الحديث والفقه. للصف الثاني الثانوي. الجزء الأول

192 68 7MB

Arabic Pages [97] Year 2017

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

الحديث والفقه. للصف الثاني الثانوي. الجزء الأول

Citation preview

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë tOłu²«Ë Z¼UM*« ŸUD Z¼UMLK WUF« …—«œù«

tIH«Ë Y¹b(« Íu½U¦« w½U¦« nBK ‰Ë_« ¡e'«

ÊuHR*« ÎUOz— Øw«uF« s× vO×¹ bLŠ√ Æ œ q? ³?????I????? qO?????ŽU??????L?????Ý« b?????L?????Š√ Æœ ‰ö???????'« b??????L???????Š√ b??????L???????×?????? Æ œ b?????L????×????? ÃU?????(« b????U?????Š d? ¼UÞ Æœ Ê«e?????Ž rU?????Ý vO?????×¹ b?????L????×????? Æ√

Íu? KB? « œË«œ ÊU??????L??????OK? Ý qO??????L??????ł Æœ w? K??ýu? « r? ÝU? ? ? ? ? ? ? ? t? K??« b? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? Ž œ w? LK? F? *« tK? «b???????³???????Ž b??????L???????×??????? Æ √ d? ÐU???????????ł b??????????L???????????×?????????? s? ???????????Š Æ √

ÎUIM Øwðu*« `U włU½ bLŠ√ Æ√

wMH« ëdšù« Ê«e???‡??‡???Ž t??‡???‡??K???‡??«b???‡??³???‡??Ž b???‡??ÐU???‡??‡???Ž ∫w? ŽU? ? ? ? ? ? ? ? ³??D? « n??B? « w? Žd??????{_« b??????L??????×?????? b??????O??????F??????Ý ∫ r? O????????????L????????????B????????????²? « ”d??????N*« 5? ??????Š sL??????Šd? « b?????³??????Ž w½U³OA« rUF«b³Ž bUŠ ∫rOLB²« vKŽ ·dý√

http://www.e-learning-moe.edu.ye/ Â≤∞±¥ Ø ‡¼±¥≥µ

Z¼UMLK UOKF« WM−K« ¡UCŽ√ Ɖu?? ? ? ý_« vO?? ? ? ×?¹ ‚«“d?«b?? ? ?³? ? ? ?Ž Æœ Æ√ Æw?L? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? (« 5??? ? ? ? ? ? ? Š w??K?Ž Ø√ ÆÍb?? ? ?U?? ? ? (« Áb?? ? ?³? ? ? ?Ž tK?«b?? ? ? ³? ? ? Ž Æœ ÆÍd?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?F?*« w??K?Ž b?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? Š√ Øœ Æw?u?? ? ? ? ? ? B?« d?? ? ? ? ? ? U?½ `?U?? ? ? ? ? ?  Øœ ÆÂd?? ? ? ? ? ? ? ?Ž ÷u?? ? ? ? ? ? ? ?Ž `?U?? ? ? ? ? ? ? ? ØœÆ√ Æw?u?‡?B?« t?K?«b?‡?³?‡?Ž b?‡?L? ? ? ? ?×?‡? ØœÆ√ Æw?Łu?? ? ? ? (« b?? ? ? ?L? ? ? ? ?×? ? ? ?  r?O?¼«d?Ð≈ Øœ ÆÍ—«bM?'« b?? ?L? ? ×? ?  .dJ?«b?? ?³? ? Ž Ø√ Æ‘d?? ? ? ? łU?Ð b?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?×? ? ? ? ? V?O?J?ý Øœ ÆW?¹—u?? ? ? ? ?Š u?Ð√ w?K?Ž t?K?«b?? ? ? ? ?³? ? ? ? ? Ž Øœ Æw?Ыb?? ? ? ?(« p?K?*«b?? ? ? ? ³? ? ? ? Ž œËË«œ ØœÆ√ Æf?? K? ?* t??K? ?«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž Øœ Æ·«u??Þ ÍœU?¼ b?? ? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? ? ? Ø√ Æq??³? ? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? ? w??K?Ž —u?? ? ? ? ? ? ? ?B?M?  Ø√ ÆlzU?Þ tK?«b?? ? ³? ? Ž b?? ? L? ? ?Š√ f?O½√ ØœÆ√ Æb?? ? ? L? ? ? ? Š√ t?K«b?? ? ? ?³? ? ? ?Ž b?? ? ? ?L? ? ? ?Š√ Ø√ Æ…—U?Г t?K?«b?? ? ? ? ³? ? ? ? Ž b?? ? ? ? L? ? ? ? ?×? ? ? ? ? Ø√ Æwö?