ÁŸflŒŸ ¬ÈSÃ∑§∑§Ë ¬ÈŸ⁄UÊflÎÁûÊ ∞fl¢ ¬˝◊ÊáÊÊ¥∑§ ‚êÿ∑˜§Ô •Ê‹ÊøŸ ∑§⁄UŸ¬⁄U ÿÁà∑¢§ÁøÃ˜Ô ‚¢‡ÊÊœŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ¬˝ÃËà „ÈU߸ ÃÕÊ ∑ȧ¿U ÁflmÊŸ˜Ô ‚ȜˡŸÊ¥Ÿ ∑Χ¬Ê¬Ífl¸∑§ •¬Ÿ ‚ȤÊÊfl ÷Ë ¬˝Á·Ã Á∑§ÿ– •Ã— ߟ ‚’ ’ÊÃÊ¥¬⁄U ÁfløÊ⁄U∑§⁄U •Êfl‡ÿ∑§ ‚¢‡ÊÊœŸ∑§ ‚ÊÕ ÿ„U ¬Á⁄Uc∑Χà ‚¢S∑§⁄UáÊ •Ê¬∑§Ë ‚flÊ◊¥ ¬˝SÃÈà „ÒU–

U

¡ÊŸŸÿÊÇÿ •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥ üÊÊh∑§Ë ¬Á⁄U÷Ê·Ê Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ©Ug‡ÿ‚ ÁflÁœ¬Ífl¸∑§ ¡Ê ∑§◊¸ üÊhÊ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ©U‚ üÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥Uó“üÊhÿÊ Á¬ÃÎΟ˜Ô ©UÁg‡ÿ ÁflÁœŸÊ Á∑˝§ÿÃ ÿà∑§◊¸ ÃÃ˜Ô üÊÊh◊˜Ô–” üÊhÊ‚ „UË üÊÊh ‡ÊéŒ∑§Ë ÁŸc¬ÁûÊ „UÊÃË „ÒUó “üÊhÊÕ¸Á◊Œ¢ üÊÊh◊˜Ô”, “üÊhÿÊ ∑Χâ ‚ê¬ÊÁŒÃÁ◊Œ◊˜Ô”, “üÊhÿÊ ŒËÿÃ ÿS◊ÊÃ˜Ô Ãë¿˛UÊh◊˜Ô” ÃÕÊ “üÊhÿÊ ßŒ¢ üÊÊh◊˜Ô”– •ÕÊ¸Ã˜Ô •¬Ÿ ◊Îà Á¬ÃΪáÊ∑§ ©Ug‡ÿ‚ üÊhʬÍfl¸∑§ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ∑§◊¸Áfl‡Ê·∑§Ê üÊÊh

‡ÊéŒ∑§ ŸÊ◊‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ „UË Á¬ÃÎÿôÊ ÷Ë ∑§„UÃ „Ò¥U, Á¡‚∑§Ê fláʸŸ ◊ŸÈS◊ÎÁà •ÊÁŒ œ◊¸‡ÊÊSòÊÊ¥, ¬È⁄UÊáÊÊ¥ ÃÕÊ flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ, üÊÊhÃûfl, Á¬ÃÎŒÁÿÃÊ •ÊÁŒ •Ÿ∑§ ª˝ãÕÊ¥◊¥ ¬˝Êåà „UÊÃÊ „ÒU– ◊„UÌ· ¬⁄UʇÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄Uó“Œ‡Ê, ∑§Ê‹ ÃÕÊ ¬ÊòÊ◊¥ „UÁflcÿÊÁŒ ÁflÁœmÊ⁄UÊ ¡Ê ∑§◊¸ ÁË (ÿfl) •ÊÒ⁄U Œ÷¸ (∑ȧ‡Ê) ÃÕÊ ◊ãòÊÊ¥‚ ÿÈQ§ „UÊ∑§⁄U üÊhʬÍfl¸∑§ Á∑§ÿÊ ¡Êÿ, fl„UË üÊÊh „ÒU 1–” ◊„UÌ· ’΄US¬Áà ÃÕÊ üÊÊhÃûfl◊¥ flÌáÊà ◊„UÌ· ¬È‹Sàÿ∑§ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄Uó“Á¡‚ ∑§◊¸Áfl‡Ê·◊¥ ŒÈÇœ, ÉÊÎà •ÊÒ⁄U ◊œÈ‚ ÿÈQ§ ‚È‚¢S∑Χà (•ë¿UË ¬˝∑§Ê⁄U‚ ¬∑§Êÿ „ÈU∞) ©UûÊ◊ √ÿ¢¡Ÿ∑§Ê üÊhʬÍfl¸∑§ Á¬ÃΪáÊ∑§ ©Ug‡ÿ‚ ’˝ÊrÊÔáÊÊÁŒ∑§Ê ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ¡Êÿ, ©U‚ üÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U2–” ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ◊¥ ÷Ë üÊÊh∑§Ê ‹ˇÊáÊ Á‹πÊ „ÒUó“Œ‡Ê, ∑§Ê‹ •ÊÒ⁄U ¬ÊòÊ◊¥ ÁflÁœ¬Ífl¸∑§ üÊhÊ‚ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ©Ug‡ÿ‚ ¡Ê ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ÁŒÿÊ ¡Êÿ, ©U‚ üÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U3–”

üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ê ÷Ë ∑§ÀÿÊáÊ ¡Ê ¬˝ÊáÊË ÁflÁœ¬Ífl¸∑§ ‡ÊÊãÃ◊Ÿ „UÊ∑§⁄U üÊÊh ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ‚÷Ë ¬Ê¬Ê¥‚ ⁄UÁ„Uà „UÊ∑§⁄U ◊ÈÁQ§∑§Ê ¬˝Êåà „UÊÃÊ „ÒU ÃÕÊ Á»§⁄U ‚¢‚Ê⁄U-ø∑˝§◊¥ Ÿ„UË¥ •ÊÃÊ4– •Ã— ¬˝ÊáÊË∑§Ê Á¬ÃΪáÊ∑§Ë ‚ãÃÈÁc≈UÔU ÃÕÊ •¬Ÿ ∑§ÀÿÊáÊ∑§ Á‹ÿ ÷Ë üÊÊh •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ß‚ ‚¢‚Ê⁄U◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸflÊ‹∑§ Á‹ÿ üÊÊh‚ üÊc∆U •ãÿ ∑§Ê߸ ∑§ÀÿÊáÊ∑§Ê⁄U∑§ ©U¬Êÿ Ÿ„UË¥ „ÒU– ß‚ Ãâÿ∑§Ë ¬ÈÁc≈UÔU ◊„UÌ· ‚È◊ãÃÈmÊ⁄UÊ ÷Ë ∑§Ë ªÿË „ÒUó üÊÊhÊØÔ

¬⁄UÃ⁄¢U

ŸÊãÿë¿˛UÿS∑§⁄U◊ÈŒÊNUÃ◊˜Ô – ÃS◊ÊÃ˜Ô ‚fl¸¬˝ÿàŸŸ üÊÊh¢ ∑ȧÿʸÁmøˇÊáÊ—H

•ÕÊ¸Ã˜Ô ß‚ ¡ªÃ˜Ô◊¥ üÊÊh‚ üÊc∆U •ãÿ ∑§Ê߸ ∑§ÀÿÊáʬ˝Œ ©U¬Êÿ Ÿ„UË¥ „ÒU, •Ã— ’ÈÁh◊ÊŸ˜Ô ◊ŸÈcÿ∑§Ê ÿàŸ¬Ífl¸∑§ üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ßÃŸÊ „UË Ÿ„UË¥, üÊÊh •¬Ÿ •ŸÈc∆UÔUÊÃÊ∑§Ë •ÊÿÈ∑§Ê ’…∏UÊ ŒÃÊ „ÒU, ¬ÈòÊ ¬˝ŒÊŸ∑§⁄U ∑ȧ‹-¬⁄Uê¬⁄UÊ∑§Ê •ˇÊÈááÊ ⁄UπÃÊ „ÒU, œŸ-œÊãÿ∑§Ê •ê’Ê⁄U ‹ªÊ ŒÃÊ „ÒU, ‡Ê⁄UË⁄U◊¥ ’‹-¬ÊÒL§·∑§Ê ‚¢øÊ⁄U ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ¬ÈÁc≈UÔU ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ÿ‡Ê∑§Ê ÁflSÃÊ⁄U ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‚÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U∑§ ‚Èπ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU5–

üÊÊh‚ ◊ÈÁQ§ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U üÊÊh ‚Ê¢‚ÊÁ⁄U∑§ ¡ËflŸ∑§Ê ÃÊ ‚Èπ◊ÿ ’ŸÊÃÊ „UË „ÒU, ¬⁄U‹Ê∑§∑§Ê ÷Ë ‚ÈœÊ⁄UÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U •ãÃ◊¥ ◊ÈÁQ§ ÷Ë ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒUó 1. Œ‡Ê ∑§Ê‹ ø ¬ÊòÊ ø ÁflÁœŸÊ „UÁfl·Ê ø ÿÃ˜Ô – ÁËҌ¸÷Ò¸‡ø ◊ãòÊÒ‡ø üÊÊh¢ SÿÊë¿˛UhÿÊ ÿÈÃ◊˜ÔH 2. ‚¢S∑Χâ √ÿÜ¡ŸÊl¢ ø ¬ÿÊ◊œÈÉÊÎÃÊÁãflÃ◊˜Ô – üÊhÿÊ ŒËÿÃ ÿS◊Êë¿˛UÊh¢ ÃŸ ÁŸªlÃH 3. Œ‡Ê ∑§Ê‹ ø ¬ÊòÊ ø üÊhÿÊ ÁflÁœŸÊ ø ÿÃ˜Ô – Á¬ÃÎΟÈÁg‡ÿ Áfl¬˝èÿÊ ŒûÊ¢ üÊÊh◊ÈŒÊNUÃ◊˜ÔH 4. ÿÊ˘ŸŸ ÁflÁœŸÊ üÊÊh¢ ∑ȧÿʸŒ˜ flÒ ‡ÊÊãÃ◊ÊŸ‚— – √ÿ¬Ã∑§À◊·Ê ÁŸàÿ¢ ÿÊÁà ŸÊfløÃ ¬ÈŸ—H (∑ͧ◊¸¬È⁄UÊáÊ) 5. •ÊÿÈ— ¬ÈòÊÊŸ˜Ô ÿ‡Ê— SflªZ ∑§ËÏà ¬ÈÁc≈¢U ’‹¢ ÁüÊÿ◊˜– ¬‡ÊÍŸ˜Ô ‚ÊÒÅÿ¢ œŸ¢ œÊãÿ¢ ¬˝ÊåŸÈÿÊÃ˜Ô Á¬Ãά͡ŸÊØÔH (ÿ◊S◊ÎÁÃ, ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê)

5

* ¡ÊŸŸÿÊÇÿ •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥*

•ÊÿÈ— ¬˝¡Ê¢ œŸ¢ ÁfllÊ¢ SflªZ ◊ÊˇÊ¢ ‚ÈπÊÁŸ ø – ¬˝ÿë¿UÁãà ÃÕÊ ⁄UÊÖÿ¢ Á¬Ã⁄U— üÊÊhÃ̬ÃÊ—H (◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊ)

•ÕÊ¸Ã˜Ô üÊÊh‚ ‚ãÃÈc≈U „UÊ∑§⁄U Á¬ÃΪáÊ üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ê ŒËÉʸ •ÊÿÈ , ‚¢ÃÁÃ, œŸ, ÁfllÊ, ⁄UÊÖÿ, ‚Èπ, Sflª¸ ∞fl¢ ◊ÊˇÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– •ÁòÊ‚¢Á„UÃÊ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒUó¡Ê ¬ÈòÊ, ÷˝ÊÃÊ, ¬ÊÒòÊ •ÕflÊ ŒÊÒÁ„UòÊ •ÊÁŒ Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸ (üÊÊhÊŸÈc∆UUÔ ÊŸ)-◊¥ ‚¢‹ÇŸ ⁄U„UÃ „Ò¥U, fl ÁŸ‡øÿ „UË ¬⁄U◊ªÁÃ∑§Ê ¬˝Êåà „UÊÃ „Ò¥U1– ÿ„UÊ°Ã∑§ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ ¡Ê üÊÊh ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ¡Ê ©U‚∑§ ÁflÁœ-ÁflœÊŸ∑§Ê ¡ÊŸÃÊ „ÒU, ¡Ê üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë ‚‹Ê„U ŒÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ¡Ê üÊÊh∑§Ê •ŸÈ◊ÊŒŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒUóߟ ‚’∑§Ê üÊÊh∑§Ê ¬Èáÿ»§‹ Á◊‹ ¡ÊÃÊ „ÒUó ©U¬Œc≈UÔUÊŸÈ◊ãÃÊ ø ‹Ê∑§ ÃÈÀÿ»§‹ÊÒ S◊ÎÃÊÒH (’΄US¬ÁÃ)

üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸ‚ „UÊÁŸ •¬Ÿ ‡ÊÊSòÊŸ üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸ‚ „UÊŸflÊ‹Ë ¡Ê „UÊÁŸ ’ÃÊÿË „ÒU, ©U‚ ¡ÊŸ∑§⁄U ⁄UÊ¥ª≈U π«∏U „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– •Ã— üÊÊh-Ãûfl‚ ¬Á⁄UÁøà „UÊŸÊ ÃÕÊ ©U‚∑§ •ŸÈc∆UÊŸ∑§ Á‹ÿ Ãà¬⁄U ⁄U„UŸÊ •àÿãà •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU– ÿ„U ‚fl¸ÁflÁŒÃ „ÒU Á∑§ ◊Îà √ÿÁQ§ ß‚ ◊„UÊÿÊòÊÊ◊¥ •¬ŸÊ SÕÍ‹ ‡Ê⁄UË⁄U ÷Ë Ÿ„UË¥ ‹ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Ã’ ¬ÊÕÿ (•ãŸ-¡‹) ∑Ò§‚ ‹ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU? ©U‚ ‚◊ÿ ©U‚∑§ ‚ª-‚ê’ãœË üÊÊhÁflÁœ‚ ©U‚ ¡Ê ∑ȧ¿U ŒÃ „Ò¥U, fl„UË ©U‚ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ‡ÊÊSòÊŸ ◊⁄UáÊÊ¬⁄UÊãà Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ ∑§Ë „ÒU– ‚fl¸¬˝Õ◊ ‡ÊflÿÊòÊÊ∑§ •ãê¸Ã ¿U— Á¬á«U ÁŒÿ ¡ÊÃ „Ò¥U, Á¡Ÿ‚ ÷ÍÁ◊∑§ •Áœc∆UÊÃÎ ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ë ¬˝‚ãŸÃÊ ÃÕÊ ÷ÍÃ-Á¬‡ÊÊøÊ¥mÊ⁄UÊ „UÊŸflÊ‹Ë ’ʜʕÊ¥∑§Ê ÁŸ⁄UÊ∑§⁄UáÊ •ÊÁŒ ¬˝ÿÊ¡Ÿ Á‚h „UÊÃ „Ò¥U– ß‚∑§ ‚ÊÕ „UË Œ‡ÊªÊòÊ◊¥ ÁŒÿ ¡ÊŸflÊ‹ Œ‚ Á¬á«UÊ¥∑§ mÊ⁄UÊ ¡Ëfl∑§Ê •ÊÁÃflÊÁ„U∑§ ‚͡◊ ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÊÃË „ÒU– ÿ„U ◊Îà √ÿÁQ§∑§Ë ◊„UÊÿÊòÊÊ∑§ ¬˝Ê⁄Uê÷∑§Ë ’Êà „ÈU߸– •’ •Êª ©U‚ ¬ÊÕÿ (⁄UÊSÃ∑§ ÷Ê¡Ÿó•ãŸ-¡‹ •ÊÁŒ)-∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ¬«∏UÃË „Ò,U ¡Ê ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊË◊¥ ÁŒÿ ¡ÊŸflÊ‹ Á¬á«UŒÊŸ‚ ©U‚ ¬˝Êåà „UÊÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ‚ª-‚ê’ãœË, ¬ÈòÊ-¬ÊÒòÊÊÁŒ Ÿ Œ¥ ÃÊ ÷Íπ-åÿÊ‚‚ ©U‚ fl„UÊ° ’„ÈUà ŒÊL§áÊ ŒÈ—π „UÊÃÊ „ÒU2–

üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸflÊ‹∑§Ê ∑§c≈UÔU ÿ„U ÃÊ „ÈU߸ üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸ‚ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§ ∑§c≈UUÔ Ê¥∑§Ë ∑§ÕÊ– üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸflÊ‹∑§Ê ÷Ë ¬ª-¬ª¬⁄U ∑§c≈UUÔ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ◊Îà ¬˝ÊáÊË ’Êäÿ „UÊ∑§⁄U üÊÊh Ÿ ∑§⁄UŸflÊ‹ •¬Ÿ ‚ª-‚ê’ÁãœÿÊ¥∑§Ê ⁄UQ§ øÍ‚Ÿ ‹ªÃÊ „ÒUó üÊÊh¢ Ÿ ∑ȧL§Ã ◊Ê„UÊÃ˜Ô ÃSÿ ⁄UQ¢§ Á¬’Áãà Ã– (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

‚ÊÕ-„UË-‚ÊÕ fl ‡Êʬ ÷Ë ŒÃ „Ò¥Uó ....Á¬Ã⁄USÃSÿ ‡Êʬ¢ ŒûflÊ ¬˝ÿÊÁãÃ

ø–

(ŸÊª⁄Uπá«U)

Á»§⁄U ß‚ •Á÷‡Êåà ¬Á⁄UflÊ⁄U∑§Ê ¡ËflŸ÷⁄U ∑§c≈UUÔ -„UË-∑§c≈UUÔ ¤Ê‹ŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ©U‚ ¬Á⁄UflÊ⁄U◊¥ ¬ÈòÊ Ÿ„UË¥ ©Uà¬ãŸ „UÊÃÊ, ∑§Ê߸ ŸË⁄UÊª Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ, ‹ê’Ë •ÊÿÈ Ÿ„UË¥ „UÊÃË, Á∑§‚Ë Ã⁄U„U ∑§ÀÿÊáÊ Ÿ„UË¥ ¬˝Êåà „UÊÃÊ •ÊÒ⁄U ◊⁄UŸ∑§ ’ÊŒ Ÿ⁄U∑§ ÷Ë ¡ÊŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU3– ©U¬ÁŸ·Œ˜Ô◊¥ ÷Ë ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ “ŒflÁ¬ÃÎ∑§ÊÿʸèÿÊ¢ Ÿ ¬˝◊ÁŒÃ√ÿ◊˜Ô” (ÃÒ0©U¬0 1– 11– 1)– •ÕÊ¸Ã˜Ô ŒflÃÊ ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ∑§ÊÿÊZ◊¥ ◊ŸÈcÿ∑§Ê ∑§ŒÊÁ¬ ¬˝◊ÊŒ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬˝◊ÊŒ‚ ¬˝àÿflÊÿ „UÊÃÊ „ÒU– 1. ¬ÈòÊÊ flÊ ÷˝ÊÃ⁄UÊ flÊÁ¬ ŒÊÒÁ„UòÊ— ¬ÊÒòÊ∑§SÃÕÊ– Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸ ¬˝‚Q§Ê ÿ Ã ÿÊÁãà ¬⁄U◊Ê¢ ªÁÃ◊˜ÔH 2. ‹Ê∑§ÊãÃ⁄U·È ÿ ÃÊÿ¢ ‹÷ãÃ ŸÊãŸ◊fl ø – ŒûÊ¢ Ÿ fl¢‡Ê¡Òÿ¸·Ê¢ Ã √ÿÕÊ¢ ÿÊÁãà ŒÊL§áÊÊ◊˜Ô H (‚È◊ãÃÈ) 3. (∑§) Ÿ ÃòÊ flË⁄UÊ ¡ÊÿãÃ ŸÊ⁄UÊÇÿ¢ Ÿ ‡ÊÃÊÿÈ·— – Ÿ ø üÊÿÊ˘Áœªë¿UÁãà ÿòÊ üÊÊh¢ ÁflflÌ¡Ã◊˜HÔ („UÊ⁄UËÃS◊ÎÁÃ) (π) “üÊÊh◊Ã㟠∑ȧflʸáÊÊ Ÿ⁄U∑¢§ ¬˝ÁìlÃH” (ÁflcáÊÈS◊ÎÁÃ)

6

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê üÊÊh∑§Ë ¬˝ÊÁåà ∑Ò§‚ „UÊÃË „ÒU? ÿ„U Á¡ôÊÊ‚Ê SflÊ÷ÊÁfl∑§ „ÒU Á∑§ üÊÊh◊¥ ŒË ªÿË •ãŸ •ÊÁŒ ‚Ê◊Áª˝ÿÊ° Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ∑Ò§‚ Á◊‹ÃË „ÒU¢; ÄÿÊ¥Á∑§ ÁflÁ÷㟠∑§◊ÊZ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊ÎàÿÈ∑§ ’ÊŒ ¡Ëfl∑§Ê Á÷ãŸ-Á÷㟠ªÁà ¬˝Êåà „UÊÃË „ÒU– ∑§Ê߸ ŒflÃÊ ’Ÿ ¡ÊÃÊ „ÒU, ∑§Ê߸ Á¬Ã⁄U, ∑§Ê߸ ¬˝Ã , ∑§Ê߸ „UÊÕË, ∑§Ê߸ øË¥≈UË, ∑§Ê߸ ÁøŸÊ⁄U∑§Ê flÎˇÊ •ÊÒ⁄U ∑§Ê߸ ÃÎáÊ– üÊÊh◊¥ ÁŒÿ ªÿ ¿UÊ≈ U-‚ Á¬á«U‚ „UÊÕË∑§Ê ¬≈U ∑Ò§‚ ÷⁄U ‚∑§ÃÊ „ÒU? ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U øË¥≈UË ßß ’«∏U Á¬á«U∑§Ê ∑Ò§‚ πÊ ‚∑§ÃË „ÒU? ŒflÃÊ •◊ÎÂ ÃÎåà „UÊÃ „Ò¥U, Á¬á«U‚ ©Uã„¥U ∑Ò§‚ ÃÎÁåà Á◊‹ªË? ߟ ¬˝‡ŸÊ¥∑§Ê ‡ÊÊSòÊŸ ‚ÈS¬c≈UÔU ©UûÊ⁄U ÁŒÿÊ „ÒU Á∑§ ŸÊ◊ªÊòÊ∑§ ‚„UÊ⁄U Áfl‡flŒfl ∞fl¢ •ÁÇŸcflÊûÊ •ÊÁŒ ÁŒ√ÿ Á¬Ã⁄U „U√ÿ-∑§√ÿ∑§Ê Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬˝Êåà ∑§⁄UÊ ŒÃ „Ò¥U– ÿÁŒ Á¬ÃÊ ŒflÿÊÁŸ∑§Ê ¬˝Êåà „UÊ ªÿÊ „UÊ ÃÊ ÁŒÿÊ ªÿÊ •ãŸ ©U‚ fl„UÊ° •◊Îà „UÊ∑§⁄U ¬˝Êåà „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ◊ŸÈcÿÿÊÁŸ◊¥ •ãŸM§¬◊¥ ÃÕÊ ¬‡ÊÈÿÊÁŸ◊¥ ÃÎáÊ∑§ M§¬◊¥ ©U‚ ©U‚∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÊÃË „ÒU– ŸÊªÊÁŒ ÿÊÁŸÿÊ¥◊¥ flÊÿÈM§¬‚, ÿˇÊÿÊÁŸ◊¥ ¬ÊŸM§¬‚ ÃÕÊ •ãÿ ÿÊÁŸÿÊ¥◊¥ ÷Ë ©U‚ üÊÊhËÿ flSÃÈ ÷Êª¡Ÿ∑§ ÃÎÁåÃ∑§⁄U ¬ŒÊÕÊZ∑§ M§¬◊¥ ¬˝Êåà „UÊ∑§⁄U •fl‡ÿ ÃÎåà ∑§⁄UÃË „ÒU–1 Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ªÊ‡ÊÊ‹Ê◊¥ ÷Í‹Ë ◊ÊÃÊ∑§Ê ’¿U«∏UÊ Á∑§‚Ë-Ÿ-Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U …Í°U…∏U „UË ‹ÃÊ „ÒU, ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ◊ãòÊ ÃûÊŒ˜ flSÃÈ¡ÊÃ∑§Ê ¬˝ÊáÊË∑§ ¬Ê‚ Á∑§‚Ë-Ÿ-Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ¬„È°UøÊ „UË ŒÃÊ „ÒU– ŸÊ◊, ªÊòÊ, NUŒÿ∑§Ë üÊhÊ ∞fl¢ ©UÁøà ‚¢∑§À¬¬Ífl¸∑§ ÁŒÿ „ÈU∞ ¬ŒÊÕÊZ∑§Ê ÷ÁQ§¬Ífl¸∑§ ©UìÊÊÁ⁄Uà ◊ãòÊ ©UŸ∑§ ¬Ê‚ ¬„È°UøÊ ŒÃÊ „ÒU– ¡Ëfl øÊ„U ‚Ò∑§«∏UÊ¥ ÿÊÁŸÿÊ¥∑§Ê ÷Ë ¬Ê⁄U ÄÿÊ¥ Ÿ ∑§⁄U ªÿÊ „UÊ ÃÎÁåà ÃÊ ©U‚∑§ ¬Ê‚ ¬„È°Uø „UË ¡ÊÃË „ÒU–2

’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ‚ ÷Ë üÊÊh∑§Ë ¬ÍÌà ‚Ê◊Êãÿ× üÊÊh∑§Ë ŒÊ ¬˝Á∑˝§ÿÊ „ÒUó1-Á¬á«UŒÊŸ •ÊÒ⁄U 2-’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ– ◊ÎàÿÈ∑§ ’ÊŒ ¡Ê ‹Êª Œfl‹Ê∑§ ÿÊ Á¬Ã΋Ê∑§◊¥ ¬„È°UøÃ „Ò¥U fl ◊ãòÊÊ¥∑§ mÊ⁄UÊ ’È‹Êÿ ¡ÊŸ¬⁄U ©UŸ-©UŸ ‹Ê∑§Ê¥‚ ÃàˇÊáÊ üÊÊhŒ‡Ê◊¥ •Ê ¡ÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ÁŸ◊ÁãòÊà ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§ ◊Êäÿ◊‚ ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄U ‹Ã „Ò¥U– ‚͡◊ª˝Ê„UË „UÊŸ‚ ÷Ê¡Ÿ∑§ ‚͡◊ ∑§áÊÊ¥∑§ •ÊÉÊ˝ÊáÊ‚ ©UŸ∑§Ê ÷Ê¡Ÿ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, fl ÃÎåà „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– flŒŸ ’ÃÊÿÊ „ÒU Á∑§ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸ‚ fl„U Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬˝Êåà „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒUó ß◊◊ÊŒŸ¢

ÁŸ

Œœ

’˝ÊrÊÔáÊ·È

Áflc≈UÊÁ⁄UáÊ¢

‹Ê∑§Á¡Ã¢

Sflª¸◊˜Ô– (•Õfl¸flŒ 4– 34– 8)

(ß◊◊˜ •ÊŒŸ◊˜Ô) ß‚ •ÊŒŸÊ¬‹ÁˇÊà ÷Ê¡Ÿ∑§Ê (’˝ÊrÊÔáÊ·È ÁŸ Œœ) ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥◊¥ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U ⁄U„UÊ „Í°U–

ÿ„U ÷Ê¡Ÿ ÁflSÃÊ⁄U‚ ÿÈQ§ „ÒU •ÊÒ⁄U Sflª¸‹Ê∑§∑§Ê ¡ËßflÊ‹Ê „ÒU– ß‚ Ãâÿ∑§Ê S¬c≈UÔU ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ◊ŸÈ¡ËŸ Á‹πÊ „ÒUó 1. ŸÊ◊◊ãòÊÊSÃÕÊ Œ‡ÊÊ ÷flÊãÃ⁄UªÃÊŸÁ¬– ¬˝ÊÁáÊŸ— ¬˝ËáÊÿãàÿÃ ŒflÊ ÿÁŒ Á¬ÃÊ ¡Ê× ‡ÊÈ÷∑§◊ʸŸÈÿÊªÃ—– ÃSÿÊãŸ◊◊Îâ ÷ÍàflÊ ◊àÿ¸àfl sÔãŸM§¬áÊ ¬‡ÊÈàfl ø ÃÎáÊ¢ ÷flØ– üÊÊhÊ㟢 flÊÿÈM§¬áÊ ¬ÊŸ¢ ÷flÁà ÿˇÊàfl ŸÊŸÊ÷Êª∑§⁄¢U ÃÕÊ–

ÌʄUÊ⁄Uàfl◊ʪÃÊŸ˜H Œflàfl˘åÿŸÈªë¿UÁÃH ŸÊªàfl˘åÿȬÁÃc∆UÁÃH

(◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊ, flÊÿȬÈ⁄UÊáÊ, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) 2. (∑§) ÿÕÊ ªÊc∆U ¬˝áÊc≈UÔUÊ¢ flÒ flà‚Ê ÁflãŒà ◊ÊÃ⁄U◊˜– ÃÕÊ Ã¥ ŸÿÃ ◊ãòÊÊ ¡ãÃÈÿ¸òÊÊflÁÃc∆UÃ– ŸÊ◊ ªÊòÊ¢ ø ◊ãòʇø ŒûÊ◊㟢 ŸÿÁãà Ã◊˜ – •Á¬ ÿÊÁŸ‡Êâ ¬˝ÊåÃÊ¢SÃÎÁåÃSÃÊŸŸÈªë¿UÁÖ (flÊÿȬÈ0 ©U¬ÊŒ˜ÉÊÊà ¬Ê0 83–119-20) (π)ŸÊ◊ªÊòÊ¢ Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ÃÈ ¬˝Ê¬∑¢§ „U√ÿ∑§√ÿÿÊ— – üÊÊhSÿ ◊ãòÊÃSÃûfl◊Ȭ‹èÿà ÷ÁÄÃ×– •ÁÇŸcflÊûÊÊŒÿSÃ·Ê◊ÊÁœ¬àÿ √ÿflÁSÕÃÊ—– ŸÊ◊ªÊòÊÊSàÊÕÊ Œ‡ÊÊ ÷flãàÿÈŒ˜÷flÃÊ◊Á¬H ¬˝ÊÁáÊŸ— ¬˝ËáÊÿãàÿÃŒ„¸UáÊ¢ ‚◊ȬʪÃ◊˜– (¬k¬È⁄UÊáÊ, ‚ÎÁc≈UÔUπ¢0 10–38-39)

* ¡ÊŸŸÿÊÇÿ •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥*

7

ÿSÿÊSÿŸ ‚ŒÊ‡ŸÁãà „U√ÿÊÁŸ ÁòÊÁŒflÊÒ∑§‚— – ∑§√ÿÊÁŸ øÒfl Á¬Ã⁄U— Á∑¢§ ÷ÍÃ◊Áœ∑¢§ Ã×H (◊ŸÈS◊ÎÁà 1– 95)

•ÕÊ¸Ã˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ ◊Èπ‚ ŒflÃÊ „U√ÿ∑§Ê •ÊÒ⁄U Á¬Ã⁄U ∑§√ÿ∑§Ê πÊÃ „Ò¥U– Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ Á‹ÿ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ ÿ •¬Ÿ ∑§◊¸fl‡Ê •ãÃÁ⁄UˇÊ◊¥ flÊÿflËÿ ‡Ê⁄UË⁄U œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ⁄U„UÃ „Ò¥U– •ãÃÁ⁄UˇÊ◊¥ ⁄U„UŸflÊ‹ ߟ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê “üÊÊh∑§Ê‹ •Ê ªÿÊ „ÒU”óÿ„U ‚ÈŸ∑§⁄U „UË ÃÎÁåà „UÊ ¡ÊÃË „ÒU– ÿ “◊ŸÊ¡fl” „UÊÃ „Ò¥U •ÕÊ¸Ã˜Ô ßŸ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ªÁà ◊Ÿ∑§Ë ªÁÃ∑§Ë Ã⁄U„U „UÊÃË „ÒU– ÿ S◊⁄UáÊ‚ „UË üÊÊhŒ‡Ê◊¥ •Ê ¡ÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§ ‚ÊÕ ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄U ÃÎåà „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– ߟ∑§Ê ‚’ ‹Êª ß‚Á‹ÿ Ÿ„UË¥ Œπ ¬ÊÃ „Ò¥U Á∑§ ߟ∑§Ê ‡Ê⁄UË⁄U flÊÿflËÿ „UÊÃÊ „ÒU1– ß‚ Áfl·ÿ◊¥ ◊ŸÈS◊ÎÁÃ◊¥ ÷Ë ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒUóüÊÊh∑§ ÁŸ◊ÁãòÊà ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥◊¥ Á¬Ã⁄U ªÈåÃM§¬‚ ÁŸflÊ‚ ∑§⁄UÃ „Ò¥U – ¬˝ÊáÊflÊÿÈ∑§Ë ÷Ê°Áà ©UŸ∑§ ø‹Ã ‚◊ÿ ø‹Ã „Ò¥U •ÊÒ⁄U ’Ò∆UÃ ‚◊ÿ ’Ò∆UÃ „Ò¥U– üÊÊh∑§Ê‹◊¥ ÁŸ◊ÁãòÊà ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§ ‚ÊÕ „UË ¬˝ÊáÊM§¬◊¥ ÿÊ flÊÿÈM§¬◊¥ Á¬Ã⁄U •ÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ©UŸ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§ ‚ÊÕ „UË ’Ò∆U∑§⁄U ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U–2 ◊ÎàÿÈ∑§ ¬‡øÊÃ˜Ô Á¬Ã⁄U ‚͡◊ ‡Ê⁄UË⁄UœÊ⁄UË „UÊÃ „Ò¥U, ß‚Á‹ÿ ©UŸ∑§Ê ∑§Ê߸ Œπ Ÿ„UË¥ ¬ÊÃÊ– ‡ÊÃ¬Õ ’˝ÊrÊÔáÊ◊¥ ÷Ë ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ “ÁÃ⁄U ßfl flÒ Á¬Ã⁄UÊ ◊ŸÈcÿèÿ—” (2– 3– 4– 21) •ÕÊ¸Ã˜Ô ‚͡◊ ‡Ê⁄UË⁄UœÊ⁄UË „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ Á¬Ã⁄U ◊ŸÈcÿÊ¥‚ Á¿U¬ „ÈU∞-‚ „UÊÃ „Ò¥U– •Ã∞fl ‚͡◊ ‡Ê⁄UË⁄UœÊ⁄UË „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿ ¡‹, •ÁÇŸ ÃÕÊ flÊÿȬ˝œÊŸ „UÊÃ „Ò¥U, ß‚ËÁ‹ÿ ‹Ê∑§-‹Ê∑§ÊãÃ⁄UÊ¥◊¥ •ÊŸ-¡ÊŸ◊¥ ©Uã„¥U ∑§Ê߸ L§∑§Êfl≈U Ÿ„UË¥ „UÊÃË–

œŸÊ÷Êfl◊¥ ÷Ë üÊÊh∑§Ë ‚ê¬ãŸÃÊ œŸ∑§Ë ¬Á⁄UÁSÕÁà ‚’∑§Ë ∞∑§-‚Ë Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË– ∑§÷Ë-∑§÷Ë œŸ∑§Ê •÷Êfl „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ∞‚Ë ¬Á⁄UÁSÕÁÃ◊¥ ¡’Á∑§ üÊÊh∑§Ê •ŸÈc∆UÊŸ •ÁŸflÊÿ¸ „ÒU, ß‚ ŒÎÁc≈UÔU‚ ‡ÊÊSòÊŸ œŸ∑§ •ŸÈ¬ÊÂ ∑ȧ¿U √ÿflSÕÊ∞° ∑§Ë „Ò¥Uó (1) ÿÁŒ •ãŸ-flSÔòÊ∑§ π⁄UËŒŸ◊¥ ¬Ò‚Ù¥∑§Ê •÷Êfl „UÙ ÃÙ ©U‚ ¬Á⁄UÁSÕÁÃ◊¥ ‡ÊÊ∑§‚ üÊÊh ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿó  ÃS◊Êë¿˛UÊh¢

Ÿ⁄UÙ

÷ÄÔàÿÊ

‡ÊÊ∑Ò§⁄UÁ¬

ÿÕÊÁflÁœ–

(2) ÿÁŒ ‡ÊÊ∑§ π⁄UËŒŸ∑§ Á‹ÿ ÷Ë ¬Ò‚ Ÿ „UÊ¥ ÃÙ ÃÎáÊ-∑§Êc∆U •ÊÁŒ∑§Ù ’ø∑§⁄U ¬Ò‚ ß∑§_ÔUÊ ∑§⁄U •ı⁄U ©UŸ ¬Ò‚Ù¥‚ ‡ÊÊ∑§ π⁄UËŒ∑§⁄U üÊÊh ∑§⁄U3– •Áœ∑§ üÊ◊‚ ÿ„U üÊÊh Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU, •Ã— »§‹ ‹Êπ ªÈŸÊ „UÙÃÊ „ÒU– (3) Œ‡ÊÁfl‡Ê· •ı⁄U ∑§Ê‹Áfl‡Ê·∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‹∑§Á«∏UÿÊ° ÷Ë Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃË¥– ∞‚Ë ¬Á⁄UÁSÕÁÃ◊¥ ‡ÊÊSÔòÊŸ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÉÊÊ‚‚ üÊÊh „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ÉÊÊ‚ ∑§Ê≈U∑§⁄U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– ÿ„U √ÿflSÕÊ ¬k¬È⁄UÊáÊŸ ŒË „ÒU– ß‚∑§ ‚ÊÕ „UË ß‚Ÿ ß‚ ‚ê’ãœ∑§Ë ∞∑§ ¿UÙ≈UË-‚Ë ÉÊ≈UŸÊ ¬˝SÃÈà ∑§Ë „ÒUó ∞∑§ √ÿÁQ§ œŸ∑§ •÷Êfl‚ •àÿãà ª˝Sà ÕÊ– ©U‚∑§ ¬Ê‚ ßÃŸÊ ¬Ò‚Ê Ÿ ÕÊ Á∑§ ‡ÊÊ∑§ π⁄UËŒÊ ¡Ê ‚∑§– ß‚ Ã⁄U„U ‡ÊÊ∑§‚ ÷Ë üÊÊh ∑§⁄UŸ∑ §Ë ÁSÕÁÃ◊¥ fl„U Ÿ ÕÊ– •Ê¡ „UË üÊÊh∑§Ë ÁÃÁÕ ÕË– “∑ȧì ∑§Ê‹” ÷Ë •Ê ¬„ÈU°øÊ ÕÊ– ß‚ ∑§Ê‹∑§ ’Ëß¬⁄U üÊÊh Ÿ„UË¥ „UÙ ‚∑§ÃÊ ÕÊ– ’øÊ⁄UÊ ÉÊ’⁄UÊ ªÿÊó⁄UÙ ¬«∏UÊóüÊÊh ∑§⁄U ÃÙ ∑Ò§‚ ∑§⁄U? ∞∑§ ÁflmÊŸÔŸ˜  ©U‚ ‚ȤÊÊÿÊó•÷Ë ∑ȧì ∑§Ê‹ „ÒU, ‡ÊËÉÊ˝ „UË ÉÊÊ‚ ∑§Ê≈U∑§⁄U Á¬Ã⁄UÙ∑¥ § ŸÊ◊¬⁄U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê ŒÙ– fl„U Œı«∏U ªÿÊ •ı⁄U ÉÊÊ‚ ∑§Ê≈U∑§⁄U ªÊÿÙ¥∑§Ù Áπ‹Ê ŒË– ß‚ üÊÊh∑§ »§‹SflM§¬ ©U‚ Œfl‹Ê∑§∑§Ë ¬˝ÊÁåà „ÈUßó ¸ 1. ÃSÿ Ã Á¬Ã⁄U— üÊÈàflÊ üÊÊh∑§Ê‹◊ȬÁSÕÃ◊˜Ô – •ãÿÊãÿ¢ ◊Ÿ‚Ê äÿÊàflÊ ‚ê¬ÃÁãà ◊ŸÊ¡flÊ—H ’˝ÊrÊÔáÊÒSÃ ‚„UʇŸÁãà Á¬Ã⁄UÊ sÔãÃÁ⁄UˇÊªÊ— – flÊÿÈ÷ÃÍ ÊSÃÈ ÁÃc∆UÁãà ÷ÈÄàflÊ ÿÊÁãà ¬⁄UÊ¢ ªÁÃ◊˜HÔ (∑ͧ◊¸¬⁄È UÊáÊ ©U0Áfl0 22– 3-4) 2. ÁŸ◊ÁãòÊÃÊŸ˜Ô Á„U Á¬Ã⁄U ©U¬ÁÃc∆UÁãà ÃÊŸ˜Ô Ám¡ÊŸ˜Ô – flÊÿÈflìÊʟȪë¿UÁãà ÃÕʂ˟ʟȬʂÃH (◊ŸÈS◊ÎÁà 3– 189) 3. ÃÎáÊ∑§Êc∆UÊ¡¸Ÿ¢ ∑ΧàflÊ ¬˝ÊÕ¸ÁÿàflÊ fl⁄UÊ≈U∑§◊Ô˜ – ∑§⁄UÙÁà Á¬ÃÎ∑§ÊÿʸÁáÊ ÃÃÙ ‹ˇÊªÈáÊ¢ ÷flÃÔ˜H (¬k¬È⁄UÊáÊ, ‚ÎÁc≈UÔU0 52– 310)

8

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

∞ÃÃÔ˜ ¬Èáÿ¬˝‚ÊŒŸ ªÃÙ˘‚ı ‚È⁄U◊ÁãŒ⁄U◊Ô˜–

(¬k¬È⁄UÊáÊ, ‚ÎÁc≈UÔU0 52– 319)

(4) ∞‚Ë ÷Ë ¬Á⁄UÁSÕÁà •Ê ¡ÊÃË „ÒU Á∑§ ÉÊÊ‚∑§Ê ÷Ë Á◊‹ŸÊ ‚ê÷fl Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– Ã’ üÊÊh ∑Ò§‚ ∑§⁄U? ‡ÊÊSÔòÊŸ ß‚∑§Ê ‚◊ʜʟ ÿ„U Á∑§ÿÊ „ÒU Á∑§ üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ù Œ‡Ê∑§Ê‹fl‡Ê ¡’ ÉÊÊ‚∑§Ê ÷Ë Á◊‹ŸÊ ‚ê÷fl Ÿ „UÙ, Ã’ üÊÊh∑§Ê •ŸÈ∑§À¬ ÿ„U „ÒU Á∑§ üÊÊh∑§Ãʸ ∞∑§Êãà SÕÊŸ◊¥ ø‹Ê ¡Êÿ– ŒÙŸÙ¥ ÷È¡Ê•Ù¥∑§Ù ©U∆UÊ∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ‡‹Ù∑§‚ Á¬Ã⁄UÙ¥∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó Ÿ ◊˘ÁSà ÁflûÊ¢ Ÿ œŸ¢ ø ŸÊãÿë¿˛UÊhÙ¬ÿÙÇÿ¢ SflÁ¬ÃÎÎãŸÃÙ˘ÁS◊– ÃÎåÿãÃÈ ÷ÄÔàÿÊ Á¬Ã⁄UÙ ◊ÿÒÃı ∑ΧÃÊÒ ÷È¡ı flà◊¸ÁŸ ◊ÊL§ÃSÿH (ÁflcáÊȬÈ0 3– 14– 30)

•ÕʸÃÔ˜ „U ◊⁄U Á¬ÃΪáÊ! ◊⁄U ¬Ê‚ üÊÊh∑§ ©U¬ÿÈQ§ Ÿ ÃÙ œŸ „ÒU, Ÿ œÊãÿ •ÊÁŒ– „UÊ°, ◊⁄U ¬Ê‚ •Ê¬∑§ Á‹ÿ üÊhÊ •ı⁄U ÷ÁQ§ „ÒU– ◊Ò¥ ßã„UË¥∑§ mÊ⁄UÊ •Ê¬∑§Ù ÃÎåÔà ∑§⁄UŸÊ øÊ„UÃÊ „Í°U– •Ê¬ ÃÎåÔà „UÙ ¡Êÿ°– ◊Ò¥Ÿ (‡ÊÊSÔòÊ∑§Ë •ÊôÊÊ∑§ •ŸÈM§¬) ŒÙŸÙ¥ ÷È¡Ê•Ù¥∑§Ù •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ ©U∆UÊ ⁄UπÊ „ÒU– üÊÊh∑§Êÿ¸◊¥ ‚ÊœŸ‚ê¬ãŸ √ÿÁQ§∑§Ê ÁflûʇÊÊ∆K (∑¢§¡Í‚Ë) Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿó“ÁflûʇÊÊ∆K¢ Ÿ ‚◊Êø⁄UØԔ •¬Ÿ ©U¬‹éœ ‚ÊœŸÊ¥‚ Áfl‡Ê· üÊhʬÍfl¸∑§ üÊÊh •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ©U¬ÿȸQ§ •ŸÈ∑§À¬Ù¥‚ S¬c≈UÔU ¬˝ÃËà „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ Á∑§‚Ë-Ÿ-Á∑§‚Ë Ã⁄U„U üÊÊh∑§Ù •fl‡ÿ ∑§⁄U– ‡ÊÊSÔòÊŸ ÃÙ S¬c≈UÔU ‡ÊéŒÙ¥◊¥ üÊÊh∑§Ê ÁflœÊŸ ÁŒÿÊ „ÒU •ı⁄U Ÿ ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁŸ·œ ÷Ë Á∑§ÿÊ „ÒU– üÊÊh ∑§⁄U „UËó •ÃÙ

◊Í‹Ò—

»§‹ÒflʸÁ¬ ÃÕÊåÿÈŒ∑§Ã¬¸áÊÒ— – Á¬ÃÎÃÎÁåÔâ üÊÊh ¿UÙ«∏U Ÿ„UË¥ó ŸÒfl üÊÊh¢ Áflfl¡¸ÿÃÔ˜– (œ◊¸Á‚ãœÈ)

¬˝∑ȧfl˸Ã...........................H

üÊÊh∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË Á¬ÃÊ∑§Ê üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U ◊ÈÅÿM§¬‚ ¬ÈòÊ∑§Ê „UË „ÒU– ∑§ß¸ ¬ÈòÊ „UÊŸ¬⁄U •ãàÿÁc≈UÔU‚ ‹∑§⁄U ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ÃÕÊ mÊŒ‡ÊÊ„UÃ∑§∑§Ë ‚÷Ë Á∑˝§ÿÊ∞° Öÿc∆U ¬ÈòÊ∑§Ê ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– Áfl‡Ê· ¬Á⁄UÁSÕÁÃ◊¥ ’«∏U ÷Ê߸∑§Ë •ÊôÊÊ‚ ¿UÊ≈UÊ ÷Ê߸ ÷Ë ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ‚÷Ë ÷ÊßÿÊ¥∑§Ê ‚¢ÿÈQ§ ¬Á⁄UflÊ⁄U „UÊ ÃÊ flÊÌ·∑§ üÊÊh ÷Ë Öÿc∆U ¬ÈòÊ∑§ mÊ⁄UÊ ∞∑§ „UË ¡ª„U ‚ê¬ãŸ „UÊ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ¬ÈòÊ •‹ª-•‹ª „UÊ¥ ÃÊ ©Uã„¥U flÊÌ·∑§ •ÊÁŒ üÊÊh •‹ª-•‹ª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–1 ÿÁŒ ¬ÈòÊ Ÿ „UÊ ÃÊ ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ üÊÊhÊÁœ∑§Ê⁄UË∑§ Á‹ÿ ÁflÁ÷㟠√ÿflSÕÊ∞° ¬˝Êåà „Ò¥U– S◊ÎÁ¢ª˝„U ÃÕÊ üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U üÊÊh∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË ¬ÈòÊ, ¬ÊÒòÊ, ¬˝¬ÊÒòÊ, ŒÊÒÁ„UòÊ (¬ÈòÊË∑§Ê ¬ÈòÊ), ¬àŸË, ÷Ê߸, ÷ÃË¡Ê, Á¬ÃÊ, ◊ÊÃÊ, ¬ÈòÊflœÍ, ’„UŸ, ÷ÊŸ¡Ê, ‚Á¬á«2 àÊÕÊ ‚ÊŒ∑§3 ∑§„U ªÿ „Ò¥Uóߟ◊¥ ¬Ífl¸-¬Ífl¸∑§ Ÿ ⁄U„UŸ¬⁄U 1.(∑§) ◊ÎÃ Á¬ÃÁ⁄U ¬ÈòÊáÊ Á∑˝§ÿÊ ∑§Êÿʸ ÁflœÊŸÃ—– ’„Ufl— SÿÈÿ¸ŒÊ ¬ÈòÊÊ— Á¬ÃÈ⁄U∑§òÊflÊÁ‚Ÿ—H ‚fl¸·Ê¢ ÃÈ ◊â ∑ΧàflÊ Öÿc∆UŸÒfl ÃÈ ÿà∑ΧÃ◊˜Ô – º˝√ÿáÊ øÊÁfl÷Q§Ÿ ‚flÒ¸⁄‘Ufl ∑Χâ ÷flØHÔ (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ üÊÊ0¬˝0◊¥ ◊⁄UËÁø∑§Ê fløŸ) (π) ∞∑§ÊŒ‡ÊÊlÊ—∑˝§◊‡ÊÊ Öÿc∆USÿ ÁflÁœflÃ˜Ô Á∑˝§ÿÊ— – ∑ȧÿÈŸ¸ ∑¸Ò §Ò ∑§‡Ê—üÊÊh◊ÊÁéŒ∑¢§ ÃÈ ¬ÎÕ∑˜§Ô ¬ÎÕ∑˜§HÔ (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ üÊÊ0¬˝0◊¥ ¬˝øÃ Ê∑§Ê fløŸ) 2. Sflÿ¢‚ ‹∑§⁄U ¬Ífl¸∑§Ë ‚Êà ¬Ë…U∏ËÃ∑§∑§Ê ¬Á⁄UflÊ⁄U 3. •Ê∆UflË¥‚ ‹∑§⁄U øÊÒŒ„UflË¥ ¬Ë…∏UËÃ∑§∑§ ¬Ífl¸¡ ¬Á⁄UflÊ⁄U– ◊Í‹¬ÈL§·◊Ê⁄Uèÿ ‚åÃ◊¬ÿ¸ãâ ‚Á¬á«UÊ—, •c≈UÔU◊◊Ê⁄Uèÿ øÃÈŒ¸‡Ê¬ÈL§·¬ÿ¸ãâ ‚ÊŒ∑§Ê—, ¬ÜøŒ‡Ê◊Ê⁄Uèÿ ∞∑§Áfl¢‡ÊÁìÿ¸ãâ ‚ªÊòÊÊ—– Á¬òÊÊŒÿSòÊÿ‡øÒfl ÃÕÊ Ãà¬Ífl¸¡ÊSòÊÿ—H ‚åÃ◊— SÿÊàSflÿ¢ øÒfl Ãà‚ÊÁ¬á«K¢ ’ȜҗS◊ÎÃ◊˜Ô – ‚ÊÁ¬á«K¢ ‚ÊŒ∑¢§ øÒfl ‚ªÊòÊ¢ ÃìÊ flÒ ∑˝§◊ÊØÔH ∞∑Ò§∑¢§ ‚åÃ∑¢§ øÒ∑¢§ ‚ÊÁ¬á«K∑§◊ÈŒÊNUÃ◊˜ÔH (‹Éflʇfl‹ÊÿŸS◊ÎÁà 20– 82ó84)

* ¡ÊŸŸÿÊÇÿ •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥*

9

∑˝§◊‡Ê— ’ÊŒ∑§ ‹ÊªÊ¥∑§Ê üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U „ÒU–1 ÁflcáÊȬÈ⁄UÊáÊ∑§ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ÈòÊ, ¬ÊÒòÊ, ¬˝¬ÊÒòÊ, ÷Ê߸, ÷ÃË¡Ê •ÕflÊ •¬ŸË ‚Á¬á«U ‚¢ÃÁÃ◊¥ ©Uà¬ãŸ „ÈU•Ê ¬ÈL§· „UË üÊÊhÊÁŒ Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸ∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄UË „UÊÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ߟ ‚’∑§Ê •÷Êfl „UÊ ÃÊ ‚◊ÊŸÊŒ∑§∑§Ë ‚¢ÃÁà •ÕflÊ ◊ÊÃάˇÊ∑§ ‚Á¬á«U •ÕflÊ ‚◊ÊŸÊŒ∑§∑§Ê ß‚∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U „ÒU– ◊ÊÃÎ∑ȧ‹ •ÊÒ⁄U Á¬ÃÎ∑ȧ‹ ŒÊŸÊ¥∑§ Ÿc≈UÔU „UÊ ¡ÊŸ¬⁄U SòÊË „UË ß‚ Á∑˝§ÿÊ∑§Ê ∑§⁄U •ÕflÊ (ÿÁŒ SòÊË ÷Ë Ÿ „UÊ ÃÊ) ‚ÊÁÕÿÊ¥◊¥‚ „UË ∑§Ê߸ ∑§⁄U ÿÊ ’Êãœfl„UËŸ ◊ÎÃ∑§∑§ œŸ‚ ⁄UÊ¡Ê „UË ©U‚∑§ ‚ê¬Íáʸ ¬˝Ã∑§◊¸ ∑§⁄UÊÿ–2 „U◊ÊÁº˝∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á¬ÃÊ∑§Ë Á¬á«UŒÊŸÊÁŒ ‚ê¬Íáʸ Á∑˝§ÿÊ ¬ÈòÊ∑§Ê „UË ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ¬ÈòÊ∑§ •÷Êfl◊¥ ¬àŸË ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ¬àŸË∑§ •÷Êfl◊¥ ‚„UÊŒ⁄U ÷Ê߸∑§Ê ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ–3 ◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊŸ ’ÃÊÿÊ „ÒU Á∑§ øÍ°Á∑§ ⁄UÊ¡Ê ‚÷Ë fláÊÊZ∑§Ê ’ãœÈ „UÊÃÊ „ÒU– •Ã— ‚÷Ë üÊÊhÊÁœ∑§Ê⁄UË ¡ŸÊ¥∑§ •÷Êfl „UÊŸ¬⁄U ⁄UÊ¡Ê ©U‚ ◊Îà √ÿÁQ§∑§ œŸ‚ ©U‚∑§ ¡ÊÁÃ∑§ ’ÊãœflÊ¥mÊ⁄UÊ ÷‹Ë÷Ê°Áà ŒÊ„U •ÊÁŒ ‚÷Ë •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UÊÿ–4

üÊÊh∑§ ÷Œ ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ üÊÊh∑§ •Ÿ∑§ ÷Œ ’ÃÊÿ ªÿ „Ò¥U, Á∑¢§ÃÈ ÿ„UÊ° ©Uã„UË¥ üÊÊhÊ¥∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ¡Ê •àÿãà •Êfl‡ÿ∑§ •ÊÒ⁄U •ŸÈc∆Uÿ „Ò¥U– ◊àSÿ¬È⁄UÊáÊ◊¥ ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ üÊÊh ’ÃÊÿ ªÿ „Ò¥Uó ÁŸàÿ¢

ŸÒÁ◊ÁûÊ∑¢§

∑§Êêÿ¢

ÁòÊÁflœ¢

üÊÊh◊ÈëÿÃ–

ÁŸàÿ, ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§ •ÊÒ⁄U ∑§Êêÿ-÷Œ‚ üÊÊh ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ „UÊÃ „Ò¥U– ÿ◊S◊ÎÁÃ◊¥ ¬Ê°ø ¬˝∑§Ê⁄U∑§ üÊÊhÊ¥∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒUóÁŸàÿ, ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§, ∑§Êêÿ, flÎÁh •ÊÒ⁄U ¬Êfl¸áÊ5ó ¬˝ÁÃÁŒŸ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ üÊÊh∑§Ê ÁŸàÿüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– ß‚◊¥ Áfl‡flŒfl Ÿ„UË¥ „UÊÃ ÃÕÊ •‡ÊQ§ÊflSÕÊ◊¥ ∑§fl‹ ¡‹¬˝ŒÊŸ‚ ÷Ë ß‚ üÊÊh∑§Ë ¬ÍÌà „UÊ ¡ÊÃË „ÒU6 ÃÕÊ ∞∑§ÊÁgc≈UÔUüÊÊh∑§Ê ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§üÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U, ß‚◊¥ ÷Ë Áfl‡flŒfl Ÿ„UË¥ „UÊÃ– Á∑§‚Ë ∑§Ê◊ŸÊ∑§Ë ¬ÍÌÃ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ üÊÊh∑§Ê ∑§ÊêÿüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– flÎÁh∑§Ê‹◊¥ ¬ÈòÊ¡ã◊ ÃÕÊ ÁflflÊ„UÊÁŒ ◊Ê¢ªÔUÁ‹∑§ ∑§Êÿ¸◊¥ ¡Ê üÊÊh Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ flÎÁhüÊÊh (ŸÊãŒËüÊÊh) ∑§„UÃ „Ò¥U– Á¬ÃάˇÊ, •◊ÊflÊSÿÊ •ÕflÊ ¬fl¸∑§Ë ÁÃÁÕ •ÊÁŒ¬⁄U ¡Ê ‚ŒÒfl (Áfl‡flŒfl‚Á„UÃ)üÊÊh Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– Áfl‡flÊÁ◊òÊS◊ÎÁà ÃÕÊ ÷Áflcÿ¬È⁄UÊáÊ◊¥ ÁŸàÿ, ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§, ∑§Êêÿ, flÎÁh, ¬Êfl¸áÊ, ‚Á¬á«UŸ, ªÊc∆UË, ‡ÊÈhKÕ¸, ∑§◊ÊZª, ŒÒÁfl∑§, ÿÊòÊÊÕ¸ ÃÕÊ ¬Èc≈UKÕ¸óÿ ’Ê⁄U„U ¬˝∑§Ê⁄U∑§ üÊÊh ’ÃÊÿ ªÿ „Ò¥U–7 ¬˝Êÿ— ‚÷Ë üÊÊhÊ¥∑§Ê •ãÃ÷ʸfl 1. ¬ÈòÊ— ¬ÊÒòʇø Ãà¬ÈòÊ— ¬ÈÁòÊ∑§Ê¬ÈòÊ ∞fl ø – ¬àŸË ÷˝ÊÃÊ ø Ãîʇø Á¬ÃÊ ◊ÊÃÊ SŸÈ·Ê ÃÕÊH ÷ÁªŸË ÷ÊÁªŸÿ‡ø ‚Á¬á«U— ‚ÊŒ∑§SÃÕÊ– •‚Á㟜ʟ ¬Ífl¸·Ê◊ÈûÊ⁄U Á¬á«UŒÊ— S◊ÎÃÊ—H (S◊ÎÁ¢ª˝„U, üÊÊh0∑§À¬0) 2. ¬ÈòÊ— ¬ÊÒòÊ— ¬˝¬ÊÒòÊÊ flÊ ÷˝ÊÃÊ flÊ ÷˝ÊÃ΂ãÃÁ×– ‚Á¬á«U‚ãÃÁÃflʸÁ¬ Á∑˝§ÿÊ„UÊ¸ ŸÎ¬ ¡ÊÿÃH Ã·Ê◊÷Êfl ‚fl¸·Ê¢ ‚◊ÊŸÊŒ∑§‚ãÃÁ×– ◊ÊÃάˇÊ‚Á¬á«UŸ ‚ê’hÊ ÿ ¡‹Ÿ flÊH ∑ȧ‹mÿ˘Á¬ øÊÁë¿UãŸ SòÊËÁ÷— ∑§Êÿʸ— Á∑˝§ÿÊ ŸÎ¬H ‚YÔUÊÃÊãê¸ÃÒflʸÁ¬ ∑§Êÿʸ— ¬˝ÃSÿ ø Á∑˝§ÿÊ—– ©Uà‚㟒ãœÈÁ⁄UÄÕÊmÊ ∑§Ê⁄UÿŒflŸË¬Á×H (ÁflcáÊȬÈ0 3– 13– 30ó33) 3. Á¬ÃÈ— ¬ÈòÊáÊ ∑§Ã¸√ÿÊ Á¬á«UŒÊŸÊŒ∑§Á∑˝§ÿÊ– ¬ÈòÊÊ÷Êfl ÃÈ ¬àŸË SÿÊÃ˜Ô ¬àãÿ÷Êfl ÃÈ ‚ÊŒ⁄U—H („U◊ÊÁº˝◊¥ ‡Ê¢π∑§Ê fløŸ) 4. ‚flʸ˘÷Êfl ÃÈ ŸÎ¬Á× ∑§Ê⁄UÿÃ˜Ô ÃSÿ Á⁄UÄÕ× – ÃîÊÊÃËÿŸ flÒ ‚êÿª˜Ô ŒÊ„UÊlÊ— ‚∑§‹Ê— Á∑˝§ÿÊ—H ‚fl¸·Ê◊fl fláÊʸŸÊ¢ ’ÊãœflÊ ŸÎ¬ÁÃÿ¸Ã—H (◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊ, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) 5. ÁŸàÿ¢ ŸÒÁ◊ÁûÊ∑¢§ ∑§Êêÿ¢ flÎÁhüÊÊh◊Õʬ⁄U◊˜Ô – ¬Êfl¸áÊ¢ øÁà ÁflôÊÿ¢ üÊÊh¢ ¬ÜøÁflœ¢ ’ȜҗH 6. •„Uãÿ„UÁŸ ÿë¿˛UÊh¢ ÃÁãŸàÿÁ◊Áà ∑§ËÌÃÃ◊˜Ô – flÒ‡flŒflÁfl„UËŸ¢ ÃŒ‡ÊQ§ÊflÈŒ∑§Ÿ ÃÈH (÷Áflcÿ¬È⁄UÊáÊ) 7. ÁŸàÿ¢ ŸÒÁ◊ÁûÊ∑¢§ ∑§Êêÿ¢ flÎÁhüÊÊh¢ ‚Á¬á«UŸ◊˜Ô – ¬Êfl¸áÊ¢ øÁà ÁflôÊÿ¥ ªÊc∆UË¥ ‡ÊÈhKÕ¸◊c≈UÔU◊◊˜ÔH ∑§◊ʸXÔ¢U Ÿfl◊¢ ¬˝ÊQ¢§ ŒÒÁfl∑¢§ Œ‡Ê◊¢ S◊ÎÃ◊˜Ô – ÿÊòÊÊSfl∑§ÊŒ‡Ê¢ ¬˝ÊQ¢§ ¬Èc≈UKÕZ mÊŒ‡Ê¢ S◊ÎÃ◊˜HÔ

10

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

©U¬ÿȸQ§ ¬Ê°ø üÊÊhÊ¥◊¥ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á¡‚ üÊÊh◊¥ ¬˝ÃÁ¬á«U∑§Ê Á¬ÃÎÁ¬á«UÊ¥◊¥ ‚ê◊‹Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Êÿ, ©U‚ ‚Á¬á«UŸüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– ‚◊Í„U◊¥ ¡Ê üÊÊh Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ ªÊc∆UËüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– ‡ÊÈÁh∑§ ÁŸÁ◊ûÊ Á¡‚ üÊÊh◊¥ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ ‡ÊÈhKÕ¸üÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– ª÷ʸœÊŸ, ‚Ë◊ãÃÊãŸÿŸ ÃÕÊ ¬¢È‚flŸ •ÊÁŒ ‚¢S∑§Ê⁄UÊ¥◊¥ ¡Ê üÊÊh Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò, ©U‚ ∑§◊ÊZªÔUüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– ‚åÃ◊Ë •ÊÁŒ ÁÃÁÕÿÊ¥◊¥ ÁflÁ‡Êc≈UÔU „UÁflcÿ∑§ mÊ⁄UÊ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ¡Ê üÊÊh Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ ŒÒÁfl∑§üÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– ÃËÕ¸∑§ ©Ug‡ÿ‚ Œ‡ÊÊãÃ⁄U ¡ÊŸ∑§ ‚◊ÿ ÉÊÎÃmÊ⁄UÊ ¡Ê üÊÊh Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ ÿÊòÊÊÕ¸üÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄U∑§ •ÕflÊ •ÊÌÕ∑§ ©UãŸÁÃ∑§ Á‹ÿ ¡Ê üÊÊh Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, fl„U ¬Èc≈UÔUKÕ¸üÊÊh ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ©U¬ÿȸQ§ ‚÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U∑§ üÊÊh üÊÊÒà •ÊÒ⁄U S◊Êø-÷Œ‚ ŒÊ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ „UÊÃ „Ò¥U– Á¬á«UÁ¬ÃÎÿʪ1 ∑§Ê üÊÊÒÃüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ∞∑§ÊÁgc≈UÔU, ¬Êfl¸áÊ ÃÕÊ ÃËÕ¸üÊÊh‚ ‹∑§⁄U ◊⁄UáÊÃ∑§∑§ üÊÊh∑§Ê S◊ÊøüÊÊh ∑§„UÃ „Ò¥U– üÊÊh∑§ 96 •fl‚⁄U „Ò¥U– ’Ê⁄U„U ◊„UËŸÊ¥∑§Ë ’Ê⁄U„U •◊ÊflÊSÿÊ∞°, ‚àÿÿȪ, òÊÃÊÁŒ ÿȪÊ¥∑§ ¬˝Ê⁄Uê÷∑§Ë øÊ⁄U ÿȪÊÁŒ ÁÃÁÕÿÊ°, ◊ŸÈ•Ê¥∑§ •Ê⁄Uê÷∑§Ë øÊÒŒ„U ◊ãflÊÁŒ ÁÃÁÕÿÊ°, ’Ê⁄U„U ‚¢∑˝§ÊÁãÃÿÊ°, ’Ê⁄U„U flÒœÎÁà ÿÊª, ’Ê⁄U„U √ÿÃˬÊà ÿÊª, ¬¢º˝„U ◊„UÊ‹ÿ üÊÊh (Á¬ÃάˇÊ), ¬Ê°ø •c≈UÔU∑§Ê, ¬Ê°ø •ãflc≈UÔU∑§Ê ÃÕÊ ¬Ê°ø ¬Ífl¸lÈ—óÿ 96 üÊÊh∑§ •fl‚⁄U „Ò¥U–2

◊ÎàÿÈÁÃÁÕ ÃÕÊ Á¬ÃάˇÊ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ flø◊ÊŸ ‚◊ÿ◊¥ •Áœ∑§Ê¢‡Ê ◊ŸÈcÿ üÊÊh∑§Ê √ÿÕ¸ ‚◊¤Ê∑§⁄U ©U‚ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ– ¡Ê ‹Êª üÊÊh ∑§⁄UÃ „Ò¥U ©UŸ◊¥ ∑ȧ¿U ÃÊ ÿÕÊÁflÁœ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U üÊhÊ∑§ ‚ÊÕ üÊÊh ∑§⁄UÃ „Ò¥U– Á∑¢§ÃÈ •Áœ∑§Ê¢‡Ê ‹Êª ÃÊ ⁄US◊-Á⁄UflÊ¡∑§Ë ŒÎÁc≈UÔU‚ üÊÊh ∑§⁄UÃ „Ò¥U– flSÃÈ× üÊhÊ-÷ÁQ§mÊ⁄UÊ ‡ÊÊSòÊÊQ§ÁflÁœ‚ Á∑§ÿÊ „ÈU•Ê üÊÊh „UË ‚fl¸Áflœ ∑§ÀÿÊáÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– •Ã— ¬˝àÿ∑§ √ÿÁQ§∑§Ê üÊhʬÍfl¸∑§ ‡ÊÊSòÊÊQ§ ‚◊Sà üÊÊhÊ¥∑§Ê ÿÕÊ‚◊ÿ ∑§⁄UÃ ⁄U„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¡Ê ‹Êª ‡ÊÊSòÊÊQ§ ‚◊Sà üÊÊhÊ∑¥ §Ê Ÿ ∑§⁄U ‚∑§¥ , ©Uã„U¥ ∑§◊-‚-∑§◊ ˇÊÿÊ„UUóflÊÌ·∑§ ÁÃÁÕ¬⁄U ÃÕÊ •ÊÁ‡flŸ◊Ê‚∑§ Á¬ÃάˇÊ◊¥ ÃÊ •fl‡ÿ „UË •¬Ÿ ◊Îà Á¬ÃΪáÊ∑§ ◊⁄UáÊÁÃÁÕ∑§ ÁŒŸ üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– Á¬ÃάˇÊ∑§ ‚ÊÕ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê Áfl‡Ê· ‚ê’㜠⁄U„UÃÊ „ÒU– ÷ʺ˝¬Œ ‡ÊÈÄ‹ ¬ÍÌáÊ◊Ê‚ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ÁŒŸ ¬˝Ê⁄Uê÷ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ¡Ê •◊ÊflÊSÿÊÃ∑§ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ‡ÊÈÄ‹¬ˇÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ⁄UÊÁòÊ ∑§„UË ªÿË „ÒU– ß‚Á‹ÿ ◊ŸÈS◊ÎÁÃ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒUó◊ŸÈcÿÊ¥∑§ ∞∑§ ◊Ê‚∑§ ’⁄UÊ’⁄U Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ∞∑§ •„UÊ⁄UÊòÊ (ÁŒŸ-⁄UÊÃ) „UÊÃÊ „Ò– ◊Ê‚◊¥ ŒÊ ¬ˇÊ „UÊÃ „Ò¥U– ◊ŸÈcÿÊ¥∑§Ê ∑ΧcáʬˇÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ∑§◊¸∑§Ê ÁŒŸ •ÊÒ⁄U ‡ÊÈÄ‹¬ˇÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ‚ÊŸ∑§ Á‹ÿ ⁄UÊà „UÊÃË „ÒU–3 ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ •ÊÁ‡flŸ◊Ê‚∑§ ∑ΧcáʬˇÊóÁ¬ÃάˇÊ◊¥ Á¬ÃÎüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– ∞‚Ê ∑§⁄UŸ‚ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬˝ÁÃÁŒŸ ÷Ê¡Ÿ Á◊‹ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ËÁ‹ÿ ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ Á¬ÃάˇÊ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë Áfl‡Ê· ◊Á„U◊Ê Á‹πË ªÿË „ÒU– ◊„UÌ· ¡Ê’ÊÁ‹ ∑§„UÃ „Ò¥Uó ¬ÈòÊÊŸÊÿÈSÃÕÊ˘˘⁄UÊÇÿ◊Ò‡flÿ¸◊ÃÈ‹¢

ÃÕÊ – ¬˝ÊåŸÊÁà ¬Üø◊ÊŸ˜Ô ∑ΧàflÊ üÊÊh¢ ∑§Ê◊Ê¢‡ø ¬Èc∑§‹ÊŸ˜H Ô

1.“•◊ÊflÊSÿÊÿÊ¢ Á¬á«UÁ¬ÃÎÿʪ—”óß‚ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “Á¬á«UÁ¬ÃÎÿʪ” •◊ÊflÊSÿÊ∑§ ÁŒŸ „UÊÃÊ „ÒU– ß‚ ÿʪ∑§Ê ∑§⁄UŸ∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U ∑§fl‹ •ÁÇŸ„UÊòÊË∑§Ê „ÒU, •ãÿ∑§Ê Ÿ„UË¥– 2. •◊ÊÿȪ◊ŸÈ∑˝§ÊÁãÃœÎÁìÊÃ◊„UÊ‹ÿÊ— – •c≈UUÔ∑§Ê˘ãflc≈UUÔ∑§Ê ¬Ífll ¸ —È üÊÊhÒŸfl¸ ÁÇø ·≈˜UÔH (œ◊¸Á‚ãœÈ) 3. Á¬òÿ ⁄UÊòÿ„UŸË ◊Ê‚— ¬˝Áfl÷ʪSÃÈ ¬ˇÊÿÊ— – ∑§◊¸øc ≈UUÔÊSfl„U— ∑ΧcáÊ— ‡ÊÈÄ‹— SflåŸÊÿ ‡Êfl¸⁄UËH (◊ŸÈS◊ÎÁà 1– 66)

* flÊÁ·¸∑§ ÁÃÁÕ¬⁄ U.......... ‚Ê¢∑§ÔUÁÀ¬∑§üÊÊh*

11

ÃÊà¬ÿ¸ ÿ„U „ÒU Á∑§ Á¬ÃάˇÊ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ‚ ¬ÈòÊ, •ÊÿÈ , •Ê⁄UÊÇÿ, •ÃÈ‹ ∞‡flÿ¸ •ÊÒ⁄U •Á÷‹Á·Ã flSÃÈ•Ê¥∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÊÃË „ÒU–

üÊÊh∑§Ë ‚¢ÁˇÊåà ÁflÁœ ‚Ê◊Êãÿ M§¬◊¥ ∑§◊-‚-∑§◊ fl·¸◊¥ ŒÊ ’Ê⁄U üÊÊh ∑§⁄UŸÊ •ÁŸflÊÿ¸ „ÒU– ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ •◊ÊflÊSÿÊ, √ÿÃˬÊÃ, ‚¢∑˝§ÊÁãà •ÊÁŒ ¬fl¸∑§Ë ÁÃÁÕÿÊ¥◊¥ ÷Ë üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– (1) ˇÊÿUÁÃÁÕóÁ¡‚ ÁŒŸ √ÿÁQ§∑§Ë ◊ÎàÿÈ „UÊÃË „ÒU, ©U‚ ÁÃÁÕ¬⁄U flÊÌ·∑§ üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ ˇÊÿU-ÁÃÁÕ¬⁄U ∞∑§ÊÁgc≈UÔUüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU (∑ȧ¿U ¬˝Œ‡ÊÊ¥◊¥ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ÷Ë ∑§⁄UÃ „Ò¥U)– ∞∑§ÊÁgc≈UÔU∑§Ê ÃÊà¬ÿ¸ „ÒU Á∑§ ∑§fl‹ ◊Îà √ÿÁQ§∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ∞∑§ Á¬á«U∑§Ê ŒÊŸ ÃÕÊ ∑§◊-‚-∑§◊ ∞∑§ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Êÿ •ÊÒ⁄U •Áœ∑§-‚-•Áœ∑§ ÃËŸ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Êÿ– (2) Á¬ÃάˇÊóÁ¬ÃάˇÊ◊¥ ◊Îà √ÿÁQ§∑§Ë ¡Ê ÁÃÁÕ •Êÿ, ©U‚ ÁÃÁÕ¬⁄U ◊ÈÅÿM§¬‚ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– ÿÕÊ‚ê÷fl Á¬ÃÊ∑§Ë ◊ÎàÿÈ-ÁÃÁÕ¬⁄U ß‚ •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬Êfl¸áÊüÊÊh◊¥ Á¬ÃÊ, Á¬ÃÊ◊„U (ŒÊŒÊ), ¬˝Á¬ÃÊ◊„U (¬⁄UŒÊŒÊ) ‚¬àŸË∑§ •ÕÊ¸Ã˜Ô ◊ÊÃÊ, ŒÊŒË •ÊÒ⁄U ¬⁄UŒÊŒËóß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ÃËŸ ø≈U◊¥ ¿U— √ÿÁQ§ÿÊ¥∑§Ê üÊÊh „UÊÃÊ „ÒU– ß‚∑§ ‚ÊÕ „UË ◊ÊÃÊ◊„U (ŸÊŸÊ), ¬˝◊ÊÃÊ◊„U (¬⁄UŸÊŸÊ), flÎh ¬˝◊ÊÃÊ◊„U (flÎh ¬⁄UŸÊŸÊ) ‚¬àŸË∑§ •ÕÊ¸Ã˜Ô ŸÊŸË, ¬⁄UŸÊŸË ÃÕÊ flÎh ¬⁄UŸÊŸËóÿ„UÊ° ÷Ë ÃËŸ ø≈U◊¥ ¿U— ‹ÊªÊ¥∑§Ê üÊÊh ‚ê¬ãŸ „UÊªÊ– ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ∞∑§ ø≈U •ÊÒ⁄U ‹ªÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Á¡‚¬⁄U •¬Ÿ ÁŸ∑§≈UÃ◊ ‚ê’ÁãœÿÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ Á¬á«UŒÊŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ŒÊ Áfl‡flŒfl∑§ ø≈U ‹ªÃ „Ò¥U– ß‚ Ã⁄U„U ŸÊÒ ø≈U ‹ªÊ∑§⁄U ¬Êfl¸áÊüÊÊh ‚ê¬ãŸ „UÊÃÊ „ÒU– ¬Êfl¸áÊüÊÊh◊¥ ŸÊÒ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ∑§◊ ∑§⁄UÊŸÊ „UÊ ÃÊ ÃËŸ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê „UË ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ÿÁŒ •ë¿U ’˝ÊrÊÔáÊ ©U¬‹éœ Ÿ „UÊ¥ ÃÊ ∑§◊-‚-∑§◊ ∞∑§ ‚ãäÿÊfl㌟ •ÊÁŒ ∑§⁄UŸflÊ‹ ‚ÊÁûfl∑§ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ÷Ê¡Ÿ •fl‡ÿ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–

flÊÌ·∑§ÁÃÁÕ¬⁄U ÃÕÊ Á¬ÃάˇÊ∑§Ë ÁÃÁÕÿÊ¥¬⁄U Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊh Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê Á¬á«UŒÊŸÊà◊∑§ ∞∑§ÊÁgc≈UÔU ÃÕÊ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ∑§Ê߸ Ÿ ∑§⁄U ‚∑§ ÃÊ ∑§◊-‚-∑§◊ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U∑§ ∑§fl‹ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊ ŒŸ‚ ÷Ë üÊÊh „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚Á‹ÿ ∑§ß¸ ¡ª„U ◊Îà √ÿÁQ§ÿÊ¥∑§Ë ÁÃÁÕÿÊ¥¬⁄U ∑§fl‹ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸ∑§Ë ¬⁄Uê¬⁄UÊ „ÒU– ÿ„UÊ° ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§ üÊÊh∑§Ë ÁflÁœ ‚¢ˇÊ¬◊¥ ŒË ¡Ê ⁄U„UË „ÒUó flÊÁ·¸∑§ ÁÃÁÕ (∞∑§ÊÁgc≈UÔU) •ÕflÊ Á¬ÃάˇÊ◊¥ ¬Êfl¸áÊüÊÊh∑§Ë ÁÃÁÕ •ÊŸ¬⁄U Á¬á«UŒÊŸÊà◊∑§üÊÊh ‚ê÷fl Ÿ „UÊŸ∑§Ë ÁSÕÁÃ◊¥ •ÕflÊ Á¬á«UŒÊŸ ÁŸÁ·h „UÊŸ∑§Ë ÁSÕÁÃ◊¥ ‚Ê¢∑§ÔUÁÀ¬∑§üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ ŒË ªÿË „ÒU– ߟ ÁÃÁÕÿÊ¥¬⁄U ¡Ê Á¬á«UŒÊŸÊà◊∑§ üÊÊh Ÿ ∑§⁄U ‚∑¥§ ©Uã„¥U üÊÊh∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬˝Á∑˝§ÿÊ‚ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡Ÿ Ÿ ∑§⁄UÊ ‚∑¥§ ÃÊ ∑§fl‹ ‚Ê¬S∑§⁄U •Ê◊Ê㟂 ÷Ë üÊÊh∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ „UÊ ‚∑§ÃË „ÒU–* •Ê◊ÊãŸ-‚¢∑§À¬∑§Ë ÁflÁœ ÷Ë •Êª ŒË ªÿË „ÒU– * ‚Ê¬S∑§⁄U •Ê◊ÊãŸmÊ⁄UÊ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë ÃËŸ ¬˝Á∑˝§ÿÊ∞° ‚ê÷fl „Ò¥Uó (∑§) ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜§Ô Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ©Ug‡ÿ‚ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UÊ∑§⁄U ÁflÁ÷㟠’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê •Ê◊Ê㟠¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ– (π) ∞∑§ÃãòÊáÊ ‚÷Ë Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ©Ug‡ÿ‚ •Ê◊ÊãŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U∑§ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥◊¥ Áfl÷ÊÁ¡Ã ∑§⁄U ŒŸÊ– (ª) ∞∑§ÃãòÊáÊ •Ê◊ÊãŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U∑§ ∞∑§ „UË ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê •Ê◊Ê㟠ŒŸÊ–

12

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

flÊÁ·¸∑§ÁÃÁÕ¬⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÊà◊∑§ ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊh ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄UU ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈UÔU∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊh¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊUÔ Áfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ Ãà¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U .....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ flÊ◊÷ʪ) ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U .....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ .....´§Ãı .....◊Ê‚ .....¬ˇÊ .....ÁÃÕÊÒ .....flÊ‚⁄U .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ 1/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊSÿ •S◊Áà¬ÃÈ—2 ˇÊÈœÊÁ¬¬Ê‚ÊÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§◊ˇÊÿÃÎÁåÂê¬ÊŒŸÊÕZ ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÊà◊∑§‚ÊVÔUÁÀ¬∑§üÊÊh¢ ¬Üø’Á‹∑§◊¸ ø ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

¬¢ø’Á‹ÁflÁœ ¬Ê°ø ¬ûÊÊ¥¬⁄U •‹ª-•‹ª ÷Ê¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ë ⁄Uπ∑§⁄U ŸËø Á‹π •ŸÈ‚Ê⁄U ¬¢ø’Á‹ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿó (1) ªÊ’Á‹ (¬ûÊ¬⁄U)ó◊á«U‹∑§ ’Ê„U⁄U ¬Á‡ø◊∑§Ë •Ê⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ªÊ’Á‹ ¬ûÊ¬⁄U Œó ‚ÊÒ⁄UèÊƒÿ— ‚fl¸Á„UÃÊ— ¬ÁflòÊÊ— ¬Èáÿ⁄UʇÊÿ— – ¬˝ÁêΈÔUãÃÈ ◊ ª˝Ê‚¢ ªÊflSòÊÒ‹ÊÄÿ◊ÊÃ⁄U—H ߌ¢ ªÊèÿÊ Ÿ ◊◊– (ÿÁŒ ◊ãòÊ S◊⁄UáÊ Ÿ ⁄U„U ÃÊ ∑§fl‹ “ªÊèÿÊ Ÿ◊—” •ÊÁŒ ŸÊ◊-◊ãòÊ‚ ’Á‹-¬˝ŒÊŸ

∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U–) (2) ‡flÊŸ’Á‹ (¬ûÊ¬⁄U)ó¡Ÿ™§∑§Ê ∑§á∆UË∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ‚ ∑ȧûÊÊ¥∑§Ê ’Á‹ Œó mÊÒ ‡flÊŸÊÒ ‡ÿÊ◊‡Ê’‹ÊÒ flÒflSflÃ∑ȧ‹ÊjflÊÒ – ÃÊèÿÊ◊㟢 ¬˝ÿë¿UÊÁ◊ SÿÊÃÊ◊ÃÊflÁ„¢U‚∑§ÊÒH ߌ¢ ‡flèÿÊ¢ Ÿ ◊◊–

(3) ∑§Ê∑§’Á‹ (¬Îâflˬ⁄U)󕬂√ÿ „UÊ∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ∑§ÊÒ•Ê¥∑§Ê ÷ÍÁ◊¬⁄U •ãŸ Œó ∞ãº˝flÊL§áÊflÊÿ√ÿÊ ÿÊêÿÊ flÒ ŸÒ´¸§ÃÊSÃÕÊ – flÊÿ‚Ê— ¬˝ÁêΈÔUãÃÈ ÷Í◊ÊÒ Á¬á«¢U ◊ÿÊÁÖ¤ÊÃ◊˜ÔH ߌ◊㟢 flÊÿ‚èÿÊ Ÿ ◊◊–

(4) ŒflÊÁŒ’Á‹ (¬ûÊ¬⁄U)ó‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ŒflÃÊ •ÊÁŒ∑§ Á‹ÿ •ãŸ Œó ŒflÊ ◊ŸÈcÿÊ— ¬‡ÊflÊ flÿÊ¢Á‚ Á‚hÊ— ‚ÿˇÊÊ⁄UªŒÒàÿ‚YÔUÊ—– ¬˝ÃÊ— Á¬‡ÊÊøÊSÃ⁄Ufl— ‚◊SÃÊ ÿ øÊãŸÁ◊ë¿UÁãà ◊ÿÊ ¬˝ŒûÊ◊˜ÔH ߌ◊㟢 ŒflÊÁŒèÿÊ Ÿ ◊◊–

(5) Á¬¬ËÁ‹∑§ÊÁŒ’Á‹ (¬ûÊ¬⁄U)óß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÁŸêŸÊ¢Á∑§ÔUà ◊ãòÊ‚ øË¥≈UË •ÊÁŒ∑§Ê ’Á‹ Œó Á¬¬ËÁ‹∑§Ê— ∑§Ë≈U¬ÃXÔU∑§ÊlÊ ’È÷ÈÁˇÊÃÊ— ∑§◊¸ÁŸ’㜒hÊ—– Ã·Ê¢ Á„U ÃÎåàÿÕ¸Á◊Œ¢ ◊ÿÊ㟢 ÃèÿÊ Áfl‚Îc≈UÔ¢U ‚ÈÁπŸÊ ÷flãÃÈH ߌ◊㟢 Á¬¬ËÁ‹∑§ÊÁŒèÿÊ Ÿ ◊◊– 1. ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê •¬Ÿ ŸÊ◊∑§ •Êª “‡Ê◊ʸ”, ˇÊÁòÊÿ∑§Ê “fl◊ʸ” ÃÕÊ flÒ‡ÿ∑§Ê “ªÈåÔ ¡Ê«∏U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– 2. Á¬ÃÊ∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ •ãÿ ‹ÊªÊ∑¥ § üÊÊh◊¥ •S◊Áà¬ÃÈ—∑§ SÕÊŸ¬⁄U •S◊Áà¬ÃÊ◊„USÿ, •S◊à¬˝Á¬ÃÊ◊„USÿ, •S◊ã◊ÊÃÈ—, •S◊Áà¬ÃÊ◊sÔÊ— ÃÕÊ •S◊à¬˝Á¬ÃÊ◊sÔÊ— •ÊÁŒ ¡Ê«∏U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ–

* flÊÁ·¸∑§ ÁÃÁÕ¬⁄ U.......... ‚Ê¢∑§ÔUÁÀ¬∑§üÊÊh*

13

ÃଇøÊÃ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ÕÊ‹Ë •ÕflÊ ¬ûÊ‹◊¥ ‚Ê¬S∑§⁄U •ãŸ ¬⁄UÊ‚ ‹ •ÊÒ⁄U •ãŸ¬ÊòÊ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ◊Ê≈U∑§-ÁË-¡‹ ‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ãŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó˙ •l .....ªÊòÊÊÿ Á¬òÊ .....‡Ê◊¸áÊ/fl◊¸áÊ/ªÈåÃÊÿ ‚ÊVÔUÁÀ¬∑§üÊÊh ‚Ê¬S∑§⁄¢U ¬Á⁄UÁflc≈UU¢Ô ¬Á⁄Uflˇ ÿ◊ÊáÊÜø ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÃÎÁåìÿ¸ãÃ◊˜ ߌ◊㟢 Ã Ÿ◊—ó ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ŸËø ¿UÊ«∏U Œ– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‡ÊËflʸŒ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ˙ ªÊòÊ¢ ŸÊ flœ¸ÃÊ¢ ŒÊÃÊ⁄UÊ ŸÊ˘Á÷flœ¸ãÃÊ◊˜Ô– flŒÊ— ‚ãÃÁÃ⁄Ufl ø– üÊhÊ ø ŸÊ ◊Ê √ÿª◊Œ˜ ’„ÈUŒÿ¢ ø ŸÊ˘SÃÈ– •ãŸ¢ ø ŸÊ ’„ÈU ÷flŒÁÃÕË¥‡ø ‹÷◊Á„U– ÿÊÁøÃÊ⁄U‡ø Ÿ— ‚ãÃÈ ◊Ê ø ÿÊÁøc◊ ∑§ÜøŸ– ∞ÃÊ— ‚àÿÊ •ÊÁ‡Ê·— ‚ãÃÈH

Á»§⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ŒÁˇÊáÊʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§⁄Uó ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh¬˝ÁÃc∆UÊÕZ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ¢ ÿÕÊŸÊ◊ªÊòÊÊÿ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ŒÊÃÈ◊„U◊Èà‚ÎÖÿ–

ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ãŸ„UËŸ¢ Á∑˝§ÿÊ„UËŸ¢ ÁflÁœ„UËŸ¢ ø ÿjflÃ˜Ô – •Áë¿Uº˝◊SÃÈ Ãà‚flZ Á¬òÊʌ˟ʢ ¬˝‚ʌ×H ¬˝◊ÊŒÊÃ˜Ô ∑ȧfl¸ÃÊ¢ ∑§◊¸ ¬˝ëÿflÃÊäfl⁄U·È ÿÃ˜Ô – S◊⁄UáÊÊŒfl ÃÁmcáÊÊ— ‚ê¬ÍáÊZ SÿÊÁŒÁà üÊÈÁ×H

ß‚∑§ •ŸãÃ⁄U ∞∑§ •ÕflÊ ÃËŸ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ¬ÊŒ¬˝ˇÊÊ‹Ÿ ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U Á’∆UÊ∑§⁄U ©Uã„¥U ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊÿ– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË∑§∑§⁄U ÃÊê’Í‹ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ’˝ÊrÊÔáÊŒfl∑§Ë øÊ⁄U ¬Á⁄U∑˝§◊Ê ∑§⁄U ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U ∞fl¢ •ãÃ◊¥ “‡Ê·Ê㟢 Á∑¢§ ∑§Ã¸√ÿ◊˜Ô” (’ø „ÈU∞ •ãŸ∑§Ê ÄÿÊ Á∑§ÿÊ ¡Êÿ?) ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ‚ ¬Í¿U– ’˝ÊrÊÔáÊ ©UûÊ⁄U◊¥ ∑§„Uó“ßc≈UÔÒU— ‚„U ÷ÊQ§√ÿ◊˜Ô” (•¬Ÿ ßc≈UÔU¡ŸÊ¥∑§ ‚ÊÕ ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄¥U–)

flÊÁ·¸∑§ÁÃÁÕ¬⁄U •Ê◊Ê㟌ʟÊà◊∑§ ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊh ÿÁŒ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸÊ ‚ê÷fl Ÿ „UÊ ÃÊ ÁŸêŸÁ‹Áπà ÁflÁœ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U∑§ ‚Íπ •ãŸ, ÉÊÎÃ, øËŸË, Ÿ◊∑§ •ÊÁŒ ·«˜U⁄U‚ flSÃÈ•Ê¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊÊ‚Á„Uà üÊÊh÷Ê¡Ÿ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ Á∑§‚Ë ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿó •Ê◊Ê㟌ʟ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ‚¢∑§À¬ó„UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ •Áøãàÿ‡ÊQ§◊¸„UÊÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈UUÔ∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flûÎ ÊSÿ ¬⁄UÊœ¸mÿ¡ËÁflŸÙ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UUÔÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U ÷Í‹Ù¸∑§ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U •ÊÿʸflÃÒ¸∑§Œ‡ÊÊãê¸Ã ¬˝¡Ê¬ÁÃˇÊòÊ .....SÕÊŸ (∑§Ê‡ÊË◊¥ ∑§⁄UŸÊ „UÊ ÃÊ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ •ÊŸãŒflŸ ÷ªflàÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ— ¬Á‡ø◊ ÷ʪ) .....‚¢flà‚⁄U .....•ÿŸ .....´§Ãı .....◊Ê‚ .....¬ˇÊ .....ÁÃÕı .....flÊ‚⁄U .....ÿÙª .....⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ ‚Íÿ¸ .....⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ ŒflªÈ⁄Uı .....⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ øãº˝ ‡Ê··È ÷ı◊ÊÁŒª˝„U·È ÿÕÊÿÕ¢ ⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ·È ‚à‚È ∞fl¢ ª˝„UªÈáʪáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÔUÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕı .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊Ô˜ •S◊Áà¬ÃÈ— ˇÊÈœÊÁ¬¬Ê‚ÊÁŸflÎÁûʬÍfl∑¸ §◊ˇÊÿÃÎÁåÂê¬ÊŒŸÊÕZ ‚Ê¬S∑§⁄U◊˜ •Ê◊Ê㟌ʟÊà◊∑¢§ ‚ÊVÔUÁÀ¬∑§üÊÊh¢ ∑§Á⁄Ucÿ– „UÊÕ∑§Ê ‚¢∑§À¬-¡‹ ¿UÊ«∏U–

14

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•Ê◊Ê㟌ʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ◊Ê≈U∑§, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U •Ê◊Ê㟌ʟ∑§Ê ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l .....ªÊòÊÊÿ .....Á¬òÊ .....‡Ê◊¸áÊ/fl◊¸áÊ/ªÈåÃÊÿ ‚ÊVÔUÁÀ¬∑§üÊÊh ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÃÎÁåìÿʸåÃ◊˜ ߌ◊㟢 Ã Ÿ◊— ∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬¡‹ •Ê◊Ê㟂Ê◊ª˝Ë¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U •Ê◊Ê㟠’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ

÷Ë Œ–

‚◊Sà Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÊà◊∑§ ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊh Á¬ÃάˇÊ◊¥ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU, •Ã— ¡Ê ‹Êª Á¬ÃάˇÊ◊¥ Á¬ÃÊ∑§Ë ÁÃÁÕ¬⁄U •ÕflÊ •ãÿ ¬Ífl¸¡Ê¥∑§Ë ÁÃÁÕ¬⁄U üÊÊh ∑§⁄UÃ „Ò¥U, ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ¬flÊZ¬⁄U, ÃËÕ¸ •ÊÁŒ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UÃ „Ò¥U, ©Uã„¥U ¬Êfl¸áÊÁflÁœ‚ üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– Á¬á«UŒÊŸÊà◊∑§ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ‚ê÷fl Ÿ „UÊŸ¬⁄U ©U‚∑§ SÕÊŸ¬⁄U •¬Ÿ ‚◊Sà Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ‚¢∑§À¬mÊ⁄UÊ üÊÊh∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬∑§⁄U •Êª∑§Ê ∑§Êÿ¸ ∑§⁄¥Uó ¬˝ÁÃôÊÊ‚¢∑§À¬ó„UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ¬˝ÁÃôÊÊ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈UÔU∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊh¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UUÔ ÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ Ãà¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U .....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ flÊ◊÷ʪ) ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U .....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ .....´§Ãı .....◊Ê‚ .....¬ˇÊ .....ÁÃÕÊÒ .....flÊ‚⁄U .....ªÊòÊ— ‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊÊáÊÊ◊˜ •S◊Ã˜Ô Á¬ÃÎÁ¬ÃÊ◊„U¬˝Á¬ÃÊ◊„UÊŸÊ¢ ‚¬àŸË∑§ÊŸÊ¢ .....‡Ê◊¸áÊÊ¢/fl◊¸áÊÊ¢/ªÈåÃÊŸÊ¢ ÁmÃËÿªÊòÊÊáÊÊ◊˜ •S◊ã◊ÊÃÊ◊„¬˝◊ÊÃÊ◊„UflÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„UÊŸÊ¢ ‚¬àŸË∑§ÊŸÊ¢ .....‡Ê◊¸áÊÊ¢/fl◊¸áÊÊ¢/ªÈåÃÊŸÊ¢ ŸÊŸÊŸÊ◊ªÊòÊÊáÊÊ¢ ÃÊÃÊê’ÊÁòÊÃÿÁ◊àÿÊÁŒ‡ÊÊSòÊ’ÊÁœÃÊflÁ‡Êc≈UÔU‚ê’ãœË’ÊãœflÊŸÊ¢ ÿ øÊ˘S◊ûÊÊ˘Á÷flÊÜ¿UÁãà Ã·Ê¢ ø ˇÊÈÁବʂÊÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§◊ˇÊÿÃÎÁåÂê¬ÊŒŸÊÕZ ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÊà◊∑¢§ ‚ÊVÔUÁÀ¬∑§üÊÊh¢ ¬Üø’Á‹∑§◊¸ ø ∑§Á⁄Ucÿ– „UÊÕ∑§Ê ¡‹ •ÊÁŒ ¿UÊ«∏U Œ– ¬Üø’Á‹∑§◊¸ ¬Î0‚¢0- 12 ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄U ‹–

ÃଇøÊÃ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡Ÿ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ’Ÿ „ÈU∞ ‚Ê¬S∑§⁄U •ãŸŒÊŸ∑§Ê •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ ◊Ê≈U∑§ÁË-¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ãŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó˙ •l .....ªÊòÊèÿ— ‡Ê◊¸èÿ—/fl◊¸èÿ—/ªÈåÃèÿ— Á¬ÃÎÁ¬ÃÊ◊„U¬Á˝ ¬ÃÊ◊„Uèÿ— ‚¬àŸË∑§èÿ— ÁmÃËÿªÊòÊèÿ— ◊ÊÃÊ◊„U¬◊˝ ÊÃÊ◊„Uflh Î ¬˝◊ÊÃÊ◊„Uèÿ— ‚¬àŸË∑§èÿ— ŸÊŸÊŸÊ◊ªÊòÊèÿ— ÃÊÃÊê’ÊÁòÊÃÿÁ◊àÿÊÁŒ‡ÊÊSòÊ’ÊÁœÃÊflÁ‡Êc≈UUÔ ‚ê’Áãœèÿ— ÿ øÊ˘S◊ûÊÊ˘Á÷flÊÜ¿UÁãà Ãèÿ‡ø ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÊà◊∑§‚ÊVÔUÁÀ¬∑§üÊÊh ‚Ê¬S∑§⁄¢U ¬Á⁄UÁflc≈UÔ¢U ¬Á⁄Uflˇÿ◊ÊáÊ¢ ø ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÃÎÁåìÿ¸ãÃ◊˜ ߌ◊㟢 ÷flŒ˜èÿÊ Ÿ◊—ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U

‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ŸËø ¿UÊ«∏U Œ– •Êª∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ◊¥ •Ê‡ÊËflʸŒª˝„UáÊ, ŒÁˇÊáÊʌʟ ÃÕÊ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ •ÊÁŒ ∑Χàÿ ¬Î013 ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ–

‚◊Sà Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê •Ê◊Ê㟌ʟÊà◊∑§ ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊh ¡Ê ‹Êª ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡Ÿ Ÿ ∑§⁄UÊ∑§⁄U •Ê◊Ê㟂 „UË üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊ„U¥, fl “’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÃÎÁåìÿ¸ãÃ◊˜ ߌ◊ãŸ◊˜” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U “’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡ŸÃÎÁåìÿʸåâ ‚Ê¬S∑§⁄U◊Ê◊ÊãŸ◊˜” ’Ê‹¥– ÿÁŒ •Ê◊ÊãŸ-ŒÊŸ ÷Ë ‚ê÷fl Ÿ „UÊ ÃÕÊ ∑§Ê߸ ‚ȬÊòÊ ’˝ÊrÊÔáÊ Ÿ ¬˝Êåà „UÊ ÃÊ ∑§◊-‚-∑§◊ ªÊª˝Ê‚ ÁŸ∑§Ê‹∑§⁄U ªÊÒ∑§Ê ß‚ ÁŸÁ◊ûÊ Áπ‹Ê ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

* •‡ÊÊÒø-ÁfløÊ⁄U*

15

SòÊË, •ŸÈ¬ŸËà Ám¡ ÃÕÊ Ám¡Ã⁄UÊ¥∑§ mÊ⁄UÊ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ ÁSòÊÿÊ¥ ÃÕÊ •ŸÈ¬ŸËà Ám¡ Á¡ã„UÊ¥Ÿ ÿôÊÊ¬flËà (¡Ÿ™§) Ÿ„UË¥ Á‹ÿÊ ∞fl¢ Ám¡Ã⁄U ©UŸ∑§ Á‹ÿ ÷Ë ‡ÊÊSòÊÊŸÈ‚Ê⁄U üÊÊh∑§Ë ¡Ê ¬˝Á∑˝§ÿÊ ÿ„UÊ° Á‹πË ªÿË „ÒU, ©Uã„¥U ∑§fl‹ ÁŸêŸÁ‹Áπà ’ÊÃÊ¥¬⁄U äÿÊŸ ŒŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „ÒUó (1) ‚¢∑§À¬◊¥ ¬˝áÊfl (“˙”)-∑§ SÕÊŸ¬⁄U “Ÿ◊—” ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (2) ‚¢∑§À¬◊¥ •¬Ÿ “ŸÊ◊-ªÊòÊ” ∑§ •Êª “‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô” ∑§Ë ¡ª„U “ŒÊ‚Ê˘„U◊˜ÔU” ’Ê‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ1 ÃÕÊ ªÊòÊ◊¥ “∑§‡ÿ¬ ªÊòÊ” ∑§„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– SòÊË ∑§⁄U ÃÊ “•◊È∑§Ë ŒflË” ∑§„U– (3) ¡„UÊ° flÒÁŒ∑§ ◊ãòÊ „Ò¥U, ©UŸ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ©UŸ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ŸÊ◊-◊ãòÊÊ¥∑§Ê ’Ê‹∑§⁄U ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬Í⁄UË ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ–2 (4) ¡„UÊ° flÒ∑§ÁÀ¬∑§ ¬ÊÒ⁄UÊÁáÊ∑§ ◊ãòÊ Ÿ „UÊ¥, fl„UÊ° •◊ãòÊ∑§ ‚÷Ë Á∑˝§ÿÊ∞° „UÊ¥ªË •ÕÊ¸Ã˜Ô Á’ŸÊ ◊ãòÊ ’Ê‹ üÊÊh∑§Ë ‚ê¬Íáʸ Á∑˝§ÿÊ ‚ê¬ãŸ „UÊªË–3 (5) ¬ÄflÊãŸ∑§Ë ¡ª„U •Ê◊Ê㟂 üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– Á¬á«UŒÊŸ •ÊÁŒ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ÷Ë •Ê◊ÊãŸó¡ÊÒ∑§ •Ê≈U •ÕflÊ øÊfl‹ •ÊÁŒ‚ ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU ÃÕÊ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ◊¥ ÷Ë •Ê◊Ê㟠(‚ËœÊ) ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ ŒŸ‚ ÿ„U ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬Í⁄UË „UÊ ¡ÊÃË „ÒU–4 ‡ÊÊSòÊÊŸÈ‚Ê⁄U ß‚ ¬˝Á∑˝§ÿÊ‚ üÊÊh∑§ »§‹◊¥ ∑§Ê߸ ãÿÍŸÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU–

•‡ÊÊÒø-ÁfløÊ⁄U •‡ÊÊÒø ŒÊ ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ê „UÊÃÊ „ÒUó1-¡ŸŸÊ‡ÊÊÒø ÃÕÊ 2-◊⁄UáÊʇÊÊÒø– ÿ„UÊ° ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§ ‚¢Œ÷¸◊¥ ∑ȧ¿U ÁfløÊ⁄U ¬˝SÃÈà Á∑§ÿ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥Uó (1) ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§ ‚ê’ãœ◊¥ ‡ÊÊSòÊ∑§ fløŸÊŸÈ‚Ê⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê, ˇÊÁòÊÿ∑§Ê ’Ê⁄U„U ÁŒŸ∑§Ê, flÒ‡ÿ∑§Ê ¬¢º˝„U ÁŒŸ∑§Ê •ÊÒ⁄U ‡Êͺ˝∑§Ê ∞∑§ ◊„UËŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ‹ªÃÊ „ÒU– ¬⁄¢UÃÈ ‡ÊÊSòÊ◊¥ ÁŸáʸÿÊà◊∑§ ÿ„U √ÿflSÕÊ „ÒU Á∑§ øÊ⁄UÊ¥ fláÊÊZ∑§Ë ‡ÊÈÁh Œ‚ ÁŒŸ◊¥ „UÊ ¡ÊÃË „ÒU–5 ÿ„U ∑§Êÿ‡ÊÈÁh •ÕʸØ ‚Ê◊Êãÿ ‡ÊÈÁh „ÒU– ß‚∑§ •ŸãÃ⁄U •S¬Î‡ÿÃÊ∑§Ê ŒÊ· Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ– •ãŸÊÁŒ¬˝ÿÈQ§ ¬Íáʸ ‡ÊÈÁh ’Ê⁄U„Ufl¥ ÁŒŸ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ∑§ ’ÊŒ „UË „UÊÃË „ÒU–6 ß‚ËÁ‹ÿ ŒflÊø¸Ÿ •ÊÁŒ ß‚∑§ •ŸãÃ⁄U „UË Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§Ã „Ò¥U– (2) Œ‚ ÁŒŸ∑§ Á‹ÿ ¬˝flûÎ Ê •‡ÊÊÒø∑§ •ãê¸Ã ÿÁŒ ŒÍ‚⁄UÊ Œ‚ ÁŒŸÃ∑§∑§ Á‹ÿ ¬˝flûÎ Ê •‡ÊÊÒø „UÊ ¡Êÿ (Á∑§‚Ë √ÿÁQ§∑§Ë ◊ÎàÿÈ „UÊ ¡Êÿ) ÃÊ ¬Ífl¬¸ fl˝ ûÎ Ê Œ‡ÊÊ„UʇÊÊÒø∑§Ë ‡ÊÈÁh∑§ ‚ÊÕ ©UûÊ⁄U¬fl˝ ûÎ Ê Œ‡ÊÊ„UʇÊÊÒø∑§Ë ÷Ë ÁŸflÎÁûÊ „UÊ ¡ÊÿªË •ÕʸÃÔ˜ ¬„U‹ √ÿÁQ§∑§Ë ◊ÎàÿÈÁÃÁÕ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ŒÍ‚⁄U∑§ •‡ÊÊÒø∑§Ë ÷Ë ÁŸflÎÁûÊ „UÊ ¡ÊÿªË7, Á∑¢§ÃÈ ¬˝Õ◊ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§ Œ‚fl¥ ÁŒŸ∑§Ë ⁄UÊÃ∑§ ÃËŸ ¬˝„U⁄UÃ∑§ Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ⁄U„UŸfl Ê‹Ê ÿÁŒ ŒÍ‚⁄UÊ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø „UÊ ªÿÊ ÃÊ ¬„U‹ 1. ‡Ê◊¸Áà ’˝ÊrÊÔáÊSÿÊQ¢§ fl◊¸Áà ˇÊòÊ‚¢üÊÿ◊˜Ô – ªÈåÌʂÊà◊∑¢§ ŸÊ◊ ¬˝‡ÊSâ flÒ‡ÿ‡Êͺ˝ÿÊ—H (ÁflcáÊȬÈ⁄UÊáÊ 3– 10– 9) 2. ¡Ê Á∑˝§ÿÊ ∑§Ë ¡Ê ⁄U„UË „ÒU, ©U‚∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ „UË ŸÊ◊-◊ãòÊ „ÒU– 3. SòÊˇÊͺ˝ÊáÊÊ¢ üÊÊh¢ ◊ãòÊflÖÿZ ÃÍcáÊË¥ ÷flÁÖ SòÊËáÊÊ◊◊ãòÊ∑¢§ üÊÊh¢ ÃÕÊ ‡Êͺ˝Ê‚ÈÃSÿ ø – ¬˝ÊÁÇm¡Ê‡ø fl˝ÃÊŒ‡ÊÊûÊ ø ∑ȧÿÈS¸ ÃÕÒfl ÃØHÔ (ßÁà „U◊ÊÁº˝◊⁄UËÁøfløŸÊØÔ) (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎÃËÿ¬Á⁄Uë¿UŒ) 4. (∑§) •Ê¬lŸÇŸÊÒ ÃËÕ¸ ø øãº˝‚Íÿ¸ª˝„U ÃÕÊ– •Ê◊üÊÊh¢ Ám¡Ò— ∑§ÊÿZ ‡Êͺ˝áÊ ÃÈ ‚ŒÒfl Á„UH (üÊÊhÁflfl∑§) (π) •¬àŸË∑§— ¬˝flÊ‚Ë ø ÿSÿ ÷Êÿʸ ⁄U¡Sfl‹Ê– •Ê◊üÊÊh¢ Ám¡Ò— ∑§ÊÿZ ‡Êͺ˝áÊ ÃÈ ‚ŒÒfl Á„UH (üÊÊhÁflfl∑§) 5. ‡ÊÈhKŒ˜ Áfl¬˝Ê Œ‡ÊÊ„UŸ mÊŒ‡ÊÊ„UŸ ÷ÍÁ◊¬—– flÒ‡ÿ— ¬ÜøŒ‡ÊÊ„UŸ ‡ÊÍºÊ˝  ◊Ê‚Ÿ ‡ÊÈhKÁÃH (∑ͧ◊¸¬⁄È UÊáÊ, ©U¬Á⁄UÁfl÷ʪ 23– 38) ‚fl¸·Ê◊fl fláÊʸŸÊ¢ ‚ÍÃ∑§ ◊ÎÃ∑§ ÃÕÊ– Œ‡ÊÊ„UÊë¿ÈUÁh⁄UÃ·ÊÁ◊Áà ‡ÊÊÃÊìÊ˘’˝flËØHÔ (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎÃËÿ¬Á⁄U0 ©UûÊ0) 6. Œ‡ÊÊ„U ∑§Êÿ‡ÊÈÁh— SÿÊÃ˜Ô •ãŸ‡ÊÈÁh— ‚Á¬á«UŸ– 7. Œ‡ÊÊ„U◊ÎÃʇÊÊÒø Œ‡ÊÊ„USÿ ÃÃÊ ãÿÍŸSÿ flÊ– ◊ÎÃʇÊÊÒøSÿ ‚ê¬ÊÃ ¬Ífl¸¬˝flÎûÊʇÊÊÒø‚◊ÊåàÿÊ ‡ÊÈÁh—– (œ◊¸Á‚ãœÈ ©U0¬Á⁄U0 3)

16

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§ Œ‚ ÁŒŸ∑§ ’ÊŒ ŒÍ‚⁄U ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ŒÊ ÁŒŸ •ÊÒ⁄U ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ¬ÍflÊQ¸ § ⁄UÊÃ∑§ øÊÒÕ ¬˝„U⁄U◊¥ ŒÍ‚⁄UÊ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø „UÊ ªÿÊ ÃÊ ŒÍ‚⁄U ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§ Á‹ÿ ¬˝Õ◊ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§ ’ÊŒ ÃËŸ ÁŒŸ∑§Ê •ÊÒ⁄U ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU–1 Á∑˝§ÿÊ-∑§◊¸ ∑§⁄UŸfl Ê‹∑§Ê ÃÊ ¬Í⁄U Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– (3) Á¬ÃÊ∑§ ◊⁄UŸ∑§ Œ‚ ÁŒŸ∑§ ÷ËÃ⁄U ◊ÊÃÊ∑§Ë ÷Ë ◊ÎàÿÈ „UÊŸ¬⁄U Á¬ÃÊ∑§ ◊ÎàÿÈÁŒfl‚∑§ Œ‚ ÁŒŸ‚ «U…∏U ÁŒŸ (¬ÁˇÊáÊË) ◊⁄UáÊʇÊÊÒø •Áœ∑§ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ÿ„U ¬ÁˇÊáÊË •‡ÊÊÒø Œ‡Ê◊ ⁄UÊÁòÊ∑§ ¬Ífl¸◊¥ ◊⁄UŸ¬⁄U „UÊÃÊ „ÒU– Œ‡Ê◊ ⁄UÊÁòÊ∑§ ÃËŸ ¬˝„U⁄UÃ∑§ ◊ÎàÿÈ „UÊŸ¬⁄U ŒÊ ÁŒŸ∑§Ê ÃÕÊ øÊÒÕ ¬˝„U⁄U◊¥ ◊⁄UŸÃ∑§ ÃËŸ ÁŒŸ∑§Ê „UË •‡ÊÊÒø „UÊªÊ, ¬ÁˇÊáÊË •‡ÊÊÒø Ÿ„UË¥ „UÊªÊ–2 (4) Á¬ÃÊ∑§ ◊⁄UŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ◊ÊÃÊ∑§Ë ◊ÎàÿÈ „UÊ ¡Êÿ •ÊÒ⁄U ◊ÊÃÊ∑§Ê ¬ÁˇÊáÊË •ÕflÊ ŒÊ ÿÊ ÃËŸ ÁŒŸ∑§Ê •Áœ∑§ •‡ÊÊÒø ¬˝flÎûÊ „UÊ ÃÊ ÷Ë ÇÿÊ⁄U„Ufl¥ ÁŒŸ Á¬ÃÊ∑§Ê •ÊlüÊÊh, ◊„ÒU∑§ÊÁgc≈U, ‡Êƒÿʌʟ ÃÕÊ flηÊà‚ª¸ •ÊÁŒ ∑Χàÿ ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ– •ãÿ ‚Á¬á«UÊ¥∑§ ÇÿÊ⁄U„Ufl¥ ÁŒŸ •ÊlüÊÊhÊÁŒ∑§ Áfl·ÿ◊¥ ŒÊŸÊ¥ ¬ˇÊ „Ò¥U– ∑ȧ¿U∑§Ê ◊à „ÒU ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ∑ȧ¿U∑§Ê ◊à „ÒU Ÿ„UË¥– •Ã— Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–3 (5) ◊ÊÃÊ∑§Ë ◊ÎàÿÈ∑§ ’ÊŒ Œ‚ ÁŒŸ∑§ ÷ËÃ⁄U Á¬ÃÊ∑§Ë ÷Ë ◊ÎàÿÈ „UÊ ¡Êÿ ÃÊ Á¬ÃÊ∑§ ◊⁄UáÊÁŒŸ‚ ¬Í⁄U Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU •ÕʸÃÔ˜ ◊ÊÃÊ∑§ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§Ë ‡ÊÈÁh „UÊŸ ¬ ⁄U ÷Ë Á¬ÃÊ∑§ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø∑§Ë ‡ÊÈÁh Ÿ„UË¥ „UÊÃ Ë– (6) Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê ◊ÎàÿÈÁŒfl‚∑§ ÁŒŸ ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U Ÿ „UÊ ‚∑§ •ÊÒ⁄U Á∑§‚Ë ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏U ÃÊ ÷Ë ◊ÎàÿÈÁŒŸ‚ „UË ÁªŸ∑§⁄U ¬Í⁄U Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ‹ªÃÊ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ •ÁÇŸ„UÊòÊË∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U ŒÊ„U‚¢S∑§Ê⁄U∑§ ÁŒŸ‚ „UË Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ‹ªÃÊ „ÒU–4 (7) Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§Ê Œ‚ ÁŒŸ∑§ ÷ËÃ⁄U „UË ¬ÈûÊ‹ŒÊ„U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏U •ÊÒ⁄U ©U‚∑§Ê ¬„U‹ •‡ÊÊÒø‚ê’ãœË Á∑˝§ÿÊ∑§◊¸ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ „UÊ ÃÊ ◊⁄UáÊÁŒŸ‚ ¬Í⁄U Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– ◊ÎàÿÈÁŒfl‚‚ Œ‚ ÁŒŸ∑§ ’ÊŒ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§Ê ¬ÈûÊ‹ŒÊ„U ∑§⁄U∑§ Á∑˝§ÿÊ∑§◊¸ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏U ÃÊ ¬ÈòÊ •ÊÒ⁄U ¬àŸË∑§Ê ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U∑§ ÁŒŸ‚ ¬Í⁄U Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ÿÁŒ Œ‚ ÁŒŸ∑§ •ŸãÃ⁄U Á∑§‚Ë∑§Ê ¬ÈûÊ‹ŒÊ„U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏U ÃÊ ÃËŸ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– (8) ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U ÁflflÊÁ„UÃÊ ‹«∏U∑§Ë∑§Ê ÃËŸ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ‹ªÃÊ „ÒU– (9) ÉÊ⁄U◊¥ ¡’Ã∑§ ‡Êfl ⁄U„U Ã’Ã∑§ fl„UÊ° •ãÿ ªÊÁòÊÿÊ¥∑§Ê ÷Ë •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– (10) ∞∑§ ¡ÊÁÃ∑§ √ÿÁQ§ ÿÁŒ Á∑§‚Ë ‡Êfl∑§Ê ∑§ãœÊ ŒÃ „Ò¥U, ©U‚∑§ ÉÊ⁄U◊¥ ⁄U„UÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U fl„UÊ° ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U ÃÊ ©Uã„¥U ÷Ë Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ⁄U„UªÊ– ÿÁŒ fl ∑§fl‹ ÷Ê¡Ÿ◊ÊòÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U •ÕflÊ ◊ÊòÊ ªÎ„UflÊ‚ ∑§⁄UÃ „Ò¥U ÃÊ ©Uã„¥U ÃËŸ ⁄UÊÃ∑§Ê •‡ÊÊÒø ‹ªªÊ– ÿÁŒ ∑§fl‹ ‡Êfl∑§Ê ∑§ãœÊ ŒÃ „Ò¥U ÃÊ ©Uã„¥U ∞∑§ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ‹ªÃÊ „ÒU– (11) ÁŒŸ◊¥ ‡Êfl∑§Ê ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U „UÊŸ¬⁄U ‡ÊflÿÊòÊÊ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „UÊŸflÊ‹ ‹ÊªÊ¥∑§Ê ‚ÍÿʸSà „UÊŸ∑§ ¬Ífl¸Ã∑§ •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– ‚ÍÿʸSà „UÊŸ¬⁄U ŸˇÊòÊ-Œ‡Ê¸Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U SŸÊŸ •ÊÁŒ ∑§⁄U∑§ ÿôÊÊ¬flËà ’Œ‹ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ⁄UÊÁòÊ◊¥ ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U „UÊŸ¬⁄U ‚ÍÿÊ¸Œÿ∑§ ¬Ífl¸Ã∑§∑§Ê •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– ’Ê‹∑§Ê∑ ¥ §Ë ◊ÎàÿȬ⁄U •‡ÊÊÒø-ÁfløÊ⁄U (1) ŸÊ‹ ∑§≈UŸ∑§ ’ÊŒ ŸÊ◊∑§⁄UáÊ∑§ ¬Ífl¸ •ÕÊ¸Ã˜Ô ’Ê⁄U„U ÁŒŸ∑§ ÷ËÃ⁄U ÿÁŒ ’Ê‹∑§ ◊⁄U ªÿÊ ÃÊ ’ãœÈflª¸ SŸÊŸ◊ÊòÊ‚ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø‚ ÁŸflÎûÊ „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U– ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§Ê ¬ÈòÊ∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U ÃËŸ ⁄UÊÁòÊ∑§Ê ÃÕÊ ∑§ãÿÊ∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U ∞∑§ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ ¡ŸŸÊ‡ÊÊÒø ¬Í⁄U Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ⁄U„UÃÊ „ÒU– (2) ŸÊ◊∑§⁄UáÊ∑§ ¬‡øÊÃ˜Ô ŒÊ°Ã∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ (¿U— ◊Ê‚)-∑§ ¬Ífl¸ ’Ê‹∑§∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U ’ãœÈflª¸ SŸÊŸ◊ÊòÊ‚ ‡ÊÈh „UÊ ¡ÊÃ „ÒU¥– ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§Ê ¬ÈòÊ∑§ ◊⁄UŸ¬ ⁄U ÃËŸ ⁄UÊÁòÊ∑§Ê ÃÕÊ ∑§ãÿÊ∑§ ◊⁄UŸ¬ ⁄U ∞∑§ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– 1. Œ‡ÊÊ„UÊãàÿ⁄UÊòÊÊÒ ÿÁŒ ÁŸflÎÁûÊÿÊÇÿŒ‡ÊÊ„U‚ê¬ÊÃSÃŒÊ ÁŒŸmÿ◊Áœ∑¢§ ∑§Êÿ¸◊˜Ô– Œ‡Ê◊⁄UÊòÊ‡øÃÈÕ¸ÿÊ◊ ÁŸflÎÁûÊÿÊÇÿŒ‡ÊÊ„UÊãÃ⁄U‚ê¬ÊÃ ÁŒŸòÊÿ◊Áœ∑§◊˜Ô– (œ◊¸Á‚ãœÈ ©U0¬Á⁄U0 3) 2. Á¬òÊʇÊÊÒø ◊ÊÃÈ◊¸⁄UáÊ Á¬òÊʇÊÊÒø¢ ‚◊Êåÿ ¬ÁˇÊáÊË◊Áœ∑§Ê¢ ∑ȧÿʸØԖ ßÿ¢ ¬ÁˇÊáÊËflÎÁhŒ‡Ê◊⁄UÊòÊ⁄Uflʸæ˜U ◊⁄UáÊ ÃÖôÊÊŸ flÊ ÷flÁÖ Œ‡Ê◊⁄UÊòÊÊÒ Ãº˝ÊÁòÊøÃÈÕ¸ÿÊ◊ flÊ ◊ÊÃÎ◊⁄UáÊÊŒÊÒ ÃÈ Ám⁄UÊòÊÁòÊ⁄UÊòÊÊflfl Ÿ ¬ÁˇÊáÊË– (œ◊¸Á‚ãœÈ ©U0¬Á⁄U0 3) 3. ◊ÊÃÈÿʸÁœ∑§Ê ¬ÁˇÊáÊË Ãã◊äÿ Á¬ÃÈ◊¸„ÒU∑§ÊÁgc≈UüÊÊh¢ flηÊà‚ªZ ‡ÊƒÿʌʟÊÁŒ∑¢§ ø ∑ȧÿʸØԖ •ãÿ‚Á¬á«UʇÊÊÒø àfl∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑Χàÿ¢ Ÿ ∑§Êÿ¸Á◊Áà ’„Ufl—– ∑§Êÿ¸Á◊Áà ∑§Á‡øØԖ (œ◊¸Á‚ãœÈ ©U0¬Á⁄U0 3) 4. ŒÊ„UÊl‡ÊÊÒø¢ ∑§Ã¸√ÿ¢ Ám¡ÊŸÊ◊ÁÇŸ„UÊÁòÊáÊÊ◊˜– (∑ͧ◊¸¬È⁄UÊáÊ ©U¬Á⁄UÁfl÷ʪ 23– 61)

* ªÿÊüÊÊh ÃÕÊ ’Œ⁄UËŸÊ⁄UÊÿáÊ◊¥ ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë-üÊÊh¬⁄U ÁfløÊ⁄U*

17

(3) ŒÊ°Ã∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ÃÕÊ øÍ«UÊ∑§◊¸ (◊Èá«UŸ-‚¢S∑§Ê⁄UóÃËŸ fl·¸) „UÊ øÈ∑§ ’Ê‹∑§∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§Ê ÃËŸ ÁŒŸ∑§Ê ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ‹ªÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ‚Á¬á«U∑§Ê ∞∑§ ÁŒŸ∑§Ê ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ‹ªÃÊ „ÒU– (4) ŸÊ◊∑§⁄UáÊ∑§ ’ÊŒ ©U¬ŸÿŸ-‚¢S∑§Ê⁄U∑§ ¬„U‹ ◊⁄UŸ¬⁄U ÃËŸ ÁŒŸ∑§Ê ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– (5) ©U¬ŸÿŸ-‚¢S∑§Ê⁄U „UÊŸ∑§ ’ÊŒ ◊ÎàÿÈ „UÊŸ¬⁄U ‚Êà ¬È‡Ã∑§ ÷ËÃ⁄U∑§ ‹ÊªÊ¥∑§Ê Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– øÍ°Á∑§ ’˝ÊrÊÔáÊ’Ê‹∑§∑§ ©U¬ŸÿŸ∑§Ê ◊ÈÅÿ ∑§Ê‹ •Ê∆U fl·¸∑§Ê „ÒU– •Ã— •Ê∆U fl·¸∑§Ë •flSÕÊ „UÊ ¡ÊŸ¬⁄U ©U¬ŸÿŸ Ÿ „UÊŸ¬⁄U èÊË ’Ê‹∑§∑§Ë ◊ÎàÿÈ „UÊŸ¬⁄U ¬Í⁄U Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U •ãÿ fláÊÊZ∑§ Á‹ÿ ÷Ë ©U¬ŸÿŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà ◊ÈÅÿ ∑§Ê‹∑§ •ŸãÃ⁄U ©U¬ŸÿŸ Ÿ „UÊŸ¬⁄U ÷Ë ’Ê‹∑§∑§Ë ◊ÎàÿÈ „UÊŸ¬⁄U Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê ◊⁄UáÊʇÊÊÒø ⁄U„UÃÊ „ÒU– (6) •ŸÈ¬ŸËà ’Ê‹∑§ ÃÕÊ •ÁflflÊÁ„UÃÊ ∑§ãÿÊ∑§Ê ◊ÊÃÊ •ÊÒ⁄U Á¬ÃÊ∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U „UË Œ‚ ÁŒŸ∑§Ê •‡ÊÊÒø „UÊÃÊ „Ò– •ãÿ ‚ªÊÁòÊÿÊ¥∑§ ◊⁄UŸ¬⁄U ∑§Ê߸ •‡ÊÊÒø Ÿ„UË¥ „UÊÃÊ–

’Ê‹∑§Ê∑ ¥ § üÊÊh∑§Ë √ÿflSÕÊ (1) ŒÊ flcʸ∑§ ¬Ífl∑¸ § ’Ê‹∑§∑§Ê ∑§Ê߸ üÊÊh ÃÕÊ ¡‹Ê¢¡Á‹ •ÊÁŒ Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸ∑ §Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– (2) ŒÊ fl·¸ ¬Íáʸ „UÊ ¡ÊŸ¬⁄U ¿U— fl·¸∑§ ¬Ífl¸Ã∑§ ∑§fl‹ üÊÊh∑§Ë ¬Ífl¸Á∑˝§ÿÊ •ÕÊ¸Ã˜Ô ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊËÃ∑§∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ß‚∑§ ’ÊŒ∑§Ë •ÕÊ¸Ã˜Ô ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ÃÕÊ mÊŒ‡ÊÊ„U∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– (3) ¿U— fl·¸∑§ ’ÊŒ üÊÊh∑§Ë ‚ê¬Íáʸ Á∑˝§ÿÊ •ÕÊ¸Ã˜Ô ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË, ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ÃÕÊ ‚Á¬á«UŸ •ÊÁŒ Á∑˝§ÿÊ∞° ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– (4) ∑§ãÿÊ∑§Ê ŒÊ fl·¸‚ ‹∑§⁄U ÁflflÊ„U∑§ ¬Ífl¸ (•ÕÊ¸Ã˜Ô Œ‚ fl·¸Ã∑§) ¬Ífl¸Á∑˝§ÿÊ •ÕÊ¸Ã˜Ô ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊËÃ∑§∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ÁflflÊ„U∑§ •ŸãÃ⁄U •ÕÊ¸Ã˜Ô Œ‚ fl·¸∑§ ’ÊŒ ‚ê¬Íáʸ Á∑˝§ÿÊ •ÕÊ¸Ã˜Ô ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË, ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ÃÕÊ ‚Á¬á«UŸ •ÊÁŒ Á∑˝§ÿÊ∞° ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ–1

ªÿÊüÊÊh ÃÕÊ ’Œ⁄UËŸÊ⁄UÊÿáÊ◊¥ ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë-üÊÊh¬⁄U ÁfløÊ⁄U ªÿÊ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë •àÿÁœ∑§ ◊Á„U◊Ê „ÒU– ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ Á‹πÊ „ÒUó ¡ËflÃÊ flÊÄÿ∑§⁄UáÊÊØ ˇÊÿÊ„U ÷ÍÁ⁄U÷Ê¡ŸÊØ– ªÿÊÿÊ¢ Á¬á«UŒÊŸÊëø ÁòÊÁ÷¬È¸òÊSÿ ¬ÈòÊÃÊH (üÊË◊gflË÷ʪflà 6– 4–15)

¡ËflŸ¬ÿ¸ãà ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§Ë •ÊôÊÊ∑§Ê ¬Ê‹Ÿ ∑§⁄UŸ, üÊÊh◊¥ ÅÊÍ’ ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸ •ÊÒ⁄U ªÿÊÃËÕ¸◊¥ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê Á¬á«UŒÊŸ •ÕflÊ ªÿÊ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸflÊ‹ ¬ÈòÊ∑§Ê ¬ÈòÊàfl ‚Êâʸ∑§ „Ò– “ªÿÊÁ÷ª◊Ÿ¢ ∑§ÃÈZ ÿ— ‡ÊQ§Ê ŸÊÁ÷ªë¿UÁÖ ‡ÊÊøÁãà Á¬Ã⁄USÃSÿ flÎÕÊ Ã·Ê¢ ¬Á⁄UüÊ◊—H ÃS◊Êà‚fl¸¬˝ÿàŸŸ ’˝ÊrÊÔáÊSÃÈ Áfl‡Ê·Ã—– ¬˝ŒlÊŒ˜ ÁflÁœflØ Á¬á«UÊŸ˜ ªÿÊ¢ ªàflÊ ‚◊ÊÁ„U×H” “¡Ê ªÿÊ ¡ÊŸ◊¥ ‚◊Õ¸ „UÊÃ  „ÈU∞ èÊË Ÿ„UË¥ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚∑§ Á¬Ã⁄U ‚ÊøÃ „ÒU¥ Á∑§ ©UŸ∑§Ê ‚ê¬Íáʸ ¬Á⁄UüÊ◊ ÁŸ⁄UÕ∑¸ § „ÒU– •Ã— ◊ŸÈcÿ∑§Ê ¬Í⁄U ¬˝ÿàŸ∑§ ‚ÊÕ ªÿÊ ¡Ê∑§⁄U ‚ÊflœÊŸË¬Ífl∑¸ § ÁflÁœ-ÁflœÊŸ‚ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ” ߟ fløŸÊ¥∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á¬Ãδ§áÊ‚ ◊ÈÁQ§„UÃÈ ªÿÊüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ÃÊ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ •ÊÒ⁄U ©U‚∑§ Ÿ ∑§⁄UŸ‚ ¬Ê¬ ‹ªŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ¡ËÁflà ‚◊Õ¸ ¬ÈL§·∑§Ê ªÿÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ÃÕÊ üÊÊh •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–2 1. •‚◊Êå÷«˜Ufl·¸Sÿ ◊ÎÃSÿ ¬Ífl¸Á∑˝§ÿÊ◊ÊòÊ◊˜Ô– •‚◊ÊåÃÁmfl·¸Sÿ ¬Ífl¸Á∑˝§ÿÊ˘Á¬ ŸÊÁSÖ Ãà ™§äflZ ÁflflÊ„UÊà¬ÍflZ ¬Ífl¸Á∑˝§ÿÊ◊ÊòÊ◊˜Ô– ™§…UÊÿÊSÃÈ ÁòÊÁflœÊ˘Á¬ Á∑˝§ÿÊ– (üÊÊhÁflfl∑§ ÁmÃËÿ ¬Á⁄Uë¿UŒ) 2. ∑ȧ¿U ‹ÊªÊ¥◊¥ ÿ„U ÷˝◊Êà◊∑§ ¬˝øÊ⁄U „ÒU Á∑§ ªÿÊüÊÊh∑§ ’ÊŒ flÊÁ·¸∑§ üÊÊh •ÊÁŒ ∑§⁄UŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ ÿ„U ÁfløÊ⁄U ¬ÍáʸM§¬‚ ª‹Ã „ÒU– ªÿÊüÊÊh ÃÊ ÁŸàÿüÊÊh „ÒU, ß‚ ∞∑§ ’Ê⁄U‚ •ÁäÊ∑§ ÷Ë ªÿÊ ¡Ê∑§⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ªÿÊüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§ ’ÊŒ ÷Ë ÉÊ⁄U◊¥ flÊÁ·¸∑§ ˇÊÿÊ„U üÊÊh ÃÕÊ Á¬ÃάˇÊ∑§ üÊÊh •ÊÁŒ ‚÷Ë üÊÊh ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ, ¿UÊ«∏UŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU–

18

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹◊¥ ¡„UÊ° ’˝rÊÔÊ∑§Ê Á‡Ê⁄U—∑§¬Ê‹ Áª⁄UÊ ÕÊ, fl„UÊ° ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ê Áfl‡Ê· ◊„Uûfl „ÒU– ‚Ÿà∑ȧ◊Ê⁄U‚¢Á„UÃÊ◊¥ ÿ„U fløŸ •ÊÿÊ „ÒUó “Á‡Ê⁄U—∑§¬Ê‹¢ ÿòÊÒÃବÊà ’˝rÊÔáÊ— ¬È⁄UÊ– ÃòÊÒ√Ê ’Œ⁄UˡÊòÊ Á¬á«¢U ŒÊÃ¢È ¬˝÷È— ¬È◊ÊŸ˜H ◊Ê„UÊŒ˜ ªÿÊÿÊ¢ ŒlÊl— ‚ Á¬ÃÎΟ˜ ¬ÊÃÿØ Sfl∑§ÊŸ˜– ‹÷Ã ø Ã× ‡Êʬ¢ ŸÊ⁄UŒÒÃã◊ÿÊÁŒÃ◊˜H”

“¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹◊¥ ¡„UÊ° ’˝rÊÔÊ∑§Ê Á‡Ê⁄U—∑§¬Ê‹ Áª⁄UÊ ÕÊ, fl„UË¥ ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¥ ¡Ê ¬ÈL§· Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸ◊ ¥ ‚◊Õ¸ „ÈU•Ê, ÿÁŒ fl„U ◊Ê„U∑§ fl‡ÊË÷Íà „UÊ∑ §⁄ ªÿÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ÃÊ fl„U •¬Ÿ Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ê •œ—¬ÃŸ ∑§⁄UÊ ŒÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ©UŸ‚ ‡ÊÊÁ¬Ã „UÊÃ Ê „ÒU •ÕʸØ Á¬Ã⁄U ©U‚∑§Ê •ÁŸc≈UUÔ-Áøãß ∑§⁄UÃ „ÒU¥– „U ŸÊ⁄UŒ! ◊ÒŸ¥  •Ê¬‚ ÿ„U ∑§„U ÁŒÿÊ–U” ß‚ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¥ ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄Ÿ∑§ ’ÊŒ ªÿÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁŸ·œ ¬˝ÃËà „UÊÃÊ „ÒU– ÿlÁ¬ ß‚ ‚ê’ãœ◊¥ ÁflmÊŸÊ¥◊¥ ◊Ã÷Œ „ÒU– ∑ȧ¿U ÁflmÊŸ˜ ªÿÊüÊÊh∑§Ê ÁŸàÿ ◊ÊŸÃ „ÈU∞ ß‚ fløŸ∑§Ê ÁŸ·œ¬⁄U∑§ Ÿ„UË¥ ◊ÊŸÃ „Ò¥U ÃÕÊ ©UŸ∑§Ê ÿ„U ◊à „ÒU Á∑§ ’Œ⁄UËüÊÊh∑§Ë ¬˝‡Ê¢‚Ê ôÊÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ „UË ÿ„UÊ° ªÿÊüÊÊh∑§Ë ÁŸãŒÊ „ÒU, Ÿ Á∑§ ß‚∑§Ê ÃÊà¬ÿ¸ ªÿÊüÊÊh‚ ÁŸflÎÁûÊ∑§Ê „ÒU– ©UŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ©U¬ÿȸQ§ fløŸ◊¥ “¬˝÷È— ¬È◊ÊŸ˜” ¬Œ∑§Ê ÃÊà¬ÿ¸ ÿ„U „ÒU Á∑§ ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¥ ÁSÕà ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê ‚Ê◊âÿ¸ „UÊŸ¬⁄ ÷Ë ÿÁŒ ∑§Ê߸ √ÿÁQ§ ◊Ê„Ufl‡ÊÊØ ªÿÊ◊¥ „UË •¬Ÿ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê üÊÊh ∑§⁄U∑§ ‚¢ÃÈc≈UÔU „UÊ ¡Êÿ ÃÊ ©U‚∑§ Á¬ÃΪáÊÊ¥∑§Ê •œ—¬ÃŸ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÕÊ ©U‚ ©UŸ∑§ ‡Êʬ∑§Ê ÷ÊªË „UÊŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚Ê◊âÿ¸ ⁄U„UÃ „ÈU∞ ªÿÊüÊÊh∑§ ©U¬⁄UÊãà ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë◊¥ üÊÊh •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬⁄¢UÃÈ ∑§ß¸ ÁflmŒ˜ªáÊ ß‚ Ã∑¸§‚ ‚„U◊à Ÿ„UË¥ „Ò¥U– ©UŸ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „ÒU Á∑§ “Á‡Ê⁄U—∑§¬Ê‹◊˜0” ßàÿÊÁŒ fløŸ S¬c≈UÔUM§¬‚ ÁŸ·œ-fløŸ „Ò¥– ©UŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “¬˝÷È— ¬È◊ÊŸ˜” ¬Œ∑§Ê ÃÊà¬ÿ¸ ÿ„U „ÒU Á∑§ ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¥ ÁSÕà ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ◊¥ ‚◊Õ¸ „ÈU•Ê √ÿÁQ§ •ÕʸØ Á¡‚Ÿ fl„UÊ° üÊÊh ‚ê¬ãŸ ∑§⁄U Á‹ÿÊ, fl„U ’ÊŒ◊¥ ◊Ê„Ufl‡ÊÊØ ÿÁŒ ªÿÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ÃÊ ©U‚∑§ Á¬ÃΪáÊ •œ—¬ÃŸ∑§Ê ¬˝Êåà „UÊÃ „Ò¥U ∞fl¢ üÊÊh ∑§⁄UŸflÊ‹Ê ‡Êʬ∑§Ê ÷ÊªË „UÊÃÊ „ÒU– ©UŸ∑§ ◊Â Á‚hÊãÃM§¬◊¥ ∑Χàÿ ÿÊ •∑Χàÿ∑§ ÁfløÊ⁄U‚ ⁄UÁ„Uà „UÊŸÊ „UË •Áflfl∑§ •ÕʸØ ◊Ê„U „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ’ÊŒ ◊Ê„Ufl‡ÊÊØ •ÕʸØ ∑ΧàÿÊ∑ΧàÿÁfløÊ⁄U‡ÊÍãÿ „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ¡Ê ªÿÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U, fl„ •¬Ÿ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê •œÊªÁà ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÊ Œ– ∞‚Ê ∑§⁄UŸ‚ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸflÊ‹Ê Á¬Ã⁄UÊ¥‚ ‡Êʬ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒU– •Ã— ÁflÁœ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ªÿÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ê Áfl‡Ê· ◊„Uûfl „UÊŸ¬⁄U ÷Ë “Á‡Ê⁄U—∑§¬Ê‹◊˜0” ß‚ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¥ ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ªÿÊ◊¥ ÃÕÊ •ãÿ SÕÊŸÊ¥¬⁄U ÷Ë Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ê S¬c≈UÃÔU— ÁŸ·œ „ÒU– ÁflÁœflÊÄÿ‚ ÁŸ·œfløŸ ’‹flÊŸ˜ „UÊÃÊ „ÒUó“ÁŸ·œÊ‡ø ’‹ËÿÊ¢‚—”– ß‚ ◊Â ÷Ë ÁŸ·œ ∑§fl‹ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê „UË „ÒU– Á¬ÃάˇÊ◊¥ ˇÊÿÊ„UÁÃÁÕ ÃÕÊ •ãÿ ¬flÊZ¬⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ê¡Ÿ •ÊÁŒ∑§ mÊ⁄UÊ Á¬á«U⁄UÁ„UÃüÊÊh ÃÕÊ Ã¬¸áÊ •ÊÁŒ∑§Ê ÁŸ·œ Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„U ∑§⁄UÃ ⁄U„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ©U¬ÿȸQ§ ‚÷Ë ’ÊÃÊ¥¬⁄U ÁfløÊ⁄U ∑§⁄UŸ¬⁄Uó ó◊ÈÅÿ ¬ˇÊ ÿ„UË „ÒU Á∑§ ¬Ífl¸◊¥ ªÿÊ◊¥ Á¬á«UŒÊŸÊÁŒ üÊÊh ‚ê¬ãŸ ∑§⁄UŸ∑§ ’ÊŒ „UË ’Œ⁄UˡÊòÊ◊¢ ’˝rÊÔ∑§¬Ê‹Ë◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

* üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ ∞fl¢ ¬˝‡ÊSà •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥*

19

üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ ∞fl¢ ¬˝‡ÊSà •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥ üÊÊh◊¥ •Ê∆U ŒÈ‹¸÷ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ üÊÊh◊¥ ∑ȧ¿U ’ÊÃ¥ •àÿãà ◊„Uûfl∑§Ë „Ò¥U, ¡Ò‚ ∑ȧì fl‹ÊóÁŒŸ∑§Ê •Ê∆UflÊ° ◊È„ÍUø (ÁŒŸ◊¥ 11 ’¡∑§⁄U 36 Á◊Ÿ≈U‚ 12 ’¡∑§⁄U 24 Á◊Ÿ≈UÃ∑§∑§Ê ‚◊ÿ) üÊÊh∑§ Á‹ÿ ÿ„U ∑§Ê‹ ◊ÈÅÿM§¬‚ ¬˝‡ÊSà „ÒU– ß‚ „UË ∑ȧì fl‹Ê ∑§„UÃ „Ò¥U– “∑ȧÁà‚Ô •ÕʸÃÔ˜ ¬Ê¬∑§Ê ‚¢Ãåà ∑§⁄UŸ∑ § ∑§Ê⁄UáÊ ß‚ ∑ȧì ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– ◊äÿʱŸ∑§Ê‹, π«˜Uª¬ÊòÊ (ªÒ«¥ U∏∑§ ‚Ë¥ª‚ ’ŸÊ ¬ÊòÊ), Ÿ¬Ê‹∑§ê’‹, øÊ°ŒË, ∑ȧ‡Ê, ÁË, ªÊÒ •ÊÒ⁄U ŒÊÒÁ„UòÊ (∑§ãÿÊ∑§Ê ¬ÈòÊ)óÿ •Ê∆UÊ¥ ÷Ë ∑ȧì∑§ ‚◊ÊŸ „UË »§‹ŒÊÿË „UÊŸ ∑ § ∑§Ê⁄UáÊ ∑ȧì ∑§„U‹ÊÃ „ÒU¥– üÊÊh∑§ Á‹ÿ ÿ ’«∏U „UË ŒÈ‹÷ ¸ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ „ÒU¥–1

üÊÊh◊¥ ∑ȧ‡Ê ÃÕÊ ∑ΧcáÊ ÁË∑§Ë ◊Á„U◊Ê ∑ȧ‡Ê ÃÕÊ ∑§Ê‹Ê ÁËóÿ ŒÊŸÊ¥ ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ∑§ ‡Ê⁄UË⁄U‚ ¬˝ÊŒÈ÷͸à „ÈU∞ „Ò¥U– •Ã— ÿ üÊÊh∑§Ë ⁄UˇÊÊ ∑§⁄UŸ◊¥ ‚fl¸‚◊Õ¸ „Ò¥Uó∞‚Ê ŒflªáÊ ∑§„UÃ „Ò¥U –2 ‚◊͋ʪ˝ „UÁ⁄Uà (¡«∏U‚ •ãÃÃ∑§ „U⁄U) ÃÕÊ ªÊ∑§áʸ◊ÊòÊ ¬Á⁄U◊ÊáÊ∑§ ∑ȧ‡Ê üÊÊh◊¥ ©UûÊ◊ ∑§„U ªÿ „Ò¥U–

üÊÊh◊¥ ⁄U¡Ã (øÊ°ŒË)-∑§Ë ◊Á„U◊Ê üÊÊh◊¥ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ¬ÊòÊ∑§ M§¬◊¥ ¬‹Ê‡Ê ÃÕÊ ◊„ÈU•Ê •ÊÁŒ∑§ flΡÊÊ¥∑§ ¬ûÊÊ¥∑§ ŒÊŸ ÃÕÊ ∑§Êc∆U ∞fl¢ „UÊÕ‚ ’ŸÊÿ Á◊^ÔUË3 •ÊÁŒ∑§ ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ¬⁄¢UÃÈ ß‚∑§ ‚ÊÕ „UË ‚Èfláʸ◊ÿ ∞fl¢ ⁄U¡Ã◊ÿ ¬ÊòÊÊ¥∑§ ¬˝ÿÊª∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ◊ÈÅÿM§¬‚ üÊÊh◊¥ ⁄U¡Ã (øÊ°ŒË)-∑§Ê Áfl‡Ê· ◊„Uûfl ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÿÁŒ øÊ°ŒË‚ ’Ÿ „ÈU∞ ÿÊ øÊ°ŒË‚ ◊…∏U „ÈU∞ ¬ÊòÊÊ¥mÊ⁄UÊ üÊhʬÍfl¸∑§ ¡‹◊ÊòÊ ÷Ë ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡Êÿ ÃÊ fl„U •ˇÊÿ ÃÎÁåÃ∑§Ê⁄U∑§ „UÊÃÊ „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ Á‹ÿ •Éʸ, Á¬á«U •ÊÒ⁄U ÷Ê¡Ÿ∑§ ¬ÊòÊ ÷Ë øÊ°ŒË∑§ „UË ¬˝‡ÊSà ◊ÊŸ ªÿ „Ò¥U– øÍ°Á∑§ øÊ°ŒË Á‡Êfl¡Ë∑§ ŸòÊ‚ ©UjÍà „ÈU߸ „ÒU, ß‚Á‹ÿ ÿ„U Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬⁄U◊ Á¬˝ÿ „ÒU– ÿ„UÊ°Ã∑§ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ ÿÁŒ øÊ°ŒË∑§Ê ¬ÊòÊ ŒŸ∑§Ë ‚Ê◊âÿ¸ Ÿ „UÊ ÃÊ øÊ°ŒË∑§ Áfl·ÿ◊¥ ∑§ÕÊ¬∑§ÕŸ (øøʸ), Œ‡Ê¸Ÿ •ÕflÊ ŒÊŸ‚ ∑§Êÿ¸ ‚ê¬ãŸ „UÊ ‚∑§ÃÊ „ÒU–4

üÊÊh◊¥ •àÿãà ¬ÁflòÊ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ ŒÊÒÁ„UòÊ (∑§ãÿÊ∑§Ê ¬ÈòÊ), ∑ȧì (ÁŒŸ∑§Ê •Ê∆UflÊ° ◊È„ÍUø) •ÊÒ⁄U ÁËóÿ ÃËŸ ÃÕÊ øÊ°ŒË∑§Ê ŒÊŸ •ÊÒ⁄U ÷ªflàS◊⁄UáÊóÿ ‚’ üÊÊh◊¥ •àÿãà ¬ÁflòÊ ◊ÊŸ ªÿ „Ò¥U–5 1. ◊äÿʱŸ— π«˜Uª¬ÊòÊ¢ ø ÃÕÊ Ÿ¬Ê‹∑§ê’‹—– M§åÿ¢ Œ÷ʸÁSÃ‹Ê ªÊflÊ ŒÊÒÁ„UòʇøÊc≈UÔU◊— S◊Î×H ¬Ê¬¢ ∑ȧÁà‚ÃÁ◊àÿÊ„ÈUSÃSÿ ‚¢Ãʬ∑§ÊÁ⁄UáÊ—– •c≈UÔUÊflÃ ÿÃSÃS◊ÊÃ˜Ô ∑È§Ã¬Ê ßÁà ÁflüÊÈÃÊ—H (◊àSÿ¬È⁄UÊáÊ 22– 86-87) ߟ •Ê∆U flSÃÈ•Ê¥◊¥ ∑§„UË¥-∑§„UË¥ ªÊÒ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ‡ÊÊ∑§∑§Ë ªáÊŸÊ „ÒU– (flÊøS¬àÿ∑§Ê‡Ê) 2. ÁflcáÊÊŒ¸„U‚◊ÈjÍÃÊ— ∑ȧ‡ÊÊ— ∑ΧcáÊÊÁSËÊSÃÕÊ– üÊÊhSÿ ⁄UˇÊáÊÊÿÊ‹◊ÃÃ˜Ô ¬˝Ê„ÈUÌŒflÊÒ∑§‚—H (◊àSÿ¬È⁄UÊáÊ 22– 89) 3. „USÃÉÊÁ≈Uâ SÕÊÀÿÊÁŒ ŒÒÁfl∑¢§ ÷flØԖ (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎ0 ªŒÊœ⁄U÷Êcÿ) 4. (∑§) ¬ÊòÊ¢ flŸS¬ÁÃ◊ÿ¢ ÃÕÊ ¬áʸ◊ÿ¢ ¬ÈŸ—H ‚ÊÒfláÊZ ⁄Uʡâ flÊÁ¬ Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ¬ÊòÊ◊ÈëÿÃH ⁄U¡ÃSÿ ∑§ÕÊ flÊÁ¬ Œ‡Ê¸Ÿ¢ ŒÊŸ◊fl flÊ– ⁄UÊ¡ÃÒ÷ʸ¡ŸÒ⁄U·Ê◊ÕflÊ ⁄U¡ÃÊÁãflÃÒ—H flÊÿ¸Á¬ üÊhÿÊ ŒûÊ◊ˇÊÿÊÿÊ¬∑§À¬Ã – ÃÕÊÉÿ¸Á¬á«U÷ÊÖÿÊŒÊÒ Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ⁄Uʡâ ◊Ã◊˜ÔH Á‡ÊflŸòÊÊjfl¢ ÿS◊ÊÃ˜Ô ÃS◊ÊÃ˜Ô Á¬ÃÎflÀ‹÷◊˜– (◊àSÿ¬È⁄UÊáÊ 17– 19ó23) (π) Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ øÊ°ŒË∑§Ê •ÕflÊ øÊ°ŒËÁ◊ÁüÊà •ãÿ œÊÃÈ∑§Ê ÷Ë ¬ÊòÊ •ÊÁŒ “SflœÊ” ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U∑§ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡Êÿ ÃÊ fl„U ‚fl¸ŒÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬˝‚㟠∑§⁄UÃÊ „ÒUó ‚fl¸·Ê¢ ⁄Uʡâ ¬ÊòÊ◊ÕflÊ⁄U¡ÃÊÁãflÃ◊˜Ô– ŒûÊ¢ SflœÊ ¬È⁄UÊœÊÿ Á¬ÃÎΟ˜Ô ¬˝ËáÊÊÁà ‚fl¸ŒÊH (◊àSÿ¬È⁄UÊáÊ 15– 31) 5. òÊËÁáÊ üÊÊh ¬ÁflòÊÊÁáÊ ŒÊÒÁ„UòÊ— ∑ȧìÁSËʗ– ⁄U¡ÃSÿ ÃÕÊ ŒÊŸ¢ ∑§ÕÊ‚¢∑§ËøŸÊÁŒ∑§◊˜ÔH (ÁflcáÊȬÈ0 3– 15– 52)

20

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

üÊÊh◊¥ ◊„Uûfl∑§ ‚Êà ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ ŒÍœ, ª¢ªÊ¡‹, ◊œÈ, Â⁄U∑§Ê ∑§¬«∏UÊ, ŒÊÒÁ„UòÊ, ∑ȧì •ÊÒ⁄U ÁËóÿ ‚Êà üÊÊh◊¥ ’«∏U ◊„Uûfl∑§ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ „ÒU¥–1

üÊÊh◊¥ ÃÈ‹‚Ë∑§Ë ◊Á„U◊Ê ÃÈ‹‚Ë∑§Ë ªãœ‚ Á¬ÃΪáÊ ¬˝‚㟠„UÊ∑§⁄U ªL§«∏U¬⁄U •ÊM§…∏U „UÊ ÁflcáÊÈ‹Ê∑§∑§Ê ø‹ ¡ÊÃ „Ò¥U– ÃÈ‹‚Ë‚ Á¬á«UÊø¸Ÿ Á∑§ÿ ¡ÊŸ¬⁄U Á¬Ã⁄U‹Êª ¬˝‹ÿ¬ÿ¸ãà ÃÎåà ⁄U„UÃ „Ò¥U–2

üÊÊh◊¥ ÃËŸ ªÈáÊÊ¥∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ¬ÁflòÊÃÊ, •∑˝§Êœ, •øʬÀÿ (¡ÀŒ’Ê¡Ë Ÿ ∑§⁄UŸÊ)óÿ ÃËŸ ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿ ªÈáÊ „Ò¥U–3 •Ã— üÊÊh∑§Ãʸ◊¥ „UÊŸ •Êfl‡ÿ∑§ „Ò¥U–

üÊÊh◊¥ ª˝Ês ¬Èc¬ üÊÊh◊¥ ◊ÈÅÿM§¬‚ ‚»§Œ ¬Èc¬ ª˝ÊsÔ „Ò¥U – ‚»§Œ◊¥ ‚ȪÁãœÃ ¬Èc¬∑§Ë Áfl‡Ê· ◊Á„U◊Ê „ÒU– ◊Ê‹ÃË, ¡Í„UË, øê¬Êó¬˝Êÿ— ‚÷Ë ‚ȪÁãœÃ ‡flà ¬Èc¬, ∑§◊‹ ÃÕÊ ÃÈ‹‚Ë •ÊÒ⁄U ÷΢ªUÔ ⁄UÊ¡ •ÊÁŒ ¬Èc¬ ¬˝‡ÊSà „Ò¥U–4 S◊ÎÁÂÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U •ªSàÿ¬Èc¬, ÷΢ªÔU⁄UÊ¡, ÃÈ‹‚Ë, ‡ÊìÁòÊ∑§Ê, øê¬Ê, ÁˬÈc¬óÿ ¿U— Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê Á¬˝ÿ „UÊÃ „Ò¥U–5

üÊÊhŒ‡Ê ªÿÊ, ¬Èc∑§⁄U, ¬˝ÿʪ, ∑ȧ‡ÊÊflø („UÁ⁄UmÊ⁄U) •ÊÁŒ ÃËÕÊ◊Z ¥ üÊÊh∑§Ë Áfl‡Ê· ◊Á„U◊Ê „ÒU– ‚Ê◊Êãÿ× ÉÊ⁄U◊,¥ ªÊ‡ÊÊ‹Ê◊,¥ ŒflÊ‹ÿ, ª¢ªÊ, ÿ◊ÈŸÊ, Ÿ◊¸ŒÊ •ÊÁŒ ¬ÁflòÊ ŸÁŒÿÊ¥∑§ Ã≈U¬⁄U üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê •àÿÁœ∑§ ◊„Uûfl „ÒU– üÊÊh-SÕÊŸ∑§Ê ªÊ’⁄U-Á◊^ÔUË‚ ‹¬Ÿ∑§⁄U ‡ÊÈh ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ê⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë üÊÊh÷ÍÁ◊ ¬˝‡ÊSà ◊ÊŸË ªÿË „ÒU–6

üÊÊh◊¥ ¬˝‡ÊSà •ãŸ »§‹ÊÁŒ ’˝rÊÔÊ¡ËŸ ¬‡ÊÈ•Ê¥∑§Ë ‚ÎÁc≈UÔU ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ‚’‚ ¬„U‹ ªÊÒ•Ê¥∑§Ê ⁄UøÊ „ÒU; •Ã— üÊÊh◊¥ ©Uã„UË¥∑§Ê ŒÍœ, Œ„UË •ÊÒ⁄U ÉÊË ∑§Ê◊◊¥ ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ–7 ¡ÊÒ, œÊŸ, ÁË, ª„Í°U, ◊Í°ª, ‚Ê°flÊ°, ‚⁄U‚Ê¥∑§Ê Ã‹, ÁÃãŸË∑§Ê øÊfl‹, ∑°§ªŸË •ÊÁŒ‚ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ÃÎåà ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– •Ê◊, •◊«∏UÊ, ’‹, •ŸÊ⁄U, Á’¡ÊÒ⁄UÊ, ¬È⁄UÊŸÊ •Ê°fl‹Ê, πË⁄U, ŸÊÁ⁄Uÿ‹, »§Ê‹‚Ê, ŸÊ⁄¢UªË, π¡Í⁄U, •¢ªÍ⁄U, ŸË‹∑Ò§Õ, ¬⁄Ufl‹, Áø⁄UÊÒ¥¡Ë, ’⁄U, ¡¢ª‹Ë ’⁄U, ßãº˝¡ÊÒ •ÊÒ⁄U ÷ÃÈ•Êóߟ∑§Ê üÊÊh◊¥ ÿàŸ¬Ífl¸∑§ ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ–8 ¡ÊÒ, ∑°§ªŸË, ◊ͪ° , ª„U°Í, œÊŸ, ÁË, ◊≈U⁄U, ∑§øŸÊ⁄U •ÊÒ⁄U ‚⁄U‚Êó ¥ ßŸ∑§Ê üÊÊh◊¥ „UÊŸ Ê •ë¿UÊ „ÒU–9 1. ©UÁë¿Uc≈U¢ÔU Á‡ÊflÁŸ◊ʸÀÿ¢ flÊãâ ø ◊ÎÃ∑§¬¸≈U◊˜Ô – üÊÊh ‚åà ¬ÁflòÊÊÁáÊ ŒÊÒÁ„UòÊ— ∑ȧìÁSËʗH („U◊ÊÁº˝, üÊÊh∑§À¬0) ©UÁë¿Uc≈UÔU◊˜Ô=¬ÿ—, Á‡ÊflÁŸ◊ʸÀÿ◊˜Ô=ªXÔUÊŒ∑§◊˜Ô, flÊãÃ◊˜Ô=◊œÈ , ◊ÎÃ∑§¬¸≈U◊˜Ô=Â⁄UËÃãÃÈÁŸÌ◊â flÊ‚—– 2. (∑§) ÃÈ‹‚˪ãœ◊ÊÉÊ˝Êÿ Á¬Ã⁄USÃÈc≈U◊ÊŸ‚Ê—– ¬˝ÿÊÁãà ªL§«UÊM§…UÊSÃଌ¢ ø∑˝§¬ÊÁáÊŸ—H (¬˝ÿÊª¬ÊÁ⁄U¡ÊÃ; üÊÊ0∑§0) (π) Á¬ÃÎÁ¬á«UÊø¸Ÿ¢ üÊÊh ÿÒ— ∑Χâ ÃÈ‹‚ËŒ‹Ò—H ¬˝ËÁáÊÃÊ— Á¬Ã⁄USÃŸ ÿÊflìÊãº˝Ê∑¸§◊ÁŒŸËH (üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ◊¥ ◊Ê∑¸§á«Uÿ∑§Ê fløŸ) 3. òÊËÁáÊ øÊòÊ ¬˝‡Ê¢‚Áãà ‡ÊÊÒø◊∑˝§Êœ◊àfl⁄UÊ◊˜ÔH (◊ŸÈ0 3– 235) 4. ‡ÊÈÄ‹Ê— ‚È◊Ÿ‚— üÊc∆UÊSÃÕÊ ¬kÊଋÊÁŸ ø – ªãœM§¬Ê¬¬ãŸÊÁŸ ÿÊÁŸ øÊãÿÊÁŸ ∑ΧàSŸ‡Ê—H 5. •ÊªSàÿ¢ ÷ÎXÔU⁄UÊ¡¢ ø ÃÈ‹‚Ë ‡ÊìÁòÊ∑§Ê– øê¬∑¢§ ÁˬÈc¬¢ ø ·«UÃ Á¬ÃÎflÀ‹÷Ê—H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ◊¥ S◊ÎÁÂÊ⁄U∑§Ê fløŸ) 6. (∑§)üÊÊhSÿ ¬ÍÁ¡ÃÊ Œ‡ÊÊ ªÿÊ ªXÔUÊ ‚⁄USflÃË– ∑ȧL§ˇÊòÊ¢ ¬˝ÿʪ‡ø ŸÒÁ◊·¢ ¬Èc∑§⁄UÊÁáÊ øH ŸŒËÃ≈U·È ÃËÕ¸·È ‡ÊÒ‹·È ¬ÈÁ‹Ÿ·È ø – ÁflÁflQ§cflfl ÃÈcÿÁãà ŒûÊŸ„U Á¬ÃÊ◊„UÊ—H (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ üÊÊ0¬˝0◊¥ Œfl‹∑§Ê fløŸ) (π) ŒÁˇÊáÊʬ˝fláÊ Œ‡Ê ÃËÕʸŒÊÒ flÊ ªÎ„U˘ÕflÊ– ÷Í‚¢S∑§Ê⁄UÊÁŒ‚¢ÿÈQ§ üÊÊh¥ ∑ȧÿÊ¸Ã˜Ô ¬˝ÿàŸÃ—H ªÊ◊ÿŸÊ¬Á‹åÃ·È ÁflÁflQ§·È ªÎ„U·È ø – ∑ȧÿÊ¸ë¿˛UÊh◊ÕÒ÷ È ÁŸàÿ◊fl ÿÕÊÁflÁœ—H (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê◊¥ ÁflcáÊÈœ◊Êû¸ Ê⁄U∑§Ê fløŸ) 7. ¬‡ÊÍÁãfl‚ΡÃÊ ÃŸ ¬ÍflZ ªÊflÊ ÁflÁŸÌ◊ÃÊ—– ÃŸ ÃÊ‚Ê¢ ¬ÿ— ‡ÊSâ üÊÊh ‚̬Ìfl‡Ê·Ã—H (S∑§ãŒ¬È⁄UÊáÊ, ŸÊª⁄U0 221– 49) 8. ÿflÒfl˝Ë¸Á„UÁËÒ◊ʸ·ÒªÊ¸œÍ◊Ò‡øáÊ∑Ò§SÃÕÊ – ‚ãì¸ÿÁà¬ÃÎÎã◊ÈŒ˜ªÒ— ‡ÿÊ◊Ê∑Ò§— ‚·¸¬º˝flÒ—H •Ê◊˝◊Ê◊˝ÊÃ∑¢§ Á’Àfl¢ ŒÊÁ«U◊¢ ’Ë¡¬Í⁄U∑§◊˜Ô – ¬˝ÊøËŸÊ◊‹∑¢§ ˇÊË⁄¢U ŸÊÁ⁄U∑§‹¢ ¬M§·∑§◊˜ÔH ŸÊ⁄UXÔ¢U ø ‚π¡Í¸⁄¢U º˝ÊˇÊÊŸË‹∑§Á¬àÕ∑§◊˜Ô – ¬≈UÊ‹¢ ø Á¬˝ÿÊ‹¢ ø ∑§∑¸§ãœÍ’Œ⁄UÊÁáÊ øH Áfl∑§VÔUâ flà‚∑¢§ ø ∑§SàflÊL§(∑§Ê¸L§)-flʸ⁄U∑§ÊŸÁ¬– ∞ÃÊÁŸ »§‹¡ÊÃÊÁŸ üÊÊh ŒÿÊÁŸ ÿàŸÃ—H (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ 220– 154, 156ó158) 9. (∑§) ÿflÊ—Á¬˝ÿXÔUflÊ ◊ÈŒ˜ªÊ ªÊœÍ◊Ê fl˝Ë„UÿÁSËʗ– ÁŸc¬ÊflÊ— ∑§ÊÁflŒÊ⁄Uʇø ‚·¸¬Ê‡øÊòÊ ‡ÊÊ÷ŸÊ—H (ÁflcáÊȬÈ⁄UÊáÊ 3– 16– 6) (π) ÿflfl˝ËÁ„U‚ªÊœÍ◊ÁÃ‹Ê ◊ÈŒ˜ªÊ— ‚‚·¸¬Ê—– Á¬˝ÿXÔUfl— ∑§ÊÁflŒÊ⁄UÊ ÁŸc¬ÊflʇøÊÁÇÊÊ÷ŸÊ—H (◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊ 32– 10)

* üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÊ¡ŸËÿ ∞fl¢ ¬˝‡ÊSà •Êfl‡ÿ∑§ ’ÊÃ¥*

21

üÊÊh◊¥ ¬˝‡ÊSà ’˝ÊrÊÔáÊ üÊÊh◊¥ Á¡‚ Á∑§‚Ë∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸ∑§Ë ÁflÁœ Ÿ„UË¥ „ÒU– ‡ÊË‹, ‡ÊÊÒø ∞fl¢ ¬˝ôÊÊ‚ ÿÈQ§ ‚ŒÊøÊ⁄UË ÃÕÊ ‚ãäÿÊfl㌟ ∞fl¢ ªÊÿòÊË-◊ãòÊ∑§Ê ¡¬ ∑§⁄UŸfl Ê‹ üÊÊÁòÊÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê üÊÊh◊¥ ÁŸ◊ãòÊáÊ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– 1 ì, œ◊¸, ŒÿÊ, ŒÊŸ, ‚àÿ, ôÊÊŸ, flŒôÊÊŸ, ∑§ÊL§áÿ, ÁfllÊ, ÁflŸÿ ÃÕÊ •SÃÿ (•øÊÒÿ)¸ •ÊÁŒ ªÈáÊÊ‚ ¥  ÿÈQ§ ’˝ÊrÊÔáÊ ß‚∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄UË „ÒU–2

¬˝‡ÊSà •Ê‚Ÿ ⁄U‡Ê◊Ë, Ÿ¬Ê‹Ë ∑§ê’‹, ™§Ÿ, ∑§Êc∆U, ÃÎáÊ, ¬áʸ, ∑ȧ‡Ê •ÊÁŒ∑§ •Ê‚Ÿ üÊc∆U „Ò¥U– ∑§Êc∆UÊ‚ŸÊ¥◊¥ ÷Ë ‡Ê◊Ë, ∑§Ê‡◊⁄UË, ‡ÊÀ‹, ∑§Œê’, ¡Ê◊ÈŸ, •Ê◊, ◊ÊÒ‹Á‚⁄UË ∞fl¢ flL§áÊ∑§ •Ê‚Ÿ üÊc∆U „Ò¥U– ߟ◊¥ ÷Ë ‹Ê„U∑§Ë ∑§Ë‹ Ÿ„UË¥ „UÊŸË øÊÁ„Uÿ–3

üÊÊh◊¥ ÷Ê¡Ÿ∑§ ‚◊ÿ ◊ÊÒŸ •Êfl‡ÿ∑§ üÊÊh◊¥ ÷Ê¡Ÿ∑§ ‚◊ÿ ◊ÊÒŸ ⁄U„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ◊Ê°ªŸ ÿÊ ¬˝Á÷œ ∑§⁄UŸ∑§Ê ‚¢∑§Ã „UÊÕ‚ „UË ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–4 ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ‚ •ãŸ ∑Ò§‚Ê „ÒU, ÿ„U Ÿ„UË¥ ¬Í¿UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ÷Ê¡Ÿ∑§Ãʸ∑§Ê ÷Ë üÊÊhÊãŸ∑§Ë ¬˝‡Ê¢‚Ê ÿÊ ÁŸãŒÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ–

Á¬á«U∑§Ë •c≈UÊ¢ªUÔ ÃÊ •ãŸ, ÁË, ¡‹, ŒÍœ, ÉÊË, ◊œÈ, œÍ¬ •ÊÒ⁄U ŒË¬óÿ Á¬á«U∑§ •Ê∆U •¢ªÔU „Ò¥U–

Á¬á«U∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ ∞∑§ÊÁgc≈UUÔ ÃÕÊ ‚Á¬á«UŸ◊¥ ∑Ò§Õ (∑§Á¬àÕ)-∑§ »§‹∑§ ’⁄UÊ’⁄U, ◊ÊÁ‚∑§ ÃÕÊ flÊÌ·∑§ üÊÊh◊¥ ŸÊÁ⁄Uÿ‹∑§ ’⁄UÊ’⁄U, ÃËÕ¸◊¥ ÃÕÊ Œ‡Ê¸üÊÊh◊¥ ◊Ȫ˸∑§ •á«U∑§ ’⁄UÊ’⁄U ÃÕÊ ªÿÊ ∞fl¢ Á¬ÃάˇÊ◊¥ •Ê°fl‹∑§ ’⁄UÊ’⁄U Á¬á«U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– 5

üÊÊh◊¥ ¬ÊòÊ ‚ÊŸ, øÊ°ŒË, ∑§Ê°‚ •ÊÒ⁄U ÃÊ°’∑§ ¬ÊòÊ ¬Ífl¸-¬Ífl¸ ©UûÊ◊ÊûÊ◊ „Ò¥U– ߟ∑§ •÷Êfl◊¥ ¬‹Ê‡Ê •ÊÁŒ •ãÿ flΡÊ∑§ ¬ûÊ‹‚ ∑§Ê◊ ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ, ¬⁄U ∑§‹∑§ ¬ûÊ◊¥ üÊÊh-÷Ê¡Ÿ ‚fl¸ÕÊ ÁŸÁ·h „ÒU– ‚ÊÕ „UË üÊÊh◊¥ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ÷Ê¡Ÿ∑§ Á‹ÿ Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊ∑§Ê ÷Ë ÁŸ·œ „ÒU–6

üÊÊh◊¥ ¬ÊŒ-¬˝ˇÊÊ‹Ÿ-ÁflÁœ üÊÊh◊¥ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ’Ò∆UÊ∑§⁄U ¬Ò⁄U œÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– π«∏U „UÊ∑§⁄U ¬Ò⁄U œÊŸ¬⁄U Á¬Ã⁄U ÁŸ⁄UÊ‡Ê „UÊ∑§⁄U ø‹ ¡ÊÃ „Ò¥U– ¬àŸË∑§Ê ŒÊÁ„UŸË •Ê⁄U π«∏UÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ©U‚ ’Ê°ÿ¥ ⁄U„U∑§⁄U ¡‹ Ÿ„UË¥ Áª⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– •ãÿÕÊ fl„U üÊÊh •Ê‚È⁄UË „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬˝Êåà Ÿ„UË¥ „UÊÃÊ–7 1. ªÊÿòÊË¡ÊåÿÁŸ⁄Uâ „U√ÿ∑§√ÿ·È 2. ìÊ œ◊Ê¸ ŒÿÊ ŒÊŸ¢ ‚àÿ¢ ôÊÊŸ¢

ÿÊ¡ÿÃ˜Ô – (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê) üÊÈÁÃÉÊθáÊÊ – ÁfllÊÁflŸÿ◊SÃÿ◊ÃŒ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊ‹ˇÊáÊ◊˜ÔH (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝0◊¥ ÿ◊, ‡ÊÊÃÊì∑§Ê fløŸ) 3. ˇÊÊÒ◊¢ ŒÈ∑ͧ‹¢ Ÿ¬Ê‹◊ÊÁfl∑¢§ ŒÊL§¡¢ ÃÕÊ – ÃÊáÊZ ¬ÊáÊZ flÎ‚Ë øÒfl Áflc≈U⁄UÊÁŒ ¬˝Áflãÿ‚ØÔH ‡Ê◊Ë ø ∑§Ê‡◊⁄UË ‡ÊÀ‹— ∑§Œê’Ê flL§áÊSÃÕÊ – ¬ÜøÊ‚ŸÊÁŸ ‡ÊSÃÊÁŸ üÊÊh ŒflÊø¸Ÿ ÃÕÊH •ÿ—‡Êæ˜U ∑ȧ◊ÿ¢ ¬Ë∆¢U ¬˝Œÿ¢ ŸÊ¬fl‡ÊŸ◊˜Ô – (üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) 4. ÿÊøŸ¢ ¬˝Á÷œÊ flÊ ∑§Ã¸√ÿÊ „US¢ôÊÿÊ– Ÿ flŒ㟠ø „È¢U∑ȧÿʸŒÃÎåÃÊÒ Áfl⁄U◊㟠øH (üÊÊhŒËÁ¬∑§Ê, üÊÊ0∑§0) 5. ∞∑§ÊÁgc≈UÔU ‚Á¬á«U ø ∑§Á¬àÕ¢ ÃÈ ÁflœËÿÃ – ŸÊÁ⁄U∑§‹¬˝◊ÊáÊ¢ ÃÈ ¬˝àÿéŒ ◊ÊÁ‚∑§ ÃÕÊH ÃËÕ¸ Œ‡Ê¸ ø ‚ê¬˝ÊåÃ ∑ȧÄ∑ȧ≈UÊá«U¬˝◊ÊáÊ×– ◊„UÊ‹ÿ ªÿÊüÊÊh ∑ȧÿʸŒÊ◊‹∑§Ê¬◊◊˜ÔH (üÊÊh‚¢ª˝„U) 6. (∑§) ∑§Œ‹Ë¬òÊ¢ ŸÒfl ª˝ÊsÔ¢ ÿÃÊ Á„Uó •‚È⁄UÊáÊÊ¢ ∑ȧ‹ ¡ÊÃÊ ⁄Uê÷Ê ¬Ífl¸¬Á⁄Uª˝„U – ÃSÿÊ Œ‡Ê¸Ÿ◊ÊòÊáÊ ÁŸ⁄UʇÊÊ— Á¬Ã⁄UÊ ªÃÊ—H (üÊÊhøÁãº˝∑§Ê, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) (π) ¬ÊòÊ ÃÈ ◊Îá◊ÿ ÿÊ flÒ üÊÊh ÷Ê¡ÿÃ Á¬ÃÎΟ˜Ô – ‚ ÿÊÁà Ÿ⁄U∑¢§ ÉÊÊ⁄¢U ÷ÊQ§Ê øÒfl ¬È⁄UÊœ‚—H (∑ͧ◊¸¬È⁄UÊáÊ ©U0Áfl0 22– 63) 7. ¬ÊŒ¬˝ˇÊÊ‹Ÿ¢ ¬˝ÊQ§◊Ȭfl‡ÿÊ‚Ÿ Ám¡ÊŸ˜ – ÁÃc∆UÃÊ¢ ˇÊÊ‹Ÿ¢ ∑ȧÿʸÁãŸ⁄UʇÊÊ— Á¬Ã⁄UÊ ªÃÊ—H üÊÊh∑§Ê‹ ÿŒÊ ¬àŸË flÊ◊ ŸË⁄¢U ¬˝ŒÊ¬ÿÃ˜Ô – •Ê‚È⁄¢U ÃŒ˜ ÷flë¿˛UÊh¢ Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ŸÊ¬ÁÃc∆UÃH (S◊ÎàÿãÃ⁄U, üÊÊ0∑§0)

22

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

üÊÊh◊¥ flÖÿ¸óÁŸÁ·h ’ÊÃ¥ üÊÊh◊¥ ∑ȧ¿U ∞‚Ë ’ÊÃ¥ „Ò¥U ¡Ê flÖÿ¸ „Ò¥U •ÕÊ¸Ã˜Ô ÁŸÁ·h „Ò¥U, ©Uã„¥U üÊÊh∑§ ÁŒŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó

üÊÊh∑§Ãʸ∑§ Á‹ÿ ÁŸÁ·h ‚Êà ’ÊÃ¥ ŒãÃœÊflŸ (ŒÃÈ•Ÿ •ÊÁŒ Ÿ ∑§⁄U), ÃÊê’Í‹ (¬ÊŸ •ÊÁŒ Ÿ πÊÿ), ÃÒ‹◊Œ¸Ÿ, ©U¬flÊ‚, SòÊË‚ê÷Êª, •Ê·œ (ŒflÊ߸ •ÊÁŒ Ÿ ‹) ÃÕÊ ¬⁄UÊãŸ÷ˇÊáÊ (ŒÍ‚⁄U∑§Ê ÷Ê¡Ÿ Ÿ ∑§⁄U)óÿ ‚Êà ’ÊÃ¥ üÊÊh∑§Ãʸ∑§ Á‹ÿ flÌ¡Ã „ÒU¥–1

üÊÊh÷ÊQ§Ê∑§ Á‹ÿ •Ê∆U flSÃÈ•Ê¥∑§Ê ÁŸ·œ ¬ÈŸ÷Ê¸¡Ÿ (ŒÈ’Ê⁄UÊ ÷Ê¡Ÿ Ÿ ∑§⁄U), ÿÊòÊÊ, ÷Ê⁄U …UÊŸÊ, ¬Á⁄UüÊ◊, ◊ÒÕÈŸ, ŒÊŸ, ¬˝Áê˝„U ÃÕÊ „UÊ◊óüÊÊhÊ㟠÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UŸflÊ‹∑§Ê ߟ •Ê∆U ’ÊÃÊ¥‚ ’øŸÊ øÊÁ„Uÿ–2

üÊÊh◊¥ ‹Ê„U∑§ ¬ÊòÊ∑§Ê ‚fl¸ÕÊ ÁŸ·œ üÊÊh◊¥ ‹Ê„U∑§ ¬ÊòÊ∑§Ê ©U¬ÿÊª ∑§ŒÊÁ¬ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‹Ê„U¬ÊòÊ◊¥ ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ ÷Ë Ÿ„UË¥ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸÊ ÷Ë Ÿ„UË¥ øÊÁ„Uÿ– ÿ„UÊð ∑§ Á∑§ ÷Ê¡ŸÊ‹ÿ ÿÊ ¬Ê∑§‡ÊÊ‹Ê◊¥ ÷Ë ©U‚∑§Ê ∑§Ê߸ ©U¬ÿÊª Ÿ ∑§⁄U– ∑§fl‹ ‡ÊÊ∑§, »§‹ •ÊÁŒ∑§ ∑§Ê≈UŸ◊ ¥ ©U‚∑§Ê ©U¬ÿÊª ∑§⁄U ‚∑§Ã „ÒU¥, ‹Ê„U∑§ Œ‡Ê¸Ÿ◊ÊòÊ‚ Á¬Ã⁄U flʬ‚ ‹ÊÒ≈U ¡ÊÃ „ÒU¥–3

üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ∑ȧ‡Ê ÁøÃÊ◊¥ Á’¿UÊÿ „ÈU∞ , ⁄UÊSÃ◊¥ ¬«∏U „ÈU∞, Á¬ÃÎì¸áÊ ∞fl¢ ’˝rÊÔÿôÊ◊¥ ©U¬ÿÊª◊¥ Á‹ÿ „ÈU∞ , Á’¿UÊÒŸ, ªãŒªË‚ •ÊÒ⁄U •Ê‚Ÿ◊¥‚ ÁŸ∑§Ê‹ „ÈU∞ , Á¬á«UÊ¥∑§ ŸËø ⁄Uπ „ÈU∞ ÃÕÊ •¬ÁflòÊ ∑ȧ‡Ê ÁŸÁ·h ‚◊¤Ê ¡ÊÃ „Ò¥U–4

üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ªãœ üÊÊh◊¥ üÊËπá«U, ø㌟, π‚, ∑§¬Í¸⁄U‚Á„Uà ‚»§Œ ø㌟ „UË Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸∑§ Á‹ÿ ¬˝‡ÊSà „Ò¥U– •ãÿ ¬È⁄UÊŸË ‹∑§Á«∏UÿÊ¥∑§ ø㌟ ÃÕÊ ÁŸª¸ãœ ∑§Êc∆UÊ¥∑§Ê ø㌟∑§ Á‹ÿ ©U¬ÿÊª Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∑§SÃÍ⁄UË, ⁄UQ§ø㌟, ªÊ⁄UÊøŸ, ‚À‹∑§ ÃÕÊ ¬ÍÁÃ∑§ •ÊÁŒ ÁŸÁ·h „Ò¥U–5

üÊÊh◊¥ àÿÊÖÿ ¬Èc¬ ∑§Œê’, ∑§fl«∏UÊ, ◊ÊÒ‹Á‚⁄UË, ’‹¬òÊ, ∑§⁄UflË⁄U, ‹Ê‹ ÃÕÊ ∑§Ê‹ ⁄¢Uª∑§ ‚÷Ë »Í§‹ ÃÕÊ ©Uª˝ ªãœflÊ‹ •ÊÒ⁄U ªãœ⁄UÁ„Uà ‚÷Ë »Í§‹óÿ üÊÊh◊¥ flÌ¡Ã „Ò¥U–6

ÁŸÁ·h œÍ¬ •ÁÇŸ¬⁄U ŒÍÁ·Ã ªÈǪȋ •ÕflÊ ’È⁄UÊ ªÊ¥Œ •ÕflÊ ∑§fl‹ ÉÊË «UÊ‹ŸÊ ÁŸÁ·h „ÒU–7 1. ŒãÃœÊflŸÃÊê’Í‹¢ ÃÒ‹ÊèÿXÔU◊÷Ê¡Ÿ◊˜Ô – ⁄UàÿÊÒ·œ¢ ¬⁄UÊ㟢 ø üÊÊh∑Î§Ã˜Ô ‚åà fl¡¸ÿØÔH (◊„UÊ0 ‡ÊÊ0; üÊÊh∑§À¬0) 2. ¬ÈŸ÷Ê¸¡Ÿ◊äflÊŸ¢ ÷Ê⁄U◊ÊÿÊ‚◊ÒÕÈŸ◊˜Ô – ŒÊŸ¢ ¬˝Áê˝„UÊ „UÊ◊ — üÊÊh÷È∑§˜ Ô àflc≈UUÔ fl¡¸ÿÃ HÔ˜ (ÁflcáÊÈ⁄U„U0; ÿ◊S◊ÎÁÃ, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) 3. Ÿ ∑§ŒÊÁøÃ˜Ô ¬øŒãŸ◊ÿ—SÕÊ‹Ë·È ¬ÒÃÎ∑§◊˜Ô – •ÿ‚Ê Œ‡Ê¸ŸÊŒfl Á¬Ã⁄UÊ Áflº˝flÁãà Á„UH ∑§Ê‹Êÿ‚¢ Áfl‡Ê·áÊ ÁŸãŒÁãà Á¬ÃÎ∑§◊¸ÁáÊ– »§‹ÊŸÊ¢ øÒfl ‡ÊÊ∑§ÊŸÊ¢ ¿UŒŸÊÕʸÁŸ ÿÊÁŸ ÃÈH ◊„UÊŸ‚˘Á¬ ‡ÊSÃÊÁŸ Ã·Ê◊fl Á„U ‚¢ÁŸÁœ—– (ø◊à∑§Ê⁄Uπá«U, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) 4. ÁøÃÊÒ Œ÷ʸ— ¬ÁÕŒ÷ʸ ÿ Œ÷ʸ ÿôÊ÷ÍÁ◊·È – SÃ⁄UáÊÊ‚ŸÁ¬á«U·È ·≈˜U ∑ȧ‡ÊÊŸ˜Ô ¬Á⁄Ufl¡¸ÿØÔH ’˝rÊÔÿôÊ ø ÿ Œ÷ʸ ÿ Œ÷ʸ— Á¬ÃÎì¸áÊ– „UÃÊ ◊ÍòʬÈ⁄UË·ÊèÿÊ¢ Ã·Ê¢ àÿʪÊ ÁflœËÿÃH (üÊÊh‚¢ª„˝ U, üÊÊhÁflfl∑§, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) 5. üÊÊh·È ÁflÁŸÿÊQ§√ÿÊ Ÿ ªãœÊ ¡ËáʸŒÊL§¡Ê— – ∑§À∑§Ë÷Êfl¢ ‚◊Ê‚Êl Ÿ ø ¬ÿȸÁ·ÃÊ— ÄflÁøØÔH ¬ÍÃË∑§Ê¥ ◊ΪŸÊÁ÷¢ ø ⁄UÊøŸÊ¢ ⁄UQ§ø㌟◊˜Ô – ∑§Ê‹Ëÿ∑¢§ ¡ÊXUÔ∑§¢ ø ÃÈL§c∑¢§ øÊÁ¬ fl¡¸ÿÃ HÔ˜ (◊⁄UËÁøS◊ÎÁÃ, üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ) 6. ∑§Œê’¢ Á’Àfl¬òÊ¢ ø ∑§Ã∑§Ë ’∑ȧ‹¢ ÃÕÊ– ’’¸⁄UË ∑ΧcáʬÈc¬ÊÁáÊ üÊÊh∑§Ê‹ Ÿ ŒÊ¬ÿØÔH ©Uª˝ªãœËãÿªãœËÁŸ øÒàÿflΡÊÊjflÊÁŸ ø – ¬Èc¬ÊÁáÊ fl¡¸ŸËÿÊÁŸ ⁄UQ§fláÊʸÁŸ ÿÊÁŸ øH (‡Ê¢πS◊ÎÁÃ, ¬˝ÿÊª0, ◊àSÿ0, ’˝rÊÔÊá«U0, üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê) 7. ÉÊÎâ Ÿ ∑§fl‹¢ ŒlÊŒ˜ ŒÈc≈UÔ¢U flÊ ÃÎáʪÈǪȋÈ◊˜Ô – (◊ŒŸ⁄UàŸ, üÊÊhøÁãº˝∑§Ê, üÊÊh¬˝0, üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ)

* üÊÊh‚ ¡ªÃ˜∑§Ë ÃÎÁåÃ*

23

üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ’˝ÊrÊÔáÊ üÊÊh◊¥ øÊ⁄U, ¬ÁÃÃ, ŸÊÁSÃ∑§, ◊Íπ¸, œÍø, ◊Ê¢‚Áfl∑˝§ÿË, √ÿʬÊ⁄UË, ŸÊÒ∑§⁄U, ∑ȧŸπË, ∑§Ê‹ ŒÊ°ÃflÊ‹, ªÈL§m·Ë, ‡Êͺ˝Ê¬ÁÃ, ÷ÎÃ∑§Êäÿʬ∑§-÷ÎÃ∑§ÊäÿÊÁ¬Ã (‡ÊÈÀ∑§‚ ¬…∏UÊŸ ÿÊ ¬…∏UŸflÊ‹Ê), ∑§ÊŸÊ, ¡È•Ê⁄UË, •ãœÊ, ∑ȧ‡ÃË Á‚πÊŸflÊ‹Ê, Ÿ¬È¢‚∑§ ßàÿÊÁŒ •œ◊ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê àÿʪ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– (◊ŸÈ0, ÁflcáÊÈ0, ’˝rÊÔÊá«U0, ◊àSÿ0, flÊÿÈ0, ∑ͧ◊¸¬È⁄UÊáÊ)

üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h •ãŸ Á¡‚◊¥ ’Ê‹ •ÊÒ⁄U ∑§Ë«∏U ¬«∏U ªÿ „UÊ¥, Á¡‚ ∑ȧûÊÊ¥Ÿ Œπ Á‹ÿÊ „UÊ, ¡Ê ’Ê‚Ë ∞fl¢ ŒÈª¸ÁãœÃ „UÊó∞‚Ë flSÃÈ∑§Ê üÊÊh◊¥ ©U¬ÿÊª Ÿ ∑§⁄U– ’Ò¥ªŸ •ÊÒ⁄U ‡Ê⁄UÊ’∑§Ê ÷Ë àÿʪ ∑§⁄U– Á¡‚ •ãŸ¬⁄U ¬„UŸ „ÈU∞ flSòÊ∑§Ë „UflÊ ‹ª ¡Êÿ, fl„U ÷Ë üÊÊh◊¥ flÌ¡Ã „ÒU–1 ⁄UÊ¡◊Ê·, ◊‚Í⁄U, •⁄U„U⁄U, ªÊ¡⁄U, ∑ȧê„U«∏UÊ, ªÊ‹ ‹ÊÒ∑§Ë, ’Ò¥ªŸ, ‡Ê‹¡◊, „UË¥ª, åÿÊ¡, ‹„U‚ÈŸ, ∑§Ê‹Ê Ÿ◊∑§, ∑§Ê‹Ê ¡Ë⁄UÊ, Á‚¢ÉÊÊ«∏UÊ, ¡Ê◊ÈŸ, Á¬å¬‹Ë, ∑ȧ‹ÕË, ∑Ò§Õ, ◊„ÈU•Ê, •‹‚Ë, øŸÊóÿ ‚’ flSÃÈ∞° üÊÊh◊¥ flÌ¡Ã „Ò¥U–2

üÊÊh◊¥ ◊Ê¢‚∑§Ê ÁŸ·œ ’΄Uà¬Ê⁄UʇÊ⁄U◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ üÊÊh◊¥ ◊Ê¢‚ ŒŸfl Ê‹Ê √ÿÁQ§ ◊ÊŸÊ ø㌟∑§Ë ‹∑§«∏UË ¡‹Ê∑§⁄U ©U‚∑§Ê ∑§Êÿ‹Ê ’øÃÊ „ÒU– fl„U ÃÊ flÒ‚Ê ◊Íπ¸ „ÒU ¡Ò‚ ∑§Ê߸ ’Ê‹∑§ •ªÊœ ∑ͧ∞°◊¥ •¬ŸË flSÃÈ «UÊ‹∑§⁄U Á»§⁄U ©U‚ ¬ÊŸ∑§Ë ßë¿UÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– üÊË◊jʪflÃ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ Ÿ ÃÊ ∑§÷Ë ◊Ê¢‚ πÊŸÊ øÊÁ„Uÿ, Ÿ üÊÊh◊¥ „UË ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‚ÊÁûfl∑§ •ãŸ-»§‹Ê‚ ¥  Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ë ‚flÊû¸ Ê◊ ÃÎÁåà „UÊÃ Ë „ÒU– ◊ŸÈ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU Á∑§ ◊Ê¢‚ Ÿ πÊŸflÊ‹∑§Ë ‚Ê⁄UË ßë¿UÊ∞° ¬Íáʸ „UÊ ¡ÊÃË „ÒU¥– fl„U ¡Ê ∑ȧ¿U ‚ÊøÃÊ „ÒU, ¡Ê ∑ȧ¿U øÊ„UÃÊ „ÒU, ¡Ê ∑ȧ¿U ∑§„UÃÊ „ÒU, ‚’ ‚àÿ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–3

üÊÊh‚ ¡ªÃ˜∑ Ô §Ë ÃÎÁåà ◊ŸÈcÿ∑§Ê Á¬ÃΪáÊ∑§Ë ‚ãÃÈÁc≈UÔU ÃÕÊ •¬Ÿ ∑§ÀÿÊáÊ∑§ Á‹ÿ üÊÊh •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– üÊÊh∑§Ãʸ ∑§fl‹ •¬Ÿ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê „UË ÃÎåà Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ, ’ÁÀ∑§ fl„U ‚ê¬Íáʸ ¡ªÃ˜Ô∑§Ê ‚ãÃÈc≈UÔU ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ÿÊ flÊ ÁflœÊŸÃ—üÊÊh¢ ∑ȧÿʸØ SflÁfl÷flÊÁøÃ◊˜ – •Ê’˝rÊÔSÃê’¬ÿ¸ãâ ¡ªÃ˜Ô ¬˝ËáÊÊÁà ◊ÊŸfl—H ’˝rÊÔãº˝L§º˝ŸÊ‚àÿ‚ÍÿʸŸ‹‚È◊ÊL§ÃÊŸ˜ – Áfl‡flŒflÊŸ˜Ô Á¬ÃΪáÊÊŸ˜Ô ¬ÿ¸ÁÇŸ◊ŸÈ¡ÊŸ˜Ô ¬‡ÊÍŸ˜ÔH ‚⁄U˂άʟ˜Ô Á¬ÃΪáÊÊŸ˜ ÿìÊÊãÿjÍ¢ÁôÊÃÊŸ˜Ô – üÊÊh¢ üÊhÊÁãfl× ∑ȧfl¸Ÿ˜Ô ¬˝ËáÊÿàÿÁπ‹¢ ¡ªÃ˜ÔH (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

“¡Ê ◊ŸÈcÿ •¬Ÿ flÒ÷fl∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÁflÁœ¬Ífl¸∑§ üÊÊh ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ‚ÊˇÊÊÃ˜Ô ’˝rÊÔÊ‚ ‹∑§⁄U ÃÎáʬÿ¸ãà ‚◊Sà ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥∑§Ê ÃÎåà ∑§⁄UÃÊ „ÒU– üÊhʬÍfl¸∑§ ÁflÁœ-ÁflœÊŸ‚ üÊÊh ∑§⁄UŸflÊ‹Ê ◊ŸÈcÿ ’˝rÊÔÊ, ßãº˝, L§º˝, ŸÊ‚àÿ 1. ∑§‡Ê∑§Ë≈UÊfl¬ãŸ¢ ø ÃÕÊ ‡flÁ÷⁄UflÁˇÊÃ◊˜ÔH ¬ÍÁà ¬ÿȸÁ·Ã¢ øÒfl flÊÃʸÄÿÁ÷·flÊ¢SÃÕÊ– fl¡¸ŸËÿÊÁŸ flÒ üÊÊh ÿìÊ flSòÊÊÁŸ‹Ê„UÃ◊˜ÔH (◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊ 32– 25-26) 2. (∑§) ◊‚Í⁄U‡ÊáÊÁŸc¬ÊflÊ⁄UÊ¡◊Ê·Ê— ∑ȧ‹ÈàÕ∑§Ê—H ¬kÁ’ÀflÊ∑¸§œûÊÍ⁄U¬ÊÁ⁄U÷º˝Ê≈UM§·∑§Ê— – Ÿ ŒÿÊ— Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸·È ¬ÿ‡øÊ¡ÊÁfl∑¢§ ÃÕÊH ∑§Êº˝flÊŒÊ⁄Ufl⁄U≈U∑§Á¬àÕ¢ ◊œÈ∑§ÊÂ˖ ∞ÃÊãÿÁ¬ Ÿ ŒÿÊÁŸ Á¬ÃÎèÿ— ÁüÊÿÁ◊ë¿UÃÊH (¬k¬È⁄UÊáÊ, ‚ÎÁc≈UÔU0 9– 64ó66) (π) Á¬å¬‹Ë¥ ∑˝§◊È∑¢§ øÒfl ÃÕÊ øÒfl ◊‚Í⁄U∑§◊˜Ô – ∑ͧc◊Êá«UÊ‹Ê’ÈflÊÃʸ∑§ÊŸ˜Ô ÷ÍSÃÎáÊ¢ ‚È⁄U‚¢ ÃÕÊH ∑ȧ‚Èê÷Á¬á«U◊Í‹¢ flÒ ÃãŒÈ‹Ëÿ∑§◊fl ø – ⁄UÊ¡◊Ê·Ê¢SÃÕÊ ˇÊË⁄¢U ◊ÊÁ„U·¢ ø Áflfl¡¸ÿØÔH (∑ͧ◊¸¬È⁄UÊáÊ, ©U0 20– 46-47) (ª) ⁄UÊ¡◊Ê·ÊŸáÊÍ¢‡øÒfl ◊‚Í⁄UÊ¢‡ø Áfl‚¡¸ÿÃ ˜H •‹Ê’È¢ ªÎÜ¡Ÿ¢ øÒfl ¬‹Êá«È¢U Á¬á«U◊Í‹∑§◊˜– (ÁflcáÊȬÈ⁄UÊáÊ 3– 16– 7-8) 3. ÿSÃÈ ¬˝ÊÁáÊflœ¢ ∑ΧàflÊ ◊Ê¢‚Ÿ ì¸ÿÃ˜Ô Á¬ÃÎΟ˜Ô – ‚Ê˘ÁflmÊ¢‡ø㌟¢ ŒÇäflÊ ∑ȧÿʸŒXÔUÊ⁄UÁfl∑˝§ÿ◊˜ÔH ÁˇÊåàflÊ ∑ͧ¬ ÿÕÊ Á∑§ÁÜøŒ˜ ’Ê‹— ¬˝ÊåÃÈ¢ ÃÁŒë¿UÁÖ ¬ÃàÿôÊʟ× ‚Ê˘Á¬ ◊Ê¢‚Ÿ üÊÊh∑Î§Ã˜Ô ÃÕÊH Ÿ ŒlÊŒÊÁ◊·¢ üÊÊh Ÿ øÊlÊŒ˜ œ◊¸ÃûflÁflÃ˜Ô – ◊ÈãÿãŸÒ— SÿÊÃ˜Ô ¬⁄UÊ ¬˝ËÁÃÿ¸ÕÊ Ÿ ¬‡ÊÈÁ„¢U‚ÿÊH (’΄U0¬⁄UÊ0; üÊË◊jÊ0 7– 15– 7; ◊ŸÈ0 4– 46-47; „U◊ÊÁº˝, ∑§Ê‹◊Ê0; ◊ŒŸ⁄UàŸ; ¬ÎâflËø¢0; S◊ÎÁÃ⁄UàŸÊ0; S◊ÎÁÃøÁãº˝0; ÁŒflÊŒÊ0 ¬˝∑§Ê0; ŒËÁ¬∑§ÊÁflfl⁄U0; üÊÊh∑§À¬0 •ÊÁŒ)

24

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(•Á‡flŸË∑ȧ◊Ê⁄U), ‚Íÿ¸, •Ÿ‹ (•ÁÇŸ), flÊÿÈ, Áfl‡flŒfl, Á¬ÃΪáÊ, ◊ŸÈcÿªáÊ, ¬‡ÊȪáÊ, ‚◊Sà ÷ÍêáÊ ÃÕÊ ‚¬¸ªáÊ∑§Ê ÷Ë ‚ãÃÈc≈UÔU ∑§⁄UÃÊ „ÈU•Ê ‚ê¬Íáʸ ¡ªÃ˜Ô∑§Ê ‚ãÃÈc≈UÔU ∑§⁄UÃÊ „ÒU–” ÁflcáÊȬ⁄È UÊáÊ◊¥ ∑§„UÊ „ÒUóüÊhÊÿÈQ§ „UÊ∑ §⁄U üÊÊh∑§◊¸ ∑§⁄UŸ‚   ∑§fl‹ Á¬ÃΪáÊ „UË ÃÎåà Ÿ„UË¥ „UÊÃ  ’ÁÀ∑§ ’˝rÊÔÊ, ßãº˝, L§º˝, ŒÊŸÊ¥ •Á‡flŸË∑ȧ◊Ê⁄U, ‚Íÿ¸, •ÁÇŸ, •Ê∆UÊ¥ fl‚È, flÊÿÈ, Áfl‡flŒfl, Á¬ÃΪáÊ, ¬ˇÊË, ◊ŸÈcÿ, ¬‡ÊÈ , ‚⁄U˂ά •ÊÒ⁄U ´§Á·ªáÊ •ÊÁŒ ÃÕÊ •ãÿ ‚◊Sà ÷Íì˝ÊáÊË ÃÎåà „UÊÃ „Ò¥U–1 ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ªÎ„USÕ∑§Ê øÊÁ„Uÿ Á∑§ fl„U „U√ÿ‚ ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê, ∑§√ÿ‚ Á¬ÃΪáÊÊ¥∑§Ê ÃÕÊ •ãŸ‚ •¬Ÿ ’ãœÈ•Ê¥∑§Ê ‚à∑§Ê⁄U ÃÕÊ ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– üÊhʬÍfl¸∑§ Œfl, Á¬ÃÎ •ÊÒ⁄U ’ÊãœflÊ¥∑§ ¬Í¡Ÿ‚ ◊ŸÈcÿ ¬⁄U‹Ê∑§◊¥ ¬ÈÁc≈UÔU, Áfl¬È‹ ÿ‡Ê ÃÕÊ ©UûÊ◊ ‹Ê∑§Ê¥∑§Ê ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒU–2 ÿ„UÊ°Ã∑§ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ ¡Ê ‹Êª ŒflÃÊ, ’˝ÊrÊÔáÊ, •ÁÇŸ •ÊÒ⁄U Á¬ÃΪáÊ∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄UÃ „Ò¥U, fl ‚’∑§Ë •ãÃ⁄UÊà◊Ê◊¥ ⁄U„UŸflÊ‹ ÁflcáÊÈ∑§Ë „UË ¬Í¡Ê ∑§⁄UÃ „Ò¥Uó ÿ ÿ¡Áãà Á¬ÃÎΟ˜ ŒflÊŸ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊÊ¢‡ø „ÈUÃʇʟʟ˜Ô – ‚fl¸÷ÍÃÊãÃ⁄UÊà◊ÊŸ¢

ÁflcáÊÈ◊fl

ÿ¡ÁãÃ

ÃH (ÿ◊S◊ÎÁÃ)

¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª˝„U ß‚ ¬ÈSÃ∑§◊¥ SÕÊŸ-SÕÊŸ¬⁄U ¡Ê ¬˝◊ÊáÊ ¬˝SÃÈà Á∑§ÿ ªÿ „Ò¥U, ©Uã„UË¥ ¬˝◊ÊáÊÊ¥∑§Ê ÿ„UÊ° ‚¢ªÎ„UËà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒUó

(1) •ãà ‚◊ÿ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U ÷ªflãŸÊ◊ÊìÊÊ⁄UáÊ‚ ¬⁄U◊ªÁÃ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ¬˝ÊáÊ-¬˝ÿÊáÊ∑§ ‚◊ÿ ÷ªflÊŸ˜∑Ô §Ê ∞∑§ ’Ê⁄U ŸÊ◊ ‹Ÿ◊ÊòÊ‚ ◊ŸÈcÿ ß‚ ‚¢‚Ê⁄U-‚ʪ⁄U∑§Ê ¬Ê⁄U∑§⁄U ÷ªflÊŸ˜∑Ô § ¬⁄U◊œÊ◊∑§Ê ¬˝Êåà ∑§⁄U ‹ÃÊ „ÒUó ¬˝Êáʬ˝ÿÊáÊ‚◊ÿ ÿSÿ ŸÊ◊ ‚∑ΧØÔ

S◊⁄UŸ˜Ô –– Ÿ⁄USÃËàflʸ ÷flÊê÷ÊÁœ◊¬Ê⁄¢U ÿÊÁà Ãଌ◊˜Ô– (•0⁄UÊ◊Ê0 ‚ÈãŒ⁄U0 1– 4-5)

(2) ª¢ªÊ∑§Ë ‚¢ÁŸÁœ◊¥ ◊ÎàÿÈ‚ ◊ÊˇÊ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ôÊÊŸ‚ •ÕflÊ •ôÊÊŸ‚, ßë¿UÊ‚ •ÕflÊ •ÁŸë¿UÊ‚ ¡Ê ª¢ªUÔÊ◊¥ ◊⁄UÃÊ „ÒU, fl„U Sflª¸ ÃÕÊ ◊ÊˇÊ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ôÊÊŸÃÙ˘ôÊÊŸÃÙ flÊÁ¬ ∑§Ê◊ÃÙ˘∑§Ê◊ÃÙ˘Á¬

flÊ – ªXÔUÊÿÊ¢ ø ◊ÎÃÙ ◊àÿ¸— SflªZ ◊ÙˇÊ¢ ø ÁflãŒÁÃH (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

(3) ◊⁄UáÊÊ‚ãŸÊflSÕÊ◊¥ ÃÈ‹‚Ë ∞fl¢ ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊∑§ ‚Ê¢ÁŸäÿ‚ ÁflcáÊÈ‹Ê∑§∑§Ë ¬˝ÊÁåà (∑§) ¬Ê¬Êà◊Ê √ÿÁQ§ ÷Ë ÿÁŒ ÃÈ‹‚Ë∑§Ë Á◊^ÔUË‚ Á‹åà „UÊ∑§⁄U ¬˝ÊáÊ-àÿʪ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ÃÊ fl„U ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ∑§Ë ‚¢ÁŸÁœ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ÃÈ‹‚Ë◊ÎÁûÊ∑§Ê˘˘Á‹åÔÃÙ ÿÁŒ ¬˝ÊáÊÊŸÔ˜ Áfl◊ÈÜøÁÃH ÿÊÁà ÁflcáflÁãÃ∑¢§ ÁŸàÿ¢ ÿÁŒ ¬Ê¬‡ÊÃÒÿȸ×H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, flË0Á◊0 ¬Í¡Ê¬˝∑§Ê‡Ê) 1. ’˝rÊÔãº˝L§º˝ŸÊ‚àÿ‚ÍÿʸÁÇŸfl‚È◊ÊL§UÃÊŸ˜Ô – Áfl‡flŒflÊŸ˜Ô Á¬ÃΪáÊÊŸ˜Ô flÿÊ¢Á‚ ◊ŸÈ¡ÊŸ˜Ô ¬‡ÊÍŸ˜ÔH ‚⁄U˂άʟ˜Ô ´§Á·ªáÊÊŸ˜Ô ÿìÊÊãÿjÍ¢ÁôÊÃ◊˜Ô – üÊÊh¢ üÊhÊÁãfl× ∑ȧfl¸Ÿ˜Ô ¬˝ËáÊÿàÿÁπ‹¢ ¡ªÃ˜ÔH (ÁflcáÊȬÈ⁄UÊáÊ 3– 14– 1-2) 2. ∞fl¢ ‚êÿª˜Ô ªÎ„USÕŸ ŒflÃÊ— Á¬Ã⁄USÃÕÊ– ‚ê¬ÍÖÿÊ „U√ÿ∑§√ÿŸ •ãŸŸÊÁ¬ Sfl’ÊãœflÊ—H ¬⁄UòÊ ø ¬⁄UÊ¢ ¬ÈÁc≈UÔ¢U ‹Ê∑§Ê¢‡ø Áfl¬È‹ÊŸ˜Ô ‡ÊÈ÷ÊŸ˜Ô– üÊÊh∑Î§Ã˜Ô ‚◊flÊåŸÊÁà ÿ‡Ê‡ø Áfl¬È‹¢ Ÿ⁄U— H (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

25

(π) ◊ÎàÿÈ∑§Ê‹◊¥ Á¡‚∑§ ‡Ê⁄UË⁄U◊¥ ÃÈ‹‚Ë-ø㌟∑§Ê ‚ê¬∑¸§ ⁄U„UÃÊ „ÒU, fl„U ÷ªflàSflM§¬ „UÊ∑§⁄U ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ◊ÎÁÃ∑§Ê‹ ÃÈ

‚ê¬˝ÊåÔÃ

ÃÈ‹‚ËÃL§ø㌟◊Ô˜ – ÷flìÊ ÿSÿ Œ„U ÃÈ „UÁ⁄U÷͸àflÊ „UÁ⁄UU ¢ fl˝¡ÃÔ˜H (¬k¬È⁄UÊáÊ)

(ª) ∑§ŒÊÁøÃ˜Ô ÃÈ‹‚ËflŸ◊¥ ¬Ê¬Ë∑§Ë ÷Ë ◊ÎàÿÈ „UÊ ¡Êÿ ÃÊ fl„U ÿ◊∑§Ê ÷ÿ÷Ëà ∑§⁄UÃÊ „ÈU•Ê ‹Ë‹Ê¬Ífl¸∑§ ¬˝÷È∑§ œÊ◊◊¥ ¡ÊÃÊ „ÒUó ÃÈ‹‚Ë∑§ÊŸŸ ¡ãÃÙÿ¸ÁŒ ◊ÎàÿÈ÷¸flÃÔ˜ ÄflÁøÃÔ˜ – ‚ ÁŸ÷¸àSÿ ÿ◊¢ ¬Ê¬Ë ‹Ë‹ÿÒfl „UÁ⁄UU ¢ fl˝¡ÃÔ˜H (‡ÊÈÁhÃûfl)

(ÉÊ) ◊ÎàÿÈ∑§ ‚◊ÿ Á¡‚∑§ ◊Èπ◊¥ ÃÈ‹‚ËŒ‹ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU fl„U øÊ„U ∑Ò§‚Ê „UË ¬Ê¬Êà◊Ê „UÊ, ◊ÊˇÊ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ¬˝ÿÊáÊ∑§Ê‹ ÿSÿÊSÿ ŒËÿÃ ÃÈ‹‚ËŒ‹◊Ô˜ – ÁŸflʸáÊ¢ ÿÊÁà ¬ˇÊËãº˝ ¬Ê¬∑§ÙÁ≈UÿÈÃÙ˘Á¬ flÊH (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, flË0Á◊0¬Í¡Ê¬˝∑§Ê‡Ê)

(æU ) ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹Ê◊¥ ÷ªflÊŸ˜Ô ŸÊ⁄UÊÿáÊ∑§Ë ÁŸàÿ ‚¢ÁŸÁœ ⁄U„UÃË „ÒU, •Ã— ©U‚∑§Ë ‚¢ÁŸÁœ◊¥ ¬˝ÊáÊ-àÿʪ ∑§⁄UŸflÊ‹Ê ÁflcáÊÈ∑§ ¬⁄U◊¬Œ∑§Ê ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹Ê ÿòÊ ÃòÊ

‚ÁãŸÁ„UÃÙ „UÁ⁄U— – Ãà‚Á㟜ı àÿ¡Ã˜Ô ¬˝ÊáÊÊŸÔ˜ ÿÊÁà ÁflcáÊÙ— ¬⁄¢U ¬Œ◊ÔH ˜ (‡ÊÈÁhÃûfl, ¬Í¡Ê⁄UàŸÊ∑§⁄U)

(ø§) •ãÃ∑§Ê‹◊¥ ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹Ê∑§ ¡‹∑§Ë ∞∑§ ’Í°Œ ÷Ë ¡Ê ¬ËÃÊ „ÒU, fl„U ‚÷Ë ¬Ê¬Ê¥‚ ◊ÈQ§ „UÊ∑§⁄U flÒ∑ȧá∆UœÊ◊∑§Ê ¡ÊÃÊ „ÒUó ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹ÊÃÙÿ¢ ÿ— Á¬’Œ˜ Á’ãŒÈ◊ÊòÊ∑§◊Ô˜ – ‚ ‚fl¸¬Ê¬ÁŸ◊ȸQ§Ù flÒ∑ȧá∆U÷ÈflŸ¢ fl˝¡ÃÔ˜H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 9– 22)

(4) ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U‚ ¬Ífl¸ ⁄UÊŸ∑§Ê ÁŸ·œ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§ Á‹ÿ •Êà◊Ëÿ¡ŸÊ¥∑§Ê ÷Í‹∑§⁄U ÷Ë ⁄UÊŸÊ Ÿ„UË¥ øÊÁ„Uÿ– •Á¬ÃÈ ©U‚∑§Ë ‚Œ˜ªÁÃ∑§ Á‹ÿ ÷ªflàS◊⁄UáʬÍfl¸∑§ ÿÕʇÊÁQ§ •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ⁄UÊŸ‚ ¡Ê •Ê°‚Í •ÊÁŒ ÁŸ∑§‹Ã „Ò¥U fl „UË ©U‚ ¬˝ÊáÊË∑§Ê πÊŸ ¬«∏UÃ „Ò¥Uó ‡‹c◊ÊüÊÈ ’ÊãœflÒ◊ȸQ¢§ ¬˝ÃÊ ÷Èæ˜U Q§ ÿÃÊ˘fl‡Ê— – •ÃÊ Ÿ ⁄UÊÁŒÃ√ÿ¢ Á„U Á∑˝§ÿÊ— ∑§Êÿʸ— Sfl‡ÊÁQ§Ã—H (ÿÊôÊ0S◊ÎÁà ¬˝Êÿ0 1– 11, ªL§«U¬È⁄UÊáÊ ¬˝Ãπá«U 15– 58)

∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ∑§ •ŸãÃ⁄U „UË ¡Ê⁄U‚ ⁄UÊŸ ∑ §Ê ‡ÊÊSòÊŸ ÁflœÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU, ©U‚‚ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§Ê ‚Èπ Á◊‹ÃÊ „ÒU–

(5) ©UlʬŸ∑§ Á’ŸÊ fl˝Ã∑§Ë ÁŸc»§‹ÃÊ ¡ËflŸ◊¥ Á∑§ÃŸ „UË ‹Êª fl˝Ã ∑§⁄UÃ „Ò¥U, ¬⁄¢UÃÈ fl˝Ã∑§Ê ©UlʬŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄U ¬ÊÃ– fl˝Ã∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ©UlʬŸ •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, ¡Ê ∞‚Ê Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ ©U‚∑§Ê fl„U fl˝Ã ÁŸc»§‹ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒUó ©UlʬŸ¢ ÁflŸÊ ÿûÊÈ ÃŒ˜ fl˝Ã¢ ÁŸc»§‹¢ ÷flÃÔ˜– (ŸãŒË¬È⁄UÊáÊ ∞fl¢ ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§ ÿÁŒ fl˝Ã∑§Ê ©UlʬŸ Ÿ ∑§⁄U ‚∑§Ê „UÊ ÃÊ fl„U Sflÿ¢ ÿÊ •¬Ÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ‚ÊŒ⁄U ’È‹Ê∑§⁄U ©UŸ∑§Ë •ÊôÊÊ ¬˝ÊåÃ∑§⁄U fl˝ÃÊlʬŸ∑§ •ŸÈ∑§À¬∑§ M§¬◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U º˝√ÿ∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄U Œ– ß‚‚ ‡ÊÊSòÊÁflÁœ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ©UlʬŸ∑§Ë ÁflÁœ ¬Íáʸ „UÊ ¡ÊÃË „ÒU–

26

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(6) ’˝ÊrÊÔáÊfløŸÊ¥‚ fl˝Ã∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ ‚ŒÊøÊ⁄UË ÁflmÊŸ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ë flÊáÊË◊¥ ◊„UÊŸ˜Ô ‡ÊÁQ§ ⁄U„UÃË „ÒU– fl˝Ã •ÊÁŒ ∑§◊ÊZ◊¥ ÿÁŒ ∑§Ê߸ òÊÈÁ≈U, •¬ÍáʸÃÊ •ÊÁŒ ⁄U„U ¡Êÿ ÃÊ fl„U ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§ fløŸ‚ ŒÍ⁄U „UÊ ¡ÊÃË „ÒU •ÊÒ⁄U fl˝Ã ¬Íáʸ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒUó Áfl¬˝flÊÄÿ¢

S◊Îâ

‡ÊÈh¢

fl˝ÃSÿ

¬Á⁄U¬ÍøÿH (ŸÊ⁄UŒ¬È⁄UÊáÊ)

(7) ŒÊŸ ŒŸfl  Ê‹ ÃÕÊ ª˝„UáÊ ∑§⁄UŸfl  Ê‹∑§Ë ¬ÍflÊû ¸ Ê⁄UÊÁ÷◊ÈπÃÊ ŒÊŸ ŒÃ ‚◊ÿ ŒÊÃÊ∑§Ê ◊È„° U ¬Ífl∑¸ §Ë •Ê⁄U, ¬˝Áê˝„UáÊ ∑§⁄UŸfl Ê‹ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ◊Èπ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U „UÊŸ Ê øÊÁ„Uÿó  ‚fl¸òÊ

¬˝Êæ˜U ◊ÈπÊ

ŒÊÃÊ

¬˝Áê˝Ê„UË

©UŒæ˜U ◊Èπ—–

(8) •Êø◊Ÿ∑§ ¡‹∑§Ë ◊ÊòÊÊ •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ ßÃŸÊ ¡‹ ‹ Á∑§ fl„U NUŒÿÃ∑§ ¬„È°Uø ¡Êÿ, ˇÊÁòÊÿ∑§ Á‹ÿ ÿ„U ¡‹ ßÃŸÊ „UÙ Á∑§ ∑§á∆UÃ∑§ ¬„È°Uø ¡Êÿ •ı⁄U flÒ‡ÿ∑§ Á‹ÿ ÿ„U ¡‹ ÃÊ‹ÈÃ∑§ ¬„È°UøŸÊ øÊÁ„Uÿ– SÔòÊË, ‡Êͺ˝ •ı⁄U •ŸÈ¬ŸËÃóÿ ÃËŸÙ¥ ÃÊ‹È‚ ∞∑§ ’Ê⁄U „UË ¡‹∑§ S¬‡Ê¸ „UÙ ¡ÊŸ‚ ‡ÊÈh „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥Uó NUà∑§á∆UÃʋȪÊÁ÷SÃÈ ÿÕÊ‚¢Åÿ¢ Ám¡ÊÃÿ— – ‡ÊÈäÿ⁄UŸÔ˜ SÔòÊË ø ‡Êͺ˝‡ø ‚∑ΧàS¬Îc≈UÔUÊÁ÷⁄UãÃ×H (ÿÊôÊ0S◊Î0•Ê0 2– 21, ÁŸàÿ0¬Í¡Ê0)

(9) •Êø◊Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U ÷Ë ¬ÁflòÊË∑§Ë ¬ÁflòÊÃÊ ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– •Êø◊Ÿ ∑§⁄UŸ‚ ¬ÁflòÊË ¡Í∆UË Ÿ„UË¥ „UÊÃË– ÷Ê¡Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U ¬ÁflòÊË ¡Í∆UË „UÊ ¡ÊÃË „ÒUó ‚¬ÁflòÊáÊ

„USÃŸ

∑ȧÿʸŒÊø◊ŸÁ∑˝§ÿÊ◊˜Ô – ŸÊÁë¿Uc≈UÔ¢U Ãà¬ÁflòÊ¢ ÃÈ ÷ÈQ§ÊÁë¿Uc≈UÔ¢U ÃÈ fl¡¸ÿØÔH (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ◊Ê∑¸§á«Uÿ¡Ë∑§Ê fløŸ)

(10) ªÊŒÊŸ‚ ¡ËflŸ÷⁄U∑§ ¬Ê¬Ê¥∑§Ê ŸÊ‡Ê ªÊÒ ‚fl¸Œfl ◊ÿË •ÊÒ⁄U Áfl‹ˇÊáÊ ¬˝÷Êfl‚ ‚ê¬ãŸ „ÒU, fl„U ¬ÁflòÊ ÃÕÊ ¬ÈáÿÃ◊Ê „ÒU– ©U‚∑§ ŒÊŸ∑§Ë Áfl‡Ê· ◊Á„U◊Ê „ÒU– ªÊŒÊŸ ∑§⁄UŸ‚   ‚ê¬Íáʸ ¡ËflŸ∑§ ◊Ÿ, flÊáÊË ÃÕÊ ∑§◊¸mÊ⁄UÊ Á∑§ÿ ªÿ ÃËŸÊ¥ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ ¬Ê¬ Ÿc≈UUÔ „UÊ ¡ÊÃ „ÒU¥ó •Ê¡ã◊Ù¬Ê̡⠬ʬ¢ ◊ŸÙflÊÄ∑§Êÿ∑§◊¸Á÷— – Ãà‚flZ

ŸÊ‡Ê◊ÊÿÊÁÃ

ªÙ¬˝ŒÊŸŸ

∑§‡ÊflH (’˝ÊrÊÔáʬÁ⁄UÁ‡Êc≈UÔU)

(11) •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ŒÊŸ∑§Ë ªÿÊüÊÊh‚ ÷Ë •Áœ∑§ ◊Á„U◊Ê ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ-•flSÕÊ∑§Ê ¬˝Êåà ÷ÍÁ◊¬⁄U ¬«∏U •¬Ÿ Á¬ÃÊ •ÊÁŒ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ¬ÈòÊ ÿÁŒ ‡ÊÊSòÊÊQ§ ŒÊŸÊ¥∑§Ê ŒÃÊ „Ò ÃÊ fl„U ŒÊŸ ªÿÊüÊÊh ÃÕÊ ‚Ò∑§«∏UÊ¥ •‡fl◊œÿôÊÊ¥‚ ÷Ë ÁflÁ‡Êc≈UÔU »§‹ ŒŸflÊ‹Ê „UÊÃÊ „ÒUó ŒÎc≈˜UflÊÔU

SÕÊŸSÕ◊Ê‚ãŸ◊œÊ¸ã◊ËÁ‹Ã‹ÙøŸ◊Ô˜ – ÷ÍÁ◊c∆¢U Á¬Ã⁄¢U ¬ÈòÊÙ ÿÁŒ ŒÊŸ¢ ¬˝ŒÊ¬ÿÃÔ˜H ÃŒ˜ ÁflÁ‡Êc≈UÔ¢U ªÿÊüÊÊhÊŒ‡fl◊œ‡ÊÃÊŒÁ¬– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎ0¬Á⁄U0©U0•Ê0 ¬˝∑§⁄UáÊ)

(12) •ÊÒäfl¸ŒÁÒ „U∑§ ŒÊŸ∑§Ë •fl‡ÿ∑§⁄UáÊËÿÃÊ (∑§) ¡Ê •¬Ÿ Á¬ÃÊ •ÊÁŒ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ (◊⁄UáÊÊ‚ãŸ-•flSÕÊ◊¥ ÃÕÊ ◊ÎàÿÈ∑§ ©U¬⁄UÊãÃ) ŒÊŸÊÁŒ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ, ©U‚∑§ Á¬Ã⁄U •àÿãà ∑§c≈UÔU¬Ífl¸∑§ ÿ◊‹Ê∑§∑§Ë ÿÊòÊÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U – ß‚Á‹ÿ •¬ŸË ‡ÊÁQ§∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ߟ ŒÊŸÊ¥∑§Ê •fl‡ÿ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿó

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

•ıäfl¸ŒÒÁ„U∑§ŒÊŸÊÁŸ ÿÒŸ¸

27

ŒûÊÊÁŸ ∑§Ê‡ÿ¬ – ◊„UÊ∑§c≈UÔUŸ Ã ÿÊÁãà ÃS◊ÊŒ˜ ŒÿÊÁŸ ‡ÊÁQ§Ã—H (ª0¬È0¬˝Ãπá«U 19– 13)

(π) ‚Ê◊ÊãÿM§¬‚ Œ‚ ÁflÁ‡Êc≈UÔU ¬ŒÊÕÊZ∑§ ŒÊŸ∑§Ê ◊„Uʌʟ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– ߟ ŒÊŸÊ¥∑§ ŒŸ‚ ¡Ëfl ¬⁄U‹Ê∑§◊¥ ‚Èπ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒUó ◊„Uʌʟ·È

ŒûÊ·È

ªÃSÃòÊ

‚ÈπË

÷flÃÔ˜H (ª0¬È0 ¬˝Ãπá«U 19– 3)

(13) Œ‚ ◊„Uʌʟ ∑§ÊÒŸ‚ „Ò¥U? ªÊÿ, ÷ÍÁ◊, ÁË, ‚ÊŸÊ, ÉÊË, flSòÊ, œÊãÿ, ªÈ«∏U, øÊ°ŒË ÃÕÊ Ÿ◊∑§óߟ Œ‚ flSÃÈ•Ê¥∑§Ê ŒÊŸ Œ‚ ◊„Uʌʟ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ÿ„U ŒÊŸ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê ◊ÎàÿÈ∑§ ‚◊ÿ Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ ÃÊ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U •ÕflÊ mÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ªÙ÷ÍÁËÁ„U⁄UáÿÊÖÿ¢ flÊ‚Ù œÊãÿ¢ ªÈ«UÊÁŸ ø – ⁄Uıåÿ¢

‹fláÊÁ◊àÿÊ„ÈUŒ¸‡ÊŒÊŸÊãÿŸÈ∑˝§◊ÊÃÔ˜H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ◊¥ ◊ŒŸ⁄UàŸ∑§Ê fløŸ)

(14) •c≈UÔU ◊„Uʌʟ ∑§ÊÒŸ‚ „Ò¥U? ÁË, ‹Ê„UÊ, ‚ÊŸÊ, ∑§¬Ê‚, Ÿ◊∑§, ‚åÃœÊãÿ, ÷ÍÁ◊ ÃÕÊ ªÊÒóߟ •Ê∆U∑§Ê ŒÊŸ •c≈UÔU ◊„Uʌʟ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ÿ ‚÷Ë ¬ÁflòÊ ∑§⁄UŸflÊ‹ „Ò¥Uó ÁÃ‹Ê ‹Ê„¢U Á„U⁄Uáÿ¢ ø ∑§Ê¬Ê¸‚Ê ‹fláÊ¢ ÃÕÊ – ‚åÔÃœÊãÿ¢ ÁˇÊÁêʸflÊ sÔ∑Ò§∑¢§ ¬ÊflŸ¢ S◊ÎÃ◊Ô˜H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 8– 33)

(15) ‚åÃœÊãÿ (∑§) ¡ı, ª„Í°U , œÊŸ, ÁË, ≈UÊ°ªÈŸ, ‚Ê°flÊ ÃÕÊ øŸÊóÿ ‚åÔÃœÊãÿ ∑§„U‹ÊÃ „Ò¥Uó ÿflªÙœÍ◊œÊãÿÊÁŸ ÁËʗ ∑§æ˜UÔ ∑ȧSÃÕÒfl ø – ‡ÿÊ◊Ê∑¢§ øËŸ∑§ÜøÒfl ‚åÔÃœÊãÿ◊ÈŒÊNUÃ◊Ô˜H (·≈˜UÁòÊ¢‡Êã◊Ã)

(π) ◊ÃÊãÃ⁄U‚ ¡ÊÒ, œÊŸ, ÁË, ∑°§ªŸË, ◊Í°ª, øŸÊ ÃÕÊ ‚Ê°flÊóÿ ‚åÃœÊãÿ ∑§„U‹ÊÃ „Ò¥Uó ÿflœÊãÿÁËʗ ∑¢§ªÈ— ◊ÈŒ˜ªøáÊ∑§‡ÿÊ◊∑§Ê— – ∞ÃÊÁŸ ‚åÃœÊãÿÊÁŸ ‚fl¸∑§Êÿ¸·È ÿÊ¡ÿØÔH

(16) œÊãÿ •ÊÁŒ∑§Ë ¬Á⁄U÷Ê·Ê πÃ◊¥ ¡Ê ÃÒÿÊ⁄U »§‚‹ π«∏UË „ÒU ©U‚ ‡ÊSÿ ∑§„UÃ „ÒU¥, ÃÈ·ÿÈQ§ •ŸÊ¡∑§Ê œÊãÿ ∑§„UÃ „ÒU¥ (¡Ò‚ œÊŸ), ÃÈ·Ê (Á¿U‹∑§Ê)-⁄UÁ„Uà •ŸÊ¡∑§Ê •Ê◊Ê㟠(∑§ìÊÊ •ãŸ) ÃÕÊ •Êª◊¥ ¬∑§ „ÈU∞ •ŸÊ¡∑§Ê Á‚h •ãŸ ∑§„UÃ „ÒU¥ó ‡ÊSÿ¢

ˇÊòʪâ ¬˝Ê„ÈU— ‚ÃÈ·¢ œÊãÿ◊ÈëÿÃ – •Ê◊Ê㟢 ÁflÃÈ·¢ ¬˝ÊQ¢§ Á‚h◊㟢 ¬˝∑§ËÌÃÃ◊˜ÔH

(17) •Êø◊Ÿ-ŒÊŸ ¬Í¡Ÿ◊¥ œÍ¬, ŒË¬, ŸÒfll, flSÔòÊ, ÿôÊÙ¬flËÃ, SÔŸÊŸ, •Éʸ •ı⁄U ◊œÈ¬∑¸§-‚◊¬¸áÊ∑§ ’ÊŒ •Êø◊Ÿ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó œÍ¬ ŒË¬ ø ŸÒfll

SÔŸÊŸ˘ÉÊ¸ ◊œÈ¬∑¸§∑§ – flSÔòÊ ÿôÊÙ¬flËÃ ø ŒlÊŒÊø◊ŸËÿ∑§◊Ô˜H (S∑§0¬È0 ©Uà∑§‹ π0)

28

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(18) ‡Êfl∑§ ∑§áʸŸÊ‚ÊÁŒ Á¿Uº˝Ê¥◊¥ Sfláʸ-¬˝ˇÊ¬ ÃÕÊ ÉÊÎì˝ˇÊ¬∑§Ê ÁflœÊŸ (∑§) ‡Êfl∑§ ∑§ÊŸ, ŸÊ∑§ •ÊÁŒ ‚Êà Á¿Uº˝Ê¥◊¥ ‚ÊŸ∑§ ≈ÈU∑§«∏UÊ¥∑§Ê ¿UÊ«∏U∑§⁄U ‡◊‡ÊÊŸ ‹ ¡ÊŸÊ øÊÁ„Uÿó Á„U⁄Uáÿ‡Ê∑§‹ÊãÿSÿ ÁˇÊåÔàflÊ

Á¿Uº˝·È ‚åÔÃ‚È – ◊ÈπcflÕÊÁ÷œÊÿÒŸ¢

ÁŸ„¸U ⁄UÿÈ—

‚ÈÃÊŒÿ—H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

(π) ∑˝§◊‡Ê— ◊Èπ◊¥ ∞∑§, ŸÊ∑§◊¥ ŒÊ, ŒÊŸÊ¥ •Ê°πÊ¥◊¥ ∞∑§-∞∑§ ÃÕÊ ŒÊŸÊ¥ ∑§ÊŸÊ¥◊¥ ∞∑§-∞∑§ ‚ÊŸ∑§Ê ≈ÈU∑§«∏UÊ «UÊ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿó ∞∑§Ê flÄòÊ ÃÈ ŒÊÃ√ÿÊ ÉÊ˝ÊáÊÿÈÇ◊ ÃÕÊ

¬ÈŸ— – •ˇáÊÊ‡ø ∑§áʸÿÊ‡øÒfl m m Œÿ ÿÕÊ∑˝§◊◊˜ÔH (ª0¬È0 ¬˝Ãπá«U 15– 9)

(ª) ÿÁŒ ‚Èfláʸ Ÿ „UÊ ÃÊ ß‚Ë ∑˝§◊‚ ÉÊË∑§Ë ’Í°Œ «UÊ‹ó ‚ÈfláʸSÿÊåÿ÷Êfl ÃÈ •ÊÖÿ¢ ôÊÿ¢ ÁfløˇÊáÊÒ—H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

(19) •S¬Î‡ÿmÊ⁄UÊ ‡ÊflS¬‡Ê¸ „UÊŸ¬⁄U ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ‡◊‡ÊÊŸ∑§ Á‹ÿ ‹ ¡ÊÃ ‚◊ÿ ‡Êfl∑§Ê ‡Êͺ˝, ‚ÍÁÃ∑§Ê, ⁄U¡Sfl‹Ê∑§ S¬‡Ê¸‚ ’øÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∞‚Ë ÁSÕÁÃ◊¥ ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ Á∑§ÿ Á’ŸÊ ŒÊ„U •ÊÁŒ ‚ê¬Íáʸ ∑§◊¸ ÁŸc»§‹ „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ◊ÎÃ∑§ ÃÕÊ ŒÊ„U∑§Ãʸ ŒÊŸÊ¥∑§Ê Ÿ⁄U∑§ ¬˝Êåà „UÊÃÊ „ÒUó ‡◊‡ÊÊŸ ŸËÿ◊ÊŸ‡ÊflSÿ ‡Êͺ˝S¬‡Ê¸ ‡Êͺ˝áÊ fl„UŸ flÊ .....‚ÍÁÃ∑§Ê⁄U¡Sfl‹ÿÊ— S¬‡Ê¸˘åÿfl◊fl ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ◊˜....– ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ¢ ÁflŸÊ ŒÊ„UÊÁŒ∑Χâ √ÿÕZ ÷flØԖ ©U÷ÿÊ‡ø Ÿ⁄U∑§—– (œ◊¸Á‚ãœÈ ©UûÊ⁄UÊœ¸ ¬Á⁄Uë¿UŒ 3)

S¬‡ÊʸÁŒ „UÊŸ¬⁄U ÷ªflàS◊⁄UáʬÍfl¸∑§ ¡‹‚ ‡ÊÈÁh ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ–

(20) ‡Êͺ˝ÊÁŒmÊ⁄UÊ ‹ÊÿËU ªÿË ŒÊ„UÊÁŒ ‚Ê◊ª˝Ë∑§Ë ÁŸc»§‹ÃÊ ŒÊ„U •ÊÁŒ◊¥ ‹∑§«∏UË-ÃÎáÊ •ÊÁŒ ∑§Ê߸ ÷Ë ‚Ê◊ª˝Ë ‡Êͺ˝ •ÊÁŒ‚ Ÿ ◊°ªÊÿ, ∞‚Ê ∑§⁄UŸ‚ fl„U ‚Ê⁄UÊ ∑§◊¸ ÁŸc»§‹ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ã— ‚¬Á⁄UflÊ⁄U Sflÿ¢ ‚’ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‡Êͺ˝Ê˘˘ŸËÃÒ— ∑Χâ ∑§◊¸ ‚flZ ÷flÁà ÁŸc»§‹◊Ô˜– (œ◊¸Á‚ãœÈ)

(21) Á¬ÃÎ∑§◊¸◊¥ •¬‚√ÿàfl ∞fl¢ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊ÈπÃÊ ‚Ê◊ÊãÿM§¬‚ Á¬ÃÎ∑§◊¸ •¬‚√ÿ „UÊ∑§⁄U •ı⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ê⁄U ◊È°„U ∑§⁄U∑§ ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒUó •¬‚√ÿŸ ∑ΧàflÒÃŒ˜ flÊÇÿ× Á¬òÿÁŒæ˜UÔ◊Èπ—– (¿UãŒÙª¬Á⁄UÁ‡Êc≈UÔU)

(22) ÁøÃÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ¬˝à ‚¢ôÊÊ ªL§«U¬È⁄UÊáÊ◊¥ ∞∑§ fløŸ •ÊÿÊ „ÒUó ÁøÃÊÁ¬á«U¬˝÷ÎÁÃ× ¬˝Ãàfl◊Ȭ¡ÊÿÃ– & & & ÃŒÊÁŒ ÃòÊ ÃòÊÊÁ¬ ¬˝ßÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH (ªL§«U0¬˝Ã0 15– 37-38)

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

29

ß‚ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÁøÃÊ-Á¬á«U ŒŸ∑§ ’ÊŒ „UË ‚¢∑§UÀ¬◊¥ ¬˝à ‡ÊéŒ∑§Ê ©UëÔøÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, Á∑¢§ÃÈ “‚ÍòʇÊÊ≈U∑§UãÿÊÿ” ‚ ÷ÊflË ¬˝Ãàfl∑§Ê •Ê⁄UÊ¬ ∑§⁄U∑§ ‚¢∑§À¬-flÊÄÿÊ¥◊¥ ¬˝Ê⁄Uê÷‚ „UË ¬˝à ‡ÊéŒ∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–

(23) •ãàÿÁc≈UÔU∑§◊¸◊¥ ¿U— Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÿÊ¡Ÿ 1. ◊Îà SÕÊŸ◊¥ Á¬á«UŒÊŸ‚ ÷ÍêÿÁœc∆UÊÃÎŒfl ÃÊ ‚ãÃÈc≈U „UÙÃ „ÒU¥– 2. mÊ⁄UŒ‡ Ê◊¥ Á¬á«UŒÊŸ‚ ªÎ„UflÊSàflÁœc∆UÊÃÎŒfl ÃÊ ¬˝‚㟠„UÙÃ „Ò¥U– 3. øı⁄UÊ„U¬⁄U Á¬á«UŒÊŸ‚ ◊ÎÃ∑§ ‡Êfl¬⁄U ∑§Ù߸ ©U¬º˝fl Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– 4. ÁflüÊÊ◊SÕÊŸ◊¥ •ı⁄U 5. ∑§Êc∆U-øÿŸ∑§ Á¬á«UŒÊŸ‚ ⁄UÊˇÊ‚, Á¬‡ÊÊø •ÊÁŒ ¬˝ÊáÊË „UflŸËÿ Œ„U∑§Ù •¬ÁflòÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ ÃÕÊ 6. •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ Á¬á«UŒÊŸ‚ ŒÊ„U¡ãÿ ¬Ë«∏UÊ ‡ÊÊãà „UÊ ¡ÊÃË „ÒUó ◊ÎÃSÕÊŸ ‡ÊflÙ ŸÊ◊ ÃŸ ÷ÍÁ◊÷¸flÃÔ˜ ÃÈc≈UÔUÊ ÃŒÁœc∆UÊÃÎŒflÃÊ – ÃŸ ŒûÊŸ ÃÈcÿÁãà ªÎ„UflÊSàflÁœŒflÃÊ— – ÃŸ ÃòÊÙ¬ÉÊÊÃÊÿ ÷ÍÃ∑§ÙÁ≈U— ¬‹ÊÿÃ – Á¬‡ÊÊøÊ ⁄UÊˇÊ‚Ê ÿˇÊÊ ÿ øÊãÿ ÁŒÁ‡Ê flÊÁ‚Ÿ— – ÁøÃÊÿÊ¢ ‚Êœ∑¢§ ŸÊ◊ ¬˝ÃÁ¬á«¢U ¬˝ŒlÊìÊ

ÃŸ ŸÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH mÊ⁄UŒ‡Ê ÷flÃÔ˜ ¬ÊãÕSÃŸ ŸÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH øàfl⁄U πø⁄UÙ ŸÊ◊ Ã◊ÈÁg‡ÿ ¬˝ŒËÿÃH ÁflüÊÊ◊ ÷Í¢ôÊÊ˘ÿ¢ ÃŸ ŸÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH ÃSÿ „UÙÃ√ÿŒ„USÿ ŸÒflÊÿÙÇÿàfl∑§Ê⁄U∑§Ê—H flŒãàÿ∑§ πª‡fl⁄UH ŒÊ„UÊÌÇÊ◊Ÿ¢ πª– (ª0¬È0 2– 5– 31ó36, 51)

(24) ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ‚ ¬Ífl¸ •flŸ¡Ÿ-ŒÊŸ∑§Ê ÁflœÊŸ ∑§ß¸ ¬˝ÿÊª¬hÁÃÿÊ¥◊¥ ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ ŒË ªÿË „ÒU, fl„U ÷Ë ÁflÁ„Uà „UË „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ üÊÊh∑§ •ÊœÊ⁄U÷Íà ª˝ãÕ ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ ÃÕÊ ©U‚∑§ ÷Êcÿ∑§Ê⁄UÊ¥∑§ ÁŸêŸ fløŸÊ¥∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ∑§ ¬Ífl¸ ÷Ë flŒË∑§ ◊äÿ πË¥øË ªÿË ⁄Uπʬ⁄U •flŸ¡Ÿ ŒŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒUó Œ÷¸·È

òÊË¥SòÊËŸ˜Ô

Á¬á«UÊŸflŸÖÿ

ŒlÊØԖ (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ ¬Á⁄UÁ‡Êc≈UÔU üÊÊh‚ÍòÊ∑§Áá«U∑§Ê 3)

•flŸ¡Ÿ Œ∑§⁄U Œ÷ÊZ∑§ ™§¬⁄U Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U– ©U¬ÿȸQ§ ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚Íòʬ⁄U ∑§∑§Ê¸øÊÿ¸¡Ë∑§Ê ÷Êcÿ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒUó Á¬á«UÁ¬ÃÎÿôÊflŒÈ¬øÊ⁄U ßÁà ‚ÍÁòÊÃàflÊØԖ “Á¬á«UÁ¬ÃÎÿôÊflŒÈ¬øÊ⁄U— Á¬òÿ” (üÊÊh∑§ÊÁ‡Ê∑§Ê 2– 2 ÃÕÊ ¬Ê0ªÎ0üÊÊh‚ÍòÊ∑§Áá«U∑§Ê 2) ß‚ ‚ÍòÊ∑§

•ŸÈ‚Ê⁄U Á¬á«UÁ¬ÃÎÿôÊ◊¥ Á¡‚ ¬˝Á∑˝§ÿÊ∑§Ê •ÊüÊÿáÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU, ©U‚Ë Ã⁄U„U •ãÿ üÊÊhÊ¥◊¥ ÷Ë Á∑§ÿÊ ¡Êÿ– Œ‡Ê¸¬ÊÒáʸ◊Ê‚◊¥ Á¬ÃÎÿôÊ∑§Ê ¬˝∑§⁄UáÊ „ÒU, Á¡‚◊¥ ¬„U‹ •flŸ¡Ÿ ∑§⁄U∑§ ’ÊŒ◊¥ ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ªŒÊœ⁄U÷Êcÿó•òÊÊ„U ÿÊôÊflÀÄÿ—ó ‚fl¸◊ãŸ◊ȬʌÊÿ

‚ÁË¢

ŒÁˇÊáÊÊ◊Èπ— – ©UÁë¿Uc≈UUÔ ‚Á㟜ÊÒ Á¬á«UÊŸ˜Ô ŒlÊmÒ Á¬ÃÎÿôÊflÁŒÁÃH •òÊ ¬ŒÊÕ¸∑˝§◊—ó©UÀ‹πŸ◊˜Ô , ©UŒ∑§Ê‹ê÷—, ©UÀ◊È∑§ÁŸœÊŸ◊˜Ô , •flŸ¡Ÿ◊˜Ô , ‚∑ΧŒÊÁë¿UãŸÊSÃ⁄UáÊ◊˜Ô , Á¬á«UŒÊŸ◊˜Ô–

•ÕÊ¸Ã˜Ô ©UÁë¿Uc≈UÔU∑§Ë ‚¢ÁŸÁœ◊¥ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ‚÷Ë •ãŸÊ¥∑§Ê ‹∑§⁄U ‚ÁËÁ¬ÃÎÿôÊflÃ˜Ô Á¬á«U ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿ„UÊ° ¬ŒÊÕ¸∑˝§◊ ÁŸêŸÁ‹Áπà „ÒUó(1) ©UÀ‹πŸ (⁄UπÊ∑§⁄UáÊ), (2) ©UŒ∑§Ê‹ê÷Ÿ, (3) ©UÀ◊È∑§‚¢SÕʬŸ (•¢ªÊ⁄U÷˝◊áÊ), (4) •flŸ¡Ÿ, (5) ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ ÃÕÊ (6) Á¬á«UŒÊŸ– ß‚ •ÊœÊ⁄U¬⁄U ÿ„UÊ° ÿ„U ¬˝ÿÊª ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU–

30

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(25) ‡Êfl∑§Ê Á‚⁄U •ÊÒ⁄U ◊Èπ Á∑§‚ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ ∑§⁄? ‡ÊflŒÊ„U‚ ¬Ífl¸ó‡ÊflŒÊ„U‚ ¬Ífl¸ ‡Êfl∑§Ê Á‚⁄U„UÊŸÊ ©UûÊ⁄U •ÕflÊ ¬Ífl¸∑§Ë •Ê⁄U ∑§⁄UŸ∑§Ê fløŸ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ¬⁄Uê¬⁄UÊ‚ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U Á‚⁄U„UÊŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬˝‡ÊSà „ÒUó (∑§) ¬˝Ê∑Ô˜§ Á‡Ê⁄U‚¢ ©UŒ∑˜Ô§ Á‡Ê⁄U‚¢ flÊ ÷Í◊ı ÁŸfl‡ÊÿÃÔ˜– („UÁ⁄U„U⁄U÷Êcÿ) (π) ÃÃÙ ŸËàflÊ ‡◊‡ÊÊŸ·È SÕʬÿŒÈûÊ⁄UÊ◊Èπ◊Ô˜– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ) ∞∑§ fløŸ ÿ„U ÷Ë „ÒU Á∑§ “ŒÁˇÊáÊÁ‡Ê⁄U‚¢ ∑ΧàflÊ ‚øÒ‹¢ ÃÈ ‡Êfl¢ ÃÕÊ–” ß‚◊¥ ‡Êfl∑§Ê ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ê⁄U Á‚⁄U∑§⁄U Á‹≈UÊŸ∑§Ê Á‹πÊ ªÿÊ „ÒU– ÿ„U ÁŸÿ◊ ‚Ê◊flÁŒÿÊ¥∑§ Á‹ÿ „ÒU– •ãÿ ‹ÊªÊ¥∑§Ê ÃÊ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U „UË Á‚⁄U ⁄UπŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U ©UûÊÊŸ „UË Á‹≈UÊŸÊ øÊÁ„Uÿó“‚Ê◊Ã⁄U·Ê◊ÈûÊ⁄UÁ‡Ê⁄USàfl◊˜Ô–” (üÊÊhÃûfl) ŒÊ„U∑§ ‚◊ÿ ÁøÃʬ⁄Uó(∑§) ÷ͬŒ˝ ‡ Ê ‡ÊÈøı Œ‡Ê ¬‡øÊÁìÊàÿÊÁŒ‹ˇÊáÊ– ÃòÊÙûÊÊŸ¢ ÁŸ¬ÊàÿÒŸ¢ ŒÁˇÊáÊÊÁ‡Ê⁄U‚¢ ◊ÈπH  (¿UãŒÙª¬Á⁄UÁ‡Êc≈U◊Ô U¥ ∑§ÊàÿÊÿŸ∑§Ê ◊Ã) ÁøÃÊ◊¥ ‡Êfl∑§Ù ŒÁˇÊáÊ Á‚⁄U ∑§⁄U∑§ ©UûÊÊŸŒ„U ⁄Uπ Œ– (π) •ÊÁŒ¬È⁄UÊáÊ◊¥ •Êÿ ÁŸêŸ fløŸó •œÊ◊ÈπÊ ŒÁˇÊáÊÊÁŒ∑˜§Ô ø⁄UáÊSÃÈ ¬È◊ÊÁŸÁà – SflªÊòÊ¡Ò— ªÎ„UËàflÊ ÃÈ ÁøÃÊ◊Ê⁄UÊåÿÃ ‡Êfl—H ©UûÊÊŸŒ„UÊ ŸÊ⁄UË ÃÈ ‚Á¬á«ÒU⁄UÁ¬ ’ãœÈÁ÷—–

ó∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ÈL§·∑§Ù ©UûÊ⁄U∑§Ë Ã⁄U»§ Á‚⁄U ÃÕÊ •œÙ◊Èπ (ŸËø∑§Ë Ã⁄U»§ ◊Èπ ∑§⁄U∑§) ÁøÃʬ⁄U SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ SòÊË∑§Ù ©UûÊ⁄U Á‚⁄U ÃÕÊ ©UûÊÊŸŒ„U ∑§⁄U∑§ ⁄UπŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‡ÊÈÁhÃûflÊÁŒ ª˝ãÕÙ¥◊¥ ∞‚Ë „UË √ÿflSÕÊ „ÒU– ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ∑§ “ÁflflÊ„U‡◊‡ÊÊŸÿÊ— ª˝Ê◊¢ ¬˝Áfl‡ÊÃÊØԔ ß‚ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

(26) ŒÊ„U◊¥ ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆U∑§Ê ¬˝Ê‡ÊSàÿ ¡Ù ◊ÎÃ∑§∑§ ‚flÊZª◊¥ ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆U Œ∑§⁄U ŒÊ„U ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ÷Ë ¬Ê¬‚ ‡ÊÈh „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆U‚ ŒÊ„U ∑§⁄UŸ¬⁄U ©U‚ ¡Ëfl∑§Ë ¬ÈŸ⁄UÊflÎÁûÊ Ÿ„UË¥ „UÊÃËó ŒûflÊ ÃÈ ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆UÔ¢U ‚flʸXÔU·È ◊ÎÃSÿ ø – ¬‡øÊŒ˜ ÿ— ∑ȧL§Ã ŒÊ„¢U ‚Ù˘Á¬ ¬Ê¬ÊÃÔ˜ ¬˝◊ÈëÿÃH ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆UŒÇœSÿ Ÿ ÃSÿ ¬ÈŸ⁄UÊflÎÁ×H (S∑§ãŒ ¬È0, ¬Í¡Ê¬˝0)

(27) ŸÇŸ ‡Êfl∑§ ŒÊ„U∑§Ê ÁŸ·œ ŸÇŸ ‡Êfl∑§Ê ŒÊ„U Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ŸÇÔŸŒ„¢U Œ„UãŸÒfl – (¬˝øÃÊ)

(28) ŒÊ„U∑§ Á‹ÿ ÁŸÁ·h •ÁÇŸ øÊá«UÊ‹∑§Ë •ÁÇŸ, •◊äÿÊÁÇŸ (•¬ÁflòÊ •ÁÇŸ), ‚ÍÁÃ∑§ÊÁÇŸ, ¬ÁÃÃÊÁÇŸ •ÊÒ⁄U ÁøÃÊÁÇŸ∑§Ê Á‡Êc≈UÔU ‹Êª ∑§÷Ë ÷Ë ª˝„UáÊ Ÿ ∑§⁄¥Uó øÊá«UÊ‹ÊÁÇŸ⁄U◊ä ÿÊÁÇŸ— ‚ÍÁÃ∑§ÊÁÇŸ‡ø §∑§Ì„UÁøØ– ¬ÁÃÃÊÁÇŸÁ‡øÃÊÁÇŸ‡ø Ÿ Á‡Êc≈UUÔª„˝ UáÊÊÁø×H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ◊¥ Œfl‹∑§Ê fløŸ)

∑§¬Í¸⁄U •ÕflÊ ÉÊË∑§Ë ’ûÊË‚ Sfl× •ÁÇŸ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ– •ãÿ Á∑§‚Ë‚ •ÁÇŸ Ÿ„UË¥ ‹ŸË øÊÁ„Uÿ–

(29) ¬¢ø∑§ŒÊ„U •ÊÒ⁄U ¬¢ø∑§‡ÊÊÁãà ‚ÍÃ∑§∑§ •ãÃ◊¥ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ∑§ ¬Ífl¸ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U •ÕflÊ mÊŒ‡ÊÊ„U∑§Ù üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ù ¬¢ø∑§‡ÊÊÁãà ÷Ë

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

31

∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ •ı⁄U œ◊¸Á‚ãœÈ∑§ •ÊœÊ⁄U¬⁄U Áfl‡Ê· ’Êà ÿ„U ’ÃÊÿË ªÿË „ÒU Á∑§ ÿÁŒ ◊ÎàÿÈ ¬¢ø∑§∑§ ¬Ífl¸ „UÙ ªÿË „UÊU •ı⁄U ŒÊ„U ¬¢ø∑§◊¥ „UÙŸÊ „UÙ ÃÙ ¬ÈûÊ‹Ù¥∑§Ê ÁflœÊŸ ∑§⁄U Ã’ ‡ÊÊÁãÃ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË– ß‚∑§ Áfl¬⁄UËà ∑§„UË¥ ¬¢ø∑§◊¥ ◊ÎàÿÈ „UÙ ªÿË „UÙ •ı⁄U ŒÊ„U ¬¢ø∑§∑§ ’ÊŒ „ÈU•Ê „UÙ ÃÙ ‡ÊÊÁãÃ∑§◊¸ ∑§⁄Uó ŸˇÊòÊÊãÃ⁄U ◊ÎÃSÿ ¬Üø∑§ ŒÊ„U¬˝ÊåÃÊÒ ¬ÈûÊ‹ÁflÁœ⁄Ufl Ÿ ‡ÊÊÁãÃ∑§◊˜–Ô ¬@∑§◊ÎÃSÿÊÁEãÿÊ¢ ŒÊ„U¬˝ÊåÃÊÒ ‡ÊÊÁãÃ∑§◊fl Ÿ ¬ÈûÊ‹ÁflÁœ—– (œ◊¸Á‚ãœÈ◊¥ ©U0¬Á⁄U03)

ÿÁŒ ◊ÎàÿÈ ÷Ë ¬¢ø∑§◊¥ „ÈU߸ „UÊ •ÊÒ⁄U ŒÊ„U ÷Ë ¬¢ø∑§◊¥ „UÊ ÃÊ ¬ÈûÊ‹ŒÊ„U ÃÕÊ ‡ÊÊÁãà ŒÊŸÊ¥ ∑§◊¸ ∑§⁄U–

(30) ÁøÃÊÁÇŸ Á‚⁄U∑§Ë •Ê⁄U Œ ŒÊ„U∑§ ‚◊ÿ ‚fl¸¬˝Õ◊ Á‚⁄U∑§Ë •Ê⁄U •ÁÇŸ ŒŸË øÊÁ„Uÿó Á‡Ê⁄U—SÕÊŸ ¬˝ŒÊ¬ÿÃÔ˜– (fl⁄UÊ„U¬È⁄UÊáÊ)

(31) ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊU ‡Êfl∑§ •Êœ •ÕflÊ ¬˝Êÿ— ¬Í⁄U ¡‹ ¡ÊŸ¬⁄U ©U‚∑§ ◊SÃ∑§∑§Ê ÷ŒŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ªÎ„USÕ∑§Ë ’Ê°‚ •ÊÁŒ∑§Ë ‹∑§«∏UËmÊ⁄UÊ ÃÕÊ ÿÁÃÿÊ¥∑§Ë üÊË»§‹‚ ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿó •h¸ ŒÇÔœ˘ÕflÊ ¬ÍáÊ¸ S»§Ù≈UÿÃÔ˜ ÃSÿ ◊SÃ∑§◊Ô˜ – ªÎ„USÕÊŸÊ¢ ÃÈ ∑§Êc∆UŸ ÿÃËŸÊ¢ üÊË»§‹Ÿ øH (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 10– 56)

(32) ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ∑§ •ŸãÃ⁄U ⁄UÊŸ¬⁄U ◊ÎÃÊà◊Ê∑§Ê ‚Èπ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊU∑§ ’ÊŒ ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§ ¡ŸÊ¥∑§ mÊ⁄UÊ ¡Ê⁄U‚ ⁄UÊŸ¬⁄U ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§Ê ‚Èπ Á◊‹ÃÊ „ÒUó ⁄UÙÁŒÃ√ÿ¢ ÃÃÙ ªÊ…¢U ÿŸ ÃSÿ ‚Èπ¢ ÷flÃÔ˜H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 10– 59)

(33) ‡Êfl∑§Ë ‚Êà ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ∑§ •ŸãÃ⁄U ŒÊ„U∑§Ãʸ ∞∑§-∞∑§ ‚Á◊œÊ (∞∑§ ÁflûÊ∑§Ë ÿôÊËÿ ‹∑§«∏UË) ‹∑§⁄U ÁøÃÊ∑§Ë ‚Êà ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ∑§ •ãÃ◊¥ “∑˝§√ÿÊŒÊÿ Ÿ◊SÃÈèÿ◊˜Ô” ∑§„U∑§⁄U ∞∑§-∞∑§ ‚Á◊œÊ ÁøÃÊ◊¥ «UÊ‹ÃÊ ¡Êÿó ªë¿UÃ˜Ô ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ— ‚åÔà ‚Á◊Áj— ‚åÔÃÁ÷— ‚„UH (•ÊÁŒ0)

(34) ‡ÊflŒÊ„U∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ •ãÃ◊¥ ‡Êfl∑§Ê Á∑¢§ÁøÃ˜Ô ÷ʪ •ÕÊ¸Ã˜Ô ∑§¬ÊÃ-¬Á⁄U◊ÊáÊ (∑§’ÍÃ⁄U∑§ ’⁄UÊ’⁄UÃ∑§) ¡‹◊¥ «UÊ‹ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬Í⁄UÊ ¡‹ÊŸÊ ◊ŸÊ „ÒUó ÁŸ—‡Ê·SÃÈ Ÿ ŒÇÔœ√ÿ— ‡Ê·¢ Á∑§ÁÜøÃÔ˜ àÿ¡ÃÔ˜ Ã×–

(35) ª¢ªÊ-Á∑§ŸÊ⁄U ŒÊ„U „UÊŸ¬⁄U •ÁSÕ-Áfl‚¡¸Ÿ ¡„UÊ° ª¢ªÊ∑§ Á∑§ŸÊ⁄U ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ¡Êÿ, fl„UÊ° •ÁSÕÿÙ¥∑§Ù Ãà∑§Ê‹ ª¢ªÔUÊ◊¥ ¬˝flÊÁ„Uà ∑§⁄UŸ∑§Ë ¬⁄Uê¬⁄UÊ „ÒU– •ÁSÕ-‚¢øÿŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË–

(36) ª¢ªÊ◊¥ •ÁSÕ-Áfl‚¡¸Ÿ∑§Ë ◊Á„U◊Ê Œ‚ ÁŒŸÊ¥∑§ ÷ËÃ⁄U ª¢ªÊ◊¥ •ÁSÕ¬˝ˇÊ¬ ∑§⁄UŸ‚ ◊⁄UŸflÊ‹∑§Ê fl„UË »§‹ ¬˝Êåà „UÊÃÊ „ÒU, ¡Ê ª¢ªÊ◊¥ (ª¢ªÊÃ≈U¬⁄U) ◊⁄UŸ‚ „UÊÃÊ „ÒUó Œ‡ÊÊ„UÊèÿãÃ⁄U ÿSÿ

ªXÔUÊÃÙÿ˘ÁSÕ ◊ÖÔ¡Áà – ªXÔUÊÿÊ¢ ◊⁄UáÊ¢ ÿÊŒÎ∑˜§Ô ÃÊŒÎ∑Ô˜§ »§‹◊flÊåŸÈÿÊÃÔ˜H (◊ŒŸ⁄UàŸ◊¥ flÎh◊ŸÈ∑§Ê fløŸ)

32

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(37) ŒÊ„U∑§ •ŸãÃ⁄U ªÎ„U¬˝fl‡Ê∑§ ¬Ífl¸∑§ ∑Χàÿ ’ìÊÙ¥∑§Ù •Êª ∑§⁄U∑§ ‚÷Ë ‡ÊflÿÊòÊË ÉÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U ’…∏U¢– ¬Ë¿U Ÿ Œπ¥– Œ⁄UflÊ¡¬⁄U •Ê∑§⁄U ÕÙ«∏UË Œ⁄U L§∑§ ¡Êÿ°– fl„UÊ° ŸË◊∑§Ë ¬ÁûÊÿÊ° ø’Êÿ¥– •Êø◊Ÿ ∑§⁄¥U– ¡‹, ªÙ’⁄U, Ã‹, Á◊ø¸, ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ •ı⁄U •ÁÇÔŸ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄¥U– Á»§⁄U ¬àÕ⁄U¬⁄U ¬Ò⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ÉÊ⁄U◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄¥U– ∑ȧ¿U Œ⁄U ’Ò∆U∑§⁄U ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ê Áøãß ∑§⁄¥U •ı⁄U ◊ÎÃÊà◊Ê∑§Ë ‡ÊÊÁãÃ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§⁄¥U– ©U‚ ÁŒŸ π⁄UËŒ∑§⁄U •ÕflÊ •¬Ÿ ‚ê’ãœË‚ ¬˝Êåà ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄¥ ÃÕÊ •‹ª-•‹ª Á’¿UÊflŸ¬⁄U ‡ÊÿŸ ∑§⁄U¢ó (∑§) •ŸflˇÊ◊ÊáÊÊ ª˝Ê◊◊ÊÿÊÁãà ⁄UËÃË÷ÍÃÊ— ∑§ÁŸc∆U¬fl Í Ê¸—H ÁŸfl‡ÊŸmÊ⁄U Á¬øÈ◊㌬òÊÊÁáÊ ÁflŒ‡ÿÊøêÿÙŒ∑§◊ÁÇ ¢Ÿ ªÙ◊ÿ¢ ªı⁄U‚·¸¬Ê¢SÃÒ‹◊Ê‹èÿʇ◊ÊŸ◊Ê∑˝§êÿ ¬˝Áfl‡ÊÁãÃH (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ 3– 10– 23-24) (π) ßÁà ‚¢üÊÈàÿ ªë¿UÿȪθ„¢U ’Ê‹¬È⁄U—‚⁄UÊ— – ÁflŒ‡ÿ ÁŸê’¬òÊÊÁáÊ ÁŸÿÃÊ mÊÁ⁄U fl‡◊Ÿ—H •ÊøêÿÊÇÔãÿÊÁŒ ‚Á‹‹¢ ªÙ◊ÿ¢ ªı⁄U‚·¸¬ÊŸÔ˜ – ¬˝Áfl‡ÊÿÈ— ‚◊Ê‹èÿ ∑ΧàflÊ˘‡◊ÁŸ ¬Œ¢ ‡ÊŸÒ—H ¬˝fl‡ÊŸÊÁŒ∑¢§ ∑§◊¸ ¬˝¢S¬Ì‡ÊŸÊ◊Á¬– ∑˝§ËËéœÊ‡ÊŸÊ ÷Í◊ı Sfl¬ÿÈSÃ ¬ÎÕ∑Ô˜§ ¬ÎÕ∑˜Ô§– (ÿÊôÊ0S◊ÎÁÃ, ¬˝ÊÿÁ‡øûÊÊ0 •Ê0¬˝0 1– 12ó14, 16)

(38) ŒÊ„U∑§Ãʸ ÃÕÊ ‚Á¬á«UË •‡ÊÊÒÁøÿÊ¥∑§ ¬Ê‹ŸËÿ ÁŸÿ◊ (∑§) ŒÊ„U∑§Ãʸ∑§ Á‹ÿ (1) ¬˝Õ◊ ÁŒŸ ∑˝§ÿ ∑§⁄U∑§ •ÕflÊ Á∑§‚Ë ÁŸ∑§≈U ‚ê’ãœË (‚‚È⁄UÊ‹ •ÕflÊ ŸÁŸ„UÊ‹)-‚ ÷ÙÖÿ‚Ê◊ª˝Ë ¬˝Êåà ∑§⁄U∑§ ∑ȧ≈ÈUê’‚Á„Uà ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (2) ’˝rÊÔøÿ¸∑§ ÁŸÿ◊Ù¥∑§Ê ¬Ê‹Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (3) ÷ÍÁ◊¬⁄U ‡ÊÿŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (4) Á∑§‚Ë∑§Ù Ÿ ÃÙ ¿ÍUŸÊ •ı⁄U Ÿ Á∑§‚Ë‚ •¬Ÿ∑§Ù ¿ÈU•ÊŸÊ „UË øÊÁ„Uÿ– (5) ‚ÍÿʸSÂ ¬Ífl¸ ∞∑§ ‚◊ÿ ÷Ù¡Ÿ ’ŸÊ∑§⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (6) Ÿ◊∑§⁄UÁ„Uà ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (7) Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊ •ÕÔflÊ ¬ûÊ‹◊¥ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (8) ¬˝Õ◊ ÁŒŸ •ÕflÊ ¬˝Õ◊ ÃËŸ ÁŒŸÃ∑§ ©U¬flÊ‚ •ÕflÊ »§‹Ê„UÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (9) ¬„U‹ ªÙª˝Ê‚ ÁŸ∑§Ê‹∑§⁄U ÃÕÊ ¬˝Ã∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÉÊ⁄U‚ ’Ê„U⁄U ÷Ù¡Ÿ Á∑§‚Ë∑§Ê Œ∑§⁄U •ÕflÊ ⁄Uπ∑§⁄U Ã’ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (10) ‚’ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ ÷ÊªÊ¥∑§Ê ¬Á⁄Uàÿʪ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ŒÒãÿ÷Êfl‚ ⁄U„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (π) ∑ȧ≈ÈUê’ ÃÕÊ ‚Á¬á«UÊ¥∑§ Á‹ÿ (1) ’˝rÊÔøÿ¸∑§ ÁŸÿ◊Ù¥∑§Ê ¬Ê‹Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (2) ‚’∑§Ù ¬ÎÕ∑Ô˜§-¬ÎÕ∑Ô˜§ •Ê‚Ÿ¬⁄U ‡ÊÿŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (3) ¬˝Ã∑§ ©Ug‡ÿ‚ ¬˝ÁÃÁŒŸ SŸÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ¡‹Ê¢¡Á‹ ŒŸË øÊÁ„Uÿ– (4) ◊Ê¢‚ •ÊÁŒ •ÊÁ◊· ÷Ù¡Ÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (5) ‡Ê⁄UË⁄U◊¥ ÃÕÊ ∑§¬«∏UÙ¥◊¥ ‚Ê’ÈŸ •ÊÁŒ Ÿ„UË¥ ‹ªÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– (6) ∑§‡ÊÙ¥∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ, ¬Ò⁄U Œ’flÊŸÊ ÃÕÊ Ã‹ •ÊÁŒ∑§Ë ◊ÊÁ‹‡Ê Ÿ ∑§⁄U– ˇÊı⁄U∑§◊¸ ÷Ë Ÿ ∑§⁄U– (7) ¬„U‹, ÃË‚⁄U, ‚ÊÃfl¥ ÃÕÊ Œ‚fl¥ ÁŒŸ ’ãœÈ-’Êãœfl ∞∑§ ‚ÊÕ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄U¥; ß‚‚ ¬˝Ã ∑§Ë ÃÎÁåà „UÙÃË „ÒU–

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

33

(8) ◊ÁãŒ⁄U◊¥ Ÿ ¡Êÿ, ŒflÃÊ•Ù¥∑§Ë ¬Í¡Ê Ÿ ∑§⁄U– Œfl◊ÍÌÃ∑§Ê S¬‡Ê¸ ÁŸÁ·h „ÒU– ŒÊŸ •ÊÒ⁄U SflÊäÿÊÿ ÷Ë flÌ¡Ã „Ò– (9) Á∑§‚Ë∑§Ù Ÿ ÃÙ ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U, Ÿ •Ê‡ÊËflʸŒ Œ– (10) ÉÊ⁄U◊¥ ¬˝ÁÃÁc∆Uà ŒflÃÊ•Ù¥∑§Ë ¬Í¡Ê Á∑§‚Ë ’˝ÊrÊÔáÊ‚ ÿÊ •‚ªÙòÊË ‚ê’ãœË‚ •ÕflÊ ŒflÊ‹ÿ◊¥ Á÷¡flÊ∑§⁄U ∑§⁄UflÊÿ, Sflÿ¢ Ÿ ∑§⁄U– (11) ŒÍ‚⁄U∑§Ê ÷Ù¡Ÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ŒÍ‚⁄UÙ¥∑§Ù ÷Ù¡Ÿ ÷Ë Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿó ∑˝§ËËéœÊ‡ÊŸÊ— ‚fl¸ Sfl¬ÿÈSÃ ¬ÎÕ∑Ô˜§ ¬ÎÕ∑Ô˜§ – •◊Ê¢‚÷Ù¡ŸÊ‡øÊœ— ‡ÊÿË⁄UŸÔ˜ ’˝rÊÔøÊÁ⁄UáÊ— – ◊Á‹ŸÊ‡øÊœÙ◊Èπʇø ŒËŸÊ ÷ÙªÁflflÌ¡ÃÊ— – ◊Îá◊ÿ ¬òÊ¡ flÊÁ¬ ÷ÈÜ¡Ë⁄¢USÃ ø ÷Ê¡Ÿ –

•ˇÊÊ⁄U‹fláÊÊãŸÊ— SÿÈÌŸ◊ÖÔ¡ÿȇø Ã òÿ„U◊Ô˜H ¬⁄US¬⁄¢U Ÿ ‚¢S¬Îc≈UÔUÊ ŒÊŸÊäÿÿŸflÌ¡ÃÊ—H •XÔU‚¢flÊ„UŸ¢ ∑§‡Ê◊Ê¡¸Ÿ¢ fl¡¸ÿÁãà ÃH ©U¬flÊ‚¢ ÃÈ Ã ∑ȧÿȸ⁄‘U∑§Ê„U◊Õ flÊ òÿ„U◊Ô˜H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, ¬˝Ãπá«U 5– 4ó7)

¬˝Õ◊˘Á±Ÿ ÃÎÃËÿ ø ‚åÃ◊ Œ‡Ê◊

ÃÕÊ – ôÊÊÁÃÁ÷— ‚„U ÷ÙQ§√ÿ◊ÃÃÔ˜ ¬˝Ã·È ŒÈ‹¸÷◊Ô˜H (‡Ê¢π)

(39) Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§Ë ¬˝Ê◊ÊÁáÊ∑§ÃÊ ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ∑§ “ÁflflÊ„U‡◊‡ÊÊŸÿÊ— ª˝Ê◊¢ ¬˝Áfl‡ÊÃÊØԔ ß‚ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‡ÊÊSòÊ∑§Ë ∑§Ê߸ S¬c≈UÔU √ÿflSÕÊ ©U¬‹éœ Ÿ ⁄U„UŸ¬⁄U •ÕflÊ flÒ∑§ÁÀ¬∑§ √ÿflSÕÊ „UÊŸ¬⁄U Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

(40) •‡ÊÊÒø◊¥ ÄÿÊ Ÿ ∑§⁄U •‡ÊÊÒø◊¥ ‚ãäÿÊ, ŒÊŸ, ¡¬, „UÊ◊, SflÊäÿÊÿ, Á¬ÃÎì¸áÊ, ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ ÃÕÊ fl˝Ã Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‚ãäÿÊ¢ ŒÊŸ¢ ¡¬¢ „UÙ◊¢ SflÊäÿÊÿ¢ Á¬ÃÎì¸áÊ◊Ô˜ – ’˝rÊÔ÷ÙÖÿ¢ fl˝Ã¢ ŸÒfl ∑§Ã¸√ÿ¢ ◊ÎÂÍÃ∑§H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÙhÊ⁄U 13– 21)

(41) •Ê‡ÊÊÒø◊¥ ∑§Ë ¡ÊŸflÊ‹Ë ‚ãäÿÊ∑§Ê SflM§¬ ÿlÁ¬ ‚Ê◊ÊãÿM§¬‚ •Ê‡ÊÊÒø◊¥ ‚ãäÿÊ∑§Ê ÁŸ·œ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ÁŸàÿ∑§◊¸ „UÊŸ‚ fl„U ¬˝ÁÃÁŒŸ ∑§⁄UáÊËÿ „ÒU– •Ê‡ÊÊÒø◊¥ ‚ãäÿÊ∑§Ë Áfl‡Ê· ÁflÁœ „ÒU– •Ê‡ÊÊÒø∑§Ë ‚ãäÿÊ◊¥ ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ ◊ãòÊ„UËŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, ◊Ê¡¸Ÿ-◊ãòÊÊ¥∑§Ê ◊ÊŸ‚ ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U∑§ ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ªÊÿòÊË∑§Ê ‚êÿ∑˜§Ô ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U∑§ ‚ÍÿʸÉʸ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿó ‚ÍÃ∑§ ◊ÎÃ∑§ ∑ȧÿÊ¸Ã˜Ô ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊◊◊ãòÊ∑§◊˜Ô – ÃÕÊ ◊Ê¡¸Ÿ◊ãòÊÊ¢SÃÈ ◊Ÿ‚ÊìÊÊÿ¸ ◊Ê¡¸ÿØÔH ªÊÿòÊË¥ ‚êÿªÈìÊÊÿ¸ ‚ÍÿʸÿÊÉÿZ ÁŸflŒÿØ– (÷Ê⁄UmÊ¡ •ÊøÊ⁄U÷Í·áÊ 103-104)

(42) Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ŒË¬-ŒÊŸ ÃÕÊ ŒË¬∑§∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ ¬˝Ã∑§ ∑§ÀÿÊáÊ∑§ Á‹ÿ Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê •πá«U ŒË¬∑§ ¡‹ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ŒflÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ŒË¬∑§∑§Ê ◊Èπ ¬Ífl¸ ÿÊ ©UûÊ⁄U •ÊÒ⁄U Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ŒÁˇÊáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó (∑§) ÃòÊ ¬˝ÃÙ¬∑ΧÃÿ Œ‡Ê⁄UÊòÊ◊πÁá«UÃ◊Ô˜ – ∑ȧÿʸÃÔ˜ ¬˝ŒË¬¢ ÃÒ‹Ÿ flÊÁ⁄U¬ÊòÊÜø ◊ÊÌÃ∑§◊Ô˜H (ŒflÿÊÁôÊ∑§∑§ÊÁ⁄U∑§Ê)

(π) ¬˝Êæ˜U ◊ÈπÙŒæ˜U◊Èπ¢ ŒË¬¢ ŒflʪÊ⁄U Ám¡Ê‹ÿ– ∑ȧÿʸŒ˜ ÿÊêÿ◊Èπ¢ ¬Òòÿ •Áj— ‚¢∑§Àåÿ ‚ÈÁSÕ⁄U◊˜H Ô (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

34

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(43) Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UÊ¥‚ ÿÊßÊ-Œ„U∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ ¬˝Õ◊ Á¬á«U‚ Á‚⁄U, ÁmÃËÿ Á¬á«U‚ ∑§áʸ, ŸòÊ •ı⁄U ŸÊÁ‚∑§Ê, ÃÎÃËÿ Á¬á«U‚ ª‹Ê, S∑§ãœ, ÷È¡Ê ÃÕÊ flˇÊ—SÕ‹, øÃÈÕ¸ Á¬á«U‚ ŸÊÁ÷, Á‹¢ª •ÕflÊ ÿÙÁŸ ÃÕÊ ªÈŒÊ, ¬¢ø◊ Á¬á«U‚ ¡ÊŸÈ , ¡¢ÉÊÊ ÃÕÊ ¬Ò⁄U, ·c∆U Á¬á«U‚ ‚÷Ë ◊◊¸SÕÊŸ, ‚åÃ◊ Á¬á«U‚ ‚÷Ë ŸÊÁ«UÿÊ°, •c≈UÔU◊ Á¬á«U‚ ŒãÃ, ‹Ù◊ •ÊÁŒ, Ÿfl◊ Á¬á«U‚ flËÿ¸ •ÕflÊ ⁄U¡ •ı⁄U Œ‡Ê◊ Á¬á«U‚ ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ, ÃÎåÃÃÊ ÃÕÊ ˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ „UÙÃÊ „ÒUó Á‡Ê⁄USàflÊlŸ Á¬á«UŸ ¬˝ÃSÿ Á∑˝§ÿÃ ‚ŒÊ – ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊÊ¢Á‚ ÃÎÃËÿŸ ÿÕÊ∑˝§◊ÊØ – ¡ÊŸÈ¡¢ÉÊ ÃÕÊ ¬ÊŒı ¬Üø◊Ÿ ÃÈ ‚fl¸ŒÊ – ŒãËÙ◊Êlc≈UÔU◊Ÿ flËÿZ ÃÈ Ÿfl◊Ÿ ø –

ÁmÃËÿŸ ÃÈ øÃÈÕ¸Ÿ ÃÈ ‚fl¸◊◊ʸÁáÊ Œ‡Ê◊Ÿ ÃÈ

∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê‡ø ‚◊ʂ×H Á¬á«UŸ ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒÊÁŸ øH ·c∆UŸ ‚åÃ◊Ÿ ÃÈ ŸÊ«Uÿ—H ¬Íáʸàfl¢ ÃÎåÃÃÊ ˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ—H (üÊÊhÁflfl∑§ ÁmÃËÿ ¬Á⁄U0)

(44) üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê SflM§¬ ‡ÊÍãÿ SÕÊŸ, ªÊ‡ÊÊ‹Ê, ŸŒËÃ≈U •ÕflÊ ∞∑§Êãà SÕÊŸ◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ‚ Á¬Ã⁄U ‚ãÃÈc≈UÔU „UÊÃ „Ò¥U– üÊÊh÷ÍÁ◊ ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ê⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë ÃÕÊ ªÊ◊ÿ •ÊÁŒ‚ ‹Ë¬∑§⁄U ¬ÁflòÊ ’ŸÊÿË ªÿË „UÊŸË øÊÁ„Uÿó •fl∑§Ê‡Ê·È øÙˇÊ·È

ŸŒËÃË⁄U·È

øÒfl Á„U – ÁflÁflQ§·È ø ÃÈcÿÁãà ŒûÊŸ Á¬Ã⁄U— ‚ŒÊH (◊ŸÈ0 3– 207)

ªÙ◊ÿŸÙ¬Á‹åÃ ÃÈ ŒÁˇÊáÊÊ ¬˝fláÊ SÕ‹ – üÊÊh¢ ‚◊Ê⁄U÷Œ˜ ÷ÄÔàÿÊ ªÙc∆U flÊ ¡‹‚ÁãÔŸœıH (◊àSÿ0, ¬k0)

(45) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê º˝√ÿ Á¬á«U∑§Ê º˝√ÿó(∑§) ‡ÊÊSòÊ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ¡ÊÒ •ÊÁŒ∑§Ê ‚ûÊÍ, ‚¢ÿÊfl (ª„U°Í∑§ •Ê≈U‚ ÁŸÌ◊à ¬ŒÊÕ¸), ¬Êÿ‚ (πË⁄U), Á¬áÿÊ∑§ (ÁË∑§À∑§) ÃÕÊ ß¢ªÈŒË (∞∑§ »§‹) •ÕflÊ ªÈ«∏U‚ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‚QȧÁ÷— Á¬á«UŒÊŸ¢ ø ‚¢ÿÊflÒ— ¬Êÿ‚Ÿ flÊ– ∑§Ã¸√ÿ¢ ´§Á·Á÷— ¬˝ÊQ¢§ Á¬áÿÊ∑§ŸÒæ˜U ªÈŒŸ flÊH ªÈ«UŸ flÊ ßÁà ¬Ê∆U—– (ŒflˬÈ⁄UÊáÊ)

(π) •ÁÇŸ¬È⁄UÊáÊ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ Á¬á«Uº˝√ÿ◊¥ ߟ flSÃÈ•Ê¥∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒUó ÉÊÎÃÁ◊ÁüÊà ¬Êÿ‚ (πË⁄U), ‚ûÊÍ , øL§ (¡ÊÒ∑§ •Ê≈U‚ ’ŸÊ), Ãá«ÈU‹ (øÊfl‹) •ÕflÊ ÁËÁ◊ÁüÊà ª„Í°U– ¬Êÿ‚ŸÊÖÿÿÈQ§Ÿ ‚QȧŸÊ

øL§áÊÊ

ÃÕÊ– Á¬á«UŒÊŸ¢ Ãá«ÈU‹Ò‡ø ªÊœÍ◊ÒÁSËÁ◊ÁüÊÃÒ—H (ªÊÒ«UËÿ üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê)

(ª) Œ‡ÊªÊòÊ∑§Ê ¬˝Õ◊ Á¬á«UŒÊŸ Á¡‚ º˝√ÿ‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „UÊ, Œ‚Ê¥ Á¬á«U ©U‚Ë º˝√ÿ‚ ŒŸ øÊÁ„Uÿó (•) ¬˝Õ◊˘„UÁŸ (’) ¬˝Õ◊˘„UÁŸ

ÿŒ˜ ÿŒ˜

º˝√ÿ¢ ÃŒfl ŒlÊÃÔ˜ ÃŒ˜

SÿÊŒ˜ Œ‡ÊÊÁ±Ÿ∑§◊Ô˜– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ) ŒlÊÃÔ˜ ©UûÊ⁄U˘„UÁŸH (•ÊÁŒàÿ¬È⁄UÊáÊ)

(46) üÊÊh◊¥ „UÊÕ‚ ’ŸÊÿ ªÿ Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ¬˝ÿÊª ¡Ê •Ê‚È⁄U ¬ÊòÊ∑§ mÊ⁄UÊ ÁËÊŒ∑§ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ©U‚ ©U‚∑§ Á¬Ã⁄U ª˝„UáÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ– ∑ȧê„UÊ⁄U∑§ øÊ∑§¬⁄U ’ŸÊÿ ªÿ ¬ÊòÊ∑§Ê “•Ê‚È⁄U ¬ÊòÊ” ∑§„UÃ „Ò¥, •Ã— ©U‚∑§Ê ¬˝ÿÊª Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– „UÊÕ‚ ’ŸÊÿ ªÿ Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊ∑§Ê „UË ¬˝ÿÊª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

35

•Ê‚È⁄UáÊ ÃÈ ¬ÊòÊáÊ ÿSÃÈ ŒlÊÃ˜Ô ÁËÊŒ∑§◊˜Ô – Á¬Ã⁄USÃSÿ ŸÊ‡ŸÁãà Œ‡Êfl·Ê¸ÁáÊ ¬Üø øH ∑ȧ‹Ê‹ø∑˝§ÉÊÁ≈UÃ◊Ê‚È⁄¢U ¬ÊòÊ◊ÈëÿÃ – ÃŒ· „USÃÉÊÁ≈Uâ SÕÊÀÿÊÁŒ ŒÒÁfl∑¢§ ÷flØÔH (¬Ê0ªÎ0‚Í0 ªŒÊœ⁄U÷Êcÿ)

(47) Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UŒÊŸÊ¥∑§Ë √ÿflSÕʧ (∑§) ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ÁŒfl‚ ÁŒfl‚ Œÿ— Á¬á«U ∞fl¢ ∑˝§◊áÊ ÃÈ– (‡ÊÈÁhÃûfl◊¥ •ÊÁŒ¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ, •ãàÿ∑§◊¸ŒË¬∑§)

(π) ¬˝Õ◊ ø ÃÎÃËÿ flÊ ¬Üø◊ ‚åÃ◊ ÃÕÊ– Ÿfl◊ Œ‡Ê◊ øÒfl Á¬á«UŒÊŸ¢ ¬˝∑§ËÌÃÃ◊Ô˜H (flÎhªÊÇÿ¸)

(ª) Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑ȧ¿U ‹Ùª ÃË‚⁄U ÁŒŸ‚ Á¬á«UŒÊŸ ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UÃ „Ò¥U, Á¡‚◊¥ ¬˝Õ◊ ÃÕÊ ÁmÃËÿ ÁŒŸ∑§ ŒÙ Á¬á«UÙ¥∑§Ê •ŸÈ∑§·¸áÊ ∑§⁄U∑§ ÃËŸ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U ÁŒÿ ¡ÊÃ „Ò¥U– (ÉÊ) ¡Ù ‹Ùª ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ Ÿ ∑§⁄¥U, fl ÃË‚⁄U ÁŒŸ (ÃËŸ), ¬Ê°øfl¥ ÁŒŸ (ŒÊ), ‚ÊÃfl¥ ÁŒŸ (ŒÊ) Ÿfl¥ ÁŒŸ (ŒÊ) ÃÕÊ Œ‚fl¥ ÁŒŸ (∞∑§) Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U •ÕflÊ Œ‚fl¥ ÁŒŸ ∞∑§ ‚ÊÕ ÷Ë Œ‚ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U– ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ ©UûÊ◊ ¬ˇÊ „ÒU–

(48) Œ‡ÊªÊòÊ∑§ ’Ëø◊¥ •◊ÊflÊSÿÊ∑§ •ÊŸ¬⁄U ◊ÊÃÊ •ÊÒ⁄U Á¬ÃÊ∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ Á∑§‚Ë •ãÿ ‚ê’ãœË∑§Ê Œ‡ÊªÊòÊ „UÊ ⁄U„UÊ „UÊ ÃÊ ’Ëø◊¥ •◊ÊflÊSÿÊ •Ê ¡ÊŸ¬⁄U •◊ÊflÊSÿÊ∑§ ÁŒŸ „UË ‚ê¬Íáʸ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á¬á«U ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U ŒŸ øÊÁ„Uÿ– ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á‹ÿ Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó •ãÃŒ¸‡ÊÊ„U Œ‡Ê¸‡øÃ˜Ô ÃòÊ ‚flZ ‚◊ʬÿÃ˜Ô – Á¬òÊÙ˘SÃÈ ÿÊflŒÊ‡Êıø¢ ŒlÊÃÔ˜ Á¬á«UÊÜ¡‹ÊÜ¡‹ËŸÔH ˜ (•ãàÿ∑§◊¸ŒË¬∑§; ªıÃ◊)

(49) •‡ÊÊÒø-¬˝flÎÁûÊ∑§Ë √ÿflSÕÊ ¡Ê •ÁÇŸ„UÊòÊË Ÿ„UË¥ „Ò¥U, ©UŸ∑§ •‡ÊÊÒø∑§Ë ªáÊŸÊ ◊ÎàÿÈ∑§ ÁŒŸ‚ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U ¡Ê •ÁÇŸ„UÊòÊË „Ò¥U, ©UŸ∑§ •‡ÊÊÒø∑§Ë ªáÊŸÊ ŒÊ„U∑§ ÁŒŸ‚ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– •Ã— ß‚Ë √ÿflSÕÊ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÷Ë √ÿflSÕÊ ‚◊¤ÊŸË øÊÁ„Uÿó ◊⁄UáÊÊŒfl ∑§Ã¸√ÿ¢ ‚¢ÿÊªÊ ÿSÿ ŸÊÁÇŸŸÊ – ŒÊ„UÊŒÍäfl¸◊‡ÊÊÒø¢ SÿÊŒ˜ ÿSÿ flÒÃÊÁŸ∑§Ê ÁflÁœ—H (‡ÊÊÃÊì)

(50) ⁄UÊÁòÊ◊¥ ¡ã◊, ◊⁄UáÊ ÿÊ ⁄U¡ÊŒ‡Ê¸Ÿ „UÊŸ¬⁄U •‡ÊÊÒø∑§Ê‹∑§Ë √ÿflSÕÊ ⁄UÊÁòÊ◊¥ ¡ã◊, ◊⁄UáÊ ÿÊ ⁄U¡ÊŒ‡Ê¸Ÿ „UÊŸ¬⁄U •‡ÊÊÒø-ÁŒŸ∑§ ª˝„UáÊ∑§Ë ªáÊŸÊ ∑§’‚ „UÊªË, ß‚ ‚ê’ãœ◊¥ ÃËŸ Á÷ãŸ-Á÷㟠fløŸ ¬˝Êåà „UÊÃ „Ò¥U– •Ã— Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ߟ fløŸÊ¥∑§Ë √ÿflSÕÊ ‚◊¤ÊŸË øÊÁ„Uÿ– ∞∑§ ◊Ã∑§ •ŸÈ‚Ê⁄Uó⁄UÊÁòÊ∑§ ÃËŸ ÷ʪ ∑§⁄U∑§ ŒÊ ÷ʪ •ÕÊ¸Ã˜Ô ⁄UÊÁòÊ ŒÊ ’¡Ã∑§ ¬Ífl¸ ÁŒŸ‚ ÃÕÊ ß‚∑§ ’ÊŒ •ª‹ ÁŒŸ‚ •‡ÊÊÒø ◊ÊŸŸÊ øÊÁ„Uÿó ⁄UÊÁòÊ¢ ÁòÊ÷ʪʢ ∑ȧÿʸØ ÃÈ mÊÒ ÷ʪÊÒ ¬Ífl¸ ∞fl ÃÈ – ©UûÊ⁄UÊ¢‡Ê—

¬˝÷ÊÃŸ

ÿÈÖÿÃ

´§ÃÈ‚ÍÃ∑§H

(ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ≈UË∑§Ê◊¥ ∑§‡ÿ¬∑§Ê fløŸ)

36

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ŒÍ‚⁄U ◊Ã∑§ •ŸÈ‚Ê⁄Uó⁄UÊÁòÊ◊¥ •ÕʸÃÔ˜ ‚ÍÿÊŒ¸ ÿ‚ ¬Ífl¸ ¡ã◊, ◊ÎàÿÈ •ÕflÊ ⁄U¡ÊŒ‡Ê¸Ÿ „UÊŸ ¬ ⁄U ⁄UÊÁòÊ∑§ ¬Ífl¸ ÁŒŸ∑§Ê „UË ¬˝Õ◊ ÁŒŸ ◊ÊŸ∑§⁄U •‡ÊÊÒø ◊ÊŸŸÊ øÊÁ„Uÿó ©UÁŒÃ ÃÈ ÿŒÊ ‚Íÿ¸ ŸÊ⁄UËáÊÊ¢ ŒÎ‡ÿÃ ⁄U¡— – ¡ŸŸ¢ flÊ Áfl¬ÁûÊflʸ ÿSÿÊ„USÃSÿ ‡Ê’¸⁄UËH •œ¸⁄UÊòÊÊflÁœ— ∑§Ê‹— ‚ÍÃ∑§ÊŒÊÒ ÁflœËÿÃ – ⁄UÊòÊÊflfl ‚◊Èà¬ãŸ ◊ÎÃ ⁄U¡Á‚ ‚ÍÃ∑§H ¬Ífl¸◊fl ÁŒŸ¢ ª˝ÊsÔ¢ ÿÊflãŸÊŒÿÃ ⁄UÁfl—– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ≈UË∑§Ê◊¥ ∑§‡ÿ¬∑§Ê fløŸ)

ÃË‚⁄U ◊Ã∑§ •ŸÈ‚Ê⁄Uó•ÊœË ⁄UÊÃÃ∑§∑§Ê ‚◊ÿ ¬Ífl¸ÁŒŸ◊¥ ª˝„UËà „UÊªÊ ÃÕÊ •ÊœË⁄UÊÃ∑§ ’ÊŒ •ª‹ ÁŒŸ‚ •‡ÊÊÒø∑§Ë ªáÊŸÊ „UÊªËó “•œ¸⁄UÊòÊÊflÁœ— ∑§Ê‹— ‚ÍÃ∑§ÊŒÊÒ ÁflœËÿÃ–” (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ≈UË∑§Ê◊¥ ∑§‡ÿ¬∑§Ê fløŸ)

(51) ◊ÊÁ‚∑§ÊÁŒ üÊÊhÊ¥◊¥ ÁÃÁÕ-ª˝„UáÊ∑§Ë √ÿflSÕÊ Á¡‚ ◊Ê‚, Á¡‚ ¬ˇÊ ÃÕÊ Á¡‚ ÁÃÁÕ◊¥ ¡Ê ◊⁄UÃÊ „ÒU, ©U‚Ë ◊Ê‚, ©U‚Ë ¬ˇÊ ÃÕÊ ©U‚Ë ÁÃÁÕ∑§Ê ˇÊÿÊ„U ◊ÊŸÊ ¡ÊÿªÊ– (ÁŒŸ∑§Ê ª˝„UáÊ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ) fl˝Ã∑§ ¬Ê⁄UáÊ ÃÕÊ ◊⁄UáÊ◊¥ ÃÊà∑§ÊÁ‹∑§ ÁÃÁÕ∑§Ê „UË ª˝„UáÊ „UÊÃÊ „ÒUó ◊Ê‚¬ˇÊÁÃÁÕS¬Îc≈U ÿÊ ÿÁS◊Ÿ˜Ô Á◊˝ÿÃ˘„UÁŸ – ¬˝àÿ錢 ÃÈ ÃÕÊ÷Íâ ˇÊÿÊ„¢U ÃSÿ â ÁflŒÈ—H ¬Ê⁄UáÊ ◊⁄UáÊ ŸÎÎáÊÊ¢ ÁÃÁÕSÃÊà∑§ÊÁ‹∑§Ë ◊ÃÊH (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ‚≈UË∑§◊¥ ªÊÒ«UËÿ√ÿflSÕÊ)

(52) ÃÊÃÊê’ÊÁŒ Á¬ÃÎ-¬Á⁄UªáÊŸ œ◊¸‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ üÊÊh ÃÕÊ Ã¬¸áÊ∑§ Á‹ÿ ÁflÁ÷㟠ªÊòÊflÊ‹ Á¬Ã⁄UÊ¥ (ÃÊÃÊê’ÊÁŒ ’ÊãœflÊ¥)-∑§Ë ªáÊŸÊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ªÿË „ÒUó ÃÊÃÊê’ÊÁòÊÃÿ¢ ‚¬àŸ¡ŸŸË ◊ÊÃÊ◊„UÊÁŒòÊÿ◊˜Ô ‚ÁSòÊ SòÊËßÿÊÁŒ ÃÊ៟ËSfl÷˝ÊÃ⁄USÃÁàSòÊÿ—– ÃÊÃÊê’Ê˘˘à◊÷Áªãÿ¬àÿœflÿȪ˜Ô ¡ÊÿÊÁ¬ÃÊ ‚Œ˜ªÈL§— Á‡ÊcÿÊåÃÊ— Á¬Ã⁄UÊ ◊„UÊ‹ÿÁflœÊÒ ÃËÕ¸ ÃÕÊ Ã¬¸áÊH

(1) Á¬ÃÊ, (2) Á¬ÃÊ◊„U (ŒÊŒÊ), (3) ¬˝Á¬ÃÊ◊„U (¬⁄UŒÊŒÊ), (4) ◊ÊÃÊ, (5) Á¬ÃÊ◊„UË (ŒÊŒË), (6) ¬˝Á¬ÃÊ◊„UË (¬⁄UŒÊŒË), (7) Áfl◊ÊÃÊ (‚ÊÒÃ‹Ë ◊Ê°), (8) ◊ÊÃÊ◊„U (ŸÊŸÊ), (9) ¬˝◊ÊÃÊ◊„U (¬⁄UŸÊŸÊ), (10) flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„U (flÎh¬⁄UŸÊŸÊ), (11) ◊ÊÃÊ◊„UË (ŸÊŸË), (12) ¬˝◊ÊÃÊ◊„UË (¬⁄UŸÊŸË), (13) flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„UË (flÎh¬⁄UŸÊŸË), (14) SòÊË (¬àŸË), (15) ¬ÈòÊ (¬ÈòÊË), (16) øÊøÊ, (17) øÊøË, (18) øÊøÊ∑§Ê ¬ÈòÊ (øø⁄UÊ ÷Ê߸), (19) ◊Ê◊Ê, (20) ◊Ê◊Ë, (21) ◊Ê◊Ê∑§Ê ¬ÈòÊ (◊◊⁄UÊ ÷Ê߸), (22) •¬ŸÊ ÷Ê߸, (23) ÷Ê÷Ë, (24) ÷Ê߸∑§Ê ¬ÈòÊ (÷ÃË¡Ê), (25) »Í§»§Ê, (26) »Í§•Ê, (27) »Í§•Ê∑§Ê ¬ÈòÊ, (28) ◊ÊÒ‚Ê (29) ◊ÊÒ‚Ë, (30) ◊ÊÒ‚Ê∑§Ê ¬ÈòÊ, (31) •¬ŸË ’„UŸ, (32) ’„UŸÊ߸, (33) ’„UŸ∑§Ê ¬ÈòÊó÷Êã¡Ê,(34) ‡fl‡ÊÈ⁄U, (35) ‚Ê‚È, (36) ‚Œ˜ªÈL§, (37) ªÈL§¬àŸË, (38) Á‡Êcÿ, (39) ‚¢⁄UˇÊ∑§, (40) Á◊òÊ ÃÕÊ (41) ÷Îàÿ (‚fl∑§)–

(53) Œ‚fl¥ ÁŒŸ ◊Èá«UŸ ∞fl¢ ˇÊÊÒ⁄U∑§Ê ÁflœÊŸ Œ‚fl¥ ÁŒŸ ‚÷Ë ’ãœÈ•Ê¥∑§Ê ◊Èá«UŸ ÃÕÊ ˇÊÊÒ⁄U ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– Á∑˝§ÿÊ∑§Ãʸ ¬ÈòÊ∑§Ê ÿlÁ¬ ¬„U‹ ÁŒŸ ◊Èá«UŸ „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ©U‚ Œ‚fl¥ ÁŒŸ ÷Ë ◊Èá«UŸ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿó Œ‡Ê◊ ÁŒfl‚ ˇÊı⁄¢U ’ÊãœflÊŸÊ¢ ø ◊Èá«UŸ◊Ô˜ – Á∑˝§ÿÊ∑§Ãȸ—

‚ÈÃSÿÊÁ¬

¬ÈŸ◊ȸá«UŸ◊Êø⁄UÃÔ˜H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 11– 38)

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

37

(54) ¬˝ÃüÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ∑§◊¸ 1 ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ-üÊÊh∑§ ¬Ífl¸ ¬˝ÃüÊÊh◊¥ ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬ŒÊÕÊZ∑§Ê ÁŸ·œ „ÒU, ßã„¥U ŸËø Á‹πÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒUó (1) “ªÙòÊ¢ ŸÙ flœ¸ÃÊ◊Ô˜” ßàÿÊÁŒ ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U •Ê‡ÊËflʸŒ Ÿ„UË¥ ◊Ê°ªŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ’˝ÊrÊÔáÊmÊ⁄UÊ •Ê‡ÊËflʸŒ ŒŸ∑§Ë ÷Ë ÁflÁœ Ÿ„UË¥ „ÒU– (2) ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ù ◊Ù≈U∑§∑§Ë Ã⁄U„U ÁmªÈáÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÕʸÃÔ˜ ◊Ê≈U∑§∑§Ê ¬˝ÿÊª Ÿ ∑§⁄U∑§ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ‚◊Í‹ ‚ËœÊ ⁄UπŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– (3) “©UŒË⁄UÃÊ◊fl⁄U”, “¬ÈL§·‚ÍQ§”, ÃÕÊ “L§ÁøSÃfl” ßàÿÊÁŒ ¬ÒÃÎ∑§ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¡¬ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (4) “SflÁSà ŸÙ ÷flãÃÙ ’˝ÈflãÃÈ” ÿ„U SflÁSÃ-fløŸ Ÿ„UË¥ ’Ê‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– (5-6) “•S◊Áà¬Ã— •S◊ã◊Ê×” ß‚ Ã⁄U„U ‚ê’ãœ∑§ ‚ÊÕ Á¬ÃÊ •ÊÁŒ ‡ÊéŒÙ¥∑§Ê ¬˝ÿÙª Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÷Êfl ÿ„U „ÒU Á∑§ “•S◊Áà¬Ã—” ∑§„UŸ¬⁄U ‚ê’ãœ∑§Ê ’Ùœ „UÙÃÊ „ÒU, ß‚ ‚ê’ãœ∑§Ù Ÿ ∑§„U– Á¬ÃÊ •ÊÁŒ ‡ÊéŒÙ¥∑§Ê ¬˝ÿÙª Ÿ ∑§⁄U∑§ “¬˝Ô ‡ÊéŒ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄Uó ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊÊŒflʸ∑Ô˜§ ¬˝ÇÊéŒŸ â flŒÃÔ˜– (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ, üÊÊhÁflÁœ ∑¢§0 5) (7) “‡Ê◊¸ŸÔ˜ , fl◊¸Ÿ˜Ô” •ÊÁŒ ‡ÊéŒÙ¥∑§Ê ¬˝ÿÙª Ÿ ∑§⁄U •ÕʸÃÔ˜ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ∑§ ’ÊŒ “•S◊Áà¬Ã— .....‡Ê◊¸ŸÔ˜” ¡Ù ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, flÒ‚Ê Ÿ ∑§„U– (8) ŒÊŸÊ¥ „UÕÁ‹ÿÊ¥∑§Ê SflÁSÃ∑§Ê∑§Ê⁄U ∑§⁄U∑§ “¬ÎÁÕflË Ã ¬ÊòÊ◊Ô˜0” •ÊÁŒ ◊ãòÊÙ¥‚ ¡Ù ¬ÊòÊÊ‹ê÷M§¬ ∑§◊¸ •ÕÊ¸Ã˜Ô ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§Ê S¬‡Ê¸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ Ÿ ∑§⁄U– (9) “∑ΧcáÊ! ∑§√ÿ¢ ⁄UˇÊ” •ÊÁŒ ◊ãòÊÙ¥‚ ¡Ù •flªÊ„U (•¢ªÈc∆UÁŸfl‡ÊŸ) Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ Ÿ ∑§⁄U– (10) “ÿ M§¬ÊÁáÊ” ◊ãòÊ ’Ù‹∑§⁄U ©UÀ◊È∑§ (¡‹ÃË „ÈU߸ •ÁÇÔŸ •ÕflÊ ‹∑§«∏UË ÿÊ •¢ªÊ⁄U∑§Ù) Ÿ ÉÊÈ◊Êÿ– (11) “•¬„UÃÊ •‚È⁄UÊ.....” ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ⁄UπÊ Ÿ πË¥ø– (©UÀ‹πŸ) (12) flŒË¬⁄U ‚∑ΧŒÊÁë¿U㟠∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ Ÿ ∑§⁄U∑§ ‚◊Í‹ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê •ÊSÃ⁄UáÊ ∑§⁄U– (13) “SflÊÁŒÃ¢ ‚ÈSflÊÁŒÃ◊˜Ô” ∑§„U∑§⁄U ÃÎÁåÔÃÁfl·ÿ∑§ ¬˝‡Ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ‚ Ÿ ¬Í¿U– (14) “•ÁÇÔŸŒÇԜʇø” •ÊÁŒ ◊ãòÊ‚ ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ Ÿ ∑§⁄U– (15) “‡Ê·◊㟢 Á∑¢§ Á∑˝§ÿÃÊ◊Ô˜” ß‚ flÊÄÿ‚ ’ø „ÈU∞ •ãŸ∑§ ‚ê’ãœ◊¥ Ÿ ¬Í¿U– •ÕʸÃÔ˜ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ∑§ ’ÊŒ „UÙŸflÊ‹ üÊÊhÙ¥◊¥ üÊÊh∑§Ãʸ ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥‚ ¬Í¿UÃÊ „ÒU Á∑§ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ù¡Ÿ∑§ ’ÊŒ ¡Ù •ãŸ ’ø ªÿÊ „ÒU, ©U‚∑§Ê ÄÿÊ ∑§⁄¥U?ó“‡Ê·◊㟢 Á∑¢§ Á∑˝§ÿÃÊ◊Ô˜–” Ã’ ’˝ÊrÊÔáÊ •ÊŒ‡Ê ŒÃ „Ò¥U Á∑§ “ßc≈ÒU— ‚„U ÷ÈÖÿÃÊ◊Ô˜” •¬Ÿ ‹ÙªÙ¥∑§ ‚ÊÕ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UÙ– ß‚ •ÊŒ‡Ê∑§Ù ¬Ê∑§⁄U üÊÊh∑§Ãʸ •¬Ÿ ‹ÙªÙ¥∑§ ‚ÊÕ üÊÊh∑§Ê 1. (∑§) •ÊÁ‡Ê·Ù ÁmªÈáÊÊ Œ÷ʸ ¡¬Ê‡ÊË— SflÁSÃflÊøŸ◊Ô˜ – Á¬Ã·Ê錗 Sfl‚ê’㜗 ‡Ê◊¸‡ÊéŒSÃÕÒfl øH flªÊ„U— ¬ÊòÊÊ‹ê÷‡ø ©UÀ◊È∑§ÙÀÔ‹UπŸÊÁŒ∑§◊Ô˜ – ÃÎÁåÔì˝‡Ÿ‡ø ÁflÁ∑§⁄U— ‡Ê·¬˝‡ŸSÃÕÒfl øH ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ Áfl‚ª¸‡ø ‚Ë◊Êãê◊Ÿ¢ ÃÕÊ– •c≈UÊŒ‡Ê¬ŒÊÕÊZSÃÈ ¬˝ÃüÊÊh Áflfl¡¸ÿÃÔ˜H (øÃÈfl¸ª¸ÁøãÃÊ◊ÁáÊ ÃÎ0π¢0, ⁄UàŸÊfl‹Ë ÷ʪ 1 , ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ¬Á⁄U03) (π) ÁflÁ∑§⁄¢U ŸÒfl ŒÊÃ√ÿ¢ Ÿ ∑ȧÿʸŒÊÁ‡Ê·¢ ¡¬◊˜Ô – ·«UÜ¡‹Ë㟠∑ȧfl˸à ∞∑§ÊÁgc≈UÔU·È ‚fl¸ŒÊH •ÊÁ‡Ê·Ê ÁmªÈáÊÊ Œ÷ʸ ¡¬Ê‡ÊË— SflÁSÃflÊøŸ◊˜Ô – Á¬Ã·Ê錗 ‚‚ê’㜗 ‡Ê◊¸‡ÊéŒSÃÕÒfl øH ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ê˘flªÊ„U‡ø ©UÀ◊È∑§ÊÀ‹πŸÊÁŒ∑§◊˜Ô – ÃÎÁåì˝‡Ÿ‡ø ÁflÁ∑§⁄U— ‡Ê·◊㟢 ÃÕÒfl øH ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ Áfl‚ª¸‡ø ‚Ë◊ÊãÃÊŸÈfl˝¡SÃÕÊ– •c≈UÔUÊŒ‡Ê¬ŒÊÕÊZ‡ø ¬˝ÃüÊÊh Áflfl¡¸ÿØÔH (¬Ê0ªÎ0‚ÍòÊ ¬Á⁄U0◊¥ ‚È◊ãÃÈ∑§Ê fløŸ) (ª ) •c≈UÔUÊŒ‡ÊÒfl flSÃÍÁŸ ¬˝ÃüÊÊh Áflfl¡¸ÿÃ Ô˜ – •ÊÁ‡Ê·Ê ÁmªÈáÊÊŸ˜Ô Œ÷ʸŸÔ˜ ¬˝áÊflÊŸ˜Ô ŸÒ∑§Á¬á«UÃÊ◊˜H •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ◊ÈÁë¿Uc≈UÔ¢U üÊÊh¢ flÒ flÒ‡flŒÒÁfl∑§◊˜Ô – ÁflÁ∑§⁄¢ øU SflœÊ∑§Ê⁄¢U Á¬Ã·Ê錢 Ÿ øÊëø⁄UØH •ŸÈ‡Ê錢 Ÿ ∑ȧfl˸à ŸÊflÊ„UŸ◊ÕÊÀ◊È∑§◊˜Ô – •Ê‚Ë◊Êãâ Ÿ ∑ȧfl˸à ¬˝ŒÁˇÊáÊÁfl‚¡¸Ÿ◊˜ÔH Ÿ ∑ȧÿÊ¸Ã˜Ô ÁË„UÊ◊Üø Ám¡— ¬ÍáÊʸ„ÈUÁâ ÃÕÊ– Ÿ ∑§ÊÿÊ¸ flÒ‡flŒfl‡ø ∑§Ãʸ ªë¿UàÿœÊªÁÃ◊˜HÔ (ª0¬È0, ¬˝Ã0 35– 29ó32)

38

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬˝‚ÊŒ ¬ÊÃÊ „ÒU– Á∑¢§ÃÈ ‚Á¬á«UŸ∑§ ¬„U‹ „UÙŸflÊ‹ ∞∑§ÙÁgc≈UUÔ •ÊÁŒ ¬˝Ã-üÊÊhÙ¥◊¥ ’ø „ÈU∞ •ãŸ∑§Ê πÊŸÊ ÁŸÁ·h „ÒUó“ŸflüÊÊh·È ÿÁë¿Uc≈UÔ¢U .....Ã㟠÷ÈÜ¡ËÖ” •Ã— ‡Ê· ’ø „ÈU∞ •ãŸ∑§Ù ÄÿÊ ∑§⁄¥U? ÿ„U ¬˝‡Ÿ ÁŸÁ·h „ÒU– ß‚ Á‡Êc≈UÔU •ãŸ∑§Ù üÊÊh◊¥ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸflÊ‹Ù¥∑§Ù „UË ‚◊¬¸áÊ ∑§⁄U Œ •ÕflÊ ©UŸ∑§Ë •ÊôÊÊ‚ ¡‹ •ÊÁŒ◊¥ «UÊ‹ Œ– Ÿ ÃÙ Sflÿ¢ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄U •ı⁄U Ÿ ÃÙ Á∑§‚Ë∑§Ù Œ– (16) üÊÊh◊¥ “•Á÷⁄UêÿÃÊ◊Ô˜” ∑§„U∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥∑§Ê Áfl‚¡¸Ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, fl„U ß‚◊¥ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ– (17) Áfl‚¡¸Ÿ∑§ ’ÊŒ ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥∑§Ë ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ Ÿ ∑§⁄U– (18) ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥∑§ ‚ÊÕ ø‹∑§⁄U ©UŸ∑§Ù ¬„È°UøÊŸÊ ÷Ë ◊ŸÊ „ÒU– ‚Ë◊ÊÃ∑§ ©Uã„¥U Ÿ„UË¥ ¬„È°UøÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ©U¬ÿȸQ§ ∑Χàÿ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ-üÊÊhÃ∑§ ÁŸÁ·h „Ò¥U– ß‚Ë Ã⁄U„Uó (19) ¬˝áÊfl∑§Ê ©UëÔøÊ⁄UáÊ Ÿ ∑§⁄U– (20) “SflœÊ” ∑§Ê ©UëÔøÊ⁄UáÊ Ÿ ∑§⁄Uó ©UŒÊ„U⁄UÃÔ˜

SflœÊ∑§Ê⁄¢U

Ÿ

ÃÈ

flŒÊˇÊ⁄UÊÁáÊ

flÒ–

(ª0¬È0 2– 16– 25)

(21) Áfl‡flŒfl‚ê’ãœË ¬˝ÊÕ¸ŸÊ Ÿ ∑§⁄U– (22) •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ Ÿ ∑§⁄U–

(55) ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U‚ ‚◊ãòÊ∑§ üÊÊh ¬˝Ê⁄Uê÷ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ üÊÊh •‡ÊÊÒø∑§Ê‹◊¥ „UÊŸ‚ •◊ãòÊ∑§ „UÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U‚ •‡ÊÊÒø∑§Ë ÁŸflÎÁûÊ „UÊ ¡ÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‚÷Ë üÊÊh ◊ãòÊÊ¥∑§ ‚ÊÕ „UÊÃ „Ò¥Uó ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U

¬˝ÃSÿ

ŒlÊØÔ

Á¬á«¢U

‚◊ãÔòÊ∑§◊Ô˜–

(ª0¬È0, ¬˝0 πá«U 24– 40)

(56) ©UûÊ⁄UËÿ flSòÊ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ÃÊ SŸÊŸ, ŒÊŸ, ¡¬, „UÊ◊, SflÊäÿÊÿ, Á¬ÃÎì¸áÊóüÊÊh ÃÕÊ ÷Ê¡Ÿ •ÊÁŒ◊¥ Ám¡∑§Ê •œÊflSòÊ ÃÕÊ ©UûÊ⁄UËÿ flSòÊ∑§ M§¬◊¥ ª◊¿UÊ •ÊÁŒ •fl‡ÿ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó SŸÊŸ¢ ŒÊŸ¢ ¡¬¢ „UÊ◊¢ SflÊäÿÊÿ¢ Á¬ÃÎì¸áÊ◊˜ – ŸÒ∑§flSòÊÊ Ám¡— ∑ȧÿÊ¸Ã˜Ô üÊÊh÷Ê¡Ÿ‚Áà∑˝§ÿÊ—H (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ÿÊÁªÿÊôÊflÀÄÿ∑§Ê fløŸ)

(57) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ‡ÊSÔòÊÉÊÊÂ Á¡Ÿ∑§Ë ◊ÎàÿÈ „ÈU߸ „UÙ, ◊⁄UáÊ∑§Ê‹◊¥ •S¬Î‡ÿ √ÿÁQ§‚ Á¡Ÿ∑§Ê S¬‡Ê¸ „UÊ ªÿÊ „UÊ •ÊÒ⁄U Á¡Ÿ∑§Ë ◊⁄UáÊ∑§ÊÁ‹∑§ ‡ÊÊSÔòÊÙQ§ÁflÁœ ¬Íáʸ Ÿ ∑§Ë ¡Ê ‚∑§Ë „UÙ, ©UŸ √ÿÁQ§ÿÊ¥∑§Ê ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ê ◊⁄UáÊ “ŒÈ◊¸⁄UáÊ” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ Á’ŸÊ Á∑§ÿ ¡Ù ∑ȧ¿U ¡Ëfl∑§ ©Ug‡ÿ‚ üÊÊh •ÊÁŒ ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÿªÊ, fl„U ‚’ ©U‚ ¬˝Êåà Ÿ „UÙ∑§⁄U •ãÃÁ⁄UˇÊ◊¥ ÁflŸc≈UÔU „UÙ ¡ÊÿªÊ– ß‚Á‹ÿ ©U‚∑§ ‡ÊÈ÷ë¿ÈU ¬ÈòÊ-¬ıòÊÙ¥∑§Ù, ‚Á¬á«UÙ¥∑§Ù ¬˝ÊáÊË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ •fl‡ÿ ∑§⁄UÊŸË øÊÁ„Uÿó ‡ÊSÔòÊÉÊÊÃÒ◊θÃÊ ÿ

øÊS¬‡Ê¸S¬Îc≈UÔUÊSÃÕÒfl ø– ÃûÊÈ ŒÈ◊¸⁄UáÊ¢ ôÊÿ¢ ÿìÊ ¡Êâ ÁflÁœ¢ ÁflŸÊH ..... ŸÙ¬ÁÃc∆UÁà Ãà‚fl¸◊ãÃÁ⁄UˇÊ ÁflŸ‡ÿÁÃH •ÃSÃSÿ ‚ÈÃÒ— ¬ıòÊÒ— ‚Á¬á«ÒU— ‡ÊÈ÷Á◊ë¿ÈUÁ÷—– ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹— ∑§ÊÿÙ¸ ‹Ù∑§ª„UʸÁ÷ÿÊ πªH (ªı«UËÿ üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê)

(58) ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ∑ȧ¿U ¬˝Œ‡ÊÙ¥◊¥ ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË ∑§⁄UÊŸ∑§Ê ¬˝ø‹Ÿ Ÿ„UË¥ „ÒU ÃÕÊ ∑ȧ¿U ÁflÁ‡Êc≈UÔU ÁflmÊŸÙ¥ (◊0◊0 L§º˝œ⁄U

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

39

∞fl¢ ◊0◊0 ¬¢0 ÁŸàÿʟ㌠¬fl¸ÃËÿ •ÊÁŒ ◊„UÊŸÈ÷ÊflÙ¥)-Ÿ üÊÊh¬hÁÃ◊¥ ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË∑§Ê ©UÀÔ‹π ÷Ë Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ ªL§«U¬È⁄UÊáÊ∑§ ÁŸêŸ ‡‹Ù∑§Ù¥∑§ •ÊœÊ⁄U¬⁄U ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË ∑§⁄UŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒUó •Êl¢ ‡ÊflÁfl‡ÊÈhKÕZ ∑ΧàflÊãÿìÊ ÁòÊ·Ê«U‡Ê◊˜Ô – Á¬ÃάÁñÁfl‡ÊÈhKÕZ ‡ÊÃÊh¸Ÿ ÃÈ ÿÊ¡ÿØÔH ‡ÊÃÊh¸Ÿ Áfl„UËŸÊ ÿÊ Á◊Á‹Ã— ¬Áñ÷Êæ˜U Ÿ Á„U – øàflÊ®⁄U‡ÊÃ˜Ô ÃÕÒflÊc≈UÔUüÊÊh¢ ¬˝ÃàflŸÊ‡ÊŸ◊˜ÔH ‚∑ΧŒÍŸ‡ÊÃÊh¸Ÿ ‚ê÷flÃ˜Ô ¬Áñ‚Á㟜— – ◊‹ŸËÿ— ‡ÊÃÊh¸Ÿ ‚Á㜗 üÊÊhŸ Ãûfl×H (ª0¬È0, ¬˝Ãπá«U 35– 38ó40)

‡Êfl∑§Ë Áfl‡ÊÈÁh∑§ Á‹ÿ •Êl (◊„ÒU∑§ÙÁgc≈UUÔ)-üÊÊh ÃÕÊ ¬˝Ã àfl∑§Ë ÁŸflÎÁûÊ∑§ Á‹ÿ ·Ù«U‡ÊòÊÿ (◊Á‹Ÿ·Ù«U‡ÊË, ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË ÃÕÊ ©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË∑§ 48) üÊÊh ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ– ·Ù«U‡ÊòÊÿ üÊÊh‚ ¡Ëfl∑§ ¬˝Ã àfl∑§Ê ŸÊ‡Ê „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‡ÊflÁfl‡ÊÈÁh ÃÕÊ ¬˝Ã àflÁŸflÎÁûÊ „UÙ ¡ÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ 49 üÊÊhÙ¥‚ Á¬Ã⁄UÙ∑¥ §Ë ¬¢ÁQ§∑§Ê ‚Ê◊Ëåÿ ¬˝Êåà „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ã— ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ-üÊÊh◊¥ ¬øÊ‚fl¥ ¬˝Ã üÊÊh∑§Ê ◊‹Ÿ ∑§⁄UŸ‚   Á¬Ãά¢ÁQ§ ¬˝Êåà „UÙ ¡ÊÃË „ÒU– ©U¬ÿȸQ§ fløŸÊ¥∑§ •ÊœÊ⁄U¬⁄U ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË ∑§⁄UŸÊ ÷Ë •ÁŸflÊÿ¸ „ÒU–

(59) ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË∑§ ·Ê«U‡Ê Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê SflM§¬ ÃÕÊ ©UÀ◊È∑§-SÕʬŸ (∑§) ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË◊¥ ¬˝Ã ∞fl¢ 15 ŒflÃÊ•Ê∑¥ §Ê ‹∑§⁄U ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒUó 1. ¬„U‹Ê Á¬á«U (ÁflcáÊÈ∑§ Á‹ÿ) 2. ŒÍ‚⁄UÊ Á¬á«U (Á‡Êfl∑§ Á‹ÿ) 3. ÃË‚⁄UÊ Á¬á«U (‚¬Á⁄UflÊ⁄U ÿ◊⁄UÊ¡∑§ Á‹ÿ) 4. øÊÒÕÊ Á¬á«U (‚Ù◊⁄UÊ¡∑§ Á‹ÿ) 5. ¬Ê°øflÊ° Á¬á« U („U√ÿflÊ„U∑§ Á‹ÿ) 6. ¿U∆UÊU Á¬á«U (∑§√ÿflÊ„U∑§ Á‹ÿ) 7. ‚ÊÃflÊ° Á¬á«U (∑§Ê‹∑§ Á‹ÿ) 8. •Ê∆UflÊ° Á¬á«U (L§º˝∑§ Á‹ÿ) ¬˝Õ◊¢ ÁflcáÊfl ŒlÊŒ˜ ÁmÃËÿ¢ üÊËÁ‡ÊflÊÿ ø – øÃÈÕZ ‚Ù◊⁄UÊ¡Êÿ „U√ÿflÊ„UÊÿ ¬Üø◊◊Ô˜ – L§º˝Êÿ øÊ˘c≈UÔU◊¢ ŒlÊãŸfl◊¢ ¬ÈL§·Êÿ ø – mÊŒ‡Ê¢ ’˝rÊÔáÊ ŒlÊÁmcáÊfl ø òÊÿÙŒ‡Ê◊Ô˜ – ŒlÊûÊà¬ÈL§·ÊÿÒfl Á¬á«¢U ·Ù«U‡Ê∑¢§ πª –

·Ê«U‡Ê Á¬á«UŒÊŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Á¡Ÿ∑§Ê ∑˝§◊ 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ŸflÊ° Á¬á«U Œ‚flÊ° Á¬á«U ÇÿÊ⁄U„UflÊ° Á¬á«U ’Ê⁄U„UflÊ° Á¬á«U Ã⁄U„UflÊ° Á¬á«U øÊÒŒ„UflÊ° Á¬á«U ¬¢º˝„UflÊ° Á¬á«U ‚Ê‹„UflÊ° Á¬á«U

(¬ÈL§·∑§ Á‹ÿ) (¬˝Ã∑§ Á‹ÿ) (ÁflcáÊÈ∑§ Á‹ÿ) (’˝rÊÔÊ∑§ Á‹ÿ) (ÁflcáÊÈ∑§ Á‹ÿ) (Á‡Êfl∑§ Á‹ÿ) (ÿ◊∑§ Á‹ÿ) (Ãà¬ÈL§·∑§ Á‹ÿ)

ÿÊêÿÊÿ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊÿ ÃÎÃËÿ¢ Á¬á«U◊Èà‚ΡÃÔ˜H ∑§√ÿflÊ„UÊÿ ·DÔ¢U ø ŒlÊÃÔ˜ ∑§Ê‹Êÿ ‚åÔÃ◊◊Ô˜H ¬˝ÃÊÿ Œ‡Ê◊¢ øÒflÒ∑§ÊŒ‡Ê¢ ÁflcáÊfl Ÿ◊—H øÃÈŒ¸‡Ê¢ Á‡ÊflÊÿÒfl ÿ◊Êÿ Œ‡Ê¬Üø∑§◊Ô˜H ◊äÿ¢ ·Ù«U‡Ê∑¢§ ¬˝Ê„ÈU⁄UÃûÊûflÁflŒÙ ¡ŸÊ—H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ)

(π) •¢ªÊ⁄U∑§Ê ÉÊÈ◊ÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U Á¬á«UflŒË∑§ ŒÁˇÊáÊÁŒ‡ÊÊ◊¥ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ©UÀ‹πŸÊŸãÃ⁄¢U ¬‡øÊŒÈÀ◊È∑§ÁŸœÊŸ◊Ê„U ∑§ÊàÿÊÿŸ—ó©UÀ◊È∑¢§ ¬⁄USÃÊÃ˜Ô ∑§⁄UÊÁà ÿ M§¬ÊáÊËÁà ⁄UπÊÿÊ— ¬⁄USÃÊgÁˇÊáʬ˝Œ‡Ê ©UÀ◊È∑¢§ ÁŸŒœÊÃËàÿÕ¸—– S∑§ãŒ¬È⁄UÊáÊ˘Á¬ ÿ M§¬ÊáÊËÁà ◊ãòÊáÊ ãÿ‚ŒÈÀ◊È∑§◊ÁãÃ∑§– •ÁãÃ∑§ ŒÁˇÊáÊʇÊÊÿÊÁ◊àÿÕ¸—– (ªÊÒ«UËÿüÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê ¬Î0 30)

(60) üÊÊh◊¥ Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ¬Ê∆U Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ãäÿÊ¬Ê‚ŸÊ◊¥ ’˝rÊÔªÊÿòÊË∑§Ê ÁòÊ∑§Ê‹ ¡¬ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU, ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U üÊÊh◊¥ Á¬Ã⁄UÊ∑¥ § ªÊÿòÊË◊ãòÊ∑§Ê ¡¬ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU– üÊÊh∑§ ¬˝Ê⁄Uê÷, ◊äÿ ÃÕÊ •ãÃ◊¥ ÁŸêŸ Á¬ÃΪÊÿòÊË◊ãÔòÊ∑§Ê ¡¬ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó  ˙ ŒflÃÊèÿ— Á¬ÃÎèÿ‡ø ◊„UÊÿÙÁªèÿ ∞fl ø– Ÿ◊— SflÊ„UÊÿÒ SflœÊÿÒ ÁŸàÿ◊fl Ÿ◊Ê Ÿ◊—H •ÊlÊfl‚ÊŸ üÊÊhSÿ ÁòÊ⁄UÊflÎûÿÊ ¡¬Ø ‚ŒÊ – Á¬á«UÁŸfl¸¬áÊ flÊ˘Á¬ ¡¬Œfl¢ ‚◊ÊÁ„U×H (’˝rÊÔ¬È0 220– 143-144)

40

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(61) ŸËfl˒㜟 ∞fl¢ •ÊflÊ„UŸ [∑§] üÊÊh◊¥ ⁄UˇÊÊ∑§ Á‹ÿ Á∑§‚Ë ¬ûÊ◊¥ ÁË ÃÕÊ ∑ȧ‡ÊòÊÿ‚ ŸËfl˒㜟 Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ ŒÁˇÊáÊ ∑§Á≈U÷ʪ◊¥ ÃÕÊ Œfl∑§Êÿ¸◊¥ flÊ◊ ∑§Á≈U÷ʪ◊¥ ŸËfl˒㜟 „UÊÃÊ „ÒUó Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ŒÁˇÊáÊ ¬Ê‡fl¸ Áfl¬⁄UËÃÊ ÃÈ ŒÒÁfl∑§ – ŒÁˇÊáÊ ∑§Á≈UŒ‡Ê ÃÈ ∑ȧ‡ÊòÊÿÁËҗ ‚„UH á¸ÿãÃË„U ŒÒàÿÊŸÊ¢ ÿÕÊ ŸÎÎáÊÊ◊ÿSÃÕÊ– [π] Á¬Ã⁄UÊ¥ ÃÕÊ ¬˝Ã∑§Ê •ÊflÊ„UŸ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ÁË ¿UÊ«∏U∑§⁄U ÃÕÊ ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê •ÊflÊ„UŸ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¡ÊÒ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó •ÊflÊ„UÿŒŸÈôÊÊÃÊ Áfl‡fl ŒflÊ‚ ßàÿÎøÊH ÿflÒ⁄Uãflfl∑§ËÿÊ¸Õ ÷Ê¡Ÿ ‚¬ÁflòÊ∑§– ‡ÊãŸÊ Œ√ÿÊ ¬ÿ— ÁˇÊåàflÊ ÿflÊ˘‚ËÁà ÿflÊ¢SÃÕÊH (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ, üÊÊ0¬˝0◊¥ ÿÊôÊflÀÄÿ∑§Ê fløŸ)

(62) Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ ¬ÊÁÃÃflÊ◊¡ÊŸÈ Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ ’Ê°ÿÊ ÉÊÈ≈UŸÊ ÃÕÊ Œfl∑§Êÿ¸◊¥ ŒÊÁ„UŸÊ ÉÊÈ≈UŸÊ ¡◊ËŸ¬⁄U ‹ªÊŸÊ øÊÁ„Uÿó ŒÁˇÊáÊ¢ ¬ÊÃÿÖÔ¡ÊŸÈ¢ ŒflÊŸÔ˜ ¬Á⁄Uø⁄UŸÔ˜ ‚ŒÊ– ¬ÊÃÿÁŒÃ⁄¢U ¡ÊŸÈ¢ Á¬ÃÎΟԘ

¬Á⁄Uø⁄UŸÔ˜

‚ŒÊH

(63) üÊÊh◊¥ ∞∑§ÃãòÊ∑§Ë ÁŸflÎÁûÊ ∑§„UÊ°-∑§„UÊ° •ÉʸŒÊŸ, •ˇÊƒÿÙŒ∑§ŒÊŸ, Á¬á«UŒÊŸ, •flŸ¡ŸŒÊŸ (ÃÕÊ ¬˝àÿflŸ¡ŸŒÊŸ) •ı⁄U SflœÊflÊøŸ◊¥ ∞∑§ÃãÔòÊ∑§Ë ÁflÁœ Ÿ„UË¥ „ÒUó •ÉÊ¸˘ˇÊƒÿÙŒ∑§ øÒfl

Á¬á«UŒÊŸ˘flŸ¡Ÿ – ÃãÔòÊSÿ ÃÈ ÁŸflÎÁûÊ— SÿÊÃÔ˜ SflœÊflÊøŸ ∞fl øH (∑§ÊàÿÊÿŸS◊ÎÁà 24– 15); (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê)

(64) ◊á«U‹∑§⁄UáÊ ∞fl¢ •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ [1] ŒflÃÊ•Ù¥∑§ Á‹ÿ øÃÈc∑§ÙáÊ •ı⁄U ¬˝à ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÙ¥∑§ Á‹ÿ flÎûÊÊ∑§Ê⁄U ◊á«U‹ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó (∑§) “ŒÒfl øÃÈ⁄Ud¢ Á¬òÿ flÃȸ‹¢ ◊á«U‹◊Ô˜” (’±flÎø¬Á⁄UÁ‡Êc≈UÔU) (π) ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ ŒÁˇÊáÊÊflø ÃÕÊ ¬˝à ∞fl¢ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ Á‹ÿ flÊ◊Êflø ◊á«U‹ ’ŸÊŸ∑§Ë ÁflÁœ „Òó ¬˝ŒÁˇÊáÊ¢ ÃÈ ŒflÊŸÊ¢ Á¬ÃÎÎáÊÊ◊¬˝ŒÁˇÊáÊ◊˜Ô– (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê◊¥ ∑§ÊàÿÊÿŸ∑§Ê fløŸ) [2] •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ∑§ ‚ê’ãœ◊¥ flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê◊¥ ¬˝Êåà fløŸ∑§ •Çãÿ÷Êfl¬Œ∑§Ê •Õ¸ •ÇãÿʜʟÊ÷Êfl „ÒU– ¡Ê •ÁÇŸ„UÊòÊË „Ò¥U, fl ŒÁˇÊáÊÊÁÇŸ◊¥ •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ ∑§⁄¥U •ÊÒ⁄U •ÁÇŸ∑§ •÷Êfl◊¥ •ÕÊ¸Ã˜Ô •Çãÿʜʟ∑§ •÷Êfl◊¥ ¡Ê •ÁÇŸ„UÊòÊË Ÿ„UË¥ „Ò¥U, fl ‚¬ÊòÊ∑§üÊÊh◊¥ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ ∑§⁄¥U •ÊÒ⁄U ‚¬ÊòÊ∑§üÊÊh Ÿ „UÊŸ¬⁄U ŒÊÁŸÿ◊¥ ÁSÕà ¡‹◊¥ •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ ∑§⁄U¥ó “•Çãÿ÷Êfl ÃÈ Áfl¬˝Sÿ ¬ÊáÊÊÒ flÊÕ ¡‹˘Á¬ flÊ–” (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê◊¥ ◊àSÿ¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ)

(65) Œfl¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ ÃÕÊ Á¬ÃάÊòÊÊ‹ê÷Ÿ ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ ©UûÊÊŸ ’Êÿ¢ „UÊÕ¬⁄U ©UûÊÊŸ ŒÊÁ„UŸÊ „UÊÕ SflÁSÃ∑§Ê∑§Ê⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ •ŸÈUûÊÊŸ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ¬⁄U •ŸÈûÊÊŸ ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ê SflÁSÃ∑§Ê∑§Ê⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó (∑§) Á¬òÿ˘ŸÈûÊÊŸ¬ÊÁáÊèÿÊ◊ÈûÊÊŸÊèÿÊ¢ ø ŒÒflÃ– (ÿ◊) ∞fl◊fl „U◊ÊÁº˝◊ŒŸ⁄UàŸ¬˝÷ÎÃÿ—– (π) ŒÁˇÊáÊ¢ ÃÈ ∑§⁄¢U ∑ΧàflÊ flÊ◊Ù¬Á⁄U ÁŸœÊÿ ø– Œfl¬ÊòÊ◊ÕÊ‹èÿ ¬ÎâflË Ã ¬ÊòÊ◊ÈëÔø⁄UÃÔ˜H ŒÁˇÊáÊÙ¬Á⁄U flÊ◊Üø Á¬òÿ¬ÊòÊSÿ ‹ê÷Ÿ◊Ô˜– ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ¢ ∑ȧÿʸŒ˜ ŒûflÊ øÊãÔŸ¢ ÿÕÊÁflÁœH (üÊÊh∑§ÊÁ‡Ê∑§Ê◊¥ ¬k¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ)

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

41

(66) •¢ªÈc∆UÁŸfl‡ÊŸ ©UûÊÊŸ „UÊÕ∑§ •°ªÍ∆U‚ •ãŸS¬‡Ê¸ ∑§⁄UŸ¬⁄U fl„U üÊÊh •Ê‚È⁄UüÊÊh „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U Á¬Ã⁄UÙ¥∑§Ù ©U¬‹éœ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ß‚Á‹ÿ •ŸÈûÊÊŸ „UÊÕ∑§ •°ªÍ∆U‚ •ãŸ •ÊÁŒ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ©UûÊÊŸŸ ÃÈ „USÃŸ ∑ȧÿʸŒãÔŸÊflªÊ„UŸ◊Ô˜– •Ê‚È⁄¢U Ãjflë¿˛UÊh¢ Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ŸÙ¬ÁÃc∆UÃH ¡Ê •ôÊÊŸfl‡Ê ©UûÊÊŸ „UÊÕ‚ •¢ªÈc∆UÁŸfl‡ÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ÃÊ fl„U •ãŸ ⁄UÊˇÊ‚Ê¥∑§Ê ¬˝Êåà „UÊÃÊ „ÒUó ©UûÊÊŸŸ ÃÈ „USÃŸ Ám¡Êæ˜U ªÈc∆UÁŸfl‡ÊŸ◊˜– ÿ— ∑§⁄UÙÁà Ÿ⁄UÙ ◊Ù„UÊÃÔ˜ ÃmÒ ⁄UˇÊÊ¢Á‚ ªë¿UÁÃH (œıêÿ)

(67) ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ‚ ¥  ÁËÊÁŒ∑§Ê •¬‚Ê⁄UáÊ Á¬Ã⁄UÊ∑¥ § ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ‚ ¥  ¬⁄UÊ‚  Ÿ∑§ ¬Ífl¸ ÁË •ÊÁŒ∑§Ê „U≈UÊ ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∞‚Ê Ÿ ∑§⁄UŸ‚   •ÕÊ¸Ã˜Ô •ãŸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ÁË Œπ∑§⁄U Á¬Ã⁄U ÁŸ⁄UÊ‡Ê „UÊ∑§⁄U flʬ‚ ‹ÊÒ≈U ¡ÊÃ „Ò¥Uó •ãŸ¬ÊòÊ ÁËʟ˜ ŒÎc≈˜UflÊÔU ÁŸ⁄UʇÊÊ— Á¬Ã⁄UÊ ªÃÊ—–

(68) ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ ∑§„UÊ° ∑§⁄U? •ÊèÿÈŒÁÿ∑§ (flÎÁh)-üÊÊh◊¥ ¬Ífl¸◊¥, ¬Êfl¸áÊüÊÊh◊¥ ŸÒ´¸§àÿ∑§ÊáÊ◊¥, ‚Ê¢flà‚Á⁄U∑§üÊÊh◊¥ •ÁÇŸ∑§ÊáÊ◊¥ ÃÕÊ ¬˝ÃüÊÊh◊¥ ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó •ÊèÿÈŒÁÿ∑§ ÃÈ ¬Ífl¸ ŸÒ´¸§àÿ ¬Êfl¸áÊ ÃÕÊ – •ÁÇŸ∑§ÊáÊ ˇÊÿÊ„U SÿÊÃ˜Ô ¬˝ÃüÊÊh ø ŒÁˇÊáÊH

(69) ŒÊŸ◊¥ ŒË ¡ÊŸflÊ‹Ë ‡ÊƒÿÊ∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ Œfl‡ÊƒÿÊ∑§Ê Á‚⁄U„UÊŸÊ ¬Ífl¸, ÿôʇʃÿÊ∑§Ê ŒÁˇÊáÊ, ÃËÕ¸‡ÊƒÿÊ∑§Ê ¬Á‡ø◊ •ÊÒ⁄U ¬˝ÇʃÿÊ∑§Ê ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U „UÊŸÊ øÊÁ„Uÿó Œfl‡ÊƒÿÊÁ‡Ê⁄U— ¬˝ÊëÿÊ¢ ◊π‡ÊƒÿÊ ÃÈ ŒÁˇÊáÊ – ¬Á‡ø◊ ÃËÕ¸‡ÊƒÿÊÿÊ— ¬˝ÇʃÿÊÁ‡Ê⁄UÙûÊ⁄UH (ŒÊŸ‚¢ª˝„U)

(70) ‡Êƒÿʌʟ∑§Ê SflM§¬ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ÃÕÊ mÊŒ‡ÊÊ„UóŒÊŸÊ¥ ÁŒŸ ‡ÊƒÿÊ ŒŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U Á‚⁄U„UÊŸÊ ∑§⁄U ‡ÊƒÿÊ∑§Ù Á’¿UÊÿ– ‡ÊƒÿÊ∑§ ŸËø ߸‡ÊÊŸ∑§ÙáÊ◊¥ ‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U œÊÃÈ ÿÊ Á◊^ÔUË‚ ’ŸÊ ÉÊÎìÍáʸ¬ÊòÊ, •ÁÇŸ∑§ÙáÊ◊¥ ∑ȧ◊∑ȧ◊¬ÊòÊ, ŸÒ´¸§àÿ∑§ÙáÊ◊¥ ª„Í°U‚ ÷⁄UÊ ¬ÊòÊ ÃÕÊ flÊÿ√ÿ∑§ÙáÊ◊¥ ¡‹¬ÊòÊ ⁄Uπ– Á‚⁄U„UÊŸ∑§Ë •Ù⁄U ÉÊÎìÍáʸ ∑§‹‡Ê ⁄Uπ– ÿ„U ÁŸº˝Ê∑§‹‡Ê ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ‡Êƒÿʬ⁄U ªgÊ •ÊÁŒ Á’¿UÊ∑§⁄U ‡flà øÊŒ⁄U‚ ‚È‚ÁÖÔ¡Ã ∑§⁄U Œ– ∑§Ù◊‹ ÃÁ∑§ÿÊ ‹ªÊ Œ– ◊Îà √ÿÁQ§∑§ mÊ⁄UÊ ©U¬÷Ùª◊¥ ‹ÊÿË ªÿË flSÃÈ∞°óflSÔòÊ, flÊ„UŸ, ¬ÊòÊ •ÊÁŒ ‚Ê◊Áª˝ÿÙ¥∑§Ù ‡ÊƒÿÊ∑§ ¬Ê‚ ß∑§_ÔUÊ ∑§⁄U– ‡ÊƒÿÊ∑§ ŸËø ‚åÃœÊãÿ ÷Ë ⁄Uπ Œ– ◊Îà √ÿÁQ§∑§Ù ¡Ù flSÃÈ∞° Á¬˝ÿ ÕË¥, ÁŸÁ·hÃ⁄U ©UŸ flSÃÈ•Ù¥∑§Ù ÷Ë ‡ÊƒÿÊ∑§ ¬Ê‚ ⁄Uπ Œ– ‡ÊƒÿÊ∑§ ™§¬⁄U »§‹, »Í§‹, ◊Ê‹Ê, ¬ÊŸ, ∑ȧ◊∑ȧ◊, ∑§¬Í¸⁄U, •ªL§U, ø㌟, œÊÃË, ª◊¿UÊ, ◊ë¿U⁄UŒÊŸË, o΢ªÊ⁄U¬ÊòÊ, •Ê÷Í·áÊ, ¬ÈSÃ∑§, ¡¬◊Ê‹Ê, Sfláʸ◊ÿË ¬˝ì˝ÁÃ◊Ê (∑§Ê¢øŸ¬ÈL§·) •ı⁄U ÷Ù¡Ÿ¬ÊòÊ •ÊÁŒ ⁄Uπ Œó (∑§) ÃS◊Êë¿UƒÿÊ¢ ‚◊Ê‚Êl ‚Ê⁄UŒÊL§◊ÿË¥ ‡ÊÈ÷Ê◊Ô˜ – ŒãìòÊÁøÃÊ¢ ⁄UêÿÊ¢ „U◊¬^ÔÒU ⁄U‹æ˜U ∑ΧÃÊ◊Ô˜H ⁄UQ§ÃÍÁ‹¬˝ÁÃë¿UãÔŸÊ¢ ‡ÊÈ÷‡ÊË·Ù¸¬œÊÁŸ∑§Ê◊Ô˜ – ¬˝ë¿UÊŒŸ¬≈UËÿÈQ§Ê¢ ªãœœÍ¬ÊÁœflÊÁ‚ÃÊ◊Ô˜H ÃSÿÊ¢ ‚¢SÕÊåÿ „ÒU◊Üø „UÁ⁄U ¢ ‹ˇêÿÊ ‚◊ÁãflÃ◊Ô˜ – ÉÊÎìÍáʸÜø ∑§‹‡Ê¢ ÃòÊÒfl ¬Á⁄U∑§À¬ÿÃÔ˜H ÃÊê’Í‹¢ ∑ȧæ˜UÔ ∑ȧ◊ÊˇÊÙŒ¢ ∑§¬Í¸⁄UʪÈL§ø㌟◊Ô˜ – ŒË¬∑§Ù¬ÊŸ„Uı ¿UòÊ¢ øÊ◊⁄UÊ‚Ÿ÷Ê¡Ÿ◊Ô˜H ¬Ê‡fl¸·È SÕʬÿŒ˜ ÷ÄÔàÿÊ ‚åÔÃœÊãÿÊÁŸ øÒfl Á„U – ‡ÊÿŸSÕÜø ÷flÁà ÿìÊ SÿʌȬ∑§Ê⁄U∑§◊Ô˜H ÷ÎXÔUÊ⁄U∑§ÊŒ‡Ê¸¬ÜøfláʸÁflÃÊŸ‡ÊÊÁ÷Ã◊˜Ô – ‡ÊƒÿÊ◊fl¢ÁflœÊ¢ ∑ΧàflÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÁŸflŒÿÃÔ˜H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ •0 24– 51ó56)

(π) ¬˝ÃÙ¬÷ÈQ¢ ÿÁà∑§ÁÜøŒ˜

flSÔòÊflÊ„UŸ÷Ê¡Ÿ◊Ô˜ – ÿŒ˜Ô ÿÁŒc≈UÔ¢U ø ÃSÿÊ‚ËÃÔ˜ ÃÃÔ˜ ‚flZ ¬˝ÁìʌÿÃÔ˜H (œ◊¸Á‚0ÃÎ0¬0©U0)

(ª) ¬˝ÃÜø ¬ÈL§·¢ „ÒU◊¢ ÃSÿÊ¢ ‚¢SÕʬÿÃÔ˜

ÃŒÊ – ¬Í¡ÁÿàflÊ

¬˝ŒÊÃ√ÿÊ

◊ÎÇʃÿÊ

ÿÕÙÁŒÃÊH (œ◊¸Á‚0ÃÎ0¬0)

42

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(ÉÊ) ©Uë¿UË·¸∑§ ÉÊÎÃ÷Îâ ∑§‹‡Ê¢ ¬Á⁄U∑§À¬ÿÃÔ˜– (œ◊¸Á‚ãœÈ) (æU) „¢U‚ÃÍÁ‹¬˝ÁÃë¿UãŸÊ¢ ‡ÊÈ÷˝ªá«UÙ¬œÊÁŸ∑§Ê◊˜Ô – ¬˝ë¿UÊŒŸ¬≈UËÿÈQ§Ê¢ ªãœœÍ¬ÊÁŒflÊÁ‚ÃÊ◊˜H ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ‡ÊƒÿÊÿÊ ŒÊŸ ∞· ÁflÁœ— S◊Î×– (œ◊¸Á‚ãœÈ)

∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ ŒŸflÊ‹Ë ‡ÊƒÿÊ ¬˝ÇʃÿÊ ∑§„UË ¡ÊÃË „ÒU ÃÕÊ mÊŒ‡ÊÊ„U∑§Ê ŒË ¡ÊŸflÊ‹Ë ‡ÊƒÿÊ Á¬ÃÎÿôÊ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ „UÊÃË „ÒU, fl„U ÷Ë ¬˝ÇʃÿÊ∑§Ë ÷Ê°Áà ‚÷Ë ©U¬∑§⁄UáÊÊ¥‚ ‚ê¬ãŸ ⁄U„UÃË „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ©U‚◊¥ ¬˝ÃÊ¬÷ÈQ§ flSÃÈ∞° Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË¥ •ÊÒ⁄U ∑§Ê¢øŸ¬ÈL§·∑§ SÕÊŸ¬⁄U Sfláʸ∑§Ë ‹ˇ◊Ë-ŸÊ⁄UÊÿáÊ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê SÕÊÁ¬Ã ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ÿ„U ◊Ê¢ªÁ‹∑§ ‡ÊƒÿÊM§¬ „ÒU– ß‚∑§Ê Á‚⁄U„ÊUŸÊ ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ê⁄U „UÊÃÊ „ÒU–

(71) ŒÊŸ ‹Ÿ∑§ ’ÊŒ “SflÁSÔ ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ flÊÿÈ∑§Ë ¬àŸË SflÁSÃŒflË ‚ê¬Íáʸ Áfl‡fl◊¥ ¬ÍÁ¡Ã „ÒU¢– ¬˝Áê˝„UËÃÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ mÊ⁄UÊ ŒÊŸ ‹Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U “SflÁSÔ ‡ÊéŒ∑§ Ÿ ’Ù‹Ÿ‚ ‹ŸÊ-ŒŸÊ ‚’ Áfl»§‹ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒUó SflÁSÃŒflË •ÊŒÊŸÜø

flÊÿȬàŸË ¬˝ÁÃÁfl‡fl·È ¬˝ŒÊŸÜø ÁŸc»§‹¢ øU ÿÿÊ

¬ÍÁ¡ÃÊH ÁflŸÊ– (üÊË◊gflË÷Ê0 9– 1– 100-101)

(72) ‡ÊƒÿÊ∑§Ë ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ‡Êƒÿʬ͡Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U “¬˝◊ÊáÿÒ Œ√ÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ ¡Ê«∏U∑§⁄U ‡ÊƒÿÊ∑§Ë ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿó ‡ÊƒÿÊ¢ ÃÈ ¬Í¡ÁÿàflÒfl¢ ÃŒ˜Ô÷Q§Ù ◊à¬⁄UÊÿáÊ— – ∑ΧÃÊÜ¡Á‹¬È≈UÙ ÷ÍàflÊ ∑ȧÿʸë¿Uƒÿʬ˝ŒÁˇÊáÊÊ◊Ô˜H Ÿ◊— ¬˝◊ÊáÿÒ Œ√ÿÒ ßÁà ¬˝áÊêÿ øÃÈÌŒÁ‡Ê–

(73) ‡Êƒÿʌʟ∑§Ê ¬˝ÿÊ¡Ÿ •ÊÒ⁄U ©U‚∑§Ê »§‹ ‡Êƒÿʌʟ‚ ◊Îà √ÿÁQ§∑§Ù ÃÙ ¬˝‹ÿ¬ÿ¸ãà ‚Èπ Á◊‹ÃÊ „UË „ÒU, ŒÊŸ ŒŸflÊ‹∑§Ê ÷Ë •èÿÈŒÿ „UÙÃÊ „ÒU– ◊Îà √ÿÁQ§∑§Ù Ÿ ÃÙ ÿ◊ŒÍÃÙ¥∑§Ë ¬˝ÃÊ«∏UŸÊ ‚„UŸË ¬«∏UÃË „ÒU •ı⁄U Ÿ ‡ÊËÃ-ÉÊÊ◊ •ÊÁŒ mãm „UË ‚„UŸ ¬«∏UÃ „Ò¥U– ’‚, ‚Èπ-„UË-‚Èπ ¬˝ÊåÔà „UÙÃÊ „ÒU– ß‚Ë Ã⁄U„U ŒÊŸ ŒŸflÊ‹Ê √ÿÁQ§ ÷Ë ‹Ê÷-„UË-‹Ê÷ ¬˝ÊåÔà ∑§⁄UÃÊ „ÒUó Sflª¸ ¬È⁄UãŒ⁄U¬È⁄U ‚Íÿ¸¬ÈòÊÊ‹ÿ ÃÕÊ – ‚Èπ¢ SflÁ¬àÿÿ¢ ¡ãÃÈ— ‡Êƒÿʌʟ¬˝÷Êfl×H ÃÊ«UÿÁãà Ÿ â ÿÊêÿÊ— ¬ÈL§·Ê ÷Ë·áÊÊŸŸÊ— – Ÿ ÿ◊Ÿ Ÿ ‡ÊËÃÊlҒʸäÿÃ ‚ Ÿ⁄U— Äfl§ÁøÃÔ˜H •Á¬ ¬Ê¬‚◊ÊÿÈQ§— Sflª¸‹Ù∑¢§ ‚ ªë¿UÁà – •Ê÷ÍÂêå‹fl¢ ÿÊflÃÔ˜ ÁÃc∆UàÿãÃ∑§fl̡×H (÷Áflcÿ0)

¡Ê ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ‡Êƒÿʌʟ ∑§⁄UÃÊ „ÒU •ÕflÊ ©U‚∑§ ŒÊŸ∑§ ◊„UŸËÿ »§‹∑§Ê üÊfláÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U Sflª¸‹Ê∑§◊¥ Œ‚ „U¡Ê⁄U fl·¸Ã∑§ ¬˝ÁÃÁc∆Uà „UÊÃÊ „ÒUó ¬˝ŒlÊŒ˜ ÿSÃÈ Áfl¬˝Êÿ oÎáÊÈÿÊmÊÁ¬ ÿÃÔ˜ »§‹◊Ô˜– ¬ÈL§·— ‚È÷ª— üÊË◊ÊŸÔ˜ SÔòÊË‚„UdÒ‡ø ‚¢flÎ×– Œ‡Êfl·¸‚„UdÊÁáÊ Sflª¸‹Ù∑§ ◊„UËÿÃH

(74) flηÊà‚ª¸∑§Ë ◊Á„U◊Ê flηÙà‚ª¸ ∑§Êêÿ-∑§◊¸∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ÁŸàÿ∑§◊¸ ÷Ë „ÒU– ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§Ù „UÙŸflÊ‹Ê flηÙà‚ª¸ ÁŸàÿ∑§◊¸ „ÒU– ‡ÊÊSÔòÊŸ ’ÃÊÿÊ „ÒU Á∑§ ¡Ù ¬ÈòÊ Á¬ÃÊ∑§ Á‹ÿ flηÙà‚ª¸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ, fl„U ¬ÈòÊ, ¬ÈòÊ Ÿ„UË¥ •Á¬ÃÈ ©UìÊÊ⁄U (◊ÍòÊ)◊ÊòÊ „ÒU–

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

43

ß‚∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ ÿ„U „ÒU Á∑§ flηÙà‚ª¸∑§ Á’ŸÊ ◊Îà √ÿÁQ§∑§Ê ¬˝Ãàfl‚ ¿ÈU≈U∑§Ê⁄UÊ Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃÊ, ÷‹ „UË ©U‚∑§ Á‹ÿ ‚Ò∑§«∏UÙ¥ üÊÊh ÄÿÊ¥ Ÿ ∑§⁄U Á‹ÿ ¡Êÿ°– ß‚ fløŸ‚ ÿ„U ÁŸàÿÁflÁœ •ÕÊ¸Ã˜Ô •fl‡ÿ∑§⁄UáÊËÿ ¬˝ÃËà „UÙÃË „ÒU– ∑§Êêÿ ß‚Á‹ÿ „ÒU Á∑§ flηÙà‚ª¸ ∑§⁄UŸflÊ‹∑§Ù •‡fl◊œÿôÊ ∑§⁄UŸ∑§Ê »§‹ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ‚ÊÕ-„UË-‚ÊÕ ß‚∑§Ë Œ‚ ¬Ë…∏UË ¬„U‹∑§Ë •ı⁄U Œ‚ ¬Ë…∏UË •Êª∑§UË »§‹ÊÁãflà •ı⁄U ¬ÁflòÊ ’Ÿ ¡ÊÃË „ÒU– Á¡‚∑§ ©Ug‡ÿ‚ ÿ„U ∑Χàÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, fl„U ÷Ë ¬⁄U◊ªÁÃ∑§Ù ¬˝ÊåÔà ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ÁŸàÿ flηÙà‚ª¸∑§Ù Sflÿ¢ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU •ı⁄U ∑§Êêÿ flηÙà‚ª¸∑§Ù •ÊøÊÿ¸fl⁄UáʬÍfl¸∑§ ÷Ë ∑§⁄UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒUó (∑§) ‚ ø ÁŸàÿ— ∑§Êêÿ‡ø– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ) (π) Ÿ ∑§⁄UÙÁà flηÙà‚ªZ ‚ÈÃËÕ¸ flÊ ¡‹ÊÜ¡‹ËŸÔ˜ – Ÿ ŒŒÊÁà ‚ÈÃÙ ÿSÃÈ Á¬ÃÈL§ìÊÊ⁄U ∞fl ‚—H (∑ͧ◊¸¬È⁄UÊáÊ)

(ª) ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ¬˝ÃSÿ ÿSÿ ŸÙà‚ÎÖÿÃ flη— – ¬˝Ãàfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄¢U ÃSÿ ŒûÊÒ— üÊÊh‡ÊÃÒ⁄UÁ¬H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, ¬˝Ãπá«U 13– 8)

(ÉÊ) ∞fl¢ ∑ΧÃ flηÙà‚ª¸ »§‹¢ flÊÁ¡◊πÙÁøÃ◊Ô˜ – ÿ◊ÈÁg‡ÿÙà‚ΡãŸË‹¢ ‚ ‹÷à ¬⁄UÊ¢ ªÁÃ◊Ô˜H (æU) ÿ¡Œ˜ flÊ˘‡fl◊œŸ ŸË‹¢ flÊ flη◊Èà‚ΡÃÔ˜H (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ) (ø) •ÁÇŸ„UÙòÊÊÁŒÁ÷ÿ¸ôÊҌʸŸÒ‡ø ÁflÁflœÒ⁄UÁ¬ – Ÿ ÃÊ¢ ªÁÃ◊flÊåŸÙÁà flηÙà‚ª¸áÊ ÿÊ ÷flÃÔ˜H ‚fl¸·Ê◊fl ÿôÊÊŸÊ¢ flηÿôÊSÃÕÙûÊ◊— – ÃS◊ÊÃÔ˜ ‚fl¸¬˝ÿàŸŸ flηÿôÊ¢ ‚◊Êø⁄UÃÔ˜H (ª0¬È0, ¬˝Ãπá«U 4– 14-15)

(¿U) •òÊ Sflÿ◊fl ‚flZ ∑§Êÿ¸◊˜Ô , Ÿ ÃÈ ∑§ÊêÿflηÙà‚ª¸flŒÊøÊÿ¸fl⁄UáÊ◊Ô˜– (œ◊¸Á‚ãœÈ ÃÎ0 ¬0 ©UûÊ0)

(75) flη∑§Ê Áfl∑§À¬ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ flηÊà‚ª¸ ∑§◊¸∑§ Á‹ÿ ÿÁŒ ‚ÊˇÊÊÃ˜Ô flη ©U¬‹éœ Ÿ „UÊ ÃÊ ‡ÊÊSòÊŸ ’ÃÊÿÊ „ÒU Á∑§ Á◊^ÔUË, ∑ȧ‡Ê •ÕflÊ ¡ÊÒ∑§ •Ê≈U‚ flηÊ∑ΧÁà ’ŸÊ∑§⁄U ÁflÁœ¬Ífl¸∑§ flηÊà‚ª¸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, Á∑˝§ÿÊ∑§Ê ‹Ê¬ Ÿ ∑§⁄Uó (∑§) œ◊¸Á‚ãœÈ◊¥ ÷Ë ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒUó flÎ·Ê˘÷Êfl ◊ÎÁj— Á¬c≈ÒUflʸ flη÷¢ ∑ΧàflÊ „UÙ◊ÊÁŒÁflÁœŸÊ flηÙà‚ª¸—– (π) ∞∑§ÊŒ‡Ê˘Á±ŸÔU‚ê¬˝ÊåÔÃ flηÊ÷ÊflÙ ÷flŒ˜ ÿÁŒ– Œ÷Ò¸— Á¬c≈ÒU‡ø ‚ê¬Êl â flη¥ ◊ÙøÿŒ˜Ô ’Èœ—H (ª) flηÙà‚¡¸Ÿfl‹ÊÿÊ¢ flÎ·Ê˘÷Êfl— ∑§ÕÜøŸ– ◊ÎÁûÊ∑§ÊÁ÷‡ø Œ÷Ò¸flʸ flη¢ ∑ΧàflÊ Áfl◊ÙøÿÃÔ˜H

(76) ©Uà‚ª¸ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ flη ∞fl¢ flà‚Ã⁄UË∑§Ë •flSÕÊ ÿÕÊQ§ ‹ˇÊáÊÊ¥‚ ÿÈQ§ flη ÿÁŒ ¬˝Êåà Ÿ „UÊ ÃÊ ¡Ê ¬˝Êåà „UÊ ©U‚Ë∑§Ê ©Uà‚ª¸ ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„UÿÔ– flη ∞∑§ fl·¸∑§Ê „UÊ •ÕflÊ ŒÊ fl·¸∑§Ê „UÊ– ’Á¿UÿÊ ∞∑§ fl·¸‚ •Áœ∑§ ∑§Ë „UÊ, fl ‚¢ÅÿÊ◊¥ øÊ⁄U „UÊ¥ •ÕflÊ ∞∑§ „UË „UÊ¥, ©UŸ∑§Ê ©Uà‚ª¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒUó (∑§) ÿÕÙQ§Ê‹Ê÷ ÿÕÊ‹Ê÷Ù Ámfl·¸ ∞∑§fl·Ù¸ flÊ flη—, fl·Ê¸Áœ∑§Ê‡øÃd ∞∑§Ê flÊ flà‚Ã⁄UË SÿÊÃÔ˜– (œ◊¸Á‚ãœÈ ÃÎ0 ¬0 ©UûÊ⁄UÊ0)

(π) ÁòÊ„UÊÿŸËÁ÷œ¸êÿʸÁ÷— ‚ÈM§¬ÊÁ÷— ‚ȇÊÙÁ÷×– (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

44

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(77) ŸË‹ flη÷∑§Ê ‚Ê◊Êãÿ ‹ˇÊáÊ (∑§) flη÷Ù¥◊¥ ŸË‹ flη÷∑§Ê •Áœ∑§ ◊„Uûfl „ÒU– ŸË‹ flη÷ ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒ „ÒU– Á¡‚∑§Ê ⁄¢Uª ‹Ê‹ „UÙ, ◊Èπ •ı⁄U ¬Í°¿U ¬ËÃ-œfl‹ „UÙ ÃÕÊ πÈ⁄U ∞fl¢ ‚Ë¥ª ‚»§Œ „UÙ, ©U‚ ŸË‹ flη÷ ∑§„UÃ „Ò¥U– ‹ÙÁ„UÃÙ ÿSÃÈ fláÊ¸Ÿ ◊Èπ¬Èë¿ ø ¬Êá«ÈU⁄U—– ‡fl× πÈ⁄UÁfl·ÊáÊÊèÿÊ¢ ‚ ŸË‹Ù flη ©UëÿÃH

(π) ŸË‹ flη÷ ©U‚ ÷Ë ∑§„UÃ „ÒU¥, Á¡‚∑§Ê ‚Ê⁄UÊ •¢ªUÔ ÃÙ ‡ÿÊ◊ „UÙ, Á∑¢§ÃÈ ◊Èπ •ÊÁŒ ‡flà „UÙó ÿmÊ ‚fl¸‡ÿÊ◊Sÿ ◊ÈπÊÁŒ ‡flÃàfl ŸË‹flηàfl◊Ô˜– (œ◊¸Á‚ãœÈ ÃÎ0 ¬0 ©UûÊ⁄UÊ0)

(78) ¬ÁÃ-¬ÈòÊflÃË ŸÊ⁄UË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ flηÊà‚ª¸ Ÿ ∑§⁄U ¬Áà ÃÕÊ ¬ÈòÊflÊ‹Ë ‚ÊÒ÷ÊÇÿflÃË SòÊË ¬ÁÂ ¬Ífl¸ ◊ÎàÿÈ∑§Ê ¬˝Êåà „UÊ ¡Êÿ ÃÊ ©U‚∑§ ÁŸÁ◊ûÊ flηÊà‚ª¸ Ÿ ∑§⁄U, ’ÁÀ∑§ ŒÍœ ŒŸflÊ‹Ë ªÊÿ∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„ÿUó ¬ÁìÈòÊflÃË

ŸÊ⁄UË ÷Ãȸ⁄Uª˝

◊ÎÃÊ

ÿÁŒ – flηÙà‚ªZ Ÿ ∑ȧfl˸ÃÔ ªÊ¢ ÃÈ ŒlÊÃÔ˜ ¬ÿÁSflŸË◊Ô˜H (‚¢ª˝„U)

(79) flη∑§Ê ©Uà‚ª¸ ∑§„UÊ° ∑§⁄U? flηÊà‚ª¸flÊ‹ flη∑§Ê Á∑§‚Ë •⁄Uáÿ, ªÊ‡ÊÊ‹Ê, ÃËÕ¸, ∞∑§ÊãÃUSÕÊŸ •ÕflÊ ÁŸ¡¸Ÿ flŸ◊¥ ¿UÊ«∏UŸÊ øÊÁ„Uÿó (∑§) ‚ àfl⁄Uáÿ ÷flÃÔ˜ ÃËÕ¸ ©Uà‚ªÙ¸ ªÙ∑ȧ‹˘Á¬ flÊ– (øÃÈfl¸ª¸ÁøãÃÊ◊ÁáÊ) (π) ÁflÁflQ§cflfl ∑ȧfl¸ÁãÃ.....– (Œfl‹) (ª) •ÿ¢ ªÎ„U Ÿ ∑§Êÿ¸—– (œ◊¸Á‚ãœÈ ÃÎ0 ¬0 ©UûÊ0) (ÉÊ) Ÿ ªÎ„U ◊ÙøÿŒ˜ ÁflmÊŸÔ˜ ∑§Ê◊ÿŸÔ˜ ¬Èc∑§‹¢ »§‹◊Ô˜H (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ) (æU) ¬˝ÊªÈŒ∑˜§¬˝fláÊ Œ‡Ê ◊ŸÙôÊ ÁŸ¡¸Ÿ flŸ– (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ) (ø) flηÙà‚ª¸— ∑§Êÿ¸ ßÁà ‡Ê·—– („U◊ÊÁº˝, üÊÊh∑§À¬ •0 20)

(80) flηÊà‚ª¸∑§ flη∑§Ê •¢∑§Ÿ ªL§«U¬⁄È UÊáÊ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒUó“ÁòʇÊÍ‹¢ ŒÁˇÊáÊ ¬Ê‡fl¸ flÊ◊ ø∑˝§¢ ÃÈ Áflãÿ‚Ö˜Ô ” Á∑¢§ÃÈ ‡ÊÊSÔòÊÊ◊¥ ¥ Á÷ãŸ-Á÷㟠◊à ¬Êÿ ¡ÊÃ „ÒU¥ó (∑§) “flÊ◊ ÁòʇÊÍ‹ ŒÁˇÊáÊ ø∑˝§◊Ô˜–” (ÁflcáÊÈœ◊Ù¸ûÊ⁄U¬È⁄UÊáÊ) (π) ÃÃÙ˘L§áÊŸ ªãœŸ ◊ÊŸSÃÙ∑§ ßÃË⁄UÿŸÔ˜– flηSÿ ŒÁˇÊáÊ ¬Ê‡fl¸ ÁòʇÊÍ‹ÊVÔ¢U ‚◊ÈÁÀ‹πÃÔ˜H flÎ·Ê sÔ‚ËÁà ‚√ÿ˘Sÿ ø∑˝§ÊVÔU◊Á¬ Œ‡Ê¸ÿÃÔ˜H (‡ÊÈ0Ãûfl, ¿UãŒÙ0 ¬Á⁄UÁ‡Êc≈UÔU fløŸ)

(ª) ’±flÎø¬hÁÃ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ŒÙŸÙ¥ •¢∑§ÔUŸ ŒÙŸÙ¥ ¬È_ÔUÙ¥¬⁄U „UË „UÙÃÊ „ÒU– (•ãàÿ∑§◊¸ŒË¬∑§) (ÉÊ) ÃåÃŸ œÊÃÈŸÊ ¬‡øÊŒÿS∑§Ê⁄UÙ˘VÔUÿŒ˜ flη◊Ô˜– ..................................H ‚√ÿ ÁS»§Áø Á‹πìÊ∑˝§¢ ‡ÊÍ‹¢ ’Ê„Uı ÃÈ ŒÁˇÊáÊ– ∑ȧæ˜U ∑ȧ◊ŸÊVÔU Á◊àÿÊŒı ’˝ÊrÊÔáÊ— ‚È‚◊ÊÁ„U×H (‚ı⁄U ¬È0)

ÿ Á÷ãÔŸÃÊ∞° ‡ÊÊπÊ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U „Ò¥U– •¬ŸË-•¬ŸË ‡ÊÊπÊ •ı⁄U Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U √ÿflSÕÊ ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ– (æU) ÿÁŒ Á¬c≈UUÔ ◊ÿ flη÷ „UÙ ÃÙ fl„UÊ° ◊ÊòÊ ø㌟‚ ÁòʇÊÍ‹ ∞fl¢ ø∑˝§ •¢Á∑§Ã ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ŒÊªŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU–

(81) Ÿflª˝„UÊ∑ ¥ §Ë ‚Á◊œÊ∞° „UflŸ∑§◊¸◊¥ Ÿflª˝„UÊ¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ Á÷ãŸ-Á÷㟠‚Á◊œÊ•Ê¥‚ „UflŸ-∑§Êÿ¸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ◊ŒÊ⁄U, ¬‹Ê‡Ê, πÒ⁄U, ÁøÁø«∏UÊ, ¬Ë¬‹, ªÍ‹⁄U, ‡Ê◊Ë, ŒÍ’ •ÊÒ⁄U ∑ȧ‡Êóÿ ∑˝§◊‡Ê— ‚Íÿ¸, øãº˝, ◊¢ª‹, ’Èœ, ’΄US¬ÁÃ, ‡ÊÈ∑˝§, ‡ÊÁŸ, ⁄UÊ„ÈU ÃÕÊ ∑§ÃÈ ª˝„UÊ¥∑§Ë ‚Á◊œÊ∞° „Ò¥Uó •∑¸§— ¬‹Ê‡ÊπÁŒ⁄UÊfl¬Ê◊ʪÊ¸˘Õ

Á¬å¬‹— – •ÊÒŒÈê’⁄U— ‡Ê◊Ë ŒÍflʸ ∑ȧ‡Êʇø ‚Á◊œ— ∑˝§◊ÊØÔH (◊àSÿ¬È0 93– 27)

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

45

(82) ∑ȧ‡Ê’˝rÊÔÊ „UflŸ∑§Êÿ¸◊¥ ’˝rÊÔÊ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ¬øÊ‚ ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ’˝rÊÔÊ ÷Ë ’ŸÊÿ– ß‚ ∑ȧ‡Ê’˝rÊÔÊ ∑§„UÃ „Ò¥U– ¬øË‚ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê Áflc≈UÔU⁄U ’ŸÃÊ „ÒUó ¬ÜøʇÊÃÔ˜ ∑ȧ‡ÊÒ— ’˝rÊÔÊ ÃŒœ¸Ÿ ÃÈ Áflc≈UÔU⁄U— – ™§äfl¸∑§‡ÊÙ ÷flŒ˜ ’˝rÊÔÊ ‹ê’∑§‡Ê‡ø Áflc≈UÔU⁄U—H ŒÁˇÊáÊÊflø∑§Ù ’˝rÊÔÊ flÊ◊ÊfløSÃÈ Áflc≈UÔU⁄U—H

(83) •Êl (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈UUÔ )-üÊÊh∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ∑ȧ¿U ‹Ùª ©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË∑§ •ãê¸Ã Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ¬˝Õ◊ ◊ÊÁ‚∑§ üÊÊh∑§Ù „UË •ÊlüÊÊh ◊ÊŸ ‹Ã „Ò¥U ÃÕÊ ∑ȧ¿U ¬hÁÃ∑§Ê⁄UÙ¥Ÿ “·Ù«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã◊ÊlüÊÊh¢ ∑§Á⁄Ucÿ” •ı⁄U “·Ù«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊh¢ ∑§Á⁄Ucÿ”ó∞‚ ‚¢∑§À¬flÊÄÿ◊¥ ÿÙ¡ŸÊ ∑§⁄U∑§ ◊„ÒU∑§ÙÁgc≈UUÔ üÊÊh (•ÊlüÊÊh) ÃÕÊ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ∑§ ¬˝ÃüÊÊh∑§Ù ©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË∑§ •ãê¸Ã ’ÃÊÿÊ „ÒU, ß‚‚ ÷˝◊ ©Uà¬ãÔŸ „UÙÃÊ „ÒU– ¬⁄¢UÃÈ ªL§«U¬È⁄UÊáÊ∑§ ÁŸêŸ fløŸÙ¥ó •Êl¢ ‡ÊflÁfl‡ÊÈhKÕZ ∑ΧàflÊãÿìÊ ÁòÊ·Ê«U‡Ê◊˜Ô – Á¬ÃάÁñÁfl‡ÊÈhKÕZ ‡ÊÃÊh¸Ÿ ÃÈ ÿÊ¡ÿØÔH ‡ÊÃÊh¸Ÿ Áfl„UËŸÊ ÿÊ Á◊Á‹Ã— ¬Áñ÷Êæ˜U Ÿ Á„U – øàflÊÁ⁄U ‡¢ ÊÃ˜Ô ÃÕÒflÊc≈UÔUüÊÊh¢ ¬˝ÃàflŸÊ‡ÊŸ◊˜ÔH ‚∑ΧŒÍŸ‡ÊÃÊh¸Ÿ ‚ê÷flÃ˜Ô ¬Áñ‚Á㟜— – ◊‹ŸËÿ— ‡ÊÃÊh¸Ÿ ‚Á㜗 üÊÊhŸ Ãûfl×H (ª0 ¬È0, ¬˝Ãπá«U 35– 38ó40)

ó∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊhÊãê¸Ã Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ¬˝ÃüÊÊh∑§ ¬Ífl¸ ©UŸøÊ‚ üÊÊhÙ¥ (◊Á‹Ÿ·Ù«U‡ÊË∑§ ‚Ù‹„U+◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË∑§ ‚Ù‹„U+◊„ÒU∑§ÙÁgc≈UUÔ (•Êl)-üÊÊh∑§Ê ∞∑§+©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË∑§ ‚Ù‹„U=©UŸøÊ‚ üÊÊh)∑§ Á¬á«UŒÊŸÙ¥∑§Ë ‚¢ÅÿÊ ¬Í⁄UË „UÙŸË øÊÁ„Uÿ– Á¡‚∑§Ë ¬ÍÌÃ∑§ Á‹ÿ ©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ •Êl (◊„ÒU∑§ÙÁgc≈UÔU)-üÊÊh∑§Ê Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU– ¬øÊ‚flÊ° üÊÊh ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ∑§Ê ¬˝ÃüÊÊh „ÒU– ‡Êfl∑§Ë Áfl‡ÊÈÁh∑§ Á‹ÿ •Êl (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈UUÔ)-üÊÊh ÃÕÊ ¬˝Ã àfl∑§Ë ÁŸflÎÁûÊ∑§ Á‹ÿ ·Ê«U‡ÊòÊÿ (◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË, ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË ÃÕÊ ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊË)-üÊÊh ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ– ·Ê«U‡ÊòÊÿüÊÊh‚ ¡Ëfl∑§ ¬˝Ã àfl∑§Ê ŸÊ‡Ê „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‡ÊflÁfl‡ÊÈÁh ÃÕÊ ¬˝Ã àflÁŸflÎÁûÊ „UÊ ¡ÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ 49 üÊÊhÊ‚ ¥  Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ë ¬¢ÁQ§∑§Ê ‚Ê◊Ëåÿ ¬˝Êåà „UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ã— ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊh∑§ ¬øÊ‚fl¥ ¬˝Ã üÊÊh∑§Ê ◊‹Ÿ ∑§⁄UŸ‚   Á¬Ãά¢ÁQ§∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÊ ¡ÊÃË „ÒU–

(84) ™§„U-ÁfløÊ⁄U üÊÊh∑§Ë ∑§ß¸ ¬˝ÿÊª¬hÁÃÿÊ¥◊¥ “•òÊ Á¬Ã⁄UÊ ◊ÊŒÿäfl◊˜Ô0”, “Ÿ◊Ê fl— Á¬Ã⁄U—0”, “•ÉÊÊ⁄UÊ— Á¬Ã⁄U—” ..... “ SflœÊSÕ Ã¬¸ÿà ◊ Á¬ÃÎΟ˜Ô” •ÊÁŒ flÒÁŒ∑§ ◊ãòÊÊ¥◊¥ ™§„U ∑§⁄U∑§ Á‹¢ª-fløŸ ÃÕÊ ‚ê’㜠•ÊÁŒ∑§Ê ¬Á⁄UfløŸ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU •ÕÊ¸Ã˜Ô ∞∑§ÊÁgc≈UÔUüÊÊhÊ¥◊¥ “Á¬Ã⁄U—0” ßàÿÊÁŒ ’„ÈUfløŸÊãà ¬ŒÊ¥◊¥ ™§„U ∑§⁄U∑§ ©Uã„¥U ∞∑§fløŸÊãà ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– flÒÁŒ∑§ ◊ãòÊÊ¥◊¥ •ÊŸÈ¬Ífl˸ ÁŸÿà „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ™§„U ∑§⁄UŸ‚ ◊ãòÊàfl Ÿ„UË¥ ⁄U„U ¡ÊÿªÊ •ÊÒ⁄U ©UŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ë ∑§◊ÊZªÃÊ ÷Ë Ÿ„UË¥ „UÊ ‚∑§ªË– ß‚Ë •Ê‡Êÿ‚ ¬Êâ¡‹◊„UÊ÷Êcÿ◊¥ “flÒÁŒ∑§Ê— πÀflÁ¬”óß‚∑§Ê √ÿÊÅÿÊŸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •ÊøÊÿ¸ ∑Ò§ÿ≈UŸ “flŒ àflʟȬÍfl˸ÁŸÿ◊ÊmÊÄÿÊãÿȌʄU⁄UÁÔó∞‚Ê Á‹πÊ „ÒU– ™§„U Ÿ ∑§⁄UŸ∑§ Áfl·ÿ◊¥ ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬˝◊ÊáÊ äÿÊÃ√ÿ „Ò¥Uó (∑§) •ŸÊêŸÊÃcfl◊ãòÊàfl◊ÊêŸÊÃ·È Á„U Áfl÷ʪ—H “.....ÿÊÁôÊ∑§¬˝Á‚ÁhM§¬Sÿ ◊ãòÊ‹ˇÊáÊSÿÒÃcfl÷ÊflÊØԖ Ÿ sÔäÿÃÊ⁄U ™§„Uʌ˟˜Ô ◊ãòÊ∑§Êá«U˘œËÿÃ– ÃS◊ÊÃ˜Ô ŸÊÁSà ◊ãòÊàfl◊˜Ô–” (¡ÒÁ◊ŸËÿ ãÿÊÿ◊Ê‹Ê •0 2, ¬ÊŒ 1, •Áœ0 9, ‚ÍòÊ 34 ÃÕÊ √ÿÊÅÿÊ)

(π) “.....∞flÜø ¬ÍflÊQ ¸ § ◊ãòÊ¡ÊÃ Á¬Ã·ÊéŒSÿ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊÊãÃüÊÊh¡ãÿÁ¬ÃÎàfl¬⁄UàflÊûÊSÿ ø ◊ÊÃUÊ◊„UÊÁŒcflÁ¬ ‚jÊflÊãŸÊ„U—– ÃÕÊ “¬ÍÿÁà flÊ ∞ÃŒÎøÊ˘ˇÊ⁄¢U ÿŒŸŒÍ„UÁà ÃS◊ÊŒÎø¢ ŸÊ„UØԔ ßÁà ¬˝Á÷œÊŒÁ¬ ŸÊ„U—– ÃÕÊ •ŸÎª˝Í¬cflÁ¬ ◊ãòÊ·È “∞Ãm— Á¬Ã⁄UÊ flÊ‚Ê˘◊Ë◊Œãà Á¬Ã⁄U—” ßàÿÊÁŒcflÁ¬ ¬ÍflÊ¸Q§ãÿÊÿÊãŸÊ„U—–” (÷ªflãÃ÷ÊS∑§⁄U, üÊÊh◊ÿÍπ)

(85) •Éʸ¬ÊòÊÊ¥∑§Ë SÕʬŸÊ∑§Ê ¬˝∑§Ê⁄U ÁflmÊŸ˜Ô∑§Ê øÊÁ„Uÿ Á∑§ •Éʸ¬˝ŒÊŸ∑§ ’ÊŒ ∞∑§ÊÁgc≈UÔUüÊÊh◊¥ ¬ÊòÊ∑§Ê ©UûÊÊŸ (‚ËœÊ) ⁄Uπ •ÊÒ⁄U ¬Êfl¸áÊüÊÊh◊¥ ©U‹≈UÊ (•œÊ◊Èπ) ⁄Uπó

46

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

©UûÊÊŸ¢ SÕʬÿÃÔ˜ ¬ÊòÊ◊∑§ÙÁgc≈UÔU ‚ŒÊ

’Èœ— – ãÿÈé¡ãÃÈ

¬Êfl¸áÊ

∑ȧÿʸØÔ0H (flË⁄UÁ◊òÊÙŒÿ)

(86) ∑§ÊÒŸ üÊÊh Á∑§‚ ‚◊ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸˆÔU◊¥ •ãflc≈UUÔ∑§Ê (◊ÊÃÎ)-üÊÊh, •¬⁄UʈÔU◊¥ Á¬ÃÎüÊÊh, ◊äÿʱŸ◊¥ ∞∑§ÊÁgc≈UUÔüÊÊh ÃÕÊ ¬˝Ê×∑§Ê‹◊¥ •ÊèÿÈŒÁÿ∑§ (flÎÁh)-üÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∞∑§ÊÁgc≈UUÔüÊÊh∑§ Á‹ÿ ◊äÿʱŸ√ÿÊÁ¬ŸË ÁÃÁÕ ¬˝‡ÊSà „ÒU– ©U‚◊¥ OÔUÊ‚, flÎÁh∑§Ê ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‚Ê◊ÊãÿM§¬‚ fl˝Ã∑§ ¬Ê⁄UáÊ◊¥ ÃÕÊ ◊ÎàÿÈ◊¥ ÃÊà∑§ÊÁ‹∑§ ÁÃÁÕ ª˝ÊsÔ „ÒU– ¬ÍflʸˆÔU√ÿÊÁ¬ŸË ÁÃÁÕ Œfl∑§Êÿ¸∑§ Á‹ÿ »§‹¬˝Œ „UÊÃ Ë „ÒU ÃÕÊ •¬⁄UʈÔU√ÿÊÁ¬ŸË ÁÃÁÕ Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸∑§ Á‹ÿ ¬˝‡ÊSà „ÒUó (∑§)¬ÍflʸˆÔU ◊ÊÃÎ∑¢§ üÊÊh◊¬⁄UʈÔU ÃÈ

¬ÒÃÎ∑§◊˜Ô – ∞∑§ÊÁgc≈UÔ¢U

ÃÈ

◊äÿʱŸ

¬˝ÊÃflθÁhÁŸÁ◊ûÊ∑§◊˜ÔH (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

(π)◊äÿʱŸ√ÿÊÁ¬ŸË ÿÊ SÿÊÃ˜Ô ‚Ò∑§ÊÁgc≈UÔ ÁÃÁÕ÷¸flØԖ ÃSÿÊ¢ Á¬ÃÎèÿÊ ŒÊÃ√ÿ¢ OÔUÊ‚flÎhË Ÿ ∑§Ê⁄UáÊ◊˜ÔH (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ flÎhªÊÒÃ◊∑§Ê fløŸ)

(ª) ¬Ê⁄UáÊ ◊⁄UáÊ ŸÎÎáÊÊ¢ ÁÃÁÕSÃÊà∑§ÊÁ‹∑§Ë S◊ÎÃÊ – ¬ÍflʸÁˆÔU∑§ÊSÃÈ ÁÃÕÿÊ Œfl∑§Êÿ¸ »§‹¬˝ŒÊ—– •¬⁄UÊÁˆÔU∑§ÊSÃÕÊ ôÊÿÊ— Á¬òÊÕ¸ ÃÈ ‡ÊÈ÷Êfl„UÊ—H (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ŸÊ⁄UŒËÿ¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ)

(87) ∞∑§ÊÁgc≈UÔU∑§ •ŸãÃ⁄U „UË ¬Êfl¸áÊüÊÊh∑§Ë ∑§⁄UáÊËÿÃÊ ∞∑§ÊÁgc≈UÔUüÊÊh Ÿ ∑§⁄U∑§ ¡Ê ¬„U‹ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ©U‚∑§Ê fl„U üÊÊh ÁŸc»§‹ „UÊÃÊ „ÒU ÃÕÊ ∑§Ãʸ ◊ÊÃÎÁ¬ÃÎÉÊÊÃ∑§ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒUó ∞∑§ÊÁgc≈UÔ¢U ¬Á⁄UàÿÖÿ ¬Êfl¸áÊ¢ ∑ȧL§Ã

ÿÁŒ – •∑Χâ ÃÁm¡ÊŸËÿÊÃ˜Ô ‚ ◊ÊÃÎÁ¬ÃÎÉÊÊÃ∑§—H (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ÿ◊∑§Ê fløŸ)

(88) ’˝ÊrÊÔáÊ-Œê¬ÁÃ∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ¬ÁÃ∑§ ⁄U„UÃ ◊Îà ŸÊ⁄UË •ÕflÊ ¬ÁÃ∑§ ‚ÊÕ ŒÊ„U‚ ◊Îà ŸÊ⁄UË∑§ üÊÊh◊¥ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ ‚ÊÕ ‚ÈflÊÁ‚ŸË ’˝ÊrÊÔáÊË∑§Ê ÷Ë ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿó ÷Ãȸ⁄Uª˝ ◊ÎÃÊ ŸÊ⁄UË ‚„UŒÊ„UŸ flÊ

◊ÎÃÊ – ÃSÿÊ— SÕÊŸ ÁŸÿÈÜ¡Ëà Áfl¬˝Ò— ‚„U ‚ÈflÊÁ‚ŸË◊˜ÔH (◊Ê∑¸§á«Uÿ)

(89) Áfl÷ÁQ§ÁŸáʸÿ •ˇÊƒÿÊŒ∑§ŒÊŸ ÃÕÊ •Ê‚ŸŒÊŸ◊¥ ·c∆UË, •ÊflÊ„UŸ◊¥ ÁmÃËÿÊ, •ãŸŒÊŸ◊¥ øÃÈÕ˸ Áfl÷ÁQ§ ÃÕÊ ‡Ê· SÕ‹Ê¥¬⁄U ‚ê’ÊœŸ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „ÒUó •ˇÊƒÿÊ‚ŸÿÊ— ·c∆UË

ÁmÃËÿÊflÊ„UŸ ÃÕÊ – •ãŸŒÊŸ øÃÈÕ˸ SÿÊë¿U·Ê— ‚ê’Èhÿ— S◊ÎÃÊ—H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

(90) ¬ÁflòÊËœÊ⁄UáÊ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ÃÊ ¡¬ „UÊ◊ ÃÕÊ ŒÊŸ SflÊäÿÊÿ

Á¬ÃÎ∑§◊¸ÁáÊ – •‡ÊÍãÿ¢ ÃÈ ∑§⁄¢U ∑ȧÿÊ¸Ã˜Ô ‚Èfláʸ⁄U¡ÃÒ— ∑ȧ‡ÊÒ—H (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ∑§ÊàÿÊÿŸ∑§Ê fløŸ)

•ÕÊ¸Ã˜Ô ¡¬, „UÊ◊, ŒÊŸ, SflÊäÿÊÿ ÃÕÊ Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ ∑ȧ‡Ê∑§Ë ¬ÁflòÊË •ÕflÊ ‚Èfláʸ, ⁄U¡Ã •ÊÁŒ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– „UÊÕ ‡ÊÍãÿ Ÿ ⁄U„U–

(91) ÁflÁ÷㟠üÊÊhÊ◊ ¥ ¥ Áfl‡flŒfl  -ÁŸM§¬áÊ ßÁc≈UÔUüÊÊh◊¥ ∑˝§ÃÈ ÃÕÊ ŒˇÊ, ŸÊãŒË◊ÈπüÊÊh◊¥ ‚àÿ ÃÕÊ fl‚È , ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§üÊÊh◊¥ ∑§Ê◊ ÃÕÊ ∑§Ê‹, ∑§ÊêÿüÊÊh◊¥ œÈÁ⁄U ÃÕÊ ‹ÊøŸ, ¬Êfl¸áÊüÊÊh◊¥ ¬ÈM§⁄UflÊ ÃÕÊ •Êº¸˝flóߟ ŸÊ◊Ê¥‚ Áfl‡flŒfl ∑§„U ªÿ „Ò¥Uó ßÁc≈UÔUüÊÊh ∑˝§ÃÈŒ¸ˇÊ— ‚àÿÙ ŸÊãŒË◊Èπ fl‚È— – ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§ ∑§Ê◊∑§Ê‹ı ∑§Êêÿ ø œÈÁ⁄U‹ÙøŸı–

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

47

¬ÈM§⁄Uflʺ˝¸flÊÒ øÒfl ¬Êfl¸áÊ ‚◊ÈŒÊNUÃıH (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê)

(92) ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊh◊¥ •ÉÊÊZ∑§Ê ‚¢ÿÙ¡Ÿ ÃÕÊ ¬˝ÇÊéŒ∑§Ê ¬˝ÿÊª (1) ¬˝Ã ∑§ ¬˝Á¬ÃÊ◊„U∑§Ê •Éʸ¬ÊòÊ „UÊÕ◊¥ ©U∆UÊ∑§⁄U ©U‚◊¥ ÁSÕà ÁË, ¬Èc¬, ¬ÁflòÊ∑§, ¡‹ •ÊÁŒ ¬˝Ã Á¬ÃÊ◊„U∑§ •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ¿UÙ«∏U Œ •ı⁄U ¬˝Ã Á¬ÃÊ◊„U∑§ •Éʸ¬ÊòÊSÕ ¡‹ÊÁŒ∑§Ù ¬˝Ã Á¬ÃÊ∑§ •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ¬˝Ã Á¬ÃÊ∑§ •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ù ¬˝Ã Á¬ÃÊ◊„U∑§ •Éʸ¬ÊòÊ∑§ ™§¬⁄U •ı⁄U ©UŸ ŒÙŸÙ¥ •Éʸ¬ÊòÊÙ¥∑§Ê ¬˝Ã ¬˝Á¬ÃÊ◊„U∑§ •Éʸ¬Êòʬ⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ÃËŸÙ¥ •Éʸ¬ÊòÊÙ¥∑§Ù Á¬ÃÊ∑§ •Ê‚Ÿ∑§ flÊ◊ ¬Ê‡fl¸ •ÕÊ¸Ã˜Ô ¬Á‡ø◊ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ ∑ȧ‡ÊòÊÿ Á’¿UÊ∑§⁄U “Á¬ÃÎèÿ— SÕÊŸ◊Á‚” ∑§„U∑§⁄U ©U‹≈U∑§⁄U ⁄Uπ Œ– ߟ ∞∑§∑§ ™§¬⁄U ∞∑§ ©U‹≈U∑§⁄U ⁄Uπ ªÿ •Éʸ¬ÊòÊÙ¥∑§Ù ’˝ÊrÊÔáÊÁfl‚¡¸Ÿ‚ ¬Ífl¸ Ÿ ÃÙ Á„U‹Êÿ •ı⁄U Ÿ ©U∆UÊÿ „UË– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ¬Êfl¸áÊüÊÊh◊¥ Á¬ÃÊ, Á¬ÃÊ◊„U ÃÕÊ ¬˝Á¬ÃÊ◊„U∑§ •ÉÊÊ∑Z §Ê ‚¢ÿÊ¡Ÿ „UÊÃ Ê „ÒUó (∑§) ŒûflÊÉÿZ ‚¢dflÊ¢SÃ·Ê¢ ¬ÊòÊ ∑ΧàflÊ ÁflœÊŸÃ— – Á¬ÃÎèÿ— SÕÊŸ◊‚ËÁà ãÿÈé¡¢ ¬ÊòÊ¢ ∑§⁄UÙàÿœ—H (ÿÊôÊ0S◊Î0•Ê0üÊÊ0 235)

(π) ŸÙh⁄UÃÔ˜ Ÿ ø øÊ‹ÿÃÔ˜– (ÿ◊S◊ÎÁÃ) (ª) ’˝ÊrÊÔáÊÁfl‚¡¸ŸÊà¬ÍflZ ŸÙh⁄UáÊËÿ◊Ô˜– (∑§ÊàÿÊÿŸ) (2) (∑§) ß‚∑§ ’ÊŒ (Á¬á«U◊‹Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U) •ˇÊƒÿÊŒ∑§ŒÊŸ •ÊÁŒ◊¥ ¬˝ÇÊéŒ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó •Ã ™§äflZ ¬˝ÇÊéŒÊ ŸÊìÊÊÿÊ¸˘ˇÊƒÿÊÁŒ·È– (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ, üÊÊh‚ÍòÊ∑§Áá«U∑§Ê 5, ªŒÊœ⁄U÷Êcÿ) (π) ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ •ÕÊ¸Ã˜Ô Á¬á«U◊‹Ÿ‚ ¬„U‹ ◊ÎÃ√ÿÁQ§∑§ Á‹ÿ ¬˝ÇÊéŒ∑§Ê ¬˝ÿÊª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U ß‚∑§ ¬‡øÊÃ˜Ô Á¬Ã·ÊéŒ∑§Ê ÃÕÊ ‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåà ‡ÊéŒÊ¥∑§Ê ¬˝ÿÊª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊÊŒflʸ∑˜§Ô ¬˝ÇÊéŒŸ â flŒØԖ ÃŒÍäflZ Á¬Ã·ÊéŒŸ ‡Ê◊¸‡ÊéŒŸ ÁŸÌŒ‡ÊØÔH (üÊÊh∑§ÊÁ‡Ê∑§Ê, ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ, ¬Î0 482)– (ª) ¬˝ÇÊ錢 ¬˝ÿÈÜ¡Ëà ÿÊflÃ˜Ô Á¬á«¢U Ÿ ◊Á‹Ã◊˜Ô– Ã× ¬˝÷ÎÁà flÒ ¬˝× Á¬Ã΂Êêÿ¢ ‚◊‡ŸÈÃH ÁflãŒÃ Á¬Ã΋Ê∑¢§ ø Ã× üÊÊh¢ ¬˝fløÃ– („UÊ⁄UËÃS◊ÎÁÃ)

(93) SflÊ„UÊ-SflœÊ ∑§„UÊ° Ÿ„UË¥ „UÊªÊ? •Ê‚Ÿ, •ÊflÊ„UŸ, •Éʸ, •ˇÊƒÿÊŒ∑§ŒÊŸ, •flŸ¡Ÿ ÃÕÊ ˇÊáʌʟóߟ∑§ ‚¢∑§À¬∑§Ë flÊÄÿÿÊ¡ŸÊ◊¥ “SflœÊ” ¬Œ∑§Ê ¬˝ÿÊª Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ©U‚∑§ SÕÊŸ¬⁄U “Ÿ◊—” ÿÊ “•SÃÈ”∑§Ê ¬˝ÿÊª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó •Ê‚ŸÊuÔUÊŸÿÊ⁄UÉÿ¸

ÃÕÊˇÊƒÿ˘flŸ¡Ÿ – ˇÊáÊ SflÊ„UÊSflœÊflÊáÊË¥ Ÿ ∑ȧÿʸŒ’˝flËã◊ŸÈ—H (üÊÊh∑§ÊÁ‡Ê∑§Ê◊¥ œ◊¸¬˝ŒË¬)

(94) Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ Á‹ÿ •¬‚√ÿ ÃÕÊ flÊ◊Êflø Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê •Ì¬Ã Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ªãœ, ¡‹, œÍ¬ ÃÕÊ ¬ÁflòÊ∑§ •ÊÁŒ ¬ŒÊÕ¸ •¬‚√ÿ ÃÕÊ •¬˝ŒÁˇÊáÊ (flÊ◊Êflø) ∑˝§◊‚ ŒŸ øÊÁ„Uÿó ªãœ¢ ÃÕÊŒ∑¢§ øÒfl œÍ¬ÊŒË¥‡ø ¬ÁflòÊ∑§◊˜Ô H •¬‚√ÿ¢ Ã× ∑ΧàflÊ Á¬ÃÎÎáÊÊ◊¬˝ŒÁˇÊáÊ◊˜Ô– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ ¬Í0 99– 12-13)

(95) ·«˜UŒfl Ò àÿ, ŸflŒÒflàÿ ÃÕÊ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿüÊÊh (1) ·«˜UŒÒflàÿó‚¬àŸË∑§ Á¬ÃÊ, Á¬ÃÊ◊„U, ¬˝Á¬ÃÊ◊„U ÃÕÊ ‚¬àŸË∑§ ◊ÊÃÊ◊„U, ¬˝◊ÊÃÊ◊„U, flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„Uó (¿U— ø≈U)– (2) ŸflŒÒflàÿóÁ¬ÃÊ, Á¬ÃÊ◊„U, ¬˝Á¬ÃÊ◊„U, ◊ÊÃÊ, Á¬ÃÊ◊„UË, ¬˝Á¬ÃÊ◊„UË ÃÕÊ ‚¬àŸË∑§ ◊ÊÃÊ◊„U, ¬˝◊ÊÃÊ◊„U, flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„Uó(ŸÊÒ ø≈U)– (3) mÊŒ‡ÊŒÒflàÿóÁ¬ÃÊ, Á¬ÃÊ◊„U, ¬˝Á¬ÃÊ◊„U, ◊ÊÃÊ, Á¬ÃÊ◊„UË, ¬˝Á¬ÃÊ◊„UË ÃÕÊ ◊ÊÃÊ◊„U, ¬˝◊ÊÃÊ◊„U, flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„U, ◊ÊÃÊ◊„UË, ¬˝◊ÊÃÊ◊„UË, flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„UËó(’Ê⁄U„U ø≈U)– ∞∑§ÊÁgc≈UÔUüÊÊh‚ •ÁÃÁ⁄UQ§ ¬Êfl¸áÊ •ÊÁŒ •ãÿ üÊÊhÊ¥∑§ ‚¢Œ÷¸◊¥ øÊ⁄U ¬˝◊ÊáÊ ¬˝Êåà „UÊÃ „Ò¥U, Á¡Ÿ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊„UÊ‹ÿ (Á¬ÃάˇÊ), ªÿÊüÊÊh, flÎÁhüÊÊh ÃÕÊ •ãflc≈UÔU∑§ÊüÊÊh◊¥ ŸflŒÒflàÿ •ÕflÊ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU ÃÕÊ ÃËÕ¸üÊÊh, ªÊc∆UËüÊÊh •ÊÒ⁄U ◊ÉÊÊüÊÊh◊¥ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ∞∑§ ¬˝◊ÊáÊ (ª)-∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊„UÊ‹ÿ, ªÿÊ, flÎÁh ÃÕÊ •ãflc≈UÔU∑§ÊüÊÊh‚ •ÁÃÁ⁄UQ§ ÃËÕ¸üÊÊh •ÊÁŒ ‚÷Ë üÊÊh ·«˜UŒÒflàÿ ÷Ë Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§Ã

48

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

„Ò¥U– ¬˝◊ÊáÊ (ÉÊ)-∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÃËÕ¸üÊÊh◊¥ ŸflŒÒflàÿüÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ë ÷Ë ÁflÁœ „ÒU– ߟ◊¥ ∑§Ê߸ ÷Ë üÊÊh •¬Ÿ Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑ȧ‹ÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ß‚ ‚ê’ãœ◊¥ ◊Í‹ fløŸ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥Uó (∑§) ◊„UÊ‹ÿ ªÿÊüÊÊh flÎhÊflãflc≈UÔU∑§Ê‚È ø – ôÊÿ¢ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿ¢ ÃËÕ¸ ªÊc∆U ◊ÉÊÊ‚È øH (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

◊„UÊ‹ÿ (Á¬ÃάˇÊ), ªÿÊüÊÊh, flÎÁhüÊÊh, •ãflc≈UÔU∑§ÊüÊÊh, ÃËÕ¸üÊÊh, ªÊc∆UËüÊÊh •ÊÒ⁄U ◊ÉÊÊüÊÊh◊¥ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿüÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (π) ŒflÃÊŸfl∑¢§ flÎhÊÒ ÃÕÒflÊ˘ãflc≈UÔU∑§Ê‚È ø – ôÊÿ¢ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿ¢ ÃËÕ¸ ªÊc∆U ªÿÊ‚È øH (üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ)

flÎÁhüÊÊh ÃÕÊ •ãflc≈UÔU∑§ÊüÊÊh◊¥ ŸflŒÒflàÿ ÃÕÊ ÃËÕ¸, ªÊc∆UË •ÊÒ⁄U ªÿÊ◊¥ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿüÊÊh „UÊÃÊ „ÒU– (ª) ◊„UÊ‹ÿ ªÿÊüÊÊh flÎhÊflãflc≈UÔU∑§Ê‚È ø – ŸflŒÒflàÿ◊òÊc≈UÔ¢U

‡Ê·¢

·Ê≈˜U¬ÊÒL§·¢

ÁflŒÈ—H (ÁflcáÊÈœ◊Ê¸ûÊ⁄U)

◊„UÊ‹ÿ, ªÿÊüÊÊh, flÎÁhüÊÊh ÃÕÊ •ãflc≈UUÔ∑§ÊüÊÊh◊¥ ŸflŒÒflàÿ ÃÕÊ ‡Ê· ‚fl¸òÊ ·«˜UŒflÒ àÿüÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (ÉÊ) “Á¬òÊÊÁŒŸflŒÒfl¢ flÊ ÃÕÊ mÊŒ‡ÊŒÒflÁ◊ÁÖ” (ªÊÒ«UËÿ üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê ¬Î0 39◊¥ ©UŒ˜œÎà •ÁÇŸ¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ)

ÃËÕ¸üÊÊh ŸflŒÒflàÿ •ÕflÊ mÊŒ‡ÊŒÒflàÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–

(96) ¬Êfl¸áÊÁflÁœ‚ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ‚Ê¢∑§ÔUÁÀ¬∑§üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h∑§◊¸ ¬Êfl¸áÊÁflÁœ‚ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ Á¬á«UŒÊŸ⁄UÁ„Uà üÊÊh◊¥ ∑ȧ¿U ∑§◊ÊZ∑§ ÁŸ·œ‚ê’ãœË fløŸ ¬˝Êåà „UÊÃ „Ò¥U, ¡Ê ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥Uó (∑§) •ÊflÊ„UŸ¢ SflœÊ‡Ê錢 Á¬á«UÊÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ¢ ÃÕÊ– ÁflÁ∑§⁄¢U øÊÉÿ¸ŒÊŸ¢ ø ‚ÊVÔUÀ¬ ·«˜U Áflfl¡¸ÿØÔH (¬ÎâflËøãº˝ÊŒÿ◊¥ flÁ‚c∆U∑§Ê fløŸ)

•ÕÊ¸Ã˜Ô ‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊh◊¥ •ÊflÊ„UŸ, “SflœÊ” ‡ÊéŒ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ, Á¬á«UŒÊŸ, •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ, ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ ÃÕÊ •ÉʸŒÊŸóÿ ¿U— ∑§◊¸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ– (π) •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ◊Éÿ¸ÜøÊflÊ„UŸÜøÊflŸ¡Ÿ◊˜Ô

– Á¬á«UüÊÊh

¬˝∑ȧfl˸Ã

Á¬á«U„UËŸ

ÁŸfløÃH (ŒÊŸ◊ÿÍπ)

Á¬á«UŒÊŸÊà◊∑§ üÊÊh◊¥ •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ, •ÉʸŒÊŸ, •ÊflÊ„UŸ ÃÕÊ •flŸ¡ŸŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, Á∑¢§ÃÈ Á¬á«UŒÊŸ⁄UÁ„Uà üÊÊh◊¥ ÿ ∑§◊¸ ÁŸÁcÊh „Ò¥U– (ª) •Ê◊üÊÊh ø flÎhÊÒ ø ¬˝ÃüÊÊh ÃÕÒfl

ø – ÁflÁ∑§⁄¢U ŸÒfl ∑ȧfl˸à ◊ÈÁŸ— ∑§ÊàÿÊÿŸÊ˘’˝flËØÔH (üÊÊh∑§À¬‹ÃÊ)

•Ê◊Ê㟌ʟÊà◊∑§, flÎÁh ÃÕÊ ¬˝Ã üÊÊh◊¥ ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, ∞‚Ê ∑§ÊàÿÊÿŸ◊ÈÁŸ∑§Ê ∑§ÕŸ „ÒU– (ÉÊ) àÿ¡ŒÊflÊ„UŸ¢ øÊÉÿ¸◊ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ◊fl

ø – Á¬á«UÊ¢‡ø ÁflÁ∑§⁄UÊˇÊƒÿ üÊÊh ‚ÊVÔUÀ¬‚¢ôÊ∑§H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎ0 ¬Á⁄U0◊¥ S◊ÎàÿãÃ⁄U)

‚Ê¢∑§ÁÀ¬∑§üÊÊh◊¥ •ÊflÊ„UŸ, •ÉʸŒÊŸ, •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ, Á¬á«UŒÊŸ, ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ ÃÕÊ •ˇÊƒÿÊŒ∑§ŒÊŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

(97) ÃËÕ¸üÊÊh◊¥ ÁŸÁ·h ∑§◊¸ ÃËÕ¸üÊÊh◊¥ ¬Êfl¸áÊüÊÊh ÃÕÊ ∞∑§ÊÁgc≈UÔUüÊÊh‚ ∑ȧ¿U Á÷ãŸÃÊ „ÒU– ß‚◊¥ Áfl‡flŒfl∑§Ë SÕʬŸÊ Ÿ„UË¥ ∑§Ë ¡ÊÃË ÃÕÊ •Éʸ, •ÊflÊ„UŸ, •¢ªÈc∆UÁŸfl‡ÊŸ, ÃÎÁåì˝‡Ÿ •ÊÒ⁄U ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸ ÷Ë Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊó •Éʸ◊ÊflÊ„UŸ¢

øÒfl

Ám¡Êæ˜U ªÈc∆UÁŸfl‡ÊŸ◊˜Ô – ÃÎÁåì˝‡Ÿ¢ ø ÁflÁ∑§⁄¢U ÃËÕ¸üÊÊh Áflfl¡¸ÿØÔH (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ¬k¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ)

* ¬˝◊ÊáÊ-‚¢ª„˝ U*

49

(98) Œ‡ÊÁflœSŸÊŸ ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ Œ‚ ¬ŒÊÕÊZ∑§ mÊ⁄UÊ ÃûÊŒ˜ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄UÃ „ÈU∞ Œ‡ÊÁflœ (Œ‚ ¬˝∑§Ê⁄U∑§)ó SŸÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ¡Ò‚ó  ªÊÿòÊË◊ãòÊmÊ⁄UÊ ªÊ◊òÍ Ê‚ SŸÊŸ, ªãœmÊ⁄UÊ0 ß‚ ◊ãòÊ‚ ªÊ◊ÿmÊ⁄UÊ SŸÊŸ •ÊÁŒ– ÿ Œ‡ÊÁflœSŸÊŸ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥Uó1-ªÊ◊ÍòÊSŸÊŸ, 2-ªÊ◊ÿSŸÊŸ, 3-ˇÊË⁄USŸÊŸ, 4-ŒÁœSŸÊŸ, 5-ÉÊÎÃSŸÊŸ, 6-∑ȧ‡ÊÊŒ∑§SŸÊŸ, 7-÷S◊SŸÊŸ, 8-◊ÎÁûÊ∑§ÊSŸÊŸ, 9-◊œÈSŸÊŸ ÃÕÊ 10-¡‹SŸÊŸ– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎ0¬Á⁄U0©UûÊ0) ªÊ◊ÍòÊ¢ ªÊ◊ÿ¢ ˇÊË⁄¢U ŒÁœ ‚̬—

∑ȧ‡ÊÊŒ∑§◊˜Ô – ÷S◊◊Îã◊œÈflÊ⁄UËÁáÊ ◊ãòÊÃSÃÊÁŸ flÒ Œ‡ÊH

(99) Á¬á«U¬˝ÁìÁûÊ üÊÊh ¬Íáʸ „UÊ ¡ÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U Á¬á«UÊ¥∑§Ê ¬ÁflòÊ ¡‹◊¥ Áfl‚Ì¡Ã ∑§⁄U Œ •ÕflÊ ’˝ÊrÊÔáÊ, •ÁÇŸ, •¡ ÿÊ ªÊÿ∑§Ê ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ Œfl‹∑§Ê fløŸ)– Ã× ∑§◊¸ÁáÊ ÁŸflθûÊ ÃÊŸ˜Ô Á¬á«UÊ¢SÃŒŸãÃ⁄U◊˜Ô – ’˝ÊrÊÔáÊÊ˘ÁÇŸ⁄U¡Ê ªÊÒflʸ ÷ˇÊÿŒå‚È flÊ ÁˇÊ¬ØÔH

(100) ™§ŸüÊÊhÊ¥∑§Ë ÁŸÁ·h ÁÃÁÕÿÊ° ŸãŒÊÿÊ¢ ÷ʪ¸flÁŒŸ øÃÈŒ¸‡ÿÊ¢ ÁòʬÈc∑§⁄U – ™§ŸüÊÊh¢ Ÿ ∑ȧfl˸à ªÎ„UË ¬ÈòÊœŸˇÊÿÊØÔH ∞∑§ÁmÁòÊÁŒŸÒM§Ÿ ÁòÊ÷ʪŸÊŸ ∞fl flÊ – üÊÊhÊãÿÍŸÊÁŒ∑§ÊŒËÁŸ ∑ȧÿʸÁŒàÿÊ„U ªÊÒÃ◊—H

ŸãŒÊÁÃÁÕó¬˝ÁìŒÊ, ·c∆UË ÃÕÊ ∞∑§ÊŒ‡ÊË, ÷ʪ¸flÁŒŸó‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U, øÃÈŒ¸‡ÊË •ÊÒ⁄U ÁòʬÈc∑§⁄UÿÊªó ∑ΧÁûÊ∑§Ê, ¬ÈŸfl¸‚È , ©UûÊ⁄UÊ»§ÊÀªÈŸË, Áfl‡ÊÊπÊ, ©UûÊ⁄UÊ·Ê…∏UÊ, ¬Íflʸ÷ʺ˝¬ŒÊóߟ ÁòʬʌŸˇÊòÊ, ÁmÃËÿÊ, ‚åÃ◊Ë ÃÕÊ mÊŒ‡ÊË ÁÃÁÕ •ÊÒ⁄U ◊¢ª‹, ‡ÊŸÒ‡ø⁄U ÃÕÊ ⁄UÁflflÊ⁄Uóߟ ÃËŸÊ¥∑§ ÿÊª◊¥ ÁòʬÈc∑§⁄UÿÊª „UÊÃÊ „ÒUóߟ ÁŒŸÊ¥∑§Ê ¿UÊ«∏U∑§⁄U ™§ŸüÊÊh ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

(101) ‚flÊÒ¸·Áœ ÃÕÊ ‚åÃ◊ÎÁûÊ∑§Ê ◊È⁄UÊ, ¡≈UÊ◊Ê°‚Ë, flø, ∑ȧc∆U, Á‡Ê‹Ê¡ËÃ, „UÀŒË, ŒÊL§„UÀŒË, ‚∆UË, øê¬∑§ •ÊÒ⁄U ◊ÈSÃÊóÿ ‚flÊÒ·¸ Áœ ∑§„U‹ÊÃË „ÒU¥ó ◊È⁄UÊ ◊Ê°‚Ë fløÊ ∑ȧc∆¢U ‡ÊÒ‹ÿ¢ ⁄U¡ŸËmÿ◊˜Ô – ‚∆UË øê¬∑§◊ÈSÃÊ ø ‚flÊÒ¸·ÁœªáÊ— S◊Î×H (•ÁÇŸ¬È0 177– 17)

ÉÊÈ«∏U‚Ê‹, „UÊÕË‚Ê‹, ’Ê°’Ë, ŸÁŒÿÊ¥∑§ ‚¢ª◊, ÃÊ‹Ê’, ⁄UÊ¡Ê∑§ mÊ⁄U •ÊÒ⁄U ªÊ‡ÊÊ‹Êóߟ ‚Êà SÕÊŸÊ¥∑§Ë Á◊^ÔUË∑§Ê ‚åÃ◊ÎÁûÊ∑§Ê ∑§„UÃ „Ò¥Uó •‡flSÕÊŸÊŒ˜ª¡SÕÊŸÊmÀ◊Ë∑§Êà‚XÔU◊ÊŒ˜œ Ô Œ˝ ÊÃ˜Ô – ⁄UÊ¡mÊ⁄UÊìÊ ªÊc∆UÊìÊ ◊ÎŒ◊ÊŸËÿ ÁŸÁˇÊ¬ÃH ˜Ô

(102) ¬¢ø¬À‹fl ∞fl¢ ¬¢ø⁄UàŸ ’⁄UªŒ, ªÍ‹⁄U, ¬Ë¬‹, •Ê◊ ÃÕÊ ¬Ê∑§«∏Uóÿ ¬¢ø¬À‹fl ∑§„U‹ÊÃU „Ò¥Uó ãÿª˝ÊœÊŒÈê’⁄UÊ˘‡flàÕ‡øÍÃå‹ˇÊSÃÕÒfl ø–

‚ÊŸÊ, „UË⁄UÊ, ◊ÊÃË, ¬k⁄Uʪ •ÊÒ⁄U ŸË‹◊óÿ ¬¢ø⁄UàŸ ∑§„U ¡ÊÃ „Ò¥Uó ∑§Ÿ∑¢§ ∑ȧÁ‹‡Ê¢ ◊ÈQ§Ê ¬k⁄Uʪ¢ ø ŸË‹∑§◊˜Ô – ∞ÃÊÁŸ ¬¢ø⁄UàŸÊÁŸ ‚fl¸∑§Êÿ¸·È ÿÊ¡ÿØÔH

(103) Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ¬˝‚ãŸÃÊ‚ üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ê ¬⁄U◊ ∑§ÀÿÊáÊ Á¬Ã⁄U •àÿãà ŒÿÊ‹È ÃÕÊ ∑Χ¬Ê‹È „UÊÃ „Ò¥U– fl •¬Ÿ ¬ÈòÊ-¬ÊÒòÊÊÁŒ∑§Ê¥‚ Á¬á«UŒÊŸ ÃÕÊ Ã¬¸áÊ∑§Ë •Ê∑§Ê¢ˇÊÊ ⁄UπÃ „Ò¥U– üÊÊhÊÁŒ Á∑˝§ÿÊ•Ê¥mÊ⁄UÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¬⁄U◊ ¬˝‚ãŸÃÊ ÃÕÊ ‚¢ÃÈÁc≈UÔU „UÊÃË „ÒU– ¬˝‚㟠„UÊ∑§⁄U fl Á¬ÃΪáÊ üÊÊh∑§Ãʸ∑§Ê ŒËÉʸ •ÊÿÈ , ‚¢ÃÁÃ, œŸ-œÊãÿ, ÁfllÊ, ⁄UÊÖÿ, ‚Èπ, ÿ‡Ê, ∑§ËÌÃ, ¬ÈÁc≈UÔU, ’‹, ¬‡ÊÈ , üÊË, Sflª¸ ∞fl¢ ◊ÊˇÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U (◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊ, ÿÊôÊ0S◊ÎÁà •Ê0ªáÊ0 270), (ÿ◊S◊ÎÁÃ, üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê)– (∑§) •ÊÿÈ— ¬˝¡Ê¢ œŸ¢ ÁfllÊ¢ SflªZ ◊ÊˇÊ¢ ‚ÈπÊÁŸ ø – ¬˝ÿë¿UÁãà ÃÕÊ ⁄UÊÖÿ¢ Á¬Ã⁄U— üÊÊhÃ̬ÃÊ—H (π) •ÊÿÈ— ¬ÈòÊÊŸ˜Ô ÿ‡Ê— SflªZ ∑§ËÏà ¬ÈÁc≈UU¢Ô ’‹¢ ÁüÊÿ◊˜– ¬‡ÊÍŸ˜Ô ‚ÊÒÅÿ¢ œŸ¢ œÊãÿ¢ ¬˝ÊåŸÈÿÊÃ˜Ô Á¬Ãά͡ŸÊØÔH

U

üÊÊh‚ê’ãœË ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒÊfl‹Ë [•∑§Ê⁄UÊÁŒ ∑˝§◊‚] üÊÊhÊãÃ◊¥ •ˇÊÿÃÎÁåÃ∑§ Á‹ÿ ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê •ãŸ-¡‹ÊÁŒ∑§Ê ŒÊŸ– •flÉÊÊÃÊÁŒ ŒÊ·ÁŸflÊ⁄UáÊ∑§ Á‹ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ¬˝ÁÃ◊Ê∑§Ê ‚¢S∑§Ê⁄U– •ãŸ¬Á⁄Ufl·áÊ∑§ ¬Ífl¸ ¡‹◊¥ ŒË ¡ÊŸflÊ‹Ë ŒÊ •Ê„ÈUÁÃÿÊ°– ¬Í¡Ê∑§ •¢ªÔUM§¬◊¥ ¡‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ– Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ •ÉÊÊZ∑§Ê ¬⁄US¬⁄U ◊‹Ÿ– Áfl∑§À¬– „UÊÕÊ¥∑§Ê ÉÊÈ≈UŸ∑§ ÷ËÃ⁄U ∑§⁄UŸÊ– •Êª „UÊŸflÊ‹ ∑ΧàÿÊ¥∑§Ê ¬„U‹ „UË ∑§⁄U ‹ŸÊ– ÁŒŸ◊¥ 1 ’¡∑§⁄U 12 Á◊Ÿ≈U‚ 3 ’¡∑§⁄U 36 Á◊Ÿ≈UÃ∑§∑§Ê ‚◊ÿ– ¡Ÿ™§ ÃÕÊ ©U¬flSòÊ∑§Ê ŒÊÁ„UŸ ∑§ãœ¬⁄U «UÊ‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§ ŸËø ∑§⁄U ‹ŸÊ– üÊÊh◊¥ ¬⁄UÊ‚ „ÈU∞ •ãŸ •ÊÁŒ∑§Ê •°ªÍ∆U‚ S¬‡Ê¸ ∑§⁄UŸÊ– üÊÊh◊¥ Á¬á«USÕÊŸ∑§Ê ¬ÁflòÊ ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ flŒË¬⁄U ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ¡‹– 13-•„UÊ⁄UÊòÊó ∞∑§ ‚ÍÿÊ¸Œÿ‚ ‹∑§⁄U ŒÍ‚⁄U ‚ÍÿÊ¸ŒÿÃ∑§∑§Ê ‚◊ÿ– 14-•ÊèÿÈŒÁÿ∑§ üÊÊhóÁflflÊ„U •ÊÁŒ ◊Ê¢ªUÔÁ‹∑§ •fl‚⁄Uʬ¥ ⁄U ¬˝Ê⁄Uê÷◊¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê üÊÊh– ÿ„ flÎÁhüÊÊh ÿÊ ŸÊãŒËüÊÊh ÷Ë ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– 15-•Ê◊ÊãŸó ∑§ìÊÊ •ãŸ (•ŸÁÇŸ¬Ê∑§ÊãŸ)– 16-•Ê‹Ê«UŸó ¡‹∑§Ê ÉÊÈ◊ÊŸÊ (Á„U‹ÊŸÊ)– 17-©UûÊ◊·Ê«U‡ÊËó ‚Á¬á«UŸ∑§ ¬Ífl¸ ÃÕÊ ∞∑§ fl·¸¬ÿ¸ãà ÁŒÿ ¡ÊŸflÊ‹ ™§Ÿ◊ÊÁ‚∑§ÊÁŒ ‚Ê‹„U Á¬á«U– 18-©UûÊ⁄UʬÊ‡ÊŸó ŸÒfll-•¬¸áÊ∑§ ©U¬⁄UÊãà •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ– 19-©UŒ∑§Ê‹ê÷Ÿó ¡‹S¬‡Ê¸– 20-©UlʬŸó fl˝Ã •ÊÁŒ ‚à∑§◊Ê∑Z §Ë ‚ê¬ãŸÃÊ∑§ Á‹ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ¬Í¡Ê-•ŸÈc∆UÊŸ– 21-∞∑§ÃãòÊó ∞∑§¡ÊÃËÿ •Ÿ∑§ Á∑˝§ÿÊ•Ê¥∑§Ê ∞∑§ ‚ÊÕ ‚ê¬ÊŒŸ– 22-∞∑§ÊÁgc≈UÔUó Á¬ÃÊ •ÊÁŒ ∑§fl‹ ∞∑§ √ÿÁQ§∑§ ©Ug‡ÿ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê üÊÊh– ÿ„ Áfl‡flŒfl⁄UÁ„Uà „UÊÃÊ „ÒU– ß‚◊¥ •ÊflÊ„UŸ ÃÕÊ •ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ Ÿ„UË¥ „UÊÃË– ∞∑§ Á¬á«U, ∞∑§ •Éʸ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ÁflòÊ∑§ „UÊÃÊ „ÒU– 23-•ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ∑§◊¸ó Œ„UÊãÃ∑§ ’ÊŒ ‚Œ˜ªÁÃ∑§ Á‹ÿ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ∑§◊¸– 24-∑§⁄UÊmøŸó ¬Í¡Ê◊¥ ŸÒfll  -•¬¸áÊ∑§ ’ÊŒ ŒÊŸÊ¥ „UÊÕÊ∑¥ §Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê-•¢ªcÈ ∆U‚ ø㌟∑§Ê ‚◊¬¸áÊ– 25-∑§◊¸¬ÊòÊó ¬ÊòÊ◊¥ ◊ãòÊmÊ⁄UÊ ¡‹∑§Ê ‚¢S∑§ÊÁ⁄UÃ∑§⁄U ¬Í¡ÊÿÊÇÿ ’ŸÊŸÊ– 26-∑§√ÿó Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ©Ug‡ÿ‚ ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê º˝√ÿ– 27-∑§Êêÿó Á∑§‚Ë ∑§Ê◊ŸÊ∑§Ë ¬ÍÌÃ∑§ ©Ug‡ÿ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ∑§◊¸– 28-∑ȧê÷∑§ (¬˝ÊáÊÊÿÊ◊)ó ‡flÊ‚ ⁄UÊ∑ §ŸÊ– 01-•ˇÊƒÿÊŒ∑§ŒÊŸó 02-•ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊó 03-•ÇŸÊÒ∑§⁄UáÊó 04-•ÉʸŒÊŸó 05-•Éʸ‚¢ÿÊ¡Ÿó 06-•ŸÈ∑§À¬ó 07-•ãáʸŸÈó 08-•¬∑§·¸áÊó 09-•¬⁄UʈÔUó 10-•¬‚√ÿó 11-•flªÊ„UŸó 12-•flŸ¡Ÿó

* üÊÊh‚ê’ãœË ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒÊfl‹ËU*

29-∑ȧìó

30-∑ȧ‡Ê∑§Áá«U∑§Êó 31-∑ȧ‡Êfl≈ÈUó 32-∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊó 33-ª¡ë¿UÊÿÊÿÊªó

34-ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑§ó 35-ÉÊ≈UËó 36-ø㌟ŒÊŸó 37-¡ÊãflÊëÿó 38-ì¸áÊó 39-ÁËÃÊÿ¬Íáʸ ¬ÊòÊó 40-ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ó 41-Œ‡ÊÊ¬øÊ⁄Uó 42-Œ‡Ê¸ó 43-ŒÈ◊¸⁄UáÊó 44-ŒflÃËÕ¸ó 45-ŒÊÒÁ„UòÊó4 46-ŸãŒÊÁÃÁÕó 47-ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ó 48-ÁŸàÿ∑§◊¸ó 49-ÁŸc∑˝§ÿó

51

ÁŒŸ◊ÊŸ◊¥ ∑ȧ‹ 15 ◊È„ÍUø „UÊÃ „Ò¥U ©UŸ◊¥‚ ∑ȧì •Ê∆UflÊ° ◊È„ÍUø „ÒU–1 ∑ȧó∑ȧÁà‚à (¬Ê¬)+ì (‚¢ÃåÃ)ó¬Ê¬∑§Ê ‚¢Ãåà ∑§⁄UŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿ„ U‚◊ÿ ∑ȧì ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– (ÁŒŸ◊¥ 11 ’¡∑§⁄U 36 Á◊Ÿ≈U‚ 12 ’¡∑§⁄ 24 Á◊Ÿ≈UÃ∑§∑§Ê ‚◊ÿ), π«˜Uª¬ÊòÊ (ªÒ¥«U∑§ ‚Ë¥ª‚ ’ŸÊ ¬ÊòÊ), Ÿ¬Ê‹Ë ∑§ê’‹, øÊ°ŒË, ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡ÊÒ •ÊÒ⁄U ŒÊÒÁ„UòÊ (∑§ãÿÊ∑§Ê ¬ÈòÊ)ó ÿ •Ê∆UÊ¥ ∑ȧì ∑§„U‹ÊÃ „Ò¥U– „UflŸ‚ ¬Ífl¸ flŒË •ÊÁŒ∑§Ê Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ •ÊÁŒ ‚¢S∑§Ê⁄–U ¬Êfl¸áÊ •ÊÁŒ üÊÊhÊ¥◊¥ Á¬ÃÎ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ ¬˝ÁÃÁŸÁœ∑§ M§¬◊¥ •Ê‚Ÿ¬⁄U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ ª˝ÁãÕ ‹ªÊ „ÈU•Ê ∑ȧ‡ÊòÊÿ– flŒË¬⁄U •Êfl⁄UáÊ∑§ M§¬◊¥ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊŸÊ– ¡’ „USà ŸˇÊòʬ⁄U ‚Íÿ¸ „UÊ •ÊÒ⁄U ◊ÉÊÊÿÈQ§ òÊÿÊŒ‡ÊË „UÊ ÃÊ ∞‚ ÿÊª∑§Ê flÒflSflÃË ÿÊ ª¡∑¢È§¡⁄Uóª¡ë¿UÊÿÊÿÊª ∑§„UÃ „Ò¥U– ß‚◊¥ üÊÊh ∑§⁄UŸ∑§Ê Áfl‡Ê· »§‹ „UÊÃÊ „ÒU–2 ªÊÿ∑§Ë ¬Í°¿U∑§ ◊Êäÿ◊‚ ì¸áÊ •ÊÁŒ◊¥ ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ¡‹– 24 Á◊Ÿ≈U∑§Ê ‚◊ÿ– ß‚Ë∑§Ê ŸÊ«UË •ÕflÊ Œá«U ÷Ë ∑§„UÃ „Ò¥U– Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ‚ŒÒfl ḟ˂ „UË ø㌟ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–3 ’ÊÿÊ° ÉÊÈ≈UŸÊ ◊Ê«∏U∑§⁄U ’Ò∆UŸÊ– ‡ÊÊSòÊÊQ§ ÁflÁœ‚ ŒflÃÊ, ´§Á· ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ê ¡‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ– ÁË‚ ÿÈQ§ ¡‹÷⁄UÊ ¬ÊòÊ– ◊ÎàÿÈ∑§ ©U¬⁄UÊãà ¬˝ÊáÊË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ •¢¡Á‹mÊ⁄UÊ ÁË‚Á„Uà ¡‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ– ¬Êl, •Éʸ, •Êø◊Ÿ, SŸÊŸ, flSòÊ, ªãœ, ¬Èc¬, œÍ¬, ŒË¬ •ÊÒ⁄U ŸÒfll– •◊ÊflÊSÿÊ– ‡ÊÊSòÊÁflÁœ‚ Áfl¬⁄UËà •flSÕÊ◊¥ ◊ÎàÿÈ– •°ªÈÁ‹ÿÊ¥∑§ •Êª∑§Ê ÷ʪ ŒÒflÃËÕ¸ ÿÊ ŒflÃËÕ¸ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ÿ„U Œfl∑§Êÿ¸∑§ Á‹ÿ ¬˝‡ÊSà „ÒU– ¬ÈòÊË∑§Ê ¬ÈòÊ, π«˜Uª¬ÊòÊóªÒ¥«U∑§ ‚Ë¥ª‚ ’ŸÊ ¬ÊòÊ ÃÕÊ ∑§Á¬‹Ê ªÊÿ∑§Ê ÉÊË– ¬˝ÁìŒÊ, ·c∆UË ÃÕÊ ∞∑§ÊŒ‡ÊËóÿ ÁÃÁÕÿÊ° ŸãŒÊ ∑§„U‹ÊÃË „Ò¥U– ‡ÊÊSòÊÊQ§ ÁflÁœ‚ ◊ÎàÿÈ Ÿ „UÊŸ¬⁄U ŒÈª¸ÁÂ ’øŸ∑§ Á‹ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ-•ŸÈc∆UÊŸ– •fl‡ÿ ∑§⁄UáÊËÿ ∑§◊¸– Á∑§‚Ë flSÃÈ∑§ ◊ÍÀÿ∑§ M§¬◊¥ ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê º˝√ÿ–

1. •±ŸÊ ◊È„ÍUÃʸ ÁflÅÿÊÃÊ Œ‡Ê ¬Üø ø ‚fl¸ŒÊ– ÃòÊÊc≈U◊Ê ◊È„ÍUÃÊ¸ ÿ— ‚ ∑§Ê‹— ∑ȧì— S◊Î×H (◊àSÿ¬È⁄UÊáÊ 22– 84) 2. (∑§) „U¢‚ „USÃÁSÕÃ ÿÊ ÃÈ ◊ÉÊÊÿÈQ§Ê òÊÿÊŒ‡ÊË– ÁÃÁÕfl¸ÒflSflÃË ŸÊ◊ ‚Ê ¿UÊÿÊ ∑ȧܡ⁄USÿ ÃÈH (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ) (π) „USߡÊòÊSÕ ‚Íÿ¸ ◊ÉÊÊÿÈQ§Ê òÊÿÊŒ‡ÊË ª¡ë¿UÊÿÊ ‚¢ÁôÊÃÊ– •SÿÊ¢ üÊÊhŸ »§‹÷ÍÿSàfl◊˜H (œ◊¸Á‚ãœÈ) 3. “Á¬ÃÎÎáÊÊ◊¬¸ÿŒ˜Ô ªãœ¢ á¸ãÿÊ ø ‚ŒÒfl Á„U”– 4. •¬àÿ¢ ŒÈÁ„UÃȇøÒfl π«˜Uª¬ÊòÊ¢ ÃÕÒfl ø – ÉÊÎâ ø ∑§Á¬‹ÊÿÊ ªÊŒÊ¸ÒÁ„UòÊÁ◊Áà ∑§ËÌÃÃ◊˜ÔH (•¬⁄UÊ∑¸§, S◊ÎàÿãÃ⁄U) “ŒÊÒÁ„UòÊ” ‡ÊéŒ∑§ ∞∑§ÊÁœ∑§ •Õ¸ „Ò¥U, Á∑¢§ÃÈ üÊÊh◊¥ ŒÊÒÁ„UòÊ∑§Ê ◊ÈÅÿ •Õ¸ ŒÈÁ„UÃÊ (‹«∏U∑§Ë)-∑§Ê ¬ÈòÊ „ÒU–

52

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

50-ÁŸflËÃË (◊ÊÀÿflØ)Ô ó¡Ÿ™§∑§Ê ª‹◊¥ ◊Ê‹Ê∑§Ë Ã⁄U„U ∑§⁄U ‹ŸÊ– 51-ŸËfl˒㜟ó üÊÊh◊¥ ⁄UˇÊÊ∑§ Á‹ÿ ÁË, ∑ȧ‡ÊòÊÿ∑§Ê ¬ûÊ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U üÊÊh∑§ÃʸmÊ⁄UÊ 52-ãÿÈé¡Ë∑§⁄UáÊó 53-¬¢ø∑§‡ÊÊÁãÃó 54-¬¢ø-÷Í‚ ¢S∑§Ê⁄óU 55-¬¢øÊ¬øÊ⁄Uó 56-¬ÁflòÊËó 57-¬ÁflòÊ∑§ó 58-¬Á⁄Ufl·áÊó 59-¬ÊÁÃÃflÊ◊¡ÊŸÈó 60-¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿó 61-¬ÊòÊÊ‚ÊŒŸó 62-¬Êló 63-Á¬ÃÎÃËÕ¸ó 64-¬Í⁄U∑§ó 65-¬˝àÿflŸ¡Ÿó 66-¬˝Ê¡Ê¬àÿÃËÕ¸ó 67-¬˝ÊˇÊáÊó 68-’˝ÊrÊÔÃËÕ¸ó 69-÷ÍSflÊ◊Ëó 70-◊äÿ◊·Ê«U‡ÊËó 71-◊äÿʱŸó 72-◊ãflÊÁŒ ÁÃÁÕó 73-◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊËó

74-◊„UÊ‹ÿó 75-◊„ÒU∑§ÊÁgc≈UUÔ üÊÊhó 76-◊Ê¡¸Ÿó *•æ˜U ªÈc∆U◊‹ Í Sÿ

∑§Á≈U◊¥ ’Ê°œŸÊ– üÊÊh◊¥ •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ê ©U‹≈UÊ (•œÊ◊Èπ) ⁄UπŸÊ– œÁŸc∆UÊœ¸, ‡ÊÃÁ÷·Ê, ¬Íflʸ÷ʺ˝¬Œ, ©UûÊ⁄UÊ÷ʺ˝¬Œ ÃÕÊ ⁄UflÃËóߟ ¬Ê°ø ŸˇÊòÊÊ¥◊¥ ◊ÎàÿÈ •ÊÒ⁄U ŒÊ„U‚ „UÊŸflÊ‹ •ÁŸc≈UÔU∑§Ë ‡ÊÊÁãÃ∑§ Á‹ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê •ŸÈc∆UÊŸ– ÷ÍÁ◊∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊ •ÊÁŒ ¬Ê°ø ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ê ‚¢S∑§Ê⁄U– ªãœ, ¬Èc¬, œÍ¬, ŒË¬ •ÊÒ⁄U ŸÒfll– ∑ȧ‡ÊÊ‚ ’ŸÊÿË „ÈU߸ Áfl‡Ê· ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ë •°ªÍ∆UË ¡Ê •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ SÕÊÁ¬Ã Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ª˝ÁãÕ ‹ªÊ „ÈU•Ê ∑ȧ‡Ê¬òÊ– Á¬òÊÊÁŒ∑§Ê¥∑§ Á‹ÿ ÷Ê¡Ÿ ¬⁄UÊ‚ŸÊ– ’Êÿ¥ ÉÊÈ≈UŸ∑§Ê Á≈U∑§Ê∑§⁄U ¡◊ËŸ◊¥ ‹ªÊ∑§⁄U ’Ò∆UŸÊ– üÊÊh◊¥ •ãŸ¬Á⁄Ufl·áÊ∑§ •ŸãÃ⁄U Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê •ãŸ¬ÊòÊ∑§Ê S¬‡Ê¸– ∑Χàÿ∑§ ¬Ífl¸ ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ÿÕÊSÕÊŸ ⁄UπŸÊ– ¬Í¡Ÿ◊¥ ¬ÊŒ-¬˝ˇÊÊ‹Ÿ∑§ Á‹ÿ ¬˝ÃË∑§ M§¬◊¥ ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ¡‹– •°ªÍ∆U •ÊÒ⁄U ¬˝ŒÁ‡ÊŸË (ḟË) •°ªÈ‹Ë∑§ ’Ëø∑§Ê SÕÊŸ Á¬ÃÎÃËÕ¸ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ ©Ug‡ÿ‚ º˝√ÿàÿʪ ß‚Ë Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‡flÊ‚ πË¥øŸÊ– Á¬á«UŒÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¬Ê·áÊÊÕ¸ Á¬á«U¬⁄U ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ¡‹– ∑§ÁŸÁc∆U∑§Ê •°ªÈ‹Ë◊Í‹∑§ ¬Ê‚∑§Ê SÕÊŸ ¬˝Ê¡Ê¬àÿÃËÕ¸ ÿÊ ∑§ÊÿÃËÕ¸ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ´§Á·Ã¬¸áÊ◊¥ ß‚∑§Ê ¬˝ÿÊª „UÊÃÊ „ÒU– ¡‹mÊ⁄UÊ ¬ÁflòÊ ∑§⁄UŸÊ– „UÊÕ∑§ •¢ªÈc∆U◊Í‹∑§ ¬Ê‚∑§ ÷ʪ∑§Ê ’˝ÊrÊÔÃËÕ¸ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–* üÊÊh÷ÍÁ◊∑§ •Áœc∆UÊÃÎŒfl– ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ ÁflcáÊÈ •ÊÁŒ ŒflÃÊ•Ê¥ ÃÕÊ ¬˝Ã∑§ ÁŸÁ◊ûÊ Á∑§ÿ ¡ÊŸflÊ‹ ‚Ê‹„U Á¬á«UŒÊŸ– ÁŒŸ◊¥ 10 ’¡∑§⁄U 48 Á◊Ÿ≈U‚ 1 ’¡∑§⁄U 12 Á◊Ÿ≈UÃ∑§∑§Ê ‚◊ÿ– øÊÒŒ„U ◊ãflãÃ⁄UÊ¥∑§ ¬˝Ê⁄Uê÷∑§Ë ÁÃÁÕÿÊ°– ◊ÎàÿÈ∑§ ©U¬⁄UÊãà Œ‚ ÁŒŸÊ¥∑§ •¢Œ⁄U •‡ÊÊÒø∑§Ê‹◊¥ ÁŒÿ ¡ÊŸflÊ‹ ‚Ê‹„U Á¬á«U (◊ÎÃSÕÊŸ‚ ‹∑§⁄U •ÁSÕ‚¢øÿŸÃ∑§∑§ ¿U— Á¬á«U ÃÕÊ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§ÊÁŒ Œ‚ Á¬á«U)– ÷ʺ˝¬Œ ‡ÊÈÄ‹¬ˇÊ ¬ÍÌáÊ◊Ê‚ •Ê⁄Uê÷ „UÊ∑§⁄U •ÊÁ‡flŸ ∑ΧcáʬˇÊ •◊ÊflÊSÿÊÃ∑§∑§Ê ∑§Ê‹ (•¬⁄U¬ˇÊóÁ¬ÃάˇÊ)– ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê •ÊlüÊÊh– ¡‹∑§Ê ¿UË¥≈UÊ Œ∑§⁄U ¬ÁflòÊ ∑§⁄UŸÊ–

Ë ’˝ÊrÊÔ¢ ÃËÕZ

¬˝øˇÊÃ– ∑§Êÿ◊æ˜U ªÈÁ‹◊Í‹˘ ª˝ ŒÒfl¢ Á¬òÿ¢ ÃÿÊ⁄Uœ—H (◊ŸÈ0 2– 59)

* üÊÊh‚ê’ãœË ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒÊfl‹ËU*

53

Á¬ÃÎ∑§Êÿ¸◊¥ ¬˝ÿÈQ§ „UÊŸflÊ‹Ê ŒÊ„U⁄UÊ ’°≈UÊ „ÈU•Ê ∑ȧ‡ÊÁfl‡Ê· (ÁmªÈáÊ÷ÈÇŸ∑ȧ‡ÊòÊÿ)– ¬˝áÊËÃÊ, ¬˝ÊˇÊáÊË, dÈflÊ •ÊÁŒ „UflŸ∑§ ¬ÊòÊÁfl‡Ê·, ¬Íáʸ¬ÊòÊ (’˝rÊÔÊ∑§Ê ŒŸ∑§Ê ¬ÊòÊ), øL§SÕÊ‹Ë (øL§ ¬∑§ÊŸ∑§Ê ¬ÊòÊ),•ÊÖÿSÕÊ‹Ëó„UflŸ∑§ Á‹ÿ ÉÊÎà ⁄UπŸ∑§Ê ¬ÊòÊ– 79-ÿȪÊÁŒ ÁÃÁÕó ‚àÿ •ÊÁŒ øÊ⁄UÊ¥ ÿȪÊ¥∑§ •Ê⁄Uê÷∑§Ë ÁÃÁÕÿÊ°– 80-⁄Uø∑§ (¬˝ÊáÊÊÿÊ◊)ó‡flÊ‚ ¿UÊ«∏UŸÊ– 81-⁄UÊÒÁ„UáÊó ÁŒŸ∑§Ê ŸÊÒflÊ° ◊È„ÍUø (ÁŒŸ◊¥ 12 ’¡∑§⁄U 24 Á◊Ÿ≈‚ 48 Á◊Ÿ≈U Ã∑§∑§Ê ‚◊ÿ •ÕÊ¸Ã˜Ô 1 ’¡∑§⁄U 12 Á◊Ÿ≈UÃ∑§∑§Ê ‚◊ÿ)– 82-‹¬÷ʪ÷È∑§˜ Á¬Ã⁄Uó ÃËŸ ¬Ë…∏UË‚ ¬Ífl¸∑§ Á¬Ã⁄U– 83-fl¬Ÿó ˇÊÊÒ⁄U∑§◊¸ (◊Èá«UŸ)– 84-fl⁄UáÊó ÿ¡◊ÊŸ∑§ ¬˝ÁÃÁŸÁœ∑§ M§¬◊¥ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ‡ÊÊSòÊËÿ ÁflÁœ‚ ◊ŸÊŸÿŸ– 85-ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸó Á¡Ÿ∑§Ë ¡‹Ÿ‚ ◊ÎàÿÈ „UÊ ªÿË „UÊ •ÕflÊ Á¡Ÿ∑§Ê ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê „UÊ, ©UŸ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ üÊÊh◊¥ ÁŒÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê •ãŸ– 86-flηÊà‚ª¸ó ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§Ë ‚Œ˜ªÁÃ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ üÊÊh◊¥ ÁflÁ‡Êc≈UÔU ÁflÁœ‚ ’Á¿UÿÊ‚Á„Uà flη÷ (‚Ê°«∏U) ¿UÊ«∏UŸÊ– 87-flÒœÎÁÃÿÊªó ∞∑§ ÿÊªÁfl‡Ê·– 88-√ÿÃˬÊÃÿÊªó ‚ûÊÊ߸‚ ÿÊªÊ¥◊¥ ∞∑§ ÿÊªÁfl‡Ê·– 89-·Ê«U‡ÊÊ¬øÊ⁄Uó ¬Êl, •Éʸ, •Êø◊Ÿ, SŸÊŸ, flSòÊ, •Ê÷Í·áÊ, ªãœ, ¬Èc¬, œÍ¬, ŒË¬, ŸÒfll, •Êø◊Ÿ, ÃÊê’Í‹, SÃfl¬Ê∆U, ì¸áÊ •ÊÒ⁄U Ÿ◊S∑§Ê⁄U– 90-‚¢∑˝§ÊÁãÃó ‚Íÿ¸∑§Ê ∞∑§ ⁄UÊÁ‡Ê‚ ŒÍ‚⁄UË ⁄UÊÁ‡Ê◊¥ ‚¢∑˝§◊áÊ (¬˝fl‡Ê) ∑§⁄UŸÊ– 91-‚¢ªfló ¬˝Ê×∑§Ê‹∑§ •ŸãÃ⁄U ÃËŸ ◊È„ÍUøÃ∑§óÁŒŸ◊¥ 8 ’¡∑§⁄U 24 Á◊Ÿ≈U‚ 2 ÉÊ¢≈UÊ 24 Á◊Ÿ≈U •ÕÊ¸Ã˜Ô ÁŒŸ◊¥ 10 ’¡∑§⁄U 48 Á◊Ÿ≈U‚ ¬Ífl¸∑§Ê ∑§Ê‹ ‚¢ªfl ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– 92-‚Á¬á«Uó Sflÿ¢‚ ‹∑§⁄U ¬Ífl¸∑§Ë ‚Êà ¬Ë…∏UËÃ∑§∑§ ¬Ífl¸¬ÈL§·– 93-‚ÊŒ∑§ó ¬Ífl¸∑§Ë •Ê∆UflË¥ ¬Ë…∏UË‚ ‹∑§⁄U øÊÒŒ„UflË¥ ¬Ë…∏UËÃ∑§∑§ ¬Ífl¸¬ÈL§·– 94-‚ªÊòÊó ¬Ífl¸∑§Ë ¬¢º˝„UflË¥ ¬Ë…∏UË‚ ‹∑§⁄U ßÄ∑§Ë‚flË¥ ¬Ë…∏UËÃ∑§∑§ ¬Ífl¸¬ÈL§·– 95-‚√ÿ (©U¬flËÃË)ó ¡Ÿ™§∑§Ê ’Êÿ¥ ∑§ãœ¬⁄U «UÊ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ ŸËø ∑§⁄U ‹ŸÊ– 96-‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊó ◊Îì˝ÊáÊË∑§Ê Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ¬¢ÁQ§◊¥ ‚Áê◊Á‹Ã ∑§⁄UŸ„UÃÈ Áfl‡Ê· ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ë Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ– 97-‚Á◊œÊó „UflŸ∑§ Á‹ÿ ÿôÊËÿ ∑§Êc∆U (•Ê◊, ¬‹Ê‡Ê, ¬Ë¬‹ •ÊÁŒ∑§Ë ‹∑§«U∏Ë)– 98-‚Ê¢ªÔUÃÊÁ‚Áhó ∑§◊¸∑§ ‚÷Ë •¢ªÔUÊ¥∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸflÊ‹Ê ‚¢∑§À¬– 99-Á‚hÊãŸó •ÁÇŸ¬⁄U ¬∑§ÊÿÊ ªÿÊ •ãŸ– 100-SflSàÿÿŸó SflÁSÃflÊøŸ– 101-„U√ÿó ŒflÃÊg‡ÿ∑§ º˝√ÿ– 77-◊Ê≈U∑§ó 78-ÿôʬÊòÊó

U

54

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

◊⁄UáÊÊ‚ãŸ-•flSÕÊ◊¥ ∑§⁄UŸÿÊÇÿ ∑§Êÿ¸ Œ„U-àÿʪ∑§ ¬„U‹∑§ ∑Χàÿó ◊ÎàÿÈ∑§ •fl‚⁄U¬⁄U ‚ÊflœÊŸ „UÙ ¡Êÿ ¡’ ∑§Ù߸ √ÿÁQ§ ∑§„UË¥ ¡ÊŸ ‹ªÃÊ „ÒU Ã’ ©U‚∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U∑§ ‚ŒSÿ ©U‚∑§Ë ©U‚ ÿÊòÊÊ∑§Ù ‚Èπ◊ÿ ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ß-◊Ÿ •ı⁄U œŸ‚ ¡È≈U ¡ÊÃ „Ò¥U– Á∑¢§ÃÈ ¬˝Êÿ— ŒπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ‹Ùª •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U∑§ Á∑§‚Ë ‚ŒSÿ∑§Ë ◊ÎàÿÈ∑§ •fl‚⁄U¬⁄U ‡ÊÙ∑§◊¥ «ÍU’ ¡ÊÃ „Ò¥U •ı⁄U ⁄UÙŸÊ-œÙŸÊ ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄U ŒÃ „Ò¥U– fl ÷Í‹ ¡ÊÃ „Ò¥U Á∑§ ◊ÎàÿÈ ÷Ë ∞∑§ ÿÊòÊÊ „ÒU •ı⁄U ß‚∑§Ù ÷Ë ©Uã„¥U ‚Èπ◊ÿ ’ŸÊŸ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‚ø ÃÙ ÿ„U „ÒU Á∑§ ◊ÎàÿÈ “ÿÊòÊÊ” „UË Ÿ„UË¥, •Á¬ÃÈ “◊„UÊÿÊòÊÊ” „ÒU– ß‚Á‹ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U∑§ ¬˝àÿ∑§ ‚ŒSÿ∑§Ê ÿ„U ∑§Ã¸√ÿ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ •¬Ÿ Á¬˝ÿ¡Ÿ∑§Ë ß‚ ◊„UÊÿÊòÊÊ∑§Ù ‚Èπ◊ÿ ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ¬„U‹‚ ÷Ë •Áœ∑§ ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄U– ÿÁŒ ∑§Ù߸ √ÿÁQ§ ◊ÎàÿÈ∑§ •fl‚⁄U¬⁄U ◊⁄UáÊʂ㟂 ∞∑§ ’Ê⁄U ÷Ë “˙, ⁄UÊ◊, ∑ΧcáÊ, Á‡Êfl, ŸÊ⁄UÊÿáÊ” •ÊÁŒ ŸÊ◊∑§Ê ◊Ÿ‚ ÷Ë S◊⁄UáÊ •ı⁄U ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UflÊ ŒÃÊ „ÒU ÃÙ ©U‚Ÿ ‚ø◊Èø •¬Ÿ Á¬˝ÿ¡Ÿ∑§Ë ß‚ ◊„UÊÿÊòÊÊ∑§Ù ¬Íáʸ ‚»§‹ ’ŸÊ ÁŒÿÊ– Á¡‚ ‹ˇÿ∑§Ù ¬ÊŸ∑§ Á‹ÿ ÿ„U ◊⁄UáÊʂ㟠¬˝ÊáÊË •ŸÊÁŒ ∑§Ê‹‚ ÿÊòÊÊ-¬⁄U-ÿÊòÊÊ ∑§⁄UÃÊ ø‹Ê •Ê ⁄U„UÊ ÕÊ, ©U‚ ‹ˇÿ∑§Ù ßU‚ •Êà◊ËÿŸ ŸÊ◊ÙìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UflÊ∑§⁄U ¬˝Êåà ∑§⁄UÊ ÁŒÿÊ–* •Ã— ‚÷Ë ¬Á⁄U¡ŸÊ¥∑§Ê •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ ©UìÊ Sfl⁄U‚ ÷ªflãŸÊ◊∑§Ê ‚¢∑§ËøŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§∑§ ∑§ÊŸ◊¥ ÷ªflãŸÊ◊-S◊⁄UáÊ ∑§⁄UŸ∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ–

(•) ÄÿÊ Ÿ ∑§⁄U? (∑§) ÷Í‹∑§⁄U ÷Ë ⁄UÙÿ Ÿ„UË¥; ÄÿÙ¥Á∑§ ß‚ •fl‚⁄U¬⁄U ⁄UÙŸÊ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§Ù ÉÊÙ⁄U ÿãòÊáÊÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ⁄UÙŸ‚ ¡Ù •Ê°‚Í •ı⁄U ∑§»§ ÁŸ∑§‹Ã „Ò¥U, ßUã„¥U ©U‚ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§Ù Áflfl‡Ê „UÊU∑§⁄U ¬ËŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ÿ„U ‚ÊœÊ⁄UáÊ ÿÊòÊÊ ÃÙ „ÒU Ÿ„UË¥, ‚ÊœÊ⁄UáÊ ÿÊòÊÊ◊¥ ÿÊòÊË ‚’ ∑§Ê◊∑§ Á‹ÿ SflÃãòÊ „UÙÃÊ „ÒU– fl„U øÊ„U ÃÙ •Êà◊Ëÿ¡ŸÙ¥∑§ ÁŒÿ ¬ÊÕÿ∑§Ù πÊÿ ÿÊ Ÿ πÊÿ, ¬⁄¢UÃÈ ◊⁄UŸ¬⁄U ©U‚∑§Ë ÿ„U SflÃãòÊÃÊ Á¿UŸ ¡ÊÃË „ÒU •ı⁄U •Êà◊ËÿÙ¥∑§ ÁŒÿ „ÈU∞ ¬ÊÕÿ∑§Ù „UË ©U‚ πÊŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ‡ÊÊSÔòÊŸ ’ÃÊÿÊ „ÒUó ‡‹c◊ÊüÊÈ ’ÊãœflÒ◊Q ¸È §¢ ¬˝Ã Ù ÷ÈæU˜ Q§ ÿÃÙ˘fl‡Ê— – •ÃÙ Ÿ ⁄UÙÁŒÃ√ÿ¢ Á„U Á∑˝§ÿÊ— ∑§Êÿʸ— Sfl‡ÊÁQ§Ã—H (ÿÊôÊflÀÄÿS◊ÎÁÃ, ¬˝ÊÿÁ‡øûÊÊäÿÊÿ 1– 11; ª0¬È0, ¬˝0 15– 58)

•ÕʸÃÔ˜ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§ Á‹ÿ •Êà◊Ëÿ¡ŸÙ¥∑§Ù ÷Í‹∑§⁄U ÷Ë Ÿ„UË¥ ⁄UÙŸÊ øÊÁ„Uÿ, •Á¬ÃÈ ©U‚∑§ ¬⁄U‹Ù∑§∑§Ù ‚ÈœÊ⁄UŸ∑§ Á‹ÿ «U≈U∑§⁄U ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ⁄UÙŸ‚ •Ê°πÙ¥‚ ¡Ù •Ê°‚Í •ı⁄U ŸÊ∑§ ∞fl¢ ◊È°„U‚ ¡Ù ∑§»§ ÁŸ∑§‹Ã „Ò¥U, ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§Ù ßã„¥U „UË Áflfl‡Ê „UÙ∑§⁄U πÊŸÊ-¬ËŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ß‚ •fl‚⁄U¬⁄U ⁄UÙ∑§⁄U „U◊ •¬Ÿ ◊ÎáŸ∑§Ù ∑§fl‹ ∑§»§ •ı⁄U •Ê°‚Í-¡Ò‚Ë ÉÊÎÁáÊà flSÃÈ „UË Ÿ„UË¥ Áπ‹ÊÃÁ¬‹ÊÃ •Á¬ÃÈ Sflª¸‚ ÷Ë ŸËø Áª⁄UÊ ŒÃ „Ò¥Uó ‡ÊÙø◊ÊŸÊSÃÈ ‚SÔŸ„UÊ ’ÊãœflÊ— ‚ÈNUŒSÃÕÊ – ¬ÊÃÿÁãÃ

ªÃ¢

Sflª¸◊üÊȬÊÃŸ

⁄UÊÉÊflH

(flÊÀ◊Ë∑§Ëÿ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ)

* (∑§) •ÙÁ◊àÿ∑§ÊˇÊ⁄¢U ’˝rÊÔ √ÿÊ„U⁄UŸÔ˜ ◊Ê◊ŸÈS◊⁄UŸÔ˜– ÿ— ¬˝ÿÊÁà àÿ¡ŸÔ˜ Œ„¢U ‚ ÿÊÁà ¬⁄U◊Ê¢ ªÁÃ◊Ô˜H (ªËÃÊ 8– 13) (˙∑§Ê⁄U∑§Ê ÿ„U ©UëÔøÊ⁄UáÊ ÿÙÁªÿÙ¥ •ı⁄U ‚¢ãÿÊÁ‚ÿÙ¥∑§ Á‹ÿ ÁflÁ„Uà „ÒU–) (π) ¬˝Êáʬ˝ÿÊáÊ‚◊ÿ ÿSÿ ŸÊ◊ ‚∑ΧàS◊⁄UŸ˜ÔH Ÿ⁄USÃËàflʸ ÷flÊê÷ÊÁœ◊¬Ê⁄¢U ÿÊÁà Ãଌ◊˜Ô– (•äÿÊ0⁄UÊ◊Ê0, ‚ÈãŒ⁄U∑§Ê0 1– 4-5) ¬˝ÊáÊ-¬˝ÿÊáÊ∑§ ‚◊ÿ Á¡Ÿ∑§ ŸÊ◊∑§Ê ∞∑§ ’Ê⁄U S◊⁄UáÊ ∑§⁄UŸ‚ „UË ◊ŸÈcÿ •¬Ê⁄U ‚¢‚Ê⁄U-‚ʪ⁄U∑§Ê ¬Ê⁄U∑§⁄U ©UŸ∑§ ¬⁄U◊ œÊ◊∑§Ê ø‹Ê ¡ÊÃÊ „ÒU–

* ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ-•flSâÊÊ◊¥ ∑§⁄UŸÿÊÇÿ ∑§Êÿ¸*

55

∑§„UÊ° ÃÙ ◊ÎÃÊà◊Ê •¬Ÿ ¬Èáÿ∑§ ’‹‚ Sflª¸ ¡Ê ¬„È°UøÊ ÕÊ •ı⁄U ∑§„UÊ° „U◊Ê⁄U ⁄UÙŸ∑§Ë ÷Í‹Ÿ ©U‚ fl„UÊ°‚ πË¥ø∑§⁄U ŸËø Áª⁄UÊ ÁŒÿÊ– ÿ„U ÷Í‹ Á∑§ÃŸË ¬Ë«∏UÊ ŒŸflÊ‹Ë „UÙ ªÿË? •Ã— Ÿ⁄UÊflÃÊ⁄U •¡È¸Ÿ∑§Ë Ã⁄U„U ‡ÊÙ∑§◊Ù„U∑§Ù ŒÍ⁄U∑§⁄U ◊Îà √ÿÁQ§∑§Ê ¬⁄U‹Ù∑§ ‚°÷Ê‹Ÿ∑§ ¬˝ÿÊ‚◊¥ «U≈U ¡ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ◊⁄UáÊʂ㟠⁄UÙªË∑§ ‚Ê◊Ÿ ‡ÊÙ∑§∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ „UÙŸÊ „UË Ÿ„UË¥ øÊÁ„Uÿ–1 ‡ÊÊSÔòÊŸ ⁄UÙŸ∑§Ê ÷Ë ÁflœÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ∑§’? ¡’ ŒÊ„UÁ∑˝§ÿÊ∑§ mÊ⁄UÊ ©U‚∑§ ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ù ‚¢S∑Χà ∑§⁄UŸ ‹ªÃ „Ò¥U; Ã’ ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸ∑§ ’ÊŒ ¬Á⁄U¡ŸÊ¥∑§Ê ©UìÊ Sfl⁄U◊¥ ⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– •’ ©U‚ •¬Ÿ ¡ŸÙ¥∑§ ¬˝◊∑§Ê SflÊŒ øÊÁ„Uÿ– ß‚ •fl‚⁄U¬⁄U •¬Ÿ Á¬˝ÿ¡ŸÙ¥∑§ ¬˝◊ÊüÊÈ∑§Ê •ÊSflÊŒ ¬Ê∑§⁄U fl„U ¬˝»È§ÁÀ‹Ã „UÙ ©U∆UÃÊ „ÒUó ⁄UÙÁŒÃ√ÿ¢

ÃÃÙ

ªÊ…U◊fl¢

ÃSÿ

‚Èπ¥

÷flÃÔ˜– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, ¬˝Ãπá«U 15– 51)

(π) ŒπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ∑ȧ¿U ‹Ùª ‡ÊÙ∑§∑§ •Êfl‡Ê◊¥ •Ê∑§⁄U ◊⁄UáÊʂ㟠¬˝ÊáÊË‚ ¬Í¿UÃ „Ò¥Uó“•Ê¬ ◊ȤÊ ¬„UøÊŸ ⁄U„U „Ò¥U? ◊Ò¥ •Ê¬∑§Ê ¬ÈòÊ „Í°U”, “◊Ò¥ •Ê¬∑§Ê Á◊òÊ „Í°U” •ÊÁŒó∞‚Ë øc≈UÔUÊÔU ∑§÷Ë Ÿ ∑§⁄U; ÄÿÙ¥Á∑§ ÿ„U ÷ÿÊfl„U ÷Í‹ „ÒU– ß‚ ∑ȧ∑§Êÿ¸‚ „U◊ ◊ÎÃÊà◊Ê∑§Ù ŒÈÁŸÿÊ◊¥ ÉÊ‚Ë≈U ‹ÊÃ „Ò¥U, ’㜟◊¥ «UÊ‹ ŒÃ „Ò¥U– „U◊Ê⁄UË øc≈UÔUÊ ÃÙ ∞‚Ë „UÙŸË øÊÁ„Uÿ Á∑§ Á¡‚‚ ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ∑§Ù ‚ÃÃÔ ÷ªflÊŸ˜∑§Ê „UË S◊⁄UáÊ „UÙÃÊ ⁄U„U ÃÊÁ∑§ ‚¢‚Ê⁄U∑§Ë ∞∑§ ˇÊáÊ∑§ Á‹ÿ ÷Ë ©U‚ S◊ÎÁà Ÿ „UÙ– •Ã— ÷ªflÊŸÔ˜∑§ ŸÊ◊Ù¥∑§Ê „UË S◊⁄UáÊ ∑§⁄UÊÿ¥– (ª) ¡’Ã∑§ ªÊ°fl◊,¥ ¬Ê‚-¬«∏UÊ‚  ◊¥ •ÕflÊ ÉÊ⁄U∑§ ‚◊ˬ ‡Êfl Áfll◊ÊŸ „UÙ Ã’Ã∑§ πÊŸÊ-¬ËŸÊ ÁŸÁ·h „ÒU– (ÉÊ) ◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§∑§Ê •Ê∑§Ê‡ÊË◊¥, ™§¬⁄U∑§ ˬ⁄U •ÕflÊ πÊ≈U •ÊÁŒ¬⁄U Ÿ„UË¥ ‚È‹ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ ¬Ê‹⁄UÁ„Uà ŸËø∑§Ë ÷ÍÁ◊¬⁄U „UË ‚È‹ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–

(•Ê) ÄÿÊ ∑§⁄U? (1) ¬˝ÊáÊÊà‚ª¸‚ ¬Ífl¸ ÿÁŒ ‚ê÷fl „UÙ ÃÙ ¬˝ÊáÊË∑§Ù ª¢ªÊ∑§ ¬ÊflŸ Ã≈U¬⁄U ‹ ¡Êÿ–2 ©U‚ ‚◊ÿ ŸÊ⁄UÊÿáÊ, üÊË⁄UÊ◊, üÊË∑ΧcáÊ, „UÁ⁄U, Á‡Êfl •ÊÁŒ ŸÊ◊∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ÁŸ⁄UãÃ⁄U „UÙÃÊ ⁄U„U– (2) ª¢ªÊÃ≈U¬⁄U ‹ ¡ÊŸÊ ‚ê÷fl Ÿ „UÙ ÃÙ ÉÊ⁄U¬⁄U „UË ¬Ê‹⁄UÁ„Uà ŸËø∑§Ë ÷ÍÁ◊¬⁄U ªÊ’⁄U-Á◊^ÔUË ÃÕÊ ª¢ªÊ¡‹‚ ÷ÍÁ◊∑§Ê ‡ÊÈh ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ ÃÕÊ ÁË •ÊÒ⁄U ∑ȧ‡Ê Á’π⁄U Œ– ‚ê÷fl „UÊ ÃÊ ∑ȧ‡ÊÊ‚Ÿ Á’¿UÊ∑§⁄U ŸÿË •ÕflÊ œÊÿË „ÈU߸ ‚»§Œ øÊŒ⁄U Á’¿UÊ Œ, Á¡‚◊¥ ŸË‹Ê-∑§Ê‹Ê ÁŸ‡ÊÊŸ Ÿ „UÊ– (3) ÿÕÊ‚ê÷fl ªÙ◊ÍòÊ, ªÙ’⁄U ÃÕÊ ÃËÕ¸∑§ ¡‹‚, ∑ȧ‡Ê∑§ ¡‹‚ •ı⁄U ª¢ªÔUÊ¡‹ •ÊÁŒ‚ SÔŸÊŸ ∑§⁄UÊ Œ •ÕflÊ ªË‹ flSòÊ‚ ’ŒŸ ¬Ê¥¿U∑§⁄U ‡ÊÈh ∑§⁄U Œ–3 (4) ÿÁŒ Ÿ„UÊŸ∑§Ë ÁSÕÁà Ÿ „UÙ ÃÙ ∑ȧ‡Ê‚ ¡‹ Á¿U«U∏∑§∑§⁄U ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄UÊ Œ ÃÕÊ ŸÿË œÊÿË „ÈU߸ œÊÃË ¬„UŸÊ Œ– (5) ÿôÊÊ¬flËÃœÊ⁄UË √ÿÁQ§ „UÊ ÃÊ ©U‚ ∞∑§ ¡Ù«∏UÊ ŸÍß ÿôÊÙ¬flËà ÷Ë ¬„UŸÊ Œ–4 (6) ÃÈ‹‚Ë∑§Ë ¡«∏U∑§Ë Á◊^ÔUË •ı⁄U ß‚∑§ ∑§Êc∆UÔU∑§Ê ø㌟ ÁÉÊ‚∑§⁄U ‚ê¬Íáʸ ‡Ê⁄UË⁄U◊¥ ‹ªÊ Œ–5 ß‚‚ ‚Ê⁄U ¬Ê¬ Ÿc≈U „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥U •ı⁄U ÁflcáÊÈ‹Ù∑§ ¬˝ÊåÔà „UÙÃÊ „ÒU– 1. ⁄UÙÁªáÊÙ˘ÁãÃ∑§◊Ê‚Êl ‡ÊÙøŸËÿ¢ Ÿ ’ÊãœflÒ—H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ) 2. (∑§) ôÊÊŸÃÙ˘ôÊÊŸÃÙ flÊÁ¬ ∑§Ê◊ÃÙ˘∑§Ê◊ÃÙ˘Á¬ flÊ – ªXÔUÊÿÊ¢ ø ◊ÎÃÙ ◊àÿ¸— SflªZ ◊ÙˇÊ¢ ø ÁflãŒÁÃH (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ) ôÊÊŸ‚ •ÕflÊ •ôÊÊŸ‚, ßë¿UÊ‚ •ÕflÊ •ÁŸë¿UÊ‚ ¡Ê ª¢ªÔUÊ◊¥ ◊⁄UÃÊ „ÒU fl„U Sflª¸ ÃÕÊ ◊ÊˇÊ ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒU– (π) ÷ʺ˝¬Œ ∑ΧcáÊ øÃÈŒ¸‡ÊË∑§Ù ¡‹ ¡„UÊ°Ã∑§ ¬„È°UøÃÊ „ÒU, ©U‚ ÷ÍÁ◊∑§Ù ª÷¸ ∑§„UÃ „Ò¥U– ª÷¸‚ «U…∏U ‚ı „UÊÕÃ∑§∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ù ÃË⁄ U (Ã≈U) ∑§„UÃ „Ò¥U, ÃË⁄U‚ ŒÙ ∑§Ù‚Ã∑§∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ù ˇÊòÊ ∑§„UÃ „Ò¥U– 3. •Ê‚ãŸ◊⁄UáÊ¢ ôÊÊàflÊ ¬ÈL§·¢ SԟʬÿÃÔ˜ Ã× – ªÙ◊ÍòʪÙ◊ÿ‚È◊ÎûÊËÕÙ¸Œ∑§∑ȧ‡ÊÙŒ∑Ò§—H flÊ‚‚Ë ¬Á⁄UœÊÿÊ¸Õ œıÃ ÃÈ ‡ÊÈÁøŸË ‡ÊÈ÷– Œ÷ʸáÿÊŒı ‚◊ÊSÃËÿ¸ ŒÁˇÊáÊʪ˝ÊÁãfl∑§Ëÿ¸ øH (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, ¬˝Ãπá«U 32– 85-86) 4. üÊÊhÁflfl∑§– 5. (∑§) ÃÈ‹‚Ë◊ÎÁûÊ∑§Ê˘˘Á‹åÔÃÙ ÿÁŒ ¬˝ÊáÊÊŸÔ˜ Áfl◊ÈÜøÁÖ ÿÊÁà ÁflcáflÁãÃ∑¢§ ÁŸàÿ¢ ÿÁŒ ¬Ê¬‡ÊÃÒÿȸ×H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, flË0Á◊0¬Í0) (π) ◊ÎÁÃ∑§Ê‹ ÃÈ ‚ê¬˝ÊåÔÃ ÃÈ‹‚ËÃL§ø㌟◊Ô˜– ÷flìÊ ÿSÿ Œ„U ÃÈ „UÁ⁄U÷͸àflÊ „UÁ⁄U¢ fl˝¡ÃÔ˜H (¬k¬È⁄UÊáÊ)

56

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(7) ÷S◊, ª¢ªÔUÊ∑§Ë Á◊^ÔUË, ªÙ¬Ëø㌟ ‹ªÊ Œ– (8) ªÙ’⁄U‚ Á‹¬Ë „ÈU߸ •ı⁄U ÁË Á’π⁄UË ªÿË ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝-∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ù Á’¿UÊ∑§⁄U ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ∑§Ù ©UûÊ⁄U ÿÊ ¬Ífl¸∑§Ë •Ù⁄U Á‚⁄U ∑§⁄U∑§ Á‹≈UÊ Œ–1 (9) Á‚⁄U¬⁄U ÃÈ‹‚ËŒ‹ ⁄Uπ Œ– øÊ⁄UÙ¥ •Ù⁄U ÃÈ‹‚Ë∑§ ª◊‹Ù¥∑§Ù ‚¡Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ–2 (10) ™°§øË ¡ª„U¬⁄U ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹Ê∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U Œ–2 (11) ÉÊË∑§Ê ŒË¬∑§ ¡‹Ê Œ–2 (12) ÷ªflÊŸÔ˜∑§ ŸÊ◊∑§Ê ÁŸ⁄UãÃ⁄U ©UŒ˜ÉÊÙ· „UÙÃÊ ⁄U„U–2 (13) ÿÁŒ ◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§ ‚◊Õ¸ „UÙ ÃÙ ©U‚Ë∑§ „UÊÕÙ¥‚ ÷ªflÊŸÔÔ˜∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄UÊ Œ2 •ÕflÊ ©U‚∑§ ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§¡Ÿ ¬Í¡Ê ∑§⁄¥U– (14) ◊Èπ◊¥ ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊∑§Ê ø⁄UáÊÊ◊Îà «UÊ‹ÃÊ ⁄U„U– ’Ëø-’Ëø◊¥ ÃÈ‹‚ËŒ‹ Á◊‹Ê∑§⁄U ª¢ªUÔ Ê¡‹ ÷Ë «UÊ‹ÃÊ 3 ⁄U„U– ß‚‚ ©U‚ ¬˝ÊáÊË∑§ ‚ê¬Íáʸ ¬Ê¬ Ÿc≈UÔU „UÊÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U fl„U flÒ∑ȧá∆U‹Ê∑§∑§Ê ¬˝Êåà ∑§⁄UÃÊ „ÒU– (15) ©U¬ÁŸ·Œ˜ , ªËÃÊ, ÷ʪflÃ, ⁄UÊ◊ÊÿáÊ •ÊÁŒ∑§Ê ¬Ê∆U „UÙÃÊ ⁄U„U– (16) Á∑§‚Ë fl˝Ã •ÊÁŒ∑§Ê ©UlʬŸ Ÿ „UÙ ‚∑§Ê „UÙ ÃÙ ©U‚ ÷Ë ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– (17) •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ Œ‡Ê◊„Uʌʟ-•c≈U◊„Uʌʟ ÃÕÊ ¬¢øœŸÈŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‡ÊËÉÊ˝ÃÊ◊¥ ÿÁŒ ¬˝àÿˇÊ flSÃÈ∞° ©U¬‹éœ Ÿ „UÊ¥ ÃÊ •¬ŸË ‡ÊÁQ§∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ê ©UŸ flSÃÈ•Ê¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ– (18) ¬˝àÿ∑§ ŒÊŸ◊¥ ¬˝ÁÃôÊÊ‚¢∑§À¬, Á¡‚ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡Êÿ ©U‚∑§Ê fl⁄UáÊ‚¢∑§À¬, ŒÊŸ∑§Ê ◊ÈÅÿ ‚¢∑§À¬ ÃÕÊ •ãÃ◊¥ ŒÊŸ¬˝ÁÃc∆UÔUÊ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Áh∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

U

1. Œ÷ʸáÿÊŒı ‚◊ÊSÃËÿ¸ ŒÁˇÊáÊʪ˝ÊÁãfl∑§Ëÿ¸ øH ÁËʟԘ ªÙ◊ÿÁ‹åÃÊÿÊ¢ ÷Í◊ı ÃòÊ ÁŸfl‡ÊÿÃÔ˜H ¬˝ÊªÈŒ∑Ô˜§ Á‡Ê⁄U‚¢ flÊÁ¬....– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, ¬˝Ãπá«U 32– 86ó88) 2. (∑§) ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹Ê ÃòÊ ÃÈ‹‚Ë ø πª‡fl⁄UH ÁflœÿÊ ‚Á㟜ı ‚̬ŒË¸¬¢ ¬˝ÖflÊ‹ÿÃ˜Ô ¬ÈŸ—– Ÿ◊Ù ÷ªflÃ flÊ‚ÈŒflÊÿÁà ¡¬SÃÕÊH &&& ‚◊èÿëÿ¸ NU·Ë∑§‡Ê¢ ¬Èc¬œÍ¬ÊÁŒÁ÷SÃ×H ¬˝ÁáʬÊÃÒ— SÃflÒ— ¬Èc¬ÒäÿʸŸÿÙªŸ ¬Í¡ÿÃÔ˜– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, ¬˝Ãπá«U 32– 88ó91) (π) ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹Ê ÿòÊ ÃòÊ ‚ÁãŸÁ„UÃÙ „UÁ⁄U—– Ãà‚Á㟜ı àÿ¡ÃÔ˜ ¬˝ÊáÊÊŸÔ˜ ÿÊÁà ÁflcáÊÙ— ¬⁄¢U ¬Œ◊Ô˜H (‡ÊÈÁhÃûfl, ¬Í¡Ê⁄UàŸÊ∑§⁄U) (ª) ÃÈ‹‚Ë∑§ÊŸŸ ¡ãÃÙÿ¸ÁŒ ◊ÎàÿÈ÷¸flÃÔ˜ ÄflÁøÃÔ˜– ‚ ÁŸ÷¸àSÿ ÿ◊¢ ¬Ê¬Ë ‹Ë‹ÿÒfl „UÁ⁄¢U fl˝¡ÃÔ˜H (‡ÊÈÁhÃûfl) 3. (∑§) ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊Á‡Ê‹ÊÃÙÿ¢ ÿ— Á¬’Œ˜ Á’ãŒÈ◊ÊòÊ∑§◊Ô˜– ‚ ‚fl¸¬Ê¬ÁŸ◊ȸQ§Ù flÒ∑ȧá∆U÷ÈflŸ¢ fl˝¡ÃÔ˜H ÃÃÙ ªXÔUÊ¡‹¢ ŒlÊÃÔ.... ˜ – (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 9– 22-23) (π) ¬˝ÿÊáÊ∑§Ê‹ ÿSÿÊSÿ ŒËÿÃ ÃÈ‹‚ËŒ‹◊Ô˜– ÁŸflʸáÊ¢ ÿÊÁà ¬ˇÊËãº˝ ¬Ê¬∑§ÙÁ≈UÿÈÃÙ˘Á¬ flÊH (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, flË0Á◊0¬Í0)

* fl˝ÃÊlʬŸ∑§Ê •ŸÈ∑§À¬ (Sfláʸ ÿÊ ⁄U¡Ã-ŒÊŸ)*

57

fl˝ÃÙlʬŸ∑§Ê •ŸÈ∑§À¬ (Sfláʸ ÿÊ ⁄U¡Ã-ŒÊŸ) fl˝Ã ∑§⁄UŸ∑ § ’ÊŒ ©U‚∑§Ê ©UlʬŸ •fl‡ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ©UlʬŸ∑§ Á’ŸÊ Á∑§ÿÊ „ÈU•Ê fl˝Ã ‚»§‹1 Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU– ©UlʬŸ ’„ÈUà „UË œŸ-‚ê¬ÁûÊ •ı⁄U ‚◊ÿ‚ ‚Êäÿ „ÒU– ‡ÊÊSÔòÊ◊¥ ©U‚∑§Ê •ŸÈ∑§À¬ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ fl˝Ã∑§Ãʸ ÿÊ ©U‚∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁœ ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥‚ ÿ„U •ÊŒ‡Ê ‹ ‹ Á∑§ “©UlʬŸ∑§ SÕÊŸ¬⁄U º˝√ÿ-ŒÊŸ ∑§⁄U ŒÙ–”2 •Ã— •Ê‚ãŸ-◊ÎàÿÈ √ÿÁQ§ ÿÁŒ fl˝Ã∑§Ê ©UlʬŸ Ÿ ∑§⁄U ‚∑§Ê „UÙ ÃÙ Sflÿ¢ ÿÊ ©U‚∑§ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥∑§Ù ‚ÊŒ⁄U ’È‹Ê∑§⁄U, ©UŸ∑§Ë •ÊôÊÊ ¬˝ÊåÔÃ∑§⁄U fl˝ÃÙlʬŸ∑§ •ŸÈ∑§À¬∑§ M§¬◊¥ Sfláʸ, ⁄U¡Ã •ÕflÊ ß‚∑§ ÁŸc∑˝§ÿM§¬◊¥ º˝√ÿ∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄U– fl˝ÃÙlʬŸ •ŸÈ∑§À¬∑§ ¬˝Ê⁄Uê÷◊¥ ߟ ¬ÍflÊZª ∑§◊ÙZ∑§Ê ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¡Ò‚ó1. SÔŸÊŸ, 2. Ÿÿ œÙÿ „ÈU∞ ŒÙ flSÔòÊÙ¥∑§Ê œÊ⁄UáÊ, 3. •Êfl‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U ŒÙ ÿôÊÙ¬flËÃÊ¥∑§Ê œÊ⁄UáÊ– 4. •Ê‚Ÿ¬⁄U ©U¬fl‡ÊŸ, 5. ◊Ê¡¸Ÿ, 6. ⁄UˇÊʌˬ¬˝ÖflÊ‹Ÿ, 7. ÷ÍÁ◊¬Í¡Ÿ, 8. Á‡Êπʒ㜟, 9. ÁË∑§œÊ⁄UáÊ, 10. ¬ÁflòÊËœÊ⁄UáÊ, 11. •Êø◊Ÿ, 12. ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊, 13. ∑§◊¸¬ÊòÊÁŸ◊ʸáÊ, 14. ¬˝ÙˇÊáÊ, 15. ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ, 16. SflSàÿÿŸ •ÊÁŒ– ¬˝Êÿ— ÿ ‚÷Ë ¬ÍflÊZª ∑§◊¸ ¬˝àÿ∑§ ¬˝œÊŸ ∑§◊¸∑§ ¬„U‹ Á∑§ÿ ¡ÊÃ „Ò¥U– ÿÁŒ ∞∑§ „UË ∑§Ê‹◊¥ Á÷ãŸÁ÷㟠∑§ß¸ ∑§◊¸ ∑§⁄UŸ „UÙ¥ ÃÙ ‚÷Ë ∑§◊ÙZ∑§ ¬Ífl¸ SŸÊŸ, flSòÊœÊ⁄UáÊ, Á‡Êπʒ㜟 ÃÕÊ ÁË∑§œÊ⁄UáÊ •ÊÁŒ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË– ¬˝Ê⁄Uê÷◊¥ ∑§fl‹ ∞∑§ ’Ê⁄U ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– ◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§ ¡’ •’-Ã’∑§Ë ÁSÕÁÃ◊¥ ¬«∏UÊ „ÈU•Ê „ÒU, Ã’ Ãà∑§Ê‹ „UË fl˝ÃÙlʬŸ∑§Ê •ŸÈ∑§À¬, ‚fl¸¬˝ÊÿÁ‡øûÊ, ŒÊŸ •ÊÁŒ ∑§◊¸ ∞∑§ „UË ‚◊ÿ ∑§⁄UŸ ¬«∏UÃ „Ò¥U– ‚◊ÿÊ÷Êfl◊¥ ◊⁄UáÊÊ‚ãÔŸ √ÿÁQ§∑§Ê ¬ÁflòÊ∑§⁄U ©U‚∑§ mÊ⁄UÊ ∑§fl‹ ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UÊ ŒŸ‚ ÷Ë ∑§Êÿ¸∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ ◊ÊŸ ‹ŸË øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§ ‚◊Õ¸ Ÿ „UÊ ÃÊ ©U‚∑§ ¬ÈòÊ •ÕflÊ ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§¡Ÿ ©U‚∑§ ‚◊ˬ ’Ò∆U∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ÁflÁœ‚ ŒÊŸÊÁŒ ∑Χàÿ ‚ê¬ãŸ ∑§⁄U¢–

ŒÊŸ •ÊÁŒ ∑ΧàÿÊ¥∑§Ë ÁflÁœ ¬˝ÁÃÁŸÁœ SÔŸÊŸ∑§⁄U „UÊÕ‚ œÙÿË „ÈU߸ œÙÃË •ı⁄U øÊŒ⁄U∑§Ù œÊ⁄UáÊ∑§⁄U •Êfl‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U ÿôÊÙ¬flËà œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ∑ȧ‡ÊÊ‚Ÿ¬⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ ’Ò∆U ¡Êÿ– ŒÊŸ ‹ŸflÊ‹ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ©UûÊ⁄UÊÁ÷◊Èπ ’Ò∆UÊ Œ–3 ◊⁄UáÊʂ㟠√ÿÁQ§∑§Ë ÷Ë ◊Ê¡¸Ÿ •ÊÁŒ‚ ‡ÊÈÁh ∑§⁄U Œ– (1) ⁄UˇÊʌˬóß‚∑§ ’ÊŒ ⁄UˇÊʌˬ ¡‹Ê∑§⁄U ¬Ífl¸ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ øÊfl‹¬⁄U ⁄Uπ Œ– ŒË¬∑§ ’È¤Ê Ÿ ¡Êÿ, ß‚∑§Ë √ÿflSÕÊ ∑§⁄U ‹– Á»§⁄U ÁŸêÔŸ ◊ãòÊ‚ ŒË¬∑§∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄Uó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑Î§Ã˜Ô – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁåÔ× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH ŒË¬∑§ÊÁœc∆UÔUÊÃÎŒflÃÊÿÒ Ÿ◊—–

ø㌟, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– (2) ÷ÍÁ◊¬Í¡Ÿó ‚◊Ⱥ˝fl‚Ÿ

ŒÁfl

¬fl¸ÃSß◊á«U‹ – ÁflcáÊȬÁàŸ

Ÿ◊SÃÈèÿ¢

¬Èáÿ∑§◊¸

‚◊Ê⁄U÷H

÷ÍÁ◊¬⁄U ¡‹, ø㌟, •ˇÊà ∞fl¢ ¬Èc¬ ø…∏UÊ Œ– (3) Á‡Êπʒ㜟óÁŸêÔŸ ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ Á‡Êπʒ㜟 ∑§⁄Uó Áøº˝ÍÁ¬ÁáÊ ◊„UÊ◊Êÿ

ÁŒ√ÿÃ¡—‚◊ÁãflÃ– ÁÃc∆UÔU ŒÁfl Á‡ÊπÊ◊äÿ Ã¡ÙflÎÁh¢ ∑ȧL§cfl ◊H

1. ©UlʬŸ¢ ÁflŸÊ ÿûÊÈ ÃŒ˜ fl˝Ã¢ ÁŸc»§‹¢ ÷flÃÔ˜– (ŸãŒË¬È⁄UÊáÊ ∞fl¢ ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ) 2. Áfl¬˝flÊÄÿ¢ S◊Îâ ‡ÊÈh¢ fl˝ÃSÿ ¬Á⁄U¬ÍøÿH (ŸÊ⁄UŒ¬È⁄UÊáÊ) 3. ‚fl¸òÊ ¬˝Êæ˜U◊ÈπÊ ŒÊÃÊ ¬˝Áê˝Ê„UË ©UŒæ˜U◊Èπ—–

58

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

Á‡ÊπÊ Ÿ „UÊ ÃÊ ©U‚∑§ SÕÊŸ¬⁄U ∑ȧ‡ÊÊ ⁄Uπ ‹Ÿ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– (4) ÁË∑§œÊ⁄UáÊóÁŸêÔŸ ◊ãòÊ‚ •¬Ÿ-•¬Ÿ ‚ê¬˝ŒÊÿ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÁË∑§ ∑§⁄Uó ø㌟¢ flÁãŒÃ¢ ÁŸàÿ¢ ◊„UʬÊÃ∑§ŸÊ‡ÊŸ◊Ô˜ – •Ê¬ŒÊ¢ „U⁄UÃ ÁŸàÿ¢ ‹ˇ◊Ëfl¸‚Áà ‚fl¸ŒÊH

(5) ¬ÁflòÊËœÊ⁄UáÊóß‚∑§ ’ÊŒ ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ’Ù‹Ã „ÈU∞ ∑ȧ‡Ê∑§Ë ŒÙ ¬ÁûÊÿÙ¥‚ ’ŸË „ÈU߸ ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê •¢ªÈ‹Ë∑§ ◊Í‹◊¥ ÃÕÊ ∑ȧ‡Ê∑§Ë ÃËŸ ¬ÁûÊÿÙ¥‚ ’ŸË ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê •¢ªÈ‹Ë∑§ ◊Í‹◊¥ ¬„UŸ ‹– ◊ãòÊ ÿ„U „ÒUó ˙ ¬ÁflòÊ SÕÙ flÒcáÊ√ÿı ‚ÁflÃÈfl¸— ¬˝‚fl ©Uà¬ÈŸÊêÿÁë¿Uº˝áÊ ¬ÁflòÊáÊ ‚Íÿ¸Sÿ ⁄UÁ‡◊Á÷—– ÃSÿ Ã ¬ÁflòʬÃ ¬ÁflòʬÍÃSÿ ÿà∑§Ê◊— ¬ÈŸ Ãë¿U∑§ÿ◊Ô˜H •Êø◊Ÿó“˙ ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ˙ ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ˙ ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—”óߟ ÃËŸÙ¥ ŸÊ◊Ù¥∑§Ê

©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¡‹1 ‹∑§⁄U ’˝ÊrÊÔÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ)-‚ ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒ “˙ NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ∑§ •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹‚ ŒÙŸÙ¥ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ¬Ù¥¿U∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ó¬˝ÊáÊÊÿÊ◊∑§Ê ◊ãòÊ ÿÊŒ Ÿ „UÊ ÃÊ ªÊÿòÊË◊ãòÊ‚ •ÕflÊ ÷ªflãŸÊ◊S◊⁄UáÊ‚ ∑§⁄U ‹– ∑§◊¸¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ÃÕÊ •Ê‹Ê«UŸó•ˇÊÃÊ¥∑§ ™§¬⁄U ¡‹‚ ÷⁄U ∞∑§ ∑§‹‡Ê∑§Ê ⁄Uπ∑§⁄U ©U‚◊¥ ø㌟, ÃÈ‹‚Ë, ÁË, ¡ÊÒ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ∑ȧ‡Ê ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ∑§◊¸¬ÊòÊ∑§ ¡‹∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊflø ÁŸêÔŸ ◊ãòÊ‚ ø‹Êÿó ˙ ÿgflÊ Œfl„U«UŸ¢ ŒflÊ‚‡ø∑Χ◊Ê flÿ◊Ô˜ – •ÁÇÔŸ◊ʸ ÃS◊ÊŒŸ‚Ù Áfl‡flÊã◊ÈÜøàflÞ„U‚—H ÿÁŒ ÁŒflÊ ÿÁŒ ŸQ§◊ŸÊÞÁ‚ ø∑Χ◊Ê flÿ◊Ô˜ – flÊÿÈ◊ʸ ÃS◊ÊŒŸ‚Ù Áfl‡flÊã◊ÈÜøàflÞ„U‚—H ÿÁŒ ¡Êª˝lÁŒ SflåŸ ∞ŸÊÞÁ‚ ø∑Χ◊Ê flÿ◊Ô˜ – ‚ÍÿÙ¸ ◊Ê ÃS◊ÊŒŸ‚Ù Áfl‡flÊã◊ÈÜøàflÞ„U‚—H

¬˝ÙˇÊáÊóß‚Ë ∑§◊¸¬ÊòÊ∑§ ¡‹∑§Ù ∑ȧ‡ÊmÊ⁄UÊ ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U, ◊⁄UáÊʂ㟬⁄U ∞fl¢ •ãÿ ‚Ê◊Áª˝ÿÙ¥¬⁄U Á¿U«∏U∑§ó ˙ •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ , ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ , ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ– 2

¬˝ÊÕ¸ŸÊó„UÊÕ◊¥ »Í§‹ ‹∑§⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó

‡ÊÊãÃÊ∑§Ê⁄¢U ‹ˇ◊Ë∑§Êãâ

ª¡ÊŸŸ¢ ©U◊Ê‚Èâ ÷È¡ª‡ÊÿŸ¢ ∑§◊‹ŸÿŸ¢

÷ÍêáÊÊÁŒ‚Áflâ ∑§Á¬àÕ¡ê’Í»§‹øÊL§÷ˇÊáÊ◊Ô˜– ‡ÊÙ∑§ÁflŸÊ‡Ê∑§Ê⁄U∑¢ Ÿ◊ÊÁ◊ ÁflÉŸ‡fl⁄U¬ÊŒ¬VÔU¡◊Ô˜H ¬kŸÊ÷¢ ‚È⁄U‡Ê¢ Áfl‡flÊœÊ⁄¢U ªªŸ‚ŒÎ‡Ê¢ ◊ÉÊfláÊZ ‡ÊÈ÷ÊXÔU◊Ô˜– ÿÙÁªÁ÷äÿʸŸªêÿ¢ flãŒ ÁflcáÊÈ¢ ÷fl÷ÿ„U⁄¢U ‚fl¸‹Ù∑Ò§∑§ŸÊÕ◊Ô˜H

¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§ÔUÀ¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ (ÃÊ◊˝¬ÊòÊ)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬, º˝√ÿ ‹∑§⁄U fl˝ÃÙlʬŸ∑§ •ŸÈ∑§À¬M§¬ ∑§◊¸ ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈UÔU∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U˘c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U ÷Í‹Ê¸∑§ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U ....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ 1. •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ ßÃŸÊ ¡‹ ‹ Á∑§ fl„U NUŒÿÃ∑§ ¬„È°Uø ¡Êÿ– ˇÊÁòÊÿ∑§ Á‹ÿ ÿ„U ¡‹ ßÃŸÊ „UÙ Á∑§ ∑§á∆UÃ∑§ ¬„È°Uø ¡Êÿ •ı⁄U flÒ‡ÿ∑§ Á‹ÿ ÿ„U ¡‹ ÃÊ‹ÈÃ∑§ ¬„È°UøŸÊ øÊÁ„Uÿ– SÔòÊË, ‡Êͺ˝ •ı⁄U •ŸÈ¬ŸËÃóÿ ÃËŸÙ¥ ÃÊ‹È‚ ∞∑§ ’Ê⁄U „UË ¡‹∑§ S¬‡Ê¸ „UÙ ¡ÊŸ‚ ‡ÊÈh „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥Uó NUà∑§á∆UÃʋȪÊÁ÷SÃÈ ÿÕÊ‚¢Åÿ¢ Ám¡ÊÃÿ—– ‡ÊÈäÿ⁄UŸ˜Ô SÔòÊË ø ‡Êͺ‡˝ ø ‚∑ΧàS¬Îc ≈UUÔÊÁ÷⁄UãÃ×H (ÿÊôÊ0S◊Î0•Ê0 2– 21, ÁŸàÿ0¬Í¡Ê0) 2.“¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ” ßàÿÈìÊÊÿ¸ ‚∑§—– (Ã⁄U¢ÁªÔUáÊË)

* fl˝ÃÊlʬŸ∑§Ê •ŸÈ∑§À¬ (Sfláʸ ÿÊ ⁄U¡Ã-ŒÊŸ)*

59

•ÊŸãŒflŸ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ flÊ◊÷ʪ)/ ....Ÿª⁄U/ ª˝Ê◊U ....ŸÊ◊ 1 ....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ....´§Ãı ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕı ....flÊ‚⁄U ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÔ Ê˘„U◊Ô˜ (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....ŸÊꟗ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒËÿó ßÃŸÊ •ÊÒ⁄U ’Ê‹) fl˝Ãª˝„UáÊÁŒfl‚ÊŒÊ⁄Uèÿ •l ÿÊflÃÔ˜ »§‹ÊÁ÷‹Ê·ÊÁŒªÎ„UËÃÊŸÊ¢ ÁŸc∑§Ê◊ÃÿÊ ªÎ„UËÃÊŸÊ¢ flÊ •◊È∑§Ê◊È∑§fl˝ÃÊŸÊ◊Ô˜ •∑ΧÃÙlʬŸŒÙ·¬Á⁄U„UÊ⁄UÊÕZ ÷ªflà¬˝ËàÿÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÙQ§ÃûÊŒ˜flÃ˝ ¡ãÿ‚Ê¢ª»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ fl˝ÃÙlʬŸÊŸÈ∑§À¬M§¬¢ ∑§◊¸ ∑§Á⁄Ucÿ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “∑§Á⁄UcÿÊÁ◊” ’Ê‹) ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿ¢ ŒÿflSÃȬ¡ Í ŸÊÁŒ∑§Üø ∑§Á⁄Ucÿ (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “∑§Á⁄UcÿÊÁ◊” ’Ù‹–) ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ •ÊÁŒ ¿UÊ« U∏ Œ–

’˝ÊrÊÔáÊ-fl⁄UáÊóŒÊŸ ‹ŸflÊ‹ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ©UûÊ⁄UÊÁ÷◊Èπ •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ı⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U fl⁄UáÊ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÔUÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÔÃÊ˘„◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ „UÊ ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÙòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....ŸÊêÔŸ— ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒËÿóßÃŸÊ ’Ê‹–) fl˝Ãª˝„UáÊÁŒfl‚ÊŒÊ⁄Uèÿ •l ÿÊflÃÔ˜ »§‹ÊÁ÷‹Ê·ÊÁŒªÎ„UËÃÊŸÊ¢ ÁŸc∑§Ê◊ÃÿÊ ªÎ„UËÃÊŸÊ¢ flÊ fl˝ÃÊŸÊ◊˜Ô •∑ΧÃÙlʬŸŒÙ·¬Á⁄U„UÊ⁄UÊÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÙQ§ÃûÊŒ˜fl˝Ã¡ãÿ‚Ê¢ª»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ üÊˬ⁄U◊Êà◊¬˝ËàÿÕZ ∑§Á⁄Ucÿ◊ÊáÊfl˝ÃÙlʬŸÊŸÈ∑§À¬∑§◊¸ÁáÊ •ŸÈ∑§À¬∑§◊¸∑§Ê⁄UÁÿÃÎàflŸ ÷flãâ ’˝ÊrÊÔáÊ¢ flÎáÊ– ∞‚Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ’Ù‹ó“flÎÃÙ˘ÁS◊–”

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ªãœÊˇÊÃ, ¬Èc¬◊Ê‹Ê ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ •ÊÁŒmÊ⁄UÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ËU ¬Í¡Ê ∑§⁄U ÃÕÊ ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ’Ù‹∑§⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó Ÿ◊Ù ’˝rÊÔáÿŒflÊÿ ªÙ’˝ÊrÊÔáÊÁ„UÃÊÿ ø – ¡ªÁhÃÊÿ ∑ΧcáÊÊÿ ªÙÁflãŒÊÿ Ÿ◊Ù Ÿ◊—H

Œÿ-º˝√ÿ-¬Í¡ŸóSfláʸ 2 ∑§Ù Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ •ˇÊìȢ¡¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒmÊ⁄UÊ “Œÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ©U‚∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄U ÃÕÊ ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó Á„U⁄Uáÿª÷¸ª÷¸SÕ¢

„U◊’Ë¡¢

Áfl÷Êfl‚Ù— – •ŸãìÈáÿ»§‹Œ◊×

‡ÊÊÁãâ

¬˝ÿë¿U

◊H

ŒÊŸ-‚¢∑§ÔUÀ¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ •ÊÁŒ ‹∑§⁄U Œÿ flSÃÈ∑§ ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UUÔ ÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÙòÊ— .... ‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....ŸÊꟗ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒËÿóßÃŸÊ •ÊÒ⁄U ’Ê‹) fl˝Ã¡ãÿ»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊfl˝ÃÙlʬŸ∑§◊¸áÊÊ ÷ªflà¬˝ËàÿÕ¸Á◊Œ¢ ‚Èfláʸ◊ÁÇŸŒÒflâ (ߌ¢ ⁄U¡Ã¢ øãº˝ŒÒflÃ◊˜Ô) ÃÁãŸc∑˝§ÿ÷Íâ º˝√ÿ¢ flÊ ÷flÃ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ‚ê¬˝ŒŒ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒ” ∑§Ë ¡ª„U “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ’Ù‹) ‚¢∑§À¬∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œÿ-º˝√ÿ Œ Œ–3

’˝ÊrÊÔáÊfløŸóß‚∑§ ’ÊŒ ’˝ÊrÊÔáÊ fl˝Ã¬ÍÌÃ∑§ Á‹ÿ •Ê‡ÊËfl¸øŸ ’Ù‹ó ‚flʸÁáÊ fl˝ÃÊÁŸ ¬Á⁄U¬ÍáÊʸÁŸ ‚ãÃÈ– ©UlʬŸ»§‹ÊflÊÁåÔÃ⁄USÃÈ– 1. ‚¢flà‚⁄U ‚Ê∆U „UÙÃ „Ò¥Uó¬˝÷fl, Áfl÷fl, ‡ÊÈÄ‹, ¬˝◊ÙŒ, ¬˝¡Ê¬ÁÃ, •¢ÁªÔU⁄UÊ, üÊË◊Èπ, ÷Êfl, ÿÈflÊ, œÊÃÊ, ߸‡fl⁄U, ’„ÈUœÊãÿ, ¬˝◊ÊÕË, Áfl∑˝§◊, flη, ÁøòÊ÷ÊŸÈ, ‚È÷ÊŸÈ, ÃÊ⁄UáÊ, ¬ÊÌÕfl, √ÿÿ, ‚fl¸Á¡ÃÔ˜, ‚fl¸œÊ⁄UË, Áfl⁄UÙœË, Áfl∑ΧÁÃ, π⁄U, ŸãŒŸ, Áfl¡ÿ, ¡ÿ, ◊ã◊Õ, ŒÈ◊ȸπ, „U◊‹ê’, Áfl‹ê’, Áfl∑§Ê⁄UË, ‡ÊÊfl¸⁄UË, å‹fl, ‡ÊÈ÷∑ΧØ, ‡ÊÙ÷Ÿ, ∑˝§ÙœË, Áfl‡flÊfl‚È, ¬⁄UÊ÷fl, å‹fl¢ªÔU, ∑§Ë‹∑§, ‚ıêÿ, ‚ÊœÊ⁄UáÊ, Áfl⁄UÙœ∑ΧÃÔ˜ , ¬Á⁄UœÊflË, ¬˝◊ÊŒË, •ÊŸãŒ, ⁄UÊˇÊ‚, •Ÿ‹, Á¬¢ªÔU‹, ∑§Ê‹ÿÈQ§, Á‚hÊÕ¸, ⁄Uıº˝, ŒÈ◊¸ÁÃ, ŒÈãŒÈ÷Ë, L§Áœ⁄UÙŒ˜ÔªÊ⁄UË, ⁄UQ§ÊˇÊË, ∑˝§ÙœŸ •ı⁄U ˇÊÿ– ¬¢øÊ¢ªÔU∑§ ◊Èπ¬Îc∆U¬⁄U ߟ∑§Ê ŸÊ◊ Á‹πÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ÁÃÁÕ ÉÊ≈UÃË-’…∏UÃË ⁄U„UÃË „ÒU, •Ã— ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬¢øÊ¢ªÔU∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ÁÃÁÕ •ÊÁŒ∑§Ù§ Á⁄UQ§ SÕÊŸÙ¥◊¥ ¡Ù«∏U Œ– 2. ÿÁŒ ‚ÊŸÊ Ÿ „UÊ ÃÊ ©U‚∑§ SÕÊŸ¬⁄U ⁄U¡Ã (øÊ°ŒË) •ÕflÊ ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ⁄Uπ∑§⁄U ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– 3. “flŒÊ˘¬ÁŸ·Œ øÒfl ‚fl¸∑§◊¸‚È ŒÁˇÊáÊÊ◊˜Ô–” (◊„UÊ÷Ê⁄UÃ) ÿ„U ∑§◊¸ ŒÁˇÊáÊÊSflM§¬ „UË „ÒU– •Ã— ŒÊŸ∑§Ë ¬˝ÁÃc∆UÔUÊ∑§Ë Á‚Áh∑§ Á‹ÿ ŒÍ‚⁄UÊ ŒÊŸ •Êfl‡ÿ∑§ Ÿ„UË¥ „ÒU– (•ãàÿ∑§◊¸ŒË¬∑§)

60

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ß‚∑§ ’ÊŒ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U ∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ∑˜ §Ê S◊⁄UáÊ •ı⁄U ‚◊¬¸áÊ ∑§⁄U ÃÕÊ ’Ê‹ó  ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÙÄÔàÿÊ Ã¬ÙÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÙ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊Ô˜H ÿà¬ÊŒ¬VÔU¡S◊⁄UáÊÊŒ˜ ÿSÿ ŸÊ◊¡¬ÊŒÁ¬ – ãÿÍŸ¢ ∑§◊¸ ÷flØ Ô¬ÍáÊZ â flãŒ ‚Êê’◊ˇfl⁄U◊Ô˜H üÊË‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– üÊË‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– üÊË‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—, üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—, üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—– üÊËÁflcáÊÈS◊⁄UáÊÊÃÔ˜ ¬Á⁄U¬ÍáʸÃÊ˘SÃÈ– ©UlʬŸ»§‹ÊflÊÁåÔÃ⁄USÃÈ– üÊË∑ΧcáÊʬ¸áÊ◊SÃÈ–

ªÙŒÊŸ∑§Ë •ÁŸflÊÿ¸ÃÊ ◊⁄UáÊÊ‚ãÔŸ √ÿÁQ§∑§ mÊ⁄UÊ •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ ªÙŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ê Áfl‡Ê· ◊„Uûfl „ÒU– ‡ÊÊSÔòÊÙ¥◊¥ ¬¢øœŸÈ (´§áÊœŸÈ, ¬Ê¬Ê¬ŸÙŒœŸÈ , ©Uà∑˝§ÊÁãÃœŸÈ, flÒÃ⁄UáÊËœŸÈ ÃÕÊ ◊ÙˇÊœŸÈ)-∑§ ŒÊŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ „ÒU– ¬¢øœŸÈ∑§Ê ŒÊŸ ¬˝àÿˇÊ ªı∑§ mÊ⁄UÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ∑§Ù߸ √ÿÁQ§ ¬Ê°øÙ¥ ¬˝àÿˇÊ ªÙŒÊŸ ∑§⁄UŸ◊¥ •‚◊Õ¸ „UÙ •ı⁄U ∞∑§ „UË ¬˝àÿˇÊ ªı∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊ„U ÃÙ ©U‚∑§Ë ÁflÁœ •Êª “¬¢øœŸÈ¬˝∑§⁄UáÊ” ◊¥ ŒË ªÿË „ÒU– ‡Ê· øÊ⁄U ªÙŒÊŸ ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§ M§¬◊¥ ∑§⁄UÊ ŒŸ øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ Ãà∑§Ê‹ ©U‚ ‚◊ÿ ¬˝àÿˇÊ ªı∑§Ë √ÿflSÕÊ Ÿ ’Ÿ ‚∑§ •ı⁄U ¬˝àÿˇÊ ªÙŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ ßc≈UÔU „UÙ ÃÙ ÿÕÊ∑§Ê‹◊¥ ¬˝àÿˇÊ ªÙŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿ„U ‚¢∑§ÔUÀ¬ ÷Ë •Êª ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ¡Ê ‹Êª ¬˝àÿˇÊ ªÊÒ ŒŸ◊¥ •‚◊Õ¸ „UÙ¥, fl •¬Ÿ ‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U ªÙÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§ M§¬◊¥ ¬¢øœŸÈ∑§ ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ •fl‡ÿ ∑§⁄UÊÿ¥– ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ‡ÊÊSÔòÊÊŸÈ‚Ê⁄U ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ ÃÕÊ ‚fl¸∑§◊ʸÁœ∑§Ê⁄U¬˝ÊÁåÔà •ÊÁŒ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÷Ë ªÙŒÊŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ’ÃÊÿË ªÿË „ÒU– ¬˝àÿˇÊ ªÙŒÊŸ∑§ •÷Êfl◊¥ ß‚∑§Ë ¬ÍÌÃ∑§ Á‹ÿ ªÙÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§ M§¬◊¥ ªÙŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ–

‚fl¸¬˝ÊÿÁ‡øûÊ œ◊¸‡ÊÊSÔòÊ∑§Ù ¡ÊŸŸflÊ‹ ’˝ÊrÊÔáÊ‚ •ÊôÊÊ ¬˝ÊåÔÃ∑§⁄U ©UŸ∑§ ∑§ÕŸÊŸÈ‚Ê⁄U •¬ŸË ‡ÊÁQ§∑§Ù ŒπÃ „ÈU∞ ∑Î§ë¿˛U •ÊÁŒ ¬˝ÊÿÁ‡øûÊÙ¥∑§Ù ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– ÿÁŒ ÿ„U ∑§⁄UŸÊ ‚ê÷fl Ÿ „UÙ ÃÙ ‚÷Ë ¬Ê¬Ù¥∑§ ¬˝ÊÿÁ‡øûÊÙ¥∑§ •ŸÈ∑§À¬∑§ M§¬◊¥ ªÙŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ ÿÊ ªı∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥∑§Ë •ı⁄U ÿÁŒ fl ‚ÊÕ◊¥ œ◊¸ª˝ãÕ ‹Êÿ „UÙ¥ ÃÙ ©UŸ∑§Ë ÷Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ‚fl¸¬˝ÊÿÁ‡øûÊ∑§ Á‹ÿ ªÙŒÊŸ 1óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ı⁄U º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§ÔUÀ¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÔUÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....ŸÊꟗ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó ßÃŸÊ •ÊÒ⁄U ’Ê‹) ◊„UʬÊÃ∑§Ê¬¬ÊÃ∑§ÊÁŒ‚∑§‹¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø ∞ÃÃ˜Ô ‚fl¸¬˝ÊÿÁ‡øûʬ˝àÿÊêÔŸÊÿ÷ÍêflËÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ŒÊSÿ (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “ŒÊSÿÊÁ◊” ’Ê‹)– „UÊÕ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ ÃÕÊ º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ–

’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ù¡Ÿ ÿÊ ‚˜ʌʟ (•Ê◊Ê㟌ʟ)ó‚fl¸¬Ê˝ ÿÁ‡øûÊ ∑§◊¸ ∑§⁄UŸ∑ § ’ÊŒ ÿÊ ÃÙ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UÊ Œ ÿÊ ÷Ù¡Ÿ∑§ Á‹ÿ •ãŸ ÿÊ ß‚∑§Ê ◊ÍÀÿ Œ–

•ıÔäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ŒÊŸ ◊ÎàÿÈ∑§ ‚◊ÿ ŒÊŸÙ¥∑§Ê ’„ÈUà ◊„Uûfl „ÒU– ÿ ŒÊŸ ªÿÊüÊÊh‚ ÷Ë ’…∏U∑§⁄U ◊ÊŸ ªÿ „Ò¥U– ߟ‚ •‡fl◊œÿôÊ ∑§⁄UŸ∑§Ê »§‹ Á◊‹ÃÊ „ÒU–2 ÿÁŒ ÿ ŒÊŸ Ÿ„UË¥ ÁŒÿ ªÿ ÃÙ ◊⁄UŸ∑§ ’ÊŒ ¬˝ÊáÊË∑§Ù ’„ÈUà ∑§c≈U‚ ÿ◊◊ʪ¸◊¥ ÿÊòÊÊ 1. •Ê¡ã◊Ù¬Ê̡⠬ʬ¢ ◊ŸÙflÊÄ∑§Êÿ∑§◊¸Á÷—– Ãà‚flZ ŸÊ‡Ê◊ÊÿÊÁà ªÙ¬˝ŒÊŸŸ ∑§‡ÊflH (’˝ÊrÊÔáʬÁ⁄UÁ‡Êc≈UUÔ) 2 ŒÎ. c≈˜UflÊ SÕÊŸSÕ◊Ê‚ãŸ◊œÊ¸ã◊ËÁ‹Ã‹ÙøŸ◊Ô˜ – ÷ÍÁ◊c∆U¢U Á¬Ã⁄¢U ¬ÈòÊÙ ÿÁŒ ŒÊŸ¢ ¬˝ŒÊ¬ÿÃÔ˜H ÃŒ˜ ÁflÁ‡Êc≈¢U ªÿÊüÊÊhÊŒ‡fl◊œ‡ÊÃÊŒÁ¬– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎ0¬Á⁄U0©U0•Ê0 ¬˝∑§⁄UáÊ)

* ∞∑§ ‚ÊâÊ Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬*

61

∑§⁄UŸË ¬«∏UÃË „ÒU–1 •ıÔäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ŒÊŸÙ¥◊¥ Œ‚ ◊„Uʌʟ •ı⁄U •Ê∆U ◊„Uʌʟóߟ ŒÙŸÙ¥∑§Ê ◊„Uûfl „ÒU– ß‚Á‹ÿ ߟ∑§ ŸÊ◊ •ı⁄U ÁflœÊŸ ÁŒÿ ¡ÊÃ „Ò¥Uó ∑˝§0‚¢0

1. Œ‚ ◊„Uʌʟ 2 flSÃÈ-ŸÊ◊

2. •Ê∆ U◊„Uʌʟ 3 ŒflÃÊ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

‚flà‚Ê ŸÿË ªÊÿ ÷ÍÁ◊ ÁË Sfláʸ ÉÊÎà flSÔòÊ œÊãÿ ªÈ«∏U øÊ°ŒË ‹fláÊ

L§º˝ ÁflcáÊÈ ¬˝¡Ê¬Áà •ÁÇÔŸ ◊ÎàÿÈ¢¡ÿ ’΄US¬Áà ¬˝¡Ê¬Áà ‚Ê◊ øãº˝ ‚Ù◊

∑˝§0‚¢0

flSÃÈ-ŸÊ◊

ŒflÃÊ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ÁË ‹Ù„UÊ Sfláʸ ∑§¬Ê‚ ‹fláÊ ‚åÔÃœÊãÿ4 ÷ÍÁ◊ ªÊÿ

¬˝¡Ê¬Áà ◊„UÊ÷Ò⁄Ufl •ÁÇÔŸ flŸS¬Áà ‚Ù◊ ¬˝¡Ê¬Áà ÁflcáÊÈ L§º˝

ÿÕÊ‚ê÷fl ◊⁄UáÊÊ‚ãÔŸ √ÿÁQ§∑§ mÊ⁄UÊ „UË ÿ„U ∑§Êÿ¸ ‚ê¬ãÔŸ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ÿ„U ‚ê÷fl Ÿ „UÙ ‚∑§ ÃÙ ©UûÊ⁄UÊÁœ∑§Ê⁄UË √ÿÁQ§ ß‚ ∑§Êÿ¸∑§Ù ‚ê¬ãÔŸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „ÒU¥– ßÃ⁄U √ÿÁQ§ ÷Ë ©U‚∑§ ÁŸÁ◊ûÊ •Áœ∑§Ê⁄U¬˝ÊÁåÃ∑§ Á‹ÿ ÿÕʇÊÁQ§ ªÙÁŸc∑˝§ÿ∑§Ê ŒÊŸ∑§⁄U ß‚ ∑§Êÿ¸∑§Ù ‚ê¬ãÔŸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U– •Áœ∑§Ê⁄U¬Ê˝ ÁåÔÃ∑§ Á‹ÿ ªÙÁŸc∑˝§ÿ-ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó„UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÒ⁄U º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÔUÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœM§¬áÊ ÃŒËÿ◊„UʬÊÃ∑§Ê¬¬ÊÃ∑§ÊÁŒŸÊŸÊÁflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÁÄUÊ‚ÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ üÊˬ⁄U◊‡ fl⁄U¬Ë˝ àÿÕZ ø ‡ÊÊSòÊÊQ§Œ‡Ê◊„UʌʟÊc≈UUÔ◊„Uʌʟ¬ÜøœŸŒÈ ÊŸÊÁŒ∑§◊¸áÿÁœ∑§Ê⁄¬˝ÊåÔÃÿ ªÙÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊– (’˝ÊrÊÔáÊ ©U¬ÁSÕà Ÿ „UÙ ÃÙ “ŒÊÃÈ◊Èà‚ΡÊÁ◊” ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬¡‹ ÃÕÊ º˝√ÿ ¿Ù«∏ UŒ–) ˙ Ãà‚ÃÔ˜, Ÿ ◊◊–

∞∑§ ‚ÊÕ Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ◊⁄UáÊÊ‚ãÔŸ √ÿÁQ§∑§ Á‹ÿ ‚◊ÿÊ÷Êfl◊¥ ∞∑§ ‚ÊÕ Œ‚ flSÃÈ•Ù¥ (‚flà‚Ê ªÊÒ, ÷ÍÁ◊, ÁË, Sfláʸ, ÉÊÎÃ, flSÔòÊ, œÊãÿ, ªÈ«∏U, øÊ°ŒË ÃÕÊ ‹fláÊ)-∑§ ◊„UʌʟÊ¥∑§Ê ‚¢∑§À¬ ÿ„UÊ° ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ÿÕʇÊÁQ§ º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§ÔUÀ¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚ÃÔ˜ •l ’˝rÊÔáÊÊ 1. •ıäfl¸ŒÒÁ„U∑§ŒÊŸÊÁŸ ÿÒŸ¸ ŒûÊÊÁŸ ∑§Ê‡ÿ¬– ◊„UÊ∑§c≈UŸ Ã ÿÊÁãà ÃS◊ÊŒ˜ ŒÿÊÁŸ ‡ÊÁQ§Ã—– (ª0¬È0, ¬˝Ãπá«U 19– 13) 2. (∑§) ªÙ÷ÍÁËÁ„U⁄UáÿÊÖÿ¢ flÊ‚Ù œÊãÿ¢ ªÈ«UÊÁŸ ø – ⁄Uıåÿ¢ ‹fláÊÁ◊àÿÊ„ÈUŒ¸‡ÊŒÊŸÊãÿŸÈ∑˝§◊ÊÃÔ˜H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ◊¥ ◊ŒŸ⁄UàŸ∑§Ê fløŸ) (π) “◊„Uʌʟ·È ŒûÊ·È ªÃSÃòÊ ‚ÈπË ÷flÃÔ˜–” (ª0¬È0, ¬˝Ãπá«U 19– 3) 3. ÁË¢ ‹ı„¢U Á„U⁄UáÿÜø ∑§Ê¬Ê¸‚¢ ‹fláÊ¢ ÃÕÊ– ‚åÔÃœÊãÿ¢ ÁˇÊÁêʸfl ∞∑Ò§∑¢§ ¬ÊflŸ¢ S◊ÎÃ◊Ô˜H (ª0¬È0 2– 4– 39) 4. (∑§) ¡ı, œÊŸ, ÁË, ∑°§ªŸË, ◊Í°ª, øŸÊ, ‚Ê°flÊóÿ ‚åÔÃœÊãÿ ∑§„U‹ÊÃ „Ò¥Uó ÿflœÊãÿÁËʗ ∑§XÔ‰U— ◊ÈŒ˜ªøáÊ∑§‡ÿÊ◊∑§Ê—– ∞ÃÊÁŸ ‚åÃœÊãÿÊÁŸ ‚fl¸∑§Êÿ¸·È ÿÊ¡ÿØÔH (π) ◊ÃÊãÃ⁄U‚ ¡ÊÒ, ª„Í°U , œÊŸ, ÁË, ≈UÊ°ªÈŸ, ‚Ê°flÊ ÃÕÊ øŸÊóÿ ‚åÃœÊãÿ ∑§„U‹ÊÃ „Ò¥Uó ÿflªÊœÍ◊œÊãÿÊÁŸ ÁËʗ ∑§æ˜UÔ ∑ȧSÃÕÒfl ø – ‡ÿÊ◊Ê∑¢§ øËŸ∑§ÜøÒfl ‚åÃœÊãÿ◊ÈŒÊNUÃ◊˜ÔH (·≈˜UÔÁòÊ¢‡Êã◊Ã)

62

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U ....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ •ÊŸãŒUflŸ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ flÊ◊÷ʪ) ....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ....´§Ãı ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕı ....flÊ‚⁄U ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ ªÈåÔÃÊ˘„U◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸ ßÃŸÊ ¡Ê«∏U ‹) ‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊÁåÔÃmÊ⁄UÊ üÊˬ⁄U◊‡ fl⁄U¬Ë˝ àÿÕZ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÊ÷ÁÍ Ã‹‚ÈfláʸÉÊÎÃflSòÊœÊãÿªÈ«U⁄U¡Ã‹fláÊ‚¢ôÊ∑§ÊŸÊ¢ flSÃÍŸÊ¢ ◊äÿ ÿÕÊ‚ê÷fl¢ Áfll◊ÊŸflSÃÍŸÊ◊Áfll◊ÊŸflSÃÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿSÿ ø ŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “∑§Á⁄UcÿÊÁ◊” ∑§„U–) „UÊÕ∑§Ê

‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ ÃÕÊ º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ– fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸ ßÃŸÊ ¡Ê«∏U ‹) ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊÁåÃmÊ⁄UÊ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÊ÷ÍÁË‚ÈfláʸÉÊÎÃflSòÊœÊãÿªÈ«U⁄U¡Ã‹fláÊ‚¢ôÊ∑§ÊŸÊ¢ flSÃÍŸÊ¢ ◊äÿ ÿÕÊ‚ê÷fl¢ Áfll◊ÊŸflSÃÍŸÊ◊Áfll◊ÊŸflSÃÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿSÿ ø ŒÊŸ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ÷flãâ flÎáÊ– ‚¢∑§À¬¡‹ ÃÕÊ fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ–

’˝ÊrÊÔáÊ “flÎÃÊ˘ÁS◊” ’Ê‹– ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬*óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊Ô˜ (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊”Ô˜ ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸ ßÃŸÊ ¡Ê«∏U ‹) ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊÁåÃmÊ⁄UÊ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃL§º˝ŒÒflàÿÊ¢ ªÊ◊˜/Ô ªÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô ÁflcáÊÈŒÒflàÿÊ¢ ÷ÍÁ◊◊˜/Ô ÷ÍÁ◊ÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô ¬˝¡Ê¬ÁÃŒÒflâ ÁË◊˜Ô/ÁËÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, •ÁÇŸŒÒflâ Sfláʸ◊˜Ô/SfláʸÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, ◊ÎàÿÈÜ¡ÿŒÒflâ ÉÊÎÃ◊˜Ô/ ÉÊÎÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, ’΄US¬ÁÃŒÒflâ flSòÊ◊˜Ô/flSòÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, ¬˝¡Ê¬ÁÃŒÒflâ œÊãÿ◊˜Ô/œÊãÿÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, ‚Ê◊ŒÒfl⠪ȫ◊˜UÔ /ªÈ«UÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô øãº˝Œfl Ò Ã¢ ⁄U¡Ã◊˜/Ô ⁄U¡ÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô ‚Ê◊ŒÒflâ ‹fláÊ◊˜/Ô ‹fláÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô .... .... ∞ÃÊÁŸ Œ‡ÊflSÃÍÁŸ ªÊòÊÊÿ ‡Ê◊¸áÊ flÎÃÊÿ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ’Ê‹–) ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜ÔU (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸ ßÃŸÊ ¡Ê«∏U ‹) ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊÁåÃmÊ⁄UÊ üÊˬ⁄U◊‡ fl⁄U¬Ë˝ àÿÕZ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÊ÷ÁÍ Ã‹‚ÈfláʸÉÊÎÃflSòÊœÊãÿªÈ«U⁄U¡Ã‹fláÊ‚¢ôÊ∑§ÊŸÊ¢ flSÃÍŸÊ¢ ◊äÿ ÿÕÊ‚ê÷fl¢ Áfll◊ÊŸflSÃȌʟSÿ •Áfll◊ÊŸflSÃÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸSÿ ø ¬˝ÁÃc∆UÊ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚ê¬˝ŒŒ ∞‚Ê ∑§„U (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ’Ê‹)– ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù

ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U Œ– S◊⁄UáÊ •ÊÒ⁄U ‚◊¬¸áÊó ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÊÄàÿÊ Ã¬ÊÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÊ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊˜ÔH ˙ üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—– üÊËÁflcáÊÈS◊⁄UáÊÊÃ˜Ô ¬Á⁄U¬ÍáʸÃÊ˘SÃÈ– ˙ Ãà‚Ø üÊË∑ΧcáÊʬ¸áÊ◊SÃÈ–

U * Á¡‚ flSÃÈ∑§Ê ÁŸc∑˝§ÿ ÁŒÿÊ ¡Êÿ, ©U‚∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬◊¥ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿÕÊó“L§º˝ŒÒflâ ªÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô–”

* Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ë flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ë ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜ ÁflÁœ§*

63

Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ë flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ë ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ÁflÁœ ‚◊ÿ ⁄U„UŸ¬⁄U ¬˝àÿ∑§ flSÃÈ∑§ ŒÊŸ∑§Ê ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬˝∑§Ê⁄U‚ •‹ª-•‹ª ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó

1. ªÙŒÊŸ ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧU‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÊûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ã˜Ô •l ’˝rÊÔáÊÊ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U ....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÊ ÃÊ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ •ÊŸãŒflŸ ªÊÒ⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ flÊ◊÷ʪ) ....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ....´§ÃÊÒ ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕÊÒ ....flÊ‚⁄U ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊Ô˜ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ¬ÈòÊ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊”Ô˜ ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ ªÈåÃSÿ ....ŸÊꟗ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ....ŸÊêãÿÊ ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸ ’Ê‹] ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊÁåÃmÊ⁄UÊ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ L§º˝ŒflÃÊ∑§ªflˌʟ◊˜Ô/ªÊÁŸc∑˝§ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄áÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ „UÊ ÃÊ “∑§Á⁄UcÿÊÁ◊” ’Ê‹–) ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ •ÊÁŒ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧU‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ •ÊÒ⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊÊ˘„◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U Á¬ÃÈ—/ ◊ÊÃÈ— ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸ ßÃŸÊ ∑§„U) Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÙŒÊŸ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáÊ¢ ÷flã⠪ٌʟ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ªÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ flÎáÊ– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹

•ÊÒ⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊó“flÎÃÊ˘ÁS◊” ’Ê‹– ’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿ ÃÕÊ ªÊ¬Í¡Ÿó’˝ÊrÊÔáÊ ÃÕÊ ªÊ∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊ ∑§⁄U ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ‹– ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧU‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U Á¬ÃÈ—/◊ÊÃÈ— ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„◊˜ÔU ÃŒÈg‡ÿŸ ßÃŸÊ ’Ê‹) Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÙÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝àÿˇÊ ªÊÒ ŒŸË „UÊ ÃÊ “ªÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ÿÕʇÊÁQ§ŒÊSÿ◊ÊŸÉÊÊ‚ÊÁŒº˝√ÿ‚Á„UÃÊ¢ ‚ȬÍÁ¡ÃÊ¢ L§º˝ŒÒflÃÊ¢ ‚flà‚Ê¢ ªÊ◊˜Ô ∞‚Ê ’Ê‹) ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (¬˝ÁÃÁŸÁœ „UÊ ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ∑§„U) ˙ Ãà‚ÃÔ˜ , Ÿ ◊◊– ∑§„U∑§⁄U ªÊÒ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ Á‹ÿ ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

ªÊ-¬˝ÊÕ¸ŸÊó„UÊÕ ¡Ê«∏U∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ªÊÿ∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó Ÿ◊Ù ªÙèÿ— üÊË◊ÃËèÿ— ‚ı⁄U÷ÿËèÿ ∞fl ø – Ÿ◊Ù ’˝rÊÔ‚ÈÃÊèÿ‡ø ¬ÁflòÊÊèÿÙ Ÿ◊Ù Ÿ◊—H ªÊflÙ ◊◊ʪ˝Ã— ‚ãÃÈ ªÊflÙ ◊ ‚ãÃÈ ¬Îc∆U× – ªÊflÙ ◊ ‚fl¸Ã— ‚ãÃÈ ªflÊ¢ ◊äÿ fl‚Êêÿ„U◊Ô˜H ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóª˝„UËÃÊ ’˝ÊrÊÔáÊ “SflÁSÔ ¬˝ÁÃfløŸ ∑§„U–

ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧU‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U Á¬ÃÈ—/◊ÊÃÈ— ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸU ßÃŸÊ ’Ê‹) ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÙŒÊŸSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Œ˜ÔäÿÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (¬˝ÁÃÁŸÁœ „UÊ ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ’Ê‹)– ˙ Ãà‚ÃÔ˜, Ÿ ◊◊– ∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ Á‹ÿ ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U–

ÁflcáÊÈS◊⁄UáÊó÷ªflÊŸ˜∑Ô §Ê ŸÊ◊-S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—–

64

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

2. ÷ÍÁ◊ŒÊŸ Á¡‚ ÷ÍÁ◊∑§Ê ŒÊŸ ŒŸÊ „ÒU, ©U‚ ÷ÍÁ◊∑§ ◊ÎÁûÊ∑§ÊÁ¬á«U (…U‹)-∑§Ù •¬Ÿ •Êª ¬ÊòÊ◊¥ ⁄Uπ ‹– ÿÁŒ ◊ÎÁûÊ∑§ÊÁ¬á«U Ÿ ‹ÊÿÊ ªÿÊ „UÙ ÃÙ •ˇÊÃ∑§Ù „UË Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ ⁄Uπ ‹– ÿÁŒ ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ŒŸÊ „UÙ ÃÙ ß‚ „UË •¬Ÿ ‚Ê◊Ÿ ⁄Uπ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊”Ô˜ ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ Á¬ÃÈ—/◊ÊÃÈ— ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ◊„UʬÊÃ∑§Ê¬¬ÊÃ∑§ÊÁŒ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÁÄUÊ‚ÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ üÊË÷ªflà¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ ÷ÍÁ◊ŒÊŸ◊˜Ô/÷ÍÁ◊ÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “∑§Á⁄UcÿÊÁ◊” ∑§„U)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ÷Í’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬ó’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ©UûÊ⁄UÊÁ÷◊Èπ ’Ò∆UÊ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ı⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÁÄUÊ‚ÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã÷ÍÁ◊ŒÊŸ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáÊ¢ ÷flãâ ÷ÍÁ◊ŒÊŸ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ ÷ÍÁ◊ÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ flÎáÊ– ∞‚Ê ‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸófl⁄UáÊ-º˝√ÿ ¬˝ÊåÔÃ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“flÎÃÙ˘ÁS◊–” ’˝ÊrÊÔáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ‹–

÷ÍÁ◊-¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •¬Ÿ •Êª ⁄Uπ „ÈU∞ ◊ÎÁà¬á«U, •ˇÊìȢ¡ ÿÊ ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄Uó ÷ÍêÿÒ Ÿ◊—/÷ÍÁ◊ÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹∑§Ê ¿UË¥≈UÊ Œ), ø㌟¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ø㌟ ø…∏UÊÿ), •ˇÊÃÊŸ˜Ô ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (•ˇÊà ø…∏UÊÿ), ◊Ê‹Ê¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¬Èc¬ ÃÕÊ ¬Èc¬◊Ê‹Ê ø…∏UÊÿ)– ÷ÍÁ◊-¬˝ÊÕ¸ŸÊóß‚ ◊ãòÊ‚ ÷ÍÁ◊∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ‚fl¸÷ÍÃÊüÊÿÊ

÷ÍÁ◊fl¸⁄UÊ„UáÊ

‚◊ÈŒ˜ÔœÎÃÊ – •ŸãÂSÿ»§‹ŒÊ sÔ× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H

ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ÷ÍÁ◊ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊”Ô˜ ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....‡Ê◊¸áÊ—/fl◊¸áÊ—/ªÈåÃSÿ ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡ fl⁄U¬Ë˝ àÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃÊ¢ ‚ȬÁÍ ¡ÃÊ¢ ÁflcáÊÈŒflÒ ÃÊ¢ ÷ÍÁ◊◊˜/Ô ÷ÍÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ∑§„U)–

ß‚ Ã⁄U„U ÷ÍÁ◊ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬∑§⁄U ÁŸêÔŸ ◊ãòÊ ’Ù‹Ã „ÈU∞ ‚¢∑§À¬-¡‹ ’˝ÊrÊÔáÊ∑ „UÊÕ◊¥ Œ Œó ÿÕÊ ÷ÍÁ◊¬˝ŒÊŸSÿ ∑§‹Ê¢ ŸÊ„¸UÁãà ·Ù«U‡ÊË◊Ô˜ – ŒÊŸÊãÿãÿÊÁŸ ◊ ‡ÊÊÁãÃ÷͸Á◊ŒÊŸÊŒ˜ ÷flÁàfl„UH ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó÷ÍÁ◊ŒÊŸ ‹∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ”

ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ŒÁˇÊáÊÊ •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ŒÊŸ∑§Ë ‚Ê¢ªÃÊ-Á‚Áh∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó ’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÁÄUÊ‚ÊQ§»§‹¬˝ÊåàÿÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã÷ÍÁ◊ŒÊŸSÿ/÷ÍÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Œ˜ÔäÿÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ „UÊ ÃÊ ‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊ ’Ê‹)

* Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ë flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ë ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜ ÁflÁœ§*

65

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬ ‹∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œ •ÊÒ⁄U ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

3. Áˌʟ ÁË ÿÊ ÁË-ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ù Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊Ÿ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ‹∑§⁄U Áˌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜”Ô ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÁÄUÊ‚ÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ Áˌʟ◊˜Ô/ÁËÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿ¢ Áˬ͡Ÿ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ı⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃÁˌʟ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáÊ¢ Áˌʟ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ÁËÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ¬˝Êåà ∑§⁄U ’Ù‹ó“flÎÃÙ˘ÁS◊–” ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ‹– Áˬ͡ŸóÁŸêÔŸ ◊ãòÊ‚ ÁË∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄Uó ÁflcáÊÙŒ¸„U‚◊ÈjÍÃÊ— ∑ȧ‡ÊÊ— ∑ΧcáÊÁËÊSÃÕÊ – œ◊¸Sÿ ⁄UˇÊáÊÊÿÊ‹◊ÃÃÔ˜ ¬˝Ê„ÈUÌŒflı∑§‚—H ÁËèÿÙ Ÿ◊—/ÁËÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹∑§Ê ¿UË¥≈UÊ Œ)– ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ)–

Áˌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ÊÁŒ ‹∑§⁄U Áˌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó ’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃÊŸ˜Ô ‚ȬÍÁ¡ÃÊÁŸ◊Ê¢ÁSËʟԘ ¬˝¡Ê¬ÁÃŒÒflÃÊŸÔ˜ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ∑§„U)–

ß‚ Ã⁄U„U Áˌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ‹∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ∑§Ù ¬…∏UÃ „ÈU∞ ÁË ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œó ◊„U·¸ªÙ¸òÊ‚ê÷ÍÃÊ— ∑§‡ÿ¬Sÿ ÁËʗ S◊ÎÃÊ— – ÃS◊ÊŒ·Ê¢ ¬˝ŒÊŸŸ ◊◊ ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóÁˌʟ ª˝„UáÊ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ”

¬Ê¬¢

√ÿ¬Ù„UÃÈH

ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ŒÊŸ∑§Ë ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Áh∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃÁˌʟSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Œ˜ÔäÿÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ∑§„U)–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ •ÊÒ⁄U ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

66

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

4. SfláʸŒÊŸ Sfláʸ∑§Ù ÿÊ ÃÁãŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ù •ˇÊÃ-¬È¢¡¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊÈÁÃS◊ÎÁìÈ⁄UÊáÊÁÄUÊ‚ÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃSfláʸŒÊŸ◊˜/Ô SfláʸÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ı⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ-fl⁄UáÊ∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃSfláʸŒÊŸ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/SfláʸÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáÊ¢ ÷flãâ flÎáÊ– (‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œ–) ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸófl⁄UáÊ-º˝√ÿ ¬˝ÊåÔà ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“flÎÃÙ˘ÁS◊–”

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ‚ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄– Sfláʸ¬Í¡ŸóÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ‚ Sfláʸ (ÿÊ Sfláʸ-ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ)-∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄Uó Á„U⁄Uáÿª÷¸ª÷¸SÕ¢ „U◊’Ë¡¢ Áfl÷Êfl‚Ù—– •ŸãìÈáÿ»§‹Œ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H SfláÊʸÿ Ÿ◊—/SfláʸÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹‚ ¿UË¥≈UÊ Œ)– ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬◊Ê‹Ê •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ)–

ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó„UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ •ÊÁŒ ‹∑§⁄U SfláʸŒÊŸ (ÿÊ ÃÁãŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§ ŒÊŸ)∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊåàÿÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ Á„U⁄Uáÿ◊ÁÇÔŸŒÒflÃ◊˜Ô/Á„U⁄UáÿÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– (ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œÿº˝√ÿ ‚¢∑§À¬-¡‹∑§ ‚ÊÕ Œ Œ–)

’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóSfláʸ ÿÊ ÃÁãŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ¬˝ÊåÔÃ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ” ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ‹∑§⁄U ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Áh∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó ’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊåàÿÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃSfláʸŒÊŸSÿ/SfláʸÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ ÃÕÊ ÁflcáÊÈ-

S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

* Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ë flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ë ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜ ÁflÁœ§*

67

5. ÉÊÎÌʟ ¬ÊòÊ◊¥ ÉÊË ÿÊ ©U‚∑§ •ŸÈM§¬ ◊ÍÀÿº˝√ÿ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ‹∑§⁄U ÉÊÎÌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÊòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ôÊÊÃÊôÊÊÂfl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃÉÊÎÌʟ◊˜/Ô ÉÊÎÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊) ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ı⁄U fl⁄Uáʺ˝√ÿÊÁŒ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃÉÊÎÌʟ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ....’˝ÊrÊÔáÊ¢ ÉÊÎÌʟ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ ÉÊÎÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ– (‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ–) ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ “flÎÃÙ˘ÁS◊” ’Ù‹–

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ‚ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– ÉÊÎì͡ŸóÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ‚ ÉÊÎÃ∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄Uó •ÊÖÿÊÿ Ÿ◊—/ÉÊÎÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹‚ ¿UË≈¥ UÊ Œ) ‚flÊ¬¸ øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ)–

ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ ....Á¬ÃÈ— (....ªÙòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ‚fl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ ◊ÎàÿÈÜ¡ÿŒÒflâ ÉÊÎÃ◊˜Ô/ÉÊÎÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

ß‚ Ã⁄U„U ÉÊÎÌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ∑§Ù ¬…∏UÃ „ÈU∞ ©U‚ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œó ∑§Ê◊œŸÙ— ‚◊ÈjÍâ ‚fl¸∑˝§ÃÈ·È ‚¢ÁSÕÃ◊Ô˜ – ŒflÊŸÊ◊ÊÖÿ◊Ê„UÊ⁄USÃ× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóÉÊÎà ÿÊ ÉÊÎÃÁŸc∑˝§ÿ ◊ÍÀÿ ¬˝ÊåÔà ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ”

ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ‹∑§⁄U ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Áh∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ Á¬ÃÈ— (....ªÙòÊÊÿÊ— ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃÉÊÎÌʟSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊” ∑§„U)–

∞‚Ê ‚¢∑§À¬∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ ÃÕÊ ÁflcáÊÈS◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

6. flSÔòʌʟ flSòÊ-©U¬flSòÊ∑§ M§¬◊¥ ŒÊ Ÿÿ flSÔòÊÙ¥∑§Ù, ¡Ù ∑§„UË¥ ∑§≈U-»§≈U Ÿ „UÙ¥ ÿÊ ßŸ∑§ ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ù •Êª ⁄Uπ∑§⁄U ÃÕÊ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ ‹∑§⁄U flSÔòʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U

68

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ÃŒËÿó’Ê‹] ôÊÊÃÊôÊÊÂfl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃflSÔòʌʟ◊˜Ô/flSòÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ı⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿÊÁŒ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃflSÔòʌʟ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ....’˝ÊrÊÔáÊ¢ flSÔòʌʟ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ flSòÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ– ‚¢∑§À¬ ¡‹ ÃÕÊ fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ “flÎÃÊ˘ÁS◊” ’Ê‹–

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊà ÃÕÊ ¬Èc¬‚ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– flSÔòʬ͡ŸóflSÔòÊÊÿ Ÿ◊—/flSòÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹‚ ¿UË¥≈UÊ Œ)– ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ)– ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ ’΄US¬ÁÃŒÒflâ flSÔòÊmÿ◊˜Ô/flSÔòÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

ß‚ Ã⁄U„U flSÔòʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œó ‡ÊËÃflÊÃÊcáÊ‚¢òÊÊáÊ¢ ‹îÊÊÿÊ ⁄UˇÊáÊ¢ ¬⁄U◊Ô˜ – Œ„UÊ‹VÔU⁄UáÊ¢ flSÔòÊ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H

’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóflSÔòÊ ÿÊ ÃÁãŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ¬˝ÊåÔà ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ” ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ‹∑§⁄U ‚Ê¢ªÃÊÁ‚Áh∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃflSÔòʌʟSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ ÃÕÊ ÁflcáÊÈ-S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

7. œÊãÿŒÊŸ* œÊŸ, ª„Í°U •ÊÁŒ •ãŸÙ¥∑§Ù ÿÊ œÊãÿ∑§ ◊ÍÀÿ∑§Ù ¬ÊòÊ◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊Ÿ ⁄Uπ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ‹∑§⁄U œÊãÿ∑§ ŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ôÊÊÃÊôÊÊÂfl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃœÊãÿŒÊŸ◊˜Ô/œÊãÿÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ fl⁄Uáʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹]U * ‡ÊSÿ¢ ˇÊòʪâ ¬˝Ê„ÈU— ‚ÃÈ·¢ œÊãÿ◊ÈëÿÃ– •Ê◊Ê㟢 ÁflÃÈ·¢ ¬˝ÊQ¢§ Á‚h◊㟢 ¬˝∑§ËÌÃÃ◊˜ÔH

* Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ë flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ë ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜ ÁflÁœ§*

69

Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃœÊãÿŒÊŸ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ....’˝ÊrÊÔáÊ¢ œÊãÿŒÊŸ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ œÊãÿÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ– (‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ–) ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“flÎÃÊ˘ÁS◊–”

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬‚ ’˝ÊrÊÔáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– œÊãÿ¬Í¡ŸóœÊãÿÊÿ Ÿ◊—/œÊãÿÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹‚ ¿UË¥≈UÊ Œ) ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ)– ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸUó’Ê‹] Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ ¬˝¡Ê¬ÁÃŒÒflâ œÊãÿ◊˜Ô/œÊãÿÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§⁄U ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ∑§Ù ’Ù‹Ã „ÈU∞ œÊãÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œó ‚fl¸Œfl◊ÿ¢

œÊãÿ¢

‚flÙ¸à¬ÁûÊ∑§⁄¢U ◊„UØ– ¬˝ÊÁáÊŸÊ¢ ¡ËflŸÙ¬Êÿ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H

’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóœÊãÿ ÿÊ ÃÁãŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ¬˝ÊåÔÃ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ” ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô”∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸUó’Ê‹] ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃœÊãÿŒÊŸSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ ÃÕÊ ÁflcáÊÈ-S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

8. ªÈ«∏UŒÊŸ ªÈ«∏U ÿÊ ªÈ«∏U∑§ ◊ÍÀÿ∑§Ù ¬ÊòÊ◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊Ÿ ⁄Uπ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ªÈ«∏UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ôÊÊÃÊôÊÊÂfl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÈ«UŒÊŸ◊˜/Ô ªÈ«UÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ fl⁄Uáʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÈ«UŒÊŸ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ....’˝ÊrÊÔáÊ¢ ªÈ«UŒÊŸ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ ªÈ«UÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ– ‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ–

’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“flÎÃÊ˘ÁS◊–” ’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ‚ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U–

ªÈ«∏U¬Í¡ŸóªÈ«UÊÿ Ÿ◊—/ªÈ«UÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹‚ ¿UË¥≈UÊ Œ)– ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ–

ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ

70

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ ‚Ê◊ŒÒfl⠪ȫ◊˜ÔU/ªÈ«UÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§⁄U ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ’Ù‹Ã „ÈU∞ ªÈ«∏U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œó ÿÕÊ Œfl·È Áfl‡flÊà◊Ê ¬˝fl⁄U‡ø ¡ŸÊŒ¸Ÿ— – ‚Ê◊flŒSÃÈ flŒÊŸÊ¢ ◊„UÊŒflSÃÈ ÿÙÁªŸÊ◊Ô˜H ¬˝áÊfl— ‚fl¸◊ãòÊÊáÊÊ¢ ŸÊ⁄UËáÊÊ¢ ¬Êfl¸ÃË ÃÕÊ – ÃÕÊ ⁄U‚ÊŸÊ¢ ¬˝fl⁄U— ‚ŒÒflˇÊÈ⁄U‚Ù ◊×– ◊◊ ÃS◊ÊÃÔ˜ ¬⁄UÊ¢ ‡ÊÊÁãâ ŒŒSfl ªÈ«U ‚fl¸ŒÊH ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóªÈ«∏U ÿÊ ÃÁãŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ¬˝ÊåÔÃ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ” ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸ÃªÈ«UŒÊŸSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ ÃÕÊ ÁflcáÊÈ-S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

9. ⁄U¡ÃŒÊŸ øÊ°ŒË∑§Ù ÿÊ ⁄U¡ÃÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ù ¬ÊòÊ◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊Ÿ ⁄Uπ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ôÊÊÃÊôÊÊÂfl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã⁄U¡ÃŒÊŸ◊˜Ô/⁄U¡ÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ ÃÕÊ fl⁄Uáʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã⁄U¡ÃŒÊŸ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáÊ¢ ⁄U¡ÃŒÊŸ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/ ⁄U¡ÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ– ‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“flÎÃÊ˘ÁS◊–”

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÒ⁄U ŒÁˇÊáÊÊ‚ ’˝ÊrÊÔáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– ⁄U¡Ã¬Í¡Ÿó⁄U¡ÃÊÿ Ÿ◊—/⁄U¡ÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹‚ ¿UË¥≈UÊ Œ)– ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ– ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ øãº˝ŒÒflâ ⁄U¡Ã◊˜Ô/⁄U¡ÃÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§⁄U ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ’Ù‹Ã „ÈU∞ ⁄U¡Ã ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œó ¬˝ËÁÃÿ¸Ã— Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ø ÁflcáÊȇÊVÔU⁄UÿÙ— ‚ŒÊ – Á‡ÊflŸòÊÙjfl¢ ⁄Uıåÿ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ”

ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó

* Œ‚ ◊„Uʌʟ∑§Ë flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ë ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜ ÁflÁœ§*

71

˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã⁄U¡ÃŒÊŸSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ, ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ •ÊÒ⁄U ÁflcáÊÈS◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹–

10. ‹fláʌʟ ‹fláÊ ÿÊ ‹fláÊ-ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ∑§Ù ¬ÊòÊ◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊Ÿ ⁄Uπ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ‹fláʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒËÿó’Ê‹] ôÊÊÃÊôÊÊÂfl¸Áflœ¬ÊÃ∑§ÊŸÊ¢ ÁŸ⁄UÊ‚ÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡ fl⁄U¬Ë˝ àÿÕZ ÁflcáÊÈ‹Ù∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã‹fláʌʟ◊˜Ô/‹fláÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡ŸÊÁŒ∑¢§ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ fl⁄Uáʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã‹fláʌʟ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ....’˝ÊrÊÔáÊ¢ ‹fláʌʟ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ/‹fláÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ– ‚¢∑§À¬∑§⁄U fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“flÎÃÊ˘ÁS◊–”

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÒ⁄U ŒÁˇÊáÊÊ‚ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– ‹fláʬ͡Ÿó‹fláÊÊÿ Ÿ◊—/‹fláÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿÊÿ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹‚ ¿UË¥≈UÊ Œ)– ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ)– ŒÊŸ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã¢ ‚Ù◊ŒÒflâ ‹fláÊ◊˜Ô/‹fláÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ’Ù‹Ã „ÈU∞ ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U ‹fláÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œó ÿS◊ÊŒãŸ⁄U‚Ê— ‚fl¸ ŸÙà∑Χc≈UÊ ‹fláÊ¢ ÁflŸÊ – ‡Êê÷Ù— ¬˝ËÁÃ∑§⁄¢U ÿS◊ʌ× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H

’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó‹fláÊ ÿÊ ÃÁãŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ” ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸó’Ê‹] ∑ΧÃSÿ Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã‹fláʌʟSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ–

S◊⁄UáÊ •ı⁄U ‚◊¬¸áÊó ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÊÄàÿÊ Ã¬ÊÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÊ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊˜ÔH ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ÃËŸ ’Ê⁄U “üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—” ’Ê‹–

U

72

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

‚¢ÁˇÊåÔà •c≈U◊„UʌʟÁflÁœ [ÿ„UÊ° ∞∑§ ‚ÊÕ •c≈U◊„Uʌʟ ∑§⁄UŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¡Ê ‹Êª •Ê∆U flSÃÈ•Ê¥∑§Ê •‹ª•‹ª ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊ„¥U, fl Œ‚ ◊„Uʌʟ¬˝∑§⁄UáÊ◊¥ ŒË ªÿË ÁflÁœ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚¢∑§À¬flÊÄÿ◊¥ ∑§fl‹ “Œ‡Ê◊„UʌʟÊãê¸Ã”-∑§ SÕÊŸ¬⁄U “•c≈U◊„UʌʟÊãê¸Ã” ‡ÊéŒ ¡Ê«∏U∑§⁄U ÃûÊŒ˜ flSÃÈ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ê •‹ª-•‹ª ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U–]

ÁË, ‹Ù„UÊ, Sfláʸ, ∑§¬Ê‚, ‹fláÊ ∞fl¢ ‚åÔÃœÊãÿ (¡ı, œÊŸ, ÁË, ∑°§ªŸË, ◊ͪ° , øŸÊ ÃÕÊ ‚Ê°flÊ), ÷ÍÁ◊U •ı⁄U ªıóߟ •Ê∆UÙ¥ flSÃÈ•Ù¥∑§Ù ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ∞∑§ ‚ÊÕ ŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑ §Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– ¬˝àÿˇÊ flSÃÈ∑§ Ÿ „UÊŸ ¬ ⁄U ©UŸ∑§Ê ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ⁄Uπ∑§⁄U ÷Ë ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ‚∑§Ã „ÒU¥– ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÊûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ã˜Ô •lÒÃSÿ ÁflcáÊÊ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈U∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ¬⁄UÊœ¸mÿ¡ËÁflŸÊ ’˝rÊÔáÊÊ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U ....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÊ ÃÊ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ •ÊŸãŒflŸ ªÊÒ⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ flÊ◊÷ʪ) ....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ....´§ÃÊÒ ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕÊÒ ....flÊ‚⁄U ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊Ô˜ [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊”˜Ô ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸUó’Ê‹] ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊÁåÃmÊ⁄UÊ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ê∑§¬˝ÊåàÿÕZ ø ÁË‹ÊÒ„Á„U⁄Uáÿ∑§Ê¬Ê¸‚‹fláÊ‚åÃœÊãÿ÷ÍÁ◊ªÊM§¬ÊáÊÊ◊c≈UÊŸÊ¢ flSÃÍŸÊ¢ ◊äÿ ÿÕÊ‚ê÷fl¢ Áfll◊ÊŸflSÃÍŸÊ◊Áfll◊ÊŸflSÃÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿSÿ ø ŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ÃŒXÔUàflŸ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿ¢ ŒÿflSÃȬ͡Ÿ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ (∑§Á⁄UcÿÊÁ◊)– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ fl⁄Uáʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸ ’Ê‹] Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ •c≈U◊„Uʌʟ∑§◊¸ÁáÊ ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊåàÿÕZ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáÊ◊c≈U◊„Uʌʟ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ ÷flãâ flÎáÊ– ∑§„U∑§⁄U fl⁄UáÊ‚Ê◊ª˝Ë ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸó’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ flÎÃÙ˘ÁS◊–”

’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ‚ ’˝ÊrÊÔáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– •Ê∆U flSÃÈ•Ê¥∑§Ê ¬Í¡Ÿó˙ ÁËÊlc≈UflSÃÈèÿÊ Ÿ◊—, ¬˝ÙˇÊáÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (¡‹∑§Ê ¿UË¥≈UÊ Œ)– ‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ)– ŒÊŸ-‚¢∑§À¬*óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ fl⁄Uáʺ˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊÁåÃmÊ⁄UÊ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËàÿÕZ üÊËÁflcáÊÈ‹Ê∑§¬˝ÊåÔàÿÕZ ø ¬˝¡Ê¬ÁÃŒÒflâ ÁË◊˜/Ô ÁËÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô ◊„UÊ÷Ò⁄UflŒÒflâ ‹ÊÒ„U◊˜Ô/‹ı„UÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, •ÁÇÔŸŒÒflâ Sfláʸ◊˜Ô/SfláʸÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, flŸS¬ÁÃŒÒflâ ∑§Ê¬Ê¸‚◊˜/ ∑§Ê¬Ê¸‚ÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô ‚Ù◊ŒÒflâ ‹fláÊ◊˜/Ô ‹fláÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô ¬˝¡Ê¬ÁÃŒÒflâ ‚åÃœÊãÿ◊˜/Ô ‚åÃœÊãÿÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜,Ô ÁflcáÊÈŒÒflÃÊ¢ ÷ÍÁ◊◊˜Ô/÷ÍÁ◊ÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô, L§º˝ŒÒflÃÊ¢ ªÊ◊˜Ô/ªÙÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜Ô ∞ÃÊÁŸ •c≈UflSÃÍÁŸ ....ªÙòÊÊÿ * Á¡‚ flSÃÈ∑§Ê ÁŸc∑˝§ÿ ÁŒÿÊ ¡Êÿ, ©U‚∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬◊¥ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§„UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¡Ò‚ ÁË∑§ Á‹ÿ󓬽¡Ê¬ÁÃŒÒflâ ÁËÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ◊˜”Ô –

* ªÊŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë*

73

....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ (’„ÈUà ’˝ÊrÊÔáÊ „UÙ¥ ÃÙ ªÙòÊèÿ— ‡Ê◊¸èÿÙ ’˝ÊrÊÔáÊèÿÊ Áfl÷Öÿ) ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸóŒÊŸ ‹∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ê‹ó“˙ SflÁSÖ” ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ÊÒ⁄U ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U U ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÙ˘„¢ ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ∑ΧÃSÿ •c≈U◊„UʌʟSÿ ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕZ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ß◊Ê¢ ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)–

(‚¢∑§À¬∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ–) S◊⁄UáÊ •ı⁄U ‚◊¬¸áÊó ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÊÄàÿÊ Ã¬ÊÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÊ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊˜ÔH ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê S◊⁄UáÊ∑§⁄U ÃËŸ ’Ê⁄U “˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—” ’Ê‹–

U ªÙŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë 12345-

Sfláʸo΢ª (‚ÙŸ∑§Ë ‚Ë¥ª), ⁄UıåÿπÈ⁄U (øÊ°ŒË∑§ πÈ⁄U), ÃÊ°’∑§Ë ¬Ë∆U, ◊ÙÃË∑§Ê ¬Èë¿U, ªÊÿ ŒÈ„UŸ∑§ Á‹ÿ ∑§Ê°‚ ÿÊ ¬ËË∑§Ë ’ÊÀ≈UË 6- ∑§Ê°‚ ÿÊ ¬ËË∑§Ê ∑§≈UÙ⁄UÊ,

1- ª¢ªÔUÊ¡‹, 2- ¬¢øÊ◊ÎÃ, 3- flSÔòÊ, 4- ©U¬flSÔòÊ, 5- ⁄UÙ‹Ë, 6- ◊ÊÒ‹Ë, 7- øÊfl‹ 200 ª˝Ê◊, 8- ÁË 50 ª˝Ê◊, 9- ¡ı 10 ª˝Ê◊, 10-¬Èc¬◊Ê‹Ê 5, 11-¬Èc¬, 12-ÃÈ‹‚Ë, 13-ŒÍflʸ,

ŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë 7- ªÊÿ ÃÕÊ ’¿U«∏U∑§ ª‹∑§ •Ê÷Í·áÊóÉÊÈ°ÉÊM§, ÉÊá≈UË •ÊÁŒ, 8- ⁄US‚Ë, 9- ŸÊ°Œ, 10- ªÊÿ ÃÕÊ ’¿U«∏U∑§Ë •Ù…∏UŸË, 11- ªÊÿ∑§Ù Áπ‹ÊŸ∑§ Á‹ÿ ªÈ«∏U, øÍŸË, ÷Í‚Ê •ÊÁŒ, 12- ªı∑§ Á‹ÿ fl·¸÷⁄U∑§ •Ê„UÊ⁄U∑§Ê ÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ– ¬Í¡Ÿ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë 14-•’Ë⁄U, 15-ßòÊ, 16-œÍ¬, 17-∑§¬Í⁄U, 18-ŒË¬, 19-M§ß¸, 20-ªÊÉÊÎÃ, 21-ŸÒfll (¬«∏UÊ, Á◊‚⁄UË, ¬¢ø◊flÊ •ÊÁŒ), 22-»§‹, 23-¬ÊŸ 8, 24-‹ı¥ª-ß‹ÊÿøË, 25-’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ∑§ Á‹ÿ flSÔòÊ •ÊÁŒ, 26-ŒÁˇÊáÊÊ–

U

74

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ªÙŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ ªÊŒÊŸ∑§ ¬Ífl¸ SflÁSÃflÊøŸ ÃÕÊ ªáʬÁà ∞fl¢ ªÊÒ⁄UË∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∑§Ê߸ ¬˝ÁÃ◊ÊóÁflª˝„U ßàÿÊÁŒ Ÿ ⁄U„UŸ¬⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U ◊ÊÒ‹Ë ‹¬≈U∑§⁄U ªáÊ‡Ê¡Ë∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê ’ŸÊ ‹ ÃÕÊ Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ •ÕflÊ Á◊^ÔUË∑§Ë åÿÊ‹Ë◊¥ ⁄Uπ ‹– ©UŸ∑§ ŒÊÁ„UŸË •Ê⁄U ‚ȬÊ⁄UË∑§ ’⁄UÊ’⁄U ªÊ’⁄U‚ ªÊÒ⁄UË ’ŸÊ∑§⁄U ⁄Uπ ‹– ÿÁŒ ªÊ’⁄U ©U¬‹éœ Ÿ „UÊ ÃÊ ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U ◊ÊÒ‹Ë ‹¬≈U∑§⁄U ©U‚ ªÊÒ⁄UË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ⁄Uπ ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÃŒŸãÃ⁄U ªÊŒÊŸ ∑§⁄UÊŸflÊ‹ ¬Áá«Uà SflÁSÃflÊøŸ ∑§⁄¥U ÃÕÊ ∑§Ãʸ∑§Ê øÊÁ„Uÿ Á∑§ fl„U „UÊÕ◊¥ •ˇÊà •ÊÒ⁄U ¬Èc¬ ‹ ‹ó

SflSàÿÿŸ ˙ SflÁSà Ÿ ßãº˝Ù flÎhüÊflÊ— SflÁSà Ÿ— ¬Í·Ê Áfl‡flflŒÊ—– SflÁSà ŸSÃÊˇÿÙ¸ •Á⁄Uc≈UŸÁ◊— SflÁSà ŸÙ ’΄US¬ÁÃŒ¸œÊÃÈH ¬Î·Œ‡flÊ ◊L§Ã— ¬ÎÁ‡Ÿ◊ÊÃ⁄U— ‡ÊÈ÷¢ ÿÊflÊŸÙ ÁflŒÕ·È ¡Ç◊ÿ—– •ÁÇŸÁ¡uÔUÊ ◊Ÿfl— ‚Í⁄UøˇÊ‚Ù Áfl‡fl ŸÙ ŒflÊ •fl‚ʪ◊ÁãÔŸ„UH ÷º˝¢ ∑§áÊ¸Á÷— oÎáÊÈÿÊ◊ ŒflÊ ÷º˝¢ ¬‡ÿ◊ÊˇÊÁ÷ÿ¸¡òÊÊ—– ÁSÕ⁄ÒU⁄UXÔÒUSÃÈc≈ÈUflÊö ‚SßÍÁ÷√ÿ¸‡Ê◊Á„U ŒflÁ„Uâ ÿŒÊÿÈ—H ‡ÊÃÁ◊ãŸÈ ‡Ê⁄UŒÙ •Áãà ŒflÊ ÿòÊÊ Ÿ‡ø∑˝§Ê ¡⁄U‚¢ ß͟Ê◊Ô˜– ¬ÈòÊÊ‚Ù ÿòÊ Á¬Ã⁄UÙ ÷flÁãà ◊Ê ŸÙ ◊äÿÊ ⁄UËÁ⁄U·ÃÊÿȪ¸ãÃÙ—H •ÁŒÁÃlı¸⁄UÁŒÁÃ⁄UãÃÁ⁄UˇÊ◊ÁŒÁÃ◊ʸÃÊ ‚ Á¬ÃÊ ‚ ¬ÈòÊ—– Áfl‡fl ŒflÊ •ÁŒÁ× ¬Üø ¡ŸÊ •ÁŒÁáʸÃ◊ÁŒÁá¸ÁŸàfl◊Ô˜H lı— ‡ÊÊÁãÃ⁄UãÃÁ⁄UˇÊö ‡ÊÊÁã× ¬ÎÁÕflË ‡ÊÊÁãÃ⁄Uʬ— ‡ÊÊÁãÃ⁄UÙ·œÿ— ‡ÊÊÁã×– flŸS¬Ãÿ— ‡ÊÊÁãÃÌfl‡fl ŒflÊ— ‡ÊÊÁãÃ’˝¸rÊÔ ‡ÊÊÁã× ‚fl¸ö ‡ÊÊÁã× ‡ÊÊÁãÃ⁄Ufl ‡ÊÊÁã× ‚Ê ◊Ê ‡ÊÊÁãÃ⁄UÁœH ÿÃÙ ÿ× ‚◊Ë„U‚ ÃÃÙ ŸÙ •÷ÿ¢ ∑ȧL§– ‡Ê¢ Ÿ— ∑ȧL§ ¬˝¡ÊèÿÙ˘÷ÿ¢ Ÿ— ¬‡ÊÈèÿ—H ‚ȇÊÊÁãÃ÷¸flÃÈH üÊË◊ã◊„UʪáÊÊÁœ¬Ãÿ Ÿ◊—– ‹ˇ◊ËŸÊ⁄UÊÿáÊÊèÿÊ¢ Ÿ◊—– ©U◊Ê◊„U‡fl⁄UÊèÿÊ¢ Ÿ◊—– flÊáÊËÁ„U⁄Uáÿª÷ʸèÿÊ¢ Ÿ◊—– ‡ÊøˬÈ⁄UãŒ⁄UÊèÿÊ¢ Ÿ◊—– ◊ÊÃÊÁ¬ÃÎø⁄UáÊ∑§◊‹èÿÙ Ÿ◊—– ßc≈UŒflÃÊèÿÙ Ÿ◊—– ∑ȧ‹ŒflÃÊèÿÙ Ÿ◊—– ª˝Ê◊ŒflÃÊèÿÙ Ÿ◊—– flÊSÃÈŒflÃÊèÿÙ Ÿ◊—– SÔÕÊŸŒflÃÊèÿÙ Ÿ◊—– ‚fl¸èÿÙ ŒflèÿÙ Ÿ◊—– ‚fl¸èÿÙ ’˝ÊrÊÔáÊèÿÙ Ÿ◊—– ˙ Á‚Áh’ÈÁh‚Á„UÃÊÿ üÊË◊ã◊„UʪáÊÊÁœ¬Ãÿ Ÿ◊—– ‚È◊Èπ‡øÒ∑§ŒãÇø ∑§Á¬‹Ù ª¡∑§áʸ∑§—– ‹ê’ÙŒ⁄U‡ø Áfl∑§≈UÙ ÁflÉŸŸÊ‡ÊÙ ÁflŸÊÿ∑§—H œÍ◊˝∑§ÃȪ¸áÊÊäÿˇÊÙ ÷Ê‹øãº˝Ù ª¡ÊŸŸ—– mÊŒ‡ÊÒÃÊÁŸ ŸÊ◊ÊÁŸ ÿ— ¬∆Uë¿ÎUáÊÈÿÊŒÁ¬H ÁfllÊ⁄Uê÷ ÁflflÊ„U ø ¬˝fl‡Ê ÁŸª¸◊ ÃÕÊ– ‚æ˜UÔª˝Ê◊ ‚¢∑§≈U øÒfl ÁflÉŸSÃSÿ Ÿ ¡ÊÿÃH ‡ÊÈÄ‹Êê’⁄Uœ⁄¢U Œfl¢ ‡ÊÁ‡ÊfláÊZ øÃÈ÷ȸ¡◊Ô˜– ¬˝‚ãŸflŒŸ¢ äÿÊÿÃÔ˜ ‚fl¸ÁflÉŸÙ¬‡ÊÊãÃÿH •÷ËÁå‚ÃÊÕ¸Á‚hKÕZ ¬ÍÁ¡ÃÙ ÿ— ‚È⁄UÊ‚È⁄ÒU—–

* ªÊŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

75

‚fl¸ÁflÉŸ„U⁄USÃS◊Ò ªáÊÊÁœ¬Ãÿ Ÿ◊—H ‚fl¸◊XÔU‹◊ÊXÔUÀÿ Á‡Êfl ‚flʸո‚ÊÁœ∑§– ‡Ê⁄Uáÿ òÿê’∑§ ªıÁ⁄U ŸÊ⁄UÊÿÁáÊ Ÿ◊Ù˘SÃÈ ÃH fl∑˝§ÃÈá«U ◊„UÊ∑§Êÿ ∑§ÙÁ≈U‚Íÿ¸‚◊¬˝÷– ÁŸÌflÉŸ¢ ∑ȧL§ ◊ Œfl ‚fl¸∑§Êÿ¸·È ‚fl¸ŒÊH H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—H

„UÊÕ◊¥ Á‹ÿ •ˇÊÃ-¬Èc¬∑§Ù ªáÊ‡Ê¡Ë ∞fl¢ •Áê’∑§Ê¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ı⁄U ¬Èc¬ ‹∑§⁄U ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈U∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U ....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ flÊ◊÷ʪ) ....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ....´§Ãı ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕı ....flÊ‚⁄U ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ ªÈåÔÃÊ˘„U◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ „UÊ ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ ....ŸÊꟗ Á¬ÃÈ— (....ŸÊêãÿÊ ◊ÊÃÈ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒËÿóßÃŸÊ •ÊÒ⁄U ’Ê‹) •Ÿ∑§¡ã◊Ù¬ÊÌ¡ÃôÊÊÃÊôÊÊÃ∑§ÊÁÿ∑§flÊÁø∑§◊ÊŸÁ‚∑§‚Ê¢‚̪∑§‚◊Sìʬʟʢ ÁŸflÎûÿÕZ ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊåàÿÕZ ÷ªflà¬˝ËàÿÕZ ø ‚flà‚ªflˌʟ¢ ∑§Á⁄Ucÿ ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ◊¥ Á‹ÿ ¡‹, •ˇÊÃ∑§Ê ¿UÊ« U∏ Œ ÃÕÊ ¬ÈŸ— ¡‹, •ˇÊà ‹ ‹– ÃŒXÔUàflŸÊŒı ªáÊ‡ÊÊÁê’∑§ÿÙ— ¬Í¡Ÿ¢ •ÊflÊÁ„UÃ’˝rÊÔÊÁŒŒflÃÊ‚Á„UÂflà‚ªflˬ͡Ÿ¢ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑§Ã¬¸áÊÜø ∑§Á⁄Ucÿ ∑§„U∑§⁄U ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ ¬Èc¬ ¿UÊ«∏U Œ– ªáʬÁà •ı⁄U ªı⁄UË∑§Ë ¬Í¡Ê* (¬Í¡Ê◊¥ ¡Ù flSÃÈ Áfll◊ÊŸ Ÿ „UÙ ©U‚∑§ Á‹ÿ “◊Ÿ‚Ê ¬Á⁄U∑§Àåÿ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊” ∑§„U– (¡Ò‚ó•Ê÷Í·áÊ∑§ Á‹ÿ “•Ê÷Í·áÊ¢ ◊Ÿ‚Ê ¬Á⁄U∑§Àåÿ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊”–) „UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U äÿÊŸ ∑§⁄Uó

÷ªflÊŸÔ˜ ªáÊ‡Ê∑§Ê äÿÊŸó ª¡ÊŸŸ¢ ©U◊Ê‚Èâ

÷ÍêáÊÊÁŒ‚Áflâ ‡ÊÙ∑§ÁflŸÊ‡Ê∑§Ê⁄U∑¢§

∑§Á¬àÕ¡ê’Í»§‹øÊL§÷ˇÊáÊ◊Ô˜– Ÿ◊ÊÁ◊ ÁflÉŸ‡fl⁄U¬ÊŒ¬VÔU¡◊Ô˜H

÷ªflÃË ªı⁄UË∑§Ê äÿÊŸó Ÿ◊Ù Ÿ◊—

Œ√ÿÒ ◊„UÊŒ√ÿÒ Á‡ÊflÊÿÒ ‚Ãâ ¬˝∑ΧàÿÒ ÷º˝ÊÿÒ ÁŸÿÃÊ— ¬˝áÊÃÊ— S◊ üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, äÿÊŸ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊–

Ÿ◊—– ÃÊ◊Ô˜H

÷ªflÊŸÔ˜ ªáÊ‡Ê∑§Ê •ÊflÊ„UŸó ˙ ªáÊÊŸÊ¢ àflÊ ªáʬÁÃö „UflÊ◊„U Á¬˝ÿÊáÊÊ¢ àflÊ Á¬˝ÿ¬ÁÃö „UflÊ◊„U ÁŸœËŸÊ¢ àflÊ ÁŸÁœ¬ÁÃö „UflÊ◊„U fl‚Ù ◊◊– •Ê„U◊¡ÊÁŸ ª÷¸œ◊Ê àfl◊¡ÊÁ‚ ª÷¸œ◊Ô˜H ∞sÁ„U „U⁄Uê’ ◊„U‡Ê¬ÈòÊ ‚◊SÃÁflÉŸıÉÊÁflŸÊ‡ÊŒˇÊ– ◊ÊXÔUÀÿ¬Í¡Ê¬˝Õ◊¬˝œÊŸ ªÎ„UÊáÊ ¬Í¡Ê¢ ÷ªflŸÔ˜ Ÿ◊SÃH * ÿ„UÊ° ¬Í¡Ÿ∑§ ◊ãòÊ Á‹π ªÿ „Ò¥U, ÿÁŒ ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ∑§Ë ŒÎÁc≈U‚ ¬Í¡Ÿ◊¥ ‡ÊËÉÊ˝ÃÊ ∑§⁄UŸË „UÊ ÃÊ ∑§fl‹ ŸÊ◊◊ãòÊó“üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ¬Èc¬¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊”óß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ’Ê‹∑§⁄U •ãÿ ¬Í¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ë ø…∏UÊÿË ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU •ÕflÊ üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§Ê-S◊⁄UáÊ ÃÕÊ ¬¢øÊ¬øÊ⁄U¬Í¡Ÿ ÷Ë ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U–

76

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

Á‚Áh’ÈÁh‚Á„UÃÊÿ ªáʬÃÿ Ÿ◊— ªáʬÁÃ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊,SÕʬÿÊÁ◊, ¬Í¡ÿÊÁ◊ ø–

„UÊÕ∑§ •ˇÊà ªáÊ‡Ê¡Ë¬⁄U ø…∏UÊ Œ– Á»§⁄U •ˇÊà ‹∑§⁄U ªáÊ‡Ê¡Ë∑§Ë ŒÊÁ„UŸË •Ù⁄U ªı⁄UË¡Ë∑§Ê •ÊflÊ„UŸ ∑§⁄Uó ÷ªflÃË ªı⁄UË∑§Ê •ÊflÊ„UŸó ˙ •ê’ •Áê’∑§˘ê’ÊÁ‹∑§ Ÿ ◊Ê ‚‚Sàÿ‡fl∑§— ‚È÷Áº˝∑§Ê¢ „U◊ÊÁº˝ÃŸÿÊ¢ ŒflË¥ fl⁄UŒÊ¢ ‹ê’ÙŒ⁄USÿ ¡ŸŸË¥ ªıÿÒ¸ Ÿ◊—, ªı⁄UË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊, ¬Í¡ÿÊÁ◊ ø–

ŸÿÁà ∑§‡øŸ– ∑§Êê¬Ë‹flÊÁ‚ŸË◊Ô˜H ‡ÊVÔU⁄UÁ¬˝ÿÊ◊Ô˜– ªı⁄UË◊ÊflÊ„UÿÊêÿ„U◊Ô˜H

¬˝ÁÃc∆UÊó ˙ ◊ŸÙ ¡ÍÁáȸ·ÃÊ◊ÊÖÿSÿ ’΄US¬ÁÃÿ¸ôÊÁ◊◊¢ ßÙàflÁ⁄Uc≈¢U ÿôÊö ‚Á◊◊¢ ŒœÊÃÈ– Áfl‡fl ŒflÊ‚ ß„U ◊ÊŒÿãÃÊ◊Ù3ê¬˝ÁÃc∆UH •SÿÒ ¬˝ÊáÊÊ— ¬˝ÁÃc∆UãÃÈ •SÿÒ ¬˝ÊáÊÊ— ˇÊ⁄UãÃÈ ø– •SÿÒ Œflàfl◊øʸÿÒ ◊Ê◊„UÁà ø ∑§‡øŸH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ ‚Ȭ˝ÁÃÁc∆UÃ fl⁄UŒ ÷flÃÊ◊Ô˜– ¬˝ÁÃc∆UʬÍfl¸∑§◊˜Ô •Ê‚ŸÊÕ¸ •ˇÊÃÊŸÔ˜ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊, üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—– •Ê‚Ÿ∑§ Á‹ÿ •ˇÊà ‚◊̬à ∑§⁄U– ¬Êl, •Éÿ¸, •Êø◊ŸËÿ, SÔŸÊŸËÿ, ¬ÈŸ⁄UÊø◊ŸËÿó∞ÃÊÁŸ ¬ÊlÊÉÿʸø◊ŸËÿSÔŸÊŸËÿ¬ÈŸ⁄UÊø◊ŸËÿÊÁŸ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—– (ßÃŸÊ ∑§„U∑§⁄UU ¡‹ ø…∏UÊ Œ–)

¬¢øÊ◊ÎÃSÔŸÊŸó ¬¢øÊ◊Îâ ◊ÿÊŸËâ ¬ÿÙ ŒÁœ ÉÊÎâ ◊œÈ– ‡Ê∑¸§⁄UÿÊ ‚◊ÊÿÈQ¢§ SÔŸÊŸÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ¬¢øÊ◊ÎÃSÔŸÊŸ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬¢øÊ◊ÎÂ SÔŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ–)

‡ÊÈhÙŒ∑§SÔŸÊŸó ªXÔUÊ ø ÿ◊ÈŸÊ øÒfl ªÙŒÊfl⁄UË ‚⁄USflÃË– Ÿ◊¸ŒÊ Á‚ãœÈ∑§Êfl⁄UË SÔŸÊŸÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ‡ÊÈhÙŒ∑§SÔŸÊŸ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (‡ÊÈh ¡‹‚ SÔŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ–) •Êø◊Ÿó‡ÊÈhÙŒ∑§SÔŸÊŸÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–)

flSÔ òÊó ‡ÊËÃflÊÃÙcáÊ‚¢òÊÊáÊ¢ ‹îÊÊÿÊ ⁄UˇÊáÊ¢ ¬⁄U◊Ô˜– Œ„UÊ‹VÔU⁄UáÊ¢ flSòÊ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, flSÔòÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (flSÔòÊ ‚◊̬à ∑§⁄U–) •Êø◊ŸóflSÔòÊÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–)

* ªÊŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

77

ÿôÊÙ¬flËÃó ÿôÊÙ¬flËâ ¬⁄U◊¢ ¬ÁflòÊ¢ ¬˝¡Ê¬Ãÿ¸à‚„U¡¢ ¬È⁄USÃÊÃÔ˜– •ÊÿÈcÿ◊ª˝K¢ ¬˝ÁÃ◊ÈÜø ‡ÊÈ÷˝¢ ÿôÊÙ¬flËâ ’‹◊SÃÈ Ã¡—H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ÿôÊÙ¬flËâ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ÿôÊÙ¬flËà ‚◊̬à ∑§⁄U–) •Êø◊ŸóÿôÊÙ¬flËÃÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) ©U¬flSòÊóüÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ©U¬flSòÊ¢ (©U¬flSòÊÊ÷Êfl ⁄UQ§‚ÍòÊ¢) ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (©U¬flSòÊ

‚◊̬à ∑§⁄U–) •Êø◊Ÿó©U¬flSòÊÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) ø㌟ó ˙ àflÊ¢ ªãœflʸ •πŸ°SàflÊÁ◊ãº˝SàflÊ¢ ’΄US¬Á×– àflÊ◊Ù·œ ‚Ù◊Ù ⁄UÊ¡Ê ÁflmÊŸÔ˜ ÿˇ◊ÊŒ◊ÈëÿÃH üÊËπá«¢U ø㌟¢ ÁŒ√ÿ¢ ªãœÊ…K¢ ‚È◊ŸÙ„U⁄U◊Ô˜– Áfl‹¬Ÿ¢ ‚È⁄UüÊc∆U ø㌟¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ø㌟ʟȋ¬Ÿ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ø㌟ •Ì¬Ã ∑§⁄U–)

•ˇÊÃó •ˇÊÃʇø ‚È⁄UüÊc∆U ∑ȧæ˜U ∑ȧ◊ÊQ§Ê— ‚ȇÊÙÁ÷ÃÊ—– ◊ÿÊ ÁŸflÁŒÃÊ ÷ÄÔàÿÊ ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊‡fl⁄UH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, •ˇÊÃÊŸÔ˜ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•ˇÊà ø…∏UÊÿ–)

¬Èc¬◊Ê‹Êó ◊ÊÀÿÊŒËÁŸ ‚ȪãœËÁŸ ◊Ê‹àÿÊŒËÁŸ flÒ ¬˝÷Ù– ◊ÿÊNUÃÊÁŸ ¬Èc¬ÊÁáÊ ¬Í¡ÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ¬Èc¬◊Ê‹Ê¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬◊Ê‹Ê ‚◊̬à ∑§⁄U–)

ŒÍflʸó ˙ ∑§Êá«UÊà∑§Êá«UÊà¬˝⁄UÙ„UãÃË ¬L§·— ¬L§·S¬Á⁄U– ∞flÊ ŸÙ ŒÍfl¸ ¬˝ ÃŸÈ ‚„UdáÊ ‡ÊÃŸ øH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ŒÍflʸæ˜U ∑ȧU⁄UÊŸÔ˜ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŒÍflÊZ∑ȧ⁄U ø…∏UÊÿ–)

Á‚ãŒÍ⁄Uó Á‚ãŒÍ⁄¢U ‡ÊÙ÷Ÿ¢ ⁄UQ¢§ ‚ı÷ÊÇÿ¢ ‚Èπflœ¸Ÿ◊Ô˜– ‡ÊÈ÷Œ¢ ∑§Ê◊Œ¢ øÒfl Á‚ãŒÍ⁄U¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, Á‚ãŒÍ⁄¢U ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (Á‚ãŒÍ⁄U •Ì¬Ã ∑§⁄U–)

•’Ë⁄U-ªÈ‹Ê‹ •ÊÁŒ ŸÊŸÊ ¬Á⁄U◊‹ º˝√ÿó •’Ë⁄¢U ø ªÈ‹Ê‹¢ ø „UÁ⁄Uº˝ÊÁŒ‚◊ÁãflÃ◊Ô˜– ŸÊŸÊ¬Á⁄U◊‹¢ º˝√ÿ¢ ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊‡fl⁄UH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ŸÊŸÊ¬Á⁄U◊‹º˝√ÿÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•’Ë⁄U-ªÈ‹Ê‹ •ÊÁŒ ø…∏UÊÿ–)

78

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

‚ȪÁ㜺˝√ÿó ˙ òÿê’∑¢§ ÿ¡Ê◊„U ‚ȪÁ㜢 ¬ÈÁc≈Uflœ¸Ÿ◊˜Ô– ©UflʸL§∑§Á◊fl ’㜟Êã◊ÎàÿÊ◊ȸˇÊËÿ ◊Ê◊ÎÃÊØÔH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ‚ȪÁ㜺˝√ÿ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (‚ȪÁãœÃ º˝√ÿ ‚◊̬à ∑§⁄U–)

œÍ¬ó flŸS¬ÁÃ⁄U‚ÙjÍÃÙ ªãœÊ…KÙ ªãœ •ÊÉÊ˝ÿ— ‚fl¸ŒflÊŸÊ¢ œÍ¬Ù˘ÿ¢ üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, œÍ¬◊ÊÉÊ˝Ê¬ÿÊÁ◊– (œÍ¬ ÁŒπÊÿ–)

©UûÊ◊—– ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H

ŒË¬ó ˙ øãº˝◊Ê ◊Ÿ‚Ê ¡ÊÇøˇÊÊ— ‚ÍÿÊ¸ •¡ÊÿÖ üÊÊòÊÊmÊÿȇø ¬˝Êáʇø ◊ÈπÊŒÁÇŸ⁄U¡ÊÿÃH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ŒË¬¢ Œ‡Ê¸ÿÊÁ◊– (ŒË¬ ÁŒπÊÿ–) „USì˝ˇÊÊ‹Ÿó“˙ NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹–

ŸÒfllóŸÒfll∑§Ù ¬˝ÙÁˇÊà ∑§⁄U ªãœ-¬Èc¬‚ •Êë¿UÊÁŒÃ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ¡‹‚ øÃÈc∑§ÙáÊ ÉÊ⁄UÊ ‹ªÊ∑§⁄U ÷ªflÊŸÔ˜∑§ •Êª ⁄Uπ– ˙ ŸÊèÿÊ •Ê‚ËŒãÃÁ⁄UˇÊö ‡ÊËcáÊÙ¸ lı— ‚◊fløÖ ¬Œ˜ÔèÿÊ¢ ÷ÍÁ◊ÌŒ‡Ê— üÊÙòÊÊûÊÕÊ ‹Ù∑§Ê°2 •∑§À¬ÿŸÔ˜H ‡Ê∑¸§⁄UÊπá«UπÊlÊÁŸ ŒÁœˇÊË⁄UÉÊÎÃÊÁŸ ø– •Ê„UÊ⁄¢U ÷ˇÿ÷ÙÖÿ¢ ø ŸÒfll¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ŸÒfll¢ ÁŸflŒÿÊÁ◊– (ŸÒfll ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U–) ˙ •◊ÎÃÙ¬SÃ⁄UáÊ◊Á‚ SflÊ„UÊ– ˙ ¬˝ÊáÊÊÿ SflÊ„UÊ– ˙ •¬ÊŸÊÿ SflÊ„UÊ– ˙ √ÿÊŸÊÿ SflÊ„UÊ– ˙ ©UŒÊŸÊÿ SflÊ„UÊ– ˙ ‚◊ÊŸÊÿ SflÊ„UÊ– ˙ •◊ÎÃÊÁ¬œÊŸ◊Á‚ SflÊ„UÊ– (©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊ŸË ¡‹ ø…∏UÊÿ–) ŸÒfllÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹ ‚◊̬à ∑§⁄U–)

´§ÃÈ»§‹ó ߌ¢ »§‹¢ ◊ÿÊ Œfl SÕÊÁ¬Ã¢ ¬È⁄UÃSÃfl– ÃŸ ◊ ‚»§‹ÊflÊÁåÔÃ÷¸flîÊã◊ÁŸ ¡ã◊ÁŸH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ´§ÃÈ»§‹ÊÁŸ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (´§ÃÈ»§‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–) ©UûÊ⁄UÊ¬Ù˘‡ÊŸó©UûÊ⁄UÊ¬Ù˘‡ÊŸÊÕ¸ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– ªáÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—– (¡‹ Œ–)

∑§⁄UÙmøŸó ø㌟¢ ◊‹ÿÙjÍâ ∑§SÃÍÿʸÁŒ‚◊ÁãflÃ◊Ô˜– ∑§⁄UÙmøŸ∑¢§ Œfl ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊‡fl⁄UH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ∑§⁄UÙmøŸ∑¢§ ø㌟¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (◊‹ÿø㌟ ‚◊̬à ∑§⁄U–)

ÃÊê’Í‹ó ¬ÍªË»§‹¢ ∞‹ÊÁŒøÍáʸ‚¢ÿÈQ¢§

◊„UÁg√ÿ¢ ÃÊê’Í‹¢

ŸÊªflÀ‹ËŒ‹ÒÿȸÃ◊Ô˜– ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H

* ªÊŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

79

üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ◊ÈπflÊ‚ÊÕZ ∞‹Ê‹fl¢ª¬ÍªË»§‹‚Á„Uâ ÃÊê’Í‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ß‹ÊÿøË,

‹ı¥ª •ÊÒ⁄U ‚ȬÊ⁄UË∑§ ‚ÊÕ ÃÊê’Í‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–) ŒÁˇÊáÊÊó Á„U⁄Uáÿª÷¸ª÷¸SÕ¢ „U◊’Ë¡¢ Áfl÷Êfl‚Ù—– •ŸãìÈáÿ»§‹Œ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ∑ΧÃÊÿÊ— ¬Í¡ÊÿÊ— ‚ÊŒ˜ªÈáÿÊÕ¸ º˝√ÿŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (º˝√ÿ-ŒÁˇÊáÊÊ

‚◊̬à ∑§⁄U–) •Ê⁄UÃËó ∑§Œ‹Ëª÷¸‚ê÷Íâ ∑§¬Í¸⁄¢U ÃÈ ¬˝ŒËÁ¬Ã◊Ô˜– •Ê⁄UÊÌÃ∑§◊„¢U ∑ȧfl¸ ¬‡ÿ ◊ fl⁄UŒÙ ÷flH üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, •Ê⁄UÊÌÃ∑¢§ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (∑§¬Í¸⁄U∑§Ë •Ê⁄UÃË ∑§⁄U, •Ê⁄UÃË∑§ ’ÊŒ ¡‹ Áª⁄UÊ Œ–)

¬Èc¬Ê¢¡Á‹ó ˙ ÿôÊŸ ÿôÊ◊ÿ¡ãà ŒflÊSÃÊÁŸ œ◊ʸÁáÊ ¬˝Õ◊ÊãÿÊ‚ŸÔ˜– Ã „U ŸÊ∑¢§ ◊Á„U◊ÊŸ— ‚øãà ÿòÊ ¬Ífl¸ ‚ÊäÿÊ— ‚Áãà ŒflÊ—H ŸÊŸÊ‚ȪÁ㜬Èc¬ÊÁáÊ ÿÕÊ∑§Ê‹ÙjflÊÁŸ ø– ¬Èc¬ÊÜ¡Á‹◊¸ÿÊ ŒûÊÊ ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊‡fl⁄UH ªáÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ¬Èc¬ÊÜ¡Á‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬Ê¢¡Á‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–)

¬˝ŒÁˇÊáÊÊó ÿÊÁŸ ∑§ÊÁŸ ø ¬Ê¬ÊÁŸ ¡ã◊ÊãÃ⁄U∑ΧÃÊÁŸ ÃÊÁŸ ‚flʸÁáÊ Ÿ‡ÿãÃÈ ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ* ¬Œ üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄U–)

ø– ¬ŒH

Áfl‡Ê·ÊÉʸó ÃÊ◊˝¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ø㌟, •ˇÊÃ, »§‹, »Í§‹, ŒÍflʸ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ⁄Uπ∑§⁄U •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ù „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ¬…∏Uó ⁄UˇÊ ⁄UˇÊ ªáÊÊäÿˇÊ ⁄UˇÊ òÊÒ‹ÙÄÿ⁄UˇÊ∑§– ÷Q§ÊŸÊ◊÷ÿ¢ ∑§Ãʸ òÊÊÃÊ ÷fl ÷flÊáʸflÊÃÔ˜H mÒ◊ÊÃÈ⁄U ∑Χ¬ÊÁ‚ãœÙ ·Êá◊ÊÃÈ⁄Uʪ˝¡ ¬˝÷Ù– fl⁄UŒSàfl¢ fl⁄¢U ŒÁ„U flÊÁÜ¿Uâ flÊÁÜ¿UÃÊÕ¸ŒH •ŸŸ ‚»§‹ÊÉÿ¸áÊ fl⁄UŒÙ˘SÃÈ ‚ŒÊ ◊◊H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, Áfl‡Ê·ÊÉÊZ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (Áfl‡Ê·ÊÉʸ Œ–)

¬˝ÊÕ¸ŸÊó ÁflÉŸ‡fl⁄UÊÿ fl⁄UŒÊÿ ‚È⁄UÁ¬˝ÿÊÿ ‹ê’ÙŒ⁄UÊÿ ‚∑§‹Êÿ ¡ªÁhÃÊÿ– ŸÊªÊŸŸÊÿ üÊÈÁÃÿôÊÁfl÷ÍÁ·ÃÊÿ ªı⁄UË‚ÈÃÊÿ ªáÊŸÊÕ Ÿ◊Ù Ÿ◊SÃH àflÊ¢ ÁflÉŸ‡ÊòÊÈŒ‹ŸÁà ø ‚ÈãŒ⁄UÁà ÷Q§Á¬˝ÿÁà ‚ÈπŒÁà »§‹¬˝ŒÁÖ Áfllʬ˝ŒàÿÉÊ„U⁄UÁà ø ÿ SÃÈflÁãà ÃèÿÙ ªáÊ‡Ê fl⁄UŒÙ ÷fl ÁŸàÿ◊flH * •Ê·¸àflÊà‚ȬÊ ‹È∑˜§Ô–

80

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

àfl¢ flÒcáÊflË ‡ÊÁQ§⁄UŸãÃflËÿʸ Áfl‡flSÿ ’Ë¡¢ ¬⁄U◊ÊÁ‚ ◊ÊÿÊ– ‚ê◊ÙÁ„Uâ ŒÁfl ‚◊SÃ◊ÃÃÔ˜ àfl¢ flÒ ¬˝‚ãŸÊ ÷ÈÁfl ◊ÈÁQ§„UÃÈ—H üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ¬˝ÊÕ¸ŸÊ¬Ífl∑¸ §¢ Ÿ◊S∑§Ê⁄UÊŸÔ˜ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (‚Êc≈UÊ¢ª Ÿ◊S∑§Ê⁄U ∑§⁄U–) ªáÊ‡Ê¬Í¡Ÿ ∑§◊¸ ÿããÿÍŸ◊Áœ∑¢§ ∑ΧÃ◊Ô˜– ÃŸ ‚fl¸áÊ ‚flʸà◊Ê ¬˝‚ãŸÙ˘SÃÈ ‚ŒÊ ◊◊H •ŸÿÊ ¬Í¡ÿÊ üÊ˪áÊ‡ÊÊÁê’∑§ ¬˝ËÿÃÊ◊Ô˜ , Ÿ ◊◊–

(∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚◊Sà ¬Í¡Ÿ∑§◊¸ ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ù ‚◊̬à ∑§⁄U Œ ÃÕÊ ¬ÈŸ— Ÿ◊S∑§Ê⁄U ∑§⁄U–) ªÊŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊóÿ¡◊ÊŸ •¬ŸË ŒÊÁ„UŸË •Ù⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ‚‚ê◊ÊŸ ©UûÊ⁄UÊÁ÷◊Èπ ’Ò∆UÊÿ •ı⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ Sflÿ¢ ’Ò∆U ¡Êÿ– ©U‚∑§ ’ÊŒ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ fl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê fl⁄UáÊ ∑§⁄Uó fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÙQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÔÃÊ˘„U◊˜Ô (ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„◊U˜Ôó ßÃŸÊ ’Ê‹) ‚¢∑§UÁÀ¬ÃÙg‡ÿŸ ∑§Á⁄Ucÿ◊ÊáÊ‚flà‚ªflˌʟ∑§◊¸ÁáÊ ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— ....ªÙòÊ¢ ....‡Ê◊ʸáÊ¢ ’˝ÊrÊÔáÊ¢ ÷flã⠪ٌʟ¬˝Áê˝„UËÃÎàflŸ flÎáÊ–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬∑§⁄U º˝√ÿ •ÊÁŒ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-fløŸófl⁄UáÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“flÎÃÙ˘ÁS◊”– ’˝ÊrÊÔáʬ͡Ÿóÿ¡◊ÊŸ ’˝ÊrÊÔáÊŒflÃÊ∑§ ŒÙŸÙ¥ ø⁄UáÊÙ¥∑§Ù ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ‚ œÙÿó •Ê¬Œ˜ÔÉÊŸäflÊã„Ud÷ÊŸfl— •¬Ê⁄U‚¢‚Ê⁄U‚◊Ⱥ˝‚Ãfl— ¬ÈŸãÃÈ

‚◊ËÁ„UÃÊÕʸ¬¸áÊ∑§Ê◊œŸfl—– ◊Ê¢ ’˝ÊrÊÔáʬʌ⁄UáÊfl—H

ªÙ¬Í¡Ÿ∑§Ë ÁflÁœ ªÊ¬Í¡Ÿ∑§ ‚◊ÿ ªÊÿ∑§Ê ÷Í‚Ê, øÍŸË ÃÕÊ ªÈ«∏U •ÊÁŒ Áπ‹ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ªı∑§Ù ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ‚ ©U‚∑§Ê ¬˝ÙˇÊáÊ ∑§⁄Uó ˙ ß⁄UÊflÃË œŸÈ◊ÃË Á„U ÷ÍÃÞ ‚ÍÿflÁ‚ŸË ◊Ÿfl Œ‡ÊSÿÊ– √ÿS∑§èŸÊ ⁄UÙŒ‚Ë ÁflcáÊflÃ ŒÊœÕ¸ ¬ÎÁÕflË◊Á÷ÃÙ ◊ÿÍπÒ— SflÊ„UÊH

ß‚∑§ ’ÊŒ ªı∑§ •¢ªÔUÙ¥◊¥ ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊÙ¥‚ ©UŸ-©UŸ ŒflÃÊ•Ù¥∑§Ê •ÊflÊ„UŸ ∑§⁄Uó

ªı∑§ •¢ªÙ¥◊¥ ŒflÃÊ•Ù¥∑§Ê •ÊflÊ„UŸ ‚Ë¥ªÊ¥∑§Ë ¡«∏UÙ¥◊¥ó˙ ’˝rÊÔÁflcáÊÈèÿÊ¢ Ÿ◊—, oÎXÔU◊Í‹ÿÙ’¸˝rÊÔÁflcáÊÍ •ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ‚Ë¥ªÊ¥∑§ •ª˝÷ʪ◊¥ó˙ ‚fl¸ÃËÕ¸èÿÙ Ÿ◊—, oÎXÔUʪ˝ ‚fl¸ÃËÕʸŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– Á‚⁄U∑§ ’Ëø◊¥ó˙ ◊„UÊŒflÊÿ Ÿ◊—, Á‡Ê⁄UÙ◊äÿ ◊„UÊŒfl◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ‹‹Ê≈U◊¥ó˙ ªıÿÒ¸ Ÿ◊—, ‹‹Ê≈U ªı⁄UË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ŸÊ‚Êfl¢‡Ê◊¥ó˙ ∑§ê’‹Ê‡flÃ⁄UÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ŸÊ‚ʬÈ≈UÿÙ— ∑§ê’‹Ê‡flÃ⁄UÊÒ •ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ∑§ÊŸÙ¥◊¥ó˙ •Á‡flèÿÊ¢ Ÿ◊—, ∑§áʸÿÊ⁄UÁ‡flŸÊÒ •ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ŸòÊÙ¥◊¥ó˙ ‡ÊÁ‡Ê÷ÊS∑§⁄UÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ŸòÊÿÙ— ‡ÊÁ‡Ê÷ÊS∑§⁄UÊÒ •ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ŒÊ°ÃÙ¥◊¥ó˙ ‚fl¸flÊÿfl Ÿ◊—, ŒãÃ·È ‚fl¸flÊÿÈ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– Á¡uÔUÊ◊¥ó˙ flL§áÊÊÿ Ÿ◊—, Á¡uÔUÊÿÊ¢¢ flL§áÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– „È¢U∑§Ê⁄U◊¥ó˙ ‚⁄USflàÿÒ Ÿ◊—, „¢ÈU∑§Ê⁄U ‚⁄USflÃË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊–

* ªÊŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

81

ŒÙŸÙ¥ ªÊ‹Ù¥◊¥ó˙ ◊Ê‚¬ˇÊÊèÿÊ¢ Ÿ◊—, ªá«UÿÙ◊ʸ‚¬ˇÊÊÒ •ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ŒÙŸÙ¥ •Ù∆UÙ¥◊¥ó˙ ‚ãäÿÊmÿÊÿ Ÿ◊—, •Êc∆UÿÊ— ‚ãäÿÊmÿ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ª‹◊¥ó˙ ßãº˝Êÿ Ÿ◊—, ª˝ËflÊÿÊÁ◊ãº˝◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ª‹∑§ê’‹◊¥ó˙ ⁄UˇÊÙªáÊèÿÙ Ÿ◊—, ª‹∑§ê’‹ ⁄UˇÊÙªáÊÊŸÔÊflÊ„UÿÊÁ◊– NUŒÿ◊¥ó˙ ‚ÊäÿèÿÙ Ÿ◊—, NUŒÿ ‚ÊäÿÊŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ¡Ê°ÉÊÙ¥◊¥ó˙ œ◊ʸÿ Ÿ◊—, ¡YÔUÿÙ— œ◊¸◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ŒÙŸÙ¥ πÈ⁄UÙ¥∑§ ’Ëø◊¥ó˙ ªãœfl¸èÿÙ Ÿ◊—, πÈ⁄U◊äÿ ªãœflʸŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– πÈ⁄UÙ¥∑§ •ª˝÷ʪ◊¥ó˙ ¬ãŸªèÿÙ Ÿ◊—, πÈ⁄Uʪ˝·È ¬ãŸªÊŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– πÈ⁄UÙ¥∑§ ◊Í‹◊¥ó˙ •å‚⁄UèÿÙ Ÿ◊—, πÈ⁄U◊Í‹·È •å‚⁄UÙªáÊÊŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ¬Ë∆U◊¥ó˙ ∞∑§ÊŒ‡ÊL§º˝èÿÙ Ÿ◊—, ¬Îc∆U ∞∑§ÊŒ‡ÊL§º˝ÊŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ‚÷Ë ‚ÁãœÿÙ¥◊¥ó˙ fl‚ÈèÿÙ Ÿ◊—, ‚fl¸‚Áãœ·È fl‚ÍŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ∑§Á≈U÷ʪ◊¥ó˙ Á¬ÃÎèÿÙ Ÿ◊—, ∑§Á≈Umÿ Á¬ÃÎΟÊflÊ„UÿÊÁ◊– ¬Í°¿U◊¥ó˙ ‚Ù◊Êÿ Ÿ◊—, ¬Èë¿U ‚Ù◊◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ‡Ê⁄UË⁄U∑§ •œÙ÷ʪ◊¥ó˙ mÊŒ‡ÊÊÁŒàÿèÿÙ Ÿ◊—, ÁŸêÔŸÊXÔU·È mÊŒ‡ÊÊÁŒàÿÊŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ∑§‡ÊÙ¥◊¥ó˙ ‚Íÿ¸⁄UÁ‡◊èÿÙ Ÿ◊—, ∑§‡Ê·È ‚Íÿ¸⁄U‡◊ËŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ªÙ◊ÍòÊ◊¥ó˙ ªXÔUÊÿÒ Ÿ◊—, ªÙ◊ÍòÊ ªXÔUÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ˙ ÿ◊ÈŸÊÿÒ Ÿ◊—, ªÙ◊ÍòÊ ÿ◊ÈŸÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ªÙ◊ÿ÷ʪ◊¥ó˙ ‹ˇêÿÒ Ÿ◊—, ªÙ◊ÿ ‹ˇ◊Ë◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ŒÍœ◊¥ó˙ ‚⁄USflàÿÒ Ÿ◊—, ŒÈÇÔœ ‚⁄USflÃË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ŒÁœ◊¥ó˙ Ÿ◊¸ŒÊÿÒ Ÿ◊—, ŒÁäŸ Ÿ◊¸ŒÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ÉÊË◊¥ó˙ fl±Ÿ KÒ Ÿ◊—, ÉÊÎÃ flÁ±Ÿ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ⁄UÙ◊Ù¥◊¥ó˙ òÊÿÁSÔò¢Ê‡Êà∑§ÙÁ≈UŒflèÿÙ Ÿ◊—, ⁄UÙ◊·È òÊÿÁSÔò¢Ê‡Êà∑§ÙÁ≈UŒflÊŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ¬≈U◊¥ó˙ ¬ÎÁÕ√ÿÒ Ÿ◊—, ©UŒ⁄U ¬ÎÁÕflË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– SÔß٥◊¥ó˙ øÃÈèÿ¸— ‚ʪ⁄UèÿÙ Ÿ◊—, Sß·È øÃÈ⁄U— ‚ʪ⁄UÊŸÊflÊ„UÿÊÁ◊– ¬Í⁄U ‡Ê⁄UË⁄U◊¥ó˙ ∑§Ê◊œŸfl Ÿ◊—, ‚flʸXÔU·È ∑§Ê◊œŸÈ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊– ¬˝ÁÃc∆UÊó„UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ªÊÿ∑§ •¢ªÙ¥¬⁄U Á¿U«∏U∑§ Œó ˙ ◊ŸÙ ¡ÍÁáȷ¸ ÃÊ◊ÊÖÿSÿ ’΄US¬ÁÃÿ¸ôÊÁ◊◊¢ ßÙàflÁ⁄Uc≈¢U ÿôÊö ‚Á◊◊¢ ŒœÊÃÈ– Áfl‡fl ŒflÊ‚ ß„U ◊ÊŒÿãÃÊ◊Ù3 ê¬˝ÁÃc∆UH ©UQ§Ê— ’˝rÊÔÊÁŒ∑§Ê◊œãflãÃŒflÃÊ— ‚Ȭ˝ÁÃÁc∆UÃÊ ÷flãÃÈ , •ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊, ¬Í¡ÿÊÁ◊–

ÁflÁflœ ©U¬øÊ⁄UÊ¥mÊ⁄UÊ ªÊ¬Í¡Ÿ •ÊflÊÁ„UÃ’˝rÊÔÊÁŒŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ¬Èc¬ÊÜ¡Á‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬Ê¢¡Á‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–)

¬Êló ‚ı⁄U÷Áÿ ‚fl¸Á„UÃ ¬ÁflòÊ ¬Ê¬ŸÊÁ‡ÊÁŸ– ¬˝ÁêÎsÔ ◊ÿÊ ŒûÊ¢ ¬Êl¢ òÊÒ‹ÙÄÿflÁãŒÃH •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ¬Êl¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹ ø…∏UÊÿ–)

82

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•Éʸó Œ„U ÁSÕÃÊÁ‚ L§º˝ÊÁáÊ ‡Ê¢∑§⁄USÿ ‚ŒÊ Á¬˝ÿ– œŸÈM§¬áÊ ‚Ê ŒflË ◊◊ ¬Ê¬¢ √ÿ¬Ù„UÃÈH •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, •ÉÊZ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Éʸ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U–)

•Êø◊Ÿó ÿÊ ‹ˇ◊Ë— ‚fl¸÷ÍÃ·È ÿÊ ø ŒflcflflÁSÕÃÊ– œŸÈM§¬áÊ ‚Ê ŒflË ◊◊ ¬Ê¬¢ √ÿ¬Ù„UÃÈH •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹ Œ–)

SÔŸÊŸó ‚fl¸Œfl◊ÿË ◊Ê× ‚fl¸ŒflŸ◊S∑ΧÃ– ÃÙÿ◊ÃÃÔ˜ ‚ÈπS¬‡ÊZ SÔŸÊŸÊÕZ ªÎˆÔU œŸÈ∑§H •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, SÔŸÊŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (SŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ¡‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–) SÔ ŸÊŸÊ¢ªUÔ -•Êø◊ŸóSÔŸÊŸÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹ Œ)–

flSÔòÊ •ı⁄U ©U¬flSÔòÊó •Êë¿UÊŒŸ¢ ŒŒÊêÿÃØ ‚êÿ∑Ô˜§ ‡ÊÈh¢ ‚ȇÊÙ÷Ÿ◊Ô˜– ‚È⁄U÷ flSÔòʌʟŸ ¬˝ËÿÃÊ¢ ¬⁄U◊‡flÁ⁄UH •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, flSÔòÊÙ¬flSÔòÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ªı∑§Ù flSÔòÊ-©U¬flSÔòÊ

•Ù…∏UÊ Œ–) •Êø◊ŸóflSÔòÊÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹ Œ)– ø㌟ó ‚fl¸ŒflÁ¬˝ÿ¢ ŒÁfl ø㌟¢ øãº˝‚ÁãŸ÷◊Ô˜– ∑§SÃÍ⁄UË∑ȧæ˜U ∑ȧ◊Ê… K¢ ø ¬˝ËàÿÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ø㌟ʟȋ¬Ÿ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ªÊÒ∑§ ◊SÃ∑§ •ÊÁŒ◊¥

ø㌟ ø…∏UÊÿ–) •ˇÊÃó •ˇÊÃÊŸÔ˜ ÁË¡ÊŸÔ˜ ŒÁfl ‡ÊÈ÷˝ø㌟Á◊ÁüÊÃÊŸÔ˜– ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊¬˝ËàÿÊ ªıSàfl¢ ÁòÊÁŒfl¬ÍÁ¡ÃH •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, •ˇÊÃÊŸÔ˜ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•ˇÊà ø…∏UÊÿ–) •‹¢∑§Ê⁄U, ¬ÊòÊ •ÊÁŒóoÎXÔU÷Í·áÊÊÕZ SfláʸoÎXÔU◊ Ô˜ , ø⁄UáÊ÷Í·áÊÊÕZ ⁄UÊÒåÿπÈ⁄◊˜ÔU , ÉÊá≈UÊ◊˜Ô , ŒÙ„UŸÊÕZ ∑§Ê¢Sÿ¬ÊòÊ◊˜ Ô, ‚flʸ‹VÔUÊ⁄UÊÕZ ø ÿÕʇÊÁQ§ º˝√ÿ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, •‹VÔUÊ⁄UÊÁŒflSÃÍÁŸ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ªÊÒ∑§ Á‹ÿ •Ê÷Í·áÊ

¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U –) ¬Èc¬◊Ê‹Êó ¬Èc¬◊Ê‹Ê¢ ¬Èc¬ÊÁáÊ

ÃÕÊ ªÎˆÔU

¡ÊÁìÊ≈U‹Êøê¬∑§ÊÁŸ ø– œŸÙ àfl¢ ‚fl¸ÁflÉŸ¬˝áÊÊÁ‡ÊÁŸH

* ªÊŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

83

•ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ¬Èc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬ ø…∏UÊÿU–)

œÍ¬ó Œflº˝È◊⁄U‚ÙŒ˜÷Íâ ªÙÉÊÎÃŸ ‚◊ÁãflÃ◊Ô˜– ¬˝ÿë¿UÊÁ◊ ◊„UÊ÷ʪ œÍ¬Ù˘ÿ¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊Ô˜H •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, œÍ¬◊ÊÉÊ˝Ê¬ÿÊÁ◊– (œÍ¬ ÁŒπÊÿU–)

ŒË¬ó ‚ÊÖÿ¢ ø flÌ¢ÿÈQ¢§ flÁ±ŸŸÊ ÿÙÁ¡Ã¢ ◊ÿÊ– ŒË¬¢ ªÎ„UÊáÊ ŒflÁ‡Ê òÊÒ‹ÙÄÿÁÃÁ◊⁄Uʬ„U◊Ô˜H ŒË¬¢ ¬˝Œ‡Ê¸ÿÊÁ◊– (ŒË¬ ÁŒπÊÿ–) ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—– „USâ ¬˝ˇÊÊÀÿ ŸÒfll»§‹Üø ÁŸœÊÿ ¡‹ŸÊèÿÈˇÿ ÃòÊ ÃÈ‹‚ËŒ‹¢ ¬˝ÁˇÊåÿ ÁŸflŒÿØԖ („UÊÕ œÊ ‹– ŸÒfll ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ∑§⁄U ¡‹‚ ¬˝ÊÁˇÊÃ∑§⁄U

©U‚◊¥ ÃÈ‹‚ËŒ‹ ¿UÊ«∏∑§⁄U ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U –) ŸÒflló ˙ ’˝rÊÔʬ¸áÊ¢ ’˝rÊÔ„UÁfl’˝¸rÊÔÊÇÔŸı ’˝rÊÔáÊÊ „ÈUÃ◊Ô˜– ’˝rÊÔÒfl ÃŸ ªãÃ√ÿ¢ ’˝rÊÔ∑§◊¸‚◊ÊÁœŸÊH •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ŸÒfll¢ »§‹¢ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŸÒfll •ÊÒ⁄U »§‹ ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U–) ŸÒfllÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŸÒfll∑§ ’ÊŒ •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) ∑§⁄UÙmøŸ∑¢§ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (∑§⁄UÊmøŸ∑§ Á‹ÿ ŒÊŸÊ¥ „UÊÕÊ¥∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê‚ ªãœ Œ–) ÃÊê’Í‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊ (ÃÊê’Í‹

ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U–) ¬Èc¬Ê¢¡Á‹ó ˙ ªÙèÿÙ ÿôÊÊ— ¬˝fløãÃ ªÙèÿÙ ŒflÊ— ‚◊ÈÁàÕÃÊ—– ªÙèÿÙ flŒÊ— ‚◊Èà∑§ËáÊʸ ‚·«UXÔU¬Œ∑˝§◊Ê—H •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ¬Èc¬ÊÜ¡Á‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬Ê¢¡Á‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U–)

ŒÁˇÊáÊÊó Á„U⁄Uáÿª÷¸ª÷¸SÕ¢ „U◊’Ë¡¢ Áfl÷Êfl‚Ù—– •ŸãìÈáÿ»§‹Œ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H •ÊflÊÁ„UÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ¬Í¡Ê‚ÊŒ˜ÔªÈáÿÊÕ¸ º˝√ÿŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŒÁˇÊáÊÊ

•Ì¬Ã ∑§⁄U–) ¬˝ŒÁˇÊáÊÊó ¬Œ ¬Œ ÿÊ ¬Á⁄U¬Í¡∑§èÿ— ‚lÙ˘‡fl◊œÊÁŒ»§‹¢ ŒŒÊÁÖ ÃÊ¢ ‚fl¸¬Ê¬ˇÊÿ„UÃÈ÷ÍÃÊ¢ ¬˝ŒÁˇÊáÊÊãÃ ¬Á⁄U× ∑§⁄UÙÁ◊H •ÊflÊÁ„UìÍÁ¡Ã‚◊SÃŒflÃÊ‚Á„UÃÊÿÒ ‚flà‚ÊÿÒ ªfl Ÿ◊—, ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ªÊÒ∑§Ë ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄U–

øÊ⁄U ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ •ÕflÊ ∞∑§ ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ÷Ë ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU–) ªÊ¬Í¡Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑§‚ ì¸áÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

84

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ªÙ¬Èë¿UÊŒ  ∑§Ã¬¸áÊ ªÊÿ∑§Ë ¬Í°¿U ¬∑§«∏U∑§⁄U ì¸áÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÙ∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ •ı⁄U ªÙ¬Èë¿U ‹∑§⁄U ì¸áÊ ∑§⁄U– ì¸áÊ∑§ ¡‹∑§Ù ß∑§_ÔUÊ ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ¬Í°¿U∑§ ŸËø ¡‹¬ÊòÊ∑§Ù ⁄Uπ ‹– „UÊÕ◊¥ ªÊ¬Èë¿U ‹Ÿ◊¥ ∑§Á∆UŸÊ߸ „UÊ ÃÊ ¬Í°¿U◊¥ ◊ÊÒ‹Ë ’Ê°œ∑§⁄U ◊ÊÒ‹Ë∑§Ê „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ì¸áÊ∑§ ‚◊ÿ ŒÍ‚⁄UÊ √ÿÁQ§ „UÊÕ◊¥ ¡‹ «UÊ‹ÃÊ ¡Êÿ– Œflì¸áÊó¬Ífl¸ÁŒ‡ÊÊ◊¥ ◊Èπ ∑§⁄U∑§ ‚√ÿÊflSÕÊ◊¥ ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ¬˝àÿ∑§ ŸÊ◊◊ãòÊ∑§ ’ÊŒ “ÃÎåÿÃÈ” •ÕflÊ “ÃÎåÿÃÊ◊Ô˜” ∑§„U∑§⁄U ∞∑§-∞∑§ •¢¡Á‹ ¡‹ ŒflÃËÕ¸‚ ŒÃÊ ¡Êÿó ˙ ’˝rÊÔÊ ÃÎåÿÃÈ– ˙ ÁflcáÊÈSÃÎåÿÃÈ– ˙ L§º˝SÃÎåÿÃÈ– ˙ ◊ŸflSÃÎåÿãÃÈ (ÃÎåÿãÃÊ◊˜)Ô – ˙ ´§·ÿSÃÎåÿãÃÈ– ˙ L§º˝ÊÁìÈòÊÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ‚ÊäÿÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ◊L§Œ˜ÔªáÊÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ª˝„UÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ŸˇÊòÊÊÁáÊ ÃÎåÿãÃÈ– ˙ ÿÙªÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ⁄UʇÊÿSÃÎåÿãÃÈ– ˙ fl‚ÈœÊ ÃÎåÿÃÈ– ˙ •Á‡flŸı ÃÎåÿÃÊ◊Ô˜– ˙ ÿˇÊÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ⁄UˇÊÊ¢Á‚ ÃÎåÿãÃÈ– ˙ ◊ÊÃ⁄USÃÎåÿãÃÈ– ˙ L§º˝ÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ Á¬‡ÊÊøÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ‚ȬáÊʸSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ¬‡ÊflSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ŒÊŸflÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ÿÙÁªŸSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ÁfllÊœ⁄UÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ •Ê·œÿSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ÁŒÇª¡ÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ŒflªáÊÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ Œfl¬àÔãÿSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ‹Ù∑§¬Ê‹ÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ŸÊ⁄UŒSÃÎåÿÃÈ– ˙ ¡ãÃflSÃÎåÿãÃÈ– ˙ SÕÊfl⁄UÊSÃÎåÿãÃÈ– ˙ ¡XÔU◊ÊSÃÎåÿãÃÈ–

´§Á·Ã¬¸áÊóÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊÙ¥‚ ◊⁄UËÁø •ÊÁŒ ´§Á·ÿÙ¥∑§Ù ÷Ë ∞∑§-∞∑§ •¢¡Á‹ ¡‹ Œó ˙ ◊⁄UËÁøSÃÎåÿÃÊ◊Ô–˜ ˙ •ÁòÊSÃÎåÿÃÊ◊Ô–˜ ˙ •ÁXÔU⁄UÊSÃÎåÿÃÊ◊Ô–˜ ˙ ¬È‹SàÿSÃÎåÿÃÊ◊Ô–˜ ˙ ¬È‹„USÃÎåÿÃÊ◊Ô–˜ ˙ ∑˝§ÃÈSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜– ˙ flÁ‚c∆USÃÎåÿÃÊ◊Ô˜– ˙ ¬˝øÃÊSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜– ˙ ÷ΪÈSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜– ˙ ŸÊ⁄UŒSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜–

ÁŒ√ÿ ◊ŸÈcÿì¸áÊóÁŒ√ÿ ◊ŸÈcÿì¸áÊ◊¥ó1. ©UûÊ⁄U ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ◊È°„U ∑§⁄U–1 2. ¡Ÿ™§∑§Ù ∑§á∆UË∑§Ë Ã⁄U„U ∑§⁄U ‹– 3. ª◊¿U∑§Ù ÷Ë ∑§á∆UË∑§Ë Ã⁄U„U ∑§⁄U ‹– 4. ‚ËœÊ ’Ò∆U– ∑§Ù߸ ÉÊÈ≈UŸÊ ¡◊ËŸ¬⁄U Ÿ ‹ªÊÿ–2 5. •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ¡ı ¿UÙ«∏U– 6. ÃËŸÙ¥ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ù ©UûÊ⁄Uʪ˝ ⁄Uπ– 7. ¬˝Ê¡Ê¬àÿ (∑§Êÿ) ÃËÕ¸‚ •ÕʸÃÔ˜ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ù ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë ∑§ÁŸÁc∆U∑§Ê∑§ ◊Í‹÷ʪ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ÿ„UË¥‚ ¡‹ Œ– 8. ŒÙ-ŒÙ •¢¡Á‹ÿÊ° ¡‹ Œ–3 •¢¡Á‹ŒÊŸ∑§ ◊ãòÊó˙ ‚Ÿ∑§SÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ (2)– ˙ ‚ŸãŒŸSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ (2)– ˙ ‚ŸÊßSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ (2)– ˙ ∑§Á¬‹SÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ (2)– ˙ •Ê‚ÈÁ⁄USÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ (2)– ˙ flÙ…ÈUSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ (2)– ˙ ¬ÜøÁ‡ÊπSÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ (2)–

ÁŒ√ÿ Á¬ÃÎì¸áÊóÁ¬ÃÎì¸áÊ◊¥ó1. ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ê⁄U ◊È°„U ∑§⁄U– 2. •¬‚√ÿ „UÙ ¡Êÿ •ÕÊ¸Ã˜Ô ¡Ÿ™§∑§Ù ŒÊÁ„UŸ ∑§ãœ¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§ ŸËø ‹ ¡Êÿ–4 3. ª◊¿U∑§Ù ÷Ë ŒÊÁ„UŸ ∑§ãœ¬⁄U ⁄Uπ– 4. ’ÊÿÊ° ÉÊÈ≈UŸÊ ¡◊ËŸ¬⁄U ‹ªÊ∑§⁄U ’Ò∆U–5 5. •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ∑§Ê‹ ÁË ¿UÙ«∏U–6 6. ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ù ’Ëø‚ ◊Ù«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§Ë ¡«∏U •ı⁄U •ª˝÷ʪ∑§Ù ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ á¸ŸË •ı⁄U •°ªÍ∆U∑§ ’Ëø◊¥ ⁄Uπ– 7. Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ •ÕʸÃÔ˜ •°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ‚ •¢¡Á‹ Œ– 8. ÃËŸ-ÃËŸ •¢¡Á‹ÿÊ° Œ–7 ©U¬ÿȸQ§ ÁŸÿ◊‚ ÁŸêŸÁ‹Áπà ÃËŸ-ÃËŸ •¢¡Á‹ÿÊ° ∞∑§-∞∑§ ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U Œó ˙ ∑§√ÿflÊ«UŸ‹SÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– 8 1. Ã× ∑ΧàflÊ ÁŸflËâ ÃÈ ÿôÊ‚ÍòÊ◊ÈŒæ˜U◊Èπ—– ¬˝Ê¡Ê¬àÿŸ ÃËÕ¸Ÿ ◊ŸÈcÿÊ¢Sì¸ÿÃ˜Ô ¬ÎÕ∑˜§ÔH (ÁflcáÊÈ) 2. ◊ŸÈcÿì¸áÊ¢ ∑ȧfl¸ãŸ Á∑§ÁÜøîÊÊŸÈ ¬ÊÃÿØԖ (¬È‹Sàÿ) 3. mÊÒ mÊÒ ÃÈ ‚Ÿ∑§ÊŒÿ— •„¸UÁãÖ (√ÿÊ‚) 4. Á¡Ÿ∑§ ¬Ê‚ ÿôÊÊ¬flËà Ÿ„UË¥ „ÒU, ©Uã„¥U ©UûÊ⁄UËÿ (ª◊¿U)-∑§ mÊ⁄UÊ Ã¬¸áÊ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– 5. ÷Í‹ÇŸ‚√ÿ¡ÊŸÈ‡ø ŒÁˇÊáÊʪ˝∑ȧ‡ÊŸ ø– Á¬ÃÎΟ˜Ô ‚¢Ã¬¸ÿØ.... Ô – (flÎh¬⁄UʇÊ⁄U) 6. Á¬ÃÎΟ˜Ô ÷ÄàÿÊ ÁËҗ ∑ΧcáÊÒ—....– (◊Êœfl) 7. •„¸UÁãà Á¬Ã⁄USòÊË¥SòÊËŸ˜Ô– (√ÿÊ‚) 8. ∑ȧ¿U ¬hÁÃÿÊ¥∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ì¸áÊ◊¥ ∑§fl‹ “SflœÊ” ∑§Ê ¬˝ÿÊª ø‹ÃÊ „ÒU– ¬⁄¢UÃÈ ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ∑§ „UÁ⁄U„U⁄U÷Êcÿ◊¥ ì¸áÊ-¬˝ÿÊªÁŸM§¬áÊ∑§ •ãê¸Ã “SflœÊ Ÿ◊—” ¬˝ÿÊª ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU, Á¡‚∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÿ„UÊ° ì¸áÊ◊¥ “SflœÊ Ÿ◊—” ∑§Ê ¬˝ÿÊª „UË ©UÁøà „ÒU–

* ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑§Ã¬¸áÊ*

85

˙ ‚Ù◊SÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ˙ ÿ◊SÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ˙ •ÿ¸◊Ê ÃÎåÿÃÊ◊Ô˜ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ˙ •ÁÇÔŸcflÊûÊÊ— Á¬Ã⁄USÃÎåÿãÃÊ◊Ô˜ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—, Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—, Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—– ˙ ‚Ù◊¬Ê— Á¬Ã⁄USÃÎåÿãÃÊ◊Ô˜ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—, Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—, Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—– ˙ ’Ì„U·Œ— Á¬Ã⁄USÃÎåÿãÃÊ◊Ô˜ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—, Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—, Ãèÿ— SflœÊ Ÿ◊—–

øÃÈŒ¸‡Ê ÿ◊ì¸áÊó¬Ífl¸flØ ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ¬˝àÿ∑§ ŸÊ◊‚ ÿ◊⁄UÊ¡∑§Ù Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ „UË ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÃËŸ-ÃËŸ •¢¡Á‹ÿÊ° Œó ˙ ÿ◊Êÿ Ÿ◊— (3)– ˙ œ◊¸⁄UÊ¡Êÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ◊Îàÿfl Ÿ◊— (3)– ˙ •ãÃ∑§Êÿ Ÿ◊— (3)– ˙ flÒflSflÃÊÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ∑§Ê‹Êÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ‚fl¸÷ÍÃˇÊÿÊÿ Ÿ◊— (3)– ˙ •ıŒÈê’⁄UÊÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ŒäŸÊÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ŸË‹Êÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ¬⁄U◊Ác∆UŸ Ÿ◊— (3)– ˙ flÎ∑§ÙŒ⁄UÊÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ÁøòÊÊÿ Ÿ◊— (3)– ˙ ÁøòʪÈåÔÃÊÿ Ÿ◊— (3)–1

Á¬òÿÊÁŒÃ¬¸áÊ2óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ◊Ê≈U∑§, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ ’ÊÿÊ° ÉÊÈ≈UŸÊ ¡◊ËŸ¬⁄U Áª⁄UÊ∑§⁄U Á¬òÿÊÁŒÃ¬¸áÊ ∑§⁄Uó 1. Á¬ÃÊó˙ •l •S◊Áà¬ÃÊ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÔ× fl‚ÈSflM§¬— ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ’Ù‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– 2. Á¬ÃÊ◊„Uó˙ •l •S◊Áà¬ÃÊ◊„U— ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÔ — L§º˝SflM§¬— ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– 3. ¬˝Á¬ÃÊ◊„Uó˙ •l •S◊ÃÔ˜ ¬˝Á¬ÃÊ◊„U— ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÔ× •ÊÁŒàÿSflM§¬— ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– 4. ◊ÊÃÊó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÊ ....ªÊòÊÊ ....ŒflË fl‚ÈSflM§¬Ê ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– 5. Á¬ÃÊ◊„UËó˙ •l •S◊Áà¬ÃÊ◊„UË ....ªÊòÊÊ ....ŒflË L§º˝SflM§¬Ê ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– 6. ¬˝Á¬ÃÊ◊„UËó˙ •l •S◊ÃÔ˜ ¬˝Á¬ÃÊ◊„UË ....ªÊòÊÊ ....ŒflË •ÊÁŒàÿSflM§¬Ê ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– 7. ‚ıÃ‹Ë ◊Ê°ó˙ •l •S◊ÃÔ˜ ‚ʬàŸ◊ÊÃÊ ....ªÊòÊÊ ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ–

ÁmÃËÿ ªÊòÊì¸áÊó 1. ◊ÊÃÊ◊„U (ŸÊŸÊ)ó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÊ◊„U— ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ fl‚ÈSflM§¬— ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ ’Ê⁄U ¡‹ Œ– 1. ÿ◊Êÿ œ◊¸⁄UÊ¡Êÿ ◊Îàÿfl øÊãÃ∑§Êÿ ø– flÒflSflÃÊÿ ∑§Ê‹Êÿ ‚fl¸÷ÍÃˇÊÿÊÿ øH •ÊÒŒÈê’⁄UÊÿ ŒäŸÊÿ ŸË‹Êÿ ¬⁄U◊Ác∆UŸ– flÎ∑§ÊŒ⁄UÊÿ ÁøòÊÊÿ ÁøòʪÈåÃÊÿ flÒ Ÿ◊—H (◊àSÿ¬È0 102– 23-24, ∑§ÊàÿÊÿŸ¬Á⁄UÁ‡Êc≈U) 2. œ◊¸‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ üÊÊh ÃÕÊ Ã¬¸áÊ∑§ Á‹ÿ ÁflÁflœ ªÊòÊflÊ‹ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ë ªáÊŸÊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ªÿË „ÒUó ÃÊÃÊê’ÊÁòÊÃÿ¢ ‚¬àŸ¡ŸŸË ◊ÊÃÊ◊„UÊÁŒòÊÿ¢ ‚ÁSòÊSòÊËßÿÊÁŒÃÊ៟ËSfl÷˝ÊÃ⁄USÃÃ˜Ô ÁSòÊÿ—– ÃÊÃÊê’Ê˘˘à◊÷Áªãÿ¬àÿœflÿȪ˜Ô ¡ÊÿÊÁ¬ÃÊ ‚Œ˜ªÈL§— Á‡ÊcÿÊåÃÊ— Á¬Ã⁄UÊ ◊„UÊ‹ÿÁflœÊÒ ÃËÕ¸ ÃÕÊ Ã¬¸áÊH

86

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

2. ¬˝◊ÊÃÊ◊„U (¬⁄UŸÊŸÊ)ó˙ •l •S◊ÃÔ˜ ¬˝◊ÊÃÊ◊„U— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ L§º˝SflM§¬— ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ ’Ê⁄U ¡‹ Œ– 3. flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„U (flÎh¬⁄UŸÊŸÊ)ó˙ •l •S◊Œ˜ flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„U— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ •ÊÁŒàÿSflM§¬— ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—, ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ ’Ê⁄U ¡‹ Œ– 4. ◊ÊÃÊ◊„UË (ŸÊŸË)ó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÊ◊„UË ....ªÙòÊÊ ....ŒflË fl‚ÈSflM§¬Ê ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ ’Ê⁄U ¡‹ Œ– 5. ¬˝◊ÊÃÊ◊„UË (¬⁄UŸÊŸË)ó˙ •l •S◊ÃÔ˜ ¬˝◊ÊÃÊ◊„UË ....ªÙòÊÊ ....ŒflË L§º˝SflM§¬Ê ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ ’Ê⁄U ¡‹ Œ– 6. flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„UË (flÎh¬⁄UŸÊŸË)ó˙ •l •S◊Œ˜ flÎh¬˝◊ÊÃÊ◊„UË ....ªÙòÊÊ ....ŒflË •ÊÁŒàÿSflM§¬Ê ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—, ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÃËŸ ’Ê⁄U ¡‹ Œ– ¬àãÿÊÁŒ-ì¸áÊ*ó(∞∑§ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ–) 1. ¬àŸËó˙ •l •S◊ÃÔ˜ ¬àŸË ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊— 1– 2. ¬ÈòÊó˙ •l •S◊ÃÔ˜ ¬ÈòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 3. øÊøÊó˙ •l •S◊ÃÔ˜ Á¬ÃÎ√ÿ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 4. øÊøËó˙ •l •S◊ÃÔ˜ Á¬ÃÎ√ÿ¬àŸË ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊— 1– 5. øÊøÊ∑§Ê ‹«∏U∑§Êó˙ •l •S◊ÃÔ˜ Á¬ÃÎ√ÿ¬ÈòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 6. ◊Ê◊Êó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÈ‹— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 7. ◊Ê◊Ëó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÈ‹ÊŸË ....ªÙòÊÊ ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊— 1– 8. ◊Á◊ÿÊ©Uà ÷Ê߸ó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÈ‹¬ÈòÊ— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 9. ÷Ê߸ó˙ •l •S◊Œ˜ ÷˝ÊÃÊ ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 10. ÷Ê߸∑§Ë SÔòÊËó˙ •l •S◊ŒÔ˜ ÷˝ÊÃάàŸË ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊— 1– 11. ÷ÃË¡Êó˙ •l •S◊Œ˜ ÷˝ÊÃάÈòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 12. »Í§»§Êó˙ •l •S◊ÃÔ˜ Á¬ÃÎcfl‚άÁ× ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 13. »Í§•Êó˙ •l •S◊ÃÔ˜ Á¬ÃÎcfl‚Ê ....ªÙòÊÊ ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—1– 14. »Í§•Ê∑§Ê ‹«∏U∑§Êó˙ •l •S◊Ø ¬ÒÃcÎ fldÿ— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 15. ◊ı‚Êó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÎcfl‚άÁ× ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 16. ◊ı‚Ëó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÎcfl‚Ê ....ªÙòÊÊ ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊— 1– 17. ◊ı‚ËÿÊ ÷Ê߸ó˙ •l •S◊ã◊ÊÃÎcfldÿ— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 18. •¬ŸË ’„UŸó˙ •l •S◊jÁªŸË ....ªÙòÊÊ ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊— 1– 19. ’„UŸÊ߸ó˙ •l •S◊jÁªŸË¬Á× ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 20. ’„UŸ∑§Ê ‹«∏U∑§Ê (÷Ê¢¡Ê)ó˙ •l •S◊jÊÁªŸÿ— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬ëÈ ¿UÊŒ ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 21. ‡fl‡ÊÈ⁄Uó˙ •l •S◊뿘Ufl‡ÊÈ⁄U— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—1– 22. ‚Ê‚Èó˙ •l •S◊ë¿U˜flüÊÈ— ....ªÙòÊÊ ....ŒflË ßŒ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃSÿÒ SflœÊ Ÿ◊—1– 23. ªÈL§ó˙ •l •S◊Œ˜ ªÈL§— ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—1– 24. Á◊òÊó˙ •l •S◊Áã◊òÊ◊˜ ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊— 1– 25. Ÿı∑§⁄Uó˙ •l •S◊ŒÔ˜ ÷Îàÿ— ....ŸÊ◊œÿ— ߌ¢ ‚ÁË¢ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑¢§ ÃS◊Ò SflœÊ Ÿ◊—1– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ‡‹Ê∑§Ê¥∑§Ê ’Ê‹Ã „ÈU∞ ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑§‚ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¡‹œÊ⁄UÊ ŒÃ „ÈU∞ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ◊ÊÃάˇÊʇø ÿ ∑§ÁøŒ˜ ÿ ∑§ÁøÃ˜Ô Á¬ÃάˇÊ∑§Ê— – ªÈL§‡fl‡ÊÈ⁄U’ãœÍŸÊ¢ ÿ ∑ȧ‹·È ‚◊ÈjflÊ—H ÿ ◊ ∑ȧ‹ ‹ÈåÔÃÁ¬á«UÊ— ¬ÈòÊŒÊ⁄UÁflflÌ¡ÃÊ— – Á∑˝§ÿÊ‹Ù¬ªÃÊ ÿ ø ¡ÊàÿãœÊ— ¬XÔUflSÃÕÊH ÁflM§¬Ê •Ê◊ª÷ʸ‡ø ôÊÊÃÊôÊÊÃ∑ȧ‹ ◊◊ – Ã ‚fl¸ ÃÎÁåÔÃ◊ÊÿÊãÃÈ ªÙ¬Èë¿UÙŒ∑§Ã¬¸áÊÒ—H * ÿ„UÊ° ‚÷Ë ÁŸ∑§≈UÃ◊ ‚ê’ÁãœÿÊ¥∑§ Á‹ÿ ì¸áÊ Á‹πÊ ªÿÊ „ÒU, Á¡Ÿ∑§Ê ŒŸÊ „UÊ ©UŸ∑§ ŸÊ◊, ªÊòÊ •ÊÒ⁄U •¬ŸÊ ‚ê’㜠’Ê‹∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ Á‹ÿ “‡Ê◊ʸ”, ˇÊÁòÊÿ∑§ Á‹ÿ “fl◊ʸ” ÃÕÊ flÒ‡ÿ∑§ Á‹ÿ “ªÈåÔ ŸÊ◊∑§ •Êª ¡Ê«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

* ªÊ¬Èë¿UÊŒ∑§Ã¬¸áÊ*

87

flΡÊÿÙÁŸªÃÊ ÿ ø ¬fl¸Ãàfl¢ ªÃʇø ÿ – ¬‡ÊÈÿÙÁŸªÃÊ ÿ ø ÿ ø ∑§Ë≈U¬ÃXÔU∑§Ê—– Ã ‚fl¸ ÃÎÁåÔÃ◊ÊÿÊãÃÈ ªÙ¬Èë¿UÙŒ∑§Ã¬¸áÊÒ—H Ÿ⁄U∑§ ⁄Uı⁄Ufl ÿ ø ◊„UÊ⁄Uı⁄Ufl‚¢ÁSÕÃÊ— – •Á‚¬òÊflŸ ÉÊÙ⁄U ∑ȧê÷ˬÊ∑§ÁSÕÃʇø ÿ– Ã ‚fl¸ ÃÎÁåÔÃ◊ÊÿÊãÃÈ ªÙ¬Èë¿UÙŒ∑§Ã¬¸áÊÒ—H SflÊÕ¸’hÊ ◊ÎÃÊ ÿ ø ‡ÊSÔòÊÉÊÊÃ◊ÎÃʇø ÿ – ’˝rÊÔ„USÃ◊ÎÃÊ ÿ ø ŸÊ⁄UË„USÃ◊ÎÃʇø ÿ– Ã ‚fl¸ ÃÎÁåÔÃ◊ÊÿÊãÃÈ ªÙ¬Èë¿UÙŒ∑§Ã¬¸áÊÒ—H ¬Ê‡Ê◊äÿ ◊ÎÃÊ ÿ ø SflÀ¬◊ÎàÿÈfl‡Ê¢ªÃÊ—– ‚fl¸ ø ◊ÊŸflÊ ŸÊªÊ— ¬‡Êfl— ¬ÁˇÊáÊSÃÕÊ– Ã ‚fl¸ ÃÎÁåÔÃ◊ÊÿÊãÃÈ ªÙ¬Èë¿UÙŒ∑§Ã¬¸áÊÒ—H •Ê’˝rÊÔSÃê’¬ÿ¸ãâ ŒflÌ·Á¬ÃÎ◊ÊŸflÊ— – ÃÎåÿãÃÈ ‚fl¸ŒÊ ‚fl¸ ªÙ¬Èë¿UÙŒ∑§Ã¬¸áÊÒ—H

Uß‚∑§ ’ÊŒ ÷Ëc◊Á¬ÃÊ◊„U∑§Ê ÁŸêŸ ‡‹Ê∑§ ’Ê‹Ã „ÈU∞ Á¬ÃÎÃËÕ¸ •ÊÒ⁄U ∑ȧ‡ÊÊ¥‚ ¡‹ Œó flÒÿÊÉÊ˝¬ŒªÙòÊÊÿ

‚Ê¢∑Χàÿ¬˝fl⁄UÊÿ

ø – •¬ÈòÊÊÿ ŒŒÊêÿÃîÊ‹¢ ÷Ëc◊Êÿ fl◊¸áÊH

ß‚∑§ ’ÊŒ ‚√ÿ, ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÙ∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ‚ ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹œÊ⁄UÊ Œó ŒflÊ‚È⁄UÊSÃÕÊ ÿˇÊÊ ŸÊªÊ ªãœfl¸⁄UÊˇÊ‚Ê— – Á¬‡ÊÊøÊ ªÈs∑Ô §Ê— Á‚hÊ— ∑ͧc◊Êá«UÊSÃ⁄Ufl— πªÊ—H ¡‹ø⁄UÊ ÷ÍÁŸ‹ÿÊ flʃflÊœÊ⁄Uʇø ¡ãÃfl— – ÃÎÁåÃ◊Ã ¬˝ÿÊãàflʇÊÈ ◊gûÊŸÊê’ÈŸÊÁπ‹Ê—H „UÊÕ ¡Ê«∏U∑§⁄U ’Ê‹ó˙ ’˝rÊÔáÊ Ÿ◊—, ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—, ˙ L§º˝Êÿ Ÿ◊—– ¬˝◊ÊŒÊÃÔ˜ ∑ȧfl¸ÃÊ¢ ∑§◊¸ ¬˝ëÿflÃÊäfl⁄U·È ÿÃ˜Ô – S◊⁄UáÊÊŒfl ÃÁmcáÊÊ— ‚ê¬ÍáÊZ SÿÊÁŒÁà üÊÈÁ×H ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÊÄàÿÊ Ã¬ÊÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÊ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊˜H Ô ÿà¬ÊŒ¬VÔU¡S◊⁄UáÊÊŒ˜ ÿSÿ ŸÊ◊¡¬ÊŒÁ¬ – ãÿÍŸ¢ ∑§◊¸ ÷flÃÔ˜ ¬ÍáÊZ â flãŒ ‚Êê’◊ˇfl⁄U◊H Ô˜ ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—–

ªÙŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹, ¬Èc¬ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ‹∑§⁄U ªÙ¬Èë¿U ¬∑§«∏U∑§⁄U ªÙŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ã˜Ô •lÒÃSÿ •Áøãàÿ‡ÊQ§◊¸„UÊÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈U∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ¬⁄UÊœ¸mÿ¡ËÁflŸÙ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U ÷Í‹Ù¸∑§ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U •ÊÿʸflÃÒ∑¸ §Œ‡ÊÊãê¸Ã ¬˝¡Ê¬ÁÃˇÊòÊ ....SÕÊŸ (∑§Ê‡ÊË◊¥ ∑§⁄UŸÊ „UÊ ÃÊ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ •ÊŸãŒflŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ— ¬Á‡ø◊ ÷ʪ) ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U ....‚¢flà‚⁄U ....•ÿŸ ....´§Ãı ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕı ....flÊ‚⁄U ....ÿÙª ....⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ ‚Íÿ¸ ....⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ ŒflªÈ⁄Uı ....⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ øãº˝ ‡Ê··È ÷ı◊ÊÁŒª˝„U·È ÿÕÊ ÿÕÊ⁄UÊÁ‡ÊÁSÕÃ·È ‚à‚È ∞fl¢ ª˝„UªÈáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„U◊˜ÔóßÃŸÊ ’Ê‹] ‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊåàÿÕZ ÷ªflà¬˝ËàÿÕZ ø SfláʸoÎXÔUË¥ ⁄UıåÿπÈ⁄UÊ¢ ÃÊ◊˝¬Îc∆UË¥ ∑§Ê¢SÿÙ¬ŒÙ„UŸÊ¢ flSÔòÊÊë¿ãUŸÊ¢ ÿÕʇÊÄàÿ‹æ˜U ∑ΧÃÊ¢ ‚ȬÍÁ¡ÃÊ¢ ‚Ù¬S∑§⁄UÊ¢ ‚flà‚Ê¢ L§º˝ŒÒflÃÊÁ◊◊Ê¢ ªÊ¢ ....ªÙòÊÊÿ ‚ȬÍÁ¡ÃÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ, (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ ‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊ ’Ê‹–) Ÿ ◊◊–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ©UûÊ⁄UÊÁ÷◊ÈπÁSÕà fl⁄UáÊ Á∑§ÿ ªÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ ªÙ¬Èë¿U, ¡‹ ÃÕÊ •ˇÊà •ÊÁŒ Œ Œ– ‚Ê¢ªÃÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ÃÕÊ º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ¬ÍflÙ¸Q§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„U◊˜ÔóßÃŸÊ ’Ê‹]....‚¢∑§ÁÀ¬Ã∑§Êÿ¸Á‚hKÕZ ∑ΧÃSÿ

88

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

‚flà‚ªflˌʟ∑§◊¸áÊ— ‚Ê¢ªÃÊÁ‚hKÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ üÊË◊Ã ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ ‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊ ’Ê‹–) (ŒÊŸ∑§Ë ¬˝ÁÃc∆UÊ∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬¡‹ ÃÕÊ º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ–) ß‚∑§ ’ÊŒ ŒÊŸ ‹ŸflÊ‹ ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹¥ó“˙ SflÁSÖ” ∑§Ù˘ŒÊØ ∑§S◊Ê •ŒÊÃÔ˜ ∑§Ê◊Ù˘ŒÊØ ∑§Ê◊ÊÿÊŒÊÃÔ˜– ∑§Ê◊Ù ŒÊÃÊ ∑§Ê◊— ¬˝Áê˝„UËÃÊ ∑§Ê◊ÒÃûÊH

ªflÊ„UÊ⁄U∑§Ê ‚¢∑§À¬ó¡Ê ‹Êª ªÊŒÊŸ∑§ ‚ÊÕ ªÊÿ∑§Ê •Ê„UÊ⁄U ∞∑§ fl·¸ •ÕflÊ ãÿÍŸÊÁœ∑§ ‚◊ÿ∑§ Á‹ÿ ŒŸÊ øÊ„¥U, fl ÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ •ÕflÊ •Ê„UÊ⁄U‚Ê◊ª˝Ë ÁŸêŸÁ‹Áπà ‚¢∑§À¬∑§ mÊ⁄UÊ Œ Œ¥ó „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„U◊˜ÔóßÃŸÊ ’Ê‹] ªflÊ„UÊ⁄U‚ê¬ÊŒŸÊÕZ ªflÊ„UÊ⁄U‚Ê◊ª˝Ë¥/ªflÊ„UÊ⁄UÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ, (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ ‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊ ’Ê‹–) Ÿ ◊◊– ‚Ê¢ªÃÊ-‚¢∑§À¬ó˙ •l ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜ÔU [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„U◊˜ÔóßÃŸÊ ’Ê‹] ∑ΧÃSÿ ªflÊ„UÊ⁄UŒÊŸ∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÊ‚Ê¢ªÃÊ‚¢Á‚hKÕZ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ¢ ....ªÊòÊÊÿ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ– (¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ ‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊ ’Ê‹–) ∑§„U∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ–

¬˝ÊÕ¸ŸÊóß‚∑§ ’ÊŒ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó Ÿ◊Ê ’˝rÊÔáÿŒflÊÿ ªÊ’˝ÊrÊÔáÊÁ„UÃÊÿ ø– ¡ªÁhÃÊÿ ∑ΧcáÊÊÿ ªÊÁflãŒÊÿ Ÿ◊Ê Ÿ◊—H

ß‚∑§ ’ÊŒ ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ªÙ◊ÃËÁfllÊ∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄Uó

ªÙ◊ÃËÁfllÊ ªÊflÙ ◊Ê◊ȬÁÃc∆UãÃÈ „U◊o΢Çÿ— ¬ÿÙ◊Èø— – ªÊ flÒ ¬‡ÿÊêÿ„¢U ÁŸàÿ¢ ªÊfl— ¬‡ÿãÃÈ ◊Ê¢ ‚ŒÊ – ªÊfl— ‚È⁄U÷ÿÙ ÁŸàÿ¢ ªÊflÙ ªÈǪȋªÁãœ∑§Ê— – •ãŸ◊fl ¬⁄¢U ªÊflÙ ŒflÊŸÊ¢ „UÁflL§ûÊ◊◊Ô˜ – „UÁfl·Ê ◊ãòʬÍÃŸ ì¸ÿãàÿ◊⁄UÊŸÔ˜ ÁŒÁfl – ‚fl¸·Ê◊fl ÷ÍÃÊŸÊ¢ ªÊfl— ‡Ê⁄UáÊ◊ÈûÊ◊◊Ô˜ – ªÊfl— Sflª¸Sÿ ‚Ê¬ÊŸ¢ ªÊfl— Sflª¸˘Á¬ ¬ÍÁ¡ÃÊ— – Ÿ◊Ù ªÙèÿ— üÊË◊ÃËèÿ— ‚ı⁄U÷ÿËèÿ ∞fl ø – ’˝ÊrÊÔáÊʇøÒfl ªÊfl‡ø ∑ȧ‹◊∑¢§ ÁmœÊ ∑ΧÃ◊Ô˜ – ÉÊÎÃˇÊË⁄U¬˝ŒÊ ªÊflÙ ÉÊÎÃÿÙãÿÙ ÉÊÎÃÙjflÊ— – ÉÊÎâ ◊ NUŒÿ ÁŸàÿ¢ ÉÊÎâ ŸÊèÿÊ¢ ¬˝ÁÃÁc∆UÃ◊Ô˜ – ªÊflÙ ◊◊ʪ˝Ã— ‚ãÃÈ ªÊflÙ ◊ ‚ãÃÈ ¬Îc∆U× – ªflÊ◊XÔU·È ÁÃc∆UÁãà ÷ÈflŸÊÁŸ øÃÈŒ¸‡Ê –

‚È⁄Uèÿ— ‚ı⁄U÷ƒÿ‡ø ‚Á⁄U× ‚ʪ⁄¢U ÿÕÊH ªÊflÙ˘S◊Ê∑¢§ flÿ¢ ÃÊ‚Ê¢ ÿÃÙ ªÊflSÃÃÙ flÿ◊Ô˜H ªÊfl— ¬˝ÁÃc∆UÊ ÷ÍÃÊŸÊ¢ ªÊfl— SflSàÿÿŸ¢ ¬⁄U◊Ô˜H ¬ÊflŸ¢ ‚fl¸÷ÍÃÊŸÊ¢ ⁄UˇÊÁãà ø fl„UÁãà øH ´§·ËáÊÊ◊ÁÇŸ„UÊòÊ·È ªÊflÙ „UÙ◊ ¬˝ÿÊÁ¡ÃÊ—H ªÊfl— ¬ÁflòÊ¢ ¬⁄U◊¢ ªÊflÊ ◊XÔU‹◊ÈûÊ◊◊˜ÔH ªÊfl— ∑§Ê◊ŒÈ„UÊ Œ√ÿÊ ŸÊãÿÃ˜Ô Á∑¢§ÁøÃ˜Ô ¬⁄¢U S◊ÎÃ◊˜H Ô Ÿ◊Ù ’˝rÊÔ‚ÈÃÊèÿ‡ø ¬ÁflòÊÊèÿÙ Ÿ◊Ù Ÿ◊—H ∞∑§òÊ ◊ãòÊÊÁSÃc∆UÁãà „UÁfl⁄U∑§òÊ ÁÃc∆UÁÃH ÉÊÎßlÙ ÉÊÎÃÊflÃʸSÃÊ ◊ ‚ãÃÈ ‚ŒÊ ªÎ„UH ÉÊÎâ ◊ ‚fl¸Ã‡øÒfl ÉÊÎâ ◊ŸÁ‚ flÒ ÉÊÎÃ◊Ô˜H ªÊflÙ ◊ ‚fl¸Ã— ‚ãÃÈ ªflÊ¢ ◊äÿ fl‚Êêÿ„U◊Ô˜H ÿS◊ÊÃ˜Ô ÃS◊ÊÁë¿Ufl¢ ◊ SÿÊÁŒ„U ‹Ù∑§ ¬⁄UòÊ øH

ÁflcáÊÈS◊⁄UáÊó ¬˝◊ÊŒÊÃ˜Ô ∑ȧfl¸ÃÊ¢ ∑§◊¸ ¬˝ëÿflÃÊäfl⁄U·È ÿÃ˜Ô – S◊⁄UáÊÊŒfl ÃÁmcáÊÊ— ‚ê¬ÍáÊZ SÿÊÁŒÁà üÊÈÁ×H ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÊÄàÿÊ Ã¬ÊÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÊ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊˜ÔH •ŸŸ ªÊŒÊŸ∑§◊¸áÊÊ ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ— ¬˝ËÿÃÊ¢ Ÿ ◊◊– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—–

U

* ¬¢øœŸÈŒÊŸ-ÁflÁœ*

89

¬¢øœŸÈŒÊŸ-ÁflÁœ ‚’ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ •èÿÈŒÿÊ¥∑§Ë ¬˝ÊÁåà ÃÕÊ ‚Œ˜ªÁÃ∑§ Á‹ÿ ¬Ê°ø ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ë ªÊÒ•Ê¥∑§ ŒÊŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– ¬Ê°ø ªÊÒ•Ê¥∑§ ŸÊ◊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥Uó(1) ´§áÊʬŸÊŒœŸÈ , (2) ¬Ê¬Ê¬ŸÊŒœŸÈ , (3) ©Uà∑˝§ÊÁãÃœŸÈ , (4) flÒÃ⁄UáÊËœŸÈ ÃÕÊ (5) ◊ÊˇÊœŸÈ– ߟ∑§ ŒÊŸ∑§Ê ©Ug‡ÿ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒUó ¡ã◊ ‹Ÿ∑§ ‚ÊÕ „UË ◊ŸÈcÿ¬⁄U ÃËŸ ´§áÊ ‹ª ¡ÊÃ „Ò¥Uó1. Œfl-´§áÊ, 2. Á¬ÃÎ-´§áÊ ÃÕÊ 3. ◊ŸÈcÿ-´§áÊ– ߟ∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ◊ŸÈcÿ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U •ãÿ ´§áÊ ÷Ë ‹ ‹ÃÊ „ÒU– ߟ ‚÷Ë ´§áÊÙ¥‚ ‹ª ¬Ê¬∑§Ù Ÿc≈U ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ •ı⁄U ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ë ¬˝‚ãŸÃÊ∑§ Á‹ÿ “´§áÊʬŸÙŒœŸÈ”∑§Ê ŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚Ë Ã⁄U„U ôÊÊÃ-•ôÊÊà ¬Ê¬Ù¥‚ ¿ÈU≈U∑§Ê⁄UÊ ¬ÊŸ∑§ Á‹ÿ ∞fl¢ ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ë ¬˝‚ãŸÃÊ∑§ Á‹ÿ “¬Ê¬Ê¬ŸÙŒœŸÈ”∑§Ê ŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ ¬˝ÊáÊÙà‚ª¸◊¥ •àÿÁœ∑§ ∑§c≈U∑§Ë •ŸÈ÷ÍÁà „UÙÃË „ÒU– ‚Èπ¬Ífl¸∑§ ¬˝ÊáÊÙà‚ª¸∑§ Á‹ÿ “©Uà∑˝§ÊÁãÃœŸÈ” ∑§Ê ŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÿ◊◊ʪ¸◊¥ ÁSÕà ÉÊÙ⁄U flÒÃ⁄UáÊË ŸŒË∑§Ù ¬Ê⁄U ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ “flÒÃ⁄UáÊËœŸÈ” ∑§Ê ŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ◊ÙˇÊ¬˝ÊÁåÔÃ∑§ Á‹ÿ “◊ÙˇÊœŸÈ” ∑§Ê ŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬¢øœŸÈ∑§Ê ŒÊŸ ÁŸc∑˝§ÿM§¬◊¥ ∑§⁄UŸÊ „UÙ ÃÙ “‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊, ªáÊ‡ÊÊÁê’∑§ÊèÿÊ¢ Ÿ◊—”ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ªáÊ‡ÊÊÁê’∑§Ê-¬Í¡Ÿ∑§ •ŸãÃ⁄U ‚¢∑§À¬◊ÊòÊ‚ ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ◊⁄UáÊÊ‚ãÔŸ √ÿÁQ§∑§ Á‹ÿ ‚◊ÿÊ÷Êfl∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ¬¢øœŸÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ∑§Ê ∞∑§ ‚¢ÿÈQ§ ‚¢∑§À¬ ÷Ë ÿ„UÊ° ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– •ÁãÃ◊ ∑§Ê‹∑§Ë ‡ÊËÉÊ˝ÃÊ◊¥ ß‚ ‚¢∑§À¬∑§ mÊ⁄UÊ ÷Ë ¬¢øœŸÈŒÊŸ ‚ê¬ãÔŸ „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ŒÊŸ∑§ ‚¢∑§À¬◊¥ „UË ¬˝ÁÃôÊÊ ∞fl¢ fl⁄UáÊ-‚¢∑§À¬ ÷Ë ‚Áê◊Á‹Ã „ÒU, •Ã— “‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊” ∑§„U∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄UŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó

¬¢øœŸÈŒÊŸ∑§ ÁŸc∑˝§ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ ÃÕÊ ∑ȧ¿U ÁŸc∑˝§ÿ º˝√ÿ ‹∑§⁄U ’Ê‹ó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÙ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ∞Á„U∑§Ê◊ÈÁc◊∑§ÊŸ∑ ¡ã◊Ê̡Â◊SìʬˇÊÿ¬Ífl¸∑§ŒflÌ·Á¬ÃÎ◊ŸÈcÿÊÁŒ´§áÊʬŸÙŒŸÊÕZ ôÊÊÃÊôÊÊÃ◊ŸÙflÊÄÔ∑§Êÿ∑ΧÂ∑§‹¬Ê¬ˇÊÿÊÕZ ¬˝Êáʬ˝ÿÊáÊ∑§Ê‹ ‚‚Èπ¢ ¬˝ÊáÊÙà∑˝§◊áÊÊÕZ ÿ◊◊ʪ¸ÁSÕÃÊ¢ ◊„UÊÉÊÙ⁄UÊ¢ ‡ÊÃÿÙ¡ŸÁflSÃËáÊÊZ flÒÃ⁄UáÊË¥ ‚ÈπŸ ‚¢Ã⁄UáÊÊÕZ ÷ªflà¬˝‚ÊŒÊÃÔ˜ ◊ÙˇÊ¬˝ÊåÔÃÿ üÊË◊„UÊÁflcáÊȬ˝ËàÿÕZ ¬˝ÁÃôÊʬÍfl¸∑¢§ ´§áÊʬŸÊŒœŸÈ¬Ê¬Ê¬ŸÙŒœŸÍà∑˝§ÊÁãÃœŸÈflÒÃ⁄UáÊËœŸÈ◊ÙˇÊœŸÍŸÊ¢ L§º˝ŒÒflÃÊŸÊ¢ ÁŸc∑˝§ÿ÷Íâ º˝√ÿ¢ flÎÃÊÿ ¬ÍÁ¡ÃÊÿ ....ªÙòÊÊÿ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬¡‹ ÃÕÊ º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ– ‚Ê¢ªÃÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÙ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ∑ΧÃSÿ ¬ÍflÙ¸Q§¬ÜøœŸÁÈ Ÿc∑˝§ÿ÷ÍÌʟÊÅÿ∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÊ‚Ê¢ªÃÊ‚¢Á‚Œ˜äÿÕZ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ¢ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ∑§„U∑§⁄U º˝√ÿ Œ Œ– ÁflcáÊÈS◊⁄UáÊó ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÊÄàÿÊ Ã¬ÊÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È– ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÊ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊˜ÔH ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—–

¬¢øœŸÈŒÊŸ∑§Ê ¬ÎÕ∑˜§Ô ¬ÎÕ∑˜§Ô ÁflœÊŸ ߟ ¬Ê°øÙ¥ ªÙŒÊŸÙ¥◊¥ “˙ ªfl Ÿ◊—” ß‚ ◊ãòÊmÊ⁄UÊ ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ¬Èc¬◊Ê‹Ê •ÊÁŒ ©U¬øÊ⁄UÊ¥‚ ‚¢ˇÊ¬◊¥ ªÊ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ‹ ÃÕÊ ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊ‚ ªÊ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó Ÿ◊Ù ªÙèÿ— üÊË◊ÃËèÿ— ‚ı⁄U÷ÿËèÿ ∞fl ø – Ÿ◊Ù ’˝rÊÔ‚ÈÃÊèÿ‡ø ¬ÁflòÊÊèÿÙ Ÿ◊Ù Ÿ◊—H ªÊflÙ ◊◊ʪ˝Ã— ‚ãÃÈ ªÊflÙ ◊ ‚ãÃÈ ¬Îc∆U×– ªÊflÙ ◊ ‚fl¸Ã— ‚ãÃÈ ªflÊ¢ ◊äÿ fl‚Êêÿ„U◊Ô˜H

90

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬Ê°øÙ¥ ªÙŒÊŸÙ¥∑§Ê ŒÊŸ‚¢∑§À¬ ÿ„UÊ° •‹ª-•‹ª Á‹πÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ßã„UË¥ ‚¢∑§À¬Ê¥◊¥ ¬˝ÁÃôÊÊ, fl⁄UáÊ ÃÕÊ ‚Ê¢ªÃÊ-‚¢∑§À¬ ÷Ë ‚Áê◊Á‹Ã „Ò¥U– “‚flÊ¸¬øÊ⁄UÊÕ¸ ªãœÊˇÊìÈc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊” ∑§„U∑§⁄U ªáÊ‡ÊÊÁê’∑§Ê¬Í¡Ÿ ÃÕÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ‹– fl⁄UáÊ •ÊÒ⁄U ‚Ê¢ªÃÊ∑§ Á‹ÿ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹∑§ ‚ÊÕ ∑ȧ¿U º˝√ÿ ÷Ë ⁄Uπ ‹–

(1) ´§áÊʬŸÊŒœŸÈ-ŒÊŸ ŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ •Áøãàÿ‡ÊQ§◊¸„UÊÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈U∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ¬⁄UÊœ¸mÿ¡ËÁflŸÙ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ÷Í‹Ù¸∑§ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U •ÊÿʸflÃÒ¸∑§Œ‡ÊÊãê¸Ã ¬˝¡Ê¬ÁÃˇÊòÊ ....SÕÊŸ (∑§Ê‡ÊË◊¥ ∑§⁄UŸÊ „UÊ ÃÊ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ •ÊŸãŒflŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ flÊ◊÷ʪ) ....‚¢flà‚⁄U ....•ÿŸ ....´§Ãı ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕı ....flÊ‚⁄U ∞fl¢ ª˝„UªÈáʪáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕı ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÙ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ∞Á„U∑§Ê◊ÈÁc◊∑§ÊŸ∑§¡ã◊ÊÌ¡ÃŒflÌ·Á¬ÃÎ◊ŸÈcÿÊÁŒ‚◊Sô§áÊʬŸÊŒŸÊÕZ üÊËÁflcáÊȬ˝ËÃÿ ¬˝ÁÃôÊʬÍfl¸∑§◊˜Ô ß◊Ê¢ ‚Ê¢ªÃÊ‚Á„UÃÊ¢ L§º˝ŒÒflÃÊ◊˜Ô ´§áÊʬŸÙŒœŸÈ◊˜Ô/´§áÊʬŸÙŒœŸÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ flÎÃÊÿ ¬ÍÁ¡ÃÊÿ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ŸËø Á‹π ‡‹Ù∑§∑§Ù ’Ù‹Ã „ÈU∞ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ ‚¢∑§À¬¡‹, ªÙ¬Èë¿U •ÕflÊ ªÊÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ Œ Œ– ∞Á„U∑§Ê◊ÈÁc◊∑¢§ ÿìÊ ‚åÔáã◊Ê̡â àflÎáÊ◊Ô˜– Ãà‚flZ ‡ÊÈÁh◊ÊÿÊÃÈ ªÊ◊ÃÊ¢ ŒŒÃÙ ◊◊H ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ”

(2) ¬Ê¬Ê¬ŸÙŒœŸÈ-ŒÊŸ ŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÙ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ôÊÊÃÊôÊÊÃ◊ŸÙflÊÄ∑§Êÿ∑Χìʬʟʢ ‚¢ˇÊÿÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËÃÿ ¬˝ÁÃôÊʬÍfl¸∑§◊˜Ô ß◊Ê¢ ‚Ê¢ªÃÊ‚Á„UÃÊ¢ L§º˝ŒÒflÃÊ¢ ¬Ê¬Ê¬ŸÙŒœŸÈ◊˜Ô/¬Ê¬Ê¬ŸÊŒœŸÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ flÎÃÊÿ ¬ÍÁ¡ÃÊÿ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ŸËø Á‹π ‡‹Ù∑§∑§Ù ’Ù‹Ã „ÈU∞ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ ‚¢∑§À¬¡‹, ªÊ¬Èë¿U •ÕflÊ ªÊÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ Œ Œó •Ê¡ã◊Ù¬Ê̡⠬ʬ¢ ◊ŸÙflÊÄ∑§Êÿ‚ê÷fl◊Ô˜– Ãà‚flZ ŸÊ‡Ê◊ÊÿÊÃÈ ªÙ¬˝ŒÊŸŸ ∑§‡ÊflH ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ”

(3) ©Uà∑˝§ÊÁãÃœŸÈ-ŒÊŸ ŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÙ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ‚ÈπŸ ¬˝ÊáÊÊà∑˝§◊áÊÊÕZ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËÃÿ ¬˝ÁÃôÊʬÍfl¸∑§◊˜Ô ß◊Ê¢ ‚Ê¢ªÃÊ‚Á„UÃÊ¢ L§º˝ŒÒflÃÊ◊˜Ô ©Uà∑˝§ÊÁãÃœŸÈ◊˜Ô/©Uà∑˝§ÊÁãÃœŸÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ flÎÃÊÿ ¬ÍÁ¡ÃÊÿ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬¡‹, ªÊ¬ëÈ ¿U •ÕflÊ ªÊÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ê‹ó“˙ SflÁSÖ”

(4) flÒÃ⁄UáÊËœŸÈ-ŒÊŸ ŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÙ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ÿ◊◊ʪ¸ ÁSÕÃÊ¢ ◊„UÊÉÊÊ⁄UÊ¢ flÒÃ⁄UáÊË¥ ‚ÈπŸ ‚¢Ã⁄UáÊ∑§Ê◊ŸÿÊ üÊˬ⁄U◊‡fl⁄U¬˝ËÃÿ ¬˝ÁÃôÊʬÍfl¸∑§◊˜Ô ß◊Ê¢ ‚Ê¢ªÃÊ‚Á„UÃÊ¢ L§º˝ŒÒflÃÊ¢ flÒÃ⁄UáÊËœŸÈ◊˜Ô/flÒÃ⁄UáÊËœŸÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ flÎÃÊÿ ¬ÍÁ¡ÃÊÿ ....ªÙòÊÊÿ

* ÁflcáÊȬ͡Ê*

91

....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬¡‹, ªÊ¬Èë¿U ÿÊ ªÊÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ÁŸêŸÁ‹Áπà ‡‹Ê∑§ ’Ê‹Ã „ÈU∞ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œó ÿ◊mÊ⁄U ◊„UÊÉÊÊ⁄UÊ ÿÊ ‚Ê flÒÃ⁄UáÊË ŸŒË– ÃÃȸ∑§Ê◊Ê ŒŒÊêÿŸÊ¢ ÃÈèÿ¢ flÒÃ⁄UáÊËÜø ªÊ◊˜ÔH ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ê‹ó“˙ SflÁSÖ”

(5) ◊ÙˇÊœŸÈ ŒÊŸ ŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/ fl◊ʸ/ªÈåÃÙ˘„U◊˜Ô [ÿÁŒ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§⁄U ÃÊ “•„U◊˜Ô” ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ¬˝ÁÃÁŸÁœ÷ÍÃÊ˘„¢U ÃŒÈg‡ÿŸóßÃŸÊ ∑§„U] ÷ªflà¬˝‚ÊŒÊã◊ÙˇÊ¬˝ÊåÔÃÿ ¬˝ÁÃôÊʬÍfl¸∑§◊˜Ô ß◊Ê¢ ‚Ê¢ªÃÊ‚Á„UÃÊ¢ L§º˝ŒÒflÃÊ¢ ◊ÙˇÊœŸÈ◊˜Ô/ ◊ÊˇÊœŸÈÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ¢ flÎÃÊÿ ¬ÍÁ¡ÃÊÿ ....ªÙòÊÊÿ ....‡Ê◊¸áÊ ....’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (‚ê¬˝ŒŒÊÁ◊)– ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ŸËø Á‹π ‡‹Ù∑§∑§Ù ’Ù‹Ã „ÈU∞ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ „UÊÕ◊¥ ‚¢∑§À¬¡‹, ªÊ¬Èë¿U •ÕflÊ ªÊÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ Œ Œó ◊ÙˇÊ¢ ŒÁ„U NU·Ë∑§‡Ê ◊ÙˇÊ¢ ŒÁ„U ¡ŸÊŒ¸Ÿ– ◊ÙˇÊœŸÈ¬˝ŒÊŸŸ ◊È∑ȧ㌗ ¬˝ËÿÃÊ¢ ◊◊H ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ù‹ó“˙ SflÁSÖ”

U

ÁflcáÊÈ¬Í¡Ê •ÁãÃ◊ •flSÕÊ◊¥ ÿÁŒ •fl‚⁄U Á◊‹ ÃÊ ◊⁄UáÊÊ‚ãŸmÊ⁄UÊ •ÕflÊ ¬ÈòÊ ÿÊ ’˝ÊrÊÔáÊmÊ⁄UÊ ¬˝ÁÃÁŸÁœM§¬◊¥ ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê ÁŸêŸÁ‹Áπà ©U¬øÊ⁄UÊ¥mÊ⁄UÊ ÁflcáÊȬ͡Ÿ ÷Ë ∑§⁄UflÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ¬Í¡Ÿ∑§Ë ‡ÊËÉÊ˝ÃÊ◊¥ ŸÊ◊◊ãòÊ “üÊËÁflcáÊfl Ÿ◊—”ó‚ ¬Í¡Ÿ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ‚¢ˇÊ¬◊¥ ¬¢øÊ¬øÊ⁄U-ÁflÁœ‚ ÷Ë ¬Í¡Ê ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU– ‚◊ÿ ∑§◊ ⁄U„UŸ¬⁄U ¬Èc¬Ê¢¡Á‹ ÃÕÊ •Ê⁄UÃË ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ‚ê÷fl „UÊ ÃÊ ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê •ÕflÊ ÷ªflÊŸ˜Ô∑§ ÁøòÊ∑§Ê ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ∑§ ÁŸ∑§≈U ÃÈ‹‚Ë∑§ ª◊‹¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– Á¡Ÿ∑§Ê ÿôÊÊ¬flËà Ÿ „ÈU•Ê „UÊ, ©Uã„¥U ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊∑§Ë ◊ÍÌÃ∑§Ê S¬‡Ê¸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– äÿÊŸó Ÿ◊Ê˘SàflŸãÃÊÿ ‚„Ud◊Íøÿ ‚„Ud¬ÊŒÊÁˇÊÁ‡Ê⁄UÊL§’Ê„Ufl– ‚„UdŸÊêŸ ¬ÈL§·Êÿ ‡ÊʇflÃ ‚„Ud∑§Ê≈UËÿȪœÊÁ⁄UáÊ Ÿ◊—H üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– äÿÊŸÊÕ¸ ¬Èc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (÷ªflÊŸ˜Ô∑§ ‚Ê◊Ÿ ¬Èc¬ ⁄Uπ Œ–)

‡ÊÊ‹ª˝Ê◊◊¥ ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ∑§Ë ÁŸàÿ ‚¢ÁŸÁœ ⁄U„UÃË „ÒU, ß‚Á‹ÿ ©UŸ∑§Ê •ÊflÊ„UŸ Ÿ„UË¥ „UÊÃÊ, •ÊflÊ„UŸ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ¬Ífl¸∑§ ¬Èc¬ ‚◊̬à ∑§⁄U– •ãÿ ¬˝ÁÃ◊Ê•Ê¥◊¥ ¬˝ÁÃc∆UʬÍfl¸∑§ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U •ÊflÊ„UŸ ∑§⁄Uó •ÊflÊ„UŸó •Êªë¿U ÷ªflŸ˜Ô Œfl SÕÊŸ øÊòÊ ÁSÕ⁄UÊ ÷fl– ÿÊflÃ˜Ô ¬Í¡Ê¢ ∑§Á⁄UcÿÊÁ◊ ÃÊflÃ˜Ô àfl¢ ‚¢ÁŸœÊÒ ÷flH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– •ÊflÊ„UŸÊÕ¸ ¬Èc¬¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•ÊflÊ„UŸ∑§ Á‹ÿ ¬Èc¬ ø…∏UÊÿ–)

•Ê‚Ÿó •Ÿ∑§⁄UàŸ‚¢ÿÈQ¢§ ŸÊŸÊ◊ÁáʪáÊÊÁãflÃ◊˜Ô– ÷ÊÁflâ SflÌáÊ◊¢ ÁŒ√ÿ◊Ê‚Ÿ¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– •Ê‚ŸÊÕ¸ ¬Èc¬ÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Ê‚Ÿ∑§ Á‹ÿ ¬Èc¬ ‚◊̬à ∑§⁄U–) ¬Êl-•Éʸ-•Êø◊ŸóüÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ¬ÊŒÿÊ— ¬Êl¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– „USÃÿÊ⁄UÉÊZ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Êl-¡‹, •Éʸ-¡‹

ÃÕÊ •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) SŸÊŸó ◊ãŒÊÁ∑§ãÿÊSÃÈ ÿŒ˜ flÊÁ⁄U ‚fl¸¬Ê¬„U⁄¢U ‡ÊÈ÷◊˜Ô– ÃÁŒŒ¢ ∑§ÁÀ¬Ã¢ Œfl SŸÊŸÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH

92

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– SŸÊŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹‚ SŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ–)

¬¢øÊ◊ÎÃSÔŸÊŸó ¬ÿÊŒÁœÉÊÎâ øÒfl ◊œÈ‡Ê∑¸§⁄UÿÊÁãflÃ◊˜Ô– ¬¢øÊ◊Îâ ◊ÿÊŸËâ SŸÊŸÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ¬¢øÊ◊ÎÃSŸÊŸ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬¢øÊ◊ÎÂ SŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ–)

‡ÊÈhÊŒ∑§SŸÊŸó ‡ÊÈh¢ ÿà‚Á‹‹¢ ÁŒ√ÿ¢ ªXÔUÊ¡‹‚◊¢ S◊ÎÃ◊˜Ô– ‚◊̬â ◊ÿÊ ÷ÄàÿÊ ‡ÊÈhSŸÊŸÊÿ ªÎsÔÃÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ‡ÊÈhÊŒ∑§SŸÊŸ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (‡ÊÈh ¡‹‚ SŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ–)

flSòÊó ‡ÊËÃflÊÃÊcáÊ‚¢òÊÊáÊ¢ ‹îÊÊÿÊ ⁄UˇÊáÊ¢ ¬⁄U◊˜Ô– Œ„UÊ‹VÔU⁄UáÊ¢ flSòÊ◊× ‡ÊÊÁãâ ¬˝ÿë¿U ◊H üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– flSòÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊, •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (flSòÊ ø…∏UÊÿ, ¬ÈŸ—

•Êø◊ŸËÿ ¡‹ Œ–) ©U¬flSòÊó ©U¬flSòÊ¢ ¬˝ÿë¿UÊÁ◊ ŒflÊÿ ¬⁄U◊Êà◊Ÿ– ÷ÄàÿÊ ‚◊̬â Œfl ¬˝‚ËŒ ¬⁄U◊‡fl⁄UH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ©U¬flSòÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊, •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (©U¬flSòÊ ø…∏UÊÿ ÃÕÊ

•Êø◊ŸËÿ ¡‹ ‚◊̬à ∑§⁄U–) ÿôÊÙ¬flËÃó ÿôÊÊ¬flËâ ¬⁄U◊¢ ¬ÁflòÊ¢ ¬˝¡Ê¬Ãÿ¸Ã˜ ‚„U¡¢ ¬È⁄USÃÊØԖ •ÊÿÈcÿ◊ª˝K¢ ¬˝ÁÃ◊ÈÜø ‡ÊÈ÷˝¢ ÿôÊÊ¬flËâ ’‹◊SÃÈ Ã¡—H üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ÿôÊÊ¬flËâ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊, ÿôÊÊ¬flËÃÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊–

(ÿôÊÊ¬flËà •¬¸áÊ ∑§⁄U, ¬ÈŸ— •Êø◊ŸËÿ ¡‹ Œ–) ªãœó üÊËπá«¢U ø㌟¢ ÁŒ√ÿ¢ ªãœÊ…UK¢ ‚È◊ŸÊ„U⁄U◊˜Ô– Áfl‹¬Ÿ¢ ‚È⁄UüÊc∆U ø㌟¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ø㌟¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (◊‹ÿ-ø㌟ ø…∏UÊÿ–)

(‡ÊÊ‹ª˝Ê◊¬⁄U •ˇÊà Ÿ„UË¥ ø…∏UÊÿÊ ¡ÊÃÊ– •Ã— •ˇÊÃ∑§ SÕÊŸ¬⁄U ‡flà ÁË ÿÊ ÃÈ‹‚ˬòÊ ø…∏UÊÿ–) •ˇÊÃóüÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– •ˇÊÃSÕÊŸ ‡flÃÁËʟ˜Ô ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (‡flà ÁË ø…∏UÊÿ–) ¬Èc¬ó ◊ÊÀÿÊŒËÁŸ ‚ȪãœËÁŸ ◊Ê‹àÿÊŒËÁŸ flÒ ¬˝÷Ê– ◊ÿÊNUÃÊÁŸ ¬Èc¬ÊÁáÊ ¬Í¡ÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ¬Èc¬¢ ¬Èc¬◊Ê‹Ê¢ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬ •ÊÒ⁄U ¬Èc¬◊Ê‹Ê‚ •‹¢∑Χà ∑§⁄U–)

ÃÈ‹‚ˬòÊó ÃÈ‹‚Ë¥ „U◊M§¬Ê¢ ø ⁄UàŸM§¬Ê¢ ø ◊Ü¡⁄UË◊˜Ô– ÷fl◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ¢ ÃÈèÿ◊¬¸ÿÊÁ◊ „UÁ⁄UÁ¬˝ÿÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ÃÈ‹‚ËŒ‹¢ ÃÈ‹‚Ë◊Ü¡⁄UË¥ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ÃÈ‹‚ËŒ‹ ÃÕÊ ÃÈ‹‚Ë◊¢¡⁄UË •Ì¬Ã ∑§⁄U–)

ŒÍflʸó ŒÍflʸæ˜U ∑ȧ⁄UÊŸ˜Ô ‚È„UÁ⁄UÃÊŸ◊ÎÃÊŸ˜Ô ◊XÔU‹¬˝ŒÊŸ˜Ô– •ÊŸËÃÊ¢SÃfl ¬Í¡ÊÕZ ªÎ„UÊáÊ üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ŒÍflʸæ˜U ∑ȧ⁄UÊŸ˜Ô ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŒÍ’ ‚◊̬à ∑§⁄U–)

¬⁄U◊‡fl⁄UH

œÍ¬ó flŸS¬ÁÃ⁄U‚ÊjÍÃÊ ªãœÊ…UKÊ ªãœ ©UûÊ◊—– •ÊÉÊ˝ÿ— ‚fl¸ŒflÊŸÊ¢ œÍ¬Ê˘ÿ¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– œÍ¬◊ÊÉÊ˝Ê¬ÿÊÁ◊– (œÍ¬ •ÊÉÊ˝ÊÁ¬Ã ∑§⁄U–)

* ÁflcáÊȬ͡Ê*

93

ŒË¬ó ‚ÊÖÿ¢ ø flÌ¢ÿÈQ¢§ flÁ±ŸŸÊ ÿÊÁ¡Ã¢ ◊ÿÊ– ŒË¬¢ ªÎ„UÊáÊ Œfl‡Ê òÊÒ‹ÊÄÿÁÃÁ◊⁄Uʬ„U◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ŒË¬¢ Œ‡Ê¸ÿÊÁ◊– (ÉÊÎÌˬ ÁŒπÊÿ ÃÕÊ „UÊÕ œÊ ‹–)

ŸÒflló àflŒËÿ¢ flSÃÈ ªÊÁfl㌠ÃÈèÿ◊fl ‚◊¬¸ÿ– ªÎ„UÊáÊ ‚È◊ÈπÊ ÷ÍàflÊ ¬˝‚ËŒ ¬⁄U◊‡fl⁄UH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ŸÒfll¢ ÁŸflŒÿÊÁ◊, ◊äÿ ¬ÊŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊, •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŸÒfll ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U ÃÕÊ ¬ÊŸËÿ ¡‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U, ¬ÈŸ— •Êø◊ŸËÿ ¡‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–)

•πá«U ´§ÃÈ»§‹ó ߌ¢ »§‹¢ ◊ÿÊ Œfl SÕÊÁ¬Ã¢ ¬È⁄UÃSÃfl– ÃŸ ◊ ‚»§‹ÊflÊÁåÃ÷¸flîÊã◊ÁŸ ¡ã◊ÁŸH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– •πá«U´§ÃÈ»§‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•πá«U ´§ÃÈ»§‹ ‚◊̬à ∑§⁄U–)

ÃÊê’Í‹ó ¬ÍªË»§‹¢ ◊„UŒ˜ÁŒ√ÿ¢ ŸÊªflÀ‹ËŒ‹ÒÿȸÃ◊˜Ô– ∞‹Ê‹flXÔU‚¢ÿÈQ¢§ ÃÊê’Í‹¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ∞‹Ê‹flXÔU¬ÍªË»§‹ÿÈâ ÃÊê’Í‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ß‹ÊÿøË, ‹fl¢ª ÃÕÊ ¬ÍªË»§‹ÿÈQ§

ÃÊê’Í‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–) ŒÁˇÊáÊÊó ŒÁˇÊáÊÊ ¬˝◊‚Á„UÃÊ ÿÕʇÊÁQ§‚◊̬ÃÊ– •Ÿãû§‹ŒÊ◊ŸÊ¢ ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊‡fl⁄UH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– º˝√ÿŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (º˝√ÿ-ŒÁˇÊáÊÊ •Ì¬Ã ∑§⁄U ÃÕÊ •Ê⁄UÃË ∑§⁄U–)

SÃÈ Á Ã-¬˝ Ê Õ¸ Ÿ Êó ‡ÊÊãÃÊ∑§Ê⁄¢U ÷È¡ª‡ÊÿŸ¢ ¬kŸÊ÷¢ ‚È⁄U‡Ê¢ Áfl‡flÊœÊ⁄¢U ªªŸ‚ŒÎ‡Ê¢ ◊ÉÊfláÊZ ‡ÊÈ÷ÊXÔU◊˜Ô– ‹ˇ◊Ë∑§Êãâ ∑§◊‹ŸÿŸ¢ ÿÊÁªÁ÷äÿʸŸªêÿ¢ flãŒ ÁflcáÊÈ¢ ÷fl÷ÿ„U⁄¢U ‚fl¸‹Ê∑Ò§∑§ŸÊÕ◊˜ÔH

‡Ê¢πÔU-¡‹ó ‡ÊWÔU◊Ô äÿÁSÕâ ÃÊÿ¢ ÷˝ÊÁ◊â ∑§‡ÊflÊ¬Á⁄U– •XÔU‹ÇŸ¢ ◊ŸÈcÿÊáÊÊ¢ ’˝rÊÔ„UàÿÊ¢ √ÿ¬Ê„UÁÃH

‡Ê¢π∑§Ê ¡‹ ÷ªflÊŸ˜Ô¬⁄U ÉÊÈ◊Ê∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ¿UÊ«∏U– ¬Èc¬Ê¢¡Á‹ó ŸÊŸÊ‚ȪÁ㜬Èc¬ÊÁáÊ ÿÕÊ∑§Ê‹ÊjflÊÁŸ ø– ¬Èc¬ÊÜ¡Á‹◊¸ÿÊ ŒûÊÊ ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊‡fl⁄UH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ¬Èc¬ÊÜ¡Á‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê ¬Èc¬Ê¢¡Á‹ ‚◊̬à ∑§⁄U–)

¬˝ŒÁˇÊáÊÊó ÿÊÁŸ ∑§ÊÁŸ ø ¬Ê¬ÊÁŸ ¡ã◊ÊãÃ⁄U∑ΧÃÊÁŸ ø– ÃÊÁŸ ‚flʸÁáÊ Ÿ‡ÿãÃÈ ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ* ¬Œ ¬ŒH üÊË◊ãŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ë ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄U ©Uã„¥U ‚Êc≈UÊ¢ªÔU ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U,

ÃŒŸãÃ⁄U ˇÊ◊Ê-¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄U–) ˇÊ◊Ê-¬˝ Ê Õ¸ Ÿ Êó ÿŒˇÊ⁄U¬Œ÷˝c≈¢U

◊ÊòÊÊ„UËŸ¢

ø

ÿjflØԖ Ãà‚flZ

ˇÊêÿÃÊ¢

Œfl

¬˝‚ËŒ

¬⁄U◊‡fl⁄UH

ø⁄UáÊÊ◊Îê˝„UáÊó÷ªflÊŸ˜∑Ô § ¬Í¡Ÿ∑§ •ãÃ◊¥ ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ∑§Ê ø⁄UáÊÊŒ∑§ Á¬‹ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ‚÷Ë ‹ÊªÊ¥∑§Ê ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ∑§Ê ªËÃÊ, ⁄UÊ◊ÊÿáÊ, ÷ʪflà •ÊÁŒ∑§Ê ¬Ê∆U ‚ÈŸÊŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U ©UìÊSfl⁄U◊¥ ÷ªflãŸÊ◊∑§ËøŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, Á¡‚‚ ∑§ËøŸ∑§Ë äflÁŸ ◊⁄UáÊÊ‚ãŸ∑§ ∑§ÊŸ◊¥ ¬„È°Uø ‚∑§ •ÊÒ⁄U fl„U ©U‚∑§Ë ‚Œ˜ªÁÃ◊¥ ‚„UÊÿ∑§ ’Ÿ–

U * •Ê·¸àflÊà‚ȬÊ ‹È∑˜§Ô–

94

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

Œ„U-àÿʪ∑§ ’ÊŒ∑§ ∑Χàÿ ÃÊà∑§ÊÁ‹∑§ ∑§Êÿ¸ ◊ÎàÿÈ „UÙ ¡ÊŸ∑§ ’ÊŒ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§ ∑§ÀÿÊáÊ∑§ ∑§ÊÿÙZ◊¥ ¡È≈U ¡ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‚fl¸¬˝Õ◊ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§Ë •ãàÿÁc≈U‚ ‚ê’ÁãœÃ ÁŸêŸÁ‹Áπà ‚Ê◊Áª˝ÿÊ° ¡È≈UÊ ‹ŸË øÊÁ„Uÿó (∑§) ‡Êfl-‚ê’ÁãœÃ ‚Ê◊ª˝Ë (1) •Õ˸ ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ’Ê°‚ •ÊÁŒ, •Õ˸¬⁄U Á’¿UÊŸ∑§ Á‹ÿ ∑ȧ‡ÊÊ‚Ÿ •ÕflÊ ø≈UÊ߸– (2) ‚»§Œ ŸÿÊ ∑§¬«∏UÊ ◊‹◊‹∑§Ê ‹ª÷ª 20 ◊Ë≈U⁄U [•Õ˸¬⁄U Á’¿UÊŸ∑§ Á‹ÿ ÃÕÊ ‡Êfl∑§Ù …U∑§Ÿ∑§ Á‹ÿ 5 ◊Ë≈U⁄U, ‡Êfl∑§Ù ¬„UŸÊŸ∑§ Á‹ÿ 2 ◊Ë≈U⁄U, •Êœ ◊Ë≈U⁄U◊¥ ‹¢ªÙ≈UË– ‡Ê· ∑§¬«∏U◊¥ ŒÊ„U∑§Ãʸ∑§Ë ŒÙ œÙÃË, ŒÙ ª◊¿UÊ ÃÕÊ ŒÙ ‹¢ªÙ≈UË]– (3) ‚ı÷ÊÇÿflÃË SÔòÊË∑§ ‡Êfl∑§Ù ¬„UŸÊŸ∑§ Á‹ÿ øÈŸ⁄UË •ı⁄U …U∑§Ÿ∑§ Á‹ÿ ªÙ≈U‚Á„Uà ⁄¢UªËŸ •Ù…∏UŸË, •‹¢∑Χà ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ‚ı÷ÊÇÿº˝√ÿ (Á‚ãŒÍ⁄U, øÍ«∏UË, ◊¥„UŒË •ÊÁŒ)– (4) ‡Êfl ’Ê°œŸ∑§ Á‹ÿ ◊Í°¡∑§Ë ⁄US‚Ë, ‚ÊÕ◊¥ ◊ı‹Ë •ÕflÊ ∑§ëÔøÊ ‚ÍÖ (‚ı÷ÊÇÿflÃË SÔòÊË∑§ ‡Êfl∑§Ù ’Ê°œŸ∑§ Á‹ÿ ◊ı‹Ë ÃÕÊ ¬ÈL§·Ù¥∑§ Á‹ÿ ‚ÍÃ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU–) (5) ‡Êfl∑§Ù •Ê…∏UÊŸ∑§ Á‹ÿ ⁄UÊ◊ŸÊ◊Ë øg⁄U •ÕflÊ ‚»§Œ øg⁄U– (6) •Õ˸ ‚¡ÊŸ∑§ Á‹ÿ ¬Èc¬ ∞fl¢ ¬Èc¬◊Ê‹Ê, (7) •’Ë⁄U-’ÈÄÔ∑§Ê, (8) ßòÊ, (9) M§ß¸, (10) œÍ¬’ûÊË, (11) ÁŒÿÊ‚‹Ê߸, (12) Á◊^ÔUË∑§Ê ÉÊ«∏UÊ (¡‹ ‹ÊŸ∑§ Á‹ÿ), (13) Á◊^ÔUË∑§Ë ŸÁŒÿÊ •ÕflÊ ÕÊ‹Ë (Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ), (14) ‹Ù≈UÊ, (15) ÿôÊÙ¬flËà ŒÙ ¡Ù«∏UÊ– (16) ‹Ù∑§ÊøÊ⁄U •ÊÁŒ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‡Êfl∑§Ë ¬Á⁄U∑˝§◊Ê∑§ Á‹ÿ ŸÊÁ⁄Uÿ‹ ÃÕÊ ª⁄UËªÙ‹Ê (¬ÈL§·Ù¥∑§ Á‹ÿ ŸÊÁ⁄Uÿ‹, ÁSÔòÊÿÙ¥∑§ Á‹ÿ ª⁄U˪ًÊ)– (17) ‡Êfl∑§ ™§¬⁄U‚ ©U¿UÊ‹Ÿ∑§ Á‹ÿ ⁄U¡Ãπá«U, Á‚ÄÔ∑§, M§ß¸, œÊŸ∑§Ê ‹ÊflÊ, L§¬ÿ, ‡flà ¬Èc¬ •ÊÁŒ (•¬Ÿ Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U)– (π) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë (1) ¡ı∑§Ê •Ê≈UÊó•ÊœÊ Á∑§‹Ù, (2) ÁËó100 ª˝Ê◊, (3) ◊œÈ, (4) ªÙÉÊÎÃ, (5) ∑ȧ‡Ê, (6) ‚»§Œ ¬Èc¬, (7) ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹– (ª) ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë (1) ‡ÊÈh Œ‡ÊË ÉÊËó‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U (2) ∑§¬¸Í⁄U (3) ⁄UÊ‹ (4) ø㌟∑§Ë ‹∑§«∏UË ÃÕÊ ø㌟øÍ⁄UÊó‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U (5) ¬Ë¬‹, ÃÈ‹‚Ë, ’‹ ßàÿÊÁŒ∑§Ë ‹∑§«∏UË (6) ÁøÃÊ∑§ Á‹ÿ ‹∑§«∏UËó…UÊ߸ ∑ȧãË •ÕflÊ ‡Êfl∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ãÿÍŸÊÁœ∑§ (7) ÁøÃÊ÷ÍÁ◊¬⁄U ¡Ëfl∑§Ë ‡ÊÊÁãÃ∑§ Á‹ÿ ªÙŒÈÇœ (‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U ‹ª÷ª ¬Êfl÷⁄U ÿÊ ∞∑§ ‹Ë≈U⁄UÃ∑§–)

* Œ„U-àÿʪ∑§ ’ÊŒ∑§ ∑Χàÿ*

95

ˇÊÊÒ⁄U ÃÕÊ SŸÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ‚ÊœŸ‚ê¬ãŸ „UÙ ¡ÊŸ¬⁄U •Áœ∑§Ê⁄UË ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U Sflÿ¢ ’Ê‹ ’ŸflÊŸ •ı⁄U SÔŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚ÃÔ˜ •lÒÃSÿ ÁflcáÊÊ⁄UÊôÊÿÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÊ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U ÷Í‹Ê¸∑§ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U ....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ •ÊŸãŒUflŸ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ ªXÔUÊÿÊ flÊ◊÷ʪ) ....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ....´§Ãı ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕı ....flÊ‚⁄U ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ ªÈåÃÔ Ê˘„U◊Ô˜ ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝Ã Sÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) •ÊÒäfl¸ŒÁÒ „U∑§‚¢S∑§Ê⁄UÿÊÇÿÃÊ‚ê¬ÊŒŸÊÕZ ˇÊÊÒ⁄U¬Ífl¸∑¢§ SŸÊŸ∑§◊¸ ∑§Á⁄Ucÿ–

ó∞‚Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ’Ò∆U∑§⁄U ˇÊı⁄U∑§◊¸ ∑§⁄UÊÿ–1 Á»§⁄U SÔŸÊŸ∑§⁄U Ÿÿ flSÔòÊ •ı⁄U ©U¬flSÔòÊ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U–

‡Êfl∑§Ê ‚¢S∑§Ê⁄U ß‚ Ã⁄U„U ¬ÁflòÊ „UÙ∑§⁄U ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§ ¬Ê‚ •Êÿ– ‡Êfl∑§Ê Á‚⁄U„UÊŸÊ ©UûÊ⁄U •ÕflÊ ¬Ífl¸∑§Ë •Ê⁄U ∑§⁄UŸ∑§Ê fløŸ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ¬⁄Uê¬⁄UÊ‚ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U Á‚⁄U„UÊŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬˝‡ÊSà „ÒU–2 SÔŸÊŸ ∑§⁄UÊŸ∑§ Á‹ÿ Ÿÿ ÉÊ«∏U◊¥ ¡‹ ÷⁄U∑§⁄U ©U‚◊¥ ÃËÕÙZ∑§Ê ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U •ÊflÊ„UŸ ∑§⁄U3ó ªÿÊŒËÁŸ ø ÃËÕʸÁŸ ÿ ø ¬ÈáÿÊ— Á‡Ê‹ÙìÊÿÊ—– ∑ȧL§ˇÊòÊ¢ ø ªXÔUÊ ø ÿ◊ÈŸÊ ø ‚Á⁄Um⁄UÊH ∑§ıÁ‡Ê∑§Ë øãº˝÷ÊªÊ ø ‚fl¸¬Ê¬¬˝áÊÊÁ‡ÊŸË– ŸãŒÊ ÷º˝Ê˘fl∑§Ê‡ÊÊ ø ªá«U∑§Ë ‚⁄UÿÍSÃÕÊH ÷Ò⁄Ufl¢ ø fl⁄UÊ„¢U ø ÃËÕZ Á¬á«UÊ⁄U∑¢§ ÃÕÊ– ¬ÎÁÕ√ÿÊ¢ ÿÊÁŸ ÃËÕʸÁŸ øàflÊ⁄U— ‚ʪ⁄UÊSÃÕÊ– ¬˝ÃSÿÊSÿ Áfl‡ÊÈhKÕ¸◊ÁS¢◊SÃÙÿ Áfl‡ÊãÃÈ flÒH

Á»§⁄U ß‚Ë •ÊflÊÁ„Uà ¡‹‚ ‡Êfl∑§Ù SÔŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ– Ÿÿ flSÔòÊÙ¥‚ •¢ªÔUÙ¥∑§Ù ¬Ù¥¿U∑§⁄U ªÙÉÊÎÃ∑§Ê ‹¬ ∑§⁄U– ŸÿÊ flSÔòÊ (∑§ı¬ËŸ) ¬„UŸÊ Œ– Ám¡ „UÙ ÃÙ ŸÿÊ ÿôÊÙ¬flËà ÷Ë ¬„UŸÊ Œ– ø㌟ ‹ªÊ Œ– »Í§‹ •ı⁄U ÃÈ‹‚Ë∑§Ë ◊Ê‹Ê ¬„UŸÊ Œ– ∑§¬¸Í⁄U, •ª⁄U, ∑§SÃÍ⁄UË •ÊÁŒ ‚ȪÁãœÃ º˝√ÿÙ¥‚ ‚Ê⁄U ‡Ê⁄UË⁄U◊¥ ‹¬ ∑§⁄U Œ– ◊Èπ, ŒÙŸÙ¥ •Ê°πÙ¥, ŒÙŸÙ¥ ŸÊ‚ÊÁ¿Uº˝Ù¥, ŒÙŸÙ¥ ∑§ÊŸÙ¥◊¥ ‚ÙŸÊ «UÊ‹ Œ–4 ‚Èfláʸ∑§ •÷Êfl◊¥ ÉÊË∑§Ë ’Í°Œ «UÊ‹ Œ–5 ∑§¬«∏U‚ ¬Ò⁄U∑§Ë 1. ⁄UÊ¡SÕÊŸ •ÊÁŒ ∑ȧ¿U SÕÊŸÊ¥◊¥ Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á¡Ÿ ∑ȧ≈ÈUê’Ë¡ŸÊ¥∑§ Á¬ÃÊ ◊⁄U øÈ∑§ „Ò¥U ÃÕÊ ¡Ê ◊Îà √ÿÁQ§‚ •flSÕÊ◊¥ ¿UÊ≈U „Ò¥U, ©UŸ∑§Ê ÷Ë ◊Èá«UŸ ∑§⁄UŸ∑§Ë ¬⁄Uê¬⁄UÊ „ÒU– 2. “¬˝Ê∑Ô˜§ Á‡Ê⁄U‚¢ ©UŒ∑˜ §Á‡Ê⁄U‚¢ flÊ ÷Í◊ı ÁŸfl‡ÊÿÃÔ˜–” (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ◊¥ „UÁ⁄U„U⁄U÷Êcÿ) “ÃÃÊ ŸËàflÊ ‡◊‡ÊÊŸ·È SÕʬÿŒÈûÊ⁄UÊ◊Èπ◊˜Ô–” (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ) ∞∑§ fløŸ ÿ„U ÷Ë „ÒU Á∑§ “ŒÁˇÊáÊÁ‡Ê⁄U‚¢ ∑ΧàflÊ ‚øÒ‹¢ ÃÈ ‡Êfl¢ ÃÕÊ”– ß‚◊¥ ‡Êfl∑§Ê ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ê⁄U Á‚⁄U ∑§⁄U∑§ Á‹≈UÊŸ∑§Ê Á‹πÊ ªÿÊ „ÒU– ÿ„U ÁŸÿ◊ ‚Ê◊flÁŒÿÊ¥∑§ Á‹ÿ „ÒU– •ãÿ ‹ÊªÊ¥∑§Ê ÃÊ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U „UË Á‚⁄U ⁄UπŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U ©UûÊÊŸ „UË Á‹≈UÊŸÊ øÊÁ„Uÿó ‚Ê◊Ã⁄U·Ê◊ÈûÊ⁄UÁ‡Ê⁄USàfl◊˜Ô– (üÊÊhÃûfl) 3. ÃËÕ¸SÿÊ˘˘flÊ„UŸ¢ ∑ΧàflÊ SÔŸÊŸ¢ ÃòÊ ∑§Ê⁄UÿÃÔ˜– (flË⁄UÁ◊òÊÙŒÿ) 4. (∑§) ÉÊÎÃŸÊ˘èÿQ§◊Êå‹Ê√ÿ ‡ÊÈhflSÔòÊÊ¬flËÁß◊Ô˜ – ø㌟ÙÁˇÊÂflʸXÔ¢U ‚È◊ŸÙÁ÷Ìfl÷Í·ÿÃÔ˜H Á„U⁄Uáÿ‡Ê∑§‹ÊãÿSÿ ÁˇÊåÔàflÊ Á¿Uº˝·È ‚åÔÃ‚È – ◊ÈπcflÕÊÁ÷œÊÿÒŸ¢ ÁŸ„¸U⁄UÿÈ— ‚ÈÃÊŒÿ—H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ) (π) ∞∑§Ê flÄòÊ ø ŒÊÃ√ÿÊ ÉÊ˝ÊáÊÿÈÇ◊ ÃÕÊ ¬ÈŸ—– •ˇáÊÊ‡ø ∑§áʸÿÊ‡øÒfl m m Œÿ ÿÕÊ∑˝§◊◊˜ÔH (ª0 ¬È0, ¬˝Ãπá«U 15– 9) 5. “‚ÈfláʸSÿÊåÿ÷Êfl ÃÈ •ÊÖÿ¢ ôÊÿ¢ ÁfløˇÊáÊÒ—H” (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

96

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•¢ªÈÁ‹ÿÙ¥‚ ‹∑§⁄U Á‚⁄UÃ∑§ ‚Ê⁄U ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ù •ë¿UË Ã⁄U„U …U°∑§ Œ– ËflÊ πÈ‹Ê ⁄Uπ– ß‚ Ã⁄U„U ‡Êfl∑§Ù •‹¢∑Χà ∑§⁄U •Õ˸¬⁄U ∑ȧ‡Ê ÿÊ ∑ȧ‡ÊÊ‚Ÿ Á’¿UÊ∑§⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U Á‚⁄U ∑§⁄U∑§ ‹≈UÊ Œ– ◊Í°¡∑§Ë ŸÿË ⁄US‚Ë∑§ ‚ÊÕ ◊ı‹Ë ÿÊ ∑§ëÔø ‚ÍÃ∑§Ë ⁄US‚Ë‚ •ë¿UË Ã⁄U„U ’Ê°œ Œ– ™§¬⁄U‚ ⁄UÊ◊ŸÊ◊Ë øg⁄U ÿÊ ‚»§Œ øg⁄U •Ù…∏UÊ Œ– ¬Èc¬◊Ê‹Ê•Ù¥‚ •‹¢∑Χà ∑§⁄U Œ–1 ‡Êfl∑§Ù ⁄U¡Sfl‹Ê ∞fl¢ ‡Êͺ˝fláʸ •ÊÁŒ∑§ S¬‡Ê¸‚ ’øÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ߟ∑§ S¬‡Ê¸‚ ‡Êfl∑§Ù ‡ÊÈh ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ‡ÊÈÁh Ÿ ∑§Ë ªÿË ÃÙ ‚¢S∑§Ãʸ ÃÕÊ ◊Îà √ÿÁQ§ ŒÙŸÙ¥∑§Ù Ÿ⁄U∑§ ¡ÊŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU–2 ‡Êͺ˝ÊÁŒ‚ ÃÎáÊ, ‹∑§«∏UË, ÁË, ÉÊË •ÊÁŒ ÷Ë Ÿ„UË¥ ◊°ªÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–3

U

1. flÎh √ÿÁQ§ÿÙ¥∑§ ‡ÊflflÊ„UŸ (•Õ˸)-∑§Ù ‹Ù∑§ÊøÊ⁄UÊŸÈ‚Ê⁄U ¤Êá«UË •ÊÁŒ‚ flÒ∑ȧá∆UË∑§ M§¬◊¥ ‚¡ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ‡Ê¢πÔU, ÉÊÁ«∏UÿÊ‹, ÉÊ¢≈ÊU •ÊÁŒ flÊl‚Ê◊Áª˝ÿÙ¥∑§ mÊ⁄UÊ ÷ªflãÔŸÊ◊-‚¢∑§ËøŸ∑§ ‚ÊÕ ‡ÊflÿÊòÊÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– 2. ‡◊‡ÊÊŸ ŸËÿ◊ÊŸ‡ÊflSÿ ‡Êͺ˝S¬‡Ê¸ ‡Êͺ˝áÊ fl„UŸ flÊ ....‚ÍÁÃ∑§Ê⁄U¡Sfl‹ÿÊ— S¬‡Ê¸˘åÿfl◊fl ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ◊˜....– ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ¢ ÁflŸÊ ŒÊ„UÊÁŒ∑Χâ √ÿÕZ ÷flØԖ ©U÷ÿÊ‡ø Ÿ⁄U∑§—– (œ◊¸Á‚ãœÈ , ©UûÊ⁄UÊœ¸, ¬Á⁄Uë¿UŒ 3) 3. “‡Êͺ˝Ê˘˘ŸËÃÒ— ∑Χâ ∑§◊¸ ‚flZ ÷flÁà ÁŸc»§‹◊Ô˜–” (œ◊¸Á‚ãœÈ)

* ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË-·≈U˜Á¬á«UŒÊŸ*

97

üÊÊh-¬˝ÿÊª-ÁflÁœ ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË ◊ÎàÿÈSÕÊŸ‚ ‹∑§⁄U •ÁSÕ‚¢øÿŸÃ∑§ ¿U— Á¬á«U ÃÕÊ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UÊ¥∑§Ê Á◊‹Ê∑§⁄U ‚Ê‹„U Á¬á«UŒÊŸ „UÊÃÊ „ÒU– •‡ÊÊÒø∑§Ê‹∑§Ê ÿ„U Á¬á«UŒÊŸ “◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË” ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU–

Á¬á«U-ÁŸ◊ʸáÊ ÃÕÊ ·≈˜UÁ¬á«UŒÊŸ •Õ˸∑§Ë§ ŒÊÁ„UŸË Ã⁄U»§ ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ◊È°„U∑§⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– Á‡ÊπÊ ’Ê°œ ‹– •¬‚√ÿ1 „UÙ∑§⁄U ÁË •ı⁄U ÉÊË∑§Ê ¡ı∑§ •Ê≈◊¥U Á◊‹Ê∑§⁄U ¿U—2 Á¬á«U ’ŸÊÿ– ¬˝Ê⁄Uê÷‚ ‹∑§⁄U ‡◊‡ÊÊŸÃ∑§∑§ Á‹ÿ ¿U— Á¬á«U ’ŸÊÿ ¡ÊÃ „Ò¥U– ¡ı∑§ •Ê≈U∑§ •÷Êfl◊¥ øÊfl‹U •ÊÁŒ∑§ •Ê≈U‚ ÷Ë Á¬á«UŒÊŸ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ÕÙ«∏UÊ ¡ı∑§Ê •Ê≈UÊ •ÊÁŒ ’øÊ ‹– ¬„U‹ ·≈˜UÁ¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ ŒË ¡Ê ⁄U„UË „ÒUó

1. ‡ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§3 ¬„U‹Ê Á¬á«UŒÊŸ •¬‚√ÿ „UÊ ¡Êÿ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ‡ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¬˝Õ◊ Á¬á«U∑§ ŒÊŸ∑§Ê ◊ÎÁà (◊ÎàÿÈ)-SÕÊŸ¬⁄U ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§UÀ¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÔ Ê˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (SòÊË „UÊ ÃÊ .....ªÙòÊÊÿÊ— ’Ê‹) .....¬˝Ã Sÿ (SòÊË „UÊ ÃÊ .....¬˝Ã ÊÿÊ— ’Ê‹) 4 ¬˝U ÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl∑¸ §‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ 5÷ÍêÿÁœŒflÃÊÃÈc≈UUÔ KÕZ ø ◊ÎÁÃSÕÊŸ ‡ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§ÔUÀ¬ ’Ù‹∑§⁄U ‚¢∑§ÔUÀ¬-¡‹ Áª⁄UÊ Œ– 1. “•¬‚√ÿŸ ∑ΧàflÒÃŒ˜ flÊÇÿ× Á¬òÿÁŒæ˜UÔ ◊Èπ—–” ¿UãŒÙª¬Á⁄UÁ‡Êc≈UÔU∑§ ß‚ fløŸ‚ ‚÷Ë Á¬ÃÎ∑§◊¸ •¬‚√ÿ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ê⁄U ◊È°„U ∑§⁄U∑§ „UË „UÙÃ „Ò¥U– 2. “◊ÎÃSÿÙà∑˝§ÊÁãÂ◊ÿÊÃÔ˜ ·≈˜UÁ¬á«UÊŸ˜ ∑˝§◊‡ÊÙ ŒŒÃÔ˜”óÁ¬á«UŒÊŸ∑§ ¿U— SÕÊŸ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥Uó1-◊ÎÃSÕÊŸ, 2-mÊ⁄UŒ‡Ê, 3øàfl⁄U (øÊÒ⁄UÊ„UÊ), 4- ÁflüÊÊ◊, 5-∑§Êc∆UÔUøÿŸ ÃÕÊ 6-•ÁSÕ‚¢øÿŸ– ◊ÎÃSÕÊŸ ÃÕÊ mÊ⁄U øàfl⁄U ÃÊˇÿ¸ ∑§Ê⁄UáÊÊØH ÁflüÊÊ◊ ∑§Êc∆UÔUøÿŸ ÃÕÊ ‚ÜøÿŸ ø ·≈U˜– (ª0 ¬È0, ¬˝Ãπá«U 15– 30-31) 3. ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ üÊÊh‚ÍòÊ∑§Áá«U∑§Ê 4– 4 ∑§ ªŒÊœ⁄U÷Êcÿ∑§ “◊ÎÃSÕÊŸ ‡ÊflŸÊêŸÊ Á¬á«UŒÊŸ◊˜Ô– •◊È∑§ªÊòÊ •◊È∑§‡Êfl ßÁà ¬˝ÿÊª—”óß‚ fløŸ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÿ„UÊ° “ÁŸÁ◊ûÊ∑§” ¬Œ∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– 4. ªL§«U¬È⁄UÊáÊ◊¥ ∞∑§ fløŸ •ÊÿÊ „ÒUó ÁøÃÊÁ¬á«U¬˝÷ÎÁÃ× ¬˝Ãàfl◊Ȭ¡ÊÿÃ– &&&ÃŒÊÁŒ ÃòÊ ÃòÊÊÁ¬ ¬˝ßÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH (ªL§«U0, ¬˝Ã0 15– 37-38) ó∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÁøÃÊÁ¬á«U ŒŸ∑§ ’ÊŒ „UË ‚¢∑§À¬◊¥ “¬˝Ô ‡ÊéŒ∑§Ê ©UëÔøÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, Á∑¢§ÃÈ “‚ÍòʇÊÊ≈U∑§UãÿÊÿ” ‚ ÷ÊflË ¬˝Ãàfl∑§Ê •Ê⁄UÊ¬ ∑§⁄U∑§ ‚¢∑§À¬-flÊÄÿÊ¥◊¥ ¬˝Ê⁄Uê÷‚ „UË “¬˝Ô ‡ÊéŒ∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– 5. ◊ÎÃSÕÊŸ ‡ÊflÙ ŸÊ◊ ÃŸ ŸÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH ÃŸ ÷ÍÁ◊÷¸flÃÔ˜ ÃÈc≈UUÊ ÃŒÁœcÔ∆UÊÃÎŒflÃÊ– mÊ⁄UŒ‡Ê ÷flÃÔ˜ ¬ÊãÕSÃŸ ŸÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH ÃŸ ŒûÊŸ ÃÈcÿÁãà ªÎ„UflÊSàflÁœŒflÃÊ—– øàfl⁄U πø⁄UÙ ŸÊ◊ Ã◊ÈÁg‡ÿ ¬˝ŒËÿÃH ÃŸ ÃòÊÙ¬ÉÊÊÃÊÿ ÷ÍÃ∑§ÙÁ≈U— ¬‹ÊÿÃ– ÁflüÊÊ◊ ÷Í¢ôÊÊ˘ÿ¢ ÃŸ ŸÊêŸÊ ¬˝ŒËÿÃH Á¬‡ÊÊøÊ ⁄UÊˇÊ‚Ê ÿˇÊÊ ÿ øÊãÿ ÁŒÁ‡Ê flÊÁ‚Ÿ—– ÃSÿ „UÙÃ√ÿŒ„USÿ ŸÒflÊÿÙÇÿàfl∑§Ê⁄U∑§Ê—H ÁøÃÊÿÊ¢ ‚Êœ∑¢§ ŸÊ◊ flŒãàÿ∑§ πª‡fl⁄UH ¬˝ÃÁ¬á«¢U ¬˝ŒlÊìÊ ŒÊ„UÊÌÇÊ◊Ÿ¢ πª– (ª0¬È0 2– 5– 31ó36, 51) (1)◊ÎÃSÕÊŸ◊¥ Á¬á«U ŒŸ‚ ÷ÍêÿÁœc∆UUÔÊÃÎŒflÃÊ ‚¢ÃÈc≈U „UÙÃ „Ò¥U– (2) mÊ⁄UŒ‡Ê◊¥ Á¬á«UŒÊŸ‚ ªÎ„UflÊSàflÁœc∆UÔUÊÃÎŒflÃÊ ¬˝‚㟠„UÙÃ „Ò¥U– (3) øı⁄UÊ„U¬⁄U Á¬á«UŒÊŸ‚ ‡Êfl¬⁄U ∑§Ù߸ ©U¬º˝fl Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– (4) ÁflüÊÊ◊SÕÊŸ◊¥ •ı⁄U (5) ∑§Êc∆UÔUøÿŸ∑§ Á¬á«UŒÊŸ‚ ⁄UÊˇÊ‚, Á¬‡ÊÊø •ÊÁŒ ¬˝ÊáÊË „UflŸËÿ Œ„U∑§Ù •¬ÁflòÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ ÃÕÊ (6) •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ Á¬á«UŒÊŸ‚ ŒÊ„U¡ãÿ ¬Ë«∏UÊ ‡ÊÊãà „UÊ ¡ÊÃË „ÒU–

98

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(∑§) •flŸ¡Ÿó¬ÈŸ— ¡‹‚ ÷ÍÁ◊∑§Ù ‚Ë¥ø Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¡‹, ÁË, ø㌟ •ı⁄U ‡flà ¬Èc¬ ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (SòÊË „UÊ ÃÊ .....ªÙòÊ) .....¬˝à (SòÊË „UÊ ÃÊ .....¬˝Ã) ◊ÎÁÃSÕÊŸ ‡ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã

„UÊÕ◊¥ ÃËÕ¸

◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊Í‹)-‚ ¬˝ÊÁˇÊà ÷ÍÁ◊¬⁄U ¡‹ Áª⁄UÊ Œ ÃÕÊ fl„UÊ°¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ– (π) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ •ı⁄U Á¬á«U ‹∑§⁄U (’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ◊ÎÁÃSÕÊŸ ‡ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ∞‚Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§ ’Ëø◊¥ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U∑§Ù ⁄Uπ Œ–

(ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿ*ó•flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÙ«∏U∑§⁄U (ÿÁŒ ©U‚◊¥ ¡‹ •flÁ‡Êc≈U „UÙ ÃÙ ¿UÙ«∏UŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ Ÿ„UË¥) ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ◊ÎÁÃSÕÊŸ ‡ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U Á¬á«U¬⁄U ¡‹ ¿UÙ«∏U Œ •ı⁄U ¬ÈŸ— Á¬á«U∑§Ù ©U∆UÊ∑§⁄U •Õ˸¬⁄U (‡Êfl∑§ ¬Ê‚) ⁄Uπ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U—– •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH

÷ªflÊŸÔ˜∑§Ê ŸÊ◊ÙìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‚’∑§ ‚ÊÕ ‡Êfl∑§Ù ©U∆UÊ∑§⁄U ÉÊ⁄U∑§ ’Ê„U⁄UË Œ⁄UflÊ¡¬⁄U ©UÃÊ⁄U∑§⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U Á‚⁄U ∑§⁄U∑§ ⁄Uπ Œ–

2. ¬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§ ŒÍ‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ •¬‚√ÿ „UÙ∑§⁄U mÊ⁄U¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ’Ò∆U ¡Êÿ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ŒÍ‚⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜UÔ .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝UÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ ªÎ„UflÊSàflÁœŒflÃÊÃÈc≈UUÔ KÕZ ÁŸª¸◊mÊ⁄U ¬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑¢§§ Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– (’Ù‹∑§⁄U ¡‹ Áª⁄UÊ Œ–)

(∑§) •flŸ¡ŸómÊ⁄U-÷ÍÁ◊∑§Ê ¬˝ÙˇÊáÊ ∑§⁄U Œ– ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ÁŸª¸◊mÊ⁄U ¬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄U ¬˝ÊÁ ˇÊà ÷ÍÁ◊¬⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ •ÊœÊ ¡‹ Áª⁄UÊ Œ– fl„Uʬ° ⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ– * Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ¡Ù ¡‹ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚ “¬˝àÿflŸ¡Ÿ” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–

* ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË-·≈U˜Á¬á«UŒÊŸ*

99

(π) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ •ı⁄U Á¬á«U∑§Ù ‹∑§⁄U (’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁŸª¸◊mÊ⁄U ¬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§ ’Ëø◊¥ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U ⁄Uπ Œ– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ÁË, ‡flà ø㌟, ‡flà ¬Èc¬ ¿UÙ«∏U∑§⁄U ¬ÊòÊ∑§Ù ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– Á»§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË ‹∑§⁄U ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁŸª¸◊mÊ⁄U ¬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ’Ù‹∑§⁄U Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ¬˝àÿflŸ¡Ÿ-¡‹ «UÊ‹ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ Á¬á«U∑§Ù •Õ˸¬⁄U (‡Êfl∑§ ¬Ê‚) ⁄Uπ∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ

Œfl—

‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ—

¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ

¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ

÷flH

‡ÊflÿÊòÊÊ •Êà◊Ëÿ¡ŸÙ¥∑§ ‚ÊÕ ¡Ù⁄U‚ ÷ªflãŸÊ◊ (“⁄UÊ◊ ŸÊ◊ ‚àÿ „ÒU”, “„UÁ⁄U ’Ù‹” •ÊÁŒ)-∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‡Êfl∑§Ù ∑§ãœÙ¥¬⁄U ©U∆UÊ ‹– ¡Ù ’«∏U „Ò¥U, ©Uã„¥U •Êª ∑§⁄U •ı⁄U ¿UÙ≈UË ©U◊˝flÊ‹Ù¥∑§Ù ¬Ë¿U ∑§⁄U* ÿÊòÊÊ ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄U Œ–

3. πø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§ ÃË‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ øı⁄UÊ„UÊ •ÊŸ¬⁄U ¬ÁflòÊ SÕÊŸ◊¥ ‡Êfl∑§Ù ∑§ãœÙ¥‚ ©UÃÊ⁄U∑§⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U Á‚⁄U ∑§⁄U∑§ ⁄Uπ Œ– Á∑˝§ÿÊ∑§Ãʸ •¬‚√ÿ „UÙ ¡Êÿ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ◊Èπ ∑§⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË •ÊÒ⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ÃË‚⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝UÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕ¸◊Ô˜ ©U¬ÉÊÊÃ∑§÷ÍÃʬ‚Ê⁄UáÊÊÕZ øÃÈc¬Õ πø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ¡‹ ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (∑§) •flŸ¡ŸóüÊÊh∑§Ãʸ ¡‹‚ ÷ÍÁ◊∑§Ê ¬˝ÙˇÊáÊ ∑§⁄U ‹– •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ı⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÙ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) øÃÈc¬Õ πø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ¬˝ÊÁˇÊà ÷ÍÁ◊¬⁄U ¡‹ Áª⁄UÊ Œ– fl„UÊ° ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ– (π) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó¬ÈŸ— ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ •ı⁄U Á¬á«U∑§Ù ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U (’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) øÃÈc¬Õ πø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§ ◊äÿ Á¬á«U∑§Ù Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ⁄Uπ Œ– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÙ«∏U∑§⁄U ¬ÊòÊ∑§Ê ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– Á»§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË ‹∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) øÃÈc¬Õ πø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÊ¬Á⁄UU •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U Á¬á«U¬⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¡‹ ø…∏UÊ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ Á¬á«U∑§Ù •Õ˸¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ ¡Êÿ •ı⁄ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚U ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ

Œfl—

‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ—

¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ

÷ªflÊŸÔ˜∑§ ŸÊ◊∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‡Êfl∑§Ù ©U∆UÊ ‹ •ÊÒ⁄U ø‹ Œ– * Öÿc∆UÔU¬˝Õ◊Ê— ∑§ÁŸc∆UÔU¡ÉÊãÿÊ ªë¿UÿÈ—– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ◊¥ •Ê‡fl‹ÊÿŸ∑§Ê fløŸ)

¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ

÷flH

100

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

4. ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§ øıÕÊ Á¬á«UŒÊŸ ÁflüÊÊ◊SÕÊŸ¬⁄U ¬„È°Uø∑§⁄U ‡Êfl∑§Ù ∑§ãœÙ¥‚ ©UÃÊ⁄U∑§⁄U ⁄Uπ Œ– Á∑˝§ÿÊ∑§Ãʸ ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ◊È°„U ∑§⁄U∑§ •¬‚√ÿ „UÙ ’Ò∆U ¡Êÿ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË •ÊÒ⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U øıÕ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜UÔ .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝UÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ Œ„USÿÊ„UflŸËÿÿÙÇÿÃÊ÷Êfl‚ê¬ÊŒ∑§ÿˇÊ⁄UÊˇÊ‚Á¬‡ÊÊøÊÁŒÃÈc≈UKÕZ ÁflüÊÊ◊SÕÊŸ ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬-¡‹ ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– (∑§) •flŸ¡Ÿó÷ÍÁ◊∑§Ù ¡‹‚ ‚Ë¥ø Œ– •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ «UÊ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ⁄Uπ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁflüÊÊ◊SÕÊŸ ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ¬˝ÊÁˇÊà ÷ÍÁ◊¬⁄U •flŸ¡Ÿ ¡‹ ¿UÙ«∏U Œ •ÊÒ⁄U fl„UÊ°¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ– (π) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óß‚∑§ ’ÊŒ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ •ÊÒ⁄U Á¬á«U ‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) Œ„USÿÊ„UflŸËÿÿÙÇÿÃÊ÷Êfl‚ê¬ÊŒ∑§ÿˇÊ⁄UÊˇÊ‚Á¬‡ÊÊøÊÁŒÃÈc≈UKÕZ ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§ ’Ëø◊¥ Á¬á«U∑§Ê

Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ⁄Uπ Œ– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹ •flÁ‡Êc≈U „UÙ ÃÙ ¡‹ Ÿ «UÊ‹– •ãÿÕÊ ÁË, ¡‹, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ «UÊ‹∑§⁄U ß‚ ¬ÊòÊ∑§Ù •¬Ÿ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– Á»§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁflüÊÊ◊SÕÊŸ ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U Á¬á«U¬⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¡‹ ¿UÙ«∏U Œ–

ß‚∑§ ’ÊŒ Á¬á«U∑§Ù •Õ˸¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ ¡Êÿ •ı⁄ ÁŸêŸ ◊ãòÊU‚ ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ

Œfl—

‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ—

¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ

¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ

÷flH

÷ªflÊŸÔ˜∑§ ŸÊ◊Ù¥∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‡Êfl∑§Ù ©U∆UÊ∑§⁄U ‡◊‡ÊÊŸ ¬„È°UøÊÿ– ÿÁŒ ª¢ªÔUÊ •ÊÁŒ ŸŒË „UÙ ÃÙ ‡Êfl∑§Ù «ÈU’Ê∑§⁄U SÔŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ •ı⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë1 •Ù⁄U Á‚⁄U∑§⁄U ‡Êfl∑§Ù ÷ÍÁ◊¬⁄U ⁄Uπ Œ–

5. ‚Êœ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¬Ê°øflÊ° Á¬á«UŒÊŸ ÁøÃÊ÷ÍÁ◊∑§Ê ‚¢S∑§Ê⁄Uó¡„UÊ° ∑ͧ«∏Ê, ∑§‡Ê •ÊÁŒ Ÿ „UÙ, ∞‚ SÕÊŸ∑§Ù ¤ÊÊ«∏U∑§⁄U ªÙ’⁄U, Á◊^ÔUË‚ ‹Ë¬ Œ ÃÕÊ ÷ÍÁ◊∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •¬‚¬¸ãÃÈ

Ã

¬˝ÃÊ

ÿ

∑§ÁøÁŒ„U

¬Ífl¸¡Ê—H

÷ÍÁ◊¬⁄U ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ– ©U‚¬⁄U Sflÿ¢ ÿÊ ‚ªÙÁòÊÿÙ¥∑§ mÊ⁄UÊ ÁøÃÊ ’ŸflÊÿ, ¡Ù ©UûÊ⁄U‚ ŒÁˇÊáÊÃ∑§ ‹ª÷ª øÊ⁄U „UÊÕ ‹ê’Ë „UÙ– ÁøÃÊ◊¥ ÃÈ‹‚Ë, ø㌟, ’‹, ¬Ë¬‹, •Ê◊, ªÍ‹⁄U, ’⁄UªŒ, ‡Ê◊Ë •ÊÁŒ ÿôÊËÿ ∑§Êc∆UÔU 1. ‡ÊflŒÊ„U‚ ¬Ífl¸ ‡Êfl∑§Ê Á‚⁄U„UÊŸÊ ©UûÊ⁄U •ÕflÊ ¬Ífl¸∑§Ë •Ê⁄U ∑§⁄UŸ∑§Ê fløŸ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ¬⁄Uê¬⁄UÊ‚ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U Á‚⁄U„UÊŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬˝‡ÊSà „Ò ó (∑§) ¬˝Ê∑˜ Á‡Ê⁄U‚¢ ©UŒ∑˜§ Á‡Ê⁄U‚¢ flÊ ÷Í◊ÊÒ ÁŸfl‡ÊÿØ– („UÁ⁄U„U⁄U÷Êcÿ) (ÅÊ) ÃÃÊ ŸËàflÊ ‡◊‡ÊÊŸ·È SÕʬÿŒÈûÊ⁄UÊ◊Èπ◊˜– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ) ∞∑§ fløŸ ÿ„U ÷Ë „ÒU Á∑§ “ŒÁˇÊáÊÁ‡Ê⁄U‚¢ ∑ΧàflÊ ‚øÒ‹¢ ÃÈ ‡Êfl¢ ÃÕÊ–” ß‚◊¥ ‡Êfl∑§Ê ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ê⁄U Á‚⁄U ∑§⁄U Á‹≈UÊŸ∑§Ê Á‹πÊ ªÿÊ „ÒU– ÿ„U ÁŸÿ◊ ‚Ê◊flÁŒÿÊ¥∑§ Á‹ÿ „ÒU– •ãÿ ‹ÊªÊ¥∑§Ê ÃÊ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U „UË Á‚⁄U ⁄UπŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U ©UûÊÊŸ „UË Á‹≈UÊŸÊ øÊÁ„Uÿó “‚Ê◊Ã⁄U·Ê◊ÈûÊ⁄UÁ‡Ê⁄USàfl◊˜–”(üÊÊhÃûfl)

* ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË-·≈U˜Á¬á«UŒÊŸ*

101

÷Ë «UÊ‹– Ám¡Ã⁄UÙ¥‚ ÁøÃÊ Ÿ ’ŸflÊÿ– ß‚ ÁøÃʬ⁄U ‡Êfl∑§Ù Á‹≈UÊ Œ–1 ◊ÎÃ∑§∑§ ‚÷Ë •¢ªÊ¥¬⁄U ÃÈ‹‚Ë∑§Ë ‚ÍπË ‹∑§«∏UË ⁄Uπ Œ–2 ‡Êfl∑§ ‚flÊZª¬⁄U ÉÊÎÃ∑§Ê ‹¬ ∑§⁄U– ø㌟ ∞fl¢ ÿôÊËÿ ∑§Êc∆UÔU •ÊÁŒ∑§Ù ‡Êfl¬⁄U ⁄Uπ– ŸòÊ, ◊Èπ •ÊÁŒ¬⁄U ∑§¬Í¸⁄U ⁄Uπ Œ– ‡Êfl∑§ ™§¬⁄U •Ù…∏UÊÿ ªÿ øg⁄U∑§Ê ∑§ÙŸÊ »§Ê«∏U∑§⁄U ©U‚ øg⁄U∑§Ù ‡◊‡ÊÊŸ∑§ •Áœ¬ÁÃ∑§Ù Œ Œ– ‡Êfl¬⁄U ∑§¬«∏UÊ ⁄U„UŸ ÁŒÿÊ ¡Êÿ, ŸÇŸ ŒÊ„U Ÿ ∑§⁄U–3 ÁøÃÊ∑§ ŒÁˇÊáÊ ÷ʪ◊¥ •¬‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ◊°ÈU„U∑§⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, •ÊÒ⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ÁøÃÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¬Ê°øfl¥ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ¬˝ÁÃôÊÊ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝UÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ ÁøÃÊÿÊ¢ ‡Êfl„USÃ ‚Êœ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬-¡‹ ¿UÙ«∏U Œ– (∑§) •flŸ¡Ÿó÷ÍÁ◊∑§Ù ‚Ë¥ø Œ– Ÿÿ •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÙ«∏U∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ •ı⁄U ÁË ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁøÃÊÿÊ¢ ‚Êœ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

-∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ¬˝ÊÁ ˇÊà ÷ÍÁ◊¬⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ •flŸ¡Ÿ¡‹ Áª⁄UÊ Œ– fl„Uʬ° ⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ– (π) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ •ı⁄U Á¬á«U ‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ¬˝Ã àflÁŸflÎÁûʬÍfl∑¸ §‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕZ ÁøÃÊÿÊ¢ ‚Êœ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–ó∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§ ◊äÿ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U ⁄Uπ Œ– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ ÿÁŒ ¡‹ •flÁ‡Êc≈U Ÿ „UÙ ÃÙ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ «UÊ‹∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹, ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ¡‹, ÁË, ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁøÃÊÿÊ¢ ‚Êœ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÊ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U «UÊ‹ Œ– Á»§⁄U Á¬á«U∑§Ù ©U∆UÊ∑§⁄U ‡Êfl∑§ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ Œ–4 ß‚∑§ ’ÊŒ ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ

Œfl—

‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ—

¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ

¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ

÷flH

∑˝§√ÿÊŒ •ÁÇÔŸ∑§Ë ¬Í¡ÊóÁøÃÊ∑§Ë ŒÊÁ„UŸË •Ù⁄U flŒË¬⁄U •ÕflÊ Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ ∑˝§√ÿÊŒ •ÁÇÔŸ5∑§Ë SÕʬŸÊ ÁŸêÔŸ ◊ãòÊ‚ ∑§⁄Uó ∑˝§√ÿÊŒŸÊ◊ÊŸ◊ÁÇÔŸ¢ ¬˝ÁÃc∆UʬÿÊÁ◊– ¬Í¡Ÿó“∑˝§√ÿÊŒÊÇÔŸÿ Ÿ◊—” ß‚ ◊ãòÊ‚ ªãœÊˇÊÃ-¬Èc¬ÊÁŒ‚ •ÁÇŸ∑§Ë ‚¢ÁˇÊåà ¬Í¡Ê ∑§⁄– 1. (∑§) ÷ͬ˝Œ‡Ê ‡ÊÈøı Œ‡Ê ¬‡øÊÁìÊàÿÊÁŒ‹ˇÊáÊ– ÃòÊÙûÊÊŸ¢ ÁŸ¬ÊàÿÒŸ¢ ŒÁˇÊáÊÊÁ‡Ê⁄U‚¢ ◊ÈπH (¿UãŒÙª¬Á⁄UÁ‡Êc≈U◊Ô ¥U ∑§ÊàÿÊÿŸ∑§Ê ◊Ã) ÁøÃÊ◊¥ ‡Êfl∑§Ù ŒÁˇÊáÊ Á‚⁄U ∑§⁄U∑§ ©UûÊÊŸŒ„U ⁄Uπ Œ– (π) •ÊÁŒ¬È⁄UÊáÊ∑§ ß‚ fløŸó“•œÙ◊ÈπÙ ŒÁˇÊáÊÊÁŒ∑˜§Ô ø⁄UáÊSÃÈ ¬È◊ÊÁŸÁÖ SflªÊòÊ¡Ò— ªÎ„UËàflÊ ÃÈ ÁøÃÊ◊Ê⁄UÊåÿÃ ‡Êfl—H ©UûÊÊŸŒ„UÊ ŸÊ⁄UË ÃÈ ‚Á¬á«ÒU⁄UÁ¬ ’ãœÈÁ÷—–”ó ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ÈL§·∑§Ù ©UûÊ⁄U∑§Ë Ã⁄U»§ Á‚⁄U ÃÕÊ •œÙ◊Èπ (ŸËø∑§Ë Ã⁄U»§ ◊Èπ ∑§⁄U∑§ ) ÁøÃʬ⁄U SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ SòÊË∑§Ù ©UûÊ⁄U Á‚⁄U ÃÕÊ ©UûÊÊŸŒ„U ∑§⁄U∑§ ⁄UπŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‡ÊÈÁhÃûflÊÁŒ ª˝ãÕÙ¥◊¥ ∞‚Ë „UË √ÿflSÕÊ „ÒU– ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ∑§ “ÁflflÊ„U‡◊‡ÊÊŸÿÊª˝Ê¸◊¢ ¬˝Áfl‡ÊÃÊØԔ ß‚ fløŸ‚ Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– 2. ŒûflÊ ÃÈ ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆UÔ¢U ‚flʸXÔU·È ◊ÎÃSÿ ø– ¬‡øÊŒ˜ ÿ— ∑ȧL§Ã ŒÊ„¢U ‚Ù˘Á¬ ¬Ê¬ÊÃÔ˜ ¬˝◊ÈëÿÃH ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆UÔUŒÇœSÿ Ÿ ÃSÿ ¬ÈŸ⁄UÊflÎÁ×H (S∑§ãŒ¬È0, ¬Í¡Ê¬˝0) ¡Ù ◊ÎÃ∑§∑§ ‚flÊZª◊¥ ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆UÔU Œ∑§⁄U ŒÊ„U ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ÷Ë ¬Ê¬‚ ‡ÊÈh „UÙÃÊ „ÒU– ÃÈ‹‚Ë∑§Êc∆UÔU‚ ŒÊ„U ∑§⁄UŸ¬⁄U ©U‚ ¡Ëfl∑§Ë ¬ÈŸ⁄UÊflÎÁûÊ Ÿ„UË¥ „UÊÃË– 3. “ŸÇÔŸŒ„¢U Œ„UãŸÒfl Á∑§ÁÜøgÿ¢ ¬Á⁄Uàÿ¡ÃÔ˜–” (¬˝øÃÊ) 4. “ÁøÃÊÿÊ¢ ‡Êfl„USÃ∑§”– 5. ∑§¬Í¸⁄U •ÕflÊ ÉÊË∑§Ë ’ûÊË‚ Sfl× •ÁÇŸ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ– •ãÿ Á∑§‚Ë‚ •ÁÇŸ Ÿ„UË¥ ‹ŸË øÊÁ„Uÿ– øÊá«UÊ‹ÊÁÇŸ⁄U◊ä ÿÊÁÇŸ— ‚ÍÁÃ∑§ÊÁÇŸ‡ø ∑§Ì„UÁøØ–Ô ¬ÁÃÃÊÁÇŸÁ‡øÃÊÁÇŸ‡ø Ÿ Á‡Êc≈Uª„˝ UáÊÊÁø×H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ◊¥ Œfl‹∑§Ê fløŸ) •ÕÊ¸Ã˜Ô øÊá«UÊ‹∑§Ë •ÁÇŸ, •◊äÿÊÁÇŸ (•¬ÁflòÊ •ÁÇŸ), ‚ÍÁÃ∑§ÊÁÇŸ, ¬ÁÃÃÊÁÇŸ •ÊÒ⁄U ÁøÃÊÁÇŸ∑§Ê Á‡Êc≈U ‹Êª ∑§÷Ë ÷Ë ª˝„UáÊ Ÿ ∑§⁄¥U–

102

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬˝ÊÕ¸ŸÊóÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •ÁÇŸ∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó àfl¢

÷ÍÃ∑ΧîʪlÙŸ

àfl¢

‹Ù∑§¬Á⁄U¬Ê‹∑§— – ©UQ§— ‚¢„UÊ⁄U∑§SÃS◊ÊŒŸ¢ SflªZ ◊Îâ ŸÿH

‡ÊflŒÊ„1

(Á‚⁄U∑§Ë •Ù⁄U •ÁÇÔŸ-ÖflÊ‹Ÿ)óß‚∑§ ’ÊŒ •¬‚√ÿ „UÙ ¡Êÿ– ÁøÃʬ⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– Á»§⁄U ß‚ ∑˝§√ÿÊŒ •ÁÇÔŸ∑§Ù ‚⁄U¬Ã •ÊÁŒ¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ◊ãòÊÙ¥∑§Ù ¬…∏UÃ „ÈU∞ ÁøÃÊ∑§Ë ÃËŸ ÿÊ ∞∑§ ¬Á⁄U∑˝§◊Ê ∑§⁄U Á‚⁄U∑§Ë •Ù⁄U •Êª ¬˝ÖflÁ‹Ã ∑§⁄U2ó ∑ΧàflÊ ÃÈ ŒÈc∑Χâ ∑§◊¸ ¡ÊŸÃÊ flÊ˘åÿ¡ÊŸÃÊ – ◊ÎàÿÈ∑§Ê‹fl‡Ê¢ ¬˝Êåâ Ÿ⁄¢U ¬Üøàfl◊ʪÃ◊Ô˜H œ◊ʸ˘œ◊¸‚◊ÊÿÈQ¢§ ‹Ù÷◊Ù„U‚◊ÊflÎÃ◊Ô˜ – Œ„Uÿ¢ ‚fl¸ªÊòÊÊÁáÊ ÁŒ√ÿÊŸÔ˜ ‹Ù∑§ÊŸÔ˜ ‚ ªë¿UÃÈH (flÊ⁄UÊ„U¬È⁄UÊáÊ, ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

•‚ı SflªÊ¸ÿ ‹Ù∑§Êÿ SflÊ„UÊ–

∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊó¡’ ‡Êfl •ÊœÊ ¡‹ ¡Êÿ, Ã’ ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄U– ’Ê°‚‚ ‡Êfl∑§ Á‚⁄U¬⁄U øÙ≈U ¬„È°UøÊŸË øÊÁ„Uÿ (ÿÁÃÿÊ¥∑§Ë üÊË»§‹‚ ∑§¬Ê‹Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ) •ı⁄U ©U‚¬⁄U ÉÊÎà «UÊ‹ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–3 ÃŒŸãÃ⁄U ©UìÊ Sfl⁄U‚ ⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–4 ‚¢‚Ê⁄U∑§Ë Ÿ‡fl⁄UÃÊ∑§Ê ¬˝ÁìʌŸóß‚∑§ ’ÊŒ ‚ê’ãœË¡Ÿ ÉÊÊ‚ •ÊÁŒ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ° •ı⁄U ‚¢‚Ê⁄U∑§Ë Ÿ‡fl⁄UÃÊ∑§Ê ¬˝ÁìʌŸ ∑§⁄¥U– Sflÿ¢ ‡◊‡ÊÊŸ „UË ‚¢‚Ê⁄U‚ flÒ⁄UÊÇÿ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄U ŒÃÊ „ÒU– flÒ⁄UÊÇÿ∑§ ’ÊŒ ÷ªflÊŸÔ˜ •ı⁄U ©UŸ∑§Ë •ÊôÊÊ∑§ M§¬ ∑§Ã¸√ÿ∑§ ¬Ê‹Ÿ∑§Ë •Ù⁄U ŒÎÁc≈U •fl‡ÿ ¡ÊŸË øÊÁ„Uÿ– ÁøÃÊ◊¥ ‚Êà ‚Á◊œÊ∞° «UÊ‹ŸÊ5ó∞∑§-∞∑§ Á’ûÊ∑§Ë ‚Êà ÿôÊËÿ ‹∑§Á«∏UÿÊ° ‹∑§⁄U ŒÊ„U∑§Ãʸ ‡Êfl∑§Ë ‚Êà ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄U– ¬˝àÿ∑§ ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ∑§ •ãÃ◊¥ “∑˝§√ÿÊŒÊÿ Ÿ◊SÃÈèÿ◊˜Ô” ◊ãòÊ‚ ∞∑§-∞∑§ ‚Á◊œÊ ÁøÃÊ◊¥ «UÊ‹ÃÊ ¡Êÿ– 1. ¬¢ø∑§◊¥ ◊⁄UŸ¬⁄U ‡ÊflŒÊ„U œÁŸc∆UÔUÊh¸, ‡ÊÃÁ÷·Ê, ¬Íflʸ÷ʺ˝¬Œ, ©UûÊ⁄UÊ÷ʺ˝¬Œ •ı⁄U ⁄UflÃËóߟ ¬Ê°øÙ¥ ŸˇÊòÊÙ¥∑§Ù “¬¢ø∑§” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ∑§Ù߸ ¬¢ø∑§◊¥ ◊⁄U ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÙ fl„U fl¢‡Ê¡Ù¥∑§Ù ÷Ë ◊Ê⁄U «UÊ‹ÃÊ „ÒU– ÁòʬÈc∑§⁄U •ı⁄U ÷⁄UáÊË ŸˇÊòÊ‚ ÷Ë ÿ„UË •ŸÕ¸ ¬˝ÊåÔà „UÙÃÊ „ÒUó œÁŸc∆UÔUʬÜø∑§ ¡ËflÙ ◊ÎÃÙ ÿÁŒ ∑§ÕÜøŸ – ÁòʬÈc∑§⁄ ÿÊêÿ÷ flÊ ∑ȧ‹¡ÊŸÔ˜ ◊Ê⁄UÿŒ˜ œ˝Èfl◊Ô˜H ÃòÊÊÁŸc≈UÁflŸÊ‡ÊÊÕZ ÁflœÊŸ¢ ‚◊ÈŒËÿ¸Ã – Œ÷ʸáÊÊ¢ ¬˝ÁÃ◊Ê— ∑§Êÿʸ— ¬ÜøÙáÊʸ‚ÍòÊflÁc≈UÃÊ—H ÿflÁ¬c≈U ŸÊŸÈÁ‹åÔÃÊSÃÊÁ÷— ‚„U ‡Êfl¢ Œ„UÃ˜Ô – ¬˝ÃflÊ„U— ¬˝Ã‚π— ¬˝ì— ¬˝Ã÷ÍÁ◊¬—H ¬˝ÄUÃʸ ¬Üø◊SÃÈ ŸÊ◊ÊãÿÃÊÁŸ ø ∑˝§◊ÊÃÔ˜– ‚ÍÃ∑§ÊãÃ Ã× ¬ÈòÊ— ∑ȧÿʸë¿UÊÁãÃ∑§¬ıÁc≈U∑§◊ÔH ˜ (’˝rÊÔ¬⁄È UÊáÊ) ∞‚Ë ÁSÕÁÃ◊¥ •ÁŸc≈U∑§ ÁŸflÊ⁄UáÊ∑§ Á‹ÿ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬Ê°ø ¬˝ÁÃ◊Ê (¬ÈûÊ‹) ’ŸÊ∑§⁄U ‚ÍòÊ‚ flÁc≈UÃ∑§⁄U ¡ı∑§ •Ê≈U∑§Ë ¬Ë∆UË‚ ©U‚∑§Ê ‹¬Ÿ ∑§⁄U ©UŸ ¬˝ÁÃ◊Ê•Ù¥∑§ ‚ÊÕ ‡Êfl∑§Ê ŒÊ„U ∑§⁄U– ¬ÈûÊ‹Ù¥∑§ ŸÊ◊ ∑˝§◊‡Ê— ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU¥ó¬˝Ã flÊ„U, ¬˝Ã ‚πÊ, ¬˝Ã ¬, ¬˝Ã ÷ÍÁ◊¬ ÃÕÊ ¬˝ÄUÃʸ– ¬ÈûÊ‹ŒÊ„U∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) œÁŸc∆UÔUÊÁŒ¬Üø∑§¡ÁŸÃfl¢‡ÊÊÁŸc≈U¬Á⁄U„UÊ⁄UÊÕZ ¬Üø∑§ÁflÁœ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ∞‚Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ¬Ê°øÙ¥ ¬ÈË٥∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄Uó ¬ÈûÊ‹¬Í¡Ÿó¬˝Ã flÊ„UÊÿ Ÿ◊—, ¬˝Ã ‚πÊÿ Ÿ◊—, ¬˝Ã ¬Êÿ Ÿ◊—, ¬˝Ã ÷ÍÁ◊¬Êÿ Ÿ◊—, ¬˝Ã „UòÊ¸ Ÿ◊—– ß◊ÊÁŸ ªãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ÊŒËÁŸ flSÃÍÁŸ ÿÈc◊èÿ¢ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ ÿÈc◊Ê∑§◊ȬÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ¬Ê°øÙ¥ ¬˝ÃÙ¥∑§Ù ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬, œÍ¬ ÃÕÊ ŒË¬ •ÊÁŒ flSÃÈ∞° ¬˝ŒÊŸ∑§⁄U ©UŸ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– ¬Í¡Ÿ∑§ ’ÊŒ ¬˝ÃflÊ„U ŸÊ◊∑§ ¬„U‹ ¬ÈË∑§Ù ‡Êfl∑§ Á‚⁄U¬⁄U, ŒÍ‚⁄U∑§Ù ŸòÊÙ¥¬⁄U, ÃË‚⁄U∑§Ù ’ÊÿË¥ ∑§Ùπ¬⁄U, øıÕ∑§Ù ŸÊÁ÷¬⁄U •ı⁄U ¬Ê°øfl¥∑§Ù ¬Ò⁄UÙ¥¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ™§¬⁄U Á‹π ŸÊ◊◊ãòÊÙ¥‚ ∑˝§◊¬Ífl¸∑§ ¬Ê°øÙ¥¬⁄U ÉÊË∑§Ë •Ê„ÈUÁà Œ– ¡Ò‚ó(1) ¬˝ÃflÊ„UÊÿ SflÊ„UÊ, (2) ¬˝ÂπÊÿ SflÊ„UÊ, (3) ¬˝ìÊÿ SflÊ„UÊ, (4) ¬˝Ã÷ÍÁ◊¬Êÿ SflÊ„UÊ •ı⁄U (5) ¬˝ÄUòÊ¸ SflÊ„UÊ– ß‚∑§ ’ÊŒ ‡Êfl∑§Ê ŒÊ„U ∑§⁄U– ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ •ı⁄U œ◊¸Á‚ãœÈ∑§ •ÊœÊ⁄U¬⁄U Áfl‡Ê· ’Êà ÿ„U ’ÃÊÿË ªÿË „ÒU Á∑§ ÿÁŒ ◊ÎàÿÈ ¬¢ø∑§∑§ ¬Ífl¸ „UÙ ªÿË „UÊU •ı⁄U ŒÊ„U ¬¢ø∑§◊¥ „UÙŸÊ „UÙ ÃÙ ¬ÈûÊ‹Ù¥∑§Ê ÁflœÊŸ ∑§⁄U Ã’ ‡ÊÊÁãÃ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË– ß‚∑§ Áfl¬⁄UËà ∑§„UË¥ ¬¢ø∑§◊¥ ◊ÎàÿÈ „UÙ ªÿË „UÙ •ı⁄U ŒÊ„U ¬¢ø∑§∑§ ’ÊŒ „ÈU•Ê „UÙ ÃÙ ‡ÊÊÁãÃ∑§◊¸ ∑§⁄U– “ŸˇÊòÊÊãÃ⁄U ◊ÎÃSÿ ¬Üø∑§ ŒÊ„U¬˝ÊåàÊÊÒ ¬ÈûÊ‹ÁflÁœ⁄Ufl Ÿ ‡ÊÊÁãÃ∑§◊˜– ¬Üø∑§◊ÎÃSÿÊÁ‡flãÿÊ¢ ŒÊ„U¬˝ÊåÃÊÒ ‡ÊÊÁãÃ∑§◊fl Ÿ ¬ÈûÊ‹ÁflÁœ—–”(œ◊¸Á‚ãœÈ◊¥ ©U0 ¬Á⁄U0 3)óÿÁŒ ◊ÎàÿÈ ÷Ë ¬¢ø∑§◊¥ „ÈU߸ „UÊ •ÊÒ⁄U ŒÊ„U ÷Ë ¬¢ø∑§◊¥ „UÊ ÃÊ ¬ÈûÊ‹ŒÊ„U ÃÕÊ ‡ÊÊÁãÃóŒÊŸÊ¥ ∑§◊¸ ∑§⁄U– 2. Á‡Ê⁄U—SÕÊŸ ¬˝ŒÊ¬ÿÃÔ˜– (flÊ⁄UÊ„U¬È⁄UÊáÊ) 3. •œ¸ ŒÇÔœ˘ÕflÊ ¬ÍáÊ¸ S»§Ù≈UÿÃÔ˜ ÃSÿ ◊SÃ∑§◊Ô˜– ªÎ„USÕÊŸÊ¢ ÃÈ ∑§Êc∆UÔUŸ ÿÃËŸÊ¢ üÊË»§‹Ÿ øH (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 10– 56) 4. ⁄UÙÁŒÃ√ÿ¢ ÃÃÙ ªÊ…U◊fl¢ ÃSÿ ‚Èπ¢ ÷flÃÔ˜– (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ, ¬˝Ãπá«U 15– 51) Ã’ ¡Ê⁄U‚ ⁄UÊŸ¬⁄U ¬˝ÊáÊË∑§Ê ‚Èπ Á◊‹ÃÊ „ÒU– 5. ªë¿UÃÔ˜ ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ— ‚åÔà ‚Á◊Áj— ‚åÔÃÁ÷— ‚„UH (•ÊÁŒ0)

* ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË-·≈U˜Á¬á«UŒÊŸ*

103

ŒÊ„U‚ •flÁ‡Êc≈U •¢‡Ê∑§Ù ¡‹◊¥ «UÊ‹ŸÊó•ãÃ◊¥ ‡Êfl∑§Ê Á∑¢§ÁøÃÔ˜ ÷ʪ •ÕÊ¸Ã˜Ô ∑§¬ÙìÁ⁄U◊ÊáÊ (∑§’ÍÃ⁄U∑§ ’⁄UÊ’⁄UÃ∑§) ¡‹◊¥ «UÊ‹ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ, ¬Í⁄UÊ ¡‹ÊŸÊ ◊ŸÊ „ÒU–1

6. •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¿U∆UÊ Á¬á«UŒÊŸ ‡ÊÊSÔòÊ∑§Ê fløŸ „ÒUó •¬⁄UlÈSÃÎÃËÿ flÊ ŒÊ„UÊŸãÃ⁄U◊fl flÊ– (•ãàÿ∑§◊¸ŒË¬∑§)

ß‚∑§Ê •Á÷¬˝Êÿ „ÒU Á∑§ ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ, ÃË‚⁄U ÁŒŸ •ÕflÊ ŒÊ„U∑§ ’ÊŒ Ãà∑§Ê‹ ÁøÃÊ ‡ÊÊãà ∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÙ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ¿U∆U Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊U˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬-¡‹ ÁøÃÊ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– (∑§) •flŸ¡Ÿó‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ÷ÍÁ◊∑§Ù ‚Ë¥ø Œ– •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙŸ)-◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ı⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÙ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ÃÊ◊Ô–˜ ’Ù‹∑§⁄U ¬˝ÊÁ ˇÊà ÷ÍÁ◊¬⁄U •flŸ¡Ÿ ¡‹ Áª⁄UÊ Œ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÁòÊ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ Œ– (π) Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ •ı⁄U Á¬á«U ‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‡ÊÊSÔòÊÙQ§»§‹¬˝ÊåÔàÿÕ¸◊Ô˜ •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ∞‚Ê ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§ ◊äÿ Á¬á«U∑§Ê ⁄Uπ Œ– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ (¡‹ •flÁ‡Êc≈U Ÿ „UÙ Ã’) ÁË, ¡‹, ‚»§Œ ø㌟, ‚»§Œ »Í§‹ «UÊ‹∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹ •ÊÒ⁄U ¬˝àÿflŸ¡Ÿ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– ‚¢∑§À¬∑§ ‚◊ÿ ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ù ŒÊÿ¥ „UÊÕ∑§ ŸËø ⁄Uπ ‹– •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) •ÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ß‚ ¡‹∑§Ù Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ ∞fl¢ Á¬á«U∑§Ù ŸŒË •ÊÁŒ∑§ ¡‹◊¥ «UÊ‹ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ

Œfl—

‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ—

¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ

¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ

÷flH

’Á‹ ¬˝ŒÊŸóÁ¬á«U‚ ¡Ù •ãŸ ’øÊ Á‹ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ©U‚Ë∑§Ù „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U ‡◊‡ÊÊŸflÊ‚Ë ŒflÙ¥∑§Ù ÁŸêÔŸ ◊ãòÊÙ¥∑§Ù ¬…∏U∑§⁄U ’Á‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄Uó ÿ˘ÁS◊ŸÔ˜ ‡◊‡ÊÊŸ ŒflÊ— SÿÈ÷¸ªflã× ‚ŸÊßʗ – Ã˘S◊ÃÔ˜ ‚∑§Ê‡ÊÊŒ˜ ªÎˆÔUËÿÈ’¸Á‹◊c≈UÊXÔU◊ˇÊÿ◊Ô˜H ¬˝ÃSÿÊSÿ ‡ÊÈ÷Ê°ÀÔ‹Ù∑§ÊŸÔ˜ ¬˝ÿë¿UãÃÈ ø ‡ÊʇflÃÊŸÔ˜ – •S◊Ê∑§◊ÊÿÈ⁄UÊ⁄UÙÇÿ¢ ‚Èπ¢ ø ŒûÊ ◊ Áø⁄U◊Ô˜H ‡◊‡ÊÊŸflÊÁ‚èÿÙ ŒflèÿÙ Ÿ◊— – ‚fl¸SflËÿ÷ʪ¢ ‚ŒË¬¢ ’Á‹¢ ªÎˆÔUãÃÈ–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ŒË¬∑§∑§ ‚ÊÕ •ãŸ-’Á‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U–

•ÁSÕ‚¢øÿŸ∑§Ê ◊È„UÍ Ã,¸ ‚¢øÿŸ ÃÕÊ ¬˝ˇÊ¬-ÁflÁœ2 ◊¢ª‹, ⁄UÁfl ÃÕÊ ‡ÊÁŸóߟ ÁŒŸÊ¥◊¥, ÿÈÇ◊ÁÃÁÕÿÊ¥3 (·c∆UË-‚åÃ◊Ë, •c≈U◊Ë-Ÿfl◊Ë, ∞∑§ÊŒ‡ÊË-mÊŒ‡ÊË, øÃÈŒ¸‡ÊË-¬ÍÌáÊ◊Ê ÃÕÊ ¬˝ÁìŒÊ-•◊ÊflÊSÿÊ)-◊¥, ∞∑§¬ÊŒ (∑ΧÁûÊ∑§Ê, ©UûÊ⁄UÊ»§ÊÀªÈŸË ÃÕÊ ©UûÊ⁄UÊ·Ê…UÊ), Ám¬ÊŒ (◊ΪÁ‡Ê⁄UÊ, ÁøòÊÊ •ÊÒ⁄U œÁŸc∆UÊ) •ÊÒ⁄U Áòʬʌ (∑ΧÁûÊ∑§Ê, ¬ÈŸfl¸‚È, ©UûÊ⁄UÊ»§ÊÀªÈŸË ....•ÊÒ⁄U ¬Íflʸ÷ʺ˝¬Œ) ŸˇÊòÊÊ¥◊¥ 1. ÁŸ—‡Ê·SÃÈ Ÿ ŒÇÔœ√ÿ— ‡Ê·¢ Á∑§ÁÜøÃÔ˜ àÿ¡ÃÔ˜ Ã×– 2. ¡„UÊ° ª¢ªÔUÊ∑§ Á∑§ŸÊ⁄U ŒÊ„U-‚¢S∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ¡Êÿ, fl„UÊ° •ÁSÕÿÙ¥∑§Ù Ãà∑§Ê‹ ª¢ªÔUÊ◊¥ ¬˝flÊÁ„Uà ∑§⁄UŸ∑§Ë ¬⁄Uê¬⁄UÊ „ÒU– •ÁSÕ‚¢øÿŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË– 3. ÿÈÇ◊ÊÁŸ ÿȪ÷ÍÃÊŸÊ¢ ·á◊ÈãÿÊfl¸‚È⁄Uãœ˝ÿÊ—– L§º˝áÊ mÊŒ‡ÊËÿÈQ§Ê øÃÈŒ¸‡ÿÊ¢ ÃÈ ¬ÍÌáÊ◊ÊH ¬˝Áìlåÿ◊ÊflÊSÿÊÁÃâÿÊÿȸÇ◊¢ ◊„UÊ»§‹◊˜Ô– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ¬Î0 1199)

104

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ÃÕÊ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸflÊ‹∑§Ê •¬Ÿ ¡ã◊ŸˇÊòÊ◊¥ •ÁSÕ‚¢øÿŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–1 ◊ÊÃÊ •ÊÒ⁄U Á¬ÃÊ∑§ ∑ȧ‹∑§Ê ¿UÊ«∏U∑§⁄U ¡Ê √ÿÁQ§ •ãÿ ∑ȧ‹∑§Ë •ÁSÕ∑§Ê ‚¢øÿŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ©U‚ ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ∑§ M§¬◊¥ øÊãº˝ÊÿáÊfl˝Ã∑§Ê •ŸÈc∆UÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–2 ÿ„UÊ° ÿ„U Áfl‡Ê· M§¬‚ äÿÊÃ√ÿ „ÒU Á∑§ œŸ∑§ ‹Ê÷∑§ fl‡ÊË÷Íà „UÊ∑§⁄U ŒÍ‚⁄U ªÊòÊ∑§Ê •ÁSÕ‚¢øÿŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, Á∑¢§ÃÈ ¬⁄UÊ¬∑§Ê⁄U∑§Ë ŒÎÁc≈U‚ ∑§L§áÊÊ ∞fl¢ ∑Χ¬Êfl‡Ê •ŸÊÕ √ÿÁQ§∑§ ‚¢S∑§Ê⁄U∑§ M§¬◊¥ ÿÁŒ ∑§Ê߸ •ÁSÕ‚¢øÿŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ÃÊ ©U‚ ¬˝ÊÿÁ‡øûÊM§¬◊¥ øÊãº˝ÊÿáÊfl˝Ã ∑§⁄UŸ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, ¬˝àÿÈà ∑§⁄UÊ«∏UÊ¥ ÿôÊÊ¥∑§ •ŸÈc∆UÊŸ∑§Ê ¬Èáÿ ©U‚ ¬˝Êåà „UÊÃÊ „ÒUó“•ŸÊÕ¬˝¢S∑§Ê⁄U— ∑§ÊÁ≈UÿôÊ»§‹¬˝Œ—” ÃÕÊ “ŒÿÿÊ •ãÿSÿÊÁ¬ ŸÿŸ ◊„UʬÈáÿ◊˜Ô” (œ◊¸Á‚ãœÈ ¬Î0 654)– ªÊÿ∑§Ê ŒÍœ «UÊ‹∑§⁄U „UÁaÔUÿÙ¥∑§Ù Ã⁄U ∑§⁄U Œ– ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U ¬‹Ê‡Ê∑§Ë ŒÙ ‹∑§Á«∏UÿÙ¥‚ ∑§Ùÿ‹Ê •ÊÁŒ „U≈UÊ∑§⁄U „UÁaÔUÿÙ¥∑§Ù •‹ª ∑§⁄U ‹– ‚’‚ ¬„U‹ Á‚⁄U∑§Ë „UÁaÔUÿÙ¥∑§Ù3 •‹ª ∑§⁄U •ı⁄U ∑§ÁŸÁc∆UÔU∑§Ê‚ øÈŸ– •ãÃ◊¥ ¬Ò⁄U∑§Ë „UÁaÔUÿÙ¥∑§Ù ∞∑§òÊ ∑§⁄U– ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ∑§⁄U ©U‚∑§ ™§¬⁄U ⁄U‡Ê◊ ÿÊ ÃË‚Ë∑§ ⁄U‡ÊÊ¥‚ ’ŸÊ flSÔòÊ Á’¿UÊ Œ– ß‚Ë flSÔòʬ⁄U „UÁaÔUÿÙ¥∑§Ù ⁄UπÃÊ ¡Êÿ– ßã„¥U ¬¢øª√ÿ‚ ‚Ë¥ø∑§⁄U Sfláʸ, ◊œÈ, ÉÊË, ÁË «UÊ‹ Œ– ¬ÈŸ— ‚ȪÁãœÃ ¡‹‚ Ã⁄U ∑§⁄U Œ •ı⁄U ‚flı¸·Áœ Á◊‹Ê∑§⁄U ’Ê°œ∑§⁄U Á◊^ÔUË∑§ ’øŸ◊¥ ⁄Uπ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ù Œπ∑§⁄U “Ÿ◊Ù˘SÃÈ œ◊ʸÿ” ∑§„U∑§⁄U ¡‹◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄U, Á»§⁄U “‚ ◊ ¬˝ËÃÙ ÷flÃÈ” ∑§„U∑§⁄U ¬ÊòÊ∑§Ù ¡‹◊¥ «UÊ‹ Œ– ¡‹‚ ÁŸ∑§‹∑§⁄U ‚Íÿ¸∑§Ê Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U •ı⁄U ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥∑§Ù ÿÕʇÊÁQ§ ŒÊŸ Œ–4 Œ‚ ÁŒŸÙ¥∑§ ÷ËÃ⁄U ª¢ªÊ◊¥ •ÁSÕ¬˝ˇÊ¬ ∑§⁄UŸ‚ ◊⁄UŸflÊ‹∑§Ù fl„UË »§‹ ¬˝ÊåÔà „UÙÃÊ „ÒU ¡Ù ª¢ªUÔ Ê◊¥ (ª¢ªUÔ ÊÃ≈U¬⁄U) ◊⁄UŸ‚ „UÙÃÊ „ÒU–5 ÿÁŒ Á∑§‚Ë ‚ÈŒÍ⁄U ÃËÕ¸◊¥ •ÁSÔÕ¬˝ˇÊ¬ ∑§⁄UŸÊ „UÙ ÃÙ •ÁSÕ∑§‹‡Ê∑§Ù flÎˇÊ¬⁄U ‹≈U∑§Ê ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U Œ‚ ÁŒŸÙ¥∑§ ÷ËÃ⁄U ÃËÕ¸◊¥ ¬˝ˇÊ¬ ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ß‚ ÿÊòÊÊ◊¥ •ÁSÕ∑§‹‡Ê∑§Ù ⁄U¡Sfl‹Ê •ÊÁŒ •S¬Î‡ÿ∑§ ŒÙ·‚ ’øÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∑§„UË¥ ÿ„U ŒÙ· •Ê „UË ¡Êÿ ÃÙ Á‹π •ŸÈ‚Ê⁄U ¬˝ÊÿÁ‡øûÊ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– Á»§⁄U ¬„U‹∑§Ë Ã⁄U„U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ê •fl‹Ù∑§Ÿ ∑§⁄U “Ÿ◊Ù˘SÃÈ œ◊ʸÿ” ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U •ı⁄U ¡‹◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄U “‚ ◊ ¬˝ËÃÙ ÷flÃÈ” ∑§„U∑§⁄U ¬ÊòÊ∑§Ê ¬˝˝ˇÊ¬ ∑§⁄U– ¡‹‚ ÁŸ∑§‹∑§⁄U ‚Íÿ¸Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U •ı⁄U ’˝ÊrÊÔáÊÙ¥∑§Ù ÿÕʇÊÁQ§ ŒÁˇÊáÊÊ Œ– ÿÁŒ ÷ÍÁ◊◊¥ ªÊ«∏UŸÊ „UÙ ÃÙ ŒÁˇÊáÊ‚ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ŒÍ⁄UË) ‹ê’Ê •ı⁄U øÊ⁄U •¢ªÈ‹∑§Ê øÊÒ«∏UÊ ªbÔUÊ πÙŒ∑§⁄U ©U‚◊¥U ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U „UÀŒË∑§ ⁄¢Uª‚ ⁄°UªÊ flSÔòÊ Á’¿UÊ∑§⁄U „UÁaÔUÿÙ¥∑§Ù ⁄Uπ Œ– Á»§⁄U ªÊÿ∑§ ÉÊË‚ Ã⁄U ∑§⁄U ‚ÈflÊÁ‚à ¡‹‚ ‚Ë¥ø •ı⁄U ‚flı¸·Áœ Á◊‹Ê∑§⁄U ªÊ«∏U Œ– ÉÊ≈US»§Ù≈Uóß‚∑§ ’ÊŒ ÁøÃÊ∑§ ÷S◊, •¢ªÊ⁄U •ÊÁŒ ‚÷Ë flSÃÈ•Ù¥∑§Ù ¡‹◊¥ ’„UÊ Œ– ß‚ Ã⁄U„U ÁøÃÊ-SÕ‹Ë∑§Ù ‚Ê»§ ∑§⁄U Œ– •ãÃ◊¥ ∑§Ù߸ √ÿÁQ§ Á∑˝§ÿÊ∑§Ãʸ∑§ ∑§ãœ¬⁄U ¡‹‚ ÷⁄UÊ ÉÊ«∏∏UÊ ⁄Uπ Œ •ı⁄U Á∑˝§ÿÊ∑§Ãʸ ¬Ë¿U∑§Ë •Ù⁄U Ÿ ŒπÃ „ÈU∞ “∞fl¢ ∑§ŒÊÁ¬ ◊Ê˘÷ÍØ” ∑§„U∑§⁄U ÉÊ«∏U∑§Ù ¬Ë¿U Áª⁄UÊ Œ– SÔŸÊŸóß‚∑§ ’ÊŒ ‚’ ‹Ùª ∑§Ãʸ ÃÕÊ ’ìÊÙ¥∑§Ù •Êª ∑§⁄U ŒÍ‚⁄U ÉÊÊ≈U¬⁄U ¡Ê∑§⁄U ¡‹∑§Ù ’ÊÿË¥ •Ù⁄U ÉÊÈ◊Ê∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U SÔŸÊŸ ∑§⁄¥U– ÁËٌ∑§ŒÊŸóSÔŸÊŸ∑§ ’ÊŒ •¬‚√ÿ∑§Ë ÁSÕÁÃ◊¥ „UË ‚÷Ë ‹Ùª ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ◊È°„U∑§⁄U ÁËʢ¡Á‹ Œ¢– ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ’Ù‹¥ó ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁøÃʌʄU¡ÁŸÃÃʬÃη٬‡Ê◊ŸÊÿ ∞· ÁËÃÙÿÊÜ¡Á‹SÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ∞‚Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ÁËʢ¡Á‹ Œ– øÊÒŒ„U ¬Ë…∏UËÃ∑§∑§ ’ãœÈ-’ÊãœflÊ¥∑§Ê Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ¬˝ÁÃÁŒŸ flÎÁh∑˝§◊‚ •ÕÊ¸Ã˜Ô ¬„U‹ ÁŒŸ ∞∑§, ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ ŒÊ ÃÕÊ ÃË‚⁄U ÁŒŸ ÃËŸóß‚ ¬˝∑§Ê⁄U •¢¡Á‹‚¢ÅÿÊ ’…∏UÊÃ „ÈU∞ ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° ŒŸË øÊÁ„Uÿ–6 1. ÷ÊÒ◊Ê∑¸§◊ãŒflÊ⁄U·È ÁÃÁÕÿÈÇ◊ Áflfl¡¸ÿØԖ fl¡¸ÿŒ∑§¬ÊŒˇÊ¸ Ám¬ÊŒˇÊ¸˘ÁSÕ‚Üøÿ◊˜Ô– ¬˝ŒÊÃΡã◊ŸˇÊòÊ ÁòʬʌˇÊ¸ Áfl‡Ê·Ã—– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ¬Î0 1199 ◊¥ ◊ÊœflËÿ◊¥ ÿ◊∑§Ê fløŸ) 2. ◊ÊÃÎ∑ȧ‹¢ Á¬ÃÎ∑ȧ‹¢ fl¡¸ÁÿàflÊ Ÿ⁄UÊœ◊—– •SÕËãÿãÿ∑ȧ‹ÊàÕÊÁŸ ŸËàflÊ øÊãº˝ÊÿáÊ¢ ø⁄UØԖ ∞ÃìÊ º˝√ÿÊÁŒ‹Ê÷Ÿ Ÿÿ× Ÿ üÊÿÊÌÕŸ ßÁà „UÁ⁄U„U⁄U—– (ªÊÒ«UËÿüÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê ¬Î0 49), (œ◊¸Á‚ãœÈ ¬Î0 659-60) 3. Á‡Ê⁄U‚Ù flˇÊ‚— ¬ÊáÿÙ— ¬Ê‡flʸèÿÊ¢ øÒfl ¬ÊŒÃ—– ¬Üøª√ÿŸ ‚¢SÔŸÊåÿ ˇÊı◊flSÔòÊáÊ flc≈UÿÃÔ˜H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ) 4. SÔŸÊàflÊ Ã× ¬Üøª√ÿŸ Á‚ÄÔàflÊ Á„U⁄Uáÿ◊äflÊÖÿÁË҇ø ÿÙÖÿ—– ÃÃSÃÈ ◊ÎÁà¬á«U¬È≈U ÁŸœÊÿ ¬‡ÿŸÔ˜ ÁŒ‡Ê¢ ¬˝êáÊÙ¬M§…UÊ◊Ô˜H Ÿ◊Ù˘SÃÈ œ◊ʸÿ flŒà¬˝Áfl‡ÿ ¡‹¢ ‚ ◊ ¬˝Ëà ßUÁà ÁˇÊ¬ëø Ô – ©UàÕÊÿ ÷ÊSflãÃ◊flˇÿ ‚ÍÿZ ‚ŒÁˇÊáÊÊ¢ Áfl¬˝◊ÈÅÿÊÿ ŒlÊÃÔ˜H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ) 5. Œ‡ÊÊ„UÊèÿãÃ⁄U ÿSÿ ªXÔUÊÃÙÿ˘ÁSÕ ◊ÖÔ¡ÁÖ ªXÔUÊÿÊ¢ ◊⁄UáÊ¢ ÿÊŒÎ∑Ô˜§ ÃÊŒÎ∑Ô˜§ »§‹◊flÊåŸÈÿÊÃÔ˜H (◊ŒŸ⁄UàŸ◊¥ flÎh◊ŸÈ) 6. ÁŒŸ ÁŒŸ˘Ü¡‹ËŸ˜Ô ¬ÍáÊʸŸ˜Ô ¬˝ŒlÊÃ˜Ô ¬˝Ã∑§Ê⁄UáÊÊØԖ (ªÊÒ«UËÿüÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê ¬Î0 48)

* ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË-·≈U˜Á¬á«UŒÊŸ*

105

¡Ê ‹Êª ’Ê„U⁄U ⁄U„UÃ „UÊ¥ •ÊÒ⁄U ◊ÎàÿÈ∑§ ∑ȧ¿U ÁŒŸ ’ÊŒ ©Uã„¥U ◊ÎàÿÈ∑§Ê ‚◊ÊøÊ⁄U ¬˝Ê# „UÊ ÃÊ ‚◊ÊøÊ⁄U Á◊‹Ÿ∑§ ÁŒŸ ¬Ífl¸ ÁŒŸÊ¥∑§Ë ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ÿÊ¥∑§ ‚ÊÕ ÁËʢ¡Á‹ÿÊ° ŒŸË øÊÁ„Uÿ– Ãà¬pÊØ flÎÁh∑˝§◊‚ Œ‚fl¥ ÁŒŸÃ∑§ ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° ŒŸË øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ∑§Ê߸ ◊ÎàÿÈ∑§ Œ‚ ÁŒŸÊ¥∑§ •ãŒ⁄U ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ Ÿ Œ ‚∑§ ÃÊ fl„U Œ‚fl¥ ÁŒŸ ‚÷Ë ÁŒŸÊ¥∑§ Á‹ÿ ÁªŸ∑§⁄U ∞∑§ ‚¢∑§À¬‚ ‚÷Ë (¬ø¬Ÿ) ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Œ Œ– ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸ∑§ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§ ‚¢∑§À¬ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥Uó (∑§) ∞∑§ •¢¡Á‹ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑ §⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸ◊A ‚¢∑§À¬ ’Ê‹ó •l ....ªÊòÊ (....ªÊòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ÁøÃʌʄU¡ÁŸÃÃʬÃηÊ¬‡Ê◊ŸÊÿ ∞· ÁËÃÊÿÊÜ¡Á‹SÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃDÔUÃÊ◊˜– ∞∑§ ÁËÃÊÿÊ¥¡Á‹ Œ– (π) ŒÊ •¢¡Á‹ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹

‹∑§⁄U ÁŸ◊A ‚¢∑§À¬ ’Ê‹ó •l ....ªÊòÊ (....ªÊòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ÁøÃʌʄU¡ÁŸÃÃʬÃηÊ¬‡Ê◊ŸÊÿ ß◊ÊÒ ÁËÃÊÿÊÜ¡‹Ë Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃDÔUÃÊ◊˜– ŒÊ ÁËÃÊÿÊ¥¡Á‹ÿÊ° Œ– (ª) ÃËŸ ÿÊ •Áœ∑§ ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ÿÊ¥∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ

„UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸ◊A ‚¢∑§À¬ ’Ê‹ó •l ....ªÊòÊ (....ªÊòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ÁøÃʌʄU¡ÁŸÃÃʬÃηÊ¬‡Ê◊ŸÊÿ ß◊ ÁËÃÊÿÊÜ¡‹ÿ— Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÊ¬ÁÃDÔUãÃÊ◊˜– ÃËŸ ÿÊ •Áœ∑§ ÁËÃÊÿÊ¥¡Á‹ÿÊ° Œ–

ÃûflÙ¬Œ‡ÊóŒÊ„U∑§Ãʸ ¡‹‚ ÁŸ∑§‹∑§⁄U ŒÊ ‚Íπ flSÔòÊ ¬„UŸ ‹– ªË‹ flSÔòÊ∑§Ù ∞∑§ ’Ê⁄U ÁŸøÙ«∏U∑§⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U‚ ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄UÃ∑§ ‚ÍπŸ∑§ Á‹ÿ »Ò§‹Ê Œ– ¬ÈŸ— ‚÷Ë ‹Ùª ∞∑§ ¡ª„U ’Ò∆U ¡Êÿ° •ı⁄U Á¬˝ÿ¡Ÿ∑§ ÁflÿÙª‚ ©Uà¬ãŸ ‡ÊÙ∑§∑§Ù ßÁÄUÊ‚ •ÊÁŒ ‚ÈŸÊ∑§⁄U ŒÍ⁄U ∑§⁄U¥, ∑§„U¥ó “◊ÊŸfl-ß Ÿ‡fl⁄U „ÒU, ÁŸ—‚Ê⁄U „ÒU– ‡Ê⁄UË⁄U ÃÙ ¬ÎâflË, ¡‹, ¬Êfl∑§, flÊÿÈ •ı⁄U •Ê∑§Ê‡Ê‚ ’ŸÊ „ÒU •ı⁄U ß‚∑§Ù ßã„UË¥ ¬¢ø÷ÍÃÙ¥◊¥ Á◊‹ ¡ÊŸÊ „ÒU– •Ã— ß‚ ‡Ê⁄UË⁄U∑§ Á‹ÿ ‡ÊÙ∑§ ∑§⁄UŸÊ ∑Ò§‚Ê? ∞‚Ê ÃÙ •fl‡ÿ „UÙŸÊ „UË „ÒU– „UÊ°, ß‚ ◊ÊŸfl-ß ¬ÊŸ∑§Ê ∞∑§ ’„ÈUà ’«∏UÊ ©U¬ÿÙª ÿ„U „ÒU Á∑§ ß‚ ‡Ê⁄UË⁄U‚ ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ù ¬ÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– •Ã— ‡ÊÙ∑§◊Ù„U ¿UÙ«∏U∑§⁄U ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ê „UË S◊⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ •ı⁄U ©UŸ∑§Ë •ÊôÊÊ ‚◊¤Ê∑§⁄U ÁflÁ„Uà ∑§◊¸ „UË ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–”1 ‡◊‡ÊÊŸ‚ ‹ı≈UŸ∑  § ’ÊŒ∑§ ∑Χàÿóß‚∑§ ’ÊŒ ’ìÊÙ¥∑§Ù •Êª ∑§⁄U∑§ ‚÷Ë ‡ÊflÿÊòÊË ÉÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U ’…∏U¢– ¬Ë¿U Ÿ Œπ¥– Œ⁄UflÊ¡¬⁄U •Ê∑§⁄U ÕÙ«∏UË Œ⁄U L§∑§ ¡Êÿ°– fl„UÊ° ŸË◊∑§Ë ¬ÁûÊÿÊ° ø’Êÿ¥– •Êø◊Ÿ ∑§⁄¥U– ¡‹, ªÙ’⁄U, Ã‹, Á◊ø¸, ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ •ı⁄U •ÁÇÔŸ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄¥U– Á»§⁄U ¬àÕ⁄U¬⁄U ¬Ò⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ÉÊ⁄U◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄¥U–2 ∑ȧ¿U Œ⁄U ’Ò∆U∑§⁄U ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ê Áøãß ∑§⁄¥U •ı⁄U ◊ÎÃÊà◊Ê∑§Ë ‡ÊÊÁãÃ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§⁄¥U–

U

1. ∑ΧÃÙŒ∑§ÊŸÔ˜ ‚◊ÈûÊËáÊʸŸÔ˜ ◊ΌȇÊÊm‹‚¢ÁSÕÃÊŸÔ˜ – SÔŸÊÃÊŸ¬flŒÿÈSÃÊÁŸÁÄUÊ‚Ò— ¬È⁄UÊßҗH ◊ÊŸÈcÿ ∑§Œ‹ËSÃê÷ÁŸ—‚Ê⁄U ‚Ê⁄U◊ʪ¸áÊ◊Ô˜ – ∑§⁄UÙÁà ÿ— ‚ ‚¢◊Í…UÙ ¡‹’ÈŒ˜Ô’ÈŒ‚¢ÁŸ÷H ¬ÜøœÊ ‚ê÷Î× ∑§ÊÿÙ ÿÁŒ ¬Üøàfl◊ʪ×– ∑§◊¸Á÷— Sfl‡Ê⁄UË⁄UÙàÕÒSÃòÊ ∑§Ê ¬Á⁄UŒflŸÊH (ÿÊôÊ0 S◊Î0, ¬˝Êÿ0 1– 7ó9) 2. (∑§) •ŸflˇÊ◊ÊáÊÊ ª˝Ê◊◊ÊÿÊÁãà ⁄UËÃË÷ÍÃÊ— ∑§ÁŸc∆UUÔ¬flÍ Ê¸—– ÁŸfl‡ÊŸmÊ⁄U Á¬øÈ◊㌬òÊÊÁáÊ ÁflŒ‡ÿÊøêÿÙŒ∑§◊ÁÇÔŸ¢ ªÙ◊ÿ¢ ªı⁄U‚·¸¬Ê¢SÃÒ‹◊Ê‹èÿʇ◊ÊŸ◊Ê∑˝§êÿ ¬˝Áfl‡ÊÁãÖ (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ 3– 10– 23-24) (π) ßÁà ‚¢üÊÈàÿ ªë¿UÿȪθ„¢U ’Ê‹¬È⁄U—‚⁄UÊ— – ÁflŒ‡ÿ ÁŸê’¬òÊÊÁáÊ ÁŸÿÃÊ mÊÁ⁄U fl‡◊Ÿ—H •ÊøêÿÊÇÔãÿÊÁŒ ‚Á‹‹¢ ªÙ◊ÿ¢ ªı⁄U‚·¸¬ÊŸÔ˜ – ¬˝Áfl‡ÊÿÈ— ‚◊Ê‹èÿ ∑ΧàflÊ˘‡◊ÁŸ ¬Œ¢ ‡ÊŸÒ—H ¬˝fl‡ÊŸÊÁŒ∑¢§ ∑§◊¸ ¬˝¢S¬Ì‡ÊŸÊ◊Á¬– (ÿÊôÊ0 S◊Î0, ¬˝ÊÿÁ‡øûÊÊ0 •Ê0 ¬˝0 1– 12ó14)

106

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•‡Êıø◊¥ ŒÊ„U∑§Ãʸ ∞fl¢ ‚Á¬á«UÙ¥∑§ Á‹ÿ ¬Ê‹ŸËÿ ÁŸÿ◊1 (∑§) ŒÊ„U∑§Ãʸ∑§ Á‹ÿ (1) ¬˝Õ◊ ÁŒŸ π⁄UËŒ∑§⁄U§•ÕflÊ Á∑§‚Ë ÁŸ∑§≈U-‚ê’ãœË (‚‚È⁄UÊ‹ •ÕflÊ ŸÁŸ„UÊ‹)-‚ ÷ÙÖÿ‚Ê◊ª˝Ë ¬˝Êåà ∑§⁄U∑§ ∑ȧ≈ÈUê’‚Á„Uà ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (2) ’˝rÊÔøÿ¸∑§ ÁŸÿ◊Ù¥∑§Ê ¬Ê‹Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (3) ÷ÍÁ◊¬⁄U ‡ÊÿŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (4) Á∑§‚Ë∑§Ù Ÿ ÃÙ ¿ÍUŸÊ •ı⁄U Ÿ Á∑§‚Ë‚ •¬Ÿ∑§Ù ¿ÈU•ÊŸÊ „UË øÊÁ„Uÿ– (5) ‚ÍÿʸSÂ ¬Ífl¸ ∞∑§ ‚◊ÿ ÷Ù¡Ÿ ’ŸÊ∑§⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (6) Ÿ◊∑§⁄UÁ„Uà ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (7) Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊ •ÕÔflÊ ¬ûÊ‹◊¥ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (8) ¬˝Õ◊ ÁŒŸ •ÕflÊ ¬˝Õ◊ ÃËŸ ÁŒŸÃ∑§ ©U¬flÊ‚ •ÕflÊ »§‹Ê„UÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (9) ¬„U‹ ªÙª˝Ê‚ ÁŸ∑§Ê‹∑§⁄U ÃÕÊ ¬˝Ã∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÉÊ⁄U‚ ’Ê„U⁄U ÷Ù¡Ÿ Á∑§‚Ë∑§Ê Œ∑§⁄U •ÕflÊ ⁄Uπ∑§⁄U Ã’ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (10) ¬˝Ã∑§ ©Ug‡ÿ‚ •¢ªÔU¬Í⁄U∑§ Á¬á«UŒÊŸ (Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ) Œ‚ ÁŒŸÙ¥Ã∑§ ¬˝ÁÃÁŒŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÕflÊ ÃË‚⁄U ÁŒŸ (ÃËŸ), ¬Ê°øfl¥ ÁŒŸ (ŒÙ), ‚ÊÃfl¥ ÁŒŸ (ŒÙ), Ÿfl¥ ÁŒŸ (ŒÊ), Œ‚fl¥ ÁŒŸ (∞∑§) ÿÊ ß∑§_ÔUÔ Œ‚fl¥ ÁŒŸ (Œ‚) Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U– ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ ©UûÊ◊ ¬ˇÊ „ÒU– (11) ‚’ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ ÷٪٥∑§Ê ¬Á⁄Uàÿʪ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ŒÒãÿ÷Êfl‚ ⁄U„UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

(π) ∑ȧ≈ÈUê’ ÃÕÊ ‚Á¬á«UÙ¥∑§ Á‹ÿ (1) ’˝rÊÔøÿ¸∑§ ÁŸÿ◊Ù¥∑§Ê ¬Ê‹Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (2) ‚’∑§Ù ¬ÎÕ∑Ô˜§-¬ÎÕ∑Ô˜§ •Ê‚Ÿ¬⁄U ‡ÊÿŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ, ∞∑§-ŒÍ‚⁄U∑§Ê ¬Ê⁄US¬Á⁄U∑§ S¬‡Ê¸ Ÿ ∑§⁄U– (3) ¬˝Ã∑§ ©Ug‡ÿ‚ ¬˝ÁÃÁŒŸ SŸÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ¡‹Ê¢¡Á‹ ŒŸË øÊÁ„Uÿ– (4) ◊Ê¢‚ •ÊÁŒ •ÊÁ◊· ÷Ù¡Ÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– (5) ‡Ê⁄UË⁄U ÃÕÊ ∑§¬«∏UÙ¥◊¥ ‚Ê’ÈŸ Ÿ„UË¥ ‹ªÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– (6) ∑§‡ÊÙ¥∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ, ¬Ò⁄U Œ’flÊŸÊ ÃÕÊ Ã‹ •ÊÁŒ∑§Ë ◊ÊÁ‹‡Ê Ÿ ∑§⁄U– ˇÊı⁄U∑§◊¸ ÷Ë Ÿ ∑§⁄U– (7) ¬„U‹, ÃË‚⁄U, ‚ÊÃfl¥ ÃÕÊ Œ‚fl¥ ÁŒŸ ’ãœÈ-’Êãœfl ∞∑§ ‚ÊÕ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄U¥; ß‚‚ ¬˝Ã ∑§Ë ÃÎÁåà „UÙÃË „ÒU–2 (8) ¬˝Ã-‚ê’ãœË Á∑˝§ÿÊ‚ •ÁÃÁ⁄UQ§ •‡Êıø◊¥ ‚¢äÿÊ, ŒÊŸ, ¡¬, „UÙ◊, SflÊäÿÊÿ, Á¬ÃÎì¸áÊ, ’˝ÊrÊÔáÊ÷Ù¡Ÿ ÃÕÊ fl˝Ã Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–3 ¡ŸŸÊ‡ÊÊÒø ÃÕÊ ◊⁄UáÊʇÊÊÒø◊¥ ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ ◊ãòÊ„UËŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ •ÊÒ⁄U ◊Ê¡¸Ÿ-◊ãòÊÊ¥∑§Ê ◊ÊŸ‚ ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U∑§ ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ªÊÿòÊË∑§Ê ‚êÿ∑˜§Ô ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U∑§ ‚ÍÿʸÉʸ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– 4 (9) ◊ÁãŒ⁄U◊¥ Ÿ ¡Êÿ, ŒflÃÊ•Ù¥∑§Ë ¬Í¡Ê Ÿ ∑§⁄U– Œfl◊ÍÌÃ∑§Ê S¬‡Ê¸ ÁŸÁ·h „ÒU– ŒÊŸ •ÊÒ⁄U SflÊäÿÊÿ ÷Ë flÁ¡¸Ã „ÒU– (10) Á∑§‚Ë∑§Ù Ÿ ÃÙ ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U, Ÿ •Ê‡ÊËflʸŒ Œ– (11) ÉÊ⁄U◊¥ ¬˝ÁÃÁc∆UÔUà ŒflÃÊ•Ù¥∑§Ë ¬Í¡Ê Á∑§‚Ë ’˝ÊrÊÔáÊ‚ ÿÊ •‚ªÙòÊË ‚ê’ãœË‚ •ÕflÊ ŒflÊ‹ÿ◊¥ Á÷¡flÊ∑§⁄U ∑§⁄UflÊÿ, Sflÿ¢ Ÿ ∑§⁄U– (12) ŒÍ‚⁄U∑§Ê ÷Ù¡Ÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ŒÍ‚⁄UÙ¥∑§Ù ÷Ù¡Ÿ ÷Ë Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–

U

1. ∑˝§ËËéœÊ‡ÊŸÊ— ‚fl¸ Sfl¬ÿSÈ Ã ¬ÎÕ∑Ô§˜ ¬ÎÕ∑Ô§˜ – •ˇÊÊ⁄U‹fláÊÊãŸÊ— SÿÈÌŸ◊ÖÔ¡ÿ ‡È ø Ã òÿ„U◊H˜Ô •◊Ê¢‚÷Ù¡ŸÊ‡øÊœ— ‡ÊÿË⁄UŸÔ˜ ’˝rÊÔøÊÁ⁄UáÊ—– ¬⁄US¬⁄¢U Ÿ ‚¢S¬Îc≈UÊ ŒÊŸÊäÿÿŸflÌ¡ÃÊ—H ◊Á‹ŸÊ‡øÊœÙ◊Èπʇø ŒËŸÊ ÷ÙªÁflflÌ¡ÃÊ— – •XÔU‚fl¢ Ê„UŸ¢ ∑§‡Ê◊Ê¡¸Ÿ¢ fl¡¸ÿÁãà ÃH ◊Îá◊ÿ ¬òÊ¡ flÊÁ¬ ÷ÈÜ¡Ë⁄¢USÃ ø ÷Ê¡Ÿ– ©U¬flÊ‚¢ ÃÈ Ã ∑ȧÿÈ⁄¸ U‘∑§Ê„U◊ÕflÊ òÿ„U◊H˜Ô (ªL§«U¬⁄È UÊáÊ, ¬˝Ã πá«U 5– 4ó7) 2. ¬˝Õ◊˘Á±Ÿ ÃÎÃËÿ ø ‚åÃ◊ Œ‡Ê◊ ÃÕÊ – ôÊÊÁÃÁ÷— ‚„U ÷ÙQ§√ÿ◊ÃÃÔ˜ ¬˝Ã · È ŒÈ‹÷ ¸ ◊ÔH˜ (‡Ê¢π) 3. ‚¢äÿÊ¢ ŒÊŸ¢ ¡¬¢ „UÙ◊¢ SflÊäÿÊÿ¢ Á¬ÃÎì¸áÊ◊Ô˜ – ’˝rÊÔ÷ÙÖÿ¢ fl˝Ã¢ ŸÒfl ∑§Ã¸√ÿ¢ ◊ÎÂÍÃ∑§H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÙhÊ⁄U 13– 21) 4. ‚ÍÃ∑§ ◊ÎÃ∑§ ∑ȧÿÊ¸Ã˜Ô ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊◊◊ãòÊ∑§◊˜Ô– ÃÕÊ ◊Ê¡¸Ÿ◊ãòÊÊ¢SÃÈ ◊Ÿ‚ÊìÊÊÿ¸ ◊Ê¡¸ÿÃH˜Ô ªÊÿòÊË¥ ‚êÿªÈìÊÊÿ¸ ‚ÍÿʸÿÊÉÿZ ÁŸflŒÿØԖ (÷Ê⁄UmÊ¡-•ÊøÊ⁄U÷Í·áÊ)

* ◊Îà √ÿÁQ§∑§ Á„UÃÊÕ¸ ∑Χàÿ*

107

◊Îà √ÿÁQ§∑§ Á„UÃÊÕ¸ ∑Χàÿ •πá«U ŒË¬ŒÊŸ 1 Á¡‚ ÁŒŸ ◊ÎàÿÈ „ÈU߸ „ÒU, ©U‚ ÁŒŸ‚ •Ê⁄Uê÷∑§⁄U ◊ÎÃÊà◊Ê∑§ Á„UÃ∑§ Á‹ÿ ◊ÎÁÃSÕÊŸ •ÕflÊ mÊ⁄U¬⁄U Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ¬˝ŒÙ·∑§Ê‹◊¥ Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊ◊¥ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬ ¡‹ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ◊ÈÅÿ ¬ˇÊ •πá«U ŒË¬∑§Ê „ÒU– ÿÁŒ ‚ê÷fl „UÙ ÃÙ Á∑§‚Ë ‚È⁄UÁˇÊà SÕÊŸ¬⁄U •πá«U ŒË¬∑§Ë √ÿflSÕÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– •πá«U ŒË¬ ¡‹ÊŸ¬⁄U ŸËø ‚¢∑§À¬◊¥ “∞·Ù˘πá«UŒË¬SÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜” ¬Œ ¡Ù«∏UŸÊ øÊÁ„Uÿ– •πá«U ŒË¬ ‚ê÷fl Ÿ „UÙ ÃÙ ¬˝ÁÃÁŒŸ ‚Êÿ¢∑§Ê‹ ŒË¬ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‚¢∑§À¬ó •l .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ÿ◊◊ʪ¸‚¢Ã⁄UáÊÙ¬∑§Ê⁄U∑§— ÉÊÙ⁄UÊãœ∑§Ê⁄UÁŸflø∑§ ∞· ŒË¬SÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

‚¢∑§À¬∑§ ’ÊŒ ÿ„U ‡‹Ù∑§ ¬…∏Uó •ãœ∑§Ê⁄U

◊„UÊÉÊÙ⁄U

⁄UÁflÿ¸òÊ

Ÿ

ŒÎ‡ÿÃ – ÃòÊÙ¬∑§⁄UáÊÊÕʸÿ

ŒË¬Ê˘ÿ¢

ŒËÿÃ

◊ÿÊH

ß‚∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§∑§Ù œÊãÿ¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ⁄Uπ Œ–2

ÉÊ≈U’㜟 ÃÕÊ ¬˝Ê× ¡‹-ŒË¬ŒÊŸÁflÁœ ¬˝Ê×∑§Ê‹ SŸÊŸ∑§⁄U ŸŒË-ÃÊ‹Ê’∑§ Ã≈U¬⁄U ‚È⁄UÁˇÊà SÕÊŸ◊¥ ¬Ë¬‹flÎˇÊ¬⁄U ∞∑§ Á◊^ÔUË∑§Ê ÉÊ«∏UÊ ‹≈U∑§Ê Œ– ÉÊ«∏U∑§Ë ¬¥ŒË◊¥ ¿UÙ≈UÊ-‚Ê Á¿Uº˝ ’ŸÊ∑§⁄U ∑ȧ‡Ê •ÕflÊ ‚ÍÃ∑§Ë ’ûÊË ©U‚◊¥ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U «UÊ‹, Á¡‚‚ Á∑§ ’Í°Œ’Í°Œ ¡‹ ≈U¬∑§ÃÊ ⁄U„U– ÉÊ«∏U◊¥ ¡‹ ÷⁄U Œ •ı⁄U ©U‚◊¥ ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ÉÊ«∏U∑§ ◊È°„U∑§Ù Á◊^ÔUË∑§Ë åÿÊ‹Ë‚ …U∑§ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∞∑§ øı«∏U ◊°È„U∑§Ë „UÊ°«UË (Á◊^ÔUË∑§Ê ¬ÊòÊ) ŒË¬∑§∑§ Á‹ÿ ÷Ë ’Ê°œË ¡Êÿ, Á¡‚◊¥ øÊ⁄UÙ¥ •Ù⁄U Á¿Uº˝ ∑§⁄U ÁŒÿ ¡Êÿ°, ÃÊÁ∑§ „UÊ°«UË∑§ •¢Œ⁄U ŒË¬∑§ ‚È⁄UÁˇÊà ¡‹ ‚∑§– ÁËÃ‹¬ÍÁ⁄Uà ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ©U‚ „UÊ°«UË◊¥ ⁄Uπ Œ– ŒË¬∑§∑§Ê ◊Èπ ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÃŒŸãÃ⁄U ¬Ë¬‹flΡÊ∑§ ¬Ê‚ ÷ÍÁ◊¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ •ı⁄U “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ” ∑§„U∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§∑§⁄U ¬ÁflòÊ „UÙ ¡Êÿ– Á»§⁄U “∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÃËŸ ’Ê⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄U •ı⁄U “NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊—” ’Ù‹∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹ •ı⁄U •¬‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ◊È°„U ∑§⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ‚¢∑§À¬ó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŒÊ„U¡ÁŸÃÃʬ٬‡Ê◊ŸÊÕZ ◊„Uʬժ◊Ÿ¡ÁŸÃÊäflÃʬüÊ◊ÁŸflø∑§Ê‡flàÕ‡ÊÊπÊfl‹Áê’ÂÁË¡‹¬ÍáʸÉÊ≈USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ¡‹, ÁË ÉÊ«∏U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ ¡Ù«∏U∑§⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ‚fl¸Ãʬ٬‡Ê◊Ÿ◊äflüÊ◊ÁflŸÊ‡ÊŸ◊Ô˜

– ¬˝ÃÃÎÁåÃ∑§⁄¢U flÊÁ⁄U Á¬’ ¬˝à ‚ÈπË ÷flH

¬ÈŸ— ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ŒË¬ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ‚¢∑§À¬ó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÿ◊◊ʪ¸ ÉÊÙ⁄UÊãœ∑§Ê⁄U‚¢Ã⁄UáÊÙ¬∑§Ê⁄U∑§— •‡flàÕ‡ÊÊπÊfl‹Áê’ÃÉÊ≈U◊äÿSÕ ∞· ŒË¬SÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– 1. ÃòÊ ¬˝ÃÙ¬∑ΧÃÿ Œ‡Ê⁄UÊòÊ◊πÁá«UÃ◊Ô˜ – ∑ȧÿʸÃÔ˜ ¬˝ŒË¬¢ ÃÒ‹Ÿ flÊÁ⁄U¬ÊòÊ¢ ø ◊ÊÌÃ∑§◊Ô˜H (ŒflÿÊÁôÊ∑§∑§ÊÁ⁄U∑§Ê) 2. ¬˝Êæ˜U◊ÈπÙŒæ˜U◊Èπ¢ ŒË¬¢ ŒflʪÊ⁄U Ám¡Ê‹ÿ– ∑ȧÿʸŒ˜ ÿÊêÿ◊Èπ¢ ¬Òòÿ •Áj— ‚¢∑§Àåÿ ‚ÈÁSÕ⁄U◊Ô˜H (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

108

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË, ¡‹ ¬˝ÖflÁ‹Ã ŒË¬∑§ÿÈQ§ „°UÁ«Uÿʬ⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ ¡Ù«∏U∑§⁄U ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ¬˝ÊÕ¸ŸÊó •ãœ∑§Ê⁄U

◊„UÊÉÊÙ⁄U ⁄UÁflÿ¸òÊ

Ÿ

ŒÎ‡ÿÃ – ÃòÊÙ¬∑§⁄UáÊÊÕʸÿ

ŒË¬Ù˘ÿ¢

ŒËÿÃ

◊ÿÊH

¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ

÷flH

‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ¬ÈŸ— ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ

Œfl—

‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ—

¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ

•Ê∑§Ê‡Ê◊¥ ŒÍœ-¡‹ŒÊŸ Á¡‚ ÁŒŸ ◊ÎàÿÈ „ÈU߸ „ÒU, ©U‚ ÁŒŸ‚ •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ ŒÍœ •ı⁄U ¡‹ ŒŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ÿÁŒ ¬„U‹ ÁŒŸ ‚◊ÿÊ÷Êfl „UÙ ÃÙ ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ‚ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÃËŸ-ÃËŸ ‹∑§Á«∏UÿÙ¥∑§Ù ‚ÍÂ ’Ê°œ∑§⁄U ŒÙ ÁÃ∑§«∏UË ’ŸÊ ‹– ©Uã„¥U ¬Ë¬‹flΡÊ∑§ ŸËø ⁄Uπ Œ1 ÃÕÊ ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ∞∑§-∞∑§ Á◊^ÔUË∑§Ê ∑§‚Ù⁄UÊ •ÕflÊ ŒÙÁŸÿÊ ⁄Uπ Œ– ∞∑§ ∑§‚Ù⁄U◊¥ ¡‹ ÃÕÊ ŒÍ‚⁄U◊¥ ŒÍœ ⁄Uπ∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‚¢∑§À¬ó •l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ˇÊÈÁବʂÊflÊ⁄UáÊÊÕZ Áfl„UÊÿÁ‚ ŒÈÇœ¡‹¬Íáʸ¬ÊòÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ß‚ Ã⁄U„U ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÙ«∏U∑§⁄U •Êª ’Ù‹ó ‡◊‡ÊÊŸÊŸ‹ŒÇœÙ˘Á‚ ¬Á⁄UàÿQ§Ù˘Á‚

’ÊãœflÒ— – ߌ¢ ŸË⁄UÁ◊Œ¢ ˇÊË⁄U◊òÊ SŸÊÁ„U ߌ¢ Á¬’H

‚Êÿ¢∑§Ê‹∑§Ê ∑Χàÿ ‚Êÿ¢∑§Ê‹ Á»§⁄U ¬Ë¬‹flΡÊ∑§ ‚◊ˬ ¡Êÿ– ¬„U‹ ŒË¬ŒÊŸ ∑§⁄U ¬‡øÊÃÔ˜ ÉÊ≈U◊¥ ¡‹ ÷⁄U– ‚¢∑§À¬ ÃÕÊ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ¬˝Ê×∑§Ê‹∑§ ∑Χàÿ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ–

◊ÎÃ∑§∑§Ù ÷Ù¡ŸŒÊŸ ‚ÍÿʸSÂ ¬„U‹ ŒÊ„U∑§Ãʸ „UÁflcÿÊãÔŸ Sflÿ¢ ¬∑§Êÿ (•ÕflÊ ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§ ¡ŸÙ¥∑§ mÊ⁄UÊ ’ŸflÊÿ)– ’ŸÊÿ „ÈU∞ ÷Ù¡Ÿ◊¥‚ ‚fl¸¬˝Õ◊ ªÙª˝Ê‚ ÁŸ∑§Ê‹Ê ¡Êÿ– ¬ÈŸ— •¬‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ¬˝Ã∑§ ©Ug‡ÿ‚ ÷Ù¡Ÿ ÃÕÊ ¡‹ ’ÊU„⁄UU ⁄Uπ Œ–2 ©U‚ ‚◊ÿ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ’Ù‹ó “•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ˇÊÈûÊηÊÁŒÁŸflÎûÿÕ¸◊˜Ô ߌ◊ãÔŸÙŒ∑¢§ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ÃÊ◊Ô–˜ ” ÃŒŸãÃ⁄U ¬ûÊ‹ •ÊÁŒ¬⁄U Sflÿ¢ ÷Ù¡Ÿ ∑§⁄U– ‚Íÿ¸ «ÍU’Ÿ∑§ ¬„U‹ ÿ„U ∑Χàÿ „UÙ ¡ÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–

ªL§«U¬⁄È UÊáÊüÊfláÊ ¬˝ÁÃÁŒŸ •¬Ÿ ‚ÈÁflœÊŸÈ‚Ê⁄U ∞∑§ ‚◊ÿ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà ∑§⁄U ªL§«U¬È⁄UÊáÊ∑§Ë ∑§ÕÊ∑§Ê üÊfláÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ ÃÕÊ ‚÷Ë ’ãœÈ-’ÊãœflÙ¥∑§Ù ÷Ë äÿÊŸ¬Ífl¸∑§ ‚ÈŸŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿ„U ∑§ÕÊ ¬Èáÿ¬˝Œ ÃÕÊ ôÊÊŸ¬˝Œ „ÒU–

U 1. ∑ȧ¿U SÕÊŸÙ¥◊¥ ÿ„U ¬⁄Uê¬⁄UÊ „ÒU Á∑§ Á¬á«UŒÊŸ (Œ‡ÊªÊòÊ)-∑§ ‚◊ÿ ∑§Êc∆UÔU∑§Ë ŒÙ ÁÃ∑§«∏UË ’ŸÊ∑§⁄U ¡‹ •ı⁄U ŒÍœ fl„UË¥ ⁄UπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÕÊ ‚¢∑§À¬∑§ ’ÊŒ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ‚◊ÿ Á¬á«U¬⁄U «UÊ‹ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– 2. ∑ȧ¿U SÕÊŸÙ¥◊¥ ¬˝Ã∑§ ©Ug‡ÿ‚ Á∑§‚Ë ∞∑§ √ÿÁQ§∑§Ù Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ Áπ‹ÊŸ∑§Ë ¬⁄Uê¬⁄UÊ „ÒU–

* Œ‡ÊÊ„U∑Χàÿ*

109

Œ‡ÊÊ„U∑Χàÿ ªL§«U¬È⁄UÊáÊ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U SÕÍ‹ ‡Ê⁄UË⁄U∑§ Ÿc≈U „UÙ ¡ÊŸ¬⁄U ÿ◊◊ʪ¸◊¥ ÿÊòÊÊ∑§ Á‹ÿ •ÊÁÃflÊÁ„U∑§ ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÙÃË „ÒU– ß‚ •ÊÁÃflÊÁ„U∑§ ‡Ê⁄UË⁄U∑§ Œ‚ •¢ªÊ¥∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UÙ¥‚ „UÙÃÊ „ÒU– ¡’Ã∑§ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UŒÊŸ Ÿ„UË¥ „UÙÃ, Ã’Ã∑§ Á’ŸÊ ‡Ê⁄UË⁄U ¬˝Êåà Á∑§ÿ fl„U ¡Ëfl flÊÿÈM§¬◊¥ „UË ÁSÕà ⁄U„UÃÊ „ÒU– ß‚Á‹ÿ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UŒÊŸ •fl‡ÿ ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ–

Œ‚ Á¬á«UÊ¥∑§ ŒÊŸ‚ •ÊÁÃflÊÁ„U∑§ ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ ¬˝Õ◊ Á¬á«U‚ Á‚⁄U, ÁmÃËÿ Á¬á«U‚ ∑§áʸ, ŸòÊ •ı⁄U ŸÊÁ‚∑§Ê, ÃÎÃËÿ Á¬á«U‚ ª‹Ê, S∑§ãœ, ÷È¡Ê ÃÕÊ flˇÊ—SÕ‹, øÃÈÕ¸ Á¬á«U‚ ŸÊÁ÷, Á‹¢ª •ÕflÊ ÿÙÁŸ ÃÕÊ ªÈŒÊ, ¬¢ø◊ Á¬á«U‚ ¡ÊŸÈ, ¡¢ÉÊÊ ÃÕÊ ¬Ò⁄U, ·c∆UUÔ Á¬á«U‚ ‚÷Ë ◊◊¸SÕÊŸ, ‚åÃ◊ Á¬á«U‚ ‚÷Ë ŸÊÁ«∏UÿÊ°, •c≈U◊ Á¬á«U‚ ŒãÃ, ‹Ù◊ •ÊÁŒ, Ÿfl◊ Á¬á«U‚ flËÿ¸ •ÕflÊ ⁄U¡ •ı⁄U Œ‡Ê◊ Á¬á«U‚ ‡Ê⁄UË⁄U∑§Ë ¬ÍáʸÃÊ, ÃÎåÃÃÊ ÃÕÊ ˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ „UÙÃÊ „ÒU– 1

Œ‡ÊÊ„U∑§Î àÿ∑§Ë ôÊÊÃ√ÿ ’ÊÃ¥ (1) üÊÊhŒ‡Ê ÷Ë«∏U⁄UÁ„UÃ, ∞∑§ÊãÃ, ¬ÁflòÊ flŸ, ŸŒËÃ≈U •ÊÁŒ „UÙŸÊ øÊÁ„Uÿ–2 (2) üÊÊhŒ‡Ê∑§Ë ‚»§Ê߸ ∑§⁄U ©U‚ ªÙ’⁄U‚ ‹Ë¬ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∞∑§ øı∑§Ù⁄U flŒË ’ŸÊŸË øÊÁ„Uÿ, ¡Ù ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ù⁄U ™°§øË •ı⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ŸËøË „UÙ–3 (3) Œ‡ÊªÊòÊ∑§ ¬˝Õ◊ ÁŒŸ Á¡‚ •ãÔŸ‚ Á¬á«U ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ ©U‚Ë •ãÔŸ‚ Á¬á«U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– 4

Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë5 1-ª¢ªUÔÊ¡‹ •ÕflÊ ‡ÊÈh ¡‹, 2-¬‹Ê‡Ê∑§ ¬ûÊ‹ 10, 3-¬ûÊ∑§Ê ŒÙŸÊ (Á¡‚◊‚ ¥  ¡‹ Ÿ Áª⁄U) •ÕflÊ 6 („UÊÕ‚ ’ŸÊÿÊ „ÈU•Ê) Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ 80, 4-œÍ¬’ûÊË ∞∑§ ¬Ò∑§ ≈U, 5-ÉÊË∑§Ë ’ûÊË 20, 6-ÁŒÿÊ‚‹Ê߸, 7-ªÊÿ∑§Ê ŒÍœ 50 ª˝Ê◊ ¬˝ÁÃÁŒŸ, 8-‡ÊÄÔ∑§⁄U, 9-Á◊^ÔUË∑§Ë „°UÁ«UÿÊ 10, 10-ªÙ„U⁄UË, 11-ªÊÿ∑§ ŒÍœ◊¥ ’ŸË πË⁄7 •ÕflÊ Á¬á«U∑§ Á‹ÿ ¡ı∑§Ê •Ê≈UÊ 2 Á∑§‹Ê, 12-‚»§Œ »Í§‹∑§Ë ◊Ê‹Ê ¬˝ÁÃÁŒŸ 2, 13-∑ȧ‡Ê 25, 14-ÁË-200 ª˝Ê◊, 15-´§ÃÈ»§‹ 10, 16-‚»§Œ ø㌟ ÁÉÊ‚Ê „ÈU•Ê, 17-◊œÈ 50 ª˝Ê◊, 18-’Ò∆UŸ∑ § Á‹ÿ •Ê‚Ÿ, 19-ÁË∑§Ê Ã‹ ⁄UˇÊʌˬ∑§ Á‹ÿ 250 ª˝Ê◊ ÃÕÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ 30, 20-ªÊ-ÉÊÎÃ, 21-‚ȬÊ⁄UË 10, ¬ÊŸ 10, 22-‚»§Œ ™§áÊʸ‚òÍ Ê 1 ◊Ë≈U⁄U, 23-÷΢ªUÔ⁄UÊ¡¬òÊ 100 ª˝Ê◊, 24-π‚ 100 ª˝Ê◊, 25-øÊfl‹ 1 Á∑§‹Ê, 26-ŸÒfll  (¬«U∏Ê) 10– 1. Á‡Ê⁄USàflÊlŸ Á¬á«UŸ ¬˝ÃSÿ Á∑˝§ÿÃ ‚ŒÊ– ÁmÃËÿŸ ÃÈ ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê‡ø ‚◊ʂ×H ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊÊ¢Á‚ ÃÎÃËÿŸ ÿÕÊ∑˝§◊ÊØ– øÃÈÕ¸Ÿ ÃÈ Á¬á«UŸ ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒÊÁŸ øH ¡ÊŸÈ¡YÔU ÃÕÊ ¬ÊŒı ¬Üø◊Ÿ ÃÈ ‚fl¸ŒÊ– ‚fl¸◊◊ʸÁáÊ ·c∆UÔUŸ ‚åÃ◊Ÿ ÃÈ ŸÊ«Uÿ—H ŒãËÙ◊Êlc≈U◊Ÿ flËÿZ ÃÈ Ÿfl◊Ÿ ø – Œ‡Ê◊Ÿ ÃÈ ¬Íáʸàfl¢ ÃÎåÃÃÊ ˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ—H (üÊÊhÁflfl∑§, ÁmÃËÿ ¬Á⁄U0) 2. •fl∑§Ê‡Ê·È øÙˇÊ·È ŸŒËÃË⁄U·È øÒfl Á„U – ÁflÁflQ§·È ø ÃÈcÿÁãà ŒûÊŸ Á¬Ã⁄U— ‚ŒÊH (◊ŸÈ0 3– 207) 3. ªÙ◊ÿŸÙ¬Á‹åÃ ÃÈ ŒÁˇÊáÊÊ ¬˝fláÊ SÕ‹ – üÊÊh¢ ‚◊Ê⁄U÷Œ˜ ÷ÄÔàÿÊ ªÙc∆UÔU flÊ ¡‹‚ÁãÔŸœıH (◊àSÿ0, ¬k0) 4. (∑§)¬˝Õ◊˘„UÁŸ ÿŒ˜ º˝√ÿ¢ ÃŒfl SÿÊŒ˜ Œ‡ÊÊÁ±Ÿ∑§◊Ô˜– (÷Áflcÿ¬È⁄UÊáÊ) (π)¬˝Õ◊˘„UÁŸ ÿŒ˜ ŒlÊÃÔ˜ ÃŒ˜ ŒlÊŒÈûÊ⁄U˘„UÁŸH(•ÊÁŒàÿ¬È⁄UÊáÊ) 5. Œ‡ÊªÊòÊ∑§ •ãê¸Ã Œ‚ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ÿ„UÊ° Á‹πË ªÿË „ÒU– ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸfl Ê‹ ¬˝ÁÃÁŒŸ∑§ •ŸÈ¬ÊÂ ‚Ê◊ª˝Ë ‹ ¡Êÿ°– 6. •Ê‚È⁄UáÊ ÃÈ ¬ÊòÊáÊ ÿSÃÈ ŒlÊÃ˜Ô ÁËÊŒ∑§◊˜Ô– Á¬Ã⁄USÃSÿ ŸÊ‡ŸÁãà Œ‡Êfl·Ê¸ÁáÊ ¬Üø øH ∑ȧ‹Ê‹ø∑˝§ÉÊÁ≈UÃ◊Ê‚È⁄¢U ¬ÊòÊ◊ÈëÿÃ– ÃŒ· „USÃÉÊÁ≈Uâ SÕÊÀÿÊÁŒ ŒÒÁfl∑¢§ ÷flØÔH (¬Ê0ªÎ0‚Í0 ªŒÊœ⁄U÷Êcÿ) ¡Ê •Ê‚È⁄U ¬ÊòÊ∑§ mÊ⁄UÊ ÁËÊŒ∑§ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ©U‚ ©U‚∑§ Á¬Ã⁄U ª˝„UáÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ– ∑ȧê„UÊ⁄U∑§ øÊ∑§¬⁄U ’ŸÊÿ ªÿ ¬ÊòÊ∑§Ê •Ê‚È⁄U ¬ÊòÊ ∑§„UÃ „Ò¥– •Ã— ©U‚∑§Ê ¬˝ÿÊª Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– „UÊÕ‚ ’ŸÊÿ ªÿ ¬ÊòÊ∑§Ê „UË ¬˝ÿÊª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– 7. ¬Êfl÷⁄U ªÊÿ∑§ ŒÍœ◊¥ øÊfl‹ «UÊ‹∑§⁄U Á¬á«U∑§ Á‹ÿ ªÊ…∏UË πË⁄U ’ŸÊ ‹¥– πË⁄U‚ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ ©UûÊ◊ „ÒU– πË⁄U ‚ê÷fl Ÿ „UÊ ÃÊ ¡ÊÒ∑§ •Ê≈U‚ Á¬á«U ’ŸÊ ‹¥–

110

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

·≈˜UÁ¬á«UŒÊŸÊ¥∑§ •ŸÈ∑§·¸áÊ∑§Ë ÁflÁœ ◊ÎàÿÈ∑§ ©U¬⁄UÊãà Œ‡ÊªÊòÊ∑§ ¬Ífl¸ ◊ÎàÿÈSÕÊŸ‚ ‹∑§⁄U •ÁSÕ‚¢øÿŸÃ∑§ ¿U— Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU, ¡Ê •àÿãà •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ •Ê¡∑§‹ •ôÊÊŸfl‡Ê •ÕflÊ ∑Χàÿ ∑§⁄UÊŸflÊ‹ ¬È⁄UÊÁ„UÃ∑§ ©U¬‹éœ Ÿ „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§ß¸ SÕÊŸÊ¥◊¥ ¿U— Á¬á«U ¿ÍU≈U ¡ÊÃ „Ò¥U, Á¡‚∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË •œÍ⁄UË ⁄U„U ¡ÊÃË „ÒU, ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË∑§ ‚Ê‹„U Á¬á«U ¬Í⁄U Ÿ„UË¥ „UÊ ¬ÊÃ– •Ã— Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê Á¡Ÿ ‹ÊªÊ¥∑§ ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË∑§ ¿U— Á¬á«U ¿ÍU≈U ¡Êÿ°, ©UŸ∑§Ë ÁflÁœ ¬Í⁄UË ∑§⁄UŸ∑§Ë ŒÎÁc≈U‚ ÿ„UÊ° •ŸÈ∑§·¸áÊ ∑§⁄U∑§ ¬˝Ê⁄Uê÷∑§ ¿U— Á¬á«UÊ¥∑§Ê ‚¢∑§À¬ Á‹πÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê Á¡Ÿ∑§ ÿ Á¬á«U ¿ÍU≈U ¡Êÿ°, ©Uã„¥U Œ‡ÊªÊòÊ∑§ ¬Ífl¸ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÿ„U ÁflÁœ ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ ¬Í⁄UË ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ– ÿ„UÊ° ‚ÈÁflœÊ∑§Ë ŒÎÁc≈U‚ ∞∑§ÃãòÊ‚ ¬˝ÁÃôÊÊ‚¢∑§À¬∑§ ‚ÊÕ •flŸ¡Ÿ, Á¬á«UŒÊŸ ÃÕÊ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ ‚¢∑§À¬ ÁŒÿ ªÿ „Ò¥U, Á¬á«UŒÊŸ •ÊÁŒ∑§Ë ¬Í⁄UË ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬Î0‚¢0 97 ‚ 103 Ã∑§ ŒπŸË øÊÁ„Uÿ– ¿U„UÊ¥ Á¬á«UŒÊŸÊ∑ ¥ § Á‹ÿ ∞∑§ÃãòÊ‚ ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•¬‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË •ÊÒ⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ¿U„UÊ¥ Á¬á«UŒÊŸÊ∑¥ §Ê ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l ....ªÊòÊ ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô ....ªÊòÊSÿ (SòÊË „UÊ ÃÊ ....ªÊòÊÊÿÊ— ’Ê‹) ....¬˝ÃSÿ (SòÊË „UÊ ÃÊ ....¬˝ÃÊÿÊ— ’Ê‹) ¬˝ÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§‡ÊÊSòÊÊQ§»§‹¬˝ÊåàÿÕZ ÷ÍêÿÁœŒflÃÊÃÈc≈UKÕ¸ÁflÁ„UÃ◊ÎÁÃSÕÊŸ‚ê’Á㜇ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ ¬˝Õ◊¢ ªÎ„UflÊSàflÁœŒflÃÊÃÈc≈UKÕ¸ÁflÁ„UÃÁŸª¸◊mÊ⁄U‚ê’Á㜬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ ÁmÃËÿ◊˜Ô ©U¬ÉÊÊÃ∑§÷ÍÃʬ‚Ê⁄UáÊÊÕ¸ÁflÁ„UÃøÃÈc¬Õ‚ê’Áãœπø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ ÃÎÃËÿ¢ Œ„USÿÊ„UflŸËÿÿÊÇÿÃÊ÷Êfl‚ê¬ÊŒ∑§ÿˇÊ⁄UÊˇÊ‚ÊÁŒÃÈc≈UKÕ¸ÁflÁ„UÃÁflüÊÊ◊SÕÊŸ‚ê’Áãœ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ øÃÈÕZ ÁøÃÊÿÊ¢ ‡Êfl„USÃÁflÁ„UÂʜ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ ¬Üø◊◊˜Ô •ÁSÕ‚ÜøÿŸÊÕ¸ÁflÁ„UÃ◊˜Ô •ÁSÕ‚ÜøÿÁŸÁ◊ûÊ∑¢§ ·c∆¢U Á¬á«UŒÊŸ¢ ø •ŸÈ∑Χcÿ ∑§Á⁄Ucÿ– ß‚ Ã⁄U„U ’Ê‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬¡‹ Áª⁄UÊ Œ– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¿U„UÊ¥ Á¬á«UŒÊŸÊ¥∑§Ê ∞∑§ ‚ÊÕ ‚¢∑§À¬∑§⁄U ŸËø Á‹π •ŸÈ‚Ê⁄U ¬˝àÿ∑§ Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ¬ÎÕ∑˜§Ô¬ÎÕ∑˜§Ô •flŸ¡Ÿ, Á¬á«UŒÊŸ ÃÕÊ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó

1. ¬„U‹Ê Á¬á«UŒÊŸ (∑§) •flŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÊòÊ) .....¬˝à .....¬˝Ã ÷ÍêÿÁœŒflÃÊÃÈc≈UKÕ¸ÁflÁ„UÃ◊ÎÁÃSÕÊŸ‚ê’Á㜇ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (π) Á¬á«UŒÊŸó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ◊ÎÁÃSÕÊŸ‚ê’Á㜇ÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ◊ÎÁÃSÕÊŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáʇÊflÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

2. ŒÍ‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ (∑§) •flŸ¡Ÿó•l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ªÎ„UflÊSàflÁœŒflÃÊÃÈc≈UKÕ¸ÁflÁ„UÃÁŸª¸◊mÊ⁄U‚ê’Á㜬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÃÊ◊Ô˜– (π) Á¬á«UŒÊŸó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ÁŸª¸◊mÊ⁄U‚ê’Á㜬ÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑§Î cÿ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁŸª¸◊mÊ⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáʬÊãÕÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

3. ÃË‚⁄UÊ Á¬á«UŒÊŸ (∑§) •flŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ©U¬ÉÊÊÃ∑§÷ÍÃʬ‚Ê⁄UáÊÊÕ¸ÁflÁ„UÃøÃÈc¬Õ‚ê’Áãœπø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (π) Á¬á«UŒÊŸó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) øÃÈc¬Õ‚ê’Áãœπø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑§Î cÿ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

111

(ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) øÃÈc¬ÕÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊπø⁄UÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÊ¬Á⁄UU •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

4. øıÕÊ Á¬á«UŒÊŸ (∑§) •flŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) Œ„USÿÊ„UflŸËÿÿÊÇÿÃÊ÷Êfl‚ê¬ÊŒ∑§ÿˇÊ⁄UÊˇÊ‚Á¬‡ÊÊøÊÁŒÃÈc≈UKÕ¸ÁflÁ„UÃÁflüÊÊ◊SÕÊŸ‚ê’Áãœ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑§Î cÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (π) Á¬á«UŒÊŸó•l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ÁflüÊÊ◊SÕÊŸ‚ê’Áãœ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁflüÊÊ◊SÕÊŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ÷ÍÃÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

5. ¬Ê°øflÊ° Á¬á«UŒÊŸ (∑§) •flŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁøÃÊSÕÊŸ‚ê’Á㜂ʜ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (π) Á¬á«UŒÊŸó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁøÃÊSÕÊŸ‚ê’Á㜂ʜ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ÁøÃÊSÕÊŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ‚Êœ∑§ÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÊ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

6. ¿U∆UÊ Á¬á«UŒÊŸ (∑§) •flŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) •ÁSÕ‚¢øÿŸÊÕ¸ÁflÁ„UÃÊÁSÕ‚¢øÿŸSÕÊŸ‚ê’ãäÿÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ÃÊ◊Ô–˜ (π) Á¬á«UŒÊŸó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) •ÁSÕ‚¢øÿŸSÕÊŸ‚ê’ãäÿÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑Χcÿ ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– (ª) ¬˝àÿflŸ¡Ÿó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) •ÁSÕ‚¢øÿŸSÕÊŸÁŸÁ◊ûÊ∑§ÊŸÈ∑§Î cÿ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊÊÁSÕ‚¢øÿŸÁŸÁ◊ûÊ∑§Á¬á«UÙ¬Á⁄U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á¬á«UÙ¥∑§Ù ¬˝ÁÃÁŒŸ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ1 •ÕflÊ ¡Ù ‹Ùª ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄U ‚∑¥§, fl ÃË‚⁄U ÁŒŸ (ÃËŸ), ¬Ê°øfl¥ ÁŒŸ (ŒÊ), ‚ÊÃfl¥ ÁŒŸ (ŒÊ), Ÿfl¥ ÁŒŸ (ŒÊ) ÃÕÊ Œ‚fl¥ ÁŒŸ (∞∑§)óß‚ ¬˝∑§Ê⁄U Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚ Á¬á«UÙ¥∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄¥U –2 •ÕflÊ ¡Ù ‹Ùª ∞∑§ „UË ÁŒŸ ŒŸÊ øÊ„¥U, fl Œ‚fl¥ ÁŒŸ Œ‚ Á¬á«U ∞∑§ ‚ÊÕ Œ¥– ◊ÊÃÊ •ı⁄U Á¬ÃÊ∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ Á∑§‚Ë •ãÿ ‚ê’ãœË∑§Ê Œ‡ÊªÊòÊ „UÙ ⁄U„UÊ „UÙ ÃÙ ’Ëø◊¥ •◊ÊflÊSÿÊ •Ê ¡ÊŸ¬⁄U •◊ÊflÊSÿÊ∑§ ÁŒŸ „UË ‚ê¬Íáʸ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á¬á«U ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U ŒŸ øÊÁ„Uÿ– ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ∑§ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á‹ÿ Œ‚ ÁŒŸÃ∑§ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–3 ÿ„UÊ° ¬˝ÁÃÁŒŸ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ ŒË ¡Ê ⁄U„UË „ÒUó 1. ÁŒfl‚ ÁŒfl‚ Œÿ— Á¬á«U ∞fl¢ ∑˝§◊áÊ ÃÈ– (‡ÊÈÁhÃûfl◊¥ •ÊÁŒ¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ, •ãàÿ∑§◊¸ŒË¬∑§) 2. ¬˝Õ◊ ø ÃÎÃËÿ flÊ ¬Üø◊ ‚åÃ◊ ÃÕÊ– Ÿfl◊ Œ‡Ê◊ øÒfl Á¬á«UŒÊŸ¢ ¬˝∑§ËÌÃÃ◊Ô˜H (flÎhªÊÇÿ¸) 3. •ãÃŒ¸‡ÊÊ„U Œ‡Ê¸‡øÃÔ˜ ÃòÊ ‚flZ ‚◊ʬÿÃÔ˜– Á¬òÊÙ˘SÃÈ ÿÊflŒÊ‡Êıø¢ ŒlÊÃÔ˜ Á¬á«UÊÜ¡‹ÊÜ¡‹ËŸÔ˜H (•ãàÿ∑§◊¸ŒË¬∑§; ªıÃ◊)

112

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬˝Õ◊ Á¬á«UŒÊŸ1 Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ” ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù Ÿ◊SÃ ªÙÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§ ¬˝Õ◊ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l ....ªÙòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§¬˝Õ◊Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ–2 ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– 1. Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑ȧ¿U ‹Ùª ÃË‚⁄U ÁŒŸ‚ Á¬á«UŒÊŸ ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UÃ „Ò¥U, Á¡‚◊¥ ¬˝Õ◊ ÃÕÊ ÁmÃËÿ ÁŒŸ∑§ ŒÙ Á¬á«UÙ¥∑§Ê •ŸÈ ∑§·¸áÊ ∑§⁄U∑§ ÃËŸ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U ÁŒÿ ¡ÊÃ „Ò¥U– 2. (∑§) ¡Ù ‹Ùª ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ Ÿ ∑§⁄U ‚∑¥§, fl ÃË‚⁄U ÁŒŸ-3, ¬Ê°øfl¥ ÁŒŸ-2, ‚ÊÃfl¥ ÁŒŸ-2 Ÿfl¥ ÁŒŸ-2 ÃÕÊ Œ‚fl¥ ÁŒŸ-1 Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U– fl ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬˝ÁÃôÊÊ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ™§¬⁄U Á‹π •ŸÈ‚Ê⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë •Êª∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ¬Í⁄UË ∑§⁄¥U– (∑§) ÃË‚⁄U ÁŒŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....ŸÊ◊Ê˘„U◊Ô˜ .....ªÙòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—).....¬˝Ã Sÿ (.....¬˝Ã ÊÿÊ—) ‡Ê⁄UË⁄UÁŸc¬ÊŒŸÊÕZ Œ‡ÊªÊòÊüÊÊhÊãê¸Ã ÃÎÃËÿÁŒŸ Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑¢§ ¬˝Õ◊¢§∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑¢§ ÁmÃËÿ◊ŸÈ∑Χcÿ ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑¢§ ÃÎÃËÿ¢ Á¬á«UŒÊŸ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ– (π) ¬Ê°øfl¥ ÁŒŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....ŸÊ◊Ê˘„U◊Ô˜ .....ªÙòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝Ã Sÿ (.....¬˝Ã ÊÿÊ—) ‡Ê⁄UË⁄UÁŸc¬ÊŒŸÊÕZ Œ‡ÊªÊòÊüÊÊhÊãê¸Ã ¬Üø◊ÁŒŸ ŸÊÁ÷Á‹XÔUÿÙÁŸªÈŒ¬Í⁄U∑¢§ øÃÈÕ¸◊ŸÈ∑Χcÿ ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑¢§ ¬Üø◊¢ Á¬á«UŒÊŸ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ– (ª) ‚ÊÃfl¥ ÁŒŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....ŸÊ◊Ê˘„U◊Ô˜ .....ªÙòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—).....¬˝Ã Sÿ (.....¬˝Ã ÊÿÊ—) ‡Ê⁄UË⁄UÁŸc¬ÊŒŸÊÕZ Œ‡ÊªÊòÊÊãê¸Ã ‚åÃ◊ÁŒŸ ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑¢§ ·c∆U◊ŸÈ∑Χcÿ ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑¢§ ‚åÃ◊¢ Á¬á«UŒÊŸ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ– (ÉÊ) Ÿfl¥ ÁŒŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....ŸÊ◊Ê˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ‡Ê⁄UË⁄UÁŸc¬ÊŒŸÊÕZ Œ‡ÊªÊòÊÊãê¸Ã Ÿfl◊ÁŒŸ ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§◊c≈U◊◊ŸÈ∑Χcÿ flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑¢§ Ÿfl◊¢ Á¬á«UŒÊŸ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ– (æU) Œ‚fl¥ ÁŒŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....ŸÊ◊Ê˘„U◊Ô˜ .....ªÙòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝Ã Sÿ (.....¬˝Ã ÊÿÊ—) ‡Ê⁄UË⁄UÁŸc¬ÊŒŸÊÕZ Œ‡ÊªÊòÊÊãê¸Ã Œ‡Ê◊ÁŒŸ ¬ÍáʸàflÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑¢§ ø Œ‡Ê◊¢ Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– Á∑§‚Ë ∑§Ê⁄UáÊfl‡Ê Ÿı ÁŒŸÃ∑§ ¬˝ÁÃÁŒŸ Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ ‚ê÷fl Ÿ „UÙ ‚∑§Ê ÃÙ Œ‚fl¥ ÁŒŸ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Œ‚Ù¥ Á¬á«U ∞∑§ ‚ÊÕ ŒŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ™§¬⁄U Á‹π •ŸÈ‚Ê⁄U Œ‚ Á¬á«UŒÊŸ ∞∑§ ‚ÊÕ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ— .....ŸÊ◊Ê˘„¢U .....ªÙòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) Œ‡Ê◊ÁŒŸ Œ‡ÊªÊòÊ‚ê’ÁãœÁ‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§ÊÁŒ¬ÍáʸàflÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§ÊãÃÁflÁ„UÃÁ¬á«U·È ŸflÁ¬á«UÊÁŸ •ŸÈ∑Χcÿ Œ‡Ê◊Á¬á«UŒÊŸ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ– (‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÙ«∏U Œ–)

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

113

flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§¬˝Õ◊Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ– flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ù •ı⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§¬˝Õ◊Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§¬˝Õ◊Á¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄ ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ªÔU⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ).....¬˝à (.....¬˝Ã) Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§¬˝Õ◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXÔU⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜– „UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ–

ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§¬˝Õ◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞· ÁËÃÙÿÊÜ¡Á‹SÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ∞∑§ ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹1 Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U ¬ÊòÊ2 (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) Á‡Ê⁄U—¬Í⁄U∑§¬˝Õ◊Á¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÃÔ˜ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– 1. ß‚ •¢¡Á‹∑§Ù flœ¸◊ÊŸ ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ ∑§„UÃ „Ò¥U •ÕʸÃÔ˜ ¬˝Õ◊ Á¬á«U¬⁄U ∞∑§, ÁmÃËÿ Á¬á«U¬⁄U ŒÙ, ÃÎÃËÿ Á¬á«U¬⁄U ÃËŸóß‚ Ã⁄U„U ∞∑§-∞∑§ •¢¡Á‹ ¬˝ÁÃÁŒŸ ’…∏UÃË ¡ÊÃË „ÒU– •ãÃ◊¥ Œ‚fl¥ Á¬á«U¬⁄U Œ‚ ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° ŒË ¡ÊÃË „ÒU¢– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U Œ‡ÊªÊòÊ∑§Ë ‚ê¬Íáʸ flœ¸◊ÊŸ ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÙ¥∑§Ë ¬Íáʸ ‚¢ÅÿÊ 55 „UÙÃË „ÒU– ÁŒŸ ÁŒŸ˘Ü¡‹ËŸ˜Ô ¬ÍáÊʸŸ˜Ô ¬˝ŒlÊÃ˜Ô ¬˝Ã∑§Ê⁄UáÊÊØԖ ÃÊflŒ˜ flÎÁhp ∑§Ã¸√ÿÊ ÿÊflÁà¬á«U— ‚◊ÊåÿÃHóßÁà ÿÊflg‡Ê◊— Á¬á«U— ‚◊ÊåÿÃ ÃÊflŒÜ¡Á‹flÎÁh— ∑§Êÿ¸àÿÕ¸—– (ªÊÒ«UËÿüÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê ¬Î0 48) 2. ÁËÃÊÿÊ¢¡Á‹∑§Ë Ã⁄U„U ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊ ÷Ë flœ¸◊ÊŸ∑˝§◊‚ ÁŒÿ ¡ÊÃ „Ò¥U •ÕʸÃÔ˜ ¬ÊòÊÙ¥∑§Ë ‚¢ÅÿÊ ÷Ë ’…∏UÃË ¡ÊÃË „ÒU–

114

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÊ •‹ª »¥§∑§ Œ– •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ ŒÍœ •ı⁄U ¡‹ ŒŸ∑§Ë ÁflÁœ Œ‡ÊÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ ‚◊ÿ ÷Ë ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU– ¡Ù ‹Ùª ß‚ ¬Ë¬‹∑§Ë ¡«∏U◊¥ Ÿ ⁄Uπ∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ ‚◊ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊ„¥U, fl ß‚∑§ ’ÊŒ ŒÙ ÁòÊ∑§ÊÁc∆UUÔ ∑§Ê ’ŸÊ∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ∞∑§-∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ ⁄Uπ¥ó∞∑§ ŒÙÁŸÿ◊¥ ŒÍœ ÃÕÊ ∞∑§◊¥U ¡‹ ⁄Uπ∑§⁄U ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄¥Uó “‡◊‡ÊÊŸÊŸ‹ŒÇœÙ˘Á‚ ¬Á⁄UàÿQ§Ù˘Á‚ ’ÊãœflÒ—– ߌ¢ ŸË⁄UÁ◊Œ¢ ˇÊË⁄◊òÊ SŸÊÁ„U ߌ¢ Á¬’H” ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ê ŒÍœ •ı⁄U ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

ÁmÃËÿ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù Ÿ◊SÃ ªÙÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

115

¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ ÁmÃËÿ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ÁmÃËÿÁ¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l ....ªÙòÊ (....ªÙòÊ) ....¬˝Ã (....¬˝Ã ) ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ÁmÃËÿÁ¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ– flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ù •ı⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ÁmÃËÿÁ¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ÁmÃËÿÁ¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ª⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ÁmÃËÿÁ¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚òÍ ÊªãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfll  Ù‡ÊË⁄U÷X Î UÔ ⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ãÃÊ◊Ô–˜

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ÁmÃËÿÁ¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ãı ÁËÃÙÿÊÜ¡‹Ë Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ŒÊ§ ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U ŒÙ ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÊ¥)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑§áÊʸÁˇÊŸÊÁ‚∑§Ê¬Í⁄U∑§ÁmÃËÿÁ¬á«U‚◊ˬ ∞Ã ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊ

116

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ŒÊ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÊ¥)◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ¥∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÊ¥∑§Ê •‹ª »¥§∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

ÃÎÃËÿ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U ∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ–

’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù

Ÿ◊SÃ

ªÙÁflãŒ

¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ ÃÎÃËÿ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

117

(.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ÃÎÃËÿÁ¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ¡‹, ÁË, ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ÃÎÃËÿÁ¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ– flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ê •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l ....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ÃÎÃËÿÁ¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ÃÎÃËÿÁ¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ª⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ÃÎÃËÿÁ¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXUÔ ⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ÃÎÃËÿÁ¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã òÊÿÁSËÃÙÿÊÜ¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ÃËŸ ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U ÃËŸ ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÊ)¥ -∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ª‹Ê¢‚÷È¡flˇÊ—¬Í⁄U∑§ÃÎÃËÿÁ¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÊÁŸ òÊËÁáÊ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ ÃËŸ ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑¥ §Ê ÁË-¡‹ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »§¥ ∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ–

118

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ŒÁˇÊáÊÊóŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË, ¡‹ •ı⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

øÃÈÕ¸ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ– ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ–

’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù

Ÿ◊SÃ

ªÙÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ŸÊÁ÷Á‹¢ªÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§ øÃÈÕ¸ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§øÃÈÕ¸Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ¡‹, ÁË, ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U–

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

119

Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§øÃÈÕ¸Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ– flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ê •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§øÃÈÕ¸Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄UU Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§øÃÈÕ¸Á¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ªÔU⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) ....¬˝à (.....¬˝Ã) ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§øÃÈÕ¸Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXUÔ ⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁË, ¡‹, ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§øÃÈÕ¸Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã øàflÊ⁄UÁSËÃÙÿÊÜ¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U øÊ⁄U ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U øÊ⁄U ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŸÊÁ÷Á‹XÔUªÈŒ¬Í⁄U∑§Á¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÊÁŸ øàflÊÁ⁄U ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ øÊ⁄U ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »§¥ ∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË, ¡‹ •ı⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó

120

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

¬¢ø◊ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U ∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H

“¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù

Ÿ◊SÃ ªÙÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¡ÊŸÈ¡¢ÉÊʬʌ¬Í⁄U∑§ ¬¢ø◊ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑§¬Üø◊Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑§¬Üø◊Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ– flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ù •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

121

Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑§¬Üø◊Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ÃÊ◊Ô–˜

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑§¬Üø◊Á¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ª⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑§¬Üø◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXÔU⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•TÁ‹)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑§¬Üø◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã ¬@ÁËÃÙÿÊÜ¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ¬Ê°ø ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U ¬Ê°ø ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¡ÊŸÈ¡YÔUʬʌ¬Í⁄U∑§¬Üø◊Á¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÊÁŸ ¬ÜøÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ ¬Ê°ø ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑¥ §Ê ÁË-¡‹ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »§¥ ∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

122

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

·c∆UUÔ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ù¥¿U ∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ–

’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù

Ÿ◊SÃ

ªÙÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

óÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑§ ·c∆UÔU Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑§·c∆UÔUÁ¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ¡‹, ÁË, ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑§·c∆UÔUÁ¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ– flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«∑§Ê •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑§·c∆UUÔ Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U–

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

123

¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑§·c∆UÔUÁ¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ªÔU⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ‚fl¸◊◊¸¬⁄Í U∑§·c∆UUÔ Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXÔU⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑§·c∆UÔUÁ¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã ·≈˜U ÁËÃÙÿÊÜ¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ¿U— ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U ¿U— ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸◊◊¸¬Í⁄U∑§·c∆UUÔ Á¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÊÁŸ ·≈˜U ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ ¿U— ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ¥∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »¥§∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ •ı⁄U ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

‚åÃ◊ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó

124

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ–

’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù

Ÿ◊SÃ ªÙÁflãŒ

¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§ ‚åÃ◊ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§‚åÃ◊Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§‚åÃ◊Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ– flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ù •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§‚åÃ◊Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§‚åÃ◊Á¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

125

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ªÔU⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§‚åÃ◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXÔU⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§‚åÃ◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã ‚åÃÁËÃÙÿÊÜ¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ‚Êà ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U ‚Êà ¬ÊòÊÊ¥ (ŒÙÁŸÿÊ)¥ -∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ‚fl¸ŸÊ«UˬÍ⁄U∑§‚åÃ◊Á¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÊÁŸ ‚åÃÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UUÔ ãÃÊ◊Ô–˜

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ ‚Êà ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ¥∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »¥§∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ ( .....ªÙòÊ) .....¬˝à ( .....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

•c≈U◊ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥

126

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ù¢¿U∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ Ÿ◊Ù Ÿ◊SÃ ªÙÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ –

ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H

ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§ •c≈U◊ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§Êc≈U◊Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§Êc≈U◊Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U, •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ, flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ù •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§Êc≈U◊Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§Êc≈U◊Á¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ª⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§Êc≈U◊-

127

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXÔU⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁË, ¡‹, ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§Êc≈U◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã •c≈UÁËÃÙÿÊÜ¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U •Ê∆U ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U •Ê∆U ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ŒãËÙ◊ÊÁŒ¬Í⁄U∑§Êc≈U◊Á¬á«U‚◊ˬ •c≈UÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

∞ÃÊÁŸ

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ •Ê∆U ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »¥§∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

Ÿfl◊ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U ∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H

128

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

“¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ–

’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù

Ÿ◊SÃ

ªÙÁflãŒ

¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

óÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—, •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§ Ÿfl◊ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§Ÿfl◊Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UUÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§Ÿfl◊Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ, flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ù •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§Ÿfl◊Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ù „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§Ÿfl◊Á¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ªÔU⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝Ã (.....¬˝Ã ) flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§Ÿfl◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXÔU⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§Ÿfl◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã ŸflÁËÃÙÿÊ¢¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

129

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U Ÿı ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U Ÿı ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã ) flËÿ¸⁄U¡—¬Í⁄U∑§Ÿfl◊Á¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÊÁŸ ŸflÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ ŸÊÒ ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ¥∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »¥§∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË •ÊÒ⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ– Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

Œ‡Ê◊ Á¬á«UŒÊŸ Á¬á«UŒÊŸ∑§ ÁŒŸ SŸÊŸ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U üÊÊhŒ‡Ê∑§Ê ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ù⁄U ÁË ¿UÙ«∏U∑§⁄U ©UŸ∑§ ™§¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ÁË∑§ Ã‹∑§Ê ŒË¬∑§ ⁄Uπ– ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ©U‚ ¡‹Ê Œó ÷Ù ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧÃÔ˜ – ÿÊflÃÔ˜ ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃÔ˜ ÃÊflÃÔ˜ àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÙ ÷flH

ŒË¬∑§ üÊÊhÃ∑§ ’ȤÊ Ÿ„UË¥, ÿ„U äÿÊŸ ⁄Uπ– ŒÙ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ •ı⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÙ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U– ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÃËŸ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—, ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—, ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ’Ù‹∑§⁄U •°ªÍ∆U∑§ ◊Í‹ ÷ʪ‚ •Ù∆UÙ¥∑§Ù ŒÙ ’Ê⁄U ¬Ê¥¿U ∑§⁄U „UÊÕ œÙ ‹– Á»§⁄U •°ªÍ∆U‚ ◊Èπ, ŸÊ∑§, •Ê°π, ∑§ÊŸ, NUŒÿ ÃÕÊ ŸÊÁ÷∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒó •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÙ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÙ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H “¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ”ó’Ù‹∑§⁄U •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ ‚Ê◊ª˝Ë∑§ ™§¬⁄U ∑ȧ‡ÊÙ¥‚ ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ–

’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãÔòÊ ’Ù‹ó Ÿ◊Ù

Ÿ◊SÃ

ªÙÁflãŒ

¬È⁄UÊáʬÈL§·ÙûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÙ ÁŒ‡Ê—H

óÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ù¥∑§Ê ¬Ífl¸-¬Á‡ø◊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ù¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãÔòÊÙ¥‚ Á¿U«∏U∑§ Œó ¬Ífl¸◊¥ó¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—, ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—, ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒÒ Ÿ◊—, ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—,

130

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó•ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—, ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ÁË ÃÕÊ ¬Èc¬ ‹∑§⁄U “üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§ Œ‡Ê◊ Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊Ô˜ .....ªÙòÊSÿ (.....ªÙòÊÊÿÊ—) .....¬˝Ã Sÿ (.....¬˝Ã ÊÿÊ—) ¬˝Ã àflÁŸflÎûÿÕZ ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§Œ‡Ê◊Á¬á«UŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡‹ ¿UÊ« U∏ Œ– flŒËÁŸ◊ʸáÊóÃŒŸãÃ⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê (•°ªÍ∆U‚ ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë ‹ê’Ê߸)-◊ÊòÊ ‹ê’Ë •ı⁄U ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ øı«∏UË ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U …UÊ‹flÊ‹Ë øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË ∞∑§ flŒË ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ûÊ∑§ ŒÊŸ ÿÊ „UÊÕ‚ ’Ÿ ŒËÿ◊¥ ¡‹, ÁË, ‚»§Œ ø㌟ •ÊÒ⁄U ‚»§Œ »Í§‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ß‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ ‹– ¬ÈŸ— ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ß‚◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– Á¬á«U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ •flŸ¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§Œ‡Ê◊Á¬á«USÕÊŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜– ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U flŒË¬⁄U •ÊœÊ ÁË-¡‹ •ÊÁŒ Áª⁄UÊ Œ •ı⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ∑§ Á‹ÿ ’øÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÙÁŸÿÊ)-∑§Ù ¬Ê‚◊¥ ⁄Uπ Œ, flŒË¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ŒÁˇÊáÊʪ˝ Á’¿UÊ Œ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁË, ÉÊË, ◊œÈ ÃÕÊ ªÙŒÈÇœ‚ Á‚Q§ Á¬á«U∑§Ù •ı⁄U ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹ó Á¬á«UŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§Œ‡Ê◊Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ‚ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ Á¬ÃÎÃËÕ¸ (•°ªÍ∆U •ı⁄U ḟË∑§ ◊äÿ÷ʪ)‚ flŒË∑§ ◊äÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄UU Á¬á«U∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ¬˝àÿflŸ¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ‚ ’ø „ÈU∞ ¡‹∑§Ù Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ù‹∑§⁄U ø…∏UÊ Œ •ı⁄U ŒÙÁŸÿÊ∑§Ê „U≈UÊ Œó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§Œ‡Ê◊Á¬á«U •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

Á¬á«U¬Í¡Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝Ã∑§Ù ©Ug‡ÿ∑§⁄U ◊ıŸ „UÙ∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U ™§Ÿ∑§Ê œÊªÊ, ‚»§Œ ø㌟ (ḟ˂), ÁË, ‚»§Œ »Í§‹ ø…∏UÊÿ, œÍ¬ •ı⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊ∑§⁄U ŸÒfll ø…∏UÊ Œ– „UÊÕ œÙ ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ÷΢ªÔU⁄UÊ¡¬òÊ •ı⁄U π‚ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó•l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§Œ‡Ê◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞ÃÊÁŸ ™§áÊʸ‚ÍòʪãœÊˇÊìÈc¬œÍ¬ŒË¬ŸÒfllÙ‡ÊË⁄U÷ÎXÔU⁄UÊ¡¬òÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

„UÊÕ∑§ ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ÁË∑§Ê Á¬á«U¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ŒÊŸóŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ (•¢¡Á‹)-◊¥ ÁË, ¡‹, ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§Œ‡Ê◊Á¬á«UÙ¬Á⁄U ∞Ã Œ‡ÊÁËÃÙÿÊÜ¡‹ÿSÃ ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ’Ù‹∑§⁄U Œ‚ ÁËÃÙÿÊ¢¡Á‹ÿÊ° Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Á¬á«U¬⁄U Áª⁄UÊ Œ– ÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòʌʟóÁË •ı⁄U ¡‹‚ ÷⁄U Œ‚ ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-∑§Ù Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ¬ÍáʸÃÊÃÎåÃÃÊˇÊÈÁm¬ÿ¸ÿ¬Í⁄U∑§Œ‡Ê◊Á¬á«U‚◊ˬ ∞ÃÊÁŸ

* Œ‡ÊªÊòÊ-Á¬á«UŒÊŸ∑§Ë ÁflÁœ*

131

Œ‡ÊÁËÃÙÿ¬Íáʸ¬ÊòÊÊÁáÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊Ô˜–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U∑§ ‚◊ˬ ⁄Uπ „ÈU∞ ÁËÃÙÿ¬Íáʸ Œ‚ ¬ÊòÊÙ¥ (ŒÙÁŸÿÙ¥)-◊¥ ¿UÙ«∏U Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ŒÙÁŸÿÊ¥∑§Ê ÁË-¡‹ Á¬á«U¬⁄U ø…∏UÊ∑§⁄U ŒÙÁŸÿÙ¥∑§Ù •‹ª »¥§∑§ Œ– flŒË∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ŒÙÁŸÿÊ◊¥ ÁË-¡‹ ÃÕÊ ∞∑§ ¬ûÊ¬⁄U ◊Ê‹Ê-»Í§‹ •ı⁄U ∞∑§ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄Uóߌ¢ ◊ÊÀÿ¢ ¬Á⁄UœÁ„U, ߌ¢ ¬ÊŸËÿ¢ Á¬’, •ŸŸ ŒË¬Ÿ ¬‡ÿó∑§„U∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œ– Á¬á«U¬⁄U ÁË ¿UÙ«∏U Œ– ŒÁˇÊáÊÊóÁòÊ∑ȧ‡Ê, ŒÁˇÊáÊÊ-º˝√ÿ, ÁË •ı⁄U ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •l .....ªÙòÊ (.....ªÙòÊ) .....¬˝à (.....¬˝Ã) ∑ΧÃÒÃë¿˛UÊh∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕ¸Á◊Œ¢ º˝√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊Ô˜–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ‚√ÿ „UÙ∑§⁄U ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ŒÁˇÊáÊÊ Œ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó∑§◊¸∑§Ë ‚ê¬ÍáʸÃÊ∑§ Á‹ÿ ÷ªflÊŸÔ˜‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ŸÊÁŒÁŸœŸÙ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ – •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÙˇÊ¬˝ŒÙ ÷flH Á„U⁄Uáÿª÷¸ ¬ÈL§· √ÿQ§Ê√ÿQ§SflM§¬œÎÃÔ˜ – •Sÿ ¬˝ÃSÿ ◊ÙˇÊÊÕZ ‚Ȭ˝ËÃÙ ÷fl ‚fl¸ŒÊH

Á¬á«U¬˝ˇÊ¬óüÊÊh∑§ ’ÊŒ ŒË¬∑§ ’ȤÊÊ Œ, Á¬á«U ÃÕÊ üÊÊh◊¥ ¬˝ÿÈQ§ ‚Ê◊ª˝Ë (∑ȧ‡ÊÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U) ŸŒË •ÕflÊ ¡‹Ê‡Êÿ◊¥ «UÊ‹ Œ ÿÊ Á¬á«U ªÊÿ∑§Ù Áπ‹Ê Œ– flŒË∑§Ù Á’ªÊ«∏U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ–

Œ‚fl¥ ÁŒŸ∑§Ê •ÁãÃ◊ ∑Χàÿ Œ‡ÊªÊòÊ∑§ Á¬á«ŒÊŸU∑§Ë ‚◊ÊÁåÔÃ∑§ ’ÊŒ ◊Èá«UŸ ∑§⁄UÊŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU–1 ∑§Ãʸ ÃÕÊ •ãÿ ‚÷Ë ’ãœÈ-’Êãœfl ÷Ë fl¬Ÿ ∑§⁄UÊÿ¥– üÊÊh∑§Ãʸ ¬ÈòÊŸ ÿlÁ¬ ¬„U‹ ÁŒŸ ◊Èá«UŸ ∑§⁄UÊÿÊ ÕÊ, Á»§⁄U ÷Ë ©U‚ Œ‚fl¥ ÁŒŸ ◊Èá«UŸ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–2 ’Ê‹ ’ŸflÊŸ∑§ ’ÊŒ ¬„U‹‚ Á÷ªÙÿË ªÿË ‚⁄U‚Ù¥∑§Ë Ã‹Á◊ÁüÊà π‹Ë∑§Ù Á‚⁄U¬⁄U •ı⁄U ‚Ê⁄U ‡Ê⁄UË⁄U◊¥ ‹ªÊ∑§⁄U SÔŸÊŸ ∑§⁄U–3 ¬È⁄UÊŸ flSÔòÊ∑§Ù ‚¢S∑§Ê⁄U∑§Ãʸ ŸÊ߸ •ÊÁŒ4 •ÊÁüÊÃÙ¥∑§Ù Œ Œ– ŸflËŸ ‡ÊÈh flSÔòÊ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– ÿôÊÙ¬flËà ’Œ‹ ‹– ‚’∑§ Ÿ„UÊ ‹Ÿ∑§ ’ÊŒ ¿UÙ≈UË •flSÕÊ∑§ ’Ê‹∑§Ù¥∑§Ù •Êª ∑§⁄U∑§ ‚¡‹ ∑§‹‡Ê◊¥ ¬ÀÔ‹fl «UÊ‹∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U ÉÊ⁄U •Êÿ– ∑ȧ¿U Œ⁄U Œ⁄UflÊ¡¬⁄U ’Ò∆U∑§⁄U ÷ªflÊŸÔ˜∑§Ê ŸÊ◊ S◊⁄UáÊ ∑§⁄U– ∑ȧ‹ÊøÊ⁄U∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á◊ø˸ ÿÊ ŸË◊∑§Ë ¬ûÊË ø’Ê∑§⁄U ∑ȧÀÔ‹Ê ∑§⁄U ‹– ¬„U‹‚ ⁄Uπ ªÿ ¡‹, •ÁÇÔŸ, ªÙ’⁄U, ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ù¥, Ã‹∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U Ã’ ¬àÕ⁄U¬⁄U ¬Ò⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ÉÊ⁄U◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄U– ÉÊ⁄U∑§Ë ◊Á„U‹Ê∞° ‹Ë¬-¬ÙÃ∑§⁄U ÉÊ⁄U∑§Ù ¬„U‹ „UË ‡ÊÈh ∑§⁄U ŒÃË „Ò¥U– ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ ÉÊ≈US»§Ù≈U ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁŸŒ¸‡Ê ÷Ë ◊„UʬÊòÊ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ù ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– H ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË ¬ÍáʸH

U 1. •ŸÈ÷ÊÁflŸÊ¢ ¬Á⁄UflʬŸ◊Ô–˜ (¬Ê⁄US∑§⁄Uªs Î ‚ Ô òÍ Ê •ÕÊ¸Ã˜Ô (∑§) “•ŸÈ÷ÊflË” ‡ÊéŒ∑§Ê •Õ¸ „UÙÃÊ „ÒU ¬Ë¿U ©Uà¬ãŸ „UÙŸflÊ‹ (•ŸÈ=¬‡øÊÃÔ˜ , ÷flÁãà ßÁà •ŸÈ÷ÊÁflŸ—)– ¡Ê ◊Îà ¬˝ÊáÊË‚ •flSÕÊ◊¥ ¿UÊ≈U „UÊÃ „Ò¥U ßã„¥U ÃÕÊ ŒÊ…∏UË, ◊Í°¿U ¬˝Êÿ— ¬¢º˝„U fl·¸ ’ÊŒ ©Uà¬ãŸ „UÙÃ „Ò¥U, •Ã— ߟ∑§Ù ÷Ë •ŸÈ÷ÊflË ∑§„UÃ „Ò¥U– ߟ ŒÊŸÊ¥∑§Ê ˇÊı⁄U∑§◊¸ Á‚⁄U∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– (π) •ŸÈ÷flÁãà (ÁflÿÙª-ŒÈ—π) •ÕʸÃÔ˜ ¡Ù ◊ÎÃÊà◊Ê∑§ ÁflÿÙª‚ ©Uà¬ãŸ ŒÈ—π∑§Ù •ŸÈ÷fl ∑§⁄UŸflÊ‹ ªÊ°fl, Œ‡Ê∑§ ‹Ùª „Ò¥U, fl ÷Ë ’Ê‹ ’ŸflÊÿ¥ó“•‡Êıø◊ŸÈ÷flÃÊ¢ ‚fl¸·Ê¥ fl¬Ÿ◊Ô˜–” (‡ÊÈÁhÃûfl) (ª) “¬Á⁄UflʬŸ” ∑§Ê •Õ¸ „ÒUó“¬Á⁄UàÿÖÿ flʬŸ◊Ô˜” •ÕʸÃÔ˜ Á‡ÊπÊ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U Á‚⁄U∑§Ê ◊Èá«UŸ ∑§⁄UÊÿ– 2. Œ‡Ê◊ ÁŒfl‚ ˇÊı⁄¢U ’ÊãœflÊŸÊ¢ ø ◊Èá«UŸ◊Ô˜– Á∑˝§ÿÊ∑§Ãȸ— ‚ÈÃSÿÊÁ¬ ¬ÈŸ◊ȸá«UŸ◊Êø⁄UÃÔ˜H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 11– 38) 3. ªı⁄U‚·¸¬∑§À∑§Ÿ ÁË∑§À∑§Ÿ ‚¢ÿÈÃ◊Ô˜– 4. ‚◊ÊåÔÿ Œ‡Ê◊¢ Á¬á«¢U ¬˝ÃS¬Îc∆UÔU ø flÊ‚‚Ë– •ãàÿ¡ÊŸÊ◊ÊÁüÊÃÊŸÊ¢ ø àÿÄÔàflÊ SÔŸÊŸ¢ ∑§⁄UÙàÿÁ¬H (’˝rÊÔ¬È⁄UÊáÊ)

132

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ∑Χàÿ üÊÊh◊¥ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ∑ΧàÿÊ¥∑§Ê Áfl‡Ê· ◊„Uûfl „ÒU– ◊Á‹Ÿ·Ê«U‡ÊË (Œ‚ ÁŒŸ)-∑§ ’ÊŒ ÇÿÊ⁄U„Ufl¥ ÁŒŸ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŸêŸÁ‹Áπà ∑Χàÿ ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿó (1) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ (∑§) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÊª (π) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª

(2) ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË (3) •ÊlüÊÊh (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈UüÊÊh) (4) ¬˝Çʃÿʌʟ, ÁflÁflœ ŒÊŸ ÃÕÊ ©UŒ∑ȧê÷ŒÊŸ (5) flηÙà‚ª¸ (6) ‚¢ÁˇÊåà flÒÃ⁄UáÊË-ªÊŒÊŸ (7) ©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ∑Χàÿ •Áœ∑§ „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‚◊ÿ Áfl‡Ê· ‹ª ‚∑§ÃÊ „ÒU– •Ã— ŒûÊÁøûÊ „UÊ∑§⁄U Ãà¬⁄UÃʬÍfl¸∑§ ‚÷Ë ∑§Êÿ¸ ‚ê¬ãŸ ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ ‚ê÷fl Ÿ „UÙ ÃÙ mÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ‚ ¬Ífl¸ ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿ–

∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U-∑ΧàÿÊ¥∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë* ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ∑ΧàÿÙ¥∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ÿ„UÊ° ŒË ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– •¬ŸË ‡ÊÁQ§ ∞fl¢ ‚Ê◊âÿ¸∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚÷Ë ‚Ê◊ª˝Ë ∞∑§ÁòÊà ∑§⁄U ‹ŸË øÊÁ„Uÿó

(∑§) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ¬Í¡Ÿ ∞fl¢ üÊÊh-‚Ê◊ª˝Ëó (1) •Ê‚Ÿó4 ÃÕÊ ∑§ê’‹ó1 (Á’¿UÊŸ∑§ Á‹ÿ) (2) ŒÊ „UÊÕ ‹ê’Ë-øÊÒ«∏UË øÊÒ∑§Ë ÿÊ ¬Ê≈UÊ (3) øÊÒ∑§Ë¬⁄U Á’¿UÊŸ∑§ Á‹ÿ 1 ◊Ë≈U⁄U ÃÕÊ ∑§‹‡Ê∑ Á‹ÿ 1 ◊Ë≈U⁄Uó2 ◊Ë≈U⁄U ‚»§Œ ∑§¬«∏UÊ (4) ‚ÈÃ‹Ë (’Ê°œŸ∑§ Á‹ÿ) (5) ÃÊ°’, ¬ËË ÿÊ Á◊^ÔUË∑§ …UÄ∑§Ÿ‚Á„Uà ∑§‹‡Êó6 (6) øÊfl‹ó2 Á∑§‹Ê (7) ⁄UÊ‹Ëó25 ª˝Ê◊ (8) •’Ë⁄Uó25 ª˝Ê◊ (9) Á‚ãŒÍ⁄Uó10 ª˝Ê◊ (10) „UÀŒË-øÍáʸó50 ª˝Ê◊ (11) ‚ȬÊ⁄UËó60 Ÿª (12) œÍ¬ó1 ¬Ò∑§≈U (13) ¡Ÿ™§ó25

(14) ∑§¬Í⁄Uó10 ª˝Ê◊ (15) ‚flÊÒ¸·Áœó10 ª˝Ê◊ (16) ‚åÃœÊãÿ (¡ÊÒ, œÊŸU, ÁË, ∑°§ªŸË, ◊ͪ° , øŸÊ, ‚Ê°flÊ)ó•ÊœÊ Á∑§‹Ê (17) ¬¢ø¬À‹fl (’⁄UªŒ, ªÍ‹⁄U, ¬Ë¬‹, •Ê◊, ¬Ê∑§«∏U) (18) ◊ÊÒ‹ËóŒÊ ªÊ‹ (19) M§ß¸ó10 ª˝Ê◊ (20) ŸÊÁ⁄Uÿ‹ ‚¡‹ó6 Ÿª (21) ª⁄UË ªÊ‹Êó1 Ÿª (22) ¬Ë‹Ê ∑§¬«∏UÊó1 ◊Ë≈U⁄U (‚àÿ‡Ê ÃÕÊ ÁflcáÊÈ∑§ Á‹ÿ) (23) ∑§Ê‹Ê ∑§¬«∏UÊó•ÊœÊ ◊Ë≈U⁄U (¬˝Ã∑§ Á‹ÿ) (24) ‹Ê‹ ∑§¬«∏UÊó•ÊœÊ ◊Ë≈U⁄U (L§º˝∑§ Á‹ÿ)

* flSÃÈ, ∑§‹‡Ê, ¬ÊòÊ ÃÕÊ flSòÊ ßàÿÊÁŒ◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U ãÿÍŸÊÁœÄÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–

* ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U-∑ΧàÿÙ¥∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë*

(25) „U⁄UÊ (ÿÊ ∑§Ê‹Ê) ∑§¬«∏UÊó•ÊœÊ ◊Ë≈U⁄U (ÿ◊⁄UÊ¡∑§ Á‹ÿ)

(26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

‚»§Œ ∑§¬«U∏Êó•ÊœÊ ◊Ë≈U⁄U (’˝rÊÔÊ∑§ Á‹ÿ) øÍ«∏UËó16 Ÿª ‡ÊˇÊÊó8 Ÿª •Ê‹ÃÊó8 Ÿª ŸÊÅÊÍŸ¬ÊÚÁ‹‡Êó8 Ÿª »§ËÃÊó8 Ÿª ∑§Ê¡‹ó8 Ÿª ∑¢§ÉÊËó8 Ÿª ŸÒfll (¬«∏UÊ-Á◊‚⁄UË •ÊÁŒ)ó50 Ÿª ´§ÃÈ»§‹ó50 Ÿª (üÊÊh◊¥ ∑§‹Ê ÁŸÁ·h „ÒU) ¬¢øÊ◊ÎÃó∞∑§ ∑§≈UÊ⁄UË (ŒÍœ, Œ„UË, ÉÊË, ◊œÈ, ‡ÊÄ∑§⁄U) (37) ¬¢øª√ÿóªÊ◊ÿ, ªÊ◊ÍòÊ, Œ„UË, ÉÊË, ŒÍœ (38) ‚»§Œ »Í§‹-◊Ê‹Êó50 Ÿª (39) ¬Èc¬, ÃÈ‹‚ˬòÊ (40) ∞∑§ ∑§≈UÊ⁄UË ø㌟ (ÁÉÊ‚Ê „ÈU•Ê) (41) ‚àÿ‡Ê∑§Ë ‚ÊŸ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Êó1 (42) ÁflcáÊÈ∑§Ë ‚ÊŸ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Êó1 (43) ’˝rÊÔÊ∑§Ë øÊ°ŒË∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Êó1 (44) L§º˝∑§Ë ÃÊ°’∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Êó1 (45) ¬˝Ã∑§Ë ⁄UÊ°ª∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Êó1 (46) ÿ◊∑§Ë ‹Ê„U∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Êó1 (47) ¬¢ø⁄UàŸ∑§Ë ¬ÈÁ«∏UÿÊó6 Ÿª (48) ªÊÉÊÎÃó1 Á∑§‹Ê (49) ‡Ê¢πÔU (¿UÊ≈UÊ)ó1 (50) ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊∑§Ë ◊ÍÌà (51) Á‚¢„UÊ‚Ÿ (52) ÉÊ¢≈UË (53) ì¸áÊ∑§ Á‹ÿ œÊÃÈ •ÕflÊ Á◊^ÔUË∑§ ¬ÊòÊó2 (54) ÁflcáÊȬ͡Ÿ∑§ Á‹ÿ ‚»§Œ œÊÃË 1, ª◊¿UÊ 1 fl⁄UáÊ-‚Ê◊ª˝Ëó(•¬Ÿ ‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄,U ∑§fl‹ º˝√ÿ‚ ÷Ë ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U)

133

œÊÃË, ª◊¿UÊ, ¡Ÿ™§, ‹Ê≈UÊ, •Ê‚Ÿ, fl⁄Uáʺ˝√ÿ, ◊Ê‹Ê– „UflŸ-‚Ê◊ª˝Ëó

(1) ∑§Ê‹Ê ÁËó1 Á∑§‹Ê (2) øÊfl‹ó500 ª˝Ê◊ (3) ¡ÊÒó250 ª˝Ê◊ (4) ‡ÊÄ∑§⁄U (Œ‡ÊË øËŸË)ó100 ª˝Ê◊ (5) •Ê◊∑§Ë ‹∑§«∏UËó4 Á∑§‹Ê (6) ªÊ„U⁄UËó10 Ÿª (7) øL§¬ÊòÊó1 (¬ËË∑§Ê ≈UÊÁ¬ÿÊ) (8) ¬Íáʸ¬ÊòÊó1 (¬ËË∑§Ê ≈UÊÁ¬ÿÊ) (9) •ÊÖÿSÕÊ‹Ëó1 (∑§Ê°‚∑§Ê ∑§≈UÊ⁄UÊ) (10) Sfláʸπá«U‚Á„Uà ÁË‚ ÷⁄UÊ ÃÊ°’∑§Ê ¬ÊòÊó1 (ŒÊŸ∑§ (11) ÉÊË‚ ÷⁄UÊ ∑§Ê°‚∑§Ê ¬ÊòÊ ó1 Á‹ÿ) (12) ÉÊÎà ÷⁄UÊ „ÈU•Ê Sfláʸπá«U‚Á„Uà ∑§Ê°‚∑§Ê ¿UÊÿʬÊòÊó1 üÊÊh‚ ‚ê’ÁãœÃ ‚Ê◊ª˝Ëó

(1) ª¢ªÔUÊ¡‹ •ÕflÊ ‡ÊÈh ¡‹ (2) ‡ÊÈh Á◊^ÔUË ÿÊ ’Ê‹Í (flŒË ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ) (3) ∞∑§ ’«∏UË „°UÁ«∏UÿÊ …UÄ∑§Ÿ‚Á„Uà Á¡‚◊¥ 2 Á∑§‹Ê ¡‹ •Ê ‚∑§ (4) ∞∑§ ¿UÊ≈UË „°UÁ«∏UÿÊ …UÄ∑§Ÿ‚Á„Uà (πË⁄U Á¡‚◊¥ •ÊœÊ Á∑§‹Ê ¡‹ •Ê ‚∑§ ’ŸÊŸ∑§ (5) ªÊ„U⁄UËó25 Ÿª Á‹ÿ) (6) ŒÍœó…UÊ߸ Á∑§‹Ê (7) øÊfl‹ó1 Á∑§‹Ê (8) ‡ÊÄ∑§⁄U Œ‡ÊËó150 ª˝Ê◊ (9) ∑§Ê‹Ê ÁËó50 ª˝Ê◊ (10) ¡ÊÒó100 ª˝Ê◊ (11) ŒÍœó100 ª˝Ê◊ (12) øÊfl‹ó50 ª˝Ê◊ (13) ‡ÊÄ∑§⁄U Œ‡ÊËó50 ª˝Ê◊ (14) ‡Ê„UŒó50 ª˝Ê◊

134

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬ÊŸó50 Ÿª œÍ¬ó1 ¬Ò∑§≈U ÁË∑§Ê Ã‹ó200 ª˝Ê◊ (⁄UˇÊʌˬ∑§ Á‹ÿ) ÁŒÿÊ‚‹Ê߸ó1 ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ê¥ó25 ª˝Ê◊ ∑§ìÊÊ ‚ÍÃó1 ªÊ‹Ê ‹ÊÒ¥ª-ß‹ÊÿøËó50-50 Ÿª ¬‹Ê‡Ê∑§Ë ŒÊÁŸÿÊ •ÕflÊ „UÊÕ‚ ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊó60 Ÿª (23) ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹ó20

(24) (25) (26) (27)

∑ȧ‡ÊÊó50 Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊó40 Ÿª ∑§‚Ê⁄UÊó20 Ÿª ’ÊÀ≈UË, ‹Ê≈UÊ ÃÕÊ ¬Í¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ë ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ ÕÊ‹Ë, ¬Í¡Ÿ¬ÊòÊ, ¬¢ø¬ÊòÊ, •ÉÊ˸ •ÊÒ⁄U Ãc≈UÊ (ÉÊ⁄U‚)

•Ê◊Ê㟠(‚ËœÊ)-‚Ê◊ª˝Ëó

•Ê≈UÊ, øÊfl‹, ŒÊ‹, ÉÊË, øËŸË, Ÿ◊∑§, ◊‚Ê‹Ê, ‚é¡Ë (•¬Ÿ ‚Ê◊âÿʸŸÈ‚Ê⁄U ‚Ê‹„U ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§ Á‹ÿ–)

(π) ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË◊¥ ‚Ê‹„U Á¬á«UŒÊŸ „UÊ¥ª, ¬¢º˝„U Á¬á«U ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ’Ÿ¥ª ÃÕÊ ∞∑§ Á¬á«U ¬˝Ã∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ’ŸªÊ– ÃŒŸÈ‚Ê⁄U ÿ„UÊ° ‚Ê◊ª˝Ë Á‹πË ªÿË „ÒUó (1) •Ê‚Ÿó4 ÃÕÊ ∑§ê’‹ó1 (Á’¿UÊŸ∑§ Á‹ÿ) (19) œÍ¬ó1 ¬Ò∑§≈U (2) ª¢ªÔUÊ¡‹ •ÕflÊ ‡ÊÈh ¡‹ (20) ªÊÉÊÎÃó100 ª˝Ê◊ (3) flŒË ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ …UÊ߸ Á∑§‹Ê (21) ÁË∑§Ê Ã‹ó200 ª˝Ê◊ (⁄UˇÊʌˬ∑§ Á‹ÿ) ‡ÊÈh Á◊^ÔUË ÿÊ ’Ê‹Í (22) ÁŒÿÊ‚‹Ê߸ó1 (4) ∞∑§ ’«∏UË „°UÁ«∏UÿÊ …UÄ∑§Ÿ‚Á„Uà (23) ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ê¥ó100 ª˝Ê◊ (Á¡‚◊¥ 2 Á∑§‹Ê ¡‹ •Ê ‚∑§) (24) ∑§ìÊÊ ‚ÍÃó1 ªÊ‹Ê (5) ∞∑§ ¿UÊ≈ UË „°UÁ«∏UÿÊ …UÄ∑§Ÿ‚Á„Uà (25) ¡Ÿ™§ó16 Ÿª (πË⁄U (Á¡‚◊¥ •ÊœÊ Á∑§‹Ê ¡‹ •Ê ‚∑§) (26) ´§ÃÈ»§‹ó33 Ÿª ’ŸÊŸ ∑  § (6) ªÊ„U⁄UËó25 Ÿª (27) ŸÒfll (¬«∏UÊ-Á◊‚⁄UË •ÊÁŒ)ó33 Ÿª Á‹ÿ ) (7) ŒÍœó…UÊ߸ Á∑§‹Ê (28) ‚»§Œ ‚ȪÁãœÃ ¬Èc¬∑§Ë ◊Ê‹Êó35 Ÿª (8) øÊfl‹ó1 Á∑§‹Ê (29) ¬Èc¬, ÃÈ‹‚ˬòÊ (9) ‡ÊÄ∑§⁄U Œ‡ÊËó150 ª˝Ê◊ (30) ‹ÊÒ¥ª-ß‹ÊÿøËó35-35 Ÿª (10) ∑§Ê‹Ê ÁËó50 ª˝Ê◊ (31) ¬‹Ê‡Ê∑§Ë ŒÊÁŸÿÊ •ÕflÊ „UÊÕ‚ ’ŸÊ (11) ¡ÊÒó100 ª˝Ê◊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊó60 Ÿª (12) øÊfl‹ó50 ª˝Ê◊ (32) ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹ó12 (13) ŒÍœó100 ª˝Ê◊ (33) ∑ȧ‡ÊÊó50 (14) ‡ÊÄ∑§⁄U Œ‡ÊËó50 ª˝Ê◊ (34) ‚»§Œ ø㌟ (ÁÉÊ‚Ê „ÈU•Ê) (15) ‡Ê„UŒó50 ª˝Ê◊ (35) Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊó40 Ÿª, ∑§‚Ê⁄UÊó10 Ÿª (16) ‚ȬÊ⁄UËó35 Ÿª (36) ’ÊÀ≈UË, ‹Ê≈UÊ ÃÕÊ ¬Í¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ë ⁄UπŸ∑§ (17) ¬ÊŸó35 Ÿª Á‹ÿ ÕÊ‹Ë, ¬Í¡Ÿ¬ÊòÊ, ¬¢ø¬ÊòÊ, •ÉÊ˸ ÃÕÊ Ãc≈UÊ (18) M§ß¸ó10 ª˝Ê◊ (ÉÊ⁄U‚)

* ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U-∑ΧàÿÙ¥∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë*

135

(ª) •ÊlüÊÊh (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈UüÊÊh)-∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë •ÊlüÊÊh (◊„ÒU∑§ÊÁgc≈UüÊÊh)-◊¥ ∞∑§ Á¬á«UŒÊŸ „UÊÃ Ê „ÒU, Á¡‚∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ÿ„UÊ° Á‹πË ¡Ê ⁄U„UË „ÒUó (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

ª¢ªÔUÊ¡‹ •ÕflÊ ‡ÊÈh ¡‹ ‡ÊÈh Á◊^ÔUË •ÕflÊ ’Ê‹Í (flŒË∑§ „°UÁ«∏UÿÊ ¿UÊ≈UË, …UÄ∑§Ÿ‚Á„UÃó1 øÊfl‹ó100 ª˝Ê◊ ŒÍœó250 ª˝Ê◊ Œ‡ÊË ‡ÊÄ∑§⁄Uó50 ª˝Ê◊ ªÊ„U⁄UËó10 Ÿª ∑§Ê‹Ê ÁËó10 ª˝Ê◊ ¡ÊÒó10 ª˝Ê◊ ‡Ê„UŒó25 ª˝Ê◊ ‚ȬÊ⁄UËó2 Ÿª ¬ÊŸó4 Ÿª ÉÊË∑§Ë ’ûÊËó2 ‚»§Œ ø㌟ (ÁÉÊ‚Ê „ÈU•Ê) œÍ¬ó1 ¬Ò∑§≈U ÉÊËó25 ª˝Ê◊ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ê¥ó10 ª˝Ê◊ ∑§ìÊÊ ‚ÍÃó∞∑§ „UÊÕ ‹ê’Ê

Á‹ÿ) (πË⁄U ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ)

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

ŸÒfll (¬«∏UÊ)ó2 Ÿª ´§ÃÈ»§‹ó2 Ÿª ÁË∑§Ê Ã‹ ó25 ª˝Ê◊ (⁄UˇÊʌˬ∑§ Á‹ÿ) ‚»§Œ »Í§‹∑§Ë ◊Ê‹Êó2 ¬Èc¬, ÃÈ‹‚ˬòÊ ¡Ÿ™§ó1 ‹ÊÒ¥ª-ß‹ÊÿøËó2-2 Ÿª ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹ó2 ¬‹Ê‡Ê∑§Ë ŒÊÁŸÿÊ •ÕflÊ „UÊÕ‚ ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊó10 ÁŒÿÊ‚‹Ê߸ó1 Á◊^ÔUË∑§Ë åÿÊ‹Ëó5 ∑ȧ‡ÊÊó10 ™§Ÿ ÿÊ ∑ȧ‡Ê∑§Ê •Ê‚Ÿó2 ¡‹ ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ ‹Ê≈UÊ, ’ÊÀ≈UË, •ÉÊ˸,¬¢ø¬ÊòÊ •ÕflÊ ‹ÊÁ≈UÿÊ, ‚Ê◊ÊŸ ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ ÕÊ‹Ë ÃÕÊ ¡‹ Áª⁄UÊŸ∑§ Á‹ÿ Ãc≈UÊ (ÉÊ⁄U‚)

(ª) ¡Ëfl‡Êƒÿʌʟ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

øÊ⁄U¬Ê߸ ªgÊ Á’¿UÊŸ∑§ Á‹ÿ øg⁄U ÃÁ∑§ÿÊ ⁄U¡Ê߸ ∑§ê’‹, •Ù…∏UŸ∑§Ë øÊŒ⁄U ¬„UŸŸ∑§ Á‹ÿ ¬Ê°ø flSÔòÊóœÙÃË, ŒÈ¬^ÔUÊ, ∑ȧÃ¸∑§Ê ∑§¬«∏UÊ, ’ÁŸÿÊߟ, ‚Ê»§Ê ´§ÃÈ»§‹ Á◊∆UÊ߸ ¬¢ø◊flÊ ¬ÊŸ

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

‡ÊˇÊÊ ∑¢§ÉÊË, Ã‹ ßòÊ, ø㌟ •Ê‚Ÿ π«∏UÊ™°§ ¡ÍÃÊ ¡¬◊Ê‹Ë‚Á„Uà ◊Ê‹Ê (ÃÈ‹‚Ë •ÊÒ⁄U L§º˝ÊˇÊ) üÊË◊jªflŒ˜ªËÃÊ-¬ÈSÃ∑§ó1 ¿UÊÃÊ ÉÊ«∏UË ¿U«∏UË ¬¢πÊ, ŒË¬∑§, ‹Ê‹≈UŸ, ≈UÊø¸

136

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(24) ¬Ê°ø ’øŸóÕÊ‹Ë, ‹Ê≈UÊ, Áª‹Ê‚, ∑§≈UÙ⁄UË, øê◊ø– (25) ÷Ù¡Ÿ ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ’øŸó ÷ªıŸÊó2 (¿UÙ≈UÊ-’«∏UÊ), ∑§«∏UÊ„UË, ∑§‹¿UË-3, ÃflÊ, Áø◊≈UÊ, S≈UÊfl, ø∑§‹Ê, ’‹Ÿ, ‚«∏U‚Ë, ¬Ê≈UÊ– SÔòÊË∑§Ë ‡ÊƒÿÊ◊¥ó‡ÊˇÊÊ, ∑¢§ÉÊË, Á‚ãŒÍ⁄U, Á’ãŒË, øÍ«∏UË, Ã‹, •Ê‹ÃÊ, •Ê÷Í·áÊ, Á’Á¿UÿÊ, ¬„UŸŸ∑§ Á‹ÿ flSòÊóœÙÃË •ÊÁŒ, SfláÊʸ÷Í·áÊ •ÊÁŒ– ¡‹∑§ Á‹ÿ ÃÊ°’∑§Ê ÉÊ≈U ÿÊ ’ÊÀ≈UË– ÷Ù¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ëó‚ÍπÊ •ãÔŸ– øÊ⁄U ∑§ÙŸÙ¥◊¥ ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ øÊ⁄U ¬ËË∑§Ë ∑§≈UÙ⁄UË •ÕflÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ∑§‚Ê⁄UÊ ÃÕÊ ©UŸ◊¥ ⁄UπŸ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ëó ÉÊÎÃ, ∑ȧ◊∑ȧ◊, ª„Í°U •ı⁄U ¡‹– Sfláʸ-ÁŸÌ◊à ¡Ëfl∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê (∑§Ê¢øŸ-¬ÈL§·),

¡ËflÊ¬÷ÈQ§ flSÔòÊ (¬„UŸ „ÈU∞ flSòÊ), ‡Êƒÿʬ⁄U ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ Sfláʸ-⁄U¡Ã-•Ê÷Í·áÊ •ÊÁŒ– ’˝ÊrÊÔáÊfl⁄UáÊ-‚Ê◊ª˝Ëó

œÙÃË, ª◊¿UÊ, ¡Ÿ™§, ‚ȬÊ⁄UË, •Ê‚Ÿ ÃÕÊ ∑ȧ¿U º˝√ÿ– ‡ÊƒÿÊ-¬Í¡Ÿ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ëó

⁄UÙ‹Ë, ŸÊ⁄UÊ (∑§‹ÊflÊ ÿÊ ◊ı‹Ë), •’Ë⁄U, ø㌟, øÊfl‹, œÍ¬, ŒË¬, ŸÒfll, ¬ÊŸ, ‚ȬÊ⁄UË •ÊÁŒ– ∞∑§ fl·¸∑§ Á‹ÿ ÷Ù¡Ÿ„UÃÈ ÿÕʇÊÁQ§ •Ê◊ÊãÔŸó

ÉÊË, Ã‹, Ÿ◊∑§, øÊfl‹, ŒÊ‹, •Ê≈UÊ, øËŸË •ÊÁŒ–

(ÉÊ) flηÊà‚ª¸∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë (∑§) ¬Í¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ëó

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

ª¢ªÔUÊ¡‹ •ÕflÊ ‡ÊÈh ¡‹ flŒË ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ‡ÊÈh Á◊^ÔUË •ÕflÊ ’Ê‹Í ‚»§Œ ø㌟ (ÁÉÊ‚Ê „ÈU•Ê)ó∞∑§ ∑§≈UÊ⁄UË …UÄ∑§Ÿ‚Á„Uà øÊÒ«∏U ◊È°„U∑§Ë 2 „U°Á«∏UÿÊó ∞∑§◊¥ øÊfl‹ •ÊÒ⁄U ŒÍœ ∞fl¢ ŒÍ‚⁄U◊¥ •Ê≈UÊ ÃÕÊ ŒÍœ ¬∑§ÊŸ∑§ Á‹ÿ („UflŸ∑§ Á‹ÿ) ªÊ„U⁄UËó25 Ÿª (øL§ ¬∑§ÊŸ∑§ Á‹ÿ ÃÕÊ „UflŸ∑§ Á‹ÿ) ¡ÊÒ∑§Ê •Ê≈UÊó250 ª˝Ê◊ (øL§∑§ Á‹ÿ) ÿÁŒ ¡ÊÒ∑§ •Ê≈U∑§Ê flη÷ ’ŸÊŸÊ „UÊ ÃÊ ¡ÊÒ∑§Ê •Ê≈UÊó…UÊ߸ Á∑§‹Ê øÊfl‹ó3 Á∑§‹Ê ŒÍœó1 Á∑§‹Ê ‡ÊÄ∑§⁄U Œ‡ÊËó200 ª˝Ê◊ ⁄UÊ‹Ëó20 ª˝Ê◊ ŸÊ⁄UÊ (∑§‹ÊflÊ ÿÊ ◊ÊÒ‹Ë) •’Ë⁄Uó50 ª˝Ê◊ ‚ȬÊ⁄UËó10 Ÿª œÍ¬ó1 ¬Ò∑§≈U ÉÊÎÃó•ÊœÊ Á∑§‹Ê

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

∑§¬Í⁄Uó10 ª˝Ê◊ ÁŒÿÊ‚‹Ê߸ó1 Ÿª ¬ÊŸó10 Ÿª ‹ÊÒ¥ª, ß‹ÊÿøËó10-10 Ÿª „UÀŒË-øÍáʸUó50 ª˝Ê◊ ‚flÊÒ¸·Áœ ŸÒfll (¬«∏UÊ-Á◊‚⁄UË •ÊÁŒ)ó15 Ÿª ´§ÃÈ»§‹ó15 Ÿª ¬Èc¬◊Ê‹Êó10 Ÿª ¬Èc¬, ÃÈ‹‚ˬòÊ ¬¢ø¬À‹fl ∑§Ê‹Ê ÁËó100 ª˝Ê◊ ¡ÊÒó100 ª˝Ê◊ ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹ó10 Ÿª ∑ȧ‡ÊÊó25 Ÿª Á◊^ÔUË∑§Ë åÿÊ‹Ëó25 Ÿª Á◊^ÔUË∑§Ê ‚∑§Ê⁄UÊ (∑§‚Ê⁄UÊ)ó10 Ÿª ¬¢øª√ÿ ∞∑§ ∑§≈UÊ⁄UË ¬¢øÊ◊Îà ∞∑§ ∑§≈UÊ⁄UË ¬ËË ÿÊ ÃÊ°’ •ÕflÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ∑§‹‡Êó1 Ÿª (…UÄ∑§Ÿ‚Á„UÃ)

* ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U-∑ΧàÿÙ¥∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë*

137

(2) ∑§‹‡Êó7, (37) L§º˝∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Êó1 Ÿª (ÃÊ°’∑§Ë) (38) ‚»§Œ flSòÊó1 ◊Ë≈U⁄U (flη÷ ÃÕÊ ’Á¿UÿÊ∑§Ê (3) ‹ÊÒ„Uπá«Uó7, (4) ©U«∏UŒ∑§ ’«∏U (fl≈U∑§)ó7, •Ê…∏UÊŸ∑§ Á‹ÿ) •ÕflÊ œÊÃË-ª◊¿UÊ (39) flÎcÊ÷ •ÊÁŒ∑§ Á‹ÿ ª‹∑§Ë ÉÊ¢≈UË, ŸÍ¬È⁄U, (5) Á‚ãŒÍ⁄Uó10 ª˝Ê◊ (ª) „UflŸ-‚Ê◊ª˝Ëó •‹¢∑§ÔUÊ⁄U •ÊÁŒ •Ê÷Í·áÊ ÃÕÊ «UÊ⁄UË (40) ‹Ê„∑U §Ê ¿UÊ≈UÊ ÁòʇÊÍ‹ ÃÕÊ ø∑˝§ •ÕflÊ (1) •Ê◊∑§Ë ‹∑§«∏UËó2 Á∑§‹Ê, ¬‹Ê‡Ê∑§Ë ø㌟ ÿÊ ∑ȧ◊∑ȧ◊ (•Ê∑ΧÁà ’ŸÊŸ∑§ ‹∑§«∏UËó«U…∏U Á∑§‹Ê Á‹ÿ) (2) •ÊÖÿSÕÊ‹Ëó∑§Ê°‚∑§Ëó1 Ÿª (ÉÊÎìÊòÊ) (41) ∑§ìÊÊ ‚ÍÃó‚ÊÒ „UÊÕ ‹ê’Ê (¬˝àÿˇÊ flη÷ (3) ¬Íáʸ¬ÊòÊ-¬ËË∑§Ê-1 Ÿª (¿UÊ≈UÊ ÷ªÊŸÊ) ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ „UÊ ÃÊ) (4) ÿôʬÊòÊ (dÈflÊ, ¬˝áÊËÃÊ ÃÕÊ ¬˝ÊˇÊáÊË •ÊÁŒ) (π) ¬˝Ã◊ÊÃÎ∑§Ê-¬Í¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ëó (1) Á’ŸÊÒ‹ (∑§¬Ê‚∑§ ’Ë¡)ó7,

(ÉÊ) ŸË‹flηüÊÊh∑§ Á‹ÿ 28 Á¬á«UÊ¥∑§ Á‹ÿ ÁË, ÉÊÎà ÃÕÊ ‡Ê∑¸§⁄UÊÁ◊ÁüÊà ¡ÊÒ∑§Ê •Ê≈UÊ

(ÉÊ) ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ©UûÊ◊·Ê«U‡ÊË◊¥ ‚Ê‹„U Á¬á«UŒÊŸ „UÊ¥ª– ÿ ‚÷Ë Á¬á«U ¡Ëfl∑§ ÁŸÁ◊ûÊ „UÊ¥ª– ß‚◊¥ ∞∑§ „UË ¬Ê∑§ ’ŸªÊ– ÃŒŸÈ‚Ê⁄U ÿ„UÊ° ‚Ê◊ª˝Ë Á‹πË ¡Ê ⁄U„UË „ÒUó (1) ª¢ªÊ¡‹ •ÕflÊ ‡ÊÈh ¡‹ (2) ‡ÊÈh Á◊^ÔUË •ÕflÊ ’Ê‹Í (flŒË ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ) (3) „°UÁ«∏UÿÊó1 …UÄ∑§Ÿ‚Á„Uà Á¡‚◊¥ …UÊ߸ Á∑§‹Ê ¡‹ •Ê ‚∑§ (πË⁄U ’ŸÊŸ∑§ Á‹ÿ) (4) ªÊ„U⁄UËó25 Ÿª (5) ŒÍœó…UÊ߸ Á∑§‹Ê (6) øÊfl‹ó1 Á∑§‹Ê (7) ‡ÊÄ∑§⁄U Œ‡ÊËó150 ª˝Ê◊ (8) ∑§Ê‹Ê ÁËó100 ª˝Ê◊ (9) ¡ÊÒó10 ª˝Ê◊ (10) ‡Ê„UŒó50 ª˝Ê◊ (11) ‚ȬÊ⁄UËó35 Ÿª (12) ¬ÊŸó35 Ÿª (13) M§ß¸ó10 ª˝Ê◊ (14) œÍ¬ó1 ¬Ò∑§≈U (15) ªÊÉÊÎÃó100 ª˝Ê◊ (16) ÁË∑§Ê Ã‹ó100 ª˝Ê◊ (⁄UˇÊʌˬ∑§ Á‹ÿ) (17) ÁŒÿÊ‚‹Ê߸ó1 Ÿª (18) ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ê¥ó10 ª˝Ê◊

(19) ∑§ìÊÊ ‚ÍÃó1 ªÊ‹Ê (20) ¡Ÿ™§ó16 Ÿª (SòÊËüÊÊh◊¥ ¡Ÿ™§ Ÿ„UË¥ ‹ªªÊ) (21) ´§ÃÈ»§‹ó33 Ÿª (22) ŸÒfll (¬«∏UÊ-Á◊‚⁄UË •ÊÁŒ)ó33 Ÿª (23) ‚»§Œ ‚ȪÁãœÃ ¬Èc¬∑§Ë ◊Ê‹Êó35 Ÿª (24) ¬Èc¬, ÃÈ‹‚ˬòÊ (25) ‹ÊÒ¥ª-ß‹ÊÿøËó35-35 Ÿª (26) ¬‹Ê‡Ê∑§Ë ŒÊÁŸÿÊ •ÕflÊ „UÊÕ‚ ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊó60 Ÿª (27) ‚»§Œ ø㌟ ∞∑§ ∑§≈UÊ⁄UË (ÁÉÊ‚Ê „ÈU•Ê) (28) ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹ó12 Ÿª (29) Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊó40 Ÿª (30) ‚∑§Ê⁄UÊó10 Ÿª (31) ∑ȧ‡Êó50 Ÿª (32) ’ÊÀ≈UË, ‹Ê≈UÊ ÃÕÊ ¬Í¡Ÿ-‚Ê◊ª˝Ë ⁄UπŸ∑§ Á‹ÿ ÕÊ‹Ë, ¬Í¡Ÿ¬ÊòÊ, ¬¢ø¬ÊòÊ, •ÉÊ˸ ÃÕÊ Ãc≈UÊ (ÉÊ⁄U‚) (33) ’Ò∆UŸ∑§ Á‹ÿ •Ê‚Ÿ-∑§ê’‹

U

ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∞fl¢ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹üÊÊh

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

139

ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ÇÿÊ⁄U„Ufl¥ ÁŒŸ‚ ‚◊ãÔòÊ∑§ üÊÊh •ÊÁŒ ∑§⁄UŸ∑ §Ë ÁflÁœ „ÒU– 1 ¬˝ÊáÊË∑§ ŒÈ◊⁄¸ UáÊ∑§Ë ÁŸflÎÁûÊ∑§ Á‹ÿ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∑§⁄UŸ∑ §Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „UÙÃË „ÒU– ŒÈ◊⁄¸ UáÊ∑§Ë •Ê‡Ê¢∑§ÔUÊ Ÿ ⁄U„UŸ¬ ⁄U ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∑§⁄UŸÊ •ÁŸflÊÿ¸ Ÿ„UË¥ „ÒU–2 ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ ŒÈ◊¸⁄UáÊ∑§ ÁŸêÔŸÁ‹Áπà ∑§Ê⁄UáÊ ¬Á⁄U÷ÊÁ·Ã Á∑§ÿ ªÿ „Ò¥Uó•ÁÇÔŸ◊¥ ¡‹Ÿ, ¬ÊŸË◊¥ «ÍU’Ÿ, •Á÷øÊ⁄U∑§◊¸ (◊Ê⁄UáÊ, ◊Ê„UŸ, ©UìÊÊ≈UŸ •ÊÁŒ), ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ mÊ⁄UÊ, Á‚¢„U, √ÿÊÉÊ˝ÊÁŒ Á„¢U‚∑§ ¬‡ÊÈ•Ê¥∑§ mÊ⁄UÊ, ‚¬Ê¸ÁŒ∑§ mÊ⁄UÊ, ’˝rÊÔŒá«U∑§ mÊ⁄UÊ, ÁfllÈØÔ∑§ mÊ⁄UÊ, ‚Ê°«∏U •ÊÁŒ ‚Ë¥ªflÊ‹ ¡ÊŸfl⁄UÊ¥∑§ mÊ⁄UÊóßàÿÊÁŒ ∑§Ê⁄UáÊÊ¥‚ Á¡Ÿ ¬ÊÁ¬ÿÊ¥∑§Ë ◊ÎàÿÈ „UÊÃË „ÒU, ©Uã„¥U ŒÈ◊¸⁄UáÊ∑§Ë ‚¢ôÊÊ ŒË ªÿË „ÒU– ◊ÈÅÿ M§¬‚ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U‚ ◊⁄UŸflÊ‹Ê¥∑§Ë ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§ ÁŒŸ üÊÊh∑§ ¬Ífl¸ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∑§⁄UŸË •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU, ∑§Ê⁄UáÊ ß‚ ¬˝ÊÿÁ‡ÔøûÊ∑§ Á’ŸÊ üÊÊh •ÊÁŒ◊¥ ◊Îà ¬˝ÊáÊË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÁŒÿ ªÿ ¬ŒÊÕ¸ ©U‚ ¡Ëfl∑§Ê ¬˝ÊåÔà Ÿ„UË¥ „UÊÃ, fl •ãÃÁ⁄UˇÊ◊¥ ÁSÕà ⁄U„U ¡ÊÃ „Ò¥UóÁflŸcÔ≈U „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U–3 ¬⁄Uê¬⁄UÊfl‡ÊÊÃ˜Ô ∑ȧ¿U ‹ÊªÊ¥∑§ ◊Ã◊¥ ¬˝ÊáÊË∑§Ë ‚ŒÔ˜ªÁÃ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ◊ÎàÿÈ∑§ ‚◊ÿ ∑§⁄UŸ∑§Ë ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ ¡Ê √ÿflSÕÊ ’ÃÊÿË ªÿË „ÒU, fl„U ∑ȧ¿U ¬˝ÊÁáÊÿÊ¥∑§ ‚ÊÕ •ÁãÃ◊ ‚◊ÿ◊¥ ¬Íáʸ Ÿ „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ©U‚ ÷Ë ŒÈ◊θàÿÈ ◊ÊŸÃ „Ò¥U– •Ã— ©UŸ∑§ ◊Ã◊¥ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ë ◊ÎàÿÈ „UÊŸ¬⁄U ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„UüÊÊh∑§ ¬Ífl¸ ¬˝ÊÿÁ‡ÔøûÊM§¬◊¥ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§ ∑§Êÿʸ⁄Uê÷∑§ ¬Ífl¸ „UË ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∑§⁄UŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ ©U‚ ‚◊ÿ ÿ„U ‚ê÷fl Ÿ „UÊ ‚∑§Ÿ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§Êÿ¸∑§ ¬Ífl¸ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ ŒÈ◊¸⁄UáÊ∑§Ê ◊ÈÅÿ SflM§¬ •Êà◊„UàÿÊ ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU– ’ÈÁh¬Ífl¸∑§ Sflë¿UÊ‚ ¡Ê √ÿÁQ§ •ÁÇÔŸ, ‡ÊSòÊ ∞fl¢ »§Ê°‚Ë∑§ mÊ⁄UÊ •ÁflÁœ¬Ífl¸∑§ •Êà◊„UàÿÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U, fl •Êà◊„UàÿÊ⁄U ∑§„U ªÿ „Ò¥U– ‡ÊÊSòÊ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ©UŸ∑§Ë ‚ŒÔ˜ªÁà ‚ê÷fl Ÿ„UË¥ „ÒU– ß‚Á‹ÿ ‡ÊÊSòÊ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∞∑§ fl·¸Ã∑§ (fl·¸¬ÿ¸ãÃ) ©UŸ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ üÊÊh •ÊÁŒ ∑§Ê߸ Á∑˝§ÿÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– fl·¸ ¬Í⁄UÊ „UÊŸ¬⁄U ‹Ê∑§‹îÊÊ∑§ ÷ÿ‚ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ ∑§⁄U∑§ üÊÊh •ÊÁŒ ∑Χàÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó “ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹— ∑§ÊÿÊ¸ ‹Ê∑§ª„Uʸ÷ÿÊãÔŸ⁄ÒU—–” (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ¬Î0 135 ◊¥ ·≈˜UÁòÊ¢‡Êã◊Ã) fl·¸∑§ ÷ËÃ⁄U •Êà◊„UàÿÊ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ÿÁŒ ∑§Ê߸ üÊÊhÊÁŒ ∑Χàÿ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ÃÊ ∑§Ãʸ∑§Ê ¬˝ÊÿÁ‡ÔøûÊM§¬◊¥ øÊãº˝ÊÿáÊ ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒUó“∑ΧàflÊ øÊãº˝ÊÿáÊ¢ ¬ÍflZ Á∑˝§ÿÊ— ∑§Êÿʸ ÿÕÊÁflÁœ” (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ S◊ÎàÿãÃ⁄U∑§Ê fløŸ)

ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÊª üÊÊh∑§Ãʸ ◊ÎÁûÊ∑§Ê, ªÊ◊ÿ ÃÕÊ ¬¢øª√ÿmÊ⁄UÊ SŸÊŸ4 •ÊÁŒ‚ ¬ÁflòÊ „UÊ∑§⁄U œÈ‹Ë „ÈU߸ ‚»§Œ œÊÃË •ÊÒ⁄U ©UûÊ⁄UËÿ flSòÊ (ª◊¿UÊ) œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹ ÃÕÊ üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê∑§⁄U •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ ’Ò∆U ¡Êÿ– ‚÷Ë üÊÊhËÿ flSÃÈ•Ê¥∑§Ê ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ ‹– ¬¢øª√ÿ∑§Ê ¬˝Ê‡ÊŸ ∑§⁄U ‹–5 Á‡Êπʒ㜟óªÊÿòÊË◊ãòÊ‚ Á‡Êπʒ㜟 ∑§⁄U ‹– Á‚¢øŸ-◊Ê¡¸ŸóÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ üÊÊhËÿ flSÃÈ•Ê¥¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ó ˙ •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÊ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÊ˘Á¬ flÊ– ÿ— S◊⁄UÃ˜Ô ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ, ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ, ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ– 1. ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U ¬˝ÃSÿ ŒlÊë¿˛UÊh¢ ‚◊ãòÊ∑§◊˜– (ª0¬È0,¬˝0 πá«U 24– 40) 2. √ÿʬʌÿl •Êà◊ÊŸ¢ Sflÿ◊ÇãÿÈŒ∑§ÊÁŒÁ÷—– ÁflÁ„Uâ ÃSÿ ŸÊ‡ÊÊÒø¢ ŸÊÁ¬ ∑§ÊÿÊ¸Œ∑§Á∑˝§ÿÊH (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ◊¥ ·≈˜UÁòÊ¢‡Êã◊Ã∑§Ê fløŸ) 3. ©UŒ∑¢§ Á¬á«UŒÊŸ¢ ø üÊÊh¢ øÒfl ÃÈ ÿà∑ΧÃ◊˜–Ô ŸÊ¬ÁÃcÔ∆UÁà Ãà‚fl¸◊ãÃÁ⁄UˇÊ ø ÁÃcÔ∆UÁÃH (üÊÊhÁøãÃÊ◊ÁáÊ ¬Î0 135 ◊¥ ·≈˜UÁòÊ¢‡Êã◊Ã∑§Ê fløŸ) 4. ‡ÊÊSòÊÊ¥◊¥ Œ‚ ¬ŒÊÕÊZ∑§ mÊ⁄UÊ ÃûÊŒ˜ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄UÃ „ÈU∞ Œ‡ÊÁflœ (Œ‚ ¬˝∑§Ê⁄U∑§) SŸÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ¡Ò‚óªÊÿòÊË◊ãòÊmÊ⁄UÊ ªÊ◊ÍòÊ‚ SŸÊŸ, “ªãœmÊ⁄Ê¢0” ß‚ ◊ãòÊ‚ ªÊ◊ÿmÊ⁄UÊ SŸÊŸ •ÊÁŒ– ÿ Œ‡ÊÁflœ SŸÊŸ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU¥ó1-ªÊ◊òÍ ÊSŸÊŸ, 2-ªÊ◊ÿSŸÊŸ, 3-ˇÊË⁄USŸÊŸ, 4ŒÁœ-SŸÊŸ, 5-ÉÊÎÃSŸÊŸ, 6-∑ȧ‡ÊÊŒ∑§SŸÊŸ, 7-÷S◊SŸÊŸ, 8-◊ÎÁûÊ∑§ÊSŸÊŸ, 9-◊œÈSŸÊŸ ÃÕÊ 10-¡‹SŸÊŸó ªÊ◊ÍòÊ¢ ªÊ◊ÿ¢ ˇÊË⁄¢U ŒÁœ ‚Á¬¸— ∑ȧ‡ÊÊŒ∑§◊˜– ÷S◊◊Îã◊œÈflÊ⁄UËÁáÊ ◊ãòÊÃSÃÊÁŸ flÒ Œ‡ÊH (ÁŸáʸÿÁ‚ãäÊÈ ÃÎ0¬Á⁄U0©UûÊ0) 5. ¬¢øª√ÿ-¬˝Ê‡ÊŸ∑§Ê ◊ãòÊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Òó ÿûflªÁSժ⠬ʬ¢ Œ„U ÁÃc∆UÔUÁà ◊Ê◊∑§– ¬˝Ê‡ÊŸÊà¬Üøª√ÿSÿ Œ„UàflÁÇŸÁ⁄Ufl㜟◊˜H

140

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬ÁflòÊËœÊ⁄UáÊóŒÊ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ŒÊÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ ÃÕÊ ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§Ë •ŸÊÁ◊∑§Ê◊¥ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹ó ˙ ¬ÁflòÊ SÕÙ flÒcáÊ√ÿı ‚ÁflÃÈfl¸— ¬˝‚fl ©Uà¬ÈŸÊêÿÁë¿Uº˝áÊ ¬ÁflòÊáÊ ‚Íÿ¸Sÿ ⁄UÁ‡◊Á÷—– ÃSÿ Ã ¬ÁflòʬÃ ¬ÁflòʬÍÃSÿ ÿà∑§Ê◊— ¬ÈŸ Ãë¿U∑§ÿ◊Ô˜H

•Êø◊Ÿó’˝ÊrÊÔÃËÕ¸‚ •Êª Á‹π ◊ãòÊÊ¥‚ •Êø◊Ÿ ∑§⁄Uó ˙ ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ˙ ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ÃŒŸãÃ⁄U ˙ NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ œÊ ‹–

ß‚∑§ ’ÊŒ ¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ ∑§⁄U– ⁄UˇÊʌˬ ¡‹Ê∑§⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ ⁄Uπ ‹– „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ ÃÕÊ •ˇÊà ‹∑§⁄U ‚fl¸¬˝Õ◊ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-•Áœ∑§Ê⁄U¬˝ÊÁåÃ∑§ Á‹ÿ ¬˝ÊÿÁ‡øûÊM§¬◊¥ ªÊÁŸc∑˝§ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ ∑§⁄Uó ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U ¬˝Êåà ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ªÊÁŸc∑˝§ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈U∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U .....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ flÊ◊÷ʪ) ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U .....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ .....´§Ãı .....◊Ê‚ .....¬ˇÊ .....ÁÃÕı .....flÊ‚⁄U .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÔÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) •ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§‚ê¬˝ŒÊŸÿÊÇÿÃʬ˝ÊåàÿÕZ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§◊ʸÁœ∑§Ê⁄UÁ‚hKÕZ ªÊÁŸc∑˝§ÿ÷Íú˝√ÿ◊˜Ô .....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (’ÊŒ◊¥ ŒŸÊ „UÊ ÃÊ “ŒÊÃÈ◊Èà‚ÎÖÿ” ’Ê‹)–

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U∑§ ªÊÁŸc∑˝§ÿ-º˝√ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ ÃÕÊ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ¬˝ÊÕ¸ŸÊó ªÊflÊ ◊ •ª˝Ã— ‚ãÃÈ ªÊflÊ ◊

‚ãÃÈ ¬Îc∆UUÔ× – ªÊflÊ ◊ ‚fl¸Ã— ‚ãÃÈ ªflÊ¢ ◊äÿ fl‚Êêÿ„U◊˜ÔH

¬ÈŸ— ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà •ÊÒ⁄U ‚Ê¢ªUÃÊ-º˝√ÿ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ‚Ê¢ªUÔ ÃÊ-‚¢∑§À¬ó˙ •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UUÁÃâÿÊŒÊÒ .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„◊˜ ∑ΧÃSÿ ªÊÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÊŸ∑§◊¸áÊ— ‚ÊXÔUÃÊÁ‚hKÕZÔ ÃÃ˜Ô ‚ê¬Íáʸ»§‹¬˝ÊåàÿÕ¸Á◊Œ¢ ŒÁˇÊáÊʺ˝√ÿ¢ .....‡Ê◊¸áÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊÿ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ (’ÊŒ◊¥ ŒŸÊ „UÊ ÃÊ “ŒÊÃÈ◊Èà‚ÎÖÿ” ’Ê‹)– ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊÃ, º˝√ÿ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚U¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈U∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U .....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ flÊ◊÷ʪ) ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U .....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ ŒÁˇÊáÊÊÿŸ .....´§Ãı .....◊Ê‚ .....¬ˇÊ .....ÁÃÕı .....flÊ‚⁄U .....ªÙòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÔ Ê˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝Ã Sÿ (.....¬˝Ã ÊÿÊ—) ‡ÊÊSòÊÊQ§ŒÈ◊⁄¸ UáÊŒÊ·ÊáÊÊ¢ ◊äÿ ‚ê÷ÊÁflÃŒÊ·¬Á⁄U„UÊ⁄U¬flÍ ∑¸ §◊ÊÒäfl¸ŒÁÒ „U∑§‚ê¬˝ŒÊŸÿÊÇÿÃʬ˝ÊåàÿÕ¸◊UÈ ûÊ◊‹Ê∑§¬˝ÊåàÿÕZ ø ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§◊¸ ∑§Á⁄Ucÿ– ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ« U∏ Œ– ÁflcáÊÈ-S◊⁄UáÊóüÊÊh •Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UŸ∑ § ¬Ífl¸ ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ∑§Ê S◊⁄UáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄UŸ∑ §Ê ÁflœÊŸ „ÒU– •Ã— ÁŸêŸ ‡‹Ê∑§‚ ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ∑§Ê S◊⁄UáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ¬Èc¬Ê¢¡Á‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U∑§ ∑§Êÿ¸ •Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‡ÊÊãÃÊ∑§Ê⁄¢U ÷È¡ª‡ÊÿŸ¢ ¬kŸÊ÷¢ ‚È⁄U‡Ê¢ Áfl‡flÊœÊ⁄¢U ªªŸ‚ŒÎ‡Ê¢ ◊ÉÊfláÊZ ‡ÊÈ÷ÊXÔU◊˜Ô– ‹ˇ◊Ë∑§Êãâ ∑§◊‹ŸÿŸ¢ ÿÊÁªÁ÷äÿʸŸªêÿ¢ flãŒ ÁflcáÊÈ¢ ÷fl÷ÿ„U⁄¢U ‚fl¸‹Ê∑Ò§∑§ŸÊÕ◊˜ÔH

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

141

¬¢ø‚ÍQ§Ê∑ ¥ §Ê ¬Ê∆U ¬Ê°ø ‚ÍQ§Ê∑ ¥ §Ê ¬Ê∆U ∑§⁄UŸ∑  § Á‹ÿ ¬Ê°ø ’˝ÊrÊÔáÊÊ∑ ¥ §Ê fl⁄UáÊ1óÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ÃÕÊ fl⁄UáÊ‚Ê◊ª˝Ë ‹∑§⁄Uó˙ •l ÿÕÊQ§ªÈáÊÁflÁ‡Êc≈UÁÃâÿÊŒÊÒ .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊŒÊ·ÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§◊ÊÒäfl¸ŒÒÁ„U∑§‚ê¬˝ŒÊŸÿÊÇÿÃʬ˝ÊåàÿÕ¸Á∑˝§ÿ◊ÊáÊŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§◊¸ÁáÊ ÁflÁflœ‚ÍQ§¬Ê∆U∑§⁄UáÊÊÕZ ÁflÁflœ◊ãòÊ¡¬∑§⁄UáÊÊÕZ flÊ „UÊ◊ÊÁŒ∑§◊¸∑§ÃÈZ ø ∞Á÷fl¸⁄Uáʺ˝√ÿÒ— .....ªÊòÊÊŸ˜Ô .....‡Ê◊¸áÊ— ’˝ÊrÊÔáÊÊŸ˜Ô ÿÈc◊ÊŸ˜ flÎáÊ– óÿ„U ∑§„U∑§⁄U fl⁄UáÊ‚Ê◊ª˝Ë ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê Œ Œ–2 ’˝ÊrÊÔáÊ ó“flÎÃÊ— S◊” ’Ê‹¥– (ÿÁŒ ’ÊŒ◊¥ ŒŸÊ „UÊ ÃÊ fl⁄UáÊ‚Ê◊ª˝Ë¥ ÿÕÊ∑§Ê‹ ŒÊÃÈ◊Èà‚ÎÖÿ ßÃŸÊ ’Ê‹–)

ß‚∑§ ’ÊŒ ÿ¡◊ÊŸ ªãœ, ¬Èc¬, •ˇÊÃmÊ⁄UÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄U– ÃଇøÊÃ˜Ô ’˝rÊÔ‚ÍQ§, ÁflcáÊÈ‚ÍQ§, L§º˝‚ÍQ§, ÿ◊‚ÍQ§ ÃÕÊ ¬˝ÂÍQ§∑§Ê ¬Ê∆U ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–3

•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„Uà ‚àÿ‡Ê∑§Ê SÕʬŸ ¬Ífl¸ÁŒ‡ÊÊ◊¥U ∞∑§ „UÊÕ ‹ê’Ë-øÊÒ«∏UË ’⁄UÊ’⁄U flŒË ’ŸÊÿ •ÕflÊ øÊÒ∑§Ë ÿÊ ¬Ê≈UÊ ⁄Uπ Œ– ©U‚∑§ ™§¬⁄U ‚»§Œ flSòÊ Á’¿UÊ∑§⁄U øÊfl‹‚ •c≈UŒ‹ ∑§◊‹ ’ŸÊÿ– ¬ÍflʸÁŒ∑§ ∑§◊‹Œ‹Ê¥◊¥ ‚ȬÊ⁄UË •ÕflÊ •ˇÊà ⁄Uπ∑§⁄U ¬˝ŒÁˇÊáÊ∑˝§◊‚ L§ÁÄ◊áÊË •ÊÁŒ •c≈U-‡ÊÁQ§ÿÊ¥∑§Ê ÁŸêŸ ¬˝∑§Ê⁄U‚ •ÊflÊ„UŸ ∑§⁄Uó „UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U ¬Ífl¸flÊ‹ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ L§ÁÄ◊áÿÒ Ÿ◊—, L§ÁÄ◊áÊË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– Á»§⁄U „UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U •ÁÇŸ∑§ÊáÊflÊ‹ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ ‚àÿ÷Ê◊ÊÿÒ Ÿ◊—, ‚àÿ÷Ê◊Ê◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– „UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U ŒÁˇÊáÊ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ ¡Êê’flàÿÒ Ÿ◊—, ¡Êê’flÃË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ „UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U ŸÒ´¸§àÿ∑§ÊáÊ∑§ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ ŸÊÇŸÁ¡àÿÒ Ÿ◊—, ŸÊÇŸÁ¡ÃË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– ¬ÈŸ— „UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U ¬Á‡ø◊ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ ∑§ÊÁ‹ãlÒ Ÿ◊—, ∑§ÊÁ‹ãŒË◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ „UÊÕ◊¥ •ˇÊà ‹∑§⁄U flÊÿ√ÿ∑§ÊáÊ∑§ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ Á◊òÊÁflãŒÊÿÒ Ÿ◊—, Á◊òÊÁflãŒÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– 1. ÿÁŒ ‹ÊÉÊfl (∑§◊) ∑§⁄UŸÊ „UÊ ÃÊ ∞∑§ ’˝ÊrÊÔáÊmÊ⁄UÊ ÷Ë ¬Ê°øÊ¥ ‚ÍQ§Ê¥∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU, Ã’ ∞∑§ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê „UË fl⁄UáÊ „UÊªÊ– 2. ‚ÍQ§¬Ê∆U ÃÕÊ ¡¬ ∑§⁄UŸflÊ‹ ¬Áá«Uà ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U∑§Ê ¬Á⁄Uª˝„U ‹Ÿ◊¥ ‚¢∑§Êø ∑§⁄UÃ „UÊ¥ ÃÊ fl⁄UáÊ-‚Ê◊ª˝Ë ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ ‚Á¬á«UŸ∑§ ’ÊŒ ©Uã„¥U Œ ÁŒÿÊ ¡Êÿ– 3. ÁŸÌŒc≈U ‚ÍQ§Ê¥∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄Uó’˝rÊÔ‚ÍQ§ (‡ÊÈ0ÿ¡È0 22 flÊ° •äÿÊÿ), ÁflcáÊÈ‚ÍQ§ (‡ÊÈ0ÿ¡È0 31 flÊ° •äÿÊÿ), L§º˝‚ÍQ§ (‡ÊÈ0ÿ¡È0 16 flÊ° •äÿÊÿ), ÿ◊‚ÍQ§ (‡ÊÈ0ÿ¡È0 32 flÊ° •äÿÊÿ), ¬˝Ã ‚ÍQ§ (‡ÊÈ0ÿ¡È0 35 flÊ° •äÿÊÿ)– ÿ ‚ÍQ§ ¬Á⁄UÁ‡Êc≈U◊¥ ¬Îc∆UUÔ-‚¢ 371 ‚ 381 Ã∑§◊¥ ÁŒÿ ªÿ „ÒU¥– ‚ÍQ§¬Ê∆U ∑§⁄UŸÊ ‚ê÷fl Ÿ „UÊ ÃÊ ¬Ê°øÊ¥ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¡¬ ’˝ÊrÊÔáÊmÊ⁄UÊ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∑ȧ¿U SÕÊŸÊ¥◊¥ ÃË‚⁄U ÁŒŸ‚ ¬˝ÊáÊË∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ¬Ê°øÊ¥ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¡¬ ∑§⁄UÊŸ∑§Ë ¬⁄Uê¬⁄UÊ „ÒU– flÒÁŒ∑§ ‚ÍQ§Ê¥∑§Ê ¬Ê∆U ‚ê÷fl Ÿ „UÊ ÃÊ ¬Ê°ø ◊ãòÊÊ¥∑§Ê (’˝rÊÔ◊ãòÊó˙ ’˝rÊ Ô¡ôÊÊŸ¢ ¬˝Õ◊¢ ¬È⁄USÃÊÁm ‚Ë◊× ‚ÈL§øÙ flŸ •Êfl—– ‚ ’ÈäãÿÊ ©U¬◊Ê •Sÿ Áflc∆UÔUÊ— ‚Çø ÿÙÁŸ◊‚Çø Áfl fl—H (‡ÊÈ0ÿ¡È0 13– 3) ÁflcáÊÈ◊ãòÊó ˙ ߌ¢ ÁflcáÊÈÌfl ø∑˝§◊ òÊœÊ ÁŸ Œœ ¬Œ◊Ô˜– ‚◊Í…U◊Sÿ ¬Êö‚È⁄U SflÊ„UÊH (‡ÊÈ0ÿ¡È0 5– 15) L§º˝◊ãòÊó˙ Ÿ◊SÃ L§º˝ ◊ãÿfl ©UÃÙ Ã ß·fl Ÿ◊—– ’Ê„ÈUèÿÊ◊Èà Ã Ÿ◊—H (‡ÊÈ0ÿ¡È0 16– 1) ÿ◊◊ãòÊó˙ ÿ◊Êÿ àflÊ˘ÁXÔU⁄USflÃ Á¬ÃÎ◊Ã SflÊ„UÊ– SflÊ„UÊ ÉÊ◊ʸÿ SflÊ„UÊ ÉÊ◊¸— Á¬òÊH (‡ÊÈ0ÿ¡È0 38– 9) ¬˝Ã◊ãòÊó˙ ¬˝ÃÊ ¡ÿÃÊ Ÿ⁄U ßãº˝Ê fl— ‡Ê◊¸ ÿë¿UÃÈ– ©Uª˝Ê fl— ‚ãÃÈ ’Ê„UflÊ˘ŸÊœÎcÿÊ ÿÕÊ˘‚ÕH (‡ÊÈ0ÿ¡È0 17– 46) •ÕflÊ ªÊÿòÊË, ¬¢øÊˇÊ⁄U, mÊŒ‡ÊÊˇÊ⁄U, •c≈UÊˇÊ⁄U •ÊÒ⁄U ◊„UÊ◊ÎàÿÈ¢¡ÿ◊ãòÊ∑§Ê ¡¬ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

142

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ß‚∑§ ’ÊŒ ©UûÊ⁄UflÊ‹ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ ‹ˇ◊áÊÊÿÒ Ÿ◊—, ‹ˇ◊áÊÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– ß‚∑§ ’ÊŒ ߸‡ÊÊŸ∑§ÊáÊ∑§ ∑§◊‹Œ‹◊¥ ˙ ÷º˝ÊÿÒ Ÿ◊—, ÷º˝Ê◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ–

∑§‹‡Ê-SÕʬŸ •c≈UŒ‹∑§◊‹∑§ ’Ëø◊¥ ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ ∑§‹‡Ê∑§Ë SÕʬŸÊ ∑§⁄Uó ÷ÍÁ◊∑§Ê S¬‡Ê¸ó ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ∑§◊‹∑§Ë ◊äÿ-÷ÍÁ◊∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄Uó ˙ ÷Í⁄UÁ‚ ÷ÍÁ◊⁄USÿÁŒÁÃ⁄UÁ‚ Áfl‡flœÊÿÊ Áfl‡flSÿ ÷ÈflŸSÿ œòÊ˸– ¬ÎÁÕflË¥ ÿë¿U ¬ÎÁÕflË¥ ŒÎö„U ¬ÎÁÕflË¥ ◊Ê Á„Uö‚Ë—H

œÊãÿ-¬˝ˇÊ¬ó ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ‚åÃœÊãÿ •ÕflÊ ª„Í°U, øÊfl‹ ÿÊ ¡ÊÒ ⁄Uπ Œó ˙ œÊãÿ◊Á‚ ÁœŸÈÁ„U ŒflÊŸ˜Ô ¬˝ÊáÊÊÿ àflÊ ŒÊŸÊÿ àflÊ √ÿÊŸÊÿ àflÊ– ŒËÉÊʸ◊ŸÈ ¬˝Á‚ÁÃ◊ÊÿÈ· œÊ¢ ŒflÊ fl— ‚ÁflÃÊ Á„U⁄Uáÿ¬ÊÁáÊ— ¬˝Áà ªÎèáÊÊàflÁë¿Uº˝áÊ ¬ÊÁáÊŸÊ øˇÊÈ· àflÊ ◊„UËŸÊ¢ ¬ÿÊ˘Á‚H

∑§‹‡Ê-SÕʬŸó ÁŸêŸU ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U flŒË¬⁄U ’Ÿ •c≈UŒ‹∑§◊‹∑§ ◊äÿ◊¥ ∑§‹‡Ê ⁄Uπ Œó ˙ •Ê Á¡ÉÊ˝ ∑§‹‡Ê¢ ◊sÔÊ àflÊ Áfl‡ÊÁãàflãŒfl—– ¬ÈŸM§¡Ê¸ ÁŸ fløSfl ‚Ê Ÿ— ‚„Ud¢ œÈˇflÙL§œÊ⁄UÊ ¬ÿSflÃË ¬ÈŸ◊ʸ Áfl‡ÊÃʺ˝Áÿ—H

∑§‹‡Ê◊¥ ¡‹ó ÁŸêŸU ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U ∑§‹‡Ê∑§Ê ¬⁄U◊ ¬ÊflŸ ª¢ªÊÁŒ ¡‹‚ ÷⁄U Œó ˙ flL§áÊSÿÊûÊê÷Ÿ◊Á‚ flL§áÊSÿ S∑§ê÷‚¡¸ŸË SÕÊ flL§áÊSÿ ´§Ã‚ŒãÿÁ‚ flL§áÊSÿ ´§Ã‚ŒŸ◊Á‚ flL§áÊSÿ ´§Ã‚ŒŸ◊Ê ‚ËŒH

∑§‹‡Ê◊¥ ø㌟ó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •ŸÊÁ◊∑§Ê ∞fl¢ •°ªÍ∆U‚ ∑§‹‡Ê◊¥ ø㌟ ¿UÙ«∏Uó ˙ àflÊ¢ ªãœflʸ •πŸ°SàflÊÁ◊ãº˝SàflÊ ’΄US¬Á× – àflÊ◊Ù·œ ‚Ù◊Ù ⁄UÊ¡Ê ÁflmÊŸÔ˜ ÿˇ◊ÊŒ◊ÈëÿÃH

∑§‹‡Ê◊¥ ‚flÊÒ¸·Áœó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê◊¥ ‚flı¸·Áœ* ¿UÙ«∏Uó ˙ ÿÊ •Ù·œË— ¬Íflʸ ¡ÊÃÊ ŒflèÿÁSÔòÊÿȪ¢ ¬È⁄UÊ – ◊ŸÒ ŸÈ ’÷˝ÍáÊÊ◊„Uö ‡Êâ œÊ◊ÊÁŸ ‚åÔà øH

∑§‹‡Ê◊¥ ŒÍ’ó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŒÍflʸ «UÊ‹ó ˙ ∑§Êá«UÊà∑§Êá«UÊà¬˝⁄UÙ„UãÃË ¬L§·—

¬L§·S¬Á⁄U – ∞flÊ ŸÙ ŒÍfl¸ ¬˝ ÃŸÈ ‚„UdáÊ ‡ÊÃŸ øH

* ◊È⁄UÊ ◊Ê°‚Ë fløÊ ∑ȧc∆UÔ¢U ‡ÊÒ‹ÿ¢ ⁄U¡ŸËmÿ◊˜Ô– ‚∆UË øê¬∑§◊ÈSÃÊ ø ‚flÊÒ¸·ÁœªáÊ— S◊Î×H (•ÁÇŸ¬È0 177– 17) ◊È⁄UÊ, ¡≈UÊ◊Ê°‚Ë, flø, ∑ȧc∆UÔU, Á‡Ê‹Ê¡ËÃ, „UÀŒË, ŒÊL§„UÀŒË, ‚∆UË, øê¬∑§ •ÊÒ⁄U ◊ÈSÃÊóÿ ‚flÊÒ¸·Áœ ∑§„U‹ÊÃË „Ò¥U–

143

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

∑§‹‡Ê¬⁄U ¬¢ø¬À‹fló ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê¬⁄U ¬¢ø¬À‹fl1 ⁄Uπ Œó ˙ •‡flàÕ flÙ ÁŸ·ŒŸ¢ ¬áÊ¸ flÙ fl‚ÁÃc∑ΧÃÊ– ªÙ÷Ê¡ ßÁà∑§‹Ê‚Õ ÿà‚ŸflÕ ¬ÍL§·◊Ô˜H

∑§‹‡Ê◊¥ ¬ÁflòÊËó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê◊¥ ∑ȧ‡Ê ¿UÊ«∏Uó ˙ ¬ÁflòÊ SÕÙ flÒcáÊ√ÿı ‚ÁflÃÈfl¸— ¬˝‚fl ©Uà¬ÈŸÊêÿÁë¿Uº˝áÊ ¬ÁflòÊáÊ ‚Íÿ¸Sÿ ⁄UÁ‡◊Á÷—– ÃSÿ Ã ¬ÁflòʬÃ ¬ÁflòʬÍÃSÿ ÿà∑§Ê◊— ¬ÈŸ Ãë¿U∑§ÿ◊Ô˜H

∑§‹‡Ê◊¥ ‚åÃ◊ÎÁûÊ∑§Êó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ‚åÔÃ◊ÎÁûÊ∑§Ê2 (‚Êà SÕÊŸ∑§Ë Á◊^ÔUË) ÿÊ ª¢ªÔUÊ⁄U¡ ∑§‹‡Ê◊¥ ¿UÊ«∏Uó ˙ SÿÙŸÊ ¬ÎÁÕÁfl ŸÙ ÷flÊŸÎˇÊ⁄UÊ ÁŸfl‡ÊŸË – ÿë¿UÊ Ÿ— ‡Ê◊¸

‚¬˝ÕÊ—H

∑§‹‡Ê◊¥ ‚ȬÊ⁄UËó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê◊¥ ‚ȬÊ⁄UË ¿UÙ«∏Uó ˙ ÿÊ— »§Á‹ŸËÿʸ •»§‹Ê •¬Èc¬Ê ÿʇø ¬ÈÁc¬áÊË—– ’΄US¬Áì˝‚ÍÃÊSÃÊ ŸÙ ◊ÈÜøãàflö„U‚—H

∑§‹‡Ê◊¥ ¬¢ø⁄UàŸó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê◊¥ ¬¢ø⁄UàŸ3 ¿UÙ«∏Uó ˙ ¬Á⁄U flÊ¡¬Á× ∑§Áfl⁄UÁÇÔŸ„¸U√ÿÊãÿ∑˝§◊ËÃÔ˜ – Œœº˝àŸÊÁŸ

ŒÊ‡ÊÈ·H

∑§‹‡Ê◊¥ º˝√ÿó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê◊¥ ‚ÊŸÊ ÿÊ º˝√ÿ ¿UÙ«∏Uó ˙ Á„U⁄Uáÿª÷¸— ‚◊fløÃʪ˝ ÷ÍÃSÿ ¡Ê× ‚ ŒÊœÊ⁄U ¬ÎÁÕflË¥ lÊ◊ÈÃ◊Ê¢ ∑§S◊Ò ŒflÊÿ

¬ÁÃ⁄U∑§ „UÁfl·Ê

•Ê‚ËÃÔ˜– Áflœ◊H

∑§‹‡Ê¬⁄U flSòÊó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê∑§Ê flSòÊ-©U¬flSòÊ‚ ‹¬≈U Œó ˙ ‚È¡ÊÃÙ ÖÿÙÁÃ·Ê ‚„U ‡Ê◊¸ flM§Õ◊Ê˘‚ŒàSfl—– flÊ‚Ù •ÇÔŸ Áfl‡flM§¬ö‚¢ √ÿÿSfl Áfl÷Êfl‚ÙH

∑§‹‡Ê¬⁄U ¬Íáʸ¬ÊòÊó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ øÊfl‹÷⁄U „ÈU∞ ¬ÊòÊ∑§Ê ∑§‹‡Ê¬⁄U ⁄Uπ Œó ˙ ¬ÍáÊʸ ŒÌfl ¬⁄UÊ ¬Ã ‚ȬÍáÊʸ ¬ÈŸ⁄UÊ ¬Ã– flSÔŸfl Áfl∑˝§ËáÊÊfl„UÊ ß·◊Í¡¸ö‡ÊÃ∑˝§ÃÙH

∑§‹‡Ê◊¥ flL§áÊ∑§Ê •ÊflÊ„UŸó ˙ ÃûflÊ ÿÊÁ◊ ’˝rÊÔáÊÊ flãŒ◊ÊŸSÃŒÊ ‡ÊÊSÔÃ ÿ¡◊ÊŸÙ „UÁflÌ÷—– •„U«U◊ÊŸÙ flL§áÊ„U ’ÙäÿÈL§‡Êö‚ ◊Ê Ÿ •ÊÿÈ— ¬˝ ◊Ù·Ë—H ß‚ ◊ãòÊ‚ ˙ •¬Ê¢ ¬Ãÿ flL§áÊÊÿ Ÿ◊—, flL§áÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ∑§„U∑§⁄U ∑§‹‡Ê¬⁄U flL§áÊ∑§Ê

•ÊflÊ„UŸ ∑§⁄U– 1. ãÿª˝ÊœÊŒÈê’⁄UÊ˘‡flàÕ— øÍÃå‹ˇÊSÃÕÒfl ø– ’⁄UªŒ, ªÍ‹⁄U, ¬Ë¬‹, •Ê◊ ÃÕÊ ¬Ê∑§«∏Uóÿ ¬¢ø¬À‹fl „Ò¥U– 2. •‡flSÕÊŸÊŒ˜ª¡SÕÊŸÊmÀ◊Ë∑§Êà‚XÔU◊ÊŒ˜Ôœ˝ŒÊØԖ ⁄UÊ¡mÊ⁄UÊìÊ ªÊc∆UÔUÊìÊ ◊ÎŒ◊ÊŸËÿ ÁŸÁˇÊ¬ØÔH ÉÊÈ«∏U‚Ê‹, „UÊÕË‚Ê‹, ’Ê°’Ë, ŸÁŒÿÊ¥∑§ ‚¢ª◊, ÃÊ‹Ê’, ⁄UÊ¡Ê∑§ mÊ⁄U •ÊÒ⁄U ªÊ‡ÊÊ‹Êóߟ ‚Êà SÕÊŸÊ¥∑§Ë Á◊^ÔUË∑§Ê ‚åÃ◊ÎÁûÊ∑§Ê ∑§„UÃ „Ò¥U– 3. ∑§Ÿ∑¢§ ∑ȧÁ‹‡Ê¢ ◊ÈQ§Ê ¬k⁄Uʪ¢ ø ŸË‹∑§◊˜Ô– ∞ÃÊÁŸ ¬¢ø⁄UàŸÊÁŸ ‚fl¸∑§Êÿ¸·È ÿÊ¡ÿØÔH ‚ÊŸÊ, „UË⁄UÊ, ◊ÊÃË, ¬k⁄Uʪ •ÊÒ⁄U ŸË‹◊óÿ ¬¢ø⁄UàŸ ∑§„U ¡ÊÃ „Ò¥U–

144

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

∑§‹‡Ê◊¥ ŒflË-ŒflÃÊ•Ê∑ ¥ §Ê •ÊflÊ„UŸó ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊÊ¥‚ ∑§‹‡Ê¬⁄U •ˇÊà ¿UÊ«∏U∑§⁄U ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê •ÊflÊ„UŸ ∑§⁄Uó ∑§‹‡ÊSÿ ◊Èπ ÁflcáÊÈ— ∑§á∆U L§º˝— ‚◊ÊÁüÊ× – ◊Í‹ àflSÿ ÁSÕÃÙ ’˝rÊÔÊ ◊äÿ ◊ÊÃΪáÊÊ— S◊ÎÃÊ—H ∑ȧˇÊı ÃÈ ‚ʪ⁄UÊ— ‚fl¸ ‚åÔÃmË¬Ê fl‚Èãœ⁄UÊ – ´§ÇflŒÙ˘Õ ÿ¡Èfl¸Œ— ‚Ê◊flŒÙ sÔÕfl¸áÊ—H •XÔÒU‡ø ‚Á„UÃÊ— ‚fl¸ ∑§‹‡Ê¢ ÃÈ ‚◊ÊÁüÊÃÊ— – •òÊ ªÊÿòÊË ‚ÊÁflòÊË ‡ÊÊÁã× ¬ÈÁc≈U∑§⁄UË ÃÕÊ– •ÊÿÊãÃÈ Œfl¬Í¡ÊÕZ ŒÈÁ⁄UÃˇÊÿ∑§Ê⁄U∑§Ê—H ªXÔU ø ÿ◊ÈŸ øÒfl ªÙŒÊflÁ⁄U ‚⁄USflÁà – Ÿ◊¸Œ Á‚ãœÈ∑§ÊflÁ⁄U ¡‹˘ÁS◊ŸÔ˜ ‚¢ÁŸÁœ¢ ∑ȧL§H ‚fl¸ ‚◊Ⱥ˝Ê— ‚Á⁄UÃSÃËÕʸÁŸ ¡‹ŒÊ ŸŒÊ— – •ÊÿÊãÃÈ ◊◊ ‡ÊÊãàÿÕZ ŒÈÁ⁄UÃˇÊÿ∑§Ê⁄U∑§Ê—H

•ˇÊà ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ∑§‹‡Ê¬⁄U ¿UÊ«∏Uó ˙ ÁflcáflÊŒÿÊ ŒflÊ— ‚Ȭ˝ÁÃÁc∆UÔUÃÊ fl⁄UŒÊ ÷flãÃÈ–

¬˝ÁÃc∆UÊÔU ó ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •ÊflÊÁ„Uà ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ë ¬˝ÁÃc∆UÔUÊ ∑§⁄Uó ˙ ◊ŸÊ ¡ÍÁáȸ·ÃÊ◊ÊÖÿSÿ ’΄US¬ÁÃÿ¸ôÊÁ◊◊¢ ßÊàflÁ⁄Uc≈¢U ÿôÊö‚Á◊◊¢ ŒœÊÃÈ– Áfl‡fl ŒflÊ‚ ß„U ◊ÊŒÿãÃÊ◊Ê3ê¬˝ÁÃc∆UÔUH ß‚∑§ ’ÊŒ ˙ •¬Ê¢ ¬Ãÿ flL§áÊÊÿ Ÿ◊—óß‚ ◊ãòÊ∑§Ê ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ªãœ, •ˇÊÃ, ¬Èc¬, œÍ¬-ŒË¬,

ŸÒfll ø…∏UÊÿ– ‚àÿ‡Ê∑§Ë Sfláʸ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê ’ŸÊ∑§⁄U •ÇãÿÈûÊÊ⁄UáʬÍfl¸∑§ ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔÊ ∑§⁄U∑§ ©U‚ ∑§‹‡Ê∑§ ™§¬⁄U SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– •ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ ÃÕÊ ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔÊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§⁄Uó

•ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊÁflÁœ ‚àÿ‡Ê∑§Ë ‚ÈfláÊʸÁŒ∑§Ë* ◊ÍÌÃ∑§Ê •flÉÊÊÃÊÁŒŒÊcÊÁŸflÊ⁄UáÊÊÕ¸ •ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒU– ß‚Á‹ÿ ©U‚∑§Ë ÁflÁœ Á‹πË ¡Ê ⁄U„UË „ÒUó „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, •ˇÊà ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UÔUÊ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔ Ê∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ •l ¬ÍflÊ¸ìÊÊÁ⁄Uê˝„UªÈáʪáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕÊÒ .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜ÔU •SÿÊ¢ ‚àÿ‡Ê◊ÍÃÊÒ¸ •flÉÊÊÃÊÁŒŒÊ·¬Á⁄U„UÊ⁄UÊÕ¸◊ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ¢ ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UÔUÊ¢ ø ∑§Á⁄Ucÿ– „UÊÕ∑§Ê ¡‹ ÃÕÊ •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ–

‚àÿ‡Ê◊ÍÌÃ∑§Ê Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ÉÊË ‹ªÊ∑§⁄U ©U‚∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥‚ ¡‹œÊ⁄UÊ Œó ˙ ‚◊Ⱥ˝Sÿ àflÊ˘fl∑§ÿÊÇŸ ¬Á⁄U √ÿÿÊ◊Á‚ – ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH ˙ Á„U◊Sÿ àflÊ ¡⁄UÊÿÈáÊÊ˘ÇŸ ¬Á⁄U √ÿÿÊ◊Á‚ – ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH ˙ ©U¬ Ö◊ãŸÈ¬ flÂ˘fl Ã⁄U ŸŒËcflÊ – •ÇŸ Á¬ûÊ◊¬Ê◊Á‚ ◊á«ÍUÁ∑§ ÃÊÁ÷⁄UÊ ªÁ„U– ‚◊¢ ŸÊ ÿôÊ¢ ¬Êfl∑§fláÊ¸Þ Á‡Êfl¢ ∑ΧÁœH ˙ •¬ÊÁ◊Œ¢ ãÿÿŸÞ ‚◊Ⱥ˝Sÿ ÁŸfl‡ÊŸ◊˜– •ãÿÊ°SÃ •S◊ûʬãÃÈ „UÃÿ— ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH * Sfláʸ¬˝ÁÃ◊Ê∑§ •÷Êfl◊¥ ∑ȧ‡Ê •ÕflÊ ‚ȬÊ⁄Uˬ⁄U ÷Ë •ÊflÊ„UŸ-¬Í¡Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU, ©U‚◊¥ •ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ ÃÕÊ ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UÔUÊ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU–

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

145

˙ •ÇŸ ¬Êfl∑§ ⁄UÊÁø·Ê ◊ãº˝ÿÊ Œfl Á¡uÔUÿÊ– •Ê ŒflÊŸ˜Ô flÁˇÊ ÿÁˇÊ øH ˙ ‚ Ÿ— ¬Êfl∑§ ŒËÁŒflÊ˘ÇŸ ŒflÊ°2 ß„UÊ fl„U– ©U¬ ÿôÊÞ „UÁfl‡ø Ÿ—H ˙ ¬Êfl∑§ÿÊ ÿÁ‡øÃÿãàÿÊ ∑Χ¬Ê ˇÊÊ◊Ÿ˜Ô L§L§ø ©U·‚Ê Ÿ ÷ÊŸÈŸÊ– ÃÍfl¸Ÿ˜Ô Ÿ ÿÊ◊ãŸÇÊSÿ ŸÍ ⁄UáÊ •Ê ÿÊ ÉÊÎáÊ Ÿ ÃÃηÊáÊÊ •¡⁄U—H ˙ Ÿ◊SÃ „U⁄U‚ ‡ÊÊÁø· Ÿ◊SÃ •SàflÌø·– •ãÿÊ°SÃ •S◊ûʬãÃÈ „UÃÿ— ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH ˙ ŸÎ·Œ fl«Uå‚È·Œ fl«˜U ’Ì„U·Œ fl«˜U flŸ‚Œ fl≈˜U SflÌflŒ fl≈˜UÔH ˙ ÿ ŒflÊ ŒflÊŸÊ¢ ÿÁôÊÿÊ ÿÁôÊÿÊŸÊÞ ‚¢flà‚⁄UËáÊ◊Ȭ ÷ʪ◊Ê‚Ã– •„ÈUÃÊŒÊ „UÁfl·Ê ÿôÊ •ÁS◊ãàSflÿ¢ Á¬’ãÃÈ ◊œÈŸÊ ÉÊÎÃSÿH ÿ ŒflÊ ŒflcflÁœ Œflàfl◊ÊÿŸ˜Ô ÿ ’˝rÊÔáÊ— ¬È⁄U ∞ÃÊ⁄UÊ •Sÿ– ÿèÿÊ Ÿ ´§Ã ¬flÃ œÊ◊ Á∑§ÜøŸ Ÿ Ã ÁŒflÊ Ÿ ¬ÎÁÕ√ÿÊ •Áœ SŸÈ·ÈH ˙ ¬˝ÊáÊŒÊ •¬ÊŸŒÊ √ÿÊŸŒÊ fløÊŒ¸ Ê flÁ⁄UflÊŒÊ— – •ãÿÊ°SÃ •S◊ûʬãÃÈ „UÃÿ— ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH

¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔ Ê 1óß‚∑§ ’ÊŒ ◊ÍÌÃ∑§Ê ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ S¬‡Ê¸ ∑§⁄U∑§ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ©U‚∑§Ë ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÊÔ ∑§⁄Uó ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜ •SÿÊ— ‚àÿ‡Ê◊ÍÃ¸— ¬˝ÊáÊÊ ß„U ¬˝ÊáÊÊ—H ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜U •SÿÊ— ‚àÿ‡Ê◊ÍÃ¸— ¡Ëfl ß„U ÁSÕ×H ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜U •SÿÊ— ‚àÿ‡Ê◊ÍÃ¸— ‚flʸÁáÊ ßÁãº˝ÿÊÁáÊ flÊæ˜U ◊ŸSàfl∑˜§ÔøˇÊÈ—üÊÊòÊÁ¡uÔUÊÉÊ˝ÊáʬÊÁáʬʌ¬ÊÿͬSÕÊÁŸ ß„Uʪàÿ ‚Èπ¢ Áø⁄¢U ÁÃc∆UÔUãÃÈ SflÊ„UÊH ˙ ◊ŸÊ ¡ÍÁáȸ·ÃÊ◊ÊÖÿSÿ ’΄US¬ÁÃÿ¸ôÊÁ◊◊¢ ßÊàflÁ⁄Uc≈UÔ¢U ÿôÊÞ ‚Á◊◊¢ ŒœÊÃÈ– Áfl‡fl ŒflÊ‚ ß„U ◊ÊŒÿãÃÊ◊Ê3ê¬˝ÁÃc∆UÔUH •SÿÒ ¬˝ÊáÊÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUãÃÈ •SÿÒ ¬˝ÊáÊÊ— ˇÊ⁄UãÃÈ ø – •SÿÒ Œflàfl◊øʸÿÒ ◊Ê◊„UÁà ø ∑§‡øŸH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– •ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊, ¬Í¡ÿÊÁ◊–

•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„Uà ‚àÿ‡Ê∑§Ê ¬Í¡Ÿ2 äÿÊŸó„UÊÕ◊¥ »Í§‹ ‹∑§⁄U äÿÊŸ ∑§⁄Uó ˙ ©U√ÿÊZ ˇÊË⁄U‚◊Ⱥ˝˘ÁS◊Ÿ˜Ô √ÿÊÁêŸ ‚àÿ‡Ê‚¢ÁSÕÃÊ– •òÊ àfl¢ ‚àÿÿÊ ‚ÊhZ ‚àÿ‡Ê ÷fl ‚Á㟜ÊÒH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– äÿÊŸÊÕZ ¬Èc¬¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (»Í§‹ ø…∏UÊ Œ–)

•Ê‚Ÿó•Ê‚Ÿ∑§ Á‹ÿ ¬Èc¬ ⁄Uπ∑§⁄U ◊ãòÊ ¬…∏Uó ˙ ‚Ê◊‚ÍÿʸÁÇŸ‚¢∑§Ê‡Ê¢ ¬k◊c≈UŒ‹ÊÁãflÃ◊˜Ô – •Ê‚Ÿ¢ ªÎˆÔU ‚àÿ‡Ê òÊÒ‹ÊÄÿÁSÕÁÃ∑§Ê⁄UáÊH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– •Ê‚ŸÊÕ¸ ¬Èc¬¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (»Í§‹ ø…∏UÊ Œ–) ¬Êló•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ¬Êl¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¡‹ ø…∏UÊÿ–)

•Éÿ¸ó ˙ ‚àÿ‡Ê ‚Èπ÷ÍÁÿc∆UÔU ‚àÿ‡Ê ‚ÈπŒÊÿ∑§ – ‚àÿ‡Ê ‚àÿÿÊÿÈQ§ ªÎ„UÊáÊÊ˘ÉÿZ Ÿ◊Ê˘SÃÈ ÃH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– •ÉÿZ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Éÿ¸ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U–) •Êø◊Ÿó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– •Êø◊Ÿ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) SŸÊŸó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– SŸÊŸ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (SŸÊŸ∑§ Á‹ÿ ¡‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–) 1. ¬˝ÁÃc∆UÔUÊ◊ÊÒÁQ§∑§-¬˝∑§⁄UáÊ 5– 2. ‚◊ÿÊ÷Êfl◊¥ ‡ÊËÉÊ˝ÃÊ∑§Ë ŒÎÁc≈U‚ ß‚ ŸÊ◊-◊ãòÊó“˙ •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—” ’Ê‹∑§⁄U ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U–

146

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¬¢øÊ◊ÎÃSŸÊŸó ˙ ¬ÜøÊ◊Îâ ◊ÿÊŸËâ ¬ÿÊ ŒÁœ ÉÊÎâ ◊œÈ – ‡Ê∑¸§⁄UÿÊ ‚◊ÊÿÈQ¢§ SŸÊŸÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ¬ÜøÊ◊ÎÃŸ SŸÊ¬ÿÊÁ◊– (¬¢øÊ◊ÎÂ SŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ–) ‡ÊÈhÊŒ∑§SŸÊŸó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ‡ÊÈhÊŒ∑§Ÿ SŸÊ¬ÿÊÁ◊– SŸÊŸÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (‡ÊÈhÊŒ∑§ SŸÊŸ ∑§⁄UÊÿ ÃÕÊ •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) flSòÊó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– flSòÊÊ¬flSòÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– flSòÊÊ¬flSòÊÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (flSòÊ ÃÕÊ ©U¬flSòÊ ø…∏UÊÿ ÃÕÊ •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) ÿôÊÊ¬flËÃó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ÿôÊÊ¬flËâ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– ÿôÊÊ¬flËÃÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ÿôÊÊ¬flËà ø…∏UÊÿ ÃÕÊ •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–)

ªãœó ˙ üÊËπá«¢U ø㌟¢ ÁŒ√ÿ¢ ªãœÊ…UK¢ ‚È◊ŸÊ„U⁄U◊˜Ô– Áfl‹¬Ÿ¢ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ø㌟¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ø㌟¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ø㌟ ø…∏UÊÿ–) ÃÈ‹‚ËŒ‹ó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ÃÈ‹‚ËŒ‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ÃÈ‹‚ËŒ‹ ø…∏UÊÿ–)

¬Èc¬ó ˙ ◊ÊÀÿÊŒËÁŸ ‚ȪãœËÁŸ ◊Ê‹àÿÊŒËÁŸ flÒ ¬˝÷Ê – ◊ÿÊNUÃÊÁŸ ¬Èc¬ÊÁáÊ ¬Í¡ÊÕZ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ¬Èc¬¢ ¬Èc¬◊Ê‹Ê¢ ø ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬ •ÊÒ⁄U ¬Èc¬◊Ê‹Ê ø…∏UÊÿ–) ŒÍflʸó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ŒÍflÊZ∑ȧ⁄UÊŸ˜Ô ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŒÍflʸ •Ì¬Ã ∑§⁄U–) ¬Á⁄U◊‹º˝√ÿó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ŸÊŸÊ¬Á⁄U◊‹º˝√ÿÊÁáÊ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Á⁄U◊‹º˝√ÿ

ø…∏UÊÿ–) Á‚ãŒÍ⁄Uó ˙ Á‚ãŒÍ⁄¢U ‡ÊÊ÷Ÿ¢ ⁄UQ¢§ ‚Èπ‚ÊÒ÷ÊÇÿflœ¸Ÿ◊˜Ô – ‚ÈπŒ¢ ◊ÊˇÊŒ¢ øÒfl Á‚ãŒÍ⁄¢U ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– Á‚ãŒÍ⁄¢U ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (Á‚ãŒÍ⁄U ø…∏UÊÿ–) •Ê÷Í·áÊó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– •‹VÔU⁄UáÊÊÕ¸ •Ê÷Í·áÊÊÁŸ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Ê÷Í·áÊ

•Ì¬Ã ∑§⁄U–) œÍ¬ó ˙ flŸS¬ÁÃ⁄U‚ÊjÍÃÊ ªãœÊ…UKÊ ªãœ ©UûÊ◊— – •ÊÉÊ˝ÿ— ‚fl¸ŒflÊŸÊ¢ œÍ¬Ê˘ÿ¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– œÍ¬◊ÊÉÊ˝Ê¬ÿÊÁ◊– (œÍ¬ •ÊÉÊ˝ÊÁ¬Ã ∑§⁄U–) ŒË¬ó•c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ŒË¬¢ Œ‡Ê¸ÿÊÁ◊– (ŒË¬ ÁŒπÊÿ ÃÕÊ „UÊÕ œÊ ‹–)

ŸÒflló ˙ òÊÊÃÊ àfl◊fl ‚àÿ‡Ê ‚àÿÿÊ ‚„U Áøãàÿ‚ – ªÎ„UÊáÊ ŒflŒfl‡Ê ◊◊ ŸÒfll◊ÈûÊ◊◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ŸÒfll¢ ÁŸflŒÿÊÁ◊– ŸÒfllÊãÃ •Êø◊ŸËÿ¢ ¡‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŸÒfll

ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U ÃÕÊ •Êø◊Ÿ∑§ Á‹ÿ ¡‹ Œ–) ÃÊê’Í‹ó ˙ ¬ÍªË»§‹¢ ◊„UÁg√ÿ¢ ŸÊªflÀ‹ËŒ‹ÒÿȸÃ◊˜Ô – ∞‹ÊÁŒøÍáʸ‚¢ÿÈQ¢§ ÃÊê’Í‹¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ÃÊê’Í‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ß‹ÊÿøË, ‹ÊÒ¥ª •ÊÒ⁄U ‚ȬÊ⁄UË∑§ ‚ÊÕ

ÃÊê’Í‹ •Ì¬Ã ∑§⁄U–)

147

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

ŒÁˇÊáÊÊó ˙ Á„U⁄Uáÿª÷¸ª÷¸SÕ¢ „U◊’Ë¡¢ Áfl÷Êfl‚Ê— – •ŸãìÈáÿ»§‹Œ◊× ‡ÊÊÁãâ •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ŒÁˇÊáÊÊ ø…∏UÊÿ–)

¬˝ÿë¿U

◊H

¬˝ŒÁˇÊáÊÊó ˙ ÿÊÁŸ ∑§ÊÁŸ ø ¬Ê¬ÊÁŸ ¡ã◊ÊãÃ⁄U∑ΧÃÊÁŸ ø – ÃÊÁŸ ‚flʸÁáÊ Ÿ‡ÿãÃÈ ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ¬Œ ¬ŒH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ¬˝ŒÁˇÊáÊÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬˝ŒÁˇÊáÊÊ ∑§⁄U–)

•Ê⁄UÃËó ˙ øãº˝ÊÁŒàÿÊÒ ø œ⁄UáÊË ÁfllÈŒÁÇŸSÃÕÒfl ø– àfl◊fl ‚fl¸ÖÿÊÃË¥Á· •ÊÌÃÄÿ¢ ¬˝ÁêÎsÔÃÊ◊˜ÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– •Ê⁄UÊÌÃÄÿ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (•Ê⁄UÃË ∑§⁄U–)

¬Èc¬Ê¢¡Á‹ó ˙ ŸÊŸÊ‚ȪÁ㜬Èc¬ÊÁáÊ ÿÕÊ∑§Ê‹ÊjflÊÁŸ ø – ¬Èc¬Ê¢¡Á‹◊¸ÿÊ ŒûÊÊ ªÎ„UÊáÊ ¬⁄U◊‡fl⁄UH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ¬Èc¬Ê¢¡Á‹¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬Èc¬Ê¢¡Á‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U–)

¬˝ÊÕ¸ŸÊó ˙ •ÇŸ L§º˝‡Ê ªÊÁfl㌠ÁflcáÊÊ øÁ∑˝§Ÿ˜Ô Ÿ◊Ê˘SÃÈ Ã– ¬Í¡Ê¢ ªÎ„UÊáÊ Œfl‡Ê ¬˝ËÿÃÊ¢ ªL§«Uäfl¡H •c≈U‡UÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ¬˝ÊÕ¸ŸÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄U–)

ˇÊ◊Ê-¬˝ÊÕ¸ŸÊó •¬⁄UÊœ‚„UdÊÁáÊ ‹ˇÊ∑§ÊÁ≈UÿÈÃÊÁŸ ø – Ÿ‡ÿÁãà ÃàˇÊáÊÊÃ˜Ô ¬Ê¬¢ ‚àÿ‡ÊSÿ ø ¬Í¡ŸÊØÔH •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– ˇÊ◊ʬ˝ÊÕ¸ŸÊ¢ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊– (ˇÊ◊Ê-¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄U–)

Áfl‡Ê·ÊÉÿ¸ó¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ø㌟, •ˇÊÃ, »Í§‹, ŒÍflʸ, ‚ȬÊ⁄UË •ÊÒ⁄U ŒÁˇÊáÊÊ «UÊ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ŒÊŸÊ¥ „UÊÕÊ¥‚ Áfl‡Ê·ÊÉÿ¸ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄Uó ˙ ÿôÊ‡ÊÊ˘ëÿÈà Œfl‡Ê ‚àÿM§¬ ‚ŸÊß – •ŸŸÊ˘Éÿ¸¬˝ŒÊŸŸ •c≈U‡ÊÁQ§‚Á„UÃÊÿ ‚àÿ‡ÊÊÿ Ÿ◊—– Áfl‡Ê·ÊÉÿZ ‚◊¬¸ÿÊÁ◊–

‚fl¸¬Ê¬ÊÁm◊ÊøÿH

•ÁÇŸSÕʬŸ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó˙ •l ¬ÍflÊ¸ìÊÊÁ⁄Uê˝„UªÈáʪáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕÊÒ ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô •ÁS◊Ÿ˜Ô ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹„UflŸ∑§◊¸ÁáÊ ¬Üø÷Í‚¢S∑§Ê⁄U¬Ífl¸∑§◊ÁÇŸSÕʬŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ–

∞∑§ „UÊÕ ‹ê’Ë-øÊÒ«∏UË •ÊÒ⁄U øÊ⁄U •¢ªÈ‹ ™°§øË flŒË1 ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚∑§Ê ¬Ê°ø ¬˝∑§Ê⁄U∑§Ê ‚¢S∑§Ê⁄U ∑§⁄Uó (1) ÃËŸ ¬Íflʸª˝ ∑ȧ‡ÊÊ•Ê¥‚ flŒË∑§Ê ŒÁˇÊáÊ‚ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄UÃ∑§ ‚Ê»§ ∑§⁄U Œ– ©UŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ߸‡ÊÊŸ∑§ÊáÊ◊¥ »§¥ ∑§ Œ (Œ÷Ò—¸ ¬Á⁄U‚◊Ès)Ô – (2) ªÊ’⁄U •ÊÒ⁄U ¡‹‚ flŒË∑§Ê ŒÁˇÊáÊ‚ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U ‹Ë¬ Œ (ªÊ◊ÿÊŒ∑§ŸÊ¬Á‹åÿ)– (3) Á»§⁄U dÈflÊ •ÕflÊ ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ•Ê¥∑§ ◊Í‹‚ flŒË∑§ ’Ëø◊¥ ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ2 ‹ê’Ë ÃËŸ ⁄UπÊ∞° ŒÁˇÊáÊ‚ ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U ¬Á‡ø◊‚ ¬Ífl¸∑§Ë •Ê⁄U πË¥ø (dÈfl◊Í‹Ÿ •ÕflÊ ∑ȧ‡Ê◊Í‹ŸÊÁÀ‹Åÿ)– (4) ©UÀ‹πŸ∑˝§◊‚ ⁄UπÊ•Ê¥‚ •ŸÊÁ◊∑§Ê •ÊÒ⁄U •¢ªÈc∆UÔU∑§ mÊ⁄UÊ Á◊^ÔUË ÁŸ∑§Ê‹∑§⁄U ’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄UπÃÊ ¡Êÿ– ÃËŸ ’Ê⁄U Á◊^ÔUË ÁŸ∑§Ê‹Ÿ∑§ 1. ÿÁŒ ¡◊ËŸ ¬Ä∑§Ë „UÊ ÃÊ ßZ≈U∑§ ™§¬⁄U Á◊^ÔUË ⁄Uπ∑§⁄U flŒË ’ŸÊÿ– 2. •¢ªÈc∆UÔU •ÊÒ⁄U ḟË∑§ ’Ëø∑§Ë •Áœ∑§Ã◊ ŒÍ⁄UË ¬˝ÊŒ‡Ê ∑§„U‹ÊÃË „ÒU–

148

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

’ÊŒ ©U‚∑§Ê ’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ŒÊÿ¥ „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U ߸‡ÊÊŸ∑§ÊáÊ◊¥ »¥§∑§ Œ (•ŸÊÁ◊∑§ÊæU˜ ªÈc∆UÔUÊèÿÊ¢ ◊ÎŒ◊ÈŒ˜œÎàÿ)– (5) ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄U •œÊ◊Èπ øÈÀ‹Í‚ flŒË∑§Ê ‚Ë¥ø Œ (©UŒ∑§ŸÊèÿÈˇÿ)– •ÁÇŸSÕʬŸó∑§Ê°‚∑§ ¬ÊòÊ◊¥ ⁄UπË „ÈU߸ ¬ÁflòÊ •ÁÇŸ∑§Ê ‹Ê∑§⁄U flŒË∑§ ¬Ífl¸÷ʪ◊¥ ⁄Uπ •ÊÒ⁄U ¬ÊòÊ‚ ∑ȧ¿U •ÁÇŸ ÁŸ∑§Ê‹∑§⁄U flŒË∑§ ŸÒ´¸§àÿ∑§ÊáÊ◊¥ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ »¥§∑§ Œ– ‡Ê· •ÁÇŸ∑§Ê ŒÊŸÊ¥ „UÊÕÊ¥‚ SflÊÁ÷◊Èπ flŒË∑§ ’Ëø◊¥ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U Œ– •ÁÇŸSÕʬŸ∑§ ’ÊŒ •ÁÇŸ¬ÊòÊ◊¥ •ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– •ÁÇŸSÕʬŸ∑§Ê ◊ãòÊó ˙ •ÁÇŸ¢ ŒÍâ ¬È⁄UÊ Œœ „U√ÿflÊ„U◊Ȭ ’˝Èfl– ŒflÊ°2 •Ê ‚ÊŒÿÊÁŒ„UH

ß‚ ◊ãòÊ‚ •ÁÇŸSÕʬŸ ∑§⁄U Œ– •ÁÇŸ∑§Ë ⁄UˇÊÊ∑§ Á‹ÿ ∑ȧ¿U ÿôÊËÿ ‹∑§«∏UË ⁄Uπ Œ– ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊóß‚ ◊ãòÊ‚ •ÁÇŸSÕʬŸ∑§ ¬‡øÊÃ˜Ô ∑ȧ‡ÊÊ¥‚ ¬Á⁄USÃ⁄UáÊ (∑ȧ‡Ê Á’¿UÊÿ) ∑§⁄U– ∑ȧá«U ÿÊ SÕÁá«U‹∑§ ¬Ífl¸ ©UûÊ⁄Uʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ– ŒÁˇÊáÊ÷ʪ◊¥ ¬Íflʸª˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ÿÊ ŒÍflʸ ⁄Uπ– ¬Á‡ø◊÷ʪ◊¥ ©UûÊ⁄Uʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ– ©UûÊ⁄U÷ʪ◊¥ ¬Íflʸª˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ– •ÁÇŸ∑§Ê ’Ê°‚∑§Ë Ÿ‹Ë‚ ¬˝ÖflÁ‹Ã ∑§⁄U– ß‚∑§ ’ÊŒ •ÁÇŸ∑§Ê äÿÊŸ ∑§⁄Uó ˙ øàflÊÁ⁄U oÎXÔUÊ òÊÿÊ •Sÿ ¬ÊŒÊ m ‡ÊË·¸ ‚åà „USÃÊ‚Ê •Sÿ– ÁòÊœÊ ’hÊ flη÷Ê ⁄UÊ⁄UflËÁà ◊„UÊ ŒflÊ ◊àÿʸ °2 •Ê Áflfl‡ÊH

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U äÿÊŸ ∑§⁄U∑§ ªãœ, ¬Èc¬, œÍ¬, ŒË¬ •ÊÒ⁄U ŸÒfll‚ •ÁÇŸ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U–

¬Ê°ø ∑§‹‡ÊÊ∑ ¥ §Ê SÕʬŸ ¬Á‡ø◊‚ ¬Ífl¸∑˝§◊◊¥ ∞∑§ ‚Ëœ◊¥ ¬Ê°ø ∑§‹‡Ê ⁄Uπ •ÕflÊ øÊ⁄UÊ¥ ÁŒ‡ÊÊ•Ê¥◊¥ øÊ⁄U ∑§‹‡Ê •ÊÒ⁄U ¬Ê°øflÊ° ∑§‹‡Ê ’Ëø◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ’˝rÊÔ∑§‹‡Ê¬⁄U ª„Í°U ÃÕÊ ‡flÃflSòÊ, ÁflcáÊÈ∑§‹‡Ê¬⁄U øÊfl‹ ÃÕÊ ¬ËÃflSòÊ, L§º˝∑§‹‡Ê¬⁄U ◊Í°ª ÃÕÊ ⁄UQ§flSòÊ, ÿ◊∑§‹‡Ê¬⁄U ◊Ê· (©U«∏UŒ)ÃÕÊ ∑ΧcáÊflSòÊ •ÊÒ⁄U ¬˝Ã∑§‹‡Ê¬⁄U ÁË àÊÕÊ ∑ΧcáÊflSòÊ ⁄UπŸÊ øÊÁ„Uÿ–1 ¬˝Õ◊ ∑˝§◊∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬Á‡ø◊◊¥ ’˝rÊÔÊ, ©U‚∑§ ¬Ífl¸◊¥ ∑˝§◊‡Ê— ÁflcáÊÈ, L§º˝, ÿ◊ ÃÕÊ ¬˝Ã∑§ ∑§‹‡Ê ∞∑§ ‚Ëœ◊¥ ⁄UπŸ øÊÁ„Uÿ– ÿÁŒ ŒÍ‚⁄U ∑˝§◊‚ ∑§‹‡Ê SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸÊ „UÊ ÃÊ ¬Ífl¸◊¥ ’˝rÊÔÊ∑§Ê, ¬Á‡ø◊◊¥ ÁflcáÊÈ∑§Ê, ©UûÊ⁄U◊¥ L§º˝∑§Ê, ŒÁˇÊáÊ◊¥ ÿ◊∑§Ê ÃÕÊ ◊äÿ◊¥ ¬˝Ã∑§Ê ∑§‹‡Ê ⁄UπŸÊ øÊÁ„Uÿ– ‚àÿ‡Ê ∑§‹‡Ê∑§ ‚◊ÊŸ ¬Ê°øÊ¥ ∑§‹‡ÊÊ¥∑§Ë SÕʬŸÊ-¬˝ÁÃc∆UUÔÊ ∑§⁄U ‹– ß‚∑§ ’ÊŒ ’˝rÊÔÊ, ÁflcáÊÈ, L§º˝, ÿ◊ ÃÕÊ ¬˝Ã 2∑§Ë ◊ÍÌÃÿÊ∑¥ §Ë ‚àÿ‡Ê∑§ ‚◊ÊŸ ¬ÍflÊQ¸ § ÁflÁœ‚ •ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ •ÊÒ⁄U ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔÊ ∑§⁄U ‹ ÃÕÊ ©UŸ ¬˝ÁÃc∆UUÔÊÁ¬Ã ¬Ê°øÊ¥ ◊ÍÌÃÿÊ∑¥ §Ê ¬Ê°øÊ¥ ∑§‹‡ÊÊ¬¥ ⁄U ⁄Uπ Œ– ÁflÁœ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒUó 1. ‚ÊÒfláÊZ ∑§Ê⁄UÿŒ˜ ÁflcáÊÈ¢ ’˝rÊÔÊáÊ¢ ⁄UÊÒåÿ∑¢§ ÃÕÊ– L§º˝SÃÊ◊˝◊ÿ— ∑§ÊÿÊ¸ ÿ◊Ê ‹Ê„U◊ÿ— πªH ¬Á‡ø◊ ÁflcáÊÈ∑§‹‡Ê¢ ªXÔUÊŒ∑§‚◊ÁãflÃ◊˜Ô – ÃSÿÊ¬Á⁄U ãÿ‚ÁmcáÊÈ¢ ¬ËÃflSòÊáÊ flÁc≈UUÃ◊˜ÔH ¬Ífl¸ ÃÈ ’˝rÊÔ∑§‹‡Ê¢ ˇÊË⁄UÊŒ∑§‚◊ÁãflÃ◊Ô˜Ô – ’˝rÊÔÊáÊ¢ SÕʬÿÃ˜Ô ÃòÊ ‡flÃflSòÊáÊ flÁCÔUÃ◊˜ÔH ©UûÊ⁄USÿÊ¢ L§º˝∑ȧê÷¢ ¬ÍÁ⁄Uâ ◊œÈ‚̬·Ê– üÊËL§º˝¢ SÕʬÿÃ˜Ô ÃòÊ ⁄UQ§flSòÊáÊ flÁc≈UÃ◊˜ÔH ŒÁˇÊáÊSÿÊ¢ ÿ◊ÉÊ≈UÁ◊ãº˝ÊŒ∑§‚◊ÁãflÃ◊˜Ô – ∑ΧcáÊflSòÊáÊ ‚¢flCÔUK ÃSÿÊ¬Á⁄U ÿ◊¢ ãÿ‚ØÔH (ªL§«U¬È0 ‚Ê⁄UÊ0 12– 6ó10) 2. ’˝rÊÔÊ ⁄UÊÒåÿ◊ÿÊ ŒflÊ ÁflcáÊÈ— Sfláʸ◊ÿ— S◊Î×– L§º˝SÃÊ◊˝◊ÿÊ ŒflÊ ÿ◊Ê ‹Ê„U◊ÿ— S◊Î×H ¬˝ÃSòʬÈ◊ÿ— ‡ÊÈ÷˝Ê˘âÊflÊ ‹Ê„U◊ÿ— S◊Î×– ÿmÊ ∑ȧ‡Ê◊ÿÊ sÔÃ SÕÊåÿʇøÒfl ¬ÎÕ∑˜§Ô ¬ÎÕ∑˜§HÔ øÊ°ŒË∑§ ’˝rÊÔÊ, ‚ÊŸ∑§ ÁflcáÊÈ, ÃÊ°’∑§ L§º˝, ‹Ê„U∑§ ÿ◊, ⁄UÊ°ªÊ •ÕflÊ ‹Ê„U∑§ ¬˝Ã∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ ßŸ∑§ •÷Êfl◊¥ ¬˝àÿ∑§∑§ Á‹ÿ ∑ȧ‡Ê ÷Ë ⁄UπÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ∑ȧ‡Ê ⁄UπŸ¬⁄U •ÊflÊ„UŸ-¬Í¡Ÿ „UÊªÊ, ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UÔUÊ ÃÕÊ •ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ–

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

149

•ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ-ÁflÁœ •ÇãÿÈûÊÊ⁄UáÊ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó„UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó˙ •l ¬ÍflÊì ¸ ÊÊÁ⁄Uê˝„UªáÈ ÊªáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕÊÒ .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„Ô◊Ô˜ •Ê‚È ’˝rÊÔÁflcáÊÈL§º˝ÿ◊¬˝Ã ¬˝ÁÃ◊Ê‚È •flÉÊÊÃÊÁŒŒÊ·¬Á⁄U„UÊ⁄UÊÕ¸◊ÇãÿÈûÊÊ⁄UáʬÍfl∑¸ §¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔ Ê¢ ∑§Á⁄Ucÿ– („UÊÕ∑§Ê ¡‹ •ÊÁŒ ¿UÊ«∏U Œ)

‚¢∑§À¬∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U øÊ⁄UÊ¥ ◊ÍÌÃÿÊ∑¥ §Ê ÉÊÎà ‹ªÊ∑§⁄U Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ ÃÕÊ ¬˝Ã◊ÍÌÃ∑§Ê ¬ÎÕ∑˜§Ô ¬ÊòÊ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ©UŸ¬⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ‚ ¥  ¡‹œÊ⁄UÊ Œó ˙ ‚◊Ⱥ˝Sÿ àflÊ˘fl∑§ÿÊÇŸ ¬Á⁄U √ÿÿÊ◊Á‚ – ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH ˙ Á„U◊Sÿ àflÊ ¡⁄UÊÿÈáÊÊ˘ÇŸ ¬Á⁄U √ÿÿÊ◊Á‚ – ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH ˙ ©U¬ Ö◊ãŸÈ¬ flÂ˘fl Ã⁄U ŸŒËcflÊ – •ÇŸ Á¬ûÊ◊¬Ê◊Á‚ ◊á«ÍUÁ∑§ ÃÊÁ÷⁄UÊ ªÁ„U– ‚◊¢ ŸÊ ÿôÊ¢ ¬Êfl∑§fláÊ¸Þ Á‡Êfl¢ ∑ΧÁœH ˙ •¬ÊÁ◊Œ¢ ãÿÿŸÞ ‚◊Ⱥ˝Sÿ ÁŸfl‡ÊŸ◊˜Ô – •ãÿÊ°SÃ •S◊ûʬãÃÈ „UÃÿ— ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH ˙ •ÇŸ ¬Êfl∑§ ⁄UÊÁø·Ê ◊ãº˝ÿÊ Œfl Á¡uÔUÿÊ– •Ê ŒflÊŸ˜Ô flÁˇÊ ÿÁˇÊ øH ˙ ‚ Ÿ— ¬Êfl∑§ ŒËÁŒflÊ˘ÇŸ ŒflÊ°2 ß„UÊ fl„U – ©U¬ ÿôÊÞ „UÁfl‡ø Ÿ—H ˙ ¬Êfl∑§ÿÊ ÿÁ‡øÃÿãàÿÊ ∑Χ¬Ê ˇÊÊ◊Ÿ˜Ô L§L§ø ©U·‚Ê Ÿ ÷ÊŸÈŸÊ– ÃÍfl¸Ÿ˜Ô Ÿ ÿÊ◊ãŸÇÊSÿ ŸÍ ⁄UáÊ •Ê ÿÊ ÉÊÎáÊ Ÿ ÃÃηÊáÊÊ •¡⁄U—H ˙ Ÿ◊SÃ „U⁄U‚ ‡ÊÊÁø· Ÿ◊SÃ •SàflÌø·– •ãÿÊ°SÃ •S◊ûʬãÃÈ „UÃÿ— ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH ˙ ŸÎ·Œ fl«Uå‚È·Œ fl«˜U ’Ì„U·Œ fl«˜U flŸ‚Œ fl≈˜U SflÌflŒ fl≈˜UÔH ˙ ÿ ŒflÊ ŒflÊŸÊ¢ ÿÁôÊÿÊ ÿÁôÊÿÊŸÊÞ ‚¢flà‚⁄UËáÊ◊Ȭ ÷ʪ◊Ê‚Ã– •„ÈUÃÊŒÊ „UÁfl·Ê ÿôÊ •ÁS◊ãàSflÿ¢ Á¬’ãÃÈ ◊œÈŸÊ ÉÊÎÃSÿH ÿ ŒflÊ ŒflcflÁœ Œflàfl◊ÊÿŸ˜Ô ÿ ’˝rÊÔáÊ— ¬È⁄U ∞ÃÊ⁄UÊ •Sÿ– ÿèÿÊ Ÿ ´§Ã ¬flÃ œÊ◊ Á∑§ÜøŸ Ÿ Ã ÁŒflÊ Ÿ ¬ÎÁÕ√ÿÊ •Áœ SŸÈ·ÈH ˙ ¬˝ÊáÊŒÊ •¬ÊŸŒÊ √ÿÊŸŒÊ fløÊŒ¸ Ê flÁ⁄UflÊŒÊ—– •ãÿÊ°SÃ •S◊ûʬãÃÈ „UÃÿ— ¬Êfl∑§Ê •S◊èÿÞ Á‡ÊflÊ ÷flH

¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔ Êó’˝rÊÔÊ, ÁflcáÊÈ, L§º˝ ÃÕÊ ÿ◊∑§Ë ◊ÍÌÃÿÊ∑¥ §Ê ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ‚ ¥  ∞∑§ ‚ÊÕ ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔÊ ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ¬˝Ã ◊ÍÌÃ∑§Ë ¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UUÔÊ ¬ÎÕ∑˜ ¬ÊòÊ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ¬ÎÕ∑˜§Ô ∑§⁄UŸË øÊÁ„Uÿ– ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜ •Ê‚Ê¢ ’˝rÊÔÁflcáÊÈL§º˝ÿ◊◊ÍÃ˸ŸÊ¢ ¬˝ÊáÊÊ ß„U ¬˝ÊáÊÊ—H ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜ •Ê‚Ê¢ ’˝rÊÔÁflcáÊÈL§º˝ÿ◊◊ÍÃ˸ŸÊ¢ ¡Ëfl ß„U ÁSÕ×H ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜ •Ê‚Ê¢ ’˝rÊÔÁflcáÊÈL§º˝ÿ◊◊ÍÃ˸ŸÊ¢ ‚flʸÁáÊ ßÁãº˝ÿÊÁáÊ ß„Uʪàÿ ‚Èπ¢ Áø⁄¢U ÁÃc∆UÔUãÃÈ SflÊ„UÊH ¬˝Ã◊ÍÌÃ-¬˝Êáʬ˝ÁÃc∆UÔUÊó˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜ •SÿÊ— ¬˝Ã◊Íø— ¬˝ÊáÊÊ ß„U ¬˝ÊáÊÊ—H ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜ •SÿÊ— ¬˝Ã◊Íø— ¡Ëfl ß„U ÁSÕ×H ˙ •Ê° OÔUË¥ ∑˝§ÊÒ¥ ÿ° ⁄°U ‹° fl° ‡Ê° ·° ‚° „°U ›°U ˇÊ° „°U ‚— ‚Ê˘„◊˜ •SÿÊ— ¬˝Ã◊Íø— ‚flʸÁáÊ ßÁãº˝ÿÊÁáÊ ß„Uʪàÿ ‚Èπ¢ Áø⁄¢U ÁÃc∆UÔUãÃÈ SflÊ„UÊH

150

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

˙ ◊ŸÊ ¡ÍÁáȸ·ÃÊ◊ÊÖÿSÿ ’΄US¬ÁÃÿ¸ôÊÁ◊◊¢ ßÊàflÁ⁄Uc≈¢U ÿôÊÞ ‚Á◊◊¢ ŒœÊÃÈ– Áfl‡fl ŒflÊ‚ ß„U ◊ÊŒÿãÃÊ◊Ê3ê¬˝ÁÃc∆UÔUH

’˝rÊÔÊÁŒ ŒflÃÊ•Ê∑ ¥ §Ê •ÊflÊ„UŸ-¬Í¡ŸóÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥mÊ⁄UÊ ’˝rÊÔÊÁŒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê •ÊflÊ„UŸ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– ’˝rÊÔÊ∑§Ê •ÊflÊ„UŸó ˙ ’˝rÊ Ô¡ôÊÊŸ¢ ¬˝Õ◊¢ ¬È⁄USÃÊÁm ‚Ë◊× ‚ÈL§øÙ flŸ •Êfl—– ‚ ’ÈäãÿÊ ©U¬◊Ê •Sÿ Áflc∆UÔUÊ— ‚Çø ÿÙÁŸ◊‚Çø Áfl fl—H ˙ ’˝rÊÔáÊ Ÿ◊—, ’˝rÊÔÊáÊ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ¬˝Õ◊ ∑§‹‡Ê¬⁄U ÁSÕà ’˝rÊÔÊ∑§Ë ◊ÍÌì⁄U

•ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– ÁflcáÊÈ∑§Ê •ÊflÊ„UŸó ˙ ߌ¢ ÁflcáÊÈÌfl ø∑˝§◊ òÊœÊ ÁŸ Œœ ¬Œ◊Ô˜ – ‚◊Í…U◊Sÿ ¬Êö‚È⁄U SflÊ„UÊH ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—, ÁflcáÊÈ◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ÁmÃËÿ ∑§‹‡Ê¬⁄U ÁSÕà ÁflcáÊÈ∑§Ë ◊ÍÌì⁄U

•ˇÊà ¿UÊ«∏U Œ– L§º˝∑§Ê •ÊflÊ„UŸó ˙ Ÿ◊SÃ L§º˝ ◊ãÿfl ©UÃÙ Ã ß·fl Ÿ◊— – ’Ê„ÈUèÿÊ◊Èà Ã Ÿ◊—H ˙ L§º˝Êÿ Ÿ◊—, L§º˝◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ÃÎÃËÿ ∑§‹‡Ê¬⁄U ÁSÕà L§º˝∑§Ë ◊ÍÌì⁄U •ˇÊÃ

¿UÊ«∏U Œ– ÿ◊∑§Ê •ÊflÊ„UŸó ˙ ÿ◊Êÿ àflÊ˘ÁXÔU⁄USflÃ Á¬ÃÎ◊Ã SflÊ„UÊ – SflÊ„UÊ ÉÊ◊ʸÿ SflÊ„UÊ ÉÊ◊¸— Á¬òÊH ˙ ÿ◊Êÿ Ÿ◊—, ÿ◊◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U øÃÈÕ¸ ∑§‹‡Ê¬⁄U ÁSÕà ÿ◊∑§Ë ◊ÍÌì⁄U •ˇÊÃ

¿UÊ«∏U Œ– ¬˝Ã∑§Ê •ÊflÊ„UŸó•¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •ÊflÊ„UŸ ∑§⁄U– ˙ ¬˝ÃÊ ¡ÿÃÊ Ÿ⁄U ßãº˝Ê fl— ‡Ê◊¸ ÿë¿UÃÈ – ©Uª˝Ê fl— ‚ãÃÈ ’Ê„UflÊ˘ŸÊœÎcÿÊ ÿÕÊ˘‚ÕH .....ªÊòÊ¢ .....¬˝Ã◊ÊflÊ„UÿÊÁ◊, SÕʬÿÊÁ◊– ’Ê‹∑§⁄U ¬¢ø◊ ∑§‹‡Ê¬⁄U ÁSÕà ¬˝Ã∑§Ë ◊ÍÌì⁄U ÁË ¿UÊ«∏U Œ– ¬ÈŸ— ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ øÊ⁄U Œfl∑§‹‡ÊÊ¥¬⁄U ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U •ˇÊà ÃÕÊ ¬˝Ã∑§‹‡Ê¬⁄U •¬‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ÁË ¿UÊ«∏Uó ˙ ◊ŸÊ ¡ÍÁáȸ·ÃÊ◊ÊÖÿSÿ ’΄US¬ÁÃÿ¸ôÊÁ◊◊¢ ßÊàflÁ⁄Uc≈¢U ÿôÊÞ ‚Á◊◊¢ ŒœÊÃÈ– Áfl‡fl ŒflÊ‚ ß„U ◊ÊŒÿãÃÊ◊Ê3ê¬˝ÁÃc∆UÔUH

ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U •ÊflÊ„UŸ, SÕʬŸ ÃÕÊ ¬˝ÁÃc∆UÔUÊ∑§ ’ÊŒ ’˝rÊÔÊÁŒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê ‚√ÿ ÃÕÊ ¬˝Ã∑§Ê •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬ÍflÊ¸Q§ ◊ãòÊÊ¥‚ •ÕflÊ ŸÊ◊-◊ãòÊÊ¥‚ ·Ê«U‡ÊÊ¬øÊ⁄U1 ÿÊ ¬¢øÊ¬øÊ⁄U2 ¬Í¡Ÿ ∑§⁄Uó ¬˝ÊÕ¸ŸÊó¬Èc¬ ‹∑§⁄U ÁflcáÊÈ∑§Ë SÃÈÁà ∑§⁄Uó Á¡ÃãÃ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ Ÿ◊SÃ Áfl‡fl÷ÊflŸ – Ÿ◊SÃÈèÿ¢ NU·Ë∑§‡Ê ◊„UʬÈL§·¬Ífl¸¡H •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U— – •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH 1. ·Ê«U‡ÊÊ¬øÊ⁄Uó(1) ¬Êl, (2) •Éÿ¸, (3) •Êø◊Ÿ, (4) SŸÊŸ, (5) flSòÊ, (6) •Ê÷Í·áÊ, (7) ªãœ, (8) ¬Èc¬, (9) œÍ¬, (10) ŒË¬, (11) ŸÒfll, (12) •Êø◊Ÿ, (13) ÃÊê’Í‹, (14) SÃfl¬Ê∆U, (15) ì¸áÊ •ÊÒ⁄U (16) Ÿ◊S∑§Ê⁄U– 2. ¬¢øÊ¬øÊ⁄Uó(1) ªãœ, (2) ¬Èc¬, (3) œÍ¬, (4) ŒË¬ ÃÕÊ (5) ŸÒfll– ¬Í¡Ê◊¥ ∑§◊Ë Ÿ „UÊ ß‚Á‹ÿ ¬˝àÿ∑§ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ ¬Í¡Ÿ◊¥ ŒÁˇÊáÊÊ ÷Ë Œ–

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

151

•ŸŸ ¬Í¡ŸŸ ’˝rÊÔÊÁŒŒflÃÊ— ¬˝ËÿãÃÊ¢ Ÿ ◊◊– ∑§„U∑§⁄U ¬Í¡Ÿ∑§◊¸ ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê ‚◊̬à ∑§⁄U Œ–

„UflŸ-ÁflÁœ ∑§Ãʸ ŒÊÁ„UŸ ÉÊÈ≈UŸ∑§Ê ¡◊ËŸ‚ ‹ªÊ∑§⁄U ¡‹ÃË „ÈU߸ •ÁÇŸ◊¥ ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ „UflŸ ∑§⁄U– ¬„U‹ ŒË ¡ÊŸflÊ‹Ë øÊ⁄U •Ê„ÈUÁÃÿÊ¥∑§ „UÊ◊‚ ’ø „ÈU∞ ∞∑§-∞∑§ ’Í°Œ ÉÊË∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊˬÊòÊ◊¥ «UÊ‹ÃÊ ¡Êÿ– •ÊÉÊÊ⁄U-„UÊ◊óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ dÈflÊ‚ ÉÊË∑§Ê ‹∑§⁄U “˙ ¬˝¡Ê¬Ãÿ SflÊ„UÊ, ߌ¢ ¬˝¡Ê¬Ãÿ Ÿ ◊◊–” ◊Ÿ◊¥ ’Ê‹∑§⁄U •ÁÇŸ∑§ ©UûÊ⁄U-¬Ífl¸◊¥ «UÊ‹ Œ– ¬ÈŸ— dÈflÊ‚ ÉÊË ‹∑§⁄U “˙ ßãº˝Êÿ SflÊ„UÊ, ߌ◊˜ ßãº˝Êÿ Ÿ ◊◊–” ’Ê‹∑§⁄U •ÁÇŸ∑§ ŒÁˇÊáÊ-¬Ífl¸∑§ ’Ëø◊¥ «UÊ‹ Œ– dÈflÊ◊¥ ’ø „ÈU∞ ∞∑§ ’Í°Œ ÉÊË∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊˬÊòÊ◊¥ «UÊ‹ Œ–1 •ÊÖÿ-„UÊ◊óÁ»§⁄U dÈflÊ◊¥ ÉÊË ‹∑§⁄U “˙ •ÇŸÿ SflÊ„UÊ, ߌ◊ÇŸÿ Ÿ ◊◊” ’Ê‹∑§⁄U ’ø ∞∑§ ’Í°Œ ÉÊË∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊˬÊòÊ◊¥ «UÊ‹ Œ– Á»§⁄U dÈflÊ◊¥ ÉÊË ‹∑§⁄U “˙ ‚Ê◊Êÿ SflÊ„UÊ, ߌ¢ ‚Ê◊Êÿ Ÿ ◊◊” ’Ê‹∑§⁄U dÈflÊ◊¥ ’ø ∞∑§ ’Í°Œ ÉÊË∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊˬÊòÊ◊¥ «UÊ‹ Œ–2 øÊ⁄U •Ê„ÈUÁÃÿÊ¥∑§ ’ÊŒ „UÊÕ◊¥ ¡‹ ‹∑§⁄U ’Ê‹ó•ÁS◊Ÿ˜Ô „UÊ◊∑§◊¸ÁáÊ ÿÊ ÿÊ ÿˇÊ◊ÊáÊŒflÃÊ ÃÊèÿSÃÊèÿ ߌ¢ „UflŸËÿº˝√ÿ¢ ◊ÿÊ ¬Á⁄UàÿQ¢§ Ãà‚lÕÊŒÒflÃ◊SÃÈ Ÿ ◊◊– ’Ê‹∑§⁄U ¡‹ Áª⁄UÊ Œ– ¬˝œÊŸ „UÊ◊  ¬˝œÊŸ „UÊ◊ ÉÊË‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ¬˝àÿ∑§ •Ê„ÈUÁÃ∑§ ’ÊŒ ∞∑§ ’Í°Œ ÉÊË ¬˝ÊˇÊáÊˬÊòÊ◊¥ «UÊ‹ ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥‚ •Ê„ÈUÁà ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄Uó (1) ˙ ÿÈÜ¡Ã ◊Ÿ ©Uà ÿÈÜ¡Ã ÁœÿÊ Áfl¬˝Ê Áfl¬˝Sÿ ’΄UÃÊ Áfl¬Á‡ø×– Áfl „UÊòÊÊ Œœ flÿÈŸÊÁflŒ∑§ ßã◊„UË ŒflSÿ ‚ÁflÃÈ— ¬Á⁄Uc≈ÈUÁ× SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– (2) ˙ ߌ¢ ÁflcáÊÈÌfl ø∑˝§◊ òÊœÊ ÁŸ Œœ ¬Œ◊Ô˜– ‚◊Í…U◊Sÿ ¬Êö‚È⁄U SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– (3) ˙ ß⁄UÊflÃË œŸÈ◊ÃË Á„U ÷ÍÃö ‚ÍÿflÁ‚ŸË ◊Ÿfl Œ‡ÊSÿÊ– √ÿS∑§èŸÊ ⁄UÊŒ‚Ë ÁflcáÊflÃ ŒÊœÕ¸ ¬ÎÁÕflË◊Á÷ÃÊ ◊ÿÍπÒ— SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– (4) ˙ ŒflüÊÈÃÊÒ ŒflcflÊ ÉÊÊ·Ã¢ ¬˝ÊøË ¬˝Ã◊äfl⁄¢U ∑§À¬ÿãÃË ™§äflZ ÿôÊ¢ Ÿÿâ ◊Ê Á¡uÔU⁄UÃ◊˜Ô– Sfl¢ ªÊc∆UUÔ ◊Ê flŒÃ¢ ŒflË ŒÈÿ¸ •ÊÿÈ◊ʸ ÁŸflʸÁŒc ≈Ô ¢U ¬˝¡Ê¢ ◊Ê ÁŸflʸÁŒc≈U◊òÊ ⁄U◊Õ  Ê¢ flc◊¸ŸÔ˜ ¬ÎÁÕ√ÿÊ—H SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– (5) ˙ ÁflcáÊÊŸ¸È∑¢§ flËÿʸÁáÊ ¬˝ flÊø¢ ÿ— ¬ÊÌÕflÊÁŸ Áfl◊◊ ⁄U¡ÊöÁ‚– ÿÊ •S∑§÷ÊÿŒÈûÊ⁄Uö ‚œSÕ¢ Áflø∑˝§◊ÊáÊSòÊœÊL§ªÊÿÊ ÁflcáÊfl àflÊH SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– (6) ˙ ÁŒflÊ flÊ ÁflcáÊ ©Uà flÊ ¬ÎÁÕ√ÿÊ ◊„UÊ flÊ ÁflcáÊ ©U⁄UÊ⁄UãÃÁ⁄UˇÊÊØԖ ©U÷Ê Á„U „USÃÊ fl‚ÈŸÊ ¬ÎáÊSflÊ ¬˝ ÿë¿U ŒÁˇÊáÊÊŒÊà ‚√ÿÊÁmcáÊfl àflÊH SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– (7) ˙ ¬˝ ÃÁmcáÊÈ SÃflÃ flËÿ¸áÊ ◊ΪÊ Ÿ ÷Ë◊— ∑ȧø⁄UÊ ÁªÁ⁄Uc∆UUÔ Ê—– ÿSÿÊL§·È ÁòÊ·È Áfl∑˝§◊áÊcflÁœÁˇÊÿÁãà ÷ÈflŸÊÁŸ Áfl‡flÊH SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– (8) ˙ ÁflcáÊÊ ⁄U⁄UÊ≈U◊Á‚ ÁflcáÊÊ— ‡ŸåòÊ SÕÊ ÁflcáÊÊ— SÿÍ⁄UÁ‚ ÁflcáÊÊœfl¸È˝ Ê˘Á‚– flÒcáÊfl◊Á‚ ÁflcáÊfl àflÊH SflÊ„UÊH ߌ¢ ÁflcáÊfl Ÿ ◊◊– 1. ߟ ŒÊ •Ê„ÈUÁÃÿÊ¥∑§Ê •ÊÉÊÊ⁄U ∑§„UÃ „Ò¥U– 2. •ÁÇŸ •ÊÒ⁄U ‚Ê◊∑§Ê ŒË ªÿË •Ê„ÈUÁÃÿÊ¥∑§Ê •ÊÖÿ÷ʪ ∑§„UÃ „Ò¥U–

152

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥‚ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ∑ȧ‹ 16 •Ê„ÈUÁÃÿÊ° ÉÊË‚ Œó (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

‹Ê◊èÿ— SflÊ„UÊ– ‹Ê◊èÿ— SflÊ„UÊH àflø SflÊ„UÊ– àflø SflÊ„UÊH ‹ÊÁ„UÃÊÿ SflÊ„UÊH ‹ÊÁ„UÃÊÿ SflÊ„UÊH ◊ŒÊèÿ— SflÊ„UÊ– ◊ŒÊèÿ— SflÊ„UÊH

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

◊Êö‚èÿ— SflÊ„UÊ– ◊Êö‚èÿ— SflÊ„UÊH SŸÊflèÿ— SflÊ„UÊ– SŸÊflèÿ— SflÊ„UÊH ˘SÕèÿ— SflÊ„UÊ– ˘SÕèÿ— SflÊ„UÊH ◊Ö¡èÿ— SflÊ„UÊ– ◊Ö¡èÿ— SflÊ„UÊH

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Ãåÿ◊ÊŸÊÿ SflÊ„UÊ– ÃåÃÊÿ SflÊ„UÊ– ÉÊ◊ʸÿ SflÊ„UÊ– ÁŸc∑ΧàÿÒ SflÊ„UÊ– ¬˝ÊÿÁ‡øûÿÒ SflÊ„UÊ– ÷·¡Êÿ SflÊ„UÊ– ÿ◊Êÿ SflÊ„UÊ– •ãÃ∑§Êÿ SflÊ„UÊ– ◊Îàÿfl SflÊ„UÊ– ’˝rÊÔáÊ SflÊ„UÊ– ’˝rÊÔ„UàÿÊÿÒ SflÊ„UÊ– Áfl‡flèÿÊ Œflèÿ— SflÊ„UÊ– lÊflʬÎÁÕflËèÿÊö SflÊ„UÊ–

¬ÈŸ— ÉÊË‚ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ∑ȧ‹ 26 •Ê„ÈUÁÃÿÊ° Œó (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

⁄UÂ SflÊ„UÊ– ¬Êÿfl SflÊ„UÊ– •ÊÿÊ‚Êÿ SflÊ„UÊ– ¬˝ÊÿÊ‚Êÿ SflÊ„UÊ– ‚¢ÿÊ‚Êÿ SflÊ„UÊ– ÁflÿÊ‚Êÿ SflÊ„UÊ– ©UlÊ‚Êÿ SflÊ„UÊ– ‡ÊÈø SflÊ„UÊ– ‡ÊÊøÃ SflÊ„UÊ– ‡ÊÊø◊ÊŸÊÿ SflÊ„UÊ– ‡ÊÊ∑§Êÿ SflÊ„UÊ– ì‚ SflÊ„UÊ– ÃåÿÃ SflÊ„UÊ–

•’ øL§mÊ⁄UÊ ¬ÈL§·‚ÍQ§∑§ ÁŸêŸÁ‹Áπà 16 ◊ãòÊÊ¥‚ 16 •Ê„ÈUÁÃÿÊ° Œó (1) ˙ ‚„Ud‡Ê˷ʸ ¬ÈL§·— ‚„UdÊˇÊ— ‚„Ud¬ÊÃÔ˜– ‚ ÷ÍÁ◊Þ ‚fl¸Ã S¬ÎàflÊ˘àÿÁÃc∆UÔUg‡ÊÊæ˜U ªÈ‹◊Ô˜H SflÊ„UÊH (2) ˙ ¬ÈL§· ∞flŒÞ ‚flZ ÿjÍâ ÿëÔø ÷Ê√ÿ◊Ô˜– ©UÃÊ◊ÎÃàflSÿ‡ÊÊŸÙ ÿŒãÔŸŸÊÁÃ⁄UÙ„UÁÃH SflÊ„UÊH (3) ˙ ∞ÃÊflÊŸSÿ ◊Á„U◊ÊÃÙ ÖÿÊÿÊ°‡ø ¬ÍL§·—– ¬ÊŒÙ˘Sÿ Áfl‡flÊ ÷ÍÃÊÁŸ ÁòʬʌSÿÊ◊Îâ ÁŒÁflH SflÊ„UÊH (4) ˙ ÁòʬʌÍäfl¸ ©UŒÒà¬ÈL§·— ¬ÊŒÙ˘Sÿ„UÊ÷flÃ˜Ô ¬ÈŸ—– ÃÃÙ Áflcflæ˜U √ÿ∑˝§Ê◊à‚ʇʟʟ‡ÊŸ •Á÷H SflÊ„UÊH (5) ˙ ÃÃÙ Áfl⁄UÊ«U¡Êÿà Áfl⁄UÊ¡Ù •Áœ ¬ÍL§·—– ‚ ¡ÊÃÙ •àÿÁ⁄Uëÿà ¬‡øÊŒ˜÷ÍÁ◊◊ÕÙ ¬È⁄U—H SflÊ„UÊH (6) ˙ ÃS◊ÊlôÊÊÃÔ˜ ‚fl¸„ÈU× ‚ê÷Î⠬ηŒÊÖÿ◊˜Ô– ¬‡ÊÍ°SÃÊ°‡ø∑˝§ flÊÿ√ÿÊŸÊ⁄UáÿÊ ª˝Êêÿʇø ÿH SflÊ„UÊH

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

(7) ˙ ÃS◊ÊlôÊÊÃÔ˜ ‚fl¸„ÈUà ´§ø— ‚Ê◊ÊÁŸ ¡ÁôÊ⁄U– ¿UãŒÊÞÁ‚ ¡ÁôÊ⁄U ÃS◊Êl¡ÈSÃS◊ÊŒ¡ÊÿÃH SflÊ„UÊH (8) ˙ ÃS◊ÊŒ‡flÊ •¡Êÿãà ÿ ∑§ øÙ÷ÿʌ×– ªÊflÙ „U ¡ÁôÊ⁄U ÃS◊ÊûÊS◊ÊÖÔ¡ÊÃÊ •¡Êflÿ—H SflÊ„UÊH (9) ˙ â ÿôÊ¢ ’Ì„UÁ· ¬˝ıˇÊŸÔ˜ ¬ÈL§·¢ ¡ÊÃ◊ª˝Ã—– ÃŸ ŒflÊ •ÿ¡ãà ‚ÊäÿÊ ´§·ÿ‡ø ÿH SflÊ„UÊH (10) ˙ ÿà¬ÈL§·¢ √ÿŒœÈ— ∑§ÁÃœÊ √ÿ∑§À¬ÿŸÔ˜– ◊Èπ¢ Á∑§◊SÿÊ‚ËÃÔ˜ Á∑¢§ ’Ê„ÍU Á∑§◊ÍM§ ¬ÊŒÊ ©UëÿÃH SflÊ„UÊH (11) ˙ ’˝ÊrÊÔáÊÙ˘Sÿ ◊Èπ◊Ê‚ËŒ˜’Ê„ÍU ⁄UÊ¡ãÿ— ∑Χ×– ™§M§ ÃŒSÿ ÿmÒ‡ÿ— ¬Œ˜ÔèÿÊÞ ‡Êͺ˝Ù •¡ÊÿÃH SflÊ„UÊH (12) ˙ øãº˝◊Ê ◊Ÿ‚Ù ¡ÊÇøˇÊÙ— ‚ÍÿÙ¸ •¡ÊÿÖ üÊÙòÊÊmÊÿȇø ¬˝Êáʇø ◊ÈπÊŒÁÇŸ⁄U¡ÊÿÃH SflÊ„UÊH (13) ˙ ŸÊèÿÊ •Ê‚ËŒãÃÁ⁄UˇÊÞ ‡ÊËcáÊÙ¸ lı— ‚◊fløÖ ¬Œ˜ÔèÿÊ¢ ÷ÍÁ◊ÌŒ‡Ê— üÊÙòÊÊûÊÕÊ ‹Ù∑§Ê°2 •∑§À¬ÿŸÔ˜H SflÊ„UÊH (14) ˙ ÿà¬ÈL§·áÊ „UÁfl·Ê ŒflÊ ÿôÊ◊ÃãflÖ fl‚ãÃÙ˘SÿÊ‚ËŒÊÖÿ¢ ª˝Ëc◊ ßä◊— ‡Ê⁄UhÁfl—H SflÊ„UÊH (15) ˙ ‚åÔÃÊSÿÊ‚ŸÔ˜ ¬Á⁄UœÿÁSÔòÊ— ‚åÔà ‚Á◊œ— ∑ΧÃÊ—– ŒflÊ ÿlôÊ¢ ÃãflÊŸÊ •’䟟Ԙ ¬ÈL§·¢ ¬‡ÊÈ◊Ô˜H SflÊ„UÊH (16) ˙ ÿôÊŸ ÿôÊ◊ÿ¡ãà ŒflÊSÃÊÁŸ œ◊ʸÁáÊ ¬˝Õ◊ÊãÿÊ‚ŸÔ˜– Ã „U ŸÊ∑¢§ ◊Á„U◊ÊŸ— ‚øãà ÿòÊ ¬Ífl¸ ‚ÊäÿÊ— ‚Áãà ŒflÊ—H SflÊ„UÊH

ÉÊË‚ Á◊ÁüÊà πË⁄U∑§ mÊ⁄UÊ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥‚ ¬ÎÕ∑˜Ô§-¬ÎÕ∑˜§Ô ∑ȧ‹ 16 •Ê„ÈUÁÃÿÊ° Œó (1) ˙ ߌ¢ ÁflcáÊÈÌfl ø∑˝§◊ òÊœÊ ÁŸ Œœ ¬Œ◊Ô˜– ‚◊Í…U◊Sÿ ¬Êö‚È⁄U H SflÊ„UÊH (2) ˙ •¬Ê ŒflÊ ◊œÈ◊ÃË⁄UªÎèáÊãŸÍ¡¸SflÃË ⁄UÊ¡SflÁ‡øÃÊŸÊ—– ÿÊÁ÷Ì◊òÊÊflL§áÊÊflèÿÁ·ÜøãÿÊÁ÷Á⁄Uãº˝◊ŸÿãŸàÿ⁄UÊÃË— H SflÊ„UÊH (3) ˙ ¬˝ ¬fl¸ÃSÿ flη÷Sÿ ¬Îc∆UÔUÊãŸÊfl‡ø⁄UÁãà SflÁ‚ø ßÿÊŸÊ—– ÃÊ •Ê˘flflÎòÊ㟜⁄UʪȌQ§Ê •Á„¢U ’Èäãÿ◊ŸÈ ⁄UËÿ◊ÊáÊÊ—– ÁflcáÊÊÌfl∑˝§◊áÊ◊Á‚ ÁflcáÊÊÌfl∑˝§ÊãÃ◊Á‚ ÁflcáÊÊ— ∑˝§ÊãÃ◊Á‚H SflÊ„UÊH (4) ˙ ÁflcáÊÊŸ¸È∑¢§ flËÿʸÁáÊ ¬˝ flÊø¢ ÿ— ¬ÊÌÕflÊÁŸ Áfl◊◊ ⁄U¡ÊöÁ‚– ÿÊ •S∑§÷ÊÿŒÈûÊ⁄Uö ‚œSÕ¢ Áflø∑˝§◊ÊáÊSòÊœÊL§ªÊÿÊ ÁflcáÊfl àflÊH SflÊ„UÊH (5) ˙ ÁŒflÊ flÊ ÁflcáÊ ©Uà flÊ ¬ÎÁÕ√ÿÊ ◊„UÊ flÊ ÁflcáÊ ©U⁄UÊ⁄ UãÃÁ⁄UˇÊÊØ–Ô ©U÷Ê Á„U „USÃÊ fl‚ÈŸÊ ¬ÎáÊSflÊ ¬˝ ÿë¿U ŒÁˇÊáÊÊŒÊà ‚√ÿÊÁmcáÊfl àflÊH SflÊ„UÊH (6) ˙ ¬˝ ÃÁmcáÊÈ SÃflÃ flËÿ¸áÊ ◊ΪÊ Ÿ ÷Ë◊— ∑ȧø⁄UÊ ÁªÁ⁄Uc∆UÔUÊ—– ÿSÿÊL§·È ÁòÊ·È Áfl∑˝§◊áÊcflÁœÁˇÊÿÁãà ÷ÈflŸÊÁŸ Áfl‡flÊH SflÊ„UÊH (7) ˙ ÁflcáÊÊ ⁄U⁄UÊ≈U◊Á‚ ÁflcáÊÊ— ‡ŸåòÊ SÕÊ ÁflcáÊÊ— SÿÍ⁄UÁ‚ ÁflcáÊÊœ˝¸ÈflÊ˘Á‚– flÒcáÊfl◊Á‚ ÁflcáÊfl àflÊ H SflÊ„UÊH

153

154

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(8) ˙ ÃÁm¬˝Ê‚Ê Áfl¬ãÿflÊ ¡ÊªÎflÊÞ‚— ‚Á◊ãœÃ– ÁflcáÊÊÿ¸à¬⁄U◊¢ ¬Œ◊˜Ô H SflÊ„UÊH (9) ˙ ÁflcáÊÊ— ∑§◊ʸÁáÊ ¬‡ÿà ÿÃÊ fl˝ÃÊÁŸ ¬S¬‡Ê– ßãº˝Sÿ ÿÈÖÿ— ‚πÊ H SflÊ„UÊH (10) ˙ ÃÁmcáÊÊ— ¬⁄U◊¢ ¬ŒÞ ‚ŒÊ ¬‡ÿÁãà ‚Í⁄Uÿ—– ÁŒflËfl øˇÊÈ⁄UÊÃÃ◊˜Ô H SflÊ„UÊH (11) ˙ •Œ˜èÿ— ‚ê÷Î× ¬ÎÁÕ√ÿÒ ⁄U‚ÊìÊ Áfl‡fl∑§◊¸áÊ— ‚◊fløÃʪ˝– ÃSÿ àflc≈UÊ ÁflŒœº˝Í¬◊Áà Ãã◊àÿ¸Sÿ Œflàfl◊Ê¡ÊŸ◊ª˝H SflÊ„UÊH (12) ˙ flŒÊ„U◊â ¬ÈL§·¢ ◊„UÊãÃ◊ÊÁŒàÿfláÊZ Ã◊‚— ¬⁄USÃÊØԖ Ã◊fl ÁflÁŒàflÊÁà ◊ÎàÿÈ◊Áà ŸÊãÿ— ¬ãÕÊ ÁfllÃ˘ÿŸÊÿH SflÊ„UÊH (13) ˙ ¬˝¡Ê¬ÁÇø⁄UÁà ª÷¸ •ãÃ⁄U¡Êÿ◊ÊŸÊ ’„ÈUœÊ Áfl ¡ÊÿÃ– ÃSÿ ÿÊÁŸ¢ ¬Á⁄U ¬‡ÿÁãà œË⁄UÊSÃÁS◊Ÿ˜Ô „U ÃSÕÈ÷ȸflŸÊÁŸ Áfl‡flÊH SflÊ„UÊH (14) ˙ ÿÊ Œflèÿ •ÊìÁà ÿÊ ŒflÊŸÊ¢ ¬È⁄UÊÁ„U×– ¬ÍflÊ¸ ÿÊ ŒflèÿÊ ¡ÊÃÊ Ÿ◊Ê L§øÊÿ ’˝ÊrÊÔÿH SflÊ„UÊH (15) ˙ L§ø¢ ’˝ÊrÊ¢ ¡ŸÿãÃÊ ŒflÊ •ª˝ ÃŒ’˝ÈflŸ˜Ô– ÿSàflÒfl¢ ’˝ÊrÊÔáÊÊ ÁfllÊûÊSÿ ŒflÊ •‚Ÿ˜ fl‡ÊH SflÊ„UÊH (16) ˙ üÊˇø Ã ‹ˇ◊ˇø ¬àãÿÊfl„UÊ⁄ UÊòÊ ¬Ê‡fl¸ ŸˇÊòÊÊÁáÊ M§¬◊Á‡flŸÊÒ √ÿÊûÊ◊˜–Ô ßcáÊÁ㟷ÊáÊÊ◊È¢ ◊ ß·ÊáÊ ‚fl¸‹Ê∑¢§ ◊ ß·ÊáÊH SflÊ„UÊH

ß‚∑§ ’ÊŒ ÁË, ¡ÊÒ, øÊfl‹, ÉÊÎÃ, ‡Ê∑¸§⁄UÊÁ◊ÁüÊà ‡ÊÊ∑§Àÿ‚ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ 108 •Ê„ÈUÁÃÿÊ° Œó ˙ ÃÁm¬˝Ê‚Ê Áfl¬ãÿflÊ ÁflcáÊÊÿ¸à¬⁄U◊¢ ¬Œ◊˜ÔH SflÊ„UÊH

¡ÊªÎflÊÞ‚— ߌ¢ ÁflcáÊfl

‚Á◊ãœÃ– Ÿ ◊◊–

ß‚∑§ ’ÊŒ ‚÷Ë •ÊflÊÁ„Uà ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê ¬ÈŸ— ¬¢øÊ¬øÊ⁄U‚ ©UûÊ⁄U-¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ÃÕÊ ¬˝Ã∑§Ê •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– ¬ÈŸ— •ÁÇŸ¬Í¡Ÿ ¬¢øÊ¬øÊ⁄U‚ ∑§⁄U– ÁSflc≈U∑§Î Ø-•Ê„ÈUÁà ’ø „ÈU∞ ‚÷Ë „UflŸËÿ º˝√ÿ∑§Ê ∞∑§ ¬ÊòÊ◊¥ ‹∑§⁄U „UÊÃÊ π«∏U „UÊ ¡Êÿ°– ÿ¡◊ÊŸ dÈflÊ◊¥ ÉÊÎà ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ∑§Ê ¬…∏UÃ „ÈU∞ •Ê„ÈUÁà Œó ˙ •ÇŸÿ ÁSflc≈U∑ΧÃ SflÊ„UÊ, ߌ◊ÇŸÿ ÁSflc≈U∑ΧÃ Ÿ ◊◊–

ÿ¡◊ÊŸ •ÊÒ⁄U „UÊÃ Ê ’Ò∆U ¡Êÿ° •ÊÒ⁄U ÉÊÎÂ „UË •Ê„ÈUÁà Œ¥ ÃÕÊ dÈflÊ‚ ‡Ê· ÉÊÎÃ∑§Ê ¬˝Êˇ ÊáÊˬÊòÊ◊¥ «UÊ‹Ã ⁄U„U¥ó ˙ ÷Í— SflÊ„UÊ, ߌ◊ÇŸÿ Ÿ ◊◊– ˙ ÷Èfl— SflÊ„Ê, ߌ¢ flÊÿfl Ÿ ◊◊– ˙ Sfl— SflÊ„UÊ, ߌ¢ ‚Íÿʸÿ Ÿ ◊◊– ˙ àfl¢ ŸÊ •ÇŸ flL§áÊSÿ ÁflmÊŸ˜Ô ŒflSÿ „U«UÊ •fl ÿÊÁ‚‚Ëc∆UÔUÊ—– ÿÁ¡c∆UÔUÊ flÁ±ŸÃ◊— ‡ÊÊ‡ÊÈøÊŸÊ Áfl‡flÊ m·ÊÞÁ‚ ¬˝ ◊È◊ÈÇäÿS◊ØÔH SflÊ„UÊH ߌ◊ÇŸËflL§áÊÊèÿÊ¢ Ÿ ◊◊– ˙ ‚ àfl¢ ŸÊ •ÇŸ˘fl◊Ê ÷flÊÃË ŸÁŒc∆UÔUÊ •SÿÊ ©U·‚Ê √ÿÈc≈UÊÒ– •fl ÿˇfl ŸÊ flL§áÊÞ ⁄U⁄UÊáÊÊ flËÁ„U ◊ΫUË∑§Þ ‚È„UflÊ Ÿ ∞ÁœH SflÊ„UÊH

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

155

ߌ◊ÇŸËflL§áÊÊèÿÊ¢ Ÿ ◊◊– ˙ •ÿʇøÊ˘ÇŸ˘SÿŸÁ÷‡ÊÁSìʇø ‚àÿÁ◊ûfl◊ÿÊ •Á‚– •ÿÊ ŸÊ ÿôÊ¢ fl„UÊSÿÿÊ ŸÊ œÁ„U ÷·¡öH SflÊ„UÊH ߌ◊ÇŸÿ˘ÿ‚ Ÿ ◊◊– ˙ ÿ Ã ‡Êâ flL§áÊ ÿ ‚„Ud¢ ÿÁôÊÿÊ— ¬Ê‡ÊÊ ÁflÃÃÊ ◊„UÊã×– ÃÁ÷ŸÊ¸˘•l ‚ÁflÃÊà ÁflcáÊÈÌfl‡fl ◊ÈÜøãÃÈ ◊L§Ã— Sfl∑§Ê¸—H SflÊ„UÊH ߌ¢ flL§áÊÊÿ ‚ÁflòÊ ÁflcáÊfl Áfl‡flèÿÊ ŒflèÿÊ ◊L§Œ˜èÿ— Sfl∑¸§èÿ‡ø, Ÿ ◊◊– ˙ ©UŒÈûÊ◊¢ flL§áÊ ¬Ê‡Ê◊S◊ŒflÊœ◊¢ Áfl ◊äÿ◊Þ üÊÕÊÿ– •ÕÊ flÿ◊ÊÁŒàÿ fl˝Ã Ãflʟʪ‚Ê •ÁŒÃÿ SÿÊ◊H SflÊ„UÊH ߌ¢ flL§áÊÊÿÊ˘˘ÁŒàÿÊÿÊ˘ÁŒÃÿ, Ÿ ◊◊–

¬˝¡Ê¬ÁÃ∑§Ê ◊Ÿ‚ äÿÊŸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •ÊÒ⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ∑§Ê ◊ÊŸÁ‚∑§1 ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •Ê„ÈUÁà Œó ˙ ¬˝¡Ê¬Ãÿ SflÊ„UÊ, ߌ¢ ¬˝¡Ê¬Ãÿ Ÿ ◊◊–

¬ÍáÊʸ„UÈÁà dÈflÊ◊¥ 4 ÿÊ 8 ’Ê⁄U ÉÊË «UÊ‹∑§⁄U ©U‚∑§ ™§¬⁄U ⁄UQ§flSòÊ ÿÊ ⁄UQ§‚ÍòÊ‚ flÁc≈Uà ‚ȬÊ⁄UË ⁄Uπ∑§⁄U ¬ÍáÊʸ„ÈUÁÃ∑§Ê ¬¢øÊ¬øÊ⁄U-¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– dÈflÊ∑§Ê ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U π«∏UÊ „UÊ ¡Êÿ •ÊÒ⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏Uó ˙ ◊͜ʸŸ¢ ÁŒflÊ •⁄UÁâ ¬ÎÁÕ√ÿÊ flÒ‡flÊŸ⁄U◊Îà •Ê ¡ÊÃ◊ÁÇŸ◊˜Ô– ∑§ÁflÞ ‚◊˝Ê¡◊ÁÃÁÕ¢ ¡ŸÊŸÊ◊Ê‚ãŸÊ ¬ÊòÊ¢ ¡Ÿÿãà ŒflÊ—H ˙ SflÊ„UÊ ¬˝ÊáÊèÿ— ‚ÊÁœ¬ÁÃ∑§èÿ—– ¬ÎÁÕ√ÿÒ SflÊ„UÊ ˘ÇŸÿ SflÊ„UÊ ˘ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ SflÊ„UÊ flÊÿfl SflÊ„UÊ– ÁŒfl SflÊ„UÊ ‚Íÿʸÿ SflÊ„UÊH ˙ ÁŒÇèÿ— SflÊ„UÊ øãº˝Êÿ SflÊ„UÊ ŸˇÊòÊèÿ— SflÊ„UÊ ˘Œ˜èÿ— SflÊ„UÊ flL§áÊÊÿ SflÊ„UÊ– ŸÊèÿÒ SflÊ„UÊ ¬ÍÃÊÿ SflÊ„UÊH ˙ flÊø SflÊ„UÊ ¬˝ÊáÊÊÿ SflÊ„UÊ ¬˝ÊáÊÊÿ SflÊ„UÊ– øˇÊÈ· SflÊ„UÊ øˇÊÈ· SflÊ„UÊ üÊÊòÊÊÿ SflÊ„UÊ üÊÊòÊÊÿ SflÊ„UÊH ˙ ¬ÍáÊʸ ŒÌfl ¬⁄UÊ ¬Ã ‚ȬÍáÊʸ ¬ÈŸ⁄UÊ ¬Ã– flSÔŸfl Áfl∑˝§ËáÊÊfl„UÊ ß·◊Í¡¸ö ‡ÊÃ∑˝§ÃÙH SflÊ„UÊH 2 ߌ¢ ◊ΫUÊÇŸÿ Ÿ ◊◊–

π«∏U „UÊ∑§⁄U dÈflÊ‚ ÉÊÎÃ∑§Ë œÊ⁄UÊ •ÁÇŸ◊¥ ¿UÊ«∏UÃ „ÈU∞ ÁŸêŸ ◊ãòÊ∑§Ê ¬…∏Uó ˙ fl‚Ê— ¬ÁflòÊ◊Á‚ ‡ÊÃœÊ⁄¢U fl‚Ê— ¬ÁflòÊ◊Á‚ ‚„UdœÊ⁄U◊˜Ô– ŒflSàflÊ ‚ÁflÃÊ ¬ÈŸÊÃÈ fl‚Ê— ¬ÁflòÊáÊ ‡ÊÃœÊ⁄UáÊ ‚ÈåflÊ ∑§Ê◊œÈˇÊ—H SflÊ„UÊH

ߌ◊ÇŸÿ Ÿ ◊◊–3 ÿ¡◊ÊŸ •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– dÈflÊ‚ •ÁÇŸ∑§ ߸‡ÊÊŸ∑§ÊáÊ‚ ÷S◊ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏UÃ „ÈU∞ 1. ¬˝◊ÊáÊ∑§ M§¬◊¥ ‚Ê◊ÁflœÊŸ ’˝ÊrÊÔáÊ∑§ ¬Î0 32 ¬˝Õ◊ πá«U∑§ ¬˝Õ◊ •äÿÊÿ∑§Ê fløŸ ©UŒ˜œÎà Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒUó“’˝rÊÔ flÊ ßŒ◊ª˝ •Ê‚ËØ”Ô , “ÃSÿ Ã¡Ê ⁄U‚Ê˘àÿÁ⁄UëÿØ”, “‚ ’˝rÊÔÊ •÷flØ”Ô , “‚ ÃÍcáÊË¥ ◊Ÿ‚Ê äÿÊÿØ”Ô , “ÃSÿ ÿã◊Ÿ •Ê‚ËØ”Ô , “‚ ¬˝¡Ê¬ÁÃ⁄U÷ÃÍ ”Ô˜ , “ÃS◊ÊÃ˜Ô ¬˝Ê¡Ê¬àÿ¢ ◊Ÿ‚Ê ¡ÈuÔUÁÔ– 2. ¬ÍáÊʸ„ÈUÁÃ◊¥ ◊ΫU ŸÊ◊∑§Ë •ÁÇŸ „UÊÃË „ÒUó ‡ÊÊÁãÃ∑§ fl⁄UŒ— ¬˝ÊQ§— ¬ÊÒÁc≈U∑§ ’‹flh¸Ÿ—– ¬ÍáÊʸ„ÈUàÿÊ¢ ◊ΫUÊ ŸÊ◊ ∑˝§ÊœÊÁÇŸ‡øÊÁ÷øÊÁ⁄U∑Ò§—H 3. ß‚∑§Ê àÿʪ ¬˝ÊˇÊáÊˬÊòÊ◊¥ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ–

156

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

‹‹Ê≈UÊÁŒ SÕÊŸÊ¥¬⁄U ÷S◊ ‹ªÊÿó ˙ ˙ ˙ ˙

òÿÊÿÈ·¢ ¡◊ŒÇŸÁ⁄UÁà ‹‹Ê≈U, ∑§„U∑§⁄U ‹‹Ê≈U¬⁄U ‹ªÊÿ–U ∑§‡ÿ¬Sÿ òÿÊÿÈ·Á◊Áà ∑§á∆U, ∑§„U∑§⁄U ∑§á∆U¬⁄U ‹ªÊÿ– ÿgfl·È òÿÊÿÈ·Á◊Áà ŒÁˇÊáÊ’Ê„ÈU◊Í‹, ∑§„U∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ ’Ê„ÈU∑§ ◊Í‹◊¥ ‹ªÊÿ– ÃãŸÊ˘SÃÈ òÿÊÿÈ·Á◊Áà NUŒÿ, ∑§„U∑§⁄U NUŒÿ◊¥ ‹ªÊÿ–

‚¢dfl-¬˝Ê‡ÊŸ ¬˝àÿ∑§ •Ê„ÈUÁÃ∑§ •ãÃ◊¥ ¬˝ÊˇÊáÊˬÊòÊ◊¥§«UÊ‹ ªÿ ÉÊÎÃ∑§Ê ¬ËŸÊ „ÒU– ß‚Ë∑§Ê ‚¢dfl-¬˝Ê‡ÊŸ ∑§„UÃ „Ò¥U– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§Ë •¢¡Á‹¬⁄U ÉÊÎà ‹∑§⁄U ¬˝Ê‡ÊŸ ∑§⁄U „UÊÕ œÊ ‹– ÃŒŸãÃ⁄U ÃËŸ ’Ê⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄U ‹– ¬˝áÊËÃʬÊòÊ◊¥ ÁSÕà ¡‹∑§Ê ¬ÁflòÊ∑§‚ Á‚⁄U¬⁄U ¿UÊ«∏U •ÊÒ⁄U ¬ÁflòÊ∑§∑§Ê •ÁÇŸ◊¥ ¿UÊ«∏U Œ– ¬Íáʸ¬Êòʌʟ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ flηÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿ-ŒÁˇÊáÊÊÿÈQ§ ¬Íáʸ¬ÊòÊ ÃÕÊ ¡‹, •ˇÊÃ, ¬Èc¬ ⁄Uπ∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ÿÕÊQ§ª˝„UªÈáʪáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕÊÒ .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô ∑ΧÃSÿ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§◊ÊZª÷ÍÄUÊ◊∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UUÔÊÕ¸Á◊Œ¢ flηÁŸc∑˝§ÿº˝√ÿŒÁˇÊáÊÊ‚Á„UìÍáʸ¬ÊòÊ¢ .....ªÊòÊÊÿ .....‡Ê◊¸áÊ ’˝rÊÔáÊ ÷flÃ ‚ê¬˝ŒŒ– ’Ê‹∑§⁄U ’˝rÊÔÊ∑§Ê ¬Íáʸ¬ÊòÊ Œ Œ– ’˝rÊÔÊ ’Ê‹ó˙ lÊÒSàflÊ ŒŒÊÃÈ ¬ÎÁÕflË àflÊ ¬˝ÁêΈÔUÊÃÈ– ∑ȧ‡ÊÊ•Ê¥‚ ¬˝áÊËÃÊ∑§ ¡‹‚ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄Uó ˙

‚ÈÁ◊ÁòÊÿÊ

Ÿ

•Ê¬

•Ê·œÿ—

‚ãÃÈ–

ÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ¡‹ ŒÍ‚⁄UË •Ê⁄U ¿UÊ«∏Uó ŒÈÌ◊ÁòÊÿÊSÃS◊Ò

‚ãÃÈ

ÿÊ˘S◊ÊãmÁc≈U

ÿ¢

ø

flÿ¢

Ámc◊—H

•ÁÇŸ∑§ ¬Á‡ø◊∑§Ë •Ê⁄U ¬˝áÊËÃʬÊòÊ∑§Ê ©U‹≈U Œ– ¬ÈŸ— ∑ȧ‡ÊÊ•Ê¥‚ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ◊Ê¡¸Ÿ ∑§⁄Uó ˙ •Ê¬— Á‡ÊflÊ— Á‡ÊflÃ◊Ê— ‡ÊÊãÃÊ— ‡ÊÊãÃÃ◊ÊSÃÊSÃ ∑ΧáflãÃÈ ÷·¡◊˜ÔH

∑ȧ‡ÊÊ•Ê‚ ¥  ◊Ê¡¸Ÿ∑§ ’ÊŒ ©Uã„U¥ •ÁÇŸ◊¥ ¿UÊ« U∏ Œ– •ÁÇŸ∑§ ŒÁˇÊáÊ◊¥ ÁSÕà ∑ȧ‡Ê◊¥ ’°œË ’˝rÊÔªÁ˝ ãÕ∑§Ê πÊ‹ Œ– ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, •ˇÊà ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ‚ê÷ÊÁflÃŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§◊ÊZª÷ÍÄUflŸ∑§◊¸áÊ— ¬˝ÁÃc∆UÔUÊÕZ ÿÕÊ¬¬ãŸŸ •ãŸŸ ÿÕÊ‚¢ÅÿÊ∑§ÊŸ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊÊŸ˜Ô ÷Ê¡Áÿcÿ– ÃŸ üÊË◊„UÊÁflcáÊÈ— ¬˝ËÿÃÊ◊˜Ô–* ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ–

„UÊÕ ¡Ê«∏U∑§⁄U ÁŸêŸ flÊÄÿ∑§Ê ¬…∏Uó ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹„UflŸ∑§◊¸ÁáÊ ãÿÍŸÊÁÃÁ⁄UQ¢§ ∑§◊¸ ÁflcáÊȬ˝‚ÊŒÊÃ˜Ô ¬Á⁄U¬Íáʸ◊SÃÈ–

ÁflcáÊÈì¸áÊ ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ¡‹, •ˇÊÃ, ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ¬ÍflÊ¸ìÊÊÁ⁄Uê˝„UªÈáʪáÊÁfl‡Ê·áÊÁflÁ‡Êc≈UÊÿÊ¢ ‡ÊÈ÷¬ÈáÿÁÃÕÊÒ .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ‚ê÷ÊÁflÃŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’ÀÿXÔU÷Íâ ¬⁄U‹Ê∑§ ◊„UÊÃηÊÁŸflÊ⁄UáÊÊÕZ ÁflcáÊÈ‚ÍQ§Ÿ ¬È⁄UÊáʇ‹Ê∑§øÃÈc≈UÿŸ ø ÁflcáÊÊL§¬Á⁄U ÁflcáÊÈì¸áÊ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– „UÊÕ∑§Ê ¡‹ * ÉÊÊ≈U∑§ Á∑§ŸÊ⁄U ¡„UÊ° ∞∑§ÊŒ‡ÊÊ„U „UÊÃÊ „ÒU, fl„UÊ° ◊„UʬÊòÊ ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§Ê ÷Ê¡Ÿ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„Uÿ–

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

157

¿UÊ«∏U Œ– ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊ •ÕflÊ Sfláʸ∑§Ë ÁflcáÊȬ˝ÁÃ◊Ê∑§Ê ∞∑§ ¬ÊòÊ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ∞∑§ ’«∏U ¬ÊòÊ◊¥ ¡‹, ÁË, ŒÈÇœ, ¡ÊÒ, ‚flÊÒ·¸ Áœ, ÃÈ‹‚ËŒ‹ «UÊ‹∑§⁄U ‡Ê¢πUÔmÊ⁄UÊ ÁflcáÊÈ∑§ ™§¬⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà ◊ãòÊÊ∑¥ §Ê ¬…∏UÃ „ÈU∞ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U—– •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H •Ã‚ˬÈc¬‚¢∑§Ê‡Ê¢ ¬ËÃflÊ‚‚◊ëÿÈÃ◊˜Ô– ÿ Ÿ◊SÿÁãà ªÊÁfl㌢ Ÿ Ã·Ê¢ ÁfllÃ ÷ÿ◊˜ÔH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ∑ΧcáÊ ∑ΧcáÊ ∑Χ¬Ê‹Ê àfl◊ªÃËŸÊ¢ ªÁÃ÷¸fl– ‚¢‚Ê⁄UÊáʸfl◊ÇŸÊŸÊ¢ ¬˝‚ËŒ ¬ÈL§·ÊûÊ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ– •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÃŒŸãÃ⁄U ¬ÈL§·‚ÍQ§∑§ 16 ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬˝àÿ∑§ ◊ãòÊ∑§ •ãÃ◊¥ “ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊” ’Ê‹ŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬ÈL§·‚ÍQ§∑§ 16 ◊ãòÊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥Uó (1) ˙ ‚„Ud‡Ê˷ʸ ¬ÈL§·— ‚„UdÊˇÊ— ‚„Ud¬ÊÃÔ˜– ‚ ÷ÍÁ◊Þ ‚fl¸Ã S¬ÎàflÊ˘àÿÁÃc∆UÔUg‡ÊÊæ˜U ªÈ‹◊Ô˜H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (2) ˙ ¬ÈL§· ∞flŒÞ ‚flZ ÿjÍâ ÿëÔø ÷Ê√ÿ◊Ô˜– U©UÃÊ◊ÎÃàflSÿ‡ÊÊŸÙ ÿŒãÔŸŸÊÁÃ⁄UÙ„UÁÃH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (3) ˙ ∞ÃÊflÊŸSÿ ◊Á„U◊ÊÃÙ ÖÿÊÿÊ°‡ø ¬ÍL§·—– ¬ÊŒÙ˘Sÿ Áfl‡flÊ ÷ÍÃÊÁŸ ÁòʬʌSÿÊ◊Îâ ÁŒÁflH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (4) ˙ ÁòʬʌÍäfl¸ ©UŒÒà¬ÈL§·— ¬ÊŒÙ˘Sÿ„UÊ÷flÃ˜Ô ¬ÈŸ—– ÃÃÙ Áflcflæ˜U √ÿ∑˝§Ê◊à‚ʇʟʟ‡ÊŸ •Á÷H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (5) ˙ ÃÃÙ Áfl⁄UÊ«U¡Êÿà Áfl⁄UÊ¡Ù •Áœ ¬ÍL§·—– ‚ ¡ÊÃÙ •àÿÁ⁄Uëÿà ¬‡øÊŒ˜÷ÍÁ◊◊ÕÙ ¬È⁄U—H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (6) ˙ ÃS◊ÊlôÊÊÃÔ˜ ‚fl¸„ÈU× ‚ê÷Î⠬ηŒÊÖÿ◊˜Ô– ¬‡ÊÍ°SÃÊ°‡ø∑˝§ flÊÿ√ÿÊŸÊ⁄UáÿÊ ª˝Êêÿʇø ÿH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (7) ˙ ÃS◊ÊlôÊÊÃÔ˜ ‚fl¸„ÈUà ´§ø— ‚Ê◊ÊÁŸ ¡ÁôÊ⁄U– ¿UãŒÊÞÁ‚ ¡ÁôÊ⁄U ÃS◊Êl¡ÈSÃS◊ÊŒ¡ÊÿÃH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (8) ˙ ÃS◊ÊŒ‡flÊ •¡Êÿãà ÿ ∑§ øÙ÷ÿʌ×– ªÊflÙ „U ¡ÁôÊ⁄U ÃS◊ÊûÊS◊ÊÖÔ¡ÊÃÊ •¡Êflÿ—H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (9) ˙ â ÿôÊ¢ ’Ì„UÁ· ¬˝ıˇÊŸÔ˜ ¬ÈL§·¢ ¡ÊÃ◊ª˝Ã—– ÃŸ ŒflÊ •ÿ¡ãà ‚ÊäÿÊ ´§·ÿ‡ø ÿH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H (10) ˙ ÿà¬ÈL§·¢ √ÿŒœÈ— ∑§ÁÃœÊ √ÿ∑§À¬ÿŸÔ˜– ◊Èπ¢ Á∑§◊SÿÊ‚ËÃÔ˜ Á∑¢§ ’Ê„ÍU Á∑§◊ÍM§ ¬ÊŒÊ ©UëÿÃH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

158

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(11) ˙ ’˝ÊrÊÔáÊÙ˘Sÿ ◊Èπ◊Ê‚ËŒ˜’Ê„ÍU ⁄UÊ¡ãÿ— ∑Χ×– ™§M§ ÃŒSÿ ÿmÒ‡ÿ— ¬Œ˜ÔèÿÊÞ ‡Êͺ˝Ù •¡ÊÿÃH (12) ˙ øãº˝◊Ê ◊Ÿ‚Ù ¡ÊÇøˇÊÙ— ‚ÍÿÙ¸ •¡ÊÿÖ üÊÙòÊÊmÊÿȇø ¬˝Êáʇø ◊ÈπÊŒÁÇŸ⁄U¡ÊÿÃH (13) ˙ ŸÊèÿÊ •Ê‚ËŒãÃÁ⁄UˇÊÞ ‡ÊËcáÊÙ¸ lı— ‚◊fløÖ ¬Œ˜ÔèÿÊ¢ ÷ÍÁ◊ÌŒ‡Ê— üÊÙòÊÊûÊÕÊ ‹Ù∑§Ê°2 •∑§À¬ÿŸÔ˜H (14) ˙ ÿà¬ÈL§·áÊ „UÁfl·Ê ŒflÊ ÿôÊ◊ÃãflÖ fl‚ãÃÙ˘SÿÊ‚ËŒÊÖÿ¢ ª˝Ëc◊ ßä◊— ‡Ê⁄UhÁfl—H (15) ˙ ‚åÔÃÊSÿÊ‚ŸÔ˜ ¬Á⁄UœÿÁSÔòÊ— ‚åÔà ‚Á◊œ— ∑ΧÃÊ—– ŒflÊ ÿlôÊ¢ ÃãflÊŸÊ •’䟟Ԙ ¬ÈL§·¢ ¬‡ÊÈ◊Ô˜H (16) ˙ ÿôÊŸ ÿôÊ◊ÿ¡ãà ŒflÊSÃÊÁŸ œ◊ʸÁáÊ ¬˝Õ◊ÊãÿÊ‚ŸÔ˜– Ã „U ŸÊ∑¢§ ◊Á„U◊ÊŸ— ‚øãà ÿòÊ ¬Ífl¸ ‚ÊäÿÊ— ‚Áãà ŒflÊ—H ¬ÈL§·‚ÍQ§∑§ 16 ◊ãòÊÊ∑¥ § ì¸áÊ∑§ ’ÊŒ ¬ÈŸ— “˙ •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl—” •ÊÁŒ ˙ •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U—– •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH •Ã‚ˬÈc¬‚¢∑§Ê‡Ê¢ ¬ËÃflÊ‚‚◊ëÿÈÃ◊˜– ÿ Ÿ◊SÿÁãà ªÊÁfl㌢ Ÿ Ã·Ê¢ ÁfllÃ ÷ÿ◊˜ÔH ∑ΧcáÊ ∑ΧcáÊ ∑Χ¬Ê‹Ê àfl◊ªÃËŸÊ¢ ªÁÃ÷¸fl– ‚¢‚Ê⁄UÊáʸfl◊ÇŸÊŸÊ¢ ¬˝‚ËŒ ¬ÈL§·ÊûÊ◊H ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ– •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH ¬ÈŸ— ÁŸêŸ flÒÁŒ∑§ ◊ãòÊÊ¥ (©UûÊ⁄UŸÊ⁄UÊÿáÊ‚ÍQ§)-‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ •Œ˜èÿ— ‚ê÷Î× ¬ÎÁÕ√ÿÒ ⁄U‚ÊìÊ Áfl‡fl∑§◊¸áÊ— ‚◊fløÃʪ˝– ÃSÿ àflc≈UÊ ÁflŒœº˝Í¬◊Áà Ãã◊àÿ¸Sÿ Œflàfl◊Ê¡ÊŸ◊ª˝ H ˙ flŒÊ„U◊â ¬ÈL§·¢ ◊„UÊãÃ◊ÊÁŒàÿfláÊZ Ã◊‚— ¬⁄USÃÊØԖ Ã◊fl ÁflÁŒàflÊÁà ◊ÎàÿÈ◊Áà ŸÊãÿ— ¬ãÕÊ ÁfllÃ˘ÿŸÊÿH ˙ ¬˝¡Ê¬ÁÇø⁄UÁà ª÷¸ •ãÃ⁄U¡Êÿ◊ÊŸÊ ’„ÈUœÊ Áfl ¡ÊÿÃ– ÃSÿ ÿÊÁŸ¢ ¬Á⁄U ¬‡ÿÁãà œË⁄UÊSÃÁS◊Ÿ˜Ô „U ÃSÕÈ÷ȸflŸÊÁŸ Áfl‡flÊH ˙ ÿÊ Œflèÿ •ÊìÁà ÿÊ ŒflÊŸÊ¢ ¬È⁄UÊÁ„U×– ¬ÍflÊ¸ ÿÊ ŒflèÿÊ ¡ÊÃÊ Ÿ◊Ê L§øÊÿ ’˝ÊrÊÔÿH ˙ L§ø¢ ’˝ÊrÊ¢ ¡ŸÿãÃÊ ŒflÊ •ª˝ ÃŒ’˝ÈflŸ˜Ô– ÿSàflÒfl¢ ’˝ÊrÊÔáÊÊ ÁfllÊûÊSÿ ŒflÊ •‚Ÿ˜ fl‡ÊH

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H øÊ⁄UÊ¥ ◊ãòÊÊ‚ ¥  ì¸áÊ ∑§⁄Uó ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

159

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

˙ üÊˇø Ã ‹ˇ◊ˇø ¬àãÿÊfl„UÊ⁄ UÊòÊ ¬Ê‡fl¸ ŸˇÊòÊÊÁáÊ M§¬◊Á‡flŸÊÒ √ÿÊûÊ◊˜–Ô ßcáÊÁ㟷ÊáÊÊ◊È¢ ◊ ß·ÊáÊ ‚fl¸‹Ê∑¢§ ◊ ß·ÊáÊH ¬ÈŸ— ÁŸêŸÊ¢Á∑§ÔUà øÊ⁄U ¬ÊÒ⁄UÊÁáÊ∑§ ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U—– •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH •Ã‚ˬÈc¬‚¢∑§Ê‡Ê¢ ¬ËÃflÊ‚‚◊ëÿÈÃ◊˜Ô– ÿ Ÿ◊SÿÁãà ªÊÁfl㌢ Ÿ Ã·Ê¢ ÁfllÃ ÷ÿ◊˜ÔH ∑ΧcáÊ ∑ΧcáÊ ∑Χ¬Ê‹Ê àfl◊ªÃËŸÊ¢ ªÁÃ÷¸fl– ‚¢‚Ê⁄UÊáʸfl◊ÇŸÊŸÊ¢ ¬˝‚ËŒ ¬ÈL§·ÊûÊ◊H ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ– •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH ¬ÈŸ— ÁŸêŸÊ¢Á∑§ÔUà ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ ÿÈÜ¡Ã ◊Ÿ ©Uà ÿÈÜ¡Ã ÁœÿÊ Áfl¬˝Ê Áfl¬˝Sÿ ’΄UÃÊ Áfl¬Á‡ø×– Áfl „UÊòÊÊ Œœ flÿÈŸÊÁflŒ∑§ ßã◊„UË ŒflSÿ ‚ÁflÃÈ— ¬Á⁄Uc≈ÈUÁ× SflÊ„UÊH ˙ ߌ¢ ÁflcáÊÈÌfl ø∑˝§◊ òÊœÊ ÁŸ Œœ ¬Œ◊˜Ô– ‚◊Í…U◊Sÿ ¬ÊÞ‚È⁄U SflÊ„UÊH ˙ ß⁄UÊflÃË œŸÈ◊ÃË Á„U ÷ÍÃÞ ‚ÍÿflÁ‚ŸË ◊Ÿfl Œ‡ÊSÿÊ– √ÿS∑§èŸÊ ⁄UÊŒ‚Ë ÁflcáÊflÃ ŒÊœÕ¸ ¬ÎÁÕflË◊Á÷ÃÊ ◊ÿÍπÒ— SflÊ„UÊH ˙ ŒflüÊÈÃÊÒ ŒflcflÊ ÉÊÊ·Ã¢ ¬˝ÊøË ¬˝Ã◊äfl⁄¢U ∑§À¬ÿãÃË ™§äflZ ÿôÊ¢ Ÿÿâ ◊Ê Á¡uÔU⁄UÃ◊˜Ô– Sfl¢ ªÊc∆UÔU◊Ê flŒÃ¢ ŒflË ŒÈÿ¸ •ÊÿÈ◊ʸ ÁŸflʸÁŒc≈¢U ¬˝¡Ê¢ ◊Ê ÁŸflʸÁŒc≈U◊òÊ ⁄U◊ÕÊ¢ flc◊¸Ÿ˜Ô ¬ÎÁÕ√ÿÊ—H ˙ ÁflcáÊÊŸ¸È∑¢§ flËÿʸÁáÊ ¬˝ flÊø¢ ÿ— ¬ÊÌÕflÊÁŸ Áfl◊◊ ⁄U¡ÊÞÁ‚– ÿÊ •S∑§÷ÊÿŒÈûÊ⁄UÞ ‚œSÕ¢ Áflø∑˝§◊ÊáÊSòÊœÊL§ªÊÿÊ ÁflcáÊfl àflÊH ˙ ÁŒflÊ flÊ ÁflcáÊ ©Uà flÊ ¬ÎÁÕ√ÿÊ ◊„UÊ flÊ ÁflcáÊ ©U⁄UÊ⁄UãÃÁ⁄UˇÊÊØԖ ©U÷Ê Á„U „USÃÊ fl‚ÈŸÊ ¬ÎáÊSflÊ ¬˝ ÿë¿U ŒÁˇÊáÊÊŒÊà ‚√ÿÊÁmcáÊfl àflÊH ˙ ¬˝ ÃÁmcáÊÈ SÃflÃ flËÿ¸áÊ ◊ΪÊ Ÿ ÷Ë◊— ∑ȧø⁄UÊ ÁªÁ⁄Uc∆UÔUÊ—– ÿSÿÊL§·È ÁòÊ·È Áfl∑˝§◊áÊcflÁœÁˇÊÿÁãà ÷ÈflŸÊÁŸ Áfl‡flÊH ˙ ÁflcáÊÊ ⁄U⁄UÊ≈U◊Á‚ ÁflcáÊÊ— ‡ŸåòÊ SÕÊ ÁflcáÊÊ— SÿÍ⁄UÁ‚ ÁflcáÊÊœ¸˝ÈflÊ˘Á‚– flÒcáÊfl◊Á‚ ÁflcáÊfl àflÊH ¬ÈŸ— ÁŸêŸ øÊ⁄U ¬ÊÒ⁄UÊÁáÊ∑§ ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U—– •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

160

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•Ã‚ˬÈc¬‚¢∑§Ê‡Ê¢ ¬ËÃflÊ‚‚◊ëÿÈÃ◊˜Ô– ÿ Ÿ◊SÿÁãà ªÊÁfl㌢ Ÿ Ã·Ê¢ ÁfllÃ ÷ÿ◊˜ÔH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ∑ΧcáÊ ∑ΧcáÊ ∑Χ¬Ê‹Ê àfl◊ªÃËŸÊ¢ ªÁÃ÷¸fl– ‚¢‚Ê⁄UÊáʸfl◊ÇŸÊŸÊ¢ ¬˝‚ËŒ ¬ÈL§·ÊûÊ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ– •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ¬ÈŸ— ÁŸêŸ flŒ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ ÿÈ¡ flÊ¢ ’˝rÊ ¬Í√ÿZ Ÿ◊ÊÁ÷Ìfl ‡‹Ê∑§ ∞ÃÈ ¬âÿfl ‚Í⁄U—– oÎáflãÃÈ Áfl‡fl •◊ÎÃSÿ ¬ÈòÊÊ •Ê ÿ œÊ◊ÊÁŸ ÁŒ√ÿÊÁŸ ÃSÕÈ—H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ ÿSÿ ¬˝ÿÊáÊ◊ãflãÿ ßlÿÈŒ¸flÊ ŒflSÿ ◊Á„U◊ÊŸ◊Ê¡‚Ê– ÿ— ¬ÊÌÕflÊÁŸ Áfl◊◊ ‚ ∞ÇÊÊ ⁄U¡ÊÞÁ‚ Œfl— ‚ÁflÃÊ ◊Á„UàflŸÊH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ Œfl ‚Áfl× ¬˝ ‚Èfl ÿôÊ¢ ¬˝ ‚Èfl ÿôʬÁâ ÷ªÊÿ– ÁŒ√ÿÊ ªãœfl¸— ∑§Ã¬Í— ∑§Ã¢ Ÿ— ¬ÈŸÊÃÈ flÊøS¬ÁÃflʸø¢ Ÿ— SflŒÃÈH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ ß◊¢ ŸÊ Œfl ‚ÁflÃÿ¸ôÊ¢ ¬˝ áÊÿ ŒflÊ√ÿÞ ‚ÁπÁflŒÞ ‚òÊÊÁ¡Ã¢ œŸÁ¡ÃÞ SflÌ¡Ã◊˜Ô– ´§øÊ SÃÊ◊Þ ‚◊œ¸ÿ ªÊÿòÊáÊ ⁄UÕãÃ⁄¢U ’΄UeÊÿòÊflûʸÁŸ SflÊ„UÊH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ ŒflSÿ àflÊ ‚ÁflÃÈ— ¬˝‚fl˘Á‡flŸÊ’ʸ„ÈUèÿÊ¢ ¬ÍcáÊÊ „USÃÊèÿÊ◊˜Ô– •Ê ŒŒ ªÊÿòÊáÊ ¿UãŒ‚Ê˘ÁXÔU⁄USflà¬ÎÁÕ√ÿÊ— ‚œSÕÊŒÁÇŸ¢ ¬È⁄UËcÿ◊ÁXÔU⁄USflŒÊ ÷⁄U òÊÒc≈ÈU÷Ÿ ¿UãŒ‚Ê˘ÁXÔU⁄USflØH Ô ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ •Á÷˝⁄UÁ‚ ŸÊÿ¸Á‚ àflÿÊ flÿ◊ÁÇŸÞ ‡Ê∑§◊ πÁŸÃÈÞ ‚œSÕ •Ê– ¡ÊªÃŸ ¿UãŒ‚Ê˘ÁXÔU⁄USflÃ˜Ô H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ „USà •ÊœÊÿ ‚ÁflÃÊ Á’÷˝ŒÁ÷˝Þ Á„U⁄UáÿÿË◊˜Ô– •ÇŸÖÿÊ¸ÁÃÌŸøʃÿ ¬ÎÁÕ√ÿÊ •äÿÊ˘÷⁄UŒÊŸÈc≈ÈU÷Ÿ ¿UãŒ‚Ê˘ÁXÔU⁄USflØH Ô ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ ÁflcáÊÊ— ∑§◊ʸÁáÊ ¬‡ÿà ÿÃÊ fl˝ÃÊÁŸ ¬S¬‡Ê– ßãº˝Sÿ ÿÈÖÿ— ‚πÊH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ ÃÁmcáÊÊ— ¬⁄U◊¢ ¬ŒÞ ‚ŒÊ ¬‡ÿÁãà ‚Í⁄Uÿ—– ÁŒflËfl øˇÊÈ⁄UÊÃÃ◊˜H Ô ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ¬ÈŸ— ÁŸêŸ øÊ⁄U ¬ÊÒ⁄UÊÁáÊ∑§ ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U—– •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H •Ã‚ˬÈc¬‚¢∑§Ê‡Ê¢ ¬ËÃflÊ‚‚◊ëÿÈÃ◊˜Ô– ÿ Ÿ◊SÿÁãà ªÊÁfl㌢ Ÿ Ã·Ê¢ ÁfllÃ ÷ÿ◊˜ÔH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ∑ΧcáÊ ∑ΧcáÊ ∑Χ¬Ê‹Ê àfl◊ªÃËŸÊ¢ ªÁÃ÷¸fl– ‚¢‚Ê⁄UÊáʸfl◊ÇŸÊŸÊ¢ ¬˝‚ËŒ ¬ÈL§·ÊûÊ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

161

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÙª*

ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ÁŸêŸ flÒÁŒ∑§ ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó

‹ˇ◊Ë∑§Êãà ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ

fl⁄U¬˝Œ– ÷flH

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

˙ ⁄UˇÊÊ„UáÊ¢ fl‹ª„UŸ¢ flÒcáÊflËÁ◊Œ◊„¢U â fl‹ª◊ÈÁà∑§⁄UÊÁ◊ ÿ¢ ◊ ÁŸc≈UKÊ ÿ◊◊ÊàÿÊ ÁŸøπÊŸŒ◊„¢U â fl‹ª◊ÈÁà∑§⁄UÊÁ◊ ÿ¢ ◊ ‚◊ÊŸÊ ÿ◊‚◊ÊŸÊ ÁŸøπÊŸŒ◊„¢U â fl‹ª◊ÈÁà∑§⁄UÊÁ◊ ÿ¢ ◊ ‚’ãœÈÿ¸◊‚’ãœÈÌŸøπÊŸŒ◊„¢U â fl‹ª◊ÈÁà∑§⁄UÊÁ◊ ÿ¢ ◊ ‚¡ÊÃÊ ÿ◊‚¡ÊÃÊ ÁŸøπÊŸÊà∑ΧàÿÊ¢ Á∑§⁄UÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙

Sfl⁄UÊ«UÁ‚

‚¬àŸ„UÊ

‚òÊ⁄UÊ«USÿÁ÷◊ÊÁÄUÊ

¡Ÿ⁄UÊ«UÁ‚

⁄UˇÊÊ„UÊ

‚fl¸⁄UÊ«USÿÁ◊òÊ„UÊH

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ ÁŒÁfl ÁflcáÊÈ√ÿ¸∑§˝ Þ Sà ¡ÊªÃŸ ¿UãŒ‚Ê ÃÃÊ ÁŸ÷¸Q§Ê ÿÊ˘S◊ÊãmÁc≈U ÿ¢ ø flÿ¢ Ámc◊Ê ˘ãÃÁ⁄UˇÊ ÁflcáÊÈ√ÿ¸∑§˝ ÞSà òÊÒc≈ÈU÷Ÿ ¿UãŒ‚Ê ÃÃÊ ÁŸ÷¸Q§Ê ÿÊ˘S◊ÊãmÁc≈U ÿ¢ ø flÿ¢ Ámc◊— ¬ÎÁÕ√ÿÊ¢ ÁflcáÊÈ√ÿ¸∑§˝ ÞSà ªÊÿòÊáÊ ¿UãŒ‚Ê ÃÃÊ ÁŸ÷¸Q§Ê ÿÊ˘S◊ÊãmÁc≈U ÿ¢ ø flÿ¢ Ámc◊Ê ˘S◊ÊŒãŸÊŒSÿÒ ¬˝ÁÃc∆UUÔ ÊÿÊ •ªã◊ Sfl— ‚¢ ÖÿÊÁ÷Ê÷Í◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ˙ ¬˝ÃÊ ¡ÿÃÊ Ÿ⁄U ßãº˝Ê fl— ‡Ê◊¸ ÿë¿UÃÈ– ©Uª˝Ê fl— ‚ãÃÈ ’Ê„UflÊ˘ŸÊœÎcÿÊ ÿÕÊ˘‚ÕH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊ H ˙ •‡flSÃͬ⁄UÊ ªÊ◊ªÎ SÃ ¬˝Ê¡Ê¬àÿÊ— ∑Χcáʪ˝Ëfl •ÊÇŸÿÊ ⁄U⁄UÊ≈U ¬È⁄USÃÊà‚Ê⁄USflÃË ◊cÿœSÃÊhãflÊ⁄UÊÁ‡flŸÊflœÊ⁄UÊ◊ÊÒ ’ÊuÔUÊ— ‚ÊÒ◊ʬÊÒcáÊ— ‡ÿÊ◊Ê ŸÊèÿÊÞ ‚ÊÒÿ¸ÿÊ◊ÊÒ ‡flÇø ∑Χcáʇø ¬Ê‡fl¸ÿÊSàflÊc≈˛U ÊÒ ‹Ê◊‡Ê‚ÄÕÊÒ ‚ÄâÿÊflʸÿ√ÿ— ‡fl× ¬Èë¿U ßãº˝Êÿ Sfl¬SÿÊÿ fl„UmÒcáÊflÊ flÊ◊Ÿ—H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊– ˙ ÁflcáÊÊ— ∑˝§◊Ê˘Á‚ ‚¬àŸ„UÊ ªÊÿòÊ¢ ¿U㌠•Ê ⁄UÊ„U ¬ÎÁÕflË◊ŸÈ Áfl ∑˝§◊Sfl ÁflcáÊÊ— ∑˝§◊Ê˘SÿÁ÷◊ÊÁÄUÊ òÊÒc≈ÈU÷¢ ¿U㌠•Ê ⁄UÊ„UÊãÃÁ⁄UˇÊ◊ŸÈ Áfl ∑˝§◊Sfl ÁflcáÊÊ— ∑˝§◊Ê˘Sÿ⁄UÊÃËÿÃÊ „UãÃÊ ¡ÊªÃ¢ ¿U㌠•Ê ⁄UÊ„U ÁŒfl◊ŸÈ Áfl ∑˝§◊Sfl ÁflcáÊÊ— ∑˝§◊Ê˘Á‚ ‡ÊòÊÍÿÃÊ „UãÃÊ˘˘ŸÈc≈ÈU÷¢ ¿U㌠•Ê ⁄UÊ„U ÁŒ‡ÊÊ˘ŸÈ Áfl ∑˝§◊SflH ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

˙ ‚Ê Áfl‡flÊÿÈ— ‚Ê Áfl‡fl∑§◊ʸ ‚Ê Áfl‡flœÊÿÊ—– ßãº˝Sÿ àflÊ ÷ÊªÞ ‚Ê◊ŸÊßÁë◊ ÁflcáÊÊ „U√ÿÞ ⁄UˇÊH ˙ •OÔ‰UÃ◊Á‚ „UÁflœÊ¸Ÿ¢ ŒÎÞ„USfl ◊Ê uÔUÊ◊ʸ Ã ÿôʬÁÃuÔUʸ·Ë¸Ã˜Ô– ÁflcáÊÈSàflÊ ∑˝§◊ÃÊ◊ÈL§ flÊÃÊÿʬ„UÃÞ ⁄UˇÊÊ ÿë¿UãÃÊ¢ ¬ÜøH ˙ ◊Ë…ÈUc≈U◊ Á‡ÊflÃ◊ Á‡ÊflÊ Ÿ— ‚È◊ŸÊ ÷fl– ¬⁄U◊ flÎˇÊ •ÊÿÈœ¢ ÁŸœÊÿ ∑ΧÁûÊ¢ fl‚ÊŸ •Ê ø⁄U Á¬ŸÊ∑¢§ Á’÷˝ŒÊ ªÁ„UH ˙ òÊËÁáÊ ¬ŒÊ Áfl ø∑˝§◊ ÁflcáÊȪÊ¸¬Ê •ŒÊèÿ—– •ÃÊ œ◊ʸÁáÊ œÊ⁄UÿŸ˜Ô H ˙ ÃÁm¬˝Ê‚Ê Áfl¬ãÿflÊ ¡ÊªÎflÊÞ‚— ‚Á◊ãœÃ– ÁflcáÊÊÿ¸à¬⁄U◊¢ ¬Œ◊˜Ô H ˙ Áfl‡fl ŒflÊ‚ •Ê ªÃ oÎáÊÈÃÊ ◊ ß◊Þ „Ufl◊˜Ô– ∞Œ¢ ’Ì„UÌŸ·ËŒÃH

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

162

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

˙ ©U¬ÿÊ◊ªÎ„UËÃÊ˘SÿÊÁŒàÿèÿSàflÊ– ÁflcáÊ ©UL§ªÊÿÒ· Ã ‚Ê◊SÃÞ ⁄UˇÊSfl ◊Ê àflÊ Œ÷Ÿ˜ÔH ˙ ©UL§ ÁflcáÊÊ Áfl ∑˝§◊SflÊL§ ˇÊÿÊÿ ŸS∑ΧÁœ– ÉÊÎâ ÉÊÎÃÿÊŸ Á¬’ ¬˝¬˝ ÿôʬÁâ ÁÃ⁄U SflÊ„UÊH •ãÃ◊¥ ¬ÈŸ— ÁŸêŸ ¬ÊÒ⁄UÊÁáÊ∑§ ◊ãòÊÊ¥‚ ì¸áÊ ∑§⁄Uó ˙ •ŸÊÁŒÁŸœŸÊ Œfl— ‡ÊWÔUø∑˝§ªŒÊœ⁄U—– •ˇÊƒÿ— ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH •Ã‚ˬÈc¬‚¢∑§Ê‡Ê¢ ¬ËÃflÊ‚‚◊ëÿÈÃ◊˜Ô– ÿ Ÿ◊SÿÁãà ªÊÁfl㌢ Ÿ Ã·Ê¢ ÁfllÃ ÷ÿ◊˜ÔH ∑ΧcáÊ ∑ΧcáÊ ∑Χ¬Ê‹Ê àfl◊ªÃËŸÊ¢ ªÁÃ÷¸fl– ‚¢‚Ê⁄UÊáʸfl◊ÇŸÊŸÊ¢ ¬˝‚ËŒ ¬ÈL§·ÊûÊ◊H ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚È⁄UüÊc∆UÔU ‹ˇ◊Ë∑§Êãà fl⁄U¬˝Œ– •ŸŸ ì¸áÊŸÊÕ ¬˝Ã◊ÊˇÊ¬˝ŒÊ ÷flH •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ì¸áÊ∑§Ê ‡Ê· ÁË, ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹ ‹∑§⁄U ’Ê‹∑§⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¿UÊ«∏U Œó

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H

ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁflcáÊÈ¢ ì¸ÿÊÁ◊H ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬∑§Ê ÃËŸ ’Ê⁄U

˙ •l ....ªÊòÊ (....ªÊòÊ) ....¬˝à (....¬˝Ã) ¬⁄U‹Ê∑§ ◊„UÊÃηÊÁŸflÎûÿÕ¸Á◊Œ◊ÈŒ∑§◊ȬÁÃc∆UÔUÃÈ–

‚√ÿ „UÊ∑§⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄U– Á»§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, •ˇÊÃ, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ‚Ê¢ªÃÊ∑§ Á‹ÿ ’˝ÊrÊÔáÊ-÷Ê¡Ÿ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó˙ •l .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬⁄U‹Ê∑§ ◊„UÊˇÊÈœÊÁŸflÊ⁄UáÊÊÕZ ÁflcáÊÈì¸áÊ∑§◊¸áÊ— ‚ÊXÔUÃÊÁ‚hKÕZ üÊË◊„UÊÁflcáÊȬ˝ËàÿÕZ ø ÿÕÊ¬¬ãŸŸ •ãŸŸ ÃÎÁåìÿʸåÃŸ ÿÕÊ‚¢ÅÿÊ∑§ÊŸ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊÊŸ˜Ô (∞∑¢§ flÊ) ÷Ê¡Áÿcÿ– ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ‚¢∑§À¬¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– •ŸŸ ì¸áÊ∑§◊¸áÊÊ üÊË◊„UÊÁflcáÊÈ— ¬˝ËÿÃÊ¢ Ÿ ◊◊– „UÊÕ ¡Ê«∏U∑§⁄U ÁflcáÊÈì¸áÊ∑§◊¸ÁáÊ ãÿÍŸÊÁÃÁ⁄UQ¢§ ‚flZ ¬Á⁄U¬Íáʸ◊SÃÈ–ó∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ì¸áÊ∑§◊¸ ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê

ÁŸflÁŒÃ ∑§⁄U– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó ¬˝◊ÊŒÊØ ∑ȧfl¸ÃÊ¢ ∑§◊¸ ¬˝ëÿflÃÊäfl⁄U·È ÿÃ˜Ô – S◊⁄UáÊÊŒfl ÃÁmcáÊÊ— ‚ê¬ÍáÊZ SÿÊÁŒÁà üÊÈÁ×H ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÙÄÔàÿÊ Ã¬ÙÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÙ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊Ô˜H ÿà¬ÊŒ¬VÔU¡S◊⁄UáÊÊŒ˜ ÿSÿ ŸÊ◊¡¬ÊŒÁ¬– ãÿÍŸ¢ ∑§◊¸ ÷flÃ˜Ô ¬ÍáÊZ â flãŒ ‚Êê’◊ˇfl⁄U◊H ˜Ô H ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—H ˙‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– H ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-¬˝ÿÊª ¬Íáʸ H

U

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

163

ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª ¬Ê∑§ÁŸ◊ʸáÊóüÊÊh∑§Ãʸ ¬ÁflòÊ „UÊ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê ¡Êÿ– ‚÷Ë üÊÊhËÿ ‚Ê◊Áª˝ÿÊ¥∑§Ê ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ ‹– ‚fl¸¬˝Õ◊ ¬Ê∑§ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ߸‡ÊÊŸ∑§ÊáÊ◊¥ „UÊÕ‚ ’ŸÊÿ ªÿ Á◊^ÔUË∑§ ŒÊ ’øŸÊ¥◊¥ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ 2 Á∑§‹Ê ÃÕÊ ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ 250 ª˝Ê◊ ŒÍœ◊¥ øÊfl‹ «UÊ‹∑§⁄U πË⁄U∑§ ŒÊ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ¬Ê∑§ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‹– ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ ∑§fl‹ ∞∑§ Á¬á«U ’ŸÊŸ ÷⁄U∑§ Á‹ÿ πË⁄U ’ŸÊŸË øÊÁ„Uÿ– ¬Ê∑§-ÁŸ◊ʸáÊ „UÊ ¡ÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ©U‚◊¥ ÃÈ‹‚ËŒ‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ÁflcáÊÈ÷ªflÊŸ˜∑§Ê ÷Êª ‹ªÊ Œ– Á‡Êπʒ㜟óüÊÊh∑§Ãʸ •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ ’Ò∆U ¡Êÿ, ªÊÿòÊË◊ãòÊ‚ Á‡Êπʒ㜟 ∑§⁄U ‹– Á‚¢øŸ-◊Ê¡¸ŸóÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ üÊÊhËÿ flSÃÈ•Ê¥¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ó ˙ •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÊ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÊ˘Á¬ flÊ – ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ , ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ , ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈH

¬ÁflòÊËœÊ⁄UáÊóÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹ó ˙ ¬ÁflòÊ SÕÙ flÒcáÊ√ÿı ‚ÁflÃÈfl¸— ¬˝‚fl ©Uà¬ÈŸÊêÿÁë¿Uº˝áÊ ¬ÁflòÊáÊ ‚Íÿ¸Sÿ ⁄UÁ‡◊Á÷—– ÃSÿ Ã ¬ÁflòʬÃ ¬ÁflòʬÍÃSÿ ÿà∑§Ê◊— ¬ÈŸ Ãë¿U∑§ÿ◊Ô˜H •Êø◊Ÿó˙ ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ˙ ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ߟ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ’Ê‹∑§⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄U– ˙ NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ œÊ ‹–

¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ó¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ ∑§⁄U– •Ê‚ŸÊ¥ •ÊÒ⁄U ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ⁄UπŸÊóüÊÊhSÕ‹∑§ ¬Ífl¸÷ʪ◊¥ ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ‚ ¬˝Ê⁄Uê÷ ∑§⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U ∑˝§◊‚ ÁflcáÊÈ •ÊÁŒ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ŸÊÒ •Ê‚Ÿ ¬Á‡ø◊ÊÁ÷◊È𠋪Êÿ ¡Êÿ°– Œ‚flÊ° •Ê‚Ÿ ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ ß‚Ë ¬¢ÁÄÃ◊¥ ©UûÊ⁄UÊÁ÷◊È𠋪ÊÿÊ ¡Êÿ– ¬ÈŸ— ¿U— •Ê‚Ÿ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ ß‚Ë ¬¢ÁÄÃ◊¥ ¬Á‡ø◊ÊÁ÷◊Èπ Á’¿UÊÿ ¡Êÿ°– ŒflÃÊ•Ê¥∑§ •Ê‚Ÿ∑§ ‚Ê◊Ÿ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ M§¬◊¥ ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹, ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ŒÁˇÊáÊ •Éʸ¬ÊòÊ (¬‹Ê‡Ê∑§Ê ŒÊŸÊ •ÕflÊ „UÊÕ∑§Ê ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ) •ÊÒ⁄U ¡‹¬ÊòÊ (¬‹Ê‡Ê∑§Ê ŒÊŸÊ •ÕflÊ „UÊÕ∑§Ê ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ) ÃÕÊ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ‚Ê◊Ÿ ÉÊÎìÊòÊ (¬‹Ê‡Ê∑§Ê ŒÊŸÊ •ÕflÊ „UÊÕ∑§Ê ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ) ⁄Uπ– ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ ÷Ë ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ¬Á‡ø◊ ¡‹¬ÊòÊ ÃÕÊ •Éʸ¬ÊòÊ •ÊÒ⁄U ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ‚Ê◊Ÿ ÉÊÎìÊòÊ ⁄Uπ– ÿ¡◊ÊŸ∑§Ê •Ê‚Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ÿ¡◊ÊŸ •¬Ÿ ’Ò∆UŸ∑§Ê •Ê‚Ÿ ŒflüÊÊh∑§ Á‹ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ ÃÕÊ ¬˝ÃüÊÊh∑§ Á‹ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊È𠋪Êÿ– ⁄UˇÊʌˬ-¬˝ÖflÊ‹Ÿóß‚ üÊÊh◊¥ ŒÊ ŒË¬∑§ ÁË-Ã‹∑§ ¡‹¥ª– ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê ŒflÊ‚ŸÊ¥‚ ¬Ífl¸ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ •ÊÒ⁄U ¬˝Ã∑§Ê ¬˝ÃÊ‚Ÿ‚ ŒÁˇÊáÊ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ* ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ∑˝§◊‡Ê— ¡ÊÒ ÃÕÊ ÁËU¬⁄U ⁄Uπ Œ– ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŒË¬∑§Ê¥∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ÷Ê ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑ΧØԖ ÿÊflÃ˜Ô ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃ˜Ô ÃÊflÃ˜Ô àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÊ ÷flH

ªŒÊœ⁄U •ÊÁŒ∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ󕢡Á‹◊¥ »Í§‹ ‹∑§⁄U ªÿÊœÊ◊, ªŒÊœ⁄U ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó üÊÊhÊ⁄Uê÷ ªÿÊ¢ äÿÊàflÊ äÿÊàflÊ Œfl¢ ªŒÊœ⁄U◊Ô˜ – SflÁ¬ÃÎΟ˜Ô ◊Ÿ‚Ê äÿÊàflÊ Ã× üÊÊh¢ ‚◊Êø⁄UÃH ˜Ô * ¬˝Êæ˜U◊ÈπÊŒæ˜U ◊Èπ¢ ŒË¬¢ ŒflʪÊ⁄U Ám¡Ê‹ÿ– ∑ȧÿʸŒ˜ ÿÊêÿ◊Èπ¢ Á¬òÿ •Áj— ‚¢∑§Àåÿ ‚ÈÁSÕ⁄U◊˜ÔH (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ)

164

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

˙ ªÿÊÿÒ Ÿ◊—– ˙ ªŒÊœ⁄UÊÿ Ÿ◊—– ∑§„U∑§⁄U »Í§‹ ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ÃËŸ ’Ê⁄U “˙ üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¡ÊÒ ∞fl¢ ¬Èc¬ ¿UÊ«∏U–

÷ÍÁ◊‚Á„Uà ÁflcáÊÈ-¬Í¡ŸóüÊÊh •Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UŸ∑§ ¬Ífl¸ ÁflcáÊÈ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– •Ã— ÁŸêŸ ‡‹Ê∑§‚ ÁflcáÊÈ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê S◊⁄UáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ üÊÊh •Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‡ÊÊãÃÊ∑§Ê⁄¢U ÷È¡ª‡ÊÿŸ¢ ¬kŸÊ÷¢ ‚È⁄U‡Ê¢ Áfl‡flÊœÊ⁄¢U ªªŸ‚ŒÎ‡Ê¢ ◊ÉÊfláÊZ ‡ÊÈ÷ÊXÔU◊˜Ô– ‹ˇ◊Ë∑§Êãâ ∑§◊‹ŸÿŸ¢ ÿÊÁªÁ÷äÿʸŸªêÿ¢ flãŒ ÁflcáÊÈ¢ ÷fl÷ÿ„U⁄¢U ‚fl¸‹Ê∑Ò§∑§ŸÊÕ◊˜ÔH ˙ ÷ÍÁ◊¬àŸË‚Á„UÃÊÿ ÁflcáÊfl Ÿ◊—ó∑§„U∑§⁄U ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ∑§Ê ¬˝áÊÊ◊∑§⁄U ¬Èc¬ •Ì¬Ã ∑§⁄U Œ–

∑§◊¸¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊóüÊÊh∑§◊¸◊¥ ¡‹∑§Ê ©U¬ÿÊª ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ∑§◊¸¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄U ‹– •ˇÊÃÊ¥∑§ ™§¬⁄U ¡‹‚ ÷⁄UÊ ∞∑§ ∑§‹‡Ê ⁄Uπ∑§⁄U ©U‚◊¥ ø㌟, ÃÈ‹‚Ë, ¡ÊÒ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ∑ȧ‡Ê ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê‚ ¡‹∑§Ê ŒÁˇÊáÊÊflø •Ê‹ÊÁ«Uà ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏Uó ˙ ÿgflÊ Œfl„U«UŸ¢ ŒflÊ‚‡ø∑Χ◊Ê flÿ◊˜Ô – •ÁÇŸ◊ʸ ÃS◊ÊŒŸ‚Ê Áfl‡flÊŸ˜Ô ◊ÈÜøàflÞ„U‚—H ˙ ÿÁŒ ÁŒflÊ ÿÁŒ ŸQ§◊ŸÊÞÁ‚ ø∑Χ◊Ê flÿ◊˜Ô – flÊÿÈ◊ʸ ÃS◊ÊŒŸ‚Ê Áfl‡flÊŸ˜Ô ◊ÈÜøàflÞ„U‚—H ˙ ÿÁŒ ¡Êª˝lÁŒ SflåŸ ∞ŸÊÞÁ‚ ø∑Χ◊Ê flÿ◊˜ – ‚ÍÿÊ¸ ◊Ê ÃS◊ÊŒŸ‚Ê Áfl‡flÊŸ˜Ô ◊ÈÜøàflÞ„U‚—H

¬˝ÊˇÊáÊó∑§◊¸¬ÊòÊ∑§ ¡‹‚ ∑ȧ‡ÊmÊ⁄UÊ •¬ŸÊ ÃÕÊ ‚÷Ë üÊÊh‚Ê◊ª˝Ë ∞fl¢ ¬Ê∑§∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ’Ê‹ó“‡flÊÁŒŒÈc≈UÔUŒÎÁc≈UÔUÁŸ¬ÊÃŒÍÁ·Ã¬Ê∑§ÊÁŒ∑¢§ ¬Íâ ÷flÃÈ–” ÁŒª˜Ô ⁄UˇÊáÊó’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ê¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ’Ê‹ó Ÿ◊Ê

Ÿ◊SÃ

ªÊÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÊûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÊ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ê¥∑§Ê ¬Ífl¸-ŒÁˇÊáÊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ê¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏UÃ „ÈU∞ ¿UÊ«∏Uó¬Ífl¸◊¥ó ¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—– ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—– ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒ Ÿ◊—– ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—– •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó •ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—– ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– „UÊÕ ¡Ê«∏U∑§⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ¬Ífl¸ ŸÊ⁄UÊÿáÊ— ¬ÊÃÈ flÊÁ⁄U¡ÊˇÊSÃÈ ŒÁˇÊáÊ – ¬˝lÈꟗ ¬Á‡ø◊ ¬ÊÃÈ ™§äflZ ªÊflœ¸ŸÊ ⁄UˇÊŒœSÃÊìÊ ÁòÊÁfl∑˝§◊—H

flÊ‚ÈŒflSÃÕÊûÊ⁄U–

ŸËfl˒㜟*óÁ∑§‚Ë ¬òʬÈ≈U∑§ ÿÊ ¬ÊŸ∑§ ¬ûÊ¬⁄U ÁË, ÁòÊ∑ȧ‡Ê∑§Ê ≈ÈU∑§«∏UÊ ‹¬≈U∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ŒÁˇÊáÊ ∑§Á≈U÷ʪ◊¥ ©U‚ πÊ¥‚ ‹, ’Ê°œ ‹ó ˙ ÁŸ„UÁã◊ ‚flZ ÿŒ◊äÿ∑ΧŒ˜ ÷flhÃʇø ‚fl¸˘‚È⁄UŒÊŸflÊ ◊ÿÊ– ÿˇÊʇø ⁄UˇÊÊ¢Á‚ Á¬‡ÊÊøªÈsÔ∑§Ê „UÃÊ ◊ÿÊ ÿÊÃȜʟʇø ‚fl¸H ˙ ‚Ù◊Sÿ ŸËÁfl⁄UÁ‚ ÁflcáÊÙ— ‡Ê◊ʸÁ‚ ‡Ê◊¸ÿ¡◊ÊŸSÿãº˝Sÿ ÿÙÁŸ⁄UÁ‚ ‚È‚SÿÊ— ∑Χ·ËS∑ΧÁœ–

¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈UÔU∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊœ¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UUÔ ÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ ∑§Á‹¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U .....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã * Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ŒÁˇÊáÊ ¬Ê‡fl¸ Áfl¬⁄UËÃÊ ÃÈ ŒÒÁfl∑§– ßÁà S◊ÎàÿãÃ⁄UÊØԖ (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎÃËÿ ¬Á⁄U0 ©UûÊ⁄UÊœ¸)

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

165

◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ flÊ◊÷ʪ) ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U .....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ .....´§Ãı .....◊Ê‚ .....¬ˇÊ .....ÁÃÕı .....flÊ‚⁄U .....ªÊòÊ— .....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎûÿÕZ ‡ÊÊSòÊÊQ§ŒÈ◊¸⁄UáÊŒÊ·ÊáÊÊ¢ ◊äÿ ‚ê÷ÊÁflÃŒÊ·ÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§‚Œ˜ªàÿˇÊÿÁflcáÊÈ‹Ê∑§¬˝ÊåàÿÕZ ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹∑§◊ʸXUÔ÷ÃÍ ¢ ÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃŒflÊŸÊ¢ ¬˝Ã Sÿ ø ∞∑§ÊÁgc≈UUÔÁflÁœŸÊ ·Ê«U‡ÊüÊÊhÊÁŸ ∑§Á⁄Ucÿ– „UÊÕ∑§Ê ¡‹ÊÁŒU ¬ÊòÊ (Ãc≈UÔUÊ)-◊¥ ¿UÊ«∏U Œ–

Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ¬Ê∆UóÁ¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ÃËŸ ’Ê⁄U ¬Ê∆U ∑§⁄Uó ˙ ŒflÃÊèÿ— Á¬ÃÎèÿ‡ø ◊„UÊÿÊÁªèÿ ∞fl ø– Ÿ◊— SflÊ„UÊÿÒ SflœÊÿÒ ÁŸàÿ◊fl Ÿ◊Ê Ÿ◊—H

¬˝Õ◊ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ •Ê‚ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ Á’¿UÊÿ ªÿ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¬Íflʸª˝ ÃËŸ-ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê •Ê‚Ÿ∑§ M§¬◊¥ ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U •Ê‚ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáflÊÁŒ¬ÈL§·ÊãÃŒflÊŸÊÁ◊◊ÊÁŸ ŸflÊ‚ŸÊÁŸ Áfl÷Öÿ flÊ Ÿ◊—– „UÊÕ∑§Ê ¡‹ •ÊÁŒ ŸÊÒ

•Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¿UÊ«∏U Œ– •ÊflÊ„UŸ*óŒflÃÊ•Ê¥∑§ ŸÊÒ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ß‚ ◊ãòÊ‚ ¡ÊÒ ¿UÊ«∏Uó“˙ ÿflÊ˘Á‚ ÿflÿÊS◊Œ˜ m·Ê ÿflÿÊ⁄UÊÃË—–” ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ •Ê‚ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó¬˝Ã ∑§ ‚ê◊È𠕬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÿ„UÊ∑° §Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑ §⁄U ¬˝Ã Ê‚Ÿ¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ Œ– Á»§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •Ê‚Ÿ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ÁË, ¡‹ •Ê‚Ÿ¬⁄U ¿UÊ« U∏ Œ– ˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃŒ‡Ê◊¬˝ÃüÊÊh ¬˝ÃSÿ ߌ◊Ê‚Ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÃÊ◊˜Ô– •ÊflÊ„UŸó¬˝Ã∑§ •Ê‚Ÿ¬⁄U ß‚ ◊ãòÊ‚ ÁË ¿UÊ«∏Uó“˙ •¬„UÃÊ •‚È⁄UÊ ⁄UˇÊÊÞÁ‚ flÁŒ·Œ—H”

ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ÇÿÊ⁄U„Ufl¥‚ ‚Ê‹„Ufl¥Ã∑§ ¿U— ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ •Ê‚ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ‚ê◊È𠕬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U •Ê ¡Êÿ– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– ¿U— •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¬Íflʸª˝ ÃËŸ-ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄ ÁŸêŸU ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃŒflÊŸÊÁ◊◊ÊÁŸ ·«UÊ‚ŸÊÁŸ Áfl÷Öÿ flÊ Ÿ◊—– ‚¢∑§À¬∑§Ê ¡ÊÒ-¡‹ ŒflÃËÕ¸‚

•Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– •ÊflÊ„UŸóŒflÃÊ•Ê¥∑§ ¿U— •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ß‚ ◊ãòÊ‚ ¡ÊÒ ¿UÊ«∏Uó“˙ ÿflÊ˘Á‚ ÿflÿÊS◊Œ˜ m·Ê ÿflÿÊ⁄UÊÃË—–”

•Éʸ¬ÊòÊÁŸ◊ʸáÊó¬˝Õ◊ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ‚◊ˬ •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ŸÊÒ Œfl÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥∑§ ŒÁˇÊáÊ ⁄Uπ „ÈU∞ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏UÃ „ÈU∞ ¬ÁflòÊ∑§, ¡‹, ¡ÊÒ •ÊÁŒ ⁄Uπó (∑§) ¬ÁflòÊ∑§-¬˝ˇÊ¬óÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŸÊÒ ŒflÁŸÁ◊ûÊ∑§ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¬Íflʸª˝ ¬ÁflòÊ∑§ ¿UÊ«∏Uó ˙ ¬ÁflòÊ SÕÙ flÒcáÊ√ÿı ‚ÁflÃÈfl—¸ ¬˝‚fl ©Uà¬ÈŸÊêÿÁë¿Uºá˝ Ê ¬ÁflòÊáÊ ‚ÍÿS¸ ÿ ⁄UÁ‡◊Á÷—– ÃSÿ Ã ¬ÁflòʬÃ ¬ÁflòʬÍÃSÿ ÿà∑§Ê◊— ¬ÈŸ Ãë¿U∑§ÿ◊Ô˜H * •ÊflÊ„UÿŒŸÈôÊÊÃÊ Áfl‡fl ŒflÊ‚ ßàÿÎøÊH ÿflÒ⁄Uãflfl∑§ËÿÊ¸Õ ÷Ê¡Ÿ ‚¬ÁflòÊ∑§– ‡ÊãŸÊ Œ√ÿÊ ¬ÿ— ÁˇÊåàflÊ ÿflÊ˘‚ËÁà ÿflÊ¢SÃÕÊH (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ, üÊÊ0¬˝0◊¥ ÿÊôÊflÀÄÿ∑§Ê fløŸ)

166

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(π) ¡‹-¬˝ˇÊ¬óÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŸÊÒ ŒflÁŸÁ◊ûÊ∑§ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¡‹ ¿UÊ«∏ó ˙ ‡Ê¢ ŸÊ ŒflË⁄UÁ÷c≈UÔUÿ •Ê¬Ê ÷flãÃÈ ¬ËÃÿ– ‡Ê¢ ÿÊ⁄UÁ÷ dflãÃÈ Ÿ—H

(ª§) ¡ÊÒ-¬˝ˇÊ¬óÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŸÊÒ ŒflÁŸÁ◊ûÊ∑§ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¡ÊÒ ¿UÊ«∏U– ˙ ÿflÊ˘Á‚ ÿflÿÊS◊Œ˜ m·Ê ÿflÿÊ⁄UÊÃË—–

(ÉÊ) ø㌟ •ÊÒ⁄U ¬Èc¬∑§Ê ¬˝ˇÊ¬óŸÊÒ ŒflÁŸÁ◊ûÊ∑§ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ø㌟, ¬Èc¬ ◊ÊÒŸ „UÊ∑§⁄U ¿UÊ«∏U •ÊÒ⁄U ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄UU Œ– ¬˝ÃÊÉʸ¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ󕬂√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– ¬˝Ã∑§ •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ¬ÁflòÊ SÕÊ0óß‚ ◊ãòÊ‚ ŒÁˇÊáÊʪ˝ ¬ÁflòÊ∑§, “‡Ê¢ ŸÊ ŒflË0”óß‚ ◊ãòÊ‚ ¡‹ ÃÕÊ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ÁË ¿UÊ«∏Uó ˙ ÁÃ‹Ù˘Á‚ ‚Ù◊ŒÒflàÿÙ ªÙ‚flÊ ŒflÁŸÌ◊×– ¬˝àŸ◊Œ˜Á÷— ¬ÎQ§— SflœÿÊ Á¬ÃÎΰÀ‹Ù∑§ÊŸÔ˜ ¬˝ËáÊÊÁ„U Ÿ— SflÊ„UÊH

◊ÊÒŸ „UÊ∑§⁄U ø㌟-¬Èc¬ ¿UÊ«∏U– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬ÈŸ— Œfl◊á«U‹◊¥ •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U •Ê∑§⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ¬„U‹∑§Ë ÷Ê°Áà ŒflÁŸÁ◊ûÊ∑§ ¿U— •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¬ÁflòÊ∑§, ¡‹ ÃÕÊ ¡ÊÒ ¬ÍflÊ¸Q§ ◊ãòÊÊ¥‚ •ÊÒ⁄U ø㌟-¬Èc¬ ◊ÊÒŸ „UÊ∑§⁄U ¿UÊ«∏U– ŒflÊÉʸ¬ÊòÊÊ∑ ¥ §Ê •Á÷◊ãòÊáÊó¬˝Õ◊ •Ê‚Ÿ¬⁄U •Ê∑§⁄U ¬˝Õ◊ ÁflcáÊÈ∑§Ê •Éʸ¬ÊòÊ ’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ©U‚◊¥∑§Ë ¬ÁflòÊË ÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U ¬Íflʸª˝ ⁄Uπ Œ •ÊÒ⁄U ∞∑§ •Êø◊ŸË ¡‹ ©U‚¬⁄U “˙ Ÿ◊Ê ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ” ’Ê‹∑§⁄U ¿UÊ«∏U– •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ê ŒÊÿ¥ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •Á÷◊ÁãòÊà ∑§⁄Uó ˙ ÿÊ ÁŒ√ÿÊ •Ê¬— ¬ÿ‚Ê ‚ê’÷ÍflÈÿʸ Á„U⁄UáÿfláÊʸ ÿÁôÊÿÊSÃÊ Ÿ •Ê¬— Á‡ÊflÊ—

•ÊãÃÁ⁄UˇÊÊ ©Uà ¬ÊÕ¸flËÿʸ—– ‡ÊöSÿÊŸÊ— ‚È„UflÊ ÷flãÃÈH

•ÉʸŒÊŸ*óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ÃÕÊ •Éʸ¬ÊòÊ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬¬Ífl¸∑§ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô •ÉʸŒÊŸ ∑§⁄Uó (1) ÁflcáÊÈ-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊh ÁflcáÊÊ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊— ó∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ÁflcáÊÈ-÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U ⁄Uπ ¬ÁflòÊ∑§¬⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– ¬ÁflòÊ∑§ ©U∆UÊ∑§⁄ •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ¬Íflʸª˝ ⁄Uπ Œ •ÊÒ⁄U “˙ ÁflcáÊfl SÕÊŸ◊Á‚” ∑§„U∑§⁄UU •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ê Œfl∑§ ŒÊÁ„UŸ •ÕʸØ ŒflÊ‚Ÿ∑§ ©UûÊ⁄U◊¥ ‚ËœÊ ⁄Uπ Œ– ß‚Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊ‚ ÁŸêŸ ‚÷Ë ŒflÃÊ•Ê¥∑§ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê •Á÷◊ãòÊáÊ ∑§⁄U ©Uã„¥U ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô •Éʸ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ¬ÁflòÊ∑§ ÃÕÊ •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸÌŒc≈UÔU SÕÊŸ¬⁄U ⁄Uπ Œó (2) Á‡Êfl-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflüÊÊh Á‡Êfl ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (3) ÿ◊-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊üÊÊh ÿ◊ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (4) ‚Ê◊⁄UÊ¡-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã‚Ê◊⁄UÊ¡üÊÊh ‚Ê◊⁄UÊ¡ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– * •ÉÊ¸˘ˇÊƒÿÊŒ∑§ øÒfl Á¬á«UŒÊŸ˘flŸ¡Ÿ– ÃãòÊSÿ ÃÈ ÁŸflÎÁûÊ— SÿÊÃ˜Ô SflœÊflÊøŸ ∞fl øH (∑§ÊàÿÊÿŸ0 24– 15, flË⁄U0-üÊÊh0) •ÉʸŒÊŸ, •ˇÊƒÿÊŒ∑§ŒÊŸ, Á¬á«UŒÊŸ, •flŸ¡ŸŒÊŸ, ¬˝àÿflŸ¡ŸŒÊŸ •ÊÒ⁄U SflœÊflÊøŸ◊¥ ∞∑§ÃãòÊ∑§Ë ÁflÁœ Ÿ„UË¥ „ÒU–

167

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

(5) „U√ÿflÊ„UŸ-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã„U√ÿflÊ„UŸüÊÊh „U√ÿflÊ„UŸ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (6) ∑§√ÿflÊ„UŸ-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝Ã ÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§√ÿflÊ„UŸüÊÊh ∑§√ÿflÊ„UŸ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (7) ∑§Ê‹-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§Ê‹üÊÊh ∑§Ê‹ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (8) L§º˝-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃL§º˝üÊÊh L§º˝ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (9) ¬ÈL§·-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬ÈL§·üÊÊh ¬ÈL§· ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—–

ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝ÃÊÉʸ∑§Ê •Á÷◊ãòÊáÊó¬˝Ã◊á«U‹◊¥ •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U •Ê∑§⁄U •¬‚√ÿ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄ ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– U ¬˝ÃÊÉʸ¬ÊòÊ∑§Ê ’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ©U‚◊¥∑§Ê ¬ÁflòÊ∑§ ÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U ©UûÊ⁄Uʪ˝ ⁄Uπ∑§⁄U ©U‚¬⁄U “˙ Ÿ◊Ê ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ” ∑§„U∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ∞∑§ •Êø◊ŸË ¡‹ ¿UÊ«∏U– •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ê ŒÊÿ¥ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •Á÷◊ÁãòÊà ∑§⁄Uó ˙ ÿÊ ÁŒ√ÿÊ •Ê¬— ¬ÿ‚Ê ‚ê’÷ÍflÈÿʸ •ÊãÃÁ⁄UˇÊÊ ©Uà ¬ÊÕ¸flËÿʸ—– Á„U⁄UáÿfláÊʸ ÿÁôÊÿÊSÃÊ Ÿ •Ê¬— Á‡ÊflÊ— ‡ÊöSÿÊŸÊ— ‚È„UflÊ ÷flãÃÈH

(10) ¬˝Ã  -•ÉʸŒÊŸó ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ÃÕÊ •Éʸ¬ÊòÊ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃŒ‡Ê◊ ¬˝ÃüÊÊh ¬˝à ∞·Ê˘ÉʸSÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÃÊ◊˜Ô–

ó’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¬ÁflòÊ∑§¬⁄U •ÊœÊ ¡‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ¬ÁflòÊ∑§∑§Ê ¬ÈŸ— •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ŒÁˇÊáÊʪ˝ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U∑§ •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ê ¬˝ÃÊ‚Ÿ∑§ ’Êÿ¥ ÷ʪ◊¥ “¬˝ÃÊÿ SÕÊŸ◊Á‚” ∑§„U∑§⁄U ©UûÊÊŸ „UË SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– Œfl◊á«U‹◊¥ •Ê∑§⁄U ‚√ÿ ÃÕÊ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄ U‹– ‡Ê· ¿U„UÊ¥ ŒflÊÉʸ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ¬ÍflÊ¸Q§ Œfl⁄UËÁÂ •Á÷◊ãòÊáÊ ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ÃÕÊ •Éʸ¬ÊòÊ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬¬Ífl¸∑§ ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ ¬ÎÕ∑˜§-Ô ¬ÎÕ∑˜§Ô •Éʸ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U– ¬˝àÿ∑§ •ÉʸŒÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U ⁄Uπ ¬ÁflòÊ∑§¬⁄U ¡‹ ŒflÃËÕ¸‚ ¿UÊ«∏U Œ– ¬ÁflòÊ∑§ ©U∆UÊ∑§⁄U •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ ¬Íflʸª˝ ⁄Uπ∑§⁄U •Éʸ¬ÊòÊ∑§Ê Œfl∑§ ŒÊÁ„UŸ •ÕÊ¸Ã˜Ô ŒflÊ‚Ÿ∑§ ©UûÊ⁄U◊¥ ‚ËœÊ „UË ⁄Uπ Œ– (11) ÁflcáÊÈ-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊh ÁflcáÊÊ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (12) ’˝rÊÔÊ-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã’˝rÊÔüÊÊh ’˝rÊŸ˜Ô ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (13) ÁflcáÊÈ-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊh ÁflcáÊÊ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (14) Á‡Êfl-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflüÊÊh Á‡Êfl ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—–

(.....¬˝ÃÊÿÊ—) (.....¬˝ÃÊÿÊ—) (.....¬˝ÃÊÿÊ—)

168

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

(15) ÿ◊-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊üÊÊh ÿ◊ ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—– (16) Ãà¬ÈL§·-•ÉʸŒÊŸó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÃà¬ÈL§·üÊÊh Ãà¬ÈL§· ∞·Ê˘ÉʸSÃ Ÿ◊—–

Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ÿ„UË¥ ©UÃÊ⁄U Œ– •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¬Í¡ŸóŒfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U ¬˝Õ◊ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ ÃÕÊ ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U ¬˝Ã∑§Ê •¬‚√ÿ ∞fl¢ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U– ¬ÈŸ— Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ¿U— ŒflÊ¥∑§Ê ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ •‹ª-•‹ª ¬Í¡Ÿ ∑§⁄Uó ߌ◊Êø◊ŸËÿ◊Ô˜ (SflÊø◊ŸËÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÙ¥¬⁄U •Êø◊ŸË‚ ¬ÎÕ∑Ô˜§-¬ÎÕ∑Ô˜§ ¡‹ Œ– ߌ¢ SŸÊŸËÿ◊Ô˜ (‚ÈSŸÊŸËÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÙ¥¬⁄U ¬ÎÕ∑Ô˜§-¬ÎÕ∑Ô˜§ SŸÊŸËÿ ¡‹ Œ– ߌ◊Êø◊ŸËÿ◊Ô˜ (SflÊø◊ŸËÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÙ¥¬⁄U •Êø◊ŸË‚ ¬ÎÕ∑Ô˜§-¬ÎÕ∑Ô˜§ ¡‹ Œ– ߌ¢ flSÔòÊ◊Ô˜ (‚ÈflSÔòÊ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U flSÔòÊ ÿÊ ‚ÍòÊ ø…∏UÊÿ– ß◊ ÿôÊÙ¬flËÃ (‚ÈÿôÊÙ¬flËÃ)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ÿôÊÊ¬flËà ø…∏UÊÿ– ∞· ªãœ— (‚Ȫ㜗)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ªãœ •Ì¬Ã ∑§⁄U– ß◊ ÿflÊˇÊÃÊ— (‚ÈÿflÊˇÊÃÊ—)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¡ÊÒ ø…∏UÊÿ, ¬˝Ã∑§ •Ê‚Ÿ¬⁄U ß◊ ÁÃ‹ÊˇÊÃÊ— (‚ÈÁÃ‹ÊˇÊÃÊ—)ó∑§„U∑§⁄U ÁË ø…∏UÊÿ– ߌ¢ ◊ÊÀÿ◊Ô˜ (‚È◊ÊÀÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ◊Ê‹Ê ø…∏UÊÿ– ∞· œÍ¬— (‚Ȝͬ—)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U œÍ¬ •ÊÉÊ˝ÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ∞· ŒË¬— (‚Ȍˬ—)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπ‹Êÿ, „UÊÕ œÙ ‹– ߌ¢ ŸÒfll◊Ô˜ (‚ÈŸÒfll◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ŸÒfll •Ì¬Ã ∑§⁄U– ߌ¢ »§‹◊Ô˜ (‚È»§‹◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U »§‹ ‚◊̬à ∑§⁄U– ߌ¢ ÃÊê’Í‹◊Ô˜ (‚ÈÃÊê’Í‹◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ÃÊê’Í‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U– ∞·Ê ŒÁˇÊáÊÊ (‚ÈŒÁˇÊáÊÊ)ó∑§„U∑§⁄U •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ø…∏UÊÿ– •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ¬˝Õ◊ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê∑¥ § ÁŸÁ◊ûÊ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáflÊÁŒ¬ÈL§·ÊãÃüÊÊh ÁflcáflÊÁŒ¬ÈL§·ÊãÃŒflÊ ∞ÃÊãÿø¸ŸÊÁŸ ÿÈc◊èÿ¢ Ÿ◊—ó∑§„U∑§⁄U ‚¢∑§À¬∑§Ê

¡‹ ŒflÃËÕ¸‚ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– ¬˝Ã∑§ ÁŸÁ◊ûÊ •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃŒ‡Ê◊ ¬˝ÃüÊÊh ¬˝à ∞ÃÊãÿø¸ŸÊÁŸ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊˜Ô– ∑§„U∑§⁄U ¡‹ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ Œ‚fl¥ •Ê‚Ÿ¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ‡Ê· ¿U— ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ ŒflÃËÕ¸‚ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¡‹ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬‚ ¿UÊ«∏UÃÊ ¡Êÿó ˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃüÊÊh ÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃŒflÊ ∞ÃÊãÿø¸ŸÊÁŸ ÿÈc◊èÿ¢ Ÿ◊—–

169

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

◊á«U‹∑§⁄UáÊ1ó¬˝Õ◊ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ •Ê‚Ÿ‚Á„Uà ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥∑§ øÊ⁄UÊ¥ •Ê⁄U ¡‹‚ ŒÁˇÊáÊÊflø2 øÃÈc∑§ÊáÊ ◊á«U‹ ∑§⁄U– Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË àÿʪ Œ– ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬˝Ã∑§ •Ê‚Ÿ‚Á„Uà ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ øÊ⁄UÊ¥ •Ê⁄U ªÊ‹ ◊á«U‹ flÊ◊Êflø ’ŸÊÿ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬ÈŸ— Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ‡Ê· ¿U— ŒflÃÊ•Ê¥∑§ •Ê‚Ÿ‚Á„Uà ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥∑§ øÊ⁄UÊ¥ •Ê⁄U ŒÁˇÊáÊÊflø øÃÈc∑§ÊáÊ ◊á«U‹ ∑§⁄U– ‚÷Ë ◊á«U‹Ê¥∑§Ê ’ŸÊÃ ‚◊ÿ ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏Uó ˙ ÿÕÊ ø∑˝§ÊÿȜ٠ÁflcáÊÈSòÔ ÊÒ‹ÙÄÿ¢ ¬Á⁄U⁄UˇÊÁà – ∞fl¢

◊á«U‹ÃÙÿ¢

ÃÈ

‚fl¸÷ÍÃÊÁŸ

⁄UˇÊÃÈH

÷ÍSflÊ◊Ë∑§ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ù •ãÔŸ¬˝ŒÊŸó÷ÍSflÊ◊Ë∑§ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§Ù •ãŸ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÙ∑§⁄U Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ ‚’ ¬˝∑§Ê⁄U∑§ •ãŸ, ¡‹, ÉÊÎÃ, ÁË ‹∑§⁄Uó“˙ ߌ◊ãŸ◊ÃŒ˜Ô ÷ÍSflÊÁ◊Á¬ÃÎèÿÙ Ÿ◊—” ’Ù‹∑§⁄U •ãŸÊÁŒ∑§Ê ¡‹‚ Á‚¢Áøà ÷ÍÁ◊¬⁄U ŒÁˇÊáÊ∑§Ë •Ù⁄U ∑ȧ‡Ê∑§ ™§¬⁄U ⁄Uπ Œ •ı⁄U ¡‹ Áª⁄UÊ Œ– •ãŸ¬Á⁄Ufl·áÊó‚÷Ë ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥‚ ¡ÊÒ ∞fl¢ ÁË „U≈UÊ Œ– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥¬⁄U •ãŸ ¬⁄UÊ‚∑§⁄U ⁄Uπ ªÿ ¡‹¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¡‹ ÃÕÊ ÉÊÎìÊòÊÊ¥◊¥ ÉÊÎà ⁄Uπ Œ– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ ÃÕÊ ŒÍ‚⁄UË ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹ ∞fl¢ •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬˝Ã∑§ ÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ •ãŸ ¬⁄UÊ‚∑§⁄U ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¡‹ ÃÕÊ ÉÊÎà ⁄Uπ Œ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ÃÕÊ ∑ȧ‡Ê∑§Ê ¬Á⁄Uàÿʪ ∑§⁄U ŒÍ‚⁄UË ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ¿U— ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ¬ÊòÊÊ¥¬⁄U •ãŸ¬Á⁄Ufl·áÊ ∑§⁄ ŒÊÁŸÿÊ¥◊¥ ¡‹ ÃÕÊ ÉÊÎà ⁄Uπ Œ– ◊œÈ-¬˝ˇÊ¬ó‚√ÿʬ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U Œfl÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥ ÃÕÊ ¬˝Ã÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U ŒÊŸÊ¥ „UÊÕÊ¥‚ ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ◊œÈ ¿UÊ«∏Uó ˙ ◊œÈ flÊÃÊ ´§ÃÊÿÃ ◊œÈ ˇÊ⁄UÁãà Á‚ãœfl—– ◊ÊäflËŸ¸— ‚ãàflÙ·œË—H ◊œÈ ŸQ§◊ÈÃÙ·‚Ê ◊œÈ◊ÃÔ˜ ¬ÊÌÕflÞ⁄U¡—– ◊œÈ lı⁄USÃÈ Ÿ— Á¬ÃÊH ◊œÈ◊ÊãÔŸÙ flŸS¬ÁÃ◊¸œÈ◊Ê°2 •SÃÈ ‚Íÿ¸—– ◊Êäfl˪ʸflÙ ÷flãÃÈ Ÿ—H ˙ ◊œÈ ◊œÈ ◊œÈH

¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ3ó©UûÊÊŸ ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§ ™§¬⁄U ©UûÊÊŸ ŒÊÁ„UŸÊ „UÊÕ SflÁSÃ∑§Ê∑§Ê⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ÁflcáÊÈflÊ‹ Œfl÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ∑¥ §Ê ¬…∏Uó ˙ ¬ÎÁÕflË Ã ¬ÊòÊ¢ lı⁄UÁ¬œÊŸ¢ ’˝ÊrÊÔáÊSÿ ◊Èπ •◊ÎÃ •◊Îâ ¡È„UÙÁ◊ SflÊ„UÊ– ˙ ߌ¢ ÁflcáÊÈÌfl ø∑˝§◊ òÊœÊ ÁŸ Œœ ¬Œ◊Ô˜– ‚◊Í…U◊Sÿ ¬ÊÞ‚È⁄U SflÊ„UÊH ˙ ∑ΧcáÊ „U√ÿÁ◊Œ¢ ⁄UˇÊ ◊ŒËÿ◊˜Ô– •ãŸ •ÊÁŒ∑§Ê S¬‡Ê¸4ó’Êÿ¥ „UÊÕ‚ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§Ê S¬‡Ê¸ Á∑§ÿ „ÈU∞ „UË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ •ŸÈûÊÊŸ 1. ŒÒfl øÃÈ⁄Ud¢ Á¬òÿ flÃȸ‹¢ ◊á«U‹◊˜Ô– (’uÔ Îø¬Á⁄UÁ‡Êc≈UÔU) ’uÔøÎU ¬Á⁄UÁ‡Êc≈UUÔ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ øÃÈc∑§ÊáÊ •ÊÒ⁄U ¬˝à ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÊ¥∑§ Á‹ÿ flÎûÊÊ∑§Ê⁄U ◊á«U‹ ’ŸÊŸÊ øÊÁ„Uÿ– 2. (∑§) ªãœÊŒ∑§ ÃÕÊ ŒË¬◊ÊÀÿŒÊ◊¬˝ŒË¬∑§◊˜Ô – •¬‚√ÿ¢ Ã× ∑ΧàflÊ Á¬ÃÎÎáÊÊ◊¬˝ŒÁˇÊáÊ◊˜ÔH (ª0¬È0,•Ê0∑§Êá«U 99– 13) (π) ŒÁˇÊáÊ¢ ¬ÊÃÿîÊÊŸÈ¢ ŒflÊŸ˜Ô ¬Á⁄Uø⁄UŸ˜Ô ‚ŒÊ – ¬ÊÃÿÁŒÃ⁄¢U ¡ÊŸÈ¢ Á¬ÃÎΟ˜Ô ¬Á⁄Uø⁄UŸ˜Ô ‚ŒÊH ¬˝ŒÁˇÊáÊ¢ ÃÈ ŒflÊŸÊ¢ Á¬ÃÎÎáÊÊ◊¬˝ŒÁˇÊáÊ◊˜Ô – (flË⁄UÁ◊òÊÊŒÿ-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê◊¥ ∑§ÊàÿÊÿŸ∑§Ê fløŸ) 3. (∑§) ŒÁˇÊáÊ¢ ÃÈ ∑§⁄¢U ∑ΧàflÊ flÊ◊Ù¬Á⁄U ÁŸœÊÿ ø – Œfl¬ÊòÊ◊ÕÊ‹èÿ ¬ÎâflË Ã ¬ÊòÊ◊ÈëÔø⁄UÃÔ˜H ŒÁˇÊáÊÙ¬Á⁄U flÊ◊¢ ø Á¬òÿ¬ÊòÊSÿ ‹ê÷Ÿ◊Ô˜ – ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ¢ ∑ȧÿʸŒ˜ ŒûflÊ øÊãÔŸ¢ ÿÕÊÁflÁœ—H (üÊÊh∑§ÊÁ‡Ê∑§Ê◊¥ ¬k¬È⁄UÊáÊ∑§Ê fløŸ) (π) Á¬òÿ˘ŸÈûÊÊŸ¬ÊÁáÊèÿÊ◊ÈûÊÊŸÊèÿÊ¢ ø ŒÒflÃ– (ÿ◊) ∞fl◊fl „U◊ÊÁº˝◊ŒŸ⁄UàŸ¬˝÷ÎÃÿ—– 4. ©UûÊÊŸŸ ÃÈ „USÃŸ ∑ȧÿʸŒãÔŸÊflªÊ„UŸ◊Ô˜ – •Ê‚È⁄¢U Ãjflë¿˛UÊh¢ Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ŸÙ¬ÁÃc∆UÔUÃH ©UûÊÊŸ „UÊÕ∑§ •°ªÍ∆U‚ •ãŸS¬‡Ê¸ ∑§⁄UŸ¬⁄U fl„U üÊÊh •Ê‚È⁄UüÊÊh „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U Á¬Ã⁄UÙ¥∑§Ù ©U¬‹éœ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ß‚Á‹ÿ •ŸÈûÊÊŸ „UÊÕ∑§ •°ªÍ∆U‚ •ãŸ •ÊÁŒ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

170

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•°ªÍ∆U‚ “ߌ◊ãŸ◊˜Ô” ‚ •ãŸ∑§Ê, “ß◊Ê •Ê¬—” ‚ ¡‹∑§Ê, “ߌ◊ÊÖÿ◊˜Ô” ‚ ÉÊÎÃ∑§Ê •ÊÒ⁄U “ߌ¢ „U√ÿ◊˜Ô” ‚ Á»§⁄U •ãŸ∑§Ê S¬‡Ê¸ ∑§⁄U∑§ “˙ ÿflÙ˘Á‚ ÿflÿÊS◊Œ˜ m·Ù ÿflÿÊ⁄UÊÃË—–” ß‚ ◊ãòÊ‚ ÷Ê¡Ÿ¬⁄U ¡ÊÒ ¿UÊ«∏U– „U√ÿŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó’Ê∞° „UÊÕ‚ •ãŸ¬ÊòÊ∑§Ê S¬‡Ê¸ Á∑§ÿ „ÈU∞ „UË ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l .....ªÊòÊSÿ (.....ªÊòÊÊÿÊ—) .....¬˝ÃSÿ (.....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊh ÁflcáÊfl ߌ◊㟢 ‚Ê¬S∑§⁄◊◊ÎÃSflM§¬¢ „U√ÿ¢ SflÊ„UÊ ‚ê¬lÃÊ◊˜ , Ÿ ◊◊–Ô ∑§„U∑§⁄U ÁflcáÊÈ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ¬Ê‚ ¡‹ ¿UÊ«∏U–

ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ¬ÎÕ∑˜Ô§-¬ÎÕ∑˜§Ô •Ê∆U ŒflÊ¥∑§ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê •Ê‹ê÷Ÿ, •¢ªÈc∆UÁŸfl‡ÊŸ ÃÕÊ •ãŸ¬⁄U ¡ÊÒ ÁflÁ∑§⁄UáÊ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô „U√ÿŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ÃÕÊ ÁòÊ∑ȧ‡Ê ÿ„UË¥ ¿UÊ«∏U Œ– •c≈UÔUÊŒ‡Ê ¬ŒÊÕÊZ◊¥ ¬Á⁄UªÁáÊà „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ¬˝ÃüÊÊh◊¥ ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ •ÊÒ⁄U •ãŸÊflªÊ„UŸ ÁŸÁ·h „ÒU–

∑§U√ÿŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó¬˝Ã◊á«U‹◊¥ •Ê∑§⁄U ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬˝Ã∑§ •ãŸ¬⁄U “˙ •¬„UÃÊ •‚È⁄UÊ ⁄UˇÊÊöÁ‚ flÁŒ·Œ—”ó◊ãòÊ‚ ÁË ¿UÊ«∏U ÃÕÊ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬˝ÃüÊÊh ¬˝ÃÊÿ ߌ◊㟢 ‚Ê¬S∑§⁄U◊◊ÎÃSflM§¬¢ ∑§√ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊˜Ô–

Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¡‹ ¿UÊ«∏U Œ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– „U√ÿŒÊŸ-‚¢∑§À¬ó•Êª∑§ Œfl◊á«U‹◊¥ •Ê∑§⁄U ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ¬ÈŸ— ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ ¬Ífl¸ÁŸÌŒc≈UÔU Œfl⁄UËÁÂ ‡Ê· ¿U— Œfl÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ¬ÊòÊÊ‹ê÷Ÿ, •XÔ‰Uc∆UÁŸfl‡ÊŸ, •ãŸ¬⁄U ¡ÊÒÁflÁ∑§⁄UáÊ ∑§⁄U ÃÕÊ ¡ÊÒ, ¡‹, ÁòÊ∑ȧ‡Ê ‹∑§⁄U „U√ÿŒÊŸ∑§Ê ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U– ¬˝ÊÕ¸ŸÊóÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ ¡Ê«U∏∑§⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó •ãŸ„UËŸ¢ Á∑˝§ÿÊ„UËŸ¢ ÁflÁœ„UËŸ¢Ô ø ÿjflØ – •Áë¿Uº˝◊SÃÈ

Ãà‚flZ

Á¬òÊʌ˟ʢ

¬˝‚ʌ×H

Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ¬Ê∆UóÁŸêŸ Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ÃËŸ ’Ê⁄U ¡¬ ∑§⁄Uó ˙ ŒflÃÊèÿ— Á¬ÃÎèÿ‡ø ◊„UÊÿÊÁªèÿ ∞fl ø– Ÿ◊— SflÊ„UÊÿÒ SflœÊÿÒ ÁŸàÿ◊fl Ÿ◊Ê Ÿ◊—H

flŒ‡ÊÊSòÊ∑§Ê ¬Ê∆Uó¬Ò⁄UÊ¥∑§ ŸËø ¬Íflʸª˝ ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ⁄Uπ∑§⁄U flŒ‡ÊÊSòÊ∑§Ê ¬Ê∆U ∑§⁄U– (1) ˙ •ÁÇŸ◊Ë›U ¬È⁄UÙÁ„Uâ ÿôÊSÿ Œfl◊ÎÁàfl¡◊˜– „UÙÃÊ⁄¢U ⁄UàŸœÊÃ◊◊Ô˜H (2) ˙ ß· àflÙ¡¸ àflÊ flÊÿfl SÕ ŒflÙ fl— ‚ÁflÃÊ ¬˝Ê¬¸ÿÃÈ üÊc∆UUÔ Ã◊Êÿ ∑§◊¸áÊ •ÊåÿÊÿäfl ◊ÉãÿÊ ßãº˝Êÿ ÷ʪ¢ ¬˝¡ÊflÃË⁄UŸ◊ËflÊ •ÿˇ◊Ê ◊Ê fl SÃŸ ߸‡Êà ◊ÊÉʇÊÞ‚Ù œ˝flÈ Ê •ÁS◊ŸÔ˜ ªÙ¬Ãı SÿÊÃÔ ’uÔUËÿ¸¡◊ÊŸSÿ ¬‡ÊÍã¬ÊÁ„UH (3) ˙ •ÇŸ •Ê ÿÊÁ„U flËÃÿ ªÎáÊÊŸÙ „U√ÿŒÊÃÿ– ÁŸ „UÙÃÊ ‚Áà‚ ’Ì„UÁ·H (4) ˙ ‡Ê¢ ÔŸÙ ŒflË⁄UÁ÷c≈UÔUÿ •Ê¬Ù ÷flãÃÈ ¬ËÃÿ – ‡Ê¢ ÿÙ⁄UÁ÷ dflãÃÈ Ÿ—H ˙ ŸÊ⁄UÊÿáÊ¢ Ÿ◊S∑Χàÿ Ÿ⁄¢U øÒfl Ÿ⁄UÊûÊ◊◊˜Ô – ŒflË¥ ‚⁄USflÃË¥ √ÿÊ‚¢ ÃÃÊ ¡ÿ◊ÈŒË⁄UÿØÔH

ÁflÁ∑§⁄UŒÊŸó•¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ¡‹‚ ‚Ë¥ø Œ– ©U‚¬⁄U ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊ∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸÌ◊à ‚Ê◊ª˝Ë◊¥‚ Á∑¢§ÁøÃ˜Ô ‚Ê◊ª˝Ë ‹∑§⁄U ©U‚◊¥ ÁË Á◊‹Ê∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ‹ ‹ ÃÕÊ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‚ÊÕ ‹∑§⁄U Á’¿UÊÿ ªÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥¬⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ⁄Uπ Œó •‚¢S∑Χì˝◊ËÃÊŸÊ¢ àÿÊÁªŸÊ¢ ∑ȧ‹÷ÊÁªŸÊ◊˜Ô – ©UÁë¿Uc≈U÷ʪœÿÊŸÊ¢

Œ÷¸·È

ÁflÁ∑§⁄UÊ‚Ÿ◊˜ÔH

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

171

•ÁÇŸŒÇœÊ‡ø ÿ ¡ËflÊ ÿ˘åÿŒÇœÊ— ∑ȧ‹ ◊◊– ÷Í◊ÊÒ ŒûÊŸ ÃÎåÿãÃÈ ÃÎåÃÊ ÿÊãÃÈ ¬⁄UÊ¢ ªÁÃ◊˜ÔH ÃŒŸãÃ⁄U ¬Á„UŸË „ÈU߸ ¬ÁflòÊË, ÁòÊ∑ȧ‡Ê •ÊÁŒ∑§Ê fl„UË¥ ¬Á⁄Uàÿʪ ∑§⁄U Œ– „UÊÕ-¬Ê°fl œÊ ‹– •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U •Ê ¡Êÿ– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄U ‹, ŸÿË ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– üÊË„UÁ⁄U∑§Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄U Á¬á«UŒÊŸ∑§ Á‹ÿ flÁŒÿÊ¥∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄U– flÁŒÿÊ¥∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊó÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ¬Á‡ø◊÷ʪ◊¥ ¬˝ÊŒ‡Ê◊ÊòÊ ‹ê’Ë, 6 •°ªÈ‹ øÊÒ«∏UË 9 flÁŒÿÊ° •ÊÒ⁄U ¬˝Ã÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ©UûÊ⁄U ÁŒ‡ÊÊ◊¥ •¬‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ¬˝ÃflŒË ’ŸÊÿ– ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ‡Ê· 6 ŒflflÁŒÿÊ¥∑§Ê ÷Ë Œfl⁄UËÁÂ ¬Ífl¸flÃ˜Ô ’ŸÊÿ– •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊSÕʬŸóŒflflÁŒÿÊ∑¥ § ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (ŒÊÁŸÿ ÿÊ Á◊^ÔUË∑§ ŒËÿ) ⁄Uπ– ¬˝Ã flŒË∑§ ¬Á‡ø◊◊¥ ÷Ë ∞∑§ •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ⁄Uπ– ÿ „UË •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ’ÊŒ◊¥ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ∑§„U‹ÊÃ „ÒU¥– ¬˝ÊˇÊáÊó¬˝Õ◊ 9 ŒflflÁŒÿÊ¥∑§Ê ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ÃÕÊ ¬˝ÃflŒË∑§Ê •¬‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ¬ÈŸ— 6 ŒflflÁŒÿÊ¥∑§Ê ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊmÊ⁄UÊ ¡‹‚ ‚Ë¥ø Œó ˙ •ÿÊäÿÊ ◊ÕÈ⁄UÊ ◊ÊÿÊ ∑§Ê‡ÊË ∑§ÊÜøË sÔflÁãÃ∑§Ê– ¬È⁄UË mÊ⁄UÊflÃË ôÊÿÊ— ‚åÃÒÃÊ ◊ÊˇÊŒÊÁÿ∑§Ê—H ⁄UπÊ∑§⁄UáÊóÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ’Êÿ¥ „UÊÕ∑§ •XÔU‰c∆U ÃÕÊ Ã¡¸ŸË‚ ÃËŸ ‚◊Í‹ ∑ȧ‡ÊÊ∑¥ § •ª˝÷ʪ∑§Ê •ÊÒ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ∑§ •XÔU‰c∆UUÔ ÃÕÊ Ã¡¸ŸË‚ ∑ȧ‡ÊÊ∑¥ § ◊Í‹ ÷ʪ∑§Ê ¬∑§«∏U∑§⁄U ¬Á‡ø◊‚ ¬Ífl¸∑§Ë •Ê⁄U ¬˝ÃflŒË∑§Ê ¿UÊ«∏U∑§⁄U Þ Á‚ flÁŒ·Œ—H ∑§„U∑§⁄U ∞∑§-∞∑§ ⁄UπÊ πË¥ø– ‚÷Ë ŒflflÁŒÿÊ¬¥ ⁄U ˙ •¬„UÃÊ •‚È⁄UÊ ⁄UˇÊÊÞ ©UŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê ߸‡ÊÊŸ ÁŒ‡ÊÊ◊¥ »¥§∑§ Œ– ¬˝ÃüÊÊh◊¥ flÖÿ¸ •c≈UÊŒ‡Ê ¬ŒÊÕÊZ◊¥ ¬Á⁄UªÁáÊà „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ Œ‚flË¥ (¬˝Ã∑§Ë)-flŒË¬⁄U ⁄UπÊ Ÿ„UË¥ πË¥øË ¡ÊÿªË– ©UÀ◊È∑§-SÕʬŸó‚÷Ë ŒflflÁŒÿÊ∑¥ § øÊ⁄UÊ¥ •Ê⁄U ŒÊÿË¥ •Ê⁄U‚ ¬˝ŒÁˇÊáÊ∑˝§◊‚ •¢ªÊ⁄U∑§Ê ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ÉÊÈ◊Êÿó ÿ M§¬ÊÁáÊ ¬˝ÁÃ◊ÈÜø◊ÊŸÊ •‚È⁄UÊ— ‚ã× SflœÿÊ ø⁄UÁãÖ ¬⁄UʬÈ⁄UÊ ÁŸ¬È⁄UÊ ÿ ÷⁄UãàÿÁÇŸc≈UÔUÊ°À‹Ê∑§Êà¬˝áÊÈŒÊàÿS◊ÊØÔH 1 ó•ÊÒ⁄U ©U‚ ¬˝Õ◊ ÁflcáÊÈflŒË∑§ ŒÁˇÊáÊ ◊¥ üÊÊh¬ÿ¸ãà SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U Œ– ß‚ ¬˝Á∑˝§ÿÊ∑§Ê ÁŸflʸ„U •¢ªÊ⁄U ÃÕÊ ªÊ„U⁄UË •ÊÁŒ∑§ •÷Êfl◊¥ ÖflÊ‹Ê◊ÈπË œÍ¬ •ÊÁŒ‚ ÷Ë Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ¬˝ÃüÊÊh◊¥ flÖÿ¸ •c≈UÊŒ‡Ê ¬ŒÊÕÊZ◊¥ ¬Á⁄UªÁáÊà „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ Œ‚flË¥ ¬˝Ã∑§Ë flŒË¬⁄U ©UÀ◊È∑§ Ÿ„UË¥ ⁄U„UªÊ– •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊÁŸ◊ʸáÊ2ó¬ÍflS¸ ÕÊÁ¬Ã ŸÊÒ Œfl •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊÊ◊¥ ¥ ¡‹, ¡ÊÒ, ªãœ, ¬Èc¬ «UÊ‹ Œ– ÿ„UÊ∑° §Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã ◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– ¬˝Ã •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ◊¥ •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑ §⁄U ¡‹, ÁË, ªãœ, ¬Èc¬ «UÊ‹ Œ– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬ÈŸ— Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U 1. ©UÀ‹πŸÊŸãÃ⁄¢U ¬‡øÊŒÈÀ◊È∑§ÁŸœÊŸ◊Ê„U ∑§ÊàÿÊÿŸ—ó©UÀ◊È∑¢§ ¬⁄USÃÊÃ˜Ô ∑§⁄UÊÁà ÿ M§¬ÊáÊËÁà ⁄UπÊÿÊ— ¬⁄USÃÊgÁˇÊáʬ˝Œ‡Ê ©UÀ◊È∑¢§ ÁŸŒœÊÃËàÿÕ¸—– S∑§ãŒ¬È⁄UÊáÊ˘Á¬ ÿ M§¬ÊáÊËÁà ◊ãòÊáÊ ãÿ‚ŒÈÀ◊È∑§◊ÁãÃ∑§– •ÁãÃ∑§ ŒÁˇÊáÊʇÊÊÿÊÁ◊àÿÕ¸—– (ªÊÒ«UËÿüÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê ¬Î0 30) •¢ªÊ⁄U∑§Ê ÉÊÈ◊ÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U Á¬á«UflŒË∑§ ŒÁˇÊáÊÁŒ‡ÊÊ◊¥ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– 2. ∑§ß¸ ¬˝ÿÊª¬hÁÃÿÊ¥◊¥ ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ∑§ ’ÊŒ •flŸ¡Ÿ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§Ë √ÿflSÕÊ ŒË ªÿË „ÒU, fl„U ÷Ë ÁflÁ„Uà „UË „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ üÊÊh∑§ •ÊœÊ⁄U÷Íà ª˝ãÕ ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòÊ ÃÕÊ ©U‚∑§ ÷Êcÿ∑§Ê⁄UÊ¥∑§ ÁŸêŸ fløŸÊ¥∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ∑§ ¬Ífl¸ ÷Ë flŒË∑§ ◊äÿ πË¥øË ªÿË ⁄Uπʬ⁄U •flŸ¡Ÿ ŒŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒUó “Œ÷¸·È òÊË¥SòÊËŸ˜Ô Á¬á«UÊŸflŸÖÿ ŒlÊØԔ (¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòʬÁ⁄UÁ‡Êc≈UÔU üÊÊh‚ÍòÊ∑§Áá«U∑§Ê 3) •flŸ¡Ÿ Œ∑§⁄U Œ÷ÊZ∑§ ™§¬⁄U Á¬á«UŒÊŸ ∑§⁄U– ©U¬ÿȸQ§ ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚Íòʬ⁄U ∑§∑§Ê¸øÊÿ¸¡Ë∑§Ê ÷Êcÿ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒUó“Á¬á«UÁ¬ÃÎÿôÊflŒÈ¬øÊ⁄U ßÁà ‚ÍÁòÊÃàflÊØԖ” “Á¬á«UÁ¬ÃÎÿôÊflŒÈ¬øÊ⁄U— Á¬òÿ” (üÊÊh∑§ÊÁ‡Ê∑§Ê 2– 2 ÃÕÊ ¬Ê⁄US∑§⁄UªÎsÔ‚ÍòʬÁ⁄UÁ‡Êc≈UÔU üÊÊh‚ÍòÊ∑§Áá«U∑§Ê 2) ß‚ ‚ÍòÊ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á¬á«UÁ¬ÃÎÿôÊ◊¥ Á¡‚ ¬˝Á∑˝§ÿÊ∑§Ê •ÊüÊÿáÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU, ©U‚Ë Ã⁄U„U •ãÿ üÊÊhÊ¥◊¥ ÷Ë Á∑§ÿÊ ¡Êÿ– Œ‡Ê¸¬ÊÒáʸ◊Ê‚◊¥ Á¬ÃÎÿôÊ∑§Ê ¬˝∑§⁄UáÊ „ÒU, Á¡‚◊¥ ¬„U‹ •flŸ¡Ÿ ’ÊŒ◊¥ ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ∑§Ë ÁflÁœ „ÒU– ªŒÊœ⁄U÷Êcÿó•òÊÊ„U ÿÊôÊflÀÄÿ—ó‚fl¸◊ãŸ◊ȬʌÊÿ ‚ÁË¢ ŒÁˇÊáÊÊ◊Èπ—– ©UÁë¿Uc≈UÔU‚Á㟜ÊÒ Á¬á«UÊŸ˜Ô ŒlÊmÒ Á¬ÃÎÿôÊflÁŒÁÃH •òÊ ¬ŒÊÕ¸∑˝§◊—ó©UÀ‹πŸ◊˜Ô, ©UŒ∑§Ê‹ê÷—, ©UÀ◊È∑§ÁŸœÊŸ◊˜Ô, •flŸ¡Ÿ◊˜Ô, ‚∑ΧŒÊÁë¿UãŸÊSÃ⁄UáÊ◊˜Ô, Á¬á«UŒÊŸ◊˜Ô– •ÕÊ¸Ã˜Ô ©UÁë¿Uc≈UÔU∑§Ë ‚ÁãŸÁœ◊¥ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ‚÷Ë •ãŸÊ¥∑§Ê ‹∑§⁄U ‚ÁËÁ¬ÃÎÿôÊflÃ˜Ô Á¬á«U ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ÿ„UÊ° ¬ŒÊÕ¸-∑˝§◊ ÁŸêŸÁ‹Áπà „ÒUó(1) ©UÀ‹πŸ (⁄UπÊ∑§⁄UáÊ), (2) ©UŒ∑§Ê‹ê÷Ÿ, (3) ©UÀ◊È∑§‚¢SÕʬŸ (•¢ªÊ⁄U÷˝Ê◊áÊ), (4) •flŸ¡Ÿ, (5) ∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊ, (6) Á¬á«UŒÊŸ– ß‚ •ÊœÊ⁄U¬⁄U ÿ„UÊ° ÿ„U ¬˝ÿÊª ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU–

172

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

‡Ê· ¿U— •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¡‹, ¡ÊÒ, ªãœ, ¬Èc¬ «UÊ‹– ¬˝Õ◊ flŒË∑§ ¬Ê‚ ¡Ê∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •flŸ¡ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó(1) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝Ã Sÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ÁflcáÊÊ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—–

ó∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ∑§Ê •ÊœÊ ¡‹ ŒflÃËÕ¸‚ flŒË¬⁄U πË¥øË „ÈU߸ ⁄UπÊ∑§ ◊äÿ¬⁄U Áª⁄UÊ∑§⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ∑§Ê flŒË∑§ ŒÁˇÊáÊ ÷ʪ◊¥ ‚ËœÊ ⁄Uπ Œ– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U‚ ‚÷Ë flÁŒÿÊ¥¬⁄U •flŸ¡ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ∑§Ê ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ Œ– (2) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ Á‡Êfl •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (3) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊üÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ÿ◊ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (4) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã‚Ê◊⁄UÊ¡üÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ‚Ê◊⁄UÊ¡ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (5) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã„U√ÿflÊ„UŸüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ „U√ÿflÊ„UŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (6) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§√ÿflÊ„ŸüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ∑§√ÿflÊ„UŸ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (7) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§Ê‹üÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ∑§Ê‹ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (8) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃL§º˝üÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ L§º˝ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (9) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬ÈL§·üÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ¬ÈL§· •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ–

¬˝Ã∑§Ê •flŸ¡ŸŒÊŸó¬˝Ã∑§ •Ê‚Ÿ∑§ ‚◊ˬ •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U •Ê∑§⁄U ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ∞fl¢ •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ê‹ó (10) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬˝ÃüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ¬˝à •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÃÊ◊˜Ôó∑§„U∑§⁄U

•flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ∑§Ê •ÊœÊ ¡‹ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ flŒË∑§ ◊äÿ ¿UÊ«∏U •ÊÒ⁄U ¬ÊòÊ∑§Ê ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ Œ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬ÈŸ— ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ∞fl¢ •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ‹∑§⁄U ‡Ê· ¿U— flÁŒÿÊ¥¬⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬Ê¥∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U •flŸ¡ŸŒÊŸ Œ •ÊÒ⁄U •flŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ Œó (11) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ÁflcáÊÊ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (12) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã’˝rÊÔüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ’˝rÊÔŸ˜Ô •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (13) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

173

ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ÁflcáÊÊ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (14) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflüÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ Á‡Êfl •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (15) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊üÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ ÿ◊ •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– (16) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÃà¬ÈL§·üÊÊhÁ¬á«USÕÊŸ Ãà¬ÈL§· •òÊÊflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—–

∑ȧ‡ÊÊSÃ⁄UáÊóŒflflÁŒÿÊ¬¥ ⁄U πË¥øË „ÈU߸ ⁄Uπʬ⁄U ¬Íflʸª˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊÿ– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã ◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑ §⁄U ¬˝Ã flŒË¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê Á’¿UÊÿ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U∑§⁄U ŒÍ‚⁄UË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– ¬ÈŸ— ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑ §⁄U ¿U— ŒflflÁŒÿÊ¬¥ ⁄U πË¥øË ªÿË ⁄Uπʬ⁄U ¬Íflʸª˝ ÃËŸ-ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ– Á¬á«UÁŸ◊ʸáÊ ∞fl¢ Á¬á«UŒÊŸó‡Ê∑¸§⁄UÊ, ◊œÈ, ÉÊÎà •ÊÒ⁄U ÃÒÿÊ⁄U øL§mÊ⁄UÊ ¬¢º„˝ U Á¬á«ÊU¥∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄U ‹– ¬˝ìÊ∑§‚ ¬˝Ã∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ∞∑§ Á¬á«U ’ŸÊ ‹– ŒflÁ¬á«UÊ¥◊¥ ¡ÊÒ «UÊ‹ Œ– Œ‚fl¥ ¬˝ÃÁ¬á«U◊¥ ÁË «UÊ‹ Œ– ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ÃÕÊ Á¬á«U ‹∑§⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ¬„U‹ ŸÊÒ ŒflflÁŒÿÊ¥¬⁄U •flŸ¡Ÿ SÕÊŸ¬⁄U ŒflÃËÕ¸‚ Á¬á«U ⁄Uπó (1) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊh ÁflcáÊÊ ∞· Á¬á«SÃ Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ∑ȧ‡ÊÊ•Ê∑¥ § ◊äÿ◊¥ Á¬á«U ⁄Uπ Œ– (2) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflüÊÊh Á‡Êfl ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (3) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊üÊÊh ÿ◊ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (4) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã‚Ê◊⁄UÊ¡üÊÊh ‚Ê◊⁄UÊ¡ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (5) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã„U√ÿflÊ„UŸüÊÊh „U√ÿflÊ„UŸ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (6) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§√ÿflÊ„UŸüÊÊh ∑§√ÿflÊ„UŸ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (7) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§Ê‹üÊÊh ∑§Ê‹ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (8) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃL§º˝üÊÊh L§º˝ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (9) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬ÈL§·üÊÊh ¬ÈL§· ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– Á¬á«UÊœÊ⁄U ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§ ◊Í‹◊¥ „UÊÕ ¬Ê¥¿U ‹– Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ∞fl¢ Á¬á«U ‹∑§⁄U ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó (10) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„UÃ-

174

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

·Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬˝ÃüÊÊh ¬˝à ∞· Á¬á«USÃ ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÔUÃÊ◊˜Ô–

Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ∑ȧ‡ÊÊ∑§ ◊äÿ◊¥ Á¬á«U ⁄Uπ Œ– Á¬á«U∑§ ŸËø Á’¿U ∑ȧ‡ÊÊ¥◊¥ „UÊÕ ¬Ê¥¿U ‹– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ÃÕÊ Á¬á«U ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∑ȧ‡Ê¬⁄U •flŸ¡Ÿ-SÕÊŸ◊¥ ŒflÃËÕ¸‚ Á¬á«U ⁄UπÃÊ ¡Êÿó (11) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊh ÁflcáÊÊ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (12) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã’˝rÊÔüÊÊh ’˝rÊÔŸ˜Ô ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (13) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈüÊÊh ÁflcáÊÊ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (14) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflüÊÊh Á‡Êfl ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (15) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊üÊÊh ÿ◊ ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—– (16) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÃà¬ÈL§·üÊÊh Ãà¬ÈL§· ∞· Á¬á«USÃ Ÿ◊—–

∑ȧ‡ÊÊ¥∑§ ◊Í‹◊¥ „UÊÕ ¬Ê¥¿UŸÊóÁ¬á«UÊœÊ⁄U∑ȧ‡ÊÊ¥∑§ ◊Í‹ ÷ʪ◊¥ „UÊÕ ¬Ê¥¿U– •Êø◊Ÿ ∑§⁄U ÃÕÊ „UÁ⁄US◊⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– ¬˝àÿflŸ¡ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹, ‚¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ¬ÊòÊ (¬ÊòÊ◊¥ ¡‹ Ÿ „UÊ ÃÊ ¿UÊ«∏U ‹) „UÊÕ◊¥ ‹∑§⁄U ¬˝àÿflŸ¡ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄U∑§ ŒflÁ¬á«UÊ¥¬⁄U ‚ê¬Íáʸ ¡‹ ŒflÃËÕ¸‚ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ¬ÊòÊ ¬Ífl¸flØԧ ⁄Uπ ŒUó (1) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝Ã Sÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ŒÈ◊⁄¸ UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈÁ¬á«U ÁflcáÊÊ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (2) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflÁ¬á«U Á‡Êfl •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (3) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊Á¬á«U ÿ◊ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (4) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã‚Ê◊⁄UÊ¡Á¬á«U ‚Ê◊⁄UÊ¡ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ« U∏ Œ– (5) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã„U√ÿflÊ„UŸÁ¬á«U „U√ÿflÊ„UŸ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U

¿UÊ«∏U Œ– (6) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃU∑§√ÿflÊ„UŸÁ¬á«U ∑§√ÿflÊ„UŸ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

175

¿UÊ«∏U Œ– (7) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§Ê‹Á¬á«U ∑§Ê‹ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (8) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃL§º˝Á¬á«U L§º˝ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (9) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬ÈL§·Á¬á«U ¬ÈL§· •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ–

Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹, ‚¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ‹∑§⁄ ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ’Ê‹ó (10) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬˝ÃÁ¬á«U ¬˝à •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÃÊ◊˜Ô– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚

Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ¡‹ Áª⁄UÊ∑§⁄U ¬ÊòÊ∑§Ê ÿÕÊSÕÊŸ ‚ËœÊ ⁄Uπ Œ– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬ÈŸ— Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹, ‚¡‹ ¬˝àÿflŸ¡Ÿ¬ÊòÊ ‹∑§⁄U ‡Ê· ¿U— ŒflÁ¬á«UÊ¥¬⁄U ¬˝àÿflŸ¡ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó (11) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈÁ¬á«U ÁflcáÊÊ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ« U∏ Œ– (12) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã’˝rÊÔÁ¬á«U ’˝rÊÔŸ˜Ô •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (13) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈÁ¬á«U ÁflcáÊÊ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ« U∏ Œ– (14) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflÁ¬á«U Á‡Êfl •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (15) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊Á¬á«U ÿ◊ •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– (16) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÃà¬ÈL§·Á¬á«U Ãà¬ÈL§· •òÊ ¬˝àÿflŸÁŸˇfl Ã Ÿ◊—– ’Ê‹∑§⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¡‹ Á¬á«U¬⁄U

¿UÊ«∏U Œ– ŸËflËÁfl‚¡¸ŸóŸËflË∑§Ê Áfl‚¡¸Ÿ∑§⁄U ©U‚ ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U »§¥ ∑§ Œ– •Êø◊Ÿ∑§⁄U ÷ªflÊŸ˜∑Ô §Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄U– Á¬á«U¬Í¡Ÿó‚√ÿ-•¬‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ ÁflÁflœ ©U¬øÊ⁄UÙ¥mÊ⁄UÊ ¬ÎÕ∑Ô˜§-¬ÎÕ∑Ô˜§ Á¬á«UÊ¥∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ÃÕÊ ÃËŸ-ÃËŸ ∑§ìÊ ‚ÍÃÊ¥∑§Ê Á¬á«U¬⁄U flSòÊ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ø…∏UÊÿ– ߌ◊Êø◊ŸËÿ◊Ô˜ (SflÊø◊ŸËÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U •Êø◊ŸËÿ ¡‹ Œ– ߌ¢ SŸÊŸËÿ◊Ô˜ (‚ÈSŸÊŸËÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U SŸÊŸËÿ ¡‹ Œ– ߌ◊Êø◊ŸËÿ◊Ô˜ (SflÊø◊ŸËÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U •Êø◊ŸËÿ ¡‹ Œ– ߌ¢ flSÔòÊ◊Ô˜ (‚ÈflSÔòÊ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U flSÔòÊ ÿÊ ‚ÍòÊ ø…∏UÊÿ–

176

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ß◊ ÿôÊÙ¬flËÃ (‚ÈÿôÊÙ¬flËÃ)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ÿôÊÊ¬flËà ø…∏UÊÿ– ∞· ªãœ— (‚Ȫ㜗)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ªãœ •Ì¬Ã ∑§⁄U– ß◊ ÿflÊˇÊÃÊ— (‚ÈÿflÊˇÊÃÊ—)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ¡ÊÒ ø…∏UÊÿ– ¬˝Ã∑§ Á¬á«U¬⁄U ß◊ ÁÃ‹ÊˇÊÃÊ— (‚ÈÁÃ‹ÊˇÊÃÊ—)ó∑§„U∑§⁄U ÁË ø…∏UÊÿ– ߌ¢ ◊ÊÀÿ◊Ô˜ (‚È◊ÊÀÿ◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ◊Ê‹Ê ø…∏UÊÿ– ∞· œÍ¬— (‚Ȝͬ—)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U œÍ¬ •ÊÉÊ˝ÊÁ¬Ã ∑§⁄U– ∞· ŒË¬— (‚Ȍˬ—)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ŒË¬∑§ ÁŒπÊÿ, „UÊÕ œÙ ‹– ߌ¢ ŸÒfll◊Ô˜ (‚ÈŸÒfll◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ŸÒfll •Ì¬Ã ∑§⁄U– ߌ¢ »§‹◊Ô˜ (‚È»§‹◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U »§‹ ‚◊̬à ∑§⁄U– ߌ¢ ÃÊê’Í‹◊Ô˜ (‚ÈÃÊê’Í‹◊Ô˜)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ÃÊê’Í‹ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U– ∞·Ê ŒÁˇÊáÊÊ (‚ÈŒÁˇÊáÊÊ)ó∑§„U∑§⁄U Á¬á«UÙ¥¬⁄U ŒÁˇÊáÊÊ ø…∏UÊÿ–

Á¬á«U¬Í¡Ÿ∑§⁄U ÁŸêŸ ⁄UËÁÂ •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ¬˝Õ◊ ŸÊÒ Á¬á«UÊ¥¬⁄U •ø¸ŸŒÊŸ∑§ Á‹ÿ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáflÊÁŒ¬ÈL§·ÊãÃŒflÊ— Á¬á«U·È ∞ÃÊãÿø¸ŸÊÁŸ ÿÈc◊èÿ¢Ô Ÿ◊—– ∞‚Ê ∑§„U∑§⁄U ŸÊÒ ŒflÁ¬á«UÊ¥¬⁄U

„UÊÕ∑§Ê ¡‹ Áª⁄UÊÿ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝ÃÁ¬á«U¬⁄U •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óŒÍ‚⁄UË ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U •ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬˝ÃüÊÊhÁ¬á«U ¬˝à ∞ÃÊãÿø¸ŸÊÁŸ Ã ◊ÿÊ ŒËÿãÃ, ÃflÊ¬ÁÃc∆UÔUãÃÊ◊˜Ô– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ–

•ø¸ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬óÃŒŸãÃ⁄U Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ‡Ê· ¿U— ŒflÁ¬á«UÊ¥¬⁄U •ø¸ŸŒÊUŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃŒflÊ— Á¬á«U·È ∞ÃÊãÿø¸ŸÊÁŸ ÿÈc◊èÿ¢ Ÿ◊—– ‚¢∑§À¬¡‹ Á¬á«UÊ¥¬⁄U Áª⁄UÊÿ– ‚Œ˜ªÁÃ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊó¬˝Ã∑§Ë ‚Œ˜ªÁÃ∑§ Á‹ÿ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ’Ê‹ó∞Á÷— Á¬á«UŒÊŸÒ— ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁfl◊ÈÁQ§Œ¸È◊¸⁄Uáʬ˝ÿÈQ§ŒÊ·ÁŸflÎÁûÊL§ûÊ◊‹Ê∑§¬˝ÊÁåÇø ÷flãÃÈ– •ˇÊƒÿÊŒ∑§ŒÊŸó¬„U‹ ŸÊÒ Œfl÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¬¥ ⁄U “˙ Á‡ÊflÊ •Ê¬— ‚ãÃÈ” ‚ ¡‹ “˙ ‚ÊÒ◊ŸSÿ◊SÃÈ” ‚ ¬Èc¬ •ÊÒ⁄U “˙ •ˇÊâ øÊÁ⁄Uc≈U¢ øÊSÃÈ” ‚ ¡ÊÒ ¿UÊ« U∏– ¬˝Ã ÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U fl„UÊ∑° §Ë ¬ÁflòÊË •ÊÁŒ œÊ⁄UáÊ∑§⁄U •¬‚√ÿ

ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑ §⁄U ÿ„UË Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄U– ¡ÊÒ∑§ SÕÊŸ¬⁄U •ˇÊà ¿UÊ« U∏– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ, Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ‹– ¬ÈŸ— ¿U— Œfl÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¬¥ ⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ ¬Ífl∑¸ §Ë ÷Ê°Áà „UË ¡‹, ¬Èc¬ ÃÕÊ ¡ÊÒ ¿UÊ« U∏– ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥¬⁄U ¡‹ŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó∞∑§ ¬òʬÈ≈U∑§◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ ∞fl¢ ¡‹ ‹∑§⁄U ŸËø Á‹π ◊ãòÊÊ¥‚ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥¬⁄U ‚¢∑§À¬¬Ífl¸∑§ ¡‹ «UÊ‹ó (1) ˙ ÁflcáÊÊŒ¸ûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– (2) ˙ Á‡ÊflSÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ–

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

177

˙ ÿ◊Sÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ˙ ‚Ê◊⁄UÊ¡Sÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ˙ „U√ÿflÊ„UŸSÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ˙ ∑§√ÿflÊ„UŸSÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ˙ ∑§Ê‹Sÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ˙ L§º˝Sÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ˙ ¬ÈL§·Sÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ–

ŸÿË ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬òʬÈ≈U∑§◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ¬˝Ã÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¡‹ ¿UÊ«∏U Œó (10) ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ©UûÊ◊‹Ê∑§¬˝ÊåàÿÕZ ¬˝ÃSÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ŸÿË ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U ¬ÈŸ— ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ¬˝àÿ∑§ ÷Ê¡Ÿ¬Êòʬ⁄U ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ¡‹ Œó (11) (12) (13) (14) (15) (16)

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

ÁflcáÊÊŒ¸ûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ’˝rÊÔáÊÊ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ÁflcáÊÊŒ¸ûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– Á‡ÊflSÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ– ÿ◊Sÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ÔˇÊƒÿ◊SÃÈ– Ãà¬ÈL§·Sÿ ŒûÊÒÌ㟬ʟÊÁŒ∑§◊ˇÊƒÿ◊SÃÈ–

Á¬á«U∑§ ™§¬⁄U ¡‹ŒÊŸ ¡‹œÊ⁄UÊ-ŒÊŸ∑§Ê ¬˝ÁÃôÊÊ-‚¢∑§À¬ó„UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ¡‹œÊ⁄Uʌʟ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ¬⁄U‹Ê∑§ ◊„UÊÃÎcÊÊÁŸflÊ⁄UáÊÊÕZ ŒÈ◊⁄¸ UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊÁ¬á«U·È ∞∑Ò§∑§◊ãòÊáÊ ÁmÌm⁄UÜ¡Á‹ŒÊŸ¢ ∑§Á⁄Ucÿ– „UÊÕ∑§Ê ¡‹ •ÊÁŒ ¿UÊ«∏U Œ–

ÁŸêŸ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏U∑§⁄U ‚¢∑§À¬¬Ífl¸∑§ ¬˝àÿ∑§ ŒflÁ¬á«U¬⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ÃÕÊ ¬˝ÃÁ¬á«U¬⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ŒÊ-ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œó (1) ˙ •¬Ê ŒflÊ ◊œÈ◊ÃË⁄UªÎèáÊãŸÍ¡¸SflÃË ⁄UÊ¡SflÁ‡øÃÊŸÊ—– ÿÊÁ÷Ì◊òÊÊflL§áÊÊflèÿÁ·ÜøãÿÊÁ÷Á⁄Uãº˝◊ŸÿãŸàÿ⁄UÊÃË—H ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝Ã Sÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈÁ¬á«U ÁflcáÊÊ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ¬˝Õ◊ ÁflcáÊÈÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (2) ˙ ©U¬ÿÊ◊ªÎ„UËÃÊ˘SÿãÃÿ¸ë¿U ◊ÉÊflŸ˜Ô ¬ÊÁ„U ‚Ê◊◊˜Ô– ©UL§cÿ ⁄UÊÿ ∞·Ê ÿ¡SflH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝Ã Sÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflÁ¬á«U Á‡Êfl ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U Á‡ÊflÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ–

(3) ˙ ÿŸÊ ¬Êfl∑§ øˇÊ‚Ê ÷È⁄Uáÿãâ ¡ŸÊ°2 •ŸÈ– àfl¢ flL§áÊ ¬‡ÿÁ‚H ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝Ã Sÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊Á¬á«U ÿ◊ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ÿ◊Á¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (4) ˙ ÿ ŒflÊ‚Ê ÁŒ√ÿ∑§ÊŒ‡Ê SÕ ¬ÎÁÕ√ÿÊ◊äÿ∑§ÊŒ‡Ê SÕ– •å‚ÈÁˇÊÃÊ ◊Á„UŸÒ∑§ÊŒ‡Ê SÕ Ã ŒflÊ‚Ê

178

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

ÿôÊÁ◊◊¢ ¡È·äfl◊˜ÔH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã‚Ê◊⁄UÊ¡Á¬á«U ‚Ê◊⁄UÊ¡ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ‚Ê◊⁄UÊ¡Á¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (5) ˙ ‚◊Ⱥ˝¢ ªë¿U SflÊ„UÊ ˘ãÃÁ⁄UˇÊ¢ ªë¿U SflÊ„UÊ ŒflÞ ‚ÁflÃÊ⁄¢U ªë¿U SflÊ„UÊ Á◊òÊÊflL§áÊÊÒ ªë¿U SflÊ„UÊ ˘„UÊ⁄UÊòÊ ªë¿U SflÊ„UÊ ¿UãŒÊÞÁ‚ ªë¿U SflÊ„UÊ lÊflʬÎÁÕflË ªë¿U SflÊ„UÊ ÿôÊ¢ ªë¿U SflÊ„UÊ ‚Ê◊¢ ªë¿U SflÊ„UÊ ÁŒ√ÿ¢ Ÿ÷Ê ªë¿U SflÊ„UÊ ˘ÁÇŸ¢ flÒ‡flÊŸ⁄¢U ªë¿U SflÊ„UÊ ◊ŸÊ ◊ „UÊÌŒ ÿë¿U ÁŒfl¢ Ã œÍ◊Ê ªë¿UÃÈ SflÖÿÊ¸Á× ¬ÎÁÕflË¥ ÷S◊ŸÊ˘˘ ¬ÎáÊ SflÊ„UÊH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã„U√ÿflÊ„UŸÁ¬á«U „U√ÿflÊ„UŸ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U „U√ÿflÊ„UŸÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ–

(6) ˙ •ÁÇŸÖÿÊ¸ÁÃÖÿÊ¸ÁÃ⁄UÁÇŸ— SflÊ„UÊ ‚ÍÿÊ¸ ÖÿÊÁÃÖÿÊ¸Á× ‚Íÿ¸— SflÊ„UÊ– •ÁÇŸfl¸øÊ¸ ÖÿÊÁÃfl¸ø¸— SflÊ„UÊ ‚ÍÿÊ¸ fløÊ¸ ÖÿÊÁÃfl¸ø¸— SflÊ„UÊ– ÖÿÊÁ× ‚Íÿ¸— ‚ÍÿÊ¸ ÖÿÊÁ× SflÊ„UÊH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§√ÿflÊ„UŸÁ¬á«U ∑§√ÿflÊ„ŸU ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ∑§√ÿflÊ„UŸÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (7) ˙ Á„U⁄Uáÿª÷¸— ‚◊fløÃʪ˝ ÷ÍÃSÿ ¡Ê× ¬ÁÃ⁄U∑§ •Ê‚ËÃÔ˜– ‚ ŒÊœÊ⁄U ¬ÎÁÕflË¥ lÊ◊ÈÃ◊Ê¢ ∑§S◊Ò ŒflÊÿ „UÁfl·Ê Áflœ◊H ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã∑§Ê‹Á¬á«U ∑§Ê‹ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ∑§Ê‹Á¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (8) ˙ ß· àflÙ¡¸ àflÊ flÊÿfl SÕ ŒflÙ fl— ‚ÁflÃÊ ¬˝Ê¬¸ÿÃÈ üÊc∆UÔUÃ◊Êÿ ∑§◊¸áÊ •ÊåÿÊÿäfl ◊ÉãÿÊ ßãº˝Êÿ ÷ʪ¢ ¬˝¡ÊflÃË⁄UŸ◊ËflÊ •ÿˇ◊Ê ◊Ê fl SÃŸ ߸‡Êà ◊ÊÉʇÊÞ‚Ù œ˝ÈflÊ •ÁS◊ŸÔ˜ ªÙ¬Ãı SÿÊà ’uÔUËÿ¸¡◊ÊŸSÿ ¬‡ÊÍã¬ÊÁ„UH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃL§º˝Á¬á«U L§º˝ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U L§º˝Á¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (9) ˙ ÿîÊʪ˝ÃÊ ŒÍ⁄U◊ÈŒÒÁà ŒÒfl¢ ÃŒÈ ‚ÈåÃSÿ ÃÕÒflÒÁÖ ŒÍ⁄UXÔU◊¢ ÖÿÊÁ÷ʢ ÖÿÊÁÃ⁄U∑¢§ Ãã◊ ◊Ÿ— Á‡Êfl‚VÔU À¬◊SÃÈH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬ÈL§·Á¬á«U ¬ÈL§· ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ¬ÈL§·Á¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ–

Œfl◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ∑§⁄U •¬‚√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏U∑§⁄U Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ ¬˝ÃÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ ¿UÊ«∏U– (10) ˙ ÿÊ— »§Á‹ŸËÿʸ •»§‹Ê •¬Èc¬Ê ÿʇø ¬ÈÁc¬áÊË—– ’΄US¬Áì˝‚ÍÃÊSÃÊ ŸÙ ◊ÈÜøãàflÞ„U‚—H ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã¬˝ÃÁ¬á«U ¬˝à ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÊ¬ÁÃDÔUÃÊ◊˜Ô– ¬˝Ã◊á«U‹∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U∑§⁄U Œfl◊á«U‹∑§Ë

¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¡‹œÊ⁄UÊ ŒŸ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ∑§⁄Uó (11) ˙ Áfl‡flÇøˇÊÈL§Ã Áfl‡flÃÊ◊ÈπÊ Áfl‡flÃÊ’Ê„ÈUL§Ã

Áfl‡flÃS¬ÊØԖ

* ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª*

179

‚¢ ’Ê„ÈUèÿÊ¢ œ◊Áà ‚¢ ¬ÃòÊÒlʸflÊ÷Í◊Ë ¡ŸÿŸ˜Ô Œfl ∞∑§—H ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈÁ¬á«U ÁflcáÊÊ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ÁflcáÊÈÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (12) ˙ •ÁÇŸ◊Ë›U ¬È⁄UÙÁ„Uâ ÿôÊSÿ Œfl◊ÎÁàfl¡◊˜– „UÙÃÊ⁄¢U ⁄UàŸœÊÃ◊◊Ô˜H •Ê ’˝rÊÔŸ˜Ô ’˝ÊrÊÔáÊÊ ’˝rÊÔflø¸‚Ë ¡ÊÿÃÊ◊Ê ⁄UÊc≈UÔ˛U ⁄UÊ¡ãÿ— ‡ÊÍ⁄U ß·√ÿÊ˘ÁÃ√ÿÊœË ◊„UÊ⁄UÕÊ ¡ÊÿÃÊ¢ ŒÊÇœ˝Ë œŸÈflÊ¸…UÊŸ«˜UflʟʇÊÈ— ‚Áå× ¬È⁄UÁãœÿÊ¸·Ê Á¡cáÊÍ ⁄UÕc∆UÊ— ‚÷ÿÊ ÿÈflÊSÿ ÿ¡◊ÊŸSÿ flË⁄UÊ ¡ÊÿÃÊ¢ ÁŸ∑§Ê◊ ÁŸ∑§Ê◊ Ÿ— ¬¡¸ãÿÊ fl·¸ÃÈ »§‹flàÿÊ Ÿ •Ê·œÿ— ¬ëÿãÃÊ¢ ÿÊªˇÊ◊Ê Ÿ— ∑§À¬ÃÊ◊˜ÔH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ã’˝rÊÔÁ¬á«U ’˝rÊÔŸ˜Ô ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ’˝rÊÔÊÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (13) ˙ ß· àflÙ¡¸ àflÊ flÊÿfl SÕ ŒflÙ fl— ‚ÁflÃÊ ¬˝Ê¬¸ÿÃÈ üÊc∆UÔUÃ◊Êÿ ∑§◊¸áÊ •ÊåÿÊÿäfl ◊ÉãÿÊ ßãº˝Êÿ ÷ʪ¢ ¬˝¡ÊflÃË⁄UŸ◊ËflÊ •ÿˇ◊Ê ◊Ê fl SÃŸ ߸‡Êà ◊ÊÉʇÊö‚Ù œ˝ÈflÊ •ÁS◊ŸÔ˜ ªÙ¬Ãı SÿÊÃÔ ’uÔUËÿ¸¡◊ÊŸSÿ ¬‡ÊÍã¬ÊÁ„UH ˙ ߌ¢ ÁflcáÊÈÌfl ø∑˝§◊ òÊœÊ ÁŸ Œœ ¬Œ◊Ô˜– ‚◊Í…U◊Sÿ ¬Êö‚È⁄U SflÊ„UÊH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁflcáÊÈÔÁ¬á«U ÁflcáÊÊ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ÁflcáÊÈÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (14) ˙ •ÇŸ •Ê ÿÊÁ„U flËÃÿ ªÎáÊÊŸÙ „U√ÿŒÊÃÿ– ÁŸ „UÙÃÊ ‚Áà‚ ’Ì„UÁ·H ˙ Ÿ◊— ‡Êê÷flÊÿ ø ◊ÿÊ÷flÊÿ ø Ÿ◊— ‡ÊVÔU⁄UÊÿ ø ◊ÿS∑§⁄UÊÿ ø Ÿ◊— Á‡ÊflÊÿ ø Á‡ÊflÃ⁄UÊÿ øH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÁ‡ÊflÔÁ¬á«U Á‡Êfl ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U Á‡ÊflÁ¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (15) ˙ ‡Ê¢ ÔŸÙ ŒflË⁄UÁ÷c≈UÔUÿ •Ê¬Ù ÷flãÃÈ ¬ËÃÿ– ‡Ê¢ ÿÙ⁄UÁ÷ dflãÃÈ Ÿ—H ˙ ÿ◊Êÿ àflÊ˘ÁXÔU⁄USflÃ Á¬ÃÎ◊Ã SflÊ„UÊ– SflÊ„UÊ ÉÊ◊ʸÿ SflÊ„UÊ ÉÊ◊¸— Á¬òÊH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸Ãÿ◊Á¬á«U ÿ◊ ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U ÿ◊Á¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ– (16) ˙ •∑˝§Ÿ˜Ô ∑§◊¸ ∑§◊¸∑Χ× ‚„U flÊøÊ ◊ÿÊ÷ÈflÊ– Œflèÿ— ∑§◊¸ ∑ΧàflÊSâ ¬˝à ‚øÊ÷Èfl—H ˙ ¬˝ÃÊ ¡ÿÃÊ Ÿ⁄U ßãº˝Ê fl— ‡Ê◊¸ ÿë¿UÃÈ– ©Uª˝Ê fl— ‚ãÃÈ ’Ê„UflÊ˘ŸÊœÎcÿÊ ÿÕÊ˘‚ÕH ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊhÊãê¸ÃÃà¬ÈL§·Á¬á«U Ãà¬ÈL§· ∞·Ê ¡‹œÊ⁄UÊ Ã Ÿ◊—– ∞‚Ê ’Ê‹∑§⁄U Ãà¬ÈL§·Á¬á«U¬⁄U ŒÊ •¢¡Á‹ ¡‹ Œ–

ÿÕÊ‚ê÷fl ‚Ê‹„U ’˝ÊrÊÔáÊÊ¥∑§ •Ê„UÊ⁄U Á¡ÃŸÊ •Ê◊ÊãŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ÁŸêŸÁ‹Áπà ¬˝∑§Ê⁄U‚ ∑§⁄UÊ∑§⁄U ’˝ÊrÊáÊ∑§Ê ŒŸÊ øÊÁ„Uÿ– ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó •ãŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§À¬ó˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝Ã Sÿ (....¬˝Ã ÊÿÊ—) ¬˝Ã àflÁfl◊ÈÄàÿÕZ ¬⁄U‹Ê∑§ ◊„UÊˇÊÈœÊÁŸflÎûÿÕZ ŒÈ◊⁄¸ UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„U÷Ê«U‡ÊüÊÊh∑§◊¸áÊÊ¢ ‚◊ÎhKÕZ ‚Ê¬S∑§⁄UÊ◊Ê㟢 ªãœÊlÌøâ ‚ŒÁˇÊáÊ¢ ÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃÊŸÊ¢ ŒflÊŸÊ¢Ô ÃÎåàÿÕZ ÿÕÊŸÊ◊ªÊòÊèÿÊ ’˝ÊrÊÔáÊèÿÊ ŒÊÃÈ◊UÈ à‚ÎÖÿ–

180

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

¡‹œÊ⁄UÊó‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ∑§Ë •Ê⁄U ŒπÃ „ÈU∞ Á¬á«UÊ¥¬⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ¬Íflʸª˝ ¡‹œÊ⁄UÊ Œó ˙ •ÉÊÊ⁄UÊ— Á¬Ã⁄U— ‚ãÃÈ–

•Ê‡ÊË·¬˝ÊÕ¸ŸÊóÃŒŸãÃ⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊmÊ⁄UÊ Á¬Ã⁄UÊ¥‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ˙ ªÙòÊ¢ ŸÙ flœ¸ÃÊ¢ ŒÊÃÊ⁄UÙ ŸÙ˘Á÷flœ¸ãÃÊ◊Ô˜– flŒÊ— ‚ãÃÁÃ⁄Ufl ø– üÊhÊ ø ŸÙ ◊Ê √ÿª◊Œ˜ ’„ÈUŒÿ¢ ø ŸÙ˘SÃÈ– •ãÔŸ¢ ø ŸÙ ’„ÈU ÷flŒÁÃÕË¥‡ø ‹÷◊Á„U– ÿÊÁøÃÊ⁄U‡ø Ÿ— ‚ãÃÈ ◊Ê ø ÿÊÁøc◊ ∑§ÜøŸ– ∞ÃÊ— ‚àÿÊ •ÊÁ‡Ê·— ‚ãÃÈH (ßÃŸÊ ÿ¡◊ÊŸ ’Ê‹) ‚ãÃÈ ∞ÃÊ— ‚àÿÊ •ÊÁ‡Ê·—– (∞‚Ê ’˝ÊrÊÔáÊ ’Ê‹–)

Á¬á«¬⁄U ¡‹œÊ⁄UÊ ÿÊ ŒÈÇœœÊ⁄UÊ ŒŸÊ󕬂√ÿ „UÊ∑§⁄U ∞∑§ ¬ÁflòÊË◊¥ ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ¥∑§Ê »°§‚Ê∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ Á¬á«U¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ¡‹œÊ⁄UÊ Œó ™§¡Z fl„UãÃË⁄U◊Îâ ÉÊÎâ ¬ÿ— ∑§Ë‹Ê‹¢ ¬Á⁄UdÈÃ◊˜– SflœÊ SÕ Ã¬¸ÿà ◊ Á¬ÃÎΟ˜H

Á¬á« U‚É°Í ÊŸÊ ÃÕÊ ©U∆UÊŸÊóŸ◊˝ „UÊ∑ §⁄U ‚√ÿ‚ ¬¢º„˝ U ŒflÁ¬á«UÊ∑¥ §Ê ÃÕÊ •¬‚√ÿ‚ ¬˝Ã Á¬á«U∑§Ê ‚ÍÉ° Ê∑§⁄U ©U∆UÊ∑§⁄U Á∑§‚Ë ¬ÊòÊ◊¥ ⁄Uπ Œ– Á¬á«UÊ∑¥ § ŸËø Á’¿UÊÿ ªÿ ∑ȧ‡ÊÊ¥ ÃÕÊ ©UÀ◊È∑§∑§Ê •ÁÇŸ◊¥ ¿UÊ« U∏ Œ– •Éʸ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ‚¢øÊ‹Ÿó‚√ÿ ÃÕÊ •¬‚√ÿ‚ ‚÷Ë •Éʸ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê Á„U‹Ê Œ– ŒÁˇÊáÊÊ-‚¢∑§À¬óÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ÃÕÊ Á„U⁄UáÿÊÁŒ ŒÁˇÊáÊÊ ‹∑§⁄U ŒÁˇÊáÊʌʟ∑§Ê ÁŸêŸ ‚¢∑§À¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÊòÊSÿ (....ªÊòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ŒÈ◊¸⁄UáÊÁŸÁ◊ûÊ∑§ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹ÁflÁ„UÃÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃüÊÊh‚ÊXÔUÃÊÁ‚hKÕ¸Á◊◊ÊÁŸ Á„U⁄UáÿÊÁŒº˝√ÿÊÁáÊ* ÃûÊgflÃʬ˝ËÃÿ ....ªÊòÊèÿÊ ’˝ÊrÊÔáÊèÿÊ ŒÊÃÈ◊Èà‚ÎÖÿ– Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ¬Ê∆Uó•Êø◊Ÿ ∑§⁄U∑§ ÁŸêŸ Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ÃËŸ ’Ê⁄U ¡¬ ∑§⁄Uó ˙ ŒflÃÊèÿ— Á¬ÃÎèÿ‡ø ◊„UÊÿÊÁªèÿ ∞fl ø– Ÿ◊— SflÊ„UÊÿÒ SflœÊÿÒ ÁŸàÿ◊fl Ÿ◊Ê Ÿ◊—H

⁄UˇÊʌˬ-ÁŸflʸ¬áÊó ‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê ÃÕÊ •¬‚√ÿ „UÊ∑§⁄U ¬˝Ã∑§Ê ⁄UˇÊʌˬ ’ȤÊÊ Œ– ¬˝ÊÕ¸ŸÊó¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U ŒU– „UÊÕ-¬Ò⁄U œÊ∑§⁄U ‚√ÿ „UÊ ÃËŸ ’Ê⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄U∑§ ÷ªflÊŸ˜∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ¬˝◊ÊŒÊØ Ô ∑ȧfl¸ÃÊ¢ ∑§◊¸ ¬˝ëÿflÃÊäfl⁄U·È ÿÃ˜Ô – S◊⁄UáÊÊŒfl ÃÁmcáÊÊ— ‚ê¬ÍáÊZ SÿÊÁŒÁà üÊÈÁ×H ÿSÿ S◊ÎàÿÊ ø ŸÊ◊ÙÄÔàÿÊ Ã¬ÙÿôÊÁ∑˝§ÿÊÁŒ·È – ãÿÍŸ¢ ‚ê¬ÍáʸÃÊ¢ ÿÊÁà ‚lÙ flãŒ Ã◊ëÿÈÃ◊Ô˜H ÿà¬ÊŒ¬VÔU¡S◊⁄UáÊÊŒ˜ ÿSÿ ŸÊ◊¡¬ÊŒÁ¬ – ãÿÍŸ¢ ∑§◊¸ ÷flÃ˜Ô ¬ÍáÊZ â flãŒ ‚Êê’◊ˇfl⁄U◊˜ÔH ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ÁflcáÊfl Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ‚Êê’‚ŒÊÁ‡ÊflÊÿ Ÿ◊—–

üÊÊhËÿ flSÃÈ•Ê¥∑§Ê ’˝ÊrÊÔáÊ∑§Ê Œ Œ •ÕflÊ ªÊÿ∑§Ê Áπ‹Ê Œ ÿÊ ¡‹◊¥ «UÊ‹ Œ– H ŸÊ⁄UÊÿáÊ’Á‹-üÊÊh¬˝ÿÊª ¬ÍáʸH

U

* Á„U⁄UáÿflSòÊ⁄U¡Ã¢ ªÈ«UÊÖÿ‹fláÊ¢ ÃÕÊ– ‹Ê„UŒá«UÁËÊãœÊãÿ¢ ◊Á„U·Ë¥ øÊ◊⁄¢U ŒŒH

181

* ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË*

◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË 1 ‚Ù‹„UüÊÊh 2ó

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

¬„U‹Ê Á¬á«U (ÁflcáÊÈ∑§ Á‹ÿ) ŒÍ‚⁄UÊ Á¬á«U (Á‡Êfl∑§ Á‹ÿ) ÃË‚⁄UÊ Á¬á«U (ÿ◊⁄UÊ¡∑§ Á‹ÿ) øÊÒÕÊ Á¬á«U (‚Ù◊⁄UÊ¡∑§ Á‹ÿ) ¬Ê°øflÊ° Á¬á«U („U√ÿflÊ„UŸ∑§ Á‹ÿ) ¿U∆UÊU Á¬á«U (∑§√ÿflÊ„UŸ∑§ Á‹ÿ) ‚ÊÃflÊ° Á¬á«U (∑§Ê‹∑§ Á‹ÿ) •Ê∆UflÊ° Á¬á«U (L§º˝∑§ Á‹ÿ)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ŸflÊ° Á¬á«U (¬ÈL§·∑§ Á‹ÿ) Œ‚flÊ° Á¬á«U (¬˝Ã∑§ Á‹ÿ) ÇÿÊ⁄U„UflÊ° Á¬á«U (ÁflcáÊÈ∑§ Á‹ÿ) ’Ê⁄U„UflÊ° Á¬á«U (’˝rÊÔÊ∑§ Á‹ÿ) Ã⁄U„UflÊ° Á¬á«U (ÁflcáÊÈ∑§ Á‹ÿ) øÊÒŒ„UflÊ° Á¬á«U (Á‡Êfl∑§ Á‹ÿ) ¬¢º˝„UflÊ° Á¬á«U (ÿ◊∑§ Á‹ÿ) ‚Ê‹„UflÊ° Á¬á«U (Ãà¬ÈL§·∑§ Á‹ÿ)

üÊÊhÁflÁœ üÊÊh∑§Ãʸ ¬ÁflòÊ „UÊ∑§⁄U üÊÊhSÕ‹¬⁄U •Ê ¡Êÿ– ‚÷Ë üÊÊhËÿ ‚Ê◊Áª˝ÿÊ¥∑§Ê ÿÕÊSÕÊŸ ⁄Uπ ‹– ‚fl¸¬˝Õ◊ ¬Ê∑§ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ¬Ê∑§ÁŸ◊ʸáÊó߸‡ÊÊŸ∑§ÊáÊ◊¥ „UÊÕ‚ ’ŸÊÿ ªÿ Á◊^ÔUË∑§ ŒÊ ’øŸÊ¥◊¥ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ 2 Á∑§‹Ê ÃÕÊ ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ 250 ª˝Ê◊ ŒÍœ◊¥ øÊfl‹ «UÊ‹∑§⁄U πË⁄U∑§ ŒÊ ¬ÎÕ∑˜§Ô-¬ÎÕ∑˜§Ô ¬Ê∑§ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‹– ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ ∑§fl‹ ∞∑§ Á¬á«U∑§ Á‹ÿ πË⁄U ’ŸÊŸË øÊÁ„Uÿ– ¬Ê∑§ÁŸ◊ʸáÊ „UÊ ¡ÊŸ∑§ •ŸãÃ⁄U ©U‚◊¥ ÃÈ‹‚ËŒ‹ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ÷ªflÊŸ˜ ÁflcáÊÈ∑§Ê ÷Êª ‹ªÊ Œ– Á‡Êπʒ㜟óüÊÊh∑§Ãʸ •¬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ ’Ò∆U ¡Êÿ, ªÊÿòÊË◊ãòÊ‚ Á‡Êπʒ㜟 ∑§⁄U ‹– Á‚¢øŸ-◊Ê¡¸ŸóÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ •¬Ÿ ™§¬⁄U ÃÕÊ üÊÊhËÿ flSÃÈ•Ê¥¬⁄U ¡‹ Á¿U«∏U∑§ó ˙ •¬ÁflòÊ— ¬ÁflòÊÊ flÊ ‚flʸflSÕÊ¢ ªÃÊ˘Á¬ flÊ– ÿ— S◊⁄UÃÔ˜ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ¢ ‚ ’ÊsÔÊèÿãÃ⁄U— ‡ÊÈÁø—H ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ , ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ , ˙ ¬Èá«U⁄UË∑§ÊˇÊ— ¬ÈŸÊÃÈ– 1. ∑ȧ¿U ¬˝Œ‡ÊÙ¥◊¥ ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË ∑§⁄UÊŸ∑§Ê ¬˝ø‹Ÿ Ÿ„UË¥ „ÒU ÃÕÊ ∑ȧ¿U ÁflÁ‡Êc≈UÔU ÁŸ’ãœ∑§Ê⁄UÙ¥ (◊0◊0 ¬¢0 L§º˝œ⁄U ∞fl¢ ◊0◊0 ¬¢0 ÁŸàÿʟ㌠¬fl¸ÃËÿ •ÊÁŒ ◊„UÊŸÈ÷ÊflÙ¥)-Ÿ üÊÊh¬hÁÃ◊¥ ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË∑§Ê ©UÀÔ‹π ÷Ë Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ ªL§«U¬È⁄UÊáÊ∑§ ÁŸêŸ ‡‹Ù∑§Ù¥∑§ •ÊœÊ⁄U¬⁄U ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË ∑§⁄UŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ „ÒUó •Êl¢ ‡ÊflÁfl‡ÊÈŒ˜äÿÕZ ∑ΧàflÊãÿìÊ ÁòÊ·Ê«U‡Ê◊˜Ô – Á¬ÃάÁñÁfl‡ÊÈŒ˜äÿÕZ ‡ÊÃÊh¸Ÿ ÃÈ ÿÊ¡ÿØÔH ‡ÊÃÊh¸Ÿ Áfl„UËŸÊ ÿÊ Á◊Á‹Ã— ¬Áñ÷Êæ˜U Ÿ Á„U– øàflÊÁ⁄U ‡¢ ÊÃ˜Ô ÃÕÒflÊc≈UÔUüÊÊh¢ ¬˝ÃàflŸÊ‡ÊŸ◊˜ÔH ‚∑ΧŒÍŸ‡ÊÃÊh¸Ÿ ‚ê÷flÃ˜Ô ¬Áñ‚Á㟜—– ◊‹ŸËÿ— ‡ÊÃÊh¸Ÿ ‚Á㜗 üÊÊhŸ Ãûfl×H (ª0¬È0, ¬˝Ãπá«U 35– 38ó40) ‡Êfl∑§Ë Áfl‡ÊÈÁh∑§ Á‹ÿ •Êl (◊„ÒU∑§ÙÁgc≈UÔU)-üÊÊh ÃÕÊ ¬˝Ãàfl∑§Ë ÁŸflÎÁûÊ∑§ Á‹ÿ ·Ù«U‡ÊòÊÿ (◊Á‹Ÿ·Ù«U‡ÊË, ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË ÃÕÊ ©UûÊ◊·Ù«U‡ÊË∑§ 48) üÊÊh ∑§⁄UŸ øÊÁ„Uÿ– ·Ù«U‡ÊòÊÿ üÊÊh‚ ¡Ëfl∑§ ¬˝Ãàfl∑§Ê ŸÊ‡Ê „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‡ÊflÁfl‡ÊÈÁh ÃÕÊ ¬˝ÃàflÁŸflÎÁûÊ „UÙ ¡ÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ 49 üÊÊhÙ¥‚ Á¬Ã⁄UÙ¥∑§Ë ¬¢ÁÄÃ∑§Ê ‚Ê◊Ëåÿ ¬˝Êåà „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ã— ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊüÊÊh◊¥ ¬øÊ‚fl¥ ¬˝ÃüÊÊh∑§Ê ◊‹Ÿ ∑§⁄UŸ‚ Á¬ÃάÁñ ¬˝Êåà „UÙ ¡ÊÃË „ÒU– ©U¬ÿȸQ§ fløŸÊ¥∑§ •ÊœÊ⁄U¬⁄U ◊äÿ◊·Ù«U‡ÊË ∑§⁄UŸÊ ÷Ë •ÁŸflÊÿ¸ „ÒU– ∑§Ê⁄UáÊ, ß‚∑§ Ÿ ∑§⁄UŸ∑§Ê ∑§Ù߸ •ÊœÊ⁄U •ı⁄U ÁŸ·œ fløŸ ¬˝Êåà Ÿ„UË¥ „ÒU– 2. ¬˝Õ◊¢ ÁflcáÊfl ŒlʌԘ ÁmÃËÿ¢ üÊËÁ‡ÊflÊÿ ø – ÿÊêÿÊÿ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊÿ ÃÎÃËÿ¢ Á¬á«U◊Èà‚ΡÃÔ˜H øÃÈÕZ ‚Ù◊⁄UÊ¡Êÿ „U√ÿflÊ„UÊÿ ¬Üø◊◊Ô˜ – ∑§√ÿflÊ„UÊÿ ·c∆¢U ø ŒlÊÃÔ˜ ∑§Ê‹Êÿ ‚åÔÃ◊◊Ô˜H L§º˝Êÿ øÊc≈UÔU◊¢ ŒlÊãŸfl◊¢ ¬ÈL§·Êÿ ø– ¬˝ÃÊÿ Œ‡Ê◊¢ øÒflÒ∑§ÊŒ‡Ê¢ ÁflcáÊfl Ÿ◊—H mÊŒ‡Ê¢ ’˝rÊÔáÊ ŒlÊŒ˜ ÁflcáÊfl ø òÊÿÙŒ‡Ê◊Ô˜ – øÃÈŒ¸‡Ê¢ Á‡ÊflÊÿÒfl ÿ◊Êÿ Œ‡Ê¬Üø∑§◊Ô˜H ŒlÊÃ˜Ô Ãà¬ÈL§·ÊÿÒfl Á¬á«¢U ·Ù«U‡Ê∑¢§ πª– ◊äÿ¢ ·Ù«U‡Ê∑¢§ ¬˝Ê„ÈU⁄UÃÃ˜Ô ÃûflÁflŒÙ ¡ŸÊ—H (ªL§«U¬È⁄UÊáÊ-‚Ê⁄UÊhÊ⁄U 12– 60ó64)

◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh∑§Ê SflM§¬

* ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË*

183

¬ÁflòÊËœÊ⁄UáÊóÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹ó ˙ ¬ÁflòÊ SÕÙ flÒcáÊ√ÿı ‚ÁflÃÈfl¸— ¬˝‚fl ©Uà¬ÈŸÊêÿÁë¿Uº˝áÊ ¬ÁflòÊáÊ ‚Íÿ¸Sÿ ⁄UÁ‡◊Á÷—– ÃSÿ Ã ¬ÁflòʬÃ ¬ÁflòʬÍÃSÿ ÿà∑§Ê◊— ¬ÈŸ Ãë¿U∑§ÿ◊Ô˜H •Êø◊Ÿó˙ ∑§‡ÊflÊÿ Ÿ◊—– ˙ ŸÊ⁄UÊÿáÊÊÿ Ÿ◊—– ˙ ◊ÊœflÊÿ Ÿ◊—– ߟ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ’Ê‹∑§⁄U •Êø◊Ÿ ∑§⁄U– ˙ NU·Ë∑§‡ÊÊÿ Ÿ◊— ∑§„U∑§⁄U „UÊÕ œÊ ‹–

¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ó¬˝ÊáÊÊÿÊ◊ ∑§⁄U– •Ê‚ŸÊ¥ •ÊÒ⁄U ¬ÊòÊÊ¥∑§Ê ⁄UπŸÊóüÊÊhSÕ‹∑§ ¬Ífl¸÷ʪ◊¥ ŒÁˇÊáÊ ÁŒ‡ÊÊ‚ ¬˝Ê⁄Uê÷∑§⁄U ©UûÊ⁄U∑§Ë •Ê⁄U ∑˝§◊‚ ÁflcáÊÈ •ÊÁŒ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ŸÊÒ •Ê‚Ÿ ¬Á‡ø◊ÊÁ÷◊È𠋪Êÿ ¡Êÿ°– Œ‚flÊ° •Ê‚Ÿ ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ ß‚Ë ¬¢ÁÄÃ◊¥ ©UûÊ⁄UÊÁ÷◊È𠋪ÊÿÊ ¡Êÿ– ¬ÈŸ— ¿U— •Ê‚Ÿ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ ß‚Ë ¬¢ÁÄÃ◊¥ ¬Á‡ø◊ÊÁ÷◊Èπ Á’¿UÊÿ ¡Êÿ°– ŒflÃÊ•Ê¥∑§ •Ê‚Ÿ∑§ ‚Ê◊Ÿ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ M§¬◊¥ ¬‹Ê‡Ê∑§Ê ¬ûÊ‹, ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ŒÁˇÊáÊ •Éʸ¬ÊòÊ (¬‹Ê‡Ê∑§Ê ŒÊŸÊ •ÕflÊ „UÊÕ∑§Ê ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ) •ÊÒ⁄U ¡‹¬ÊòÊ (¬‹Ê‡Ê∑§Ê ŒÊŸÊ •ÕflÊ „UÊÕ∑§Ê ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ) ÃÕÊ ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ‚Ê◊Ÿ ÉÊÎìÊòÊ (¬‹Ê‡Ê∑§Ê ŒÊŸÊ •ÕflÊ „UÊÕ∑§Ê ’ŸÊ Á◊^ÔUË∑§Ê ŒËÿÊ) ⁄Uπ– ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ ÷Ë ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ¬Á‡ø◊ ¡‹¬ÊòÊ ÃÕÊ •Éʸ¬ÊòÊ •ÊÒ⁄U ÷Ê¡Ÿ¬ÊòÊ∑§ ‚Ê◊Ÿ ÉÊÎìÊòÊ ⁄Uπ– ÿ¡◊ÊŸ∑§Ê •Ê‚Ÿóß‚∑§ ’ÊŒ ÿ¡◊ÊŸ •¬ŸÊ ’Ò∆UŸ∑§Ê •Ê‚Ÿ ŒflüÊÊh∑§ Á‹ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ ÃÕÊ ¬˝ÃüÊÊh∑§ Á‹ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊È𠋪Êÿ– ⁄UˇÊʌˬ-¬˝ÖflÊ‹Ÿóß‚ üÊÊh◊¥ ŒÊ ŒË¬∑§ ÁË-Ã‹∑§ ¡‹¥ª– ŒflÃÊ•Ê¥∑§Ê ŒflÊ‚ŸÊ¥‚ ¬Ífl¸ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ •ÊÒ⁄U ¬˝Ã∑§Ê ¬˝ÃÊ‚Ÿ‚ ŒÁˇÊáÊ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ ŒË¬∑§ ¡‹Ê∑§⁄U ∑˝§◊‡Ê— ¡ÊÒ ÃÕÊ Áˬ⁄UU ⁄Uπ Œ– ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŒË¬∑§Ê¥∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ÷Ê ŒË¬ ’˝rÊÔM§¬Sàfl¢ ∑§◊¸‚ÊˇÊË sÔÁflÉŸ∑Î§Ã˜Ô – ÿÊflÃ˜Ô ∑§◊¸‚◊ÊÁå× SÿÊÃ˜Ô ÃÊflÃ˜Ô àfl¢ ‚ÈÁSÕ⁄UÊ ÷flH

ªŒÊœ⁄U •ÊÁŒ∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ󕢡Á‹◊¥ »Í§‹ ‹∑§⁄U ªÿÊœÊ◊, ªŒÊœ⁄U ÃÕÊ Á¬Ã⁄UÊ∑¥ §Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó üÊÊhÊ⁄Uê÷ ªÿÊ¢ äÿÊàflÊ äÿÊàflÊ Œfl¢ ªŒÊœ⁄U◊Ô˜ – SflÁ¬ÃÎΟ˜Ô ◊Ÿ‚Ê äÿÊàflÊ Ã× üÊÊh¢ ‚◊Êø⁄UÃH Ô˜ ˙ ªÿÊÿÒ Ÿ◊—– ˙ ªŒÊœ⁄UÊÿ Ÿ◊—– ∑§„U∑§⁄U »Í§‹ ø…∏UÊ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U ÃËŸ ’Ê⁄U “˙ üÊÊh÷ÍêÿÒ Ÿ◊—” ∑§„U∑§⁄U ÷ÍÁ◊¬⁄U ¡ÊÒ ∞fl¢ ¬Èc¬ ¿UÊ«∏U–

÷ÍÁ◊‚Á„Uà ÁflcáÊÈ-¬Í¡ŸóüÊÊh •Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UŸ∑§ ¬Ífl¸ ÁflcáÊÈ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄UŸ∑§Ê ÁflœÊŸ „ÒU– •Ã— ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊-Á‡Ê‹Ê¬⁄U ·Ê«U‡ÊÊ¬øÊ⁄U •ÕflÊ ¬¢øÊ¬øÊ⁄U ¬Í¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–* ÿÁŒ ‚ê÷fl Ÿ „UÊ ÃÊ ÁŸêŸ ‡‹Ê∑§‚ ÁflcáÊÈ÷ªflÊŸ˜Ô∑§Ê S◊⁄UáÊ-¬Í¡Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ¬Èc¬Ê¢¡Á‹ ‚◊̬à ∑§⁄U üÊÊh •Ê⁄Uê÷ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿó ‡ÊÊãÃÊ∑§Ê⁄¢U ÷È¡ª‡ÊÿŸ¢ ¬kŸÊ÷¢ ‚È⁄U‡Ê¢ Áfl‡flÊœÊ⁄¢U ªªŸ‚ŒÎ‡Ê¢ ◊ÉÊfláÊZ ‡ÊÈ÷ÊXÔU◊˜Ô– ‹ˇ◊Ë∑§Êãâ ∑§◊‹ŸÿŸ¢ ÿÊÁªÁ÷äÿʸŸªêÿ¢ flãŒ ÁflcáÊÈ¢ ÷fl÷ÿ„U⁄¢U ‚fl¸‹Ê∑Ò§∑§ŸÊÕ◊˜ÔH ˙ ÷ÍÁ◊¬àŸË‚Á„UÃÊÿ ÁflcáÊfl Ÿ◊—ó∑§„U∑§⁄U ÷ªflÊŸ˜Ô ÁflcáÊÈ∑§Ê ¬˝áÊÊ◊∑§⁄U ¬Èc¬ •Ì¬Ã ∑§⁄U Œ–

∑§◊¸¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊóüÊÊh∑§◊¸◊¥ ¡‹∑§Ê ©U¬ÿÊª ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ∑§◊¸¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄U ‹– * üÊÊh◊¥ ÁflcáÊÈ-¬Í¡Ÿ∑§Ê ÁflœÊŸ „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÁflcáÊÈ-¬Í¡Ÿ∑§ •ãê¸Ã ‡ÊÊ‹ª˝Ê◊-¬Í¡Ÿ∑§Ë ’Êà Á‹πË ªÿË „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ ‚Á¬á«UË∑§⁄UáÊ‚ ¬Ífl¸ ¬Íáʸ ‡ÊÈÁh Ÿ „UÊŸ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ S◊⁄UáÊ ÃâÊÊ ◊ÊŸÁ‚∑§ ¬Í¡Ÿ ∑§⁄UŸÊ ©UÁøà „ÒU–

184

* •ãàÿ∑§◊¸-üÊÊh¬˝∑§Ê‡Ê *

•ˇÊÃÊ¥∑§ ™§¬⁄U ¡‹‚ ÷⁄UÊ ∞∑§ ∑§‹‡Ê ⁄Uπ∑§⁄U ©U‚◊¥ ø㌟, ÃÈ‹‚Ë, ¡ÊÒ, ¬Èc¬ ÃÕÊ ∑ȧ‡Ê ¿UÊ«∏U Œ •ÊÒ⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê‚ ¡‹∑§Ê ŒÁˇÊáÊÊflø •Ê‹ÊÁ«Uà ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏Uó ˙ ÿgflÊ Œfl„U«UŸ¢ ŒflÊ‚‡ø∑Χ◊Ê flÿ◊˜Ô – •ÁÇŸ◊ʸ ÃS◊ÊŒŸ‚Ê Áfl‡flÊŸ˜Ô ◊ÈÜøàflÞ„U‚—H ˙ ÿÁŒ ÁŒflÊ ÿÁŒ ŸQ§◊ŸÊÞÁ‚ ø∑Χ◊Ê flÿ◊˜Ô – flÊÿÈ◊ʸ ÃS◊ÊŒŸ‚Ê Áfl‡flÊŸ˜Ô ◊ÈÜøàflÞ„U‚—H ˙ ÿÁŒ ¡Êª˝lÁŒ SflåŸ ∞ŸÊÞÁ‚ ø∑Χ◊Ê flÿ◊˜ – ‚ÍÿÊ¸ ◊Ê ÃS◊ÊŒŸ‚Ê Áfl‡flÊŸ˜Ô ◊ÈÜøàflÞ„U‚—H

¬˝ÊˇÊáÊó∑§◊¸¬ÊòÊ∑§ ¡‹‚ ∑ȧ‡ÊmÊ⁄UÊ •¬ŸÊ ÃÕÊ ‚÷Ë üÊÊh‚Ê◊ª˝Ë ∞fl¢ ¬Ê∑§∑§Ê ¬˝ÊˇÊáÊ ∑§⁄U •ÊÒ⁄U ’Ê‹ó“‡flÊÁŒŒÈc≈UÔUŒÎÁc≈UÔUÁŸ¬ÊÃŒÍÁ·Ã¬Ê∑§ÊÁŒ∑¢§ ¬Íâ ÷flÃÈ–” ÁŒª˜Ô ⁄UˇÊáÊó’Êÿ¥ „UÊÕ◊¥ ¬Ë‹Ë ‚⁄U‚Ê¥ ‹∑§⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ …U∑§∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ’Ê‹ó Ÿ◊Ê

Ÿ◊SÃ

ªÊÁfl㌠¬È⁄UÊáʬÈL§·ÊûÊ◊ – ߌ¢ üÊÊh¢ NU·Ë∑§‡Ê ⁄UˇÊ àfl¢ ‚fl¸ÃÊ ÁŒ‡Ê—H

ÃŒŸãÃ⁄U ŒÊÁ„UŸ „UÊÕ‚ ‚⁄U‚Ê¥∑§Ê ¬Ífl¸-ŒÁˇÊáÊ •ÊÁŒ ÁŒ‡ÊÊ•Ê¥◊¥ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥∑§Ê ¬…∏UÃ „ÈU∞ ¿UÊ«∏Uó¬Ífl¸◊¥ó ¬˝ÊëÿÒ Ÿ◊—– ŒÁˇÊáÊ◊¥ó•flÊëÿÒ Ÿ◊—– ¬Á‡ø◊◊¥ó¬˝ÃËëÿÒ Ÿ◊—– ©UûÊ⁄U◊¥ó©UŒËëÿÒ Ÿ◊—– •Ê∑§Ê‡Ê◊¥ó •ãÃÁ⁄UˇÊÊÿ Ÿ◊—– ÷ÍÁ◊¬⁄Uó÷ÍêÿÒ Ÿ◊—– „UÊÕ ¡Ê«∏U∑§⁄U ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄Uó ¬Ífl¸ ŸÊ⁄UÊÿáÊ— ¬ÊÃÈ flÊÁ⁄U¡ÊˇÊSÃÈ ŒÁˇÊáÊ – ¬˝lÈꟗ ¬Á‡ø◊ ¬ÊÃÈ ™§äflZ ªÊflœ¸ŸÊ ⁄UˇÊŒœSÃÊìÊ ÁòÊÁfl∑˝§◊—H

flÊ‚ÈŒflSÃÕÊûÊ⁄U–

ŸËfl˒㜟 1óÁ∑§‚Ë ¬òÊ-¬È≈U∑§ ÿÊ ¬ÊŸ∑§ ¬ûÊ¬⁄U ÁË, ÁòÊ∑ȧ‡Ê∑§Ê ≈ÈU∑§«∏UÊ ‹¬≈U∑§⁄U ÁŸêŸ ◊ãòÊ ¬…∏UÃ „ÈU∞ ŒÁˇÊáÊ ∑§Á≈U÷ʪ◊¥ ©U‚ πÊ¥‚ ‹, ’Ê°œ ‹ó ˙ ÁŸ„UÁã◊ ‚flZ ÿŒ◊äÿ∑ΧŒ˜ ÷flhÃʇø ‚fl¸˘‚È⁄UŒÊŸflÊ ◊ÿÊ– ÿˇÊʇø ⁄UˇÊÊ¢Á‚ Á¬‡ÊÊøªÈsÔ∑§Ê „UÃÊ ◊ÿÊ ÿÊÃȜʟʇø ‚fl¸H ˙ ‚Ù◊Sÿ ŸËÁfl⁄UÁ‚ ÁflcáÊÙ— ‡Ê◊ʸÁ‚ ‡Ê◊¸ÿ¡◊ÊŸSÿãº˝Sÿ ÿÙÁŸ⁄UÁ‚ ‚È‚SÿÊ— ∑Χ·ËS∑ΧÁœ–

¬˝ÁÃôÊÊ‚¢∑§ÔUÀ¬óŒÊÁ„UŸ „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ ÃÕÊ ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸÁ‹Áπà flÊÄÿ ’Ê‹ó ˙ ÁflcáÊÈÌflcáÊÈÌflcáÊÈ— Ÿ◊— ¬⁄U◊Êà◊Ÿ ¬ÈL§·ÙûÊ◊Êÿ ˙ Ãà‚Ø •lÒÃSÿ ÁflcáÊÙ⁄UÊôÊÿÊ ¡ªà‚ÎÁc≈UÔU∑§◊¸ÁáÊ ¬˝flø◊ÊŸSÿ ’˝rÊÔáÊÙ ÁmÃËÿ¬⁄UÊh¸ üÊˇflÃflÊ⁄UÊ„U∑§À¬ flÒflSflÃ◊ãflãÃ⁄U •c≈UUÔ ÊÁfl¢‡ÊÁÃÃ◊ ∑§Á‹ÿȪ Ãà¬˝Õ◊ø⁄UáÊ ¡ê’Ímˬ ÷Ê⁄UÃfl·¸ ÷⁄UÃπá«U ....ˇÊòÊ (ÿÁŒ ∑§Ê‡ÊË „UÙ ÃÙ •Áfl◊ÈQ§flÊ⁄UÊáÊ‚ËˇÊòÊ ªı⁄UË◊Èπ ÁòÊ∑§á≈U∑§Áfl⁄UÊÁ¡Ã ◊„Uʇ◊‡ÊÊŸ ÷ªflàÿÊ ©UûÊ⁄UflÊÁ„UãÿÊ ÷ʪË⁄UâÿÊ flÊ◊÷ʪ) ’ÊÒhÊflÃÊ⁄U ....‚¢flà‚⁄U ©UûÊ⁄UÊÿáÊ/ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ....´§Ãı ....◊Ê‚ ....¬ˇÊ ....ÁÃÕı ....flÊ‚⁄U ....ªÊòÊ— ....‡Ê◊ʸ/fl◊ʸ/ªÈåÃÊ˘„U◊˜Ô ....ªÊòÊSÿ (SòÊË „UÊ ÃÊ ªÊòÊÊÿÊ— ’Ê‹)– ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§ÁflcáÊÈ‹Ê∑§ÊlÈûÊ◊‹Ê∑§¬˝ÊåàÿÕZ Á¬ÃάÁñ ¬˝fl‡ÊÊÕZ ø ÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃŒflÊŸÊ¢ ¬˝ÃSÿ ø ∞∑§ÊÁgc≈UÔUÁflÁœŸÊ ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊhÊÁŸ ∑§Á⁄Ucÿ– „UÊÕ∑§Ê

¡‹ÊÁŒU ¬ÊòÊ (Ãc≈UÔUÊ)-◊¥ ¿UÊ«∏U Œ– Á¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ¬Ê∆U 2óÁ¬ÃΪÊÿòÊË∑§Ê ÃËŸ ’Ê⁄U ¬Ê∆U ∑§⁄Uó ˙ ŒflÃÊèÿ— Á¬ÃÎèÿ‡ø ◊„UÊÿÊÁªèÿ ∞fl ø– Ÿ◊— SflÊ„UÊÿÒ SflœÊÿÒ ÁŸàÿ◊fl Ÿ◊Ê Ÿ◊—H 1. Á¬ÃÎÎáÊÊ¢ ŒÁˇÊáÊ ¬Ê‡fl¸ Áfl¬⁄UËÃÊ ÃÈ ŒÒÁfl∑§– ßÁà S◊ÎàÿãÃ⁄UÊÃÔ˜– (ÁŸáʸÿÁ‚ãœÈ ÃÎÃËÿ ¬Á⁄Uë¿UŒ ©UûÊ⁄UÊœ¸) 2. (∑§) ªÊÿòÊË¥ ¬˝áÊfl¢ øÊÁ¬ ¡åÔàflÊ üÊÊh◊Ȭ∑˝§◊ÃÔ˜– (¬˝øÃÊ) (π) ŒflÃÊèÿ— Á¬ÃÎèÿ‡ø ◊„UÊÿÙÁªèÿ ∞fl ø – Ÿ◊— SflÊ„UÊÿÒ SflœÊÿÒ ÁŸàÿ◊fl ÷flÁãàflÁÃH •ÊlÊfl‚ÊŸ üÊÊhSÿ ÁòÊ⁄UÊflÎûÿÊ ¡¬Ã˜Ô ‚ŒÊ – Á¬á«UÁŸfl¸¬áÊ flÊ˘Á¬ ¡¬Œfl¢ ‚◊ÊÁ„U×H (’˝rÊÔ¬È0 220– 143-144) “ŒflÃÊèÿ—0” ß‚ Á¬ÃΪÊÿòÊË◊ãÔòÊ∑§Ê üÊÊh∑§ ¬˝Ê⁄Uê÷, ◊äÿ ÃÕÊ •ãÃ◊¥ ¡¬ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ–

* ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊË*

185

¬˝Õ◊ Ÿı ŒflÃÊ•Ù¥∑§ Á‹ÿ •Ê‚ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬óŒflÃÊ•Ê¥∑§ Á‹ÿ Á’¿UÊÿ ªÿ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¬Íflʸª˝ ÃËŸ-ÃËŸ ∑ȧ‡ÊÊ•Ê¥∑§Ê •Ê‚Ÿ∑§ M§¬◊¥ ⁄Uπ Œ– „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡ÊÒ, ¡‹ ‹∑§⁄U ¬˝Õ◊ Ÿı ŒflÃÊ•Ù¥∑§Ù •Ê‚Ÿ-¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ∑§ Á‹ÿ ÁŸêŸ ‚¢∑§ÔUÀ¬ ¬…∏Uó ˙ •l ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§Á¬ÃάÁñU¬˝fl‡ÊÊÁœ∑§Ê⁄UÁ‚hKÕZ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh ÁflcáflÊÁŒ¬ÈL§·ÊãÃŒflÊŸÊÁ◊◊ÊÁŸ •Ê‚ŸÊÁŸ Áfl÷Öÿ flÙ Ÿ◊—–

óÿ„U ‚¢∑§ÔUÀ¬ ¬…∏U∑§⁄U „UÊÕ∑§Ê ¡‹, ¡ÊÒ •ÊÁŒ Ÿı •Ê‚ŸÙ¥¬⁄U ŒflÃËÕ¸‚ ¿UÙ«∏U Œ– •ÊflÊ„UŸ*óŒflÃÊ•Ê¥∑§ ŸÊÒ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄ ß‚ ◊ãòÊ‚ ¡ÊÒ ¿UÊ«∏Uó˙ ÿflÊ˘Á‚ ÿflÿÊS◊Œ˜ m·Ê ÿflÿÊ⁄UÊÃË—– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ¬˝Ã∑§ Á‹ÿ •Ê‚ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ó¬˝Ã∑§ ‚ê◊È𠕬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– •¬‚√ÿ ÃÕÊ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÙ∑§⁄U ¬˝ÃÊ‚Ÿ¬⁄U ŒÁˇÊáÊʪ˝ ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ Œ– Á»§⁄U ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ÁË, ¡‹ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§ÔUÀ¬ ¬…∏UÃ „ÈU∞ Á¬ÃÎÃËÕ¸‚ •Ê‚ŸŒÊŸ Œ •ı⁄U ÁË, ¡‹ •Ê‚Ÿ¬⁄U ¿UÙ«∏U Œó ˙ •l ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§Á¬ÃάÁñÔU¬˝fl‡ÊÊÁœ∑§Ê⁄UÁ‚hKÕZ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh ¬˝ÃSÿ ߌ◊Ê‚Ÿ¢ Ã ◊ÿÊ ŒËÿÃ, ÃflÙ¬ÁÃc∆UÃÊ◊Ô˜– •ÊflÊ„UŸó˙ •¬„UÃÊ •‚È⁄UÊ ⁄UˇÊÊöÁ‚ flÁŒ·Œ—óß‚ ◊ãòÊ‚ ¬˝Ã∑§ •Ê‚Ÿ¬⁄U ÁË ¿UÊ«∏U–

ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U Œ– ÇÿÊ⁄U„Ufl¥‚ ‚Ù‹„Ufl¥Ã∑§ ¿U— ŒflÃÊ•Ù¥∑§ Á‹ÿ •Ê‚ŸŒÊŸ∑§Ê ‚¢∑§ÔUÀ¬ó ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ‚ê◊È𠕬Ÿ •Ê‚Ÿ¬⁄U •Ê ¡Êÿ– ‚√ÿ ¬ÍflʸÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ÿ„UÊ°∑§Ë ¬ÁflòÊË ¬„UŸ ‹– ¿U— •Ê‚ŸÙ¥¬⁄U ¬Íflʸª˝ ÃËŸ-ÃËŸ ∑ȧ‡Ê ⁄Uπ Œ– ÃŒŸãÃ⁄U „UÊÕ◊¥ ÁòÊ∑ȧ‡Ê, ¡‹, ¡ÊÒ ‹∑§⁄U ÁŸêŸ ‚¢∑§ÔUÀ¬ ∑§⁄Uó ˙ •l ....ªÙòÊSÿ (....ªÙòÊÊÿÊ—) ....¬˝ÃSÿ (....¬˝ÃÊÿÊ—) ¬˝ÃàflÁŸflÎÁûʬÍfl¸∑§Á¬ÃάÁñ ¬˝fl‡ÊÊÁœ∑§Ê⁄UÁ‚hKÕZ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ ◊äÿ◊·Ê«U‡ÊüÊÊh ÁflcáflÊÁŒÃà¬ÈL§·ÊãÃŒflÊŸÊÁ◊◊ÊÁŸ •Ê‚ŸÊÁŸ Áfl÷Öÿ flÙ Ÿ◊—– ‚¢∑§ÔUÀ¬∑§Ê ¡ÊÒ-¡‹ ŒflÃËÕ¸‚ •Ê‚ŸÊ¥¬⁄U ¿UÊ«∏U Œ– •ÊflÊ„UŸóŒflÃÊ•Ê∑¥ § ¿U— •Ê‚ŸÊ¬¥ ⁄U ß‚ ◊ãòÊ‚ ¡ÊÒ ¿UÊ« U∏ó˙ÿflÊ˘Á‚ ÿflÿÊS◊Œ˜ m·Ê ÿflÿÊ⁄UÊÃË—–

•Éʸ¬ÊòÊ-ÁŸ◊ʸáÊó¬˝Õ◊ ŸÊÒ ŒflÃÊ•Ê¥∑§ ‚◊ˬ •Ê‚Ÿ¬⁄U ’Ò∆U ¡Êÿ– ŸÊÒ Œfl÷Ù¡Ÿ¬ÊòÊÊ¥∑§ ŒÁˇÊáÊ ⁄Uπ „ÈU∞ •Éʸ¬ÊòÊÙ¥◊¥ ¬ÁflòÊ∑§, ¡‹, ¡ı •ÊÁŒ ÁŸêŸ ◊ãòÊÊ¥‚ ¿UÙ«∏Uó (∑)§ ¬ÁflòÊ∑§-¬˝ˇÊ¬óÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŒflÁŸÁ◊ûÊ∑§ ŸÊÒ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¬Íflʸª˝ ¬ÁflòÊ∑§ ⁄Uπó ˙ ¬ÁflòÊ SÕÙ flÒcáÊ√ÿı ‚ÁflÃÈfl¸— ¬˝‚fl ©Uà¬ÈŸÊêÿÁë¿Uº˝áÊ ¬ÁflòÊáÊ ‚Íÿ¸Sÿ ⁄UÁ‡◊Á÷—– ÃSÿ Ã ¬ÁflòʬÃ ¬ÁflòʬÍÃSÿ ÿà∑§Ê◊— ¬ÈŸ Ãë¿U∑§ÿ◊Ô˜H

(π)§ ¡‹-¬˝ˇÊ¬óÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŸÊÒ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¡‹ «UÊ‹ó ˙ ‡Ê¢ ŸÊ ŒflË⁄UÁ÷c≈UÔUÿ •Ê¬Ê ÷flãÃÈ ¬ËÃÿ– ‡Ê¢ ÿÊ⁄UÁ÷ dflãÃÈ Ÿ—H

(ª)§ ÿfl-¬˝ˇÊ¬óÁŸêŸ ◊ãòÊ‚ ŸÊÒ ŒflÊÉʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ¡ÊÒ «UÊ‹ó ˙ ÿflÙ˘Á‚ ÿflÿÊS◊Œ˜ m·Ù ÿflÿÊ⁄UÊÃË—–

(ÉÊ)§ ø㌟ •ÊÒ⁄U ¬Èc¬-¬˝ˇÊ¬óŸÊÒ •Éʸ¬ÊòÊÊ¥◊¥ ø㌟, ¬Èc¬ ◊ÊÒŸ „UÊ∑§⁄U ¿UÊ«∏U– ¬ÁflòÊË ©UÃÊ⁄U ŒU– ¬˝ÃÊÉʸ¬ÊòÊ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ󕬂√ÿ ŒÁˇÊáÊÊÁ÷◊Èπ „UÊ∑§⁄U ¬ÁflòÊË œÊ⁄UáÊ∑§⁄U ¬˝Ã∑§ •Éʸ¬ÊòÊ◊¥ * •ÊflÊ„UÿŒŸÈôÊÊÃÊ Áfl‡fl ŒflÊ‚ ßàÿÎøÊH ÿflÒ⁄Uãflfl∑§ËÿÊ¸Õ ÷Ê¡Ÿ ‚¬ÁflòÊ∑§– ‡ÊãŸÊ Œ√ÿÊ ¬ÿ— ÁˇÊåàflÊ ÿflÊ˘‚ËÁà ÿflÊ¢SÃÕÊH (fl