استراتژی بزرگ 9786226885775

کتاب استراتژی بزرگ نوشته‌ی پیتر لیتون به دنبال ترکیب، ادغام و یکپارچه‌سازی اهداف، روش‌ها و ابزارهای قدرت ملی در راستای س

772 70 4MB

Persian Pages 391 [390] Year 1398

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

استراتژی بزرگ
 9786226885775

Table of contents :
مقدمه مترجمین
فصل اول: شکست‌های کنونی، رویکردهای نوین
فصل دوم: ایده استراتژی بزرگ
فصل سوم: خلق استراتژی‌های بزرگ بهتر
فصل چهارم: ایجاد استراتژی‌‌های بزرگ بهتر
فصل پنجم: استراتژی‌های بزرگ انکار
فصل ششم: استراتژی‌های بزرگ تعامل
فصل هفتم: استراتژی‌های بزرگ اصلاح
فصل هشتم: چه زمانی از استراتژی بزرگ برای حل مسئله استفاده کنیم و چه زمانی از آن استفاده نکنیم
منابع و مآخذ

Citation preview

‫استراتژی بزرگ‬

‫نويسنده‪:‬‬ ‫پیتر لیتون‬

‫مترجمان‪:‬‬ ‫دکتر غالمرضا سلیمی‪-‬علی باقری‪-‬محمدرضا امانی‬

‫دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی‬ ‫مرکز انتشارات راهبردی‬ ‫تهران ـ تابستان ‪8931‬‬

‫سرشناسه‬ ‫عنوان و نام پديدآور‬ ‫مشخصات نشر‬ ‫مشخصات ظاهری‬ ‫شابک‬ ‫وضعیت فهرست نويسی‬ ‫يادداشت‬ ‫يادداشت‬ ‫موضوع‬ ‫موضوع‬ ‫موضوع‬ ‫موضوع‬ ‫شناسه افزوده‬ ‫شناسه افزوده‬ ‫رده بندی کنگره‬ ‫رده بندی ديويی‬ ‫شماره کتابشناسی ملی‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫لیتون‪ ،‬پیتر ‪Layton, Peter‬‬ ‫استراتژی بزرگ‪/‬نويسنده پیتر لیتون؛ مترجمان غالمرضا سلیمی‪ ،‬علی باقری‪ ،‬محمدرضا امانی‪.‬‬ ‫تهران‪:‬دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی‪ ،‬مرکز انتشارات‪.1۸۹۳ ،‬‬ ‫‪ ۸۹1‬ص‪.‬‬ ‫‪۹7۳-522-5۳۳5-77-5‬‬ ‫فیپا‬ ‫عنوان اصلی‪Grand Strategy. :‬‬ ‫کتابنامه‪.‬‬ ‫برنامهريزی راهبردی‬ ‫‪Strategic planning‬‬ ‫فرهنگ راهبردی‬ ‫‪Strategic culture‬‬ ‫‪Salimi, Gholamreza‬‬ ‫دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی‪ .‬انتشارات‬ ‫‪HD۸۰/2۳‬‬ ‫‪55۳/۴۰12‬‬ ‫‪5۳1۳2۸5‬‬

‫استراتژی بزرگ‬ ‫نويسنده‪ :‬پیتر لیتون‬ ‫ترجمه‪ :‬دکتر غالمرضا سلیمی‪-‬علی باقری‪-‬محمدرضا امانی‬ ‫ويراستار علمی‪ :‬دکتر داود فیاضی‬ ‫ويراستار ادبی‪ :‬معصومه اشتری ماهنی‪ ،‬رضا خدايی‬ ‫ناظر ويراستار‪ :‬مرتضی چشمهنور‬ ‫صفحهآرا‪ :‬علی مهدیزاده‬ ‫طراح جلد‪ :‬زهرا مهدوی‬ ‫نوبت چاپ‪ :‬اول‪8931 -‬‬ ‫ناشر‪ :‬انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی‬ ‫شمارگان‪ 8111 :‬نسخه‬ ‫قیمت‪730000 :‬‬ ‫‪ 001111‬ريال‬

‫همه حقوق چاپ و نشر اين کتاب محفوظ است‪.‬‬ ‫دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی‬ ‫مرکز انتشارات راهبردی‬

‫نشانی انتشارات‪ :‬تهران‪ .‬ضلع شمالی بزرگراه شهید بابايی‪ ،‬بعد از اتوبان هنــگام‪،‬‬ ‫دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی‪ ،‬انتشارات دانشگاه عالی دفـاع ملی‬ ‫تلفن ‪ 00301909‬نشانی اينترنتی‪www.sndu.ac.ir :‬‬

‫سخن ناشر‬ ‫دانشگاه‏و‏پژوهشگاه‏عالی‏دفاع‏ملّی‏و‏تحقیقات‏راهبردی‏با‏هدف‏نهادينهسازی‏مرجعیت‏‬ ‫علمی ‏در ‏توسعۀ ‏مفاهیم‪ ،‬‏گفتمان ‏و ‏تفکر ‏راهبردی ‏در ‏کشور ‏و ‏بهرهگیری ‏از ‏بنیانها ‏و‏‬ ‫بخش‪،‬‏علمی‏و‏تخصصی‏میباشد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫نظريههای‏بومی‪،‬‏درصدد‏تدوين‏و‏ارايه‏راهبردهای‏تعالی‬ ‫‏‬ ‫اين‏دانشگاه‏و‏پژوهشگاه‏از‏مراکز‏علمی‏کلیدی‏و‏حساس‏در‏عرصه‏مسائل‏راهبردی‏است‏‬ ‫انی‏پس‏از‏انقالب‏شکوهمند‏اسالمی‏‏‬ ‫‏‬ ‫که‏از‏بدو‏تشکیل‏و‏در‏دگرديسی‏و‏بازطراحی‏سازم‬ ‫بهمنظور ‏کادرسازی ‏در ‏تراز ‏انقالب ‏اسالمی ‏در ‏سطوح ‏مديران ‏عالی ‏کشوری ‏و ‏لشکری‏‬ ‫‏‬ ‫خطیر‏خود‏در‏جهت‏تربیت‏و‏آموزش‏فرماندهان‏و‏مديران‏عالیرتبه‏‬ ‫‏‬ ‫مکلف‏بوده‏و‏وظیفه ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫کشور‏را‏سرلوحه‏تمامی‏برنامهها‏قرار‏داده‏است‪ .‬‏‬ ‫اهمیت ‏اين ‏امر ‏هنگامی ‏نمود ‏بیشتری ‏مینمايد ‏که ‏نگاهی ‏ژرف ‏و ‏آينده ‏پژوهانه ‏به‏‬ ‫پیرامون ‏کشور‪ ،‬‏منطقه ‏و ‏جهان ‏داشته ‏باشیم؛ ‏چراکه ‏با ‏ظهور ‏تهديدات ‏نوين ‏درعرصه‏‬ ‫بین‏الملل‪ ،‬‏لزوم ‏داشتن ‏چنین ‏کانونی ‏برای ‏به‏هنگام ‏نگاه‏داشتن ‏مديران ‏عالی ‏و ‏فرماندهان‏‬ ‫نظامی ‏کامالً ‏ملموس ‏خواهد ‏بود‪ .‬‏از ‏سوی ‏ديگر ‏چشمانداز ‏ايجاد ‏تمدنی ‏بزرگ ‏موجب‏‬ ‫میشود‏تا‏اين‏تالش‏و‏تعهد‏سبب‏ترغیب‏سازمانهايی‏گردد‏که‏برای‏پیروی‏از‏اين‏هدف‏‬ ‫‏‬ ‫متعالی‏و‏ايجاد‏تحول‏در‏برنامهها‏و‏فعالیتهای‏خود‏نیازمند‏راهبردهای‏تخصصی‏و‏علمی‏‬ ‫منبعث‏از‏گفتمان‏و‏تفکر‏راهبردی‏اين‏دانشگاه‏و‏پژوهشگاه‏باشند‪.‬‏با‏نگرش‏به‏اين‏رويکرد‏‬ ‫و‏اهمیت‏موضوع‪،‬‏لزوم‏تولید‏و‏توزيع‏ادبیات‏راهبردی‏در‏اين‏دانشگاه‏که‏ماحصل‏تالش‏‬ ‫اساتید ‏و‏فرهیختگان ‏متخصص ‏در ‏علوم ‏دفاعی ‏راهبردی ‏و ‏دانش‏آموختگان ‏است‪ ،‬‏نمايان‏‬ ‫‏‬ ‫میگردد‪ .‬‏‬ ‫در‏اين‏راستا‏مرکز‏انتشارات‏راهبردی‏دانشگاه‏و‏پژوهشگاه‏عالی‏دفاع‏ملی‏و‏تحقیقات‏‬ ‫راه بردی‏در‏سه‏حوزه‏مديريت‏راهبردی‪،‬‏دفاع‏ملی‏و‏امنیت‏ملی‏با‏اهتمام‏به‏برنامهها‏و‏در‏‬

‫ايران‏و‏تدابیر‏رهبر‏معظم‏‬ ‫چارچوب‏اهداف‏و‏مفاهیم‏عالیه‏نظام‏مقدس‏جمهوری‏اسالمی ‏‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫رهبری ‏و ‏فرماندهی ‏کل ‏قوا ‏حضرت ‏امام‏خامنهای ‏‬

‫‪ ،‬‏سعی ‏در ‏انتقال ‏مفاهیم ‏و‏‬

‫آموزه‏های‏خود‏به‏سطوح‏مختلف‏مديران‏و‏ارکان‏جامعه‏داشته‏و‏در‏اين‏بستر‏دستهای‏‬ ‫نمايند‪،‬‏به‏گرمی‏میفشارد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫پرتوانی‏را‏که‏نیل‏به‏اين‏اهداف‏را‏تسهیل‏می‏‬

‫و ما توفیقُنا الّا باهلل علیه توکلنا و الیه نُنیب‬ ‫دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی‬

‫فهرست مطالب‬ ‫مقدمه‏مترجمین ‪11 .........................................................................................................‬‬ ‫فصل اول‪ :‬شکستهای کنونی‪ ،‬رویکردهای نوین ‪31 .........................................................‬‬ ‫فصل دوم‪ :‬ایده استراتژی بزرگ ‪31 .............................................................................‬‬ ‫اهداف‏استراتژی‏بزرگ ‪۸۳ ................................................................................................‬‬ ‫ابزار‏های‏استراتژی‏بزرگ ‪۸5 ..............................................................................................‬‬ ‫روشها‏و‏ابزار‏ها ‪۲2 ......................................................................................‬‬ ‫ادغام‏اهداف‪،‬‏‏ ‏‬ ‫تدوين‏استراتژی‏بزرگ ‪۲5 ................................................................................................‬‬ ‫چرخه‏حیات‏استراتژی‏بزرگ ‪۲۳ ........................................................................................‬‬ ‫یهای‏بزرگ‏چندگانه ‪51 .........................................................................................‬‬ ‫استراتژ ‏‬ ‫فصل سوم‪ :‬خلق استراتژیهای بزرگ بهتر‪55 ..................................................................‬‬ ‫ادهای‏نظری ‪57 ..........................................................................................................‬‬ ‫بنی ‏‬ ‫بهکارگیری‏قدرت‪51 .......................................................................................................‬‬ ‫‏‬ ‫ساخت‏قدرت ‪7۳ ...........................................................................................................‬‬ ‫نقد ‪۳5 ........................................................................................................................‬‬ ‫فصل چهارم‪ :‬ایجاد استراتژیهای بزرگ بهتر‪31 .............................................................. :‬‬ ‫يک‏رويکرد‏کاربردی ‪۹۸ ..................................................................................................‬‬ ‫الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏انکار ‪۹۳ ..........................................................................................‬‬ ‫شرايط‏مساعدکننده‏موفقیت‪1۳1..........................................................................................‬‬ ‫الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل ‪1۳۸........................................................................................‬‬ ‫شرايط‏مساعدکننده‏موفقیت‪1۳7..........................................................................................‬‬ ‫الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‪1۳۳.......................................................................................‬‬ ‫شرايط‏مساعدکننده‏موفقیت‪111..........................................................................................‬‬ ‫ساخت‏قدرت ‪112..........................................................................................................‬‬ ‫جهگیری ‪115..............................................................................................................‬‬ ‫نتی ‏‬ ‫فصل پنجم‪ :‬استراتژیهای بزرگ انکار ‪331 .....................................................................‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏جنگ‏عراق‏و‏آمريکا‏‪1۹۹2-1۹۹1‬‏میالدی ‪12۳....................................................‬‬ ‫ببرهای‏آزادی‏خواه‏تامیل‏ايلم‪،‬‏‪2۳۳2-1۹۹۳‬‏میالدی‪1۸2..........................................‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ ‏‬

‫استراتژی‏بزرگ‏تشنج‏زدايی‏اتحاد‏جماهیر‏شوروى‏سوسیالیستى‪ 1965-1980‬‏میالدی ‪1۲۲...................‬‬ ‫جهگیری ‪15۳..............................................................................................................‬‬ ‫نتی ‏‬ ‫فصل ششم‪ :‬استراتژیهای بزرگ تعامل ‪363 ....................................................................‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏برای‏احیاء‏و‏بازسازی‏اروپا‏سال‏‪1۹۲7-1۹52‬‏میالدی ‪155..............................‬‬ ‫حزباهلل‏‪1۹۳2-2۳۳5‬‏میالدی ‪175...................................................‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ايران‏در‏قبال‏ ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏مماشات‏انگلستان‏‪1۹۸۲-1۹۸۹‬‏میالدی ‪1۳7........................................................‬‬ ‫جهگیری ‪2۳۸..............................................................................................................‬‬ ‫نتی ‏‬ ‫فصل هفتم‪ :‬استراتژیهای بزرگ اصالح ‪305 ...................................................................‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏جنگ‏انگلیس‏در‏مالزی‏‪1۹۲۳-1۹5۳‬‏میالدی ‪2۳۳.................................................‬‬ ‫نهای‏زمینی‏‪1۹۹2-1۹۹۹‬‏میالدی ‪22۲.....................................‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏کمپین‏جهانی‏علیه‏می ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏برای‏تغییر‏رژيم‏در‏عراق‏‪2۳۳2-2۳۳۸‬‏میالدی ‪2۸۹.......................................‬‬ ‫جهگیری ‪252..............................................................................................................‬‬ ‫نتی ‏‬ ‫فصل هشتم‪ :‬چه زمانی از استراتژی بزرگ برای حل مسئله استفاده کنیم و چه زمانی از آن استفاده‬ ‫نکنیم ‪355 ..........................................................................................................‬‬ ‫رويکرد‏های‏مبتنی‏بر‏هدف‏استراتژی‏بزرگ ‪25۳.......................................................................‬‬ ‫رويکرد‏های‏مبتنی‏بر‏ابزار‏استراتژی‏بزرگ ‪251........................................................................‬‬ ‫ارزيابی‏رويکرد‏های‏رقابتی ‪25۹...........................................................................................‬‬ ‫مشکالت‏استراتژی‏بزرگ ‪27۳............................................................................................‬‬ ‫منابع و مآخذ ‪131 .................................................................................................‬‬ ‫‏‬

‫مقدمه مترجمین‬ ‫شناخت‏و‏بهره‏گیری‏از‏مفاهیم‏تکامل‏يافته‏و‏چندبعدی‏در‏علوم‏استراتژيک‏نوين‪،‬‏يکیی‏‬ ‫از‏پیش‏نیازهای‏ضروری‏مديريت‏راهبردی‏در‏دنیای‏پیچییده‏و‏پیر‏از‏عیدم‏قطعییت‏امیروز‏‬ ‫است‪.‬‏«استراتژی‏بزرگ»‏به‏عنوان‏يک‏مفهوم‏تکامل‏يافته‏و‏غنی‏سازی‏شده‏در‏بستر‏زمان‏کیه‏‏‬ ‫از‏آلفرد‏تاير‏ماهان‏در‏قرن‏نوزدهم‏آغاز‏و‏پس‏از‏عبور‏از‏کوره‏جنگ‏هیای‏‏جهیانی‪،‬‏جنیگ‏‬ ‫سرد‏و‏ساير‏تحوالت‏جهانی‪،‬‏معنای‏مدرن‏خود‏را‏در‏روزگیار‏معاصیر‏پییدا‏نمیوده‏اسیت‪،‬‏‬ ‫به‏عنوان‏يک‏نقشه‏راه‏مفهومی‪،‬‏برای‏تأمین‏منافع‏ملی‏کشورها‪،‬‏رويکردی‏برای‏حیل‏وفصیل‏‏‬ ‫مسائل‏و‏مناقشات‏دوجانبه‪،‬‏منطقه‏ای‏و‏بین‏المللی‏و‏روشی‏بیرای‏سیاسیت‏گیااری‏‏کیالن‏و‏‬ ‫اعمال‏تغییرات‏هدفمند‏در‏روابط‏سیاسی‏بین‏کشورها‪،‬‏توسط‏انديشمندان‏و‏خبرگان‏حیوزه‏‬ ‫توسعه‏يافته‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫مطالعات‏استراتژيک‪،‬‏‬ ‫ارچهسازی ‏اهداف‪ ،‬‏روش‏ها ‏و ‏ابزارهای‏‬ ‫«استراتژی ‏بزرگ» ‏به ‏دنبال ‏ترکیب‪ ،‬‏ادغام ‏و ‏يکپ ‏‬ ‫استراتژیهای‏‬ ‫‏‬ ‫قدرت ‏ملی ‏در ‏راستای ‏سیاست‪ ،‬‏امنیت ‏و ‏منافع ‏ملی ‏است ‏و ‏در ‏قیاس ‏با ‏‬ ‫معمولی ‏که ‏بیشتر ‏بر ‏استفاده ‏از ‏يک ‏ابزار ‏خاص ‏متمرکزند‪ ،‬‏مجموعه ‏کاملی ‏از ‏ابزارهای‏‬ ‫میبندد ‏و ‏منابع ‏مختلف ‏مادی ‏و ‏غیر‏‬ ‫ديپلماتیک‪ ،‬‏اطالعاتی‪ ،‬‏نظامی ‏و ‏اقتصادی ‏را ‏به ‏کار ‏ ‏‬ ‫ستراتژیهای ‏زيرمجموعه ‏را ‏ايجاد ‏کرده ‏و ‏تخصیص‏‬ ‫‏‬ ‫پیادهسازی ‏ا‬ ‫مادی ‏مورد ‏نیاز ‏برای ‏ ‏‬ ‫میدهد ‏و ‏هر يک‏از ‏ابزارهای ‏قدرت ‏ملی ‏را ‏در ‏جهت ‏دستیابی ‏به ‏هدف ‏نهايی ‏استراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫میکند؛‏به‏عبارت‏ديگر‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏نوعی‏حکمرانی ‏است‏که‏همه‏چیز‏‬ ‫بزرگ‏هدايت‏ ‏‬ ‫در‏مورد‏هدايت‏کل‏ملت‏به‏سمت‏يک‏هدف‏خاص‏را‏مورد‏توجه‏قرار‏می‏دهد‪ .‬‏‬ ‫دکتر‏پیتر‏لیتون‏محقق‏برجسته‏استرالیايی‏در‏حوزه‏علوم‏اسیتراتژيک‏بیا‏سیابقه‏طیوالنی‏‬ ‫فعالیت‏در‏حوزه‏های‏نظامی‏و‏امنیتی‏در‏کنار‏آموزش‏و‏پژوهش‏های‏دانشیگاهی‏میرتبط‏بیا‏‬ ‫اين‏حوزه‪،‬‏نظريه‏و‏کاربرد‏استراتژی‏بزرگ‏را‏در‏کتاب‏ارزنده‏خود‏ارائیه‏نمیوده‏اسیت‏کیه‏‬ ‫اثییری‏وزيیین‏و‏پنجییره‏ای‏بییرای‏مطالعییه‏و‏نگییرش‏جديیید‏محققییین‏علییوم‏اسییتراتژيک‏و‏‬

‫که‏برای‏نخستینبیار‏‬ ‫‏‬ ‫امنیتی‏و‏راهبردی‏بهشمار‏می‏رود‏‬ ‫‏‬ ‫سیاست‏گااران‏حوزه‏سیاست‏گااری‏‬ ‫در‏ايران‏توسط‏گروه‏مترجمین‏اين‏کتاب‪،‬‏به‏فارسی‏ترجمه‏و‏منتشر‏گرديده‏است‪ .‬‏‬ ‫تفاوت‏و‏برتری‏اين‏کتاب‏نسبت‏به‏ساير‏آثار‏منتشرشده‏در‏موضوع‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏اوالً‏‬ ‫در‏پويايی ‏مدل‏و‏چارچوب ‏ارائه شده‏از‏سوی‏نويسنده‏و‏ثانیاً‏در‏تنوع‏و‏کاربردی‏بودن‏‬ ‫استناد‏میباشد‪.‬‏در‏مدل‏های‏رايج‏استراتژی‏بزرگ‏که‏يکی‏‬ ‫‏‬ ‫مصاديق‏و‏موردکاویهای‏مورد‏‬ ‫ايستا‏و‏يکسويه‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫از‏کامل‏ترين‏آنها‏از‏سوی‏جان‏ام‪.‬‏کالینز‏ارائه‏شده‏است‪،‬‏با‏رويکردی ‏‬ ‫تدوين‏استراتژی‏بزرگ‏را‏بر‏پا يه‏پنج‏پايه‏منابع‏قدرت‏ملی‪،‬‏عاليق‏امنیت‏ملی‪،‬‏سیاستهای‏‬ ‫امنیت‏ملی‪،‬‏مقاصد‏امنیت‏ملی‏و‏تعهدات‏امنیت‏ملی‏استوار‏ساخته‏و‏نسخهای‏عام‏و‏کلی‏‬ ‫برای‏تمام‏کشورها‏و‏بازيگران‏ارائه‏میدهند‪.‬‏حال‏آنکه‏پیتر‏لیتون‏در‏اين‏اثر‪،‬‏با‏تبیین‏انواع‏‬ ‫استراتژی ‏بزرگِ ‏انکار‪ ،‬‏تعامل ‏و ‏اصالح ‏براساس ‏يک ‏فرايند ‏تشخیص ‏بهینه ‏و ‏بسته ‏به‏‬ ‫موقعیت ‏و ‏شرايط ‏مختلف‏کشورها‪ ،‬‏گروهها ‏و‏بازيگران‏مختلف‏به ‏آنها ‏در ‏دستیابی ‏و‏‬ ‫اتخاذ‏يک‏استراتژی‏بزرگِ‏مناسب‏و‏صحیح‏کمک‏شايانی‏مینمايد‏و‏اين‏رويکرد‏حاکی‏از‏‬ ‫پويايی ‏مدل ‏و ‏چارچوب ‏ارائهشده ‏توسط ‏اين ‏نويسنده ‏در ‏مقايسه ‏با ‏آثار ‏ديگران ‏در ‏اين‏‬ ‫حوزه‏است‪ .‬‏‬ ‫جا‏دارد‏از‏دانشگاه‏و‏پژوهشگاه‏عالی‏دفاع‏ملی‏و‏تحقیقات‏راهبردی‏کیه‏زمینیه‏انتشیار‏‬ ‫اين‏اثر‏را‏فراهم‏نمود‏و‏نیز‏از‏جناب‏آقای‏دکتر‏داود‏فیاضیی‏کیه‏در‏نظیارت‏و‏ويراسیتاری‏‬ ‫علمی‏ترجمه‏ما‏را‏يیاری‏‏رسیاندن‏د‪،‬‏تقیدير‏و‏تشیکر‏نمیايیم‏‪.‬‏امیید‏اسیت‏اسیاتید‏محتیرم‪،‬‏‬ ‫دانشجويان‏و‏پژوهشگران‏مطالعات‏راهبردی‪،‬‏میا‏را‏از‏نقیدها‏و‏پیشینهادات‏سیازنده‏خیود‏‬ ‫بهرهمند‏سازند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫دکتر‏غالمرضا‏سلیمی‏عضو‏هیئت‏علمی‏دانشگاه‏و‏پژوهشگاه‏عالی‏دفاع‏ملی‬ ‫علی‏باقری‏دانشجوی‏دکتری‏مديريت‏راهبردی‬ ‫محمد‏رضا‏امانی‏پژوهشگر‏پژوهشکده‏امنیت‏اقتصادی‏تدبیر‬

‫فصل اول‬ ‫شکستهای معاصر‪ ،‬رویکردهای‬ ‫نوین‬

‫در‏سیال‏ ‏‪1۹۸۲‬‏م)‪،‬‏دولییت‏انگلسییتان‏يییک‏اسییتراتژی‏پیچیییده‏بییزرگِ‏«بازدارنییدگی»‏و‏‬ ‫«تعامل»‏را‏به‏کار‏گرفت‏تا‏از‏اين‏طريق‏از‏وقوع‏يک‏نبرد‏گسترده‏با‏آلمان‏جلیوگ‏یری‏کنید‪.‬‏‬ ‫در‏سال‏ ‪1۹55‬‏م)‪،‬‏دولت‏شوروی‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏را‏آغاز‏کیرد‏تیا‏ايین‏کشیور‏را‏بیه‏‬ ‫شريکی‏با‏مقبولیت‏برابر‪،‬‏برای‏آمريکا‏در‏مديريت‏مسائل‏جهانی‏تبديل‏کند‪.‬‏در‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏‬ ‫م)‪،‬‏دولت‏آمريکا‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏را‏علنی‏کرد‏تا‏بتواند‏دموکراسیی‏را‏وارد‏بسییاری‏از‏‬ ‫آنها‏بود‪.‬‬ ‫کشورهای‏خاورمیانه‏کند‏که‏عراق‏اولین‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫هر‏سه‏اين‏استراتژی‏های‏بزرگ‏نتايج‏ماللت‏باری‏را‏به‏وجود‏آوردند‪.‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫برخوردی‏جهانی‪،‬‏پايان‏يافتن‏امپراتوری‏بريتانیا‏و‏فروپاشی‏بريتانیا‏به‏عنوان‏‬ ‫‏‬ ‫انگلیس‏منجر‏به‏‬ ‫يک‏قدرت‏تراز‏اول‏شد؛‏نتايجی‏که‏استراتژی‏بزرگ‏انگلستان‏به‏طور‏دقیق‏برای‏جلوگیری‏‬ ‫از‏وقوع‏آن‏ها‏طراحی‏شده‏بود‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏شوروی‏نه‏تنهیا‏‏موفقییت‏آمییز‏‏نبیود‪،‬‏بلکیه‏‬ ‫منجر‏به‏وقوع‏سلسله‏ای‏از‏رخداد‏ها‏شد‏که‏سقوط‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏را‏رقم‏زد‪.‬‏اشغال‏‬ ‫عراق‏توسط‏آمريکا‏تا‏حدودی‏موفقییت‏آمییز‏بیود‪،‬‏امیا‏هزينیه‏هیای‏‏پیامید‏هی‏ای‏ناخواسیته‏‪،‬‏‬ ‫خونريزی‪،‬‏خزانه‏و‏اعتبار‏آن‏چنان‏برای‏آمريکا‏زياد‏بود‏که‏استراتژی‏بزرگ‏به‏سرعت‏کنیار‏‬ ‫گااشته‏شد‪ .‬‏‬ ‫حکومتها‏را‏در‏برمی‏گیرد‏‪-‬يیک‏امپراتیوری‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏استراتژی‏های‏بزرگ‪،‬‏انواع‏مختلفی‏از‏‬ ‫بزرگ‏استعماری‪،‬‏يک‏رژيم‏خودکامیه‏‏کمونیسیت‏و‏يیک‏جمهیوری‏تجیاری‏بیزرگ‏‪-‬‏امیا‏‬ ‫سیاست‏هايی‏که‏اين‏دولت‏ها‏به‏کار‏گرفتند‏در‏عمل‏شبیه‏به‏هم‏بودند‪،‬‏به‏طیوری‏‏کیه‏هیی ‏‬ ‫راتژیهیای‏‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏قطع‪،‬‏افرادی‏کیه‏ايین‏اسیت‏‬ ‫کدام‏از‏آن‏ها‏به‏نتايج‏مورد‏نظر‏خود‏نرسیدند‪.‬‏ ‏‬ ‫بزرگ‏را‏طراحی‏کردند‏هدفشان‏اين‏نبود‪.‬‏هدف‏آن‏ها‏شکست‏نبود‪،‬‏اما‏نتايج‏به‏دست‏آمده‏‬ ‫شکست‏های‏سنگینی‏بودند‪.‬‏چگونه‏می‏توان‏استراتژی‏های‏بیزرگ‏بهتیری‏خلیق‏کیرده‏‏و‏از‏‬ ‫جلوگیری‏کرد؟ ‏‬ ‫‏‬ ‫وقوع‏فجايع‪1‬‏‬ ‫اولین‏گام‏اين‏است‏که‏معنای‏حقیقی‏«استراتژی‏بزرگ»‏به‏خیوبی‏‏درک‏شیود‪.‬‏در‏حیالی‏‏‬ ‫دغدغههای‏آنی‏متمرکز‏است‪،‬‏نگاه‏استراتژی‏بزرگ‏بیه‏مراتیب‏‏‬ ‫‏‬ ‫که‏يک‏استراتژی‏معمولی‏بر‏‬ ‫‪1. Catastrophes‬‬

‫‪15‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫فراتر‏از‏اين‏است‏و‏به‏آينده‏مطلوب‏و‏چگونگی‏دستیابی‏بیه‏آن‏فکیر‏میی‏کنید‪.‬‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏يک‏نقشه‏راه‏مفهومی‏است‏که‏فقط‏مجموعه‏ای‏از‏اقدامات‏پیاپی‏را‏متصور‏میی‏شیود‏‬ ‫–و‏از‏منظر‏يک‏دولت‏عمل‏گرا‪-‬‏میی‏توانید‏بیه‏طیور‏‏بیالقوه‏روابیط‏سیاسیی‏موجیود‏مییان‏‬ ‫دولت‏های‏مختلف‏درگیر‏را‏بهبود‏بخشد‪.‬‏کشورها‏بیشتر‏از‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیرای‏‏بهبیود‏‬ ‫میکننید‪،‬‏اگرچیه‏برخیی‏‬ ‫روابط‏خود‏با‏يک‏کشور‏و‏يا‏گروهی‏از‏کشور‏های‏خاص‏استفاده‏ ‏‬ ‫کشور‏ها‏نیز‏گاهی‏اوقات‏جسورانه‏تالش‏می‏کنند‏تا‏جنبه‏هايی‏از‏کل‏نظام‏بین‏الملل‏را‏تغییر‏‬ ‫دهند‪.‬‏رويکرد‏های‏ديگری‏نیز‏وجود‏دارد‏ در‏فصل‏‪۳‬‏مورد‏بحث‏قیرا‏ر‏گرفتیه‏اسیت)‏کیه‏‬ ‫می‏توان‏برای‏پاسخگويی‏به‏وقايع‏مختلف‏مورد‏استفاده‏قرار‏داد‪،‬‏اما‏«استراتژی‏بزرگ»‏يیک‏‬ ‫شناسی‏برای‏شکلدهی‏هدفمند‏آينده‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫روش‬ ‫‏‬ ‫جنبه‏مهم‏ديگری‏نیز‏وجود‏دارد‏که‏اغلب‏ناديده‏گرفته‏میشود‪.‬‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫‏‬ ‫مجموعه‏کاملی‏از‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏ که‏در‏اين‏کتاب‏ابیزار‏نامییده‏شیده‏اسیت)‏شیامل‏‬ ‫اقدامات‏ديپلماتیک‪،‬‏اطالعاتی‪،‬‏نظامی‏و‏اقتصادی‏را‏به‏کار‏می‏بندد‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏يک‏استراتژی‏‬ ‫معمولی‏تنها‏بر‏استفاده‏از‏يک‏ابزار‏خاص‏متمرکز‏است‪.‬‏عالوه‏بیر‏آن‪،‬‏بیرخالف‏اسیتراتژ‏ی‏‬ ‫]عادی[‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏مستلزم‏ايجاد‏منابع‏مادی‏و‏غیر‏مادی‏مورد‏نیاز‏جهت‏پیاده‏سیازی‏‏‬ ‫استراتژی‏است‪.‬‏هنگامی‏که‏اين‏منابع‏تولید‏شدند‪،‬‏به‏استراتژی‏هیای‏فرعیی‏‏اختصیاص‏داده‏‬ ‫جداگانه‏هريک‏از‏ابزارهای‏قدرت‏ملی‏را‏در‏جهت‏دسیتیابی‏بیه‏هیدف‏‬ ‫‏‬ ‫می‏شوند‏که‏به‏طور‏‬ ‫نهايی‏استراتژی‏بزرگ‏هدايت‏می‏کنند‪.‬‏بدون‏اين‏رهیافت‪،‬‏اسیتراتژی‏هیايی‏کیه‏د‏ر‏سیطوح‏‬ ‫پايین‏تر‏قرار‏دارند‪،‬‏ناهماهنگ‏و‏با‏يکديگر‏در‏تضاد‏خواهند‏بود‏و‏بعید‏به‏نظر‏می‏رسد‏کیه‏‬ ‫با‏انعکاس‏اين‏کارکرد‏اساسی‏است‏که‏میگويید‪:‬‏‬ ‫‏‬ ‫به‏نتیجه‏مطلوب‏دست‏يابند‪.‬‏کالین‏گری‪1‬‏‬ ‫همه‏استراتژی‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏است»‪.‬‏]‪[1‬‬ ‫‏‬ ‫«‬

‫به‏نظر‏می‏رسد‏متداول‏ترين‏روش‏برای‏سیاست‏گااران‏دولتی‏در‏تدوين‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫بزرگ‏نوين‪،‬‏به‏کار‏بردن‏قیاس‏های‏تاريخی‪2‬‏در‏مشکالت‏کنونی‏است‪.‬‏افراد‏به‏گاشته‏نگاه‏‬ ‫میکنند‪،‬‏يک‏رويداد‏تاريخی‏مشابه‏را‏به‏همراه‏واکنش‏هايی‏که‏به‏آن‏صورت‏گرفتیه‏اسیت‏‬ ‫‏‬ ‫‪1. Colin Gray‬‬ ‫‪2. Historical Analogies‬‬

‫شکستهای‏کنونی‪،‬‏رويکردهای‏نوين‏‪/‬‏‪17‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏اول‪:‬‏‬

‫انتخاب‏کرده‏و‏سپس‏دريافت‏خود‏را‏مطرح‏کرده‏و‏آن‏را‏به‏مشکالت‏موجود‏و‏مسائل‏در‏‬ ‫بهويژه‏برای‏افراد‏پرمشغله‏مفید‏است‪،‬‏زيرا‏نییاز‏بیه‏‬ ‫حال‏ظهور‏تحمیل‏میکنند‪.‬‏اين‏رويکرد‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫تجزيه‏وتحلیل‏عمیق‏و‏وقت‏گیر‏ندارد‏و‏راه‏حل‏هیای‏از‏پییش‏ارزيیابی‏شیده‏‏بیه‏سیرعت‏‏بیه‏‬ ‫معضالت‏جديد‏منتقل‏می‏شود‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏اين‏رويکرد‏به‏خوبی‏با‏سیستم‏ادراکیی‏انسی‏ان‏‬ ‫که‏تشابه‏ها‏و‏مطابقت‏ها‏را‏به‏آسانی‏و‏سريع‏درک‏می‏کند‏و‏تفاوت‏هیا‏را‏ناديیده‏میی‏گییرد‪،‬‏‬ ‫هم‏راستا‏است‪.‬‏متأسفانه‪،‬‏ناکامی‏های‏استراتژيک‏قابل‏توجه‏و‏بی‏شماری‏را‏می‏توان‏نشان‏داد‏‬ ‫تاريخی‏رخدادهای‏مشابه‏استفاده‏شده‏است‪.‬‏]‪[2‬‬ ‫‏‬ ‫قیاسهای‏‬ ‫آنها‏از‏ ‏‬ ‫که‏در‏ ‏‬

‫يکی‏از‏مثال‏های‏قیاس‏های‏ تیاريخی‏کیه‏اخییراً‏را‏داد‪،‬‏اسیتفاده‏دولیت‏بیوش‏از‏ايین‏‬ ‫رويکرد‏در‏برنامه‏ريزی‏حمله‏آمريکا‏بیه‏عیراق‏در‏سیال‏ ‏‪2۳۳۸‬‏م)‏بیوده‏‏اسیت‪.‬‏فروپاشیی‏‬ ‫کمونیسم‏در‏اروپای‏شیرقی‏در‏پايیان‏جنیگ‏سیرد‏بیه‏دولیت‏بیوش‏نشیان‏داد‏کیه‏ظهیور‏‬ ‫دموکراسی‪،‬‏تنها‏با‏ريشه‏کن‏کردن‏يک‏رژيم‏ديکتاتور‏را‏خواهد‏داد؛‏فروپاشی‏يوگوسالوی‏‬ ‫در‏دهه‏ ‪1۹۹۳‬‏م)‏نشان‏داد‏که‏متحدان‏می‏توانند‏با‏رغبت‏و‏بی‏درنگ‏به‏ثبیات‏و‏بازسیازی‏‬ ‫کمک‏‏کنند؛‏جنگ‏اخیر‏افغانستان‏نشان‏داد‏که‏تغییر‏رژيم‏تا‏چه‏اندازه‏می‏تواند‏آسان‏باشید؛‏‬ ‫آلمان‏نازی‏نشان‏داد‏که‏عدم‏توجه‏به‏تهديد‏ها‏می‏تواند‏اوضاع‏را‏وخیی‏م‏تیر‏کنید‪،‬‏بنیابراين‏‬ ‫عراق‏تحت‏سلطه‏صدام‏نییاز‏بیه‏اقیدام‏فیوری‏در‏کوتیاه‏میدت‏‏داشیت‏‪،‬‏چراکیه‏در‏نهايیت‏‬ ‫همان‏طور‏که‏القاعده‏از‏تروريسم‏علیه‏سرزمین‏آمريکا‏استفاده‏کرد‪،‬‏صدام‏حسین‏نیز‏ممکن‏‬ ‫بود‏همین‏کار‏را‏علیه‏امنیت‏ملی‏آمريکا‏انجام‏دهد‪.‬‏]‪[3‬‬

‫مسئله‏مهم‏اين‏است‏که‏اين‏گونه‏استفاده‏نادرست‏را‏نبايد‏محدود‏به‏افرادی‏دانست‏کیه‏‬ ‫دانش‏تاريخی‏آن‏ها‏محدود‏است‏و‏يا‏تحصیالت‏دانشگاهی‏دقیقی‏در‏ايین‏حیوزه‏ندارنید‏‪،‬‏‬ ‫برخی‏از‏بهترين‏و‏تیزهوش‏ترين‏چهره‏های‏دانشگاهی‏به‏عنوان‏مشاور‏در‏دولت‏جانسیون‏و‏‬ ‫کندی‏به‏خدمت‏گرفته‏شدند‪،‬‏اما‏چنین‏به‏نظر‏می‏رسید‏کیه‏«وسوسیه‏اسیتفاده‏بیی‏مهابیا‏از‏‬ ‫‏‬ ‫میچربد»‪.‬‏]‪[4‬‏مسئله‏اصیلی‏ايین‏اسیت‏‬ ‫دانش‏تاريخی‏بر‏مهارت‏های‏روش‏شناسی‏اکتسابی‏ ‏‬ ‫که‏با‏مطالعه‏گاشته‏می‏توان‏درک‏جامعی‏را‏از‏مسئله‏هايی‏که‏در‏طیی‏زمیان‏وجیود‏داشیته‏‬ ‫است‏به‏دست‏آورد؛‏اما‏در‏بررسی‏يک‏مسئله‏نوظهور‪،‬‏ماهیت‏خاصِ‏ويژگیی‏هیای‏کلیی‏دی‏‬

‫‪1۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫آن‏به‏واقع‏ناشناخته‏است‪،‬‏زيرا‏هنوز‏در‏حال‏تکامل‏و‏تکیوين‏اسیت‏‪.‬‏انتخیاب‏يیک‏قییاس‏‏‬ ‫تاريخی‏به‏عنوان‏يک‏راهنمای‏مناسب‏برای‏آينده‏شبیه‏به‏قمار‏بیر‏سیر‏نتیايج‏يیک‏رويیداد‏‬ ‫ورزشی‏در‏آينده‏است‪.‬‏موفقیت‏در‏هر‏دو‏در‏بهترين‏حالت‪،‬‏تصادفی‏است‪ .‬‏‬ ‫با‏در‏نظیر‏گیرفتن‏ناکیامی‏هیای‏شیناخته‏شیده‏ی‏قییاس‏هیای‏‏تیاريخی‏‪،‬‏انديشیکده‏هیا‏و‏‬ ‫پژوهشگران‏يک‏رويکرد‏جايگزين‏را‏پايرفتهاند‪.‬‏امروزه‪،‬‏کتاب‏ها‪،‬‏مقاالت‏و‏يادداشت‏هیای‏‬ ‫کشورهای‏مختلف‏استفاده‏از‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫سیاستگااران‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫فراوانی‏وجود‏دارد‏که‏به‏‬ ‫خاص‏را‏برای‏رويارويی‏و‏برطرف‏کیردن‏برخیی‏چیالش‏هیای‏مشیخص‏معاصیر‏پ‏یشینهاد‏‬ ‫میدهند‪.‬‏]‪[5‬‏اين‏رويکرد‪،‬‏چندين‏کاستی‏جدی‏دارد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫اوالً‪،‬‏سیاست‏گااران‏ممکن‏است‏اطالعات‏مهمی‏پیرامون‏مسئله‏موجود‏در‏اختیار‏داشته‏‬ ‫ارائهشیده‏‏‬ ‫باشند‏که‏در‏دسترس‏طراح‏استراتژی‏بزرگ‏قرار‏ندارد‏که‏در‏اين‏صورت‏راه‏حل‏ ‏‬ ‫را‏نامعتبر‏می‏سازد‪.‬‏ثانیاً‪،‬‏ممکن‏است‏جنبه‏های‏سیاسی‏خاصی‏در‏ارتباط‏با‏اين‏مسئله‏وجود‏‬ ‫داشته‏باشد‏که‏نويسنده‏از‏آن‏ها‏مطلع‏نبوده‏و‏يیا‏برداشیت‏متفیاوتی‏از‏جنبیه‏هیای‏سیاسیی‏‬ ‫حل‏تجويزیای‏که‏جهت‏متقاعد‏کیردن‏و‏نیه‏‬ ‫‏‬ ‫نسبت‏به‏سیاست‏گااران‏داشته‏باشد‪.‬‏ثالثاً‪،‬‏راه‏‬ ‫ارائه‏شده‏است‪،‬‏به‏طور‏کلی‏از‏ديدگاه‏خاصی‏درباره‏کارکردهای‏جهان‏بیه‏‬ ‫با‏هدف‏آموزش‏ ‏‬ ‫دست‏می‏آيد‪.‬‏]‪[6‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏سیاست‏گاارانی‏که‏جايگزين‏های‏استراتژی‏بزرگ‏را‏در‏نظیر‏‬ ‫می‏گیرند‪،‬‏ممکن‏است‏لزوماً‏جهان‏بینی‏مشابهی‏نداشته‏باشند‏و‏يا‏ممکن‏است‏متقاعد‏شوند‏‬ ‫که‏طراح‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏فردی‏است‏که‏اين‏مسئله‏را‏میورد‏بررسیی‏قیرا‏ر‏داده‏اسیت‪.‬‏‬ ‫هايی‏حمايت‏میکنند‏که‏مبتنی‏بر‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫از‏راه‏حل‬ ‫بهطور‏عمده‏‬ ‫نکته‏چهارم‏اينکه‏نويسندگان‏ ‏‬ ‫جهان‏بینی‏مناسب‏برای‏يک‏وضعیت‏خاص‏است‪.‬‏در‏نتیجه‪،‬‏هنگیامی‏کیه‏افیراد‏بیا‏شیرايط‏‬ ‫های‏نظری‏را‏بهشییوه‏ای‏‬ ‫‏‬ ‫ديگری‏مواجه‏شوند‪،‬‏به‏ويژه‏هنگامی‏که‏جهان‏بینی‏نويسنده‏ديدگاه‏‬ ‫غیر‏متعارف‏در‏هم‏می‏آمیزد‪،‬‏اين‏راه‏حل‏ها‏به‏نظر‏بی‏فايده‏میی‏آينید‏‪.‬‏]‪[7‬‏در‏نهايیت‪،‬‏اکثیر‏‬ ‫ديدگاه‏های‏تجويزی‏منتشرشده‏تنها‏به‏ذکر‏اين‏مطلیب‏پرداختیه‏انید‏کیه‏چگونیه‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگِ‏مورد‏حمايت‪،‬‏منجر‏به‏تغییر‏می‏شیو ‏د؛‏توسیعه‏منیابع‏میورد‏نییاز‏بیرای‏پییاده‏سیازی‏‬ ‫ورت‏کلی‏در‏نظر‏گرفته‏میشود‪.‬‏اين‏رويکرد‏به‏اختصار‏کمک‏می‏کند‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏به‏ص‬

‫شکستهای‏کنونی‪،‬‏رويکردهای‏نوين‏‪/‬‏‪1۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏اول‪:‬‏‬

‫اما‏نواقص‏قابل‏توجهی‏دارد‏که‏بیه‏ويیژه‏در‏دوران‏بحیران‏هیای‏اقتصیادی‏و‏میالی‏نمايیان‏‬ ‫میشود‪.‬‏]‪[8‬‬ ‫‏‬

‫هم‏قیاسهای‏تاريخی‏و‏هم‏رويکرد‏حمايتی‪،‬‏يک‏نقص‏بنیادين‏مشترک‏دارنید‏‪.‬‏هیر‏دو‏‬ ‫يک‏راهکار‏«همینه‏که‏هست»‏را‏پیشنهاد‏می‏دهند‪،‬‏نه‏يک‏اسلوب‏مناسب‏کیه‏افیراد‏بتواننید‏‬ ‫اطالعاتی‏که‏در‏مورد‏يک‏مسئله‏دارند‏را‏بهتر‏درک‏کنند‏و‏آن‏را‏بیه‏بهتیرين‏نحیو‏بیه‏کیار‏‬ ‫پردازششیده‏ای‏را‏پیشینهاد‏‬ ‫‏‬ ‫گیرند‪.‬‏قیاس‏تاريخی‏کارهای‏حمايتی‏راه‏حل‏های‏منحصربه‏فرد‏‬ ‫می‏دهند‏و‏نه‏يک‏روش‏حل‏مسئله‏که‏بتوان‏در‏بسیاری‏از‏شرايط‏به‏کار‏برد‪.‬‏با‏ايین‏حیال‪،‬‏‬ ‫حمايت‏از‏حل‏مسئله‏چیزی‏است‏که‏افراد‏هنگام‏خلق‏استراتژیها‏به‏آن‏نیاز‏دارند‪.‬‏پیس‏از‏‬ ‫‏‬ ‫بررسی‏چنین‏سیاست‏گااری‏سیطح‏بیااليی‏در‏چنیدين‏‏دهیه‏متمیادی‪،‬‏الکسیاندر‏جیور ‏‪1‬‏‬ ‫دريافت‏که‏بهترين‏روش‏ياری‏رساندن‏به‏مردم‏اين‏است‏که‏بايید‏ابیزاری‏در‏اختییار‏آن‏هیا‏‏‬ ‫قرار‏داد‏که‏با‏استفاده‏از‏آن‏بتوانند‏مسیائل‏پیچییده‏را‏بیه‏صیورت‏‏روشیمند‏بررسیی‏کننید‪:‬‏‬ ‫همانند‏بسیاری‏از‏روشهای‏پزشکی‪-‬‏بايد‏مقید‏م‏بیر‏‬ ‫‏‬ ‫«تشخیص‏صحیح‏يک‏مسئله‏سیاسی‏‪-‬‬ ‫هر‏عامل‏ديگری‏باشید‏و‏معمیوالً‏‏پییش‏شیرط‏‏الزم‏بیرای‏انتخیاب‏بهتیرين‏گزينیه‏از‏مییان‏‬ ‫گزينههای‏سیاستی‏مختلف‏است»‪.‬‏]‪[9‬‬ ‫‏‬

‫بر‏اين‏اساس‪،‬‏برای‏اينکه‏بدانیم‏چگونه‏می‏توان‏استراتژی‏های‏بزرگ‏بهتری‏ايجاد‏کیرد‪،‬‏‬ ‫اين‏کتاب‏يک‏فرايند‏تشخیص‏بهینه‏استراتژی‏بزرگ‏را‏ارائه‏داده‏است‪.‬‏هدف‏از‏اين‏فرايند‏‬ ‫کمک‏به‏افراد‏پرمشغله‏و‏گرفتار‏است‏تا‏در‏مورد‏مسائل‏استراتژيک‏پیچییده‏قضیاوت‏هیا‏ی‏‬ ‫صحیحی‏انجام‏دهند‪.‬‏چنین‏فرآيندی‪ :‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏به‏خودی‏خود‏يک‏استراتژی‏نیسیت‪،‬‏بلکیه‏‏نقطیه‏آغیازين‏ايجیاد‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫محسوب‏می‏شود‪.‬‏سودمندی‏يک‏میدل‏انتزاعیی‏بیرای‏سیاسیت‏گیااری‏‪،‬‏محیدود‏بیه‏ارائیه‏‬ ‫پیادهسازی‏يک‏استراتژی‏میی‏شیود‪.‬‏‬ ‫چارچوب‏پايه‏برای‏درک‏الزامات‏کلی‏جهت‏طراحی‏و‏ ‏‬ ‫میکند»‪.‬‏]‪ [10‬‏‬ ‫مدل‏انتزاعی‏منطق‏کلی‏مورد‏نیاز‏برای‏موفقیت‏استراتژی‏را‏مشخص‏ ‏‬

‫‪1. Alexander George‬‬

‫‪2۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اين‏فرايند‏برای‏کمک‏به‏مردم‏در‏نظم‏دادن‏به‏تفکرات‏اولیه‏خود‏پیرامیون‏‏يیک‏مسی‏ئله‏‬ ‫بزرگ‏طراحی‏شده‏است‪،‬‏و‏يک‏نقطه‏آغازين‏مناسب‏برای‏توسعه‏مجموعیه‏ای‏از‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏‬ ‫میتوانند‏در‏مییان‏دريیايی‏‬ ‫اقدامات‏جايگزين‏را‏فراهم‏میکند‪.‬‏با‏استفاده‏از‏اين‏فرايند‪،‬‏افراد‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‪،‬‏انتخابهای‏درسیتی‏انجیام‏‬ ‫‏‬ ‫میشود‬ ‫از‏اطالعات‏که‏معموالً‏در‏مورد‏مسئله‏مورد‏بحث‏ارائه‏ ‏‬ ‫دهند؛‏در‏مورد‏نحوه‏انطباق‏اين‏اطالعات‏بر‏يکديگر‏آگاهی‏يابند‏و‏در‏نهايت‏دريايند‏که‏به‏‬ ‫چه‏اطالعات‏تکمیلیای‏در‏مورد‏اين‏مسئله‏نیاز‏دارند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫فرايند‏تشخیصی‏پیشنهادی‪،‬‏روش‏جديدی‏را‏برای‏سروسامان‏دادن‏به‏انديشه‏های‏ما‏در‏‬ ‫‏‬ ‫مورد‏استراتژی‏بزرگ‏ارائه‏می‏دهد‪،‬‏اما‏با‏انجام‏اين‏کار‏توجه‏ما‏را‏به‏حوزه‏ديگیری‏جلیب‏‬ ‫می‏کند‏که‏جور ‪1‬‏تأثیر‏بسیاری‏بر‏آن‏گااشته‏است‪.‬‏بخش‏عمده‏ای‏از‏آثار‏اولیه‏او‏در‏مورد‏‬ ‫فرايند‏تصمیم‏گیری‏راجع‏به‏ادراک‏بوده‏است‪،‬‏به‏ويژه‏در‏مورد‏سوگیری‏هیای‏ذهنیی‏ای‏کیه‏‬ ‫تفسیر‏اطالعات‏و‏توسعه‏راه‏حل‏های‏سیاسی‏توسط‏سیاسیت‏گیااران‏‏را‏تحیت‏تیأثیر‏قیرار‏‬ ‫منحصربهفردی‏از‏باورها‏و‏اعتقادات‏است‏که‏منجیر‏‬ ‫‏‬ ‫می‏دهد‪.‬‏]‪[11‬‏هر‏فردی‏دارای‏مجموعه‏‬ ‫به‏غربال‏و‏پردازش‏اطالعات‏به‏روش‏های‏مختلف‏می‏گردد‪.‬‏سیاست‏های‏بیین‏المللیی‏يیک‏‬ ‫کشور‏ممکن‏است‏به‏عنوان‏«تصويری‏از‏دنیای‏خار »‪،‬‏آن‏طور‏که‏سیاست‏گیااران‏‏مربوطیه‏‬ ‫برداشت‏میکنند‪،‬‏مطرح‏شود‏و‏نه‏لزوماً‏پاسخ‏بدون‏تعصیب‏بیه‏دنییای‏واقعیی‪.‬‏]‪[12‬‏آثیار‏‬ ‫تشخیص‪،‬‏تأثیرگاار‏باشد‪،‬‏بايید‏بیا‏ايین‏فیر ‏‏‬ ‫‏‬ ‫جور ‏نشان‏می‏دهد‪،‬‏برای‏اينکه‏يک‏فرايند‏‬ ‫طراحی‏شود‏که‏انديشه‏سیاست‏گااران‏تحت‏تأثیر‏باورها‏و‏سیوگیری‏هیای‏شیناختی‏آن‏هیا‏‬ ‫است‪.‬‏فرايندهای‏شناختی‏سیاست‏گااران‏بر‏استفاده‏و‏توانايی‏اسیتفاده‏از‏فراينید‏تشیخیص‏‬ ‫بهاندازه‏خود‏مسائل‏اهمیت‏دارد‪ .‬‏‬ ‫سیاستگااران‏در‏مورد‏مسائل‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫تأثیر‏میگاارد‪.‬‏نحوه‏تفکر‏‬ ‫با‏اين‏حال‏موضوعات‏و‏مسائل‏ديگری‏در‏ارتباط‏بیا‏فراينید‏تصیمیم‏گییری‏در‏سیطوح‏‬ ‫استراتژيک‏وجود‏دارد‏که‏فراتر‏از‏انديشه‏هیای‏اولییه‏افیراد‏درگییر‏اسیت‏‏و‏مسیائلی‏ماننید‏‬ ‫پويش‏های‏گروهی‏کوچک‪،‬‏فرايند‏های‏سازمانی‪،‬‏سیاست‏های‏ديوان‏ساالر‪،‬‏فرهنیگ‪،‬‏هويیت‏‬ ‫ملی‏و‏سیاست‏های‏مدون‏داخلی‏را‏در‏برمی‏گیرد‪.‬‏تعامل‏جنبیه‏هیای‏مختلیف‏ديگیر‏تعییین‏‬ ‫‪1. Alexander George‬‬

‫شکستهای‏کنونی‪،‬‏رويکردهای‏نوين‏‪/‬‏‪21‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏اول‪:‬‏‬

‫می‏کند‏که‏کدام‏ايده‏ها‏در‏نهايت‏برای‏اجرا‏انتخیاب‏میی‏شیوند‪،‬‏امیا‏خودشیان‏نمیی‏تواننید‏‬ ‫اين‏ايدهها‏از‏تفکر‏افراد‏نشیأت‏میی‏گییرد‪،‬‏نیه‏از‏‬ ‫‏‬ ‫فی‏نفسه‏ايده‏های‏اولیه‏را‏تولید‏کنند‪.‬‏]‪[13‬‏‬ ‫فرايند‏های‏گروهی‏و‏سازمانی‏که‏در‏مورد‏حیات‏يا‏ممات‏يک‏ايده‏خیاص‏‪،‬‏تصیمیم‏گییری‏‬ ‫جنگها‏ابتدا‏در‏ذهن‏مردم‏آغاز‏میی‏شیود‏»‪.‬‏‬ ‫تصريح‏میکند‏که‏« ‏‬ ‫‏‬ ‫می‏کنند‪.‬‏اساس‏نامه‏يونسکو‪1‬‏‬ ‫بزرگ‏نیز‏کاربرد‏دارد‪:‬‏استراتژیهای‏بیزرگ‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژیهای‏‬ ‫‏‬ ‫]‪[14‬‏اين‏حقیقت‏مسلماً‏در‏مورد‏‬ ‫در‏اذهان‏مردم‏شکل‏میگیرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫اي ن‏کتاب‏برای‏طراحی‏يک‏فراينید‏تشیخیص‏بهینیه‪،‬‏از‏يیک‏روش‏طراحیی‏مبتنیی‏بیر‏‬ ‫کارکرد‏اصلی‏استراتژی‏بزرگ‏از‏منظر‏سیاست‏گااری‏استفاده‏می‏کند‪:‬‏يعنی‏اعمال‏تغیییرات‏‬ ‫هدفمند‏در‏روابط‏سیاسی‏بین‏کشور‏های‏مختلف‪.‬‏]‪[15‬‏اين‏کارکرد‪،‬‏از‏استدالل‏قیاسی‏برای‏‬ ‫بزرگ‏را‏به‏روشهیای‏تغیییر‏‬ ‫‏‬ ‫د‪:‬‏يکی‏اينکه‪،‬‏انواع‏استراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫توسعه‏دو‏موضوع‏استفاده‏می‏کن‬ ‫خاص‏مرتبط‏می‏کند‏و‏ديگر‏اينکه‏توسعه‏قدرت‏مورد‏نیاز‏برای‏پیاده‏سازی‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏را‏مورد‏توجه‏قرار‏میدهد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫فصل‏دوم‏به‏طور‏جدی‏معنای‏استراتژی‏بزرگ‏را‏از‏ديدگاه‏سیاست‏گااری‏مورد‏بررسی‏‬ ‫قرار‏می‏دهد‪.‬‏در‏اين‏فصل‏تعريف‏استراتژی‏بزرگ‏به‏اين‏صورت‏بیان‏شده‏است‪:‬‏استراتژی‏‬ ‫بزرگ‪،‬‏هنرِ‏توسعه‏و‏به‏کارگیری‏اشکال‏مختلف‏قدرت‏به‏صورت‏مؤثر‏و‏کارآمید‏‏بیه‏منظیور‏‏‬ ‫تالش‏برای‏تغییر‏هدفمند‏نظم‏موجود‏میان‏دو‏يا‏چند‏پديده‏هوشمند‏و‏سیازگار‏اسیت‏‪.‬‏در‏‬ ‫فصل‏سوم‏اين‏رويکرد‏با‏ديدگاههای‏نظری‏روابط‏بیین‏الملیل‏ترکییب‏میی‏شیود‏تیا‏فراينید‏‬ ‫تشخیص‏استراتژی‏بزرگ‏را‏ايجاد‏کند‪.‬‏سپس‏اين‏فرايند‏مورد‏نقد‏قرار‏می‏گیرد‏تا‏مشخص‏‬ ‫شود‏که‏آيا‏جايگزين‏های‏بالقوه‏ديگری‏وجود‏دارند‏که‏کارايی‏بیشتری‏داشیته‏باشی‏ند‪.‬‏ايین‏‬ ‫فصل‏اطمینان‏میدهد‏که‏فرايند‏تشخیص‏با‏وجود‏ساده‏بودن‪،‬‏سادهانگارانیه‏نیسیت‏‪.‬‏وجیود‏‬ ‫چییارچوب‏فراينیید‏تشییخیص‏اسییتراتژی‏ک یه‏کییاربرد‏آسییانی‏دارد‪،‬‏بییرای‏سیاسییتگییااران‏‬ ‫پرمشغلهای‏که‏با‏محدوديت‏زمانی‏مواجه‏هستند‪،‬‏بسیار‏ضروری‏اسیت‪،‬‏امیا‏در‏عیین‏حیال‏‬

‫‪1. The UNESCO Constitution‬‬

‫‪22‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫نبايد‏منجر‏به‏گمراهی‏شود‪.‬‏فصل‏چهارم‏فرايند‏تشخیص‏استراتژی‏بزرگ‏را‏آغاز‏می‏کند‏و‏‬ ‫میدهد‪ .‬‏‬ ‫يک‏فرم‏نموداری‪1‬‏آسان‏آن‏را‏نشان‏ ‏‬ ‫در‏فصول‏پنجم‪،‬‏ششم‏و‏هفتم‏نمونه‏های‏عملی‏هريک‏از‏سه‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏يعنی‏‬ ‫«انکار‪،»2‬‏«تعامل‪»۸‬‏و‏«اصالح‪،»۲‬‏مورد‏بررسی‏قرار‏می‏گیرد‪.‬‏در‏هريک‏از‏اين‏فصول‪،‬‏فراينید‏‬ ‫تشخیص‏در‏مطالعات‏تاريخی‏به‏کار‏گرفتیه‏میی‏شیود‏تیا‏طیرح‏و‏منطیق‏عملییاتی‏‏خیاص‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏مشخص‏شود‪.‬‏برخی‏از‏استراتژی‏های‏بزرگ‏ناموفق‏نیز‏ذکیر‏شیده‏اسیت‪،‬‏‬ ‫های‏طراحی‏خاص‏را‏برجسته‏میکنند‪.‬‏فصل‏هشیتم‏فصیل‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫زيرا‏موارد‏ناموفق‏برخی‏از‏جنبه‬ ‫پايانی‏است‏و‏نتايج‏حاصل‏از‏مباحث‏کتاب‏را‏بیان‏می‏کند‪.‬‏در‏اين‏فصل‏بیان‏میی‏شیود‏کیه‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏در‏مقايسه‏با‏برخی‏از‏رويکرد‏های‏جايگزين‏که‏برای‏برخی‏میوارد‏خیاص‏‬ ‫ممکن‏است‏مفید‏باشند‪،‬‏يک‏روش‏حل‏مسئله‏کاربردی‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Diagrammatic form‬‬ ‫‪2. Denial‬‬ ‫‪3. Engagement‬‬ ‫‪4. Reform‬‬

‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫فصل دوم‬ ‫ایده استراتژی بزرگ‬

‫استراتژی‏های‏بزرگ‏برای‏مدت‏ها‏میورد‏اسیتفاده‏قیرار‏گرفتیه‏انید‏‪.‬‏مطالعیات‏تیاريخی‪،‬‏‬ ‫استفاده‏از‏استراتژی‏های‏بزرگ‏را‏توسط‏رومی‏ها‏در‏قرون‏اول‏تیا‏‏سیوم‏پیس‏از‏مییالد‪،‬‏در‏‬ ‫دوران‏سلطنت‏فیلیپ‏دوم‏در‏اسپانیا‏در‏سال‏های‏‪-155۲‬‏‪15۹۳‬‏میالدی‏در‏امپراتوری‏بزرگ‏‬ ‫روسیه‏در‏سال‏هیای‏‏‪1۳۸1-155۳‬‏مییالدی‏و‏توسیط‏انگلیسیی‏هیا‏در‏جنیگ‏بیا‏اسیپانیا‏در‏‬ ‫سال‏های‏‪1712-17۳2‬‏میالدی‏نشان‏می‏دهد‪.‬‏]‪[16‬‏امیا‏درک‏نیوين‏‏از‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیه‏‬ ‫تجارب‏اخییر‏میا‏از‏جنیگ‏هیای‏جهیانی‏اول‪،‬‏دوم‏و‏جنیگ‏سیرد‏بیازمی‏گیردد‏‪.‬‏]‪[17‬‏ايین‏‬ ‫های‏بزرگ‪،‬‏در‏شکل‏گیری‏تفکر‏امروزی‏ما‏در‏میورد‏اسیتراتژی‏‏بیزرگ‏و‏چگیونگی‏‬ ‫‏‬ ‫رخداد‏‬ ‫استفاده‏از‏آن‏برای‏حل‏مسئله‏بسیار‏تأثیرگاار‏بوده‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهتدريج‏در‏طول‏زمان‏و‏با‏کیاربرد‏آن‏در‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏اصطالحی‏است‏که‏معنای‏آن‏ ‏‬ ‫متون‏مختلف‏تکامل‏يافته‏است‪.‬‏برای‏يافتن‏معنای‏آن‏ممکن‏است‏بتوان‏آن‏را‏در‏ابتدا‏به‏دو‏‬ ‫واژه‏«استراتژی»‏به‏عنوان‏بخش‏اصلی‏و‏صفت‏توضیحی‏«بزرگ»‏تفکییک‏کیرد‪.‬‏اسیتراتژی‏‪،‬‏‬ ‫واژه‏پیچیده‏ای‏است‏که‏بی‏نظمی‏گسترده‏ای‏ايجاد‏می‏کند‪.‬‏کتاب‏ها‏و‏آثار‏بی‏شماری‏وجیود‏‬ ‫دارد‏که‏تالش‏کرده‏اند‏تا‏با‏به‏کارگیری‏استراتژی‏در‏مسائل‏خاص‪،‬‏اسرار‏و‏پیچییدگی‏هیای‏‬ ‫آن‏را‏آشکار‏سازند‪،‬‏اما‏در‏بسیاری‏از‏موارد‏تنها‏مسئله‏را‏پیچیدهتر‏کرده‏انید‏‪.‬‏در‏مقابیل‏اگیر‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫به‏مفاهیم‏بنیادين‏استراتژی‏فکر‏کنیم‪،‬‏مفهوم‏ا‬ ‫ين‏واژه‏واضحتر‏خواهد‏شد‪ .‬‏‬ ‫مسئله‏حیاتی‏که‏يک‏استراتژی‏را‏تعريف‏می‏کند‏اين‏است‏که‏استراتژی‏مسیتلزم‏تعامیل‏‬ ‫هوشمند‏و‏سازگارانه‏با‏ديگران‪،‬‏يعنی‏دوستان‪،‬‏افراد‏و‏گروه‏های‏بی‏طرف‏و‏دشمنان‏اسیت‏؛‏‬ ‫اما‏بايد‏توجه‏داشت‏که‏اين‏تعامل‏اجتماعی‏نیوع‏خاصیی‏دارد‪.‬‏هريیک‏از‏طیرفین‏درگیی‏ر‪،‬‏‬ ‫به‏طور‏مستمر‏جايگاه‪،‬‏نیت‏و‏اقدامات‏خود‏را‏بر‏مبنای‏ادراکات‏و‏اقدامات‏سیاير‏بیازيگران‏‬ ‫و‏پنهان‏نظريه‏بازیها‪1‬‏حیرف‏هیای‏مفییدی‏‬ ‫‏‬ ‫اصالح‏می‏کنند‪.‬‏در‏اين‏خصوص‏دنیای‏رازآلود‏‬ ‫برای‏گفتن‏دارد‪.‬‏اين‏تعامالت‏«اساساً‏موقعیت‏هیای‏چانیه‏زنیی‏‪2‬‏هسیتند‏کیه‏در‏آن‏توانیايی‏‬ ‫طییرفهییا‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫دسییتیابی‏يکییی‏از‏طییرفین‪،‬‏بییه‏اهییداف‏‪،‬‏انتخییابهییا‏يییا‏‏تصییمیمات‏سییاير‏‬ ‫بستگی‏دارد»‪.‬‏]‪ [18‬‏‬ ‫‪1. Game theory‬‬ ‫‪2. Bargaining Situations‬‬

‫‪25‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫در‏عمل‪،‬‏يک‏استراتژی‏به‏طور‏مستمر‏در‏واکنش‏به‏پیاده‏سازی‏استراتژی‏های‏مقابله‏ای‏يا‏‬ ‫متضاد‏بازيگران‏ديگر‪،‬‏تکامل‏می‏يابید‪.‬‏ادوارد‏لیوت‏واک‏‪1‬‏اصیطالح‏«منطیق‏متنیاق ‏نمیای‏‬ ‫است‏که‏بر‏مبنای‏آن‏اقدامات‏موفق‏را‏نمیتوان‏تکرار‏کرد‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‪»2‬‏را‏پیشنهاد‏داده‏‬ ‫میدهد‏تا‏اطمینیان‏حاصیل‏شیود‏کیه‏‬ ‫طرف‏مقابل‪،‬‏خود‏را‏در‏واکنش‏به‏موفقیت‏شما‏وفق‏ ‏‬ ‫همان‏نتايج‏را‏نمی‏توان‏دوباره‏به‏اين‏طريق‏به‏دست‏آورد‪.‬‏]‪[19‬‏اسیتراتژی‏در‏واقیع‏شیکل‏‏‬ ‫خاصی‏از‏فعالیت‏های‏اجتماعی‏تعاملی‏است‏که‏پیروزی‏در‏آن‏با‏چانه‏زنی‏با‏کسانی‏کیه‏در‏‬ ‫آن‏درگیر‏هستند‏به‏دست‏میآيد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫میشود‪،‬‏حدود‏آن‏را‏در‏يک‏میدل‏‬ ‫اگر‏اين‏همه‏آن‏چیزی‏است‏که‏يک‏استراتژی‏نامیده‏ ‏‬ ‫ساده‏و‏پرکاربرد‏محصور‏می‏شیو‏د‪.‬‏آرت‏لییک‏‪۸‬‏هنیر‏اسیتراتژی‏را‏بیه‏نتیايج‏‪،۲‬‏روش‏هیا‏‪5‬‏و‏‬ ‫ابزارها‪5‬‏تجزيه‏کرده‏است‏که‏منظور‏از‏نتايج‏همان‏«اهیداف‏»‪،‬‏روش‏هیا‏‪،‬‏مجموعیه‏اقیدامات‏‬ ‫ابزارهیا‏بیه‏روش‏هیای‏خاصیی‏بیرای‏‬ ‫ابزارهای‏قدرت‏ملی‏است‪.‬‏]‪[20‬‏ ‏‬ ‫انجام‏شده‪،‬‏ابزارها‏و‏ ‏‬ ‫دستیابی‏به‏اهداف‏خاص‏مورد‏استفاده‏قرار‏میگیرند‪.‬‏هر‏سیه‏‏ايین‏میوارد‪،‬‏اهمییت‏فیراوان‏‬ ‫‏‬ ‫تر‏میکنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫سئله‪،‬‏موضوع‏را‏پیچیده‬ ‫دارند‪،‬‏البته‏برخی‏افراد‏در‏تالش‏برای‏سادهتر‏کردن‏م‬ ‫‏‬ ‫برخی‏تالش‏می‏کنند‏که‏استراتژی‏را‏تعادل‏میان‏اهداف‏و‏ابیزار‏هیا‏نشیان‏دهنید‪.‬‏بیرای‏‬ ‫مثال‪،‬‏کريستوفر‏لین‪7‬‏چنین‏می‏نويسد‏که‏«استراتژی‏بزرگ‏ساده‏است‪:‬‏فرايندی‏است‏کیه‏در‏‬ ‫حال‪،‬‏بررسیهیای‏‬ ‫‏‬ ‫میکند»‪ [21].‬با‏اين‏‬ ‫ابزارهای‏خود‏وصل‏ ‏‬ ‫آن‏يک‏دولت‏اهداف‏خود‏را‏به‏ ‏‬ ‫هايی‏که‏دارای‏ابزارهیای‏گسیترده‏میی‏باشیند‪،‬‏اغلیب‏متوجیه‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫دهد‏که‏ملت‬ ‫‏‬ ‫تاريخی‏نشان‏می‬ ‫شده‏اند‏که‏استفاده‏از‏اين‏ابزار‏ها‏برای‏دستیابی‏به‏اهداف‏مطلوب‏دشوار‏اسیت‏‪.‬‏]‪[22‬‏بیا‏در‏‬ ‫نظر‏گرفتن‏ابزار‏های‏بسیاری‏که‏در‏جنگ‏عراق‏در‏سال‏ ‪2۳۳۸‬‏م)‏و‏يا‏جنگ‏ويتنام‏جنوبی‏‬ ‫قرار‏داشت‪،‬‏اين‏کشور‏میبايست‏به‏سیهولت‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫در‏دهه‏ ‪1۹5۳‬‏م)‏در‏اختیار‏اياالت‏متحده‏‬

‫‪1. Edward Luttwak‬‬ ‫‪2. Paradoxical logic of strategy‬‬ ‫‪3. Art Lykke‬‬ ‫‪4. Ends‬‬ ‫‪5. Ways‬‬ ‫‪6‬.Means‬‬ ‫‪7. Christopher Layne‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪27‬‬

‫اهداف‏خود‏در‏اين‏دو‏کشور‏دست‏می‏يافت‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏نتايج‏به‏دست‏آمده‏نشان‏داد‏کیه‏‬ ‫استراتژی‪،‬‏پديده‏ای‏بیش‏از‏تعادل‏صرف‏میان‏ابزار‏ها‏و‏اهیداف‏اسیت‪.‬‏مسییر‏دسیتیابی‏بیه‏‬ ‫اهداف‏نیز‏بايد‏مورد‏توجه‏قرار‏گیرد‪ .‬‏‬ ‫سر‏الورنس‏فريدمن‪1‬‏اين‏ديدگاه‏را‏مورد‏توجه‏قرار‏می‏دهید‏‏کیه‏«اسیتراتژی‏پديیده‏ای‏‬ ‫بیش‏از‏توازن‏و‏تعادلی‏است‏که‏قدرت‏در‏آغاز‏کار‏در‏اختیار‏ما‏قرار‏می‏دهید‏»‪.‬‏]‪[23‬‏پیس‏‬ ‫يک‏استراتژی‏خوب‏به‏«مجموعه‏ای‏از‏اقدامات‏دقیق»‏نیاز‏دارد‪،‬‏شیوه‏ای‏زيرکانه‏که‏قی‏درت‏‬ ‫موجود‏را‏افزايش‏می‏دهد‏و‏تأثیر‏«ابزار»‏در‏آن‏برجسیته‏شیده‏اسیت‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏اسیتراتژی‏‬ ‫هايی‏که‏در‏اختیار‏داريد‏را‏کاهش‏میدهید‏و‏قیدرت‏شیما‏را‏نیابود‏میی‏کنید‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫ضعیف‪،‬‏ابزار‏‬ ‫تمامی‏اين‏موارد‏را‏می‏توان‏در‏فرمول‏زير‏خالصه‏کرد‪،‬‏البته‏بايد‏امکیان‏ناپیاير‏بیودن‏ذاتیی‏‬ ‫احصای‏موارد‏غیر‏مشابه‏را‏به‏خاطر‏داشت‪ .‬‏‬ ‫اهداف= روشها‪ +‬ابزارها‬ ‫‏بنابراين‏فرمول‏فوق‏نشان‏می‏دهد‏که‏اگر‏يک‏استراتژی‏با‏شکست‏مواجه‏شود‪،‬‏ممکین‏‬ ‫است‏تنها‏به‏دلیل‏کافی‏نبودن‏ابزار‏های‏موجود‏نباشد‪،‬‏ممکن‏است‏روش‏به‏کیار‏رفتیه‏نییز‏‬ ‫دچار‏کاستی‏هايی‏بوده‏باشد‪.‬‏اگر‏ابزار‏ها‏ضیعیف‏و‏نیاقص‏باشیند‪،‬‏ممکین‏اسیت‏از‏طريیق‏‬ ‫استفاده‏از‏ابزار‏ها‏و‏روش‏های‏هوشمندانه‏تر‏به‏اهداف‏مطلوب‏دست‏يافت‪،‬‏بدون‏اينکیه‏بیه‏‬ ‫مینويسد‪ :‬‏‬ ‫تعديل‏اهداف‏برای‏دستیابی‏به‏تعادل‏نیاز‏باشد‪.‬‏فريدمن‪2‬‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬‏موقعیت‏هايی ‏که‏توازن‏اولیه‏قدرت‪،‬‏شکست‏را‏پیش‏بینی‏می‏کند‪،‬‏استراتژیهايی‏که‏‬ ‫فرصت‏بیرد‏را‏بیه‏حريیف‏نمیی‏دهنید‪،‬‏آزمیون‏هیای‏حقیقیی‏خالقییت‏میی‏باشیند‪.‬‏چنیین‏‬ ‫استراتژی‏هايی‏اغلب‏احتمال‏موفقیت‏را‏در‏به‏کیارگیری‏‏يیک‏هیوش‏برتیر‏میی‏بیننید‏کیه‏از‏‬ ‫قابل‏انعطاف‏کسانی‏استفاده‏میکند‏کیه‏منیابع‏ممتیاز‏خیود‏را‏‬ ‫‏‬ ‫ماللآور‏و‏غیر‏‬ ‫رويکرد‏ثقیل‪،‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫دست‏کم‏می‏گیرند»‪.‬‏]‪ [24‬‏‬

‫‪1. Sir Lawrence Freedman‬‬ ‫‪2. Freedman‬‬

‫‪2۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫وا ژه‏استراتژی‏از‏يونان‏باستان‏استخرا ‏شده‏است‏و‏در‏اصل‏با‏هنر‏يا‏مهیارت‏عمیومی‏‬ ‫ارتباط‏دارد‪.‬‏اين‏تعريف‏به‏طور‏مستقیم‏به‏«روش‏ها»‏در‏مدل‏ساده‏لیک‪1‬‏ارتباط‏می‏يابید‪.‬‏بیا‏‬ ‫وجود‏اين‪،‬‏مهم‏است‏بدانید‏که‏افزودن‏صیفت‏«بیزرگ‏»‏بیه‏واژه‏اسیتراتژی‏بیه‏هیی ‏وجیه‏‬ ‫«روش»‏مورد‏استفاده‏را‏مورد‏تأکید‏قیرار‏نمیی‏دهید‪.‬‏در‏عیو‬

‫‏افیزودن‏واژه‏«بیزرگ‏»‏بیه‏‬

‫بهطور‏عمده‏اهداف‏و‏ابزار‏های‏مورد‏اسیتفاده‏در‏رسییدن‏بیه‏اهیداف‏را‏میورد‏‬ ‫«استراتژی»‏ ‏‬ ‫ريشههای‏اين‏واژه‏نهفته‏است‪ .‬‏‬ ‫تأکید‏قرار‏میدهد‪.‬‏دلیل‏اين‏امر‏در‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫در‏سال‏های‏اولیه‏قرن‏بیستم‪،‬‏متفکیران‏استراتژيسیت‏بیه‏ايین‏نتیجی‏ه‏رسییدند‏کیه‏واژه‏‬ ‫«استراتژی»‏به‏تنهايی‏کافی‏نیست‏و‏نمی‏تواند‏معنا‏را‏به‏خوبی‏منتقل‏کند‪.‬‏اصطالح‏استراتژی‏‬ ‫بزرگ‏برای‏اولینبار‏در‏قرن‏نوزدهم‏توسط‏آلفرد‏تاير‏ماهان‪2‬‏به‏کار‏رفته‏است‪،‬‏امیا‏معنیای‏‬ ‫‏‬ ‫ن‏آن‏برای‏اولینبار‏توسط‏افسر‏نیروی‏دريايی‪،‬‏سر‏جولیان‏اسیتافورد‏کور‏بیت‏‪۸‬‏در‏سیال‏‬ ‫‏‬ ‫نوي‬ ‫‪1۹۳5‬‏م)‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفت‪.‬‏]‪[25‬‏کوربت‏در‏کتیاب‏خیود‏بیه‏نیام‏«اصیطالحات‏و‏‬ ‫تعاريف‏استراتژيک‏مورد‏استفاده‏در‏سخنرانی‏های‏پیرامون‏نیروی‏دريايی»‏اسیتراتژی‏را‏بیه‏‬ ‫دو‏بخش‏تقسیم‏کرد‪:‬‏«استراتژی‏بزرگ‏يا‏استراتژی‏عالی‏که‏با‏مجمیوع‏منیابع‏‏جنگیی‏‏يیک‏‬ ‫ملت‏شامل‏منابع‏نظامی‪،‬‏اقتصادی‪،‬‏ديپلماتیک‏و‏مسائل‏سیاسی‏سر‏و‏کیار‏دارد‏‏و‏اسیتراتژی‏‬ ‫طرحهای‏عملیاتی‏متمرکز‏است»‪.‬‏]‪[26‬‬ ‫کوچک‏که‏صرفاً‏بر‏ ‏‬

‫تیزبینی‏کوربت‏تا‏وقوع‏جنگ‏جهانی‏اول‏به‏طور‏کامیل‏درک‏نشید‪.‬‏ايین‏جنیگ‏سیبک‏‬ ‫جديدی‏از‏درگیری‏را‏به‏وجود‏آورد‏که‏نه‏تنها‏بین‏ارتش‏هیا‏‏بیود‪،‬‏بلکیه‏تمیا‏م‏بخیش‏هیای‏‬ ‫ملت‏ها‏و‏کشورها‏را‏درگیر‏کرد‏و‏باعث‏بسیج‪،‬‏سازمان‏دهی‏و‏کنترل‏جوامع‏و‏اقتصیاد‏هیای‏‬ ‫درگیر‏در‏جنگ‏شد‪.‬‏پس‏از‏وقوع‏جنگ‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏آينده‏اين‏گونه‏جنگ‏هیا‏نیابودی‏‬ ‫کامل‏خواهد‏بود‏و‏تمامی‏استعداد‏ها‏و‏توانايی‏های‏بالقوه‏اجتماعی‏و‏اقتصیادی‏را‏بیه‏نقطیه‏‬ ‫نابودی‏خواهد‏کشاند‪.‬‏]‪[27‬‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏اين‏موضیوع‪،‬‏برداشیت‏هیای‏اولییه‏اسیتراتژی‏‬ ‫به‏طور‏جدی‏با‏گاشت‏زمان‏از‏اعتبار‏ساقط‏شد‪.‬‏]‪[28‬‏در‏سال‏ ‪1۹2۹‬‏م)‪،‬‏ژنیرال‏انگلیسیی‏‬ ‫‪1. Lykke‬‬ ‫‪2. Alfred Thayer Mahan‬‬ ‫‪3. Sir Julian Stafford Corbett‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪2۹‬‬

‫سر‏فردريک‏موريس‪1‬‏اين‏گونه‏بیان‏می‏کند‏که‏«تعريف‏جديدی‏از‏استراتژی‏نییاز‏اسیت‏تیا‏‬ ‫پاسخگوی‏ديدگاه‏هیای‏گسیترده‏‏در‏میورد‏‏جنیگ‏هیا‏میورد‏نییاز‏اسیت‪،‬‏باشید‏»‪.‬‏]‪[29‬‏واژه‏‬ ‫استراتژی‏به‏طور‏قطع‏بايد‏تفسیر‏شود‏تا‏به‏تفکر‏انتزاعی‏سیاست‏گااران‪،‬‏کارکنی‏ان‏نظیامی‏و‏‏‬ ‫مقامات‪،‬‏دقت‪،‬‏شفافیت‏و‏مهارت‏بیشتری‏ببخشد‪ .‬‏‬ ‫در‏سال‏ ‪1۹2۸‬‏م)‏سرهنگ‏فولر‪2‬‏که‏بعد‏ها‏به‏مقام‏سرلشیگری‏نائیل‏‏گشیت‪،‬‏در‏کتیاب‏‬ ‫خود‏«تحول‏جنگ‪»۸‬‏سه‏نوع‏مختلف‏اسیتراتژی‏‪،‬‏يعنیی‏بیزرگ‏‪،‬‏مهیم‏‏و‏کوچیک‏را‏معرفیی‏‬ ‫می‏کند‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏او‏به‏«جنبه‏های‏نظامی‪،‬‏اصول‏اخالقی‏جامعه‏مدنی‪،‬‏منابع‏تجاری‏و‏‬ ‫چشمانداز‏وسییعی‏بیود‏‬ ‫عامل‏معنويت‏يک‏ملت‏اشاره‏میکند»‪.‬‏]‪[30‬‏اين‏تعريف‪،‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫صنعتی‏و‏‬ ‫که‏مفهوم‏استراتژی‏را‏فراتر‏از‏مسائل‏نظامی‏تیا‏‏عمیق‏سیاختار‏میدنی‏يیک‏ملیت‏را‏شیامل‏‬ ‫می‏شد‪.‬‏بیان‏فولر‏در‏مورد‏‏وظیفه‏اصلی‏يک‏استراتژيست‏بزرگ‏بیه‏خیوبی‏‏ايین‏موضیوع‏را‏‬ ‫آشکار‏می‏کند‪:‬‏«هدف‏استراتژی‏بزرگ‏درک‏جايگاه‏مالی‏و‏تجاری‏کشیور‏اسیت‏تیا‏بتیوان‏‬ ‫منابع‏و‏ديون‏آن‏را‏کشف‏کرد»‪.‬‏]‪ [31‬‏‬ ‫به‏اعتقاد‏فولر‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏در‏باالترين‏سطح‏حکومت‏بیه‏کیار‏گرفتیه‏شیود‏و‏‬ ‫مستلزم‏هماهنگی‏نیرو‏های‏اجتماعی‏و‏مصالح‏مادی‏امپراتوری‏در‏دوران‏صلح‏باشد‏تا‏برای‏‬ ‫درگیری‏های‏آتی‪،‬‏باالترين‏سطح‏آمادگی‏حاصل‏شود‪.‬‏در‏ايین‏زمینیه‏فیولر‏از‏انديشیه‏هیای‏‬ ‫ابتدايی‏استراتژيست‏آلمانی‏قرن‏نوزدهم‪،‬‏کارل‏ون‏کالزويتز‪۲‬‏بهیره‏میی‏گییرد‏کیه‏جنیگ‏را‏‬ ‫ابزاری‏در‏خدمت‏سیاست‏می‏دانست؛‏جنگ‏بیرای‏کالزويتیز‏«سیاختار‏خیاص‏خیودش‏را‏‬ ‫داشت‪،‬‏اما‏فاقد‏منطق‏خاص‏خود‏بود»‪.‬‏]‪[32‬‏فولر‏تا‏حدی‏بیا‏ايین‏قضیاوت‏موافیق‏بیود‏و‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏را‏ابزاری‏در‏خدمت‏سیاست‏حکومت‏میدانست‪.‬‏]‪[33‬‬ ‫‏‬

‫باسیل‏لیدل‏هارت‪5‬‏باعث‏شد‏تا‏ديدگاه‏جديد‏و‏خالقانیه‏فیولر‏در‏کتیاب‏او‏بیا‏عنیوان‏‬ ‫سرنوشتساز‏تاريخ‪»5‬‏که‏در‏سال‏ ‪1۹2۹‬‏م)‏منتشر‏شد‪،‬‏جامعیت‏بیشتری‏بیابد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫جنگهای‏‬ ‫« ‏‬ ‫‪1. Sir Frederick Maurice‬‬ ‫‪2. Fuller‬‬ ‫‪3. The Reformation of War‬‬ ‫‪4. Carl von Clausewitz‬‬ ‫‪5. Basil Liddell-Hart‬‬ ‫‪6. Decisive Wars of History‬‬

‫‪۸۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫‏«اصطالح‏«استراتژی‏بزرگ»‏به‏منظور‏دستیابی‏به‏معنای‏«سیاست‏در‏عمل»‏به‏کیار‏بیرده‏‬ ‫می‏شود؛‏زيرا‏وظیفه‏استراتژی‏بزرگ‏هماهنگ‏کردن‏و‏هدايت‏تمیامی‏منیابع‏يیک‏ملیت‏در‏‬ ‫جهت‏نیل‏به‏اهداف‏سیاسی‏است‏که‏در‏سیاست‏ملی‏تعريف‏شده‏است‪.‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫بايد‏منابع‏اقتصادی‏و‏قدرت‏نیروی‏انسانی‏يک‏ملت‏را‏محاسبه‏‏کرده‏و‏توسیعه‏‏دهید‪.‬‏ايین‏‬ ‫امر‏در‏مورد‏منابع‏اخالقی‏نیز‏صحت‏دارد‪،‬‏زيرا‏تقويت‏اراده‏بیرای‏دسیتیابی‏بیه‏پییروزی‏‏و‏‬ ‫برخورداری‏از‏جنبههیای‏عینیی‏قیدرت‏اهمییت‏دارد‪.‬‏همچنیین‏‬ ‫‏‬ ‫بهاندازه‏‬ ‫افزايش‏تاب‏آوری‪،‬‏ ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏بايد‏توزيع‏قدرت‏میان‏نیروهیای‏نظیامی‏‏مختلیف‏و‏نییز‏مییان‏خیدمات‏و‏‬ ‫صنعت‏را‏تنظیم‏و‏کنترل‏کند‪.‬‏البته‏اين‏همه‏موضوع‏نیسیت‪،‬‏زيیرا‏قیدرت‏مبیارزه‏يکیی‏از‏‬ ‫ابزار‏های‏استراتژی‏بزرگ‏است‪.‬‏بايد‏توجه‏داشت‏که‏قدرت‏مبارزه‏مستلزم‏به‏کارگیری‏فشار‏‬ ‫مالی‪،‬‏فشار‏ديپلماتیک‪،‬‏فشار‏تجاری‏و‏فشیار‏اخالقیی‏بیرای‏تضیعیف‏اراده‏دشیمن‏اسیت‏‪.‬‏‬ ‫انگیزه‏خوب‏نیز‏می‏تواند‏همانند‏شمشیر‏و‏سپر‏مناسبی‏باشد‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏در‏حالی‏که‏افق‏‬ ‫استراتژی‏محدود‏به‏جنگ‏است‪،‬‏استراتژی‏بیزرگ‏‏فراتیر‏از‏جنیگ‏و‏بیه‏صیلح‏پیس‏از‏آن‏‬ ‫های‏مختلف‏را‏با‏يکديگر‏ترکیب‏میکنید‪،‬‏بلکیه‏‏‬ ‫‏‬ ‫ابزار‬ ‫نهتنها‏بايد‏ ‏‬ ‫می‏انديشد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏ ‏‬ ‫بايد‏بر‏استفاده‏از‏آن‏ابزار‏ها‏نیز‏نظارت‏کند‏تا‏به‏وضعیت‏صلح‏در‏آينده‏آسیبی‏وارد‏نشود»‪.‬‏‬ ‫]‪[34‬‬

‫بر‏اين‏اساس‪،‬‏‏به‏نظر‏می‏رسد‏کیه‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‏از‏نظیر‏اهیداف‏میورد‏نظیر‪،‬‏تنیوع‏‬ ‫ابزار‏های‏مورد‏استفاده‏و‏چگونگی‏توسعه‏اين‏ابزار‏ها‏نسبت‏به‏اسیتراتژی‏معمیولی‪،‬‏تمايیل‏‬ ‫بیشتری‏به‏توسعه‏داشته‏باشد‪.‬‏نکته‏مهم‏اين‏اسیت‏کیه‏«روش‏هیا‏»‏يعنیی‏هسیته‏‏اسیتراتژی‏‬ ‫ناديده‏گرفته‏شده‏است‪ .‬‏‬ ‫اهداف استراتژی بزرگ‬ ‫و‏جاهطلبیی‏هیای‏بزرگیی‏نییز‏‬ ‫پروازی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫تراتژی‏بزرگ‪،‬‏بلند‬ ‫لیدل‏هارت‪1‬‏معتقد‏است‏که‏اس‬ ‫دارد‏و‏تالش‏می‏کند‏تا‏يک‏نظم‏ممتاز‏را‏فراتر‏از‏مشکالت‏و‏مسائل‏کنونی‏برای‏آينیده‏بیه‏‬ ‫وجود‏آورد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏مستلزم‏به‏کار‏گرفتن‏مجموعهای‏از‏اقدامات‏برنامهريیزی‏شیده‏‏‬ ‫‏‬ ‫‪1. Liddell-Hart‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۸1‬‬

‫و‏متوالی‏است‏تا‏جهانی‏ممتاز‪1‬‏را‏در‏نقطه‏ای‏در‏آينده‏به‏وجود‏آورد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏يیک‏‬ ‫نقشه‏راه‏مفهومی‏جهت‏نیل‏به‏مقصد‏مطلوب‏است‪.‬‏]‪ [35‬‏‬ ‫استیون‏متز‪2‬‏اين‏تصوير‏از‏نقشه‏راه‏را‏با‏ماهیت‏تعاملی‏استراتژی‏بزرگ‏ترکیب‏می‏کنید‪:‬‏‬ ‫« استراتژی‏بزرگ‏به‏نظمیی‏نییاز‏دارد‏کیه‏در‏طیول‏زمیان‪،‬‏مکیان‏و‏محییط‏گسیترش‏يابید‪.‬‏‬ ‫پیشبینی‏را‏بیر‏يیک‏محییط‏فیی‏ذاتیه‏‬ ‫گ‏تالش‏میکند‏تا‏يکپارچگی‏و‏قابلیت‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزر‬ ‫ها‪،‬‏رقابتها‏و‏درگییری‏هیای‏متقابیل‏تحمییل‏‬ ‫‏‬ ‫بی‏نظم‪،‬‏متشکل‏از‏نگرش‏ها‪،‬‏تفکرات‪،‬‏واکنش‏‬ ‫کند»‪.‬‏]‪[36‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏تالش‏می‏کند‏تا‏نظیم‏جهیانی‏مییان‏دولیت‏هیای‏‬ ‫های‏عملگرا‏باشد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫بهبودی‏تنها‏از‏ديدگاه‏دولت‬ ‫مختلف‏را‏بهبود‏ببخشد‪،‬‏حتی‏اگر‏اين‏‬ ‫است‏که‏به‏روشهای‏مختلیف‏میورد‏‬ ‫‏‬ ‫نظم‏بین‏الملل‏يک‏اصطالح‏تا‏حدودی‏مشکلساز‏‬ ‫استفاده‏قرار‏می‏گیرد‏و‏در‏برخی‏میوارد‏ادراکیات‏و‏تصیورات‏گسیترده‏ای‏از‏آن‏بیه‏عمیل‏‬ ‫می‏آيد‪.‬‏اگرچه‏برای‏ايجاد‏استراتژی‏بزرگ‏می‏توان‏از‏آن‏بسییار‏دقییق‏‏اسیتفاده‏کیرد‪.‬‏جیان‏‬ ‫ايکنبری‪۸‬‏در‏ارزيابی‏استراتژی‏های‏بزرگ‏بالقوه‏آمريکا‪،‬‏نظم‏بیین‏الملیل‏‏را‏بیه‏صیورت‏‏زيیر‏‬ ‫تعريف‏کرده‏است‪:‬‏«يک‏آرايیش‏سیاسیی‏کیه‏در‏آن‏قیوانین‏و‏سیازوکارهای‏‏پايیدار‏بیرای‏‬ ‫اين‏تعريف‪،‬‏مرز‏نظم‏بینالملیل‏را‏از‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫هدايت‏تعامالت‏میان‏دولت‏ها‏وجود‏دارد»‪.‬‏]‪[37‬‏‬ ‫نظر‏که‏سیاست‏گااران‏از‏استراتژی‏بزرگ‏برای‏رسیدن‏به‏چیه‏اهیدافی‏میی‏تواننید‏اسیتفاده‏‬ ‫کنند‪،‬‏مشخص‏می‏کند‪.‬‏هدف‏اصلی‏و‏اولیه‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تیالش‏بیرای‏تغیییر‏سیاختار‏‬ ‫سیاسی‏کنونی‏برای‏رسیدن‏به‏يک‏آرايش‏مطلوب‏از‏منظر‏کشور‏های‏اجراکننیده‏‏آن‏اسیت‏‪.‬‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏اصوالً‏راجع‏به‏ايجاد‏تغییر‏است‪ .‬‏‬ ‫تفاوت‏های‏ظريف‏بیشتری‏وجود‏دارد‏که‏ممکین‏اسیت‏بتیوان‏آن‏هیا‏‏را‏تشیخیص‏داد‪.‬‏‬ ‫ايکنبری‏همانند‏سیاسیت‏گیااران‏‏نگیاهی‏بیرونیی‏دارد‪.‬‏از‏نظیر‏او‪،‬‏نظیام‏بیین‏الملیل‏شیامل‏‬ ‫ساختار‏های‏سیاسی‏است‏که‏هر‏کشور‏و‏دولتی‏در‏تعامل‏با‏ديگران‏به‏صورت‏مجزا‏و‏يا‏در‏‬ ‫بسیاری‏موارد‏در‏گروه‏های‏گسترده‏تر‏ايجاد‏می‏کند‪.‬‏اين‏رويکیرد‏توجیه‏میا‏را‏بیه‏اهمییت‏‬ ‫‪1. Preferred World‬‬ ‫‪2. Steven Metz‬‬ ‫‪3. John Ikenberry‬‬

‫‪۸2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تعريف‏عنصر‏استراتژی‏بزرگ‏جلب‏می‏کند‪.‬‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏بیه‏خیوبی‏‏آشیکار‏‬ ‫باشد‪.‬‏اهداف‏بايد‏شفاف‏باشند‏که‏هدف‏چه‏کسی‏اسیت‪،‬‏آيیا‏هیدف‏يیک‏دولیت‏خیاص‪،‬‏‬ ‫های‏منطقهای‏و‏يا‏کل‏نظام‏بین‏الملل‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫شرکای‏متحد‪،‬‏گروه‬ ‫میان‏دولتها‏بیان‏شیده‏‬ ‫‏‬ ‫در‏تعريف‏ايکنبری‪،‬‏نظم‏به‏عنوان‏«قواعد‏و‏سازوکارهای‏ثابت‪»1‬‏‬ ‫است‪.‬‏استفاده‏از‏واژه‏«ثابت»‏به‏اين‏معناست‏که‏قیوانین‏و‏سیازوکارها‏حیداقل‏‏بیه‏صیورت‏‏‬ ‫تلويحی‏مورد‏توافق‏میان‏طرفین‏قرار‏دارد‏و‏از‏سطحی‏از‏دوام‏ پايداری)‏برخیوردار‏اسیت‪.‬‏‬ ‫اين‏موضیوع‏مفهیوم‏زمیان‏را‏مطیرح‏میی‏کنید‪.‬‏در‏بعضیی‏میوارد‪،‬‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏‪،‬‏‬ ‫استراتژی‏های‏بلند‏مدت‏توصییف‏میی‏شیو‏ند‪،‬‏البتیه‏مباحیث‏انیدکی‏در‏بیاب‏ايین‏موضیوع‏‬ ‫مطرح‏شده‏که‏اين‏موضوع‏تا‏حدی‏در‏قطعیت‏مربوط‏به‏جنگ‏ها‏و‏نبیرد‏هیا‏مینعکس‏شیده‏‬ ‫يک‏دوره‏بلندمدت‏بسیار‏نادر‏است‪.‬‏]‪[38‬‬ ‫‏‬ ‫است؛‏در‏چنین‏شرايطی‏دستیابی‏به‏قطعیت‏در‏‬

‫برای‏دستیابی‏به‏موفقیت‏از‏نظر‏تغییر‏در‏نظام‏بینالملل‪،‬‏بايد‏به‏رسیدن‏به‏ثبات‏کیفیی‏و‏‬ ‫‏‬ ‫نه‏کمی‏تمرکز‏نمود‪.‬‏اگر‏نظم‏جديد‏توسط‏افرادی‏که‏در‏آن‏درگیر‏هستند‏تأيیید‏و‏تصیديق‏‬ ‫ها‏تبديل‏شود‪،‬‏آنگاه‏شايد‏بتوان‏استراتژی‏بیزرگ‏اولییه‏‬ ‫‏‬ ‫شود‏و‏به‏اسلوبی‏برای‏اقدامات‏آتی‏‬ ‫را‏موفقیت‏آمیز‏ارزيابی‏کرد‪.‬‏اين‏معیار‏موفقییت‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏فوايید‏عمیومی‏دارد‪،‬‏دارای‏‬ ‫نقايصی‏نیز‏است‪،‬‏چرا‏که‏هنوز‏ممکن‏است‏نظیم‏«پايیدار‏»‏بیه‏طیور‏‏فعاالنیه‏در‏يیک‏زمیان‏‬ ‫نامعلوم‏مورد‏بازبینی‏و‏اصالح‏واقع‏گردد‪.‬‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏اين‏مشکل‏ذاتی‏ی‏باشید‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫سیاست‏گااری‏پديده‏ای‏است‏که‏مستلزم‏انجام‏اقداماتی‏در‏آينده‏و‏در‏نهايت‏پديده‏ای‏غییر‏‏‬ ‫قابل‏درک‏است‪ .‬‏‬ ‫با‏اين‏حال‪،‬‏بررسی‏بیشتر‏و‏عمیق‏تر‏اين‏موضوع‏که‏هدف‏استراتژی‏بیزرگ‏تغیییر‏نظیم‏‬ ‫موجود‏برای‏رسیدن‏به‏يک‏نظم‏مطلوب‏تر‏است‪،‬‏نگرانی‏هايی‏نیز‏بیه‏وجیود‏میی‏آورد‪.‬‏اوالً‪،‬‏‬ ‫تمرکز‏بر‏تغییر‏نظام‏بین‏المللی‏کنونی‏میان‏دولت‏های‏درگیر‏ممکن‏است‏به‏اين‏معنیا‏باشید‏‬ ‫که‏استراتژی‏بزرگ‏به‏عنوان‏يک‏روش‏شناسی‏بیرای‏قیدرت‏هیای‏کنیونی‏‪2‬‏مناسیب‏نیسیت‪.‬‏‬ ‫نظريه‏مغاير‪،‬‏اين‏است‏که‏وضعیت‏کنونی‏نه‏تنها‏بايید‏را‏دهید‪،‬‏بلکیه‏بايید‏آن‏را‏حفی ‏و‏‬ ‫‪1. settled rules and arrangements‬‬ ‫‪2. Status quo powers‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۸۸‬‬

‫نگهداری‏کرد‪.‬‏نظام‏بین‏الملل‏بیش‏از‏‪2۳۳‬‏کشور‏و‏تعداد‏بی‏شماری‏گروه‏های‏زيرمجموعیه‏‏‬ ‫‏اين‏دولت‏ها‏را‏در‏برمی‏گیرد‏که‏همگی‏آن‏ها‏برای‏يافتن‏جايگاه‏خیود‏تیالش‏میی‏کننید‏تیا‏‬ ‫بتوانند‏به‏اهداف‏خود‏دست‏يابند‪.‬‏در‏چنین‏نظام‏پويیا‏و‏پیچییده‏ای‪،‬‏تیالش‏بیرای‏متوقیف‏‬ ‫کردن‏تغییرات‪،‬‏نیازمند‏به‏کارگیری‏قدرت‏به‏صورت‏متمرکز‏و‏سنجیده‏است‏و‏نه‏اجتناب‏از‏‬ ‫استفاده‏از‏قدرت‪.‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏برای‏قدرت‏های‏فعلی‏مناسیب‏اسیت‏کیه‏‬ ‫باشند‪،‬‏همان‏طور‏کیه‏دونالید‏کیگیان‏‪1‬‏میی‏گويید‪:‬‏‏‬ ‫‏‬ ‫صرفاً‏خواستار‏عدم‏تغییر‏شرايط‏فعلی‏می‏‬ ‫«يکی‏از‏خطا‏های‏مداوم‏و‏تکراری‏در‏طول‏تاريخ‪،‬‏عدم‏درک‏اين‏موضوع‏بیوده‏اسیت‏کیه‏‬ ‫حف ‏صلح‪،‬‏مستلزم‏تالش‏های‏فعاالنه‪،‬‏برنامه‏ريزی‏و‏صرف‏هزينه‏و‏ازخودگاشتگی‏است»‪.‬‏‬ ‫]‪ [39‬‏‬ ‫دوماً‪،‬‏ايده‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏که‏به‏طور‏مستقیم‏توسط‏نظیم‏بیین‏الملیل‏آينیده‏تعییین‏‬ ‫می‏شود‪،‬‏ممکن‏است‏با‏مفاهیم‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏که‏به‏طور‏مستقیم‏توسط‏«منیافع‏ملیی‏»‏‬ ‫تعیین‏شده‏است‪،‬‏در‏تضاد‏باشد‪.‬‏برای‏مثال‪،‬‏آنا‏ماريا‏اسالتر‪2‬‏میی‏گويید‪:‬‏«اولیین‏مرحلیه‏در‏‬ ‫توسعه‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏شناسايی‏منافع‏ملی‏حیاتی‏اسیت‏کیه‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بايید‏از‏آن‏‬ ‫حمايت‏و‏آن‏را‏پیش‏برد»‪.‬‏]‪[40‬‏استفاده‏از‏مفهوم‏«منافع‏ملی»‏بیه‏ايین‏طريیق‪،‬‏سیاسیتی‏را‏‬ ‫که‏برای‏کل‏يک‏ملت‏مفید‏است‪،‬‏نه‏صرفاً‏برای‏افیراد‏و‏گیروه‏هیای‏‏درون‏آن‏‬ ‫‏‬ ‫نشان‏می‏دهد‏‬ ‫نسبت‏به‏ديگر‏ملت‏ها‏يا‏برخی‏گرايشات‏ايدئولوژيکی‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏اين‏اصطالح‏بیه‏عنیوان‏‏‬ ‫معنی‏مورد‏انتقاد‏قرار‏گرفته‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫يک‏اصطالح‏تا‏حدودی‏ ‏‬ ‫بی‬ ‫مقالهای‏مهم‏بیان‏کیرد‏کیه‏‏«‪...‬‏وقتیی‏‏کیه‏قواعید‏‬ ‫در‏سال‏ ‪1۹52‬‏م)‪،‬‏آرنولد‏وولفرز‪۸‬‏در‏ ‏‬ ‫آنها‏را‏به‏دقیت‏میورد‏بررسیی‏قیرار‏داد‪.‬‏‬ ‫سیاسی‏مانند‏«منافع‏ملی»‏محبوبیت‏می‏يابند‪،‬‏بايد‏ ‏‬ ‫معنای‏اين‏اصطالح‏برای‏افراد‏مختلف‏يکسان‏نیست‪.‬‏اين‏گونیه‏‏اصیطالحات‏ممکین‏اسیت‏‬ ‫هی ‏معنای‏دقیقی‏نداشته‏باشند‪.‬‏اين‏قواعد‏و‏فرمول‏های‏سیاسی‏ممکن‏است‏به‏هیر‏فیردی‏‬ ‫اجازه‏دهند‏تا‏هر‏عنوان‏جااب‏و‏احتماالً‏‏فريبنده‏ای‏را‏به‏سیاست‏ها‏اطالق‏کننید‏»‪.‬‏]‪[41‬‏بیا‏‬ ‫انعکاس‏اين‏موضوع‏در‏ارزيابی‏دقیق‏استراتژی‏بزرگ‏که‏توسط‏انگلستان‏برای‏تغیییر‏نظیام‏‬ ‫‪1. Donald Kagan‬‬ ‫‪2. Anne-Marie Slaughter‬‬ ‫‪3. Arnold Wolfers‬‬

‫‪۸۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫بین‏الملل‏میان‏اين‏کشور‏و‏دولت‏های‏اروپای‏غربی‏از‏سال‏‪1۹۲5‬‏تیا‏‪1۹5۸‬‏مییالد‏ی‏میورد‏‬ ‫استفاده‏قرار‏گرفت‪،‬‏آلن‏میلوارد‪1‬‏دريافت‏که‏مفهوم‏منافع‏ملی‏هی ‏کیاربرد‏عملیی‏ای‏بیرای‏‬ ‫سیاست‏گااران‏آن‏دوره‏نداشته‏است‪.‬‏]‪[42‬‏از‏آن‏جايی‏که‏بیانیه‏«منیافع‏ملیی‏»‏هیی ‏مسییر‏‬ ‫انگیزشیای‏را‏شامل‏نمی‏شود‏که‏بیا‏اسیتفاده‏از‏آن‏بتیوان‏مفهیوم‏منیافع‏ملیی‏را‏بیه‏خیوبی‏‏‬ ‫‏‬ ‫شناخت‪،‬‏میلوارد‏اين‏گونه‏بیانیه‏ها‏را‏بیشتر‏شبیه‏به‏يک‏آرمان‏ملی‏می‏دانید‪.‬‏گاشیته‏از‏ايین‏‬ ‫انتقادات‪،‬‏بیانه‏های‏منافع‏ملی‏ممکن‏است‏هنوز‏کاربرد‏داشته‏باشند‪.‬‏آن‏ها‏می‏توانند‏بیه‏طیور‏‏‬ ‫غیر‏مستقیم‏اهداف‏نظام‏بین‏الملل‏را‏برای‏ايجاد‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تشريح‏کنند‪.‬‏با‏وجیود‏‬ ‫اين‪،‬‏در‏انجام‏اين‏کار‪،‬‏بیانیه‏های‏منافع‏ملی‏در‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏نقیش‏ثانويیه‏دارنید‏نیه‏‬ ‫تعیینکننده‪ .‬‏‬ ‫نقش‏ ‏‬ ‫سوماً‪،‬‏به‏همان‏شیوه‏ای‏که‏منافع‏ملی‏بیه‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏رهنمیون‏میی‏شیود‪،‬‏برخیی‏‬ ‫معتقدند‏که‏ادراک‏تهديد‏نیز‏بايد‏به‏طور‏مستقیم‏به‏برانگیختن‏استراتژی‏بزرگ‏منجیر‏شیود‪.‬‏‬ ‫برای‏مثال‏توصیف‏بری‏پوزن‪2‬‏از‏استراتژی‏بزرگ‏به‏اين‏صورت‏اسیت‏کیه‪:‬‏«تئیوری‏يیک‏‬ ‫دولت‏در‏مورد‏اينکه‏چگونه‏می‏توان‏بهترين‏راه‏را‏برای‏ايجاد‏امنیت‏برای‏آن‏دولیت‏ايجیاد‏‬ ‫کرد‪...‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏تهديدات‏احتمیال‏ی‏بیرای‏امنییت‏ملیی‏را‏شناسیايی‏کنید‏‪...‬‏‬ ‫اولويت‏ها‏بايد‏در‏میان‏تهديدات‏و‏راه‏حل‏های‏مقابله‏با‏تهديدات‏ايجاد‏شوند‪،‬‏زيیرا‏تعیداد‏‬ ‫تهديدات‏احتمالی‏بسیار‏است‏و‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏محدوديت‏های‏اجتناب‏ناپاير‏اقتصاد‏ملی‪،‬‏‬ ‫منابع‏بسیار‏محدود‏می‏باشند»‪.‬‏]‪[43‬‏به‏دلیل‏اينکه‏امروزه‏تهديدات‏عمیده‏ای‏وجیود‏نیدارد‪،‬‏‬ ‫بلکه‏تنها‏احتمال‏توسعه‏برخی‏تهديدات‏وجود‏دارد‪،‬‏اکنون‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏منطق‏تهديید‏‬ ‫با‏منطق‏ريسک‏ خطر)‏جايگزين‏شده‏اسیت‪.‬‏پیس‪،‬‏بیا‏اسیتفاده‏از‏رويکیرد‏هیای‏میديريت‏‬ ‫خطرات‏را‏به‏نحو‏مناسبتری‏مديريت‏کرد‪،‬‏ در‏فصل‏‪۳‬‏بیه‏ايین‏موضیوع‏‬ ‫‏‬ ‫ريسک‪،‬‏می‏توان‏‬ ‫بیشتر‏پرداخته‏خواهد‏شد)‪.‬‏اساساً‪،‬‏نامیدن‏هر‏چیزی‏به‏عنوان‏يک‏تهديد‪،‬‏مانند‏بیانییه‏منیافع‏‬ ‫ملی‪،‬‏به‏خودی‏خود‏نمیتواند‏توضیح‏دهد‏که‏چگونه‏بايد‏با‏اين‏تهديد‏مقابله‏کرد‪.‬‏تعريیف‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Alan Milward‬‬ ‫‪2. Barry Posen‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۸5‬‬

‫يک‏تهديد‏می‏تواند‏راهنمايی‏سیاسی‏مناسبی‏فراهم‏کند‏که‏در‏انتخاب‏يک‏رويکیرد‏جهیت‏‬ ‫مقابله‏با‏تهديدات‏است‪،‬‏اما‏به‏خودی‏خود‏در‏واقع‏يک‏بیانیه‏يا‏اعالمیه‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫نکته‏چهارم‏اينکه‏در‏مباحث‏مربوط‏به‏اهداف‏استراتژی‏بیزرگ‪،‬‏بحیث‏هیايی‏در‏میورد‏‬ ‫اينکه‏آيا‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏در‏مورد‏جنگ‏ها‏قابیل‏اسیتفاده‏اسیت‪،‬‏‏وجیود‏داشیته‏اسیت‪.‬‏‬ ‫استفاده‏از‏اين‏اصطالح‏در‏اوايل‏قرن‏بیستم‏از‏تجربیات‏جنگ‏اول‏جهانی‏نشأت‏می‏گرفیت‏‬ ‫و‏بنابراين‏فرايند‏استراتژی‏بزرگ‏ممکن‏است‏در‏اولین‏نگاه‏برای‏اين‏شرايط‏بهترين‏گزينیه‏‬ ‫باشد‪.‬‏ممکن‏است‏افرادی‏وجود‏داشته‏باشند‏که‏به‏شدت‏به‏استراتژی‏بزرگ‏وابسته‏‏باشند‏و‏‬ ‫اعتقاد‏زيادی‏به‏تهديدات‏نظامی‏و‏آغاز‏جنگ‏داشته‏باشند‪.‬‏]‪[44‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏در‏اين‏شرايط‏‬ ‫اشتباه‏گرفته‏میشوند؛‏اهیداف‏سیاسیی‏و‏نیه‏تهديیدات‏‬ ‫‏‬ ‫تهديدات‏به‏عنوان‏ابزار‏ها‏و‏اهداف‪،‬‏‬ ‫و‏يا‏ابزارهای‏نظامی‏نبايد‏عامل‏ايجاد‏استراتژی‏بزرگ‏شوند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫مسلحانه‏‬ ‫جنگ‏يکی‏از‏ابزار‏های‏مورد‏استفاده‏در‏سیاست‏است‏و‏به‏عنوان‏يک‏ابزار‏ممکن‏اسیت‏‬ ‫توسط‏استراتژی‏بزرگ‏به‏منظور‏دستیابی‏به‏هدفی‏که‏توسیط‏سیاسیت‏تعیی‏ین‏شیده‏اسیت‪،‬‏‬ ‫مورد‏استفاده‏قرار‏گیرد‪،‬‏اما‏جنگ‏را‏نمی‏توان‏کلیت‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏و‏يیا‏موجیب‏تولیید‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعريف‏کیرد‪.‬‏اگیر‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏در‏خیدمت‏سیاسیت‏قیرار‏گییرد‪،‬‏آن‏‬ ‫سیاست‏نبايد‏لزوماً‏ تنهیا‏پیرامیون‏جنیگ‪،‬‏مسیائل‏نظیامی‏و‏يیا‏تهديیدات‏مسیلحانه‏‏باشید‏‪.‬‏‬ ‫همانطیور‏کیه‏‏تیاريخ‏شیناس‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏بايد‏مبتنی‏بر‏اهداف‏و‏نه‏تهديدمحور‏باشد‏و‏ ‏‬ ‫میگويد‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏يک‏نوع‏استراتژی‏است‏و‏نبايد‏بیه‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏جان‏گاديس‪1‬‏ ‏‬ ‫يک‏ابزار‏خاص‏وابسته‏باشد‪ :‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏استراتژی‏بزرگ‏چگونگی‏استفاده‏از‏هر‏آنچه‏که‏فرد‏در‏اختیار‏دارد‏بیرای‏رسییدن‏‬ ‫بهطور‏عمده‏‬ ‫به‏هر‏کجايی‏که‏می‏خواهد‏را‏مورد‏بررسی‏قرار‏می‏دهد‪.‬‏دانش‏ما‏در‏مورد‏آن‪،‬‏ ‏‬ ‫گیرد‪،‬‏زيرا‏جنگها‏و‏میديريت‏دولیت‏هیا‏نیازمنید‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫داری‏نشأت‏می‬ ‫‏‬ ‫جنگ‏و‏کشور‬ ‫از‏قلمروی‏‬ ‫محاسبه‏ارتباط‏میان‏ابزار‏ها‏و‏اهداف‏بیرای‏میدت‏زمیانی‏‏طیوالنی‏تیر‏از‏هیر‏حیوزه‏مسیتند‏‬ ‫فعالیت‏های‏جمعی‏انسانی‏است؛‏اما‏نیاز‏نیست‏که‏استراتژی‏بزرگ‏تنهیا‏بیرا‏ی‏جنیگ‏هیا‏و‏‬ ‫‪1. John Gaddis‬‬

‫‪۸5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫کشور‏داری‏مورد‏استفاده‏قرار‏گیرد‪:‬‏استراتژی‏بزرگ‏به‏طور‏بالقوه‏در‏مورد‏هرگونیه‏تالشیی‏‬ ‫قابل‏استفاده‏است‏که‏در‏آن‏ابزار ها‏بايد‏در‏دسیتیابی‏بیه‏اهیداف‏مهیم‏میورد‏اسیتفاده‏قیرار‏‬ ‫‏‬ ‫گیرند»‪.‬‏]‪ [45‬‏‬ ‫ابزارهای استراتژی بزرگ‬ ‫يکی‏ديگر‏از‏جنبه‏های‏مهم‏استراتژی‏بزرگ‏که‏در‏ريشیه‏هیای‏تیاريخی‏ايین‏اصیطالح‏‬ ‫نهفته‏است‪،‬‏مفهوم‏«ابزار»‏است‏که‏از‏لحاظ‏تنوع‏و‏توسعه‏میورد‏برسیی‏قیرار‏میی‏گییرد‪.‬‏از‏‬ ‫لحاظ‏تنوع‪،‬‏لیدل‏هارت‪1‬‏تصريحی‏مهم‏می‏کند‏که‏استراتژی‏بزرگ‏مستلزم‏چییزی‏بییش‏از‏‬ ‫استفاده‏صرف‏ابزار‏های‏دولتی‏به‏منظور‏دستیابی‏به‏اهداف‏است‏و‏آن‏قدر‏وسییع‏اسیت‏کیه‏‬ ‫تمامی‏ابزار‏های‏يک‏ملت‏را‏در‏برمی‏گیرد‪.‬‏اين‏ابزار‏ها‏میی‏تواننید‏بسییار‏گسیترده‏و‏متنیوع‏‬ ‫به‏آسانی‏در‏چهار‏گروه‏طبقه‏بندی‏کرد‪.‬‏هارولد‏الوسل‪2‬‏تصیريح‏‬ ‫باشند‪،‬‏اما‏آن‏ها‏را‏می‏توان‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫می‏کند‏که‏«تقسیم‏بندی‏چهارگانه‏ابزار‏های‏سیاسی‏هنگامی‏راهگشا‏خواهد‏بیود‏کیه‏روابیط‏‬ ‫خارجی‏يک‏گروه‏در‏قالب‏اطالعات‪،۸‬‏ديپلماسی‪،۲‬‏اقتصاد‪5‬‏و‏نییرو‏هیای‏نظیامی‏‪5‬‏ پییام‏هیا‪،‬‏‬ ‫قرارداد‏ها‪،‬‏کاالها‏و‏تسیلیحات)‏‏در‏نظیر‏گرفتیه‏شیوند‏»‪.‬‏ايین‏روابیط‏چهارگانیه‏‪7‬‏اغلیب‏در‏‬ ‫میگیرد‪ .‬‏‬ ‫دانشگاههای‏دفاعی‏و‏نظامی‏در‏سراسر‏جهان‏مورد‏استفاده‏قرار‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏طبقه‏بندی‏چهارگانه‏که‏در‏بیاال‏بیه‏آن‏اشیاره‏شید‪،‬‏بیه‏طیور‏‏مختصیر‏توضییح‏داده‏‬ ‫می‏شوند‏تا‏به‏گستردگی‏و‏ژرفای‏آن‏ها‏به‏صورت‏جداگانه‏اشاره‏شود‪،‬‏البته‏تفسیر‏ارائه‏شیده‏‏‬ ‫در‏اين‏بخش‏جامع‏نبوده‏و‏همیشه‏شکل‏های‏مختلفیی‏از‏ابیزار‏هیای‏سیاسیی‏وجیود‏دارد‪.‬‏‬ ‫که‏استراتژیهیای‏بیزرگ‏میی‏تواننید‏اسیتفاده‏کننید‏شیامل‏ارتباطیات‏‬ ‫‏‬ ‫ابزار‏های‏اطالعاتی‏ای‏‬ ‫استراتژيک‪،‬‏ديپلماسی‏عمومی‪،‬‏عملیات‏های‏روانی‏و‏جنگ‏های‏اطالعاتی‏می‏شود‪.‬‏مهم‏ترين‏‬ ‫بینالملیل‏‏و‏‬ ‫های‏بینالمللی‪،‬‏حقوق‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫ابزار‏های‏ديپلماسی‏شامل‏مااکرات‪،‬‏توافق‏نامه‏ها‪،‬‏سازمان‏‬ ‫‪1. Liddell-Hart‬‬ ‫‪2. Harold Lasswell‬‬ ‫‪3. Information‬‬ ‫‪4. Diplomacy‬‬ ‫‪5. Economics‬‬ ‫‪6. Military‬‬ ‫‪7. IDEM‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۸7‬‬

‫بهعنوان‏يک‏ابزار‏خیارجی‏قیدرت‏ملیی‪،‬‏عوامیل‏و‏‬ ‫ائتالف‏ها‏می‏شود‪.‬‏هنگام‏بررسی‏اقتصاد‏ ‏‬ ‫عناصر‏اصلی‪،‬‏شامل‏کمک‏های‏خارجی‪،‬‏قوانین‏و‏مقیررات‏میالی‪،‬‏سیاسیت‏هیای‏تجیاری‏و‏‬ ‫تحريم‏ها‏می‏شود‪.‬‏ابزارهای‏نظامی‏به‏طور‏عمده‏از‏تهديد‏و‏يا‏خشونت‏استفاده‏میی‏کننید‪.‬‏بیا‏‬ ‫اين‏حال‪،‬‏فعالیت‏هايی‏نیز‏وجود‏دارد‏که‏آن‏ها‏را‏نمی‏توان‏به‏سیهولت‏در‏يیک‏طبقیه‏بنیدی‏‏‬ ‫خاص‏قرار‏داد‪.‬‏نیروهای‏حاف ‏صلح‏که‏برای‏انجام‏عملیات‏های‏حف ‏صلح‏به‏کیار‏گرفتیه‏‬ ‫می‏شود‪،‬‏ممکن‏است‏به‏عنوان‏ يک‏ابزار‏نظیامی‏در‏نظیر‏گرفتیه‏شیود‏و‏يیا‏آن‏را‏بتیوان‏بیه‏‬ ‫ديپلماسی‏ربط‏داد‪،‬‏اما‏نکته‏مهم‏اين‏است‏که‏برای‏احیای‏وضیعیت‏اقت‏صیادی‏يیک‏کشیور‏‬ ‫ضروری‏است‪ .‬‏‬ ‫نکته‏مهم‏اين‏است‏که‏طرح‏طبقه‏بندی‏به‏هی ‏وجه‏ارتباطی‏بیا‏برخیی‏اهیداف‏خیاص‏‬ ‫‏‬ ‫نهتنها‏به‏اهداف‏مرتبط‏‬ ‫ندارد؛‏برای‏مثال‪،‬‏از‏ابزار‏های‏اقتصادی‏می‏توان‏برای‏اهداف‏مختلف‏ ‏‬ ‫با‏مسائل‏اقتصادی‏استفاده‏کرد‪.‬‏برای‏مثال‪،‬‏تحريم‏های‏اقتصادی‏عراق‏را‏می‏توان‏نام‏برد‏کیه‏‬ ‫های‏نظامی‪،‬‏کمک‏به‏طرحهای‏ديپلماتییک‏‬ ‫‏‬ ‫در‏دهه‏ ‪1۹۹۳‬‏م)‏به‏منظور‏محدود‏کردن‏پتانسیل‏‬ ‫و‏تقويت‏ارتباطات‏استراتژيک‏اين‏کشور‏اعمال‏شید‪،‬‏نیه‏صیرفاً‏بیرای‏آسییب‏رسیاندن‏بیه‏‬ ‫اقتصاد‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏تقسیم‏قدرت‏ملی‏به‏گروه‏های‏مختلف‏نشان‏می‏دهد‏که‏هی ‏‏ابیزاری‏‬ ‫به‏تنهايی‏کافی‏نیست‏و‏بايد‏تمامی‏ابزار‏ها‏به‏طور‏کلی‏مورد‏توجه‏قرار‏گیرند‏و‏هنگامی‏که‏‬ ‫د‪،‬‏تأثیرگااری‏و‏کارآيی‏نسیبی‏تمیامی‏‬ ‫‏‬ ‫های‏استراتژی‏بزرگ‏مورد‏ارزيابی‏قرار‏میگیرن‬ ‫‏‬ ‫گزينه‏‬ ‫‏‬ ‫ابزارها‏بايد‏با‏يکديگر‏مقايسه‏شود‪ .‬‏‬ ‫به‏طور‏کلی‪،‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏عموماً‏از‏مجموعه‏يکپارچیه‏ای‏از‏ابیزار‏هیای‏مختلیف‏‬ ‫استفاده‏می‏کنند‪.‬‏به‏همین‏ترتیب‪،‬‏زمان‏به‏کارگیری‏و‏مدت‏زمان‏استفاده‏از‏اين‏ابیزار‏هیا‏نییز‏‬ ‫متفاوت‏است‪.‬‏ابزار‏های‏عمومی‏قدرت‏ملی‏نیز‏ممکن‏است‏در‏هیر‏نیوع‏از‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫بزرگ‏به‏کار‏گرفته‏شوند‪،‬‏اما‏روش‏استفاده‏از‏آن‏ها‏با‏يکديگر‏تفاوت‏دارد‏که‏اين‏موضیوع‏‬ ‫به‏استراتژی‏بزرگ‏خاصی‏که‏به‏کار‏گرفته‏شده‏است‪،‬‏بستگی‏دارد‪.‬‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏‬ ‫های‏مشابه‪،‬‏روشهای‏مختلف‏به‏دنبال‏اثرات‏متفاوت‏هستند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫مختلف‪،‬‏با‏استفاده‏از‏ابزار‬

‫‪۸۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫از‏همه‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏فراتر‏از‏تنوع‏ابزارهای‏مختلیف‏اسیت‏‪،‬‏بلکیه‏سیاختار‏و‏‬ ‫‏‬ ‫مهم‏تر‏‬ ‫به‏کارگیری‏ابزار‏ها‏را‏نیز‏شامل‏می‏شود‪.‬‏فولر‪1‬‏بیان‏می‏کند‏که‪:‬‏«در‏حالی‏که‏استراتژی‏بیشیتر‏‬ ‫پردازد‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏بیشتر‏به‏نیروهای‏محرکی‏کیه‏در‏پیس‏‬ ‫‏‬ ‫به‏تحرک‏نیرو‏های‏مسلح‏می‏‬ ‫پرده‏نهان‏می‏باشند‪،‬‏توجه‏می‏کند»‪.‬‏]‪[47‬‏ابزار‏های‏قیدرت‏ملیی‏بیا‏اسیتفاده‏از‏منیابع‏میادی‏‬ ‫نیروی‏انسانی‪،‬‏پول‏و‏تجهیزات‏و‏منابع‏غیر‏مادی‏ماننید‏مشیروعیت‏و‏قیدرت‏نیرم‏سیاخته‏‬ ‫می‏شوند؛‏«هر‏دوی‏اين‏منابع‏میادی‏و‏غییر‏‏میادی‏عناصیر‏سیازنده‏قیدرت‏در‏نظیر‏گرفتیه‏‬ ‫می‏شوند‏و‏صرفاً‏يک‏پوشش‏نیستند»]‪[48‬‏هنگام‏دسترسی‏به‏منابع‏مورد‏نیاز‏بیرای‏اسیتفاده‏‬ ‫برداری‏کرد‪.‬‏نظام‏بینالملیل‏‬ ‫‏‬ ‫میتوان‏ ‏‬ ‫بهره‬ ‫بینالمللی‏ ‏‬ ‫از‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏از‏ابزار‏های‏داخلی‏و‏ ‏‬ ‫يکی‏از‏منابع‏بالقوه‏استراتژی‏بزرگ‏برای‏کشور‏ها‏و‏سازمان‏ها‏است‪،‬‏همیان‏طیور‏‏کیه‏خیود‏‬ ‫اينگونه‏هستند‪ .‬‏‬ ‫جوامع‏نیز‏ ‏‬ ‫های‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏تأثیر‏نوع‏دولتها‏ممکین‏‬ ‫‏‬ ‫با‏وجود‏اين‪،‬‏با‏بررسی‏کلی‏توسعه‏ابزار‏‬ ‫‏‬ ‫است‏تا‏حدودی‏ناديده‏گرفته‏شده‏باشد‪.‬‏در‏اين‏حالیت‪،‬‏تعیامالت‏مییان‏فراينید‏اسیتراتژی‏‬ ‫پیچیده‪،‬‏قابل‏توجه‏و‏بسیار‏مهم‏است‪.‬‏دولتهای‏قدرتمنید‪،‬‏دولیت‏هیايی‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏و‏دولتها‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫که‏دارای‏ظرفیت‏های‏سازمانی‏بیشتر‏و‏کنترل‏شديد‏تر‏بر‏جوامع‏خود‏می‏باشند‪،‬‏همیان‏طیور‏‏‬ ‫که‏مثال‏زير‏نشان‏میدهد‪،‬‏از‏مزايای‏متعددی‏برخوردار‏هستند‪ .‬‏‬ ‫يکی‏از‏منابع‏مادی‏که‏استراتژی‏های‏بزرگ‏از‏دل‏جوامع‏خود‏استخرا ‏میی‏کننید‪،‬‏پیول‏‬ ‫است‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏تفاوت‏های‏چشم‏گیری‏بیرای‏خیار ‏کیردن‏پیول‏از‏منظیر‏جمیع‏آوری‏‬ ‫مالیات‏و‏ساختار‏های‏مالیاتی‏میان‏کشور‏های‏مختلف‏با‏ظرفیت‏های‏سیازمانی‏ضیعیف‏تیر‏و‏‬ ‫آوریشیده‏‏بیه‏‬ ‫قوی‏تر‏وجود‏دارد‪.‬‏در‏مورد‏کشور‏های‏ضعیف‏تر‪،‬‏نسبت‏مالییات‏هیای‏جمیع‏ ‏‬ ‫تولید‏ناخالص‏داخلی‏آن‏ها‏تقريباً‏سیزده‏تا‏چهارده‏درصد‏است‪،‬‏در‏مقايسه‏بیا‏کشیور‏هیای‏‬ ‫قوی‏تر‏که‏اين‏رقم‏برای‏آن‏ها‏حدود‏سی‏درصد‏است‪.‬‏برای‏کشور‏های‏ضعیف‏گزينیه‏هیای‏‬ ‫جمع‏آوری‏مالیات‏کمتری‏وجود‏دارد‪:‬‏«زيیرا‏‏سیاختار‏هیای‏مالییاتی‏آن‏هیا‏‏بیشیتر‏براسیاس‏‬ ‫مالیات‏های‏تجاری‏به‏عنوان‏درصدی‏از‏درآمد‏کلی‏اين‏کشور‏ها‏اسیت‏‏تیا‏اينکیه‏بیر‏مبنیای‏‬ ‫‪1. Fuller‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۸۹‬‬

‫مالیات‏بر‏کاال‏ها‪،‬‏خدمات‏و‏يا‏مالیات‏های‏مستقیم‏بر‏درآمد‏باشد‪.‬‏اين‏گونه‏درآمد‏ها‏به‏آسانی‏‬ ‫قابل‏استخرا ‏است‪.‬‏نیاز‏نیست‏که‏دولت‏برای‏جمیع‏آوری‏مالییات‏در‏ايین‏حیوزه‏اعمیال‏‬ ‫قدرت‏کند»‪.‬‏]‪ [49‬‏‬

‫در‏مقايسه‏با‏دولت‏های‏ضعیف‏تر‪،‬‏کشور‏های‏قدرتمنید‏میی‏تواننید‏اسیتفاده‏بیشیتری‏از‏‬ ‫مالیات‏مستقیم‏ببرند‏و‏پول‏بیشتری‏را‏با‏کارآيی‪،‬‏انعطافپايری‏و‏پاسخگويی‏بیشتر‏جوامیع‏‬ ‫‏‬ ‫تر‏و‏پايههیای‏درآمیدی‏‬ ‫‏‬ ‫داخلی‏خود‏به‏دست‏آورند‪.‬‏هرچه‏سازوکار‏های‏کسب‏پول‏پیشرفته‏‬ ‫امکان‏میدهند‏تا‏با‏سرعت‏بیشتری‏نسبت‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏دولت‏ها‏گسترده‏تر‏باشند‪،‬‏به‏اين‏کشور‏ها‏‬ ‫تغییرات‏محیطهای‏بیین‏المللیی‏منطبیق‏کننید‪،‬‏حساسییت‏و‏‬ ‫‏‬ ‫های‏ضعیفتر‪،‬‏خود‏را‏با‏‬ ‫‏‬ ‫کشور‏‬ ‫آسیب‏پايری‏کمتری‏نسبت‏به‏شوک‏های‏خارجی‏داشته‏باشیند‏و‏بهیره‏بیر‏داری‏بیشیتری‏از‏‬ ‫فرصت‏ها‏بکنند‏واکنش‏های‏مؤثر‏تری‏به‏تهديدات‏از‏خود‏نشان‏بدهند‪.‬‏بیر‏ايین‏اسیاس‪،‬‏در‏‬ ‫مقايسه‏با‏کشورهای‏ضعیفتر‪،‬‏دولیت‏هیای‏قیوی‏تیر‏مجموعیه‏متنیوع‏تیری‏از‏گزينیه‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫جايگزين‏استراتژيک‏بزرگ‏را‏در‏اختیار‏دارند‪ .‬‏‬ ‫آنها‏برای‏دستیابی‏به‏استراتژی‏های‏بزرگ‏‬ ‫در‏اين‏زمینه‪،‬‏جاه‏طلبی‏های‏دولت‏ها‏و‏تمايل‏ ‏‬ ‫بودهاند‪.‬‏بیا‏بییان‏ضیرب‏المثیل‏معیروف‏چیارلز‏‬ ‫گسترده‏تر‪،‬‏اغلب‏در‏تعامل‏مثبت‏با‏يکديگر‏ ‏‬ ‫تیلی‪1‬‏که‏«جنگ‏دولت‏ها‏را‏به‏وجود‏می‏آورد‏و‏دولت‏هیا‏جنیگ‏را‏بیه‏وجیود‏میی‏آورنید‏»‏‬ ‫گفت‏که‏تکامل‏دولتها‏در‏استراتژی‏بزرگ‏بیه‏صیورت‏‏میوازی‏بیو‏ده‏اسیت‏‪.‬‏]‪[50‬‏‬ ‫‏‬ ‫می‏توان‏‬ ‫های‏بزرگ‏قویتری‏تولیید‏کیرده‏انید‏‏و‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫تر‪،‬‏استراتژی‬ ‫‏‬ ‫های‏قوی‬ ‫دولت‏‬ ‫شدهاند‪.‬‏از‏قرن‏شیانزدهم‪،‬‏ايین‏تیأثیر‏بیه‏تیدريج‏‏‬ ‫های‏قویتری‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫قوی‏تر‪،‬‏منجر‏به‏ايجاد‏دولت‏‬ ‫افزايش‏يافته‏است‪،‬‏زيرا‏دولت‏ها‏به‏تدريج‏تبیديل‏بیه‏گیروه‏هیای‏سیاسیی‏مسیلط‏در‏نظیام‏‬ ‫بین‏الملل‏شده‏اند‪.‬‏تقاضاها‏برای‏استراتژی‏هیای‏مسیتبدانه‏«جنیگ‏مطلیق‏»‏کیه‏در‏دو‏جنیگ‏‬ ‫جهانی‏به‏کار‏گرفته‏شد‏ادامه‏اين‏تأثیر‏بود؛‏تا‏دهه‏ ‪1۹۲5‬‏م)‏که‏دولت‏ها‏بیش‏از‏هر‏زمیان‏‬ ‫‏‬ ‫بهصورت‏چشمگیری‏به‏دست‏آورده‏بودند‪ .‬‏‬ ‫ديگری‪،‬‏کنترل‏جامعه‏خود‏را‏ ‏‬

‫‪1. Charles Tilly‬‬

‫‪۲۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫با‏اين‏حال‪،‬‏از‏زمان‏جنگ‏جهانی‏دوم‏به‏بعد‪،‬‏وضعیت‏تا‏حیدودی‏تغیییر‏کیرده‏اسیت‪.‬‏‬ ‫توسعه‏يک‏بازار‏جهانی‏جامع‪،‬‏به‏طور‏بالقوه‏به‏تمامی‏دولت‏ها‪،‬‏امکیان‏دسترسیی‏بیه‏منیابع‏‬ ‫اکنون‏میتوانند‏از‏بازار‏جهیانی‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫انسانی‪،‬‏پول‏و‏منابع‏مادی‏بیرونی‏را‏فراهم‏کرده‏است‪.‬‏ ‏‬ ‫کمبود‏منابع‏خود‏را‏تأمین‏کنند‪،‬‏البته‏انجام‏اين‏کار‏ممکن‏است‏وابستگی‏های‏خاصی‏ماننید‏‬ ‫به‏فناوری‏و‏الگوهای‏مالی‏را‏به‏وجود‏آورد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫دسترسی‏بیرونی‏‬ ‫پیش‏تر‪،‬‏دولت‏ها‏به‏يک‏مقیاس‏خاص‏نیاز‏داشتند‏تا‏به‏آن‏هیا‏‏اجیازه‏دهید‏کیه‏فنیاوری‏‬ ‫پیشرفته‏خود‏را‏توسعه‏دهند‪.‬‏با‏اين‏حیال‪،‬‏در‏بیازار‏جهیانی‏معاصیر‪،‬‏هیر‏نیوع‏فنیاوری‏در‏‬ ‫کمترين‏زمان‏ممکن‏در‏اختیار‏همگان‏قرار‏دارد‪ .‬‏‬ ‫ها‪،‬‏در‏هر‏اندازه‏و‏نوع‏و‏سطح‏پیشرفتگی‪،‬‏میتواننید‏بیه‏سیهولت‏آخیرين‏‬ ‫‏‬ ‫امروزه‏دولت‏‬ ‫فناوری‏موجود‏را‏برای‏پشتیبانی‏از‏استراتژی هیای‏بیزرگ‏خیود‏بیه‏دسیت‏آورنید‪.‬‏ماهییت‏‬ ‫‏‬ ‫رقابتی‏بازار‏جهانی‏تأثیر‏ب‏هسزايی‏فراتر‏از‏صرفاً‏بهبود‏دسترسی‏به‏منابع‏بیشتر‏بر‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏داشته‏است‪.‬‏حتی‏در‏عملکرد‏سنتی‏محوريت‏دولیت‏هیا‏در‏تولیید‏تسیلیحات‪:‬‏«ايین‏‬ ‫مقیاس‏ها‏به‏طور‏قاطعانه‏به‏مخالفت‏با‏خودمختاری‏تغیییر‏ماهییت‏داده‏اسیت‪:‬‏هیی ‏دولتیی‏‬ ‫به‏ويژه‏قدرت‏های‏بزرگ‪،‬‏اگر‏نتواند‏در‏جهانی‏شید ‏ن‏تولیید‏تسیلیحات‪،‬‏گیوی‏رقابیت‏را‏از‏‬ ‫حريفان‏خود‏بربايد‪،‬‏هم‏اکنون‏نمی‏تواند‏خود‏را‏پرچم‏دار‏فناوری‏هیای‏نظیامی‏بدانید‏»‪.‬‏]‪[51‬‏‬ ‫های‏بزرگ‏بايد‏بازار‏جهانیای‏که‏درون‏آن‏قرار‏دارند‏را‏بیه‏خیوبی‏‏در‏نظیر‏‬ ‫‏‬ ‫اکنون‏استراتژی‏‬ ‫داشته‏باشند‪ .‬‏‬ ‫مالحظات‏مشابهی‏در‏مورد‏مسائل‏مالی‏وجود‏دارد‪.‬‏دولت‏ها‏می‏تواننید‏بیه‏طیور‏‏بیالقوه‏‬ ‫تقريباً‏به‏منابع‏نامحدودی‏در‏بازار‏جهانی‏برای‏استراتژی‏های‏بزرگ‏خیود‏دسترسیی‏داشیته‏‬ ‫باشند‏که‏اين‏امر‏بهره‏برداری‏از‏منابع‏داخلی‏را‏برای‏آن‏ها‏کم‏اهمیت‏و‏حتی‏غییر‏‏ضیروری‏‬ ‫می‏کند‪.‬‏در‏«جنگ‏های‏جديد‪»1‬‏میان‏دولت‏های‏ضیعیف‏و‏شکسیت‏خیورده‏‪،‬‏بیازيگران‏غییر‏‏‬ ‫دولتی‏برای‏اين‏موضوع‏اهمیت‏بسیار‏زيادی‏قائل‏شده‏انید‏؛‏تیأمین‏‏میالی‏ايین‏درگییری‏هیا‏‬ ‫میشیود‪.‬‏میاری‏‬ ‫به‏جای‏آنکه‏از‏منابع‏سنتی‏داخلی‏تأمین‏شود‪،‬‏بیشتر‏از‏منابع‏خارجی‏تأمین‏ ‏‬ ‫‪1. New Wars‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۲1‬‬

‫کالدور‪،1‬‏کسی‏که‏اين‏اصطالح‏«جنگ‏های‏جديد»‏را‏به‏وجود‏آورده‏است‪،‬‏يادآور‏می‏شیود‏‬ ‫لی‏میشوند‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫جنگهای‏جديد»‏داخ‬ ‫که‏در‏کشورهايی‏که‏درگیر‏« ‏‬ ‫‏‬ ‫«هی ‏تولید‏و‏درآمد‏مالیاتی‏دولتی‏وجود‏ندارد‪.‬‏در‏عو‬

‫‪،‬‏حمايت‏های‏خارجی‏از‏مردم‏‬

‫عادی‪،‬‏به‏صورت‏حواله‏پول‏و‏کمک‏های‏بشردوستانه‏از‏طريیق‏روش‏هیای‏مختلیف‏انتقیال‏‬ ‫سرمايه‏و‏معامالت‏بازار‏سیاه‏به‏منیابع‏نظیامی‏منتقیل‏شیده‏اسیت‪.‬‏کمیک‏هیای‏مسیتقیم‏از‏‬ ‫دولت‏های‏خارجی‪،‬‏حمايت‏های‏مالی‏تولید‏کنندگان‏کاال‏ها‏و‏کمک‏هیای‏خیارجی‪،‬‏ظرفییت‏‬ ‫واحد‏های‏جنگی‏مختلف‏را‏بهبود‏بخشیده‏است‏تا‏بتوانند‏منابع‏بیشیتری‏را‏از‏میردم‏عیادی‏‏‬ ‫بگیرند‏و‏بنابراين‏بتوانند‏فعالیت‏های‏نظامی‏خود‏را‏حف ‏کنند»‪.‬‏]‪[52‬‬

‫جهییانیسییازی‪،‬‏موازنییه‏میییان‏توانییايی‏دولییت‏هییای‏قدرتمنیید‏و‏ضییعیف‏در‏گسییترش‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏را‏تعديل‏کرده‏است‪.‬‏همان‏طور‏که‏در‏مثال‏«جنگ‏هیای‏جديید‏»‏نشیان‏‬ ‫داده‏شد‪،‬‏اين‏تغییر‏حتی‏در‏مورد‏بازيگران‏و‏فعاالن‏غیر‏دولتی‏بارز‏تر‏است‪.‬‏اکنون‏بازيگران‏‬ ‫توانند‏استراتژیهای‏بزرگی‏را‏اتخاذ‏کنند‏که‏پیش‏از‏اين‏غیر‏ممکن‏بود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫غیر‏دولتی‏می‏‬ ‫ابزار‏های‏مادی‏استراتژی‏بزرگ‏ممکن‏است‏توجه‏بیشتری‏به‏خود‏جلب‏کنند‪،‬‏در‏حالی‏‬ ‫که‏ابزارهای‏غیر‏مادی‏نیز‏اهمیت‏بسیار‏زيادی‏دارند‪.‬‏استراتژی‏های‏بیزرگ‏در‏محییط‏هیای‏‬ ‫اجتماعی‏خاصی‏اتخاذ‏می‏شوند‏و‏می‏توان‏آن‏ها‏را‏حیوزه‏هیايی‏در‏نظیر‏گرفیت‏کیه‏در‏‏آن‏‬ ‫استراتژی‏های‏بازيگران‏را‏می‏توان‏پیگیری‏کرد‪.‬‏جهان‏مادی‏از‏هنجارها‏و‏قیوانین‏ملموسیی‏‬ ‫‏‬ ‫تشکیل‏شده‏است‏که‏معنا‏را‏خلق‏میکنند‪.‬‏]‪ [53‬‏‬ ‫و‏کارآمدتری‏پیشیرفت‏کنید‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏يک‏کشور‏هنگامی‏میتواند‏به‏طرز‏مؤثرتر‏‬ ‫‏‬ ‫که‏با‏بستر‏اجتماعی‏ همان‏ساختار‏اجتماعی)‏که‏در‏آن‏عمل‏می‏کند‪،‬‏همخوانی‏و‏سازگاری‏‬ ‫بهطور‏ذاتی‏حامیان‏استراتژی‏بزرگ‏خواهنید‏‬ ‫داشته‏باشد‪.‬‏ساير‏بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‏ ‏‬ ‫آنهیا‏‏اعمیال‏‬ ‫بود‏که‏دلیل‏آن‏قدرتی‏است‏که‏توسیط‏سیاختار‏هیای‏اجتمیاعی‏مطلیوب‏بیر‏ ‏‬ ‫می‏شود‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏استراتژی‏بزرگی‏که‏در‏تضاد‏با‏قوانین‏و‏هنجارهیای‏سیاختار‏اجتمیاعی‏‬ ‫عمل‏می‏کند‪،‬‏ممکن‏است‏با‏بازيگران‏ديگر‏دچیار‏اصیطکاک‏‏شیود‏و‏در‏اجیرای‏اسیتراتژی‏‬ ‫‪1. Mary Kaldor‬‬

‫‪۲2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫بزرگ‪،‬‏مشکالت‏بزرگی‏را‏تجربه‏کند‪.‬‏در‏اين‏حالت‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏تالش‏کند‏تیا‏بیا‏‬ ‫ايجاد‏و‏استفاده‏از‏منابع‏مادی‏بیشتر‪،‬‏بر‏اين‏مشکالت‏ساختاری‏غلبه‏کنید‪.‬‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫و‏در‏صورت‏نیاز‏بايد‏ساختارهای‏اجتماعی‏میورد‏‬ ‫‏‬ ‫میشود‏‬ ‫بهرهبرداری‏ايجاد‏ ‏‬ ‫بزرگ‏به‏منظور‏ ‏‬ ‫نیاز‏خود‏را‏ايجاد‏کند‪ .‬‏‬ ‫دو‏قانون‏مهم‏که‏در‏اين‏مسیر‏در‏مقابل‏استراتژی‏بزرگ‏قرار‏دارد‪،‬‏مشروعیت‏و‏قیدرت‏‬ ‫نرم‏است‪.‬‏مشروعیت‏به‏قضاوت‏های‏آشکار‏ديگران‏در‏میورد‏اقیدامات‏و‏عملکیرد‏دولیت‏‬ ‫تأثیر‏برداشت‏های‏نهان‏ديگران‏در‏مورد‏‬ ‫مربوط‏می‏شود‪،‬‏در‏حالی‏که‏قدرت‏نرم‏دربرگیرنده‏ ‏‬ ‫تصوير‏بین‏المللی‏يک‏دولت‏است‪.‬‏ايجاد‏مشروعیت‏نیازمند‏تأيیید‏ايین‏موضیوع‏اسیت‏کیه‏‬ ‫اقدامات‏به‏کار‏گرفته‏شده‏ناشی‏از‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏به‏بهترين‏نحیو‏پاسیخگوی‏نییاز‏هیای‏‬ ‫های‏ستودنی‏و‏مهارتهای‏مناسبی‏هستند‏و‏اين‏اقیدامات‏انجیام‏شیده‏‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫کنونی‏و‏دارای‏ارزش‬ ‫تأثیر‏گااری‏بااليی‏دارند‏و‏می‏توانند‏به‏خوبی‏متقاعد‏کنند‏که‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏بهترين‏‬ ‫فعالیتی‏است‏که‏می‏توان‏انجام‏داد‪.‬‏ايجاد‏قدرت‏نرم‏بیرای‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‪،‬‏نیازمنید‏‬ ‫استفاده‏از‏فرهنگ‏مردمی‪،‬‏استفاده‏از‏ديپلماسیی‏عمیومی‏و‏بیه‏کیارگیری‏‏گی‏روه‏هیايی‏ماننید‏‬ ‫‏‬ ‫کسب‏وکارهای‏‬ ‫تجاری‪،‬‏سازمانهای‏غیر‏دولتی‏و‏جامعه‏مدنی‏است‪ .‬‏‬ ‫يکپارچهسازی اهداف‪ ،‬روشها و ابزارها‬ ‫ها‏ممکن‏است‏بهعنوان‏عناصر‏مجزايی‏در‏نظر‏گرفته‏شیوند‪،‬‏امیا‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏و‏ابزار‬ ‫‏‬ ‫اهداف‪،‬‏روش‏‬ ‫ماهیت‏استراتژی‏بزرگ‏نیازمند‏ادغام‏آن‏ها‏در‏يک‏مجموعه‏يکپارچیه‏و‏من‏سیجم‏اسیت‪.‬‏بیه‏‬ ‫است‪:‬‏مجموعهای‏از‏عناصر‏بیه‏هیم‏‬ ‫‏‬ ‫معنای‏مفهومی‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏همانند‏يک‏سامانه‏‬ ‫آنها‏با‏يکديگر‪،‬‏به‏تغیییر‏‬ ‫وابسته‏که‏در‏آن‏تغییر‏برخی‏عوامل‏و‏عناصر‏و‏يا‏تغییر‏در‏ارتباط‏ ‏‬ ‫کل‏سامانه‏منجر‏می‏شود؛‏و‏کل‏سامانه‏رفتار‏هايی‏متفاوت‏از‏اجزای‏تشیکیل‏دهنیده‏سیسیت‏م‏‬ ‫امانههیا‏صیرفاً‏بیا‏افیزودن‏و‏‬ ‫میگويید‪:‬‏«در‏سی‏ ‏‬ ‫نشان‏می‏دهد‪.‬‏همان‏طور‏که‏رابرت‏جرويس‪1‬‏ ‏‬ ‫ترکیب‏واحد‏ها‏و‏روابط‏آن‏ها‏با‏يکديگر‏نتايج‏مطلوب‏حاصل‏نمی‏شود‏و‏بسیاری‏از‏نتیايج‏‏‬

‫‪1. Robert Jervis‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۲۸‬‬

‫اقدامات‏ناخواسته‏هستند»‪.‬‏]‪[54‬‏در‏مقام‏يک‏سامانه‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏فقیط‏بیه‏صیورت‏‬ ‫مجموعهای‏از‏عناصر‏يا‏واحدهای‏مجزا‪.‬‬ ‫‏‬ ‫بهعنوان‏‬ ‫کلی‏قابل‏درک‏است‏نه‏ ‏‬ ‫استراتژیهیای‏بیزرگ‏کشیور‏هیای‏درگییر‏در‏جنیگ‏‬ ‫‏‬ ‫نهتنها‏‬ ‫آلن‏میلوارد‪1‬‏معتقد‏است‏که‏ ‏‬ ‫د‪،‬‏بلکه‏استراتژیهای‏بزرگ‏به‏کیار‏‬ ‫‏‬ ‫را‏تحت‏تأثیر‏قرار‏میدا‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫جهانی‏دوم‪،‬‏جوامع‏داخلی‏ ‏‬ ‫گرفته‏شده‏نیز‏تحت‏تأثیر‏بنیاد‏های‏داخلی‏آن‏ها‏قرار‏گرفته‏است‪.‬‏آلن‏يک‏مفهیوم‏مفیید‏بیه‏‬ ‫نام‏«سنتز‏استراتژيک‪»2‬‏ايجیاد‏کیرد‏کیه‏بیر‏مبنیای‏آن‏دولیت‏هیا‏تیالش‏میی‏کننید‏تیا‏مییان‏‬ ‫و‏توانايی‏منابع‏داخلی‏در‏پاسخگیويی‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫نیازمندی‏های‏استراتژی‏بزرگ‏که‏انتخاب‏کرده‏اند‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏توسعه‏ابزارها‏و‏کاربرد‏های‏آن‏ها‏صیرفاً‏دو‏‬ ‫‏‬ ‫آن‏نیاز‏ها‪،‬‏تعادل‏ايجاد‏کنند‪.‬‏]‪[55‬‏‬ ‫روی‏يک‏سکه‏نیست‪،‬‏بلکه‏عناصر‏تعیین‏کننده‏ای‏است‏که‏بیه‏صیورت‏‏متقابیل‏بیه‏يکیديگر‏‬ ‫وابسته‏می‏باشند‪.‬‏پايه‏های‏داخلی‏و‏کاربرد‏استراتژی‏بزرگ‏توسط‏يیک‏دولیت‪،‬‏وابسیته‏بیه‏‬ ‫موفقیتآمیز‏بايید‏«عوامیل‏نظیامی‪،‬‏سیاسیی‪،‬‏ا‏جتمیاعی‏و‏‬ ‫‏‬ ‫يکديگر‏بودند‪،‬‏بنابراين‪،‬‏يک‏سنتز‏‬ ‫بهطیور‏‏صیحیح‏ارزيیابی‏شیده‏‏و‏در‏ايین‏‏‬ ‫روانشناسی‏را‏در‏نظر‏بگیرد‪.‬‏هرچه‏عوامل‏بیشتری‏ ‏‬ ‫سنتز‏گنجانده‏شوند‪،‬‏احتمال‏موفقیت‏آن‏بیشتر‏خواهد‏بود»‪.‬‏]‪[56‬‬

‫آرون‏فريدبرگ‪۸‬‏ معتقید‏اسیت‏کیه‏ايیاالت‏متحیده‏در‏طیی‏جنیگ‏سیرد‏از‏يیک‏سینتز‏‏‬ ‫استراتژيک‏بزرگ‏مناسب‏استفاده‏کرد‪،‬‏در‏حالی‏که‏اتحاد‏جمیاهیر‏شیوروی‏از‏ايین‏مزيیت‏‬ ‫برخوردار‏نبود‪.‬‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏با‏يک‏فرهنگ‏سیاسی‏متمرکیز‏قدرتمنید‪،‬‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگی‏را‏به‏کار‏گرفت‏که‏اين‏کشور‏را‏به‏يک‏«دولت‏نظامی»‏تبديل‏کرد‏که‏در‏آن‏اولويت‏‬ ‫به‏آمادگی‏نظامی‏داده‏شد‏و‏آسیب‏های‏وارده‏به‏جامعه‏در‏نهايت‏به‏سقوط‏اتحیاد‏جمیاهیر‏‬ ‫شوروی‏منجر‏شد‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏ايیاالت‏متحیده‏بیا‏يیک‏ايیدئولوژی‏غییر‏‏متمرکیز‪،‬‏عملکیرد‏‬ ‫محتاطانه‏تری‏داشت‏و‏تعادل‏بهتری‏میان‏آمادگی‏نظامی‪،‬‏رشد‏اقتصادی‏بلنید‏میدت‏و‏رونیق‏‬ ‫اجتماعی‏ايجاد‏کرد‪.‬‏اياالت‏متحده‏به‏يک‏«دولت‏قراردادی‪»۲‬‏تبديل‏شد‏و‏منابع‏مادی‏خیود‏‬ ‫را‏تنها‏در‏بخش‏های‏اقتصادی‏خاصی‏مورد‏اسیتفاده‏قیرار‏داد‏و‏بیرای‏انجیام‏فعالییت‏هیای‏‬ ‫‪1. Alan Milward‬‬ ‫‪2. Strategic synthesis‬‬ ‫‪3. Aaron Friedberg‬‬ ‫‪4. Garrison state‬‬

‫‪۲۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تحقیق‏و‏توسعه‏و‏تولید‏تسلیحات‏به‏بنگیاه‏هیای‏خصوصیی‏روی‏آورد‪.‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫اياالت‏متحده‏به‏تدريج‏تحول‏يافت‏و‏بار‏کمتری‏بر‏جامعه‏خود‏وارد‏کرد‪.‬‏اين‏موضیوع‏بیه‏‬ ‫انعطاف‏پايری‏و‏استحکام‏بیشتر‏اياالت‏متحده‏نسبت‏به‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏منجیر‏شید‪.‬‏‬ ‫بهطور‏مهلکی‏معیوب‏بود‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏اسیتراتژی‏‬ ‫سنتز‏استراتژيک‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏ ‏‬ ‫متوازنتر‏اياالت‏متحده‏بر‏استراتژی‏بزرگ‏شوروی‏چیره‏گشت‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏‬ ‫نظريه‏سنتز‏استراتژيک‏بزرگ‪،‬‏مفهوم‏ادغام‪1‬‏اهداف‪،‬‏روش‏ها‏و‏ابزار‏ها‏را‏در‏يک‏معنیای‏‬ ‫مادی‏در‏برمی‏گیرد‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏جنگ‏جهانی‏دوم‏و‏جنگ‏سرد‪،‬‏رقابت‏ايیدئولوژی‏هیا‏بیود‏‬ ‫که‏ادغام‏جنبه‏های‏مادی‏با‏ايده‏ها‏را‏به‏يکی‏از‏مهم‏ترين‏مراحل‏در‏توسیعه‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫ها‏و‏ابزارهیا‏را‏در‏اذهیان‏عمیومی‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏منسجم‏تبديل‏کرد‪.‬‏درکی‏الزامی‏که‏اهداف‪،‬‏روش‏‬ ‫با‏يکديگر‏ادغام‏می‏کند‏«به‏همان‏اندازه‏اهمیت‏دارد‏که‏از‏اشکال‏عینیی‏بیشیتری‏از‏قیدرت‏‬ ‫برخوردار‏است»‪.‬‏]‪[58‬‬

‫در‏طی‏دوران‏طوالنی‪،‬‏هزينه‏بر‏و‏سخت‏جنگ‏سرد‪،‬‏آمريکا‏همچنان‏به‏اجرای‏استراتژی‏‬ ‫بزرگ‏بازدارنده‏ای‏که‏توسط‏جور ‏کنان‪2‬‏در‏سال‏ ‪1۹۲5‬‏م)‏پیشنهاد‏داده‏شیده‏‏بیود‪،‬‏ادامیه‏‬ ‫داد‪.‬‏دنیل‏دريزنر‪۸‬‏چنین‏می‏نويسد‪:‬‏«جاابیت‏مانیدگار‏اسیتراتژی‏بازدارنیدگی‏ايین‏بیود‏کیه‏‬ ‫تصوير‏منسجمی‏برای‏چگونگی‏مقابله‏با‏اتحیاد‏جمیاهیر‏شیوروی‏ارائیه‏میی‏داد‪.‬‏همچنیین‏‬ ‫های‏سیاسیای‏که‏بايد‏برای‏رويايی‏با‏اتحاد‏جمیاهیر‏شیوروی‏اتخیاذ‏میی‏شید‏‪،‬‏از‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫گام‏‬ ‫استراتژی‏به‏دست‏می‏آمد»‪.‬‏]‪[59‬‏ايده‏کنان‏نه‏تنها‏الزام‏آور‪،‬‏بلکیه‏پايیدار‏بیود‏و‏بیا‏گاشیت‏‬ ‫ها‏و‏تغییر‏دولتها‏درون‏جامعه‏گسترش‏يافت‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫دهه‬ ‫میداند‪،‬‏در‏شیکل‏گییری‏‬ ‫ديدگاهی‏که‏ادغام‏اهداف‪،‬‏روش‏ها‏و‏ابزار‏را‏با‏يکديگر‏الزامی‏ ‏‬ ‫راتژی‏بزرگ‏يکی‏از‏عوامل‏اصلی‏بهشمار‏می‏آيد‪.‬‏يکیی‏از‏معاونیان‏اخییر‏و‏زارت‏دفیاع‏‬ ‫‏‬ ‫است‬ ‫آمريکا‏مايکل‏فلورنوی‪۲‬‏در‏مورد‏نیاز‏به‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏جديید‏بیرای‏آمريکیا‏چنیین‏‬ ‫نويسد‪:‬‏«حتی‏هنگامی‏که‏نکات‏خاص‏چگونگی‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏را‏با‏دقت‏مورد‏‬ ‫‏‬ ‫می‏‬ ‫‪1. Integrate‬‬ ‫‪2. George Kennan‬‬ ‫‪3. Daniel Drezner‬‬ ‫‪4. Michele Flournoy‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۲5‬‬

‫بحث‏قرار‏می‏دهیم‪،‬‏چارچوب‏گسترده‏اين‏ايده‏می‏تواند‏به‏تعیین‏مسیر‏کشور‏کمیک‏کنید؛‏‬ ‫نگه‏داشته‏شود»‪.‬‏]‪ [60‬‏‬ ‫شت‏زمان‏و‏در‏دولتهای‏مختلف‏بتواند‏بر‏پا‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫مسیری‏که‏با‏گا‬ ‫نمیتواند‏از‏تکامل‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏جلیوگیری‏کنید‪.‬‏ايیده‏‬ ‫بیان‏يک‏ديدگاه‪،‬‏لزوماً‏ ‏‬ ‫کنان‏کماکان‏قدرتمند‏و‏الزام‏ آور‏باقی‏ماند‪،‬‏اما‏اجرای‏واقعی‏استراتژی‏بزرگ‏بازدارندگی‏در‏‬ ‫طول‏زمان‪،‬‏هم‏در‏بهره‏گیری‏از‏فرصت‏های‏جديد‏و‏هم‏در‏واکنش‏به‏طیرح‏هیای‏شیوروی‏‏‬ ‫بسیار‏متفاوت‏بود‪.‬‏جاابیت‏ساختار‏اين‏ايده‏در‏سال‏های‏اخییر‏بیا‏وجیود‏منیافع‏بسییار‏در‏‬ ‫توسعه‏به‏اصطالح‏استراتژيک‏ملی‪،‬‏عمیق‏تر‏شده‏است‪.‬‏اين‏رويکرد‏تیالش‏میی‏کنید‏تیا‏بیر‏‬ ‫های‏مختلف‏غلبه‏کند؛‏انتقاد‏هايی‏که‏بیان‏می‏کننی‏د‏کیه‏اسیتراتژی‏هیای‏بزرگیی‏‪،‬‏ماننید‏‏‬ ‫‏‬ ‫انتقاد‏‬ ‫استراتژی‏امنیت‏ملی‏آمريکا‏«توسیط‏کارشناسیان‏متخصیص‏بیرای‏کارشناسیان‏متخصیص‏»‏‬ ‫نگاشته‏شده‏است‪.‬‏]‪[61‬‏روايت‏های‏استراتژيک‏ملی‪،‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏مؤثری‏هستند‏که‏‬ ‫شدهاند‏که‏برای‏همگان‏قابل‏درک‏باشد‪ .‬‏‬ ‫گونهای‏نگاشته‏ ‏‬ ‫به ‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏گونه‏روايت‏ها‏داستان‏را‏در‏مورد‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏پیشینهادی‏بیه‏گونیه‏ای‏روايیت‏‬ ‫می‏کنند‏که‏گويی‏مسائل‏و‏سیاست‏ها‏در‏يک‏چارچوب‏مفهومی‏سیازگار‏بیا‏يکیديگر‏قیرار‏‬ ‫دارند‪.‬‏روايت‏ها‏يک‏ساختار‏تفسیری‏دارند‏تا‏مردم‏بتوانند‏حقايق‏تاريخی‪،‬‏مشکالت‏کنیونی‏‬ ‫و‏مسائل‏در‏حال‏ظهور‏را‏به‏خوبی‏درک‏کنند‪.‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏يک‏روايت‏استراتژيک‏بايید‏از‏‬ ‫يک‏حس‏قدرتمند‏زمانی‏برخوردار‏باشد‏تا‏بتواند‏پیشرفت‏آگاهانه‏ما‏را‏نشان‏دهد‪،‬‏در‏عین‏‬ ‫حالی‏که‏دارای‏يک‏زنجیره‏منطقی‏است‏که‏برای‏مؤلفه‏های‏احساسی‏و‏منطقی‏ذهین‏افیراد‏‬ ‫جاابیت‏دارد‪.‬‏بهره‏گیری‏از‏اين‏«قالب»‏عاطفی‪،‬‏مخاطبین‏را‏جاب‏می‏کند‏و‏به‏يک‏زنجیره‏‬ ‫بنابراين‪،‬‏ماهیت‏تصیويری‏در‏جسیتجو‏‬ ‫‏‬ ‫منطقی‏انتزاعی‏زندگی‪،‬‏معنا‏و‏مشروعیت‏میبخشد؛‏‬ ‫تشديد‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫های‏منسجمتر‏در‏مخاطبان‏هدف‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏دستیابی‏به‏اقدامات‏و‏رفتار‬ ‫نکته‏حائز‏اهمیت‏اين‏است‏که‏مخاطبان‏بسیار‏بزرگ‏تر‏از‏گروهی‏هستند‏کیه‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏صرفاً‏برای‏آن‏هیا‏‏توسیعه‏يافتیه‏‏اسیت‪.‬‏هیدف‏از‏ايین‏گونیه‏‏روايیت‏هیای‏تصیويری‏‬ ‫استراتژيک‏بزرگ‪،‬‏چارچوب‏بندی‏مسائل‏و‏سیاست‏ها‏نه‏صرفاً‏بیرای‏کشیور‏درگیی‏ر‪،‬‏بلکیه‏‬ ‫برای‏مخاطبان‏بین‏المللی‏بسیار‏وسیع‪،‬‏مانند‏گروه‏های‏بی‏طرف‪،‬‏گروه‏های‏نامعلوم‏و‏آن‏هايی‏‬

‫‪۲5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫است‏که‏استراتژی‏بزرگ‏علیه‏آن‏ها‏تدوين‏شده‏است‪.‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏ظاهراً‏بیه‏منظیور‏‏‬ ‫حمايت‏از‏اين‏مخاطبان‏فاصله‏دار‏تدوين‏شده‏است‪،‬‏امیا‏ايین‏فراينید‏همچنیین‏دارای‏يیک‏‬ ‫بخش‏تیره‏تری‏شامل‏ابزاری‏مقايسه‏ای‏است‏که‏قیادر‏بیه‏شیکل‏دادن‏و‏کنتیرل‏رفتیار‏هیای‏‬ ‫ديگران‏از‏طريق‏درونی‏کردن‏روايتها‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫تدوين استراتژی بزرگ‬ ‫اکنون‏موضوع‏و‏ماهیت‏استراتژی‏بزرگ‏ممکن‏است‏آشکار‏باشد‪،‬‏امیا‏پرسشیی‏کیه‏در‏‬ ‫روششناسی‏حل‏مسئله‏اسیتفاده‏‬ ‫اينجا‏مطرح‏می‏شود‏اين‏است‏که‏چه‏کسی‏می‏تواند‏از‏اين‏ ‏‬ ‫کند؟‏برخی‏معتقدند‏که‏تنها‏قدرت‏های‏بزرگ‏قادر‏به‏تدوين‏استراتژی‏بزرگ‏می‏باشند‪،‬‏امیا‏‬ ‫هی ‏چیزی‏در‏ماهیت‏استراتژی‏بزرگ‏وجود‏ندارد‏که‏کاربرد‏آن‏را‏تنها‏به‏نیوع‏خاصیی‏از‏‬ ‫کوچکتر‏بیا‏منیابع‏محیدودتر‏‏‬ ‫‏‬ ‫در‏واقع‪،‬‏دولتهای‏‬ ‫‏‬ ‫دولت‏ها‏و‏حکومت‏ها‏محدود‏کند‪.‬‏]‪[62‬‏‬ ‫ممکن‏است‏نسبت‏به‏دولتهای‏بزرگ‪،‬‏نیاز‏بیشتری‏به‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏داشته‏باشند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫به‏تدوين‏استراتژی‏بزرگ‏میباشیند‪،‬‏اگرچیه‏بیا‏در‏‬ ‫‏‬ ‫برخی‏معتقدند‏که‏تنها‏دولت‏ها‏قادر‏‬ ‫نظر‏گرفتن‏تفاوت‏دولت‏ها‏از‏نظر‏اندازه‪،‬‏توانايی‏ها‏و‏ظرفیت‏ها‪،‬‏ممکین‏اسیت‏طبقیه‏بنیدی‏‬ ‫آن‏ها‏در‏يک‏گروه‪،‬‏غیر‏طبیعی‏باشد‪.‬‏]‪[63‬‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏هی ‏منطیق‏الزامیی‏ای‏وجیود‏‬ ‫ندارد‏که‏تنها‏دولت‏ها‏می‏توانند‏استراتژی‏بزرگ‏را‏تدوين‏کنند‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏هیر‏سیازمان‏يیا‏‬ ‫مجموعه‏ای‏که‏بتواند‏معیار‏های‏تدوين‪،‬‏توسعه‏و‏به‏کارگیری‏ابیزار‏هیای‏مختلیف‏را‏محقیق‏‬ ‫کند‪،‬‏می‏تواند‏استراتژی‏بزرگ‏خاص‏خود‏را‏تدوين‏کند‪.‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏انتظیار‏میی‏رود‏کیه‏‬ ‫اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏به‏شدت‏با‏آنچه‏که‏توسط‏بسیاری‏از‏دولت‏ها‏انجام‏می‏شود‪،‬‏تفاوت‏‬ ‫داشته‏باشد‏که‏دلیل‏آن‏قدرت‏بسیار‏محدود‏و‏محیط‏متفاوت‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏است‪.‬‏بیا‏‬ ‫اين‏حال‪،‬‏همان‏طور‏که‏پیش‏تر‏اشاره‏شد‪،‬‏اسیتراتژی‏هیای‏شکسیت‏خیورده‏‏نیازمنید‏آزمیون‏‬ ‫واقعی‏خالقیت‏میباشند‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۲7‬‬

‫کارشناس‏مطالعیات‏اسیتراتژيک‪،‬‏متییو‏کیانلی‏‪1‬‏در‏میورد‏اسیتراتژی‏ب‏زرگیی‏میی‏گويید‏‬ ‫شورشیان‏الجزاير‏در‏دهه‏ ‪1۹5۳‬‏م)‏به‏کار‏گرفتند‪.‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏توانست‏ابیزار‏هیای‏‬ ‫موفقیتآمییز‏ی‏توسیعه‏داده‪،‬‏بیا‏يکیديگر‏‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏‬ ‫اطالعاتی‪،‬‏اقتصادی‪،‬‏ديپلماتیک‏و‏نظامی‏را‏ ‏‬ ‫هماهنگ‏کرده‏و‏به‏کار‏بگیرد‪.‬‏ماری‏هابک‪2‬‏به‏همین‏ترتیب‏موضوع‏را‏با‏بازيگر‏غیر‏دولتی‏‬ ‫القاعده‏مطرح‏می‏کند‪.‬‏]‪[65‬‏همان‏طور‏که‏انتظار‏می‏رفت‪،‬‏مفهوم‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‪،‬‏انديشیه‏‬ ‫بهمنظور‏ هیدايت‏میديريت‏اسیتراتژيک‏چنیدين‏شیرکت‏تجیاری‏تابعیه‏‬ ‫مطالعات‏تجاری‏را‏ ‏‬ ‫گسترش‏می‏دهد‪.‬‏]‪[66‬‏يکپارچهسازی‏توسعه‏قدرت‏با‏ابزار‏های‏قدرت‏و‏ايجاد‏توازن‏دقیق‏‬ ‫میان‏منابع‏و‏اهداف‏برای‏همگان‏مهم‏است‏که‏حتی‏به‏نظیر‏میی‏رسید‏ايین‏موضیوع‏بیرای‏‬ ‫تجاری‏و‏سازمانهای‏کوچک‏با‏منابع‏محدود‏نیز‏اهمیت‏دارد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫کسبوکارهای‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏و‏يا‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏ممکن‏است‏قیادر‏بیه‏تیدوين‏اسیتراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫در‏حالی‏که‏دولت‏‬ ‫بزرگ‏باشند‪،‬‏اما‏اين‏موضوع‏مشخص‏نیست‏که‏جايگاه‏مناسب‏در‏يک‏دولت‏و‏يا‏سیازمان‏‬ ‫چیست؟‏ادوارد‏لوتاک‪۸‬‏از‏يک‏«سطح‪»۲‬‏استراتژی‏بزرگ‏سخن‏به‏میان‏می‏آورد‪،‬‏زيرا‏تنها‏در‏‬ ‫سطح‏خاصی‏از‏يک‏دولت‏و‏سازمان‏اسیت‏کیه‏دانیش‏و‏ظرفییت‏مناسیب‏بیرای‏تعییین‏و‏‬ ‫هدايت‏استراتژی‏بزرگ‏وجود‏دارد‪.‬‏]‪[67‬‏به‏همین‏ترتیب‪،‬‏جان‏گاديس‪5‬‏به‏اين‏نکته‏اشیاره‏‬ ‫می‏کند‏که‏تدوين‏استراتژی‏بزرگ‏«نیازمند‏توانايی‏تشخیص‏اين‏موضوع‏است‏کیه‏چگونیه‏‬ ‫تمامی‏بخش‏های‏يک‏مسئله‏به‏يکديگر‏و‏در‏نتیجه‏به‏کل‏يک‏مجموعیه‏مربیوط‏میی‏شیود‏»‏‬ ‫]‪[68‬‏و‏اين‏تنها‏در‏سطوح‏باالی‏سازمانی‏و‏دولتی‏امکان‏پیاير‏اسیت‪.‬‏در‏چنیین‏سیطوحی‪،‬‏‬ ‫های‏مديريتیای‏که‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏به‏آن‏نیاز‏دارد‪،‬‏قرار‏گرفته‏اسیت‪:‬‏میواردی‏‬ ‫‏‬ ‫ظرفیت‏‬ ‫که‏ذکر‏شد‪،‬‏قابلیت‏هايی‏هستند‏که‏اهداف‏را‏تعیین‏می‏کنند؛‏اهدافی‏که‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏و‏‬ ‫توانايی‏هدايت‏توسعه‏و‏کاربرد‏ابزار‏مورد‏استفاده‏را‏تعیین‏و‏ترغیب‏می‏کنند‪.‬‏از‏اين‏سیطح‏‬

‫‪1. Matthew Connelly‬‬ ‫‪2. Mary Habeck‬‬ ‫‪3. Edward Luttwak‬‬ ‫‪4. Level‬‬ ‫‪5. John Gaddis‬‬

‫‪۲۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫بزرگ‏است‏که‏استراتژی‏بزرگ‏از‏طريیق‏اطیالع‏رسیانی‏‏و‏انجیام‏اقیدامات‏هیدايتی‏کیه‏در‏‬ ‫‪،‬‏به‏سمت‏پايین‏جريان‏میيابد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫میشود‬ ‫سطوح‏تابعه‏به‏کار‏گرفته‏ ‏‬ ‫چرخه حیات استراتژی بزرگ‬ ‫گییاهی‏اوقییات‏ايیین‏برداشییت‏وجییود‏دارد‏کییه‏اسییتراتژی‏هییای‏بییزرگ‏روش‏هییای‏‬ ‫فراموش‏شده‏ای‏هستند‏که‏وقتی‏آغاز‏می‏شوند‪،‬‏بیرای‏يیک‏دوره‏طیوالنی‏و‏نیامعلوم‏بیدون‏‬ ‫تغییر‏باقی‏می‏مانند‪.‬‏اين‏موضوع‏يک‏سوء‏تفاهم‏جدی‏است؛‏استراتژی‏های‏بیزرگ‏بايید‏در‏‬ ‫طول‏دوره‏حیات‏خود‏پويا‏باشند‪.‬‏اصوالً‪،‬‏استراتژی‏های‏بیزرگ‏نیازمنید‏تعامیل‏بیا‏افیراد‏و‏‬ ‫گروه‏های‏هوشمند‏ديگر‏هستند‏که‏همگی‏به‏دنبال‏دستیابی‏به‏اهداف‏خاص‏خود‏می‏باشند‪.‬‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏که‏در‏ابتدا‏به‏کار‏گرفته‏میی‏شیود‏‪،‬‏بیه‏واسیطه‏‏اقیدامات‏خواسیته‏و‏يیا‏‬ ‫بهطور‏اجتناب‏ناپاير‏کیارايی‏و‏تأثیرگیاار‏ی‏خیود‏را‏از‏دسیت‏میی‏دهید‪.‬‏‬ ‫ناخواسته‏ديگران‪،‬‏ ‏‬ ‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏محیط‏پیچیده‏ای‏که‏استراتژی‏بزرگ‏در‏آن‏عمل‏می‏کند‪،‬‏دائماً‏در‏حال‏تکامیل‏‬ ‫و‏تغییر‏است؛‏يعنی‏استراتژی‏های‏بزرگ‏ساکن‏نبوده‏و‏نبايد‏غیر‏متحرک ‏باشند‪.‬‏]‪[69‬‬

‫نیاز‏حیاتی‏به‏توسعه‏مستمر‏استراتژی‏هیای‏بلنید‏میدت‪،‬‏توسیط‏برنامیه‏ريیزان‏میديريت‏‬ ‫کسب‏وکار‏هنگامی‏مطرح‏شد‏که‏رونق‏اقتصادی‏بلندمیدت‏‏پیس‏از‏جنیگ‏جهیانی‏دوم‪،‬‏در‏‬ ‫دهه‏ ‪1۹7۳‬‏م)‏با‏وجود‏مجموعه‏ای‏از‏بحران‏های‏مالی‏و‏شوک‏های‏اقتصادی‏حاصی‏ل‏شیده‏‬ ‫بود‪.‬‏در‏اين‏محیط‏جديد‪،‬‏پیچیده‪،‬‏متغیر‏و‏پر‏نوسان‪،‬‏رويکرد‏برنامه‏ريزی‏استراتژيک‏رسمی‏‬ ‫ناکافی‏بود‪.‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏تغییر‏از‏رويکرد‏استراتژی‏به‏عنوان‏يک‏رويکرد‏طراحی‪1‬‏آگاهانیه‏‬ ‫به‏سوی‏رويکرد‏استراتژی‏به‏عنوان‏يک‏فرايند‏در‏شیرف‏تکامیل‏‪2‬‏بیه‏وجیود‏آمید‪.‬‏]‪[70‬‏در‏‬ ‫رويکرد‏از‏پايین‏به‏باال‏که‏متعاقباً‏مطرح‏شد‪،‬‏استراتژی‏های‏جديد‏سیطح‏بیااليی‏پییش‏بینیی‏‬ ‫شد‏که‏از‏ابتکارات‏موفق‏مديران‏میانی‏برگرفته‏می‏شد؛‏مديرانی‏که‏نسبت‏بیه‏برنامیه‏ريیزان‏‬ ‫استراتژيک‪،‬‏آگاهی‏بیشتری‏از‏شرايط‏بازار‏و‏نیاز‏های‏مشتريان‏داشتند‪.‬‏برای‏تجربه‪،‬‏رويکرد‏‬ ‫طرح‏آگاهانه‏و‏رويکرد‏نوظهور‏با‏يکديگر‏ترکیب‏شدند‏تا‏بهتیرين‏بهیره‏بیرداری‏از‏هیر‏دو‏‬ ‫‪1. Design Approach‬‬ ‫‪2. Emergent-process Approach‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪۲۹‬‬

‫تکنیک‏صورت‏گرفته‏باشد‪.‬‏حاال‪،‬‏استراتژی‏آگاهانه‏به‏منظور‏يادگیری‏از‏نتايج‏مثبت‏و‏منفی‏‬ ‫اجرای‏آن‪،‬‏طراحی‏شده‏بود‪.‬‏استراتژيستها‏به‏يکديگر‏پیوستند‏تا‏«پايرش‪،‬‏انعطاف‏پیايری‏‏‬ ‫آنها‏افزايش‏يابد»‪.‬‏]‪[71‬‬ ‫و‏قدرت‏پاسخگويی‪،‬‏يا‏به‏عبارت‏ديگر‏انگیزه‏يادگیری‏ ‏‬ ‫‏‬

‫اين‏مفهوم‏به‏برخی‏از‏مشکالت‏و‏مسائل‏در‏روابط‏مییان‏اهیداف‪،‬‏روش‏هیا‏و‏ابیزار‏هیا‏‬ ‫پاسخ‏می‏دهد‏ که‏در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏در‏حال‏کار‏وجود‏دارد‪.‬‏اين‏روابط‏ممکین‏اسیت‏‬ ‫تنها‏با‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏و‏به‏صورت‏تدريجی‏آشکار‏شوند‪.‬‏اگر‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫هزينه‏هايی‏را‏تحمیل‏کند‏که‏با‏تفکر‏اولیه‏در‏تضاد‏و‏فراتر‏از‏اهداف‏مورد‏نظر‏باشید‪،‬‏ايین‏‬ ‫استراتژی‏بايد‏تغییر‏کند‪.‬‏سیاست‏گااران‏بايد‏به‏طیور‏‏مسیتمر‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏را‏از‏طريیق‏‬ ‫يکپارچهسازی‏فرايندهای‏طراحی‏آگاهانه‏و‏رويکرد‏نوظهور‏و‏پااليش‏کند‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏‬ ‫به‏عنوان‏«فرايند‏توسعه‏اهداف‏شفاف‪،‬‏درک‏منابع‏موجود‏و‏سپس‏قراردادن‏منابع‏در‏جهیت‏‬ ‫فعالیت‏ها‏بهشیوهای‏تکرارشونده‏در‏نظر‏گرفته‏میشود‏که‏اهداف‪،‬‏رويکیرد‏هیا‏و‏تخصییص‏‬ ‫منابع‏را‏نسبت‏به‏وضعیت‏در‏حال‏تغییر‪،‬‏تعديل‏و‏اصالح‏مینمايد»‪.‬‏]‪[72‬‬

‫نگاه‏به‏استراتژی‏بزرگ‏به‏عنوان‏يک‏فرايند‏به‏اين‏معناست‏که‏دارای‏يک‏چرخه‏حییات‏‬ ‫معین‏است‪:‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏متولد‏می‏شوند‪،‬‏از‏طريق‏يیادگیری‏تکامیل‏میی‏يابنید‏و‏در‏‬ ‫يک‏نقطه‏به‏پايان‏راه‏می‏رسند؛‏بنابراين‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏که‏در‏حال‏استفاده‏اسیت‪،‬‏ممکین‏‬ ‫است‏به‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏و‏يا‏طرح‏ديگری‏تبديل‏شود‏ فصل‏‪ .)۳‬‏‬ ‫هنگامی‏که‏اهداف‏مورد‏نظر‏استراتژی‏بزرگ‏حاصل‏شود‪،‬‏ممکین‏اسیت‏اسیتراتژی‏بیه‏‬ ‫پايان‏رسد‪،‬‏اگرچه‏ممکن‏است‏زودتر‏از‏زمان‏مورد‏نظر‏منقضی‏شود‪،‬‏زيرا‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫هنگامی‏معنا‏پیدا‏می‏کند‏که‏در‏تعامل‏آگاهانه‏با‏نهاد‏هیا‏و‏پديیده‏هیای‏هوشیمند‏و‏سیازگ‏ار‏‬ ‫باشد‪.‬‏در‏برخی‏موارد‪،‬‏اصالحات‏جزئی‏ممکن‏است‏اعمال‏شود‏که‏ايین‏بیه‏تغیییر‏شیرايط‏‬ ‫بستگی‏دارد‏و‏در‏نهايت‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏ممکن‏است‏به‏نقطهای‏برسید‏کیه‏کیاربرد‏‏آن‏‬ ‫‏‬ ‫کمتر‏از‏هزينه‏ای‏باشد‏که‏دربردارد‪.‬‏نظريه‏کالزويتز‏در‏حد‏اعالی‏يک‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏اين‏‬ ‫مفهوم‏را‏توضیح‏میدهد‪.‬‏]‪[73‬‬ ‫‏‬

‫‪5۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫از‏نظر‏کالزويتز‏يک‏استراتژی‏تهاجمی‏فقط‏تا‏زمانی‏ادامه‏پیدا‏خواهید‏کیرد‏کیه‏ديگیر‏‬ ‫نتواند‏پیشرفت‏کند‏که‏از‏آن‏لحظه‏به‏بعد‏بايد‏به‏يک‏استراتژی‏تدافعی‏تبديل‏شود‪.‬‏]‪[74‬‏با‏‬ ‫میتیوان‏‏گفیت‏کیه‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏در‏‬ ‫به‏کارگیری‏اين‏نظريه‏استراتژی‏بزرگ‏چنین‏ ‏‬ ‫چرخه‏حیات‏خود‏وقتی‏به‏حد‏اعالی‏خود‏می‏رسد‏که‏در‏آن‏لحظه‏نسبت‏بیه‏تیالش‏هیای‏‬ ‫صورت‏گرفته‏بیشترين‏تأثیرگااری‏را‏داشته‏باشد‪.‬‏فراتر‏از‏اين‏نقطیه‪،‬‏تیالش‏بیشیتر‏باعیث‏‬ ‫کاهش‏اثرات‏می‏شود‏و‏تنها‏منافع‏ناچیزی‏به‏ارمغان‏می‏آورد؛‏بنابراين‪،‬‏نقطه‏ای‏که‏استراتژی‏‬ ‫لحظهای‏در‏نظر‏گرفیت‏کیه‏کیاربرد‏و‏‬ ‫بهعنوان‏ ‏‬ ‫میتوان‏ ‏‬ ‫بزرگ‏به‏حد‏اعالی‏خود‏میرسد‏را‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫تأثیر‏گااری‏آن‏کاهش‏می‏يابد‪.‬‏هنگامی‏که‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏به‏ايین‏نقطیه‏میی‏رسید‪،‬‏دو‏‬ ‫رويکرد‏جايگزين‏برای‏آن‏وجود‏دارد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏ممکن‏است‏به‏پايان‏رسد‪،‬‏در‏حالی‏‬ ‫‏‬ ‫که‏می‏توان‏آن‏را‏به‏دقت‏با‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏ديگر‏جیايگزين‏کیرد‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏چنانچیه‏‬ ‫داليل‏عقالنی‏وجود‏داشته‏باشد‏که‏استراتژی‏بزرگ‏همچنان‏می‏تواند‏ما‏را‏به‏نتايج‏مطلوب‏‬ ‫برساند‪،‬‏به‏حیات‏خود‏ادامه‏خواهد‏داد‪.‬‏در‏ايین‏صیورت‏‏میی‏تیوان‏‏بهینیه‏سیازی‏کیارايی‏و‏‬ ‫تأثیر‏گااری‏استراتژی‏بزرگ‏را‏در‏دستور‏کار‏قرار‏داد‏تا‏نقطه‏او ‏و‏حد‏اعالی‏آن‏را‏بتیوان‏‬ ‫مدتزمان‏بیشتری‏تمديد‏کرد‪ .‬‏‬ ‫برای‏ ‏‬ ‫ین‏ديدگاهی‏به‏اين‏معنا‏است‏که‏استراتژیهای‏بزرگ‏میی‏تواننید‏بیه‏صیورت‏‏‬ ‫‏‬ ‫هرچند‏چن‬ ‫بهصورت‏موازی‪،‬‏يعنی‏يک‏يا‏چند‏استراتژی‏بیزرگ‏در‏‬ ‫متوالی‏ يکی‏پس‏از‏ديگری)‪،‬‏اما‏نه‏ ‏‬ ‫پی‏دستیابی‏به‏يک‏هدف‏مشترک‪،‬‏با‏يکديگر‏کار‏کنند‪.‬‏يکی‏از‏نکات‏ذاتی‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫ايیین‏اسییت‏کییه‏تنهییا‏يییک‏اسییتراتژی‏بییزرگ‏اصییلی‏وجییود‏دارد‏کییه‏مجموعییه‏ديگییری‏از‏‬ ‫استراتژی‏های‏وابسته‏را‏هماهنگ‏می‏کند‪.‬‏وجود‏بیش‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏کیه‏در‏تیالش‏‬ ‫باشند‏میتوانید‏بیه‏ناسیازگاری‏و‏سیردرگمی‏منجی‏ر‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏دستیابی‏به‏يک‏هدف‏مشترک‏می‏‬ ‫شود‪ .‬‏‬ ‫طوالنیتر‏نشان‏میی‏دهید‏کیه‏ايین‏اسیتراتژی‏هیا‏‬ ‫‏‬ ‫مفهوم‏استراتژی‏بزرگ‏با‏چرخه‏حیاتِ‏‬ ‫تر‏طراحی‏و‏اجرا‏میشوند‪.‬‏منطقی‏است‏که‏انتظیار‏‬ ‫‏‬ ‫به‏طور‏مستمر‏و‏برای‏دوره‏های‏بلند‏مدت‏‬ ‫آنهیا‏‏آمیاده‏بیود‪.‬‏‬ ‫هايی‏در‏طی‏اين‏دورهها‏به‏وجود‏بیايند‏و‏بايید‏بیرای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫داشته‏باشیم‏بحران‏‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪51‬‬

‫گزينههايی‏در‏دسیترس‏سیاسیت‏گیااران‏‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏عبیارت‏انید‏‏از‏بهیره‏بیرداری‏از‏‬ ‫‏‬ ‫فرصت‏های‏جديد‏که‏ممکن‏است‏از‏آن‏بتوان‏برای‏کمک‏به‏پیشبرد‏اسیتراتژ‏ی‏هیای‏بیزرگ‏‬ ‫بهره‏گرفت‪،‬‏ناديده‏گرفتن‏بحران‏هايی‏که‏تأثیر‏چندانی‏بر‏مسائل‏موجیود‏ندا‏رنید‏و‏خاتمیه‏‬ ‫دادن‏به‏استراتژی‏بزرگ‏در‏زمانی‏که‏وضعیت‏به‏کلی‏تغییر‏کرده‏باشد‪ .‬‏‬ ‫هنگام‏بررسی‏چرخه‏حیات‏يک‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏ممکن‏اسیت‏پرسیش‏هیايی‏در‏میورد‏‬ ‫اين‏چرخه‏حیات‏مطرح‏شود‪.‬‏از‏نظر‏دورههای‏زمیانی‪،‬‏ممکین‏اسیت‏دوره‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫مدت‏زمان‏‬ ‫يکماهه‪،‬‏شش‏ماهه‏و‏حتی‏يک‏دهه‏برای‏دوره‏حیات‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏پیشینهاد‏شیود‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫اما‏دوره‏های‏زمانی‏بیش‏از‏اين‏مدت‏پیشنهاد‏نمی‏شود‪.‬‏اين‏امر‏ممکن‏اسیت‏بیه‏ايین‏دلییل‏‬ ‫باشد‏که‏تعريف‏يک‏دوره‏زمانی‏خاص‏بالفاصله‏اين‏مسئله‏را‏مطیرح‏کنید‏کیه‏اگیر‏میدت‏‬ ‫حیات‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏کمتر‏يا‏بیشتر‏از‏زمان‏تعیین‏شیده‏باشید‪،‬‏آيیا‏نبايید‏آن‏را‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏در‏نظر‏گرفت؟‏تعاريف‏ديگیر‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‪،‬‏آن‏را‏براسیاس‏عملکیرد‏‬ ‫که‏البته‏اين‏امر‏پیامدهايی‏نیز‏دارد‪.‬‏استفاده‏از‏عملکیرد‏بیه‏عنیوان‏‏مبنیايی‏‬ ‫‏‬ ‫طبقه‏بندی‏کرده‏اند‏‬ ‫که‏استراتژیهايی‏وجیود‏دارنید‏کیه‏‏«بیزرگ‏»‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏ارزيابی‏استراتژی‏بزرگ‏به‏اين‏معناست‏‬ ‫نمی‏باشند‏که‏دلیل‏آن‏ويژگی‏های‏قابل‏اندازه‏گیری‏آن‏ها‏از‏نظر‏انیدازه‪،‬‏زمیان‏و‏يیا‏بزرگیی‏‬ ‫نهادی‏است‏که‏از‏آن‏اسیتفاده‏میی‏کنید‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏نیوع‏‏خاصیی‏از‏‬ ‫‏‬ ‫ند‏که‏ارتباطی‏با‏معیارها‏و‏مقیاس‏‬ ‫‏‬ ‫روشهای‏حل‏مسئله‏هست‬ ‫‏‬ ‫های‏اندازهگیری‏ندارند‪ .‬‏‬ ‫استراتژیهای بزرگ چندگانه‬ ‫يکی‏از‏جاابیت‏های‏استفاده‏از‏روش‏استراتژی‏بزرگ‏اين‏است‏که‏اسیتفاده‏منسیجم‏از‏‬ ‫ابزار‏های‏مختلف‏قدرت‏را‏امکان‏پاير‏می‏کند‪.‬‏با‏اسیتفاده‏از‏اسیتراتژی‏بیزرگ‪،‬‏ابیزا‏‏رهیا‏بیر‏‬ ‫بهطور‏مجزا‏از‏يکديگر‏کیار‏‬ ‫دستیابی‏به‏يک‏هدف‏تعريفشده‏متمرکز‏خواهند‏شد‪،‬‏نه‏اينکه‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫کنند‪.‬‏اين‏موضوع‏همانند‏استفاده‏از‏يک‏«شمشیر‏دو‏لبه»‏است‪.‬‏اين‏حقیقیت‏کیه‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏منجر‏به‏افزايش‏تمرکز‏می‏شود‪،‬‏امری‏مطلوب‏تلقی‏میی‏شیود‪،‬‏امیا‏روی‏د‏يگیر‏سیکه‏‬ ‫می‏تواند‏اعوجا ‏و‏کوتاه‏بینی‏باشد‪.‬‏ممکن‏است‏توجه‏زيادی‏به‏يیک‏مسیئله‏وجیود‏داشیته‏‬

‫‪52‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫باشد‏که‏اين‏امر‏باعث‏شود‏مسائل‏ديگر‏مورد‏غفلت‏واقع‏شوند‪.‬‏]‪[75‬‏در‏نظیام‏‏بیین‏الملیل‏‬ ‫معاصر‪،‬‏مشکالت‪،‬‏نگرانی‏ها‏و‏مسائل‏زيادی‏وجود‏دارد‏که‏می‏تواند‏سیاسیت‏گیااران‏‏را‏بیه‏‬ ‫زحمت‏بیندازد‪.‬‏بعید‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏يک‏رويکیرد‏و‏يیک‏اسیتراتژی‏بتوانید‏پاسیخگوی‏‬ ‫بهخوبی‏مید‏يريت‏کنید‪.‬‏بیا‏در‏‬ ‫تمامی‏اين‏مشکالت‏باشد‏و‏يا‏بتواند‏به‏راحتی‏همه‏مسائل‏را‏ ‏‬ ‫نظر‏گرفتن‏اين‏موضوع‪،‬‏دولت‏ها‏می‏توانند‏ظرفیت‏انجام‏وظايف‏متعددی‏را‏به‏طور‏هم‏زمان‏‬ ‫که‏هنگام‏مديريت‏رخدادهای‏پیچییده‏‬ ‫‏‬ ‫داشته‏باشند‏که‏اين‏موضوع‏تأيیدی‏است‏بر‏اين‏ادعا‏‬ ‫در‏نظام‏بین‏الملل‏نوين‏به‏بیش‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏نیاز‏است‪.‬‏اين‏امر‏به‏اين‏معنا‏اسیت‏‬ ‫که‏دولت‏می‏تواند‏چندين‏استراتژی‏بزرگ‏را‏به‏طور‏هم‏زمان‏اجرا‏کند‏که‏هرکدام‏با‏اهیداف‏‏‬ ‫‏‬ ‫مختلف‏و‏برای‏پاسخگويی‏به‏مشکالت‏و‏مسائل‏مختلف‏میباشند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫همان‏طور‏که‏قبالً‏توضیح‏داده‏شد‪،‬‏وظیفه‏اصلی‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تغییر‏نظم‏موجیود‏‬ ‫میان‏دو‏يا‏چند‏پديده‏مختلف‏است‪.‬‏به‏همین‏دلیل‪،‬‏هدف‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏می‏توانید‏از‏‬ ‫يک‏موجوديت‏واحد‏به‏کل‏نظام‏بین‏الملل‏قابل‏تعمیم‏باشد؛‏بنابراين‪،‬‏يک‏دولت‏میی‏توانید‏‬ ‫از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏برای‏شکل‏دهیی‏‏بیه‏نظیام‏بیین‏المللیی‏گسیترده‏تیر‏بیه‏سیود‏خیود‏‬ ‫بهره‏برداری‏کند‏و‏در‏عین‏حال‏از‏چندين‏استراتژی‏بزرگ‏ديگر‏برای‏دولت‏هیای‏خیاص‏و‏‬ ‫يا‏گروه‏های‏ديگر‏کیه‏بیرايش‏اهمییت‏دار‏ن ‏ید‏اسیتفاده‏نمايید‪،‬‏صیرف‏نظیر‏از‏اينکیه‏دارای‏‬ ‫مجاورت‏جغرافیايی‏هستند‪،‬‏با‏آن‏ها‏پیوند‏اتحاد‏برقرار‏کرده‏است‪،‬‏اهمیت‏اقتصادی‏دارنید‪،‬‏‬ ‫تهديد‏قلمداد‏می‏شود‏و‏يا‏با‏آن‏ها‏روابط‏فرهنگی‏دارد‪.‬‏در‏اين‏گونه‏موارد‪،‬‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫فراگیر‏اهداف‏استراتژی‏های‏کوچک‏تر‏را‏تعريف‏می‏کند‪،‬‏در‏حالی‏کیه‏اهیداف‏مشیابهی‏بیا‏‬ ‫آن‏ها‏ندارد‪.‬‏چنین‏مفهومی‏منطبق‏با‏طبقه‏بندی‏اينکبری‪1‬‏است‏که‏استراتژی‏های‏بزرگ‏را‏بیه‏‬ ‫دو‏گروه‏محیطی‏و‏موقعیتی‏تعريف‏کرده‏است‪:‬‏استراتژی‏بزرگ‏محیطیی‏‪2‬‏بیر‏شیکل‏گییری‏‏‬ ‫محیط‏بین‏المللی‏متمرکیز‏اسیت‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏میوقعیتی‏‪۸‬‏درصیدد‏‏‬ ‫رويارويی‏با‏يک‏دولت‏خاص‏و‏يا‏گروهی‏از‏دولتها‏است‪.‬‏]‪[76‬‬ ‫‏‬

‫‪1. Classification by Ikenberry‬‬ ‫‪2. Milieu Grand Strategy‬‬ ‫‪3. Positional Grand Strategies‬‬

‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏دوم‪:‬‏ايده‏استراتژی‏بزرگ‏‪/‬‏‪5۸‬‬

‫نکته‏مهم‏اين‏است‏که‏ايده‏استراتژی‏های‏بزرگ‏چندگانه‏بر‏اين‏مفهوم‏استوار‏است‏کیه‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏يک‏روش‏حل‏مسئله‏است‪.‬‏از‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏برای‏يک‏محیط‏و‏‬ ‫میتواننید‏از‏آن‏بیرای‏حیل‏وفصیل‏‏‬ ‫سیاستگااران‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏نمیشود‪،‬‏بلکه‏‬ ‫‏‬ ‫يا‏موقعیت‏خاص‏‬ ‫مسائل‏مختلف‏استفاده‏کنند‪.‬‏اين‏مسائل‏ممکن‏است‏متنوع‏و‏چندبعدی‏باشیند‏و‏رسییدگی‏‬ ‫به‏آن‏ها‏ به‏چندين‏استراتژی‏بزرگ‏نیاز‏داشته‏باشید‪.‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏اضیطراری‏مااليیان‏‪1‬‏‬ ‫موردی‏مورد‏بررسی‏قرار‏گرفته‏است‪،‬‏نمونه‏ای‏از‏‬ ‫‏‬ ‫‪1۹5۳-1۹۲۳‬‏م)‏که‏به‏عنوان‏يک‏مطالعه‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏چندگانه‏است‏که‏از‏آن‏برای‏رسیدگی‏به‏مسائل‏يک‏مسیتعمره‏خیاص‏‬ ‫در‏قالب‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏فراگیر‏استفاده‏شد‪ .‬‏‬ ‫اين‏رويکرد‏از‏باال‏به‏پايین‏و‏دارای‏يک‏منطق‏خاص‏و‏صحیح‪،‬‏ممکن‏اسیت‏لزومیاً‏‏در‏‬ ‫محیط‏پرالتهاب‏و‏نابسامان‏سیاست‏گااری‏فشرده‏در‏جهان‏واقعی‏يافت‏نشود‪.‬‏همان‏طور‏که‏‬ ‫در‏دو‏مطالعه‏موردی‏ديگر‏مورد‏بررسی‏قرار‏گرفته‏است‪،‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏آمريکیا‏بیرای‏‬ ‫احیای‏اروپای‏غربی‏ ‪1۹۲7-1۹52‬‏م)‏و‏استراتژی‏بزرگ‏تغیر‏رژيم‏عراق‏ ‪2۳۳1-2۳۳۸‬‏م)‏‬ ‫هنگامی‏طراحی‏شدند‏که‏استراتژی‏بزرگ‏فراگیر‏به‏طور‏کامل‏به‏وجود‏نیامیده‏بیود‪.‬‏بیدون‏‬ ‫شک‪،‬‏اين‏دو‏استراتژی‏موقعیتی‪،‬‏نکات‏مهیم‏و‏قابیل‏اسیتفاده‏ای‏بیرای‏توسیعه‏نیوع‏ديگیر‏‬ ‫استراتژی‏بیزرگ‏بیه‏ارمغیان‏آوردنید‪.‬‏شیايد‏ايین‏اسیتراتژی‏هیای‏میوقعیتی‪،‬‏رويکیرد‏هیای‏‬ ‫گرايانهای‏بودند‏که‏به‏انسجام‏مطلوب‏نائل‏شدند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫عمل‬ ‫بهخوبی‏مورد‏بررسی‏قیرار‏گرفیت‪.‬‏در‏ايین‏فصیل‏‬ ‫در‏اين‏فصل‪،‬‏نظريه‏استراتژی‏بزرگ‏ ‏‬ ‫تعريف‏استراتژی‏بزرگ‏بیان‏شد‪:‬‏استراتژی‏بزرگ‏هنر‏توسعه‏و‏به‏کارگیری‏اشکال‏مختلیف‏‬ ‫قدرت‏به‏صورت‏مؤثر‏و‏کارآمد‏به‏منظور‏تالش‏برای‏تغییر‏هدفمند‏نظم‏موجود‏مییان‏دو‏يیا‏‬ ‫اين‪،‬‏هنوز‏دو‏جنبه‏بسیار‏مهم‏وجود‏دارد‏کیه‏‬ ‫چند‏پديده‏هوشمند‏و‏سازگار‏است‪.‬‏با‏وجود‏ ‏‬ ‫مورد‏بحث‏قرار‏نگرفته‏است‏و‏اغلب‏ناديده‏گرفته‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫اوالً‪،‬‏با‏وجود‏اينکه‏«روش‏ها»‏يکی‏از‏اصول‏اصیلی‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏میی‏باشیند‪،‬‏‬ ‫مباحث‏اندکی‏در‏مورد‏آن‏ها‏صورت‏گرفته‏است‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏بیه‏طیور‏‏کلیی‏راجیع‏بیه‏‏‬ ‫‪1. The Malayan Emergency Grand Strategy‬‬

‫‪5۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫مجموعه‏ای‏از‏اقدامات‏است؛‏روشی‏است‏که‏از‏ابزار‏ها‏برای‏رسییدن‏بیه‏اهیداف‏‏مطلیوب‏‬ ‫استفاده‏می‏نمايد؛‏اما‏روش‏های‏ممکن‏کدامند؟‏چگونه‏میی‏تیوان‏‏روش‏درسیت‏را‏انتخیاب‏‬ ‫کرد؟‏ثانیاً‏اگر‏موضوع‏استراتژی‏بزرگ‏دستیابی‏به‏اهداف‏است‪،‬‏مباحث‏اندکی‏در‏مورد‏اين‏‬ ‫میتوان‏اهیداف‏درسیت‏را‏‬ ‫اهداف‏ارائه‏شده‏است‪.‬‏اين‏اهداف‏اصوالً‏چه‏هستند؟‏و‏چگونه‏ ‏‬ ‫انتخاب‏کرد؟ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫فصل سوم‬ ‫خلق استراتژیهای بزرگ بهتر‬ ‫‏‬

‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫مبانی نظری‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏در‏ذهن‏مردان‏و‏زنان‏آغاز‏می‏شود؛‏اين‏تفکر‏است‏کیه‏پايیه‏و‏اسیاس‏‬ ‫تمامی‏آنچه‏که‏در‏ادامه‏به‏وجود‏می‏آيد‪،‬‏قرار‏می‏گیرد‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏اينکه‏سیاستگااران‏در‏‬ ‫مورد‏مسائل‏پیچیده‏چگونه‏فکر‏میکنند‏و‏آنچه‏که‏بايد‏در‏میورد‏آن‏فکیر‏کننید‏در‏فراينید‏‬ ‫تفکر‏استراتژی‏بزرگ‏آمده‏است‪.‬‏محتوا‏و‏قالب‏هر‏دو‏مهم‏هستند‪ .‬‏‬ ‫الگوهای‏تصمیم‏گیری‏منطقی‏اغلب‏به‏چگونگی‏تفکیر‏میا‏در‏میورد‏مشیکالت‏مربیوط‏‬ ‫می‏شود‪.‬‏در‏چنین‏الگو‏هايی‏فر‬

‫‏می‏شود‏که‏بازيگران‏دانش‏گسیترده‏ای‏در‏میورد‏شیرايط‏‬

‫موجود‏دارند‪،‬‏اهداف‏مشخص‏و‏تعريف‏شده‏ای‏دارند‏و‏به‏سهولت‏قادر‏به‏تعیین‏گزينه‏های‏‬ ‫مطلوب‏می‏باشند‪.‬‏]‪[77‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏اعتبار‏اين‏الگو‏ها‏در‏عمل‏تأيید‏نشده‏است‏و‏مطالعیات‏‬ ‫روانشناسی‏انسانی‏و‏آثاری‏که‏اخیراً‏در‏حوزه‏علم‏عصب‏شناسی‏انجیام‏‏شیده‏‏اسیت‪،‬‏از‏آن‏‬ ‫پشتیبانی‏نمی‏کنند‪.‬‏مردم‏به‏جای‏آنکه‏منطقی‏باشند‪،‬‏در‏واقعیت‏تیالش‏میی‏کننید‏تیا‏مسیائل‏‬ ‫پیچیده‏را‏ساده‏کنند‪،‬‏بیرای‏مقابلیه‏بیا‏شیرايط‏میبهم‏مشیکل‏دارنید‪،‬‏يکنیواختی‏را‏تیرجیح‏‬ ‫بهجای‏آنکه‏بیشتر‏به‏دنبال‏به‏دست‏آوردن‏باشیند‪،‬‏در‏‬ ‫تخمینهای‏ضعیفی‏دارند‏و‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫می‏دهند‪،‬‏‬ ‫پی‏از‏دست‏دادن‏هستند‪.‬‏]‪[78‬‏تحقیقات‏بیشتر‏در‏مورد‏اينکه‏ما‏به‏طور‏واقعی‏چگونه‏فکیر‏‬ ‫می‏کنیم‪،‬‏اين‏مسئله‏را‏به‏دو‏بخش‏معماری‏های‏پردازش‏اطالعات‏ شیکل)‏و‏سیاختار‏هیای‏‬ ‫دانش‏ محتوا)‏تقسیم‏کرده‏است‪ .‬‏‬ ‫جريان‏معماری‏پردازش‏اطالعات‏بر‏مبنای‏«عقالنیت‏محدود»‏ساخته‏شیده‏اسیت‪:‬‏ايین‏‬ ‫ايده‏می‏گويد‪:‬‏افراد‏منطقی‏تنها‏مجموعه‏محدودی‏از‏گزينه‏ها‏را‏مورد‏بررسی‏قرار‏می‏دهنید‏‬ ‫که‏به‏صورت‏منطقی‏و‏عاقالنه‏انتخاب‏شده‏باشد‪.‬‏[‪]7۹‬‏افراد‏در‏مورد‏اطالعاتی‏که‏اقیدامات‏‬ ‫بهجای‏انتخاب‏يیک‏راه‏حیل‏‬ ‫دهند‪،‬‏گزينشی‏عمل‏میکنند‏و‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫خود‏را‏براساس‏آن‏ها‏انجام‏می‏‬ ‫بهینه‪،‬‏در‏پی‏دستیابی‏به‏راه‏حل‏رضايت‏بخش‏میی‏باشیند‪.‬‏چنیدين‏نیوع‏عقالنییت‏محیدود‏‬ ‫الگو‏است‪،‬‏زيرا‏بیشتر‏جنبههای‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫سادهترين‏‬ ‫آنها‪،‬‏الگوی‏سیبرنتیک‪1‬‏ ‏‬ ‫وجود‏دارد‪.‬‏از‏میان‏ ‏‬ ‫موضوع‏را‏ناديده‏گرفته‏و‏صرفاً‏انتخاب‏يک‏راه‏حل‏شهودی‏فیوری‏را‏پیشین‏هاد‏میی‏دهید‏‪.‬‏‬ ‫‪1. Cybernetic Model‬‬

‫‪5۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫]‪[80‬‏مدل‏رضايت‪،1‬‏يک‏الگوی‏ابتدايی‏به‏نظیر‏میی‏رسید‪،‬‏زيیرا‏در‏انتخیاب‏اولیین‏گزينیه‏‬ ‫حلهای‏کارآمد‏و‏بهینه‏ممکین‏اسیت‏ناديیده‏گرفتیه‏شیوند‏‪.‬‏]‪[81‬‏نظريیه‏‬ ‫رضايت‏بخش‪،‬‏راه‏ ‏‬ ‫چشم‏انداز‪،2‬‏تنها‏گزينه‏هايی‏را‏در‏نظیر‏میی‏گییرد‏کیه‏بیه‏جیای‏‏آنکیه‏روی‏بهیره‏بیرداری‏از‏‬ ‫فرصت‏ها‏تمرکز‏کنند‪،‬‏از‏وضعیت‏موجود‏دفاع‏می‏کنند‪.‬‏]‪[82‬‏در‏مقابیل‪،‬‏رويکیرد‏پیردازش‏‬ ‫اطالعات‪۸‬‏که‏ترجیح‏داده‏شده‏است‪،‬‏يک‏الگوی‏چندوجهی‏است‏که‏معمیوالً‏‏از‏دو‏بخیش‏‬ ‫تشکیل‏شده‏است‪ :‬‏‬ ‫گیری‏چندوجهی‏استفاده‏میکنید‏و‏اصیوالً‏‏مبتنیی‏بیر‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏اولین‏بخش‪،‬‏از‏فرايند‏تصمیم‏‬ ‫مکتب‏تصمیم‏گیری‏شناختی‏است‪.‬‏بخش‏دوم‏مستلزم‏فرايند‏پیردازش‏تحلیلیی‏گزينیه‏هیای‏‬ ‫جايگزين‏ديگر‏است»]‪.[83‬‏در‏مقايسه‏با‏گزينه‏های‏ديگر‪،‬‏الگیوی‏چنید‏وجهیی‏روشیمندی‏‬ ‫بیشتری‏دارد‪،‬‏چرا‏که‏در‏عین‏حال‏به‏افراد‏اين‏امکان‏را‏می‏دهد‏تیا‏بیه‏سیرعت‏‏گزينیه‏هیای‏‬ ‫نامطلوب‏را‏حاف‏کنند‏و‏بتوانند‏برای‏هدف‏خاصی‪،‬‏تصمیم‏مناسب‏آن‏را‏اتخاذ‏کنند‪ .‬‏‬ ‫ساختار‏های‏دانش‏يک‏قالب‏ذهنی‏هستند‏که‏افراد‏برای‏خلق‏معنا‏و‏شکل‪،‬‏آن‏را‏به‏يک‏‬ ‫محیط‏اطالعاتی‏تحمیل‏می‏کنند‪.‬‏]‪[84‬‏اين‏سازوکارهای‏ساده‪،‬‏هر‏زمی‏ان‏کیه‏‏يیک‏وضیعیت‏‬ ‫ذخیرهشیده‏‏مطابقیت‏میی‏دهنید‏‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫مشابه‏به‏وجود‏می‏آيد‪،‬‏شرايط‏جديد‏را‏نسبت‏به‏اطالعات‏‬ ‫اطالعات‏جديد‏بهشیوه‏ای‏تفسیر‏می‏شود‏که‏ناسازگاری‏مییان‏ايین‏سیازوکار‏هیا‏ی‏واقعییت‏‬ ‫بنابراين‪،‬‏جهان‏از‏طريق‏ساختار‏های‏دانش‏و‏نه‏لزومیاً‏‏سیاختار‏میادی‏آن‏درک‏‬ ‫‏‬ ‫کاهش‏يابد؛‏‬ ‫می‏شود‪.‬‏]‪[85‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏ساختار‏های‏دانش‏پیش‏از‏اتخیاذ‏يیک‏تصیمیم‏‪،‬‏دارای‏نفیوذ‏و‏‬ ‫تند‪.‬‏يکی‏از‏تحلیلهای‏استراتژی‏بزرگِ‏جنگ‏ويتنام‏نشیان‏میی‏دهید‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫قدرت‏فراوانی‏هس‬ ‫ساختارهای‏دانش‪،‬‏بیشترين‏نقیش‏را‏طیی‏فراينید‏انتخیاب‏و‏رد‏گزينیه‏هیای‏سیاسیتی‏ايفیا‏‬ ‫سیاستگااران‏بیه‏منظیور‏‏انتخیاب‏‬ ‫‏‬ ‫می‏کنند‪.‬‏ساختار‏های‏دانش‏ارزيابی‏ها‏و‏ارزشهايی‏را‏که‏‬ ‫تحت‏تأثیر‏قرار‏میدهند‪.‬‏]‪[86‬‬ ‫‏‬ ‫بهشدت‏‬ ‫میان‏گزينههای‏مختلف‏انجام‏میدهند‪،‬‏ ‏‬ ‫‏‬

‫ها‏و‏قیاسها‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫ها‪،‬‏الگو‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫سه‏گونه‏ساختار‏دانش‏گسترده‏وجود‏دارد‪:‬‏باور‬ ‫‪1. Satisficing Model‬‬ ‫‪2. Prospect Theory‬‬ ‫‪3. Information processing approach‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪5۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫ها‏و‏يا‏اعتقادات‪،‬‏ساختارهای‏دانشی‏هستند‏که‏صحیح‏در‏نظیر‏گرفتیه‏میی‏شیوند‏و‏‬ ‫‏‬ ‫باور‏‬ ‫یشیو‏ند‪.‬‏ايین‏سیاختار‏هیا‏در‏حیالی‏‏کیه‏‏‬ ‫آنها‪،‬‏اسیتفاده‏می ‏‬ ‫برای‏درک‏و‏فهم‏جهان‏خار ‏از‏ ‏‬ ‫آنهیا‏‏جهیان‏را‏‬ ‫ای‏را‏تشکیل‏میدهند‏که‏میردم‏بیا‏اسیتفاده‏از‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫محتوای‏کلی‏دارند‪،‬‏پسزمینه‬ ‫مشاهده‏می‏کنند‪،‬‏اما‏به‏عنوان‏يک‏ابزار‏حیل‏مسیئله‏کیاربرد‏چنیدانی‏ندارنید‏‪.‬‏]‪[87‬‏الگوهیا‪،‬‏‬ ‫ماهیت‏فراگیر‏دارند‪،‬‏زيرا‏محصول‏يک‏فرايند‏فعال‏بازسازی‏تجارب‪،‬‏ارزش‏ها‏و‏کلیشیه‏هیا‏‬ ‫هستند‏که‏به‏صیورت‏‏کلیی‏و‏انتزاعیی‏بیه‏نمیايش‏گااشیته‏میی‏شیوند‪.‬‏]‪[88‬‏بیا‏کمیک‏بیه‏‬ ‫سازمان‏دهی‏وضعیت‏های‏پیچیده‏در‏ذهن‏به‏گونه‏ای‏که‏به‏سرعت‏به‏درک‏مسئله‏منجر‏شود‪،‬‏‬ ‫ها‏به‏فرايند‏حل‏مسئله‏کمک‏فراوانی‏میکنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏طرح‬ ‫الگوها‏موقعیت‏های‏جديدی‏را‏ايجاد‏می‏کنند‏که‏از‏طريق‏تحمیل‏بازيگران‏شناخته‏شیده‏‏‬ ‫ی‏را‏با‏استفاده‏از‏دانش‏پیشفر‬ ‫‏‬ ‫و‏روابط‏آن‏ها‏به‏حوادث‏و‏رخداد‏ها‪،‬‏خألهای‏اطالعات‬

‫‏پر‏‬

‫می‏کنند‪،‬‏در‏حالی‏که‏به‏ذهن‏اجازه‏می‏دهند‏تا‏با‏استفاده‏از‏مفاهیم‏و‏دانش‏از‏پیش‏موجود‪،‬‏‬ ‫به‏نتايج‏بیشتری‏دست‏يابد‪.‬‏]‪[89‬‬

‫در‏مقابل‪،‬‏قیاس‏ها‏در‏حالی‏که‏عملکردی‏مشابه‏با‏الگوها‏دارنید‪،‬‏بیرخالف‏الگوهیا‏کیه‏‬ ‫مفهومی‏و‏غیر‏اختصاصی‏می‏باشند‪،‬‏ماهیتی‏خاص‏و‏عینی‏دارند‪.‬‏قیاس‏های‏تاريخی‏بر‏پايیه‏‬ ‫اين‏اطالعات‏است‏که‏«دو‏يا‏چند‏رخداد‏که‏به‏لحاظ‏زمانی‏مستقل‏از‏يکديگر‏هستند‏و‏در‏‬ ‫ها‏با‏يکديگر‏مطابقت‏دارند‪،‬‏ممکن‏است‏در‏جنبههای‏ديگر‏نییز‏بیر‏يکیديگر‏‬ ‫‏‬ ‫برخی‏از‏جنبه‏‬ ‫منطبق‏باشند»‪.‬‏]‪[90‬‏در‏حالی‏که‏قیاس‏تاريخی‏کاربرد‏های‏فراوانی‏دارد‪،‬‏افراد‏به‏طور‏کلی‏از‏‬ ‫بیشماری‏وجیود‏دارد‏کیه‏بیه‏‬ ‫آن‏بهره‏برداری‏کافی‏نمی‏کنند‏و‏شکست‏های‏سیاستی‏مهم‏و‏ ‏‬ ‫تاريخی‏مربوط‏میشود‪.‬‏]‪[91‬‏نکته‏حائز‏اهمیت‏اين‏است‏‬ ‫‏‬ ‫عدم‏استفاده‏مناسب‏از‏قیاس‏های‏‬ ‫نمیشود‪.‬‏]‪[92‬‬ ‫اينگونه‏مسائل‏و‏مشکالت‏به‏افراد‏فاقد‏تحصیالت‏دانشگاهی‏محدود‏ ‏‬ ‫که‏ ‏‬

‫پیشنهاد‏های‏متعددی‏برای‏مقابله‏با‏فرايند‏های‏شناختی‏انسانی‏و‏کمینه‏کیردن‏‏مشیکالتی‏‬ ‫که‏باورها‪،‬‏الگوها‏و‏قیاسها‏می‏توانند‏در‏فرايند‏سیاست‏گیااری‏‏ايجیاد‏کننید‪،‬‏مطیرح‏‏شیده‏‏‬ ‫‪1‬‬ ‫‪،‬‏تکنیک‏وکیلمدافع‏شیطان‪،2‬‏راه‏حل‏هیای‏سیازمانی‏‪1‬‏و‏‬ ‫‏‬ ‫است‏که‏شامل‏طرفداری‏چندجانبه‬

‫‪1. Multiple Advocacy‬‬ ‫‪2. Devil’s Advocacy‬‬

‫‪5۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تیم‏های‏قتل‪2‬‏می‏شود‪.‬‏]‪[93‬‏اين‏روش‏های‏متفاوت‏اگرچه‏قابل‏اعتماد‏و‏پیوسته‏نمی‏باشیند‪،‬‏‬ ‫سوگیریهای‏شناختی‏مختلف‏را‏کاهش‏می‏دهند‪.‬‏چنین‏رويکرد‏هیايی‏عیالوه‏‬ ‫‏‬ ‫تأثیرات‏منفی‏‬ ‫گااری‏میافزايند‪،‬‏باعث‏اتالف‏منیابع‏سیازمانی‏و‏زمیان‏‬ ‫‏‬ ‫بر‏اينکه‏به‏پیچیدگی‏فرايند‏سیاست‏‬ ‫میشوند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫يک‏راه‏حل‏ساده‏تر‏و‏شايد‏بهتر‪،‬‏پايرفتن‏و‏کار‏کردن‏با‏قدرت‏و‏ضعف‏شیناختی‏ذهین‏‬ ‫انسان‏است‪.‬‏اين‏رويکیرد‏اسیتفاده‏از‏پیشیرفته‏تیرين‏معمیاری‏پیردازش‏اطالعیات‏موجیود‏‬ ‫انتخاب‏چندوجهی)‏را‏پیشنهاد‏می‏دهد‏و‏سپس‏آن‏را‏با‏مناسب‏ترين‏ساختار‏دانش‏ الگیو)‏‬ ‫که‏متناسب‏با‏مسئله‏مورد‏بحث‏است‏ترکیب‏می‏کنید‪.‬‏يیک‏معمیاری‏انتخیاب‏چنیدوجهی‏‬ ‫همراه‏با‏طرح‏های‏بهینه‏استراتژی‏بزرگ‏به‏افراد‏اين‏امکیان‏را‏میی‏دهید‏تیا‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫بزرگی‏طراحی‏کنند‏که‏به‏تفکر‏بهتر‏آن‏ها‏منجر‏می‏شود‏و‏سپس‏به‏جی‏ای‏انتخیاب‏تصیادفی‏‬ ‫های‏تاريخی‪،‬‏روشهای‏جايگزين‏بهتیری‏را‏معرفیی‏میی‏کنید‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫گزينه‏صحیح‪،‬‏براساس‏قیاس‬ ‫استفاده‏از‏يک‏رويکرد‏رسمی‏به‏جای‏اتکا‏بر‏شانس‪،‬‏احتمال‏اتخیاذ‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏‬ ‫‏‬ ‫موفق‏را‏افزايش‏میدهد‪ .‬‏‬ ‫با‏استفاده‏از‏اين‏رويکرد‪،‬‏فريدمن‪۸‬‏به‏جای‏اتکاء‏به‏نظريات‏روابیط‏بیین‏الملیل‪،‬‏از‏يیک‏‬ ‫ديدگاه‏تاريخی‏اسیتفاده‏کیرد‏و‏بیه‏نتیجیه‏مشیابهی‏دسیت‏يافیت‪.‬‏فريیدمن‏سیاختار‏هیای‏‬ ‫استراتژيک‏را‏پیشنهاد‏کرد‏که‏از‏آن‏ها‏به‏طور‏کلی‏برای‏انواع‏مختلف‏استراتژی‏هیا‏میی‏تیوان‏‏‬ ‫استفاده‏کرد‏ به‏طرز‏مؤثر‏از‏طريق‏ساختار‏های‏دانش)‏و‏آنچه‏را‏که‏او‏فراينید‏هیای‏فکیری‏‬ ‫که‏همان‏رويکرد‏گزينش‏چندوجهی‏‬ ‫‏‬ ‫سیستم‏‪1‬‏و‏سیستم‏‪2‬‏می‏نامد‏را‏با‏يکديگر‏ترکیب‏کرد‏‬ ‫است‪.‬‏]‪[94‬‏همه‏آنچه‏که‏تاکنون‏گفته‏شد‏در‏مورد‏اين‏بود‏که‏مردم‏چگونه‏بايید‏در‏میورد‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏فکر‏کنند‪،‬‏اما‏اکنون‏اين‏پرسش‏مطرح‏می‏شود‏که‏آن‏ها‏به‏چه‏چییزی‏بايید‏‬ ‫فکر‏کنند؟ ‏‬

‫‪1. Organizational Solutions‬‬ ‫‪2. Murder Boards‬‬ ‫‪3. Freedman‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪51‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫بهکارگیری قدرت‬ ‫همان‏طور‏که‏گفته‏شد‪،‬‏هدف‏استراتژی‏بزرگ‏تالش‏برای‏تغییر‏نظم‏کنیونی‏بیین‏الملیل‏‬ ‫به‏منظور‏دستیابی‏به‏يک‏نظم‏مطلوب‏تر‏از‏طريق‏ابزار‏هايی‏ماننید‏«تفکیر‪،‬‏واکینش‪،‬‏رقابیت‪،‬‏‬ ‫درگیری‏نهادها»‏است‪،‬‏در‏حالی‏که‏هريک‏دستور‏کار‏و‏مقاصد‏خاص‏خود‏را‏دارنید‪.‬‏ايیده‏‬ ‫ايجاد‏تغییرات‏مطلوب‏در‏مجموعیه‏ای‏از‏روابیط‏اجتمیاعی‏پیچییده‪،‬‏هسیته‏اصیلی‏تمیامی‏‬ ‫تفکرات‏استراتژی‏های‏بزرگ‏را‏شکل‏می‏دهد‪،‬‏اما‏برای‏آنکه‏بتوان‏از‏آن‏استفاده‏کیرد‪،‬‏بايید‏‬ ‫آن‏را‏قدری‏توسعه‏داد‪.‬‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏ايجیاد‏تغیییرات‏مطلیوب‏و‏هدفمنید‪،‬‏روش‏هیای‏‬ ‫احتمالی‏محدودی‏ممکن‏است‏وجود‏داشته‏باشد‪ :‬‏‬ ‫الف‪-‬‏انکار‪:1‬‏تالش‏برای‏جلوگیری‏از‏دستیابی‏يک‏دولت‏و‏يا‏هر‏نهیاد‏ديگیر‏بیه‏يیک‏‬ ‫هدف‏مطلوب‪ .‬‏‬ ‫ب‪-‬تعامل‪:2‬‏تالش‏برای‏همکاری‏با‏يک‏دولت‏و‏يا‏نهیاد‏ديگیر‏در‏دسیتیابی‏بیه‏هیدف‏‬ ‫مطلوب‏مشترک ‏‬ ‫اصالح‪:۸‬‏تالش‏برای‏تغییر‏تفکرات‏دولت‏و‏يا‏نهاد‏ديگر‪.‬‏]‪ [95‬‏‬‫انجام‏اين‏اقدامات‏نیازمند‏به‏کارگیری‏قدرت‏است‪.‬‏به‏لحاظ‏مفهومی‪،‬‏قدرت‏را‏می‏تیوان‏‏‬ ‫بهعنوان‏توانايی‏ايجاد‏تأثیرات‏هدفمند‏در‏نظر‏گرفت‪.‬‏]‪[96‬‏ايین‏‬ ‫بهعنوان‏يک‏منبع‏و‏هم‏ ‏‬ ‫هم‏ ‏‬ ‫ماهیت‏دوگانه‏را‏می‏توان‏با‏ماهیت‏دوگانه‏استراتژی‏بیزرگ‏مقايسیه‏کیرد‪،‬‏چیرا‏کیه‏هیدف‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‪،‬‏توسعه‏و‏به‏کارگیری‏ابزار‏های‏قدرت‏است‪.‬‏ماهیت‏قدرت‏بیه‏عنیوان‏‏يیک‏‬ ‫منبع‏را‏به‏بخش‏های‏بعدی‏موکول‏می‏کنیم‏و‏در‏اين‏بخش‏بر‏استفاده‏از‏قدرت‏برای‏ايجیاد‏‬ ‫اثرگااری‏تمرکز‏میکنیم‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫مايکل‏بارنت‪۲‬‏و‏ريموند‏دووال‪5‬‏قیدرت‏را‏در‏سیاسیت‏بیین‏الملیل‏بیه‏شییوه‏‏پیچییده‏ای‏‬ ‫تعريف‏می‏کنند‏که‏عبارت‏است‏از‪:‬‏«اثرگااری‏بیر‏روابیط‏اجتمیاعی‏و‏يیا‏از‏طريیق‏روابیط‏‬ ‫‪1. Denial‬‬ ‫‪2. Engagement‬‬ ‫‪3. Reform‬‬ ‫‪4. Michael Barnett‬‬ ‫‪5. Raymond Duvall‬‬

‫‪52‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اجتماعی‏بر‏بازيگرانی‏که‏ظرفیت‏های‏الزم‏برای‏کنترل‏سرنوشت‏خود‏را‏شکل‏میی‏دهنید‏»‪.‬‏‬ ‫]‪[97‬‏در‏اين‏طبقه‏ بندی‏دوگانه‪،‬‏انواع‏مختلفیی‏از‏قیدرت‏لحیاظ‏شیده‏اسیت‏کیه‏براسیاس‏‬ ‫جنبه‏های‏مختلف‏روابط‏اجتماعی‏میان‏بازيگران‏درگیر‪،‬‏تغییر‏می‏کند‪.‬‏در‏بُعید‏اول‪،‬‏اسیتفاده‏‬ ‫از‏قدرت‏می‏تواند‏مستقیم‏باشد‪،‬‏مواردی‏که‏بازيگران‏درگیر‏«در‏مجاورت‏فیزيکی‪،‬‏تاريخی‪،‬‏‬ ‫اجتماعی‏و‏يا‏منطقه‏ای‏می‏باشند‏و‏يا‏به‏صورت‏غیر‏مستقیم‏مانند‏مواردی‏کیه‏در‏آن‏ارتبیاط‏‬ ‫میان‏بازيگران‏درگیر‏به‏صورت‏ منفصیل‏و‏مییانی‏اسیت‏و‏يیا‏بیه‏عبیارت‏ديگیر‏در‏ف‏اصیله‏‬ ‫فیزيکی‪،‬‏زمانی‏و‏يا‏اجتماعی‏از‏يکديگر‏صورت‏میگیرد»‪.‬‏در‏بُعید‏دوم‪،‬‏اسیتفاده‏از‏قیدرت‏‬ ‫‏‬ ‫می‏تواند‏به‏معنای‏کنترل‏ديگران‏باشد‏و‏يا‏به‏معنای‏نظری‏تعیین‏کند‏که‏بازيگران‏اصلی‏چه‏‬ ‫کسانی‏هستند‪.‬‏اين‏دو‏بعد‪،‬‏مفهوم‏قدرت‏به‏عنوان‏يک‏عامل‏اثرگاار‏را‏به‏چهار‏نوع‏تقسییم‏‬ ‫میکند‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫«‪ ...‬قدرت‏اجباری‪1‬‏در‏کنترل‏مستقیم‏يک‏بازيگر‏بر‏موجوديت‏و‏يا‏اقدامات‏بیازيگران‏‬ ‫ديگر‏تعريف‏می‏شود‪.‬‏قدرت‏نهادی‪2‬‏در‏کنترل‏غیر‏مستقیم‏بازيگران‏بر‏شیرايط‏و‏اقیدامات‏‬ ‫‪،‬‏تعريف‏میشود‪.‬‏قدرت‏سیاختاری‏‪۸‬‏‬ ‫‏‬ ‫ديگر‏آن‏که‏از‏نظر‏موقعیت‏اجتماعی‏با‏ما‏فاصله‏دارند‬ ‫به‏عنوان‏روابط‏سازنده‏ای‏تعريف‏می‏شود‏که‏مسیر‏و‏نوع‏خاص‏خود‏را‏دارد‪.‬‏قدرت‏مولید‏‪4‬‏‬ ‫تولید‏ظرفیتهای‏اجتماعی‏خاص‏مییان‏بیازيگران‏‬ ‫‏‬ ‫از‏طريق‏گسترش‏روابط‏سازنده‏به‏منظور‏‬ ‫ايجاد‏میشود»‪.‬‏]‪ [98‬‏‬ ‫‏‬ ‫از‏میان‏موارد‏فوق‪،‬‏سه‏قدرت‏اجباری‪،‬‏نهیادی‏و‏مولید‪،‬‏در‏خصیوص‏‏اسیتفاده‏قیدرت‏‬ ‫توسط‏يک‏بازيگر‏در‏مقابل‏بازيگران‏ديگر‪،‬‏عاملمحور‏هستند‏و‏به‏طور‏مسیتقیم‏بیه‏اعمیال‏‬ ‫‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏قدرت‏ساختاری‪،‬‏موضوعمحور‏است‏و‏در‏ادامه‏از‏منظیر‏‬ ‫‏‬ ‫میشوند‬ ‫قدرت‏مربوط‏ ‏‬ ‫منابع‏مورد‏بررسی‏قرار‏میگیرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫سه‏قدرت‏عامل‏محور‏را‏می‏توان‏گسترش‏داد‏و‏آن‏را‏بیه‏صیورت‏‏روش‏هیای‏انتزاعیی‏‬ ‫ايجاد‏تغییر‏که‏پیش‏تر‏توضیح‏داده‏شد‪،‬‏با‏يکديگر‏ترکیب‏کرد‪.‬‏قدرت‏اجبیاری‏مسیتلزم‏آن‏‬ ‫‪1. Compulsory power‬‬ ‫‪2. Institutional power‬‬ ‫‪3. Structural power‬‬ ‫‪4. Productive power‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪5۸‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫است‏که‏يک‏بازيگر‏اراده‏خود‏را‏بر‏مقاومت‏ديگران‏تحمیل‏کند‏و‏ايراداتی‏را‏می‏تیوان‏‏بیر‏‬ ‫دولتی‏که‏به‏دنبال‏بازداشتن‏ديگران‏از‏دستیابی‏به‏اهداف‏مطلوبشان‏است‪،‬‏وارد‏کرد‪.‬‏قدرت‏‬ ‫های‏مشترک‏اطالق‏میگیردد‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ی‏از‏اقدامات‏جمعی‏و‏همکاری‬ ‫نهادی‏يا‏سازمانی‏به‏مجموعه‏ا‬ ‫که‏از‏طريق‏گسترش‏روابط‏اجتماعی‏میی‏ توانید‏بیه‏يیک‏دولیت‏در‏همکیاری‏مشیترک‏بیا‏‬ ‫دولت‏های‏ديگر‏برای‏دستیابی‏به‏اهداف‏مطلوب‏مشترک‏کمک‏کند‪.‬‏در‏پايان‪،‬‏قدرت‏مولید‏‬ ‫‪،‬‏عادات‏و‏هويتهیای‏اجتمیاعی‏اسی‏ت‏و‏بیه‏تیالش‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫نیازمند‏تشکیل‏و‏تثبیت‏هنجارها‬ ‫دولت‏برای‏ايجاد‏اصالحات‏در‏دولت‏های‏ديگر‏مربوط‏می‏گردد‪.‬‏]‪[99‬‏نکته‏مهم‏اين‏اسیت‏‬ ‫ای‏به‏ترتیب‏با‏نظريههیای‏روابیط‏بیین‏الملیل‏‬ ‫‏‬ ‫که‏اين‏سه‏نوع‏قدرت‏ارتباط‏مفهومی‏گسترده‏‬ ‫رئالیسم‪،‬‏لیبرالیسم‏و‏نظريه‏ساختارگرايی‏دارد‪.‬‏]‪[100‬‬

‫گسترش‏اين‏روابط‏نشان‏میدهد‏که‏سه‏روش‏ايجاد‏تغییر‪،‬‏يعنی‏انکار‪،‬‏تعامل‏و‏اصیالح‏‬ ‫‏‬ ‫می‏توانند‏به‏طور‏ گسترده‏و‏از‏روی‏احتیاط‏با‏رئالیسم‪،‬‏لیبرالیسم‏و‏سیاختارگرايی‏در‏ارتبیاط‏‬ ‫باشند‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏اين‏مکاتب‏نظری‏همانند‏کلیسیا‏هیای‏بیزرگ‏و‏گسیترده‏ای‏هسیتند‏کیه‏‬ ‫جايگاه‪،‬‏عقايد‏و‏باور‏های‏بسیار‏متفاوتی‏دارند؛‏در‏حالی‏که‏روابط‏شناخته‏شده‏صرفاً‏وجود‏‬ ‫يک‏رابطه‏کلی‏را‏نشان‏میدهند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫روش‏انکار‪،‬‏مستلزم‏به‏کارگیری‏اقداماتی‏است‏که‏برای‏ممانعت‏از‏دستیابی‏ديگیران‏بیه‏‬ ‫اهداف‏مطلوب‏خود‏اتخاذ‏میشوند‏و‏به‏شدت‏منطبق‏بیر‏مفهیوم‏رئالیسیم‏اسیت‏‪.‬‏براسیاس‏‬ ‫‏‬ ‫رئالیسم‪،‬‏بازيگران‏به‏طور‏ذاتی‏رقابتی‏و‏متعار‬

‫‏هسیتند‏و‏ايین‏ويژگیی‏آن‏هیا‏‏را‏بیه‏طیور‏‏‬

‫غريزی‏وادار‏به‏مقاومت‏در‏برابر‏جاه‏طلبی‏‏دولت‏های‏ديگر‏می‏کند‪.‬‏با‏در‏نظر‏گیرفتن‏اينکیه‏‬ ‫اولین‏نگرانی‏دولت‏های‏تحت‏لوای‏رئالیسم‪،‬‏حف ‏جايگاه‏نسبی‏خیود‏در‏نظیام‏بیین‏الملیل‏‬ ‫است‪،‬‏زمینه‏های‏مقاومت‏در‏برابر‏تغیییر‏در‏آن‏هیا‏‏وجیو‏د‏دارد‪.‬‏]‪[101‬‏رئالیسیم‏دارای‏يیک‏‬ ‫«انحراف‏از‏وضع‏موجود‏است»‏در‏حالی‏که‏به‏طور‏مستمر‏بر‏ايجاد‏تغیییر‏تأکیید‏میی‏کنید‏‪.‬‏‬ ‫]‪[102‬‏الگو‏های‏رئالیستی‏نوين‏به‏خوبی‏نشان‏می‏دهند‏که‏چگونه‏وضعیت‏کنونی‏بايد‏حف ‏‬ ‫و‏از‏ايجاد‏تغییر‏جلوگیری‏شود‪.‬‏]‪[103‬‬ ‫‏‬

‫‪5۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫روش‏انکار‏را‏می‏توان‏در‏موقعیت‏های‏گسترده‏تر‏به‏کیار‏گرفیت‏و‏کیاربرد‏آن‏فراتیر‏‏از‏‬ ‫پیشگیری‏از‏تغییر‏است‪.‬‏از‏اين‏راهکار‏میی‏تیوان‏در‏میوارد‏مهیم‏تیری‏‪،‬‏ماننید‏‏جلیوگیری‏از‏‬ ‫دستیابی‏ديگران‏به‏اهدافی‏مانند‏بقا‪،‬‏کنترل‏قلمرو‏يا‏حاکمیت‏سیاسی‏مستقل‏اسیتفاده‏کیر‏د‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏چشمانداز‏نظیری‏خیود‏دولیت‏هیايی‏را‏معرفیی‏‬ ‫‏‬ ‫رئالیسم‏به‏خوبی‏اين‏را‏نشان‏می‏دهد‏و‏‬ ‫می‏کند‏که‏به‏دنبال‏اصالح‏وضعیت‏کنونی‏در‏برابر‏ديگران‏به‏منظیور‏‏دسیتیابی‏بیه‏بیشیترين‏‬ ‫سطح‏سلطه‏جهانی‏می‏باشند‪.‬‏]‪[104‬‏معیار‏اصلی‏آن‏هیا‏‏مقابلیه‏فعیال‏بیا‏ديگیران‏در‏جهیت‏‬ ‫آنها‏به‏اهدافشان‏است‪ .‬‏‬ ‫جلوگیری‏از‏دستیابی‏ ‏‬ ‫یسم‏در‏استفاده‏از‏نظام‏بینالملل‪،‬‏اصیوالً‏‏همکیاری‏مشیترک‏مییان‏‬ ‫‏‬ ‫در‏مقابل‪،‬‏مفهوم‏لیبرال‬ ‫دولت‏های‏مختلف‏در‏دستیابی‏به‏اهداف‏مطلوب‏مشترک‏تعريف‏می‏شود‪[105].‬‏ايین‏بیدان‏‬ ‫میشیود‪،‬‏بلکیه‏رئالیسیم‏در‏‬ ‫معنا‏نیست‏که‏رئالیسم‏مانع‏از‏همکاری‏به‏ويژه‏در‏میان‏متحدان‏ ‏‬ ‫اصل‏براساس‏روابط‏متعار‬

‫‏شکل‏می‏گیرد‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏لیبرالیسم‏براساس‏امکان‏دسیتیابی‏‬

‫های‏مختلف‏تعريف‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫هايی‏برای‏گسترش‏همکاری‏میان‏دولت‬ ‫‏‬ ‫به‏فرصت‬ ‫به‏همین‏ترتیب‪،‬‏مفهوم‏ساختار‏گرايی‏دولت‏هیا‏بیه‏عنیوان‏نهیاد‏هیای‏انعطیاف‏پیاير‏‏کیه‏‬ ‫و‏هويت‏آن‏ها‏قابل‏تغییر‏است‪،‬‏به‏طور‏گسترده‏منطبق‏بر‏تغییراتی‏است‏که‏منجر‏به‏‬ ‫‏‬ ‫هنجارها‏‬ ‫اصالح‏و‏تغییر‏يک‏دولت‏براسیاس‏يیک‏هنجیار‏مطلیوب‏میی‏شیود‪.‬‏بیرخالف‏رئالیسیم‏و‏‬ ‫لیبرالیسم‪،‬‏ساختارگرايی‏شامل‏تغییرات‏سريع‏و‏بنیادين‏میی‏شیود‏کیه‏بیه‏دولیت‏هیا‏اجیازه‏‬ ‫می‏دهد‏تا‏هويت‏ملی‏را‏که‏براساس‏روابط‏اجتماعی‏شکل‏گرفته‏است‪،‬‏تغیییر‏دهنید‪،‬‏آن‏را‏‬ ‫بازسازی‏و‏يا‏تقويت‏کنند‪.‬‏در‏میان‏انواع‏مختلف‏مکاتیب‏فکیری‏سیاختارگرا‏‪،‬‏«يیک‏تعهید‏‬ ‫مشترک‏به‏منطق‏تغییر‏وجود‏دارد‪ [106].»...‬‏‬ ‫ارتباط‏گسترده‏میان‏مکاتب‏سه‏گانه‏روابط‏بین‏الملل‏و‏ارتباط‏میان‏سه‏راهکار‏تغیییر‏کیه‏‬ ‫در‏باال‏توضیح‏داده‏شد‏با‏انواع‏استراتژی‏های‏بزرگ‏مرتبط‏با‏آن‏هیا‏‪،‬‏بیه‏سیادگی‏بییان‏گر‏آن‏‬ ‫است‏که‏هريک‏از‏اين‏مکاتب‏درک‏چگونگی‏کارکرد‏جهان‏با‏يکديگر‏تفاوت‏دارنید‪.‬‏نکتیه‏‬ ‫مهم‏آن‏است‏که‏«اين‏تفاوت‏ها‏صرفاً‏نشان‏دهنده‏ادعیا‏هیای‏تجربیی‏رقیابتی‏نیسیت‏‪،‬‏بلکیه‏‬ ‫حلوفصل‏انواع‏خاصیی‏از‏مشیکالت‏‬ ‫همچنین‏تفاوت‏در‏روش‏تمرکز‏بر‏مسائل‏و‏توانايی‪،‬‏ ‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪55‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫را‏نشان‏می‏دهند»‪.‬‏]‪[107‬‏بنابراين‏با‏ايجاد‏روابط‏خاص‏میان‏روش‏های‏شناخته‏شیده‏‏ايجیاد‏‬ ‫تغییر‏و‏سه‏ديدگاه‏نظری‏اصلی‪،‬‏تیالش‏میی‏شیود‏‏تیا‏تمرکیز‏هريیک‏از‏مکاتیب‏بیر‏روش‏‬ ‫استراتژی‏بزرگی‏معطوف‏شود‏که‏بیشترين‏کاربرد‏را‏برای‏آن‏استراتژی‏دارد‪ .‬‏‬ ‫با‏اين‏حال‪،‬‏جزئیات‏هنوز‏فراهم‏نیست‏و‏بیه‏همیین‏دلییل‪،‬‏نییاز‏‏اسیت‏تیا‏از‏رئالیسیم‪،‬‏‬ ‫لیبرالیسم‏و‏مکتب‏ساختارگرايی‏به‏صورت‏طرح‏استفاده‏شود‪.‬‏اين‏طیرح‏هیا‏الگی‏وی‏نظريیه‏‬ ‫نیستند‏که‏بتوانند‏نتايج‏را‏توضیح‏دهند‏و‏يیا‏رخیداد‏هیا‏را‏پییش‏بینیی‏کننید‪،‬‏بلکیه‏تجسیم‏‬ ‫تصويری‏کلمات‏هستند‏که‏می‏توانند‏تفکر‏افراد‏در‏مورد‏استراتژی‏بزرگ‏را‏برانگیخته‏کنند‪.‬‏‬ ‫آنها‏جلب‏توجیه‏بیه‏‬ ‫قرار‏نیست‏اين‏تصاوير‪،‬‏جامع‏دقیق‏و‏يا‏چندبعدی‏باشند‪،‬‏بلکه‏هدف‏ ‏‬ ‫جنبه‏های‏مهم‏و‏خاص‏است‏در‏حالی‏که‏جنبه‏های‏کم‏اهمیت‏ديگر‏چندان‏مورد‏توجه‏قرار‏‬ ‫نگیرد‪ .‬‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏هريک‏از‏اين‏سه‏نظريه‏دارای‏چندين‏مکتب‏فرعی‏و‏ديدگاه‏هیای‏نظیری‏‬ ‫است‏که‏برخی‏از‏آن‏ها‏با‏يکديگر‏در‏تضاد‏بوده‏و‏تناق‬

‫‏دارند‪.‬‏در‏حقیقیت‏‪،‬‏هیی ‏يیک‏از‏‬

‫اين‏سه‏الگو‪،‬‏يک‏ادعای‏منسجم‏در‏مورد‏نحوه‏عملکرد‏دولت‏ها‏ارائه‏نمی‏دهید‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏‬ ‫بهرهبرداری‏قیرار‏گییرد‪،‬‏بیه‏‬ ‫تصمیم‏گیری‏در‏مورد‏اينکه‏کدام‏مکتب‏فکری‏فرعی‏بايد‏مورد‏ ‏‬ ‫کاربرد‏آن‏ها‏در‏ارزيابی‏مسائل‏استراتژی‏بزرگ‏قرار‪،‬‏بستگی‏دارد‪.‬‏چنین‏کارکردی‏به‏معنیی‏‬ ‫اجتناب‏از‏همپوشانی‏ديدگاه‏های‏نظری‏و‏تمرکز‏بر‏ويژگیی‏هیای‏منحصیربه‏فیرد‏‏هريیک‏از‏‬ ‫ها‏بهشیوه‏ای‏صرفه‏جويانه‏است‪،‬‏به‏طوری‏که‏از‏ابهام‏و‏دوگیانگی‏اجتنیاب‏شیود‪.‬‏در‏‬ ‫ديدگاه‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏صورت‪،‬‏طرحهای‏ايجادشده‏از‏ابتدا‏ساده‏هستند‪ .‬‏‬ ‫چشم‏انداز‏نظری‏اصلی‏رئالیستی‏که‏به‏منظور‏ايجاد‏يک‏الگوی‏اسیتراتژی‏بیزرگِ‏انکیار‏‬ ‫مورد‏استفاده‏قرار‏گرفته‏است‪،‬‏رئالیسم‏تهاجمی‏است‏که‏توسط‏جان‏مرشايمر‪1‬‏مطرح‏شید‪.‬‏‬ ‫]‪[108‬‏با‏بسط‏قابل‏توجه‏نئورئالیسم‪،‬‏مرشايمر‏نظرات‏سیاسی‏تند‏و‏تیز‏در‏مورد‏اينکه‏کدام‏‬ ‫يک‏از‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏بیشترين‏اهمیت‏را‏دارند‏و‏نیز‏اينکه‏چگونیه‏بايید‏آن‏هیا‏‏را‏در‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏آينده‏به‏کار‏گرفت‪،‬‏ارائه‏می‏دهد‪[109].‬‏مرشايمر‏تنها‏تغییرات‏محیدود‏‬ ‫‪1. John Mearsheimer‬‬

‫‪55‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫الملل‏را‏مورد‏توجه‏قرار‏میدهید‪،‬‏بیه‏همیین‏دلییل‏ديیدگاه‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫و‏غیر‏مستقیم‏در‏نظام‏بین‏‬ ‫‪1‬‬

‫داده‏میشود‪.‬‏]‪[110‬‬ ‫‏‬ ‫رابرت‏گیلپین ‏ترجیح‏‬

‫يکی‏از‏رويکرد‏ های‏جايگزين‏ديگر‪،‬‏شیاخه‏اصیلی‏مکتیب‏رئالیسیم‏معاصیر‏يیا‏همیان‏‬ ‫رئالیسم‏نئوکالسیک‏است‏که‏نه‏تنها‏شامل‏ساختار‏ها‏می‏شود‪،‬‏بلکه‏عوامل‏داخلیی‏و‏فکیری‏‬ ‫بیشتری‏ارائه‏می‏دهد‪.‬‏]‪[111‬‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏اين‏مطلب‏کیه‏تأکیید‏بیر‏توسیعه‏طیرح‏هیای‏‬ ‫متمايز‏و‏تند‏و‏تیز‏است‏و‏اينکه‏لیبرالیسم‏و‏مکتب‏ساختارگرايی‏به‏ترتیب‏عوامل‏داخلیی‏و‏‬ ‫فکری‏خاص‏خود‏را‏دارند‪،‬‏از‏رئالیسم‏نئوکالسیک‏به‏عنیوان‏مبنیای‏توسیعه‏طیرح‏‏اسیتفاده‏‬ ‫نمیشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫اصل‏ديدگاه‏نظری‏لیبرال‏که‏در‏يک‏الگوی‏استراتژی‏بزرگِ‏تعامل‪،‬‏عملیاتی‏شید‪،‬‏ايیده‏‬ ‫بهعنوان‏يک‏نئولیبرالیست‏است‏که‏بیر‏نقیش‏گیروه‏هیای‏دولتیی‏تابعیه‏و‏‬ ‫اندرو‏مراوسیک‪2‬‏ ‏‬ ‫الملل‏تأکید‏میکند‪ [112].‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫عوامل‏داخلی‏در‏روابط‏بین‬ ‫لیبرالیسم‏در‏اصل‏يک‏نظريه‏سیاسی‏است‏نه‏يک‏نظريه‏روابیط‏بیین‏الملیل‏کیه‏از‏يیک‏‬ ‫جايگاه‏هنجاری‏قدرتمند‏برخوردار‏است‏که‏با‏استفاده‏از‏مرکزيیت‏حقیوق‏بشیر‪،‬‏مالکیی‏ت‏‬ ‫آن‏با‏نمايندگان‏ملت‏است‏تعريف‏شده‏است‪.‬‏با‏اين‏‬ ‫‏‬ ‫قوانین‏‬ ‫‏‬ ‫وضع‏‬ ‫که‏ ‏‬ ‫خصوصی‏و‏حکومتى‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫حال‪،‬‏برای‏کارکرد‏مورد‏نظر‏ما‪،‬‏آثیار‏مراويسیک‏بیه‏طیور‏‏میؤثر‏‏نظريیه‏لیبیرال‏را‏مجیدداً‏و‏‏‬ ‫اصطالحات‏اثبات‏گرا‏طرح‏ريزی‏می‏کند‪،‬‏تعامالت‏استراتژيک‏را‏مورد‏تأکید‏قیرار‏میی‏دهید‪،‬‏‬ ‫دارای‏کاربردهای‏اکتشافی‏است‪،‬‏تعمییم‏هیای‏علّی‏ی‏را‏گسیترش‏میی‏دهید‏و‏سیاسیت‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫بینالمللی‏میپردازد‪.‬‏]‪ [113‬‏‬ ‫‏‬ ‫نکته‏مهم‏اين‏است‏که‏«استراتژی‏بزرگ‏تعامل»‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏لیبرال‏نیست‪.‬‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏لیبرال‏موضع‏هنجاری‏فیلسوفان‏لیبرال‏را‏به‏کار‏می‏گیرد‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏در‏‬ ‫رگ‏تعامل‏اين‏کار‏صورت‏نمیگیرد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏کیه‏در‏ايین‏کتیاب‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بز‬ ‫ارائه‏شده‏است‪،‬‏از‏آثار‏مراوسیک‏به‏عنوان‏مبنايی‏برای‏اينکیه‏چگونیه‏گیروه‏هیای‏مختلیف‏‬ ‫‏‬ ‫درون‏دولت‏های‏دموکراتیک‏يا‏ديکتاتور‏يک‏هیدف‏اجتمیاعی‏را‏از‏طريیق‏ايجیاد‏اولويیت‏‬ ‫‪1. Robert Gilpin‬‬ ‫‪3. Andrew Moravcsik‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪57‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫شکل‏می‏دهند‪،‬‏استفاده‏می‏کند‪.‬‏او‏معتقد‏است‏که‏اين‏امر‏بیش‏از‏يک‏تصوير‏ثانويیه‏اسیت‪،‬‏‬ ‫چرا‏که‏امور‏سیاسی‏داخلی‏بر‏اهمیت‏روابط‏میان‏جامعه‪-‬دولت‏و‏برتری‏نهايی‏هنجارهیای‏‬ ‫ها‏و‏رفتارهیای‏دولیت‏بیه‏جیای‏‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫مراوسیک‏بر‏توصیف‏اولويت‬ ‫اجتماعی‏تأکید‏میکند‪[114].‬‏‬ ‫‏‬ ‫تعريف‏انواع‏نظم‏بین‏الملل‏متمرکز‏میکند‏و‏بنابراين‏به‏همیین‏منظیور‏از‏نظريیات‏کیوهن‪،‬‏‬ ‫اينکبری‪،‬‏اوست‏و‏اونیل‪1‬‏استفاده‏می‏کند‪.‬‏]‪[115‬‏دانش‏مراوسیک‏نشان‏می‏دهد‏کیه‏چگونیه‏‬ ‫می‏توان‏با‏استفاده‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏به‏اين‏اهیداف‏دسیت‏يافیت‪،‬‏امیا‏توصییف‏‬ ‫اشاره‏شد‪،‬‏امکانپاير‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫های‏بینالمللی‏خاص‏از‏آثار‏افراد‏ديگری‏که‏به‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫نظام‬ ‫يک‏رويکرد‏جايگزين‏برای‏استفاده‏از‏نئولیبرالیسم‪،‬‏ايجاد‏يک‏طرح‏براسیاس‏لیبرالیسیم‏‬ ‫نهادی‏است‪،‬‏اما‏در‏اين‏کتاب‪،‬‏نهاد‏ها‏هم‏به‏عنوان‏هدف‏و‏هم‏به‏عنوان‏ابزار‏هیای‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏شناخته‏می‏شوند‪.‬‏نهاد‏ها‏هنگامی‏به‏عنوان‏هدف‏در‏نظر‏گرفته‏می‏شیوند‏کیه‏‏آن‏هیا‏‏را‏‬ ‫نوعی‏نظم‏بین‏الملل‏در‏الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‪،‬‏قلمداد‏کنیم‏و‏هنگامی‏به‏عنوان‏ابیزار‏‬ ‫در‏نظر‏گرفته‏می‏شوند‏که‏استراتژی‏بزرگ‏با‏استفاده‏از‏آن‏ها‏اجرا‏شود‏و‏بنابراين‏در‏تمامی‏‬ ‫انواع‏طرح‏های‏استراتژی‏بزرگ‏وجود‏خواهند‏داشت‪.‬‏بر‏ايین‏اسیاس‪،‬‏ايین‏نیوع‏لیبرالیسیم‏‬ ‫نمیتواند‏اساس‏و‏پايه‏ايجاد‏يک‏طرح‏قرار‏گیرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫ديدگاه‏های‏نظری‏اصلی‏مکتب‏ساختارگرايی‏که‏برای‏الگو‏های‏استراتژی‏بزرگ‏اصیالح‏‬ ‫فتهاند‪،‬‏توسط‏جفری‏لگرو‪،2‬‏مارتا‏فینمور‪۸‬‏و‏کیاترين‏سییکینگ‏‪۲‬‏ارائیه‏‏‬ ‫مورد‪،‬‏استفاده‏قرار‏گر ‏‬ ‫شدهاند‪.‬‏اين‏ديدگاه‏ها‏از‏يک‏رويکرد‏سازنده‏و‏استراتژيک‏برای‏قیوانین‏اجتمیاعی‏در‏حیال‏‬ ‫‏ ‏‬ ‫تغییر‏استفاده‏میکنند‪[116].‬‏ساختارگرايی‏نهادی‏بیه‏ايین‏موضیوع‏میی‏پیردازد‏کیه‏چگونیه‏‬ ‫‏‬ ‫عناصر‏و‏عوامل‏که‏افراد‏و‏سازمان‏های‏واقعی‏می‏باشند‪،‬‏ايده‏های‏جديید‏خلیق‏کیرده‏و‏بیه‏‬ ‫اجرا‏درمی‏آورند‪[117].‬‏استفاده‏از‏مکتب‏ساختارگرايی‏ممکن‏است‏مسئله‏سیاز‏‏باشید‏‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫اين‏رويکرد‪،‬‏مانند‏رئالیسم‏و‏لیبرالیسم‏يک‏نظريه‏قائم‏به‏ذات‏سیاسی‏نیست‪،‬‏با‏وجیود‏ايین‪،‬‏‬ ‫مکتب‏ساختارگرايی‏به‏دلیل‏ارائیه‏‏يیک‏چیارچوب‏فکیری‏در‏میورد‏تعیامالت‏و‏تغیییرات‏‬ ‫‪1. Keohane, Ikenberry, Russett and Oneal‬‬ ‫‪2. Jeffrey Legro‬‬ ‫‪3. Martha Finnemore‬‬ ‫‪4. Kathryn Sikkink‬‬

‫‪5۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اجتماعی‏برای‏فرايندی‏مناسب‏است‏که‏در‏آن‏اين‏کاربران‏هستند‏که‏محییط‏کیار‏خیود‏را‏‬ ‫ايجاد‏می‏کنند‪.‬‏]‪[118‬‬

‫رويکرد‏ديگر‏می‏تواند‏توسعه‏طرح‏هايی‏مبتنی‏بر‏نظريه‏انتقادی‏و‏استفاده‏از‏تقسیم‏بندی‏‬ ‫ساختارگرايی‏تد‏هاف‪1‬‏به‏دو‏گروه‏ساختارگرايی‏سنتی‏و‏انتقادی‏باشد‪[119].‬‏با‏ايین‏‏حیال‪،‬‏‬ ‫نظريه‏اجتماعی‏انتقادی‏اغلب‏از‏تکنیک‏های‏قیاسیی‏و‏روش‏شناسیی‏هیای‏سیاخت‏گشیايی‏‪2‬‏‬ ‫د‏و‏بیشتر‏به‏چگونگی‏ايجاد‏ساختارهای‏اجتماعی‏میی‏پیردازد‏و‏چرايیی‏آن‏را‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏میکن‬ ‫‏‬ ‫چندان‏مورد‏توجه‏قرار‏نمی‏دهد‪[120].‬‏در‏مقابل‪،‬‏سیاختارگرايی‏سینتی‏يیک‏جهیت‏گییری‏‬ ‫معرفت‏شناسی‏اثبات‏گرا‏دارد‏و‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏برای‏ايجاد‏|الگیو‏هیای‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫مناسب‏تر‏است‏و‏البته‏بیشتر‏به‏عنوان‏مکاتیب‏فرعیی‏عامیل‏محیور‏بیه‏جیای‏‏رويکیرد‏هیای‏‬ ‫ساختاری‏غالب‏مورد‏استفاده‏قرار‏میگیرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏فصل‏بعد‪،‬‏استفاده‏از‏سه‏نظريه‏منتخب‏در‏يک‏الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏خیاص‏میورد‏‬ ‫بررسی‏قرار‏می‏گیرد‪.‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏رويکرد‏مورد‏اسیتفاده‏براسیاس‏هیدف‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‪،‬‏شکل‏میگیرد‏که‏تغییر‏را‏نظم‏کنونی‏بهسوی‏نظم‏ترجیحی‏آينده‏به‏وجود‏میی‏آورد‪.‬‏‬ ‫اين‏مفهوم‏به‏طور‏عمیق‏در‏روابط‏بین‏الملل‏جاری‏شده‏است‪.‬‏ای‪.‬اچ‪.‬کیار‏‪۸‬‏در‏يکیی‏از‏آثیار‏‬ ‫نهتنها‏به‏آنچیه‏کیه‏هسیت‏‬ ‫بسیار‏مهم‏خود‏بیان‏می‏کند‏که‏روابط‏بین‏الملل‪،‬‏علمی‏است‏که‏« ‏‬ ‫ا‏نیز‏مورد‏توجه‏قرار‏میدهد»‪.‬‏]‪[121‬‬ ‫‏‬ ‫میپردازد‪،‬‏بلکه‏آنچه‏که‏بايد‏باشد‏ر‬ ‫‏‬

‫الگوهای‏استراتژی‏بزرگ‏بهینه‏سازی‏شده‏که‏توسط‏رئالیسم‪،‬‏لیبرالیسیم‏و‏سیاختارگرايی‏‬ ‫به‏کار‏انداخته‏میشوند‪،‬‏در‏قالب‏يیک‏معمیاری‏انتخیاب‏چنیدوجهی‏ادغیام‏میی‏شیوند‪.‬‏در‏‬ ‫‏‬ ‫تصوير‏زير‪،‬‏فرايند‏انتخاب‏استراتژی‏بزرگ‏را‏نشان‏میدهد‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Ted Hopf‬‬ ‫‪2. Deconstructive Methodologies‬‬ ‫‪3. E. H. Carr‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪5۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫شکل شماره ‪ :3‬چارچوب اعمال قدرت‬

‫‏‬

‫اولین‏مرحله‏انتخاب‪،‬‏روش‏است‪.‬‏اين‏کار‏«روش»‏انتخاب‏شده‏را‏با‏طیرح‏هیای‏خیاص‏‬ ‫موجود‏در‏معماری‏انتخیابی‏چنی‏دوجهی‏پیونید‏میی‏دهید؛‏‏«چیسیتی‏»‏و‏«چگیونگی‏»‏تفکیر‏‬ ‫سیاست‏گااران‏در‏مورد‏استراتژی‏بزرگ‏بیر‏ايین‏اسیاس‏شیکل‏میی‏گییرد‪.‬‏مرحلیه‏دوم‏در‏‬ ‫نشان‏میدهد‪،‬‏تأکید‏بر‏اين‏موضوع‏که‏هدف‏استراتژی‏بزرگ‏ايجیاد‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫نمودار‪،‬‏اهداف‏را‏‬ ‫نظم‏بین‏المللی‏خاص‏است‏و‏نیز‏اينکه‏اين‏نتايج‏با‏مجموعه‏ای‏از‏اقدامات‏خاص‏در‏ارتباط‏‬ ‫است‪.‬‏اين‏مطلب‏نشان‏می‏دهد‏که‏اهداف‏و‏مسیر‏ها‏به‏يکديگر‏وابسته‏می‏باشند‏ هريیک‏از‏‬ ‫بهصورت‏خاص‏در‏فصل‏بعدی‏مورد‏بررسی‏قرار‏گرفته‏است)‪ .‬‏‬ ‫اهداف‏ ‏‬

‫‪7۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫شکل شماره ‪ :3‬انواع استراتژی بزرگ‬

‫خلق قدرت‬ ‫تغییر‏از‏طريق‏استفاده‏زيرکانه‏از‏قدرت‏به‏وجود‏می‏آيد‪،‬‏اما‏منشأ‏اين‏قدرت‏کجاسیت؟‏‬ ‫نیروی‏انسانی‪،‬‏پول‏و‏مواد‏و‏مصالح‏مادی‏بايد‏استخرا ‏و‏بسیج‏شود‏و‏افیراد‏‏بايید‏متقاعید‏‬ ‫د‏و‏اينکه‏بدون‏اين‏منابع‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏امکانپیاير‏‬ ‫‏‬ ‫شوند‏که‏اهداف‏ضروری‏هستن‬ ‫‏‬ ‫نیست‬ ‫‪.‬‏اين‏مفهوم‏اغلب‏ناديده‏گرفته‏میشود‪ .‬‏‬ ‫توجه‏محدود‏به‏نیاز‏به‏خلق‏قدرت‪،‬‏يکی‏از‏کاستی‏های‏اصلی‏استراتژی‏بزرگ‏دکتیرين‏‬ ‫بوش‏در‏دهه‏اول‏قرن‏‪21‬‏میالدی‏بود‪.‬‏در‏آن‏زمان‪،‬‏بسیاری‏از‏آثاری‏کیه‏از‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫بزرگ‏توسعه‏انبساطی‏آمريکا‏حمايت‏می‏کردند‪،‬‏صرفاً‏دسترسی‏آسان‏به‏هر‏سطح‏قدرت‏را‏‬ ‫الزم‏می‏دانستند‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏بوش‏نیز‏بر‏اين‏اعتقاد‏بود‪.‬‏اين‏يکی‏از‏کاستی‏های‏اجیرای‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏بود‪.‬‏نتايج‏نامطلوبی‏به‏وجود‏آمد‪:‬‏«برتری‏آمريکا‏به‏دلیل‏بیه‏وجیود‏آمیدن‏‬ ‫هزينه‏های‏پیش‏بینی‏نشده‏جنگ‏های‏طوالنی‏دچار‏خدشه‏شد‪،‬‏هزينه‏هايی‏که‏اخییراً‏بییش‏از‏‬ ‫‪1/۸‬‏تريلیون‏دالر‏تخمین‏زده‏شده‏است‪.‬‏اعتبار‏آمريکا‏به‏دلیل‏بدهی‏هايی‏که‏بیه‏بیار‏آورده‏‬ ‫بهطیور‏‏‬ ‫میشد‪،‬‏ ‏‬ ‫های‏آمريکا‏که‏توسط‏دولتهای‏خارجی‏تأمین‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫بود‏به‏کلی‏متزلزل‏شد‪.‬‏بدهی‏‬ ‫پیوسته‏در‏حال‏افزايش‏بود‏و‏از‏‪1۸‬‏درصد‏پس‏از‏پايان‏جنگ‏سیرد‏بیه‏‪۸۳‬‏درصید‏پیس‏از‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪71‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫پايان‏دوره‏تصدی‏بوش‏رسیده‏بود‪.‬‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏در‏مقابل‏بسیاری‏از‏رقبیای‏خیود‏‬ ‫بهويژه‏چین‏در‏وضعیت‏بدی‏قرار‏داشت»‪.‬‏]‪[122‬‬ ‫‏‬

‫آنهیا‏‏بیه‏‏‬ ‫تالش‏برای‏ايجاد‏تغییرات‪،‬‏هزينه‏های‏مالی‏و‏غیر‏مالی‏دارد‪،‬‏اما‏بی‏توجهی‏بیه‏ ‏‬ ‫اين‏معنا‏نیست‏که‏هی ‏هزينه‏ای‏وجود‏نداشته‏است‏و‏يیا‏اينکیه‏تیأثیرات‏ناخواسیته‏ثانويیه‏‏‬ ‫وجود‏ندارد‪.‬‏خلق‏قدرت‏موضوع‏مهمی‏است‏که‏به‏بررسی‏های‏فراوانی‏نییاز‏دارد‪،‬‏‏اگرچیه‏‬ ‫آنهیا‏‏کتیاب‏‬ ‫اين‏امر‏بیشتر‏به‏کارشناسان‏تاريخ‏محول‏شده‏است‏کیه‏شیايد‏تأثیرگیاارترين‏‏ ‏‬ ‫معتبر‏صعود‏و‏افول‏قدرت‏های‏بزرگ‪1‬‏اثیر‏تیاريخ‏دان‏برجسیته‏پیاول‏کنیدی‏‪2‬‏اسیت‪.‬‏]‪[123‬‏‬ ‫کندی‏معتقد‏است‪،‬‏در‏حالی‏که‏قدرت‏های‏بزرگ‏به‏طور‏کلی‏و‏به‏صورت‏فعاالنه‏بیه‏دنبیال‏‬ ‫تغییر‏نظم‏جهان‏به‏نفع‏خیويش‏هسیتند‪،‬‏موفقییت‏در‏مراحیل‏آغیازين‏و‏سیپس‏در‏حفی ‏‬ ‫دستاورد‏های‏خود‪،‬‏نقطه‏عطفی‏در‏ساخت‏قدرت‏مورد‏نیاز‏و‏حف ‏آن‏است‪.‬‏توانیايی‏يیک‏‬ ‫دولت‏در‏ايجاد‏و‏حف ‏تغییرات‏مورد‏نظر‏در‏نظام‏بین‏الملل‏به‏قیدرتی‏کیه‏خلیق‏میی‏کنید‏‬ ‫وابسته‏است‪ .‬‏‬ ‫با‏بررسی‏فرايند‏خلق‏قدرت‪،‬‏آشکار‏می‏شود‏که‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏در‏طیول‏زمیان‏‬ ‫کنند‪.‬‏منابع‏و‏حمايتهای‏مورد‏نیاز‏اجرای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏هنگام‏نییاز‏در‏‬ ‫‏‬ ‫عمل‏می‏‬ ‫دسترس‏باشند‪،‬‏نه‏قبل‏و‏بعد‏از‏آن؛‏«بايد‏بدانید‏که‏چه‏وقت‪،‬‏قدرت‏بايد‏بیه‏حیداکثر‏‏خیود‏‬ ‫برسد‪...‬‏سیاست‏هايی‏که‏تالش‏می‏کنند‏قدرت‏در‏يک‏نقطه‏زمانی‏در‏آينده‏به‏حداکثر‏خیود‏‬ ‫برسد‪،‬‏با‏سیاست‏هايی‏که‏در‏پی‏افزايش‏قدرت‏در‏زمان‏حال‏می‏باشند‪،‬‏به‏کلی‏تفاوت‏دارند‪.‬‏‬ ‫سیاست‏های‏مربوط‏به‏زمان‏آينده‏نیازمند‏سیرمايه‏گیااری‏اقتصیادی‏هسیتند‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏‬ ‫سیاست‏های‏مربوط‏به‏زمان‏حیال‏‏مسیتلزم‏آن‏هسیتند‏کیه‏سیرمايه‏گیااری‏هیای‏در‏جريیان‏‬ ‫پاسخگوی‏هزينههای‏باال‏در‏دوره‏کنونی‏باشند»‪.‬‏]‪ [124‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏ممکن‏است‏دارای‏عناصر‏متعددی‏باشد‏کیه‏هريیک‏‬ ‫ايدهآل‏در‏لحظه‏مناسب‏و‏با‏ترتیب‏صحیح‏آماده‏اجرا‏هستند‪.‬‏برخی‏عناصیر‏نییاز‏‬ ‫به‏صورت‏ ‏‬ ‫به‏همکاری‏متقابل‏دارند‏و‏بنابراين‏بايد‏به‏طیور‏‏میوازی‏توسیعه‏داده‏شیوند؛‏عناصیر‏ديگیر‏‬ ‫‪1. The Rise and Fall of the Great Powers‬‬ ‫‪2. Paul Kennedy‬‬

‫‪72‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫جداگانه‏مورد‏نیاز‏باشند‏و‏بنابراين‏میتوان‏آنها‏را‏به‏ترتیب‏توسیعه‏‬ ‫‏‬ ‫ممکن‏است‏به‏صورت‏‬ ‫داد‪.‬‏برخی‏عناصر‏ممکن‏است‏به‏طور‏ذاتی‏به‏سرعت‏قابل‏توسعه‏باشند‪،‬‏در‏حالی‏که‏توسعه‏‬ ‫عناصر‏ديگر‏ممکن‏است‏چندين‏دهه‏به‏طول‏بینجامد‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏هريک‏از‏عناصی‏ر‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏از‏يک‏مبنای‏متفاوت‏آغاز‏می‏شوند‏و‏بنیابراين‏بیرای‏اينکیه‏بیه‏توانیايی‏و‏‬ ‫ظرفیت‏های‏الزم‏دست‏يابند‪،‬‏به‏دوره‏های‏زمانی‏مختلفی‏نیازمند‏هستند‪.‬‏در‏تمام‏اين‏موارد‪،‬‏‬ ‫درجات‏مختلفی‏از‏تغییر‏وجود‏دارد‪ .‬‏‬ ‫ممکن‏است‏ده‏ها‏سال‏زمان‏نیاز‏باشید‏تیا‏يیک‏اقتصیاد‏ملیی‏قابلییت‏هیا‪،‬‏توانیايی‏هیا‏و‏‬ ‫ظرفیت‏های‏مورد‏نیاز‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏را‏فراهم‏کند‪،‬‏ايجاد‏يیک‏اتحیاد‏جديید‏م‏مکین‏‬ ‫است‏چندين‏سال‏به‏طول‏بینجامد‪،‬‏در‏حالی‏که‏ايجاد‏يک‏طرح‏ديپلماتیک‏میی‏توانید‏طیی‏‬ ‫تنها‏چند‏ماه‏تحقق‏يابد‪.‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اهداف‏مشخصی‏دارد‏و‏اگر‏ابیزار‏هیای‏میورد‏‬ ‫نیاز‏در‏زمان‏مناسب‏و‏برای‏دوره‏ضروری‏در‏دسترس‏نباشد‪،‬‏ممکن‏است‏نیاز‏به‏ايجاد‏يک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏متفاوت‪،‬‏باشد‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏نظام‏بین‏الملل‏بیه‏طیور‏‏ذاتیی‏يیک‏نظیام‏پويیا‏‬ ‫است‪.‬‏در‏حالی‏که‏يک‏دولت‏در‏حال‏ساخت‏ابزار‏های‏مورد‏نییاز‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏خیود‏‬ ‫است‪،‬‏وضعیت‏اولیه‏ممکن‏است‏به‏طور‏نسبی‏و‏مطلق‏تکامل‏پیدا‏کند‪.‬‏برخی‏جنبه‏های‏اين‏‬ ‫تکامل‏مفید‏خواهد‏بود‪،‬‏برخی‏نخواهد‏بود‪.‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏همیشه‏نگیاه‏‬ ‫عنوان‏يک‏نقطه‏آغاز‏مفید‏میباشند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫به‏آينده‏دارند‪،‬‏شرايط‏کنونی‏تنها‏به‬ ‫میپردازند‏مشیخص‏‬ ‫کوتاهمدت‏ ‏‬ ‫با‏در‏نظر‏گرفتن‏استراتژی‏های‏بزرگی‏که‏به‏رويداد‏های‏ ‏‬ ‫می‏شود‏که‏شرايطی‏وجود‏دارد‏که‏در‏آن‏سیاست‏گااران‏احساس‏میی‏کننید‏کیه‏مجبیور‏بیه‏‬ ‫اتخاذ‏اقدامات‏خاصی‏می‏باشند‏و‏همچنین‏درمی‏يابند‏که‏گزينه‏های‏جايگزين‏ديگری‏نیز‏در‏‬ ‫اختیار‏دارند‪[125].‬‏نکته‏مهم‏اين‏است‏که‏تمايز‏میان‏اين‏گزينه‏ها‏به‏جیای‏‏آنکیه‏صیرفاً‏بیر‏‬ ‫مبنای‏يک‏معیار‏مطلق‏باشد‏به‏درک‏افراد‏نسبت‏بیه‏شیرايط‏موجیود‏بسیتگی‏دارد‪.‬‏شیرايط‏‬ ‫به‏شرايطی‏اطالق‏میشود‏که‏اهمیت‏بسیاری‏دارند‪،‬‏دارای‏فوريت‏زمیانی‏بیوده‏و‏‬ ‫‏‬ ‫ضروری‪1‬‏‬ ‫د‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏موقعیتهای‏انتخابی‪،2‬‏به‏شرايطی‏اطالق‏میی‏شیود‏‬ ‫‏‬ ‫قطعاً‏به‏اقدام‏فوری‏نیاز‏دارن‬ ‫‪1. Situations of Necessity‬‬ ‫‪2. Situations of Choice‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪7۸‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫که‏اهمیت‏کمتری‏دارند‏و‏بدون‏هرگونه‏فشار‏زمانی‪،‬‏امکان‏يک‏انتخاب‏واقعی‏مییان‏انجیام‏‬ ‫دادن‏و‏يا‏انجام‏ندادن‏عملی‏را‏فراهم‏می‏کنند‪.‬‏موقعییت‏هیای‏انتخیابی‪،‬‏اختییاری‏هسیتند‏و‏‬ ‫هی ‏گونه‏ضرورت‏استراتژيک‏ندارند‪،‬‏اما‏اين‏به‏آن‏معنیا‏نیسیت‏کیه‏رهیا‏کیردن‏و‏ناديیده‏‬ ‫گرفتن‏آن‏ها‏باعث‏می‏شود‏که‏عواقب‏نهايی‏ضرورتاً‏مطلوب‏و‏مساعد‏باشد‪.‬‏تعامالتی‏مانند‏‬ ‫گسترش‏شرايط‏برای‏طیف‏گسترده‏ای‏از‏آينده‪،‬‏بالقوه‏هزينه‏هايی‏نیز‏در‏بردارد‪.‬‏انجام‏عمیل‏‬ ‫در‏يک‏موقعیت‏انتخابی‏ممکن‏است‏آينده‏را‏به‏عنوان‏يکی‏از‏چند‏نتیجه‏مطلیوب‪،‬‏محیدود‏‬ ‫کند‪.‬‏سايه‏آينده‏می‏تواند‏تفکرات‏استراتژی‏بزرگ‏را‏تحت‏تأثیر‏قرار‏دهد‪،‬‏حتی‏اگیر‏مسیئله‏‬ ‫نیازمند‏اقدام‏فوری‏و‏سريع‏نباشد‪ .‬‏‬ ‫با‏در‏نظر‏گرفتن‏استراتژی‏های‏بزرگی‏که‏به‏رويداد‏های‏بلندمدت‏می‏پردازنید‏مشیخص‏‬ ‫می‏شود‏که‏هنگامی‏که‏به‏خلق‏قدرت‏فکر‏می‏کنیم‪،‬‏محدوديت‏اصلی‏اين‏است‏که‏آينده‏در‏‬ ‫نهايت‏قابل‏شناخت‏نیست‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏در‏برخی‏موقعیت‏ها‏جريان‏های‏گسترده‏ای‏را‏شايد‏‬ ‫بتوان‏درک‏کرد‏و‏اصولی‏را‏برای‏برنامه‏ريزی‏منطقی‏فراهم‏کیرد‪،‬‏زيیرا‏چهیار‏سیطح‏عیدم‏‬ ‫بهاندازه‏کافی‏آشکار‏با‏يک‏نتیجه‏مورد‏انتظیار‏‬ ‫اطمینان‏آشکار‏می‏شود‪:‬‏سطح‏يک‪،‬‏يک‏آينده‏ ‏‬ ‫ای‏را‏تنها‏با‏چند‏رويکرد‏احتمالی‏متصور‏میشیود؛‏‏سیطح‏سیه‪،‬‏‏بییان‏‬ ‫‏‬ ‫است‏‪.‬‏سطح‏دو‪،‬‏آينده‏‬ ‫می‏کند‏که‏مجموعه‏ای‏از‏آيندههای‏غیر‏گسسته‏امکان‏پاير‏است‪،‬‏اما‏اين‏دامنه‏محدود‏اسیت‏‏‬ ‫ای‏ممکن‏است‏را‏دهد‪،‬‏هر‏آيندهای‏نییز‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫کند‪،‬‏به‏دلیل‏اينکه‏هر‏نتیجه‬ ‫بیان‏می‬ ‫‏‬ ‫و‏سطح‏چهار‪،‬‏‬ ‫امکان‏پاير‏است‪.‬‏]‪ [126‬‏‬ ‫با‏بررسی‏خاص‏فرايند‏خلق‏قدرت‪،‬‏چهار‏سطح‏عدم‏اطمینیان‏را‏میی‏تیوان‏‏بیه‏دو‏نیوع‏‬ ‫که‏در‏آن‏به‏نظر‏میرسد‏آينده‏بیه‏انیدازه‏‏کیافی‏‬ ‫‏‬ ‫متمايز‏تقسیم‏کرد‪.‬‏موقعیت‏هايی‏وجود‏دارد‏‬ ‫قابل‏تشخیص‏است‏که‏بتوان‏يک‏مبنای‏منطقی‏برای‏برنامه‏ريزی‏بلندمدت‏تشکیل‏داد‪.‬‏ايین‏‬ ‫شرايط‏به‏طور‏گسترده‏منطبق‏بر‏عدم‏اطمینان‏نوع‏يک‏و‏نوع‏دو‏است‏که‏در‏آن‏يک‏يا‏چند‏‬ ‫مورد‏محدود‏ديگری‏از‏آينده‏پیشبینی‏می‏شود‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏موقعیت‏هايی‏نیز‏وجیود‏دارد‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫در‏آن‏آينده‏بلند‏مدت‏تر‏چندان‏متصور‏نیست‏و‏در‏حالی‏که‏متغییر‏هیای‏مربوطیه‏مشیخص‏‬ ‫می‏باشند‪،‬‏طیف‏گسترده‏ای‏از‏نتايج‏مختلف‏به‏نظر‏محتمیل‏میی‏رسید‏کیه‏ايین‏کیار‏باعیث‏‬

‫‪7۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫می‏شود‏که‏برنامه‏ريز‏دقیق‏بلند‏مدت‏با‏مشکل‏روب‏هرو‏شود‪.‬‏ايین‏شیرايط‏بیا‏عیدم‏اطمینیان‏‏‬ ‫سطح‏سه‏يا‏همان‏آينده‏محدود‏برابری‏می‏کند‪.‬‏فراتر‏از‏موارد‏فوق‪،‬‏سطح‏چهیار‏‏اسیت‏کیه‏‬ ‫شامل‏مجموعهای‏از‏آينده‏های‏احتمالی‏نامحدود‏میی‏شیود‏کیه‏در‏آن‏حتیی‏متغییر‏هیا‏قابیل‏‬ ‫‏‬ ‫شناسايی‏نیستند؛‏در‏چنین‏سطحی‏از‏عدم‏اطمینان‏کیه‏‏اهیداف‏سیاسیی‏بیه‏سیختی‏‏تعريیف‏‬ ‫می‏شوند‪،‬‏فرايند‏های‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیه‏نظیر‏نامناسیب‏میی‏باشیند‪.‬‏در‏چنیین‏شیرايطی‪،‬‏‬ ‫رويکرد‏های‏مديريت‏ريسک‏و‏يا‏فرصت‏طلبانه‏مطلوب‏است‏ اين‏روش‏شناسیی‏هیای‏حیل‏‬ ‫مسئله‏جايگزين‏در‏فصل‏هشت‏مورد‏بررسی‏قرار‏خواهند‏گرفت)‪.‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏هنگام‏در‏‬ ‫نظر‏گرفتن‏فرايند‏خلق‏قدرت‏برای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏که‏هدفش‏بررسیی‏يیک‏موقعییت‏‬ ‫بلند‏مدت‏است‪،‬‏مسئله‏اصلی‏اين‏است‏که‏آيا‏احتمال‏وقوع‏آينده‏به‏صورت‏نسبی‏مشیخص‏‬ ‫است‏ عدم‏اطمینان‏سطح‏يک‏و‏دو)‏يا‏اينکه‏نامطمئن‏و‏محدود‏است‏ عدم‏اطمینان‏سیطح‏‬ ‫سه)‪ .‬‏‬ ‫در‏ترکیب‏عوامل‏مختلف‪،‬‏ضرورت‏و‏عدم‏قطعیت‏را‏میی‏تیوان‏بیه‏تقسییم‏بنیدی‏اولییه‏‬ ‫مسائل‏کوتاه‏مدت‏و‏بلند‏مدت‏استراتژی‏بزرگ‏وصل‏کرد‪.‬‏مسائل‏کوتاه‏مدت‏مستلزم‏استفاده‏‬ ‫فوری‏از‏قدرت‏موجود‏است؛‏اين‏موضوع‏متأثر‏از‏رخداد‏های‏آينده‏است‪،‬‏بسته‏به‏اينکه‏آيا‏‬ ‫شرايط‏مورد‏بحث‏يک‏موضوع‏ضروری‏و‏يا‏يک‏موقعیت‏انتخابی‏است‪.‬‏مسائل‏بلنید‏میدت‏‬ ‫د؛‏اين‏موضوع‏‬ ‫مستلزم‏خلق‏قدرت‏برای‏استفاده‏خاص‏در‏يک‏نقطه‏زمانی‏در‏آينده‏می‏شون ‏‬ ‫متأثر‏از‏رخداد‏های‏آينده‏است‪،‬‏بسته‏بیه‏اينکیه‏آيیا‏آينیده‏بیه‏عنیوان‏مجموعیه‏‏کیوچکی‏از‏‬ ‫احتمال‏های‏ناپیوسته‏جايگزين‏و‏يا‏رويداد‏های‏نامحتمل‏و‏در‏عیین‏حیال‏محیدود‏در‏نظیر‏‬ ‫گرفته‏میشود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫اين‏مالحظات‏اولین‏مرحله‏از‏چارچوب‏خلق‏قدرت‏را‏تشکیل‏می‏دهند‏ کیه‏در‏شیکل‏‬ ‫ترسیم‏شده‏است)‪.‬‏همان‏طور‏که‏در‏چارچوب‏اولیه‏به‏کارگیری‏قیدرت‏مشیاهده‏‬ ‫‏‬ ‫شماره‏سه‏‬ ‫شد‪،‬‏مرحله‏دوم‏شامل‏طرح‏ها‏می‏شود‪.‬‏برای‏ايجاد‏و‏گسیترش‏ايین‏طیرح‏هیا‪،‬‏اولیین‏گیام‏‪،‬‏‬ ‫ارزيابی‏مفاهیم‏بنیادين‏مربوط‏به‏آن‏طرحها‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪75‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫ايجاد‏ابزار‏های‏مادی‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏همانند‏تمامی‏سیاست‏های‏عمومی‪،‬‏بیه‏توسیعه‏و‏‬ ‫تخصیییص‏منییابع‏محییدود‏يییک‏جامعییه‏مربییوط‏میییشییود‪[127].‬‏اسییتراتژی‏بییزرگ‏شییامل‏‬ ‫تصمیم‏گیری‏هايی‏می‏شود‏که‏تحت‏محیدوديت‏هیای‏میادی‪،‬‏اجتمیاعی‏و‏سیاسیی‏صیورت‏‬ ‫می‏گیرد‪،‬‏ويژگی‏های‏آن‏به‏طور‏گسترده‏با‏اصول‏اقتصادی‏به‏اشتراک‏گااشیته‏میی‏شیود‏‏کیه‏‬ ‫اغلب‏آن‏را‏«علم‏تخصیص‏منابع‏محدود‪»1‬‏توصیف‏می‏کنند‪[128].‬‏در‏مورد‏بهیره‏بیرداری‏و‏‬ ‫استفاده‏از‏منابع‏مادی‏يک‏جامعه‪،‬‏چندان‏جای‏تعجب‏نیست‏کیه‏برخیی‏افیراد‏ايجیاد‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏را‏يک‏موضوع‏اساساً‏اقتصادی‏می‏دانند‪.‬‏]‪ [129‬‏‬ ‫رابرت‏گیلپین‪2‬‏در‏يکی‏از‏آثار‏خود‏بیان‏می‏کند‏که‏تفکر‏اقتصاد‏سیاسی‏نوين‏میی‏توانید‏‬ ‫در‏يییک‏بازنمییايی‏کلییی‏و‏متمییايز‏ناسیونالیسییم‏و‏لیبرالیسییم‏اقتصییادی‏بییه‏عرصییه‏ظهییور‏‬ ‫درآيد‪[130].‬‏اين‏رويکیرد‏هیا‏زيربنیای‏اقتصیاد‏سیاسیی‏بیین‏المللیی‏‪۸‬‏اسیت‏‪،‬‏بیا‏ايین‏‏حیال‏‬ ‫امروزه‏بهعنوان‏الگوی‏غالب‏و‏نیز‏يک‏اقتصاد‏سیاسیی‏بیین‏الملیل‏‏‬ ‫‏‬ ‫سیاست‏های‏اقتصاد‏آزاد‪۲‬‏‬ ‫جديد‏در‏نظر‏گرفته‏می‏شوند‪.‬‏در‏حالی‏که‏سیاست‏های‏اقتصاد‏آزاد‏توضیح‏بهتری‏از‏نحیوه‏‬ ‫کارکرد‏اقتصاد‏سیاسی‏جهانی‏ارائه‏می‏دهند‪،‬‏اين‏رويکرد‏در‏مورد‏اينکه‏عملکرد‏ضعیفی‏در‏‬ ‫مورد‏نحوه‏ايجاد‏منافع‪،‬‏تأثیر‏ساختار‏ها‏و‏نیز‏نحوه‏ايجاد‏تغیییرات‏دارد‪،‬‏میورد‏انتقیاد‏قیرار‏‬ ‫گرفتییه‏اسییت‪[131].‬‏ممکیین‏اسییت‏سیاسییت‏هییای‏اقتصییاد‏آزاد‏در‏توضیییح‏سییازوکارهای‏‬ ‫سیاست‏گااری‏اقتصادی‏قوی‏تر‏باشند‪،‬‏اما‏هنگام‏تدوين‏استراتژی‏های‏بزرگ‪،‬‏نوعی‏گرايش‏‬ ‫ناسیونالیستی‪-‬لیبرالیستی‏در‏تمرکز‏بر‏دو‏نیوع‏سیاسیت‏دولتیی‏متمیايز‏و‏رقیابتی‏‪،‬‏عملکیرد‏‬ ‫بهتری‏دارد‪ .‬‏‬ ‫تفاوت‏اصلی‏میان‏ناسیونالیسم‏اقتصادی‏و‏لیبرالیسم‏اقتصادی‏روشی‏است‏کیه‏بر‏اسیاس‏‬ ‫آن‏منابع‏جامعه‏تخصیص‏داده‏می‏شود‪.‬‏در‏ناسیونالیسم‏اقتصادی‪،‬‏دولت‏عمالً‏توزيیع‏منیابع‏‬ ‫را‏مديريت‏می‏کند؛‏در‏مقابل‪،‬‏لیبرالیسم‏اقتصادی‏شامل‏دست‏کاری‏نیرو‏هیای‏بیازار‏‪،‬‏توسیط‏‬ ‫بهطور‏گسترده‏بیه‏ترتییب‏بیه‏عنیوان‏‏‬ ‫دولت‏برای‏توزيع‏منابع‏است‪.‬‏اين‏تفاوت‏ممکن‏است‏ ‏‬ ‫‪1. The Science of Allocating Scarce Resources‬‬ ‫‪2. Robert Gilpin‬‬ ‫)‪3. International Political Economy (IPE‬‬ ‫)‪4. Open Economy Politics (OEP‬‬

‫‪75‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫ين‏امکان‏را‏فراهم‏میکند‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫يک‏رويکرد‏مديريتی‏و‏يک‏رويکرد‏تجاری‏شناخته‏شود‏که‏ا‬ ‫نوعشناسی‏برای‏گروه‏های‏بیشتری‏از‏دولت‏ها‏مورد‏استفاده‏قرار‏گییرد‏و‏هرگونیه‏‏انحیراف‏‬ ‫‏‬ ‫ايییدئولوژيکی‏آشییکار‏کییه‏در‏ناسیونالیسییم‏و‏لیبرالیسییم‏اقتصییادی‏وجییود‏دارد‏را‏حییاف‏‬ ‫کند‪[132].‬‏سپس‪،‬‏رويکرد‏های‏مديريتی‏و‏تجاری‏با‏رويکردی‏ارتباط‏پیدا‏میی‏کننی‏د‏کیه‏در‏‬ ‫خلق‏قدرت‏برای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏و‏نه‏صرفاً‏برای‏يک‏نوع‏خاصی‏از‏سیازمان‏سیاسیی‏‬ ‫مورد‏استفاده‏قرار‏می‏گیرند‪.‬‏در‏رويکرد‏مديريتی‪،‬‏از‏لحاظ‏خلق‏قدرت‪،‬‏موجوديت‏مربوطه‪،‬‏‬ ‫عمیقاً‏درگیر‏توسعه‏منابع‏ضروری‏و‏هدايت‏فعاالنه‏جامعه‏میی‏شیود‏‪.‬‏در‏رويکیرد‏تجیاری‪،‬‏‬ ‫نهاد‏مربوطه‪،‬‏از‏طريق‏اغواء‪،‬‏انگیزش‪،‬‏وضع‏قوانین‏و‏مقررات‏برای‏توسعه‏منابع‏میورد‏نییاز‏‬ ‫برداری‏میکند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏تجاری‏محلی‏و‏جهانی‏بهره‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏از‏نیرو‬ ‫در‏اين‏دو‏رويکرد‪،‬‏روش‏های‏متفاوتی‏برای‏استخرا ‏و‏به‏کارگیری‏منابع‏میادی‏وجیود‏‬ ‫دارد‪[133].‬‏هدف‏از‏استخرا ‏منابع‏خلق‏قدرت‏کنونی‏برای‏شکل‏دادن‏به‏محیط‏بین‏المللی‏‬ ‫است‏و‏شامل‏وضع‏مالیات‪،‬‏استخدام‪،‬‏استرداد‪،‬‏مصادره‏و‏سلب‏مالکیت‏مالی‪،‬‏منابع‏میادی‏و‏‬ ‫نیروی‏انسانی‏می‏شود‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏بسیج‏و‏به‏کارگیری‏منابع‪،‬‏قدرت‏بیشتری‏ايجیاد‏میی‏کنید‪.‬‏‬ ‫دولت‏ها‏به‏منظور‏تهییج‏رشد‏اقتصاد‏ملی‏و‏بهبود‏رونی‏د‏اجتمیاعی‏کیه‏بعید‏هیا‏بتیوان‏آن‏را‏‬ ‫استخرا ‏و‏مورد‏استفاده‏قرار‏داد‪،‬‏با‏مداخله‏در‏اقتصاد‪،‬‏اقدام‏به‏بسیج‏منابع‏می‏کنند‪.‬‏بسییج‏‬ ‫برمیگیرد‪ .‬‏‬ ‫حوزههايی‏مانند‏صنعت‪،‬‏فناوری‪،‬‏تحقیق‏و‏توسعه‏و‏آموزش‏را‏نیز‏در‏ ‏‬ ‫منابع‪،‬‏ ‏‬ ‫در‏حالی‏که‏مسائل‏اقتصادی‏اهمیت‏بسیار‏زيادی‏دارند‪،‬‏در‏صورت‏حمايت‏و‏پشیتیبانی‏‬ ‫منابع‏غیر‏مادی‏مانند‏مشروعیت‏و‏قدرت‏نرم‪،‬‏استراتژی‏بیزرگ‏میی‏توانید‏کیارايی‏بیشیتری‏‬ ‫کنند؛‏ايجاد‏آن‏مستلزم‏تعییین‏‬ ‫داشته‏باشد‪.‬‏مشروعیت‪،‬‏کیفیتی‏است‏که‏ديگران‏به‏ما‏اعطا‏می‏ ‏‬ ‫گروه‏بندی‏اجتماعی‏خاصی‏است‏که‏مشروعیت‏از‏آن‏به‏دسیت‏میی‏آيید‪.‬‏]‪[134‬‏ايین‏گیروه‏‬ ‫ای‏از‏ادعاها‏تحت‏تأثیر‏قرار‏گیرد‪:‬‏اينکه‏اقیدامات‏صیورت‏‬ ‫‏‬ ‫سپس‏می‏تواند‏از‏طريق‏مجموعه‏‬ ‫گرفته‏مطابق‏با‏قوانین‏اجتماعی‏موجود‏باشد‪،‬‏اينکه‏موجوديت‏درگیر‏بايد‏بر‏مبنیای‏اصیول‏‏‬ ‫بنیادين‏خاصی‏ايجاد‏شود‏که‏توسط‏اين‏قوانین‏توجیه‏پاير‏باشند‪،‬‏اينکه‏اين‏نهاد‏هیا‏بايید‏از‏‬ ‫سطح‏قابل‏قبولی‏از‏مهارتها‏برخوردار‏باشند‪،‬‏اينکه‏اقدامات‏مورد‏نیاز‏بايد‏در‏حیل‏وفصیل‏‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪77‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫مسائل‏به‏وجود‏آمده‏از‏تأثیرگااری‏نسبتاً‏مؤثری‏برخوردار‏باشند‪،‬‏اينکه‏داليیل‏مطیرح‏شیده‏‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏برخورداری‏از‏مشروعیت‏بايد‏متقاعدکننده‏باشند‪ [135].‬‏‬ ‫آخرين‏بعد‏مطرح‏شده‏يکی‏از‏ابعاد‏کلیدی‏است‪،‬‏زيرا‏«مشروعیت‏نیازمند‏رضايت‏است‏‬ ‫و‏رضییايت‏بییه‏ترغیییب‏نیییاز‏دارد‏»‪[136].‬‏يکییی‏از‏مییوارد‏اس یتثناء‏اصییلی‏در‏ايیین‏زمینییه‏‬ ‫امنیتیسازی»‪1‬‏است‪.‬‏نوع‏خاصی‏از‏ابزار‏های‏کالمی‏تصريح‏می‏کنند‏که‏برخی‏از‏سیاست‏ها‏‬ ‫« ‏‬ ‫و‏اقدامات‏خاص‏در‏واقع‏مسائل‏امنیتی‏هستند‪[137].‬‏انجام‏اين‏کیار‏مسیتلزم‏آن‏اسیت‏کیه‏‬ ‫يک‏بازيگر‏مطلع‏در‏قالب‏يک‏سخنرانی‏برای‏جمعیت‏هدف‏پايرا‏و‏مرتبط‪،‬‏موجیوديتی‏را‏‬ ‫هديد‏امنیتی‏معرفی‏نمايد‪.‬‏امنیتیسازی‏از‏طريق‏ارائه‏داليل‏متقاعدکننده‏عمیل‏‬ ‫‏‬ ‫به‏عنوان‏يک‏ت‬ ‫کند‪،‬‏بلکه‏نیازمند‏مشروعیتی‏است‏که‏يک‏بازيگر‏مطلع‏آن‏را‏اعطاء‏میکند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫نمی‬ ‫خلق‏قدرت‏نرم‪،‬‏امری‏کامالً‏متفاوت‏است‏زيرا‏شامل‏به‏کارگیری‏هنجارها‏و‏قیوانین‏در‏‬ ‫يک‏ساختار‏اجتماعی‏می‏شود‏که‏به‏طور‏غیر‏مستقیم‏نخبگیان‏و‏عمیوم‏ملیت‏هیای‏ديگیر‏را‏‬ ‫دهد‪.‬‏قوانین‏و‏هنجارهايی‏که‏در‏پی‏آن‏هستیم‏بايد‏بیه‏طیور‏‏مطلیوب‏در‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫تحت‏تأثیر‏قرار‏می‬ ‫ساختار‏اجتماعی‏مورد‏استفاده‏قرار‏گیرد‪،‬‏بايد‏آن‏قدر‏اهمیت‏داشته‏باشد‏تا‏بتیوان‏در‏قالیب‏‬ ‫همکاری‏های‏مشترک‪،‬‏ آن‏را‏به‏کار‏گرفت‏و‏بايد‏اين‏امکان‏را‏داشته‏باشد‏تا‏برنامیه‏ارتبیاط‏‬ ‫میان‏دولت‏های‏درگیر‏را‏به‏صورت‏آشکارا‏و‏يا‏پنهانی‏تعیین‏کند‪[138].‬‏هدف‏نهايی‏تسخیر‏‬ ‫تنها‏بتوانند‏روشهیای‏مطمیئن‏و‏مطلیوب‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫کردن‏تصورات‏ديگران‏است‪،‬‏به‏گونه‏ای‏که‏ ‏‬ ‫مربوط‏به‏کاربرد‏قدرت‏نرم‏توسط‏دولت‏را‏درک‏کنند‪[139].‬‏کسانی‏که‏با‏موفقییت‏تحیت‏‬ ‫لت‏ديگر‏و‏برنامه‏های‏آن‏جیاب‏میی‏شیوند‪،‬‏‏‬ ‫تأثیر‏قدرت‏نرم‏قرار‏می‏گیرند‪،‬‏قطعاً‏جاب‏دو ‏‬ ‫زيرا‏نمیتوانند‏اقدامات‏جايگزين‏ديگری‏را‏متصور‏شوند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫خلق‏قدرت‏نرم‏ممکن‏است‏نیازمند‏به‏کارگیری‏فرهنگ‪،‬‏ديپلماسی‏عمومی‏و‏برندسازی‏‬ ‫مکانی‪2‬‏باشد‪.‬‏فرهنگ‪،‬‏عرصه‏اصلی‏قدرت‏نرم‏است؛‏زيرا‏اين‏فرهنیگ‏اسیت‏کیه‏در‏تمیام‏‬ ‫روابط‏اجتماعی‪،‬‏نهاد‏ها‪،‬‏گفتمان‏ها‏و‏رسانه‏ها‏نفوذ‏می‏کنید‏و‏عمومیاً‏بیه‏صیورت‏‏پنهیان‏«‪...‬‏‬ ‫چارچوب‏هايی‏را‏ايجاد‏می‏کند‏که‏ما‏جهان‏را‏از‏درون‏آن‏مشاهده‏می‏کنیم‪،‬‏به‏ما‏می‏گويید‏‪:‬‏‬ ‫‪1. Securitization‬‬ ‫‪2. Place Branding‬‬

‫‪7۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫چه‏چیزی‏اهمیت‏دارد‏و‏اطالعات‏مورد‏نیاز‏ما‏در‏مورد‏گزينه‏ها‏و‏راه‏حل‏هیای‏مختلیف‏را‏‬ ‫در‏اختیار‏ما‏قرار‏می‏دهد»‪[140].‬‏فرهنگ‏عمیومی‏بیه‏طیور‏خی‏اص‏در‏برقیراری‏ارتبیاط‏بیا‏‬ ‫ديگران‏‪-‬در‏مورد‏اينکه‏موفقیت‏و‏زندگی‏خوب‏از‏چه‏چیزی‏تشکیل‏شده‏است‪-‬‏اثرگیاار‏‬ ‫است‪،‬‏اما‏می‏تواند‏در‏مورد‏ايجاد‏نماد‏هايی‏که‏توسط‏ديگران‏و‏در‏جهیت‏نییل‏بیه‏مقاصید‏‬ ‫گیرند‪،‬‏عملکرد‏دوگانهای‏داشته‏باشد‪[141].‬‏ديپلماسیی‏عمیومی‏‬ ‫‏‬ ‫آن‏ها‏مورد‏استفاده‏قرار‏می‏‬ ‫ها‪،‬‏عامه‏مردم‏و‏رهبران‏آن‏ها‏را‏به‏کیار‏بگیرنید‏کیه‏ايین‏کیار‏از‏‬ ‫‏‬ ‫مستلزم‏آن‏است‏که‏دولت‏‬ ‫طريق‏توضیح‏منظم‏ساختار‏تصمیمات‏سیاست‏خارجی‏و‏داخلی‪،‬‏ايجاد‏روابیط‏اسیتراتژيک‏‬ ‫و‏توسعه‏روابط‏پايدار‏با‏نخبگان‏کلیدی‏خارجی‏از‏طريق‏برگزاری‏کنفرانس‏و‏برنامیه‏هیای‏‬ ‫آموزشی‏صورت‏می‏گیرد‪.‬‏ ديپلماسی‏عمومی‏صیرفاً‏بیه‏معنیای‏انتقیال‏اخبیار‏بیا‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫نیست‪،‬‏بلکه‏شامل‏ايجاد‏يک‏جامعه‏خارجی‏گستردهتر‏میی‏شیود‏‬ ‫‏‬ ‫تکنیک‏های‏رسانه‏ای‏نوين‏‬ ‫که‏مستعد‏روش‏های‏مطلوب‏تفکر‏است‪.‬‏برند‏سازی‏مکانی‏در‏پی‏ايجیاد‏و‏شیکل‏دهیی‏بیه‏‬ ‫تصوير‏و‏درکی‏است‏که‏ديگران‏در‏مورد‏به‏کارگیری‏آن‏توسط‏دولت‏در‏ذهن‏خود‏دارنید‪.‬‏‬ ‫دولت‏ها‏از‏برند‏سازی‏مکانی‏بیه‏منظیور‏‏کنتیرل‏اعتبیار‏و‏شیهرت‏خیود‏‏اسیتفاده‏میی‏کننید‪،‬‏‬ ‫های‏تجاری‏استفاده‏میکنند‪.‬‏]‪[142‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏مشابهی‏برای‏برند‬ ‫‏‬ ‫که‏ديگران‏از‏تکنیک‬ ‫همانطور‏‬ ‫‏‬

‫در‏حالی‏که‏قدرت‏نرم‏يک‏مفهوم‏جااب‏است‪،‬‏اما‏به‏انیدازه‏‏اشیکال‏ديگیر‏قیدرت‏بیه‏‬ ‫سهولت‏قابل‏استفاده‏نیست‪.‬‏در‏حالی‏که‏تا‏حدودی‏بیا‏قیدرت‏میادی‏تفیاوت‏دارد‪،‬‏خلیق‏‏‬ ‫قدرت‏نرم‏غیر‏مادی‏دست‏کم‏تا‏حیدودی‏‏بیه‏گیروه‏هیای‏هیدف‏وابسیته‏اسیت‪،‬‏زيیرا‏«‪...‬‏‬ ‫اثرگااری‏قدرت‏نرم‪...‬‏به‏پايرش‏ارزش‏ها‏و‏اهیداف‏توسیط‏ديگیران‏بسیتگی‏دارد‏»‪[143].‬‏‬ ‫ژوزف‏نای‪1‬‏به‏طور‏مختصر‏و‏مفید‏بیان‏می‏کند‏که‏«قدرت‏نرم‏همانند‏اجیرای‏رقیص‏اسیت‏‬ ‫که‏به‏شريک‏نیاز‏دارد»‪[144].‬‏مشکالت‏ديگری‏نیز‏ممکن‏است‏پديد‏آيد‪،‬‏زيرا‏خلق‏قدرت‏‬ ‫نرم‏يک‏فعالیت‏زمان‏بر‏و‏طاقت‏فرسا‏است‏که‏به‏طیور‏‏کامیل‏تحیت‏کنتیرل‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫بزرگ‏ابداعی‏دولت‏قرار‏ندارد‪.‬‏خلیق‏‏قیدرت‏‏نیرم‏بیه‏طیور‏عمیده‏‏شیرکت‏هیای‏تجیاری‪،‬‏‬ ‫برمیگیرد‪.‬همه‏میی‏تواننید‏‬ ‫سازمان‏های‏غیر‏دولتی‪،‬‏گروه‏های‏خصوصی‏و‏جامعه‏مدنی‏را‏در‏ ‏‬ ‫‪1. Joseph Nye‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪7۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫به‏طور‏مستقیم‏و‏غیر‏مستقیم‏نسبت‏به‏هدايت‏دولت‏اشتیاق‏داشته‏باشند‏و‏يا‏نسیبت‏بیه‏آن‏‬ ‫مقاومت‏نشان‏دهند‪،‬‏در‏حالی‏که‏می‏توانند‏بیه‏صی‏ورت‏ارادی‏و‏يیا‏غییر‏‏ارادی‏بیه‏راحتیی‏‏و‏‬ ‫بهسرعت‏به‏اندوخته‏های‏قدرت‏نرم‏موجود‏آسیب‏برسانند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏قدرت‏نرم‏به‏طور‏بالقوه‏می‏تواند‏يکی‏از‏ابیزار‏هیای‏مهیم‏قیدرت‏ملیی‏در‏قالیب‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏باشد‪،‬‏اما‏مشکالت‏استفاده‏از‏آن‏و‏تمرکز‏قدرت‏آن‏نشان‏می‏دهد‏که‏بهتیر‏‬ ‫است‏به‏جای‏آنکه‏به‏صورت‏قدرت‏مرکزی‏باشد‪،‬‏بايد‏به‏صورت‏حمايتی‏مورد‏استفاده‏قیرار‏‬ ‫گیرد؛‏بنابراين‪،‬‏هدف‏اصلی‏قیدرت‏نیرم‏ممکین‏اسیت‏صیرفاً‏‏«‪...‬‏بیرهم‏زدن‏زمیین‏بیازی‏‬ ‫‏‬ ‫سیاست‏‬ ‫های‏بینالملل»‏در‏جهت‏مطلوب‏باشد‪[145].‬‬ ‫قدرت‏نرم‏و‏مشروعیت‏در‏ايجاد‏طرح‏های‏قدرت‏همراه‏بیا‏نیوع‏رويکیرد‏اقتصیادی‏–‏‬ ‫مديريتی‏يا‏تجاری‪-‬‏به‏کار‏گرفته‏شده‏اند‏و‏التزام‏زمانی‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیر‏حسیب‏يیک‏‬ ‫بیان‏شده‏است‪.‬‏ترکیب‏اين‏رويکردها‏چهیار‏الگی ‏و‏را‏بیرای‏‬ ‫‏‬ ‫مسئله‏کوتاه‏مدت‏و‏يا‏بلندمدت‏‬ ‫خلق‏قدرت‏به‏وجود‏می‏آورد‏که‏در‏فصل‏بعد‏به‏طور‏کامل‏توضیح‏داده‏‏شیده‏‏اسیت‪.‬‏]‪[146‬‏‬ ‫داده‏شده‏است‪ .‬‏‬ ‫چارچوب‏کلی‏خلق‏قدرت‏در‏شکل‏زير‏نشان‏ ‏‬ ‫‏‬

‫‪۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تصویر شماره ‪ :1‬چارچوب خلق قدرت‬

‫سیاست‏گااران‏در‏اولین‏مرحلیه‏‏اسیتفاده‏از‏چیارچوب‏میورد‏نییاز‏بیرای‏سیاختاربندی‏‬ ‫تفکرات‏موجود‏در‏مورد‏چگونگی‏خلق‏قدرت‏مورد‏نیاز‏يک‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏بیه‏بررسیی‏‬ ‫اين‏موضوع‏می‏پردازند‏که‏آيا‏موضوع‏مورد‏بحث‏از‏حیث‏زمانی‏يک‏مسئله‏بلند‏مدت‏و‏يیا‏‬ ‫کوتاه‏مدت‏است‪.‬‏اگر‏موضوع‏مورد‏بحث‏يک‏مسئله‏کوتاه‏مدت‏باشد‪،‬‏گزينیه‏هیای‏موجیود‏‬ ‫بسته‏به‏اينکه‏مسئله‏پیش‏آمده‏يک‏مسئله‏الیزام‏آور‏و‏يیا‏موقعییت‏انتخیابی‏اسیت‪،‬‏متفیاوت‏‬

‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪۳1‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫است‪.‬‏اگر‏موضوع‏مورد‏بحث‏يک‏مسئله‏الزام‏آور‏باشید‪،‬‏يیک‏رويکیرد‏میديريتی‏پیشینهاد‏‬ ‫بهشدت‏خود‏را‏درگییر‏توسیعه‏‬ ‫شود‏که‏در‏آن‏دولت‏مسئولیت‏امور‏را‏بر‏عهده‏میگیرد‪،‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫می‏‬ ‫منابع‏می‏کند‏و‏به‏صورت‏فعاالنیه‏هیدايت‏جامعیه‏را‏بیر‏عهیده‏میی‏گییرد‪.‬‏در‏ايین‏حالیت‪،‬‏‬ ‫مشروعیت‏ممکن‏است‏با‏ايجاد‏انگیزه‏در‏مردم‏از‏طريق‏تیرس‏ايجیاد‏شیود‪.‬‏اگیر‏موضیوع‏‬ ‫مورد‏بحث‏يک‏موقعیت‏انتخابی‏باشد‪،‬‏راه‏حل‏پیشنهادی‏يک‏رويکرد‏تجاری‏است‏کیه‏در‏‬ ‫آن‏دولت‏از‏نیرو‏های‏بازار‏به‏نفع‏خود‏بهره‏برداری‏می‏کند‏و‏از‏انگیزه‏ها‏و‏قوانین‏و‏مقررات‏‬ ‫برای‏دسترسی‏و‏تخصیص‏منابع‏مورد‏نیاز‏خود‏استفاده‏می‏کند‪.‬‏در‏اين‏حالیت‪،‬‏مشیروعیت‏‬ ‫ممکن‏است‏از‏طريق‏امنیتیسازی‏مسائل‏به‏عنوان‏يک‏تهديد‏بیه‏دسیت‏آيید‪.‬‏منیابع‏کنیونی‏‬ ‫‏‬ ‫آنهیا‏‏را‏نخواهید‏‬ ‫قدرت‏نرم‏بايد‏مورد‏پايرش‏واقع‏گردد‪،‬‏زيرا‏زمان‪،‬‏اجازه‏توسیعه‏بیشیتر‏ ‏‬ ‫داد؛‏اگر‏اين‏موارد‪،‬‏مفید‏واقع‏نگردد‏و‏مانع‏از‏پیشیرفت‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏شیود‪،‬‏اقیدامات‏‬ ‫جبرانی‏ممکن‏است‏مورد‏نیاز‏باشد‪.‬‬ ‫اگر‏موضوع‏مورد‏بحث‏يک‏مسئله‏استراتژی‏بیزرگ‏بلنید‏میدت‏باشید‪،‬‏میی‏تیوان‏‏مییان‏‬ ‫النه‏از‏آن‏مطمئن‏هستیم‏و‏آيندهای‏که‏کمیی‏در‏میورد‏آن‏نیامطمئن‏‬ ‫‏‬ ‫آينده‏ای‏که‏به‏طور‏معقو‬ ‫شويم‪.‬‏اگر‏آينده‏به‏طور‏معقوالنه‏قطعی‏باشد‪،‬‏يیک‏رويکیرد‏میديريتی‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫هستیم‏تمايز‏قائل‏‬ ‫دولت‏اين‏امکان‏را‏می‏دهد‏تا‏جامعه‏و‏اقتصاد‏مورد‏نییاز‏بیرای‏بیرآورده‏سیاختن‏تقاضیای‏‬ ‫مشخص‏شده‏را‏برنامه‏ريزی‪،‬‏بسیج‏و‏ايجاد‏کند‪.‬‏در‏اين‏حالت‪،‬‏مشروعیت‏از‏طريق‏مراجعیه‏‬ ‫به‏يک‏ايدئولوژی‏تمرکزگرايانه‏به‏دست‏می‏آيد‪.‬‏اگر‏آينده‏دارای‏برخیی‏حالیت‏هیای‏عیدم‏‬ ‫قطعیت‏واقعی‏باشد‪،‬‏رويکرد‏تجاری‏پیشنهادی‏به‏دولت‏اين‏امکان‏را‏می‏دهد‏تا‏تقاضا‏هیای‏‬ ‫مختلفی‏در‏میان‏بخش‏های‏صنعتی‏و‏اجتماعی‏خاص‏داشته‏باشد‪،‬‏نیرو‏هیای‏بیازار‏را‏بیرای‏‬ ‫تخصیص‏مجدد‏منابع‏شکل‏دهد‏و‏تالش‏کند‏تا‏يک‏جامعه‏و‏اقتصاد‏متعادل‏به‏وجود‏آورد‏‬ ‫که‏قادر‏به‏مديريت‏طیف‏کیاملی‏از‏آينیده‏هیای‏احتمیالی‏باشید‪.‬‏در‏ايین‏حالیت‪،‬‏میی‏تیوان‏‬ ‫مشروعیت‏از‏طريق‏مراجعه‏به‏منابع‏شخصی‏افراد‏به‏دست‏آورد‪.‬‏منابع‏قیدرت‏نیرم‏ممکین‏‬ ‫بهطور‏منطقی‏مشخص‏باشد‪،‬‏ساختار‏اجتمیاعی‏پیچییده‏‬ ‫است‏توسعه‏يابند‪،‬‏هرچند‏که‏آينده‏ ‏‬

‫‪۳2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫می‏تواند‏با‏دقت‏بیشتری‏اصالح‏شود؛‏هنگامی‏که‏آينیده‏نیامطمئن‏باشید‪،‬‏يیک‏رويکیرد‏بیا‏‬ ‫پايه‏های‏گسترده‏و‏تمرکز‏کمتر‏مورد‏نیاز‏است‪ .‬‏‬ ‫از‏همه‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏شامل‏يک‏ساخت‏استراتژيک‏میشود‏کیه‏در‏آن‏اهیداف‏‬ ‫‏‬ ‫مهم‏تر‏‬ ‫و‏ابزار‏ها‏به‏طور‏متقابل‏به‏يکديگر‏وابسته‏می‏باشیند‪.‬‏در‏صیورت‏اسیتفاده‏از‏بخیش‏«خلیق‏‏‬ ‫میکند‏که‏منابع‏استراتژی‏بزرگ‏پییش‏بینیی‏شیده‏‏‬ ‫چارچوب‪،‬‏سیاست‏گاار‏مشخص‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫قدرت‪»1‬‏‬ ‫در‏دسترس‏نیستند‏و‏کل‏فرايند‏بايد‏مجدداً‏آغاز‏شود‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏که‏نتوان‏منیابع‏آن‏را‏‬ ‫تأمین‏کرد‏عمالً‏فاقد‏کاربرد‏است‪.‬‏در‏چنین‏مواردی‪،‬‏اهداف‪،‬‏روش‏هیا‏و‏ابیزار‏هیا‏نییاز‏بیه‏‬ ‫اصالح‏دارند‪.‬‬ ‫در‏اين‏بررسی‪،‬‏تاکنون‏تمرکز‏اصلی‏بر‏خلق‏قدرت‏مادی‏و‏غیر‏مادی‏بیوده‏اسیت‪.‬‏‏ايین‏‬ ‫د‏که‏نوع‏دولتهای‏درگیر‏می‏توانند‏يکی‏از‏عوامل‏اصلی‏باشی‏د‪.‬‏بیی‏ترديید‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫امر‏نشان‏می‏ده‬ ‫ايده‏نوين‏استراتژی‏بزرگ‏در‏نتیجه‏بسیج‏گسترده‏جوامع‏به‏منظور‏پاسخگويی‏بیه‏تقاضیای‏‬ ‫جنگ‏ های‏بزرگ‏در‏نیمه‏اول‏قرن‏بیستم‏پديد‏آمده‏است‪.‬‏اين‏فرايند‪،‬‏حتی‏بیه‏دولیت‏هیای‏‬ ‫دموکراتیک‪-‬لیبرال‏قدرت‏و‏کنترل‏بیشتری‏بر‏جوامع‏خود‏می‏دهد‏و‏نشان‏می‏دهد‏که‏هرچه‏‬ ‫دولت‏قدرت‏طلب‏تر‏باشد‪،‬‏دولت‏بهتر‏می‏تواند‏منابع‏میورد‏نییاز‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏را‏‬ ‫تأمین‏کند‪.‬‏]‪[147‬‬

‫از‏منظر‏سیاست‏گااری‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏انواع‏مختلف‏حکومت‏ها‏ممکن‏است‏بیه‏نحیو‏‬ ‫مفیدی‏دارای‏قدرت‏عاملی‏باشند‪.‬‏جان‏‏هابسون‪2‬‏معتقد‏است‏کیه‏دولیت‏هیا‏دارای‏سیطوح‏‬ ‫مختلفی‏از‏قدرت‏عامل‏داخلی‏هستند‏که‏بیه‏عنیوان‏توانیايی‏«دولیت‏در‏تعییین‏سیاسیت‏و‏‬ ‫های‏داخلی‏به‏دور‏از‏محدوديتهای‏ساختاری‏داخلیی‏و‏يیا‏میداخالت‏‬ ‫‏‬ ‫شکل‏دهی‏به‏حوزه‏‬ ‫غیر‏دولتی»‏تعريف‏کرده‏است‪[148].‬‏چارچوب‏مفهومی‏هابسون‏بیان‏می‏کند‏که‏يک‏دولت‏‬ ‫با‏قدرت‏عامل‏نیرومند‪،‬‏گزينه‏های‏خلق‏قدرت‏استراتژيک‏بیشتری‏نسیبت‏بیه‏دولیت‏هیايی‏‬ ‫اينگونیه‏‏در‏نظیر‏‬ ‫دارد‏که‏دارای‏قدرت‏عامل‏ضعیف‏تر‏است‪.‬‏به‏همین‏سادگی‏ممکن‏است‏ ‏‬ ‫گرفته‏شود‏که‏يک‏دولت‏ديکتاتور‪،‬‏قدرت‏عامل‏بیشتری‏از‏يک‏دولت‏دموکراتیک‏دارد‪.‬‬ ‫‪1. Building Power‬‬ ‫‪2. John Hobson‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪۳۸‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫اگرچه‏در‏اجرای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏دولت‏نیازمند‏حمايت‏جامعه‏خود‏اسیت‏‪،‬‏حتیی‏‬ ‫اگر‏اين‏حمايت‏در‏قالب‏تأمین‏غیر‏مستقیم‏منابع‏باشد‪.‬‏به‏جای‏نیوع‏حکومیت‪،‬‏ايین‏رابطیه‏‬ ‫میان‏دولت‏و‏جامعه‏است‏که‏يکی‏از‏عوامل‏کلیدی‏تأمین‏منابعِ‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیه‏‬ ‫حساب‏می‏آيد‪.‬‏نکته‏مهم‏اينکه‪،‬‏اين‏ارتباط‏يک‏ارتباط‏ايستا‏نیسیت‪،‬‏امیا‏بیا‏تغیییر‏تقاضیای‏‬ ‫منابع‏مورد‏نیاز‏يک‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏میتواند‏تغییر‏کند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫مايکل‏بارنت‪1‬‏معتقد‏است‏که‏دولت‏ها‏سه‏گزينه‏اصلی‏در‏توسعه‏و‏هدايت‏منابع‏جامعه‏‬ ‫خويش‏در‏اختیار‏دارند‪:‬‏اول؛‏استراتژی‏توافقی‪2‬‏که‏از‏سیاست‏های‏استخرا ‏و‏بسییج‏منیابع‏‬ ‫موجود‏استفاده‏می‏کند‪،‬‏البته‏ممکن‏است‏اين‏اسیتراتژی‏‪،‬‏بیزرگ‏و‏يیا‏گسیترده‏شیود؛‏دوم؛‏‬ ‫استراتژی‏بازسازی‪۸‬‏که‏ارتباط‏میان‏دولت‏و‏جامعه‏را‏تغییر‏می‏دهد‏تا‏از‏ايین‏ط‏ريیق‏نقیش‏‬ ‫جامعه‏را‏افزايش‏دهد؛‏و‏سوم؛‏استراتژی‏بین‏المللی‏که‏بر‏منابع‏خارجی‏متکی‏است‪.‬‏تنها‏در‏‬ ‫مورد‏استراتژی‏بازسازی‪،‬‏دولت‏می‏تواند‏از‏نظر‏قدرت‏عامل‏داخلی‏قوی‏تر‏و‏يا‏ضیعیف‏تیر‏‬ ‫تواند‏کنترل‏خود‏بر‏جامعه‏را‏بهعنیوان‏روشیی‏بیرای‏تیأمین‏‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫باشد‪.‬‏در‏اين‏شرايط‪،‬‏دولت‏می‬ ‫منابع‏مورد‏نیاز‏استراتژی‏بزرگ‏مطلوب‏خود‏متمرکز‏و‏يا‏آزاد‏سازی‏کند‪.‬‏به‏اين‏ترتیب‪،‬‏«‪...‬‏‬ ‫یامدهیای‏مهمیی‏بیرای‏قیدرت‏‬ ‫به‏کارگیری‏يک‏استراتژی‏توافقی‪،‬‏بازسازی‏و‏يا‏بین‏المللی‪،‬‏پ ‏‬ ‫دولت‏دربردارد»‪.‬‏]‪ [149‬‏‬ ‫هايی‏فکر‏کنییم‏‬ ‫‏‬ ‫که‏به‏روش‬ ‫‏‬ ‫سه‏رويکرد‏استراتژيک‏بارنت‏هنگامی‏کارايی‏خواهد‏داشت‏‬ ‫که‏براساس‏آن‏قدرت‏عاملی‏داخلی‏يک‏دولت‏هنگامی‏که‏در‏پیی‏تیأمین‏‏منیابع‏اسیتراتژی‏‬ ‫بهطیور‏‏کلیی‏بیا‏يیک‏‬ ‫معتقد‏است‏که‏دولتها‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏منتخب‏خود‏است‪،‬‏تکامل‏‏يابد‪.‬‏بارنت‏‬ ‫استراتژی‏توافقی‏آغاز‏می‏کنند‪،‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏و‏اقدامات‏خیود‏را‏در‏يیک‏سیطحی‏از‏‬ ‫استخرا ‏و‏بسیج‏منابع‏تنظیم‏می‏کنند‏که‏سازوکارهای‏جامعه‏بتواند‏از‏آن‏ها‏پشیتیبانی‏کنید‪.‬‏‬ ‫اگر‏اين‏ساز‏وکار‏ها‏کافی‏نباشند‪،‬‏يک‏استراتژی‏بین‏المللی‏می‏تواند‏جیااب‏بیه‏نظیر‏برسید‪،‬‏‬ ‫زيرا‏مداخله‏کمتری‏در‏روابط‏میان‏جامعه‏و‏دولت‏ايجیاد‏میی‏کنید‪.‬‏بیا‏وجیود‏ايین‪،‬‏منیابع‏‬ ‫‪1. Michael Barnett‬‬ ‫‪2. Accommodational Strategy‬‬ ‫‪3. Restructural Strategy‬‬

‫‪۳۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫خارجی‏مطلوب‪،‬‏همیشه‏در‏دسترس‏نیستند‏و‏حتی‏در‏صورتی‏که‏اين‏منابع‏وجیود‏داشیته‏‬ ‫باشند‪،‬‏شرايط‏خاص‏و‏محدوديت‏هايی‏که‏اين‏منابع‏بر‏استراتژی‏بزرگ‏يک‏دولت‏تحمییل‏‏‬ ‫می‏کنند‏می‏تواند‏قابل‏قبول‏نباشد‪.‬‏گزينیه‏آخیر‏دولیت‏را‏مجبیور‏میی‏کنید‏تیا‏دولیت‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بازسازی‏مشکلدار‏را‏به‏کار‏گیرد‏که‏انجام‏اين‏کار‏بسیار‏مشکل‏خواهد‏بود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بازسازی‏نبايد‏لزوماً‏همیشه‏به‏معنای‏افزايش‏قیدرت‏عامیل‏داخلیی‏يیک‏‬ ‫دولت‏در‏نظر‏گرفته‏شود‪.‬‏رژيیم‏صهیونیسیتی‏‏پیس‏از‏سیال‏ ‏‪1۹57‬‏م)‏هدفمندانیه‏‏تصیمیم‏‬ ‫گرفت‏تا‏قدرت‏عامل‏داخلی‏خود‏را‏از‏طريق‏آزاد‏سازی‏تضعیف‏کند‪،‬‏زيرا‏اين‏رژيم‏بیرای‏‬ ‫تأمین‏منابع‏کافی‏برای‏استراتژی‏بزرگ‏مورد‏نظر‏خود‏بايد‏اين‏کار‏را‏انجیام‏میی‏داد‪[150].‬‏‬ ‫در‏سال‏ ‪1۹7۸‬‏م)‪،‬‏مصر‏که‏توسط‏يک‏حکومت‏ديکتاتوری‏نظیامی‏اداره‏میی‏شید‏‪،‬‏قیدرت‏‬ ‫عامل‏داخلی‏خود‏را‏رهاسازی‏کرد‏تا‏برای‏دولت‏اين‏امکان‏را‏فراهم‏کند‏که‏منیابع‏بهتیری‏‬ ‫برای‏استراتژی‏های‏بزرگ‏خود‏فراهم‏کند‪.‬‏به‏کارگیری‏سیاست‏های‏اقتصادی‏لیبیرال‏توسیط‏‬ ‫ديگری‏از‏دولتهیايی‏اسیت‏کیه‏بیا‏قصید‏قب‏لیی‏‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫چین‏کمونیست‏در‏دهه‏ ‪1۹۳۳‬‏م)‏نمونه‏‬ ‫قدرت‏عامل‏داخلی‏خود‏را‏به‏منظور‏افزايش‏قدرت‏ملی‏به‏عنوان‏بخشی‏از‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫تضعیف‏میکنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏نشان‏می‏دهد‏که‏بايد‏تعادلی‏میان‏میزان‏قدرت‏عاملی‏و‏بهبیود‏مقییاس‏و‏پیچییدگی‏‬ ‫منابع‏اجتماعی‏ايجاد‏شود‪.‬‏دولت‏کره‏شمالی‏ممکن‏است‏قدرت‏عامل‏بااليی‏داشیته‏باشید‪،‬‏‬ ‫اما‏توانايی‏کمتری‏برای‏تأمین‏منابع‏مورد‏نییاز‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏خیود‏دارد‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏‬ ‫تايوان‏با‏جمعیت‏مشابه‏ممکن‏است‏قدرت‏عامل‏دولتی‏ضعیف‏تری‏داشته‏باشد‪،‬‏اما‏توانايی‏‬ ‫بیشتری‏در‏تأمین‏ منابع‏استراتژی‏بزرگ‏خیود‏دارد‪.‬‏نیوع‏دولیت‏بیه‏خیودی‏خیود‏اهمییت‏‬ ‫کمتری‏از‏ايده‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏دارد‪.‬‬ ‫مطرح‏شده‏است‏بیشتر‏در‏مورد‏دولت‏ها‏بوده‏است‪،‬‏اما‏بازيگران‏غیر‏‬ ‫مباحثی‏که‏تاکنون‏ ‏‬ ‫توانند‏از‏روششناسی‏استراتژی‏بزرگ‏استفاده‏کننید‪.‬‏از‏نظیر‏تخصییص‏منیابع‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫دولتی‏نیز‏می‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏از‏نظر‏مفهومی‏می‏تواننید‏رويکیرد‏هیای‏سیاخت‏‬ ‫قدرت‏را‏به‏گونه‏ای‏اصالح‏کنند‏که‏برای‏معیار‏هیا‪،‬‏توانیايی‏هیا‏و‏شیرايط‏مختلیف‏‏مناسیب‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪۳5‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫باشند‪.‬‏مهارت‏های‏بنییادين‏مشیابهی‏را‏ نییز‏از‏لحیاظ‏قیدرت‏انسیانی‪،‬‏پیول‪،‬‏منیابع‏میادی‪،‬‏‬ ‫مشروعیت‏و‏قدرت‏نرم‏می‏توان‏مورد‏استفاده‏قرار‏داد‪،‬‏همان‏طور‏که‏مطالعات‏موردی‏مانند‏‬ ‫‪1‬‬ ‫اهلل‏و‏کارزار‏جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینی‪2‬‏اين‏موضیوع‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‪،‬‏حزب‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏ايلم‬

‫را‏تأيید‏می‏کنند‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏که‏توانايی‏ها‏و‏قابلیت‏های‏محیدود‏تیری‏‬ ‫توانند‏در‏منبعيابی‏استراتژی‏بزرگ‏با‏مشکالت‏زيیادی‏روبی‏‏هرو‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏دارند‪،‬‏می‬ ‫‏‬ ‫نسبت‏به‏دولت‬ ‫شوند‪ .‬‏‬ ‫مطالعات‏موردی‏نشان‏می‏دهد‏که‏برای‏غلبه‏بیر‏ايین‏مشیکالت‏ذاتیی‏در‏يیافتن‏منیابع‪،‬‏‬ ‫بازيگران‏غیر‏دولتی‏بیشتر‏از‏بازيگران‏دولتی‏در‏پی‏بهره‏برداری‏از‏منابع‏بیین‏المللیی‏‪،‬‏ماننید‏‬ ‫پول‏و‏منابع‏مادی‏می‏باشند‪.‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏ايلم‏از‏مهاجران‏تامیل‏دياسپورا‏بیرای‏‬ ‫تأمین‏منابع‏مالی‏مورد‏نیاز‏خود‏و‏نییز‏دسیتیابی‏بیه‏بیازار‏هیای‏جهیانی‏بیرای‏دسیتیابی‏بیه‏‬ ‫تجهیزات‏نظامی‏استفاده‏فراوانی‏کردند‪.‬‏حزب‏اهلل‏به‏ويژه‏در‏مراحل‏آغازين‏شکل‏گیری‏خود‏‬ ‫برای‏تأمین‏منابع‏مالی‏مورد‏نیاز‏برای‏برنامه‏های‏اجتماعی‏و‏رفاهی‏و‏نییز‏تیأمین‏‏تجهییزات‏‬ ‫نظامی‏و‏مسائل‏آموزشی‏به‏شدت‏به‏ايران‏وابسته‏بود‪.‬‏همچنین‪،‬‏هنگامی‏که‏استراتژی‏بزرگ‏‬ ‫کارزار‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏ توسعه‏پییدا‏کیرد‏و‏تقاضیای‏منیابع‏بیه‏وجیود‏آمید‪،‬‏از‏‬ ‫میکند‪.‬‏مشکلی‏کیه‏در‏ايین‏گونیه‏‏منبیع‏يیابی‏‬ ‫دولت‏های‏مختلفی‏منابع‏مالی‏خود‏را‏دريافت‏ ‏‬ ‫خارجی‏وجود‏دارد‏اين‏است‏که‏منابع‏خارجی‏ممکن‏است‏کنترل‏و‏نفوذ‏نیامطلوبی‏در‏‏بیر‏‏‬ ‫داشته‏باشند‪.‬‬ ‫مشکالت‏منبع‏يابی‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏نشان‏می‏دهد‏که‏استراتژی‏های‏بیزرگ‏آن‏هیا‏‏تیا‏‬ ‫حد‏زيادی‏به‏مالحظات‏موجود‏در‏منبع‏يابی‏مربوط‏می‏گیردد‪.‬‏ايین‏بیدان‏معنیی‏اسیت‏کیه‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏توانايی‏و‏قدرت‏کمتیری‏بیرا‏ی‏بازيیابی‏در‏مقابیل‏‬ ‫شوک‏های‏خارجی‏و‏داخلی‏نسبت‏به‏بازيگران‏دولتی‏دارند‪.‬‏بیرای‏بیازيگران‏غییر‏‏دولتیی‏‪،‬‏‬ ‫خلق‏يک‏ترکیب‏استراتژيک‏مؤثر‏و‏کارآمد‏که‏تقاضای‏استراتژی‏بزرگ‏و‏منبیع‏يیابی‏میورد‏‬ ‫نیاز‏آن‏را‏يکپارچه‏و‏متعادل‏کند‪،‬‏ضروری‏است‪.‬‬ ‫)‪1. Liberation Tigers of Tamil Eeelam (LTTE‬‬ ‫)‪2. International Campaign to Ban Landmines (ICBL‬‬

‫‪۳5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫نقد‬ ‫چارچوب‏های‏خلق‏قدرت‏و‏به‏کارگیری‏قدرت‏هنگامی‏که‏با‏يکديگر‏ترکیب‏می‏شوند‪،‬‏‬ ‫يک‏چارچوب‏مفهومی‏استراتژی‏بزرگ‏کامل‏را‏بیه‏وجیود‏میی‏آورنید‏کیه‏هنگیام‏تیدوين‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏می‏توانند‏يک‏رويکرد‏ساختاريافته‏ارائه‏دهند‪.‬‏ايین‏رويکیرد‏در‏فصیل‏‬ ‫داده‏شیده‏‏‬ ‫بعدی‏به‏طور‏کامل‏همراه‏با‏الگو‏های‏خلق‏قدرت‏و‏به‏کیارگیری‏‏قیدرت‏توضی‏یح‏ ‏‬ ‫است‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏چارچوب‪،‬‏چندين‏محدوديت‏دارد‏که‏دلیل‏آن‏روش‏طراحیی‏و‏خلیق‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏و‏درک‏خاصی‏از‏استراتژی‏بزرگ‏مورد‏استفاده‏است‪ .‬‏‬ ‫محدوديت‏اصلی‏اين‏است‏که‏استراتژی‏های‏بیزرگ‏بر‏اسیاس‏نیوع‏شناسیی‏طبقیه‏بنیدی‏‬ ‫می‏شوند‪،‬‏اما‏آن‏را‏نمی‏توان‏يک‏نظريه‏نوع‏شناسی‏دانست‪.‬‏نوع‏شناسی‏مورد‏استفاده‏در‏میان‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏براساس‏يک‏مستقل‪،‬‏متفاوت‏است‪:‬‏يک‏نیوع‏شناسیی‪،‬‏بیرخالف‏يیک‏‬ ‫نظريه‏نوع‏شناسی‪،‬‏متغیر‏ های‏وابسیته‏و‏مسیتقل‏را‏در‏يیک‏رابطیه‏علّیی‏بیه‏يکیديگر‏پیونید‏‬ ‫نمیدهد‪ [151].‬‏‬ ‫‏‬ ‫محدوديت‏های‏بیشتری‏در‏پیوند‏میان‏رئالیسم‪،‬‏لیبرالیسم‏و‏ساختار‏گرايی‏در‏مقابل‏تغییر‏‬ ‫خاص‏اهداف‏وجود‏دارد‪.‬‏اين‏رويکرد‏عمالً‏به‏گونه‏ای‏طراحی‏شده‏است‏تا‏اطمینان‏حاصل‏‬ ‫شود‏که‏سیاست‏گااران‏از‏طريق‏به‏کارگیری‏يیک‏جهیان‏بینیی‏ناسیازگار‏بیا‏اهیداف‏خیود‪،‬‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏نامنسجم‏ايجاد‏نمی‏کنند‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏اين‏محدوديت‏های‏بیین‏المللیی‏‬ ‫بهطور‏عمیدی‏در‏يیک‏مسیئله‏‬ ‫همچنین‏می‏تواند‏به‏معنای‏اين‏باشد‏که‏جهان‏بینی‏های‏ديگر‏ ‏‬ ‫خاص‏ناديده‏گرفته‏شده‏است‪[152].‬‏اين‏خطر‏وجود‏دارد‏کیه‏نظريیه‏هیای‏خیاص‏روابیط‏‬ ‫سیاستگااران‏را‏تنها‏بیه‏يیک‏جنبیه‏و‏آن‏‬ ‫‏‬ ‫بین‏الملل‏که‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفته‏است‪،‬‏نگاه‏‬ ‫هم‏به‏هزينه‏جنبه‏های‏ديگر‏جلب‏‏کند‏که‏ممکن‏است‏در‏يک‏شرايط‏خاص‏اهمیت‏بیشیتر‏‬ ‫و‏يا‏به‏همان‏اندازه‏اهمیت‏داشته‏باشد‪ .‬‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏موفقیت‏قطعی‏يک‏موقعییت‏نظیری‏‪،‬‏اهمییت‏چنیدانی‏نیدارد‪.‬‏بیه‏منظیور‏‏‬ ‫زرگ‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫پاسخگويی‏به‏نیاز‏سیاست‏گااران‏در‏ارائه‏ديدگاه‏های‏مفید‏برای‏تیدوين‏اسیتراتژی‏بی‏‬ ‫چندان‏اهمیت‏ندارد‏که‏اين‏ديدگاه‏های‏نظری‏در‏روابط‏بین‏الملل‏کامالً‏منسجم‪،‬‏استوار‏و‏يا‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪۳7‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫جامع‏باشند‪،‬‏بلکه‏اطالعات‏ضروری‏که‏بايد‏از‏طريق‏اين‏سه‏نظريه‏ارائیه‏‏شیوند‪،‬‏مفیاهیمی‏‬ ‫در‏مورد‏روش‏های‏ايجاد‏تغییر‏هستند‪.‬‏البته‏بايد‏به‏اين‏نکته‏توجه‏کیرد‏کیه‏ايین‏حیوزه‏ای‏‬ ‫گرايی‏هريک‏کاستیهايی‏در‏آن‏دارنید‏و‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ت‏که‏در‏آن‏رئالیسم‪،‬‏لیبرالیسم‏و‏مکتب‏ساختار‬ ‫اس‬ ‫فاقد‏«يک‏توانايی‏و‏ظرفیت‏ويژه‏برای‏توضیح‏تغییرات»]‪[153‬‏می‏باشند‪.‬‏اين‏کاستی‪،‬‏ارزش‏‬ ‫به‏دست‏آمده‏از‏ارائه‏روش‏های‏فکری‏بهتر‏در‏مورد‏استراتژی‏بزرگ‏به‏سیاسیت‏گیااران‏‏را‏‬ ‫از‏بین‏نمی‏برد‪.‬‏محتوای‏راه‏حل‏ممکن‏است‏چندان‏ايد‏هآل‏نباشد‪،‬‏اما‏کیاربرد‏آن‏نسیبت‏بیه‏‬ ‫های‏تاريخی‪،‬‏نسبی‏باقی‏میماند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏سنتی‏مانند‏استفاده‏از‏قیاس‬ ‫‏‬ ‫فعالیت‬ ‫بط‏بینالملل‪،‬‏مشیخص‏‬ ‫‏‬ ‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏هنگام‏استفاده‏از‏چارچوب‏مکاتب‏فرعی‏نظری‏روا‬ ‫جود‏دارد‪.‬‏رشته‏روابط‏بینالملل‏همیشیه‏‬ ‫‏‬ ‫شود‏که‏يکسوگیری‏آمريکايی‏غیر‏قابل‏انکار‏و‬ ‫‏‬ ‫می‏‬ ‫به‏اين‏دلیل‏مورد‏انتقاد‏قرار‏گرفته‏است‏که‏تحیت‏سیلطه‏تفکیرات‏آمريکیايی‏قیرار‏داشیته‏‬ ‫است‪،‬‏در‏حالی‏که‏تفکرات‏روابط‏بین‏الملل‏ملیت‏هیای‏ديگیر‏تنهیا‏محیدود‏بیه‏اطرافشیان‏‬ ‫می‏شود‪[154].‬‏با‏وجود‏اين‏و‏با‏در‏نظیر‏گیرفتن‏ايین‏چنیین‏سیوگیری‏ای‪،‬‏متأسیفانه‏‏خطیر‏‬ ‫وجود‏دارد‪،‬‏بهويیژه‏ديیدگاه‏هیايی‏‬ ‫‏‬ ‫محدود‏کردن‏ديدگاه‏های‏ارائه‏شده‏توسط‏سیاست‏گااران‏‬ ‫که‏شامل‏مسائل‏استراتژی‏بزرگ‏می‏شیود‏کیه‏کشیور‏هیا‏و‏فرهنیگ‏هیای‏غییر‏غربیی‏‏را‏در‏‬ ‫برمی‏گیرد‪.‬‏با‏توجه‏به‏نگرانی‪،‬‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏هی ‏نظريه‏روابط‏بین‏الملل‏غیر‏غربی‏قابل‏‬ ‫توجهی‏وجود‏ندارد‪.‬‏در‏برخی‏موارد‏مقداری‏مشیارکت‏غییر‏غربیی‏‏وجیود‏دا‏رد‏‪،‬‏امیا‏ايین‏‬ ‫مشارکت‏ها‪،‬‏دست‏کم‏در‏زمان‏حال‪،‬‏معیار‏های‏يیک‏نظريیه‏را‏ندار‏نی‏د‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏بیه‏نظیر‏‬ ‫میرسد‏آثار‏معاصر‏دانشمندان‏غیر‏غربی‏بیشتر‏ارزيابی‏نظريه‏های‏غربی‏در‏محیط‏های‏غییر‏‬ ‫منحصربهفرد‏آلسیتر‏جانسیون‏‪1‬‏در‏میورد‏‬ ‫‏‬ ‫غربی‏را‏در‏برمیگیرند‪[155].‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏مطالعه‏‬ ‫فرهنگ‏استراتژيک‏سلسله‏مینگ‏چین‏نشان‏میدهد‪-‬البته‏ثابت‏نمیکنید‏‪-‬‏کیه‏فیرم‏بیه‏طیور‏‏‬ ‫‏‬ ‫بالقوه‏ممکن‏است‏از‏عملکرد‏پیروی‏کند‏و‏نیز‏اينکیه‏تفکیرات‏روابیط‏بیین‏الملیل‏معاصیر‏‬ ‫ممکن‏است‏نسبت‏به‏آنچه‏که‏در‏ابتدا‏تصور‏می‏شود‪،‬‏برای‏فرهنگهای‏بیشتری‏قابل‏اجیرا‏‬ ‫باشد‪[156].‬‏آمیتاو‏آچرای‪2‬‏و‏باری‏بوزان‪1‬‏نیز‏به‏طور‏ضمنی‏اين‏مطلیب‏را‏پايرفتیه‏انید‏‏کیه‏‬ ‫‪1. Alastair Johnston‬‬ ‫‪2. Amitav Acharya‬‬

‫‪۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫نظريه‏روابط‏بین‏الملل‏غربی‏نیاز‏به‏جايگزين‏و‏يا‏تکمیی‏ل‏شیدن‏نیدارد‪.‬‏در‏عیو‬

‫‪،‬‏آن‏هیا‏‏‬

‫معتقدند‏که‏پاسخ‏نهفته‏در‏نظريه‏روابط‏بین‏الملل‏جامع‏تر‏اسیت‏و‏آ‏ن‏را‏بیا‏دقیت‏بیشیتری‏‬ ‫می‏توان‏در‏تاريخ‏جهان‏مشاهده‏کرد‏و‏تعادل‏بیشتری‏میان‏اولويت‏ها‪،‬‏چشم‏انداز‏ها‏و‏منیابع‏‬ ‫ايجاد‏می‏کند‪[157].‬‏جاياشری‏ويوکاندان‪2‬‏چنین‏رويکردی‏را‏در‏يکی‏از‏آثار‏اخیر‏خیود‏بیه‏‬ ‫همراه‏لیبرالیسم‪،‬‏رئالیسم‏و‏مکتب‏ساختار‏گرايی‏به‏کار‏گرفته‏است‏و‏استراتژی‏بزرگ‏مغول‏‬ ‫در‏کره‏شمالی‏را‏با‏موفقیت‏مورد‏ارزيابی‏قرار‏داده‏اسیت‪.‬‏]‪[158‬‏نظريیه‏روابیط‏بیین‏الملیل‏‬ ‫‏‬ ‫غربی‏ممکن‏است‏به‏طور‏گسترده‏ای‏در‏سطح‏جهان‏مطرح‏و‏قابل‏استفاده‏باشد‏که‏اين‏امیر‏‬ ‫دهد‏که‏چارچوب‏مفهومی‏میتواند‏در‏طیف‏وسیعی‏از‏شرايط‏مفید‏باشد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫نشان‏می‬ ‫يک‏استثناء‏بسیار‏مهم‏برای‏اين‏قضاوت‏وجود‏دارد‪.‬‏دانشپژوهیا‏ن‏چینیی‏تیالش‏هیای‏‬ ‫گسترده‏ای‏را‏به‏منظور‏توسعه‏يک‏نظريه‏روابط‏بین‏الملل‏چینی‏انجام‏داده‏اند‪.‬‏اين‏کار‏ممکن‏‬ ‫است‏به‏دلیل‏رشد‏ژئوپلیتیک‏اخیر‏چین‏باشد‏و‏يا‏اينکه‏افرادی‏با‏ايجاد‏يک‏شکاف‏فکیری‏‬ ‫مشخص‪،‬‏سعی‏در‏پیشبرد‏اهداف‏شخصی‏خود‏دارند‪[159].‬‏در‏هیر‏صیورت‪،‬‏يیک‏مکتیب‏‬ ‫به‏اصطالح‏چینی‏در‏حال‏شکل‏گیری‏است‪،‬‏اگرچه‏مباحثات‏قابل‏توجهی‏در‏مورد‏اينکه‏آيیا‏‬ ‫الملل‏خاص‏چینی‏با‏ويژگیهای‏چینی‏دانسیت‏و‏يیا‏اينکیه‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫آن‏را‏بايد‏يک‏نظريه‏روابط‏بین‬ ‫يک‏«مکتب‏نظريه‏روابط‏بین‏الملل‏چینی»‏با‏کاربرد‏جهانی‏و‏در‏سطح‏بیین‏المللیی‏در‏نظیر‏‬ ‫در‏هر‏کدام‏از‏اين‏حالتها‪،‬‏مکتب‏جديد‏چینی‏میی‏توانید‏‬ ‫‏‬ ‫مطرح‏شده‏است‪.‬‏‬ ‫گرفت‪ [160]،‬‏ ‏‬ ‫يک‏گزينه‏جايگزين‏به‏سلطه‏کنونی‏آمريکا‏ارائه‏دهد‏و‏يا‏اينکه‏می‏تواند‏با‏مکاتیب‏کنیونی‏‬ ‫ترکیب‏شود‏تا‏يک‏بنیاد‏متعادلتر‏فراهم‏نمايد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫گردد‏که‏اين‏محدوديتها‏می‏توانند‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫با‏بررسی‏گسترده‏تر‏مسئله‪،‬‏اين‏نکته‏آشکار‏می‏‬ ‫خط‏حمله‏کامالً‏متفاوت‏را‏نشان‏دهند‏که‏تیأثیر‏گیااری‏بیشیتری‏دار‏نی‏د‪.‬‏در‏واقیع‏بیه‏نظیر‏‬ ‫می‏رسد‪،‬‏اخیراً‏عالقه‏شديدی‏به‏حل‏مشکالت‏و‏مسیائل‏روابیط‏بیین‏الملیل‏بیا‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫التقاطگرايی‏تحلیلی‏وجود‏داشته‏است‏که‏براساس‏آن‏مکاتب‏نظیری‏مختلیف‏بیا‏يکیديگر‏‬ ‫حلوفصیل‏‏شیود‪.‬‏]‪[161‬‏در‏واقیع‏بیه‏‬ ‫ترکیب‏شدهاند‏تا‏مسئله‏موجود‏به‏بهترين‏نحو‏ممکن‏ ‏‬ ‫‪1. Barry Buzan‬‬ ‫‪2. Jayashree Vivekanandan‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪۳۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫نظر‏میرسد‏که‏التقاطگرايی‏تحلیلی‏ويژگی‏هايی‏دارد‏که‏برای‏ايجاد‏استراتژی‏بزرگ‏بسییار‏‬ ‫مناسب‏است‪.‬‏اين‏مکتب‏يک‏مسئله‏عینی‏سیاست‏و‏عمل‏در‏دنیای‏واقعی‏است‏که‏مسیتلزم‏‬ ‫به‏کارگیری‏تعامالت‏چندگانه‏و‏پیچیده‏میباشد‪.‬‏اگر‏امکان‏تدبیر‏کردن‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏‬ ‫خاص‪،‬‏با‏استفاده‏از‏التقاطگرايی‏تحلیلی‏وجود‏داشت‪،‬‏اين‏رويکرد‏به‏طور‏بیالقوه‏بیشیتر‏از‏‬ ‫سه‏طرح‏جداگانه‏رئالیسیم‪،‬‏لیبرالیسیم‏و‏سیاختارگرايی‏در‏دسیترس‏سیاسیت‏گیااران‏‏قیرار‏‬ ‫‏‬ ‫میگرفت‪ .‬‏‬ ‫مشکل‏اصلی‏التقاطگرايی‏تحلیلی‪،‬‏عدم‏تقارن‏آن‏است‪.‬‏پاول‏فیربند‪1‬‏معتقد‏بود‏کیه‏اگیر‏‬ ‫دو‏ديدگاه‏نظری‏نامتقارن‏باشند‪،‬‏آن‏ها‏به‏لحاظ‏مفهومی‏با‏يکديگر‏ناسازگاری‏دارنید‪.‬‏]‪[162‬‏‬ ‫ترکیب‏سنت‏های‏نظری‏مختلف‏با‏اصول‏منحصربه‏فرد‏آن‏ها‏می‏تواند‏ترکیبی‏خلق‏کنید‏کیه‏‬ ‫نامنسجم‏و‏به‏لحاظ‏منطقی‏ناسیازگار‏باشید‪.‬‏برخیی‏معتقدنید‏«‪...‬اگیر‏فرضییه‏هیايی‏را‏کیه‏‬ ‫مؤلفه‏های‏تحلیلی‏خاص‏بر‏مبنای‏آن‏ها‏در‏ارتبی‏اط‏بیا‏جهیان‏تجربیی‏جنبیه‏عملییاتی‏پییدا‏‬ ‫می‏کنند‏را‏مورد‏توجه‏قرار‏دهیم‪،‬‏اين‏امر‏دست‏نیافتنی‏نخواهد‏بود»‪[163].‬‏هرچه‏اجتناب‏از‏‬ ‫يط‏عینی‏خاص‏التقیاط‏گرايیی‏تحلیلی‏ی‏در‏آن‏بیه‏کیار‏گرفتیه‏‬ ‫‏‬ ‫عدم‏تقارن‏آسان‏تر‏باشد‪،‬‏شرا‬ ‫می‏شود‪،‬‏محدود‏تر‏خواهد‏بود‪،‬‏اما‏اين‏رويکرد‏در‏کمک‏به‏تفکرات‏اولیه‏سیاست‏گااران‏در‏‬ ‫های‏ديگر‏استراتژی‏بزرگ‏کاستیهايی‏نیز‏دارد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫مورد‏گزينه‬ ‫اوالً‪،‬‏يک‏چارچوب‏مفهومی‏مختلف‏بايد‏برای‏مسائل‏مختلف‏ايجاد‏شود‪.‬‏ايین‏مخیالف‏‬ ‫با‏رويکردی‏است‏که‏در‏اينجا‏به‏کار‏گرفته‏شده‏است‏که‏براسیاس‏آن‏چیارچوب‏يکسیانی‏‬ ‫برای‏مسائل‏مختلف‏به‏کار‏گرفته‏شده‏است‪،‬‏البته‏سه‏چارچوب‏مختلف‏جداگانه‏نیز‏وجود‏‬ ‫نشان‏میدهد‏که‏به‏تعیداد‏مسیائل‪،‬‏چیارچوب‏وجیود‏‬ ‫‏‬ ‫دارد‪.‬‏استفاده‏از‏التقاطگرايی‏تحلیلی‪2‬‏‬ ‫‏‬ ‫را‏مختل‏میکنید‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫سیاستگااران‏‬ ‫‏‬ ‫دارد‏که‏اين‏امر‏پیچیدگی‏را‏افزايش‏داده‏و‏قدرت‏شناخت‏‬ ‫دوماً‪،‬‏بايد‏درک‏جامعی‏از‏مسئله‏در‏حال‏شکلگیری‪،‬‏وجود‏داشته‏باشد‏تا‏اطمینیان‏حاصیل‏‬ ‫شود‏که‏ترکیب‏ديدگاه‏های‏نظری‏که‏با‏استفاده‏از‏التقاط‏گرايی‏تحلیلی‏به‏وجود‏آمده‏اسیت‏‬ ‫‪.‬‏برای‏سیاستگاارانی‏که‏در‏مراحل‏آغیازين‏بررسیی‏‬ ‫‏‬ ‫عاری‏از‏هرگونه‏نقص‏و‏کاستی‏است‬ ‫‪1. Paul Feyerabend‬‬ ‫‪2. Analytic Eclecticism‬‬

‫‪۹۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫يک‏مسئله‏می‏باشند‪،‬‏يکی‏از‏مشکالت‏کلییدی‏ايین‏اسیت‏کیه‏مسیئله‏مطیرح‏شیده‏‏عمومیاً‏‬ ‫گمراه‏کننده‏بوده‪،‬‏اطالعات‏موجود‏ناقص‏است‏و‏تمامی‏جنبه‏ها‏هنیوز‏بیه‏طیور‏‏کامیل‏درک‏‬ ‫نشده‏و‏يا‏به‏معر‬

‫‏ظهور‏نرسیده‏است‪.‬‏ايجاد‏يک‏چارچوب‏التقاطگرايی‏تحلیلی‏براساس‏‬

‫اطالعات‏نادرست‏يا‏ناکافی‏می‏تواند‏به‏خوبی‏منجر‏به‏ايجاد‏يیک‏چیارچوب‏غلیط‏شیود‏و‏‬ ‫استفاده‏از‏آن‏چارچوب‏در‏شکل‏گیری‏ادراک‏میی‏توانید‏بیه‏تولیید‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫ضعیف‏منجر‏شود‪.‬‏يک‏چارچوب‏التقاطگرايی‏معیوب‏می‏تواند‏تأثیر‏مشابهی‏با‏انتخاب‏يک‏‬ ‫قیاس‏تاريخی‏نادرست‏داشته‏باشد‪ .‬‏‬ ‫سوماً‪،‬‏تهیه‏يک‏چارچوب‏جديد‏کار‏پیچیده‏ای‏است‪.‬‏انجام‏اين‏کار‏بايد‏از‏عیدم‏تقیارن‏‏‬ ‫جلوگیری‏نمايد‪،‬‏زيرا‏می‏تواند‏به‏ايجاد‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏بیا‏اسیتفاده‏از‏چیارچوب‏هیای‏‬ ‫نادرست‏و‏معیوب‏منجر‏شود‏که‏فاقد‏پیوستگی‏است‏و‏نیز‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏هنگامی‏که‏‬ ‫به‏مرحله‏اجرا‏درمی‏آيید‏ ‪،‬‏عواقیب‏و‏نتیايج‏ناخواسیته‏و‏نیامطلوبی‏در‏بیر‏خواهید‏داشیت‏؛‏‬ ‫بنابراين‪،‬‏سیاست‏گااران‏پرمشغله‏قادر‏به‏ايجاد‏يک‏چارچوب‏قوی‏و‏معتبر‏نخواهند‏بود‏که‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏کار‏باعث‏می‏شود‏سیاست‏گااران‏به‏صورت‏ذاتی‏در‏اکثر‏میوارد‏چیارچوب‏مفهیومی‏را‏‬ ‫به‏طور‏کلی‏ناديده‏بگیرند‪.‬‏نکته‏چهارم‏اينکه‪،‬‏سیاست‏گااران‏محدوديت‏زمیانی‏دارنید‏و‏در‏‬ ‫نتیجه‏اولین‏راه‏حل‏اکتشافی‏که‏ظاهراً‏برای‏آن‏شرايط‏مناسب‏باشید‏را‏انتخیاب‏میی‏کننید‏‪.‬‏‬ ‫بسته‏به‏اينکه‏اين‏راه‏حل‏يک‏نظريه‏رضايت‪،‬‏نظريه‏چشم‏انیداز‏‪،‬‏قییاس‏و‏يیا‏میوارد‏ديگیر‏‬ ‫باشد‪،‬‏تهیه‏و‏تأيید‏يک‏چارچوب‏التقاطگرايی‏تحلیلی‏جديید‏زمیان‏بیر‏اسیت؛‏‏تیا‏آن‏زمیان‏‬ ‫سیاست‏گااران‏در‏تفکرات‏خود‏فراتیر‏از‏مرحلیه‏ای‏هسیتند‏کیه‏چیارچوب‏هیای‏مفهیومی‏‬ ‫انتزاعی‏بتوانند‏منافعی‏ايجاد‏کنند‪ .‬‏‬ ‫در‏نهايت‏ممکن‏است‏اين‏نگیاه‏انقباضیی‏‪،‬‏تفکیر‏در‏میورد‏محییط‏‏آينیده‏را‏بیا‏مشیکل‏‬ ‫بیشتری‏روب‏هرو‏سازد؛‏نفوذ‏متغیر‏های‏مستقل‏می‏تواند‏پیچییدگی‏را‏تیا‏حید‏قابیل‏تیوجهی‏‬ ‫افزايش‏دهد‪.‬‏نکته‏در‏اينجا‏است‏که‏التقاطگرايی‏تحلیلی‏بهجای‏اينکه‏ماننید‏‏نظريیه‏روابیط‏‬ ‫غنی‏باشد‏کیه‏يیک‏ديیدگاه‏اکولیوژيکی‏از‏‬ ‫بین‏الملل‏تقلیل‏گرا‏ساده‏بماند‪،‬‏میتواند‏بهقدری‏ ‏‬ ‫بهطور‏مؤثری‏به‏يک‏مطالعه‏تاريخی‏تبديل‏شود‪ .‬‏‬ ‫يک‏شرايط‏خاص‏را‏اتخاذ‏کند‏و‏ ‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‏‪/‬‏‪۹1‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏سوم‪:‬‏خلق‏‬

‫ممکن‏است‏کاستیهايی‏بیرای‏اسیتفاده‏داشیته‏باشید‪،‬‏سینتز‏‬ ‫‏‬ ‫اگرچه‏التقاطگرايی‏تحلیلی‏‬ ‫نظريه‪،‬‏رويکرد‏ديگری‏است‏که‏هدفش‏حاف‏مسئله‏مکاتب‏نظری‏چندگانه‏میباشد‪.‬‏سنتز‪،‬‏‬ ‫الملل‏را‏در‏يک‏نظريه‏همهجانبه‏بزرگ‏ادغام‏‬ ‫‏‬ ‫نظريه‏همگرايی‏مترقی‏از‏نظريه‏های‏روابط‏بین‏‬ ‫می‏کند‪[164].‬‏از‏ديدگاه‏يک‏سیاست‏گاار‪،‬‏اين‏فرايند‏تشیخیص‪،‬‏سیاده‏تیر‏‏از‏سیه‏نظريیه‏ای‏‬ ‫است‏که‏در‏چارچوب‏مفهومی‏استراتژی‏بزرگ‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفته‏است‪.‬‏در‏حالی‏کیه‏‬ ‫به‏نظر‏می‏رسد‏رشته‏روابط‏بین‏الملل‏فاصله‏زيادی‏از‏تهیه‏و‏توسیعه‏چنیین‏سینتز‏واحیدی‏‬ ‫مطرح‏شده‏است‪[165].‬‏برخیی‏‬ ‫دارد‪،‬‏ترديد‏هايی‏نیز‏در‏مورد‏عملی‏بودن‏اصولی‏اين‏مفهوم‏ ‏‬ ‫معتقدند‏که‏«هی ‏برنامه‏تحقیقاتی‏ای‏نمی‏تواند‏به‏يک‏سنتز‏منجر‏شود‪،‬‏صرفاً‏به‏اين‏دلیل‏که‏‬ ‫های‏مختلف‏کاربردهای‏مختلفی‏دارند‪.»...‬‏]‪ [166‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫رويکرد‬ ‫همگرايی‏ممکن‏است‏به‏سنتز‏منتج‏نشود‪،‬‏اما‏روش‏ديگری‏نییز‏وجیود‏دارد‏کیه‏د‏ر‏آن‏‬ ‫يک‏الگوی‏هژمونی‏تبديل‏به‏«عرف»‏روابط‏بیین‏الملیل‏میی‏شیود‪.‬‏]‪[167‬‏امیروزه‏در‏برخی‏ی‏‬ ‫موارد‪،‬‏اين‏امر‏ممکن‏است‏در‏توسعه‏پیشرو‏رئالیسم‏نئوکالسیک‏را‏بدهد‪،‬‏به‏عبارت‏ديگر‏‬ ‫مفاهیم‏ساختارگرايی‏و‏متغیر‏های‏داخلی‏لیبرالیستی‏را‏در‏يک‏چارچوب‏رئالیستی‏ساختاری‏‬ ‫ادغام‏می‏کند‪.‬‏اين‏امر‏نشان‏می‏دهد‏که‏يک‏مکتب‏رئالیستی‏نئوکالسیک‏میی‏توانید‏بیه‏موقیع‏‏‬ ‫جايگزين‏سه‏مکتب‏نظری‏جداگانه‏در‏چارچوب‏مفهومی‏شود‪ .‬‏‬ ‫به‏نظر‏می‏رسد‏که‏مسائل‏مشابهی‏در‏به‏کارگیری‏رئالیسم‏نئوکالسییک‏در‏التقیاط‏گرايیی‏‏‬ ‫ه‏نظر‏میرسد‪،‬‏انواع‏جديد‏رئالیسم‏نئوکالسییک‏بیه‏نظیر‏‬ ‫‏‬ ‫گونهای‏که‏ب‬ ‫به ‏‬ ‫تحلیلی‏وجود‏دارد‪،‬‏ ‏‬ ‫رسد‏که‏با‏نمونههای‏خاصی‏در‏ارتباط‏است]‪ [168‬و‏هنگام‏ادغام‏مکاتب‏مختلیف‪،‬‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫می‬ ‫موضوع‏اهمیت‏می‏يابد‪،‬‏به‏ويژه‏هنگامی‏که‏مشکالت‏جلوگیری‏از‏عدم‏تقارن‏مورد‏بررسیی‏‬ ‫قرار‏می‏گیرد‪.‬‏در‏حالی‏که‏اينچنین‏ادغیام‏ی‏ممکین‏اسیت‏د‏ر‏برخیی‏از‏مطالعیات‏تیاريخی‏‬ ‫خاص‏وجود‏داشته‏باشد‪،‬‏به‏نظر‏بعید‏می‏رسد‏که‏اين‏رويکرد‪،‬‏در‏تمیامی‏میوارد‏و‏شیرايط‏‬ ‫اندازهای‏رشید‏‬ ‫به ‏‬ ‫صحیح‏و‏دارای‏کارايی‏باشد‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏هنگامی‏که‏رئالیسم‏نئوکالسیک‏ ‏‬ ‫می‏کند‏که‏ديدگاه‏ها‏و‏نظرات‏ديگر‏را‏نیز‏احاطه‏می‏کنید‪،‬‏مکاتیب‏ديگیر‏ممکین‏‏اسیت‏بیه‏‬ ‫قدرت‏تبیینی‏بیشتری‏دست‏يافته‏باشند‏و‏تعداد‏متغیر‏ها‏و‏روابط‏متقابل‏میان‏آن‏هیا‏‏ممکین‏‬ ‫است‏افزايش‏يابد‪.‬‏اين‏پیچیدگی‏باعث‏می‏شود‏که‏ارائه‏اين‏متغیر‏ها‏در‏آينده‏و‏نیز‏پیش‏بینی‏‬

‫‪۹2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫و‏خطر‏مبهم‏شدن‏اختالفات‏روششناسی‏اصلی‏مییان‏تیاريخ‏و‏روابیط‏‬ ‫‏‬ ‫‏آن‏ها‏مشکل‏تر‏شود‏‬ ‫بین‏الملل‏افزايش‏يابد‪.‬‬ ‫رئالیسم‏نئوکالسیک‏ممکن‏است‏بتواند‏در‏يک‏مسئله‏خاص‏به‏نحوی‏شیبیه‏بیه‏تیاريخ‏‪،‬‏‬ ‫قابل‏تعمیم‏باشد‪،‬‏اما‏از‏لحاظ‏ارائه‏تعمیم‏کلی‏برای‏طیف‏وسیعی‏از‏شیرايط‏ممکین‏اسیت‏‬ ‫قانع‏کننده‏نباشد‪.‬‏قدرت‏تبیینیی‏ممکین‏اسیت‏بیا‏هزينیه‏قیدرت‏پییش‏بینیی‏‏میورد‏نییاز‏در‏‬ ‫سیاست‏گااری‏استراتژی‏بزرگ‏به‏دست‏آيد‪ .‬‏‬ ‫رويکردی‏کیه‏در‏ايین‏کتیاب‏بیه‏کیار‏گرفتیه‏شیده‏اسیت‪،‬‏يیک‏نیوع‏از‏کثیرت‏گرايیی‏‬ ‫بهمنظیور‏‏پاسیخ‏داد‏ن‏بیه‏پرسیش‏هیای‏‬ ‫روش‏شناختی‏است‏که‏از‏ديدگاه‏های‏نظری‏مختلف‏ ‏‬ ‫مختلف‏استفاده‏می‏کند‏و‏نیز‏تالش‏می‏کنید‏تیا‏از‏توانیايی‏هیای‏تحلیلیی‏خیاص‏هريیک‏از‏‬ ‫نظريه‏ها‏در‏انجام‏فرايند‏های‏تشخیصی‏بهره‏برداری‏کند‪.‬‏برخی‏اعتقیاد‏دارنید‏کیه‏ايین‏يیک‏‬ ‫رويکرد‏سنتی‏است‪.‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏پاتريک‏تاديوس‏جکسیون‏‪1‬‏بییان‏میی‏کنید‏کیه‏«واکینش‏‬ ‫روششناسیی‏‬ ‫مناسب‏به‏تنوع‏روش‏شناسی‏يک‏نگرش‏کثرت‏گرايی‏است‏که‏نه‏سینت‏هیای‏‏ ‏‬ ‫مختلف‏را‏در‏انزوای‏شیکوهمند‏خیويش‏از‏يکیدي‏گر‏مجیزا‏نگیه‏دارد‏و‏نیه‏از‏جمیع‏آوری‏‬ ‫ها‏که‏از‏نوعشناسی‏فلسفی‏خاص‏به‏دست‏آمده‏است‪،‬‏راضی‏و‏قیانع‏‬ ‫‏‬ ‫التقاطی‏مفاهیم‏و‏ايده‏‬ ‫باشد»‪.‬‏]‪[169‬‬

‫از‏نظر‏سیاست‏گااران‪،‬‏ديدگاه‏های‏متفاوت‏و‏مخالفی‏در‏هنگام‏تشیخیص‏يیک‏مشیکل‏‬ ‫وجود‏دارد‪.‬‏استفاده‏از‏چارچوب‏مفهومی‪،‬‏سیاست‏گااران‏را‏مجبور‏می‏کنید‏تیا‏تمیامی‏سیه‏‬ ‫استراتژی‪،‬‏مفهومی‏کامالً‏متفاوت‏را‏در‏جستجو‏برای‏کاربردی‏ترين‏اهیداف‏سیاسیتی‏میورد‏‬ ‫توجه‏قرار‏دهند‪.‬‏هنگامی‏که‏معقوالنه‏ترين‏هدف‏انتخاب‏شد‪،‬‏يیک‏ديیدگاه‏واحید‏بیه‏کیار‏‬ ‫گرفته‏می‏شود‏تا‏نظرات‏و‏مشاوره‏های‏مختلف‏در‏مورد‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏به‏دست‏آيید‪،‬‏‬ ‫اما‏اين‏محدوديت‏ديدگاه‏های‏نظری‪،‬‏تنها‏پس‏از‏ارزيابی‏کامل‏تمیام‏سیه‏اسیتراتژی‏اعمیال‏‬ ‫میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Patrick Thaddeus Jackson‬‬

‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫فصل چهارم‬ ‫خلق استراتژیهای بزرگ بهتر‪:‬‬ ‫یک رویکرد عملی‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫چگونه‏می‏توانیم‏به‏افراد‏کمک‏کنیم‏تا‏تصیور‏بهتیری‏از‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏داشیته‏‬ ‫باشند؟‏اين‏فصل‏بر‏مبنای‏فصل‏نظريیه‏ محیور‏و‏تیا‏حیدی‏پیچییده‏قبلیی‏در‏آغیاز‏فراينید‏‬ ‫تشخیص‏شکل‏و‏محتوای‏استراتژی‏بزرگ‏است‪.‬‏اين‏فرايند‏بیه‏منظیور‏‏کمیک‏بیه‏میردم‏در‏‬ ‫ايجاد‏ساختار‏های‏فکری‏اولیه‏در‏مورد‏مسائل‏استراتژی‏بزرگ‏طراحی‏شیده‏اسیت‏و‏نقطیه‏‬ ‫آغازين‏مفیدی‏برای‏اتخاذ‏اقدامات‏جايگزين‏ديگر‏است‪.‬‏بیا‏اسیتفاده‏از‏ايین‏فراينید‪،‬‏افیراد‏‏‬ ‫می‏توانند‏مرتبط‏ترين‏اطالعات‏را‏در‏میان‏حجم‏عظیمی‏از‏اطالعات‏ارائه‏شده‏شناسايی‏کنند‏‬ ‫و‏نحوه‏هماهنگی‏اين‏اطالعات‏را‏دريابند‏تا‏بدانند‏در‏پی‏چیه‏اطالعیات‏تکمیلیی‏ديگیری‏‬ ‫بايد‏باشند‪.‬‏اين‏امر‏به‏تمرکز‏بیشتر‏فکر‏منجر‏می‏شود‏تا‏براسیاس‏آ‏ن‏قضیاوت‏هیای‏بهتیری‏‬ ‫صورت‏گیرد‪ .‬‏‬ ‫در‏فصل‏دوم‏مشخص‏شد‏که‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏هنر‏توسعه‏و‏به‏کارگیری‏اشکال‏مختلف‏‬ ‫قدرت‏به‏صورت‏مؤثر‏و‏کارآمد‏به‏منظور‏تالش‏برای‏تغییر‏هدفمند‏نظم‏موجود‏مییان‏دو‏يیا‏‬ ‫چند‏موجوديت‏هوشمند‏و‏سازگار‏است‪.‬‏فصل‏سوم‏چارچوب‏هیای‏ايجیاد‏و‏بیه‏کیارگیری‏‏‬ ‫ت‏را‏ايجاد‏کرد‏که‏در‏صورت‏ترکیب‏آن‏دو‪،‬‏فرايند‏کامل‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیه‏وجیود‏‬ ‫‏‬ ‫قدر‬ ‫می‏آيد‪.‬‏خالصه‏اين‏فرايند‏در‏نمودار‏شماره‏‪۲‬‏ارائه‏شده‏است‪.‬‏اين‏نمودار‏تصويری‏کلیی‏از‏‬ ‫میدهد‪ .‬‏‬ ‫کتاب‏را‏ارائه‏ ‏‬

‫‪۹5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫‏‬

‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪۹7‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫برخی‏از‏ويژگی‏های‏خاص‪،‬‏ارزش‏بیان‏کردن‏دارد‪.‬‏اوالً‪،‬‏هنگامی‏که‏از‏سمت‏چیپ‏بی‏ه‏‬ ‫راست‏و‏سپس‏به‏پايین‏نمودار‏حرکت‏کنیم‪،‬‏مسئله‏کلیدیای‏که‏بايید‏آن‏را‏بررسیی‏کیرد‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫نوع‏نظم‏مطلوب‏و‏اين‏نکته‏است‏که‏آيا‏با‏توجه‏به‏زمینه‏و‏بافت‪،‬‏قابل‏دسیترس‏‏اسیت‏‪.‬‏در‏‬ ‫میکند‏تا‏نسبت‏به‏نتیايج‏دلخیواه‏‬ ‫اين‏راستا‪،‬‏فرايند‏به‏صورت‏عامدانه‏توجه‏کاربران‏را‏وادار‏ ‏‬ ‫خود‏دقت‏فراوانی‏داشته‏باشند‪.‬‏دوماً‪،‬‏اهداف‏و‏روش‏ها‏به‏صورت‏مستقیم‏با‏يکديگر‏ارتباط‏‬ ‫دارند‪.‬‏نوع‏نظم‏مورد‏نظر‪،‬‏ارتباط‏مستقیمی‏با‏روش‏هايی‏دارد‏که‏برای‏رسیدن‏بیه‏آن‏نظیم‏‪،‬‏‬ ‫مورد‏استفاده‏قرار‏می‏گیرد‪.‬‏اهمیت‏اين‏موضوع‏در‏مطالعه‏موردی‏استراتژی‏بیزرگ‏جیور ‏‬ ‫بهمنظیور‏‏بازگردانیدن‏دموکراسیی‏بیه‏‬ ‫بوش‏مورد‏تأکید‏قرار‏گرفته‏است‏که‏از‏نیروی‏نظامی‏ ‏‬ ‫عراق‏در‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏م)‏استفاده‏کرد‪.‬‏سوماً‪،‬‏اين‏فراينید‏بیه‏صیراحت‏‏بیر‏مبنیای‏ايین‏طیرح‏‬ ‫استوار‏است‏که‏سه‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏ناسازگار‏در‏نظر‏گرفته‏شوند‪.‬‏هدف‏مورد‏نظر‏‬ ‫آيد‪،‬‏استراتژیای‏که‏بر‏مبانی‏الگوی‏خاص‏‬ ‫‏‬ ‫تنها‏با‏يکی‏از‏انواع‏استراتژی‏بزرگ‏به‏دست‏می‏‬ ‫منطبق‏با‏آن‏باشد‪.‬‏ترکیب‏نامناسب‏انواع‏استراتژی‏های‏بیزرگ‏باعیث‏ايجیاد‏ناسیازگاری‏و‏‬ ‫ابهام‏می‏شود‏که‏در‏اين‏مورد‏می‏توان‏نمونه‏استراتژی‏بزرگ‏مماشات‪1‬‏انگلستان‏را‏نیام‏بیرد‏‬ ‫که‏نتايج‏نامطلوبی‏به‏بار‏آورد‪ .‬‏‬ ‫در‏پايان‪،‬‏الگوها‏دارای‏عناصر‏بسیار‏مهم‏و‏حیاتی‏هستند‪.‬‏در‏حالی‏کیه‏اسیاس‏و‏نحیوه‏‬ ‫شکل‏گیری‏آن‏ها‏در‏فصل‏سوم‏مورد‏بحث‏و‏بررسی‏قرار‏گرفت‪،‬‏اما‏جزئییات‏آن‏در‏فصیل‏‬ ‫انجام‏شده‏اسیت‪.‬‏الگیو‏هیا‏هماننید‏عدسیی‏هیايی‏‏‬ ‫سوم‏مطرح‏نشد‪.‬‏اين‏کار‏در‏فصل‏کنونی‏ ‏‬ ‫هستند‏که‏از‏طريق‏آن‏ها‏مشکالت‏استراتژی‏های‏بزرگ‏را‏می‏توان‏مشیاهده‏کیرد‪.‬‏توصییف‏‬ ‫هر‏الگو‏از‏ساختار‏مشابهی‏پیروی‏می‏کند‏که‏امکان‏مقايسه‏آن‏ها‏را‏فیراهم‏میی‏سیازد‏تیا‏در‏‬ ‫ت‏تشیخیص‏داده‏شیود‪.‬‏در‏خیالل‏بررسیی‏هیای‏‬ ‫صورت‏لزوم‪،‬‏تفاوتهای‏آن‏هیا‏‏بیه‏سیرع ‏‬ ‫انجام‏شده‏در‏اين‏فصل‏به‏سرعت‏آشکار‏می‏شود‏که‏هر‏طرح‏بر‏جنبیه‏هیای‏بسییار‏متفیاوتی‏‬ ‫انکار)‪،‬‏گروههای‏تابعه‏ تعامل)‏و‏ايده‏ها‏ اصالح)‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫متمرکز‏است‪:‬‏دولتها‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Appeasement‬‬

‫‪۹۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫الگوی استراتژی بزرگ انکار‬ ‫فرضیه‏اصلی‏زيربنای‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏اين‏است‏که‏رفتار‏ها‏و‏اقدامات‏دولت‏هیا‏و‏‬ ‫بازيگران‏غیر‏دولتی‪،‬‏بازتابی‏از‏قدرت‏مادی‏آن‏ها‏نسبت‏به‏يکیديگر‏اسیت‪.‬‏تغیییر‏‏در‏نظیام‏‬ ‫قدرتهیای‏‏بیزرگ‏تعییین‏میی‏شیود‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهويژه‏‬ ‫بین‏الملل‏به‏وسیله‏تغییر‏در‏توزيع‏نسبی‏قدرت‏ ‏‬ ‫دولت‏ها‏می‏توانند‏اين‏توزيع‏قدرت‏را‏از‏طريق‏افزايش‏قدرت‏خود‏توسط‏ابزار‏های‏داخلی‏‬ ‫و‏خارجی‏تغییر‏دهند‪.‬‏از‏بعد‏داخلی‪،‬‏دولت‏ها‏می‏توانند‏به‏دنبال‏بهره‏برداری‏بهتیر‏از‏منیافع‏‏‬ ‫خود‪،‬‏توسعه‏اقتصادی‪،‬‏افزايش‏قدرت‏نظامی‏و‏افزايش‏انسجام‏اجتمیاعی‏بیشیتر‏باشیند‪.‬‏از‏‬ ‫بعد‏خارجی‪،‬‏دولت‏ها‏می‏توانند‏برای‏دستیابی‏به‏قدرت‏بیشتر‏و‏يا‏آغاز‏جنگ‪،‬‏با‏دولت‏های‏‬ ‫ديگر‏متحد‏شوند‪ .‬‏‬ ‫ساختار‏نظام‏بین‏الملل‏با‏مجموع‏بازيگرانی‏که‏درون‏آن‏قرار‏دارنید‏تعريیف‏نمیی‏شیود‪،‬‏‬ ‫بلکه‏اين‏قدرتمند‏ترين‏دولت‏ها‏هستند‏که‏نظام‏بین‏الملیل‏را‏شیکل‏میی‏دهنید‪.‬‏دولیت‏هیای‏‬ ‫ضعیف‏تر‏به‏طور‏چشمگیری‏ناديده‏گرفته‏می‏شوند‪،‬‏زيرا‏در‏حاشیه‏نظام‏بین‏الملل‏قرار‏دارند‏‬ ‫تبديل‏میشوند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫و‏به‏ابزاری‏در‏اختیار‏قدرتهای‏بزرگ‏برای‏دستیابی‏به‏اهداف‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫مهمترين‏واحد‏نظام‏بین‏الملل‏هستند‪.‬‏در‏اين‏حالت‪،‬‏ماهیت‏يیک‏دولیت‏چیه‏‬ ‫دولت‏ها‪،‬‏ ‏‬ ‫دموکراتیک‏و‏يا‏استبدادی‪،‬‏ساختار‏هیای‏سیاسیی‏داخلیی‏‏و‏گیروه‏هیای‏داخلیی‏آن‏اهمیتیی‏‬ ‫ندارند‪.‬‏تمام‏دولت‏ها‪،‬‏صرف‏نظر‏از‏فرهنگ‏ملی‪،‬‏نظام‏سیاسی‏و‏رهبیر‏ان‏خیود‏‪،‬‏طبیق‏‏يیک‏‬ ‫منطق‏تعار‬

‫عمل‏میکنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏قدرت‏نسبی‏مشابه‏‬

‫با‏اين‏حال‏تمامی‏قدرت‏ها‏بايد‏از‏هزينه‏های‏مربوط‏به‏پیگیری‏اهداف‏خودآگیاه‏‏باشیند‏‬ ‫و‏اقدامات‏انجام‏شده‏بايد‏در‏جهت‏تقويت‏و‏نه‏تضعیف‏قیدرت‏آن‏هیا‏‏نسیبت‏بیه‏ديگیران‏‬ ‫باشد‪.‬‏دولت‏ها‏به‏عنوان‏بازيگران‏منطقی‏تنها‏هنگامی‏به‏دنبال‏تغییر‏هستند‏کیه‏منیافع‏میورد‏‬ ‫انتظار‏آن‏ها‏از‏هزينه‏های‏مورد‏انتظار‏آن‏ها‏بیشتر‏باشد‪.‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏کسانی‏کیه‏تمايیل‏بیه‏‬ ‫مقابله‏با‏تغییر‏دارند‪،‬‏بايد‏هزينه‏را‏برای‏کشور‏های‏تجديد‏نظرطلب‏که‏بیه‏طیور‏فعاالنیه‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫دنبال‏تغییر‏میباشند‪،‬‏افزايش‏دهند‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪۹۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏بايد‏برای‏تأثیرگیااری‏بیر‏وقیايع‏و‏‬ ‫گونهای‏مورد‏استفاده‏قرار‏گیرد‏که‏قدرت‏ملی‏يک‏دولت‏و‏کشیور‏را‏‏‬ ‫رخداد‏های‏خارجی‏به‏ ‏‬ ‫نسبت‏به‏دولت‏ها‏و‏کشور‏های‏ديگر‏افزايش‏دهد‪.‬‏در‏ارزيابی‏قدرت‏ديگران‪،‬‏توانیايی‏هیای‏‬ ‫از‏منظر‏قدرت‏نظامی‏بايد‏به‏دقت‏مورد‏ارزيابی‏قرار‏گیرد‪.‬‏ابزارهای‏دولیت‏هی‏ا‏‬ ‫‏‬ ‫آن‏ها‏به‏ويژه‏‬ ‫آنها‏بیشترين‏اهمیت‏را‏دارد‪ .‬‏‬ ‫و‏نه‏اهداف‏ ‏‬ ‫ابزار‏قدرت‏نظامی‏بايد‏علیه‏توانايی‏ها‏و‏قابلیت‏های‏نظامی‏دشمن‏به‏کیار‏گرفتیه‏شیود‪،‬‏‬ ‫اما‏بايد‏به‏گونه‏ای‏باشد‏که‏قدرت‏نسبی‏دولت‏را‏افزايش‏دهد؛‏جنگ‪،‬‏يک‏استراتژی‏مهیم‏و‏‬ ‫مشروع‏است‪.‬‏استراتژی‏های‏پیشنهادی‏عبارت‏اند‏از‏«استراتژی‏با ‏گیری‪»1‬‏که‏شیامل‏تهديید‏‬ ‫به‏جنگ‏می‏شود‪،‬‏در‏حالی‏که‏از‏هزينه‏های‏جنگ‏واقعی‏اجتناب‏بیه‏عمیل‏آيید؛‏اسیتراتژی‏‬ ‫«طعمه‏و‏خونريزی‪»2‬‏از‏طريق‏ايجاد‏جنگ‏های‏طوالنی‏و‏پرهزينیه‏مییان‏رقبیا؛‏و‏اسیتراتژی‏‬ ‫«خونريزی»‏در‏حصول‏اطمینان‏از‏اينکه‏به‏منظور‏افزايش‏هزينیه‏و‏تلفیات‏دشیمنان‪،‬‏‏جنیگ‏‬ ‫عمدی‏طوالنی‏و‏پرهزينه‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏‬ ‫‏‬ ‫از‏ابزار‏های‏اقتصادی‏قیدرت‏نییز‏میی‏تیوان‏بیه‏همیین‏ترتییب‏اسیتفاده‏کیرد‏‪.‬‏اقیدامات‏‬ ‫توانند‏توان‏اقتصادی‏يک‏دولت‏را‏افزايش‏دهند‪،‬‏در‏حالی‏که‏عمالً‏مانع‏از‏‬ ‫‏‬ ‫ژئواکونومیک‏می‏‬ ‫رشد‏ديگران‏شوند‪.‬‏وضعیت‏مطلوب‏هنگامی‏حاصل‏می‏شود‏که‏يک‏دولت‏بیا‏سیرعت‏بیه‏‬ ‫رشد‏خود‏ادامه‏می‏دهد‪،‬‏در‏حالی‏که‏رشد‏رقبا‏ناچیز‏و‏يا‏حتی‏منفی‏است‪.‬‏روابیط‏تجیاری‏‬ ‫داخلی‏می‏تواند‏از‏طريق‏افزايش‏صرفه‏جويی‏هیای‏اقتصیادی‪،‬‏افیزايش‏قیدرت‏اقتصیادی‏و‏‬ ‫به‏طور‏بالقوه‏افزايش‏قدرت‏نظامی‪،‬‏منافع‏اقتصادی‏ايجاد‏کند‪.‬‏اين‏گونه‏مالحظات‏همچنیین‏‬ ‫نشان‏می‏دهد‏که‏انجام‏فعالیت‏های‏تجاری‏با‏دشمنان‏بالقوه‏بايد‏به‏شدت‏محدود‏شود‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫آنها‏شود‪ .‬‏‬ ‫ممکن‏است‏دارای‏اثرات‏نامطلوب‏افزايش‏قدرت‏نسبی‏ ‏‬ ‫از‏ابزار‏ديپلماسی‏می‏توان‏به‏منظور‏ايجاد‏اتحاد‏هايی‏استفاده‏کرد‏که‏قیدرت‏نسیبی‏يیک‏‬ ‫دولت‏را‏افزايش‏می‏دهد‪.‬‏اين‏کار‏خطراتی‏دربردارد‪:‬‏اوالً‪،‬‏يک‏دولت‏متحد‏می‏تواند‏آن‏ها‏را‏‬ ‫در‏درگیری‏های‏ديگری‏وارد‏کند‪،‬‏دوماً‏تسلیم‏شدن‏همیشه‏يکی‏از‏نگرانی‏هیای‏اصیلی‏بیه‏‬ ‫‪1. Blackmail Strategy‬‬ ‫‪2. Bait and Bleed‬‬

‫‪1۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫حساب‏می‏آيد‪،‬‏سوماً‏همه‏تالش‏می‏ کنند‏تیا‏هزينیه‏هرگونیه‏اقیدامی‏را‏بیه‏گیردن‏ديگیران‏‬ ‫بیندازند‏تا‏اينکه‏خودشان‏مسئولیت‏اعمال‏و‏اقداماتشان‏را‏بر‏عهده‏بگیرند‪ .‬‏‬ ‫هايی‏در‏نظر‏گرفته‏میشوند‏که‏ديگیران‏را‏‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏عمده‏به‏عنوان‏ابزار‏‬ ‫نهادهای‏بین‏المللی‏ ‏‬ ‫را‏بهشیوه‏ای‏سودمند‏کنتیرل‏‬ ‫نسبت‏به‏پیمان‏های‏خاص‏متعهد‏کرده‏و‏رفتار‏و‏اقدامات‏آن‏ها‏ ‏‬ ‫می‏کنند‪.‬‏در‏اين‏نهاد‏های‏بین‏المللی‪،‬‏مسئله‏اصلی‏اين‏است‏که‏چگونه‏می‏توان‏منافع‏خود‏را‏‬ ‫به‏بیشترين‏سطح‏ممکن‏رساند‏و‏منافع‏ديگران‏را‏در‏پايینترين‏سطح‏ممکن‏حف ‏کیرد‪.‬‏بیا‏‬ ‫‏‬ ‫نگرانی‏زيادی‏ايجاد‏میکند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏نظر‏گرفتن‏اين‏اصل‏مهم‪،‬‏تقلب‏و‏فريب‏توسط‏اعضا‪،‬‏‬ ‫عبارتاند‏از‪:‬‏موازنیه‏قیدرت‏‪،1‬‏کنسیرت‏‬ ‫‏‬ ‫انواع‏بالقوه‏نظم‏بینالملل‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏‬ ‫‏‬ ‫قدرت‪2‬‏و‏پايداری‏هژمونیک‪.۸‬‏در‏يک‏نظم‏«موازنه‏قدرت»‪،‬‏بازيگران‏دولتیی‏و‏غییر‏‏دولتیی‏‬ ‫بهمنظور‏دستیابی‏‬ ‫درون‏خود‏توسعه‏می‏يابند‏و‏با‏دسترسی‏به‏منابع‏خارجی‏تالش‏می‏کنند‏تا‏ ‏‬ ‫به‏يک‏تعادل‏خشن‪،‬‏قدرت‏ديگران‏را‏به‏اندازه‏کافی‏به‏تعادل‏برسانند‪.‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏انجیام‏‬ ‫اين‏کار‏نیازمند‏بهره‏برداری‏از‏متحدان‏و‏شرکا‏است‏که‏ماهیت‏ناپايیدار‏و‏بیی‏ثبیاتی‏دارنید‪،‬‏‬ ‫زيرا‏تغییر‏مستمر‏قدرت‏نسبی‏میان‏تمام‏طرفین‏درگیر‪،‬‏اغلب‏ضیرورت‏‏ايجیاد‏توافقیات‏و‏‬ ‫همکاری‏های‏جديد‏را‏ايجاد‏می‏کند‪.‬‏در‏مقابل‏در‏يک‏نظم‏«کنسرت‏قیدرت‏»‪،‬‏قیدرت‏هیای‏‬ ‫تعادل‏قدرت‏پايدار‏با‏يکديگر‏همکاری‏میکننید؛‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏نظام‏بین‏الملل‏برای‏دستیابی‏به‏يک‏‬ ‫هی ‏کدام‏به‏دنبال‏تسلط‏و‏غلبه‏بر‏ديگران‏نمی‏باشیند‪،‬‏حیس‏برابیری‏و‏امنییت‏مییان‏آن‏هیا‏‏‬ ‫وجود‏دارد‏و‏نقش‏های‏نظاممند‏در‏معر‬

‫‏خطر‏قرار‏ندارند‏و‏هر‏کدام‏از‏دولیت‏هیا‏دارای‏‬

‫منحصربهفرد‏بسیار‏قدرتمنید‏را‏‬ ‫‏‬ ‫نفوذ‏معناداری‏هستند‪.‬‏يک‏نظم‏پايدار‏هژمونیک‪،‬‏يک‏دولت‏‬ ‫متصور‏می‏شود‏که‏رهبری‏نظام‏مند‏را‏فراهم‏می‏کند‪.‬‏توزيع‏به‏شدت‏نابرابر‏قدرت‪،‬‏هژمون‏را‏‬ ‫ن‏کاالهای‏جمعی‪،‬‏اجرای‏قوانین‏و‏همکاری‏با‏ديگیران‏‬ ‫‏‬ ‫قادر‏می‏سازد‏تا‏از‏طريق‏فراهم‏آورد‬ ‫در‏نظام‏بینالملیل‏را‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏به‏اشتراک‏گااشتن‏وظايف‪،‬‏هنجارهای‏مطلوب‏و‏مورد‏نظر‏خود‏‬ ‫ايجاد‏و‏حف ‏نمايد‪ .‬‏‬ ‫‪1. Balance of Power‬‬ ‫‪2. Concert of Powers‬‬ ‫‪3. Hegemonic Stability‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪1۳1‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫شرايط مساعد موفقیت‬ ‫موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏به‏توسعه‏قدرت‏نسبی‏بیشیتر‏بسیتگی‏دارد‪،‬‏قیدرتی‏کیه‏‬ ‫بهطور‏ذاتیی‏ضیعیف‏‬ ‫برای‏شرايط‏نظم‏مورد‏نظر‏مناسب‏باشد؛‏بنابراين‪،‬‏تعادل‏قدرت‏نسبی‏ ‏‬ ‫خواهد‏بود‪،‬‏زيرا‏هريک‏از‏طرفین‏می‏توانند‏با‏انجام‏اقداماتی‏آن‏را‏به‏نفع‏خود‏تغییر‏دهنید‪.‬‏‬ ‫با‏اين‏حال‪،‬‏در‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏وابستگی‏متقابل‏کمتری‏نسبت‏به‏موارد‏ديگیر‏وجیود‏‬ ‫میتوان‏برای‏اعمال‏تحمیل‏سیريع‏يیک‏نظیم‏بیین‏الملیل‏‬ ‫دارد‪.‬‏از‏استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏کرد‏که‏احترام‏يا‏دغدغه‏کمی‏برای‏طرفهای‏درگیر‏ديگر‏دارند‪.‬‏نقطیه‏ضیعف‏‏ايین‏‬ ‫استراتژی‏آن‏است‏که‏نظم‏بین‏الملل‏بالقوه‏استراتژی‏های‏بزرگ‏انکار‪،‬‏محدود‏میباشید‏‏و‏از‏‬ ‫آنجا‏که‏بر‏قدرت‏نسبی‏استوار‏است‪،‬‏ممکن‏است‏عمر‏کوتاهی‏داشیته‏باشیند‪.‬‏دولیت‏هیا‏و‏‬ ‫بازيگران‏ديگر‏می‏توانند‏اقدام‏به‏تغییر‏مجدد‏تعیادل‏قیدرت‏نسیبی‏‏کیرده‏‏و‏نظیم‏جديید‏‏را‏‬ ‫سرنگون‏کنند‪ .‬‏‬ ‫ماهیت‏تغییرپايری‏تعادل‏قدرت‏نسبی‪،‬‏در‏پس‏بزرگ‏ترين‏نقص‏استراتژی‏بزرگ‏انکیار‏‬ ‫که‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏میتواند‏بیه‏درسیتی‏‏انتخیاب‏شیود‏و‏بیا‏‬ ‫‏‬ ‫نهفته‏است‪.‬‏در‏حالی‏‬ ‫حلوفصل‏علل‏اصلی‏يک‏درگییری‏نیسیت‏‪.‬‏يیک‏‬ ‫مهارت‏کافی‏اجرا‏شود‪،‬‏اما‏اصوالً‏قادر‏به‏ ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ممکن‏است‏در‏متوقف‏کردن‏ديگران‏از‏دسیتیابی‏بیه‏اهیداف‏کنیونی‏‬ ‫خود‏عامل‏تعیین‏کننده‏ای‏باشد‪،‬‏اما‏اين‏امر‏لزوماً‏نتايج‏مثبت‏و‏يا‏پايیداری‏نخواهید‏داشیت‪،‬‏‬ ‫مانند‏نتايج‏مثبتی‏که‏تغییر‏در‏اهداف‏و‏قوانین‏اجتماعی‏دولت‏های‏ديگیر‏را‏در‏بیر‏خواهید‏‬ ‫داشت‪.‬‏نتیجه‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ممکن‏است‏پیروزی‏در‏يیک‏درگییری‏باشید‪،‬‏امیا‏ايین‏‬ ‫پیروزی‏ممکن‏است‏به‏قیمت‏از‏دست‏دادن‏صلح‏به‏دست‏آيد‪،‬‏مگر‏اينکه‏هنگیامی‏کیه‏بیه‏‬ ‫نقطه‏او ‏خود‏میرسد‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏ديگر‏به‏دنبال‏آن‏بیايد‪ .‬‏‬ ‫با‏وجود‏اين‪،‬‏قدرت‏نسبی‏دارای‏درجه‏ای‏از‏اسیتقالل‏و‏تمامییت‏اسیت‪.‬‏‏ممکین‏اسیت‏‬ ‫موقعیت‏ هايی‏وجود‏داشته‏باشد‏که‏در‏آن‏دولتی‏کیه‏هیدف‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏اسیت‪،‬‏‬ ‫آنچنان‏قدرتی‏دارد‏که‏اتخاذ‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏توسط‏ساير‏دولیت‏هیا‏غییر‏‏ممکین‏‬

‫‪1۳2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫خواهد‏بود‪.‬‏در‏اين‏موارد‪،‬‏استفاده‏از‏نوع‏ديگری‏از‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏مورد‏توجیه‏قیرار‏‬ ‫گیرد‪ .‬‏‬ ‫در‏نهايت ‪،‬‏مسئله‏خاصی‏ممکن‏است‏در‏مورد‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏وجیود‏داشیته‏‬ ‫فکر‏کنید‪،‬‏به‏نظر‏میرسید‏هیی ‏دلیلیی‏وجیود‏‬ ‫‏‬ ‫باشد‏که‏منجر‏به‏نگرانی‏می‏شود‪.‬‏اگر‏‏خوب‏‬ ‫ندارد‏که‏چرا‏برای‏متوقف‏کردن‏يک‏دولت‏از‏دسترسی‏بیه‏اهیداف‏مطلیوب‏نمیی‏تیوان‏از‏‬ ‫استراتژی‏های‏تعامل‏و‏اصالح‏نیز‏استفاده‏کرد‪.‬‏تفاوت‏در‏سه‏اسیتراتژی‏‏بیزرگ‏جیايگزين‏‪،‬‏‬ ‫روش‏دستیابی‏به‏نتیجه‏خواهد‏بود‪:‬‏بهره‏برداری‏از‏مزيت‏قدرت‏مادی‏نسبی‏در‏نوع‏انکیار‪،‬‏‬ ‫استفاده‏از‏گروه‏های‏ذی‏نفع‏داخلی‏به‏منظور‏پیشبرد‏اهداف‏مطلوب‏اجتماعی‏در‏نوع‏تعامیل‏‬ ‫و‏يا‏تغییر‏قوانین‏اجتماعی‏دولت‏ديگر‏در‏نوع‏اصالح‪.‬‏از‏همه‏مهم‏تر‏اينکه‏همانند‏روش‏ها‪،‬‏‬ ‫نظم‏های‏بین‏المللی‏که‏هريک‏از‏انواع‏استراتژی‏های‏بزرگ‏جايگزين‏به‏دنبیال‏ايجیاد‏آن‏در‏‬ ‫اين‏وضعیت‏می‏باشند‏نیز‏به‏شدت‏متفاوت‏است‪.‬‏در‏حالی‏که‏ممکن‏اسیت‏متوقیف‏کیردن‏‬ ‫يک‏دولت‏از‏رسیدن‏به‏اهداف‏مطلوب‏خود‏را‏بتوان‏توسط‏انواع‏ديگری‏از‏استراتژی‏هیای‏‬ ‫بزرگ‏به‏دست‏آورد‪،‬‏اين‏حرف‏تنها‏به‏طور‏کلی‏صحیح‏است‪،‬‏زيرا‏اهدافی‏که‏در‏هريک‏از‏‬ ‫انواع‏استراتژی‏بزرگ‏به‏دست‏میآيد‪،‬‏متفاوت‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏سطح‏پیاده‏سازی‪،‬‏هر‏سه‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏اهداف‏يکسانی‏را‏تولید‏نمیی‏کننید‏و‏‬ ‫های‏مشابهی‏نیز‏استفاده‏نمیکنند‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏انواع‏استراتژی‏اصیالح‏و‏تعامیل‏را‏‬ ‫‏‬ ‫از‏روش‏‬ ‫نمی‏توان‏منحصراً‏در‏استراتژی‏انکار‏گنجاند‪.‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏برای‏تغیییر‏اهیداف‏‬ ‫و‏قوانین‏اجتماعی‏يک‏دولت‏مناسب‏نیست‪،‬‏زيرا‏تمرکز‏اصلی‏آن‏به‏طور‏خیاص‏بیر‏جنبیه‏‬ ‫مادی‏است‏که‏کامالً‏با‏جنبه‏های‏اجتماعی‏تفاوت‏دارد‪.‬‏قدرت‏میادی‏در‏عناصیر‏خاصی‏ی‏از‏‬ ‫کند‪،‬‏بهشیوه‏ای‏که‏منجر‏بیه‏تغیییر‏اهیداف‏اجتمیاعی‏و‏يیا‏قیوانین‏‬ ‫‏‬ ‫يک‏دولت‏هدف‏کار‏می‏‬ ‫همانطور‏کیه‏ايین‏موضیوع‏را‏میی‏تیوان‏‏در‏دو‏اسیتراتژی‏‬ ‫میشود‪،‬‏ ‏‬ ‫اجتماعی‏جامعه‏هدف‏ن ‏‬ ‫بزرگ‏مماشات‏انگلستان‏و‏استراتژی‏تغییر‏رژيم‏عراق‏مشاهده‏کرد‪.‬‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزر‏گ‏‬ ‫انکار‏به‏خودی‏خود‏کافی‏نیست‪ .‬‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪1۳۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫الگوی استراتژی بزرگ تعامل‬ ‫فرضیه‏اصلی‏زيربنای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏اين‏است‏که‏گیروه‏هیايی‏درون‏سیاير‏‬ ‫آنهیا‏‏‬ ‫میتوان‏از‏بلند‏پروازی‏و‏جاه‏طلبی‏های‏ ‏‬ ‫دولتها‏يا‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏وجود‏دارند‏که‏ ‏‬ ‫کرد‪.‬‏رفتار‏و‏اقدامات‏دولتها‏و‏بازيگران‏غییر‏دولتیی‏بازتیاب‏شیرايط‏داخلیی‏‬ ‫‏‬ ‫بهرهبرداری‏‬ ‫آنها‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫هدف‏اجتماعی‏هر‏دولت‏توسط‏اولويت‏های‏آن‏ها‏تعیین‏می‏شیود‏و‏ايین‏اولويیت‏هیا‏ی‏‬ ‫تسخیر‏و‏بازپس‏گیری‏دولت‪،‬‏توسط‏ائتالف‏های‏بانفوذ‏افراد‏و‏گیروه‏هیای‏تابعیه‏دولیت‏بیا‏‬ ‫منافع‏شخصی‪،‬‏منعکس‏می‏شود‪.‬‏اهداف‏اجتماعی‏تعیین‏می‏کنند‏کیه‏‏دولیت‏هیا‏و‏بیازيگران‏‬ ‫دولتی‏چه‏کاری‏را‏انجام‏دهند‪.‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏با‏احزاب‏مؤثر‏داخلی‏همکیاری‏‬ ‫می‏کند‏تا‏اطمینان‏حاصل‏شود‏که‏اهداف‏اجتمیاعی‏دولیت‏آن‏هیا‏و‏بیازيگران‏غییر‏دولتیی‏‪،‬‏‬ ‫مطلوب‏و‏مورد‏پسند‏است‪ .‬‏‬ ‫تغییر‏در‏نظام‏بین‏الملل‏به‏وسیله‏تغییر‏در‏توزيع‏اهداف‏اجتماعی‏بازيگران‏دولتی‏و‏غییر‏‏‬ ‫دولتی‏ايجاد‏می‏شود‪،‬‏در‏حالی‏که‏تغیییر‏در‏اولويیت‏هیای‏افیراد‏کیه‏محصیول‏فشیار‏هیا‏و‏‬ ‫سیاست‏های‏داخلی‏است‏در‏انتها‏قرار‏میی‏گییرد‪.‬‏عوامیل‏خیارجی‏نییز‏میی‏توانید‏در‏ارائیه‏‏‬ ‫فرصت‏هايی‏برای‏افراد‏و‏گروه‏های‏داخلی‏جهت‏استفاده‏به‏عنوان‏عامل‏ايجاد‏انگییزه‏بیرای‏‬ ‫تغییر‪،‬‏مورد‏استفاده‏قرار‏گیرند‪ .‬‏‬ ‫نظام‏بین‏الملل‏از‏دولت‏های‏متعددی‏تشکیل‏شده‏است‏که‏هر‏کدام‏دارای‏اولويیت‏هیای‏‬ ‫خاص‏خود‏می‏باشند‏که‏تسخیر‏و‏بازپس‏گیری‏آنها‏توسط‏بازيگران‏داخلی‏خاص‏خیود‏را‏‬ ‫منعکس‏می‏کند‪.‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏هر‏دولت‏متفاوت‏و‏متمايز‏است‏که‏اين‏امر‏نظام‏بیین‏الملیل‏‬ ‫را‏فینفسه‏پیچیده‏می‏کند‪.‬‏اين‏پیچیدگی‏در‏حال‏افزايش‏است‪،‬‏زيرا‏دولت‏ها‏ممکین‏اسیت‏‬ ‫به‏صورت‏هم‏زمان‏به‏عنوان‏بازيگران‏متحد‏و‏يا‏مجزا‏عمل‏کنند‏که‏اين‏امر‏بیه‏مسیئله‏میورد‏‬ ‫مناقشه‏بستگی‏دارد‪.‬‏در‏شرايط‏خاصی‪،‬‏آن‏ها‏پیوستگی‏داخلی‏قدرتمندی‏را‏نشان‏می‏دهنید‪.‬‏‬ ‫ون‏هريک‏از‏اين‏دولتها‏و‏بازيگران‏غیر‏دولتیی‏‬ ‫‏‬ ‫در‏موضوعات‏ديگر‪،‬‏عناصر‏مختلف‏که‏در‬ ‫مستقل‏با‏کشورهای‏ديگر‏ارتباط‏برقرار‏کنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهصورت‏ ‏‬ ‫نیمه‬ ‫وجود‏دارند‏ممکن‏است‏ ‏‬

‫‪1۳۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫پیوند‏های‏بین‏المللی‏چندگانه‏ممکن‏است‏میان‏گروه‏های‏تابعیه‏يیک‏کشیور‏و‏احیزاب‏‬ ‫پیوندهیا‏ممکین‏اسیت‏از‏خطیوط‏ارتبیاط‏ی‏يیک‏دولیت‏‬ ‫خارجی‏ذی‏نفع‏شکل‏بگیرند؛‏اين‏ ‏‬ ‫د‪.‬‏در‏اين‏پیوندها‪،‬‏همکاری‏اهمیت‏‬ ‫‏‬ ‫حمايت‏کنند‪،‬‏آن‏را‏کاهش‏دهند‏و‏يا‏برای‏آن‏کافی‏باشن‬ ‫زيادی‏دارد‏و‏شامل‏گروه‏ها‏و‏افراد‏مختلفی‏میی‏شیود‏کیه‏صیرف‏نظیر‏از‏توزيیع‏منیافع‏و‏‬ ‫دستاورد‏ها‏میان‏دولت‏های‏مختلف‪،‬‏به‏دنبال‏کسب‏دستاورد‏های‏مختلیف‏خیود‏میی‏باشیند‪.‬‏‬ ‫هنگامی‏که‏هريک‏از‏گروه‏ ها‏و‏طرفین‏بتوانند‏بیه‏نتیايج‏مطلیوب‏خیود‏برسیند‪،‬‏همگیی‏بیا‏‬ ‫يکديگر‏همکاری‏میکنند‪،‬‏حتی‏اگر‏اين‏همکاری‏در‏سطوح‏مختلفی‏صورت‏گیرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏بیشیترين‏اهمییت‏را‏دارد‪.‬‏در‏‬ ‫دولتی‏و‏نه‏ابزارهای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫اهداف‏دولت‏ها‏يا‏بازيگران‏غیر‏‬ ‫روابط‏میان‏بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‪،‬‏بعضی‏از‏آن‏ها‏نسبت‏بیه‏ديگیران‪،‬‏اولويیت‏هیای‏‬ ‫قدرتمند‏تری‏در‏مورد‏برخی‏نتايج‏خاص‏خواهند‏داشت‪.‬‏هرچه‏دولت‏ها‏باانگیزه‏تیر‏‏باشیند‪،‬‏‬ ‫تمايل‏و‏توانايی‏بیشتری‏برای‏بسیج‏و‏صرف‏هزينیه‏هیای‏ملیی‏بیرای‏دسیتیابی‏بیه‏اهیداف‏‬ ‫مطلوب‏خود‏خواهند‏داشت‪.‬‏اين‏تفاوت‏در‏شدت‪،‬‏به‏بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‏قیدرت‏‬ ‫میدهد‏تا‏در‏میورد‏مسیائل‏‬ ‫بیشتری‏از‏هرگونه‏نقص‏ظاهری‏در‏توانمندیهای‏نسبی‏قدرت‏ ‏‬ ‫تصمیمگیری‏کنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامیل‏‪،‬‏ابیزار‏ هیای‏ملیی‏قیدرت‏بايید‏بیر‏ايجیاد‏و‏حمايیت‏از‏‬ ‫بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‏ديگیر‏‬ ‫‏‬ ‫گروه‏های‏ذی‏نفع‏داخلی‏تأثیر‏گاار‏و‏مفید‏در‏میان‏ساير‏‬ ‫متمرکز‏باشد‪.‬‏قصد‏کلی‪،‬‏تقويت‏آن‏دسته‏از‏گروه‏هايی‏است‏که‏اولويت‏های‏مطلوب‏دارند‪،‬‏‬ ‫آنهیا‏‏‬ ‫به‏گونه‏ای‏که‏بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‏را‏تحت‏کنترل‏درآورده‏و‏اهداف‏اجتماعی‏ ‏‬ ‫را‏همان‏طور‏که‏مطلوب‏و‏مورد‏نظر‏ما‏میباشد‏تعیین‏کنند‪.‬‏به‏طور‏هم‏زمان‪،‬‏آن‏گیروه‏هیايی‏‬ ‫که‏اولويت‏های‏نامطلوب‏و‏ناسازگار‏دارند‏بايد‏فعاالنه‏به‏اندازه‏کافی‏تضعیف‏شوند‏تا‏ديگر‏‬ ‫نتوانند‏تسلط‏يابند‪.‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‪،‬‏براساس‏همکاری‏شکل‏میی‏گییرد‪،‬‏بیه‏ايین‏‬ ‫ها‏و‏بلندپروازی‏هیای‏ديگیران‏هنگیامی‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫معنا‏که‏به‏دنبال‏آن‏است‏تا‏به‏پیشبرد‏جاه‏طلبی‏‬ ‫آنها‏در‏جهت‏دستیابی‏به‏اهداف‏ما‏است‪،‬‏کمک‏کند‪ .‬‏‬ ‫اهداف‏ ‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪1۳5‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫از‏ابزار‏ديپلماتیک‏می‏توان‏برای‏درک‏بهتیر‏پیچییدگی‏درونیی‏بیازيگران‏دولتیی‏و‏غییر‏‏‬ ‫آنها‏اسیتفاده‏کیر‏د‪.‬‏بیا‏‬ ‫يتهای‏ ‏‬ ‫دولتی‏ديگر‏و‏نیز‏تعیین‏گرو‏هها‏و‏افراد‏مهم‏و‏ساليق‏و‏اولو ‏‬ ‫شناسايی‏اين‏موارد‪،‬‏میتوان‏ابزار‏ديپلماتیک‏را‏بر‏تشکیل‏و‏کمک‏رسانی‏به‏گروهیا‏‏و‏افیراد‏‬ ‫بهصیورت‏‏فعاالنیه‏‬ ‫مفید‏از‏طريق‏حمايت‏و‏تعامل‏با‏جريان‏آن‏ها‏متمرکز‏نمود‪،‬‏در‏حالی‏که‏ ‏‬ ‫افراد‏و‏گروههای‏ديگر‏را‏تضعیف‏کند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏ايجاد‏انگیزه‏و‏يا‏اعمال‏تحريمهای‏منفی‏به‏آن‏دسیته‏‬ ‫‏‬ ‫از‏ابزار‏های‏اقتصادی‏می‏توان‏‬ ‫های‏ذینفع‏داخلی‏که‏از‏تعامالت‏اقتصادی‏سود‏می‏برند‏استفاده‏کرد‪.‬‏مشیوق‏هیا‏از‏‬ ‫‏‬ ‫از‏گروه‏‬ ‫اين‏گروه‏های‏داخلی‏حمايت‏می‏کنند؛‏گروه‏هايی‏که‏بیرای‏حفی ‏ايین‏ارتباطیات‏از‏طريیق‏‬ ‫سیاست‏های‏ملی‏مطلوب‏تالش‏می‏کنند‪.‬‏در‏عیو‬

‫‪،‬‏اقیدامات‏منفیی‏در‏تحمییل‏هزينیه‏هیا‏‬

‫می‏تواند‏گروه‏ها‏را‏به‏سمتی‏سوق‏دهد‏که‏با‏افزايش‏فشار‪،‬‏دولت‏ها‏را‏به‏تغییر‏رفتار‏ملی‏و‏‬ ‫اتخاذ‏اقداماتی‏مجبور‏کند‏که‏به‏تحريمها‏ختم‏شود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫از‏مؤسسات‏و‏نهاد‏های‏بین‏المللی‏می‏توان‏به‏عنوان‏ابزار‏پیشبرد‏اولويیت‏هیای‏میرجح‏و‏‬ ‫تعیینشده‏استفاده‏کرد‪.‬‏اين‏مؤسسات‏برای‏تحقق‏منافع‏مشترک‪،‬‏پیشبرد‏اولويت‏های‏خاص‏‬ ‫‏‬ ‫متقابل‪،‬‏ممانعت‏از‏نتايج‏کمتر‏مطلوب‏و‏به‏حداکثر‏رساندن‏منافع‏بالقوه‏برای‏تمامی‏طیرفین‏‬ ‫‪.‬‏چنین‏نهادهايی‏در‏تعامالت‏موجود‏و‏مبادالت‏اطالعیاتی‏میی‏تواننید‏‬ ‫‏‬ ‫میکنند‬ ‫درگیر‏استفاده‏ ‏‬ ‫در‏مورد‏مقاصد‏ديگران‏دانش‏و‏اعتماد‏نیز‏ايجاد‏کنند‪ .‬‏‬ ‫از‏ابزار‏اطالعاتی‏می‏توان‏به‏منظور‏کمک‏و‏تقويیت‏پیشیرفت‏گیرو‏هیا‏و‏افیراد‏مطلیوب‏‬ ‫رد‪.‬‏ابزارهای‏اطالعاتی‏ممکن‏است‏بتوانند‏يک‏ادراک‏هنجاری‏در‏بازيگران‏دولتیی‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏ک‬ ‫و‏غیر‏دولتی‏مورد‏هدف‏ايجاد‏کنند‪،‬‏مبنی‏بر‏اين‏که‏افراد‏و‏گروه‏های‏مطلوب‏و‏مورد‏نظیر‏‬ ‫در‏مسیر‏درست‏قرار‏دارند‪،‬‏در‏حالی‏که‏ديگران‏در‏بهترين‏حالت‪،‬‏در‏اشتباه‏هستند‏و‏يیا‏در‏‬ ‫بدترين‏حالیت‏‪،‬‏انگییزه‏ هیای‏شییطانی‏دارنید‏کیه‏بیرای‏جامعیه‏میادر‏زيیان‏آور‏میی‏باشید‏‪.‬‏‬ ‫برچسب‏گااری‏تعمدی‏افراد‏و‏گروه‏های‏خاص‏ممکن‏اسیت‏در‏حمايیت‏از‏شیکل‏گییری‏‬ ‫ون‏بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‏مفید‏باشد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫ادراک‏در‬

‫‪1۳5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫هدف‏از‏ابزار‏نظامی‏اين‏است‏که‏کدام‏گروه‏های‏مفید‏داخلی‏و‏يا‏گروه‏های‏مخالف‏در‏‬ ‫‏‬ ‫نهاد‏های‏ديگر‏بیشترين‏ارزش‏را‏دارند‏که‏اين‏ارزش‏به‏طور‏کلی‏بیه‏منیافع‏اقتصیادی‏و‏يیا‏‬ ‫مالی‏آن‏ها‏مربوط‏می‏شود‪.‬‏گیروه‏هیای‏درون‏کشیور‏هیای‏دوسیت‏و‏يیا‏دشیمن‏کیه‏دارای‏‬ ‫اولويت‏های‏دردسر‏ساز‏هسی‏تند‏را‏میی‏تیوا ‏ن‏بیه‏صیورت‏‏فعاالنیه‏تضیعیف‏کیرد؛‏در‏مقابیل‏‬ ‫هايی‏که‏دارای‏اولويتهای‏مفید‏و‏سودمند‏هستند‏را‏بايد‏حمايت‏و‏تقويت‏کرد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫گروه‬ ‫تواند‏سهگونه‏نظم‏بین‏المللی‏را‏به‏وجود‏آورد‪:‬‏وابسیتگی‏‬ ‫‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏می‏‬ ‫‪،‬‏نهادگرايی‪2‬‏و‏صلح‏لیبرال‪.۸‬‏يک‏نظم‏وابستگی‏متقابیل‏پیچییده‏سیه‏ويژگیی‏‬ ‫متقابل‏پیچیده‪ 1‬‏‬ ‫ها‏را‏به‏يکديگر‏متصل‏میکند‏تا‏اطمینان‏حاصیل‏شیود‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏مختلف‏دولت‬ ‫اصلی‏دارد‪:‬‏کانال‏‬ ‫که‏اقدامات‏صورت‏گرفته‏تأثیر‏متقابل‏دارند‪،‬‏هی ‏گونه‏سلسله‏مراتبی‏از‏مسائل‏وجود‏نیدارد‏‬ ‫آيد‪.‬‏هريک‏از‏طرفین‏ذینفع‏سود‏را‏درک‏می‏کنند‪،‬‏اما‏‬ ‫‏‬ ‫و‏نیروی‏نظامی‏تهديد‏به‏حساب‏نمی‏‬ ‫وابستگی‏متقابل‏نامتقارن‏آن‏ها‏منبع‏سودمندی‏از‏اثیر‏گیااری‏بیرای‏بیازيگران‏در‏تعامیل‏بیا‏‬ ‫يکديگر‏فراهم‏می‏کند‪.‬‏آن‏ها‏می‏توانند‏از‏طريق‏ايجاد‏ارتبیاط‏بیین‏مسیائل‪،‬‏دسیت‏کیاری‏‏در‏‬ ‫تنظیم‏دستور‏العمل‏ها‏به‏منظور‏تعیین‏چگونگی‏شیکل‏گییری‏مسیائل‪،‬‏نفیوذ‏بیر‏آن‏دسیته‏از‏‬ ‫های‏داخلی‏که‏اولويتهای‏بیازيگران‏دولتیی‏و‏غییر‏‏دولتیی‏را‏شیکل‏میی‏دهنید‏و‏‏در‏‬ ‫‏‬ ‫گروه‏‬ ‫های‏يکديگر‏تأثیرگاار‏باشند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫المللی‏بر‏اولويت‬ ‫‏‬ ‫های‏بین‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏از‏نهاد‬ ‫در‏يک‏نظام‏سیاسی‏پايدار‪،‬‏يک‏نظم‏نهاد‏گرا‏شامل‏يک‏توافق‏نامیه‏مشیترک‏مییان‏تمیام‏‬ ‫طرفین‏درگیر‏در‏مورد‏اصول‏پايه‏ای‏نظم‪،‬‏قوانین‏و‏هنجار‏ها‏عملیاتی‏می‏شود‪.‬‏نظم‏نهاد‏گیرا‪،‬‏‬ ‫نخبگان‏دولتی‏و‏اجتماعی‏را‏در‏يک‏پیوند‏فراملی‏به‏يکديگر‏متصل‏می‏کند؛‏ارتباطی‏که‏بیه‏‬ ‫نفع‏افراد‏و‏گروه‏های‏وابسته‏بوده‏و‏با‏تداوم‏خود‏منافعی‏را‏عايد‏آن‏ها‏می‏کند‪.‬‏نظیم‏لیبیرال‏‬ ‫انواع‏ديگر‏نظم‏را‏در‏الحاق‏دولت‏های‏نماينده‏دموکراتیک‏و‏نهاد‏های‏بین‏المللیی‏وابسیتگی‏‬ ‫اقتصادی‏فراملی‏تقويت‏و‏گسترش‏میدهد‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Complex Interdependence‬‬ ‫‪2. Institutionalism‬‬ ‫‪3. Liberal Peace‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪1۳7‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫شرايط مساعد موفقیت‬ ‫موفقیت‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏به‏اين‏بستگی‏دارد‏که‏بتواند‏گیروه‏هیای‏ذی‏نفیع‏را‏‬ ‫در‏میان‏بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‏هدف‏شناسیايی‏کنید؛‏گیروه‏هیايی‏کیه‏اولويیت‏هیای‏‬ ‫سازگار‏با‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏دارند‪.‬‏اگر‏چنین‏است‪،‬‏اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏می‏توانید‏‬ ‫نتايج‏پايیداری‏را‏بیه‏وجیود‏آورد‪.‬‏گیروه‏هیای‏ذی‏نفیع‏کیه‏يکیی‏از‏بخیش‏هیای‏اصیلی‏و‏‬ ‫جدايی‏ناپاير‏استراتژی‏بزرگ‏به‏حساب‏می‏آيند‪،‬‏ممکن‏اسیت‏اهیداف‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏را‏‬ ‫عمیقاً‏به‏عنوان‏اهداف‏خیود‏در‏نظیر‏بگیرنید‪.‬‏سیپس‏ايین‏‏گیرو‏‏ههیا‏تبیديل‏بیه‏گیروه‏هیای‏‬ ‫خودتقويت‏کننده‏می‏شوند‏و‏استراتژی‏بزرگ‏ممکن‏است‏ديگیر‏بیه‏پشیتیبانی‪،‬‏تیالش‏و‏يیا‏‬ ‫منابع‏قابل‏توجهی‏نیاز‏نداشته‏باشد‪.‬‏در‏يک‏دوره‏زمانی‏طوالنی‏تیر‪،‬‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫بزرگ‏انکار‪،‬‏مقرون‏به‏صرفه‏تیر‏‏باشید‪،‬‏امیا‏بايید‏‬ ‫‏‬ ‫تعامل‏ممکن‏است‏در‏مقايسه‏با‏استراتژی‏‬ ‫توجه‏داشت‏که‏هزينه‏های‏اولیه‏ممکن‏است‏هنوز‏قابل‏توجه‏باشید‪.‬‏عیالوه‏بیر‏آن‪،‬‏ممکین‏‬ ‫است‏زمان‏کوتاهی‏الزم‏باشد‏تا‏گروه‏های‏داخلی‏سودمند‏تحیت‏حمايیت‏بیه‏يیک‏انیدازه‏‬ ‫تأثیر‏گاار‏دست‏يابند‪،‬‏مخصوصاً‏اگر‏اين‏گروه‏ها‏پییش‏تیر‏‏وجیود‏نداشیته‏‏و‏نیازمنید‏‏ايجیاد‏‬ ‫باشند‪.‬‏اين‏شرايط‏در‏مورد‏استراتژی‏بزرگ‏ايران‏مورد‏بحث‏قرار‏خواهد‏گرفت‪.‬‬ ‫يکی‏از‏معايب‏و‏نقاط‏ضعف‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏ايین‏اسیت‏کیه‏ايین‏نیوع‏‬ ‫های‏ذینفع‏داخلیی‏مايیل‏‏و‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏تنها‏زمانی‏ماندگار‏خواهد‏بود‏که‏امکان‏توسعه‏گروه‏‬ ‫قادر‏به‏استفاده‏از‏کمک‏های‏ارائه‏شده‏در‏کشور‏ها‏و‏سازمان‏های‏مهم‏برای‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏‬ ‫وجود‏داشته‏است ‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏حتی‏اگر‏اين‏شرايط‏مهیا‏باشد‪،‬‏برخی‏خطرات‏ذاتی‏وجود‏‬ ‫های‏ذینفع‏بايد‏با‏دقت‏انتخاب‏شوند‏و‏مناسب‏بودن‏آن‏ها‏‪-‬نه‏فقط‏در‏دسترس‏‬ ‫‏‬ ‫دارد‪.‬‏گروه‏‬ ‫جدی‏است‪.‬‏در‏تالش‏برای‏استفاده‏و‏بهرهبیرداری‏از‏گیروه‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫بودن‏آن‏ها‪-‬‏نیازمند‏توجه‏‬ ‫ديگر‪،‬‏اين‏خطر‏وجود‏دارد‏که‏اين‏گروه‏های‏داخلی‏ممکن‏است‏شیرايط‏را‏بیه‏نفیع‏خیود‏‬ ‫تغییر‏داده‏و‏تالش‏کنند‏تا‏از‏استراتژی‏بزرگ‏در‏جهت‏اهدافی‏مغاير‏بیا‏اهیداف‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏تعامل‏بهره‏برداری‏کنند‪.‬‏حمايت‏فعاالنه‪،‬‏حتی‏غییر‏‏عمیومی‏از‏گیروه‏هیای‏ناصیحیح‏‬

‫‪1۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫می‏تواند‏به‏طور‏بالقوه‏فاجعه‏بار‏باشد‪،‬‏همان‏طور‏که‏اين‏موضوع‏در‏مطالعه‏استراتژی‏بیزرگِ‏‬ ‫مماشات‏انگلستان‏نشان‏داده‏شد‪ .‬‏‬ ‫الگوی استراتژی بزرگ اصالح‬ ‫فرضیه‏بنیادين‏زيربنای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‪،‬‏اين‏است‏کیه‏رفتیار‏هیا‏و‏اقیدامات‏‬ ‫را‏تحريک‏میکنید‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫ای‏است‏که‏ ‏‬ ‫دولتی‏بازتابی‏از‏قوانین‏اجتماعی ‏‬ ‫‏‬ ‫بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏‬ ‫میتوان‏تغییر‏داد‪.‬‏اين‏گونیه‏‏قیوانین‏از‏طريیق‏تعیامالت‏اجتمیاعی‏بیه‏‬ ‫و‏اينکه‏اين‏قوانین‏را‏ ‏‬ ‫وجود‏می‏آيند‪.‬‏بازيگران‪،‬‏ساختار‏اجتماعی‏خود‏را‏به‏وجیود‏میی‏آورنید‏و‏ايین‏سیاختار‏در‏‬ ‫بهجای‏تیالش‏بیرای‏بیه‏‬ ‫دهد‪.‬‏دولتها‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏و‏رفتار‏بازيگران‏را‏تشکیل‏می‬ ‫ادامه‪،‬‏منافع‪،‬‏هويت‏‬ ‫حداکثر‏رساندن‏نتايج‏مطلوب‪،‬‏به‏گونه‏ای‏رفتار‏میی‏کننید‏کیه‏بیرای‏ايین‏قیوانین‏اجتمیاعی‏‬ ‫مطلوب‏و‏مورد‏پسند‏باشد‪ .‬‏‬ ‫تغییر‏در‏نظام‏بین‏الملل‏ناشی‏از‏تغیییر‏در‏هنجیار‏هیا‏و‏هويیت‏هیا‏اسیت‪،‬‏البتیه‏‏قیوانین‏‬ ‫اجتماعی‏ای‏که‏تحت‏حمايت‏و‏پشتیبانی‏قدرت‏های‏بزرگ‏قیرار‏دارد‏نسیبت‏بیه‏بیازيگران‏‬ ‫‪،‬‏قابل‏توجهتیر‏اسیت‪.‬‏هنجیار‏هیا‪،‬‏درک‏مشیترکی‏از‏اقیدامات‏‬ ‫‏‬ ‫کوچکتر‬ ‫‏‬ ‫غیر‏دولتی‏و‏دولتیِ‏‬ ‫مناسب‏هستند؛‏آن‏ها ‏طیفی‏از‏انتخاب‏های‏سیاستی‏قابل‏قبول‏و‏رفتار‏های‏ابزاری‏منطقیی‏را‏‬ ‫‏‬ ‫کنند‪.‬‏هويتها‏خصوصیات‪،‬‏تمايز‏و‏منحصربه‏فرد‏بودن‏يیک‏بیازيگر‏را‏تعريیف‏‬ ‫‏‬ ‫تعريف‏می‏‬ ‫می‏کنند‏و‏بهوسیله‏برداشت‏يک‏بازيگر‏از‏خود‏در‏مقايسه‏با‏ديگران‪،‬‏شکل‏می‏گیرند‪.‬‏تغیییر‏‬ ‫يک‏ساختار‏اجتماعی‏نیازمند‏تغییر‏يک‏شبکه‏يکپارچیه‏از‏انتظیارات‏و‏تعهیدات‏اجتمیاعی‏‬ ‫متقابل‏تقويت‏میکنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهصورت‏‬ ‫است‏که‏با‏مقاومت‏در‏برابر‏تغییرات‪،‬‏خود‏را‏ ‏‬ ‫ظهور‏يک‏قانون‏اجتماعی‏جديید‏مسیتلزم‏‏آن‏اسیت‏کیه‏ايیده‏پیردازان‏فکیری‏–افیراد‪،‬‏‬ ‫در‏ساختارهای‏اجتماعی‏استراتژيک‏مشارکت‏نمايند‏کیه‏ايین‏کیار‏‬ ‫‏‬ ‫سازمان‏ها‏و‏يا‏دولت‏ها‪-‬‏‬ ‫شامل‏دو‏مرحله‏است‪:‬‏فروپاشی‏فکری‏و‏جايگزينی‪.‬‏تغییر‏قوانین‏اجتماعی‏نیازمنید‏‏وجیود‏‬ ‫ايدهها‏و‏نظرات‏قیديمی‏‏دچیار‏‬ ‫يک‏محیط‏مناسب‏میباشد‪.‬‏بايد‏اين‏درک‏به‏وجود‏بیايد‏که‏ ‏‬ ‫‪.‬‏ايدههای‏موجیود‏هنگیامی‏کیه‏شکسیت‏میی‏خورنید‏بیه‏سیادگی‏حیاف‏‬ ‫فروپاشی‏شدهاند ‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪1۳۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫نمی‏شوند‪.‬‏اين‏قوانین‏يک‏هدف‏اجتماعی‏داشتند‏که‏باقی‏می‏ماند‏و‏بايد‏به‏صیورت‏‏فعاالنیه‏‬ ‫جايگزين‏شوند‪.‬‏ايدههای‏جديد‏بايد‏توسط‏حامیانی‏که‏از‏نظر‏قوانین‏اجتماعی‏توسعه‏يافتیه‏‏‬ ‫‏‬ ‫برجسته‏و‏معتبر‏می‏باشند‪،‬‏ايجاد‏شوند‏و‏بايد‏بتواننید‏از‏پايگیاه‏هیای‏سیازمانی‏خیود‏بیرای‏‬ ‫اعتباربخشی‏به‏قوانین‏مورد‏نظر‏استفاده‏کنند‪.‬‏ايدهها‏و‏نظرات‏ايجادشده‏با‏يیک‏رويکیرد‏از‏‬ ‫‏‬ ‫فکری‏تحت‏تأثیر‏قرار‏میگیرد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫باال‏به‏پايین‏توسط‏نخبگان‏‬ ‫ايده‏پردازان‏فکری‏بايد‏به‏اندازه‏کافی‏حامیان‏و‏طرفداران‏تأثیر‏گاار‏را‏ترغیب‏کنند‏تا‏بیه‏‬ ‫دست‏بیابند؛‏نقطه‏ای‏که‏در‏آن‏يک‏توده‏حساس‪،‬‏قوانین‏جديد‏را‏به‏کار‏گرفتیه‏‬ ‫‏‬ ‫«نقطه‏او »‏‬ ‫و‏رفتار‏های‏مناسب‏را‏برای‏نهاد‏های‏اجتماعی‏مورد‏نظر‏مجدداً‏تعريف‏میکند‪.‬‏برای‏اينکی‏ه‏‬ ‫قوانین‏اجتماعی‏بتوانند‏نگرش‏توده‏را‏تغییر‏دهند‪،‬‏قوانین‏بايد‏وارد‏قلمروی‏عمومی‏شده‏و‏‬ ‫نهادينه‏شود‪.‬‏همچنین‏به‏نظر‏می‏رسد‏که‏قوانین‏جديد‏بايد‏مشکالتی‏که‏منجر‏به‏فروپاشیی‏‬ ‫قوانین‏اجتماعی‏شده‏است‏مورد‏توجه‏قرار‏دهند‪.‬‏امکان‏دارد‏که‏نتايج‏منفی‏به‏آشفتگی‏های‏‬ ‫فکری‏و‏يا‏بازگشت‏به‏شیوههای‏قديمی‏منجر‏شوند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‪،‬‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏به‏منظور‏پیشبرد‏و‏پشیتیبانی‏از‏آن‏‬ ‫دسته‏از‏قوانین‏اجتماعی‏که‏جااب‏هستند‪،‬‏مورد‏استفاده‏قرار‏میگیرند‪.‬‏تمرکیز‏اصیلی‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫ابزار‏ها‏بايد‏بر‏حامیان‏و‏ترويج‏کنندگان‏ايده‏های‏نوين‏باشد‪،‬‏يعنی‏افرادی‏کیه‏وظیفیه‏آن‏هیا‏‏‬ ‫ايجاد‏و‏تأثیر‏ گااری‏بر‏قوانین‏اجتماعی‏جامعه‏هدف‏است‪.‬‏در‏ابتدا‪،‬‏هدف‏متقاعد‏کردن‏اين‏‬ ‫نخبگان‏فکری‏در‏مورد‏سودمندی‏و‏اثربخشی‏قوانین‏جديد‏است‏و‏هنگامی‏کیه‏ايین‏نقطیه‏‬ ‫او ‏به‏دست‏آمد‪،‬‏هدف‪،‬‏حمايت‏از‏تالش‏های‏صورت‏گرفتیه‏آن‏هیا‏‏در‏جهیت‏پیشیبرد‏و‏‬ ‫يکپارچگی‏قوانین‏است‪.‬‏ترکیبی‏از‏اقدامات‏فکری‏و‏حمايت‏های‏میادی‏میورد‏نییاز‏اسیت‪.‬‏‬ ‫ايده‏های‏نوين‏که‏از‏پشتیبانی‏ابزار‏ها‏برخیوردار‏نیسیتند‪،‬‏معمیوالً‏بیرای‏جی‏ايگزينی‏قیوانین‏‬ ‫اجتماعی‏موجود‏کفايت‏نمیکنند‪.‬‬ ‫ابزار‏های‏نظامی‏و‏اقتصادی‏قدرت‏برای‏حمايت‏از‏پیام‏«خوب‏بودن»‏قیوانین‏اجتمیاعی‏‬ ‫خاص‏و‏مطلوب‪،‬‏مورد‏استفاده‏قرار‏می‏گیرند‪.‬‏اهمیت‏اقدامات‏اقتصادی‏و‏نظامی‏در‏پیشبرد‏‬ ‫اهداف‏مطلوب‪،‬‏بیشتر‏از‏خود‏اقدامات‏است‪.‬‏اقدامات‏انجام‏شیده‏‏بايید‏در‏سیاختار‏قیوانین‏‬

‫‪11۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اجتماعی‏ايجادشده‏مشروعیت‏داشته‏باشند؛‏اقدامات‏غیر‏قانونی‏عملکردی‏مغیاير‏بیا‏تغیییر‏‬ ‫قوانین‏خواهند‏داشت‪.‬‏اهداف‪،‬‏ابزار‏ها‏را‏توجیه‏نمی‏کنند‪،‬‏بلکه‏اين‏ابزار‏ها‏هستند‏که‏اهداف‏‬ ‫مشروعیت‏میبخشند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫را‏توجیه‏کرده‏و‏در‏برخی‏موارد‏به‏ ‏‬ ‫در‏تعامالت‏اجتماعی‏که‏به‏ايجاد‏تغییر‏منجر‏می‏شیوند‪،‬‏ابیزار‏ديپلماتییک‏قیدرت‏ملیی‏‬ ‫بسیار‏اهمی ت‏دارد‪.‬‏وجود‏تعامل‏با‏ديگران‏الزم‏و‏ضروری‏است‪،‬‏زيرا‏از‏اين‏طريق‏است‏که‏‬ ‫می‏توانید‏قوانین‏اجتماعی‏مورد‏نظرتان‏را‏به‏خیوبی‏‏درک‏کنیید؛‏بیدون‏تعیامالت‏معنیی‏دار‪،‬‏‬ ‫ايجاد‏تغییر‏غیر‏ممکن‏است‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏بازيگران‏در‏سطوح‏سیسیتم‪،‬‏واحید‏و‏يیا‏حتیی‏‬ ‫هولت‏ابزارهای‏مختلف‏اغوا‏را‏به‏کار‏بگیرند‏تا‏بیا‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫‏‬ ‫به‏صورت‏مجزا‏می‏توانند‏به‏س‬ ‫آن‏ها‏ بتوانند‏ديگران‏را‏فريب‏داده‏و‏در‏جهت‏نیل‏به‏اهداف‏خود‏به‏کار‏گیرند‪.‬‏چهره‏ای‏که‏‬ ‫در‏يک‏رابطه‏اجتماعی‏نشان‏داده‏می‏شود‪،‬‏ممکن‏است‏چهره‏واقعی‏يک‏فرد‏نباشد‪.‬‏فريیب‏‬ ‫و‏اغوا‏ممکن‏است‏در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏مؤثر‏باشد‪ .‬‏‬ ‫ابزار‏اطالعاتی‏در‏ايجاد‏يک‏تعامل‏اجتماعی‏سازنده‏اهمیت‏دارد؛‏اما‏آنچیه‏کیه‏اهمییت‏‬ ‫بیشتری‏به‏اين‏ابزار‏می‏دهد‏اين‏است‏که‏اين‏ابزار‏متضمن‏پیام‏های‏فکری‏کلییدی‏ای‏اسیت‏‬ ‫که‏قوانین‏اجتماعی‏مطلوب‏را‏به‏گونه‏ای‏توضیح‏و‏توجیه‏می‏کند‏که‏توسط‏همگان‏به‏خوبی‏‬ ‫درک‏شود‪.‬‏استفاده‏از‏کلمات‪،‬‏صرفاً‏برای‏توصیف‏و‏ارائه‏رخداد‏ها‏و‏اقدامات‏نیست‪،‬‏بلکیه‏‬ ‫برای‏ايجاد‏يک‏درک‏مطلوب‏از‏آن‏است‪.‬‏از‏نهاد‏هايی‏که‏به‏صورت‏مشترک‏ايجاد‏می‏شوند‪،‬‏‬ ‫ايجاد‏هويتها‏و‏هنجارهای‏جديد‏مطلوب‏استفاده‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهمنظور‏‬ ‫میتوان‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫های‏بینالمللی‏مورد‏نظیر‏خیود‏اتخیا‏ذ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ايجاد‏نظام‬ ‫دولت‏ها‏می‏توانند‏اقداماتی‏را‏به‏منظور‏‬ ‫کنند‏که‏براساس‏گسترش‏و‏تعمیق‏مجموعه‏ای‏از‏دولت‏هايی‏است‏کیه‏دارای‏هويیت‏هیا‏و‏‬ ‫هنجارهای‏مشترک‏هستند‪.‬‏کشور‏هايی‏که‏دارای‏قوانین‏اجتماعی‏مختلیف‏هسیتند‪،‬‏بیه‏نظیر‏‬ ‫آنهیا‏‏‬ ‫رسد‏که‏میتوانند‏غیر‏مشروع‏و‏خطرناک‏باشند‏و‏نیاز‏به‏انجام‏اقداماتی‏برای‏تغییر‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫می‏‬ ‫دارند‪.‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪111‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫شرايط مساعد موفقیت‬ ‫‏موفقیت‏اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏مستلزم‏فروپاشی‏ايده‏ها‏و‏تفکیران‏کنیونی‏بیه‏علیت‏‬ ‫شوک‏های‏بیرونی‏است‪.‬‏اين‏فروپاشی‏ممکن‏اسیت‏بیه‏صیورت‏‏تصیادفی‏توسیط‏برخیی‏از‏‬ ‫رويدار‏های‏نامرتبط‏صورت‏گیرد‪.‬‬ ‫در‏حالی‏که‏فروپاشی‏ممکن‏است‏به‏میزان‏قابل‏مالحظه‏ای‏تقاضای‏کلی‏منیابع‏و‏زمیان‏‬ ‫را‏کاهش‏دهد‪،‬‏جايگزينی‏ايده‏ها‏و‏اجرای‏برنامه‏هیايی‏بیرای‏پیايرش‏آن‏هیا‏‏بايید‏از‏پییش‏‬ ‫طراحی شده‏و‏آماده‏اجرا‏باشد‪.‬‏رويکرد‏جايگزين‏ديگیر‪،‬‏میديريت‏و‏مهندسیی‏شیوک‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫خارجی‏است‪،‬‏اما‏انجام‏اين‏کار‏ممکن‏است‏زمانبر‪،‬‏مشکل‏و‏يا‏همیراه‏بیا‏هزينیه‏بسییاری‏‬ ‫‏‬ ‫باشد‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏مزيت‏رويکرد‏آخر‏اين‏است‏که‏میی‏تیوان‏برنامیه‏جیايگزينی‏ايیده‏هیا‏‏را‏‬ ‫و‏با‏تأثیرگااری‏بیشتری‏اجرا‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهموقع‏‬ ‫‏‬ ‫انتخاب‏میان‏اين‏دو‏گزينه‏به‏دو‏عامل‏بسیتگی‏دارد‪:‬‏‪-1‬‏منیابعی‏کیه‏يیک‏دولیت‏و‏يیا‏‬ ‫ذینفع‏هدف‏کیه‏‬ ‫سازمان‏برای‏اجرای‏استراتژی‏در‏اختیار‏دارد؛‏‪-2‬‏اندازه‏و‏ابعاد‏گروه‏های‏ ‏‬ ‫بايد‏آن‏ها‏را‏متقاعد‏کرد‪.‬‏سازمان‏هايی‏که‏منابع‏محدود‏و‏گروه‏هیای‏هیدف‏گسیترده‏دارنید‏‬ ‫ممکن‏است‏تمايل‏بیه‏بهیره‏بیرداری‏از‏شیوک‏هیای‏خیارجی‏داشیته‏باشیند؛‏در‏حیالی‏‏کیه‏‬ ‫سازمان‏هايی‏که‏دارای‏منابع‏گسترده‏و‏گروه‏هدف‏کوچک‏هستند‏ممکن‏است‏ترجیح‏دهند‏‬ ‫تا‏فعاالنه‏عمل‏کنند‪.‬‬ ‫يکی‏از‏معايب‏و‏نقاط‏ضعف‏اصلی‏اين‏نوع‏از‏استراتژی‏بیزرگ‏ايین‏اسیت‏کیه‏تغیییر‏‬ ‫تعمدی‏ايده‏های‏يک‏جامعه‏هدف‪،‬‏مستلزم‏دسترسی‏مناسب‏و‏بیه‏موقیع‏بیه‏آن‏هیا‏‏اسیت‏و‏‬ ‫انجام‏اين‏کار‏ممکن‏است‏مشکل‏بوده‏يا‏مستلزم‏منابعی‏فراتر‏از‏توانیا‏يی‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‏‬ ‫باشد؛‏همیشه‏تمام‏شرايط‏برای‏اجرای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏فراهم‏نیست‪.‬‬ ‫جبران‏اين‏نقص‏تقريباً‏اين‏است‏که‏جمعیت‏هدف‏دسیت‏کیم‏‏در‏ابتیدا‏ممکین‏اسیت‏‬ ‫بهطور‏عمده‏بر‏حامیان‏فکیری‏موجیود‏‬ ‫چندان‏گسترده‏نباشد‪.‬‏در‏مراحل‏اولیه‪،‬‏تمرکز‏اصلی‏ ‏‬ ‫در‏گروه‏های‏هدف‏گسترده‏است‏که‏از‏نظر‏قوانین‏اجتماعی‏توسعه‏يافتیه‏‏برجسیته‏و‏معتبیر‏‬ ‫می‏باشند‏که‏می‏توانند‏از‏پايگاه‏های‏سازمانی‏خود‏برای‏اعتباربخشی‏بیه‏قیوانین‏میورد‏نظیر‏‬

‫‪112‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫استفاده‏کنند‪.‬‏اين‏رويکرد‏احتماالً‏دربرگیرنده‏تعداد‏محدودی‏از‏افراد‏را‏در‏برمیی‏گییر‏د‪.‬‏در‏‬ ‫حالی‏که‏اين‏کار‏ممکن‏ا ست‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏اصیالح‏را‏نسیبت‏بیه‏مراحیل‏آغیازين‏آن‏‬ ‫عملیتر‏کند‪،‬‏تعیین‏اينکه‏اين‏حامیان‏فکری‏چه‏کسانی‏بايد‏باشند‪،‬‏مستلزم‏بصیرت‏عمیق‏از‏‬ ‫گروه‏هدف‏وسیعتر‏میباشد‪.‬‏البته‏به‏دست‏آوردن‏اين‏هوشمندی‏ممکین‏اسیت‏در‏برخیی‏‬ ‫شرايط‏با‏مشکل‏همراه‏باشد‪ .‬‏‬ ‫با‏در‏نظر‏گرفتن‏سه‏مدل‏استراتژی‏بزرگ‏به‏اين‏نتیجه‏می‏رسییم‏کیه‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫اصالح‏بیشتر‏از‏ساير‏انواع‏استراتژی‏برای‏دستیابی‏به‏موفقیت‪،‬‏به‏طرف‏ديگر‏وابسته‏است‪.‬‏‬ ‫میتیوان‏‏از‏زور‏بیرای‏اعمیال‏فشیار‏بیر‏ديگیران‏‬ ‫در‏حالی‏که‏در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ ‏‬ ‫میتوان‏از‏بلند‏پیروازی‏هیای‏ديگیران‏اسیتفاده‏‬ ‫استفاده‏کرد‏و‏در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏ ‏‬ ‫کرد‪،‬‏تغییر‏ايده‏ها‏و‏افکار‏ديگران‏در‏اين‏دو‏استراتژی‏مشکل‏است‪.‬‏به‏همین‏منظور‪،‬‏سیطح‏‬ ‫خاصی‏از‏نیاز‏به‏تغییر‏و‏پايرش‏ايده‏های‏جديد‏میورد‏نییاز‏اسیت‪.‬‏ايین‏موضیوع‏هنگیامی‏‬ ‫به‏دانش‏عمیق‏گیروه‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫عمیقتر‏میشود‏که‏مسائلی‏مانند‏دسترسی‏کافی‏و‏به‏موقع‏و‏نیاز‏‬ ‫هدف‏در‏نظر‏گرفته‏شود‪.‬‏موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‪،‬‏به‏شدت‏بیه‏تعامیل‏کیافی‏مییان‏‬ ‫طرفهای‏ درگیر‏و‏قوه‏ادراک‏و‏میزان‏پايرش‏گروه‏هدف‏بستگی‏دارد‪ .‬‏‬ ‫خلق قدرت‬ ‫انتخاب‏استراتژی‏بزرگ‏مناسب‪،‬‏از‏نظر‏تأثیری‏که‏بیر‏ديگیران‏بیه‏دنبیال‏دارد‏متفیاوت‏‬ ‫است‪،‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏قدرت‏دستیابی‏به‏اين‏اثر‏گااری‏نیز‏بايد‏ايجاد‏شیود‪.‬‏ايین‏کیار‏مسیتلزم‏‬ ‫توسعه‏و‏تخصیص‏منابع‏ضروری‏نیروی‏انسانی‪،‬‏منیابع‏میالی‪،‬‏منیابع‏میادی‪،‬‏مشیروعیت‏و‏‬ ‫قدرت‏نرم‏است‪.‬‏به‏منظور‏توسعه‏منابع‏ضروری‪،‬‏میتوان‏از‏ابزار‏های‏داخلیی‏و‏بیین‏المللیی‏‬ ‫می‏توان‏استفاده‏کرد‪.‬‏اصول‏تخصیص‏منابع‏مورد‏نیاز‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‪،‬‏توسیط‏‏خیود‏‬ ‫های‏جغرافیايی‏خاص‏تعیین‏میشود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫بهواسطه‏برخی‏مرزبن ‏‬ ‫دی‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏و‏نه‏ ‏‬ ‫دو‏جنبه‏کلیدی‏ وجود‏دارد‪.‬‏اوالً‪،‬‏منیابع‏الزم‏بیرای‏پشیتیبانی‏و‏اجیرای‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏بايد‏هنگام‏نیاز‏‪-‬نه‏قبل‏از‏آن‏و‏نه‏بعد‏از‏آن‪-‬‏در‏دسترس‏باشند‪.‬‏با‏تخصییص‏زمیان‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪11۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫کافی‪،‬‏میتوان‏منابع‏قابل‏مالحظه‏ای‏را‏توسعه‏داد‏و‏آن‏را‏به‏قدرت‏مورد‏نیاز‏تبديل‏کرد‪.‬‏با‏‬ ‫اين‏حال‪،‬‏اگر‏مسئله‏مورد‏نظر‏کوتاه‏مدت‏باشد‪،‬‏گزينه‏هیای‏موجیود‏ممکین‏اسیت‏‏محیدود‏‬ ‫شود‪.‬‏دوماً‏در‏ايجاد‏منابع‪،‬‏انتخاب‏بین‏يک‏رويکرد‏مديريتی‏–که‏در‏آن‏بیازيگ‏ران‏دولتیی‏و‏‬ ‫غیر‏دولتی‏به‏صورت‏ جدی‏در‏ايجاد‏منیابع‏میورد‏نییاز‏و‏يیا‏هیدايت‏فعیال‏جامعیه‏درگییر‏‬ ‫می‏باشند‪-‬‏يا‏يک‏رويکرد‏تجاری‏است‏که‏در‏آن‏بازيگران‏دولتی‏و‏غیر‏دولتی‏از‏نییرو‏هیای‏‏‬ ‫تجاری‏محلی‏و‏جهانی‏با‏استفاده‏از‏ابزار‏هايی‏ماننید‏انگییزه‪،‬‏قیوانین‏و‏مقیررات‏بیه‏منظیور‏‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫منابع‏مورد‏نیاز‏استراتژی‏بزرگ‏بهره‬ ‫توسعه‏‬ ‫برداری‏میکنند‪ .‬‏‬ ‫های‏چهارگانه‏خلق‏قدرت‏که‏در‏فرايند‏‏استراتژی‏بیزرگ‏وجیود‏دارد‪،‬‏بیه‏طیور‏‏‬ ‫‏‬ ‫رويکرد‏‬ ‫خالصه‏در‏جدول‏شماره‏‪1‬‏نشان‏داده‏‏شده‏است‪.‬‏هیر‏خانیه‏از‏جیدول‏يیک‏طیرح‏و‏يیک‏‬ ‫عقالنیت‏محدود‏را‏نشان‏میدهد‏که‏هنگام‏وقوع‏يک‏وضعیت‏خیاص‏میو‏رد‏اسیتفاده‏قیرار‏‬ ‫‏‬ ‫می‏گیرد‪[170].‬‏اين‏واژهها‏قرار‏است‏زمینه‏انگیزش‪،‬‏تحريک‏و‏توجه‏را‏به‏جنبه‏های‏خاصی‏‬ ‫فراهم‏کند‏که‏در‏تشکیل‏استراتژی‏بزرگ‏اهمیت‏دارد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫‪11۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫جدول شماره ‪ -3‬الگوی ساخت قدرت‬ ‫رویکرد مدیریتی‬ ‫کوتاهمدت ‏‬ ‫مسائل‏ ‏‬

‫‪-‬‏بیشترين‏واکنش‏به‏نیا‏زها ‏‬

‫رویکرد تجاری‬ ‫‪-‬‏ارائه ‏دسترسی‏مناسب‏به‏منابع‏وسییع‏‬

‫‏سطح‏قابل‏توجهی‏از‏آزادی‏عمل‏و‏استقالل‏ملی ‏ جهانی ‏‬‫‏ايجاد‏انگیزه‏در‏افراد‏با‏استفاده‏از‏ترس‏از‏طريیق‏ ‪-‬‏محدود‏کردن‏استقالل‏و‏آزادی‏عمیل‏‬‫فشییار‏مسییتقیم‏و‏غیییر‏مسییتقیم‏و‏تأکییید‏بییر‏نتییايج‏ ملی ‏‬ ‫وحشتناک‏در‏صورت‏شکست‏استراتژی ‏‬

‫‪-‬‏ايجییاد‏‏انگییییزه‏در‏افییراد‏از‏طريیییق‏‬

‫‪-‬‏استفاده‏مستقیم‏و‏غیر‏مستقیم‏از‏مالیات ‏‬

‫امنیتیسازی‏مسائل‏به‏عنوان ‏يک‏تهديید‏‬ ‫‏‬

‫‪-‬‏نهايت‏استفاده‏از‏منابع‏مادی‏داخلی ‏‬

‫جدی‏برای‏امنیت‏و‏بهروزی ‏‬

‫ ‏مناسب‏ترين‏گزينه‏برای‏دوران‏ضروری‏هنگیامی‏ ‪-‬‏اسیییتفاده‏از‏مالییییات‪،‬‏اوراق‏قرضیییه‏‬‫که‏موفقیت‏حاصل‏شود‪ .‬‏‬

‫داخلی‏و‏اوراق‏قرضه‏خارجی ‏‬ ‫ ‏نهايت‏استفاده‏از‏منابع‏مادی‏تجیاری‏‬‫داخلی‏و‏خارجی ‏‬ ‫‏مناسب‏ترين‏گزينه‏برای‏شیرايطی‏کیه‏‬‫سطح‏و‏زمیان‏بنیدی ‏اقیدامات‏ ‏را‏بتیوان‏‬ ‫برای‏حف ‏محتوای‏بازار‏کنترل‏کرد‪ .‬‏‬

‫مسائل‏بلندمدت ‏‬

‫اعتمادبهنفس ‏ ‪-‬‏استفاده‏بهتر‏از‏منابع‏وسیع‏جهانی ‏‬ ‫‏‬ ‫‏رشد‏قابل‏توجه‏آزادی‏عمل‏ملی‏و‏‬‫‏محیییدود‏کیییردن‏واکییینش‏بیییه‏‏چیییالش‏هیییای‏ ‪-‬‏کاهش‏آزادی‏عمل‏و‏استقالل ‏‬‫بینینشده ‏‬ ‫پیش ‏‬ ‫‏‬

‫‪-‬‏ايجاد‏انگیزه‏در‏افراد‏از‏طريق‏دانستن‏‬

‫‏ايجاد‏انگیزه‏در‏افراد‏از‏طريیق‏ناسیونالیسیم‏و‏يیا‏ اين‏موضوع‏که‏بهترين‏منیافع‏فیردی‏در‏‬‫ايدئولوژی‏ثابت ‏‬

‫دوره‏بلندمدت ‏است‪ .‬‏‬

‫‪-‬‏استفاده‏از‏مالیات‏و‏اوراق‏قرضه‏داخلی ‏‬

‫‪-‬‏تأمین‏مالی‏با‏کمینه‏استفاده‏از‏مالییات‏‏‬

‫‪-‬‏تأکید‏بر‏صنايع‏مورد‏نیاز‏استراتژی‏بزرگ ‏‬

‫میشود‪ .‬‏‬ ‫که‏توسط‏اوراق‏قرضه‏تکمیل‏ ‏‬

‫‏مناسب‏تیرين‏گزينیه‏بیرای‏توسیعه‏توانیايی‏هیای‏ ‪-‬‏مؤثرترين ‏روش‏برای‏افیزايش‏رونیق‏‬‫ضروری‏و‏کاهش‏وابستگی‏بر‏ديگران‏و‏محدوديت‏ ملی ‏‬ ‫اقداماتی‏که‏ديگران‏قادر‏به‏انجام‏آن‏هستند‪ .‬‏‬

‫‏افییزايش‏حساسیییت‏بییه‏شییوک‏هییای‏‬‫خارجی‏در‏طی‏زمان ‏‬ ‫‏مناسب‏ترين‏گزينه‏بیرای‏دوران‏عیدم‏‬‫قطعیت ‏‬

‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏بهتر‪:‬‏يک‏رويکرد‏کاربردی‏‪/‬‏‪115‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏چهارم‪:‬‏ايجاد‏‬

‫هر‏چهار‏الگو‏از‏ديدگاه‏های‏نظری‏مشابه‏استفاده‏می‏کنند‏و‏بر‏اين‏اساس‏می‏توان‏آنهیا‏‬ ‫ايجاد‏تغییر‏قبلی‏مانند‏دولتی‪،‬‏شیبه‏دولتیی‏‏‬ ‫‏‬ ‫ناپايری‏و‏برخالف‏الگوهای‏‬ ‫‏‬ ‫را‏بدون‏مسئله‏قیاس‏‬ ‫و‏ايده‏ها‏که‏هريک‏ساختار‏متفاوتی‏داشتند‪،‬‏با‏يکديگر‏ترکیب‏کرد‪.‬‏در‏حالی‏که‏چیارچوب‏‬ ‫خلق‏قدرت‏استراتژی‏بزرگ‏می‏تواند‏يک‏رويکرد‏مديريتی‏و‏يا‏تجاری‏خاص‏ارائیه‏‏دهید‪،‬‏‬ ‫سیاست‏گااران‏ممکن‏است‏در‏ارزيیابی‏يیک‏سیاختار‏خیاص‏و‏محیدوديت‏هی‏ای‏آن‪،‬‏يیک‏‬ ‫میتوان‏با‏استفاده‏از‏يک‏و‏يیا‏‬ ‫رويکرد‏ترکیبی‏را‏انتخاب‏کنند‪.‬‏منابع‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏را‏ ‏‬ ‫مجموعه‏ای‏از‏چهار‏طرح‏فوق‏تأمین‏کرد‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏رويکرد‏تخصیص‏منیابع‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏ممکن‏است‏با‏تغییر‏تقاضای‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏با‏گاشت‏زمان‏تکامل‏يابد‪.‬‏نکته‏مهیم‏‬ ‫وجود‏داشته‏باشد؛‏‬ ‫‏‬ ‫ديگر‏اين‏است‏که‏در‏تخصیص‏منابع‏ممکن‏است‏احتمال‏پايان‏هم‏زمان‏‬ ‫ممکن‏است‏چندين‏مسیر‏بالقوه‏برای‏تخصیص‏منابع‏وجود‏داشته‏باشد‏که‏تیأثیر‏گیاار‏ی‏و‏‬ ‫کارايی‏مختلفی‏داشته‏باشند‪ .‬‏‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫الگوهای‏خلق‏قدرت‏و‏بیه‏کیارگیری‏‏قیدرت‏بیه‏طیور‏‏دقییق‏توضییح‏داده‏شید‪.‬‏فرا‏ينید‏‏‬ ‫کند‏که‏در‏کدام‏مرحله‏افراد‏بايد‏اين‏طرحهیا‏را‏‬ ‫‏‬ ‫)‏آشکار‏می‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ شکل‏شماره‏‪۲‬‬ ‫به‏کار‏گیرند‏تا‏تفکر‏خود‏در‏مورد‏يک‏مسئله‏استراتژی‏بزرگ‏خاص‏را‏ساختاربندی‏کننید‪.‬‏‬ ‫مهم‏تر‏از‏همه‏و‏نیز‏برای‏تأکید‏بیشتر‏بايد‏گفت‏که‏فرايند‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏فقیط‏بیه‏افیراد‏‬ ‫کمک‏میکنند‏تا‏تفکرات‏اولیه‏خود‏را‏ساختاربندی‏‏کنند‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏برای‏تعیین‏گزينه‏های‏‬ ‫عملی‏و‏معقول‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏زمینه‏و‏قضاوت‏را‏به‏کار‏گرفت‪.‬‏جور ‏چنین‏فراينید‏‬ ‫را‏بهعنوان‪ :‬‏‬ ‫تشخیصیای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏يک‏کمک‏و‏نه‏جايگزينی‏برای‏تحلیل‏های‏سیاستی‏در‏نظر‏می‏گیرد‪.‬‏حتیی‏بهتیر‏ين‏‬ ‫ترين‏دانش‏عمومی‏از‏يک‏استراتژی‏را‏نمیتیوان‏‬ ‫‏‬ ‫مفهوم‏سازی‏نظری‏از‏يک‏مسئله‏و‏پیشرفته‏‬ ‫جايگزين‏تحلیل‏کارآمدی‏کیرد‏کیه‏توسیط‏متخصصیان‏دولتیی‏ارائیه‏‏شیده‏‏اسیت؛‏همیان‏‬ ‫کارشناسان‏و‏متخصصانی‏که‏بايد‏به‏بررسی‏اين‏موضیوع‏بپردازنید‏کیه‏کیدام‏نیوع‏از‏يیک‏‬

‫‪115‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫استراتژی‏را‏می‏توان‏در‏يک‏مسئله‏خاص‏مورد‏استفاده‏قرار‏داد‪.‬‏برای‏اينکه‏سیاست‏گیااران‏‏‬ ‫بتوانند‏تصمیم‏بگیرند‏که‏چه‏اقداماتی‏را‏بايد‏انجام‏داد‪،‬‏آن‏هیا‏‏بايید‏مالحظیات‏مختلفیی‏را‏‬ ‫ها‏پیشبینی‏کرد»‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫عمومی‏استراتژی‬ ‫آنها‏را‏در‏مفاهیم‏‬ ‫مورد‏توجه‏قرار‏دهند‏که‏نمیتوان‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫مباحث‏صورت‏گرفته‏در‏مورد‏فرايند‏استراتژی‏بزرگ‏تاکنون‏بسیار‏انتزاعی‏بوده‏اسیت‪.‬‏‬ ‫در‏ادامه‏بحث‪،‬‏چنید‏مورد‏کیاو‏ ی‏بیرای‏افیزايش‏غنیای‏بحیث‏بییان‏خواهید‏شید‪.‬‏در‏ايین‏‬ ‫موردکاویها‪،‬‏فرايند‏استراتژی‏بزرگ‏در‏مجموعه‏ای‏از‏رويداد‏های‏تیاريخی‏بیه‏کیار‏گرفتیه‏‬ ‫شده‏است‏تا‏درک‏جامعی‏از‏طراحی‏و‏منطق‏هريک‏از‏انواع‏استراتژیهای‏بزرگ‏را‏حاصل‏‬ ‫‏‬ ‫شود‪.‬‏همان‏طور‏ که‏جور ‏اشاره‏کرد‪،‬‏هنگامی‏کیه‏يیک‏نظريیه‏انتزاعیی‏میورد‏بحیث‏قیرار‏‬ ‫می‏گیرد‪،‬‏چشمان‏مردم‏باز‏می‏شود‪،‬‏اما‏موردکاویها‏باعث‏می‏شوند‏که‏اين‏فرايند‏ملموس‏تر‏‬ ‫شود‪ .‬‏‬ ‫يکی‏ديگر‏از‏مزايای‏موردکاویها‏اين‏است‏که‏استراتژی‏های‏بزرگ‏در‏طول‏زمان‏مورد‏‬ ‫ارزيابی‏قرار‏می‏ گیرند‪.‬‏به‏اين‏صورت‪،‬‏ماهیت‏پويای‏استراتژی‏بزرگ‏و‏چرخه‏زمیانی‏آن‏را‏‬ ‫می‏توان‏به‏طور‏شفاف‏درک‏کرد‪.‬‏بالعکس‪،‬‏مثالی‏که‏ارائه‏دهنده‏چند‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیرای‏‬ ‫آينده‏است‪،‬‏تنها‏يک‏چشم‏انداز‏لحظه‏ای‏از‏يک‏آينده‏نیامطمئن‏را‏نشیان‏میی‏دهید‪.‬‏از‏همیه‏‬ ‫مهم‏تر‏اينکه‪،‬‏قرار‏نیست‏موردکاویهای‏ارائه‏شده‪،‬‏مطالعات‏عمیق‏و‏بدون‏غیر‬

‫‏کیاملی‏از‏‬

‫رويداد‏های‏تاريخی‏‏بهخصوصی‏باشند‪،‬‏بلکه‏هدف‏از‏ارائیه‏‏آن‏هیا‏‏پشیتیبانی‏از‏هیدف‏ايین‏‬ ‫کتاب‪،‬‏يعنی‏فراهم‏کردن‏درک‏فرايند‏تشخیص‏استراتژی‏بزرگ‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫فصل پنجم‬ ‫استراتژیهای بزرگ انکار‬

‫در‏اين‏فصل‪،‬‏فرايند‏استراتژی‏بزرگ‏در‏مورد‏سیه‏موردکیاوی‏‏تیاريخی‏بیه‏‏کیار‏گرفتیه‏‬ ‫ساختاربندی‏شدهاند‏کیه‏جنبیه‏هیای‏مهیم‏سیاسیت‏گیااری‏‬ ‫‏‬ ‫می‏شود‪.‬‏موردکاویها‏به‏گونه‏ای‏‬ ‫تدوين‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏به‏ويژه‏الزامات‏طراحی‪،‬‏منطق‏کلی‏عملییاتی‏و‏موقعییت‏هیا‏‏و‏‬ ‫را‏برجسته‏میکنند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫شرايطی‏مساعد‏موفقیت‏و‏يا‏شکست‏میباشد‏‬ ‫يکی‏از‏موردکاویها‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏در‏جنگ‏عراق‏در‏سال‏های‏‪1۹۹1‬‏‪1۹۹2-‬‏‬ ‫میالدی‏است‪.‬‏چارچوب‏زمانی‏اين‏مطالعه‪،‬‏از‏آغاز‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏تا‏زمیانی‏اسیت‏‬ ‫که‏اهداف‏مطلوب‏به‏دست‏آمد‪.‬‏مسائل‏کلیدی‏عبارت‏اسیت‏از‏نظیم‏بیین‏الملیل‏‏مطلیوب‏‪،‬‏‬ ‫روشی‏که‏با‏استفاده‏از‏آن‏به‏اهداف‏مطلوب‏می‏توان‏دست‏يافت‪،‬‏استفاده‏از‏چهار‏نوع‏ابزار‏‬ ‫‏‬ ‫مختلف‏و‏رويکردهای‏اتخاذشده‏برای‏خلق‏قدرت‪ .‬‏‬ ‫موردکاوی‏دوم‏مشکل‏تر‪،‬‏پیچیده‏تر‏و‏طوالنی‏تر‏اسیت‏و‏بیه‏بررسیی‏شیورش‏ببیر‏هیای‏‬ ‫سالهیای‏‏‪1۹۹۳‬‏تیا‏‪2۳۳2‬‏مییالدی‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏ايلم‪1‬‏در‏مقابل‏دولت‏سريالنکا‏در‏طی‏ ‏‬ ‫می‏پردازد‪.‬‏يافته‏های‏اين‏مطالعه‏نشان‏می‏دهند‏که‏ببر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏تامییل‏پیچییده‏تیرين‏‬ ‫بازيگر‏شورشی‏غیر‏دولتی‏در‏دوره‏پس‏از‏جنیگ‏سیرد‏بیود‏کیه‏از‏جهیانی‏شیدن‏‏اسیتفاده‏‬ ‫گسترده‏ای‏برد‪.‬‏هر‏دو‏جنبه‏با‏اين‏مفهوم‏که‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏بايد‏در‏اختیار‏قدرت‏هیای‏‬ ‫بزرگ‏باشد‏و‏اينکه‏تنها‏به‏بسیج‏داخلی‏در‏محدوده‏قلمروی‏سرزمینی‏می‏پردازد‪،‬‏در‏تضیاد‏‬ ‫است‪.‬‏چارچوب‏زمانی‏انتخاب‏شده‏از‏زمان‏خرو ‏نیرو‏های‏حاف ‏صلح‏هند‏آغاز‏می‏شود‪،‬‏‬ ‫ترين‏گروه‏جدايیطلب‏شد‏که‏بی‏ا‏دولیت‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫خواه‏تامیل‏تبديل‏به‏اصلی‬ ‫زمانی‏که‏ببر‏های‏آزادی‏‬ ‫های‏آزادیخیواه‏تامییل‏توانسیت‏اسیتراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫سريالنکا‏جنگ‏می‏کرد‪.‬‏از‏اين‏زمان‏به‏بعد‏ ‏‬ ‫‪،‬‏ببر‬ ‫بزرگ‏خود‏را‏تا‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏م)‏–تا‏زمان‏انعقاد‏مااکرات‏آتیش‏بیس‏نیروژ‏‪-‬‏اجیرا‏کنید‪.‬‏در‏‬ ‫که‏استراتژی‏بزرگ‏هنوز‏نتوانسته‏بود‏نظم‏بین‏الملل‏میورد‏نظیر‏خیود‏را‏ايجیاد‏کنید‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫حالی‏‬ ‫آتش‏بس‏باعث‏شد‏تا‏استراتژی‏بزرگ‏به‏نقطه‏عطیف‏خیود‏برسید‪.‬‏در‏ايین‏زمیان‪،‬‏دولیت‏‬ ‫سريالنکا‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏مقابله‏در‏واکنش‏به‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫تامیل‏را‏ايجاد‏کرد‏و‏تغییرات‏قابل‏توجهی‏در‏محیط‏داخلی‏و‏بینالمللی‏به‏وجود‏آورد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫)‪1 - Liberation Tigers of Tamil Eeelam (LTTE‬‬

‫‪12۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫موردکاوی‏که‏منجر‏به‏شکست‏شد‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏مماشات‏اتحیاد‏جمیاهیر‏شیوروی‏‬ ‫در‏طی‏سال‏های‏‪1۹۳۳-1۹55‬‏میالدی‏بود‏که‏در‏آن‏نظم‏مطلوب‏منطبق‏بر‏استفاده‏نادرست‏‬ ‫از‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏و‏رويکرد‏نامناسب‏برای‏ساخت‏قدرت‏بود‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏انکیار‏‬ ‫برای‏شوروی‏در‏دوره‏ای‏آغاز‏شد‏که‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏به‏عنوان‏يک‏قدرت‏بیزرگ‏در‏‬ ‫سطح‏جهان‏مطرح‏بود‏و‏به‏گمان‏بسیاری‏از‏افراد‏می‏توانست‏جايگاه‏اياالت‏متحده‏آمريکیا‏‬ ‫را‏در‏نظام‏بین‏الملل‏بگیرد‪[172].‬‏اين‏موردکاوی‏چرخیه‏حییات‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏را‏‬ ‫به‏خوبی‏پوشش‏می‏دهد؛‏مراحل‏آغازين‏توسعه‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏هنگیامی‏کیه‏لئونیید‏‬ ‫برژنف‪1‬‏در‏اواخر‏سال‏ ‪1۹5۲‬‏م)‏به‏عنوان‏وزير‏حزب‏کمونیست‏قدرت‏را‏بیه‏دسیت‏آورد‪،‬‏‬ ‫شروع‏و‏در‏سال‏ ‪1۹72‬‏م)‏هنگامی‏که‏پیمان‏اصول‏بنیادين‏با‏آمريکا‏بیه‏امضیاء‏رسیید‏بیه‏‬ ‫نقطه‏او ‏خود‏رسید‏و‏در‏اواسط‏دهه‏ ‪1۹7۳‬‏م)‏روند‏رشد‏آن‏با‏کاهش‏شديد‏روب‏هرو‏شد‏‬ ‫تا‏اينکه‏در‏اواخر‏ ‪1۹7۹‬‏م)‏با‏حمله‏شوروی‏به‏افغانستان‏به‏پايان‏رسید‪ .‬‏‬ ‫استراتژی بزرگ جنگ عراق و آمريکا ‪ 1991-1991‬میالدی‬ ‫در‏دوم‏اوت‏سال‏ ‪1۹۹1‬‏م)‪،‬‏عراق‏به‏کشور‏همسايه‏خود‏کويت‏حمله‏کرد‏و‏هیدف‏از‏‬ ‫حمله‪،‬‏الحاق‏اين‏کشور‏نفت‏خیز‏به‏عنوان‏نوزدهمین‏اسیتان‏بیه‏عیراق‏بیود؛‏مزايیا‏و‏منیافع‏‬ ‫اقتصادی‏اين‏تهاجم‏بسیار‏باال‏و‏هزينه‏های‏اين‏تهاجم‏در‏مقايسه‏با‏منافع‏آن‏بسیار‏پايین‏در‏‬ ‫نظر‏گرفته‏شده‏بود‪[173].‬‏سه‏روز‏بعد‪،‬‏رئیس‏جمهور‏آمريکا‏جور ‏بوش‏اعالم‏کرد‪:‬‏«ايین‏‬ ‫موضوع‏قابل‏تحمل‏نیست‪،‬‏تهاجم‏به‏کويیت‏قابیل‏تحمیل‏نیسیت‏»‪.‬‏]‪[174‬‏يیک‏اسیتراتژی‏‬

‫)‏سیاستمدار‏و‏دبیر‏کل‏کمیته‏مرکزی‏حزب‏کمونیست‏اتحاد‏شوروی‏‬ ‫‏‬ ‫‪.1‬‏لئونید‏ايلی ‏برژنف‏ ‪Leonid Brezhnev‬‬ ‫از ‏سال ‏‪ 1۹5۲‬‏تا ‏‪ 1۹۳2‬‏میالدی بود‪ .‬‏وی ‏در ‏تاريخ ‏‪ 1۹‬‏دسامبر ‏سال ‏ ‪ 1۹۳5‬‏م) ‏در ‏شهرک ‏کامنکا ‏در ‏استان‏‬ ‫دنپروپتروفسک‏در‏اوکراين‏امروزی‏که‏در‏آن‏زمان‏جزئی‏از‏امپراطوری‏روسیه‏بود‏زاده‏شد‏و‏در‏تاريخ‏‪1۳‬‏نوامبر‏سال‏‬ ‫‪1۹۳2‬‏م)‏در‏مسکو‏درگاشت‪.‬‏او‏در‏سال‏ ‪1۹5۲‬‏م)‏دبیر‏اول‏و‏از‏سال‏ ‪1۹55‬‏م)‏به‏بعد‏دبیر‏کل‏کمیته‏مرکزی‏حزب‏‬ ‫کمونیست‏اتحاد‏شوروی‏بود‪ .‬‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪121‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫بزرگ‏آمريکايی‏جديد‏به‏سرعت‏تدوين‏شد‏تیا‏بیه‏سیخنان‏رئییس‏جمهیور‏‏آمريکیا‏عینییت‏‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫چند‏سال‏پیش‏از‏اين‏رويداد‪،‬‏عراق‏در‏انديشه‏آمريکا‏جايگاه‏چنیدان‏بزرگیی‏نداشیت‪،‬‏‬ ‫گرچه‏در‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏آمريکا‏در‏مورد‏ايران‏جايگاه‏مشخصی‏به‏خیود‏اختصیاص‏‬ ‫سالهای‏‪1۹۳۳‬‏تیا‏‬ ‫بهعنوان‏بخشی‏از‏اين‏استراتژی‪،‬‏در‏طی‏جنگ‏ايران‏و‏عراق‏در‏ ‏‬ ‫داده‏بود‪.‬‏ ‏‬ ‫‪1۹۳۳‬‏میالدی‪،‬‏آمريکا‏در‏پاره‏ای‏از‏موارد‏کمک‏های‏اطالعاتی‪،‬‏حمايت‏هیای‏ديپلماتییک‏در‏‬ ‫اختیار‏عراق‏قرار‏می‏داد‪،‬‏تجهیزات‏دارای‏کاربرد‏دوگانه‏و‏نیز‏میواد‏غیاايی‏بیه‏ايین‏کشیور‏‬ ‫فروخت‏و‏از‏روی‏اراده‏تالش‏میکرد‏تا‏موازنه‏قدرت‏را‏به‏نفع‏عراق‏تغییی‏ر‏دهید‪.‬‏البتیه‏‬ ‫‏‬ ‫می‏‬ ‫در‏اين‏مورد‪،‬‏تمرکز‏اصلی‏آمريکا‏صرفاً‏بر‏ايران‏بود‪.‬‏هنگامی‏که‏تغییر‏روابیط‏بیا‏ايیران‏در‏‬ ‫دستور‏کار‏قرار‏گرفت‪،‬‏اياالت‏متحده‏سريعاً‏به‏ارائه‏اطالعات‏و‏نییز‏فیروش‏تسیلیحات‏بیه‏‬ ‫ايران‏برای‏مقابله‏با‏عراق‏اقدام‏کرد‪ [175].‬‏‬ ‫با‏پايان‏جنگ‏و‏روی‏کار‏آمدن‏رئیس‏جمهور‏جديد‏آمريکا‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏جديید‏‬ ‫در‏مورد‏عراق‏به‏کار‏گرفته‏شد‏که‏دارای‏اهداف‏بلند‏پروازانه‏و‏غیر‏واقع‏بینانه‏در‏مورد‏ايین‏‬ ‫کشور‏بود‪.‬‏استیو‏يتیو‪1‬‏بیان‏می‏کند‏که‪:‬‏«آمريکا‏تالش‏می‏کرد‏تا‏رفتار‏عراق‏را‏بیا‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏تغییر‏دهد‏و‏به‏شدت‏در‏پی‏آرام‏سازی‏عراق‏به‏امید‏اسیتفاده‏مجیدد‏از‏‬ ‫بهطور‏عمیده‏‏از‏طريیق‏يیک‏‬ ‫اين‏کشور‏بود»‪[176].‬‏هدف‏عمومی‏دولت‏عراق‏در‏اين‏زمان‏ ‏‬ ‫که‏در‏دستورالعمیل‏شیماره‏‬ ‫‏‬ ‫همانطور‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏شکل‏گرفته‏بود‪.‬‏هدف‏آمريکا‏ ‏‬ ‫‪25‬‏امنیت‏ملی‏ذکر‏شده‏است‪،‬‏ايجاد‏روابط‏طبیعی‏با‏عراق‪،‬‏متعادل‏سازی‏رفتار‏اين‏کشور‏و‏‬ ‫افزايش‏نفوذ‏آمريکا‏در‏عراق‏و‏ارتقاء‏ثبات‏منطقه‏ای‏است‪.‬‏اين‏اهداف‏از‏طريق‏فعالیت‏های‏‬ ‫تجاری‏به‏دست‏می‏آمد‪،‬‏در‏حالی‏که‏نیم‏نگاهی‏به‏کمک‏های‏محدود‏نظامی‏شده‏بیود‏تیا‏از‏‬ ‫اين‏طريق‏بتوان‏«به‏تأسیسات‏دفاعی‏عراق‏نفوذ‏کرده‏و‏آن‏را‏تحت‏کنترل‏درآورد»‪.‬‏]‪ [177‬‏‬

‫‪1. Steve Yetiv‬‬

‫‪122‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تعامل‏سازنده‏تا‏زمان‏حمله‏عراق‏به‏کويت‏برقرار‏بود‪.‬‏در‏حالی‏کیه‏«بیا‏انیدکی‏امیید‏و‏‬ ‫میداد»‪،‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏برای‏هدايت‏يیک‏جنیگ‏‬ ‫آرزوهای‏کوچک‏تر‏به‏کار‏خود‏ادامه‏ ‏‬ ‫بزرگ‏در‏نهايت‏قابل‏قبول‏نبود‪ ]17۳[.‬‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏موفق‪،‬‏به‏يک‏شريک‏مناسیب‏و‏مشیتاق‏ن‏ییاز‏داشیت‏کیه‏از‏‬ ‫جاه‏طلبی‏و‏بلند‏پروازی‏کافی‏برخوردار‏باشد‏تا‏آمريکا‏بتواند‏از‏آن‏استفاده‏کند‪،‬‏امیا‏در‏ايین‏‬ ‫مورد‏استراتژی‏بزرگ‏تا‏حدودی‏دچار‏سردرگمی‏بود‪.‬‏گروهیی‏کیه‏در‏داخیل‏عیراق‏بايید‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏را‏پیاده‏سازی‏می‏کرد‏به‏وضوح‏به‏صدام‏حسین‏معرفی‏نشده‏بودند‏و‏هدف‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏به‏اندازه‏موضوع‏آن‏برای‏آن‏ها‏توضیح‏داده‏نشده‏بود‪.‬‏با‏ايین‏حیال‪،‬‏صیدام‏‬ ‫حسین‏و‏گروهش‏حتی‏در‏آن‏زمان‏نیز‏يک‏شريک‏کاری‏غیر‏قابل‏اعتمیاد‏بیود‪.‬‏يیک‏مقیام‏‬ ‫ارشد‏اجرايی‏بیان‏می‏کند‏که‪:‬‏«همه‏صدام‏را‏می‏شناختند‏و‏هی ‏کس‏فکیر‏ن‏میی‏کیرد‏‏کیه‏او‏‬ ‫يکی‏از‏اعضای‏بالقوه‏باشگاه‏کیوانیس‪1‬‏باشد؛‏اما‏آيا‏او‏میی‏توانسیت‏عضیوی‏بیرای‏منطقیه‏‬ ‫باشد؟‏دانستن‏اين‏موضوع‏ارزش‏امتحان‏کیردن‏داشیت‏و‏میا‏چییزی‏بیرای‏از‏دسیت‏دادن‏‬ ‫نداشتیم»‪[179].‬‏اين‏سیاست‪،‬‏ابهام‏فراوانی‏داشت‏و‏طراحی‏اولیه‏آن‏اشتباه‏بود‪ .‬‏‬ ‫تهاجم‏عراق‏به‏کويت‏منطق‏مشکل‏ساز‏استراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏‏را‏واژگیون‏سیاخت‏و‏‬ ‫باعث‏اتخاذ‏رويکرد‏جديدی‏شد‪.‬‏همچنیین‏اقیدامات‏عیراق‏اهمییت‏ايین‏کشیور‏را‏بیرای‏‬ ‫سیاست‏خارجی‏آمريکا‏افزايش‏داد‪.‬‏اين‏تهاجم‪،‬‏توازن‏قدرت‏منطقیه‏را‏تغیییر‏داد‏و‏باعیث‏‬ ‫افزايش‏نگرانی‏عربستان‏سعودی‏همراه‏با‏ذخاير‏عظیم‏نفتیاش‏شید‏و‏میديريت‏آمريکیايی‏‬ ‫نظام‏بین‏الملل‏را‏به‏طور‏مستقیم‏به‏چالش‏کشید‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏عراق‏با‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏‬ ‫هم‏مرز‏شد‏و‏سال‏های‏طوالنی‏يک‏کشور‏وابسته‏بیه‏شیوروی‏بیود‪.‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏اروپیای‏‬ ‫شرقی‏به‏سرعت‏از‏مدار‏کمونیستی‏خار ‏می‏شد‪،‬‏اتحاد‏جمیاهیر‏شیوروی‏تحیت‏میديريت‏‬ ‫نخست‏وزير‏گورباچوف‏دست‏نخورده‏باقی‏ماند‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏اتحیاد‏جمیاهیر‏شیوروی‏از‏‬ ‫اصول‏جديدی‏برای‏روابط‏بین‏الملل‏حمايت‏می‏کرد‏که‏شامل‏«ايدئولوژی‏زدايی‏روابط‏بیین‏‏‬

‫‪1. Kiwanis Club‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪12۸‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫دولتی»‪،1‬‏تأسیس‏يک‏سازمان‏ملل‏قدرتمند‪،‬‏يیک‏نظیام‏جهیانی‏دموکراتییک‏و‏ورود‏اتحیاد‏‬ ‫میشد‪ [180].‬‏‬ ‫بینالمللی‏ ‏‬ ‫جماهیر‏شوروی‏به‏طیف‏وسیعی‏از‏مؤسسات‏ ‏‬ ‫در‏تعیین‏نحوه‏واکنش‏به‏حمله‏عراق‏به‏کويت‪،‬‏تفکرات‏رئیس‏جمهور‏بوش‏و‏به‏طريق‏‬ ‫اولی‏تفکرات‏تیم‏تصمیم‏گیرنده‏او‏به‏ شیدت‏تحیت‏تیأثیر‏دو‏قییاس‏تیاريخی‏کلییدی‏قیرار‏‬ ‫داشت‪:‬‏دوره‏مماشات‏در‏دهه‏ ‪1۹۸۳‬‏م)‏و‏جنگ‏ويتنیام‪.‬‏دوره‏مماشیات‏نشیان‏میی‏داد‏کیه‏‬ ‫ديکتاتور‏ها‏غیر‏قابل‏اعتماد‏هستند؛‏و‏اينکه‏هرچیه‏بیشیتر‏بیه‏آن‏هیا‏‏توجیه‏نشیود‪،‬‏قیدرت‏‬ ‫بیشتری‏پیدا‏می‏کنند؛‏هرچه‏تهديدآمیزتر‏باشند‏مشکالت‏بیشتری‏به‏وجود‏می‏آورنید‏و‏نییز‏‬ ‫اينکه‏استفاده‏از‏نیروی‏نظامی‏تنها‏گزينه‏امکانپاير‏بود‪.‬‏بوش‏بعیداً‏‏نوشیت‏کیه‪:‬‏«مین‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫که‏نازیها‏انجام‏داده‏بودنید‪،‬‏مشیاهده‏‬ ‫‏‬ ‫قیاس‏مستقیم‏میان‏آنچه‏که‏در‏کويت‏را‏داد‏و‏آنچه‏‬ ‫کردم»‪[181].‬‏قیاس‏جنگ‏ويتنام‏نشان‏داد‏که‏بیرای‏دسیتیابی‏بیه‏موفقییت‪،‬‏بايید‏از‏نییروی‏‬ ‫نظامی‏قدرتمند‏استفاده‏کرد‏و‏بوش‏امیدوار‏بود‏که‏در‏پايیان‏نبیرد‏«يیک‏بیار‏‏بیرای‏همیشیه‏‬ ‫سندرم‏ويتنام‏را‏از‏صفحه‏روزگار‏محو‏کند»‪[182].‬‏تاريخ‏دان‏برجسیته‏‏اسیکات‏مکدونالید‏‪2‬‏‬ ‫چنین‏بیان‏می‏کند‏که‏قیاس‏های‏تاريخی‏به‏میزان‏قابل‏تیوجهی‏بیر‏چگیونگی‏شیکل‏گییری‏‬ ‫بحران‏ها‏و‏سیاست‏گااری‏ها‏تأثیر‏گاار‏هستند‪،‬‏اما‏بايد‏توجه‏داشیت‏کیه‏ايین‏تیأثیر‏گیااری‏‬ ‫همیشه‏مطلوب‏نیست‪[183].‬‏باربارا‏اسیپلمن‏‪۸‬‏و‏کییت‏هواليیوک‏‪۲‬‏چنیین‏میی‏نويسیند‏کیه‪:‬‏‬ ‫«چندان‏گزافه‏گويی‏و‏اغراق‏نیست‏اگر‏بگويیم‏که‏اياالت‏متحده‏صرفاً‏براساس‏يیک‏قییاس‏‬ ‫تاريخی‪،‬‏جنگ‏با‏عراق‏را‏آغاز‏کرد»‪ [184].‬‏‬ ‫برنامهريزی‏قبلی‏در‏جمع‏خبرنگاران‏گفته‏شید‪،‬‏‬ ‫سخنان‏جور ‏بوش‏که‏بدون‏آمادگی‏و‏ ‏‬ ‫تبديل‏به‏هدف‏اصلی‏آمريکا‏برای‏تداوم‏بحران‏شد‪[185].‬‏هدف‏اصلی‏آمريکا‏از‏جنی‏گ‏بیا‏‬ ‫عراق‪،‬‏«‪...‬‏متوقف‏کردن‏اين‏کشور‏از‏تصاحب‏دائمی‏کويت‏بیه‏عنیوان‏‏يکیی‏از‏مسیتعمرات‏‬ ‫عراق‏بود»‪.‬‏اين‏هدف‏منجر‏به‏خلق‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏شد‏که‏تمرکیز‏اصیلی‏آن‏بیر‏‬ ‫عراق‏بود‪.‬‏واکنش‏آمريکا‏به‏اشغال‏کويت‏توسط‏عیراق‏‪،‬‏تصیو‏يب‏دسیتورالعمل‏شیماره‏‪۲5‬‏‬ ‫”‪1. “de-Ideologization of Interstate Relations‬‬ ‫‪2. Scot MacDonald‬‬ ‫‪3. Barbara Spellman‬‬ ‫‪4. Keith Holyoak‬‬

‫‪12۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫امنیت‏ملی‏بود‏کیه‏مجموعیه‏ای‏از‏اقیدامات‏ديپلماتییک‪،‬‏حیوزه‏انیرژی‏و‏نظیامی‏را‏بیرای‏‬ ‫هدايت‏میکرد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫دستیابی‏به‏هدف‏زير‪،‬‏‬ ‫«خرو ‏فوری‪،‬‏کامل‏و‏بی‏قیدوشرط‏نیرو‏های‏عراقی‏از‏کويت‏و‏بازگردانی‏دولت‏قانونی‏‬ ‫دستنشانده‏عراق»‪.‬‏]‪ [186‬‏‬ ‫کويت‏برای‏جايگزينی‏رژيم‏ ‏‬ ‫برای‏دستیابی‏به‏اين‏هدف‪،‬‏تغییر‏در‏موازنه‏قدرت‏جديد‏که‏عراق‏در‏منطقه‏ايجاد‏کرده‏‬ ‫بود‪،‬‏نیاز‏بود‪.‬‏قدرت‏نسبی‏آمريکا‏در‏منطقیه‏افیزايش‏يافیت‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏قیدرت‏عیراق‏‬ ‫به‏منظور‏مجبور‏کردن‏اين‏کشور‏به‏ترک‏کويت‪،‬‏کاهش‏يافت‪.‬‏در‏انتخاب‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫انکار‪،‬‏تهديد‏به‏نبرد‏يکی‏از‏اصول‏بنیادين‏اين‏نوع‏استراتژی‏محسیوب‏میی‏شیود‏‏کیه‏ايین‏‬ ‫موضوع‏از‏ابتدای‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏آمريکايی‏کامالً‏مشهود‏است‪.‬‏ژنرال‏کولین‏پیاول‏‪1‬‏‪،‬‏‬ ‫رئیس‏ستاد‏مشترک‏ارتش‏آمريکا‏بیان‏می‏کنید‏هنگیامی‏کیه‏بیوش‏در‏سیخنرانی‏اش‏جملیه‏‬ ‫معروف‏«ما‏اين‏وضعیت‏را‏تحمل‏نمی‏کنیم»‏را‏گفت‪،‬‏وی‏احسیاس‏کیرده‏کیه‏ايین‏جملیه‏‬ ‫بوش‪،‬‏به‏معنای‏اعالم‏جنگ‏است‪.‬‏اين‏موضوع‏را‏می‏توان‏از‏جمیالت‏بیوش‏نییز‏احسیاس‏‬ ‫کرد‏که‏«استفاده‏از‏نیروی‏نظامی‏ضروری‏به‏نظر‏می‏رسد»‪[187].‬‏هیدف‏ايیاالت‏متحیده‏در‏‬ ‫تغییر‏روابط‏خود‏با‏عراق‏مستلزم‏استفاده‏از‏طیف‏وسیعی‏از‏ابزار‏هیای‏قیدرت‏ملیی‏ماننید‏‬ ‫ابزارهای‏ديپلماتیک‪،‬‏اقتصادی‪،‬‏نظامی‏و‏اطالعاتی‏بود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫اقدامات‏اولیه‏شامل‏استفاده‏از‏ابزارهای‏ديپلماتیک‏بود‏که‏هدف‏از‏آن‏بیه‏دسیت‏آوردن‏‬ ‫‏‬ ‫حمايت‏فعاالنه‏کشور‏های‏ديگر‏از‏اقدامات‏آمريکا‏علیه‏عیراق‏بیود‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏بیه‏طیور‏‏‬ ‫هم‏زمان‏سیاست‏منزوی‏کردن‏عراق‏را‏دنبال‏می‏کرد‪.‬‏در‏اين‏زمینه‏اياالت‏متحده‏به‏موفقیت‏‬ ‫قابل‏توجهی‏هم‏در‏زمینه‏مااکرات‏دوجانبه‏با‏کشور‏های‏ديگر‏و‏هم‏در‏سازمان‏ملل‏دسیت‏‬ ‫يافت؛‏از‏طريق‏تداوم‏استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏تقريباً‏تمام‏کشور‏های‏عضو‏سیازمان‏ملیل‏بیه‏‬ ‫نفع‏آمريکا‏رأی‏دادند‪[188].‬‏قطعنامه‏مهم‏‪55۳‬‏که‏با‏حمايت‏های‏مالی‏میالزی‏و‏اتییوپی‏در‏‬ ‫تاريخ‏‪2‬‏اوت‏به‏تصويب‏رسید‪،‬‏تهاجم‏عیراق‏بیه‏کويیت‏را‏بیه‏شیدت‏‏محکیوم‏میی‏کیرد‏و‏‬ ‫بیقیدوشرط‏عراق‏از‏کويیت‏میی‏شید‏‪[189].‬‏حمايیت‏و‏يیا‏حتیی‏‬ ‫خواستار‏خرو ‏فوری‏و‏ ‏‬ ‫‪1. Colin Powell‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪125‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫موافقت‏روسیه‏و‏چین‏نیز‏به‏دست‏آمد‪،‬‏به‏اين‏معنا‏کیه‏شیورای‏امنییت‏سیازمان‏ملیل‏نییز‏‬ ‫مقاصد‏و‏اقدامات‏آمريکا‏را‏تأيید‏می‏کرد‪.‬‏در‏اين‏زمینه‪،‬‏تغییرات‏سريع‏در‏نظام‏بین‏الملل‏نیز‏‬ ‫میکرد‪.‬‏وزير‏امور‏خارجه‏وقت‏آمريکا‏جیمیز‏بیکیر‏‪1‬‏چنیین‏‬ ‫به‏اياالت‏متحده‏کمک‏فراوانی‏ ‏‬ ‫می‏نويسد‪:‬‏«در‏آن‏زمان‏به‏نظر‏می‏رسید‏که‏کل‏جهیان‏ناگهیان‏خواسیتار‏نزديیک‏‏شیدن‏بیه‏‬ ‫آمريکا‏بودند‪.‬‏امپراتوری‏شوروی‏نابود‏شده‏بود‪.‬‏اين‏گونه‏به‏نظیر‏میی‏رسیید‏کیه‏همیه‏دنییا‏‬ ‫میخواستند‏که‏دوست‏نزديک‏آمريکا‏باشند»‪[190].‬‬ ‫‏‬

‫اقدامات‏اولیه‏ديپلماتیک‏نه‏تنها‏فعالیت‏های‏عراق‏را‏محکوم‏می‏کرد‪،‬‏بلکه‏بر‏مجموعه‏ای‏‬ ‫از‏تحريم‏های‏منفی‏علیه‏اين‏کشور‏متمرکز‏بود‪.‬‏بیا‏ضیرب‏االجیل‏‏آمريکیا‪،‬‏شیورای‏امنییت‏‬ ‫سیازمان‏ملیل‏در‏‪5‬‏اوت‪،‬‏قطعنامیه‏شیماره‏‪551‬‏را‏تصیويب‏کیرد‏کیه‏موضیوع‏آن‏تحمییل‏‏‬ ‫تحريم‏های‏شديد‏اقتصادی‏بر‏عراق‏بود‪.‬‏شورای‏امنییت‏همچنیین‏کمیتیه‏‪551‬‏را‏بیه‏منظیور‏‏‬ ‫نظارت‏بر‏اجرای‏قطعنامه‏‪551‬‏توسط‏کشور‏های‏عضو‏غیر‏عضو‏ايجاد‏کرد‪.‬‏در‏اواخر‏اوت‪،‬‏‬ ‫بهمنظور‏جلوگیری‏از‏صادرات‏نفت‏عیراق‏و‏‬ ‫قطع‏نامه‏های‏شماره‏‪555‬‏و‏‪555‬‏شورای‏امنیت‏ ‏‬ ‫واردات‏اکثییر‏کییاال‏هییا‏از‏طريییق‏محاصییره‏دريییايی‪،‬‏بییه‏تصییويب‏رسییید‪،‬‏در‏حییالی‏کییه‏‬ ‫دستورالعمل‏هايی‏را‏ بیرای‏ايجیاد‏يیک‏مسییر‏امین‏بیرای‏دريافیت‏کمیک‏هیای‏پزشیکی‏و‏‬ ‫بشر‏دوستانه‏مشخص‏می‏کرد‪.‬‏قطعنامه‏‪57۳‬‏تحريم‏ها‏را‏برای‏حمل‏ونقل‏هوايی‏گسترش‏داد‪.‬‏‬ ‫در‏تاريخ‏‪2۹‬‏نوامبر‏در‏يک‏رأی‏گیری‏تاريخی‏کیه‏موافقیت‏تقريبیاً‏‏تمیامی‏اعضیای‏دائمیی‏‬ ‫شورای‏امنیت‏را‏به‏دست‏آورد‪،‬‏قطعنامه‏‪57۳‬‏تصويب‏شد‏که‏براسیاس‏آن‏بیه‏کشیور‏هیای‏‬ ‫عضو‏اجازه‏داده‏شد‏تا‏«از‏تمام‏ابزار‏های‏ضروری‏به‏منظیور‏‏اجیرای‏قطعنامیه‏‪55۳‬‏اسیتفاده‏‬ ‫میشد‪.‬‏]‪[191‬‬ ‫‪.‬‏اين‏حکم‏شامل‏استفاده‏از‏نیروی‏نظامی‏نیز‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫کنند»‬

‫اياالت‏متحده‏نیروی‏نظامی‏قابل‏توجهی‏را‏به‏منطقه‏اعزام‏کرد‏تا‏در‏ابتیدا‏بیه‏عربسیتان‏‬ ‫سعودی‏اطمینان‏دهد‏که‏از‏اين‏کشور‏در‏مقابل‏هرگونیه‏اقیدام‏عیراق‏دفیاع‏میی‏کنید‏و‏در‏‬ ‫مرحله‏بعد‏ظرفیتی‏را‏ايجاد‏کند‏تا‏بتواند‏عراق‏را‏مجبور‏به‏خرو ‏از‏کويیت‏نمايید‪.‬‏بیرای‏‬ ‫دستیابی‏به‏اين‏هدف‪،‬‏آمريکا‏‪۸۲‬‏کشور‏دنیا‏را‏برای‏ارسیال‏نییرو‏بیه‏منطقیه‏خلییج‏فیارس‏‬ ‫‪1. James Baker‬‬

‫‪125‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫متقاعد‏کرد‪.‬‏در‏حالی‏که‏برخی‏از‏اين‏کشور‏ها‏از‏متحدان‏ديرين‏آمريکا‪،‬‏يعنیی‏انگلسیتان‏و‏‬ ‫فرانسه‏بودند‪،‬‏کشور‏های‏بزرگ‏عربی‏مانند‏مصر‪،‬‏عربستان‏سعودی‏و‏سیوريه‏نییز‏از‏جملیه‏‬ ‫کشور‏هايی‏بودند‏که‏در‏اين‏طرح‏مشارکت‏فعاالنه‏داشتند‪.‬‏در‏نهايت‪،‬‏بییش‏از‏يیک‏میلییون‏‬ ‫نفر‏نیروی‏نظامی‏در‏منطقه‏مستقر‏شدند‏که‏حیدود‏‪7۳‬‏درصید‏از‏آن‏هیا‏‏نییرو‏هیای‏نظیامی‏‬ ‫آمريکايی‏بودند‪.‬‏اگرچه‏در‏ظاهر‏اين‏يک‏ائتالف‏بین‏المللیی‏بیود‪،‬‏امیا‏عملییات‏بیه‏دسیتور‏‬ ‫آمريکا‏انجام‏شد‏و‏يک‏نظام‏جمعی‏در‏کار‏نبود‪.‬‏مشاور‏امنیت‏ملی‪،‬‏برنت‏اسیکرو‏کرافیت‏‪1‬‏‬ ‫گويد‪ :‬‏‬ ‫در‏اين‏زمینه‏می ‏‬ ‫‏‬ ‫‏«اياالت‏متحده‏آمريکا‏مجبور‏به‏پايرش‏رهبری‏بود‪.‬‏هی ‏کشور‏ديگری‏نمیی‏توانسیت‏‬ ‫يک‏نقطه‏کانونی‏برای‏مبارزه‏با‏تجاوز‏باشد‪،‬‏اما‏اجباری‏هم‏در‏کار‏نبود‪.‬‏هرچه‏کیه‏در‏کیار‏‬ ‫بود‏شامل‏مشاوره‏بی‏حدوحصر‪،‬‏اجبار‏و‏گوش‏فرادادن‏به‏ديدگاه‏ها‏بود‪.‬‏ما‏هدايت‏کیرديم‏‬ ‫‏‬ ‫و‏از‏اين‏طريق‏مسیر‏خود‏را‏يافتیم‪.»...‬‏]‪ [192‬‏‬ ‫بهمنظور‏متقاعد‏کردن‏ديگران‏در‏مورد‏مشروعیت‏اقدامات‏آمريکیا‏‬ ‫از‏ابزار‏های‏اطالعاتی‏ ‏‬ ‫و‏غیر‏قانونی‏بودن‏اقدامات‏عراق‏استفاده‏شد‪.‬‏نق‬

‫‏منشور‏سازمان‏ملل‏متحد‏توسط‏عیراق‏‬

‫مورد‏تأکید‏قرار‏گرفت‪.‬‏اين‏کشور‏به‏کشور‏ديگری‏تجیاوز‏کیرده‪،‬‏حقیوق‏بشیر‏را‏ناديیده‏‬ ‫گرفته‏و‏موافقت‏نامه‏ های‏محدود‏کیردن‏تسیلیحات‏نظیامی‏را‏زيیر‏پیا‏گااشیته‏بیود‪.‬‏ضیمن ًا‏‬ ‫حفاظت‏از‏حقوق‏کشور‏های‏کوچک‏در‏مقابل‏همسايگان‏بزرگ‏متخاصم‏بايد‏حف ‏می‏شد‪.‬‏‬ ‫در‏اين‏فرايند‪،‬‏رئیس‏جمهور‏جور ‏بوش‪،‬‏صدام‏حسین‏را‏يک‏شیطان‏نامید‏و‏او‏را‏از‏نظیر‏‬ ‫اخالقی‏با‏آدولف‏هیتلر‏مقايسه‏کرد‪ [193].‬‏‬ ‫که‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏اکنون‏عالقهمنید‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫ترکیبی‏از‏عدم‏مشروعیت‏اقدامات‏عراق‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫همکاری‏با‏آمريکا‏در‏امور‏جهانی‏بیود‏و‏شکسیت‏ظیاهری‏الگیوی‏کمونیسیتی‏بیه‏تیدريج‏‏‬ ‫چشم‏انداز‏گسترده‏ای‏را‏برای‏نفوذ‏جهانی‏آينیده‏آمريکیا‏ايجیاد‏کیرد‪.‬‏در‏‪11‬‏سیپتامبر‏سیال‏‬ ‫‪1۹۹۳‬‏م)‪،‬‏رئیس‏جمهور‏بوش‏در‏سخنرانی‏خود‏در‏نشست‏مشترک‏کنگره‏پیرامیون‏‏بحیران‏‬

‫‪1. Brent Scrowcroft‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪127‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫خلیج‏فارس‏و‏کسری‏بودجه‏فدرال‪،‬‏هدف‏جديدی‏برای‏آمريکا‏بیان‏کرد‏که‏آن‏هم‏کمیک‏‬ ‫کرد‏به‏ايجاد‪:‬‬ ‫‏«‪...‬‏يک‏نظم‏نوين‏جهانی‏که‏در‏مقابل‏تهديد‏تروريسم‏آزادانه‏تر‪،‬‏در‏پی‏يیافتن‏عیدالت‏‬ ‫قدرتمند‏تر‏و‏در‏تالش‏برای‏دستیابی‏به‏صلح‏ايمن‏تر‏اسیت‏‪.‬‏دوره‏ای‏کیه‏در‏آن‏ملیت‏هیای‏‬ ‫جهان‪،‬‏شمال‏و‏جنوب‪،‬‏شرق‏و‏غرب‏میتوانند‏در‏همیاهنگی‏کامیل‏بیا‏يکیديگر‏زنیدگی‏و‏‬ ‫‏‬ ‫رشد‏کنند‪...‬‏جهانی‏که‏در‏آن‏حاکمیت‏قانون‪،‬‏بر‏قانون‏جنگل‏می‏چربد‪...‬‏جهانی‏کیه‏در‏آن‏‬ ‫های‏ضعیفتر‏احترام‏می‏گاارند»‪.‬‏]‪[194‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏قدرتمند‏به‏حقوق‏کشور‬ ‫کشور‬ ‫‏‬

‫بوش‏اين‏بود‏که‏استراتژی‏بزرگ‏جنگ‏عراق‏میتواند‏الگیويی‏از‏‬ ‫‏‬ ‫برداشت‏رئیس‏جمهور‏‬ ‫چگونگی‏رهبری‏جهان‏توسط‏آمريکا‏پس‏از‏جنگ‏سرد‏در‏نظام‏بینالملل‏ارائیه‏‏دهید‪.‬‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫الگو‏از‏سه‏عامل‏تشکیل‏شده‏بیود‪:‬‏اسیتفاده‏تهیاجمی‏از‏نییروی‏نظیامی‏بیه‏عنیوان‏‏يکیی‏از‏‬ ‫گزينه‏های‏موجود‏خواهد‏بود‪،‬‏اياالت‏متحده‏اقدامات‏جمعی‏ائتالف‏را‏هدايت‏خواهد‏کیرد‏‬ ‫و‏نیز‏اينکه‏کشور‏های‏بزرگ‏و‏قدرتمند‏در‏اين‏طرح‏مشیارکت‏خواهنید‏کیرد‪.‬‏نظیم‏نیوين‏‬ ‫جهانی‏به‏مشروعیت‏بخشیدن‏به‏استراتژی‏بزرگ‏جنگ‏عراق‏در‏داخل‏و‏خیار ‏از‏آمريکیا‏‬ ‫کمک‏کرد‪،‬‏اگرچه‏مخاطبان‏مختلف‏ممکن‏است‏پیام‏های‏مختلفی‏را‏بشینوند‪:‬‏اسیتثنا‏ءگرايی‏‬ ‫آمريکايی‏در‏مقابل‏دوران‏جديد‏رهبری‏سازمان‏ملل‪.‬‏اريک‏میلر‏و‏اسیتیو‏يتییو‏در‏ارزيیابی‏‬ ‫نقشی‏که‏مفهوم‏نظم‏نوين‏جهانی‏را‏ايفا‏می‏کرد‪،‬‏چنین‏بیان‏میی‏کننید‪:‬‏«مفهیوم‏نظیم‏نیوين‏‬ ‫جهانی‏به‏واشنگتن‏اجازه‏می‏داد‏تا‏يک‏رويکرد‏و‏چشم‏انداز‏قابل‏درک‏در‏مورد‏نظم‏نیوين‏‬ ‫جهانی‏داشته‏باشد‪،‬‏در‏حالی‏که‏منافع‏ملی‏و‏تقیدم‏و‏برتیری‏خیود‏در‏جهیان‏را‏گسیترش‏‬ ‫دهد»‪[195].‬‬

‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏قدرت‏آمريکا‏را‏با‏بهیره‏بیرداری‏از‏اتحیاد‪،‬‏مشیارکت‏و‏دوسیتی‏‬ ‫افزايش‏داد‪،‬‏در‏حالی‏که‏قدرت‏عراق‏را‏از‏طريق‏انزوا‏و‏اعمال‏تحريم‏هیای‏وسییع‏کیاهش‏‬ ‫گونهای‏عمل‏کرد‏تا‏بتواند‏هم‏قدرت‏خود‏را‏افیزايش‏دهید‏و‏‬ ‫به ‏‬ ‫‏داد‪.‬‏به‏طور‏هم‏زمان‪،‬‏آمريکا‏ ‏‬ ‫هم‏هزينه‏ های‏مربوط‏به‏جنگ‏را‏از‏طريق‏اعمال‏نفوذ‏بر‏ديگران‏کاهش‏دهید‪.‬‏دو‏معییار‏در‏‬

‫‪12۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫خلق‏قدرت‏نقش‏مهمی‏دارند‪:‬‏اوالً‏آيا‏موضوع‏مورد‏بحث‏يک‏مسئله‏بلند‏مدت‏اسیت‏و‏يیا‏‬ ‫کوتاهمدت؟‏و‏اينکه‏آيا‏يک‏موقعیت‏ضروری‏است‏و‏يا‏انتخابی؟‬ ‫‏‬ ‫از‏نظر‏زمان‪،‬‏اياالت‏متحده‏فکر‏می‏کرد‏که‏توانايی‏اين‏کشور‏برای‏بییرون‏رانیدن‏عیراق‏‬ ‫با‏گاشت‏زمان‏تضعیف‏می‏شود‪،‬‏بنیابراين‏اتخیاذ‏اقیدامات‏کوتیاه‏میدت‏ضیروری‏بیه‏نظیر‏‬ ‫می‏ رسد‪.‬‏از‏نظر‏انتخاب‪،‬‏جنگ‏عراق‏يک‏موضوع‏انتخابی‏در‏نظر‏گرفته‏شید‪،‬‏زيیرا‏آمريکیا‏‬ ‫خود‏مورد‏تهاجم‏قرار‏نگرفته‏بود‏و‏نیز‏اينکه‏اياالت‏متحده‏منیابع‏نفتیی‏زيیادی‏در‏منطقیه‏‬ ‫نداشت‪.‬‏سناتور‏دانیل‏پاتريک‏موينیهیان‏‪1‬‏آن‏را‏«اخیتالل‏کیوچکی‏در‏يکیی‏از‏بخیش‏هیای‏‬ ‫دوردست‏جهان»‏نامید‪[196].‬‏فقیدان‏منطیق‏متقاعدکننیده‏‏بیرای‏مداخلیه‏شیديد‏در‏جنیگ‪،‬‏‬ ‫مشکالت‏زيادی‏برای‏رئیس‏جمهور‏بوش‏در‏دستیابی‏به‏حمايت‏های‏داخلی‏به‏وجود‏آورد‪.‬‏‬ ‫]‪[197‬‬

‫از‏آنجا‏که‏جنگ‏عراق‏يیک‏مسیئله‏کوتیاه‏میدت‏انتخیابی‏در‏نظیر‏گرفتیه‏شید‪،‬‏فراينید‏‬ ‫تشخیص‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏يک‏رويکرد‏تجاری‏کوتاه‏مدت‏را‏پیشینهاد‏میی‏داد‏کیه‏از‏منیابع‏‬ ‫داخلی‏و‏بین‏المللی‏موجود‏استفاده‏می‏کرد‪.‬‏دسترسی‏به‏منابع‏جهانی‏حائز‏اهمیت‏بود‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫اياالت‏متحده‏در‏آن‏زمان‏نگرانی‏های‏شديدی‏در‏مورد‏کسری‏مالی‏به‏جیای‏‏مانیده‏از‏دوره‏‬ ‫سجمهیور‏‏آمريکیا‏بیود‪.‬‏اسیتراتژی‏‬ ‫ريگان‏داشت‪،‬‏دوره‏ای‏که‏جور ‏بوش‏در‏آن‏معاون‏رئی ‏‬ ‫ها‏تشديد‏کند‪.‬‏بیکر‏میگويد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏وعده‏داده‏بود‏که‏شرايط‏را‏از‏طريق‏افزايش‏هزينه‬ ‫‏«‪...‬‏ما‏اين‏را‏می‏دانستیم‏که‏حتی‏بدون‏رفتن‏به‏جنگ‪،‬‏هزينه‏ها‏سرسام‏آور‏خواهد‏بیود‪.‬‏‬ ‫ما‏صد‏ها‏هزار‏سرباز‏را‏بسیج‏کرديم‏و‏تجهیزات‏مورد‏نیاز‏آن‏ها‏را‏از‏طريق‏دريا‏و‏هیوا‏بیه‏‬ ‫منطقه‏خلیج‏فارس‏انتقال‏داديم‪.‬‏هنگامی‏که‏تجهیزات‏به‏آنجا‏منتقل‏شد‪،‬‏میا‏مجبیور‏بیوديم‏‬ ‫‏‬ ‫که‏همه‏چیز‏را‏تا‏پايان‏به‏خیوبی‏‏حفی ‏و‏نگهیداری‏کنییم‪.‬‏پییش‏بینیی‏هیای‏اولییه‏در‏میورد‏‬ ‫هزينه‏های‏مستقیم‏به‏وزارت‏خزانه‏داری‏آمريکا‏به‏ده‏ها‏میلیارد‏دالر‏می‏رسید‪.‬‏عالوه‏بیر‏آن‪،‬‏‬ ‫نسبت‏به‏مشکالتی‏که‏تحريم‏های‏شديد‏اقتصادی‏و‏تجاری‏برای‏شیرکای‏ديگیر‏میا‏ماننید‏‬ ‫ترکیه‏و‏مصر‏به‏وجود‏آورده‏بود‏احساس‏تعهد‏داشتیم‏و‏بر‏خود‏می‏دانستیم‏تا‏کمیک‏هیای‏‬ ‫در‏اختیار‏اين‏کشورهای‏دوست‏قرار‏دهیم»‪.‬‏]‪[198‬‬ ‫‏‬ ‫مالیای‏را‏‬ ‫‏‬ ‫‪1. Daniel Patrick Moynihan‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪12۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫برای‏غلبه‏بر‏اين‏مشکالت‪،‬‏اياالت‏متحده‏به‏طور‏جدی‏تالش‏کرد‏تا‏حمايت‏های‏میالی‏‬ ‫قابل‏توجهی‏از‏دوستان‏و‏متحدان‏ثروتمند‏خود‏به‏دست‏آورد‪.‬‏اين‏جنیگ‏‪51‬‏میلییارد‏دالر‏‬ ‫برای‏آمريکا‏هزينه‏دربرداشت‪،‬‏اما‏شرکای‏ائتالف‏به‏ويژه‏کويت‪،‬‏عربستان‏سیعودی‪،‬‏ژاپین‏و‏‬ ‫کره‏جنوبی‏‪۲۳‬‏میلیارد‏دالر‏از‏اين‏هزينه‏ها‏را‏در‏قالب‏کمک‏های‏مالی‏جبران‏کردند‪.‬‏عیالوه‏‬ ‫بر‏اين‪،‬‏اين‏کشور‏ها‏همچنین‏مشارکت‏های‏فراوانی‏در‏زمینه‏تأمین‏میواد‏اولییه‪،‬‏سیوخت‏و‏‬ ‫ساير‏مواد‏مورد‏نیاز‏به‏ارزش‏تقريبی‏شش‏میلیارد‏دالر‏داشتند‪.‬‏اين‏کشیور‏هیا‏همچنیین‏بیه‏‬ ‫های‏اقتصادی‏متضرر‏شده‏بودند‪،‬‏کمکهیای‏‏فراوانیی‏کردنید‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫کشور‏هايی‏که‏به‏دلیل‏تحريم‏‬ ‫]‪[199‬‬

‫منابع‏مالی‏به‏دست‏آمده‏به‏میزان‏چشمگیری‏تأثیرات‏جنگ‏بر‏بودجه‏دولیت‏فیدرال‏را‏‬ ‫کاهش‏داد‪،‬‏اما‏تکیه‏بر‏رويکرد‏تجاری‪،‬‏نگرانی‏های‏ديگری‏را‏به‏وجیود‏آورد‪.‬‏در‏روز‏هیای‏‬ ‫آغازين‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏مشخص‏شد‏که‏اخیتالل‏در‏عرضیه‏نفیت‏ناشیی‏از‏تحیريم‏هیای‏‬ ‫سازمان‏ملل‏متحد‏و‏محاصره‏دريايی‏صادرات‏نفت‏عیراق‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏بیه‏طیور‏‏مسیتقیم‏‬ ‫تأثیری‏بر‏بازار‏سهام‏اياالت‏متحده‏نداشیته‏اسیت‪،‬‏اقتصیاد‏را‏بیه‏شیدت‏‏تحیت‏تیأثیر‏قیرار‏‬ ‫می‏دهد‪.‬‏در‏جلسه‏شورای‏امنیت‏ملی‏در‏‪5‬‏اوت‪،‬‏وزير‏خزانه‏داری‏آمريکا‏نیکیوالس‏بیردی‏‪1‬‏‬ ‫اعالم‏کرد‏که‏«بازار‏های‏مالی‏وضعیت‏اسفباری‏دارند‪.‬‏قیمت‏نفت‏در‏حیال‏افیزايش‏اسیت‪.‬‏‬ ‫تأثیر‏افزايش‏قیمت‏نفت‏خام‏و‏سوخت‏های‏گرمازا‏تقريباً‏‪۳/5‬‏درصید‏بیر‏شیاخص‏قیمیت‏‬ ‫مصرف‏کننده‏و‏يا‏‪۳/5‬‏تا‏‪۳/7‬‏درصد‏بر‏تولید‏ناخالص‏ملی‏است‪.‬‏اين‏کار‏باعث‏می‏شود‏کیه‏‬ ‫رشد‏ما‏به‏زودی‏به‏صفر‏برسد»‪.‬‏]‪[200‬‏خیلی‏زود‏مشخص‏شد‏که‏بی‏ه‏منظیور‏‏جلیوگیری‏از‏‬ ‫رکود‏اقتصادی‏در‏آمريکا‪،‬‏بايد‏از‏عربستان‏سعودی‏درخواست‏شود‏تا‏تولیید‏نفیت‏خیام‏را‏‬ ‫افزايش‏دهد‪.‬‏برای‏اينکه‏يک‏رويکرد‏مبتنی‏بر‏بازار‏بیرای‏خلیق‏‏قیدرت‏‏در‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫گونهای‏اجرا‏شود‏که‏بازار‏دچار‏تالطم‏نشود‪.‬‬ ‫به ‏‬ ‫موفقیتآمیز‏باشد‪،‬‏بايد‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏آمريکا‏موفقیت‏آمیز‏بود‪،‬‏زيیرا‏توانسیت‏موازنیه‏نسیبی‏قیدرت‏در‏‬ ‫منطقه‏را‏به‏دور‏از‏عراق‏تغییر‏دهد‪،‬‏اما‏در‏عین‏حال‏نیاز‏بود‏تا‏از‏نیرو‏ی‏نظامی‏برای‏بیرون‏‬ ‫کردن‏عراق‏از‏کويت‏استفاده‏شود‪.‬‏اگرچه‏مزيت‏قابل‏توجه‏در‏قدرت‏نسبی‪،‬‏يعنی‏عملیات‏‬ ‫‪1. Nicholas Brady‬‬

‫‪1۸۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫نظامی‏از‏ديدگاه‏ائتالف‏تحت‏رهبری‏اياالت‏متحده‏مؤثر‏و‏کارآمد‏بیود‪.‬‏نییرو‏هیای‏مسیلح‏‬ ‫عراق‏هنگامی‏سقوط‏کردند‏که‏نیروی‏زمینی‏عراق‏به‏مدت‏يک‏ماه‏هدف‏حمیالت‏هیوايی‏‬ ‫نشینی‏سريع‏نیروهیای‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫رهبری‏آمريکا‏قرار‏گرفتند‪.‬‏عقب‬ ‫بی‏وقفه‏نیروی‏هوايی‏ائتالف‪،‬‏تحت‏‬ ‫عراقی‏و‏نیز‏کشته‏شدن‏بسیاری‏از‏سربازان‏عراقی‏به‏پايان‏سريع‏جنگ‏منجر‏شد‪ .‬‏‬ ‫پايان‏جنگ‏به‏سرعت‏بحث‏برانگیز‏شد‪،‬‏زيرا‏برخی‏از‏مفسران‏بعداً‏اعالم‏کردند‏که‏جنگ‏‬ ‫بسیار‏زود‏متوقف‏شد‏و‏نیروهای‏متحد‏بايد‏در‏بغداد‏رژه‏میی‏رفتنید‏و‏صیدام‏حسیین‏را‏از‏‬ ‫‏‬ ‫قدرت‏برکنار‏می‏کردند‪[201].‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏که‏به‏کار‏گرفته‏شد‪،‬‏شايد‏‬ ‫چنین‏تفکرات‏ثانويه‏ای‏را‏اجتناب‏ناپاير‏تصور‏می‏کرد‪.‬‏هدف‏کلی‏اين‏بود‏که‏موازنه‏قدرت‏‬ ‫را‏به‏گونه‏ای‏تغییر‏دهد‏که‏از‏اشغال‏کويت‏توسط‏عراق‏جلوگیری‏شود‏نه‏اينکیه‏نییرو‏هیای‏‬ ‫آمريکايی‏عراق‏را‏به‏اشغال‏خود‏دربیاورند‪ .‬‏‬ ‫سفیر‏اياالت‏متحده‏در‏عربستان‏سعودی‏در‏آن‏زمان‪،‬‏چارلز‏فريمن‪،1‬‏پیش‏از‏آغاز‏جنگ‏‬ ‫به‏کالین‏پاول‪2‬‏هشدار‏داده‏که‪:‬‏«بنابر‏بسیاری‏از‏داليل‪،‬‏نمی‏توانیم‏تسلیم‏شدن‏بی‏قیدوشیرط‏‏‬ ‫عراق‏را‏و‏يا‏اشغال‏کامل‏اين‏کشور‏را‏دنبال‏کنیم‪.‬‏نابودی‏و‏تضعیف‏عراق‏بیه‏نفیع‏آمريکیا‏‬ ‫نیست‪،‬‏زيرا‏ايران‏و‏يا‏سوريه‏توسط‏عراق‏مهار‏نخواهند‏شد»‪[202].‬‏اسکوکرافت‏نیز‏چنیین‏‬ ‫فکر‏می‏کرد‏که‏«هدف‏اصلی‏استراتژی‏بزرگ‏آسیب‏وارد‏کردن‏به‏توانیايی‏تهیاجمی‏صیدام‏‬ ‫بود‪،‬‏بدون‏اينکه‏عراق‏تضعیف‏شود‪،‬‏زيرا‏با‏ضعیف‏شدن‏عراق‏خأل‏بزرگیی‏در‏منطقیه‏بیه‏‬ ‫آيد‏و‏اين‏کار‏باعث‏میشود‏که‏موازنه‏مییان‏ايیران‏و‏عیراق‏از‏بیین‏بی‏رود»‪[203].‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫وجود‏می‬ ‫عوامل‏ديگری‏نیز‏در‏اين‏امر‏دخیل‏بود‪:‬‏راهپیمايی‏در‏بغداد‏باعث‏می‏شد‏که‏شرکای‏عیرب‏‬ ‫و‏کمکهای‏مالی‏بسییار‏زيیادی‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏مجوز‏تأسیس‏پايگاه‏‬ ‫از‏ائتالف‏خار ‏شوند؛‏برخی‏از‏ ‏‬ ‫به‏آمريکا‏دادند‪.‬‏حکم‏سازمان‏ملل‏متحد‏را‏زير‏پیا‏گااشیتند‏و‏نییرو‏هیای‏آمريکیايی‏را‏در‏‬ ‫معر‬

‫های‏مهاجم‏قرار‏دادند‪.‬‏]‪[204‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫خطر‏حمله‏نیرو‬ ‫‏‬

‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏موفقیت‏آمیز‏بود‪،‬‏زيرا‏با‏توجه‏به‏شرايط‏خاص‏مشکل‏به‏وجیود‏‬ ‫اليی‏طراحی‏شده‏بود‪.‬‏اهداف‏تعیینشده‏توسط‏رئیس‏جمهور‏بوش‏که‏عراق‏‬ ‫‏‬ ‫آمده‪،‬‏با‏دقت‏با‬ ‫‪1. Charles Freeman‬‬ ‫‪2. Colin Powell‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۸1‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫را‏از‏رسیدن‏به‏اهداف‏خود‏در‏تصاحب‏کويت‏بازمی‏داشت‪،‬‏بیرای‏ايین‏نیوع‏از‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏انکار‏مناسب‏بود‪.‬‏استراتژیای‏که‏از‏دستیابی‏يک‏کشیور‏بیه‏اهیداف‏مطلیوب‏خیود‏‬ ‫‏‬ ‫ممانعت‏به‏عمل‏میآورد‪.‬‏اين‏نوع‏از‏استراتژی‏بزرگ‏بر‏اهمیت‏قدرت‏نسبی‏تأکید‏میی‏کنید‏‬ ‫‏‬ ‫و‏آمريکا‏به‏طور‏تیزبینانه‏از‏ابزار‏های‏ديپلماتیک‪،‬‏اطالعاتی‪،‬‏نظامی‏و‏اقتصیادی‏بیرای‏تغیییر‏‬ ‫موازنه‏قدرت‏به‏نفع‏خويش‏استفاده‏کرد‏تا‏به‏اين‏طريیق‏زمیان‏میورد‏نییاز‏بیرای‏موفقییت‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏را‏به‏دست‏آورد‏و‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏يک‏رويايی‏طیوالنی‏میدت‏تیر‏‪،‬‏موازنیه‏‬ ‫قدرت‏نسبی‏ممکن‏است‏از‏بین‏برود‪.‬‬ ‫موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏آمريکا‏علیه‏عراق‪،‬‏نیز‏اين‏کاسیتی‏هیا‏‏را‏نشیان‏میی‏دهید‪.‬‏‬ ‫‪،‬‏منطبق‏بر‏روشهیا‏و‏‬ ‫‏‬ ‫اهداف‏محدود‏استراتژی‏بزرگ‏که‏به‏طرز‏ماهرانه‏ای‏انتخاب‏شده‏بود‬ ‫ابزار‏ها‏است‪،‬‏اما‏داليل‏اصلی‏درگیری‏هنوز‏باقی‏مانده‏است‪.‬‏ممانعت‏از‏دستیابی‏عیراق‏بیه‏‬ ‫اهداف‏جزئی‏خود‏يک‏هدف‏منفی‏بود‏که‏موازنه‏قدرت‏مطلیوب‏تیری‏را‏ايجیاد‏کیرد‪،‬‏امیا‏‬ ‫نتايج‏مثبت‏و‏يا‏پايدار‏تری‏مانند‏تغییر‏در‏اهداف‏اجتماعی‏و‏يا‏قوانین‏اجتماعی‏عیراق‏را‏در‏‬ ‫برنداشت‪.‬‏اين‏کمبود‏ظاهری‏موجب‏شد‏تا‏برخی‏افراد‏رئیس‏جمهور‏آمريکا‏را‏میتهم‏کننید‏‬ ‫که‏استراتژی‏بزرگ‏او‏باعث‏شد‏تا‏آمريکیا‏در‏جنیگ‏پییروز‏شیود‪،‬‏امیا‏صیلح‏را‏از‏دسیت‏‬ ‫بدهد‪[205].‬‏برخی‏از‏انتقادات‏صورت‏گرفته‏در‏مورد‏اين‏نوع‏از‏استراتژی‏بیزرگ‏حقیقیت‏‬ ‫دارد‪ .‬‏‬ ‫اگرچه‏استراتژی‏بزرگ‏با‏موفقیت‏همراه‏بود‪،‬‏امیا‏ايیاالت‏متحیده‏نتوانسیت‏خیود‏را‏از‏‬ ‫منطقه‏رها‏کند‏و‏همان‏طور‏که‏بسیاری‏خواهان‏آن‏بودند‏به‏وضعیت‏قبلیی‏خیود‏بیازگردد‪.‬‏‬ ‫آزار‏رساندن‏عراق‏به‏کرد‏ها‏کماکان‏يک‏مشکل‏باقی‏مانده‏بود؛‏گروهیی‏کیه‏بیا‏حمايیت‏و‏‬ ‫پشتیبانی‏آمريکا‏اقدام‏به‏راه‏اندازی‏ يیک‏شیورش‏نیاموفق‏کردنید؛‏اکنیون‏آمريکیا‏احسیاس‏‬ ‫می‏کرد‏که‏بايد‏در‏عراق‏باقی‏بماند‏و‏کمک‏های‏بشردوستانه‏در‏اختیار‏کیرد‏هیا‏قیرار‏دهید‪.‬‏‬ ‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏توسعه‏تسلیحات‏کشتارجمعی‏عراق‏بايد‏به‏طور‏کامل‏و‏دائمی‏متوقف‏می‏شید‏‏‬ ‫و‏انجام‏اين‏کار‏نیازمند‏وارد‏کردن‏فشار‏نظامی‏بر‏اين‏کشور‏از‏سوی‏نیرو‏های‏ائتالفی‏بیود‏‬ ‫تا‏اطمینان‏حاصل‏شود‏که‏بازرسان‏سازمان‏ملل‏بتوانند‏به‏اين‏مهم‏دست‏يابند‪.‬‏]‪[206‬‬

‫‪1۸2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏نوعی‏از‏صلح‏را‏به‏وجود‏آورد‏کیه‏همگیان‏در‏پیی‏آن‏بودنید‏و‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏برای‏دستیابی‏به‏آن‏طراحیی‏شیده‏بیود‪.‬‏اگیر‏در‏نهايیت‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫جاابیت‏خود‏را‏از‏دست‏بدهد‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏جديد‏بیرای‏ادامیه‏مسییر‏میورد‏نییاز‏‬ ‫است‏تا‏از‏لحظه‏ای‏که‏استراتژی‏بیزرگ‏انکیار‏بیه‏نقطیه‏او ‏خیود‏میی‏رسید‪،‬‏بتیوان‏آن‏را‏‬ ‫جايگزين‏استراتژی‏بزرگ‏جديد‏کرد‪.‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏رويکرد‏هايی‏نیستند‏که‏آن‏هیا‏‏را‏‬ ‫اجرا‏کرد‏و‏به‏بوته‏فراموشی‏سپرد‪ .‬‏‬ ‫استراتژی بزرگ ببرهای آزادیخواه تامیل ايلم‪ 1111-1991 ،‬میالدی‬ ‫جنگ‏های‏داخلی‏در‏سريالنکا‏از‏سال‏ ‪1۹۳۸‬‏م)‏تا‏سال‏ ‪2۳۳۹‬‏م)‏مییان‏‏دولیت‏ملیی‏و‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏ايلم‏درگرفت‪.‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏ايلیم‏در‏پیی‏ايجیاد‏يیک‏‬ ‫دولت‏مستقل‏و‏جداگانه‏برای‏جامعه‏محلی‏تامیل]‪[207‬‏در‏بخش‏شمال‏شیرقی‏جزيیره‏در‏‬ ‫مجاورت‏دولت‏تامیل‏ناردو‪1‬‏هند‏جنوبی‏بودند‪[208].‬‏برای‏رهبر‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏‬ ‫يعنی‏ولوپیالی‏پارباخاران‪،2‬‏سريالنکا‏تنها‏از‏دو‏ملت‏سیناهاال‪۸‬‏و‏تامیل‏تشکیل‏شیده‏بیود‏و‏‬ ‫بر‏اين‏اساس‏برای‏وی‪:‬‬ ‫‏«‪...‬‏بحث‏بسیار‏ساده‏است‪.‬‏تامیل‏هیا‏میردم‏صیلح‏طلبیی‏هسیتند‏کیه‏خواهیان‏زنیدگی‏‬ ‫صلح‏آمیز‏در‏سرزمین‏مادری‏خود‏هستند‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏آن‏ها‏توسط‏ملیت‏سییناهاال‏تحیت‏‬ ‫سلطه‪،‬‏استعمار‏و‏ستم‏قرار‏دارند‏و‏از‏اين‏رو‏تامیل‏ها‏خواهان‏آزادی‏و‏استرداد‏حق‏زندگی‏‬ ‫در‏وطن‏خود‏میباشند»‪.‬‏]‪[209‬‬ ‫‏‬ ‫صلحآمیز‏‬

‫از‏سال‏‪1۹۹۳‬‏تا‏‪2۳۳2‬‏میالدی‏مردم‏تامیل‏می‏توانسیتند‏از‏مییان‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏‬ ‫انکار‪،‬‏مداخله‏و‏يا‏اصالح‏انتخاب‏نمايند‪.‬‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏گزينه‏مداخلیه‪،‬‏سیه‏سیال‏پییش‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏با‏دولت‏سريالنکا‏برای‏اعزام‏نیروی‏نظیامی‏حیاف ‏صیلح‏ارتیش‏‬ ‫هند‏به‏جزيره‪،‬‏مااکراتی‏انجام‏داد‏تا‏بتواند‏تحت‏پیمان‏میان‏سريالنکا‏و‏هند‏به‏حیات‏خود‏‬

‫‪1. Tamil Nardu‬‬ ‫‪2. Velupillai Prabhakaran‬‬ ‫‪3. Sinhala‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۸۸‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫بهطور‏مخفیانیه‏تسیلیحات‏و‏‬ ‫ادامه‏دهد‪.‬‏برای‏رسیدن‏به‏اين‏هدف‏مشترک‪،‬‏دولت‏سريالنکا‏ ‏‬ ‫پول‏مورد‏نیاز‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏را‏فراهم‏می‏کیرد‏و‏بیه‏آن‏هیا‏‏اجیازه‏میی‏داد‏تیا‏در‏‬ ‫مااکرات‏سیاسی‏مشارکت‏داشته‏باشند‪[210].‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏هرگیز‏‬ ‫تالشی‏برای‏استفاده‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏نکرد‪،‬‏شايد‏به‏اين‏دلیل‏که‏آن‏هیا‏‏هرگیز‏‬ ‫هی ‏گونه‏سازشی‏را‏برای‏جدايی‏نپايرفتند‏و‏نیز‏اينکه‏دولت‏های‏مختلف‏سريالنکا‏تنها‏بیه‏‬ ‫ارائه‏خودمختاری‏و‏انتقال‏قدرت‏به‏دولت‏سريالنکا‏پرداختند‪[211].‬‏در‏نهايت‪،‬‏ثابیت‏شی‏د‏‬ ‫که‏طرفین‏قادر‏به‏يافتن‏راهکاری‏برای‏رسیدن‏به‏منافع‏مشترک‏نیستند‪،‬‏زيرا‏نتوانستند‏نقاط‏‬ ‫مشترک‏و‏اهداف‏يکسانی‏برای‏خود‏تعريف‏کنند‪.‬‏ائتالف‏مشترکی‏که‏پیش‏تیر‏‏ايجیاد‏‏شیده‏‏‬ ‫بود‏فروريخت‪،‬‏زيرا‏طرفین‏دريافتند‏که‏به‏ارزش‏های‏متفاوتی‏معتقد‏هستند‪.‬‏يک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏مداخله‏نیازمند‏يافتن‏شرکايی‏برای‏همکاری‏است‏که‏اين‏موضوع‏در‏مورد‏ببیر‏هیای‏‬ ‫ممکن‏به‏نظر‏میرسید‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫آزادیخواه‏تامیل‏غیر‏‬ ‫‏‬ ‫به‏همین‏ترتیب‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏نیز‏به‏کار‏گرفته‏نشد‪،‬‏هرچنید‏بیا‏در‏نظیر‏‬ ‫گرفتن‏مبانی‏نخبگی‏محدود‏و‏چندپاره‏سیاست‏های‏ملیی‏سیريالنکا‪،‬‏‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫تامیل‏در‏آن‏زمان‏شايد‏فرصت‏هايی‏داشته‏است‏تیا‏بتوانید‏هنجارهیا‏ی‏موجیود‏را‏بیه‏نفیع‏‬ ‫‪،‬‏در‏يک‏چنین‏استراتژی‏بزرگی‪،‬‏برنامه‏تجزيیه‏طلبیی‏دوبیاره‏‬ ‫‏‬ ‫خويش‏تغییر‏دهد‪.‬‏با‏اين‏حال‬ ‫مشکل‏ساز‏خواهد‏بود‪.‬‏پیشبرد‏اين‏برنامه‏نیازمند‏يک‏دولت‏واحد‏است‏که‏دستور‏به‏سقوط‏‬ ‫تمام‏جزيره‏بدهد‪،‬‏انجام‏اين‏کار‏نیز‏همواره‏بعید‏به‏نظر‏می‏رسد‪.‬‏بر‏ايین‏اسیاس‪،‬‏ببیر‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏اتخاذ‏کرد‏که‏هدف‏آن‏مخالفیت‏‏بی‏ا‏بیه‏دسیت‏‬ ‫آوردن‏کنترل‏کل‏جزيره‏توسط‏دولت‏سريالنکا‏بود‪.‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ببرهای‏آزادی‏خواه‏تامییل‏بی ‏هويیژه‏‏در‏سیال‏هیای‏‏‪1۹۹۳‬‏تیا‏‪2۳۳2‬‏‬ ‫‏‬ ‫میالدی‏از‏خرو ‏نیرو‏های‏حاف ‏صیلح‏هنید‏تیا‏زمیان‏امضیای‏توافیق‏نامیه‏آتیش‏بیس‏بیه‏‬ ‫میانجیگیری‏نیروژ‏در‏‪22‬‏فوريیه‏سیال‏ ‏‪2۳۳2‬‏م)‏کیامالً‏‏مشیهود‏‏و‏میؤثر‏‏بیود‪.‬‏ايین‏دوره‏‬ ‫‏‬ ‫‪.‬‏ببرهیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫برمیگیرد ‏‬ ‫جنگ‏های‏ايلم‏دو‏و‏سه‪1‬‏و‏نیز‏چندين‏مورد‏آتش‏بس‏را‏در‏ ‏‬ ‫‪1. Ealam War II and III‬‬

‫‪1۸۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تامیل‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏به‏منظور‏تغییر‏روابط‏موجود‏با‏دولت‏سريالنکا‏استفاده‏کرد‏تا‏‬ ‫بتواند‏موازنه‏قدرت‏را‏به‏نفع‏خويش‏بازگرداند‪.‬‏با‏برقراری‏چنین‏نظمیی‪،‬‏دولیت‏ديگیر‏بیر‏‬ ‫نظام‏دولت‏های‏داخلی‏و‏محلی‏تسلط‏نخواهد‏داشت‪.‬‏در‏اين‏راسیتا‪،‬‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫بود‏که‏تالش‏میکرد‏تا‏از‏طريق‏بهبود‏قیدرت‏‬ ‫‏‬ ‫تامیل‏يک‏بازيگر‏غیر‏دولتی‏تجديد‏نظرطلب‏‬ ‫خود‏نسبت‏به‏دولت‏سريالنکا‪،‬‏استقالل‏خود‏را‏از‏مردم‏تامیل‏سريالنکا‏به‏دست‏آورد‪ .‬‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏معتقد‏بود‏که‏دولت‏سريالنکا‏نمی‏توانید‏خواسیته‏خیود‏را‏بی‏ا‏‬ ‫استفاده‏از‏قدرت‏نظامی‏تحمیل‏کرده‏و‏يا‏تعادل‏قدرت‏را‏برقرار‏کنید‪.‬‏سیاهدوان‏‪1‬‏يکیی‏از‏‬ ‫اساتید‏دانشگاه‏در‏اين‏زمینه‏می‏گويد‪:‬‏«اين‏عاملی‏است‏کیه‏اولويیت‏ببرهیای‏تامییل‏بیرای‏‬ ‫جنگ‏را‏تعیین‏می‏کند‪[212].»...‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏اولويت‏های‏موجود‏برای‏ايین‏نیوع‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏تا‏حدی‏تحت‏تأثیر‏تفکرات‏رهبر‏اين‏گیروه‏‪،‬‏ولیوپیالی‏پاراهبیاکران‏‪2‬‏قی‏رار‏داشیت‏‪،‬‏‬ ‫های‏آزادیخواه‏تامیل‏تسلط‏داشت‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫فردی‏که‏بر‏تصمیمگیری‏کمیته‏مرکزی‏بب‏ر‬ ‫در‏حالی‏که‏تفکرات‏پاراهباکران‏بر‏پايه‏يک‏فلسفه‏و‏يا‏ايدئولوژی‏خاص‏نبود‪،‬‏او‏يیک‏‬ ‫قیاس‏تاريخی‏نزديک‏میان‏تالش‏گروه‏تامیل‏برای‏ايجاد‏يک‏ايلم‪۸‬‏مسیتقل‏و‏جنیبش‏ملیی‏‬ ‫هند‏ادعا‏کرد‏که‏منجر‏به‏شکست‏دولت‏استعماری‏انگلسیتان‏شید‪.‬‏]‪[213‬‏اگرچیه‪،‬‏در‏ايین‏‬ ‫زمینه‏او‏رويکرد‏های‏مقاومت‏مسلحانه‏سوباش‏چاندرا‪۲‬‏و‏باگاس‏سینگ‪5‬‏را‏بیرای‏شکسیت‏‬ ‫دادن‏دولت‏مسلط‏سیناهاال‪،‬‏مناسب‏تیر‏از‏روش‏هیای‏غییر‏خشیونت‏آمییز‏‏ماهاتمیا‏گانیدی‏‪5‬‏‬ ‫می‏دانست‪[214].‬‏قیاس‏عصر‏استعمار‏ممکن‏است‏از‏نظر‏تاريخی‏پديده‏ای‏باشد‏کیه‏اخییراً‏‬ ‫را‏داده‏است‪،‬‏اما‏تفاوت‏های‏قابل‏مالحظه‏ای‏میان‏اين‏دو‏درگیری‏وجود‏داشت‏و‏آنچه‏که‏‬ ‫پاراهباکران‏آن‏را‏ناديده‏گرفته‏بود‏اين‏است‏که‏انگلیسی‏ها‏در‏نهايت‏بیا‏اسیتفاده‏از‏نییروی‏‬ ‫مسلح‏شکست‏نخوردند‪.‬‬

‫‪1. Sahadevan‬‬ ‫‪2. Velupillai Prabhakaran‬‬ ‫‪3. Eelam‬‬ ‫‪4. Subash Chandra Bose‬‬ ‫‪5. Bhagath Singh‬‬ ‫‪6. Mahatma Gandhi‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۸5‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫خواه‏تامیل‏استفاده‏گستردهای‏از‏ابیزار‏هیای‏نظیامی‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏آزادی‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ببر‬ ‫همانطور‏که‏الگوی‏استراتژی‏بیزرگ‏انکیار‏‬ ‫ديپلماتیک‏و‏اطالعاتی‏قدرت‏کرده‏بود‪،‬‏اگرچه‏ ‏‬ ‫بیان‏می‏کند‪،‬‏قدرت‏نظامی‪،‬‏عنصیر‏اصیلی‏ايین‏نیوع‏از‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏اسیت‏‪.‬‏ببیر‏هیای‏‬ ‫خواه‏تامیل‏تحريمهای‏اقتصادی‏مثبت‏يا‏خاصی‏را‏اعمال‏نکرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫آزادی‬ ‫قدرت‏نظامی‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏بیه‏طیور‏عمیده‏‏علییه‏نییرو‏هیای‏نظیامی‏دولیت‏‬ ‫سريالنکا‏به‏کار‏گرفته‏می‏شد‪،‬‏اگرچه‏حمالتی‏نیز‏بر‏زيرساخت‏های‏غیر‏نظامی‪،‬‏مانند‏بانک‏‬ ‫مرکزی‏و‏فرودگیاه‏بیین‏ المللیی‏و‏نییز‏علییه‏برخیی‏از‏رهبیران‏سیاسیی‏و‏نظیامی‏صیورت‏‬ ‫گرفت‪[215].‬‏در‏مقايسه‏با‏برخی‏از‏گروه‏های‏تجزيه‏طلب‏معاصر‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏‬ ‫تأکید‏بیشتری‏بر‏عملیات‏های‏نظامی‏متعارف‏داشت‏که‏منحصراً‏شیامل‏يگیان‏هیای‏زمینیی‪،‬‏‬ ‫دريايی‏و‏هوايی‏می‏شد‪.‬‏همچنین‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏يک‏بازوی‏انتحیاری‏‏متخصیص‏‬ ‫به‏نام‏ببرهای‏سیاه‏را‏تشکیل‏داد‏که‏از‏سال‏‪1۹۹۳‬‏تیا‏‪2۳۳2‬‏مییالدی‏حمیالت‏متعیددی‏را‏‬ ‫انجام‏دادند‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏مهم‏ترين‏بازيگر‏غیر‏دولتی‏بود‏که‏در‏سطح‏جهیان‏از‏‬ ‫اين‏تکنیک‏استفاده‏کرده‏است‪.‬‏ابزار‏های‏نظامی‏به‏طور‏مثبت‏از‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏ببیر‏هیای‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏حمايت‏می‏کرد‏تا‏جايی‏که‏رهبر‏اين‏گروه‏در‏سیخنرانی‏روز‏قهرمیان‏‪1‬‏در‏‬ ‫سال‏ ‪1۹۹۳‬‏م)‏اعالم‏کرد‏که‪ :‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏پیروزی‏های‏چشمگیری‏که‏ما‏به‏دست‏آورده‏ايم‪،‬‏موازنه‏قدرت‏را‏به‏نفع‏میا‏تغیییر‏‬ ‫داده‏است‪.‬‏تالش‏گسترده‏ای‏که‏توسط‏رئیس‏جمهور‏سريالنکا‏آقای‏چاندريکا‪2‬‏در‏طول‏پنج‏‬ ‫سال‏گاشته‏به‏منظور‏تضعیف‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏و‏نییز‏بیرای‏دسیتیابی‏بیه‏هژمیونی‏‬ ‫بردهايم»‪.‬‏]‪[216‬‬ ‫نظامی‏صورت‏گرفته‏است‪،‬‏ما‏در‏چند‏روز‏آن‏را‏از‏بین‏ ‏‬

‫ابزار‏ديپلماتیک‏همان‏طور‏که‏چارچوب‏الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏بیان‏می‏کنید‪،‬‏بیر‏بهبیود‏‬ ‫قدرت‏نسبی‏نظامی‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏متمرکیز‏بیوده‏اسیت‪.‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏چنیدين‏‬ ‫آتش‏بس‏اعالم‏شد‏و‏مااکرات‏مختلفی‏با‏دولت‏سريالنکا‏صورت‏گرفیت‪،‬‏ايین‏فعالییت‏هیا‏‬ ‫صرفاً‏برای‏تجديد‏قوا‏و‏بازسازی‏نیرو‏های‏مسلح‏ببر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏‏تامییل‏بیوده‏اسیت‪.‬‏‬ ‫‪1. Hero’s Day‬‬ ‫‪2. Chandrika‬‬

‫‪1۸5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫جاناتان‏گودهند‪1‬‏اين‏گونه‏می‏نويسد‏که‏«هی ‏چیزی‏نشان‏نمی‏داد‏که‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫تامیل‏از‏روی‏حسن‏نیت‏در‏پی‏ايجاد‏صلح‏است‪...‬‏علی‏رغم‏لفاظی‏های‏سیاسیی‏بازگشیت‏‬ ‫به‏مااکرات‪،‬‏قراين‏و‏نشانه‏ها‏حاکی‏از‏آن‏است‏که‏اقدامات‏نظامی‏کماکیان‏اولويیت‏اصیلی‏‬ ‫آنها‏در‏اين‏فرايند‏است»‪ [217].‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏سطح‏بین‏الملل‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خیواه‏تامییل‏يیک‏حضیور‏شیبه‏ديپلماتییک‏را‏در‏‪5۲‬‏‬ ‫آنها‏بییش‏‬ ‫بهطور‏عمده‏کشور‏هايی‏هستند‏که‏جمعیت‏مهاجر‏تامیل‏در‏ ‏‬ ‫کشور‏ايجاد‏کرد‏که‏ ‏‬ ‫از‏ساير‏کشور‏ها‏است‪.‬‏اين‏حضور‏با‏هدف‏کنترل‏و‏يکپارچهسیازی‏‏حمايیت‏هیای‏سیاسیی‏‏‬ ‫بین‏المللی‏در‏جهت‏اهداف‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏بوده‏است‪.‬‏مقر‏ايلیم‏‪2‬‏در‏لنیدن‪،‬‏سیتاد‏‬ ‫مرکزی‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏در‏خار ‏از‏سريالنکا‏بود‪.‬‏از‏اين‏مکان‏هماهنگی‏های‏الزم‏‬ ‫در‏مورد‏فعالیت‏های‏سیاسی‏خارجی‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏صورت‏می‏گرفیت‏‏و‏تمیامی‏‬ ‫ها‏منتشر‏میشد‪.‬‏]‪[218‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏و‏اعالمیه‬ ‫‏‬ ‫داشت‬ ‫بیانیهها‪،‬‏ياد‬ ‫‏‬

‫ببرهای‏آزادی‏خواه‏تامیل‏استفاده‏گستردهای‏از‏ابزار‏اطالعاتی‏کرد‪.‬‏اين‏گروه‏پیام‏خیود‏‬ ‫را‏از‏طريق‏ابزار‏های‏اطالعاتی‏مختلف‏نظیر‏پست‏الکترونیکی‪،‬‏اينترنت‪،‬‏خطوط‏تلفن‏ويیژه‏‪،‬‏‬ ‫کتابخانه‏ها‪،‬‏پست‪،‬‏راديو‏و‏تلويزيون‏تخصصی‏تامیل‏و‏گردهمايیهای‏سیاسیی‏‪،‬‏اجتمیاعی‏و‏‬ ‫فرهنگی‏منتشر‏می‏کرد‪.‬‏از‏بستر‏اينترنت‏استفاده‏می‏شد‏تا‏به‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏يیک‏‬ ‫حضور‏حقیقی‏جهانی‏داده‏شود‪.‬‏وب‏سايت‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏بیه‏ايین‏گیروه‏اجیازه‏‬ ‫می‏داد‏تا‏بتواند‏در‏دنیای‏مجازی‏و‏به‏صورت‏فوری‏تبلیغات‏خیود‏را‏‏منتشیر‏ک‏نید‪،‬‏حامییان‏‬ ‫فعال‏خود‏را‏در‏مواقع‏لزوم‏بسیج‏کند‏و‏پشتیبانان‏بالقوه‏خود‏را‏هدايت‏کند‪.‬‏گروه‏ببر‏هیا‏ی‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏يک‏پیام‏ملی‪-‬نژادی‏متشکل‏از‏سه‏بخش‏را‏مخابره‏کیرد‪:‬‏ببیر‏هیای‏تامییل‏‬ ‫قربانی‏بی‏گناهی‏هستند‏که‏توسط‏دولت‏سريالنکا‏تحت‏تبعی‬

‫‏نیژادی‏و‏سیرکوبی‏نظیا‏می‏‬

‫قرار‏گرفته‏اند‪.‬‏تنها‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏می‏تواند‏از‏منافع‏جامعه‏تامییل‏سیريالنکا‏دفیاع‏‬ ‫کند‏و‏آن‏را‏ارتقاء‏دهد‏و‏هی ‏صلحی‏برقرار‏نخواهد‏شد‏تا‏زمانی‏که‏تامیل‏هیای‏سیريالنکا‏‬ ‫دولت‏مستقل‏خود‏را‏تحت‏حکومت‏ببرهای‏آزادی‏خواه‏تامیل‏ايجاد‏نمايند‪.‬‏]‪[219‬‬ ‫‏‬ ‫‪1. Jonathan Goodhand‬‬ ‫‪2. Eelam House‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۸7‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫جنگهای‏میداوم‪،‬‏‏اطمینیان‏از‏تیداوم‏آن‏و‏‬ ‫رويکرد‏اتخاذشده‏برای‏خلق‏قدرت‏به‏وسیله‏ ‏‬ ‫اينکه‏اين‏يک‏ضرورت‏بود‪،‬‏شکل‏گرفت‪.‬‏همان‏طور‏که‏فراينید‏تشیخیص‏نشیان‏میی‏دهید‪،‬‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏يک‏رويکرد‏مديريتی‏کوتاه‏مدت‏پییاده‏سیازی‏‏کیرد‏کیه‏اسیتخرا ‏‬ ‫منابع‏را‏مورد‏تأکید‏قرار‏می‏داد‪.‬‏در‏اين‏مورد‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏صیرفاً‏بیه‏قلمیرو‏ی‏‬ ‫سريالنکا‏محدود‏نمی‏شد‪.‬‏از‏زمان‏به‏دست‏آوردن‏اسیتق‏الل‏از‏بريتانییا‏در‏سیال‏ ‏‪1۹۲۳‬‏م)‪،‬‏‬ ‫پنج‏مو ‏متوالی‏از‏مهاجرت‏های‏زنجیره‏ای‏وجود‏داشته‏است‏که‏مو ‏سوم‏و‏پنجم‏پیس‏از‏‬ ‫آزادیخواه‏تامییل‏را‏داده‏اسیت‪.‬‏از‏‬ ‫‏‬ ‫حمايت‏از‏ببرهای‏‬ ‫‏‬ ‫اغتشاشات‏قومی‏سال‏ ‪1۹۳۸‬‏م)‏در‏‬ ‫سال‏‪1۹۳7‬‏تا‏‪2۳۳2‬‏میالدی‏در‏طی‏مو ‏پنجم‏مهاجرت‏کیه‏بیزرگ‏تیرين‏‏میو ‏مهیاجرات‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏بوده‏است‪،‬‏تقريباً‏‪۸۳۳‬‏هزار‏نفر‏از‏مردم‏تامیل‏مهیاجرت‏کردنید‏و‏‬ ‫يکسوم‏از‏سه‏میلییون‏‏جمعییت‏تامییل‏‬ ‫ها‏نشان‏میدهد‏که‏تا‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏م)‪،‬‏حدود‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫برآورد‏‬ ‫سريالنکا‏در‏خار ‏از‏اين‏کشور‏به‏سر‏می‏بردند‪.‬‏]‪[220‬‬

‫کسب‏مشروعیت‏برای‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏يک‏مشکل‏خاص‏بود‪.‬‏گروه‏ببیر‏هیای‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏يک‏سازمان‏نظامی‏قیدرت‏طلیب‏‏بیود‏کیه‏هیی ‏حیزب‏سیاسیی‏ای‏از‏آن‏‬ ‫حمايت‏نمی‏کرد‪،‬‏بنابراين‏گزينه‏استفاده‏از‏ابیزار‏هی‏ای‏دموکراتییک‏بیرای‏بیه‏دسیت‏آوردن‏‬ ‫مشروعیت‏داخلی‏برای‏ايین‏گیروه‏دور‏از‏دسیترس‏بیود‪.‬‏]‪[221‬‏بیر‏ايین‏اسیاس‪،‬‏ببیر‏هیا‏ی‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏تنها‏از‏طريق‏معرفی‏خود‏بیه‏عنیوان‏‏تنهیا‏گروهیی‏کیه‏از‏جمعییت‏تامییل‏‬ ‫سريالنکا‏در‏مقابل‏يک‏دولت‏مستبد‏حمايت‏می‏کند‪،‬‏می‏توانست‏برای‏خود‏مشیروعیت‏بیه‏‏‬ ‫دست‏آورد‪.‬‏تا‏اوايل‏دهه‏ ‪1۹۹۳‬‏م)‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏گروه‏مسلط‏شورشیان‏تامییل‏‬ ‫سريالنکا‏بود‏که‏توانسته‏بود‏اکثريت‏گروه‏های‏مخالف‏کوچک‏و‏بزرگ‏ديگر‏را‏با‏اسیتفاده‏‬ ‫از‏سیاست‏منزوی‏کردن‪،‬‏ترور‏و‏خشونت‏های‏هدفمند‏چیه‏در‏داخیل‏و‏چیه‏در‏خیار ‏از‏‬ ‫سريالنکا‏از‏صحنه‏رقابت‏سیاسی‏حاف‏کند‪.‬‏اين‏برنامه‪،‬‏ببر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏تامییل‏را‏در‏‬ ‫موقعیتی‏قرار‏داد‏که‏بتواند‏برای‏مقاومتی‏که‏انجام‏میی‏دهید‏مشیروعیت‏کسیب‏کنید‪.‬‏]‪[222‬‏‬ ‫ادعای‏مشروعیت‏خارجی‏بعد‏ها‏به‏وجود‏آمد‪،‬‏گرچه‏در‏ظاهر‏به‏گونه‏ای‏رفتار‏می‏کردند‏که‏‬ ‫دارند‪،‬‏خدمت‏میکنند‪:‬‬ ‫‏‬ ‫گويا‏به‏افرادی‏که‏تحت‏حمايتشان‏قرار‏‬

‫‪1۸۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫‏«‪...‬‏گروه‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏از‏طريیق‏تیالش‏هیای‏گسیترده‏بیه‏منظیور‏‏هیدايت‏‬ ‫سازمانهیای‏‏غییر‏‏‬ ‫‏‬ ‫ای‏و‏بینالمللی‪،‬‏ايجاد‬ ‫‏‬ ‫سازمانهای‏غیر‏دولتی‪1‬‏ ‏‬ ‫منطقه‬ ‫‏‬ ‫فعالیت‏های‏خدماتی‏‬ ‫دولتی‏خصوصی‏و‏برقراری‏کمیته‏های‏رهبری‏برای‏سازمان‏های‏دولتی‏سريالنکا‏که‏به‏ارائه‏‬ ‫خدمات‏مشغول‏بودند‏موفق‏به‏انجام‏اين‏کار‏شد‪.‬‏با‏ايجاد‏اين‏تصوير‏عمومی‏از‏يک‏دولت‏‬ ‫های‏آزادیخواه‏تامیل‏اطمینان‏يافته‏است‏که‏جمعیت‏تحت‏کنترل‏آن‪،‬‏اين‏گیروه‏را‏‬ ‫‏‬ ‫رفاه‪،‬‏ببر‏‬ ‫رفاه‏و‏آرامش‏خود‏میبیند»‪.‬‏]‪ [223‬‏‬ ‫‏‬ ‫تأمینکننده‏‬ ‫بهعنوان‏يگانه‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫در‏ابتدا‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏مجبور‏بود‏برای‏تأمین‏نیروی‏انسانی‏مورد‏نییاز‏خیود‏‬ ‫بر‏تامیل‏های‏سريالنکا‏که‏تحت‏کنترل‏آن‏ها‏بودند‏اتکا‏کند‪،‬‏زيرا‏آن‏ها‏گیروه‏هیای‏مسیلمان‏‬ ‫سريالنکا‏را‏مورد‏آزار‏و‏اذيت‏قرار‏داده‏بودند‏و‏مشیارکت‏تامییل‏هیای‏هنید‏بسییار‏انیدک‏‬ ‫بود‪[224].‬‏جمعیت‏تامیل‏سريالنکا‏که‏تحت‏کنترل‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏قیرار‏داشیتند‪،‬‏‬ ‫در‏طی‏سال‏های‏‪1۹۹۳‬‏تا‏‪2۳۳2‬‏میالدی‏بین‏نییم‏تیا‏يیک‏میلییون‏نفیر‏در‏نوسیان‏بیود؛‏در‏‬ ‫مقايسه‪،‬‏جمعیت‏سريالنکا‏در‏آن‏زمان‏حدود‏هفده‏میلیون‏نفر‏بود‪.‬‏]‪[225‬‏تا‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏م)‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏تنها‏‪۳۳۳۳‬‏تا‏‪1۳۳۳۳‬‏مبارز‏مسلح‏را‏فراهم‏کرد‏کیه‏از‏ايین‏تعیداد‏‬ ‫‪۸۳۳۳‬‏تا‏‪5۳۳۳‬‏نفر‏از‏آن‏ها‏سربازان‏آموزش‏ديده‏بودند‪.‬‏]‪[226‬‏بسیاری‏از‏افیراد‏بیه‏صیورت‏‏‬ ‫داوطلبانه‏و‏تحت‏تأثیر‏ملیگرايی‏و‏خشم‏تامیل‏در‏مراحل‏اولیه‏تشکیل‏گیروه‏و‏بیا‏انگییزه‏‬ ‫مقاومت‏در‏مقابل‏سرکوب‏دولت‏به‏عضويت‏اين‏گروه‏درآمدند‪.‬‏با‏اين‏حیال‏‪،‬‏هنگیامی‏کیه‏‬ ‫کاهش‏يافت‏و‏بر‏شمار‏تلفات‏‬ ‫‏‬ ‫انگیزه‏و‏شور‏و‏شوق‏میان‏اعضای‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏‬ ‫افزوده‏شد‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏خدمت‏سربازی‏اجباری‏را‏معرفی‏نمیود‏‏و‏از‏زنیان‏و‏‬ ‫کودکان‏استفاده‏بیشتری‏کرد‪.‬‏]‪ [227‬‏‬ ‫تقريباً‏يک‏سوم‏از‏نیروی‏نظامی‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏را‏زنانی‏تشکیل‏میی‏دادنید‏کیه‏‬ ‫بسیییاری‏از‏حمییالت‏انتحییاری‏را‏انجییام‏مییی‏دادنیید‏و‏در‏مبییارزات‏نظییامی‏متعیارف‪،‬‏افییراد‏‬ ‫برجسته‏ای‏محسوب‏می‏شدند‪.‬‏]‪[228‬‏تحلیل‏گر‏مسائل‏نظامی‏مؤسسه‏«رند»‪،‬‏کريستین‏فییر‏‪2‬‏‬ ‫به‏اين‏موضوع‏اشاره‏می‏کند‏که‪:‬‏«در‏حمالت‏سیال‏ ‏‪2۳۳۳‬‏م)‏گیروه‏‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫‪1 NGO‬‬ ‫‪2. Christine Fair‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۸۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫جافینا‪،‬‏نزديک‏به‏‪7۳۳۳‬‏نیروی‏پییاده‏نظیام‏‏سیبک‏بیا‏‬ ‫‏‬ ‫تامیل‏به‏منظور‏بازپس‏گیری‏شبه‏جزيره‏‬ ‫ارتش‏سريالنکا‏وارد‏جنگ‏شد‪.‬‏برآوردها‏حاکی‏از‏آن‏است‏که‏از‏مییان‏ايین‏تعیداد‏نییروی‏‬ ‫‏‬ ‫نظامی‏بالغ‏بر‏‪۸۳۳۳‬‏نفر‏را‏زنان‏تشکیل‏می‏دادند»‪[229].‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏کمبود‏نیروی‏انسیان‏ی‏‬ ‫منجر‏به‏استفاده‏گسترده‏از‏کودکان‏در‏طی‏اين‏دوره‏شد‪،‬‏به‏طوری‏که‏در‏اوايل‏سال‏ ‪1۹۹5‬‏‬ ‫م)‪،‬‏ بیش‏از‏نیمی‏از‏افرادی‏که‏به‏استخدام‏اين‏گروه‏در‏آمده‏بودنید‏بیین‏دوازده‏تیا‏شیانزده‏‏‬ ‫سال‏سن‏داشتند‪.‬‏]‪[230‬‏سربازان‏کم‏سن‏و‏سال‏از‏اوايل‏دهه‏ ‪1۹۹۳‬‏م)‏تیا‏‏سیال‏ ‏‪2۳۳۳‬‏م)‏‬ ‫در‏مبارزات‏اصلی‏و‏مهم‏شرکت‏می‏کردند‏و‏برآورد‏ها‏نشیان‏میی‏دهنید‏کیه‏بییش‏از‏‪2۳۳۳‬‏‬ ‫های‏آزادیخواه‏تامیل‏بودند‪.‬‏]‪[231‬‬ ‫‏‬ ‫کودک‏در‏سال‏ ‪2۳۳۳‬‏م)‏در‏خدمت‏ ‏‬ ‫ببر‬

‫درصد‏از‏درآمد‏ببرهای‏آزادی‏خواه‏تامیل‏از‏منابع‏داخلی‏و‏شصت‏درصد‏از‏منیابع‏‬ ‫‏‬ ‫چهل‏‬ ‫هزينههای‏گروه‏استفاده‏میی‏شید‏‪،‬‏در‏‬ ‫خارجی‏تأمین‏می‏شد‪.‬‏از‏درآمد‏های‏داخلی‏برای‏تأمین‏ ‏‬ ‫حالی‏که‏از‏منابع‏خارجی‏به‏طور‏عمده‏برای‏تدارکات‏مسیلحانه‏اسیتفاده‏میی‏شید‏‪[232].‬‏در‏‬ ‫داخل‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‪،‬‏تامیل‏های‏سريالنکا‏را‏مجبور‏به‏پرداخت‏مالیات‏میی‏کیرد‏‬ ‫میشد‪،‬‏در‏برخیی‏میوارد‏نییز‏‬ ‫که‏پرداخت‏مالیات‏در‏آن‏زمان‏بر‏مبنای‏درآمد‏فردی‏محاسبه‏ ‏‬ ‫مردم‏مجبور‏به‏پرداخت‏کمک‏های‏میالی‏اضیافی‏میی‏شیدند‪.‬‏بیرای‏افیرادی‏کیه‏مهیاجرت‏‬ ‫آنهیا‏‏در‏خیار ‏از‏کشیور‏بودنید‪،‬‏مالییات‏‬ ‫می‏کردند‏و‏يا‏خانواده‏هايی‏که‏بعضی‏از‏اعضای‏ ‏‬ ‫بیشتری‏وضع‏می‏شد‪.‬‏در‏محدوده‏قلمرو‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‪،‬‏فعالییت‏هیای‏تجیاری‪،‬‏‏‬ ‫اتوبوس‏های‏مسافرتی‏خصوصی‏و‏کامیون‏های‏حامل‏مواد‏غاايی‏نییز‏مجبیور‏بیه‏پرداخیت‏‬ ‫مالیات‏بودند‪.‬‏در‏حالی‏که‏در‏خار ‏از‏حوزه‏فعالیت‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏‪،‬‏يیک‏نظیا‏م‏‬ ‫مالیاتی‏مخفیانه‏وجود‏داشیت‏کیه‏وظیفیه‏آن‏اخیا‏مالییات‏از‏شیرکت‏هیای‏تجیاری‏تامییل‏‬ ‫بود‪ [233].‬‏‬ ‫درآمد‏های‏خارجی‏از‏چهار‏منبع‏اصلی‏تأمین‏می‏شید‏‪:‬‏کمیک‏هیای‏مسیتقیم‏خیارجی‏از‏‬ ‫جوامع‏مهاجر؛‏درآمد‏های‏حاصل‏از‏کمک‏های‏مالی‏به‏سازمان‏های‏غییر‏‏دولتیی‪،‬‏مؤسسیات‏‏‬ ‫خیريه‏و‏گروه‏های‏نیکوکاری؛‏‏قاچاق‏انسان‏و‏سرمايه‏گااری‏در‏فعالیت‏های‏تجاری‏قیانونی‏‬ ‫که‏توسط‏تامیل‏ها‏اداره‏می‏شود‪[234].‬‏در‏سال‏های‏اخیر‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏برای‏بیه‏‬

‫‪1۲۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫دست‏آوردن‏يک‏منبع‏مالی‏ثابت‪،‬‏اقدام‏به‏راه‏اندازی‏فعالیت‏های‏تجاری‏کرده‏اسیت‪.‬‏]‪[235‬‏‬ ‫با‏اين‏حال‪،‬‏بزرگ‏ترين‏منبع‏تأمین‏مالی‏اين‏گروه‪،‬‏وضع‏مالیات‏بر‏آن‏دسته‏از‏خانواده‏هیای‏‬ ‫تامیل‏بود‏که‏در‏خار ‏از‏کشور‏زندگی‏می‏کردند‪ .‬اولويت‏بر‏پرداخت‏داوطلبانه‏مالیات‏بود‪،‬‏‬ ‫اما‏در‏صورتی‏که‏اين‏کار‏به‏صورت‏داوطلبانه‏انجام‏نمی‏شد‪،‬‏مالیات‏با‏اسیتفاده‏از‏تهديید‏و‏‬ ‫های‏آزادیخواه‏تامییل‏در‏سیريالنکا‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏تحت‏حاکمیت‏ببر‬ ‫ارعاب‏و‏اعمال‏زور‏بر‏خانواده‏‬ ‫تحصیلداران‏مالیات‏در‏ابتدا‏به‏صورت‏داوطلبانه‏ايین‏کیار‏را‏انجیام‏‬ ‫‏‬ ‫به‏دست‏می‏آمد‪[236].‬‏‬ ‫می‏دادند‪،‬‏اما‏بعدها‏در‏ازای‏دريافت‏کمیسیون‏کار‏کردند‏که‏موجب‏افزايش‏فشار‪،‬‏تهديید‏و‏‬ ‫ارعاب‏در‏مردم‏شد‪.‬‏]‪[237‬‬

‫در‏استفاده‏از‏منابع‏مالی‏خارجی‪،‬‏دست‏کیاری‏‏عمیدی‏سیازمان‏هیای‏دياسیپورا‏‪1‬‏توسیط‏‬ ‫خواه‏تامیل‏نقش‏بهسزايی‏را‏ايفا‏می‏کرد‪.‬‏در‏اين‏راستا‏همچنین‏تمرکز‏زيیادی‏‬ ‫‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏‬ ‫بود‪.‬‏روهان‏گوناراتنا‏مینويسد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫انجام‏شده‏‬ ‫بر‏دستیابی‏به‏مشروعیت‏از‏طريق‏ارائه‏خدمات‏ ‏‬ ‫ای‏برای‏ببرهای‏آزادی‏خواه‏تامیل‏فراهم‏کرد‏تیا‏بتوانید‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏سازمان‏های‏دياسپورا‪،‬‏رسانه‏‬ ‫گرايانه‪،‬‏تجزيهطلبانه‏و‏حامی‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏تامییل‏در‏مییان‏‬ ‫‏‬ ‫به‏وسیله‏لفاظی‏های‏ملی‏‬ ‫مهاجران‏و‏جمعیت‏دياسپورا‏نفوذ‏کند‪.‬‏استراتژی‏اصلی‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏بیا‏هیدف‏‬ ‫ارتقای‏ کنترل‏بر‏جمعیت‏تامییل‏خیار ‏از‏کشیور‪،‬‏ايجیاد‏وابسیتگی‏بیه‏خیدمات‏ببیر‏هیای‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏برای‏تأمین‏نیاز‏های‏اساسی‏و‏نیز‏تحقق‏امور‏اجتمیاعی‏و‏فرهنگیی‏بیود‏»‪.‬‏‬ ‫]‪[238‬‬

‫مواد‏مورد‏نیاز‏هم‏از‏منابع‏داخلی‏و‏هیم‏از‏منیابع‏خیارجی‏تیأمین‏‏میی‏شید‏‪.‬‏در‏داخیل‪،‬‏‬ ‫تسلیحات‏مورد‏نیاز‏ارتش‏سريالنکا‏به‏دست‏می‏آمد‏و‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏همچنیین‏‬ ‫انداز‏که‏‬ ‫امی‏مانند‏مین‪،‬‏نارنجک‏و‏خمپاره ‏‬ ‫‏‬ ‫توانايی‏اولیه‏ساخت‏برخی‏تسلیحات‏و‏ادوات‏نظ‬ ‫یگرفیت‏را‏بیه‏دسیت‏آورده‏بیود‪.‬‏]‪[239‬‏بخیش‏‬ ‫در‏جنگ‏های‏چريکی‏مورد‏استفاده‏قرار‏می ‏‬ ‫میشد‪.‬‏ايین‏تسیلیحات‏در‏ابتیدا‏از‏هنید‏خريیداری‏‬ ‫گسترده‏ای‏از‏تسلیحات‏از‏خار ‏تأمین‏ ‏‬ ‫بهطور‏کامل‏متوقف‏شید‪،‬‏‬ ‫‪،‬‏هنگامی‏که‏پشتیبانیهای‏دولت‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫می‏شد‪،‬‏اما‏پس‏از‏سال‏ ‪1۹۳7‬‏م)‬ ‫تسلیحات ‏نظامی‏مورد‏نیاز‏از‏خار ‏خريداری‏می‏شد‪[240].‬‏بیه‏منظیور‏‏پشیتیبانی‏از‏خريید‏‬ ‫‪1. Diaspora‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۲1‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫تسلیحات‪،‬‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏يک‏شرکت‏ترابری‏در‏مقیاس‏بزرگ‏تأسییس‏کیرد‏کیه‏‬ ‫بیش‏از‏يازده‏کشتی‏باری‏تحت‏پرچم‏کشیور‏هیای‏هنیدوراس‪،‬‏لیبیری‏و‏يیا‏پانامیا‏در‏ايین‏‬ ‫شرکت‏به‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏خدمات‏رسیانی‏‏میی‏کردنید‪.‬‏پايگیاه‏اصیلی‏حمیل‏ونقیل‏‏‬ ‫آنهیا‏‏بیا‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏در‏تايلند‏قرار‏داشت‪،‬‏در‏حالی‏که‏تأمین‏منابع‏مورد‏نییاز‏ ‏‬ ‫استفاده‏از‏حساب‏های‏بانکی‏در‏آلمان‪،‬‏هلند‪،‬‏نروژ‪،‬‏انگلستان‏و‏کانیادا‏صیورت‏میی‏گرفیت‪.‬‏‬ ‫]‪[241‬‬

‫استفاده‏از‏دياسپورا‏برای‏بودجه‏تجهیزات‏نظامی‏بسییار‏ما‏هرانیه‏‏بیود‪،‬‏امیا‏ممکین‏بیود‏‬ ‫تأثیرات‏جانبی‏ناخواسته‏ای‏دربرداشته‏باشد‪.‬‏سنتز‏اسیتراتژيک‏‪،‬‏باعیث‏شید‏منیابع‏خیارجی‏‬ ‫بیشتری‏نسبت‏به‏منابع‏داخلی‏تأمین‏شود‪.‬‏اهمیت‏اين‏موضوع‏هنگیامی‏دوچنیدان‏شید‏کیه‏‬ ‫کشور‏با‏کمبود‏منابع‏داخلی‏روب‏هرو‏شد‏و‏يا‏تمايل‏کمتری‏برای‏به‏اشتراک‏گااشیتن‏منیا‏بع‏‬ ‫داخلی‏به‏وجود‏آمد‪.‬‏استیفن‏باتل‪1‬‏میی‏نويسید‏کیه‏بیا‏گاشیت‏زمیان‪:‬‏‏«‪...‬‏گیروه‏ببیر‏هیای‏‬ ‫خواه‏تامیل‏در‏واقع‏عالقه‏کمتری‏به‏حمايت‏و‏پشتیبانی‏از‏منافع‏تامیلهیای‏محلیی‏از‏‬ ‫‏‬ ‫آزادی‏‬ ‫خود‏نشان‏می‏داد‏و‏تمايل‏بیشتری‏داشت‏که‏خود‏را‏نماينده‏اصیلی‏در‏مبیارزات‏تامییل‏در‏‬ ‫گستره‏وسیع‏دياسپورا‏نشان‏دهد‪.‬‏هدف‏از‏انجام‏اين‏کار‏پیروزی‏در‏جنگ‏پیاپی‏نبود‪،‬‏بلکیه‏‬ ‫هدف‏آن‏ها‏تسهیل‏جريان‏حمايت‏های‏مالی‏بود‪.‬‏شرايط‏واقعی‏تامییل‏هیای‏محلیی‏اهمییت‏‬ ‫های‏آزادیخواه‏تامیل‏داشت»‪.‬‏]‪ [242‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫بسیار‏کمی‏برای‏گروه‏ببر‬ ‫گروه‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏نیاز‏کمتری‏به‏حفی ‏مشیروعیت‏‏داخلیی‏میی‏ديید‏‏و‏بیه‏‬ ‫منابع‏از‏گروه‏تامیلهیای‏‬ ‫‏‬ ‫همین‏دلیل‏به‏افزايش‏خشونت‏به‏عنوان‏ابزاری‏برای‏بیرون‏کشیدن‏‬ ‫داخل‏کشور‏روی‏آورد‪[243].‬‏دسترسی‏به‏منیابع‏خیارجی‏ايین‏امکیان‏را‏بیه‏آن‏هیا‏‏داد‏تیا‏‬ ‫تاب‏آوری‏بیشتری‏در‏مقابل‏فشار‏های‏داخلیی‏داشیته‏باشیند‏و‏از‏هرگونیه‏ارزيیابی‏مجیدد‏‬ ‫آنها‏و‏احتمال‏موفقیت‏بلندمدت‏آن‏جلوگیری‏به‏عمل‏آيد‪ .‬‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏موفقیت‏آمیز‏بود‪،‬‏زيرا‏با‏بستر‏مشیکالت‏‬ ‫و‏مسائلی‏که‏آن‏ها‏با‏آن‏روب‏هرو‏بودند‏سینخیت‏داشیت‪.‬‏در‏دوره‏‪1۹۹۳‬‏تیا‏‪2۳۳2‬‏می‏یالدی‪،‬‏‬ ‫هدف‏جلوگیری‏از‏کنترل‏دولت‏سريالنکا‏بر‏کل‏جزيره‏برای‏نیوع‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‏انکیار‏‬ ‫‪1. Stephen Battle‬‬

‫‪1۲2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫مناسب‏بود‪،‬‏اما‏توانايی‏پیاده‏سازی‏کامل‏آن‏به‏اين‏بستگی‏داشت‏کیه‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫تامیل‏بتواند‏به‏سطحی‏نسبی‏از‏موازنه‏قدرت‏دست‏يابد‏و‏آن‏را‏حف ‏کند‪.‬‏گروه‏ببیر‏هیای‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏توانست‏به‏وسییله‏‏کیاهش‏قیدرت‏دولیت‏‏سیريالنکا‏از‏طريیق‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫ابزار‏های‏نظامی‪،‬‏ديپلماتیک‏و‏اطالعاتی‏و‏خلق‏قدرت‏خويش‏بیا‏اسیتفاده‏از‏يیک‏رويکیرد‏‬ ‫مديريتی‏کوتاه‏مدت‏به‏اين‏مهم‏دست‏يابد‪.‬‏ضیعف‏نسیبی‏ابیزار‏هیای‏نظیامی‏سیريالنکا‏در‏‬ ‫موفقیت‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏نقش‏بسیار‏مهمی‏داشت‪.‬‏در‏پايان‏جنیگ‏سیوم‏ا‏يلی‏م‏در‏سی‏ال‏‬ ‫‪1۹۹۹‬‏م)‪،‬‏يک‏ناظر‏خارجی‏چنین‏اظهار‏داشت‏که‪:‬‬ ‫آنها‏به‏لحاظ‏استراتژيک‏بسیار‏ضعیف‏اسیت‪،‬‏هیدايت‏نیااليقی‏دارد‪،‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏ارتش‏رسمی‏ ‏‬ ‫منظم‏پرداخت‏نمیشود‏و‏بیه‏اصیطالح‏‏در‏فسیاد‏‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏‬ ‫حقوق‏و‏مواجب‏کارکنان‏و‏نظامیان‏ ‏‬ ‫غرق‏شده‏است‪.‬‏از‏لحاظ‏استراتژيک‪،‬‏کاستی‏اصلی‏ايین‏گیروه‪،‬‏ف‏قیدان‏اطالعیات‏در‏میورد‏‬ ‫دشمن‏است‪.‬‏گروه‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏منیابع‏محیدودی‏بیرای‏جمیع‏آوری‏اطالعیات‏‬ ‫دارد‪،‬‏تامیل‏های‏کمی‏وجود‏دارند‏که‏اين‏کار‏را‏انجام‏می‏دهند‏و‏تحلیل‏گیر‏هیای‏اطالعیاتی‏‬ ‫آموزش‏ديده‏کمی‏نیز‏گردآوری‏شدهاند؛‏بنابراين‪،‬‏ارتش‏سريالنکا‏با‏يیک‏جنیبش‏متعهید‏‏و‏‬ ‫متعصب‏از‏چريک‏های‏نظامی‏مبارزه‏می‏کند‪.‬‏تعداد‏اين‏چريک‏های‏نظامی‏نییز‏بسییار‏زيیاد‏‬ ‫است‪،‬‏اما‏مشکل‏آن‏ها‏اين‏است‏که‏از‏آموزش‪،‬‏دانیش‏و‏انگییزه‏کیافی‏برخیوردار‏نیسیتند‏»‪.‬‏‬ ‫]‪[244‬‬

‫در‏حالی‏که‏گروه‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏در‏دوره‏زمیانی‏سیال‏هیای‏‏‪1۹۹۳‬‏تیا‏‪2۳۳2‬‏‬ ‫میالدی‏توانست‏به‏اهداف‏استراتژيک‏خود‏دست‏پیدا‏کند‪،‬‏امیا‏مسیلماً‏ادامیه‏دادن‏بیه‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏که‏بر‏قدرت‏نسبی‏نظامی‏تأکید‏می‏کرد‪،‬‏غیر‏منطقی‏به‏نظر‏می‏رسیید‪.‬‏‬ ‫دولت‏سريالنکا‏اصوالً‏بسیار‏قوی‏تر‏از‏آنچه‏بود‏که‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏میی‏توانسیت‏‬ ‫انتظار‏آن‏را‏داشته‏باشد‏و‏در‏نتیجه‏می‏توانست‏استراتژی‏بزرگ‏را‏به‏ويژه‏نسبت‏به‏تغییرات‏‬ ‫سیاستی‏دولتی‏آسیب‏پاير‏کند‪.‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏مستلزم‏ايجاد‏تعامل‏هوشمند‏با‏ديگران‏‬ ‫است‪،‬‏افرادی‏که‏بتوانند‏از‏شکست‏های‏قبلی‏خود‏درس‏بگیرند‏و‏در‏مقابل‪،‬‏يک‏اسیتراتژی‏‬ ‫جديد‏ديگر‏را‏به‏کار‏گیرند‏و‏يا‏اسیتر‏اتژی‏قبلیی‏را‏ارتقیاء‏دهنید‪.‬‏تغیییر‏در‏موازنیه‏نسیبی‏‬ ‫قدرت‏در‏مواقع‏اضطرار‏به‏زمان‏زيادی‏نیاز‏داشت‏و‏رهبیری‏‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏تامییل‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۲۸‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫به‏خوبی‏از‏اين‏موضوع‏مطلع‏بود‪،‬‏اما‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏بیدون‏تغیییر‏در‏جايگیاه‏خیود‏‬ ‫باقی‏ماند‪.‬‬ ‫فراتر‏از‏دوره‏مورد‏بحث‏در‏اين‏بخش‪،‬‏موازنه‏نسبی‏قدرت‏به‏طیرز‏چشیمگیری‏تغیییر‏‬ ‫کرد‪،‬‏زيرا‏دولت‏سريالنکا‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏جديد‏را‏بیه‏کیار‏گرفیت‏کیه‏از‏ابیزار‏هیای‏‬ ‫های‏آزادیخواه‏تامیل‏اسیتفاده‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫تضعیف‏ببر‬ ‫نظامی‪،‬‏ديپلماتیک‪،‬‏اطالعاتی‏و‏اقتصادی‏به‏منظور‏‬ ‫می‏کرد‪،‬‏در‏حالی‏که‏به‏شدت‏بر‏تقويت‏قدرت‏نظامی‏خیود‏تأکیید‏داشیت‏‪[245].‬‏در‏میورد‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‪،‬‏اين‏چالش‏خارجی‏هنگامی‏را‏داد‏کیه‏قیدرت‏داخلیی‏آن‏هیا‏‏از‏‬ ‫نقطه‏او ‏خود‏فاصله‏گرفته‏بود‏و‏روز‏بیه‏روز‏از‏قیدرت‏آن‏هیا‏‏کاسیته‏میی‏شید‏‪.‬‏رويکیرد‏‬ ‫مديريتی‏کوتاه‏مدت‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏بسیار‏تأثیر‏گاار‏بیود‪،‬‏زيیرا‏يیک‏بیازيگر‏غییر‏‏‬ ‫دولت ی‏توانسته‏بود‏با‏استفاده‏از‏آن‏به‏يک‏پايگاه‏مردمی‏محدود‏دست‏يابد‏و‏در‏مقابل‏يیک‏‬ ‫دولت‏بزرگ‏تر‪،‬‏هرچند‏برای‏يک‏دوره‏زمانی‏کوتاه‏مدت‪،‬‏به‏طیور‏‏موفقییت‏آمییز‏‏بیه‏موازنیه‏‬ ‫قدرت‏برسد‪.‬‏مشارکت‏دائمی‏در‏جنگ‏موجب‏شد‏تا‏ببیر‏هیای‏آزادی‏خیواه‏تامییل‏زنیان‏و‏‬ ‫کودکان‏را‏جاب‏کند‏که‏اين‏کار‏باعث‏شد‏مردم‏نسبت‏به‏ايین‏گیروه‏احسیاس‏نارضیايتی‏‏‬ ‫کنند‪ .‬‏‬ ‫دولت‏سريالنکا‏به‏تدريج‏توانايی‏نظیامی‏خیود‏را‏افیزايش‏داد‏و‏از‏کیاهش‏مشیروعیت‏‬ ‫بهرهبرداری‏کرد‏و‏در‏سیال‏ ‏‪2۳۳۹‬‏‬ ‫آنها‏ ‏‬ ‫ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏در‏میان‏مردم‏برای‏تجزيه‏ ‏‬ ‫م)‏اين‏گروه‏به‏عنوان‏يکی‏از‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏ضعیف‏به‏ورطه‏نابودی‏کشیده‏شد‪[246].‬‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏در‏طیول‏زمیان‏در‏مقابیل‏نقیاط‏قیدرت‏بنییادين‏‬ ‫دولت‏سريالنکا‏اجرا‏شد‪.‬‏شادوان‪1‬‏در‏سال‏ ‪2۳۳۸‬‏م)‏با‏يیک‏ديیدگاه‏‏پیشیگويانه‏در‏میورد‏‬ ‫بهطور‏يقین‏در‏هر‏مبیارزه‏سینتی‏يیک‏‬ ‫فرجام‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامیل‏می‏گويد‪:‬‏«اين‏گروه‏ ‏‬ ‫بازنده‏خواهد‏بود»‪[247].‬‏اين‏نتیجه‏ای‏بود‏که‏داشتن‏يک‏درک‏از‏کارکرد‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫انکار‏ممکن‏بود‏پیشبینی‏کند‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Sahadevan‬‬

‫‪1۲۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکیار‏صیرفاً‏در‏پیی‏ممانعیت‏‏دولیت‏هیای‏ديگیر‏از‏دسیتیابی‏بیه‏‬ ‫اهدافشان‏است‏و‏در‏نتیجه‏يک‏هدف‏منفی‏دارد‪.‬‏اين‏نوع‏از‏استراتژی‏بزرگ‏در‏پیی‏ايجیاد‏‬ ‫تغییر‏در‏اهداف‏اجتماعی‏و‏يا‏قوانین‏اجتماعی‏دولت‏های‏ديگر‏نیست‪.‬‏برای‏اينکه‏ببیر‏هیای‏‬ ‫تجزيهطلب‏ايجاد‏کند‪،‬‏بايید‏در‏يیک‏بر‏هی‏ه‏زمیانی‏‬ ‫‏‬ ‫آزادی‏خواه‏تامیل‏بتواند‏يک‏دولت‏تامیل‏‬ ‫استراتژی‏خود‏را‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏به‏انواع‏ديگر‏استراتژی‏تغییر‏دهید‪.‬‏هنگیامی‏‬ ‫که‏دولت‏سريالنکار‏تصمیم‏گرفت‏تا‏موازنه‏نسبی‏قدرت‏را‏تغییر‏دهید‪،‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫انکار‏ببر‏های‏آزادی‏خواه‏تامییل‏‏ بیه‏نقطیه‏عطیف‏خیود‏رسیید‏و‏بايید‏آن‏را‏تغیییر‏میی‏داد‪.‬‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏پويا‏هستند‏و‏برای‏اينکه‏با‏شرايط‏زمان‏خود‏منطبق‏شوند‪،‬‏بايد‏تکامیل‏‬ ‫يابند‪ .‬‏‬ ‫استراتژی بزرگ تنشزدايی اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى ‪1991-1991‬‬ ‫میالدی‬ ‫تا‏اواسط‏دهه‏ ‪1۹5۳‬‏م)‪،‬‏اتحیاد‏جمیاهیر‏سوسیالیسیتى‏‏شیوروى‏ ‏‪1‬‏يکیی‏از‏موفیق‏تیرين‏‬ ‫اقتصاد‏ های‏جهان‏بود‏که‏قدرت‏نظامی‏خود‏را‏با‏سرعت‏به‏متحیدان‏غربیی‏خیود‏رسیانیده‏‬ ‫بود‪[248].‬‏از‏نظر‏ناظرانی‏که‏در‏داخل‏و‏خار ‏از‏شوروی‏قرار‏داشیتند‪،‬‏رونید‏هیای‏کیالن‏‬ ‫گويا‪،‬‏ حاکی‏از‏رشد‏و‏پويايی‏شوروی‏و‏کاهش‏قدرت‏آمريکا‏بودند‪،‬‏در‏نتیجه‏آينیده‏بیرای‏‬ ‫آن‏ها‏روشن‏و‏واضح‏بود‪.‬‏تفکرات‏سیاسی‏شوروی‏در‏جهیت‏«‪...‬‏حمايیت‏از‏ثبیات‏اتحیاد‏‬ ‫میان‏قدرت‏های‏بزرگ‏پس‏از‏جنگ‏جهانی‏طرح‏ريزی‏شده‏بود‪.‬‏حتیی‏ايیدئولوژی‏رسیمی‏‬ ‫حلهای‏ممکن‏بیود‏»‪[249].‬‏‬ ‫بهترين‏راه ‏‬ ‫‏‬ ‫بهعنوان‏‬ ‫شوروی‏در‏آن‏زمان‪،‬‏تمجید‏از‏وضع‏موجود‏ ‏‬ ‫لنويد‏برژنف‪،2‬‏دبیر‏اول‏کمیته‏مرکزی‏حزب‏کمونیست‪،‬‏در‏پی‏حف ‏اين‏وضعیت‏مطلیوب‏‬ ‫جديد‏بینالمللی‏بود‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫ی‏سهولت‏در‏بیان‏بهجای‏«اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏سوسیالیستی»‏از‏واژه‏«شوروی»‏استفاده‏خواهیم‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‪-1‬‏برا‬ ‫‪-2‬‏لئونید‏ايلی ‏برژنف‏سیاست‏مدار‏و‏دبیر‏کل‏کمیته‏مرکزی‏حزب‏کمونیست‏اتحاد‏شوروی‏از‏سال‏‪ 1۹5۲‬‏تا‏‪1۹۳2‬‏‬ ‫میالدی‏بود‪.‬‏وی‏در‏تاريخ‏‪ 1۹‬‏دسامبر‏سال‏ ‪ 1۹۳5‬‏م)‏در‏شهرک‏کامنکا‏در‏استان‏دنپروپتروفسک‏در‏اوکراين‏امروزی‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۲5‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫تا‏مرز‏جنگ‏دبییر‏‬ ‫‏‬ ‫هايی‏در‏مورد‏سیاست‏رفتن‏‏‬ ‫‏‬ ‫تفکر‏رهبری‏شور‪،‬‏ی‏تحت‏تأثیر‏نگرانی‏‬ ‫پیشین‏حزب‏نیکیتا‏خروشچف ‏‪1‬‏و‏نیز‏انديشیه‏هیای‏دور‏جنیگ‏ج‏هیانی‏دوم‏قیرار‏داشیت‪.‬‏‬ ‫برژنف‏با‏بیاعتنايی‏در‏مورد‏رويکرد‏بحران‏موشکی‏کوبا‏که‏توسط‏خروشچف‏مطرح‏شده‏‬ ‫‏‬ ‫خود‏را‏درگیر‏جنگ‏هستهای‏کیرديم‏؛‏و‏چیه‏‬ ‫‏‬ ‫هار‏نظر‏میکرد‏که‪:‬‏«ما‏تقريباً‏‬ ‫‏‬ ‫بدينگونه‏اظ‬ ‫بود‪،‬‏ ‏‬ ‫تالش‏بسیاری‏صورت‏گرفت‏تا‏خود‏را‏از‏آن‏رها‏کنیم‪[250].»...‬‏اين‏اتفاقات‏باعث‏تقويت‏‬ ‫هر‏هزينهای‏بايید‏از‏وقیوع‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏عقیده‏شد‏که‏تجارب‏جنگ‏جهانی‏دوم‏به‏ما‏نشان‏داد‏که‏با‏‬ ‫جنگ‏اجتناب‏کرد‏و‏اياالت‏متحده‏و‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏مسئولیت‏ويژه‏مشیترکی‏بیرای‏‬ ‫‏‬ ‫جلوگیری‏از‏وقوع‏جنگهای‏بزرگ‏در‏آينده‏خواهند‏داشت‪ [251].‬‏‬ ‫‏‬ ‫والديسالو‏زوبوک‪2‬‏ با‏مطالعیه‏منیابع‏جديیدی‏کیه‏در‏دسیترس‏شیوروی‏قیرار‏داشیت‏‬ ‫می‏گويد‪:‬‏«‪...‬‏استراتژی‏تنش‏زدايی‏برژنف‏از‏يک‏فرضیه‏آشتی‏ساده‏به‏دست‏آمیده‏بیود‪:‬‏دو‏‬ ‫ابرقدرت‏جهان‪،‬‏يعنی‏آمريکا‏و‏شوروی‏تعهد‏مشترکی‏برای‏حف ‏يک‏نظیم‏پايیدار‏جهیانی‏‏‬ ‫ايجاد‏کرده‏بودند»‪[252].‬‏هرچند‏برژنف‪،‬‏همانند‏ساير‏رهبران‏ارشید‏شیوروی‪،‬‏يیک‏قییاس‏‬ ‫مشابه‏تاريخی‏از‏جنگ‏جهانی‏دوم‏را‏به‏تصوير‏کشید‏که‏براساس‏آن‪،‬‏حف ‏صیلح‏و‏خلیق‏‬ ‫قدرت‏نظامی‏در‏شرايط‏جنگ‏سرد‪،‬‏غیر‏قابل‏انکار‏بود‪.‬‏ايین‏ناهمیاهنگی‏شیناختی‏بعید‏هیا‏‬ ‫تنشزدايی‏شوروی‏شد‪ .‬‏‬ ‫منجر‏به‏ايجاد‏اشتباهات‏مهلک‏برای‏استراتژی‏بزرگ‏ ‏‬ ‫تمايل‏قبلی‏رهبیران‏شیوروی‏و‏ديیدگاه‏‏آن‏هیا‏‏در‏میورد‏اينکیه‏وقیوع‏جنیگ‏در‏نظیام‏‬ ‫بین‏المللی‏معاصر‏امری‏ذاتی‏بود‪،‬‏نشان‏از‏آن‏داشیت‏کیه‏شیوروی‏از‏ابتیدا‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏انکار‏را‏به‏کار‏گرفته‏بوده‏است‪.‬‏در‏حالی‏که‏اين‏اسیتراتژی‏ظیاهراً‏پوشیش‏جهیانی‏‬ ‫داشت‪،‬‏تمرکز‏اصلی‏آن‏بر‏تغییر‏ارتباط‏با‏ايیاالت‏متحیده‏آمريکیا‏بیود‪.‬‏بیا‏در‏نظیر‏گیرفتن‏‬ ‫ارتباط‏دوگانه‏میان‏شوروی‏و‏آمريکا‏چنین‏به‏نظر‏میرسید‏که‏نظیام‏بیین‏الملیل‏بیه‏شیدت‏‏‬ ‫‏‬ ‫«‬

‫که‏در‏آن‏زمان‪،‬‏جزئی‏از‏امپراتوری‏روسیه‏بود‏زاده‏شد‏و‏در‏تاريخ‏‪1۳‬‏نوامبر‏سال‏ ‪1۹۳2‬‏م)‏در‏مسکو‏درگاشت‪.‬‏او‏‬ ‫در‏سال‏ ‪1۹5۲‬‏م)‏دبیر‏اول‏و‏از‏سال‏ ‪1۹55‬‏م)‏به‏بعد‏دبیر‏کل‏کمیته‏مرکزی‏حزب‏کمونیست‏اتحاد‏شوروی‏بود‪ .‬‏‬ ‫‪1. Nikita Khrushchev‬‬ ‫‪2. Vladislav Zubok‬‬

‫‪1۲5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تبديل‏به‏يک‏نظام‏دوقطبی‏شده‏است‪.‬‏نظامی‏که‏در‏سیاست‏های‏جهیانی‪،‬‏مهیم‏تیرين‏‏نظیام‏‬ ‫بود»‪.‬‏]‪[253‬‬

‫با‏توجه‏به‏نظام‏بالقوه‏بین‏المللی‪،‬‏چنین‏به‏نظر‏می‏رسید‏که‏ثبات‏نظام‏هژمونیک‏کیارايی‏‬ ‫خود‏را‏از‏دست‏داده‏است‪،‬‏زيرا‏بلوک‏شیوروی‏دسیت‏کیم‏‏هنیوز‏ترکیبیی‏از‏قیدرت‏هیای‏‬ ‫سیاسی‪،‬‏نظامی‪،‬‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏مورد‏نیاز‏برای‏تسلط‏بر‏نظام‏بیین‏الملیل‏را‏در‏اختییار‏‬ ‫موازنه‏قدرت‏رضايتبخشی‏محقیق‏شیده‏بیود‪.‬‏حیزب‏برژنیف‏تصیمیم‏‬ ‫‏‬ ‫نداشت‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏‬ ‫گرفت‏تا‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏به‏منظور‏ايجاد‏يک‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏استفاده‏کنید‪.‬‏‬ ‫يکی‏از‏داليل‏اصلی‏اتخاذ‏اين‏تصمیم‏اين‏بود‏که‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏منطبق‏بیر‏ديیدگاه‏‬ ‫رهبری‏جهان‏در‏آن‏زمان‏بود‪.‬‏تاريخ‏شناس‏بزرگ‏جان‏لیوئیس‏گیاديس‏‪1‬‏معتقید‏اسیت‏کیه‏‬ ‫«منظور‏از‏تنش‏زدايی‏به‏طور‏کلی‏تبديل‏يک‏وضعیت‏خطرناک‏به‏يک‏نظام‏قابل‏پیش‏بینی‏با‏‬ ‫هدف‏حف ‏جنگ‏سرد‏و‏جلوگیری‏از‏تغییر‏آن‏است‪.‬‏هیدف‏از‏اسیتراتژی‏مماشیات‏اتمیام‏‬ ‫نبرد‏نبود‪،‬‏بلکه‏ايجاد‏قوانین‏خاصی‏بود‏که‏بیا‏اسیتفاده‏از‏آن‏قیوانین‏بتیوان‏‏ايین‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏را‏اجرا‏کرد»‪.‬‏]‪ [254‬‏‬ ‫برای‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‪،‬‏اين‏قیوانین‏بیه‏طیور‏‏رسیمی‏در‏سیال‏ ‏‪1۹72‬‏م)‏در‏قالیب‏‬ ‫«اصول‏اصلی‏روابط»‪2‬‏میان‏اياالت‏متحده‏و‏شوروی‏تدوين‏شد‪[255].‬‏وزيیر‏امیور‏خارجیه‏‬ ‫اسبق‏آمريکا‏هنری‏کیسینجر‪۸‬‏از‏آن‏به‏عنوان‏يک‏«نقشه‏راه‏ياد‏کرد‏که‏يک‏منشیور‏اخالقیی‏‬ ‫شفاف»‏را‏ارائه‏می‏دهد‪[256].‬‏دو‏کشور‏با‏يکديگر‏موافقت‏کردند‏که‏روابط‏آن‏ها‏بر‏مبنیای‏‬ ‫«اصول‏حاکمیت‪،‬‏برابری‪،‬‏عدم‏مداخله‏در‏امور‏داخلیی‏يکیديگر‏و‏مزايیا‏و‏منیافع‏مشیترک‏‬ ‫باشد»‪[257].‬‏اکنون‏مسائل‏و‏موضوعات‏بحث‏برانگیز‏نه‏بیا‏اسیتفاده‏از‏نییروی‏قهريیه‏و‏يیا‏‬ ‫تهديد‪،‬‏بلکه‏همان‏طور‏که‏برژنف‏بیان‏می‏کند‪،‬‏با‏استفاده‏از‏«ابیزار‏هیای‏صیلح‏آمییز‏بیر‏سیر‏‬ ‫تاريخشناس‏برجسته‏جرمیی‏سیوری‏‪۲‬‏در‏ايین‏‬ ‫میشوند»‪[258].‬‏ ‏‬ ‫میز‏های‏کنفرانس‏حل‏وفصل‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫نويسد‏که‏اين‏نقشه‏راه‪:‬‬ ‫‏‬ ‫زمینه‏می‬ ‫‪1. John Lewis Gaddis‬‬ ‫‪2. Basic Principles of Relations‬‬ ‫‪3. Henry Kissinger‬‬ ‫‪4. Jeremi Suri‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۲7‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫‏«‪...‬‏چییارچوبی‏را‏ايجییاد‏کییه‏منییافع‏امنیتیی‏ابرقییدرت‏هییا‏را‏در‏اولويییت‏‏قییرار‏میییداد‪.‬‏‬ ‫امضاءکنندگان‪،‬‏حوزه‏های‏نفوذ‏را‏نپايرفتند‪،‬‏اما‏مقرراتی‏را‏تصويب‏کردند‏که‏براساس‏آن‏ها‏‬ ‫مرز‏های‏میان‏ابرقدرت‏ها‏تضمین‏می‏شد‏و‏ثباتی‏را‏به‏وجیود‏آورنید‏کیه‏بیه‏رونید‏تقسییم‏‬ ‫قدرت‏میان‏شرق‏و‏غرب‏مشروعیت‏ببخشد‪.‬‏اکنون‏اياالت‏متحده‏و‏اتحاد‏جماهیر‏شیوروی‏‬ ‫نشان‏با‏يکديگر‏همکاری‏می‏کنند‏و‏آتش‏درگیری‏و‏جنگ‏را‏در‏سراسر‏جهان‏‬ ‫تش ‏‬ ‫به‏عنوان‏آ ‏‬ ‫خاموش‏خواهند‏کرد»‪[259].‬‬

‫همان‏طور‏که‏اصول‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏بیان‏می‏کند‪،‬‏ابزار‏نظامی‏در‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫شوروی‏«مهم‏ترين‏عنصر‏قدرت‏بود»‪[260].‬‏رهبران‏شوروی‏بر‏اين‏عقیده‏بودنید‏کیه‏خلیق‏‏‬ ‫قدرت‏نظامی‏قابل‏قیاس‏و‏در‏سطح‏آمريکا‏برای‏موفقیت‏ايین‏اسیتراتژی‏اهمییت‏فراوانیی‏‬ ‫دارد‪،‬‏زيرا‏بدون‏برخورداری‏از‏چنین‏قدرت‏نظامیای‪،‬‏آمريکا‏مجیدداً‏بیه‏ارعیاب‏و‏ايجیاد‏‬ ‫‏‬ ‫وحشت‏متوسل‏می‏شود‪،‬‏همان‏طیور‏‏کیه‏در‏دهیه‏ ‏‪1۹5۳‬‏م)‏را‏داده‏بیود‪.‬‏]‪[261‬‏اسیتراتژی‏‬ ‫سرت‏قدرت‏تنها‏هنگامی‏امکانپاير‏خواهد‏بیود‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏انکار‏با‏هدف‏ايجاد‏يک‏نظم‏کن‬ ‫يک‏همبستگی‏جديد‏میان‏قدرتها‏در‏عرصه‏جهانی‏ايجاد‏شیود‪.‬‏]‪[262‬‏در‏سیال‏ ‏‪1۹5۳‬‏م)‏‬ ‫‏‬ ‫هنگامی‏که‏تانک‏های‏ارتش‏شوروی‏بهار‏پراگ‪1‬‏را‏در‏هیم‏شکسیتند‏و‏غیرب‏نییز‏در‏ايین‏‬ ‫جريان‏مداخله‏ای‏نکرد‪،‬‏برژنف‏احساس‏کیرد‏شیوروی‏اکنیون‏قیدرت‏نظیامی‏خی‏ود‏را‏تیا‏‬ ‫تواند‏از‏آن‏برای‏چانهزنی‏مؤثر‏استفاده‏کند‪.‬‏رئیس‏جديید‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ای‏تقويت‏کرده‏است‏که‏می‬ ‫اندازه‏‬ ‫ب‏يوری‏اندروپروف‪2‬‏توصیه‏کرد‏که‏«هی ‏کس‏نمی‏خواهد‏کیه‏بیا‏ضیعیف‏میااکره‏‬ ‫گ‏‪ .‬‏‬ ‫ک‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫کند»‪.‬‏]‪[263‬‏برژنف‏بر‏اين‏عقیده‏بود‏که‏تنها‏قدرت‏نظامی‏شوروی‏می‏تواند‏اياالت‏متحیده‏‬ ‫را‏متقاعد‏کند‏که‏«نه‏سیاست‏رفتن‏تا‏مرز‏جنگ‪،‬‏بلکه‏میااکره‏و‏نیه‏رويیايی‏نظیامی‪،‬‏بلکیه‏‬ ‫های‏صلحآمیز‏بايد‏در‏دستور‏کار‏دو‏کشور‏قرار‏داشته‏باشد»‪ [264].‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫همکاری‬

‫بهار‏پراگ‪،‬‏دورهای‏از‏گسترش‏آزادی‏های‏فردی‏و‏اجتماعی‏در‏چکسلواکی‏بود‪.‬‏اين‏دوره‏از‏‪5‬‏ژانويه‪،‬‏ ‪1۹5۳‬‏م)‏‬ ‫‏‬ ‫‪-1‬‏‬ ‫شروع‏شده‏و‏تا‏‪2۳‬‏اوت‏همان‏سال‏ادامه‏داش ت‪.‬‏اين‏دوره‏وقتی‏به‏پايان‏رسید‏که‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏سوسیالیستی‏‬ ‫به‏همراه‏متحدينش‏در‏پیمان‏ورشو‏ به‏‏غیر‏از‏رومانی)‏به‏چکسلواکی‏حمله‏کردند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‪2. Yuri Androprov‬‬

‫‪1۲۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫استراتژی‏بزرگ‏منجر‏به‏گسترش‏قابل‏توجه‏تشکیالت‏نظامی‏شوروی‏شد‪،‬‏اما‏اين‏کیار‏‬ ‫ناخواسته‏در‏مقابل‏نظم‏مطلوب‏کنسرت‏قدرت‏بود‏که‏در‏آن‏هی ‏کشوری‏به‏دنبیال‏سیلطه‏‬ ‫بر‏نظام‏جهانی‏نبود‪،‬‏دولت‏های‏درگیر‏در‏آن‏احساس‏امنیت‏می‏کردند‏و‏در‏آن‏بیه‏رسیمیت‏‬ ‫شناخته‏می‏شدند‏و‏خطری‏آن‏ها‏را‏تهديد‏نمی‏کیرد‪.‬‏رشید‏سیريع‏قیدرت‏نظیامی‏شیوروی‏‬ ‫می‏توانست‏به‏عنوان‏يک‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏افراطی‏در‏نظر‏گرفته‏شیود‏کیه‏نشیا‏ن‏میی‏داد‏‬ ‫يکی‏از‏طرفین‏در‏تالش‏برای‏ايجاد‏يک‏نظم‏بین‏الملل‏متفاوت‏است‪.‬‏تیاريخ‏شیناس‏‏جنیگ‏‬ ‫میگويد‪ :‬‏‬ ‫سرد‏ملین‏لیفلر‪1‬‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬‏در‏فاصله‏بین‏سال‏های‏‪1۹55‬‏تا‏‪1۹7۳‬‏میالدی‪،‬‏هزينه‏های‏دفاعی‏شیوروی‏بییش‏از‏‬ ‫افزايش‏يافت‏و‏برخی‏برآوردها‏نشان‏میی‏دادنید‏کیه‏هزينیه‏هیای‏دفیاعی‏دو‏برابیر‏‬ ‫‏‬ ‫يک‏سوم‏‬ ‫افییزايش‏يافتییه‏اسییت‪.‬‏تعییداد‏تسییلیحات‏اسییتراتژيک‪،‬‏موشییک‏هییای‏بالسییتیک‏قییاره‏پیمییا‪،‬‏‬ ‫زيردريايی‏های‏دارای‏قابلیت‏پرتاب‏موشک‏هیای‏بالسیتیک‏و‏بمیب‏افکین‏هیای‏دور‏بیرد‪،‬‏از‏‬ ‫حدود‏‪۲72‬‏فروند‏در‏سال‏ ‪1۹57‬‏م)‏به‏‪1۲7۳‬‏عدد‏در‏سال‏ ‪1۹5۹‬‏م)‏افزايش‏يافت‪.‬‏تولیید‏‬ ‫ساالنه‏تانک‏از‏‪۸1۳۳‬‏دستگاه‏در‏سال‏ ‪1۹55‬‏م)‏به‏بیش‏از‏‪۲25۳‬‏دسیتگاه‏‏در‏سیال‏ ‪1۹5۹‬‏‬ ‫يافت‪.‬‏تولید‏خودروهای‏زرهی‏در‏طیی‏دوره‏مشیابه‏از‏‪1۳۳۳‬‏دسیتگاه‏بیه‏‪۲۳۳۳‬‏‬ ‫‏‬ ‫م)‏افزايش‏‬ ‫دستگاه‏خودرو‏افزايش‏يافت‪.‬‏با‏اين‏حال‏برژنف‏و‏همکارانش‏خواهان‏آغاز‏جنگ‏نبودنید‪.‬‏‬ ‫آنهییا‏خواسییتار‏احتییرام‏آمريکییايی‏هییا‏و‏در‏کنییار‏آن‏برخییورداری‏از‏يییک‏امنیییت‏برابییر‏‬ ‫‏‬ ‫بودند»‪[265].‬‬

‫اگر‏همبستگی‏جديد‏نیرو‏ها‏يکی‏از‏داليل‏مهم‏ايجاد‏موازنه‏قدرت‏بیا‏غیرب‏محسیوب‏‬ ‫می‏شد‪،‬‏قدرت‏هسته‏ای‏در‏اين‏میان‏نقشی‏حیاتی‏ايفا‏می‏کیرد‪.‬‏معیاون‏وزيیر‏امیور‏خارجیه‏‬ ‫شوروی‏والديمیر‏پترووسکی‪2‬‏اظهار‏داشت‪:‬‏«‪...‬‏تعیادل‏هسیته‏ای‏دو‏قیدرت‏‏بیزرگ‏مبنیای‏‬ ‫تعادل‏بین‏المللی‏را‏تشکیل‏می‏داد»‪.‬‏]‪[266‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‪،‬‏اولويیت‏را‏بیه‏‬ ‫تسلیحات‏موشکی‏استراتژيک‏میی‏داد‏کیه‏تیا‏سیال‏ ‏‪1۹5۳‬‏م)‏تقريبیاً‏‏‪2۳‬‏درصید‏از‏بودجیه‏‬ ‫دفاعی‏شوروی‏را‏به‏خود‏تخصیص‏داده‏بود‪.‬‏برنامه‏نظامی‏موشکهای‏بالستیک‏قارهپیما‏که‏‬ ‫‪1. Melvyn Leffler‬‬ ‫‪2. Vladimir Petrovskii‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪1۲۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫گسترش‏توانايی‏نظامی‏شوروی‏طراحی‏شده‏بود‪،‬‏بزرگ‏ترين‏تالش‏تسیلیحاتی‏در‏‬ ‫‏‬ ‫با‏هدف‏‬ ‫تاريخ‏شوروی‏و‏گرانترين‏طرحی‏بود‏که‏تا‏آن‏زمان‏به‏اجرا‏درآمده‏بود‪ [267].‬‏‬ ‫‏‬ ‫کنسرت‏جديد‏قدرت‪،‬‏شامل‏فعالیت‏های‏قابل‏توجه‏ديپلماتیک‏می‏شد‏کیه‏مؤسسیات‏‏و‏‬ ‫نهاد‏های‏بین‏المللی‏نقش‏مهمی‏در‏جلسات‏منظم‏سران‪،‬‏معاهدات‏بین‏المللی‏و‏فراينید‏هیا‏و‏‬ ‫پروتکل‏های‏جديد‏ايفا‏میکردند‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏شیوروی‏بیا‏حیداکثر‏‏شیفافیت‏بر‏اسیاس‏‬ ‫آنهییا‏عبییارت‏انیید‏از‪:‬‏مییااکرات‏‬ ‫توافقییات‏بییین‏المللییی‏خییاص‏تعريییف‏شیید‏کییه‏برخییی‏از‏ ‏‬ ‫محدودسازی‏تسلیحات‏استراتژيک‪،‬‏توافق‏نامه‏اصیول‏بنییادين‪،‬‏موافقیت‏نامیه‏هیای‏ت‏جیاری‏‬ ‫مختلف‪،‬‏موافقت‏نامه‏منیع‏گسیترش‏تسیلیحات‏هسیته‏ای‪،‬‏پیمیان‏منیع‏تولیید‏موشیک‏هیای‏‬ ‫بالیستیک‪،‬‏کمیسیون‏امنیت‏و‏همکاری‏اروپا‏و‏توافقنامه‏کیاهش‏و‏متعیادل‏سیازی‏مشیترک‏‬ ‫‏‬ ‫نیروی‏نظامی‪.‬‏برای‏شوروی‪،‬‏اين‏توافق‏نامه‏ها‏از‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏حمايیت‏میی‏کردنید‏و‏‬ ‫برای‏حف ‏موازنه‏نسبی‏قدرت‏میان‏قدرت‏نظامی‏آمريکا‏و‏شیوروی‏اهمییت‏داشیتند‪.‬‏ايین‏‬ ‫توافقنامه‏ها‏باعث‏جلب‏اروپا‏پس‏از‏جنگ‏جهیانی‏دوم‏و‏ايجیاد‏روابیط‏مثبیت‏و‏سیازنده‏‬ ‫‏‬ ‫میشد‪.‬‬ ‫تجاری‏با‏کشورهای‏غربی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫های‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏ابزارهای‏اقتصادی‏و‏اطالعاتی‏قیدرت‏ملیی‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫اساس‏ويژگی‬ ‫‏‬ ‫بر‬ ‫از‏ابزارهای‏ثانويه‏محسوب‏می‏شدند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫برخالف‏دوره‏های‏پیشین‪،‬‏شوروی‏اکنون‏تداوم‏نظام‏سرمايه‏گااری‏در‏جهان‏را‏پايرفته‏‬ ‫ر‏اتحاديههای‏تجارت‏خارجی‪،‬‏محییط‏هیای‏آکادمییک‏و‏‬ ‫‏‬ ‫بود‏و‏از‏اضطراب‏آشکار‏و‏پنهان‏د‬ ‫احزاب‏سیاسی‏کاسته‏شده‏بیود‪.‬‏پشیتیبانی‏اقتصیادی‏از‏کشیور‏هیای‏عضیو‏اتحیاد‏جمیاهیر‏‬ ‫‪،‬‏اما‏آن‏را‏نمیتیوان‏‬ ‫‏‬ ‫میشد‬ ‫شوروی‏همچنان‏صورت‏می‏گرفت‏و‏به‏تدريج‏از‏قوت‏آن‏کاسته‏ ‏‬ ‫از‏داليل‏اصلی‏تأثیرگاار‏بر‏استراتژی‏بزرگ‏در‏اين‏دوره‏دانست‪.‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏از‏يک‏رويکرد‏مديريتی‏بلندمدت‏به‏منظور‏ايجیاد‏و‏توزيیع‏منیابع‏‬ ‫الزم‏استفاده‏کرد‪.‬‏مشکل‏ايجادشده‏يک‏مسئله‏بلند‏مدت‏بود‪،‬‏در‏حالی‏که‏آينیده‏حتمیی‏در‏‬ ‫نظر‏گرفته‏شد‪،‬‏زيرا‏فر‬

‫‏بر‏اين‏گرفته‏شده‏بود‏که‏رقابت‏دوقطبی‏بیه‏صیورت‏‏نامشیخص‏‬

‫همچنان‏ادامه‏خواهد‏يافت‪.‬‏يک‏استراتژی‏بین‏المللی‏به‏کار‏گرفته‏شده‏بود‏تا‏بیا‏اسیتفاده‏از‏‬

‫‪15۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫آن‏بتوان‏به‏منابع‏مالی‏و‏مادی‏کشور‏های‏غربی‏دسیت‏‏يافیت‏و‏از‏ايجیاد‏‏تغیییر‏ات‏داخلیی‏‬ ‫‪1‬‬ ‫گويد‪ :‬‏‬ ‫‪،‬‏کارشناس‏سیاست‏تطبیقی‏می ‏‬ ‫‏‬ ‫جلوگیری‏به‏عمل‏آورد‪.‬‏والری‏بونس‬

‫«‪...‬‏احتمال‏برقراری‏ارتباط‏اقتصادی‏با‏غرب‏‪...‬‏يک‏راه‏حیل‏بهینیه‏بیرای‏رخیداد‏هیای‏‬ ‫پاير‏بود؛‏در‏اين‏راسیتا‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫رد‪.‬‏توزيع‏قدرت‏غالب‏داخلی‏تداوم‬ ‫سیاسی‏و‏اقتصادی‏به‏وجود‏آو‬ ‫بهجای‏مشیارکت‏در‏اصیالحات‏اقتصیادی‏‬ ‫غرب‏میتوانست‏با‏پرکردن‏حفرههای‏ايجادشده‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏تداوم‏اين‏قدرت‪،‬‏مفید‏واقع‏گردد‪،‬‏اما‏مشارکت‏غرب‏به‏معنای‏خالی‏کردن‏زيیر‏پیای‏‬ ‫ريزان‏و‏حاکمیت‏حزبی‏تلقی‏میشد»‪.‬‏]‪[268‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫برنامه‬

‫رويکرد‏مديريتی‏بلندمدت‏برای‏خلق‏قدرت‪،‬‏افراد‪،‬‏منابع‏مادی‏و‏غیر‏مادی‏را‏با‏استفاده‏‬ ‫از‏صنفگرايی‏از‏جامعه‏شوروی‏بیرون‏کشید‪.‬‏سیاستهايی‏که‏برای‏صنايع‏دفاعی‏و‏صنايع‏‬ ‫های‏صنفگرايی‏«سوسیالیسم‏توسیعه‏يافتیه‏»‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‪.‬‏اين‏سیاست‬ ‫میشد‬ ‫سنگین‏دولتی‏اولويت‏قائل‏ ‏‬ ‫يک‏جامعه‏مبتنی‏بر‏اجماع‏را‏متصور‏می‏شد‏که‏توسط‏يک‏دولت‏عمیل‏گیرا‏اداره‏میی‏شید‏‪.‬‏‬ ‫هدف‏اين‏دولت‏عملگرا‏عبارت‏است‏از‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهکارگیری‏منافع‏اقتصادی‏و‏سیاسیی‏غالیب‏بیه‏طیور‏‏‬ ‫‏«افزايش‏حداکثر‏توان‏بهره‏وری‏با‏ ‏‬ ‫مستقیم‏در‏فرايند‏های‏سیاسی‪،‬‏در‏حالی‏که‏حمايت‏از‏عامه‏مردم‏را‏از‏طريق‏گسیترش‏يیک‏‬ ‫دولت‏رفاه‏تقويت‏می‏کرد‪...‬‏و‏گسترش‏منافع‏توسط‏دولت‏برای‏تمامی‏گروه‏هايی‏که‏بیرای‏‬ ‫توسعه‏اقتصاد‏ضروری‏به‏نظر‏می‏رسند‪.‬‏در‏مقابل‏دولت‏خواستار‏سازگاری‪،‬‏تقاضای‏منطقی‏‬ ‫و‏حمايت‏از‏توزيع‏قدرت‪،‬‏جايگاه‏و‏منابع‏اقتصادی‏بود»‪[269].‬‬

‫مشروعیت‏حاصل‏با‏توسل‏به‏دولت‏گرايی‏جهانی‏و‏ايدئولوژی‏کمونیستی‏کیه‏آينیده‏ای‏‬ ‫بهتر‏از‏منظر‏امنیت‏و‏رفاه‏را‏وعده‏داده‏بودند‪،‬‏مورد‏تأکید‏قرار‏می‏گرفت‪.‬‏ايین‏رويکیرد‏بیر‏‬ ‫اين‏عقیده‏بود‏که‏به‏دست‏آوردن‏مشروعیت‏با‏توجه‏به‏ماهیت‏استبدادی‏دولت‏مشکلسیاز‏‬ ‫‏‬ ‫بود‪ .‬‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏برای‏چندين‏سال‏متمادی‏موفقیت‏آمییز‏بیود‪،‬‏زيیرا‏اکنیون‏اتحیاد‏‬ ‫جمییاهیر‏شییوروی‏نسییبت‏بییه‏هرزمییان‏‏ديگییر‏در‏دوران‏جنییگ‏سییرد‪،‬‏احسییاس‏امنیییت‏‬ ‫‪1. Valerie Bunce‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪151‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫می‏کرد‪[270].‬‏عالوه‏بر‏ آن‪،‬‏احترام‏و‏پايرش‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏در‏سطح‏جهیان‏بهبیود‏‬ ‫يافته‏بود‏و‏از‏جايگاه‏بین‏المللی‏مطلوب‏تری‏برخوردار‏بود‪.‬‏برژنف‏در‏سال‏ ‪1۹7۳‬‏م)‏اعالم‏‬ ‫کرد‏که‪:‬‬ ‫‏« در‏حال‏حاضر‏هی ‏مشکلی‏با‏هر‏سطح‏اهمیت‏در‏جهان‏بدون‏مشیارکت‏و‏مشیورت‏‬ ‫با‏ما‪،‬‏بدون‏در‏نظر‏گرفتن‏قدرت‏نظامی‏و‏اقتصادی‏ما‏قابل‏حیل‏وفصیل‏‏نیسیت‏‪...‬‏در‏هیی ‏‬ ‫ای‏از‏تاريخ‏اين‏سرزمین‪،‬‏کشور‏ما‏از‏قدرت‏و‏نفوذ‏و‏تأثیر‏گااری‏مشیابهی‏برخیوردار‏‬ ‫‏‬ ‫دوره‏‬ ‫نبوده‏است»‪[271].‬‬

‫با‏اين‏حال‪،‬‏برای‏استفاده‏از‏ايین‏نیوع‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏در‏داخیل‏‏شیوروی‏مشیکالت‏‬ ‫ياالت‏متحده‏خود‏را‏از‏جنگ‏تضعیفکننده‏ويتنام‏خار ‏‬ ‫‏‬ ‫اساسی‏وجود‏داشت‪.‬‏هنگامی‏که‏ا‬ ‫کرد‏و‏بهره‏برداری‏از‏چینِ‏نوظهور‏را‏آغاز‏کرد‪،‬‏کاربرد‏يک‏کنسرت‏قدرت‏با‏شوروی‏برای‏‬ ‫اياالت‏متحده‏به‏شدت‏کاهش‏يافت‪.‬‏چین‏در‏اين‏دوره‏هم‏برای‏آمريکا‏و‏هم‏برای‏شوروی‏‬ ‫اتخاذ‏میکیرد‏و‏‬ ‫‏‬ ‫ار‏زيادی‏داشت‪.‬‏نگرانیهای‏روبه‏رشد‏در‏مورد‏مسیری‏که‏مائو‪1‬‏‬ ‫‏‬ ‫اهمیت‏بسی‬ ‫نگرانی‏در‏مورد‏درگیری‏نظامی‏احتمالی‪،‬‏عالقه‏شوروی‏به‏تنشزدايی‏با‏ايیاالت‏متحیده‏را‏‬ ‫‏‬ ‫رهبران‏شوروی‏فکر‏میکردند‏کیه‏داشیتن‏‏يیک‏آمريکیای‏دوسیت‏و‏يیا‏‬ ‫‏‬ ‫تقويت‏کرد‪[272].‬‏‬ ‫آنهیا‏‏داشیته‏‬ ‫خنثی‏در‏جنگ‏احتمالی‏آينده‏با‏چین‏میتواند‏مزايای‏زيیادی‏بیرا‏ی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫دست‏کم‏‬ ‫باشد‪ .‬‏‬

‫‪ .1‬‏مائو ‏تسه ‏تونگ ‏ مائو ‏زدونگ‪ ،‬‏يا ‏مائو ‏تسه ‏دون ‏نیز ‏تلف ‏می‏شود) ‏تئوريسین ‏مارکسیسم ‏لنینیسم ‏و ‏سیاست‏مدار‏‬ ‫انقالبی‏کمونیست‏بود‪.‬‏وی‏جمهوری‏خلق‏چین‏را‏در‏سال‏ ‪ 1۹۲۹‬‏م)‏با‏شکست‏دادن‏نیروهای‏چیانگ‏کای‏شک‪،‬‏‬ ‫رئیس جمهور‏وقت‏چین‏بنیان‏گااشت‪.‬‏او‏تا‏پايان‏عمر‏در‏رأس‏حکومت‏جمهوری‏خلق‏چین‏قرار‏داشت‏و‏اين‏کشور‏‬ ‫‏‬ ‫سومی‏را‏به‏يکی‏از‏مهمترين‏کشورهای‏دنیا‏در‏عرصه‏سیاست‏و‏اقتصاد‏تبديل‏کرد‪.‬‏گرچه‏روش‏هايی‏که‏وی‏در‏‬ ‫‏‬ ‫جهان‏‬ ‫پیش‏گرفت‏مورد‏انتقاد‏برخی‏است‪.‬‏برداشت‏مائو‏از‏مارکسیسم‏که‏به‏نقش‏برجسته‏دهقانان‏و‏روستائیان‏در‏انقالب‏‬ ‫کارگری ‏ايمان ‏داشت ‏و ‏بر ‏اهمیت ‏فرهنگ ‏به‏عنوان ‏عنصری ‏که ‏می‏تواند ‏بر ‏اقتصاد ‏سوسیالیستی ‏تأثیر ‏گاارد ‏تأکید‏‬ ‫می کرد‏به‏مائوئیسم‏معروف‏است‪،‬‏از‏سوی‏بسیاری‏از‏نیروهای‏مبارز‏در‏دنیا‏از‏جمله‏در‏ايران‏و‏نپال‏و‏پرو‏پیروی‏‬ ‫‏‬ ‫های‏سیاسی‏دنیا‏در‏قرن‏بیستم‏نام‏برده‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫عنوان‏يکی‏از‏تأثیرگاارترين‏و‏مهمترين‏شخصیت‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫شد‪.‬‏از‏او‏به‬ ‫‏‬ ‫می‬

‫‪152‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫در‏مقابل‪،‬‏آمريکايی‏ها‏تصور‏می‏کردند‏که‏می‏توانند‏حمايت‏چینی‏ها‏را‏جیاب‏کننید‪.‬‏در‏‬ ‫اواخر‏دهه‏ ‪1۹5۳‬‏م)‪،‬‏رئیس‏جمهور‏آمريکا‏نیکسون‏و‏مشاور‏امنیت‏ملی‏کسیینجر‏از‏چیین‏‬ ‫برای‏خرو ‏آمريکا‏از‏جنیگ‏ويتنیام‏درخواسیت‏کمیک‏کردنید‏و‏در‏نتیجیه‏هنگیامی‏کیه‏‬ ‫تنش‏های‏شوروی‏و‏چین‏عمیق‏تر‏شد‏و‏درگیری‏های‏مسلحانه‏در‏مرز‏های‏آن‏ها‏ظهور‏کرد‪،‬‏‬ ‫آمريکا‏متوجه‏شد‏که‏چین‏می‏تواند‏به‏يکی‏از‏متحدان‏پرمنفعت‏برای‏آن‏ها‏تبیديل‏شیود‪.‬‏از‏‬ ‫نظر‏چینی‏ها‪،‬‏اين‏تحوالت‏فرصت‏های‏جديدی‏بیه‏آن‏هیا‏‏ارائیه‏‏میی‏داد‪.‬‏يانیگ‏کويسیانگ‏‪1‬‏‬ ‫مینويسد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«سیاست‏های‏تهديدآمیز‏نظیامی‏مسیک‏و‏و‏پیشینهاد‏هیای‏ديپلماتییک‏واشینگتن‏محییط‏‬ ‫جديدی‏را‏ايجاد‏کرد‏که‏در‏آن‏مائو‏برخیی‏از‏ديیدگاه‏هیای‏اصیلی‏خیود‏در‏میورد‏روابیط‏‬ ‫خارجی‏چین‏را‏تغییر‏داد‪...‬‏ترس‏از‏وقوع‏جنگی‏بی‏سابقه‏از‏اوت‏ ‪1۹5۹‬‏م)‏وی‏را‏مجبیور‏‬ ‫سابقهای‏تغییر‏دهد‪ [273].»...‬‏‬ ‫بی ‏‬ ‫بهطور‏ ‏‬ ‫کرد‏تا‏سیاست‏خارجی‏چین‏را‏ ‏‬ ‫در‏حالی‏که‏چین‏اکنون‏در‏مهار‏قیدرت‏نظیامی‏شیوروی‏از‏همکیاران‏نزديیک‏آمريکیا‏‬ ‫محسوب‏می‏شد‪،‬‏استراتژی‏تنش‏زدايی‏روز‏بیه‏روز‏اهمییت‏کمتیری‏بیرای‏ايیاالت‏متحیده‏‬ ‫آمريکا‏پیدا‏می‏کرد‪.‬‏در‏حالی‏که‏اتحاد‏جماهیر‏شیوروی‏ارزش‏زيیادی‏بیه‏برابیری‏قیدرت‏‬ ‫نظامی‏با‏آمريکا‏قائل‏بود‪،‬‏آمريکا‏بر‏عوامل‏ديگر‏قدرت‏ملی‏متمرکز‏بود‏تیا‏بتوانید‏توضییح‏‬ ‫دهد‏چرا‏در‏سیاست‏های‏جهانی‏جايگاه‏منحصربه‏فیرد‏ی‏دارد‪[274].‬‏موضیع‏آمريکیا‏تغیییر‏‬ ‫کرده‏بود‪،‬‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏ديگر‏بیه‏عنیوان‏‏همتیا‏و‏برابیر‏بیا‏آمريکیا‏در‏نظیر‏گرفتیه‏‬ ‫نمی‏شد‪.‬‏هدلی‏بول‪2‬‏معتقد‏بود‏که‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏«‪...‬استراتژی‏خود‏را‏به‏تالش‏بیرای‏‬ ‫شکل‏دادن‏يک‏نظام‏بین‏ المللیی‏بیر‏مبنیای‏يیک‏سیاسیت‏همکیاری‏بیا‏دشیمن‏تغیییر‏داده‏‬ ‫بود»‪ [275].‬‏‬ ‫در‏اواخر‏دهه‏ ‪1۹7۳‬‏م)‪،‬‏وزير‏امور‏خارجه‏آمريکا‏سايروس‏ونس‪۸‬‏بیان‏کرد‏که‏رهبران‏‬ ‫شوروی‏«هنگامی‏که‏متوجه‏شدند‏اياالت‏متحده‏تمايل‏زيادی‏بیه‏اصیول‏برابیری‏مییان‏دو‏‬ ‫‪1. Yang Kuisong‬‬ ‫‪2. Hedley Bull‬‬ ‫‪3. Cyrus Vance‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪15۸‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫قدرت‏بزرگ‏جهان‏ندارد‪،‬‏بسیار‏ناراحت‏و‏خشمگین‏شدند»‪[276].‬‏بیا‏ايین‏‏حیال‪،‬‏رهبیران‏‬ ‫شوروی‏حتی‏پس‏از‏آنکه‏متوجه‏اين‏تغییر‏بسیار‏مهم‏رويکیرد‏آمريکیا‏در‏خصیوص‏نظیم‏‬ ‫کنسرت‏قدرت‏شدند‪،‬‏با‏شدت‏بیشتری‏استراتژی‏بزرگ‏خود‏را‏پیگییری‏کردنید‏؛‏يعنیی‏‏«‪...‬‏‬ ‫ر‏قابل‏توجهی‏در‏سیاستهای‏شوروی‏مشاهده‏نشد»‪.‬‏]‪ [277‬‏‬ ‫‏‬ ‫هی ‏تغیی‬ ‫بدتر‏از‏همه‏برای‏شوروی‏آن‏بود‏که‏سیاست‏تولید‏تسلیحات‏نظامی‏که‏يکی‏از‏عناصیر‏‬ ‫اصلی‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏شوروی‏به‏حساب‏می‏آمد‪،‬‏نتوانست‏آمريکا‏را‏متقاعد‏کنید‏کیه‏‬ ‫آن‏ها‏غیر‏قابل‏اعتماد‏نیستند‏و‏در‏نتیجه‏نیات‏بدی‏برجیا‏گااشیت‏‪.‬‏اکنیون‏شیوروی‏ديگیر‏‬ ‫نه‏تنها‏از‏لحاظ‏مديريت‏امور‏جهانی‏همتراز‏و‏برابر‏با‏آمريکا‏ديده‏نمیی‏شی‏د‪،‬‏بلکیه‏در‏نظیر‏‬ ‫نتکار‏شناخته‏میشد‪.‬‏ظیاهراً‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫بسیاری‏از‏افراد‏در‏داخل‏آمريکا‏به‏عنوان‏يک‏فريبکار‏و‏خیا‬ ‫نظر‏می‏رسد‏که‏افزايش‏ناگهانی‏توان‏نظامی‏شوروی‏در‏ايجاد‏تعیاد‏ل‏سیاسیی‏پايیدار‏تیأثیر‏‬ ‫معکوس‏داشت؛‏تعادلی‏که‏از‏اصول‏اصلی‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏بود‪ .‬‏‬ ‫منتقدان‏آمريکايی‏و‏کارشناسان‏مسائل‏نظامی‏بارها‏به‏صورت‏علنی‏اعالم‏کرده‏بودند‏که‏‬ ‫افزايش‏تهديد‏نظامی‏شوروی‏می‏تواند‏رابطه‏میان‏دو‏کشیور‏و‏دو‏قیدرت‏بیزرگ‏جهیان‏را‏‬ ‫تحت‏تأثیر‏قرار‏دهد‪[278].‬‏تشديد‏مداخله‏شوروی‏در‏جهان‏سوم‏از‏اواسط‏تا‏اواخیر‏دهیه‏‬ ‫‪،‬‏به‏وخیمتر‏شدن‏شرايط‏منجر‏شد‪.‬‏مداخله‏نظامی‏شیوروی‏در‏افغانسیت‏ان‏کیه‏‏بیا‏‬ ‫‏‬ ‫‪1۹7۳‬‏م)‬ ‫هدف‏بازگرداندن‏وضعیت‏سیاسی‏به‏وضع‏موجود‏صورت‏گرفت‪،‬‏در‏نهايت‏ترس‏غرب‏را‏‬ ‫اثبات‏کرد‪[279].‬‬

‫رهبران‏شوروی‏متوجه‏نشدند‏که‏استراتژی‏بزرگ‏آن‏ها‏بیه‏نقطیه‏عطیف‏خیود‏رسییده‏‬ ‫آنها‏ايجاد‏کند‪.‬‏فرصت‏بیرای‏‬ ‫است‏و‏ادامه‏دادن‏به‏آن‏ممکن‏است‏مشکالت‏جديدی‏برای‏ ‏‬ ‫ايجاد‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏جديد‏و‏يا‏تکمیل‏استراتژی‏قبلی‏به‏طور‏کامل‏از‏دست‏رفته‏بود‪.‬‏‬ ‫اکنون‏شوروی‏به‏عنوان‏يک‏قدرت‏تجديد‏نظرطلب‏به‏شما‏می‏رفت‏که‏تالش‏می‏کرد‏توزيع‏‬ ‫کلی‏قدرت‏بین‏المللی‏را‏به‏نفع‏خويش‏تغییر‏دهد‪.‬‬ ‫در‏اواخر‏دهه‏ ‪1۹7۳‬‏م)‪،‬‏آمريکا‏و‏متحدانش‏تسلیحات‏جديدی‏را‏تولید‏کردنید‪.‬‏آن‏هیا‏‏‬ ‫در‏کشورهیای‏جهیان‏سیوم‏‏کیه‏تحیت‏کنتیرل‏‬ ‫‏‬ ‫همچنین‏مجموعه‏ای‏از‏اقدامات‏ضد‏نفوذ‏را‏‬

‫‪15۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫دولت‏های‏کمونويست‏قرار‏داشتند‏را‏اتخاذ‏کردند‪.‬‏اگر‏شوروی‏اعتقاد‏داشت‏که‏تأکید‏آن‏ها‏‬ ‫میشد‪،‬‏ايین‏امیر‏در‏تضیعیف‏اهیداف‏‬ ‫بر‏قدرت‏نسبی‏نظامی‏منجر‏به‏ايجاد‏کنسرت‏قدرت‏ ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏آن‏ها‏که‏همان‏حف ‏شرايط‏موجود‏بود‪،‬‏اهمیت‏و‏کاربرد‏فراوانیی‏داشیت‪.‬‏‬ ‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏رويکرد‏آن‏ها‏در‏خلق‏قدرت‏با‏گاشت‏زمان‏موفقییت‏آمییز‏‏نبیود‪،‬‏زيیرا‏رشید‏‬ ‫تولید‏ناخالص‏داخلی‏آن‏ها‏که‏در‏دوره‏های‏قبل‏در‏سطح‏بااليی‏قرار‏داشت‪،‬‏اکنون‏در‏حال‏‬ ‫تضعیف‏بود‪.‬‏]‪ [280‬‏‬ ‫در‏حالی‏که‏رهبری‏اتحاد‏جماهیر‏شیوروی‏از‏امتییاز‏ابیزار‏‏نظیامی‏کیه‏از‏ويژگیی‏هیای‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏بود‏استفاده‏می‏کرد‪،‬‏ولی‏تقريباً‏نتوانست‏از‏اين‏قیدرت‏ن‏ظیامی‏بیرای‏‬ ‫حمايت‏از‏اقتصاد‏داخلی‏خود‏پشتیبانی‏کند‪.‬‏يک‏ترکیب‏و‏سنتز‏اسیتراتژيک‏بیزرگ‏بسییار‏‬ ‫ضعیف‏به‏وجود‏آمده‏بود‏که‏برای‏نظم‏کنسرت‏قدرتِ‏مطلوب‏نامناسب‏بود‪ .‬‏‬ ‫فرايند‏تشخیص‏استراتژی‏بزرگ‏نشان‏می‏دهد‏کیه‏‏در‏اينجیا‏از‏يیک‏رويکیرد‏میديريتی‏‬ ‫بلندمدت‏استفاده‏شده‏است‪،‬‏اما‏تأکید‏بیش‏از‏حید‏بیر‏قیدرت‏نظیامی‏بیه‏قیمیت‏‏تضیعیف‏‬ ‫پايه‏های‏صنعتی‏و‏اقتصاد‏شوروی‏تمام‏شد‪.‬‏سیاست‏هیايی‏کیه‏بیرای‏قیدرت‏نظیامی‏میورد‏‬ ‫استفاده‏قرار‏گرفت‪،‬‏معموالً‏برای‏يک‏وضعیت‏مديريتی‏کوتاه‏میدت‏‏پیشینهاد‏میی‏شیود‏کیه‏‬ ‫ناشی‏از‏يک‏حس‏قدرتمند‏ضرورت‏و‏اضطرار‏است‪.‬‏با‏اين‏حیال‪،‬‏نظیم‏کنسیرت‏قیدرت‏‪،‬‏‬ ‫نظمی‏بود‏که‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏به‏عنوان‏يک‏مدير‏مشترک‏جهانی‏بايد‏در‏آن‏احسیاس‏‬ ‫امنیت‏میکرد‪،‬‏هرچند‏که‏بايد‏جانب‏احتیاط‏هم‏رعايت‏میشد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫هزينه‏های‏گسترده‏دفاعی‏انجام‏شده‪،‬‏به‏اشتباه‏سیرمايه‏گیاارای‏هیا‏را‏بیه‏‏سیمت‏صینايع‏‬ ‫سنگین‏و‏صنايع‏دفاعی‏هدايت‏کرد‏که‏اين‏کار‏باعث‏آسیب‏رساندن‏به‏توسعه‏بخیش‏هیای‏‬ ‫در‏تحلیل‏اقتصاد‏شوروی‏در‏اين‏دوره‏میگويد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫ديگر‏اقتصاد‏شد‪[281].‬‏رابرت‏آلن‪1‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏نرا‏رشد‏شوروی‏پس‏از‏سال‏ ‪1۹7۳‬‏م)‏به‏داليل‏خارجی‏و‏داخلی‏به‏طور‏ناگهانی‏‬ ‫کاهش‏يافت‪.‬‏دلیل‏خارجی‏جنگ‏سرد‏بیود‏‏کیه‏منیابع‏قابیل‏توجیه‏تحقییق‏و‏توسیعه‏را‏‏از‏‬ ‫یشیده‏‬ ‫نوآوری‏های‏مدنی‏به‏نظامی‏سوق‏داده‏و‏در‏نتیجه‏باعث‏کاهش‏نیرا‏رشید‏بهیره‏ور ‏‬ ‫‪1. Robert Allen‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪155‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫بود‪.‬‏دلیل‏داخلی‪،‬‏پايان‏اقتصاد‏نیروی‏کار‏مازاد‏بود‪:‬‏بیکاری‏در‏بخش‏کشاورزی‏از‏بین‏رفته‏‬ ‫بهرهبرداری‏قرار‏گرفته‏بود»‪[282].‬‬ ‫بهطور‏کامل‏مورد‏ ‏‬ ‫بود‏و‏منابع‏طبیعی‏موجود‏کشور‏ ‏‬

‫همچنین‏ثابت‏شده‏است‏که‏استفاده‏از‏منابع‏مالی‏جهانی‏در‏استراتژی‏بزرگ‏با‏رويکیرد‏‬ ‫مديريتی‏بلندمدت‏در‏تضاد‏است؛‏رويکردی‏کیه‏تیأمین‏‏میالی‏از‏طريیق‏ابیزار‏هیای‏د‏اخلیی‏‬ ‫به‏منظور‏ کاهش‏وابستگی‏به‏ديگران‏و‏نیز‏جلوگیری‏از‏هرگونه‏محدوديت‏ممکین‏تحمیلیی‏‬ ‫را‏پیشنهاد‏می‏دهد‪.‬‏در‏حالی‏که‏شوروی‏از‏نظیر‏میالی‏احتییاط‏الزم‏را‏بیه‏عمیل‏میی‏آورد‪،‬‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏نیاز‏های‏مالی‏متحدان‏پیمان‏ورشو‏را‏ناديیده‏گرفیت‪.‬‏تحلییل‏گیر‏سیاسیت‏‬ ‫میگويد‪ :‬‏‬ ‫خارجی‏متیوو‏اويمت‪1‬‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬‏بدهی‏جمعی‏اروپای‏شرقی‏طی‏دوره‏‪1۹7۸‬‏تا‏‪1۹7۳‬‏میالدی‏به‏میزان‏‪۲۳۳‬‏درصید‏‬ ‫میشید‏‏‬ ‫های‏مصرفی‏هزينه‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫افزايش‏يافت‪.‬‏بودجه‏های‏سرمايه‏گااری‏يا‏در‏حوزه‏واردات‏کاال‏‬ ‫يا‏صرفاً‏در‏دستان‏مديران‏نااليق‏و‏فاسد‏از‏بین‏میی‏رفیت‪.‬‏در‏نتیجیه‪،‬‏تیأثیر‏بلندمیدت‏‏يیک‏‬ ‫فاجعه‏اقتصادی‏در‏اروپای‏شرقی‏بود‏که‏منجر‏به‏محدوديت‏در‏تجیارت‏و‏افیزايش‏بیدهی‏‬ ‫شد»‪.‬‏]‪ [283‬‏‬ ‫اين‏مشکالت‏اقتصادی‏به‏میزان‏قابل‏توجهی‏به‏مشیکالت‏حفی ‏وضیعیت‏موجیود‏در‏‬ ‫بلوک‏شرق‏افزود‪.‬‏بی‏ثباتی‏در‏لهستان‏در‏اواخر‏دهه‏ ‪1۹7۳‬‏م)‏تحت‏تأثیر‏رکیود‏اقتصیادی‏‬ ‫قرار‏گرفت‏و‏در‏نهايت‏نشان‏داد‏کیه‏دوام‏پیايری‏اتحیاد‏جمیاهیر‏شیوروی‏در‏بلنید‏میدت‏‬ ‫آسیب‏پاير‏است‪ [284].‬‏‬ ‫نهادينه‏شدن‏کنسرت‏قدرت‏نیز‏بسیار‏مسئله‏ساز‏بود‪.‬‏هیی ‏تالشی‏ی‏بیرای‏نگاشیت‏‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏برای‏تعیین‏اهداف‏مشترک‏و‏بیه‏اشیتراک‏گااشیتن‏هزينیه‏هیا‏صیورت‏نگرفیت‪.‬‏‬ ‫هی ‏گونه‏توافقی‏در‏مورد‏«‪...‬‏هرگونه‏نظريه‏و‏يا‏ايدئولوژی‏نظم‏جهانی‏صورت‏نگرفت‏کیه‏‬ ‫منجر‏به‏ايجاد‏يک‏کنسرت‏قدرت‏میان‏آمريکا‏و‏شوروی‏شود»‪[285].‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏موضیع‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏که‏به‏نهادها‏هشدار‏می‏دهد‏مزيت‏آن‏ها‏بازتاب‏تفیاوت‏هیای‏قیدرت‏‬ ‫نسبی‏است‪،‬‏با‏توجه‏به‏تمايل‏شديد‏برای‏به‏رسمیت‏شناختن‏مرز‏های‏اروپای‏شرقی‏توسط‏‬ ‫‪1. Matthew Ouimet‬‬

‫‪155‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫غرب‪،‬‏به‏سهولت‏مورد‏بی‏توجهی‏قرار‏گرفت‪.‬‏برای‏دستیابی‏به‏اين‏هیدف‪،‬‏شیوروی‏سیند‏‬ ‫نهايی‏هلسینکی‏را‏امضاء‏کرد‪.‬‏اين‏سند‏در‏نهايت‏در‏هنجیار‏هیای‏حقیوق‏بشیر‏مشیروعیت‏‬ ‫داخلی‏شوروی‏را‏تحت‏الشعاع‏قرار‏داد‏و‏تمامی‏اقدامات‏و‏سیاست‏های‏آن‏هیا‏‏را‏محکیوم‏‬ ‫کرد‪[286].‬‬

‫شوروی‏ يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏را‏به‏کار‏گرفت‏که‏هدف‏از‏آن‏تغییر‏رابطه‏با‏آمريکا‏‬ ‫به‏منظور‏ايجاد‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏بود‪.‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏بر‏اهمیت‏قیدرت‏نسیبی‏‬ ‫نظامی‏تأکید‏می‏کند‪،‬‏اما‏نیاز‏است‏تا‏سطح‏برتری‏با‏دقت‏مورد‏بررسی‏قرار‏گیرد‏تا‏بیا‏نظیم‏‬ ‫مورد‏نظر‏تناسب‏داشته‏باشد‪.‬‏گسترش‏سريع‏تولید‏تسلیحات‏نظامی‏بسیار‏تیأثیر‏گیاار‏بیود‪،‬‏‬ ‫اين‏امکان‏را‏برای‏يک‏کشور‏توسعهنیافته‏فراهم‏می‏کرد‏تا‏يک‏نیروی‏نظامی‏پیشرفته‏و‏‬ ‫‏‬ ‫زيرا‏‬ ‫قدرتمند‏ايجاد‏کند‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏در‏بعضی‏موارد‪،‬‏نیاز‏بود‏که‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏افزايش‏‬ ‫ضعیت‏موجود‏قدرت‏نظامی‏خود‏را‏میپايرفت‪.‬‬ ‫‏‬ ‫هزينههای‏نظامی‏را‏متوقف‏کرده‏و‏و‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‪،‬‏منجر‏به‏گسترش‏ساخت‏وساز‏قابل‏توجه‏تسیلیحات‏نظیامی‏شیوروی‏‬ ‫شد‪،‬‏اما‏اين‏کار‏ناخواسته‏در‏مقابل‏نظم‏مطلوب‏کنسرت‏قدرت‏بود‏که‏در‏آن‏هی ‏کشوری‏‬ ‫به‏دنبال‏سلطه‏بر‏نظام‏جهانی‏نبود‪،‬‏دولت‏های‏درگیر‏در‏آن‏احساس‏امنیت‏میی‏کردنید‏و‏در‏‬ ‫را‏تهديد‏نمیکرد‪.‬‏رشد‏سريع‏قدرت‏نظیامی‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫آن‏به‏رسمیت‏شناخته‏می‏شدند‏و‏خطری‏ ‏‬ ‫شوروی‏می‏توانست‏به‏عنوان‏يک‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏افراطی‏در‏نظر‏گرفته‏شود‏کیه‏نشیان‏‬ ‫داد‏يکی‏از‏طرفین‏در‏تالش‏برای‏فريب‏دادن‏ديگران‏و‏ايجاد‏يک‏نظم‏بینالملل‏متفاوت‏‬ ‫‏‬ ‫می‏‬ ‫باشد‪.‬‏آمريکا‏احتماالً‏از‏ايجاد‏يک‏قدرت‏هژمونیک‏واهمه‏داشت‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏که‏هدف‏‬ ‫آن‏ايجاد‏يک‏ارتش‏بزرگ‏و‏همهجانبه‏بود‏هی ‏گونه‏تناسبی‏با‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏نداشیت‏‬ ‫قابل‏جبرانی‏به‏پايگاههای‏داخلی‏شوروی‏وارد‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫و‏در‏عین‏حال‏آسیبهای‏غیر‏‬ ‫‏‬ ‫پیادهسازی‏يک‏رويکرد‏مديريتی‏کوتاه‏میدت‏‏کیه‏همیان‏سیاخت‏قیدرت‏‏نظیامی‏تل‏قیی‏‬ ‫میشود‏و‏در‏کنار‏آن‏استفاده‏از‏يک‏رويکرد‏میديريتی‏بلندمیدت‏‏بیرای‏بخیش‏هیای‏ديگیر‏‬ ‫‏‬ ‫جامعه‏و‏اقتصاد‪،‬‏منجر‏به‏ايجاد‏سطح‏بااليی‏از‏ناسیازگاری‏و‏تنیاق‬

‫‏شید‪.‬‏رويکیرد‏کلیی‏‬

‫مديريتی‏در‏تخصیص‏حجم‏عظیمی‏از‏منابع‏به‏ايجاد‏نییروی‏نظیامی‏و‏حمايیت‏از‏صینايع‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪157‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫میدهید‪،‬‏ايین‏‬ ‫سنگین‪،‬‏مؤثر‏واقع‏شد‪.‬‏همان‏طور‏که‏فرايند‏تشخیص‏استراتژی‏بزرگ‏هشدار‏ ‏‬ ‫کار‏باعث‏شد‏تا‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏با‏ناکارآمدی‪،‬‏کاهش‏بهیره‏وری‏و‏محیدوديت‏هیای‏‬ ‫ناشی‏از‏استفاده‏نادرست‏از‏منابع‏خارجی‏روب‏هرو‏شود‪.‬‏ناکارآمدی‏استراتژی‏بزرگ‏از‏لحاظ‏‬ ‫خلق‏قدرت‪،‬‏صرفاً‏باعث‏تسريع‏در‏فرايند‏سقوط‏شوروی‏شد‪ .‬‏‬ ‫در‏مجموع‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏شوروی‏در‏حالی‏که‏در‏ابتدا‏موفق‏به‏محدود‏کردن‏ايیاالت‏‬ ‫متحده‏شد‪،‬‏اما‏به‏تدريج‏دچار‏تضعیف‏تعادل‏سیاسی‏پايدار‏و‏نییز‏قیدرت‏داخلیی‏خیود‏در‏‬ ‫طی‏دوره‏‪1۹55‬‏تا‏‪1۹۳۳‬‏میالدی‏شد‪.‬‏آنچه‏که‏به‏دست‏آمد‪،‬‏دقیقاً‏برخالف‏چیزی‏بیود‏کیه‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏برای‏رسیدن‏به‏آن‏طراحی‏و‏اجرا‏شده‏بود‪.‬‏در‏حالی‏که‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫داشت‏که‏در‏جهت‏مخالف‏با‏موفقیت‏آن‏عمل‏میکردند‪،‬‏بیا‏‬ ‫‏‬ ‫تنش‏زدايی‪،‬‏تناق ‏های‏داخلی‏‬ ‫در‏نظر‏گرفتن‏اينکه‏اياالت‏متحده‏از‏نظر‏تمام‏معیار‏ها‏دولت‏قوی‏تیری‏بیود‪،‬‏‏امیا‏‏شیوروی‏‬ ‫ضعیف‏تر‏از‏روی‏نادانی‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏برای‏دستیابی‏به‏قدرت‏نسبی‏استفاده‏‬ ‫کرد‏و‏گزينه‏های‏ديگری‏نیز‏وجود‏داشت؛‏حزب‏کمونیست‏چین‏از‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫تعامل‏موفق‏استفاده‏کرد‪،‬‏در‏حالی‏که‏میخائیل‏گرباچف‪1‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏را‏بیه‏‬ ‫موفقیتآمییز‏‏نبیود‪.‬‏بیه‏نظیر‏میی‏رسید‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫اجرا‏درآورد‏که‏البته‏از‏ديدگاه‏حزب‏کمونیست‏‬ ‫تنشزدايی‏سهم‏قابل‏توجه‏آن‏در‏فروپاشی‏داخلیی‏‬ ‫پايدار‏ترين‏میراث‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ ‏‬ ‫اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏در‏اواخر‏دهه‏ ‪ 1۹۳۳‬‏م)‏بوده‏است‪.‬‏]‪[287‬‬

‫منطق‏عملیاتی‏يک‏استراتژی‏بزرگِ‏انکار‏داللت‏بر‏آن‏دارد‏که‏استراتژی‏بزرگیی‏کیه‏در‏‬ ‫واقع‏توسط‏شوروی‏اجرا‏شد‪،‬‏به‏احتمال‏بسیار‏زياد‏شکست‏خواهید‏خیورد‏‪،‬‏نتیجیه‏ای‏کیه‏‬ ‫تاريخ‏بر‏واقعیت‏آن‏صحه‏گااشته‏اسیت‏‪.‬‏بیا‏نگیاهی‏بیه‏گاشیته‏‪،‬‏ايین‏چیارچوب‏عناصیر‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏شوروی‏را‏برجسته‏میسازد‏که‏در‏تضاد‏با‏يکیديگر‏بودنید‪.‬‏نظیم‏کنسیرت‏‬ ‫قدرت‏مطلوب‏به‏وسیله‏باال‏بیردن‏تیوان‏نظیامی‏نییرو‏هیا‏در‏مقییاس‏وسییع‏تضیعیف‏شید‪،‬‏‬ ‫‪.1‬‏میخائیل‏سرگئیوي ‏گورباچُف‏ زاده‏‪2‬‏مارس‏‪)1۹۸1‬‏از‏سال‏‪1۹۳5‬‏تا‏‪1۹۹1‬‏میالدی‏آخرين‏رهبر‏اتحاد‏شوروی‏بود‪.‬‏‬ ‫ها‏و‏اصالحات‏او‏باعث‏پايان‏جنگ‏سرد‏شد‏اما‏همزمان‏يگانگی‏سیاسی‏حزب‏کمونیست‏اتحاد‏شوروی‏را‏نیز‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫تالش‬ ‫پايان‏داد‏و‏نهايتاً‏باعث‏فروپاشی‏شوروی‏شد‪.‬‏گورباچف‏در‏سال‏ ‪1۹۹۳‬‏م)‏جايزه‏صلح‏نوبل‏را‏دريافت‏کرده‏است‪ .‬‏‬

‫‪15۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫رضايتبخش‏در‏شیرايط‏‬ ‫‏‬ ‫راهبردی‏که‏شايد‏در‏ابتدا‏برای‏به‏دست‏آوردن‏يک‏موازنه‏قدرت‏‬ ‫تهديدآمیز‏مناسب‏بود‪.‬‏از‏سوی‏ديگر‪،‬‏سنتز‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیا‏اسیتفاده‏از‏‏يیک‏رويکیرد‏‬ ‫مديريتی‏ترکیبی‏کوتیاه‏و‏بلندمیدت‏‏معییوب‏بیود‪.‬‏در‏نهايیت‪،‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیه‏دلییل‏‬ ‫ناسازگاری‏و‏تناق ‏های‏داخلی‏به‏شکست‏منجر‏شد‪ .‬‏‬ ‫استفاده‏نامناسب‏از‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏می‏تواند‏کارکردی‏مغیاير‏بیا‏دسیتیابی‏بیه‏نظیم‏‬ ‫مطلوب‏داشته‏باشد‪،‬‏حال‏آنکه‏اگر‏سنتز‏استراتژيک‏نیز‏ناقص‏باشید‪،‬‏دسی‏تیابی‏بیه‏موفقییت‏‬ ‫بعید‏به‏نظر‏می‏رسد‪.‬‏در‏استراتژی‏بزرگ‏تنش‏زدايیی‏‏شیوروی‪،‬‏تلفییق‏اهیداف‪،‬‏روش‏هیا‏و‏‬ ‫ابزار‏ها‏فاقد‏پیوستگی‏و‏استحکام‏بود؛‏اشتباهی‏که‏درک‏بهتر‏از‏طرح‏يک‏اسیترا‏تژی‏بیزرگ‏‬ ‫انکار‏میتوانست‏آن‏را‏نشان‏دهد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫بررسییی‏سییه‏موردکییاوی‏راجییع‏بییه‏اسییتراتژی‏هییای‏بییزرگ‏انکییار‪،‬‏برخییی‏جنبییه‏هییای‏‬ ‫عام‏و‏استراتژیهیای‏بیزرگ‏انکیار‏‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏‬ ‫گااری‏مهم‏در‏مورد‏استراتژیهای‏بزرگ‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫سیاست‏‬ ‫خاص‏را‏مورد‏تأکید‏قرار‏میدهد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏‬ ‫‏‬ ‫تمام‏موردکاویهای‏انجام‏شده‪،‬‏ماهیت‏پويای‏استراتژی‏بزرگ‏را‏نشیان‏میی‏دهنید‪.‬‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏مستلزم‏ايجاد‏تعامل‏هوشمند‏با‏ديگران‏است‪،‬‏افرادی‏کیه‏از‏شکسیت‏هیای‏‬ ‫قبلی‏خود‏درس‏گرفتهاند‏و‏در‏مقابل‏يک‏اسیتراتژی‏جديید‏ديگیر‏را‏بیه‏کیار‏گیرنید‏و‏يیا‏‬ ‫استراتژی‏قبلی‏را‏ارتقاء‏دهند‪.‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏بايد‏به‏طور‏مداوم‏و‏مستمر‏پايش‏شیو‏ند‏‬ ‫به‏نقطه‏عطف‏خود‏رسیدهاند‏‪-‬لحظه‏ای‏که‏پیس‏از‏آن‏کیاربرد‏‬ ‫‏‬ ‫تا‏مشخص‏شود‏که‏آيا‏آن‏ها‏‬ ‫خود‏را‏به‏تدريج‏از‏دست‏می‏دهند‪-‬‏زمان‏رسیدن‏به‏ايین‏نقطیه‏بیه‏وسییله‏‏سیرعت‏واکینش‏‬ ‫اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏تعیین‏می‏شود‪،‬‏البته‏بايد‏تغییرات‏در‏محییط‏خیارجی‏را‏نییز‏میورد‏‬ ‫های‏بزرگ‏رويکردهايی‏نیستند‏که‏اجرا‏شده‏و‏بیه‏بوتیه‏فراموشیی‏‬ ‫‏‬ ‫توجه‏قرار‏داد‪.‬‏استراتژی‏‬ ‫سپرده‏شوند‪ .‬‏‬ ‫در‏مورد‏جنگ‏عراق‏آشکار‏شد‏هنگامی‏که‏آمريکا‏تصمیم‏به‏اقدام‏علیه‏عراق‏گرفیت‏و‏‬ ‫‏‬ ‫ابزار‏های‏ديپلماتیک‪،‬‏اطالعاتی‪،‬‏نظامی‏و‏اقتصادی‏قیدرت‏خیود‏را‏روی‏مشیکل‏پديد‏آمی‏ده‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏‪/‬‏‪15۹‬‬ ‫‏‬ ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏پنجم‪:‬‏‬

‫متمرکز‏کرد‪،‬‏عراق‏دريافت‏که‏هرگز‏نخواهد‏توانسیت‏از‏نظیر‏قیدرت‏نسیبی‪،‬‏خیود‏را‏بیه‏‬ ‫آمريکا‏برساند‪.‬‏به‏همین‏ترتیب‪،‬‏ببرهای‏آزادی‏خواه‏تامیل‏تنها‏توانست‏يک‏مزيیت‏قیدرت‏‬ ‫آنها‏اجازه‏نداد‏تا‏ابیزار‏هیای‏‬ ‫نسبی‏را‏برای‏خود‏حف ‏کند‪،‬‏در‏حالی‏که‏دولت‏سريالنکا‏به‏ ‏‬ ‫نهفته‏قدرت‏ملی‏را‏به‏نفع‏خويش‏به‏کار‏گیرند‪.‬‏برای‏آنکیه‏عیراق‏و‏ببرهیای‏آزادی‏خیواه‏‬ ‫يابند‪،‬‏بايد‏استراتژیهای‏بزرگ‏خود‏را‏تغییر‏میی‏دادنید‏و‏يیا‏‬ ‫‏‬ ‫تامیل‏بتوانند‏به‏موفقیت‏دست‏‬ ‫هنگامی‏که‏مشخص‏شد‏دشمنان‏آنها‏در‏حال‏تجمع‏نیروهای‏خود‏بودند‪،‬‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫کامالً‏جديد‏به‏کار‏می‏گرفتند ‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏منطق‏عملیاتی‏استراتژی‏بزرگ‏حول‏اهمییت‏قیدرت‏نسیبی‏ايجیا‏د‏شیده‏‏‬ ‫است‏و‏اين‏امر‏می‏تواند‏به‏وسیله‏ايجاد‏تعادل‏داخلی‏و‏يا‏خیارجی‏تغیییر‏کنید‪.‬‏ايین‏يعنیی‏‪،‬‏‬ ‫میتیوان‏مسیتقل‏‬ ‫گیریها‏را‏ ‏‬ ‫؛‏تصمیم ‏‬ ‫‏‬ ‫هريک‏از‏شرکت‏کنندگان‏آزادی‏عمل‏قابل‏توجهی‏دارد‬ ‫از‏اقدامات‏طرفهای‏ديگر‏درگیر‏در‏فرايند‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏انجام‏داد‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏همان‏طور‏‬ ‫که‏در‏فصول‏بعدی‏توضیح‏داده‏خواهد‏شید‪،‬‏در‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏اصیالح‏و‏تعامیل‪،‬‏‬ ‫وابستگی‏متقابل‏بیشتری‏میان‏طرفهای‏درگیر‏وجود‏دارد‪.‬‏نییروی‏محیرک‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫بزرگ‏انکار‏که‏همان‏قدرت‏نسبی‏است‪،‬‏سطح‏قابل‏توجهی‏از‏تمامیت‏را‏ارائه‏ ‏‬ ‫يکی‏از‏موارد‏مهم‏اين‏قاعده‏کلی‏در‏استراتژی‏بزرگ‏تینش‏زدايیی‏‏میورد‏بررسیی‏قیرار‏‬ ‫گرفت‪.‬‏در‏اين‏مورد‪،‬‏تعادل‏قدرت‏نسبی‏نظامی‏میان‏دو‏طرف‏نوسان‏چنیدانی‏نداشیت‪.‬‏در‏‬ ‫عو‬

‫‪،‬‏اياالت‏متحده‏تصمیم‏گرفت‏تا‏قوانین‏بازی‏را‏تغییر‏دهد‪،‬‏زيرا‏بر‏اين‏عقیده‏بود‏کیه‏‬

‫اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏در‏تمامی‏ابعاد‏قدرت‏ملی‏همتراز‏با‏اياالت‏متحده‏نبیود‏ه‏و‏نخواهید‏‬ ‫بود؛‏بنابراين‪،‬‏ايجاد‏يک‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏بیین‏المللیی‪،‬‏نظمیی‏نبیود‏کیه‏ايیاالت‏متحیده‏‬ ‫خواهان‏ايجاد‏آن‏باشد‪.‬‏اين‏نظم‏بیشترين‏میزان‏وابستگی‏سه‏گزينه‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏را‏‬ ‫دارد‪،‬‏زيرا‏هر‏دو‏طرف‏بايد‏موافقت‏کنند‏که‏از‏يکديگر‏پشتیبانی‏کنند‪.‬‬ ‫حتی‏با‏وجود‏اين‏استثناء‏جزئی‪،‬‏ماهیت‏ذاتاً‏ناپايدار‏موازنیه‏نسیبی‏قیدرت‪،‬‏خیود‏را‏در‏‬ ‫پس‏بزرگ‏ترين‏کمبود‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏پنهان‏کرده‏است‪.‬‏در‏حالی‏که‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏انکار‏ممکن‏است‏به‏درستی‏انتخاب‏شده‏و‏با‏مهارت‏کامیل‏بیه‏اجیرا‏در‏آمیده‏باشید‪،‬‏‬ ‫اساساً‏قادر‏به‏حل‏علل‏اساسی‏يک‏درگیری‏نیست‪.‬‏جنگ‏عراق‏بسیار‏مهیم‏و‏تعییین‏کننیده‏‏‬ ‫بود‪،‬‏زيرا‏مانع‏از‏دستیابی‏عراق‏به‏اهدافش‏شد‪،‬‏اما‏نتايج‏مثبت‏و‏پايدارتری‏ماننید‏تغیییر‏در‏‬

‫‪15۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اهداف‏و‏يا‏قوانین‏اجتماعی‏دولت‏عراق‏نداشت‪.‬‏نتايج‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏همان‏طیور‏‏کیه‏‬ ‫منتقدان‏بعد‏ها‏اظهار‏داشتند‏اين‏بود‏که‏استراتژی‏بزرگ‏در‏جنگ‏پیروز‏شد‪،‬‏اما‏صیلح‏را‏از‏‬ ‫دست‏داد‏و‏در‏نتیجه‏شکست‏خورد‪ .‬‏‬ ‫توانند‏انواع‏خاصی‏از‏نظمهای‏بیین‏الملیل‏و‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏بزرگ‏تنها‏می‬ ‫انواع‏خاصی‏از‏استراتژی‏‬ ‫بهمنظور‏ايجیاد‏يیک‏‬ ‫انکار‏تنها‏میتوان‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫در‏نتیجه‏صلح‏را‏ايجاد‏کنند‪.‬‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏‬ ‫موازنه‏قدرت‪،‬‏کنسرت‏قدرت‏و‏يا‏پايداری‏هژمونیک‏استفاده‏کرد‪.‬‏روش‏استفاده‏از‏ابزار‏ها‪،‬‏‬ ‫نتايج‏احتمالی‏را‏تحت‏تأثیر‏قرار‏می‏دهد‪.‬‏در‏موردکاویهای‏جنگ‏عیراق‏و‏ببرهیای‏آزادی‏‬ ‫خواه‏تامیل‪،‬‏استراتژی‏های‏انکار‏مورد‏استفاده‪،‬‏صلحی‏را‏ايجاد‏کردند‏که‏در‏پی‏دستیابی‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫آن‏بودند‪.‬‏اگر‏اين‏امر‏در‏نهايیت‏ناخوشیايند‏بیود‪،‬‏بايید‏اسیتراتژی‏هیای‏بیزرگ‏جديید‏يیا‏‬ ‫عطفی‏که‏استراتژیهیای‏بیزرگ‏انکیار‏بیه‏آن‏رسییده‏‬ ‫‏‬ ‫ای‏ايجاد‏میشد‏تا‏از‏نقطه‏‬ ‫‏‬ ‫تکامليافته‬ ‫‏‬ ‫بودند‪،‬‏ادامه‏يابند‪.‬‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تنش‏زدايی‏نوعی‏تغییر‏در‏استراتژی‏های‏بزرگ‏است‏که‏خوب‏است‏آن‏‬ ‫را‏مجدداً‏بیان‏کنیم‪.‬‏نظم‏مورد‏نظر‏آن‏در‏چارچوبی‏قرار‏دارد‏که‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکیار‏‬ ‫آن‏را‏پیشنهاد‏می‏دهد‪،‬‏اما‏نظم‏کنسرت‏قدرت‏که‏با‏تجهیز‏تیوان‏نظیامی‏شیوروی‏ت‏ضیعیف‏‬ ‫شد‪،‬‏برای‏شرايط‏بسیار‏تهديید‏آمیز‏مناسیب‏اسیت‏‪.‬‏موفقییت‏نیازمنید‏اسیتفا‏ده‏محتاطانیه‏از‏‬ ‫ابزار‏های‏قدرت‏در‏استراتژی‏بیزرگ‏اسیت‏‪.‬‏عیالوه‏بیر‏آن‪،‬‏هنگیامی‏کیه‏رهبیران‏شیوروی‏‬ ‫دريافتند‏که‏اياالت‏متحده‏دست‏از‏حمايت‏از‏نظم‏کنسیرت‏قیدرت‏برداشیته‏‏اسیت‏‪،‬‏تغیییر‏‬ ‫آنها‏ثابیت‏کردنید‏کیه‏قیادر‏بیه‏‬ ‫ند‪.‬‏در‏نهايت‪،‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫چندانی‏در‏استراتژی‏بزرگ‏خود‏ايجاد‏نکرد‬ ‫يادگیری‏نیستند‏و‏در‏عو‬

‫‏به‏طور‏انعطاف‏ناپاير‏به‏يیک‏راه‏حیل‏ثابیت‏بسینده‏میی‏کننید‪.‬‏‬

‫به‏طور‏کلی‪،‬‏در‏ايجاد‏استراتژی‏های‏بزرگ‪،‬‏تطبیق‏مداوم‏اهداف‪،‬‏روش‏ها‏و‏ابیزار‏هیا‏بسییار‏‬ ‫اهمیت‏دارد‪ .‬‏‬

‫فصل ششم‬ ‫استراتژیهای بزرگ تعامل‬

‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫‪152‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫‏‬

‫در‏دهه‏گاشته‪،‬‏هنگامی‏که‏جنگ‏های‏عراق‏و‏افغانستان‏کیه‏‏کشیور‏هیای‏غربیی‏بیه‏راه‏‬ ‫انداختنیید‪،‬‏بییه‏تییدريج‏بییا‏عییدم‏موفقیییت‏روبی‏هرو‏شید‪،‬‏لییاا‏تأکییید‏بیشییتری‏بییر‏اسییتفاده‏از‏‬ ‫بهعنوان‏يک‏راه‏حل‏جامع‏مطرح‏شد‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏کیاربرد‏اخییر‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏تعامل‏ ‏‬ ‫اين‏نوع‏از‏استراتژی‏بزرگ‏در‏کشور‏های‏لیبی‏و‏سوريه‏نتايج‏ناامیدکننده‏ای‏به‏بار‏آورد‏کیه‏‬ ‫اين‏امر‏حاکی‏از‏آن‏است‏که‏استراتژی‏های‏بزرگ‏تعامل‏در‏برخی‏شیرايط‏کیاربرد‏دارنید‏و‏‬ ‫شايد‏در‏مواقع‏ديگر‏مفید‏مناسب‏نباشند‪ .‬‏‬ ‫نکته‏مهم‏اينکه‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏لیبرال‏نیست‪.‬‏يک‏استراتژی‏‬ ‫بزرگ‏لیبرال‏موضع‏الزامی‏فیلسوفان‏لیبرال‏را‏به‏کار‏میی‏گییرد‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏در‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏تعامل‏اين‏کار‏صورت‏نمی گیرد‪.‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏کیه‏در‏ايین‏کتیاب‏میورد‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏قرار‏گرفته‏است‪،‬‏از‏لیبرالیسم‏جديد‏اَندرا‏موراوک‪1‬‏به‏عنوان‏اصول‏بنییادين‏اسیتفاده‏‬ ‫ه‏گروههای‏مختلیف‏در‏د‏اخیل‏دولیت‏هیای‏دموکراتییک‏و‏‬ ‫‏‬ ‫می‏کند‏تا‏مشخص‏کند‏که‏چگون‬ ‫میتوانند‏اهداف‏اجتماعی‏يک‏نهاد‏را‏شکل‏دهند‪ .‬‏‬ ‫مستبد‏ ‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏رويکرد‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏ممکن‏اسیت‏در‏همکیاری‏بیا‏گیروه‏هیای‏‏‬ ‫ذینفع‏داخلی‏يک‏دولت‏به‏طور‏کلی‏مشابه‏استفاده‏از‏مفهوم‏اتحاد‏در‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫‏‬ ‫انکار‏ باشد‪،‬‏اگرچه‏اين‏دو‏مفاهیم‏متفاوتی‏دارند‪.‬‏استراتژی‏بیزرگِ‏تعامیل‏بیر‏همکیاری‏بیا‏‬ ‫گروه‏های‏ذی‏نفع‏داخلی‏متمرکز‏است؛‏به‏عبارت‏ديگر‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏در‏اينجیا‏تمامیاً‏در‏‬ ‫مورد‏اين‏گروه‏ ها‏است‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏در‏استراتژی‏بزرگِ‏انکار‪،‬‏تمرکز‏بر‏دشمن‏است‪،‬‏‏در‏عین‏‬ ‫های‏اضافیای‏هستند‏که‏به‏صحنه‏بازی‏وارد‏میی‏شیوند؛‏اسیتراتژی‏هیای‏‏‬ ‫‏‬ ‫حال‏متحدان‪،‬‏ابزار‏‬ ‫بزرگِ‏انکار‏در‏مجموع‏در‏مورد‏دشمنان‏است‪ .‬‏‬ ‫سه‏موردکاوی‏تاريخی‏طوری‏ساختاربندی‏شدهاند‏که‏جنبه‏های‏مهم‏تیدوين‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏تعامل‪،‬‏به‏ويژه‏الزامات‏و‏نیازمندی‏های‏طراحی‪،‬‏منطق‏کلیی‏عملییاتی‏و‏شیرايطی‏کیه‏‬ ‫منجر‏به‏موفقیت‏و‏يا‏شکسیت‏اسیتراتژی‏میی‏شیود‏‏را‏برجسیته‏کننید‏‪.‬‏اولیین‏موردکیاوی‏‪،‬‏‬ ‫سالهای‏‪1۹7۲-1۹52‬‏میالدی‏برای‏بازسیازی‏و‏احییا‏ی‏اروپیای‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏در‏ ‏‬ ‫‪1. Moravcsik‬‬

‫‪15۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫غربی‏است‏که‏آن‏را‏می‏توان‏نمونه‏بارز‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏دانست‪.‬‏هسیته‏مرکیزی‏‬ ‫اين‏استراتژی‏بزرگ‏منطقه‏ای‏طرح‏مارشال‪1‬‏يا‏همان‏برنامه‏بلند‏مدت‏کمیک‏هیای‏اقتصیادی‏‬ ‫آمريکا‏به‏اروپای‏غربی‏بود‪.‬‏چارچوب‏زمانی‏انتخاب‏شده‏بیرای‏ايین‏مورد‏کیاو‏ی‏از‏زمیان‏‬ ‫آغاز‏استراتژی‏بزرگ‏با‏اعالم‏طرح‏مارشال‏در‏دانشگاه‏هاروارد‏در‏سال‏ ‪1۹۲7‬‏م)‏تیا‏‏زمیان‏‬ ‫پايان‏اجرای‏طرح‏يعنی‏هنگامی‏که‏استراتژی‏بزرگ‏به‏نقطیه‏عطیف‏خیود‏رسیید‪،‬‏در‏نظیر‏‬ ‫گرفته‏شد‪ .‬‏‬ ‫با‏در‏نظر‏گرفتن‏خصوصیات‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏طرح‏مارشال‏اغلب‏بهعنوان‏يیک‏الگیوی‏‬ ‫‏‬ ‫جديد‏در‏طی‏سی‏سال‏گاشته‏برای‏بسیاری‏از‏مناطق‏و‏کشور‏ها‏مورد‏استفاده‏قیرار‏گرفتیه‏‬ ‫است‪.‬‏در‏بسیاری‏از‏جهات‏طرح‏مارشال‏موفقیت‏آمیز‏بوده‏و‏می‏توان‏از‏آن‏مجیدداً‏اسیتفاده‏‬ ‫ه‏است‪،‬‏به‏گونهای‏کیه‏هنگیام‏‬ ‫‏‬ ‫کرد‪.‬‏اين‏طرح‏اغلب‏به‏عنوان‏يک‏مقايسه‏تطبیقی‏استفاده‏شد‬ ‫هم‏برای‏دستهبندی‏مسائل‏کلیدی‏و‏هم‏بیرای‏‬ ‫‏‬ ‫میتوان‏از‏آن‪،‬‏‬ ‫مواجهه‏با‏مشکالت‏بینالمللی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫نشان‏دادن‏راه‏حل‏های‏بالقوه‏استفاده‏کرد‪[288].‬‏به‏کارگیری‏فرايندی‏که‏برای‏اين‏استراتژی‏‬ ‫کمک‏کند‏تا‏درک‏بهتری‏از‏طراحیی‏‏و‏منطیق‏‏‬ ‫‏‬ ‫توسعهيافته‪،‬‏می‏تواند‏به‏سیاست‏گااران‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏‬

‫موفقیت آمیزترين‏پروژه‏سیاست‏خارجی‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏پس‏از‏جنگ‏‬ ‫‏‬ ‫‪.1‬‏طرح‏مارشال )‪: (Marshall Plan‬‬ ‫جهانی‏دوم‏است‪،‬‏اين‏طر ح‏به‏بسیاری‏از‏کشورهای‏اروپای‏غربی‏کمک‏کرد‏تا‏اقتصاد‏خود‏را‏پس‏از‏جنگ‏بازسازی‏‬ ‫کنند‪.‬‏اياالت‏متحده‏و‏تیم‏سیاست‏خارجی‏جر ‏مارشال‏در‏مسیر‏خلق‏جهان‏پس‏از‏جنگ‪،‬‏درصدد‏حاف‏عوامل‏بروز‏‬ ‫دو‏جنگ‏جهانی‏و‏معضالت‏اقتصادی‏ناشی‏از‏آن‏بودند‪،‬‏به‏عبارت‏ديگر‏آنها‏معتقد‏بودند‏در‏همه‏جای‏دنیا‪،‬‏انسان‏‬ ‫‏‬ ‫مرفه‪ ،‬‏يا ‏دست ‏کم ‏امیدوار ‏به ‏زندگی ‏در ‏رفاه‪ ،‬‏بهسوی ‏تمامیت‏خواهی ‏جاب ‏نمی‏شود‪ .‬‏در ‏عین ‏حال ‏اين ‏طرح ‏يک‏‬ ‫برنامه ريزی‏بلندمدت‏برای‏خلق‏يک‏بازار‏توانمند‏برای‏خريد‏محصوالت‏آمريکايی‏بود‏که‏عمالً‏از‏تسلط‏کمونیسم‏در‏‬ ‫‏‬ ‫اروپا‏جلوگیری‏میکرد‪.‬‏در‏مقابل‏ا ين‏طرح‏در‏اروپای‏غربی‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏که‏عمالً‏مانع‏بهره‏مندی‏بلوک‏شرق‏‬ ‫‏‬ ‫م)‏سازمانی‏بینالمللی‏را ‏هدف‏مبارزه‏با‏طرح‏‬ ‫‏‬ ‫از‏اين ‏کمک‏ها‏شده‏بود‏دست ‏به ‏ابتکار‏عمل‏زد‏و‏در‏سال‏ ‪ 1۹۲7‬‏‬ ‫مارشال ‏تشکیل ‏داد‪ .‬‏طرح ‏مارشال ‏سرآغاز ‏دوقطبی ‏شدن ‏کامل ‏جهان ‏و ‏تعیین ‏حوزه ‏نفوذ ‏دو ‏قدرت ‏بود؛ ‏چرا ‏که‏‬ ‫کشورهايی ‏که ‏به ‏اين ‏طرح ‏جواب ‏مثبت ‏دادند ‏وابستگی ‏خود ‏را ‏به ‏اردوگاه ‏غرب ‏و ‏آن‏ها ‏که ‏پاسخ ‏منفی ‏دادند‏‬ ‫وابستگیشان‏به‏بلوک‏شرق‏را‏نمايان‏ساختند‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪155‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫آن‏داشته‏باشند‪.‬‏همچنین‏موقعیت‏هايی‏را‏ارائه‏می‏دهد‏که‏امکان‏يا‏عدم‏امکیان‏تکیرار‏‏ايین‏‬ ‫الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏در‏آنها‏وجود‏دارد‪.‬‬ ‫موردکاوی‏دوم‏به‏بررسی‏استراتژی‏بیزرگ‏ايیر‏ان‏در‏همکیاری‏بیا‏بیازيگر‏غییر‏‏دولتیی‏‬ ‫حزب‏اهلل‏لبنان‏در‏طول‏سال‏های‏‪2۳۳5-1۹۳2‬‏میالدی‏می‏پردازد‪.‬‏چارچوب‏استراتژی‏بزرگ‏‬ ‫تعامل‏که‏مبتنی‏بر‏نئولیبرالیسم‏است‪،‬‏ممکن‏است‏تنهیا‏مربیوط‏بیه‏کشی‏ورهای‏دموکراتییک‏‬ ‫نظامهای‏حاکمیتی‏مستبد‏را‏در‏برمی‏گیرد‏که‏از‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫باشد‪.‬‏اين‏موردکاوی‪،‬‏ ‏‬ ‫تعامل‏با‏کاربرد‏وسیع‏تر‏بهره‏برداری‏می‏کنند‪.‬‏محدوده‏زمانی‏اين‏موردکیاو‏ی‏از‏زمیان‏آغیاز‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ايران‏است‪.‬‏در‏واکنش‏به‏تجاوز‏رژيم‏اشغالگر‏قدس‏در‏سال‏ ‪1۹۳2‬‏م)‏بیه‏‏‬ ‫لبنان‪،‬‏ايران‏به‏صورت‏هدفمند‏حزب‏اهلل‏را‏به‏وجود‏آورد‏تا‏اينکه‏در‏سال‏ ‪2۳۳5‬‏م)‪،‬‏]رژيیم‏‬ ‫اشغالگر‏قدس[‏مجدداً‏در‏امور‏داخلی‏لبنان‏مداخله‏کرد‏و‏باعث‏شید‏تیا‏اسیتراتژ‏ی‏بیزرگ‏‬ ‫ايران‏به‏يک‏بلوغ‏جديد‏رسد‪،‬‏اما‏هنوز‏به‏نقطه‏عطف‏خود‏نرسیده‏است‪.‬‬ ‫موردی‏که‏با‏شکست‏روب‏هرو‏شد‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏مماشات‪1‬‏در‏جنگ‏توسط‏انگلسیتان‏‬ ‫طی‏سال‏های‏‪1۹۸۹-1۹۸۲‬‏میالدی‏بود‪.‬‏انگلستان‏از‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏اسیتفاده‏‬ ‫کرد‪،‬‏اما‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏با‏عناصری‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ترکییب‏شیده‏بیود‏و‏‬ ‫رويکردی‏را‏به‏وجود‏آورد‏که‏براساس‏نظر‏کريستوفر‏لین‪2‬‏يک‏رويکرد‏منطقی‏بوده‏است‪ :‬‏‬ ‫تعريف‏میکند؛ ‏‬ ‫‏‬ ‫بهخوبی‏‬ ‫‪ ‬زيرا‏منافع‏انگلستان‏را‏ ‏‬ ‫بندی‏میکند؛ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ود‏برای‏اين‏منافع‏را‏طبقه‬ ‫تهديدهای‏موج‬ ‫‏‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‏‏و‏منابع‏محدودی‏که‏برای‏مقابله‏با‏چالش‏های‏استراتژيک‏انگلسیتان‏در‏دسیترس‏‬ ‫تخصیص‏میدهد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫بهدرستی‏‬ ‫قرار‏دارد‏را‏ ‏‬ ‫ين‏حال‪،‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏فاجعهآمیز‏بود‪.‬‏کاربرد‏فرايند‏استراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏‬ ‫‏‬ ‫‏با‏ا‬ ‫در‏اينجا‏تناق ‏های‏ذاتی‏و‏آشتیناپايری‏را‏در‏طراحی‏آن‏آشکار‏می‏کند‏که‏میی‏شید‏‏از‏آن‏‬ ‫اجتناب‏کرد‪ .‬‏‬

‫‪1. Appeasement‬‬ ‫‪2. Christopher Layne‬‬

‫‪155‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫محدوده‏زمانی‏انتخابشده‏از‏سال‏ ‪1۹۸۲‬‏م)‏آغاز‏شید‪،‬‏‏هنگیامی‏کیه‏کابینیه‏انگلسیتان‏‬ ‫‏‬ ‫رسماً‏تصمیم‏گرفت‏تا‏در‏مورد‏آلمان‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏استفاده‏کند‪.‬‏دلییل‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏در‏مقابل‏آلمان‏اين‏بود‏که‏اين‏کشور‏يکی‏از‏تهديد‏های‏بیزرگ‏بیرای‏‬ ‫امپراتوری‏و‏جايگاه‏انگلستان‏به‏عنوان‏قدرت‏برتر‏جهان‏تا‏زمان‏آغاز‏جنگ‏جهیانی‏دوم‏در‏‬ ‫سپتامبر‏ ‪1۹۸۹‬‏م)‏محسوب‏می‏شد‪.‬‏اين‏دوره‪،‬‏شروع‏استراتژی‏بزرگ‏تا‏دوره‏پیس‏از‏نقطیه‏‬ ‫عطف‏آن‏را‏پوشش‏می‏دهد‪،‬‏دوره‏ای‏که‏احتماالً‏در‏حدود‏میارس‏ ‏‪1۹۸5‬‏م)‏بیود‏‪،‬‏هنگیامی‏‬ ‫که‏آلمان‏اقدام‏به‏تجديد‏ساختار‏نظامی‏خود‏پس‏از‏جنگ‏راينلند‪1‬‏کیرد‪.‬‏ايین‏دوره‪،‬‏مقطیع‏‬ ‫پس‏از‏مداخله‏نظامی‏آلمیان‏در‏جنیگ‏هیای‏داخلیی‏اسیپ‏انیا‏در‏اواسیط‏سیال‏ ‪1۹7۸‬‏م)‏را‏‬ ‫دربرنمی‏ گیرد‪.‬‏شکست‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏با‏آغاز‏جنگ‏جهانی‏همراه‏شد‪،‬‏جنگی‏که‏قیرار‏‬ ‫بود‏آلمان‏از‏آن‏اجتناب‏کند‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏به‏روش‏خاصی‏در‏دوره‏به‏اصیطالح‏‏«جنیگ‏‬ ‫دروغین»‪2‬‏ادامه‏يافت‪،‬‏با‏اين‏امید‏که‏احزاب‏میانه‏رو‏در‏آلمان‏بتوانند‏جنگ‏را‏متوقف‏کننید‏‏‬ ‫تا‏اينکه‏در‏اواسط‏سال‏ ‪1۹۲۳‬‏م)‪،‬‏حمله‏آلمان‏به‏فرانسه‏باعث‏شد‏چرچیل‏در‏انگلستان‏به‏‬ ‫قدرت‏برسد‪ .‬‏‬ ‫استراتژی بزرگ آمريکا برای احیاء و بازسازی اروپا سال ‪ 1991-1911‬میالدی‬ ‫جنگ‏جهانی‏دوم‏اروپا‏را‏به‏ويرانی‏کشید‏و‏طولی‏نکشید‏که‏نگرانیهای‏گسیترده‏ای‏در‏‬ ‫‏‬ ‫مورد‏احتمال‏گسیترش‏گرسینگی‪،‬‏هیر ‏ومیر ‏‏و‏انقیالب‏پديید‏آمید‪.‬‏در‏سیال‏ ‏‪1۹۲5‬‏م)‏‬ ‫وينستون‏چرچیل‪۸‬‏اعالم‏کرد‏که‏اروپا‏به‏«تَلّی‏ی‏از‏آوار‪،‬‏گورسیتان‏و‏مکیانی‏بیرای‏پیرورش‏‬ ‫‪1. Rhineland War‬‬ ‫‪2. Phony war‬‬

‫م))‏سیاستمدار‏و‏‬ ‫‏‬ ‫‪.۸‬‏سِر‏وينستون‏لئونارد‏اسپنسر‏چرچیل‏متولد‏‪ ۸۳‬‏نوامبر‏ ‪ 1۳7۲‬‏م)‪،‬‏ درگاشته‏‪ 2۲‬‏ژانويه‏ ‪ 1۹55‬‏‬ ‫ای‏بود‏که‏بین‏سالهای‏‪ 1۹۲۳‬‏تا‏‪ 1۹۲5‬‏میالدی‪،‬‏يعنی‏در‏طول‏جنگ‏جهانی‏دوم‏و‏بار‏ديگر‏بین‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫نويسنده‏بريتانیايی‬ ‫میالدی‏نخستوزير‏بريتانیا‏بود‪.‬‏او‏افسر‏ارتش‏بريتانیا‏نیز‏بود‪.‬‏چرچیل‏جايزه‏نوبل‏ادبیات‏در‏‬ ‫‏‬ ‫سالهای‏‪1۹51‬‏تا‏‪1۹55‬‏‬ ‫‏‬ ‫م)‏وينستون‏چرچیل‏را‏بهعنوان‏«مرد‏نیمه‏‬ ‫‏‬ ‫م)‏بهخاطر‏نوشته‏هايش‏دريافت‏کرد‪.‬‏مجله‏تايم‏در‏سال‏ ‪1۹۲۹‬‏‬ ‫سال‏ ‪1۹5۸‬‏ ‏‬ ‫اول‏قرن‏بیستم»‏ انتخاب‏کرد‪.‬‏چرچیل‏در‏میان ‏عامه‏مردم‏مظهر‏زيرکی‏و‏نیرنگ‏است‪.‬‏چرچیل‏سال‏ ‪ 1۹۲۳‬‏م)‏نیز‏‬ ‫بهعنوان‏مرد‏سال‏تايم‏انتخاب‏شده‏بود‪.‬‏چرچیل‏در‏‪۸۳‬‏نوامبر‏ ‪1۳7۲‬‏م)‏در‏«بلنهايم‏پاالس»‏در‏آکسفوردشر‏انگلستان‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪157‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫نفرت‏و‏دشمنی‏تبديل‏شده‏است»‪[290].‬‏در‏حالی‏که‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏نقش‏کمی‏در‏‬ ‫گونهای‏آماده‏کرده‏بود‏که‏بیشیترين‏بهیره‏‏را‏از‏‬ ‫به ‏‬ ‫ايجاد‏اين‏شرايط‏ايفا‏کرده‏بود‪،‬‏اما‏خود‏را‏ ‏‬ ‫آن‏ببرد‪.‬‏هدف‏از‏استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏برای‏احییاء‏و‏بازسیازی‏اروپیا‪،‬‏حیل‏وفصیل‏‏ايین‏‬ ‫مشکالت‏از‏طريق‏ايجاد‏يک‏نظم‏بینالملل‏«صلح‏لیبرال»‏بود‏کیه‏حکومیت‏هیای‏پارلمیانی‏‬ ‫‏‬ ‫به‏توسعه‏نهادها‏و‏ايجاد‏همبستگی‏متقابل‏اقتصیادی‏بیه‏شیکل‏‬ ‫‏‬ ‫دموکراتیک‏را‏تقويت‏کند‏و‏‬ ‫فراملی‏بپردازد‪.‬‏هدف‏آمريکا‏ايجاد‏اتحاد‏و‏تقويت‏نییرو‏هیای‏نظیامی‏نبیو‏د‏‪-‬کیه‏بعیدها‏در‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏انجام‏شید‏‪-‬‏بلکیه‏هیدف‏بازسیازی‏نهیاد‏هیای‏اجتمیاعی‪،‬‏سیاسیی‏و‏‬ ‫اقتصادی‏اروپای‏جنگ‏زده‏بود‏که‏باعث‏شد‏کمونیست‏ها‏مجال‏بیشتری‏برای‏حمله‏به‏اروپا‏‬ ‫پیدا‏کنند‪ [291].‬‏‬ ‫سیاست‏گااران‏ارشد‏آمريکايی‏يک‏قیاس‏تاريخی‏با‏«معاملیه‏جديید‏»‪1‬‏انجیام‏دادنید‏تیا‏‬ ‫دريابند‏که‏چگونه‏می‏توان‏به‏بازسازی‏اروپا‏کمک‏کرد‪.‬‏سیاست‏گااران‪،‬‏اين‏فرضیه‏اساسیی‏‬ ‫در‏خانواده‏معروفِ‏«اسپنسر»‏به‏دنیا‏آمد‪.‬‏پدرش‏لرد‏راندولف‏چرچیل‪،‬‏سیاست‏مدار‏و‏مادرش‏لیدی‏راندولف‏چرچیل‪،‬‏‬ ‫دختر‏يک‏میلیونر‏آمريکايی‏بود‪.‬‏چرچیل‏ابتدا‏به‏مدرسه‏«هارو»‏و‏پس‏از‏آن‏به‏«آکادمی‏نظامی‏سلطنتی‏سندهرست»‏‬ ‫ملحق ‏شد‪ .‬‏در ‏سال ‏ ‪ 1۳۹۸‬‏م) ‏به ‏ارتش ‏بريتانیا ‏پیوست ‏و ‏در ‏ ‪ 1۳۹۳‬‏م) ‏به‏عنوان ‏افسر ‏ارتش ‏در ‏جنگی ‏در ‏سودان‏‬ ‫شرکت‏کرد‪ .‬‏‬ ‫به‏برنامه‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏فرانکلین‏روزولت‏رئیسجمهور‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏بعد‏‬ ‫‏‬ ‫‪.1‬‏معامله‏جديد‏يا‏«نیو‏ديل» ‏‬ ‫م)‏اطالق‏میشود‪.‬‏نیو‏ديل‪،‬‏دخالت‏دولت‏در‏اقتصاد‏برای‏خرو ‏‬ ‫‏‬ ‫از‏بروز‏رکود‏بزرگ‏در‏اياالت‏متحده‏در‏سال‏ ‪1۹2۹‬‏‬ ‫از ‏بحران ‏وخیم ‏سرمايه‏داری ‏و ‏دمیدن ‏جان ‏تاره ‏به ‏زيرساخت‏های ‏اين ‏نظام ‏است‪ .‬‏به ‏همین ‏دلیل ‏بالفاصله ‏پس ‏از‏‬ ‫پیروزی‏روزولت‏در‏انتخابات‏سال‏ ‪1۹۸2‬‏م)‪،‬‏دولت‏فدرال‏برنامه‏های‏اصالحی‏خود‏را‏آغاز‏کرد‏که‏به‏تحوالت‏عظیم‏‬ ‫اقتصادی ‏و ‏اجتماعی ‏در ‏جامعه ‏اياالت ‏متحده ‏آمريکا ‏انجامید‪ .‬‏وی ‏با ‏استفاده ‏از ‏پشتوانه ‏عظیم ‏مالی ‏دولت‪ ،‬‏به‏‬ ‫سرمايه گااری‏در‏امور‏عمرانی‏و‏زيربنايی‏پرداخت‏تا‏از‏اين‏طريق‏با‏بیکاری‏مبارزه‏نمايد‏و‏با‏تزريق‏پول‏به‏طبقه‏‬ ‫‏‬ ‫کارگر‪،‬‏امکان‏ خريد‏محصوالت‏انبارشده‏در‏کارخانجات‏را‏فراهم‏کند‪.‬‏روزولت‏همچنین‏در‏نظام‏پولی‏و‏مالی‏مداخله‏‬ ‫کرد‏و‏نظارت‏دقیقی‏را‏بر‏عملکرد‏بانکهای‏خصوصی‏و‏بازارهای‏سهام‏به‏مرحله‏اجرا‏درآورد‪.‬‏وی‏انحصار‏بخش‏‬ ‫‏‬ ‫گونه‏فعالیتها‏شکست‏و‏به‏تنظیم‏بازار‏پرداخت‪.‬‏بدين‏ترتیب‏اقتصاد‏کینزی‏جای‏اقتصاد‏«آدام‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫خصوصی‏را‏در‏اين‬ ‫را‏که‏در‏آن‏دست‏نامرئی‏بازار‏نیروی‏اقتصادی‏شناخته‏میشد‪،‬‏گرفت‪.‬‏دموکرات‏ها‏نظريه‏دولت‏رفاهی‏را‏‬ ‫‏‬ ‫اسمیت»‏‬ ‫ارائه ‏کردند‪ .‬‏موفقیت ‏اين ‏برنامه‪ ،‬‏حمايت ‏وسیع ‏توده‏های ‏آسیب‏ديده ‏از ‏بحران ‏اقتصادی ‏را ‏برای ‏حزب ‏دموکرات ‏و‏‬

‫‪15۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫را‏به‏عنوان‏ابتکار‏سیاسی‏پییش‏از‏جنیگ‪،‬‏پايرفتنید‏کیه‏در‏بحیران‏هیای‏شیديد‏اقتصیادی‪،‬‏‬ ‫هزينه‏های‏دولت‏ضروری‏و‏اجتناب‏ناپاير‏است‪.‬‏با‏گسترش‏ايین‏تفکیر‏بیه‏فضیای‏پیس‏از‏‬ ‫جنگ‪،‬‏قیاس‏«معامله‏جديد»‏بیه‏طیور‏‏مسیتقیم‏منجیر‏بیه‏تیدوين‏اسیتراتژی‏هیايی‏شید‏کیه‏‬ ‫مجموعه‏ای‏از‏مشکالت‏اروپا‏با‏استفاده‏از‏آن‏قابل‏حل‏بود‪[292].‬‏میلز‪1‬‏چنین‏بیان‏میی‏کنید‏‬ ‫که‏براساس‏تفکرات‏وزير‏امور‏خارجه‏در‏مورد‏گزينه‏های‏بازسازی‏«استفاده‏از‏يک‏مداخله‏‬ ‫اقتصادی‏دولت‏به‏سبک‏و‏سیاق‏معامله‏جديد‏در‏سیاسیت‏خیارجی‏آمريکیا‏بییش‏از‏همیه‏‬ ‫اهمیت‏دارد»‪[293].‬‏هنگام‏بازبینی‏استراتژی‏بزرگ‏پنجاه‏سال‏بعد‪،‬‏ديانا‏کانز‪2‬‏معتقد‏بود‏کیه‏‬ ‫سیاست‏گااران‏ارشد‏در‏آن‏زمان‏بر‏آن‏بودنید‏کیه‏‏«معاملیه‏جديید‪،‬‏آمريکیا‏را‏بیرای‏نظیام‏‬ ‫سرمايه‏داری‏تبديل‏به‏يک‏مکان‏امن‏نموده‏پس‪:‬‏طرح‏مارشال‏برای‏اروپا‏نیز‏همیین‏کیار‏را‏‬ ‫خواهد‏کرد»‪ [294].‬‏‬ ‫مهم‏تر‏از‏همه‏آنکه‪،‬‏مساعدت‏های‏آمريکا‏الزاماً‏يک‏جانبیه‏نبیود؛‏دريافیت‏کننیدگان‏ايین‏‬ ‫کمک‏ها‏به‏شدت‏در‏برنامه‏ريزی‏و‏اجرای‏کمک‏های‏خود‏دخالت‏داشتند‪.‬‏مارشال‏وزير‏امور‏‬ ‫خارجه‏آمريکا‏در‏معرفی‏اين‏طرح‏در‏دانشگاه‏هاروارد‏در‏ژوئن‏ ‪1۹7۲‬‏م)‏گفت‪ :‬‏‬ ‫‪...‬‏طراحی‏يکجانبه‏يک‏برنامه‏يکپارچه‏برای‏آنکه‏اروپا‏از‏نظیر‏اقتصیادی‏روی‏پايیه‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‬ ‫خود‏بايستد‏نه‏سزاوار‏اين‏دولت‏است‏و‏نه‏برای‏آن‏سودی‏دارد‪.‬‏اين‏کار‏وظیفه‏اروپايیهیا‏‬ ‫‏‬ ‫است‪.‬‏به‏نظر‏من‪،‬‏طرح‏انجام‏اين‏کار‏بايد‏توسط‏اروپا‏ارائه‏شود‪.‬‏نقش‏اين‏کشور‏ آمريکیا)‏‏‬ ‫های‏دوستانه‏در‏تهیه‏يک‏برنامه‏اروپايی‏و‏سپس‏حمايتهای‏آتیی‏از‏چنیین‏‬ ‫‏‬ ‫بايد‏ارائه‏کمک‏‬ ‫که‏برای‏ما‏امکانپاير‏است‪.‬‏ايین‏برنامیه‏بايید‏يیک‏برنامیه‏‬ ‫‏‬ ‫برنامه‏هايی‏آن‏هم‏تا‏جايی‏باشد‏‬

‫‪.1‬شخص‏روزولت‏به‏همراه‏آورد‏و‏به‏همین‏دلیل‏وی‏توانست‏در‏انتخابات‏سال‏ ‪1۹۸5‬‏م)‏با‏کسب‏شصت‏درصد‏آرای‏‬ ‫مردمی ‏و ‏‪ 52۸‬‏رأی ‏مجمع ‏انتخاباتی ‏در ‏قبال ‏رقیب ‏جمهوری‏خواه ‏خود ‏به ‏پیروزی ‏دست ‏يابد‪ .‬‏تا ‏آن ‏هنگام ‏چنین‏‬ ‫پیروزی‏قاطعی‏برای‏هی ‏ يک‏از‏رؤسای‏جمهوری‏اياالت‏متحده‏حاصل‏نشده‏بود‏و‏اين‏بیانگر‏رضايت‏عمومی‏از‏‬ ‫برنامه‏های‏اجتماعی‏و‏رفاهی‏اين‏حزب‏در‏نزد‏افکار‏عمومی‏بود‪ .‬‏‬ ‫‪1. Mills‬‬ ‫‪2. Dianne Kunz‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪15۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫مشترک‏باشد‏و‏اگر‏تمام‏کشور‏های‏اروپايی‏آن‏را‏قبول‏ندارند‪،‬‏بايد‏بخشیی‏از‏آن‏هیا‏‏بیا‏آن‏‬ ‫موافقت‏کنند»‪[295].‬‬

‫بهويژه‏آن‏دسیته‏‬ ‫موفقیت‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏منوط‏به‏همکاری‏کشور‏های‏اروپايی‏بود‪،‬‏ ‏‬ ‫آنها‏منطبق‏بیر‏منیافع‏و‏خواسیته‏هیای‏گسیترده‏‬ ‫نفع‏داخلی‏که‏اولويتهای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏ذی‬ ‫از‏گروه‏‬ ‫آمريکا‏بود‪.‬‏قرار‏بر‏اين‏بود‏که‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏از‏طريق‏کمک‏های‏مستقیم‏و‏‬ ‫غیر‏مستقیم‏به‏کشور‏های‏اروپايی‏برای‏رسیدن‏به‏اهدافشان‏تحقیق‏يابید‪.‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫های‏ذینفع‏در‏کشور‏های‏مورد‏نظر‏آمريکیا‏وجیود‏‬ ‫‏‬ ‫تنها‏در‏صورتی‏امکان‏پاير‏بود‏که‏گروه‏‬ ‫داشته‏باشند‏و‏سپس‏اين‏گروه‏ها‏تمايل‏و‏توانايی‏اسیتفاده‏از‏کمیک‏هیای‏پیشینهادی‏را‏دارا‏‬ ‫باشند‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏در‏رأس‏طرح‏مارشال‏قرار‏داشت‏و‏آمريکا‏در‏آن‏«نیه‏هرگیز‏‬ ‫بهعنوان‏يک‏نیروی‏پیشران‪،‬‏بلکه‏نقش‏يک‏عامل‏کاتالیزور‏را‏داشت»‪.‬‏]‪[296‬‬ ‫‏‬

‫دولت‏های‏اروپايی‏از‏همان‏آغاز‪،‬‏با‏اشتیاق‏در‏طرح‏مارشال‏شرکت‏کردنید‪،‬‏زيیرا‏منیابع‏‬ ‫آنها‏قیرار‏میی‏گرفیت‪،‬‏بیه‏طیور‏‏قابیل‏تیوجهی‏بسییاری‏از‏مشیکالت‏‬ ‫مالیای‏که‏در‏اختیار‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫اقتصادی‏آن‏ها‏را‏برطرف‏می‏کرد‏و‏از‏لحاظ‏سیاسی‏از‏آن‏هیا‏‏پشیتیبانی‏میی‏کیرد‪.‬‏همکیاری‏‬ ‫کشور‏های‏اروپايی‏با‏پايرش‏سريع‏موافقان‏اهداف‏اسیتراتژی‏بیزرگِ‏‏تعامیل‏‪،‬‏همیراه‏بیود‪،‬‏‬ ‫اهدافی‏که‏به‏منظور‏پیشرفت‏جنبه‏های‏مختلف‏ايجاد‏يک‏اروپای‏متحد‏و‏يکپارچه‏اقتصادی‏‬ ‫های‏صورتگرفته‏در‏سیال‏ ‏‪1۹۲۳‬‏م)‏نشیان‏‏میی‏داد‏کیه‏‪7۲‬‏‬ ‫‏‬ ‫طرح‏ريزی‏شده‏بود‪.‬‏نظرسنجی‏‬ ‫درصد‏از‏مردم‏با‏اين‏اهداف‏موافق‏و‏شانزده‏درصد‏مخالف‏اين‏اهداف‏بودند‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏‬ ‫ايجاد‏يک‏اروپای‏متحد‏نیز‏از‏اهداف‏عالی‏مقامات‏رسمی‏و‏سیاست‏مداران‏ذی‏نفوذی‏مانند‏‬ ‫در‏فرانسه‪،‬‏کنراد‏ادنائر‪2‬‏در‏آلمان‏و‏گاسپری‪۸‬‏در‏ايتالیا‏بود؛‏که‏همیه‏آن‏هیا‏‏‬ ‫‏‬ ‫مونت‏و‏شومان‪1‬‏‬ ‫بییه‏طییور‏قابییل‏تییوجهی‏در‏پیشییرفت‏اروپییا‏نقییش‏داشییتند‪[297].‬‏اسییتراتژی‏بییزرگ‏تعامییل‏‬ ‫می‏توانست‏موفق‏باشد‪،‬‏زيرا‏گروه‏هیای‏داخلیی‏و‏نخبگیانی‏کیه‏از‏آن‏حمايیت‏میی‏کردنید‏‬ ‫اولويتهای‏يکسان‏داشتند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‪1. Monnet and Schuman‬‬ ‫‪2. Adenauer‬‬ ‫‪3. de Gasperi‬‬

‫‪17۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫کمک‏هی‏ ای‏اقتصیادی‏کیه‏اسیاس‏ايین‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏را‏تشیکیل‏میی‏داد‪،‬‏از‏‬ ‫دولت‏های‏دوست‏می‏خواست‏تا‏اعضای‏کمونیسیت‏را‏از‏کابینیه‏خیود‏حیاف‏کننید‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫همان‏طور‏که‏مشخص‏شد‪،‬‏کمک‏هیای‏ضیروری‏آمريکیا‏تنهیا‏بیه‏دولیت‏هیای‏غربیی‏غییر‏‬ ‫میشد؛‏بنابراين‏موضع‏انتخابیاتی‏احیزاب‏غیی‏ر‏کمونیسیت‏‏بیه‏مییزان‏قابیل‏‬ ‫کمونیستی‏اعطا‏ ‏‬ ‫توجهی‏تقويت‏شد‪[298].‬‏در‏مقام‏مقايسه‪،‬‏وضعیت‏وخیم‏اقتصادی‏اتحاد‏جماهیر‏شیوروی‏‬ ‫بدين‏معنا‏بود‏که‏ايین‏کشیور‏هیی ‏طیرح‏مشیابهی‏نمیی‏توانسیت‏ارائیه‏‏دهید‏و‏در‏نتیجیه‏‬ ‫نمی‏توانست‏به‏احزاب‏کمونیست‏هی ‏گونی ‏ه‏کمکیی‏بکنید‪.‬‏در‏اسیتراتژی‏بیزرگ‪،‬‏سیالمت‏‬ ‫اقتصادی‏به‏طور‏مستقیم‏با‏ثبات‏سیاسی‏ارتباط‏داشت‪،‬‏به‏گونه‏ای‏که‏منافع‏انتخاباتی‏احیزاب‏‬ ‫های‏دموکراتیک‏اروپای‏غربی‏را‏محدود‏میکرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫کمونیست‏در‏کشور‬ ‫ابشده‏بود‏که‏هیدف‏از‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏همچنین‏شامل‏يک‏عنصر‏اطالعاتی‏حس ‏‬ ‫بهسوی‏‬ ‫آنها‏ ‏‬ ‫آن‏«دادن‏آگاهی‏کافی‏به‏کشور‏های‏اروپايی‏بود‪...‬تا‏از‏همکاری‏و‏روی‏آوردن‏ ‏‬ ‫آمريکا‏اطمینان‏حاصل‏شود»‪[299].‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏فعالیت‏های‏پنهان‏متمرکز‏‬ ‫کرد‪.‬‏آژانس‏تازه‏تأسیس‏اطالعات‏مرکزی‏آمريکا‏ سیا)‏منیابع‏میالی‏میورد‏‬ ‫‏‬ ‫را‏نیز‏هدايت‏می‏‬ ‫کارگران‏آمريکا‏و‏کانادا‏را‏به‏صورت‏محتاطانه‏تأمین‏می‏کرد‏که‏ايین‏کیار‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫فدراسیون‏‬ ‫‏‬ ‫نیاز‏‬ ‫آن‏ها‏اجازه‏می‏داد‏تا‏از‏اتحاديه‏ها‏و‏سازمان‏های‏کیارگری‏میورد‏پسیند‏آمريکیا‏در‏اروپیای‏‬ ‫غربی‏حمايت‏کنند‏و‏نیز‏جنبش‏های‏کارگری‏که‏در‏برخی‏از‏کشور‏های‏غربی‏دارای‏عناصر‏‬ ‫کمونیستی‏بودند‏را‏تضعیف‏کنند‪.‬‏]‪ [300‬‏‬ ‫از‏نظر‏ابزار‏های‏ديپلماتیک‏قدرت‪،‬‏هدف‏استراتژی‏بزرگ‏در‏حمايت‏دولیت‏تیرومن‏از‏‬ ‫پیمان‏بروکسل‪،‬‏جامعه‏دفاعی‏اروپا‪1‬‏و‏طرح‏شومان‏منعکس‏شده‏است‪.‬‏پیمیان‏بروکسیل‏در‏‬ ‫سال‏ ‪1۹۲۳‬‏م)‪،‬‏انگلستان‪،‬‏فرانسه‏و‏کشور‏های‏بنلوکس‪2‬‏را‏به‏وسیله‏يیک‏پیمیان‏امنیتیی‏بیه‏‬ ‫يکديگر‏متصل‏کرد‪.‬‏کشور‏های‏عضو‏جامعه‏دفاعی‏اروپا‏در‏اوايی‏ل‏دهیه‏ ‏‪1۹5۳‬‏م)‪،‬‏در‏پیی‏‏‬ ‫ايجاد‏يک‏ارتش‏متحد‏اروپايی‏بودند‏و‏طرح‏شومان‏يکپارچیه‏سیازی‏‏تولیید‏زغیال‏سینگ‏و‏‬ ‫)‪1. the European Defence Community (EDC‬‬

‫‪E‬‏‬ ‫‪ o‬‏‪ c‬‏‬ ‫‪n‬‏‬ ‫‪o‬‏‬ ‫‪m‬‏‬ ‫‪U‬‏ ‏‪c‬‏‪ i‬‏‬ ‫آن‏‪:‬‏ ‏‪ n‬‏‪ o‬‏‪ i‬‏‪ n‬‏‬ ‫کامل‏ ‏‬ ‫نام‏ ‏‬ ‫بنه‏لوکس‏)‏ ‏‬ ‫و‏لوکزامبورگ‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫اقتصادى‏کشورهاى‏هلند‏و‏بلژيک‏‬ ‫‏‬ ‫‪.‬‏همبستگى‏‬ ‫‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ )B‬‏‬ ‫‪ n‬‏‪ e‬‏‬ ‫‪u‬‏‪ l‬‏‪ e‬‏‬ ‫‪x‬‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪171‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫فوالد‏در‏فرانسه‏و‏آلمان‏را‏پیشنهاد‏داد‏و‏در‏نهايت‏منجر‏به‏استقرار‏نهادهیای‏اولییه‏جامعیه‏‬ ‫‏‬ ‫کشور‏های‏اروپايی‏شد‪[301].‬‏در‏حوزه‏نظامی‪،‬‏پیمان‏ناتو‏که‏در‏آوريل‏ ‪1۹۲۹‬‏م)‏تصیو‏يب‏‬ ‫شد‏نیز‏منطبق‏بر‏ديدگاه‏آمريکا‏و‏با‏لحاظ‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏آن‏ها‏در‏منطقه‪،‬‏قابل‏درک‏‬ ‫گويد‪:‬‏»هدف‏از‏ايجاد‏پیمان‏ناتو‏حمايت‏از‏کشور‏های‏‬ ‫بود‪.‬‏اينکبری‪1‬‏در‏مورد‏پیمان‏ناتو‏می‏ ‏‬ ‫اروپايی‏برای‏ايجاد‏روابط‏امنیتی‪،‬‏سیاسی‏و‏اقتصادی‏قوی‏تر‏در‏داخیل‏اروپیا‏بیود‪.‬‏بیا‏ايین‏‬ ‫ديدگاه‪،‬‏توافق‏ناتو‏ادامه‏استراتژی‏طرح‏مارشال‏بود‪.»...‬‏]‪[302‬‬

‫استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‏تنها‏در‏صورتی‏قابل‏قبول‏و‏اجراشدنی‏بود‏کیه‏رهبیران‏داخلیی‏‬ ‫های‏ذینفع‏که‏دارای‏اولويت‏هیای‏مناسیبی‏بودنید‪،‬‏آن‏را‏بیه‏کیار‏‬ ‫‏‬ ‫کشور‏های‏همراه‏و‏گروه‏‬ ‫آنها‏مايیل‏بیه‏همراهیی‏‬ ‫می‏گرفتند‪.‬‏مارشال‏در‏ابتدا‏کمک‏به‏شوروی‏را‏نیز‏پیشنهاد‏داد‪،‬‏اما‏ ‏‬ ‫نبودند‏و‏از‏پیوستن‏کشور‏های‏وابسته‏به‏خود‏به‏اروپای‏شرقی‏نیز‏ممانعت‏نمودنید‪.‬‏بیدون‏‬ ‫های‏ذینفع‏داخلی‏که‏دارای‏اولويت‏های‏مناسب‏و‏منطبیق‏بیا‏اهیداف‏آمريکیا‏‬ ‫‏‬ ‫وجود‏گروه‏‬ ‫بودند‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏در‏اين‏کشور‏ها‏قابل‏استفاده‏نبود‪[303].‬‏در‏ايین‏راسیتا‏ماکیادو‏‪2‬‏بیا‏‬ ‫تحلیل‏طرح‏مارشال‏به‏اين‏نتیجه‏رسید‏که‏با‏توجه‏به‏تسلط‏کامل‏آمريکا‏بر‏طیرح‏مارشیال‪،‬‏‬ ‫«موفقیت‏نهايی‏اين‏طرح‏به‏میزان‏بسیار‏زيادی‏بیه‏مشیارکت‏رهبیران‏اروپیا‏در‏ايین‏طیرح‏‬ ‫بستگی‏دارد»‪[304].‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏هنگامی‏به‏موفقیت‏میی‏رسی‏د‏کیه‏شیرکا‏در‏‬ ‫مسیر‏دستیابی‏به‏هدف‏دارای‏اولويت‏های‏مشابه‏و‏قابیل‏بهیره‏بیرداری‏و‏بیا‏هیم‏همکیار‏و‏‬ ‫همرأی‏باشند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫برای‏خلق‏قدرت‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏از‏رويکرد‏دولت‪-‬بازار‏بلند‏مدت‏استفاده‏کرد‪.‬‏از‏نظر‏‬ ‫منابع‪،‬‏طرح‏مارشال‏عالی‏ترين‏و‏گران‏قیمت‏ترين‏منابع‏را‏فراهم‏می‏کرد‏که‏در‏آن‏نود‏درصد‏‬ ‫از‏کمک‏های‏آمريکا‏به‏پانزده‏کشور‏اروپای‏غربی‏در‏قالیب‏اعطیای‏کمیک‏هیای‏میالی‏و‏ده‏‬ ‫درصد‏در‏قالب‏اعطای‏وام‏صورت‏می‏گرفت‪.‬‏برحسب‏تولیید‏ناخیالص‏ملیی‪،‬‏اجیرای‏ايین‏‬ ‫برنامه‏‪2/1‬‏درصد‏از‏تولید‏ناخالص‏آمريکا‏در‏سال‏ ‪1۹۲۳‬‏م)‪،‬‏‪2/۲‬‏درصید‏در‏سیال‏ ‏‪1۹۲۹‬‏‬

‫‪1. Ikenberry‬‬ ‫‪2. Machado‬‬

‫‪172‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫م)‏و‏‪1/5‬‏درصد‏در‏دو‏سال‏آخر‏اجرای‏طرح‏را‏به‏کشور‏های‏اروپیای‏غربیی‏منتقیل‏کیرد‪.‬‏‬ ‫]‪ [305‬‏‬ ‫دولت‏فدرال‏در‏آن‏زمان‏دچار‏کسری‏بودجه‏بود‏و‏در‏نتیجه‏منابع‏میالی‏میورد‏اسیتفاده‏‬ ‫آمريکا‏ترکیبی‏از‏مالیات‏و‏انتشیار‏اوراق‏قرضیه‏بیود‪.‬‏در‏ايین‏دوره‪،‬‏مالییات‏دولتیی‏تقريبیاً‏‏‬ ‫دوازده‏درصد‏از‏تولید‏ناخالص‏داخلیی‏را‏تشیکیل‏میی‏داد‏کیه‏حیدود‏هفیت‏‏درصید‏از‏آن‏‬ ‫مالیات‏بر‏درآمید‏اشیخاص‏‏و‏پینج‏‏درصید‏از‏آن‏مالییات‏شیرکتی‏بیوده‏اسیت‪.‬‏]‪[306‬‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏انطباقی‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفت‪،‬‏اگرچه‏گزينه‏های‏محدودی‏را‏ارائه‏میی‏داد؛‏امیا‏‏‬ ‫استفاده‏از‏استراتژی‏بین‏المللی‏غیر‏ممکن‏بود‪،‬‏زيرا‏در‏اين‏دوره‏کشور‏های‏کمی‏منابع‏کافی‏‬ ‫برای‏سرمايهگااری‏در‏خار ‏از‏کشورشان‏را‏داشتند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫طرح‏مارشال‏از‏يک‏رويکرد‏اقتصاد‏کینزی‏برای‏احییاء‏و‏بازسیازی‏اقتصیاد‏هیای‏بیازار‏‬ ‫کشور‏ های‏اروپای‏غربی‏استفاده‏کرد‏که‏به‏دلیل‏وقوع‏جنگ‏جهانی‏دوم‏متوقف‏شیده‏بیود‪.‬‏‬ ‫هدف‏بلند‏مدت‪،‬‏ايجاد‏يک‏بازار‏متمرکز‏در‏سراسر‏قاره‏اروپا‏بود‏که‏قرار‏بود‏به‏رشد‏باالی‏‬ ‫اقتصادها‏در‏مقايسه‏و‏تقويت‏دموکراسی‏در‏اين‏قاره‏منجر‏شود‪[307].‬‏در‏حالی‏که‏بودجیه‏‬ ‫مورد‏نیاز‏توسط‏دولت‏تأمین‏می‏شد‪،‬‏با‏توجه‏بیه‏عیدم‏اعتمیاد‏بیه‏کیارايی‏و‏تیأثیر‏گیااری‏‬ ‫‪.‬‏مورا‏برجسته‪،‬‏مايک‏هوگان‪1‬‏در‏يکی‏‬ ‫‏‬ ‫میشد‬ ‫بروکراسی‏دولتی‪،‬‏نقش‏دولت‏در‏آن‏محدود‏ ‏‬ ‫از‏آثار‏مطرح‏خود‏در‏مورد‏طرح‏مارشال‏چنین‏مینويسد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏طرح‏مارشال‏با‏دقت‏بسیار‏زياد‏نقش‏دولت‏آمريکیا‏را‏در‏فراينید‏تثبییت‏مشیخص‏‬ ‫کرده‏بود‪.‬‏اين‏نقش‏به‏عنوان‏يک‏ضرورت‏امنیت‏ملی‏و‏نیز‏به‏عنوان‏کمک‏بیه‏شیرکت‏هیای‏‬ ‫خصوصی‏در‏نظر‏گرفته‏شد‪.‬‏قرار‏شد‏تا‏نقش‏آمريکا‏تا‏جايی‏کیه‏امکیان‏دارد‏بیا‏همکیاری‏‬ ‫نخبگان‏بخش‏خصوصی‏اجرا‏شود‪.‬‏سیاست‏گااران‏دخالت‏شرکت‏هیای‏دولتیی‏در‏اجیرای‏‬ ‫طرح‪،‬‏ بازسازی‏را‏ممنوع‏کردند‏و‏در‏عو‬

‫‏يک‏سازمان‏مستقل‏ايجاد‏کردند‏و‏کارمنیدان‏و‏‬

‫اعضای‏آن‏را‏از‏میان‏نخبگان‏مديريتی‏از‏بخش‏خصوصی‏انتخاب‏کردنید‏و‏آن‏را‏از‏طريیق‏‬ ‫ای‏به‏گروههای‏خصوصی‏پیوند‏دادند‪.»...‬‏]‪[308‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏مشاوره‬ ‫‏‬ ‫ای‏از‏کمیته‬ ‫‏‬ ‫شبکه‬

‫‪1. Michael Hogan‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪17۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫هدف‏ مأموريت‏طرح‏مارشال‏با‏گاشت‏زمیان‏از‏تمرکیز‏اولییه‏بیر‏تهییه‏میواد‏غیاايی‪،‬‏‬ ‫پوشاک‪،‬‏کود‏های‏شیمیايی‏و‏سوخت‏به‏سمت‏تأکید‏بر‏مواد‏خیام‏و‏تجهییزات‏تولییدی‏در‏‬ ‫میشد‪،‬‏باری‏ماکیادو‏‬ ‫سال‏ ‪1۹۲۹‬‏م)‏تغییر‏کرد‪.‬‏در‏حالی‏که‏تصمیمات‏خريد‏در‏اروپا‏انجام‏ ‏‬ ‫به‏ذکر‏اين‏نکته‏می‏پردازد‏که‪:‬‏«دالر‏های‏بسیار‏کمی‏از‏اياالت‏متحیده‏خیار ‏شید‏و‏يیا‏بیه‏‬ ‫دست‏بیگانگان‏افتاد‪.‬‏هنگام‏اتمام‏برنامه‪،‬‏برآورد‏ها‏نشان‏می‏دادنید‏کیه‏تقريبیاً‏‏‪۳۸‬‏درصید‏از‏‏‬ ‫خريدهای‏دالری‏در‏داخل‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏صرف‏شده‏بیود‏»‪[309].‬‏ايین‏هزينیه‏هیا‏بیا‏‬ ‫هدف‏توسعه‏اقتصادی‏پايدار‏و‏بلند‏مدت‏اياالت‏متحده‏آمريکیا‏صیورت‏گرفتیه‏بیود‏‏و‏بیه‏‬ ‫جلب‏حمايت‏از‏طرح‏مارشیال‏در‏کنگیره‏آمريکیا‏و‏در‏مییان‏بازرگانیان‏‏آمريکیايی‏کیه‏از‏‬ ‫شمار‏میآمدند‪،‬‏کمک‏شايانی‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫نفعان‏اين‏طرح‏به‬ ‫‏‬ ‫ذی‬ ‫گرچه‏با‏بودجه‏تخصیص‏داده‏شده‏از‏سوی‏کنگیره‏و‏مشیارکت‏قدرتمنید‏شیرکت‏هیای‏‬ ‫خصوصی‪،‬‏تالش‏های‏زيادی‏برای‏کسیب‏مشیروعیت‏ورود‏انجیام‏‏شیده‏‏بیود‪،‬‏امیا‏تمرکیز‏‬ ‫بیشتری‏بر‏نخبگان‏نسبت‏به‏جامعه‏مدنی‏صورت‏گرفت‪.‬‏دولت‏کمیته‏هیريم‏ن‪1‬‏را‏تشیکیل‏‬ ‫داد‏که‏شامل‏نمايندگانی‏از‏بخش‏بازرگانی‪،‬‏کارگری‏و‏دانشگاهی‏بود‏تا‏بیه‏طیور‏‏عمیده‏بیر‏‬ ‫روی‏شکل‏گیری‏نظرات‏و‏ايده‏های‏نخبگان‏متمرکز‏باشد‪.‬‏به‏دلییل‏وجیود‏عیدم‏ا‏عتمیاد‏‏در‏‬ ‫کنگره‪،‬‏به‏نظر‏می‏رسید‏که‏ايجاد‏يک‏گروه‏ويژه‏اثیر‏بخشیی‏بیشیتری‏از‏بروکراسیی‏دولتیی‏‬ ‫که‏يک‏کمیته‏شبهخصوصیی‏‬ ‫‏‬ ‫داشته‏باشد‪.‬‏«کمیته‏مردمی‏طرح‏مارشال‏برای‏بازسازی‏اروپا»‪2‬‏‬ ‫بود‪،‬‏با‏استفاده‏از‏رسانه‏های‏جمعی‏و‏انجام‏مصاحبه‏با‏مخاطبین‏خاص‪،‬‏تالش‏های‏عمیومی‏‬ ‫گسترده‏ای‏انجام‏می‏داد‪.‬‏مشروعیت‏استراتژی‏طرح‏مارشیال‏مبتنیی‏بیر‏«آرمیان‏گرايیی‪،‬‏نفیع‏‬ ‫فردی‏و‏ايدئولوژی»‏بود‪،‬‏در‏حالی‏که‏تأکید‏فراوانی‏بر‏حفاظت‏از‏جامعیه‏جهیانی‏د‏ر‏برابیر‏‬ ‫کمونیسم‏و‏تمام‏آنچه‏که‏اين‏نظام‏سیاسی‏در‏پی‏داشت‪،‬‏صورت‏گرفته‏بود‪.‬‏]‪[310‬‬

‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏آمريکا‏موفقیت‏آمیز‏بود‪،‬‏زيرا‏اياالت‏متحده‏توانسیت‏گیروه‏هیا‏و‏‬ ‫هايی‏که‏اولويتهیای‏منطبیق‏بیر‏امییال‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏و‏دولت‬ ‫های‏ذینفع‏داخلی‏موجود‪،‬‏‪ -‬‏‬ ‫گروه‬ ‫‏‬ ‫دولت‏‬ ‫گسترده‏آمريکا‏داشتند‪-‬‏را‏يافته‏و‏با‏آن‏هیا‏همکیاری‏کنید‏‪.‬‏آمريکیا‏بیه‏رشید‏ايین‏شیرکای‏‬ ‫‏‬ ‫‪1. Harriman Committee‬‬ ‫‪2. Citizens Committee for the Marshall Plan to Aid European Recovery‬‬

‫‪17۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫پرمنفعت‏کمک‏کرد‏تا‏تأثیر‏گااری‏بیشتری‏در‏کشور‏های‏مطبوع‏خويش‏يافته‏و‏به‏اهداف‏و‏‬ ‫آرزو‏های‏خود‏دست‏يابند‪.‬‏بالعکس‪،‬‏از‏پیشرفت‏دولت‏ها‏و‏گروه‏هیای‏ذی‏نفیع‏داخلیی‏کیه‏‬ ‫کا‏نبود‪،‬‏جلوگیری‏به‏عمیل‏میی‏آمید‏‏و‏‬ ‫‏‬ ‫اولويت‏هايشان‏مطابق‏با‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏آمري‬ ‫ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏آمريکا‏به‏کار‏گرفته‏شد‏تا‏ايین‏گیروه‏هیای‏دردسرسیاز‏‏در‏نظیام‏هیای‏‬ ‫اجتماعی‪،‬‏اقتصادی‪،‬‏سیاسی‏و‏ملی‏خود‏تأثیرگااری‏کمتری‏داشته‏باشند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏آمريکا‏دستاورد‏بالقوهای‏را‏نشان‏می‏دهد‏کیه‏‏میی‏توانید‏‬ ‫آنها‏به‏آينده‏میورد‏نظیر‏‬ ‫پايدار‏باشد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏با‏همکاری‏ديگران‏باعث‏می‏شود‏که‏ ‏‬ ‫خويش‏دست‏يابند‪.‬‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏به‏خوبی‏در‏اروپا‏تقويت‏شید‏و‏ديگیر‏نییاز‏بیه‏‏‬ ‫منابع‏و‏حمايت‏های‏مستمر‏آمريکا‏نداشت‪.‬‏در‏يک‏دوره‏بلند‏مدت‏تر‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫تعامل‏ممکن‏است‏يک‏گزينه‏کم‏هزينه‏تر‏باشد‪،‬‏اگرچه‏در‏اين‏مثیال‏هزينیه‏هیای‏آغیاز‏ايین‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏قابل‏توجه‏بود‪.‬‬ ‫ی‏بزرگ‏خاص‪،‬‏همچنین‏يکی‏از‏کاستیهای‏اصیلی‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏استراتژ‬ ‫تعامل‏را‏نشان‏می‏دهد؛‏اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏هنگامی‏امکیان‏پیاير‏اسیت‏کیه‏بتیوان‏‬ ‫گروههای‏ذی‏نفع‏داخلی‏که‏تمايل‏و‏توانايی‏الزم‏برای‏استفاده‏از‏کمیک‏هیای‏ارائیه‏شیده‏‏را‏‬ ‫‏‬ ‫را‏بتوان‏در‏کشورهای‏دارای‏اهمیت‏در‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏پییدا‏نمیود‪.‬‏در‏اتحیاد‏‬ ‫‏‬ ‫داشته‏باشند‏‬ ‫های‏ذینفع‏وجیود‏نداشیت‏و‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‪،‬‏دسترسی‏به‏گروه‬ ‫جماهیر‏شوروی‏و‏کشور‏های‏وابسته‏آن‏ها‬ ‫در‏نتیجه‏استراتژی‏بزرگ‏در‏آن‏مناطق‏نتوانست‏موفقیت‏خاصی‏به‏دست‏آورد‪.‬‬ ‫با‏در‏نظر‏گرفتن‏مفهوم‏استراتژی‏بزرگ‏به‏عنوان‏يک‏روش‏سیاسیت‏گیااری‪،‬‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگِ‏برنامه‏بازسازی‏اروپیا‪،‬‏يکیی‏از‏نمونیه‏هیای‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏منطقیه‏ای‪،‬‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تر‏و‏البته‏با‏نگاهی‏به‏گاشته‏است‏که‏در‏فصل‏دوم‏به‏تفصیل‏توضییح‏داده‏‬ ‫شد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏برنامه‏بازسازی‏اروپا‏بیه‏ايین‏روش‏آغیاز‏نشید‪،‬‏بلکیه‏پییش‏از‏آنکیه‏‬ ‫استراتژی‏ بزرگ‏انکار‏به‏وجود‏آيد‪،‬‏مورد‏پايرش‏قیرار‏گرفتیه‏و‏تیدوين‏شید‪.‬‏وزيیر‏امیور‏‬ ‫خارجه‏آمريکا‏«مارشال»‏در‏دانشگاه‏هاروارد‏در‏ژوئن‏ ‪1۹۲7‬‏م)‏اعالم‏کرد‏که‏اين‏طرح‏بیه‏‬ ‫نام‏او‏نامگااری‏شده‏است‪.‬‏با‏وجود‏اين‪،‬‏جور ‏کنان‏ايده‏اصلی‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏جديید‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪175‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫انکار‏را‏تا‏‪5‬‏نوامبر‏ ‪1۹۲7‬‏م)‏اعالم‏نکرد‪.‬‏در‏اين‏زمان‏در‏يک‏«بیانیه‏سیاست‏برنامه‏ريزی»‪1‬‏‬ ‫اين‏استراتژی‏ادامه‏رونید‏کنیونی‏‬ ‫‏‬ ‫اصول‏اصلی‏اين‏استراتژی‏را‏به‏اين‏صورت‏بیان‏کرد‏که‏«‬ ‫جهان‏است»‪[311].‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏اوايل‏سال‏ ‪1۹۲۳‬‏م)‏بود‏که‏اين‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏انکیار‏‬ ‫تأثیر‏خود‏را‏بر‏مسائل‏سیاسی‏در‏دولت‏ترومن‏به‏تدريج‏نشان‏داد‏و‏در‏آغاز‏در‏ارتباط‏میان‏‬ ‫‏‬ ‫آمريکا‏و‏کشور‏تازه‏کمونیست‏چین‏نمود‏پیدا‏کرد‪ .‬‏‬ ‫در حیالی‏ کیه‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بر‏نامیه‏بازسیازی‏اروپیا‏تمرکی‏ز‏متفیاوت‏‏و‏بیه‏مراتیب‏‬ ‫نسبت‏به‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏با‏يک‏چشمانداز‏جهانی‏داشت‪،‬‏با‏اين‏حیال‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫محدودتری‏‬ ‫نظر‏می‏رسد‏که‏برخی‏از‏ايده‏های‏آن‪،‬‏خبر‏از‏وجود‏استراتژی‏جامعی‏می‏داد‏کیه‏در‏شیرف‏‬ ‫ايجاد‏بود‪.‬‏برای‏مثال‪،‬‏نمی‏توان‏تصور‏کرد‏که‏براساس‏استراتژی‏بیزرگ‏انکیار‪،‬‏کمیک‏هیای‏‏‬ ‫طرح‏مارشال‏به‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏نیز‏ارائه‏شود‪،‬‏به‏گونه‏ای‏که‏ايین‏کشیور‏نییز‏تحیت‏‬ ‫اسییتراتژی‏بییزرگ‏برنامییه‏بازسییازی‏اروپییا‏قییرار‏گیییرد‪.‬‏در‏حییالی‏کییه‏يییک‏سییطح‏مناسییب‏‬ ‫بههمپیوستگی‏بین‏دو‏استراتژی‏بزرگ‏به‏وجود‏آمده‏بود‪،‬‏قابل‏تأمل‏است‏که‏در‏سیال‏هیای‏‏‬ ‫جنگ‏سرد‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏برنامه‏بازسازی‏اروپا‏منحصربه‏فیرد‏‏بیاقی‏مانید‪،‬‏بیدون‏‬ ‫طوالنی‏ ‏‬ ‫آنکه‏اين‏رويکرد‏مجدداً‏مورد‏استفاده‏قرار‏گیرد‪ .‬‏‬ ‫استراتژی بزرگ ايران در قبال حزباهلل ‪ 1991-1119‬میالدی‬ ‫انقالب‏اسالمی‏سال‏ ‪1۹7۹‬‏م)‏در‏ايران‪،‬‏سیاست‏خارجی‏اين‏کشیور‏را‏بیه‏طیور‏‏کامیل‏‬ ‫دگرگون‏کرد‪.‬‏اين‏کشور‏شديداً‏با‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏و‏رژيم‏اشغالگر‏قدس‏بیه‏مخالفیت‏‬ ‫برخاست‏و‏تمايل‏زيادی‏به‏صدور‏انقالب‏پیدا‏کرد‏تا‏هم‏بتواند‏اعتبیار‏و‏نفیوذ‏الزم‏بیرای‏‬ ‫حکومت‏تازه‏تأسیس‏خود‏را‏به‏دست‏آورد‏و‏هم‏به‏هیم‏کیشیان‏‏شییعه‏اش‏در‏نقیاط‏ديگیر‏‬ ‫جهان‏کمک‏کند‪.‬‏اين‏اهداف‏چندگانه‏در‏لبنان‏گیرد‏هیم‏‏آمدنید‪،‬‏کشیوری‏کیه‏دارای‏يیک‏‬ ‫جامعه‏بزرگ‏شیعه‏و‏پیوند‏های‏ماهبی‏عمیق‏با‏ايران‏بود‏که‏پیشیینه‏آن‏بیه‏قیرن‏شیانزدهم‏‬ ‫اين‏کشور‏با‏رژيم‏اشغالگر‏قدس‏همسايه‏بود‏و‏از‏بیثباتی‏سیاسیی‏قابیل‏‬ ‫‏‬ ‫بازمی‏گردد‪[312].‬‏‬

‫‪1. Planning Policy Statement‬‬

‫‪175‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫توجهی‏رنج‏می‏برد‪.‬‏همه‏موارد‏فوق‏نشان‏می‏داد‏که‏تغییرات‏انقالبی‏ممکین‏اسیت‏در‏ايین‏‬ ‫کشور‏امکان‏پاير‏باشد‪.‬‏ايران‏از‏جنبش‏ملی‏شیعه‏با‏نام‏«جنبش‏امل»‪1‬‏که‏قوی‏ترين‏سیازمان‏‬ ‫در‏میان‏جامعه‏شیعه‏و‏شايد‏بزرگ‏ترين‏گروه‏غیر‏دولتی‏لبنان‏بود‏حمايت‏های‏خود‏را‏آغاز‏‬ ‫کرد‪.‬‏]‪[313‬‬

‫از‏بسیاری‏از‏جهات‏اين‏يک‏تناسب‏ضعیف‏بود‪.‬‏امل‏خواستار‏ايجاد‏يک‏دولت‏انقالبی‏‬ ‫اسالمی‏نبود‪،‬‏بلکه‏در‏مقابل‏جنبشی‏سکوالر‏بود‏که‏تالش‏میی‏کیرد‏جامعیه‏شییعه‏لبنیان‏‏را‏‬ ‫بیشتر‏با‏استفاده‏از‏روش‏های‏کمونیستی‏و‏نه‏ماهبی‏متحد‏کند‪[314].‬‏جنبش‏امل‏در‏داخیل‏‬ ‫نظام‏سیاسی‏موجود‏فعالیت‏میکرد‏و‏تمايلی‏به‏انجام‏فعالیت‏در‏خیار ‏از‏میرز‏هیای‏لبنیان‏‏‬ ‫‏‬ ‫میگويد‪ :‬‏‬ ‫همانطور‏که‏کارشناس‏خاورمیانه‏آگوستس‏نورتون‪2‬‏ ‏‬ ‫نداشت‪[315].‬‏بدتر‏از‏آن‪،‬‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬جنبش‏امل‏از‏تهاجم‏رژيم‏اشغالگر‏قیدس‏در‏ژوئین‏ ‏‪1۹۳2‬‏م)‏اسیتقبال‏‏کیرد‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫باعث‏کاهش‏قدرت‏مبارزان‏فلسطینی‏در‏جنوب‏می‏شد‪.‬‏رهبران‏امل‏در‏پی‏رسیدن‏بیه‏يیک‏‬ ‫توافق‏دوجانبه‏با‏آمريکا‏و‏رژيم‏اشیغالگ‏ر‏قیدس‏بودنید‪.‬‏کمیتیه‏نجیات‏ملیی‏‪...۸‬کیه‏توسیط‏‬ ‫رئیس‏جمهور‏لبنان‏الیاس‏سرکیس‪۲‬‏ايجاد‏شده‏بود‪،‬‏‪...‬‏به‏شدت‏مورد‏انتقاد‏افراطی‏های‏جوان‏‬ ‫قرار‏گرفت‪...‬‏که‏اين‏کمیته‏را‏چیزی‏بیش‏از‏يک‏«پل‏آمريکايی‪-‬اسرائیلی»‏نمیدانسیتند‏کیه‏‬ ‫به‏اياالت‏متحده‏اجازه‏میداد‏تا‏کنترل‏لبنان‏را‏به‏دست‏آورد»‪.‬‏]‪[316‬‬ ‫‏‬

‫به‏نظر‏می‏رسید‏که‏دولت‏لبنان‏و‏متحدانی‏کیه‏ايیران‏در‏آن‏کشیور‏انتخیاب‏کیرده‏بیود‏‬ ‫مسیری‏را‏انتخاب‏کرده‏اند‏که‏به‏شدت‏مغاير‏با‏اهداف‏جمهوری‏اسالمی‏ايران‏بود؛‏بنیابراين‏‬ ‫به‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏جديد‏نیاز‏بود‪ .‬‏‬

‫‪.1‬‏جنبش‏اَمل‏يکی‏از‏دو‏حزب‏عمده‏شیعه‏در‏لبنان‏است‪.‬‏اين‏جنبش‏در‏سال‏ ‪ 1۹7۲‬‏م)‏توسط‏سید‏موسی‏صدر‏‬ ‫های‏درگیر‏در‏جنگ‏داخلی‏لبنان‏بود‪.‬‏هماکنون‏نبیه‏بری‏دبیر‏کل‏جنبش‏امل‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫گااری‏شد‪.‬‏جنبش‏امل‏يکی‏از‏طرف‬ ‫‏‬ ‫پايه‬ ‫است‪ .‬‏‬ ‫‪2. Augustus Norton‬‬ ‫‪3. National Salvation Committee‬‬ ‫‪4. Elias Sarkis‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪177‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫بهکارگیری‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏غییر‏عملیی‏و‏‬ ‫با‏در‏نظر‏گرفتن‏گزينههای‏ايران‪،‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫فاقد‏کاربرد‏الزم‏بود‪،‬‏زيرا‏ايران‏تأثیر‏اعتقادی‏و‏ايدئولوژيک‏محدودی‏بیر‏نخبگیان‏جنیبش‏‬ ‫سکوالر‏امل‏و‏يا‏گروه‏های‏ديگر‏در‏داخل‏دولت‏لبنان‏داشت‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏دولت‏که‏تحت‏‬ ‫هدايت‏مارونی‏های‏مسیحی‏قرار‏داشت‏و‏دولت‏های‏غربی‏نییز‏از‏آن‏حما‏يیت‏میی‏کردنید‪،‬‏‬ ‫به‏شدت‏با‏جمهوری‏اسالمی‏ايران‏مخالف‏بود؛‏بنابراين‪،‬‏با‏در‏نظیر‏گیرفتن‏حضیور‏نظیامی‏‬ ‫بسیار‏ضعیف‏ايران‏در‏منطقه‏و‏نداشتن‏متحدان‏قدرتمند‪،‬‏استفاده‏از‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫بهمنظور‏متوقف‏کردن‏آمريکا‏و‏رژيم‏اشغالگر‏قدس‏نییز‏عمیالً‏‬ ‫انکار‏به‏کمک‏نیروی‏نظامی‏ ‏‬ ‫غیر‏ع ملی‏و‏فاقد‏کارکرد‏مطلوب‏بود‪.‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏علی‏محتشمی‪،‬‏سفیر‏ايیران‏در‏سیوريه‏‬ ‫به‏ياد‏میآورد‏که‏در‏ديدار‏با‏آيیت‏اهلل‏روح‏اهلل‏خمینیی‏‬ ‫‏‬ ‫بین‏سال‏های‏ ‪1۹۳2‬‏م)‏و‏ ‪1۹۳5‬‏م)‏‬ ‫رهبر‏کبیر‏انقالب‪،‬‏راجع‏به‏تشخیص‏خود‏برای‏يک‏رويکرد‏استراتژی‏بزرگ‏انکیار‏مباحثیه‏‬ ‫داشته‏است‪:‬‬ ‫مام‏من‏را‏آرام‏کرد‏و‏گفت‏که‏نیروهايی‏که‏بیه‏سیوريه‏و‏لبنیان‏‏فرسیتاديم‏نییاز‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫«‪...‬‏ا‬ ‫آنها‏بايد‏از‏طريق‏ترکیه‏و‏عیراق‏‬ ‫پشتیبانی‏لجستیکی‏گسترده‏ای‏دارند‪...‬‏تجهیزات‏مورد‏نیاز‏ ‏‬ ‫به‏دست‏آن‏ها‏ برسد‪.‬‏در‏حال‏حاضر‏ما‏در‏جنگ‏شديد‏با‏عراق‏هستیم‪.‬‏ترکییه‏نییز‏يکیی‏از‏‬ ‫باقیمانیده‏‪،‬‏آمیوزش‏میردان‏‬ ‫اعضای‏ناتو‏و‏در‏نتیجه‏متحد‏آمريکا‏محسوب‏می‏شود‪.‬‏تنها‏راه‏ ‏‬ ‫ن‏صورت‏بود‏که‏حزباهلل‏متولد‏شد»‪.‬‏]‪[317‬‬ ‫‏‬ ‫شیعه‏در‏آنجا‏است‏و‏به‏اي‬

‫ايران‏تصمیم‏گرفت‏تا‏با‏لبنان‏و‏از‏طريق‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏در‏اين‏کشور‏که‏هم‏عقیده‏‬ ‫با‏ايران‏بودند‪،‬‏لبنان‏را‏به‏مسیری‏هدايت‏کند‏که‏منطبق‏با‏اولويت‏ها‏و‏اهداف‏خود‏بود‪.‬‏بیر‏‬ ‫اين‏اساس‪،‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏بیر‏توسیعه‏نفیوذ‏اجتمیاعی‏و‏قیدرت‏سیاسیی‏ايین‏‬ ‫گروه‏های‏خاص‏متمرکز‏شد‪،‬‏به‏گونه‏ای‏که‏اين‏گروه‏هیا‏بتواننید‏آن‏طیور‏‏کیه‏میورد‏نظیر‏و‏‬ ‫مطلوب‏ايران‏است‪،‬‏اهداف‏اجتماعی‏لبنان‏را‏هدايت‏کنند‪.‬‏بیا‏بیه‏کیارگیر‏ی‏ايین‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‪،‬‏ايران‏يک‏نظم‏وابستگی‏متقابل‏و‏پیچیده‏را‏ايجاد‏کرد‏که‏بیه‏صیورت‏‏حسیاب‏شیده‏‬ ‫دولت‏و‏جامعه‏را‏از‏طريق‏کانال‏های‏مختلف‏و‏گروه‏های‏غیر‏دولتی‏خاص‏که‏ارزش‏هیا‏و‏‬ ‫اهداف‏مشترکی‏با‏ايران‏داشتند‏را‏به‏يکديگر‏متصل‏کند‪.‬‏ايران‏از‏فرايند‏های‏متمايز‏سیاسیی‏‬

‫‪17۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫در‏قالب‏وابستگی‏متقابل‏به‏منظور‏تأثیر‏گااری‏بر‏اولويت‏های‏ايین‏گیروه‏هیای‏غییر‏‏دولتیی‏‬ ‫میگرفت‪ :‬‏‬ ‫گااری‏به‏روشهای‏زير‏صورت‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏کرد‪.‬‏اين‏تأثیر‬ ‫‪ ‬ايجاد‏ارتباط‏میان‏مسائل‏مختلف؛ ‏‬ ‫بندی‏اين‏مسائل؛ ‏‬ ‫‏‬ ‫‪ ‬کنترل‏تدوين‏برنامهها‏برای‏تعیین‏نحوه‏قالب‬ ‫آنهیا‏‏و‏‬ ‫فعالیت‏در‏گروههای‏غیر‏دولتی‏بیه‏منظیور‏‏ايجیاد‏اولويیت‏هیای‏سیازمانی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‪‬‬ ‫استفاده‏از‏نهادها ‏‬ ‫‏‬ ‫ايران‏سپس‏از‏رابطه‏نامتقارنی‏که‏با‏اين‏گروه هیای‏غییر‏دولتیی‏ايجیاد‏کیرده‏بیود‏بهیره‏‬ ‫‏‬ ‫فراوانی‏برد‪ .‬‏‬ ‫ايران‏به‏طور‏ عمدی‏به‏ايجاد‏و‏گسیترش‏شیکاف‏در‏امیل‏کمیک‏کیرد‏و‏در‏عیین‏حیال‏‬ ‫)‪،‬‏جانشیین‏فرمانیده‏امیل‪،‬‏از‏ايین‏‬ ‫استفاده‏فراوانی‏از‏آن‏برد‪[318].‬‏در‏اواخر‏ژوئن‏ ‪1۹۳2‬‏م ‏‬ ‫جنبش‏جدا‏شد‏و‏جنبش‏اسالمی‏امل‏را‏تشکیل‏داد‪،‬‏سازمانی‏که‏بیشیتر‏منطبیق‏بیا‏اهیداف‏‬ ‫جمهوری‏اسالمی‏ايران‏بود‪.‬‏برای‏حمايت‏از‏او‪،‬‏تقريبیاً‏‏‪15۳۳‬‏نفیر‏از‏پرسینل‏نظیامی‏سیپاه‏‬ ‫پاسداران‏انقالب‏اسالمی‏به‏منظور‏آموزش‏شبه‏نظامیان‏جنبش‏اسالمی‏امل‏در‏جنگ‏با‏رژيیم‏‬ ‫اشغالگر‏قدس‏به‏منطقه‏اعزام‏شدند‪.‬‏همچنین‏‪۸5‬‏روحانی‏نییز‏بیرای‏تقويیت‏روابیط‏و‏نییز‏‬ ‫افزايش‏نفوذ‏سیاسی‏و‏ماهبی‏ايران‏به‏آنجا‏گسیل‏شدند‪[319].‬‏در‏حالی‏که‏جنبش‏اسالمی‏‬ ‫بهسرعت‏متحید‏شیده‏‬ ‫امل‏در‏قلب‏آن‏قرار‏داشت‪،‬‏مجموعه‏ای‏از‏سازمان‏های‏کوچک‏شیعه‏ ‏‬ ‫و‏حزب‏اهلل‏را‏تشکیل‏دادند‪.‬‏حزب‏اهلل‏به‏طور‏رسمی‏در‏ژوئین‏ ‏‪1۹۳2‬‏م)‏تشیک‏یل‏شید‪،‬‏امیا‏‬ ‫تشکیل‏اين‏گروه‏تا‏سال‏ ‪1۹۳5‬‏م)‏به‏طور‏علنی‏اعالم‏نشد‪[320].‬‏دبیر‏کل‏حیزب‏اهلل‏لبنیان‏‪،‬‏‬ ‫شیخ‏حسن‏نصراهلل‏چنین‏توضیح‏میدهد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«شرايط‏تشکیل‏اين‏گروه‏و‏يا‏چارچوب‏جديد‪،‬‏پیش‏از‏حمله‏رژيم‏اشیغال‏گیر‏قیدس‏‬ ‫وجود‏داشت؛‏اما‏تهاجم‏اين‏رژيم‏منجر‏به‏تسريع‏در‏فرايند‏تشیکیل‏حیزب‏اهلل‏شید‏و‏ايین‏‬ ‫گروه‏به‏عنوان‏يک‏نیروی‏مقاومت‏در‏واکنش‏به‏اشغال‏لبنان‏توسط‏رژيم‏اشیغال‏گیر‏قیدس‏‬ ‫ايجاد‏شد‪.‬‏برخالف‏اتهاماتی‏که‏زده‏شد‏که‏حزب‏اهلل‏يک‏جنبش‏و‏يک‏گروه‏ايرانیی‏اسیت‪،‬‏‬ ‫حزباهلل‏براساس‏تصمیم‏مردم‏و‏توسط‏يک‏گروه‏لبنانی‏به‏همراه‏يک‏رهبر‏لبنانی‏به‏وجود‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪17۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫آمد‪.‬‏حزب‏اهلل‏دارای‏ريشه‏های‏لبنانی‏است‏و‏مبارزان‏آن‏جوانان‏لبنانی‏اسیت‏‪.‬‏البتیه‏طبیعیی‏‬ ‫است‏که‏ما‏از‏احزاب‏و‏کشور‏های‏ديگر‏درخواست‏کمک‏کرديم‏و‏به‏اين‏ترتیب‏روابط‏میا‏‬ ‫با‏جمهوری‏اسالمی‏ايران‏آغاز‏شد»‪.‬‏]‪[321‬‬

‫نورتون‪1‬‏ديدگاه‏ديگری‏در‏مورد‏تشکیل‏اين‏گروه‏دارد‪:‬‏«در‏ابتدا‏حزب‏اهلل‏چنیدان‏‏يیک‏‬ ‫جنبش‏مردمی‏بود‪،‬‏بلکه‏بیشتر‏جريانی‏بود‏که‏توسط‏تعداد‏انگشیت‏شیماری‏از‏افیراد‏میورد‏‬ ‫حمايت‏جمهوری‏اسالمی‏ايران‏بودند‪،‬‏ايجاد‏شده‏بود»‪[322].‬‏بدون‏شک‏جمهوری‏اسالمی‏‬ ‫ايران‪،‬‏حمايت‏ها‏و‏کمک‏های‏قابل‏توجهی‏به‏اين‏سازمان‏جديید‏کیر‏د‪.‬‏عیالوه‏بیر‏آمیوزش‏‬ ‫نظامی‏و‏آموزش‏های‏فکری‏و‏مکتبی‏که‏توسط‏روحانیون‏و‏نیروهای‏سپاه‏پاسداران‏انقالب‏‬ ‫اسالمی‏انجام‏می‏شد‪،‬‏خدمات‏قابل‏توجهی‏مانند‏تأسیس‏میدارس‪،‬‏درمانگیاه‪،‬‏بیمارسیتان‏و‏‬ ‫پرداخت‏يارانه‏نقدی‏به‏فقرا‏انجام‏می‏شید‏‪.‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏الگیوی‏انقالبیی‏ايیران‏بیه‏شیدت‏‏‬ ‫های‏مالی‏ايران‏برای‏گسترش‏حزباهلل‏اهمیت‏بسیاری‏داشیت‪.‬‏عمیال‏‬ ‫‏‬ ‫الهام‏بخش‏بود‪،‬‏کمک‏‬ ‫‪2‬‬ ‫اهلل‏میگويد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ای‏در‏مورد‏حزب‬ ‫‏‬ ‫‪،‬‏مدرس‏دانشگاه‪،‬‏در‏مطالعه‬ ‫سعد‏غريب‬

‫‏«‪...‬‏بدون‏حمايت‏های‏سیاسی‪،‬‏مالی‏و‏تدارکاتی‏ايران‪،‬‏توانايی‏نظامی‏و‏توسعه‏سازمانی‏‬ ‫حزب‏اهلل‏تا‏حد‏زيادی‏به‏عقب‏میافتد‪.‬‏حتی‏برآورد‏های‏حزب‏اهلل‏نشیان‏میی‏داد‏کیه‏بیدون‏‬ ‫کمک‏ها‏و‏پشتیبانی‏ايران‪،‬‏‪5۳‬‏سال‏ديگر‪،‬‏زمان‏الزم‏بود‏تا‏حزب‏اهلل‏به‏اين‏سطح‏از‏آمیادگی‏‬ ‫و‏موفقیت‏دست‏يابد»‪.‬‏]‪[323‬‬

‫ايران‏نقش‏قابل‏توجهی‏در‏موفقیت‏سیاسی‏حزب‏اهلل‏و‏ايجاد‏شیبکه‏‏اجتمیاعی‏گسیترده‏‬ ‫اين‏گروه‏در‏لبنان‏ايفا‏کرد‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏حیزب‏ اهلل‏نییز‏بیه‏مییزان‏قابیل‏تیوجهی‏بیه‏ايیران‏در‏‬ ‫دستیابی‏به‏اهدافش‏کمک‏کرد‪[324].‬‏حزب‏اهلل‏ايدئولوژی‏و‏مبانی‏نظری‏جمهوری‏اسیالمی‏‬ ‫را‏به‏درون‏سیاست‏های‏لبنان‏وارد‏کرد‏و‏میزان‏اثرگااری‏سیاسی‏ايران‏در‏امور‏لبنیان‏‏را‏بیه‏‬ ‫میزان‏قابل‏توجهی‏افزايش‏داد‪.‬‏حزب‏اهلل‪،‬‏عنصر‏بسیار‏مهمیی‏در‏مبیارزه‏ايیران‏بیا‏اسیرائیل‏‬ ‫ايران‏در‏منطقه‏به‏حساب‏میآمد‪.‬‏اگر‏ايران‏‬ ‫‏‬ ‫]رژيم‏اشغالگر‏قدس[‏بود‏و‏مزيت‏منحصربه‏فرد‏‬ ‫خود‏را‏در‏مبارزه‏با‏اسرائیل]رژيم‏اشغالگر‏قدس[‏درگیر‏نکرده‏بود‪،‬‏به‏سیختی‏‏میی‏توانسیت‏‬ ‫‪1. Norton‬‬ ‫‪2. Amal Saad-Ghorayeb‬‬

‫‪1۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫طاليهدار‏انقالبی‏جهان‏اسالم‏معرفیی‏کنید‪.‬‏]‪[325‬‏اعتبیار‏و‏نفیوذ‏ايیران‏در‏‬ ‫خود‏را‏به‏عنوان‏ ‏‬ ‫جهان‏عرب‏و‏جهان‏اسالم‏در‏آن‏زمان‪،‬‏به‏طور‏قابل‏توجهی‏بیه‏مزايیای‏حاصیل‏از‏توسیعه‏‬ ‫بستگی‏متقابل‏پیچیده‏با‏حزباهلل‏بستگی‏داشت‪.‬‬ ‫‏‬ ‫پايدار‏نظم‏وا‬ ‫در‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‪،‬‏ابزار‏های‏اقتصادی‏و‏سازمانی‏قدرت‏ملی‏از‏ابزار‏های‏نظامی‪،‬‏‬ ‫اهمیت‏بیشتری‏دارند‪.‬‏اين‏امر‏به‏خوبی‏در‏استراتژی‏بزرگ‏ايران‪-‬حیزب‏اهلل‏در‏دوره‏زمیانی‏‬ ‫‪ 1۹۳2-2۳۳5‬‏میالدی‏منعکس‏شده‏است‪.‬‬ ‫از‏لحاظ‏اقتصادی‪،‬‏ايران‏به‏طور‏پیوسته‏از‏حزب‏اهلل‏حمايت‏میی‏کیرد‪.‬‏از‏بودجیه‏سیاالنه‏‬ ‫حزب‏اهلل‏که‏حدود‏‪5۳۳‬‏میلیون‏دالر‏بود‪،‬‏بودجه‏مستقیم‏که‏از‏طريق‏ايیران‏تیأمین‏‏میی‏شید‏‏‬ ‫اهلل‏کمک‏میکرد‏تیا‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫‪1۳۳‬‏تا‏‪2۳۳‬‏میلیون‏دالر‏را‏تشکیل‏می‏داد‪[326].‬‏اين‏پول‏به‏حزب‏‬ ‫شبکه‏رفاه‏اجتماعی‏گسترده‏را‏ايجیاد‏کنید‏کیه‏شیامل‏میدارس‪،‬‏کلینییک‏هیا‪،‬‏تعیاونی‏هیای‏‬ ‫کشاورزی‪،‬‏ايستگاه‏های‏راديويی‏و‏تلويزيونی‪،‬‏بیمارستان‏و‏مسجد‏می‏شید‏‪.‬‏در‏اواسیط‏دهیه‏‬ ‫‪1۹۳۳‬‏م)‪،‬‏ايران‏منابع‏مالی‏بیش‏از‏‪۳۳‬‏درصد‏از‏برنامیه‏هیای‏اجتمیاعی‏حیزب‏اهلل‏را‏تیأمین‏‏‬ ‫و‏بنیادهای‏خیريه‏متعلیق‏‬ ‫‏‬ ‫مشارکت‏ايران‏بیش‏از‏اينها‏بود‪،‬‏چرا‏که‏مؤسسات‏‬ ‫‏‬ ‫می‏کرد‪[327].‬‏‬ ‫به‏ايران‪،‬‏کمک‏های‏گسترده‏ای‏به‏تأسیس‏بیمارستان‏ها‪،‬‏مدارس‏و‏تأمین‏نیاز‏های‏زنان‏بیوه‏و‏‬ ‫کودکان‏يتیم‏و‏افراد‏معلول‏می‏کردند‪[328].‬‏کمک‏های‏مالی‏مستقیم‏و‏غیر‏مستقیم‏ايران‪،‬‏بیه‏‬ ‫اهلل‏اجازه‏میداد‏تا‏نفوذ‏مستمری‏در‏جامعه‏لبنان‏داشته‏باشد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫حزب‬ ‫کمک‏های‏اقتصادی‏ايران‏همچنین‏نقش‏مهمی‏در‏حمايت‏حزب‏اهلل‏از‏جامعه‏شیعه‏لبنان‏‬ ‫که‏با‏رژيم‏اشغالگر‏قدس‏در‏جنگ‏بودند‪،‬‏ايفا‏می‏کرد‪.‬‏در‏جنگ‏سیال‏ ‏‪2۳۳5‬‏م)‪،‬‏کريسیتین‏‬ ‫میگويند‪:‬‬ ‫و‏راجر‏مکگینتی‪2‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫همیه‪1‬‏‬ ‫‏«به‏مح‬

‫‏اينکه‏مبارزات‏به‏پايان‏رسید‪،‬‏رهبر‏حزب‏اهلل‏سید‏حسن‏نصراهلل‏در‏تلويزيون‏‬

‫ظاهر‏شد‏و‏تعهد‏داد‏که‏حزب‏اهلل‏به‏بازسازی‏مسیکن‏کسیانی‏‏کیه‏خانیه‏هايشیان‏در‏جنیگ‏‬ ‫ويران‏شده‏است‪،‬‏کمک‏خواهد‏کرد‪.‬‏بییش‏از‏صید‏‏میلییون‏دالر‏پیول‏نقید‪،‬‏در‏کمتیر‏از‏‪72‬‏‬ ‫ساعت‏پس‏از‏خاتمه‏جنگ‏بین‏مردم‏توزيع‏شد‪.‬‏به‏نظر‏می‏رسیید‏کیه‏حیزب‏اهلل‏میؤثرترين‏‏‬ ‫‪1. Christine Hamieh‬‬ ‫‪2. Roger Mac Ginty‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۳1‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫بازيگر‏فعال‏در‏میدان‏است‪،‬‏زيرا‏بلدوزر‏های‏آن‏ها‏به‏سرعت‏سیاختمان‏هیای‏ويیران‏شیده‏را‏‬ ‫تخريب‏کرده‏و‏داوطلبان‏آن‪،‬‏مراکز‏ثبت‏نام‏جهت‏ارزيابی‏نییاز‏هیای‏بازگشیتگان‏از‏مییدان‏‬ ‫جنگ‏را‏به‏راه‏انداختند‪.‬‏برای‏بسیاری‏از‏مردم‏لبنیان‏‪،‬‏فعالییت‏هیای‏بازسیازی‏حیزب‏اهلل‏در‏‬ ‫فراموششدنی ‏نبود»‪.‬‏]‪[329‬‬ ‫‏‬ ‫مقايسه‏با‏ناکارآمدی‏ظاهری‏دولت‏‬

‫دولت‏ايران‏اعالم‏کرد‏که‏بدون‏در‏نظر‏گرفتن‏هی ‏سقف‏بودجه‏ای‪،‬‏در‏بازسیازی‏لبنیان‏‏‬ ‫کمک‏خواهد‏کرد‪.‬‏رسانه‏های‏لبنان‏بعد‏ها‏تخمین‏زدند‏که‏حدود‏يک‏میلییارد‏دالر‏بیه‏طیور‏‏‬ ‫مستقیم‏توسط‏حزب‏اهلل‏و‏نه‏دولت‏لبنان‏فراهم‏شده‏است‪،‬‏اين‏کار‏منجر‏به‏افزايش‏حضیور‏‬ ‫ايران‏و‏حزب‏اهلل‏در‏برنامه‏بازسازی‏لبنان‏شد‪.‬‏استفاده‏حزب‏اهلل‏از‏کمک‏های‏مالی‏ايیران‏بیه‏‬ ‫اين‏امکان‏را‏برای‏حزباهلل‏فراهم‏کرد‏تا‪:‬‬ ‫‏‬ ‫بازسازی‏لبنان‏‬ ‫‏«ارتباط‏قوی‏تری‏با‏شهروندان‪،‬‏احزاب‏سیاسی‏و‏گروه‏های‏ديگر‏در‏لبنان‏برقرار‏کنید‏‏و‏‬ ‫به‏اين‏دلیل‏که‏کمک‏های‏بازسازی‏به‏طور‏مینظم‏توسیط‏شیهرداری‏هیا‏پرداخیت‏میی‏شید‏‪،‬‏‬ ‫ام‏سیاسی‏حامیپروری‏موجود‏را‏تقويت‏کرد‪.»...‬‏]‪[330‬‬ ‫‏‬ ‫حمايتهای‏سنتی‏و‏نظ‬ ‫‏‬

‫ايجاد‏مشروعیت‏برونداد‪1‬‏در‏میان‏شییعیان‏لبنیان‏‏‬ ‫‏‬ ‫حزب‏اهلل‏از‏کمک‏های‏مالی‏ايران‏برای‏‬ ‫استفاده‏کرد‪.‬‏برداشت‏مردم‏لبنان‏اين‏بود‏که‏حیزب‏اهلل‏در‏ارائیه‏‏خیدمات‏صیالحیت‏الزم‏را‏‬ ‫دارد‏و‏برای‏نیاز‏های‏رفاهی‏جامعه‏اهمیت‏زيادی‏قائل‏است‪.‬‏ايران‏به‏طیور‏‏غییر‏‏مسیتقیم‏از‏‬ ‫طريق‏تأمین‏مالی‏حزب‏اهلل‏در‏پی‏دستیابی‏به‏مشروعیت‏بود‪.‬‏در‏اين‏راستا‏و‏برای‏غلبیه‏بیر‏‬ ‫بهشیدت‏‏در‏يیک‏کشیور‏عیرب‏‬ ‫میشد‏که‏خود‏را‏ ‏‬ ‫مشکالت‪،‬‏ايران‏يک‏قدرت‏فارسی‏تلقی‏ ‏‬ ‫درگیر‏کرده‏بود‪ .‬‏‬ ‫قدرت‏و‏نفوذی‏که‏ايران‏از‏ابزار‏های‏اقتصادی‏خود‏به‏دست‏می‏آورد‪،‬‏به‏وسیله‏اسیتفاده‏‬ ‫بهويیژه‏‏در‏نهادينیه‏سیازی‏تیأثیر‏ايیران‏در‏منطقیه‏تقويیت‏‬ ‫هوشیارانه‏از‏ابزار‏های‏ديپلماتیک‏ ‏‬ ‫می‏شد‪.‬‏در‏طی‏اين‏دوره‪،‬‏هیئت‏حاکمه‏حزب‏اهلل‪،‬‏يعنی‏مجلس‏شورا‏که‏از‏نه‏عضو‏تشیکیل‏‬ ‫می‏شد‏ و‏دو‏نفر‏از‏اعضای‏آن‏نمايندگان‏جمهوری‏اسالمی‏ايران‏بودند‪[331].‬‏عالوه‏بیر‏آن‪،‬‏‬ ‫هنگامی‏که‏رهبران‏حزب‏اهلل‏در‏مسیئله‏ای‏بیا‏بین‏بسیت‏مواجیه‏میی‏شیدند‪،‬‏از‏رهبیر‏ايیران‏‬ ‫‪1. Output Legitimacy‬‬

‫‪1۳2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫درخواست‏می‏شد‏تا‏تصمیم‏نهايی‏را‏بگیرد‪[332].‬‏با‏در‏نظیر‏گیرفتن‏ايین‏ادغیام‪،‬‏در‏سیال‏‬ ‫‪1۹۹5‬‏م)‪،‬‏رهبر‏انقالب]مقام‏معظم‏رهبری[‪،‬‏رهبر‏حزب‏اهلل‏را‏به‏عنوان‏نماينده‏و‏قیائم‏مقیام‏‏‬ ‫خود‏در‏امور‏لبنان‏منصیوب‏کیرد‪.‬‏]‪[333‬‏مقامیات‏حیزب‏اهلل‏و‏مسیئولین‏دولتیی‏جمهیوری‏‬ ‫اسالمی‏ايران‏نیز‏به‏طور‏ مینظم‏بیرای‏گفتگیو‏دربیاره‏منیافع‏متقابیل‏خیود‏بحیث‏و‏گفتگیو‏‬ ‫میکردند‪ [334].‬‏‬ ‫‏‬ ‫اگرچه‏روابط‏رسمی‏باعث‏شده‏است‏که‏تأثیر‏نهادی‏ايران‏کمتر‏از‏واقعییت‏نشیان‏داده‏‬ ‫شود‪.‬‏حزب‏اهلل‏به‏صورت‏تعمدی‏مطابق‏الگیوی‏ايیر‏ان‏سیاخته‏شید‏و‏اصیول‏حاکمییت‏آن‏‬ ‫براساس‏مرجعیت‏دينی‏پايه‏گااری‏شد‪[335].‬‏اکثريیت‏اعضیای‏رهبیری‏حیزب‏اهلل‏علمیای‏‬ ‫شیعه‏بودند‏و‏پیوند‏ماهبی‏عمیقی‏با‏مراجع‏ارشد‏ايیران‏داشیتند‪،‬‏مراجعیی‏کیه‏بسییاری‏از‏‬ ‫آن‏ها‏در‏شهر‏نجف‏تحصیل‏کرده‏بودند‪[336].‬‏مفهوم‏واليت‏فقییه‏شییعه‏ايین‏پیونید‏هیا‏را‏‬ ‫تقويت‏میکرد‪.‬‏مارتین‏راندر‪1‬‏در‏آن‏زمان‏اظهار‏داشت‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏حزب‏ اهلل‏ايیدئولوژی‏سیاسیی‏و‏میاهبی‏يکسیانی‏بیا‏ايیران‏و‏آمیوزه‏هیای‏آيیت‏اهلل‏‬ ‫محمدباقر‏صدر‏و‏روح‏اهلل‏خمینی‏داشت‏که‏معتقد‏بودند‏رهبری‏جامعه‏شیعه‏بايید‏تنهیا‏بیر‏‬ ‫عهده‏يک‏ولی‏فقیه‏باشد‪.‬‏در‏زمینه‏هدايت‏سیاسی‏و‏نیز‏پیشبرد‏انقیالب‏اسیالمی‏در‏لبنیان‏‪،‬‏‬ ‫حزب‏اهلل‏به‏رهنمون‏های‏رهبر‏عالی‏ايران‏ مقام‏معظم‏رهبری)‏و‏رهبر‏بزرگ‏شییعیان‏لبنیان‏‏‬ ‫اهلل‏محمدحسین‏فضلاهلل‏متکی‏است»‪[337].‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫آيت‬

‫اين‏يک‏رابطه‏دوطرفه‏بود‪.‬‏احزاب‏میاهبی‏در‏داخیل‏حیزب‏اهلل‏در‏آن‏زمیان‏‏در‏تنیازع‏‬ ‫قدرت‏میان‏روحانیون‏در‏ايران‏درگیر‏بودند‪.‬‏]‪[338‬‬

‫از‏نظر‏نظامی‪،‬‏مشارکت‏اصلی‏ايران‏در‏تأمین‏منابع‏و‏آموزش‏بیه‏حیزب‏اهلل‏بیود‪.‬‏ايیران‏‬ ‫حجم‏زيادی‏از‏تسلیحات‏را‏که‏شامل‏موشک‏هیای‏پیشیرفته‏و‏فین‏پرتیاب‏موشیک‏و‏نییز‏‬ ‫اختیار‏حزباهلل‏قرار‏داد‪.‬‏در‏صیورتی‏‬ ‫‏‬ ‫میشد‪،‬‏در‏‬ ‫آنها‏ ‏‬ ‫تجهیزات‏مورد‏نیاز‏تعمیر‏و‏نگهداری‏ ‏‬ ‫که‏اگر‏حزب‏اهلل‏می‏خواست‏با‏استفاده‏از‏منابع‏خود‏نسبت‏به‏تحصیل‏و‏پرداخت‏هزينه‏اين‏‬ ‫تسلیحات‏اقدام‏کند‪،‬‏با‏مشکالت‏و‏مسائل‏بسیاری‏روب‏هرو‏می‏شد‪.‬‏همچنین‏ايیران‏آمیوزش‏‬ ‫‪1. Martin Rudner‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۳۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫آنهیا‏‏مبیارزين‏‬ ‫نظامی‏اعضای‏حزب‏اهلل‏در‏داخل‏لبنان‏و‏در‏ايران‏را‏بیر‏عهیده‏گرفیت‏‏و‏از‏ ‏‬ ‫های‏مهم‏نظامی‏شرکت‏کرده‏و‏اثر‏گیااری‏بیااليی‏‬ ‫‏‬ ‫ماهری‏ساخت‏که‏قادر‏بودند‏در‏عملیات‏‬ ‫داشته‏باشند‪.‬‏گزارش‏ها‏حاکی‏از‏ارتباط‏نزديک‏شاخه‏عملیاتی‏حزب‏اهلل‏بیا‏مقامیات‏ايرانیی‏‬ ‫بود‏به‏طوری‏که‏عملیات‏های‏چريکی‏حزب‏اهلل‏در‏داخل‏و‏به‏ويژه‏در‏خار ‏از‏لبنان‏توسیط‏‬ ‫مقامات‏ايرانی‏هدايت‏می‏شد‏و‏نیز‏برخی‏از‏نیروهیای‏عملییاتی‏حیزب‏اهلل‏دارای‏پاسیپورت‏‬ ‫ديپلماتیک‏ايرانی‏بودند‪ [339].‬‏‬ ‫در‏ارتباط‏با‏اين‏موضوع‪،‬‏شايان‏ذکر‏است‏که‏حزب‏اهلل‏در‏طی‏اين‏دوره‏کمک‏های‏قابل‏‬ ‫بهصورت‏غیر‏مستقیم‏بیود‪،‬‏در‏حیالی‏‏‬ ‫توجهی‏نیز‏از‏سوريه‏دريافت‏کرد‪.‬‏اين‏کمک‏ها‏بیشتر‏ ‏‬ ‫که‏سوريه‏ايدئولوژی‏و‏ارزشهیای‏میاهبی‏يکسیانی‏بیا‏ايیران‏و‏حیزب‏اهلل‏نداشیت‪.‬‏]‪[340‬‏‬ ‫‏‬ ‫بنابراين‪،‬‏مساعدت‏های‏صورت‏گرفته‏بیشتر‏برای‏پیشبرد‏اهداف‏تاکتیکی‏و‏کوتاه‏مدت‏بیود‪.‬‏‬ ‫ارتباط‏میان‏سوريه‏و‏حزب‏اهلل‏به‏«يک‏ازدوا ‏بدون‏عشق‏می‏ماند‏که‏طرفین‏آن‏همديگر‏را‏‬ ‫کنند‪،‬‏زيرا‏منافع‏مشترکشان‏آن‏را‏میطلبد»‪[341].‬‏ارتباط‏میان‏سیوريه‏و‏حیزب‏اهلل‏‬ ‫‏‬ ‫تحمل‏می‏‬ ‫از‏نوع‏يک‏اتحاد‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏بود‏تا‏اينکه‏يک‏وابسیتگی‏متقابیل‏پیچییده‏از‏نیوع‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏باشد‪ .‬‏‬ ‫ايران‪،‬‏برای‏پیاده‏سازی‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏خود‏از‏يیک‏رويکیرد‏میديريتی‏‏در‏قالیب‏‬ ‫يک‏استراتژی‏انطباقی‏استفاده‏کرد‏که‏از‏عصاره‏سیاست‏های‏موجود‏بهره‏بیرداری‏میی‏کیرد‪.‬‏‬ ‫دولت‏در‏آن‏زمان‏نقش‏مهمیی‏در‏اقتصیاد‏ايیران‏از‏طريیق‏برنامیه‏ريیزی‏متمرکیز‪،‬‏اسیتفاده‏‬ ‫گسترده‏از‏برنامه‏های‏پنج‏ساله‏و‏مداخله‏عمیق‏از‏طريق‏شرکت‏های‏دولتی‏و‏شیبه‏دولتیی‏‏در‏‬ ‫بخش‏های‏تولیدی‏و‏مالی‏ايفا‏می‏کرد‪[342].‬‏در‏اين‏دوره‪،‬‏نیاز‏هیای‏میالی‏سیاالنه‏حیزب‏اهلل‏‬ ‫‪1۳۳‬‏تا‏‪2۳۳‬‏میلیون‏الر)‏با‏توجه‏به‏پايه‏درآمیدی‏ايیران‏ ‏‪2۹/5‬‏میلییارد‏دالر‏در‏سیال‏هیای‏‏‬ ‫‪2۳۳5‬‏تا‏‪2۳۳5‬‏میالدی)‏به‏سهولت‏قابل‏پرداخت‏بود‪،‬‏اگرچه‏سه‏چهارم‏از‏اين‏پايه‏درآمدی‏‬ ‫حاصل‏از‏فروش‏نفت‏خام‏بوده‏و‏در‏نتیجه‏با‏تغییر‏قیمت‏نفت‏خام‏به‏میزان‏قابیل‏تیوجهی‏‬ ‫تغییر‏می‏کرد‪.‬‏درآمد‏نفتی‏ايران‏در‏سال‏‪2۳۳1-2‬‏میالدی‏برابر‏با‏يازده‏میلیارد‏دالر‏بیود‪،‬‏امیا‏‬ ‫در‏سال‏‪2۳۳5-5‬‏میالدی‏تقريباً‏دو‏برابر‏شد‏و‏به‏رقیم‏‪21/۸‬‏میلییارد‏دالر‏رسیید‪.‬‏]‪[343‬‏در‏‬

‫‪1۳۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫حزباهلل‏از‏سال‏ ‪1۹۳2‬‏م)‏تا‏سال‏ ‪2۳۳5‬‏م)‏نسبتاً‏ثابت‏و‏نیاچیز‏‬ ‫حالی‏که‏بودجه‏مورد‏نیاز‏ ‏‬ ‫بود‪،‬‏در‏برخی‏موارد‪،‬‏مبالغ‏پیش‏بینی‏نشده‏ای‏درخواست‏می‏شد‪،‬‏مانند‏سال‏ ‪2۳۳5‬‏م)‏بودجه‏‬ ‫درخواستی‏لبنان‏به‏دلیل‏باال‏رفتن‏هزينه‏های‏ساخت‏وسیاز‏‏افیزايش‏يافیت‪.‬‏در‏ايین‏میوارد‪،‬‏‬ ‫هنگامی‏که‏درآمد‏حاصل‏از‏فروش‏نفت‏باال‏بود‪،‬‏لبنیانی‏هیا‏بیا‏سیخاوتمندی‏ايیران‏مواجیه‏‬ ‫میشدند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫نیروی‏انسانی‏و‏نیاز‏های‏اولیه‏مادی‏استراتژی‏بزرگ‏در‏ايین‏دوره‏از‏طريیق‏نییرو‏هیای‏‬ ‫مسلح‏و‏صنايع‏ايران‏در‏داخل‏لبنان‏به‏سهولت‏تیأمین‏‏میی‏شید‏‪.‬‏مالکییت‏دولتیی‏صینايع‏و‏‬ ‫کارخانه‏های‏تولید‏تسلیحات‏نظامی‏ايران‪،‬‏اکثیر‏ن‏ییاز‏هیای‏تسیلیحاتی‏حیزب‏اهلل‏را‏برطیرف‏‬ ‫میشد‪.‬‬ ‫کرد‪،‬‏اگرچه‏برخی‏تجهیزات‏مانند‏موشکهای‏ضد‏کشتی‏از‏منابع‏خارجی‏تأمین‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫می‬ ‫مشروعیت‏داخلی‏محدودی‏که‏مورد‏نییاز‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیود‪،‬‏از‏طريیق‏ترکیبیی‏از‏‬ ‫مشروعیت‏ورودی‏–که‏براساس‏فرايند‏های‏محدود‏انتخاباتی‏دولتی‏ايران‏اعطا‏شده‏بود‪-‬‏و‏‬ ‫مشروعیت‏برونداد‏‪-‬براساس‏اينکه‏دولت‏مناسب‏ترين‏نهاد‏برای‏حمايت‏از‏گروه‏های‏شیعه‏‬ ‫‏‬ ‫خارجی‏به‏حساب‏میآمد‏و‏صالحیت‏کافی‏در‏اين‏زمینه‏داشت‪-‬‏به‏دست‏آمده‏بود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫ايران‏به‏يک‏ترکیب‏استراتژيک‏بزرگ‏پايدار‏دست‏يافته‏بود‪،‬‏در‏حالی‏که‏نظم‏استراتژی‏‬ ‫منطبق‏بر‏رويکرد‏خلق‏قدرت‏در‏اين‏کشور‏بود‪.‬‏استفاده‏ايران‏از‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏ايران‏به‏خوبی‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‪،‬‏نتايجی‏را‏به‏وجود‏آورد‏کیه‏بیا‏اسیتفاده‏از‏انیواع‏ديگیر‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏به‏سختی‏می‏توانست‏اين‏نتايج‏را‏به‏دست‏آورد‪،‬‏به‏ويژه‏با‏تأثیر‏کمی‏که‏بر‏بستر‏هیای‏‬ ‫داخلی‏ايران‏داشت‪.‬‏اين‏امر‏تنها‏به‏دلیل‏وجود‏گیروه‏هیای‏داخلیی‏لبنیان‏‏بیود‏کیه‏اهیداف‏‬ ‫مشترکی‏با‏ايران‏داشتند‏و‏توانايی‏آن‏را‏داشتند‏تا‏از‏قدرت‏و‏تأثیرگیااری‏‏کیافی‏برخیوردار‏‬ ‫باشند‏تا‏بتوانند‏به‏نتايج‏ملموس‏دست‏يابند‪ .‬‏‬ ‫در‏حالی‏که‏ايران‏در‏آغاز‏گروه‏امل‏پشتیبانی‏می‏کرد‪،‬‏اهداف‏و‏ارزش‏های‏اين‏گروه‏بیا‏‬ ‫اهداف‏و‏ارزش‏های‏ايران‏همخوانی‏نداشت‏و‏در‏نتیجه‏قادر‏بیه‏تیأمین‏‏اهیداف‏میورد‏نییاز‏‬ ‫ايجاد‏حزباهلل‏و‏سپس‏حمايت‏فعاالنه‏از‏اين‏گروه‏‪-‬بیه‏ويیژه‏‬ ‫‏‬ ‫ايران‏نبود‪.‬‏تصمیم‏ايران‏برای‏‬ ‫کمک‏های‏اقتصادی‪-‬‏بايد‏به‏صورتی‏می‏بود‏که‏حزب‏اهلل‏بتواند‏گروه‏امل‏را‏در‏زمینه‏رهبری‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۳5‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫جامعه‏شیعه‏لبنان‏به‏چالش‏بکشاند‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏بخش‏گسیترده‏ای‏از‏موفقییت‏حیزب‏اهلل‏را‏‬ ‫بايد‏به‏خود‏اين‏جنبش‏منتسب‏دانست‪.‬‏حزب‏اهلل‏به‏طور‏پیوسیته‏رهبیران‏اليیق‏و‏باکفايیت‏‬ ‫تربیت‏می‏کرد‪،‬‏افرادی‏که‏جامعه‏خود‏را‏احیاء‏و‏متحید‏کننید‏و‏نییز‏آن‏را‏از‏نظیر‏سیاسیی‏‬ ‫به‏گونه‏ای‏مديريت‏کننی‏د‏کیه‏موقعییت‏و‏جايگیاه‏حیزب‏اهلل‏در‏لبنیان‏‏را‏حفی ‏کنید‪.‬‏]‪[344‬‏‬ ‫حزب‏اهلل‏و‏ايران‏ارتباط‏متقابل‏پیچیده‏ای‏داشتند‪،‬‏به‏طوری‏که‏هر‏دو‏برای‏رسیدن‏به‏اهداف‏‬ ‫مشترک‏به‏يکديگر‏متکی‏بودند‪.‬‏در‏اين‏رابطه‏نورتون‏چنین‏مینويسد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬رشد‏سريع‏و‏افزايش‏محبوبیت‏حیزب‏اهلل‏در‏مییان‏میرد‏م‏لبنیان‏‏نیه‏تنهیا‏بی‏ا‏ترکییب‏‬ ‫موفقیت‏آمیزی‏از‏آموزه‏های‏ايدئولوژيک‏و‏مشوق‏های‏مادی‏به‏دست‏آمد‪،‬‏بلکه‏کمیک‏هیای‏‬ ‫مالی‏و‏نظامی‏ايران‏نیز‏در‏اين‏موفقیت‏نقش‏ب‏هسزايی‏داشت‪.‬‏يکی‏ديگر‏از‏داليیل‏موفقییت‏‬ ‫حزب‏اهلل‏توانايی‏رهبران‏اين‏کشور‏در‏بسیج‏يیک‏جامعیه‏فقییر‏بیود‏کیه‏از‏اشیغال‏د‏ائمیی‏‬ ‫سرزمین‏های‏خود‏توسط‏رژيم‏اشغالگر‏قدر‏ناراضی‏بودند‪.‬‏رهبران‏حزب‏اهلل‏توانستند‏جامعه‏‬ ‫مان‏با‏اهداف‏سیاسی‏مشخص‏و‏تعريفشده‏متحد‏کنند‪.‬‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫خود‏را‏در‏چارچوب‏يک‏ساز‬ ‫امر‏از‏طريق‏ارائه‏راه‏حل‏های‏ملموس‏و‏کارآمد‏به‏نییاز‏هیای‏بنییادين‏سیاسیی‪،‬‏اجتمیاعی‏و‏‬ ‫اقتصادی‏جامعه‏شیعه‏در‏غیاب‏يک‏قدرت‏مرکزی‏لبنانی‏و‏حضور‏جنیگ‏هیای‏داخلیی‏بیه‏‬ ‫دست‏آمده‏است»‪.‬‏]‪[345‬‬

‫در‏سال‏های‏پايانی‏دوره‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏اين‏برداشیت‏وجیود‏داشیت‏کیه‏بیا‏پیوسیتن‏‬ ‫حزب‏اهلل‏به‏فرايند‏ های‏سیاسی‪،‬‏رقابت‏در‏انتخابات‏و‏داشتن‏نماينده‏در‏پارلمان‪،‬‏اين‏سازمان‏‬ ‫در‏روند‏«لبنانی‏شدن»‏قرار‏گرفته‏و‏روز‏به‏روز‏از‏فوايد‏آن‏برای‏ايران‏کاسته‏شود‪[346].‬‏بیا‏‬ ‫وجود‏اين‪،‬‏منطق‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏نشان‏می‏دهد‏که‏ايران‏به‏شدت‏از‏افیزايش‏نفیوذ‏و‏‬ ‫اثرگااری‏حزب‏اهلل‏در‏لبنان‏ذی‏نفع‏است‪،‬‏زيرا‏اين‏سازمان‏اهداف‏و‏ارزش‏های‏مشترکی‏بیا‏‬ ‫ايران‏دارد‪،‬‏حتی‏اگر‏اين‏اهیداف‏و‏ارزش‏ هیا‏در‏طیول‏زمیان‏تکامیل‏يابید‪.‬‏تعییین‏اهیداف‏‬ ‫اجتماعی‏لبنان‏يکی‏از‏منافع‏بنیادين‏ايران‏به‏حساب‏میی‏آمید‏و‏قیرار‏گیرفتن‏حیزب‏اهلل‏در‏‬ ‫میشد‪ .‬‏‬ ‫ساختارهای‏سیاسی‏کشور‏بدون‏شک‏باعث‏پیشبرد‏اين‏هدف‏مهم‏ ‏‬ ‫‏‬

‫‪1۳5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تصمیم‏ورود‏به‏فرايند‏های‏سیاسی‏لبنان‪،‬‏در‏مجلس‏شورای‏لبنیان‏‏میورد‏اعتیرا‬

‫‏قیرار‏‬

‫گرفت‪.‬‏اين‏بنبست‏تنها‏با‏مداخله‏رهبر‏انقالب‏ايران‪،‬‏مقام‏معظم‏رهبری‏در‏يیک‏کنفیرانس‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏که‏در‏سال‏ ‪1۹۳۹‬‏م)‏در‏تهران‏برگزار‏شد‏برطرف‏شد‏و‏تصیمیم‏او‏میورد‏حمايیت‏‬ ‫ايران‪،‬‏آيت‏اهلل‏رفسنجانی‏قرار‏گرفت‪[347].‬‏شبکه‏های‏ماهبی‏شییعه‏و‏دولیت‏‬ ‫رئیس‏جمهور‏ ‏‬ ‫دو‏در‏مورد‏مسیری‏که‏حزب اهلل‏بايد‏طیی‏کنید‏توافیق‏نظیر‏داشیتند‏کیه‏ايین‏امیر‏‬ ‫‏‬ ‫ايران‏هر‏‬ ‫نشاندهنده‏آن‏بود‏که‏از‏ديدگاه‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏اين‏گام‏به‏نفع‏ايران‏بود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏ايران‏موفقیت‏آمیز‏بود‪،‬‏زيرا‏ايران‏توانست‏با‏گیروه‏هیای‏ذی‏نفیع‏‬ ‫محلی‏کار‏کند‏که‏اولويتهايی‏مطابق‏با‏تمیايالت‏و‏خواسیته‏هیای‏گسیترده‏ايیران‏‏داشیتند‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫هرچند‏که‏در‏اوايل‏دهه‏ ‪1۹۳۳‬‏م)‪،‬‏شرکای‏لبنانی‏ايران‏محدود‏بودند‏و‏از‏لحاظ‏سیاسی‏در‏‬ ‫فعاالنه‏حزباهلل‏را‏ايجاد‏کیرد‏‬ ‫‏‬ ‫حاشیه‏قرار‏داشتند‪.‬‏در‏واکنش‏به‏اين‏شرايط‪،‬‏ايران‏به‏صورت‏‬ ‫أثیرگااری‏بیشتری‏در‏جامعیه‏لبنیان‏‏بیه‏‬ ‫و‏سپس‏به‏رشد‏و‏توسعه‏آن‏کمک‏فراوانی‏کرد‏تا‏ت ‏‬ ‫دست‏آورد‏و‏بتواند‏اهیداف‏اجتمیاعی‏ايین‏کشیور‏را‏تعییین‏کنید‪.‬‏در‏مقابیل‪،‬‏آن‏دسیته‏از‏‬ ‫گروه‏های‏لبنانی‏که‏اولويت‏های‏آن‏ها‏برای‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏ايران‏فايیده‏ای‏نداشیت‪،‬‏‬ ‫به‏صورت‏مستقیم‏و‏غیر‏مستقیم‏مورد‏هدف‏قرار‏گرفتند‪.‬‏ايران‏پیوسته‏تالش‏می‏کرد‏تا‏ايین‏‬ ‫گروههای‏غیر‏مفید‏و‏مضر‏نتوانند‏در‏نظام‏سیاسی‪،‬‏اجتماعی‏و‏اقتصادی‏لبنان‏رشد‏کنند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏ايران‏بیشازپیش‏نشان‏میدهد‏که‏اين‏نوع‏از‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫می‏تواند‏پايدار‏باشد‪.‬‏اهداف‏استراتژيک‏ايران‏تا‏حد‏زيادی‏حاصل‏شده‏بود‪،‬‏زيرا‏حیز‏ب‏اهلل‏‬ ‫به‏شدت‏به‏آن‏اعتقاد‏داشیته‏و‏آن‏هیا‏‏را‏در‏اهیداف‏اسیتراتژيک‏ادغیام‏کیرده‏بیود‪.‬‏يکیی‏از‏‬ ‫جنبه‏های‏مهم‏اين‏نمونه‏اين‏بود‏که‏فقدان‏يیک‏شیريک‏لبنیانی‏مناسیب‏و‏تأثیرگیاار‏بیرای‏‬ ‫پیشبرد‏اهداف‏ايران‪،‬‏باعث‏شد‏تا‏ايران‏حزب‏اهلل‏را‏به‏وجود‏آورد‪،‬‏اما‏هدف‏ايیران‏از‏ابتیدا‏‬ ‫اين‏بود‏که‏حزب‏اهلل‏بیشتر‏از‏يک‏دست‏نشانده‏باشد‪.‬‏ايجاد‏يک‏نظم‏وابستگی‏متقابل‏پیچیده‏‬ ‫به‏اين‏معنا‏بیود‏کیه‏حیزب‏ اهلل‏حتیی‏هنگیامی‏کیه‏توسیعه‏و‏گسیترش‏يافیت‪،‬‏بیه‏اهیداف‏‬ ‫اجتماعیای‏ که‏ايران‏خواستار‏گسترش‏آن‏بود‪،‬‏وفادار‏باقی‏بمانید‪.‬‏ايیران‏ديگیر‏نییازی‏بیه‏‬ ‫‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۳7‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫آموزش‏و‏يا‏مديريت‏شريک‏خود‏نداشت‪،‬‏بلکه‏حزب‏اهلل‏حتیی‏هنگیامی‏کیه‏بیه‏تنهیايی‏و‏‬ ‫شیوهای‏عمل‏کند‏که‏ايران‏بتواند‏به‏آن‏اتکا‏کند‪.‬‬ ‫میتوانست‏به ‏‬ ‫مستقل‏عمل‏میکرد‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ايران‏به‏میزان‏قابل‏توجهی‏مقرون‏به‏صرفه‏و‏کارآمد‏بیود‪.‬‏اکثیر‏هزينیه‏‬ ‫میشد‪،‬‏هرچند‏هزينه‏های‏اولیه‏به‏طور‏کامل‏بر‏‬ ‫منابع‏در‏طی‏اين‏دوره‏توسط‏حزب‏اهلل‏تأمین‏ ‏‬ ‫عهده‏ايران‏بود‪.‬‏با‏اين‏وجود‪،‬‏اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏همچنان‏يیک‏ضیعف‏اساسیی‏دارد‪:‬‏‬ ‫قابلیت‏ساخت‏و‏ايجاد‏گروه‏های‏ذی‏نفع‏داخلی‏بايد‏وجود‏داشته‏باشد‪،‬‏در‏غیر‏اين‏صورت‏‬ ‫اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏ناکارآمد‏خواهد‏بود‪.‬‬ ‫استراتژی بزرگ مماشات‪ 3‬انگلستان ‪ 1999-1999‬میالدی‬ ‫در‏اواخر‏دهه‏ ‪1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏دولت‏انگلستان‏از‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏مماشیات‏بیه‏منظیور‏‏‬ ‫ات‏ناشی‏از‏آلمان‏نازی‏تازه‏مسلحشده‏بهره‏گیری‏کیرد‪.‬‏]‪[348‬‏ايین‏اسیتراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫مقابله‏با‏خطر‬ ‫بزرگ‏با‏دقت‏فراوان‏عناصری‏از‏استراتژیهای‏بزرگ‏انکار‏و‏تعامل‏را‏بیا‏يکی‏ديگر‏ترکییب‏‬ ‫‏‬ ‫کییرده‏بییود‪.‬‏در‏ايیین‏نییوع‏اسییتراتژی‏بییزرگ‪،‬‏مماشییات‏را‏مییی‏تییوان‏مجموعییه‏متنییوعی‏از‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏تعامل‏در‏نظر‏گرفت‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏به‏منظور‏جلیوگیری‏از‏سیردرگمی‏و‏‬ ‫همگرايی‏با‏کاربرد‏عمومی‏آن‪،‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏انگلسیتان‪،‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏مماشیات‏‬ ‫نامیده‏شد‪.‬‏مؤلفه‏های‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏انکیار‏يکیی‏از‏دو‏جنبیه‏اصیلی‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫مماشات‏بود‪ .‬‏‬ ‫بهمنظور‏وادار‏کردن‏آلمیان‏بیه‏پیايرش‏‬ ‫اين‏استراتژی‏بزرگ‏از‏طريق‏مماشات‏و‏مااکره‏ ‏‬ ‫صلح‏و‏جلوگیری‏وقوع‏جنگ‏به‏کار‏گرفته‏شد‪.‬‏البته‏يک‏برنامه‏تجديد‏تسلیحاتی‏به‏عنیوان‏‬ ‫ضمانت‏جلوگیری‏از‏وقوع‏جنگ‏به‏صورت‏هم‏زمان‏اجرا‏شد‪.‬‏در‏بدترين‏حالت‏ممکن‪،‬‏بُعد‏‬ ‫انکار‏استراتژی‏بزرگ‏مماشات‏نشان‏می‏داد‏که‏انگلستان‏در‏مقابل‏اقدامات‏نظیامی‏احتمیالی‏‬ ‫آلمان‏قادر‏به‏دفاع‏از‏خود‏خواهد‏بود‪[349].‬‏در‏حالی‏که‏ايین‏اسیتراتژی‏‪،‬‏منطقیی‏بیه‏نظیر‏‬

‫‪1. Appeasement Grand Strategy‬‬

‫‪1۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫می‏رسید‪،‬‏اما‏در‏ادغام‏رويکرد‏های‏استراتژيک‏بزرگ‏ انکار‏و‏تعامل)‏بیا‏شکسیت‏سینگینی‏‬ ‫روب‏هرو‏شد‪ .‬‏‬ ‫تا‏دوره‏میانی‏قرن‪،‬‏امپراطوری‏بريتانیا‏به‏سطح‏بااليی‏از‏رشید‏دسیت‏يافیت‏و‏توانسیت‏‬ ‫خود‏را‏در‏سراسر‏جهان‏گسترش‏دهد‪.‬‏انگلستان‏يک‏قدرت‏بزرگ‏قانع‏بود‏که‏منیافع‏ملیی‏‬ ‫اين‏کشور‏اقتضا‏می‏کرد‏تا‏در‏حف ‏وضع‏موجود‏بکوشید‪.‬‏در‏سیال‏ ‏‪1۹25‬‏م)‪،‬‏در‏يکیی‏از‏‬ ‫ما‏به‏تمام‏آنچه‏که‏میخواسیتیم‏‏‬ ‫‏‬ ‫یههای‏وزارت‏امور‏خارجه‏انگلستان‏چنین‏آمده‏بود‏که‏«‬ ‫بیان ‏‬ ‫دست‏يافته‏ايم‪،‬‏حتی‏شايد‏بیشتر‪...‬‏تنها‏هدف‏ما‏اين‏است‏که‏آنچه‏که‏به‏دست‏آورده‏ايیم‏را‏‬ ‫حف ‏کرده‏و‏در‏صلح‏زندگی‏کنیم»‪[350].‬‏با‏ايین‏حیال‪،‬‏در‏اوايیل‏دهیه‏ ‏‪1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏رکیود‏‬ ‫بزرگ‏اقتصاد‏جهانی‏منجر‏به‏فروپاشی‏جهیانی‏سیازی‏‪،‬‏ظهیور‏ناسیونالیسیم‏اقتصیادی‪،‬‏دور‏‬ ‫بهسوی‏نظام‏حمايیت‏‏از‏تولییدات‏‏داخلیى‏‪،‬‏سیاسیت‏تقلییل‏واردات‏و‏‬ ‫شدن‏از‏تجارت‏آزاد‏ ‏‬ ‫نگرانیهای‏شیديد‏اقتصیادی‏موجیب‏تقويیت‏يیک‏نهضیت‏‬ ‫‏‬ ‫تشکیل‏بلوک‏های‏تجاری‏شد‪.‬‏‬ ‫اجتماعی‏گسترده‏بهسوی‏دولتهای‏مستبد‏شد‪.‬‏در‏اين‏زمان‏ژاپن‪،‬‏ايتالییا‏و‏آلمیان‏بیه‏طیور‏‬ ‫بالقوه‪،‬‏مشکالت‏امنیتی‏نگرانکنندهای‏را‏برای‏امپراطوری‏انگلستان‏ايجاد‏کردند‪ .‬‏‬ ‫هدف‏متوقف‏کردن‏کشور‏های‏ديگر‏از‏اتخاذ‏اقداماتی‏که‏برای‏امپراطوری‏بريتانیا‏ايجیاد‏‬ ‫مزاحمت‏می‏کرد‪،‬‏استفاده‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکیار‏بیود‏‪.‬‏بیا‏ايین‏حیال‪،‬‏در‏ايین‏دوران‏‬ ‫سختی‏ها‏و‏مشکالت‏اقتصادی‪،‬‏اگر‏سه‏ديکتیاتوری‏بیزرگ‏دنییا‏بیه‏صیورت‏‏هیم‏زمیان‏‏بیه‏‬ ‫انگلستان‏حمله‏می‏کردند‪،‬‏منابع‏انگلیسی‏برای‏مقابلیه‏بیا‏تهديیدات‏آن‏هیا‏‏ناکیافی‏بیه‏نظیر‏‬ ‫داد‏که‏تهديدات‏درکشده‏از‏سوی‏سیه‏کشیور‏با‏يید‏از‏نظیر‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫نابع‏نشان‏می‬ ‫می‏رسید‪.‬‏کمبود‏م‬ ‫‪،‬‏مواد‏اولیه‏و‏قدرت‏مالی‏اولويتبندی‏شوند‏تا‏مشخص‏شود‏کیه‏کیدام‏‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫نیروی‏انسانی‬ ‫بهکارگیری‏يک‏اسیتراتژی‏‬ ‫تهديد‏مهمتری‏به‏حساب‏میآيد‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏مااکراتی‏در‏مورد‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫مهمترين‏ارتبیاط‏دوجانبیه‏مطیرح‏‬ ‫بزرگ‏شامل‏تغییر‏در‏برخی‏از‏روابط‏دوجانبه‏يا‏تغییر‏در‏ ‏‬ ‫شد‪ .‬‏‬ ‫بهکارگیری‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏چندگانیه‏در‏راسیتای‏حفاظیت‏از‏منیافع‏و‏‬ ‫در‏حالی‏که‏ ‏‬ ‫امنیت‏امپراطوری‏بريتانیا‏که‏گستردگی‏جهانی‏داشت‪،‬‏به‏خوبی‏انجام‏می‏شد‪،‬‏برخی‏بیر‏ايین‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۳۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫عقیده‏بودند‏که‏انگلیس‏می‏توانست‏اين‏مسیئله‏را‏بیه‏صیورت‏‏دوجانبیه‏حیل‏وفصیل‏‏کنید‪.‬‏‬ ‫تاريخ‏شناس‏برجسته‏مايکل‏روی‪1‬‏می‏نويسد‪:‬‏«به‏عبارت‏ديگر‪،‬‏انگلیس‏بايد‏به‏طور‏مسیتقیم‏‬ ‫به‏آلمان‪،‬‏ژاپن‏و‏ايتالیا‏نزديک‏می‏شد‏تا‏مناقشات‏بزرگ‏را‏فرونشاند‪.‬‏با‏ايین‏حیال‪،‬‏ديگیران‏‬ ‫معتقد‏بودند‏که‏همبستگی‏متقابل‏رخداد‏ها‏در‏هر‏منطقه‏از‏جهان‪،‬‏ارائه‏راه‏حل‏های‏دوجانبیه‏‬ ‫رو‏میکند»‪.‬‏]‪ [351‬‏‬ ‫‏‬ ‫را‏با‏شکست‏روب‏ه‬ ‫با‏مقايسه‏دو‏گزينه‪،‬‏آشکار‏شد‏که‏يک‏رويکرد‏دوجانبه‪،‬‏در‏مقايسه‏بیا‏حیالتی‏کیه‏ايین‏‬ ‫کشور‏مجبور‏بود‏با‏چندين‏دولت‏با‏روش‏های‏يکپارچه‏چند‏جانبیه‏روبی‏‏هرو‏شیود‏و‏آزادی‏‬ ‫های‏اجتنابناپیايری‏مواجیه‏میی‏کیرد‪،‬‏انعطیاف‏پیايری‏و‏اقتیدار‏‬ ‫‏‬ ‫عمل‏ملی‏را‏با‏محدوديت‏‬ ‫میداد‪.‬‏در‏دهیه‏ ‏‪1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏يکیی‏از‏داليیل‏اصیلی‏جنیگ‏جهیانی‏اول‏‬ ‫بیشتری‏به‏انگلستان‏ ‏‬ ‫سییردرگمی‏متفقییین‏بییود‏کییه‏مییانع‏از‏اقییدام‏بییه‏موقییع‏بییرای‏حییل‏وفصییل‏اختالفییات‏شیید؛‏‬ ‫چندجانبییه‏گرايییی‏کییه‏خطرنییاک‏و‏حتییی‏تحريییک‏آمیییز‏بییه‏نظییر‏مییی‏رسییید‏]‪[352‬‏بییرای‏‬ ‫قانعکننده‏بود‪ .‬‏‬ ‫سیاستگااران‪،‬‏اين‏قیاس‏تاريخی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫که‏همپیمانان‏آن‏ها‏‬ ‫‏‬ ‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏سیاست‏گااری‏انگلیسی‏به‏طور‏عمدی‏هرگونه‏نقشی‏را‏‬ ‫ممکن‏بود‏با‏اتکاء‏صرف‏بر‏توانايی‏های‏نظامی‏ملی‏خود‏در‏موازنه‏قدرت‏داشته‏باشند‪،‬‏بیه‏‬ ‫حساب‏نیاوردند‪[353].‬‏فرهنگ‏استراتژيک‏بیشازپییش‏‏بیه‏نفیع‏دوگانیه‏گرايیی‏بیود‪،‬‏زيیرا‏‬ ‫همان‏طور‏که‏تاريخ‏شناس‏برجسته‏ديويید‏‏گیلیرد‏‪2‬‏يیادآور‏‏میی‏شیود‪:‬‏«اولويیت‏هیای‏سینتی‏‬ ‫های‏انگلیسی‏مبتنی‏بر‏ديپلماسیهای‏معامله‏بود‏تا‏ديپلماسی‏اتحاد»‪.‬‏]‪[354‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫دولت‬

‫در‏سال‏ ‪1۹۲۸‬‏م)‪،‬‏کابینه‏انگلستان‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏را‏بیه‏کیار‏گرفیت‏کیه‏منیابع‏‬ ‫تهديد‏آلمان‏متمرکز‏می‏کیرد‪.‬‏]‪[355‬‏اسیتر‏اتژی‏بزرگیی‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫محدود‏کشور‏را‏بر‏رويارويی‏با‏‬ ‫تولید‏و‏به‏کار‏گرفته‏شد‪،‬‏بر‏مبنای‏مماشات‏بود‏و‏تالش‏می‏کرد‏تا‏با‏بازدارنیدگی‏از‏وقیوع‏‬ ‫گ‏تعامل‏و‏انکار‏با‏يکديگر‏ترکیبشده‏تیا‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫جنگ‏جلوگیری‏کند‪.‬‏دو‏نوع‏استراتژی‏بزر‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏جامع‏به‏نام‏استراتژی‏بزرگ‏مماشات‏را‏بیه‏وجیود‏آورنید‪.‬‏ايین‏برداشیت‏‬ ‫وجود‏داشت‏که‏جنگ‏بزرگ‏ديگری‏در‏اروپا‏منجر‏به‏سقوط‏امپراطوری‏انگلیس‏و‏جايگیاه‏‬ ‫‪1. Michael Roi‬‬ ‫‪2. David Gillard‬‬

‫‪1۹۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اين‏کشور‏به‏عنوان‏يک‏قدرت‏بزرگ‏جهانی‏خواهد‏شد‪.‬‏در‏صورت‏امکیان‏بايید‏از‏جنیگ‏‬ ‫اجتنیاب‏مییی‏شیید‪.‬‏نويیل‏‏چمبییرلین‏‪1‬‏کییه‏در‏ابتیدا‏وزيییر‏خزانیه‏داری‏و‏از‏ژوئیین‏ ‪1۹۸7‬‏م)‏‬ ‫نخست‏وزير‏انگلستان‏بود‪،‬‏بیه‏عنیوان‏م‏حیرک‏اصیلی‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏انگلسیتان‏شیناخته‏‬ ‫میشود‪ [356].‬‏‬ ‫‏‬ ‫از‏بُعد‏تعامل‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏هدف‪،‬‏تغییر‏اهداف‏اجتمیاعی‏دولیت‏آلمیان‏بیود‪.‬‏]‪[357‬‏‬ ‫انگلستان‏در‏پی‏اصالح‏ساختار‏سیاسی‏دولت‏نازی‏نبود‏و‏به‏خوبی‏می‏دانست‏که‏به‏تنهايی‏‬ ‫میگويد‪:‬‬ ‫همانطور‏که‏ديويد‏گیالرد‪2‬‏ ‏‬ ‫قادر‏به‏رويارويی‏نظامی‏با‏آلمان‏نیست‪،‬‏بلکه‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬مسئله‏اصلی‏اين‏بود‏که‏چگونه‏می‏توان‏هیتلر‏و‏يا‏رهبران‏نازی‏پس‏از‏او‏را‏متقاعید‏‬ ‫ساخت‏که‏محدوديت‏در‏استفاده‏از‏قدرت‏نظامی‏در‏بلند‏مدت‏به‏نفع‏آلمان‏خواهید‏بیود‏و‏‬ ‫اين‏کشور‏بهتر‏است‏برای‏تغییر‏نظم‏بینالملل‏وارد‏مااکره‏شیود‪،‬‏علیی‏رغیم‏قیدرت‏بیاالی‏‬ ‫‏‬ ‫میتوانست‏اين‏نظم‏را‏دچار‏اختالل‏کند»‪[358].‬‬ ‫نظامی‏آلمان‏که‏ ‏‬

‫دولت‏های‏انگلستان‏در‏اين‏دوره‏معتقد‏بودنید‏کیه‏نارضیايتی‏هیای‏مشیروعی‏در‏میورد‏‬ ‫معاهده‏صلح‏ورسای‏دارند‏کیه‏نیازمنید‏بیازنگری‏و‏اصیالح‏اسیت‪.‬‏وزا‏رت‏امیور‏خارجیه‏‬ ‫انگلستان‏در‏سال‏ ‪1۹۸5‬‏م)‏نوشت‪:‬‏«از‏سیال‏هیای‏‏اول‏جنیگ‪،‬‏سیاسیت‏میا‏ايین‏بیود‏کیه‏‬ ‫بخش‏هايی‏از‏قرارداد‏صلح‏را‏که‏غیر‏قابل‏دفاع‏بودند‪،‬‏حاف‏کنیم»‪[359].‬‏باور‏اين‏بود‏کیه‏‬ ‫همکاری‏با‏آلمان‏برای‏حل‏کاستیهای‏پیمان‏صلح‪،‬‏آن‏کشیور‏را‏متقاعید‏خواهید‏کیرد‏کیه‏‬ ‫می‏تواند‏با‏روش‏های‏صلح‏آمیز‏به‏اهداف‏خود‏دست‏يابید‏و‏نییازی‏بیه‏ا‏سیتفاده‏از‏نییروی‏‬ ‫نظامی‏نیست‪.‬‏بهجای ‏اتکا‏بر‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏که‏درصیدد‏‏برقیراری‏نظیم‏موازنیه‏‬

‫م)‏نخستوزير‏بريتانیا‏‬ ‫‏‬ ‫)‪،‬‏بین‏سالهای‏ ‪1۹۸7‬‏م)‏و‏ ‪1۹۲۳‬‏‬ ‫‏‬ ‫‪.1‬‏نويل‏چمبرلن‏ به‏انگلیسی‪:‬‏‪Neville Chamberlain‬‬ ‫ويژه‏برای‏امضای‏توافقنامه‏مونیخ‏در‏سال‏ ‪ 1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏شناخته‏شده‏‬ ‫‏‬ ‫بود‪.‬‏چمبرلین‏به‏خاطر‏سیاست‏خارجی‏اش‏و‏به‏‬ ‫‏است‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏زمانی‏که‏آدولف‏هیتلر‏به‏لهستان‏حمله‏کرد‪،‬‏بريتانیا‏در‏‪۸‬‏سپتامبر‏ ‪1۹۸۹‬‏م)‏جنگ‏با‏آلمان‏را‏اعالم‏‬ ‫کرد‏و‏چمبرلین‏انگلیس‏را‏از‏هشتمین‏ماه‏جنگ‏جهانی‏دوم‏رهبری‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‪2. David Gillard‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۹1‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫قدرت‏از‏طريق‏ابزار‏های‏نظامی‏بود‪،‬‏همکاری‏آلمان‪-‬انگلستان‏منجیر‏بیه‏نتیايج‏مانیدگار‏و‏‬ ‫پايداری‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫میکند‏که‏«انگلستان‏به‏يک‏رفتیار‏‬ ‫تاريخ‏شناس‏انگلیسی‏رابرت‏پارکر‪1‬‏به‏اين‏نکته‏اشاره‏ ‏‬ ‫دلسوزانه‏با‏آلمان‏ها‏روی‏آورد‏تا‏بتواند‏عالوه‏بر‏غلبه‏بر‏نارضیايتی‏‏آن‏هیا‏‪،‬‏بتوانید‏هیتلیر‏را‏‬ ‫صلحآمیز‏به‏آلمان‏نفوذ‏کند»‪[360].‬‏در‏اين‏راسیتا‪،‬‏‬ ‫شکست‏دهد‏و‏يا‏با‏استفاده‏از‏روشهای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫رهبری‏نازی‏يکپارچه‏نبود‪.‬‏چهار‏کانون‏قدرت‏در‏آلمان‏نیازی‏وجیود‏داشیت‪:‬‏‏درجیه‏اول‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫گروه‏افسران‏نیرو‏ هیای‏مسیلح‏کیه‏بیه‏رهبیری‏فرمانیده‏کیل‏بلیومبرگ‏بودنید؛‏درجیه‏دوم‏‬ ‫بروکرات‏های‏سیاسی‏اقتصادی‪،‬‏بانکداران‪،‬‏سران‏بنگاه‏های‏تجاری‏به‏ويژه‏صنايع‏سینگین‏در‏‬ ‫استان‏های‏راين‏و‏رور‪2‬‏قرار‏داشتند؛‏گروه‏سوم‏حزب‏نازی‏و‏گروه‏آخیر‏گیردان‏حفیاظتی‏‬ ‫«اس‪.‬اس»‪۸‬‏به‏رهبری‏هیتلر‏قرار‏داشت‪.‬‏بريتانیا‏معتقد‏بود‏که‏میان‏مراکیز‏قید‏رت‏میانیه‏رو‏و‏‬ ‫میتوانند ‏مورد‏سوء‏استفاده‏قرار‏گیرند‪،‬‏مبارزه‏وجود‏داشت‪[361].‬‬ ‫افراطی‏که‏ ‏‬

‫‏بُعد‏تعامل‏استراتژی‏بزرگ‏انگلیس‏در‏پی‏تقويت‏موضیع‏میانیه‏رو‏در‏دولیت‏آلمیان‏از‏‬ ‫آنها‏در‏مورد‏پیمان‏صیلح‏و‏نییز‏‬ ‫ردن‏نگرانیهای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫بهمنظور‏برطرف‏ک‬ ‫آنها‏ ‏‬ ‫طريق‏همکاری‏با‏ ‏‬ ‫ارائه‏پیشنهاد‏های‏اغواکننده‏سیاسی‏و‏اقتصادی‏بود‪.‬‏چمبرلین‏معتقد‏بود‏«انگلیس‏بايید‏تمیام‏‬ ‫تالش‏خود‏را‏انجام‏دهد‏تا‏میانه‏روها‏را‏تشويق‏کند»‪.‬‏]‪[362‬‏در‏اين‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏چنین‏‬ ‫‪1. R.A.C. Parker‬‬ ‫‪2. Rhineland and Ruhr‬‬

‫‪.۸‬‏شوتس‏شتافل‏به‏معنی‏گردان‏حفاظتی‏يا‏به‏اختصار‏اِس‏اِس‏يکی‏از‏سازمان‏های‏شبه‏نظامی‏تحت‏نظارت‏آدولف‏‬ ‫هیتلر ‏و ‏حزب ‏نازی ‏بود‪ .‬‏اين ‏سازمان ‏براساس ‏ايدئولوژی ‏حزب ‏نازی ‏شکل ‏گرفت‪ .‬‏نیروهای ‏اس‏اس ‏تحت ‏فرمان‏‬ ‫میالدی‪،‬‏اساس‏‬ ‫‏‬ ‫هاينريش‏هیملر‏مسئول‏بسیاری‏از‏جرائم‏در‏طول‏جنگ‏جهانی‏دوم‏شناخته‏شدند‪.‬‏پس‏از‏سال‏‪1۹۲5‬‏‬ ‫نیز‏به‏ مراه‏حزب‏نازی‏تحت‏عنوان‏يک‏سازمان‏جنايتکار‏شناخته‏شد‏و‏فعالیت‏آنها‏در‏آلمان‏غیر‏قانونی‏اعالم‏شد‪.‬‏‬ ‫اساس‏از‏يک‏واحد‏کوچک‏نگهبانی‏ حفاظت)‏دائم ی‏از‏داوطلبان‏نشأت‏گرفت‏که‏وظیفه‏تأمین‏امنیت‏جلسات‏حزب‏‬ ‫‏‬ ‫نازی‏در‏شهر‏مونیخ‏را‏برعهده‏داشت‪.‬‏اين‏گروه‏در‏اواخر‏سال‏‪ 1۹2۳‬‏شکل‏گرفت‏و‏تحت‏عنوان‏سال‪-‬شوتز‏شناخته‏‬ ‫میشد‪.‬‏بعدها‏بین‏سال‏های‏‪1۹2۹‬‏تا‏‪1۹۲5‬‏و‏تحت‏رهبری‏هاينريش‏هیملر‪،‬‏شوتز‪-‬استافل‏به‏اس‏اس‏تغییر‏نام‏پیدا‏کرد‏‬ ‫‏‬ ‫نظامی‏کوچک‏به‏يکی‏از‏بزرگترين‏و‏قدرتمندترين‏سازمانها‏در‏آلمان‏نازی‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫و‏ضمن‏رشد‏و‏گسترش‪،‬‏از‏يک‏گروه‏شبه‬ ‫تبديل‏شد‪ .‬‏‬

‫‪1۹2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫رسید‏که‏هیتلر‏يک‏نماينده‏میانهروی‏ناراضی‏های‏آلمیان‏اسیت‏‪،‬‏بنیابراين‏هرچیه‏‬ ‫‏‬ ‫به‏نظر‏می‏‬ ‫قدرت‏او‏مورد‏سؤال‏قرار‏نگیرد‪،‬‏آرام‏کیردن‏او‏راحیت‏تیر‏خواهید‏بیود‪.‬‏]‪[363‬‏تیا‏سیپتامبر‏‬ ‫‪1۹۸۹‬‏م)‪،‬‏چمبرلین‏اعتقاد‏شديدی‏به‏هیتلر‏به‏عنوان‏يک‏میانه‏رو‏داشت‏و‏در‏نتیجیه‏کمیک‏‬ ‫به‏او‏به‏منظور‏انجام‏اصالحات‏مورد‏نظر‏خود‏در‏پیمان‏صلح‏بدون‏استفاده‏از‏نیروی‏نظامی‏‬ ‫احتماالً‏چنین‏در‏نظر‏گرفته‏می‏شد‏که‏به‏روابط‏بهتر‏و‏نییز‏واکینش‏هیای‏مثبیت‏سیاسیی‏از‏‬ ‫جمله‏خلع‏سالح‏آلمان‏منجر‏میشود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫نوع‏نظمی‏که‏استراتژی‏بزرگ‏مماشات‏انگلیس‏در‏طیول‏زمیان‏در‏پیی‏ايجیاد‏آن‏بیود‪،‬‏‬ ‫توانست‏اولويتهای‏دولت‏آلمان‏را‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫وابستگی‏متقابل‏پیچیده‏ای‏بود‏که‏در‏آن‏انگلیس‏می‏‬ ‫دستکاری‏کند‪.‬‏در‏حالی‏که‏چندين‏کانیال‏اثرگیااری‏وجیود‏داشیت‪،‬‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫نفع‏خود‏ ‏‬ ‫نیروی‏نظامی‏غیر‏قابل‏تصور‏بود‪.‬‏بیا‏‏ ايین‏حیال‪،‬‏ايین‏يیک‏نیوع‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏‬ ‫بین‏المللی‏بود‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏انگلیس‏يک‏ماهیت‏دوگانه‏داشت‏که‏شامل‏يک‏مؤلفه‏انکار‏‬ ‫لفههای‏اصلی‏استراتژی‏خلع‏سیالح‏و‏ايجیاد‏‏‬ ‫نیز‏می‏شد‪:‬‏برای‏انگلیس‏«مماشات‏يکی‏از‏مؤ ‏‬ ‫توازن‏بود‪،‬‏نه‏جايگزينی‏برای‏آن»‪.‬‏]‪[364‬‏چمبرلین‏معتقید‏بیود‏کیه‏ايی‏ن‏سیاسیت‏دوگانیه‏‬ ‫میداد‪.‬‬ ‫بهترين‏فرصت‏را‏برای‏جلوگیری‏از‏وقوع‏جنگ‏به‏انگلیس‏ ‏‬ ‫گرچه‏تهديد‏تسلیحاتی‏با‏هدف‏دسترسی‏به‏موازنیه‏قیدرت‪،‬‏در‏قالیب‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏انکار‏به‏اجرا‏درآمد‏و‏قدرت‏نظامی‏در‏آن‏يک‏امتیاز‏محسوب‏میی‏شید‏‪،‬‏جنیگ‏يیک‏‬ ‫ابزار‏مشروع‏قانونی‏بود‏و‏کشور‏ها‏برای‏مقابله‏بیا‏تهديیدات‏نظیام‏منید‏‪،‬‏بیا‏يکیديگر‏متحید‏‬ ‫می‏شدند‪.‬‏نظم‏وابستگی‏متقابل‏پیچیده‏در‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏و‏نظیم‏موازنیه‏قیدرت‏در‏‬ ‫بهطور‏ذاتی‏با‏يکديگر‏ناسازگار‏هستند؛‏بنابراين‏تعجب‏آور‏نبیود‏کیه‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏ ‏‬ ‫در‏‪2۳‬‏نوامبر‏ ‪ 1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏چمبرلین‏در‏جلسه‏کابینه‏خود‏اعالم‏کند‏که‏«در‏سیاست‏خیارجی‏‬ ‫خود‪،‬‏داريم‏تالش‏میکنیم‏تا‏دو‏اسب‏را‏پهلیو‏بیه‏پهلیوی‏هیم‏بیرانیم‪،‬‏مصیالحه‏و‏تجديید‏‬ ‫‏‬ ‫تسلیحاتی‪،‬‏هنر‏زيادی‏می‏طلبد‏تیا‏بتوانیید‏ايین‏دو‏اسیب‏را‏گیام‏بیه‏گیام‏يکیديگر‏حرکیت‏‬ ‫مشکالت‏ذاتیای‏که‏در‏نظم‏های‏ناسازگار‏وجود‏دارند‪،‬‏هنگامی‏خود‏را‏بیشتر‏‬ ‫‏‬ ‫دهید»‪[365].‬‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۹۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫نشان‏می‏دهند‏که‏استفاده‏از‏قدرت‏ملی‏در‏اجیرای‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏در‏دسیتور‏کیار‏قیرار‏‬ ‫داشته‏باشد‪.‬‬ ‫در‏ابتدا‪،‬‏انگلیس‏از‏نظر‏داخلی‏با‏بازسازی‏و‏گسترش‏نیرو‏های‏مسلح‏خود‏تیالش‏کیرد‏‬ ‫که‏خود‏را‏هم‏سطح‏آلمان‏کند‪.‬‏در‏حالی‏کیه‏انگلییس‏منیابع‏محیدودی‏در‏اختییار‏داشیت‪،‬‏‬ ‫سیاست‏دوگانه‏با‏استفاده‏از‏متعادل‏سازی‏خارجی‏مغاير‏بود‪،‬‏زيیرا‏ايجیاد‏اتحیاد‏قاطعانیه‏و‏‬ ‫مستحکم‏با‏کشور‏های‏ديگر‏اروپايی‏تحت‏استراتژی‏مماشیات‏بیرای‏آلمیان‏تهديید‏نظیامی‏‬ ‫بهحساب‏می‏آمد؛‏بنابراين‪،‬‏آلمان‏دريافت‏که‏انگلیس‏مقاصد‏تهاجمی‏در‏سر‏میی‏پرورانید‏و‏‬ ‫‏‬ ‫لاا‏افزايش‏توان‏نظامی‏و‏تسلیحاتی‏خود‏را‏در‏مقیاس‏بزرگ‏توجیه‏‏کیرد‪.‬‏بیر‏ايین‏اسیاس‪،‬‏‬ ‫رهبران‏نیروهای‏‬ ‫‏‬ ‫حسن‏تفاهم‏با‏فرانسه‏به‏عمد‏از‏بین‏رفت‪[366].‬‏در‏اوايل‏سال‏ ‪1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏‬ ‫مسلح‪،‬‏مااکرات‏نظامی‏با‏فرانسیه‏را‏نپايرفت‏نید‪،‬‏زيیرا‏باعیث‏ايجیاد‏وضیعیتی‏میی‏شی‏د‏کیه‏‬ ‫«می‏خواهیم‏از‏آن‏جلوگیری‏کنییم‏‏کی‏ه‏همیان‏خصیومت‏و‏ظین‏‏مصیالحه‏ناپیاير‏بی‏ا‏آلمیان‏‏‬ ‫است»‪[367].‬‏قدرت‏بزرگ‏ديگر‏اروپا‪،‬‏يعنی‏روسیه‏نیز‏مورد‏بی‏اعتنیايی‏قیرار‏گرفی‏ت‏زيیرا‏‬ ‫«اتحاد‏غرب‏با‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏به‏جای‏محدود‏کردن‏نازی‏ها‏و‏آلمانی‏های‏غیر‏نازی‪،‬‏‬ ‫میشد»‪[368].‬‬ ‫آنها‏ ‏‬ ‫باعث‏ناراحتی‏و‏تحريک‏ ‏‬

‫منطق‏بُعد‏تعامل‏در‏اين‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیه‏ايین‏معنیی‏بیود‏کیه‏متحیدين‪،‬‏داوطلیب‏‬ ‫مشارکت‏در‏عنصر‏موازنه‏قدرت‏در‏بُعد‏انکیار‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏ن‏بودنید؛‏چنیین‏موضیعی‏‬ ‫به‏شدت‏با‏منطق‏عملیاتی‏بنیادين‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏در‏تضاد‏بیود‪.‬‏ايین‏بیی‏تیوجهی‏‏بیه‏‬ ‫متحدان‏در‏استراتژی‏نظامی‏منعکس‏شده‏بود‏که‏هرگونه‏تعهید‏رسیمی‏قیاره‏ای‏نییرو‏هیای‏‬ ‫مقیاس‏گسترده‏در‏زمان‏جنگ‏را‏کماهمیت‏جلوه‏می‏داد‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏ارتش‏انگلیس‏‬ ‫‏‬ ‫زمینی‏در‏‬ ‫بايد‏بر‏حف ‏سلطنت‏و‏دفاع‏ملی‏متمرکز‏می‏شد‪.‬‏نیرو‏های‏مسیلح‏بیه‏طیور‏‏کلیی‏بايید‏يیک‏‬ ‫موضع‏بازدارندگی‏اتخاذ‏می‏کردند‏و‏نیروی‏هوايی‏سیلطنتی‏نییز‏بیه‏منظیور‏‏تهديید‏اهیداف‏‬ ‫صنعتی‏غیر‏نظامی‏آلمان‏مجهز‏می‏شد‪[369].‬‏نیروی‏دريايی‏سلطنتی‏نیز‏بايد‏خطیوط‏تیأمین‏‏‬ ‫مواد‏اولیه‏آلمان‏را‏مسدود‏می‏کرد‏و‏در‏عین‏حال‏تضمین‏می‏کرد‏که‏آلمان‏نخواهد‏توانست‏‬

‫‪1۹۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫خطییوط‏تییأمین‏مییواد‏اولیییه‏انگلسییتان‏را‏قطییع‏کنیید‪.‬‏در‏صییورت‏وقییوع‏جنییگ‏احتمییالی‪،‬‏‬ ‫های‏تجاری‏دريايی‏با‏کشورهای‏ديگر‏برای‏انگلیس‏ضروری‏بود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫نگهداشتن‏مسیر‬ ‫باز‬ ‫ابزار‏اقتصادی‏استراتژی‏بزرگ‏بر‏تقويت‏موضع‏میانه‏رو‏های‏آلمانی‏متمرکز‏بود‪.‬‏در‏دهه‏‬ ‫‪1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏آلمان‏و‏انگلییس‏دو‏اقتصیاد‏بیزرگ‏سیرمايه‏داری‏در‏اروپیا‏بودنید‏و‏ارتباطیات‏‬ ‫اقتصادی‏قدرتمندی‏میان‏نهاد‏ های‏میالی‏و‏تجیاری‏در‏لنیدن‏و‏بیرلین‏وجیود‏داشیت‪.‬‏ايین‏‬ ‫«کانال‏های‏غیر‏رسمی‏میان‏گروه‏هیای‏تجیاری‏و‏صینعتی‏انگلییس‏و‏آلمیان‏هسیته‏اصیلی‏‬ ‫های‏صورتگرفته‏برای‏سیاست‏مماشات‏اقتصادی‏را‏تشکیل‏می‏داد»‪.‬‏]‪[370‬‏مديريت‏‬ ‫‏‬ ‫تالش‏‬ ‫اقتصادی‏دولت‏و‏مقامات‏وزارت‏امور‏خارجه‏انگلیس‏منجر‏به‏تقويت‏تعیامالت‏اقتصیادی‏‬ ‫تا‏از‏اين‏طريق‏موازنه‏داخلی‏قدرت‏سیاسی‏به‏نفع‏گروههیای‏میانیه‏رو‏آلمیانی‏رقیم‏‬ ‫‏‬ ‫می‏شد‏‬ ‫بخورد‪[371].‬‏برای‏کمک‏به‏اين‏موضوع‪،‬‏دولت‏انگلیس‏تا‏پايان‏اکتبر‏ ‪1۹۸۹‬‏م)‏که‏قبیل‏از‏‬ ‫شروع‏جنگ‏میان‏دو‏کشور‏بود‪،‬‏حجم‏عظیمی‏از‏اعتبارات‏صادراتی‏را‏به‏شرکت‏هیايی‏کیه‏‬ ‫میکیرد‪.‬‏]‪[372‬‏ايین‏فعالییت‏تجیاری‏بیا‏اسیتراتژی‏‬ ‫با‏آلمان‏تعامالت‏اقتصادی‏داشتند‪،‬‏اعطا‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫ن‏رابطه‏مینويسد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫همراستا‏بود؛‏اسکات‏نیوتون‏در‏اي‬ ‫بزرگ‏انگلیس‏ ‏‬ ‫منافع‏مالی‏بخش‏خصوصی‏و‏صنايع‏بزرگ‏با‏سیاست‏عمومی‏کار‏می‏کرد‪.‬‏در‏واقع‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏‬ ‫سطح‏دسترسی‏سیاسی‏کیه‏سیازمان‏هیايی‏ماننید‏انجمین‏همکیاری‏هیای‏مشیترک‏آلمیان‏و‏‬ ‫بهرهمند‏بودند‏و‏نیز‏وجیود‏حمايیت‏هیای‏دولتیی‏بیرای‏ديپلماسیی‏صینعتی‏‬ ‫انگلستان‏از‏آن‏ ‏‬ ‫فدراسیون‏صنايع‏انگلستان‏باعث‏می‏شد‏که‏ايجاد‏تمیايز‏مییان‏منیافع‏بیین‏المللیی‏دولیت‏و‏‬ ‫بهسختی‏صورت‏گیرد»‪ [373].‬‏‬ ‫سیاست‏خارجی‏گروههای‏فشار‏اقتصادی‏قدرتمند‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏فعالیت‏های‏بین‏دولتی‏نیز‏به‏طور‏فعاالنه‏ايین‏موضیوع‏را‏تکمییل‏میی‏کیرد‪.‬‏میااکرات‏‬ ‫صورت‏گرفته‏در‏اوايل‏دهه‏ ‪1۹۸۳‬‏م)‏يک‏ارتباط‏کاری‏نزديک‏میان‏نماينیدگان‏بیانکی‏دو‏‬ ‫کشور‏ايجاد‏کرد‪.‬‏رئیس‏بانک‏انگلستان‏معتقد‏بود‏که‏در‏پس‏رژيم‏جديد‏نازی‏ارقیام‏میالی‏‬ ‫قابل‏قبولی‏وجود‏داشت‏که‏بتواند‏هیتلر‏را‏به‏سیمت‏اتخیاذ‏سیاسیت‏هیای‏غییر‏‏نظیامی‏تیر‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۹5‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫روهای‏آلمان‪،‬‏رئییس‏ر‏ايیش‏بانیک‏‬ ‫میانه ‏‬ ‫مهمترين‏ ‏‬ ‫هدايت‏کند‪[374].‬‏يالمار‏شاخت‪1‬‏يکی‏از‏ ‏‬ ‫بانک‏مرکزی‏آلمان‪،‬‏‪1۹۸۸-1۹۸۹‬‏میالدی)‏وزير‏اقتصاد‏آلمان‏ ‪1۹۸7-1۹۸۲‬‏میالدی)‏بیود‪.‬‏‬ ‫شاخت‏معتقد‏بود‏که‏امتیاز‏های‏اقتصادی‏او‏به‏ساير‏میانه‏رو‏ها‏در‏جیدال‏قیدرت‏در‏داخیل‏‬ ‫دولت‏آلمان‏دلگرمی‏میی‏داد‪[375].‬‏در‏اواسیط‏سیال‏ ‏‪1۹۸7‬‏م)‪،‬‏انگلسیتان‏‏پیرورش‏دادن‏و‏‬ ‫الیرتبه‏دولت‏در‏برنامیه‏چهار‏سیاله‏و‏‬ ‫حمايت‏از‏هرمان‏گورگینگ‪2‬‏را‏آغاز‏کرد‪.‬‏او‏مأمور‏ع ‏‬ ‫يکی‏از‏چهرههای‏مطرح‏نازی‏بود‪.‬‏]‪ [376‬‏‬ ‫‏‬ ‫انگلیس‏بر‏پیوند‏قوی‏بین‏فرصت‏های‏اقتصادی‏و‏توافق‏های‏سیاسیی‏پیس‏از‏آن‏تأکیید‏‬ ‫‏‬ ‫داشت‪.‬‏اين‏امر‏تا‏اواسط‏سال‏ ‪1۹۸۹‬‏م)‏ادامه‏يافت‏تا‏زمانی‏که‏انگلیس‏يک‏برنامه‏شیراکت‏‬ ‫میشد‏تا‏به‏اين‏طريیق‏بتوانید‏آل‏ییی‏مان‏را‏از‏‬ ‫تمامعیار‏را‏ارائه‏داد‏که‏شامل‏يک‏وام‏هنگفت‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫بهکارگیری‏توان‏نظامی‏برای‏رسیدن‏به‏اهداف‏خود‏بازدارد‪[377].‬‏مک‏دونالد‏در‏اين‏میورد‏‬ ‫مینويسد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏چمبرلین‏تالش‏کرد‏تا‏به‏اين‏گروه‏از‏آلمیانی‏هیا‏نشیان‏دهید‏کیه‏آلمیان‏از‏لحیاظ‏‬ ‫اقتصادی‏از‏يک‏توافق‏سیاسی‏که‏منجر‏به‏پايان‏خودکفايی‏اقتصیادی‏و‏تجديید‏تسیلیحاتی‏‬ ‫می‏ شود‪،‬‏بهره‏فراوانی‏خواهد‏برد‪.‬‏او‏امیدوار‏بود‏که‏اين‏ديدگاه‏در‏آلمیان‏از‏نفیوذ‏خیود‏در‏‬ ‫هیتلر‏به‏نفع‏مااکرات‏صورت‏گرفته‏استفاده‏کند‪،‬‏برخالف‏نظر‏احزاب‏تندرو‏مانند‏گوبلز‏و‏‬ ‫هیملر‏که‏معتقد‏بودند‏که‏آلمان‏تنها‏از‏طريق‏استفاده‏از‏جنیگ‏میی‏توانید‏بیه‏‏اهیداف‏خیود‏‬ ‫دست‏يابد»‪.‬‏]‪[378‬‬ ‫‪.1‬‏يالمار‏شاخت‏ ‪) Hjalmar Schacht‬‏کمیسر‏مالی‏و‏رئیس‏رايش‏بانک‏در‏جمهوری‏وايمار‏و‏رئیس‏بانک‏رايش‏‬ ‫بین ‏سال‏های ‏‪ 1۹۸۸‬‏تا ‏‪ 1۹۸۹‬‏میالدی ‏در ‏آلمان ‏نازی ‏بود‪ .‬‏او ‏از ‏محرک‏های ‏اصلی ‏برنامه ‏دوباره‏سازی‪ ،‬‏دوباره‏صنعتی‏‬ ‫کردن‏و‏تجديد‏تسلیحاتی‏آلمان‏و‏يک‏منتقد‏شديد‏تعهد‏غرامت‏کشورش‏بعد‏از‏جنگ‏جهانی‏اول‏بود‪.‬‏وی‏تا‏سال‏‬ ‫‪ 1۹۲1‬‏ م)‏با‏جبهه‏مقاومت‏آلمان‏همکاری‏کرده‏بود‏و‏مدتی‏نیز‏مسئول‏برگزاری‏جلسات‏مقاومت‏بود‏که‏از‏ويالی‏‬ ‫صی‏همسرش‏برای‏اين‏منظور‏استفاده‏میکرد‪.‬‏وی‏در‏‪2۸‬‏ژوئیه‏ ‪1۹۲۲‬‏م)‏پس‏از‏سوء‏قصد‏علیه‏هیتلر‏در‏کودتای‏‬ ‫‏‬ ‫شخ‬ ‫‪ 2۳‬‏ ژوئن‏دستگیر‏شد‏و‏ابتدا‏به‏اردوگاه‏کار‏اجباری‏راونسبروک‏و‏سپس‏به‏اردوگاه‏مرگ‏فلوسنبورگ‏فرستاده‏شد‏و‏‬ ‫در‏نهايت‏به‏اردوگاه‏کار‏اجباری‏داخاو‏فرستاده‏شد‪ .‬‏‬ ‫‪2. Herman Goring‬‬

‫‪1۹5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫با‏وجود‏اين‪،‬‏مماشات‏اقتصادی‏برخالف‏منطیق‏بُعید‏انکیار‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیود‏کیه‏‬ ‫زيربنای‏تجديد‏تسلیحاتی‏انگلیس‏را‏تشکیل‏می‏داد‪.‬‏آلمیان‏از‏ارتباطیات‏اقتصیادی‏و‏میالی‏‬ ‫خود‏با‏انگلیس‏به‏منظور‏گسترش‏و‏تأمین‏منیابع‏میالی‏فعالییت‏هیای‏نظیامی‏خیود‏اسیتفاده‏‬ ‫می‏کرد‪.‬‏مااکرات‏سال‏ ‪1۹۸1‬‏م)‏که‏متوقف‏شده‏بود‏مجدداً‏از‏سر‏گرفته‏شد‏کیه‏هیدف‏آن‏‬ ‫کمک‏به‏پرداخت‏بدهی‏های‏بانک‏آلمان‏و‏ارائه‏اعتبارات‏مهم‏به‏اين‏بانک‏بود‪[379].‬‏روابط‏‬ ‫تجاری‏با‏انگلیس‏گسترش‏يافت‏و‏مبادالت‏ارزی‏بین‏المللی‏برای‏پرداخیت‏هزينیه‏واردات‏‬ ‫مواد‏غاايی‏و‏مواد‏اولیه‏مود‏نیاز‏را‏فراهم‏کیر‏د‪.‬‏همیان‏طیور‏‏کیه‏در‏آن‏زمیان‏بیه‏رسیمیت‏‬ ‫شناخته‏شده‏ بود‪،‬‏همه‏اين‏موارد‏منجر‏به‏تسهیل‏در‏فرايند‏تجديید‏تیوان‏تسیلیحاتی‏آلمیان‏‬ ‫رينالد‏مککانا‪1‬‏رئیس‏بانک‏میدلند‏و‏عضو‏پارلمان‏انگلیس‏در‏سال‏ ‪1۹۸5‬‏‬ ‫‏‬ ‫شده‏بود؛]‪ [380‬‏‬ ‫م)‏بر‏مبنای‏همین‏داليل‏با‏اعطای‏امتیاز‏به‏آلمان‏مخالفت‏می‏کرد‪[381].‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏وزارت‏‬ ‫امور‏خارجه‏انگلیس‏معتقد‏بود‏که‏اين‏تعامالت‏اقتصیادی‏و‏میالی‏«باعیث‏تقويیت‏حیزب‏‬ ‫صلح»‏می‏ شیود‏و‏بیه‏افیراد‏منطقیی‏در‏آلمیان‏کمیک‏میی‏کنید‏تیا‏نفیوذ‏خیود‏‏را‏گسیترش‏‬ ‫دهند»‪ [382].‬‏‬ ‫از‏ابزار‏های‏ديپلماتیک‏به‏عنوان‏بخشی‏از‏برنامه‏مماشات‏سیاسی‏استفاده‏شد‏که‏در‏زيیر‏‬ ‫يکجانبه‪،‬‏به‏نقی‬ ‫مجموعه‏بُعد‏تعامل‏استراتژی‏بزرگ‏بود‪.‬‏انگلیس‏اغلب‏به‏صورت‏ ‏‬

‫‏مفیاد‏‬

‫پیمان‏صلح‏در‏آلمان‏کمک‏می‏کرد‏و‏يا‏حداقل‏با‏آن‏موافق‏بود‪.‬‏ايین‏میوارد‏شیامل‏تجديید‏‏‬ ‫قوای‏نیرو‏های‏آلمانی‪،‬‏تجديد‏تسلیحاتی‏تما‏معیار‏آلمان‏ماننید‏بازسیازی‏نیی‏روی‏دريیايی‏و‏‬ ‫نیروی‏هوايی‪،‬‏نظامیسازی‏مجدد‏راين‏در‏سال‏ ‪1۹۸5‬‏م)‏و‏پیشروی‏در‏تصیاحب‏اتیريش‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫سودتلند‏و‏سرزمینهای‏غیر‏آلمانی‏چکسلواکى‏میی‏شید‏‪.‬‏تنهیا‏در‏میورد‏الحیاق‏سیودتلند‏‪،2‬‏‬ ‫‏‬ ‫انگلستان‏توانست‏بخشی‏از‏وعده‏های‏همکاری‏های‏آتی‏با‏آلمان‏را‏به‏عنوان‏بخشی‏از‏توافق‏‬ ‫اين‏توافق‏و‏سازش‏های‏سیاسیی‏بیدون‏شیک‏موقعییت‏هیتلیر‏‬ ‫‏‬ ‫مونیخ‏به‏دست‏آورد‪[383].‬‏‬ ‫به‏عنوان‏رهبر‏حزب‏نازی‏را‏تقويت‏کرد‪،‬‏اما‏بر‏طبیق‏پییش‏بینیی‏هیا‏نتوانسیت‏باعیث‏نفیوذ‏‬ ‫سیاست‏های‏احزاب‏میانه‏رو‏شود‪.‬‏بدتر‏از‏آن‪،‬‏در‏ادامه‪،‬‏ديپلماسی‏بیا‏بُ‏عید‏انکیار‏اسیتراتژی‏‬ ‫‪1. Reginald McKenna‬‬ ‫‪2. Sudetenland‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۹7‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫بزرگ‏و‏تجديد‏تسلیحاتی‏انگلیس‏مغايرت‏داشت‪.‬‏نق‬

‫‏پیمان‏صلح‏منجر‏به‏تقويیت‏تیوان‏‬

‫نظامی‏آلمان‏نسبت‏به‏انگلیس‏و‏تغییر‏موازنه‏قدرت‏به‏نفع‏آلمان‏شد‪.‬‏استیون‏لوبل‏با‏اشیاره‏‬ ‫اسلواکی‏مینويسد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫به‏نمونه‏تفکیک‏چک‬ ‫مونیخ‏که‏با‏هدف‏خنثی‏کردن‏خطر‏قريب‏الوقوع‏جنگ‏به‏امضاء‏رسیده‏بود‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«توافق‏نامه‏‬ ‫ظرفیت‏جنگ‏افروزی‏آلمان‏را‏به‏وسیله‏اعطیای‏ارز‏خیارجی‏بیه‏بیرلین‪،‬‏تیأمین‏‏میواد‏اولییه‏‬ ‫استراتژيک‪،‬‏قدرت‏صنعتی‏و‏تجهیزات‏مورد‏نیاز‏برای‏تسلیح‏چهل‏بخش‏از‏آلمیان‏تقويیت‏‬ ‫کرد»‪.‬‏]‪[384‬‬

‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏انگلیس‏که‏در‏آن‏زمان‏تنها‏‪5‬‏واحد‏نظامی‏داشت‪،‬‏يکی‏از‏متحیدان‏بیالقوه‏‬ ‫خود‏که‏دارای‏‪۸5‬‏واحد‏مجهز‏بود‏را‏از‏دست‏داد‪[385].‬‬

‫با‏اين‏حال‪،‬‏بُعد‏تعامل‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏مماشات‏اثربخشیی‏ابیزار‏هیای‏اطالعیاتی‏را‏در‏‬ ‫حمايت‏از‏جايگاه‏و‏موقعیت‏انگلیس‏تقويت‏کرد‪.‬‏ترديد‏چندانی‏وجود‏نداشت‏که‏انگلییس‏‬ ‫تمامی‏تالش‏خود‏را‏برای‏جلوگیری‏از‏وقوع‏جنگ‏انجام‏داده‏بود‪،‬‏البته‏در‏برخی‏از‏میوارد‏‬ ‫با‏هزينه‏دولت‏های‏ديگر‏مانند‏اتريش‏و‏چک‏اسلواکی‏انجام‏می‏شد‪.‬‏انگلیس‏امیدوار‏بود‏کیه‏‬ ‫بدون‏جنگ‏بتواند‏نارضايتی‏ها‏را‏سامان‏دهد‏و‏اينکه‏بسیج‏نییرو‏هیای‏نظیامی‏بیرای‏جنیگ‏‬ ‫ممکن‏اس ت‏برای‏رهبران‏آلمان‏مشکل‏باشد‪.‬‏بدون‏ترديد‪،‬‏شواهدی‏وجیود‏دار‏د‏کیه‏میردم‏‬ ‫آلمان‏از‏توافقی‏کیه‏بر‏اسیاس‏وضیعیت‏موجیود‏سیال‏ ‏‪1۹۸5‬‏م)‏ايجیاد‏‏میی‏شید‏‪،‬‏اسیتقبال‏‬ ‫معتقد‏است‏که‏منطق‏استراتژی‏بزرگ‏تصريح‏میکند‏که‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫میکردند‪[386].‬‏گوستاو‏اشمیت‪1‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏در‏حالی‏که‏پیشنهادات‏اقتصادی‏به‏تقويت‏موضع‏احزاب‏میانه‏رو‏در‏آلمیان‏کمیک‏‬ ‫می‏کرد‏و‏نیز‏تمايل‏آلمان‏برای‏مصالحه‏و‏سازش‏را‏افزايش‏می‏داد‪،‬‏رويکرد‏سیاسیی‏ای‏کیه‏‬ ‫به‏منظور‏ وارد‏کردن‏مردم‏آلمان‏به‏عرصه‏سیاسی‏به‏کار‏گرفته‏شده‏بود‪،‬‏باعث‏محدود‏شدن‏‬ ‫میشد»‪.‬‏]‪[387‬‬ ‫حس‏ماجراجويی‏رهبران‏آلمان‏ ‏‬

‫با‏اين‏حال‪،‬‏اين‏رويکرد‏نیز‏مغاير‏با‏منطیق‏تجديید‏‏تسیلیحاتی‏و‏بعید‏انکیار‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏بود‪.‬‏مردم‏انگلیس‏از‏فداکاریهای‏مورد‏نیاز‏برای‏تسريع‏در‏فرايند‏تجديد‏تسیلیحاتی‏‬ ‫‏‬ ‫‪1. Gustav Schmidt‬‬

‫‪1۹۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫حمايت‏نکردند‪.‬‏حتی‏پس‏از‏توافیق‏نامیه‏میونیخ‏در‏سیال‏ ‏‪1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏چمبیرلین‏بیا‏تجهییز‏‬ ‫عمومی‏مخالف‏بود‪،‬‏زيرا‏اين‏امر‏با‏ايجاد‏روابط‏سیازنده‏بیا‏آلمیان‏مغیايرت‏داشیت‏‪[388].‬‏‬ ‫انتخابات‏اين‏دوره‪،‬‏با‏هدف‏آماد‏هسازی‏کشور‏برای‏جنگ‏برگزار‏نشید‪،‬‏بلکیه‏‬ ‫‏‬ ‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏‬ ‫هدف‏از‏اين‏انتخابات‏از‏طريیق‏سیاسیت‏مماشیات‪،‬‏بیشیتر‏ممانعیت‏از‏بیروز‏جنیگ‏بیود‪.‬‏‬ ‫سئلهساز‏بود‪.‬‬ ‫دسترسی‏به‏مشروعیت‏ضروری‏ورودی‏برای‏اين‏سیاست‏دوگانه‏ذاتاً‏م ‏‬ ‫استراتژيک‏بینقص‏دست‏نیافت؛‏همیشه‏میان‏ابعیاد‏انکیار‏و‏‬ ‫‏‬ ‫انگلیس‏هرگز‏به‏يک‏سنتز‏‬ ‫آنها‏تنش‏وجیود‏داشیت‪.‬‏بر‏اسیاس‏‬ ‫تعامل‏استراتژی‏بزرگ‏و‏نیز‏خلق‏قدرت‏در‏حمايت‏از‏ ‏‬ ‫فرايند‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏مماشات‏در‏آغاز‏از‏يک‏رويکرد‏انکیار‏بلنید‏میدت‏‬ ‫استفاده‏کرد‏که‏عدم‏اطمینان‏در‏توسعه‏اقدامات‏آينده‏را‏نشان‏میی‏داد‪.‬‏بی‏‏هراحتیی‏میی‏تیوان‏‏‬ ‫تشخیص‏داد‏که‏که‏چنین‏رويکردی‏با‏اعتقادات‏و‏نظريات‏لیبرال‏تجارت‏آزاد‏در‏سازگاری‏‬ ‫کامل‏است‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏با‏گاشت‏زمان‪،‬‏عدم‏قطعیت‏های‏اولییه‏بیه‏تیدريج‏برطیرف‏شید‏و‏‬ ‫آينده‏شفافیت‏بیشتری‏يافت‏و‏همان‏طور‏که‏فرايند‏استراتژی‏بزرگ‏نشیان‏میی‏داد‪،‬‏انگلییس‏‬ ‫بهتدريج‏به‏سمت‏اتخاذ‏يک‏رويکرد‏مديريتی‏حرکت‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏اين‏فرايند‏تکامل‪،‬‏خلق‏قدرت‏برای‏استراتژی‏بیزرگ‏مماشیات‏بیشیتر‏تحیت‏تیأثیر‏‬ ‫مسائل‏مالی‏بود‪.‬‏تجربه‏انگلیس‏در‏ابتدا‏بازتاب‏تالش‏برای‏محدود‏کیردن‏تیأثیر‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏بر‏جامعه‏از‏طريق‏استفاده‏از‏يک‏استراتژی‏تطبیقی‏و‏سپس‏جستجو‏برای‏دستیابی‏به‏‬ ‫منابع‏مالی‏خارجی‏و‏در‏مرحله‏آخر‪،‬‏در‏صورت‏نیاز‏توسل‏به‏يک‏استراتژی‏بازسازی‏بود‪ .‬‏‬ ‫به‏نظر‏می‏رسد‏که‏روش‏های‏سنتی‏اقتصادی‏آن‏زمی‏ان‏کیه‏‏بیر‏تعیادل‏بودجیه‏و‏تجربیه‏‬ ‫انگلیس‏در‏بازگشت‏نسبتاً‏سريع‏از‏رکود‏بزرگ‏اقتصیادی‏تأکیید‏داشیتند‪،‬‏از‏ايین‏موضیوع‏‬ ‫حمايت‏می‏کردند‪.‬‏درآمد‏های‏موجود‏و‏مالیات‏های‏غیر‏مستقیم‏که‏برای‏حمايیت‏از‏برنامیه‏‬ ‫تجديد‏تسلیحاتی‏به‏تدريج‏افزايش‏می‏يافت‏به‏شدت‏محدود‏شد‏تا‏بتواند‏با‏در‏نظیر‏گیرفتن‏‬ ‫محدوديت‏بودجه‏ای‏همچنان‏برقرار‏بماند‪[389].‬‏قرار‏بود‏در‏صورت‏امکیان‏از‏هزينیه‏کیرد‏‏‬ ‫بیشتر‏از‏درآمدها‏جلوگیری‏شود‪[390].‬‏در‏سال‏ ‪1۹۸7‬‏م)‪،‬‏هنگیامی‏آشیکار‏شید‏کیه‏ايین‏‬ ‫استراتژی‏انطباقی‏کافی‏نیست‪.‬‏دولت‪،‬‏قانون‏وام‏های‏دفاعی‏را‏تصويب‏کرد‏که‏هیدف‏از‏آن‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪1۹۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫استقرا‬

‫منابع‏خصوصی‏داخلی‏و‏بینالمللیی‏بیود‪.‬‏]‪[391‬‏بیا‏‬ ‫‏‬ ‫‏برخی‏از‏منابع‏مالی‏مورد‏نیاز‏‬

‫اين‏حال‪،‬‏در‏اين‏راستا‏قانون‏جانسون‏در‏سال‏ ‪1۹۸۲‬‏م)‏بیان‏می‏کیرد‏کیه‏بیرخالف‏دوران‏‬ ‫جنگ‏جهانی‏اول‪،‬‏دولت‏آمريکیا‏اجیازه‏نداشیت‏تیا‏بیا‏اسیتفاده‏از‏پیول‏هیای‏انگلییس‏وام‏‬ ‫دهد‪[392].‬‏در‏حالی‏که‏کشور‏های‏ديگر‏نیز‏در‏حال‏تجديد‏تسلیحاتی‏و‏در‏نتیجه‏به‏دنبیال‏‬ ‫ابع‏مالی‏خارجی‏بودند‪،‬‏ تأثیر‏مانیدگار‏رکیود‏بیزرگ‏اقتصیادی‏و‏نییاز‏بیه‏تقويیت‏‬ ‫‏‬ ‫يافتن‏من‬ ‫اولويت‏های‏تجديد‏تسلیحاتی‏انگلیس‪،‬‏در‏نهايت‏باعث‏شد‏تا‏ايین‏کشیور‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بهسوی‏يک‏رويکرد‏مديريتی‏روی‏آورد‪ [393].‬‏‬ ‫بازسازی‏را‏به‏کار‏گرفته‏و‏ ‏‬ ‫اقتصاد‪،‬‏البته‏در‏نتیجه‏رکود‏بزرگ‏که‏گريبانگیر‏انگلیس‏شده‏بود‪،‬‏به‏طور‏کلی‏به‏سیمت‏‬ ‫تجارت‏بین‏الملل‏گرايش‏داشت‪.‬‏انگلیس‏بايد‏مواد‏غاايی‏و‏میواد‏خیام‏میورد‏نییاز‏صینايع‏‬ ‫تولیدی‏صادراتی‏خود‏را‏وارد‏میکرد‪.‬‏صادرات‏انگلیس‪،‬‏واردات‏مواد‏ضیروری‏‏میورد‏نییاز‏‏‬ ‫بُعد‏انکار‏استراتژی‏بزرگ‏را‏تأمین‏مالی‏می‏کرد‪،‬‏اما‏متأسفانه‏تجديد‏تسلیحاتی‏به‏تنهايی‏بیه‏‬ ‫معنای‏افزايش‏سطح‏واردات‏و‏کاهش‏سطح‏صادرات‏بود‪.‬‏لیون‏بیان‏می‏کند‏که‪:‬‏«بیا‏شیروع‏‬ ‫فرايند‏تجديد‏تسلیحاتی‪،‬‏سیاست‏گااران‏انگلیسی‏در‏شرايط‏وخیم‏اقتصادی‏گرفتیار‏شیدند‏‪.‬‏‬ ‫تجديد‏تسلیحاتی‏و‏صنايع‏صادراتی‏به‏طور‏مستقیم‏در‏زمینه‏تأمین‏مواد‏اولیه‏کمییاب‏‏میورد‏‬ ‫ی‏کارخانهها‏با‏يکديگر‏رقابت‏میی‏کردنید‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫نیاز‏تولید‏مانند‏مواد‏خام‪،‬‏نیروی‏کار‏ماهر‏و‏فضا‬ ‫به‏سادگی‏می‏توان‏گفت‪:‬‏هنگامی‏که‏سرعت‏تجديد‏تسیلیحاتی‏افیزايش‏میی‏يافیت‪،‬‏حجیم‏‬ ‫صادرات‏انگلیس‏کاهش‏می‏يافت‪.‬‏با‏کیاهش‏درآمید‏هیای‏صیادراتی‪،‬‏پرداخیت‏هزينیه‏هیای‏‬ ‫تجديد‏تسلیحاتی‏برای‏انگلیس‏مشکل‏شد»‪.‬‏]‪[394‬‬

‫يک‏مديريت‏ارزی‏بینقص‏و‏پايدار‏برای‏استراتژی‏جنیگ‏هیای‏طیوالنی‏میدت‏اهمییت‏‬ ‫‏‬ ‫بااليی‏دارد‪.‬‏برنامهريزی‏جنگی‏انگلیس‏بر‏اين‏باور‏استوار‏بود‏که‏در‏صورت‏آغاز‏جنگ‪،‬‏بیا‏‬ ‫‏‬ ‫های‏اقتصادی‏و‏محدوديتهای‏آلمان‏در‏تیأمین‏‏میواد‏اولییه‏‪،‬‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫در‏نظر‏گرفتن‏محدوديت‏‬ ‫کشور‏تنها‏قادر‏به‏مشارکت‏در‏يک‏جنیگ‏کوتیاه‏میدت‏خواهید‏بیود‪.‬‏]‪[395‬‏اگیر‏انگلییس‏‬ ‫به‏اندازه‏کافی‏دوام‏بیاورد‪،‬‏می‏تواند‏در‏اين‏جنگ‏پیروز‏شود‪.‬‏در‏يک‏جنگ‏بلند‏میدت‪،‬‏اگیر‏‬ ‫تراز‏پرداخت‏های‏انگلیس‏در‏دوران‏صلح‏به‏اندازه‏کافی‏باشد‪،‬‏تضمین‏وام‏هیای‏بیین‏المللیی‏‬

‫‪2۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫که‏اگر‏وامها‏در‏دسترس‏نباشند‪،‬‏میازاد‏ذخیاير‏طیال‏در‏دوران‏‬ ‫‏‬ ‫آسان‏تر‏خواهد‏بود‪.‬‏در‏حالی‏‬ ‫صلح‏تنها‏جايگزين‏مالی‏فروش‏دارايیهای‏انگلیس‏در‏خار ‏از‏کشیور‏خواهید‏بیود‪.‬‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫تراز‏پرداخت‏قوی‏نقش‏مهمی‏در‏تقويت‏آن‏چیزی‏داشیت‏‏کیه‏تومیاس‏اينسیکیپ‏‪،1‬‏وزيیر‏‬ ‫خزانه‏داری‏و‏هماهنگ‏کننیده‏دفیاعی‏انگلییس‏آن‏را‏«بی‏ازوی‏چهیارم‏دفیاعی‏»‏نامیید‪.‬‏]‪[396‬‏‬ ‫تاريخ‏شناس‏برجسته‏جی‏‪.‬سی‏پادن‪2‬‏می‏گويد‪:‬‏«انگلییس‏مجبیور‏بیود‏تیا‏مییان‏تیأمین‏‏میالی‏‬ ‫مالی‏يک‏جنگ‏تمامعیار‏‬ ‫‏‬ ‫تجديد‏تسلیحاتی‏کنونی‏و‏حف ‏قدرت‏کافی‏اقتصادی‏برای‏تأمین‏‬ ‫در‏آينده‏تعادل‏ايجاد‏کند»‪.‬‏]‪[397‬‬

‫نتیجه‏اين‏بود‏که‏میزان‏آماده‏سازی‏ارتش‏آن‏قدر‏محدود‏بیود‏کیه‏منجیر‏بیه‏مداخلیه‏در‏‬ ‫تولیدات‏معمولی‏غیر‏نظامی‏نمی‏شد‪.‬‏تجديد‏تسلیحات‏به‏تولییدات‏موجیود‏اضیافه‏شید‏و‏‬ ‫جايگزين‏تمام‏و‏يا‏حتی‏بخشی‏از‏آن‏نشد‪.‬‏بعدها‪،‬‏تجديد‏تسلیحاتی‏بیه‏دلییل‏فقیدان‏قابیل‏‬ ‫‏‬ ‫توجه‏نیروی‏کار‏ماهر‏و‏ظرفیت‏های‏صنعتی‏مورد‏نیاز‏با‏وقفه‏همراه‏شد‪.‬‏برای‏همراهیی‏بیا‏‬ ‫بهطور‏عمده‏برای‏تجديد‏تسلیحات‏نیرو‏های‏مسلح‏به‏تولیدات‏بخش‏‬ ‫اقتصاد‏بازار‪،‬‏انگلیس‏ ‏‬ ‫خصوصی‏متکی‏بود‪.‬‏]‪ [398‬‏‬ ‫ترکیب‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏و‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏به‏شکست‏منجر‏شید‏و‏‬ ‫امپراطوری‏بزرگ‏بريتانیا‏را‏با‏يک‏جنگ‏فاجعه‏بار‏مواجه‏کرد‪.‬‏ترسی‏کیه‏انگلییس‏پییش‏از‏‬ ‫وقوع‏جنگ‏داشت‪،‬‏به‏طور‏کامل‏تأيید‏شد‪.‬‏داليل‏اصلی‏شکست‏استراتژی‏بزرگ‏را‏می‏توان‏‬ ‫بهصورت‏زير‏بیان‏کرد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫وش‏کار‏رايش‏سوم‏اسیتوار‏‬ ‫‏«‪...‬امید‏به‏صلح‏بر‏مبنای‏تفسیری‏منطقی‏ولی‏نادرست‏بر‏ر ‏‬ ‫بود‪.‬‏براساس‏اين‏ديدگاه‪،‬‏هیتلر‏بايد‏به‏حف ‏قدرت‏عالقهمند‏بوده‏باشد‏و‏سیاست‏هايی‏کیه‏‬ ‫منجر‏به‏بروز‏جنگ‏جهانی‏دوم‏شدند‪،‬‏روش‏درستی‏به‏نظر‏نمی‏آمد؛‏با‏ايین‏حیال‪،‬‏اگرچیه‏‬ ‫حماقت‏او‏باعث‏شد‏که‏از‏اين‏سیاست‏ها‏پیروی‏کند‪،‬‏آلمانی‏های‏معقیول‏و‏میانیه‏رو‏شیايد‏‬ ‫میتوانستند‏او‏را‏متوقف‏کنند»‪.‬‏]‪ [399‬‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Thomas Inskip‬‬ ‫‪2. G.C. Peden‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪2۳1‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫برای‏اينکه‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏موفقیت‏آمیز‏باشد‪،‬‏بايد‏برای‏دستیابی‏بیه‏اهیداف‏‬ ‫متقابل‏مشترک‏با‏ديگران‏همکاری‏کند‪.‬‏خطای‏فاحشی‏که‏کابینه‏انگلستان‏مرتکب‏شد‏ايین‏‬ ‫بود‏که‏فکر‏می‏کرد‏که‏هیتلر‏و‏دولت‏نازی‏فرضیات‏و‏منافع‏مشترکی‏در‏زمینه‏صلح‏و‏رفیاه‏‬ ‫با‏انگلستان‏دارند‪.‬‏]‪[400‬‏در‏عین‏حال‪،‬‏اتخاذ‏بُعد‏تعامل‏استراتژی‏بزرگ‏به‏اين‏معنا‏بود‏کیه‏‬ ‫بايد‏از‏ايجاد‏يک‏نظم‏موازنه‏قیدرت‏و‏قیدرت‏نسیبی‏جلیوگیری‏شیود‪.‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫مماشات‏انگلیس‏‪1۹۸۲-1۹۸۹‬‏میالدی‏در‏ترکیب‏دو‏استراتژی‏بزرگ‏که‏از‏نظر‏ماهییت‏بیا‏‬ ‫يکديگر‏ناسازگار‏بودند‪،‬‏با‏شکست‏روب‏هرو‏شد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏مماشیات‏چیه‏بیه‏صیورت‏‏‬ ‫عمد ی‏و‏يا‏چه‏از‏روی‏ناآگاهی‪،‬‏نامنسجم‏طراحی‏شده‏بود‪.‬‏احتمیال‏شکسیت‏در‏صیورت‏‬ ‫وقوع‏جنگ‪،‬‏حف ‏امپراطوری‏بريتانیا‏و‏حف ‏اين‏کشیور‏بیه‏عنیوان‏‏قیدرت‏برتیر‏جهیان‏از‏‬ ‫مفروضات‏اولیه‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏بود‪.‬‬ ‫فرضیه‏قوی‏ديگری‏نیز‏وجود‏دارد‏که‏براساس‏آن‏صرف‏نظر‏از‏اسیتراتژی‏بزرگیی‏کیه‏‬ ‫اجتنابناپاير‏بود‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏اتخیاذ‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫انگلیس‏آن‏را‏به‏کار‏گرفت‪،‬‏جنگ‏با‏آلمان‏نازی‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏ديگر‏در‏سال‏ ‪1۹۸۲‬‏م)‏ممکن‏بود‏ضرورت‏وقوع‏جنگ‏را‏کاهش‏دهید‏و‏‬ ‫از‏آنچه‏سیاست‏گااران‏انگلیسی‏خواستار‏عدم‏وقوع‏آن‏بودند‏جلوگیری‏کند‪،‬‏يعنی‏نیابودی‏‬ ‫امپراطوری‏بزرگ‏بريتانیا‏و‏تنزل‏آن‏تا‏حد‏يک‏قدرت‏سطح‏دوم‏جهان‪ .‬‏‬ ‫به‏دلیل‏الحاق‏اتريش‏به‏آلمان‏نازی‏و‏يا‏جداسازی‏چک‏اسلواکی‪،‬‏اتخاذ‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏انکار‏ممکن‏بود‏به‏وقوع‏جنگ‏ديگری‏در‏سال‏ ‪1۹۸۳‬‏م)‏منجر‏شود‪،‬‏امیا‏ايین‏چنیین‏‬ ‫استراتژی‏بزرگی‪،‬‏با‏هدف‏تأکید‏بر‏افزايش‏سازوبرگ‏نظامی‏و‏يافتن‏متحدان‏بیشیتر‏ممکین‏‬ ‫بود‏باعث‏آمادگی‏بیشتر‏انگلیس‏و‏نیز‏کوتاه‏تر‏شدن‏جنگ‏از‏بعد‏زمانی‏شود‪.‬‏عالوه‏بیر‏آن‪،‬‏‬ ‫با‏قطع‏روابط‏تجاری‏و‏تأمین‏مالی‏آلمان‪،‬‏انگلیس‏می‏توانست‏به‏میزان‏قابل‏توجهی‏تجديید‏‏‬ ‫آلمان‏را‏کاهش‏دهد‪.‬‏موازنه‏نسبی‏قدرت‏نیز‏میتوانسیت‏بیه‏‏نفیع‏انگلییس‏‏رقیم‏‬ ‫‏‬ ‫تسلحیاتی‏‬ ‫زرگ‏تعامل‏همهجانبه‏ممکن‏است‏بر‏دفاع‏جمعی‏و‏‬ ‫‏‬ ‫بخورد‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏تأکید‏يک‏استراتژی‏ب‬ ‫فکر‏باشد‪.‬‏اين‏همکاری‏حتی‏میتواند‏با‏روسیه‏نیز‏شیکل‏‬ ‫‏‬ ‫همکاری‏با‏دولت‏های‏اروپايیِ‏هم‏‬ ‫گیرد‏تا‏مجدداً‏اين‏امکان‏را‏برای‏انگلیس‏فراهم‏کند‏تا‏نفوذ‏خود‏بر‏ديگران‏را‏توسعه‏دهید‪.‬‏‬

‫‪2۳2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫با‏اين‏حال‪،‬‏هی ‏شکی‏نیست‏استراتژی‏بیزرگ‏نامنسیجم‏و‏سیردرگمی‏کیه‏انتخیاب‏شید‪،‬‏‬ ‫نتوانست‏به‏اهداف‏مورد‏نظر‏خود‏دست‏يابد‪ .‬‏‬ ‫در‏آن‏زمان‏نیز‏درسهای‏بزرگیی‏آموختنید‪.‬‏ترکییب‏دو‏نیوع‏اسیتراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫سیاست‏گااران‏‬ ‫بزرگ‏ممکن‏است‏مغیايرت‏هیای‏مهمیی‏ايجیاد‏ک‏نید‏کیه‏خطیر‏واقعیی‏شکسیت‏کامیل‏را‏‬ ‫دربرداشته‏باشد‪.‬‏انگلستان‏به‏طور‏ناخواسته‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏پرخطر‏را‏انتخاب‏کیرد‪.‬‏بیه‏‬ ‫نظر‏می‏رسد‏که‏کاربرد‏جداگانه‏استراتژی‏های‏بزرگ‏مختلف‏احتماالً‏باعث‏موفقیت‏بیشتری‏‬ ‫با‏يکديگر‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫نسبت‏ادغام‏ ‏‬ ‫از‏لحاظ‏گسترش‏دانش‏عمومی‏راجیع‏‏بیه‏اسی‏تراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‪،‬‏اسیتراتژی‏بیزر‏گِ‏‬ ‫نفع‏داخلی‏را‏آشکار‏میکند‏که‏اولويیت‏هیا‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏ذی‬ ‫مماشات‏انگلیس‏خطر‏همکاری‏با‏گروه‏‬ ‫و‏اهدافشان‏مغاير‏با‏اهداف‏و‏اولويت‏های‏شما‏است‪.‬‏انگلستان‏به‏طور‏غییر‏‏عمیدی‏قیدرت‏‬ ‫حزب‏نازی‏را‏تقويت‏کرد‏و‏از‏جاه‏طلبی‏های‏هیتلر‏در‏ايجاد‏يک‏اروپای‏جديید‏بیا‏قید‏رت‏‬ ‫های‏ذینفع‏‬ ‫‏‬ ‫تايج‏فاجعهآمیز‏استراتژی‏بزرگ‏انگلیس‏نشان‏داد‏که‏گروه‏‬ ‫‏‬ ‫نظامی‏حمايت‏کرد‪.‬‏ن‬ ‫داخلی‏به‏شدت‏بايد‏مورد‏توجه‏قرار‏گیرند‏و‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگِ‏‏تعامیل‏نییاز‏اسیت‏تیا‏‬ ‫نطبق‏با‏اهداف‏و‏اولويتهای‏شما‏هستند‏را‏تضمین‏کند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫آنها‏را‏که‏م‬ ‫اولويتها‏و‏اهداف‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏مباحث‏پیشین‏که‏در‏فصل‏سه‏برای‏شناخت‏سیاست‏گیااران‏‏مطیرح‏شید‏‬ ‫اهمیت‏خاصی‏دارد‪.‬‏افراد‏در‏میورد‏آنچیه‏کیه‏انتظیار‏ديیدن‏آن‏را‏دارنید‪،‬‏نگیران‏هسیتند‪.‬‏‬ ‫چمبرلین‏حتی‏هنگامی‏که‏با‏مخالفت‏های‏آشکاری‏روب‏هرو‏شد‪،‬‏همچنان‏به‏اعطای‏امتیاز‏بیه‏‬ ‫هیتلر‏ادامه‏داد‪.‬‏در‏اوايل‏سال‏ ‪1۹۸۳‬‏م)‪،‬‏هنگامی‏که‏چمبرلین‏کتاب‏استیفن‏رابرد‏بیا‏عنیوان‏‬ ‫را‏مطالعه‏میکرد؛‏متوجه‏شد‏که‏اين‏کتیاب‏کیامالً‏هوشیمندانه‏و‏‬ ‫‏‬ ‫«خانه‏ای‏که‏هیتلر‏ساخت»‏‬ ‫آگاهانه‏ولی‏با‏يک‏ديدگاه‏بسیار‏بدبینانه‏نوشته‏شده‏است‪.‬‏لاا‏گفیت‏‪:‬‏«اگیر‏بخیواهم‏نتیايج‏‬ ‫هرگز‏نمیخواهم‏و‏نخواهم‏پايرفت»‪.‬‏]‪[401‬‬ ‫‏‬ ‫نويسنده‏را‏بپايرم‪،‬‏بايد‏ناامید‏شوم‪،‬‏اما‏من‏‬ ‫‏‬

‫هنگام‏تدوين‏يک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‪،‬‏سیاسیت‏گیااران‏‏بايید‏مییان‏دسترسیی‏بیه‏‬ ‫های‏ذینفع‏دارای‏نفوذ‏در‏کشور‏مورد‏نظیر‏و‏شايسیتگی‏بنییادين‏آن‏هیا‏‏تمیايز‏قائیل‏‏‬ ‫‏‬ ‫گروه‏‬ ‫شوند‪.‬‏دسترسی‏آسان‏ممکن‏است‏همیشه‏به‏معنای‏سیودمندی‏نباشید‪.‬‏يکیی‏از‏مالحظیات‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏تعامل‏‪/‬‏‪2۳۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏ششم‪:‬‏‬

‫مربوط‏اين‏است‏که‏گروه‏هیای‏داخلیی‏ذی‏نفیع‏بر‏اسیاس‏ماهییت‏خیود‏همیشیه‏بیه‏دنبیال‏‬ ‫بهره‏برداری‏از‏کمک‏های‏خارجی‏می‏باشند‪.‬‏چنین‏گروه‏هايی‏بیه‏همیان‏انیدازه‏کیه‏ديگیران‏‬ ‫ممکن‏است‏در‏پی‏بهره‏برداری‏از‏آن‏ها‏باشند‪،‬‏خود‏به‏دنبال‏بهره‏برداری‏از‏ديگران‏هسیتند‪.‬‏‬ ‫مسئله‏کلیدی‏اين‏است‏که‏آيا‏آن‏ها‏اولويت‏هايی‏دارند‏که‏استراتژی‏بزرگ‏بتواند‏ب‏هراحتی‏و‏‬ ‫با‏سودمندی‏از‏آنها‏استفاده‏کند؟ ‏‬ ‫‏‬ ‫نتیجهگیری‬ ‫بررسی‏سه‏موردکاوی‏استراتژی‏بزرگ‏در‏کنار‏هم‏جنبه‏های‏مهم‏سیاسیت‏گیااری‏را‏در‏‬ ‫مورد‏استراتژی‏های‏بزرگ‏به‏طور‏عام‏و‏استراتژی‏های‏بزرگ‏تعامل‏را‏به‏طور‏خاص‏آشیکار‏‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫به‏طیور‏‏ کلیی‪،‬‏شکسیت‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏مماشیات‏انگلییس‏تأکیید‏میی‏کنید‏‏کیه‏اگیر‏‬ ‫سیاست‏گااران‪،‬‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏يکپارچه‏و‏منسجم‏را‏تدوين‏کنند‏موفقیت‏بیشتری‏بیه‏‬ ‫دست‏خواهند‏آورد‏و‏نیز‏اينکه‏تالش‏برای‏آمیختن‏انواع‏مختلیف‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیرای‏‬ ‫ايجاد‏يک‏ترکیب‏بهینه‏ممکن‏است‏با‏شکست‏مواجه‏شود‪.‬‏يک‏خطر‏واقعی‏وجود‏دارد‏که‏‬ ‫ساختار‏های‏متفاوت‏ دولتها‪،‬‏موجوديتهای‏تابع‏دولتهیا‏يیا‏ايیده‏هیا)‏‏ناشیی‏از‏برخیی‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏ادغامشده‪،‬‏ممکن‏است‏به‏صورت‏ناخواسته‏مغیاير‏بیا‏ديگیران‏باشید‏و‏‬ ‫باعث‏تشديد‏وضعیت‏شده‏و‏در‏نهايت‏به‏شکست‏استراتژی‏بزرگ‏منجر‏شود‪.‬‬ ‫های‏ذینفع‏داخلی‏را‏شناسايی‏‬ ‫‏‬ ‫مهم‏تر‏آنکه‪،‬‏استراتژی‏های‏بزرگ‏تعامل‏بايد‏بتوانند‏گروه‏‬ ‫کرده‏و‏با‏آن‏ها‏همکاری‏کنند؛‏گروه‏هايی‏که‏دارای‏اولويت‏ها‏و‏اهداف‏مشترک‏با‏اولويت‏ها‏‬ ‫و‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏باشند‪.‬‏سپس‏استراتژی‏بزرگ‏بايد‏بتواند‏بیه‏ايین‏شیرکای‏مهیم‏و‏‬ ‫آنها‏در‏دسیتیابی‏بیه‏آمیال‏و‏‬ ‫آنها‏نفوذ‏کند‏و‏به‏ ‏‬ ‫‪،‬‏در‏کشورهای‏مطبوع‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫سودمند‏کمک‏کرده‬ ‫آرزوهايشان‏کمک‏کند‏تا‏از‏اين‏طريق‏اهداف‏اجتماعی‏آن‏ها‏را‏به‏نفع‏خود‏تغییر‏دهید‪.‬‏در‏‬ ‫مقابل‪،‬‏گروه‏های‏داخلی‏غیر‏سودمند‏بايد‏به‏صورت‏فعاالنه‏متوقف‏شوند‏تا‏اطمینان‏حاصیل‏‬ ‫شود‏که‏آن‏ها‏قادر‏به‏تغییر‏اهداف‏اجتماعی‏کشور‏های‏خود‏نخواهنید‏بیود‪.‬‏در‏ايین‏راسیتا‪،‬‏‬ ‫نمونه‏ايران‏آشکار‏کرد‏که‏گروه‏هايی‏که‏برای‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏مفید‏هسیتند‏نییاز‏‬

‫‪2۳۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫نیست‏که‏از‏پیش‏وجود‏داشته‏باشند‪،‬‏بلکه‏می‏توان‏حتی‏از‏يک‏جايگاه‏کوچک‏اين‏گروه‏ها‏‬ ‫را‏ايجاد‏کرد‪ .‬‏‬ ‫موفقیت‏استراتژی‏های‏تعامل‏ايران‏و‏آمريکا‏نیز‏يکی‏از‏ويژگی‏های‏استراتژی‏های‏تعامل‏‬ ‫را‏آشکار‏کرد‪:‬‏موفقیت‏اين‏استراتژی‏های‏بزرگ‏می‏تواند‏ماندگار‏باشد‪.‬‏همکاری‏و‏همراهی‏‬ ‫‏‬ ‫سودمند‏با‏ديگران‏در‏اين‏نوع‏استراتژی‏بیزرگ‏میی‏توانید‏‏باعیث‏شیود‏کیه‏آن‏هیا‏‏اهیداف‏‬ ‫استراتژیهای‏بزرگ‏ممکن‏است‏در‏آينده‏ديگر‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏را‏به‏خوبی‏بپايرند‪.‬‏اين‏‬ ‫حمايت‏های‏مستمر‏و‏تالش‏و‏منابع‏بیشتر‏نیاز‏نداشته‏باشند‪.‬‏در‏يک‏دوره‏طوالنی‏تیر‪،‬‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏ممکن‏است‏نسبت‏به‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏مقرون‏به‏صیرفه‏تیر‏‬ ‫باشد‪،‬‏هرچند‏هزينههای‏اولیه‏آن‏ممکن‏است‏چشمگیر‏باشد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫با‏اين‏حال‪،‬‏هر‏دو‏موردکاوی‏استراتژی‏بیزرگ‏‏نییز‏‏يکیی‏از‏کاسیتی‏هیای‏اصیلی‏يیک‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏را‏نشان‏می‏دهند‪.‬‏اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏هنگیامی‏امکیان‏پیاير‏‬ ‫های‏ذینفع‏داخلی‏مايل‏و‏قیادر‏بیه‏‏اسیتفاده‏از‏کمیک‏هیای‏ارائیه‏شیده‏‏‬ ‫‏‬ ‫است‏که‏بتوان‏گروه‏‬ ‫هستند‪،‬‏در‏کشور‏هايی‏که‏برای‏استراتژی‏بزرگ‏اهمیت‏دارند‪،‬‏يافت‪.‬‏در‏طرح‏مارشال‪،‬‏تنهیا‏‬ ‫کشور‏های‏خار ‏از‏حوزه‏نفوذ‏شوروی‏می‏توانستند‏شرکت‏کننید‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏در‏میورد‏‬ ‫ايران‪،‬‏عدم‏وجود‏يک‏گروه‏ذینفع‏موجود‏به‏اين‏معنا‏بود‏که‏بیرای‏آغیاز‏کامیل‏اسیتراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏نیاز‏بود‏تا‏يک‏گروه‏داخلی‏ذینفع‏به‏وجود‏آيد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏مماشات‏انگلیس‏برخی‏از‏خطرات‏واقعی‏موجود‏در‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫های‏ذینفع‏که‏با‏آن‏ها‏می‏توان‏کار‏کرد‪،‬‏بايید‏بیا‏دقیت‏انتخیاب‏‬ ‫‏‬ ‫تعامل‏را‏آشکار‏کرد‪.‬‏گروه‏‬ ‫شوند؛‏مناسب‏بودن‏و‏نه‏دسترسی‏صرف‏به‏آن‏ها‏بايد‏به‏دقت‏مورد‏بررسی‏قیرار‏گییرد‪.‬‏در‏‬ ‫تالش‏برای‏بهره برداری‏سودمند‏از‏ديگران‪،‬‏اين‏خطر‏وجود‏دارد‏که‏اين‏گروه‏هیای‏داخلیی‏‬ ‫‏‬ ‫ممکن‏است‏اين‏فرايند‏را‏برگردانده‏و‏تالش‏کنند‏تیا‏ا‏ز‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏بیه‏نفیع‏خیود‏و‏‬ ‫برداری‏کنند‪.‬‏حمايت‏از‏گروههیای‏ذی‏نفیع‏نادرسیت‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫برخالف‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏بهره‏‬ ‫همان‏طور‏که‏نمونه‏انگلستان‏نشان‏داد‪،‬‏ممکن‏است‏نتايج‏و‏عواقب‏فاجعه‏بیاری‏در‏برداشیت‏ه‏‬ ‫باشد‪ .‬‏‬

‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬

‫فصل هفتم‬ ‫استراتژیهای بزرگ اصالح‬

‫‏‬ ‫‏‬

‫«اصالح»‏يک‏پايان‏جااب‏دارد‪،‬‏اما‏از‏آنجا‏که‏بسیار‏بلند‏پروازانه‏است‪،‬‏مشکل‏ساز‏تیرين‏‬ ‫نوع‏استراتژی‏بزرگ‏نیز‏محسوب‏می‏شود‪.‬‏موردکاویهايی‏که‏در‏اين‏فصل‏ارائه‏شده‏است‪،‬‏‬ ‫جنبه‏های‏مهم‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏را‏مورد‏تأکید‏قرار‏می‏دهد‏که‏الزامیات‏طراحیی‪،‬‏‬ ‫برمیگیرد‏که‏منجر‏به‏موفقیت‏و‏يا‏شکسیت‏اسیتراتژی‏‬ ‫منطق‏کلی‏عملیاتی‏و‏شرايطی‏را‏در‏ ‏‬ ‫بزرگ‏میشود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫اولین‏موردکاوی‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏انگلستان‏‪1۹۲۳-1۹5۳‬‏میالدی‏اسیت‏کیه‏شورشییان‏‬ ‫کمونیست‏را‏در‏مالزی‏از‏طريق‏شکل‏گیری‏مفاهیمی‏مانند‏هويت‏ملیی‏و‏دشیمن‏شکسیت‏‬ ‫داد‪.‬‏فوريت‏جنگ‏مالزی‏اغلب‏به‏عنوان‏نمونه‏ای‏از‏مبیارزات‏ضید‏شیورش‏در‏نظیر‏گرفتیه‏‬ ‫می‏ شود‪،‬‏اما‏هسته‏اصلی‏آن‏از‏دو‏حزب‏اصلی‏تشکیل‏شده‏است‏که‏هر‏دوی‏آن‏هیا‏‏در‏پیی‏‬ ‫ی‏فکری‏بر‏ديگری‏است‪.‬‏بعید‏به‏نظر‏میرسید‏که‏انگلسیتان‏بیه‏عنیوان‏‬ ‫‏‬ ‫به‏دست‏آوردن‏برتر‬ ‫يک‏قدرت‏استعماری‏بتواند‏به‏موفقیت‏دست‏يابد‪.‬‏بیازه‏زمیانی‏از‏آغیاز‏شیورش‏در‏سیال‏‬ ‫‪1۹۲۳‬‏م)‏پايان‏آن‏در‏سال‏ ‪1۹5۳‬‏م)‏انتخاب‏شید‏ه‏اسیت‪.‬‏اسیتراتژی‏هیای‏میورد‏اسیتفاد‏ة‏‬ ‫توسط‏انگلستان‪،‬‏هم‏دارای‏تغییر‏بود‏و‏هم‏تکامل‏يافت‏و‏باعث‏شد‏بتوان‏آن‏را‏نمونه‏ای‏از‏‬ ‫چرخه‏حیات‏استراتژی‏بزرگ‏در‏نظر‏گرفت‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫موردکاوی‏دوم‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏پويش‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‪1‬‏در‏طیی‏سیال‏هیای‏‏‬ ‫‪1۹۹2-1۹۹۹‬‏میالدی‏است‪.‬‏اين‏مبارزه‏بیین‏المللی‏ی‏اسیتفاده‏از‏يیک‏ائیتالف‏بیین‏المللیی‏از‏‬ ‫بازيگران‏غیر‏دولتی‏را‏در‏برمیگرفت‏که‏هدفش‏اصالح‏قوانین‏بین‏المللی‏بشردوستانه‏بیود‏‪،‬‏‬ ‫اما‏با‏مخالفت‏های‏قابل‏توجه‏بسیاری‏از‏کشور‏های‏دنیا‏مواجه‏شد‪،‬‏زيرا‏استفاده‏از‏نظريیات‏‬ ‫روابط‏بین‏الملل‏ماتريالیستی‏برای‏کمک‏بیه‏ايجیاد‏يیک‏اسیت‏راتژی‏بیزرگ‏مطلیوب‪،‬‏بیینش‏‬ ‫چندانی‏را‏به‏وجود‏نیاورده‏و‏باعث‏شکسیت‏شید‪.‬‏‏آغیاز‏چیارچوب‏زمیانیِ‏انتخیاب‏شیده‏‬ ‫هنگامی‏بود‏که‏نیاز‏به‏تدوين‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏احساس‏شد‏و‏تا‏زمانی‏ادامه‏يافت‏که‏به‏‬ ‫اهداف‏مطلوب‏خود‏دست‏يافت‏و‏در‏نتیجه‏به‏نقطه‏عطف‏خود‏رسید‪.‬‬

‫‪1. International Campaign to Ban Landmines‬‬

‫‪2۳۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫موردی‏که‏با‏شکست‏روب‏هرو‏شد‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏تغیییر‏رژيیم‏عیراق‏توسیط‏ايیاالت‏‬ ‫متحده‏در‏سال‏‪2۳۳2-2۳۳۸‬‏میالدی‏بود‪.‬‏چارچوب‏زمیانی‏آن‏از‏تفکیرات‏اولییه‏در‏میورد‏‬ ‫تدوين‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏تا‏زمان‏رسیدن‏آن‏به‏نقطه‏عطف‏خود‏در‏اواسیط‏سیال‏ ‏‪2۳۳۸‬‏‬ ‫م)‏است‏که‏با‏سقوط‏رژيم‏بعثی‏صدام‏حسین‏همراه‏بود‪.‬‏اين‏استراتژی‏بیزرگ‏هنگیامی‏بیه‏‬ ‫نقطه‏عطف‏خود‏رسید‏که‏نتوانست‏بیه‏اهیداف‏‏مطلیوب‏خیود‏دسیت‏يابید‪.‬‏بررسیی‏ايین‏‬ ‫موردکاوی‏مفید‏است‪،‬‏زيرا‏هدف‏آن‏که‏تغییر‏هنجار‏های‏سیاسی‏عراق‏بیود‪،‬‏بیا‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏صورت‏گرفت‪،‬‏در‏صورتی‏کی‏ه‏فراينید‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‪،‬‏بیرای‏‬ ‫رسیییدن‏بییه‏ايیین‏هییدف‏«اسییتراتژی‏بییزرگِ‏اصییالح»‏را‏توصیییه‏میییکنیید‪.‬‏منطییق‏عملیییاتی‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏انکار‏و‏اصالح‏بیان‏می‏کند‏که‏استراتژی‏بزرگ‏تغییر‏رژيم‏عراق‏توسط‏‬ ‫اياالت‏متحده‏به‏شیوه‏خاصی‏با‏شکست‏روب‏هرو‏خواهد‏شد؛‏يعنی‏از‏تحقیق‏اهیداف‏رژيیم‏‬ ‫عراق‏برای‏بقا‏جلوگیری‏به‏عمل‏خواهد‏آمد‏و‏اين‏رژيم‏به‏اهداف‏خود‏نخواهد‏رسید‪،‬‏امیا‏‬ ‫تغییرات‏مطلوب‏و‏مورد‏نظر‏آمريکا‏در‏قوانین‏اجتماعی‏عراق‏محقق‏نخواهد‏شد‪.‬‬ ‫استراتژی بزرگ جنگ انگلیس در مالزی ‪ 1999-1991‬میالدی‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏در‏مالزی‏در‏قالب‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏انگلیس‏در‏سطح‏‬ ‫گستردهتری‏مطرح‏شد‏که‏در‏ارتباط‏با‏مستعمرهزدايی‏پیس‏از‏جنیگ‏سیرد‏بیود‪.‬‏برداشیت‏‬ ‫‏‬ ‫س‏اين‏بود‏که‏در‏صورت‏برچیدن‏امپراطوری‏در‏کشورهای‏طرفیدار‏غیرب‪،‬‏میی‏تیوان‏‏‬ ‫‏‬ ‫انگلی‬ ‫هايی‏همراه‏و‏طرفدار‏غرب‏را‏در‏بسیاری‏از‏اين‏کشیور‏هیا‏ايجیاد‏کیرد‪.‬‏اگیر‏فراينید‏‬ ‫‏‬ ‫دولت‏‬ ‫مستعمره‏زدايی‏به‏دقت‏مديريت‏می‏شد‏و‏از‏تقسیم‏بندی‏های‏ناآگاهانه‏جلیوگیری‏بیه‏عمیل‏‬ ‫ايی‏که‏منجر‏به‏ورود‏گروههای‏کمونیست‏به‏ايین‏کشیور‏هیا‏‬ ‫‏‬ ‫می‏آمد‪،‬‏می‏توانست‏از‏شکاف‏ه‬ ‫می‏شد‪،‬‏جلوگیری‏کند‪.‬‏انگلیس‏به‏دنبیال‏آن‏بیود‏تیا‏از‏تسیلط‏کشیور‏هیای‏کمونیسیت‏بیر‏‬ ‫جنبش‏های‏ضد‏استعمارگری‏جلوگیری‏کند‏و‏در‏صورت‏موفقییت‏میی‏توانسیت‏تبعییت‏و‏‬ ‫همراهی‏بسیاری‏از‏دولت‏های‏جديد‏را‏به‏دست‏آورد‪[402].‬‏اين‏اسیتر‏اتژی‏بیزرگ‏جهیانی‏‬ ‫نیاز‏به‏ظرفیتی‏برای‏تسلیم‏و‏کنترل‏مجموعه‏حوادثی‏داشت‏که‏ناشیی‏از‏فراينید‏مسیتعمره‏‪-‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۳۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫زدايی‏در‏اين‏کشور‏ها‏بود‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏جهانی‏از‏يک‏رويکرد‏تعامل‏اسیتفاده‏میی‏کیرد‪،‬‏‬ ‫آنها‏مطیابق‏بی‏ا‏‬ ‫اولويتهای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫های‏ذینفع‏منطقه‏ای‏وجود‏داشتند‏و‏‬ ‫‏‬ ‫رويکردی‏که‏در‏آن‏گروه‏‬ ‫در‏اين‏زمینه‏میگويد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫ارائهشده‏با‏استراتژی ‏جهانی‏بود‪.‬‏نیکوالس‏تارلینگ‪1‬‏‬ ‫اولويتهای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬انگلیس‏نه‏تنها‏ابتکارات‏را‏نفی‏نمی‏کرد‪،‬‏بلکه‏در‏پی‏ايجاد‏آن‏ها‏بود‏و‏تالش‏می‏کرد‏‬ ‫که‏به‏وسیله‏همکاری‏با‏گروه‏هايی‏که‏تمايل‏به‏همکیاری‏داشیتند‪،‬‏يیک‏رويکیرد‏منطقیه‏ای‏‬ ‫ه‏تسلط‏بر‏اين‏گروهها‏اتخاذ‏کند»‪.‬‏]‪ [403‬‏‬ ‫‏‬ ‫افزايش‏اثرگااری‏و‏ن‬ ‫‏‬ ‫بهمنظور‏‬ ‫‏‬ ‫ايجاد‏و‏توسعه‏يک‏گروه‏شورشی‏کمونیستی‏در‏دهیه‏ ‏‪1۹۲۳‬‏م)‏باعیث‏‏شید‏تیا‏دولیت‏‬ ‫مستعمره‏انگلیس‏در‏مالزی‏در‏اواسط‏سال‏ ‪1۹۲۳‬‏م)‏وضعیت‏اضطراری‏اعالم‏کند‪.‬‏پیس‏از‏‬ ‫بهتدريج‏يیک‏پا‏يگیاه‏حمیايتی‏میؤثر‏‏و‏کارآمید‏‏‬ ‫جنگ‏جهانی‏دوم‪،‬‏حزب‏کمونیست‏مالزی‪2‬‏ ‏‬ ‫بهطور‏عمده‏در‏میان‏قومیت‏چینی‏بود‪.‬‏در‏حالی‏کیه‏فقیط‏‏‪۲۳‬‏درصید‏از‏کیل‏‬ ‫ايجاد‏کرد‏که‏ ‏‬ ‫جمعیت‏چینی‏بودند‪،‬‏اما‏حدود‏‪۹۳‬‏تا‏‪۹5‬‏درصد‏از‏شورشیان‏مسلح‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏‬ ‫را‏تشکیل‏میدادند‪.‬‏]‪[404‬‬ ‫‏‬

‫در‏اکتبر‏سال‏ ‪1۹۲۳‬‏م)‏نماينده‏عالی‏رتبه‏جديد‏انگلیس‪،‬‏سر‏هنیری‏گیورنی‏‪۸‬‏منصیوب‏‬ ‫شد‏و‏در‏همان‏آغاز‏تالش‏کرد‏تا‏از‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تعامیل‏اسیتفاده‏کنید‪.‬‏گیورنی‏‬ ‫درصدد‏ايجاد‏يک‏حزب‏سیاسی‏چینی‏بود‏که‏از‏آن‏به‏عنوان‏ابزاری‏برای‏وارد‏کردن‏جامعه‏‬ ‫چینی‏ها‏و‏خواسته‏های‏آن‏ها‏به‏مکانیزم‏های‏دولت‏استفاده‏کند‪.‬‏انجمن‏چینیی‏هیای‏میالز‏ی‪۲‬‏‬ ‫به‏طور‏رسمی‏در‏فوريه‏ ‪1۹۲۹‬‏م)‏آغاز‏به‏کار‏کرد‪.‬‏رويکرد‏گورنی‏بر‏مبنای‏اين‏فرضیه‏بود‏‬ ‫ل‏شهری‏در‏انجمن‏چینیهای‏مالزی‪،‬‏ارتباطات‏مناسبی‏با‏چینیی‏هیای‏فقییر‏‬ ‫‏‬ ‫که‏نخبگان‏مُتموّ‬ ‫روستايی‏دارند‏و‏می‏توانند‏آن‏ها‏را‏تحت‏تأثیر‏قرار‏دهند‏که‏اين‏امیر‏در‏آينیده‏غلیط‏از‏آب‏‬ ‫درآمد‪[405].‬‏اهمیت‏انجمن‏چینی‏های‏مالزی‏در‏حالی‏به‏تدريج‏افزايش‏يافیت‏‏کیه‏در‏ايین‏‬ ‫مرحله‏به‏عنوان‏يک‏گروه‏داخلی‏مفید‪،‬‏از‏نارسايی‏هايی‏مانند‏عدم‏برخورداری‏از‏يک‏نقیش‏‬ ‫‏‬

‫‪1. Nicholas Tarling‬‬ ‫)‪2. Malayan Communist Party (MCP‬‬ ‫‪3. Sir Henry Gurney‬‬ ‫)‪4. Malayan Chinese Association (MCA‬‬

‫‪21۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫سیاسی‏تعريفشده‏و‏جايگاه‏مردمی‏رنج‏می‏بیرد‪.‬‏«‪...‬‏انجمین‏چینیی‏هیای‏میالزی‏در‏آغیاز‏‬ ‫‏‬ ‫گروهی‏از‏رهبران‏بودند‏که‏در‏پی‏يافتن‏پیروان‏خود‏بودند»‪.‬‏]‪ [406‬‏‬ ‫انجمن‏چینی‏های‏مالزی‏در‏آغاز‏از‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏انکیار‏اسیتفاده‏کردنید‏کیه‏بیر‏‬ ‫استفاده‏از‏مبارزات‏مسلحانه‏به‏منظور‏بسیج‏میردم‏و‏بیه‏دسیت‏آوردن‏اسیتقالل‏از‏انگلییس‏‬ ‫تأکید‏می‏کرد‪[407].‬‏در‏حالی‏که‏عدم‏موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏انگلیس‏از‏ابتدا‏اثبیات‏‬ ‫شده‏بود‪،‬‏در‏واکنش‏به‏استراتژی‏بزرگ‏حزب‏کمونیست‏مالزی‪،‬‏از‏يیک‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫‏‬ ‫انکار‏استفاده‏کرد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏انگلییس‏بیر‏فعالییت‏هیای‏متقابیل‏نظیامی‏‪،‬‏شیامل‏‏‬ ‫عملیات‏های‏تهاجمی‏جهت‏انهدام‏چريیک‏هیای‏کمونیسیت‏مسیلح‏کیه‏در‏منیاطق‏خیاص‏‬ ‫عملیات‏نظامی‏انجام‏می‏دادند‪،‬‏تأکید‏می‏کرد‪[408].‬‏با‏اين‏حال‏تا‏سال‏ ‪1۹5۳‬‏م)‪،‬‏مشیخص‏‬ ‫میگويد‪ :‬‏‬ ‫شد‏که‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏در‏حال‏سقوط‏است‪.‬‏سرهنگ‏ريچارد‏کالترباک‪1‬‏ ‏‬ ‫میتوانستند‏بیه‏تمیام‏‬ ‫آنها‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬‏کمونیست‏ها‏به‏سرعت‏در‏حال‏تقويت‏قوای‏خود‏بودند‪.‬‏ ‏‬ ‫آنچه‏که‏نیاز‏داشتند‏دست‏يابند‏و‏اين‏خطر‏وجود‏داشت‏که‏غیر‏نظامیان‏اعتماد‏خود‏نسبت‏‬ ‫به‏دولت‏را‏از‏دست‏دهند‏و‏به‏اين‏نتیجه‏برسند‏که‏شورشیان‏مسلح‏در‏نهايت‏بیه‏پییروزی‏‬ ‫دست‏میيابند»‪.‬‏]‪[409‬‬

‫برای‏گرفتن‏ابتکار‏عمل‏از‏حزب‏کمونیست‏مالزی‪،‬‏ژنرال‏بريگز‪2‬‏که‏تازه‏در‏اين‏سیمت‏‬ ‫منصوب‏شده‏بود‪،‬‏در‏میاه‏میی‏سیال‏ ‏‪1۹5۳‬‏م)‏برنامیه‏‏انهیدام‏سیازمان‏هیای‏کمونیسیتی‏و‏‬ ‫نیرو‏های‏مسلح‏مالزی‏را‏اعالم‏کرد‏که‏به‏طرح‏بريگز‏معروف‏شد‪.‬‏ايین‏طیرح‏بیه‏صیراحت‏‏‬ ‫بیان‏می‏کرد‏که‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏برای‏تهیه‏میواد‏غیاايی‪،‬‏منیابع‏میالی‏و‏میواد‏اولییه‏‬ ‫بهطور‏عمده‏ بر‏جوامع‏چینی‏شهرنشیین‏متکیی‏اسیت‏و‏بیدون‏حمايیت‏آن‏هیا‏‏ايین‏گیروه‏‬ ‫‏‬ ‫شورشی‏منحل‏خواهد‏شد‪.‬‏هدف‏اصلی‏جداسازی‏چینیهای‏ساکن‏در‏روسیتا‏هیا‏از‏حیزب‏‬ ‫‏‬ ‫کمونیست‏مالزی‏بود‪،‬‏اما‏آنچه‏که‏بیش‏از‏همه‏اهمیت‏داشت‏اين‏بود‏که‏روسیتايیان‏چینیی‏‬ ‫را‏متقاعد‏سازند‏که‏دولت‏را‏به‏عنوان‏حمايت‏کننیده‏و‏فیراهم‏کننیده‏نییاز‏هیای‏اولییه‏خیود‏‬ ‫آنها‏غلبیه‏‬ ‫آنها‏را‏تأمین‏کنیم‪،‬‏بايد‏بر‏ ‏‬ ‫بشناسند‪.‬‏بريگز‏در‏اين‏زمینه‏می‏گويد‪:‬‏«ما‏بايد‏امنیت‏ ‏‬ ‫‪1. Colonel Richard Clutterbuck‬‬ ‫‪2. Lieutenant General James Elbert Briggs‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪211‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫استراتژی‏بزرگ‏انکار‏که‏در‏ابتدا‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفت‪،‬‏با‏جوامع‏روسیتايی‏‬ ‫‏‬ ‫کنیم»‪[410].‬‏‬ ‫ای‏رفتار‏میکرد‏که‏حزب‏کمونیسیت‏میالزی‏را‏انکیار‏کننید‪.‬‏بر‏اسیاس‏فراينید‏‬ ‫‏‬ ‫چینی‏به‏گونه‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‪،‬‏اين‏رويکرد‏نسبت‏به‏قوانین‏اجتماعی‏جوامع‏روسیتايی‏چینیی‏حساسییت‏‬ ‫آنها‏در‏مسیر‏موفقیت‏قائل‏نشده‏است‪ .‬‏‬ ‫زيادی‏نداشته‏و‏نقش‏چندان‏مهمی‏برای‏ ‏‬ ‫در‏اين‏مرحله‏روستايیان‏چینی‏مااکراتی‏با‏دولت‏داشتند‏که‏بیه‏نظیر‏آن‏هیا‏‏سیرد‪،‬‏غییر‏‏‬ ‫صمیمی‏و‏نامربوط‏بود‪.‬‏آن‏ها‏نقاط‏اشتراک‏بیشتری‏با‏حیزب‏کمونیسیت‏میالزی‏داشیتند‏و‏‬ ‫می‏خواستند‏خواسته‏ها‏و‏نارضايتی‏های‏خود‏را‏با‏آن‏ها‏حل‏وفصل‏کننید‏و‏نیه‏تنهیا‏‏بیه‏ايین‏‬ ‫خاطر‏ارتباط‏نزديک‏تری‏با‏آن‏ها‏داشتند‏که‏آن‏ها‏را‏می‏شناختند‪،‬‏بلکه‏اين‏دلییل‏نییز‏وجیود‏‬ ‫داشت‏که‏آن‏ها‏چینی‏بودند‪[411].‬‏براساس‏طرح‏بريگز‪،‬‏اقدامات‏بريتانیا‏به‏مسائل‏ايید‏‏هآلیی‏‬ ‫میکرد‏هويت‏روستايیان‏چینیی‏را‏‬ ‫ناديده‏گرفته‏شده‏بود‪،‬‏میپرداخت‏و‏عمداً‏تالش‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫که‏قبالً‏‬ ‫طه‏اندکی‏با‏دولت‏داشتند‏به‏گونهای‏که‏آن‏هیا‏‏‬ ‫‏‬ ‫تغییر‏دهد‪.‬‏روستايیان‏چینی‏در‏اين‏مرحله‏راب‬ ‫دولت‏را‏دور‏و‏غیر‏مرتبط‏میدانستند‪.‬‏آن‏هیا‏‏خیود‏را‏بیشیتر‏بیا‏حیزب‏ک‏مونیسیت‏میالزی‏‬ ‫‏‬ ‫می ديدند‏و‏تمايل‏داشتند‏که‏شکاياتشان‏را‏از‏آن‏طريق‏حل‏کنند‪،‬‏حتی‏اگر‏فقط‏بیه‏‬ ‫مشترک‏ ‏‬ ‫آنهیا‏‏همچنیین‏چینیی‏‬ ‫شناخته‏شیده‏‏بودنید‏‏و‏نزديیک‏تیر‏اينکیه‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏دلیل‏که‏آن‏ها‏برايشان‏‬ ‫بودند‪[412].‬‏طرح‏بريگز‏قرار‏بود‏که‏اين‏ارتباط‏را‏تغییر‏دهد‪.‬‏ژنرال‏بريگیز‏در‏ايین‏رابطیه‏‏‬ ‫میگويد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏يکی‏از‏اهداف‏اصلی‏از‏طريق‏ايجاد‏وضعیت‏اضطرار‪،‬‏کشاندن‏چینی‏ها‏به‏سمت‏ما‏‬ ‫آنها‏اسیت‪.‬‏‬ ‫است‪.‬‏بايد‏کاری‏کنیم‏که‏چینی‏ها‏احساس‏کنند‏که‏مالزی‏و‏نه‏چین‏سرا‏خانه‏ ‏‬ ‫بدون‏همکاری‏آن‏ها‪،‬‏رساندن‏وضعیت‏اضطرار‏به‏نتايج‏موفقیت‏آمیز‏دشیوار‏خواهید‏بیود‏»‪.‬‏‬ ‫]‪[413‬‬

‫های‏روستايی‏که‏حدود‏و‏مرزها‏و‏فعالیتهای‏گروه‏را‏تعريیف‏‬ ‫‏‬ ‫هنجار‏های‏قانونی‏چینی‏‬ ‫گونهای‏تغیییر‏يابید‏کیه‏‬ ‫د‪،‬‏اکنون‏بايد‏به ‏‬ ‫‏‬ ‫را‏تعیین‏میکنن‬ ‫‏‬ ‫آنها‏‬ ‫جهانبینی‏ ‏‬ ‫‏و‏اهداف‏اجتماعی‏و‏ ‏‬ ‫به‏جای‏تمايل‏به‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏و‏ايدئولوژی‏آن‏هیا‏‪،‬‏دولیت‏مسیتعمره‏انگلییس‏را‏‬ ‫انتخاب‏کنند‪.‬‏مهم‏تر‏از‏همه‪،‬‏اينکه‏تفاوت‏های‏فکری‏عمده‏ای‏میان‏چینیی‏هیای‏روسیتايی‏و‏‬ ‫حزب‏کمونیست‏مالزی‏وجود‏داشت‪.‬‏اين‏يک‏التزام‏و‏تعهید‏معمیولی‏نبیود‪،‬‏زيیرا‏قیوانین‏‬

‫‪212‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اجتماعی‏کنونی‏چین‏به‏طور‏مطلوبی‏به‏نفع‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏بود‏که‏جايگاه‏مناسیبی‏‬ ‫از‏مبارزه‏با‏ژاپن‏در‏جنگ‏جهانی‏دوم‏به‏دست‏آورده‏بود‪.‬‏اين‏گروه‏همچنین‏در‏دوره‏پیس‏‬ ‫از‏جنگ‏جهانی‏در‏زمینه‏توسعه‏اقتصادی‏و‏اجتماعی‏پیشرفت‏فراوانی‏کرده‏بود‏و‏در‏شبکه‏‬ ‫دوستی‏جمهوری‏خلق‏چین‏قرار‏داشت‪.‬‏]‪[414‬‬

‫روستايیان‏چینی‏در‏قالب‏جوامع‏متعدد‏در‏امتداد‏مرزهای‏داخلیی‏‏کشیور‏پراکنیده‏شیده‏‬ ‫‏‬ ‫بودند‪،‬‏اما‏براساس‏طرح‏بريگز‏برنامه‏اسکان‏گسترده‏ای‏اجرا‏شد‏کیه‏‪57۳‬‏هیزار‏نفیر‏را‏بیه‏‬ ‫‪۲۳۳‬‏روستای‏جديد‏منتقل‏کرد‏و‏‪215‬‏مرکز‏شهری‏جديد‏بیه‏وجیود‏آورد‪.‬‏]‪[415‬‏همچنیین‏‬ ‫بیش‏از‏‪5۳۳‬‏ هزار‏نفر‏نیروی‏کار‏در‏قالیب‏يیک‏برنامیه‏جديید‏بیه‏جوامیع‏امین‏تیر‏منتقیل‏‬ ‫بیش‏از‏يکهفتم‏از‏کل‏جمعیت‏مالزی‏در‏اين‏طرح‏جابی‏‏هجیا‏شیدند‏و‏اثیرات‏‬ ‫‏‬ ‫شدند‪[416].‬‏‬ ‫جمعیتی‏جنگ‏جهانی‏دوم‏معکوس‏شده‏و‏روستايیان‏چینی‏در‏شهرها‏ساکن‏شیدند‪.‬‏مییزان‏‬ ‫‏‬ ‫نشینی‏چینیها‏از‏‪۲۳‬‏درصد‏به‏‪75‬‏درصد‏افزايش‏يافت‪.‬‏]‪[417‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫شهر‬

‫اسکان‏دوباره‏چینی‏ها‪،‬‏جوامع‏قديمی‏را‏در‏هم‏شکست‏و‏باعیث‏شید‏برخیی‏از‏آن‏هیا‏‏‬ ‫آنها‏را‏تضعیف‏کیرد‏و‏‬ ‫قرن‏ها‏به‏عقب‏بازگردند‪.‬‏اين‏فرايند‏همچنین‏انسجام‏اجتماعی‏میان‏ ‏‬ ‫منجر‏به‏فروپاشی‏و‏سقوط‏هويت‏های‏موجود‏شید‪.‬‏]‪[418‬‏جانشیین‏بريگیز‪،‬‏ژنیرال‏تمپلیر‏‪1‬‏‬ ‫اعالم‏کرد‏که‏مناطق‏اسکانيافته‏با‏اسامی‏جديدی‏نامگااری‏خواهد‏شید‏و‏هیدف‏از‏انجیام‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏کار‏تأکید‏بر‏جدايی‏آن‏ها‏از‏جوامع‏قديمی‏و‏مطرود‏است‪[419].‬‏با‏انجام‏اسکان‏مجیدد‏‬ ‫روستايیان‏چینی‪،‬‏جوامع‏غیر‏يکنواخت‏و‏ناهمسان‏متعددی‏به‏طورناگهانی‏به‏وجود‏آمد‏کیه‏‬ ‫مردمی‏با‏پیشینه‪،‬‏حرفه‏و‏گويش‏های‏زبانی‏مختلف‏را‏در‏برمی‏گرفت‪[420].‬‏برنامیه‏اسیکان‏‬ ‫مجدد‏ساختار‏های‏رهبری‏جوامع‏قديمی‏را‏به‏کلی‏از‏بین‏برد‏و‏باعث‏شد‏تا‏حامیان‏فکیری‏‬ ‫جديد‏به‏قلمروی‏عمومی‏راه‏يابند‪ .‬‏‬ ‫های‏تازهتأسیس‪،‬‏انگلستان‏در‏پی‏ايجاد‏يک‏ساختار‏رهبری‏جديید‏مبتنیی‏بیر‏‬ ‫‏‬ ‫در‏شهرک‏‬ ‫میرفت‏انجمن‏چینی‏های‏مالزی‏آن‏را‏برعهده‏بگییرد‪.‬‏‬ ‫خواسته‏های‏خود‏بود‪،‬‏نقشی‏که‏امید‏ ‏‬ ‫نخبگان‏تجاری‏شهری‏انجمن‏چینی‏های‏مالزی‏فرصت‏آن‏را‏يافتند‏تا‏حاکمیت‏مجدد‏خیود‏‬ ‫‪1. Templer‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪21۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫بهطیور‏‏کامیل‏‬ ‫را‏در‏جوامع‏چینی‏به‏دست‏آورند‪،‬‏قدرتی‏که‏پس‏از‏جنگ‏جهانی‏دوم‏آن‏را‏ ‏‬ ‫از‏دست‏داده‏بودند‪[421].‬‏بريتانیا‏انجمن‏چینی‏های‏مالزی‏را‏در‏برنامه‏های‏روستايی‏جديید‏‬ ‫درگیر‏کرد‏و‏ساختار‏های‏حکومتی‏محلی‏جديدی‏به‏وجود‏آورد‏کیه‏ترکیبیی‏از‏نماينیدگان‏‬ ‫منتخب‏مردم‏و‏مسئولین‏دولتی‏بود‪[422].‬‏اين‏ساختار‏ها‏توانست‏موفقیت‏هايی‏کسیب‏کنید‏‬ ‫اما‏تأثیر‏اصلی‏آن‏وارد‏کردن‏فضای‏دولتی‏به‏عمق‏زندگی‏روستا‏يیان‏چینی‏بود‏به‏طوری‏که‏‬ ‫برخی‏از‏نارضايتی‏های‏آن‏ها‏حل‏وفصل‏شد‪.‬‏تأثیر‏مهم‏ديگر‏ايین‏کیار‪،‬‏فلیج‏کیردن‏حیزب‏‬ ‫کمونیست‏مالزی‏در‏خار ‏از‏صحنه‏زندگی‏روستا‏يیان‏چینی‏بود‪[423].‬‬

‫مهم‏تر‏از‏همه‪،‬‏اين‏امر‏توسط‏طیف‏وسیعی‏از‏خیدمات‏دولتیی‏کیه‏طیرح‏بريگیز‏بیرای‏‬ ‫جوامع‏جديد‏فراهم‏کرده‏بود‏پشتیبانی‏می‏شد‪.‬‏طرح‏بريگز‏پیش‏بینی‏کرده‏بود‏که‏با‏تقويیت‏‬ ‫آنهیا‏‏بهتیر‏از‏‏هیر‏‏چییزی‏‏خواهید‏بیود‏کیه‏حیزب‏‬ ‫دولت‏های‏محلی‪،‬‏اثر‏گااری‏و‏کیارآيی‏ ‏‬ ‫کمونیست‏مالزی‏می‏تواند‏ارائه‏دهد‪[424].‬‏مدارس‪،‬‏خدمات‏بهداشتی‪،‬‏تسهیالت‏ورزشیی‏و‏‬ ‫مراکییز‏اجتمییاعی‏بییه‏وجییود‏آمیید‪.‬‏منییابع‏آبییی‏کییافی‪،‬‏خییدمات‏تییأمین‏اجتمییاعی‏و‏ايجییاد‏‬ ‫زيرساخت‏های‏جاده‏ای‏از‏ديگر‏تسهیالتی‏بود‏که‏ارائه‏شد‪[425].‬‏تأمین‏نییاز‏هیا‏و‏مايحتیا ‏‏‬ ‫اصلی‏مردم‏به‏اين‏امید‏صورت‏می‏گرفت‏که‏آن‏ها‏را‏متقاعد‏کند‏کیه‏دولیت‪،‬‏هیم‏حیامی‏و‏‬ ‫پشتیبان‏آن‏ها‏است‏و‏هم‏نیاز‏های‏آن‏ها‏را‏تأمین‏می‏کند‪.‬‏تأمین‏نیاز‏های‏اولیه‏يکی‏از‏عوامیل‏‬ ‫اصلی‏دستیابی‏به‏حمايت‏روستا‏يیان‏چینی‏محسوب‏می‏شد‪[426].‬‏بنجامین‏گراب‏فیتزبورن‪1‬‏‬ ‫در‏اين‏زمینه‏می‏نويسد‪:‬‏«يکی‏از‏جنبه‏های‏کلیدی‏اين‏اسیتراتژی‏ايین‏بیود‏کیه‏يیک‏حیس‏‬ ‫خیرخواهی‏انگلیسی‏را‏در‏مقابل‏استبداد‏کمونیستی‏در‏میان‏چینی‏ها‏به‏وجیود‏آورد‏»‪[427].‬‏‬ ‫اين‏طرح‏را‏می‏تیوان‏‏ موفیق‏دانسیت‪،‬‏زيیرا‏اکثیر‏میردم‏کیه‏بعید‏هیا‏حیق‏انتخیاب‏يافتنید‪،‬‏‬ ‫گرفتند‏تا‏در‏روستاهای‏جديد‏به‏زندگی‏خود‏ادامه‏دهند‪ [428].‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫تصمیم‬ ‫يکی‏از‏موضوعات‏غالب‏در‏رويکرد‏بريگز‏که‏ابزارهای‏میادی‏و‏غییر‏‏میادی‏در‏جهیت‏‬ ‫‏‬ ‫ملتسازی[‏بود‪،‬‏البته‏اين‏جامعه‏يیک‏جامعیه‏‬ ‫جامعهسازی‪»2‬‏] ‏‬ ‫‏‬ ‫حصول‏آن‏به‏کار‏گرفته‏شد‪،‬‏«‬

‫‪1. Benjamin Grob-Fitzgibbon‬‬ ‫‪2. creation of community‬‬

‫‪21۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫خاص‏بود‏که‏به‏صورت‏عمدی‏به‏وجود‏آمده‏بود‪.‬‏تیاريخ‏شیناس‏برجسیته‏تیی‪.‬ان‪.‬‏هیارپر‏‪1‬‏‬ ‫مینويسد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬توسعه‏جامعه‏نه‏تنها‏دعوت‏به‏شهروندی‏بود‪،‬‏بلکه‏در‏عین‏حال‏بیان‏قوانینی‏بود‏که‏‬ ‫زندگی‏شهری‏بايد‏منطبق‏با‏آن‏باشد‪...‬‏هدف‪،‬‏جاب‏شیهروندان‏و‏بیه‏تبیع‏آن‏ايجیاد‏يیک‏‬ ‫هويت‏مشترک‏در‏جامعه‏بود‏که‏اين‏امر‏از‏طريق‏شناسايی‏يک‏نقیش‏میدنی‏سیازنده‏بیرای‏‬ ‫افراد‏در‏اين‏جامعه‏صورت‏می‏گرفت‪.‬‏هدف‏اصلی‏ايجاد‏يک‏حیس‏يکپیارچگی‏بیا‏دولیت‏‬ ‫بود»‪.‬‏]‪[429‬‬

‫در‏حالی‏که‏طرح‏بريگز‏اهمیت‏ايده‏های‏دولت‏در‏قوانین‏اجتماعی‏روستا‏يیان‏چینیی‏را‏‬ ‫برجسته‏می‏کند‪،‬‏در‏عین‏حال‏در‏تالش‏است‏تا‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏و‏ايیدئولوژی‏آن‏را‏‬ ‫نامناسب‏جلوه‏دهد‪.‬‏تالشهیای‏قابیل‏تیوجهی‏بیرای‏‬ ‫‏‬ ‫در‏نظر‏مردم‏غیر‏جااب‪،‬‏بی‏اهمیت‏و‏‬ ‫بی‏ اعتبار‏ساختن‏حزب‏کمونیسیت‏میالزی‏در‏سیطح‏فکیری‏از‏طريیق‏اسیتفاده‏از‏تبلیغیات‏‬ ‫مخرب‏صورت‏گرفت‪[430].‬‏در‏حالی‏که‏ژنرال‏بريگز‏تالش‏می‏کرد‏تا‏بر‏روستايیان‏چینیی‏‬ ‫غلبه‏کند‪،‬‏تالش‏های‏گسترده‏ای‏نیاز‏بود‏تا‏اعتماد‏جوامع‏کمونیست‏نسبت‏به‏اعتقاداتشان‏را‏‬ ‫کمرنگ‏کند‪[431].‬‏با‏گاشت‏زمان‪،‬‏روستايیان‏چینی‏به‏سمت‏دولت‏روی‏آوردنید‏و‏تیأثیر‏‬ ‫حزب‏کمونیست‏مالزی‏رفته‏رفته‏کمرنگ‏شد‪ .‬‏‬ ‫با‏در‏نظر‏گرفتن‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏آشکار‏می‏شیود‏کیه‏اقیدامات‏انجیام‏شیده‏‏توسیط‏‬ ‫بريتانیا‏در‏واقع‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏بوده‏است‏کیه‏تمیامی‏اقیدامات‏انجیام‏شیده‏‏در‏‬ ‫جهت‏حمايت‏از‏آن‏صورت‏گرفت‪.‬‏مجموعه‏کاملی‏از‏ابزار‏های‏قدرت‏ملی‏به‏کیار‏گرفتیه‏‬ ‫های‏صورتگرفتیه‏‬ ‫‏‬ ‫شد‪،‬‏در‏حالی‏که‏«‪...‬‏اقدامات‏نظامی‏در‏آن‏زمان‏تنها‏‪25‬‏درصد‏از‏تالش‏‬ ‫در‏مقابل‏کمونیست‏ها‏را‏تشکیل‏می‏داد»‪.‬‏]‪[432‬‏استفاده‏از‏نیروی‏نظامی‏به‏منظور‏مقابلیه‏بیا‏‬ ‫گروه‏های‏شورشی‏بايد‏به‏گونه‏ای‏صورت‏می‏گرفت‏که‏از‏استراتژی‏بزرگ‏حمايت‏می‏کیرد‏‪،‬‏‬ ‫البته‏در‏آن‏زمان‏استفاده‏از‏نیروی‏نظامی‏بدون‏در‏نظر‏گرفتن‏مهارتهای‏الزم‏استفاده‏شد‪.‬‬ ‫‏‬

‫‪1. T.N.Harper‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪215‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫انجامشید ‏ه‏ در‏جهیت‏ابیالغ‏ايین‏پییام‏بیود‏کیه‏دولیت‏از‏‏‬ ‫تمامی‏اقدامات‏و‏فعالیت‏های‏ ‏‬ ‫مشروعیت‏الزم‏برخوردار‏است‏و‏به‏مردم‏کمک‏می‏کند‏و‏در‏مقابل‏اين‏حیزب‏کمونیسیت‏‬ ‫مالزی‏بود‏که‏بی‏مالحظه‪،‬‏کینه‏جو‏و‏خشن‏بوده‏است‪.‬‏وزير‏امور‏خارجه‏انگلسیتان‏در‏دوره‏‬ ‫جنگ‪،‬‏جان‏استراچی‪1‬‏معتقید‏بیود‏کیه‏«بسییار‏مهیم‏اسیت‏کیه‏در‏مقابیل‏کمونیسیت‏هیا‏و‏‬ ‫فعالیت‏های‏مخرب‏و‏تروريستی‏آن‏ها‏در‏نقش‏حافظیان‏میردم‏ظیاهر‏شیويم‏»‪[433].‬‏زمیان‏‬ ‫زيادی‏گاشت‏تا‏اقدامات‏دولت‏بتواند‏به‏اين‏حید‏از‏تمرکیز‏برسید‏و‏در‏نتیجیه‏در‏برخیی‏‬ ‫موارد‏به‏پیام‏دولت‏آسیب‏های‏زيادی‏وارد‏شد‪،‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏حضیور‏ژنیرال‏تمپلیر‏در‏سیال‏‬ ‫بهشدت‏تقويت‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‪1۹52‬‏م)‏استراتژی‏بزرگ‏بريگز‏را‏در‏اين‏زمینه‏ ‏‬ ‫ابزار‏نظامی‏که‏شامل‏نیروهای‏پلیس‏و‏گارد‏ملی‏میی‏شید‏‪،‬‏اقیدامات‏دفیاعی‏و‏تهیاجمی‏‬ ‫‏‬ ‫گسترده‏ای‏را‏انجام‏داد‪.‬‏در‏هردوی‏اين‏موارد‪،‬‏شناسايی‏تدريجی‏روسیتايیان‏چینیی‏توسیط‏‬ ‫آنها‏فراهم‏شود‪.‬‏در‏حالت‏تیدافعی‪،‬‏اسیکان‏‬ ‫دولت‏موجب‏شد‏تا‏اطالعات‏گستردهای‏برای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫مجدد‏روستايیان‏چینی‏باعث‏متمرکز‏شدن‏آن‏ها‏شد‏و‏به‏آن‏ها‏اجازه‏داد‏تا‏سطح‏بیااليی‏از‏‬ ‫تأمین‏امنیت‏برقرار‏شود‪.‬‏اين‏کار‏همچنین‏منجر‏به‏کنترل‏مواد‏غاايی‏شید‪،‬‏بیه‏گونیه‏ای‏کیه‏‬ ‫دسترسی‏اعضای‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏که‏در‏جنگل‏های‏اطراف‏مخفیی‏شیده‏بودنید‏بیه‏‬ ‫اين‏فعالیتهای‏امنیتی‏توسط‏نیروی‏پلیس‏میاهر‏و‏حرفیه‏ای‏‬ ‫‏‬ ‫مواد‏غاايی‏محدود‏شد‪[434].‬‏‬ ‫های‏نظامی‏پارهوقت‏انجام‏می‏شد‏که‏از‏محلیه‏هیای‏‬ ‫‏‬ ‫و‏با‏پشتیبانی‏گارد‏ملی‏و‏مشارکت‏نیرو‏‬ ‫مسکونیشده‏انتخاب‏می‏شدند‪[435].‬‏تا‏سال‏ ‪1۹52‬‏م)‪،‬‏گارد‏ملی‏چینیی‏هیا‏‪5۳‬‏هیزار‏نفیر‏‬ ‫‏‬ ‫در‏تمامی‏روستاهیا‏مسیتقر‏شیده‏‬ ‫‏‬ ‫آنها‏تقريباً‏‬ ‫که‏واحدهای‏مختلفی‏از‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫عضو‏داشت‏در‏حالی‏‬ ‫بودند‪.‬‏نیرو‏های‏گارد‏ملی‏در‏تجهیز‏روستايیان‏چینی‏و‏نیز‏بعد‏ها‏در‏عملیات‏های‏شناسیايی‏‬ ‫فعالیتهای‏اجرايی‏موفق‏نشان‏داده‏شدند‪.‬‏]‪[436‬‬ ‫‏‬ ‫و‏کنترل‏و‏‬

‫نقش‏اصلی‏نیرو‏های‏نظامی‏اجرای‏عملیات‏هیای‏نظیامی‏تهیاجمی‏بیود‪،‬‏هرچنید‏کیه‏از‏‬ ‫عملیات‏های‏دفاعی‏نیروی‏پلیس‏نیز‏پشیتیبانی‏میی‏کردنید‪.‬‏نقیش‏ديگیر‏نییرو‏هیای‏نظیامی‏‬ ‫مشارکت‏در‏ساخت‏جاده‏در‏مناطق‏دورافتاده‏بود‏تا‏از‏اين‏طريق‏تمامی‏بخش‏هیای‏میالزی‏‬ ‫‪1. J. Strachey‬‬

‫‪215‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫را‏به‏ساختار‏دولتی‏انگلیسی‏متصل‏کنند‪[437].‬‏براساس‏طرح‏بريگز‪،‬‏عملییات‏هیای‏نظیامی‏‬ ‫ها‏توسط‏واحدهای‏کوچک‏ارتشیی‏بیه‏منظیور‏‏در‏هیم‏شکسیتن‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫بیشتر‏شامل‏نفوذ‏در‏جنگل‬ ‫اردوگاه‏های‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏و‏جلوگیری‏از‏استخدام‪،‬‏آموزش‏و‏پشتیبانی‏لجستیکی‏‬ ‫آن‏ها‏می‏شد‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏واکنش‏نیرو‏های‏نظامی‏به‏عملیات‏هیای‏شورشیی‪،‬‏برتیری‏دولیت‏‬ ‫تأمینکننده‏و‏حیامی‏و‏پشی‏تیبان‏میردم‏‬ ‫غیر‏نظامی‏را‏تقويت‏می‏کرد‏و‏نشان‏می‏داد‏که‏دولت‏ ‏‬ ‫است‪.‬‏تمام‏اقدامات‏در‏داخل‏يک‏چارچوب‏قانونی‏قابل‏قبول‏صورت‏می‏گرفت‏کیه‏تأکیید‏‬ ‫بود‪.‬‏اين‏اقدامات‏به‏دقت‏سازماندهی‏شده‏بود‏و‏در‏میان‏عامیه‏‬ ‫‏‬ ‫آن‏بر‏رعايت‏اصل‏بیطرفی‏‬ ‫‏‬ ‫میشد‪[438].‬‏سرگرد‏جووال‏هامبی‪1‬‏در‏ارزيابی‏روابیط‏نظامییان‏‬ ‫مردم‏مطرح‏و‏قاطعانه‏اجرا‏ ‏‬ ‫عادی‏به‏اين‏نکته‏اشاره‏میکند‏که‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫با‏مردم‏‬ ‫‏«‪...‬نیرو‏های‏امنیتی‏توانستند‏براساس‏اين‏قوانین‏که‏برای‏عامه‏مردم‏قابیل‏مشیاهده‏بیود‏‬ ‫ادعا‏کنند‏که‏اقدامات‏آن‏ها‏قابل‏ستايش‪،‬‏قانونی‏و‏مناسب‏مردم‏مالزی‏است‪.‬‏ضیمانت‏هیايی‏‬ ‫مانند‏درخواست‏استیناف‏قضايی‏و‏مراجع‏خیرخواهی‏که‏در‏رأس‏امور‏قرار‏داشتند‪،‬‏وظیفیه‏‬ ‫آنهیا‏‏کیار‏میی‏کنید‏را‏بیه‏سیادگی‏ا‏نجیام‏‬ ‫متقاعد‏کردن‏مردم‏را‏که‏دولت‏در‏جهیت‏منیافع‏ ‏‬ ‫میدادند»‪.‬‏]‪ [439‬‏‬ ‫‏‬ ‫از‏ابزار‏های‏اقتصادی‏برای‏پرداخت‏مستقیم‏به‏روستايیان‏چینی‏استفاده‏شد‏تا‏بتوانند‏بیا‏‬ ‫سهولت‏بیشتری‏با‏مشکالت‏ناشی‏از‏اسکان‏در‏مناطق‏جديد‏روب‏هرو‏شوند‪.‬‏از‏طريق‏اجرای‏‬ ‫يک‏برنامه‏پاداش‏در‏مقابل‏تسلیم‪،‬‏بسیاری‏از‏شورشیان‏حزب‏کمونیسیت‏میالزی‏دسیت‏از‏‬ ‫مقاومت‏کشیده‏و‏خود‏را‏تسلیم‏می‏کردند‪.‬‏دولت‏از‏منابع‏اقتصادی‏بیشتری‏نسبت‏به‏حزب‏‬ ‫کمونیست‏مالزی‏برخوردار‏بود‏و‏در‏نتیجه‏استفاده‏مؤثرتری‏از‏ايین‏ابیزار‏میی‏کیرد‪.‬‏ادگیار‏‬ ‫اوباالنس‪2‬‏در‏اين‏رابطه‏می‏گويد‪:‬‏«رشوه‏دادن‏به‏نظامیان‏شورشی‏در‏سطوح‏مختلف‏باعیث‏‬ ‫تسلیمشده‏و‏جنگ‏به‏نفع‏دولت‏وابسته‏به‏انگلیس‏به‏اتمام‏رسد»‪.‬‏]‪[440‬‬ ‫آنها‏ ‏‬ ‫شد‏که‏ ‏‬

‫از‏ديپلماسی‏به‏منظیور‏‏تیالش‏بیرای‏جلیوگیری‏از‏حمايیت‏سیاير‏کشیور‏هیا‏از‏حیزب‏‬ ‫کمونیست‏مالزی‏استفاده‏شد‪.‬‏نگرانی‏اصلی‏در‏مورد‏مرز‏های‏مشیترک‏بیا‏تايلنید‏‏بیود‪،‬‏امیا‏‬ ‫‪1. Major Joel Hamby‬‬ ‫‪2. Edgar O’Ballance‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪217‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫دولت‏تايلند‏يک‏دولیت‏دوسیت‏و‏پشیتیبان‏بیود‏و‏هنگیامی‏کیه‏پلییس‏میرزی‏تايلنید‏بیا‏‬ ‫کمبود‏هايی‏روب‏هرو‏می‏شد‪،‬‏اين‏مسیر‏تدارکاتی‏به‏تدريج‏بسته‏می‏شد‪.‬‏در‏اواخر‏دهیه‏ ‏‪1۹5۳‬‏‬ ‫م)‪،‬‏حزب‏کمونیست‏میالزی‏پناهگیاهی‏در‏جنیوب‏تايلنید‏يافیت‏‪.‬‏در‏صیورتی‏کیه‏حیزب‏‬ ‫کمونیست‏مالزی‏در‏اين‏منطقه‏مشکلی‏به‏وجود‏نمی‏آورد‪،‬‏مقامات‏تايلندی‏اجازه‏می‏دادنید‏‬ ‫تا‏در‏اين‏منطقه‏بمانند‪[441].‬‏وضیعیت‏اضیطراری‏در‏سیال‏ ‏‪1۹5۳‬‏م)‏بیه‏‏پییروزی‏رسیید‪،‬‏‬ ‫اگرچه‏گروه‏کوچکی‏از‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏در‏تايلند‏باقی‏ماندند‏که‏برای‏چندين‏دهیه‏‬ ‫ها‏به‏وجود‏میآوردند‪ [442].‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫هايی‏در‏امتداد‏مرز‬ ‫‏‬ ‫درگیری‬ ‫در‏اوايل‏سال‏ ‪1۹5۳‬‏م)‪،‬‏ديپلماسی‏بريتانیا‏با‏به‏رسمیت‏شناختن‏حزب‏کمونیست‏چین‏‬ ‫به‏عنوان‏ دولت‏قانونی‏چین‪،‬‏رويکردی‏مغاير‏با‏طرح‏بريگز‏اتخاذ‏کرد‪.‬‏نخبگان‏چینی‏سیاکن‏‬ ‫در‏شهر‏ها‏نگران‏اين‏موضوع‏بودند‏که‏آيا‏دولت‏بريتانیا‏تا‏زمان‏ايجاد‏يک‏دولت‏محلی‏بیه‏‬ ‫مبارزه‏ادامه‏خواهد‏داد‪.‬‏در‏حالی‏که‏روستايیان‏چینی‏با‏خاطره‏ای‏که‏از‏جنیگ‏جهیانی‏دوم‏‬ ‫داشتند‪،‬‏فکر‏می‏کردند‏که‏شايد‏دولت‏بريتانیا‏سقوط‏خواهید‏کیرد‏و‏نییرو‏هیای‏کمونیسیت‏‬ ‫چینی‏به‏قدرت‏خواهند‏رسید‪.‬‏]‪[443‬‬

‫ابزار‏ديپلماتیک‏به‏معنای‏وسیع‏تر‏در‏مااکرات‏با‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏در‏اواخر‏سیال‏‬ ‫‪1۹55‬‏م)‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفت‪.‬‏حزب‏کمونیست‏میالزی‏خواسیتار‏عفیو‪،‬‏بیه‏رسیمیت‏‬ ‫شناختن‏اين‏گروه‏به‏عنوان‏يک‏حزب‏سیاسی‏مشروع‏و‏برخورداری‏از‏حق‏انتخابیات‏بیود‪.‬‏‬ ‫دولت‏مالزی‏در‏اين‏مرحله‏يک‏دولت‏انگلیسی‏نبود‪،‬‏اما‏بیا‏ايین‏حیال‏وزيی‏ر‏ارشید‏تونکیا‏‬ ‫عبد‏الرحمن‪1‬‏پیشنهاد‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏را‏نپايرفت‪.‬‏پس‏از‏سال‏ ‪1۹57‬‏م)‪،‬‏هی ‏گونیه‏‏‬ ‫تعامل‏ديپلماتیک‏با‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏ديگر‏وجود‏نداشت‪ [444].‬‏‬ ‫ابزار‏اطالعاتی‏نقش‏مهمی‏ايفا‏کرد‪.‬‏يک‏عملیات‏پیشرفته‏تبلیغاتی‏اجرا‏شد‏تیا‏میردم‏را‏‬ ‫رزشهای‏دولت‏و‏شرارت‏و‏معايب‏حیزب‏کمونیسیت‏میالزی‏‬ ‫نسبت‏به‏تمامی‏خوبی‏ها‏و‏ا ‏‬ ‫متقاعد‏کند‪.‬‏يکی‏از‏مهم‏ترين‏مطالعاتی‏که‏در‏مورد‏جنگ‏مالزی‏انجام‏شیده‏‏اسیت‪،‬‏مطالعیه‏‬ ‫کومار‏راماکريشنا‪2‬‏ بوده‏است‪.‬‏او‏معتقد‏است‏موفقیتی‏که‏دولت‏به‏دست‏آورد‏تا‏حد‏زيادی‏‬ ‫‪1. Tunku Abdul Rahman‬‬ ‫‪2. Kumar Ramakrishna‬‬

‫‪21۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫رهشده‏در‏تبلیغات‏بود‪[445].‬‏اقیدام‏ات‏‬ ‫مديون‏هماهنگی‏زياد‏بین‏اقدامات‏دولت‏و‏پیام‏مخاب ‏‬ ‫صورتگرفته‏«پیام»‏دولت‏استعمارگر‏بريتانیا‏را‏تقويت‏کرد‪.‬‏اين‏عملیات‏بیه‏شیدت‏‏توسیط‏‬ ‫‏‬ ‫فناوری‏های‏جديد‏راديو‏و‏تلويزيون‏حمايت‏می‏شد‪،‬‏مخصوصاً‏به‏اين‏دلیل‏کیه‏بسییاری‏از‏‬ ‫روستايیان‏چینی‏سواد‏خواندن‏و‏نوشتن‏نداشیتند‪.‬‏دولیت‏حیدود‏‪7۳۳‬‏راديی‏وی‏کیم‏هزينیه‏‬ ‫باتریخور‏را‏در‏مراکز‏اجتماعی‏روستا‏های‏جديد‏مانند‏کافی‏شیا ‏هیا‏نصیب‏و‏راه‏انیدازی‏‬ ‫‏‬ ‫‪،‬‏راديو‏مالزی‏برای‏اولینبار‏در‏منیاطق‏روسیتايی‏در‏دسیترس‏قیرار‏‬ ‫‏‬ ‫کرد‪.‬‏در‏سال‏ ‪1۹51‬‏م)‬ ‫گرفت‏و‏به‏مهم‏ترين ‏رسانه‏اطالعاتی‪،‬‏آموزشی‏و‏سرگرمی‏برای‏جوامع‏دورافتاده‏که‏خار ‏‬ ‫از‏محدوده‏پوشش‏آن‏قرار‏داشتند‏تبديل‏شد‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏روستايیان‏چینی‏اهمییت‏زيیادی‏‬ ‫آنهیا‏‏‬ ‫نشاندهنده‏ارزش‏فراوان‏پیام‏اطالعیاتی‏بیرای‏ ‏‬ ‫بر‏تماس‏های‏فردی‏قائل‏بودند‏که‏اين‏ ‏‬ ‫بود‪.‬‏گماردن‏مقامات‏دولتی‏در‏اردوگاه‏های‏اسکان‏به‏شدت‏برای‏نیل‏به‏اين‏امر‏کمک‏کیرد‪،‬‏‬ ‫الحیت‏دولت‏در‏سطح‏محلی‏مورد‏ارزيابی‏قرار‏میگرفت‪.‬‏]‪ [446‬‏‬ ‫‏‬ ‫زيرا‏شايستگی‏و‏ص‬ ‫اصطالح‏مورد‏استفاده‏برای‏توصیف‏شورشیان‏با‏دقت‏مورد‏توجه‏قیرار‏میی‏گرفیت‏تیا‏‬ ‫لگییری‏قیو‏انین‏اجتمیاعی‏را‏تحیت‏تیأثیر‏قیرار‏‬ ‫اطمینان‏حاصل‏شود‏که‏اين‏اصطالح‪،‬‏شیک ‏‬ ‫دهد‪.‬‏برچسب گیااری‏حیزب‏کمونیسیت‏میالزی‏توسیط‏دولیت‏بیا‏عنی‏وان‏«راهیزن‏»‏در‏‬ ‫‏‬ ‫‏ ‏‬ ‫می‬ ‫شییکل‏گیییری‏درک‏عمییومی‏از‏هويییت‏حییزب‏کمونیسییت‏مییالزی‏اهمیییت‏زيییادی‏داشییت‪.‬‏‬ ‫برجسته‏فیلیپ‏ديری‏در‏اين‏زمینه‏میگويد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫تاريخشناس‏‬ ‫‏‬ ‫‏«در‏تمامی‏موارد‪،‬‏هدف‪،‬‏انکار‏مشروعیت‏دشمن‏بود‪.‬‏اصطالح‏«راهزن»‏لقبی‏اسیت‏کیه‏‬ ‫صوت‏بقا‏میتواند‏مبارزان‏چريکی‏را‏از‏جمعیتیی‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫های‏منفی‏را‏برمیانگیزد‏و‏در‏‬ ‫‏‬ ‫واکنش‏‬ ‫درصدد‏نفوذ‏در‏آن‏هستند‏جدا‏کند‪.‬‏واژگان‏مورد‏استفاده‪...،‬‏بخش‏مهمیی‏از‏عملییات‏هیای‏‬ ‫ضد‏شورشی‏بود‪...‬‏انگیزه‏های‏سیاسی‏شورشیان‏کمونیست‏را‏می‏توان‏از‏بین‏بیرد‪،‬‏حمايیت‏‬ ‫گسترده‏آن‏ها‏از‏چینی‏های‏مالزی‏را‏می‏توان‏کاهش‏داد‏و‏اعتبار‏ملی‏گرايانی‏ه‏آن‏هیا‏‏را‏نیابود‏‬ ‫میتوان‏با‏بدنامی‏عدم‏مشروعیت‏جايگزين‏کرد»‪.‬‏]‪ [447‬‏‬ ‫کرد‪.‬‏رايحه‏خوش‏وطنپرستی‏را‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫در‏سال‏ ‪1۹52‬‏م)‏هنگامی‏که‏دولت‏انگلستان‏خواسیتار‏اصیالح‏درک‏جهیان‏خیار ‏از‏‬ ‫جنگ‏مالزی‏شد‪،‬‏اصطالح‏«راهزن»‏جای‏خود‏را‏به‏«تروريسیت‏هیای‏کمونیسیت‏»‏داد‪.‬‏واژه‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪21۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫رسید‏که‏اهمیت‏و‏شدت‏وضعیت‏موجود‏را‏نمیتواند‏به‏میزان‏کافی‏نشان‏‬ ‫‏‬ ‫راهزن‏به‏نظر‏می‏‬ ‫دهد‪،‬‏البته‏شايان‏ذکر‏است‏که‏شرايط‏موجود‏تا‏آن‏زمان‏به‏نفع‏دولت‏انگلستان‏بود‪.‬‏استفاده‏‬ ‫از‏صفت‏کمونیست‏از‏مبارزان‏جنگ‏سرد‏اقتباس‏شده‏بیود‏و‏تیالش‏میی‏کیرد‏تیا‏حمايیت‏‬ ‫آمريکا‏از‏آنچه‏که‏يک‏مسئله‏کامالً‏استعماری‏بود‏را‏به‏دست‏آورد‪.‬‏ايین‏واژه‏همچنیین‏بیه‏‬ ‫توجیه‏عمومی‏جامعه‏انگلستان‏کمک‏میکرد‏تا‏نشان‏دهد‏که‏منیابع‏اولییه‪،‬‏میادی‏و‏نییروی‏‬ ‫‏‬ ‫انسانی‏ناچیزی‏در‏اين‏مبارزه‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفته‏است‪[448].‬‏امنیتی‏کیردن‏تهديیدات‏‪،‬‏‬ ‫بهخوبی‏درک‏شد‪ .‬‏‬ ‫مسئلهای‏بود‏که‏اهمیت‏آن‏در‏جنگ‏مالزی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏بر‏روستا‏يیان‏چینی‏متمرکز‏بود‪،‬‏اما‏صرف‏نظر‏از‏اين‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏فعالیت‏های‏ديگری‏نیز‏در‏حال‏انجیام‏بیود‪.‬‏تیالش‏هیای‏گسیترده‏ای‏بیرای‏کشیاندن‏‬ ‫چینی‏های‏شهری‏و‏نخبگان‏هندی‏به‏نظام‏سیاسیی‏میالزی‏صیورت‏گرفیت‪.‬‏بريتانییا‏رشید‏‬ ‫کارکنان‏دولتی‏و‏احزاب‏سیاسی‏در‏مالزی‏را‏تشويق‏می‏کرد‏تا‏برای‏دولیت‏هیای‏محلیی‏در‏‬ ‫انتخابات‏شرکت‏کنند‪.‬‏نخبگان‏محلی‏از‏طريق‏اعطای‏هیم‏زمیان‏‏مسیئولیت‏هیای‏اجرايیی‏و‏‬ ‫سیاسی‏انتخاب‏می‏شدند‪.‬‏هدف‏کلی‏حزب‏کمونیست‏میالزی‏بیرای‏دسیتیابی‏بیه‏اسیتقالل‏‬ ‫کامل‪،‬‏هنگامی‏فروريخت‏که‏دولت‏انگلیس‏اعالم‏کرد‏که‏استقالل‏حزب‏کمونیسیت‏میالزی‏‬ ‫تنها‏در‏صورتی‏به‏اين‏گروه‏اعطاء‏خواهد‏شد‏که‏در‏طیی‏ده‏سیال‏مجموعیه‏ای‏از‏اقیدمات‏‬ ‫مورد‏نظر‏انگلیس‏را‏به‏طور‏کامل‏اجرا‏کند‪[449].‬‏تعیین‏تاريخ‏اعالم‏استقالل‏باعث‏شید‏تیا‏‬ ‫ملی‏گرايی‏مردم‏ب‏هجای‏اينکه‏آن‏ها‏را‏به‏سمت‏حمايت‏از‏کمونیسم‏هدايت‏کنید‪،‬‏د‏ر‏مقابیل‏‬ ‫حزب‏کمونیست‏مالزی‏قرار‏دهد‪.‬‏دولت‏انگلستان‏توانست‏ايده‏يک‏نیوع‏خیاص‏از‏دولیت‏‬ ‫مالزی‏را‏در‏میان‏جوامع‏اين‏کشور‏به‏وجود‏آورده‏و‏گسترش‏دهد‪.‬‬ ‫اضطرار‏مالزی‏يک‏مسئله‏کوتاه‏مدت‏بود‏و‏به‏عنوان‏يک‏مسئله‏ضروری‏شناخته‏شد‪.‬‏بیر‏‬ ‫اين‏اساس‪،‬‏رويکرد‏مديريتی‏کوتاه‏مدت‏برای‏ساخت‏قدرت‏مورد‏استفاده‏قرار‏گرفت‪.‬‏ايین‏‬ ‫رويکرد‏برای‏دستیابی‏به‏موفقیت‪،‬‏کمترين‏میزان‏وابستگی‏به‏ديگران‏را‏دارد‪.‬‬ ‫در‏آغاز‏جنگ‪،‬‏يک‏دولت‏کارگری‏در‏انگلسیتان‏و‏يیک‏دولیت‏مسیتعمراتی‏در‏میالزی‏‬ ‫تأسیس‏شد‏که‏هردوی‏آن‏ها‏دولت‏های‏مديريتی‏بودند‪.‬‏دولت‏مستعمراتی‏نقش‏خیود‏را‏در‏‬

‫‪22۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تسريع‏توسعه‏ملی‏از‏طريق‏اقدامات‏فعاالنیه‏و‏مداخلیه‏مسیتقیم‏در‏جامعیه‏و‏اقتصیاد‏ايفیا‏‬ ‫دولت‏تعامل‏و‏همکاری‏میان‏سرمايه‏عمومی‏و‏خصوصی‏را‏پیشبینیی‏میی‏کیرد‏‬ ‫‏‬ ‫کرد‪[450].‬‏‬ ‫جاب‏و‏يا‏هدايت‏شرکتهای‏خصوصی‏در‏مسیری‏بود‏که‏برای‏پیشرفت‏بیر‏‬ ‫‏‬ ‫که‏هدف‏آن‏«‬ ‫مبنای‏سیاستهای‏منتخب‏دولت‏بیشترين‏مطلوبیت‏را‏داشت»‪.‬‏]‪[451‬‬ ‫‏‬

‫دولت‏مستعمراتی‏اکثر‏هزينههای‏مالی‏جنگ‏را‏متحمل‏شید‏در‏حیالی‏کیه‏ب‏خیش‏قابیل‏‬ ‫‏‬ ‫های‏صورتگرفته‏به‏صورت‏ساالنه‏به‏وضعیت‏اضیطراری‏اختصیاص‏داده‏‬ ‫‏‬ ‫توجهی‏از‏هزينه‏‬ ‫می‏شد‪.‬‏]‪[452‬‏بیشترين‏هزينه‏ها‏مربوط‏به‏سال‏ ‪1۹52‬‏م)‏می‏شید‏‪.‬‏در‏ايین‏سیال‏تقريبیاً‏‏‪۲۳‬‏‬ ‫درصد‏از‏هزينه‏های‏دولت‏مالزی‏برای‏درگیری‏ها‏هزينه‏شد‪[453].‬‏به‏طور‏تصیادفی‪،‬‏دولیت‏‬ ‫چندان‏زياد‏قبل‏از‏جنگ‏سیاستهای‏مالیاتی‏را‏اصالح‏کرده‏بود‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫استعمارگر‏با‏فاصله‏نه‏‬ ‫میشید‏‏تیا‏بیه‏ايین‏وسییله‏بت‏وانید‏‬ ‫های‏بر‏درآمد‪،‬‏شرکتها‏و‏صادرات‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫شامل‏معرفی‏مالیات‏‬ ‫ه‏زيرساختهای‏عمرانی‪،‬‏خدمات‏اجتماعی‏و‏توسعه‏اقتصادی‏را‏تأمین‏‬ ‫‏‬ ‫تقاضای‏باالی‏توسع‬ ‫کند‪.‬‏دولت‏قدرت‏استخرا ‏قابل‏توجهی‏به‏دست‏آورده‏بود‏و‏می‏توانسیت‏از‏ايین‏قیدرت‏‬ ‫افزايش‏مالیات‏استفاده‏کند‪،‬‏زيرا‏افزايش‏هزينههای‏جنگ‪،‬‏تأمین‏بودجه‏میورد‏نیی‏از‏‬ ‫‏‬ ‫به‏منظور‏‬ ‫محل‏درآمد‏های‏مالیاتی‏را‏ايجاب‏می‏کرد‪.‬‏اين‏يک‏استراتژی‏انطباقی‏بود‏که‏در‏میوارد‏نییاز‏‬ ‫قابل‏گسترش‏بود‪.‬‏میزان‏استخرا ‏بعدها‏افزايش‏يافت‏که‏دلیل‏آن‏رونق‏صادرات‏مربوط‏به‏‬ ‫در‏اين‏زمینه‏میگويد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫جنگ‏کره‏بود‪.‬‏نیکوالس‏وايت‪1‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏در‏سال‏ ‪1۹51‬‏م)‪،‬‏درآمد‏حاصل‏از‏صادرات‏السیتیک‏نسیبت‏بیه‏سیال‏ ‏‪1۹۲۹‬‏م)‏‬ ‫تقريباً‏هشت‏برابر‏شد‪،‬‏در‏صورتی‏که‏درآمد‏حاصل‏از‏صادرات‏قلع‏در‏دوره‏مشابه‏تنهیا‏دو‏‬ ‫برابر‏شد‏که‏اين‏امر‏به‏دلیل‏بهبود‏صادرات‏در‏طی‏جنگ‏کره‏بود‪.‬‏افزايش‏صیادرات‏همیراه‏‬ ‫با‏اصالحات‏مالی‪،‬‏منابع‏مورد‏نیاز‏برای‏سیاستهای‏اسکان‏مجیدد‪،‬‏افیزايش‏هفیت‏‏برابیری‏‬ ‫‏‬ ‫نیروی‏پلیس‪،‬‏افزايش‏‪2۲۳‬‏هزار‏نفری‏نیروی‏گارد‏ملی‏و‏اضافه‏شدن‏دو‏گیردان‏بیه‏ارتیش‏‬ ‫میکرد»‪[454].‬‬ ‫مالزی‏و‏نیز‏تأمین‏مالی‏فرايند‏توسعه‏اجتماعی‏و‏اقتصادی‏را‏تأمین‏ ‏‬

‫‪1. Nicholas White‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪221‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫ارتش‏مالزی‏به‏تدريج‏به‏وسیله‏نیرو‏های‏داوطلب‏ايجاد‏شد‏و‏در‏نهايت‏تقريبیاً‏‏نیمیی‏از‏‬ ‫بهعنوان‏نیروی‏کمکی‏ارتیش‏‬ ‫نیروی‏پیاده‏نظام‏مستقر‏در‏جنگ‏را‏شکل‏می‏داد‪.‬‏گارد‏ملی‏که‏ ‏‬ ‫به‏صورت‏پاره‏وقت‏استخدام‏شده‏بودند‪،‬‏تقريباً‏پنج‏درصد‏از‏جمعیت‏را‏تشکیل‏میی‏دادنید‪.‬‏‬ ‫بخش‏زيادی‏از‏نیروی‏پلیس‏‪5۳‬‏هزار‏نفری‏نیز‏بیه‏صیورت‏‏محلیی‏اسیتخدام‏شیده‏بودنید‪.‬‏‬ ‫تجهیزات‏نیرو‏های‏امنیتی‏نیز‏بیشتر‏منشأ‏انگلیسیی‏داشیت‪،‬‏زيیرا‏میالزی‏در‏آن‏زمیان‏فاقید‏‬ ‫ظرفیتهای‏صنعتی‏پیشرفته‏بود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫دولت‏انگلستان‏منابع‏مورد‏نیاز‏اکثريت‏نیرو‏های‏نظیامی‏همیراه‏بیا‏واحید‏هیای‏ارتشیی‏‬ ‫مستقر‏که‏به‏سی‏هزار‏نیروی‏نظامی‏در‏سال‏ ‪1۹52‬‏م)‏می‏رسیدند‏را‏تیأمین‏‏میی‏کیرد‪.‬‏ايین‏‬ ‫نیرو‏هیا‏تعیداد‏قابیل‏تیوجهی‏از‏سیربازان‏فراخوانید‏‏هشیده‏بیه‏دور‏ه‏وظیفیه‏عمیومی‏را‏در‏‏‬ ‫برمی‏گرفتند؛‏در‏سال‏ ‪1۹52‬‏م)‪،‬‏بسییاری‏از‏گیردان‏هیای‏ارتیش‏انگلییس‏در‏میالزی‏عمیالً‏‬ ‫سربازانی‏بودند‏که‏برای‏گاراندن‏دوره‏ضرورت‏اعزام‏شده‏بودند‏و‏هزينه‏ها‏از‏محل‏بودجه‏‬ ‫دولت‏تأمین‏می‏شد‪[455].‬‏هزينه‏های‏اضافی‏نیز‏با‏استفاده‏از‏يک‏استراتژی‏تطبیقیی‏کی‏ه‏بیر‏‬ ‫اسیتخرا ‏منییابع‏متمرکییز‏بییود‪،‬‏تییأمین‏مییی‏شیید‪.‬‏در‏ايیین‏دوره‪،‬‏انگلسییتان‏تعهییدات‏دفییاعی‏‬ ‫چشمگیری‏داشت‏و‏هزينه‏های‏دفاعی‏اين‏کشور‏تقريباً‏‪25‬‏درصید‏از‏مجمیوع‏هزينیه‏هیای‏‬ ‫دولت‏را‏به‏خود‏اختصاص‏می‏داد‪.‬‏هزينه‏هیای‏دولتیی‏تقريبیاً‏‏‪۸5‬‏درصید‏از‏‏تولیید‏خیالص‏‬ ‫داخلی‏بود‪،‬‏در‏حالی‏که‏درآمد‏های‏دولت‏نیمی‏از‏طريق‏مالیات‏مسیتقیم‏و‏نیمیی‏از‏طريیق‏‬ ‫مالیات‏غیر‏مستقیم‏تأمین‏می‏شد‪[456].‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏هزينه‏های‏گسترده‏دفاعی‏نقیش‏زيیادی‏‬ ‫در‏کسییری‏بودجییه‏تقريب یاً‏دو‏الییی‏سییه‏درصییدی‏از‏تولییید‏خییالص‏داخلییی‏در‏ايیین‏دوره‏‬ ‫داشت‪[457].‬‏اين‏کسری‏بودجه‏از‏طريق‏وام‏های‏داخلی‏و‏بین‏المللی‏بیه‏ويیژه‏‏کمیک‏هیای‏‬ ‫سالهای‏ ‪1۹۲۳‬‏م)‏تا‏ ‪1۹51‬‏م)‏تیأم‏ین‏شید‏‬ ‫چشمگیر‏آمريکا‏از‏طريق‏طرح‏مارشال‏در‏طی‏ ‏‬ ‫که‏تقريباً‏ساالنه‏به‏اندازه‏‪1/۸‬‏درصد‏از‏تولید‏خالص‏داخلی‏اين‏کشور‏بود‪ .‬‏‬ ‫در‏دوره‏زمانی‏ ‪1۹۲7‬‏م)‏تا‏ ‪1۹52‬‏م)‏کیه‏‏دوره‏بحیران‏اقتصیادی‏انگلسیتان‏محسیوب‏‬ ‫می‏شود‪،‬‏مالزی‏از‏نظر‏اقتصادی‏نقش‏مهمی‏در‏دفاع‏از‏لییره‏اسیترلینگ‏و‏بازسیازی‏اقتصیاد‏‬ ‫داخلی‏انگلستان‏ايفا‏کرد‪.‬‏کمپانی‏ها‏و‏شیرکت‏هیای‏بیزرگ‏انگلیسیی‏‪،‬‏صینعت‏السیتیک‏در‏‬

‫‪222‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫مالزی‏را‏در‏اختیار‏خود‏داشتند‪.‬‏تاجر‏و‏بازرگان‏انگلیسی‪،‬‏سر‏جان‏های‪1‬‏در‏سال‏ ‪1۹۲۹‬‏م)‏‬ ‫اين‏زمینه‏میگويد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏‬ ‫‏«درآمد‏دالر‏ های‏به‏دست‏آمیده‏از‏تولیید‏السیتیک‏در‏میالزی‏بیر‏حسیب‏ارزش‏کلیی‏‬ ‫صادرات‪،‬‏بیش‏از‏درآمد‏حاصل‏از‏کل‏صادرات‏انگلستان‏به‏آمريکا‏بوده‏اسیت‪.‬‏اگیر‏تحیت‏‬ ‫ی‪،‬‏فعالیت‏صنعت‏تولید‏الستیک‏قطعشده‏و‏يا‏به‏طور‏جدی‏آسیب‏ببیند‪،‬‏وضعیت‏‬ ‫‏‬ ‫هر‏شرايط‬ ‫ذخاير‏دالر‏انگلستان‏بیش‏از‏هر‏زمانی‏دچار‏مشیکالت‏شیديد‏خواهید‏شید‏؛‏بنیابراين‏ايین‏‬ ‫کشور‏غاا‏و‏پوشاک‏کمتری‏خواهد‏داشت‏و‏به‏دلیل‏نداشتن‏دالر‏کافی‏بیرای‏خريید‏‪،‬‏میواد‏‬ ‫اولیه‏سطح‏بیکاری‏در‏اين‏کشور‏به‏شدت‏افزايش‏خواهد‏يافت؛‏بنابراين‏همه‏ما‏نگران‏آنچه‏‬ ‫که‏در‏مالزی‏را‏میدهد‏بوديم‪.»...‬‏]‪[458‬‬ ‫‏‬

‫به‏دلیل‏آنچه‏در‏مالزی‏گاشت‪،‬‏منابع‏مالی‏مورد‏نیاز‏وضیعیت‏اضیطراری‏‏در‏آن‏زمیان‏‪،‬‏‬ ‫توسط‏دولت‏بريتانیا‏به‏شدت‏گسترش‏يافت‪.‬‏اين‏منابع‏به‏ويژه‏در‏زمینه‏هزينه‏های‏رفیاهی‏و‏‬ ‫میشد‪.‬‬ ‫بهداشت‏عمومی‏صرف‏ ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگِ‏اصالح‏در‏نهايت‏موفقیت‏آمیز‏بود‪،‬‏زيرا‏ايده‏هايی‏کیه‏توسیط‏انگلسیتان‏‬ ‫حمايت‏می‏شد‏توانست‏مقبولیت‏و‏پايرش‏عام‏پیدا‏کند‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏حیزب‏کمونیسیت‏‬ ‫مالزی‏نتوانست‏مردم‏را‏نسبت‏به‏مشیروعیت‏و‏ارزش‏هیای‏خیود‏متقاعید‏کنید‪.‬‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏اصالح‏توانسیت‏ايین‏ضیمانت‏را‏ايجیاد‏کنید‏کیه‏هويیت‏‏دولیت‏در‏مقابیل‏حیزب‏‬ ‫کمونیست‏مالزی‏به‏عنوان‏جريان‏غالب‪،‬‏همان‏چیزی‏بوده‏است‏که‏انگلیس‏در‏رسیدن‏به‏آن‏‬ ‫تالش‏کرده‏است‪.‬‏اهداف‏اجتماعی‏مطلوب‏انگلیسی‏توسط‏جامعه‏میالزی‏بیه‏ويیژه‏‏توسیط‏‬ ‫روستايیان‏چینی‏به‏خوبی‏پايرفته‏شد‪.‬‏انگلستان‏توانست‏يک‏دولت‏مالزی‏خاص‏را‏در‏میان‏‬ ‫موفقیتآمیز‏به‏وجود‏آورد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫بهطور‏‬ ‫جامعه‏اين‏کشور‏ ‏‬ ‫ساختار‏جمعیتی‪،‬‏طبقه‏بندی‏قومی‏و‏ماهیت‏دشمنی‏حزب‏کمونیست‏مالزی‏به‏انگلستان‏‬ ‫های‏خود‏را‏به‏سهولت‏بر‏زيرمجموعهای‏از‏کل‏جمعییت‏متمرکیز‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏امکان‏را‏داد‏تا‏تالش‬ ‫کند‪:‬‏جمعیت‏روستانشین‏های‏چینی‪.‬‏اين‏گروه‏از‏يک‏مقیاس‏مناسب‏بیرای‏منیابع‏انگلییس‏‬ ‫‪1. Sir John Hay‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪22۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫برخوردار‏بود‏و‏به‏انگلیس‏ايین‏امکیان‏را‏میی‏داد‏تیا‏هويیت‏حیزب‏ک‏مونیسیت‏میالزی‏را‏‬ ‫شکسته‏و‏آن‏را‏بهشیوه‏مطلوب‏خود‏بازسازی‏کند‪.‬‏اگر‏گروه‏هدف‏به‏میزان‏قابیل‏تیوجهی‏‬ ‫‏‬ ‫تر‏و‏پرهزينهتر‏خواهد‏بود‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫باشد‪،‬‏در‏نتیجه‏شکستن‏هويت‏آن‏گروه‏سخت‬ ‫بزرگتر‏‬ ‫‏‬ ‫تغییر‏هويت‏روستايیان‏چینی‏به‏وسیله‏شکل‏گیری‏پیش‏از‏موقع‏انجمن‏چینی‏های‏مالزی‏‬ ‫تقويت‏شد‪،‬‏به‏اين‏معنی‏کیه‏بريتانییا‏میی‏توانسیت‏از‏نخبگیان‏شیهری‏ثروتمنید‏بیه‏عنیوان‏‏‬ ‫طرفداران‏عقیدتی‏در‏جوامع‏چینی‏استفاده‏کند‪.‬‬ ‫با‏اين‏حال‪،‬‏به‏بییان‏کلیی‏تیر‪،‬‏انگلیسیی‏هیا‏موفقییت‏خیود‏را‏مرهیون‏ارزيیابی‏مسیتمر‏‬ ‫تأثیر‏گااری‏سه‏استراتژی‏بزرگ‏مستمر‏خود‏بوده‏اند‪.‬‏واکینش‏اولییه‏بیه‏چیالش‏کمونیسیم‏‪،‬‏‬ ‫تالش‏برای‏به‏کارگیری‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامیل‏بیود‪،‬‏امیا‏بیه‏زودی‏مشیخص‏شید‏کیه‏‬ ‫انگلیس‏فاقد‏يک‏شريک‏مناسب‏است‏و‏نیز‏زمان‏کافی‏برای‏اينکه‏انجمن‏چینیهای‏میالزی‏‬ ‫‏‬ ‫بتواند‏اين‏نقش‏را‏ايفا‏کند‏وجود‏ندارد‪.‬‏انگلیسی‏ها‏در‏واکنش‏به‏شورشیان‏مسلح‏به‏سرعت‏‬ ‫به‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏روی‏آورند‪،‬‏اما‏پس‏از‏گاشت‏چندين‏ماه‏آشکار‏شد‏که‏ايین‏‬ ‫رويکرد‏جديد‏نیز‏قادر‏به‏پیروزی‏در‏مقابل‏جوامع‏غیر‏نظامی‏نیسیت‏و‏حیزب‏کمونیسیت‏‬ ‫مالزی‏ابتکار‏نظامی‏و‏سیاسی‏به‏دست‏آورده‏است‪.‬‏برای‏تغییر‏اين‏روند‪،‬‏انگلیسی‏ها‏سیپس‏‬ ‫بهصورت‏ماهرانه‏اجرا‏کردند‪ .‬‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏را‏اتخاذ‏و‏آن‏را‏ ‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏در‏طول‏دوره‏اضطرار‏تکامل‏يافت‪،‬‏زيیرا‏ارزيیابی‏هیای‏مسیتمر‏‬ ‫روش‏ها ی‏جديدی‏را‏برای‏بهبیود‏کیارايی‏و‏اثربخشیی‏آشیکار‏کیرد‪.‬‏از‏نظیر‏زمیان‏بنیدی‪،‬‏‬ ‫انگلیسی‏ها‏پیش‏از‏آغاز‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‪،‬‏دو‏سال‏را‏صرف‏آزمايش‏و‏خطیا‏کردنید؛‏‬ ‫دو‏سال‏ديگر‏زمان‏الزم‏بود‏تا‏استراتژی‏بزرگ‏به‏يک‏مرحله‏با‏پااليش‏مناسب‏برسید‏و‏دو‏‬ ‫يا‏سه‏سال‏ديگر‏به‏اهداف‏مطلوب‏خود‏دست‏يابد‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏رويکردی‏نیسیت‏کیه‏‬ ‫ه‏موفقیت‏دست‏يابد‏‬ ‫‏‬ ‫بتوان‏آن‏را‏آغاز‏کرد‏و‏سپس‏به‏بوته‏فراموشی‏سپرد‪،‬‏بلکه‏برای‏آنکه‏ب‬ ‫نیاز‏به‏پايش‏مستمر‪،‬‏ارزيابی‏انتقادی‏و‏بهبودهای‏مداوم‏دارد‪ .‬‏‬ ‫موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏اصیالح ‏وضیعیت‏اضیطراری ‏میالزی‏‪،‬‏کاسیتی‏هیای‏ا‏يین‏نیوع‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏را‏نیز‏نشان‏می‏دهد‪.‬‏کلید‏موفقیت‪،‬‏سقوط‏هنجار‏ها‏و‏هويیت‏هیای‏موجیود‏‬

‫‪22۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫است‏و‏اين‏نیازمند‏شوک‏های‏خارجی‏است‏که‏اين‏ايیده‏هیا‏و‏جیايگزين‏هیای‏آن‏را‏نشیا‏ن‏‬ ‫می‏دهد‪.‬‏انگلیسی‏ها‏يک‏عملیات‏اسکان‏مجدد‏در‏مقیاس‏گسیترده‏را‏اجیرا‏کردنید‏و‏بیرای‏‬ ‫ها‏روستای‏جديد‏را‏تأسیس‏کردند‪.‬‏اين‏برنامه‏بسییار‏پرهزينیه‏و‏‬ ‫‏‬ ‫رسیدن‏به‏هدف‏خود‪،‬‏صد‏‬ ‫دشوار‏بوده‏و‏همچنان‏خواهد‏بود‪.‬‬ ‫استراتژی بزرگ کمپین جهانی علیه مینهای زمینی ‪ 1991-1999‬میالدی‬ ‫در‏پايان‏جنگ‏سرد‪،‬‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‪1‬‏در‏فعالیت‏های‏بشردوسیتانه‏در‏افغانسیتان‪،‬‏‬ ‫کامبو ‏و‏سومالی‏مشارکت‏کردند‏و‏در‏اين‏کشور‏ها‏با‏مشکل‏بزرگیی‏روبی‏‏هرو‏شیدند‏کیه‏‬ ‫ناشی‏از‏تعداد‏بسیار‏زياد‏مین‏های‏ضد‏نفری‏بود‏کیه‏در‏ايین‏کشیور‏هیا‏کاشیته‏شیده‏بیود‪.‬‏‬ ‫مین‏های‏زمینی‏منجر‏به‏کشته‏و‏زخمی‏شدن‏غیر‏نظامیان‏و‏بیه‏طیور‏‏گسیترده‏میانع‏از‏ادامیه‏‬ ‫میشد‪[459].‬‏هنگامی‏که‏ايین‏سیازمان‏هیای‏غییر‏‏دولتیی‏‬ ‫تالش‏های‏بازسازی‏در‏اين‏مناطق‏ ‏‬ ‫اطالعات‏خود‏را‏با‏ساير‏سازمان‏های‏غیر‏دولتیی‏در‏سراسیر‏جهیان‏بیه‏اشیتراک‏گااشیتند‪،‬‏‬ ‫مشخص‏شد‏که‏اين‏يک‏مسئله‏جهانی‏است‪[460].‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏در‏اکتبر‏ ‪1۹۹2‬‏م)‪،‬‏شش‏‬ ‫سازمان‏غیر‏دولتی‏يک‏سازمان‏اصلی‏به‏نام‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینیی‏‪2‬‏را‏تأسییس‏‬ ‫کردند‏که‏خواستار‏ممنوعیت‏بین‏المللی‏استفاده‪،‬‏تولید‪،‬‏ذخیره‏سازی‏و‏انتقال‏مین‏هیای‏ضید‏‬ ‫نفر‏و‏تخصیص‏منابع‏بیشتر‏برای‏پاکسازی‏مین‏های‏زمینی‏و‏اعطای‏کمک‏های‏بشردوسیتانه‏‬ ‫به‏قربانیان‏اين‏مین‏ها‏بود‪[461].‬‏اين‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏موافقت‏کردند‏که‏هويت‏اصلی‏‬ ‫گااریشده‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏باشد‪،‬‏زيرا‏مسئله‏مناطق‏مین‬ ‫کمپین‏بايد‏ممنوعیت‏تولید‏و‏به‏کارگیری‏اين‏مین‏‬ ‫بهصورت‏دائم‏متوقف‏نشیود‪،‬‏‬ ‫تا‏زمانی‏که‏تولید‏و‏استفاده‏از‏اين‏نوع‏مینها‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫و‏قربانیان‏آن‏ها‏‬ ‫حل‏نخواهد‏شد‪ [462].‬‏‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏به‏موفقیت‏های‏گسترده‏ای‏دسیت‏يافیت‪.‬‏کنوانسییون‏‬ ‫منع‏به‏کارگیری‏میین‏هیای‏زمینیی‏در‏‪1‬‏اکتبیر‏ ‏‪1۹۹۹‬‏م)‏فعالییت‏‏خیود‏را‏آغیاز‏کیرد‪.‬‏ايین‏‬ ‫کنوانسیون‏سريع‏ترين‏توافق‏نامه‏بین‏المللی‏بوده‏اسیت‏کیه‏تیاکنون‏‏بیه‏اجیرا‏گا‏اشیته‏شیده‏‬ ‫‪1. Non-Governmental Organizations‬‬ ‫)‪2. The International Campaign to Ban Landmines (ICBL‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪225‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫است‪[463].‬‏برای‏نیل‏به‏اين‏هدف‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏هیای‏زمینیی‏از‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫بزرگ‏به‏منظور‏ايجاد‏يک‏ائتالف‏گسترده‏بین‏المللی‏از‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏اسیتفاده‏کیرد‏‬ ‫که‏فعالیتهای‏زير‏را‏اجرا‏کنند‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‪ ‬آموزش‏عمومی؛ ‏‬ ‫های‏داخلی‏و‏اعمال‏فشار‏بر‏دولتهای‏ملی‏و‏ساير‏احزاب‏مرتبط؛ ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫بسیج‏حمايت‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ترغیب‏دولت‏ها‏در‏سطح‏جهانی‏برای‏دستیابی‏بیه‏ممنوعییت‏کامیل‏بیه‏کیارگیری‏‏‬ ‫مینهای‏زمینی‪ [464].‬‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏نگرانی‏زيادی‏در‏مورد‏استفاده‏از‏مین‏های‏زمینیی‏بیه‏عنیوان‏يیک‏‬ ‫‏‬ ‫در‏آن‏زمان‪،‬‏دولت‏‬ ‫های‏قانونی‏بینالمللیی‏در‏اسیتفاده‏از‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫مسئله‏تسلیحاتی‏نداشتند‪،‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏محدوديت‬ ‫مینهای‏زمینیی‏در‏کنوانسییون‏تسیلیحات‏متعیارف‏‪1‬‏سیال‏‬ ‫ها‏وجود‏دارد‏که‏از‏پروتکل‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫مین‏‬ ‫میگیرد‪[465].‬‬ ‫‪1۹۳۳‬‏م)‏نشأت‏ ‏‬

‫شده‏را‏بررسی‏میکنیم‪،‬‏مشیخص‏میی‏شیود‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫امی‏که‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏انتخاب‬ ‫هنگ‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏نمی‏تواند‏دولت‏هیا‏را‏مجبی‏ور‏بیه‏ممنوعییت‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫مین‏ های‏زمینی‏کند‏و‏نیز‏اينکه‏هی ‏دولتی‏ضرورتاً‏از‏اين‏موضوع‏حمايیت‏نمیی‏کنید‏و‏‏يیا‏‬ ‫اينکه‏اين‏مسئله‏عامل‏نگیران‏کننیده‏ای‏بیرای‏دولیت‏هیا‏محسیوب‏نمیی‏شیود‏؛‏بنیابراين‪،‬‏از‏‬ ‫استراتژی‏های‏بزرگ‏انکار‏و‏تعامل‏نمی‏توان‏استفاده‏کرد‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏هیدف‏‬ ‫ايجاد‏تغییر‏در‏قوانین‏اجتماعی‏بین‏الملل‏که‏بیه‏نیوع‏خاصیی‏از‏تجهییزات‏نظیامی‏مربیوط‏‬ ‫می‏ شود‪،‬‏استفاده‏از‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏پیشنهاد‏شد‪.‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏در‏‬ ‫مورد‏هنجار‏ها‏بود‪،‬‏تغییر‏درک‏مشترک‏از‏اينکه‏چه‏نوع‏اقداماتی‏مناسب‏هستند‏و‏نیه‏تغیییر‏‬ ‫بودن‏بازيگران‏را‏تعريف‏میکننی‏د‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫منحصربهفرد‏‬ ‫‏‬ ‫در‏هويت‏هايی‏که‏ويژگی‏ها‪،‬‏متمايز‏بودن‏و‏‬ ‫در‏اين‏راستا‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏تا‏حدودی‏بلند‏پروازانه‏بود‪،‬‏زيرا‏تیالش‏میی‏کیرد‏تیا‏قیوانین‏‬ ‫اجتماعی‏کل‏نظام‏بین‏الملل‏را‏تغییر‏دهد‪.‬‏در‏تالش‏برای‏تغییر‏هدفمند‏نظام‏موجود‪،‬‏کمپین‏‬ ‫جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏استفاده‏از‏ابزار‏های‏اطالعاتی‏و‏ديپلماتیک‏را‏مورد‏تأکیید‏قیرار‏‬ ‫)‪1. Convention on Conventional Weapons (CCW‬‬

‫‪225‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫داد؛‏ويژگی‏های‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏مانع‏شد‏تا‏از‏ابزار‏هیای‏نظیامی‏اسیتفاده‏‬ ‫های‏اقتصادی‏استفاده‏نکند‪.‬‏ابزارهای‏اطالعیاتی‏منجیر‏‬ ‫‏‬ ‫تصمیم‏گرفت‏تا‏از‏ابزار‏‬ ‫‏‬ ‫شود‪،‬‏کمپین‏‬ ‫که‏ابزارهای‏ديپلماتیک‏اين‏تغییرات‏را‏نهادينه‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫به‏ايجاد‏تغییرات‏فکری‏شد‏در‏حالی‏‬ ‫استراتژی‏اطالع‏رسانی‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏اين‏بیود‏کیه‏بحیث‏در‏میورد‏‬ ‫مین‏ های‏زمینی‏از‏يیک‏موضیوع‏سیاسیی‏يیا‏نظیامی‏بیه‏يیک‏موضیوع‏بشردوسیتانه‏تغیییر‏‬ ‫يابد‪[466].‬‏در‏طی‏جنگ‏سرد‪،‬‏درگیری‏های‏درون‏کشوری‏در‏جهان‏سیوم‏از‏منظیر‏رقابیت‏‬ ‫میشد‪،‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏در‏دوره‏پیس‏‏‬ ‫ايدئولوژيکی‏و‏ژئوپلیتیکی‏با‏اتحاد‏جماهیر‏شوروی‏ديده‏ ‏‬ ‫زدايیشده‏و‏در‏مقابیل‏از‏منظیر‏اقیدامات‏بشردوسیتانه‏‏‬ ‫ها‏سیاست ‏‬ ‫‏‬ ‫از‏جنگ‏سرد‏اين‏درگیری‏‬ ‫مورد‏بررسی‏قرار‏گرفت‪.‬‏تمرکز‏از‏امنیت‏ملی‏به‏امنیت‏انسانی‏تغییر‏کرد‏و‏اين‏کیار‏باعیث‏‬ ‫های‏زمینی‏با‏دولتهیا‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫قانونی‏در‏مورد‏تأثیرات‏مین‬ ‫بهطور‏‬ ‫شد‏تا‏بازيگران‏غیر‏دولتی‏بتوانند‏ ‏‬ ‫و‏کارشناسان‏نظامی‏بحث‏کنند‪[467].‬‏با‏گشايش‏اين‏فضا‏در‏نظام‏اجتمیاعی‏جهیت‏تغیییر‏‬ ‫هنجار‏ها‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏از‏هنجار‏های‏موجود‏استفاده‏کرد‏تا‏بگويد‏کیه‏‬ ‫استفاده‏از‏مین‏های‏زمینی‏غیر‏انسانی‏و‏از‏نظر‏قانونی‏غییر‏قابیل‏توجییه‏اسیت‪،‬‏زيیرا‏تیأثیر‏‬ ‫انسانی‏آن‏بسیار‏شديد‏تر‏از‏کاربرد‏نظامی‏آن‏است‪[468].‬‏هنجار‏های‏قديمی‏ديگیر‏مناسیب‏‬ ‫نبودند‏و‏بنابراين‏از‏بین‏رفتند‪.‬‏جايگزينی‏قوانین‏بین‏المللی‏درگیری‏های‏مسلحانه‪،‬‏اين‏نکته‏‬ ‫را‏مورد‏تأکید‏قرار‏می‏دادند‏که‏آسیب‏های‏ناشی‏از‏استفاده‏از‏زور‏بايد‏متناسیب‏بیا‏مزايیای‏‬ ‫مورد‏انتظار‏باشد‏و‏نیز‏اينکه‏از‏زور‏بايد‏از‏روی‏تشخیص‏و‏با‏آگاهی‏کامل‏استفاده‏شود‏تیا‏‬ ‫وقوع‏حوادث‏ناگوار‏برای‏افراد‏غیر‏نظامی‏به‏حداقل‏کیاهش‏يابید‪.‬‏يکیی‏از‏اسیتدالل‏هیای‏‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏اين‏بود‏که‏مین‏هیای‏زمینیی‏کیه‏بیرای‏کشیتن‏و‏آسییب‏‬ ‫رساندن‏به‏افراد‏از‏فاصله‏دور‏در‏زمان‏نامحدود‏در‏آينده‏طراحی‏شده‏بودنید‪،‬‏سیالح‏هیايی‏‬ ‫بودند‏که‏ذاتاً‏به‏فرماندهان‏نظامی‏اجازه‏نمی‏دادنید‏تیا‏اجبیار‏تناسیب‏و‏تبعیی‬

‫‏را‏تحمیل‏‬

‫مپین‏جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینیی‏تی‏أثیر‏‬ ‫‏‬ ‫کنند‪[469].‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏ک‬ ‫مین‏های‏زمینی‏بر‏غیر‏نظامیان‪،‬‏زنان‏و‏کودکان‏را‏مورد‏تأکید‏قرار‏می‏داد‪.‬‏کمپین‏مدعی‏شید‏‬ ‫درصد‏از‏قربانیان‏مینهای‏زمینی‏افراد‏غیر‏نظیامی‏بودنید‏]‪[470‬‏کیه‏تقريبیاً‏‏‬ ‫‏‬ ‫که‏ساالنه‏هشتاد‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪227‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫نیمی‏از‏آن‏ها‏را‏زنان‏و‏کودکیان‏تشیکیل‏میی‏دادنید‪.‬‏]‪[471‬‏در‏نتیجیه‏کمپیین‏جهیانی‏علییه‏‬ ‫مین‏های‏زمینی‏حضور‏قربانیان‏مین‏های‏زمینی‏را‏در‏برنامه‏های‏آموزشی‪،‬‏تبلیغیاتی‏و‏جیاب‏‬ ‫سرمايه‏خود‏برجسته‏می‏کند‏و‏از‏مشارکت‏آن‏ها‏در‏کنفرانس‏های‏بین‏المللی‏حمايیت‏میالی‏‬ ‫استفاده‏نظامی‏از‏مینهای‏زمینی‏مورد‏مناقشه‏قرار‏نگرفت‪،‬‏صرفاً‏به‏اين‏دلییل‏‬ ‫‏‬ ‫می‏کند‪[472].‬‏‬ ‫آن‏بسیار‏کمتر‏از‏هزينههای‏امنیت‏انسانی‏در‏طول‏تاريخ‏بوده‏است‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫که‏هزينه‏‬ ‫‏‬ ‫حامیان‏مین‏های‏زمینی‏معتقد‏بودند‏که‏کاربرد‏نظامی‏مین‏های‏زمینی‏آن‏قدر‏اهمیت‏دارد‏‬ ‫میر‏و‏نقص‏عضو‏های‏ناخواسته‏ناشی‏از‏استفاده‏از‏اين‏مین‏ها‏را‏تحت‏الشعاع‏قرار‏‬ ‫که‏مرگو ‏‬ ‫‏‬ ‫می‏دهد‪.‬‏در‏اين‏استدالل‏اخالقی‪،‬‏چارچوب‏بندی‏فکری‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینیی‏‬ ‫غیر‏قابل‏بحث‏بود‪.‬‏کن‏روترفورد‪1‬‏کارشناس‏روابط‏بین‏الملل‏و‏قربانی‏مین‏هیای‏زمینیی‏در‏‬ ‫میگويد‪ :‬‏‬ ‫اين‏زمینه‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬‏دولت‏های‏مخالف‪،‬‏تالش‏خاصی‏برای‏بحث‏در‏مورد‏ابعاد‏انسانی‏منیع‏اسیتفاده‏از‏‬ ‫مین‏های‏زمینی‏نکردند‪.‬‏در‏مقابل‪،‬‏دولت‏های‏مخالف‏با‏منع‏استفاده‪،‬‏استدالل‏هیای‏نظیامی‏و‏‬ ‫سیاسی‏گسترده‏ای‏را‏در‏مورد‏اينکه‏چرا‏استفاده‏از‏مین‏هیای‏زمینیی‏نبايید‏ممنیوع‏شیود‏را‏‬ ‫مطرح‏کردند‏و‏در‏عین‏حال‏نگرانی‏های‏خود‏را‏در‏مورد‏قربانیان‏استفاده‏از‏میین‏هیا‏نشیان‏‬ ‫می‏دادند‪.‬‏اين‏استراتژی‏ها‏باعث‏شد‏تا‏سیاست‏های‏نامنسجمی‏به‏وجود‏آيد‏که‏بیا‏داليیل‏و‏‬ ‫چگونگی‏مطرح‏شدن‏موضوع‏مین‏های‏ضد‏نفر‏توسط‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏هیای‏زمینیی‏‬ ‫سازگار‏نبود»‪.‬‏]‪ [473‬‏‬ ‫در‏کمپین‏اطالع‏رسانی‪،‬‏از‏قوانین‏منیع‏تسیلیحاتی‏موجیود‏اسیتف‏اده‏گسیترده‏تیری‏شید‪.‬‏‬ ‫مین‏های‏زمینی‏به‏تسلیحات‏ديگری‏مانند‏گاز‏هیای‏سیمی‏ربیط‏داده‏شید‏و‏از‏آنجیايی‏کیه‏‬ ‫به‏طور‏صريح‏ذکر‏شده‏بود‏که‏استفاده‏از‏گاز‏های‏سمی‏ممنوع‏است‪،‬‏بنابراين‏اعمال‏قیوانین‏‬ ‫مشابهی‏برای‏مین‏های‏زمینی‏هم‏امکان‏پاير‏و‏هیم‏صیحیح‏اسیت‏‪[474].‬‏در‏نتیجیه‏کمپیین‏‬ ‫جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏معتقد‏بود‏که‏مین‏های‏زمینی‏تسلیحات‏«عادی»‏نیستند‪،‬‏بلکه‏بیه‏‬

‫‪1. Ken Rutherford‬‬

‫‪22۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫آنها‏از‏پیش‏وجیود‏‬ ‫يک‏طبقه‏خاص‏تعلق‏دارند‏که‏ممنوعیت‏کاربردی‏گستردهای‏در‏مورد‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫داشته‏است‪.‬‬ ‫هدف‏کمپین‏اطالع‏رسیانی‏‏ بیه‏چیالش‏کشیاندن‏نقیش‏دولیت‏در‏مشیکالت‏انسیانی‏و‏‬ ‫بشردوستانه‏ناشی‏از‏مین‏های‏زمینی‏نبود‪،‬‏بلکه‏اين‏کمپین‏با‏اين‏هدف‏ايجاد‏شیده‏‏بیود‏تیا‏‬ ‫‏‬ ‫مین‏ها‏را‏به‏ عنوان‏دشمنی‏جلوه‏دهد‏که‏دولت‏و‏جامعه‏مدنی‏بايد‏با‏همکاری‏يکديگر‏با‏آن‏‬ ‫مقابله‏کنند‪[475].‬‏نقش‏دولت‏به‏عنوان‏محاف ‏تقويت‏شد‏و‏ايین‏باعیث‏شید‏تیا‏دولیت‏هیا‏‬ ‫در‏اين‏زمینه‏مینويسد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫بتوانند‏از‏مینهای‏زمینی‏فاصله‏بگیرند‪[476].‬‏ريچارد‏رايس‪1‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‪...‬‏از‏طريق‏بیان‏مسئله‏به‏عنوان‏يک‏فاجعه‏انسانی‏و‏آموزش‏مردم‏و‏سیاست‏گااران‏در‏‬ ‫مورد‏ماهیت‏بدون‏تبعی‬

‫‏اين‏سالح‪،‬‏کارشناسان‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‪،‬‏زمینیه‏‬

‫را‏برای‏يک‏واکنش‏سريع‏و‏گسترده‏آماده‏کردند‪.‬‏اين‏حس‏بحران‏باعث‏شد‏تیا‏ممنوعییت‏‪،‬‏‬ ‫مطلوب‏به‏نظر‏برسد؛‏با‏وجود‏اين‪،‬‏تلفییق‏ممانعیت‏‏ناشیی‏از‏تسیلیحات‏نظیامی‏نامشیروع‏‬ ‫گاشته‏به‏ويژه‏تسلیحات‏شیمیايی‏بود‏که‏باعث‏شد‏ممنوعیت‏به‏کارگیری‏مین‏های‏زمینی‏در‏‬ ‫ها‏امکانپاير‏شود»‪.‬‏]‪ [477‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫سیاری‏از‏کشور‬ ‫ب‬ ‫قوانین‏اجتماعی‏به‏سرعت‏تغییر‏کرد‏و‏به‏صیورت‏‏دائمیی‏در‏نهیاد‏هیای‏مختلیف‏جیای‏‬ ‫گرفت‪.‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏از‏ابزار‏های‏ديپلماتیک‏ترغییب‏‪2‬‏و‏‬ ‫های‏همفکر‏استفاده‏کرد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏و‏هم‏در‏همکاری‏با‏دولت‬ ‫‏‬ ‫هم‏در‏تعامل‏با‏دولت‬ ‫مااکره‪۸‬‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏دولت‏های‏مختلیف‏را‏تحیت‏فشیار‏‬ ‫قرار‏می‏داد‏تا‏آن‏ها‏را‏نسبت‏به‏منع‏به‏کارگیری‏مین‏های‏زمینی‏متقاعد‏کند‪.‬‏در‏اين‏راستا‪،‬‏در‏‬ ‫حالی‏که‏پیام‏های‏فکری‏در‏میان‏تمامی‏اعضای‏کمپین‏جهانی‏علیه‏میین‏هیای‏زمینیی‏ثابیت‏‬ ‫بود‪،‬‏روش‏های‏حقیقی‏اعمال‏نفوذ‏به‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏در‏کشور‏های‏مختلف‏واگیاار‏‬ ‫شد‪.‬‏به‏همین‏ترتیب‪،‬‏هی ‏گونه‏استراتژی‏فراگیر‏رسانه‏ای‏وجیود‏نداشیت‏و‏هیدف‪،‬‏انتقیال‏‬ ‫ساده‏پیام‏بود‪[478].‬‏سازمان‏های‏غییر‏‏دولتیی‏در‏هیر‏کشیوری‏مسیئولیت‏انتخیاب‏بهتیرين‏‬ ‫‪1. Richard Rice‬‬ ‫‪2. Persuasion‬‬ ‫‪3. Negotiation‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪22۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫رويکرد‏را‏بر‏عهده‏داشتند‪.‬‏سازمان‏های‏غیر‏دولتیی‏در‏آمريکیا‏میی‏توانسیتند‏بیا‏نماينیدگان‏‬ ‫آنها‏اتفاق‏نظر‏داشتند‏همکاری‏کنند‏و‏بنیابراين‏نییاز‏بیه‏ايجیاد‏حمايیت‏هیای‏‬ ‫کنگره‏که‏با‏ ‏‬ ‫گسترده‏مردی‏نداشتند‪.‬‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏در‏اروپا‏بالعکس‪،‬‏اولويت‏بیشتری‏به‏مداخله‏‬ ‫مستقیم‏مردمی‏قائل‏بودند‏تا‏اينکه‏با‏مسئولین‏دولتی‏مااکره‏کنند‪[479].‬‏ايین‏وابسیتگی‏بیه‏‬ ‫دانش‏و‏مهارت‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏محلی‏برای‏متقاعد‏کردن‏گروه‏هیای‏غییر‏‏دولتیی‏در‏‬ ‫میگويد‪:‬‬ ‫جهت‏عدم‏استفاده‏از‏مینهای‏زمینی‏اهمیت‏بسیار‏زيادی‏داشت‪.‬‏پل‏واپنر‪1‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫کمپین‏ممنوعیت‏به‏کارگیری‏مین‏های‏زمینی‏پاکستان‏و‏کمپین‏ممنوعییت‏بیه‏کیارگیری‏‏‬ ‫‏‬ ‫‏«‬ ‫مین‏های‏زمینی‏افغانستان‏که‏اعضای‏هردوی‏آن‏ها‏از‏میان‏مردم‏عادی‏انتخیاب‏و‏بودجیه‏آن‏‬ ‫توسط‏منابع‏بین‏المللی‏تأمین‏می‏شد‪،‬‏تالش‏می‏کردند‏تا‏گیروه‏طالبیان‏را‏متقاعید‏کننید‏کیه‏‬ ‫استفاده‏از‏مین‏های‏ضد‏نفر‏غیر‏اسالمی‏است‪.‬‏در‏سال‏ ‪1۹۹۳‬‏م)‪،‬‏طالبیان‏بیانییه‏ای‏در‏ايین‏‬ ‫خصوص‏صادر‏کرد‏و‏هر‏دو‏کمپین‏پس‏از‏اين‏بیانیه‏اعالم‏کردنید‏کیه‏هیی ‏گونیه‏‏اسیتفاده‏‬ ‫متعاقب‏از‏مین‏ های‏زمینی‏و‏ضد‏نفر‏توسیط‏گیروه‏طالبیان‏گیزارش‏نشیده‏اسیت‏ اگرچیه‏‬ ‫متحدان‏مخالف‏در‏شمال‏افغانستان‏تا‏سال‏ ‪2۳۳1‬‏م)‏به‏استفاده‏از‏میین‏هیای‏زمینیی‏ادامیه‏‬ ‫دادند)»‪.‬‏]‪[480‬‬

‫در‏سطح‏بین‏الملل‪،‬‏پیام‏فکری‏از‏طريق‏مجموعه‏ای‏از‏کنفرانس‏های‏بزرگ‏و‏سمینار‏های‏‬ ‫المللی‏که‏توسط‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مینهیای‏زمینیی‏در‏آمريکیا‪،‬‏اروپیا‪،‬‏آسییا‏و‏آفريقیا‏‬ ‫‏‬ ‫بین‏‬ ‫اين‏عمومیسازی‏ممنوعیت‏مین‏های‏زمینی‏‬ ‫‏‬ ‫برگزار‏می‏شد‪،‬‏مورد‏تأکید‏قرار‏می‏گرفت‪[481].‬‏‬ ‫باعث‏می‏شد‏که‏سازمان‏های‏بین‏المللی‏مانند‏سازمان‏ملل‏و‏يونیسیف‏‪2‬‏حمايیت‏خیود‏را‏از‏‬ ‫اين‏مسئله‏اعالم‏کنند‪.‬‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏در‏استراتژی‏ديپلماتیک‏خود‏از‏افراد‏مشهور‏به‏منظور‏‬ ‫های‏زمینی‏استفاده‏میکیرد‪.‬‏در‏‬ ‫‏‬ ‫بهکارگیری‏ ‏‬ ‫مین‬ ‫افزايش‏فشار‏بر‏دولت‏ها‏و‏پیشبرد‏برنامه‏منع‏ ‏‬

‫‪1. Paul Wapner‬‬ ‫‪2. UNICEF‬‬

‫‪2۸۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫جنوب‏آفريقا‪،‬‏حمايت‏نلسون‏ماندال‪1‬‏و‏ژنرال‏نورمن‏شووارزکوف‪2‬‏نشان‏دهنده‏موفقیت‏اين‏‬ ‫طرح‏بود؛‏البته‏ژنرال‏نورمن‏شیووارزکوف‏در‏مقابلیه‏بیا‏اسیتدالل‏کیاربرد‏نظیامی‏خیانگی‏‬ ‫مین‏های‏زمینی‏کمک‏زيادی‏کرد‪[482].‬‏در‏انگلستان‏پرنسس‏ديانا‪۸‬‏اين‏موضوع‏را‏رسانه‏ای‏‬ ‫کرد؛‏روترفورد‏در‏مورد‏اين‏موضوع‏میگويد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«حمايت‏های‏پرنسس‏دايانا‏از‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏و‏اسیتدالل‏هیای‏او‏در‏ممنوعییت‏‬ ‫استفاده‏از‏مین‏ های‏زمینی‏به‏تبیديل‏ايین‏موضیوع‏از‏يیک‏مسیئله‏سیاسیی‏بیه‏يیک‏مسیئله‏‬ ‫بشردوستانه‏کمک‏فراوانی‏کرد‪.‬‏عالوه‏بیر‏آن‪،‬‏او‏توانسیت‏از‏نفیوذ‏خیود‏اسیتفاده‏کیرده‏و‏‬ ‫مینهای‏زمینی‏را‏از‏مکیان‏هیايی‏ماننید‏آنگیوال‏‏و‏بوسینی‏و‏‬ ‫ها‏را‏مجبور‏کند‏تا‏مسئله‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫رسانه‏‬ ‫هرزگوين‏تحت‏پوشش‏قرار‏دهند‏و‏به‏ايین‏ترتییب‏بیه‏افیزايش‏حمايیت‏هیای‏عمیومی‏از‏‬ ‫‪.1‬‏نِلسون‏رولیهال ‏ماندِال‏نخستین‏رئیس‏ جمهور‏آفريقای‏جنوبی‏است‏که‏در‏انتخابات‏دموکراتیک‏عمومی‏برگزيده‏شد‪.‬‏‬ ‫وی‏پیش‏از‏رياست‏جمهوری‏از‏فعاالن‏برجسته‏مخالف‏آپارتايد‏در‏آفريقای‏جنوبی‏و‏رهبر‏کنگره‏ملی‏آفريقا‏بود‪.‬‏او‏‬ ‫به ‏خاطر ‏دخالت ‏در ‏فعالیت‏های ‏مقاومت ‏مسلحانه ‏مخفی ‏محاکمه ‏و ‏زندانی ‏شد‪ .‬‏ماندال ‏در ‏طول ‏‪ 27‬‏سال ‏زندان ‏که‏‬ ‫بیشتر‏آن‏را‏در‏يک‏سلول‏در‏جزيره‏روبن‏سپری‏کرد‪،‬‏مشهورترين‏چهره‏مبارزه‏علیه‏آپارتايد‏در‏آفريقای‏جنوبی‏شد‪.‬‏‬ ‫گرچه ‏رژيم ‏آپارتايد ‏و ‏ملت‏ های ‏طرفدار ‏آن ‏وی ‏و ‏کنگره ‏ملی ‏آفريقا ‏را ‏کمونیست ‏و ‏تروريست ‏می‏دانستند‪ ،‬‏مبارزه‏‬ ‫ی ناپاير‏از‏مبارزه‏علیه‏آپارتايد‏بود‪.‬‏ماندال‏پس‏از‏آزادی‏از‏زندان‏در‏سال‏ ‪ 1۹۹۳‬‏م)‪،‬‏سیاست‏‬ ‫مسلحانه‏بخشی‏جداي ‏‬ ‫طلبی‏را‏در‏پیش‏گرفت‏و‏اين‏امر‏منجر‏به‏تسهیل‏انتقال‏آفريقای‏جنوبی‏به‏سمت‏دموکراسیای‏شد‏که‏نماينده‏‬ ‫‏‬ ‫صلح‏‬ ‫تمامی‏قشرهای‏مردم‏باشد‪ .‬‏‬ ‫‪2. Norman Schwarzkopf‬‬

‫‪ .۸‬‏دايانا‪ ،‬‏شاهدخت ‏ولز ‏ ‪ )Princess Diana‬‏همسر ‏اول ‏چارلز‪ ،‬‏شاهزاده ‏ولز‪ ،‬‏بود ‏که ‏بزرگترين ‏فرزند ‏و ‏ولیعهد‏‬ ‫الیزابت ‏دوم ‏و ‏شاهزاده ‏فیلیپ‪ ،‬‏دوک ‏ادينبرا‪ ،‬‏است‪ .‬‏او ‏برای ‏فعالیت‏هايش ‏در ‏زمینه ‏جمع‏آوری ‏پول ‏برای ‏خیريه‏های‏‬ ‫بین المللی‏و‏همچنین‏به ‏عنوان ‏يک‏شخصیت‏برجسته‏و‏مشهور‏در‏قرن‏بیستم‏شناخته ‏شده‏بود‪.‬‏هرچند‏شاهدخت‏‬ ‫‏‬ ‫های‏عام المنفعه‏و‏اجتماعی‏وی‏است‪.‬‏وی‏با‏تأسیس‏يا‏‬ ‫‏‬ ‫دايانا‏به‏هنر‏عالقه‏داشت‪،‬‏اما‏عمده‏شهرت‏وی‏به‏خاطر‏فعالیت‏‬ ‫سازی‏و‏کمک‏به‏بینوايان‏و‏دردمندان‏پرداخت‪.‬‏وی‏کمکهای‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫سازی‪،‬‏خانه‬ ‫‏‬ ‫همکاری‏با‏چندين‏مؤسسه‏خیريه‪،‬‏به‏مدرسه‬ ‫‪،‬‏مبتاليان‏به‏ايدز‏و‏آسیب ديدگان‏از‏مین‏در‏کشور‏آنگوال‏انجام‏داد‪.‬‏وی‏در‏سفر‏به‏مناطق‏‬ ‫‏‬ ‫شايان‏توجهی‏برای‏جاامیان‬ ‫زده‏و‏محروم‪،‬‏مانند‏آفريقا‏و‏بوسنی‏و‏هرزگوين‏با‏جديت‏به‏دلگرمی‏دادن‏به‏محرومان‏و‏آسیبديدگان‏پرداخت‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫بحران‬ ‫و‏با‏کسانی‏چون‏نلسون‏ماندال‏و‏مادر‏ترزا‏ديدار‏کرد‪ .‬‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۸1‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫ممنوعیت‏به‏کارگیری‏مین‏و‏نیز‏مخالفت‏با‏موضع‏ضد‏ممنوعیت‏به‏کارگیری‏مین‏های‏زمینی‏‬ ‫توسط‏انگلستان‏کمک‏های‏فراوانی‏کرد‪.‬‏تمام‏سفر‏های‏او‏به‏منیاطق‏مملیوء‏از‏میین‏توسیط‏‬ ‫میشد»‪[483].‬‬ ‫سازماندهی‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫دولتی‏بشردوستانه‏برنامهريزی‏و‏‬ ‫‏‬ ‫سازمانهای‏غیر‏‬ ‫‏‬

‫استراتژی‏بزرگ‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏در‏ابتیدا‏بر‏اسیاس‏«کنوانسییون‏هیای‏‬ ‫سازمان‏ملل‏در‏مورد‏سالح‏های‏متعارف»‪1‬‏تعريف‏شده‏بود‏تا‏بتوانید‏بیه‏اهیداف‏خیود‏کیه‏‬ ‫همان‏تغییر‏در‏ساختار‏اجتماعی‏بود‏دست‏يابد‪،‬‏اما‏ايین‏امیر‏غییر‏عملیی‏بیود‪.‬‏کنوانسییون‏‬ ‫سازمان‏ملل‏در‏مورد‏سالحهای‏متعارف‏به‏يک‏رويکرد‏مبتنی‏بر‏توافق‏وابسته‏بود‪،‬‏بیه‏ايین‏‬ ‫‏‬ ‫معنی‏که‏پیشنهادات‏اصالحی‏توسط‏دولت‏های‏بزرگ‏ماننید‏آمريکیا‪،‬‏چیین‪،‬‏روسییه‏و‏نییز‏‬ ‫بیانیه‏جلسه‏سپتامبر‏ ‪1۹۹5‬‏م)‏که‏مخالف‏با‏ممنوعیت‏استفاده‏از‏میین‏هیای‏‏زمینیی‏بودنید‪،‬‏‬ ‫ناديده‏گرفته‏می‏شد‪.‬‏در‏واکنش‏به‏اين‏امر‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏يک‏استراتژی‏‬ ‫های‏همرأی‏با‏قدرت‏متوسیط‏در‏خیار ‏از‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ت‏که‏شامل‏همکاری‏با‏دولت‬ ‫جديد‏به‏کار‏گرف‬ ‫میشد‪[484].‬‬ ‫چارچوب‏کنوانسیون‏تسلیحات‏متعارف‏ ‏‬

‫در‏حالی‏که‏تنها‏تعداد‏معدودی‏از‏دولت‏ها‏نسبت‏به‏ممنوعیت‏بیه‏کیارگیری‏‏میین‏هیای‏‬ ‫زمینی‏متقاعد‏شده‏بودند‪،‬‏تصمیم‏بر‏آن‏شد‏تا‏يک‏نهاد‏جايگزين‏تحت‏عنوان‏پیمان‏اوتیاوا‏‪2‬‏‬ ‫به‏وجود‏آيد‏تا‏بتواند‏فرايند‏ممنوعیت‏به‏کارگیری‏مین‏های‏ضد‏نفر‏را‏در‏خیار ‏از‏مجیامع‏‬ ‫ديپلماتیک‏معمولی‏برای‏حقوق‏بشردوستانه‏بین‏الملل‏گسترش‏دهید‪.‬‏در‏ژانويیه‏‏ ‪1۹۹5‬‏م)‪،‬‏‬ ‫کانادا‏پايرفت‏تا‏میزبان‏برگزاری‏جلسه‏ای‏در‏اکتبر‏همان‏سال‏شود‏که‏يازده‏کشور‏هیم‏رأی‏‬ ‫های‏زمینی‏در‏آن‏شرکت‏میکردند‪.‬‏ايین‏جلسیه‏اهمییت‏بسییاری‏‬ ‫‏‬ ‫و‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏‬ ‫های‏بیشتری‏به‏پیمان‏منع‏گسترش‏مینهای‏ضد‏نفر‏بپیوندند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫يافت‏و‏باعث‏شد‏تا‏کشور‬ ‫بهشیدت‏‏‬ ‫بهعنوان‏ناظر‏حضور‏داشت‏و‏ ‏‬ ‫در‏اين‏جلسه‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏ ‏‬ ‫به‏توسعه‏و‏گسترش‏مااکرات‏مربوط‏به‏کنواسیون‏پیشنهادی‏پرداخت‪[485].‬‏سازمان‏کمپین‏‬ ‫‪1. Convention on Conventional Weapons‬‬

‫گونه‏مینها‏با‏نام‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫جايی‏مین‏ضد‏نفر‏و‏نابودی‏اين‬ ‫‏‬ ‫‪.‬‏پیمان‏اتاوا‏با‏نام‏کامل‏پیمان‏منع‏استفاده‪،‬‏نگهداری‪،‬‏ساخت‏و‏جابه‬ ‫‪2‬‬ ‫ديگر‏پیمان‏منع‏مین‏ضد‏نفر‏نیز‏شناخته‏میشود‪ .‬‏‬ ‫‏‬

‫‪2۸2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏پیش‏نويس‏طرح‏پیشنهادی‏خیود‏را‏آمیاده‏کیرده‏بیود‏و‏تیالش‏‬ ‫می‏کیرد‏تیا‏بخیش‏بیشیتری‏‏از‏ايین‏پییش‏نیويس‏را‏تیا‏حید‏ممکین‏در‏توافیق‏نامیه‏نهیايی‏‬ ‫بگنجاند‪[486].‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏لحاظ‏کردن‏ائتالف‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏در‏فرايند‏‬ ‫پیمان‏اوتاوا‏باعث‏شد‏تا‏سیاست‏گااران‏با‏انتقاد‏هايی‏از‏سوی‏جامعه‏مدنی‏روب‏هرو‏شیوند‏و‏‬ ‫ا‏نیز‏برای‏فعالیتهای‏خیود‏ارائیه‏‏دهنید‪.‬‏]‪[488‬‏در‏‬ ‫‏‬ ‫در‏نتیجه‏مجبور‏شدند‏تا‏داليل‏عمومی‏ر‬ ‫نتیجه‏گیری‏ای‏که‏راجع‏به‏موفقیت‏آمیز‏بودن‏پیمیان‏اوتیاوا‏در‏دسیامبر‏ ‏‪1۹۹7‬‏م)‪،‬‏در‏زمیان‏‬ ‫امضای‏کنوانسیون‏طی‏تحقیقی‏از‏کشور‏های‏شرکت‏کننده‏در‏اين‏اجالس‏صیورت‏گ‏رفیت‪،‬‏‬ ‫های‏اعمالشده‏توسط‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏به‏ويژه‏در‏مییز‏‬ ‫‏‬ ‫آشکار‏شد‏که‏فشار‏‬ ‫گفتگو‪،‬‏تأثیر‏چشمگیری‏بر‏فرايند‏پیمان‏اوتاوا‏داشته‏است‪.‬‏با‏اين‏حی‏ال‪،‬‏پیمیان‏اوتیاوا‏يیک‏‬ ‫رويکرد‏دولتمحور‏بود‏که‏استفاده‏گسترده‏ای‏از‏ابیزار‏هیا‏و‏روش‏هیای‏ديپلماتییک‏سینتی‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏مناسب‏از‏سازمانهای‏غیر‏دولتی‏منتخب‏بهبیود‏يافتیه‏‬ ‫‏‬ ‫انجام‏می‏داد‏که‏البته‏به‏واسطه‏‬ ‫نهادينهسازی‏اهداف‏منع‏استفاده‏از‏مین‏های‏ضد‏نفر‏عامل‏مهمی‏بیرای‏دسیتیابی‏‬ ‫‏‬ ‫بود‪[489].‬‏‬ ‫به‏پیروزی‏بود‪ .‬‏‬ ‫اعمال‏فشار‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏بر‏دولت‏ها‏يک‏رويکرد‏ماهرانه‏بیود‏بیه‏‬ ‫ای‏که‏هنگامی‏که‏پیمان‏اوتاوا‏با‏پیوستن‏کشورهای‏بیشیتری‏ادامیه‏يافیت‪،‬‏يیک‏حیس‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫گونه‬ ‫ها‏نمیتوانسیتند‏خیود‏را‏از‏آنچیه‏کیه‏يیک‏جینش‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ناپاير‏بودن‏به‏وجود‏آمد‪.‬‏دولت‬ ‫اجتناب‏‬ ‫‪،‬‏مجزا‏کنند‪.‬‏دولتها‏‬ ‫‏‬ ‫قدرتمند‏و‏در‏حال‏رشد‏جهانی‏در‏مقابل‏استفاده‏از‏مین‏ها‏ديده‏می‏شد‬ ‫احساس‏کردند‏که‏«‪...‬در‏نهايت‏مجبور‏به‏پايرش‏و‏امضای‏اين‏توافیق‏نامیه‏خواهنید‏شید‏»‪.‬‏‬ ‫]‪[490‬‏هنگامی‏که‏تعداد‏دولت‏های‏حامی‏ممنوعیت‏به‏کارگیری‏مین‏های‏ضد‏نفر‏رشد‏کیرد‏‬ ‫در‏مورد‏شهرت‏و‏هويت‏دولتها‏منجر‏به‏برانگیختیه‏شیدن‏‬ ‫‏‬ ‫و‏به‏حد‏خاصی‏رسید‪،‬‏نگرانی‏‬ ‫‏‬ ‫رقابت‏میان‏آن‏ها‏شد‏که‏همان‏طور‏که‏الگوی‏استراتژی‏بزرگ‏اصیالح‏بییان‏میی‏کنید‪،‬‏ايین‏‬ ‫اری‏شد‏که‏هنجارهای‏جديد‏از‏طريق‏آن‏به‏تصويب‏رسید‪.‬‏]‪[491‬‬ ‫‏‬ ‫رقابت‏تبديل‏به‏سازوک‬

‫استراتژی‏بزرگ‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏يک‏ترکیب‏موفقیت‏آمیز‏اسیتراتژيک‏‬ ‫بزرگ‏را‏به‏وجود‏آورد‏که‏در‏آن‏روش‏های‏اعمال‏تغییر‏در‏نظم‏موجود‏و‏روش‏های‏خلیق‏‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۸۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫منابع‏سازمانهای‏غیر‏دولتی‏همیشیه‏‬ ‫‏‬ ‫قدرت‏با‏يکديگر‏يکپارچه‏شدند‪.‬‏به‏دلیل‏اينکه‏ائتالف‏‬ ‫مشکل‏ساز‏بوده‏است‪،‬‏دست‏يابی‏به‏موفقیت‏نیازمندِ‏به‏کارگیری‏دقیق‏آن‏ها‏است‪.‬‏اين‏مسئله‏‬ ‫بود؛‏کمپین‏جهانی‏علیه‏میین‏هیای‏زمینیی‏میی‏توانسیت‏تیا‏‬ ‫يک‏مسئله‏انتخابی‏و‏کوتاه‏مدت‏ ‏‬ ‫جايی‏که‏می‏خواهد‏خود‏را‏درگیر‏آن‏کند‪.‬‏اين‏عوامل‏حیاکی‏از‏آن‏بیود‏کیه‏يیک‏رويکیرد‏‬ ‫تجاری‏کوتاه‏مدت‏بايد‏به‏کار‏گرفته‏شود‏که‏البته‏به‏کار‏گرفته‏شد‪.‬‏از‏منظر‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫توسعه‏منابع‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏با‏يک‏استراتژی‏انطباقی‏شروع‏کیرد‏کیه‏از‏‬ ‫منابع‏مادی‪،‬‏مالی‏و‏انسانی‏داخلی‏ائتالف‏استفاده‏می‏کرد‏و‏هنگیامی‏کیه‏جنیب‏ش‏مبیارزه‏بیا‏‬ ‫بهتدريج‏شروع‏به‏رشد‏کرد‪،‬‏بخشی‏از‏منابع‏میالی‏آن‏از‏طريیق‏تخصییص‏‬ ‫مین‏های‏ضد‏نفر‏ ‏‬ ‫بودجه‏بینالمللی‏تأمین‏شد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫ای‏از‏کمپینهای‏ملیی‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏زمینی‏از‏طريق‏مجموعه‬ ‫‏‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‬ ‫در‏اين‏راستا‬ ‫يافته‏که‏تحت‏حمايت‏يک‏هماهنگکننده‏قرار‏داشیتن‏د‪،‬‏بیشی‏ترين‏اسیتفاده‏را‏از‏‬ ‫‏‬ ‫خودسازمان‏‬ ‫منابع‏بین‏المللی‏می‏برد‪[492].‬‏استراتژی‏بزرگ‏هدايت‏و‏انسجام‏طرح‏را‏تضمین‏می‏کرد‪،‬‏اما‏‬ ‫کمپین‏از‏يک‏ساختار‏سازمانی‏غیر‏رسمی‏و‏غیر‏متمرکز‏استفاده‏کیرد‪.‬‏هیی ‏سیتاد‏مرکیزی‪،‬‏‬ ‫دبیرخانه‏و‏يا‏اداره‏مسئولی‏وجود‏نداشت‪،‬‏در‏نتیجه‏کمپین‏جهیانی‏علییه‏میین‏هیای‏زم‏ینیی‏‬ ‫های‏خود‏را‏به‏دولتهای‏ديگر‏ديکته‏کند‪ [493].‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫توانست‏دستورالعمل‬ ‫‏‬ ‫نمی‬ ‫در‏رأس‏ساختار‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏يک‏کمیتیه‏هماهنیگ‏کننیده‏سییزده‏‏‬ ‫نفری‏وجود‏داشت‏که‏از‏اعضای‏دورهای‏و‏نمايندگانی‏از‏هر‏قاره‏تشکیل‏می‏شد‪.‬‏اين‏اعضا‏‬ ‫‏‬ ‫بر‏استراتژی‏های‏کمپین‏نظارت‏کرده‏و‏سیاست‏های‏کلی‏را‏تعیین‏می‏کردند‪[494].‬‏در‏بخش‏‬ ‫پايین‏اين‏ساختار‪،‬‏نزديک‏به‏‪1۳۳۳‬‏سازمان‏غییر‏‏دولتیی‏در‏سیطح‏جهیانی‏وجیود‏دارد‏کیه‏‬ ‫اهداف‏کلی‏را‏با‏يکديگر‏به‏اشتراک‏گااشته‏و‏بر‏مبنای‏اهداف‏مشترک‏با‏يکديگر‏همکاری‏‬ ‫می‏کنند‪.‬‏نکته‏مهم‏اين‏است‏که‏اين‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏اجازه‏دارند‏تا‏بسیته‏بیه‏شیرايط‏‬ ‫منطقه‏ای‏خاص‏خود‏تاکتیک‏های‏مورد‏نیاز‏خود‏را‏انتخیاب‏و‏اجیرا‏کننید‪.‬‏هماهنیگ‏کننیده‏‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏خانم‏جودی‏ويلیامز‪1‬‏به‏ذکر‏اين‏نکته‏می‏پیردازد‏کیه‏«‪...‬‏‬ ‫‪1. Jody Williams‬‬

‫‪2۸۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫اعضای‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏به‏صورت‏منظم‏با‏هدف‏تیدوين‏اسیتراتژی‏هیای‏‬ ‫کلی‏و‏طرح‏ريزی‏برنامه‏اقدام‏مشترک‏با‏يکیديگر‏مالقیات‏میی‏کننید‪،‬‏امیا‏فراتیر‏از‏آن‪،‬‏هیر‏‬ ‫دولتی‏و‏هر‏کمپین‏مالی‏می تواند‏آزادانیه‏برنامیه‏کیاری‏خیود‏را‏کیه‏مبتنیی‏بیر‏‬ ‫‏‬ ‫سازمان‏غیر‏‬ ‫فرهنگ‏و‏شرايط‏خاص‏اجتماعی‏جامعه‏خود‏است‪،‬‏تنظیم‏و‏اجرا‏نمايد»‪[495].‬‬

‫در‏حالی‏که‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏بسییاری‏در‏ايین‏طیرح‏مشیارکت‏داشیتند‪،‬‏کمپیین‏‬ ‫جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏برای‏آن‏ها‏به‏عنیوان‏‏يیک‏نهیاد‏واحید‏سیخنرانی‏میی‏کیرد‏و‏در‏‬ ‫کنفرانس‏بین‏المللی‏آن‏ها‏را‏«مجموعه‏ای‏از‏صدا‏های‏مختلف‏مورد‏خطاب‏قرار‏داده‏بود‏کیه‏‬ ‫با‏يک‏ديدگاه‏مشترک‏بر‏روی‏يک‏مسئله‏خاص‏متمرکیز‏شیده‏انید‏»‪[496].‬‏در‏طیی‏فراينید‏‬ ‫پیمان‏اوتاوا‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏به‏ويژه‏در‏تعامالت‏خیود‏بیا‏دولیت‏کانیادا‏‬ ‫بسیار‏متمرکز‏عمل‏کرده‏بود‏و‏خود‏را‏يک‏صدای‏واحد‪،‬‏همگین‏و‏در‏يیک‏موضیع‏واحید‏‬ ‫نشان‏داده‏بود‪.‬‏اين‏امر‏باعث‏ايجاد‏تمايز‏میان‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏هیای‏زمینیی‏و‏سیاير‏‬ ‫های‏صورتگرفتیه‏توسیط‏سیازمان‏هیای‏غییر‏‏دولتیی‏بیرای‏تیأثیر‏گیااری‏بیر‏نظیام‏‬ ‫‏‬ ‫تالش‏‬ ‫سیاست‏گااری‏بین‏المللی‏شده‏بود‏که‏بیشتر‏بیه‏عنیوان‏‏مجموعیه‏ای‏از‏دغدغیه‏هیا‏مشیخص‏‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مینهیای‏زمینیی‏در‏برابیر‏رسیانه‏هیايی‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫عالوه‏بر‏آن‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫می‏شود‪[497].‬‏‬ ‫مااکرات‏را‏پوشش‏می‏دادند‏بیه‏عنیوان‏يیک‏بیازيگر‏واحید‏عمیل‏میی‏کیرد‪،‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏‬ ‫های‏زمینی‏مسئولیت‏تمام‏مصاحبههیای‏مطبوعیاتی‏را‏‬ ‫‏‬ ‫هماهنگکننده‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏‬ ‫‏‬ ‫های‏ملی‏با‏رسانههای‏ملی‏خود‏طرف‏بودند‪[498].‬‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫داشت‏و‏کمپین‬ ‫بر‏عهده‏‬

‫نیروی‏انسانی‏مورد‏نیاز‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینی‏از‏سیازمان‏هیای‏غییر‏‏دولتیی‏‬ ‫‏‬ ‫مندیهای‏مختلف‪،‬‏مانند‏حقوق‏بشیر‪،‬‏کنتیرل‏‬ ‫که‏شامل‏افرادی‏با‏عالقه ‏‬ ‫‏‬ ‫مختلف‏تأمین‏می‏شد‏‬ ‫تسلیحات‪،‬‏کمک‏های‏بشردوستانه‪،‬‏محیط‏زيست‪،‬‏امیور‏جانبیازان‪،‬‏حقیوق‏زنیان‏و‏کودکیان‪،‬‏‬ ‫بخشی‏قربانیان‏مین‏می‏شود‪[499].‬‏بسیاری‏از‏افراد‏با‏اين‏انگییزه‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫سازی‏مین‏و‏توان‬ ‫خنثی‏‬ ‫کمپین‏پیوستند‏که‏ممنوعیت‏به‏کارگیری‏مین‏های‏ضد‏نفر‏امری‏درست‏است‏کیه‏دولیت‏هیا‏‬ ‫بايد‏آن‏را‏انجام‏دهند‪.‬‏آن‏ها‏به‏طور‏کلی‏قدرت‏و‏اقتدار‏اجتماعی‏را‏به‏جای‏هرگونه‏مهیارت‏‬ ‫خاص‏در‏زمینه‏مین‏های‏ضد‏نفر‏به‏کار‏بردند‪[500].‬‏بر‏ايین‏اسیاس‪،‬‏کمپیین‏جهیانی‏علییه‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۸5‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫مین‏های‏زمینی‏به‏آن‏ها‏در‏توسعه‏مهارت‏های‏مفید‏از‏طريیق‏ارائیه‏‏آمیوزش‏هیای‏‏خیاص‏و‏‬ ‫های‏ظرفیتسازی‏کمک‏فروانی‏کرد‪.‬‏برنامیه‏ريیزی‏‏براسیاس‏يیک‏«الگیوی‏‬ ‫‏‬ ‫برگزاری‏کارگاه‏‬ ‫دهیشده»‪،1‬‏مشروعیت‏ورودی‏قابل‏توجهی‏برای‏کمپیین‏‬ ‫جمعی‏خودسازمان ‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫مشارکت‏دسته‬ ‫جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینی‏کسب‏کرد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫های‏مالی‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینیی‏نمیی‏توانسیت‏نقیش‏خیود‏را‏‬ ‫‏‬ ‫بدون‏کمک‏‬ ‫به‏عنوان‏يک‏عامل‏مرکزی‏ايفا‏کند‏و‏به‏ويیژه‏مداخلیه‏بییش‏ازحید‏در‏پیمیان‏اوتیاوا‏هزينیه‏‬ ‫بسیاری‏برای‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏داشت‪.‬‏اين‏کمپین‏از‏طريیق‏منیابع‏زيیادی‏‬ ‫تأمین‏مالی‏می‏شد‪،‬‏اگرچه‏استراتژی‏بزرگ‏به‏اين‏معنیا‏بیود‏کیه‏هزينیه‏هیا‏از‏منیابع‏بسییار‏‬ ‫میشود‪ .‬‏‬ ‫پراکندهای‏تأمین‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫در‏آغاز‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏برای‏تأمین‏منابع‏میالی‏میورد‏نییاز‏خیود‏بیه‏‬ ‫سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏عضو‏مانند‏ديدبان‏حقوق‏بشر‪،2‬‏صندوق‏نجات‏کودکان‪،۸‬‏فدراسییون‏‬ ‫جهانی‏لوتران‪۲‬؛‏بنیاد‏هايی‏مانند‏بنییاد‏سیوروس‏‪،5‬‏بنییاد‏میرک‪،‬‏صیندوق‏پرنسیس‏د‏ايانیا‏‪5‬‏و‏‬ ‫کمک‏های‏عمومی‏وابسته‏بود‪.‬‏تمامی‏سازمان‏های‏غییر‏‏دولتیی‏عضیو‏‪،‬‏هی‏ی ‏گونیه‏‏پرداخیت‏‬ ‫رفت‏که‏تمام‏هزينههای‏مربوط‏بیه‏‬ ‫‏‬ ‫مستقیم‏به‏عنوان‏بخشی‏از‏کمپین‏نداشتند‪،‬‏بلکه‏انتظار‏می‏‬ ‫خود‏را‏پرداخت‏کنند‪.‬‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏مختلف‏از‏افرادی‏که‏در‏کمپیین‏مشیغول‏بیه‏‬ ‫کار‏بودند‏حمايت‏کرده‏و‏هزينیه‏هیای‏آن‏هیا‏‏را‏پرداخیت‏میی‏کردنید‪.‬‏]‪[501‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏‬ ‫آنها‏مانند‏‬ ‫سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏کوچک‏بسیاری‪،‬‏با‏بودجه‏محدود‏وجود‏داشت‪،‬‏برخی‏از‏ ‏‬ ‫اعضای‏هیئت‏مؤسس‪،‬‏سازمان‏هايی‏با‏سطح‏بودجه‏بسیار‏باال‏بودند‪.‬‏بنییاد‏سیربازان‏ويتنیام‏‬ ‫آمريکا‪،7‬‏در‏سال‏های‏‪1۹۹2-1۹۹7‬‏میالدی‏به‏تنهايی‏بیالغ‏بیر‏‪۲/5‬‏میلییون‏دالر‏بیه‏کمپیین‏‬ ‫جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏کمک‏میالی‏کیرد‪.‬‏]‪[502‬‏هماهنیگ‏کننیده‏کمپیین‏جهیانی‏علییه‏‬

‫‪1. Self-organizing mass participation model‬‬ ‫‪2. Human Rights Watch‬‬ ‫‪3. Save the Children‬‬ ‫‪4. Lutheran World Federation‬‬ ‫‪5. Open Society Institute‬‬ ‫‪6. Dianna Princess of Wales Fund‬‬ ‫)‪7. The Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF‬‬

‫‪2۸5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫مین‏های‏زمینی‏در‏بنیاد‏سربازان‏ويتنام‏آمريکا‏اعالم‏کرد‏که‏در‏طول‏برگزاری‏کمپیین‪،‬‏‏ايین‏‬ ‫بنیاد‏تنها‏سازمان‏غیر‏دولتی‏غیر‏انتفاعی‏بیود‏کیه‏بودجیه‏گسیترده‏ای‏را‏از‏منیابع‏دولتیی‏و‏‬ ‫خصوصی‏دريافت‏کرد‪ [503].‬‏‬ ‫در‏اواخر‏دهیه‏ ‏‪1۹۹۳‬‏م)‪،‬‏کمپیین‏جهیانی‏علییه‏میین‏هیای‏زمینیی‏شیروع‏بیه‏دريافی‏ت‏‬ ‫کمک‏های‏مالی‏از‏چندين‏دولت‏از‏جمله‏کانادا‪،‬‏سوئیس‏و‏دانمارک‏کرد‪[504].‬‏از‏اين‏میان‪،‬‏‬ ‫دولت‏کانادا‏به‏طور‏جدی‏از‏مشارکت‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏در‏پیمان‏اوتاوا‏حمايت‏کرد‏و‏‬ ‫بودجه‏قابل‏مالحظه‏ای‏برای‏مشارکت‏اين‏سازمان‏ها‏تخصیص‏داد‪[505].‬‏بررسیی‏هیا‏نشیان‏‬ ‫دهد‏که‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینی‏تقريبیاً‏‏يیک‏سیوم‏‏از‏بودجیه‏خیود‏را‏از‏بنییاد‏‬ ‫‏‬ ‫می‏‬ ‫يکسوم‏از‏دولت‏ها‏ به‏ويژه‏کانادا‪،‬‏نروژ‏و‏سوئد)‏و‏يک‏سوم‏ديگر‏از‏بودجه‏خود‏‬ ‫سوروس‪،‬‏ ‏‬ ‫های‏بینالمللی‏مانند‏يونیسیف‏بیه‏دسیت‏آورده‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫دولتی‏ديگر‏و‏سازمان‬ ‫را‏از‏سازمان‏های‏غیر‏‬ ‫است‪ [506].‬‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏در‏جهت‏حف ‏انسجام‏ائتالف‏و‏همکاری‏مؤثر‏جهت‏افزايش‏کیارايی‏‪،‬‏‬ ‫به‏شدت‏وابسته‏به‏ارتباطات‏بود‪.‬‏از‏همان‏آغاز‏مشخص‏شد‏که‏يک‏استراتژی‏بیزرگ‏مبتنیی‏‬ ‫بر‏تعداد‏زيادی‏از‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏متنیوع‏ايجیاد‏‏شیده‏‏اسیت‏کیه‏در‏سراسیر‏جهیان‏‬ ‫پراکنده‏هستند‪.‬‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏تنها‏در‏صیورتی‏بیه‏موفقییت‏میی‏رسید‏کیه‏هريیک‏از‏‬ ‫سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏عضو‪،‬‏خود‏را‏بخیش‏مهمیی‏از‏ک‏مپیین‏بداننید‪.‬‏]‪[507‬‏تبیادل‏دائمیی‏‬ ‫اطالعات‏يکی‏از‏عوامل‏مهم‏و‏کلیدیای‏است‏که‏به‏اعضا‏يک‏حس‏کلی‏انجام‏فعالیت‏های‏‬ ‫‏‬ ‫تبلیغاتی‏می‏دهد‏و‏منجر‏به‏ايجاد‏و‏حف ‏تحرک‏در‏میان‏اعضا‏می‏شود‪[508].‬‏به‏همین‏دلیل‏‬ ‫کمپین‏جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینی‏از‏فناوری‏نمیابر‏‏و‏سیپس‏از‏سیال‏ ‏‪1۹۹5‬‏م)‏از‏فنیاوری‏‬ ‫‏‬ ‫اينترنت‏استفاده‏زيادی‏کرد‪.‬‏روترفورد‏در‏اين‏باره‏میگويد‪:‬‬ ‫‏‬ ‫های‏زمینی‏اين‏امکان‏را‏داد‏تا‏به‏سازمانهای‏غییر‏‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫اينترنت‏به‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‬ ‫‏«‪...‬‬ ‫دولتی‏عضو‏در‏سراسر‏جهان‏دسترسی‏پیدا‏کند‏و‏بتواند‏پايگاه‏عضويت‏خود‏را‏در‏سراسیر‏‬ ‫جهان‏به‏شدت‏گسترش‏دهد‪.‬‏نکته‏مهم‏تر‏اينکه‏استفاده‏از‏اينترنت‏بیه‏کمپیین‏جهیانی‏علییه‏‬ ‫مین‏های‏زمینی‏اجازه‏داد‏تا‏با‏صرف‏حداقل‏هزينه‏به‏کشور‏های‏جنوبی‏دسترسی‏پیدا‏کنید‪.‬‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۸7‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫هزينه‏کم‏و‏استفاده‏آسان‏از‏اينترنت‪،‬‏استراتژی‏سیاسی‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏هیای‏زمینیی‏‬ ‫زايش‏قدرت‏خود‏در‏مقابل‏کشورهای‏قدرتمند‏مخیالف‏‬ ‫‏‬ ‫را‏بهبود‏بخشید‏تا‏بتواند‏به‏منظور‏اف‬ ‫مانند‏چین‪،‬‏روسیه‪،‬‏هند‏و‏آمريکا‪،‬‏کشورهای‏بیشتری‏را‏به‏عضويت‏پويش‏درآورد»‪.‬‏]‪[509‬‬ ‫‏‬

‫به‏اشتراک‏گااشتن‏سريع‏و‏کارآمد‏موفقیت‏ها‏و‏شکست‏ها‪،‬‏باعث‏افیزايش‏قیدرت‏کیل‏‬ ‫سازمان‏و‏کاهش‏بعد‏مکانی‏بسیاری‏از‏سازمان‏های‏غیر‏دولتی‏شد‏که‏در‏فواصل‏دوردسیتی‏‬ ‫قرار‏داشتند‪.‬‏با‏برخورداری‏از‏يک‏توان‏ارتباطاتی‏قدرتمند‪،‬‏کمپین‏جهیانی‏علییه‏میین‏هیای‏‬ ‫ها‏از‏تحوالت‏اطالع‏پیدا‏میکرد‏که‏اين‏کار‏باعیث‏میی‏شید‏‏تیا‏‬ ‫‏‬ ‫زمینی‏معموالً‏پیش‏از‏دولت‏‬ ‫اين‏سازمان‏به‏نقطه‏کانونی‏اطالعاتی‏برای‏بسیاری‏از‏دولت‏ها‏و‏سیازمان‏هیای‏غ‏ییر‏‏دولتیی‏‬ ‫تبديل‏شود‪ [510].‬‏‬ ‫در‏حالی‏که‏از‏پست‏الکترونیکی‏برای‏ارتباطیات‏داخلیی‏اسیتفاده‏میی‏شید‏‪،‬‏بسییاری‏از‏‬ ‫میشد‪.‬‏در‏اين‏راستا‏کمپین‏جهیانی‏‬ ‫مالقات‏ها‏و‏جلسات‏خارجی‏به‏صورت‏رو‏در‏رو‏انجام‏ ‏‬ ‫های‏بینالمللی‏به‏وجیود‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫ها‏و‏سازمان‬ ‫‏‬ ‫های‏زمینی‏يک‏شبکه‏قدرتمند‏در‏میان‏دولت‬ ‫علیه‏مین‏‬ ‫آورد‏که‏در‏مواقع‏نیاز‏به‏سفر‪،‬‏آن‏ها‏را‏تحت‏فشیار‏قیرار‏میی‏داد‪.‬‏برگیزاری‏کنفیرانس‏هیا‏و‏‬ ‫المللی‏بزرگ‏نیز‏نیازمند‏سازمان‏دهی‏قابل‏توجهی‏بود‪.‬‏الزم‏به‏ذکر‏است‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫سمینار‏های‏بین‏‬ ‫تمامی‏حمايت‏های‏تدارکاتی‏مانند‏تعیین‏محل‏برگزاری‏جلسات‏و‏تأمین‏کارکنان‏مورد‏نییاز‏‬ ‫در‏کنفرانس‏دوم‏توسط‏يونیسف‏انجام‏شد‏که‏اين‏امر‏فراينید‏سیازمان‏دهیی‏‏کنفیرانس‏هیا‏و‏‬ ‫جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینی‏را‏تا‏حد‏زيادی‏تسهیل‏کرد‪[511].‬‬ ‫‏‬ ‫سمینارهای‏پويش‏‬ ‫‏‬

‫استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏موفقیت‏آمیز‏بود‪،‬‏زيرا‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏شرايط‏خاص‏مسیئل‏ۀ‏بیه‏‬ ‫وجود‏آمده‏با‏دقت‏زيادی‏طراحی‏شده‏بود‪.‬‏پايان‏جنگ‏سرد‪،‬‏درگیری‏هايی‏در‏جهان‏سیوم‏‬ ‫بحرانهای‏بشردوسیتانه‏‬ ‫‏‬ ‫بهعنوان‏‬ ‫بهجای‏میادين‏نبرد‏ژئوپلیتیک‏بیشتر‏ ‏‬ ‫به‏وجود‏آورده‏بود‏که‏ ‏‬ ‫در‏نظر‏گرفته‏می‏شدند‪.‬‏در‏اين‏بین‪،‬‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏با‏هوشمندی‏زياد‏از‏‬ ‫تغییرات‏گسترده‏ای‏که‏در‏نگرش‏مردم‏عادی‏و‏دولت‏ها‏به‏وجود‏آمده‏بود‏استفاده‏کیرد‏تیا‏‬ ‫باعث‏شود‏که‏قوانین‏و‏هنجارهايی‏که‏از‏مین‏های‏ضد‏نفر‏پشتیبانی‏میی‏کننی‏د‪،‬‏بیدون‏هیی ‏‬ ‫مااکره‏واقعی‏از‏میان‏برداشته‏شوند‪.‬‏شوک‏حاصل‏از‏پايان‏جنگ‏سرد‪،‬‏يکی‏از‏عوامل‏مهیم‏‬

‫‪2۸۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫در‏موفقیت‏استراتژی‏بزرگ‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏بود‪،‬‏بیه‏طیوری‏‏کیه‏احتمیال‏‬ ‫موفقیت‏اين‏استراتژی‏بزرگ‏بدون‏وجود‏اين‏شوک‏خارجی‏نزديک‏به‏صفر‏بود‪.‬‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏پويش‏جهانی‏علییه‏میین‏هیای‏زمینیی‏توانسیت‏از‏نهیاد‏هیای‏موجیود‪،‬‏‬ ‫برداری‏کند‏تا‏ايدهها‏و‏نظريیات‏خیود‏را‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏جامعه‏مدنی‏بهره‬ ‫‏‬ ‫های‏دولتی‏و‏سازمان‬ ‫ساختار‏‬ ‫به‏سرعت‏توسعه‏دهد‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏ماهیت‏خاص‏اين‏مسئله‏به‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏‬ ‫زمینی‏اين‏امکان‏را‏می‏داد‏تا‏بتواند‏طرفداران‏و‏حامیان‏فکری‏خود‏را‏تعیین‏کند‪،‬‏افرادی‏که‏‬ ‫درون‏اين‏نهاد‏ها‏و‏ساختار‏های‏دولتی‏از‏جايگاه‏و‏موقعیت‏نسبتاً‏خیوبی‏برخیوردار‏بودنید‏؛‏‬ ‫بنابراين‪،‬‏دستیابی‏به‏يک‏هسته‏مهیم‏از‏بیازيگران‏میرتبط‏کیه‏هنجارهیا‏‏و‏قیوانین‏جديید‏را‏‬ ‫پايرفته‏بودند‪،‬‏با‏سرعت‏قابل‏توجهی‏صورت‏گرفت‪ .‬‏‬ ‫اين‏استراتژی‏بزرگ‏در‏موفقیتهای‏اولیه‏خیود‏برخیی‏از‏کاسیتی‏هیای‏يیک‏اسیتراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‏نوع‏اصالح‏را‏مورد‏تأکید‏قرار‏داد‪.‬‏اگر‏هنجار‏های‏موجود‏آمادگی‏فروپاشی‏کامیل‏‏را‏‬ ‫نداشتند‪،‬‏بعید‏به‏نظر‏می‏رسید‏که‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏توانايی‏و‏يا‏منیابع‏الزم‏‬ ‫برای‏دستیابی‏به‏موفقیت‏را‏داشته‏باشد؛‏موفقیت‏کمپین‏جهیانی‏علییه‏میین‏هیای‏زمینیی‏تیا‏‬ ‫حدودی‏با‏اقبال‏همراه‏بود‪.‬‏عالوه‏بر‏آن‪،‬‏اگر‏مسئله‏کلیدی‏در‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصیالح‏‬ ‫اين‏فروپاشی‏فکری‏است‪،‬‏ايده‏های‏مناسبی‏نیز‏بايد‏در‏دسیترس‏قیرار‏داشیته‏باشید‏تیا‏بیه‏‬ ‫مح‬

‫‏فروپاشی‏ايده‏های‏قبلی‪،‬‏خأل‏به‏وجود‏آمده‏را‏پر‏کند‪.‬‏به‏نظیر‏میی‏رسید‏کیه‏کمپیین‏‬

‫شدهای‏را‏با‏سیرعت‏زيیاد‏بیه‏‬ ‫جهانی‏علیه‏مین‏های‏زمینی‏توانست‏ايده‏های‏جامع‏و‏حساب‏ ‏‬ ‫وجود‏آورد‏که‏هم‏بتواند‏پاسخگوی‏نیاز‏های‏استراتژی‏بیزرگ‏باشید‏و‏هیم‏مقبولییت‏عیام‏‬ ‫داشته‏باشد‪.‬‏البته‏کمپین‏جهانی‏علیه‏مینهای‏زمینی‏از‏يک‏لحاظ‏بسیار‏خیوش‏شیانس‏بیود‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫زيرا‏در‏يک‏فضای‏بدون‏رقابت‏فعالیت‏می‏کرد‪.‬‏در‏صورت‏عدم‏وجود‏ايیده‏هیا‏و‏نظريیات‏‬ ‫جامع‏و‏مناسب‏و‏فروپاشی‏اصول‏و‏هنجار‏های‏فکری‏پیشین‪،‬‏اين‏خطر‏وجیود‏داشیت‏کیه‏‬ ‫گروه‏های‏ديگر‪،‬‏ايده‏ها‏و‏نظريات‏خود‏را‏به‏سرعت‏جیايگزين‏ايیده‏هیای‏پیشیین‏کننید‪.‬‏در‏‬ ‫شرايط‏ديگری‏ممکن‏بود‏تضاد‏ايده‏های‏مخالف‏وجود‏داشته‏باشد‏کیه‏بیه‏دنبیال‏پر‏کیردن‏‬ ‫شکاف‏ناشی‏از‏فروپاشی‏ايده‏های‏قديمی‏بودند‪.‬‏شرايطی‏که‏پويش‏جهانی‏علییه‏میین‏هیای‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۸۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫مینی‏توانست‏در‏آن‏به‏موفقیت‏دست‏يابد‪،‬‏ممکن‏بود‏سختتر‏باشد‏و‏اين‏پیويش‏‏نتوانید‏‬ ‫‏‬ ‫ز‬ ‫به‏سهولت‏به‏اهداف‏مورد‏نظر‏خود‏برسد‪.‬‬ ‫استراتژی بزرگ آمريکا برای تغییر رژيم در عراق ‪ 1111-1119‬میالدی‬ ‫نبرد‏چندملیتی‏سال‏ ‪1۹۹1‬‏م)‏علیه‏عراق‪،‬‏کويیت‏را‏آزاد‏کیرد‪،‬‏امیا‏رژيیم‏بعثیی‏صیدام‏‬ ‫حسین‏را‏با‏يک‏استراتژی‏بزرگِ‏مهار‏دوجانبه‏به‏رهبری‏آمريکا‪،‬‏در‏مقابیل‏ايیران‏قیرار‏داد‪.‬‏‬ ‫در‏اکتبر‏ ‪1۹۹۳‬‏م) ‪،‬‏کنگره‏آمريکا‏قانون‏آزادی‏عراق‏را‏تصويب‏کرد‏که‏سیاست‏آمريکیا‏در‏‬ ‫قبال‏عراق‏را‏تغییر‏می‏داد‪.‬‏در‏اين‏سیاست‏جديید‏تغیییر‏رژيیم‏عیراق‏بیه‏وسییله‏‏کمیک‏بیه‏‬ ‫گروه‏های‏مخالف‏که‏طرفدار‏دموکراسی‏بودند‏صیورت‏میی‏گرفیت‪.‬‏]‪[512‬‏ايین‏رويکیرد‏را‏‬ ‫میتوان‏تا‏حدودی‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏تعامل‏دانست‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫با‏توجه‏به‏حمالت‏گروه‏القاعده‏در‏‪11‬‏سپتامبر‏ ‪2۳۳1‬‏م)‪،‬‏دولت‏بوش‏در‏‪2۹‬‏سیپتامبر‏‬ ‫برنامه‏هايی‏را‏برای‏تغییر‏رژيم‏عراق‏با‏اسیتفاده‏از‏نییروی‏نظیامی‏طیرح‏ريیزی‏‏کیرد‪.‬‏]‪[513‬‏‬ ‫جايگزينی‏يک‏حکومت‏دموکراتیک‏با‏اين‏رژيیم‏ديکتیاتوری‏در‏عیراق‪،‬‏عصیر‏جديیدی‏از‏‬ ‫به‏ارمغان‏میآورد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫صلح‏و‏رفاه‏را‏در‏عراق‏و‏از‏طريق‏اين‏کشور‏در‏سراسر‏خاورمیانه‏‬ ‫شده‏بود‪،‬‏اتخاذ‏هنجارهای‏لیبرال‪-‬دموکرات‏بیود‏‏کیه‏‬ ‫‏‬ ‫نظمی‏که‏برای‏عراق‏در‏نظر‏گرفته‏‬ ‫کشور‏های‏ديگر‏به‏ويژه‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏از‏آن‏استفاده‏می‏کردنید‪.‬‏بیا‏بیه‏کیارگیری‏‏ايین‏‬ ‫میشید‏‏و‏خطیری‏بیر‏ای‏کشیور‏هیای‏ديگیر‏‬ ‫هنجارها‪،‬‏عراق‏تبديل‏به‏يک‏کشور‏امن‏و‏آباد‏ ‏‬ ‫شده‏خالصهنويسی‏شید‏و‏در‏اوت‏ ‪2۳۳2‬‏م)‏‬ ‫‏‬ ‫نداشت‪.‬‏نظم‏مورد‏نظر‏در‏يک‏سند‏طبقه‏ ‏‬ ‫بندی‬ ‫تحت‏عنوان‏«عراق‪:‬‏اهداف‪،‬‏مقاصد‏و‏استراتژی»‪1‬‏توسط‏رئیس‏جمهیور‏‏بیوش‏امضیاء‏شید‪.‬‏‬ ‫در‏اين‏باره‏مینويسند‪:‬‬ ‫‏‬ ‫مايکل‏گوردون‪2‬‏و‏ژنرال‏بازنشسته‏برنارد‏ترينر‪۸‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏در‏اين‏سند‏اعالم‏شد‏که‏اياالت‏متحده‏آمريکا‏عامل‏ايجاد‏يک‏عراق‏جديید‏اسیت‏‬ ‫که‏جامعه‏آن‏براسیاس‏میانیه‏روی‪،‬‏کثیرت‏گرايیی‏‏و‏دموکراسیی‏شیکل‏خواهید‏گرفیت‪.‬‏بیا‏‬

‫”‪1. “Iraq: Goals, Objectives and Strategy.‬‬ ‫‪2. Michael Gordon‬‬ ‫‪3. Bernard Trainor‬‬

‫‪2۲۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫های‏بینالمللی‏در‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫های‏عراق‏از‏کويت‪،‬‏بوش‏پدر‏وعده‏داده‏بود‏تا‏از‏هنجار‬ ‫عقبنشینی‏نیرو‏‬ ‫‏‬ ‫مقابل‏هر ‏ومر ‏و‏ناآرامی‏دفاع‏کند؛‏اکنون‏بوش‏پسر‏نظم‏ايجادشده‏توسیط‏بیوش‏پیدر‏را‏‬ ‫برای‏گسترش‏آرمان‏آزادی‏زير‏پا‏گااشته‏بود»‪.‬‏]‪[514‬‬

‫تالش‏های‏انجام‏شده‏توسط‏دولت‏بوش‏به‏منظور‏تعیین‏دقیق‏اهداف‏و‏مقاصد‏استراتژی‏‬ ‫بزرگ‏و‏حالت‏مطلوب‏نهايی‪،‬‏قابل‏ستايش‏بود‪.‬‏عالوه‏بر‏هدايت‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏معییاری‏‬ ‫نیز‏ارائه‏شده‏بود‏که‏استراتژی‏بزرگ‏را‏می‏توان‏بر‏مبنای‏آن‏مورد‏قضاوت‏قیرار‏داد‪.‬‏جنبیه‏‬ ‫دوم‏برای‏کشور‏های‏دموکراتیک‏اهمیت‏زيادی‏دارد‏ در‏فصل‏هشیت‏‏میورد‏بررسیی‏قیرار‏‬ ‫خواهد‏گرفت)‪ .‬‏‬ ‫نظمی‏که‏دولت‏بوش‏در‏پی‏آن‏بود‏از‏نظر‏فرايند‏به‏يک‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏مربوط‏‬ ‫می‏شود‏که‏در‏آن‏هدف‏نهايی‏اصالح‏کشور‏ديگیری‏از‏طريیق‏تغیییر‏قیوانین‏اجتمیاعی‏آن‏‬ ‫های‏اجتماعی‏استفاده‏میکند‪.‬‏گیروه‏هیای‏غییر‏‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‪.‬‏اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏از‏ايده‬ ‫کشور‏است‬ ‫دولتی‏و‏شبه‏دولتی‏که‏به‏ترتیب‏مورد‏توجه‏استراتژی‏های‏بزرگ‏انکار‏و‏تعامیل‏‏هسیتند‏در‏‬ ‫اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏مورد‏استفاده‏قرار‏نمی‏گیرند‪.‬‏هدف‏آمريکا‏اصالح‏عراق‏بیه‏وسییله‏‏‬ ‫ايجاد‏يک‏دولت‏جديد‏بود‏که‏مردم‏عراق‏آن‏را‏مشروع‏بدانند‪،‬‏اما‏آمريکا‏برای‏رسییدن‏بیه‏‬ ‫گ‏انکار‏استفاده‏کرد‪.‬‏منطق‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏نشان‏میدهید‏‬ ‫‏‬ ‫هدف‏خود‏از‏استراتژی‏بزر‬ ‫که‏اين‏نوع‏استراتژی‏بزرگ‏هنگامی‏مناسب‏است‏که‏يک‏دولت‏تالش‏میکند‏تا‏از‏رسییدن‏‬ ‫‏‬ ‫دولت‏ديگر‏به‏اهداف‏مورد‏نظر‏خود‏جلوگیری‏کند‪،‬‏نه‏آنکه‏آن‏را‏اصالح‏کند‪.‬‬ ‫بهطور‏عمده‏براساس‏قدرت‏نسیبی‏آن‏هیا‏‏میورد‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏دولت‏ها‏را‏ ‏‬ ‫قضاوت‏قرار‏می‏دهد‪،‬‏جنگ‏را‏به‏عنوان‏يک‏ابزار‏سیاسی‏مشروع‏می‏شناسید‪،‬‏اقیدامات‏يیک‏‬ ‫آنها‏مورد‏قضاوت‏قیرار‏میی‏دهید‏و‏قیدرت‏‬ ‫اساس‏نتايج‏و‏عواقب‏کارهای‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫دولت‏را‏تنها‏بر‬ ‫کننده‏تغییر‏میشناسد‪.‬‏بر‏اين‏اساس‪،‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏تغیییر‏‬ ‫‏‬ ‫نظامی‏را‏يکی‏از‏عوامل‏تعیین‏‬ ‫رژيم‏عراق‏از‏ابزار‏نظامی‏قدرت‏ملی‏استفاده‏کیرد‏و‏از‏ابیزار‏هیای‏اطالعیاتی‪،‬‏اقتصیادی‏و‏‬ ‫‏‬ ‫بهعنوان‏عناصر‏حمايتی‏استفاده‏نمود‪ .‬‏‬ ‫ديپلماتیک‏ ‏‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۲1‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫برنامه‏ريزی‏سیاست‏های‏تغییر‏رژيم‏عراق‏در‏سه‏ماهۀ‏اول‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏م)‏بیا‏‏ريشیه‏کین‏‬ ‫شدن‏رژيم‏طالبان‏در‏افغانستان‏سرعت‏گرفت‪.‬‏برنامه‏ريیزی‏‏عملییا‏تی‏بیرای‏عیراق‏پیس‏از‏‬ ‫صدام‏که‏نويدبخش‏کشور‏«میانهروی‪،‬‏کثرتگرايی‏و‏دموکراسیی‏»‏بیود‪،‬‏بیه‏طیور‏‏جیدی‏در‏‬ ‫ژانويه‏ ‪2۳۳۸‬‏م)‏آغاز‏شد‪،‬‏سه‏ماه‏پیش‏از‏آنکه‏عملیات‏اشغال‏عیراق‏آغیاز‏شیود‏‪،‬‏تصیمیم‏‬ ‫نهايی‏بر‏آن‏شد‏که‏وزارت‏دفاع‏و‏بیه‏طیور‏‏خیاص‏«سیتاد‏فرمانیدهی‏مرکیزی‏»‪1‬‏مسیئولیت‏‏‬ ‫عملیات‏را‏بر‏عهده‏بگیرد‪.‬‏]‪ [515‬‏‬ ‫ژنرال‏فرانکس‏فرمانده‏ستاد‏فرماندهی‏مرکزی‏ارتش‏آمريکا‏ سنت‏کام)‏سرنگونی‏رژيم‏‬ ‫صدام‏را‏مسئله‏ای‏جداگانه‏می‏دانست‏که‏اصیوالً‏‏متفیاوت‏از‏رخیداد‏هیايی‏بیود‏کیه‏باعیث‏‬ ‫واگااری‏اين‏رژيم‏می‏شد‏و‏اهمیت‏بیشتری‏داشت‪[516].‬‏دوره‏پس‏از‏صیدام‏هنگیامی‏‏کیه‏‬ ‫میشد‪،‬‏فاز‏چهارم‏نامیده‏شید‪،‬‏زيیرا‏يکیی‏از‏‬ ‫عراق‏به‏يک‏دموکراسی‏تازه‏متولد‏شده‏تبديل‏ ‏‬ ‫های‏جدايی ناپیاير‏تهیاجم‏و‏اشیغال‏عیراق‏از‏منظیر‏بیرآورده‏شیدن‏اهیداف‏خیاص‏‬ ‫‏‬ ‫بخش‏‬ ‫رئیس‏جمهور‏آمريکا‏در‏نظر‏گرفته‏می‏شد‪.‬‏هدف‏فاز‏چهارم‏تغییر‏رژيم‏عیراق‏بیود‪،‬‏امیا‏در‏‬ ‫مقايسه‏با‏فاز‏سوم‏که‏مرحله‏نبرد‏میدانی‏و‏سرنگونی‏رژيم‏بود‪،‬‏چنیدان‏میورد‏توجیه‏سیتاد‏‬ ‫فرماندهی‏ارتش‏آمريکا‏قرار‏نگرفت‪[517].‬‏سرهنگ‏بنسون‪،‬‏طراح‏ستاد‏فرمانیدهی‏مشیترک‏‬ ‫ارتش‏در‏اين‏مورد‏گفت‪:‬‏«ما‏به‏شدت‏بر‏فاز‏سوم‏متمرکز‏بیوديم‪.‬‏بیه‏جیز‏مین‪،‬‏فرمانیدهان‏‬ ‫ر‏نگرانی‏میکردند»‪.‬‏]‪ [518‬‏‬ ‫‏‬ ‫ديگر‏ارتش‏نیز‏در‏مورد‏جزئیات‏فاز‏چهارم‏اظها‬ ‫همان‏طور‏که‏منطق‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏نشان‏می‏داد‪،‬‏استراتژی‏نظامی‏يک‏برنامه‏ضید‏‏‬ ‫نیرو‏ با‏هدف‏شکست‏ارتش‏عراق‏بود‪.‬‏مبارزه‏نظامی‏با‏هدف‏قرار‏دادن‏مراکز‏قدرت‏رژيیم‏‬ ‫عراق‏طراحی‏شده‏بود‪،‬‏در‏حالی‏که‏کمترين‏آسیب‏را‏به‏زيرساخت‏هیای‏عیراق‏وارد‏کنید‏‪.‬‏‬ ‫بخش‏نفت‪،‬‏شبکه‏برق‏رسانی‏و‏ساير‏زير‏ساخت‏های‏کلیدی‏عراق‏نبايد‏دچار‏آسیب‏جیدی‏‬ ‫می‏شد‏تا‏تنها‏با‏انجام‏بازسازی‏مختصیر‏بیه‏حالیت‏طبیعیی‏خیود‏بیازگردد‪.‬‏]‪[519‬‏يکیی‏از‏‬ ‫طراحان‏نظامی‏در‏آن‏زمان‏می‏گفت‪:‬‏«هدف‏ما‏اين‏بود‏که‏به‏سرعت‏بیه‏عیراق‏وارد‏شیويم‪،‬‏‬ ‫سازی‏عراق‏آمدهايم»‪ [520].‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫گان‏نشان‏دهیم‏که‏ما‏برای‏آزاد‬ ‫آنجا‏را‏آزاد‏کرده‏و‏به‏هم‬ ‫‪1. CENTCOM‬‬

‫‪2۲2‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫تصريح‏میکیرد‏کیه‏میردم‏عیراق‏از‏نییرو‏هیای‏آمريکیايی‏را‏‬ ‫‏‬ ‫طرح‏«عراق‏پس‏از‏صدام»‏‬ ‫به‏عنوان‏منجی‏خود‏استقبال‏کیرد‏ه‏و‏از‏حضیور‏آمريکی‏ا‏در‏بغیداد‏حمايیت‏خواهنید‏کیرد‪.‬‏‬ ‫براساس‏اين‏طرح‪،‬‏نهاد‏های‏دولتی‏مانند‏ارتش‏و‏نیروی‏پلیس‏کارايی‏خود‏را‏حف ‏خواهند‏‬ ‫کرد‏و‏نیز‏اينکه‏عراقی‏های‏تبعیدی‏که‏توسط‏آمريکا‏به‏کار‏گرفته‏شده‏اند‪،‬‏قدرت‏سیاسی‏را‏‬ ‫به‏دست‏خواهند‏گرفت‏و‏به‏سرعت‏دولت‏دموکراتیک‏مورد‏نظر‏آمريکا‏را‏تشکیل‏خواهنید‏‬ ‫میگويد‪:‬‏«هدف‏اين‏بود‏که‏میا‏ارتیش‏‬ ‫مشاور‏امنیت‏ملی‏آمريکا‏کاندولیزا‏رايس‪1‬‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫داد‪[521].‬‏‬ ‫را‏شکست‏خواهیم‏داد‪،‬‏اما‏تمام‏نهاد‏ها‏از‏وزارتخانه‏ها‏تا‏نیروی‏پلیس‏حفی ‏خواهید‏شید‪.‬‏‬ ‫قرار‏بود‏تا‏بدنه‏دولت‏حف ‏شود‏و‏تنها‏رهبری‏آن‏تغییر‏کند»‪.‬‏]‪ [522‬‏‬ ‫يک‏سازمان‏موقتی‏به‏نام‏اداره‏بازسازی‏و‏کمک‏های‏بشردوستانه‪2‬‏تحت‏رياست‏سیپهبد‏‬ ‫جی‏گارنر‪۸‬‏ايجاد‏شد‏تا‏به‏دولت‏عراق‏در‏طی‏دوره‏کوتاه‏مدت‏گاار‏کمک‏کنید‪.‬‏]‪[523‬‏بیه‏‬ ‫همین‏دلیل‏اداره‏بازسازی‏و‏کمک‏های‏بشردوستانه‪،‬‏برنامه‏پیس‏از‏جنیگ‏خیود‏را‏طراحیی‏‬ ‫آنها‏پس‏از‏تغییر‏رژيم‏بیشتر‏بود‏را‏میورد‏‬ ‫کرد‏و‏چهار‏حوزه‏ای‏که‏احتمال‏وقوع‏بحران‏در‏ ‏‬ ‫توجه‏قرار‏‏داد‪:‬‏آتش‏سوزی‏میادين‏نفتی‪،‬‏افزايش‏تعیداد‏پناهنیدگان‪،‬‏کمبیود‏میوا‏د‏غیاايی‏و‏‬ ‫های‏همهگیر‪[524].‬‏هی ‏کدام‏از‏اين‏موارد‏به‏تغییر‏رژيم‏ارتباط‏نداشتند‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫شروع‏بیماری‬ ‫کند‪،‬‏ابزار‏اقتصادی‏بیرای‏پشیتیبانی‏از‏‬ ‫‏‬ ‫همان‏طور‏که‏منطق‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏بیان‏می‏‬ ‫ابزار‏نظامی‏مورد‏استفاده‏قرار‏میگیرد‪.‬‏در‏حالی‏کیه‏ت‏حیريم‏هیای‏اقتصیادی‏علییه‏عیراق‏از‏‬ ‫‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏قبلی‏برجای‏باقی‏ماند‪،‬‏در‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏در‏راستای‏تغییر‏رژيم‏نییز‏‬ ‫از‏تحريم‏های‏اقتصادی‏منفی‏و‏مثبت‏به‏منظور‏نفوذ‏بیر‏متحیدان‪،‬‏شیرکا‏و‏دوسیتان‏آمريکیا‏‬ ‫استفاده‏شد‪.‬‏آمريکا‏افزايش‏يا‏قطیع‏کامیل‏کمیک‏هیای‏اقتصیادی‏و‏نظیامی‏ر‏ا‏پیشینهاد‏داد‪،‬‏‬ ‫قرارداد‏های‏تجاری‏با‏متحدان‏خود‏منعقد‏کرد]‪[525‬‏و‏به‏ايجیاد‏ارتباطیات‏سیرمايه‏گیااری‏‬ ‫کمک‏کرد‪[526].‬‏تمامی‏اين‏کمک‏های‏آمريکا‏منوط‏به‏میزان‏حمايت‏و‏مشیارکت‏متحیدان‏‬ ‫آمريکا‏در‏جنگ‏عراق‏بود‪.‬‏در‏صورتی‏کیه‏کشیور‏هیای‏دوسیت‏در‏جنیگ‏عیراق‏شیرکت‏‬ ‫‪1. Condoleezza Rice‬‬ ‫)‪2. Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA‬‬ ‫‪3. Jay Garner‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۲۸‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫می‏کردند‪،‬‏آمريکا‏به‏آن‏ها‏قرارداد‏های‏مشارکت‏در‏بازسیازی‏عیراق‏و‏نییز‏وعیده‏پرداخیت‏‬ ‫بدهیهای‏عراق‏پس‏از‏جنگ‏خلیج‏را‏پیشنهاد‏داد‪[527].‬‬ ‫‏‬

‫بسته‏کمک‏های‏آمريکا‏به‏طور‏مستقیم‏به‏کشور‏هیا‏يی‏داده‏شید‏‏کیه‏از‏اقیدام‏‬ ‫بزرگ‏ترين‏ ‏‬ ‫نظامی‏استراتژی‏بزرگ‏تغییر‏رژيم‏عراق‏حمايت‏میی‏کردنید‏کیه‏شیامل‏اردن‪،‬‏مصی‏ر‪،‬‏رژيیم‏‬ ‫اشغالگر‏قدس‏و‏ترکیه‏می‏شد‪.‬‏اردن‏‪7۳۳‬‏میلیون‏دالر‏در‏قالب‏کمک‏هیای‏اقتصیادی‏و‏‪۲۳5‬‏‬ ‫میلیون‏دالر‏به‏صورت‏کمک‏های‏نظامی‏دريافت‏کیرد‪.‬‏مصیر‏‪۸۳۳‬‏میلییون‏دالر‏کمیک‏هیای‏‬ ‫اقتصییادی‏و‏رژيییم‏اشییغالگر‏قییدس‏يییک‏میلیییارد‏دالر‏کمییک‏نظییامی‏از‏آمريکییا‏دريافییت‏‬ ‫کردند‪[528].‬‏ترکیه‏که‏از‏لحاظ‏جغرافیايی‏اهمیت‏زيادی‏داشیت‪،‬‏پیشینهاد‏‪2۲‬‏میلییارد‏دالر‏‬ ‫کمک‏اقتصادی‏را‏دريافت‏کرد‪،‬‏اما‏دولت‏ترکیه‏موضوع‏را‏برای‏تصیمیم‏گییری‏بیه‏پارلمیان‏‬ ‫اين‏کشور‏ارجاع‏داد‏که‏در‏نهايت‏نمايندگان‏پارلمان‏به‏حمايیت‏از‏ايین‏جنیگ‏رأی‏منفیی‏‬ ‫دادند‪[529].‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏دولت‏ترکیه‏اجازه‏استفاده‏جنگنده‏های‏آمريکا‏از‏حريم‏هوايی‏اين‏‬ ‫های‏هوايی‏ارتش‏اين‏کشور‏را‏صادر‏کرد‏و‏بر‏اين‏اساس‏کمکهیای‏سیاالنه‏‬ ‫‏‬ ‫کشور‏و‏پايگاه‏‬ ‫نظامی‏آمريکا‏به‏اين‏کشور‏به‏‪5۳‬‏میلیون‏دالر‏افزايش‏يافت‏و‏اين‏کشیور‏‪2۳۳‬‏میلییون‏دالر‏‬ ‫کمک‏اقتصیادی‏بیرای‏جبیران‏فشیار‏هیای‏اقتصیادی‏ناشیی‏از‏جنیگ‏دري‏افیت‏کیرد‪.‬‏]‪[530‬‏‬ ‫کشور‏های‏منطقه‏ میکرونزی‪،‬‏اروپای‏شیرقی‏و‏منطقیه‏خلییج‏فیارس‏نییز‏بیرای‏حمايیت‏از‏‬ ‫استراتژی‏بزرگ‏آمريکا‪،‬‏کمکهای‏اقتصادی‏دريافت‏کردند‪ [531].‬‏‬ ‫‏‬ ‫از‏ديپلماسی‏نیز‏به‏طور‏گسترده‏برای‏حمايت‏از‏برنامه‏اقدام‏نظامی‏استفاده‏شید‪.‬‏وظیفیه‏‬ ‫اصلی‏ديپلماسی‏مشروعیت‏دادن‏به‏حضور‏نیرو‏های‏نظامی‏آمريکا‏به‏منطقه‏بیود‪.‬‏در‏حیالی‏‏‬ ‫های‏ديپلماتیک‏قابل‏توجهی‏به‏کشورهای‏منطقه‏وارد‏شد‪،‬‏اکثر‏کشیور‏هیای‏منطقیه‏‬ ‫‏‬ ‫که‏فشار‏‬ ‫اما‏در‏عین‏حال‏حمايتهای‏کمتیری‏داشیتند‪.‬‏]‪[532‬‏در‏‬ ‫‏‬ ‫يک‏رويکرد‏بی‏طرفانه‏اتخاذ‏کردند‪،‬‏‬ ‫نهايت‏نهاد‏های‏ديپلماسی‏همان‏طور‏که‏منطق‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏بیان‏می‏کند‪،‬‏در‏خدمت‏‬ ‫منافع‏کشور‏های‏قدرتمند‏درآمدند‪.‬‏با‏اين‏حال‪،‬‏اين‏رويکرد‏با‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏‬ ‫در‏تغییر‏رژيم‏عراق‏در‏تضاد‏بود‪.‬‏براساس‏فراينید‏تشیخیص‏اسیتراتژی‏بیزرگ‪،‬‏ايین‏گونیه‏‏‬ ‫نهاد‏ها‏بايد‏برای‏پیشبرد‏و‏حمايت‏از‏تغییرات‏اجتماعی‏مورد‏نظر‏در‏عیراق‏بیه‏کیار‏گرفتیه‏‬

‫‪2۲۲‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫می‏شدند‪.‬‏حمايت‏های‏اجتماعی‏و‏پشتیبانی‏دولت‏های‏منطقه‏از‏اهداف‏جنیگ‏تغیییر‏رژيیم‏‬ ‫عراق‏میتوانست‏به‏مشروعیت‏اشغال‏اين‏کشور‏توسط‏آمريکا‏کمک‏فراوانی‏کند‪.‬‬ ‫‏‬ ‫در‏مقابل‪،‬‏رويکرد‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏که‏ديپلماسی‏آمريکايی‏را‏هیدايت‏میی‏کیرد‏در‏‬ ‫منطقه‏نیز‏توسط‏کشور‏های‏حاشیه‏خلیج‏فارس‏منعکس‏می‏شد‪.‬‏از‏همان‏آغاز‪،‬‏کشیور‏هیای‏‬ ‫منطقه‏در‏مورد‏تغییر‏رژيم‏در‏عراق‏ترديد‏داشتند‪،‬‏زيرا‏بسییاری‏از‏همیین‏کشیور‏هیا‏خیود‏‬ ‫دارای‏رژيم‏مستبد‏بودند‏و‏ترس‏آن‏را‏داشتند‏که‏در‏صورتی‏که‏تغیییر‏رژيیم‏در‏عیراق‏بیا‏‬ ‫موفقیت‏انجام‏شود‪،‬‏ناآرامی‏و‏نارضیاي‏تی‏در‏ايین‏کشیور‏هیا‏نییز‏آغیاز‏شیود‪.‬‏]‪[533‬‏تحیت‏‬ ‫فشار‏های‏ديپلماتیک‪،‬‏کشور‏های‏منطقه‏نیز‏بیه‏آمريکیا‏اجیازه‏دادنید‏تیا‏از‏حیريم‏‏هیوايی‏و‏‬ ‫پايگاه‏های‏نظامی‏اين‏کشورها‏در‏جنگ‏استفاده‏کند‏و‏آمادگی‏خود‏برای‏ارائیه‏‏کمیک‏هیای‏‏‬ ‫آنها‏از‏فرايند‏اصیالح‏عیراق‏‬ ‫تدارکاتی‏به‏آمريکا‏را‏اعالم‏کردند‪.‬‏البته‏اين‏به‏معنای‏حمايت‏ ‏‬ ‫میگويد‪ :‬‏‬ ‫نبود‪.‬‏جو‪.‬بی‪.‬آلترمن‪1‬‏در‏اين‏زمینه‏ ‏‬ ‫‏«‪...‬‏اين‏دولت‏ها‏از‏تالش‏های‏آمريکا‏به‏منظور‏حف ‏وضعیت‏موجود‏–کیه‏يیک‏عیراق‏‬ ‫ضعیف‏و‏در‏خود‏فرورفته‏بود‪-‬‏ حمايت‏کردند‏تیا‏از‏بیه‏وجیود‏آمیدن‏يیک‏عیراق‏جديید‏‬ ‫جلوگیری‏کنند‪.‬‏اين‏کشور‏ها‏نگرانی‏چندانی‏در‏میورد‏شک‏سی‏ت‏هیای‏فاجعیه‏بیار‏در‏عیراق‏‬ ‫نداشتند‪.‬‏سران‏کشور‏های‏همسايه‏عراق‏از‏تالش‏های‏آمريکا‏در‏جنگ‏عراق‏بیرای‏افیزايش‏‬ ‫ثبات‏و‏نه‏ايجاد‏تغییرات‏مثبت‏در‏اين‏کشور‏حمايت‏کردند»‪.‬‏]‪ [534‬‏‬ ‫های‏صورتگرفته‏از‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‏نشان‏داد‏که‏‬ ‫‏‬ ‫ا‏با‏منعکس‏کردن‏حمايت‏‬ ‫‏‬ ‫آمريک‬ ‫های‏ديپلماتیک‏تأثیر‏زيادی‏در‏جاب‏حمايت‏های‏منطقه‏ای‏از‏اصالح‏قوانین‏سیاسیی‏‬ ‫‏‬ ‫تالش‏‬ ‫در‏عراق‏داشته‏است‪.‬‏مسئولین‏دولتی‏آمريکا‏با‏سخنان‏بديع‏از‏عیراقِ‏‏پیس‏از‏رژيیم‏صیدام‏‬ ‫تعريف‏می‏کردند‏که‏اين‏کشور‏می‏تواند‏يک‏الگوی‏مناسب‏برای‏کشور‏هیای‏منطقیه‏باشید‪.‬‏‬ ‫ای‏بر‏کشورهايی‏ماننید‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫عراق‏سايه‏گسترده‬ ‫ا‏پول‏ولفوويتز‏میگويد‪:‬‏«‬ ‫‏‬ ‫معاون‏وزير‏دفاع‏آمريک‬ ‫سوريه‏و‏ايران‏و‏ساير‏کشور‏های‏عرب‏انداخت»‪[535].‬‏اين‏موضوع‏را‏افراد‏مشهور‏زيیادی‏‬ ‫در‏اين‏زمینه‏میگويد‪ :‬‏‬ ‫‏‬ ‫تکرار‏کردند‪.‬‏برای‏مثال‏رئیس‏سازمان‏سیا‪،‬‏جیمز‏وولسی‪2‬‏‬ ‫‪1. Jon B. Alterman‬‬ ‫‪2. James Woolsey‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۲5‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫‏«حرکت‏ما‏به‏سمت‏يک‏خاورمیانه‏جديد‏باعث‏شده‏است‏که‏بسیاری‏از‏افیراد‏نگیران‏‬ ‫شوند؛‏و‏ما‏ترس‏را‏درون‏افرادی‏مانند‏رژيم‏مبارک‏در‏مصر‏و‏خانیدان‏سیلطنتی‏عربسیتان‏‬ ‫انداختیم‪.‬‏اکنون‏آن‏ها‏از‏اين‏ايده‏که‏آمريکايی‏ها‏در‏حال‏گسترش‏دموکراسی‏در‏اين‏بخیش‏‬ ‫از‏جهان‏هستند‪،‬‏وحشت‏کرده‏اند‪.‬‏آن‏ها‏خواهند‏گفت‪:‬‏شما‏ما‏را‏نگیرا‏ن‏کیرده‏ايید‏‏و‏میا‏بیه‏‬ ‫آن‏ها‏خواهیم‏گفت‪:‬‏خوب‏است‪.‬‏ما‏می‏خواهیم‏که‏شیما‏احسیاس‏تیرس‏و‏نگرانیی‏داشیته‏‬ ‫باشید»‪.‬‏]‪ [536‬‏‬ ‫در‏اروپا‏نیز‏به‏طور‏مشابه‪،‬‏تکانه‏های‏استراتژی‏بزرگ‏انکار‪،‬‏منجیر‏بیه‏برانگیختیه‏‏شیدن‏‬ ‫ديپلماسی‏آمريکا‏و‏کاربرد‏آن‏در‏حمايت‏از‏ابزار‏نظامی‏شد‪.‬‏آمريکا‏خواستار‏حمايیت‏هیای‏‬ ‫خاص‏ناتو‏در‏برخی‏از‏کشورهای‏منطقه‏بود‪.‬‏در‏حالی‏کیه‏نیاتو‏بر‏اسیاس‏اجمیاع‏و‏توافیق‏‬ ‫‏‬ ‫های‏خود‏را‏انجام‏میداد‪،‬‏نیکوالس‏برنیز‏‪،1‬‏سیفیر‏آمريکیا‏در‏نیاتو‏تقاضیا‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫میان‏اعضا‏فعالیت‬ ‫کرده‏بود‏که‏ناتو‏بايد‏از‏خواستههای‏آمريکا‏تبعیت‏کند‪[537].‬‬ ‫‏‬

‫استفاده‏از‏ابزار‏های‏اطالعاتی‏در‏اين‏استراتژی‏بزرگ‪،‬‏يک‏موضوع‏ثانويه‏در‏نظر‏گرفتیه‏‬ ‫شد‪.‬‏با‏در‏نظر‏گرفتن‏ماهیت‏پیشیگیرانه‏آن‪،‬‏نگرانیی‏هیايی‏در‏میورد‏قیانونی‏بیودن‏حقیوق‏‬ ‫بین‏المللی‏جنگ‏پديد‏آمده‏بود‪[538].‬‏برای‏جبران‏آن‪،‬‏تالش‏هايی‏به‏منظور‏جلیب‏رضیايت‏‬ ‫سازمان‏ملل‏متحد‏برای‏حمله‏به‏عراق‏صورت‏گرفت‏تا‏اگرچیه‏تهیاجم‏بیه‏عیراق‏قیانونی‏‬ ‫نبود‪،‬‏ولی‏به‏اين‏وسیله‏مشروعیت‏پیدا‏کند‏که‏اين‏امیر‏بیا‏‏منطیق‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏انکیار‏‬ ‫سازگار‏ بود؛‏موافقت‏سازمان‏ملل‏متحده‏چندان‏بیرای‏دولیت‏بیوش‏ضیروری‏نبیود‪.‬‏]‪[539‬‏‬ ‫تبلیغات‏اطالعاتی‏آمريکا‏در‏مورد‏وجود‪،‬‏میزان‏و‏استفاده‏بالقوه‏از‏تسیلیحات‏کشی‏تارجمعی‏‬ ‫عراق‏اگرچه‏مورد‏پايرش‏همگان‏قرار‏گرفت‪،‬‏اما‏هرگز‏تأيید‏نشد‪ [540].‬‏‬ ‫القول‏شورای‏امنییت‏سیازمان‏ملیل‏‬ ‫‪،‬‏آمريکا‏حمايت‏متفق ‏‬ ‫‏‬ ‫در‏اوايل‏نوامبر‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏م)‬ ‫داده‏شیده‏‏بیود‏تیا‏‬ ‫متحده‏را‏برای‏قطعنامه‏‪1۲۲1‬‏به‏دست‏آورد‏که‏در‏آن‏به‏عیراق‏فرصیت‏ ‏‬ ‫تعهدات‏خلع‏سالح‏را‏رعايت‏کند‏و‏يا‏با‏عواقب‏جدی‏آن‏روب‏هرو‏شیود‪.‬‏قطعنامیه‏ديگیری‏‬ ‫در‏فوريه‏ ‪2۳۳۸‬‏م)‏توسط‏آمريکا‏به‏شورای‏امنیت‏ارائیه‏‏شید‏کیه‏در‏آن‏از‏شیورا‏خواسیته‏‬ ‫‪1. Nicolas Burns‬‬

‫‪2۲5‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫شده‏بود‏تا‏مجوز‏اقدام‏نظامی‏علیه‏عراق‏را‏صادر‏کند‪،‬‏اما‏در‏ماه‏مارس‏در‏میان‏انتقیاد‏هیا‏و‏‬ ‫رات‏گسترده‏پس‏گرفته‏شد‪.‬‏اين‏عقبنشینی‏تأثیر‏زيادی‏بر‏رويکرد‏جامعه‏جهانی‏در‏‬ ‫‏‬ ‫مشاج‬ ‫مورد‏مشروعیت‏حمله‏به‏عراق‏گااشت‪،‬‏اما‏همان‏طور‏که‏منطق‏طراحیی‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏‬ ‫انکار‏میگويد‪،‬‏تنها‏تأثیر‏اندکی‏بر‏اجرای‏استراتژی‏بزرگ‏داشت‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏مورد‏رويکرد‏های‏ساخت‏قدرت‏می‏توان‏گفت‏کیه‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏يیک‏رويکیرد‏‬ ‫انتخابی‏و‏کوتاه‏مدت‏بود‏و‏بر‏همین‏اساس‏آمريکا‏يک‏رويکرد‏تجاری‏کوتیاه‏میدت‏اتخیاذ‏‬ ‫کرد‪.‬‏اين‏رويکرد‏در‏میان‏يک‏رويکرد‏استراتژی‏بزرگ‏گسترده‏تر‏به‏نام‏«مبیارزه‏جهیانی‏بیا‏‬ ‫تروريسم»‪1‬‏قرار‏گرفت‪ .2‬‏‬ ‫کمی‏قبل‏از‏حمالت‏‪11‬‏سپتامبر‏دولیت‏بیه‏عنیوان‏بخشیی‏از‏طیرح‏مبیارزه‏بیا‏کسیادی‏‬ ‫اقتصادی‪،‬‏مالیات‏ها‏را‏به‏شدت‏کاهش‏و‏يارانه‏ها‏را‏به‏شدت‏افزايش‏داد‪.‬‏پس‏از‏حمالت‏‪11‬‏‬ ‫حزب‏جمهوریخواه‏مجلس‏نماينیدگان‏‬ ‫‏‬ ‫سپتامبر‏اين‏رويکرد‏کلی‏ادامه‏يافت‪.‬‏رهبر‏اکثريت‏‬ ‫آمريکا‏تام‏ديلی‪۸‬‏در‏اين‏زمینه‏میگويد‪:‬‏«در‏مواجهه‏با‏جنگ‪،‬‏هی ‏چیزی‏مهم‏تیر‏‏از‏کیاهش‏‬ ‫همانطور‏که‏حامیان‏اين‏طیرح‏پییش‏بینیی‏میی‏کردنید‏‬ ‫مالیات‏نیست»‪[541].‬‏کاهش‏مالیات‪،‬‏ ‏‬ ‫باعث‏رشد‏اقتصاد‏شد‪،‬‏اما‏اين‏رشد‏اقتصادی‏نتوانست‏کسری‏درآمید‏‏دولیت‏‏فیدرال‏را‏کیه‏‬ ‫ناشی‏از‏کاهش‏مالیات‏بود‪،‬‏جبران‏کند‪[542].‬‏بنابراين‪،‬‏استراتژی‏بزرگ‏از‏طريق‏تأمین‏مالی‏‬ ‫از‏راه‏کسری‏بودجه‏و‏با‏استفاده‏از‏اوراق‏قرضه‏داخلی‏و‏بین‏الملی‏تأمین‏میالی‏شید‪.‬‏]‪[543‬‏‬

‫)‪1. Global War on Terror (GWOT‬‬

‫‪. 2‬‏جنگ‏با‏ترور‏يک‏رشته‏عملیات‏جنگی‏است‏که‏اياالت‏متحده‏آمريکا‪،‬‏بريتانیا‏و‏تعدادی‏کشور‏ديگر‏به‏منظور‏مبارزه‏‬ ‫های‏پشتیبان‏اين‏گروهها‪،‬‏آغاز‏کردند‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫هايی‏که‏از‏ديد‏اين‏کشورها‏تروريست‏قلمداد‏شدهاند‏و‏همین‏طور‏دولت‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫با‏گروه‬ ‫منظور ‏و ‏استدالل ‏رئیس‏ جمهور ‏پیشین ‏آمريکا ‏جر ‏دبلیو ‏بوش ‏از ‏کشورهای ‏پشتیبان ‏تروريسم‪ ،‬‏کره ‏شمالی‪ ،‬‏لیبی‪،‬‏‬ ‫عراق‪،‬‏سو ريه‪،‬‏افغانستان‏و‏کوبا‏بودند‪.‬‏اين‏کشورها‏از‏ديدگاه‏دولت‏آمريکا‏تهديدی‏برای‏آمريکا‏و‏کشورهای‏غربی‏و‏‬ ‫جهان ‏به‏شمار ‏می‏آيند‪ .‬‏اصطالح ‏جنگ ‏علیه ‏تروريسم ‏بیشتر ‏برای ‏تروريسم ‏اسالمی ‏و ‏القاعده ‏به ‏کار ‏می‏رود‪ .‬‏اين‏‬ ‫اصطالح ‏از ‏سوی ‏دولت ‏اوباما ‏به ‏کار ‏نمی‏رفت ‏و ‏به‏جای ‏آن ‏عبارت ‏عملیات ‏احتیاطی ‏برون‏مرزی ‏ ‪Overseas‬‬ ‫‪)Contingency Operation‬‏رسمیت‏داشت‪ .‬‏‬ ‫‪3. Tom DeLay‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۲7‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫برآورد‏ها‏نشان‏می‏دادند‏که‏تقريباً‏‪۲۳‬‏درصد‏از‏منابع‏مالی‏استراتژی‏بزرگ‏از‏طريق‏فیروش‏‬ ‫اوراق‏قرضیه‏دولتیی‏آمريکیا‏بییه‏دولیت‏هیای‏خیارجی‏و‏شییرکت‏هیای‏بیین‏المللیی‏تییأمین‏‬ ‫می‏شود‪[544].‬‏دولت‏از‏يک‏استراتژی‏انطباقی‏اسیتفاده‏کیرد‏کیه‏سیاسیت‏هیای‏مو‏جیود‏را‏‬ ‫گسترش‏می‏داد‪،‬‏اما‏هنگامی‏که‏مشخص‏شد‏که‏اين‏استراتژی‏کافی‏نیست‪،‬‏دولیت‏آن‏را‏بیا‏‬ ‫يک‏استراتژی‏بین‏المللی‏تکمیل‏کرد‪.‬‏موفقیت‏استراتژی‏بیین‏المللیی‏بیه‏ايین‏معنیا‏بیود‏کیه‏‬ ‫مسئلهساز‏ديگر‏نیاز‏نبود‪ .‬‏‬ ‫استفاده‏از‏يک‏رويکرد‏بازسازی‏ ‏‬ ‫های‏نظامی‏داوطلب‏حرفهای‏در‏منطقه‏بیود‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫مبارزه‏جهانی‏با‏تروريسم‏نیازمند‏اعزام‏ ‏‬ ‫نیرو‬ ‫اما‏نیرو‏های‏مسلح‏آمريکا‏نمی‏توانستند‏الزامات‏لجستیکی‏و‏امنیتیی‏میورد‏نییاز‏را‏بیرآورده‏‬ ‫کنند‪.‬‏در‏نتیجه‏استفاده‏گسترده‏ای‏از‏شرکت‏های‏نظیامی‏خصوصیی‏بیه‏منظیور‏‏پشیتیبانی‏از‏‬ ‫نیرو‏هیای‏ارتیش‏آمريکیا‏صیورت‏گرفیت؛‏بسییاری‏از‏شیرکت‏کننیدگان‏‏در‏جنیگ‏عیراق‏‬ ‫پیمان‏کارانی‏بودند‏که‏هی ‏يک‏ملییت‏آمريکیايی‏نداشیتند‪.‬‏]‪[545‬‏اسیتراتژی‏بیزرگ‏مبیارزه‏‬ ‫جهانی‏با‏تروريسم‏که‏اکنون‏آن‏قدر‏رشد‏کرده‏بود‏که‏از‏آن‏در‏جنیگ‏عیراق‏اسیتفاده‏شید‪،‬‏‬ ‫بدون‏حضور‏گسترده‏شرکت‏های‏نظامی‏خصوصی‏داخلی‏و‏بین‏المللی‏غیر‏ممکن‏بیه‏نظیر‏‬ ‫مشاهدات‏خود‏را‏چنین‏بیان‏میکنند‪:‬‬ ‫‏‬ ‫میرسید‪.‬‏ريچارد‏فونتین‪1‬‏و‏جان‏ناگل‪2‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏«تا‏سال‏ ‪2۳۳7‬‏م)‏اداره‏بودجه‏کنگره‏آمريکا‏تخمین‏زد‏که‏دسیت‏کیم‏‏‪1۹۳‬‏هیزار‏نفیر‏‬ ‫های‏آمريکايی‏در‏عراق‏مشغول‏بیه‏کیار‏هسیتند‏کیه‏نسیبت‏‬ ‫به‏صورت‏پیمانکار‏و‏با‏قرارداد‏ ‏‬ ‫پیمانکاران‏را‏به‏اعضای‏ارتش‏آمريکا‏به‏بیش‏از‏‪1:1‬‏رسانده‏است»‪.‬‏]‪ [546‬‏‬ ‫کاران‏در‏استفاده‏گسترده‏از‏شرکتهای‏تجاری‏برای‏تیأمین‏‏میواد‏اولییه‏‬ ‫‏‬ ‫استفاده‏از‏پیمان‬ ‫منعکس‏شده‏بود‪.‬‏در‏اصل‏اين‏امر‏توسیط‏منیابع‏آمريکیايی‏فیراهم‏شید‏‪،‬‏اگرچیه‏برخیی‏از‏‬ ‫تجهیزات‏تخصصی‏از‏منابع‏بینالمللی‏تأمین‏شد‪ .‬‏‬ ‫‏‬ ‫هنگامی‏که‏رهبران‏و‏مسئولین‏دولتی‏اعالم‏کردند‏که‏گروه‏القاعده‏که‏در‏افغانستان‏قرار‏‬ ‫داشت‏مسئولیت‏اين‏حمالت‏را‏بر‏عهده‏گرفته‏و‏در‏نتیجه‏خطر‏انجام‏حمیالت‏تروريسیتی‏‬ ‫فاجعه بار‏همیشه‏وجود‏خواهد‏داشت‪،‬‏انگییزه‏اولییه‏حمايیت‏جامعیه‏آمريکیا‏از‏اسیتراتژی‏‬ ‫‏‬ ‫‪1. Richard Fontaine‬‬ ‫‪2. John Nagl‬‬

‫‪2۲۳‬‏‪/‬‏استراتژی‏بزرگ‏یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ‏‬

‫گونهای‏بود‏که‏حمله‏بیه‏‬ ‫به ‏‬ ‫تر‪،‬‏امنیتیسازی‏عراق‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫تامبر‏بود‪.‬‏کار‏مشکل‏‬ ‫‏‬ ‫بزرگ‪،‬‏حمالت‏‪11‬‏سپ‬ ‫اين‏کشور‏را‏توجیه‏کند‪.‬‏در‏حالی‏که‏چندين‏پیشنهاد‏ارائه‏شد‪،‬‏اين‏ادعیا‏کیه‏عیراق‏در‏پیی‏‬ ‫دستیابی‏به‏تسلیحات‏کشتارجمعی‏است‏و‏ممکن‏است‏روابطی‏با‏گروه‏القاعده‏داشته‏باشد‪،‬‏‬ ‫هسته‏اصلی‏امنیتیسازی‏اين‏کشور‏را‏تشکیل‏می‏داد‪[547].‬‏اين‏اسیتال‏ل‏براسیاس‏اقیدامات‏‬ ‫‏‬ ‫احتمالی‏عراق‏نبود‪،‬‏بلکه‏بیشتر‏خطرات‏بالقوه‏امنیتی‏عیدم‏اقیدام‏آمريکیا‏را‏نشیان‏میی‏داد‪.‬‏‬ ‫بوش‏در‏سال‏ ‪2۳۳2‬‏م)‏اعالم‏کرد‪ :‬‏‬ ‫‏«‪...‬‏آمريکا‏نبايد‏تهديد‏به‏وجود‏آمده‏علیه‏ما‏را‏ناديده‏بگیرد‪.‬‏در‏حیالی‏‏کیه‏بیا‏شیواهد‏‬ ‫هستیم‪،‬‏نمیتوانیم‏برای‏اثبات‏نهايی‏صیبر‏کنییم‪.‬‏میدرک‏‬ ‫‏‬ ‫روشنی‏مبنی‏بر‏وجود‏خطر‏مواجه‏‬ ‫غیر‏قابل‏انکاری‏که‏می‏تواند‏خود‏را‏به‏صورت‏يک‏ابر‏هسته‏ای‏به‏ما‏نشان‏دهید‪.‬‏بیه‏عنیوان‏‏‬ ‫يک‏آمريکايی‪،‬‏ما‏خواستار‏صلح‏هستیم‪،‬‏ما‏در‏راه‏رسیدن‏به‏صلح‏با‏مردم‏کشور‏های‏ديگیر‏‬ ‫کنیم‏و‏در‏اين‏راه‏جانفشانی‏می‏کنیم‏و‏هی ‏صلحی‏وجود‏نخواهد‏داشت‏اگیر‏‬ ‫‏‬ ‫همکاری‏می‏‬ ‫امنیت‏ما‏به‏اراده‏و‏هوسیبازی‏يیک‏ديکتیاتور‏ظیالم‏و‏متجیاوز‏بسیتگی‏داشیته‏باشید‪.‬‏مین‏‬ ‫نمیتوانم‏زندگی‏مردم‏آمريکا‏را‏با‏اعتماد‏به‏صدام‏حسین‏به‏خطر‏بیندازم»‪.‬‏]‪ [548‬‏‬ ‫‏‬ ‫اين‏استدالل‏به‏شدت‏با‏ايجاد‏يک‏حس‏قوی‏اضطرار‏از‏طريق‏ايجاد‏يیک‏حیس‏بحیران‏‬ ‫همه‏چیز‏غیر‏طبیعی‏بود‪،‬‏زيرا‏جنگ‏عراق‏‬ ‫قريب‏الوقوع‏تقويت‏شد‪.‬‏استیون‏متز‪1‬‏می‏نويسد‪:‬‏« ‏‬ ‫الزامات‏يک‏بحران‏–که‏يک‏تهديد‏شديد‏همراه‏با‏محیدوديت‏زمیانی‏بیرای‏تصیمیم‏گییری‏‬ ‫تصمیمگییری‏بحرانیی‏‪،‬‏اختییار‏‬ ‫‏‬ ‫بود‪-‬‏را‏برآورده‏نمی‏کرد»‪.‬‏]‪[549‬‏تغییر‏عمدی‏به‏يک‏حالت‏‬ ‫اعطاءشده‏به‏مقامات‏ارشد‏دولت‏بوش‏را‏به‏طرز‏قابل‏توجهی‏تقويت‏کرد‏تا‏بتوانند‏جامعیه‏‬ ‫و‏نخبگان‏آمريکا‏را‏متقاعد‏کنند‏که‏رويکرد‏جايگزين‏ديگری‏برای‏استراتژی‏بیزرگ‏تغیییر‏‬ ‫رژيم‏عراق‏وجود‏ندارد‪[550].‬‏مشروعیت‏ورودی‏به‏آن‏متکی‏بود‪ .‬‏‬ ‫ترکیب‏ سنتز)‏استراتژی‏بزرگ‏برای‏استراتژی‏بزرگ‏برای‏برکناری‏رژيم‏بعیث‏مناسیب‏‬ ‫بود‪،‬‏اما‏برای‏دستیابی‏به‏اهداف‏استراتژی‏بزرگ‏اصالح‏که‏تغییر‏قوانین‏اجتماعی‏عراق‏بود‏‬ ‫کوتاهمدت‏در‏نظر‏گرفته‏شید‪،‬‏‬ ‫مناسب‏نبود‪.‬‏استراتژی‏بزرگ‏تغییر‏رژيم‏عراق‏يک‏استراتژی‏ ‏‬ ‫‪1. Steven Metz‬‬

‫استراتژیهای‏بزرگ‏اصالح‏‪/‬‏‪2۲۹‬‬ ‫‏‬ ‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‏فصل‏هفتم‪:‬‏‬

‫در‏حالی‏که‏بسیاری‏از‏هزينه‏های‏بازسازی‏عراق‏توسط‏خود‏دولت‏و‏از‏طريق‏فروش‏نفت‏‬ ‫‪.‬‏هنگامی‏که‏هزينه‏تأمین‏منابع‏برای‏آمريکا‏افزايش‏يافیت‪،‬‏‬ ‫‏‬ ‫در‏بازار‏های‏جهانی‏تأمین‏می‏شد‬ ‫اين‏هزينه‏هیا‏از‏محیل‏فیروش‏اوراق‏قرضیه‏بیین‏المللیی‪،‬‏اسیتفاده‏گسیترده‏از‏کارکنیان‏بیا‏‬ ‫قرارداد‏های‏کوتاه‏مدت‏در‏سیازمان‏هیای‏دارای‏محیدوديت‏‏زمیانی‏ماننید‏اداره‏بازسیازی‏و‏‬ ‫میشد‪ .‬‏‬ ‫وسط‏شرکتهای‏تجاری‏آمريکايی‏تأمین‏ ‏‬ ‫‏‬ ‫کمکهای‏بشردوستانه‏و‏ت‬ ‫‏‬ ‫اسیتراتژی‏بییزرگ‏تغیییر‏رژيییم‏عیراق‏توانسییت‏در‏سیرنگونی‏صییدام‏حسیین‏موفقیییت‏‬ ‫چشم‏گیری‏به‏دست‏آورد‪،‬‏امیا‏نتوانسیت‏بیه‏سیرعت‏‏رژيیم‏ديگیری‏را‏جیاي‏گزين‏آن‏کنید‪.‬‏‬ ‫بالفاصله‏پیس‏از‏سیرنگونی‏رژيیم‏صیدام‏در‏آوريیل‏‏ ‪2۳۳۸‬‏م)‏غیارت‏گسیترده‏‏و‏جیرا‏ئم‏‬ ‫بی‏شماری‏را‏داد‪.‬‏تعداد‏نیرو‏های‏آمريکايی‏برای‏سرنگونی‏صدام‏کیافی‏بود‏نید‏‪،‬‏امیا‏بیرای‏‬ ‫جلوگیری‏از‏وقوع‏آشوب‏های‏اجتماعی‏کافی‏نبودند‏و‏نمی‏توانست‏اقدامات‏حفیاظتی‏الزم‏‬ ‫را‏در‏محل‏انجام‏دهند‪.‬‏همراه‏با‏اين‏تحوالت‪،‬‏نهیاد‏هیای‏دولیت‏عیراق‏سیقوط‏کیرد‪،‬‏اداره‏‬ ‫بازسازی‏و‏کمک‏های‏بشردوستانه‏به‏سرعت‏ثابت‏کردند‏که‏بیرای‏کنتیرل‏اوضیاع‏نابسیمان‏‬ ‫‪،‬‏آمريکا‏تصمیم‏گرفت‏تا‏از‏تبعیديان‏عراقی‏موافق‏به‏عنیوان‏يیک‏دولیت‏‬ ‫‏‬ ‫عراق‏کافی‏نیستند‬ ‫موقت‏استفاده‏نکند‏و‏حکومت‏ائتالف‏موقت‏ع