اندیشه توسعه و برنامه ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه

440 41 70MB

Persian Pages [173] Year 1383

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

اندیشه توسعه و برنامه ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه

Table of contents :
- پیش گفتار
- مقدمه
- تجددخواهی و توسعه در دوره قاجاریه
- برنامه ریزی و توسعه در دوره رضاشاه
- موانع تکوین فکر برنامه ریزی در دوره حکومت رضاشاه
- سمت گیری در زمینه برنامه ریزی در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران
- گام های اساسی در راه برنامه ریزی پس از پایان جنگ
- تشکیل هیئت عالی برنامه و عملکرد آن
- گزارش دکتر حسن مشرف نفیسی راجع به برنامه هفت ساله
- طرح لایحه قانون برنامه هفت ساله در مجلس شورای ملی
- انعقاد قرارداد استفاده از خدمات تخصصی شرکت ماوراء بحار
- تصویب نهایی لایحه قانون برنامه اول هفته ساله عمرانی در مجلس شورای ملی
- آغاز کار سازمان برنامه
- تاثیر عوامل بیرونی در شکل گیری برنامه اول هفت ساله
- موانه و تنگناها در روند برنامه ریزی و تهیه برنامه اول هفت ساله
- منابع
- پیوست ها
- فهرست اعلام