Астрономия: популярные лекции [Изд. 2-е, расширенное]
 9785443928234

Citation preview

˒˓ˡ̃̀˴˸˽

˟˾˿̃˻̏̀˽̋˵˻˵˺̆˸˸

˴ÂϞ¾¶´ 

§ž˲Ɠϵϵ ››˲Ɠ ¥

¯ÑÎÂÆËǒ ǒ¡ ¥ šϞÅÄÂÁÂÀ¼Ò Ɠ£ÂÃÆ¿ÒÄÁιƓ¿¹¾É¼¼ ƓrƓ˰»¸ Ɠ ¹ ƓÄ´Ϟ˼ĹÁÁ¹ ƓrƓ˴ Ɠ ˰»¸´Å¹¿ÏϞŶÂƓ˴ª˵˴¢ Ɠ ƓrƓϵƓϞ &0+Ɠ ϵ  œƓ¾Á¼·¹ƓßϞÅ´¶¿¹ÁÎƓÄ´»¶¹ÄÁÆÅιƓ¼ƓÂÅŸ´¾Å¼Ä¶´ÁÁιƓ»´Ã¼Ϟ¼Ɠ¿¹¾É¼½ Ɠ ÃÄÂʼŴÁÁÎÈƓ¶ƓÃÂϞ¿¹¸Á¼¹Ɠ·Â¸ÎƓϞÅƸ¹ÁÅ´ÀƓÄ´»¿¼ÊÁÎÈƓϞùɼ´¿ÏÁÂϞŹ½ Ɠ›´ »Â½Ɠ¸¿ÒƓÁ¼ÈƓϞÅ´¿ƓÀ¹ºÇ´¾Æ¿ÏŹÅϞ¾¼½Ɠ¾ÆÄϞƓ˴§Ɠ…¢ϞÁ¶ÎƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼• Ɠ±Å¼Ɠ ¿¹¾É¼¼Ɠ ÀºÁÂƓ ¼Ϟÿϻ¶´ÅÏƓ ¾´¾Ɠ ¶¶Â¸ÁνƓ ¾ÆÄϞƓ ¸¿ÒƓ ϞÅƸ¹ÁŶƓ ¹ϞŹϞŶ¹Á Á Á´ÆÊÁÎÈƓ Ç´¾Æ¿ÏŹÅ¶Ɠ Ǽ»¼¾Â¶ Ɠ ȼÀ¼¾Â¶ Ɠ µ¼Â¿Â·Â¶ Ɠ ·¹Â·Ä´Ç¶Ɠ ¼Ɠ ·¹Â ¿Â·Â¶ Ɠ ´Ɠ Å´¾º¹Ɠ À´Å¹À´Å¼¾Â¶Ɠ ¼Ɠ ¼Áº¹Á¹Ä¶ Ɠ ¾ÂÅÂÄιƓ Ä´Á¹¹Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ´Å¼Ê¹ Ϟ¾¼ƓÁ¹Ɠ¼»ÆÊ´¿¼Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ñ ƓÁÂƓ¶ƓϞ¶Â¹½ƓÄ´µÂŹƓÀ·ÆÅƓϞƓÁ¹½ƓϞÂÃļ¾ÂϞÁÆÅÏ ϞÒ Ɠ˳¹¾É¼¼ƓµÆ¸ÆÅƓÁ¹µ¹Ϟÿ¹»ÁÎƓ¼Ɠ¸¿ÒƓǼ¿Â¿Â·Â¶ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¸¿ÒƓùŶ¸ ʼ¾Â¶Ɠ¼ƓŸ´¾ÅÂĶ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ»Á´¾ÂÀÒÅƓϞƓϞ¶ĹÀ¹ÁÁ½Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ ŹÄÀ¼Á¿·¼¹½Ɠ¼Ɠ¶´ºÁ¹½Ë¼À¼ƓÃÂÁÒżÒÀ¼Ɠ¼»Ɠµ¿´ϞżƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÁ´Æ¾ £Ä¹¸Î¸Æ̹¹Ɠ¼»¸´Á¼¹Ɠ¾Á¼·¼Ɠ¶ÎË¿ÂƓ¶ƓƓ· ƓœƓÁ´ϞÅÂÒ̹¹Ɠ¼»¸´Á¼¹Ɠ¸Âµ´¶ ¿¹ÁÎƓ¸¶¹Ɠ·¿´¶ÎƓÂƓÿ´Á¹Å´È ·¼·´ÁÅ´ÈƓ¼ƓÀ´¿ÎÈƓŹ¿´ÈƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎ §ž˲Ɠϵϵ ››˲Ɠ ©»LjȼÅÈ˺ÄÀLj·´¿´¾Å¼¾´Ɠ2$ Ɠ ƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓ…ÂÀ¿¸¼¶Ë´ÒϞҕƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏÅ´ ŹƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼ÒƓϞƓÁ¹µÂ¿Ï˽ƓϞÂϞ¹¸Á¹½Ɠ·´¿´¾Å¼¾Â½ Ɠ¨ÂÅÂƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓŹ ¿¹Ϟ¾ÂôƓ…©´µµ¿•Ɠ+0 ©»LjÉÀÊÀ¿ÇÀÆLjÎÈÊÁ»ÐÀƓž¶Â½Á¹Ɠ»¶¹»¸Á¹ƓϞ¾Âÿ¹Á¼¹Ɠ¶ƓϞ»¶¹»¸¼¼Ɠ£¹ÄϞ¹½ƓÇ ÅÂƓ/KPDƓ/EPPBN ©»LjÁ»¿ÇÀÆLjÎÈÊÁ»ÐÀLjµ¿´ϞÅÏƓ»¶¹»¸ÂµĴ»Â¶´Á¼ÒƓ0 Ɠ NBAEPƓ+0 Ɠ"0 Ɠ%Q? ?HBƓ)BǬ>@UƓ[email protected] œƓ ÂÇÂÄÀ¿¹Á¼¼Ɠ żÅÆ¿ÏÁ·ÂƓ ¿¼ϞÅ´Ɠ ¼Ϟÿϻ¶´ÁƓ ļϞÆÁ¾Ɠ ¸ Ä´Ɠ Ǽ» À´Å Ɠ Á´Æ¾ ˰ Ɠœ Ɠ˵¶º¼¿Â¶´

12+ &0+Ɠ ϵ  

©Ɠ¥Æĸ¼ÁƓœ Ɠ Ɠ

˟̀˵˴˸́˻˾˲˸˵ žÁ¹À ƓÃļƓϞ¿Á¹ÊÁÂÀƓϞ¶¹Å¹ ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓ Å¿ϾÂƓ¡¹À¿Ñ Ɠ˵ÂÊÏÑƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓ¶¹ϞÏƓÀ¼Ä žÅ»¿ÂÆÂÊLj¦Å»½¿ÂÀ½ÂÑLjœÊËÀÇÖÀ½ Lj ÉÍÌÀÒÀË̽ÀÇÇÂÄ Lj¾ÀȾʻΠLjÉÂË»ÌÀÅÖ

Â

Ɠ· Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼ÒƓ¶ÂË¿´Ɠ¶Ɠ˾¿ÏÁÆÑƓÃÄ·ĴÀÀÆƓ¾´¾ƓϞ´ÀÂϞÅÂÒ Å¹¿ÏÁνƓßÀ¹ÅƓrƓƓÊ´ϞƓ¶ƓÁ¹¸¹¿ÑƓ¶ƓƓ¾¿´ϞϞ¹Ɠ¼ƓƓÊ´Ϟ´Ɠ¶ƓÁ¹¸¹¿ÑƓ ¶ƓƓ¾¿´ϞϞ¹ Ɠ¥ƓϵƓ· ƓÂÁ´ƓÃĹø´¶´¿´ϞÏƓ¶ƓƓ¾¿´ϞϞ¹Ɠ¶Ɠµ͹À¹ƓƓÊ´Ϟ´ Ɠ œƓƓ· ƓÃļ»ÂË¿ÂƓϞ¿¼ÒÁ¼¹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ƓϞƓǼ»¼¾Â½ Ɠ¥ƓƓ· Ɠ´ϞÅÄ ÁÂÀ¼ÒƓϞÁ¶´ƓϞÅ´¿´ƓϞ´ÀÂϞÅÂÒŹ¿ÏÁÎÀƓßÀ¹ÅÂÀ ƓÁÂƓ¹¹Ɠµ͹ÀƓÆÀ¹ÁÏ Ë¼¿ϞÒƓ¸ÂƓƓÊ´Ϟ¶ Ɠ¥ƓƓ· Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼ÒƓÁ´Ê´¿´Ɠ¼Ϟʹ»´ÅÏƓ¼»ƓË¾Â¿Ï Á½ƓÃÄ·ĴÀÀÎ ƓŸ¹ƓÃĹø´¶´Á¼¹ƓƓϞÂÈÄ´Á¼¿ÂϞÏƓ¶Ɠ¾´Ê¹ϞŶ¹ƓßÀ¹Å´Ɠ ÃÂƓ¶ÎµÂÄÆƓ¼ƓÇ´¾Æ¿ÏŴż¶´ ƓÅ Ɠ¹ ƓÂϞÅ´¿ÂϞÏƓ¿¼ËÏƓ¶Ɠп¼Å´ÄÁÎÈƓ˾¿´È Ɠ £ÂÐÅÂÀÆƓ¼Ɠµ¹»ƓÅ·ÂƓϞÀÆÅÁ¹ƓßϞÅ´¶¿¹Á¼¹ƓÆƓÀ¿¸¹º¼ƓµƓ¾Äƺ´Ñ ̹ÀƓÀ¼Ä¹ƓϞÅ´¿ÂƓ¶Ϟ¹ƓϞ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ¶ÎŹϞÁÒÅÏϞÒƓÀ¼Ç´À¼Ɠ¼Ɠ¾¿ÂÁ´ÆÊÁÎÀ¼Ɠ Ϟ¹ÁϞ´É¼ÒÀ¼ Ɠ˵ÂƓ¶ƓϞ¼¿ÆƓ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁ½Ɠ¿ÑµÂ»Á´Å¹¿ÏÁÂϞżƓ˾¿ÏÁ¼¾¼Ɠ ¼ƓϞÅƸ¹ÁÅÎƓÅÒÁÆÅϞÒƓ¾Ɠ»Á´Á¼ÒÀƓÂƓ¾ÂϞÀÂϞ¹ Ɠ´ƓÄƾ¶¸¼Å¹¿¼ƓÃÄÂϞ¶¹Ì¹ Á¼ÒƓÃÂÁ¼À´ÑÅƓÁ¹ÂµÈ¸¼ÀÂϞÅÏƓÐżÈƓ»Á´Á¼½Ɠ¸¿ÒƓµÆ¸Æ̼ÈƓÆʹÁÎÈƓ¼Ɠ¼Á º¹Á¹Ä¶ ƓœÂÅƓÃÂʹÀÆƓ»´ƓÃÂϞ¿¹¸Á¼¹ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¿¹ÅƓÁ´¼µÂ¿¹¹ƓϞ¼¿ÏÁιƓ ÆÁ¼¶¹ÄϞ¼Å¹ÅÎƓ ¤ÂϞϞ¼¼Ɠ ¶¶¹¿¼Ɠ ¶Ɠ ÃÄ·ĴÀÀÆƓ Ǽ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ Ç´¾Æ¿ÏŹÅ¶Ɠ µ´»Â¶Î¹Ɠ¾ÆÄϞÎƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ Ɠ´Ɠ˴§Ɠ¼À Ɠ˴ Ɠœ Ɠ˳ÂÀÂÁÂϞ¶´Ɠ¸´º¹ƓÂÄ·´Á¼ »Â¶´¿ƓÀ¹ºÇ´¾Æ¿ÏŹÅϞ¾¼½Ɠ¼Ɠ¸¼ϞÅ´ÁɼÂÁÁνƓ¾ÆÄϞÎƓÂϞÁ¶Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ Ɠ ˵´¾ÂÁ¹É ƓϞƓƓϞ¹ÁÅÒµÄÒƓƓ· Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼ÒƓ¶¹ÄÁÆ¿´ϞÏƓ¶Ɠ˾¿ÏÁÆÑƓÃÄ ·Ä´ÀÀÆƓ¾´¾Ɠµһ´Å¹¿ÏÁνƓßÀ¹ÅƓ¸¿ÒƓƓ¼¿¼ƓƓ¾¿´ϞϞ¶ ¡´ƓŹƓ·Â¸Î ƓÊÅÂƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼ÒƓϞ¼ϞŹÀ´Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÃĹø´¶´¿´ϞÏƓÆƓÁ´ϞƓ ¿¼ËÏƓ Á¹ÀÁ·ÂʼϞ¿¹ÁÁÎÀƓ µÆ¸Æ̼ÀƓ Ϟùɼ´¿¼ϞÅ´ÀƓ Á¹µ¹ϞÁ½Ɠ Á´Æ¾¼ Ɠ ÀÁ·¹Ɠ¼»À¹Á¼¿ÂϞÏ Ɠ˰ÁŹÄÁ¹ÅƓϞ¸¹¿´¿Ɠ»Á´Á¼ÒƓµ̹¸ÂϞÅÆÃÁÎÀ¼ Ɠ¼ƓÂÁƓ º¹ƓÃÂĸ¼¿Ɠ…¾¿¼Ã¶ν•ƓÇÂÄÀ´ÅƓϞµ̹Á¼½ Ɠ¦¹Ã¹ÄÏƓÂÅƓÆʹµÁ·ÂƓ¾ÆÄ Ϟ´Ɠ¸¿ÒƓ˼ľ½Ɠ´Æ¸¼ÅÂļ¼ƓÅĹµÆ¹ÅϞÒƓÁ¹ƓϞ¼ϞŹÀ´Å¼Ê¹Ϟ¾Â¹Ɠ¼»¿Âº¹Á¼¹Ɠ ÿÁ·ÂƓµ͹À´Ɠ¼ÁÇÂÄÀ´É¼¼ƓÃÂƓßÀ¹ÅÆ Ɠ´Ɠ¸¹ÀÂÁϞÅĴɼÒƓ¹·ÂƓϞ¶Ò»¼Ɠ ϞƓ¸ÄÆ·¼À¼ƓÁ´Æ¾´À¼Ɠ¼Ɠµ¿´ϞÅÒÀ¼Ɠº¼»Á¼ ƓÄ´»ÍÒϞÁ¹Á¼¹Ɠ…ÅÂÁ¾¼ÈƓÀ¹Ϟŕ Ɠ ˟̀˵˴˸́˻˾˲˸˵ 3

¼ϞÃÄ´¶¿¹Á¼¹Ɠ´µ¹ÄĴɼ½ Ɠĺ¸¹ÁÁÎÈƓÁ¹ÃÄÂǹϞϞ¼ÂÁ´¿ÏÁÎÀ¼ƓϞµ̹ Á¼ÒÀ¼Ɠ¶Ɠ˰ÁŹÄÁ¹Å¹ Ɠ˰Ɠ·¿´¶Á¹ ƓÊÅÂƓÅĹµÆ¹ÅϞÒƓÂÅƓ¿¹¾ÅÂÄ´ ƓrƓ»´º¹ÊÏƓ¼Á ŹĹϞƓ¾ƓßÀ¹ÅÆƓ¼Ɠº¹¿´Á¼¹ƓʹÄôÅÏƓ¸ÂÿÁ¼Å¹¿ÏÁιƓ»Á´Á¼ÒƓ¼»Ɠ¾ÄÆ º´Ñ̼ÈƓÞ¶Ɠ¼ÁÇÂÄÀ´É¼¼ Ɠ«ÅµÎƓ¸Âµ¼ÅÏϞÒƓÐÅ· ƓÁƺÁÂƓ¼ϞÃÎ Å´ÅÏƓÄ´»ÁιƓøȸÎƓ¸¼ÁƓ¼»ƓÁ¼ÈƓrƓùŸƓ¶´À¼ ±Å´Ɠ¾Á¼·´Ɠø·ÂŶ¿¹Á´ƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹Ɠ¿¹¾É¼½ ƓÃÄÂʼŴÁÁÎÈƓ¶Ɠq Ɠ·· Ɠ¶Ɠ˴§Ɠ¼À Ɠ˴ Ɠœ Ɠ˳ÂÀÂÁÂϞ¶´Ɠ¼Ɠ¶Ɠ¹·ÂƓµ´¾¼ÁϞ¾ÂÀƓǼ¿¼´¿¹ ƓÁ´ƓǼ »¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓÇ´¾Æ¿ÏŹŹƓ˵¶ÂϞ¼µ¼ÄϞ¾Â·ÂƓ·ÂϞƸ´ÄϞŶ¹ÁÁ·ÂƓÆÁ¼¶¹ÄϞ¼Å¹ Å´ ƓÁ´ƓKJHEJB ¾ÆÄϞ´ÈƓÃÂÄÅ´¿Â¶Ɠ…˳¹¾ÅÂļÆÀ•Ɠ¼Ɠ…¢Å¾ÄÎŹƓµĴ»Â¶´Á¼¹•Ɠ ¼Ɠ¶ƓÁ¹¾ÂÅÂÄÎÈƓÃƵ¿¼ÊÁÎÈƓ¿¹¾ÅÂļÒÈ Ɠ¾¿Æµ´ÈƓ¼ƓϞŸÁ¼ÈƓ˾¿´ÈƓ¤ÂϞ Ϟ¼¼ Ɠ«´ϞżÊÁÂƓÀ´Å¹Ä¼´¿ÂÀƓ¸¿ÒƓÁ¹¹ƓÃÂϞ¿Æº¼¿Ɠ¾ÆÄϞƓ…¢µÌ´ÒƓ´ϞÅÄÂÁ À¼Ò• Ɠ¾ÂÅÂÄνƓÒƓʼŴÑƓÁ´Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓŸ¹¿¹Á¼¼ƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ Ç´¾Æ¿ÏŹŴƓ˴§ Ɠ˲´º¸Î½Ɠ¼»ƓÆÃÂÀÒÁÆÅÎÈƓ¾ÆÄϞ¶ƓϞÂÃĶº¸´¿ϞÒƓµÂ ·´ÅÂƓ ¼¿¿ÑϞÅļĶ´ÁÁÎÀ¼Ɠ ÃĹ»¹ÁŴɼÒÀ¼ Ɠ £Ä¸¹ÀÂÁϞÅļĶ´ÅÏƓ ¼ÈƓ ¶Ϟ¹ƓÁ´ƓϞÅÄ´Á¼É´ÈƓ¾Á¼·¼ƓÁ¹¶Â»ÀºÁ ƓÁÂƓ¶ÎƓÀº¹Å¹Ɠ¶Î½Å¼ƓÁ´ƓÁ¼ÈƓʹ Ĺ»ƓÀÂÑƓϞÅÄ´Á¼ÉÆƓ¶Ɠ˰ÁŹÄÁ¹Å¹ƓDPPL

HJCI O>E IOQ NQ ZOQNAEJ Ɠ¦´ÀƓ º¹Ɠ¹ϞÅÏƓϞϞο¾¼ƓÁ´Ɠ¾Á¼·¼ Ɠ¶¼¸¹Â¿¹¾É¼¼Ɠ¼ƓKJHEJB ¾ÆÄϞÎ £¹Ä¶Â¹Ɠ¼»¸´Á¼¹Ɠ¾Á¼·¼Ɠ¶ϞÅĹż¿ÂƓµ¿´·ÂϞ¾¿ÂÁÁ¹Ɠ¶Á¼À´Á¼¹ƓʼŴ Ź¿¹½ Ɠ¼ƓżĴºƓµÎ¿Ɠ¶¹ϞÏÀ´ƓµÎϞÅÄÂƓÄ´ϞÃĸ´Á Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ ƓÐÅÂÀÆƓϞàϞµϞŶ¶´¿ÂƓÅ ƓÊÅÂƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼ÒƓ¶ÁÂ¶Ï ƓÃÂϞ¿¹Ɠ¸¶ÆÈƓ¸¹ϞÒż¿¹Å¼½Ɠ»´µ ¶¹Á¼Ò Ɠ ϞÅ´¿´Ɠ µһ´Å¹¿ÏÁÎÀƓ ˾¿ÏÁÎÀƓ ßÀ¹ÅÂÀ Ɠ £ÂÐÅÂÀÆƓ ÒƓ ·ÂÅ ¶¼¿Ɠ¾Á¼·ÆƓ¾´¾ƓÄ´»Ɠ¸¿ÒƓÅ· ƓÊŵÎƓ¸´ÅÏƓ¶ƓÄƾ¼ƓÆʼŹ¿ÑƓ¼Ɠ¿ÑµÂ»Á´ Ź¿ÏÁÂÀÆƓÆʹÁ¼¾ÆƓϞ¶ĹÀ¹ÁÁιƓ¼ƓÁ¹ÇÂÄÀ´¿ÏÁιƓ»Á´Á¼ÒƓÂƓœϞ¹¿¹Á Á½ ƓœƓÁ¶ÂÀƓ¼»¸´Á¼¼Ɠ¼ϞÃÄ´¶¿¹ÁÎƓÂ˼µ¾¼Ɠ¼ƓÂùʴž¼ƓùĶ·ÂƓ¼ÈƓ ϞüϞ¾Ɠ ø¸¹Äº¼¶´¹ÅϞÒƓ Á´Ɠ ¼ÁŹÄÁ¹Å ϞÅÄ´Á¼É¹Ɠ DPPL

HJCI O>E IOQ NQ ZOQNAEJ OPNKNƓOEABƓKCƓPDBƓ*KKJ•ƓrƓ…Á´Ɠ¸´¿ÏÁ¹½ƓϞÅÂÄÂÁ¹Ɠ˳ÆÁΕ Ɠ šƓµ¿¼ºÁÑÑƓ¾Ɠ¡¹À¿¹ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ…JB>NƓOEAB• ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓϞÀŠļÅƓ ¶Ϟ¹·¸´Ɠ ¸ÁÂƓ ¼Ɠ ÅÂƓ º¹Ɠ ÿÆ˴ļ¹ Ɠ ´Ɠ ¸ÄƷ¹Ɠ ¶Ϟ¹·¸´Ɠ ÂÅƓ Á´ϞƓ ÂŶ¹Ä ÁÆÅ Ɠ ¼Ɠ ¸ÂƓ ÿ¹Å¶Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ ´ÃôĴŶƓ ÀÎƓ Á¼¾Â·¸´Ɠ Á¹Ɠ ¶¼¸¹¿¼Ɠ ¸´¿ÏÁÑÑƓϞÅÂÄÂÁÆ ƓœÃÄÂʹÀ Ɠ»Á´Å¾¼Ɠ´Á·¿¼½Ϟ¾Â·ÂƓһξ´Ɠ·Â¶ÂÄÒÅ ƓÊÅÂƓ ÆƓϞ¿Â¶´ƓDARKƓ¹ϞÅÏƓ¼Ɠ¸ÄÆ·¼¹Ɠ»Á´Ê¹Á¼ÒƓrƓ…Ϟ¾ÄÎÅν ƓÁ¹¶¼¸¼Àν• ƓœƓÅ´ ¾ÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹Ɠ¶ÎÄ´º¹Á¼¹Ɠ…KJƓPDBƓA>NGƓOEABƓKCƓPDBƓ*KKJ•ƓÀºÁÂƓµÎ¿ÂƓµÎƓ ÂÃÄ´¶¸´ÅÏ Ɠ ˵ÂƓ ¶ÂƓ ¼»µ¹º´Á¼¹Ɠ Á¹¸ÂÄ´»ÆÀ¹Á¼½Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ ßÃÂʼ ˤ˰˷̋ ˸ ˻˸˱̀˰̆˸˸ ˛̃˽̋ 7

Å´ÑÅƓÁ´»Î¶´ÅÏƓ¶¼¸¼ÀÆÑƓ¼ƓÁ¹¶¼¸¼ ÀÆÑƓϞƓ¡¹À¿¼ƓϞÅÂÄÂÁÎƓ˳ÆÁÎƓ…JB>NƓ OEAB•Ɠ¼Ɠ…C>NƓOEAB• «¼Ϟ¿¹ÁÁÎÀƓ »Á´Ê¹Á¼¹ÀƓ Ç´»ÎƓ Á´»Î¶´ÑÅƓ ÂϞ¶¹Ì¹ÁÁÆÑƓ ¸Â¿ÑƓ ¸¼´ À¹ÅÄ´Ɠ ¸¼Ϟ¾´Ɠ ˳ÆÁÎƓ ¼¿¼Ɠ ÿ´Á¹ÅÎ Ɠ ùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁ·ÂƓ ¿¼Á¼¼ Ɠ Ϟ¹¸¼ ÁÒÑ̹½Ɠ¾ÂÁÉÎƓϞ¹Äô Ɠ¼¿¼ ƓÊÅÂƓÅÂƓ º¹Ɠ Ϟ´À¹ Ɠ rƓ ÂÅÁÂ˹Á¼¹Ɠ ÿÂÌ´¸¼Ɠ ÂϞ¶¹Ì¹ÁÁ½ƓÊ´ϞżƓ¶¼¸¼À·ÂƓ¸¼Ϟ¾´Ɠ ªÂË Ɯ Ɯªµ»µƔ¡ÆÀÎƔ¼¾¼Ɣ¾µÀºÅÎƔ·Îõ- ¾ÂƓ¶Ϟ¹½Ɠ¹·ÂƓÿÂÌ´¸¼ Ɠ¥¿¹¸Â¶´Å¹¿Ï ʌµºÅÄʙƔʼľÁ¿džF = d/D Ɣ¸¹ºdžd qƔ˼üÀµƔ Á ƓÇ´»´ƓÂß¹¿Ò¹ÅϞÒƓʼϞ¿ÂÀƓÂÅƓƓ ÁÄ·ºÌºÀÀÁ½ƔʵÄż ƔµƔDƔqƔ¹¼µ¿ºÅÃƔ¹¼Äʍµ. ¸ÂƓƓrƓÂÅÁÂ˹Á¼¹ÀƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ·ÂƓ Ä´»À¹Ä´ƓÂϞ¶¹Ì¹ÁÁ½ƓÊ´ϞżƓ¸¼Ϟ¾´Ɠ¾ƓÿÁÂÀÆƓ¸¼´À¹ÅÄÆƓ¸¼Ϟ¾´ Ɠ˵ÂƓ¼» »´Ɠ Å· ƓÊÅÂƓÇ´»´Ɠ ϵƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓ¼ƓùĶ½ Ɠ¼ƓÃÂϞ¿¹¸Á¹½ƓʹŶ¹Äż Ɠµ¹»Ɠ ¸ÂÿÁ¼Å¹¿ÏÁ·ÂƓƾ´»´Á¼ÒƓÅÄƸÁÂƓÄ´»ÂµÄ´ÅÏϞÒ ƓÂƓ¾´¾Â½Ɠ¼À¹ÁÁÂƓÇ´ »¹Ɠ¼¸¹ÅƓĹÊÏ ƓrƓÅÆÅƓÆƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¶ƓÁ¹¸ÂÄ´µÂž´ Ɠ˲ÅÂƓ¿Ñµ¼ÅƓÀ´Å¹À´Å¼ ¾Æ Ɠ¸Â¾´º¹ÅƓÃÄÂϞÅÆÑƓŹÂĹÀÆƓÂƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÂÅÁÂ˹Á¼¹Ɠd/DƓÄ´¶ÁÂƓÂÅÁ ˹Á¼ÑƓÂϞ¶¹Ì¹ÁÁ½ƓÿÂÌ´¸¼Ɠ¸¼Ϟ¾´Ɠ¾Ɠ¹·ÂƓÿÁ½ƓÿÂÌ´¸¼ Ä´Á¼É´ƓÀ¹º¸ÆƓÂϞ¶¹Ì¹ÁÁ½Ɠ¼ƓÁ¹ÂϞ¶¹Ì¹ÁÁ½ƓÊ´ϞÅÒÀ¼Ɠ¸¼Ϟ¾´ƓÁ´ »Î¶´¹ÅϞÒƓ ÌÀÊÆÂÇ»ÌÈÊÈÆ Ɠ ¼Ɠ ÆƓ Ë´ÄÂƓµĴ»Á·ÂƓ Á¹µ¹ϞÁ·ÂƓ Ź¿´Ɠ ÂÁ´Ɠ ¼À¹¹ÅƓÇÂÄÀÆƓÿ¶¼ÁÎƓп¿¼ÃϞ´ Ɠ…Ä´»Ä¹»´ÁÁ·•Ɠ¶¸Â¿ÏƓµÂ¿Ï˽ƓÂϞ¼ ˳ÆÁ´Ɠ¸¶¼º¹ÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¡¹À¿¼ƓÃÂƓп¿¼ÃżʹϞ¾Â½ƓÂĵ¼Å¹ ƓÃļʹÀƓ »´À¹Å¼ÅÏƓÐÅÂƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ¿¹·¾Â ƓÃÄÂϞÅÂƓ¼»À¹ÄÒÒƓ¶¼¸¼ÀνƓ¸¼´ƓÀ¹ÅÄƓ¿ÆÁ Á·ÂƓ¸¼Ϟ¾´ ƓœƓŹʹÁ¼¹ƓÀ¹ϞÒÉ´ƓÂÁƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ¾Â·¸´Ɠ˳ÆÁ´Ɠ¾ƓÁ´ÀƓµ¿¼º¹Ɠ µ¿¼º´½Ë´ÒƓ ¾Ɠ ¡¹À¿¹Ɠ ÅÂʾ´Ɠ Âĵ¼ÅÎƓ Á´»Î¶´¹ÅϞÒƓ ÉÀʾÀÀÆ Ɠ ¿ÆÁÁνƓ ¸¼Ϟ¾Ɠ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓÁ¹ÀÁ·ÂƓ¾ÄÆÃÁ¹¹ƓµÎÊÁ· Ɠ´Ɠ¾Â·¸´ƓÂÁ´Ɠ¸´¿Ï˹Ɠ¶Ϟ¹·Â Ɠ ¶Ɠ»ÉȾÀÀ ƓrƓÁ¹ÀÁ·ÂƓÀ¹ÁÏ˹ ƓœÃÄÂʹÀ ƓÁ¹ÃÄÂǹϞϞ¼ÂÁ´¿ÏÁνƓ·¿´»ƓÀÂ

ªÂË Ɯ  Ɯ ¡ÆÀµƔ ÀµƔ ¿¼À¼¿µ¾ÏÀÁ¿Ɣ¼Ɣ¿µʍļ¿µ¾ÏÀÁ¿Ɣ õÄÄÅÁʙÀ¼ʙÈƔÁÅƔžº¿¾¼

8 

 1. ˒˸˴˸˼˾˵ ˸ ˸́̂˸˽˽˾˵ ˴˲˸˶˵˽˸˵ ˽˵˱˵́˽̋̅ ̂˵˻

ªÂË Ɯ Ɯ¡¼¶ÃµÉ¼¼Ɣ¡ÆÀÎƔÂÁƔ¹Á¾¸ÁźƔ¼Ɣ˼ÃÁź ƔŸÈƔ¿ÁʌÀÁƔ»µ¿ºÅ¼ÅÏ ƔÁ¶ÃµÅ¼·Ɣ·À¼¿µÀ¼ºƔ ÀµƔʍõźÃÎƔ¼Ɣ¿ÁÃʙƔ·¶¾¼»¼Ɣ¾¼¿¶µƔʍõʙƔ¾ÆÀÀÁ¸ÁƔ¹¼Äʍµ ƔʉÃÁ¿ºƔÐÅÁ¸Á Ɣ»µ¿ºÅÀÁƔ¿ºÀʙºÅÄʙƔ¼ƔƸ¾Á·Á½Ɣõ»¿ºÃƔ¹¼ÄʍµƔ¡ÆÀÎ

º¹ÅƓÐÅ·ÂƓ¼ƓÁ¹Ɠ»´À¹Å¼ÅÏ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ´ÒƓÄ´»Á¼É´ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ ¾¿ÂƓƓ Ɠ¤´»ÆÀ¹¹ÅϞÒ ƓÐÅ´ƓÄ´»Á¼É´ƓµÄÂϞ´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ·¿´»´ Ɠ¾Â·¸´ƓϞÀÂÅļËÏƓ Á´ƓÃÂÀ¹Ì¹ÁÁιƓÄÒ¸ÂÀƓϞÁ¼À¾¼Ɠ˳ÆÁÎƓ¶Ɠ´Ã·¹¹Ɠ¼Ɠùļ·¹¹ƓļϞ Ɠ ϵ Ɠ˵ÂƓ ÃļƓ¶»·¿Ò¸´ÈƓÁ´ƓÁ¹µÂƓϞƓ¼ÁŹĶ´¿ÂÀƓ¶Ɠ¸¶¹ƓÁ¹¸¹¿¼ƓÐÅ´ƓÄ´»Á¼É´ƓϞ¶¹Ä ˹ÁÁÂƓÁ¹»´À¹ÅÁ´ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓ¶ƓÃÂϞ¿¹¸Á¼¹Ɠ·Â¸ÎƓºÆÄÁ´¿¼ϞÅÎƓĹ·Æ¿ÒÄÁÂƓ Á´ÃÂÀ¼Á´ÑÅƓÁ´ÀƓÂƓ…ϞÆùĿÆÁ¼¼• ƓÆŶ¹Äº¸´Ò ƓÊÅÂƓ˳ÆÁ´ƓµÆ¸¹ÅƓ·ÄÂÀ Á´Ò Ɠ˵¹Ɠ¸ÆÀ´Ñ ƓÊÅÂƓϞ´À¼ƓÂÁ¼ƓϞÃÂϞµÁÎƓ»´À¹Å¼ÅÏƓÐÅÆƓÄ´»Á¼ÉÆƓ¶ƓƓ ž¶¼º¹Á¼¹Ɠ ˳ÆÁÎƓ ÃÂƓ п¿¼ÃżʹϞ¾Â½Ɠ Âĵ¼Å¹Ɠ ¶Î»Î¶´¹ÅƓ ¸ÁÂƓ ¿¹· ¾ÂƓÁ´µ¿Ñ¸´¹À¹ƓÒ¶¿¹Á¼¹ ƓÂƓ¾ÂÅÂÄÂÀƓÀ´¿ÂƓ¾ÅÂƓ»Á´¹Å Ɠ³Ɠ¼À¹ÑƓ¶Ɠ¶¼¸ÆƓ ¿¼µƓĴɼ¼ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¶¼¸¼ÀιƓþ´Ê¼¶´Á¼ÒƓ¿ÆÁÁ·ÂƓË´Ä´ƓÂÅƓ¿´Å ƓLIBRATIOLj Ä´Ϟ¾´Ê¼¶´Á¼¹ Ɠ œƓ ŹʹÁ¼¹Ɠ ´ÁÂÀ´¿¼ϞżʹϞ¾Â·ÂƓ À¹ϞÒÉ´Ɠ ¿¼µÄ´É¼¼Ɠ ÃÂƓ ¸Â¿·ÂŹƓ¸ÂϞż·´ÑÅƓÃÂÊżƓ‹Š Ɠ±Å¼Ɠþ´Ê¼¶´Á¼ÒƓ˳ÆÁÎƓ…¶ÃÄ´¶Â ¶¿¹¶Â•Ɠ Á´»Î¶´ÑÅƓ¿¼µÄ´É¼¹½ƓÃÂƓ¸Â¿·ÂŹ Ɠ´Ɠþ´Ê¼¶´Á¼ÒƓ…ϞƓÁ·ƓÁ´Ɠ·Â¿Â¶Æ•ƓrƓ ¿¼µÄ´É¼¹½ƓÃÂƓ˼ÄÂŹ Ɠ¢Å¸¹¿ÏÁιƓÀÂÀ¹ÁÅÎƓÐÅ·ÂƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓþ´»´ ÁÎƓÁ´ƓļϞ Ɠ Ɠ¥À¹Á´Ɠ¿ÆÁÁÎÈƓÇ´»ƓÁ¹Ɠþ´»´Á´ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÐÅÂƓÁ¹ƓÃÄÒ ÀιƓϞÁ¼À¾¼ƓϞƓ¡¹À¿¼ Ɠ´Ɠ¾ÂÀÃÏÑŹÄÁ´ÒƓÐÀÆ¿ÒɼÒƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹ƓŹÂļ¼Ɠ ¸¶¼º¹Á¼ÒƓ˳ÆÁÎƓ¼ƓÇÂÅ·ĴǼ½Ɠ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞż ƓùŸ´ÁÁÎÈƓ¾ÂϞÀ¼ ʹϞ¾¼ÀƓ »ÂÁ¸ÂÀƓ #LEMENTINEƓ +0 Ɠ œƓ ¸¼Á´À¼¾¹Ɠ ÐÅÂƓ ÀºÁÂƓ ƶ¼¸¹ÅÏƓ Á´Ɠ ϞÅÄ´Á¼É¹Ɠ œ¼¾¼Ã¹¸¼¼Ɠ DPPLO

NQ SEGELBAE> KNǬ SEGE ˳¼µÄ´É¼Ò Ɠ ¥¹ ļÒƓÃÄÒÀÎÈƓÇÂÅ·ĴǼ½Ɠ¿¼µÄ´É¼½Ɠ˳ÆÁÎƓ¹ϞÅÏƓÁ´ƓϞ´½Å¹ƓDPPL

SSS LETDB>RBJ JBP LDKPKJAƓ/>JǬEJǬƓ+0 Ɠ¢ϞÆ̹ϞŶ¼¶ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÎÈƓÀ´ Á¹¶Ä¶Ɠ¶µ¿¼»¼Ɠ¡¹À¿¼ Ɠœ¹Á¹ÄÎƓ¸¶´º¸ÎƓ¼Ɠ˴¹Ä¾ÆļÒƓÅļº¸Î Ɠ»ÂÁ¸Ɠ ¶ƓƓ· Ɠ¶Î˹¿ƓÁ´ƓÂĵ¼ÅÆƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ˴¹Ä¾ÆļÒƓ¼ƓƓ·Â¸´Ɠ¶¹¿Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ Á¼ÒƓÿ´Á¹ÅÎ ¤´µÂÅ´Ɠ¶µ¿¼»¼Ɠ˴¹Ä¾ÆļÒƓÂϞ¿ÂºÁÒ¹ÅϞÒƓŹÀ ƓÊÅÂƓÿ´Á¹Å´Ɠ¶ƓϞŸ Á¹ÀƓ¶Ɠ ƓÄ´»´Ɠµ¿¼º¹Ɠ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆ ƓʹÀƓ¡¹À¿Ò ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÞƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓ ¿Æʹ½ƓÅ´ÀƓÃÂÊżƓ¶ƓƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ Ɠ›¹»ƓϞùɼ´¿ÏÁ·ÂƓ…Ϟ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ»ÂÁ ż¾´•Ɠп¹¾ÅÄÂÁÁ´ÒƓÁ´Ê¼Á¾´Ɠ»ÂÁ¸´ƓùĹ·Ä¹¿´ϞÏƓµÎ Ɠ¥¹½Ê´ϞƓ·ÂŶ¼ÅϞÒƓ ÅĹÅÏÒƓоϞù¸¼É¼ÒƓ¾Ɠ˴¹Ä¾ÆļÑƓøƓÁ´»¶´Á¼¹ÀƓBLE KHKI?K Ɠ¶ƓÁ¹½Ɠ ÆÊ´ϞŶÆÑÅƓ¹¶ÄÂù½ÉÎƓ¼ƓÒÃÂÁÉÎ Ɠ¡´ÃÆϞ¾ƓÁ´À¹Ê¹ÁƓÁ´ƓÂϞ¹ÁÏƓƓ· Ɠ£Â ¿¹ÅÒÅƓϞÄ´»ÆƓ¸¶´Ɠ»ÂÁ¸´ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¶Î½¸ÆÅƓÁ´ƓÂĵ¼ÅÆƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ˴¹Ä¾ÆļÒƓ¶Ɠ ¾ÂÁɹƓϵƓ· ƓÃÂϞ¿¹ƓÃÄ¿¹Å´Ɠ¶µ¿¼»¼Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ¸¶ÆÈƓÃÄ¿¹Å¶Ɠ¶µ¿¼»¼Ɠœ¹ Á¹ÄÎƓ¼Ɠ˹ϞżƓ¶µ¿¼»¼Ɠ˴¹Ä¾ÆÄ¼Ò Ɠ˲ÄÂÀ¹Ɠ¸¹Å´¿ÏÁ·ÂƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÒƓඹÄÈÁÂϞżƓÿ´Á¹ÅÎƓ¼Ɠ¹¹Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓÃÂ¿Ò ƓÁ´À¹Ê¹ÁÂƓøĵÁ¹Ɠ ¼»ÆʹÁ¼¹ƓÀ´·Á¼ÅÂϞǹÄÎƓ¼ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÿÒƓ˴¹Ä¾ÆÄ¼Ò ƓßϞÅ´¶¿Ò Ñ̹·ÂƓ¸¿ÒƓÆʹÁÎÈƓ»´·´¸¾Æ Ɠ©ÂÅÒƓ˴¹Ä¾Æļ½Ɠ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓÂʹÁÏƓÀ¹¸¿¹Á Á Ɠ´Ɠ¹·ÂƓÀ¹Å´¿¿¼Ê¹Ϟ¾Â¹ƓÒ¸ÄÂƓ¸Â¿ºÁÂƓµÎ¿ÂƓ¸´¶ÁÂƓÂϞÅÎÅÏƓ¼Ɠ»´Å¶¹Ä ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 99

ªÂË Ɯ ƜƜžÁÀ¹Ɣƒ¢ºÄĺÀ¹ʌºÃ“Ɣ·ÁƔ·Ãº¿ʙƔÁ¹ÀÁ¸ÁƔ¼»ƔÀµ»º¿ÀÎÈƔ¼ÄÂÎŵÀ¼½

¸¹ÅÏ Ɠÿ´Á¹Å´Ɠ¼À¹¹ÅƓ¸¼Ã¿ÏÁ¹ƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹ ƓÆϞÅÆôÑ̹¹Ɠ»¹ÀÁ ÀÆƓÃÂƓÁ´ÃÄÒº¹ÁÁÂϞżƓ¶ƓƓÄ´» ƓÁÂƓ¶Ϟ¹Ɠº¹Ɠø¸¹Äº¼¶´Ñ̹¹Ɠ¶Â¾ÄÆ·Ɠ ÿ´Á¹ÅÎƓ À´·Á¼ÅÂϞǹÄÆ Ɠ ¥Â¶Ä¹À¹ÁÁ´ÒƓ ŹÂļÒƓ ·¹Á¹Ä´É¼¼Ɠ À´·Á¼ÅÁ ·ÂƓÿÒƓÆƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓŹ¿ ƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹À´ÒƓŹÂļÒƓÅÆĵƿ¹ÁÅÁ·ÂƓ¸¼ Á´À ƓÅĹµÆ¹ÅƓÁ´¿¼Ê¼ÒƓ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓÿ´Á¹ÅÎƓϞ¿ÂÒƓº¼¸¾Â·ÂƓÃĶ¸Á¼¾´Ɠ п¹¾ÅļʹϞŶ´ƓÆƓ¡¹À¿¼ƓÐÅÂƓ¶Á¹ËÁÒÒƓÊ´ϞÅÏƓº¹¿¹»Á·ÂƓҸĴƓ¼ƓϞÄ´¶ Á¼Å¹¿ÏÁÂƓµÎϞÅÄ·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼Ò Ɠ£ÂƓ¾´¾Â½ƓÃļʼÁ¹ƓÒ¸ÄÂƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓ¸ÂƓ Ϟ¼ÈƓÃÂÄƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓº¼¸¾¼À Ɠþ´ƓÁ¹ƓÒϞÁ §Ɠ˴¹Ä¾ÆļÒƓ¹ϞÅÏƓƸ¼¶¼Å¹¿ÏÁ´ÒƓÂϞµ¹ÁÁÂϞÅÏ Ɠ¾ÂÅÂĽƓÁ¹ÅƓµÂ¿Ï˹Ɠ Á¼ƓÆƓ¸Á½Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɠž¶¼º¹Á¼¹Ɠ˴¹Ä¾ÆļÒƓÃÂƓÂĵ¼Å¹Ɠ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¥Â¿ÁƓÉ´Ɠ ¼Ɠ¹·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓϞ¶Â¹½ƓÂϞ¼ƓʹžÂƓϞ¼ÁÈÄÂÁ¼»Â¶´ÁÎƓ¸ÄÆ·ƓϞƓ¸ÄÆ ·ÂÀƓ»´Ɠ¶Ä¹ÀÒƓ¸¶ÆÈƓÂĵ¼Å´¿ÏÁÎÈƓùļ¸¶ƓÂÁƓϞ¶¹ÄË´¹ÅƓÅļƓµÂÄ ŴƓ¶Â¾ÄÆ·ƓÂϞ¼ ƓœÂµ̹Ɠ·Â¶ÂÄÒ ƓϞƓϞ¼ÁÈÄÂÁÁÎÀƓ¸¶¼º¹Á¼¹ÀƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ µÎ¿¼Ɠ»Á´¾ÂÀÎƓ¸´¶ÁÂƓÁ´Ë´Ɠ˳ÆÁ´ƓϞ¼ÁÈÄÂÁÁÂƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·ƓÂϞ¼Ɠ¼Ɠ µĴ̴¹ÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¡¹À¿¼ Ɠùļ¸ÎƓÐżÈƓ¸¶ÆÈƓ¸¶¼º¹Á¼½Ɠ¸¼Á´¾Â¶Î Ɠ Å Ɠ¹ ƓÂÁ¼ƓÁ´È¸ÒÅϞÒƓ¶ƓϞÂÂÅÁÂ˹Á¼¼Ɠ Ɠ˰ƓÆƓ¸ÄÆ·¼ÈƓÿ´Á¹ÅƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓ ϞÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ¸¹ÀÂÁϞÅļÄÆÑÅƓÅÆƓº¹ƓÂϞµ¹ÁÁÂϞÅÏ Ɠ±ÅÂƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅƓ¸¹½ϞŶ¼ÒƓ Ãļ¿¼¶Á·ÂƓÐÇǹ¾Å´ 100 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ ƜžÁÀ¹Ɣƒ+CPPCKǮCO“ƔÀµƔÁö¼ÅºƔ·ÁʍÃƸƔ¢ºÃʍʍÆüʙ Ɣ¦¼ÄÆÀÁʍƔ, 1

«ÅµÎƓÃÄÂϞ¿¹¸¼ÅÏƓ»´Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹ÀƓ˴¹Ä¾ÆÄ¼Ò ƓÃÂϞÅ´¶¼ÀƓÁ´Ɠ¹·ÂƓඹÄÈÁÂϞżƓ ϞÅĹ¿ÂʾÆƓ ļϞ Ɠ  Ɠ œ¼¸Á Ɠ ÊÅÂƓ »´Ɠ ¸¼ÁƓ µÂÄÂÅƓ ¶Â¾ÄÆ·Ɠ ¥Â¿ÁƓÉ´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ»´Ɠ¸¼ÁƓÀ¹Ä¾Æļ´ÁϞ¾¼½Ɠ·Â¸ Ɠÿ´Á¹Å´Ɠö¹ÄÁÆ¿´ϞÏƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ ÂϞ¼ƓĶÁÂƓÿÅÂÄ´ƓÄ´»´ Ɠ¡´ƓÐÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓ¸¹ÁÏƓ¶ƓÄ´½ÂÁ¹ƓϞÅĹ¿¾¼ƓϞÀ¹Á¼¿ϞÒƓ ÁÂÊÏÑ ƓÃÄÂË¿´Ɠÿ¶¼Á´ƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓϞÆž ƓŸÌ¹Ɠ¸¼ÁƓ·Â¸¼ÊÁνƓµ ÄÂÅƓrƓ¼Ɠ¶ƓÄ´½ÂÁ¹ƓϞÅĹ¿¾¼Ɠ¶Á¶ÏƓÁ´ϞÅÆô¹ÅƓ¸¹ÁÏ Ɠ¼ϞŹ¾¿¼Ɠ¸Á¼ƓϞ¿Á¹Ê ÁιƓϞÆž¼ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓÁ´Ɠ˴¹Ä¾Æļ¼ƓϞ¿Á¹ÊÁιƓϞÆž¼Ɠ¸¿ÒÅϞÒƓ¸¶´Ɠ À¹Ä¾Æļ´ÁϞ¾¼ÈƓ·Â¸´ £Â¸ÄµÁÂƓ ·Â¶ÂļÅÏƓ ÂƓ Ãļ ¿¼¶´ÈƓ ÀÎƓ µÆ¸¹ÀƓ ¶Ɠ ·¿´¶¹Ɠ Ɠ ˰À¹Á ÁÂƓ ¶Ɠ Ĺ»Æ¿ÏŴŹƓ Ãļ¿¼¶Á·ÂƓ ¶¿¼ ÒÁ¼ÒƓϞÂƓϞÅÂÄÂÁÎƓ¡¹À¿¼Ɠ˳ÆÁ´ƓϞ¼Á ÈÄÂÁ¼»Â¶´¿´Ɠ ¸¶´Ɠ Ϟ¶Â¼ÈƓ ¸¶¼º¹ Á¼ÒƓ rƓ ÂϞ¹¶Â¹Ɠ ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ ¼Ɠ Âĵ¼ Å´¿ÏÁ¹Ɠ µĴ̹Á¼¹ Ɠ ¡¹À¿ÒƓ ÂʹÁÏƓ Ϟ¼¿ÏÁÂƓ¶¿¼Ò¹ÅƓÁ´Ɠ˳ÆÁÆƓ¶ÎÅÒÁÆ¿´Ɠ ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔÁö¼Åµ¾ÏÀÁ¸ÁƔ¼ƔÄÆÅÁʹ¹Ɠ Ǽ·ÆÄÆ Ɠ ϞÅ´µ¼¿¼»¼Ä¶´¿´Ɠ ¶Ä´ ÀÁ¸ÁƔ¹·¼ʌºÀ¼½Ɣ¢ºÃʍÆüʙ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 101

ªÂË Ɯ Ɯ©ÊµÄÅʍ¼ƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ¢ºÃʍÆüʙ ƔÀµƔʍÁÅÁÃÎÈƔ·¼¹ÀÎƔÆÄÅÆÂÎ Ɣ³Å¼Ɣƒ¿ÁÃ̼ÀΓƔ·Á»À¼ʍ¾¼ƔÁÅƔ·»µ¼¿ÀÁ¸ÁƔÀµ¹·¼¸µÀ¼ʙƔľÁº·ƔʍÁÃÎƔ¾µÀºÅÎƔÂüƔÁÄÅηµÀ¼¼Ɣ¼ƔÄʌµÅ¼¼Ɣ ººƔÀº¹Ã ƔªÁÅÁƔ, 1

̹Á¼¹ Ɠ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÂĵ¼Å´Ɠ˳ÆÁÎƓµ¿¼»¾´Ɠ¾Ɠ¾ÄƷ¶½ Ɠ˳ÆÁ´Ɠ¸¶¼º¹ÅϞÒƓ ÃÂƓÁ¹½ƓϞƓÃÂÊżƓÃÂϞÅÂÒÁÁ½ƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓÁ´ƓÃÂÊżƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂÀƓÄ´ϞϞÅ ÒÁ¼¼ƓÂÅƓ¡¹À¿¼ƓϞŹùÁÏƓÐÅ·ÂƓ…ÃÂÊż•ƓÀÎƓµϞƺ¸´¿¼Ɠ¶Ɠ·¿´¶¹Ɠ Ɠ£ÂÐ ÅÂÀÆƓÃļ¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓϞ¿´µÂƓ¼Ɠ¾ÂÁÅÄ¿¼ÄƹÅƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ ˳ÆÁÎƓ¶¸Â¿ÏƓ¶Ϟ¹½ƓÂĵ¼ÅÎ ƓÃļ¶Â¸ÒƓ¾ƓĹ»ÂÁ´ÁϞÆƓ œƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓ˳ÆÁÎ Ɠ˴¹Ä¾Æļ½Ɠ¸¶¼º¹ÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓÃÂƓϞÆ̹ ϞŶ¹ÁÁÂƓп¿¼ÃżÊÁ½ƓÂĵ¼Å¹ ƓÅÂƓÃļµ¿¼º´ÒϞÏƓ¾ƓϞ¶¹Å¼¿Æ ƓÅÂƓƸ´¿ÒÒϞÏƓ ÂÅƓÁ¹·Â Ɠ˲·¸´ƓÂÁƓ¸´¿¹¾Â Ɠ¶ƓÄ´½ÂÁ¹Ɠ´Ç¹¿¼ÒƓÂĵ¼ÅÎ ƓÃļ¿¼¶Á¹Ɠ¶¿¼ ÒÁ¼¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓÂϞ¿´µ¹¶´¹Å ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÂÁÂƓ»´¶¼Ϟ¼ÅƓÂÅƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¾´¾Ɠ R Ɠ˲·¸´Ɠ˴¹Ä¾Æļ½ƓÃļµ¿¼º´¹ÅϞÒƓ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆ ƓÃļ¿¼¶ÎƓ¸¹½ϞŶÆÑÅƓ Á´ÀÁ·ÂƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¿¼ËÏƓ¶Ɠµ¿´ϞżƓùļ·¹¿¼ÒƓ˴¹Ä¾Æļ½ƓÐÇ Ç¹¾Å¼¶ÁÂƓϞ¼ÁÈÄÂÁ¼»Æ¹ÅƓ¸¶´ƓϞ¶Â¼ÈƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓrƓϞÆÅÂÊÁ¹Ɠ¼ƓÂĵ¼Å´¿Ï Á¹ ƓœÅÂĽƓ»´¾ÂÁƓ˲¹Ã¿¹Ä´Ɠ·¿´Ϟ¼Å ƓÊÅÂƓÆ·¿Â¶´ÒƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ ·ÂƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ´Ɠ¶ƓÅÂʾ¹Ɠùļ·¹¿¼Ò Ɠ˰À¹ÁÁÂƓÅ´ÀƓÃļϞÈ ¸ÒÅƓ …Ãļ¿¼¶ÁνƓ »´È¶´Å•Ɠ ¼Ɠ Ϟ¼ÁÈÄÂÁ¼»´É¼ÒƓ Æ·¿Â¶ÎÈƓ Ϟ¾ÂÄÂϞŹ½Ɠ ˴¹Ä ¾ÆļÒƓrƓϞÆÅÂÊÁ½Ɠ¼ƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ½ ƓœƓÅÂʾ¹Ɠùļ·¹¿¼ÒƓÂÁ¼Ɠ¶ƓÅÂÊÁ ϞżƓÄ´¶ÁÎƓ¸ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·Æ Ɠž¶¼·´ÒϞÏƓ¸´¿Ï˹ Ɠ˴¹Ä¾Æļ½ƓÃÂÊżƓùĹϞÅ´¹ÅƓ ÂÌÆÌ´ÅÏƓÃļ¿¼¶Á¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¼ƓϞÂÈÄ´ÁÒ¹ÅƓϞ¶ÂÑƓÆ·¿Â¶ÆÑƓϞ¾Â ÄÂϞÅÏƓ¶Ä´Ì¹Á¼Ò ƓÃÂϞŹùÁÁÂƓϞÁ¼º´ÒƓÆ·¿Â¶ÆÑƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ ·ÂƓ¸¶¼º¹Á¼Ò Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ»´Ɠ¸¼ÁƓÂĵ¼Å´¿ÏÁνƓùļ¸ƓÂÁƓÆϞù¶´¹ÅƓϞ¸¹ ¿´ÅÏƓÿÅÂÄ´ƓϞÆÅÂÊÁÎÈƓµÂÄÂÅ´Ɠ¼Ɠ¶Á¶ÏƓÃÂô¸´¹ÅƓ…¶Ɠ¿´ÃΕƓÃļ¿¼¶ Á·ÂƓÐÇǹ¾Å´ Ɠ¢Ê¹ÁÏƓÃÄÂϞÅ´ÒƓ¼Ɠ¾Ä´Ϟ¼¶´ÒƓǼ»¼¾´ £Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓÃÂÊżƓÁ¹ÂÅ¿¼Ê¼À´ƓÂÅƓ¿ÆÁÁ½ Ɠž´º¹ƓÃÄ ǹϞϞ¼ÂÁ´¿ÏÁιƓ ´ϞÅÄÂÁÂÀÎ Ɠ ¾Â·¸´Ɠ ÃÂÒ¶¼¿¼ϞÏƓ ùĶιƓ ¸¹Å´¿ÏÁιƓ ϞÁ¼À¾¼Ɠ˴¹Ä¾ÆÄ¼Ò Ɠþ´»Î¶´¿¼Ɠ¼ÈƓ¸ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·ÆƓ¼ƓϞÃĴ˼¶´¿¼Ɠ…šƓÁÆ ¾´ƓÆ·´¸´½ Ɠ˳ÆÁ´ƓÐÅÂƓ¼¿¼Ɠ˴¹Ä¾Æļ½• Ɠ§·´¸´ÅÏƓ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓÅÄƸÁÂƓ 102 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ Ɯ¦º¾ÏºÇƔ¢ºÃʍÆüʙ Ɣ¬·ºÅµƔÆľÁ·ÀκƔÂÁʍµ»Î·µÑÅƔ·ÎÄÁÅÆƔоº¿ºÀÅÁ·Ɣú¾ÏºÇµ

¼ƓÅ´ÀƓ¼ƓÅ´ÀƓ¼»µ¼Å´ÒƓÀ¹Å¹ÂļŴÀ¼Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏ Ɠ˵ÂƓÂϞµ¹ÁÁÂϞż Ɠ¾Â Á¹ÊÁ Ɠ¹ϞÅÏ Ɠ©ÂÅÒƓ¾ÄÆÃÁιƓ¿´¶Â¶Î¹ƓÀÂÄÒƓÁ´Ɠ˴¹Ä¾Æļ¼ƓÂÅϞÆÅϞŶÆÑÅ Ɠ ¹·ÂƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ Á¹Â¸ÁÂĸÁ´Ɠ ¹ϞÅÏƓ µ¿´ϞżƓ µÂ¿¹¹Ɠ ϞÅ´ÄιƓ ¼Ɠ µÂ¿¹¹Ɠ À¿¸ιƓÂϞÁ¶´Á¼¹ÀƓ¸¿ÒƓÐÅ·ÂƓϞ¿Æº¼ÅƓøϞʹÅƓÀ¹Å¹ÂļÅÁÎÈƓ¾Ä´Å¹ Ķ Ɠ¢ÅƓ˳ÆÁÎƓ˴¹Ä¾Æļ½ƓÂÅ¿¼Ê´¹ÅϞÒƓ¼ƓÁ´¿¼Ê¼¹ÀƓÈ´Ä´¾Å¹ÄÁÎÈƓÆϞÅÆ Ã¶Ɠ¼ƓϞ¾¿´¸Â¾ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ¶Â»Á¼¾Ë¼ÈƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓϞº´Å¼ÒƓÿ´ Á¹ÅÎƓÃļƓÂϞÅζ´Á¼¼Ɠ¹¹Ɠ·ÄÂÀÁ·ÂƓÀ¹Å´¿¿¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓҸĴ Ɠ £¹Ä¹Ã´¸ÎƓŹÀùĴÅÆÄÎƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓ Á´Ɠ ˳ÆÁ¹Ɠ ¶Ɠ ¸Á¹¶ÁιƓ Ê´ϞÎƓ Á´Ɠ о¶´ÅÂĹƓ ƓŠ Ɠ ´Ɠ ÁÂÊÏÑƓ ‡ƓŠ Ɠ ˵ÂƓ ·ÄÆÁÅƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓϞ¿Æº¼ÅƓÈÂÄÂ˼ÀƓŹÿ¼»Â¿ÒÅÂÄÂÀ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÁ´Ɠ·¿Æ µ¼Á¹Ɠ¾¿ÂƓƓÀƓϞÆÅÂÊÁιƓ¼¿¼Ɠ¸¶Æȷ¸¼ÊÁιƓùĹô¸ÎƓŹÀùĴÅÆ ÄÎƓƺ¹ƓÁ¹ƓÊƶϞŶÆÑÅϞÒ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓ¹Ϟ¿¼Ɠ¶ÎƓÃļ¿¹Å¼Å¹ƓÁ´Ɠ˴¹Ä¾Æļ½ ƓÅÂƓ ùĶ¹ ƓÊÅÂƓÁƺÁÂƓϞ¸¹¿´ÅÏ ƓrƓ¶ÎÄÎÅÏƓ»¹À¿ÒÁ¾Æ ƓœƓÁ¹½ƓÁ´Ɠо¶´ÅÂĹƓ µÆ¸¹ÅƓ¾¿ÂƓ ƓŠ Ɠº´Ä¾Â¶´Å Ɠ˵ÂƓ¶ƓÄ´½ÂÁ¹Ɠ·¹Â·Ä´Ç¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÿÑϞ¶Ɠ ¶Ɠ»¹À¿ÒÁ¾¹ƓµÆ¸¹ÅƓ¾¿ÂƓ‡ƓŠ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓµ¹»ƓÅÄƸ´ƓÀºÁÂƓÁ´½Å¼Ɠ·¹Â ·Ä´Ç¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓ˼ÄÂÅÆ ƓÁ´Ɠ¾ÂÅÂĽƓ¶Ɠ»¹À¿ÒÁ¾¹Ɠ¾´º¹ÅϞÒƓ¾ÂÀÇÂÄÅÁ ¥´ÀιƓÁ¼»¾¼¹ƓŹÀùĴÅÆÄÎƓÁ´µ¿Ñ¸´ÑÅϞÒƓÁ´Ɠ¸Á¹ƓÿÒÄÁÎÈƓ¾Ä´ ŹÄ¶ Ɠ¾Æ¸´ƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹ƓÃÂô¸´ÑÅƓϞ¿Á¹ÊÁιƓ¿Æʼ Ɠ˰À¹ÁÁÂƓÅ´ÀƓµÁ´ Äƺ¼¿¼ϞÏƓ»´¿¹º¼Ɠ¶Â¸ÒÁ·ÂƓ¿Ï¸´ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÃĹº¸¹ƓµÎ¿¼Ɠ…Á´ÌÆôÁΕƓ Ä´¸¼Â¿Â¾´ÅÂÄ´À¼ƓϞƓ¡¹À¿¼ Ɠ´Ɠ»´Å¹ÀƓøŶ¹Äº¸¹ÁÎƓÃļµÂÄ´À¼Ɠ¾ÂϞÀ¼ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 103

ªÂË Ɯ Ɯ¢ºÃÆü½ƔÂüƔÂÁ·Î˺ÀÀÁ¿ƔÉ·ºÅÁ·Á¿ƔʍÁÀÅõÄź Ɣ«ÁÅʙƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅÏƔ¾µÀºÅÎƔ ·Î¸¾ʙ¹¼ÅƔź¿ÀÁ ĺÃÁ½ Ɣ·Ɣ¹º½ÄÅ·¼Åº¾ÏÀÁÄżƔÁÀµƔ¼¿ººÅƔÉ·ºÅÁ·ÎºƔÁÅźÀʍ¼

ʹϞ¾Â·ÂƓ»ÂÁ¸´Ɠ*"00"+$"/ Ɠ£Ä¼ϞȺ¸¹Á¼¹ƓÐÅ·ÂƓ¿Ï¸´Ɠþ´ƓµϞƺ ¸´¹ÅϞÒ ƓŸ·ÂƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´À¼ƓÀ·ÆÅƓµÎÅÏƓ¾´¾Ɠ¾ÂÀ¹ÅÎ ƓÅ´¾Ɠ¼Ɠ¶ÎȸÒ̼¹Ɠ ¼»ƓÁ¹¸ÄƓÿ´Á¹ÅÎƓôÄƣƓ¶Â¸Î ª¶¹ÅƓÆƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓ¹ϞÅÏ ƓÈÂÅÒƓÁ´Ɠ·¿´»ƓÂÁƓ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓŹÀÁ Ϟ¹ÄÎÀ Ɠ˵ÂƓ ¹Ϟ¿¼ƓöÎϞ¼ÅÏƓɶ¹Å¶½Ɠ¾ÂÁÅÄ´ϞÅƓ¾´¾ƓÁ´ƓļϞ Ɠ ƓÅÂƓÿ´Á¹Å´ƓÃļ µĹŴ¹ÅƓ¾Ä´Ϟ¼¶Î½Ɠ¼ƓÅ´¼ÁϞŶ¹ÁÁνƓ¶¼¸ ˵´Ɠ ˴¹Ä¾Æļ¼Ɠ ¹ϞÅÏƓ ¸¼ÁƓ ¼»Ɠ Ϟ´ÀÎÈƓ µÂ¿Ï˼ÈƓ Ƹ´ÄÁÎÈƓ ¾Ä´Å¹Ä¶Ɠ ¶Ɠ ¥Â¿Á¹ÊÁ½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ¹Ɠ rƓ ¤´¶Á¼Á´Ɠ  ´ÄÎƓ >HKNEOƓ >OEJƓ ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓ ϵϵƓ ¾À Ɠ ±ÅÂƓ Ϟ¿¹¸Ɠ ÂÅƓ Ƹ´Ä´Ɠ ´ϞŹÄ¼¸´Ɠ ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓ Á¹Ɠ À¹Á¹¹Ɠ Ɠ ¾À Ɠ ÊÆÅÏƓ Á¹Ɠ Ä´Ϟ¾Â¿Â¶Ë¹·ÂƓ À´¿¹ÁϾÆÑƓ ÿ´Á¹ÅÆ Ɠ ¥¿Æʼ¿ÂϞÏƓ ÐÅÂƓ ¾¿ÂƓ ƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹ÅƓÁ´»´¸ Ɠ¶Ɠùļ¸ƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹À½Ɠ…û¸Á¹½ƓÅÒº¹¿Â½ƓµÂÀ µ´Ä¸¼Ä¶¾¼•Ɠ)>PBƓ%B>RUƓKI?>NAIBJP Ɠ¾Â·¸´ƓÃÂƓÁ¹Ɠ¸ÂƓ¾ÂÁÉ´ƓÃÂÁÒÅ ÁÎÀƓÃļʼÁ´ÀƓƶ¹¿¼Ê¼¿ÂϞÏƓʼϞ¿ÂƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¼Ɠ¾ÂÀ¹ÅƓÁ´ƓÂĵ¼Å´È Ɠ ùĹϞ¹¾´Ñ̼ÈƓÂĵ¼ÅÎƓÿ´Á¹ÅƓ»¹ÀÁ½Ɠ·ÄÆÃÃÎ ˲·¸´Ɠ ¶Ɠ Ɠ · Ɠ …˴´Ä¼Á¹Ä •Ɠ ϞÇÂÅ·ĴǼĶ´¿Ɠ ¤´¶Á¼ÁÆƓ  ´ÄÎ Ɠ ÀÎƓ¹Ì¹ƓÁ¹Ɠ»Á´¿¼ ƓÊÅÂƓÿÆʼ¿ÂϞÏƓÁ´ƓÃÄÂż¶ÂÿºÁ½ƓϞÅÂÄÂÁ¹Ɠ˴¹Ä ¾ÆļÒƓ ÃÂϞ¿¹Ɠ ÐÅ·ÂƓ ϞÅÄ´ËÁ·ÂƓ Ƹ´Ä´ Ɠ ³ϞÁ Ɠ ÊÅÂƓ ¹Ϟ¿¼Ɠ ÃÂƓ Ë´ÄÆƓ ϞÅƾ ÁÆ¿¼ ƓÅÂƓ¶Â»µÆº¸´ÑÅϞÒƓ»¶Æ¾Â¶Î¹Ɠ¼Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÁιƓ¶Â¿ÁÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ Ä´ϞÃÄÂϞÅÄ´ÁÒÑÅϞÒƓ Ϟ¼ÀÀ¹ÅļÊÁ Ɠ ÃÄÂȸÒÅƓ ʹĹ»Ɠ …о¶´ÅÂĕƓ ¼Ɠ Ϟµ¼ Ä´ÑÅϞÒƓ¶Ɠ´ÁżÃ¸Á½ƓÅÂʾ¹ Ɠ¸¼´À¹ÅÄ´¿ÏÁÂƓÃÄÂż¶ÂÿºÁ½ƓÅÂʾ¹Ɠ Ƹ´Ä´ ƓœÂ»ÀÆ̹Á¼¹ƓÅ´ÀƓϞÅÒ·¼¶´¹ÅϞÒƓ¶ƓÅÂÊ¾Æ Ɠ¼Ɠ´Àÿ¼ÅƸ´ƓϞ¹½ϞÀ¼Ê¹ Ϟ¾¼ÈƓ¾Â¿¹µ´Á¼½ƓϞÅĹÀ¼Å¹¿ÏÁÂƓ¶Â»Ä´ϞÅ´¹Å Ɠ±ÅÂƓÃÂȺ¹ƓÁ´ƓÅ Ɠ¾´¾Ɠà·ÂÁ̼¾¼Ɠ Ϟ¾ÂÅ´Ɠ ̹¿¾´ÑÅƓ Ϟ¶Â¼ÀƓ ¾ÁÆÅÂÀƓ ÐÁ¹Ä·¼ÒƓ ¼Ɠ ¼ÀÃÆ¿ÏϞƓ ¶Â¿ÁÎƓ ÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ ϞÂÈÄ´ÁÒÑÅϞÒ Ɠ ´Ɠ Å¿̼Á´Ɠ ¾ÁÆÅ´Ɠ ϞÅĹÀ¼ÅϞÒƓ ¾Ɠ ÁÆ¿Ñ Ɠ à104 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ ƜʉõźÃƔ¦µÈ¿µÀ¼ÀÁ·ƔÀµƔ¢ºÃʍÆü¼

ÐÅÂÀÆƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓ¾Â¿¹µ´Á¼ÒƓƶ¹¿¼Ê¼¶´¹ÅϞÒƓ¼ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓϞ¶¹ÄÈ»¶Æ¾Â ¶Â½ Ɠ¢º¼¸´¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓ¶Ɠµ¿´ϞżƓ˴¹Ä¾ÆÄ¼Ò ƓÃÄÂż¶ÂÿºÁ½Ɠµ´ϞϞ¹½ ÁÆƓ >HKNEO ƓµÆ¸¹ÅƓ¾´ÄżÁ´ƓÁ¹¶¹ÄÂÒÅÁ·ÂƓÄ´»ÄÆ˹Á¼Ò ƓœƓµ̹À ƓÃÂÊżƓ Å´¾Ɠ¼Ɠ¾´»´¿ÂϞÏƓÅ´ÀƓµÁ´Äƺ¼¿´ϞÏƓµ˼ÄÁ´ÒƓÈ¿À¼ϞÅ´ÒƓµ¿´ϞÅÏƓϞƓ ļǿ¹Á½Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑ ƓÈÂÅÒƓÒƓº¼¸´¿ ƓÊÅÂƓÅ´ÀƓµÆ¸¹ÅƓ¾Ä´Å¹Ä ´Áż ø Ɠ˴Á¹ƓßϞÅ´¶¿Ò¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓÃļƓϞÈ¿ÂÃζ´Á¼¼ƓϞ¹½ϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ¶Â¿ÁÎƓ Ãļ»Â½¸¹ÅƓÒ¶¿¹Á¼¹ Ɠ…»¹Ä¾´¿ÏÁ¹•Ɠô¸¹Á¼ÑƓ´ϞŹÄ¼¸´ Ɠ˴ÎƓÁ´µ¿Ñ¸´ ¹ÀƓÐÅÂƓÃļƓô¸¹Á¼¼Ɠ¾´Ã¿¼ƓÁ´ƓϞþ½ÁÆÑƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¶Â¸ÎƓϞÁ´Ê´¿´Ɠ ÂÁ´ƓϞ»¸´¹ÅƓÀ´¿¹ÁϾ¹ƓÆ·¿Æµ¿¹Á¼¹ Ɠ´Ɠ»´Å¹ÀƓ¶Â¸´ƓÆϞÅĹÀ¿Ò¹ÅϞÒƓµĴŠÁÂƓ¼Ɠ¶Î¾¼¸Î¶´¹ÅƓÁ¹µÂ¿ÏËÆÑƓÁ¶ÆÑƓ¾´Ã¿ÑƓ¶¶¹ÄÈ Ɠ˵´Ɠ˴¹Ä¾Æļ¼ƓÐÅ ·ÂƓÁ¹ƓϞ¿Æʼ¿ÂϞÏ Ɠ¼ƓÀÎƓŹùÄÏƓÃÂÁ¼À´¹ÀƓÃÂʹÀÆƓ¹·ÂƓÁ¹¸Ä´Ɠ¾´»´¿¼ϞÏƓ Á¹Â¸ÁÂĸÁÎÀ¼ Ɠ¼ƓÅÂÊÁ½ƓǾÆϞ¼Ä¶¾¼Ɠ¶Â¿ÁƓÁ¹ƓÃļ»ÂË¿Â œƓɹ¿ÂÀƓĹ¿Ï¹ÇƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓµÂ¿¹¹Ɠ·¿´¸¾¼½ ƓʹÀƓÆƓ˳ÆÁÎ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ ϞŹÁ¾¼ƓÀ¹Ä¾Æļ´ÁϞ¾¼ÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ƓÁ¹ƓÅ´¾¼¹Ɠ¶ÎϞ¾¼¹ Ɠ¢ϞÁ¶Á´ÒƓÃļʼ Á´ƓÐÅ· Ɠ¶¹ÄÂÒÅÁ Ɠ¶ƓµÂ¿Ï˹½ƓϞ¼¿¹ƓÅÒº¹ϞżƓ¼ƓµÂ¿¹¹ƓŹÿÎÈƓ¼ƓÀÒ·¾¼ÈƓ Á¹¸Ä´ÈƓ˴¹Ä¾ÆÄ¼Ò Ɠ˲ƓÅÂÀÆƓº¹ƓÁ´Ɠ˴¹Ä¾Æļ¼ƓµÂ¿¹¹Ɠ¼ÁŹÁϞ¼¶Á½Ɠ¸Â¿º Á´ƓµÎÅÏƓÀ¹Å¹ÂļÅÁ´ÒƓÐÄ»¼Ò ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ÁÁ´ÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ ¼ƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓÀ¹Å¹Âļ¸Â¶Ɠ¶Ɠ¾ĹϞÅÁÂϞżƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓϞÆ̹ϞÅ ¶¹ÁÁÂƓ¶Î˹ ƓʹÀƓ¶µ¿¼»¼Ɠ˳ÆÁÎ ƓœƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓƸ´ÄÁ·ÂƓ¼ϞôĹÁ¼ÒƓÀ¹º ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 105

ªÂË Ɯ  Ɯ ¤¶¾µÊÀνƔ ÂÁʍÃÁ·Ɣ µÅ¿ÁÄǺÃÎƔšºÀºÃÎ Ɣ¤ÄÀÁ·Á½Ɣ ¹¾ʙƔÐÅÁ¸ÁƔļÀźżʺÄʍÁ¸ÁƔ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼ʙƔÄŵ¾¼ƔÄÀ¼¿ʍ¼Ɣƒ¢µÃ¼ÀºÃµ “Ɣ , 1 Ɣ ÂÁ¾ÆʺÀÀκƔ·ƔÁÂżʺÄʍÁ¿Ɣ¼ƔƾÏÅõǼÁ¾ºÅÁ·Á¿Ɣ ¹¼µÂµ»ÁÀµÈƔ ĺʍÅõ Ɣ ¤ÂżʺÄʍ¼½Ɣ ¹µ¾Ɣ õÄÂú¹º¾ºÀ¼ºƔ É·ºÅµ Ɣ µƔ ƾÏÅõǼÁ¾ºÅÁ·Î½Ɣ ÂÁ»·Á¾¼¾Ɣ ÂÁ·ÎļÅÏƔ ʍÁÀÅõÄÅƔ¼Ɣ¶Á¾ººƔʺÅʍÁƔ·Î¹º¾¼ÅÏƔ¹ºÅµ¾¼ Ɣ¤¶Ãµ¶ÁÅʍµƔ+?QQF?PƔ+?IJCO

ÿ´Á¹ÅÁÎÈƓÃο¼Á¾Ɠ¼ƓµÂ¿¹¹Ɠ¾ÄÆÃÁÎÈƓÀ¹Å¹Âļ¸ÁÎÈƓÊ´ϞÅ¼É ƓÁ¹ÃĹ ÄζÁÂƓô¸´Ñ̼ÈƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ˴¹Ä¾ÆÄ¼Ò Ɠ¹·ÂƓ¾Ä´½Á¹ƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ´ÒƓ о»ÂϞǹĴƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓÃÂÿÁÒ¹ÅϞÒƓ·´»´À¼Ɠ¼ƓôĴÀ¼ƓÀ¹Å´¿¿Â¶  ÃËÃÎ̃ƓrƓ¶ÅÂÄ´ÒƓÿ´Á¹Å´ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¼ƓϞ´À´ÒƓ»´·´¸ÂÊÁ´ÒƓ¼»Ɠÿ´Á¹ÅƓ »¹ÀÁ½Ɠ·ÄÆÃÃÎ Ɠ˵¹ÒϞÁ Ɠ¾´¾Â¶ÂƓÃļϞȺ¸¹Á¼¹Ɠ¹¹ƓÂʹÁÏƓÿÂÅÁ½Ɠ´Å ÀÂϞǹÄÎ ƓÃÂÊżƓɹ¿¼¾ÂÀƓϞÂϞÅÂÒ̹½Ɠ¼»ƓÆ·¿¹¾¼Ϟ¿Â·ÂƓ·´»´Ɠ ϵƓƓ¼Ɠ´»Â Å´Ɠ ϵƓƓ¼Ɠµ¹Ϟùʼ¶´Ñ̹½ƓÀÂÌÁνƓôÄÁ¼¾Â¶Î½ƓÐÇǹ¾Å Ɠ˵¹ÃÂÁÒÅ Á ƓÃÂʹÀÆƓœ¹Á¹Ä´ƓÅ´¾ƓÀ¹¸¿¹ÁÁÂƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·ƓÂϞ¼ƓrƓ¶ƓƓÄ´»´Ɠ À¹¸¿¹ÁÁ¹¹Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ¼Ɠ¾ƓÅÂÀÆƓº¹Ɠ¶ƓÃÄÂż¶ÂÿºÁÂÀƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼¼ Ɠ£Ä¼Ɠ ÐÅÂÀƓÀ´ϞϞ¼¶Á´ÒƓ´ÅÀÂϞǹĴƓœ¹Á¹ÄÎ Ɠ´ƓÅÂÊÁ¹¹Ɠ¹¹Ɠµ¿´ÊÁνƓϞ¿Â½ Ɠ»´Ɠ ʹŶ¹ÄÂƓ»¹ÀÁÎÈƓϞÆžƓµ¿¹Å´¹ÅƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɠ±ÅÂƓÒ¶¿¹Á¼¹ƓÁ´»Î¶´ ÑÅƓËÍÉÀÊÊÈÌ»ÐÂÀÃƓ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓ´ÅÀÂϞǹĴƓÅĹÅϞÒƓÂƓö¹ÄÈ ÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎƓ¼Ɠ¸´¶ÁÂƓ¸Â¿ºÁ´ƓµÎ¿´ƓµÎƓÃļÅÂÄÀ»¼ÅÏϞÒ Ɠ¶¹¸ÏƓÁ¹ƓÀ º¹ÅƓÂÁ´Ɠ¸Â¿·ÂƓ¸¶¼·´ÅÏϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠÿ´Á¹ÅÎ ƓŶ¹Ä¸Â¹ƓŹ¿ÂƓ¾ÂÅÂĽƓÃÄ´ ¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓϞżÅƓÁ´ƓÀ¹ϞŹ Ɠ˵ÂƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒ Ɠ¸´Ɠ¹Ì¹Ɠ¼Ɠ¶ƓÁ´ÃÄ´¶ ¿¹Á¼¼ ƓÃÄÂż¶ÂÿºÁÂÀƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÑƓϞ´À½Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɠ£ÂÁÒÅÁ ƓÊÅÂƓÂÅƓ ÅĹÁ¼ÒƓÂƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ´ÅÀÂϞǹÄÎƓÄ´ϞϞ¹¼¶´¹ÅϞÒ Ɠ´Ɠ¹¹ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´ƓùŸ´¹ÅϞÒƓŹ¿ÆƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ¡Á´Ê¼Å Ɠ¹ϞÅÏƓÃļžƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÂʹ ¶¼¸ÁÂƓrƓϞ¿Á¹ÊÁ½ Ɠ»´ƓϞʹÅƓ¾ÂÅÂĽƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓŹÿ¶´ÒƓÀ´Ë¼Á´ ƓœÂ ÃÄÂϞƓ¾´¾ƓĹ´¿¼»Â¶´Á´ƓÐÅ´ƓÀ´Ë¼Á´Ɠ˲´¾ƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÅÄ´ÁϞÇÂÄÀ¼ ÄƹÅϞÒƓ¶Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹Ɠ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾Â½Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ ˰» »´ƓÀ¹¸¿¹ÁÁ·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓœ¹Á¹ÄÎƓ¾Âļ¿¼Ϟ¶ÎƓϞ¼¿ÎƓÁ´ƓÁ¹½Ɠ Ϟ¿´µ¹¹ ƓʹÀƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ´ÅÀÂϞǹÄÁιƓɼ¾¿ÂÁÎƓÅ´ÀƓÀ¹Á¹¹Ɠ¾ÂÀ 106 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ Ɯ§ÂÆÄʍµº¿Î½ƔµÂµõÅƔĺü¼ƔƒšºÀºÃµ“

ô¾ÅÁÎ Ɠ£ÂƓϞÆż Ɠ¼ÈƓ¶Ϟ¹·ÂƓ¸¶´Ɠ¸¼ÁƓ¶ƓϞ¹¶¹ÄÁÂÀƓÿÆ˴ļ¼ Ɠ¸ÄƷ½Ɠ¶Ɠ ѺÁÂÀ Ɠ˲´º¸Î½Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓ…Á´À´Åζ´¹ÅϞҕƓÂÅƓо¶´ÅÂÄ´ƓÁ´ƓϞ¶Â½ƓÿÑϞ Ɠ œ¹ÄÈÁ¼¹Ɠ Ϟ¿Â¼Ɠ ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾Â½Ɠ ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ ¸¹Å´¿ÏÁÂƓ ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´¿¼Ɠ ÃÄ¿¹ÅÁιƓ ¶Ɠ ÃÄÂɹϞϞ¹Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓ À´Á¹¶Ä´Ɠ ¼Ɠ Âĵ¼Å´¿ÏÁιƓ »ÂÁ¸ÎƓrƓ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼¹ ƓϞ¶¹ÅϞ¾¼¹ Ɠ¹¶ÄÂù½Ϟ¾¼½Ɠ¼ƓÒÃÂÁϞ¾¼½ ƓšÃôĴ ÅÎƓϞ¹Ä¼¼Ɠ…œ¹Á¹Ä´•Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓ¸¹ϞÒż¿¹Å¼½Ɠ»´ÃÆϞ¾´¿¼ƓÅƸ´Ɠ Ϟ¶¹ÅϞ¾¼¹Ɠ¼Áº¹Á¹ÄÎ Ɠ¼ƓÐÅÂƓµÎ¿ƓϞ´ÀνƓÆϞùËÁνƓÁ´ËƓÃÄÂÄζƓ¶Ɠµ¿´ ϞżƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÒƓÿ´Á¹Å Ɠ¿´¶Á½Ɠ»´¸´Ê¹½ƓµÎ¿ÂƓÃÂϞ´¸¼ÅÏƓÁ´Ɠö¹ÄÈ ÁÂϞÅÏƓϞÃÆϞ¾´¹ÀνƓ´ÃôĴŠƓÊŵÎƓÃÂϞÀÂÅĹÅÏ ƓÊÅÂƓÅ´ÀƓøƓµ¿´¾´À¼ ˲ÂÁϞÅÄƾÅÂÄÎƓùĶÎÈƓ»ÂÁ¸Â¶ Ɠ¾´¾Ɠ¼Ɠ´¶ÅÂÄÎƓÁ´ÆÊÁ ǴÁÅ´Ϟżʹ Ϟ¾¼ÈƓÃļ»¶¹¸¹Á¼½ƓŹÈƓ¿¹Å ƓÂļ¹ÁżÄ¶´¿¼ϞÏƓÁ´ƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅÎƓÂÃżʹ Ϟ¾¼ÈƓ ¼Ɠ Ä´¸¼Â´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ Á´µ¿Ñ¸¹Á¼½ Ɠ ¼»Ɠ ¾ÂÅÂÄÎÈƓ Ϟ¿¹¸Â¶´¿Â Ɠ ÊÅÂƓœ¹Á¹Ä´ƓrƓÐÅÂƓµÂ¿¹¹ƓŹÿνƓ´Á´¿Â·ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɠ˰À¹ÁÁÂƓÃÂÐ ÅÂÀÆƓ¶ƓϞ¹Ä¹¸¼Á¹Ɠ55Ɠ¶ Ɠ¶Ϟ¹ƓÇ´ÁÅ´ϞÅÎƓrƓÂÅƓ›¹¿Ò¹¶´ Ɠ˲´»´Áɹ¶´Ɠ¼Ɠ¥ÅÄÆ ·´É¾¼ÈƓ¸ÂƓ˳¹À´ Ɠ›Äиµ¹Ä¼Ɠ¼Ɠ©´½Á¿´½Á´ƓrƓßϞÅ´¶¿Ò¿¼Ɠœ¹Á¹ÄÆƓ¾´¾Ɠ Á¹·ÂϞŹÃļ¼ÀÁνƓº´Ä¾¼½ ƓµÂ¿ÂżϞÅν ƓϞƓҸ¶¼Å½Ɠ´ÅÀÂϞǹĽ ƓÁÂƓ ¶Ɠɹ¿ÂÀƓøµÁνƓ¡¹À¿¹ƓÀ¼Ä Ɠ£ÂƓÐŽƓº¹ƓÃļʼÁ¹ƓùĶιƓÃÂϞ´¸ÂÊ ÁιƓ´ÃôĴÅÎƓ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾¼ÈƓ»ÂÁ¸Â¶Ɠ¸¹¿´¿¼ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓÃÄÂÊÁÎÀ¼ ƓÁ¹Ɠ ϞÃÂϞµÁÎÀ¼ƓϞÂÃÄÂż¶¿ÒÅÏϞÒƓµÂ¿ÏËÂÀÆƓ¸´¶¿¹Á¼Ñ Ɠ˰ƓÂÁ¼Ɠ·¼µ¿¼ ƓϞÃÆ Ϟ¾´ÒϞÏƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹ Ɠ¸¼ÁƓ»´Ɠ¸ÄÆ·¼À Ɠ¡´Å¹ÀƓ¼ÈƓ¾ÂÄÃÆϞ´ƓϞÅ´¿¼Ɠ¸¹¿´ÅÏƓ þĹÃʹ ƓϞƓÄ´ϞʹÅÂÀƓÁ´Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ¶ƓƓ´ÅÀÂϞÇ¹Ä ƓÁÂƓ¼ƓÐÅ·ÂƓ¾´»´ ¿ÂϞÏƓÀ´¿Â Ɠ¦Â·¸´Ɠ¾ÂÁϞÅÄƾÅÂÄÎ Ɠ…»´¾ÆϞ¼¶ƓƸ¼¿´• ƓϞ»¸´¿¼ƓżŴÁ¶νƓ »ÂÁ¸ Ɠ¶Î¸¹Äº¼¶´Ñ̼½Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ¶ƓƓ´ÅÀ Ɠ˰ƓÂÁƓµ¿´·ÂÿÆÊÁÂƓϞ¹¿ƓÁ´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ…œ¹Á¹Ä´ • Ɠ Ɠ¡´À¹Å¼À ƓÊÅÂƓ¸´¿¹¾ÂƓÁ¹Ɠ¾´º¸´ÒƓø ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 107

ªÂË Ɯ Ɯ§À¼¿ʍ¼ƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔšºÀºÃÎ ƔĹº¾µÀÀκƔµÂµõÅÁ¿ƔƒšºÀºÃµ “

¶Â¸Á´ÒƓ¿Â¸¾´Ɠ¶Î¸¹Äº¼¶´¹ÅƓÅ´¾Â¹Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹ ƓÉ´ÄÒ̹¹ƓÁ´Ɠ·¿Æµ¼Á¹Ɠ¾ ¿ÂƓƓ¾ÀƓ¶Ɠ¾¹´Á¹ ƓœÎÒϞÁ¼¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓœ¹Á¹ÄÎƓ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ Á¹ƓÂÃÆϞ¾´¹ÅϞÒƓÁ¼º¹ƓƓ´ÅÀƓ Ɠ˴£´ ƓƓµ´Ä Ɠ´ƓŹÀùĴÅÆÄ´ƓϞÂϞÅ´¶ ¿Ò¹ÅƓƓŠ ¥ƓÀ¹ÊŽƓÂƓ·ÂϞŹÃļ¼ÀÁ½Ɠœ¹Á¹Ä¹ ƓÃÂȺ¹½ƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¾´À¹ÁÁ Ʒ¿ÏÁ·ÂƓùļ¸´ ƓµÎ¿ÂƓ¾ÂÁʴŹ¿ÏÁÂƓþÂÁʹÁÂƓ¼À¹ÁÁÂƓ¶ƓƓ· Ɠ œÃ¹Ä¶Î¹Ɠ ´ÃôĴŠƓ Ä´ϞϞʼŴÁÁνƓ Á´Ɠ Å´¾¼¹Ɠ ´¸Ϟ¾¼¹Ɠ ÆϞ¿Â¶¼ÒƓ …œ¹Á¹ Ä´ • ƓÆϞùËÁÂƓÂÃÆϞż¿ϞÒƓ¼ƓÄ´µÂÅ´¿ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¶ƓƓ· Ɠ¥ƓÐÅ ·ÂƓÀÂÀ¹ÁÅ´ƓÃÂϞ´¸¾¼ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓœ¹Á¹ÄÎƓϞÅ´¿¼ƓÄÆżÁÁ½ƓÂùĴ ɼ¹½ Ɠ¸Á´¾ÂƓ¸Â¿·ÂƓÃÂÄ´µÂÅ´ÅÏƓÅ´ÀƓÁ¹ƓƸ´¹ÅϞÒƓʹĹ»ƓqƓÊ´Ϟ´Ɠ¶ÁÆŠĹÁÁÂϞÅÏƓ´ÃôĴŴƓÁ´·Ä¹¶´¹ÅϞÒƓ¼Ɠп¹¾ÅÄÂÁ¼¾´Ɠ¶Îȸ¼ÅƓ¼»ƓϞÅÄÂÒ £¹Ä¶Î¹Ɠ ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁιƓ ϞÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ ÃÂÒ¶¼¿¼ϞÏƓ ÆƓ œ¹Á¹ÄÎƓ ¶Ɠ ϵƓ · Ɠ …œ¹Á¹Ä´ Ɠ¼Ɠ • ƓœƓɹ¿ÂÀƓÊĹ»¶ÎÊ´½ÁÂƓƸ´ÊÁ½Ɠ¾´»´¿´ϞÏƓÄ´µÂÅ´Ɠ Á´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓœ¹Á¹ÄÎƓϞÃÆϞ¾´¹ÀÎÈƓ´ÃôĴŶƓ…œ¹Á¹Ä´ ` •Ɠϵq Ɠ·· Ɠ¼»Æʼ¶Ë¼ÈƓ¾´¾Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÆ ƓÅ´¾Ɠ¼Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎƓ¶ƓÀ¹ ϞŹƓÃÂϞ´¸¾¼ ƓϞÆÀ¹¶Ë¼ÈƓ¸´º¹Ɠ¶»ÒÅÏƓÃĵÎƓ·ÄÆÁÅ´Ɠ¼ƓÂß¹¿¼ÅÏƓ¹·ÂƓȼ À¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ¼ƓÀ¹È´Á¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓϞ¶Â½ϞŶ´ Ɠ˵ÂƓÁ´¼µÂ¿Ï˼½ƓÐÇǹ¾ÅƓ ϞŸ¼Ɠ þ¿ÂÁÁ¼¾Â¶Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼Ɠ ¼Ɠ ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å¼¾¼Ɠ ¶Î»¶´¿¼Ɠ ùŸ´Á ÁιƓ¼À¼ƓÇÂÅÂôÁÂÄ´ÀÎƓÀ¹ϞÅƓÃÂϞ´¸¾¼ ƓϞÁ´Ê´¿´ƓʹÄÁ µ¹¿Î¹ Ɠ´Ɠû º¹ƓrƓɶ¹ÅÁι Ɠ˲ϞŴż Ɠ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾Â¹ƓÁ¹µÂƓÃļƓ¶»·¿Ò¸¹ƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ ÂÄ´Áº¹¶Â¹ Ɠ˲Ä´Ϟ¼¶ÂƒƓžÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓƓ· ƓÐżƓϞÁ¼À¾¼ƓÂϞÅ´ÑÅϞÒƓ¹¸¼Á ϞŶ¹ÁÁÎÀ¼Ɠ¼Ɠ¶Î»Î¶´ÑÅƓÆƓÿ´Á¹Å¿·¶ƓµÂ¿Ï˽Ɠ¼ÁŹĹϞ Ɠ˰ÈƓÃĸ¿ º´ÑÅƓµĴµ´Åζ´ÅÏƓ¼Ɠ¶Ä¹ÀÒƓÂÅƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÁ´È¸ÒÅƓÁ´ƓÁ¼ÈƓÁ¶ιƓ¸¹Å´¿¼ ¥Æ̹ϞŶ¹ÁÁνƓ¶¾¿´¸Ɠ¶Ɠ¼»ÆʹÁ¼¹Ɠœ¹Á¹ÄÎƓ¶ƓŹƓ·Â¸ÎƓ¶Á¹Ϟ¿´Ɠ¼Ɠ´À¹ ļ¾´ÁϞ¾´ÒƓ ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å¼¾´ Ɠ £Ä¿¹ÅÁιƓ ´ÃôĴÅÎƓ …˴´Ä¼Á¹Ä ϵƓ ¼Ɠ •Ɠ 108 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ ƜŸ»Á¶ÃµʌºÀ¼ʙ Ɣºú¹µÀÀκƔƒšºÀºÃÁ½ “ƔƔ¿µÃŵƔƔ¸ Ɣľº·µƔ¼ƔƒšºÀºÃÁ½ “ƔƔ¿µÃŵƔƔ¸ Ɣ§ÂÆÄÅʙƔ¹ºÄʙÅʍ¼Ɣ¾ºÅƔƹµ¾ÁÄÏƔ¼ÄÂõ·¼ÅÏƔ¼ÄʍµʌºÀÀÆÑƔºÃĺʍż·ÆƔ¼ƔÄ¿ʙ¸Ê¼ÅÏƔʍÁÀÅõÄÅ Ɣ£ÁƔľº¹ÆºÅƔÆʺÄÅÏ ƔÊÅÁƔÐżƔ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼ʙƔ¿Á»µ¼ÊÀÎƔÀ¼ʌÀʙʙƔ ʵÄÅÏƔʍµ¹ÃµƔ·»ʙŵƔ¼»Ɣĺú¹¼ÀÎƔµÀÁõ¿Î ƔµƔ¹µ¾ÏÀʙʙƔʵÄÅÏ Ɣ¸¹ºƔ·¼¹ºÀƔ¸Áü»ÁÀÅƔqƔÄƔʍõº· Ɣ³ÅÁƔõ¶ÁŵƔœÁÀµƔ¢¼Åʺ¾¾µƔ#LKƔ. Ɣ+FQAECII ƔJCKQ?II?KBPA?MC ALJ4=4CKRP EQJ

¼»ÆƓÊ´¿¼Ɠ¶¹ÄÈÁ¼¹ƓϞ¿Â¼Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ…£¼ÂÁ¹Ä œ¹Á¹Ä´ •ƓƓ· ƓϞÅ´¿Ɠ ùĶÎÀƓ ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼ÀƓ ϞÃÆÅÁ¼¾ÂÀƓ œ¹Á¹ÄÎƓ ¼Ɠ ÃĶ¹¿Ɠ Ä´¸¼Â¿Â¾´É¼ ÂÁÁιƓ¼»À¹Ä¹Á¼Ò ƓšƓ…£¼ÂÁ¹Ä œ¹Á¹Ä´ •ƓƓ· ƓÃÂϞ¿´¿Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ ÿ´Á¹ÅÎƓƓϞÃÆϞ¾´¹ÀÎÈƓ´ÃôĴŴƓ¸¼ÁƓµÂ¿Ï˽ƓϵƓ¾·ƓϞƓôĴËÑ ÅÂÀƓ¶Ɠо¶´ÅÂļ´¿ÏÁÆÑƓµ¿´ϞÅÏƓ¸Á¹¶Á·ÂƓÿÆ˴ļÒƓ¼ƓÅļƓÀ´¿ÎÈƓÃÂƓ Ɠ¾·Ɠµ¹»ƓôĴËÑŶƓrƓ¶ƓϞŸÁ¼¹Ɠ˼ÄÂÅÎƓ¼ƓÁ´ƓϞ¹¶¹ÄƓ¸Á¹¶Á·ÂƓÃÂ¿Æ Ë´Ä¼Ò Ɠ´ƓÅ´¾º¹ƓÁ´ƓÁÂÊÁ¹ƓÿÆ˴ļ¹ Ɠ˵¼Ɠ¸¼ÁƓ¼»ƓÁ¼ÈƓÁ¹ƓϞ»¸´¶´¿ϞÒƓ ¸¿ÒƓÄ´µÂÅÎƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ¸Á´¾ÂƓ¸¼ÁƓ¼»ƓÀ´¿ÎÈƓ´ÃôĴŶƓµ¿´ ·ÂÿÆÊÁÂƓÃļ»¹À¿¼¿ϞÒƓµ¹»ƓôĴËÑÅ´ƒƓ¼ƓÃÄÂÄ´µÂÅ´¿ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁ ϞżƓµÂ¿¹¹ƓÊ´Ϟ´ Ɠ±ÅÂÅƓϞ¿ÆÊ´½Ɠû¶Â¿Ò¹ÅƓÃÂÊƶϞŶ¶´ÅÏ ƓÁ´Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¶¹ ¿¼¾´ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ´ÅÀÂϞǹÄÎƓÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓœ¹Á¹ÄÎ ƓšÅÀÂϞǹĴƓœ¹Á¹ ÄÎƓÃÂÊżƓ¶ƓƓÄ´»ƓÀ´ϞϞ¼¶Á¹¹Ɠ»¹ÀÁ½ Ɠ´Ɠ¹¹ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ ϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓƓ¾· À ƓÊÅÂƓ¶ƓϵϵƓÄ´»ƓÿÂÅÁ¹¹Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓ¶Â»¸ÆÈ´Ɠ¼Ɠ¿¼ËÏƓ¶Ɠ ϵƓÄ´»ƓÆϞÅÆô¹ÅƓÿÂÅÁÂϞżƓº¼¸¾Â½Ɠ¶Â¸Î œ¹ϞÏÀ´ƓÁ¹ÃÄÂϞÅÂƓµÎ¿ÂƓϞ»¸´ÅÏƓÃÄÂÊÁιƓÁ´ÆÊÁιƓ»ÂÁ¸Î Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ ¶Î¸¹Äº¼¶´ÑÅƓ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾Â½Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ ƓÅ´¾Â¹Ɠº¹ Ɠ¾´¾ƓÁ´Ɠ ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ½Ɠ·¿Æµ¼Á¹Ɠ¶Ɠ»¹ÀÁÎÈƓ¾¹´Á´È Ɠ˵ÂƓ¹Ì¹ƓϞ¿ÂºÁ¹¹ƓµÎ¿ÂƓ»´ϞÅ´ ¶¼ÅÏƓ¼ÈƓÃÄÂż¶ÂϞÅÂÒÅÏƓ¾Äƺ´Ñ̹½ƓŹÀùĴÅÆĹƓ ƓŠ ƓÃļƓϞÅ¿ÏƓ ÿÂÅÁÂÀƓ¶Â»¸Æȹ Ɠ£ÂžƓŹÿ´ƓϞ¾¶Â»ÏƓ¾ÂÄÃÆϞƓ¾Â¿ÂϞϞ´¿ÏÁν ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ ¸´º¹ƓϞ´ÀιƓÁ´¸¹ºÁιƓ´ÃôĴÅÎƓÄ´µÂÅ´¿¼ƓÁ¹ƓµÂ¿¹¹Ɠ¸¶ÆÈƓÊ´Ϟ¶ Ɠ«ÅµÎƓ Ϟ¾ÂĹ¹ƓÂÃÆϞżÅÏϞÒƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¼ƓÃĸ¿¼ÅÏƓÅ´ÀƓÄ´µÂÅÆ Ɠ…œ¹Á¹ÄΕƓ ¶Ɠȸ¹ƓÃÂϞ´¸¾¼ƓϞµÄ´Ϟζ´¿¼ƓôĴËÑÅƓ¼ƓÃĸ¿º´¿¼ƓϞÃÆϞ¾ ƓÅÂÄÀ»ÒϞÏƓ ¿¼ËÏƓÁ¹µÂ¿Ï˼ÀƓ̼žÂÀƓÁ´ƓϞ¶Â¹ÀƓ¾ÂÄÃÆϞ¹ Ɠ§¸´ÄƓÂƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓϞÀÒ· Ê´¿ÂƓϞùɼ´¿ÏÁ¹Ɠ¸¹ÀÃǼÄÆÑ̹¹ƓÆϞÅĽϞŶÂƓrƓÃÂϞ´¸ÂÊÁ´ÒƓÂÃÂÄ´ Ɠ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 109

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔÂÃÁºʍŵƔƒšº›µ“

˲ÂÁϞÅÄƾɼÒƓ¾´»´¿´ϞÏƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓƸ´ÊÁ½ ƓÊÅÂƓ…œ¹Á¹Ä´ •Ɠµ¹»ƓÃÄ µ¿¹ÀƓϞ¹¿´ƓÁ´ƓϞ¾¿ÂÁƓϞƓÁ´¾¿ÂÁÂÀƓϵŠƓ¼ƓÁÂÄÀ´¿ÏÁÂƓÄ´µÂÅ´¿´ ¦´¾¼¹Ɠ ôÁÂÄ´ÀÎƓ œ¹Á¹ÄÎƓ ļϞ Ɠ Ɠ ÃƵ¿¼¾Â¶´¿¼ϞÏƓ ϞÄ´»ÆƓ ÃÂϞ¿¹Ɠ ¼ÈƓÿÆʹÁ¼Ò Ɠ¡¸¹ϞÏƓÀºÁÂƓ»´À¹Å¼ÅÏƓ¿ÑµÂÃÎÅÁ¹ƓϞµÎż¹ ƓœÂƓ¶Ä¹ ÀÒƓϞÃÆϞ¾´Ɠ¾´º¸ÆÑƓ¾´À¹ÄÆƓ»´Ì¼Ì´¿´Ɠÿ¼ÆĹŴÁ¶´ÒƓ¾ÄÎ˾´ Ɠ¾ÂÅ ĴÒƓÃÂϞ¿¹ƓÃÂϞ´¸¾¼ƓÂÅϞÅĹ¿¼¶´¿´ϞÏƓ¼Ɠô¸´¿´Ɠ¶Á¼» Ɠ˵´Ɠ¶¹ÄÈÁ¹ÀƓϞÁ¼À ¾¹ƓÐÅ´Ɠµ¹¿´ÒƓÿƾÄÆ·¿´ÒƓ¾ÄÎ˾´Ɠ¶¼¸Á´ƓÆƓÃÂϞ´¸ÂÊÁ½ƓÂÃÂÄÎ ƓšƓ·¸¹Ɠ ÂÁ´Ɠ Á´Ɠ Á¼ºÁ¹ÀƓ ϞÁ¼À¾¹Ɠ ˳¹º¼ÅƓ ¿¹¶¹¹Ɠ ɹÁÅÄ´ Ɠ ˰À¹ÁÁÂƓ ¶Ɠ Á¹¹ Ɠ Ä´Ϟ ÃÄÒÀ¿ÒÒϞÏ Ɠ¶ÂÁ»¼¿ƓϞ¶Â½ƓÃĵÁ¼¾ƓÃļµÂÄƓ¸¿ÒƓ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓÀ¹È´Á¼Ê¹ Ϟ¾¼ÈƓϞ¶Â½ϞŶƓ·ÄÆÁÅ´ Ɠ˰»À¹Ä¼¶Ɠ¹¹ƓŶ¹Ä¸ÂϞÅÏ ƓÂÁƓøŶ¹Ä¸¼¿ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓ ÿ¼ÆĹŴÁ Ɠ£Ä¼µÂÄ ƓÅ´¾ƓϞ¾´»´ÅÏ ƓµÎ¿Ɠ¼ϞÃÎÅ´ÁƓ¶Ɠÿ¹¶ÎÈƓÆϞ¿Â¶¼ÒÈ Ɠ œ¹ÄÂÒÅÁÂϞÅÏƓÐÅ·ÂƓùʴ¿ÏÁ·ÂƓϞµÎżÒƓµÎ¿´Ɠµ¿¼»¾´Ɠ¾ƓÁÆ¿Ñ ƓÁÂƓÂÁÂƓ Ãļ»Â˿ƒ 110 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

§Ê¼Åζ´ÒƓ ¶ÎϞ¾¹Ɠ ´¿Ïµ¹¸ÂƓ œ¹Á¹ÄÎƓ ¼Ɠ ¾Â¿ÂϞϞ´¿ÏÁÆÑƓ ÿÂÅ ÁÂϞÅÏƓ ¹¹Ɠ ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ ÆʹÁιƓ ϞÂÀÁ¹¶´¿¼ϞÏ Ɠ ÊÅÂƓ ÆƓ ö¹ÄÈÁ ϞżƓµÆ¸¹ÅƓ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓϞ¿Á¹ÊÁ ·ÂƓϞ¶¹Å´Ɠ¸¿ÒƓÇÂÅ·ĴǼĶ´Á¼Ò Ɠ ˲Ɠ ÅÂÀÆƓ º¹Ɠ ÆƓ ¸Á´Ɠ ·´»Â¶Â·ÂƓ ¾¹ ´Á´Ɠ œ¹Á¹ÄÎƓ ¶Ã¿Á¹Ɠ À·Ɠ ¶¼Ϟ¹ÅÏƓ ÿÂÅÁνƓ ÅÆÀ´Á Ɠ Ä´ϞϞ¹¼¶´Ñ̼½Ɠ Ϟ¿Á¹ÊÁνƓϞ¶¹ÅƓ¼ƓÁ¹Ɠû¶Â¿ÒÑ Ì¼½ƓÿÆʼÅÏƓ¾ÂÁÅÄ´ϞÅÁ¹Ɠ¼»Â µÄ´º¹Á¼¹ Ɠ £ÂÐÅÂÀÆƓ Á´Ɠ ùĶÎÈƓ ÃÂϞ´¸ÂÊÁÎÈƓ ´ÃôĴŴÈƓ ϞÅ´¶¼¿¼Ɠ ·´¿Â·¹ÁÁιƓÄÅÆÅÁιƓ¿´ÀÃÎƓ¸¿ÒƓ ÂϞ¶¹Ì¹Á¼ÒƓ ÃÂʶÎƓ ¼Ɠ Ϟ»¸´Á¼ÒƓ Ϟ¶¹Å¶·ÂƓ ¾ÂÁÅÄ´ϞÅ´ Ɠ ˵ÂƓ ¾´»´ ¿ÂϞÏ Ɠ ÊÅÂƓ ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁ·ÂƓ Ϟ¶¹Å´Ɠ Å´ÀƓ ¶Ã¿Á¹Ɠ ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓ Á´Ɠ œ¹ Á¹Ä¹Ɠ Ϟ¶¹Å¿Â Ɠ ¾´¾Ɠ ¶Ɠ ôϞÀÆÄÁνƓ ¸¹ÁÏƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ˰Ɠ¾ÂÁÅÄ´ϞÅƓÃļƓ ªÂË Ɯ Ɯ˜ÐÃÁÄŵÅƔ·ƔµÅ¿ÁÄǺúƔšºÀºÃÎ Ɣ ¦¼ÄÆÀÁʍƔ$1 ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁÂÀƓ ÂϞ¶¹Ì¹Á¼¼Ɠ ź¹Ɠ ¶Ã¿Á¹ƓÃļ¹À¿¹Àν œƓ ¾ÅҵĹƓ ϵƓ · Ɠ ÃÂϞ´¸ÂÊÁιƓ ´ÃôĴÅÎƓ …œ¹Á¹Ä´ Ɠ ¼Ɠ •Ɠ ʹ Ĺ»Ɠ Ϟ¶Â¼Ɠ Âĵ¼Å´¿ÏÁιƓ µ¿Â¾¼Ɠ ùŸ´¿¼Ɠ Á´Ɠ ¡¹À¿ÑƓ ùĶιƓ ¶Ɠ ¼ϞÅ ļ¼Ɠ ϞÁ¼À¾¼Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¸ÄƷ½Ɠ ÿ´Á¹ÅÎƓ ¹Ϟ¿¼Ɠ Á¹Ɠ µÄ´ÅÏƓ ¶Ɠ Ä´ϞʹÅƓ ˳ÆÁÆ Ɠ˵´ƓùĶνƓ¶»·¿Ò¸ƓùÄϞù¾Å¼¶´ƓÁ´ƓÐżÈƓôÁÂÄ´À´ÈƓ¶Î·¿Ò¸ÒÅƓ ϞÅÄ´ÁÁÂƓ¼Ϟ¾´º¹ÁÁ½ƓÃļʼÁ½ƓϞ¿Æº¼ÅƓöÂÄÂÅƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒƓϞ͹À ¾¼ Ɠ ±Å¼Ɠ ϞÁ¼À¾¼Ɠ ÿÆʹÁÎƓ Ź¿¹ÇÂÅÂÀ¹ÅÄÂÀƓ ÂÃż¾Â À¹È´Á¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓ Ϟ¾´Á¹ÄÂÀ Ɠ …¶»·¿Ò¸•Ɠ ¾ÂÅÂÄ·ÂƓ À¹¸¿¹ÁÁÂƓ ùĹÀ¹Ì´¿ϞÒƓ ÂÅƓ ·Âļ»ÂÁÅ´Ɠ øƓ…Á·¼•ƓÃÂϞ´¸ÂÊÁ·ÂƓ´ÃôĴŴƓ¼Ɠ»´Å¹ÀƓ¾Ɠ¸ÄÆ·ÂÀÆƓ·Âļ»ÂÁÅÆƓÃÂ¿Æ Ê´¿´ϞÏƓÄ´»¶¹Äž´ƓÁ´ƓŠ Ɠž¶´ƓŹ¿¹ÇÂÅÂÀ¹ÅÄ´ƓÁ´ƓÃÄÂż¶ÂÿºÁÎÈƓ µÂÄÅ´ÈƓ´ÃôĴŴƓ¸Â¿ºÁÎƓµÎ¿¼Ɠ¸´ÅÏƓÿÁÆÑƓôÁÂÄ´ÀÆ Ɠ˵ÂƓ¾ÄÎ˾¼Ɠ Á´Ɠµ͹¾Å¼¶´ÈƓžÄζ´¿¼ϞÏƓÁ¹Ɠ¶Ϟ¹·¸´ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓÁ´Ɠ…œ¹Á¹Ä¹ Ɠ¼Ɠ •Ɠ Á¹ƓžÄο´ϞÏƓÁ¼Ɠ¸Á´Ɠ¼»ƓʹÅÎÄ¹È ¢¸¼ÁƓ¼»ƓÁ´¼µÂ¿¹¹Ɠ¾Ä´Ϟ¼¶ÎÈƓоϞùļÀ¹ÁŶƓÃÂƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÑƓœ¹ Á¹ÄÎƓµÎ¿ƓÃĸ¹¿´ÁƓϞƓÃÂÀÂÌÏÑƓ»ÂÁ¸Â¶Ɠ…œ¹´ Ɠ¼Ɠ •ƓϵƓ· Ɠ˰ÈƓÁ´ »¶´Á¼¹Ɠ Ä´Ϟ˼ÇÄ¶ζ´¹ÅϞÒƓ ¾´¾Ɠ …œ¹Á¹Ä´r´¿¿¹½• Ɠ ÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ ÃÂϞ¿¹Ɠ Ÿ¹¿¹Á¼ÒƓϞÃÆϞ¾´¹ÀÎÈƓ´ÃôĴŶ ƓÁ´ÃÄ´¶¿¹ÁÁÎÈƓ¾Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓœ¹ Á¹ÄÎ Ɠÿ¹ÅÁιƓÊ´ϞżƓ»ÂÁ¸Â¶ƓÆË¿¼Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÅÏƓÒ¸ÄÂƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ´¿¿¹ÒƓ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 111

ªÂË Ɯ Ɯ¦µ¹¼ÁʍµÃŵƔšºÀºÃÎƔƒ¢µ¸º¾¾µÀ“ Ɣ, 1 Ɣ›Á¾Æ¶Î¿ƔÂÁʍµ»µÀÎƔÀ¼»¿ºÀÀÁÄż Ɣ »º¾ºÀÁ·µÅÁ ʌº¾ÅοƔqƔÄú¹À¼½ƔÆÃÁ·ºÀÏ ƔʍõÄÀÁºƔ¼ƔÁÄÁ¶ºÀÀÁƔ¶º¾ÁºƔqƔ¸ÁÃÎ Ɣ

¼Ɠ¶Ã¹Ä¶Î¹ƓÆϞùËÁÂƓÐÅÂƓϞ¸¹¿´¿¼ Ɠ£ÂϞ´¸ÂÊÁιƓ´ÃôĴÅÎƓµÎ¿¼Ɠź¹Ɠ Á¹Ɠ Ϟ¶Ϟ¹ÀƓ µÎÊÁÎÀ¼Ɠ ·¿´¶Á´ÒƓ Ê´ϞÅÏƓ ´ÃôĴŴƓ Ϟ´¸¼¿´ϞÏƓ Á´Ɠ ö¹ÄÈ ÁÂϞÅÏ Ɠ´ƓÃļƓϞÃÆϞ¾¹ƓÂÅƓÁ¹¹ƓŸ¹¿Ò¿ϞÒƓ´ÐÄÂϞÅ´Å Ɠ¼»·ÂŶ¿¹ÁÁνƓÇÄ´Á ÉÆ»Ϟ¾¼À¼Ɠ¼Áº¹Á¹Ä´À¼ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓ¾¿ÂƓ¸¶ÆÈƓϞÆžƓ¿¹Å´¿Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹ ĹƓœ¹Á¹ÄÎƓÁ´Ɠ¶ÎϞÂŹƓϵqϵϵƓ¾À ƓùŸ´¶´ÒƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¸´ÁÁιƓÂƓŹÀ ùĴÅÆĹ Ɠ¸´¶¿¹Á¼¼ ƓÂϞ¶¹Ì¹ÁÁÂϞżƓ¼Ɠ¶¼¸¼ÀÂϞżƓ¶Ɠµ¿´¾´È Ɠ›¿´·Â¸´ ÄÒƓÀÂÌÁÂÀÆƓ¶¹ÅÄÆ Ɠ¸ÆÑ̹ÀÆƓÁ´ƓÐŽƓ¶ÎϞÂŹƓϞÂƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓϵƓ¾À Ê Ɠ ´ÐÄÂƓϞÅ´ÅÎƓÆϞù¿¼Ɠµ¿¹Å¹ÅÏƓ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÆÑƓÊ´ϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎ ˵´ƓÇÂÅ·ĴǼÒÈƓϞƓÀ¹ϞÅƓÃÂϞ´¸¾¼Ɠ¶¼¸ÁÎƓ¿¼ËÏƓÁ¹µÂ¿Ï˼¹ƓÆÊ´Ϟž¼Ɠ ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾Â½Ɠö¹ÄÈÁÂϞż ƓšƓÀºÁÂƓ¿¼Ɠƶ¼¸¹ÅÏƓ¶ϞÑƓœ¹Á¹ÄÆƓϞ¾¶Â»ÏƓ µ¿´¾´Ɠ˴ºÁƒƓ¤´¸¼Â¿Â¾´ÅÂÄƓ¶¼¸¼ÅƓϞ¾¶Â»ÏƓµ¿´¾´ Ɠ˲Ɠœ¹Á¹Ä¹Ɠ¿¹Å´¿¼Ɠ ¸¶´ƓϞ¶¹ÅϞ¾¼ÈƓϞÃÆÅÁ¼¾´ƓϞƓÄ´¸¼Â¿Â¾´ÅÂÄ´À¼ƓµÂ¾Â¶Â·ÂƓµ»ÂÄ´Ɠ¼Ɠ¸¼ÁƓ 112 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ Ɯ£µƔÐÅÁ¿ƔÆʵÄÅʍºƔõ¹¼ÁʍµÃÅÎƔšºÀºÃÎƔ ·¼¹ºÀƔ·Æ¾ʍµÀ

´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼½ Ɠ £ÂƓ ¼ÈƓ Á´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒÀƓ ϞÂϞÅ´¶¿¹ÁÎƓ Ä´¸¼Â¾´ÄÅÎƓ œ¹Á¹ ÄÎƓϞƓ¶¹ϞÏÀ´Ɠ¶ÎϞ¾¼ÀƓÄ´»Ä¹Ë¹Á¼¹À Ɠ˵´Ɠµ̹½Ɠ¾´ÄŹƓ¹·ÂƓÅÄƸÁÂƓÃÄ ¸¹ÀÂÁϞÅļĶ´ÅÏ ƓÁÂƓÁ´ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓÇÄ´·À¹ÁÅ´ÈƓ¾´ÄÅÎƓÂÁÂƓÒϞÁÂƓ¶¼¸ Á Ɠª¶¹ÅÂÀƓÁ´ƓÄ´¸¼Â¾´ÄÅ´ÈƓþ´»´ÁÎƓÆĶÁ¼Ɠ·Â¿ÆµÂ½Ɠ¼ƓϞ¼Á¼½ƓrƓÐÅÂƓ Á¼»À¹ÁÁÂϞżƓµÆ¸ÏƓÁ´Ɠœ¹Á¹Ä¹Ɠ¶Â¸´ ƓÐÅÂƓµÎ¿¼ƓµÎƓ¾¹´ÁÎ Ɠ˵ÂƓº¼¸¾´ÒƓ ¶Â¸´ƓÁ´Ɠœ¹Á¹Ä¹ƓϞÆ̹ϞŶ¶´ÅÏƓÁ¹ƓÀº¹Å Ɠ¸´Ɠ¼Ɠ·´»ÂµĴ»Á½Ɠ¶Â¸ÎƓÅ´ÀƓ ÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ Á¹Å Ɠ ¡¹¿¹Á¶´ÅιƓ ¼Ɠ º¹¿Å¶´ÅιƓ µ¿´ϞżƓ rƓ ÐÅÂƓ ¾ÂÁż Á¹ÁÅÎƓÁ´»Â¶¹ÀƓ¼ÈƓÅ´¾ Ɠ˲Ä´ϞÁ¹Ɠ¼Ɠµ¹¿Â¹ƓrƓϞ´ÀιƓ¶ÎϞ¾¼¹ƓÅÂʾ¼ƓÁ´Ɠ

ªÂË Ɯ Ɯ§ÅÃÁºÀ¼ºƔšºÀºÃÎ Ɣ£µ¹ƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅÏÑƔ¾µÀºÅÎƔÂÃÁÄżõºÅÄʙƔ¾ÁÅÀµʙƔÁ¶¾µÊÀµʙƔµÅ¿ÁÄǺõ Ɣ·ºÃÈÀʙʙƔ¸ÃµÀ¼ÉµƔÁ¶¾µʍÁ·ƔÂÃÁÈÁ¹¼ÅƔÀµƔ·ÎÄÁźƔqƔʍ¿ ƔšÀºËÀʙʙƔ ·¼¹¼¿µʙƔÄƔžº¿¾¼ƔƒÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅϓƔµÅ¿ÁÄǺÃÎƔȵõʍźü»ÆºÅÄʙƔÀµ¼¶Á¾ººƔú»ʍ¼¿¼Ɣź¿ÂºÃµÅÆÃÀο¼ƔʍÁ¾º¶µÀ¼ʙ¿¼ Ɣ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 113

ªÂË Ɯ Ɯ§ÅÃÁºÀ¼ºƔžº¿¾¼ Ɣ ʉÁÀ·ºʍż·ÀκƔÂÁÅÁʍ¼Ɣ·Ɣõľµ·¾ºÀÀÁ¿Ɣ·ºÌºÄÅ·ºƔ¿µÀż¼ƔÁ¶ºÄºʼ·µÑÅƔ¿µ¸À¼ÅÀÁºƔ ÂÁ¾ºƔ¾µÀºÅÎ

œ¹Á¹Ä¹ ƓÐÅÂƓ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾¼½Ɠ…¦¼µ¹Å•ƓrƓϞ´À¹Ɠ¶ÎϞ¾¹Ɠÿ´Å ƓœÎϞÂÊ´½ Ë´ÒƓ¶¹Ä˼Á´ƓÁ´ƓÁ¹ÀƓrƓ·ÂÄ´Ɠ˴´¾Ϟ¶¹¿¿ƓrƓ¶Â»¶ÎË´¹ÅϞÒƓÁ´ƓƓ¾À œ¹Á¹Ä´Ɠ¶Æ¿¾´Á¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ´¾Å¼¶Á´ Ɠ´¾Å¼¶Á¹¹ ƓʹÀƓϞ¹·Â¸ÁÒËÁÒÒƓ¡¹À ¿Ò Ɠ±ÅÂƓÁ¹ƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÃÂÁÒÅÁ ƓœƓ˵¶ÂϞ¼µ¼ÄϞ¾¹ƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓ¼»¶¹ϞÅÁνƓ·¹Â ¿Â· Ɠ´¾´¸¹À¼¾Ɠ˵¼¾Â¿´½Ɠ˳¹ÂÁÅϹ¶¼ÊƓžÂµÄ¹É¶ ƓÆƓÁ¹·ÂƓ¼À¹¹ÅϞÒƓ¼ÁŹ ĹϞÁ´ÒƓŹÂļÒƓÃÂƓö¸ÆƓж¿Ñɼ¼Ɠ¡¹À¿¼Ɠ¼Ɠœ¹Á¹ÄÎƓDPPLO

[email protected] NQ L>LBNO RBJBN> RKVIKVDJKB [email protected] VBIHE ¢ƓÁ¹¸Ä´ÈƓœ¹Á¹ÄÎ ƓÂƓ¹¹Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁ¹ÀƓϞÅĹÁ¼¼ƓÁ´¸¹ºÁÎÈƓÇ´¾Å¶Ɠ Á¹Å ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓϞ¹½ϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÒƓÅ´ÀƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓÁ¹ƓÃÄ ¶Â¸¼¿¼ϞÏ Ɠ˲ƓÅÂÀÆƓº¹ƓÀ¹¸¿¹ÁÁ¹Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠÿ´Á¹ÅÎƓÁ¹Ɠû¶Â¿Ò¹ÅƓ¼» À¹Ä¼ÅÏƓ¹¹ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ¼Á¹Äɼ¼ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓÀ·ƓµÎƓÄ´ϞϞ¾´»´ÅÏƓÂƓÄ´Ϟß¹ ¿¹Á¼¼ƓÿÂÅÁÂϞżƓϞƓ·¿Æµ¼Á½ Ɠ£Â¾´ƓŹÂĹżʹϞ¾¼¹ƓßϞÅ´¶¿¹Á¼ÒƓµ´ »¼ÄÆÑÅϞÒƓÁ´ƓϞȸϞŶ¹Ɠœ¹Á¹ÄÎƓϞƓ¡¹À¿¹½ Ɠ´Ɠ¶¼¸¼À¹ƓÂÅϞÆÅϞŶ¼¹ƓŹ¾Å Á¼¾¼Ɠÿ¼ÅƓÁ´Ɠœ¹Á¹Ä¹ƓµÍÒϞÁÒ¹ÅϞÒƓÂÅϞÆÅϞŶ¼¹ÀƓÁ´ƓÁ¹½Ɠ¶Â¸Î Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ Á´Ɠ¡¹À¿¹ƓϞ¿Æº¼ÅƓ…ϞÀ´»¾Â½• Ɠû¶Â¿ÒÒƓÿ¼Å´ÀƓϞ¾Â¿Ï»¼ÅÏƓ¼ƓøÁÎļ ¶´ÅÏƓ¸ÄÆ·ƓøƓ¸ÄÆ·´ Ɠœ¾ÆùƓϞƓ¶ÎϞ¾½ƓŹÀùĴÅÆĽƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÐÅÂƓ Ãļ¶Â¸¼ÅƓ¾Ɠ»´À¹¸¿¹Á¼ÑƓ¼¿¼Ɠ¸´º¹ƓÿÁÂÀÆƓÂÅϞÆÅϞŶ¼ÑƓ¾ÂÁ¶¹¾É¼¼Ɠ ¶ƓŹ¿¹Ɠœ¹Á¹ÄÎ ƓϞÁ¼º´¹ÅƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓÂÈ¿´º¸¹Á¼ÒƓ¹¹ƓÁ¹¸ÄƓ¼ƓÀº¹ÅƓÂµÍ ÒϞÁ¼ÅÏƓÂÅϞÆÅϞŶ¼¹ƓÆƓÁ¹¹ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÃÂ¿Ò ƓœϞ¹ƓÐÅÂƓ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓ¿Â·¼ÊÁ Ɠ ÁÂƓÅĹµÆ¹ÅƓоϞùļÀ¹ÁÅ´¿ÏÁ½ƓÃĶ¹Ä¾¼ ˲ϞŴż ƓÂƓ¥ÃÊÉà Ɠ£Â¸ÄµÁÂƓµϞƺ¸´ÅÏƓÅĹÅÏÑƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠÿ´Á¹ÅÆƓ Á¹ƓµÆ¸Æ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÒƓÁ¹Ɠ·¹Â¿Â· Ɠ˲ƓÅÂÀÆƓº¹Ɠ¾´º¸Î½Ɠ¼»ƓÁ´ϞƓ¼À¹¹ÅƓµ̹¹Ɠ ßϞÅ´¶¿¹Á¼¹ƓÂƓ¡¹À¿¹Ɠ¸´º¹ƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹Ɠ˾¿ÏÁÎÈƓ»Á´Á¼½ Ɠ˵ÂƓ¶ƓϞ¶Ò »¼ƓϞƓ¼»ÆʹÁ¼¹ÀƓ¸ÄÆ·¼ÈƓÿ´Á¹ÅƓ»´À¹ÊÆ ƓÊÅÂƓ¼ƓÁ¹¸Ä´ƓϞ¶Â¹½Ɠÿ´Á¹ÅÎƓÁ´ÀƓ ÃÂÁÒÅÁÎƓÁ¹Ɠ¸ÂƓ¾ÂÁÉ´ Ɠ£ÂÊżƓ¾´º¸Î½Ɠ·Â¸ƓÃļϞȸÒÅƓ¾ÄÆÃÁιƓžÄΠżÒƓ¶Ɠ·¹Â¿Â·¼¼ ƓÃÂĽƓµÁ´Äƺ¼¶´ÑÅƓ¸´º¹ƓÁ¶ιƓϞ¿Â¼Ɠ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓ¡¹À ¿¼ Ɠ¸Á´¾ÂƓÀÎƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓÅÂÊÁÂƓÁ¹Ɠ»Á´¹ÀƓŹÀùĴÅÆÄÆƓ¶ƓҸĹƓϞ¶Â¹½Ɠ 114 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ÿ´Á¹ÅÎ Ɠ£ÂϞÀÂÅļŹƓϞ¶¹º¼¹Ɠµ»ÂÄÎƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓ´¶ÅÂÄÎƓϞʼŴÑÅ ƓÊÅÂƓ ŹÀùĴÅÆÄ´ƓÁ´Ɠ·Ä´Á¼É¹Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁ¹·ÂƓҸĴƓ¾¿ÂƓϵƓ( Ɠ´Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓrƓ ÊÅÂƓµÂ¿¹¹ƓƓ( Ɠ±ÅÂƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅÎƓŹÂĹżʹϞ¾¼ÈƓÄ´ϞʹŶ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓ Ǽ·ÆļÄÆÑÅƓÁ¹Ɠ¶Ã¿Á¹ƓÁ´¸¹ºÁιƓôĴÀ¹ÅÄÎ ƓÂüϞζ´Ñ̼¹ƓϞ¶Â½ϞÅ ¶´Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓÃļƓŹÀùĴÅÆĹƓ¶ƓÅÎϞÒʼƓ¾¹¿Ï¶¼Á¶Ɠ¼Ɠ¸´¶¿¹Á¼¼Ɠ¶ƓÀ¼¿ ¿¼ÂÁÎƓµ´Ä Ɠ£Â¾´ƓÐżƓϞ¶Â½ϞŶ´ƓÁ¹ƓµÆ¸ÆÅƓÁ´¸¹ºÁÂƓ¼»ÆʹÁÎƓ¶Ɠ¿´µÂÄ´Å ļ¼ ƓÅÂÊÁÎÈƓ»Á´Á¼½ƓÂƓÁ¹¸Ä´ÈƓ¡¹À¿¼ƓÀÎƓÁ¹ƓÿÆʼÀ §Á¼¾´¿ÏÁÂϞÅÏƓ¡¹À¿¼ƓϞŸ¼ƓøµÁÎÈƓ¹½Ɠÿ´Á¹ÅƓϞÂϞżÅƓ¶ƓÁ´¿¼ ʼ¼ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÿÒƓ¼Ɠº¼¸¾Â½Ɠ¶Â¸ÎƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż ƓÃļʹÀƓ¶ÅÂĹ Ɠ ඼¸¼ÀÂÀÆ ƓÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓϞ¿¹¸ϞŶ¼¹ÀƓùĶ·ÂƓÀ´·Á¼ÅÂϞǹĴƓ¡¹À¿¼Ɠ»´ ̴̼¹ÅƓÂÅƓÞ¶ƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ¶¹ÅÄ´ƓÁ´ËÆƓ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ¼ ƓÂÃÂϞŸ ¶´ÁÁ Ɠ·¼¸ÄÂϞǹÄÆ Ɠž¿ÒƓ·¹Á¹Ä´É¼¼ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÃÂ¿Ò Ɠ¾´¾ƓϞ¹½Ê´ϞƓß ϞÅ´¶¿Ò¹ÅϞÒ Ɠ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓÿ´Á¹ÅÎƓ¸Â¿ºÁÎƓµÎÅÏƓº¼¸¾¼½Ɠп¹¾ÅÄÂÃÄÂ¶Â¸Ò Ì¼½ƓϞ¿Â½ ƓÂȶ´Ê¹ÁÁνƓ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ÁÎÀƓ¸¶¼º¹Á¼¹À Ɠ¼ƓµÎϞÅĹƓϞÆÅÂÊ Á¹Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼¹ Ɠµ¹Ϟùʼ¶´Ñ̹¹Ɠ¾Âļ¿¼Ϟ¶ÆƓϞ¼¿Æ Ɠ¦Â¿Ï¾ÂƓÃļƓÐżÈƓ ÆϞ¿Â¶¼ÒÈƓ ¶¾¿ÑÊ´¹ÅϞÒƓ ¸¼Á´À À¹È´Á¼»À Ɠ ÆϞ¼¿¼¶´Ñ̼½Ɠ À´·Á¼ÅÁ¹Ɠ ÿ¹ Ɠœ¹Á¹Ä´ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹Ɠ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÆƓÁ¹¹ƓÁ¹ÅƓÀ´·Á¼Å Á·ÂƓÃÂ¿Ò Ɠ ¹¿¹»Á¹ƓÒ¸ÄÂƓÆƓÀ´¿¹ÁϾ·ÂƓ˴´ÄϞ´Ɠ¸´¶ÁÂƓÂϞÅοÂƓ¼ƓÂŶ¹Ä ¸¹¿Â ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÂÁƓÅ´¾º¹Ɠ¿¼Ë¹ÁƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÃÂ¿Ò Ɠ˴¹Ä¾Æļ½ Ɠ¾´»´¿ÂϞÏƓ µÎ ƓÂʹÁÏƓÀ¹¸¿¹ÁÁÂƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ¼Ɠ¸Â¿º¹ÁƓµÎ¿ƓÂϞÅÎÅÏƓÄ´ÁÏ˹Ɠ˴´ÄϞ´ Ɠ ÁÂƓ¶Ã¿Á¹ƓÂÌÆżÀ¹Ɠ¸¼Ã¿ÏÁ¹ƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹ƓϞƓÁ´ÃÄÒº¹ÁÁÂϞÅÏÑƓ Ä´»Ɠ¶ƓƓϞ¿´µ¹¹Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓÆƓÁ¹·ÂƓ¹ϞÅÏ Ɠ£´Ä´¸Â¾ϞƒƓ¢Å¶¹ÅϞŶ¹ÁÁÎÀƓ»´Ɠø ¸¹Äº´Á¼¹Ɠº¹¿¹»Á·ÂƓҸĴƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓ¶ƓÄ´Ϟÿ´¶¿¹ÁÁÂÀƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¼ƓϞ¹½ Ê´ϞƓϞʼŴ¹ÅϞÒƓÃļ¿¼¶Á¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ£Ä½¸ÆÅƓÀ¼¿¿¼´Ä¸ÎƓ¿¹Å Ɠ ÂϞÅÎÁ¹ÅƓ¼Ɠ»´Å¶¹Ä¸¹¹ÅƓº¹¿¹»Á¹Ɠ Ò¸ÄÂƓ ¡¹À¿¼ Ɠ ¿¼Ë¼¶Ɠ Á´ËÆƓ ÿ´ Á¹ÅÆƓÀ´·Á¼ÅÁ½Ɠ»´Ì¼ÅÎƓÂÅƓϞ¿ Á¹ÊÁ·ÂƓ¶¹ÅÄ´ Ɠ˰Ɠ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁ½Ɠ Ŷ¹Ä¸Â½Ɠÿ´Á¹Å½ƓϞƓÀ´·Á¼ÅÁÎÀƓ ÿ¹ÀƓ ÂϞÅ´Á¹ÅϞÒ Ɠ ¾´¾Ɠ ÐÅÂƓ Á¼Ɠ ϞÅÄ´ÁÁ Ɠ˴¹Ä¾Æļ½ šƓŹùÄÏƓµĴżÀϞÒƓ¾Ɠª̃Î˺Ñ Ɠ Ÿ·ÂƓ ¶Á¹ËÁ¼½Ɠ ¶¼¸Ɠ ϞÄ´»ÆƓ º¹Ɠ Ãļ¶¿¹¾´¹ÅƓ Á´ϞƓ ÃÂƓ ¸¶ÆÀƓ Ãļ ʼÁ´ÀƓ ¸´º¹Ɠ Á´Ɠ ÇÂÅ·ĴǼÒÈ Ɠ ÿÆʹÁÁÎÈƓ ¼»¸´¿¹¾´ Ɠ ¶¼¸ÁÎƓ µ¹¿Î¹Ɠ ÿÒÄÁιƓ ˴þ¼Ɠ ¼Ɠ à¿ÆÃÄ»ĴÊÁ´ÒƓ ´ÅÀÂϞǹĴ Ɠ ±ÅÂƓ ªÂË Ɯ  Ɯ ¢µÃÄ Ɣ ªÁÅÁƔ ʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔ ź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“ ƔǺ·Ãµ¾ÏƔƔ¸ ĸÁ¼ÅƓ ˴´ÄϞƓ ϞƓ ¡¹À¿¹½Ɠ ÿÒÄ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 115

ªÂË Ɯ Ɯ¥ÃÁż·ÁÄÅÁʙÀ¼ʙƔ¢µÃĵ

ÁιƓ˴þ¼Ɠ帴ÑÅƓÀÎϞ¿ÏƓÂƓÁ´¿¼Ê¼¼Ɠ¶Â¸Î Ɠ´Ɠ´ÅÀÂϞǹĴƓrƓÂƓ¶Â» ÀºÁÂϞżƓ¸ÎÈ´Á¼Ò Ɠ˰ƓÈÂÅÒƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹ƓϞƓ¶Â¸Â½Ɠ¼Ɠ¶Â»¸ÆÈÂÀƓÁ¹Ɠ¶Ϟ’ƓÅ´¾Ɠ µ¿´·ÂÿÆÊÁ Ɠ¾´¾Ɠ¾´º¹ÅϞÒƓÁ´ƓùĶνƓ¶»·¿Ò¸ ƓÐÅ´Ɠÿ´Á¹Å´Ɠ¸´¶ÁÂƓÃļ ¶¿¹¾´¹ÅƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿¹½ Ɠ ¤´ÁÏ˹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ¼»ÆÊ´¿¼Ɠ˴´ÄϞƓ¶ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓ¼ƓÃÂÐÅÂÀÆƓϞƓÁ¹Å¹Ä ùÁ¼¹ÀƓº¼¸´¿¼ƓÀÂÀ¹ÁŶ ƓÁ´»Î¶´¹ÀÎÈƓÉÊÈ̽ÈËÌÈÙÇÂÙÆÂLj¨»ÊË» Ɠ «ÅÂƓº¹ƓʹÀÆƓ¶ƓÐżƓÀÂÀ¹ÁÅÎƓÃÄÂż¶ÂϞżÅ ¥ƓÅÂʾ¼Ɠ»Ä¹Á¼ÒƓ»¹ÀÁ·ÂƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿ÒƓ¶ƓÀÂÀ¹ÁÅƓÃÄÂż¶ÂϞÅÂÒÁ¼ÒƓ ˴´ÄϞƓ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓÃÂƓ¸ÁÆƓϞÅÂÄÂÁÆƓÂÅƓ¡¹À¿¼ Ɠ´Ɠ¥Â¿ÁƓɹƓrƓÃÂƓ¸ÄÆ·ÆÑ Ɠ £ÂÁÒÅÁ ƓÊÅÂƓ¼À¹ÁÁÂƓ¶ƓÐżƓÀÂÀ¹ÁÅÎƓ¡¹À¿ÒƓ¼Ɠ˴´ÄϞƓϞµ¿¼º´ÑÅϞÒƓÁ´ƓÀ¼ Á¼À´¿ÏÁ¹ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹ Ɠ˴´ÄϞƓ¶¼¸¹ÁƓÁ´ƓÁ¹µ¹Ɠ¶ϞÑƓÁÂÊÏƓ¼ƓÈÂÄÂËÂƓÂϞ¶¹ ̹ÁƓ¥Â¿ÁɹÀ Ɠ¡¹À¿ÒƓ¸¹¿´¹ÅƓϞ¶Â½ƓµÂÄÂÅƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ»´Ɠ·Â¸ Ɠ´Ɠ˴´ÄϞƓrƓ »´Ɠ Ɠ·Â¸´ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓϞŸÁ¼½ƓÃÄÂÀ¹ºÆžƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÀ¹º¸ÆƓÃÄÂż¶Â ϞÅÂÒÁ¼ÒÀ¼Ɠ»´Á¼À´¹ÅƓÁ¹ÀÁ·¼ÀƓµÂ¿¹¹Ɠ¸¶ÆÈƓ¿¹Å Ɠ£ÂϞ¿¹¸Á¹¹ƓÃÄÂż¶Â ϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ˴´ÄϞ´ƓÁ´µ¿Ñ¸´¿ÂϞÏƓ¶ƓƓ· ƓÃÄ´¶¸´ ƓÂÁÂƓµÎ¿ÂƓÁ¹ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ µ¿¼»¾¼À Ɠ ¢Äµ¼Å´Ɠ ÆƓ ˴´ÄϞ´Ɠ »´À¹ÅÁÂƓ п¿¼ÃżʹϞ¾´Ò Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ À´¾Ϟ¼ À´¿ÏÁιƓϞµ¿¼º¹Á¼ÒƓϞƓÁ¼ÀƓ¡¹À¿¼ƓϞ¿ÆÊ´ÑÅϞÒ Ɠ¾Â·¸´Ɠ˴´ÄϞƓÁ´È¸¼ÅϞÒƓ¶Ɠ Ä´½ÂÁ¹Ɠùļ·¹¿¼ÒƓϞ¶Â¹½ƓÂĵ¼ÅÎ Ɠ˵´Ɠ¡¹À¿¹Ɠ¶ƓÁ´ËÆƓÐÃÂÈÆƓÐÅÂƓ¾ÂÁ¹ÉƓ ´¶·ÆϞÅ´ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ´¶·ÆϞŶϞ¾¼¹Ɠ¼ƓϞ¹ÁÅÒµÄÏϞ¾¼¹ƓÃÄÂż¶ÂϞÅÂÒÁ¼ÒƓÁ´»Î ¶´ÑÅƓ…¶¹¿¼¾¼À¼•Ɠ¶ƓÐżƓÀÂÀ¹ÁÅÎ ƓÁ´ϞÅÆôÑ̼¹ƓÄ´»Ɠ¶ƓϵqƓ¿¹Å ƓÁ´ ˼Ɠÿ´Á¹ÅÎƓϞµ¿¼º´ÑÅϞÒƓÀ¹Á¹¹ƓʹÀƓÁ´ƓƓÀ¿ÁƓ¾À Ɠ¦´¾Â¹ƓµÎ¿ÂƓ¶ƓƓ· Ɠ 116 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

šƓ ϞÆùÄŹϞÁ¹Ɠ ÃÄÂż¶ÂϞÅÂÒ Á¼¹ƓϞÂϞÅÂÒ¿ÂϞÏƓ¶ƓƓ· ƓÅ·¸´Ɠ ¸ÂƓ˴´ÄϞ´ƓµÎ¿ÂƓ¶Ϟ¹·ÂƓϵϵ ƓÀ¿ÁƓ ¾À ƓœƓϞ¶Ò»¼ƓϞƓÐżÀƓĸ¼¿ϞÒƓÁ ¶Î½Ɠ ŹÄÀ¼ÁƓ rƓ …¶¹¿¼Ê´½Ë¼¹Ɠ ÃÄÂż¶ÂϞÅÂÒÁ¼ÒƓ˴´ÄϞ´•ƓÅ´¾¼ À¼ƓŹùÄÏƓϞʼŴÑÅƓϞµ¿¼º¹Á¼ÒƓ À¹Á¹¹ƓʹÀƓÁ´ƓϵƓÀ¿ÁƓ¾À Ɠ¢Á¼Ɠ ÃļϞȸÒÅƓ qƓ Ä´»´Ɠ ¶Ɠ ϞÅ¿¹ ż¹ Ɠ ¸Á´¾ÂƓ ¶Ɠ ÁÎÁ¹ËÁ¹ÀƓ ¶¹ ¾¹Ɠ¼ÈƓµÆ¸¹ÅƓ¸´º¹ƓÅļƓrƓº¸¼Å¹Ɠ ϵƓ¼ƓƓ·· ˵ÂƓ ¸´º¹Ɠ ¶Ɠ ÀÂÀ¹ÁÅÎƓ ¶¹¿¼ ¾¼ÈƓ ÃÄÂż¶ÂϞÅÂÒÁ¼½Ɠ ¶Ɠ Ź¿¹ ªÂË Ɯ Ɯ¦¼ÄÆÀÁʍƔ¢µÃĵƔÂüƔÀµ¶¾Ñ¹ºÀ¼¼Ɣ ·Ɣź¾ºÄʍÁÂƔÄƔžº¿¾¼ Ϟ¾ÂÃƓ ϞƓ ¡¹À¿¼Ɠ Á´Ɠ ˴´ÄϞ¹Ɠ À´¿ÂƓ ÊÅÂƓ¶¼¸Á ƓœÂÅƓļϞ Ɠ ƓļϞÆ Á¾Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ´ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓϞÀÂÅļÅƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓ¶ƓŹ¿¹Ϟ¾Âà Ɠ˵¹Ã¸·ÂŶ¿¹Á ÁνƓʹ¿Â¶¹¾ƓÃÂϞÀÂÅļÅƓ¼ƓÄ´»ÂÊ´ÄƹÅϞÒƓrƓ¶Âµ̹ƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹Ɠƶ¼¸¼Å Ɠ ¿¼ËÏƓ À´¿¹ÁϾÆÑƓ ÄȦÆÑƓ …¾´Ã¹¿Ï¾Æ• Ɠ ÁÂƓ ÂÃÎÅÁνƓ ·¿´»Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀ´Ɠ

ªÂË Ɯ Ɯ™Á¾ÏËÁ½ƔÐʍ·µÅÁüµ¾ƔšµË¼À¸ÅÁÀÄʍÁ½ƔÁ¶ÄºÃ·µÅÁü¼ ƔÄƔÂÁ¿ÁÌÏÑƔʍÁÅÁÃÁ¸ÁƔ ¶Î¾¼ƔÁÅʍÃÎÅÎƔÄÂÆÅÀ¼ʍ¼Ɣ¢µÃĵ Ɣ¼ƔüÄÆÀÁʍƔ¼»ƔʍÀ¼¸¼Ɣ˜ÄµÇµƔ«Á¾¾µƔƔ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 117

ªÂË Ɯ ƜœʌÁ·µÀÀ¼Ɣ§ʍ¼µÂµÃº¾¾¼

¶ƓÅÂÅƓº¹ƓϞ´ÀνƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓ¶¼¸¼ÅƓ µÂ¿Ï˹ Ɠ£Â¿ÒÄÁÆÑƓ˴þÆƓ´ϞÅÄ ÁÂÀÎƓ »´À¹Å¼¿¼Ɠ ¸´¶Á Ɠ ¹Ì¹Ɠ ϞÅ ¿¹Å¼ÒƓÁ´»´¸ ƓšƓÅ´¾º¹ƓrƓŹÀÁιƓ¼Ɠ Ϟ¶¹Å¿Î¹Ɠµ¿´Ϟż Ɠ¦¹ÀÁιƓÃÂƓÅÄ´ ¸¼É¼¼Ɠ Á´»¶´¿¼Ɠ ÀÂÄÒÀ¼ Ɠ ´Ɠ Ϟ¶¹Å ¿Î¹ƓrƓ¾ÂÁżÁ¹ÁÅ´À¼ £Â¶Î˹ÁÁνƓ¼ÁŹĹϞƓ¾Ɠ˴´Ä ϞÆƓ¶Â»Á¼¾Ɠ¶ƓÐÃÂÈÆƓ¶¹¿¼¾Â·ÂƓÃÄ ż¶ÂϞÅÂÒÁ¼ÒƓƓ· Ɠ¾ƓÅÂÀÆƓ¶Ä¹ À¹Á¼Ɠƺ¹ƓµÎ¿¼ƓÃÂϞÅĹÁÎƓÈÂÄ ˼¹ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃÎƓ¼Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓϞ¸¹ ¿´¿¼Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ ¶´ºÁÎÈƓ žÄΠż½ Ɠ šÀ¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼½Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀƓ šϞ´ÇƓ ©Â¿¿Ɠ µÁ´Äƺ¼¿Ɠ ϞÃÆÅÁ¼ ¾¼Ɠ˴´ÄϞ´Ɠ¨ÂµÂϞƓ¼Ɠž¹½ÀÂϞ Ɠ´Ɠ¼Å´ ¿ÏÒÁϞ¾¼½Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀƓ žºÂ¶´ÁÁ¼Ɠ ¥¾¼´ƓôĹ¿¿¼Ɠ»´Ä¼Ϟ¶´¿Ɠ»´·´¸ÂÊ ÁιƓ¿¼Á¼¼ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´ Á¹ÅÎƓrƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼¹Ɠ¾´Á´¿Î Ɠ˲ Á¹ÊÁ Ɠ¥¾¼´Ã´Ä¹¿¿¼ƓÁ¹ƓµÎ¿ƓÃ¹Ä ¶ÎÀ Ɠ¾ÅÂƓƶ¼¸¹¿Ɠ¾´Á´¿ÎƓÁ¹¾ÂÅ ÄιƓ ¼»Ɠ Á¼ÈƓ »´À¹Ê´¿¼Ɠ ¼Ɠ ¸ÂƓ Á¹·ÂƓ Á´ÃļÀ¹Ä Ɠ šÁ¸º¹¿ÂƓ ¥¹¾¾¼ Ɠ ˵ÂƓ ÃÂϞ¿¹Ɠ¥¾¼´Ã´Ä¹¿¿¼ƓÐÅ´ƓŹÀ´ƓÁ´Ɠ ÀÁ·¼¹Ɠ ·Â¸ÎƓ ϞÅ´¿´Ɠ ¸ÂÀ¼Á¼ÄÆÑ Ì¹½Ɠ¶Ɠ¼»ÆʹÁ¼¼Ɠ˴´ÄϞ´ ˵´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓ ¸¹Å´¿¹½Ɠ ඹÄÈÁÂϞżƓ˴´ÄϞ´ ƓÅ´¾¼ÈƓ¾´¾Ɠ…¾´ Á´¿Î•Ɠ ¼Ɠ …ÀÂÄҕ Ɠ ÿº¼¿¼Ɠ Á´ Ê´¿ÂƓ Á¶ÂÀÆƓ ÐÅ´ÃÆƓ ¶Ɠ ¼»ÆʹÁ¼¼Ɠ ÐŽƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ¥¾¼´Ã´Ä¹¿¿¼ƓϞʼ Å´¿ Ɠ ÊÅÂƓ …ÀÂÄҕƓ ˴´ÄϞ´Ɠ ¸¹½ϞŶ¼ Ź¿ÏÁÂƓ À·ÆÅƓ µÎÅÏƓ ¶Â¸Â¹À´À¼ Ɠ £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓϞ¹¸¼ÁÒÑ̼ÀƓ¼ÈƓ¿¼ Á¼ÒÀƓÁƺÁÂƓµÎ¿ÂƓ¸´ÅÏƓÁ´»¶´Á¼¹ Ɠ ªÂË Ɯ ƜžµÃ¼ÄÁ·ʍ¼ƔʍµÀµ¾Á·ƔÀµƔ¢µÃĺ ƔƔ ·ÎÂÁ¾ÀºÀÀκƔœʌ Ɣ§ʍ¼µÂµÃº¾¾¼ ¥¾¼´Ã´Ä¹¿¿¼ƓÁ´»¶´¿Ɠ¼ÈƓ…¾´Á´¿´ 118 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ  Ɯ ¥ºÃļ·µ¾ÏƔ ¡Á·º¾¾ Ɣ µ¿ºÃ¼ʍµÀʍ¼½Ɣ ¶¼»ÀºÄ¿ºÀ Ɣ ¹¼Ɣ¾Á¿µÅ Ɣ ÂÆź˺ÄÅ·ºÀÀ¼ʍƔ ¼Ɣ ʌÆÃÀµ¾¼ÄÅ Ɣ ·¹ÁÈÀÁ·¾ºÀÀνƔ ¼¹ºº½Ɣ ÁƔ ¿µÃļµÀÄʍ¼ÈƔ ʍµÀµ¾µÈ Ɣ ÂÁÄÅÃÁ¼¾Ɣº÷Áʍ¾µÄÄÀÆÑƔÁ¶ ĺ÷µÅÁƔüÑƔ¹¾ʙƔ¼»ÆʺÀ¼ʙƔ ¢µÃĵ

À¼•ƓCANALI ƓøĴ»ÆÀ¹¶´ÒƓøƓÐżÀƓÀÂÄϞ¾¼¹ƓÃÄ¿¼¶Î Ɠ´ƓÂÅÁѸÏƓÁ¹Ɠ ÄƾÂƓŶÂÄÁιƓϞÂÂÄƺ¹Á¼Ò Ɠ¢ÁƓÿ´·´¿ ƓÊÅÂƓÃÂƓÐżÀƓ¾´Á´¿´ÀƓ¶ƓÃļà¿ÒÄÁÎÈƓµ¿´ϞÅÒÈƓ¶Ɠùļ¸ƓÅ´ÒÁ¼ÒƓÿÒÄÁÎÈƓ˴þƓ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓŹ ʹÅƓ¶Â¸´ Ɠ£ÂϞ¿¹ƓžÄÎżÒƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠ…¾´Á´¿Â¶•ƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓÆʹÁιƓ¶Î Ϟ¾´»´¿¼ƓÃĹ¸Ã¿º¹Á¼¹ƓµƓ¼ÈƓ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁ½ƓÃļĸ¹ ƓÊÅÂƓÃÂϞ¿Æº¼ ¿ÂƓÂϞÁ¶´Á¼¹ÀƓ¸¿ÒƓ·¼ÃÂŹ»ƓÂƓϞÆ̹ϞŶ¶´Á¼¼ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹ƓÄ´»ÆÀÁÎÈƓϞÆ Ì¹ϞŶ Ɠ˵ÂƓϞ´ÀƓ¥¾¼´ƓôĹ¿¿¼ƓÁ¹ƓϞʼŴ¿ƓÐÅÆƓ·¼ÃÂŹ»ÆƓÁ´ÆÊÁÂƓµÂϞÁ ¶´ÁÁ½ ƓÈÂÅÒƓ¼ƓÁ¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑÊ´¿ƓÁ´¿¼Ê¼ÒƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠº¼»Á¼ Ɠ¶Â»ÀºÁ Ɠ¸´ º¹ƓÄ´»ÆÀƓÁ½ ¢¸Á´¾ÂƓÀÎϞ¿ÏƓµƓ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ƓÂÄÂϞ¼Å¹¿ÏÁÎÈƓ¾´Á´¿Â¶Ɠ Á´Ɠ ˴´ÄϞ¹Ɠ ϞÅ´¿´Ɠ ƾĹÿÒÅÏϞÒƓ ¶Ɠ ¸ÄÆ·¼ÈƓ ϞÅÄ´Á´È Ɠ ¢ÅÊ´ϞżƓ ÐÅÂÀÆƓ ϞàϞµϞŶ¶´¿ÂƓ Å Ɠ ÊÅÂƓ ¼Å´¿ÏÒÁϞ¾Â¹Ɠ CANALIƓ µÎ¿ÂƓ ßϞÅ´¶¿¹ÁÂƓ Á´Ɠ ´Á ·¿¼½Ϟ¾ÂÀƓ¾´¾ƓCANALƓÄƾÂŶÂÄÁ´ÒƓ¶Â¸Á´ÒƓÀ´·¼ϞÅÄ´¿Ï Ɠ´ƓÁ¹Ɠ¾´¾ƓCHANNELƓÃļĸÁνƓÀÂÄϞ¾Â½ƓÃÄ¿¼¶ Ɠž´Ɠ¼ƓÁ´ƓÄÆϞϞ¾ÂÀƓϞ¿Â¶ÂƓ…¾´Á´¿•Ɠø Ä´»ÆÀ¹¶´¹ÅƓ ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁ¹Ɠ ϞÂƓÂÄƺ¹Á¼¹ Ɠ ˰¸¹ÒƓ ÂƓ À´ÄϞ¼´Á´ÈƓ ƶ¿¹¾¿´Ɠ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 119

ªÂË Ɯ ƜʉµÃŵƔ¢µÃĵƔÄƔʍµÀµ¾µ¿¼ƔÂÁƔª¾µ¿¿µÃ¼ÁÀÆƔ¼Ɣ˜ÀÅÁÀ¼µ¹¼Ɣ¼»ƔÐÀɼʍ¾Áº¹¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔľÁ·µÃʙƔ™ÃÁʍ¸µÆ»µƔ¼ƔÇÃÁÀµƔ ºƔ¸¸ 

Å·¸´Ɠ ÀÁ·¼È Ɠ ¼Ɠ Á¹Ɠ Å¿ϾÂƓ üϞ´Å¹¿¹½Ɠ ¶ϞÃÂÀÁ¼ÀƓ ¹Äµ¹ÄÅ´Ɠ §Ð¿¿Ϟ´Ɠ ϞƓ ¹·ÂƓ…œÂ½Á½ƓÀ¼Ä¶• Ɠ ƓÁÂƓ¼Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿¹½ Ɠ¥´ÀÎÀƓ¼»¶¹ϞÅÁÎÀƓ ¼»Ɠ Á¼ÈƓ ϞÅ´¿Ɠ £¹ÄϞ¼¶´¿ÏƓ ˳¶¹¿¿ Ɠ ±ÅÂÅƓ ´À¹Ä¼¾´Á¹ÉƓ ÿÆʼ¿Ɠ ÃĹ¾Ä´Ϟ Á¹ƓµĴ»Â¶´Á¼¹Ɠ¶Ɠ´Ä¶´Ä¸¹ Ɠ¶ƓÄ´¶Á½ƓϞŹùÁ¼Ɠ¶¿´¸¹¶ƓÀ´Å¹À´Å¼¾Â½ Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¹½Ɠ¼Ɠ·ÆÀ´Á¼Å´ÄÁÎÀ¼ƓßÀ¹Å´À¼ Ɠ˵ Ɠ¾´¾ƓÂÅÃÄÎϞ¾Ɠĸ ¶¼Å·ÂƓϞ¹À¹½ϞŶ´ ƓÂÁƓϞ¾ÂĹ¹ƓϞÅ´¿ƓµÎƓ¸¼Ã¿ÂÀ´ÅÂÀ ƓüϞ´Å¹¿¹ÀƓ¼¿¼ƓÃÆ Å¹Ë¹ϞŶ¹ÁÁ¼¾ÂÀ Ɠ ʹÀƓ ´ϞÅÄÂÁÂÀÂÀ Ɠ ¢¸Á´¾Â Ɠ ÃÄÂʼŴ¶Ɠ Ä´µÂÅÎƓ ¥¾¼´

ªÂË Ɯ Ɯ¥Á¾ʙÃÀκƔ˵Âʍ¼Ɣ¢µÃĵ ƔƔ¸ Ɣ¦¼ÄÆÀʍ¼Ɣ¼»ƔʍÀ¼¸¼Ɣ¥ Ɣ¡Á·º¾¾µƔƒ¢µÃÄƔʍµʍƔ Âü¶ºʌ¼ÌºƔʌ¼»À¼“Ɣ. Ɣ*LTCII Ɣƒ+?OPƔ?PƔQECƔ[email protected]ƔLDƔIFDC“ Ɣ

120 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ ƜƜ›¾Á¶ÆÄƔ¢µÃĵ ƔĹº¾µÀÀνƔÀµƔÁÄÀÁ·ºƔʍµÃÅƔ««Ɣ· Ɣ¼ƔÄÁ·Ãº¿ºÀÀκƔÄÀ¼¿ʍ¼ƔźÈƔ ʌºƔÂÁ¾Æ˵ü½Ɣ¾µÀºÅÎƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍ¼½Ɣź¾ºÄʍÁÂƔƒ«µ¶¶¾“

ôĹ¿¿¼ƓÂƓ¾´Á´¿´È ƓÂÁƓƶ¿¹¾ϞÒƓ˴´ÄϞÂÀƓ¼Ɠö¹Ä¼¿Ɠ¶ƓϞÆ̹ϞŶ¶´Á¼¹Ɠ º¼»Á¼Ɠ¼Ɠɼ¶¼¿¼»´É¼¼ƓÁ´ƓÁ¹À ƓœƓµ̹À ƓÂÁƓ»´µÄÂϞ¼¿Ɠ¶Ϟ¹ƓÃÄÂʼ¹Ɠ¸¹ ¿´Ɠ¼Ɠ»´ÁÒ¿ϞÒƓ¼»ÆʹÁ¼¹ÀƓ˲Ä´ϞÁ½Ɠÿ´Á¹ÅÎ ˵´Ɠ¸¹ÁÏ·¼ƓϞ¶Â¹·ÂƓµÂ·´Å·ÂƓϞ¹À¹½ϞŶ´Ɠ˳¶¹¿¿ƓÃÂϞÅļ¿ƓµϞ¹Ä¶´ ÅÂļÑƓ¼ƓÁ´Ê´¿ƓļϞ¶´ÅÏƓ¾´Á´¿Î Ɠ¡´À¹Å¼À ƓÊÅÂƓÇÂÅ·ĴǼÒƓÅ·¸´ƓµÎ ¿´Ɠ¶Ɠ»´Ê´ÅÂÊÁÂÀƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¼ Ɠ´Ɠ·¿´»ƓÂÃÎÅÁ·ÂƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿ÒƓϞÃÂϞµ¹ÁƓ »´À¹Å¼ÅÏƓÀ¹¿ÏÊ´½Ë¼¹Ɠ¸¹Å´¿¼Ɠ¶ƓÆϞ¿Â¶¼ÒÈƓ´ÅÀÂϞǹÄÁ½ƓÅÆĵƿ¹ÁÅÁ Ϟż Ɠ ¼Ϟ¾´º´Ñ̹½Ɠ ¼»ÂµÄ´º¹Á¼ÒƓ ¸´¿¹¾¼ÈƓ µ͹¾Å¶ Ɠ ˲´ÄÅÎƓ À´ÄϞ¼´Á Ϟ¾¼ÈƓ¾´Á´¿Â¶ ƓϞ»¸´ÁÁιƓ¶Ɠ˳¶¹¿¿Â¶Ϟ¾Â½ƓµϞ¹Ä¶´ÅÂļ¼ ƓµÎ¿¼ƓϞ´ÀÎ À¼Ɠ¸¹Å´¿ÏÁÎÀ¼ Ɠ˲ƓÅÂÀÆƓº¹ ƓµÆ¸ÆʼƓÈÂÄÂ˼ÀƓ¿¼Å¹Ä´ÅÂÄÂÀ Ɠ˳¶¹¿¿Ɠ Á´Ã¼Ϟ´¿ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ»´Á¼À´Å¹¿ÏÁ¹½Ë¼ÈƓ¾Á¼·ƓrƓ…*>NOƓ>JAƓEPOƓ@>J>HO•Ɠ Ɠ…*>NOƓ>OƓPDBƓ>?KABƓKCƓHECB•ƓƓ¼Ɠ¸Ä Ɠ¦Â¿Ï¾ÂƓ¸Á´Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓµÎ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 121

¿´ƓùŶ¹¸¹Á´ƓÁ´ƓÄÆϞϞ¾¼½ƓһξƓ¹Ì¹Ɠ¸ÂƓĹ¶Â¿Ñɼ¼Ɠ…˴´ÄϞƓ¼Ɠº¼»ÁÏƓ Á´Ɠ Á¹À•Ɠ ¢¸¹ϞϞ´Ɠ ˴´Å¹»¼Ϟ Ɠ Ɠ ±Å¼Ɠ ¾Á¼·¼Ɠ ƶ¿¹¾¿¼Ɠ ɹ¿Â¹Ɠ þ¿¹ Á¼¹Ɠ Á´¸¹ºƓ¸Â½Ɠ ¶ϞÅĹżÅÏƓ À´ÄϞ¼´Á Ɠ ¡¼À´Ɠ rƓ ÿÒÄÁ´ÒƓ ˴þ´Ɠ ·ÄÂÀ Á´Ò Ɠ´Ɠ¾´Á´¿Â¶ƓÁ¹Ɠ¶¼¸Á Ɠ˳¹ÅÂƓrƓ˴þ´ƓÄ´ϞÅ´Ò¿´ Ɠ¶Â¸´ƓÃÂŹ¾¿´ Ɠ¾´Á´ ¿ÎƓÃÂÒ¶¼¿¼ϞÏ Ɠ¢Á¼ƓϞÅ´¿¼Ɠ¶¼¸ÁÎƓ¼»¸´¿¹¾´ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÃÂƓµ¹Ä¹·´ÀƓ¾´ Á´¿Â¶Ɠ»´»¹¿¹Á¹¿¼ƓÄ´ϞŹÁ¼Ò Ɠ§µ¹¸¼Å¹¿ÏÁ ¥¿¹¸Æ¹ÅƓÃļ»Á´ÅÏ ƓÊÅÂƓ¼ϞÅÂļÒƓϞƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼À¼Ɠ¾´Á´¿´À¼ƓÅ´¾Ɠ¼Ɠ Á¹ƓÿÆʼ¿´Ɠ¼ϞʹÄÃζ´Ñ̹·ÂƓµÍÒϞÁ¹Á¼Ò ƓŸϞÅÏƓϞÅ´ÄιƓļϞÆÁ¾¼ƓϞƓ¾´ Á´¿´À¼Ɠ¼ƓϞ¶ĹÀ¹ÁÁιƓÇÂÅ·ĴǼ¼ƓrƓµ¹»ƓÁ¼ÈƓļϞ Ɠ Ɠ¸¹Ɠ¾´Á´¿Î «ÅÂƓ ÐÅÂƓ µÎ¿ÂƓ ¡´·Â¶ÂÄƓ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¶Ɠ ˴´ϞϞ¶¹Ɠ ÃÂÀ¹Ë´Å¹¿ÏϞÅÂƓ ¥´À¶ÁÆ˹Á¼¹Ɠ¦ÄƸÁÂƓÆÃĹ¾ÁÆÅÏƓ¶ƓÐÅÂÀƓÆʹÁÎÈ ƓŸ´¶Ë¼ÈƓº¼»ÁÏƓ Á´Æ¾¹ ƓœÂ»ÀºÁ ƓÄ´»·´¸¾´ƓÐŽƓ¼ϞÅÂļ¼Ɠº¸¹ÅƓÁ´ϞƓ¶Ã¹Ä¹¸¼ šƓϞ¹·Â¸ÁÒƓÀÎƓ¼»ÆÊ´¹ÀƓ˴´ÄϞ Ɠ¾´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â ƓÁ¹Ɠ¶ƓŹ¿¹Ϟ¾Âà Ɠ´ƓÃļƓàÀÂ̼ƓÀ¹ºÃ¿´Á¹ÅÁÎÈƓ»ÂÁ¸Â¶ƓÈÂÅÒƓ¼ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃÎƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓ¼ϞÃÂ¿Ï »ÆÑÅϞÒƓ¸¿ÒƓÐÅ·ÂƓ¼ƓÃÂĽƓÃļÁÂϞÒÅƓ¶´ºÁιƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅÎ Ɠ£Â¿¹ÅƓ»ÂÁ ¸Â¶Ɠ¾Ɠ˴´ÄϞÆƓÂϞÆ̹ϞŶ¿Ò¹ÅϞÒƓÃÂƓϞ´À½ƓÐÁ¹Ä·¹Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ¶Î·Â¸Á½Ɠà¿Æп¿¼ÃżʹϞ¾Â½ƓÅÄ´¹¾ÅÂļ¼ƓϞÀ ƓļϞ Ɠ ƓÁ´ƓϞ Ɠ Ɠ¥ƓÃÂÀÂÌÏÑƓÅĹ ÅϹ·ÂƓ»´¾ÂÁ´Ɠ˲¹Ã¿¹Ä´Ɠ¿¹·¾ÂƓ¶ÎʼϞ¿¼ÅÏƓ¸¿¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓÅ´¾Â·ÂƓùĹ¿¹ Å´ Ɠ˰» »´ƓµÂ¿ÏË·ÂƓоϞɹÁÅļϞ¼Å¹Å´ƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾Â½ƓÂĵ¼ÅÎƓ¶Ä¹ÀÒƓù Ĺ¿¹Å´Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÅƓÂÅƓϞ¹»ÂÁ´Ɠ»´ÃÆϞ¾´ ƓœƓϞŸÁ¹ÀƓÿ¹ÅƓϞƓ¡¹À¿¼ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓ ¸¿¼ÅϞÒƓqƓÀ¹ϞÒɹ¶ ˴ºÁÂƓ¿¼ƓÂÅÃÄ´¶¼ÅÏƓü¿ÂżÄƹÀÆÑƓоϞù¸¼É¼ÑƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓ±ÅÂƓ µÂ¿ÏË´ÒƓ ¼Ɠ ¼ÁŹĹϞÁ´ÒƓ ŹÀ´ Ɠ ˲´»´¿ÂϞÏƓ µÎ Ɠ ¸¿ÒƓ ÐÅ·ÂƓ ÁƺÁÎƓ ¿¼ËÏƓ ÀÂÌÁ´ÒƓ Ä´¾¹Å´ ÁÂϞ¼Å¹¿ÏƓ ¼Ɠ ƸµÁνƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ ¾ÂÄ´µ¿Ï Ɠ žÂϞÅ´ ÅÂÊÁÂƓÀÂÌÁÎÈƓÁÂϞ¼Å¹¿¹½Ɠþ´ƓÁ¼ƓÆƓ¾Â·ÂƓÁ¹Å ƓÁÂƓÁ´¸ƓÁ¼À¼ƓÄ´µÂÅ´ÑÅƓ ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼¹ ƓÄÂϞϞ¼½Ϟ¾¼¹Ɠ¼Ɠ¾¼Å´½Ϟ¾¼¹Ɠ¼Áº¹Á¹ÄÎ Ɠ˴ºÁÂƓÁ¹ƓϞÂÀÁ¹ ¶´ÅÏϞÒ ƓÊÅÂƓÅ´¾´ÒƓÄ´¾¹Å´Ɠ¶Ɠµ¿¼º´½Ë¼¹Ɠ·Â¸ÎƓµÆ¸¹ÅƓϞ»¸´Á´Ɠ·ÂϞƸ´Ä ϞŶ¹ÁÁÎÀ¼ƓßÃļÒżÒÀ¼ƓÁ´ÃļÀ¹Ä ƓÁ´Ë´ƓÁ¶´ÒƓÄ´¾¹Å´Ɠ…šÁ·´Ä´•Ɠ ¶ƓϞ¶Â¹ÀƓϞ´ÀÂÀƓÀÂÌÁÂÀƓ¶´Ä¼´ÁŹƓ¼¿¼ƓÊ´ϞÅÁÎÀ¼Ɠ¾ÂÀôÁ¼ÒÀ¼Ɠ˰¿ÂÁƓ ˴´Ϟ¾ƓrƓÃÂʹÀÆƓµÎƓ¼ƓÁ¹Å šƓϞÆ̹ϞŶƹÅƓ¿¼Ɠ¾ÂÄ´µ¿Ï Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓ¾ÂϞÀÂÁ´¶ÅÎƓÃĶ¹¸ÆÅƓÀÁ ·¼¹ƓÀ¹ϞÒÉÎƓÃÂƓÃÆżƓ¾Ɠ˴´ÄϞÆƓ£Â¾´ƓÅ´¾Â·ÂƓÁ¹Å ƓœϞ¹ƓϞÆ̹ϞŶÆÑ̼¹Ɠ …¥ÂÑ»• Ɠ …¬ÐÁÏʺÂƕƓ ¼Ɠ ¸´º¹Ɠ ÃÄÂȸÒ̼¹Ɠ ¼ϞÃÎÅ´Á¼ÒƓ !N>ǬKJƓ 3 Ɠ 01 Ɠ,NEKJƓrƓÂʹÁÏƓŹϞÁιƓ¼ƓÃļ·Â¸ÁÎƓ¿¼ËÏƓ¸¿ÒƓÿ¹Å´ƓÁ´Ɠ˳ÆÁÆ Ɠ ¾Æ¸´Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓÅļƓ¸ÁÒƓÃÆż Ɠ£Ä´¶¸´ Ɠ¹ϞÅÏƓ¼¸¹ÒƓÃÂϞ¿¹Ɠ¶»¿¹Å´ƓÁ´¸Æ¶´ÅÏƓ¸Â ÿÁ¼Å¹¿ÏÁιƓÃÂÀ¹Ì¹Á¼Ò Ɠ¢Ϟ¹ÁÏÑƓƓ· ƓÁ´¸Æ¶Á½ƓÀ¸ƿÏƓµÎ¿Ɠ¼Ϟ ÃÎÅ´ÁƓÁ´Ɠ˴˲¥Ɠ¼ƓÁ¹Ã¿ÂÈÂƓϞ¹µÒƓþ´»´¿ ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓŹÈÁ¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ¶Â»ÀºÁÂϞÅÏƓùĹ¿¹Å´ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓϞ¾Â ÄÂƓÃÂÒ¶¼ÅϞÒ Ɠ¦´¾Ɠ¶ƓʹÀƓº¹ƓÃĵ¿¹À´ƓœƓʹ¿Â¶¹¾¹ƒƓ˵´ƓļϞ Ɠ ϵƓƾ´»´ 122 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

ªÂË Ɯ Ɯ›Á¹Á·ÎºƔ¹Á»ÎƔÁ¶¾ÆʺÀ¼ʙƔ·Ɣ¶Ðà ƔʍÁÅÁÃκƔÂÁ¾ÆʼÅƔʺ¾Á·ºʍƔÀµƔõ»¾¼ÊÀÁ¿Ɣ õÄÄÅÁʙÀ¼¼ƔÁÅƔžº¿¾¼

Á´Ɠ·Â¸Â¶´ÒƓ¸Â»´Ɠµ¿ÆʹÁ¼ÒƓʹ¿Â¶¹¾´ƓÇÂÁ¶½ƓÄ´¸¼´É¼¹½Ɠ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓ À¹ϞÅ´ÈƓrƓÁ´ƓÆĶÁ¹ƓÀÂÄÒ Ɠ¶ƓϞÅÄ´ÅÂϞǹĹ ƓÁ´Ɠ¾¿»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼Å¹Ɠ¼Ɠ ¶ƓžÄÎÅÂÀƓ¾ÂϞÀÂϞ¹ ƓŸ¸¼Á¼É´Ɠ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓrƓµÐÄƓµ¼Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠо ¶¼¶´¿¹ÁÅƓĹÁÅ·¹Á´ Ɠ˴ÎƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓø¶¹Ä·´¹ÀϞÒƓµ¿ÆʹÁ¼ÑƓ¹ϞŹϞÅ ¶¹ÁÁ½ƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÂϞÅÏÑƓ»¹ÀÁÎÈƓÃÂĸ ƓÞ´À¼Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÊ´ ϞżÉƓ ¼¿¼Ɠ ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁÂƓ Ϟ»¸´ÁÁ½Ɠ Ä´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÂϞÅÏÑ Ɠ §Ɠ ö¹ÄÈÁ ϞżƓ¡¹À¿¼ƓÇÂÁƓϞ¿´µƓÁ´ϞƓ»´Ì¼Ì´ÑÅ ƓÃļ¾Äζ´ÒƓÁ¼ºÁÑÑƓÿÆϞǹÄÆ Ɠ À´·Á¼ÅÂϞǹĴƓ¼Ɠ´ÅÀÂϞǹĴƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ´ƓÅ´¾º¹Ɠ¹¹ƓŹ¿Â Ɠ˵´ƓÁ¼»¾Â½Ɠ¾ ˟˾˲˵̀̅˽˾́̂̌ ˿˻˰˽˵̂ 123

ªÂË Ɯ ƜšÁ»¿ÁʌÀÁ ƔŵʍƔ¶Æ¹ºÅƔ·Î¸¾ʙ¹ºÅÏƔʍÁõ¶¾ÏƔ¹¾ʙƔÂÁ¾ºÅµƔÀµƔ¢µÃÄƔ ÂÃÁºʍÅƔƒ'KPMFO?QFLKƔ+?OP“

¿Â»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼Å¹ Ɠ·¸¹ƓÄ´µÂÅ´ÑÅƓ¾ÂϞÀÂÁ´¶ÅÎƓ˴˲¥ Ɠ´ÅÀÂϞǹĴƓƺ¹ƓÁ¹Ɠ ÃÂÀ·´¹Å ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÄ´¸¼´É¼ÂÁÁνƓÇÂÁƓ¶Â»Ä´ϞÅ´¹ÅƓ¶ƓϞÂÅÁ¼ƓÄ´» ƓœƓÂÅ ¾ÄÎÅÂÀƓ¾ÂϞÀÂϞ¹ƓÂÁƓ¹Ì¹Ɠ¶ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÄ´»Ɠ¶Î˹ Ɠ±ÅÂƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓ· Ä´Á¼Ê¼¶´¹ÅƓ¸¿¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓµ¹»ÂôϞÁ·ÂƓÃŵζ´Á¼ÒƓʹ¿Â¶¹¾´Ɠ¶Ɠ¾ÂϞ ÀÂϞ¹ Ɠ¢ÅÀ¹Å¼À ƓÊÅÂƓÄ´µÂÅÁ¼¾´ÀƓ´ÅÂÀÁ½ƓÃÄÂÀÎË¿¹ÁÁÂϞżƓ»´ÃĹ̴ ¹ÅϞÒƓ¶Ɠ·Â¸ƓÿÆÊ´ÅÏƓµÂ¿Ï˹ƓϵƓµÐÄƓrƓÐÅÂƓÃÂÊżƓµ¹»ÂôϞÁÂƓ¸¿ÒƓ»¸ÂÄ ¶ÏÒ Ɠ˲ÂϞÀÂÁ´¶Å´ÀƓ¶Ɠ·Â¸ƓÄ´»Ä¹Ë´ÑÅƓÿÆÊ´ÅÏƓ¸ÂƓƓµÐÄƓÃļ¹À¿¹ÀνƓ ÆĶ¹ÁÏƓÂôϞÁÂϞż ƓÊÅÂƓ¼Ɠ·ĴÁ¼Ê¼¶´¹ÅƓ¸¿¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ¼ÈƓÄ´µÂÅÎƓÁ´Ɠ ˴˲¥Ɠ¸Á¼ÀƓ·Â¸ÂÀ ƓšƓÿ¹ÅƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓϞƓ¶Â»¶Ä´Ì¹Á¼¹ÀƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¶Ɠ¿ÆÊ Ë¹ÀƓϞ¿ÆÊ´¹Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÁ¹ƓÃļ»Â½¸¹ÅƓÀÂÌÁÎÈƓ¶ϞÃÎ˹¾ƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓÃļ ¶¹¸¹ÅƓ¾Ɠ¸Â»¹Ɠ¶ƓƓµÐÄ ƓÊÅÂƓµÆϞ¿Â¶¼ÅƓµÂ¿ÏËÆÑƓ¶¹ÄÂÒÅÁÂϞÅÏƓÂÁ¾Â¿Â ·¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ»´µÂ¿¹¶´Á¼Ò Ɠ˰À¹ÁÁÂƓÐÅÂƓ¼Ɠ¹ϞÅÏƓ·¿´¶Á¹ƓÃĹÃÒÅϞŶ¼¹Ɠ¸¿ÒƓ ÿ¹Å´Ɠʹ¿Â¶¹¾´ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ ˴ºÁÂƓ¿¼Ɠ»´Ì¼Å¼ÅÏƓ´ϞÅÄÂÁ´¶Å¶ƓÂÅƓÄ´¸¼´É¼¼Ɠ¦¹ÂĹżʹϞ¾¼ƓrƓ ÀºÁ Ɠ˵´Ɠ¡¹À¿¹ƓÁ´ϞƓ»´Ì¼Ì´¹ÅƓ´ÅÀÂϞǹĴ ƓÅ¿̼Á´Ɠ¾ÂÅÂĽƓÃÂƓ¾Â ¿¼Ê¹ϞŶÆƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓÁ´ƓƓϞÀƓо¶¼¶´¿¹ÁÅÁ´Ɠ À¹ÅĶÂÀÆƓϞ¿ÂÑƓ¶Â¸Î Ɠ ˳¹·¾¼¹Ɠ ´ÅÂÀÎƓ ¿ÆÊ˹Ɠ Ä´ϞϞ¹¼¶´ÑÅƓ ÐÁ¹Ä·¼ÑƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ Ê´ϞÅ¼É Ɠ àÐÅÂÀÆƓ»´Ì¼ÅÁνƓϞ¿Â½Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ¾ÂÄ´µ¿ÒƓÀº¹ÅƓ¼À¹ÅÏƓÅ¿̼ÁÆƓ ϵƓÀ¹ÅĶ Ɠ˵ÂƓ¸´º¹Ɠ¶ƓŹϞÁÂÀƓ¾ÂÄ´µ¿¹ƓÀ´ϞϞ´ƓÐŽƓ»´Ì¼ÅÎƓµÆ¸¹ÅƓ¼»À¹ ÄÒÅÏϞÒƓϞÂÅÁÒÀ¼ƓÅÂÁÁ Ɠ¢ÅÃÄ´¶¼ÅÏƓÅ´¾Â½Ɠ¾ÂÄ´µ¿ÏƓ¾Ɠ˴´ÄϞÆƓÁ¹ƓøƓϞ¼¿ÆƓ Ϟ¶ĹÀ¹ÁÁ½Ɠ¼Ɠ¸´º¹ƓùÄϞù¾Å¼¶Á½ƓÄ´¾¹Å¹ 124 

 4. ˟˻˰˽˵̂̋ ˷˵˼˽˾˹ ˳̀̃˿˿̋

«ÃÈÌÐÌÎÙÃǒÀ̃ÎÆ̃ËÐÙǒ̋̃×ÆÐÙǒÌÐǒÎ̃ÂÆ̃ÔÆÆǒÀǒÊÃÄÍÉ̃ËÃÐËÌÊǒÍÌÉÃÐà œ¹Ì¹ϞŶÂ

©´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾¼

œÂ¸´Ɠ«̍O

¦Ä¹µÆ¹ÅϞÒƓϞ¿Â½ƓÅ¿̼Á½ƓϵƓÀ Ɠ˴´ϞϞ´ƓĹ»¹Ä¶Æ´Ä´ƓϞ ϞÅ´¶¼ÅƓ¾¿Âǒ̏ǒÐ

£Â¿¼Ðż¿¹ÁƓ(CH̍)n

¥Â¸¹Äº´Á¼¹Ɠ¶Â¸Âĸ´Ɠ¶Î˹ Ɠ¤¹»¹Ä¶Æ´ÄƓÁ¹ƓÅĹµÆ¹Å ϞÒ ƓÁÂƓÀ´ϞϞ´Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓrƓÁ¹ƓÀ¹Á¹¹ƓǒÐ

«¼ϞÅνƓ¶Â¸ÂĸƓH̍ ˳¹·¾¼½ Ɠ¦Ä¹µÆ¹ÅϞÒƓÀ´ϞϞ¼¶ÁνƓ·¹ÄÀ¹Å¼ÊÁνƓµ´¾

˵ÆƓÈÂÄÂË Ɠ¸ÂÃÆϞżÀ ƓÁ´Ë¿¼ϞÏƓ¸ÂµÄ¶¿ÏÉÎ Ɠ·ÂŶιƓļϞ¾ÁÆÅÏƓ Ϟ¶Â¼ÀƓ»¸ÂĶϹÀƓ¼ƓÂÅÃÄ´¶¼ÅÏϞÒƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓ¶Ɠ¸ÁÆƓϞÅÂÄÂÁÆƓµ¹»ƓÄ´¸¼´ ɼÂÁÁ½Ɠ»´Ì¼ÅÎ Ɠ¥À·ÆÅƓ¿¼ƓÂÁ¼ƓÃÂϞ¿¹ƓÃÂϞ´¸¾¼ƓÅ´ÀƓÄ´µÂÅ´ÅÏƓ˴ºÁÂƓ ¿¼ƓÄ´ϞϞʼÅζ´ÅÏ ƓÊÅÂƓÂÁ¼Ɠ¶ÎÿÁÒÅƓ»´¸´Á¼¹ƓœϞÃÂÀÁ¼Å¹ Ɠ¾´¾Ɠ¾ÂϞÀ Á´¶ÅÎ ƓÃĶ¹¸ÒƓÿ·Â¸´ƓÁ´Ɠ˴˲¥ ƓÊƶϞŶÆÑÅƓϞ¹µÒƓϞÄ´»ÆƓÃÂϞ¿¹ƓÃÂϞ´¸¾¼Ɠ Á´Ɠ»¹À¿ÑƓ¼ÈƓ¶ÎÁÂϞÒÅƓÁ´ƓÄƾ´È Ɠ¾¿´¸ÆÅƓÁ´ƓÁÂϞ¼¿¾¼ Ɠ¼Ɠ¸¶¹ ÅļƓÁ¹¸¹¿¼Ɠ ÂÁ¼ƓĹ´µ¼¿¼Å¼ÄÆÑÅϞÒ Ɠ¶ÂϞϞÅ´Á´¶¿¼¶´ÒƓ¾Ä¹ÃÂϞÅÏƓ¾ÂϞŹ½Ɠ¼ƓϞ¼¿ÆƓÀÎËÉ Ɠ šƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠ¼ÈƓÁ¼¾ÅÂƓÁ´ƓÄƾ´ÈƓÁ¹Ɠ¶ÎÁ¹Ϟ¹Å Ɠ¦´ÀƓÁƺÁÂƓµÆ¸¹ÅƓϞ´ÀÂϞÅ ÒŹ¿ÏÁÂƓ¶Îȸ¼ÅÏƓ¼ƓÄ´µÂÅ´ÅÏƓ¶ƓÅÒº¹¿ÎÈƓÃÆϞÅÂÅÁÎÈƓϞ¾´Ç´Á¸Ä´È Ɠ¾´¾Ɠ Á´Ɠ˳ÆÁ¹Ɠ¶¹¸ÏƓ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁÆ¿¹¶Â¹ Ɠ ¥¾´Ç´Á¸ÄƓÂʹÁÏƓÅÒº¹¿Î½ Ɠ˵´Ɠ˳ÆÁ¹Ɠ¸¶¼·´ÅÏϞÒƓ¶ƓÁ¹ÀƓµÎ¿ÂƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿Ï ÁÂƓ¿¹·¾Â ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓϞ¼¿´ƓÅÒº¹ϞżƓÅ´ÀƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓεƓ»¹ÀÁ½ Ɠ´Ɠ»´ƓÅļƓ ¸ÁÒƓÿ¹Å´Ɠ¾Ɠ˳ÆÁ¹ƓÀÎËÉÎƓÁ¹ƓÆϞù¶´ÑÅƓÂϞ¿´µÁÆÅÏ Ɠ˵´Ɠ˴´ÄϞƓº¹Ɠ¾ÂϞ ÀÂÁ´¶ÅÎƓÃļµÆ¸ÆÅ ƓÃĶ¹¸ÒƓÀÁ·¼¹ƓÀ¹ϞÒÉÎƓ¶ƓÆϞ¿Â¶¼ÒÈƓÁ¹¶¹ϞÂÀÂϞżƓ ¼ƓÄ´¸¼´É¼¼ Ɠ´ƓϞ¼¿´ƓÅÒº¹ϞżƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠ¶Ɠ ϵƓÄ´»´ƓµÂ¿Ï˹Ɠ¿ÆÁÁ½ Ɠ˲ƓÅ ÀÆƓº¹Ɠ¼ƓÁ´ƓϞ´À½Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ˴´ÄϞ´ƓÄ´¸¼´É¼ÒƓÃÂÊżƓÅ´¾´ÒƓº¹ Ɠ¾´¾Ɠ¶Ɠ žÄÎÅÂÀƓ¾ÂϞÀÂϞ¹ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÿÒƓÆƓ˴´ÄϞ´ƓÁ¹Å Ɠ¼Ɠ´ÅÀÂϞǹĴƓÆƓÁ¹·ÂƓ Ϟ¿¼Ë¾ÂÀƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ´Ò ƓÊŵÎƓϞ¿Æº¼ÅÏƓ»´Ì¼Å½ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓ¾¼ÁÂǼ¿ÏÀƓ …˴´ÄϞ¼´Á¼Á•ƓrƓÐÅÂƓÇ´ÁÅ´Ϟż¾´ ƓÂʹÁÏƓ¾Ä´Ϟ¼¶´Ò ƓÁÂƓÁ¹Ä¹´¿ÏÁ´Ò ˲´¾ƓÀÎƓϞ¹µ¹ƓÄ´ÁÏ˹ƓßϞÅ´¶¿Ò¿¼ƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾ÆÑƓµ´»ÆƓ£Ä¼¿¹Å¹ ¿¼ ƓÃÂϞÅ´¶¼¿¼ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¿´µÂÄ´ÅÂÄÁιƓÀ¸ƿ¼ Ɠº¼¶¹ÀƓ¶ƓÁ¼ÈƓ¼Ɠ Ä´µÂÅ´¹À Ɠ šƓ ŹùÄÏƓ ¶ÂÅƓ ¾´¾Ɠ Ãļ¿¹Å¹¿¼ Ɠ ¾Âô¿¼ϞÏ Ɠ ϞÂÂÄƸ¼¿¼Ɠ Ƶ¹ º¼Ì´ƓÁ´Ɠ·¿Æµ¼Á¹ƓÀ¼Á¼ÀÆÀƓqƓÀ¹ÅÄ´ƓÐÅÂƓ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓÁ´¸¹ºÁ´ÒƓ»´ ̼ŴƓÂÅƓÄ´¸¼´É¼¼Ɠ¼ƓϞÅ´Ä´¹ÀϞÒƓÃÂĹº¹Ɠ¼ƓÁ¹Á´¸Â¿·ÂƓ¶Îȸ¼ÅÏƓÁ´ƓඹÄÈÁÂϞÅÏ ƓœƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓϞ¼¸¼ÀƓøƓ·ÄÆÁÅÂÀƓ¼ƓÆÃÄ´¶¿Ò¹ÀƓÄ´µÂŽƓÀ´Ä ϞÂȸ¶ Ɠ˵ÆƓÅ´¾Ɠ¶¹¸ÏƓ¼À¼Ɠ¼ƓϞƓ¡¹À¿¼ƓÀºÁÂƓÆÃÄ´¶¿ÒÅÏ Ɠ¸´º¹Ɠ¹Ì¹ƓÐÇ Ç¹¾Å¼¶Á¹¹ Ɠ¸¹Ë¹¶¿¹Ɠ¼Ɠµ¹»ƓļϞ¾´Ɠ¸¿ÒƓ»¸ÂĶÏÒ Ɠ«ÅÂƓ¼Ɠ¸¹¿´¹ÅϞÒƓƺ¹Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¸¹ϞÒż¿¹Å¼½ ¢ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÆ»Á´¿¼ƓÂƓ˴´ÄϞ¹ƓĵÂÅÎ ƓrƓ¶ƓϞ¿¹¸ÆÑ̹½Ɠ¿¹¾É¼¼

5

˘́̂˾̀˸̏˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{˜˰̀́˵

Ç

´ÃÆϞ¾¼Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ ´ÃôĴŶƓ ¾Ɠ ˴´ÄϞÆƓ Á´Ê´¿¼ϞÏƓ ϞƓ Ɠ · Ɠ ˵ÂƓ ¿¼ËÏƓ¶ƓϵƓ· ƓÀÎƓƶ¼¸¹¿¼ƓùĶιƓÇÂÅÂϞÁ¼À¾¼ƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾Â½ƓඹÄÈÁÂϞżƓϞƓµ¿¼»¾Â·ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼Ò ƓùŸ´ÁÁιƓ´ÃôĴÅÂÀƓ…*>NEJBN •Ɠ +0 ƓÃÄ¿¹Å¹¶Ë¼ÀƓÀ¼À Ɠ˰ƓÅ¹È Ɠ¾ÅÂƓº¼¸´¿ ƓÊÅÂƓ˴´ÄϞƓrƓµ¿´·ÂÃļ ÒÅÁ¹Ɠ¸¿ÒƓº¼»Á¼ƓÀ¹ϞÅ ƓÐżƓ¼»ÂµÄ´º¹Á¼ÒƓ…Á¹ÀÁ·•ƓÄ´»ÂʴĶ´¿¼Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÁ´ƓùĶνƓ¶»·¿Ò¸ƓÁ´ÃÂÀ¼Á´¹ÅƓ¿ÆÁÁÆÑƓ¼ƓÁ¹Ɠµ¹ƓÌ´¹ÅƓÁ¼ ¾´¾¼ÈƓùÄϞù¾Å¼¶ Ɠ˴¹Å¹ÂļÅÁÎÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠ¾´»´¿ÂϞÏƓÀÁ ·ÂƓÃÂƓ¸¶ÆÀƓÃļʼÁ´À Ɠ¢¸Á´Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓrƓϞ¿´µ´ÒƓÐÄ»¼Ò ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¸Â º¸¹½ƓÅ´ÀƓÃÂϞ¿¹¸Á¼½ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸Ɠ¿¹ÅƓÁ¹ƓµÎ¿Â Ɠ¶¹Å¹ÄƓÁ¹ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓϞ¼¿Ï Áν ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¾Ä´Å¹ÄÎƓϞÂÈÄ´ÁÒÑÅϞÒƓ¸Â¿·Â Ɠž´Ɠ¼ƓÀ¹Å¹ÂļÅÎƓô¸´ÑÅƓÊ´ ̹ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ˴´ÄϞƓÁ´È¸¼ÅϞÒƓÁ´Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁ¹ÀƓ¾Ä´ÑƓ¿´¶Á·ÂƓÃÂÒ Ϟ´Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ £ÄÂË¿ÂƓ¹Ì¹ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¿¹Å Ɠ¼ƓÆƓ˴´ÄϞ´ƓÃÂÒ¶¼¿ϞÒƓùĶνƓ¼Ϟ¾ÆϞ ϞŶ¹ÁÁνƓϞÃÆÅÁ¼¾ƓrƓ…*>NEJBN •ƓļϞ Ɠϵ Ɠ¢ÁƓ¶Î˹¿ƓÁ´ƓÂĵ¼ÅÆ ƓϞÅ´¿Ɠ ¿¹Å´ÅÏƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠÿ´Á¹ÅÎ ƓϞ¸¹¿´¿ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÅÎϞÒÊƓÇÂÅ·ĴǼ½ Ɠ@ÇÂÅ ·Ä´Ç¼Ä¶´¿ƓÃÂÊżƓ¶ϞÑƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓrƓ¼ƓÀÎƓ¶Ã¹Ä¶Î¹Ɠƶ¼¸¹¿¼Ɠ˴´ÄϞƓ ɹ¿¼¾ÂÀ Ɠ ¢ÁƓ ¾´»´¿ϞÒƓ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ ¼ÁŹĹϞ¹Á Ɠ ÃÂƓ À¹ÁÏ˹½Ɠ À¹Ä¹Ɠ ¸¿ÒƓ ·¹ÂƓ¿Â·Â¶ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓÁ´¸ÂƓµÎ¿ÂƓϞ´º´ÅÏƓÅƸ´Ɠ´ÃôĴÅ

ªÂË Ɯ Ɯƒ¢µÃ¼ÀºÃ “ Ɣº÷νƔ¼ÄʍÆÄÄÅ·ºÀÀνƔÄÂÆÅÀ¼ʍƔ¢µÃĵƔ, 1 

126 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ¤¹ÀµƔ¼»Ɣº÷ÎÈƔÇÁÅÁ¸ÃµÇ¼½Ɣ ¿µÃļµÀÄʍÁ½Ɣ ÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ ÄƔ ¶¾¼»ʍÁ¸ÁƔ õÄÄÅÁʙÀ¼ʙƔ, 1 

¡Á´Ê¼Å ƓϞ¿¹¸ÆÑ̼½ƓË´·ƓrƓÃÂϞ´¸¾´ƓÁ´Ɠÿ´Á¹ÅÆ Ɠ˲´¾Ɠ¼»¶¹ϞÅÁ ƓÂŹ ʹϞŶ¹ÁÁ´ÒƓп¹¾ÅÄÂÁ¼¾´ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓÁ´¸¹ºƓÁ´ƓϞ¶¹ÅϞ¾¼¹Ɠ´ÃôĴÅÎƓÃÂƓ ÃÆżƓÃÂÄż¿¼ϞÏƓ¼Ɠ¸ÂƓ˴´ÄϞ´ƓÁ¹Ɠ¸Â¿¹Å´¿¼ Ɠ¦Â·¸´ƓĹ˼¿¼ƓÄ´»ÂÀƓ»´ÃÆ Ϟ¾´ÅÏƓÃÂƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÆƓ´ÃôĴŶ ƓÊŵÎƓ¸Â¿¹Å¹¿ƓÈÂÅÒƓµÎƓ¸¼ÁƓ¼»ƓÁ¼È Ɠ ˰Ɠ¶ÂÅƓ¶ƓƓ· ƓÁ´Ë´ƓϞÅÄ´Á´Ɠ»´ÃÆϞż¿´ƓϞÄ´»ÆƓÅļƓÅ´¾¼ÈƓ»ÂÁ¸´ ƓÃÂƓ¾ÂÁ ϞÅÄƾɼ¼ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓƸ´ÊÁÎÈ ƓÁÂƓ¶Ɠ¼ÈƓϞÂϞÅ´¶¹ƓµÎ¿ƓÃÂϞ´¸ÂÊÁνƓ´Ãô Ä´Å Ɠ¾´ÃϞÆ¿´Ɠ¸¿ÒƓÃÂϞ´¸¾¼ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓļϞ Ɠϵ Ɠ˰Ɠ¸¼ÁƓ¼»Ɠ»ÂÁ¸Â¶ƓÅ´¾¼Ɠ ¸Â¿¹Å¹¿ƓrƓ¼Ɠ¸´º¹ƓϞ¹¿ƒƓ¦´¾ƓÊÅÂƓùĶ´ÒƓÃÂϞ´¸¾´ƓµÎ¿´ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓµÎ¿´Ɠ Á´Ë´ ƓÂŹʹϞŶ¹ÁÁ´Ò Ɠ¼Áº¹Á¹ÄÎƓ»¸ÂĶÂƓÃÂϞÅ´Ä´¿¼ϞÏ Ɠ˲ÂÁϞÅÄƾɼÒƓ ÆƓÃÂϞ´¸ÂÊÁ·ÂƓ´ÃôĴŴƓµÎ¿´ƓÃÄÂÊÁ´Ò ƓÁ´ƓµÂÄÅÆƓÆƓÁ¹·ÂƓµÎ¿ƓùĶνƓ¶Ɠ ¼ϞÅÂļ¼ƓÀ´ÄϞÂȸƓÀ¹È´Á¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ¿´Ã¾´ƓÀÒ·¾ÂƓÂÃÆϞ¾´¿´Ɠ¹·ÂƓÁ´Ɠ·ÄÆÁÅ Ɠ ¼ƓÂÁƓ¸Â¿º¹ÁƓµÎ¿Ɠȸ¼ÅÏƓÃÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ˴´ÄϞ´ƓrƓÁ¹Ɠ¹»¸¼ÅÏƓÁ´Ɠ¾Â ¿¹Ϟ´È Ɠ´Ɠ¼À¹ÁÁÂƓȸ¼ÅÏ Ɠ¾´¾ƓË´·´Ñ̼½ƓоϞ¾´¶´ÅÂÄ Ɠ›¿ÑÅÆϞ¶Ɠ¼Ɠ¶´½ Ç´¹¶Ɠ ¶Ɠ ÅÆƓ ÃÂÄÆƓ Á¹Ɠ µÎ¿Â Ɠ Ϟ¶Ò»ÏƓ ϞƓ µ´»Â¶Â½Ɠ ϞÅ´Áɼ¹½Ɠ µÎ¿´Ɠ ÃÂƓ ÃĶ ¸ÆƓrƓÅ Ɠ¹ ƓÀ´ÄϞÂȸƓ¸Â¿º¹ÁƓµÎ¿Ɠȸ¼ÅÏ ƓÃļ¶Ò»´ÁÁνƓÁ´ƓÃĶ¸¹ ƓÅ´¾Ɠ ÊÅÂƓ¸´¿¹¾ÂƓµÎƓÂÁƓ¶Ɠ¿ÑµÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹ƓÁ¹ƓÆ˹¿ Ɠ˵ÂƓÁ´Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¸´¿¹¾ÂƓÂÁƓ Æ˹¿ƓrƓÁ¼¾ÅÂƓÁ¹Ɠ»Á´¹Å ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÃÂϞ¿¹Ɠ¶ÎÃÆϞ¾´Ɠ´ÁŹÁÁƓϞÅ´ÁɼÒƓ ÃÄÂÄ´µÂÅ´¿´Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓƓϞ¹¾ÆÁ¸ ƓÃÂÅÂÀƓϞ¼·Á´¿ƓÃÂƓÁ¹¼»¶¹ϞÅÁ½ƓÃļʼÁ¹Ɠ

ªÂË Ɯ  Ɯ ƒ¢µÃÄ “Ɣ §§§¦ Ɣ º÷νƔ µÂµõŠƔ ÄÁ·ºÃ˼·Ë¼½Ɣ ¿ʙ¸ʍÆÑƔ ÂÁĵ¹ʍÆƔ ÀµƔ¢µÃÄ

 ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵ 127

ªÂË Ɯ ƜœÁ¾¼ÀÎƔ¢µÃ¼ÀºÃµ Ɣ§À¼¿ÁʍƔÂú¹Äŵ·¾ʙºÅƔÄÁ¶Á½Ɣ¿Á»µ¼ʍÆƔ¼»ƔƔʍµ¹ÃÁ· ƔÂÁ¾ÆʺÀÀÎÈƔÁö¼Åµ¾ÏÀοƔµÂµõÅÁ¿Ɣƒš¼ʍ¼À¸ “Ɣ, 1 Ɣ

ÃÂϞÅÆôÅÏƓùĹϞÅ´¿ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓÁ¼¾´¾¼ÈƓÁ´ÆÊÁÎÈƓ¸´ÁÁÎÈƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ ÀÎƓÅ·¸´ƓÁ¹ƓÿÆʼ¿¼ ¥ƓŹÈƓÃÂÄƓÀÁ·¼¹ƓϞÅÄ´ÁÎ ƓÃĹº¸¹Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓ¥¥¥¤Ɠ¼Ɠ¥¬š ƓϞÅ´¿¼Ɠ»´ÃÆ Ϟ¾´ÅÏƓ ĵÂŶ Ɠ §¸´ÊÁÎÈƓ оϞù¸¼É¼½Ɠ µÎ¿ÂƓ Á¹ÀÁ·ÂƓ ÿ¶¼Á´Ɠ ´¶Å À´Å¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ´ÃôĴŶƓÁ¹Ɠ¸Â¿¹Å¹¿´Ɠ¸´º¹Ɠ¶Ɠ¸¼ÁƓ¾ÂÁ¹É ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¸¹ ¿ÂƓÐÅÂƓÁ¹ÃÄÂϞŹ ƓšÀ¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼¹Ɠ¼Ɠ¹¶ÄÂù½Ϟ¾¼¹Ɠ»ÂÁ¸ÎƓµÎ¿¼ƓµÂ¿¹¹Ɠ Ƹ´ÊÁÎÀ¼ Ɠ˵¹¸´¶ÁÂƓ¾Ɠ˴´ÄϞÆƓÃļ¿¹Å¹¿Ɠ¼Á¸¼½Ϟ¾¼½Ɠ´ÃôĴÅƓrƓ¼Ɠ¶¹¸ÏƓ Ä´µÂÅ´¹ÅƓ ¸ÂƓ Ϟ¼ÈƓ ÃÂÄ Ɠ ƺ¹Ɠ ÅĹż½Ɠ ·Â¸ Ɠ ÈÂÅÒƓ ŹÈÁ¼¾´Ɠ ϞÅÄ´ÁƓ ÅĹÅϹ ·ÂƓÀ¼Ä´ƓÁ´ÀƓ¾´»´¿´ϞÏƓʹÀ ÅÂƓ¶ÅÂÄÂÄ´»ÄÒ¸ÁÎÀ Ɠ¦¹ÀƓÁ¹ƓÀ¹Á¹¹Ɠ¼Á¸¼½ ÉÎƓùĶνƓÄ´»Ɠ»´ÃÆϞż¿¼ƓÀ¹ºÃ¿´Á¹ÅÁνƓ´ÃôĴŠƓ¼Ɠ¼ÀƓÐÅÂƓƸ´¿ÂϞÏ Ɠ šƓÒÃÂÁÉ´ÀƓrƓÁ¹ƓƸ´¿ÂϞÏ Ɠ¼ÈƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ»ÂÁ¸Ɠ¸ÂµÄ´¿ϞÒƓ¸ÂƓ˴´ÄϞ´ ƓÁÂƓ »´ÅÂÄÀ»¼ÅÏƓÁ¹ƓϞÀ·Ɠ¼ƓÁ´ƓÂĵ¼ÅÆƓÁ¹Ɠ¶Î˹¿ 128 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ¤¶¾µʍµƔ·ƔµÅ¿ÁÄǺúƔ ¼Ɣ ÂÁ¾ʙÃÀκƔ ˵Âʍ¼Ɣ ¢µÃĵƔ ʍÁÄ¿¼ÊºÄʍ¼½Ɣ ź¾ºÄʍÁÂƔ ƒ«µ¶¶¾“ Ɣ, 1 Ɣ$1 

˰Å´¾ Ɠ ¸¿ÒƓ ·¹Â¿Â·Â¶Ɠ ˴´ÄϞƓ ¾´»´¿ϞÒƓ ÂʹÁÏƓ ¼ÁŹĹϞÁÎÀ Ɠ £¿´Á¹Å´Ɠ Á¹µÂ¿ÏË´Ò Ɠ Ϟ¼¿´Ɠ ÅÒº¹ϞżƓ Å´ÀƓ ÃÂÊżƓ ¶ÅĹƓ À¹ÁÏ˹ Ɠ ʹÀƓ Á´Ɠ ¡¹À¿¹ Ɠ œ¹¸ÏƓϞ¼¿´ƓÅÒº¹ϞżƓ¶ÎÄ´¶Á¼¶´¹ÅƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÃÂƓ»´¾ÂÁÆƓšÄȼÀ¹¸´ Ɠ ¼Ɠ¾Â·¸´Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓϞ¿´µ´Ò ƓÄ´»Á¼É´Ɠ¶ÎϞÂÅƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓ¶¹ϞÏÀ´Ɠ»Á´ ʼŹ¿ÏÁ½ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÁ´ƓÀ´¿ÎÈƓÿ´Á¹Å´ÈƓ¼Ɠ·ÂÄÎƓÀ·ÆÅƓ¶ÎÄ´ϞÅ´ÅÏƓ¶Î ˹ Ɠ¼Ɠ¾´ÁÏÂÁÎƓµĴ»Â¶Î¶´ÅÏϞÒƓ·¿Æµº¹ Ɠ¦´¾ ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ´ÒƓ ¶ÎϞÂÅ´Ɠ·ÂÄƓrƓ¾¿ÂƓƓ¾À Ɠ´ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹ƓrƓƓ¾À ƓÈÂÅÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ¼ƓŶ¹Ä ¸ÂϞÅÏƓÃÂĸƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¸¼Á´¾Â¶´ Ɠ˵´ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹Å¹ƓµÂ¿¹¹Ɠ¶ÎϞ¾¼ÈƓ ·ÂÄƓÁ¹ƓÃÂϞÅļÅÏƓ¸´º¹Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÁ´Ɠ±¶¹Ä¹ϞÅƓÁ´¿Âº¼ÅÏƓ¾¼Äüʹ½ Ɠ¶Î˹Ɠ ÂÁƓÁ¹ƓϞÅ´Á¹ÅƓrƓ¼»µÎÅÂÊÁ½ƓÀ´ϞϞ½Ɠ·ÂÄ´ƓÃĸ´¶¼ÅƓϞ¶Â¹ƓÂϞÁ¶´Á¼¹ ˴´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼¹Ɠ ¾´ÁÏÂÁÎƓ ź¹Ɠ ÂʹÁÏƓ ·¿ÆµÂ¾¼ Ɠ ¸ÂƓ Ɠ ¾ÀƓ ļϞ Ɠ ϵ Ɠ ¢¸¼ÁƓ¼»ƓϞ´ÀÎÈƓ·¿ÆµÂ¾¼ÈƓÁ´»¶´¿¼ƓžÂ¿¼Á´À¼Ɠ…˴´Ä¼Á¹Ä´•ƓrƓÅ·ÂƓϞ´ À· Ɠ¾ÂÅÂÄνƓ¶Ã¹Ä¶Î¹ƓϞ¸¹¿´¿Ɠ¹·ÂƓϞÁ¼À¾ Ɠž¿¼Á½ƓÂÁƓ¾¿ÂƓƓ¾À Ɠ ˼ļÁ´ƓrƓÃÂÊżƓƓ¾À Ɠ·¿Æµ¼Á´ƓrƓ¾¿ÂƓƓ¾À Ɠ£Ä´¶¸´ ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ƓϞ´ À¹Ɠ ·¿ÆµÂ¾Â¹Ɠ À¹ϞÅÂƓ rƓ ˴´Ä¼´ÁϞ¾´ÒƓ ¶Ã´¸¼Á´Ɠ rƓ ÃļÀ¹ÄÁÂƓ Å´¾Â½Ɠ º¹Ɠ ·¿Æµ¼ÁÎ ƓÁÂƓÐÅÂƓµ¿´·Â¸´ÄÒƓÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓÂÁ´Ɠ»´Ã¿Á¹Á´Ɠ¶Â¸Â½ ˲´¾Ɠ ¼Ɠ ÆƓ Á´Ë¹½Ɠ ÿ´Á¹ÅÎ Ɠ ÆƓ ˴´ÄϞ´Ɠ ¹ϞÅÏƓ ¸¶¹Ɠ ÿÒÄÁιƓ ˴þ¼Ɠ ļϞ Ɠϵ ϵ Ɠœ¹ϞÁ½ƓϞ¿ÁÎ˾ÂƓÃļ·Ä¹¶´¹ÅƓ¸ÂƓqƓŠ ƓÿÒÄÁ´ÒƓ˴þ´Ɠ øƓ¹·ÂƓ¿ÆÊ´À¼ƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓ¼ÁŹÁϞ¼¶ÁÂƓÅ´ÒÅÏ ƓÅ´¾Ɠ¾´¾ƓÂÁ´Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ ϞÂϞżÅƓ¼»Ɠ¸¶Æ¾¼Ϟ¼ƓÆ·¿¹Ä¸´ Ɠ¢ÁƓ¼ϞôÄÒ¹ÅϞÒƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ¼Ɠ»´À¹Ä »´¹ÅƓÁ´Ɠ¸ÄÆ·ÂÀƓÿÑϞ¹ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓ¶ƓŹÁ¼ ƓœƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ·ÄÂÀÁ¹Ɠ¾Â¿¼ ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵ 129

ªÂË Ɯ Ɯœ·µƔÄÀ¼¿ʍµƔ¢µÃĵ ƔÂÁ¾ÆʺÀÀκƔ·ƔƔ¸ ƔµÂµõÅÁ¿Ɣƒ+?OPƔ%[email protected]?IƔ1ROSCVLO“ Ɣ §¾º·µƔqƔÇÁÅÁ ƔĹº¾µÀÀÁºƔ·ƔʍÁÀɺƔ¼ÑÀʙƔʺÅʍÁƔ·¼¹ÀµƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅÏƔ¾µÀºÅÎ ƔÄÂõ·µƔqƔ ·Ɣ¼Ñ¾º ƔʍÁ¸¹µƔ¢µÃÄƔ¶Î¾ƔÁʍÆŵÀƔÂξº·Á½Ɣ¶Æú½Ɣ, 1 Ǖ.*+111

ʹϞŶÂƓ ,ƓÆϞÅĹÀ¿Ò¹ÅϞÒƓʹĹ»Ɠ¶ϞÑƓÿ´Á¹ÅÆƓÃÂƓÀ¹Ä¼¸¼´Á´ÀƓ¼»Ɠ¸Á ·ÂƓÿÆ˴ļÒƓ¶Ɠ¸ÄƷ¹ ƓÐÅÂÅƓ¶¹Å¹ÄƓøÁ¼À´¹ÅƓÀ´ϞϞÆƓÃο¼Ɠ¼ƓŹÀƓϞ´ ÀÎÀƓ¶Î»Î¶´¹ÅƓÃο¹¶ÆÑƓµÆÄÑƓÈÂÅÒƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ˴´ÄϞ´ƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ´ÒƓ ¼ƓϞ¼¿´ƓÅÒº¹ϞżƓÁ´Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÁ¹µÂ¿ÏË´Ò Ɠ¸´º¹ƓÅ´¾´ÒƓ´ÅÀÂϞǹ Ä´ƓÀº¹ÅƓϞ»¸´ÅÏƓÀÂÌÁνƓ¶Â»¸ÆËÁνƓÞ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓϞÃÂϞµ¹ÁƓø ÁÒÅÏƓÃοÏƓļϞ Ɠϵ Ɠ˰ƓÅ´¾ƓöÅÂÄÒ¹ÅϞÒƓ¸¶´º¸ÎƓ¶Ɠ·Â¸ƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼½ Ɠ ¾ÂÅÂÄνƓÃÂÊżƓ¶¸¶Â¹Ɠ¸¿¼ÁÁ¹¹Ɠ»¹ÀÁ·Â Ɠ…˴´Ä¼Á¹ÄÆ •Ɠ¶ƓÐÅÂÀƓÂÅÁ ˹Á¼¼ƓÁ¹Ɠö¹»¿ÂƓÂÁƓø¿¹Å¹¿ ƓÁ´Ê´¿ƓÇÂÅ·ĴǼĶ´ÅÏƓ´ƓÅÆÅƓ¶¸ÄÆ·Ɠ µ´ÈƓrƓÃο¹¶´ÒƓµÆÄÒ Ɠ£ÄÂË¿ÂƓ¿¼ËÏƓÿÅÂÄ´ƓÀ¹ϞÒÉ´ƓϞƓÁ´Ê´¿´Ɠ¶¹ϞÁÎƓrƓ ¼Ɠ ÃÎ¿Ï Ɠ øÁÒÅ´ÒƓ ¶¹ÅÄÂÀ Ɠ »´¶Â¿Â¾¿´Ɠ ¶ϞÑƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏ Ɠ «¹ÅÎĹƓ »¹À ÁÎÈƓ À¹ϞÒÉ´Ɠ »ÂÁ¸Ɠ ¸Âº¼¸´¿ϞÒƓ ¾ÂÁÊ´Á¼ÒƓ Ãο¹¶Â½Ɠ µÆļ Ɠ ÊŵÎƓ ÃÄ ¸Â¿º¼ÅÏƓϞ¶ÂÑƓÄ´µÂÅÆ ¥¹·Â¸ÁÒƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ˴´ÄϞ´ƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓÀÁ·ÂƓ»ÂÁ¸Â¶ Ɠ¥´ÀνƓϞ¶¹Ä˹Á ÁνƓ¼»ƓÁ¼ÈƓrƓ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾´ÒƓ+0ƓÀ¹ºÃ¿´Á¹ÅÁ´ÒƓϞÅ´ÁɼÒƓ*>NOƓ/B @KJJ>EOO>[email protected]Ɠ,N?EPBNƓ*/, ƓļϞ Ɠϵ Ɠ§ƓÁ¹¹ƓÀÂÌÁνƓÇÂÅ·ĴǼʹϞ¾¼½Ɠ ¾ÂÀÿ¹¾ϞƓϞƓµÂ¿Ï˼ÀƓŹ¿¹ÂµÍ¹¾Å¼¶ÂÀ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓû¶Â¿Ò¹ÅƓÿÆÊ´ÅÏƓ ÇÂÅÂϞÁ¼À¾¼Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´Á¹ÅÎƓϞƓ¿¼Á¹½ÁÎÀƓÄ´»Ä¹Ë¹Á¼¹ÀƓ¶ƓʹŠ¶¹ÄÅÏƓÀ¹ÅÄ´ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¸¹Å´¿¼ƓÅ´¾Â·ÂƓÄ´»À¹Ä´ƓÀ·ÆÅƓµÎÅÏƓÄ´»¿¼Ê¼ÀÎƓÁ´ ÃļÀ¹Ä Ɠ Á´Ɠ ¹·ÂƓ ϞÁ¼À¾´ÈƓ ¶¼¸ÁÎƓ Ϟ¿¹¸ÎƓ ¾Â¿¹ϞƓ À´ÄϞÂȸ¶ Ɠ ±Å´Ɠ Âĵ¼ Å´¿ÏÁ´ÒƓϞÅ´ÁɼÒƓÃÂƓÄ´¸¼Â¾´Á´¿ÆƓùŸ´¹ÅƓ¼ÁÇÂÄÀ´É¼ÑƓÁ´Ɠ¡¹À¿Ñ Ɠ ÃļʹÀƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓϞµϞŶ¹ÁÁÆÑ ƓÁÂƓÅ´¾º¹ƓĹÅÄ´ÁϞ¿¼ÄƹÅƓϞƓö¹ÄÈÁ ϞżƓÿ´Á¹ÅÎƓϞ¼·Á´¿ÎƓÀ´ÄϞÂȸ¶ Ɠ¾Â·¸´ƓÃÄ¿¹Å´¹ÅƓÁ´¸ƓÁ¼À¼ ˲´ÄÅÎƓ À´ÄϞ¼´ÁϞ¾Â·ÂƓ Ĺ¿Ï¹Ç´Ɠ Á´Ɠ Ϟ¹·Â¸ÁÒƓ µÂ¿¹¹Ɠ ¸¹Å´¿ÏÁÎ Ɠ ʹÀƓ ¾´ÄÅÎƓ»¹ÀÁ½Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ˵´ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹Å¹ƓÀ¹Ë´ÑÅƓµ¿´¾´ Ɠ¶¹Ê 130 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ¢ºʌ¾µÀºÅÀµʙƔÄŵÀɼʙƔ+?OPƔ0CALKK?FPP?KACƔ[email protected] Ɣ¦¼ÄÆÀÁʍƔ, 1

Á»¹¿¹ÁιƓÅÄÂüʹϞ¾¼¹Ɠ¿¹Ϟ´ Ɠ˲ÄÂÀ¹ƓÅ· Ɠ¸¶¹ƓÅĹżƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÁ´ ˹½Ɠ ÿ´Á¹ÅÎƓ þÄÎÅÎƓ ¶Â¸Â½ Ɠ Ϟ¾¶Â»ÏƓ ¾ÂÅÂÄÆÑƓ Á¹Ɠ ¶¼¸ÁÂƓ Á¼Ê¹·ÂƓ Á´Ɠ ¸Á¹ Ɠ šƓ Á´Ɠ ˴´ÄϞ¹Ɠ ¶Â¸ÎƓ Á¹Å Ɠ µ¿´¾Â¶Ɠ À´¿Â Ɠ »¹¿¹Á¼Ɠ Á¹Å Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ ¹·ÂƓ ¶Á¹ËÁ¼½Ɠ¶¼¸ƓÀÎƓ»Á´¹ÀƓ¼¸¹´¿ÏÁ Ɠ˰Ɠ¸´º¹Ɠ¶ÁÆÅļƓ¾Â¹ ÊÅÂƓÃÄÂÌÆô ¿¼ Ɠ¨¼»¼¾´ÀƓ¼»¶¹ϞÅÁ ƓÊÅÂƓ¿Ñµ´ÒƓ¶Â¿Á´ƓÃÄÂÁ¼¾´¹ÅƓ¶ÁÆÅÄÏƓŹ¿´ƓÁ´Ɠ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ ÃÂÄÒ¸¾´Ɠ ¸¿¼ÁÎƓ ÐŽƓ ¶Â¿ÁÎ Ɠ */,Ɠ ¼À¹¹ÅƓ ¶Ɠ Ä´ϞÃÂÄÒº¹ Á¼¼ƓÄ´¸¼Â¿Â¾´ÅÂÄÎ Ɠ¶ƓÅÂÀƓʼϞ¿¹Ɠ¼Ɠ¸¿¼ÁÁ¶¿Á¶ιƓÃÂÄÒ¸¾´Ɠ¾¼¿Â À¹ÅÄ´ Ɠ˰Ɠ¹·ÂƓϞÁ¼À¾¼Ɠ˴´ÄϞ´Ɠþ´»Î¶´ÑÅƓÀÁ·ÂƓ¼ÁŹĹϞÁÎÈƓ¸¹Å´¿¹½ Ɠ

ªÂË Ɯ Ɯ¢µÃļµÀÄʍ¼½Ɣ¾º¹À¼ʍƔ ·ƔÂÃÁɺÄĺƔŵʙÀ¼ʙƔ , 1 

˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵ 131

ªÂË Ɯ Ɯ©¹¼·¼Åº¾ÏÀνƔ¿µÃļµÀÄʍ¼½Ɣú¾ÏºÇ Ɣ¦µ»¿ºÃƔ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼ʙƔ ÂÁƔ¹¼µ¸ÁÀµ¾¼ƔqƔ ÁʍÁ¾ÁƔƔʍ¿

˲´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â ƓÐżƓ¸¹Å´¿¼ƓÆ»Á´¶´¹ÀÎƓ¼Ɠ¼À¹ÑÅƓ´Á´¿Â·¼Ɠ¶Ɠ»¹ÀÁÂÀƓĹ¿Ï ¹Ç¹ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¶ÂÅƓϞ¿¹¸ÎƓÅ´ÒÁ¼ÒƓÿÒÄÁ½Ɠ˴þ¼ƓļϞ Ɠϵ ƓÁ´Ɠ¿¹¸ Á¼¾´ÈƓ±¿ÏµÄÆϞ´ƓÅÂÊÁÂƓÅ´¾¼¹Ɠº¹ƓϞ¿Â¼ Ɠ¸¿ÒƓ·¹Â¿Â·Â¶ƓÂʹÁÏƓ»Á´¾ÂÀιƓ ϞÅÄƾÅÆÄÎ ˲´»´¿ÂϞÏƓµÎ Ɠ´ƓÊÅÂƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹ƓÁ¹ƓÅ´¾Â¹ Ɠ¾´¾ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹Ɠ ˵ÂƓ¶ÂÅƓÐÅ´Ɠ¾´ÄżÁ´ƓļϞ Ɠϵ ƓrƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓ»Á´¾ÂÀ´ÒƓÃÂȺ¹ƓÁ´ƓʹËÆÑƓ ¼¿¼ƓʹĹüÉÆ Ɠ˰ÁŹĹϞÁ ƓÊÅÂƓϞ¾´ºÆÅƓϞùɼ´¿¼ϞÅÎ ·¹Â¿Â·¼Ɠ¹ϞÅÏƓ¿¼Ɠ Å´¾Â¹ƓÆƓÁ´ϞƓ˰¿¼Ɠ¶ÂÅƓļϞ Ɠϵ ƓrƓùϞÊ´ÁιƓ¸ÑÁÎƓ¶¹Å¹ÄƓ¸Æ¹Å ƓùϞ¾Ɠ ùĹÁÂϞ¼ÅϞÒ Ɠ˵ÂƓÅÆÅƓϞ¶¹Å¿Î½ƓùϞ¾ƓŸ¹¿¼¿ϞÒƓÂÅƓŹÀÁ·ÂƓ¸ÑÁÎƓ¼»Ɠ ʹÄÁ·ÂƓùϞ¾´ Ɠ´ƓøϞż¿´ÑÌ´ÒƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓrƓ¼»ƓµÂ¿¹¹ƓϞ¶¹Å¿Â·Â Ɠ˵´Ɠ ϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ÎÈƓϞÁ¼À¾´ÈƓ¡¹À¿¼ƓÅ´¾Â·ÂƓϞÂʹŴÁ¼ÒƓÀÁ¹Ɠ¶¼¸¹ÅÏƓÁ¹ƓÃļÈ ¸¼¿ÂϞÏ ƓÈÂÅÒƓʹÄÁνƓùϞ¾Ɠ¹ϞÅÏƓÁ´Ɠ˲´Á´ÄϞ¾¼ÈƓÂϞÅĶ´È ƓÐÅÂƓ¶Æ¿¾´Á¼

ªÂË Ɯ ƜœÑÀÎƔ¼»ƔʺÃÀÁ¸ÁƔ ¶µ»µ¾ÏÅÁ·Á¸ÁƔ ºÄʍµƔ ·Ɣ ¿µÃļµÀÄʍÁ¿Ɣ ʍõźúƔ ¥ÃÁʍÅÁÃƔ , 1 

132 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ¨º¿ÀκƔÁÂÁ¾»À¼ƔÀµƔ¢µÃĺ ƔÄ·ºÃÈÆƔÀµÂÁ¿¼ÀµÑ̼ºƔʌ¼·ÎºƔõÄźÀ¼ʙ Ɣ

ʹϞ¾Â¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¿¹º¼ËÏƓÁ´ƓÿҺ¹ƓrƓÅÎƓµ¹¿Î½ Ɠ´ƓÂÁƓʹÄÁν ƓŸÌ¹Ɠ ÃļÀ¹ÄƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ Ϟ͹À¾¼Ɠ ϞƓ Âĵ¼ÅÎƓ ļϞ Ɠ ϵ Ɠ ¼»Ɠ ¾Ä´ϞÁ¶´Å·ÂƓ ùϞ¾´Ɠ¶Ä¸¹ƓµÎƓÅÂÄÊ´ÅƓ¾ÆϞż¾¼ ˴´ÄϞƓ¶¸¶Â¹ƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ¡¹À¿¼ ƓÁÂƓ¶Ϟ¹ƓÄ´¶ÁÂƓÿÂÌ´¸ÏƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ ÿ´Á¹ÅÎƓ·ÄÂÀÁ´ Ɠ´ƓÀ´ÄϞÂȸÎƓ¼»¿´»¼¿¼Ɠ¶ƓϞÆÀÀ¹Ɠ¿¼ËÏƓ¾¿ÂƓƓ¾ÀƓ ¼ƓÁ¼Ê¹·ÂƓøµÁ·ÂƓÁ¹ƓµÁ´Äƺ¼¶´¿¼

˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏˲˾˴˰ œƓÿÒÄÁ½Ɠ˴þ¹Ɠ¶Â¸´ Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ Ɠ¹ϞÅÏ ƓÁÂƓÃÂƓÅÂÀÆ Ɠ¾´¾Ɠ¼ÁŹÁϞ¼¶ ÁÂƓ˴þ´ƓÅ´¹ÅƓøƓϞ¿ÁɹÀ ƓÀÎƓÃÂÁ¼À´¹À ƓÊÅÂƓ¹¹ƓÅ´ÀƓÂʹÁÏƓÀ´¿Â Ɠ ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ˴þ¼ƓrƓÐÅÂƓ¸¶Æ¾¼ϞÏƓÆ·¿¹Ä¸´ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓÃļƓ Á¼»¾ÂÀƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾ÂÀƓ¸´¶¿¹Á¼¼Ɠ¼ϞôÄÒ¹ÅϞÒƓÃļƓqƓŠ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓÀÎƓ ¶¼¸¼ÀƓ Ϟ¿¹¸ÎƓ ¶Â¸ÁÎÈƓ Þ¶ Ɠ Ò¶ÁιƓ ĹÊÁιƓ ÄÆϞ¿´ Ɠ Ϟ¹ÅÏƓ Ãļž¶ Ɠ Ä´»ÀÎÅιƓ¶Ĵ·¼ƓļϞ Ɠϵ ƓÊÅ ÅÂƓÅ´ÀƓ¶Ϟ¹Ɠº¹ƓŹ¾¿ÂƒƓ¥Æ¸ÒƓÃÂƓ¶Ϟ¹ÀÆ Ɠ Á´Ɠ˴´ÄϞ¹ƓµÎ¿ÂƓ¸´º¹ƓÀÂĹ Ɠɹ¿Î½Ɠ¾¹´ÁƓ¶ƓϞ¹¶¹ÄÁÂÀƓÿÆ˴ļ¼Ɠÿ´ Á¹ÅÎƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÂʹÁÏƓĶÁ´Ò Ɠ¶ϞÒƓ¶Î·¿´º¹Á´ Ɠ¾´¾ƓÆƓÁ´ϞƓÀÂÄϞ¾Â¹Ɠ ¸Á Ɠ¼ƓÂÁ´ƓÁ¼º¹ƓϞŸÁ¹·ÂƓÆĶÁÒƓ¶ÎϞÂÅÎƓÀ¹ÅĶƓÁ´ƓÅļϞÅ´ Ɠ˵ÂƓ¾Æ¸´Ɠ ¶ϞÒƓÐÅ´Ɠ¶Â¸´Ɠ¸¹¿´ϞÏƓ˵´¶¹ÄÁ¹ ƓÊ´ϞÅÏƓ»´À¹Ä»¿´ Ɠ´ƓÊ´ϞÅÏƓ¼Ϟôļ¿´ϞÏ Ɠ ˵ÂƓÁ¹Ɠ¶ϞÒƓº¹Ɠ˰¿¼Ɠ¶ϞÒ ˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 133

˰Å´¾ Ɠ Ϟ¿¹¸Â¶Ɠ ŹʹÁ¼ÒƓ ÀÁ· Ɠ ÁÂƓ º¼¸¾Â½Ɠ ¶Â¸ÎƓ Á¼·¸¹Ɠ Á¹Ɠ ¶¼¸Á Ɠ šƓ¸¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓʼϞŽƓº¼¸¾Â½Ɠ¶Â¸ÎƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ˴´ÄϞ´ƓµÎÅÏƓ Á¹Ɠ Àº¹Å Ɠ œƓ ÃÄÂË¿ÂÀƓ ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ À´ÄϞ¼´ÁϞ¾Â½Ɠ ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ ඼¸¼ ÀÂÀÆ Ɠ µÎ¿ÂƓ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ ¶ÎϞ¾¼À Ɠ ÁÂƓ ¶Ɠ Á´ËÆƓ ÐÃÂÈÆƓ ¶Ɠ ϞŸÁ¹ÀƓ ÂÁÂƓ ¶Ɠ ƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓrƓ¾¿ÂƓ Ɠ´ÅÀƓÁ´Ɠ¶¹Ä˼Á¹Ɠ·ÂÄÎƓ¢¿¼ÀÃƓ Ɠ´ÅÀ Ɠ´Ɠ¶Ɠ¸Â¿¼Á¹Ɠ±¿¿´¸´Ɠ Ɠ´ÅÀ ƓšƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ˴´Ä Ϟ´Ɠ ¶Ɠ ÂϞÁ¶ÁÂÀƓ ϞÂϞżÅƓ ¼»Ɠ Æ·¿¹¾¼Ϟ¿Â·ÂƓ ·´»´ Ɠ ôÄɼ´¿ÏÁ¹Ɠ ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ ¶Â¸ÒÁ·ÂƓôĴƓ¶ƓÁ¹½Ɠ¹Ì¹Ɠ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓÀ¹ÁÏ˹ ƓÅ Ɠ¹ ƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓÁ¼ º¹Ɠ¸´¶¿¹Á¼Ò ƓÂß¹¿ÒÑ̹·ÂƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹ÀÆÑƓÅĽÁÆÑƓÅÂʾÆƓÁ´ƓÇ´ »Â¶Â½Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ¶Â¸Î Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂĽƓϞȸÒÅϞÒƓ¿¼Á¼¼Ɠÿ´¶¿¹Á¼ÒƓ¿Ï¸´Ɠ¼Ɠ ¼ϞôĹÁ¼ÒƓº¼¸¾Â½Ɠ¶Â¸Î Ɠ£Ä¼Ɠ¸´¶¿¹Á¼¼ƓÁ¼º¹ ƓʹÀƓÆƓÅĽÁ½ƓÅÂʾ¼ Ɠ ʼϞÅ´ÒƓ ¶Â¸´Ɠ ÃļƓ ¿ÑµÂ½Ɠ ŹÀùĴÅÆĹƓ Àº¹ÅƓ ÆϞŽʼ¶ÂƓ Ãŵζ´ÅÏƓ ¿¼ËÏƓ¶Ɠ¸¶ÆÈƓ´·Ä¹·´ÅÁÎÈƓϞÂϞÅÂÒÁ¼ÒÈƓrƓ¿Ï¸´Ɠ¼ƓôĴ Ɠ˳¹¸ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓ¶Ɠ ÿÒÄÁÎÈƓ˴þ´È ƓôÄƓź¹Ɠ¹ϞÅÏƓrƓÂƓ¹·ÂƓÃļϞÆÅϞŶ¼¼Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ ·Â¶ÂÄÒÅƓµ¿´¾´ ƓšƓº¼¸¾Â½Ɠ¶Â¸ÎƓÁ¹Å Ɠ£Ä´¶¸´ ƓÁ´ƓϞÁ¼À¾´ÈƓϞƓÂĵ¼ÅÎƓÁ´Ɠ Á¹¾ÂÅÂÄÎÈƓϞ¾¿ÂÁ´ÈƓ·ÂÄƓ¼Ɠ¶Ĵ·Â¶Ɠ¶¼¸ÁÎƓϞ¿¹¸ÎƓ…ÄÆʹ½¾Â¶• ƓœÂ»Àº Á Ɠ ¼Á·¸´Ɠ øƓ ¿ÆÊ´À¼Ɠ ¶¹Ϟ¹ÁÁ¹·ÂƓ Ϟ¿ÁÉ´Ɠ ¼»Ɠ Ϟ¿Â¹¶Ɠ ¶¹ÊÁ½Ɠ À¹Ä»¿Â ÅÎƓ ¶ÎŹ¾´ÑÅƓ ¾Ä¹Ã¾¼¹Ɠ Ä´ϞϞ¿ÎƓ ùÄÈ¿ÂĴŶ Ɠ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ »´À¹Ä»´ Á¼ÒƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓÁ¼º¹ ƓʹÀƓÆƓʼϞŽƓ¶Â¸ÎƓ¶ÂÅƓ¼ÈƓϞ¿¹¸ÎƓ¼Ɠ

ªÂË Ɯ Ɯ§¾º¹ÎƔ·Á¹ÀÁ½ƔÐÃÁ»¼¼ƔÀµƔ¢µÃĺ ƔšºÃÁʙÅÀÁ Ɣ·ºÄÀÁ½Ɣ¾º¹ƔŵºÅƔ¼Ɣ·Á¹µƔÄźʍµºÅƔ ÂÁƔÄʍ¾ÁÀÆ Ɣ¶ÎÄÅÃÁƔ¼ÄµÃʙʙÄÏ ƔŸÄÅÁÊÀ¼ʍƔ, 1 Ǖ.* "?IQCAE3KFS ƔLDƔ OFWLK?

134 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ ƜšºÃÁʙÅÀÁ ƔÂÁƔ·ºÄÀºƔ·Á¹µƔÁÅŵ¼·µºÅƔ¼»ƔÁ¶Àµʌ¼·Ëº¸ÁÄʙƔ¾º¹À¼ʍµƔ¼ƔÄźʍµºÅƔ ·Ɣ¿Á¿ºÀŵ¾ÏÀÁƔ»µ¿ºÃ»µÑ̺ºƔÁ»ºÃÉÁƔ¼ÄÅÁÊÀ¼ʍƔ+?IFKƔ1M?ACƔ1AFCKACƔ1VPQCJP Ɣ+%1 Ɣ Ǖ.* Ɣ, 1 

˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 135

µÁ´Äƺ¹ÁÎ Ɠ˵ÂƓÃÂϞÅÂÒÁÁÎÈƓ¶Â¸ÁÎÈƓÞ¶ƓÁ¹Å Ɠ¡Á´Ê¼Å ƓÊ´ϞÅÏƓ¶Â¸ÎƓ »´À¹Ä»¿´Ɠ¼Ɠ¿¹º¼ÅƓ¶Ɠ¶¹ÊÁÎÈƓÿÒÄÁÎÈƓ˴þ´ÈƓ¼ƓϞ¿ÂÒÈƓ¶¹ÊÁ½ƓÀ¹Ä» ¿ÂÅÎ Ɠ´Ɠ¸ÄÆ·´ÒƓÊ´ϞÅÏƓ¼Ϟôļ¿´ϞÏƓ¼ƓÆ¿¹Å¹¿´Ɠ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞ Ɠ˵ÂƓÃÂʹÀÆƓÂÁ´Ɠ Æ¿¹Å¹¿´Ɠœ¹¸ÏƓϞƓ¡¹À¿¼ ÅÂƓ¶Â¸´ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹ƓÆ¿¹Å´¹Åƒ §ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¹ϞÅÏƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹ Ɠ¾ÂÅÂĹƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÁ´¸¹º ÁÂƓ »´Ì¼Ì´¹ÅƓ Á´ϞƓ ÂÅƓ Þ¶Ɠ Ϟ¿Á¹ÊÁ½Ɠ ÿ´»ÀÎ Ɠ ˰» »´Ɠ À´·Á¼ÅÁ ·ÂƓÿÒƓÐÅÂÅƓϞ¿Á¹ÊÁνƓ¶¹Å¹ÄƓϞƓ´ÅÀÂϞǹĽƓ¡¹À¿¼ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹Ɠ ¶»´¼ƓÀ¸¹½ϞŶƹÅƓ »´ÄÒº¹ÁÁιƓ Ê´ϞżÉÎƓ ÿ´»ÀÎƓ µ¿¹Å´ÑÅƓ ¡¹À¿ÑƓ ¶¸Â¿ÏƓϞ¼¿Â¶ÎÈƓ¿¼Á¼½ƓÿÒƓ¼ƓÆȸÒÅƓ¶¸´¿Ï ƓšƓÆƓ˴´ÄϞ´ƓÁ¹ÅƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓ ÿÒƓÒ¸ÄÂƓ˴´ÄϞ´Ɠ»´ϞÅο Ɠ¼Ɠ¶ƓÁ¹ÀƓÁ¹ÅƓ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ÁÎÈƓÞ¶Ɠп¹¾ ÅÄÂÃĶ¸Ò̹·ÂƓÀ´Å¹Ä¼´¿´ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞ»¸´¶´¿¼ƓµÎƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹ Ɠ ˰ƓϞ¿Á¹ÊÁνƓ¶¹Å¹ÄƓÃÂϞŹùÁÁÂƓϞÁÂϞ¼ÅƓ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ˴´ÄϞ´Ɠ¼Ɠ¶Â¸ÆƓ¶Ɠ Á¹½Ɠ»´ƓϞµ½ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¾ƓÁ´ϞÅÂÒ̹ÀÆƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÂÁ´Ɠƺ¹ƓÃÂÊżƓÿÁ ϞÅÏÑƓÃÂŹÄÒÁ´ Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶ÎϞÆ˼¿ÂƓ˴´ÄϞ ˵ÂƓ ¹ϞÅÏƓ Á´¸¹º¸´ Ɠ ÊÅÂƓ Á¹Ɠ ¶ϞÒƓ ¶Â¸´Ɠ ¶ÎϞÂÈ¿´ Ɠ «´ϞÅÏƓ »´À¹Ä»¿´Ɠ ¼Ɠ ÂϞÅ´¿´ϞÏƓ øƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑ Ɠ ¤´ÁÏ˹Ɠ ÀÎƓ À·¿¼Ɠ ¿¼ËÏƓ ¸Â·´¸Î¶´ÅÏϞÒƓ µƓÐÅÂÀ Ɠ´ƓŹùÄÏƓ¹ϞÅÏƓÁ´·¿Ò¸ÁιƓϞ¶¼¸¹Å¹¿ÏϞŶ´ ƓœÂÅƓ¾Ä´½Ɠ¾´ÁÏÂÁ´Ɠ ļϞ Ɠϵ Ɠ¶¼¸ÁÎƓ¾´¾¼¹ ÅÂƓϞÅÄƽ¾¼ ƓÞ¼ Ɠ˴º¹ÅƓµÎÅÏ ƓÐÅÂƓ¶Â¸ÒÁ½Ɠ ¿¹¸Ɠ¼»ƓϞ¿Â¹¶ƓÀ¹Ä»¿ÂÅÎƓÅ´¹ÅƓÃÂƓ¶¹ϞÁ¹Ɠ˰¿¼ ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏ ƓÐÅÂƓϞÅÄƽ¾¼Ɠ ùϞ¾´Ɠ˵ÂƓùϞ¾ƓÂϞÎÃϨ¿ϞÒƓµÎƓ¼ƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ´ƓÅÆÅƓµÂÄ»¸¾¼ƓÁ´Ê¼ Á´ÑÅϞÒƓϞƓ·¿Æµ¼ÁÎƓ¾¿ÂƓƓÀ Ɠ¡Á´Ê¼Å ƓϞ¾ÂĹ¹Ɠ¶Ϟ¹·Â ƓÐÅÂƓÂÅÅ´¼¶´¹ÅƓ Ϟ¿Â½ƓÀ¹Ä»¿ÂÅÎ Ɠ£ÂƓ¶¹ϞÁ¹ƓÄÆʹ½¾¼ƓϞ¾´Åζ´ÑÅϞÒƓ¶Á¼»ƓrƓ¼ƓÊÅÂƓÀÎƓÅÆÅƓ ¶¼¸¼ÀƓœ¹»¸¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ̹ĵ´Å´Ò Ɠ´Ɠ»¸¹ϞÏƓ´µϞ¿ÑÅÁÂƓĶÁ´Ò Ɠ»´ ϞÅÎ¶Ë´Ò Ɠ¾´¾Ɠ¾´Å¾ ƓŸϞ¿¼ Ɠ¾´¾Ɠ¶ÎÒϞÁ¼¿ÂϞÏ Ɠ¾´Á´¿Â¶ƓÀ´ÄϞ¼´Á¹ƓÁ¹Ɠ¸¹¿´ ÑÅ ƓÅÂƓ¶ÂÅƓÅ´¾¼¹Ɠ¶´ÁÁÎƓ¸¿ÒƓϞµÂÄ´Ɠ¶¹Ϟ¹ÁÁ¼ÈƓÄÆÊϹ¶ƓÂÁ¼ Ɠ¶¼¸¼À Ɠ¶Ϟ¹ Å´¾¼ƓϞÅÄÂÒÅƓrƓ¼Á´Ê¹Ɠ¾ÅÂƓº¹ƓϞ¸¹¿´¿ƓÐÅÂÅƓµÂÄż¾ƓŸ·ÂƓÃÂϞÅļ¿´ƓϞ´À´Ɠ Ãļĸ´Ɠ¶Â¸´ Ɠ»´À¹Ä»´Ò ƓÁ´¸ϞÅÄ´¼¶´¹ÅƓÅ´¾¼¹ƓϞŹÁ¾¼ Ɠ£ÂȺ¹¹ƓÒ¶¿¹ Á¼¹Ɠ¹ϞÅÏƓ¶Ɠ£´Àƾ¾´¿¹Ɠ¦ÆÄɼÒƓ¾Â·¸´Ɠ¶Â¸´Ɠ¼ϞôÄÒ¹ÅϞÒ ƓϞ¿¼Ɠ¼»ƓÄ´Ϟ Ϟ¿´Ɠ¶Îô¸´ÑÅƓ¶ƓÐÅÂÀƓÀ¹ϞŹƓ¼ƓÃÂϞŹùÁÁÂƓµĴ»ÆÑÅƓÅ´¾¼¹ƓϞŹÁ¾¼

ªÂË Ɯ  Ɯ «¼¿¼ÊºÄʍÁºƔ õ»ÀÁÁ¶Ãµ»¼ºƔ ¿µÃļµÀÄʍÁ½Ɣ ÂÁ·ºÃÈÀÁÄż Ɣ ¤Å źÀʍ¼ƔÉ·ºÅµƔÄÁÁÅ·ºÅÄÅ·ÆÑÅƔõ»ÀÁ¿ÆƔ¿¼ÀºÃµ¾ÏÀÁ ¿ÆƔÄÁÄŵ·Æ ƔªÁÅÁƔ, 1

136 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ ƜšƔ¿µÃļµÀÄʍÁ½ƔÂÁ¾ʙÃÀÁ½Ɣ˵ÂʍºƔõ»¾¼Ê¼¿ÎƔ¹·µƔľÁʙƔ·ÁʍÃƸƔ·ÀÆÅúÀÀº½ƔʵÄżƔ¼»Ɣ·ºÊÀÁ¸ÁƔ·Á¹ʙÀÁ¸ÁƔ¾Ï¹µƔ»¼¿Á½ƔÁ¶Ãµ»ÆºÅÄʙƔʍÁ¾ÏÉÁƔ¼»Ɣ»µÅ·ºÃ¹º·Ëº½ƔƸ¾ºƔʍ¼Ä¾ÁÅÎƔ ¸ÃµÀ¼ÉµƔÁÅ¿ºÊºÀµƔÄÅú¾ʍµ¿¼

šÀ¹Ä¼¾´ÁÉÎƓ¶Ɠ¾ÅҵĹƓϵƓ· Ɠ¶¼¸¹¿¼ƓϞƓÂĵ¼ÅÎƓź¹Ɠ¿¼ËÏƓϞ¿¹ ¸ÎƓ Ź¾Ë¹·ÂƓ Ä´ϞϞ¿´ Ɠ ˵´Ɠ ÇÂÅ·ĴǼ¼ Ɠ ÿÆʹÁÁ½Ɠ »ÂÁ¸ÂÀƓ …*>NOƓ /[email protected]>EOO>[email protected]Ɠ ,N?EPBN•Ɠ ļϞ Ɠ ϵ Ɠ Ä´»ÁÎÀƓ ɶ¹ÅÂÀƓ µ»Á´Ê¹ÁƓ Ä´» ÁνƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ¶¸Â¿ÏƓ…ÄÆʹ½¾Â¶•ƓµÁ´Äƺ¹ÁÎƓùÄÈ¿ÂÄ´ÅÎ Ɠ ¥¾ÂĹ¹Ɠ¶Ϟ¹·Â ƓÐÅÂƓϞ¿¹¸ÎƓ¶Â¸Î Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓϞ¸¹Äº´¿´ƓÄ´ϞŶÂļÀιƓϞ¿¼Ɠ È¿ÂÄÁ½Ɠ¾¼Ϟ¿ÂÅÎ Ɠ¥˴˰ƓÁ´ÀƓÃĹøÁ¹Ϟ¿¼ƓÐÅÂƓžÄÎż¹Ɠ¶Ɠ¸ÆȹƓ…§Ä´ƒƓ ¦´ÀƓ ¹ϞÅÏƓ ¶Â¸´ Ɠ ¸Â¿ºÁ´Ɠ µÎÅÏƓ º¼»Áϕ Ɠ ˵ÂƓ øÆÀ´½Å¹ Ɠ À·¿´Ɠ ¿¼Ɠ ¶Ɠ Å´ ¾Â½Ɠ¶Â¸¹ƓµÎÅÏƓº¼»ÁÏƓœ¹¸ÏƓϞ¿¼Ɠ¾¼Ϟ¿¹ÁÁ·ÂƓÈ¿ÂÄ´ƓrƓÐÅÂƓÀ¹Ä»¾´ÒƓ ¶¹ÌÏ ƓƵ¼½ϞŶ¹ÁÁ´ÒƓ¸¿ÒƓµ¹¿¾Â¶Â½Ɠº¼»Á¼ Ɠ˰À¼ƓÆÁ¼Å´»ÎƓʼϞÅÒÅƓ¶Ɠɹ ¿ÒÈƓ¸¹»¼Áǹ¾É¼¼ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÂÁ¼Ɠ¶Ϟ’ƓÄ´»Í¹¸´ÑÅ Ɠ¸¹ ÅÂƓ¶Ɠ˲´¿¼ÇÂÄ Á¼¼Ɠ¹ϞÅÏƓҸ¶¼Å¹Ɠ»¹ÄÂƓϞƓÃÂȺ¼ÀƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓϞÂϞÅ´¶ÂÀ Ɠ¼ƓÀ¼¾Ä µÎƓ Å´ÀƓ ÃļϞÃÂϞµ¼¿¼ϞÏ Ɠ ÁÂƓ ¸ÁÂƓ ¸¹¿ÂƓ ÃļϞÃÂϞµ¼ÅÏϞÒ Ɠ ´Ɠ ¸ÄƷ¹Ɠ rƓ »´Äº¸¹Á¼¹Ɠº¼»Á¼Ɠ¶ƓÅ´¾Â½ƓϞŸ¹ Ɠ˳¼ÊÁÂƓÆƓÀ¹ÁÒƓÐÅ´Ɠ¼ÁÇÂÄÀ´É¼ÒƓÐÁ ÅÆ»¼´»À´ƓÁ¹Ɠ¶Î»Î¶´¹Å ¡´À¹Ä»Ë´ÒƓ¶Â¸´ ƓϞ¾ÂĹ¹Ɠ¶Ϟ¹·Â ƓÂϞ¹¿´Ɠ¶ƓÿÒÄÁ½Ɠ˴þ¹ Ɠ˵´ƓÇÂÅÂƓ ļϞ Ɠ ϵ ϵƓ ¶¼¸Á´Ɠ ʹž´ÒƓ ·Ä´Á¼É´Ɠ À¹º¸ÆƓ ¶Á¹ËÁ¹½Ɠ ¼Ɠ ¶ÁÆÅĹÁÁ¹½Ɠ Ê´ ϞÅÒÀ¼Ɠ˴þ¼ Ɠ£ÂƓ¶¹ϞÁ¹Ɠ¶Á¹ËÁÒÒƓÅ´¹Å Ɠ´Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁÒÒƓÁ´ƓÃÄÂÅÒº¹Á¼¼Ɠ ¶Ϟ¹·ÂƓ ¿¹Å´Ɠ ϞÂÈÄ´ÁÒ¹ÅϞÒ Ɠ œ¹ÄÂÒÅÁ¹¹Ɠ ¶Ϟ¹·Â Ɠ Á´ÄƺÁ¹Ɠ ¾Â¿ÏÉÂƓ rƓ Æ·¿¹ ¾¼Ϟ¿ÂÅ´ Ɠ´Ɠ¶ÂƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¹ÀƓ¾ÄÆ·¹Ɠ¿¹º¼ÅƓ¶Â¸´Ɠ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ¶¹ÊÁ·ÂƓ¿Ï¸´ Ɠ¾Â ÅÂÄνƓ Á¹Ɠ Å´¹ÅƓ ¼Ɠ Á¹Ɠ ¶Â»·ÂÁÒ¹ÅϞÒ Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ Å´ÀƓ ¾ÄÆ·¿Î½Ɠ ·Â¸Ɠ Á¼» ˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 137

ªÂË Ɯ Ɯ˜¿ºÃ¼ʍµÀÄʍ¼½Ɣ»ÁÀ¹Ɣ.ELCKFUƔ¶Î¾ƔÂÁĵʌºÀƔ·ÀÆÅüƔÁ¶¾µÄżƔ»¼¿Àº½ƔÂÁ¾ʙÃÀÁ½Ɣ ˵Âʍ¼ƔüÄÆÀÁʍƔ, 1 

¾´ÒƓŹÀùĴÅÆÄ´ Ɠ«ÅµÎƓÐÅÂƓÃĶ¹Ä¼ÅÏ Ɠ¶ƓƓ· Ɠ+0Ɠ»´µÄÂϞ¼¿ÂƓÅÆ ¸´Ɠ»ÂÁ¸Ɠ…-DKBJET•ƓļϞ Ɠϵ ƓÂÁƓϞ¹¿ƓÁ´Ɠ¶Á¹ËÁ¹¹Ɠ¾Â¿ÏÉÂƓ¿¹ÅÂÀ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¶ÂƓ ¶Ä¹ÀÒƓÿÒÄÁ·ÂƓ¸ÁÒ Ɠÿ·Â¸´ƓÄ´µÂÅ´¿ Ɠ´Ɠ¾´¾ƓÅ¿ϾÂƓϞ¿ÁɹƓ»´Ë¿ÂƓrƓ »´À¹Ä» Ɠ˵ÂƓ¾Â¹ ÊÅÂƓÿ¹»Á¹ƓϞ¸¹¿´ÅÏƓÂÁƓÆϞù¿ ƓœÂÅƓ¶Á¹ËÁ¼½Ɠ¶¼¸Ɠà¿ÒÄÁ½Ɠµ¿´ϞżƓ˴´ÄϞ´Ɠ¶ƓϞÄ´¶Á¹Á¼¼ƓϞƓ¾´Á´¸Ϟ¾Â½ƓÅÆÁ¸Ä½ƓļϞ Ɠϵ Ɠ

ªÂË Ɯ Ɯ¥Ã¼ƔÀºÁ¹ÀÁʍõÅÀÁ¿ƔÁÅŵ¼·µÀ¼¼Ɣ¼ƔÂÁľº¹ÆÑ̺¿Ɣ»µ¿ºÃ»µÀ¼¼ƔÂÁ¾ʙÃÀÁ¸ÁƔ ¸ÃÆÀŵƔÀµƔ¢µÃĺƔľº·µƔ¼ƔÀµƔžº¿¾ºƔÄÂõ·µƔÁ¶Ãµ»ÆÑÅÄʙƔÂÁÈÁʌ¼ºƔÄÅÃÆʍÅÆÃÎ

138 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ¥µÀº¾ÏƔÄÁ¾ÀºÊÀÁ½Ɣ ¶µÅµÃº¼Ɣ¼ƔʍÁ·ËƔƒÐʍÄʍµ·µÅÁõ“Ɣ »ÁÀ¹µƔ .ELCKFU Ɣ õÄÂÁ¾ÁʌºÀÀνƔÀµƔÃÁƔ¶Áż»¼ÃÁ·µÀÀÁ½ƔÃÆʍº ¿µÀ¼ÂƾʙÅÁúƔ µÂµõŵ Ɣ ŸÄƔÅÁÊÀ¼ʍƔ , 1 Ǖ.* "?IQCAE 3KFSCOPFQVƔ LDƔ OFWLK?2CU?PƔ +Ɣ3KFSCOPFQV

Ä´»¿¼Ê¼½ƓÃÂÊżƓÁ¹Å ƓϞÅÄƾÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¸¼Á´¾Â¶´ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ ¿¹ÅÂÀƓ·ÄÆÁÅƓÂÅÅ´¼¶´¹Å Ɠ»¼À½Ɠ»´À¹Ä»´¹ÅƓrƓ¼Ɠ¶Â»Á¼¾´Ñ̼¹ƓÃļƓÐÅÂÀƓ ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ÁιƓÞ¼Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓÃļ¶Â¸ÒÅƓ¾ƓÇÂÄÀ¼Ä¶´Á¼ÑƓÿ¼·Â Á´¿ÏÁÎÈƓϞÅÄƾÅÆÄƓÁ´Ã¸µ¼¹ƓÃʹ¿¼ÁÎÈƓϞÂÅ §Ɠ»ÂÁ¸´Ɠ…-DKBJET•ƓµÎ¿ƓÀ´Á¼ÃÆ¿ÒÅÂÄ ƓÊŵÎƓ¾ÂôÅÏƓÒÀ¾¼ƓļϞ Ɠϵ Ɠ ¼Ɠ¾Â¹ ÊÅÂƓ¼ÁŹĹϞÁ¹ƓÂÁƓ¸¿ÒƓÁ´ϞƓÁ´¾Âô¿ ƓœÎ¾Âô¿Ɠ¾Â¶Ë¼¾ÂÀƓ¾´Á´¶ ¾Æ Ɠ´ƓÅ´ÀƓrƓÊÅ ÅÂƓµ¹¿Â¹ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏ ƓϞÂ¿Ï ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏ Ɠ¶Â¸´ ƓÀº¹ÅƓ µÎÅÏ Ɠ , Ɠ˵ÂƓʹĹ»ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¸Á¹½ Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞ¿ÁɹƓÃļ ·Ä¹¶´¿ÂƓ¾´Á´¶¾Æ Ɠ¾´ÄżÁ´ƓϞÅ´¿´Ɠ¼Á½ƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÁ¹ÀÁ·ÂƓµ¹¿Â·ÂƓ¶¹Ì¹ ϞŶ´Ɠ¼Ϟôļ¿ÂϞÏƓļϞ Ɠϵ Ɠ¡Á´Ê¼Å Ɠ¿¹¸Ɠ¥¾ÂĹ¹Ɠ¶Ϟ¹·Â ƓÅ´¾ Ɠ£ÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓÆ·¿¹¾¼Ϟ¿ÂÅ´Ɠ¼Ϟôļ¿´ϞÏƓµÎƓÿÁÂϞÅÏÑ Ɠ´ƓϞ¿ÏƓÂϞÅ´¿´ϞÏƓµÎƓ¶ϞÒ Ɠ ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓÁ´Ɠ·¿Æµ¼Á¹Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓƓϞÀƓ¸Â¾Âô¿¼ϞÏƓ¸ÂƓ¶Â¸ÒÁ·ÂƓ¿Ï¸´ Ɠ ž¿ÒƓµÆ¸Æ̼ÈƓ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å¶ƓÐÅÂƓ¶¹ϞÏÀ´ƓÃļÒÅÁ¹ƓžÄÎż¹Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÀÆ Ê¼ÅƓº´º¸´ ƓÅÂƓ¶»Ò¿Ɠ¿ÂôÅÆ Ɠ¾ÂÃÁÆ¿ƓrƓ¼Ɠ¶ÂÅƓŹµ¹Ɠ¶Â¸´ Ɠ¤´ϞÅÂü¿Ɠ¹¹ƓrƓ ¼Ɠù½ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÁ¹ƓµÂ¼ËÏϞÒƓùÄÈ¿ÂĴŶ Ɠ˵ÂƓ¶ƓÿÒÄÁÎÈƓÄ´½ÂÁ´ÈƓ¼È ƓϞ¾Â

ªÂË Ɯ ƜšƔ¿µÃļµÀÄʍÁ¿Ɣ¸ÃÆÀźƔÂÁ¹Ɣ õÄŵʙ·Ëº½Ɣ¾ºÅÁ¿ƔÂÁ¾ʙÃÀÁ½Ɣ˵ÂʍÁ½Ɣ ¶Î¾ÁƔ Á¶ÀµÃÆʌºÀÁƔ ¶º¾ÁºƔ ·ºÌºÄÅ·Á Ɣ ­ºÃº»ƔÀºÄʍÁ¾ÏʍÁƔ»º¿ÀÎÈƔ¹Àº½ƔÁʺÀÏƔ Àº¶Á¾Ï˵ʙƔº¸ÁƔʵÄÅÏƔõÄŵʙ¾µ

˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 139

ªÂË Ɯ  Ɯ ¢µÃÄÁÈÁ¹Ɣ 1LGLROKCOƔ ÁÂú¹º¾ʙºÅƔ ȼ¿¼ÊºÄʍ¼½Ɣ ÄÁÄŵ·Ɣ ¿µÃļµÀÄʍÁ¸ÁƔʍµ¿ÀʙƔÂüƔÂÁ¿Á̼Ɣ µ¾Ïǵ ĺʍÅÃÁ¿ºÅõ Ɣ ªÁÅÁƔ Ĺº¾µÀÁƔ ÄƔ ÂÁĵ¹ÁÊÀÁ½Ɣ ¾µÅÇÁÿÎƔ .?QEɣFKBCO

Ĺ¹Ɠ¶Ϟ¹·Â ƓÁ¹Å ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÂÁ¼ƓÂϞ´º¸´ÑÅϞÒ Ɠ¾Â·¸´Ɠ¶Â¸´Ɠ¶ÎϞÎÈ´¹Å Ɠ´ƓÁ´Ɠ ÿÑϞ´Ɠ¿¹Å¼ÅƓ¶Â¸ÒÁ½ƓôÄƓµ¹»ƓϞ¿¹½ ƓÃļƓ¾ÂÁ¸¹ÁϞ´É¼¼Ɠ¾ÂÅÂÄ·ÂƓà¿ÆÊ´¹ÅϞÒƓ ʼϞÅνƓ ¿¹¸ Ɠ ÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ ¸¼Ϟż¿¿ÒÅ Ɠ øµÁÂƓ ÅÂÀÆƓ ¾´¾Ɠ ÆƓ Á´ϞƓ¸Âº¸¹¶´ÒƓ¶Â¸´ƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÃĹϞÁ´Ò ˰Å´¾ Ɠ¶Â¸´ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠ¹ϞÅÏ ƓÁÂƓÁ´Ɠ¶ÂÃÄÂϞƓÂƓÁ´¿¼Ê¼¼Ɠº¼»Á¼ƓÂŶ¹ żÅÏƓ·ÂÄ´»¸ÂƓϞ¿ÂºÁ¹¹ Ɠž¹¿ÂƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓ¶ƓȼÀ¼¼ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´ Á¹ÅÎƓÂʹÁÏƓÀÂÌÁ´ÒƓÄ´¸¼´É¼Ò Ɠ´Ɠº¼»ÁÏƓ¹¹Ɠ…Á¹Ɠ¿Ñµ¼Å• ž¿ÒƓ·¹Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÒƓ˴´ÄϞ´ƓÁ´ƓÁ¹·ÂƓ¶ƓƓ· ƓÂÃÆϞż¿ ϞÒƓÀ´ÄϞÂȸƓ…->PD#EJABN•Ɠ+0ƓϞƓÁ¹µÂ¿Ï˼ÀƓÀ´ÄϞÂȸÂÀƓ…0KFKQNJBN•Ɠ ļϞ Ɠϵ Ɠ˲¿¹Ϟ¼¾¼ƓÆƓÁ¹·ÂƓµÎ¿¼ƓÀ´¿¹ÁϾ¼¹ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¸´¿¹¾ÂƓƽżƓÃÂƓ ùĹϞ¹Ê¹ÁÁ½ƓÀ¹ϞÅÁÂϞżƓÂÁƓÁ¹ƓÀ· ƓÁÂƓ¼Ɠ¶Ɠ¸ÂϞÅÆÃÁ½Ɠ¹ÀÆƓ¾ĹϞÅÁ ϞżƓÈÂÄÂËÂƓÃÂÄ´µÂÅ´¿ Ɠ¢ÁƓÃļº¼À´¿ƓϞ¶Â¼ƓÃļµÂÄÎƓ´¿ÏÇ´ Ɠ¼Ɠ·´ÀÀ´ Ϟù¾ÅÄÂÀ¹ÅÄÎƓ¾Ɠ¾´À¹Ë¾´ÀƓ¼Ɠ´Á´¿¼»¼Ä¶´¿ƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ·ÂÄ ÁÎÈƓÃÂĸ žÄÆ·¼¹Ɠ ¸¶´Ɠ ·¹Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ À´ÄϞÂȸ´Ɠ rƓ …0LENEP•Ɠ ¼Ɠ …,LLKNPQJEPU•Ɠ ļϞ Ɠϵ Ɠ£¹Ä¶Î½Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓÃÄÂÄ´µÂÅ´¿ƓƓ¿¹Å ƓÃÂÅÂÀƓƶһƓ¶ƓùϞÊ´ÁÎÈƓ

ªÂË Ɯ Ɯ›ºÁ¾Á¸¼ÊºÄʍ¼ºƔ ¿µÃÄÁÈÁ¹ÎƔ 1MFOFQƔ ¼Ɣ -MMLOQRKFQVƔ ¶Î¾¼Ɣ ÁÅÂõ·¾ºÀÎƔ ÀµƔ ¢µÃÄƔ ·Ɣ Ɣ ¸ Ɣ üÄÆÀÁʍƔ, 1 

140 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ¢µÃļµÀÄʍ¼½Ɣƒ·Àº¹ÁÃÁʌÀ¼ʍ“Ɣ "ROFLPFQV Ɣ õ¶ÁŵÑ̼½Ɣ ÀµƔ ʙ¹ºÃÀÁ¿Ɣ ÅÁ¾¼·º Ɣ ƒ˜·ÅÁÂÁÃÅúœƔ µÂƔµõŵ Ɣ ÄÀʙÅνƔº¸ÁƔÄÁ¶ÄÅ·ºÀÀÁ½Ɣʍµ¿ºÃÁ½Ɣ ËŵÀ¸µƔʍµ¿ºÃÎƔÀºƔ·¼¹ÀµƔ¶¾µ¸Á¹µÃʙƔ ʍÁ¿¶¼ÀµÉ¼¼Ɣ ÀºÄʍÁ¾Ïʍ¼ÈƔʍµ¹ÃÁ·

¸ÑÁ´È ¼Ɠ¶Î˹¿Ɠ¼»ƓϞÅÄÂÒ Ɠ´Ɠ¶ÅÂĽƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓƺ¹ƓƓ¿¹ÅƓµ¹»ƓĹÀÂÁÅ´ Ɠ ÈÂÅÒƓÁ´ƓϞÅ¿ÏƓ¸Â¿·¼½ƓϞľƓÁ¼¾ÅÂƓÁ¹ƓÁ´¸¹Ò¿ϞÒƓrƓÈÂÅÒƓµÎƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓ üŴ¹ÅϞÒƓ ÂÁƓ ¼Ϟ¾¿ÑʼŹ¿ÏÁÂƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ½Ɠ ÐÁ¹Ä·¼¹½ Ɠ ¼Ɠ Ãο¹¶Î¹Ɠ µÆļƓ ¸Â¿ºÁÎƓµÎ¿¼Ɠ»´ϞÎôÅÏƓϞ¿Á¹ÊÁιƓôÁ¹¿¼ Ɠ¿¼Ë¼¶Ɠ´ÃôĴÅƓп¹¾Åļ ʹϞŶ´ Ɠ¦´¾ƓÂÁÂƓ¼ƓÃļ»ÂË¿ÂƓrƓÁÂƓÃÂÅÂÀƓ¸ÆÁÆ¿ƓϞ¼¿ÏÁνƓ¶¹Å¹Ä ƓÂʼ Ϟż¿ƓÇÂÅÂƓп¹À¹ÁÅÎƓÂÅƓÃο¼ Ɠ¼ƓÂÁ¼ƓϞÁ¶´ƓÁ´Ê´¿¼ƓÇÆÁ¾É¼ÂÁ¼Ä¶´ÅÏ Ɠ ˰ƓÅ´¾ƓϞ¿ÆÊ´¿ÂϞÏƓƺ¹ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÄ´» ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¶¹Å¹ÄƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠ¾´»´¿ ϞÒƓÂʹÁÏƓÿ¹»ÁÎÀ ¥´À¹Ɠ¿ÆÊ˹¹ ƓÊÅÂƓÀÎƓÅÂÊÁ¹¹ Ɠ+0Ɠ¼À¹¹ÀƓϞ¹·Â¸ÁÒƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹ ƓrƓ ·ÄÂÀÁ´ÒƓÀ´Ë¼Á´Ɠ… QNEKOEPU•ƓļϞ Ɠϵ ƓÃÂϞ´º¹ÁÁ´ÒƓ¶ƓƓ· ƓœÁ¹¸Â ĺÁ¼¾ƓϞƓ ¸Ñ½À¶ÎÀ¼Ɠ¾Â¿¹Ϟ´À¼ Ɠ¶¹ϞÂÀƓÃÂÊżƓ¶ƓÅÂÁÁÆƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ ϞƓ¶¹¿¼¾Â¿¹ÃÁÎÀƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓüŴÁ¼ÒƓÆƓÁ¹·ÂƓÁ¹ÅƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓµ´Å´Ä¹½ Ɠ »´ÅÂƓ¹ϞÅÏƓÒ¸¹ÄÁνƓĹ´¾ÅÂÄ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓÿÆÅÂÁ¼½ ƓÄ´Ϟô¸´ÒϞÏ Ɠ·Ä¹ ¹ÅƓŹÄÀÂп¹À¹ÁÅÎ Ɠ¼ƓÂÁ¼Ɠ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓÐÇǹ¾Å´Ɠ£¹¿ÏÅϹƓ¸´ÑÅƓп¹¾ ÅļʹϞŶ Ɠ±Å·ÂƓÒ¸¹ÄÁ·ÂƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠȶ´Å¼ÅƓÁ´Ɠ¸¹ϞÒž¼Ɠ¿¹Å Ɠ ž¿ÒƓÂŵÂÄ´ƓµĴ»É¶ƓÆƓ´ÃôĴŴƓ¹ϞÅÏƓÀ´Á¼ÃÆ¿ÒÅÂÄƓrƓËÅ´Á·´Ɠ¸¶ÆÈ À¹ÅĶ½Ɠ¸¿¼ÁÎ Ɠ˵ÂƓÐÅÂƓÁ¹Ɠß¹¿ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼Ò ƓÁ´Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓÂÁƓÀº¹ÅƓ ´Á´¿¼»¼Ä¶´ÅÏƓÀ´Å¹Ä¼´¿Î Ɠ§ƓÁ¹·ÂƓ¹ϞÅÏƓÆÁ¼¾´¿ÏÁ´ÒƓËÅƾ´ƓrƓ¼ÁÇÄ´ ˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 141

ªÂË Ɯ ƜšƔµÅ¿Á ÄǺúƔ¢µÃĵƔÁ¶ ÀµƔÃÆʌºÀƔ¿ºÅµÀƔ ·ƔʍÁÀƔɺÀÅõɼ¼Ɣ ¹ÁƔ Ɣ

¾Ä´ϞÁνƓ¿´»¹Ä Ɠ¾ÂÅÂÄνƓ…ϞÅĹ¿Ò¹Å•ƓÀÁ·¸ºÂÆ¿¹¶ÎÀ¼Ɠ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´À¼ Ɠ ¼ϞôÄÒÒƓÃÂÄÂ¸Æ Ɠ¤´Ϟ¾´¿¹ÁÁνƓôÄƓÅÂÊÁ¹¹ Ɠµ¿´Ê¾ÂƓÿ´»ÀÎƓ¼»¿ÆÊ´ ¹Å ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓϞµ¼Ä´¹ÅƓÐÅÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼¹ ƓϞù¾ÅÄÂÀ¹ÅÄƓ¹·ÂƓ´Á´¿¼»¼ÄƹŠƓ ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓÐÅÂÅƓ´ÃôĴÅƓÀº¹ÅƓ¼»¸´¿¼ƓϞ¾´Á¼Ä¶´ÅÏƓϞ¶Â¼ÀƓ…¿Æ ʹ¶ÎÀƓÂÄƺ¼¹À•Ɠ¶¹Äż¾´¿ÏÁÆÑƓϞŹÁ¾ÆƓ¶ƓŹÈƓÀ¹ϞÅ´È Ɠ¾Æ¸´Ɠ…Äƾ´•ƓÁ¹Ɠ ¸ÂÅÒ·¼¶´¹ÅϞÒ œƓ¹·ÂƓ´ÄϞ¹Á´¿¹Ɠ¼À¹¹ÅϞÒƓ¼Ɠ¸¼ÁƓÄÂϞϞ¼½Ϟ¾¼½ƓÃļµÂÄ ƓϞ¸¹¿´ÁÁνƓ ¶Ɠ ˰ÁϞżÅÆŹƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼½Ɠ ˴ÂϞ¾¶´ Ɠ ±ÅÂƓ Á¹½ÅÄÂÁ ÁνƓ ¸¹Å¹¾ÅÂÄƓ ¸¿ÒƓ üϞ¾´Ɠ ¶Â¸ÎƓ øƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑƓ ˴´ÄϞ´ Ɠ œϞÅĹÁ ÁνƓ¶ƓÁ¹·ÂƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Ɠ¼ϞÃÆϞ¾´¹ÅƓÞƓÁ¹½ÅÄÂÁ¶ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓÃÄÂÁ¼¾´ ¹ÅƓ¶Ɠ·ÄÆÁÅƓÁ´Ɠ·¿Æµ¼ÁÆƓµÂ¿¹¹ƓÀ¹ÅÄ´ ƓŸϞ¿¼ƓÁ¹½ÅÄÂÁÎƓ¶ϞÅĹʴÑÅƓÁ´ƓÃÆ Å¼Ɠ´ÅÂÀÎƓ¶Â¸Âĸ´Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¶È¸ÒÅƓ¶ƓϞÂϞÅ´¶ƓÀ¿¹¾Æ¿ÎƓ¶Â¸Î ƓÅÂƓÂÁ¼Ɠ ¼À¼ƓÄ´ϞϞ¹¼¶´ÑÅϞÒƓ¼ƓµĴÅÁÂƓÁ¹Ɠ…ÂÅϞ¾´¾¼¶´Ñŕ ƓŸϞ¿¼Ɠº¹Ɠ¿¹·¾¼ÈƓÒ¸¹ÄƓ Å´ÀƓÁ¹Å ƓÅÂƓÁ¹½ÅÄÂÁÎƓÊ´ϞżÊÁÂƓÂÅÄ´º´ÑÅϞÒƓÁ´»´¸ ¥´À¹Ɠ ¼ÁŹĹϞÁ¹Ɠ žÄÎż¹Ɠ ¶Ɠ üϞ¾´ÈƓ º¼»Á¼Ɠ Á´Ɠ ˴´ÄϞ¹Ɠ rƓ Å Ɠ ÊÅÂƓ¶ƓƓ· ƓÁ´»¹ÀÁιƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃÎƓµÁ´Äƺ¼¿¼Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓÿ´Á¹ÅÎƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ¿¼Á¼¼ƓÀ¹Å´Á´ƓļϞ Ɠϵ Ɠ˴¹Å´ÁƓrƓÐÅÂƓÃĸƾÅƓ¿¼µÂƓ ¶Æ¿¾´Á¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ¼»¶¹Äº¹Á¼½ Ɠ¿¼µÂƓº¼»Á¹¸¹ÒŹ¿ÏÁÂϞżƓ¾´¾¼È ÅÂƓÂÄ·´ Á¼»À¶ƓÆƓÁ´Ϟ ƓÁ´ÃļÀ¹Ä Ɠ¾ÄÆÃÁνƓÄ·´ÅνƓϞ¾ÂÅƓ¹·ÂƓ¶Î¸¹¿Ò¹ÅƓ¶ƓµÂ¿Ï ˼ÈƓµ͹À´È Ɠ˵ÂƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼¹Ɠ¶Æ¿¾´ÁÎƓ¸´¶ÁÂƓ»´À¹Ä»¿¼Ɠ¼ƓÁ¼Ê¹·ÂƓ¼»Ɠ Ϟ¹µÒƓƺ¹ƓÁ¹Ɠ¶ÎµÄ´Ϟζ´ÑÅ Ɠ¡Á´Ê¼Å ƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁ½Ɠ¶ÅÂÄ´ÒƓ·¼ ÃÂŹ»´ Ɠ£Ä´¶¸´ ƓÁ¼Ɠ¸Á½Ɠ¾ÂĶÎƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹Ɠþ´ƓÁ¹Ɠ»´À¹Ê¹Á ƓÁÂƓÐÅÂƓ À·ÆÅƓ µÎÅÏƓ À¼¾ÄÂÂÄ·´Á¼»ÀÎ Ɠ Ä´»¿´·´Ñ̼¹Ɠ ÂÄ·´Á¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ À´Å¹Ä¼´ ¿Î ƓrƓϞ¾ÂĹ¹Ɠ¶Ϟ¹·Â ƓÀ¼¾ÄµΠƓ¾ÂÅÂÄιƓ»´Äο¼ϞÏƓ·¿ÆµÂ¾ÂƓ¶Ɠ·ÄÆÁÅ ƓÊÅ µÎƓÄ´¸¼´É¼ÒƓ¼ÈƓÁ¹ƓƵ¼¿´ Ɠ˵´ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹Å¹ƓÂÅƓϞ¿Á¹ÊÁ½Ɠ¼Ɠ¾ÂϞÀ¼ ʹϞ¾Â½ƓÄ´¸¼´É¼¼Ɠ»´Ì¼Ì´¹ÅƓ´ÅÀÂϞǹĴ ƓÃÂÐÅÂÀÆ ƓÊŵÎƓϞ¸¹¿´ÅÏƓÃÄ ϞÅÆÑƓ ÂɹÁ¾ÆƓ ·¿Æµ¼ÁÎ Ɠ Á´Ɠ ¾ÂÅÂĽƓ ¸ÂϞż·´¹ÅϞÒƓ ÈÂÄÂË´ÒƓ »´Ì¼Å´Ɠ ÂÅƓ 142 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ¥ÁÊżƔʍÃƸ¾ÎºƔÁÅ·ºÃÄżʙƔ·Ɣ¿µÃļµÀÄʍÁ½ƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄż Ɣ¹¼µ¿ºÅÃÁ¿ƔÁÅƔƔ¹ÁƔ Ɣ¿ ƔÄÇÁÅÁ¸ÃµÇ¼ÃÁ·µÀÀκƔÁö¼Åµ¾ÏÀο¼ƔµÂµõŵ¿¼Ɣ+?OPƔ-BVPPCVƔ¼Ɣ+?OPƔ%[email protected]?IƔ 1ROSCVLOƔ, 1 Ɣ§Íº¿ʍ¼Ɣ·Ɣ¼ÀÇõʍõÄÀÁ¿Ɣ¹¼µÂµ»ÁÀº ƔÂÁʍµ»Î·µÑ̼ºƔõ»ÀÁÄÅÏƔ¹Àº·ÀÎÈƔ¼ƔÀÁÊÀÎÈƔź¿ÂºÃµÅÆà ƔÂÁ¹Å·ºÃʌ¹µÑÅƔÂú¹ÂÁ¾ÁʌºÀ¼º ƔÊÅÁƔÁÀ¼Ɣ¿Á¸ÆÅƔ¶ÎÅÏƔ·ÈÁ¹µ¿¼Ɣ·ƔÂÁ¹»º¿ÀκƔÂÁ¾ÁÄż ƔŸÄÅÁÊÀ¼ʍƔ, 1 Ǖ.* "?IQCAE 1331%1

Ä´¸¼´É¼¼ ƓÀºÁÂƓÀÎϞ¿¹ÁÁÂƓϞº´ÅÏƓ¶ϞÑƓÅ¿ÌÆƓ»¹ÀÁ½Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ¸ÂƓ ÿÂÅÁÂϞżƓ·ÄÆÁÅ´ƓrƓÿÆʼÅϞÒƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÀ¹ÅĶ ƓÀ¹ÁÏ˹ƓÃÒż ˰Ɠ¶¹¸ÏƓϞƓ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁÎÈƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ˴´ÄϞ´Ɠƺ¹ƓµÁ´Äƺ¹ÁÎƓ¶È ¸ÎƓ¶ƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼¹Ɠù̹ÄÎƓļϞ Ɠϵ Ɠϵ ϵ Ɠ±Å¼Ɠ¸Îľ¼ Ë´ÈÅÎ Ɠ¶¹Äż ¾´¿ÏÁιƓ¾Â¿Â¸ÉÎ Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ˼ľ¼¹ ƓÄ´»À¹ÄÂÀƓϞÂƓϞÅ´¸¼ÂÁ ƓÁ´Ɠ¿Ï¸ÆƓ ¶Î¸¹¿ÒÑÅϞÒƓÂʹÁÏƓ¾ÂÁÅÄ´ϞÅÁ Ɠ£Â ¶¼¸¼ÀÂÀÆ ƓÂÁ¼Ɠ¼À¹ÑÅƓ¾´ÄϞŶ¹Ɠ ÃļϞȺ¸¹Á¼¹

ªÂË Ɯ  Ɯ ¤¹¼ÀƔ ¼»Ɣ ÂÃÁ·µ¾Á·Ɣ ·Ɣ ¿µÃļµÀÄʍÁ¿Ɣ ¸ÃÆÀź Ɣ ·Á»¿ÁʌÀÁ Ɣ ʍµÃÄÅÁ·Á½Ɣ ÂüÃÁ¹ÎƔ , 1 ƔƔ ǕCQƔ .OLMRIPFLKƔ *[email protected]?QLOVƔƔ3KFSCOPFQVƔ LDƔ OFWLK?

˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 143

ªÂË Ɯ ƜʉµÃÄÅÁ·Î½ƔÂÃÁ·µ¾Ɣ ·Ɣ»º¿ÀÁ¿Ɣ¸ÃÆÀźƔ›·µÅº¿µ¾µ Ɣ Ɣ¸ 

˵´ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹Å¹Ɠź¹Ɠ¶ϞÅĹʴÑÅϞÒƓÅ´¾¼¹Ɠ¶È¸ÎƓ¶Ɠø»¹À¹¿Ï¹Ɠ ļϞ Ɠ ϵ Ɠ Á¹¸´¶ÁÂƓ Å´¾ÆÑƓ ¶ÂÄÂÁ¾ÆƓ µÁ´Äƺ¼¿¼Ɠ Á´Ɠ ¦´½ÀÎĹ Ɠ ˲´Ä ϞŶιƓÒ¶¿¹Á¼ÒƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ƓrƓÐÅÂƓ¾Â·¸´Ɠ¶Â¸´Ɠ¶ÎÀζ´¹ÅƓ¶Ɠ·¿Æµ¼ÁÁÂÀƓ Ϟ¿Â¹Ɠ·ÄÆÁÅ ƓµĴ»Æ¹ÅϞÒƓϞ¹ÅÏƓÃ¹Ì¹Ä ƓÃÂÅÂÀƓ·¸¹ ÅÂƓµ¶´¿¼¶´¹ÅϞÒƓ…¾ÄÎ Ë´•Ɠ¼ƓÅ´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀƓÿÆÊ´¹ÅϞÒƓ¶È¸Ɠ¶Ɠù̹ÄÆ ƓœÆ¿¾´Á¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ¿´ ¶´Ɠź¹ƓÀ·¿´ƓÃÄÂÿ´¶¼ÅÏƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¼¹Ɠ·Âļ»ÂÁÅÎ ƓšƓ¶Ɠù̹ĴÈƓÆϞ ¿Â¶¼ÒƓ¸¿ÒƓº¼»Á¼ƓÂʹÁÏƓÈÂÄÂ˼¹ ƓŸϞÅÏƓ¸Á´ƓÅ´¾´ÒƓù̹ĴƓ¶ÂƓ¨Ä´Á ɼ¼ƓļϞ Ɠϵ ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓº¼»Á¼ƓÃÂÊżƓÁ¹ÅƓrƓ¸Á¼ƓÅÆļϞÅÎ ƓÁÂƓ ¶ÁÆÅļƓ º¼»ÁÏƓ ÃÄÂϞÅÂƓ µÆ½ϞŶƹŠƓ ÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ Å´ÀƓ ¼Ɠ ¶¿´ºÁÂϞÅÏƓ ¶Î ˹ Ɠ ¼Ɠ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ ϞÅ´µ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ Á¹ÅƓ ϞÆÅÂÊÁÎÈƓ ùĹô¸Â¶ Ɠ ¼Ɠ Ä´¸¼´ ɼÒƓ¹Ì¹ƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓÁ´¶¹ÄÈÆ Ɠ¢Å¶¹ÄϞż¹Ɠ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓÀ¹ÅĶƓƓϞÁ´ Ê´¿´ƓÆȸ¼ÅƓ¶¹Äż¾´¿ÏÁÂƓ¶Á¼»Ɠ¸ÂƓ·¿Æµ¼ÁÎƓƓÀ ƓÃÂÅÂÀƓȸƓϞÅ´Á¶¼Å ϞÒƓ·Âļ»ÂÁÅ´¿ÏÁÎÀ Ɠ±ÅÂƓµÎÊÁνƓ¾´ÄϞŶνƓ¾Âļ¸ÂÄ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓµ ¶´¿¼¿ϞÒƓÃÂÅ¿¾ ƓŸϞÅÏƓÁ´¸¹º¸´ ƓÊÅÂƓ¼ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞ¹ƓÒ¶¿¹Á¼¹ƓÅÂƓº¹ƓϞ´À¹ Ɠ Å Ɠ¹ ƓøƓ·ÄÆÁÅÂÀƓ¼À¹ÑÅϞÒƓÃÆϞÅιƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ´ Ɠ¼ƓÂÁ¼ƓÁ´¼ƓµÂ¿¹¹Ɠµ¿´ ·ÂÃļÒÅÁÎƓ ¸¿ÒƓ Ä´»¶¼Å¼ÒƓ º¼»Á¼ Ɠ ˵ÂƓ ¼»ÆʼÅÏƓ ¼ÈƓ Á¹Ɠ ßϞÅ´¶¿Ò¹ÅϞÒƓ ¶Â»ÀºÁÎÀ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓĵÂŶ Ϟù¿¹Â¿Â·Â¶Ɠþ´ƓÁ¹ƓϞ»¸´¿¼Ɠĵ ÅÎƓÀ·ÆÅƓ¿¼ËÏƓµ¹·´ÅÏƓÃÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ¼Ɠ¿¹Å´ÅÏƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹ ˲ÂÁ¹ÊÁ Ɠ¸¿ÒƓϞÆ̹ϞŶ¶´Á¼ÒƓº¼»Á¼Ɠù̹ÄÎƓÁ¹Ɠµһ´Å¹¿ÏÁÎ Ɠº¼ ¶Î¹ƓÂÄ·´Á¼»ÀÎƓÀ·ÆÅƓµ¼Å´ÅÏƓ¼Ɠ¶Ɠ·ÄÆÁŹ Ɠ¦´¾ Ɠ¶Ϟ¹ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶÂƓ»¹À

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µÅ¼ÊÀνƔÂÃÁ¹Á¾ÏÀνƔõ»Ãº»Ɣº̺ÃÎƔ%LRDDOCƔBCƔ.?BFO?AƔªÃµÀɼʙ

144 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ ƜʉµÃÄÅÁ·µʙƔº̺õƔ%LRDDOCƔBCƔ.?BFO?AƔªÃµÀɼʙ Ɣ£µƔÄźÀµÈƔʍÁ¾Á¹ÉµƔ¶Æ½ÄŷƺÅƔʌ¼»ÀÏ ƔªÁÅÁƔš Ɣ› Ɣ§Æù¼Àµ

ªÂË Ɯ ƜšÀÆÅüƔº̺ÃÎ Ɣœ¼µ¿ºÅÃƔÐÅÁ¸ÁƔʍÁ¾Á¹ÉµƔÂü¿ºÃÀÁƔÄÁÁÅ·ºÅÄŷƺÅƔ¿µÃļµÀÄʍ¼¿ Ɣ£ÁƔ¼ÈƔÂÃÁ¼ÄÈÁʌ¹ºÀ¼ºƔ¿ÁʌºÅƔ¶ÎÅÏƔõ»ÀοƔÀµƔžº¿¾ºƔƒÃµ¶ÁŵºÅ“Ɣ·Á¹µ ƔµƔÀµƔ¢µÃĺƔ¿Á¸¾µƔ¹º½ÄÅ·Á·µÅÏƔ·Æ¾ʍµÀ¼ÊºÄʍµʙƔ¾µ·µ ƔªÁÅÁƔš Ɣ› Ɣ§Æù¼Àµ

˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 145

ªÂË Ɯ Ɯ£µƔÐÅÁ¿ƔÄÀ¼¿ʍº ƔĹº¾µÀÀÁ¿Ɣ ¿µÃÄÁÈÁ¹Á¿Ɣ ƒ"ROFLPFQV“ Ɣ ÁÅʺž¼·ÁƔ ·¼¹ÀÎƔ ľº¹ÎƔ ¹º½ÄÅ·¼ʙƔ ·Á¹Î Ɣ¢µÃÄÁÈÁ¹ƔÀµÈÁ¹¼ÅÄʙƔÀµƔ¹ÀºƔ ¶Î·Ëº¸ÁƔ·Á¹Áº¿µ

Á½Ɠ¾ÂÄÎƓ¸ÂƓ·¿Æµ¼ÁÎƓ¶ƓƓ¾ÀƓÁ´Ϟ¹¿¹ÁÂƓÀ¼¾Äµ´À¼Ɠ·¿Æµº¹ƓŹÀùĴ ÅÆÄ´ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¶Î˹ƓƓŠ¥Ɠ¼Ɠ»´¾¼Ã´¹ÅƓ¶Â¸´ Ɠ£ÂƓÂɹÁ¾´ÀƓϞùɼ´ ¿¼ϞŶ ƓÿÁ´ÒƓµ¼ÂÀ´ϞϞ´ƓÀ¼¾Äµ¶ƓøƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑƓ»¹À¿¼Ɠ¸Â¿ºÁ´Ɠ Á´ÀÁ·ÂƓÃŶÎË´ÅÏƓÀ´ϞϞÆƓ¶Ϟ¹ÈƓϞÆ̹ϞŶƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÁ´ƓϞÆ˹Ɠ¼Ɠ¶Ɠ ¶Â¸¹ƓrƓ¶¾¿ÑÊ´ÒƓ¾¼Å¶ ƓϞ¿ÂÁ¶ Ɠ¿Ñ¸¹½Ɠ¼Ɠ¸Ä Ɠ˴ºÁÂƓϞ¾´»´ÅÏ ƓÊÅÂƓ»¹À Á´ÒƓº¼»ÁÏƓ¾´¾Ɠ¼ƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾´Ò Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÂÁ´Ɠ¹ϞÅÏƓϞÂƓϞŸÂÅÂʹÁ´Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ ÁÂÀƓ¶Ɠ·¿Æµ¼Á¹ƓÿÂÅÁ·ÂƓ·ÄÆÁÅ´ œƓÄ´À¾´ÈƓÀ¼ϞϞ¼¼ƓÀ´ÄϞÂȸ´Ɠ… QNEKOEPU•ƓµÎ¿Ɠ»´¸ÆÀ´ÁƓ»´À¹Ê´Å¹¿Ï ÁνƓµ¼Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓоϞùļÀ¹ÁÅƓ´ÃôĴÅƓ¸Â¿º¹ÁƓµÎ¿Ɠ¶Î¾´Ãζ´ÅÏƓ ϞƓ·¿Æµ¼ÁÎƓùϞ¾ Ɠ»´ϞÎôÅÏƓ¹·ÂƓ¶Ɠµ´ÁÂÊ¾Æ Ɠ»´¿¼¶´ÅÏƓüŴŹ¿ÏÁÎÀƓÄ´Ϟ ŶÂÄÂÀƓ ¼Ɠ ¸´¿¹¹Ɠ ϞÀÂÅĹÅÏ Ɠ Á´Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ ´¾Å¼¶ÁÂƓ À´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼¹Ɠ À¼¾Ä µÎƓµÆ¸ÆÅƓÅ´ÀƓÄ´»ÀÁº´ÅÏϞÒ Ɠ˵ Ɠ¾ƓϞº´¿¹Á¼Ñ Ɠ¹À¾ÂϞÅÏƓϞƓÐżÀƓÄ´Ϟ ŶÂÄÂÀƓÄ´»µ¼¿´ϞÏƓÃļƓÃÂϞ´¸¾¹ Ɠ±ÅÂƓµÎ¿Ɠ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁνƓоϞùļÀ¹ÁÅƓ ϞŸ¼Ɠ»´Ã¿´Á¼Ä¶´ÁÁÎÈƓ¸¿ÒƓ… QNEKOEPU• Ɠ¾ÂÅÂÄνƓÁ¹ƓƸ´¿ÂϞÏƓ¶Îÿ

ªÂË Ɯ Ɯ¥µÀÁõ¿µƔ¸ÁÃÎƔ®µÃÂƔqƔɺ¾¼Ɣ¼Äľº¹Á·µÀ¼½Ɣ¿µÃÄÁÈÁ¹µƔ"ROFLPFQV ƔªÁÅÁƔĹº¾µÀÁƔʍµ¿ºÃÁ½Ɣ¿µÃÄÁÈÁ¹µƔ, 1 

146 

 5. ˘́̂˾̀˸̏ ˾̂˺̀̋̂˸˹ ˽˰{ ˜˰̀́˵

ªÂË Ɯ Ɯ ¢µÃÄÁÈÁ¹Ɣ ÂÁƔ ÂÃÁºʍÅÆƔ $UL+?OPƔ $1 ¦ÁÄƔʍÁÄ¿ÁÄ Ɣ Âú¹ Àµ»ÀµÊºÀƔÀνƔ¹¾ʙƔ¶¼Áȼ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔ¼Äľº¹Á·µÀ¼ʙƔÂÁ¹ÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅÀÁ¸ÁƔ¸ÃÆÀŵ

Á¼ÅÏ Ɠ˰Å´¾ Ɠº¼»Á¹¸¹ÒŹ¿ÏÁÂϞÅÏƓÀ¼¾Äµ¶ƓÂÁƓƶ¼¸¹ÅÏƓÁ¹ƓϞÀº¹Å ƓÁÂƓ ÆƓ Á¹·ÂƓ ¹ϞÅÏƓ ¸¹½ϞŶÆÑ̼½Ɠ À´ϞϞ Ϟù¾ÅÄÂ·Ä´Ç Ɠ ¾ÂÅÂÄνƓ ϞÃÂϞµ¹ÁƓ µ Á´Äƺ¼¶´ÅÏƓ ¶Ɠ Ãĵ´ÈƓ ·ÄÆÁÅ´Ɠ µ¼ÂÀ¿¹¾Æ¿ÎƓ Áƾ¿¹¼Á¶ÎÈƓ ¾¼Ϟ¿ÂÅƓ ¼Ɠ µ¹¿¾Â¶ ƓÈÂÅÒƓÐÅÂƓ¸´ϞÅƓ¿¼ËÏƓ¾ÂϞ¶¹ÁÁ¹ƓøŶ¹Äº¸¹Á¼¹Ɠ¶Â»ÀºÁÂϞżƓ º¼»Á¼ƓÁ´Ɠÿ´Á¹Å¹ ˵ÂƓ þ´Ɠ … QNEKOEPU•Ɠ »´Á¼À´¹ÅϞÒƓ ¿¼ËÏƓ ·¹Â¿Â·¼¹½ Ɠ £ÂϞ´¸¼¿¼Ɠ ¹·ÂƓ ¶ÁÆÅļƓµ˼ÄÁ·ÂƓÀ¹Å¹ÂļÅÁ·ÂƓ¾Ä´Å¹Ä´Ɠ¾¿ÂƓµÂ¿Ï˽ƓϵƓ¾ÀƓ¶ÎϞ Å½ƓɹÁÅÄ´¿ÏÁ½Ɠ·ÂÄÎƓļϞ Ɠϵ Ɠ¢Á´ƓϞ¿Âº¹Á´ƓÂϞ´¸ÂÊÁÎÀ¼ƓÃÂĸ´ À¼ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÁ´Ϟ¿´¼¶´¿¼ϞÏƓ¶¹¾Ɠ»´Ɠ¶¹¾ÂÀ Ɠ¼ƓÐÅÆƓ…·¹Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓ¿¹Å üϞϕƓ˴´ÄϞ´Ɠ»´ƓÃÂϞ¿¹¸Á¼¹ƓôÄÆƓÀ¼¿¿¼´Ä¸Â¶Ɠ¿¹ÅƓ·¹Â¿Â·¼ƓÀ¹ÊÅ´ÑÅƓ¼»Æ ʼÅÏ Ɠ¥¹½Ê´ϞƓÀ´ÄϞÂȸƓƺ¹Ɠø͹ȴ¿Ɠ¾ƓøÁº¼ÑƓÐŽƓ·ÂÄÎ Ɠ¼Ɠµ¿¼ º´½Ë´ÒƓ¹·ÂƓ»´¸´Ê´ƓrƓøÁ¼À´ÅÏϞÒƓÁ´ƓÁ¹¹ Ɠþ´ƓϞÀº¹Å Ɠ±ÅÂƓÁ¹ÃÄÂϞÅÂƓ À´ÄϞ¼´ÁϞ¾¼¹Ɠ¾´À¹Ë¾¼Ɠ¾´»´¿¼ϞÏƓ¶¹ϞÏÀ´ƓÂϞÅÄÎÀ¼Ɠ¼ƓÂϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ¸ÎÄ ¾¼Ɠ¶Ɠ´¿ÑÀ¼Á¼¹¶ÎÈƓ¾Â¿¹Ϟ´ÈƓĵÂÅ´ Ɠ˰» »´ƓÿÆʹÁÁÎÈƓÃ¶Ĺº¸¹Á¼½Ɠ ¸¶¼º¹ÅϞÒƓÂÁƓÁ¹µÎϞÅÄ ƓŹÀƓµÂ¿¹¹ƓÊÅÂƓ¶¹¸ÆÅƓ¹·ÂƓÁ¹ƓÃÂƓÃÄÒÀ½ Ɠ´Ɠ¶Ɠµ ȸƓ¾´ÀÁ¹½ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¸Âµ¹Ä¹ÅϞÒƓ¿¼ƓÂÁƓ¸ÂƓϞ´À½Ɠ¶¹Ä˼ÁÎƓrƓÁ¹¼»¶¹ϞÅÁ ˲ÂϞÀÂÁ´¶ÅÎƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓ¹Ϟ¿¼Ɠ¼Ɠÿ¹ÅÒÅƓ¾Â·¸´ Á¼µÆ¸Ï ƓÅÂƓÁ¹ƓϞ¾ÂÄ Ɠ Å´¾ƓÊŠþ´ƓµÆ¸¹ÀƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÅÏƓ¹·ÂƓĵÂÅ´À¼ Ɠ¢Ê¹Ä¹¸Á½ƓÃĹ¾ÅƓÃÂƓ ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÑƓ˴´ÄϞ´ Ɠ…"TK*>NO• Ɠ¼»Á´Ê´¿ÏÁÂƓ»´¸ÆÀζ´¿ϞÒƓ¾´¾Ɠ¹¶Ä ù½Ϟ¾Â ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼½ ƓÁÂƓ¶ƓƓ· Ɠ´À¹Ä¼¾´ÁÉÎƓž´»´¿¼ϞÏƓÂÅƓÁ¹·ÂƓ¼Ɠ ÃĹ¾Ä´Å¼¿¼Ɠ ǼÁ´ÁϞ¼Ä¶´Á¼¹ Ɠ ¹¶ÄÂù½É´ÀƓ "0Ɠ ¸¿ÒƓ ¹·ÂƓ Ãĸ¿º¹ Á¼ÒƓϞ¶Â¼ÈƓ¸¹Á¹·ƓÁ¹Ɠȶ´Å¼¿Â Ɠ¼ƓÂÁ¼Ɠ߿º¼¿¼ƓÆÊ´ϞŶ¶´ÅÏƓ¤ÂϞϞ¼¼ Ɠ ¥Â·¿´ϞÁÂƓ ÃĹ¾ÅÆ Ɠ ¤ÂϞ¾ÂϞÀÂϞƓ ßÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ Ä´¾¹ÅÎ Ɠ ÃÂϞ´¸ÂÊÁÆÑƓ ÿ´ÅÇÂÄÀÆƓ ¼Ɠ Á¹¾ÂÅÂÄιƓ ÃļµÂÄÎ Ɠ ´Ɠ "0Ɠ Ϟ»¸´¹ÅƓ ϞÃÆÅÁ¼¾ Ɠ ϞÃÆϞ¾´ ¹ÀνƓ´ÃôĴÅƓ…¥¾¼´Ã´Ä¹¿¿¼•Ɠ¼ƓÀ´ÄϞÂȸ Ɠ£¹Ä¶´ÒƓÊ´ϞÅÏƓÃÄ·ĴÀÀÎƓ ƺ¹ƓĹ´¿¼»Â¶´Á´ Ɠ¤´¾¹Å´Ɠ…£ÄÂÅÂÁ ˴•ƓϞƓÄ´»·ÂÁÁÎÀƓµ¿Â¾ÂÀƓ…›Ä¼» ˴•Ɠ ˜˰̀́˸˰˽́˺˰̏ ˲˾˴˰ 147

ƓÀ´ÄÅ´ƓƓ· ƓÂÅÃÄ´¶¼¿´Ɠ¾Ɠ˴´ÄϞÆƓоϞù¸¼É¼Ñ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓƓ¾ÅÒµÄÒƓ Ɠ· ƓÃļµÎ¿´Ɠ¾Ɠ˲Ä´ϞÁ½Ɠÿ´Á¹Å¹ Ɠ£ÂϞ´¸¾´Ɠ…¥¾¼´Ã´Ä¹¿¿¼•ƓÃÄÂË¿´Ɠ Á¹Æ¸´ÊÁÂƓrƓ´ÃôĴÅƓÄ´»µ¼¿ϞÒ Ɠ¥ÃÆÅÁ¼¾Ɠ…1N>@BƓ$>OƓ,N?EPBN•Ɠ¶Î˹¿ƓÁ´Ɠ Âĵ¼ÅÆƓ¼ƓÁÂÄÀ´¿ÏÁÂƓÄ´µÂÅ´¹Å Ɠ¼»ÆÊ´ÒƓÀ´¿Î¹Ɠ¾ÂÀÃÂÁ¹ÁÅÎƓÀ´ÄϞ¼´Á Ϟ¾Â½Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎƓÂϞµνƓ¼ÁŹĹϞƓßϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÀ¹Å´Á œƓ¾ÂÁɹƓƓ· ƓÁ´Ɠ˴´ÄϞƓ¸Â¿º¹ÁƓÂÃÆϞżÅÏϞÒƓϞŴɼÂÁ´ÄÁνƓ´Ãô Ä´ÅƓ…&J0EǬDP•Ɠ+0 Ɠ¶Á¹ËÁ¹ƓÃÂȺ¼½ƓÁ´Ɠ…-DKBJET•ƓϞÀ ƓϞ Ɠ ƓÁÂƓϞƓ µÂ¿¹¹Ɠ¼ÁŹĹϞÁÎÀƓÁ´µÂÄÂÀƓÃļµÂĶ ƓœƓÊ´ϞÅÁÂϞż ƓÂÁƓ¸Â¿º¹ÁƓÆϞÅ´ Á¶¼ÅÏƓÁ´Ɠ·ÄÆÁŹƓϞ¹½ϞÀÂÀ¹ÅÄƓ¼ ƓÃÄÂϞ¶¹Ä¿¼¶Ɠ·ÄÆÁÅ ƓÂÃÆϞżÅÏƓÁ´Ɠ·¿Æ µ¼ÁÆƓ¾¿ÂƓϵƓÀƓ¸´Åʼ¾Ɠ¸¿ÒƓ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓŹÿ¶·ÂƓÞ´Ɠ¼»ƓÁ¹¸ÄƓÿ´ Á¹ÅÎ œÅÂÄ´ÒƓÊ´ϞÅÏƓÄÂϞϞ¼½Ϟ¾Â ¹¶ÄÂù½Ϟ¾Â½ƓоϞù¸¼É¼¼Ɠ…"TK*>NO•Ɠÿ´ Á¼Ä¶´¿´ϞÏƓÁ´ƓƓ· ƓÁÂƓŹùÄÏƓùĹÁ¹Ϟ¹Á´ƓÁ´ƓƓ· Ɠ¤ÂϞϞ¼½Ϟ¾´ÒƓàϞ´¸ÂÊÁ´ÒƓÿ´ÅÇÂÄÀ´Ɠ¸Â¿ºÁ´Ɠ¸ÂϞÅ´¶¼ÅÏƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ˹Ϟż¾Â¿¹Ϟ ÁνƓ À´ÄϞÂȸƓ À´ϞϞ½Ɠ Ɠ ¾· Ɠ µÂÄƸ¶´ÁÁνƓ µÆļ¿ÏÁÎÀƓ ϞÅ´Á¾ÂÀ Ɠ ϞÃÂϞµÁÎÀƓ ¸ÂµÎÅÏƓ ·ÄÆÁÅƓ ϞƓ ·¿Æµ¼ÁÎƓ ϵq Ɠ À Ɠ ˵´Ɠ À´ÄϞÂȸ¹Ɠ µÆ¸¹ÅƓ ¾ÂÀÿ¹¾ÅƓ ÃļµÂĶƓ ¸¿ÒƓ À¼Á¹Ä´¿ÏÁ·ÂƓ ¼Ɠ ȼÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ ´Á´¿¼»´Ɠ ÐÅ ·ÂƓ·ÄÆÁÅ´ Ɠ¥Ã¹É¼´¿ÏÁιƓÀ¹Å¸ÎƓµÆ¸ÆÅƓ¼Ϟÿϻ¶´ÁÎƓ¸¿ÒƓµÁ´Äƺ¹ Á¼ÒƓµ¼ÂÀ´Ä¾¹Ä¶ ¦´¾ƓÊÅÂƓº¸¹ÀƓÁ¶ÎÈƓžÄÎż½

s

6

˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{˺˾˻̌̆˰ ˸{˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

˓˸˳˰˽̂́˺˸˵˿˻˰˽˵̂̋t˺˰˺˸˵˾˽˸" ˵´Ë´Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ´ÒƓϞ¼ϞŹÀ´ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¼À¹ÅÏƓ¶Ɠ¶¼¸ÆƓ¹¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ ƓϞÂϞÅ ¼ÅƓ¼»Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¼ƓʹÅÎĹÈƓÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶ Ɠ´Ɠ¹Ì¹ƓÃÄÂ̹ƓrƓ¼»Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ¼Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÀ´ϞϞ´Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓ¶Ϟ¹ÈƓÃÄÂʼÈƓ¾ ¿ÂϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓµ͹¾Å¶ƓrƓÿ´Á¹Å Ɠ¾ÂÀ¹Å Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓrƓ¶À¹ϞŹƓ¶»ÒÅÎÈ Ɠ ¨´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ ÀÎƓ º¼¶¹ÀƓ ¶Ɠ ¸¶Â½Á½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ¹Ɠ ¥Â¿Áɹr²Ã¼Å¹Ä Ɠ ´Ɠ ¶ϞÒƓ ÂϞÅ´¿ÏÁ´ÒƓ…À¹¿ÂÊϕƓøʼÁÒ¹ÅϞÒƓ¼ÈƓ·Ä´¶¼Å´É¼¼ ¥´ÅÆÄÁƓ ¶Ê¹Å¶¹ÄÂƓ À¹ÁÏ˹Ɠ ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ ÃÂƓ À´ϞϞ¹ Ɠ ÁÂƓ ÃÂƓ ϞÂϞÅ´¶ÆƓ àȺƓÁ´ƓÁ¹·ÂƓÂÁƓź¹Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓϞÂϞżÅƓ¼»Ɠ¿¹·¾¼ÈƓп¹À¹ÁŶƓrƓ¶Â ¸Âĸ´Ɠ¼Ɠ·¹¿¼ÒƓ¶ƓÂÅÁÂ˹Á¼¼ƓƓƓƓÃÂƓ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÆƓ´ÅÂÀ¶ Ɠ§Ä´ÁƓ¼Ɠ˵¹Ã ÅÆÁƓ¹Ì¹ƓÀ¹Á¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎƓ¼ƓÃÂƓϞÂϞÅ´¶ÆƓµÂ·´Ê¹ƓµÂ¿¹¹ƓÅÒº¹¿ÎÀ¼Ɠп¹ À¹ÁÅ´À¼Ɠ rƓ Æ·¿¹Ä¸ÂÀ Ɠ ¾¼Ϟ¿ÂĸÂÀ Ɠ ´»ÂÅÂÀ Ɠ £ÂÐÅÂÀÆƓ ·ÄÆÃÃÆƓ ¼»Ɠ ʹ ÅÎĹÈƓ·¼·´ÁŶƓµÎÊÁÂƓ¸¹¿ÒÅƓÃÂÿ´À ƓÁ´Ɠ¸¶¹Ɠø·ÄÆÃÃÎƓ²Ã¼Å¹ÄƓ ¼Ɠ ¥´ÅÆÄÁƓ Á´»Î¶´ÑÅƓ ·´»Â¶ÎÀ¼Ɠ ·¼·´ÁÅ´À¼ Ɠ ´Ɠ §Ä´ÁƓ ¼Ɠ ˵¹ÃÅÆÁƓ rƓ ¿¹¸Ò ÁÎÀ¼Ɠ·¼·´ÁÅ´À¼ Ɠž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ§Ä´ÁƓ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁƓµ¿´¸´ÑÅƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓ Å¿ϞŽƓ´ÅÀÂϞǹĽ Ɠ´Ɠµơ¿ÏË´ÒƓÊ´ϞÅÏƓ¼ÈƓµ͹À´ƓrƓÐÅÂƓ¿¹¸ÒÁ´ÒƓÀ´Á Å¼Ò ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓŶ¹Ä¸Â¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ Ɠ´ƓÆƓ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¼Ɠ¥´ÅÆÄÁ´ƓÃÂÊżƓ ¶¹ϞÏƓµ͹ÀƓ»´ÁÒÅƓ·´»ÂµĴ»Á½Ɠ¼Ɠº¼¸¾Â½Ɠ…´ÅÀÂϞǹĽ• Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓ ¶Ϟ¹Ɠ·¼·´ÁÅÎƓ¼À¹ÑÅƓº¹¿¹»Á ¾´À¹ÁÁιƓҸĴ ƓÃŶÎË´Ñ̼¹ƓÃÂƓÀ´Ϟ Ϟ¹ƓÁ´ËÆƓ¡¹À¿Ñ ˵´Ɠ ùĶνƓ ¶»·¿Ò¸ Ɠ ÿ´Á¹ÅÎ ·¼·´ÁÅÎƓ ÃļÀ¼Å¼¶ÁÎ Ɠ ´Ɠ À´¿¹ÁϾ¼¹Ɠ ÿ´Á¹ÅÎƓ»¹ÀÁ·ÂƓżôƓÁ´ÀÁ·ÂƓ¼ÁŹĹϞÁ¹¹ Ɠ˵ ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏ ƓÐÅÂƓÃÄ ϞÅÂƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓÀÎƓþ´ƓÿÂÈÂƓ»Á´¹ÀƓÃļĸÆƓÐżÈƓʹÅÎĹÈƓ·¼·´ÁŶ Ɠ ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¾Ɠ¸¶ÆÀƓ¿¹¸ÒÁÎÀƓ·¼·´ÁÅ´ÀƓrƓ§Ä´ÁÆƓ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁÆƓrƓ»´Ɠ¶ϞÑƓ ¼ϞÅÂļÑƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ƓÃļµ¿¼º´¿ϞÒƓ¿¼ËÏƓ»ÂÁ¸Ɠ…œÂÒ¸º¹Ä •Ɠ+0 Ɠ ¸´Ɠ¼ƓÅÂƓÃÄ¿¹Å¹¿ ƓÁ¹ƓÂϞÅ´Á´¶¿¼¶´ÒϞÏ ƓÀ¼ÀÂƓÁ¼ÈƓ¶ƓƓ· ƓrƓÀ¼ÀÂƓ§Ä´ Á´Ɠ¼Ɠ¶ƓƓ· ƓrƓÀ¼ÀÂƓ˵¹ÃÅÆÁ´ Ɠ˴Á·ÂƓ¿¼ƓÂÁƓÀ·Ɠƶ¼¸¹ÅÏƓ¼Ɠ¼»À¹Ä¼ÅÏƓ ˴ºÁÂƓϞ¾´»´ÅÏ ƓÊÅÂƓ¾Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÑƓ¿¹¸ÒÁÎÈƓ·¼·´ÁŶƓÀÎƓ¹Ì¹ƓàÁ´ϞÅÂÒ̹ÀÆƓÁ¹ƓÃļϞÅÆô¿¼ ˓˸˳˰˽̂́˺˸˵ ˿˻˰˽˵̂̋ t ˺˰˺˸˵ ˾˽˸" 149

ªÂË Ɯ Ɯ¤ÅÀÁļź¾ÏÀκƔõ»¿ºÃÎƔ¾µÀºÅƔ§Á¾ÀºÊÀÁ½ƔļÄź¿Î

´»Â¶Î¹Ɠ ·¼·´ÁÅÎƓ ¼»ÆʹÁÎƓ Á´ÀÁ·ÂƓ ¸¹Å´¿ÏÁ¹¹ Ɠ ÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ ¾Ä À¹ƓÃÄ¿¹ÅÁÎÈƓ´ÃôĴŶƓ…£¼ÂÁ¹Ä Ɠ¼Ɠ• Ɠ…œÂÒ¸º¹Ä Ɠ¼Ɠ• Ɠ…§¿¼ϞϞ• Ɠ …˲´ϞϞ¼Á¼• Ɠ…˵¶ιƓ·Âļ»ÂÁÅΕ Ɠ+0Ɠ¼Ɠ"0ƓÄÒ¸ÂÀƓϞƓÁ¼À¼Ɠ¸¿¼Å¹¿Ï ÁÂƓÄ´µÂÅ´¿¼Ɠ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁιƓϞÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ…´¿¼¿¹Â•Ɠ+0 ƓϵqƓ ¼Ɠ…žºÆÁ•Ɠ+0 ƓϞƓƓ· Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´¿¼Ɠ²Ã¼Å¹Ä Ɠ´Ɠ…˲´ϞϞ¼Á¼•Ɠ+0Ɠ ¼Ɠ"0 ƓqƓ¼»ÆÊ´¿Ɠ¥´ÅÆÄÁ ˵´¼µÂ¿¹¹Ɠ ·¿ÆµÂ¾ÂƓ µÎ¿Ɠ ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÁƓ ²Ã¼Å¹Ä Ɠ ÃļʹÀƓ ¶Ɠ ÃÄÒÀÂÀƓ ϞÀÎϞ¿¹Ɠ¶Ɠ¹·ÂƓ´ÅÀÂϞǹÄÆƓϞƓµÂÄÅ´Ɠ…´¿¼¿¹Â•ƓµÎ¿ƓϞµÄÂ˹ÁƓ»ÂÁ¸ Ɠ¾ÂÅ ÄνƓ¶¿¹Å¹¿ƓÅƸ´ƓϞÂƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓƓ¾À Ϟ ƓÄ´Ϟ¾ÄοƓôĴËÑÅƓ¼Ɠ»´ƓƓÊ´ϞƓ ÂÃÆϞż¿ϞÒƓÁ´ƓϵƓ¾ÀƓÁ¼º¹Ɠ¶¹ÄÈÁ¹½Ɠ¾ÄÂÀ¾¼Ɠµ¿´¾Â¶ Ɠ·¸¹ƓÃļƓ¶Á¹Ë Á¹ÀƓ¸´¶¿¹Á¼¼ƓƓ´ÅÀƓ¼ƓŹÀùĴÅÆĹƓϵƓŠ¥ƓÃĹ¾Ä´Å¼¿ƓùŸ´¶´ÅÏƓ¸´Á ÁιƓrƓ඼¸¼ÀÂÀÆ Ɠ¼» »´ƓùĹ·Ä¹¶´ Ɠ˵´ƓÅÄ´¹¾ÅÂļ¼ƓϞÃÆϞ¾´ƓÂÁƓ¼»À¹ ļ¿ƓÀÁ·¼¹ƓôĴÀ¹ÅÄÎƓ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ¶¾¿ÑÊ´ÒƓ¸´º¹Ɠ¹¹Ɠ¼»ÂÅÂÃÁνƓϞ ϞÅ´¶ Ɠ±ÅÂƓ»´À¹ÅÁÂƓµ·´Å¼¿ÂƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓÿ´Á¹Å¿·¼Ñ ƓÁÂƓ¼Ɠ¾ÂϞÀ¿ ·¼Ñ Ɠœ¹¸ÏƓ·¼·´ÁÅϞ¾¼¹Ɠÿ´Á¹ÅÎƓÁ¹ƓÂÅÃÆϞ¾´ÑÅƓÂÅƓϞ¹µÒƓ¶¹Ì¹ϞŶ ƓÂÁ¼ƓÁ´ ¶¹ÊÁÂƓϞÂÈÄ´ÁÒÑÅƓÅ Ɠ¼»Ɠʹ·ÂƓĸ¼¿¼ϞÏƓÂϞµ¹ÁÁÂƓÐÅÂƓ¾´Ϟ´¹ÅϞÒƓ²Ã¼Å¹ Ä´ Ɠ§Ɠ¹·ÂƓµ¿´ÊÁ½Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¶ÅÂÄ´ÒƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓϞÂϞÅ´¶ ¿Ò¹ÅƓƓ¾À ϞƓÒϞÁ ƓÊÅÂƓÁ¼Ɠ¸Á½ƓÀ¿¹¾Æ¿¹ƓÂÅÅƸ´ƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹Ɠƽż Ɠ£Â ÐÅÂÀÆƓÀÎƓ¸ÆÀ´¹À ƓÊÅÂƓ¼»ÂÅÂÃÁνƓϞÂϞÅ´¶Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓϞÂϞÅ´¶Ɠ ¶Â¸Âĸ´ ƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¹ÁƓ¸¿ÒƓϞ´ÀÎÈƓùĶÎÈƓÐŴöƓº¼»Á¼Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ ϞŹÀÎ Ɠ´ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏ Ɠ¼ƓœϞ¹¿¹ÁÁ½ Ɠ˰ƓÐÅÂƓÂʹÁÏƓ¶´ºÁÂƓϞÂÂÅÁÂ˹Á¼¹Ɠ ÅÒº¹¿Â·ÂƓ¼Ɠ¿¹·¾Â·ÂƓ¼»ÂÅÂöƓ¶Â¸Âĸ´Ɠþ´»Î¶´¹Å Ɠ¾´¾Ɠ¶ƓùĶιƓÀ¼ 150 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯ§ÂÆÄʍµº¿Î½ƔµÂµõÅƔÄƔ»ÁÀ¹µƔƒ›µ¾¼¾ºÁ“Ɣ·ƔµÅ¿ÁÄǺúƔ´Â¼ÅºÃµ Ɣ¦¼ÄÆÀÁʍƔ)CKƔ &LBǮCPƔ, 1 

ÁÆÅÎƓж¿Ñɼ¼ƓÁ´Ë¹½ƓœϞ¹¿¹ÁÁ½ƓÃÄÂŹ¾´¿ƓϞ¼ÁŹ»ƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓп¹ À¹ÁŶ Ɠ¾´¾¼¹ƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓÆϞ¿Â¶¼ÒƓÅ·¸´ƓµÎ¿¼ ²Ã¼Å¹ÄƓµÎϞÅÄÂƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓrƓ@Ɠùļ¸ÂÀƓ¾¿ÂƓƓÊ´Ϟ¶ Ɠ´ƓàϞ¾Â¿Ï¾ÆƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎƓÁ¹¶¹¿¼¾´Ɠ Ɠ· ϞÀ ƓɹÁÅĵ¹º Á´ÒƓϞ¼¿´Ɠ»´À¹ÅÁÂƓ¸¹ÇÂÄÀ¼Ä¶´¿´Ɠ¹¹ƓŹ¿Â Ɠ˵¹¶ÂÂÄƺ¹ÁÁÎÀƓ·¿´»ÂÀƓ ¶¼¸Á ƓÊÅÂƓÿ´Á¹Å´ƓϞº´Å´Ɠ¶¸Â¿ÏƓÿÒÄÁ½ƓÂϞ¼ Ɠ¥Å¹Ã¹ÁÏƓϞº´Å¼ÒƓ²Ã¼ ŹĴ ƓÅ Ɠ¹ ƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁ´ÒƓÄ´»Á¼É´ƓÀ¹º¸ÆƓ¹·ÂƓо¶´ÅÂļ´¿ÏÁÎÀƓ¼Ɠà¿ÒÄÁÎÀƓÄ´¸¼ÆϞ´À¼ ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓR Rÿ Rо¶ƓǨƓ ϵ Ɠ˰À¹ÁÁÂƓϞŸ ÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎƓȓƓǖƓM RƓ¼ƓϞÆÅÂÊÁνƓùļ¸Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓTƓ Âß¹¿ÒÑÅƓÇÂÄÀÆƓ¹¹ƓŹ¿´ Ɠ˲´¾Ɠ¼»¶¹ϞÅÁ Ɠÿ´Á¹Å´ƓrƓÐÅÂƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â¹Ɠ Ź¿ÂƓ¶ƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¼Ɠ·¼¸ƓÄÂϞŴżʹϞ¾Â·ÂƓÄ´¶Á¶¹Ϟ¼Ò Ɠ˵´ƓÿÑϞ¹Ɠ¸¹½ϞÅ ¶Æ¹ÅƓÅ¿ϾÂƓϞ¼¿´ƓÅÒ·ÂŹÁ¼ÒƓGM R Ɠ´ƓÁ´Ɠо¶´ÅÂĹƓ¹½ƓÃÄÂż¶Â¸¹½ϞÅ ¶Æ¹ÅƓ ɹÁÅĵ¹ºÁ´ÒƓ Ϟ¼¿´Ɠ V RƓǨƓƽR RT Ɠ ˰ÈƓ ÂÅÁÂ˹Á¼¹ÀƓ ¼Ɠ ÂÃĹ ¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓÇÂÄÀ´Ɠÿ´Á¹ÅÎ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ¶ƓɹÁÅĹƓÿ´Á¹ÅÎƓÁ¹Ɠ ¸Â¿ºÁÂƓ»´¶¼Ϟ¹ÅÏƓÂÅƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒƓо¶´ÅÂļ´¿ÏÁ´ÒƓ¾Â¿ÂÁ¾´Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ ¶¹Ϟ¼ÅƓϞÅ¿ϾÂƓº¹ ƓϞ¾Â¿Ï¾ÂƓÿÒÄÁ´Ò Ɠ¢ÅÁÂ˹Á¼¹ƓÐżÈƓϞ¼¿  ƽR T ƓǖƓ ƓǖƓ Ɠ T M R ȓT GM R ˓˸˳˰˽̂́˺˸˵ ˿˻˰˽˵̂̋ t ˺˰˺˸˵ ˾˽˸" 151

ªÂË Ɯ ƜªÁÿµƔ¹¼ÄʍÁ·Ɣ§µÅÆÃÀµƔ¼Ɣ´Â¼ÅºÃµƔ·ƔÄõ·ÀºÀ¼¼ƔÄƔÂõ·¼¾ÏÀο¼Ɣ ÁʍÃÆʌÀÁÄÅʙ¿¼

˰Å´¾ Ɠ ʹÀƓ À¹ÁÏ˹Ɠ ÿÂÅÁÂϞÅÏƓ ¼Ɠ Ãĸ¿º¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ ϞÆž Ɠ ŹÀƓ Ϟ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ Ϟº´Å´Ɠ ÿ´Á¹Å´ Ɠ £Ä¶¹Ä¼ÀƓ ϞŸÁÒÒƓ ÿÂÅÁÂϞÅÏƓ ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ Ϟ ϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ Ɠ· ϞÀ Ɠùļ¸Ɠ¹·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓrƓƓÊ´Ϟ ƓÃÂÊżƓÅ´¾Â½Ɠº¹ Ɠ ¾´¾ƓÆƓ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ´ƓϞº´Å¼¹ƓrƓ Ɠ¥´ÅÆÄÁƓϞº´ÅƓ¶ƓÿÅÂÄ´ƓÄ´»´ƓϞ¼¿Ï Á¹¹Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ¼ƓÐÅÂƓ¿¹·¾ÂƓ»´À¹Å¼ÅÏƓÃļƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼¼Ɠÿ´Á¹ÅƓ¶ƓŹ¿¹ Ϟ¾ÂÃƓϞº´Å¼¹Ɠ¥´ÅÆÄÁ´ƓµÄÂϞ´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ·¿´»´ ›ÎϞÅĹƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓÂß¹¿Ò¹ÅƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓÇÂÄÀÆƓ ¼ÈƓŹ¿´ Ɠ´Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¼ƓÇÂÄÀÆƓ¼ÈƓÁ´µ¿Ñ¸´¹À·ÂƓ¸¼Ϟ¾´ ƓÁÂƓ¼Ɠ¹·ÂƓ¶Á¹ËÁ¼½Ɠ ¶¼¸Ɠµ¿´ÊÁ´ÒƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓ¼À¹¹ÅƓ»ÂÁ´¿ÏÁÆÑƓϞÅÄƾ ÅÆÄÆƓϞƓÿÂϞ´À¼ƓÄ´»Á·ÂƓɶ¹Å´ Ɠ¶ÎÅÒÁÆÅÎÀ¼Ɠ¶¸Â¿ÏƓо¶´ÅÂÄ´ Ɠ£Âž¼Ɠ ·´»´Ɠ¸¶¼ºÆÅϞÒƓµÎϞÅÄ ƓϞÂƓϞ¾ÂÄÂϞÅÒÀ¼Ɠ¶ÂƓÀÁ·¼¹ƓϞÂÅÁ¼Ɠ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶƓ ¶ƓÊ´ϞƓ¼ÈƓ¶»´¼ÀÁ¹ƓϞÀ¹Ì¹Á¼¹Ɠ¶Î»Î¶´¹ÅƓϞ¸¶¼·Â¶ÆÑƓÁ¹ÆϞŽʼ¶ÂϞÅÏƓ ¼ƓϞ¶À¹ϞÅÁÂƓϞƓϞ¼¿Â½Ɠ˲Âļ¿¼Ϟ´ƓÃÂ帴¹ÅƓ·¼·´ÁÅϞ¾¼¹Ɠ¶¼Èļ Ɠ˰»¸´ 152 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯš¼ÈüƔ·ƔµÅ¿ÁÄǺúƔ´Â¼ÅºÃµ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒǕRKL“Ɣ, 1 ƔʉÁÀÅõÄÅƔ¼ÄʍÆÄÄÅ·ºÀÀÁƔÆļ¾ºÀ

¿¹¾´Ɠ»´À¹ÅÁÎƓ›Â¿Ï˹Ɠ˲Ä´ϞÁ¹Ɠ£ÒÅÁÂƓÁ´Ɠ²Ã¼Å¹Ä¹ Ɠ›Â¿Ï˽Ɠ›¹¿Î½Ɠ ¢¶´¿ƓÁ´Ɠ¥´ÅÆÄÁ¹ Ɠ›Â¿Ï˹Ɠ¦¹ÀÁ¹Ɠ£ÒÅÁÂƓÁ´Ɠ˵¹ÃÅÆÁ¹ Ɠ¢Ϟµ¹ÁÁÂƓ»Á´ À¹Á¼ÅƓ´Áżɼ¾¿ÂÁƓ›Â¿Ï˹Ɠ˲Ä´ϞÁ¹Ɠ£ÒÅÁÂƓ›˲£ƓÁ´Ɠ²Ã¼Å¹Ä¹ Ɠ˲· ¸´ ÅÂƓ›˲£ƓµÎ¿ÂƓ¶¸¶Â¹ƓµÂ¿Ï˹ƓÁÎÁ¹ËÁ¹·Â Ɠ¹·ÂƓ¶¼¸¹¿¼Ɠ¹Ì¹ƓϞ¶ĹÀ¹Á Á¼¾¼Ɠ ´¿¼¿¹ÒƓ ¶Ɠ Ϟ¶Â¼Ɠ Ϟ¿´µ¹ÁϾ¼¹Ɠ Ź¿¹Ϟ¾ÂÃÎ Ɠ ¥¹·Â¸ÁÒƓ ›˲£Ɠ õ¿¹¸ Á¹¿Â Ɠ ÁÂƓ ¶Ϟ¹ Å´¾¼Ɠ ÐÅÂÅƓ ¶¼ÈÄÏƓ ƺ¹Ɠ ÃÂÊżƓ Ɠ ¿¹ÅƓ º¼¶¹ÅƓ ¶Ɠ ´ÅÀÂϞǹ ĹƓ²Ã¼Å¹Ä´ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓϞ¸¹Äº¼ÅƓ·¼·´ÁÅϞ¾ÆÑƓÀ´ϞϞÆƓ·´»´ ƓŸ·ÂƓÄ´»À¹ÄƓ µÂ¿Ï˹Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓË´Ä´ Ɠ¦´¾´ÒƓÀ´ϞϞ´Ɠ·´»´ Ɠ¹¸¼Áº¸ÎƓ»´¾ÄÆż¶Ë¼ϞÏ ƓÁ¹Ɠ Ϟ¾ÂÄÂƓÂϞÅ´Á¶¼ÅϞÒ Ɠ˵´ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹Å¹Ɠɼ¾¿ÂÁÎƓº¼¶ÆÅƓÃļÀ¹ÄÁÂƓÁ¹ ¸¹¿Ñ Ɠ´ƓÅ´ÀƓƓƓrƓϞÅ¿¹Å¼Ò œƓ ¿ÑµÂÀƓ ¸¶¼º¹Á¼¼Ɠ Ä´ϞϞ¹¼¶´¹ÅϞÒƓ ÐÁ¹Ä·¼Ò Ɠ ´Ɠ »Á´Ê¼Å Ɠ ÅĹµÆ¹ÅϞÒƓ ¹¹Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ Ɠ˲´º¸´ÒƓÿ´Á¹Å´Ɠµ¿´¸´¹ÅƓ¸¶ÆÀÒƓ·ÄÆÃôÀ¼Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶Ɠ ÐÁ¹Ä·¼¼ƓrƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¼À¼Ɠ¼Ɠ¶Á¹ËÁ¼À¼ Ɠ˰»¶Á¹ƓÁ´Ɠÿ´Á¹ÅÆƓ¿Ï¹ÅϞÒƓÞƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¼Ɠô¸´ÑÅƓÀ¹Å¹Âļ¸Î Ɠ¼»ÁÆÅļƓ¹¹Ɠ·Ä¹ÑÅƓÄ´Ϟ ô¸ƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÎÈƓп¹À¹ÁŶƓ¼Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ¹ƓϞº´Å¼¹ƓϞ´À½Ɠÿ´ Á¹ÅÎƓÀ¹È´Á¼»ÀƓ˲¹¿Ï¶¼Á´r¹¿ÏÀ·Â¿ÏÉ´ Ɠ¥Ä¹¸¼Ɠ¶Á¹ËÁ¼ÈƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶Ɠ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶Á¹Ɠ¾ÂÁ¾ÆĹÁɼ¼ Ɠ©ÂÅÒƓÀÎƓƺ¹Ɠ¶¼¸¹¿¼ Ɠ¾´¾ƓÁ´Ɠ²Ã¼ ŹÄƓô¸´ÑÅƓ¾ÄÆÃÁιƓµ͹¾ÅÎ Ɠ¶Î»Î¶´Ñ̼¹ƓÀÂÌÁιƓ¶»ÄζÎƓ¾ÂÀ¹ Å´Ɠ ¬ÆÀ¹½¾¹Ä¶r˳¹¶¼Ɠ Ɠ ÂɹÁ¾¼Ɠ Ê´ϞÅÂÅÎƓ ¼ÈƓ ô¸¹Á¼ÒƓ þ´»Î¶´ÑÅ Ɠ ÊÅÂƓϞŸÁ¼½ƓÞƓÃļÁÂϞ¼À½Ɠ¼À¼ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓÀ¹ÁÏ˹ Ɠ ʹÀƓÃļÁÂϞ¼ÅƓϞ¿Á¹ÊÁνƓϞ¶¹Å Ɠ¥Ɠ¸ÄƷ½ƓϞÅÂÄÂÁÎ ƓÄ¿ÏƓ¶ÁÆÅƓĹÁÁ¼ÈƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÁ¹Â¸Á»Á´ÊÁ´ Ɠ§Ɠÿ´Á¹ÅƓ»¹ÀÁ½Ɠ·ÄÆÃÃÎ ƓϞÂϞÅÂÒ ˓˸˳˰˽̂́˺˸˵ ˿˻˰˽˵̂̋ t ˺˰˺˸˵ ˾˽˸" 153

̼ÈƓ¼»ƓÅÒº¹¿ÎÈƓÅÆ·Âÿ´¶¾¼ÈƓп¹À¹ÁŶ Ɠ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁÎÀƓ¶ÁÆÅƓĹÁÁ¼ÀƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓŹÿ´ƓϞ¿Æº¼ÅƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁνƓÄ´Ϟô¸ ƓÁÂƓ¶¾¿´¸Ɠ¹·ÂƓÁ¼ Êź¹ÁƓÃÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓϞƓŹÿÂÀƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ §Ɠÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓ¸Â¿ÒƓÅÒº¹¿ÎÈƓп¹À¹ÁŶƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓÁ¼º¹ Ɠ »´ÅÂƓÂÁ¼ƓÀ´ϞϞ¼¶Á¹¹Ɠ¼Ɠ¿¹·Ê¹ƓϞº¼À´ÑÅϞÒ ƓÊÅÂƓ¸¹¿´¹ÅƓ¶Î¸¹¿¹Á¼¹Ɠ·Ä´¶¼ ŴɼÂÁÁ½ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¼ÈƓ·¿´¶ÁÎÀƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓŹÿ´ ƓšƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ·¼ ·´ÁÅÎƓƸ´¿¹ÁÎƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁ¼½Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¾ÂÁ¾Æ ĹÁÅÂÀƓ¶Á¹ËÁ¹ÀÆƓÃÂĽƓϞ´À´Ɠÿ´Á¹Å´Ɠ·Ä¹¹ÅƓϞ¹µÒƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ ƓʹÀƓ¹¹Ɠ Á´·Ä¹¶´¹ÅƓ¥Â¿Áɹ Ɠž´º¹Ɠ²Ã¼Å¹Ä Ɠµ¿¼º´½Ë¼½Ɠ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆƓ·¼·´ÁÅ Ɠ¼»¿Æ Ê´¹ÅƓ¶Ɠ¼ÁÇÄ´¾Ä´ϞÁ½Ɠµ¿´ϞżƓϞù¾ÅÄ´ƓÁ´ƓƓƓµÂ¿Ï˹ƓÐÁ¹Ä·¼¼ ƓʹÀƓ ÿÆÊ´¹ÅƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓšƓÐÁ¹Ä·¼Ò Ɠ¾ÂÅÂÄÆÑƓ¼»¿ÆÊ´¹ÅƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞƓ¥´ÅÆÄÁ Ɠ ¶Ɠ ϵƓÄ´»´ƓµÂ¿Ï˹ƓŽ Ɠ¾ÂÅÂÄÆÑƓÿ´Á¹Å´ƓÿÆÊ´¹ÅƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓ¾´¾ƓÃļƓϞº´Å¼¼Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¶Ɠ ɹ¿ÂÀ ƓÅ´¾Ɠ¼ƓÃļƓ¸¼ÇǹĹÁɼ´É¼¼Ɠ¹¹ƓÁ¹¸Ä ƓÅ Ɠ¹ ƓÃļƓÂÃÆϞ¾´Á¼¼Ɠ¾ƓɹÁ ÅÄÆƓµÂ¿¹¹ƓÿÂÅÁ·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¼Ɠ¶ÎŹϞÁ¹Á¼¼ƓÂÅÅƸ´ƓµÂ¿¹¹Ɠ…ÿ´¶Æʹ·Â• Ɠ œ¹ÄÂÒÅÁ ƓÄ´µÂÅ´ÑÅƓµ´ƓÐÇǹ¾Å´ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ²Ã¼Å¹ÄƓ¶ƓÁ´ËÆƓÐÃÂÈÆƓ ÆÀ¹ÁÏË´¹ÅϞÒƓÃļµ¿¼»¼Å¹¿ÏÁÂƓÁ´ƓƓϞÀƓ¶Ɠ·Â¸ ƓšƓϞÄ´»ÆƓÃÂϞ¿¹ƓÇÂÄÀ¼Ä ¶´Á¼ÒƓÂÁƓ¼À¹¿Ɠ¶¸¶Â¹ƓµÂ¿Ï˼½ƓÄ´»À¹Ä ƓϞº¼À´¿ϞÒƓµÎϞÅĹ¹Ɠ¼ƓµÎ¿Ɠ»Á´ ʼŹ¿ÏÁÂƓŹÿ¹¹ ƓœƓϞ¶Â¼ÈƓ¾ĹϞÅÁÂϞÅÒÈƓÅ·¸´ƓÂÁƓ¼·Ä´¿ƓÄ¿ÏƓÀ´¿¹ÁÏ ¾Â·ÂƓϞ¿ÁÉ´ ƓÁ´ƓÊÅÂƓƾ´»Î¶´ÑÅƓϞ¶Â½ϞŶ´Ɠ¹·ÂƓ·´¿¼¿¹¹¶ÎÈƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ ʹÀƓµ¿¼º¹ƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ¾Ɠÿ´Á¹Å¹ ƓŹÀƓÂÁƓÿÂÅÁ¹¹Ɠ¼ƓŹÀƓÀ¹ÁÏ˹ƓϞ¸¹Ä º¼ÅƓ¿¹ÅÆʼÈƓп¹À¹ÁŶ ƓœƓɹ¿ÂÀƓÅ´¾ÆÑƓº¹Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÀÂϞÅÏƓ¸¹ÀÂÁϞÅļÄÆ ÑÅƓ¼ƓϞ´À¼Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓÃÂƓÀ¹Ä¹ƓƸ´¿¹Á¼ÒƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ ˲ÄÂÀ¹ƓϞº´Å¼ÒƓÿ´Á¹ÅÎƓ¾´¾Ɠɹ¿Â·Â Ɠ¶´ºÁÆÑƓÄ¿ÏƓ¶Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁ ÁÂÀƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾¹ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¼·Ä´¹ÅƓ¸¼ÇǹĹÁɼ´É¼ÒƓÁ¹¸Ä Ɠœ¹Ì¹ϞŶÂƓÄ´» ¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓÁ´ƓÿÂÅÁ¹Ɠ¼Ɠÿ´¶Æʹ¹ Ɠ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓʹ·ÂƓÿÂÅÁ¹Ɠ¶¹Ì¹ϞÅ ¶ÂƓÅÂÁ¹Å Ɠ¶Î¸¹¿ÒÒƓϞ¶ÂÑƓÃÂŹÁɼ´¿ÏÁÆÑƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÆÑƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓ¶Ɠ ¶¼¸¹ƓŹÿ´ Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ ƓÆƓÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓŹÿÂƓ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓ¶ƓùĶÆÑƓ ÂʹŸÏƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ¾ÂÁ¸¹ÁϞ´É¼¼Ɠ¼ƓÃÂϞ¿¹¸ÆÑ̹·ÂƓô¸¹Á¼ÒƓ¾´Ã¹¿ÏƓ ·¹¿¼ÒƓϞ¾¶Â»ÏƓ¶Ϟÿζ´Ñ̼¹ƓϞ¿Â¼Ɠ¶Â¸Âĸ´ Ɠ´ƓÅ´¾º¹ƓÃļƓÇ´»Â¶ÎÈƓù Ĺȸ´ÈƓ Ϟ´À·ÂƓ ¶Â¸Âĸ´ Ɠ ˵ÂƓ À·ÆÅƓ µÎÅÏƓ Ò¶¿¹Á¼ÒƓ ¼Ɠ üÁŹĹϞÁ¹¹Ɠ Á´ÃļÀ¹Ä Ɠ ¾Ä¼ϞÅ´¿¿¼»´É¼ÒƓ Æ·¿¹Ä¸´Ɠ rƓ ¸Âº¸ÏƓ ¼»Ɠ ´¿À´»Â¶Ɠ ƒ Ɠ ÃÄ´¶ ¸´ Ɠ¶Î¸¹¿ÒÑ̼½ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓÀÁ·ÂƓÐÁ¹Ä·¼¼ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÆ·¿¹Ä¸´ƓÀ´¿Â

˧̂˾̂˰˼˲˽̃̂̀˸" œÁÆÅĹÁÁ¹¹Ɠ ϞÅĹÁ¼¹Ɠ ÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓ þ´Ɠ ¼»ÆÊ´¹ÅϞÒƓ Å¿ϾÂƓ ŹÂƓĹżʹϞ¾¼ Ɠ˵´ƓÃÄÒÀ¹ƓÃÄÂÁ¼¾Á¶¹Á¼¹Ɠ¶Ɠ¼ÈƓÁ¹¸Ä´ƓÆƓÁ´ϞƓÀ´¿ÂƓË´Á Ϟ¶ Ɠ´ƓÀ¹Å¸ÎƓϞ¹½ϞÀ¿·¼¼ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ´¾ÆϞżʹϞ¾Â·ÂƓ»ÂÁ¸¼Ä¶´Á¼Ò Ɠ¾ƓÁ¼ÀƓ þ´ƓÁ¹ƓÃļÀ¹ÁÒ¿¼ϞÏ ƓœÂ»ÀºÁ Ɠ¾Â·¸´ Á¼µÆ¸ÏƓÀÎƓÁ´ÆʼÀϞÒƓÃÄÂϞ¶¹ 154 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯ§ÅÃÆʍÅÆõƔ¾µÀºÅƔ§Á¾ÀºÊÀÁ½ƔļÄź¿Î

ʼ¶´ÅÏƓ¼ÈƓϞƓÃÂÀÂÌÏÑƓÁ¹½ÅļÁ ƓÁÂƓ¸ÂƓÐÅ·ÂƓ¹Ì¹Ɠ¸´¿¹¾Â Ɠ˲ƓϞÊ´ϞÅÏÑ Ɠ ¶Ɠ¿´µÂÄ´ÅÂÄÁÎÈƓÆϞ¿Â¶¼ÒÈƓƺ¹ƓÁ¹Ã¿ÂÈÂƓ¼»ÆʹÁÂƓö¹¸¹Á¼¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ ÃļƓŹÈƓ¸´¶¿¹Á¼ÒÈƓ¼ƓŹÀùĴÅÆÄ´È Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÉ´ÄÒÅƓ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶ Ɠ ÊÅÂƓ ¸´¹ÅƓ À´Å¹Ä¼´¿Ɠ ¸¿ÒƓ À´Å¹À´Å¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ À¸¹¿¼Ä¶´Á¼ÒƓ ¼ÈƓÁ¹¸Ä Ɠ˵´ƓļϞ Ɠ ϵƓþ´»´ÁÂƓÁ´Ë¹ƓÁÎÁ¹ËÁ¹¹ƓßϞÅ´¶¿¹Á¼¹ƓÂƓ¶ÁÆ ÅĹÁÁ¹ÀƓϞÅĹÁ¼¼Ɠÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓ¼ Ɠ¸¿ÒƓϞÄ´¶Á¹Á¼Ò Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ§Ɠ¡¹À ˧̂˾ ̂˰˼ ˲˽̃̂̀˸" 155

¿¼ Ɠ¾´¾Ɠ¶¼¸¼Å¹ ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¶ƓɹÁÅĹƓ¸ÂϞż·´¹ÅƓƓ(ƓÄ´»ÁιƓÀ ¸¹¿¼Ɠ¸´ÑÅƓÂÅƓϵƓ¸ÂƓƓ( Ɠ£Â¿ÆÊ´¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓ¶ƓɹÁÅĹƓ¡¹À¿¼ƓÅ´¾´ÒƓ º¹ƓŹÀùĴÅÆÄ´ Ɠ¾´¾ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ˵ÂƓ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓ·¼·´ÁŶƓ ÂÁ´Ɠ¹Ì¹Ɠ¶Î˹ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¶ƓҸĹƓ²Ã¼Å¹Ä´ƓrƓÂÅƓƓ¸ÂƓϵƓÅÎϞ Ɠ(ƓÃÂƓ Ä´»ÁÎÀƓÀ¸¹¿ÒÀ ƓÅ Ɠ¹ ƓÅ´¾´ÒƓº¹ Ɠ¾´¾ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓϞ´ÀÎÈƓ·ÂÄÒʼÈƓ »¶¹»¸ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ·ÂƓ¾¿´ϞϞ´Ɠ¢ ž¿ÒƓ¾ÂÁÅÄ¿ÒƓ´¸¹¾¶´ÅÁÂϞżƓÀ¸¹¿¹½Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁ¹·ÂƓϞÅĹÁ¼ÒƓÿ´ Á¹ÅƓ¹ϞÅÏƓÀ¹Å¸ΠƓž¶´ƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÿÒƓrƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠ¼Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁ Á¹ Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾¼Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓÁ´È¸ÒÅϞÒƓ¶ƓÁ¹¸Ä´È Ɠ¶ÎȸÒÅƓ¶Ɠ¾Äƺ´Ñ̹¹Ɠ ÿ´Á¹ÅÆƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ Ɠ·¸¹Ɠ¼ÈƓÀºÁÂƓ¼»À¹ÄÒÅÏƓÃļµÂÄ´À¼Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹ Ϟ¾¼ÈƓ»ÂÁ¸Â¶ ˵´Ɠ ϞÅÄƾÅÆÄÆƓ À´·Á¼ÅÁ·ÂƓ ÿÒƓ ¸¹½ϞŶƹÅƓ ÀÁ·ÂƓ ¼Ϟ¾´º´Ñ̼ÈƓ Ç´¾ÅÂĶƓ¾¿Âÿ´Á¹ÅÁ´ÒƓÿ´»À´ ƓϞ¿Á¹ÊÁνƓ¶¹Å¹Ä Ɠ»´ÅÂƓ·Ä´¶¼Å´ ɼÂÁÁ¹Ɠÿ¹Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÅƓÅ¿ϾÂƓÂÅƓÄ´Ϟß¹¿¹Á¼ÒƓÿÂÅÁÂϞżƓ¶ÁÆÅļƓ ÿ´Á¹ÅÎ Ɠ«¹ÀƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ƓŹ¿ÂƓÿ´Á¹ÅÎƓÂÅ¿¼Ê´¹ÅϞÒƓÂÅƓϞǹļʹϞ¾¼ƓϞ¼À À¹ÅļÊÁ· ƓŹÀƓϞ¿ÂºÁ¹¹Ɠ¹¹Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ¹Ɠÿ¹ ƓŹÀƓµÂ¿Ï˹Ɠ¶ƓÁ¹ÀƓ ·´ÄÀÂÁ¼¾ ƓÂÅ¿¼Ê´Ñ̼ÈƓ¹·ÂƓÂÅƓÃÄÂϞÅ·ÂƓÁÏÑÅÂÁ¶´Lj'-2 £Ä¼µÂÄÂÀƓ¸¿ÒƓ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓÿÒƓ¸´¿¹¾¼ÈƓÿ´Á¹Å Ɠ ¾´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â ƓϞ¿Æº¼ÅƓϞ´ÀƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ»ÂÁ¸ ƓÅÂÊÁ¹¹ Ɠ¹·ÂƓ¸¶¼º¹Á¼¹Ɠ¶Ɠ ÿ¹Ɠ ÿ´Á¹ÅÎ Ɠ «¹ÀƓ ¸´¿Ï˹Ɠ »ÂÁ¸Ɠ ÂÅƓ ÿ´Á¹ÅÎ Ɠ ŹÀƓ Ϟ¿´µ¹¹Ɠ ¶Ɠ ¹·ÂƓ ¸¶¼ º¹Á¼¼Ɠ ÃÄÂÒ¶¿ÒÑÅϞÒƓ À¹¿¾¼¹Ɠ ÂÅ¿¼Ê¼ÒƓ ÿÒƓ ÿ´Á¹ÅÎƓ ÂÅƓ ϞǹļʹϞ¾¼Ɠ Ϟ¼ÀÀ¹ÅļÊÁ· ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÁ¹ÂµÈ¸¼ÀÂƓ»´ÃÆϞ¾´ÅÏƓ´ÃôĴÅƓ¾´¾ƓÀºÁÂƓ µ¿¼º¹Ɠ¾Ɠÿ´Á¹Å¹ƓϞÀ Ɠ·¿ Ɠ ƓļϞ Ɠ Ɠ¼Ɠ Ɠ¥ƓÐŽƓɹ¿ÏÑƓϞƓƓ· ƓÄÒ ¸ÂÀƓϞƓ²Ã¼Å¹ÄÂÀƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓÁ¶νƓ»ÂÁ¸ƓǔQJKƓ+0 Ɠ¢ÁƓ¿¹Å´¹ÅƓÃÂƓà¿ÒÄÁ½ƓÂĵ¼Å¹ Ɠʹ·ÂƓÄ´ÁÏ˹ƓÁ¹ƓµÎ¿Â Ɠ˵´ƓÿÒÄÁ½ƓÂĵ¼Å¹Ɠ¶ÎϞ˼¹Ɠ ·´ÄÀÂÁ¼¾¼Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓ ÿÒƓ ÃÄÂÒ¶¿ÒÑÅϞÒƓ »´À¹ÅÁ¹¹ Ɠ ÃÂϞ¾Â¿Ï ¾ÆƓÿ´Á¹Å´ƓϞº´Å´ Ɠ´Ɠ»ÂÁ¸Ɠ¶Ä¹ÀÒƓÂÅƓ¶Ä¹À¹Á¼Ɠøȸ¼ÅƓÂʹÁÏƓµ¿¼»¾ÂƓ ¾Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ˰À¹ÁÁÂƓÐÅÂƓ¸´¹ÅƓ¶Â»ÀºÁÂϞÅÏƓ¼»À¹Ä¼ÅÏƓ¶ÎϞ˼¹Ɠ·´Ä ÀÂÁ¼¾¼ƓÄ´»¿Âº¹Á¼ÒƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓÃÂ¿Ò Ɠ˵ÂƓÃÂƓÐŽƓº¹ƓÃļʼÁ¹Ɠ »ÂÁ¸Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓϞ¾ÂÄÂƓ»´¾ÂÁʼÅƓϞ¶ÂÑƓÄ´µÂÅÆƓÂÁƓÃÄ¿¹Å´¹ÅƓʹĹ»ƓÁ´ ¼µÂ¿¹¹Ɠ ÿÂÅÁιƓ µ¿´ϞżƓ Ä´¸¼´É¼ÂÁÁÎÈƓ ÃÂÒϞ¶Ɠ ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ ¼Ɠ ¹·ÂƓ ´Ã ôĴÅÆÄ´ƓÂÅƓÐÅ·ÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓϞÅÄ´¸´¹Å ¤´¸¼´É¼ÂÁÁιƓ ÃÂÒϞ´Ɠ ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ ¾Â¿ÂϞϞ´¿ÏÁÎ Ɠ £Ä¼Ɠ µÂ¿ÏËÂÀƓ ¸´¶ ¿¹Á¼¼Ɠ ¶Â¸ÂĸƓ ¶Ɠ Á¹¸Ä´ÈƓ ÿ´Á¹ÅÎƓ À¹Å´¿¿¼»¼ÄƹÅϞÒƓ ¹·ÂƓ п¹¾ÅÄÂÁÎƓ µµ̴ÑÅϞÒ Ɠ ŹÄÒÑÅƓ Ϟ¶Ò»ÏƓ ϞƓ ҸĴÀ¼ Ɠ ¼Ɠ º¼¸¾¼½Ɠ ¶Â¸ÂĸƓ ϞÅ´Á¶¼Å ϞÒƓ ÃĶ¸Á¼¾ÂÀƓ п¹¾ÅļʹϞŶ´ Ɠ ¢·ÄÂÀÁ´ÒƓ À´ϞϞ´Ɠ Ϟ¶¹ÄÈÃĶ¸Ò̹½Ɠ ϞŸΠƓµÎϞÅĹƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ¼ƓÀÂÌÁ´ÒƓ¾ÂÁ¶¹¾É¼ÒƓrƓÐżƓÅļƓÇ´¾ÅÂÄ´Ɠ ϞÃÂϞµϞŶÆÑÅƓ·¹Á¹Ä´É¼¼ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÿÒƓ»´ƓϞʹÅƓ¸¼Á´À ÐÇǹ¾Å´ Ɠ œƓ¾Â¿ÂϞϞ´¿ÏÁÂÀƓÀ´·Á¼ÅÁÂÀƓÿ¹ Ɠ»´È¶´Åζ´Ñ̹ÀƓ¿¹ÅÒ̼¹ƓÂÅƓ¥Â¿Á 156 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ ƜœÁ»ÎƔõ¹¼µÉ¼¼Ɣ·ƔļÄź¿ºƔÄÂÆÅÀ¼ʍÁ·Ɣ´Â¼ÅºÃµƔ¶ÐÃÄÆÅʍ¼

É´Ɠ»´ÄÒº¹ÁÁιƓÊ´ϞżÉÎ ƓÇÂÄÀ¼ÄÆÑÅϞÒƓÊƸ¶¼ÌÁιƓÄ´¸¼´É¼ÂÁÁιƓ ÃÂÒϞ´ ƓœƓ¼ÈƓÁ´¼µÂ¿¹¹ƓÿÂÅÁ½ƓÊ´ϞżƓ¿¹º´ÅƓÂĵ¼ÅÎƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¼ÈƓ·´¿¼ ¿¹¹¶ÎÈƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓŸ¶ÄÂÃÎƓʹ¿Â¶¹¾ƓÁ¹ƓÃÄ º¼¿ƓµÎƓ¼Ɠ¸ÁÒ Ɠ´ƓÁ´Ɠ˰ÂƓrƓ¼ƓÊ´Ϟ´ Ɠž´º¹Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀÆƓĵÂÅÆƓÁ¹¿¹·¾ÂƓ Å´ÀƓÁ´È¸¼ÅÏϞÒ Ɠ›Â¿¹¹ƓƸ´¿¹ÁÁιƓÂÅƓ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ´Á¼À¹¸Ɠ¼Ɠ˲´¿¿¼ϞÅÂƓ ¶ƓÐÅÂÀƓϞÀÎϞ¿¹Ɠ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓµ¹»ÂôϞÁ¹¹Ɠ¸¿ÒƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼Ò ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ ¼À¹ÁÁÂƓÅƸ´Ɠ¤ÂϞ¾ÂϞÀÂϞƓϞµ¼Ä´¹ÅϞÒƓ¶ƓµÆ¸Æ̹ÀƓÃÂϞ¿´ÅÏƓ»ÂÁ¸ Ɠ£Ä´¶¸´ Ɠ Ÿ¶ÄÂôƓϞƓ¹¹Ɠø¿¹¸ÁÎÀƓ¾¹´ÁÂÀƓµÎ¿´ƓµÎƓÁ´ÀÁ·ÂƓ¼ÁŹĹϞÁ¹¹ ˳¹¸ÒÁιƓ·¼·´ÁÅÎƓ§Ä´ÁƓ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁƓ¶Î·¿Ò¸ÒÅƓÃÄÂÀ¹ºÆÅÂÊÁÎÀ¼ƓÀ¹º ¸ÆƓ·´»Â¶ÎÀ¼Ɠ·¼·´ÁÅ´À¼Ɠ¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓżô Ɠ£ÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓϞƓ ²Ã¼Å¹ÄÂÀƓ¼Ɠ¥´ÅÆÄÁÂÀƓÆƓÁ¼ÈƓÀ¹ÁÏ˹ƓÄ´»À¹Ä ƓÀ´ϞϞ´Ɠ¼ƓɹÁÅÄ´¿ÏÁ¹Ɠ ¸´¶¿¹Á¼¹ ƓÁÂƓÃļƓÐÅÂÀƓ¼ÈƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓ¶ÎϞ¾´ÒƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ ƾ´»Î¶´¹ÅƓÁ´ƓµÂ¿ÏËÆÑƓ¸Â¿ÑƓп¹À¹ÁŶƓ·ÄÆÃÃÎƓ +, Ɠ£ÄÂÅÒº¹ÁÁ´ÒƓ¼Ɠ À´ϞϞ¼¶Á´ÒƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ§Ä´Á´Ɠ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁ´Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ¶Â¸ÂĸÁ ·¹¿¼ ¹¶´Ò Ɠ£Â¸ƓÁ¹½ƓrƓ¶Â¸Á´ÒƓϞƓÃļÀ¹ϞÏÑƓ´ÀÀ¼´¾´Ɠ¼ƓÀ¹Å´Á´ƓÀ´ÁÅ¼Ò Ɠ¾ÂÅ ÄÆÑƓÃļÁÒÅÂƓÁ´»Î¶´ÅÏƓ¿¹¸ÒÁ½ Ɠ˵ÂƓÿ´Á¹Å¿·¼ƓøĴ»ÆÀ¹¶´ÑÅƓøƓ …¿Ï¸´À¼•ƓϞ´À¼ƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠп¹À¹ÁÅÎƓ·ÄÆÃÃÎƓ +,Ɠ¼Ɠ¼ÈƓϞ¹¸¼Á¹Á¼ÒƓ %, Ɠ+% Ɠ %Ɠ¼ƓÅ Ɠà Ɠ´ƓÁ¹Ɠ´·Ä¹·´ÅÁ¹ƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¹ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓÀ´ÁżÒƓ¶ƓµÂ¿Ï ˹½ƓϞŹùÁ¼ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓº¼¸¾Â½ ƓšƓøƓÁ¹½Ɠ¿¹º¼ÅƓϞÄ´¶Á¼Å¹¿ÏÁÂƓÁ¹ µÂ¿Ï˹Ɠº¹¿¹»Á ¾´À¹ÁÁ¹ƓҸĠƓ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¾ÂÁɹÁÅĴɼÒƓÆ·¿¹Ä¸´Ɠ ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓ§Ä´Á´Ɠ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁ´Ɠ¶Î˹ ƓʹÀƓÆƓ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ¼Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ¶ƓÂϞÁ¶´ ˧̂˾ ̂˰˼ ˲˽̃̂̀˸" 157

Á¼¼Ɠ¼ÈƓ¿¹¸ÒÁ½ƓÀ´Áż¼ƓÀº¹ÅƓ¿¹º´ÅÏƓϞ¿Â½Ɠº¼¸¾Â·ÂƓÆ·¿¹Ä¸´ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅ ÄÂÀƓ¾ÂÁ¸¹ÁϞ¼ÄÆÑÅϞÒƓ¾Ä¼ϞÅ´¿¿Î ƓÅ Ɠ¹ Ɠ´¿À´»Î ƓÂϞ¹¸´Ñ̼¹Ɠ¶Á¼» £Â¸Ê¹Ä¾ÁÆ Ɠ ÊÅÂƓ ¶ÁÆÅĹÁÁ¹¹Ɠ ϞÅĹÁ¼¹Ɠ ÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓ ´¾Å¼¶ÁÂƓ µϞƺ¸´¹ÅϞÒ Ɠ¼Ɠ¾ÂÁ¾ÆļÄÆÑ̼ÈƓÀ¸¹¿¹½Ɠþ´Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÀÁ· Ɠ˲´ º¸Â¹Ɠ Á¶¹Ɠ ¼»À¹Ä¹Á¼¹Ɠ ϞƓ µÂÄÅ´Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ »ÂÁ¸´Ɠ ¼Ɠ ¾´º¸Î½Ɠ Á ¶Î½Ɠ Ĺ»Æ¿ÏÅ´ÅƓ ¿´µÂÄ´ÅÂÄÁ·ÂƓ À¸¹¿¼Ä¶´Á¼ÒƓ ¶Ɠ ÆϞÅ´Á¶¾´ÈƓ ¶ÎϞ ¾Â·ÂƓ¸´¶¿¹Á¼ÒƓÃļ¶Â¸ÒÅƓ¾ƓùĹϞÀÂÅÄÆƓÐżÈƓÀ¸¹¿¹½ Ɠ˵´ÃÂÀÁÑ ƓÊÅÂƓ ÃÄÒÀ¹Ɠ¼»À¹Ä¹Á¼¹ƓôĴÀ¹ÅĶƓ¶¹ϞÏÀ´ƓÁ¹·¿ÆµÂ¾¼ÈƓϞ¿Â¹¶Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ ¸´Ɠ¼ƓÅÂƓÅ¿ϾÂƓÆƓ²Ã¼Å¹Ä´ ƓµÎ¿ÂƓ¶ÎÿÁ¹ÁÂƓ¿¼ËÏƓ¸Á´º¸ÎƓ»ÂÁ¸ÂÀ Ɠ ϞµÄÂ˹ÁÁÎÀƓϞƓ…´¿¼¿¹Â•Ɠ+0 ƓšƓ¶Ϟ’ƓÂϞÅ´¿ÏÁ¹ƓrƓ¾ÂϞ¶¹ÁÁιƓ¼»À¹ ĹÁ¼ÒƓ¼ƓŹÂĹżʹϞ¾¼¹ƓÀ¸¹¿¼ ˴´·Á¼ÅÁιƓÿÒƓ§Ä´Á´Ɠ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁ´ƓϞ¿´µ¹¹ ƓʹÀƓÆƓ·´»Â¶ÎÈƓ·¼·´ÁŶ Ɠ ÁÂƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ ƓʹÀƓÆƓ¡¹À¿¼ Ɠ©ÂÅÒƓÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ§Ä´Á´Ɠ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁ´Ɠ¼Á¸Æ¾ ɼÒƓÿÒƓÃļÀ¹ÄÁÂƓÅ´¾´ÒƓº¹ Ɠ¾´¾ƓÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ¡¹À¿¼Ɠ¸Â¿¼Ɠ·´ÆϞϞ´ Ɠ ÁÂƓµ͹À Ɠ´Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¼ƓÀ´·Á¼ÅÁνƓÀÂÀ¹ÁÅƓÁ´ÀÁ·ÂƓµÂ¿Ï˹ Ɠ¹ÂÀ¹ÅļÒƓ À´·Á¼ÅÁ·ÂƓÿÒƓ¿¹¸ÒÁÎÈƓ·¼·´ÁŶƓÂʹÁÏƓϞ¿ÂºÁ´Ɠ¼Ɠ¸´¿¹¾´ƓÂÅƓÃÄ ϞŽƓ¸¼Ã¿ÏÁ½ƓÇÂÄÀÎ ƓÈ´Ä´¾Å¹ÄÁ½Ɠ¸¿ÒƓ¡¹À¿¼ Ɠ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¼Ɠ¥´ÅÆÄ Á´ Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ´ÒƓÃļʼÁ´ƓrƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹Ɠ§Ä´Á´Ɠ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁ´Ɠ ·¹Á¹Ä¼ÄƹÅϞÒƓ¶ƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓÅÂÁ¾ÂÀƓп¹¾ÅÄÂÃĶ¸Ò̹ÀƓϞ¿Â¹ƓÀ´Á ż¼ Ɠ·¸¹Ɠ¾ÂÁ¶¹¾É¼ÂÁÁιƓÞ¼ƓÁ¹Ɠµ¿´¸´ÑÅƓ¶ÎϞ¾½ƓϞŹùÁÏÑƓϞ¼À À¹Åļ¼ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÅ¿̼Á´ƓϞ¿ÂÒƓÀÁ·ÂƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ¹·ÂƓÄ´¸¼ÆϞ´ £Ä¼Ɠ¶Á¹ËÁ¹ÀƓϞȸϞŶ¹Ɠ§Ä´ÁƓ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁƓÁ¹¿Ï»ÒƓÁ´»¶´ÅÏƓµ¿¼»Á¹É´ À¼ƓÆƓÁ¼ÈƓÄ´»Á´ÒƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶ¹ÁÁÂƓ Ɠ¼Ɠ Ɠ· ϞÀƓ ¼ƓÄ´»Á´ÒƓ¼ÁŹÁϞ¼¶ÁÂϞÅÏƓ¶Î¸¹¿¹Á¼ÒƓŹÿ´Ɠ¶ƓÁ¹¸ƓÄ´È Ɠ©ÂÅÒƓ§Ä´ÁƓ¶Ɠÿ ÅÂÄ´Ɠ Ä´»´Ɠ µ¿¼º¹Ɠ ¾Ɠ ¥Â¿ÁÉÆ Ɠ ʹÀƓ ˵¹ÃÅÆÁ Ɠ ¼Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ ÿÆÊ´¹ÅƓ ÂÅƓ Á¹ ·ÂƓ¶Ɠ ϵƓÄ´»´ƓµÂ¿Ï˹ƓŹÿ´ ƓÂÁƓÈ¿¸Á¹¹Ɠ˵¹ÃÅÆÁ´ Ɠž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ˵¹ ÃÅÆÁƓ¶Î¸¹¿Ò¹ÅƓ¶ƓϞ¶Â¼ÈƓÁ¹¸Ä´ÈƓ¸´º¹ƓµÂ¿Ï˹ƓŹÿ´ ƓʹÀƓÿÆÊ´¹ÅƓÂÅƓ ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ´Ɠ§Ä´ÁƓÁ¹Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÅƓÃÂÊżƓÁ¼Ê¹·Â Ɠ£ÂžƓŹÃƓ¿´Ɠ¼»ƓÁ¹¸ÄƓ§Ä´Á´Ɠ ¶µ¿¼»¼Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ¶Ϟ¹·ÂƓ Ɠ‹Ɠ ƓœÅ ÀƓrƓÀ¹ÁÏ Ë¹ ƓʹÀƓÆƓ¡¹À¿¼Ɠ ϵƓœÅ À Ɠ§Ä´ÁƓrƓϞ´À´ÒƓÈ¿¸Á´ÒƓÿ´Á¹Å´Ɠ¶Ɠ¥Â¿ Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ ƓÈÂÅÒƓ¼ƓÁ¹ƓϞ´À´ÒƓ¸´¿¹¾´ÒƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¥¶Ò»´ÁÂƓ¿¼ƓÐÅÂƓ ϞƓ¹·ÂƓϞÅÄ´ÁÁÎÀƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹ÀƓ…Á´ƓµÂ¾Æ•Ɠ˵¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ ¦¹Ã¹ÄÏƓ÷¶ÂļÀƓÂƓ¾Â¿ÏÉ´ÈƓÿ´Á¹Å

˚˾˻̌̆˰˿˻˰˽˵̂˳˸˳˰˽̂˾˲ œϞ¹Ɠ »Á´ÑÅ Ɠ ÊÅÂƓ …¾¿Ïɶ´ÁÁ´ÒƓ ÿ´Á¹Å´•Ɠ rƓ ÐÅÂƓ ¥´ÅÆÄÁ Ɠ ˵ÂƓ ÃļƓ ¶Á¼À´Å¹¿ÏÁÂÀƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼¼Ɠ¶ÎÒϞÁÒ¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓ¾Â¿ÏÉ´Ɠ¹ϞÅÏƓÆƓ¶Ϟ¹ÈƓÿ´ Á¹Å ·¼·´ÁŶ Ɠ¥Ɠ¡¹À¿¼Ɠ¼ÈƓ»´À¹Å¼ÅÏƓϞ¿ÂºÁ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¾Â¿ÏÉÂƓ²Ã¼ ŹĴƓÀÎƓÁ¹Ɠ¶¼¸¼ÀƓ¶ƓŹ¿¹Ϟ¾Âà ƓÁÂƓ»´À¹Ê´¹ÀƓ¹·ÂƓ¶Ɠ¾ÂÁÅĶÂÀƓÂϞ¶¹Ì¹ 158 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯ´Â¼ÅºÃ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒ›µ¾¼¾ºÁ“Ɣ, 1 

Á¼¼ Ɠ¾Â·¸´Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ»ÂÁ¸ƓϞÀÂÅļÅƓÁ´Ɠÿ´Á¹ÅÆƓϞƓ¹¹ƓÁÂÊÁ½ƓϞÅÂÄ ÁÎƓļϞ Ɠ Ɠ±ÅÂƓ¾Â¿ÏÉÂƓϞÂϞżÅƓ¼»ƓŹÀÁÎÈƓ¼ƓÂʹÁÏƓÀ¹¿¾¼ÈƓÊ´ϞÅ¼É Ɠ Ä´»À¹ÄƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞÄ´¶Á¼ÀƓϞƓ¸¿¼ÁÁ½Ɠ¶Â¿ÁÎƓϞ¶¹Å´ Ɠ¢Á¼ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ Á¹ƓÂÅÄ´º´ÑÅƓϞ¶¹Å ƓÁÂƓÈÂÄÂËÂƓÄ´ϞϞ¹¼¶´ÑÅƓ¹·ÂƓ¶Ã¹Ä¹¸ ¦ÂÁ¾¼À¼Ɠ¾Â¿ÏÉ´À¼Ɠ¾Äƺ¹ÁÎƓ§Ä´ÁƓ¼Ɠ˵¹ÃÅÆÁƓļϞ Ɠ Ɠ¼Ɠ ƓœÎ ÅÒÁÆÅιƓ ¼»ÂµÄ´º¹Á¼ÒƓ »¶¹»¸Ɠ ƾ´»Î¶´ÑÅ Ɠ ÊÅÂƓ оϞû¼É¼ÒƓ µÎ¿´Ɠ ¸¿¼ Ź¿ÏÁ½ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¸¼Ϟ¾Ɠÿ´Á¹ÅÎƓÿÆʼ¿ϞÒƓϞƓùŸ¹Äº¾Â½Ɠ¼Ɠ¹·ÂƓÃļ Ë¿ÂϞÏƓ»´¾ÄÎÅÏ Ɠ¦Â¿Ï¾ÂƓÅ´¾ƓƸ´¿ÂϞÏƓ»´ϞÁÒÅÏƓ¾Â¿ÏÉ´ Ɠ˵ÂƓ¶Ϟ¹Ɠº¹ƓÂÁ¼Ɠ»´

ªÂË Ɯ Ɯ£µƔÐÅÁ¿ƔÇÁÅÁƔʍÁ¾ÏɵƔ©ÃµÀµƔÄÀʙÅÎƔ·ƔŸʉ ¹¼µÂµ»ÁÀº Ɣ§À¼¿ʍ¼ƔÂÁ¾ÆʺÀÎƔÀµƔ ¿ºÅÃÁ·Á¿Ɣź¾ºÄʍÁºƔƒʉºʍ“ƔÄƔ¼ÄÂÁ¾Ï»Á·µÀ¼º¿ƔļÄź¿ÎƔµ¹µÂż·ÀÁ½ƔÁÂżʍ¼ Ɣ ˚˾˻̌̆˰ ˿˻˰˽˵̂˳˸˳˰˽̂˾˲ 159

À¹ÅÁÎƓ¶ƓÃÄÒÀÂÀƓϞ¶¹Å¹ Ɠ´ƓÁ¹Ɠ¶Ɠ¾ÂÁÅĶÂÀ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¼ÈƓÊ´ϞżÉÎƓÁ¹Ã¿ÂÈÂƓÂÅ Ä´º´ÑÅƓϞ¶¹Å ³̃Î̃ÈÐÃÎÆ˺ÐÆÈÆǒÈÌÉÃÔǒÍÉ̃ËÃÐǒ¯ÌÉËÃÕËÌÇǒ˺Æ˺ÐÃÊÙ £´Ä´À¹ÅÄ

²Ã¼Å¹Ä

¥´ÅÆÄÁ

§Ä´Á

˵¹ÃÅÆÁ

¤´»À¹ÄƓ¶ƓÄ´¸¼ÆϞ´ÈƓÿ´Á¹ÅÎ

 

 

 

 ϵ

 

 

 

š¿Ïµ¹¸Â ¤´»À¹ÄƓÊ´ϞÅ¼É ¦Â¿Ì¼Á´ ž¼´À¹ÅÄƓ´ϞŹÄ¼¸´Ɠо¶¼¶´ ¿¹ÁÅÁ½ƓÀ´ϞϞÎ Ɠ¾À

 qƓϞÀ

ÂÅƓϞ´ÁżÀ¹ÅĶƓ¸ÂƓÀ¹ÅĶ

qƓ¾À qƓÀ qƓÀ qƓÀ ˲´¾Ɠ¶¼¸¼À Ɠ¾Â¿ÏÉ´ƓϞ¶¹Ä˹ÁÁÂƓÄ´»Áι Ɠ¤´»À¹ÄƓ¼ÈƓÊ´ϞżÉƓrƓÂÅƓ À¹ÅĶƓ¸ÂƓÀ¼¾ÄÂÀ¹ÅĶƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÊ´ϞżÉƓrƓÂÅƓϞ¶¹Å¿Â½ƓœƓǨƓ Ɠ¸ÂƓ ÂʹÁÏƓŹÀÁ½ƓœƓǨƓ ƓÅ¿̼Á´Ɠ¾Â¿¹ÉƓrƓÂÅƓ¸¹ϞÒž¶ƓÀ¹ÅĶƓ¸ÂƓϞ ŹÁƓ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ Ɠ´ƓÀ´ϞϞ´Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¶ƓÁ¼ÈƓÄ´»¿¼Ê´¹ÅϞÒƓ¶ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸ƓÄ´»ƒƓ Ÿ¸¼ÁϞŶ¹ÁÁ¹ ƓÊÅÂƓµ͹¸¼ÁÒ¹ÅƓ¾Â¿ÏÉ´ ƓrƓ¼ÈƓÄ´¸¼ÆϞÎƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓ Ä´¸¼ÆϞ´ƓϞ¶Â¹½Ɠÿ´Á¹ÅÎƓR ƓœÁ¹ËÁ¼½ƓÄ´¸¼ÆϞƓ¾Â¿ÏÉ´Ɠ¶ƓŃ ϵ2LjÂÃĹ ¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓ¶¿¼ÒÁ¼¹ÀƓÃļ¿¼¶ÁÎÈƓϞ¼¿ Ɠ±ÅÂƓÄ´»À¹ÄƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹À½Ɠ»Â ÁÎƓ¤ÂË´ƓrƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹ƓÂÅƓɹÁÅÄ´Ɠÿ´Á¹ÅÎ ƓÁ´Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓÀÒ·¾Â¹ƓŹ¿ÂƓ ¹¹Ɠº¹ƓÿÂÅÁÂϞżƓÄ´»ÄÆË´¹ÅϞÒƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓÃļ¿¼¶ÁÎÈƓϞ¼¿ ¡´À¹Å¼ÅÏƓ ¾´¾ÆÑ ¿¼µÂƓ ¶»´¼ÀÂϞ¶Ò»ÏƓ À¹º¸ÆƓ ôĴÀ¹ÅÄ´À¼Ɠ ¾Â¿¹ÉƓ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓϞ¿ÂºÁ Ɠ˴´Å¹Ä¼´¿Ɠ¾Â¿¹ÉƓ¥´ÅÆÄÁ´Ɠµ¹¿Î½Ɠ¾´¾ƓϞÁ¹·Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓ Ɠ Ɠ´ƓÂϞÅ´¿ÏÁιƓ¾Â¿ÏÉ´ƓʹÄÁ¹¹ƓÆ·¿ÒƓœƓǨƓqƓ ƓœϞ¹Ɠ¾Â¿ÏÉ´ƓÅÂÁ¾¼¹ Ɠ ´ƓÆƓ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÅ¿ϞŹ ƓœϞ¹Ɠ¼»Ɠ…µÆ¿ÎºÁ¼¾Â¶• Ɠ´ƓÆƓ²Ã¼Å¹Ä´ƓrƓ

ªÂË Ɯ ƜƜʉÁ¾ÏɵƔ£ºÂÅÆÀµ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒšÁʙ¹ʌºÃ “Ɣ, 1 ƔĹº¾µÀÀÁºƔÂüƔÂÃÁ¾ºÅºƔ ·¶¾¼»¼Ɣ£ºÂÅÆÀµƔ·ƔƔ¸ Ɣ

160 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ ƜʉÁ¾ÏɵƔ¼Ɣ·ÀÆÅúÀÀ¼ºƔÄÂÆÅÀ¼ʍ¼Ɣ¾µÀºÅ ¸¼¸µÀÅÁ· ƔšÄºƔõÄÄÅÁʙÀ¼ʙƔ¿µÄËŵ¶¼ÃÁ·µÀÎƔʍƔÐʍ·µÅÁüµ¾ÏÀÁ¿ÆƔõ¹¼ÆÄÆƔÄÁÁÅ·ºÅÄÅ·ÆÑ̺½Ɣ¾µÀºÅÎ Ɣ

¼»ƓÃο¼Á¾ Ɠ¥ÅÄƾÅÆÄ´Ɠ¾Â¿¹ÉƓź¹ƓÄ´»Á´ÒƓ¸Á¼ƓÁ´ÃÂÀ¼Á´ÑÅƓ·Ä´À ÀÂÇÂÁÁÆÑƓ ÿ´ϞżÁ¾ÆƓ ¥´ÅÆÄÁ Ɠ ¸ÄÆ·¼¹Ɠ rƓ À´ÅĹ˾µĴ»ÁÆÑƓ ¾ÆÊÆƓ µÄÆʹ½Ɠ§Ä´Á ƓÅĹÅϼƓrƓÄ´»ÀÎÅι Ɠ¸¼ÇÇÆ»ÁιƓ²Ã¼Å¹Ä Ɠ´Ɠ¾Â¿ÏÉ´Ɠ ˵¹ÃƓÅÆÁ´Ɠ¶Âµ̹ƓÁ¹Ɠ»´À¾ÁÆÅÎƓ¼ƓÃÂȺ¼ƓÁ´Ɠ´Ä¾¼ œƓ·Â¿Â¶¹ƓÁ¹Ɠƾ¿´¸Î¶´¹ÅϞÒƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓÀ´¿´ÒƓÅ¿̼Á´Ɠ¾Â¿¹ÉƓ ÃļƓ¸¼´À¹ÅĹƓ¶ƓϞÂÅÁ¼ƓÅÎϞÒÊƓ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶƓ¼ÈƓÅ¿̼Á´Ɠ¼»À¹ÄÒ¹ÅϞÒƓ¸¹ ϞÒž´À¼ƓÀ¹ÅĶ Ɠ˴ÎƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹Ɠ¸¹Äº´¿¼Ɠ¶ƓÄƾ´ÈƓϞÅ¿ÏƓÅÂÁ¾¼¹Ɠß ˚˾˻̌̆˰ ˿˻˰˽˵̂˳˸˳˰˽̂˾˲ 161

À¹ÅÎ Ɠ ŸϞ¿¼Ɠ ϞÄ´¶Á¼ÅÏƓ ¾Â¿ÏÉÂƓ ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ ϞƓ ¿¼ϞÅÂÀƓ üϞʹ½Ɠ µÆ À´·¼ Ɠ ÅÂƓ ÃļƓ ¹·ÂƓ ¼»¶¹ϞÅÁ½Ɠ Å¿̼Á¹ƓÄ´»À¹ÄƓ¿¼ϞÅ´ƓµÎ¿ƓµÎƓ ϞƓÇÆŵ¿ÏÁ¹Ɠÿ¹ƒ œƓËÆžÆƓÀºÁÂƓϞ¾´»´ÅÏ ƓÊÅÂƓ ¼ƓÆƓ¡¹À¿¼Ɠ¹ϞÅÏƓ¾Â¿ÏÉÂƓrƓ¼Ϟ¾ÆϞ ϞŶ¹ÁÁ¹ Ɠ ¢ÁÂƓ ϞÂϞżÅƓ ¼»Ɠ Á¹ Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓϞÂŹÁƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ Ɠ¶Î ¶¹¸¹ÁÁÎÈƓÁ´Ɠ·¹ÂƓϞŴɼÂÁ´ÄÁÆÑƓ Âĵ¼ÅÆƓ ļϞ Ɠ  Ɠ ¡¸¹ϞÏƓ àªÂË Ɯ Ɯ§ÂÆÅÀ¼ʍ¼ƔÀµƔ¸ºÁÄŵɼÁÀµÃÀÎÈƔÁö¼ÅµÈƔÁ¶Ãµ»ÆÑÅƔƒʍÁ¾ÏÉÁ“Ɣ·ÁʍÃƸƔžº¿¾¼ ¾´»´ÁÎƓ Á¹Ɠ Å¿ϾÂƓ ·¹ÂϞŴɼ Á´ÄÁιƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ ƓÁÂƓ¼ƓŹ ƓÊÅÂƓ Á´È¸ÒÅϞÒƓÁ´ƓÁ¼»¾¼ÈƓÂĵ¼Å´È Ɠ´ƓÅ´¾º¹ƓÁ´Ɠ¶ÎϞ¾¼ÈƓп¿¼ÃżʹϞ¾¼ÈƓÂÄ µ¼Å´È ƓÁÂƓ·¹ÂϞŴɼÂÁ´ÄÁ¹Ɠ¾Â¿ÏÉÂƓ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓÁ´Ɠ¼ÈƓÇÂÁ¹Ɠ¶Ã¿Á¹Ɠ»´ À¹ÅÁ ƓœÃÄÂʹÀ ƓÐÅÂƓļϞÆÁ¾ Ɠ´ƓÁ¹ƓÇÂÅ Ɠ¥ÇÂÅ·ĴǼĶ´ÅÏƓ¼Ϟ¾ÆϞϞÅ ¶¹ÁÁ¹Ɠ¾Â¿ÏÉÂƓ¡¹À¿¼Ɠþ´ƓÁ¼¾ÂÀÆƓÁ¹ƓƸ´¿ÂϞÏ Ɠ¶¹¸ÏƓ¹·ÂƓÿÁ´ÒƓÀ´ϞϞ´Ɠ Á¹¶¹¿¼¾´ Ɠ´ƓϞ¶¹ÅÂÂÅÄ´º´ÑÌ´ÒƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÁ¼ÊźÁ´ ƓŸ¸¶´Ɠ¿¼ƓϞÆÀ À´ÄÁ´ÒƓÀ´ϞϞ´ƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ¶Ɠ¾Â¿ÏɹƓϞÂϞÅ´¶¼ÅƓƓÅÂÁÁ ƓÊÅÂƓо¶¼¶´¿¹ÁÅ ÁÂƓ´ϞŹÄ¼¸ÆƓÄ´»À¹ÄÂÀƓƓÀ Ɠ¥Ä´¶Á¼Å¹ƓÐÅÂƓϞƓôĴÀ¹ÅÄ´À¼Ɠ¾Â¿¹ÉƓÿ´ Á¹Å ·¼·´ÁŶ £¿ÂϞ¾ÂϞÅÏƓ¾Â¿ÏÉ´ƓϞ¶ô¸´¹ÅƓϞƓо¶´ÅÂÄÂÀƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ˰Á·ÂƓ¼ƓµÎÅÏƓ Á¹Ɠ Àº¹Å Ɠ ÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ ÆƓ Ϟ¼ÀÀ¹ÅļÊÁ½Ɠ ϞÿÑ̹ÁÁ½Ɠ ÿ´Á¹ÅÎƓ ¶¸Â¿ÏƓ

ªÂË Ɯ  Ɯ ¥Áľº¹Á·µÅº¾ÏÀκƔ ÄÀ¼¿ʍ¼Ɣ §µÅÆÃÀµ Ɣ Ĺº¾µÀÀκƔ ·Ɣ pƔ ¸¸ Ɣ ÄÀ¼»ÆƔ ··ºÃÈ ªÁÅÁƔ I?KƔɣOFCBJ?K

162 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯ¦º»Æ¾ÏŵÅƔõÄʺŵƔÅÁ¸Á ƔʍµʍƔ¿ºÀʙºÅÄʙƔ·ÀºËÀ¼½Ɣ·¼¹Ɣ§µÅÆÃÀµƔ¹¾ʙƔ»º¿ÀÁ¸ÁƔÀµ¶¾Ñ¹µÅº¾ʙƔ»µƔºüÁ¹Ɣ·ƔƔ¾ºÅ ƔšºÄÏ¿µƔ¶¾µ¸ÁÂüʙÅÀο¼Ɣ¹¾ʙƔÀµ¶¾Ñ¹ºÀ¼ʙƔʍÁ¾ÏɵƔ¶Æ¹ÆÅƔ pƔ¸¸ ƔƔ¨µʍƔÊÅÁ ƔºÄ¾¼Ɣ·ÎƔÈÁżźƔÂÁ¾Ñ¶Á·µÅÏÄʙƔʍÁ¾ÏÉÁ¿Ɣ§µÅÆÃÀµ ƔÂÁÅÁÃÁ¼źÄÏƔqƔ ¹µʌºƔ·Ɣľµ¶Î½Ɣź¾ºÄʍÁÂƔ·ÎƔÄ¿ÁʌºÅºƔÆ·¼¹ºÅÏƔÐÅÁƔ»µ¿ºÊµÅº¾ÏÀÁºƔÅ·ÁúÀ¼ºƔÂüÃÁ¹Î

о¶´ÅÂÄ´Ɠ ¶Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂÀƓ ÿ¹Ɠ rƓ ÃÂŹÁɼ´¿ÏÁ´ÒƓ ÒÀ´ Ɠ ˵´Ɠ Ϟ¹Ä¼¼Ɠ ϞÁ¼À¾Â¶ ƓÿÆʹÁÁÎÈƓϞƓƓÃÂƓƓ·· ƓļϞ Ɠ ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓ¥´ÅÆÄÁƓ ¼Ɠ¹·ÂƓ¾Â¿ÏÉÂƓ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓÄ´¾ÆÄϞ´È ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓо¶´ÅÂÄƓ¥´ÅÆÄÁ´ƓÁ´¾¿Â Á¹ÁƓ¾ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓ¹·ÂƓÂĵ¼ÅÎƓÁ´ƓŠ Ɠ´Ɠ¡¹À¿ÒƓ¶Ϟ¹·¸´ƓÁ¹¸´¿¹¾ÂƓÂÅƓÐŽƓ ÿÂϞ¾ÂϞż ƓœƓƓ· ƓÀÎƓÅÂÊÁÂƓ¾´»´¿¼ϞÏƓ¶ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓ¾Â¿¹É Ɠ¥´À¼ƓàÁ¼À´¹Å¹ƓÃļƓÅ¿̼Á¹ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¸¹ϞÒž¶ƓÀ¹ÅĶƓϞ´À·ơƓ¾Â¿ÏÉ´ƓÀÎƓ Á¹Ɠ¶¼¸¼À Ɠ¦¹ÀƓÁ¹ƓÀ¹Á¹¹ƓʹÄÁ´ÒƓÿÂϞ¾´ƓÁ´Ɠ¸¼Ϟ¾¹Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ»´À¹ÅÁ´ƓrƓ ÐÅÂƓŹÁÏƓ¾Â¿ÏÉ´ƓÁ´Ɠµ¿´¾´È Ɠ¢Á´Ɠ¶¼¸Á´ƓÁ´À ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¡¹À¿ÒƓ¼Ɠ¥Â¿Á ɹƓϞÀÂÅÄÒÅƓÁ´Ɠ¥´ÅÆÄÁƓϞƓÄ´»ÁÎÈƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼½ƓÀÎƓÁ´È¸¼ÀϞÒƓÅÂÊÁÂƓ¶Ɠ ÿÂϞ¾ÂϞżƓ¾Â¿ÏÉ´ ƓÁÂƓ¥Â¿ÁɹƓÂϞ¶¹Ì´¹ÅƓ¥´ÅÆÄÁƓÁ¹ÀÁ·ÂƓøƓ¸ÄÆ·¼ÀƓ ˚˾˻̌̆˰ ˿˻˰˽˵̂˳˸˳˰˽̂˾˲ 163

ªÂË Ɯ Ɯ©Ã½º¸NjÄÀ¼¿ÁʍƔ§µÅÆÃÀµƔÄƔÁ¹ÀÁʍõÅÀÁ½ƔÐʍÄÂÁ»¼É¼º½Ɣ·Ɣ¾Ñ¶¼Åº¾ÏÄʍ¼½Ɣź¾ºÄʍÁ Ɣ¥Ã¼¿ºÃÀÁƔŵʍƔʌºƔÁÀƔ·¼¹ºÀƔÂüƔÀµ¶¾Ñ¹ºÀ¼¼Ɣ·Ɣź¾ºÄʍÁÂƔ¸¾µ»Á¿ Nj©Çȸº¸Ɣ¾ÆÊ˺ºƔ ¼»ƔƔ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼½ ƔÂÁ¾ÆʺÀÀÎÈƔÄƔÂÃÁǺÄļÁÀµ¾ÏÀοƔź¾ºÄʍÁÂÁ¿Ɣ! Ɣ"[email protected] Ɣ£ÁƔ¼Ɣ ÀµƔÀº¿ƔÆƔʍÁ¾ÏɵƔºÌºƔÀºƔ·¼¹ÀÁƔÂÁÊżƔÀ¼ʍµʍÁ½ƔÄÅÃÆʍÅÆÃÎ Ɣœµ·ÀÁƔ¶Î¾µƔ»µ¿ºÊºÀµƔź¿ÀµʙƔ ƒÌº¾Ï“ƔqƔõ»ÃηƔʉµÄļÀ¼ ƔʍÁÅÁÃνƔ¶Á¾ººƔƔ¾ºÅƔÀµ»µ¹ƔÁÅʍÃξƔ¼Åµ¾ÏʙÀÄʍ¼½ƔµÄÅÃÁÀÁ¿ƔœʌÁ·µÀÀ¼ƔʉµÄļÀ¼ ƔʉµʌºÅÄʙ ƔÊÅÁƔ·Ɣõ»ÃηºƔÀ¼Êº¸ÁƔÀºÅ

Æ·¿ÂÀ Ɠ¼ƓŹÁÏƓ¾Â¿ÏÉ´Ɠ¿Âº¼ÅϞÒƓÁ´Ɠµ¿´ÊÁνƓϞ¿Â½Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɠ¤´»Ɠ¹ϞÅÏƓ ŹÁÏ Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¶Ɠ¾Â¿ÏɹƓrƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÿÂÅÁÂƓ…Æô¾Â¶´ÁÁ¹•Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ Ɠ ¦¹ÁÏƓ¾Â¿ÏÉ´Ɠ¼Ϟʹ»´¹ÅƓÅ¿ϾÂƓ¶Ɠ¸Á¼ƓÄ´¶Á¸¹ÁϞŶ¼ÒƓÁ´Ɠ¥´ÅÆÄÁ¹ Ɠ¾Â·¸´Ɠ ¥Â¿ÁɹƓ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓÅÂÊÁÂƓ¶Ɠ¹·ÂƓÿÂϞ¾ÂϞż Ɠ¼ƓÐÅÂƓ¹Ì¹Ɠ¸ÁÂƓƾ´»´Á¼¹Ɠ Á´ƓÀ´¿ÆÑƓÅ¿̼ÁÆƓ¾Â¿ÏÉ´

ªÂË Ɯ Ɯ£µƔÐÅÁ¿ƔÄÀ¼¿ʍºƔÁÄÁ¶ºÀÀÁƔÈÁÃÁËÁƔ·¼¹ÀµƔźÀÏƔʍÁ¾ÏɵƔÀµƔÁ¶¾µÊÀÁ½ƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ§µÅÆÃÀµƔ¼ Ɣõ»Æ¿ººÅÄʙ ƔźÀÏƔĵ¿Á½Ɣ¾µÀºÅÎƔÀµƔʍÁ¾Ïɺ ƔšƔ¹µÀÀÁ¿ƔľÆʵºƔ¿ÎƔ·¼¹¼¿ƔÀÁÊÀÆÑƔÄÅÁÃÁÀÆƔʍÁ¾Ïɵ ƔÀº¹ÁÄÅÆÂÀÆÑƔ¹¾ʙƔÀµ¶¾Ñ¹ºÀ¼ʙƔÄƔžº¿¾¼ Ɣš»¸¾ʙ¹ƔÀµƔ¾Ñ¶Á½Ɣ Âú¹¿ºÅƔÄƔ¹ÃƸÁ½ƔÄÅÁÃÁÀÎƔ·Äº¸¹µƔÂÁ¾º»ºÀ Ɣ¨µ¿ Ɣ¸¹ºƔ·ƔÂÃʙ¿Á¿ƔÄ·ºÅºƔ¿ÎƔ·¼¹º¾¼ƔʺÃÀÁÅÆ ƔƒÂÃÁ·µ¾“Ɣ·ƔʍÁ¾Ïɺ Ɣ»¹ºÄÏƔ¿ÎƔ·¼¹¼¿Ɣ·ºÌºÄÅ·ÁƔÂÃÁÄÅÁƔÁÀÁƔ¹ÃƸÁ¸ÁƔżµ ƔÂÁ ¹ÃƸÁ¿ÆƔÁÅõʌµºÅƔ¼ƔõÄĺ¼·µºÅƔÄ·ºÅ

164 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯ§ƔÀÁÊÀÁ½ƔÄÅÁÃÁÀÎƔ§µÅÆÃÀµƔÄõ»ÆƔÂÁʙ·¾ʙÑÅÄʙƔźƔľµ¶ÁƔ·¼¹¼¿ÎºƔʵÄżƔʍÁ¾ºÉ Ɣ ʍÁÅÁÃκƔ·ƔÂÃʙ¿Á¿ƔÄ·ºÅºƔÀºƔ·¼¹ÀÁ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒʉµÄļÀ¼“Ɣ, 1 

˲¿ÏÉÆƓ ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ ÃÂϞ¶Ò̹ÁÂƓ ÀÁ·ÂƓ Ä´µÂÅ Ɠ žº¹½ÀϞƓ ˲¿¹Ä¾Ɠ ˴´¾ Ϟ¶¹¿¿ ƓÅÂÅƓϞ´Àν ƓÊÅÂƓÃÄÂϞ¿´¶¼¿ϞÒƓϞ¶Â¼À¼ƓÆÄ´¶Á¹Á¼ÒÀ¼Ɠп¹¾ÅÄÂÀ´· Á¼ÅÁ·ÂƓÃÂ¿Ò Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´¿ƓǼ»¼¾ÆƓ¾Â¿ÏÉ´Ɠ¼Ɠþ´»´¿ ƓÊÅÂƓÂÁÂƓÁ¹ƓÀ º¹ÅƓµÎÅÏƓ¹¸¼ÁÎÀƓŶ¹Ä¸ÎÀƓßÀ¹ÅÂÀ Ɠ´Ɠ¸Â¿ºÁÂƓϞÂϞÅÂÒÅÏƓ¼»ƓÀ¹¿¾¼ÈƓ Ê´ϞÅ¼É Ɠ¼Á´Ê¹ƓɹÁÅĵ¹ºÁ´ÒƓϞ¼¿´ƓÄ´»ÂĶ´¿´ƓµÎƓ¹·Â Ɠ˲´º¸´ÒƓÊ´ϞżɴƓ ¿¹Å¼ÅƓÃÂƓϞ¶Â¹½ƓÂĵ¼Å¹ƓrƓʹÀƓµ¿¼º¹Ɠ¾Ɠÿ´Á¹Å¹ ƓŹÀƓµÎϞÅĹ¹ ˲·¸´Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ»ÂÁ¸ÎƓÃļϞ¿´¿¼ƓϞÁ¼À¾¼Ɠ¾Â¿ÏÉ´Ɠ¥´ÅÆÄÁ´ ƓÁ´ϞƓ ÃÂÄ´»¼¿´Ɠ¹·ÂƓÅÂÁ¾´ÒƓϞÅÄƾÅÆÄ´ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓ¹Ì¹Ɠ¶Ɠ5&5Ɠ¶Ɠ¶Î¸´Ñ̼¹ϞÒƓÁ´ µ¿Ñ¸´Å¹¿¼ƓÁ´ƓµϞ¹Ä¶´ÅÂļ¼Ɠ£¼¾ ¸Ñ ˴¼¸¼Ɠ¶ÂƓ¨Ä´Áɼ¼Ɠ¼À¹ÁÁÂƓÐÅÆƓ ϞÅÄƾÅÆÄÆƓ¶¼¸¹¿¼Ɠ·¿´»ÂÀ ƓÁÂƓ¼ÀƓÅ·¸´ƓÁ¼¾ÅÂƓÂϞµ¹ÁÁÂƓÁ¹Ɠö¹Ä¼¿ Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÁ¼¾Å Ɠ¾ÄÂÀ¹ƓÁ¼È ƓøµÁÎÈƓÅÂÁ¾ÂϞŹ½ƓÁ¹Ɠ»´À¹Ê´¿ Ɠ˵ÂƓ ¾´»´¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓ¾Â¿ÏÉÂƓ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ¼À¹ÁÁÂƓÅ´¾Â¹ Ɠ¢µÍÒϞÁ¹Á¼¹ƓÐŽƓÅÂÁ ¾Â½Ɠ Ä´¸¼´¿ÏÁ½Ɠ ϞÅÄƾÅÆĹƓ ¾Â¿ÏÉ´Ɠ Ϟùɼ´¿¼ϞÅÎƓ ÃÂƓ »¶¹»¸Á½Ɠ ¸¼Á´ À¼¾¹Ɠ¼ÌÆÅƓ¶ƓÄ´À¾´ÈƓĹ»ÂÁ´ÁϞÁ·ÂƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼ÒƓÊ´ϞżÉƓ¾Â¿ÏÉ´ƓϞƓ À´ϞϞ¼¶ÁÎÀ¼ƓϞÃÆÅÁ¼¾´À¼Ɠ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ¶Á¹Ɠ¾Â¿ÏÉ´Ɠ¼ƓÀ¹¿¾¼À¼ƓϞÃÆÅÁ¼¾´ À¼Ɠ¶ÁÆÅļƓ¾Â¿ÏÉ´ ƓœƓɹ¿ÂÀƓŹÂļÒƓ¶Â¿ÁƓÿÂÅÁÂϞżƓϞÃÄ´¶¿Ò¹ÅϞÒƓϞƓ»´ ¸´Ê¹½ ƓÁÂƓ¸ÂƓµÍÒϞÁ¹Á¼ÒƓ¶Ϟ¹ÈƓ¸¹Å´¿¹½Ɠ¹Ì¹Ɠ¸´¿¹¾Â

ªÂË Ɯ Ɯ¦¼ÄÆÀÁʍ Ɣ ·ÎÂÁ¾ÀºÀÀνƔÀµƔ Á¶ÄºÃ·µÅÁü¼Ɣ¥¼ʍ ¹Ñ ¢¼¹¼ƔªÃµÀɼʙƔ·Ɣ6'6Ɣ·

˚˾˻̌̆˰ ˿˻˰˽˵̂˳˸˳˰˽̂˾˲ 165

ªÂË Ɯ Ɯš·ºÃÈÆƔqƔ¹Àº·ÀµʙƔÄÅÁÃÁÀµƔʍÁ¾ºÉƔ§µÅÆÃÀµ ƔžÁÀ¹ƔÂÃÁ¾ºÅµºÅƔʺú»Ɣ¼ÈƔ¾ÁÄʍÁÄÅÏ Ɣ¼ƔÀµƔÀ¼ʌÀº¿ƔÄÀ¼¿ʍºƔÁÀ¼ƔÂÁ·ºÃÀÆÅÎƔʍƔÀµ¿ƔÀÁÊÀÁ½ƔÄÅÁÃÁÀÁ½Ɣ·ºÌºÄÅ·ÁƔ·Ɣ¹º¾ºÀ¼¼ƔʉµÄļÀ¼ƔÄŵ¾ÁƔ·ÂÁ¾ÀºƔ»µ¿ºÅÀÁ ƔµƔʙÃʍ¼ºƔʍÁ¾Ïɵ Ɣ¾ÁÅÀκƔ¼ƔÀºÂÃÁ»ÃµÊÀκ ƔÀµÂÃÁż· ƔÂÁź¿Àº¾¼ Ɣ³ÅÁƔÄ·ʙ»µÀÁƔÄƔź¿ ƔÊÅÁƔ¿º¾ʍ¼ºƔʵÄżÉÎƔÀºƔÁÅõʌµÑÅƔÄ·ºÅ ƔµƔõÄĺ¼·µÑÅƔº¸ÁƔ·ÂºÃº¹ Ɣ§À¼¿ʍ¼ƔÂÁʍµ»Î·µÑÅ ƔÊÅÁƔ·ºÌºÄÅ·ÁƔºÄÅÏƔ·º»¹º ƔÀÁƔº¸ÁƔʵÄżÉÎƔqƔõ»ÀÁ¸ÁƔõ»¿ºÃµƔ¼ƔÄÅÃÆʍÅÆÃÎ Ɣ­ÅÁƔ»µÄŵ·¾ʙºÅƔÐżƔʵÄżÉÎƔõ»¹º¾ʙÅÏÄʙ ƔÂÁʍµƔÀºƔÁʺÀÏƔʙÄÀÁ Ɣ £µƔ·ºÃÈÀº¿ƔÇÁÅÁƔ·¼¹ºÀƔʊÀÆÄƔqƔÁ¹¼ÀƔ¼»ƔÄÂÆÅÀ¼ʍÁ·Ɣ§µÅÆÃÀµ

˵´¸ÂƓϞ¾´»´ÅÏ ƓÊÅ ƓÈÂÅÒƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ´ÃôĴÅÎƓÃÄ¿¹Å´¿¼Ɠµ¿¼» ¾ÂƓ ÂÅƓ ¾Â¿¹ÉƓ ¥´ÅÆÄÁ´ Ɠ Á¼Ɠ ¸ÁÂÀÆƓ ¼»Ɠ Á¼ÈƓ Á¹Ɠ Ƹ´¿ÂϞÏƓ ƶ¼¸¹ÅÏƓ Ĺ´¿Ï ÁιƓÊ´ϞżÉÎ ƓϞÂϞÅ´¶¿ÒÑ̼¹Ɠ¾Â¿ÏÉ´ ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓ¿¼ËÏƓµ̹¹Ɠ¼ÈƓÄ´Ϟ ß¹¿¹Á¼¹ Ɠ¢Å¸¹¿ÏÁιƓ·¿ÎµÎƓÁ¹Ɠ¶¼¸ÁÎƓrƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿¼ƓÁ¹ƓļϞ¾Æ 166 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯ³ÅÁƔÀºƔÀµÄÅÁʙ̼½ƔÉ·ºÅÀÁ½ƔÄÀ¼¿ÁʍƔÉ·ºÅµ¿¼Ɣ»¹ºÄÏƔÂÁʍµ»µÀƔȵõʍźÃÀνƔ õ»¿ºÃƔʵÄÅ¼É ƔÄÁÄŵ·¾ʙÑ̼ÈƔÅÆƔ¼¾¼Ɣ¼ÀÆÑƔÁ¶¾µÄÅÏ ƔʉõÄÀκƔqƔ¿º¾ʍ¼ºƔʵÄżÉÎ Ɣ¶¼ÃÑ»Á·ÎºƔqƔ¶Á¾ººƔʍÃÆÂÀκ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒʉµÄļÀ¼“Ɣ, 1 

ªÂË Ɯ  Ɯ ›Ãµ·¼ÅµÉ¼ÁÀÀκƔ ·Á»¿Æ̺À¼ʙƔ ʍÁ¾ºÉƔ §µÅÆÃÀµ Ɣ ÄÁ»¹µ·µº¿ÎºƔ Àº¶Á¾Ï˼¿Ɣ ÄÂÆÅÀ¼ʍÁ¿ƔœµÇÀ¼ÄÁ¿ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒʉµÄļÀ¼“Ɣ, 1 ˚˾˻̌̆˰ ˿˻˰˽˵̂˳˸˳˰˽̂˾˲ 167

ªÂË Ɯ ƜʉÁ¾ÏɵƔ¼ƔÀºʍÁÅÁÃκƔÄÂÆÅÀ¼ʍ¼Ɣ§µÅÆÃÀµƔÀµ·µÀ¼ʙƔÄÂÆÅÀ¼ʍÁ·Ɣ¹µÀÎƔʍÆÃļ·Á¿

ÑÅƓ »´ÃÆϞ¾´ÅÏƓ ´ÃôĴÅÎƓ ¶ÁÆÅÄÏƓ ¾Â¿¹É Ɠ ˵ÂƓ ¾Â·¸´ Á¼µÆ¸ÏƓ ÐÅÂƓ Ãļ¸¹Å ϞÒƓϞ¸¹¿´ÅÏ ˲·¸´Ɠ¾Â¿ÏÉÂƓÄ´»¶ÂĴʼ¶´¹ÅϞÒƓŵÄÂÀƓ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆ ƓŹÁ¼ƓÂÅƓ¾ÄÆÃÁÎÈƓ Á¹Â¸ÁÂĸÁÂϞŹ½Ɠ¿Âº´ÅϞÒƓÁ´ƓÿÂϞ¾ÂϞÅÏƓ¾Â¿ÏÉ´ƓļϞ Ɠ Ɠ Ɠ¥´À´ÒƓ ¸¿¼ÁÁ´ÒƓŹÁÏƓ»¸¹ϞÏƓrƓÂÅƓϞÃÆÅÁ¼¾´Ɠ˴¼À´Ϟ Ɠ´ƓÀÁ·ÂʼϞ¿¹ÁÁιƓÀ¹¿¾¼¹Ɠ ü¾¼ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¶Ɠƶ¹¿¼Ê¹ÁÁÂÀƓ¼»ÂµÄ´º¹Á¼¼Ɠþ´»´ÁÎƓÁ´Ɠ¶Ä¹»¾¹ Ɠ¸ Á»Á´ÊÁ·ÂƓµÍÒϞÁ¹Á¼ÒƓþ´ƓÁ¹ƓÿÆʼ¿¼ Ɠ¡´ƓÁ¼ÈƓÂŶ¹ÅϞŶ¹ÁÁÎƓ¶Î

ªÂË Ɯ Ɯ¥¼ʍ¼Ɣ¼ƔźÀ¼ƔÁÅƔÀ¼ÈƔ·ƔʍÁ¾ÏɺƔ!Ɣ§µÅÆÃÀµ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒʉµÄļÀ¼“Ɣ, 1 Ɣ

168 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ Ɯ¨ºÀ¼ƔÀµƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔʍÁ¾ºÉƔ§µÅÆÃÀµ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒʉµÄļÀ¼“Ɣ, 1 

ϞÅÆÃÎƓ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ·ÂƓÄ´»À¹Ä´ Ɠ˵¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ ƓÊÅÂƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓ¼»ƓÁ¼ÈƓrƓ ÐÅÂƓŹÁ¼ƓÂÅƓÁ´¼µÂ¿¹¹Ɠ¾ÄÆÃÁÎÈƓ¾´ÀÁ¹½ Ɠ˵ÂƓ¾¶´»¼Ä¹·Æ¿ÒÄÁ´ÒƓϞÅÄƾÅÆ Ä´ƓŹÁ¹½ƓµÂ¿¹¹ƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓ¶Ä¹À¹ÁÁÎÀƓϞ¾Âÿ¹Á¼ÒÀƓÊ´ϞÅ¼É Ɠ¶Â»Á¼ ¾´Ñ̼ÀƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ½ƓÁ¹ÆϞƓŽʼ¶ÂϞż œ¸Â¿ÏƓÁ¹¾ÂÅÂÄÎÈƓ¾Â¿¹ÉƓ¿¹Å´ÑÅƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ ƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹ÀιƓ…ϞŠĺ¹¶Î¹ƓÃϞΕƓ¼¿¼Ɠ…ôϞÅÆËϼƓϞµ´¾¼• Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞ¶Â¹½Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼¹½Ɠ Ƹ¹Äº¼¶´ÑÅƓÂÅƓÄ´»ÀÎżÒƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓ¾Â¿ÏÉ´ Ɠ£Ä¼Ê¹ÀƓϞ´À¼ƓϞÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ¼ÁŹĹϞÁÎƓ¸¼ÁƓ¼»Ɠ¸¶ÆÈƓ¸¶¼º¹ÅϞÒƓ¶ÁÆÅļƓÅÂÁ¾Â·ÂƓ¾Â¿ÏÉ´ Ɠ ¸ÄƷ½ƓϞÁ´Äƺ¼ƓÁ´ÃļÀ¹Ä Ɠ³ÁÆϞƓ¼Ɠ±Ã¼À¹Å¹½ Ɠ˰ÈƓÂĵ¼Å´¿ÏÁιƓù ļ¸ÎƓÊÆÅÏ ÊÆÅÏƓÄ´»¿¼ÊÁÎƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¼½Ɠµ¿¼º¹Ɠ¾Ɠÿ´Á¹Å¹Ɠ¼ ƓϞ¿¹¸Â¶´ Ź¿ÏÁ ƓµÎϞÅĹ¹Ɠµ¿¹Å´¹ÅƓ¹¹ Ɠ¸Â·ÂÁÒ¹ÅƓÁ´ÄƺÁνƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ¼Ɠ»´ƓϞʹÅƓ ¶»´¼ÀÁ·ÂƓÃļÅÒº¹Á¼ÒƓÀ¹ÁÒ¹ÅƓϞ¶ÂÑƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓÁ´ÄƺÁνƓÃļÅÂÄÀ´ º¼¶´¹ÅϞÒ Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁ¼½ƓÆϞ¾ÂÄÒ¹ÅϞÒ Ɠ¼ƓÂÁ¼ƓÀ¹ÁÒÑÅϞÒƓÂĵ¼Å´À¼ƓrƓÅÂÅ Ɠ ˚˾˻̌̆˰ ˿˻˰˽˵̂˳˸˳˰˽̂˾˲ 169

ÊÅÂƓ »´ÅÂÄÀ»¼¿ Ɠ ùĹȸ¼ÅƓ Á´Ɠ Á¼»¾ÆÑƓ Âĵ¼ÅÆ Ɠ ´Ɠ ÅÂÅ Ɠ ÊÅÂƓ ÆϞ¾Âļ¿ ϞÒ ƓrƓÁ´Ɠ¶ÎϞ¾ÆÑ Ɠ¦´¾ƓÂÁ¼Ɠ¸¹¿´ÑÅƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÅÎϞÒÊƓµÂÄÂŶ Ɠ´Ɠ»´Å¹ÀƓ ¶Á¶ÏƓÀ¹ÁÒÑÅϞÒƓÀ¹ϞÅ´À¼ Ɠ§ÃÂÀÒÁÆÅιƓ¶Î˹Ɠ³ÁÆϞƓ¼Ɠ±Ã¼À¹Å¹½ƓÀ¹ÁÒ ÑÅϞÒƓÀ¹ϞÅ´À¼ƓÄ´»Ɠ¶ƓƓ·Â¸´ ˵¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ ¿¹ÅƓ Á´»´¸Ɠ žÄο¼Ɠ Ϟ´À¹Ɠ ¸´¿¹¾Â¹Ɠ ¾Â¿ÏÉÂƓ ¥´ÅÆÄÁ´ Ɠ ÂƓ¾ÂÅÂÄÂÀƓ¶Âµ̹ƓÁ¹Ɠø»Ĺ¶´¿¼ Ɠ±ÅÂƓ¾Â¿ÏÉÂƓϞ¶Ò»´ÁÂƓϞÂƓϞÃÆÅÁ¼¾ÂÀƓ ¨¹µ´ ƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓÆ¿¹Å´¹ÅƓÃÎ¿Ï Ɠ»´Ã¿ÁÒÒƓµ¿´ϞÅÏƓ¶¸Â¿ÏƓ Âĵ¼ÅÎƓ ϞÃÆÅÁ¼¾´ Ɠ £¿ÂϞ¾ÂϞÅÏƓ ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ ÐÅ·ÂƓ ¾Â¿ÏÉ´ Ɠ ¾´¾Ɠ ¼Ɠ Ϟ´À·ÂƓ ϞÃÆÅÁ¼¾´ ƓÁ¹ƓϞ¶Ò»´Á´ƓϞƓо¶´ÅÂÄÂÀƓÿ´Á¹ÅÎ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¼» »´ƓµÂ¿ÏË ·ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ¶ÂϞÃļÁ¼À´¹ÅϞÒƓ¾´¾Ɠÿ¹ƓÅÂÊ¹Ê Á·ÂƓµ͹¾Å´

ˡ˿̃̂˽˸˺˸ §Ɠ ¾´º¸Â½Ɠ ·¼·´ÁÅϞ¾Â½Ɠ ÿ´Á¹ÅÎƓ ¹ϞÅÏƓ Ϟ¹À¹½ϞŶÂƓ ϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ Ɠ ¢Ϟ µ¹ÁÁÂƓµÂ·´ÅÎƓ¼À¼Ɠ²Ã¼Å¹ÄƓ¼Ɠ¥´ÅÆÄÁ Ɠ˵´ƓϞ¹·Â¸ÁÒËÁ¼½Ɠ¸¹ÁÏƓÆƓ²Ã¼ ŹĴƓ¼ÈƓ¼»¶¹ϞÅÁÂƓ Ɠ´ƓÆƓ¥´ÅÆÄÁ´ƓrƓ Ɠ¼ƓĹ·Æ¿ÒÄÁÂƓµÁ´Äƺ¼¶´ÑÅϞÒƓ Á¶ι Ɠ˵¼ºÁÒÒƓ·Ä´Á¼É´ƓÀ´ϞϞÎƓ¼ƓÄ´»À¹Ä´Ɠ¸¿ÒƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ƓÇÂÄÀ´¿ÏÁÂƓ Á¹ƓÆϞÅ´Á¶¿¹Á´ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¸¿ÒƓ¥´ÅÆÄÁ´ƓÐÅÂƓʼϞ¿ÂƓÆϞ¿Â¶Á¹Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¶µ¿¼ »¼Ɠÿ´Á¹ÅÎƓµÁ´Äƺ¼¶´¹ÅϞÒƓµ͹¾ÅƓÄ´»À¹ÄÂÀƓqƓÀ¹ÅĶ ƓÅÂƓÊÅÂƓ ÐÅÂƓrƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¼¿¼ƓÊ´ϞżɴƓ¹¹Ɠ¾Â¿ÏÉ´ œƓ ¿ÑµÂÀƓ ÀÁ·ÂʼϞ¿¹ÁÁÂÀƓ Ϟ¹À¹½ϞŶ¹Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ Ź¿Ɠ À¹¿¾¼ÈƓ ¶Ϟ¹·¸´Ɠ µÂ¿Ï˹ Ɠ ʹÀƓ ¾ÄÆÃÁÎÈ Ɠ ¥ÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ ÿ´Á¹ÅƓ rƓ Á¹Ɠ ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ¼¹ Ɠ ˴¹¿¾¼¹ƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ƓrƓÐÅ Ɠ¾´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â Ɠ·¿ÎµÎƓÁ¹ÃÄ´¶¼¿ÏÁ½ƓÇÂÄÀÎ Ɠ ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓϞÂϞÅÂÒ̼¹Ɠ¼»ÂƓ¿Ï¸´ Ɠ˰À¹ÒƓÄ´»À¹ÄƓÀ¹Á¹¹ƓϵƓ¾À ƓÂÁ¼ƓÁ¹Ɠ ¶Ɠ ϞÂϞÅÂÒÁ¼¼Ɠ Ϟ¶Â¹½Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼¹½Ɠ Ãļ¸´ÅÏƓ Ϟ¹µ¹Ɠ Ϟǹļ¸´¿ÏÁÆÑƓ ÇÂÄ ÀÆ ƓœÁ¹ËÁ¹ƓÂÁ¼ƓÂʹÁÏƓÃÂȺ¼ƓÁ´Ɠ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ¼ƓҸĴƓ¾ÂÀ¹Å Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ Ɠ

ªÂË Ɯ ƜʉÃÆÂÀº½Ë¼ºƔÄÂÆÅÀ¼ʍ¼Ɣ§µÅÆÃÀµƔÀºƔ·Ɣ¿µÄËŵ¶º

170 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

ªÂË Ɯ ƜªÁ¶ÁÄ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔ+?OPƔ0CALK?FPP?KACƔ[email protected]Ɣ, 1 

ÀÁ·¼¹Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓÅ´¾Â¶ÎÀ¼Ɠ¼ƓÒ¶¿ÒÑÅϞÒ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¶¸´¿¼ƓÂÅƓ ÿ´Á¹ÅÎƓÃÂƓ¶¹ϞÏÀ´ƓÈ´ÂżʹϞ¾¼ÀƓÂĵ¼Å´À Ɠ£¿´Á¹Å´ƓÀ·¿´Ɠ»´È¶´Å¼ÅÏƓ ¼È Ɠ´ƓʹĹ»ƓÁ¹¾ÂÅÂĹƓ¶Ä¹ÀÒƓÀº¹ÅƓÃÂŹÄÒÅÏ ¥Ɠ À´¿ÎÀ¼Ɠ ´ϞŹÄ¼¸ÂøµÁÎÀ¼Ɠ ϞÃÆÅÁ¼¾´À¼Ɠ ÀÎƓ þ´Ɠ »Á´¾Â ÀÎƓ Á¹Ɠ ÂʹÁÏƓ µ¿¼»¾Â Ɠ ž¹Å´¿ÏÁ¹¹Ɠ ¸ÄÆ·¼ÈƓ ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÁÎƓ Å´¾¼¹Ɠ µ͹¾ ÅÎƓ ÆƓ ˴´ÄϞ´Ɠ rƓ ¸¶´Ɠ ¹·ÂƓ Á¹µÂ¿Ï˼ÈƓ ϞÃÆÅÁ¼¾´ Ɠ ¨ÂµÂϞƓ ¼Ɠ ž¹½ÀÂϞ Ɠ ¢Ϟ µ¹ÁÁÂƓÃļϞÅ´¿ÏÁ¹Ɠ¶Á¼À´Á¼¹ƓµÎ¿ÂƓÃļ¶¿¹Ê¹ÁÂƓ¾Ɠ¨ÂµÂϞÆƓÁ´Ɠ¹·ÂƓඹÄÈÁÂϞÅÏƓ¸´º¹ƓÈÂŹ¿¼ƓÂÅÃÄ´¶¼ÅÏƓ»ÂÁ¸ ƓÁÂƓþ´ƓÁ¹ƓÿÆʼ¿ÂϞÏ Ɠ«¹ÀƓ ¶Á¼À´Å¹¿ÏÁ¹¹ƓÃļϞÀ´Åļ¶´¹ËÏϞÒƓ¾Ɠ¿ÑµÂÀÆƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀÆƓŹ¿Æ ƓŹÀƓ µÂ¿Ï˹Ɠ¶ƓÁ¹ÀƓ»´·´¸Â¾ Ɠ¨ÂµÂϞƓrƓÁ¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ¼¹ Ɠ£ÂϞÀÂÅļŹ Ɠ¾´¾¼¹Ɠ ϞÅÄ´ÁÁιƓϞÅÄƾÅÆÄÎƓ¼¸ÆÅƓ¶¸Â¿ÏƓ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ±Å¼Ɠ¿¼Á¼¼Ɠ¼»ƓÀ¹¿ ¾¼ÈƓÃĶ´¿Â¶Ɠ¼ƓµÂÄ»¸ƓÃÂȺ¼ƓÁ´ƓÀ¹Ä¼¸¼´ÁÎ Ɠ¥Æ̹ϞŶƹÅƓƺ¹ƓÁ¹ Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ Ǽ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ ŹÂļ½ Ɠ ÃÎÅ´Ñ̼ÈϞÒƓ µÍÒϞÁ¼ÅÏƓ ¼ÈƓ µĴ»Â¶´ Á¼¹ ƓÁÂƓþ´ƓÁ¼¾ÅÂƓÁ¹Ɠ߿º¼¿Ɠ¼ϞʹÄÃζ´Ñ̹½ œϞ¹ƓÀ¹¿¾¼¹ƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ƓÁ¹ϞÆÅƓÁ´ƓϞ¹µ¹ƓÀÁ·ÂʼϞ¿¹ÁÁιƓϞ¿¹¸ÎƓƸ´ Ķ ƓœÄ¹ÀÒƓÂÅƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÂÁ¼ƓϞÅ´¿¾¼¶´ÑÅϞÒƓ¸ÄÆ·ƓϞƓ¸ÄÆ·ÂÀƓ¼ƓϞƓÃļÈ ˡ˿̃̂˽˸˺˸ 171

ªÂË Ɯ Ɯ£µ¼¶Á¾ººƔʍÃÆÂÀκƔÄÂÆÅÀ¼ʍ¼Ɣ¾µÀºÅƔ§Á¾ÀºÊÀÁ½ƔļÄź¿ÎƔ·ƔÁ¹ÀÁ¿Ɣ¿µÄËŵ¶ºƔÄƔžº¿¾º½Ɣ¼Ɣ¢ºÃʍÆüº¿ Ɣ¤À¼ƔÀ¼Êº¿ƔÀºƔÆÄÅƵÑÅƔ¢ºÃʍÆÃ¼Ñ ƔµƔÂÁƔÄ·Áº½ƔÂüÃÁ¹ºƔÂÁÃÁ½Ɣ¹µʌºƔ¶Á¾ººƔ¼ÀźúÄÀÎ

¸Ò̼À¼Ɠ¼»¸´¿¹¾´ƓŹ¿´À¼ Ɠ¸ÄµÒÅϞÒƓÁ´ƓŸ¹¿ÏÁιƓÊ´Ϟż Ɠ´ƓÀ·ÆÅƓ¼Ɠ µ͹¸¼ÁÒÅÏϞÒ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¶ÂϞϞÅ´Á¶¼ÅÏƓ¼ÈƓ¸´¿¹¾Â¹ƓÃÄÂ˿¹Ɠ¼ƓÃļϞ Ⱥ¸¹Á¼¹ƓµÆ¸¹ÅƓÁ¹¿¹·¾Â Ɠ˵ÂƓϞŸ¼ƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ¹ϞÅÏƓ¼ƓŹ ƓÊÅÂƓ·¹Á¹Å¼ ʹϞ¾¼ƓϞ¶Ò»´ÁÎƓϞƓÿ´Á¹Å½ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¸¶¼ºÆÅϞÒƓÄÒ¸ÂÀƓϞƓÁ¹½Ɠ¶Ɠÿ Ϟ¾ÂϞżƓ ¹¹Ɠ о¶´ÅÂÄ´Ɠ ¼ Ɠ Ϟ¾ÂĹ¹Ɠ ¶Ϟ¹·Â Ɠ ¼À¹ÑÅƓ µ̹¹Ɠ ϞƓ Á¹½Ɠ ÃļϞȺ ¸¹Á¼¹ 172 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

¢ϞµνƓ¼ÁŹĹϞƓßϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ¾ÄÆÃÁιƓÿ´Á¹ÅÂøµÁιƓϞÃÆÅ Á¼¾¼ Ɠ§Ɠ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¼ÈƓʹÅÎĹƓÐÅÂƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹ÀιƓ…·´¿¼¿¹¹¶Î•ƓϞÃÆÅ Á¼¾¼ƓrƓ˰ ƓŸ¶ÄÂô Ɠ´Á¼À¹¸Ɠ¼Ɠ˲´¿¿¼ϞÅ Ɠ§Ɠ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓϞ¶Â ¼ÀƓÄ´»À¹ÄÂÀƓ¼ƓÀ´ϞϞ½ƓÀ·Æʼ½Ɠ¦¼Å´Á Ɠ±Å¼ƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ƓÃÂƓϞ¶Â¼ÀƓ¶ÁÆ ÅĹÁÁ¼ÀƓôĴÀ¹ÅÄ´ÀƓÃÂÊżƓÁ¹ÂÅ¿¼Ê¼ÀÎƓÂÅƓÿ´Á¹Å Ɠ£ÄÂϞÅÂƓ¼ÈƓ¸¶¼ º¹Á¼¹Ɠ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¾ÂÁÅÄ¿¼ÄƹÅϞÒƓ¹Ì¹ƓµÂ¿¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÀ¼ƓŹ¿´ À¼ƓrƓÀ´Å¹Ä¼ÁϞ¾¼À¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼ œÂÅƓùŸƓÁ´À¼Ɠ¡¹À¿ÒƓ¼Ɠ˳ÆÁ´ Ɠ´ƓÄÒ¸ÂÀƓ¶ƓÀ´ϞËÅ´µ¹ƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ¥´ ÅÆÄÁ´Ɠ ¦¼Å´Á Ɠ ¡´À¹Ê´Å¹¿ÏÁ´ÒƓ À´¿¹ÁϾ´ÒƓ ÿ´Á¹Å´Ɠ ϞƓ ÿÂÅÁ½Ɠ ´ÅÀÂϞ ǹĽ Ɠ ϞƓ º¼¸¾¼À¼Ɠ µÂ¿Ï˼À¼Ɠ …ÀÂÄÒÀ¼•Ɠ ¼»Ɠ À¹Å´Á´ Ɠ ÐÅ´Á´Ɠ ¼Ɠ ÃÄÂô Á´ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ˴ÂÄÒƓ¼»ƓϞº¼º¹ÁÁ·ÂƓ·´»´ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓÃļƓŹÀùĴ ÅÆĹƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ¦¼Å´Á´ƓqƓŠ ƓÁ´È¸¼ÅϞÒƓ¶Ɠº¼¸¾ÂÀƓ¶¼¸¹ Ɠ¢Ê¹ÁÏƓ Ãļ¶¿¹¾´Å¹¿ÏÁ´ÒƓÿ´Á¹Å´ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÁ´ƓÁ¹½ƓµÆ¸¹ÅƓ¿¹·¾ÂƓ¼Ɠ¼ÁŹĹϞ ÁÂƓÄ´µÂÅ´ÅÏƓrƓ´ÅÀÂϞǹĴƓÿÂÅÁ´Ò ƓÁ´¸¹ºÁÂƓ»´Ì¼Ì´¹ÅƓÂÅƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹ Ϟ¾¼ÈƓ¿Æʹ½Ɠ¼ƓÃÂƓϞÂϞÅ´¶ÆƓµ¿¼»¾´Ɠ¾Ɠ»¹ÀÁ½Ɠ´ÅÀÂϞǹĹ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓź¹Ɠ ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓϞÂϞżÅƓ¼»Ɠ´»ÂÅ´ ƓÈÂÅÒƓ¼Ɠ¿¼Ë¹Á´Ɠ¾¼Ϟ¿Âĸ´ Ɠœ´¾ÆÆÀÁιƓ Ϟ¾´Ç´Á¸ÄÎƓÅ´ÀƓÁ¹ƓÁƺÁÎ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ´ÅÀÂϞǹÄÁ¹Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹ƓÃÂÊżƓ ¾´¾ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ¸´º¹ƓÊÆÅÏƓµÂ¿Ï˹ Ɠ¦¹Ã¿ÂƓ¸¹¿¼ϞÏ Ɠµ´¿¿ÂÁʼ¾ƓϞƓ¾¼Ϟ¿Â ĸÂÀƓ»´ƓϞüÁÆƓrƓ¼Ɠ¶ÎƓ¿¹·¾ÂƓµÆ¸¹Å¹ƓÄ´µÂÅ´ÅÏƓÁ´Ɠ¦¼Å´Á¹ Ɠ˲ϞŴż ƓÐÅÂƓ ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁνƓ¾ÄÂÀ¹Ɠ˳ÆÁÎƓϞÃÆÅÁ¼¾ ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓƸ´ ¿ÂϞÏƓÃÂϞ´¸¼ÅÏƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ´ÃôĴŠƓ±ÅÂƓµÎ¿Ɠ…Ñ½·¹ÁϞ• Ɠ¸ÂϞÅ´¶¿¹Á ÁνƓ ÅƸ´Ɠ Á´Ɠ µÂÄÅÆƓ …˲´ϞϞ¼Á¼•Ɠ +0 Ɠ "0 Ɠ ¼Ɠ ÃÂϞ´¸¾´Ɠ µÎ¿´Ɠ ¸Â¶Â¿Ï ÁÂƓƸ´ÊÁ½ œÂÅƓ ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁνƓ ϞÁ¼À¾ Ɠ Ϟ¸¹¿´ÁÁνƓ Á´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¦¼Å´Á´Ɠ ļϞ Ɠ Ɠ¦¹ÀùĴÅÆÄ´ƓÁ¼»¾´Ò ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ·¿ÎµÎƓrƓÐÅÂƓÂʹÁÏƓÈ¿¸

ªÂË Ɯ Ɯ§À¼¿ÁʍƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ¨¼ÅµÀµ Ɣ Ĺº¾µÀÀνƔ »ÁÀ¹Á¿Ɣ ƒ›Ñ½¸ºÀēƔ ÄƔ ·ÎÄÁÅÎƔÀºÄʍÁ¾Ïʍ¼ÈƔʍ¼¾Á¿ºÅÃÁ·ƔÂüƔ ÄÂÆÄʍºƔÀµƔµõËÑźƔƔʙÀ·µÃʙƔƔ¸ Ɣ š¼¹ÀÎƔÃÆľÁƔúʍ¼Ɣ¼Ɣ¹ÀÁƔÁ»ºÃµ Ɣ·ƔʍÁÅÁÃÁºƔ ·Âõ¹µºÅƔ úʍµ Ɣ ·Ɣ ÀµÄÅÁʙ̼½Ɣ ¿Á¿ºÀÅƔÄÆȼº ƔÀÁƔºÌºƔÀº¹µ·ÀÁƔ·ƔÀ¼ÈƔ ¶Î¾µƔʌ¼¹ʍÁÄÅÏƔqƔ·ºÃÁʙÅÀÁ Ɣ¿ºÅµÀ Ɣ

ˡ˿̃̂˽˸˺˸ 173

ªÂË Ɯ Ɯ¥Á·ºÃÈÀÁÄÅÏƔ¨¼ÅµÀµ Ɣ§À¼¿ÁʍƔ»ÁÀ¹µƔƒ›Ñ½¸ºÀē

ÁνƓ ¶Â¸ÒÁ½Ɠ ¿¹¸ Ɠ ˴ÎƓ ¶Ɠ ÐÅÂÀƓ ƶ¹ ĹÁÎ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¦¼Å´ÁƓ¶Âµ̹ƓÃÂƓ µÂ¿Ï˹½ƓÊ´ϞżƓϞÂϞżÅƓ¼»Ɠ¶Â¸ÒÁ·ÂƓ ¿Ï¸´ Ɠ ª¶¹ÅƓ ¾Ä´ϞÁ¶´Å Äκ¹¶´ÅνƓ ÂÁƓ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁνƓ¼ƓϞ¶Ò»´ÁƓϞƓŹÀ ƓÊÅÂƓ ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ¦¼Å´Á´ƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ Æ¿ÏÅĴǼ¿¹Å´Ɠ Ϟ¼ÁŹ »¼ÄÆÑÅϞÒƓ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ Ϟ¿ÂºÁιƓ ÂÄ·´ Á¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ øƓ µ̼ÀƓ Á´ »¶´Á¼¹ÀƓ …Å¿¼ÁΕ Ɠ žÎÀ¾´Ɠ ¼»Ɠ ÐżÈƓ ¶¹Ì¹ϞŶƓ ÃÄÂÃÆϞ¾´¹ÅƓ ¾Ɠ ö¹ÄÈÁ ϞżƓ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓÂÄ´Áº¹¶Î½Ɠ¼Ɠ¾Ä´Ϟ ÁνƓɶ¹Å Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓ¹·ÂƓÄ´Ϟ Ϟ¹¼¶´Ò Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ¼»ÆÊ´ÅÏƓ¼»Ɠ¾ÂϞÀÂϞ´Ɠ ·¹Â·Ä´Ç¼ÑƓ ¦¼Å´Á´Ɠ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ Ϟ¿Âº Á Ɠ£ÂÀ·´¹ÅƓÄ´¸¼Â¿Â¾´É¼Ò ƓœƓÐÅÂÀƓ ϞÀÎϞ¿¹ƓϞ¼ÅƴɼÒƓÁ´ÃÂÀ¼Á´¹ÅƓœ¹Á¹ ÄÆ Ɠ ˲ϞŴż Ɠ ¼Ɠ ɼľƿÒɼÒƓ ´ÅÀÂϞǹ ÄÎƓÁ´Ɠ¦¼Å´Á¹Ɠź¹Ɠ¶¹Á¹Ä¼´ÁϞ¾Â·ÂƓżôƓÃÂƓ¸ÁÂÀÆƓÀÂÌÁÂÀÆƓɼ¾¿Â ÁÆƓ¶Ɠ¾´º¸ÂÀƓ¼»ƓÿÆ˴ļ½ ¥ÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ ¸ÄÆ·¼ÈƓ ÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓ ź¹Ɠ Âļ·¼Á´¿ÏÁÎ Ɠ ˰ Ɠ µ¿¼ º´½Ë¼½Ɠ ϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ Á´È¸¼ÅϞÒƓ Á´Ɠ Å´¾ÂÀƓ º¹Ɠ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼¼Ɠ ÂÅƓ ÿ´Á¹ÅÎ ƓÊÅÂƓ¼Ɠ˳ÆÁ´ƓÂÅƓ¡¹À¿¼ ƓÁÂƓ²Ã¼Å¹ÄƓrƓ·¼·´ÁÅ Ɠ´Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¸¹½ ϞŶƹÅƓÁ´ƓϞ¶Â½ƓϞÃÆÅÁ¼¾ƓÂʹÁÏƓϞ¼¿ÏÁ Ɠ£Ä¼¿¼¶Á¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ Ä´Ϟÿ´¶¼¿ÂƓÁ¹¸Ä´ƓϞÃÆÅÁ¼¾´ Ɠ¼ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓÁ´ƓÁ¹ÀƓÀÁº¹ϞŶÂƓ¸¹½ϞÅ ¶ÆÑ̼ÈƓ¶Æ¿¾´Á¶ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¶Î·¿Ò¸ÒÅƓ¾´¾ƓʹÄÁιƓÅÂʾ¼ Ɠœ¼¸Á ƓÊÅÂƓ ¶ÎµÄÂϞÎƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¶Æ¿¾´Á¶Ɠ¿Âº´ÅϞÒƓÃÂƓµ´¿¿¼ϞżʹϞ¾¼ÀƓÅÄ´¹¾ÅÂļÒÀ Ɠ œ¹¸ÏƓÅ´ÀƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹ÅƓ´ÅÀÂϞǹÄÎ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÅ ƓÊÅÂƓ¶ÎµÄÂ˹ÁÂƓ ¼»Ɠ¶Æ¿¾´Á´ Ɠ¿¹Å¼ÅƓÃÂƓôĴµÂ¿¹Ɠ¼¿¼ƓÃÂƓп¿¼ÃϞÆ Ɠ˴´¿´ÒƓϞ¼¿´ƓÅÒº¹ ϞżƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ˰ÂƓϞ»¸´¹ÅƓÆϞ¿Â¶¼ÒƓ¸¿ÒƓ¶ÎϞ¾¼ÈƓ¶ÎµÄÂϞ¶Ɠϵq Ɠ¾ÀƓ¶¶¹ÄÈ Ɠ´ƓÅÂƓ¼ƓÃÄÒÀÂƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞƒ œÅÂĽƓÂÅƓ²Ã¼Å¹Ä´ƓϞÃÆÅÁ¼¾ ƓŸ¶ÄÂô ƓþÄÎÅƓ¿¹¸ÒÁ½Ɠ¾ÂĽ Ɠ¾´¾Ɠ Á´Ë´Ɠ šÁŴľż¸´ Ɠ £Â¸Ɠ ¾ÂĽ Ɠ Å¿̼Á´Ɠ ¾ÂÅÂĽƓ ÂɹÁ¼¶´¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ ϵq Ɠ¾À ƓrƓ¾¹´ÁƓº¼¸¾Â½Ɠ¶Â¸Î Ɠ˳¹¸ÒÁ´ÒƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓþÄÎÅ´ƓÀÁ· ʼϞ¿¹ÁÁÎÀ¼Ɠ ¸Ä¹¶Á¼À¼Ɠ ÅĹ̼Á´À¼ Ɠ £Â¸Ɠ ¶¿¼ÒÁ¼¹ÀƓ ø¿¹¸Á·ÂƓ ¾¹ ´Á´Ɠ ÿ´ϞÅÎƓ ¿Ï¸´Ɠ À¹¸¿¹ÁÁÂƓ ùĹÀ¹Ì´ÑÅϞÒ Ɠ Á´ÃÂÀ¼Á´ÒƓ ÐżÀƓ ¸Ä¹½ÇƓ 174 

 6. ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋ ˸̅{ ˺˾˻̌̆˰ ˸{ ˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸

»¹ÀÁÎÈƓÀ´Å¹Ä¼¾Â¶ Ɠ¦Ä¹Ì¼ÁÎƓ¶ÂƓ¿Ï¸ÆƓ¶Ä¹ÀÒƓÂÅƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓžÄζ´ÑÅ ϞÒ Ɠ¼ƓÂÅÅƸ´ƓÇÂÁÅ´Á´À¼Ɠ¶ÎÄζ´¹ÅϞÒƓ¶Â¸´ Ɠ¦¹Ã¹ÄÏƓÀÎƓÐÅÂƓ»Á´¹ÀƓÅÂÊ Á ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¶¼¸¹¿¼ƓÇÂÁÅ´ÁÎƓϞƓÃÂÀÂÌÏÑƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓŹ¿¹Ϟ¾ÂôƓ …©´µµ¿• Ɠ±ÅÂƓžÄζ´¹ÅƓùÄϞù¾Å¼¶ÆƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÅÏƓ¶Â¸ÆƓŸ¶ÄÂÃÎ Ɠ˲¹ ÊÅÂƓÂƓÁ¹½ƓÀÎƓƺ¹Ɠ»Á´¹ÀƓÐÅÂƓϞ¿¹Á´ÒƓ¶Â¸´ ƓÈÂÄÂ˼½ƓÃĶ¸Á¼¾Ɠп¹¾ ÅļʹϞŶ´ ƓÁ´ƓÊÅÂƓƾ´»Î¶´¹ÅƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹ ƓŸ¹ƓŹÀùĴÅÆÄ´ Ɠ¶¹Ä ÒÅÁ Ɠµ¿¼»¾´Ɠ¾Ɠ¾ÂÀÁ´ÅÁ½ ƓÁÂƓÂƓ¹¹Ɠµ¼Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓϞÂϞÅ´¶¹ƓÀÎƓþ´Ɠ Á¼Ê¹·ÂƓ Á¹Ɠ »Á´¹À Ɠ ©ÂŹ¿ÂϞÏƓ µÎƓ »´Ê¹ÄÃÁÆÅÏƓ ¼Ɠ ÃÄ´Á´¿¼»¼Ä¶´ÅÏƓ ÐÅÆƓ ¶Â¸Æ Ɠ˰ƓоϞù¸¼É¼¼ƓϞƓÐŽƓɹ¿ÏÑƓƺ¹Ɠ·ÂŶÒÅϞÒ žÄÆ·¼¹Ɠ ¾ÄÆÃÁιƓ ϞÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ ÿ´Á¹Å Ɠ ¶¾¿ÑÊ´ÒƓ Á´ËÆƓ ˳ÆÁÆ Ɠ Á¹Ɠ À¹ Á¹¹Ɠ ¼ÁŹĹϞÁÎ Ɠ £ÂƓ ϞÆż Ɠ ÂÁ¼Ɠ ßϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ Ϟ´ÀÂϞÅÂÒŹ¿ÏÁÆÑƓ ·ÄÆà ÃÆƓÿ´Á¹Å ϞÃÆÅÁ¼¾Â¶

7

˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋˸˺˾˼˵̂̋

˟˻˰˽˵̂̋˺˾̂˾̀̋˵˽˵˼˵̈˰̎̂˶˸̂̌˴̀̃˳˸˼ ˲ÄÂÀ¹ƓµÂ¿Ï˼ÈƓÿ´Á¹ÅƓϞƓ¼ÈƓ¾Â¿ÏÉ´À¼Ɠ¼ƓϞÃÆÅÁ¼¾´À¼ Ɠ¶Ɠ¥Â¿Á¹Ê Á½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ¹Ɠ ¹ϞÅÏƓ Ϟ¹À¹½ϞŶÂƓ ÿ´Á¹Å ¾´Ä¿¼¾Â¶Ɠ DǤARFLj PLANETS Ɠ ÆÊĹ º¸¹ÁÁ¹Ɠ Ĺ˹Á¼¹ÀƓ ˴¹º¸ÆÁ´Ä¸Á·ÂƓ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ ϞÂÑ»´Ɠ ¶Ɠ Ɠ· Ɠ£Â¾´Ɠ¼ÈƓ¶Ϟ¹·ÂƓÃÒÅÏƓ£¿ÆÅÂÁ Ɠ±Ä¼¸´ Ɠ˴´¾¹À´¾¹ Ɠ©´ÆÀ¹ÒƓ¼ƓµÎ¶ ˼½Ɠ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼½Ɠ´ϞŹÄ¼¸Ɠª¹Ä¹Ä´ƓrƓ¹·ÂƓź¹Ɠ¶¶¹¿¼Ɠ¶ƓÐÅÆƓ·ÄÆÃÃÆ Ɠ ÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ ÃÂƓ Ϟ¶Â¼ÀƓ Ǽ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓ Ϟ¶Â½ϞŶ´ÀƓ ÂÁƓ ÂŶ¹Ê´¹ÅƓ Âß¹¿¹ Á¼ÑƓ¾´Ä¿¼¾Â¶Â½Ɠÿ´Á¹ÅÎ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¼À¹¹ÅƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓµÂ¿ÏËÆÑƓÀ´ϞϞÆ ƓÊÅ µÎƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓϞµϞŶ¹ÁÁ½Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼¼ƓÃļµĹϞżƓϞǹļ¸´¿Ï ÁÆÑƓÇÂÄÀÆ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓÀ´ϞϞ´Ɠª¹Ä¹ÄÎƓÁ¹ƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓ¶¹¿¼¾´ ƓÊŵÎƓÂÁ´Ɠ µÎ¿´ƓϞÃÂϞµÁ´ƓϞ¶Â¼ÀƓÃļÅÒº¹Á¼¹ÀƓÄ´ϞʼϞżÅÏƓ¾ĹϞÅÁÂϞżƓϞ¶Â¹½Ɠ Âĵ¼ÅÎƓ ÂÅƓ ϞÂϞ¹¸Á¼ÈƓ Ź¿ Ɠ œƓ ÐÅÂÀƓ ¼Ɠ »´¾¿ÑÊ´¹ÅϞÒƓ ¶ÅÂĹƓ ¶´ºÁ¹½Ë¹¹Ɠ Ϟ¶Â½ϞŶÂƓ¿ÑµÂ½Ɠ¾´Ä¿¼¾Â¶Â½Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɂ´Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ¼¹ÀƓª¹Ä¹ÄÎ Ɠ¶Ϟ¹Ɠÿ´Á¹ÅÎ ¾´Ä¿¼¾¼Ɠ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¶Á¹Ɠµ ¿´ϞżƓÂĵ¼ÅƓµÂ¿Ï˼ÈƓÿ´Á¹Å Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓrƓ¶ƓÃÂÒϞ¹Ɠ˲½ùĴƓÂÅƓƓ ¸ÂƓϵƓ´ Ɠ¹ Ɠ£Ä´¶¸´ Ɠ£¿ÆÅÂÁƓ¼» »´ƓµÂ¿ÏË·ÂƓоϞɹÁÅļϞ¼Å¹Å´ƓϞ¶Â¹½Ɠ Âĵ¼ÅÎƓ¼Á·¸´Ɠ»´È¸¼ÅƓ¶Ɠß¹¿ÎƓÂĵ¼ÅÎƓ˵¹ÃÅÆÁ´ƓϞƓƓÃÂƓƓ·· Ɠ £¿ÆÅÂÁƓµÎ¿Ɠµ¿¼º¹Ɠ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆ ƓʹÀƓ˵¹ÃÅÆÁ Ɠ±Ä¼¸´Ɠź¹ƓÊ´ϞÅÏƓ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ ÃĶ¸¼ÅƓ»´Ɠß¹¿´À¼ƓÃÂÒϞ´Ɠ˲½ùĴ ƓƸ´¿ÒÒϞÏƓ»´Ɠ¹·ÂƓÇÂÄÀ´¿ÏÁÆÑƓ ¶Á¹ËÁÑÑƓ·Ä´Á¼ÉÆƓÁ´ƓƓ´ Ɠ¹ ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ£Â¾´Ɠ¼»ƓÃÒżƓ¼»¶¹ϞÅÁÎÈƓ¾´Ä ¿¼¾Â¶ÎÈƓÿ´Á¹ÅƓÀÎƓµ¿¼»¾ÂƓ»Á´¾ÂÀÎƓ¿¼ËÏƓϞƓ¸¶ÆÀÒƓrƓϞƓ£¿ÆÅÂÁÂÀƓ¼Ɠ ª¹Ä¹Ä½ ƓÄÒ¸ÂÀƓϞƓ¾ÂÅÂÄÎÀ¼ƓÃµζ´¿¼ƓÀ¹ºÃ¿´Á¹ÅÁιƓĵÂÅÎ ˲ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ»ÂÁ¸Ɠ…¤´ϞϞ¶¹Å•Ɠ!>SJ Ɠ+0Ɠ¶Î˹¿ƓÁ´ƓÂĵ¼ÅÆƓ¶Â ¾ÄÆ·Ɠª¹Ä¹ÄÎƓ¶ƓÀ´ÄŹƓϵƓ· ƓœƓ¼ϞÅÂļ¼Ɠ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å¼¾¼ƓÐÅÂƓϞÅ´¿ÂƓÃ¹Ä ¶ÎÀƓÃÂϞ¹Ì¹Á¼¹ÀƓ¾ĹϞÅÁÂϞŹ½Ɠÿ´Á¹ÅÎ ¾´Ä¿¼¾´ ƓœƓƓ· Ɠ»ÂÁ¸Ɠ¹Ì¹Ɠ ÇÆÁ¾É¼ÂÁ¼ÄƹÅƓ¾Â·¸´Ɠ¹·ÂƓĹϞÆÄϞÎƓ¼ϞÅÂÌ´ÅϞÒ ƓÂÁƓÂϞÅ´Á¹ÅϞÒƓ¶¹ÊÁÎÀƓ ϞÃÆÅÁ¼¾ÂÀƓª¹Ä¹ÄÎ ª¹Ä¹Ä´ƓµÎ¿´ƓùĶÎÀƓžÄÎÅÎÀƓ´ϞŹÄ¼¸ÂÀƓƓ· Ɠ¼Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹Ɠ ¸¶ÆÈƓϞÅ¿¹Å¼½Ɠ¹¹Ɠ¼»ÆÊ´¿¼Ɠ¶ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃÎ ƓÁÂƓÅ¿ϾÂƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓŹ¿¹ Ϟ¾ÂÃƓ…©´µµ¿•ƓϞÀ·ƓÄ´»·¿Ò¸¹ÅÏƓ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼¹Ɠ¸¹Å´¿¼Ɠ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¼Ɠ 176 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ ƜªÁÅÁƔ¬ºÃºÃÎ ƔĹº¾µÀÀÁºƔ»ÁÀ¹Á¿Ɣƒ¦µÄÄ·ºÅ“ƔÄƔ·ÎÄÁÅÎƔƔʍ¿ ƔšƔɺÀÅúƔqƔʍõźÃƔ¤ʍʍµÅÁÃƔ-AA?QLO Ɣ¼¿ºÑ̼½ƔʍÁÁù¼ÀµÅÎƔˆƔÄ ƔË ƔˆƔ· Ɣ¹ Ɣ¦µ»ÃºËºÀ¼ºƔƔ¿MFU

»´À¹Å¼ÅÏƓÁ´ƓÁ¹½ƓϞÅÄ´ÁÁιƓÒľ¼¹ƓÃÒÅÁ´ Ɠ¦¹Ã¹ÄÏƓÁ´Ɠ¸¹Å´¿ÏÁÎÈƓϞÁ¼À ¾´ÈƓ»ÂÁ¸´Ɠ…¤´ϞϞ¶¹Å•ƓÀÎƓ¶¼¸¼À ƓÊÅÂƓÐÅÂƓϞ¶¹º¼¹Ɠ¶ÎȸÎƓ¶Â¸ÒÁ·ÂƓ¿Ï¸´Ɠ ¼¿¼ƓÂſº¹Á¼ÒƓϞ¿¹½ Ɠ¶ÎÁ¹Ϟ¹ÁÁÎÈƓ¼»ƓÁ¹¸ÄƓÞ´À¼Ɠ¶Â¸Î Ɠ¥Æ¸ÒƓÃÂƓ ϞŸÁ¹½ƓÿÂÅÁÂϞżƓª¹Ä¹ÄÎƓ Ɠ· ϞÀ ƓÂÁ´Ɠ¼À¹¹ÅƓ¾´À¹ÁÁ¹ƓÒ¸ÄÂƓ¼Ɠ Å¿ϞÅÆÑƓ¿¹¸ÒÁÆÑƓÀ´ÁÅ¼Ñ Ɠ£Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓϞ¼¿ÏÁÂƓ¾Ä´Å¹Ä¼Ä¶´ÁÁ´ÒƓ¼Ɠ ÂʹÁÏƓŹÀÁ´ÒƓ´¿Ïµ¹¸ÂƓƓ Ɠ¾´¾ƓÆƓ˳ÆÁÎ Ɠ©ÂÅÒƓ¶¹ÄÈÁ¼½ƓϞ¿Â½Ɠª¹Ä¹ÄÎƓ ÃÂƓÅÄ´¸¼É¼¼ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓĹ·Â¿¼ÅÂÀ ƓÂÁƓÂÅ¿¼Ê´¹ÅϞÒƓÂÅƓ¿ÆÁÁ·ÂƓĹ·Â¿¼ Å´Ɠµơ¿Ï˼ÀƓϞ¸¹Äº´Á¼¹ÀƓ¶Â¸Î Ɠ£Â ¶¼¸¼ÀÂÀÆ Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓª¹Ä¹ÄÎƓ ßϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ Ϟµ½Ɠ ·¿¼Á¼ϞÅνƓ À´Å¹Ä¼´¿Ɠ ϞƓ ÃÂÄ´À¼ Ɠ »´Ã¿Á¹ÁÁÎÀ¼Ɠ ¶Â¸ÒÁÎÀƓ¿Ï¸ÂÀƓ¾¿ÂƓƓ £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ Á´¾¿ÂÁƓ о¶´ÅÂÄ´Ɠ ª¹Ä¹ÄÎƓ ¾Ɠ Âĵ¼Å´¿ÏÁ½Ɠ ÿÂϞ¾ÂϞżƓ ϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ¶Ϟ¹·ÂƓŠ Ɠ¶Ɠ¹¹ƓÿÒÄÁÎÈƓµ¿´ϞÅÒÈƓÀÁ·ÂƓ¾Ä´Å¹Ä¶ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅ ˟˻˰˽˵̂̋ ˺˾̂˾̀̋˵ ˽˵ ˼˵̈˰̎̂ ˶˸̂̌ ˴̀̃˳˸˼ 177

ªÂË Ɯ ƜʉõźÃƔ¤ʍʍµÅÁÃƔ¹¼µ¿ºÅÃÁ¿ƔƔʍ¿ Ɣ£µƔº¸ÁƔ¹ÀºƔ·¼¹ÀÎƔÁžÁʌºÀ¼ʙƔ¾Ï¹µƔ¼¾¼ƔÄÁ¾º½ Ɣ³ÅÁƔĵ¿ÁºƔʙÃʍÁºƔ¼»ƔÄ·ºÅ¾ÎÈƔÂʙźÀ Ɣ»µ¿ºÊºÀÀÎÈƔƒ«µ¶¶¾Á¿“

ÄιƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹ƓÃÂô¸´ÑÅƓ¿ÆʼƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓœƓÐżÈƓ…È¿¸ÁÎÈƓ¿Â¶Æ˾´È•Ɠ »´À¹Ê¹ÁƓ¿¹¸ ƓŸÌ¹ƓµÂ¿Ï˹Ɠ¿Ï¸´Ɠ¶Ɠ·¿Æµ¼Á¹Ɠª¹Ä¹ÄÎ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓÁ´Ɠ¸Á¹Ɠ ¾Ä´Å¹Ä´Ɠ¢¾¾´ÅÂÄƓ¶¼¸ÁÎƓÂſº¹Á¼ÒƓ¿Ï¸´Ɠ¼¿¼ƓϞ¿¹½ ƓœÃÄÂʹÀ ƓÃÂÊżƓ Á´¶¹ÄÁÒ¾´ƓÐÅÂƓ¼À¹ÁÁÂƓ¿¹¸ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓª¹Ä¹Ä´Ɠ¾ÆÅ´Á´Ɠ¾Ä´½Á¹ƓÄ´»Ä¹ º¹ÁÁ½Ɠ´ÅÀÂϞǹĽƓ¼»Ɠ¶Â¸ÒÁ·ÂƓôĴ Ɠ¾ÂÅÂÄν ƓÂʹ¶¼¸Á ƓµĴ»Æ¹Å ϞÒƓÃļƓϞƵ¿¼À´É¼¼Ɠ¿Ï¸´ ˵´¿¼Ê¼¹Ɠ¶Â¸ÒÁ·ÂƓ¿Ï¸´ƓøƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑƓ¸¹¿´¹ÅƓª¹Ä¹ÄÆƓ¶Ɠ·¹Â ¿Â·¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓϞÀÎϞ¿¹ƓµÂ¿¹¹Ɠº¼¶ÎÀƓŹ¿ÂÀ ƓʹÀƓ˳ÆÁ´ ƓÈÂÅÒƓª¹Ä¹Ä´ƓÁ´ ÀÁ·ÂƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ˳ÆÁÎ Ɠ˲ϞŴż Ɠ¼ƓÀ¹Å¹ÂļÅÁÎÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁ ϞżƓ ª¹Ä¹ÄÎƓ Á¹Ɠ Å´¾Ɠ ÀÁ· Ɠ ¾´¾Ɠ º¼¸´¿ÂϞÏ Ɠ ÊÅÂƓ ·Â¶ÂļÅƓ ÂƓ ¸¹½ϞŶ¼¼Ɠ ÃÄÂɹϞϞ¶ƓÐÄ»¼¼ Ɠ¶Â»ÀºÁ ƓϞ¶Ò»´ÁÁÎÈƓϞƓ´¾Å¼¶ÁÂϞÅÏÑƓÁ¹¸Ä ¢¸¼ÁƓ¼»ƓϞ´ÀÎÈƓ¼ÁŹĹϞÁÎÈƓµ͹¾Å¶ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓª¹Ä¹ÄÎƓrƓ ¿¹¸ÒÁ´ÒƓ ·ÂÄ´Ɠ šÈÆÁ´Ɠ DQJ> Ɠ ±ÅÂƓ ¾Ä¼Â¶Æ¿¾´Á Ɠ Ĺ»Æ¿ÏÅ´ÅƓ ¼ϞŹʹÁ¼ÒƓ 178 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ Ɯ¡º¹ʙÀµʙƔ¸ÁõƔ˜ÈÆÀµƔ¶¾¼»ƔÐʍ·µÅÁõƔ¬ºÃºÃÎ ƔšÎÄÁŵƔÐÅÁ¸ÁƔʍüÁ·Æ¾ʍµÀ¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔʍÆÂÁ¾µƔqƔÀº¿ÀÁ¸¼¿Ɣ¶Á¾ººƔƔʍ¿ Ɣ¹¼µ¿ºÅÃƔÆƔÁÄÀÁ·µÀ¼ʙƔqƔÁʍÁ¾ÁƔƔʍ¿ Ɣ©Ã½º¸ƔqƔÇÁÅÁƔ ÄƔÁö¼ÅÎ ƔÉÇȸº¸ƔqƔʍÁ¿ÂÏÑźÃÀµʙƔ¿Á¹º¾Ï ƔÄÁ»¹µÀÀµʙƔÂÁƔÄÀ¼¿ʍµ¿Ɣ·Ɣõ»ÀÎÈƔõʍÆÃĵÈ

¶Â¸ÎƓ¼»ƓÁ¹¸ÄƓ¼Ɠ¹¹ƓÁ´À¹Ä»´Á¼ÒƓÁ´ƓϞ¾¿ÂÁ´È Ɠ¥Ä¹¸ÁÒÒƓŹÀùĴÅÆÄ´ƓඹÄÈÁÂϞżƓª¹Ä¹ÄÎƓÆƓо¶´ÅÂÄ´ƓrƓ¾¿ÂƓqƓƓŠ Ɠ´ƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ´ÒƓÁ¹Ɠ ÃŶÎË´¹ÅƓ‡ƓŠ Ɠ˵ÂƓ¼ƓÃļƓÐŽƓŹÀùĴÅÆĹƓ¿¹¸Ɠµ¿´¸´¹ÅƓÂß¹ ¿¹ÁÁ½Ɠ¶Ò»¾ÂϞÅÏÑ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¸Â¿·ÂƓÅ´¾Â½Ɠµ͹¾ÅƓϞÆ̹ϞŶ¶´ÅÏƓÁ¹ƓÀ º¹Å Ɠ˰ƓÄ´ϞʹÅÎ Ɠ¼ƓÀ´¿Â¹Ɠ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓÀ¹Å¹ÂļÅÁÎÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ƓÁ´ƓϞ¾¿Â Á´ÈƓ·Â¶ÂÄÒÅƓÂƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¶Â»Ä´ϞÅƓšÈÆÁÎƓrƓÁ¹ƓµÂ¿¹¹ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓϞÂŹÁƓ À¼¿¿¼ÂÁ¶Ɠ¿¹Å ˵¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ ƓÊÅÂƓ¾Ä¼Â¶Æ¿¾´Á¼»ÀƓÁ´Ɠª¹Ä¹Ä¹Ɠ¶ƓÁ´ËÆƓÐÃÂÈÆƓϞż ÀÆ¿¼ÄƹÅϞÒƓ¶Á¹ËÁ¼À¼ƓƸ´Ä´À¼ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¿¹¸ÒÁ´ÒƓ·ÂÄ´ƓšÈÆÁ´Ɠ¿¹ º¼ÅƓ Á¹¸´¿¹¾ÂƓ ÂÅƓ ´ÁżÃ¸Á½Ɠ ÅÂʾ¼Ɠ ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¹½Ɠ Ƹ´ÄÁ½Ɠ ϞÅÄƾÅÆ ÄÎƓÁ´Ɠª¹Ä¹Ä¹ƓrƓ ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ·ÂƓµ´ϞϞ¹½Á´Ɠ˲¹Ä¶´ÁƓ(BNS>J Ɠ«´ϞÅÏƓ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ ÀÂÌÁ·ÂƓ Ƹ´Ä´Ɠ ùĹÁÂϞ¼ÅϞÒƓ Ϟ¹½ϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ ¶Â¿Á½Ɠ ¼Ɠ ¾ÂÁ ɹÁÅļÄƹÅϞÒƓ ¶Ɠ ¸¼´À¹ÅÄ´¿ÏÁÂƓ ÃÄÂż¶ÂÿºÁ½Ɠ µ¿´ϞżƓ ÿ´Á¹ÅÎ Ɠ ¶»¿´Àζ´ÒƓ ¾ÂÄÆƓ ¼Ɠ Ä´ϞŴÿ¼¶´ÒƓ ¿¹¸ÒÁÆÑƓ À´ϞϞÆƓ øƓ Á¹½ Ɠ ÂϞµ¹ÁÁÂƓ ¹Ϟ¿¼ƓÅ´ƓÁ´ϞÎ̹Á´ƓϞ¿ÒÀ¼ Ɠ˲ϞŴż ƓϞ¾¿ÂÁÎƓšÈÆÁÎƓ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓÁ´ ϞÎ̹ÁÎƓÁ´Åļ¹¶Â½ƓϞ¿ÏÑƓƷ¿ÏÁ½Ɠ¾¼Ϟ¿ÂÅÎ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¾´ÄµÂÁ´ÅÂÀƓÁ´ÅļÒƓ +> , Ɠ £Â¸ÂµÁιƓ ϞÅÄƾÅÆÄÎ ´ÁżÃ¸ÎƓ ¶ϞÅĹʴÑÅϞÒƓ ¼Ɠ Á´Ɠ ¸ÄÆ·¼ÈƓ µ¹»´ÅÀÂϞǹÄÁÎÈƓÿ´Á¹Å´È ƓÁ´ÃļÀ¹ÄƓÁ´Ɠ˴¹Ä¾Æļ¼Ɠ¼ƓÁ´Ɠ˳ÆÁ¹ Ɠ˲ļ ¶Æ¿¾´ÁÎƓrƓź¹ƓÁ¹ƓŸ¾ÂϞÅÏ Ɠ˵ÂƓÆÁ¼¾´¿ÏÁÂϞÅÏƓšÈÆÁÎƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓ µ¿¼º´½Ë¼½Ɠ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆƓ¾Ä¼Â¶Æ¿¾´Á ˲´¾Ɠ ¶¼¸¼À Ɠ ª¹Ä¹Ä´Ɠ ¾´»´¿´ϞÏƓ ÂʹÁÏƓ ¼ÁŹĹϞÁÎÀƓ ¼Ɠ ϞÄ´¶Á¼Å¹¿Ï ÁÂƓ¿¹·¾ÂƓ¸ÂϞÅÆÃÁÎÀƓŹ¿ÂÀ ƓŸ¹ƓÀ´ϞϞ´ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÃÂÊżƓÅĹÅÏƓÿÁ½Ɠ À´ϞϞÎƓ ¿´¶Á·ÂƓ ÃÂÒϞ´Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ¼Ɠ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ ¿¼ËÏƓ ¾¿ÂƓ ƓƓ ÂÅƓ À´ϞϞÎƓ˳ÆÁÎƓ¼»Ɠʹ·ÂƓϞ¿¹¸Æ¹Å ƓÊÅÂƓ¶¹ϞÏƓÃÂÒϞƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¶ƓϵƓÄ´»Ɠ¿¹· ʹƓ˳ÆÁ΃Ɠ£¹Ä¼Â¸ƓϞÆÅÂÊÁ·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓª¹Ä¹ÄÎƓrƓƓÊ´Ϟ¶ Ɠ§Ϟ¾ÂĹÁ¼¹Ɠ Ϟ¼¿ÎƓÅÒº¹ϞżƓÁ´Ɠ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓrƓ¶Ϟ¹·ÂƓƓϞÀ Ϟ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¶ƓϵƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ Ë¹Ɠ»¹ÀÁ· ƓœÅÂÄ´ÒƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓrƓ ϵƓ¾À Ϟ Ɠ ˟˻˰˽˵̂̋ ˺˾̂˾̀̋˵ ˽˵ ˼˵̈˰̎̂ ˶˸̂̌ ˴̀̃˳˸˼ 179

ªÂË Ɯ Ɯ¥¾µÀºÅÎ ʍµÃ¾¼ʍ¼ƔÄƔ¼ÈƔÄÂÆÅÀ¼ʍµ¿¼Ɣ¼Ɣžº¿¾ʙƔ¹¾ʙƔÄõ·ÀºÀ¼ʙ Ɣš¼¹ƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ³Ã¼¹Î Ɣ¢µʍº¿µʍºƔ¼Ɣ«µÆ¿º¼ƔÂü¹Æ¿µÀƔÈƹÁʌÀ¼ʍÁ¿Ɣ¿ÎƔÂÁʍµƔ»Àµº¿Ɣ¾¼ËÏƔ¼ÈƔõ»¿ºÃƔ¼ƔÇÁÿÆ

±ÅÂƓžÄζ´¹ÅƓÈÂÄÂËÆÑƓùÄϞù¾Å¼¶ÆƓ¸¿ÒƓÃÂϞ´¸¾¼Ɠ»ÂÁ¸´ƓÁ´Ɠö¹ÄÈ ÁÂϞÅÏƓª¹Ä¹ÄÎƓ¼Ɠ¸ÂϞÅ´¶¾¼ƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¹¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ ¢Äµ¼ÅÎƓÂϞÅ´¿ÏÁÎÈƓʹÅÎĹÈƓ¾´Ä¿¼¾Â¶ÎÈƓÿ´Á¹ÅƓɹ¿¼¾ÂÀƓ¼¿¼ƓÊ´ ϞżÊÁÂƓ¿¹º´ÅƓ¶ƓÃÂÒϞ¹Ɠ˲½ùĴ ƓœϞ¹ƓÂÁ¼Ɠ»´À¹ÅÁÂƓ¾ÄÆÃÁ¹¹Ɠª¹Ä¹ÄÎƓ¼Ɠ ¶Ϟ¹Ɠµ¿´¸´ÑÅƓϞÃÆÅÁ¼¾´À¼ ƓÊÅÂƓ¸´¹ÅƓ¶Â»ÀºÁÂϞÅÏƓÂß¹¿ÒÅÏƓ¼ÈƓÀ´Ϟ ϞÆ Ɠ…£´Åļ´ÄȕƓÐŽƓ·ÄÆÃÃÎƓrƓ£¿ÆÅÂÁ Ɠ¢ÁƓϞ´ÀνƓµÂ¿Ï˽ƓÃÂƓÄ´»À¹ ÄÆƓ¼Ɠ¶ÅÂĽƓÃÂƓÀ´ϞϞ¹ƓÃÂϞ¿¹Ɠ±Ä¼¸ÎƓ¼»Ɠ¼»¶¹ϞÅÁÎÈƓ¾´Ä¿¼¾Â¶ÎÈƓÿ´ Á¹Å Ɠ˲´¾Ɠ¼Ɠ¸ÄÆ·¼¹Ɠµ͹¾ÅÎƓÃÂÒϞ´Ɠ˲½ùĴ Ɠ£¿ÆÅÂÁƓϞÂϞżÅƓ¼»ÂƓ¿Ï¸´Ɠ¼Ɠ ¾´ÀÁÒ Ɠ£ÂƓÀ´ϞϞ¹ƓÂÁƓ¶ƓƓÄ´» Ɠ´ƓÃÂƓµ͹ÀÆƓ¶ƓƓÄ´»´ƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ˳ÆÁÎ Ɠ§Ɠ£¿Æ ÅÂÁ´Ɠ¹ϞÅÏƓ¾ÄÆÃÁνƓϞÃÆÅÁ¼¾ƓrƓ©´ÄÂÁ ƓžÄÎÅνƓϞƓ¡¹À¿¼Ɠ¶ƓƓ· Ɠž¼ ´À¹ÅÄÂÀƓÂÁƓ¿¼ËÏƓ¶¸¶Â¹ Ɠ´ƓÀ´ϞϞ½Ɠ¶ƓƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹ƓϞ´À½Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɠ©´ ÄÂÁƓ¸¶¼º¹ÅϞÒƓÃÂƓ¾ÄƷ¶½ƓÂĵ¼Å¹ƓϞƓùļ¸ÂÀƓ ƓϞÆÅƓÁ´ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¼Ɠ ¾¿ÂƓƓÅÎϞ Ɠ¾ÀƓÂÅƓ£¿ÆÅÂÁ´ Ɠ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓɹÁÅÄƓÀ´ϞϞƓϞ¼ϞŹÀÎƓ£¿ÆÅÂÁr ©´ÄÂÁƓ¿¹º¼ÅƓ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ƓÀ¹º¸ÆƓÁ¼À¼ Ɠ¶Á¹Ɠß¹¿Â¶Ɠ¼ÈƓŹ¿ ƓÐÅÆƓ ôÄÆƓÁ¹Ä¹¸¾ÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ¸¶Â½Á½Ɠ¾´Ä¿¼¾Â¶Â½Ɠÿ´Á¹Å½ ƓœÂ¾ÄÆ·Ɠ£¿Æ ÅÂÁ´Ɠ¼Ɠ©´ÄÂÁ´ƓµĴ̴ÑÅϞÒƓʹÅÎĹƓÀ´¿¹ÁϾ¼ÈƓϞÃÆÅÁ¼¾´Ɠ˲¹Äµ¹Ä Ɠ˵¼ ¾Å´ Ɠ¼¸Ä´Ɠ¼Ɠ¥Å¼¾ϞƓ¸¼´À¹ÅÄ´À¼ƓÂÅƓƓ¸ÂƓϵƓ¾À 180 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ Ɯ£µ¼¾ÆÊ˼ºƔ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼ʙƔ¥¾ÆÅÁÀµ ƔÂÁ¾ÆʺÀÀκƔ¼»¹µ¾ºʍµƔÁÅƔžº¿¾¼ Ɣ©Ã½º¸Ɣ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼ºƔ·ÁÄÄŵÀÁ·¾ºÀÁƔ¿µÅº¿µÅ¼ÊºÄʍ¼¿Ɣ¿ºÅÁ¹Á¿ƔÂÁƔú»Æ¾Ïŵŵ¿ƔÀµ»º¿ÀÎÈƔ ¼»¿ºÀºÀ¼½ƔʙÃʍÁÄżƔ¥¾ÆÅÁÀµƔ·ƔºüÁ¹ƔÂÃÁÈÁʌ¹ºÀ¼ʙƔºú¹ƔÀ¼¿Ɣ«µÃÁÀµƔp Ɣ ©Çȸº¸Ɣ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼ºƔ·ÁÄÄŵÀÁ·¾ºÀÁƔÂÁƔ·µÃ¼µÉ¼ʙ¿ƔʙÃʍÁÄż Ɣ·Î»·µÀÀοƔÄÆÅÁÊÀοƔ ·ÃµÌºÀ¼º¿Ɣ¥¾ÆÅÁÀµƔ¼ƔÀµ¶¾Ñ¹µ·Ë¼¿ÄʙƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍ¼¿Ɣź¾ºÄʍÁÂÁ¿Ɣƒ«µ¶¶¾“

£ÂƓ ϞŹʹÁ¼ÑƓ µϞÅÂÒŹ¿ÏϞŶƓ ùĶνƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ »ÂÁ¸Ɠ ¸ÂµÄ´¿ ϞÒƓ¸ÂƓ£¿ÆÅÂÁ´Ɠ¿¼ËÏƓÁ´ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÀ¹ϞÒɹ¶Ɠûº¹ ƓʹÀƓ¸ÂƓª¹Ä¹ÄÎ ƓrƓ ¶Ɠ ¼Ñ¿¹Ɠ ϵƓ · Ɠ ±ÅÂƓ µÎ¿Ɠ …+BSƓ %KNEVKJO•Ɠ +0 Ɠ ÃÄ¿¹Å¹¶Ë¼½Ɠ ¶µ¿¼ »¼Ɠ £¿ÆÅÂÁ´Ɠ ¼Ɠ ¹·ÂƓ ϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ ¼Ɠ ùŸ´¶Ë¼½Ɠ ¸¹Å´¿ÏÁιƓ ϞÁ¼À¾¼Ɠ ¼ÈƓ ö¹ÄÈÁÂϞŹ½ Ɠ ¢ϞÆ̹ϞŶ¿¹Á¼¹Ɠ ÐÅ·ÂƓ ÃĹ¾Å´Ɠ »´ÁÒ¿ÂƓ µÂ¿¹¹Ɠ Ɠ ¿¹ÅƓ Ɠ¿¹ÅƓÃÂÅŵ¶´¿ÂϞÏ ƓÊŵÎƓÃÄÂÄ´µÂÅ´ÅÏƓÃĹ¾ÅƓ¼Ɠ¸Âµ¼ÅÏϞÒƓ¹·ÂƓǼ Á´ÁϞ¼Ä¶´Á¼Ò Ɠ¹Ì¹ƓƓ·Â¸´ƓrƓÊŵÎƓÃÂϞÅļÅÏƓ¼Ɠ»´ÃÆϞżÅÏƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹ Ϟ¾¼½Ɠ´ÃôĴŠƓ¼Ɠ»´Å¹ÀƓµÂ¿¹¹ƓƓ¿¹Å ƓÊŵÎƓÂÁƓÃÄ¿¹Å¹¿ƓʹĹ»Ɠ¥Â¿Á¹Ê ÁÆÑƓ Ϟ¼ϞŹÀÆƓ ¾Ɠ Ϟ´À½Ɠ ¸´¿¹¾Â½Ɠ ÿ´Á¹Å¹Ɠ ¶Ɠ ¸¹ÁÏƓ »´ÃÆϞ¾´ Ɠ Ɠ ÒÁ¶´ÄÒƓ Ɠ· Ɠ£¿ÆÅÂÁƓ¹Ì¹ƓÇÂÄÀ´¿ÏÁÂƓ¶È¸¼¿Ɠ¶Ɠ¾´Å¹·ÂļÑƓµÂ¿Ï˼ÈƓÿ´Á¹Å Ɠ £ÂϞ¿¹Ɠ¶ϞÅĹʼƓϞƓ£¿ÆÅÂÁÂÀƓùŸ´Ê´ƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¶Ϟ¹ÈƓϞµĴÁÁÎÈƓÂƓÁ¹ÀƓ ¼Ɠ¹·ÂƓϞ¶¼Å¹Ɠ¸´ÁÁÎÈƓÃĸ¿º´¿´ϞÏƓ¾¿ÂƓÿÆÅÂÄ´Ɠ¿¹Å Ɠ˰ÈƓ¸¹Å´¿ÏÁ¹Ɠ ¼»ÆʹÁ¼¹ƓÁ´Ê´¿ÂϞÏƓÅ¿ϾÂƓ¶Ɠ¾ÂÁɹƓƓ· žÂƓ ÐÅ·ÂƓ ÀÂÀ¹ÁÅ´Ɠ ÂƓ £¿ÆÅÂÁ¹Ɠ µÎ¿ÂƓ ¼»¶¹ϞÅÁÂƓ ÂʹÁÏƓ À´¿Â Ɠ ž´º¹Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓ…©´µµ¿•Ɠ¿¼ËÏƓϞƓÅÄƸÂÀƓÄ´»¿¼Ê´¿Ɠ¹·ÂƓ¸¼Ϟ¾ƓϞƓ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼À¼Ɠ¾ÄÆÃÁÎÀ¼Ɠ¸¹Å´¿ÒÀ¼Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓÁ´ƓÁ¹À Ɠ£Ä´¶¸´ Ɠ¼À¹ÁÁÂƓ …©´µµ¿• Ɠ¼ƓÅ¿ϾÂƓÂÁ ƓϞÀ·Ɠ¶ƓqƓ·· ƓµÁ´Äƺ¼ÅÏƓƓÀ´¿ÎÈƓϞÃÆÅ Á¼¾´Ɠ£¿ÆÅÂÁ´ Ɠ˵ÂƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓоϞù¸¼É¼¼Ɠ…+BSƓ%KNEVKJO•ƓÀÎƓÆ»Á´ ¿¼ƓÂƓ£¿ÆÅÂÁ¹ Ɠ©´ÄÂÁ¹Ɠ¼Ɠ¼ÈƓϞÃÆÅÁ¼¾´ÈƓ·ÂÄ´»¸ÂƓµÂ¿Ï˹Ɠ¼ÁŹĹϞÁ·ÂƓ¼Ɠ Á¹Âº¼¸´ÁÁ· ƓʹÀƓϞÀ·¿¼Ɠ¸´ÅÏƓ¶Ϟ¹ƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓ¼»¸´¿¹¾´ ž¹Å´¿ÏÁιƓ ϞÁ¼À¾¼Ɠ £¿ÆÅÂÁ´Ɠ ÃÂÄ´»¼¿¼Ɠ Á´ϞƓ ŹÀ Ɠ ÊÅÂƓ ÐÅ´Ɠ À´¿¹ÁÏ ¾´ÒƓÿ´Á¹Å´Ɠ¾´»´¿´ϞÏƓ¶Ɠ·¹Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓϞÀÎϞ¿¹Ɠº¼¶ÎÀƓŹ¿ÂÀ Ɠ©ÂÅÒƓ ˟˻˰˽˵̂̋ ˺˾̂˾̀̋˵ ˽˵ ˼˵̈˰̎̂ ˶˸̂̌ ˴̀̃˳˸˼ 181

ªÂË Ɯ Ɯ¥¾ÆÅÁÀ ƔʉÁÀÅõÄÅƔÉ·ºÅµƔÆļ¾ºÀ ƔªÁÅÁƔƒ,CTƔ&LOFWLKP“Ɣ, 1 Ɣ

µơ¿ÏË´ÒƓÊ´ϞÅÏƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ£¿ÆÅÂÁ´ ƓϞƸÒƓÃÂƓÀÁº¹ϞŶÆƓÀ¹Å¹ÂļŠÁÎÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ƓÁ´ƓÁ¹½ Ɠ¶¹ϞÏÀ´Ɠ¸Ä¹¶ÁÒÒ Ɠ¶Ϟ¹Ɠº¹Ɠ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁ´ÒƓ¸Â¿ÒƓඹÄÈÁÂϞżƓ»´¿¼Å´ƓϞ¶¹º¼ÀƓ¿Ï¸ÂÀ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ·¹Â¿Â·¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÀÂƓ¿Â¸´ œƓ ɹ¿ÂÀƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ £¿ÆÅÂÁ´Ɠ þÄÎÅ´Ɠ ¿¹ÅÆʼÀ¼Ɠ ¿Ï¸´À¼Ɠ rƓ »´ À¹Ä»Ë¼À¼Ɠ ´»ÂÅÂÀ Ɠ À¹Å´ÁÂÀ Ɠ ÀÂÁ¾Ϟ¼¸ÂÀƓ Æ·¿¹Ä¸´Ɠ ¼Ɠ ÐÅ´ÁÂÀ Ɠ £Ä¼Ɠ ŹÀùĴÅÆĹƓ¼Ɠ¸´¶¿¹Á¼¼ ƓÉ´ÄÒ̼ÈƓÁ´Ɠ£¿ÆÅÂÁ¹ Ɠ´»ÂÅ ƓÀ¹Å´ÁƓ¼ƓÀÂÁ¾ Ϟ¼¸ƓÆ·¿¹Ä¸´ƓÒ¶¿ÒÑÅϞÒƓ¿¹ÅÆʼÀ¼Ɠ¼ƓÀ·ÆÅƓùĹÀ¹Ì´ÅÏϞÒƓÃÆŹÀƓϞƵ ¿¼À´É¼¼Ɠ¼Ɠ¾ÂÁ¸¹ÁϞ´É¼¼ Ɠ¥´À¹Ɠ¿¹ÅÆʹ¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¼»ƓÁ¼ÈƓrƓ´»ÂÅ ƓàÐÅÂÀÆƓ¾Ä´½Á¹ƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ´ÒƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ£¿ÆÅÂÁ´ƓµÂ¿¹¹ƓʹÀƓÁ´ƓƓƓϞ ϞżÅƓ¼À¹ÁÁÂƓ¼»ƓÁ¹·Â Ɠ˵´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ´»ÂÅƓ¼ƓÀ¹Å´ÁƓÁ¹ƓµĴ»ÆÑÅƓʼ ϞÅÎÈƓ¿Ï¸Â¶ Ɠ´ƓϞÂϞÅ´¶¿ÒÑÅƓŶ¹Ä¸Î½ƓÄ´ϞŶÂÄƓ¸ÄÆ·Ɠ¶Ɠ¸ÄÆ·¹ ƓÃļʹÀƓ·¸¹ ÅÂƓ¶ƓÁ¹ÀƓÃŵ¿´¸´¹ÅƓ´»ÂÅ Ɠ´Ɠ·¸¹ ÅÂƓÀ¹Å´Á Ɠ˴ÂÁ¾Ϟ¼¸ƓÆ·¿¹Ä¸´ƓÅ´¾ º¹ƓÄ´ϞŶÂĹÁƓ¶Ɠ¿¹ÅÆʼÈƓ¿Ï¸´È 182 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ Ɯ¦µ·À¼ÀµƔ§ÂÆÅÀ¼ʍµ ƔƔʉÁÀÅõÄÅƔÉ·ºÅµƔÆļ¾ºÀ ƔªÁÅÁƔƒ,CTƔ&LOFWLKP“Ɣ, 1 

˵´Ɠ ÿÆ˴ļ¼Ɠ £¿ÆÅÂÁ´ Ɠ ¸¹Å´¿ÏÁÂƓ ϞÇÂÅ·ĴǼĶ´ÁÁÂÀƓ »ÂÁ ¸ÂÀƓ …+BSƓ %KNEVKJO•Ɠ ¶Ɠ ÀÂÀ¹ÁÅƓ Á´¼µÂ¿Ï˹·ÂƓ Ϟµ¿¼º¹Á¼ÒƓ ϞƓ ÿ´Á¹Å½Ɠ ļϞ Ɠ  Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓµ˼ÄÁ´ÒƓϞ¶¹Å¿´ÒƓ¢µ¿´ϞÅÏƓ¦ÂÀµÂƓ1KI?>QǬDƓ /BǬEK ƓÁ´»¶´ÁÁ´ÒƓ¶ƓʹϞÅÏƓùĶžÄζ´Å¹¿ÒƓÿ´Á¹ÅÎƓ˲¿´½¸´Ɠ¦ÂÀµÂ Ɠ ¼ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¹¹Ɠ¿¹¶´ÒƓÊ´ϞÅÏƓrƓ¤´¶Á¼Á´Ɠ¥ÃÆÅÁ¼¾´Ɠ0LQPJEGƓ-H>JEPE> ƓÁ´ »¶´ÁÁ´ÒƓ¶ƓʹϞÅÏƓÁ´Ë¹·ÂƓùĶ·ÂƓϞÃÆÅÁ¼¾´ƓϵƓ·Â¸´ Ɠ˵ÂƓ¸¹¿Â ƓÄ´»ÆÀ¹ ¹ÅϞÒ ƓÁ¹Ɠ¶ƓÁ´»¶´Á¼¼ Ɠ´Ɠ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¿¹¸ ƓþÄζ´Ñ̼½Ɠ¤´¶Á¼ÁÆƓ¥ÃÆÅÁ¼ ¾´ ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÿÁÂϞÅÏÑƓ¿¼Ë¹ÁƓÀ¹Å¹ÂļÅÁÎÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ ƓϞ¿¹¸Â¶´ Ź¿ÏÁ ƓÂÁƓÁ¹¸´¶ÁÂƓµĴ»Â¶´¿ϞÒƓ¶ƓÐŽƓÊ´ϞżƓÿ´Á¹ÅÎ ƓœÂ»Ä´ϞÅƓÐŽƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓrƓÁ¹ƓµÂ¿¹¹ƓƓÀ¿ÁƓ¿¹Å ¤´¶Á¼Á´Ɠ¥ÃÆÅÁ¼¾´ƓrƓÐÅÂƓ¸¹ÃĹϞϞ¼ÒƓÄ´»À¹ÄÂÀƓŃϵƓ¾ÀƓ¼Ɠ·¿Æ µ¼Á½ƓqƓ¾À Ɠ»´Ã¿Á¹ÁÁ´ÒƓ¿Ï¸´À¼Ɠ´»ÂÅ´ ƓÀ¹Å´Á´Ɠ¼ƓÀÂÁ¾Ϟ¼¸´ƓÆ·¿¹ ĸ´ ƓŸ¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÿÂϞ¾´Ò Ɠ·¿´¸¾´ÒƓ¼Ɠµ¹¿´Ò Ɠ¥Ɠ»´Ã´¸´Ɠ¹¹Ɠ¾´½À¿Ò ÑÅƓ·ÂÄÎƓ¼»Ɠ¶Â¸ÒÁ·ÂƓ¿Ï¸´ƓļϞ Ɠ Ɠ˰ÈƓÇÂÄÀ´ ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ¼ƓÄ´Ϟÿº¹ Á¼¹ƓÂϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ¶Ã¹Ê´Å¿¹Á¼¹ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓµ¿Â¾¼Ɠ¿¹¸ÒÁ½Ɠ¾ÂÄÎƓ£¿ÆÅÂÁ´ Ɠ ¶Ϟÿζ˼¹Ɠ¶ƓµÂ¿¹¹ƓÿÂÅÁÂÀƓ¼Ɠÿ´ϞżÊÁÂÀƓ´»ÂÅÁÂÀƓ¿Ï¸Æ ¤´¶Á¼Á´Ɠ¥ÃÆÅÁ¼¾´ƓÄ´Ϟÿº¹Á´Ɠ¶Ɠо¶´ÅÂļ´¿ÏÁ½Ɠµ¿´ϞżƓ£¿Æ ÅÂÁ´ Ɠ¾ÂÅÂÄÆÑƓĹ·Æ¿ÒÄÁÂƓrƓÿ¶¼ÁÆƓ¾´º¸ÎÈƓÿÆÅÂÁ¼´ÁϞ¾¼ÈƓϞÆžƓrƓ ÂϞ¶¹Ì´¹ÅƓ¥Â¿Áɹ ƓœƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ¶Ϟ¹Ɠ¿¹ÅÆʼ¹Ɠ¿Ï¸ÎƓÂÅÅƸ´Ɠ¼Ϟôļ¿¼ϞÏ Ɠ µÁ´º¼¶ƓŹÀÁ ¾Ä´ϞÁνƓϞ¿Â½ƓÅ¿¼Á¶ƓrƓϞÀ¹Ϟ¼ƓÂÄ·´Á¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓϞÂ࿼À¹Ä¶ ƓµĴ»ÆÑ̼ÈϞÒƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓÿ´Á¹ÅÎƓ¼»ƓÃÄÂϞÅÎÈƓÂÄ·´Á¼Ê¹ Ϟ¾¼½ƓϞ¹¸¼Á¹Á¼½ ƓÅ´¾¼ÈƓ¾´¾ƓÀ¹Å´ÁƓ¼ƓÐÅ´Á ƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓÆ¿ÏÅĴǼ ¿¹Å¶·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓœƓÐÅÂÀƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓŹÀÁÂÀƓо¶´ÅÂļ´¿Ï ÁÂÀƓÃÂÒϞ¹Ɠ£¿ÆÅÂÁ´Ɠ¤´¶Á¼Á´Ɠ¥ÃÆÅÁ¼¾´Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓϞ¶Â¹½ƓÒľÂϞÅÏÑƓ¼Ɠ µ¹¿ÎÀƓɶ¹ÅÂÀ ƓÊÅÂƓµÎ¿ÂƓ»´À¹Ê¹ÁÂƓ¹Ì¹ƓÃÂƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒÀƓϞƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹ ˟˻˰˽˵̂̋ ˺˾̂˾̀̋˵ ˽˵ ˼˵̈˰̎̂ ˶˸̂̌ ˴̀̃˳˸˼ 183

ªÂË Ɯ Ɯ¥Á·ºÃÈÀÁÄÅÏƔ¦µ·À¼ÀÎƔ§ÂÆÅÀ¼ʍµƔÄƔÂü»Àµʍµ¿¼ƔʍüÁ·Æ¾ʍµÀ¼ÊºÄʍÁ½Ɣµʍż·ÀÁÄż ƔªÁÅÁƔƒ,CTƔ&LOFWLKP“Ɣ, 1 

Ϟ¾¼ÀƓ Ź¿¹Ϟ¾ÂÃÂÀƓ …©´µµ¿• Ɠ £Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ Ä´¶Á¼ÁÎƓ Ä´»µ¼Å´Ɠ Á´Ɠ µ¿Â¾¼Ɠ Ϟ¾ÄÆ·¿¹ÁÁ ÀÁ·ÂƷ¿ÏÁ½ƓÇÂÄÀÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÒ¶ÁÂƓø¶¼ºÁÎƓ¼ƓÁ´Ã À¼Á´ÑÅƓ·¿¹ÅʹÄÎ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¿¹¸Á¼¾¼ Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ ƓÐÅÂƓ¶¹Ä˼ÁÎƓ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ ÁÎÈƓÒʹ¹¾ Ɠ˰ϞÅÂÊÁ¼¾ƓÐÁ¹Ä·¼¼ Ɠø¸¹Äº¼¶´Ñ̼½Ɠ¾ÂÁ¶¹¾É¼ÑƓÀÒ·¾¼ÈƓ ¿Ï¸Â¶ Ɠþ´ƓÁ¹ƓÒϞ¹Á Ɠ±ÅÂƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓÄ´Ϟô¸ƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÎÈƓп¹À¹Á ŶƓ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓ£¿ÆÅÂÁ´Ɠ¼¿¼ƓÂϞÅ´ÅÂÊÁ¹ƓŹÿÂƓÂÅƓô¸¹Á¼ÒƓ¾ÄÆÃÁ·ÂƓÀ¹ ŹÂļŴ Ɠ˵¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁÂƓÅ´¾º¹ ƓÊÅÂƓô¸¹Á¼¹ƓÀ¹Å¹ÂļŴƓÃļ»ÂË¿ÂƓ¶Ɠ ¸¼´À¹ÅÄ´¿ÏÁÂƓ ÃÄÂż¶ÂÿºÁ½Ɠ ÅÂʾ¹Ɠ £¿ÆÅÂÁ´ Ɠ ·¸¹Ɠ ¶¼¸¹ÁƓ ·ÄÂÀ ÁνƓ¾Ä´Å¹Ä Ɠ´ƓϞ¹½ϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ¶Â¿ÁÎƓϞ¾ÂÁɹÁÅļĶ´¿¼ϞÏƓ¼Ɠ¶Î¸¹¿¼¿¼Ɠ ŹÿÂƓ¶ƓÄ´½ÂÁ¹Ɠ¤´¶Á¼ÁÎƓ¥ÃÆÅÁ¼¾´ 184 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

³Ä¾´ÒƓ À¿¸´ÒƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ ¤´¶Á¼ÁÎƓ ¥ÃÆÅÁ¼¾´Ɠ µһ´Á´Ɠ Ϟ¶Â¹½Ɠ ÆÁ¼¾´¿ÏÁÂϞÅÏÑƓ ¸¶ÆÀƓ ÐÇǹ¾Å´À Ɠ œÂ ùĶÎÈ Ɠ À¹¸¿¹ÁÁ¹Ɠ ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ Á¹Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹Ɠ¿Ï¸Â¶ƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓµÁ¶¿Ò¹ÅƓÐÅÆƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓϞƓÈ´Ä´¾ ŹÄÁÎÀƓ¶Ä¹À¹Á¹ÀƓÀ¹Á¹¹ƓƓÀ¿ÁƓ¿¹Å ƓœÂ ¶ÅÂÄÎÈ Ɠ¶ÎϞ¾¹Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓ¿¹¸ Á¼¾´ƓϞÁ¼º´¹ÅƓ¹·ÂƓŹÀùĴÅÆÄÆƓ¼ƓϞ»¸´¹ÅƓÁ´Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÈ¿¸ ÁÆÑƓ ¿Â¶Æ˾ÆƓ ´ÅÀÂϞǹÄÁιƓ ·´»ÎƓ ¾ÂÁ¸¹ÁϞ¼ÄÆÑÅϞÒƓ ÃĹ¼ÀÆ̹ϞŶ¹Á ÁÂƓÁ´Ɠ¤´¶Á¼Á¹Ɠ¥ÃÆÅÁ¼¾´ ƓþÄζ´ÒƓ¹¹ƓϞ¶¹º¼À¼Ɠ¿Ï¸´À¼Ɠ¼Ɠø¸¹Äº¼ ¶´ÒƓ¶ƓϞÅ´µ¼¿ÏÁÂÀƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¼ƓÁ´ƓÀ´ϞËÅ´µ´ÈƓ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ¶Ɠ¸¹ϞÒž¼ƓÀ¼¿ ¿¼ÂÁ¶Ɠ¿¹Å ˵´Ɠ»´Ã´¸ÁÂÀƓ¾Ä´ÑƓÿÆË´Ä¼Ò ƓÁ´¸Ɠ¾ÂÅÂÄÎÀƓÃÄ¿¹Å¹¿Ɠ…+BSƓ%K NEVKJO• Ɠ¿¹º¼ÅƓ¡¹À¿ÒƓœ¹·¼Ɠ3BǬ>Ɠ1BNN> ƓÁ´»¶´ÁÁ´ÒƓ¶ƓʹϞÅÏƓϞ¶¹ÅϞ¾¼ÈƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ»ÂÁ¸Â¶Ɠ…œ¹·´ Ɠ¼Ɠ • Ɠ±Å´Ɠµ¿´ϞÅÏƓÂÅ¿¼Ê´¹ÅϞÒƓµ¼¿¼¹ÀƓ Ƹ´ÄÁÎÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ƓϞƓŹÀÁÎÀƓ¸ÁÂÀƓ¼ƓϞ¶¹Å¿Â½Ɠ¾´½À½Ɠ¼»ƓÀ¹Å´Á¶·ÂƓ ϞÁ¹·´ Ɠ ›Î¿ÂƓ Á¹ÒϞÁ Ɠ ÃÂʹÀÆƓ À¹Å´Á¶νƓ ¿¹¸Ɠ ¿¹º¼ÅƓ Å¿ϾÂƓ Á´Ɠ ¾ÄÂÀ ¾´ÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶Ɠ¼ƓÃÂʹÀÆƓÐÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓÁ¹ƓÃÄÂÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÁ´ƓÂϞÅ´¿ÏÁ½ƓඹÄÈÁÂϞżƓ£¿ÆÅÂÁ´ ƓœÎÒϞÁ¼¿ÂϞÏ Ɠ¸Á´¾Â ƓÊÅÂƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ´ÅÀÂϞǹ ÄÎƓ£¿ÆÅÂÁ´Ɠ¶Â»Ä´ϞÅ´¹ÅƓϞƓ¶ÎϞÂŽ Ɠ˵´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¶ƓÁ¼»¼Á´ÈƓÀ·ÆÅƓ ¾ÂÁ¸¹ÁϞ¼Ä¶´ÅÏϞÒƓ¼Ɠ´»ÂÅ Ɠ¼ƓÀ¹Å´Á ƓÁ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¸Â¿ÒƓ´»ÂÅ´Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞ ǹĹƓ£¿ÆÅÂÁ´ƓÃŶÎË´¹ÅƓƓ ƓµĴ»ÆÑ̼½ϞÒƓ¼Á¹½ƓϞÂϞżÅƓ¶ƓÂϞÁ¶ ÁÂÀƓ¼»Ɠ´»ÂÅ´ ƓœƓ·ÂÄ´ÈƓº¹ƓÁ´ƓµÂ¿Ï˽Ɠ¶ÎϞÂŹƓ¼ƓÁ´Ɠ¾ÄÂÀ¾´ÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶Ɠ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓϞ¿¼Ë¾ÂÀƓ¶ÎϞ¾½Ɠ¸¿ÒƓ¾ÂÁ¸¹ÁϞ´É¼¼Ɠ´»ÂÅ´ Ɠ ¼ƓÅ´ÀƓ¾ÂÁ¸¹ÁϞ¼ÄƹÅϞÒƓ¸¼ÁƓÀ¹Å´Á ƓƓ· Ɠ£¿ÆÅÂÁ ƓÃĽ¸ÒƓùļ·¹¿¼½ ƓƸ´¿Ò¹ÅϞÒƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¼ Ɠ¾´ »´¿ÂϞÏƓµÎ Ɠ¹·ÂƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ¸Â¿ºÁ´ƓÃÂϞŹùÁÁÂƓ»´À¹Ä»´ÅÏƓÁ´Ɠ¹·ÂƓඹÄÈÁÂϞż Ɠ ´Ɠ ´ÅÀÂϞǹÄÁ¹Ɠ ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ rƓ ô¸´ÅÏ Ɠ ˵ÂƓ Á´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓ à¾ÄÎż½Ɠ £¿ÆÅÂÁÂÀƓ »¶¹»¸Ɠ ¼Ɠ ¸´ÁÁιƓ »ÂÁ¸´Ɠ …+BSƓ %KNEVKJO•Ɠ þ´»Î¶´ ÑÅ ƓÊÅÂƓϞƓƓ¸ÂƓϵƓ· Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÁ¹Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ¶ÎÄÂϞ¿ÂƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ ¶ÅĹ Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ ƓÐÅÂƓϞ¶Ò»´ÁÂƓϞƓŹÀ ƓÊÅÂƓ¶ƓƓ· ƓϞ¹¶¹ÄÁνƓÿÑϞƓ£¿Æ ÅÂÁ´Ɠ¶Ã¹Ä¶Î¹Ɠ»´ƓƓ·Â¸´Ɠ¶Î˹¿Ɠ¼»ƓŹÁ¼ ƓÊÅÂƓϞÃÂϞµϞŶ¶´¿ÂƓ¼ϞôĹ Á¼ÑƓ´»ÂÅ´Ɠ¼»Ɠ¹·ÂƓÿÒÄÁ½Ɠ˴þ¼ ƓšƓѺÁνƓÿÑϞ ƓÁ´·Ä¹¶´¶Ë¼½ϞÒƓ ¸ÂƓÐÅ·ÂƓϞ¿Á¹ÊÁÎÀ¼Ɠ¿ÆÊ´À¼ Ɠ¹Ì¹ƓÁ¹ƓÆϞù¿ƓÂϞÅÎÅÏƓÁ´ϞÅ¿Ͼ ƓÊÅ µÎƓ¶Ɠ¹·ÂƓ¾ĹϞÅÁÂϞżƓÀ·Ɠ¾ÂÁ¸¹ÁϞ¼Ä¶´ÅÏϞÒƓ´»ÂÅ ƓœÃ¿Á¹Ɠ¶Â»ÀºÁ Ɠ ÊÅÂƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ£¿ÆÅÂÁ´ƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓ·´»ÂµĴ»Á½Ɠ¸´º¹Ɠ¶ƓÄ´½ÂÁ¹Ɠ´Ç¹ ¿¼Ò Ɠ¾Â·¸´Ɠÿ´Á¹Å´ƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁÂƓƸ´¿Ò¹ÅϞÒƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ ˰» »´Ɠ À´¿Â½Ɠ Ϟ¼¿ÎƓ ÅÒº¹ϞżƓ ÿÂÅÁÂϞÅÏƓ ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ Á´Ɠ £¿ÆÅÂÁ¹Ɠ À¹¸¿¹ÁÁÂƓ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ ϞƓ ¶ÎϞÂŽ Ɠ ¢Ϟµ¹ÁÁÂƓ ÐÅÂƓ »´À¹ÅÁÂƓ Á´Ɠ µÂ¿Ï˼ÈƓ ¶ÎϞÂÅ´È Ɠ·¸¹ƓϞƓ¶ÎϞÂŽƓÄ´ϞŹÅƓŹÀùĴÅÆÄ´ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÀºÁÂƓµÎ¿ÂƓµÎƓ º¼¸´ÅÏ ƓÊÅÂƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ¸¼ϞϞ¼Ã´É¼¼ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¶Î¿¹Å´Ɠ´ÅÂÀ¶Ɠ¼»Ɠ´ÅÀÂϞ ǹÄÎƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞƓ£¿ÆÅÂÁƓµÎϞÅÄÂƓŹÄÒ¹ÅƓ´ÅÀÂϞǹÄÁνƓ·´» Ɠ˵ Ɠ¾´¾Ɠà˟˻˰˽˵̂̋ ˺˾̂˾̀̋˵ ˽˵ ˼˵̈˰̎̂ ˶˸̂̌ ˴̀̃˳˸˼ 185

ªÂË Ɯ Ɯ«µÃÁÀ ƔʉÁÀÅõÄÅƔÉ·ºÅµƔÆļ¾ºÀ ƔªÁÅÁƔƒ,CTƔ&LOFWLKP“Ɣ, 1 

¾´»´¿¼ƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓϞƓµÂÄÅ´Ɠ…+BSƓ%KNEVKJO• ƓÆŹʾ´Ɠ´»ÂÅ´Ɠ¼»Ɠ´ÅÀÂϞ ǹÄÎƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞƓ¶ƓƓÅÎϞ ƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓº¼¸´¿ÂϞÏ ƓšƓÄ´ϞʹÅÎƓ·Â ¶ÂÄÒÅ ƓÊÅÂƓÃļƓϞÄ´¶Á¼Å¹¿ÏÁÂƓÁ¹µÂ¿ÏËÂÀƓÄÂϞŹƓŹÀùĴÅÆÄÎƓö¹ÄÈ ÁÂϞżƓ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ£¿ÆÅÂÁ´ƓÀº¹ÅƓ¶Â»Ä´ϞżƓÁ´ϞÅ¿Ͼ ƓÊÅÂƓ ÃŶ»Â½¸¹ÅƓ¸´¶¿¹Á¼¹ƓÀ´ÄϞ¼´ÁϞ¾Â½Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ¼Ɠû¶Â¿¼ÅƓϞÆ̹ϞŶ ¶´ÅÏƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´Á¹ÅÎƓº¼¸¾ÂÀÆƓ´»ÂÅÆ Ɠ˲ÂϞ¶¹ÁÁÎÀƓƾ´»´Á¼¹ÀƓ Á´ƓÐÅÂƓϞ¿Æº¼ÅƓ¸¹Å´¿ÏƓĹ¿Ï¹Ç´Ɠ£¿ÆÅÂÁ´ƓrƓ¸Â¿¼Á´ƓÀ¹º¸ÆƓ·ÂÄƓϞƓÂʹÁÏƓ ĶÁ½Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑ ƓÃÂȺ´ÒƓÁ´Ɠ»´À¹Ä»Ë¹¹Ɠ»¹Ä Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ ƓÐÅÂƓ Ϟ¶¼¸¹Å¹¿ÏϞŶÂƓŽƓÐÃÂȼ Ɠ¾Â·¸´Ɠ£¿ÆÅÂÁƓ¼À¹¿ƓµÂ¿¹¹ƓÿÂÅÁÆÑƓ´ÅÀÂϞ ǹÄÆƓ¼ƓÁ´Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÀ·¿´ƓϞÆ̹ϞŶ¶´ÅÏƓº¼¸¾ÂϞÅÏ …˴¿´¸Ë¼½ƓµÄ´Å•Ɠ£¿ÆÅÂÁ´ƓrƓ©´ÄÂÁƓrƓź¹Ɠ¾´»´¿ϞÒƓÂʹÁÏƓ¼ÁŹĹϞ ÁÎÀƓÁ¹µ¹ϞÁÎÀƓŹ¿ÂÀ ƓŸ·ÂƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÁ¹ÀÁ·ÂƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓÆƓ 186 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

£¿ÆÅÂÁ´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¶ƓϞÂϞÅ´¶¹Ɠ©´ÄÂÁ´ƓµÂ¿Ï˹Ɠ¿Ï¸Â¶Ɠ¼ƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ¾´À¹Á¼ϞÅÎÈƓ ÃÂĸ ƓœƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ£¿ÆÅÂÁ´ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓϞÂϞżÅƓ¼»Ɠ´»ÂÅ Á·ÂƓ¼ƓÀ¹Å´Á¶·ÂƓ¿Ï¸´ ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ©´ÄÂÁ´Ɠ¸ÂÀ¼Á¼ÄƹÅƓÀ¹Á¹¹Ɠ ¿¹ÅÆʼ½Ɠ¶Â¸ÒÁ½Ɠ¿¹¸ š¿Ïµ¹¸ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ©´ÄÂÁ´ƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ¶Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÀÂϞżƓÂÅƓ˼Ä ÅÎƓrƓÂÅƓϞ¶¹Å¿Â·ÂƓо¶´ÅÂÄ´Ɠ¾ƓŹÀÁÎÀƓÿÑϞ´ÀƓÆƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶ´Ɠÿ´ Á¹ÅƓrƓÁ´ÂµÂÄÂŃ ƓœƓϞ¹¶¹ÄÁ½ƓÿÒÄÁ½Ɠµ¿´ϞżƓ©´ÄÂÁ´Ɠ¹ϞÅÏƓµÂ¿ÏË´ÒƓ ŹÀÁ´ÒƓµ¿´ϞÅÏ Ɠ¾ÂÅÂÄÆÑƓÁ´ÆÊÁ´ÒƓ¾ÂÀ´Á¸´Ɠ…+BSƓ%KNEVKJO•ƓÁ¹ÂǼƓɼ ´¿ÏÁÂƓ Á´»¶´¿´Ɠ …˴ÂĸÂÄÂÀ• Ɠ ¤´»Á¼É´Ɠ ¶Ɠ ɶ¹Å¹Ɠ µÍÒϞÁÒ¹ÅϞÒ Ɠ ¾´¾Ɠ à¿´·´ÑÅ Ɠ ¾ÂÁ¸¹ÁϞ´É¼¹½Ɠ ·´»Â¶Ɠ ¼»Ɠ ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ £¿ÆÅÂÁ´ Ɠ ˰» »´Ɠ µÂ¿ÏË ·ÂƓÁ´¾¿ÂÁ´ƓÂϞ¼Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ£¿ÆÅÂÁ´Ɠ¼Ɠ©´ÄÂÁ´Ɠ¾ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓ¼ÈƓ¾¿ Ϟ¿Á¹ÊÁ½ƓÂĵ¼ÅÎƓŠƓµ¹»ƓÆʹŴƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¶Ɠ¼ÈƓ¾ ¿ÂÿÒÄÁÎÈƓ µ¿´ϞÅÒÈƓ ÃļϞȸÒÅƓ µ˼ÄÁιƓ ¼Ɠ ¸¿¼Å¹¿ÏÁιƓ ÿÒÄ ÁιƓ¸Á¼Ɠ¼ƓÁÂʼ Ɠ¡¼À½ ƓÅ Ɠ¹ ƓÿÒÄÁ½ƓÁÂÊÏÑ ƓŹÀùĴÅÆÄ´ƓÂÃÆϞ¾´ ¹ÅϞÒƓ¸ÂƓ‡ϵƓŠ¥ Ɠ¼Ɠ·´»ÎƓ´»ÂÅ ƓÀÂÁ¾Ϟ¼¸ƓÆ·¿¹Ä¸´Ɠ¼ƓÀ¹Å´ÁƓ¾ÂÁ¸¹Á Ϟ¼ÄÆÑÅϞÒƓ Á´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ »´Å¹ÀƓ øƓ ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ½Ɠ Ä´¸¼´ ɼ¼ƓÂÁ¼Ɠ¶ϞÅÆôÑÅƓ¶ƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓĹ´¾É¼ÑƓϞƓµĴ»Â¶´Á¼¹ÀƓÅ¿¼Á¶ƓrƓ ŹÀÁÎÈƓ¾Ä´ϞÁ¶´ÅÎÈƓϞ¹¸¼Á¹Á¼½ Ɠ£Â»º¹ Ɠ¾Â·¸´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓϞÃÆÅÁ¼ ¾´ƓϞÁ¶´ƓÁ´·Ä¹¶´¹ÅϞÒƓ¥Â¿ÁɹÀ ƓŹÀùĴÅÆÄ´ƓÁ´ƓÿÑϞ¹ƓøÁ¼À´¹ÅϞÒƓ ¸ÂƓ‡ƓŠ¥ Ɠ·´»ÎƓÆ¿¹ÅÆʼ¶´ÑÅϞÒ Ɠ¼ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÂϞÅ´ÑÅϞÒƓÅ¿¼ÁÎ Ɠ ˰» »´Ɠ µÂ¿¹¹Ɠ ¶ÎϞ¾·ÂƓ ´¿Ïµ¹¸ÂƓ £¿ÆÅÂÁƓ È¿¸Á¹¹ Ɠ ¼Ɠ Á´Ɠ Á¹ÀƓ ÐÅÂÅƓ ÐÇ Ç¹¾ÅƓ¶ÎÄ´º¹ÁƓÁ¹ƓÅ´¾Ɠ»´À¹ÅÁ £Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ ©´ÄÂÁ´Ɠ ¸¹ÀÂÁϞÅļÄƹÅƓ ÀÂÌÁιƓ Ϟ¿¹¸ÎƓ ·¹Â¿Â·¼Ê¹ Ϟ¾Â½Ɠ´¾Å¼¶ÁÂϞż Ɠ¼ƓÁ¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ ƓÊÅÂƓ¹·ÂƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¹¹ƓϞÅĹÁ¼¹ƓÒ¶¿Ò ¹ÅϞÒƓ ¸¼ÇǹĹÁɼĶ´ÁÁÎÀ Ɠ ¥Â·¿´ϞÁÂƓ Á¹¾ÂÅÂÄÎÀƓ À¸¹¿ÒÀ Ɠ øƓ ඹÄÈÁÂϞÅÏÑƓÐÅ·ÂƓϞÃÆÅÁ¼¾´ƓÀº¹ÅƓϞ¸¹Äº´ÅÏϞÒƓº¼¸¾ÂϞÅÏ

˜˰˻̋˵̂˵˻˰ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹́˸́̂˵˼̋{t˰́̂˵̀˾˸˴̋˸˺˾˼˵̂̋ ¦¹ÄÀ¼ÁƓ…À´¿Â¹ƓŹ¿ÂƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀΕƓOI>HHƓ0KH>NƓOUOPBIƓ?KAU Ɠ 000Ɠ ÃļÁÒÅƓ ˴¹º¸ÆÁ´Ä¸ÁÎÀƓ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓ ϞÂÑ»ÂÀƓ ¶Ɠ Ɠ · Ɠ ¸¿ÒƓµ»Á´Ê¹Á¼ÒƓ¶Ϟ¹ÈƓµ͹¾Å¶Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎ ƓÁ¹ƓÒ¶¿ÒÑÌ¼È ϞÒƓ¾¿´ϞϞ¼Ê¹Ϟ¾¼À¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼ƓÂÅƓ˴¹Ä¾ÆļÒƓ¸ÂƓ˵¹ÃÅÆÁ´Ɠ¼¿¼Ɠÿ´Á¹ Å´À¼ ¾´Ä¿¼¾´À¼Ɠ£¿ÆÅÂÁƓ¼Ɠ¸Ä Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ Ɠ¶Ɠ·ÄÆÃÃÆƓ000ƓÃÂô ¿¼Ɠ ¶Ϟ¹Ɠ ¾ÂÀ¹ÅÎ Ɠ ¶Ϟ¹Ɠ ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ ¶ÁÆÅļƓ Âĵ¼ÅÎƓ ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ »´Ɠ ¼Ϟ¾¿Ñ ʹÁ¼¹ÀƓ ª¹Ä¹ÄÎ Ɠ ÂÅÁ¹Ϟ¹ÁÁ½Ɠ ¾Ɠ ÿ´Á¹Å´À ¾´Ä¿¼¾´À Ɠ ¶Ϟ¹Ɠ …¾¹ÁÅ´¶ÄΕƓ CENTAUR Ɠ ¸¶¼ºÆ̼¹ϞÒƓ À¹º¸ÆƓ Âĵ¼Å´À¼Ɠ ÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶ Ɠ ¶Ϟ¹Ɠ …ÅÄ ÒÁÉΕ Ɠ¸¶¼ºÆ̼¹ϞÒƓÃÂƓÂĵ¼Å´ÀƓÿ´Á¹ÅƓϞ¼ÁÈÄÂÁÁÂƓϞƓÁ¼À¼ Ɠ´ƓÅ´¾º¹Ɠ ÃÂÊżƓ¶Ϟ¹Ɠµ͹¾ÅÎƓ»´ƓÂĵ¼Å½Ɠ˵¹ÃÅÆÁ´ƓPN>JO +BLPQJE>JƓ[email protected] Ɠ1+, Ɠ ¾ÄÂÀ¹Ɠ£¿ÆÅÂÁ´ Ɠ˴´¾¹À´¾¹ Ɠ©´ÆÀ¹¼Ɠ¼Ɠ±Ä¼¸Î ƓÂÅÁ¹Ϟ¹ÁÁÎÈƓ¾Ɠÿ´Á¹Å´À ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 187

¾´Ä¿¼¾´À Ɠ¥ÃÆÅÁ¼¾¼Ɠÿ´Á¹ÅƓÁ¹Ɠ¶È¸ÒÅƓ¶ƓʼϞ¿ÂƓÀ´¿ÎÈƓŹ¿Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀÎ ¦Ä´¸¼É¼ÂÁÁÂƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ´ϞŹÄ¼¸´À¼ƓÁ¹µÂ¿Ï˼¹Ɠ¾´ À¹ÁÁιƓŹ¿´ Ɠ´Ɠ¾ÂÀ¹Å´À¼ƓrƓÁ¹µÂ¿Ï˼¹Ɠ¿¹¸ÒÁιƓµ͹¾ÅÎ Ɠ¤´»ÆÀ¹¹Å ϞÒ Ɠ¶ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ¼ƓŹÈƓ¼Ɠ¸ÄÆ·¼ÈƓ¶È¸¼ÅƓ¼ƓÀ¼Á¹Ä´¿ÏÁ¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¶¾¿Ñ Ê´ÒƓÀ¹Å´¿¿Î Ɠ¼Ɠ»´À¹Ä»Ë¼¹Ɠ·´»ÎƓ¿Ï¸Î ƓÃÄÂϞÅÂƓÆƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓÃŵ ¿´¸´¹ÅƓÅÆ·Âÿ´¶¾Â¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ Ɠ´ƓÆƓ¾ÂÀ¹ÅƓrƓ¿¹ÅÆʹ¹ ƓœƓÐÅÂÀƓϞÀÎϞ¿¹Ɠ¸¹ ¿¹Á¼¹ƓÀ´¿ÎÈƓŹ¿ƓÁ´Ɠ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ¼Ɠ¾ÂÀ¹ÅÎƓÁ´ÃÂÀ¼Á´¹ÅƓ¸¹¿¹Á¼¹Ɠÿ´ Á¹ÅƓÁ´Ɠ»¹À¿¹Ã¸µÁιƓ¼Ɠ·´»Â¶Â ¿¹¸ÒÁι ƓÈÂÅÒƓÃÂĽƓÅÄƸÁÂƓÂÅÁ¹ϞżƓ ¾ÂÁ¾Ä¹ÅÁ¹ƓŹ¿ÂƓ¾ƓÅÂÀÆƓ¼¿¼Ɠ¼ÁÂÀÆƓżÃÆ šƓÊÅÂƓ»Á´Ê´¹ÅƓ…Á¹µÂ¿Ï˼¹ƓŹ¿´•Ɠ±ÅÂƓ»Á´Ê¼Å ƓÊÅÂƓϞ¶Â¹½Ɠ·Ä´¶¼ Ŵɼ¹½ƓÂÁ¼ƓÁ¹ƓϞÃÂϞµÁÎƓß¿¹ÅÏƓϞµϞŶ¹ÁÁÆÑƓº¹ϞžÂϞÅÏƓ¼ƓÃļ ¸´ÅÏƓϞ¶Â¹ÀÆƓŹ¿ÆƓµÂ¿¹¹Ɠ¼¿¼ƓÀ¹Á¹¹ƓϞǹļ¸´¿ÏÁÆÑƓÇÂÄÀÆ ƓÅ Ɠ¹ ƓÃļ¶¹ ϞżƓϞ¶Â¼ƓÁ¹¸Ä´Ɠ¶ƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ·¼¸ÄÂϞŴżʹϞ¾Â·ÂƓÄ´¶Á¶¹Ϟ¼Ò Ɠ¤´ϞʹÅÎƓ þ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓ¿¹¸ÒÁιƓŹ¿´ƓÃļÁ¼À´ÑÅƓ¾ÄÆ·¿ÆÑƓÇÂÄÀÆƓÃļƓ¸¼ ´À¹ÅĹƓµÂ¿¹¹ƓƓ¾À Ɠ´Ɠ¿Ï¸¼ϞÅ ¾´À¹Á¼ϞÅιƓŹ¿´ƓżôƓª¹Ä¹ÄÎƓrƓÃļƓ ¸¼´À¹ÅĹƓ µÂ¿¹¹Ɠ Ɠ ¾À Ɠ ˵´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓ øŶ¹Äº¸´ÑÅƓ ÐÅÂƓ ÿ´Á¹Å´ ¾´Ä¿¼¾Ɠª¹Ä¹Ä´Ɠ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓƓ¾ÀƓ˴ĵĴ»Á´ƓÃļƓÁ¹µÂ¿ÏËÂÀƓà¿ÒÄÁÂÀƓϞº´Å¼¼ Ɠ¶Î»¶´ÁÁÂÀƓÂϞ¹¶ÎÀƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹À Ɠ´Ɠ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼¹Ɠ´ϞŹ ļ¸ÎƓ œ¹ϞÅ´Ɠ ϵĿϵϵĿƓ ¾À Ɠ £´¿¿´¸´Ɠ ϵϵĿϵĿƓ ¾ÀƓ ¼Ɠ ¼·¹ÒƓ ϵĿĿƓ¾ÀƓ»´À¹ÅÁÂƓÆ·¿Â¶´ÅÎ

ː́̂˵̀˾˸˴̋ ¤´»À¹ÄÎƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓÁ´ÀÁ·ÂƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓµÎÊÁÎÈƓÿ´Á¹Å ƓàÐÅÂÀÆƓÄ´ÁÏ˹Ɠ´ϞŹÄ¼¸ÎƓÁ´»Î¶´¿¼ƓÀ´¿ÎÀ¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼ ƓœƓÃÂϞ¿¹¸Á¹¹Ɠ ¶Ä¹ÀÒƓŹÄÀ¼ÁƓ…À´¿Î¹Ɠÿ´Á¹ÅΕƓÆÃÂÅŵ¿ÒÅÏƓÁ¹ƓĹ¾ÂÀ¹Á¸Æ¹ÅϞÒ ƓÊÅ µÎƓÁ¹Ɠ¶Â»Á¼¾´¿ÂƓÃÆÅ´Á¼ÉÎƓϞƓÂǼɼ´¿ÏÁÂƓÃļÁÒÅÎÀƓŹÄÀ¼ÁÂÀƓ…ÿ´ Á¹ÅÎ ¾´Ä¿¼¾¼• ƓÃÄÂÅÂżÃÂÀƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞÅ´¿Ɠ£¿ÆÅÂÁƓ¼Ɠ¶ƓʼϞ¿ÂƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓ ÃÂô¿Ɠ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼½Ɠ´ϞŹÄ¼¸ƓrƓª¹Ä¹Ä´ Ɠ£ÂϞ¿¹Ɠ¶Î¸¹¿¹Á¼ÒƓÿ´Á¹Å ¾´Ä ¿¼¾Â¶Ɠ ¶Ɠ Ϟ´ÀÂϞÅÂÒŹ¿ÏÁÆÑƓ ·ÄÆÃÃÆƓ ϞŸ¼Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓ ÂϞÅ´¿¼ϞÏƓÅ¿ϾÂƓŶ¹Ä¸Î¹ƓŹ¿´ Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞÃÂϞµÁÂƓϞÂÃÄÂż¶ ¿ÒÅÏϞÒƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂÀÆƓϞº´Å¼Ñ Ɠ£ÂƓÐŽƓÃļʼÁ¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸ÎƓÀ¹Á¹¹Ɠ ø¶¹Äº¹ÁÎƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¹½Ɠж¿Ñɼ¼ ƓʹÀƓÿ´Á¹ÅÎƓÁ´ÃļÀ¹Ä Ɠ¸¿ÒƓÁ¹¸ÄƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓÁ¹ƓÈ´Ä´¾Å¹ÄÁ´ ƓÈÂÅÒƓ¼Ɠ¶Â»ÀºÁ´ Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓ¸¼Çǹ ĹÁɼ´É¼ÒƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ Ɠ˲ÄÂÀ¹ƓÅ· ƓÂÁ¼ƓϞ¿´µ¹¹ƓϞÂÃÄÂż¶¿ÒÑÅϞÒƓ¶Á¹Ë Á¼ÀƓÇ´¾ÅÂÄ´ÀƓrƓƸ´ÄÁ½ƓùĹĴµÂž¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¼Ɠж¿Ñɼ¼ƓÂÄ µ¼ÅÎ ƓœƓÐÅÂÀƓϞÀÎϞ¿¹ƓÃÂϞ¿¹Ɠ¶Î¸¹¿¹Á¼ÒƓÿ´Á¹Å ¾´Ä¿¼¾Â¶Ɠ¾¿´ϞϞƓ´ϞŹ ļ¸Â¶ƓϞÅ´¿ƓµÂ¿¹¹Ɠ¸ÁÂĸÁÎÀ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓÃļƓÂüϞ´Á¼¼Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¸ÂƓ Ϟ¼ÈƓÃÂÄƓÁ¹Ä¹¸¾ÂƓÆÃÂÀ¼Á´ÑÅƓ¼Ɠª¹Ä¹ÄÆƓrƓ¾´¾Ɠ¶ƓϞ¼¿ÆƓÅÄ´¸¼É¼¼ ƓÅ´¾Ɠ¼ƓÃÂƓ 188 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ Ɯ¡ÆÀµ Ɣ¾µÀºÅµ ʍµÃ¾¼ʍƔ¬ºÃºÃµƔ¼ƔʍÃÆÂÀº½Ë¼½ƔµÄźÃÁ¼¹ƔšºÄŵƔ·ƔÁ¹¼ÀÁ¿Ɣ¿µÄËŵ¶º ƔªÁÅÁƔšºÄÅÎƔ¼Ɣ¬ºÃºÃÎƔÂÁ¾ÆʺÀÎƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍ¼¿Ɣ»ÁÀ¹Á¿Ɣƒ#?TK“Ɣ, 1 ƔÄÁÁÅ·ºÅÄÅ·ºÀÀÁƔ·ƔƔ¼ƔƔ¸¸

ÃļʼÁ¹Ɠ¹¹Ɠ÷ĴÁ¼ÊÁ·ÂƓÿº¹Á¼Ò Ɠû¶Â¿ÒÑ̹·ÂƓϞʼŴÅÏƓÐÅÂƓŹ¿ÂƓ ùĹȸÁÎÀƓÀ¹º¸ÆƓ´ϞŹÄ¼¸´À¼Ɠ¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼ ¾´Ä¿¼¾´À¼ žÂƓÃÂÒ¶¿¹Á¼ÒƓϞ¶ĹÀ¹ÁÁÎÈƓŹ¿¹Ϟ¾ÂöƓϞƓ£¡¥ ¾´À¹Ä´À¼Ɠ´ϞŹÄ ¼¸ÎƓžÄζ´¿¼Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ƓÀ¹º¸ÆƓÂĵ¼Å´À¼Ɠ˴´ÄϞ´Ɠ¼Ɠ ²Ã¼Å¹Ä´ ƓÿÆʼ¶Ë¹ÀƓÁ´»¶´Á¼¹Ɠ…¿´¶ÁνƓÃÂÒϞƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶• Ɠ£ÂϞŹ ùÁÁ ƓÃÂƓÀ¹Ä¹ƓϞ¶¹Ä˹ÁϞŶ¶´Á¼ÒƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓŹÈÁ¼¾¼ Ɠ¾Ä À¹Ɠ¾¿´ϞϞ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¿´¶Á·ÂƓÃÂÒϞ´ƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿¼ƓϞÅ´¿¼Ɠµ Á´Äƺ¼¶´ÅÏƓ¶Ϟ¹ƓµÂ¿Ï˹Ɠµ͹¾Å¶Ɠ¶ÁÆÅļƓÂĵ¼ÅÎƓ˴´ÄϞ´Ɠ¼Ɠ¸´º¹Ɠ¶ÁÆ ÅļƓÂĵ¼ÅÎƓ¡¹À¿¼ Ɠ´ƓÅ´¾º¹Ɠ»´ƓÂĵ¼Å½Ɠ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¼Ɠ¸´º¹Ɠ¥´ÅÆÄÁ´ Ɠ¦¹ÀƓ Á¹ƓÀ¹Á¹¹Ɠ¶Ɠß¹¿´ÈƓÂĵ¼ÅƓµÂ¿Ï˼ÈƓÿ´Á¹Å ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¸ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓƓ´ Ɠ¹ Ɠ ÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠø´¶¿ÒÑÌ´ÒƓ¸Â¿ÒƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¶Ϟ¹Ɠº¹ƓÁ´Ϟ¹¿Ò¹ÅƓ¼À¹ÁÁÂƓ ¿´¶ÁνƓÃÂÒϞƓÀ¹º¸ÆƓÂĵ¼Å´À¼Ɠ˴´ÄϞ´Ɠ¼Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 189

ªÂË Ɯ Ɯ§Ãµ·À¼Åº¾ÏÀκƔõ»¿ºÃÎƔ¡ÆÀÎƔ¼Ɣº÷ÎÈƔ·ƔÂÁÃʙ¹ʍºƔÁ¶ÀµÃÆʌºÀ¼ʙƔ¹ºÄʙżƔµÄźÃÁ¼¹Á· ƔʉÃÆÂÀº½Ë¼½Ɣ¼»ƔÀ¼ÈƔqƔ¬ºÃºÃµƔqƔźºÃÏƔÁÅÀÁļÅÄʙƔʍƔĺ¿º½ÄÅ·ÆƔ ¾µÀºÅ ʍµÃ¾¼ʍÁ·

Â¶ÂļÅÏƓ ÂƓ ¸¹Å´¿ÏÁÂÀƓ ¼»ÆʹÁ¼¼Ɠ ¸´¿¹¾¼ÈƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ þ´Ɠ Á¹Ɠ Ãļȸ¼ÅϞÒ ƓÁÂƓ¶ÁÆÅļƓÂĵ¼ÅÎƓ²Ã¼Å¹Ä´ƓÂÁ¼Ɠ¼»ÆʹÁÎƓÁ¹Ã¿ÂÈ Ɠ˲ÄÆà ÁÎÈƓ Ź¿Ɠ ϞŸ¼Ɠ Á¼ÈƓ À´¿ÂƓ Å¿ϾÂƓ ÆƓ Ɠ ¼»Ɠ Á¼ÈƓ ¸¼´À¹ÅÄƓ ÃŶÎË´¹ÅƓ Ɠ¾À Ɠ¹Ì¹Ɠ¾¿ÂƓƓŹ¿Ɠ¼À¹ÑÅƓ¸¼´À¹ÅÄÎƓÂÅƓƓ¸ÂƓƓ¾ÀƓ¾Â¿¼ ʹϞŶÂƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓϞƓ¸¼´À¹ÅÄ´À¼ƓµÂ¿¹¹ƓƓ¾ÀƓÂɹÁ¼¶´¹ÅϞÒƓ¶ƓƓƓ Ɠ ´ƓϞƓ¸¼´ƓÀ¹ÅÄÂÀƓµÂ¿¹¹ƓƓ¾ÀƓrƓÃÂÄÒ¸¾´ƓϵƓƓ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÁ¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ Ɠ ÊÅÂƓϞ¾ÂÄÂƓµÆ¸ÆÅƓ…¼Á¶¹ÁŴļ»Â¶´ÁΕƓ¶Ϟ¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓµÂ¿¹¹Ɠ Ɠ¾À Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÀ·ÆÅƓßϞÅ´¶¿ÒÅÏƓÆ·Ä»ÆƓ¸¿ÒƓ»¹ÀÁ½Ɠµ¼ÂϞǹÄÎƓ¶Ɠɹ ¿ÂÀ Ɠ£ÂƓÂɹÁ¾´À Ɠ¶Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ƓϞÆ̹ϞŶÆÑÅƓÀ¼¿¿¼ÂÁÎƓ´ϞŹ ļ¸Â¶ƓÄ´»À¹ÄÂÀƓϞƓ¾ÄÆÃÁνƓµÆ¿ÎºÁ¼¾ œƓ Ɠ · Ɠ ÿÁ¹Ɠ ʼϞ¿ÂƓ »´Ä¹·¼ϞÅļĶ´ÁÁÎÈƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ùĹ ¶´¿¼¿ÂƓ »´Ɠ ƓƓƓ ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ϞƓ Á´¸¹ºÁÂƓ ¶ÎʼϞ¿¹ÁÁÎ À¼Ɠ Âĵ¼Å´À¼ Ɠ ÿÆʼ¶Ë¼ÈƓ ÃÂÄÒ¸¾Â¶Î¹Ɠ ÁÂÀ¹Ä´ Ɠ ¶Ã¿ÂÅÁÆÑƓ Ãļµ¿¼ »¼¿ÂϞÏƓ ¾Ɠ ϵƓƓ Ɠ ´Ɠ ϞµϞŶ¹ÁÁιƓ ¼À¹Á´Ɠ ÃļϞ¶Â¹ÁÎƓ ƺ¹Ɠ Ãļµ¿¼»¼ Ź¿ÏÁÂƓ Ɠ ÅÎϞÒÊ´ÀƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ ¦¹¾ÆÌÆÑƓ ϞŴżϞż¾ÆƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ¼Ɠ ¾ÂÀ¹ÅƓ ÀºÁÂƓ Á´½Å¼Ɠ »¸¹ϞÏƓ DPPLO

SSS IEJKNLH>[email protected] JBP [email protected] OQII>NU Ɠ ´Ɠ ϞüϞ¾Ɠ ϞµϞŶ¹ÁÁÎÈƓ ¼À¹ÁƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ rƓ »¸¹ϞÏƓ DPPLO

SSS IEJKNLH>[email protected] JBP E>Q HEOPO *-+>IBO DPIH ¢µϞƺ¸´ÒƓª¹Ä¹ÄÆ ƓÀÎƓƺ¹Ɠ¶ÎÒϞÁ¼¿¼ ƓÊÅÂƓÿÁ´ÒƓÀ´ϞϞ´Ɠ¶¹Ì¹ϞÅ ¶´Ɠ¶Ɠ¿´¶ÁÂÀƓÃÂÒϞ¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓÁ¹¶¹¿¼¾´ƓϞ¹½Ê´ϞƓÂÁ´ƓÂɹÁ¼¶´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ Ɠ‘ƓƓ¾·ƓÅ Ɠ¹ ƓƓƓÀ´ϞϞÎƓ˳ÆÁÎƓ¼Ɠ¶ƓµÆ¸Æ̹ÀƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓÁ¹Ɠ¶Â»Ä´ ϞŹŠƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÂϞÁ¶Á¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓϞÂϞŸÂÅÂʹÁÂƓ¶ƓϞ´ÀÎÈƓ¾ÄÆÃÁÎÈƓ Ź¿´È Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¶ƓʹÅÎĹÈƓ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼ÈƓ¼»ƓÁ¼ÈƓª¹Ä¹Ä´ Ɠœ¹ϞÅ´ Ɠ£´¿ 190 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

¿´¸´ Ɠ¼·¹ÒƓ¶ƓϞÆÀÀ¹ƓϞ¸¹Äº¼ÅϞÒƓϵƓƓÀ´ϞϞÎƓ¿´¶Á·ÂƓÃÂÒϞ´ Ɠ¥ƓÆÀ¹ÁÏ Ë¹Á¼¹ÀƓ Ä´»À¹Ä´Ɠ ¼Ɠ À´ϞϞÎƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ¼ÈƓ ʼϞ¿ÂƓ ¶Â»Ä´ϞÅ´¹Å Ɠ ÁÂƓ Á¹Ɠ ÂʹÁÏƓ µÎϞÅÄ Ɠ ž´º¹Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ µÆ¸ÆÅƓ žÄÎÅÎƓ ¹Ì¹Ɠ ϞÂÅÁ¼Ɠ ÅÎϞÒÊƓ À¹¿¾¼ÈƓ Ź¿ ƓÐÅÂƓÁ¹»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓ¼»À¹Á¼ÅƓÿÁÆÑƓÀ´ϞϞÆƓ¿´¶Á·ÂƓÃÂÒϞ´ Ɠ¡´ƓÂÄ µ¼Å½Ɠ£¿ÆÅÂÁ´ƓrƓ¶ƓÃÂÒϞ¹Ɠ˲½ùĴƓ¼Ɠ¸´¿¹¹ƓrƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓ ϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓ¶Ɠ¿´¶ÁÂÀƓÃÂÒϞ¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ˵ÂƓ¸´¿¹¾¼¹Ɠ µ¿´ϞżƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓ¼»ÆʹÁÎƓþ´ƓÁ¹¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁ œϞ¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸Î Ɠ¾´¾Ɠ¼Ɠ¶Âµ̹Ɠ¶Ϟ¹Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠµ͹¾ÅÎ Ɠ¶Ä´Ì´ ÑÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·ƓϞ¶Â¹½ƓÂϞ¼ Ɠž´ÁÁιƓÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼¼ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓ¼»ƓÁ¼ÈƓà¿ÆʹÁÎƓÃÆŹÀƓÃÄÒÀÎÈƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼½Ɠ¼ÈƓö¹ÄÈÁÂϞżƓϞƓµÂÄÅ´ƓÀ¹ºÃ¿´ Á¹ÅÁÎÈƓ»ÂÁ¸Â¶ Ɠž¿ÒƓ¼»ÆʹÁ¼ÒƓÇÂÄÀÎƓ¼ƓϞ¾ÂÄÂϞżƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ´ϞŹÄ¼ ¸Â¶ ƓϞµ¿¼º´Ñ̼ÈϞÒƓϞƓ¡¹À¿¹½ Ɠ¼ϞÿϻƹÅϞÒƓÄ´¸¼Â¿Â¾´É¼Ò Ɠ´ƓÂƓ¶Ä´ ̹Á¼¼Ɠ ¼Ɠ ÇÂÄÀ¹Ɠ ÂϞÅ´¿ÏÁÎÈƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ Ϟ¶¼¸¹Å¹¿ÏϞŶƹÅƓ ùĹÀ¹Á ÁÂϞÅÏƓ ¼ÈƓ ÂÃżʹϞ¾Â·ÂƓ µ¿¹Ϟ¾´Ɠ ùļ¸Ɠ ùĹÀ¹ÁÁÂϞżƓ ϞÂÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓ ùļ¸ÆƓ ¶Ä´Ì¹Á¼Ò Ɠ ´Ɠ ´Àÿ¼ÅƸ´Ɠ ùĹÀ¹ÁÁÂϞżƓ ƾ´»Î¶´¹ÅƓ Á´Ɠ ÂÅ¿¼ ʼ¹ƓÇÂÄÀÎƓŹ¿´ƓÂÅƓϞǹÄÎƓϞƓ¸ÁÂĸÁ½Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑ Ɠ±Å¼ÀƓÀ¹Å ¸ÂÀƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÁÂƓƺ¹Ɠ¾¿ÂƓƓÅÎϞ Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ £¹Ä¼Â¸ÎƓ ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ »´¾¿ÑʹÁÎƓ ¶Ɠ ÂʹÁÏƓ ˼ľ¼ÈƓ ß¹¿´ÈƓrƓÂÅƓ¸Â¿¹½ƓÀ¼ÁÆÅÎƓ¸ÂƓ¸¶ÆÈƓÀ¹ϞÒɹ¶ Ɠ˵ÂƓÆƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶ´Ɠ¼»Ɠ Á¼ÈƓùļ¸ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÂÅƓƓ¸ÂƓƓÊ´Ϟ ƓƓª¹ÁÅĵ¹ºÁÎÀƓϞ¼¿´À ƓϞ¶Ò »´ÁÁÎÀƓϞƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹ÀƓ¼ƓϞÅĹÀÒ̼ÀϞÒƓÄ´»ÂĶ´ÅÏƓŹ¿ÂƓ´ϞŹÄ¼¸´ ƓÃĹ ÃÒÅϞŶÆÑÅƓÃÄÂÊÁÂϞÅÏƓ¹·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¼ƓϞ´À·Ĵ¶¼Å´É¼Ò Ɠ§ƓÁ¹µÂ¿Ï˼ÈƓ Ź¿ƓÂϞÁ¶ÁÆÑƓÄ¿ÏƓ¼·Ä´¹ÅƓÃÄÂÊÁÂϞÅÏ ƓÆƓ¾ÄÆÃÁÎÈƓrƓ·Ä´¶¼Å´É¼Ò Ɠ¥´ ÀιƓÀ¹¸¿¹ÁÁÂƓ¶Ä´Ì´Ñ̼¹ϞÒƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓrƓÐÅÂƓƓ)ELLBNP>Ɠùļ¸Ɠ ƓÊ´ϞƓǨƓ ƓϞÆÅ ƓƓ*>NEPEI>ƓƓÊ´ϞƓ¼ƓϵƓ/>QLƓƓÊ´Ϟ Ɠ œϞ¹ƓÂÁ¼Ɠ¾ÄÆÃÁι Ɠ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓÂÅƓ Ɠ¸ÂƓƓ¾À Ɠ¥Ɠ¸ÄƷ½ƓϞÅÂÄÂÁÎ Ɠ¶Ϟ¹Ɠ µÎϞÅÄÂƓ ¶Ä´Ì´Ñ̼¹ϞÒƓ ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ ÂʹÁÏƓ À´¿¹ÁϾ¼¹ Ɠ ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓ àÄÒ¸¾´ƓƓÀ Ɠ˰ÈƓùļ¸ÎƓÁ´Ê¼Á´ÑÅϞÒƓÂÅƓƓϞ¹¾ ƓÈÂÅÒƓ¾´À¹ÁÁνƓÀÂÁ ¿¼ÅƓÅ´¾Â·ÂƓÄ´»À¹Ä´ƓÀ·ƓµÎƓ¶Ä´Ì´ÅÏϞÒƓ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓµÎϞÅĹ¹ Ɠ±ÅÂƓ·Â ¶ÂļÅƓÂƓÄÎȿ½ƓϞÅÄƾÅÆĹƓ´ϞŹÄ¼¸ÁÎÈƓŹ¿ ˴Á·¼¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ¼À¹ÑÅƓÇÂÄÀÆƓ»¹À¿ÒÁ·ÂƓÂĹȴƓ¼¿¼Ɠ·´ÁŹ¿¼ Ɠ ÊÅÂƓϞƓµÂ¿Ï˽Ɠ¶¹ÄÂÒÅÁÂϞÅÏÑƓƾ´»Î¶´¹ÅƓÁ´ƓÀÒ·¾Â¹ƓϞÅ¿¾Á¶¹Á¼¹Ɠ¼Ɠ Ϟ¿¼Ã´Á¼¹ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓŹ¿Ɠ¶ƓÃÄÂË¿ÂÀ Ɠ³Ä¾¼½ƓÃļÀ¹ÄƓrƓ´ϞŹÄ¼¸Ɠ˰Å ¾´¶´ Ɠ¸¶¹Ɠÿ¶¼Á¾¼Ɠ¾ÂÅÂÄ·ÂƓÃÂƓϞ¶Â¹½ƓϞŸÁ¹½ƓÿÂÅÁÂϞżƓÄ´»¿¼Ê´ ÑÅϞÒƓ¶Ɠ ƓÄ´»´ƓļϞ Ɠ Ɠ¢µÁ´Äƺ¹ÁÂƓÁ¹À´¿ÂƓ¸¶Â½ÁÎÈƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ¼Ɠ¸´º¹ƓÅĽÁι ƓÆƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓŸ¹¿ÏÁιƓÊ´ϞżƓÁ¹ƓÁ´È¸ÒÅϞÒƓ¶ƓÃÄÒÀÂÀƓ ¾ÂÁÅ´¾Å¹Ɠ¸ÄÆ·ƓϞƓ¸ÄÆ·ÂÀ Ɠ´ƓµĴ̴ÑÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠµ̹·ÂƓɹÁÅÄ´ƓÀ´ϞϞ Ɠ §ƓÀÁ·¼ÈƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶÎÈƓÄ´»À¹Ä¶Ɠ¹ϞÅÏƓÀ´¿¹ÁϾ¼¹ƓϞÃÆÅ Á¼¾¼Ɠ Ä´»À¹ÄÂÀƓ ¶Ɠ ¸¹ϞÒž¼Ɠ ¼Ɠ ϞÂÅÁ¼Ɠ À¹ÅĶ Ɠ µĴ̴Ñ̼¹ϞÒƓ Á´Ɠ Ä´Ϟ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 191

ªÂË Ɯ Ɯšº½ÈÍËƔµÄźÃÁ¼¹ƔŸÅÁʍµ·µƔƔ'QLH?T?Ɣõ»¿ºÃÁ¿ƔĿĿƔ¿ƔÇÁÅÁƔ ¿ºʌ¾µÀºÅÀνƔ»ÁÀ¹Ɣƒ«µʙ¶Æĵ“ ƔʊÂÁÀ¼ʙ ƔšÅÀ¿ËƔÄȺ¿µÅ¼ÊºÄʍÁºƔ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼ºƔµÄźÃÁ¼¹µ ƔÀµƔʍÁÅÁÃÁ¿ƔÆʍµ»µÀµƔÄú¹ÀʙʙƔ¾ÁÅÀÁÄÅÏƔ¹·ÆÈƔº¸ÁƔʵÄź½ Ɣ

ϞÅÂÒÁ¼¼ƓÂÅƓ¹¸¼Á¼ÉƓ¸ÂƓÅÎϞÒÊƓ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶƓÂÅƓ·¿´¶Á·ÂƓŹ¿´ Ɠ£Ä¼ϞÈ º¸¹Á¼¹ƓÅ´¾¼ÈƓ´ϞŹÄ¼¸ÁÎÈƓϞ¼ϞŹÀƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓϞ¶Ò»´ÁÂƓ¾´¾ƓϞƓɹÁŠĵ¹ºÁÎÀƓÄ´»ÄζÂÀƓ¸Á·ÂƓŹ¿´ ƓÅ´¾Ɠ¼ƓϞÂƓϞÅ¿¾Á¶¹Á¼¹ÀƓ¸¶ÆÈƓŹ¿ ˲¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓÂϞÁ¶ζ´¹ÅϞÒƓÁ´ƓôĴÀ¹ÅÄ´ÈƓ¼ÈƓÂÄ µ¼ÅƓ¼ƓϞù¾ÅÄ´ÈƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓϞ¶¹Å´ ƓÂÅÄ´º¹ÁÁ·ÂƓ¼Ɠ÷¿Â̹ÁÁ· Ɠ´Ɠ»´ ŹÀƓ ùĹ¼»¿ÆʹÁÁ·ÂƓ ¼ÈƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑ Ɠ ž¿ÒƓ ø´¶¿ÒÑ̹·ÂƓ ʼϞ¿´Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠþ´Ɠ¼»À¹Ä¹ÁÎƓ¿¼ËÏƓÐżƓ¼ÈƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾¼ Ɠ˰ϞϞ¿¹¸Â¶´ Á¼ÒƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓϞƓµ¿¼»¾Â·ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓϞƓÃÂÀÂÌÏÑƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ»ÂÁ ¸Â¶Ɠþ´ƓÃĸ¶¼ÁÆ¿¼ϞÏƓÁ¹ƓϞ¿¼Ë¾ÂÀƓ¸´¿¹¾ÂƓ¾ƓϞ¹Ä¹¸¼Á¹ƓƓ· ƓÀ¹º ÿ´Á¹ÅÁιƓ ´ÃôĴÅÎƓ Ɠ Ä´»Ɠ ÃÄ¿¹Å´¿¼Ɠ ¶µ¿¼»¼Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ Åļº¸ÎƓ ¶Îȸ¼¿¼ƓÁ´ƓÂĵ¼ÅÆƓ¶Â¾ÄÆ·ƓÁ¼ÈƓÐÅÂƓµÎ¿¼Ɠ±ÄÂϞ Ɠ˰ž´¶´Ɠ¼Ɠœ¹ϞÅ´Ɠ¼Ɠ 192 

 ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ Ǒºº½ÈÍË .Ɣ˜ÄźÃÁ¼¹ƔƔŸ¹µƔ¼ƔººƔ¿µ¾ºÀÏʍ¼½Ɣ ÄÂÆÅÀ¼ʍµƔœµʍż¾Ï ƔªÁÅÁƔĹº¾µÀÁƔ»ÁÀ¹Á¿Ɣƒ›µ¾¼¾ºÁ“Ɣ , 1 Ɣ·ƔƔ¸ ƔÄƔõÄÄÅÁʙÀ¼ʙƔƔƔƔʍ¿ Ɣœ¾¼ÀµƔŸ¹ÎƔqƔ Ɣʍ¿ ƔµƔººƔÁÄÏƔ·ÃµÌºÀ¼ʙƔÁüºÀżÃÁ·µÀµƔ·ºÃżʍµ¾ÏÀÁƔ ÄƔÀº¶Á¾Ï˼¿ƔÀµʍ¾ÁÀÁ¿Ɣ·Âõ·Á ªÂË Ɯ Ɯœµʍż¾ÏƔqƔÄÂÆÅÀ¼ʍƔƔŸ¹Î Ɣ¦µ»¿ºÃÎƔœµʍż¾ʙƔ ƔĿƔ ƔĿƔ Ɣʍ¿ Ɣ£º¼»·ºÄÅÀÁ Ɣʙ·¾ʙºÅÄʙƔÁÀƔÁÄʍÁ¾ʍÁ¿Ɣ Ÿ¹ÎƔ ¼¾¼Ɣ ¶Î¾Ɣ »µÈ·µÊºÀƔ ºÑƔ ¼»Ɣ ʼľµƔ ĵ¿ÁÄÅÁʙź¾ÏÀÎÈƔ µÄźÃÁ¼¹Á· Ɣ §À¼¿ÁʍƔ Ĺº¾µÀƔ Ɣ µ·¸ÆÄŵƔ Ɣ¸ Ɣ»ÁÀ¹Á¿Ɣƒ›µ¾¼¾ºÁ“ƔÄƔõÄÄÅÁʙÀ¼ʙƔÁʍÁ¾ÁƔƔʍ¿ Ɣ »µƔ Ɣ ¿¼ÀÆÅÎƔ ¹ÁƔ º¸ÁƔ Àµ¼¶Á¾ººƔ źÄÀÁ¸ÁƔ Ķ¾¼ʌºÀ¼ʙƔ ÄƔµÄźÃÁ¼¹Á¿ƔŸ¹µ

¸¶´º¸ÎƓ¾´Ϟ´¿¼ϞÏƓ¼ÈƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ±ÄÂϞ Ɠ˰ž´¶´ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓ¿¼ËÏƓϞƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ˰ž´¶ÎƓµÎ¿¼Ɠ¸ÂϞÅ´¶¿¹ÁÎƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¾ÄÆüÉƓ ¶¹Ì¹ϞŶ´ Ɠ žÂƓ Ϟ¼ÈƓ ÃÂÄƓ Á¹Ɠ µÎ¿ÂƓ Á¼Ɠ ¸Á½Ɠ ÆϞùËÁ½Ɠ ÃÂϞ´¸¾¼Ɠ Á´Ɠ ඹÄÈÁÂϞÅÏƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¼Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼ÒƓ¼ÈƓÁ¹¸Ä £ÂƓôĴÀ¹ÅÄ´ÀƓÂĵ¼ÅƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓÃļÁÒÅÂƓ¸¹¿¼ÅÏƓÁ´Ɠ¾ÊÍÉÉÕƓ¼ƓËÀÆÀÃË̽» ÄÆÃÃÎƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓrƓÐÅÂƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓϞ¶ÂµÂ¸ÁιƓµĴ»Â¶´Á¼Ò Ɠ Ϟ¶Ò»´ÁÁιƓ¾´¾¼À ¿¼µÂƓ¸Á¼ÀƓôĴÀ¹ÅÄÂÀƓÂĵ¼ÅÎƓÃļÀ¹ÄƓrƓ·ÄÆà ôƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ ùĹϞ¹¾´Ñ̼ÈƓ Âĵ¼ÅÆƓ ˴¹Ä¾ÆļÒƓ ¼¿¼Ɠ œ¹Á¹ÄÎ Ɠ ¼¿¼Ɠ ¡¹À¿¼` Ɠ ŸÌ¹Ɠ ÃļÀ¹ÄƓ rƓ ·ÄÆÃôƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ ¸¶¼ºÆ̼ÈϞÒƓ Ϟ¼ÁÈÄÂÁ ÁÂƓϞƓ¾´¾Â½ ¿¼µÂƓÿ´Á¹Å½Ɠ¶¸Â¿ÏƓ¹¹ƓÂĵ¼ÅÎƓ¶Ɠ¾ĹϞÅÁÂϞżƓÅÂʹ¾Ɠ¿¼ µÄ´É¼¼Ɠ)Ɠ¼Ɠ)ϵ Ɠ¦´¾¼¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸ÎƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÅÄÂÒÁÉ´À¼Ɠ¸´ÁÁ½Ɠÿ´ Á¹ÅÎƓÂϞµ¹ÁÁÂƓÀÁ·ÂƓÅÄÂÒÁɹ¶ƓÆƓ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ˵¹Ä¹¸¾ÂƓ·ÄÆÃÃÎƓ¸¹¿ÒÅ ϞÒƓÁ´Ɠø·ÄÆÃÃÎ Ɠ¼¿¼ƓżÃÎ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓÅÄÂÒÁÉÎƓ²Ã¼Å¹Ä´ƓϞÂϞÅÂÒÅƓ¼»Ɠ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 193

ªÂË Ɯ Ɯ˜ÄźÃÁ¼¹ÎƔƒ¸Ãºʍ¼“Ɣ¼ƔƒÅÃÁʙÀÉΓƔÀµƔÁö¼ÅºƔ´Â¼ÅºÃµƔ·Ɣõ½ÁÀºƔÅÁʺʍƔ¡µ¸ÃµÀʌµƔ*Ɣ¼Ɣ*ƔüÄÆÀÁʍ

¸¶ÆÈƓø·ÄÆÃà Ɠ¸Á´Ɠ¼»Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓÂÅϞÅ´¹ÅƓÂÅƓ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¶¸Â¿ÏƓ¹·ÂƓÂĵ¼ ÅÎƓÁ´ƓŠƓÐÅÂƓϞµϞŶ¹ÁÁÂƓÅÄÂÒÁÉÎ Ɠ´Ɠ¸ÄÆ·´ÒƓÂùĹº´¹ÅƓ¹·ÂƓÁ´ƓŹƓº¹Ɠ ŠƓÐÅÂƓ·Ä¹¾¼ ¢µÎÊÁÂƓ·ÄÆÃôƓ¼¿¼Ɠø·ÄÆÃôƓÿÆÊ´¹ÅƓÁ´»¶´Á¼¹ƓÃÂƓ¼À¹Á¼ƓÃ¹Ä ¶Â·ÂƓ ´ϞŹÄ¼¸´ Ɠ ¾ÂÅÂÄνƓ µÎ¿Ɠ µÁ´Äƺ¹ÁƓ Á´Ɠ Âĵ¼Å¹Ɠ ¸´ÁÁ·ÂƓ żô Ɠ ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ ·ÄÆÃôƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ ùĹϞ¹¾´Ñ̼ÈƓ Âĵ¼ÅÆƓ ¡¹À¿¼ Ɠ ϞÂϞÅ ¼ÅƓ ¼»Ɠ ¸¶ÆÈƓ ø·ÄÆÃÃƓ rƓ šÅÂÁ´Ɠ ¼Ɠ šÃ¿¿ÂÁ´ Ɠ §Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ żôƓ šÅ Á´Ɠ Ɠ PBJƓ µÂ¿ÏË´ÒƓ ÿÆÂϞÏƓ Âĵ¼ÅÎƓ À¹ÁÏ˹ Ɠ ʹÀƓ ÆƓ ¡¹À¿¼ Ɠ ÁÂƓ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¶Ɠ´Ç¹¿¼¼ƓµÂ¿Ï˹Ɠùļ·¹¿¼½Á·ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¡¹À¿¼ƓÐżƓ ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¶ÁÆÅļƓÂĵ¼ÅÎƓ¡¹À¿¼Ɠ¼ƓÅ¿ϾÂƓ¶Ɠ ¾ĹϞÅÁÂϞżƓ´Ç¹¿¼ÒƓÀ·ÆÅƓ¹¹ƓùĹϞ¹ÊÏ Ɠ§Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓżôƓšÃ¿¿ÂÁ´Ɠ ƓLKHHKƓùļ·¹¿¼½Á¹ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹ƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓ´Ç¹¿¼½Á¹ƓÄ´Ϟ ϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¡¹À¿¼ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÂÁ¼ƓÀ·ÆÅƓÃÄÂÁ¼¾´ÅÏƓ¶ÁÆÅÄÏƓ»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼ ÅÎƓ¼ƓÃļƓÐÅÂÀƓùĹϞ¹¾´ÅÏƓ¹¹ ›Â¿¹¹Ɠ µ˼ÄÁÆÑƓ ·ÄÆÃÃÆƓ ϞÂϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ ´ϞŹÄ¼¸Î Ɠ Ϟµ¿¼º´Ñ̼¹ ϞÒƓϞƓ¡¹À¿¹½Ɠ+B>N ">NPDƓOPBNKEAOƓǨƓ+" Ɠùļ·¹¿¼½ÁιƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ ¾ÂÅÂÄÎÈƓÁ¹ƓÃŶÎË´ÑÅƓ Ɠ´ Ɠ¹ Ɠ˲ÄÂÀ¹Ɠø·ÄÆÃÃƓšÅÂÁ´Ɠ¼ƓšÃ¿¿ÂÁ´ Ɠ 194 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

¾ƓÁ¼ÀƓÂÅÁÂϞÒÅϞÒƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓżôƓšÀÆÄ´ƓƓIKNƓ¼ƓšÅ¼ÄÎƓƓ PEN> Ɠ£¹Ä¶Î¹Ɠ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¶Á¹ƓÂĵ¼ÅÎƓ¡¹À¿¼ Ɠ´Ɠ¶ÅÂÄιƓrƓ¶ÁÆÅļƓÁ¹¹ Ɠ šϞŹÄ¼¸ÎƓÐżÈƓʹÅÎĹÈƓżÃ¶ƓrƓšÅÂÁ´ ƓšÃ¿¿ÂÁ´ ƓšÀÆÄ´Ɠ¼ƓšÅ¼ÄÎƓrƓ ¼Á·¸´ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓšššš ´ϞŹÄ¼¸´À¼ Ɠ˰»Ɠ¼ÈƓʼϞ¿´Ɠ¶Î¸¹¿ÒÑÅƓÃÂŹÁ ɼ´¿ÏÁÂƓÂôϞÁιƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ-KPBJPE>HHUƓ%>V>NAKQOƓOPBNKEAOƓǨƓ-% Ɠ Âĵ¼ÅÎƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞµ¿¼º´ÑÅϞÒƓϞƓÂĵ¼Å½Ɠ¡¹À¿¼ƓÀ¹Á¹¹ƓʹÀƓÁ´Ɠ ϵƓ´ Ɠ¹ Ɠ ¾¿ÂƓ ϵƓÀ¿ÁƓ¾À ƓœƓϞ¹Ä¹¸¼Á¹ƓƓ· ƓµÎ¿ÂƓ¼»¶¹ϞÅÁÂƓƓƓ+"Ɠ¼Ɠ Ɠ-% ¹Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓϞ¶Ò»¼ƓÀ¹º¸ÆƓ´ϞŹÄ¼¸´À¼ Ɠ¶È¸Ò̼À¼Ɠ¶Ɠ¸ÁÆƓ·ÄÆà ÃÆƓ¼¿¼Ɠø·ÄÆÃÃÆ ƓµÎÊÁÂƓÁ¹Å Ɠ£Â¸Ɠ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÎÈƓ¶Â» ÀÆ̹Á¼½ƓϞÂƓϞÅÂÄÂÁÎƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓÿ´Á¹ÅƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓÁ¹Ä¹¸¾ÂƓÀ¹ÁÒÑÅƓ Ϟ¶Â¼ƓÂĵ¼ÅÎƓ¼ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÀ·ÆÅƓùĹȸ¼ÅÏƓ¼»Ɠ¸Á½Ɠ·ÄÆÃÃÎƓ¶Ɠ¸ÄÆ·ÆÑ Ɠ ˰Á¹Ɠ¸¹¿ÂƓrƓϞ¹À¹½ϞŶ´Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ ƓœƓϞÀÎϞ¿¹ƓÂϞµ¹ÁÁÂϞŹ½Ɠ¸¶¼ º¹Á¼ÒƓ¼ÈƓÊ¿¹Á¶ƓÐÅÂƓµÂ¿¹¹Ɠ¸ÁÂĸÁιƓ¾Â¿¿¹¾Å¼¶Î Ɠµ¿¼»¾¼¹Ɠ¸ÄÆ·Ɠ ¾Ɠ ¸ÄÆ·ÆƓ ÃÂƓ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÀƓ Âĵ¼Å´¿ÏÁÎÀƓ ôĴÀ¹ÅÄ´À Ɠ œƓ ϵqƓ ·· Ɠ ÒÃÂÁϞ¾¼½Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀƓ˲¼½Â·ÆÉÆƓ©¼Ä´ÒÀ´ƓqƓ¶Ã¹Ä¶Î¹Ɠ¶Î¸¹¿¼¿Ɠ ϵƓϞ¹À¹½ϞŶƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¨¿ÂÄÎ Ɠ¨¹À¼¸Î Ɠ±ÂϞ Ɠ˲ÂÄÂÁ¼¸ÎƓ¼Ɠ˴´Ä¼¼ Ɠ¾Â ÅÂÄιƓµÎÊÁÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓϞ¹À¹½ϞŶ´À¼Ɠ©¼Ä´ÒÀÎ Ɠ¢ÁƓµÁ´Äƺ¼¿ ƓÊÅÂƓ Ê¿¹ÁÎƓ¾´º¸Â·ÂƓÅ´¾Â·ÂƓ¸¼Á´À¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓϞ¹À¹½ϞŶ´Ɠ¼À¹ÑÅƓϞȸÁιƓÂÄ µ¼Å´¿ÏÁιƓп¹À¹ÁÅÎƓrƓµÂ¿ÏËÆÑƓÿÆÂϞÏ ƓоϞɹÁÅļϞ¼Å¹ÅƓ¼ƓÁ´¾¿Â Á¹Á¼¹ƓÂĵ¼ÅÎ ƓrƓÊÅ Ɠ¶¹ÄÂÒÅÁ Ɠƾ´»Î¶´¹ÅƓÁ´Ɠ¼ÈƓ·¹Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â¹Ɠĸ ϞŶ ƓœÂ»ÀºÁ ƓÐÅÂƓÂϞ¾Â¿¾¼Ɠ¸Á·ÂƓĸ¼Å¹¿ÏϞ¾Â·ÂƓŹ¿´ ƓÄ´»ÄÆ˹Á Á·ÂƓϞÅ¿¾Á¶¹Á¼¹À Ɠ¥¹½Ê´Ϟ ƓžÄζƓϞÂÅÁ¼ƓÅÎϞÒÊƓÁ¶ÎÈƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ¶Î¸¹¿ÒÑÅƓϞŸ¼ƓÁ¼ÈƓŃƓ·ÆϞÅÂÁ´Ϟ¹¿¹ÁÁÎÈƓϞ¹À¹½ϞŶƓ¼Ɠ ¾¿ÂƓϞÂÅÁ¼ƓÀ´¿ÂÁ´Ϟ¹¿¹ÁÁÎÈ Ɠ£ÂÊżƓϵƓƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¿´¶Á·ÂƓÃÂÒϞ´Ɠ ¶È¸ÒÅƓ¶ƓϞÂϞÅ´¶ƓϞ¹À¹½ϞŶ Ɠ¢µÌ´ÒƓÅÂʾ´Ɠ»Ä¹Á¼ÒƓàÃĹºÁ¹ÀÆƓϞÂϞżÅƓ ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓϞ¹À¹½ϞŶ´ƓµĴ»Â¶´¿¼ϞÏƓÃļƓÄ´»ÄÆ˹Á¼¼Ɠ¾ÄÆÃÁÎÈƓ´ϞŹÄ ¼¸Â¶ƓÂÅƓϞÅ¿¾Á¶¹Á¼½ƓϞƓϞ¹µ¹ƓøµÁÎÀ¼ ¨¼»¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ Ç´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ ÂϞÁ¶ζ´ ¹ÅϞÒƓ Á´Ɠ ÂÃżʹϞ¾¼ÈƓ Ϟ¶Â½ϞŶ´ÈƓ ¼ÈƓ ö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ ˰»À¹ÄÒÑÅϞÒƓ ´¿Ïµ¹ ¸ÂƓ¶Ɠ¶¼¸¼ÀÂÀƓ¸¼´Ã´»ÂÁ¹ƓϞù¾ÅÄ´ Ɠɶ¹ÅƓ¼ƓϞù¾ÅÄƓ¼ÁÇÄ´¾Ä´ϞÁ·ÂƓ¼» ¿ÆʹÁ¼Ò ƓœÎϞ¾¼ÀƓ·¹ÂÀ¹ÅļʹϞ¾¼ÀƓ´¿Ïµ¹¸ÂƓµ¿´¸´¹ÅƓÅ¿ϾÂƓœ¹ϞÅ´Ɠ AƓǨƓ Ɠ¼Ɠ¹¹Ɠ…ĸϞŶ¹ÁÁ¼¾¼•ƓrƓ¶¹ÄÂÒÅÁιƓÂϞ¾Â¿¾¼ Ɠ§ƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶ´Ɠ º¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓŹÀÁ´ÒƓAƓǨƓ ϵŃ ˰ϞȸÁ´ÒƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ´ÒƓ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓµÎ¿´ƓÂʹÁÏƓ ÃÄÂϞŽƓ¶ƓÁ¹½Ɠ¶Î¸¹¿Ò¿¼Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓÅļƓżôƓrƓ Ɠ0Ɠ¼Ɠ2 Ɠ ˲Ɠ żÃÆƓ Ɠ ÂÅƓ CARBONACEOUSƓ ÂÅÁÂϞ¼¿¼Ɠ µ͹¾ÅÎƓ ϞƓ ÂʹÁÏƓ ŹÀÁ½Ɠ AƓǨƓ Ń ƓÆ·¿¹Ä¸¼ϞŽƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑ Ɠ˲ƓÐŽƓ·ÄÆÃùƓÃļÁ´¸¿¹ º´ÅƓϵƓƓ¶Ϟ¹ÈƓ¼»¶¹ϞÅÁÎÈƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 195

˲Ɠ żÃÆƓ 0Ɠ ÂÅƓ SILICACEOUSƓ ÂÅÁÂϞ¼¿¼Ɠ µ͹¾ÅÎƓ ϞƓ µÂ¿¹¹Ɠ Ϟ¶¹Å¿Â½Ɠ AƓǨƓ Ń ƓϞ¼¿¼¾´ÅÁ½ Ɠ…¾´À¹ÁÁ½•Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑ Ɠ˲ƓÐŽƓ·ÄÆÃùƓ ÃļÁ´¸¿¹º´ÅƓƓƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ¥Ä¹¸¼ƓÁ¼ÈƓÁ¹µÂ¿ÏËÆÑƓø·ÄÆÃÃÆƓϞ ϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ* żôƓÂÅƓMETAL Ɠ¶ƓϞù¾ÅĹƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓµÁ´Äƺ¼ ¶´ÑÅϞÒƓÃļ»Á´¾¼ƓϞ¶ÂµÂ¸Á·ÂƓÀ¹Å´¿¿´ ˲ƓżÃÆƓ2ƓÂÅƓUNCLASSIƾEDƓÂÅÁÂϞ¼¿¼ƓÂϞÅ´¶Ë¼¹ϞÒƓƓƓŹ¿ ƓÁ¹Ɠø¸´ ¶´¶Ë¼¹ϞÒƓÃÄÂϞŽƓ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼¼ ˵ÎÁ¹ Ɠ µ¿´·Â¸´ÄÒƓ ¼»À¹Ä¹Á¼ÒÀƓ ¶Ɠ µ¿¼ºÁ¹ÀƓ ˰˲ ¸¼´Ã´»ÂÁ¹ Ɠ Ϟù¾Å Ä´¿ÏÁ´ÒƓ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓÄ´Ϟ˼ĹÁ´Ɠ¼Ɠ¸¹Å´ ¿¼»¼Ä¶´Á´ ƓœƓÁ¹½Ɠ¶Î¸¹¿¹ÁÂƓÀÁº¹ϞŶÂƓÁ¶ÎÈƓ¼ƓùĹȸÁÎÈƓżÃ¶Ɠ ¼ƓøżÃ¶ ˲´¾Ɠ ¾´»´¿ÂϞÏ Ɠ Âĵ¼Å´¿ÏÁιƓ ¼Ɠ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ È´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż ¾¼Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓϞŴżϞżʹϞ¾¼Ɠ¶»´¼ÀÂϞ¶Ò»´ÁÎ ƓœÂƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¹½ƓÊ´ϞżƓ ¿´¶Á·ÂƓ ÃÂÒϞ´Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ µ¿¼º¹Ɠ ¾Ɠ ¥Â¿ÁÉÆ Ɠ Ãŵ¿´¸´ÑÅƓ Ź ¿´Ɠ0 żô Ɠ´Ɠ¶ÂƓ¶Á¹ËÁ¹½Ɠ¹·ÂƓÊ´Ϟż Ɠ¸´¿Ï˹ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓrƓŹ¿´Ɠ ż ô Ɠ¤´ϞʹÅÎƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓÀ¹È´Á¼¾Â¶Ɠþ´»´¿¼ ƓÊÅÂƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ¿´¶Á·ÂƓ ÃÂÒϞ´Ɠ¸¶¼ºÆÅϞÒƓÃÂƓÆϞŽʼ¶ÎÀƓÂĵ¼Å´À ƓϞ¿´µÂƓоϞɹÁÅļÊÁÎÀƓ¼¿¼Ɠ µ¿¼»¾¼ÀƓ¾Ɠ¾ÄƷ¶ÎÀ Ɠ¢Á¼ƓÁ´È¸ÒÅϞÒƓ¶Ɠ…µ¹»ÂôϞÁ½•Ɠ»ÂÁ¹ Ɠ·¸¹ƓÀ¼Á¼ À´¿ÏÁÂƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹ƓÁ´ƓÁ¼ÈƓµÂ¿Ï˼ÈƓÿ´Á¹Å Ɠ¶ƓùĶÆÑƓ ÂʹŸÏƓ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓϞʼŴ¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ÁÁ¹ƓÄ´»¸¹ ¿¹Á¼¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓϞƓÄ´»ÁÎÀƓżÃÂÀƓö¹ÄÈÁÂϞż ƓÅ Ɠ¹ ƓϞÂϞÅÂÒ̼ÈƓ¼»Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓÄ´»Á·ÂƓżô ƓÂÅÄ´º´¹ÅƓ¼ϞȸÁ¹ƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ ϞŹÀÎ ƓÇ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓϞÅÄƾÅÆÄÆƓÃÄÂÅÂÿ´Á¹ÅÁ·ÂƓ¸¼Ϟ¾´ ©ÂÅÒƓµ̼¹Ɠ»´¾ÂÁÂÀ¹ÄÁÂϞżƓÄ´Ϟß¹¿¹Á¼ÒƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¾´ºÆÅϞÒƓ ÃÂÁÒÅÁÎÀ¼ ƓÃļƓøĵÁÂÀƓ¼»ÆʹÁ¼¼ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓÀ´¿ÎÈƓŹ¿Ɠ¶ÎÒϞÁÒ ¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓ¾´º¸Â¹Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓÆÁ¼¾´¿ÏÁÂƓ¼Ɠ¼À¹¹ÅƓϞ¶ÂÑƓϞµϞŶ¹ÁÁÆÑ Ɠ¼Á· ¸´Ɠ¶¹ϞÏÀ´Ɠ¸Ä´À´Å¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓ¼ϞÅÂÄ¼Ñ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓÊ¿¹ÁÎƓ¸¼Á´À¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ Ϟ¹À¹½ϞŶƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¨¹À¼¸Î Ɠ¨¿ÂÄÎ Ɠ¼¿Ï¸Î Ɠ±ÂϞƓ¼Ɠ¸Ä ƓÂʹ¶¼¸ÁÂƓ ¼À¹Ñ̼¹Ɠ µ̹¹Ɠ ÃļϞȺ¸¹Á¼¹ Ɠ »´À¹ÅÁÂƓ Ä´»¿¼Ê´ÑÅϞÒƓ ÃÂƓ ÂÃżʹ Ϟ¾¼ÀƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾´À ƓÊÅÂƓƾ´»Î¶´¹ÅƓÁ´Ɠ¾´¾¼¹ ÅÂƓ¼ÈƓÂϞµ¹ÁÁÂϞż ˲´¾ƓÐÅÂƓÊ´ϞÅÂƓµÎ¶´¹ÅƓ¶Ɠ¿ÑµÂ½Ɠµ¿´ϞżƓÁ´Æ¾¼ ƓʹÀƓ¸¹Å´¿ÏÁ¹¹Ɠ¼Ϟ Ϟ¿¹¸Æ¹ÅϞÒƓ µ͹¾Å Ɠ ŹÀƓ Ϟ¿ÂºÁ¹¹Ɠ ¹·ÂƓ ¾¿´ϞϞ¼Ç¼É¼Ä¶´ÅÏƓ ¼Ɠ ÂÅÁ¹ϞżƓ ¾Ɠ ¾´¾Â½ ¿¼µÂƓ ƺ¹Ɠ ϞÆ̹ϞŶÆÑ̹½Ɠ ·ÄÆÃù Ɠ ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼½Ɠ ¼»Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓrƓœ¹ϞÅÆƓrƓÁ¹¿Ï»ÒƓϞʼŴÅÏƓżüÊÁÎÀƓ¼À¹ÁÁÂƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓ ÂÁƓ µÎ¿Ɠ ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÁƓ »Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓ ¸¹Å´¿ÏÁ¹¹Ɠ ¸ÄÆ·¼È Ɠ ¾Â·¸´Ɠ Á´Ɠ Âĵ¼ ŹƓ ¶Â¾ÄÆ·Ɠ Á¹·ÂƓ ¶Ɠ qƓ ·· Ɠ Ä´µÂÅ´¿Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ »ÂÁ¸Ɠ …!>SJ• Ɠ £Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓœ¹ϞÅÎƓÁ¹Â¸ÁÂĸÁ´Ɠ¸ÁÂƓ¹¹ƓÿÆ˴ļ¹ƓµÂ¿¹¹ƓϞ¶¹Å¿Â¹ Ɠ ´Ɠ ¸ÄƷ¹Ɠ rƓ µÂ¿¹¹Ɠ ŹÀÁ¹ Ɠ ÃļʹÀƓ Å´ÀƓ ¶ϞÅĹʴÑÅϞÒƓ ÆÊ´Ϟž¼Ɠ ϞƓ ´Á À´¿ÏÁÂƓÁ¼»¾¼ÀƓ´¿Ïµ¹¸Â Ɠ¥Ê¼Å´¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓµÂ¿¹¹ƓŹÀÁιƓµ¿´ϞżƓϞÂÂÅ 196 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ Ɯ˜ÄźÃÁ¼¹ƔšºÄŵ ƔªÁÅÁƔĹº¾µÀÁƔ»ÁÀ¹Á¿Ɣƒ#?TK“Ɣ, 1 Ɣ·ƔƔ¸

¶¹ÅϞŶÆÑÅƓµ´»´¿ÏŶÎÀƓÄ´¶Á¼Á´ÀƓżôƓ¿ÆÁÁÎÈƓÀÂĹ½ Ɠ´ƓµÂ¿¹¹ƓϞ¶¹Å ¿Î¹Ɠ rƓ Ϟ¼¿ÏÁÂƓ ¾Ä´Å¹Ä¼Ä¶´ÁÁÎÀƓ ¶Â»¶Î˹ÁÁÂϞÅÒÀ Ɠ œ¹ϞÅ´Ɠ »´À¹ÅÁÂƓ ÿÂÅÁ¹¹Ɠ µ¿¼»¾Â·ÂƓ ¾Ɠ Á¹½Ɠ ÃÂƓ Ä´»À¹Ä´ÀƓ ´ϞŹÄ¼¸´Ɠ £´¿¿´¸´Ɠ ϞÂÂŶ¹Å ϞŶ¹ÁÁÂƓ ϵƓ¼Ɠ Ɠ· ϞÀ Ɠ¤´ϞʹÅÎƓþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓ¶Ϟ¾ÂĹƓÃÂϞ¿¹ƓÇÂÄ À¼Ä¶´Á¼ÒƓœ¹ϞÅÎƓÁ´Ê´¿´ϞÏƓ¸¼ÇǹĹÁɼ´É¼ÒƓ¹¹ƓÁ¹¸ÄƓµĴ»Â¶´¿¼ϞÏƓ º¹¿¹»Â Á¼¾¹¿¹¶Â¹ƓÒ¸ÄÂƓ¼Ɠ¾´À¹ÁÁ´ÒƓÀ´ÁÅ¼Ò Ɠ¡´ƓϞʹÅƓŹÿ´ƓÂÅƓÄ´Ϟô ¸´ƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÎÈƓ¼»ÂÅÂöƓÒ¸ÄÂƓ¼Ɠ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁ´ÒƓÊ´ϞÅÏƓÀ´Áż¼Ɠœ¹ ϞÅÎƓÄ´Ϟÿ´¶¼¿¼ϞÏ ƓœƓÃÂϞ¿¹¸ÆÑ̼¹ƓÐÃÂȼƓÃļϞȸ¼¿ÂƓÃÂϞŹùÁÁ¹Ɠ ÂϞÅζ´Á¼¹Ɠ¼Ɠ¾Ä¼ϞÅ´¿¿¼»´É¼ÒƓÃÂĸƓÀ´Áż¼Ɠ¼Ɠ¾ÂÄÎ ƓÊÅÂƓ¼ƓÃļ¶¹¿ÂƓ¾Ɠ ÊĹ»¶ÎÊ´½ÁÂÀÆƓÄ´»ÁµĴ»¼ÑƓÀ¼Á¹Ä´¿Â¶ ƓϞÂϞÅ´¶¿ÒÑ̼ÈƓœ¹ϞÅÆ œƓɹ¿ÂÀƓǼ·ÆÄ´Ɠœ¹ϞÅÎƓ¶Ã¿Á¹Ɠ˴ĵĴ»Á´ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÁ¹ƓϞʼŴÅÏƓµ ˼ÄÁ½Ɠ¸¹ÃĹϞϞ¼¼Ɠ¶ƓÄ´½ÂÁ¹ƓѺÁ·ÂƓÿÑϞ´ Ɠ˰À¹ÁÁÂƓÐÅÂƓÁ¹Ɠû¶Â ¿Ò¹ÅƓ¶¾¿ÑʼÅÏƓ¹¹Ɠ¶Ɠ·ÄÆÃÃÆƓÿ´Á¹Å ¾´Ä¿¼¾Â¶ Ɠœ¹ÄÂÒÅÁ ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸ÎƓ ¿¹ÅƓÁ´»´¸Ɠœ¹ϞÅ´Ɠ¼ϞÃÎÅ´¿´ƓϞ¼¿ÏÁνƓƸ´ÄƓ¶Ɠµ¿´ϞÅÏƓѺÁ·ÂƓÿÑϞ´ Ɠ ¼ƓÂÅÅƸ´Ɠž¿¿´ϞÏƓ»´À¹ÅÁ´ÒƓ¸Â¿ÒƓÀ´ϞϞÎƓ´ϞŹÄ¼¸´ Ɠ˵´ƓÇÂÅ·ĴǼ ÒÈƓ¶¼¸ÁÎƓϞ¿¹¸ÎƓÐÅ·ÂƓƸ´Ä´ƓrƓϞ¾¿´¸¾¼Ɠ¶¸Â¿ÏƓо¶´ÅÂÄ´Ɠœ¹ϞÅÎ Ɠœ¹Ä ÒÅÁ ƓÐÅÂƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅƓϞº´Å¼Ò Ɠ¶Î»¶´ÁÁ·ÂƓƸ´ÄÂÀ Ɠ˴Á·¼¹ƓÀ¹¿¾¼¹Ɠ´ϞŹ ļ¸ÎƓ¶Ɠ¿´¶ÁÂÀƓÃÂÒϞ¹ƓrƓÐÅÂƓµ¿ÂÀ¾¼Ɠœ¹ϞÅÎ ƓÄ´»¿¹Å¹¶Ë¼¹ϞÒƓÃÂϞ¿¹Ɠ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 197

ªÂË Ɯ  Ɯ ´ʌÀνƔ ÂÁ¾ÑÄƔšºÄÅÎ ƔʉÁÀɺÀÅüʺÄʍ¼ºƔ ʍÁ¾ÏɺÁ¶Ãµ»ÀκƔ ÄÅÃÆʍÅÆÃÎƔ ¿Á¸ÆÅƔ ¶ÎÅÏƔľº¹ÄÅ·¼º¿ƔƹµÃÀÁ¸ÁƔ ·Á»¹º½ÄÅ·¼ʙƔ ¼¾¼Ɣ ú»Æ¾ÏŵÅÁ¿Ɣ ·ÀÆÅúÀÀ¼ÈƔ¸ºÁ¾Á¸¼ÊºÄʍ¼ÈƔÂÃÁɺÄÄÁ·

Å·ÂƓ·Ä´Á¸¼Â»Á·ÂƓϞÅ¿¾Á¶¹Á¼ÒƓ¼ÈƓ¿¹·¾ÂƓÆ»Á´ÅÏƓÃÂƓ¶ÎϞ¾ÂÀÆƓ´¿Ï µ¹¸Â Ɠ˰ƓϞŸ¼Ɠô¸´Ñ̼ÈƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓÀ¹Å¹ÂļŶƓź¹ƓÁ¹Ä¹¸¾ÂƓÃÂô ¸´ÑÅϞÒƓ¹¹ƓÂϞ¾Â¿¾¼ ˵´ƓôÀÒÅÏƓµƓÐÅÂÀƓϞÅ¿¾Á¶¹Á¼¼ƓÂϞÅ´¿´ϞÏƓ¼ƓϞ´À´ÒƓ»´À¹ÅÁ´ÒƓ¸¹ Å´¿ÏƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓœ¹ϞÅÎƓrƓ·ÄÂÀÁνƓƸ´ÄÁνƓ¾Ä´Å¹ÄƓ¤¹ÒϞ¼¿Ï¶¼ÒƓ ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓϵƓ¾ÀƓ¶ƓÄ´½ÂÁ¹ƓѺÁ·ÂƓÿÑϞ´ Ɠ¤´»À¹ÄƓ¾Ä´Å¹Ä´ƓÃÂÊżƓ Ä´¶¹ÁƓ¸¼´À¹ÅÄÆƓϞ´À·ÂƓ´ϞŹÄ¼¸´ Ɠ˳ѵÂÃÎÅÁ ƓÊÅÂƓûº¹ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹ Ϟ¾¼ƓÅƸ´Ɠº¹ƓÃļ˹¿ϞÒƓ¹Ì¹Ɠ¸¼ÁƓƸ´Ä ƓÂϞÅ´¶¼¶Ë¼½ƓÃÂϞ¿¹ƓϞ¹µÒƓ¾Ä´ ŹÄƓ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓ¾¿ÂƓƓ¾À Ɠ¢ϞÅ´¹ÅϞÒƓ»´·´¸¾Â½ Ɠ¾´¾Ɠœ¹ϞÅ´ƓϞÀ·¿´Ɠù Ĺº¼ÅÏƓϞÅ¿ÏƓÊƸ¶¼ÌÁιƓ¾´Å´¾¿¼»ÀÎ Ɠ¥Ã¹¾ÅÄ´¿ÏÁνƓ´Á´¿¼»Ɠþ´ »Î¶´¹Å ƓÊÅÂƓÐżƓƸ´ÄÎƓµÁ´º¼¿¼ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓϞ¿Â¹¶Ɠ¾ÂÄÎƓœ¹ϞÅÎƓ¼ƓÊ´ ϞżÊÁÂƓrƓ¹¹ƓÀ´ÁÅ¼Ñ Ɠ˲ĴŹÄƓ¤¹ÒϞ¼¿Ï¶¼ÒƓrƓ¸¼ÁƓ¼»ƓϞ´ÀÎÈƓ·¿ÆµÂ¾¼ÈƓ ¶Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ Ɠ£ÂƓùļÀ¹ÅÄÆƓ¹·ÂƓ¾Äƺ´¹ÅƓ¶´¿ƓϞƓ¶ÎϞÂŽƓϞŹ Á¾ƓÂÅƓƓ¸ÂƓƓ¾À Ɠ´Ɠ¸ÁÂƓ¾Ä´Å¹Ä´Ɠ¿¹º¼ÅƓÁ´ƓƓ¾ÀƓ·¿Æµº¹ƓϞÂϞ¹¸Á¹½ƓඹÄÈÁÂϞż ƓœƓɹÁÅÄ´¿ÏÁ½ƓÊ´ϞżƓ¾Ä´Å¹Ä´Ɠ¶Â»¶ÎË´¹ÅϞÒƓ·ÂÄ´Ɠ¶ÎϞÂŽƓ ÂÅƓøÁº¼ÒƓ¾¿ÂƓƓ¾ÀƓ¼Ɠ¸¼´À¹ÅÄÂÀƓƓ¾ÀƓÐÅÂƓ¸Á´Ɠ¼»Ɠ¶ÎϞÂÊ´½ ˼ÈƓ¶¹Ä˼ÁƓ¶Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ œƓ55Ɠ¶¹¾¹Ɠ¼»ÆʹÁ¼¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓϞżÀÆ¿¼Ä¶´¿ÂϞÏƓ»´ ¸´Ê´À¼Ɠ¾ÂϞÀ·ÂÁ¼¼Ɠ¼ÈƓ¼»ÆÊ´¿¼Ɠ¾´¾ƓϞÅļŹ¿ÏÁιƓµ¿Â¾¼ ƓÂϞÅ´¶Ë¼¹ ϞÒƓÁ¹¶ÂϞÅŵ¶´ÁÁÎÀ¼ƓÃÂϞ¿¹ƓÇÂÄÀ¼Ä¶´Á¼ÒƓÿ´Á¹Å ƓœƓ55&Ɠ¶¹¾¹ƓϞÅ´ 198 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

¿¼Ɠ´¾ÅÆ´¿ÏÁÎƓ¸¶´ƓÁ¶ÎÈƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒƓ»´Ì¼Å´Ɠ¡¹À¿¼ƓÂÅƓϞÅ¿¾Á¶¹ Á¼ÒƓϞƓ´ϞŹÄ¼¸´À¼Ɠ¼Ɠ¼Ϟÿϻ¶´Á¼¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¸¿ÒƓϞÅÄ ¼Å¹¿ÏϞŶ´Ɠ ¼Ɠ Ãļ»¶Â¸ϞŶ´Ɠ ¶Ɠ ¾ÂϞÀÂϞ¹ Ɠ £¹Ä¶Â¹Ɠ ¼»Ɠ ÐżÈƓ Á´ÃÄ´¶¿¹Á¼½Ɠ ¶Ɠ ÂϞÁ¶ÁÂÀƓ Ä´»¶¼¶´¹ÅϞÒƓ ·ÂϞƸ´ÄϞŶ¹ÁÁÎÀ¼Ɠ ÆϞ¼¿¼ÒÀ¼Ɠ ÈÂÅÒƓ Ϟ¶Â½Ɠ ¶¾¿´¸Ɠ¶ÁÂϞÒÅƓ¼Ɠ¿Ñµ¼Å¹¿¼Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ Ɠ´Ɠ¶ÅÂĹƓ¶ƓÁ¹À´¿Â½ƓϞŹùÁ¼Ɠ Ãļ¶¿¹¾´¹ÅƓÊ´ϞÅÁνƓ¾´Ã¼Å´¿ ƓœƓɹ¿ÂÀƓ¼»ÆʹÁ¼¹Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓϞʼŴ¹Å ϞÒƓϞ¹½Ê´ϞƓÂʹÁÏƓ¶´ºÁ½Ɠ»´¸´Ê¹½Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼Ɠ¼Ɠ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å¼¾¼

˚˾˼˵̂̋ ¢µÎÊÁÂƓÀÎƓßϞÅ´¶¿Ò¹ÀƓϞ¹µ¹Ɠ¾ÂÀ¹ÅÎƓÐÅ´¾¼À¼ƓȶÂϞÅ´ÅÎÀ¼ƓϞ¶¹ ż¿´À¼ Ɠ˵ÂƓȶÂϞÅ´ÅÎÀ¼ƓÂÁ¼ƓµÎ¶´ÑÅƓŸ¾ÂƓ¼ƓÁ¹¸Â¿·Â Ɠ˲ÂÀ¹Å´ Ɠ¾ÂÄÂÅ ¾ÂƓ·Â¶ÂÄÒ ƓrƓÐÅÂƓÃÄÂϞÅÂƓµÂ¿ÏË´ÒƓ¿¹¸ÒÁ´ÒƓ·¿Îµ´ Ɠ¾ÂÅÂÄ´Ò Ɠ¸¶¼·´ÒϞÏƓÃÂƓ ¶ÎÅÒÁÆŽƓÂĵ¼Å¹ Ɠ¶¸´¿¼ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓÈ¿¸Á½Ɠ¼ƓÁ¹Ɠ¼ϞôÄÒ ¹ÅϞÒ Ɠ´Ɠ¾Â·¸´Ɠø¿¹Å´¹ÅƓ¾Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÆƓŹÿ´ ƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓÁ´·Ä¹¶´ÅÏϞÒƓ¼Ɠ¼Ϟ ôÄÒÅÏϞÒ ƓœÂ¾ÄÆ·ƓŶ¹Ä¸Â·ÂƓҸĴƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓµ˼ÄÁ´ÒƓ¶Ä¹À¹Á Á´ÒƓ´ÅÀÂϞǹĴƓrƓÄÈÆ» ƓÄ´ϞϞ¹¼¶´ÑÌ´ÒƓ¼ƓùĹ¼»¿ÆÊ´ÑÌ´ÒƓϞ¿Á¹ÊÁνƓ Ϟ¶¹Å ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¾ÂÀ¹Å´ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¶¼¸Á´ƓÁ´ƓÁÂÊÁÂÀƓÁ¹µ¹ ƓÁ¹Ä¹¸¾ÂƓ¸´ º¹ƓÁ¹¶ÂÂÄƺ¹ÁÁÎÀƓ·¿´»ÂÀ Ɠ˵ ƓƸ´¿ÒÒϞÏƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓÂÁ´Ɠ¶Á¶ÏƓ»´À¹Ä »´¹ÅƓ¼ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹¶¼¸¼À½ £ÂƓÀ¹Ä¹ƓÃļµ¿¼º¹Á¼ÒƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆƓÆƓÁ¹¹ƓµÎÊÁÂƓ…¶ÎÄ´ϞÅ´ ¹ÅƓȶÂϞŕ Ɠ£Ä¼Ê¼Á´Ɠ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¶ÎµÄÂ˹ÁÁιƓ¼»ƓҸĴƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ´ÅÂÀÎ Ɠ À¿¹¾Æ¿ÎƓ¼ƓÃο¼Á¾¼ƓÂÌÆÌ´ÑÅƓ¸´¶¿¹Á¼¹ƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓϞ¶¹Å´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠàž´Ɠ ¾¶´ÁŶ Ɠ ¼ϞÃÆ̹ÁÁÎÈƓ ¥Â¿ÁɹÀ Ɠ ´Ɠ Å´¾º¹Ɠ ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ Ϟ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ ¶¹ÅÄ´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ»´À´·Á¼Ê¹ÁÁ½Ɠÿ´»ÀÎ Ɠ¿¹ÅÒ̹½ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ £Î¿¼Á¾¼ƓrƓÐÅÂƓÀ¹¿¾¼¹ƓŶ¹Ä¸Î¹ƓÊ´ϞżÉÎ Ɠž´¶¿¹Á¼¹ƓÁ´ƓÁ¼ÈƓϞ¿ Á¹ÊÁ·ÂƓϞ¶¹Å´ƓÂÅÊ´ϞżƓ¾ÂÀùÁϞ¼ÄƹÅƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ¹ƓÃļÅÒº¹Á¼¹Ɠ¾Ɠ ¥Â¿ÁÉÆ Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ ¾Ä¼¶¼»Á´Ɠ Âĵ¼ÅƓ Ãο¼Á¾Ɠ ÆÀ¹ÁÏË´¹ÅϞÒ Ɠ ÂÁ¼Ɠ Á´Ê¼ Á´ÑÅƓƸ´¿ÒÅÏϞÒƓÂÅƓÅÄ´¹¾ÅÂļ¼ƓҸĴƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ¼ƓÂÅϞÅ´¶´ÅÏƓÂÅƓÁ¹·Â Ɠ¡´Ɠ ¾ÂÀ¹Å½ƓµĴ»Æ¹ÅϞÒƓÃο¹¶Â½ƓȶÂϞÅ ƓšƓ»´Ã¿ÁÒÑ̼¹Ɠ¾ÂÀÆƓÀ¿¹¾Æ¿ÎƓ ·´»´ƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓº¹Ϟž·ÂƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓrƓÆ¿ÏÅĴǼ¿¹ Ŷ·ÂƓ¼ƓĹÁÅ·¹Á¶Ϟ¾Â·ÂƓrƓÄ´Ϟô¸´ÑÅϞÒƓÁ´Ɠ´ÅÂÀÎƓ¼ƓŹÄÒÑÅƓп¹¾ÅÄ ÁÎƓÃļϞȸ¼ÅƓ¸¼ϞϞÂɼ´É¼ÒƓ¼Ɠ¼ÂÁ¼»´É¼ÒƓ·´»´ Ɠ¡´ÄÒº¹ÁÁιƓÊ´Ϟż É´Ɠ·´»´Ɠ´¾Å¼¶ÁÂƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶÆÑÅƓϞƓÞ´À¼ƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ¶¹ÅÄ´ Ɠ¸´¶ ¿¹Á¼¹Ɠ¾ÂÅÂÄ·ÂƓµ¿´·Â¸´ÄÒƓ…¶ÀÂĺ¹ÁÁÂÀƕƓ¶ƓÁ¹·ÂƓÀ´·Á¼ÅÁÂÀÆƓÿÑƓ Á´ÀÁ·ÂƓÃŶÂϞȸ¼ÅƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÑƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ·´»Â¶Î½ Ɠ´ƓÃÂƓϞÆ Å¼Ɠÿ´»À¹ÁÁνƓȶÂϞÅƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ¶Ϟ¹·¸´ƓÁ´ÃÄ´¶¿¹ÁƓ¶ƓϞÅÂÄÂÁÆƓÂÅƓ¥Â¿Á É´ Ɠ£ÂƓÀ¹Ä¹ƓƸ´¿¹Á¼ÒƓÂÅƓ·Â¿Â¶ÎƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓÃο¹¶Â½Ɠ¼Ɠÿ´»À¹ÁÁνƓȶ ϞÅÎƓÄ´»¸¹¿ÒÑÅϞÒ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓµÎÊÁÂƓÆƓ¾ÂÀ¹ÅƓ¸¶´ƓȶÂϞÅ´Ɠ·Â¿ÆµÂ¶´ÅνƓ ÿ´»À¹ÁÁνƓ ¼Ɠ º¹¿Å¶´Å µ¹¿Î½Ɠ Ãο¹¶Â½ Ɠ ˵ÂƓ µÎ¶´ÑÅƓ ¼Ɠ ¶´Ä¼´ÁÅÎ Ɠ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 199

ªÂË Ɯ ƜʉÁ¿ºÅµƔ«º½¾µq™ÁµƔ"Ɣ-Ɣ·Ɣ¿µÃźƔƔ¸

˲ƓÅÂÀÆƓº¹ƓϞÅÄƾÅÆÄ´Ɠ¾´º¸Â·ÂƓ¼»ƓȶÂϞŶƓÃÂÄÂÑƓ¶¹ϞÏÀ´ƓϞ¿ÂºÁ´Ɠ¼Ɠ»´ ¶¼Ϟ¼ÅƓÂÅƓÃÂÄζ¶ƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ¶¹ÅÄ´Ɠ¼Ɠö¹¸¹Á¼ÒƓ·´»Â¶ÎÈƓÇÂÁÅ´Á¶Ɠ Á´ƓҸĹƓ¾ÂÀ¹ÅÎ ¦´¾ƓÊÅÂƓȶÂϞÅÎƓ¾ÂÀ¹Å ƓÃÂÀ¼ÀÂƓÅ· ƓÊÅÂƓÂÁ¼ƓÂʹÁÏƓ¾Ä´Ϟ¼¶Î Ɠ¹Ì¹Ɠ¼Ɠ ¶¹ϞÏÀ´Ɠ¼ÁÇÂÄÀ´Å¼¶ÁÎ Ɠ¼µÂƓÄ´ϞϞ¾´»Î¶´ÑÅƓÁ´À Ɠ¾´¾ƓÒ¸ÄÂƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ¶Ä´ Ì´¹ÅϞÒƓ¼ƓÊÅÂƓÃļϞȸ¼ÅƓÁ´Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ±ÅÂƓ¶¼¸ÁÂƓÃÂƓÁ¹Â¸Á Ä¸ÁÂϞżƓÃο¹¶Â·ÂƓȶÂϞÅ´ ƓœƓƓ· ƓÁ´µ¿Ñ¸´¿´ϞÏƓ»´À¹Ê´Å¹¿ÏÁ´ÒƓ¾Â À¹Å´Ɠ˴´¾ÁÂÅ´Ɠ Ɠ- Ɠ¼¿¼Ɠ›Â¿ÏË´ÒƓ¾ÂÀ¹Å´ƓƓ·Â¸´ Ɠ¢Ϟµ¹ÁÁÂƓ ÈÂÄÂËÂƓÂÁ´ƓµÎ¿´Ɠ¶¼¸Á´ƓÁ´ƓѺÁÂÀƓÁ¹µ¹ƓļϞ Ɠ Ɠ˵¹Â¸ÁÂĸÁÂϞÅÏƓ ¹¹ƓȶÂϞÅ´Ɠþ´»Î¶´¿´ ƓÊÅÂƓÒ¸ÄÂƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ¼Ɠµ¿´ϞÅÏƓÁ´ƓÁ¹À Ɠ´¾Å¼¶ÁÂƓ ¶ÎµÄ´Ϟζ´ÑÌ´ÒƓ·´» ƓÅÂƓÁ´·Ä¹¶´¹ÅϞÒƓ¥Â¿ÁɹÀ ƓÅÂƓÂϞÅζ´¹Å ©¶ÂϞÅÎƓ Å´¾Â·ÂƓ żô Ɠ ¾´¾Ɠ ÆƓ ¾ÂÀ¹ÅÎƓ ˴´¾ÁÂÅ´ Ɠ Á´ÃÂÀ¼Á´ÑÅƓ Ϟ¼¿Ï ÁÂƓ¼»Â·ÁÆÅνƓ¾ÂÁÆϞ Ɠž¿ÂÁ¹ÁÁνƓÁ´»´¸ Ɠ¢Á¼ƓµĴ»Â¶´ÁÎƓÃο¼Á¾´ À¼ƓÄ´»Á½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎ Ɠ¶ÎµÄÂ˹ÁÁÎÀ¼Ɠ¼»ƓҸĴ ƓœƓÅ´¾¼ÈƓȶÂϞÅ´ÈƓÊ´ϞÅÂƓ Á´µ¿Ñ¸´ÑÅϞÒƓÿÂϞ¾¼ƓrƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹ÀιƓËÂÇÏÊÈÇÕ Ɠ¢Á¼Ɠ¶Â»Á¼¾´ÑÅƓ ÃļƓ ¹¸¼Á¶ĹÀ¹ÁÁÂÀƓ Ϟ¼ÁÈÄÂÁÁÂÀƓ ¶ÎµÄÂϞ¹Ɠ ¼»Ɠ ҸĴƓ ¾ÂÀ¹ÅÎƓ ɹ¿Â ·ÂƓµ¿´¾´ƓÊ´ϞÅ¼É Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ»´Å¹ÀƓ¸¶¼ºÆÅϞÒƓϞƓÄ´»¿¼ÊÁÎÀƓÆϞ¾ÂĹÁ¼¹À Ɠ ÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓϞ¶¹Å¶¹Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹Ɠ¸¹½ϞŶƹÅƓàĴ»ÁÂÀÆƓÁ´ƓÃο¹¶Î¹ƓÊ´ ϞżÉÎƓÄ´»Á·ÂƓÄ´»À¹Ä´ 200 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ ƜʉÁ¿ºÅµƔ¢µʍÀÁŵƔ"Ɣ.Ɣ+A,?RǮEQ ƔÄÇÁÅÁ¸ÃµÇ¼ÃÁ·µÀÀµʙƔƔʙÀ·µÃʙƔ Ɣ¸ ƔÄƔ¸ÁÃÎƔ§ÏºÃÃÁ ¥µÃµÀµ¾Ɣ·Áº½ÄʍµʙƔÑʌÀµʙƔÁ¶ÄºÃ·µÅÁüʙ Ɣ­¼¾¼ ƔšƔÈ·ÁÄźƔʍÁ¿ºÅÎƔÁÅʺž¼·ÁƔ·¼¹ÀÎƔļÀÈÃÁÀÎ ƔªÁÅÁƔ$1-

œÁ¹ËÁ¼¹ƓϞ¿Â¼Ɠ¾ÂÀ¹ÅÁÎÈƓÒ¸¹ÄƓÀ·ÆÅƓ»´À¹ÅÁÂƓÂÅ¿¼Ê´ÅÏϞÒƓÃÂƓϞ¶Â ¼ÀƓϞ¶Â½ϞŶ´ÀƓÂÅƓ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¶Ɠ·¿Æµ¼Á¹ƓҸĴ Ɠ©ÂÅÒƓ¶Â¸ÒÁ½Ɠ¿¹¸ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò ¹ÅƓ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÆÑƓ¸Â¿ÑƓ¾ÂÀ¹ÅÁ·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ ƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓ¾ÂÀ¹ÅƓ´¿ ¿¹Ò Ɠ©´ÄÅ¿¼ Ɠ«ÆÄÑÀ¶´r¹Ä´Ϟ¼À¹Á¾ÂƓ¼Ɠ¸Ä Ɠþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓö¹ÄÈ ÁÂϞÅÏƓÒ¸¹ÄƓÂʹÁÏƓŹÀÁ´Ò ƓϞÆÈ´ÒƓ¼ƓµÂ·´Å´ÒƓÁ¹¿¹ÅÆʹ½ƓÂÄ·´Á¼¾Â½ ¦¶¹Ä¸Î¹ƓҸĴƓ¾ÂÀ¹ÅƓÁ¹¶¹¿¼¾¼ƓÃÂƓÄ´»À¹ÄÆƓ¸¼´À¹ÅÄÎƓÅ¹È ƓÊÅÂƓµÎ ¿¼Ɠ¼»ÆʹÁÎƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼À¼Ɠ»ÂÁ¸´À¼ƓϞƓµ¿¼»¾Â·ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼Ò ƓϞÂϞÅ´¶ ¿ÒÑÅƓÂÅƓƓ¸ÂƓƓ¾À Ɠ˵¹ϞÀÂÅÄÒƓÁ´ƓÅ ƓÊÅÂƓÒ¸ÄÂƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ¿¹ ¸ÒÁ¹ Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¶¹ϞÏÀ´ƓŹÀÁ´ÒƓAƓ΋Ɠ Ń ϵ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓϞƓÄ´Ϟ ϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¶ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ¹¸¼Á¼ÉƓÅ´¾Â½Ɠµ͹¾ÅƓƺ¹ƓÁ¹Ɠ ¶¼¸¹ÁƓ¸´º¹Ɠ¶ƓÈÂÄÂ˼½ƓŹ¿¹Ϟ¾Âà Ɠœ¼¸¼ÀÂϞÅÏƓ¾ÂÀ¹Å¹ƓÃļ¸´ÑÅƓ¿¼ËÏƓ ¼ϞôÄÒÑ̼¹ϞÒƓϞƓ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ·´»ÎƓ¼ƓÆÁ¹Ϟ¹ÁÁιƓ¼À¼ƓÀ¹¿¾¼¹ƓŶ¹Ä ¸Î¹ƓÊ´ϞżÉÎƓrƓÃο¼Á¾¼ Ɠ©¶ÂϞÅÎƓ¾ÂÀ¹ÅƓ¸ÂϞż·´ÑÅƓ¶¼¸¼ÀÎÈƓÄ´»À¹ ĶƓ¶ÂƓÀÁ·¼¹ƓÀ¼¿¿¼ÂÁÎƓ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ Ɠ¼ ƓÈÂÅÒƓÂÁ¼ƓÂʹÁÏƓÃÄ»ĴÊÁÎ Ɠ Ä´ϞϞ¹ÒÁÁνƓ¼À¼ƓϞ¿Á¹ÊÁνƓϞ¶¹ÅƓ¸¹¿´¹ÅƓ¾ÂÀ¹ÅÆƓ»´À¹ÅÁ½Ɠ¸´º¹Ɠ¸¿ÒƓ Á¹¶ÂÂÄƺ¹ÁÁ·ÂƓ·¿´»´ ¢Äµ¼ÅÎƓ´µϞ¿ÑÅÁ·ÂƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶ´ƓÁ´µ¿Ñ¸´¶Ë¼ÈϞÒƓ¾ÂÀ¹ÅƓϞ¼¿Ï ÁÂƓ¶ÎÅÒÁÆÅÎ ƓÃÂĽƓµ¿¼»¾¼Ɠ¾ƓôĴµÂ¿¼Ê¹Ϟ¾¼À Ɠ˰Á·ÂƓ¼ƓµÎÅÏƓÁ¹ƓÀ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 201

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔÇÁÿ¼ÃÁ·µÀ¼ʙƔÈ·ÁÄÅÁ·ƔʍÁ¿ºÅÎ

º¹Å Ɠ˵´ƓÂĵ¼Å¹ Ɠµ¿¼»¾Â½Ɠ¾Ɠ¾ÄƷ¶½ Ɠ¾ÂÀ¹Å´Ɠ¶µ¿¼»¼Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓµÎϞÅÄÂƓ ¼Ϟôļ¿´ϞÏƓµÎ Ɠ´Ɠ¶¸´¿¼ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÁ¹Ɠ¼ϞôÄÒ¿´ϞÏƓµÎƓϞ¶Ϟ¹ÀƓ¼ƓÂϞÅ´¶´ ¿´ϞÏƓÁ¹¶¼¸¼À½ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÀÎƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÀƓÅ¿ϾÂƓŹƓ¾ÂÀ¹ÅÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ Á´Ɠ¾ÂÄž¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓøȸÒÅƓ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆ Ɠ´Ɠ»´Å¹ÀƓÁ´¸Â¿·ÂƓƸ´¿ÒÑÅϞÒƓ ÂÅƓÁ¹·Â ƓϞÂÈÄ´ÁÒÒƓϞ¶Â¹Ɠ¿¹¸ÒÁ¹ƓŹ¿Â Ɠ¡´Ɠ¶ϞÑƓ¼ϞÅÂļÑƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹ Ϟ¾¼ÈƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼½Ɠ¾ƓϞ¹Ä¹¸¼Á¹ƓƓ· ƓµÎ¿ÂƓ»´Ä¹·¼ϞÅļĶ´ÁÂƓÁ¹ÀÁ ·¼ÀƓµÂ¿¹¹ƓƓ¾ÂÀ¹Å Ɠ¦¹¾ÆÌÆÑƓϞŴżϞż¾ÆƓÀºÁÂƓÁ´½Å¼ƓÁ´ƓDPPLO

SSS IEJKNLH>[email protected] JBP [email protected] OQII>NU ¥Â¶Ä¹À¹ÁÁιƓ À¸¹¿¼Ɠ …Á¶ÎȕƓ ¾ÂÀ¹ÅƓ ßϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ Ò¸ÄÂƓ ¾´¾Ɠ ÂʹÁÏƓÄÎȿ¹ƓµĴ»Â¶´Á¼¹ ƓżôƓ·¼·´ÁÅϞ¾Â·ÂƓϞÁ¹ºÁ·ÂƓ¾ÂÀ´ Ɠ£ÂϞ¿¹Ɠ ÀÁ·¾ĴÅÁÎÈƓÃÄÂȺ¸¹Á¼½Ɠµ¿¼»Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ…Á¶´Ò•Ɠ¾ÂÀ¹Å´ƓϞŴĹ¹Å Ɠ¹¹Ɠ Ò¸ÄÂƓÆÀ¹ÁÏË´¹ÅϞÒƓ»´ƓϞʹÅƓÃÂŹļƓµÂ¿Ï˹½ƓÊ´ϞżƓ¿¹ÅÆʼÈƓ¶¹Ì¹ϞŶƓ¼»Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞÅÁ·ÂƓϞ¿ÂÒƓ¼ƓþÄζ´¹ÅϞÒƓŹÀÁ½Ɠ¾Âľ½Ɠ¼»ƓÁ¹¿¹ÅÆʼÈƓϞ ¹¸¼Á¹Á¼½ Ɠ¾´¾ƓÀ´ÄŶϞ¾¼½ƓϞƷĵƓ¶Ɠ·Âĸ¹ ¥¿ÂºÁ´ÒƓϞÅÄƾÅÆÄ´Ɠ¾ÂÀ¹ÅÁÎÈƓȶÂϞŶƓ¼Ɠ·´»Â¶Î¹ƓϞÅÄƼ Ɠ¼ϞŹ¾´¶ ˼¹ƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÁ´µ¿Ñ¸´¶Ë¼ÈϞÒƓ¶µ¿¼»¼Ɠ¾ÂÀ¹ÅÁÎÈƓÒ¸¹Ä Ɠƾ´»Î¶´ ÑÅƓÁ´ƓÅ ƓÊÅÂƓϞÅÄƾÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓҸĴƓ¾Ä´½Á¹ƓÁ¹Â¸ÁÂĸÁ´ Ɠœ¹ ÄÂÒÅÁ Ɠ¶Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÁ½ƓŹÿ¼»Â¿¼ÄÆÑ̹½Ɠ¾Âľ¹Ɠ¼À¹ÑÅϞÒƓ¸ÎÄÎ Ɠ ÅĹ̼ÁÎƓ¼¿¼Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓµÁ´º¹Á¼ÒƓø¾Âľ¶·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓϞƓ¶ÎϞ¾¼ÀƓ Ϟ¸¹Äº´Á¼¹ÀƓ ¿¹ÅÆʼÈƓ Ϟ¹¸¼Á¹Á¼½ Ɠ ¼»Ɠ ¾ÂÅÂÄÎÈƓ ÃļϞȸ¼ÅƓ ¼ÁŹÁ Ϟ¼¶Á´ÒƓϞƵ¿¼À´É¼ÒƓÐżÈƓ¶¹Ì¹ϞŶ Ɠ¶Ã¿ÂÅÏƓ¸ÂƓ¼ϞŹʹÁ¼ÒƓÀÂÌÁÎÈƓ·´ »Â¶ÎÈƓϞÅÄƽ ƓϞÃÂϞµÁÎÈƓ¶Î»Î¶´ÅÏƓĹ´¾Å¼¶Á¹ƓÆϞ¾ÂĹÁ¼¹Ɠ¾ÂÀ¹ÅÁ·ÂƓ ҸĴ Ɠ»´À¹ÅÁÂƓÀ¹ÁÒÑ̹¹Ɠ¹·ÂƓÂĵ¼ÅÆ 202 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ ƜʉÁ¿ºÅÎ ƔʍƔʍÁÅÁÃοƔÁÄÆ̺ÄÅ·¾ʙ¾¼ÄÏƔ¿¼Äļ¼Ɣµ·ÅÁ¿µÅ¼ÊºÄʍ¼ÈƔ»ÁÀ¹Á· ƔªÁÅÁ¸ÃµÇ¼¼Ɣʙ¹ºÃƔʍÁ¿ºÅƔÂú¹ÁÄŵ·¾ºÀÎƔ¦˜£ Ɣ, 1 Ɣ$1

¥¼¿ÏÁ¹Ɠ ¶Ã¹Ê´Å¿¹Á¼¹Ɠ ÂϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ ϞÁ¼À¾¼Ɠ ҸĴƓ ¾ÂÀ¹ÅÎƓ «ÆÄÑÀ ¶´r¹Ä´Ϟ¼À¹Á¾Â ƓùŸ´ÁÁιƓÂĵ¼Å´¿ÏÁÎÀƓ´ÃôĴÅÂÀƓ…¤Â»¹ÅÅ´•ƓŸ¶ ÄÂù½Ϟ¾Â·ÂƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ´·¹ÁÅϞŶ´ Ɠ˴ÎƓ¶¼¸¼ÀƓļϞ Ɠ Ɠ¾´¾Ɠ·´»ÎƓϞƓ ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ´¾Å¼¶ÁÂƓÆȸÒÅƓ¶ƓÃÆϞÅÂÅÆƓϞÂƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓ»¶Æ¾´Ɠ¼Ɠ¸´º¹Ɠ µÎϞÅĹ¹ Ɠ¥¾ÂÄÂϞÅÏƓÿ¹Å´ƓÊ´ϞżÉƓ¾¿ÂƓƓ¾À ϞƓrƓÐÅÂƓϞ¶¹ÄÈ»¶Æ¾Â¶´ÒƓ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏ Ɠœ¼¸Á ƓÊÅÂƓ¾ÂÀ¹Å´ƓÁ¹Â¸ÁÂĸÁÂƓ¼»¶¹Ä·´¹ÅƓ¶¹Ì¹ϞŶ Ɠ˵¹¾Â ÅÂÄιƓµ¿´ϞżƓ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ´¾Å¼¶ÁÎ Ɠ´Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓϞþ½ÁÎ Ɠœ¹ÄÂÒÅ Á Ɠ¶ÎµÄÂϞÎƓ·´»´Ɠ¼ƓÃο¼ƓÃļϞȸÒÅƓÅ´À Ɠ·¸¹ƓϞ¿Á¹ÊÁ¹ƓŹÿÂƓÃÄ Á¼¾´¹ÅƓϞ¾¶Â»ÏƓŹÀÁÆÑƓ¼Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÃÄÂÊÁÆÑƓ¾ÂÄÆƓ¾ÂÀ¹ÅÎ ƓÁ´·Ä¹¶´¹ÅƓ ¿¹º´Ì¼¹ƓøƓÁ¹½Ɠ¿Ï¸ÎƓ¼Ɠ¶Î»Î¶´¹ÅƓ¼ÈƓ¼ϞôĹÁ¼¹Ɠ¶Â»·ÂÁ¾Æ Ɠž´¶¿¹

ªÂË Ɯ Ɯʊ¹ÃÁƔʍÁ¿ºÅÎƔ«µÃž¼ƔƔ. &?OQICVƔõ»¿ºÃÁ¿Ɣ ń Ɣʍ¿ Ɣ¼¿ºÑ̺ºƔ Êú»·Îʵ½ÀÁƔ ź¿ÀÆÑƔ ÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅÏƔÄƔµ¾Ï¶º¹ÁƔAƔǪƔ Ɣ¼ƔÇÁÃ¿Æ ƔÀµÂÁ¿¼ÀµÑÌÆÑƔ ÀºÊÅÁƔÄú¹ÀººƔ¿ºʌ¹ÆƔʍº¸¾º½Ɣ¹¾ʙƔ¶Áƾ¼À¸µƔ ¼Ɣ Á¸ÆÃÉÁ¿Ɣ ÇÁÅÁƔ ʍÁÄ¿¼ÊºÄʍ¼½Ɣ »ÁÀ¹Ɣ ƒ#CCMƔ'JM?AQ“ Ɣ, 1 ƔƔÀÁʙ¶ÃʙƔ

˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 203

ªÂË Ɯ Ɯʊ¹ÃÁƔʍÁ¿ºÅÎƔ­ÆÃÑ¿Á·µq›ºÃµÄ¼¿ºÀʍÁƔÄƔÂÁÅÁʍµ¿¼Ɣ¼ÄµÃʙÑ̺¸ÁÄʙƔ·ºÌºÄÅ·µ ƔªÁÅÁƔ»ÁÀ¹µƔƒ¦Á»ºÅŵ“Ɣ$1 Ɣ, 1 ƔƔƔ¸

Á¼¹ƓöÎË´¹ÅϞÒ Ɠ·´»ƓÃÄÂÄζ´¹ÅϞÒƓʹĹ»Ɠ¾ÂÄÆƓ¼Ɠ¶ÎµÄ´Ϟζ´¹ÅϞÒƓÁ´ÄÆ ºÆƓ¶À¹ϞŹƓϞƓÃοÏÑ ˴´ϞϞÎƓ Ò¸¹ÄƓ ¾ÂÀ¹Å Ɠ ¶¹ÄÂÒÅÁ Ɠ ¿¹º´ÅƓ ¶Ɠ ß¹¿´ÈƓ ÂÅƓ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓ ÅÂÁÁƓÀ¼Á¼ ¾ÂÀ¹ÅÎƓÄ´»À¹ÄÂÀƓ¶ƓÀ¹ÅÄÎƓ¸ÂƓqƓÅƓ…´½Ϟµ¹Ä·¼•ƓÄ´» À¹ÄÂÀƓ¶Ɠ¸¹ϞÒž¼Ɠ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ Ɠ˰»À¹Ä¼ÅÏƓÀ´ϞϞÆƓÅÂÊÁÂƓƸ´¹ÅϞÒƓ¿¼ËÏƓ¶Ɠ ÅÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ»ÂÁ¸Ɠ¸¶¼º¹ÅϞÒƓÃÂƓÂĵ¼Å¹Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓҸĴ Ɠ ´ƓÐÅÂƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓµÎ¿ÂƓ¿¼ËÏƓ¸Á´º¸ÎƓrƓ¾Â·¸´Ɠ»ÂÁ¸Ɠ…/KOBPP>•Ɠ"0Ɠ¶Ɠ qƓ·· Ɠ¼»ÆÊ´¿Ɠ¾ÂÀ¹ÅÆƓ«ÆÄÑÀ¶´r¹Ä´Ϟ¼À¹Á¾ÂƓ- $ Ɠ£Ä¼Ɠ Ä´»À¹Ä¹Ɠ¹¹ƓҸĴƓÃļÀ¹ÄÁÂƓϵĿƓ¾ÀƓ¹·ÂƓÀ´ϞϞ´ƓϞÂϞÅ´¶¼¿´ƓƓÅ Ɠ´ƓϞŸ ÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓrƓ ϵƓ· ϞÀ Ɠ£Ä¿¹ÅÎƓ»ÂÁ¸Â¶Ɠ¶µ¿¼»¼Ɠ¸ÄÆ·¼ÈƓÒ¸¹ÄƓ¾Â À¹ÅƓ- %>HHBU Ɠ- 1BILBH Ɠ- KNNBHHU Ɠ- 4EHA Ɠ- %>NPHBUƓÅ´¾º¹Ɠ ƾ´»Î¶´ÑÅƓÁ´Ɠ¼ÈƓÁ¼»¾ÆÑƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÂÅƓ Ɠ¸ÂƓ Ɠ· ϞÀ Ɠ§Ê¼Åζ´Ò ƓÊÅÂƓ ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓrƓÐÅÂƓ·ÄÒ»ÁνƓ¿¹¸ƓϞƓÿÂÅÁÂϞÅÏÑƓ¾¿ÂƓƓ· ϞÀ ƓÀÎƓ Ãļȸ¼ÀƓ¾Ɠ¶Î¶Â¸ÆƓÂƓ¶ÎϞ¾½ƓÃÂļϞÅÂϞżƓÐÅ·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ Ɠ£Ä¼À¹Ä ÁÂƓÿ¶¼Á´Ɠµ͹À´Ɠ¾ÂÀ¹ÅÁ·ÂƓҸĴƓrƓÐÅÂƓÃÆϞÅÂÅ´ Ɠ˵ÂƓÊÅÂƓÐÅÂƓÀ¹¿ ¾¼¹ƓÃÂÄÎƓ¼¿¼Ɠ¾ÄÆÃÁιƓ¾´¶¹ÄÁÎƓ¼Ɠù̹ÄÁιƓ¿´µ¼Ä¼ÁÅÎ ƓrƓÀÎƓྴƓÁ¹Ɠ»Á´¹À 204 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

˲´¾Â¶´ƓÃĸ¿º¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓº¼»Á¼Ɠ¾ÂÀ¹ÅÎƓ±ÅÂƓ»´¶¼Ϟ¼ÅƓÂÅƓ¹¹ƓÂÄ µ¼ÅÎ ƓŸϞ¿¼Ɠùļ·¹¿¼½ƓÂĵ¼ÅÎƓÃŶÎË´¹ÅƓŃϵƓ´ Ɠ¹ Ɠ¾ÂÀ¹Å´Ɠ¼ϞôÄÒ ¹ÅϞÒƓ ÂʹÁÏƓ À¹¸¿¹ÁÁ Ɠ ´Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ ¹¹Ɠ Âĵ¼Å´¿ÏÁνƓ ùļ¸Ɠ Ϟ ϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓϞÂÅÁ¼ƓÅÎϞÒÊƓ¼¿¼ƓÀ¼¿¿¼ÂÁÎƓ¿¹Å ƓÅÂƓÂÁ´Ɠ¶Âµ̹ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹ Ϟ¾¼Ɠ Á¹Ɠ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ ¼Ɠ Ϟ¿Æº¼ÅƓ …¶¹ÊÁÎÀƓ È¿¸¼¿ÏÁ¼¾ÂÀ•Ɠ ÃÄÂÅÂÿ´Á¹Å Á·ÂƓ ¶¹Ì¹ϞŶ´ Ɠ ˵ÂƓ ¾ÂÄžÂùļ¸¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ ¾ÂÀ¹ÅÎ Ɠ ø¿¹Å´Ñ̼¹Ɠ ¾Ɠ ¥Â¿ÁÉÆƓÁ´ƓŃƓ´ Ɠ¹ Ɠж¿ÑɼÂÁ¼ÄÆÑÅƓÂʹÁÏƓµÎϞÅÄÂƓ¼ ƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶ¹Á Á Ɠº¼¶ÆÅƓÁ¹¸Â¿·Â Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¾ÂÀ¹Å´Ɠ- %>NPHBUƓ¼À¹¹ÅƓÂĵ¼Å´¿Ï ÁνƓùļ¸Ɠ ϵƓ·Â¸´ Ɠ´Ç¹¿¼½Ɠ¾¿ÂƓƓ´ Ɠ¹ Ɠ¼Ɠùļ·¹¿¼½Ɠ¾¿ÂƓƓ´ Ɠ¹ ƓÅÂƓ ¹ϞÅÏƓ…º¼¶¹Å•ƓÀ¹º¸ÆƓÂĵ¼Å´À¼Ɠ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¼Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ£Ä¼ƓϞµϞŶ¹ÁÁ½Ɠ À´ϞϞ¹Ɠ¾¿ÂƓƓÀ¿ÁƓÅÂÁÁƓÃļƓ¾´º¸ÂÀƓϞµ¿¼º¹Á¼¼ƓϞƓ¥Â¿ÁɹÀƓÂÁ´ƓŹ ÄÒ¹ÅƓ¾¿ÂƓƓÀ¿ÁƓÅÂÁÁƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ ƓϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁ Ɠ¹½ƓϞƺ¸¹ÁÂƓÿÁ ϞÅÏÑƓ¼ϞôļÅÏϞÒƓʹĹ»ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓϞÂŹÁƓµÂÄÂŶ ƓÅ Ɠ¹ ƓÃļÀ¹ÄÁÂƓʹ Ĺ»ƓÅÎϞÒÊÆƓ¿¹Å ŸÌ¹Ɠ¸¼ÁƓÃļÀ¹Ä Ɠ³¸ÄÂƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓ´¿¿¹ÒƓ- %>HHBUƓ¼À¹¹ÅƓ¾´ÄÅ ǹ¿¹ÂµÄ´»ÁÆÑƓÇÂÄÀÆ Ɠ¸¿¼ÁÆƓ¾¿ÂƓϵƓ¾ÀƓ¼Ɠ˼ļÁÆƓ¾¿ÂƓƓ¾À ƓŸ¹Ɠ Âĵ¼Å´¿ÏÁνƓùļ¸Ɠϵ Ɠ·Â¸´ Ɠ´Ç¹¿¼½ƓϵƓ´ Ɠ¹ Ɠ¼Ɠùļ·¹¿¼½Ɠ ϵƓ´ Ɠ¹ Ɠ œƓ ÀÂÀ¹ÁÅƓ ÃÄÂȺ¸¹Á¼ÒƓ ùļ·¹¿¼ÒƓ ¾ÂÀ¹Å´Ɠ ¾´º¸ÆÑƓ Ϟ¹¾ÆÁ¸ÆƓ ŹÄÒ¹ÅƓ ¾¿ÂƓ ϵƓ ÅƓ ·´»ÂµĴ»ÁÎÈƓ Ϟ¹¸¼Á¹Á¼½Ɠ ¼Ɠ ϵŃƓ ÅƓ Ãο¼ Ɠ ˳¹·¾ÂƓ øϞʼ Å´ÅÏ ƓÊÅÂƓ»´Ã´Ϟ¶Ɠ¿¹ÅÆʹ·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¾ÂÀ¹Å¹Ɠ´¿¿¹ÒƓ¸Â¿ºÁÂƓȶ´Å¼ÅÏƓ Á´ƓϞÂÅÁÑƓÅÎϞÒÊƓ¿¹Å Ɠ¡´ƓÐÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÂÁ´ƓÀº¹ÅƓϞ¶¹Ä˼ÅÏƓ¹Ì¹Ɠ¾¿ÂƓ ƓµÂÄÂŶƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ´Ɠ»´Å¹ÀƓÿÁÂϞÅÏÑƓ…¶ÎϞÂÈÁ¹Å•Ɠ¼ Ɠ¶¹Ä ÒÅÁ ƓÃÂÿÁ¼ÅƓʼϞ¿ÂƓ¶ÎÀ¹Ä˼ÈƓ¾ÂÀ¹Å Ɠ±ÅÂƓµÎ¶Ë¼¹Ɠ¾ÂÀ¹ÅÁιƓҸĴ Ɠ ¾ÂÅÂÄιƓ ƺ¹Ɠ Á¹Ɠ ÃÄÂÒ¶¿ÒÑÅƓ Ãļ»Á´¾Â¶Ɠ ´¾Å¼¶ÁÂϞżƓ ¼Ɠ ÃÂƓ Á´µ¿Ñ¸´¹ ÀÎÀƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾´ÀƓÁ¼Ê¹ÀƓÁ¹ƓÂÅ¿¼Ê´ÑÅϞÒƓÂÅƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶

ªÂË Ɯ Ɯʊ¹ÃÁƔʍÁ¿ºÅÎƔ›µ¾¾ºʙƔ¼Ɣ¼ÄµÃʙÑ̺ºÄʙƔÄƔÀº¸ÁƔ·ºÌºÄÅ·Á ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔ »ÁÀ¹µƔƒœʌÁÅÅÁ“ ƔƔ¸ ˜˰˻̋˵ ̂˵˻˰ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼̋{ t ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋ 205

œƓÃÂϞ¿¹¸Á¼¹Ɠ¸¹ϞÒż¿¹Å¼ÒƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓÀÁ·ÂƓϞÃÂļ¿¼ƓÂƓÄ¿¼Ɠ´ϞŹ ļ¸Â¶Ɠ¼Ɠ¾ÂÀ¹ÅƓ¶Ɠµ¹ϞùʹÁ¼¼ƓÑÁ½Ɠ¡¹À¿¼Ɠ¶Â¸Â½Ɠ¼ƓÂÄ·´Á¼Ê¹Ϟ¾¼À¼Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶ´À¼ ƓÁ¹ÂµÈ¸¼ÀÎÀ¼Ɠ¸¿ÒƓ»´Äº¸¹Á¼ÒƓ¼ƓÄ´»¶¼Å¼ÒƓº¼»Á¼ ƓœÎ ÒϞÁ¼ÅÏ ƓžƸ´ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹Ɠ¶Â¸´ ƓÃÂÀ·´¹ÅƓ¹¹Ɠ¼»ÂÅÂÃÁνƓϞÂϞÅ´¶ Ɠ¥Ä¹¸¼Ɠ À¿¹¾Æ¿ƓµÎÊÁ½Ɠ¶Â¸ÎƓ%,Ɠ¼»Ä¹¸¾´ƓÃÂô¸´ÑÅϞÒƓÀ¿¹¾Æ¿ÎƓÅÒº¹¿Â½Ɠ ¶Â¸ÎƓ!,Ɠ¼ƓÿÆÅÒº¹¿Â½Ɠ¶Â¸ÎƓ%!, Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓ´ÅÂÀƓ¿¹·¾Â·ÂƓ¶Â¸Â ĸ´Ɠ%Ɠ»´À¹Á¹ÁƓÿÁÂϞÅÏÑƓ¼¿¼ƓÊ´ϞżÊÁÂƓ¹·ÂƓÅÒº¹¿ÎÀƓ¼»ÂÅÂÃÂÀƓrƓ ¸¹½Å¹Ä¼¹ÀƓ! ƓœƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓϞÀÎϞ¿¹ƓÐÅÂƓÅ´Ɠº¹Ɠ¶Â¸´ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÁ¼¾´ ¾¼¹ƓĹ´¾É¼¼ƓÁ¹ƓÀ·ÆÅƓ¼»À¹Á¼ÅÏƓϞÂÂÅÁÂ˹Á¼¹Ɠ¼»ÂÅÂöƓ! % Ɠ¾ÂÅÂĹƓ ÆƓ»¹ÀÁ½Ɠ¶Â¸ÎƓÊÆÅÏƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓq ˲´¾Ɠþ´»Î¶´¹ÅƓ´Á´¿¼»Ɠ¼»ÂÅÂÃÁ·ÂƓϞÂÂÅÁÂ˹Á¼ÒƓÀ¿¹¾Æ¿Ɠ¶Â¸ÎƓ »¹ÀÁÎÈƓ ¾¹´Á¶ Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ¼Ɠ ¾ÂÀ¹Å Ɠ Ϟ¾ÂĹ¹Ɠ ¶Ϟ¹·Â Ɠ ¶Â¸´Ɠ Á´Ɠ ¡¹À¿ÑƓ µÎ¿´Ɠ ÃļÁ¹Ϟ¹Á´Ɠ ´ϞŹÄ¼¸´À¼Ɠ ¿´¶Á·ÂƓ ÃÂÒϞ´ Ɠ ´Ɠ Á¹Ɠ ¾ÂÀ¹Å´À¼ Ɠ ¢¾´ »´¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓ¶Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ¹Ɠ¾ÂÀ¹ÅƓÂÅÁÂ˹Á¼¹Ɠ! %Ɠ¶ƓŃƓÄ´»´Ɠ¶Î˹ ƓʹÀƓ ¶Ɠ»¹ÀÁ½Ɠ¶Â¸¹ Ɠ»´ÅÂƓÆƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶ƓÂÁÂƓÃÂÊżƓÅ´¾Â¹Ɠº¹ Ɠ¾´¾ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ œÃÄÂʹÀ ƓÁ¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ ƓÊÅÂƓ¼À¹ÁÁÂƓ¾ÂÀ¹ÅÎƓϞÁ´µ¸¼¿¼ƓÁ´ËÆƓÿ´Á¹ÅÆƓ ÂÄ·´Á¼Ê¹Ϟ¾¼À¼Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´À¼Ɠ¶Ã¿ÂÅÏƓ¸ÂƓ´À¼Á¾¼Ϟ¿ÂÅƓrƓ…¾¼Äüʼ¾Â¶• Ɠ ¼»Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞÂϞÅÂÒÅƓµ¹¿¾¼Ɠ»¹ÀÁÎÈƓÂÄ·´Á¼»À¶ £¹Ä¶Î¹ƓÁ´À¹¾¼ƓÁ´ƓÁ´¿¼Ê¼¹Ɠ¶ƓϞÂϞÅ´¶¹Ɠ¾ÂÀ¹ÅƓ·¿¼É¼Á´ƓrƓÃÄÂϞŹ½ ˹½Ɠ´À¼Á¾¼Ϟ¿ÂÅÎƓrƓµÎ¿¼ƓÿÆʹÁÎƓ¶ƓƓ· Ɠ¾Â·¸´ƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¶¹Ä ÁÆ¿´ϞÏƓ¾´ÃϞÆ¿´Ɠ»ÂÁ¸´Ɠ…0P>NAQOP•Ɠ+0ƓϞƓµĴ»É´À¼Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¾ÂÀ¹ ÅÎƓ4EHA Ɠ˵ÂƓÅ·¸´ƓÁ´¿¼Ê¼¹Ɠ·¿¼É¼Á´ƓϞüϞ´¿¼ƓÁ´Ɠ»¹ÀÁ¹Ɠ»´·ÄÒ»Á¹Á¼¹ Ɠ ¢¸Á´¾ÂƓ…¤Â»¹ÅÅ´•ƓµÁ´Äƺ¼¿´Ɠ·¿¼É¼ÁƓÁ¹ÃÂϞŸϞŶ¹ÁÁÂƓÁ´ƓÀ¹ϞŹƓrƓ¶Ɠ ¾ÂÀ¹Ɠ¾ÂÀ¹ÅÎƓ«ÆÄÑÀ¶´r¹Ä´Ϟ¼À¹Á¾Â ŸÌ¹Ɠ ¸Á¼ÀƓ ¶´ºÁÎÀƓ žÄÎż¹ÀƓ …¤Â»¹ÅÅΕƓ ϞÅ´¿Ɠ ÇÂϞÇÂÄƓ rƓ п¹ À¹ÁÅ Ɠ ´µϞ¿ÑÅÁÂƓ Á¹ÂµÈ¸¼ÀνƓ ¸¿ÒƓ ¶Ϟ¹ÈƓ º¼¶ÎÈƓ ÂÄ·´Á¼»À¶Ɠ ¡¹À ¿¼ Ɠ¨ÂϞÇÂÄƓ¶È¸¼ÅƓ¶ƓϞÂϞÅ´¶Ɠž˵˲ Ɠ¾ÂÀÃÂÁ¹ÁŶƓ¾¿¹ÅÂÊÁÎÈƓÀ¹ÀµÄ´Á Ɠ ´Ɠ Å´¾º¹Ɠ ´¸¹Á»¼ÁÅļÇÂϞÇ´Å´Ɠ š¦¨Ɠ rƓ ÆÁ¼¶¹ÄϞ´¿ÏÁ·ÂƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´Ɠ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¸¿ÒƓ¶Ϟ¹ÈƓµ¼ÂȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÃÄÂɹϞϞ¶ ƓÃÄÂŹ¾´Ñ̼ÈƓ¶Ɠº¼¶ÎÈƓ Ϟ¼ϞŹÀ´È Ɠ˴Á·ÂʼϞ¿¹ÁÁιƓÂÄ·´Á¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓÀ¿¹¾Æ¿Î ƓµÁ´Äƺ¹ÁÁιƓ …¤Â»¹ÅŽ•Ɠ ¶Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶ¹Ɠ ¾ÂÀ¹ÅÎ Ɠ ¶¾¿ÑÊ´ÒƓ ·¿¼É¼ÁƓ ¼Ɠ Ϟ¹¸¼Á¹Á¼ÒƓ ÇÂϞ ÇÂÄ´ Ɠ øŶ¹Äº¸´ÑÅƓ ¼¸¹Ñ Ɠ ÊÅÂƓ ¾ÂÀ¹ÅÎƓ À·ÆÅƓ µÎÅÏƓ ÃÂϞÅ´¶Ì¼¾´À¼Ɠ ¾¿Ñʹ¶ÎÈƓÀ¿¹¾Æ¿Ɠ¸¿ÒƓßµ¼ÂƓżʹϞ¾Â½ƓȼÀ¼¼

˟˾˴˰̀˺˸˾̂˺˾˼˵̂˸˰́̂˵̀˾˸˴˾˲ ˰»ÆʹÁ¼¹Ɠ ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ¼Ɠ ¾ÂÀ¹ÅƓ …Á´Ɠ À¹ϞŹ•Ɠ ϞƓ ÃÂÀÂÌÏÑƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹ Ϟ¾¼ÈƓ»ÂÁ¸Â¶ƓrƓ¸¹¿ÂƓÂʹÁÏƓ¼ÁŹĹϞÁ¹ ƓÁÂƓÊĹ»¶ÎÊ´½ÁÂƓ¸ÂÄ·¹ Ɠ¢Ϟ µ¹ÁÁÂƓϞ¿ÂºÁÂƓ¸ÂϞÅ´¶¼ÅÏƓ¼ÈƓ¶¹Ì¹ϞŶÂƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¸¿ÒƓ¸¹Å´¿ÏÁ·ÂƓ¼» ÆʹÁ¼Ò Ɠ¡´Ɠ¶ϞÑƓ¼ϞÅÂļÑƓ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å¼¾¼Ɠ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓƓ· Ɠ¿¼ËÏƓ¸ 206 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ ƜʊÃʍ¼½Ɣ¿ºÅºÁÃƔqƔ¶Á¾¼¹ƔÀµ¹ƔÂÆÄÅÎÀº½Ɣ¢Áȵ·ºƔʉµ¾¼ÇÁÃÀ¼ʙ ƔƔ¸

Á´º¸ÎƓ Ƹ´¿ÂϞÏƓ ¸ÂµÎÅÏƓ À¼¾ÄÂϞ¾ÂüʹϞ¾¼¹Ɠ Ê´ϞżÉÎƓ ϞƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ´ϞŹÄ¼¸´ƓϵƓ&PKG>S> Ɠ»ÂÁ¸Ɠ…%>U>?QO>• Ɠ³ÃÂÁ¼Ò ƓƓ¼Ɠ¼»ƓȶÂϞÅ´Ɠ ¾ÂÀ¹ÅÎƓ- 4EHA Ɠ»ÂÁ¸Ɠ…0P>NAQOP• Ɠ+0 Ɠ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ ÂʹÁÏƓ¸Âĺ´ÅƓŹÀƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓ¶¹Ì¹ϞŶÂÀ Ɠ¾ÂÅÂĹƓϞ´ÀÂƓÃÂô¸´¹ÅƓ Á´Ɠ¡¹À¿Ñ ƓÂϞÅ´¶¿ÒÒƓϞ¿¹¸ÎƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ¶Ɠ¶¼¸¹ƓÀ¹Å¹ÂĶƓ¼¿¼Ɠô¸´ÒƓ Á´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎƓ¶Ɠ¶¼¸¹ƓÀ¹Å¹ÂļŶ £Â¾´ƓŶ¹Ä¸´ÒƓÊ´ϞżɴƓ¿¹Å´¹ÅƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞ¹ ƓÀÎƓÁ´»Î¶´¹ÀƓ¹¹ƓÆÀÌÀÈ ÊÈ¿ÈÆ Ɠ˲·¸´ƓÂÁ´ƓϞƓµÂ¿Ï˽ƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓ¶¿¹Å¹¿´Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ¡¹À ¿¼Ɠ¼ ƓÄ´Ϟ¾´¿¼¶Ë¼ϞÏƓ¼Ɠ¼ϞôÄÒÒϞÏƓÂÅƓƸ´Ä¶ƓÀ¿¹¾Æ¿Ɠ¶Â»¸ÆÈ´ Ɠ¸¶¼º¹Å ϞÒ ƓÂϞÅ´¶¿ÒÒƓ»´ƓϞµ½ƓϞ¶¹ÅÒ̼½ϞÒƓÿ´»À¹ÁÁνƓϞ¿¹¸ ƓrƓÐÅÂƓÆÀÌÀÈÊ Ɠ šƓ¹Ϟ¿¼ƓÂÁ´ƓÁ¹Ɠ¸ÂƓ¾ÂÁÉ´ƓÄ´»ÄÆ˼¿´ϞÏƓ¼Ɠ¹¹ƓÂϞŴžƓÆô¿ƓÁ´Ɠ»¹À¿ÑƓrƓ ÐÅÂƓÆÀÌÀÈÊÂÌ œϞÃÎ˾¼Ɠ µÎÊÁÎÈƓ À¹Å¹ÂĶ Ɠ ÃÂƓ ÒľÂϞżƓ ϞÂÃÂϞÅ´¶¼ÀιƓ ϞÂƓ »¶¹ »¸´À¼ ƓÃļ»¶Â¸ÒÅƓÊ´ϞżÉÎƓÀ´ϞϞ½Ɠ¶ƓϞÂÅιƓ¸Â¿¼Ɠ·Ä´ÀÀ´Ɠ¼ƓÄ´»À¹ÄÂÀƓ Á¹ƓµÂ¿¹¹ƓÀ¼¿¿¼À¹ÅÄ´ Ɠ¢Á¼ƓÿÁÂϞÅÏÑƓÄ´»ÄÆË´ÑÅϞÒƓÁ´Ɠ¶ÎϞÂÅ´ÈƓ¾ ¿ÂƓƓ¾ÀƓ¼Ɠ¸ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÁ¹Ɠ¸Â¿¹Å´ÑÅ Ɠ§¶¼¸¹ÅÏƓÀ¹Å¹ÂÄƓÀºÁÂƓ¶Ɠ¿Ñ µÂ¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓ·Â¸´ ƓÁÂƓµÎ¶´ÑÅƓϞ¹»ÂÁÎ Ɠ¾Â·¸´ƓÊ´ϞÅÂÅ´Ɠ¼ÈƓ¶ϞÃÎ˹¾Ɠ»Á´Ê¼ Ź¿ÏÁÂƓ¶Â»Ä´ϞÅ´¹Å Ɠ˵´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓ¶ƓÐżƓϞ¹»ÂÁÎƓÀ¹Å¹Â ļ¸ÎƓÁ´¿¹Å´ÑÅƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓϞƓ¸Á·ÂƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼Ò Ɠ´Ɠ»Á´ ʼŠƓ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ƓÃÂÊżƓÃÂƓ¸Á½Ɠ¼ƓŽƓº¹ƓÂĵ¼Å¹ Ɠ±ÅÂƓ À¹Å¹ÂÄÁιƓ Þ¼ Ɠ ˰ÈƓ ¶Î»Î¶´ÑÅƓ À¹¿¾¼¹Ɠ Ê´ϞżÉÎ Ɠ ÃÂŹÄÒÁÁιƓ ¸ ˟˾˴˰̀˺˸ ˾̂ ˺˾˼˵̂ ˸ ˰́̂˵̀˾˸˴˾˲ 207

ªÂË Ɯ Ɯ¨ºÃʙʙƔÅ·ºÃ¹ÎºƔʵÄżÉÎ ƔʍÁ¿ºÅµƔÂÁÄźºÀÀÁƔ»µÂÁ¾ÀʙºÅƔÁʍúÄÅÀÁÄżƔÄ·Áº½Ɣ Áö¼ÅÎƔ¿º¾ʍ¼¿¼Ɣ¿ºÅºÁÃÁ¼¹µ¿¼ ƔʍÁÅÁÃκ ƔÂÁµ¹µʙƔ·ƔµÅ¿ÁÄǺÃÆƔžº¿¾¼ Ɣ·Î»Î·µÑÅƔ ¿ºÅºÁÃÀκƔÂÁÅÁʍ¼

Á½Ɠ¼»Ɠ¾ÂÀ¹Å Ɠ£Ä¼ƓÄ´»À¹Ä´ÈƓ¶Ɠ¸Â¿¼ƓÀ¼¿¿¼À¹ÅĶƓÅ´¾¼¹ƓÊ´ϞżÉÎƓÃ ÊżƓ Á¹Ɠ ø¸´ÑÅϞÒƓ ¸´¶¿¹Á¼ÑƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ Ϟ¶¹Å´Ɠ ¼Ɠ Ϟ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ ¶¹ÅÄ´ Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓÂÁ¼Ɠ¸Â¿·ÂƓ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¶Ɠ¾ĹϞÅÁÂϞżƓ¾ÂÀ¹ÅÁ½ƓÂĵ¼ÅÎ ˲´º¸Î½Ɠ À¹Å¹ÂÄÁνƓ ÞƓ Ϟ¶Ò»´ÁƓ ϞƓ ŽƓ ¼¿¼Ɠ ¼Á½Ɠ ¾ÂÀ¹Å½ Ɠ ¦¹ ÄÒÒƓÊ´ϞżÉÎ Ɠ¾ÂÀ¹Å´ƓÃÂϞŹùÁÁÂƓ»´Ã¿ÁÒ¹ÅƓ¼À¼Ɠ¾ĹϞÅÁÂϞżƓϞ¶Â¹½Ɠ Âĵ¼ÅÎ ƓŸϞ¿¼Ɠ»¹ÀÁ´ÒƓÂĵ¼Å´ƓùĹϞ¹¾´¹ÅƓ¶Ɠ¸ÁÂÀ Ɠ´Ɠ¼Á·¸´Ɠ¼Ɠ¶Ɠ¸¶ÆÈƓ À¹ϞÅ´ÈƓ ÅÄ´¹¾ÅÂļÑƓ ¾ÂÀ¹ÅÎ Ɠ ÅÂƓ ÀÎƓ ÃÂô¸´¹ÀƓ Á´Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ ¸Á¹½Ɠ ¶Ɠ 208 

 7. ˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸ ˰́̂˵̀˾˸˴̋ ˸ ˺˾˼˵̂̋

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔõÄĺ¼·µÀ¼ʙƔÁÄʍÁ¾ʍÁ·Ɣ¿ºÅÁüŵ

µ¿´ϞÅÏ ƓµÂ·´ÅÆÑƓÀ¹¿¾¼À¼ƓÀ¹Å¹Âļ¸´À¼ Ɠ¼ƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÀƓÀ¹Å¹ÂÄÁνƓ Þ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ»Á´¾ÂÀνƓÀÁ·¼ÀƓ´¶·ÆϞŶϞ¾¼½ƓÀ¹Å¹ÂÄÁνƓÞƓ £¹ÄϞ¹¼¸ÎƓ ¸´Ä¼ÅƓ Á´ÀƓ ¾ÂÀ¹Å´Ɠ - ¥¶¼ÇÅ´r¦ÆÅ¿Ò Ɠ šƓ ¾ÂÀ¹Å´Ɠ ´¿¿¹ÒƓ ¸´º¹Ɠ¸¶´º¸ÎƓùĹϞ¹¾´¹ÅϞÒƓϞƓ»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼Å½ Ɠ¼ƓÀÎƓÿÆÊ´¹ÀƓÂÅƓÁ¹¹Ɠ ¸¶´Ɠ À¹Å¹ÂÄÁÎÈƓ Þ´Ɠ ¶Ɠ Ä´»ÁιƓ Ϟ¹»ÂÁÎƓ ·Â¸´Ɠ Ȋ š¾¶´Ä¼¸ÎƓ ¶Ɠ À´¹Ɠ ¼Ɠ ¢Ä¼ÂÁ¼¸ÎƓ¶Ɠ¾ÅҵĹ ©ÂÅÒƓÀ¹¿¾¼¹ƓÊ´ϞżÉÎƓ¾ÂÀ¹ÅƓ¸ÂƓ»¹À¿¼ƓÁ¹Ɠ¸Â¿¹Å´ÑÅ Ɠ¼»ÆÊ´ÒƓϞù¾ ÅÄÎƓ¼ÈƓ¶ϞÃÎ˹¾Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹ ƓÅ Ɠ¹ ƓÀ¹Å¹ÂÄÎ ƓÀºÁÂƓÆ»Á´ÅÏƓ¾Â¹ ÊÅÂƓÂƓ ȼÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓ ϞÂϞÅ´¶¹Ɠ Ŷ¹Ä¸Â·ÂƓ ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ ¾ÂÀ¹ÅÎ Ɠ ¥´À¼Ɠ ¾ÂÀ¹ÅÎƓ ¼¿¼Ɠ ¼ÈƓ¾ÄÆÃÁιƓÇÄ´·À¹ÁÅÎƓ¶Ä¹»´ÑÅϞÒƓ¶Ɠ¡¹À¿ÑƓÁ¹Ê´ϞÅÂƓÊÅÂƓÃļÒÅÁÂƓrƓ ¶ϞÃÂÀÁ¼Å¹ƓÂƓ¦ÆÁ·ÆϞϞ¾ÂÀƓϞµÎż¼ƓƓ·Â¸´ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¸¹Å´¿ÏÁÂƓ¼»Æ ʼÅÏƓ ÐżƓ Ò¶¿¹Á¼ÒƓ ¸ÂƓ Ϟ¼ÈƓ ÃÂÄƓ Á¹Ɠ Ƹ´¶´¿ÂϞÏ Ɠ œƓ ÃļÁɼùƓ ÂÅƓ ÃÂô¸´ Á¼ÒƓ¶Ɠ¡¹À¿ÑƓÁ¹µÂ¿Ï˼ÈƓ¾ÂÀ¹ÅƓÀ·ÆÅƓÂϞÅ´¶´ÅÏϞÒƓÀ¹Å¹ÂļÅÎ ƓÁÂƓ¹Ϟ¿¼Ɠ ÂÁ¼Ɠ¿¹¸ÒÁι ƓÅÂƓ¸Â¿·ÂƓÁ¹ƓϞÂÈÄ´ÁÒÅϞÒ Ɠ˵ÆƓÄ´»¶¹ƓÊÅÂƓ¶ƓšÁŴľż¸¹Ɠ¼¿¼Ɠ ¶ƓÄ¹Á¿´Á¸¼¼` œ¿¹Å´ÒƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ¡¹À¿¼Ɠ¼Ɠ¸¶¼·´ÒϞÏƓ¶Á¼» ƓÀ¹Å¹Âļ¸ƓÃÂô¸´ ¹ÅƓ¶ÂƓ¶Ϟ¹ƓµÂ¿¹¹ƓÿÂÅÁιƓϞ¿Â¼Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ ƓŸ·ÂƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓ¶¹¿¼¾´ ƓÿÂÅ ÁÂϞÅÏƓ ¶Â»¸ÆÈ´ Ɠ ¾ÂÅÂÄνƓ Á´Ɠ Á¹·ÂƓ Á´¿¹Å´¹Å Ɠ Ä´ϞŹŠƓ ¼Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ Á´Ê¼ Á´¹ÅƓÄ´»ÄÆË´ÅÏϞÒ Ɠ¸Äµ¼ÅÏϞÒƓÁ´ƓÂϞ¾Â¿¾¼ƓÄ´»Á·ÂƓÄ´»À¹Ä´ Ɠ˲ÄÆÃÁιƓ ÇÄ´·À¹ÁÅÎƓ ÅÂÄÀ»ÒÅϞÒƓ ¸Â¿·Â Ɠ À¹¿¾¼¹Ɠ rƓ µÎϞÅÄ Ɠ ¼Ɠ ¶Ɠ Ĺ»Æ¿ÏŴŹƓ Á´Ɠ ¡¹À¿¹ƓµĴ»Æ¹ÅϞÒƓ…п¿¼ÃϞƓÄ´ϞϞ¹¼¶´Á¼Ò•ƓrƓ»ÂÁ´ Ɠ…ÃÂϞÎôÁÁ´Ò•ƓÂϞ¾Â¿ ¾´À¼ Ɠ±Å¼Ɠп¿¼ÃϞÎƓµÎ¶´ÑÅƓ¶¹ϞÏÀ´ƓµÂ¿Ï˼À¼ƓrƓqϵƓ¾À Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓ¸´ º¹Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¶ÎƓÅÂÊÁÂƓ¶ÎʼϞ¿¼¿¼ƓÀ¹ϞÅÂƓô¸¹Á¼ÒƓÀ¹Å¹ÂļŴ ƓÁ¹ƓÅ´¾ƓÃÄ ϞÅÂƓϞµĴÅÏƓ¶Ϟ¹Ɠ¹·ÂƓÂϞ¾Â¿¾¼ ˟˾˴˰̀˺˸ ˾̂ ˺˾˼˵̂ ˸ ˰́̂˵̀˾˸˴˾˲ 209

žÂ¿·ÂƓ ϞÂÈÄ´ÁÒÑÅϞÒƓ Á´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¡¹À¿¼Ɠ ¾´À¹ÁÁιƓ ¼Ɠ º¹¿¹» ÁιƓÀ¹Å¹ÂļÅÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞʼŴÑÅϞÒƓÂϞ¾Â¿¾´À¼Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ Ɠ˰Á·¸´Ɠ ÃÂƓÅÄ´¹¾ÅÂļ¼Ɠÿ¹Å´Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓƸ´¹ÅϞÒƓ¶ÂϞϞÅ´Á¶¼ÅÏƓ¼ϞȸÁÆÑƓ Âĵ¼ÅÆƓ ϞÂÂŶ¹ÅϞŶÆÑ̹·ÂƓ À¹Å¹Âļ¸´Ɠ ¼Ɠ ÃÂÁÒÅÏ Ɠ ¼»Ɠ ¾´¾Â½Ɠ µ¿´ϞżƓ ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓÂÁƓÃļ˹¿ Ɠ©¼À¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ¼ƓÀ¼Á¹Ä´¿ÏÁνƓϞÂϞÅ´¶Ɠ Ϟ´À·ÂƓÀ¹Å¹ÂļŴƓ¶ƓÁ¹¾ÂÅÂÄÎÈƓϞ¿ÆÊ´ÒÈƓÃÂÀ·´¹ÅƓ¶ÎÒϞÁ¼ÅÏ ƓÂÅƓ¾´¾Â ·ÂƓ´ϞŹÄ¼¸´ƓÂÁƓž¿¿ϞÒ ƓšƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓÀ¹Å¹ÂļÅÎƓÁ´¸¹ºÁÂƓÂÃĹ ¸¹¿ÒÑÅϞÒƓ ¾´¾Ɠ ÂϞ¾Â¿¾¼Ɠ ¿ÆÁÁ½Ɠ ¼Ɠ À´ÄϞ¼´ÁϞ¾Â½Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ £ÂÐÅ ÀÆƓÀ¹Å¹ÂļÅÎƓrƓµ¹ϞɹÁÁνƓ¸´ÄƓ¸¿ÒƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿¹½Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ ϞŹÀÎ Ɠ˰ÀƓÀÎƓÃÂϞ¶ÒżÀƓŸ¹¿ÏÁÆÑƓ·¿´¶ÆƓ¶ƓµÆ¸Æ̼ÈƓ¼»¸´Á¼ÒÈƓÐżÈƓ ˳¹¾É¼½

8

˟̀˸˻˸˲̋˸˾̂˻˸˲̋ ˲{˼˾̀̏̅˸˲ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

Ï

ĸ¿º¼ÀƓ Ä´»·Â¶ÂÄƓ ÂƓ Ϟ¼¿´È Ɠ ¸¹½ϞŶÆÑ̼ÈƓ Á´Ɠ Á¹µ¹ϞÁιƓ Ź¿´ Ɠ ¼Ɠ ¶Â»Á¼¾´Ñ̼ÈƓ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ ÐÇǹ¾Å´È Ɠ œƓ ÐŽƓ ¿¹¾É¼¼Ɠ ÒƓ Ä´ϞϞ¾´ ºÆƓÂƓÃļ¿¼¶´ÈƓ¼ƓÁ¹·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÎÈƓ¶Â»ÀÆ̹Á¼ÒÈ Ɠ«ÅÂƓÐÅÂƓ»Á´Ê¼ÅƓrƓ …Á¹·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁιƓ¶Â»ÀÆ̹Á¼Ò•ƓœÂ»ÀÆ̹Á¼ÒÀ¼ƓµÎÊÁÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ À´¿Î¹ƓÃÂÃÄ´¶¾¼Ɠ¾ƓµÂ¿Ï˽ Ɠ·¿´¶Á½ƓϞ¼¿¹ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓĹÊÏƓý ¸¹ÅƓÂƓ¾´¾¼È ÅÂƓϞ¼¿´È Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓÁ´Ɠµ͹¾ÅƓ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓÀ¹ÁÏ Ë¹Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÎÈ ˲´¾¼¹Ɠ¶ƓÃļĸ¹ƓµÎ¶´ÑÅƓϞ¼¿Î Ɠ¾ÄÂÀ¹Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼¼Ɠ¥¼¿ÏÁιƓ¼ƓϞ¿´ µÎ¹ƓÒ¸¹ÄÁιƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼ÒƓÂϞÅ´¶¼ÀƓ¶ƓϞÅÂÄÂÁ¹ ƓÂÁ¼Ɠ¼À¹ÑÅƓ¿Â¾´¿Ï ÁνƓÈ´Ä´¾Å¹ÄƓ¸¹½ϞŶÆÑÅƓÁ´Ɠ¾Ä´½Á¹ƓÀ´¿ÎÈƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒÈ ƓšƓ¶ÂÅƓп¹¾ ÅÄÂÀ´·Á¹Å¼»À Ɠ¾´¾Ɠ¼»¶¹ϞÅÁ ƓÁ´ÀÁ·ÂƓϞ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼¼Ɠ¼ƓÄ´ϞÃÄ ϞÅÄ´ÁÒ¹ÅϞÒƓÅ´¾Ɠº¹Ɠ¸´¿¹¾ÂƓrƓµ¹Ϟß¹¿ÏÁ Ɠ˵ÂƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓп¹¾Åļʹ Ϟ¾¼¹Ɠ»´ÄÒ¸ÎƓÃÄÂż¶ÂÿºÁÎÈƓ»Á´¾Â¶ƓµÎÊÁÂƓÆÄ´¶Á¶¹Ë¹ÁÎ Ɠ´Ɠ·Ä´ ¶¼Å´É¼ÂÁÁνƓ…»´ÄÒ¸•Ɠ¹·ÂƓÄ¿ÏƓ¼·Ä´¹ÅƓÀ´ϞϞ´Ɠ¶Ϟ¹·¸´Ɠ¸Á·ÂƓ»Á´¾´ ƓÅÂƓ ÃļƓ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓµÂ¿Ï˼ÈƓÀ´ϞϞ´È Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁÂƓº¹ Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓ¶Îȸ¼ÅƓÁ´Ɠ ùĶνƓÿ´Á Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓĹ´¿ÏÁÂƓÀÎƓµÆ¸¹ÀƓ·Â¶ÂļÅÏƓÂƓ¶Â»ÀÆ̹Á¼ÒÈƓ¸¶¼ º¹Á¼ÒƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓŹ¿ƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓп¹¾ÅÄÂÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÃÂ¿Ò Ɠ›Â¿Ï˹Ɠ ¶´Ä¼´ÁŶƓÁ¹Å ƓÈÂÅÒƓ¹ϞÅÏƓ¹Ì¹ƓŹÀÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼Ò ƓÁÂƓÂÁ´Ɠ¸¹½ϞŶƹÅƓ¿¼ËÏƓ Á´Ɠ¾ÂϞÀ¿·¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÅ Ɠ¹ ƓÂʹÁÏƓµÂ¿Ï˼ÈƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒÈ ˲´¾ƓÒƓÄ´ϞϞ¾´»Î¶´¿Ɠ¶Ɠ¸Á½Ɠ¼»ƓßθÆ̼ÈƓ¿¹¾É¼½ ƓÃÄÂϞŽƓÁÏÑ ÅÂÁ¶Ɠ»´¾ÂÁƓÅÒ·ÂŹÁ¼Ò '-M FƓǨƓ R ÂʹÁÏƓ ƸµÁÂƓ ¼Ϟÿϻ¶´ÅÏƓ ¶Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ µÂ¿Ï˼ÁϞÅ ¶ÂƓŹ¿Ɠ¼À¹ÑÅƓµ¿¼»¾ÆÑƓ¾ƓϞǹļʹϞ¾Â½ƓÇÂÄÀÆƓ¼Ɠ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓƸ´¿¹ÁÎƓ ¸ÄÆ·ƓÂÅƓ¸ÄÆ·´ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓÃļƓÄ´ϞʹŹƓ¼ÈƓÀºÁÂƓ»´À¹Á¼ÅÏƓÅÂʾ´À¼ƓrƓÅ ʹÊÁÎÀ¼Ɠµ͹¾Å´À¼ ƓϞ¸¹Äº´Ì¼À¼Ɠ¶ϞÑƓ¼ÈƓÀ´ϞϞÆ Ɠ˵ÂƓŹ¿ÂƓ¾ÂÁ¹ÊÁ ·ÂƓÄ´»À¹Ä´ ƓϞÄ´¶Á¼À·ÂƓϞƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹ÀƓÀ¹º¸ÆƓϞÂϞ¹¸Á¼À¼ƓŹ¿´À¼ Ɠ¶Ϟ¹ Å´¾¼Ɠ¼ϞÃÎÅζ´¹ÅƓÄ´»Á¹ƓϞ¼¿Â¶Â¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓϞ¶Â¼ÈƓÊ´ϞÅÒÈ ƓàÅÂÀÆƓÊÅÂƓÐżƓÊ´ϞżƓàĴ»ÁÂÀÆƓƸ´¿¹ÁÎƓÂÅƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼¼ Ɠ ¼ƓÐÅÂƓÁƺÁÂƓÆʼÅζ´ÅÏ ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵ 211

˟̀˸̂̏˶˵˽˸˵˿˻̎̉˸̂˸̀˰˷˴˸̀˰˵̂ «ÅµÎƓÂÌÆżÅÏƓÃļ¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾Å ƓÃĸ¹¿´¹ÀƓÃÂÃÆ¿ÒÄÁνƓÆƓǼ »¼¾Â¶Ɠ ÀÎϞ¿¹ÁÁνƓ оϞùļÀ¹ÁÅƓ ßϞÅ´¶¼ÀƓ Ϟ¹µÒƓ ¶Ɠ Ϟ¶ÂµÂ¸ÁÂƓ ô¸´ Ñ̹ÀƓ¿¼ÇŹƓļϞ Ɠ Ɠ¢ÅĹ»´¹ÀƓ¶¹Ä¹¶ÂÊ¾Æ ƓƸ¹Äº¼¶´ÑÌÆÑƓ¾´µ¼ÁÆ Ɠ ¼ƓÁ´Ê¼Á´¹ÀƓô¸´ÅÏ Ɠ£Â¾´ƓÁ¹ƓÆô¿¼ ƓÀº¹ÀƓϞÀÂÅĹÅÏ ƓÊÅÂƓ¶Â¾ÄÆ·ƓÁ´ϞƓ ÃļϞȸ¼Å Ɠ£Â¸¶¹Ë¼¶´¹ÀƓϞ¶ÂµÂ¸ÁιƓÀ´ϞϞÎƓ¼ƓÁ´µ¿Ñ¸´¹À Ɠ¾´¾ƓÂÁ¼Ɠ Ϟ¹µÒƓö¹¸ÆÅ Ɠ¥Á´Ê´¿´ƓÂÁ¼Ɠô¸´ÑÅƓϞ¼ÁÈÄÂÁÁ Ɠ¼ƓÀÎƓ·Â¶ÂļÀ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓ Á¹¶¹ϞÂÀÂϞÅÏ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¶Ϟ¹Ɠµ͹¾ÅÎƓ¶ƓÐŽƓ¾´µ¼Á¹Ɠ¼ƓÂÁ´ƓϞ´À´ƓÂÌÆ Ì´ÑÅƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¸¼Á´¾Â¶Â¹ƓÆϞ¾ÂĹÁ¼¹ƓϞ¶ÂµÂ¸Á·ÂƓô¸¹Á¼Ò Ɠ˵ÂƓϞÂƓ ¶Ä¹À¹Á¹ÀƓÁ´Ë¼ƓÀ´Å¹Ä¼´¿ÏÁιƓÅÂʾ¼ƓÁ´ÊÁÆÅƓÀ¹ ÁÒÅÏƓϞ¶ÂÑƓ¾ÂÁǼ·ÆÄ´É¼Ñ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÁ¼ºÁÒÒƓ¼»Ɠ Á¼ÈƓ¶Á´Ê´¿¹ƓµÎ¿´ƓÊÆÅÏƓµ¿¼º¹Ɠ¾ƓɹÁÅÄÆƓÃļÅÒº¹ Á¼Ò ƓʹÀƓ¶¹ÄÈÁÒÒ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÁ¼ºÁÒÒ ƓÃļÅÒ·¼¶´ÒϞÏƓ Ϟ¼¿ÏÁ¹¹ Ɠ Á´Ê¼Á´¹ÅƓ ÂùĹº´ÅÏƓ ¶¹ÄÈÁÑÑ Ɠ šƓ µÂ¾Â ¶Î¹ƓÅÂʾ¼Ɠ¶Ϟ¹·¸´ƓÂϞÅ´ÑÅϞÒƓÁ´Ɠ¸¼Á´¾Â¶ÂÀƓÄ´ϞϞÅ ÒÁ¼¼ƓÂÅƓɹÁÅÄ´ƓÅÒ·ÂŹÁ¼Ò ƓÁÂƓÃÂƓÀ¹Ä¹ƓÃļµ¿¼º¹ Á¼ÒƓ¾ƓÁ¹ÀÆƓÂÁ¼ƓÁ´Ê¼Á´ÑÅƓϞµ¿¼º´ÅÏϞÒƓ¸ÄÆ·ƓϞƓ¸ÄÆ ·ÂÀ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÄ´¶ÁιƓÃÂƓÀ¸ƿÑƓÆϞ¾ÂĹÁ¼ÒƓÁ¹Ɠ ôĴ¿¿¹¿ÏÁÎ ƓœƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓϞ¼ϞŹÀ´ƓÁ¹Ϟ¶Ò»´ÁÁÎÈƓ µ͹¾Å¶Ɠ ¸¹ÇÂÄÀ¼ÄƹÅϞÒ Ɠ ±ÅÂƓ ¼Ɠ Á´»Î¶´ÑÅƓ Ãļ ªÂË Ɯ ƜœºÇÁÿµÉ¼ʙƔ ¿¼¶ÁÎÀƓÐÇǹ¾ÅÂÀ ļÄź¿ÎƔ ÀºÄ·ʙ»µÀÀÎÈƔ ¥Ɠ ÅÂʾ¼Ɠ »Ä¹Á¼ÒƓ Á´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ò Ɠ ¾ÂÅÂÄνƓ Ä´Ϟ ÅÁʺʍƔ ÂüƔ Ä·Á¶Á¹ÀÁ¿Ɣ ϞÎô¿Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓϞ¹µÒƓ¾ÄÆÃÆƓ¼ƓϞÀÂÅļŠƓ¾´¾ƓùĹÀ¹ µ¹ºÀ¼¼ Ì´ÑÅϞÒƓ Ÿ¹¿ÏÁιƓ ¾ÄÆüÁ¾¼ Ɠ þ´Ɠ ¶ϞÒƓ Ϟ¼ϞŹÀ´Ɠ ô¸´¹ÅƓÁ´ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁνƓµ͹¾Å ƓÀºÁÂƓ¶¶¹ϞżƓÅ´¾Â¹ƓÃÂÁÒż¹ Ɠ¾´¾ƓÉÈÅÀLjÉÊÂŽÇÕÏLjËÂÅ Ɠ¢ÃŸ¹¿¼ÀƓÐżƓϞ¼¿ÎƓ¶Ɠ¾´º¸Â½ƓÅÂʾ¹Ɠ¾´¾Ɠ¶¹¾ÅÂÄ ÁÆÑƓÄ´»Á¼ÉÆƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓÆϞ¾ÂĹÁ¼ÒƓ¶ƓÐŽƓÅÂʾ¹Ɠ¼ƓÆϞ¾ÂĹÁ¼ÒƓ Á´µ¿Ñ¸´Å¹¿ÒƓ¼¿¼ƓɹÁÅÄ´ƓÀ´ϞϞ Ɠ¼Ɠ¹Ϟ¿¼ƓµÄ´ÅÏƓÅ¿ϾÂƓùĶνƓÊ¿¹ÁƓÄ´» ¿Âº¹Á¼ÒƓ¶ƓÄÒ¸Ɠ¦¹½¿ÂÄ´ƓÃÂƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂÀÆƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼Ñ ƓÅÂƓÿÆʼŠϞÒƓϞ¼ÀÀ¹ÅļÊÁ´ÒƓ¾´ÄżÁ´ƓļϞ Ɠ Ɠµ¿¼ºÁ¼¹Ɠ¾ÄÆüÁ¾¼ƓµÆ¸ÆÅƓÂùĹ º´ÅÏƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ò Ɠ¸´¿ÏÁ¼¹ƓrƓÂÅϞÅ´¶´ÅÏƓ ÂÅƓÁ¹·Â ƓÅ Ɠ¹ ƓϞ¼ϞŹÀ´ƓµÆ¸¹ÅƓÄ´ϞÅÒ·¼¶´ÅÏ ϞÒƓ¶¸Â¿ÏƓÂϞ¼ ƓÁ´ÃÄ´¶¿¹ÁÁ½ƓÁ´ƓÅÒ·ÂÅ¹Ñ Ì¼½Ɠµ͹¾Å Ɠ´Ɠ¶¸Â¿ÏƓùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁÎÈƓ ¹½Ɠ Á´ÃÄ´¶¿¹Á¼½Ɠ Ê´ϞżÉÎƓ µÆ¸ÆÅƓ Ãļº¼ À´ÅÏϞÒƓ¾ƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ñ ˲´¾Ɠ ¶ÎƓ ¸ÆÀ´¹Å¹ Ɠ ÊÅÂƓ µÆ¸¹ÅƓ ÃļϞÈ ªÂË Ɯ  Ɯ šºʍÅÁÃÀÁºƔ ÂÁ¾ºƔ Âü ¾¼·ÀÎÈƔļ¾Ɣ·ƔÅÁÊʍºƔ˜ƔÂÁ¹Ɣ¹º½ÄÅ- ¸¼ÅÏƓÃļƓ»´ÅÒ·¼¶´Á¼¼Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¶ƓʹÄÁÆÑƓ ·¼º¿ƔÁ¶ÍºʍŵƔ¿µÄÄÁ½Ɣm ¸ÎÄÆƓ¦¹À Ɠ¾ÅÂƓÁ¹ƓϞ¿ÆË´¿Ɠ¿¹¾É¼½ƓÃÂƓ´Ϟ 212 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ Ɯ«Æ¹ÁʌÀ¼ʍ ƔÀºƔľÆ˵·Ë¼½Ɣ ¾ºʍɼ½Ɣ ÂÁƔ µÄÅÃÁÀÁ¿¼¼ Ɣ ÀµÃ¼ÄÁ·µ¾ Ɣ ʍµʍƔ õ»ÃÆ˵¾ÁÄÏƔ ¶ÎƔ ʍÃÆÂÀÁºƔ Àº¶ºÄÀÁºƔ ź¾ÁƔ ÂüƔ »µÄµÄηµÀ¼¼Ɣ ·Ɣ ʺÃÀÆÑƔ ¹ÎÃÆ Ɣ šƔ ʺ¿Ɣ º¸ÁƔÁ˼¶ʍµ

±¿ÊǺÙƜ ¾Õʺ

ÅÄÂÁÂÀ¼¼ ƓµÎÊÁÂƓ¾´º¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓʹÄÁ´ÒƓ¸ÎÄ´ƓµÆ¸¹ÅƓϞÄζ´ÅÏƓ¶¹Ì¹ϞÅ ¶ÂƓÅ¿ϾÂƓϞƓµĴ̹ÁÁ½Ɠ¾ƓÁ¹½Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ¢Á¼ƓÁ¹Ɠ»Á´ÑÅ ƓÊÅÂƓÃÂÊżƓ ϞÅ¿ÏƓº¹ƓϞ¼¿ÏÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÃÄÂÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÁ´ƓµĴÅÁ½ƓϞÅÂÄÂÁ¹ƓϞ¶ÂµÂ¸ ÁÂƓô¸´Ñ̹·ÂƓŹ¿´ ƓÅ Ɠ¹ ƓÂÁÂƓÄ´»Äζ´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ¸¶ÆÈƓ¸¼´À¹ÅÄ´¿ÏÁÂƓÃÄ ż¶ÂÿºÁÎÈƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÈ Ɠ´ƓÂÅÁѸÏƓÁ¹Ɠ¶Ɠ¸ÁÂÀ

˞˿˰́˽˾́̂˸˾̂˺̀̋̂˾˳˾˺˾́˼˾́˰ «ÅµÎƓþ´»´ÅÏ ƓÁ´Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¶´ºÁÂƓÆʼÅζ´ÅÏƓÃļ¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾Å Ɠ ¶Â»ÏÀ¹ÀƓ˴¹º¸ÆÁ´Ä¸ÁÆÑƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓϞÅ´ÁÉ¼Ñ Ɠ¢Á´ Ɠ¾´¾Ɠ¼Ɠ¶Ϟ¹ƓϞÃÆÅ Á¼¾¼Ɠ¡¹À¿¼ ƓϞ¶ÂµÂ¸ÁÂƓô¸´¹ÅƓ¶Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂÀƓÿ¹Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÁ¹Ɠ¶¾¿Ñ ʹÁÎƓ¸¶¼·´Å¹¿¼ Ɠ˰Ɠÿ¹ƓÃļ¿¼¶ÁÎÈƓϞ¼¿Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓÁ¹¹ƓrƓÐÅÂƓ¶Ã¿Á¹ƓÂÌÆ Å¼À´ÒƓ¶¹ÌÏ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å Ɠ¾Â·¸´ƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓÁ´Ɠ¶Á¹ËÁ¹½Ɠö¹ÄÈ ÁÂϞżƓϞÅ´Áɼ¼ Ɠµһ´Å¹¿ÏÁÂƓÃļ¶Ò»Î¶´¹ÅƓϞ¹µÒƓ¾ƓÁ¹½ ƓÃļʹÀ Ɠ¾´¾ƓÃÄ´ ¶¼¿Â Ɠ¸¶ÆÀÒƓÅÄÂϞ¼¾´À¼ƓrƓÁ´Ɠ¶ϞÒ¾¼½ƓϞ¿ÆÊ´½ ƓÀ´¿ÂƓ¿¼ƓÊÅÂƓÀº¹ÅƓϞ¿Æ ʼÅÏϞÒƓļϞ Ɠ ϵ Ɠ¢¾´º¼ϞÏƓÂÁƓÁ¹Ãļ¶Ò»´ÁÁÎÀƓ¶ƓÅÂÀƓÀ¹ϞŹ Ɠ·¸¹ƓÃļ¿¼¶ ÁιƓϞ¼¿ÎƓÂÅÅÒ·¼¶´ÑÅƓ¹·ÂƓÂÅƓɹÁÅÄ´ƓϞÅ´Áɼ¼ ƓÂÁƓ»´ÃÄÂϞÅÂƓÀº¹ÅƓÃÂŹ ÄÒÅÏƓϞƓÁ¹½Ɠ¾ÂÁÅ´¾Å Ɠ¦´¾Â¹ƓÊ´ϞÅÂƓµÎ¶´¹ÅƓϞƓ¼ÁϞÅÄÆÀ¹ÁÅ´À¼ Ɠ¶¹¸ÏƓ¶Ϟ¹Ɠ¼ÈƓ

ªÂË Ɯ Ɯ¦¿ʙ¾ÍǺÊȾǺʛƜʍÁÄ¿¼ÊºÄʍµʙƔÄŵÀɼʙƔ·ƔÄ·Á¶Á¹ÀÁ¿ƔÂÁ¾ºÅºƔÀµ¹Ɣžº¿¾º½ ˞˿˰́˽˾́̂˸ ˾̂˺̀̋̂˾˳˾ ˺˾́˼˾́˰ 213

ªÂË Ɯ Ɯ§Á¸¾µÄÀÁƔ¼ÀÄÅÃÆʍɼ¼ ƔÂüƔõ¶ÁźƔ·ƔÁÅʍÃÎÅÁ¿ƔʍÁÄ¿ÁĺƔÁ¶ʙ»µÅº¾ÏÀµƔ ¹·Á½ÀµʙƔÄÅõÈÁ·ʍµ

Á¹ƓÃļ¶Òº¹ËÏ ƓŸϞ¿¼ƓßÀ¹ÅƓ¶Îô¿ƓÆƓ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å´Ɠ¼»ƓÄƾ ƓÅÂƓÂÁƓÆÈ ¸¼ÅƓ¾Æ¸´ ÅÂƓ¶¸´¿ÏƓ¼ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓϞ´ÀÂϞÅÂÒŹ¿ÏÁÎÀƓϞÃÆÅÁ¼¾ÂÀƓ¡¹À¿¼ £¿´ÁƓ Ä´µÂÅƓ Á´Ɠ ˴˲¥Ɠ ¶¾¿ÑÊ´¹ÅƓ ¼ϞÃÎÅ´Á¼ÒƓ ¶Ɠ žÄÎÅÂÀƓ ¾ÂϞÀÂϞ¹Ɠ ¼Á¸¼¶¼¸Æ´¿ÏÁ·ÂƓĹ´¾Å¼¶Á·ÂƓÄ´ÁÉ´ Ɠ˰Ɠ¾Â·¸´Ɠ¹·ÂƓ¸¶¼·´Å¹¿ÏƓž´»Î ¶´¹Å ƓÃļ¿¼¶ÁιƓϞ¼¿ÎƓÆÁÂϞÒÅƓ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å´ Ɠ¼ƓÀÎƓ¹·ÂƓŹÄÒ¹ÀƓ¼À¹Á´Ɠ ÃÄÂô¶Ë¼ÈƓµ¹»Ɠ¶¹ϞżƓ»´Ϟ¹¾Ä¹Ê¼¶´ÑÅϞÒ Ɠ±Å Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ ƓËÆž´Ɠøµ Á·ÂƓÃļϞ˹ϞŶ¼ÒƓþ´Ɠ¹Ì¹ Ɠ¾ƓϞÊ´ϞÅÏÑ ƓÁ¹ƓµÎ¿Â Ɠ˵ÂƓÅ´¾Â¹Ɠ¶Ã¿Á¹Ɠ À·¿ÂƓµÎƓÃļ»Â½Å¼ƒƓ˰ Ɠ¶Â»ÀºÁ Ɠ¾Â·¸´ Á¼µÆ¸ÏƓϞ¿ÆʼÅϞÒ

˟˻˰˽˵̂˰˾˺˵˰˽ œ¹ÄÁ¹ÀϞÒƓ¾Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ±ÅÂƓϞ´ÀνƓ¼ÁŹĹϞÁνƓ¸¿ÒƓÁ´ϞƓµ͹¾Å Ɠ¼Ɠ¸¹½ ϞŶÆÑ̼¹ƓÁ´ƓÁ¹·ÂƓÃļ¿¼¶ÁιƓϞ¼¿ÎƓÂÌÆÌ´ÑÅϞÒƓ¶Ã¿Á¹Ɠ»´À¹ÅÁ Ɠ¥ÂƓ ϞÅÂÄÂÁÎƓ¾´¾¼ÈƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓŹ¿ƓÂÁ¼Ɠ¸¹½ϞŶÆÑÅƓ¿´¶Á¹Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓrƓÐÅÂƓ ˳ÆÁ´ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÂÁ´Ɠµ¿¼»¾Â Ɠ¥¿¹¸ÆÑ̹¹ƓÃÂƓÀ´ϞËÅ´µÆƓ¶Â»¸¹½ϞŶ¼ÒƓrƓ ¥Â¿ÁƓɹ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÂÁÂƓÀ´ϞϞ¼¶Á¹ Ɠ¢ϞÅ´¿ÏÁιƓÿ´Á¹ÅÎƓź¹Ɠ¾´»Î ¶´ÑÅƓÁ¹¾ÂÅÂĹƓ¶¿¼ÒÁ¼¹ƓÁ´Ɠ¡¹À¿Ñ ƓÁÂƓÂÁÂƓ¹¸¶´ƓÂÌÆżÀ ž¿ÒƓ´Á´¿¼»´Ɠ¶Á¹ËÁ¹·ÂƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓ¶Â»¸¹½ϞŶ¼ÒƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓ ÿ´Á¹ÅÆƓµÎÊÁÂƓßϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ¶Ɠ¶¼¸¹ƓŶ¹Ä¸Â·ÂƓË´Ä´ ƓþÄÎÅ·ÂƓº¼¸ ¾Â½Ɠµ¿Âʾ½ƓļϞ Ɠ Ɠ±ÅÂƓÁ¹Ã¿ÂÈ´ÒƓÀ¸¹¿Ï ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÆƓÁ´Ë¹½Ɠ ÿ´Á¹ÅÎƓ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓ¹ϞÅÏƓø¶¼ºÁ´ÒƓµ¿Âʾ´Ɠ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ¾¹´Á´Ɠ¼Ɠ´Å 214 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ÀÂϞǹÄÎ Ɠ´Ɠ¶Ϟ¹ƓÂϞÅ´¿ÏÁ¹Ɠ¸Â ¶Â¿ÏÁÂƓŶ¹Ä¸Â¹ Ɠ©ÂÅÒƓ»¹ÀÁ´ÒƓ ¾ÂÄ´Ɠ¼Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁ¼¹ƓϞ¿Â¼Ɠ¼À¹ ÑÅƓ ·ĴÁ¼Ê¹ÁÁÆÑƓ º¹ϞžÂϞÅÏƓ ¼Ɠ Á¹ÀÁ·ÂƓ ø¸´ÑÅϞÒƓ Ãļ ¿¼¶ÁÂÀÆƓ ¶¿¼ÒÁ¼Ñ Ɠ ¼ÈƓ ÆÃÄÆ ·Â½Ɠ¸¹ÇÂÄÀ´É¼¹½ƓÀºÁÂƓÃĹ Á¹µÄ¹ÊÏƓÃļƓÄ´ϞʹŴÈƓÐÇǹ¾ Å´ ƓÃļ»¶Â¸¼À·ÂƓÁ´Ɠ¾¹´Á Ɠ ŸϞ¿¼Ɠ ¶Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ¹Ɠ ɹÁÅÄ´Ɠ À´ϞϞƓ ¡¹À¿¼Ɠ Á´Ä¼Ϟ¶´ÅÏƓ ¶¹¾ ÅÂÄÎƓ Ãļ¿¼¶ÁÎÈƓ Ϟ¼¿ Ɠ ÅÂƓ à¿ÆʼÀƓ ¶ÂÅƓ Å´¾ÆÑƓ ¾´ÄżÁÆƓ ÿ¹Ɠ Ãļ¿¼¶ÁÎÈƓ Ϟ¼¿Ɠ ¶ÎÅÒ·¼ ªÂË Ɯ Ɯ¥¾µÀºÅµƔžº¿¾ʙ Ɣ·¼¹Ɣ¼»¹µ¾ºʍµ ¶´¹ÅƓ¾¹´ÁƓ¶¸Â¿ÏƓÂϞ¼Ɠ…¡¹À¿Òr ˳ÆÁ´• Ɠ ´Ɠ ¶Ɠ ùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁ½Ɠ ¹½Ɠ ÿÂϞ¾ÂϞżƓ Ãļº¼À´¹ÅƓ ¹·ÂƓ ¾Ɠ ɹÁÅ ÄÆƓ¡¹À¿¼ƓļϞ Ɠ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ Ɠÿ´Á¹Å´Ɠ¶ÂƓ¶ϞÒ¾ÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹ Ɠ¹¹Ɠึ¼ºÁ´ÒƓµ¿Âʾ´ƓϞÅĹÀ¼ÅϞÒƓÃļÁÒÅÏƓÇÂÄÀÆƓп¿¼ÃϞ¼¸´ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓ ¶Â»Á¼¾´ÑÅƓ¸¶¹Ɠ¶ÎÃƾ¿ÂϞżƓ¼ÈƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÃļ¿¼¶ÁÎÀ¼Ɠ·Âĵ´À¼ƓÁ´Ɠ ÃÄÂż¶ÂÿºÁÎÈƓ ϞÅÂÄÂÁ´ÈƓ »¹ÀÁ·ÂƓ Ë´Ä´Ɠ ¸Á´Ɠ µĴ̹Á´Ɠ ¾Ɠ ˳ÆÁ¹ Ɠ ¸ÄÆ·´ÒƓrƓÂÅƓ˳ÆÁÎ Ɠ´Ɠ¶ƓÿÂϞ¹ƓÀ¹º¸ÆƓÁ¼À¼ ƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶ¹ÁÁ Ɠ¶Â»Á¼¾´ ¹ÅƓ¶Ã´¸¼Á´ ›Â¿¹¹Ɠ ¼ÁŹĹϞÁ´ÒƓ ¶¹ÌÏƓ ÃļϞȸ¼ÅƓ ¶Ɠ ÃÄÂÀ¹ºÆž¹Ɠ rƓ Å´À Ɠ ·¸¹Ɠ ¶¹¾ÅÂÄƓÃļ¿¼¶Á½ƓϞ¼¿ÎƓÃÎÅ´¹ÅϞÒƓϞÀ¹ϞżÅÏƓº¼¸¾ÆÑƓµ¿ÂʾÆƓ¶¸Â¿ÏƓ »¹ÀÁ½Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ˰ƓÐÅÂƓ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁÂƓ¹Ϟ¿¼Ɠ¶Ɠ¸ÁÂÀƓÀ¹ϞŹƓ¶ÎƓÈÂż ŹƓÃļøÁÒÅÏƓÀÂĹ Ɠ´Ɠ¶Ɠ¸ÄÆ·ÂÀƓÀ¹ϞŹƓrƓÂÃÆϞżÅÏ ƓÅÂƓ¶´ÀƓÁ´¸ÂƓùĹ À¹ϞżÅÏƓ¶Â¸ÆƓÂÅÅƸ´ƓϞѸ´ Ɠ˰ƓÀ¹º¸ÆƓÁ¼À¼ƓÃļ¿¼¶ÁιƓϞ¼¿ÎƓùĹ·ÂÁÒ ÑÅƓ¶Â¸ÆƓ¶Ɠ…ø¿ÆÁÁÆÑƓÅÂʾƕƓ¼Ɠ¶Ɠ…´Áż¿ÆÁÁÆÑƓÅÂʾƕ

ªÂË Ɯ Ɯ¢Á¹º¾ÏƔ¹¾ʙƔ¼»ÆƔʺÀ¼ʙƔÂü¾¼·ÀÎÈƔļ¾ƔľÁËÀµʙƔʌ¼¹ʍµʙƔÁ¶Á¾ÁÊʍµƔÀµƔµ¶ÄÁ¾ÑÅÀÁƔÅ·ºÃ¹Á½Ɣ¾µÀºÅº ˟˻˰˽˵̂˰˾˺˵˰˽ 215

ªÂË Ɯ Ɯ©Ã½º¸ƔqƔÂü¾¼·ÀκƔļ¾ÎƔÀµƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔÄǺÃÎ Ɣ·Î»·µÀÀκƔ·¾¼ʙÀ¼º¿Ɣ¿µÄÄÎƔ¢Ɣ·Ɣõ»ÀÎÈƔÅÁÊʍµÈƔÄǺÃÎƔÂÁʍµ»µÀÎƔÀµÂõ·¾ºÀ¼ʙƔ·ºʍÅÁÃÁ·Ɣļ¾ÎƔ¼ƔÆʍµ»µÀµƔ¼ÈƔµ¶ÄÁ¾ÑÅÀµʙƔ·º¾¼Ê¼ÀµƔ·ƔÁÅÀÁļź¾ÏÀÎÈƔº¹¼À¼ÉµÈƔ¼»ƔʍÀ¼¸¼Ɣœʌ Ɣ› ƔœµÃ·¼ÀµƔƒ¥Ã¼¾¼·ÎƔ¼Ɣ ÃÁ¹ÄÅ·ºÀÀκƔ¼¿Ɣʙ·¾ºÀ¼ʙƔ·Ɣ§Á¾ÀºÊÀÁ½ƔļÄź¿º“ Ɣ¢ Ɣ£µÆʍµ ƔƔÉÇȸº¸ƔqƔ¹ºÇÁÿµÉ¼ʙƔÁʍºµÀµƔÂÁ¹Ɣ¸Ãµ·¼ÅµÉ¼ÁÀÀοƔ·¾¼ʙÀ¼º¿Ɣ¡ÆÀÎ

˲¿¼Ê¹ϞŶ¹ÁÁÂƓ Ä´ϞϞʼŴÅÏƓ Ãļ¿¼¶ÁνƓ ÐÇǹ¾ÅƓ ÂʹÁÏƓ ÃÄÂϞÅ Ɠ ¥Ɠ¸Á½ƓϞÅÂÄÂÁÎ Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓ¡¹À¿¼ƓϞÅ´Ä´¹ÅϞÒƓϞ¸¹¿´ÅÏƓ¾¹´ÁƓË´Ä µĴ»ÁÎÀ ƓϞƓ¸ÄƷ½ƓrƓÃļ¿¼¶Á´ÒƓÊ´ϞÅÏƓ¿ÆÁÁ·ÂƓ¼ƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ¶¿¼Ò Á¼ÒƓϞÅĹÀ¼ÅϞÒƓ¶ÎÅÒÁÆÅÏƓ¹·ÂƓ¶¸Â¿ÏƓÂϞ¼ ƓŸϞ¿¼ƓÂϞÅ´¶¼ÅÏƓ¡¹À¿ÑƓ¶Ɠà¾Â¹Ɠ¼Ɠ¸´ÅÏƓ¹½Ɠ¶Â»ÀºÁÂϞÅÏƓϞ¶ÂµÂ¸ÁÂƓô¸´ÅÏƓÁ´Ɠ˳ÆÁÆ ƓÅÂƓ¶ÎϞÂÅ´Ɠ¶Î Ãƾ¿ÂϞżƓ¸ÂϞż·¿´ƓµÎƓÃļÀ¹ÄÁÂƓÿÆÀ¹ÅÄ´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¾¹´ÁƓÃļøÁ¼À´ ¹ÅϞÒƓÁ´¸ƓϞ¶Â¼ÀƓϞŸÁ¼ÀƓÆĶÁ¹ÀƓ¶Ϟ¹·Â ÅÂƓÁ´ƓÿÀ¹ÅÄ´ ƓŸϞ¿¼Ɠ¶ÎƓÿΠ¶¹Å¹ƓÁ´ƓôÄÂȸ¹ƓÃÂƓžÄÎÅÂÀÆƓÀÂÄÑƓ¼¿¼Ɠ¾¹´ÁÆ ƓÿÀ¹ÅÄ´ƓrƓÐÅÂƓÁ¹ ÂÌÆżÀ Ɠ±ÅÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓËÌ»ÌÂÑÀËÄÂÆLjÉÊÂŽÈÆ ˵ÂƓÊŵÎƓϞ»¸´ÅÏƓ¶Ɠø¿ÆÁÁ½ƓÅÂʾ¹ƓÿÆÀ¹ÅĶÆÑƓ¶ÎÃƾ¿ÂϞÅÏ Ɠ ÁƺÁÂƓùĹ·Á´ÅÏƓÅƸ´ƓµÂ¿Ï˹Ɠ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓ¶Â¸Î ƓšƓ¶¹¸ÏƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ ¡¹À¿¼ƓÁ¹ƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓÁ¹Ã¸¶¼ºÁ½ ƓÂÁ´ƓÃÂƓÂÅÁÂ˹Á¼ÑƓ¾ƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÑƓ Á´Ɠ˳ÆÁÆƓ¼ƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓµÎϞÅÄÂƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒ Ɠ¸¹¿´ÒƓÿÁνƓµÂÄÂÅƓ»´ƓϞÆÅ ¾¼Ɠ´Ɠ˳ÆÁ´ƓÃÂƓÂĵ¼Å¹Ɠ¼¸¹ÅƓÀ¹¸¿¹ÁÁÂƓrƓ¸¼ÁƓµÂÄÂÅƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¡¹À¿¼ƓÃ ÊżƓ»´ƓÀ¹ϞÒÉ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÃļ¿¼¶ÁνƓ·ÂĵƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ…µ¹·´¹Å•ƓÃÂƓඹÄÈÁÂϞżƓ¾¹´Á´ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓŶ¹Ä¸´ÒƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¡¹À¿¼Ɠ»´ƓϞÆž¼Ɠ¸¶´Ɠ Ä´»´Ɠ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓøƓÃļ¿¼¶Á½Ɠ¶ÎÃƾ¿ÂϞÅÏÑƓ¼Ɠ¸¶´ƓÄ´»´ƓrƓøƓÂÅ ¿¼¶ÁÎÀƓ ÃÂÁ¼º¹Á¼¹ÀƓ ÆĶÁÒƓ ¾¹´Á´ Ɠ £Ä¼¾¼Á¹ÀƓ Ɠ ÅÎϞÒÊƓ ¾¼¿ÂÀ¹ ÅĶƓ¸¿¼Á´Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓо¶´ÅÂÄ´Ɠ¶ƓϞÆž¼ƓrƓÐÅÂƓϵƓÀ¹ÅĶƓ¶ƓϞ¹¾ÆÁ¸Æ Ɠ ¡Á´Ê¼Å ƓÐÅ´ƓÿÆÀ¹ÅĶ´ÒƓ¶Â¿Á´ ƓżôƓÀ¼Á¼ ÉÆÁ´À¼ ƓÁ´µ¹·´¹ÅƓÁ´Ɠ¶ÂϞ ÅÂÊÁιƓõ¹Ä¹ºÏÒƓ¾ÂÁżÁ¹ÁŶƓ¶ƓÄ´½ÂÁ¹Ɠо¶´ÅÂÄ´ƓϞÂƓϞ¶¹ÄÈ»¶Æ¾Â¶Â½Ɠ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏÑ Ɠ˵´ƓÁ´Ë¼ÈƓ˼ÄÂÅ´ÈƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓ¸ÂϞż·´¹ÅƓϵqƓÀ ϞƓrƓÅ º¹Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÀÁ·ÂƓÈÂÅÏƓ¶Â¿Á´Ɠ¼ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓ¶ÎϞ¾´Ò Ɠ»´ƓϞʹÅƓ¼Á¹Äɼ¼Ɠ ÂÁ´ƓÀº¹ÅƓϞ»¸´ÅÏƓµÂ¿Ï˽ƓÐÇǹ¾Å £ÂÊżƓ Á´Ɠ ¾´º¸ÂÀƓ о»´À¹Á¹Ɠ ÀÁ¹Ɠ ÃÂô¸´¹ÅϞÒƓ ϞÅƸ¹ÁÅ Ɠ ¾ÂÅÂÄνƓ ƶ¹Ä¹ÁÁÂƓÆŶ¹Äº¸´¹Å ƓÊÅÂƓÃļ¿¼¶ƓÃļϞȸ¼ÅƓÅ¿ϾÂƓÁ´Ɠ¸Á½ƓϞÅ ÄÂÁ¹Ɠ¡¹À¿¼ƓrƓÁ´ƓŽ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓµĴ̹Á´Ɠ¾Ɠ˳ÆÁ¹ Ɠ˲´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â ƓÅ´¾Â¹Ɠ 216 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ ƜšÎÄÁŵƔÂü¾¼·Á·Ɣ¿ºÀʙºÅÄʙƔÄƔºüÁ¹Á¿Ɣ·Ɣ¹·ºƔÀº¹º¾¼

·Â¶ÂļÅƓ¸¹¶Æ˾´ Ɠ˵ÂƓµÎ¶´¹Å ƓÈÂÅÒƓ¼ƓĹº¹ ƓÊÅÂƓ¼ƓÑÁÂ˼Ɠ¶ƓÐÅÂÀƓ¶ÂÃÄ Ϟ¹Ɠ»´µ¿Æº¸´ÑÅϞÒ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓ¶Ɠɹ¿ÂÀƓ»Á´Á¼ÒƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ƓµÂ¿¹¹Ɠ·¿Æ µÂ¾¼¹ƓÆƓ¸¹¶Æ˹¾ Ɠ˳ѵÂÃÎÅÁÂƓµÎ¿ÂƓµÎƓ¶ÎÒϞÁ¼ÅÏƓÃļʼÁÆƓÐŽƓ…Ãļ ¿¼¶Á ·¹Á¸¹ÄÁ½•Ɠ´Ϟ¼ÀÀ¹Åļ¼ œÅÂĽƓ µ͹¾ÅƓ ÃÂƓ À´ϞËÅ´µÆƓ ¶¿¼ÒÁ¼ÒƓ Á´Ɠ ¡¹À¿ÑƓ rƓ ÐÅÂƓ ¥Â¿Áɹ Ɠ ¢ÁÂƓ¶ƓƓÄ´»Ɠ¸´¿Ï˹ƓÂÅƓÁ´Ϟ ƓʹÀƓ˳ÆÁ´ ƓÁÂƓ¶ƓƓÀ¿ÁƓÄ´»ƓÀ´ϞϞ¼¶Á¹¹ Ɠ £ÂÐÅÂÀÆƓÐÇǹ¾ÅÎƓÂÅƓ˳ÆÁÎƓ¼ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÿÆÊ´ÑÅϞÒƓϞÄ´¶Á¼ÀÎÀ¼ƓÃÂƓ ¶¹¿¼Ê¼Á¹ Ɠ ÈÂÅÒƓ ˳ÆÁ´Ɠ ¶Ϟ¹Ɠ º¹Ɠ ¸¹½ϞŶƹÅƓ ÊÆÅÏƓ Ϟ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁ ÁνƓÃļ¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¶Ã¿¶¼ÁÆƓϞ¿´µ¹¹ ƓʹÀƓ ÂÅƓ˳ÆÁÎ Ɠ˰Á·¸´Ɠ¼ÈƓ¶¿¼ÒÁ¼¹ƓϞ¾¿´¸Î¶´¹ÅϞÒƓÐÅÂƓÃļϞȸ¼ÅƓ¶ƓÁÂ¶Â¿Æ Á¼¹ Ɠ¾Â·¸´Ɠ˳ÆÁ´ƓÃÄÂȸ¼ÅƓÁ´ƓÇÂÁ¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¼Ɠ¶ƓÿÁ¿ÆÁ¼¹ƓrƓ¾Â·¸´Ɠ ˳ÆÁ´ƓÁ´È¸¼ÅϞÒƓϞƓÃÄÂż¶ÂÿºÁ½ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ƓϞÅÂÄÂÁÎ ƓœƓÐżƓ¸Á¼ƓrƓ ¾Â·¸´Ɠ¡¹À¿Ò Ɠ˳ÆÁ´Ɠ¼Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶ÎϞÅÄ´¼¶´ÑÅϞÒƓ¶Ɠ¿¼Á¼Ñ Ɠ´ƓÃļϞȸ¼ÅƓ ÐÅÂƓ¾´º¸Î¹Ɠ¸¶¹ƓÁ¹¸¹¿¼ƓrƓϞÆÀÀ´ÄÁνƓÃļ¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÿÆÊ´¹Å ϞÒƓ¶ƓÿÅÂÄ´ƓÄ´»´ƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓÅ¿ϾÂƓÂÅƓ˳ÆÁÎ ƓšƓʹĹ»ƓÁ¹¸¹¿ÑƓ˳ÆÁ´Ɠ ÃÄÂȸ¼ÅƓ ʹŶ¹ÄÅÏƓ Ϟ¶Â¹½Ɠ Âĵ¼ÅÎƓ ¼Ɠ ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓ ϞƓ ¥Â¿ÁɹÀƓ ¶Ɠ ¾¶´¸ Ä´ÅÆĹƓÃÄÒÀ½ƓƷ¿ƓÀ¹º¸ÆƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÀ¼ƓÁ´ƓÁ¼È Ɠ¼ƓÅ·¸´Ɠ¼ÈƓ¶¿¼ ÒÁ¼ÒƓÂϞ¿´µ¿ÒÑÅƓ¸ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·´ ƓœƓϞŸÁ¹ÀƓ¶ÎϞÂÅ´ƓÃļ¿¼¶Â¶Ɠ¶ƓžÄÎÅÂÀƓ ÀÂĹƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓÂÅƓϵƓ¸ÂƓϵƓϞÀ ˴ÂÄÒ¾´ÀƓ Ãļ¿¼¶ÎƓ ¼»¶¹ϞÅÁÎƓ ¸´¶Á Ɠ «ÅÂƓ ¸¹¿´¹ÅƓ ¾´Ã¼Å´Á Ɠ ¾Â·¸´Ɠ ¾ÂÄ´µ¿ÏƓϞ¹¿ƓÁ´ƓÀ¹¿ÏƓŸϞ¿¼Ɠ¶ÎƓʼŴ¿¼ƓÀÂÄϞ¾¼¹ƓÃļ¾¿ÑʹÁʹϞ¾¼¹ƓÄ À´ÁÎ ƓÅÂƓ»Á´¹Å¹ ƓÊÅÂƓÂÁƓϞÄ´»ÆƓϞÀÂÅļŠƓ¶Ɠ¾´¾Â½ƓÇ´»¹Ɠ˳ÆÁ´ Ɠ¼Ɠº¸¹Å Ɠ ¾Â·¸´Ɠ µÆ¸¹ÅƓ µ¿¼º´½Ë¹¹Ɠ ÿÁ¿ÆÁ¼¹Ɠ ¿¼µÂƓ Á¶¿ÆÁ¼¹ Ɠ ¦Â·¸´Ɠ À´¾Ϟ¼ À´¿ÏÁνƓÃļ¿¼¶ƓÀº¹ÅƓøÁÒÅÏƓ¾ÂÄ´µ¿ÏƓ¼ƓϞÁÒÅÏƓ¹·ÂƓϞƓÀ¹¿¼ ˟˻˰˽˵̂˰˾˺˵˰˽ 217

ˑ˵̀˵˳˾˲̋˵˿̀˾˱˻˵˼̋˸˾́˾˱˵˽˽˾́̂˸ £Ä¼¿¼¶ÎƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¶´ºÁÎƓ¸¿ÒƓÃÂÄŶÎÈƓÄ´µÂÅÁ¼¾Â¶Ɠ¼Ɠ¸¿ÒƓÀÂÄÒ ¾Â¶ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞµ¼Ä´ÑÅϞÒƓ¶¶¹ϞżƓϞ¶Â½Ɠ¾ÂÄ´µ¿ÏƓ¶ƓÃÂÄÅƓ¿¼µÂƓ¶Î¶¹ϞżƓ ¼»ƓÃÂÄÅ´ Ɠ˲´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â ƓÃĵ¿¹À´ƓÀ¹¿¾Â¶Â¸ÏÒƓ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓ¶µ¿¼»¼Ɠµ¹Ä¹ ·Â¶ Ɠ¼ƓÊŵÎƓÂÁ´ƓÁ¹ƓÀ¹Ë´¿´Ɠ¸¶¼º¹Á¼ÑƓϞƸ¶ Ɠ¸¿ÒƓ¶È¸´Ɠ¶ƓµÆÈÅÆƓÃÄ Äζ´ÑÅƓø¶Â¸ÁιƓ¾´Á´¿ÎƓrƓ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹ÁÁιƓǴĶ´Å¹ÄÎ Ɠ˰ÈƓ·¿Æµ¼Á´Ɠ ¸Â¿ºÁ´ƓÆʼÅζ´ÅÏƓ¶ÎϞÂÅÆƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ·ÂƓÂÅ¿¼¶´ ŸϞ¿¼ƓÀÎƓÃÂϞÀÂÅļÀƓ¶Ɠ¾´¾Â½ ÅÂƓÀÂÀ¹ÁÅƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÁ´Ɠ¶ÎϞÂÅÆƓÃļ ¿¼¶Â¶Ɠ¼ƓÃĶ¹¸¹ÀƓÁ´Ɠ¾´ÄŹƓ¿¼Á¼¼ƓÄ´¶Á½Ɠ¶ÎϞÂÅÎƓ¶Â¸ÎƓļϞ Ɠ ƓÅÂƓ ÿÆÊ´ÅϞÒƓ¾ÂÁɹÁÅļʹϞ¾¼¹Ɠ¾ÄƺÁÂϞżƓϞƓɹÁÅÄ´À¼Ɠ¶Ɠ¸¶ÆÈƓÅÂʾ´ÈƓ ¶Ɠø¿ÆÁÁ½Ɠ¼Ɠ´Áż¿ÆÁÁ½ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓÃļ¿¼¶ƓÀ´¾Ϟ¼À´¿¹Á ƓŸϞ¿¼ƓµÎƓ Âĵ¼Å´¿ÏÁ´ÒƓ ÿÂϞ¾ÂϞÅÏƓ ˳ÆÁÎƓ Ϟ¶ô¸´¿´Ɠ ϞƓ ÿÂϞ¾ÂϞÅÏÑƓ »¹ÀÁ·ÂƓ о ¶´ÅÂÄ´ ƓÅÂƓÐżƓÅÂʾ¼Ɠ¶Ϟ¹·¸´ƓµÎƓùĹÀ¹Ì´¿¼ϞÏƓÃÂƓо¶´ÅÂÄÆƓ¼Ɠ»´ƓϞÆÅ ¾¼ƓÅÂÊÁ¹¹ƓrƓ»´ƓDƓϵIƓOƓ¸¹¿´¿¼ƓµÎƓÿÁνƓµÂÄÂÅ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓ˳ÆÁ´Ɠ ȸ¼ÅƓÁ¹Ɠ¶ƓÐŽƓÿÂϞ¾ÂϞż Ɠ´Ɠµ¿¼»ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓо¿¼Ãż¾¼ ƓÃÂƓÂÅÁÂ˹ Á¼ÑƓ¾Ɠ¾ÂÅÂĽƓо¶´ÅÂÄƓÁ´¾¿ÂÁ¹ÁƓÁ´Ɠ Š Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓø¿ÆÁÁ´ÒƓÅÂʾ´Ɠ …·Æ¿Ò¹Å•ƓÅ´¾º¹Ɠ¼ƓÃÂƓ˼ÄÂŹ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ Ɠ¶Ɠ¸ÁÂÀƓ¼ƓÅÂÀƓº¹ƓÃÂÄ ÅÆƓÅ Ɠ¹ ƓÁ´Ɠ¸Á½Ɠ¼ƓŽƓº¹Ɠ˼ÄÂŹƓ¶ÎϞÂÅ´ƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ·ÂƓÃļ¿¼¶´ Ɠ ÃļϞȸÒ̹·ÂƓʹĹ»Ɠ¾´º¸Î¹Ɠ ϵƓÊ´Ϟ¶ Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓϞÆžƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÀÂϞżƓÂÅƓÂļ¹ÁŴɼ¼Ɠ˳ÆÁÎƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓ»¹ÀÁ·ÂƓо¶´ÅÂÄ´ ±Å´Ɠ…À¹¿ÂÊϕƓ¶´ºÁ´Ɠ¸¿ÒƓŹÂļ¼ƓÃļ¿¼¶Â¶ Ɠ£ÂϞÀÂÅļÀƓ¹Ì¹ƓÄ´»Ɠ ¡¹À¿ÒƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·ƓϞ¶Â¹½ƓÂϞ¼ Ɠ´ƓÿÂϞ¾ÂϞÅÏƓ¿ÆÁÁ½ƓÂĵ¼ÅÎƓÁ´

ªÂË Ɯ ƜŸ» »µƔ·ÃµÌºÀ¼ʙƔžº¿¾¼Ɣ ÅÁÊʍµƔ Ɣ ÂÁ¹·ºÃ¸µºÅÄʙƔ ºüÁ ¹¼ÊºÄʍ¼Ɣ ¿ºÀʙÑ̼¿ÄʙƔ Âü¾¼·ÀοƔļ¾µ¿ Ɣ§Åú¾ʍµ¿¼ƔÂÁʍµ»µÀµƔ ¸Áü»ÁÀŵ¾ÏÀµʙƔ ÂÃÁºʍɼʙƔ Âü¾¼·ÁÁ¶Ãµ»ÆÑ̺½Ɣļ¾Î ƔŸ»ƔʍÀ¼¸¼Ɣ œʌ Ɣ› ƔœµÃ·¼ÀµƔƒ¥Ã¼¾¼·ÎƔ¼ƔÃÁ¹ÄÅ·ºÀÀκƔ ¼¿Ɣ ʙ·¾ºÀ¼ʙƔ ·Ɣ §Á¾ÀºÊÀÁ½ƔļÄź¿º“ Ɣ¢ Ɣ£µÆʍµ Ɣ

218 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ ƜŸ»Á¾¼À¼¼ƔÄŵżʺÄʍÁ¸ÁƔÂü¾¼·µ ƔʍÁ¸¹µƔ¡ÆÀµƔÀµÈÁ¹¼ÅÄʙƔ·Ɣ»ºÀ¼ÅºƔÀµƔ˼ÃÁźƔ ˆ ƔŸ»ƔʍÀ¼¸¼Ɣœʌ Ɣ› ƔœµÃ·¼ÀµƔƒ¥Ã¼¾¼·ÎƔ¼ƔÃÁ¹ÄÅ·ºÀÀκƔ¼¿Ɣʙ·¾ºÀ¼ʙƔ·Ɣ§Á¾ÀºÊÀÁ½ƔļÄź¿º“ Ɣ¢ Ɣ£µÆʍµ Ɣ

¾¿ÂÁ¹Á´Ɠ¾ƓÁ¹½ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ¾´º¸Î½ƓÀÂÄϞ¾Â½ƓÃÂÄÅƓ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓϞÆžƓ…µ¹ ·´¹Å•Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓÿÑϞ´Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ¸¼ÁƓÄ´»ƓÃÂô¸´ÒƓ¶Ɠµ¿´ϞÅÏƓÀ´¾Ϟ¼À´¿Ï ÁÂƓ¶ÎϞ¾·ÂƓÃļ¿¼¶´ Ɠ´ƓʹĹ»Ɠ ϵƓÊ´Ϟ¶ƓrƓÂÃÒÅÏƓ¶Ɠµ¿´ϞÅÏƓÃļ¿¼¶´ Ɠ ÁÂƓÀ¹Á¹¹Ɠ¶ÎϞ¾· ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¸¶´ƓÃļ¿¼¶´Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓϞÆžƓÁ¹ƓÄ´¶ÁÂɹÁÁÎƓ ÃÂƓ¶ÎϞÂŹ Ɠ¢¸¼ÁƓ¶Ϟ¹·¸´ƓµÂ¿Ï˹Ɠ¸ÄƷ· ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÿÂϞ¾ÂϞÅÏƓ¿ÆÁ Á½ƓÂĵ¼ÅÎƓÁ¹Ɠ¿¹º¼ÅƓ¶ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓ»¹ÀÁ·ÂƓо¶´ÅÂÄ´ ž¿ÒƓ º¼Å¹¿¹½Ɠ õ¹Ä¹ºÏÒƓ ÐÅÂÅƓ ÐÇǹ¾ÅƓ º¼»Á¹ÁÁÂƓ ¶´º¹Á Ɠ ˵´Ãļ À¹Ä Ɠ¶ÂƓ¨Ä´Áɼ¼Ɠ¹ϞÅÏƓ¼ÁŹĹϞÁνƓÂϞÅĶ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓϞ¹¸¼Á¹ÁƓϞƓÀ´ Źļ¾ÂÀƓ ´ϞÇ´¿ÏŶ½Ɠ ¸ÂÄ·½ Ɠ ÃÄ¿º¹ÁÁ½Ɠ ÃÂƓ ¸ÁÆƓ ÃÄ¿¼¶´ Ɠ ˵´Ɠ ÂϞÅĶ¹Ɠº¼¶¹ÅƓÀÁ·ÂƓ¿Ñ¸¹½ ƓÁÂƓÂÁ¼ƓÁ¹ƓÀ·ÆÅƓÿϻ¶´ÅÏϞÒƓÐŽƓ¸Â Ä·½ Ɠþ´ƓÆĶ¹ÁÏƓÀÂÄÒƓ¶ÎϞ¾¼½ƓļϞ Ɠ Ɠ£ÂƓÐŽƓ¸ÂÄ·¹ƓÀº ÁÂƓÃĹȴÅÏƓÅ¿ϾÂƓ¸¶´ƓÄ´»´Ɠ¶ƓϞÆž¼ Ɠ˳Ѹ¼Ɠø͹»º´ÑÅƓ¼Ɠº¸ÆÅƓÂÅ ¿¼¶´ Ɠ¾Â·¸´ƓÆĶ¹ÁÏƓ¶Â¸ÎƓÃÂÁ¼»¼ÅϞÒƓ¼Ɠ¸ÂÄ·´ƓϞÅ´Á¹ÅƓ¸ÂϞÅÆÃÁ½ Ɠ ¼ Ź¿¼Ɠ¹»¸ÒÅƓÁ´Ɠõ¹Ä¹ºÏ¹ƓÁ´ƓÄ´µÂÅÆƓ¼ƓϞƓÄ´µÂÅÎ ƓÿϻÆÒϞÏƓϞùɼ´¿Ï Á½ƓÅ´µ¿¼É¹½ƓÃļ¿¼¶Â¶ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓÃƵ¿¼¾Æ¹ÅϞÒƓ¸¿ÒƓ¾´º¸Â·ÂƓÁ´Ϟ¹¿¹Á Á·ÂƓÃÆÁ¾Å´Ɠõ¹Ä¹ºÏÒ ƓŸϞ¿¼ƓÁ¹ƓÆʼÅζ´ÅÏƓÐÅÂƓÒ¶¿¹Á¼¹ Ɠ¶Â¸´ƓÃÂƓÃÆ Å¼ƓÀº¹ÅƓ»´È¿¹ϞÅÁÆÅÏƓ´¶ÅÂÀµ¼¿Ï Ɠ¦ÆļϞÅÎƓÃÄÂϞÅÂƓÃļ¹»º´ÑÅƓÅƸ´Ɠ ¼Ɠ·Æ¿ÒÑÅ ƓÊŵÎƓÃÂϞÀÂÅĹÅÏƓÁ´Ɠ¸ÁÂƓÀÂÄÒ Ɠ¾Â·¸´ƓÁ¹ÅƓ¶Â¸ÎƓļϞ Ɠ Ɠ ´ƓÀ¹ϞÅÁιƓº¼Å¹¿¼ƓÊÅ ÅÂƓÃļƓÐÅÂÀƓϞµ¼Ä´ÑÅƓϞÂƓ¸Á´ Ɠ¼Á·¸´Ɠ¸´º¹Ɠ¸¿ÒƓ ÃÄÂüŴÁ¼Ò ƓÅ Ɠ¹ ƓÃÂƓϞÆżƓÐÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓ¾ÂÄÀ¼ÅƓ¿Ñ¸¹½  ¼»ÁÏƓ¶ÎË¿´Ɠ¼»Ɠ¾¹´Á´Ɠµ¿´·Â¸´ÄÒƓ¼À¹ÁÁÂƓÃļ¿¼¶´ÀƓ¼ƓÂÅ¿¼¶´À Ɠ ˵¹¾ÂÅÂÄιƓÃļµÄ¹ºÁιƓº¼¶ÂÅÁιƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓÂÅ¿¼¶´Ɠ¾´»Î¶´¿¼ϞÏƓ Á´Ɠ ùϞ¾¹Ɠ ¼Ɠ ¶ÎÁƺ¸¹ÁÎƓ µÎ¿¼Ɠ Á´ÆʼÅÏϞÒƓ ¸ÎË´ÅÏƓ ¾¼Ϟ¿ÂĸÂÀƓ Á¹Ã ˑ˵̀˵˳˾˲̋˵ ˿̀˾˱˻˵˼̋ ˸ ˾́˾˱˵˽˽˾́̂˸ 219

ªÂË Ɯ Ɯ¥Á¹·Á¹ÀµʙƔ¹ÁÃÁ¸µƔÄƔÁÄÅÃÁ·µƔ£ÆµÃ¿ÆÅϺƔÀµƔ¿µÅºÃ¼ʍƔ·ÁƔ·Ãº¿ʙƔÂü¾¼·µƔ ¼ƔÁž¼·µ ƔªÁÅÁƔš Ɣ› Ɣ§Æù¼Àµ

ϞŸϞŶ¹ÁÁÂƓ¼»Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ ƓŸϞ¿¼ƓµÎƓÁ¹ƓµÎ¿ÂƓ˳ÆÁÎ ƓÅÂƓº¼»ÁÏ ƓÀº¹ÅƓ µÎÅÏ ƓÁ¹ƓÅ´¾Ɠ´¾Å¼¶ÁÂƓ¶Îȸ¼¿´ƓµÎƓ¼»Ɠ¾¹´Á´ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÅ´ÀƓ¶ÂƓ¶Ϟ¹ÈƓ ÂÅÁÂ˹Á¼ÒÈƓÈÂÄÂËÂƓrƓŹÄÀÂϞŴżÄ¶´ÁÁ´ÒƓϞŸ´ ƓÁ¹¶¹ϞÂÀÂϞÅÏ Ɠ˵ÂƓ ¹Ϟ¿¼ƓÅÎƓ¶¸ÄÆ·ƓÃÂô¿ƓÁ´Ɠµ¹Ä¹· ƓÅÂƓÁ´¸ÂƓ¾´¾ ÅÂƓ¶Îº¼¶´ÅÏ £Âµ¹Ä¹ºÏ¹ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¹Ϟ¿¼ƓÂÁÂƓÿÂϞ¾Â¹ Ɠ¶ÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÂÅ¿¼¶´ƓϞ¼¿ÏÁÂƓ µÁ´º´¹ÅϞÒ Ɠ¼ƓÁ´ƓÁ¹¾ÂÅÂĹƓ¶Ä¹ÀÒƓ¿Ñ¸¼ƓŹÄÒÑÅƓ¶Â»ÀºÁÂϞÅÏƓÃÂ¿Ï »Â¶´ÅÏϞÒƓϞ¶Â¼À¼Ɠÿ´¶ϞŸϞŶ´À¼ Ɠµ¹ϞÃÂÀÂÌÁÂƓ¿¹º´Ì¼À¼ Ɠ¾´¾Ɠ¾¼ÅÎ Ɠ Á´Ɠµ¹Ä¹·Æ Ɠ˵ÂƓ¶ƓÐÅÂÀƓ¹ϞÅÏƓ¾Â¹ ÊÅÂƓÿ¹»Á¹ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓùļ¸ƓÂÅ¿¼ ¶´ƓÀºÁÂƓ¼Ϟÿϻ¶´ÅÏƓ¸¿ÒƓĹÀÂÁÅ´ƓϞƸ¶ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¶Ɠ¾´¾Â½ Á¼µÆ¸ÏƓ µÆÈÅÂʾ¹ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¹ϞÅÏƓ»´¿¼¶Ɠ¨´Á¸¼ƓÁ´Ɠ¶ÂϞÅÂÊÁÂÀƓõ¹Ä¹ºÏ¹Ɠ˲´ Á´¸Î Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀ Ɠ·Â¶ÂÄÒÅ ƓϞ´ÀιƓ¶ÎϞ¾¼¹Ɠ¶ƓÀ¼Ä¹ƓÃļ¿¼¶ÎƓùĹô¸Ɠ ÆĶÁÒƓ¶Â¸ÎƓÀº¹ÅƓ¸Âȸ¼ÅÏƓ¸ÂƓƓÀ¹ÅĶ ƓÊÅÂƓϞʼŴ¹ÅϞÒƓĹ¾ÂĸÂÀƓ ¸¿ÒƓÀÂÄϞ¾Â·ÂƓÃļ¿¼¶´ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ˴ÂÄÒ¾¼Ɠ¾ƓÐÅÂÀÆƓϞ¶Â½ϞŶÆƓÃļϞàϞµ¼¿¼ϞÏƓ¶ÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÃļ¿¼¶´ƓÂÁ¼Ɠø¶Â¸ÒÅƓϞƸÁÂƓ¾Ɠµ¹Ä¹·Æ ƓÆ¾Ä¹Ã¿Ò ÑÅƓ¹·Â Ɠ´Ɠ¾Â·¸´Ɠ¶Â¸´ƓÆȸ¼Å ƓϞƸÁÂƓö¼Ϟ´¹Å Ɠ¼Ɠ¹ÀÆƓÀºÁÂƓø¾ÂÁ ôżÅÏƓ¸Á ˳Ѹ¼Ɠ¼»¸´¶Á´ƓϞÅ´¿¼ƓϞ¿¹¸¼ÅÏƓ¼ƓĹ·Æ¿ÒÄÁÂƓ»´Ã¼Ϟζ´ÅÏƓÀÂÀ¹ÁÅÎƓ ¼Ɠ È´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾¼Ɠ ¶ÎϞ¾¼ÈƓ Ãļ¿¼¶Â¶ Ɠ ÊŵÎƓ Á´ÆʼÅÏϞÒƓ ÃÄ·Á»¼

ªÂË Ɯ ƜœÁÃÁ¸µƔÄƔÁÄÅÃÁ·µƔ£ÆµÃ¿ÆÅϺƔ·ÁƔ·Ãº¿ʙƔÁž¼·µ ƔªÁÅÁƔš Ɣ› Ɣ§Æù¼Àµ

220 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ Ɯ¢ÁÃÄʍ¼ºƔÂü¾¼·ÎƔ·ƔÆ»ʍ¼ÈƔ»µ¾¼·µÈƔ»ÀµÊ¼Åº¾ÏÀÁƔ·Î˺ Ɣʺ¿Ɣ·ƔÁÅʍÃÎÅÁ¿Ɣ¿Áú Ɣ ¥Ã¼¾¼·Ɣ¼ƔÁž¼·Ɣ·ƔʍµÀµ¹ÄʍÁ¿Ɣ»µ¾¼·ºƔªµÀ¹¼

Ķ´ÅÏƓÐÅÂƓÒ¶¿¹Á¼¹ ƓœϞ¾ÂĹƓ¼»ÂµÄ¹¿¼ƓÆ»ÊÀȾʻÎƓrƓÃļµÂÄ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅ ÄÂÀƓÃÂÿ´¶Â¾Ɠȸ¼ÅƓ¶¶¹ÄÈ ¶Á¼»Ɠ¶Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÀÂϞżƓÂÅƓÆĶÁÒƓÀÂÄÒ Ɠ´Ɠྴ»´Á¼ÒƓ ´¶ÅÂÀ´Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ ¶ÎʹÄʼ¶´ÑÅϞÒƓ Á´Ɠ µÆÀ´·¹Ɠ ¶Ɠ ¶¼¸¹Ɠ ·Ä´Ç¼¾´Ɠ ļϞ Ɠ  Ɠ ˲ϞŴż Ɠ ϞŸϞŶ´Ɠ ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓ ÃÂÊżƓ Á¹Ɠ ¼»À¹Á¼¿¼ϞÏƓ ϞƓ À À¹ÁÅ´ƓùĶÎÈƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼½Ɠ¼Ɠ¸ÂƓÁ´Ë¼ÈƓ¸Á¹½

ªÂË Ɯ Ɯ¡Á¹ʍ¼Ɣ·ÁƔÇõÀÉÆ»ÄʍÁ½Ɣ¶ÆÈźƔ·ÁƔ·Ãº¿ʙƔÁž¼·µ ˑ˵̀˵˳˾˲̋˵ ˿̀˾˱˻˵˼̋ ˸ ˾́˾˱˵˽˽˾́̂˸ 221

ªÂË Ɯ Ɯ³Äʍ¼»Ɣ¿µÃºÁ¸ÃµÇµƔ¡ºʌºƔ¼ƔÀµÃ¼ÄÁ·µÀÀµʙƔ ¼¿Ɣ ʍü·µʙƔ ÆÃÁ·ÀʙƔ ¿ÁÃʙƔ ·Ɣ ÂÁÃÅÆƔ ™Á¿¶ºʙƔ ÁÅƔ ÂÁ¾Æ¹ÀʙƔ Ɣ µÂú¾ʙƔ ¹ÁƔ ÂÁ¾Æ¹ÀʙƔ ƔµÂú¾ʙƔƔ¸

˵´Ɠ ÂϞÁ¶¹Ɠ µÂ¿ÏË·ÂƓ ¾Â¿¼Ê¹ϞŶ´Ɠ »´Ã¼Ϟ¹½Ɠ ·¼¸Ä·ĴǶƓ À´Å¹À´ ż¾¼Ɠ ϞÅ´Ä´ÑÅϞÒƓ Ϟ»¸´ÅÏƓ ŹÂļÑƓ Ãļ¿¼¶Â¶ Ɠ ŸϞ¿¼Ɠ ¼À¹¹ÅϞÒƓ ÀÁ·¿¹Å ÁÒÒƓ»´Ã¼ϞÏƓùļ¸¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓÃÄÂɹϞϞ´ Ɠ¹·ÂƓÀºÁÂƓÄ´»¿Âº¼ÅÏƓÁ´Ɠп¹ À¹ÁÅ´ÄÁιƓ·´ÄÀÂÁ¼¾¼ƓrƓϞ¼ÁÆϞ¼¸ÎƓÄ´»Á½Ɠ´Àÿ¼ÅƸÎƓϞƓ¾Ä´ÅÁÎÀ¼Ɠ ùļ¸´À¼ƓļϞ Ɠ Ɠ¼ƓÃÂÅÂÀ ƓÂß¹¿¼¶ƓôĴÀ¹ÅÄÎƓ·´ÄÀÂÁ¼¾ ƓÃÄ ¸¿¼ÅÏƓϞÆÀÀ´ÄÁÆÑƓ¾Ä¼¶ÆÑƓ¶ƓµÆ¸Æ̹¹Ɠ¼ƓÁ´ƓÐŽƓÂϞÁ¶¹ƓϞÂϞÅ´¶¼ÅÏƓÅ´µ ¿¼ÉÎƓÃļ¿¼¶Â¶ Ɠ¥¹½Ê´ϞƓÅ´¾¼¹ƓÅ´µ¿¼ÉÎƓÂÃƵ¿¼¾Â¶´ÁÎƓ¸¿ÒƓ¾´º¸Â·ÂƓ ÃÂÄÅ´ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ¼Ɠ¿ÑµÂ½Ɠ¾´Ã¼Å´Á ƓϞµ¼Ä´Ñ̼½ϞÒƓ¶Â½Å¼Ɠ¶Ɠ¾ÂÁ¾Ä¹Å ÁνƓÃÂÄÅ Ɠµ¹Ä¹ÅƓ¸¿ÒƓÁ¹·ÂƓÅ´µ¿¼ÉÆƓ¼ƓϞÀÂÅļŠƓ¾Â·¸´ƓÅ´ÀƓµÆ¸¹ÅƓ¸ÂϞÅ´ ÅÂÊÁνƓ¸¿ÒƓ¹·ÂƓ¾ÂÄ´µ¿ÒƓÆĶ¹ÁÏƓ¶Â¸Î

ªÂË Ɯ  Ɯ ¥Ã¼¿ºÃƔ ¸µÃ¿ÁÀ¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔ µÀµ¾¼»µƔ ʍÁ¾º¶µÀ¼½Ɣ ÆÃÁƔ·ÀʙƔ ¿ÁÃʙ Ɣ ·Ɣ ʍÁÅÁÃÁ¿Ɣ ·Ãº¿ºÀÀµʙƔ ʍü·µʙƔ Ɣ õ»¾ÁʌºÀµƔ ÀµƔ ÅüƔ ʍÁ¿ÂÁÀºÀŵ Ɣ Á¶ÆľÁ·¾ºÀÀκƔÅú¿ʙƔǵʍÅÁõ¿¼ƔƔqƔ ¾ÆÀÀνƔ Âü¾¼·Ɣ Ɣ qƔ ÄÁ¾ÀºÊÀνƔÂü¾¼·ƔƔqƔÄÁ¶ÄÅ·ºÀÀνƔ ºüÁ¹ƔʍÁ¾º¶µÀ¼½

222 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ Ɯ¢ºÈµÀ¼ÊºÄʍµʙƔ·Îʼľ¼Åº¾ÏÀµʙƔ¿µË¼ÀµƔ¹¾ʙƔÂÃÁ¸ÀÁ»µƔÂü¾¼·ÀÎÈƔʍÁ¾º¶µÀ¼½ƔÆÃÁ·ÀʙƔ¿ÁÃʙ Ɣ¤ÀµƔõ¶Áŵ¾µƔÀµƔÁÄÀÁ·ºƔªÆÃϺ µÀµ¾¼»µƔ¿ÀÁ¸Á¾ºÅÀ¼ÈƔ »µÂ¼Äº½ƔÆÃÁ·ÀʙƔ·Á¹Î Ɣ¼¿¼Å¼ÃÆʙƔ¸µÃ¿ÁÀ¼ÊºÄʍ¼ºƔʾºÀÎƔ·Ãº¿ºÀÀƢ¸ÁƔÃʙ¹µƔ·ÃµÌºÀ¼º¿Ɣ¶µÃµ¶µÀÁ·

¥´À´ÒƓ ¼»¶¹ϞÅÁ´ÒƓ ¼ϞÅÂÄ¼Ò Ɠ Ϟ¶Ò»´ÁÁ´ÒƓ ϞƓ ÃÄ·ÁÂϞżʹϞ¾¼À¼Ɠ Ä´Ϟ ʹŴÀ¼ Ɠ Ãļ»ÂË¿´Ɠ ¶ÂƓ œÅÂÄÆÑƓ À¼Ä¶ÆÑƓ ¶Â½ÁÆ Ɠ œƓ Ɠ · Ɠ ¾Â·¸´Ɠ Á´ ˼Ɠ ϞÂÑ»Á¼¾¼ Ɠ ´Á·¿¼Ê´Á¹Ɠ ¼Ɠ ´À¹Ä¼¾´ÁÉÎ Ɠ Ϟµ¼Ä´¿¼ϞÏƓ žÄÎÅÏƓ ¶Å Ä½Ɠ ÇÄÂÁÅƓ ÃÄÂż¶Ɠ ·¼Å¿¹Ä¶Ϟ¾Â½Ɠ ¹ÄÀ´Á¼¼ Ɠ ¼ÀƓ ÁƺÁÂƓ µÎ¿ÂƓ ¶ÎϞ´ ¸¼ÅÏϞÒƓ Á´Ɠ ÇÄ´ÁÉÆ»Ϟ¾ÂÀƓ õ¹Ä¹ºÏ¹ Ɠ ¥¹¶¹ÄÁ¹Ɠ õ¹Ä¹ºÏ¹Ɠ ¨Ä´Áɼ¼Ɠ ÂʹÁÏƓÁ¹Æ¸ÂµÁÂƓ¸¿ÒƓ¶ÎϞ´¸¾¼Ɠµ¹Ä¹·ƓµÄζ¼ϞÅν Ɠ¶ÎϞÂŽƓϵqƓÀ¹ ÅĶ Ɠ´Ɠ·¿Æµ¼Á´Ɠ¾¹´Á´ƓÁ¹¶¹¿¼¾´ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓ¾ÂÄ´µ¿¼ƓÀ·ÆÅƓø½żƓ¾Ɠ µ¹Ä¹·ÆƓÅ¿ϾÂƓ¶ƓÀÂÀ¹ÁÅÎƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁÎÈƓÃļ¿¼¶Â¶ ƓŸϞ¿¼ƓµÎƓÂÁ¼ƓϞ¹ ¿¼ƓÁ´ƓÀ¹¿Ï Ɠ¼ÈƓµÎƓÃÄÂϞÅÂƓÄ´ϞϞÅĹ¿Ò¿¼Ɠ¼»ƓÃÆ˹¾ Ɠ«ÅµÎƓÐÅ·ÂƓ¼»µ¹ º´ÅÏ ƓµÎ¿´ƓϞ»¸´Á´ƓϞùɼ´¿ÏÁ´ÒƓÀ¹È´Á¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓп¹¾ÅÄÂÁÁÎÈƓÅ·¸´Ɠ ¹Ì¹ƓÁ¹ƓµÎ¿ÂƓ¶ÎʼϞ¿¼Å¹¿ÏÁ´ÒƓÀ´Ë¼Á´ƓļϞ Ɠ Ɠ Ɠ¢Á´Ɠ¼ϞÃÂ¿Ï »Â¶´¿´Ɠ¨ÆÄϹ ´Á´¿¼»Ɠ¶Ä¹ƓÀ¹ÁÁƣÈƓÄҸ¶ƓÀÂÄϞ¾Â·ÂƓÆĶÁÒƓϞƓÃÂÀÂÌÏÑƓ ˑ˵̀˵˳˾˲̋˵ ˿̀˾˱˻˵˼̋ ˸ ˾́˾˱˵˽˽˾́̂˸ 223

ªÂË Ɯ Ɯ©ÄŵÀÁ·ʍµƔµõ¿ºÅÃÁ·ƔÀµƔ ·Îʼľ¼Åº¾ÏÀÁ½Ɣ¿µË¼Àº Ɣ

¶Ä´Ì´Ñ̼ÈϞÒƓ ϞƓ Ä´»¿¼ÊÁ½Ɠ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓ µ´Ä´µ´Á¶ Ɠ ʹ Ĺ»Ɠ ¾ÂÅÂÄιƓ ÃÄÂȸ¼¿Ɠ À¹ Å´¿¿¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ ÅÄÂϞ Ɠ ϞÆÀÀ¼ ÄÆÑ̼½Ɠ¶Ϟ¹ƓÊ¿¹ÁÎƓÄÒ¸´Ɠ¨Æ ÄϹ Ɠ ´Ɠ Ϟ¶Ò»´ÁÁ¹Ɠ ϞƓ ÅÄÂϞÂÀƓ ùÄÎ˾ÂƓ ¶ÎüϞζ´¿ÂƓ µÆ¸Æ ÌÆÑƓ ¶ÎϞÂÅÆƓ Ãļ¿¼¶´Ɠ ¶Ɠ »´ ¶¼Ϟ¼ÀÂϞżƓ ÂÅƓ ¶Ä¹À¹Á¼ Ɠ ±ÅÂƓ µÎ¿´ƓϞ¶¹Ä˹ÁÁÂƓϞ¹¾Ä¹ÅÁ´ÒƓ Ä´µÂÅ´ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓϞ¼¿ÏÁÂƓÃÄ ¸¶¼ÁÆ¿´Ɠ ŹÂƓļÑƓ Ãļ¿¼¶Â¶ Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ ¾´»´¿ÂϞÏƓ ¶Â» ÀºÁÎÀƓϞƓ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁ½ƓÅÂÊ ÁÂϞÅÏÑƓßϞ¾´»´ÅÏƓÀÂÀ¹ÁÅƓ Á´¼µÂ¿¹¹Ɠ¶ÎϞ¾·ÂƓÃļ¿¼¶´ Ɠ µ¿´·Â¸´ÄÒƓ ʹÀÆƓ ÅÒº¹¿Î¹Ɠ ¶Â¹ÁÁιƓ ÅÄ´ÁϞÃÂÄÅÁιƓ ¾ÂÄ´µ¿¼Ɠ ÃÄÂË¿¼Ɠ ˳´ ˴´ÁËƓ¼Ɠ¶ÎϞ´¸¼¿¼Ɠ¸¹Ϟ´ÁÅƓÁ´Ɠõ¹Ä¹ºÏ¹ Ɠ¦´¾ƓÀ´Å¹À´Å¼¾¼Ɠ¼Ɠ·¹ÂǼ »¼¾¼ƓϞÂÈÄ´Á¼¿¼Ɠº¼»ÁÏƓÀÁ·¼ÀƓ¿Ñ¸ÒÀ ˵¹¾ÂÅÂÄιƓÀ´Å¹À´Å¼¾¼ƓϞÅ´Ä´ÑÅϞÒƓµµ̼ÅÏƓ¸´ÁÁιƓ¶ƓÀ´ϞËÅ´µ¹Ɠ ¶Ϟ¹½Ɠÿ´Á¹ÅÎ ƓϞÅĹÀÒϞÏƓϞ»¸´ÅÏƓ¹¸¼ÁÆÑƓŹÂļÑƓÃļ¿¼¶Â¶ ƓÁÂƓϞÄ´¶ Á¼¶´ÅÏƓ»´Ã¼Ϟ¼ ƓϞ¸¹¿´ÁÁιƓ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓÀ¹ϞÅ´È ƓÅÄƸÁ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¡¹À ¿ÒƓÂʹÁÏƓÁ¹ÃÄ´¶¼¿ÏÁ´Ò Ɠ±ÅÂƓ¿¼ËÏƓ¶ƓÁÆ¿¹¶ÂÀƓÃļµ¿¼º¹Á¼¼Ɠ¹¸¼ÁνƓ ¾¹´ÁƓþÄζ´¹ÅƓ¶ϞÑƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ´ƓÁ´ƓϞ´ÀÂÀƓ¸¹¿¹Ɠ¹ϞÅÏƓÀ´ Źļ¾¼Ɠ¼ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓϞ¿´µÂƓϞ¶Ò»´ÁÁÎÈƓÀ¹º¸ÆƓϞµ½Ɠ¾¹´Á¶ ƓÃļʹÀƓÆƓ ¾´º¸Â·ÂƓ¾¹´Á´ƓϞ¶ÂÒƓÊ´ϞÅÂÅ´ƓϞµϞŶ¹ÁÁÎÈƓ¾Â¿¹µ´Á¼½ £Ä¹¸Î¸Æ̼¹Ɠ Ä´ϞϞƺ¸¹Á¼ÒƓ ÂƓ ¾Â¿¹µ´Á¼ÒÈƓ ÆĶÁÒƓ ÀÂÄÒƓ øƓ ¸¹½ ϞŶ¼¹ÀƓ˳ÆÁÎƓ¼Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¾´Ϟ´¿¼ϞÏƓžÄÎÅÎÈƓ¾¹´ÁϞ¾¼ÈƓÃÄÂϞÅÂĶ Ɠ·¸¹Ɠ Ãļ¿¼¶Á¹ƓÆϞ¾ÂĹÁ¼¹ƓÂʹÁÏƓϞ¼¿ÏÁÂƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓÂÅƓ¸Á·ÂƓµ¹Ä¹·´Ɠ¾Ɠ¸ÄÆ ·ÂÀÆ ƓšƓ¶Ɠ¿Â¾´¿ÏÁÎÈƓ¶Â¸Â¹À´ÈƓrƓÁ´ÃļÀ¹Ä Ɠ¶Ɠ»¹Ä´ÈƓrƓÀº¹ÅƓ¿¼ƓÃļ ¿¼¶ƓϞ»¸´ÅÏƓ»´À¹ÅÁνƓÐÇǹ¾ÅƓ˲´»´¿ÂϞÏƓµÎ ƓÐÅ·ÂƓÁ¹Ɠ¸Â¿ºÁÂƓµÎÅÏ Ɠ ¶¹¸ÏƓ¶ÂƓ¶Ϟ¹ÈƓÅÂʾ´ÈƓ»¹Ä´ƓÃļ¿¼¶Á¹ƓÆϞ¾ÂĹÁ¼¹ƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¸¼Á´¾Â ¶Â ƓÄ´»Á¼É´ƓÀ´¿¹ÁϾ´Ò Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¶ƓɹÁÅĹƓŸ¶ÄÂÃÎƓ¹ϞÅÏƓ ¹Á¹¶Ϟ¾Â¹Ɠ »¹Ä ƓÂÁÂƓ¶Ϟ¹·ÂƓ¾¿ÂƓƓ¾ÀƓ¶Ɠ¸¿¼ÁÆƓ¼ƓÁ¼¾´¾ƓÁ¹ƓϞ¶Ò»´ÁÂƓϞƓ¾¹´Á´À¼ Ɠ ÁÂƓ¿Ñ¸¼Ɠ¸´¶ÁÂƓ»´À¹Å¼¿¼ ƓÊÅÂƓÅ´ÀƓÃļϞȸÒÅƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁιƓϞÆÅÂÊ ÁιƓ¾Â¿¹µ´Á¼ÒƓ¶Â¸Î Ɠ£ÂʹÀÆƓÂÁ¼Ɠ¶Â»Á¼¾´ÑÅ 224 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ ƜšÁÄÅÁÊÀνƔ¶ºÃº¸ƔʈºÀº·ÄʍÁ¸ÁƔÁ»ºÃµƔÆƔ¸ Ɣ¢ÁÀÅÐƔ®·º½ÉµÃ¼ʙ

ž´ Ɠ Ãļ¿¼¶Á´ÒƓ Ϟ¼¿´Ɠ ÊĹ»¶ÎÊ´½ÁÂƓ À´¿´ Ɠ ˵ÂƓ ·¿´¶Á¹Ɠ rƓ ÂÁ´Ɠ Ĺ·Æ ¿ÒÄÁ´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¸¹½ϞŶƹÅƓùļ¸¼Ê¹Ϟ¾¼ ƓœϞ¹ƓǼ»¼¾¼Ɠ»Á´ÑÅƓÐÇǹ¾Å Ɠ¾ÂÅ ÄνƓÃļƓùļ¸¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓ¸¹½ϞŶ¼¼ƓϞ¼¿ÎƓ¼Á·¸´Ɠ¶Î»Î¶´¹ÅƓƶ¹¿¼Ê¹Á ÁÆÑƓ´Àÿ¼ÅƸÆƓ¾Â¿¹µ´Á¼½ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¶ƓϞÅ¿¶½Ɠ¶ÎƓµ¹Ä¹Å¹ƓÁ´ƓÄ´» ¸´Ê¹ƓŴĹ¿¾ÆƓϞÆôƓ¼ƓϞþ½ÁÂƓ¼¸¹Å¹Ɠ¾ƓϞ¶Â¹ÀÆƓϞÅÂ¿Æ ƓÁÂƓ¶¸ÄÆ·ƓϞÆÃƓÁ´ ʼÁ´¹ÅƓ¼»ƓŴĹ¿¾¼Ɠ¶ÎÃÄη¼¶´ÅÏƓÐÅÂƓ»Á´Ê¼Å ƓÊÅÂƓÊ´ϞÅÂÅ´Ɠ¶´Ë¼ÈƓË´ ·Â¶ƓÃÂô¿´Ɠ¶ƓĹ»ÂÁ´ÁϞƓϞƓϞµϞŶ¹ÁÁÎÀ¼Ɠ¾Â¿¹µ´Á¼ÒÀ¼Ɠº¼¸¾ÂϞżƓ¶ƓÅ´ Ĺ¿¾¹ Ɠ¡´À¹Å¼¶ƓÐÅ ƓÀÎƓĹ»¾ÂƓÀ¹ÁÒ¹ÀƓŹÀÃƓȸϵÎƓrƓ¼ƓϞÆÃƓ…ÆϞþ´ ¼¶´¹ÅϞҕ Ɠ¥¶ÂÒƓµ´»Â¶´ÒƓĹ»ÂÁ´ÁϞÁ´ÒƓÊ´ϞÅÂÅ´Ɠ¹ϞÅÏƓÆƓ¾´º¸Â·ÂƓ¶Â¸Â¹À´ Ɠ ˰ƓʹÀƓµÂ¿Ï˹ƓÄ´»À¹ÄƓ¶Â¸Â¹À´ ƓŹÀƓÁ¼º¹ƓÊ´ϞÅÂÅ´ƓϞµϞŶ¹ÁÁÎÈƓ¾Â¿¹ µ´Á¼½Ɠº¼¸¾ÂϞżƓ¶ƓÁ¹À Ɠ¦´¾Ɠ¶ÂÅ ƓÆƓ ¹Á¹¶Ϟ¾Â·ÂƓ»¹Ä´ƓϞµϞŶ¹ÁÁ´ÒƓĹ »ÂÁ´ÁϞÁ´ÒƓÊ´ϞÅÂÅ´Ɠ¾´»´¿ÂϞÏƓ¾Ä´ÅÁ½ƓÊ´ϞÅÂŹƓÃļ¿¼¶Á½ƓϞ¼¿Î Ɠ¼ƓÀ´ ¿Â¹ƓÃļ¿¼¶Á¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ…Ä´»µ´¿Åζ´¹Å•ƓÐÅÂƓ»¹ÄÂƓÅ´¾ ƓÊÅÂƓÁ´Ɠ¹·ÂƓµ¹Ä¹ ·´ÈƓÆĶ¹ÁÏƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ¶Ã¿Á¹ƓÂÌÆżÀ Ɠ±Å¼ƓϞÅÂÒʼ¹Ɠ¶Â¿ÁÎƓµÂ¿ÏË·ÂƓ ùļ¸´ Ɠ¶Â»Á¼¾´Ñ̼¹Ɠ¶Ɠ»´À¾ÁÆÅÎÈƓ¶Â¸Â¹À´È ƓÁ´»Î¶´ÑÅϞÒƓËÀÃÒ»ÆÂ

˭˽˵̀˳˸̏˿̀˸˻˸˲˾˲ œƓÁ´Ë¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓ¸¼ÁƓ¼»Ɠ´¿ÏŹÄÁ´Å¼¶ÁÎÈƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÃÎ Å´ÑÅϞÒƓϞ¶Ò»´ÅÏƓϞƓÃļ¿¼¶ÁÎÀƓÐÇǹ¾ÅÂÀ Ɠ˲´¾ƓÒƓƺ¹Ɠ·Â¶Âļ¿ Ɠ·¿´¶ÁνƓ ÐÇǹ¾ÅƓÃļ¿¼¶Â¶ƓÁ¹Ɠ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¶Â¸´ƓøÁ¼À´¹ÅϞÒƓ¼ƓÂÃÆϞ¾´¹ÅϞÒ Ɠ¿´¶ ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓrƓÐÅÂƓÃļ¿¼¶Á¹ƓŹʹÁ¼¹ Ɠ¾ÂÅÂĹƓ»´ƓϞÆž¼ƓùĹ·ÂÁÒ¹ÅƓ ¶Â¸ÆƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¶Ϟ¹½Ɠÿ´Á¹ÅÎ ˭˽˵̀˳˸̏ ˿̀˸˻˸˲˾˲ 225

œƓ Á¹·¿ÆµÂ¾¼ÈƓ À¹ϞÅ´ÈƓ ÐÅÂÅƓ ÐÇǹ¾ÅƓ ÂʹÁÏƓ ¶´º¹Á Ɠ œƓ Ä´½ÂÁ¹Ɠ ˵ ¶Â½Ɠ ¡¹¿´Á¸¼¼Ɠ ʹĹ»Ɠ Á¹¾ÂÅÂÄιƓ ÃÄ¿¼¶ÎƓ ¾´Ã¼Å´ÁÎƓ ¸´º¹Ɠ Á¹Ɠ ļϞ¾Æ ÑÅƓ ÃĶ¸¼ÅÏƓ ¾ÂÄ´µ¿¼ Ɠ £´ÄÆϞÁ¼¾´ÀƓ Å´ÀƓ ¶Âµ̹Ɠ Á¼¾Â·¸´Ɠ Á¹Ɠ Ƹ´¶´ ¿ÂϞÏƓÃĽż Ɠ¸´Ɠ¼ƓϞ¶ĹÀ¹ÁÁιƓ¾ÂÄ´µ¿¼ƓÃÄÂȸÒÅƓϞƓÅÄƸÂÀ ƓÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ¸ÁÂƓÀ¹¿¾Â¹Ɠ¼ƓÃļ¿¼¶ÁιƓŹʹÁ¼ÒƓ¼À¹ÑÅƓ¾Â¿ÂϞϞ´¿ÏÁÆÑƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏ ˵ÂƓÄ´»Ɠ¶Â¸´ƓŹʹŠƓÐÅÆƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓÀºÁÂƓ¼Ϟÿϻ ¶´ÅÏ Ɠ˰Ɠƺ¹ƓÃÂϞÅĹÁÎƓп¹¾ÅÄÂϞÅ´Áɼ¼ƓļϞ Ɠ q ƓÁ´Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓ ÅÆĵ¼ÁÎƓ¶Ä´Ì´ÑÅϞÒƓÅƸ´ ϞѸ´Ɠ»´ƓϞʹÅƓÃļ¿¼¶Á·ÂƓ¼ƓÂÅ¿¼¶Á·ÂƓŹ ʹÁ¼Ò Ɠ¢Á¼Ɠ¶Ã¿Á¹ƓÄ´µÂÅÂϞÃÂϞµÁÎ Ɠ£¹Ä¶´ÒƓÃļ¿¼¶Á´ÒƓп¹¾ÅÄÂϞÅ´Á ɼÒƓ£±¥ƓÀÂÌÁÂϞÅÏÑƓƓ˴œÅƓµÎ¿´ƓÃÂϞÅĹÁ´Ɠ¶ÂƓ¨Ä´Áɼ¼ ƓÂÁ´Ɠ¸ÂƓ Á¹¸´¶Á¼ÈƓÃÂÄƓµÎ¿´ƓϞ´À½Ɠ¾ÄÆÃÁ½Ɠ¶ƓÀ¼Ä¹ Ɠ£ÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓϞƓ±¥ƓrƓÁ¹Ɠ ´Èż Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ ƓÁÂƓµ¿¼º´½Ë¼¹ƓϞ¹¿ÏϞ¾¼¹ƓÄ´½ÂÁÎƓÂÁ´ƓµϞ¿Æº¼¶´¹Å «¹ÀƓ µ¿¼º¹Ɠ ¾Ɠ ÿÑϞÆ Ɠ ŹÀƓ À¹ÁÏ˹Ɠ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏƓ Ãļ¿¼¶Á½Ɠ ¶Â¿ÁÎ Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ ¶Ɠ ¤ÂϞϞ¼¼Ɠ õ¹Ä¹º¼½ Ɠ ÆƓ ¾ÂÅÂÄÎÈƓ µÎ¿¼Ɠ µÎƓ ÂʹÁÏƓ ÀÂÌÁιƓ Ãļ¿¼¶Î ƓÁ¹Å Ɠ§ƓÁ´ϞƓ¶Âµ̹Ɠ¶Îȸ¶Ɠ¾ƓÀÂÄÑƓÁ¹ÀÁ· Ɠ´Ɠõ¹Ä¹ºÏ¹Ɠ ¥¹¶¹ÄÁ·ÂƓ ˳¹¸Â¶¼Å·ÂƓ ¾¹´Á´Ɠ ¸¿ÒƓ ¼Ϟÿϻ¶´Á¼ÒƓ Ãļ¿¼¶Á½Ɠ ÐÁ¹Ä ·¼¼Ɠ Á¹Ɠ ÂϞµ¹ÁÁÂƓ ¶Î·Â¸ÁÂƓ ¹Ì¹Ɠ ¼Ɠ ÃÂÅÂÀÆ Ɠ ÊÅÂƓ Ãļ¿¼¶Ɠ ·ÂÁ¼ÅƓ ¶Â¸ÆƓ ϞƓ ¶ÂϞž´ƓÁ´Ɠ»´Ã´¸ Ɠ˵ÂƓ¶Ϟ¹ Å´¾¼ƓøȸÒ̼¹Ɠ¸¿ÒƓ£±¥ƓÀ¹ϞÅ´Ɠ¹ϞÅÏ ƓÁ´ ÃļÀ¹ÄƓ·Æµ´Ɠ˲¼Ϟ¿´ÒƓļϞ Ɠ Ɠž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¶Ɠ»´¿¼¶´ÈƓÃļ¿¼¶ƓϞ »¸´¹ÅƓ ¶Ϟ¹·¸´Ɠ µÂ¿Ï˼½Ɠ ÐÇǹ¾ÅƓ ¶Â¿Á´Ɠ Á´µ¹·´¹Å Ɠ ÆϞÅĹÀ¿Ò¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ »´ ¿¼¶ Ɠ´ƓÂÁƓϞƺ´¹ÅϞÒƓrƓ¼Ɠ´Àÿ¼ÅƸ´ƓÁ´Ä´ϞÅ´¹Å Ɠ£ÂȺ¼½ƓÃÄÂɹϞϞƓÃÄ ¼Ϟȸ¼Å Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ ̹¿¾ÁÆÅÏƓ ¾ÁÆÅÂÀƓ ϞÁ´Ê´¿´Ɠ ¸¿¼ÁÁ´ÒƓ ¶Â¿Á´Ɠ À¹¸¿¹ÁÁÂƓ

ªÂË Ɯ Ɯ¥ÃÁºʍÅƔоºʍÅÃÁÄŵÀɼ¼Ɣ·ƔÀº¸¾Æ¶ÁʍÁ¿ƔÂÃÁ¾¼·º Ɣ¼ÄÂÁ¾Ï»ÆÑ̺½ƔÐÀºÃ¸¼ÑƔÂü¾¼·ÀÁ¸ÁƔźʺÀ¼ʙ

226 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ Ɯ¥Ã¼¾¼·ÀµʙƔоºʍÅÃÁÄŵÀɼʙƔƒ¡ʙƔ¦µÀēƔ·ƔÆÄÅϺƔúʍ¼Ɣ¦µÀÄƔ·¶¾¼»¼Ɣ¸ÁÃÁ¹µƔ §ºÀ ¢µ¾ÁƔ™ÃºÅµÀÏ ƔªÃµÀɼʙ

¼¸¹ÅƓÃÂƓ¾ÁÆÅÆ ƓÁÂƓÃÂÅÂÀƓÀ´ϞϞ´Ɠ¶Â¶¿¹Ê¹ÁÁ½Ɠ¶Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹ƓÊ´ϞżƓ¾ÁÆÅ´Ɠ ÆÀ¹ÁÏË´¹ÅϞÒ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓƶ¹¿¼Ê¼¶´¹ÅϞÒƓMǣƓϞÂÈÄ´ÁÒ¹ÅϞÒƒƓ¼ Ɠ øȸÒƓ¾ƓÆ»¾ÂÀÆƓ¾ÂÁÉÆ Ɠ¸ÂϞż·´¹ÅƓϞ¶¹ÄÈ»¶Æ¾Â¶Â½ Ɠ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓʹ ·ÂƓÀÎƓϞ¿Î˼ÀƓ̹¿Ê¾

ªÂË Ɯ Ɯ¢µʍºÅƔÅÆö¼ÀÀÁ¸ÁƔ»µ¾µƔоºʍÅÃÁÄŵÀɼ¼Ɣƒ¡ʙƔ¦µÀē ˭˽˵̀˳˸̏ ˿̀˸˻˸˲˾˲ 227

ªÂË Ɯ  Ɯ ʉ¼Ä¾Á¸Æ¶ÄʍµʙƔ ¥³§Ɣ qƔ º¹¼ÀÄÅ·ºÀÀµʙƔ ·Ɣ ¦ÁÄļ¼Ɣ Âü¾¼·ÀµʙƔ оºʍÅÃÁÄŵÀɼʙ Ɣ¦µÄÂÁ¾ÁʌºÀµƔ·ƔƔʍ¿ƔÁÅƔ¢ÆÿµÀÄʍµ Ɣ ·Ɣ ¸Æ¶ºƔ ʉ¼Ä¾µʙƔ ™µÃºÀɺ·µƔ ¿ÁÃʙ Ɣ¸¹ºƔ·ÎÄÁŵƔÂü¾¼·Á·Ɣ¹ÁÄż¸µºÅƔƔ¿ Ɣ §ÅµÀɼʙƔÄÁÄÅÁ¼ÅƔ¼»Ɣ¹·ÆÈƔʵÄź½ƔÄŵÃÁ½ Ɣ Ɣ¸ ƔÄƔÇõÀÉÆ»Äʍ¼¿Ɣ¸¼¹ÃÁµ¸Ãº¸µÅÁ¿Ɣ ¿ÁÌÀÁÄÅÏÑƔ Ɣ ¢šÅ Ɣ ¼Ɣ ÀÁ·Á½ Ɣ Ɣ ¸ Ɣ ÄƔÁźʺÄÅ·ºÀÀοƔµ¸Ãº¸µÅÁ¿ƔÀµƔ Ɣ¢šÅ Ɣ £µÈÁ¹¼ÅÄʙƔ ÀµƔ ¸ÁÄƹµÃÄÅ·ºÀÀÁ¿Ɣ ÆʺźƔ ʍµʍƔµ¿ʙÅÀ¼ʍƔÀµÆʍ¼Ɣ¼ƔźÈÀ¼ʍ¼

¥Â»¸´¶´ÒƓ оϞùļÀ¹ÁÅ´¿ÏÁÆÑƓ ˲¼Ϟ¿Â·ÆµϞ¾ÆÑƓ £±¥Ɠ Á¹µÂ¿Ï˽Ɠ ÀÂÌÁÂϞż ƓÐÁ¹Ä·¹Å¼¾¼ƓÃÎÅ´¿¼ϞÏƓÃÂÁÒÅÏ ƓÁ´Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÐÇǹ¾Å¼¶ÁÂƓÀº ÁÂƓ¼Ϟÿϻ¶´ÅÏƓÃļ¿¼¶ÎƓÁ´Ɠ¾¿ÂÿÒÄÁÎÈƓ˼ÄÂÅ´ÈƓ¸¿ÒƓÃļ»¶Â¸ ϞŶ´Ɠп¹¾ÅÄÂƓÐÁ¹Ä·¼¼ Ɠ¢Ϟµ·ÂƓоÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓϞÀÎϞ¿´ƓÂÁ´ƓÁ¹Ɠ¼À¹¹Å Ɠ ¢¸Á´¾ÂƓϞ¹½Ê´ϞƓ¹ϞÅÏƓÃĹ¾ÅƓÂʹÁÏƓÀÂÌÁ½ƓÄÂϞϞ¼½Ϟ¾Â½Ɠ£±¥Ɠ˴¹»¹Á Ϟ¾Â½ƓrƓÁ´ƓƓ·¼·´¶´ÅÅ Ɠ«ÅµÎƓ¸ÂϞżÊÏƓÐŽƓ¾Â¿ÂϞϞ´¿ÏÁ½ƓÀÂÌÁÂϞż Ɠ ÁƺÁÂƓùĹ·Âĸ¼ÅÏƓµÂ¿Ï˽Ɠ»´¿¼¶ ƓŸ¹¿¼¶Ɠ›¹¿Â¹ƓÀÂĹƓÂÅƓ›´Ä¹Á ɹ¶´ Ɠ£Ä´¶¸´ Ɠ¶¹ϞÏÀ´ƓϞÂÀÁ¼Å¹¿ÏÁ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓµÆ¸¹ÅƓϞ¸¹¿´Á Ɠþ´ƓÆƓÁ´ϞƓ ¹ϞÅÏƓÁ¹ÇÅÏƓ¼Ɠ·´» 228 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

˟̀˾̈˻˾˵˸˱̃˴̃̉˵˵˿̀˸˻˸˲˾˲ ˲ϞŴżƓ ·Â¶ÂÄÒ Ɠ ¼»Ɠ ʹ·ÂƓ ʹÄô¹ÅϞÒƓ ÐÁ¹Ä·¼ÒƓ Ãļ¿¼¶Â¶Ɠ ¦Æĵ¼Á´Ɠ ¾ÄÆżÅϞÒ Ɠ п¹¾ÅÄÂÐÁ¹Ä·¼ÒƓ ¶ÎÄ´µ´Åζ´¹ÅϞÒ Ɠ ´Ɠ ¾´¾Â½Ɠ µ͹¾ÅƓ ŹÄÒ¹ÅƓ ÃļƓÐÅÂÀƓÐÁ¹Ä·¼Ñ £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÃļ¿¼¶´ƓϞ¿Æº¼ÅƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ ´ƓÀÎƓʹÄô¹ÀƓ¼»ƓÁ¹·Â Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ¸Â¿ºÁÂƓ»´À¹¸¿ÒÅÏϞÒ Ɠ˲´»´ ¿ÂϞÏƓµÎ ƓÆƓ¡¹À¿¼Ɠ¹ϞÅÏƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¼¹Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾¼ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓŹÿÂƓ¼»ƓÁ¹¸ÄƓ ¼¸¹ÅƓµ¿´·Â¸´ÄÒƓ·¹ÂȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓÃÄÂɹϞϞ´ÀƓ¼ƓÄ´Ϟô¸ÆƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÎÈƓ п¹À¹ÁŶ Ɠ¹ϞÅÏƓʹÀƓ¾ÂÀùÁϞ¼Ä¶´ÅÏƓÃÂŹļƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÐÁ¹Ä·¼¼ Ɠ ±ÅÂƓÅ´¾ ƓÁÂƓÐÁ¹Ä·¹Å¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓÞ ƓÄ´ϞÃÄÂϞÅÄ´ÁÒÒϞÏƓ¶ƓϞŸÁ¹ÀƓÃÄ´ ¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÄ´¶ÁÂÀ¹ÄÁÂƓÃÂƓ¶Ϟ¹ÀƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÀ Ɠ¹¸¶´Ɠ¿¼ƓÀº¹ÅƓϞÆ̹ϞÅ ¶¹ÁÁÂƓö¿¼ÒÅÏƓÁ´ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´Ɠ¼Ɠ¼»À¹Á¼ÅÏƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹ ŸϞ¿¼Ɠ µÎƓ ¡¹À¿ÒƓ Á¹Ɠ ¶Ä´Ì´¿´ϞÏ Ɠ Ãļ¿¼¶ÁιƓ ·ÂĵÎƓ ϞÀÂÅĹ¿¼Ɠ µÎƓ ÅÂÊÁÂƓ ¶Ɠ Á´ÃÄ´¶¿¹Á¼¼Ɠ ˳ÆÁÎƓ ¼Ɠ ¹ÀÆƓ ÃÄÂż¶ÂÿºÁÂÀ Ɠ ˵ Ɠ ¶Ä´Ì´ ÒϞÏ ƓŹ¿ÂƓ¡¹À¿¼ƓϞÁÂϞ¼ÅƓ¼ÈƓ¶Ã¹Ä¹¸ƓÃÂƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÑƓϞ¶Â¹·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ ļϞ Ɠ ϵƓrƓ¼Ɠ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓÃÂϞÅÂÒÁÁ¹ƓÄ´ϞȺ¸¹Á¼¹ƓÃļ¿¼¶Á·ÂƓü¾´Ɠ ¼Ɠø¿ÆÁÁ½ƓÅÂʾ¼Ɠ¶ƓqŠ Ɠ˲ƓʹÀÆƓÐÅÂƓÃļ¶Â¸¼ÅƓÂĵ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓµ¿¼ º¹Ɠ¾Ɠ˳ÆÁ¹ ƓÃļÅÒ·¼¶´¹ÅϞÒƓ¾ƓÁ¹½ƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ Ɠ±Å´ƓϞ¼¿´ƓÃļÅÒº¹Á¼ÒƓϞÅĹ À¼ÅϞÒƓ»´ÅÂÄÀ»¼ÅÏƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ¡¹À¿¼ ƓšƓÃÄÂż¶ÂÿºÁνƓ·ÂĵƓ¸´¿Ï ˹ƓÂÅƓ˳ÆÁÎ ƓÂÁƓϞÅ´Ä´¹ÅϞÒƓÆϞ¾ÂļÅÏƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹ ƓÁÂƓÃļÅÒ·¼¶´¹ÅϞÒƓϞ¿´ µ¹¹ Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ Ä´¶Á¸¹½ϞŶÆÑ̼½Ɠ ÀÂÀ¹ÁÅƓ Ϟ¼¿Ɠ ¾´»Î¶´¹ÅƓ Á´Ɠ ¶Ä´Ì¹ Á¼¹Ɠ¡¹À¿¼ƓÅÂÄÀ»Ò̹¹Ɠ¸¹½ϞŶ¼¹ ˰Å´¾ Ɠ Á´Ë´Ɠ ÿ´Á¹Å´Ɠ ¶Ϟ¹Ɠ ¶Ä¹ÀÒƓ ÆÀ¹ÁÏË´¹ÅƓ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏƓ Ϟ¶Â¹·ÂƓ ¶Ä´ ̹Á¼ÒƓ ÃÄ´¶¸´ Ɠ Á¹Ɠ Ϟ¶Ϟ¹ÀƓ Ĺ·Æ¿ÒÄÁ Ɠ Ϟ¾´Ê¾´À¼ Ɠ ÊÅÂƓ Ϟ¶Ò»´ÁÂƓ ϞƓ ÂϞ µ¹ÁÁÂϞÅÒÀ¼Ɠ À´ϞϞÂùĹÁÂϞ´Ɠ ¶Ɠ ¾¹´Á´ÈƓ ¼Ɠ ´ÅÀÂϞǹĹ Ɠ šƓ ¾´¾Â¹Ɠ ¶¿¼Ò Á¼¹Ɠ¾´»Î¶´ÑÅƓ»¹ÀÁιƓÃļ¿¼¶ÎƓÁ´Ɠ˳ÆÁÆƓ›¿¼ºÁÒÒƓÃļ¿¼¶Á´ÒƓ¶Î Ãƾ¿ÂϞÅÏƓÅÒÁ¹ÅƓ˳ÆÁÆƓ»´ƓϞµ½ Ɠ¸´¿ÏÁÒÒƓrƓÁ´ÃÄÂż¶ Ɠ»´À¹¸¿Ò¹Å Ɠ£¹Ä ¶´ÒƓ Ϟ¼¿´Ɠ µÂ¿Ï˹ Ɠ ¶Ɠ Ĺ»Æ¿ÏŴŹƓ ˳ÆÁ´Ɠ ÆϞ¾ÂÄÒ¹ÅϞÒ Ɠ ¦¹Ã¹ÄÏƓ ¶ϞÃÂÀÁ¼Å¹Ɠ ¼»Ɠ¿¹¾É¼¼Ɠ“Ɠ ƓÊÅÂƓÃļϞȸ¼ÅƓϞÂƓϞÃÆÅÁ¼¾ÂÀ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓÃļÁƸ¼Å¹¿Ï ÁÂƓÅÒÁÆÅƓ¶Ã¹Ä¹¸ƓÃÂƓ¸¶¼º¹Á¼Ñ Ɠ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¹·ÂƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓƶ¹¿¼Ê¼¶´¹Å

ªÂË Ɯ Ɯ§¼¾µƔ·ʙ»ʍÁ¸ÁƔÅúÀ¼ʙƔ¼Ɣ ¼ÀºÃɼʙƔÅʙÀÆÅƔÂü¾¼·ÀÆÑƔ·Á¾ÀÆƔ ·ƔÀµÂõ·¾ºÀ¼¼Ɣ·ÃµÌºÀ¼ʙƔžº¿¾¼Ɣ Å Ɣº ƔÀµƔ·ÁÄÅÁʍ Ɣ·Ɣú»Æ¾ÏŵźƔʺ¸ÁƔ ÁÀµƔÂüÈÁ¹¼ÅƔÊÆÅÏƔÂÁ»ʌºƔ¿Á¿ºÀŵƔʍƾϿ¼ÀµÉ¼¼Ɣ¡ÆÀÎ

˟̀˾̈˻˾˵ ˸ ˱̃˴̃̉˵˵ ˿̀˸˻˸˲˾˲ 229

ϞÒ ƓÂÁƓŸ´¿Ò¹ÅϞÒƓÂÅƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ´Ɠ¹·ÂƓÆ·¿Â¶´ÒƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓÃļƓÐÅÂÀƓô¸´¹Å Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÄ´ϞŹÅƓÄ´¸¼ÆϞƓÂĵ¼ÅÎ Ɠ˲ϞŴż Ɠƶ¹¿¼Ê¹Á¼¹Ɠùļ¸´ƓµĴ ̹Á¼ÒƓ˳ÆÁÎƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¡¹À¿¼ƓµÎ¿ÂƓ»´À¹Ê¹ÁÂƓ¹Ì¹Ɠ¶ÂƓ¶Ä¹À¹Á´Ɠ˵ÏÑÅÂÁ´ ŸϞ¿¼Ɠ·Â¶ÂļÅÏƓÂƓɼÇÄ´È ƓÅÂƓ˳ÆÁ´ƓŸ´¿Ò¹ÅϞÒƓÂÅƓÁ´ϞƓÃļÀ¹ÄÁÂƓÁ´Ɠ ƓϞÀƓ¶Ɠ·Â¸ Ɠ´Ɠ¸¿¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ»¹ÀÁÎÈƓϞÆžƓ¾´º¸Î¹ƓϞÅÂƓ¿¹ÅƓ¶Â»Ä´ϞÅ´¹ÅƓ Á´ƓϞÂÅÆÑƓ¸Â¿ÑƓϞ¹¾ÆÁ¸Î ƓœÄ¸¹ƓµÎƓ¹ÄÆÁ¸´ ƓÁÂƓ¶ϞÃÂÀÁ¼Å¹ ƓÊÅÂƓ¡¹À¿ÒƓ ϞÆ̹ϞŶƹÅƓÀ¼¿¿¼´Ä¸ÎƓ¿¹Å Ɠ˳¹·¾ÂƓøϞʼŴÅÏ ƓÊÅÂƓ¶ÂƓ¶Ä¹À¹Á´Ɠ¸¼Á »´¶Ä¶Ɠ¶ƓϞÆž´ÈƓµÎ¿ÂƓ¾¿ÂƓƓÊ´Ϟ¶ƓÁÎÁ¹ËÁ¼ÈƓÊ´Ϟ¶ ƓÄ´»ÆÀ¹¹ÅϞÒ Ɠ £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ ˳ÆÁ´Ɠ Ÿ´¿Ò¹ÅϞÒ Ɠ Ãļ¿¼¶ÁιƓ Ϟ¼¿ÎƓ ϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓ À¹ÁÏ Ë¹ Ɠ˵ÂƓ¶¹¸ÏƓÂÁ´ƓƸ´¿Ò¿´ϞÏƓ¶Ϟ¹·¸´ Ɠ¼Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÀÎƓµĴżÀƓ¶»·¿Ò¸Ɠ¶ƓÃÄÂË ¿Â¹ Ɠ ÅÂƓ ƶ¼¸¼À Ɠ ÊÅÂƓ Ä´ÁÏ˹Ɠ ˳ÆÁ´Ɠ µÎ¿´Ɠ µ¿¼º¹Ɠ ¾Ɠ ¡¹À¿¹ Ɠ ´Ɠ »Á´Ê¼Å Ɠ ¼ƓÃļ¿¼¶ÎƓµÎ¿¼Ɠ¶Î˹ Ɠ˴º¹Å¹ƓÂɹÁ¼ÅÏ ƓÁ´ÃļÀ¹Ä ƓÊÅÂƓ¶Ɠ´Äȹ½Ϟ¾ÆÑƓ ÐÄÆ ƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹ÅƓÁ´»´¸ ƓÃļ¿¼¶ÎƓµÎ¿¼Ɠ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ½Ɠ¶ÎϞÂÅÎ

˟̀˸˻˸˲̋˸˷˵˼˽˰̏˾́̌ ¢ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¡¹À¿ÒƓ»´À¹¸¿Ò¹ÅƓϞ¶Â¹Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼¹ Ɠ¶ÎƓƺ¹Ɠ»Á´¹Å¹ ƓšƓÂϞÏƓ ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ ¡¹À¿¼Ɠ ¾´¾ Á¼µÆ¸ÏƓ Ĺ´·¼ÄƹÅƓ Á´Ɠ Ãļ¿¼¶Á¹Ɠ ¶Â»¸¹½ϞŶ¼¹Ɠ ϞÂƓϞÅÂÄÂÁÎƓ˳ÆÁÎƓ¼Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓžÂƓÁ¹¾ÂÅÂÄÎÈƓÃÂÄƓ¿Ñ¸¼Ɠ¸ÆÀ´¿¼ ƓÊÅÂƓÂϞÏƓ ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¡¹À¿¼ƓÃÄÂÊÁÂƓ…Ãļµ¼Å´•Ɠ¾ƓÁ¹µÆƓ¸¼ÁƓÿÑϞƓøƓ£Â¿ÒÄ Á½Ɠ»¶¹»¸Â½ Ɠ¸ÄƷ½ƓrƓøƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶÆÑ̹½ƓѺÁ½Ɠ»¶¹»¸Â½ Ɠ¼ƓÅ´ ¾Â¹Ɠÿº¹Á¼¹Ɠ¸¹¿ƓϞÂÈÄ´ÁÒ¹ÅϞÒƓÁ´ƓÃÄÂÅÒº¹Á¼¼Ɠ¶Ϟ¹½Ɠж¿Ñɼ¼Ɠÿ´ Á¹ÅÎ Ɠ˵ÂƓÐÅÂƓ¾´»´¿ÂϞÏƓÁ¹ƓÅ´¾ƓÂļ¹ÁÅ´ ɼÒƓ»¹ÀÁ½ƓÂϞ¼ƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓøƓ¸¹½ϞŶ¼ ¹ÀƓÃļ¿¼¶Á·ÂƓÐÇǹ¾Å´ £ÂʹÀÆƓ ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ ÿ´Á¹ÅƓ ¶Î»Î¶´ ¹ÅƓ ¼»À¹Á¹Á¼¹Ɠ Âļ¹ÁŴɼ¼Ɠ ÂϞ¼Ɠ ¶Ä´Ì¹ Á¼ÒƓž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¡¹À¿ÒƓrƓÁ¹ƓË´Ä Ɠ ´Ɠп¿¼ÃϞ¼¸ Ɠ˵ÂƓÐÅÂƓÁ¹Ɠ¼» »´ƓÃļ¿¼¶Á½Ɠ ¸¹ÇÂÄÀ´É¼¼Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ¶¹¿¼Ê¼Á´Ɠ¾ÂÅÂĽƓ ϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ ¶Ϟ¹·ÂƓ ÿÀ¹ÅÄ´ Ɠ ¡¹À¿ÒƓ ϞÅ´ ¿´Ɠп¿¼ÃϞ¼¸ÂÀƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓÂÁ´ƓµÎϞÅ ÄÂƓ¾ÄÆżÅϞÒƓ¼Ɠ¹¹ƓÄ´ϞÅÒÁÆ¿´ƓɹÁÅĵ¹º Á´ÒƓ Ϟ¼¿´Ɠ ÃÂùĹ¾Ɠ о¶´ÅÂÄ´Ɠ Á´Ë´Ɠ ÿ´ Á¹Å´ƓÁ´ƓƓ¾ÀƓÅ¿̹ ƓʹÀƓ¶¸Â¿ÏƓÿÒÄ Á½ƓÂϞ¼ Ɠ¡¹À¿ÑƓÀºÁÂƓßϞÅ´¶¼ÅÏƓ¾´¾Ɠ ªÂË Ɯ Ɯ¥Ã¼Ê¼ÀµƔÂúɺÄļ¼ƔÁļƔ Á¹¾¼½ƓϞ¼ÀÀ¹ÅļÊÁνƓË´Ä ƓÁ´Ɠ¾ÂÅÂÄνƓ ·ÃµÌºÀ¼ʙƔ¾µÀºÅÎƔ2ƔqƔ·ƔµÄ¼¿¿ºÁ´¿Âº¹ÁƓ о¶´ÅÂļ´¿ÏÁνƓ …ÃÂÒϞ•Ɠ ¼¿¼Ɠ Åü¼Ɣļ¾ Ɣ¹º½ÄÅ·ÆÑ̼ÈƔÄÁƔÄÅÁÃÁ…µÄÆʕƓ rƓ ÆÅ¿̹Á¼¹Ɠ ¶¸Â¿ÏƓ о¶´ÅÂÄ´ Ɠ ÀÎƔÀº¶ºÄÀÁ¸ÁƔź¾µƔ*ƔÀµƔÐʍ·µÅÁü¶Ɠ ¾ÂÅÂÄÂÀƓ ϞÂϞŸÂÅÂʹÁƓ ¼»µÎžƓ À´Ϟ µ¾ÏÀÁºƔƒ·»¹Æżº“Ɣ¾µÀºÅÎ 230 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ  Ɯ ¢Á¿ºÀÅƔ Âü¾¼·ÀÎÈƔ ļ¾ Ɣ ¹º½ÄÅ·ÆÑ̼ÈƔ ÀµƔ Ðʍ·µÅÁüµ¾ÏÀÁºƔ ·»¹ÆżºƔ ·ÃµÌµÑ̺½ÄʙƔ¾µÀºÅÎ ƔÄÁÈõÀʙºÅƔ Ä·ÁºƔ ÀµÂõ·¾ºÀ¼ºƔ ÂüƔ ¾Ñ¶Á¿Ɣ ÂÁ¾ÁʌºÀ¼¼Ɣ ÄÂÆÅÀ¼ʍµƔ ÀµƔ Áö¼Åº

ϞÎ Ɠ›¿¼ºÁÒÒƓ¹·ÂƓÊ´ϞÅÏƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ƓÃļÅÒ·¼¶´¹ÅϞÒƓ¾Ɠ˳ÆÁ¹ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ˳ÆÁ´ƓÁ¹Ɠ ¶ƓÿÑϞ¹Ɠ´ƓÂÁ´ƓÅ´ÀƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹ƓµÎ¶´¹Å Ɠ¸´¿ÏÁÒÒƓrƓϞ¿´µ¹¹ Ɠ±Å¼ƓϞ¼¿ÎƓ Ä´»Á½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÈƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓɹÁÅÄ´ƓÀ´ϞϞƓ ¸¹½ϞŶÆÑÅƓÁ´Ɠ¶Ä´Ì´ÑÌÆÑϞÒƓ¡¹À¿Ñ Ɠ¼Ɠ¼ÈƓÄ´»Á¼É´ƓϞÅ´Ä´¹ÅϞÒƓÅ´¾ƓඹÄÁÆÅÏƓ¡¹À¿Ñ ƓÊŵÎƓÃÂϞÅ´¶¼ÅÏƓÂϞÏƓ¹¹Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁÂƓ ¿ÆÁÁ½ƓÂĵ¼Å¹ Ɠ˲ÂÁ¹ÊÁ ƓÐÅÂƓÁ¹ƓƸ´¹ÅϞÒƓ˳ÆÁ´ƓϞ¿´µÂ¶´Å´ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓÂÁ´Ɠ µÈ¸¼ÅƓ¡¹À¿ÑƓÃÂƓ¾ÄÆ·Æ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¾ƓµÂ¿ÏËÂÀÆƓÀÂÀ¹ÁÅÆƓ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´Ɠ¸Â µ´¶¿Ò¹ÅϞÒƓÁ¹µÂ¿Ï˽ Ɠ¸¹½ϞŶÆÑ̼½Ɠ¶ƓÃÂùĹÊÁÂÀƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼¼ Ɠ±ÅÂƓ »´ϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÂϞÏƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¡¹À¿¼ƓÃÂÁ¹ÀÁ·ÆƓÃĹɹϞϞ¼Ä¶´ÅÏƓ»¹ÀÁ´ÒƓ ÂϞÏƓ…ȸ¼Å•ƓÃÂƓ¾ÂÁÆϞÆ ƓÁÂƓƷ¿Ɠ ¹¹ƓÁ´¾¿ÂÁ´Ɠ¾ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓÂĵ¼ ÅÎƓ Á¹Ɠ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ ļϞ Ɠ  Ɠ ¦ÂƓ º¹Ɠ Ϟ´À¹Ɠ ÃļϞȸ¼ÅƓ ÆƓ »Á´ ¾ÂÀ·ÂƓ ¶Ϟ¹ÀƓ ¶Â¿Ê¾´ Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ ¹·ÂƓ Ä´Ϟ¾ÄÆżÅÏƓϞ¼¿´ƓÅÒº¹ϞżƓϞÅ´ Ä´¹ÅϞÒƓÂÃľ¼ÁÆÅÏƓ¹·ÂƓÁ´Ɠÿ Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ ÿº¼ÅÏƓ ÂϞÏƓ ¶Ä´Ì¹Á¼Ò ·Âļ»ÂÁÅ´¿ÏÁ Ɠ´ƓÀÂÀ¹ÁÅƓÐŽƓ Ϟ¼¿ÎƓ Á´ÃÄ´¶¿¹ÁƓ ùÄùÁ¸¼¾Æ ¿ÒÄÁÂƓ ÂϞ¼Ɠ ¼Ɠ ùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄ ÁÂƓ ÀÂÀ¹ÁÅÆƓ ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´Ɠ ¾ÂÅ ÄνƓ ¶Ϟ¹·¸´Ɠ Á´ÃÄ´¶¿¹ÁƓ ¶¸Â¿ÏƓ ÂϞ¼Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼Ò Ɠ˰» »´ƓÃÂϞÅÂÒÁ ÁÂƓ ¸¹½ϞŶÆÑ̹·ÂƓ ÃÂùĹÊÁ ·ÂƓÀÂÀ¹ÁÅ´ƓϞ¼¿ƓÃļϞȸ¼ÅƓ¼» À¹Á¹Á¼¹ƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒƓ¶¹¾ÅÂÄ´Ɠ ÀÂÀ¹ÁÅ´Ɠ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´ƓÃļƓϞÂÈÄ´ Á¹Á¼¼Ɠ¹·ÂƓÀ¸ƿÒ Ɠ¶ƓĹ»Æ¿ÏÅ´ ªÂË Ɯ Ɯ¥ÃºÉºÄļʙƔ»º¿ÀÁ½ƔÁļƔÄƔ¿º¾ʍ¼¿¼Ɣ ÀÆŵɼÁÀÀο¼ƔʍÁ¾º¶µÀ¼ʙ¿¼ ŹƓÂϞÏƓ¶Â¿Ê¾´Ɠȸ¼ÅƓÃÂƓ¾ÂÁÆϞÆ ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˷˵˼˽˰̏ ˾́̌ 231

ªÂË Ɯ  Ɯ ¥ÃºÉºÄļʙƔ §º·ºÃÀÁ¸ÁƔÂÁ¾ÑĵƔ¿¼ÃµƔ·ÁʍÃƸƔÁļƔÐʍ¾¼Âżʍ¼ ƔºÃºÀ¹¼ʍƾʙÃÀÁ½Ɣ Áö¼Ɣŵ¾ÏÀÁ½Ɣ ¾ÁÄʍÁÄ Å¼Ɣžº¿¾¼ Ɣ¥ÆÀʍżÃÀµʙƔ ÄÅú¾ʍµƔ·ƔɺÀÅúƔÂÁʍµ»Î·µºÅƔ ºú¿ºÌºÀ¼ºƔ ÂÁ¾ÑĵƔÐʍ¾¼Âżʍ¼

¢µÄ´Å¼Å¹Ɠ¶Á¼À´Á¼¹ƓÃĹɹϞϞ¼ÒƓ¶Â¿Ê¾´ƓÃļϞȸ¼ÅƓ¶ƓÅÆƓº¹ƓϞÅ ÄÂÁÆ Ɠ¾Æ¸´ƓÂÁƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒ Ɠ´ƓÆƓ¡¹À¿¼ƓrƓÁ´ÂµÂÄÂÅ Ɠ¶ƓÃÄÂż¶ÂÿºÁÆÑ Ɠ £ÂʹÀÆƓÄ´¶¼Å´É¼ÒƓϞÅ´Ä´¹ÅϞÒƓÿº¼ÅÏƓ¶Â¿Ê¾Ɠÿ´ËÀÒ Ɠ´ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ Ϟ¼¿ Ɠ¸¹½ϞŶÆÑ̼ÈƓϞÂƓϞÅÂÄÂÁÎƓ˳ÆÁÎ ƓϞÅ´Ä´¹ÅϞÒƓÃÂϞÅ´¶¼ÅÏƓÂϞÏƓ¶Ä´Ì¹ Á¼ÒƓùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁÂƓÿÂϞ¾ÂϞżƓÂĵ¼ÅÎ ƓÅ Ɠ¹ ƓÀÂÀ¹ÁÅÎƓϞ¼¿Ɠ¸¹½ϞÅ¶Æ ÑÅƓ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÈ ˲´¾ƓÃÄÂÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÃĹɹϞϞ¼ÒƓÂϞ¼Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹Ɠ¢Ê¹ÁÏƓÃÄ ϞÅÂƓrƓÿÑϞÎƓÁ´Ë¹·ÂƓÀ¼Ä´Ɠ…·Æ¿ÒÑŕƓÃÂƓÁ¹µÆƓϞƓùļ¸ÂÀƓ¾¿ÂƓƓÅÎϞ Ɠ

ªÂË Ɯ Ɯ¥ºÃ¼Á¹ƔÁ¶Ìº½ƔÂúɺÄļ¼Ɣ »º¿ÀÁ½Ɣ ÁļƔ ÄÁÄŵ·¾ʙºÅƔ ƔƔ ¾ºÅ Ɣ ¡ÆÀµƔ ¼Ɣ §Á¾ÀɺƔ Ĺ·¼¸µÑÅƔ ÅÁÊʍÆƔ ·ºÄºÀÀº¸ÁƔ õ·ÀÁ¹ºÀÄÅ·¼ʙƔ ʍƔ »µÂµ¹ÆƔ ¡ÆÀµƔqƔÀµƔ ȷ¸Á¹ Ɣ§Á¾ÀƔɺƔqƔ ÀµƔ ȷ¸Á¹ Ɣ š¾¼ʙÀ¼ºƔ ¾µÀºÅ Ɣ Âü·Á¹ʙ̺ºƔʍƔÀµʍ¾ÁÀÆƔÐʍ¾¼Âżʍ¼ ƔÆ¿ºÀÏ˵ºÅƔ·º¾¼ƔʼÀÆƔÁ¶Ìº½ƔÂúɺÄļ¼ƔÀµƔ ȷ

232 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

¿¹Å Ɠ˴ÎƓϞƓ¶´À¼ƓÐÅ·ÂƓÁ¹Ɠ»´À¹Ê´¹ÀƓ¾Â·¸´ƓÀÎƓµÎ¿¼ƓÀ´¿¹ÁϾ¼À¼ ƓÁ´ÀƓ Ϟ¾´»´¿¼ ƓÊÅÂƓ£Â¿ÒÄÁ´ÒƓ»¶¹»¸´Ɠš¿ÏÇ´ƓϞÂƓ»¶¹»¸¼ÒƓ˴´¿Â½Ɠ˴¹¸¶¹¸¼ÉÎƓ ¶Ϟ¹·¸´ƓÁ´ƓϞ¹¶¹Ä¹ Ɠ¼ƓÀÎƓ¶ƓÐÅÂÀƓƵ¹º¸´¹ÀϞÒ Ɠ˵´Ë¼Ɠ¸¹Å¼Ɠź¹ƓµÆ¸ÆÅƓ¸Æ À´ÅÏ ƓÊÅÂƓÂϞÏƓ¡¹À¿¼ƓϞÀÂÅļÅƓÁ´ƓÐÅÆƓ»¶¹»¸Æ ƓÁÂƓƺ¹ƓÃÄ´ÃÄ´ÃÄ´ÃÄ´¶ÁÆ ¾¼ƓµÁ´Äƺ´Å ƓÊÅÂƓÁ¹ÅƓrƓÊÆÅÏƓ¶ƓϞÅÂÄÂÁÆ Ɠž´¿Ï˹ƓÂÁ´ƓµÆ¸¹ÅƓÃĸ¿º´ÅÏƓ ·Æ¿ÒÅÏƓ¼ƓʹĹ»ƓƓÅÎϞ Ɠ¿¹ÅƓ¾´º¹ÅϞÒƓÄÒ¸ÂÀƓϞƓš¿ÏǽƓ˳¼ÄÎ Ɠ¼»¶¹ϞÅÁ½Ɠ ¶Ϟ¹ÀƓ»¶¹»¸Â½ƓøƓÁ´»¶´Á¼¹ÀƓœ¹·´ Ɠ˰Ɠ¸¿ÒƓÅ¹È Ɠ¾ÅÂƓµÆ¸¹ÅƓº¼ÅÏƓÁ´Ɠ¡¹À ¿¹ƓʹĹ»ƓƓÅÎϞ Ɠ¿¹Å ƓÿÒÄÁ½Ɠ»¶¹»¸Â½ƓµÆ¸¹ÅƓϞ¿Æº¼ÅÏƓÂʹÁÏƓÒľ´ÒƓ·Â ¿ÆµÂ¶´Å´ÒƓœ¹·´ Ɠ£ÂÅÂÀƓÂϞÏƓÃĸ¿º¼ÅƓϞ¶Â¹Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹Ɠ¼ƓʹĹ»ƓƓÅÎϞ Ɠ ¿¹ÅƓ¶¹ÄÁ¹ÅϞÒƓ¾ƓÁÎÁ¹ËÁ¹½ƓÁ¹¶»Ä´ÊÁ½Ɠ£Â¿ÒÄÁ½Ɠ»¶¹»¸¹ƓļϞ Ɠ Ɠ Ɠ ±ÅÂƓÃÄÂɹϞϞƓ¼ÁŹĹϞ¹ÁƓ¸¿ÒƓ¼ϞÅÂļ¾Â¶ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓĹ¾ÂÁϞÅÄƼÄÆÑÅƓ ϞµÎżÒƓÃÄÂ˿· ƓœƓÊ´ϞÅÁÂϞż ƓµϞƺ¸´¿ϞÒƓ¶ÂÃÄÂϞ Ɠ¾´¾ƓϞÅļŹ¿ÒÀƓ üĴÀ¼¸Ɠ Ÿ·¼ÃÅ´Ɠ Ƹ´¶´¿ÂϞÏƓ ¼ÈƓ Âļ¹ÁżÄ¶´ÅÏƓ ʹÅÎĹƓ ÅÎϞÒʹ¿¹Å¼ÒƓ Á´»´¸ Ɠ˵ÂƓϞƓÅ·ÂƓ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ»¹ÀÁ´ÒƓÂϞÏƓÁ´ƓÇÂÁ¹ƓƓÅÎϞÒÊƓ¿¹ÅƓÂüϞ´¿´Ɠ »´À¹ÅÁÆÑƓ¸Æ·Æ Ɠ¼ƓÁƺÁÂƓÆʼÅζ´ÅÏ ƓÊÅÂƓ¶ÂƓ¶Ä¹À¹Á´Ɠ¸Ä¹¶Á¼ÈƓ¹·¼ÃÅÒÁƓ µ»Ĺ¶´¹À¹ƓϞƓŽƓº¹ƓÅÂʾ¼Ɠ¡¹À¿¼Ɠ»¶¹»¸Á¹ƓÁ¹µÂƓµÎ¿ÂƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÁ¹Ɠ Å´¾¼À Ɠ¾´¾ƓϞ¹·Â¸ÁÒƓÁ¹µ¹ϞÁνƓϞ¶Â¸ƓµÎ¿Ɠö¹ÄÁÆÅƓà¸ÄÆ·ÂÀÆ Ɠ¼ƓϞÅ ÄÂÁÎƓϞ¶¹Å´ƓϞÀÂÅĹ¿¼ƓÁ´Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓϞ»¶¹»¸¼Ò ŸϞ¿¼Ɠ¶Á¼À´Å¹¿ÏÁÂƓÃÂϞÀÂÅĹÅÏƓÁ´Ɠ¾Ä¼¶ÆÑ Ɠ¶ÎüϞζ´¹ÀÆÑƓÁ´ƓÁ¹ µ¹Ɠ »¹ÀÁ½Ɠ ÂϞÏÑ Ɠ ÅÂƓ ÀÎƓ ƶ¼¸¼À Ɠ ÊÅÂƓ Á´Ɠ Á¹¹Ɠ Á´¿Âº¹ÁƓ À¹¿¾¼½Ɠ ÅĹ ÀÂÄƓ ļϞ Ɠ  Ɠ Ɠ ¸¶¼·´ÒϞÏƓ ÃÂƓ ¾ÂÁÆϞÆ Ɠ ÂϞÏƓ ¡¹À¿¼Ɠ Á¹ÀÁ·ÂƓ þ´ ʼ¶´¹ÅϞÒ Ɠ±ÅÂƓÁ´»Î¶´¹ÅϞÒƓÁÆŴɼÂÁÁÎÀƓ¸¶¼º¹Á¼¹À Ɠ¢ÁÂƓϞ¶Ò»´ÁÂƓϞƓ ŹÀ ƓÊÅÂƓøƓÃļ¿¼¶ÁÎÀƓ¶¿¼ÒÁ¼ ¹ÀƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ÿÂϞ¾ÂϞÅÏƓ ¿ÆÁÁ½Ɠ ÂÄ µ¼ÅÎƓ…·Æ¿Ò¹Å•ƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓÿ Ϟ¾ÂϞżƓ о¿¼Ãż¾¼ Ɠ ¶¹¾ÅÂÄƓ ¸¹½ϞÅ ¶ÆÑ̹·ÂƓÁ´Ɠ¡¹À¿ÑƓÀÂÀ¹ÁÅ´ƓϞ¼¿Ɠ Ϟ¿¹·¾´Ɠ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ ¼Ɠ ÂϞÏƓ ¡¹À¿¼Ɠ ¼» »´ƓÐÅ·ÂƓþ´Ê¼¶´¹ÅϞÒ œÄ¹ÀÒƓ ÂÅƓ ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ ¶Ɠ ºÆÄÁ´ ¿¼ϞÅϞ¾¼ÈƓ ÃƵ¿¼¾´É¼ÒÈƓ ÃÄÂϞ¾´ ¾¼¶´¹ÅƓ …Ϟ¹ÁϞ´É¼Ò•Ɠ ¾´¾Â¹ ÅÂƓ »¹À ¿¹ÅÄÒϞ¹Á¼¹Ɠ ¼¿¼Ɠ ÉÆÁ´À¼Ɠ ·¸¹ Á¼ µÆ¸ÏƓ ¶Ɠ ³ÃÂÁ¼¼Ɠ Ãļ¶¹¿ÂƓ ¾Ɠ ÅÂÀÆ Ɠ ÊÅÂƓ Ϟ¸¶¼ÁÆ¿´ϞÏƓ »¹ÀÁ´ÒƓ ÂϞÏ Ɠ ˲´¾Ɠ ÃÄ´¶¼¿Â ƓÐÅÂƓÁ¹¶¹ÄÂÒÅÁ¹Ɠ¶Ä´ÁϹ Ɠ ¢¸Á´¾ÂƓ Å´¾Â½Ɠ ÐÇǹ¾ÅƓ rƓ Ϟ¸¶¼·Ɠ ªÂË Ɯ Ɯ§¾ÁʌÀÁºƔ¹·¼ʌºÀ¼ºƔ»º¿ÀÁ½Ɣ ÂϞ¼Ɠ ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ ÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓ àÁļƔ¿ÁʌÀÁƔÂú¹Äŵ·¼ÅÏƔʍµʍƔÄÆ¿¿ÆƔÂúɺÄļ¼Ɣ¼ƔÀÆŵɼ¼ ¶¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´Á¹ÅÎƓrƓĹ´¿ÏÁÂƓϞÆ ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˷˵˼˽˰̏ ˾́̌ 233

ªÂË Ɯ Ɯœ·¼ʌºÀ¼ºƔĺ·ºÃÀÁ¸ÁƔ¸ºÁ¸ÃµÇ¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔÂÁ¾ÑĵƔ ÂÁƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ žº¿¾¼Ɣ·Ɣp Ɣ¸¸ Ɣ §ÅÁÃÁÀµƔʍ·µ¹ õŵƔqƔƔ¿ Ɣ

̹ϞŶƹŠƓžÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓÀÎƓ·Â¶Âļ¿¼ƓÂƓöÂÄÂÅ´ÈƓÂϞ¼Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓÂÅÁ Ϟ¼Å¹¿ÏÁÂƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓŹ¿ Ɠ´ƓÐÅÂƓ¶Â»ÀºÁ ƓÅ¿ϾÂƓ¹Ϟ¿¼Ɠ¹ϞÅÏƓ¶Á¹ËÁ¼½Ɠ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ƓÀÂÀ¹ÁÅ´ƓϞ¼¿ Ɠ˵ÂƓ¸´º¹Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹ÅƓ¼ƓÂϞÏƓϞÅÄ ·ÂƓϞµ¿Ñ¸´¹ÅƓϞ¶ÂÑƓÂļ¹ÁŴɼÑƓ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ Ɠ¶ƓŹ¿¹Ɠ¡¹À¿¼ƓÐÅ´ƓÂϞÏƓ Àº¹ÅƓ¾Â¿ÎÈ´ÅÏϞÒƓ¼» »´ƓÁ¹Ä´¶ÁÂÀ¹ÄÁ·ÂƓÄ´Ϟß¹¿¹Á¼ÒƓÀ´ϞϞÎƓ¼ƓŹ ʹÁ¼ÒƓ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¶ÁÆÅļƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ±ÅÂƓÃÄÂϞŽƓÀ¹È´Á¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓÐÇǹ¾Å Ɠ Á´»Î¶´¹ÀνƓ ˽ȼȿÇÕÆÂLj ÄÈÅÀ¼»ÇÂÙÆÂLj ÌÀÅ»Lj Ç»Lj ÈËÂLj ½Ê»ÓÀÇÂÙ Ɠ ¼Ɠ ¶Ɠ Ϟ¿ÆÊ´¹Ɠ¡¹À¿¼ƓÂÁƓÂʹÁÏƓϞ¿´µ Ɠ˲ÂÂĸ¼Á´ÅÎƓ¼ϞżÁÁ·ÂƓ·¹Â·Ä´Ç¼Ê¹Ϟ¾Â ·ÂƓϞ¹¶¹ÄÁ·ÂƓÿÑϞ´ƓrƓÅÂʾ¼ Ɠ·¸¹Ɠ¶Ɠ¥¹¶¹ÄÁÂÀƓ˳¹¸Â¶¼ÅÂÀƓ¾¹´Á¹ƓÂϞÏƓ ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¡¹À¿¼ƓÃĵ¼¶´¹ÅƓ¿¹¸ÒÁ½Ɠ¾ÆÿƓ¼Ɠ¶Îȸ¼ÅƓ¶ƓÁ¹µÂ ƓrƓÃÂϞ ÅÂÒÁÁÂƓÀ¹ÁÒÑÅϞÒƓÿÑϞƓ…Á´Ä¹»´¹ÅƓ¾ÄÆ·¼•Ɠ¾¿ÂƓϞŸÁ¹½ƓÅÂʾ¼ƓÁ´Ɠ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼¼ƓÃÂÄÒ¸¾´ƓƓÀ¹ÅĶƓļϞ Ɠ 

˟̀˸˻˸˲˽̋˵̏˲˻˵˽˸̏˽˰˴̀̃˳˸̅˿˻˰˽˵̂˰̅ ¤´»ÆÀ¹¹ÅϞÒ Ɠ¶ƓϞ¼ϞŹÀ´ÈƓ¸ÄÆ·¼ÈƓÿ´Á¹ÅƓϞÂƓϞÃÆÅÁ¼¾´À¼ƓÃļϞȸÒÅƓ Å´¾¼¹Ɠ º¹Ɠ Ò¶¿¹Á¼Ò Ɠ ²Ã¼Å¹Ä Ɠ Á´ÃļÀ¹Ä Ɠ rƓ ÂʹÁÏƓ À´ϞϞ¼¶Á´ÒƓ ÿ´Á¹Å´ Ɠ ÆƓ¾ÂÅÂĽƓµÂ¿Ï˹ƓʼϞ¿ÂƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ƓÁ´ƓƓ· Ɠ¼ÈƓ¼»¶¹ϞÅÁÂƓ Ɠ«¹ÅΠĹƓ¹·ÂƓ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼ÈƓϞÃÆÅÁ¼¾´Ɠ¼ÈƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ·´¿¼¿¹¹¶ÎÀ¼ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ ´¿¼¿¹½Ɠ¼ÈƓµÁ´Äƺ¼¿Ɠø¶¹Ä·´ÑÅϞÒƓ¶¿¼ÒÁ¼ÑƓϞÂƓϞÅÂÄÂÁÎƓ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ ¶Ã¿Á¹ƓÂÌÆżÀ Ɠ›¿¼º´½Ë¼½Ɠ¼»ƓÁ¼È Ɠ˰ Ɠ¶¹ϞÏƓþÄÎÅƓ¶Æ¿¾´Á´À¼ ƓϞĹ ¸¼Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓµÂ¿¹¹ƓÿÆϞÂÅÁ¼Ɠ¸¹½ϞŶÆÑÌ¼È ƓÃļʹÀƓÂÁ¼Ɠ¶ÎµÄ´Ϟζ´ÑÅƓ 234 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ Ɯ´Â¼ÅºÃƔ¼Ɣº¸ÁƔʍÃÆÂÀº½Ë¼ºƔÄÂÆÅÀ¼ʍ¼ ƔʉÁ¾¾µʌƔ¼»ƔÇÁÅÁ¸ÃµÇ¼½Ɣ, 1

…¿¼ËÁ¹¹•Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓÁ´ƓϵqƓ¾ÀƓ¶¶¹ÄÈ Ɠ±ÅÂƓžÄÎż¹ƓµÎ¿ÂƓ¶¹ϞÏÀ´Ɠ Á¹Âº¼¸´ÁÁÎÀƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ƓÅ´¾¼ÈƓÀÂÌÁÎÈƓ¶Æ¿¾´Á¶ƓÁ¹Å Ɠ´ƓÅÆÅƓÀ´¿¹ÁÏ ¾Â¹ƓŹ¿ÂƓÄ´»À¹ÄÂÀƓϞƓ˳ÆÁÆ Ɠ¾ÂÅÂĹƓ¸Â¿ºÁÂƓµÎ¿ÂƓµÎƓÂϞÅÎÅÏƓƺ¹Ɠ¸´¶Á Ɠ ´Ɠ¶À¹ϞÅÂƓÐÅ·ÂƓÂÁÂƓÃÎ˹ÅƓº´ÄÂÀƓϞÂƓ¶Ϟ¹ÈƓϞÅÂÄÂÁƓļϞ Ɠ Ɠ¸¹Ɠ¼ϞÅÂÊ Á¼¾ƓÐŽƓÐÁ¹Ä·¼¼ œÆ¿¾´Á¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ´¾Å¼¶ÁÂϞÅÏƓ˰ÂƓµÎ¿´ƓϞÑÄÃļ»ÂÀƓÁ¹Ɠ¸¿ÒƓ¶Ϟ¹ÈƓ»´Ɠ ÿ·Â¸´Ɠ¸ÂƓÅ· Ɠ¾´¾ƓùĶνƓ»ÂÁ¸Ɠø¿¹Å¹¿Ɠ¾Ɠ²Ã¼Å¹ÄÆ Ɠ¸¶´Ɠ´À¹Ä¼ ¾´ÁϞ¾¼ÈƓ ·¹ÂǼ»¼¾´Ɠ ÂÃƵ¿¼¾Â¶´¿¼Ɠ Ä´µÂÅÆ Ɠ ¶Ɠ ¾ÂÅÂĽƓ ÂÁ¼Ɠ Ä´ϞϞʼŴ ¿¼ƓÃļ¿¼¶Á¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ƓÁ´ƓÐÅÂÅƓϞÃÆÅÁ¼¾ Ɠ¢ÁÂƓ¾´»´¿ÂϞÏƓÁ´ ϞÅ¿ϾÂƓ¶¹¿¼¾Â ƓÊÅÂƓϞÃÂϞµÁÂƓ¸¹ÇÂÄÀ¼Ä¶´ÅÏƓŹ¿ÂƓϞÃÆÅÁ¼¾´ ƓšƓÃļƓ ¸¹ÇÂÄÀ´É¼¼Ɠ¶Ϟ¹·¸´Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓŹÿ Ɠ˲·¸´ƓÀÎƓµ¹Ä¹ÀƓ¾ÆϞ¾ƓÈ¿¸ Á·ÂƓÿ´Ϟż¿¼Á´Ɠ¼ƓÁ´Ê¼Á´¹ÀƓÀÒÅÏƓ¹·ÂƓ¶ƓÄƾ´È ƓÂÁƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓÃÂϞ¿¹Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓϞº´Å¼½ƓÀÒ·¾¼À Ɠø´Å¿¼¶ÎÀ Ɠ±ÅÂƓÃļϞȸ¼ÅƓÁ¹ƓÃÂÅÂÀÆ Ɠ ÊÅÂƓÄƾ´ƓÁ´·Ä¹¿´Ɠ¹·ÂƓϞ¶Â¼ÀƓŹÿÂÀƓÅÂÊÁÂƓÅ´¾Ɠº¹ƓÿÆʼÅϞÒ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¹·ÂƓ ÿÑ̼ÅÏƓ¶ƓÈ¿¸ÁÎÈƓżϞ¾´È Ɠ´ƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓ¸¹ÇÂÄÀ´É¼ÒƓ¶¿Âº¼¿´Ɠ¶Ɠ Á¹·ÂƓÀ¹È´Á¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓÐÁ¹Ä·¼Ñ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓÃŵĴ»Â¶´¿´ϞÏƓ¶ƓŹÿ¶ÆÑ ˟̀˸˻˸˲˽̋˵ ̏˲˻˵˽˸̏ ˽˰ ˴̀̃˳˸̅ ˿˻˰˽˵̂˰̅ 235

ªÂË Ɯ ƜŸÁ ƔÄÂÆÅÀ¼ʍƔ´Â¼ÅºÃµ Ɣȵõʍźü»ÆºÅÄʙƔÁ¶¼¾¼º¿Ɣµʍż·ÀÎÈƔ·Æ¾ʍµÀÁ· Ɣ§Âõ·µƔ ÀµƔ»µ¹Àº¿Ɣ¾µÀºƔÂÃÁ¼ÄÈÁ¹¼ÅƔ¼»·ºÃʌºÀ¼º ƔªÁÅÁƔ, 1

˵ÂƓÃÂʹÀÆƓÇÂÄÀ´ƓϞÃÆÅÁ¼¾´ƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓÃļ¿¼¶Â¶ƓϞÂƓ ϞÅÂÄÂÁÎƓ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ˲´»´¿ÂϞÏƓµÎ ƓϞÅ´¿Ɠ¸¼ÁƓÄ´»Ɠп¿¼ÃϞ¼¸ÂÀ Ɠ¸¶¼·´ÒϞÏƓ ÃÂƓ¾ÄƷ¶½ƓÂĵ¼Å¹Ɠ¼ƓϞ¼ÁÈÄÂÁÁÂƓ¶Ä´Ì´ÒϞÏ Ɠ¾´¾ƓÁ´Ë´Ɠ˳ÆÁ´ ƓrƓ¼ƓÁ¹ÅƓà¶Â¸´Ɠ¸¿ÒƓÃÂϞ¿¹¸ÆÑ̼ÈƓ¼Ϟ¾´º¹Á¼½ƓÇÂÄÀÎ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓÄÒ¸ÂÀƓϞƓ˰ÂƓ¹ϞÅÏƓ¼Ɠ ¸ÄÆ·¼¹ƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ Ɠ¼Ɠ¶Ϟ¹ƓÂÁ¼Ɠ»´ϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ¹¹ƓÂĵ¼ÅÆƓÁ¹ÀÁ·ÂƓϞÀ¹Ì´ÅÏϞÒƓ ÅƸ´ ϞѸ´Ɠ˰ÂƓÅÂƓÃļµ¿¼º´¹ÅϞÒƓ¾Ɠ²Ã¼Å¹ÄÆ ƓÅÂƓƸ´¿Ò¹ÅϞÒ Ɠ¡Á´Ê¼Å ƓÃļ ¿¼¶Á¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹ƓÅÂƓÂϞ¿´µ¹¶´ ¹Å ƓÅÂƓÆϞ¼¿¼¶´¹ÅϞÒ Ɠ¼ƓÇÂÄÀ´Ɠ Ź¿´Ɠ¶Ϟ¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒ ¤´ÁÏ˹Ɠ ÀÎƓ Á¹Ɠ ÆÃÂÀ¼Á´ ¿¼ƓÂƓÃļ¿¼¶´ÈƓ¶ƓŶ¹Ä¸ÂÀƓŹ ¿¹Ɠ¡¹À¿¼ ƓÁÂƓÂÁ¼ Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ ƓÅ º¹Ɠ¹ϞÅÏ ƓÃÄ´¶¸´ ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓ¶Î Ϟ¾¼¹ƓrƓÃÂÄÒ¸¾´ƓƓϞÀ ƓŸϞ¿¼Ɠ ¶ÎƓÃÂϞ¼¸¼Å¹ƓÊ´Ϟ¶Ɠ˹ϞÅÏƓÁ´Ɠ Ϟ¶Â¼ÈƓ À¹ϞÅ´È Ɠ ÅÂƓ µ¿´·Â¸´ÄÒƓ Ãļ¿¼¶´ÀƓ Ϟ´ÁżÀ¹ÅĶƓ Á´Ɠ ¸¶´¸É´ÅÏƓ …÷ƿҹŹ•Ɠ ÂÅÁ Ϟ¼Å¹¿ÏÁÂƓɹÁÅÄ´Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ±ÅÂƓ ¾Â¿¹µ´Á¼¹Ɠ¸¿ÒƓʹ¿Â¶¹¾´ Ɠ¾Â Á¹ÊÁ ƓÁ¹ÂÌÆżÀ ƓÁÂƓ·¹ÂǼ »¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ ÃļµÂÄÎƓ ¹·ÂƓ Ĺ·¼ ϞÅļÄÆÑÅ ªÂË Ɯ Ɯ·ÃÁµ ƔÄÂÆÅÀ¼ʍƔ´Â¼ÅºÃµƔÁ¶Ì¼½Ɣ·¼¹Ɣ¼ƔÅú̼ÀÎƔ·Ɣ¾º¹ʙÀÁ½ƔʍÁú ƔªÁÅÁƔ, 1

236 

 8. ˟̀˸˻˸˲̋ ˸ ˾̂˻˸˲̋ ˲{ ˼˾̀̏̅ ˸ ˲ ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹ ́˸́̂˵˼˵

ªÂË Ɯ Ɯ¡º¹ʙÀκƔÅÁÃÁÄÎƔÀµƔ·ÃÁº

œƓ ÂÅ¿¼Ê¼¹Ɠ ÂÅƓ »¹ÀÁ½Ɠ Ŷ¹Ä¸¼ Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ ˰ÂƓ »´Ɠ ¾´º¸Î½Ɠ ÂÄ µ¼Å´¿ÏÁνƓ ùļ¸Ɠ ¾Â¿¹µ¿¹ÅϞÒƓ ϞƓ ÀÁ·¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ½Ɠ ´Àÿ¼ÅƸ½ Ɠ ›Â¿ÏË´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¸¹ÇÂÄÀ´É¼¼ƓÄ´ϞϞ¹¼¶´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ¶¼¸¹ƓŹÿ´Ɠ¼ƓÁ´·Ä¹¶´ ¹ÅƓÁ¹¸Ä´ Ɠ˵´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ¾ϞŴż ƓÁ¹Ɠ¶¼¸ÁÂƓÀ¹Å¹ÂļÅÁÎÈƓ¾Ä´Å¹Ä¶ Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ ¶Æ¿¾´ÁÎƓ ÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ »´µÄ´Ϟζ´ÑÅƓ ¶ϞÑƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ Ϟ¶¹ º¼ÀƓ¶¹Ì¹ϞŶÂÀ Ɠ¥Å¼ÅƓƸ´ÄÁÂÀÆƓ¾Ä´Å¹ÄÆƓµĴ»Â¶´ÅÏϞÒ Ɠ¾´¾Ɠ¿¹ÅƓʹ Ĺ»ƓϞÅÂƓ¹·ÂƓ»´ϞÎôÑÅƓÃĸƾÅÎƓ¼»¶¹Äº¹Á¼ÒƓϞÂϞ¹¸Á¼ÈƓ¶Æ¿¾´Á¶ Ɠ¤´ µÂÅ´ÑÅƓÂÁ¼ƓÁ¹ÃĹÄζÁÂƓ¼ƓÂʹÁÏƓÀÂÌÁ Ɠ¾ƓÐÅÂÀÆƓ¸Âµ´¶¿ÒÑÅϞÒƓÄ´» ¿ÂÀÎƓ¶Ɠ¾ÂĹƓÿ´Á¹ÅÎ ƓʹĹ»Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¼»ƓÁ¹¸ÄƓ¶ÎŹ¾´¹ÅƓÄ´»Á¹Ɠ¶¹Ì¹ ϞŶ Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓϞ¹Ä´ Ɠ£Ä¼Ɠ¶ÎϞ¾½ƓŹÀùĴÅÆĹƓÂÁ´ƓŹÀÁ¹¹Å ƓÃÂÐÅ ÀÆƓϞÅÄÆÒƓ¼»Ɠ¾Ä´Å¹Ä´Ɠ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓʹÄÁ½ ƓšƓϞ¶¹Å¿Î½Ɠµ¸¾Ɠ¶Æ¿¾´Á´ƓrƓ ÂϞÅζ˹¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ Ɠ¾ÂÅÂĹƓÂô¸´¹ÅƓ¶Â¾ÄÆ· Ɠ˵´ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹Å¹Ɠ¶Î µÄÂ˹ÁÁ¹Ɠ¼»Ɠ¶Æ¿¾´Á´Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓµÎÊÁÂƓÅÂÄÀ»¼ÅϞÒƓ¶Â»¸ÆÈÂÀƓ¼Ɠô ¸´¹ÅƓµ¿¼»¾ÂƓ¾Ɠº¹Ä¿Æ ƓµĴ»ÆÒƓ¾ÂÁÆϞ Ɠ´ƓÁ´Ɠ˰ÂƓ´ÅÀÂϞǹÄÎƓÁ¹Å Ɠ¼ƓÂÁÂƓ ¿¹Å¼ÅƓÃÂƓµ´¿¿¼ϞżʹϞ¾Â½ƓÅÄ´¹¾ÅÂļ¼Ɠ¸´¿¹¾ÂƓ¶ÂƓ¶Ϟ¹ƓϞÅÂÄÂÁÎ Ɠ£Âº´ ¿Æ½ ƓÐÅÂƓÃļÀ¹ÄƓϞ´À·ÂƓÀÂÌÁ·ÂƓÃļ¿¼¶Á·ÂƓÐÇǹ¾Å´Ɠ¶Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ¹ œÅÂĽƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ ƓŸ¶ÄÂô Ɠ¶¹ϞÏƓ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓ¾´¾ƓÁ´Ë´ƓšÁŴľ ż¸´ƓÂÁƓþÄÎÅƓϞÿÂËÁ½Ɠ¿¹¸ÒÁ½Ɠ¾Âľ½ Ɠ¾Â¹ ·¸¹ƓÃÂÅĹϞ¾´¶Ë¹½ϞÒƓ ļϞ Ɠ ϵ Ɠ ƓÅ´¾Ɠ¾´¾Ɠ¹¹Ɠź¹ƓÊÅ ÅÂƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ¸¹ÇÂÄÀ¼ÄƹŠƓ£Â Ϟ¾Â¿Ï¾ÆƓÐÅÂÅƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠø´¿Ï˹ƓÂÅƓ²Ã¼Å¹Ä´ ƓÃļ¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓ»¸¹ϞÏƓ Á¹ƓÅ´¾ƓϞ¼¿¹Á ƓÁÂƓź¹Ɠ¶Ã¿Á¹ƓÂÌÆżÀ Ɠ£Â¸ƓÐŽƓ¿¹¸ÒÁ½Ɠ¾ÂĽƓrƓº¼¸ ¾¼½Ɠ¾¹´ÁƓÁ´ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓϞÁ¼À¾´ÈƓ¶¼¸Á Ɠ¾´¾Ɠ¼»ƓÁ¹¾ÂÅÂÄÎÈƓÄ´»Â˹¸ ˼ÈϞÒƓÅĹ̼ÁƓµÏÑÅƓÇÂÁÅ´ÁÎ Ɠ£Â¸Ɠ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓÃļ¿¼¶ÁÎÈƓϞ¼¿Ɠ¾¹´ÁƓ µÆÄ¿¼Å Ɠ´ƓÁ´Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´¶´ÑÅƓ¼ƓϞÅ´¿¾¼¶´ÑÅϞÒƓ¿¹¸ÒÁιƓÃÂ¿Ò Ɠ ÃÂÊżƓ¾´¾ƓÆƓÁ´ϞƓ¶Ɠ¥¹¶¹ÄÁÂÀƓ˳¹¸Â¶¼ÅÂÀƓ¾¹´Á¹Ɠ¼ƓÆƓµ¹Ä¹·Â¶ƓšÁŴľż ˟̀˸˻˸˲˽̋˵ ̏˲˻˵˽˸̏ ˽˰ ˴̀̃˳˸̅ ˿˻˰˽˵̂˰̅ 237

¸Î Ɠ˰»À¹Ä¹ÁÁ´ÒƓп¹¾ÅÄÂÃĶ¸ÁÂϞÅÏƓº¼¸¾ÂϞżƓ¾¹´Á´ƓŸ¶ÄÂÃÎƓϞ¶¼¸¹ Ź¿ÏϞŶƹÅƓÂƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓϞ¿¹Á´ÒƓ¶Â¸´ Ɠ£ÂʹÀÆƓµÎƓÅ´ÀƓÁ¹ƓµÎÅÏƓº¼» Á¼Ɠ¡´À´Áʼ¶ÂƓµÎ¿ÂƓµÎƓÂÃÆϞżÅÏƓ¶Ɠ¸ÁÆƓ¼»ƓÅĹ̼ÁƓÃļµÂÄƓ¼ƓÃÂϞÀ ÅĹÅÏ Ɠ¾ÅÂƓÅ´ÀƓº¼¶¹Å ˵´Ɠ Ϟ´ÀÂÀƓ ¸¹¿¹Ɠ Á¹Ɠ ¸¿ÒƓ ¶Ϟ¹ÈƓ ÿ´Á¹ÅƓ ¾ÂÁÉÎƓ ϞƓ ¾ÂÁÉ´À¼Ɠ ϞȸÒÅϞÒ Ɠ ˵´ÃļÀ¹Ä ƓÆƓ±Áɹ¿´¸´ ƓϞÃÆÅÁ¼¾´Ɠ¥´ÅÆÄÁ´ Ɠź¹Ɠ¹ϞÅÏƓ¿¹¸ÒÁ´ÒƓ¾ÂÄ´Ɠ¼Ɠ ¾¹´ÁƓøƓÁ¹½ Ɠ˵ÂƓÄ´ϞʹÅÎƓþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÃļ¿¼¶Â¶ƓÁ¹¸Â ϞÅ´ÅÂÊÁ ƓÊŵÎƓø¸¹Äº¼¶´ÅÏƓø¿¹¸ÁνƓ¾¹´ÁƓ¶Ɠº¼¸¾ÂÀƓϞÂϞÅÂÒ Á¼¼ Ɠ˲ÂÁ¹ÊÁ Ɠ¾ÄÂÀ¹ƓÃļ¿¼¶Â¶ƓÆƓ¿ÑµÂ·ÂƓÁ¹µ¹ϞÁ·ÂƓŹ¿´Ɠ¹ϞÅÏƓ¼Ɠ¸ÄÆ ·¼¹Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾¼ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓrƓÁ´ÃļÀ¹Ä ƓÄ´Ϟô¸ƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÎÈƓп¹À¹Á ŶƓÆÄ´Á´ ƓÅÂÄ¼Ò Ɠ¾´¿¼Ò ƓÁÂƓÁ´ƓÀ´¿ÎÈƓÿ´Á¹Å´ÈƓÂÁ¼Ɠ¹¸¶´Ɠ¿¼ƓÀ·ÆÅƓ ¼·Ä´ÅÏƓ»Á´Ê¼ÀÆÑƓÄÂ¿Ï Ɠ¡Á´Ê¼Å Ɠʹ·Â ÅÂƓÀÎƓþ´ƓÁ¹ƓÃÂÁ¼À´¹À £Ä¼¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÊĹ»¶ÎÊ´½ÁÂƓ¶´º¹ÁƓ¸¿ÒƓ»¶¹»¸ Ɠ£ÂʹÀÆƓrƓµƓ ÐÅÂÀƓ¶ƓϞ¿¹¸ÆÑ̹½Ɠ¿¹¾É¼¼

s

9

˟̀˸˻˸˲̋˲˼˸̀˵˷˲˵˷˴ ˸{˳˰˻˰˺̂˸˺

˚˰˺˾˱̀˰˷̃˵̂́̏˴˲˾˹˽˰̏˷˲˵˷˴˰ £Ä¼¿¼¶ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÆÁ¼¶¹ÄϞ´¿ÏÁÎÀƓ¼ƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓ¶Ϟ¹·¸´ Ɠ ¾Â·¸´Ɠ¹ϞÅÏƓ¸¶´Ɠ¶¿¼ÒÑ̼ÈƓ¸ÄÆ·ƓÁ´Ɠ¸ÄÆ·´Ɠµ͹¾Å´ ƓŸϞŹϞŶ¹ÁÁ Ɠ¸¹½ϞÅ ¶Æ¹ÅƓÂÁƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓ¶Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ ƓÁÂƓ¼Ɠ»´Ɠ¹¹Ɠß¹¿´À¼ Ɠ¶ƓÀ¼Ä¹Ɠ »¶¹»¸Ɠ¼Ɠ·´¿´¾Å¼¾ Ɠž¿ÒƓ»¶¹»¸ƓÐÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓÊĹ»¶ÎÊ´½ÁÂƓ¶´º¹Á Ɠ´Ɠ¼Á· ¸´Ɠ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓÇ´Å´¿ÏÁÎÀ «ÅÂƓÃļϞȸ¼ÅƓÃļƓϞµ¿¼º¹Á¼¼Ɠ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹Ɠ¸¶ÆÈƓ»¶¹»¸Ɠ£Ä ϞÅ´ÒƓÁ¹µ¹ϞÁ´ÒƓÀ¹È´Á¼¾´Ɠ·Â¶ÂļÅƓÁ´À ƓÊÅÂƓ¾Â·¸´Ɠ¾ƓµÂ¿¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÂÀÆƓ Ź¿ÆƓ¼»Ɠµ¹Ϟ¾ÂÁ¹ÊÁÂϞżƓø¿¹Å´¹ÅƓ»¶¹»¸´ ƓÅÂƓÂÁ´Ɠ·¼µ´¹ÅƓÐÅÂƓŹ¿ÂƓ¼ƓϞÂƓ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓµÂ¿Ï˹Ɠ¶ÅÂĽƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÃÂƓ·¼Ã¹ÄµÂ¿¹ƓÆȸ¼ÅƓ¶Ɠµ¹Ϟ ¾ÂÁ¹ÊÁÂϞÅÏ ƓŸϞ¿¼ƓµÎƓ»¶¹»¸ÎƓµÎ¿¼Ɠ´µϞ¿ÑÅÁÂƓº¹Ϟž¼À¼Ɠ˴ļ¾´À¼ ƓÅÂƓ ÂÁ¼Ɠ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓÃÄ¿¹Å´¿¼ƓµÎƓ¸Á´ƓÀ¼ÀÂƓ¸ÄƷ½Ɠ¼ƓÁ´¶Ϟ¹·¸´ƓÄ´Ϟ ϞÅ´¶´¿¼ϞÏƓļϞ Ɠ Ɠ´ Ɠ¥Â·¿´ϞÁÂƓ»´¾ÂÁ´ÀƓÁ¹µ¹ϞÁ½ƓÀ¹È´Á¼¾¼ ƓϞµ¿¼º¹ Á¼¹Ɠ¸¶ÆÈƓº¹Ϟž¼ÈƓ˴ĵĴ»ÁÎÈƓŹ¿ƓÁ¹Ɠ¸Â¿ºÁÂƓÃļ¶Â¸¼ÅÏƓ¾ƓµĴ»Â ¶´Á¼ÑƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂƓϞ¶Ò»´ÁÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎ Ɠ˵ÂƓ¶Ɠº¼»Á¼ƓÅ´¾ƓÁ¹ƓµÎ¶´¹Å ¥µ¿¼º´ÒϞÏ Ɠ »¶¹»¸ÎƓ Á´Ê¼Á´ÑÅƓ ¸¹ÇÂÄÀ¼Ä¶´ÅÏϞÒƓ À¹Á¹¹Ɠ À´ϞϞ¼¶ Á´ÒƓ ¶ÎÅÒ·¼¶´¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ п¿¼ÃϞ¼¸ Ɠ µÂ¿ÏË´ÒƓ ÂϞÏƓ ¾ÂÅÂÄ·ÂƓ ϞÁ´Ê´¿´Ɠ Á´ ÃÄ´¶¿¹Á´ƓÁ´ƓɹÁÅÄƓ·Ä´¶¼Å´É¼¼ ƓÁÂƓÃÂƓÀ¹Ä¹ƓÁ´µÂÄ´ƓϞ¾ÂÄÂϞżƓп¿¼Ã Ϟ¼¸Ɠ¼» »´Ɠ¼Á¹Äɼ¼ƓÁ¹ƓÆϞù¶´¹ÅƓÄ´»¶ÂĴʼ¶´ÅÏϞÒ Ɠ›¿¼ºÁÒÒƓÊ´ϞÅÏƓп ¿¼ÃϞ¼¸´Ɠ ÃļÅÒ·¼¶´¹ÅϞÒƓ Ϟ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ ¼Ɠ ÅÂÄÀ»¼ÅƓ ¹·ÂƓ rƓ ¶Ɠ ßθÆ̹½Ɠ ¿¹¾É¼¼ƓÀÎƓÄ´ϞϞÀ´Åļ¶´¿¼ƓÅ´¾Â½Ɠº¹ƓÐÇǹ¾Å Ɠ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓ ˳ÆÁ´Ɠ»´À¹¸¿Ò¹ÅƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ˰» »´ƓÃÂŹļƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÐÁ¹Ä ·¼¼Ɠ¿¹·¾Â¹ƓŹ¿ÂƓϞƓ·¼Ã¹ÄµÂ¿¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÅÄ´¹¾ÅÂļ¼ƓùĹȸ¼ÅƓÁ´Ɠп¿¼Ã żʹϞ¾ÆÑƓÂĵ¼ÅÆ Ɠ˵´Ɠ¶ÅÂÄÂÀƓÃÄÂȸ¹ƓÄ´»À¹ÄƓÂĵ¼ÅÎƓÆÀ¹ÁÏË´¹ÅϞÒ Ɠ Á´ƓÅĹÅϹÀƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¹Ì¹ƓÀ¹ÁÏ˹ Ɠ´ƓÃÂϞ¿¹ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓµÂÄÂŶƓ¶Â ¾ÄÆ·ƓϞ¶Â¹·ÂƓôÄÅÁ¹Ä´ƓŹ¿ÂƓ¶Îȸ¼ÅƓÁ´ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ¾ÄƷ¶ÆÑƓÂĵ¼ ÅÆƓļϞ Ɠ Ɠµ Ɠ±ÅÂƓżüÊÁνƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼ÒƓ¸¶ÆÈƓ»¶¹»¸ Ɠ šƓ¾Æ¸´Ɠ¸¹¿´ϞÏƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓÐżÈƓŹ¿Ɠ˵´Ɠµ¹Ϟ¾ÂÁ¹ÊÁÂϞżƓÆƓÀ´¿Â ·ÂƓŹ¿´ƓµÎ¿´Ɠÿº¼Å¹¿ÏÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼Ò ƓŹùÄÏƓº¹ƓÂÁÂƓÃÂô¿ÂƓÁ´ƓϞ¶Ò ˚˰˺ ˾˱̀˰˷̃˵̂́̏ ˴˲˾˹˽˰̏ ˷˲˵˷˴˰ 239

ªÂË ƜƜ ƜªÁÿ¼ÃÁ·µÀ¼ºƔ¹·Á½ÀÁ½ƔļÄź¿ÎƔ·Ɣú»Æ¾ÏŵźƔÂü¾¼·ÀÁ¸ÁƔ»µÈ·µÅµƔʍƔ¿µÄļ·ÀÁ½Ɣ »·º»¹ºƔ ÂÁ¹¾ºÅµºÅƔ ¿µ¾ºÀÏʍÁºƔ ¿ʙ¸ʍÁºƔ ź¾Á Ɣ Âü¾¼·Ɣ º¸ÁƔ õÄÅʙ¸¼·µºÅƔ¼ƔÅÁÿÁ»¼Å Ɣ·Ɣú»Æ¾ÏŵźƔʺ¸ÁƔÁÀÁƔÄŵÀÁ·¼ÅÄʙƔÄÂÆÅÀ¼ʍÁ¿Ɣ »·º»¹Î Ɣ šÅÁÃÁº Ɣ ¶Á¾ººƔ ¿µÄļ·ÀÁº Ɣ ź¾ÁƔ ¹¾ʙƔ ÂÃÁÄÅÁÅÎƔÀµÃ¼ÄÁ·µÀÁƔ»¹ºÄÏƔʌºÄÅʍ¼¿ Ɣ £µƔ ĵ¿Á¿Ɣ ¹º¾º Ɣ õ»Æ¿ººÅÄʙ Ɣ ¹ºÇÁÿ¼ÃƺÅÄʙƔ ¼Ɣ ÁÀÁ Ɣ ÁÅʺ¸ÁƔ ÐÇǺʍÅƔ¾¼ËÏƔÆļ¾¼·µºÅÄʙ

»´ÁÁÆÑƓÂĵ¼ÅÆ Ɠ»Á´Ê¼Å ƓÿÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓϞÅ´¿´ƓÂÅļɴŹ¿ÏÁ½ Ɠ˲ÅÂƓº¹Ɠ …Ϟ͹¿•ƓÄ´»Á¼ÉÆ œÂ ùĶÎÈ Ɠ ÃļϞȸ¼ÅƓ ¸¹ÇÂÄÀ´É¼Ò Ɠ ¶Ɠ ȸ¹Ɠ ¾ÂÅÂĽƓ »¶¹»¸´Ɠ Á´ ·Ä¹¶´¹ÅϞÒ Ɠ˰Á·¸´ƓÐÇǹ¾ÅƓµÎ¶´¹ÅƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓµÂ¿Ï˼À ƓÊÅÂƓÂÅƓ¼»µÎ ÅÂÊÁ·ÂƓŹÿ´ƓÂÁ´ƓÄ´»µÆÈ´¹Å ƓÁÂƓÃÂÅÂÀƓÄ´ϞϞ¹¼¶´¹ÅƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¼ƓÂϞÅζ´¹ÅƓ¸ÂƓ¼ϞȸÁ½ƓŹÀùĴÅÆÄÎ Ɠ±ÅÂƓÈÂÄÂËÂƓ¸¹ÀÂÁ ϞÅļÄƹÅƓʼϞ¿¹ÁÁ´ÒƓÀ¸¹¿ÏƓŹϞÁ·ÂƓϞµ¿¼º¹Á¼ÒƓ¸¶ÆÈƓ»¶¹»¸ Ɠ˴ÂÀ¹ÁÅƓ ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´ Ɠ¶ƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓÐÁ¹Ä·¼¼ Ɠ¶ƓÐŽƓ¾ÂÁϞ¹Ä¶´Å¼¶Á½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ Ɠ¹Ϟ ŹϞŶ¹ÁÁ Ɠ ϞÂÈÄ´ÁÒ¹ÅϞÒƓ ¼Ɠ Á¼¾Æ¸´Ɠ Á¹Ɠ Ä´ϞϞ¹¼¶´¹ÅϞÒ Ɠ ˴´ϞϞ¼¶Á¹Ɠ Ź¿ÂƓ ÷¿ÂÌ´¹ÅƓÊ´ϞÅÏƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ·ÂƓÀÂÀ¹ÁÅ´Ɠ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´ƓÀ´¿¹ÁϾ·ÂƓŹ¿´Ɠ¼Ɠ Ϟ¼¿ÏÁ¹¹ƓÄ´Ϟ¾ÄÆʼ¶´¹ÅϞÒ Ɠ¡Á´Ê¼Å Ɠ¾´¾´Ò ÅÂƓÊ´ϞÅÏƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÐÁ¹Ä ·¼¼ƓÀ´¿Â·ÂƓŹ¿´ƓÃÂÅĴż¿´ϞÏƓÁ´Ɠƶ¹¿¼Ê¹Á¼¹ƓϞ¾ÂÄÂϞżƓÂϞ¹¶Â·ÂƓ¶Ä´ ̹Á¼ÒƓµÂ¿ÏË·ÂƓŹ¿´Ɠ¼ƓϞ¶Â¹½ƓϞµϞŶ¹ÁÁ½ ¦´¾Â½Ɠº¹Ɠ»´È¶´ÅƓ¶Ã¿Á¹ƓÀº¹ÅƓÃļϞȸ¼ÅÏƓrƓ¼Ɠ¶Ɠ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿Ï ÁÂϞżƓÃļϞȸ¼ÅƓrƓÃļƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼¼Ɠ¸¶ÆÈƓÿ´Á¹ÅƓ¼¿¼Ɠ¸¶ÆÈƓ·´ ¿´¾Å¼¾ Ɠ¼ƓÅ·¸´ƓÐżƓµ͹¾ÅÎƓµÆ¸ÆÅƓ¸¿¼Å¹¿ÏÁ¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓ¾Äƺ¼ÅÏƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ µ̹·ÂƓɹÁÅÄ´ƓÀ´ϞϞ

˟˾́˻˵˴́̂˲˸̏˽˵̀˰˲˽˾˿̀˰˲˽˾˳˾˿˰̀̂˽˵̀́̂˲˰ ˲·¸´ƓÀÎƓ·Â¶Âļ¿¼ƓÂƓ»´¸´Ê¹ƓÅĹÈƓŹ¿Ɠ·¿´¶´Ɠ ƓÄ´»¸¹¿Ɠ…˵¹µ¹ϞÁ´ÒƓ Åļɴ• Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂĽƓ¸ÁÂƓŹ¿ÂƓ¿¹·¾Â¹ Ɠ´Ɠ¸ÄÆ·¼¹Ɠ¸¶´ƓÀ´ϞϞ¼¶Áι ƓÒƓÄ´Ϟ Ϟ¾´»Î¶´¿Ɠ ÃÄÂƓ ÿÂϞżƓ ¤ÂË´ Ɠ ·ĴÁ¼Ê¼¶´Ñ̼¹Ɠ µ¿´ϞżƓ ·Ä´¶¼Å´É¼ ÂÁÁ·ÂƓ ¾ÂÁÅÄ¿ÒƓ À´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓ Ź¿Ɠ ļϞ Ɠ  Ɠ £Ä¼Ɠ ¼ÈƓ ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼¼Ɠ Á¹Ä¹¸¾ÂƓ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓϞ¼ÅÆ´É¼Ò Ɠ¾Â·¸´Ɠ¸ÁÂƓ¼»ƓŹ¿Ɠ»´Ã¿ÁÒ¹ÅƓϞ¶ÂÑƓà¿ÂϞÅÏƓ¤ÂË´ ƓÃļº¼À´ÒƓ¾Ɠ¹¹Ɠ·Ä´Á¼É¹ƓϞ¶ÂÑƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏ ƓœƓÅÂʾ¹ƓϞ 240 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

ªÂË Ɯ ƜšƔļÄź¿ºƔ¹·ÆÈƔ»·º»¹ ƔÁ¶ÃµÌµÑ̼ÈÄʙƔ·ƔźÄÀÁ¿ƔʍÁÀŵʍźƔ·ÁʍÃƸƔÁ¶Ìº¸ÁƔɺÀÅõƔ¿µÄÄ ƔÂü¾¼·ÀÁºƔ·¾¼ʙÀ¼ºƔÂü·Á¹¼ÅƔʍƔÅÁ¿Æ ƔÊÅÁƔ¿ºÀººƔ¿µÄļ·ÀµʙƔ»·º»¹µƔÂüÁ¶ÃºÅµºÅƔ»µ¿ºÅÀÁƔµÄ¼¿¿ºÅüÊÀÆÑƔÇÁÿÆƔÁ¶ÃµÅ¼ÅºƔ·À¼¿µÀ¼ºƔÀµƔõ»À¼ÉÆƔ¿ºʌ¹ÆƔ¶¾¼ʌÀ¼¿Ɣ¼Ɣ ¹µ¾ÏÀ¼¿ƔÂü¾¼·Àο¼Ɣ¸Áöµ¿¼ Ɣ¦º»Æ¾ÏŵÅƔ¸¼¹ÃÁÄŵżʺÄʍÁ¸ÁƔ¿Á¹º¾¼ÃÁ·µÀ¼ʙ Ɣ©Ã½º¸ȻtƔ ÂÃÁºʍɼ¼ƔÀµƔ¿ºÃ¼¹¼ÁÀµ¾ÏÀÆÑƔ¼ƔÐʍ·µÅÁüµ¾ÏÀÆÑƔ¾ÁÄʍÁÄż Ɣ¢ºÀÏ˵ʙƔ»·º»¹µƔɺ¾¼ʍÁ¿Ɣ»µÂÁ¾À¼¾µƔÄ·ÁÑƔÂÁ¾ÁÄÅÏ

Ãļ¾ÂϞÁ¶¹Á¼ÒƓÿÂϞŹ½ƓÐÅÂƓÅÂʾ´ƓÄ´¶Á¶¹Ϟ¼ÒƓ˳´·Ä´Áº´Ɠ)ƓÃÂô¶ ˼½Ɠ ÅƸ´Ɠ µ͹¾ÅƓ ϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ Ä´¶ÁÂÃÄ´¶ÁÂƓ ÃļÁ´¸¿¹º´Ì¼ÀƓ µ¼ÀƓ Ź¿´À Ɠ˴ÎƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÀƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÀÁ·ÂƓÅ´¾¼ÈƓŹϞÁÎÈƓ¸¶Â½ÁÎÈƓ»¶¹»¸ ÁÎÈƓϞ¼ϞŹÀ ƓÆƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓ¸Á´Ɠ¼»Ɠ»¶¹»¸Ɠ¶Ɠ¾ÂÁɹƓº¼»Á¼ƓÄ´Ϟ˼ÄÒ¹ÅϞÒ Ɠ»´ ÿÁÒ¹ÅƓϞ¶ÂÑƓÿÂϞÅÏƓ¤ÂË´Ɠ¼Ɠ¾´Ϟ´¹ÅϞÒƓÿÂϞżƓ¤ÂË´ƓϞÂϞ¹¸Á¹·ÂƓÂµÍ ¹¾Å´ƓrƓ¾ÂÀô¾ÅÁ½ ƓÁÂƓÂʹÁÏƓÀ´ϞϞ¼¶Á½Ɠ»¶¹»¸ÎƓÁ´ÃļÀ¹Ä ƓÁ¹½ÅÄÂÁ Á½Ɠ»¶¹»¸ÎƓϞƓµÂ¿Ï˽ƓÿÂϞÅÏÑƓ¤ÂË´ ƓšƓ¾Â·¸´ƓÆƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ½Ɠ»¶¹ »¸ÎƓϞ¶ÂÒƓÿÂϞÅÏƓ»´Ã¿Á¹Á´ Ɠ¾Æ¸´Ɠ¸¹¶´ÅÏϞÒƓ¶¹Ì¹ϞŶÆƓ¢ÁÂƓ…ùĹ¿¼ ¶´¹ÅϞҕƓ ʹĹ»Ɠ ¾Ä´½Ɠ ÃÂŹÁɼ´¿ÏÁ·ÂƓ µ´ÄϹĴƓ ¼Ɠ Á´Ê¼Á´¹ÅƓ ŹÊÏƓ ÅƸ´ Ɠ ¾Æ¸´Ɠ¹·ÂƓÃļÅÒ·¼¶´¹ÅƓļϞ Ɠ ŸϞ¿¼ƓµÎƓµ¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓ¶¼Ϟ¹¿¼Ɠ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹Ɠµ¹»Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼Ò ƓÅÂƓϞŹ ¾´Á¼¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓÃļϞȸ¼¿ÂƓµÎƓÅÂÊÁÂƓÃÂƓÃÄÒÀ½Ɠ¾ƓɹÁÅÄÆƓÿÂÅÁ ·ÂƓ¾ÂÀÃÂÁ¹ÁÅ´ Ɠ˵ÂƓ¶Ɠ¸¶Â½Á½ƓϞ¼ϞŹÀ¹Ɠ¶Ϟ¹·¸´Ɠ¹ϞÅÏƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ¹Ɠ¸¶¼ º¹Á¼¹Ɠ¾ÂÀÃÂÁ¹ÁŶƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠµ̹·ÂƓɹÁÅÄ´ƓÀ´ϞϞ Ɠ¼Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ ƓϞÂÈÄ´ ÁÒÒƓÂĵ¼Å´¿ÏÁνƓÀÂÀ¹ÁÅƓ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´ Ɠ¶Îȸ¼ÅƓÁ´ƓÄ´¶Á¶¹ϞÁÆÑƓÂĵ¼ ÅÆ ƓµĴ»ÆÒƓ´¾¾Ä¹É¼ÂÁÁνƓ¸¼Ϟ¾Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓÀ´ϞϞ¼¶Á·ÂƓŹ¿´ Ɠ˰Á·¸´Ɠ»´¸´ ÑÅƓ¶ÂÃÄÂϞƓÃÂʹÀÆƓ¸¼Ϟ¾ Ɠ´ƓÁ¹ƓË´ÄƓž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓɹÁÅĵ¹ºÁ´ÒƓϞ¼ ¿´Ɠ¸¹½ϞŶƹÅƓÅ¿ϾÂƓ¶ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓÂĵ¼ÅÎ Ɠ´Ɠ¶¸Â¿ÏƓÂϞ¼Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¹¹ƓÁ¹Å Ɠ œϞÃÂÀÁ¼À ƓÊÅÂƓʹÀƓµ¿¼º¹Ɠ¾ƓɹÁÅÄÆƓÅÒ·ÂŹÁ¼Ò ƓŹÀƓ»´ƓµÂ¿¹¹Ɠ¾Â Äž¹Ɠ ¶Ä¹ÀÒƓ ÃļϞȸ¼ÅƓ µÂÄÂÅ Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ ŹÀƓ ¶Î˹Ɠ Æ·¿Â¶´ÒƓ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏ Ɠ ˴¹º¸ÆƓ ϞÂϞ¹¸Á¼À¼Ɠ Ϟ¿ÂÒÀ¼Ɠ ¸¼Ϟ¾´Ɠ ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓ ¶»´¼ÀÁ¹Ɠ ϞÀ¹Ì¹Á¼¹ Ɠ ˟˾́˻˵˴́̂˲˸̏ ˽˵̀˰˲˽˾˿̀˰˲˽˾˳˾ ˿˰̀̂˽˵̀́̂˲˰ 241

ªÂË Ɯ ƜšºÌºÄÅ·ÁƔÃÎȾÁ½Ɣ»·º»¹ÎƔ¹·Á½ÀÁ½ƔļÄź¿ÎƔ»µÂÁ¾À¼¾ÁƔÂÁ¾ÁÄÅÏƔ¦Á˵Ɣ¼Ɣʺú»ƔÁʍúÄÅÀÁÄżƔÅÁÊʍ¼Ɣ¡µ¸ÃµÀʌµƔÆźʍµºÅƔʍƔʍÁ¿ÂµʍÅÀÁ½Ɣ»·º»¹º ÀµÂµÃÀ¼ʍÆ Ɣ¦¼ÄÆÀÁʍ

´Ɠ Ϟ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂƓ rƓ ÅĹÁ¼¹ Ɠ ¶Ɠ Ĺ»Æ¿ÏŴŹƓ ʹ·ÂƓ Âĵ¼Å´¿ÏÁνƓ ÀÂÀ¹ÁÅƓ ùĹÁÂϞ¼ÅϞÒƓ Á´ÄÆºÆ Ɠ œ¹Ì¹ϞŶÂƓ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ Á¹Ɠ ÂϞÅ´¹ÅϞÒƓ Á´Ɠ ¾ÄƷ¶½Ɠ Âĵ¼Å¹ ƓÂÁÂƓÅÂÄÀ»¼ÅϞÒƓ¼ƓÃÂƓϞüĴ¿¼Ɠ¸¶¼º¹ÅϞÒƓ¾ƓɹÁÅÄÆ ƓÃÂÁ¹ÀÁ·ÆƓ ¶Îô¸´ÒƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÀ´ϞϞ¼¶Á·ÂƓµ͹¾Å´ ¦Ä¹Á¼¹Ɠ ¶Ɠ ´¾¾Ä¹É¼ÂÁÁÂÀƓ ¸¼Ϟ¾¹Ɠ Ãļ»¶Â¸¼ÅƓ »´À¹Ê´Å¹¿ÏÁνƓ ÐÇ Ç¹¾Å Ɠµ¿´·Â¸´ÄÒƓ¾ÂÅÂÄÂÀÆƓÀÎƓ¼ƓžÄο¼ƓϞÆ̹ϞŶ¶´Á¼¹ƓʹÄÁÎÈƓ¸ÎÄ Ɠ ¥´À´Ɠ ¸ÎÄ´Ɠ ´µϞ¿ÑÅÁÂƓ Á¹¶¼¸¼À´ Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ Á¹Ɠ ¼»¿ÆÊ´¹ÅƓ ¾¶´ÁÅ ¶Â¹Ɠ ¼ϞôĹÁ¼¹Ɠ rƓ ÐÇǹ¾ÅƓ ©Â¾¼Á·´Ɠ rƓ ÆƓ ʹÄÁÎÈƓ ¸ÎÄƓ »¶¹»¸Á½Ɠ À´Ϟ ϞÎƓÊĹ»¶ÎÊ´½ÁÂƓϞ¿´µÂ Ɠ˵ÂƓ¾Â·¸´ƓʹÄÁ´ÒƓ¸ÎÄ´Ɠ¼¿¼ƓÁ¹½ÅÄÂÁÁ´ÒƓ»¶¹ »¸´Ɠ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓ¶ƓϞÂϞÅ´¶¹ƓŹϞÁ½Ɠ¸¶Â½Á½ƓϞ¼ϞŹÀÎ Ɠ¶ÅÂĽƓ¾ÂÀàÁ¹ÁÅƓ¾ÂÅÂĽƓÄ´»¸Æ¿ϞÒƓ¼ƓÁ´Ê´¿ƓŹÄÒÅÏƓϞ¶Â¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ ƓÅĹÁ¼¹Ɠ¶ÂƓ¶Ä´ Ì´Ñ̹ÀϞÒƓϞƓ·ÄÂÀÁ½ƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓ´¾¾Ä¹É¼ÂÁÁÂÀƓ¸¼Ϟ¾¹Ɠ¶Â¾ÄÆ·ƓÊ¹Ä Á½Ɠ¸ÎÄÎƓÃļ¶Â¸¼ÅƓ¾ƓÄ´»Â·Ä¹¶ÆƓ·´»´Ɠ¸ÂƓϞÂŹÁƓÅÎϞÒÊƓ·Ä´¸ÆϞ¶Ɠ¼Ɠ¼Ϟ ÃÆϞ¾´Á¼ÑƓ ÀÂÌÁ·ÂƓ Þ´Ɠ Æ¿ÏÅĴǼ¿¹Å¶·ÂƓ Ϟ¶¹Å´Ɠ ¼Ɠ ĹÁÅ·¹Á¶ Ϟ¾¼ÈƓ¿Æʹ½ Ɠ£¹Ä¶Î¹Ɠº¹Ɠµ»ÂÄÎƓÁ¹µ´Ɠ¶ƓĹÁÅ·¹Á¶Ϟ¾¼ÈƓ¿ÆÊ´ÈƓþ´»´ ¿¼ƓÁ´ÀƓÁ¹¶¹ÄÂÒÅÁÂƓÀÂÌÁιƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓϞ¶Ò»´ÁÁιƓϞƓÅ´ ¾¼À¼ƓϞ¼ϞŹÀ´À¼ ˲ÄÂÀ¹ƓÅ· ƓÄ´»Â·Ä¹¶ƓÃļ¶Â¸¼ÅƓ¾ƓÄ´Ϟ˼ĹÁ¼ÑƓ·´»´ ƓÊ´ϞÅÏƓ¾ÂÅ Ä·ÂƓ ¶ÎÅ´¿¾¼¶´¹ÅϞÒƓ ¼»Ɠ ¸¼Ϟ¾´ Ɠ ˵ÂƓ ¾Æ¸´Ɠ £Äµ¼ÅÏϞÒƓ Á´ÄƺÆƓ Ϟ¾¶Â»ÏƓ ¸¼Ϟ¾ƓÅÄƸÁ Ɠ´ƓùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁÂƓ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÅ Ɠ¹ ƓôĴ¿¿¹¿ÏÁÂƓ 242 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

ªÂË Ɯ Ɯž·º»¹µƔżµƔƒʍõÄÀνƔ¸¼¸µÀœ ƔʍÁÅÁÃÆÑƔ»µÄµÄηµºÅƔººƔÄÁĺ¹ʍµqƔʺÃÀµʙƔ¹Îõ Ɣ¥ºÃºÅºʍµÑ̺ºƔ·ºÌºÄÅ·ÁƔ¸¼¸µÀŵƔÁ¶Ãµ»ÆºÅƔ·ÁʍÃƸƔÀººƔµʍʍúɼÁÀÀνƔ¹¼Äʍ Ɣ¼»ƔɺÀÅõ¾ÏÀÁ½ƔʵÄżƔʍÁÅÁÃÁ¸ÁƔ·ÎÃηµÑÅÄʙƔ¹·ºƔÄÅÃƼƔÄ·ºÅʙ̺¸ÁÄʙƔ¸µ»µ Ɣ¦¼ÄÆÀÁʍ

ÂϞ¼Ɠ ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ ¿¹·¾Â Ɠ ¸¼Ϟ¾Ɠ ϞÄ´¶Á¼Å¹¿ÏÁÂƓ ÅÂÁ¾¼½ Ɠ £ÂÐÅ ÀÆƓ¼»ƓÅ´¾Â·ÂƓ´¾¾Ä¹É¼ÂÁÁ·ÂƓ¸¼Ϟ¾´Ɠ¶¸Â¿ÏƓÂϞ¼Ɠ¹·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓµÎÊÁÂƓ µÏÑÅƓ¶ƓÃÆϞÅÂÅÆƓ¸¶´Ɠ¸¼´À¹ÅÄ´¿ÏÁÂƓÃÄÂż¶ÂÿºÁÎÈƓÇÂÁÅ´Á´ƓrƓ¼ÈƓ Á´»Î¶´ÑÅƓ¿˺À̻ƠƓ¼¿¼ƓϞÅÄÆÒÀ¼ ƓœƓÀ¹ϞŹ Ɠ·¸¹Ɠ¶È¸Ò̼½ƓÞƓƸ´ ÄÒ¹ÅϞÒƓµƓ´¾¾Ä¹É¼ÂÁÁνƓ¸¼Ϟ¾ Ɠź¹ƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÅϞÒƓ·ÂÄÒÊ´ÒƓÅÂʾ´ Ɠ£ÂƓ Ϟ¾ÂÄÂϞżƓ¹¹ƓµĴ̹Á¼ÒƓÀºÁÂƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÅÂÊÁÂƓÂß¹¿¼ÅÏƓôĴÀ¹ ÅÄÎƓµ¼ÈƓµ͹¾Å¶ƓrƓ¼Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¼ƓʹÄÁ½Ɠ¸ÎÄÎ ¥Ɠ ÐżÀƓ Ò¶¿¹Á¼¹ÀƓ Ϟ¶Ò»´ÁƓ ¼ÁŹĹϞÁνƓ ¶ÂÃÄÂϞƓ ÂÅƓ ʹ·ÂƓ »´¶¼Ϟ¼ÅƓ Ʒ¿Ɠ Ä´ϞÅÄƵ´Ɠ ϞÅÄƽƓ ˲´»´¿ÂϞÏƓ µÎ Ɠ ¼»Ɠ Ϟ´ÀÎÈƓ ÃļÀ¼Å¼¶ÁÎÈƓ ϞµĴ º¹Á¼½Ɠ Ʒ¿Ɠ ¸Â¿º¹ÁƓ µÎÅÏƓ Á¹À´¿ÎÀ Ɠ ÃÂÄÒ¸¾´Ɠ Ä´¸¼´Á´ Ɠ ´Ɠ ¶Ɠ ¸¹½ϞŶ¼ Ź¿ÏÁÂϞżƓ¼Á·¸´ƓÂÁƓÁ¹ƓÃŶÎË´¹ÅƓ·Ä´¸ÆϞ´ Ɠ«ÅÂƓ¾´»Î¶´¹ÅƓǾÆϞ¼ ÄÆÑ̹¹Ɠ¸¹½ϞŶ¼¹ƓÁ´ƓÐżƓÅÂÁ¾¼¹ƓϞÅÄƼ Ɠ´ϞÅÄÂǼ»¼¾¼Ɠþ´ƓÁ¹ƓÃÂÁ¼ À´ÑÅ Ɠ£Ä¼¸ÆÀ´ÁÂƓÀÁ·ÂƓÄ´»ÁÎÈƓÀ¸¹¿¹½ƓÆϞ¾ÂĹÁ¼ÒƓ¸º¹Å¶ƓrƓŹÿ ¶Î¹ ƓÀ´·Á¼Å·¼¸Ä¸¼Á´À¼Ê¹Ϟ¾¼¹ ƓÁÂƓÁ¼Ɠ¸Á´Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓÁ¹ƓÀº¹ÅƓÿÁ ϞÅÏÑƓµÍÒϞÁ¼ÅÏƓÒ¶¿¹Á¼¹ ˵´¾ÂÁ¹É Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ »¶¹»¸´Ɠ ø¿¹Å´¹ÅƓ ¾Ɠ ʹÄÁ½Ɠ ¸ÎĹƓ ¼»¸´¿¹¾´ Ɠ ÅÂƓ ÂÁ´ƓÁ¹ƓÃÄÂϞÅÂƓ¸¹ÇÂÄÀ¼ÄƹÅϞÒ Ɠ´Ɠ¶Âµ̹ƓŹÄÒ¹ÅƓϞ¶Ò»ÁÂϞÅÏƓÃļ¿¼¶ ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÃÄÂϞÅÂƓÄ´»ÄÆË´¹ÅƓ¹¹ƓÃļƓϞµ¿¼º¹Á¼¼ƓϞƓʹÄÁ½Ɠ¸ÎĽƓ ˟˾́˻˵˴́̂˲˸̏ ˽˵̀˰˲˽˾˿̀˰˲˽˾˳˾ ˿˰̀̂˽˵̀́̂˲˰ 243

ªÂË Ɯ Ɯ¦µ»ÃÆ˺À¼ºƔ»·º»¹Î ƔÂÁ¹¾ºÅº·Ëº½Ɣ¶¾¼»ʍÁƔʍƔʺÃÀÁ½Ɣ¹Îú ƔšºÌºÄÅ·ÁƔ¶Î·Ëº½Ɣ »·º»¹ÎƔÁ¶Ãµ»ÆºÅƔ¹¼ÄʍƔ·ÁʍÃƸƔʺÃÀÁ½Ɣ¹ÎÃÎ Ɣ¦¼ÄÆÀÁʍ

ļϞ Ɠ ϵ Ɠ ˲´º¸Î½Ɠ ÃÄ¿¹ÅƓ »¶¹»¸ÎƓ ÄÒ¸ÂÀƓ ϞƓ ʹÄÁ½Ɠ ¸ÎĽƓ ϞÂÃĶ º¸´¹ÅϞÒƓϞÄζÂÀƓµÂ¿ÏË·ÂƓ¾Â¿¼Ê¹ϞŶ´Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ƓϞƓ¹¹Ɠµ¿Âʾ¼ Ɠ¼ƓàϞ¿¹Ɠ Å· Ɠ ¾´¾Ɠ ¹¹Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ Ä´»Ɠ Å´¾¼ÀƓ µĴ»ÂÀƓ …Ä´»¸¹ÁÆŕ Ɠ ÂÅƓ »¶¹ »¸ÎƓ ÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ Á¼Ê¹·ÂƓ Á¹Ɠ ÂϞÅ´Á¹ÅϞÒ Ɠ £ÂƓ È´Ä´¾Å¹ÄÁÎÀƓ ¶ϞÃÎ˾´ÀƓ ĹÁÅ·¹Á¶Ϟ¾Â·ÂƓ¼Ɠ·´ÀÀ´ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¼»ƓŹÈƓµ¿´ϞŹ½ Ɠ·¸¹Ɠø»Ĺ¶´ ¹ÅϞÒƓÁ´¿¼Ê¼¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓʹÄÁÎÈƓ¸ÎÄƓ¶ƓҸĴÈƓ·´¿´¾Å¼¾ ƓÀÎƓÃÂÁ¼À´ ¹À ƓÊÅÂƓÐÅÂƓ¾´¾ƓÄ´»ƓÃļϞȸÒÅƓϞÅ´¸¼¼Ɠ»´È¶´Å´Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¾Â ÅÂĽƓÄ´»À´»Î¶´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ´¾¾Ä¹É¼ÂÁÁνƓ¸¼Ϟ¾Ɠ¼ƓÃÂϞŹùÁÁÂƓ÷¿ÂÌ´ ¹ÅϞÒƓʹÄÁ½Ɠ¸ÎĽ

ˡ˺˲˾˷̌˴̋̀˺̃˲˿̀˾́̂̀˰˽́̂˲˵ ¥ƓÃļ¿¼¶´À¼ƓϞ¶Ò»´Á´Ɠ¹Ì¹Ɠ¼ƓÅ´¾´ÒƓÿÆÇ´ÁÅ´ϞżʹϞ¾´ÒƓ¼ϞÅÂÄ¼Ò Ɠ ž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¶ÁÆÅļƓ·Âļ»ÂÁÅ´ƓϞµÎż½ƓʹÄÁ½Ɠ¸ÎÄÎƓÃÄÂϞÅÄ´Á ϞŶ ¶Ä¹ÀÒƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓ¸¹ÇÂÄÀ¼ÄƹÅϞÒ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓÀº¹ÅƓÃļ¶Â ¸¼ÅÏƓ¾Ɠ¶Â»Á¼¾Á¶¹Á¼ÑƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ÁÁ ¶Ä¹À¹ÁÁÎÈƓ¾´Á´¿Â¶ Ɠ£Â ´Á ·¿¼½Ϟ¾¼Ɠ ¼ÈƓ Á´»Î¶´ÑÅƓ ǤORMHOLE Ɠ ÇÂÄÀ´¿ÏÁνƓ ùŶ¸Ɠ rƓ …ʹĶÂÅ ʼÁ´• ƓÁÂƓÀÎƓµÎÊÁÂƓ·Â¶ÂļÀƓ…¾ÄÂŶ´ÒƓÁÂÄ´• Ɠ˵¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¸¹ϞÒż¿¹ ż½ƓÁ´»´¸ƓÃÂÒ¶¼¿´ϞÏƓ¼¸¹Ò ƓÊÅÂƓÐżƓÅÆÁÁ¹¿¼ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ´Ɠ¼Ɠ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ À·ÆÅƓϞ¶Ò»Î¶´ÅÏƓ¾ÂÄž¼ÀƓÃÆŹÀƓ¸¶¹ƓƸ´¿¹ÁÁιƓ¶ƓÁÂÄÀ´¿ÏÁÂÀƓж ¾¿¼¸Â¶ÂÀƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ƓÅÂʾ¼ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓÀ¹º¸ÆƓ¥Â¿ÁɹÀƓ¼Ɠœ¹·Â½Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ¿¹Å¹ÅÏƓÃÂƓÃÄÒÀ½Ɠ¶Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹Ɠ¾¿ÂƓƓϞ¶¹ ŶÎÈƓ¿¹Å ƓÁÂƓ¹Ϟ¿¼ƓÄÒ¸ÂÀƓϞƓ¥Â¿ÁɹÀƓÃÂÀ¹ϞżÅÏƓ¸ÁÆƓʹÄÁÆÑƓ¸ÎÄÆ Ɠ ´ƓÄÒ¸ÂÀƓϞƓœ¹·Â½ƓrƓ¸ÄÆ·ÆÑ ƓÅÂƓÀ¹º¸ÆƓÁ¼À¼ ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏ ƓÿÆʼÅϞÒƓ ¾´Á´¿ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓϞ¾ĴżÅƓÐÅÂÅƓÃÆÅÏ Ɠ±Å´Ɠ¼¸¹ÒƓµηÄζ´¹ÅϞÒƓ¶ƓÄÂÀ´ Á¹Ɠ˲´Ä¿´Ɠ¥´·´Á´Ɠ…˲ÂÁÅ´¾Å• ƓÃÂƓ¾ÂÅÂÄÂÀÆƓϞÁÒÅƓÂʹÁÏƓÈÂÄÂ˼½ƓǼ¿ÏÀ Ɠ ÿÆʼ¶Ë¼½ Ɠ¾ƓϞº´¿¹Á¼Ñ Ɠ¶¹ϞÏÀ´ƓÁ¹ÃÄÂǹϞϞ¼ÂÁ´¿ÏÁνƓùŶ¸Ɠ¶Ɠ Á´Ë¹ÀƓÃľ´Å¹ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ·¿´¶Á´ÒƓ·¹Ä¼ÁÒ Ɠ¾Â·¸´ƓÁ´¸ÂƓÄ´»¶¹ÄÁÆÅÏƓ 244 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

ªÂË Ɯ Ɯœ·Æ¿ºÃÀµʙƔÄȺ¿µƔʺ÷ÁÅÁʼÀÎƔ·Ɣ¸¼ÂºÃÂÃÁÄÅõÀÄÅ·ºƔʍÁÃÁÅʍ¼½ƔÅÆÀÀº¾ÏƔ ¿ÁʌºÅƔÄÁº¹¼ÀʙÅÏƔ¹·ºƔõ»ÀºÄºÀÀκƔ·ƔÁ¶ÎÊÀÁ¿ƔÂÃÁÄÅõÀÄÅ·ºƔÁ¶¾µÄżƔšÄº¾ºÀÀÁ½Ɣ ¼¾¼Ɣ¹µʌºƔ¹·ºƔõ»ÀκƔ·Äº¾ºÀÀκ Ɣ¤ÅʍÃÎŵƔ¿µÅº¿µÅ¼ÊºÄʍ¼¿ƔÂÆź¿Ɣ·ƔƔ¸ Ɣ¡Ñ¹·¼¸Á¿Ɣª¾µ¿¿Á¿ƔʍµʍƔú˺À¼ºƔÆõ·ÀºÀ¼ʙƔÂÁ¾ʙƔ³½ÀËź½Àµ Ɣ

Ä´¸¼ÂŹ¿¹Ϟ¾Âà Ɠ ¾ÂÀ´Á¸Æ¹ÅƓ …/EǬDPƓ >[email protected][email protected]>PEKJ`•Ɠ ÐżƓ ´Á ·¿¼½Ϟ¾¼¹ƓŹÄÀ¼ÁÎƓ»Á´Ê´ÑÅƓ…ÃÄÒÀ¹Ɠ¶ÂϞȺ¸¹Á¼¹•Ɠ¼Ɠ…Ϟ¾¿ÂÁ¹Á¼¹•ƓrƓ ¸¶´ƓÆ·¿´Ɠ¶Ɠо¶´ÅÂļ´¿ÏÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓ¾ÂÂĸ¼Á´Å ƓšƓùŶ¸ ʼ¾Ɠ ßϞÅ´¶¼¿Ɠ ÐÅÂƓ ¾´¾Ɠ …ø͹ÀƓ ϞÃÄ´¶´•Ɠ ¼Ɠ …ž¿ÂÁ¹Á¼¹• Ɠ ˰Ɠ øµ ÁÎÈƓ¿ÒöƓÅ´ÀƓÁ¹À´¿Â Ɠ§¶¹Ä¹Á Ɠ¶ÎƓµÆ¸¹Å¹ƓùŶ¸¼ÅÏƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹ Ϟ¾¼¹ƓŹ¾ϞÅÎƓ¿ÆÊ˹ œÂµ̹Ɠ ·Â¶ÂÄÒ Ɠ ¼¸¹ÒƓ µĴ»Â¶´Á¼ÒƓ ʹĶÂÅÂʼÁƓ ¶Ɠ ÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹Ɠ ÂʹÁÏƓϞÅ´Ä´Ò Ɠ˲·¸´ƓϞÅÂƓ¿¹ÅƓÁ´»´¸Ɠ±½ÁËŹ½ÁƓÅ¿Ͼ Å¿ϾÂƓϞ»¸´¿Ɠ Ϟ¶ÂÑƓŹÂļÑƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂϞż ƓµÎ¿ƓϞ¸¹¿´ÁƓÄ´ϞʹŠƓþ´»´¶Ë¼½ ƓÊÅÂƓ Å´¾¼¹Ɠ Ò¶¿¹Á¼ÒƓ À·ÆÅƓ µÎÅÏ Ɠ ˵ÂƓ ¼Ϟÿϻ¶´Á¼¹ÀƓ ÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ÁÁ ¶Ä¹À¹ÁÁƣÈƓÅÆÁÁ¹¿¹½Ɠ¸¿ÒƓùĹÀ¹Ì¹Á¼ÒƓ¿Ñ¸¹½Ɠ¶Ã¹Ä¶Î¹Ɠ»´¼ÁŹĹϞ ¶´¿ϞÒƓ˲´Ä¿Ɠ¥´·´Á Ɠ»Á´À¹Á¼ÅνƓ´ϞÅÄÂǼ»¼¾Ɠ¼ƓÃÂÃÆ¿Òļ»´ÅÂÄƓ´ϞÅÄ ÁÂÀ¼¼ Ɠ¢ÁƓ»´ÈÂŹ¿Ɠ¼Ϟÿϻ¶´ÅÏƓÐÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓ¶ƓÇ´µÆ¿¹ƓÄÂÀ´Á´ ƓÊÅ µÎƓ·¹Ä¼ÁÒƓ¾Æ¸´ ÅÂƓùĹÁ¹Ϟ¿´ϞÏ Ɠ¼ ƓÊŵÎƓÁ¹ƓÃÂôϞÅÏƓ¶ÃÄÂϞ´¾ Ɠ»´ ¸´Ê¼¿ƓÐżÀƓ¶ÂÃÄÂϞÂÀƓϞ´À·ÂƓ¼»¶¹ϞÅÁ·ÂƓÁÎÁ¹ƓϞùɼ´¿¼ϞÅ´Ɠ¶Ɠµ¿´ ϞżƓ·Ä´¶¼Å´É¼¼ƓrƓ˲¼Ã´Ɠ¦ÂÄÁ´ Ɠ¦ÂÅƓ¶ƓÂŶ¹ÅƓÁ´ƓÃÄÂϞϵÆƓ¥´·´Á´ƓϞÁ´Ê´ ¿´Ɠ¿¼ËÏƓƿεÁÆ¿ϞÒ ƓÁÂƓ»´Å¹ÀƓϞÅ´¿Ɠ¸¹¿´ÅÏƓÄ´ϞʹÅÎƓrƓ¼Ɠƶ¼¸¹¿ ƓÊÅÂƓ ÀºÁÂƓϞ»¸´ÅÏƓÅ´¾ÆÑƓ¾ÂÁǼ·ÆÄ´É¼Ñ ƓÊŵÎƓôĴƓʹÄÁÎÈƓ¸ÎÄƓµÎ¿´Ɠ Ϟ¶Ò»´Á´ƓÅ´¾¼ÀƓϞÅÄ´ÁÁÎÀƓÅÆÁÁ¹¿¹À Ɠ˲ϞŴż ƓÂʹÁÏƓϞ¶¹ÅÆÑƓ¹·ÂƓ¼»Æ À¼Å¹¿ÏÁÆÑƓ¾Á¼º¾ÆƓ…«¹ÄÁιƓ¸ÎÄΕƓ¶ƓÁ¹½ƓÂʹÁÏƓÀÁ·ÂƓ¼ÁŹĹϞÁ·ÂƓ Á¹ƓÅ¿ϾÂƓÃÄÂƓ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾ÆÑƓǼ»¼¾Æ ƓÁÂƓ¼ƓÃÄÂƓÁ´ËÆ ƓÂŹʹϞŶ¹ÁÁÆÑ Ɠ ¶¹¸ÏƓ˲¼ÃƓ¦ÂÄÁƓ¶Ɠ¸Á¼ƓϞ¶Â¹½ƓÀ¿¸ÂϞżƓÃĶ¹¿ƓÀÁ·ÂƓ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ¶Ɠ˴ Ϟ¾¶¹ Ɠ¶Ɠ·ÄÆÃùƓ´¾´¸¹À¼¾´Ɠ³ Ɠ› Ɠ¡¹¿Ï¸Â¶¼Ê´ Ɠ ¢¸Á´¾ÂƓÁ¹ƓµÆ¸¹ÀƓ»´µÎ¶´ÅÏƓÂƓÃļ¿¼¶ÁÂÀƓÐÇǹ¾Å¹ ƓŸϞ¿¼ƓÀÎƓ»´È żÀƓÁÎÄÁÆÅÏƓ¶Ɠ¸ÁÆƓ¸ÎÄÆƓ¼Ɠ¶ÎÁÎÄÁÆÅÏƓ¼»Ɠ¸ÄƷ½ ƓÅÂƓÐÅÂƓÀº¹ÅƓÿ ÈÂƓ¾ÂÁʼÅÏϞÒƓ¾Â·¸´ƓÀÎƓÃļµ¿¼»¼ÀϞÒƓ¾ƓʹÄÁ½Ɠ¸ÎĹ ƓÃļ¿¼¶ÁνƓÐÇ Ç¹¾ÅƓµÆ¸¹ÅƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓϞ¼¿¹Á ƓÊÅÂƓÁ´ϞƓÄ´ϞÅÒÁ¹ÅƓ¶ƓϞô·¹Åż Ɠ˵ÂƓ¼ƓϞ´ ÀÆƓ ʹĶÂÅÂʼÁÆƓ Ãļ¿¼¶ÁνƓ ÐÇǹ¾ÅƓ ¸¹¿´¹ÅƓ Á¹ÆϞŽʼ¶Â½ Ɠ ´Ɠ ·Ä´¶¼ ˡ˺˲˾˷̌ ˴̋̀˺̃ ˲ ˿̀˾́̂̀˰˽́̂˲˵ 245

ŴɼÂÁÁ´ÒƓ Á¹ÆϞŽʼ¶ÂϞÅÏƓ ¶Ϟ¹·¸´Ɠ ÃÎÅ´¹ÅϞÒƓ ÿÂÀ´ÅÏƓ ¿ÑµÆÑƓ ¾ÂÁ ϞÅÄÆ¾É¼Ñ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓ¶ƓÃÂϞ¿¹¸Á¹¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓ¶Â»Á¼¾¿´Ɠ¼¸¹ÒƓÂƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÀº ÁÂƓϞÅ´µ¼¿¼»¼Ä¶´ÅÏƓʹĶÂÅÂʼÁÆ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¶ƓÃļĸ¹ƓϞÆ̹ϞŶƹÅƓÃÒÅ´ÒƓ Ϟ¼¿´ Ɠ¾ÂÅÂÄÆÑƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ…ŹÀÁ½ƓÐÁ¹Ä·¼¹½• ƓœƓ¾ÂϞÀ¿·¼¼ƓÐÅÂƓϞ¹·Â¸ ÁÒƓ¸Á´Ɠ¼»Ɠ·¿´¶ÁÎÈƓŹÀ Ɠ£ÂƓϞÆżƓÐÅÂƓ´Áż·Ä´¶¼Å´É¼Ò ƓÄ´ϞÅ´¿¾¼¶´Ñ Ì´ÒƓÀ´ϞϞ¼¶ÁιƓµ͹¾ÅÎ Ɠ¼ƓÂÁ´ƓÀº¹ÅƓϞÅ´µ¼¿¼»¼Ä¶´ÅÏƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞÅ ¶¹ÁÁ ¶Ä¹À¹ÁÁ½ƓÅÆÁÁ¹¿Ï ƓϞ¸¹¿´ÅÏƓ¹·ÂƓÆϞŽʼ¶ÎÀƓrƓ¼ƓÅ·¸´ƓÃÆϞÅÏƓ Á¹Ɠʹ¿Â¶¹¾ Ɠ´Ɠ¸¿ÒƓÁ´Ê´¿´ƓÈÂÅÒƓµÎƓ¾´¾Â½ Á¼µÆ¸ÏƓÀ¹º»¶¹»¸ÁνƓĵÂÅƓ ϞÀº¹ÅƓʹĹ»ƓÁ¹·ÂƓÃĽż

˟̀˸˻˸˲˽̋˵̏˲˻˵˽˸̏˲˳˰˻˰˺̂˸˺˰̅ œƓ À´ϞËÅ´µ´ÈƓ ·´¿´¾Å¼¾Ɠ Ãļ¿¼¶ÎƓ ¼·Ä´ÑÅƓ ·ÂÄ´»¸ÂƓ µơ¿ÏËÆÑƓ Ä¿ÏƓ ÈÂÅÒƓµÎƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓ·´¿´¾Å¼¾¼ƓrƓµ͹¾ÅÎƓ¾Ä´½Á¹ƓÀ´¿ÂÿÂÅÁι Ɠ¢Á¼Ɠ ßϞÅ´¶¿ÒÑÅƓϞµ½ƓϞ¾Âü̹Ɠ»¶¹»¸Ɠ¼Ɠ·´»´ƓÀ¹º¸ÆƓÁ¼À¼ƓϞƓ¾ÂÁɹÁÅÄ´ ɼ¹½Ɠ¶ƓôÄÆƓ´ÅÂÀ¶ƓÁ´Ɠ¾Æµ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞ´ÁżÀ¹ÅÄ ƓÃÂƓϞÆżƓrƓ…¶¼¸¼À¹Ɠ Á¼ÊÅ• ƓŸϞ¿¼ƓÃÂϞÀÂÅĹÅÏƓÁ´Ɠ¾ĹϞÅÁÂϞżƓ·´¿´¾Å¼¾¼Ɠ* ƓÁ´»Î¶´¹À½Ɠ ¦ÆÀ´ÁÁÂϞÅÏÑƓšÁ¸ÄÂÀ¹¸ÎƓļϞ Ɠ Ɠ¼ƓµĴżÅÏƓ¶Á¼À´Á¼¹ƓÁ´ƓÇÂÄÀÆƓ ¹¹Ɠ·´¿´¾Å¼¾ ϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ ƓÅÂƓÀºÁÂƓ¸´º¹ƓÁ¹¶ÂÂÄƺ¹ÁÁÎÀƓ·¿´»ÂÀƓƶ¼ ¸¹ÅÏƓÃÂϞ¿¹¸ϞŶ¼ÒƓÃļ¿¼¶Á·ÂƓÐÇǹ¾Å´Ɠ¸Á´Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓ+$ ƓϵƓϞ¼¿Ï

ªÂË Ɯ Ɯ¨Æ¿µÀÀÁÄÅÏƔ˜À¹ÃÁ¿º¹Î Ɣ¶¾¼ʌµ½ËµʙƔʍƔÀµ¿ƔʍÃÆÂÀµʙƔ¸µ¾µʍżʍµ Ɣ¼¿ººÅƔÀºÄʍÁ¾ÏʍÁƔ¿µ¾ºÀÏʍ¼ÈƔ¸µ¾µʍżʍ ÄÂÆÅÀ¼ʍÁ·

246 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

ªÂË Ɯ Ɯ§·ºÅ¾ÎºƔʍÁ¾ÏɵƔ·ÁʍÃƸƔ¸µ¾µʍżʍ¼Ɣ,%"ƔƔqƔÐÅÁƔÀºƔ¹ºÇºʍÅƔÇÁÅÁ¸ÃµÇ¼¼ Ɣ µƔÂÁÅÁʍƔ»·º»¹ Ɣ·ƔʍÁÅÁÃνƔÂú·ÃµÅ¼¾ÄʙƔÁ¹¼ÀƔ¼»ƔÄÂÆÅÀ¼ʍÁ·ƔÐÅÁ½Ɣ¸µ¾µʍżʍ¼ Ɣ¥ÁÀµÊµ¾ÆƔ ÐÅÁƔ¶Î¾ÁƔÀº¶Á¾ÏËÁºƔĵ¿ÁÄÅÁʙź¾ÏÀÁºƔ»·º»¹ÀÁºƔÄʍÁ¾ºÀ¼º ƔÀÁƔÂü¾¼·Á¿Ɣº¸ÁƔ·ÎÅʙÀƾÁƔ ·¹Á¾ÏƔÁö¼ÅÎƔ¼Ɣõ»¿µ»µ¾ÁƔÂÁƔÀº½

ÁÂƓ ¸¹ÇÂÄÀ¼Ä¶´¿´ϞÏ Ɠ ϞƓ ¹¹Ɠ ¶Á¹ËÁ¹½Ɠ µ¿Âʾ¼Ɠ ϞÄζ´ÑÅϞÒƓ Ϟ¿´µÂϞ¶Ò »´ÁÁιƓ»¶¹»¸Î ƓÞƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓÆŹ¾´¹ÅƓ¶ƓϞÅÂÄÂÁÆ Ɠ¾Ɠ·ÄÂÀÁ½ƓÀ´È¼ Á¹Ɠ*ƓÅ´¾ƓÂÁ´Ɠ¹¹Ɠ…Ä´»¸¹¶´¹Å• ƓšƓ¸ÄÆ·´ÒƓÀ¹¿¾´ÒƓ·´¿´¾Å¼¾´Ɠ*Ɠƺ¹Ɠ …Ä´»¸¹Å´•ƓÀ¼ƓÄ´ϞʹÅÎƓþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓÄ´ÁÏ˹ƓÂÁ´ƓµÎ¿´Ɠ¸´¿¹¾ÂƓÂÅƓ ¦ÆÀ´ÁÁÂϞżƓ šÁ¸ÄÂÀ¹¸Î Ɠ ¸¶¼·´¿´ϞÏƓ ¶Â¾ÄÆ·Ɠ Á¹¹Ɠ ÃÂƓ Âĵ¼Å¹Ɠ ¼Ɠ rƓ ·¿´¶ Á¹Ɠ rƓ µÎ¿´Ɠ »Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓ ¾ÄÆÃÁ¹¹ Ɠ ˵ÂƓ Ϟ¹½Ê´ϞƓ ÂÁ´Ɠ Ãļµ¿¼º´¹ÅϞÒƓ ¾Ɠ *ƓÃÂƓϞüĴ¿¼ Ɠ¶Á¹ËÁ¼¹ƓϞ¿Â¼ƓϞƓÁ¹¹Ɠƺ¹ƓϞÂĶ´¿Â ƓÁÂƓÒ¸ÄÂƓ¹Ì¹ƓϞ ÃÄÂż¶¿Ò¹ÅϞÒ Ɠ£Ä´¶¸´ ƓÂϞÅ´¿ÂϞÏƓ¹ÀÆƓÁ¹¸Â¿·ÂƓʹĹ»ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÀ¼¿ ¿¼´Ä¸Â¶Ɠ¿¹ÅƓÂÁÂƓÃÄÂϞÅÂƓÆÅÂÁ¹ÅƓ¶ƓҸĹƓµÂ¿Ï˽Ɠ·´¿´¾Å¼¾¼ ƓùĹϞÅ´ Á¹ÅƓϞÆ̹ϞŶ¶´ÅÏƓ¾´¾ƓŸ¹¿ÏÁ´ÒƓ»¶¹»¸Á´ÒƓϞ¼ϞŹÀ´ƓrƓ¼ƓÁ¹ƓµÆ¸¹ÅƓÀ´ ¿¹ÁϾ·ÂƓϞÃÆÅÁ¼¾´ Ɠ˰Á·¸´ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ·´¿´¾Å¼¾´ƓÄ´Ϟÿº¹Á´Ɠ¾ƓÁ´ÀƓŵÄÂÀƓ¼Ɠ¹¹Ɠ¸¼Ϟ¾ƓÁ¹Ɠ À¹Ë´¹ÅƓÁ´ÀƓµ»Ĺ¶´ÅÏƓ¾ĹϞÅÁÂϞż ƓÀºÁÂƓÄ´»·¿Ò¸¹ÅÏƓ¼ÁŹĹϞÁιƓ ¶¹Ì¼Ɠ…Ä´»À´»Î¶´Á¼¹•ƓÀ¼Á¼ ·´¿´¾Å¼¾¼Ɠ¶ƓÆ»¾ÆÑƓÿÂϞÆƓ¶¸Â¿ÏƓÂĵ¼ ÅÎƓ¶Ϟ¿¹¸ϞŶ¼¹ƓÃļ¿¼¶Á·ÂƓÄ´»ÄÆ˹Á¼ÒƓļϞ Ɠ Ɠ¢Å¸¹¿ÏÁιƓ»¶¹»¸ÎƓ ¼Ɠ Á¹ÀÁ·ÂƓ ·´»´Ɠ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ Ãĸ¿º´ÑÅƓ ¾Äƺ¼ÅÏϞÒ Ɠ ÁÂƓ Ϟ¾ÂÄÂƓ Ä´»À´ ˟̀˸˻˸˲˽̋˵ ̏˲˻˵˽˸̏ ˲ ˳˰˻˰˺̂˸˺˰̅ 247

ªÂË Ɯ Ɯš»µ¼¿Á¹º½ÄÅ·ÆÑ̼ºƔ¸µ¾µʍżʍ¼Ɣ,%"Ɣ Ɣ¼¾¼Ɣƒ¢ÎËʍ¼“ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“ Ɣ BS?KACBƔ"?JCO?ƔDLOƔ1ROSCVPƔ, 1 Ɣ

ºÆÅϞÒƓ ¾ÂÁʴŹ¿ÏÁ Ɠ ¼Ɠ Âĵ¼Å´Ɠ ùĹϞÅ´Á¹ÅƓ µÎÅÏƓ ¶¼¸¼À½ Ɠ œÂÅƓ Á´ Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓϞ¹ÄϹ»Á¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ¾´»Î¶´ÑÅƓÀ´ϞϞ¼¶ÁιƓ·´¿´¾Å¼¾¼ƓÁ´ƓϞ¶Â ¼ÈƓÀ´¿ÎÈƓϞÂϞ¹¸¹½ ›Î¶´ÑÅƓÅ´¾º¹Ɠ¶ϞÅĹʼƓżôƓ…¾¼Å´ƓϞÂƓϞ¿ÂÁÂÀ• Ɠ¾Â·¸´ƓÁ¹ÃÂÁÒÅÁ Ɠ ¾ÅÂƓ¾Â·ÂƓùŵÂĹŠƓŸϞ¿¼Ɠ¸¶¹Ɠ¸¼Á´¾Â¶Î¹Ɠ·´¿´¾Å¼¾¼Ɠ¶ϞÅĹż¿¼ϞÏ ƓÅÂƓ µ¹ƓÂʹÁÏƓϞ¼¿ÏÁÂƓ¸¹ÇÂÄÀ¼ÄÆÑÅϞÒ Ɠ˳ѵ¼Å¹¿ÒÀƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼Ɠ¼»¶¹ϞÅÁ´Ɠ Å´¾´ÒƓôĴƓrƓ¼ÈƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ…˴Î˾¼• ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÆƓÁ¼ÈƓÅÂÄÊ´ÅƓ¸¿¼Á ÁιƓȶÂϞż¾¼ Ɠ¶ÎÅÒÁÆÅιƓÃļ¿¼¶ÁÎÀƓÐÇǹ¾ÅÂÀƓļϞ Ɠ Ɠ«ÅÂƓº¼ ¸´¹ÅƓ ¼ÈƓ ¶Ɠ ¸´¿ÏÁ¹½Ë¹ÀƓ ¥¾ÂĹ¹Ɠ ¶Ϟ¹·Â Ɠ ÂÁ¼Ɠ ôÄÆƓ Ä´»Ɠ þƶÎľ´ÑÅ ϞÒƓ¸ÄÆ·Ɠ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·´Ɠ¼Ɠ»´Å¹ÀƓϞ¿ÏÑÅϞÒƓ¶Ɠ¹¸¼ÁνƓ¾ÂÁ·¿ÂÀ¹Ä´ÅƓ¶À¹ ϞÅÂƓ¸¶ÆÈƓÃÄÂϞÅÂƓµÂ¿Ï˼ÈƓ·´¿´¾Å¼¾ƓµÆ¸¹ÅƓ¸Á´ƓÂʹÁÏƓµÂ¿ÏË´Ò Ɠœ¹Ä ÒÅÁ ƓÐÅÂƓϞƸϵ´ƓÃÂÊżƓ¶Ϟ¹ÈƓôÄƓ¼Ɠ·ÄÆÃÃƓŹϞÁÎÈƓ·´¿´¾Å¼¾ Ɠ˵´Ë´Ɠ·´ ¿´¾Å¼¾´Ɠ ˴¿¹ÊÁνƓ £ÆÅÏƓ rƓ Á¹Ɠ ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ¼¹Ɠ ϞÂƓ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓ ÃļÀ¹ÄÁÂƓ Ɠ¾À ϞƓÂÁ´ƓÁ¹Ϟ¹ÅϞÒƓÁ´¶ϞÅĹÊÆƓ¦ÆÀ´ÁÁÂϞżƓšÁ¸ÄÂÀ¹¸Î ƓœÀ¹ϞŹƓÂÁ¼Ɠ Ò¶¿ÒÑÅϞÒƓ ¸¶Â½Á½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ½Ɠ ¼Ɠ µĴ̴ÑÅϞÒƓ ¶Â¾ÄÆ·Ɠ µ̹·ÂƓ ɹÁÅÄ´Ɠ À´ϞϞ ƓÃÂÁ¹ÀÁ·ÆƓϞµ¿¼º´ÒϞÏ Ɠ˵¹ƓÃÆ·´½Å¹ϞÏ Ɠ¸ÂƓ¶ϞÅĹʼƓ¹Ì¹Ɠ¸´¿¹¾Â Ɠ˵ÂƓ ÃļÀ¹ÄÁÂƓʹĹ»ƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹ÅƓ¦ÆÀ´ÁÁÂϞÅÏƓšÁ¸ÄÂÀ¹¸ÎƓø½¸¹ÅƓÂʹÁÏƓ µ¿¼»¾ÂƓ¾ƓÁ´Ë¹½Ɠ·´¿´¾Å¼¾¹ ƓÂÁ¼ƓÁ´ƓϞ¾ÂÄÂϞżƓϞÂÃļ¾ÂϞÁÆÅϞÒ ƓÁ¹ÀÁ ·ÂƓÄ´»Â½¸ÆÅϞÒ ƓʹĹ»ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸Ɠ¿¹ÅƓÂÃÒÅÏƓϞµ¿¼»ÒÅϞÒƓ¼ƓʼľÁÆÅƓ¸ÄÆ·Ɠ ÃÂƓ¸ÄÆ·Æ Ɠ´ƓÁ´ƓÅĹÅϹ½Ɠ¶ϞÅĹʹƓϞ¿ÏÑÅϞÒƓ¶Ɠ¸ÁÆƓµÂ¿ÏËÆÑƓ·´¿´¾Å¼¾Æ Ɠ ˲´¾ƓÂÁ´ƓµÆ¸¹ÅƓ¶Î·¿Ò¸¹ÅÏ ƓÁ¼¾ÅÂƓÁ¹Ɠ»Á´¹Å ƓÁÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓÃļ»Â½ ¸¹Å ƓÁ¼¾´¾¼ÈƓϞÂÀÁ¹Á¼½Ɠƺ¹ƓÁ¹Å ³ƓϞ¶¹ÅÆÑƓ¸¿ÒƓ¸´¿ÏÁ¹½Ë¹·ÂƓ¼»ÆʹÁ¼ÒƓ¿¼Å¹Ä´ÅÆÄÆƓÃÂƓŹÀ¹ƓÃļ ¿¼¶Â¶ Ɠ˳ÆÊËÆÑ Ɠú´¿Æ½ Ɠ¾Á¼º¾ÆƓÁ´Ã¼Ϟ´¿Ɠ¶Ɠ¾ÂÁɹƓ5&5Ɠ¶ Ɠ»´À¹Ê´Å¹¿Ï ÁνƓ ·¹ÂǼ»¼¾Ɠ žºÂĸºƓ ž´Ä¶¼Á Ɠ ϞÎÁƓ ¶Ϟ¹ÀƓ ¼»¶¹ϞÅÁ·ÂƓ «´Ä¿Ï»´Ɠ ž´Ä 248 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

ªÂË Ɯ Ɯ¨µʍ Ɣ·ºÃÁʙÀÁ Ɣ¶Æ¹ºÅƔ·Î¸¾ʙ¹ºÅÏƔÄƔžº¿¾¼Ɣľ¼ʙÀ¼ºƔÀµËº½Ɣ¸µ¾µʍżʍ¼ƔÄƔ¨Æ¿µÀÀÁÄÅÏÑƔ˜À¹ÃÁ¿º¹Î ƔʉÁ¾¾µʌƔ, 1 Ɣ$1 Ɣ8 Ɣ*CS?VƔ?KBƔ0 ƔS?KƔBCOƔ+?OCI Ɣ121A'Ɣ2 Ɣ&?II?PƔ ?KBƔ Ɣ+CIIFKǮCO

¶¼Á´ ƓÆƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓ¼Ɠ¸¹¸ Ɠ¼ƓÂŹÉƓµÎ¿¼Ɠ¶¹¿¼¾¼À¼ƓÆʹÁÎÀ¼ Ɠ´ƓϞÎÁ Ɠ¶ÁƾƓ ¼ƓÃÄ´¶ÁƾƓź¹ƓϞÅ´¿¼Ɠ¶¹ϞÏÀ´Ɠ¼»¶¹ϞÅÁÎÀ¼Ɠ¶ƓÁ´Æ¾¹Ɠ¿Ñ¸ÏÀ¼ Ɠ¢Á´ƓƸ¼ ¶¼Å¹¿ÏÁ´ƓŹÀ ƓÊÅÂƓÇÂÄÀÆ¿ƓÅ´ÀƓÁ¹Å ƓÁÂƓ…Á´Ɠô¿ÏɴȕƓ¶Ϟ¹Ɠ»´À¹Ê´Å¹¿ÏÁÂƓ ¼ƓÂʹÁÏƓ¾Â¿ÂļÅÁÂƓÄ´ϞϞ¾´»´Á Ɠ³Ɠ¹¹ƓϞƓƸ¶¿ÏϞŶ¼¹ÀƓÃÄÂʼŴ¿Ɠ¼ƓàÅÂÀ ƓÄ´µÂÅ´ÒƓ¶ƓÐŽƓµ¿´Ϟż ƓϞ´ÀƓÁ´Ã¼Ϟ´¿Ɠ¸¶¹ƓµÄÂËÑľ¼Ɠ¶ƓÁ¼ÈƓƺ¹Ɠ ¹ϞÅÏƓÇÂÄÀÆ¿ÎƓ¼Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓøĵÁÂϞż ƓÂƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓ¶ƓÐŽƓ¿¹¾É¼¼ƓÁ¹Ɠ·Â ¶Âļ¿ÂϞÏ ƓšƓϞ¶ĹÀ¹ÁÁ¹ƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¹ƓÁ¹µ¹ϞÁ½ƓÀ¹È´Á¼¾¼ƓÂüϞ´ÁÂƓ¶Ɠ ÇÆÁ¸´À¹ÁÅ´¿ÏÁ½Ɠ¾Á¼·¹Ɠ˴ÑÄĹÒƓ¼Ɠž¹ÄÀÂÅÅ´Ɠ…ž¼Á´À¼¾´Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀΕ ƓÃÂƓ¾ÂÅÂĽƓÆÊ´ÅϞÒƓϞùɼ´¿¼ϞÅÎ

˝˵˳̀˰˲˸̂˰̆˸˾˽˽̋˵˲˾˷˼̃̉˵˽˸̏˸˸̅˿˾́˻˵˴́̂˲˸̏ žÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓÀÎƓ·Â¶Âļ¿¼ƓÅ¿ϾÂƓÂƓ·Ä´¶¼Å´É¼¼ Ɠ´ƓŹùÄÏƓ¶ϞÃÂÀÁ¼À Ɠ ÊÅÂƓ¾ÄÂÀ¹Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼¼Ɠ¹Ì¹Ɠ¹ϞÅÏƓ¼Ɠп¹¾ÅÄÂÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼¹ Ɠ˰Ɠ¹·ÂƓ ¾¶´ÁÅÎƓź¹Ɠ¼À¹ÑÅƓ¶Â»ÀºÁÂϞÅÏƓ¸´¶¼ÅÏƓÁ´ƓŹ¿´ Ɠ¼»À¹ÁÒÒƓ¼ÈƓ¼ÀÃÆ¿ÏϞ

˭̄̄˵˺̂˟˾˹˽̂˸˽˳˰tˠ˾˱˵̀̂́˾˽˰ ¥´ÀνƓ ¼»¶¹ϞÅÁνƓ ÐÇǹ¾ÅƓ ¶¿¼ÒÁ¼ÒƓ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ Á´Ɠ ¸¶¼º¹Á¼¹Ɠ Á¹ µ¹ϞÁÎÈƓŹ¿ƓÂüϞ´¿Ɠ´Á·¿¼½Ϟ¾¼½ƓǼ»¼¾Ɠžº Ɠ Ɠ£Â½ÁżÁ·ƓƓ¼ƓÆÅÂÊ Á¼¿Ɠ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼½ƓǼ»¼¾Ɠ Ɠ£ Ɠ¤Âµ¹ÄÅϞÂÁƓ Ɠ£ÆϞÅÏƓÁ¹¾¼½Ɠ´ϞŹÄ¼¸Ɠ ¿¹Å´¹ÅƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓ¸¹½ϞŶƹÅƓϞÅÄ·ÂƓÃÂƓ¿¼Á¼¼ ƓϞ¹¸¼ ÁÒÑ̹½Ɠ¼ÈƓɹÁÅÄÎƓÀ´ϞϞ ƓŸϞ¿¼ƓµÎƓÂÁƓϞÅÂÒ¿ƓÁ´ƓÀ¹ϞŹ ƓÅÂƓϞ¼¿´Ɠ¸´¶¿¹Á¼ÒƓ Á´ƓÁ¹·ÂƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓź¹ƓµÎ¿´ƓµÎƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á´Ɠ¶¸Â¿ÏƓÐŽƓ ¿¼Á¼¼ Ɠ˵ÂƓŹ¿ÂƓ¸¶¼º¹ÅϞÒƓÃÂƓÂĵ¼Å¹ Ɠ¼Ɠ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓÐÇǹ¾ÅƓ´µ¹ÄĴɼ¼Ɠ ·ÄƵÂƓ·Â¶ÂÄÒ Ɠ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ¶¹¾ÅÂÄÁ·ÂƓϞ¿Âº¹Á¼ÒƓϞµϞŶ¹ÁÁ½ƓϞ¾ÂÄ ˝˵˳̀˰˲˸̂˰̆˸˾˽˽̋˵ ˲˾˷˼̃̉˵˽˸̏ ˸ ˸̅ ˿˾́˻˵˴́̂˲˸̏ 249

ϞżƓ´ϞŹÄ¼¸´Ɠ¼ƓϞ¾ÂÄÂϞżƓϞ¶¹Å´ƓÃÄ ¼Ϟȸ¼ÅƓ öÂÄÂÅƓ ¶¹¾ÅÂÄ´Ɠ Ϟ¼¿ÎƓ ¿Æ ʹ¶Â·ÂƓ ¸´¶¿¹Á¼ÒƓ ÃÄÂż¶Ɠ Á´ÃÄ´¶¿¹ Á¼ÒƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓļϞ Ɠ Ɠ˲·¸´ƓÀÎƓ ¼¸¹ÀƓøƓô¸´Ñ̼À¼Ɠ¶¹Äż¾´¿ÏÁÂƓ ¾´Ã¿ÒÀ¼Ɠ¸ÂºƓ¸Ò ƓÁ´Ë´ƓùŸÁÒÒƓϞÅ ÄÂÁ´ƓÀ¾Á¹ÅƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ ƓʹÀƓÅοÏÁ´Ò Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÀÎƓ…Á´µ¹·´¹À•ƓÁ´Ɠ¸Âº¸ÏƓ ¼Ɠ ¶Ɠ Á´Ë¹½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀ¹Ɠ ÂÅϞʹŴƓ ¶¹¾ÅÂÄƓ Ϟ¾ÂÄÂϞżƓ ¸Âº¸¹¶ÎÈƓ ¾´Ã¹¿ÏƓ Á´ÃÄ´¶ ¿¹ÁƓ øƓ Æ·¿ÂÀƓ ¾Ɠ ¶¹Äż¾´¿¼ Ɠ šÁ´¿Â ·¼ÊÁÂƓ Á´µ¹·´ÑÌ´ÒƓ ϞÅÂÄÂÁ´Ɠ ´ϞŹÄ ¼¸´ƓÂϞ¶¹Ì´¹ÅϞÒƓÁ¹ÀÁ·ÂƓ¿ÆÊ˹ ƓʹÀƓ »´¸ÁÒÒ ˲ÂÀÃÂÁ¹ÁÅƓϞ¼¿ÎƓϞ¶¹Å¶·ÂƓ¸´¶ ªÂË Ɯ  Ɯ ³ÇǺʍÅƔ ¥Á½ÀżÀ¸µq¦Á ¿¹Á¼Ò Ɠ Á´ÃÄ´¶¿¹ÁÁνƓ ¶¸Â¿ÏƓ ¿¼Á¼¼Ɠ ¶ºÃÅƔÄÁÀµƔ ÅÁÿÁʌºÀ¼ºƔ ź¾µ Ɣ ¹·¼ʌÆ̺¸ÁÄʙƔ·ƔÂÁ¾ºƔ¼»¾ÆʺÀ¼ʙ ɹÁÅĶ Ɠ ÃÄÂż¶Â¸¹½ϞŶƹÅƓ ·Ä´¶¼ ŴɼÂÁÁÂÀÆƓ¶¿¼ÒÁ¼ÑƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¼Ɠ¸¿ÒƓ À¹¿¾¼ÈƓÊ´ϞżÉƓƓƓÀ¾ÀƓ¸´º¹ƓÃŶÂϞȸ¼ÅƓ¹·Â Ɠ¶ÎÀ¹Å´ÒƓÐżƓÊ´Ϟż ÉÎƓ ¼»Ɠ ¥Â¿Á¹ÊÁ½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀÎ Ɠ šƓ ùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁνƓ ¹ÀÆƓ ¾ÂÀÃÂÁ¹ÁÅƓ ÅÂÄÀ»¼ÅƓ¸¶¼º¹Á¼¹ƓŹ¿´ Ɠ¢ÁƓ¾Ä´½Á¹ƓÀ´¿ƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓϞ¶¹Å¶·ÂƓÃÂÅ ¾´ƓrƓƓÅÎϞ Ɠ¾À Ϟ Ɠ´ƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ´ÒƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓrƓÃÂÄÒ¸¾´ƓƓ¾À ϞƓÁ´Ɠ ÆĶÁ¹Ɠ»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼ÅÎ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¶¹¾ÅÂÄƓϞ¶¹Å¶·ÂƓ¸´¶¿¹Á¼ÒƓö¹ÄÁÆÅƓÁ´Ɠ ƓÄ´¸¼´Á´ Ɠ¥ÂÂŶ¹ÅϞŶ¹ÁÁ ƓÅÂÄÀ»Ò̹½Ɠ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓ¸Á´Ɠ¸¹ϞÒ Å¼ÅÎϞÒÊÁ´ÒƓ¸Â¿ÒƓϞ¶¹Å¶·ÂƓ¸´¶¿¹Á¼Ò Ɠ˵ Ɠ¾´¾Ɠ·Â¶ÂÄÒÅ Ɠ¾´Ã¿ÒƓ¾´À¹ÁÏƓ ÅÂʼÅƓ ¹Ϟ¿¼Ɠ ÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ ÅÒÁÆÅÏƓ µ͹¾ÅƓ Á´»´¸ Ɠ ÃÆϞÅÏƓ ¸´º¹Ɠ ϞƓ À´¿¹ÁÏ ¾Â½Ɠ Ϟ¼¿Â½ Ɠ ¶Ɠ ¾ÂÁɹƓ ¾ÂÁɶƓ ÂÁƓ »´ÅÂÄÀ»¼ÅϞÒ Ɠ ¦´¾Ɠ ¶ÂÅ Ɠ ¾´»Î¶´¹ÅϞÒ Ɠ ÊÅÂƓÁ´ƓÀ¹¿¾¼¹ƓÊ´ϞżÉÎƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÃο¼ƓÄ´»À¹ÄÂÀƓÀ¹Á¹¹Ɠ ƓÀÀƓ ÐÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓ¶¿¼Ò¹ÅƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓϞ¼¿ÏÁ ƓÊÅÂƓϞƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓƓ´ϞÅÄÂÁ À¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ¹¸¼Á¼ÉÎƓÅ Ɠ¹ Ɠ¼»Ɠ¿´¶Á·ÂƓÃÂÒϞ´Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ»´ƓƓÅÎϞÒÊƓ ¿¹ÅƓÂÁ¼ƓÃÂƓϞüĴ¿¼Ɠ¶Îô¸´ÑÅƓÁ´Ɠ¥Â¿Áɹ Ɠ£ÂʹÀÆƓÐÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓ¶¿¼Ò ¹ÅƓ¼À¹ÁÁÂƓÁ´ƓÀ¹¿¾¼¹ƓÊ´ϞżÉÎƓ±ÅÂƓÂʹÁÏƓÃÄÂϞÅÂƓϞ¼¿´Ɠ¿Æʹ¶Â·ÂƓ¸´¶ ¿¹Á¼ÒƓÃÄÂÃÂÄɼÂÁ´¿ÏÁ´ƓÿÂÌ´¸¼ƓϞ¹Ê¹Á¼ÒƓŹ¿´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¾¶´¸Ä´ÅÆƓÄ´¸¼ ÆϞ´ Ɠ´ƓÀ´ϞϞ´ƓrƓ¾ÆµÆƓÄ´¸¼ÆϞ´ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÆϞ¾ÂĹÁ¼¹ƓrƓÂÅÁÂ˹Á¼¹ƓϞ¼¿ÎƓ ¾ƓÀ´ϞϞ¹ƓrƓÿÆÊ´¹ÅϞÒƓµĴÅÁÂƓÃÄÂÃÂÄɼÂÁ´¿ÏÁÎÀƓÄ´»À¹ÄÆƓÊ´ϞżÉÎ Ɠ ¡´ƓƓÅÎϞÒÊƓ¿¹ÅƓ¶Âµ̹Ɠ¶ϞÒƓ¥Â¿Á¹ÊÁ´ÒƓϞ¼ϞŹÀ´ƓÂʼϞż¿´ϞÏƓµÎƓÂÅƓ Ãο¼ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓµÎƓÃοÏƓÁ¹ƓµĴ»Â¶Î¶´¿´ϞÏƓ»´Á¶ÂƓ¾ÄÆÃÁιƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ ÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓϞÅ´¿¾¼¶´ÑÅϞÒƓ¸ÄÆ·ƓϞƓ¸ÄÆ·ÂÀƓ¼Ɠ帴ÑÅƓÅÆʼƓÁ¶½ƓÃο¼ Ɠ ¾ÂÅÂÄ´ÒƓÂÃÒÅÏƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓô¸´ÅÏƓÁ´Ɠ¥Â¿Áɹ 250 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

˭̄̄˵˺̂˯̀˺˾˲́˺˾˳˾ ŸϞÅÏƓ¼Ɠ¸ÄƷ½ƓÐÇǹ¾ÅƓϞ¼¿Â¶Â·ÂƓ¸¹½ϞŶ¼ÒƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓÂƓ¾ÂÅÂÄÂÀƓ ¸ÂƓ ¾ÂÁÉ´Ɠ 55Ɠ ¶¹¾´Ɠ Á¼¾ÅÂƓ Á¹Ɠ ¸ÆÀ´¿ Ɠ ¢¸Á´¾ÂƓ ¶Ɠ ¾ÂÁɹƓ 5&5Ɠ ¶¹¾´Ɠ ÐÅÂÅƓ ÐÇǹ¾ÅƓ ƺ¹Ɠ µÎ¿Ɠ ßϞ¾´»´ÁƓ ¼Ɠ ¸´º¹Ɠ ÂüϞ´ÁƓ ¶Ɠ ¿¼Å¹Ä´ÅÆĹ Ɠ ¥¸¹¿´¿Ɠ ÐÅÂƓÀÂϞ¾Â¶Ϟ¾¼½Ɠ¼Áº¹Á¹ÄƓ¼ƓÆʹÁν ¿Ñµ¼Å¹¿ÏƓ˰¶´ÁƓ¢Ϟ¼Ã¶¼ÊƓ³Ä¾Â¶ Ϟ¾¼½ ƓÂÁƓÄ´»ÂϞ¿´¿ƓϞ¶ÂÑƓµÄÂËÑÄÆƓÃÂƓ¶Ϟ¹ÀƓ¼ÁϞżÅÆÅ´ÀƓÒƓÁ´Ë¹¿Ɠ¹¹Ɠ¶Ɠ µ¼µ¿¼ÂƓŹ¾¹Ɠš˰¬Ɠ˴§ ³Ä¾Â¶Ϟ¾¼½ƓÄ´»¶¼¶´¿ƓÃÂÃÆ¿ÒÄÁÆÑƓÅ·¸´ƓÐǼÄÁÆÑƓŹÂļÑƓ·Ä´¶¼Å´ ɼ¼ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ¶ÃÂϞ¿¹¸ϞŶ¼¼ƓÁ¹ƓøŶ¹Ä¸¼¿´ϞÏ Ɠ˵ Ɠ¾´¾Ɠ¼Áº¹Á¹Ä ƓÄ´» ÀÎË¿ÒÒƓÂƓ¸¶¼º¹Á¼¼Ɠÿ´Á¹ÅƓϞ¾¶Â»ÏƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ Ɠ»´Ã¿Á¹ÁÁ¹Ɠ·¼Ã ŹżʹϞ¾Â½ƓϞĹ¸Â½ƓrƓÐǼÄÂÀ ƓÂÁƓÁ¹ƓÀ·ƓßϞÅ´¶¼ÅÏ ƓÊÅÂƓÿ´Á¹ÅÎƓÁ¹Ɠ ¼ϞÃÎÅζ´ÑÅƓÃļƓÐÅÂÀƓϞÂÃÄÂż¶¿¹Á¼Ò Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÂÁƓ¼Ϟ¾´¿Ɠ¾ÂÀùÁϞ¼ ÄÆÑ̼½ƓÐÇǹ¾ÅƓ¼ƓÁ´Ë¹¿Ɠ¹·ÂƓ¶ƓÄ´À¾´ÈƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼ÒƓÿ´Á¹ÅÎƓϞƓϞ¿ Á¹ÊÁÎÀƓ¼»¿ÆʹÁ¼¹À ˲·¸´Ɠÿ´Á¹Å´Ɠ¿¹Å¼ÅƓÃÂƓÂĵ¼Å¹ Ɠ¥Â¿ÁƓɹƓ¹¹ƓÂϞ¶¹Ì´¹ÅƓ¼ƓÁ´·Ä¹¶´ ¹ÅƓ ¸Á¹¶ÁÆÑƓ ÿÆϞǹÄÆ Ɠ ŸϞ¿¼Ɠ ÿ´Á¹Å´Ɠ ¼À¹¹ÅƓ ϞµϞŶ¹ÁÁ¹Ɠ ϞÆÅÂÊÁ¹Ɠ ¶Ä´Ì¹Á¼¹ ƓÅÂƓÁ´·Ä¹Å´ÒƓ¸Á¹ÀƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓùĹÁÂϞ¼ÅϞÒƓÁ´Ɠ¶¹Ê¹ÄÁÑÑ Ɠ ´ƓÃÂÅÂÀƓ¼ƓÁ´ƓÁÂÊÁÆÑƓϞÅÂÄÂÁÆ Ɠ¡Á´Ê¼Å ƓÂÅÅƸ´ƓÆȸÒÅƓÞ¼Ɠ¼ÁÇÄ´ ¾Ä´ϞÁ·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ¼Ɠ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓŸ´Ê´ƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓÅ¿¾´¹ÅƓÿ´ Á¹ÅÆ Ɠ±ÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓÁ´ƓÀÁ·ÂƓÃÂÄÒ¸¾Â¶ƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ƓÐÇǹ¾Å´Ɠ£Â½ÁżÁ·´r ¤Âµ¹ÄÅϞÂÁ´ƓÃÂÊżƓϵƓƓ¼ÀÃÆ¿ÏϞ´ ƓÃļÁ¹Ϟ¹ÁÁ·ÂƓÁ´Ɠÿ´Á¹ÅÆƓ¾¶´ÁÅ´

ªÂË Ɯ Ɯ¨ºÃ¿Á¿ºÈµÀ¼ÊºÄʍ¼½ƔÐÇǺʍÅƔʊÃʍÁ·ÄʍÁ¸Á Ɣ£µÂõ·¾ºÀ¼ºƔúµʍż·ÀÁ½Ɣļ¾ÎƔ»µ·¼Ä¼ÅƔÁÅƔÁüºÀŵɼ¼ƔÁļƔ¼ƔÀµÂõ·¾ºÀ¼ʙƔÄÆÅÁÊÀÁ¸ÁƔ·ÃµÌºÀ¼ʙƔÀº¶ºÄÀÁ¸ÁƔź¾µ Ɣ§¾º·µƔqƔ Áü¸¼Àµ¾ÏÀνƔüÄÆÀÁʍƔʊÃʍÁ·ÄʍÁ¸Á ƔƔ¸ ˝˵˳̀˰˲˸̂˰̆˸˾˽˽̋˵ ˲˾˷˼̃̉˵˽˸̏ ˸ ˸̅ ˿˾́˻˵˴́̂˲˸̏ 251

ªÂË Ɯ Ɯ˜·ÅÁ¿µÅ¼ÊºÄʍµʙƔÄŵÀɼʙƔĺü¼Ɣƒ¥¼ÁÀºÃ“ Ɣ¦¼ÄÆÀÁʍƔ, 1

À¼ƓϞ¶¹Å´ Ɠ¸´ÑÅƓ¶¾¿´¸Ɠ¶ƓĹ´¾Å¼¶ÁνƓÐÇǹ¾Å Ɠ±ÅÂƓ¾´»Î¶´¹ÅƓ¾Â¿ÂϞϞ´¿Ï Á¹ƓϞ¼¿Â¶Â¹Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹ƓÁ´Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹ƓÁ¹µÂ¿Ï˼ÈƓ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ¼Ɠ¼Ϟ¾ÆϞϞÅ ¶¹ÁÁÎÈƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ¡¹À¿¼ Ɠ˵ÂƓ¸Â¿·Â¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓÁ´ƓÐÅÂƓÁ¹ƓµĴ̴¿¼Ɠ¶Á¼ À´Á¼ÒƓ¼ƓÐÅÂÀÆƓôĴ¸Â¾ϞÆƓÒƓÁ¹ƓÀ·ÆƓÁ´½Å¼ƓµÍÒϞÁ¹Á¼Ò Ɠþ´ƓÁ´¾Â Á¹ÉƓÂ˼µ¾¼Ɠ¶ƓÄ´ϞʹÅÁÂÀƓ¸¶¼º¹Á¼¼ƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ƓÁ¹ƓÃŶÎϞ¼¿¼Ɠ¸ÂÃÆ ϞżÀÆÑƓ¶¹¿¼Ê¼ÁÆ Ɠ¦Â¿Ï¾ÂƓÅ·¸´ƓϞÅ´¿¼Ɠ¼Ϟ¾´ÅÏƓÃļʼÁÆƓrƓ¼ƓÄ´»ÂµÄ´ ¿¼ϞÏ ƓÊÅÂƓ¸¹½ϞŶƹÅƓÐÇǹ¾ÅƓÄ´¸¼´É¼ÂÁÁ½ƓŸ´Ê¼ Ɠ´ƓÃÂÅÂÀƓ¶ÎÒϞÁ¼¿¼ Ɠ ÊÅÂƓ³Ä¾Â¶Ϟ¾¼½ƓßϞ¾´»´¿ƓÐÅÂÅƓÐÇǹ¾ÅƓϞÅÂƓ¿¹ÅƓÁ´»´¸ ƓœÂÅƓ¾´¾Ɠ¶´º ÁÂƓʼŴÅÏƓϞÅ´ÄιƓ¾Á¼º¾¼Ɠ¿Ñ¸¼ƓÃÄÂË¿ÎÈƓ¶¹¾Â¶ƓµÎ¿¼ƓÁ¹Ɠ·¿Æù¹ƓÁ´Ϟ ŸϞÅÏƓ¹Ì¹Ɠ¼ÁŹĹϞÁ´ÒƓ¼ϞÅÂÄ¼Ò ƓϞ¶Ò»´ÁÁ´ÒƓϞƓÐÇǹ¾ÅÂÀƓŸ´Ê¼ Ɠž¶´Ɠ ùĶÎÈƓ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ ´ÃôĴŴ Ɠ ¾ÂÅÂÄιƓ ÆË¿¼Ɠ »´Ɠ ß¹¿ÎƓ ¥Â¿Á¹Ê Á½ƓϞ¼ϞŹÀÎ ƓrƓ…£¼ÂÁ¹Ä •Ɠ¼Ɠ…£¼ÂÁ¹Ä •ƓrƓ¾´¾ ÅÂƓϞÅÄ´ÁÁÂƓž¿Â ÁÒ¿¼ϞÏƓÂÅƓÅÄ´¹¾ÅÂļ¼ ƓÃļƓÄ´ϞʹŹƓ¾ÂÅÂĽƓÆʼÅζ´¿´ϞÏƓÅ¿ϾÂƓ·Ä´ ¶¼Å´É¼ÒƓ¼ÈƓ¼Á·¸´ƓÊÅ ÅÂƓÃļÅÂÄÀ´º¼¶´¿Â Ɠ±ÅÂÅƓôĴ¸Â¾ϞƓ…£¼ÂÁ¹ Ķ•ƓʹŶ¹ÄÅÏƓ¶¹¾´Ɠ…¶¼Ϟ¹¿•ƓùŸƓÁ¹µ¹ϞÁÎÀ¼ƓÀ¹È´Á¼¾´À¼Ɠ¼ƓÅŵ¶´¿Ɠ µÍÒϞÁ¹Á¼Ò Ɠ«ÅµÎƓ¹·ÂƓÄ´»Ä¹Ë¼ÅÏ ƓÃÎÅ´¿¼ϞÏƓ¸´º¹ƓÀ¸¹ÄÁ¼»¼Ä¶´ÅÏƓ ŹÂļÑƓ·Ä´¶¼Å´É¼¼ ƓÁÂƓµ¹»ÆϞùËÁÂƓ»´ÃÆϞ¾ƓÃÂϞ¿¹¸ÆÑ̼ÈƓ»ÂÁ¸Â¶ƓÁ¹Ɠ øŶ¹Ä¸¼¿ƓÃĹ¸Ã¿º¹Á¼½ ˵´¾ÂÁ¹ÉƓ ¶ÎÃÆϞ¾Á¼¾Ɠ Ǽ»Ç´¾´Ɠ ˴§Ɠ œ Ɠ  Ɠ ¦ÆÄÎ˹¶ Ɠ ÁÎÁ¹Ɠ ϞÂÅÄƸ Á¼¾Ɠ ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾Â½Ɠ ¿´µÂÄ´ÅÂļ¼Ɠ ǔ-) Ɠ ¸Â·´¸´¿ϞÒƓ ÂƓ ÃļʼÁ¹Ɠ Ò¶¿¹Á¼Ò Ɠ 252 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

¼Ɠ¹·ÂƓ¶¹ÄϞ¼ÒƓϞÅ´¿´Ɠµ̹Ãļ»Á´ÁÁ½ Ɠ§Ɠ»ÂÁ¸Â¶Ɠ…£¼ÂÁ¹Ä•Ɠ¶Ɠ¾´Ê¹ϞŶ¹Ɠ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶Ɠ п¹¾ÅļʹϞŶ´Ɠ ¼ϞÿϻÆÑÅϞÒƓ Ä´¸¼Â¼»ÂÅÂÃÁιƓ ŹÄÀÂÐ ¿¹¾ÅļʹϞ¾¼¹Ɠ·¹Á¹Ä´ÅÂÄÎ ƓœƓÁ¼ÈƓÄ´Ϟô¸´¹ÅϞÒƓÿÆÅÂÁ¼½Ɠ-Q Ɠ¶ƓÐÅÂÀƓ ÃÄÂɹϞϞ¹Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓŹÿ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ·¹Á¹Ä´ÅÂÄÎƓ¶Ϟ¹·¸´Ɠ·ÂÄÒʼ¹ Ɠ¼ÈƓ ¼»¿ÆʹÁ¼¹Ɠ ô¸´¹ÅƓ Á´Ɠ ÅοÏÁÆÑƓ ϞÅÂÄÂÁÆƓ Ĺǿ¹¾ÅÂÄ´Ɠ Ä´¸¼Â´ÁŹÁÁÎƓ ˝˵˳̀˰˲˸̂˰̆˸˾˽˽̋˵ ˲˾˷˼̃̉˵˽˸̏ ˸ ˸̅ ˿˾́˻˵˴́̂˲˸̏ 253

ªÂË Ɯ Ɯ¢ºʌ¹ÆÀµÃÁ¹ÀµʙƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍµʙƔÄŵÀɼʙƔÂÁÈÁʌµƔÀµƔµÃÆÄÀνƔʍÁõ¶¾Ï Ɣ £ÁƔººƔƒÂµÃÆĵ“ƔÀºƔõ»¸ÁÀʙÑÅƔÄŵÀÉ¼Ñ ƔµƔÅÁÿÁ»ʙÅ

ªÂË Ɯ ƜŸÄʍÆÄÄÅ·ºÀÀνƔÄÂÆÅÀ¼ʍƔ%-"$ Ɣõ¶Áŵ¾Ɣ·ƔqƔ¸¸ ƔªÁÅÁʍÁ¾¾µʌƔ$1

254 

 9. ˟̀˸˻˸˲̋ ˲ ˼˸̀˵ ˷˲˵˷˴ ˸{ ˳˰˻˰˺̂˸˺

¼Ɠ ÂÅÄ´º´¹ÅϞÒƓ ÂÅƓ Á¹·Â Ɠ £Â¿ÆÊ´¹ÅϞÒƓ Ϟ¶Â¹ÂµÄ´»ÁνƓ ÇÂÅÂÁÁνƓ ¸¶¼·´ Ź¿Ï ƓšƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ´ÁŹÁÁ´ƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á´ƓÁ´Ɠ¡¹À¿Ñ ƓÅ Ɠ¹ ƓÁ´Ɠ ɹÁÅÄƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎ ƓĹ´¾Å¼¶Á´ÒƓϞ¼¿´ƓÃļÅÂÄÀ´º¼¶´¹ÅƓÿ¹ÅƓ ´ÃôĴŴ

˒˻˸̏˽˸˵˰̂˼˾́̄˵̀̋ ˰ƓÁ´¾ÂÁ¹ÉƓÂƓÃÂϞ¿¹¸Á¹ÀƓÁ¹·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂÀƓ¶Â»ÀÆ̹Á¼¼ Ɠ˲ÂϞÀ¼ ʹϞ¾¼¹ƓŹ¿´Ɠ¿¹Å´ÑÅƓÁ¹Ɠ¶Ɠ´µϞ¿ÑÅÁÂÀƓ¶´¾ÆÆÀ¹ Ɠ´Ɠ¶ƓϞŸ¹ ƓÈÂÅÒƓ¼ƓÂʹÁÏƓ Ä´»Ä¹º¹ÁÁ½ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓµÎÊÁ¹Ɠ·´»Â¸¼Á´À¼Ê¹Ϟ¾Â¹ƓϞÂÃÄÂż¶¿¹Á¼¹ƓÅ º¹Ɠ¼·Ä´¹ÅƓÄÂ¿Ï Ɠ˵´Ë´Ɠ˴˲¥Ɠ¼»¸´¿¼Ɠ¾´º¹ÅϞÒƓ…ôÄÆϞÁ¼¾ÂÀ• Ɠ¿¹ÅÒ̼ÀƓ ÃÂƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓ¶Â¿Á´ÀƓļϞ Ɠ Ɣ ƓÁÂƓÁ´ƓϞ´ÀÂÀƓ¸¹¿¹ƓϞ¿Á¹ÊÁιƓô Á¹¿¼ƓϞÅ´Áɼ¼ƓrƓ¶Â¶Ϟ¹ƓÁ¹ƓôÄÆϞ´ Ɠ´ƓÅÂÄÀ»´ƓϞÅ´ÁɼÑƓÂÁ¼Ɠ¶Ϟ¹·¸´ƓÅÂÄ À»ÒÅƓµƓ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ¡¹À¿¼ Ɠ¼ ƓÊŵÎƓÂÁ´ƓÁ¹ƓÆô¿´ ƓÁ´¸ÂƓùļ¸¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ ¶¾¿ÑÊ´ÅÏƓĹ´¾Å¼¶ÁιƓ¸¶¼·´Å¹¿¼Ɠ¼Ɠ¶ÂϞϞÅ´Á´¶¿¼¶´ÅÏƓ¶ÎϞÂÅÆƓÂĵ¼ÅÎ ¦ÂƓº¹ƓϞ´À¹ƓϞÂƓϞÃÆÅÁ¼¾´À¼ Ɠ»´ÃÆϞ¾´¹ÀÎÀ¼ƓÁ´ƓÁ¼»¾ÆÑƓÂĵ¼ÅÆ Ɠ˵¹ Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ ¿¹ÅƓ Á´»´¸Ɠ ¸¿ÒƓ ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓ ÿÒƓ ¡¹À¿¼Ɠ Á´Ɠ

ªÂË Ɯ ƜʉÁ¾¼ÊºÄÅ·ÁƔÁ¶ÍºʍÅÁ·Ɣõ»¿ºÃÁ¿Ɣ¶Á¾ººƔƔÄ¿ƔÀµƔÁʍÁ¾Á»º¿ÀÎÈƔÁö¼ÅµÈƔ·ÎÄÁÅÁ½ƔpƔʍ¿ƔÂÁƔÀµÄÅÁʙ̺ºƔ·Ãº¿ʙƔ¼Ɣ·Ɣ¶Æ¹Æ̺¿ƔÂüƔúµ¾¼»µÉ¼¼Ɣ¹·ÆÈƔÄɺÀµÃ¼º·ƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ½Ɣµʍż·ÀÁÄżƔʺ¾Á·ºÊºÄÅ·µ Ɣ ˝˵˳̀˰˲˸̂˰̆˸˾˽˽̋˵ ˲˾˷˼̃̉˵˽˸̏ ˸ ˸̅ ˿˾́˻˵˴́̂˲˸̏ 255

ÂʹÁÏƓÀ´¿ÆÑƓ¶ÎϞÂÅÆƓƓ¾ÀƓµÎ¿Ɠ»´ÃÆ̹ÁƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ$, " ƓšÅÀÂϞǹ Ä´ƓÅ´ÀƓ¶Ã¿Á¹ƓÂÌÆżÀ½ƓÿÂÅÁÂϞż Ɠ¼ƓÁ¹ÂµÈ¸¼ÀÂƓµÎ¿ÂƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ ¸¹Äº´ÅÏƓ¸¶¼·´Å¹¿ÏƓ¶¾¿ÑʹÁÁÎÀ Ɠ´ƓôÁ¹¿¼ƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓµ´Å´Ä¹½ƓÄ´»¶¹Ä ÁÆÅÏƓ¶¸Â¿ÏƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒƓÿ¹Å´ Ɠ¼Á´Ê¹ƓÂÁ¼ƓÂʹÁÏƓϞ¼¿ÏÁÂƓÅÂÄÀ»¼¿¼Ɠ µÎƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ¼ƓÂÁƓµÎϞÅÄÂƓÆô¿ƓµÎ Ɠ«¹ÅÎĹƓ·Â¸´ƓÂÁƓ¿¹Å´¿ƓrƓ¼Ɠ¶Ϟ¹ Å´¾¼Ɠ Æô¿ Ɠ´ƓϞ¿Æʼ¿ÂϞÏƓÐÅÂƓ¶ƓƓ· Ɠ£ÂʹÀÆƓ¼À¹ÁÁÂƓ¶ƓÐÅÂÀƓ·Â¸ÆƓž¿ÒƓ´Ϟ ÅÄÂÁÂÀ¶ƓÐÅÂƓÁ¹ƓÅ´½Á´ƓÐÅÂƓµÎ¿Ɠ·Â¸ƓÀ´¾Ϟ¼ÀÆÀ´ƓϞ¿Á¹ÊÁ½Ɠ´¾Å¼¶Á Ϟż ƓšƓ¾Â·¸´Ɠ¥Â¿ÁɹƓµÏ¹ÅƓÃÂƓ¡¹À¿¹ƓÆ¿ÏÅĴǼ¿¹ÅÂÀƓ¼ƓĹÁÅ·¹ÁÂÀ ƓÁ´ Ë´Ɠ´ÅÀÂϞǹĴƓ…¶ϞÃÆÈ´¹Å•Ɠ¼ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¼ÁŹÁϞ¼¶ÁÂƓÅÂÄÀ»¼ÅƓÁ¼»¾Â¿¹ ÅÒ̼¹ƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ ¢¸Á´¾ÂƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶÂƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ƓÁ´Ɠ»¹À¿ÑƓÁ¹Ɠô¸´ÑÅƓ¼ ƓùĹϞÅ´¶Ɠ Ä´µÂÅ´ÅÏ ƓÂϞÅ´ÑÅϞÒƓÁ´ƓÂĵ¼Å¹ Ɠ˰Á·¸´ƓÂÁ¼ƓϞÅ´¿¾¼¶´ÑÅϞÒƓ¸ÄÆ·ƓϞƓ¸ÄÆ ·ÂÀƓ¼ƓϞƓÂϞÅ´Á¾´À¼ƓÄ´¾¹ÅƓ¼ƓÄ´Ϟô¸´ÑÅϞÒƓÁ´Ɠ¾ÆϞ¾¼ƓÄ´»ÁÎÈƓÄ´»À¹Ä¶ Ɠ ¥¹½Ê´ϞƓ¶Ɠ¾¿»¹ÀÁÂÀƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ƓÁ´ƓÂĵ¼Å´ÈƓ¶ÎϞÂŽƓ¸ÂƓƓ¾ÀƓ ¾Äƺ¼ÅϞÒƓ¾¿ÂƓƓÅÎϞÒÊƓÂϞ¾Â¿¾Â¶ƓÄ´»À¹ÄÂÀƓÂÅƓ¸¹É¼À¹ÅÄ´Ɠ¼Ɠ¾ÄÆà Á¹¹Ɠ»´ƓÁ¼À¼Ɠ¶Ϟ¹À¼ƓϞ¿¹¸ÒÅ ƓÊŵÎƓ¾´¾Â½ Á¼µÆ¸ÏƓ¼»ƓÁ¼ÈƓÁ¹ƓÁ´¿¹Å¹¿ƓÁ´Ɠ ¸¹½ϞŶÆÑ̼½Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ´ÃôĴŠƓ˲¼Å´½ÉÎƓÃÎÅ´¿¼ϞÏƓϞµ¼ÅÏƓϞ¶Â½Ɠ ϞÃÆÅÁ¼¾ƓϞƓÂĵ¼ÅÎ ƓÁÂƓŹÀƓϞ´ÀÎÀƓÅ¿ϾÂƓ¸Âµ´¶¼¿¼ƓÀÆϞÂÄ´Ɠ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞ¹ Ɠ ŸϞ¿¼ƓÊ´ϞÅÂÅ´Ɠ»´ÃÆϞ¾Â¶Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ´ÃôĴŶƓϞÂÈÄ´Á¼ÅϞÒƓÁ´ƓϞ¹·Â¸ ÁÒËÁ¹ÀƓÆĶÁ¹ Ɠ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓµ¿ÂÀ¾Â¶Ɠ¶ƓÀÁ·¿¹ÅÁ¹ÀƓÅĹÁ¸¹ƓµÆ¸¹ÅƓ ƶ¹¿¼Ê¼¶´ÅÏϞÒ Ɠ©ÂÅÒƓ¾´º¸Î¹ƓƓ¿¹ÅƓùļ¸Ɠ¾Â¿¹µ´Á¼½Ɠ´¾Å¼¶ÁÂϞżƓ ¥Â¿ÁÉ´ƓµÆ¸¹ÅƓÁ´µ¿Ñ¸´ÅÏϞÒƓÁ¹µÂ¿Ï˽ƓϞô¸ƓŹƓϞÃÆÅÁ¼¾¼ ƓÊÅÂƓ¿¹Å´ ÑÅƓÁ¼»¾Â ƓµÆ¸ÆÅƓô¸´ÅÏƓÁ´Ɠ¡¹À¿Ñ

10

ˡ˾˻˽̆˵

Ñ

´À´ÒƓ ¸¹Å´¿ÏÁÂƓ ¼»ÆʹÁÁ´ÒƓ »¶¹»¸´Ɠ rƓ ÐÅÂƓ Á´Ë¹Ɠ ¥Â¿Áɹ Ɠ ¢ÁÂƓ ¶¹ϞÏ À´Ɠÿ¹»ÁÂƓ¸¿ÒƓÁ´ϞƓµ¹»ƓÁ¹·ÂƓÁ¹ƓµÎ¿ÂƓµÎƓº¼»Á¼ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ˰»ƓÃĹ ¸Î¸Æ̹½Ɠ¿¹¾É¼¼ƓÀÎƓ»Á´¹À ƓÊÅÂƓÂÁÂƓÂʹÁÏƓµÂ¿Ï˹ƓÃÂƓ¸¼´À¹ÅÄÆƓ¶Ɠ ƓÄ´»Ɠ¾ÄÆÃÁ¹¹ƓϞ´À½ƓµÂ¿Ï˽Ɠÿ´Á¹ÅÎƓÁ´Ë¹½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓrƓ²Ã¼Å¹Ä´ƓrƓ ¼ƓÃÂÊżƓ¶ƓƓÄ´»Ɠ¾ÄÆÃÁ¹¹Ɠ¡¹À¿¼ ƓšƓÃÂƓÀ´ϞϞ¹Ɠ¥Â¿ÁɹƓϞƓ²Ã¼Å¹ÄÂÀƓÄ´» ¿¼Ê´ÑÅϞÒƓÃÂÊżƓ¶ƓƓǨƓƓÄ´» ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¼ÈƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ ¸¼Á´¾Â¶´ Ɠ¾¿ÂƓ ϵƓ· ϞÀƓrƓÐÅÂƓÊÆÅÏƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓÆƓÀÂÄϞ¾Â½Ɠ¶Â¸Î ƓÅ Ɠ¹ Ɠ Ãļ¶ÎÊÁ´ÒƓ¸¿ÒƓÁ´ϞƓ¶¹¿¼Ê¼Á´ Ɠ˵ÂƓÁ´¸ÂƓÃÂÁ¼À´ÅÏ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓϞŸÁ¹¹Ɠ»Á´ ʹÁ¼¹ƓÃÂƓ¶Ϟ¹ÀÆƓµ͹ÀÆƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ·´»´ƓÁ´ ÀÁ·ÂƓÀ¹ÁÏ˹ Ɠ´Ɠ¾ƓɹÁÅÄÆƓÂÁ´ƓÁ´Ä´ϞÅ´¹ÅƓÅ´¾ ƓÊÅÂƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¶ƓƓÄ´»Ɠ µÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓÆƓº¹¿¹»´

˚˰˺́˼˾̂̀˵̂̌˽˰ˡ˾˻˽̆˵ ˴ÎƓ ÂÌÆÌ´¹ÀƓ ¥Â¿ÁɹƓ µ¿´·Â¸´ÄÒƓ ¹·ÂƓ ¼»¿ÆʹÁ¼Ñ Ɠ šƓ ¾´¾Â¶´Ɠ ¹·ÂƓ ÿÁ´ÒƓ ÀÂÌÁÂϞÅÏƓ ŸϞ¿¼Ɠ ÃÂÀ¹ϞżÅÏƓ ¥Â¿ÁɹƓ ¶Ɠ ÅÂʾÆƓ ǾÆϞ´Ɠ ·¼·´ÁÅ Ϟ¾Â·ÂƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓĹǿ¹¾ÅÂÄ´Ɠ¼ƓŹÀƓϞ´ÀÎÀƓϞ¾ÂÁɹÁÅļĶ´ÅÏƓ¶ϞÑƓ ¹·ÂƓϞ¶¹Å¶ÆÑƓÀÂÌÏƓÁ´ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹Å¹ƓļϞ Ɠ ƓÅÂƓʹĹ»ƓʹÅÎĹƓÀ¼ ÁÆÅÎƓ¶Ϟ¹Ɠ¾¹´ÁÎƓÁ¹ƓÃÄÂϞÅÂƓ»´¾¼ÃÒÅƓrƓÂÁ¼ƓÿÁÂϞÅÏÑƓÆ¿¹ÅÆÊ´ÅϞÒƓ¶Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â¹ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ Ɠ£Ä¹¸ϞÅ´¶ÏŹƓ¶Ϟ¹·ÂƓʹÅÎĹƓÀ¼ÁÆÅÎƓrƓ¼Ɠ Á¹ÅƓµÂ¿Ï˹Ɠ¶Â¸ÎƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹Ɠ¶ÂÅƓÊÅÂƓÅ´¾Â¹ƓϞ¿Á¹ÊÁ¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼¹ ƓšƓʹ Ĺ»ƓƓϞÆžƓ¼Ϟôļ¿ϞÒƓµÎƓ¶¹ϞÏƓ»¹ÀÁ½ƓË´Ä ˲ƓϞÊ´ϞÅÏÑ ƓÁ´ƓÁ´ϞƓÃÂô¸´¹ÅƓÁ¹Ɠ¶Ϟ’ƓϞ¿Á¹ÊÁ¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼¹ Ɠ´Ɠ¹·ÂƓÀ¼ ¾ÄÂϞ¾ÂüʹϞ¾´ÒƓ¸Â¿Ò ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¡¹À¿ÒƓ¼Ɠº¼»ÁÏƓÁ´ƓÁ¹½ƓÁ¹ƓϞ¼¿ÏÁÂƓÂÅƓ Á¹·ÂƓϞÅÄ´¸´ÑÅ Ɠ˵ÂƓÆÊżŹƓÃÄÒÀ½ƓϞ¿Á¹ÊÁνƓϞ¶¹ÅƓÂʹÁÏƓÂôϞ¹ÁƓ¸¿ÒƓ »Ä¹Á¼Ò Ɠ˲ÂÁ¹ÊÁ ƓÀºÁÂƓÁ´ƓÀ·Á¶¹Á¼¹Ɠ·¿ÒÁÆÅÏƓrƓ¼ƓϞÄ´»ÆƓº¹ƓÂŶ¹Ϟ żƓ¶»·¿Ò¸ Ɠ˵ÂƓ¿ÆÊ˹ƓÐÅ·ÂƓÁ¹Ɠ¸¹¿´ÅÏ Ɠž´º¹Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¶ÎƓϞµ¼Ä´¹Å¹ϞÏƓÁ´ µ¿Ñ¸´ÅÏƓ »´Ɠ Ϟ¿Á¹ÊÁÎÀƓ »´ÅÀ¹Á¼¹À Ɠ ÅÂƓ ϞÀÂÅĹÅÏƓ Á´Ɠ Á¹·ÂƓ ¸¿¼Å¹¿ÏÁÂƓ µ¹»ƓŹÀÁÎÈƓÂʾ¶ƓÁ¹¿Ï»Ò Ɠ˰ƓÂʾ¼ƓÁƺÁÎƓÁ¹ƓÿҺÁι Ɠ´ƓϞùɼ´¿ÏÁι Ɠ ϞƓÂʹÁÏƓÿÂÅÁ½ƓϞ¶¹Å»´Ì¼ÅÁ½Ɠÿ¹Á¾Â½ƓļϞ Ɠ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓÃļÀ¹Ä ÁÂƓ¶ƓÅÎϞÒÊÆƓÄ´»ƓÂϞ¿´µ¿Ò¹ÅƓϞ¶¹Å¶½ƓÞƓ¶ƓÅ´¾ÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹ƓϞ¹Åʴž´Ɠ ¶´Ë¼ÈƓ·¿´»ƓÁ¹ƓÃÂϞÅÄ´¸´¹ÅƓÂÅƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓ¥Â¿ÁÉ´ ˚˰˺ ́˼˾̂̀˵̂̌ ˽˰ ˡ˾˻˽̆˵ 257

ªÂË Ɯ Ɯ¥Á¾ÀµʙƔ¿ÁÌÀÁÄÅÏƔ¼»¾ÆʺÀ¼ʙƔ§Á¾ÀɵƔƔƔƔšÅ Ɣɺ¾¼ʍÁ¿ƔÀµÂõ·¾ºÀÀµʙƔÀµƔ žº¿¾Ñ Ɣ¿ÁʌºÅƔ¶ÎÄÅÃÁƔÆÀ¼ÊÅÁʌ¼ÅÏƔºº

šƓ ¹Ϟ¿¼Ɠ ¶ÎƓ Ĺ˼¿¼Ɠ Á´µ¿Ñ¸´ÅÏƓ ¥Â¿ÁɹƓ ¶Ɠ Ź¿¹Ϟ¾Âà Ɠ ÅÂƓ »´ÃÂÀÁ¼ Ź ƓÊÅÂƓ¸¹¿ÂƓÐÅÂƓ¾Ä´½Á¹ƓÂôϞÁ¹ Ɠ¦¹¿¹Ϟ¾ÂÃƓϞµ¼Ä´¹ÅƓϞ¶¹ÅƓ·ÄÂÀÁÎÀƓ µ͹¾Å¼¶ÂÀƓ ¼Ɠ ¶¹ϞÏƓ ¹·ÂƓ Á´ÃÄ´¶¿Ò¹ÅƓ ¶Ɠ ¶´ËƓ ·¿´» Ɠ šϞÅÄÂÁÂÀÎƓ ËÆÅÒÅ Ɠ ÊÅÂƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓÀºÁÂƓÃÂϞÀÂÅĹÅÏƓ¿¼ËÏƓ¸¶´º¸ÎƓ¶Ɠº¼»Á¼Ɠ ¸¼ÁƓÄ´»ƓrƓÃÄ´¶ÎÀƓ·¿´»ÂÀ Ɠ´Ɠ¶ÅÂĽƓÄ´»ƓrƓ¿¹¶ÎÀ Ɠ«ÅµÎƓÁ¹ƓļϞ¾Â ¶´ÅÏƓ»Ä¹Á¼¹À ƓϞ¸¹¿´¿¼ƓϞùɼ´¿ÏÁνƓ¾ƿÒÄƓϞƓ»¹Ä¾´¿ÏɹÀƓļϞ Ɠ Ɠ ¾ÂÅÂĹƓÂŵĴϞζ´¹ÅƓ ƓƓϞ¶¹Å´Ɠ¶µÂ¾ ƓÂŶ¸ÒƓ¹·ÂƓ¶ƓÅÆƓÊ´ϞÅÏƓµϞ¹Ä ¶´ÅÂļ¼ Ɠ·¸¹Ɠ¿Ñ¸¹½ƓÁ¹Ɠ¸Â¿ºÁÂƓµÎÅÏ ƓšƓ¶Ɠ·¿´»ƓÃÂô¸´¹ÅƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÊÆÅÏ ÊÆÅÏƓ Ϟ¶¹Å´ Ɠ ¼Ɠ Å·¸´Ɠ ÀºÁÂƓ µ¹»ÂôƓϞÁÂƓ ϞÀÂÅĹÅÏƓ Á´Ɠ Ϟ¿Á¹ÊÁÆÑƓ ඹÄÈÁÂϞÅÏ

ªÂË Ɯ Ɯ ™º»ÁµÄÀÁºƔ Àµ¶¾Ñ¹ºÀ¼ºƔ §Á¾ÀɵƔ Äʍ·Á»ÏƔ Ä·ºÅÁ»µÌ¼ÅÀκƔÁÊʍ¼

258 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

ªÂË Ɯ Ɯ£µ¶¾Ñ¹ºÀ¼ºƔ§Á¾ÀɵƔÀµƔúÇõʍÅÁúƔÄƔÄÁ¾ÀºÊÀοƔÁʍƾʙÃÁ¿

˵ÂƓ¹Ϟ¿¼Ɠ¶´ÀƓ¾Â·¸´ Á¼µÆ¸ÏƓÃļ¸¹ÅϞÒƓøϞ¹ϞÅÏƓ¾Ɠ¾ƿÒÄÆƓµÂ¿ÏË ·ÂƓŹ¿¹Ϟ¾Âô ƓÆÊżŹ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓÁ¹ƓϞ¶Ϟ¹ÀƓµ¹»ÂôϞÁÂƓµĴżŹƓ¶Á¼À´ Á¼¹ ƓÊÅÂƓôĴ¿¿¹¿ÏÁÂƓ¹·ÂƓÂϞ¼Ɠ¼À¹¹ÅϞÒƓÀ´¿¹ÁϾ¼½ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃʼ¾ƓrƓϞ¶Â¹ µĴ»ÁνƓ ÂÃżʹϞ¾¼½Ɠ Ãļɹ¿ Ɠ Á´»Î¶´¹ÀνƓ ¾Â¿ÈÆƓ ¼¿¼Ɠ ÂËÄ»ÌÀÅÀÆ Ɠ ÆƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓϞ¶Â½Ɠ¾ƿÒÄ ƓœƓ˾¿ÏÁιƓ·Â¸ÎƓ¶ƓÅ´¾Â½ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓÒƓÁ´µ¿Ñ ¸´¿Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶ƓÃĹ¾É¼¼ƓÁ´Ɠµ¹¿ÂÀƓоĴÁ¹ƓļϞ Ɠ ƓrƓÐÅÂƓÂʹÁÏƓƸµ ÁνƓ¼Ɠµ¹»ÂôϞÁνƓϞÃÂϞµƓrƓ¼Ɠ¸Á´º¸ÎƓ»´µÎ¿Ɠ»´¾ÄÎÅÏƓµ͹¾Å¼¶Ɠ¼Ϟ¾´ Ź¿Ò ƓœÁ¹»´ÃÁ ƓÃÂÊƶϞŶ¶´¶Ɠ»´Ã´ÈƓ·ÂĹ¿Â·Â ƓÒƓ¸Â·´¸´¿ϞÒƓ¼ƓÀÂÀ¹Á

ªÂË Ɯ ƜšƔÁ¶ÄºÃ·µÅÁü¼ƔšÁ¾¸Á¸Ãµ¹ÄʍÁ¸ÁƔ¾µÀºÅµÃ¼ʙ Ɣ˜·ÅÁÃƔļÀÁ½ƔʍƔ»Ã¼Åº¾ÑƔÄÀʙÅƔ ·ƔÅÁ¿Ɣĵ¿Á¿Ɣµ¾ÏÅÁ ƔºÌºƔÀºƔÂÃÁʌʌºÀÀÁ¿ ƔÂÁÄʍÁ¾ÏʍÆƔÁ¶Íºʍż·Ɣ¼ÄʍµÅº¾ʙƔº¸ÁƔźÀÏƔqƔÀµƔ ļÀºƔ·ƔÅÁÅƔõ»Ɣ¶Î¾Ɣ»µʍÃÎÅ ˚˰˺ ́˼˾̂̀˵̂̌ ˽˰ ˡ˾˻˽̆˵ 259

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔÂüÀɼµƔ ʍµ¿ºÃÎ Á¶ÄʍÆÃÎƔ ¹¾ʙƔ Àµ¶¾Ñ¹ºÀ¼ʙƔ ÄÁ¾ÀºÊÀÁ¸ÁƔ »µÅ¿ºÀ¼ʙ

Å´¿ÏÁÂƓÂÅÃÄηÁÆ¿ƓÂÅƓŹ¿¹Ϟ¾Âô ƓšƓÃÂÅÂÀƓ¸Â¿·ÂƓȸ¼¿Ɠ¶Ɠô¿ÏÅÂƓϞƓÃÄ ºº¹ÁÁ½ƓÁ´ƓϞüÁ¹Ɠ¸ÎĽ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓ¸´º¹ƓÁ¹µÂ¿Ï˽ƓŹ¿¹Ϟ¾Âà ƓϞÇÂ¾Æ Ϟ¼Ä¶´¶ƓÁ´Ɠ¶´Ë¹½ƓϞüÁ¹Ɠ¿ÆʼƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓÀº¹ÅƓϞ¼¿ÏÁÂƓ¶´ÀƓÁ´¶Ä¹¸¼ÅÏ £ÄÂ̹Ɠ ¶Ϟ¹·ÂƓ Á´µ¿Ñ¸´ÅÏƓ ¥Â¿ÁɹƓ ¶Âµ̹Ɠ µ¹»Ɠ Ź¿¹Ϟ¾Âô Ɠ ›¹Ä¹Å¹Ɠ À´¿¹ÁϾ¼½Ɠ¿¼ϞžƓµÆÀ´·¼Ɠ¼¿¼Ɠ¾´ÄÅÂÁ´ ƓÃÄÂÅξ´¹Å¹Ɠ¶ƓÁ¹ÀƓ¸ÎÄÂʾÆƓ ¼·Â¿¾Â½Ɠ rƓ ¼Ɠ ÿÆʼ¶Ë´ÒϞÒƓ ¾´À¹Ä´ µϞ¾ÆÄ´Ɠ¸´¹ÅƓ¶´ÀƓ·¹Â À¹ÅļʹϞ¾¼Ɠ ÅÂÊÁνƓ ÃÂÄÅĹÅƓ ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ ˳Ѹ¼Ɠ Å´¾¼ÀƓ ϞÃÂϞ µÂÀƓÁ´µ¿Ñ¸´ÑÅƓ»´ÅÀ¹Á¼¹ ƓÁ¹Ɠ ļϞ¾ÆÒ ŸϞ¿¼Ɠ ÆƓ ¶´ϞƓ ¹ϞÅÏƓ Á¹µÂ¿Ï Ë´ÒƓø»ÂÄÁ´ÒƓÅÄƵ´Ɠµ¹»ƓϞù ɼ´¿ÏÁÎÈƓ Ϟ¶¹ÅÂǼ¿ÏÅƓĶ Ɠ ÅÂƓ ÀºÁ Ɠ ƸµÁÂƓ Ä´Ϟÿº¼¶Ɠ ÆƓ¾ƿÒÄ´Ɠ оĴÁ Ɠ ϞÃĹɼÄ ¶´ÅÏƓ Á´Ɠ Á¹·ÂƓ ¼»ÂµÄ´º¹Á¼¹Ɠ ¥Â¿ÁÉ´ƓļϞ Ɠ Ɠ£ÂƓÀ¹Ä¹ƓÅ ·ÂƓ ¾´¾Ɠ ˳ÆÁ´Ɠ …Á´Ã¿»´¹Å•Ɠ Á´Ɠ ¥Â¿Áɹ ƓϞƓоĴÁ´Ɠ¶ÎƓÇÂÅ·Ĵ ǼÄƹŹƓÇ´»ÎƓ»´ÅÀ¹Á¼ÒƓµ¹»Â ôϞÁÂƓ¸¿ÒƓ·¿´»

ªÂË Ɯ Ɯ£µ¶¾Ñ¹ºÀ¼ºƔÄÁ¾ÀºÊÀÁ¸ÁƔ »µÅ¿ºÀ¼ʙƔƔ¿µÃŵƔƔ¸ ƔÀµƔʍÃÎ˺Ɣ ›˜Ÿ®Ɣ¢›©ƔÄƔÂÁ¿ÁÌÏÑƔÀº¶Á¾ÏËÁ½Ɣ »Ã¼Åº¾ÏÀÁ½ƔÅÃƶÎƔ¼ƔÂÃÁºʍɼÁÀÀÁ¸ÁƔ ÐʍõÀµ ƔªÁÅÁƔš Ɣ› Ɣ§Æù¼Àµ

260 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

˧̂˾˲˸˴˽˾˽˰ˡ˾˻˽̆˵ ¿Ò¸ÒƓÁ´ƓÁ´ËÆƓĸÁÆÑƓ»¶¹»¸ÆƓϞƓ¡¹À¿¼ ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓÈÂÄÂËÂƓÂÇÂÄÀ ¿¹ÁÁνƓ¾ÄÆ·ƓÇÂÅÂϞǹÄÎ ƓÀº¹ÀƓ¼»À¹Ä¼ÅÏƓ¹·ÂƓ¸¼´À¹ÅÄ Ɠ£Ä¼ϞÀÂÅŶ ˼ϞÏ Ɠ»´À¹Ê´¹ÀƓ¿ÑµÂÃÎÅÁνƓÐÇǹ¾ÅƓÃÂŹÀÁ¹Á¼ÒƓ¾Ɠ¾Ä´ÑƓ¶ƓɹÁÅĹƓ Ϟ¿Á¹ÊÁνƓ¸¼Ϟ¾ƓÒÄʹ ƓʹÀƓÃÂƓ¾Ä´ÒÀ Ɠ±ÅÂƓ¿¹·¾ÂƓµÍÒϞÁ¼ÀÂƓ¶ƓϞ¹Ä¹¸¼ Á¹ƓÁ´ËƓ¶»·¿Ò¸Ɠ…ÃÄÂÅξ´¹Å•ƓϞ¿Á¹ÊÁÆÑƓ´ÅÀÂϞǹÄÆƓùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁÂƓ¼Ɠ Æȸ¼ÅƓ¶·¿ÆµÏ Ɠ¶Ɠ·ÂÄÒʼ¹ƓϞ¿Â¼ Ɠ¶Ã¿ÂÅÏƓ¸ÂƓß¹¿´ƓÃÄ»ĴÊÁÂϞż Ɠ¶ƓÅÂƓ ¶Ä¹ÀÒƓ¾´¾ƓÁ´Ɠ¶¼¸¼ÀÂÀƓ¾Ä´¹Ɠ¹·ÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÅÂƼÈÆƓ¿ÆÊƓ»Ä¹Á¼ÒƓÃĠȸ¼ÅƓÅ¿ϾÂƓϞ¾¶Â»ÏƓ¶¹ÄÈÁ¼¹ƓϞ¿Â¼Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ´ƓÂÁ¼ƓµÂ¿¹¹ƓÈ¿¸ÁιƓ ¼ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÀ¹Á¹¹ƓÒľ¼¹ £Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ Á¹Ɠ ϞÅ¿ÏƓ ¸ÁÂĸÁ´ Ɠ ¾´¾Ɠ ¾´º¹ÅϞÒƓ Á´Ɠ Ã¹Ä ¶Î½Ɠ¶»·¿Ò¸ƓÁ´ƓϞ¶¹Å¿ÂÀƓÇÂÁ¹ƓÀÎƓ»´À¹Ê´¹ÀƓ¾´¾¼¹ ÅÂƓÃÒÅÁÎ˾¼ Ɠ£Ä¼ ʹÀƓ¹Ϟ¿¼Ɠ¸¹ÁÏƓÂÅÂƓ¸ÁÒƓÀÎƓÇÂÅ·ĴǼÄƹÀƓ¼¿¼Ɠ»´Ä¼Ϟ¶ζ´¹ÀƓ¥Â¿Á ɹ Ɠ ÅÂƓ ÂÅÀ¹Å¼ÀƓ ùĹÀ¹Ì¹Á¼¹Ɠ ÐżÈƓ ÃÒŹÁƓ ļϞ Ɠ  Ɠ ž¹¿´¹ÀƓ ¶Î¶Â¸ Ɠ ÊÅ Ɠ¶Â ùĶÎÈ Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒ Ɠ´Ɠ¶Â ¶ÅÂÄÎÈ ƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓÁ¹Ɠ¶Ϟ¹Ɠµ ¿´ϞżƓ¼À¹ÑÅƓ¸¼Á´¾Â¶ÆÑƓŹÀùĴÅÆÄÆƓ¹Ϟ¿¼ƓµÎÊÁ´ÒƓŹÀùĴÅÆÄ´ƓrƓ ¾¿ÂƓƓ( ƓÅÂƓÃÒÅÁ´ƓÒ¶ÁÂƓÈ¿¸Á¹¹ƓrƓ¸ÂƓƓ( Ɠ¾´¾Ɠþ´»Î¶´ÑÅƓ ¼»À¹Ä¹Á¼Ò ƓœÄ¸¹ƓµÎƓÄ´»Á¼É´ƓÁ¹¶¹¿¼¾´ ƓÁÂƓ¶ϞÃÂÀÁ¼Å¹ ƓÊÅÂƓ¿Æʹ¼Ϟ ÃÆϞ¾´Å¹¿ÏÁ´ÒƓϞÃÂϞµÁÂϞÅÏƓÃÄÂÃÂÄɼÂÁ´¿ÏÁ´Ɠ ½ƓϞŹùÁ¼ƓŹÀùĴÅÆ ÄÎ Ɠ˲ÄÂÀ¹ƓÅ· ƓϞù¾ÅÄƓϞÀ¹Ì´¹ÅϞÒƓ¼»Ɠµ¿´ϞżƓ¶¼¸¼À·ÂƓϞ¶¹Å´Ɠ¶Ɠ¼Á ÇÄ´¾Ä´ϞÁνƓ¸¼´Ã´»ÂÁ Ɠ´Ɠ¼ÁÇÄ´¾Ä´ϞÁιƓ¿ÆʼƓÈƺ¹ƓÃÄÂȸÒÅƓϞ¾¶Â»ÏƓ »¹ÀÁÆÑƓ ´ÅÀÂϞǹÄÆƓ ¼Ɠ Èƺ¹Ɠ Ǽ¾Ϟ¼ÄÆÑÅϞÒƓ ÇÂÅÂÃļ¹ÀÁ¼¾´À¼ Ɠ ÃÂÐÅ ÀÆƓÃÒÅÁ´Ɠ¶Î·¿Ò¸ÒÅƓÅ´¾¼À¼ƓʹÄÁÎÀ¼ ¤´»À¹ÄƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓÃÒŹÁƓÁ¹¶¹ÄÂÒŹÁ Ɠ›Î¶´ÑÅƓÃÒÅÁ´Ɠ¶ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ Ä´»ƓµÂ¿Ï˹Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓË´Ä´ƓļϞ ƓƔ Ɠ£ÒÅÁ´Ɠ¾Äƺ¹ÁÎƓÒľ½Ɠö¹ÄÈ

ªÂË Ɯ ƜªÁÅÁƔÄÁ¾ÀºÊÀÎÈƔÂʙźÀƔƔ¸ Ɣ¥ÃÁ˾ÁƔ·Äº¸ÁƔÂʙÅÏƔ¹Àº½ƔqƔ¼Ɣź¿ÀκƔÂʙÅÀµƔÀµƔ ÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ§Á¾ÀɵƔ»µ¿ºÅÀÁƔĹ·¼Àƾ¼ÄÏ ƔŸÄÅÁÊÀ¼ʍƔqƔ!FǮƔ!C?OƔ1LI?OƔ[email protected]?QLOV ˧̂˾ ˲˸˴˽˾ ˽˰ ˡ˾˻˽̆˵ 261

ªÂË Ɯ  Ɯ ¦µ»¿ºÃÎƔ »º¿ÀÁ¸ÁƔ ˵õƔ ·Ɣ Äõ·ÀºÀ¼¼Ɣ ÄƔ õ»¿ºÃµ¿¼ƔÄÁ¾ÀºÊÀÎÈƔÂʙźÀ

ÁÂϞÅÏÑƓÇÂÅÂϞǹÄÎ Ɠ·¸¹ƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ¶Ϟÿζ´ÑÅƓ·ÂÄÒʼ¹ƓÞ¼Ɠ·´»´ Ɠ ˵´Ɠ¼ÈƓÇÂÁ¹ƓÒ¶ÁÂƓ¶Î¸¹¿ÒÑÅϞÒƓµÂ¿¹¹ƓÈ¿¸ÁιƓÃÒÅÁ´ ƓÃļʹÀƓϞƓ·Ä´¸´ ɼ¹½ƓÒľÂϞżƓļϞ Ɠ Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ·Â¶ÂÄÒÅ ƓÊÅÂƓÆƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓÃÒÅÁ´Ɠ ¹ϞÅÏƓ…ŹÁϕƓ´ÀµÄ´Ɠ¼Ɠ…Ã¿ÆŹÁϕƓùÁ´ÀµÄ´ Ɠ£ÒÅÁÂƓϞÅ´µ¼¿ÏÁ ƓÃÂÅ ÀÆƓÊÅÂƓÀÂÌÁ¹ƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹ƓÃĹÃÒÅϞŶƹÅƓ·Âļ»ÂÁÅ´¿ÏÁÂÀÆƓù ĹÀ¹Ë¼¶´Á¼ÑƓ¶ƓÁ¹ÀƓ·´»´ Ɠ«´ϞżÉÎƓ·ÂÄÒʹ·ÂƓ·´»´Ɠ¼ÂÁ¼»Â¶´ÁÎ ƓÃÂƓϞÆ Ì¹ϞŶÆƓÐÅÂƓÿ´»À´ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ¶ƓÀ´·Á¼ÅÁÂÀƓÿ¹Ɠ¸¶¼º¹ÅϞÒƓϞ¶Â¹ÂµÄ´» ÁÂƓ¶¸Â¿ÏƓϞ¼¿Â¶ÎÈƓ¿¼Á¼½ƓÀº¹Å Ɠ´ƓÃÂùĹ¾ƓrƓÁ¹Å ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÉ¼Ä¾Æ¿Ò É¼ÒƓ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¶ƓÃÂùĹÊÁÎÈƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÈƓ»´ÅÂÄÀº¹Á´

ªÂË Ɯ  Ɯ ¨º¿ÀκƔ ÂʙÅÀµƔ ÀµƔ §Á¾ÀɺƔ ʍÃÆÂÀοƔ ¾µÀÁ¿ Ɣ ­ºÃÀµʙƔ ĺùƔɺ·¼ÀµƔ ÂʙÅÀµƔ qƔ źÀÏƔ ÁʍÃÆʌµÑ̵ʙƔ º¸ÁƔ Á¶¾µÄÅÏƔ ÄƔ õ¹¼µ¾ÏÀÁ½Ɣ ÄÅÃÆʍÅÆÃÁ½Ɣ qƔ ÂÁ¾ÆźÀÏ Ɣ šÁʍÃƸƔ ÂʙÅÀµƔ qƔ Àº·Á»¿Æ̺ÀÀµʙƔ ÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅÏƔ§Á¾Àɵ Ɣõ»¶¼ÅµʙƔÀµƔ ¿º¾ʍ¼ºƔ ¸ÃµÀƾΠƔ Æʍµ»Î·µÑ̼ºƔ ÀµƔ ʍÁÀ·ºʍż·ÀÁºƔ ¹·¼ʌºÀ¼ºƔ ¸µ»µ Ɣ ¦µ»¿ºÃƔ ż¼ÊÀÁ½Ɣ ¸ÃµÀƾÎƔ qƔ ÁʍÁ¾ÁƔƔʍ¿

262 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

ªÂË Ɯ Ɯ©Ã½º¸ƔqƔ·ÀÆÅúÀÀººƔÄÅÃÁºÀ¼ºƔ§Á¾ÀɵƔ¼ƔÄȺ¿µƔºúÀÁĵƔÐÀºÃ¸¼¼ƔÇÁÅÁÀÎ Ɣ ÃÁʌ¹µÑ̼ºÄʙƔ·Ɣʙ¹Ãº ƔºžʙʙƔÂÁƔÁʺÀÏƔ»µÂÆŵÀÀÁ½ƔÅõºʍÅÁü¼Ɣ·ÁƔ·ÀÆÅúÀÀº½ƔʵÄż Ɣ ÂÁÄźºÀÀÁƔ·Î¶¼ÃµÑÅÄʙƔÀµÃÆʌÆ Ɣ©Çȸº¸ƔqƔʍÁÀ·ºʍɼÁÀÀκƔʙʺ½ʍ¼ Ɣ

˲·¸´Ɠ ÀÎƓ ¼»ÆÊ´¹ÀƓ ÇÂÅÂϞǹÄÆƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ϞƓ Ϟ¼¿ÏÁÎÀƓ ƶ¹¿¼Ê¹Á¼¹À Ɠ ÅÂƓ ¼Ɠ ÃÂÀ¼ÀÂƓ ÃÒŹÁƓ µÁ´Äƺ¼¶´¹ÀƓ ÀÁ·ÂƓ ¿ÑµÂÃÎÅÁ· Ɠ ¥¹½Ê´ϞƓ àҶ¼¿ÂϞÏƓ Á¶¹Ɠ þ¿¹Á¼¹Ɠ Ź¿¹Ϟ¾Âö Ɠ ¶Ɠ ÅÂÀƓ ʼϞ¿¹Ɠ ¼Ɠ Á´Ɠ ϞÃÆÅÁ¼¾´È Ɠ ¿¹Å´Ñ̼ÈƓ »´Ɠ ß¹¿´À¼Ɠ ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ ¡¹À¿¼ Ɠ Å´¾Ɠ ÊÅÂƓ ŹùÄÏƓ ÀÎƓ À º¹ÀƓ Á´µ¿Ñ¸´ÅÏƓ ϞÅÄƾÅÆÄÆƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ÂʹÁÏƓ ¸¹Å´¿ÏÁ Ɠ ¢¾´»Î¶´ ¹ÅϞÒ Ɠ ÊÅÂƓ ¸´º¹Ɠ Ϟþ½Á´Ò Ɠ Á¹¶Â»ÀÆ̹ÁÁ´ÒƓ ÇÂÅÂϞǹĴƓ Á¹Â¸ÁÂĸ Á´ ƓÂÁ´Ɠ¶ϞÒƓϞÂϞżÅƓ¾´¾ƓµÎƓ¼»Ɠ»¹ÄÁÎ˹¾ Ɠ·Ä´ÁÆ¿ƓļϞ Ɠ Ɠ¤´»À¹ÄƓ ÐżÈƓ·Ä´ÁÆ¿ƓrƓÃÂÄÒ¸¾´ƓÆ·¿Â¶Â½ƓϞ¹¾ÆÁ¸Î ƓÊÅÂƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓÃļÀ¹Ä ÁÂƓƓ¾À Ɠ±ÅÂƓ·¼·´ÁÅϞ¾¼¹ƓÞ¼Ɠÿ´»ÀÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞƓ¾¿»¶Æ¾Â¶Â½Ɠ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓ¶ÎÁÎļ¶´ÑÅƓ¼»ƓÁ¹¸ÄƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓÂϞÅζ´ÑÅƓ¼ƓÆȸÒÅƓ¶Á¼» ƓšƓ¶Ɠ ÃÒÅÁ´ÈƓÃļϞȸ¼ÅƓ…¶Â¸Âô¸•ƓÂÈ¿´º¸´ÒϞÏ Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¶¸Â¿ÏƓϞ¼¿Â¶ÎÈƓ À´·Á¼ÅÁÎÈƓ ¿¼Á¼½Ɠ ÆϞÅĹÀ¿Ò¹ÅϞÒƓ ¶Á¼» Ɠ ÁÂƓ ϞÁ¼»ÆƓ ÞƓ Źÿ´Ɠ øȠ¸¼ÅƓÁ¹ƓÅ´¾Â½Ɠ¼ÁŹÁϞ¼¶Áν Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ¶¹Ì¹ϞŶÂƓÂÈ¿´º¸´¹ÅϞÒƓ¶Ϟ’ƓϞ¼¿Ï Á¹¹Ɠ¼ƓϞ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ¼ƓÃÂƓ¾ÂÁÅÄ´ϞÅÆƓϞƓÒľ½Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¸¿ÒƓ Ź¿¹Ϟ¾ÂôƓŹÀÁÎÀ ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓʹÄÁÎÀ

˚˰˺̀˰˱˾̂˰˵̂ˡ˾˻˽̆˵ œÁÆÅĹÁÁ¹¹ƓϞÅĹÁ¼¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓÀÎƓϞ¹µ¹ƓßϞÅ´¶¿Ò¹ÀƓÅ´¾Ɠ¹ϞÅÏƓɹÁ ÅÄ´¿ÏÁ´ÒƓÊ´ϞÅÏ Ɠ¼¿¼ƓҸĠƓ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¶Î˹ƓϵƓÀ¿ÁƓ·Ä´¸Æ Ϟ¶ Ɠ´Ɠ¶ƓϞ´ÀÂÀƓ¹·ÂƓɹÁÅĹƓrƓÃļÀ¹ÄÁÂƓϵƓÀ¿Á Ɠ±ÅÂƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ƓÐÁ¹Ä·¼¼ Ɠ Å´ÀƓ¼¸ÆÅƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ Ɠ´Ɠ¶Î¸¹¿ÒÑÌ´ÒϞÒƓÃļƓÐÅÂÀƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ ùĹÁÂϞ¼ÅϞÒƓÁ´ÄÆºÆ ƓœƓ»¶¹»¸´ÈƓÐÇǹ¾Å¼¶ÁÂƓÄ´µÂÅ´ÑÅƓ¸¶´ƓÀ¹È´Á¼» À´ƓùĹÁÂϞ´ ˚˰˺ ̀˰˱˾̂˰˵̂ ˡ˾˻˽̆˵ 263

˰»Ɠ ¶ÁÆÅĹÁÁ¹½ Ɠ ¶ÎϞ¾ÂŹÀù Ä´ÅÆÄÁ½Ɠ Ê´ϞżƓ ùĹÁÂϞƓ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ ÂϞÆ̹ϞŶ¿Ò¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ ÂϞÁ¶ÁÂÀƓ ¾¶´Á Å´À¼Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ ÇÂÅÂÁ´À¼ Ɠ œ¹Ì¹ ϞŶÂƓ¿¹º¼ÅƓϞ¿ÂÒÀ¼ ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹Ɠ ùĹÀ¹Ë¼¶´ÒϞÏ Ɠ ´Ɠ ¾¶´ÁÅÎƓ ¼»Ɠ ҸĴƓ Ϟ¾¶Â»ÏƓ Á¹·ÂƓ ¸¼ÇÇÆÁ¸¼ÄÆÑÅƓ ¾Ɠ µÂ ¿¹¹Ɠ È¿¸Á½Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ ˲¶´Á ŶƓ Å´ÀƓ ÀÁ· Ɠ ÿÂÅÁÂϞÅÏƓ ¼ÈƓ ÂÅ ÁѸÏƓÁ¹ƓÀ´¿¹ÁϾ´Ò Ɠ¼ƓÃĸ¶¼·´ÑÅ ϞÒƓÂÁ¼ƓÂʹÁÏƓÀ¹¸¿¹ÁÁ Ɠž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ Ɠ ªÂË Ɯ ƜªÁÿ¼ÃÁ·µÀ¼ºƔʍÁÀ·ºʍż·- ÊÅÂƓÿ´»À´ƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓÁ¹ÃÄ»ĴÊÁ´Ɠ ÀÎÈƔʙʺºʍƔ™ºÀµÃµ ¸¿ÒƓϞ¶¹Å´ ƓÊÅÂƓĸ¼¶Ë¹ÀÆϞÒƓ¶ƓҸĹƓ п¹¾ÅÄÂÀ´·Á¼ÅÁÂÀÆƓ ¾¶´ÁÅÆ Ɠ ¾ÂÅÂÄνƓ ¸¶¼º¹ÅϞÒƓ ϞÂƓ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓ Ϟ¶¹Å´ Ɠ ÊŵÎƓ¶ÎµÄ´ÅÏϞÒƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¼ƓÆ¿¹Å¹ÅÏƓ¶ƓžÄÎŹƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ Ɠ ÅĹµÆ¹ÅϞÒƓÃÂÄÒ¸¾´ƓϞÅ´ƓÅÎϞÒÊƓ¿¹Å ˵´Ɠ¾´¾Â½ ÅÂƓ·¿Æµ¼Á¹ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ¼ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¾¶´ÁŶƓÆÀ¹ÁÏË´ ÑÅϞÒƓÁ´ϞÅ¿Ͼ ƓÊÅÂƓÂÁ¼ƓϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓÁ¹Ɠ¶ƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¼Ɠµ¹ϞùʼÅÏƓù ĹÁÂϞƓ¶Ϟ¹½ƓÐÁ¹Ä·¼¼ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ帴¹ÅϞÒƓ¶ƓҸĹ Ɠ˰ƓÅÆÅƓ¶Ɠ¸¹¿ÂƓùĹÁÂ

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔʍÁÀ·ºʍɼÁÀÀÎÈƔÂÃÁɺÄÄÁ·ƔÀµƔ§Á¾Àɺ

264 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

ªÂË Ɯ ƜʊÃʍ¼ºƔÅÁÊʍ¼Ɣ·ƔÇÁÅÁÄǺúƔ§Á¾ÀɵƔ·Á»À¼ʍµÑÅƔ·Ɣú»Æ¾ÏŵźƔ¾Áʍµ¾ÏÀÁ¸ÁƔ·»µ¼¿Á¹º½ÄÅ·¼ʙƔ¾µ»¿ÎƔÄƔ¿µ¸À¼ÅÀοƔÂÁ¾º¿ ƔªÁÅÁƔ1TCBFPEƔ JƔ1LI?OƔ2CICPALMC Ɣ'KPQFQRQCƔ DLOƔ1LI?OƔ.EVPFAP Ɣ1TCBCK

Ϟ´Ɠ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ ¶ϞÅÆô¹ÅƓ ƺ¹Ɠ ¾ÂÁ¶¹¾É¼Ò Ɠ ùĹÀ¹Ë¼¶´Á¼¹Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ ·Â ÄÒʼ¹Ɠ Þ¼Ɠ ·´»´Ɠ ¶Ϟÿζ´ÑÅ Ɠ ÂÈ¿´º¸´ÑÅϞÒ Ɠ ϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓ À¹Á¹¹Ɠ Ź ÿÎÀ¼Ɠ¼ƓÅÂÁÆÅ Ɠ˲´¾Ɠ¶Ɠ¾´ϞÅÄѿϾ¹Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠø·Ĺ¶´¹ÀƓ¶Â¸ÆƓÁ´Ɠÿ¼Å ¾¹ ƓÂÁ´ƓµÆÄ¿¼Å œƓ Ãļĸ¹Ɠ ¹ϞÅÏƓ ¼Ɠ ÅĹż½Ɠ À¹È´Á¼»ÀƓ ùĹÁÂϞ´Ɠ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ rƓ Źÿ ÃĶ¸ÁÂϞÅÏƓ¶ƓŶ¹Ä¸ÂÀƓŹ¿¹ƓÀ¿¹¾Æ¿ÎƓ¾Â¿¹µ¿ÑÅϞÒƓ¼ƓÅ¿¾´ÑÅƓ¸ÄÆ·Ɠ ¸ÄÆ·´ ƓÃļϞȸ¼ÅƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓùŸ´Ê´ƓŹÿ´ Ɠ±ÅÂÅƓÃÄÂɹϞϞƓ¶ÁÆ ÅļƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠź¹Ɠ¼À¹¹ÅƓÀ¹ϞÅ ƓÁÂƓÄ¿¼ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹Ɠ¼·Ä´¹Å Ɠ¢¸ Á´¾ÂƓ¹ϞÅÏƓ»¶¹»¸Î Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓŹÿÂÃĶ¸ÁÂϞÅÏƓÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÂϞÁ¶ÁÎÀƓ ϞÃÂϞµÂÀƓùĹÁÂϞ´ƓÐÅÂƓµ¹¿Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼ ¥Â¶Ä¹À¹ÁÁÎÀƓ Ź¿¹Ϟ¾ÂôÀƓ Á´Ɠ ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ ´ÃôĴŴÈƓ Á¹Ɠ À¹Ë´ ¹ÅƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ¡¹À¿¼ ƓÂÁ¼ƓÁ´ÀÁ·ÂƓ¸¹Å´¿ÏÁ¹¹Ɠþ´»Î¶´ÑÅƓÁ´ÀƓϞÅÄƾ ÅÆÄÆƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ ¼Ɠ ¼Á·¸´Ɠ ÀÎƓ ¶¼¸¼ÀƓ ϞÅÄ´ÁÁιƓ ¶¹Ì¼Ɠ ÒÄ ¾¼¹Ɠ ÅÂʾ¼Ɠ Á´Ɠ ·Ä´Á¼É´ÈƓ Ÿ¹¿ÏÁÎÈƓ ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ÁÎÈƓ Òʹ¹¾Ɠ ļϞ Ɠ  Ɠ ˲ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓϞÁ¼À¾¼ƓÿÆÊ´ÑÅϞÒƓÂʹÁÏƓ¾´Ê¹ϞŶ¹ÁÁÎÀ¼ ƓϞƓ¶ÎϞ¾¼ÀƓ Æ·¿Â¶ÎÀƓ Ä´»Ä¹Ë¹Á¼¹À Ɠ ¤´ÁÏ˹ Ɠ ¶Ϟ¹·ÂƓ ¿¼ËÏƓ ¿¹ÅƓ ¸¹ϞÒÅÏƓ ÅÂÀÆƓ Á´»´¸ Ɠ ¶ƓÁ´»¹ÀÁιƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃÎƓÀÎƓÁ¹ƓÀ·¿¼Ɠ»´À¹Å¼ÅÏƓÐÅÂƓÒ¶¿¹Á¼¹ Ɠ¦¹Ã¹ÄÏƓº¹Ɠ ÀÎƓÃÂÁ¼À´¹À ƓÊÅÂƓµÆÄ¿¹Á¼¹Ɠ·´»´Ɠ¶ÎÁÂϞ¼ÅƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓ·ÂÄÒʼ¹ƓϞ¿Â¼Ɠ¶¹ ̹ϞŶ´ ƓÁÂƓ¶À¹ϞŹƓϞƓÁ¼À¼Ɠ¼ƓÀ´·Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹ Ɠ…¶ÀÂĺ¹ÁÁ¹•Ɠ¶ƓÞ¼Ɠ ÿ´»ÀÎ ƓœƓϞÂϞ¹¸Á¼ÈƓÒʹ½¾´ÈƓϞƓµ¹¼ÈƓϞÅÂÄÂÁƓ¶ÎȸÒ̼¹ƓÁ´Ɠö¹ÄÈ ˚˰˺ ̀˰˱˾̂˰˵̂ ˡ˾˻˽̆˵ 265

ÁÂϞÅÏƓÞ¼ƓÁ¹ϞÆÅƓϞ¶Â¼ƓÀ´·Á¼ÅÁιƓÿÒƓ¸ÄÆ·Ɠ¾Ɠ¸ÄÆ·Æ ƓœϞÅĹʴÑÅϞÒƓ ¸¶´ƓÞ´Ɠ·´»´ ƓÁ´Ɠ¿¼Á¼¼Ɠ¼ÈƓϞÂÃļ¾ÂϞÁ¶¹Á¼ÒƓϞ¼¿Â¶Î¹ƓÀ´·Á¼ÅÁιƓ ¿¼Á¼¼ƓÆÿÂÅÁÒÑÅϞÒ Ɠ¼ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÃÂ¿Ò ƓÃÄÂÃÂÄ É¼ÂÁ´¿ÏÁ´ÒƓ ¾¶´¸Ä´ÅÆƓ ¹·ÂƓ Á´ÃÄÒº¹ÁÁÂϞż Ɠ Á´Ä´ϞÅ´¹Å Ɠ ˵´Ɠ ¼»ÂµÄ´º¹ Á¼ÒÈ ƓÿÆʹÁÁÎÈƓÃļƓÀ¸¹¿¼Ä¶´Á¼¼ Ɠ¼ƓÁ´ƓÃÄÒÀÎÈƓϞÁ¼À¾´ÈƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ¶¼¸Á ƓÊÅÂƓÁ´Ɠ·Ä´Á¼É¹Ɠ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ÁÎÈƓÒʹ¹¾ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¶Î˹ Ɠ±ÅÂÅƓ ¿Â¾´¿ÏÁνƓÄ´»Â·Ä¹¶ƓÃļϞȸ¼ÅƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓÊ´ϞÅÏƓÀ´·Á¼ÅÁ½ƓÐÁ¹Ä ·¼¼ƓùĹȸ¼ÅƓ¶ƓŹÿ¶ÆÑƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓ·´»´ Ɠ˵´ƓÐÅÂÀƓÃļÁɼùƓÂϞÁ¶´ ÁÎƓÀÁ·¼¹ƓÁ´»¹ÀÁιƓÃļµÂÄÎ Ɠ¦´¾ Ɠ¶ƓÁ¹¾ÂÅÂÄÎÈƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾ ÅÂÄ´È Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞ¹½Ê´ϞƓ¾ÂÁϞÅÄƼÄÆÑÅ ƓϞÃÂϞµÂÀƓÁ´·Ä¹¶´Ɠÿ´»À¹ÁÁ ·ÂƓÞ´ƓϞ¿Æº¼ÅƓ¹·ÂƓ…µº¼À´Á¼¹•ƓÀ´·Á¼ÅÁÎÀƓÿ¹À ƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹ ÀνƓÉÂÇÑ ×ÎÎÀÄÌ ©ÂÅÒƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃÎ ƓÁ´ÃļÀ¹ÄƓ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼½ƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ …¢µϞ¹Ä¶´ÅÂļÒƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ½Ɠ ¸¼Á´À¼¾¼•Ɠ 0KH>NƓ !UJ>[email protected]Ɠ ,?OBNR>PKNU Ɠ ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓ þ´»Î¶´ÑÅƓ Á´ÀƓ Á´ÀÁ·ÂƓ µÂ¿¹¹Ɠ ¸¹Å´¿ÏÁιƓ ¼»ÂµÄ´ º¹Á¼Ò Ɠ ÁÂƓ Á¹Ɠ ÐÅÂƓ ·¿´¶Á¹ Ɠ œ´ºÁ¹¹Ɠ Å Ɠ ÊÅÂƓ ϞƓ ÃÂÀÂÌÏÑƓ »´´ÅÀÂϞÇ¹Ä ÁÎÈƓµϞ¹Ä¶´ÅÂļ½ƓÀÎƓĹ·¼ϞÅļÄƹÀƓ·ÂÄ´»¸ÂƓµÂ¿Ï˼½ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁνƓ ¸¼´Ɠô»ÂÁƓÀºÁÂƓÿÆʼÅÏƓŸ¹¿ÏÁÂƓĹÁÅ·¹Á¶Ϟ¾¼½ ƓÆ¿ÏÅĴǼ¿¹Å ¶Î½ Ɠ¼ÁÇÄ´¾Ä´ϞÁνƓÃÂÄÅĹÅÎƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¤´ϞϞÀ´Åļ¶´ÒƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿Ï ÁÆÑƓ Ϟ¹Ä¼ÑƓ ÐżÈƓ ÇÂÅ·ĴǼ½ Ɠ ÀÎƓ ÃĹº¸¹Ɠ ¶Ϟ¹·ÂƓ »´À¹Ê´¹À Ɠ ÊÅÂƓ ÿ ̴¸Ï Ɠ»´ÁÒÅ´ÒƓÁ´Ɠ¸¼Ϟ¾¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓÃÒÅÁ´À¼ Ɠ¼ÈƓ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓ¼ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ À¹ÁÒÑÅϞÒ Ɠ˰Á·¸´Ɠ¼ÈƓÁ¹ÅƓϞ¶Ϟ¹ÀƓ¼¿¼ƓÀ´¿Â Ɠ´Ɠ¼Á·¸´Ɠ¼ÈƓÀÁ·ÂƓ¼ƓÂÁ¼Ɠ µÂ¿ÏË·ÂƓÄ´»À¹Ä´ Ɠ±ÅÂƓĹ·Æ¿ÒÄÁ¹ƓÒ¶¿¹Á¼¹ ƓžÄÎŹƓ¹Ì¹Ɠ¶Ɠ53&&Ɠ¶ Ɠ Á´»Î¶´ÑÅƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ½Ɠ ´¾Å¼¶ÁÂϞÅÏÑ Ɠ ÃÂƓ ϞÆżƓ ÐÅÂƓ ¼Ɠ ¹ϞÅÏƓ ´¾Å¼¶ÁÂϞÅÏƓ ÃÄÂɹϞϞ¶Ɠ¶ÂƓ¶Á¹ËÁ¹ÀƓϞ¿Â¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ´ƓÃÒÅÁ´ƓrƓ¹¹Ɠ¼Á¸¼¾´ÅÂÄ Ɠš¾Å¼¶

ªÂË Ɯ Ǒ©Ã½º¸Nj§Á¾ÀɺƔ·Ɣ¶º¾Á¿ƔÄ·ºÅºƔƔ¼ÑÀʙƔƔ¸ ƔÇÁÅÁƔ1LI?OƔ#VK?JFAPƔ[email protected]?QLOV Ɣ , 1 ƔÉÇȸº¸ƔÄÀ¼¿ÁʍƔƔÁʍÅʙ¶ÃʙƔƔ¸ ƔÇÁÅÁƔ1-&- Ɣ$1 Ɣ, 1 

266 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

ªÂË Ɯ Ɯ¨µʍƔ¿ºÀʙ¾ÁÄÏƔʍÁ¾¼ÊºÄÅ·ÁƔÂʙźÀƔÀµƔ§Á¾ÀɺƔ»µƔÂÁľº¹À¼ºƔƔ¾ºÅƔ Àµ¶¾Ñ¹ºÀ¼½

ÁÂϞÅÏƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÃÄÂÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓ»Ä¼À ƓÁÂƓ¼Ɠ¶Ɠ¹·ÂƓÄ´¸¼Â¼»¿Æʹ Á¼¼ Ɠ¼Ɠ¶Ɠ¾ÂÄÃÆϞ¾Æ¿ÒÄÁÂÀƓ¼»¿ÆʹÁ¼¼ Ɠ¼Ɠ¶ƓĹÁÅ·¹Á¶Ϟ¾ÂÀ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÅ º¹ƓÀ¹ÁÒÑÅϞÒƓ·Â¸ƓÂÅƓ·Â¸´ ¤Ò¸ÂÀƓϞƓÃÒÅÁÂÀƓÀºÁÂƓÄ´»¿¼Ê¼ÅÏƓϞ¶¹Å¿Î¹ƓÃĺ¼¿¾¼ Ɠ¼ÈƓµÎÊ ÁÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓλÄÀŻƠƓ¨¼»¼¾´ÀƓÐÅÂƓÒ¶¿¹Á¼¹Ɠź¹Ɠ¸Â¿ºÁÂƓµÎÅÏƓàÁÒÅÁÂƓ ·ÂÄÒÊ´ÒƓ ÿ´»À´Ɠ Á¹Ɠ ϞÀ·¿´Ɠ ÃÄÂĶ´ÅÏϞÒƓ ¶Ɠ µ¿´ϞÅÏƓ ÃÒÅÁ´ Ɠ À´· Á¼ÅÁ¹Ɠÿ¹Ɠ¹¹ƓÅƸ´ƓÁ¹ƓÃÆϞż¿Â ƓÁÂƓ¹½ƓÁ´¸ÂƓ¾Æ¸´ ÅÂƓ¸¹¶´ÅÏϞÒƓrƓ¼ƓÂÁ´Ɠ ÃÄÂÄζ´¹ÅϞÒƓÄÒ¸ÂÀ Ɠ¦´¾¼À¼ƓÇ´¾¹¿´À¼Ɠ¾Äƺ¹ÁÂƓ¾´º¸Â¹ƓÃÒÅÁ ƓÁÂƓ ÃÂƓ¾Ä´ÒÀƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÂÁ¼Ɠ¶Î·¿Ò¸ÒÅƓµÂ¿¹¹Ɠ¾ÂÁÅÄ´ϞÅÁÂƓļϞ Ɠ ¥ƓÁ´Ê´¿´Ɠ53&&Ɠ¶ Ɠ¾Â·¸´Ɠ´¿¼¿¹½ƓÁ´Ê´¿ƓÁ´µ¿Ñ¸´ÅÏƓ¥Â¿Áɹ Ɠ¶¹¸¹Å ϞÒƓ ÈÄÂÁ¿·¼ÒƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ½Ɠ ´¾Å¼¶ÁÂϞżƓ ļϞ Ɠ ϵ Ɠ ˵´Ɠ ·Ä´Ç¼¾¹ Ɠ ¸¹ ÀÂÁϞÅļÄÆÑ̹ÀƓ¼»À¹Á¹Á¼¹Ɠ¶ÂƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓʼϞ¿´ƓÃÒŹÁƓ¼¿¼Ɠ¼ÈƓµ̹½Ɠ ÿÂÌ´¸¼ Ɠ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ ʹžÂƓ Ϟµ¿Ñ¸´¹ÅϞÒƓ ùļ¸¼ÊÁÂϞÅÏƓ ÃļÀ¹ÄÁÂƓ ϵƓ ¿¹ÅƓ Ÿ¹¿Ò¹ÅƓ ¾´º¸Î½Ɠ À´¾Ϟ¼ÀÆÀƓ ÂÅƓ ÃÂϞ¿¹¸ÆÑ̹·ÂƓ À´¾Ϟ¼ÀÆÀ´Ɠ Ϟ¿Á¹ÊÁ½Ɠ ´¾Å¼¶ÁÂϞż Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ ùļ¸ÎƓ ´¾Å¼¶ÁÂϞżƓ ÀºÁÂƓ ÃÄ·Á»¼ Ķ´ÅÏ Ɠ±ÅÂƓ¶´ºÁ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¶ƓÐÃÂÈÆƓ¶ÎϞ¾½Ɠ´¾Å¼¶ÁÂϞżƓ¥Â¿ÁɹƓ ßϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÂôϞÁÂϞÅÏ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¸¿ÒƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓŹÈÁ¼¾¼Ɠʴ̹Ɠ ¶Â»Á¼¾´ÑÅƓÁ¹Ã¿´¸¾¼ ƓÿÂÅÁ¹¹ƓϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓ¶¹ÄÈÁ¼¹ƓϞ¿Â¼Ɠ»¹ÀÁ½Ɠ´Å ÀÂϞǹÄÎƓ¼ƓÅ Ɠà ¥ƓϞ¹Ä¹¸¼ÁÎƓ53&&ƓÃÂƓÁ´Ê´¿ÂƓ53&&&Ɠ¶ Ɠ¶ƓÅ´¾ƓÁ´»Î¶´¹ÀνƓÀ¼Á¼ÀÆÀƓ ˴´ÆÁ¸¹Ä´ƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶Âµ̹ƓÁ¹ƓÂÅÀ¹Ê´¿ÂϞÏƓÃÒŹÁ Ɠ¶ϞÃÎ˹¾ ƓÀÂÌ ÁÎÈƓÞ¶Ɠ·´»´ Ɠ´ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ƓÐÅÂƓÂÅ»¶´¿ÂϞÏƓÀ´¿ÎÀƓ¿¹¸Á¼¾Â¶ÎÀƓù ļ¸ÂÀ Ɠ˵´ƓϞÅ´ÄÎÈƓ·Â¿¿´Á¸Ϟ¾¼ÈƓ¾´ÄżÁ´ÈƓ¼»ÂµÄ´º´¿¼ Ɠ¾´¾Ɠ¿Ñ¸¼Ɠ¾´ Å´ÑÅϞÒƓÃÂƓ¾´Á´¿´ÀƓÁ´Ɠ¾ÂÁϾ´ÈƓ¶ƓÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÐÅÂƓµÎ¿ÂƓÄ´ϞÃÄÂϞÅÄ´Á¹Á Á½Ɠ»´µ´¶Â½ ƓšƓÃÂÃĵƽŹƓϞ¹½Ê´ϞƓ»¼À½ƓùȴÅÏƓ¶ƓÂ¿¿´Á¸¼ÑƓ¾´Á´ ¿ÎƓÁ¹Ɠ»´À¹Ä»´ÑÅ Ɠ´Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¼Á½ƓÄ´»Ɠ¼Ɠ»´À¹Ä»ÁÆÅƓÁ´ƓÁ¹¸¹¿Ñ ƓÅÂƓÁ¼¾ÅÂƓ Á´ƓÅ´¾Â½Ɠ¿¹¸Ɠ¶Î½Å¼ƓÁ¹ƓĹ˼ÅϞÒ ˚˰˺ ̀˰˱˾̂˰˵̂ ˡ˾˻˽̆˵ 267

˲·¸´Ɠ ÀÎƓ ÇÂÅ·ĴǼÄƹÀƓ Á¹Ɠ ¶Ɠ ˼ľÂÀƓ ¸¼´Ã´»ÂÁ¹Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ ´Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÀƓ¼»Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓϞù¾ÅÄ´Ɠ¸ÁÆƓ Æ»¾ÆÑƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁÆÑƓ¿¼Á¼Ñ ƓÃÂ¿Æ Ê´ÑÅϞÒƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ¼ÁŹĹϞÁιƓÃÂÄ ÅĹÅÎ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÁ´µ¿Ñ¸´ÅÏƓ ¥Â¿ÁɹƓ Ϟ¾¶Â»ÏƓ ¼ÁŹÄǹĹÁɼÂÁ Á Ã¿Òļ»´É¼ÂÁÁνƓ Ǽ¿ÏÅÄ Ɠ ¾Â ÅÂÄνƓ ÃÄÂÃÆϞ¾´¹ÅƓ Ϟ¶¹ÅƓ Å¿ϾÂƓ ¶Ɠ ¾ĹϞÅÁÂϞżƓ¿¼Á¼¼Ɠ%ȎƓϞÂÂŶ¹ÅϞÅ ¶ÆÑ̹½ƓùĹȸÆƓп¹¾ÅÄÂÁ´Ɠ¶Ɠ´Å À¹Ɠ ¶Â¸Âĸ´Ɠ ϞƓ ·ÂƓ Á´Ɠ ½Ɠ ÐÁ¹Ä·¹ ªÂË Ɯ Ɯ§Á¾ÀºÊÀµʙƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄÅÏƔ·ƔÆ» żʹϞ¾¼½ƓÆĶ¹ÁÏ ƓÅÂƓÁ´ƓÇÂÁ¹Ɠ¸ ʍÁ¿Ɣ¹¼µÂµ»ÁÀºƔ¾¼À¼¼Ɣ&Ȑ ÁÂĸÁ½Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ ·ÂƓ¸¼Ϟ¾´Ɠ¶¼¸ÁÎƓÒľ¼¹Ɠµ¿´Ϟż Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓ¶Â¸ÂĸƓ¼ÁŹÁϞ¼¶ÁÂƓ¼»¿Æ Ê´¹Å Ɠ¼ƓŹÀÁιƓrƓ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓÂÁƓ÷¿ÂÌ´¹ÅƓļϞ Ɠ Ɠ£ÂÁÒÅÁ ƓÊÅÂƓ Òľ¼¹Ɠµ¿´ϞżƓµÂ¿¹¹Ɠ·ÂÄÒʼ¹ Ɠ˵ÂƓžƸ´Ɠµ¹ÄÆÅϞÒƓŹÀÁιƓ±ÅÂƓ¶»¶¼ ¶´ÑÅϞÒƓÇÂÁÅ´ÁÎƓ·´»´ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¶¼ϞÒÅƓÁ¹¾ÂÅÂĹƓ¶Ä¹ÀÒƓÁ´¸Ɠö¹ÄÈÁ ϞÅÏÑƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠø¸¹Äº¼¶´¹ÀιƓÀ´·Á¼ÅÁÎÀƓÿ¹À Ɠ˰ÈƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÉÊÈÌͼÀÊ»ÇлÆ Ɠ ÐÅÂƓ ÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓ È¿¸ÁιƓ ¼Ɠ ÿÂÅÁιƓ ¶Â¸ÂĸÁιƓ µ¿´¾´ Ɠÿ´¶´Ñ̼¹Ɠ¶ƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ½Ɠ¼Ɠ·ÂÄÒʹ½ƓϞ¿Á¹ÊÁ½Ɠ´ÅÀÂϞǹĹ Ɠ ¼ƓÂÁ¼ƓÊ´ϞżÊÁÂƓ÷¿ÂÌ´ÑÅƓϞ¶¹Å Ɠ¼¸Æ̼½ƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞż ˰ƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÇ´ÁÅ´ϞżʹϞ¾¼ÀƓ¥Â¿ÁƓɹƓ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓ¶ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓ¿¼Á¼ÒÈƓ Æ¿ÏÅĴǼ¿¹Å¶·ÂƓ¸¼´Ã´»ÂÁ´ ƓÁÂƓÅ´¾¼¹ƓÃÂÄÅĹÅÎƓÿÆÊ´ÑÅϞÒƓÅÂ¿Ï ¾ÂƓ ϞÂƓ ϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ ¸ÂƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¡¹À¿¼Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼¹Ɠ ¸¿¼Á½Ɠ ¶Â¿ÁÎƓ À¹Á¹¹Ɠ Ɠ ÁÀƓ Á¹Ɠ ¸Âȸ¼Å Ɠ œƓ µ¹¿ÂÀƓ Ϟ¶¹Å¹Ɠ ¥Â¿ÁɹƓ ¾´º¹ÅϞÒƓ Ϟþ½ ÁÎÀ ƓÁÂƓ¶Ɠ¿¼Á¼¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¼ÂÁ¼»Â¶´ÁÁ·ÂƓº¹¿¹»´ƓÅ´Ɠº¹ƓϞ´À´ÒƓඹÄÈÁÂϞÅÏƓ ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓ Ϟ¶Ϟ¹ÀƓ à¸ÄÆ·ÂÀÆ Ɠ ˵´Ɠ Ϟ¼ÁŹżʹϞ¾ÂÀƓ ÃÂÄÅĹ Ź Ɠ Ϟ¿Âº¹ÁÁÂÀƓ ¼»Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ ¿¼Á¼½ Ɠ ÀÁ·¹Ɠ ÀºÁÂƓ ƶ¼¸¹ÅÏƓ¸Á¶ĹÀ¹ÁÁÂƓÅÆÅƓ¼Ɠ´¾Å¼¶ÁιƓµ¿´Ϟż Ɠ¼Ɠ¶ÎµÄÂϞÎ ÃÄÂÅƵ¹ Ä´ÁÉÎ Ɠ¼ƓÞ¼Ɠ·´»´Ɠ¶ƓϞ¿Á¹ÊÁ½Ɠ¾ÂÄÂÁ¹ Ɠ¼ƓŸ¹¿ÏÁιƓÒľ¼¹ƓÅÂʾ¼ Ɠ ¾ÂÅÂÄÎÈƓÄ´ÁÏ˹ƓÁ¹Ɠ»´À¹Ê´¿¼Ɠ¶Âµ̹ƓļϞ Ɠ Ɠ¦´¾¼¹ƓϞÁ¼À¾¼ƓÄ´Ϟ Ϟ¾´»Î¶´ÑÅƓÁ´ÀƓÂƓÅÂÀ Ɠ¾´¾ƓÇÆÁ¾É¼ÂÁ¼ÄƹÅƓÐÅ´Ɠ»¶¹»¸´ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż ¢Ϟµ¹ÁÁÂƓ¼ÁŹĹϞÁÂƓÿÆÊ´¹ÅϞÒ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¸¹¿´ÅÏƓϞÁ¼À¾¼ƓÁ¹ÃĹÄζ ÁÂƓ¼ƓÃÂÅÂÀƓϞ¾¿´¸Î¶´ÅÏƓ¼»ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓ¾´¸Ä¶Ɠ…Àƶ¼¾¼• Ɠ¦´¾ Ɠ¸¼ÁƓ¼»Ɠ ϞŴĹ½Ë¼ÈƓÂĵ¼Å´¿ÏÁÎÈƓŹ¿¹Ϟ¾Âö Ɠ0,%, Ɠƺ¹ƓƓ¿¹ÅƓ¿¹Å´¹ÅƓ¶Ɠ¾ÂϞ ÀÂϞ¹Ɠ ¼Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ Ä´»Ɠ ¶Ɠ Ê´ϞƓ ÇÂÅ·ĴǼÄƹÅƓ ¥Â¿ÁɹƓ ʹĹ»Ɠ Ǽ¿ÏÅÄ Ɠ ÃÄÂÃÆϞ¾´Ñ̼½Ɠ¿¼Á¼¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¶Â¸Âĸ´ Ɠ£ÄÂϞÀ´Åļ¶´ÒƓϞ¹Ä¼¼ƓÅ´ ¾¼ÈƓϞÁ¼À¾Â¶ ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓ¶ϞÃÎ˾¼Ɠ¼ƓÃÄÂÅƵ¹Ä´ÁÉÎƓ¶ƓÄ´»¶¼Å¼¼ Ɠ´ƓÅ´¾ 268 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

ªÂË Ɯ Ǒ©Ã½º¸Nj§Á¾ÀɺƔƔµÂú¾ʙƔƔ¸ Ɣ·Ɣ¾¼À¼¼Ɣ·ÁÄÏ¿¼ʍõÅÀÁƔ¼ÁÀ¼»Á·µÀÀÁ¸ÁƔʌº¾º»µƔɣCƔ'6Ɣ ƔÀ¿ Ɣ©Çȸº¸Ɣ§Á¾ÀɺƔƔ¿µÃŵƔƔ¸ Ɣ·Ɣ¾¼À¼ʙÈƔ&CƔ''Ɣ ƔÀ¿Ɣ¼Ɣ·ÎÄÁʍÁ ¼ÁÀ¼»Á·µÀÀÁ¸ÁƔʌº¾º»µ ƔªÁÅÁƔ1LI?OƔ#VK?JFAPƔ[email protected]?QLOV Ɣ, 1

º¹Ɠ ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ »¶¹»¸Î Ɠ ¥Â¿ÁɹƓ ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ Á¹Ɠ ÂϞµ¹ÁÁÂƓ µÎϞÅÄÂƓ Ãļ À¹ÄÁÂƓ»´ƓƓϞÆžƓÂÁÂƓ¸¹¿´¹ÅƓ¸¼ÁƓµÂÄÂÅƓ¶Â¾ÄÆ·ƓϞ¶Â¹½ƓÂϞ¼ Ɠ˵ÂƓ¹ϞÅÏƓ »¶¹»¸Î Ɠ ¾ÂÅÂÄιƓ µÂĴʼ¶´ÑÅϞÒƓ »´Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ Ê´Ϟ¶ Ɠ £Ä¼Ê¼Á´Ɠ À¹¸ ¿¹ÁÁ·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¶ƓÃÄÂɹϞϞ¹ƓÇÂÄÀ¼Ä¶´Á¼ÒƓÁ´ ˹½Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓÿ´Á¹ÅÎƓ…ÂŵĴ¿¼•ƓÆƓϞ¶Â¹½Ɠ»¶¹»¸ÎƓÀÂÀ¹ÁÅƓ

ªÂË Ɯ Ɯ§ÅÃÆʍÅÆõƔ¿µ¸À¼ÅÀÁ¸ÁƔÂÁ¾ʙƔ§Á¾ÀɵƔ·ƔÁ¶¾µÄżƔÄÁ¾ÀºÊÀÁ¸ÁƔÂʙÅÀµƔ¹ºÅµ¾ÏÀÁƔ ƒÁ¶Ã¼ÄÁ·µÀµ“ƔÂÁÅÁʍµ¿¼Ɣ¼ÁÀ¼»Á·µÀÀÁ¸ÁƔ¸µ»µ ˚˰˺ ̀˰˱˾̂˰˵̂ ˡ˾˻˽̆˵ 269

¼ÀÃÆ¿ÏϞ´ ƓÅ´¾ƓÊÅÂƓÿÁνƓÀÂÀ¹ÁÅƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ ÃļÁ´¸¿¹º¼ÅƓÿ´Á¹Å´ÀƓ¼ƓϞ¾¿´¸Î¶´¹ÅϞÒƓ¼»Ɠ¼ÈƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ·ÂƓ¸¶¼º¹ Á¼Ò ƓÃĹº¸¹Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓÀ´ϞϞ¼¶Á·ÂƓ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ¹Ϟ¿¼ƓÀÎƓ ¶¼¸¼À ƓÊÅÂƓ¾´¾´Ò ÅÂƓ»¶¹»¸´ƓµÎϞÅÄÂƓ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒ ƓÅÂƓÿ´Á¹ÅƓÆƓÁ¹¹ ƓϞ¾Â Ĺ¹Ɠ¶Ϟ¹·Â ƓÁ¹Å ž¹Å´¿ÏÁνƓ ϞÁ¼À¾Ɠ ¾ĹϞÅÁÂϞżƓ Ϟ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ ÃÒÅÁ´ Ɠ Ϟ¸¹¿´ÁÁνƓ ¶Ɠµ¿´ϞżƓ¸Á½ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ½Ɠ¿¼Á¼¼Ɠ¼ÂÁ¼»Â¶´ÁÁ·ÂƓº¹¿¹»´ ƓÈÂÄ ËÂƓþ´»Î¶´¹ÅƓϞÅÄƾÅÆÄÆƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÿÒƓļϞ Ɠ Ɠ˵´ϞÎôÁÁιƓ Á´Ɠ ¾´ÄÅÂÁ¾ÆƓ º¹¿¹»ÁιƓ Âü¿¾¼Ɠ ÃļƓ øÁ¹Ϟ¹Á¼¼Ɠ ϞÁ¼»ÆƓ À´·Á¼Å´Ɠ ¶Î ϞÅÄ´¼¶´ÑÅϞÒƓ¶¸Â¿ÏƓϞ¼¿Â¶ÎÈƓ¿¼Á¼½ƓÀ´·Á¼ÅÁ·ÂƓÿÒƓrƓÅÂÊÁÂƓÅ´¾Ɠº¹Ɠ Âļ¹ÁżÄÆÑÅϞÒƓ¼ƓÞ¼Ɠÿ´»ÀÎƓ¶Â¾ÄÆ·ƓÃÒŹÁ ƓßϞÅ´¶¿ÒÑ̼ÈƓϞ µÂ½ƓÀ´·Á¼ÅÁιƓÿÑϞÎ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓÀÎƓÀº¹ÀƓÁ¹ÃÂϞŸϞŶ¹Á ÁÂƓ¼»ÆÊ´ÅÏƓÀ´·Á¼ÅÁιƓÿÒƓ¼Ɠö¹¸¹Á¼¹Ɠ·´»´Ɠ¶ƓÐżÈƓÀ´·Á¼ÅÁÎÈƓà¿ÒÈ Ɠ£Â¿ÒƓÅ´ÀƓÁ¹Ϟ¿´µÎ¹ ƓÃÂÄÒ¸¾´ƓÅÎϞÒʼƓ·´ÆϞϞ¶ ƓœƓÃļÁɼùƓÅ´¾ÆÑƓ Á´ÃÄÒº¹ÁÁÂϞÅÏƓÀºÁÂƓÿÆʼÅÏƓ¼ƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ ƓÁÂƓÐÅÂƓÁ¹¿¹·¾Â ƓšƓÅÆÅƓ ÆƓÁ´Ϟ ƓÀºÁÂƓϞ¾´»´ÅÏ Ɠµ¹Ϟÿ´ÅÁ´ÒƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ¿´µÂÄ´ÅÂÄ¼Ò Ɠ¶Ɠ¾ÂŠĽƓÀºÁÂƓÁ´µ¿Ñ¸´ÅÏƓ¼Ɠ¼»ÆÊ´ÅÏƓÀ´·Á¼ÅÁÆÑƓ·´»Â¸¼Á´À¼¾Æ ˲´¾Ɠ ÃÄ´¶¼¿Â Ɠ ÃÄÂÅƵ¹Ä´ÁÉÎƓ Ϟþ½Áι Ɠ ¢Á¼Ɠ ÃļøÁ¼À´ÑÅϞÒƓ À´·Á¼ÅÁÎÀƓÿ¹À Ɠ¹Ì¹ƓÁ¹ÀÁ·ÂƓϞ¶¹ÅƓÁ´ƓÁ¼ÈƓ¸´¶¼ÅƓϞÁ¼»Æ ƓÅ Ɠ¹ ƓÃÂ¿Æ Ê´¹ÅϞÒƓÀ´·Á¼ÅÁ´ÒƓ¿Â¶Æ˾´ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂĽƓ¶¼Ϟ¼ÅƓÿ´»À¹ÁÁ¹Ɠµ¿´¾ÂƓÂÁÂƓ ÂϞÅζ´¹ÅƓrƓ¼ƓÅ·¸´ƓÀÎƓ¹·ÂƓ¶¼¸¼À Ɠ˰Á·¸´Ɠ·´»Ɠ¶Ϟ¹ Å´¾¼Ɠþ¼¸´¹ÅƓඹÄÈÁÂϞÅÏƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¼Ɠ¹·ÂƓÞ¼ƓÆϞÅĹÀ¿ÒÑÅϞÒƓ¼»ƓÇÂÅÂϞǹÄÎƓ¶ƓµÂ¿¹¹Ɠ

ªÂË Ɯ ƜšÎ¶ÃÁÄƔÂÃÁÅƶºÃµÀɵƔƔǺ·Ãµ¾ʙƔƔ¸ ƔªÁÅÁƔ, 1

270 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

ªÂË Ɯ Ɯ§Á¾ÀºÊÀµʙƔʍÁÃÁÀµ ƔÄÇÁÅÁ¸ÃµÇ¼ÃÁ·µÀÀµʙƔ·ÁƔ·Ãº¿ʙƔÂÁ¾ÀÎÈƔÄÁ¾ÀºÊÀÎÈƔ»µÅ¿ºÀ¼½ƔƔ¸ ƔÉýº¸ Ɣ¼ƔƔ¸ ƔªÁÅÁƔ¢¼¾Áľµ·ƔœÃÆʍ¿Ñ¾¾ºÃƔ+FILPI?SƔ#ORAHJæIICO

¶ÎϞ¾¼¹ƓϞ¿Â¼Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎƓrƓÈÄÂÀÂϞǹÄÆƓ¼Ɠ¾ÂÄÂÁÆ Ɠ˲ÂÄÂÁÆƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓ Ÿ¾Â ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÂÁ´ƓÈÂÅÏƓ¼ƓÂʹÁÏƓ·ÂÄÒÊ´Ò ƓµÂ¿¹¹ƓÀ¼¿¿¼ÂÁ´Ɠ·Ä´¸Æ Ϟ¶ ƓÁÂƓÂʹÁÏƓÄ´»Ä¹º¹Á´Ɠ¼ƓÃÂÐÅÂÀÆƓϞ¶¹Å´Ɠ¸´¹ÅƓÀ´¿Â Ɠ¦Â¿Ï¾ÂƓ¶ÂƓ¶Ä¹ ÀÒƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ»´ÅÀ¹Á¼Ò Ɠ¾Â·¸´ƓϞ¿Á¹ÊÁνƓ¸¼Ϟ¾Ɠ»´¾ÄÎÅƓ˳ÆÁ½ ƓÀÎƓ »´À¹Ê´¹À ƓÊÅÂƓÆƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ´ÅÀÂϞǹĴƓÂʹÁÏƓÃÄÂÅÒº¹ÁÁ´ÒƓ¼Ɠ¸¼Á´À¼ÊÁÂƓ À¹ÁÒÑÌ´ÒϞÒƓÞ¼Ɠ·´»´Ɠ¶ÎÄζ´ÑÅϞÒƓ¼»ƓÁ¹¹Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ¼ÁŹÁϞ¼¶Á Ɠ ˵´ƓÈÂÄÂ˼ÈƓϞÁ¼À¾´ÈƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓ»´ÅÀ¹Á¼ÒƓÀÎƓÃÄÂϞ¿¹º¼¶´¹ÀƓ¾ÂÄ ÁÆƓÂʹÁÏƓ¸´¿¹¾Â Ɠ¼ƓÂÁ´Ɠ¾´º¸Î½ƓÄ´»ƓÄ´»Á´Ò ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ´¾ ż¶ÁÂϞÅÏƓ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓµ¿´ϞÅÒÈƓ¥Â¿ÁÉ´ šƓŹùÄÏƓϞÂÃÂϞÅ´¶ÏŹƓ¼»¶¹ϞÅÁιƓ¶´ÀƓ¸´ÁÁιƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¥Â¿ÁƓÉ´Ɠ Á´·Ä¹Å´Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓ¸ÂƓϵrƓÅÎϞÒÊƓ·Ä´¸ÆϞ¶ ƓÁÂƓÂÅȸ¼ÀƓ¸´¿Ï˹Ɠ¶ƓÈ¿¸ÁνƓ ¾ÂϞÀÂϞƓrƓ¼Ɠ¶¸ÄÆ·ƓÀ¼¿¿¼ÂÁÎƓ·Ä´¸ÆϞ¶ Ɠ¥ÅÄ´ÁÁ´ÒƓ¾´ÄżÁ´ ƓÃÄ´¶¸´ƓœÄ ¸¹ƓµÎƓŹÿÂƓŹʹÅƓÂÅƓÁ´·Ä¹¶´Å¹¿ÒƓ¾ƓÈ¿¸¼¿ÏÁ¼¾Æ Ɠ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¥Â¿Á

ªÂË Ɯ ƜšƔÇÁÅÁÄǺúƔ§Á¾ÀɵƔ ÂÁÄÅÁʙÀÀÁƔ ÂÃÁ¼ÄÈÁ¹ʙÅƔ ƒÀµÀÁ ·ÄÂÎËʍ¼“Ɣ ÄƔ ÁÅÀÁļź¾ÏÀÁƔ Àº¶Á¾Ï˼¿Ɣ ·Î¹º¾ºÀ¼º¿Ɣ ÐÀºÃ¸¼¼ Ɣ ÁʍÁ¾ÁƔƔ¢ÅƔ¨£¨ Ɣ¤À¼ƔÄÆ̺ÄÅ·ºÀÀÁƔ ÂÁ¹Á¸Ãº·µÑÅƔ ÄÁ¾ÀºÊÀÆÑƔ ʍÁÃÁÀÆ

˚˰˺ ̀˰˱˾̂˰˵̂ ˡ˾˻˽̆˵ 271

É´ƓrƓÐÅÂƓ¼Ɠ¹ϞÅÏƓÈ¿¸¼¿ÏÁ¼¾Ɠ ÃÂƓ ϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓ ϞƓ Ò¸ÄÂÀ Ɠ «ÅÂƓ ÃļÁÂϞ¼ÅƓ ÅƸ´Ɠ ÐÁ¹Ä·¼Ñ Ɠ ÊÅÂƓ Á´·Ä¹¶´¹ÅƓ¾ÂÄÂÁÆ žÂƓ Ϟ¼ÈƓ ÃÂÄƓ ¶Î¸¶¼·´¿¼Ɠ Ä´»ÁιƓ ·¼ÃÂŹ»ÎƓ ¸¿ÒƓ ÂµÍ ÒϞÁ¹Á¼ÒƓ Á¹ÂµÎÊÁÂƓ ¶ÎϞ¾½Ɠ ŹÀùĴÅÆÄÎƓ·´»´Ɠ¶Ɠ¾ÂÄÂÁ¹ƓrƓ ¼Ɠ»¶Æ¾Â¶Î¹Ɠ¶Â¿ÁÎ Ɠ¼ƓÀ´·Á¼Å Áι Ɠ˳¼ËÏƓÁ¹¸´¶ÁÂƓ´ϞÅÄÂǼ »¼¾¼Ɠ ÃÂÁÒ¿¼ Ɠ žƸ´Ɠ ÆƓ ¾ÂÄ ÁÎƓ Å´¾´ÒƓ ¶ÎϞ¾´ÒƓ ŹÀùĴ ªÂË Ɯ Ɯ¥ÃÁÅƶºÃµÀÉÎƔÀµƔ§Á¾Àɺ ƔªÁÅÁƔ ÅÆÄ´Ɠ ÃļʼÁ½Ɠ Ò¶¿ÒÑÅϞÒƓ , 1 ƔƔ¸ À¼¾Ä¶ϞÃÎ˾¼Ɠ Á´Ɠ ö¹ÄÈÁ ϞżƓ ¥Â¿ÁƓÉ´ Ɠ À´¿ÑϞ¹ÁϾ¼¹Ɠ Òľ¼¹Ɠ ÅÂʾ¼Ɠ ¶Ɠ µ¿´ϞżƓ ¾ÂÁÅ´¾Å´Ɠ À¹º¸ÆƓ ¶Ϟÿζ´Ñ̼À¼Ɠ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ·Ä´ÁÆ¿ƓÞ´À¼Ɠ·´»´ƓļϞ Ɠ Ɠ˵ÂƓ…À¼¾Ä •Ɠ Å´¾´ÒƓ¶ϞÃÎ˾´Ɠ¿¼ËÏƓ¶ƓÀ´ϞËÅ´µ¹Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ´Ɠ´µϞ¿ÑÅÁ´ÒƓ¶¹¿¼ ʼÁ´ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¾´º¸Â½Ɠ¶ϞÃÎ˾¼ƓrƓÃÂÄÒ¸¾´ƓϞÂÅÁ¼ƓÀ¹·´ÅÂÁÁƓÅļÁ¼ÅÄ Å¿Æ¿´Ɠ¦˵¦ Ɠž¿ÒƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¶»Äζ´ƓϞ´À½ƓÀÂÌÁ½ƓµÂÀµÎƓ »´Ɠ¶ϞÑƓ¼ϞÅÂļÑƓʹ¿Â¶¹Ê¹ϞŶ´Ɠ¶Â¸ÂĸÁ½ƓrƓϵƓÀ¹·´ÅÂÁÁƓÐÅÂƓµÎ ¿´ƓÁ´Ë´ƓµÂÀµ´ ƓÂŹʹϞŶ¹ÁÁ´Ò ƓšƓÅÆÅƓrƓϞÂÅÁ¼ƓÀ¹·´ÅÂÁÁ ƓŹÀƓÁ¹ƓÀ¹ Á¹¹ƓÀÎƓ¼ÈƓÁ´»Î¶´¹ÀƓ…Á´Á¶ϞÃÎ˾´À¼• ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓÂÁ¼Ɠ ÃÂÊżƓÁ¹Ɠ»´À¹ÅÁÎ œϞÃÎ˾´Ɠ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓÅ´¾ƓÀ´·Á¼ÅÁιƓÿÒƓϞº¼À´ÑÅƓÿ´»ÀÆ ƓÂÅƓÐÅ ·ÂƓÂÁ´Ɠ»´Ɠ¾ÂÄž¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓϞ¼¿ÏÁÂƓÄ´»Â·Ä¹¶´¹ÅϞÒ Ɠ£ÂƓϞÆż ƓÃļϞȸ¼ÅƓ ¶»ÄζƓÀ´·Á¼ÅÁ½ƓµÂÀµÎ ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓ¶Â»ÀÆ̹ Á¼¹ ƓÂÅƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓÄ´ϞȸÒÅϞÒƓÅÒº¹¿Î¹Ɠ¼Á·¸´ƓǼ»¼¾¼Ɠ·Â¶ÂÄÒÅƓrƓ·Ä´

ªÂË Ɯ ƜʉÁÃÁÀµ¾ÏÀνƔ ·Î¶ÃÁÄƔ¿µÄÄÎƔÀµƔ§Á¾À ɺƔƔʙÀ·µÃʙƔƔ¸ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ½ƔÁ¶ÄºÃ·µÅÁü¼Ɣ1-&-Ɣ, 1 Ɣ $1 

272 

 10. ˡ˾˻˽̆˵

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔÁ¶Ãµ»Á·µÀ¼ʙƔÂÁ¾ʙÃÀÁ¸ÁƔļʙÀ¼ʙ

¶¼Å´É¼ÂÁÁιƓ¶Â¿ÁÎ ƓøµÁιƓ¶Â¿Á´ÀƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¶Â¸Î ƓœϞÃÎË ¾´Ɠ¾´¾ƓµÎƓϞÅƾÁÆ¿´ƓÃÂƓö¹ÄÈÁÂϞżƓrƓ¼ƓÃÂË¿´Ɠ¶Â¿Á´ ƓżüÊÁ¹ƓÉÆ Á´À¼ ƓœƓ¾´º¸Â½ƓÅ´¾Â½Ɠ¶ϞÃÎ˾¹Ɠ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓÐÁ¹Ä·¼¼ ƓÊÅ µÎƓÁ´·Ä¹ÅÏƓµÂ¿Ï˽Ɠ¾ÆϞ¾Ɠÿ´»ÀÎƓ¼Ɠ¶ÎµÄÂϞ¼ÅÏƓ¹·ÂƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ˵¹Ɠ µһ´Å¹¿ÏÁÂƓÁ´Ϟ¶Ϟ¹ÀƓÂÁƓÀº¹ÅƓ¶»¿¹Å¹ÅÏƓ¼ƓÃÂÅÂÀƓÆôϞÅÏƓrƓ¶¹¸ÏƓÂÅƓ

ªÂË Ɯ ƜªÁÅÁƔÂÁ¾ʙÃÀÁ¸ÁƔļʙÀ¼ʙ ƔĹº¾µÀÀÁºƔµÄÅÃÁÀµ·ÅÁ¿Ɣʉ˜Ɣ˜ Ɣ›ºÃÄÅÁ¿ƔÄƔ¶ÁÃŵƔ¢ºʌ¹ÆÀµÃÁ¹ÀÁ½ƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ½ƔÄŵÀɼ¼ ƔŸÄÅÁÊÀ¼ʍƔ$1 , 1 ˚˰˺ ̀˰˱˾̂˰˵̂ ˡ˾˻˽̆˵ 273

ªÂË Ɯ Ɯ¥Á¾ʙÃÀÁºƔļʙÀ¼ºƔÀµƔ§µÅÆÃÀºƔ¼Ɣ´Â¼ÅºÃº Ɣž¹ºÄÏƔƾÏÅõǼÁ¾ºÅÁ·ÎºƔÄÀ¼¿ʍ¼Ɣ ÂÁ¾ʙÃÀÎÈƔļʙÀ¼½ƔÄÁ·¿ºÌºÀÎƔÄƔÁÂżʺÄʍ¼¿¼ƔÄÀ¼¿ʍµ¿¼Ɣ¾µÀºÅ ƔªÁÅÁƔƒ«µ¶¶¾“ Ɣ, 1

¥Â¿ÁƓÉ´ƓÂÅÂĶ´ÅÏϞÒƓÁ¹¿¹·¾ÂƓļϞ Ɠ Ɠ›Î¶´¹Å ƓÊÅÂƓµ¿´¾ÂƓ¶ÎµÄ´ϞÎ ¶´¹ÅϞÒƓϞÂƓ¶ÅÂĽƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏÑƓrƓÐÅÂƓÁ´»Î¶´ÑÅLjÄÈÊÈÇ»ÅÖÇÕÆÂLj½Õ¼ÊÈË»ÆÂLjÆ»ËËÕ ƓrƓ¼Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ¿¹Å¼ÅƓ¶ƓÄ´»ÁιƓϞÅÂÄÂÁÎ ƓŸϞ¿¼Ɠ ¾ÂÀ¹Å´ƓϞÅ´¿¾¼¶´¹ÅϞÒƓϞƓÅ´¾¼ÀƓ¶ÎµÄÂϞÂÀ ƓÆƓÁ¹¹ƓÀº¹ÅƓÂÅÂĶ´ÅÏƓȶÂϞÅ Ɠ £Ä´¶¸´ ƓÅÆÅƓº¹Ɠ¶ÎÄ´ϞŹÅƓÁ¶ν Ɠ¾´¾ƓÆƓÒ̹ļÉÎ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÒ¸ÄÂƓ¾Â À¹ÅÎƓÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ¼ϞôÄÒ¹ÅϞÒ ˵´¿¹Å´ÑÅƓϞ¿Á¹ÊÁιƓ¶ÎµÄÂϞÎƓ¼ƓÁ´Ɠ¡¹À¿Ñ Ɠ˲·¸´ƓÅ´¾Â¹Ɠÿ´»À¹Á Á¹Ɠµ¿´¾ÂƓµÄÆ˼¶´¹ÅϞÒƓÁ´ƓÁ´ËÆƓ´ÅÀÂϞǹÄÆ ƓÀÎƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÀƓÿÒÄ Á¹ƓϞ¼ÒÁ¼¹ƓļϞ Ɠ ϵ Ɠž¿ÒƓÁ´ϞƓÐżƓϞµÎżÒƓ¶´ºÁÎ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ»´ƓϞ¿ Á¹ÊÁÎÀ¼ƓÊƸ¹Ϟ´À¼ƓϞ¹·Â¸ÁÒƓϞ¿¹¸¼ÅƓÀÁº¹ϞŶÂƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶ Ɠ£Â¿ÒÄÁ¹Ɠ Ϟ¼ÒÁ¼¹ƓÅ´¾º¹Ɠ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓ¼ƓÁ´Ɠ²Ã¼Å¹Ä¹ Ɠ¼ƓÁ´Ɠ¥´ÅÆÄÁ¹ƓļϞ Ɠ Ɠ¼Ɠ¸´ º¹ƓÁ´Ɠ§Ä´Á¹

11

˗˲˵˷˴˽̋˹́˲˵̂

Ç

¶¹»¸ÎƓrƓÐÅ Ɠú´¿Æ½ ƓϞ´À¹Ɠ¼ÁŹĹϞÁ¹ ƓÊÅÂƓ¹ϞÅÏƓ¶Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ Ɠ ˲ÄÂÀ¹ƓÅ· Ɠ¼ÈƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¹¹ƓϞÅĹÁ¼¹Ɠ¼Ɠж¿ÑɼÑƓÀÎƓÃÂÁ¼À´¹ÀƓ ¿ÆÊ˹ ƓʹÀƓÊÅ ¿¼µÂƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞ¹Ɠ¶ÂƓ¶ϞÒ¾ÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹ ƓÁ´ÀƓÅ´¾Ɠ¾´º¹ÅϞÒ Ɠ ¥Ɠÿ´Á¹Å´À¼Ɠ¸¹¿ÂƓµϞżÅƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓÈÂÄÂË ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¼ÈƓ¶ÁÆÅĹÁ ÁÂϞżƓÂʹÁÏƓÅÄƸÁÂƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÅÏƓrƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓÅ¿ϾÂƓÅ ƓÊÅÂƓÁ´ƓඹÄÈÁÂϞż ƓšƓÊÅÂƓ¾´Ϟ´¹ÅϞÒƓ»¶¹»¸ ƓÅÂƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶÂƓ¼»ƓÁ´ϞƓƶ¹Ä¹ÁÎ ƓÊÅÂƓ ÂÁ¼ƓÆϞÅĹÁÎƓÃÄÂϞÅ œƓÁ´Ê´¿¹ƓÃÄÂ˿·ÂƓ¶¹¾´Ɠ¸¼ÁƓÀ¿¸½Ɠ´ϞÅÄÂǼ»¼¾Ɠ¶ÎϞ¾´»´¿ϞÒƓ Á´ƓϞ¹À¼Á´Ä¹ƓÆƓ±¸¸¼Á·ÅÂÁ´Ɠ¶ƓÅÂÀƓ¸Æȹ ƓÊÅÂƓÃÄÂ̹Ɠ»¶¹»¸ƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹Å Ɠ ˵´ƓÊÅÂƓµÂ¿¹¹ƓÂÃÎÅÁνƓ´ϞÅÄÂǼ»¼¾ƓÂŶ¹Å¼¿Ɠ…˵ÆƓ¸´ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¶´ϞƓÄ´ϞϞÀ´ Åļ¶´ÅÏƓϞƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¶ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸ÎƓ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶ ƓÅÂƓ¶ÎƓź¹Ɠþ´º¹ ŹϞÏƓÃÄÂϞÅÎÀ• Ɠ˵´ƓϞ´ÀÂÀƓ¸¹¿¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓÁ¹ƓÅ´¾ƓÃÄÂϞÅÎ Ɠ¾´¾Ɠ¾´º¹ÅϞÒ Ɠ˵ÂƓ ¶Ϟ¹ Å´¾¼Ɠ ¼ÈƓ Ϟ¶Â½ϞŶ´Ɠ ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÁÎƓ Á´¼µÂ¿¹¹Ɠ ÿÁ Ɠ ¦ÂÀÆƓ ¹ϞÅÏƓ ¸¶¹Ɠ ÃļʼÁÎ ƓœÂ ùĶÎÈ ƓÀÎƓÆÀ¹¹ÀƓʼϞ¿¹ÁÁÂƓÀ¸¹¿¼Ä¶´ÅÏƓ»¶¹»¸Î ƓàÅÂÀÆƓÊÅ Ɠ¾´¾ƓÁ´ÀƓßϞÅ´¶¿Ò¹ÅϞÒ ƓÂÁ¼ƓϞ¸¹¿´ÁÎƓ¼»Ɠ¼¸¹´¿ÏÁ·ÂƓ·´»´ Ɠ ¦ÂÊÁ¹¹ Ɠ¼»Ɠÿ´»ÀÎ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ¶¹¸¹ÅƓϞ¹µÒƓ¾´¾Ɠ¼¸¹´¿ÏÁνƓ·´»ƓϞƓÃÄÂϞÅÎÀƓ ÆÄ´¶Á¹Á¼¹ÀƓϞÂϞÅÂÒÁ¼ÒƓÐÅÂƓϞ¶Ò»ÏƓÀ¹º¸ÆƓŹÀùĴÅÆĽ ƓÿÂÅÁÂϞÅÏÑƓ ¼Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹À Ɠ£¿´Á¹ÅÎƓº¹ƓÁ´ÀÁ·ÂƓϞ¿ÂºÁ¹¹ ƓœÂ ¶ÅÂÄÎÈ Ɠ¼Á·¸´ƓÁ´ÀƓ Ƹ´¹ÅϞÒƓ»´·¿ÒÁÆÅÏƓ¶ƓÁ¹¸Ä´Ɠ»¶¹»¸ ƓÈÂÅÒƓþ´ƓÐÅÂƓ¾´Ϟ´¹ÅϞÒƓ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ ¥Â¿ÁÉ´ ˲ƓϞÊ´ϞÅÏÑ ƓÆƓÁ´ϞƓ¶ƓϞÅÄ´Á¹ƓµÎ¿ÂƓ¼ƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓÀÁ·ÂƓÈÂÄÂ˼ÈƓ´ϞÅÄ Ǽ»¼¾Â¶ Ɠ Ϟùɼ´¿¼ϞŶƓ ÃÂƓ »¶¹»¸´À Ɠ ¥¶Ò»´ÁÂƓ ÐÅÂƓ ¶Ɠ ÂϞÁ¶ÁÂÀƓ ϞƓ ŹÀ Ɠ ÊÅÂƓµÎ¿¼ƓÈÂÄÂ˼¹ƓǼ»¼¾¼ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¸¹¿´¿¼ƓÒ¸¹ÄÁ¹ƓÂÄƺ¼¹ Ɠ´Ɠ»¶¹ »¸ÎƓßϞÅ´¶¿ÒÑÅƓϞµ½ƓÃļĸÁιƓÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾ÅÂÄÎ Ɠ˰Ɠ¾Â·¸´ƓÂÄÆ º¼¹ƓµÎ¿ÂƓϞ¸¹¿´Á ƓÀÁ·¼¹ƓǼ»¼¾¼ƓùĹ¾¿Ñʼ¿¼ϞÏƓÁ´Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼¹Ɠ »¶¹»¸ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÐÅÂƓµ͹¾ÅÎƓ¶ƓʹÀ ÅÂƓøµÁι Ɠ˰ƓÂÁ¼ƓÁ´Ã¼Ϟ´¿¼Ɠ ÈÂÄÂ˼¹Ɠ¾Á¼·¼ƓÁ´ƓÐÅÆƓŹÀÆ £ÂϞ¶¹ÅÆÑƓ¶´ÀƓ¸¶¹Ɠ¾Á¼º¾¼ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄ ƓÁ´ƓÀ½Ɠ¶»·¿Ò¸ Ɠ ÂϞÅ´ÑÅϞÒƓ¿ÆÊ˼À¼Ɠ¼»Ɠ¾Á¼·ƓÁ´ƓÄÆϞϞ¾ÂÀƓһξ¹ Ɠ…¨¼»¼¾´Ɠ»¶¹»¸• Ɠ´¶ÅÂÄƓ ¾ÂÅÂĽƓrƓ¼»¶¹ϞÅÁνƓǼ»¼¾Ɠ¼ƓÅ´¿´ÁÅ¿¼¶Î½ƓÃĹø´¶´Å¹¿ÏƓ¥´ÀƼ¿Ɠ šÄÂÁ¶¼ÊƓ˲´Ã¿´Á ƓÁ´Ã¼Ϟ´Á´ƓÃÂÊżƓϞÂľƓ¿¹ÅƓÁ´»´¸ ƓÁÂƓÂϞÁ¶ÎƓϞƓŹÈƓ ÃÂÄƓÁ¹Ɠ¼»À¹Á¼¿¼ϞÏ ƓšƓϞ¶ĹÀ¹ÁÁιƓϞ¶¹¸¹Á¼ÒƓÂƓǼ»¼¾¹Ɠ»¶¹»¸Ɠ¶ÎƓÁ´½ ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂ 275

¸¹Å¹Ɠ¶Ɠ¾Á¼·¹Ɠ…¡¶¹»¸Î•Ɠ¼»ƓϞ¹Ä¼¼Ɠ…šϞÅÄÂÁÂÀ¼ÒƓ¼Ɠ´ϞÅÄÂǼ»¼¾´• Ɠ¾ÂÅ ÄÆÑƓϞ¸¹¿´¿¼ƓÀÎƓϞƓ¾Â¿¿¹·´À¼ Ɠ¢Á´ƓÿϻƹÅϞÒƓÅ´¾¼ÀƓ¼ÁŹĹϞÂÀƓÆƓʼ ŴŹ¿¹½ ƓÊÅÂƓ¶ÎƓË¿´Ɠƺ¹ƓÅĹÀÒƓ¼»¸´Á¼ÒÀ¼ ƓŸϞÅÏƓ¼Ɠ¸ÄÆ·¼¹Ɠ¾Á¼·¼ ƓÁÂƓ ¶ƓÐżÈƓ¸¶ÆÈƓϞ¸¹Äº¼ÅϞÒƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ¼ϞʹÄÃζ´ÑÌ´ÒƓ¼ÁÇÂÄÀ´É¼ÒƓ ¸¿ÒƓÅ¹È Ɠ¾ÅÂƓ»Á´¾ÂÀ¼ÅϞÒƓϞƓßÀ¹ÅÂÀ

ˢ˰˺˸˵̀˰˷˽̋˵˷˲˵˷˴̋ ŸϞ¿¼Ɠ ÀÎƓ ÃÂϞÀÂÅļÀƓ Á´Ɠ »¶¹»¸Á¹Ɠ Á¹µÂ Ɠ ÅÂƓ »´À¹Å¼À Ɠ ÊÅÂƓ »¶¹»¸ÎƓ ¼À¹ÑÅƓÄ´»ÁÆÑƓÒľÂϞÅÏƓ¶¼¸¼ÀνƓµ¿¹Ϟ¾Ɠ¼ƓÄ´»ÁνƓɶ¹Å Ɠ£ÂÁÒÅÁ ƓÊÅÂƓ µ¿¹Ϟ¾ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓ¸¹¿ÂÀƓϞ¿ÆÊ´Ò ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¸Á´Ɠ»¶¹»¸´Ɠµ¿¼º¹ Ɠ¸ÄÆ ·´ÒƓrƓ¸´¿Ï˹ Ɠ¼ƓÃÂƓÁ¹ÀÆƓÅÄƸÁÂƓϞ¾´»´ÅÏ Ɠ¾´¾Â¶´Ɠ»¶¹»¸´ƓÁ´ƓϞ´ÀÂÀƓ¸¹ ¿¹ ƓšƓ¶ÂÅƓɶ¹ÅƓÄ´ϞϞ¾´»Î¶´¹ÅƓÁ´ÀƓÂƓÀÁ·ÂÀ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓʹÀƓ¶Î˹ƓŹÀ ùĴÅÆÄ´ƓŹ¿´ ƓŹÀƓ¸´¿Ï˹Ɠ¶Ɠ·Â¿ÆµÆÑƓµ¿´ϞÅÏƓϞ¸¶¼·´¹ÅϞÒƓÀ´¾Ϟ¼ÀÆÀƓ ¶Ɠ Ϟù¾ÅĹƓ ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ ˲´»´¿ÂϞÏƓ µÎ Ɠ ÀÎƓ Àº¹ÀƓ ÃÄÂϞÅÂƓ Á´Ɠ ·¿´»Ɠ Âɹ Á¼ÅÏƓ ŹÀùĴÅÆÄÆƓ »¶¹»¸ÎƓ ¾Ä´ϞÁ´ÒƓ rƓ È¿¸Á´Ò Ɠ ·Â¿Æµ´ÒƓ rƓ ·ÂÄÒÊ´Ò Ɠ ˲´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â ƓÐÅÂƓ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓÅ´¾Ɠ¼Ɠ¹ϞÅÏ Ɠ˵ÂƓ¼Á·¸´Ɠ¶Â»Á¼¾´ÑÅƓ¼Ɠ Â˼µ¾¼ ƓϞ¶Ò»´ÁÁιƓϞƓŹÀ ƓÊÅÂƓÀ¹º¸ÆƓ»¶¹»¸Â½Ɠ¼ƓÁ´À¼Ɠ¹ϞÅÏƓ¾´¾´Ò ÅÂƓ ϞŸ´ Ɠ˰Á·¸´ƓÂÁ´ƓÂʹÁÏƓÃÄ»ĴÊÁ´ Ɠ´Ɠ¼Á·¸´ƓÁ¹ƓÂʹÁÏ ƓœϞ¹ÀƓ¼»¶¹ϞŹÁƓ ÃļÀ¹ÄƓϞƓ¥Â¿ÁɹÀƓ¶ÎϞ¾ÂƓÁ´¸Ɠ·Âļ»ÂÁÅÂÀƓÂÁÂƓµ¹¿Â¹ƓÀÎƓ¹·ÂƓÁ´»Î ¶´¹ÀƓº¹¿ÅÎÀ ƓÁÂƓ¸¿ÒƓ·¿´»´ƓÂÁÂƓÃÂÊżƓµ¹¿Â¹ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¹·ÂƓϞ¶¹ÅƓÁ´ϞƓ 276 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ ¥Ã¼ÀƔɼ¼µ¾ÏÀµʙƔ ÄȺ¿µƔÂü¶ÁõƔ ¹¾ʙƔĺʍÅõ¾ÏÀÁ¸ÁƔµÀµ¾¼»µ

ÂϞ¿¹Ã¿Ò¹Å ƓÁÂƓ¥Â¿ÁɹƓ¾Ä´ϞÁ¹¹Å Ɠ¾Â·¸´Ɠ¶ÂϞȸ¼ÅƓ¼¿¼Ɠ»´È¸¼ÅƓ»´Ɠ·Âļ »ÂÁÅ Ɠ ¢Ê¹¶¼¸Á Ɠ ÊÅÂƓ Á¹Ɠ ÆƓ Ϟ´À·ÂƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ ඹÄÈÁÂϞż Ɠ´ƓϞŸ´Ɠ¼»À¹ÁÒ¹ÅƓ¶¼¸¼ÀνƓɶ¹Å Ɠ¼ƓµƓÐÅÂÀƓÁ´¸ÂƓÃÂÀÁ¼ÅÏ Ɠ ˲ƓϞº´¿¹Á¼Ñ Ɠ¸¿ÒƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¶ƓÐÅÂƓµÂ¿ÏË´ÒƓÃĵ¿¹À´ƓrƓÆ·´¸´ÅÏ ƓÁ´ Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ ¼»À¹Á¼¿ϞÒƓ ɶ¹Å Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ ¶¼¸¼À´ÒƓ ɶ¹Å¶´ÒƓ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ »¶¹ »¸Î Ɠ»´ƓϞʹÅƓÅ· ƓÊÅÂƓ¹¹ƓϞ¶¹ÅƓÃÄÂ˹¿ƓϞ¾¶Â»ÏƓÀ¹º»¶¹»¸ÁνƓ·´» Ɠ´ÅÀÂϞ ǹÄÆƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¼ƓÃÄÂʼ¹Ɠ÷¿ÂÌ´Ñ̼¹ƓϞŸΠƓ¥Ã¹¾ÅÄƓ»¶¹»¸ Á·ÂƓϞ¶¹Å´ƓrƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾´ƓÁ´ÀÁ·ÂƓµÂ¿¹¹ƓÁ´¸¹ºÁ´Ò ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ ¹·ÂƓÅÄƸÁÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓ¼Ϟ¾´»¼ÅÏ ƓœϞ’ ƓÊÅÂƓÀÎƓ»Á´¹ÀƓϞ¹·Â¸ÁÒƓÂƓ»¶¹»¸´È ƓÀÎƓ ÃÄÂʼŴ¿¼Ɠ¶Ɠ¼ÈƓϞù¾ÅÄ´È Ɠ˰ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼¹Ɠ»¶¹»¸Á·ÂƓϞù¾ÅÄ´ƓrƓÐÅÂƓ· ÄÂÀÁ´Ò ƓÅ̴Ź¿ÏÁÂƓÄ´»Ä´µÂÅ´ÁÁ´ÒƓµ¿´ϞÅÏƓ´ϞÅÄÂǼ»¼¾¼

ªÂË Ɯ Ɯ§ÂºʍÅÃƔµ¶ÄÁ¾ÑÅÀÁƔ ʺÃÀÁ¸ÁƔ ź¾µƔ ÂüƔ õ»ÀÎÈƔ ź¿ÂºÃµÅÆÃµÈ Ɣ ©ʍµ»µÀÁƔ ÂÁ¾ÁʌºÀ¼ºƔ ɺÀÅÃÁ·Ɣ ÂÁ¾ÁÄƔ ÂÃÁÂÆÄʍµÀ¼ʙƔ Ǽ¾ÏÅÃÁ·Ɣ !Ɣ¼Ɣ4 Ɣ®¼Ã¼ÀµƔÂÁ¾ÁÄƔqƔÁʍÁ¾ÁƔƔđ

ˢ˰˺˸˵ ̀˰˷˽̋˵ ˷˲˵˷˴̋ 277

ªÂË Ɯ Ɯ¦µÄÂú¹º¾ºÀ¼ºƔÐÀºÃ¸¼¼Ɣ·ƔĺʍÅúƔ»·º»¹Î Ɣ¥Áʍµ»µÀÎƔɺÀÅÃÎƔÂÁ¾ÁÄƔÂÃÁÂÆÄʍµÀ¼ʙƔÄ·ºÅÁǼ¾ÏÅÃÁ·Ɣ!Ɣ¼Ɣ4ƔÀµƔÇÁÀºƔĺʍÅÃÁ·Ɣ¼»¾ÆʺÀ¼ʙƔ§Á¾Àɵ

˰ÁŹĹϞÁ Ɠ ÊÅÂƓ À¹Á¹¹Ɠ ¸¶ÆÈϞÂÅƓ ¿¹ÅƓ Á´»´¸Ɠ ¼»¶¹ϞÅÁνƓ Ǽ¿ÂϞÂÇƓ ¢·ÑϞÅƓ˲ÂÁÅƓϞ¾´»´¿Ɠ…˴ÎƓƺ¹ƓÀÁ·¹ƓÆ»Á´¿¼ƓÂƓÃļĸ¹ ƓÁÂƓ¹ϞÅÏƓÅ´ ¾Â¹ ƓÊÅÂƓÀÎƓÁ¹ƓÆ»Á´¹ÀƓÁ¼¾Â·¸´ ƓrƓÐÅÂƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ»¶¹»¸ ƓÃÂÅ ÀÆƓÊÅÂƓ¼ÈƓ¶¹Ì¹ϞŶÂƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹ƓÃÂô¸¹ÅƓ¾ƓÁ´ÀƓ¶ƓÄƾ¼• Ɠž¹½ϞŶ¼Å¹¿Ï Á Ɠ¶ƓÄƾ¼Ɠ¾ƓÁ´ÀƓÂÁÂƓ¶ÄÒ¸Ɠ¿¼Ɠ¾Â·¸´ Á¼µÆ¸ÏƓÃÂô¸¹Å ƓÁÂƓÃÄÂƓË¿ÂƓµÆ¾ ¶´¿ÏÁÂƓϵqƓ¿¹Å Ɠ¼Ɠ¿Ñ¸¼Ɠ¼»ÂµÄ¹¿¼ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁνƓ´Á´¿¼» Ɠµ¿´·Â¸´ÄÒƓ ¾ÂÅÂÄÂÀÆƓÂƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓϞÂϞÅ´¶¹Ɠ¾´¾ƓÀ¼Á¼ÀÆÀƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸ƓÀÎƓ Æ»Á´¿¼ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ¶Ϟ’ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹Ɠ·Â¶ÂļƓ…Á¼¾Â·¸´• Ɠ˵´ÃÄ ż¶ Ɠ¶Ϟ¹·¸´ƓÁ´½¸¹ÅϞÒƓϞÃÂϞµƓϞ¸¹¿´ÅÏƓÅ Ɠ¶ÂƓÊÅÂƓÅÎƓÃÂÁ´Ê´¿ÆƓÁ¹Ɠ¶¹Ä¼ËÏ ˵ÂƓÃĹº¸¹ƓʹÀƓ·Â¶ÂļÅÏƓÂƓϞù¾ÅĹ ƓÃÂϞÀÂÅļÀƓ¹Ì¹ƓÄ´»ƓÁ´Ɠɶ¹ÅƓ »¶¹»¸Î Ɠ˴ÎƓƺ¹Ɠ»Á´¹À ƓÊÅÂƓÀ´¾Ϟ¼ÀÆÀƓ¶ƓϞù¾ÅĹƓϞƓƶ¹¿¼Ê¹Á¼¹ÀƓŹÀ ùĴÅÆÄÎƓϞÀ¹Ì´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ·Â¿ÆµÆÑƓµ¿´ϞÅÏƓļϞƓ Ɠ¼ƓÐÅÂƓÁ´¸ÂƓ¼ϞÃÂ¿Ï »Â¶´ÅÏ Ɠ˰Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓÁ´Æʼ¿¼ϞÏƓÐÅÂƓ¼Ϟÿϻ¶´ÅÏ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓϞÁÒÅÏƓ ÿÁνƓϞù¾ÅÄƓrƓ¸¹¿ÂƓÂʹÁÏƓ»´ÅÄ´ÅÁ¹ Ɠ˵ƺÁÎƓµÂ¿Ï˽ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓ ¼Ɠ¸¿¼Å¹¿ÏÁ¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼Ò ƓÊŵÎƓÁ´¾ÂüÅÏƓ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓϞ¶¹Å´Ɠ Á´ƓÄ´»ÁÎÈƓ¸¿¼Á´ÈƓ¶Â¿ÁƓrƓ¼ƓÃļƓÐÅÂÀƓÿÆʼÅÏƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅƓ¿¼ËÏƓ¸¿ÒƓ¸ Á½Ɠ¼ϞϞ¿¹¸Æ¹À½Ɠ»¶¹»¸Î ƓšƓɶ¹ÅƓÀºÁÂƓ¼»À¹ÄÒÅÏƓÂʹÁÏƓÃÄÂϞÅ ƓÃļ ʹÀƓ¸¿ÒƓÀÁ·¼ÈƓ»¶¹»¸Ɠ¸Á¶ĹÀ¹ÁÁ Ɠ˰Ɠ¸¿ÒƓÀ´ϞϞ¶·ÂƓϞŴżϞżʹϞ¾Â 278 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯ§ÂºʍÅÃÎƔȼ¿¼ÊºÄʍ¼ÈƔоº¿ºÀÅÁ·Ɣ·Ɣ·¼¹¼¿Á½ƔÁ¶¾µÄż

·ÂƓ´Á´¿¼»´ƓÀÎƓÃÄÂϞÅÂƓÇÂÅ·ĴǼÄƹÀƓ¼ÈƓ¸¶´ ÅļƓÄ´»´ƓʹĹ»ƓÄ´»ÁιƓ Ϟ¶¹ÅÂǼ¿ÏÅÄÎƓ ϞƓ ˼ľ¼ÀƓ ÈÄÇÈÆLj ÉÊÈÉÍËÄ»ÇÂÙLj ¢µÎÊÁÂƓ ¸¶ÆÈƓ Ǽ¿Ï ÅĶƓrƓHQBƓƓ¼Ɠ3EOQ>HƓ3ƓrƓƺ¹Ɠ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁ ƓÊŵÎƓ¶ƓùĶÂÀƓÃļµ¿¼ º¹Á¼¼ƓÂß¹¿¼ÅÏƓŹÀùĴÅÆÄÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸Î Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¹ϞÅÏƓ ÅļƓ»¶¹»¸Î ƓÆƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓÄ´»ÁιƓŹÀùĴÅÆÄÎƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ¼ƓÄ´»ÁνƓ ɶ¹Å ƓŸϞ¿¼Ɠ¸Á´Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓrƓżôƓ¥Â¿ÁÉ´ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¾¿ÂƓƓ( ƓÅÂƓ Á´Ɠµ¼ÈƓϞÁ¼À¾´ÈƓÂÁ´ƓµÆ¸¹ÅƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¸¼Á´¾Â¶Â½ƓÒľÂϞż ƓÁÂƓϞ¶¹ÅƓ µÂ¿¹¹ƓÈ¿¸Á½Ɠ»¶¹»¸ÎƓϞÅ´Á¹ÅƓϞ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ·´Ϟ¼ÅÏϞÒƓ Ǽ¿ÏÅÄÂÀ ƓϞ¾¶Â»ÏƓ Á¹·ÂƓµÆ¸¹ÅƓÃÄÂȸ¼ÅÏƓÀ´¿ÂƓ¸¿¼ÁÁ¶¿Á¶·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÂÁ´Ɠ µÆ¸¹ÅƓ¾´»´ÅÏϞÒƓÁ´ÀƓ…Ϟ¿´µ¹ÁϾ½•Ɠ»¶¹»¸Âʾ½ ƓšƓϞƓµÂ¿¹¹Ɠ·ÂÄÒʹ½Ɠ»¶¹ »¸Â½Ɠ¸¹¿ÂƓµÆ¸¹ÅƓµϞÅÂÒÅÏƓÃÄÒÀÂƓÃÄÂż¶ÂÿºÁÎÀƓµĴ»ÂÀ ˵ÂƓ µÎ¶´¹ÅƓ À´¿ÂƓ ¸¶ÆÈƓ Ǽ¿ÏÅĶƓ ¶Ϟ¹·¸´Ɠ ÀºÁÂƓ Â˼µ¼ÅÏϞÒ Ɠ ¾´¾Ɠ ϞƓ¥Â¿ÁɹÀƓÁ´Ɠ·Âļ»ÂÁŹ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÃÂÀ¼ÀÂƓ¾ÂÁƓÃÄÂÃÆϞ¾´Á¼ÒƓ3EOQ>HƓ¼Ɠ HQBƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓµÎÊÁÂƓ¼ϞÿϻÆÑÅƓ¼ƓÅĹÅϹƓrƓ2HPN>REKHBP ƓÁ´Ɠ·Ä´Á¼ ɹƓÃÄ»ĴÊÁÂϞżƓ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ¦Ä¼ƓϞÁ¼À¾´Ɠƺ¹Ɠ¶Ã¿Á¹ƓÅÂÊÁÂƓ·Â¶ÂÄÒÅƓ ÂƓÅÂÀ Ɠ¶Ɠ¾´¾Â½ƓÀ¹Ä¹ƓÀ¹º»¶¹»¸Á´ÒƓϞŸ´ƓÂϞ¿´µ¿Ò¹ÅƓϞ¶¹ÅƓ¾´º¸Â½Ɠ»¶¹ »¸ÎƓ¼Ɠ¾´¾Â¶´ƓϞµϞŶ¹ÁÁ´ÒƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸Î Ɠž¿ÒƓÀ´Ϟ Ϟ¶½Ɠ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼¼Ɠ»¶¹»¸ƓÅ´¾´ÒƓÅĹÈÿÂϞÁ´ÒƓÇÂÅÂÀ¹ÅļÒƓrƓþ´Ɠ ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁνƓϞÃÂϞµ Ɠû¶Â¿¼¶Ë¼½Ɠ¼»ÆʼÅÏƓµÂ¿¹¹ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸´Ɠ»¶¹»¸

˒́˵˻˵˽́˺˰̏˿˰́˿˾̀̂˸˷˰̆˸̏˷˲˵˷˴ ¥Ã¹¾ÅÄ Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ Ɠ·ÂÄ´»¸ÂƓÿÁ¹¹ƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼»Æ¹ÅƓ»¶¹»¸Æ Ɠ¢ÁƓß ϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ Ϟµ½Ɠ …ôϞÃÂÄŕƓ »¶¹»¸Î Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓ ÊÅÂƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ ¿¼Á¼¼Ɠ ·Â¶ÂÄÒÅƓÁ´ÀƓµƓÂʹÁÏƓÀÁ·ÂÀ Ɠ˲ƓϞ¿Â¶´ÀƓ…Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ¿¼Á¼¼•ƓÀÎƓ ˒́˵˻˵˽́˺˰̏ ˿˰́˿˾̀̂˸˷˰̆˸̏ ˷˲˵˷˴ 279

ªÂË Ɯ  Ɯ ›ÁÃʙʼ½Ɣ ¸µ»Ɣ¼ÄÂÆÄʍµºÅƔ¾ÆʼƔÄƔ ¹¼ÄƔʍúÅÀοƔ ĺʍÅÃÁ¿ Ɣ оºʍÅÃÁÂÃÁ·Á ¹ʙ̼½Ɣ ¿µÅºÃ¼µ¾Ɣ ¸ºÀºÃ¼ƔÃÆƔºÅƔ ľÁËÀÁ½ƔĺʍÅà Ɣ

¶Ϟ¹ƓÃļ¶Î¾¿¼ ƓßϞÅ´¶¿Ò¹À ƓÊÅÂƓÐÅÂƓÅ´¾Â¹ Ɠ£ÂƓ·Âļ»ÂÁÅ´¿ÏÁ½ƓÂϞ¼ƓrƓ ¸¿¼Á´Ɠ¶Â¿ÁÎ ƓϞ¶Ò»´ÁÁ´ÒƓϞƓŹÀ ƓÁ´Ɠ¾´¾Â½ƓÊ´ϞÅÂŹƓ¼»¿ÆÊ´¹ÅϞÒƓϞ¶¹Å Ɠ˵ÂƓ ¾´¾Â¶ÂƓÃļϞȺ¸¹Á¼¹ƓÇÂÄÀÎƓ¿¼Á¼½ ƓÃÂʹÀÆƓÂÁ¼Ɠ¶Î·¿Ò¸ÒÅƓ¾´¾ƓÃÄÒ ÀιƓ¶¹Äż¾´¿ÏÁιƓʹÄÅÂʾ¼ Ɠ´ƓÁ¹Ɠ¾ÄƺÂʾ¼ ƓÅĹƷ¿ÏÁ¼¾¼Ɠ¼¿¼Ɠ¾´ ¾¼¹ Á¼µÆ¸ÏƓ »´·Â·Æ¿¼Á¾¼Ɠ ¥Ã¹¾ÅÄ´¿ÏÁ´ÒƓ ¿¼Á¼ÒƓ rƓ ÐÅÂƓ ÀÂÁÂÈÄÂÀ´Å¼ ʹϞ¾Â¹Ɠ¼»ÂµÄ´º¹Á¼¹Ɠ¶È¸Á½Ɠ̹¿¼ƓϞù¾ÅÄ·ĴǴ ƓŸϞ¿¼ƓϞ¸¹¿´ÅÏƓ̹¿ÏƓ ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ¾Ä¹Ϟż¾´ ƓÅÂƓÿÆʼÅϞÒƓÁ´µÂÄƓ¾Ä¹Ϟż¾Â¶ƓÄ´»Á·ÂƓɶ¹Å´ Ɠ¢ƓÅ´ ¾¼ÈƓÃÄÂϞÅÎÈƓ¶¹Ì´ÈƓϞÅƸ¹ÁŠǼ»¼¾ ƓàÀ¹ÀÆ Ɠ¸Â¿º¹ÁƓ»´¸ÆÀζ´ÅÏϞÒ Ɠ ˰¿¼ Ɠ¾´¾Ɠ¶Ɠ´ÄÀ¼¼ ƓϞ¾´»´¿¼Ɠ…¿¼Á¼Ò•ƓrƓ»Á´Ê¼ÅƓ¿¼Á¼ÒƓ¢ÅÁѸÏƓÁ¹Ɠ¶Ϟ¹· ¸´ƓÐÅÂƓ¿¼Á¼Ò ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ¶ƓϞù¾ÅÄ·ĴǹƓÁ¹Ɠµһ´Å¹¿ÏÁÂƓ¼ϞÃÂ¿Ï»Æ ¹ÅϞÒƓ¶È¸Á´ÒƓ̹¿Ï ƓÈÂÅÒ Ɠ¾´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â Ɠ¶È¸Á¹ƓÂŶ¹ÄϞż¹ƓrƓÐÅÂƓ¶¹Ä ż¾´¿ÏÁ´ÒƓÃÄÒÀÂƷ¿ÏÁ´ÒƓ̹¿Ï ƓÅ´¾ƓƸµÁ¹¹ œƓϞȹÀ¹Ɠ¿ÑµÂ·ÂƓϞù¾ÅÄ·ĴǴƓ¶Ϟ¹·¸´Ɠ¹ϞÅÏƓ¸¼Ϟùķ¼ÄÆÑ̼½Ɠп¹ À¹ÁÅƓ¶ƓÐÅÂÀƓ¾´Ê¹ϞŶ¹ƓÀº¹ÅƓ¶ÎϞÅÆôÅÏƓÃļ»À´Ɠ¼¿¼Ɠ¸¼ÇÄ´¾É¼ÂÁÁ´ÒƓ Ĺ˹ž´ Ɠ¡¶¹»¸´ƓrƓµ¿´Ê¾ÂƓ·ÂÄÒʹ·ÂƓ·´»´ƓrƓ¼ϞÃÆϞ¾´¹ÅƓÈ´Ä´¾Å¹ÄÁνƓ Á´µÂÄƓ¾¶´ÁŶƓÄ´»ÁÎÈƓÊ´ϞÅÂÅ Ɠ˴ÎƓÃÄÂÃÆϞ¾´¹ÀƓ¼ÈƓʹĹ»Ɠ¶È¸ÁÆÑƓ̹¿ÏƓ ¼Ɠ ¸¼Ϟùķ¼ÄÆÑ̼½Ɠ п¹À¹ÁÅƓ ¼Ɠ ÿÆÊ´¹ÀƓ ¼»ÂµÄ´º¹Á¼ÒƓ ̹¿¼Ɠ ¶Ɠ Ä´» ÁÎÈƓɶ¹Å´È ƓÆÃÂÄÒ¸ÂʹÁÁÂƓÄ´Ϟÿº¹ÁÁιƓÃÂƓ¸¿¼Á¹Ɠ¶Â¿ÁÎƓļϞ Ɠ ϵ ŸϞ¿¼Ɠ ¼»¿ÆÊ´ÑÅƓ Ϟ¶ÂµÂ¸ÁιƓ ´ÅÂÀÎƓ ȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ п¹À¹ÁŶ Ɠ ÅÂƓ Ϟù¾ÅÄƓ ÿÆÊ´¹ÅϞÒƓ ¿¼Á¹½Ê´ÅÎÀ Ɠ šƓ ¹Ϟ¿¼Ɠ ¶»ÒÅÏƓ ¶Ɠ ¾´Ê¹ϞŶ¹Ɠ ¼ϞÅÂÊÁ¼ 280 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯ§ÂºʍÅÃƔ§Á¾ÀɵƔ¼¾¼ƔʙÃʍÁ½Ɣ»·º»¹ÎƔ¹¾ʙƔ¹ºÅµ¾ÏÀÁ¸ÁƔ¼Äľº¹Á·µÀ¼ʙƔ¿ÁʌÀÁƔļ¾ÏÀÁƔõÄÅʙÀÆÅÏ ƔÀµÃº»µÅÏƔÀµƔʍÆÄÁÊʍ¼Ɣ¼ƔľÁʌ¼ÅÏƔÄÅÁÂʍÁ½ƔÁÅƔʍõÄÀÁ¸ÁƔʍÁÀɵƔʍƔļÀº¿Æ Ɣ¨ºÈÀ¼ÊºÄʍ¼ƔÐÅÁƔ¹º¾µºÅÄʙƔÄƔÂÁ¿ÁÌÏÑƔ¹·ÆÈƔÄʍú̺ÀÀÎÈƔ¹¼ÇõʍɼÁÀÀÎÈƔú˺ÅÁʍƔÁ¹ÀµƔ ÄÁ»¹µºÅƔĺʍÅÃƔÄƔ·ÎÄÁʍÁ½Ɣ¹¼ÄºÃļº½ ƔÄÁĺ¹À¼ºƔÂÁÃʙ¹ʍ¼ƔʍÁÅÁÃÁ¸ÁƔʵÄżÊÀÁƔÀµʍ¾µ¹Î·µÑÅÄʙƔ¹ÃƸƔÀµƔ¹ÃƸµ ƔµƔ·ÅÁõʙƔõ»¹·¼¸µºÅƔ¼ÈƔ·ƔºÃºÀ¹¼ʍƾʙÃÀÁ¿ƔÀµÂõ·¾ºÀ¼¼

¾´Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ ·ÂÄÒÊÆÑƓ ϞüĴ¿ÏƓ ¿´ÀÃÎƓ Á´¾´¿¼¶´Á¼Ò Ɠ ÅÂƓ ÿÆʼÅϞÒƓ Ϟù¾ÅÄƓÁ¹ÃĹÄζÁν Ɠ£ÂʹÀÆƓÅ´¾ƓœƓÀ¹Å´¿¿¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓÃĶ¸Á¼¾¹ƓÁ¹ÅƓ È´Ä´¾Å¹ÄÁÎÈƓÆĶÁ¹½ƓÐÁ¹Ä·¼¼ ƓÅ´ÀƓп¹¾ÅÄÂÁÎ Ɠµ¹Ë¹ÁÂƓ¸¶¼·´ÒϞÏ Ɠ¼» ¿ÆÊ´ÑÅƓ Á´Ɠ ¶Ϟ¹ÈƓ Ê´ϞÅÂÅ´È Ɠ £ÂÐÅÂÀÆƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ ¿¼Á¼½Ɠ Å´¾Ɠ ÀÁ· Ɠ ÊÅÂƓÂÁ¼ƓùĹ¾Äζ´ÑÅϞÒƓ¸ÄÆ·ƓϞƓ¸ÄÆ·ÂÀƓ¼ƓÿÆÊ´¹ÅϞÒƓÄÈÇÌÂÇÍÍÆƓrƓÁ¹ ÃĹÄζÁνƓϞù¾ÅÄ šƓ ŹùÄÏƓ µ¹Ä¹ÀƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Ɠ Á¹ÃĹÄζÁ·ÂƓ Ϟù¾ÅÄ´Ɠ ¼Ɠ ÃÄÂÃÆϞ¾´¹ÀƓ ¹·ÂƓϞ¶¹ÅƓʹĹ»Ɠµ¿´Ê¾ÂƓ·´»´ ƓÁÂƓµÂ¿¹¹ƓÈ¿¸Á· ƓʹÀƓϞüĴ¿Ï ƓœƓÐÅÂÀƓ Ϟ¿ÆÊ´¹Ɠ µ¿´Ê¾ÂƓ ¶Îȶ´Åζ´¹ÅƓ ¼»Ɠ Á¹ÃĹÄζÁ·ÂƓ Ϟù¾ÅÄ´Ɠ ŹƓ ÇÂÅÂÁÎ Ɠ ÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓùĹȸ´ÀƓÀ¹º¸ÆƓÐÁ¹Ä·¹Å¼Ê¹Ϟ¾¼À¼Ɠ ÆĶÁÒÀ¼Ɠ¶Ɠ´ÅÂÀ´ÈƓ·´»´ Ɠ˰ƓÁ´ƓÐżÈƓÊ´ϞÅÂÅ´ÈƓÀÎƓÿÆÊ´¹ÀƓ¶ƓϞÿÂË ÁÂÀƓϞù¾ÅĹƓ¶ÎĹ»´ÁÁιƓ¿¼Á¼¼ Ɠ…¸ÎÄÂʾ¼• ƓrƓÿÆÊ´¹ÅϞÒƓϞù¾ÅÄƓà·¿Â̹Á¼Ò Ɠ˵ÂƓ´ÅÂÀÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ÷¿Âż¿¼ƓϞ¶¹Å¶ιƓ¾¶´ÁÅÎ ƓϞÅ´¿¼ƓÀ¹ Á¹¹ƓÆϞŽʼ¶ÎÀ¼Ɠ¼ƓÄ´ÁÂƓ¼¿¼Ɠû¸ÁÂƓ¼ÈƓ¼»¿ÆÊ´ÑÅ Ɠ£ÂʹÀÆƓº¹ƓϞù¾ÅÄƓ Ãĸ¿º´¹ÅƓÂϞÅ´¶´ÅÏϞÒƓ…¸ÎÄÒ¶ÎÀ•Ɠ£ÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ´ÅÂÀÆƓ¶Ϟ¹ƓÄ´¶Á Ɠ¾Æ ¸´Ɠ ¶ÎµÄ´Ϟζ´ÅÏƓ …¿¼ËÁÑѕƓ ÐÁ¹Ä·¼Ñ Ɠ £Ä¼Ϟȸ¼ÅƓ ϞÃÂÁÅ´ÁÁ¹Ɠ ¼»¿Æ ʹÁ¼¹Ɠ ¶Ɠ Ä´»ÁÎÈƓ Á´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÈ Ɠ ˵¹¾ÂÅÂÄ´ÒƓ ¸Â¿ÒƓ ÇÂÅÂÁ¶Ɠ ¿¹Å¼Å Ɠ ¾Â ˒́˵˻˵˽́˺˰̏ ˿˰́˿˾̀̂˸˷˰̆˸̏ ˷˲˵˷˴ 281

Á¹ÊÁÂƓº¹ Ɠ¼Ɠ¶Ã¹Ä¹¸ ƓÁ Ɠ¶ƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓ¶ÎÁƺ¸¹ÁÁ·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¿´»¹ Ä´ ƓÂÁ´ƓÀ¼»¹ÄÁ´Ò ¥Ã¹¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ¿¼Á¼¼ƓµÎÊÁÂƓ¶¹ϞÏÀ´Ɠ˼ľ¼¹ Ɠ¼ƓÄ´Ϟß¹¿¹Á¼¹Ɠ ÒľÂϞżƓ ¶ÁÆÅļƓ Á¼ÈƓ Á¹Ä´¶ÁÂÀ¹ÄÁ¹ Ɠ ±ÅÂƓ µϞÅÂÒŹ¿ÏϞŶÂƓ ź¹Ɠ »´ Ϟ¿Æº¼¶´¹ÅƓ¶Á¼À´Á¼Ò ƓŸϞÅÏƓÀÁ·ÂƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÇ´¾ÅÂĶ Ɠ¸¹¿´Ñ̼ÈƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁÆÑƓ ¿¼Á¼ÑƓ ˼ľ½ Ɠ ˵´Ɠ ·Ä´Ç¼¾¹Ɠ Ä´Ϟß¹¿¹Á¼ÒƓ Òľ ϞżƓ¼¿¼Ɠ÷¿Â̹Á¼ÒƓµÎÊÁÂƓÀºÁÂƓ¶Î¸¹¿¼ÅÏƓ¸¶´ƓôĴÀ¹ÅÄ´ƓɹÁ ÅÄ´¿ÏÁνƓÀ´¾Ϟ¼ÀÆÀƓ¼ƓÈ´Ä´¾Å¹ÄÁÆÑƓ˼ļÁÆ Ɠ¬¼Ä¼ÁÆƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ½Ɠ ¿¼Á¼¼Ɠ ÃļÁÒÅÂƓ ¼»À¹ÄÒÅÏƓ Á´Ɠ ÆĶÁ¹Ɠ ÿ¶¼ÁÎƓ ¼ÁŹÁϞ¼¶ÁÂϞżƓ À´¾ Ϟ¼ÀÆÀ´ Ɠ˰Ɠ˼ļÁ´ Ɠ¼ƓÇÂÄÀ´Ɠ¿¼Á¼¼ƓÀ·ÆÅƓÄ´ϞϞ¾´»´ÅÏƓÁ´ÀƓÂƓ¾´¾¼È ÅÂƓ Ǽ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÂϞµ¹ÁÁÂϞÅÒÈƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´ƓϞ¶¹Å´ Ɠ˵ÂƓÂƓ¾´¾¼È £Ä¹¸Ã¿º¼À Ɠ ÀÎƓ ø¶¹Ϟ¼¿¼Ɠ ¸¼ÁÂÊÁνƓ ´ÅÂÀƓ ¶Ɠ ¶´¾ÆÆÀ¹Ɠ ¼Ɠ Á¼ ¾´¾ƓÁ¹ƓÅÄ·´¹ÀƓ¹·Â ƓÁ¹ƓÀ¹Ë´¹ÀƓ¹ÀÆƓ¼»¿ÆÊ´ÅÏ Ɠ˵ÂƓ¸´º¹Ɠ¶ƓÐÅÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹Ɠ ¶ƓϞù¾ÅĹƓµÆ¸¹ÅƓÁ¹ÁÆ¿¹¶´ÒƓ˼ļÁ´Ɠ¿¼Á¼½ƓrƓ¹¹ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ¹ϞŹϞŶ¹Á Á½ Ɠ¢Á´Ɠ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓ¼» »´ƓÅ· ƓÊÅÂƓÃÄÂɹϞϞƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ·ĴÁ¼Ê¹ÁƓ¶ÂƓ ¶Ä¹À¹Á¼ ƓÆƓÄ´»ÁÎÈƓ´ÅÂÀ¶ƓÂÁƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÂÅƓqƓ¸ÂƓqƓϞ ƓŸϞ¿¼Ɠ¶ÎƓ …µĹº¹Å¹•Ɠ Á´Ɠ ¾ÂÁÉ´ÈƓ Ϟ¼ÁÆϞ¼¸ÆƓ п¹¾ÅÄÂÀ´·Á¼ÅÁ½Ɠ ¶Â¿ÁÎ Ɠ ÅÂƓ ÐÅÂƓ ƺ¹ƓµÆ¸¹ÅƓÁ¹ƓϞ¼ÁÆϞ¼¸´ Ɠ´Ɠ¾Ä¼¶´Ò ƓÄ´Ϟ¾¿´¸Î¶´ÑÌ´ÒϞÒƓ¶ƓÁ´µÂÄƓϞ¼ÁÆ Ϟ¼¸ƓϞƓÁ¹ÃĹÄζÁÎÀƓϞù¾ÅÄÂÀƓÊ´ϞÅÂÅ Ɠ˰ƓʹÀƓ¾ÂÄÂʹƓ¶Ä¹ÀÒƓ¼»¿Æʹ Á¼Ò ƓŹÀƓ˼ĹƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ´ÒƓ¿¼Á¼Ò œƓÃļĸÁÎÈƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´ÈƓϞ¶¹Å´Ɠ¹ϞÅÏƓ¼Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓÐÇǹ¾ÅÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ Æ˼ÄÒÑÅƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁÆÑƓ¿¼Á¼Ñ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓŹÿ¶¹Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹Ɠ´Å À¶ Ɠ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¼»¿ÆÊ´Ñ̼½Ɠµ͹¾ÅƓ¼À¹¹ÅƓÁ¹ÁÆ¿¹¶ÆÑƓ´µϞ¿ÑÅÁÆÑƓ ŹÀùĴÅÆÄÆ Ɠ¹·ÂƓ´ÅÂÀÎƓÈ´ÂżʹϞ¾¼Ɠ¸¶¼ºÆÅϞÒƓÿ¶¼Á´ƓrƓ¾ƓÁ´À Ɠà¿Â¶¼Á´ƓrƓÂÅƓÁ´Ϟ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÄ´ϞϞÀ´Åļ¶´ÅÏƓ¿Æʹ¶ÆÑƓÃĹ¾É¼ÑƓϞ¾ÂÄÂϞż Ɠ œƓ Ĺ»Æ¿ÏŴŹƓ ÐÇǹ¾Å´Ɠ žÂÿ¹Ä´Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼¹Ɠ ùĶÎÈƓ Ϟ¸¶¼·´¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ Ϟ¼ ÁÑÑƓϞÅÂÄÂÁÆ Ɠ¶ÅÂÄÎÈƓrƓ¶Ɠ¾Ä´ϞÁÆÑ Ɠ±ÅÂƓÒ¶¿¹Á¼¹ƓÁ´»Î¶´¹ÅϞÒƓ¿ÈÉÅÀÊȽËÄÂÆLjÌÀÉÅȽÕÆLjÍÒÂÊÀÇÂÀÆƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ½Ɠ¿¼Á¼¼ žÂÿ¹Ä¶Ϟ¾Â¹ƓÆ˼ĹÁ¼¹ƓÀº¹ÅƓÃļϞȸ¼ÅÏƓ¼ƓÃÂƓ¸ÄÆ·¼ÀƓÃļʼ Á´À ƓÁ´ÃļÀ¹ÄƓ¶ƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓÀ´¾ÄÂϞ¾ÂüʹϞ¾Â·ÂƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ Ɠ £Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¿ÑµÂ½Ɠ»¶¹»¸ÎƓ…¾¼Ã¼Å•Ɠ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ÁιƓÞ¼Ɠ·ÂÄÒʹ·ÂƓ ·´»´ƓøÁ¼À´ÑÅϞÒƓ¼»Ɠ·¿Æµ¼Á ƓÂϞÅζ˹·ÂƓrƓÂÃÆϞ¾´ÑÅϞÒ Ɠ¢¸Á¼ƓÞ¼Ɠ ¶ƓÀÂÀ¹ÁÅƓϞÁÒżÒƓϞù¾ÅÄ´Ɠ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¾ƓÁ´À Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓrƓÂÅƓÁ´Ϟ Ɠ˲ÂÁ¶¹¾ ż¶ÁνƓÐÇǹ¾ÅƓžÂÿ¹Ä´Ɠ¼Á·¸´ƓµÎ¶´¹ÅƓµÂ¿¹¹ƓϞ¼¿ÏÁÎÀ ƓʹÀƓŹÿ¶½ ˲·¸´ƓÀÎƓϞÀÂÅļÀƓÁ´ƓÇÂÅ·ĴǼÑƓ»¶¹»¸Á·ÂƓÁ¹µ´ ƓÁ´ÀƓÅÄƸÁÂƓ ÃÂÁÒÅÏ Ɠ¾´¾Â¶´Ɠ¶¹¿¼Ê¼Á´Ɠ»¶¹»¸ƓÁ´ƓϞ´ÀÂÀƓ¸¹¿¹ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¹ϞÅÏƓ¾Ä´Ϟ Á´ÒƓ¼Ɠ·Â¿Æµ´Ò ƓŸϞ¿¼ƓµÎƓÒƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹Ɠ»Á´¿ƓÂƓÁ¼È ƓÒƓµÎƓÀ·ƓøÆƓÀ´ÅÏƓÅ´¾Ɠ ÆƓ ¾Ä´ϞÁ½Ɠ »¶¹»¸ÎƓ Á¹Ɠ ÂʹÁÏƓ ¶ÎϞ¾´ÒƓ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ Á Ɠ ¹Ϟ¿¼ƓÒƓ¶¼ºÆƓ¹¹Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÒľ½ ƓÂÁ´ƓÄ´Ϟÿº¹Á´Ɠµ¿¼»¾ÂƓ¾ÂƓÀÁ¹ Ɠ˵ÂƓ 282 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔÇÁÿ¼ÃÁ·µÀ¼ʙƔʍõÄÀÁ¸ÁƔ¼ƔļÀº¸ÁƔÄ¿ºÌºÀ¼ʙƔÂüƔ¹·¼ʌºÀ¼¼Ɣ¼ÄÅÁÊÀ¼ʍÁ·Ɣ ·Á¾ÀƔ¼Ɣ¿ºÈµÀ¼»¿Ɣź¾Á·Á¸ÁƔÆ˼úÀ¼ʙƔĺʍÅõ¾ÏÀÎÈƔ¾¼À¼½

Å·¸´ƓϞƓÂß¹¿¹Á¼¹ÀƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁ½Ɠ¸´¿ÏÁÂϞżƓ¸ÂƓ·Â¿ÆµÂ½Ɠ»¶¹»Ɠ¸Î Ɠ ¾ÂÅÂÄ´ÒƓϞ¶¹Å¼ÅƓϞ¿´µ¹¹ ƓÆƓÀ¹ÁÒƓ¶Â»Á¼¾Á¹ÅƓÃĵ¿¹À´ Ɠ³ƓÄ´»ÀÎË¿ÒÑƓ ·Â¿Æµ´ÒƓrƓ»Á´Ê¼ÅƓ·ÂÄÒÊ´Ò ƓÁÂƓÀÁ¹ƓÁ¹ƓÃÂÁÒÅÏ Ɠµ¿¼»¾ÂƓ¼¿¼Ɠ¸´¿¹¾ÂƓÂÁ´Ɠ ÂÅƓ À¹ÁÒ Ɠ œ¹¸ÏƓ ÂÁ´Ɠ Àº¹ÅƓ µÎÅÏƓ µÂ¿ÏË·ÂƓ Ä´»À¹Ä´Ɠ ¼Ɠ ¼»¿ÆÊ´ÅÏƓ µÂ¿Ï ËÆÑƓÀÂÌÁÂϞÅÏ ƓÁÂƓÁ´È¸¼ÅÏϞÒƓϞÅ¿ÏƓ¸´¿¹¾Â ƓÊÅÂƓϞ¶¹Å´ƓÂÅÅƸ´ƓÃļÈ ¸¼ÅƓÀ´¿Â Ɠ˰¿¼Ɠº¹ ƓÁ´ÃÄÂż¶ ƓÂÁ´ƓÀº¹ÅƓϞ¶¹Å¼ÅÏϞÒƓÅ´¾ƓϞ¿´µÂƓÃÂÅÂÀÆ Ɠ ÊÅÂƓÂʹÁÏƓÀ´¿¹ÁϾ´Ò ƓÈÂÅÒƓ¼Ɠµ¿¼»¾´Ò Ɠ˲´¾Ɠº¹ƓÂÅ¿¼Ê¼ÅÏƓµÂ¿ÏËÆÑƓ»¶¹ »¸ÆƓÂÅƓÀ´¿¹ÁϾ½Ɠ˴ºÁÂƓ¿¼ƓÃÂƓϞù¾ÅÄÆƓ»¶¹»¸ÎƓÂß¹¿¼ÅÏƓ¹¹Ɠ¿¼ Á¹½ÁνƓÄ´»À¹ÄƓ˲´»´¿ÂϞÏƓµÎ ƓÁ¹Å ¦¹ÀƓÁ¹ƓÀ¹Á¹¹ƓÐÅÂƓ¶Â»ÀºÁƒƓž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÀ´¿¹ÁϾ¼¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓrƓ ÿÂÅÁι Ɠ´ƓÆƓµÂ¿Ï˼ÈƓ´ÅÀÂϞǹĴƓÄ´»Ä¹º¹Á´ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ·´»Ɠ¶Ɠ¼ÈƓ´ÅÀÂϞ ǹĴÈƓ Á´È¸¼ÅϞÒƓ ¶Ɠ Ä´»ÁÎÈƓ ÆϞ¿Â¶¼ÒÈ Ɠ ˲·¸´Ɠ ÀÎƓ ÿÆÊ´¹ÀƓ Ϟù¾ÅÄÎƓ Å´¾ƓÁ´»Î¶´¹ÀÎÈƓ»¶¹»¸ ¾´Ä¿¼¾Â¶Ɠ¼Ɠ»¶¹»¸ ·¼·´ÁŶ ƓÅÂƓϞÄ´»ÆƓº¹Ɠ¶¼¸¼ÀƓ ˒́˵˻˵˽́˺˰̏ ˿˰́˿˾̀̂˸˷˰̆˸̏ ˷˲˵˷˴ 283

ªÂË Ɯ Ɯ§ÂºʍÅÃÎƔ»·º»¹ ʍµÃ¾¼ʍÁ·Ɣ¼Ɣ»·º»¹ ¸¼¸µÀÅÁ·Ɣõ»¾¼ÊµÑÅÄʙƔ˼üÀÁ½Ɣ¾¼À¼½

Ä´»¿¼Ê¼ÒƓ ¶Ɠ È´Ä´¾Å¹Ä¹Ɠ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ ¿¼Á¼½Ɠ ļϞ Ɠ  Ɠ œƓ Ä´»Ä¹º¹Á Á½Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ·¼·´ÁÅ´Ɠ¾´º¸Î½Ɠ´ÅÂÀƓ¿¹Å´¹ÅƓϞ¶ÂµÂ¸Á ƓŸ¾ÂƓ¶ϞÅĹ Ê´ÒƓ ϞÂϞ¹¸¹½ Ɠ ˰»¿ÆÊ´ÑÅƓ ¶Ϟ¹Ɠ ÂÁ¼Ɠ ÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ ¸¼Á´¾Â¶Â Ɠ ÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ Á¹Ɠ À¹Ë´ÑÅƓ ¸ÄÆ·Ɠ ¸ÄÆ·Æ Ɠ Å´¾Ɠ ÊÅÂƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ ¿¼Á¼¼Ɠ ·¼·´ÁŶƓ ¼À¹ ÑÅƓ˼ļÁÆ Ɠµ¿¼»¾ÆÑƓ¾Ɠ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁ½ ƓšƓ¶ÂÅƓ¾´Ä¿¼¾ƓrƓ»¶¹»¸´ƓÀ´ϞϞ¼¶ Á´Ò ƓÁÂƓÂʹÁÏƓÀ´¿¹ÁϾ´ÒƓ¼ Ɠ»Á´Ê¼Å ƓϞƓÂʹÁÏƓ¶ÎϞ¾½ƓÿÂÅÁÂϞÅÏÑƓ·´ »´ Ɠ œƓ ¹¹Ɠ ´ÅÀÂϞǹĹƓ ´ÅÂÀÎƓ ÃÂϞÅÂÒÁÁÂƓ ¶»´¼À¸¹½ϞŶÆÑÅƓ ¸ÄÆ·Ɠ ϞƓ ¸ÄÆ ·ÂÀ ƓÀ¹Ë´ÒƓϞÂϞ¹¸ÒÀƓ¼»¿ÆÊ´ÅÏƓÁ´ƓϞÅÄ·ÂƓÂß¹¿¹ÁÁ½ƓÊ´ϞÅÂŹ ƓÃÂÅ ÀÆƓÊÅÂƓÆƓ¾´º¸Â·ÂƓ´ÅÂÀ´Ɠ¹ϞÅÏƓϞ¶Â¹Ɠп¹¾ÅļʹϞ¾Â¹Ɠÿ¹ Ɠ¾ÂÅÂĹƓ¶¿¼Ò ¹ÅƓÁ´Ɠÿ¹ƓϞÂϞ¹¸´ Ɠ˰» »´ƓÅ· ƓÊÅÂƓ´ÅÂÀÎƓÁ´È¸ÒÅϞÒƓ¶ƓÄ´»ÁÎÈƓÆϞ¿Â ¶¼ÒÈƓ ¾Äƺ¹Á¼Ò Ɠ ÃļϞȸ¼ÅƓ Å´¾Ɠ Á´»Î¶´¹À¹Ɠ ÒÌ»ÊÄȽËÄÈÀLj ÍÒÂÊÀÇÂÀLj¿¼Á¼¼ ƓÅ Ɠ¹ ƓÃÂƓÇÂÄÀ¹ Ɠ¾´¾Ɠ·Â¶ÂÄÒÅ Ɠ…¾ÄοϹ¶•ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ¿¼ Á¼½ƓÀÎƓϞÄ´»ÆƓÆ·´¸Î¶´¹ÀƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ·´»´ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸ÎƓ¼Ɠ¹¹Ɠ żüÊÁνƓÄ´»À¹Ä žÂÿ¹Ä¶Ϟ¾¼½ƓÐÇǹ¾ÅƓÀº¹ÅƓÃÄÂÒ¶¿ÒÅÏϞÒƓ¼Ɠ¼» »´Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ»¶¹ »¸ÎƓ¶Ɠɹ¿ÂÀ Ɠ˴ÎƓÁ¹ƓÀº¹ÀƓÄ´»¿¼Ê¼ÅÏƓ¾Ä´ÒƓƸ´¿¹ÁÁ½Ɠ»¶¹»¸Î ƓÂÁ´Ɠ ¸¿ÒƓÁ´ϞƓ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓ¾´¾ƓÅÂʾ´ ƓÁÂƓÂÅƓÃļµ¿¼º´Ñ̹·ÂϞÒƓ¾ƓÁ´ÀƓ¾Ä´ÒƓ¶Ϟ¹Ɠ ¿¼Á¼¼ƓϞù¾ÅÄ´Ɠ¼ϞÃÎÅζ´ÑÅƓ·Â¿ÆµÂ¹ƓϞÀ¹Ì¹Á¼¹ ƓÂÅƓƸ´¿ÒÑ̹·ÂϞÒƓÂÅƓ Á´ϞƓrƓ¾Ä´ϞÁ¹ƓļϞ Ɠ ƓœƓϞÆÀÀ¹ƓÐÅÂƓÃļ¶Â¸¼ÅƓ¾ƓÆ˼ĹÁ¼ÑƓϞù¾Å Ä´¿ÏÁ½Ɠ¿¼Á¼¼ Ɠ¢ÁÂƓ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓÁ¹ƓÅ´¾ Ɠ¾´¾ƓÐÇǹ¾ÅƓ¬Å´Ä¾´ Ɠà¸ÄÆ·Â ÀÆƓÀ¹ÁÒ¹ÅƓÇÂÄÀÆƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ½Ɠ¿¼Á¼¼ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÀºÁÂƓÃÂÁÒÅÏ Ɠ¶Ɠ¾´ 284 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ ƜšÃµÌºÀ¼ºƔ»·º»¹ÎƔÂü·Á¹¼ÅƔʍƔÆ˼úÀ¼ÑƔĺʍÅõ¾ÏÀÎÈƔ¾¼À¼½

¾ÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹ƓÁ´Ɠ˼ļÁÆƓ¿¼Á¼¼Ɠö¿¼Ò¿ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ´Ɠ¶Ɠ¾´¾ÂÀƓrƓ ÿÂÅÁÂϞÅÏƓ·´»´Ɠ¶Ɠ¹¹Ɠ´ÅÀÂϞǹĹ Ɠ¨´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÐÅÂƓ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁνƓϞàϞµƓ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓϞ¾ÂÄÂϞżƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ»¶¹»¸Î ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ»¶¹»¸Ɠ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ ˴ļ¾Â¶ƓÀÎƓÁ¹Ɠ¶¼¸¼À Ɠ¶Ϟ¹ƓÂÁ¼Ɠ¸¿ÒƓÁ´ϞƓrƓÅÂʾ¼ ž¶¼º¹Á¼¹Ɠ »¶¹»¸ÎƓ ¶Ɠ ÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹Ɠ ź¹Ɠ ¶¿¼Ò¹ÅƓ Á´Ɠ Ϟù¾ÅÄƓ ¼» »´Ɠ ÐÇǹ¾Å´ƓžÂÿ¹Ä´ ƓŸϞ¿¼Ɠ¸¶¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓ¸¶¼ºÆÅϞÒƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·´ Ɠµ´Ɠ ¼ÈƓϞù¾ÅÄ´ƓϞÀ¹Ë¼¶´ÑÅϞÒƓ¼ƓȸÒÅƓ¸¼ÁƓÁ´ƓÇÂÁ¹Ɠ¸ÄƷ· ƓÅ Ɠ¹ Ɠùļ ¸¼Ê¹Ϟ¾Â¹ƓϞÀ¹Ì¹Á¼¹Ɠ¿¼Á¼½ƓÅƸ´ ϞѸ´ƓrƓÃļ»Á´¾ƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ·ÂƓ¸¶¼ º¹Á¼ÒƓ»¶¹»¸ šƓ ÊÅÂƓ ÀÎƓ Àº¹ÀƓ ÿÆʼÅÏƓ ¼»Ɠ Ϟ¹Ä¼¼Ɠ À¹ÁÒÑ̼ÈϞÒƓ ¶ÂƓ ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ Ϟù¾ÅĶƓ ˴ÎƓ ¼»À¹ÄÒ¹ÀƓ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏƓ ÃÂƓ ´Àÿ¼ÅƸ¹Ɠ ϞÀ¹Ì¹Á¼Ò Ɠ Âĵ¼ Å´¿ÏÁνƓùļ¸ Ɠ´ƓÃÂƓÐżÀƓ¸¶ÆÀƓôĴÀ¹ÅÄ´À ƓÿϻÆÒϞÏƓÅĹÅϼÀƓ»´ ¾ÂÁÂÀƓ ˲¹Ã¿¹Ä´ Ɠ Ä´ϞϞʼÅζ´¹ÀƓ ϞÆÀÀ´ÄÁÆÑƓ À´ϞϞÆƓ »¶¹»¸ Ɠ ˰Á·¸´Ɠ ÃÂƓ ¾ÂϞ¶¹ÁÁÎÀƓ Ãļ»Á´¾´ÀƓ Ƹ´¹ÅϞÒƓ Ä´»¸¹¿¼ÅÏƓ ÐÅÆƓ À´ϞϞÆƓ À¹º¸ÆƓ ¾ÂÀàÁ¹ÁÅ´À¼Ɠ ¸¶Â½Á½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀÎ Ɠ œƓ µÂ¿Ï˼ÁϞŶ¹Ɠ Ϟ¿ÆÊ´¹¶Ɠ ÐÅÂƓ ¹¸¼ÁϞŶ¹Á ÁνƓϞÃÂϞµƓ¼»À¹Ä¼ÅÏƓÀ´ϞϞÆƓ»¶¹»¸ ˲ϞŴż Ɠ¸¼´Ã´»ÂÁƓÀ´ϞϞƓ»¶¹»¸ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¼»ÆʹÁÎƓÁ´ƓϞ¹·Â¸ÁÒËÁ¼½Ɠ ¸¹ÁÏ Ɠ Á¹Ɠ ÂʹÁÏƓ ¶¹¿¼¾Ɠ Ä´»Á¼É´Ɠ ϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ Á¹ÀÁ·¼ÀƓ µÂ¿Ï˹Ɠ Ɠ àÄÒ¸¾Â¶Ɠ ¶¹¿¼Ê¼ÁÎ Ɠ ˵´¼À¹Á¹¹Ɠ À´ϞϞ¼¶ÁιƓ »¶¹»¸ÎƓ rƓ ÃÂÄÒ¸¾´Ɠ Ɠ À´Ϟ ϞÎƓ¥Â¿ÁƓÉ´ƓÀ¹ÁÏË´ÒƓÀ´ϞϞ´ƓÁ¹Ɠû¶Â¿Ò¹ÅƓÃÂŹÁɼ´¿ÏÁ½Ɠ»¶¹»¸¹Ɠ»´ÃÆ ϞżÅÏƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ Ɠ˵´¼µÂ¿¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁιƓ»¶¹»¸Î Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ ÀÎƓÁ¹¸´¶ÁÂƓµÁ´Äƺ¼¿¼ Ɠ¼À¹ÑÅƓÀ´ϞϞÆƓ¶ƓϵƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈ Ɠ±ÅÂƓÆÁ¼¾ÆÀÎ Ɠ Å´¾¼ÈƓ¼»¶¹ϞÅÁÂƓþ´ƓÅ¿ϾÂƓ¸¶¹Ɠ¼»ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓÀ¼¿¿¼´Ä¸Â¶ ˒́˵˻˵˽́˺˰̏ ˿˰́˿˾̀̂˸˷˰̆˸̏ ˷˲˵˷˴ 285

ªÂË Ɯ Ɯ¢Á¹º¾ÏƔ§Á¾ÀɵƔ¼Ɣ¾µÀºÅ Ɣ¹º¿ÁÀÄÅüÃÆÑ̵ʙƔÄÁÁÅÀÁ˺À¼ºƔ¼ÈƔõ»¿ºÃÁ·

˵´µ¿Ñ¸´ÒƓŸ¾¼¹Ɠ¸¶Â½ÁιƓϞ¼ϞŹÀÎ Ɠ¶ƓÂĵ¼Å´¿ÏÁ½ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓ¾Â ÅÂÄÎÈƓÀÎƓÁ´È¸¼ÀϞÒ ƓÀÎƓź¹ƓÀº¹ÀƓÀÁ·¹ƓÆ»Á´ÅÏƓÂƓôĹƓ»¶¹»¸ Ɠ¼Ϟ ÿϻÆÒƓÅ¿ϾÂƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿ÏÁιƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾¼ ƓÅ Ɠ¹ ƓÅ ƓÊÅÂƓÀº¹ÀƓ Á¹ÃÂϞŸϞŶ¹ÁÁÂƓƶ¼¸¹ÅÏ Ɠ´ƓÁ¹ƓÄ´ϞϞʼŴÅÏƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹Ɠ¾´¾¼È ÅÂƓ»´¾Â Á¶ Ɠ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÀÎƓÁ¹ƓÄ´»¿¼Ê´¹ÀƓ¼ÈƓø¼ÁÂʾ¹ ƓÀÎƓ¶¼¸¼ÀƓÃÄÂϞÅÂƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ƓϞ¶¹Å´ Ɠµ¿¹Ϟ¾Ɠ¾ÂÅÂÄ·ÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÂÅƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓÃļϞÈ ¸ÒÅƓ»´ÅÀ¹Á¼Ò Ɠþ´Ɠ¸Á´Ɠ»¶¹»¸´ƓÃÄÂȸ¼ÅƓÁ´ƓÇÂÁ¹Ɠ¸ÄƷ½ƓļϞ Ɠ Ɠ ›Â¿¹¹Ɠ·¿ÆµÂ¾Â¹Ɠ»´ÅÀ¹Á¼¹Ɠ»Á´Ê´¹Å ƓÊÅÂƓÈ¿¸Á´ÒƓ»¶¹»¸´Ɠ»´¾Äο´ƓϞ µÂ½Ɠ·ÂÄÒÊÆÑ Ɠ´ƓÀ¹Á¹¹Ɠ·¿ÆµÂ¾Â¹ƓrƓÁ´ÂµÂÄÂÅ Ɠ·ÂÄÒÊ´ÒƓ»´¾Äο´ƓϞµ½Ɠ

ªÂË ƜƜ Ɯ¥ºÃ¼Á¹¼ÊºÄʍÁºƔ¼»¿ºÀºÀ¼ºƔ ¶¾ºÄʍµƔ»·º»¹ÎƔqƔ Âü»ƔÀµʍƔ»µÅ¿ºÀ¼½Ɣ ·Ɣ¹·Á½ÀÁ½ƔļÄƔź¿º

286 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ ƜÄÅÏƔ»·º»¹ÎƔÀµ¿ÀÁ¸ÁƔ¿ºÀÏ˺Ɣ¼ƔÀµ¿ÀÁ¸ÁƔʍÃÆÂÀººƔ§Á¾Àɵ

È¿¸ÁÆÑƓ »´¾ÄÎÅιƓ ÿÂÌ´¸¼Ɠ ¸¼Á´¾Â¶Î Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ ·¿Æµ¼Á´Ɠ »´ÅÀ¹ Á¼ÒƓ »´¶¼Ϟ¼ÅƓ Å¿ϾÂƓ ÂÅƓ ¼ÈƓ ŹÀùĴÅÆÄÎ Ɠ £ÂÀ¼ÀÂƓ Âĵ¼Å´¿ÏÁ·ÂƓ ù ļ¸´ƓÀÎƓ¼»À¹ÄÒ¹ÀƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ»¶¹»¸ Ɠ¼»Ɠ¾ÂÅÂĽƓÂß¹¿Ò¹ÀƓ¼ÈƓÂÅ ÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÆÑƓŹÀùĴÅÆÄÆ Ɠ´ƓÃÂƓ¸¿¼Å¹¿ÏÁÂϞżƓ»´ÅÀ¹Á¼ÒƓÄ´ϞϞʼÅζ´ ¹ÀƓÄ´»À¹Ä ¤´»À¹ÄƓ»¶¹»¸ Ɠ¾´¾ƓÀÎƓ»Á´¹À Ɠ·ÄÂÀ¹Á Ɠ£ÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓϞƓÿ´Á¹Å´À¼Ɠ ÂÁ¼ƓÃÄÂϞÅÂƓ·¼·´ÁÅϞ¾¼¹ Ɠ¥Â¿ÁɹƓrƓÁ´¼µÂ¿¹¹ƓżüÊÁ´ÒƓÃÂƓÄ´»À¹ÄÆƓ»¶¹ »¸´ ƓÁ´Ä´¶Á¹ƓϞƓÅ´¾¼À¼Ɠ¸´¶ÁÂƓ¼»¶¹ϞÅÁÎÀ¼ Ɠ¾´¾Ɠš¿ÏÇ´Ɠ˲¹ÁÅ´¶Ä´Ɠ¼Ɠ¥¼ ļÆϞ ƓŸϞÅÏƓ»¶¹»¸ÎƓ»´À¹ÅÁÂƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ¼È Ɠ¸Á´Ɠ¼»ƓϞ´ÀÎÈƓÀ¹¿¾¼ÈƓ¼Ɠ¸

ªÂË Ɯ Ɯ¤ÅÀÁļź¾ÏÀνƔõ»¿ºÃƔ¶¾¼ʌµ½Ë¼ÈƔ»·º»¹Ɣ¼Ɣ´Â¼ÅºÃµ ˒́˵˻˵˽́˺˰̏ ˿˰́˿˾̀̂˸˷˰̆˸̏ ˷˲˵˷˴ 287

ªÂË Ɯ Ɯ¦µ»¿ºÃƔ»·º»¹ÎƔ™ºÅº¾Ï¸º½»ºƔ·ƔÄõ·ÀºÀ¼¼ƔÄƔ¹¼µ¿ºÅõ¿¼ƔÁö¼ÅÎƔžº¿¾¼Ɣ ¼Ɣ´Â¼ÅºÃµ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“

Á¶ĹÀ¹ÁÁÂƓ ¸Á´Ɠ ¼»Ɠ Ϟ´ÀÎÈƓ µ¿¼»¾¼ÈƓ ¾Ɠ Á´ÀƓ rƓ £Ä¾Ϟ¼À´ Ɠ ÂÁ´Ɠ ÊÆÅÏƓ µÂ¿Ï˹Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ ƓšƓ¹ϞÅÏƓ»¶¹»¸ÎƓÁ´ÀÁ·ÂƓ¾ÄÆÃÁ¹¹ ƓÃļʹÀƓÁ´ƓÁ¹¾ÂÅ ÄÎÈƓϞÅ´¸¼ÒÈƓж¿Ñɼ¼ƓÂÁ¼ƓÄ´»¸Æ¶´ÑÅϞÒƓ¸ÂƓÁ¹¶¹ÄÂÒÅÁÎÈƓÄ´»À¹Ä¶Ɠ ¼ƓϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓ»´À¹ÅÁÂƓµÂ¿Ï˹Ɠ¶Ϟ¹½ƓÁ´Ë¹½Ɠÿ´Á¹ÅÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎ ƓœƓɹ ¿ÂÀƓÄ´»À¹ÄÎƓ»¶¹»¸Ɠ¶ƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓ¼ÈƓÀ´ϞϞƓƾ¿´¸Î¶´ÑÅϞÒƓ¶Ɠ·ÄÂÀÁνƓ ¸¼´Ã´»ÂÁƓrƓƓÃÂÄÒ¸¾Â¶Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎ £Âº´¿Æ½ Ɠ ¹¸¼ÁϞŶ¹ÁÁ´ÒƓ »¶¹»¸´ Ɠ ¸¼´À¹ÅÄƓ ¾ÂÅÂĽƓ ÀÎƓ ¼»À¹Ä¼¿¼Ɠ Á´ÃÄÒÀÆÑƓµ¿´·Â¸´ÄÒƓÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓÂÁ´ƓÁ¹¸´¿¹¾ÂƓÂÅƓÁ´Ϟ ƓrƓÐÅÂƓϞ¶¹ÄÈ·¼ ·´ÁÅƓ›¹Å¹¿Ï·¹½»¹Ɠ¶ƓϞ»¶¹»¸¼¼Ɠ¢Ä¼ÂÁƓÁ´ƓϞÁ¼À¾´ÈƓŹ¿¹Ϟ¾ÂôƓ…©´µµ¿•Ɠ ÂÁ´ƓrƓÁ¹ƓÅÂʾ´ Ɠ´Ɠ¾Äƺ¾ƓļϞ Ɠ ƓŸϞ¿¼ƓÐÅÆƓ»¶¹»¸ÆƓÃÂϞÅ´¶¼ÅÏƓÁ´Ɠ À¹ϞÅÂƓ¥Â¿ÁƓÉ´ ƓÂÁ´Ɠ…Ϟ͹ϞŕƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓ¡¹À¿Ñ ƓÁÂƓ¼Ɠ²Ã¼Å¹Ä ƓÿÁÂϞÅÏÑƓ Á´¾Ä¹ÅƓ¹·ÂƓÂĵ¼ÅÆ ˵ÂƓÊÅÂƓÀÎƓ¶Âµ̹ƓÁ´»Î¶´¹ÀƓÄ´»À¹ÄÂÀƓ»¶¹»¸ÎƓ˴¹º¸ÆƓ¾´¾¼À¼Ɠ ÅÂʾ´À¼ƓÀÎƓ¹¹Ɠ¼»À¹ÄÒ¹ÀƓ˵´ƓÂÃżʹϞ¾¼ÈƓϞÁ¼À¾´ÈƓ»¶¹»¸´ƓʹžÂƓ· Ä´Á¼Ê¹Á´Ɠ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ Ɠ¼Ɠ¾´º¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓ¶Â¾ÄÆ·ƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹Å Ɠ¡Á´Ê¼Å Ɠ ϞÇÂÅ·ĴǼĶ´¿¼Ɠ ›¹Å¹¿Ï·¹½»¹Ɠ ¶Ɠ ¶¼¸¼ÀÂÀƓ Ϟ¶¹Å¹ Ɠ Ãļ¿Âº¼¿¼Ɠ ¿¼ Á¹½¾ÆƓ¾Ɠ¼»ÂµÄ´º¹Á¼ÑƓrƓ¼Ɠ·ÂŶÂƓ˵ÂƓÐÅ Ɠ¾´»Î¶´¹ÅϞÒ Ɠ¹Ì¹ƓÁ¹Ɠ¶Ϟ’ Ɠ œƓ ¸´¿ÏÁ¹ÀƓ ¼ÁÇÄ´¾Ä´ϞÁÂÀƓ ¸¼´Ã´»ÂÁ¹Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ ļϞ Ɠ ϵƓ ¶¼¸Á Ɠ ÊÅÂƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ»¶¹»¸ÎƓÅÒÁ¹ÅϞÒƓ·ÂÄ´»¸ÂƓ¸´¿Ï˹ Ɠ¼ϞÃÆϞ¾´¹ÅƓ¼»ƓϞ¹µÒƓàž¼ Ɠ˵´¸ÂƓÿ´·´ÅÏ ƓÐÅÂƓ¼Ɠ¹ϞÅÏƓ·Ä´Á¼É´Ɠ»¶¹»¸ÎƓ˵ÂƓùĹȸ¼ÀƓ¶ƓÀ¼ 288 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯž·º»¹µƔ™ºÅº¾Ï¸º½»ºƔ·Î¸¾ʙ¹¼ÅƔ¼¿ºÑ̺½Ɣõ»ÀκƔõ»¿ºÃÎƔ¼ƔÇÁÃ¿Æ ƔºÄ¾¼ƔÇÁÅÁ¸ÃµÇ¼ÃÁ·µÅÏƔººƔ·ƔÁÂżʺÄʍÁ¿ Ɣ¹µ¾ÏÀº¿Ɣ¼ÀÇõʍõÄÀÁ¿Ɣ¼Ɣ¿¼ʍÃÁ·Á¾ÀÁ·Á¿Ɣ¹¼µÂµ»ÁÀµÈ Ɣ£µƔÂõ·Á¿ƔÄÀ¼¿ʍºƔɺÀÅÃƔ»·º»¹ÎƔ»µʍÃÎÅƔʺÃÀοƔʍÃÆʌʍÁ¿ Ɣ·ÀÆÅüƔʍÁÅÁÃÁ¸ÁƔ·ƔÅÁ¿Ɣ ʌºƔ¿µÄËŵ¶ºƔÂÁ¿ºÌºÀÁƔÂú¹Î¹Æ̺ºƔ¼»Á¶ÃµʌºÀ¼º

¾Ä¶¿Á¶νƓ¸¼´Ã´»ÂÁƓrƓ¼Ɠ¶¼¸¼À ƓÊÅÂƓ´ÅÀÂϞǹĴƓ»¶¹»¸ÎƓÃÄÂÅÒÁÆ ¿´ϞÏƓÃÂÊżƓÁ´ƓÅÎϞÒÊÆƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ¹¸¼Á¼É ƓÂÁ´Ɠ¶ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÄ´»Ɠ ¾ÄÆÃÁ¹¹Ɠ¶Ϟ¹½ƓÁ´Ë¹½Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎ ¡¶¹»¸´Ɠ¶Ɠµ̹ÀƓϞ¿ÆÊ´¹ƓrƓÐÅÂƓ·´»Â¶Â¹ƓµĴ»Â¶´Á¼¹ Ɠ¾ÂÅÂĹƓÁ¹Ɠ »´À¾ÁÆÅÂƓ¶Ɠº¹Ϟž¼ÈƓϞŹÁ¾´ÈƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞ¹Ɠ¼ÈƓÁ¹ÅƓ¼ƓÃÂÐÅÂÀÆƓÁ¹Ɠ¼À¹¹ÅƓ ·Ä´Á¼É Ɠ¨ÂÄÀ´¿ÏÁÂƓ¿Ñµ´ÒƓ»¶¹»¸´ƓÃÄÂϞżĴ¹ÅϞÒƓµ¹Ϟ¾ÂÁ¹ÊÁÂƓÅÂÊÁ¹¹ Ɠ þ´ƓÁ¹Ɠ¸ÂϞż·Á¹ÅƓϞÂϞ¹¸Á¹½Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¼ÁŹÁϞ¼¶ÁÂƓ¼ϞÃÆϞ¾´ÒƓ·´» Ɠ¾ÂÅ ÄνƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÁ½ÀÁ¿ÇÕÆLj½ÀÌÊÈÆƓÃÂƓ´Á´¿Â·¼¼ƓϞƓϞ¿Á¹ÊÁÎÀƓ¶¹ÅÄÂÀ Ɠ £ÂÐÅÂÀÆ Ɠ·Â¶ÂÄÒƓÂƓÄ´»À¹Ä¹Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¶Ϟ¹·¸´ƓÁƺÁÂƓÆÅÂÊÁÒÅÏ Ɠ¶Ɠ¾´¾ÂÀƓ ¸¼´Ã´»ÂÁ¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓÀÎƓ¹·ÂƓÂß¹¿Ò¹À ƓÅ·¸´ƓµÆ¸¹ÅƓµÂ¿¹¹ƓÃÂÁÒÅ Á ƓÂƓʹÀƓĹÊÏ

ˠ˰˷˼˵̀̋˸˼˰́́̋˷˲˵˷˴ ž¼´À¹ÅÄƓ¥Â¿ÁÉ´ƓrƓƓƓƓ¾À ƓÊÅÂƓ¶ƓƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹Ɠ¸¼´À¹ÅÄ´Ɠ ¡¹À¿¼Ɠ¼ƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¶ƓƓÄ´»ƓrƓ¸¼´À¹ÅÄ´Ɠ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ˲´¾Ɠ¶¼¸¼À ƓÁ´Ë´Ɠ »¶¹»¸´ƓÁ´ÀÁ·ÂƓ¾ÄÆÃÁ¹¹Ɠ¶È¸Ò̼ÈƓ¶Ɠ¹¹ƓϞ¼ϞŹÀÆƓÿ´Á¹Å Ɠ˴´ϞϞ´Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ¨ȸƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ¾¿ÂƓƓ‘ƓƓ¾·ƓÂÁÂƓÀ´ϞϞ¼¶Á¹¹Ɠ¡¹À¿¼Ɠ¶ƓƓƓÄ´»Ɠ¼Ɠ ²Ã¼Å¹Ä´ƓrƓ¶ƓƓÄ´» Ɠ¤´»À¹ÄƓ¼ƓÀ´ϞϞÆƓ¸ÄÆ·¼ÈƓ»¶¹»¸ƓµÎÊÁÂƓ¶ÎÄ´º´ ÑÅƓ¶Ɠ¹¸¼Á¼É´ÈƓÄ´»À¹Ä´Ɠ¼ƓÀ´ϞϞÎƓ¥Â¿ÁÉ´ƓrƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓżüÊÁ½Ɠ»¶¹»¸Î ¥´ÀιƓ À´ϞϞ¼¶ÁιƓ ϞŸ¼Ɠ ¼»¶¹ϞÅÁÎÈƓ »¶¹»¸Ɠ ÃļÀ¹ÄÁÂƓ ¶Ɠ ϵƓ Ä´»Ɠ À´ϞϞ¼¶Á¹¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ ƓšƓ¶ÂÅƓƾ´»´ÅÏƓÀ¼Á¼À´¿ÏÁÆÑƓÀ´ϞϞÆƓ»¶¹»¸ÎƓÁ¹ƓÅ´¾Ɠ ÃÄÂϞÅÂƓ¸¿ÒƓÐÅ·ÂƓÁƺÁÂƓĹ˼ÅÏ Ɠ¾´¾Ɠ¼À¹ÁÁÂƓÃĶ¹ϞżƓ·Ä´Á¼ÉÆƓÀ¹º ¸ÆƓ»¶¹»¸´À¼Ɠ¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼ Ɠ˰»ƓŹÂĹżʹϞ¾¼ÈƓÄ´ϞʹŶƓ¼»¶¹ϞÅÁ ƓÊÅÂƓ À´ϞϞ´Ɠ »¶¹»¸Î Ɠ Ϟ¶¹ÅÒ̹½ϞÒ Ɠ øµÁÂƓ ¥Â¿ÁÉÆ Ɠ »´Ɠ ϞʹÅƓ ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓ Ĺ´¾É¼½ ƓÁ¹ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ Ɠ¨ȸ Ɠ¥¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁ ƓϞ´ÀιƓÀ´Ϟ Ϟ¼¶ÁιƓ »¶¹»¸ÎƓ ¶Ϟ¹·ÂƓ ¶Ɠ ϵƓ Ä´»Ɠ …ÅÒº¹¿¹¹•Ɠ Ϟ´ÀÎÈƓ À´¿ÂÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈ Ɠ §¸¼¶¼Å¹¿ÏÁ ƓÊÅÂƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞżƓ»¶¹»¸ƓÃļƓÐÅÂÀƓÄ´»¿¼Ê´ÑÅϞÒƓÃÂÊżƓ¶Ɠ Åļ¿¿¼ÂÁƓÄ´»ƒ ˠ˰˷˼˵̀̋ ˸ ˼˰́́̋ ˷˲˵˷˴ 289

¤´»À¹ÄÎƓ »¶¹»¸Ɠ Ä´»¿¼Ê´ÑÅϞÒƓ Á¹Ɠ Å´¾Ɠ Ϟ¼¿ÏÁ Ɠ ÁÂƓ ź¹Ɠ »Á´Ê¼Å¹¿Ï ÁÂƓrƓÃÂÊżƓ¶ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸ƓÄ´»Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÃļÁ¼À´ÅÏƓ¶ƓÄ´ϞʹÅƓÁ¹½ÅÄÂÁÁιƓ »¶¹»¸Î Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓϞ´ÀιƓµÂ¿Ï˼¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓrƓÁ¹Ɠµһ´Å¹¿ÏÁÂƓϞ´ÀιƓ À´ϞϞ¼¶Áι Ɠ ˰»¶¹ϞÅÁÎƓ »¶¹»¸Î Ɠ ¾ÂÅÂÄιƓ µÂ¿Ï˹Ɠ Á´Ë¹·ÂƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ÃÂƓ ¸¼´À¹ÅÄÆƓ ÃļÀ¹ÄÁÂƓ ¶Ɠ ϵƓ Ä´» Ɠ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ Á¹¾ÂÅÂÄιƓ ¼»Ɠ Á¼ÈƓ Á¹Ɠ ÂÅ ¿¼Ê´ÑÅϞÒƓ ϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓ ÂÅƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ÃÂƓ À´ϞϞ¹ Ɠ ´Ɠ »Á´Ê¼Å Ɠ ¼À¹ÑÅƓ ϞŸ ÁÑÑƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ¶ƓÀ¼¿¿¼ÂÁÎƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓ¥Â¿Áɹ Ɠ˰ƓÐÅÂƓÃļƓÅÂÀ Ɠ ÊÅÂƓ ϞŸÁÒÒƓ ÿÂÅÁÂϞÅÏƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ Á¹Ɠ ÂϞµ¹ÁÁÂƓ ¶Ã¹Ê´Å¿Ò¹ÅƓ ÂÁ´Ɠ Ä´¶Á´Ɠ ƓÅ À Ɠ¿¼ËÏƓÁ¹ÀÁ·¼ÀƓµÂ¿Ï˹ƓÿÂÅÁÂϞżƓ¶Â¸Î ¥´ÀιƓÀ´¿¹ÁϾ¼¹Ɠ¶ƓÀ¼Ä¹Ɠ»¶¹»¸ƓrƓµ¹¿Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼Ɠ¼ƓÁ¹½ÅÄÂÁÁιƓ »¶¹»¸Î Ɠ›¹¿Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼ƓϞÄ´¶Á¼ÀÎƓÃÂƓÄ´»À¹ÄÆƓϞƓ¡¹À¿¹½ ƓÁÂƓÃļƓÐÅÂÀƓ ¼ÈƓÀ´ϞϞÎƓµ¿¼»¾¼Ɠ¾ƓϞ¿Á¹ÊÁ½ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ¶¹Ì¹ϞÅ ¶´Ɠµ¹¿Â·ÂƓ¾´Ä¿¼¾´ƓÃŶÎË´¹ÅƓϞ¿Á¹ÊÁÆÑƓ¶Ɠ¸¹ϞÒž¼ƓÀ¼¿¿¼ÂÁ¶ƓÄ´» Ɠ ˵¹½ÅÄÂÁÁιƓ»¶¹»¸ÎƓ¶ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÄ´»ƓÀ´ϞϞ¼¶Á¹¹Ɠµ¹¿ÎÈƓ¾´Ä¿¼¾Â¶Ɠ¼ƓÁ´ ÀÁ·ÂƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ¼ÈƓrƓ¶Ϟ¹·ÂƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¾¼¿ÂÀ¹ÅĶƓ¶Ɠ¸¼´À¹ÅĹ Ɠ´Ɠ»Á´ ʼŠƓÂÁ¼Ɠ¹Ì¹Ɠ¶ƓÀ¼¿¿¼ÂÁƓÄ´»ƓÿÂÅÁ¹¹ƓZƓÅ À Ɠ±ÅÂƓϞ´ÀιƓÿÂÅÁιƓ Ź¿´ Ɠ¼»¶¹ϞÅÁιƓʹ¿Â¶¹¾Æ ¦ÂÊÁιƓ¸´ÁÁιƓÂƓÀ´ϞϞ´È ƓÄ´¸¼ÆϞ´ÈƓ¼ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞżƓ»¶¹»¸ƓrƓÐÅÂƓÇÆÁ ¸´À¹ÁÅ Ɠ Á´Ɠ ¾ÂÅÂÄÂÀƓ þ¼ÅϞÒƓ ŹÂļÒƓ ϞÅĹÁ¼ÒƓ ¼Ɠ ж¿Ñɼ¼Ɠ »¶¹»¸ Ɠ ˲ƓϞº´¿¹Á¼Ñ Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓÁ¹ƓÀ·ÆÅƓÃÂȶ´ϞÅ´ÅÏϞÒƓ¶ÎϞ¾½ƓÅÂÊÁÂϞÅÏÑƓ Âß¹¿¹Á¼ÒƓÐżÈƓôĴÀ¹ÅĶ Ɠž¿ÒƓ¶ÎʼϞ¿¹Á¼ÒƓ¾´º¸Â·ÂƓ¼»ƓÁ¼ÈƓÁ¹ µÈ¸¼ÀÂƓ»Á´ÅÏƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¸ÂƓ»¶¹»¸Î Ɠ´Ɠ¼»À¹Ä¼ÅÏƓ¹·ÂƓϞƓ¶ÎϞ¾½ƓÅÂÊ ÁÂϞÅÏÑƓƸ´¹ÅϞÒƓ¿¼ËÏƓ¸¿ÒƓµ¿¼º´½Ë¼ÈƓ¾Ɠ¥Â¿ÁÉÆƓ»¶¹»¸ ƓϞŸ¼Ɠ¾ÂÅÂÄÎÈƓ Ãŵ¿´¸´ÑÅƓÀ´¿ÂÀ´ϞϞ¼¶ÁιƓ¾´Ä¿¼¾¼Ɠ¼ƓÃÂÊżƓÁ¹ÅƓ·¼·´ÁŶƓ¼Ɠ»¶¹»¸Ɠ µÂ¿Ï˽Ɠ À´ϞϞÎ Ɠ ˲ÄÂÀ¹Ɠ ÐÅ· Ɠ Âß¹¿¼ÅÏƓ À´ϞϞÆƓ »¶¹»¸ÎƓ ¶Â»ÀºÁÂƓ ¿¼ËÏƓ¶ƓÅÂÀƓϞ¿ÆÊ´¹ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÂÁ´ƓÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÊ¿¹ÁÂÀƓ¸¶Â½Á½Ɠ¼¿¼Ɠ¾Ä´ÅÁ½Ɠ Ϟ¼ϞŹÀÎ Ɠ ÊÅÂƓ ¹Ì¹Ɠ Ϟ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ Ϟƺ´¹ÅƓ ¾ÄÆ·Ɠ Ãļ·Â¸ÁÎÈƓ ¸¿ÒƓ ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓ µ͹¾Å¶ Ɠ˵ÂƓ¹Ì¹ƓÅÄƸÁ¹¹Ɠ¼»À¹Ä¼ÅÏƓÄ´»À¹ÄƓ»¶¹»¸Î Ɠ¥¸¹¿´ÅÏƓÐÅÂƓƸ´ ¹ÅϞÒ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠ¶Ɠ¸¶Â½Á½ƓϞ¼ϞŹÀ¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓ»´ÅÀ¹¶´ÑÅƓ¸ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·´ ƓϞ¾´Á¼ÄÆÒƓ Ϟ¶Â¼ÀƓ ¸¼Ϟ¾ÂÀƓ ¾´»´¶Ë¹·ÂϞÒƓ »´Ɠ Á¼ÀƓ ϞÂϞ¹¸´ Ɠ ÁÂƓ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ ¶»´¼ÀÁ´ÒƓ µ¿¼»ÂϞÅÏƓ»¶¹»¸ƓÀº¹ÅƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓ¼Ϟ¾´»¼ÅÏƓ¼ÈƓж¿ÑɼÑ

˓˰̀˲˰̀˴́˺˰̏˺˻˰́́˸̄˸˺˰̆˸̏́˿˵˺̂̀˾˲ ˵´ϞÅÂÒ̼¹ƓϞù¾ÅÄÎƓ»¶¹»¸ ƓÁ¹ϞÂÀÁ¹ÁÁ ƓÂʹÁÏƓϞ¿ÂºÁÎ Ɠ¢Á¼ƓϞ¶ Ϟ¹ÀƓÁ¹ƓÃÂȺ¼ƓÁ´ƓϞù¾ÅÄÎƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓп¹À¹ÁŶ Ɠ¾ÂÅ ÄιƓÀÎƓÃļ¶Î¾¿¼Ɠ¶¼¸¹ÅÏƓ¶ƓϞÃÄ´¶ÂÊÁ¼¾´È Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¸´º¹Ɠ¶ƓÆ»¾ÂÀƓ ÂÃżʹϞ¾ÂÀƓ¸¼´Ã´»ÂÁ¹ƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓϞù¾ÅÄ´ƓrƓÂÅƓǼ¿¹Å¶½Ɠµ¿´ϞżƓ ¸ÂƓ¾Ä´ϞÁ½ ƓrƓ¾ÂÅÂÄνƓÁ´ËƓ·¿´»Ɠ¾´¾ƓÄ´»Ɠ¼Ɠ¶¼¸¼Å Ɠ¿¼Á¼½ƓÂʹÁÏƓÀÁ ·ÂƓļϞ Ɠ Ɠ¼ƓÄ´»ÂµÄ´ÅÏϞÒƓ¶ƓÁ¼ÈƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÁ¹ƓÃÄÂϞÅ Ɠ§»Á´ÅÏƓ¸´º¹ƓÁ´Ɠ 290 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ ƜšƔÁ¹ÀÁ¿ƔÅÁ¾ÏʍÁƔÁÂżʺÄʍÁ¿Ɣ¹¼µÂµ»ÁÀºƔĺʍÅõƔÄÁ¾ÀºÊÀÁ¸ÁƔÄ·ºÅµƔÄÁ¹ºÃʌµÅÄʙƔ¹ºÄʙÅʍ¼ƔÅÎÄʙÊƔ¾¼À¼½ ƔÂÁƔʍÁÅÁÃοƔ¿ÁʌÀÁƔõÄ˼ÇÃÁ·µÅÏƔоº¿ºÀÅÀνƔÄÁÄŵ·ƔÄÁ¾ÀºÊÀÁ½ƔµÅ¿ÁÄǺÃÎ

ÂϞÁ¶¹Ɠ ¸¹Å´¿ÏÁ· Ɠ ¶ÎϞ¾¸¼ϞùÄϞÁ·ÂƓ Ϟù¾ÅÄ´ Ɠ ¾´¾¼¹Ɠ ȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ п¹À¹ÁÅÎƓ¼Ɠ¶Ɠ¾´¾ÂÀƓ¾Â¿¼Ê¹ϞŶ¹ƓÃļϞÆÅϞŶÆÑÅƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ»¶¹»¸Î ƓrƓ µÂ¿ÏË´ÒƓÃĵ¿¹À´ Ɠ¾ÂÅÂÄÆÑƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓÁ¹ƓÀ·ÆÅƓĹ˼ÅÏƓ¸ÂƓ¾ÂÁÉ´ ¿Ò¸ÒƓÁ´ƓϞù¾ÅÄ ƓÀÎƓϞÄ´»ÆƓƶ¼¸¼ÀƓ¶Î¸¹¿ÒÑ̼¹ϞÒƓµ´¿ÏÀ¹Ä¶Ϟ¾¼¹Ɠ ¿¼Á¼¼Ɠ¶Â¸Âĸ´Ɠ%Ȏ Ɠ%ȣ Ɠ%ȟ Ɠ%ȤƓ¼ƓÂʹÁÏƓÀÁ·ÂƓ¿¼Á¼½Ɠº¹¿¹»´ Ɠ˰Á· ¸´ƓÃÂô¸´ÑÅϞÒƓ·¹¿¼½ Ɠ¾´¿Ïɼ½ Ɠ˳·¼ÊÁÂƓϞ¸¹¿´ÅÏƓ¶Î¶Â¸ ƓÊÅÂƓ»¶¹»¸´ƓϞ ϞżÅƓ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ¼»Ɠº¹¿¹»´Ɠ#BƓ¼ƓÂÅÊ´ϞżƓ¼»Ɠ¶Â¸Âĸ´Ɠ% ƓœƓÁ´Ê´ ¿¹Ɠ55Ɠ¶ ƓµÎ¿´ƓžÄÎÅ´ƓÄ´¸¼Â´¾Å¼¶ÁÂϞÅÏ Ɠ¼Ɠ¾Â·¸´Ɠ¿Ñ¸¼Ɠ»´¸ÆÀ´¿¼ϞÏƓµƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´ÈƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ»¶¹»¸ ƓÂÁ¼Ɠ¶ϞÃÂÀÁ¼¿¼ ƓÊÅÂƓ¶ƓϞù¾ÅĹƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÀÁ ·ÂƓ¿¼Á¼½ƓÀ¹Å´¿¿Â¶ Ɠ¼ƓÃĹ¸Ã¿º¼¿¼ ƓÊÅÂƓÄ´Ϟô¸ƓÆÄ´Á´Ɠ¼¿¼ƓÄ´¸¼ÒƓ·Ä¹ ¹ÅƓ¶ÁÆÅĹÁÁÂϞżƓÁ´Ë¹·ÂƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓ¾´»´¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓÐÅÂƓÁ¹ƓÅ´¾ £¹Ä¶´ÒƓ ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓ »¶¹»¸ÁÎÈƓ Ϟù¾ÅĶƓ µÎ¿´Ɠ Ϟ»¸´Á´Ɠ ¶Ɠ ´Ä ¶´Ä¸Ϟ¾Â½ƓµϞ¹Ä¶´ÅÂļ¼Ɠ¥¬šƓÄƾ´À¼ƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¸Ñº¼ÁÎƓº¹Á̼Á Ɠ ˲ϞŴż Ɠ ÃÂʹÀÆƓ ¼À¹ÁÁÂƓ º¹Á̼ÁƓ rƓ ¶ÂÃÄÂϞƓ ¼ÁŹĹϞÁν Ɠ ¢µÄ´µÂž´Ɠ Ϟù¾ÅĶƓ rƓ ÐÅÂƓ ÂʹÁÏƓ ÅÂÁ¾´ÒƓ ¼Ɠ ¾ÄÂÃÂÅ¿¼¶´ÒƓ Ä´µÂÅ´ Ɠ ¸¿ÒƓ ¶ÎÿÁ¹ Á¼ÒƓ¾ÂÅÂĽƓ¸¼Ä¹¾ÅÂÄÆƓµϞ¹Ä¶´ÅÂļ¼Ɠ± Ɠ£¼¾¹Ä¼Á·ÆƓÁ´¸ÂƓµÎ¿ÂƓ¶»ÒÅÏƓ ÃÂÀÂÌÁ¼¾Â¶ Ɠ ¹ÁϞ¾¼½ƓÅÄƸƓ¶ƓÁ´Æ¾¹ƓÅ·¸´ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓÃļ¶¹ÅϞŶ¶´¿ ϞÒƓ¼ƓÂÿ´Ê¼¶´¿ϞÒƓÁ´ÀÁ·ÂƓÈƺ¹ƓÀƺϞ¾Â·ÂƓÁ´ƓŹƓ¸¹ÁÏ·¼ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓµÎ ¿¼ƓÆƓÐŽƓÁ¹µÂ¿Ï˽ƓµϞ¹Ä¶´ÅÂļ¼ ƓÀºÁÂƓµÎ¿ÂƓÁ´ÁÒÅÏƓ¿¼µÂƓ¸¶ÆÈƓ ˓˰̀˲˰̀˴́˺˰̏ ˺˻˰́́˸̄˸˺˰̆˸̏ ́˿˵˺̂̀˾˲ 291

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔоºʍÅÃÁÀÀÎÈƔÐÀºÃ¸ºÅ¼ÊºÄʍ¼ÈƔÆÃÁ·Àº½ƔµÅÁ¿µƔ·Á¹ÁÃÁ¹µƔ ¼ƔºúÈÁ¹Á·Ɣ¿ºʌ¹ÆƔÀ¼¿¼

ÀƺʼÁ Ɠ¿¼µÂƓ¸Ñº¼ÁÆƓº¹Á̼Á Ɠ˰ƓÅ·¸´Ɠ¶Ã¹Ä¶Î¹Ɠ¶Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼ÑƓµÎ¿ÂƓ Ãļ»¶´ÁÂƓµÂ¿Ï˹Ɠ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓº¹Á̼Á Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞÇÂÄÀ¼Ä¶´¿¼ƓÅ´¾Ɠ Á´»Î¶´¹ÀνƓ…·´Ä¹ÀƓ£¼¾¹Ä¼Á·´• Ɠ¥Â»¸´ÁÁ´ÒƓ¼À¼ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ´ÒƓ¾¿´Ϟ Ϟ¼Ç¼¾´É¼ÒƓµÎ¿´ƓùĶÎÀƓ¶¾¿´¸ÂÀƓ¶ƓÁ´Æ¾ÆƓº¹ÁϞ¾Â·ÂƓ¾Â¿¿¹¾Å¼¶´ Ɠ¾Â ÅÂÄνƓ¾´»´¿ϞÒƓ·ÂÄ´»¸ÂƓµÂ¿¹¹ƓÐÇǹ¾Å¼¶ÁÎÀ ƓʹÀƓº¼¸´¿ÂϞÏ œƓÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓ¿Ñ¸¼Ɠ¶Âµ̹ƓÁ¹ƓßϞÅ´¶¿Ò¿¼ ƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹Ɠ¾´¾¼ÈƓǼ»¼ ʹϞ¾¼ÈƓÒ¶¿¹Á¼½ƓÇÂÄÀ¼ÄƹÅϞÒƓϞù¾ÅÄ Ɠ¹·ÂƓÃÄÂϞÅÂƓÇÂÅ·ĴǼĶ´¿¼ Ɠ £ÎÅ´ÒϞÏƓ ÃÂϞÅļÅÏƓ ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼Ñ Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ Ä´ϞϞƺ¸´¿¼Ɠ Å´¾Ɠ ¶Ɠ Ϟù¾ÅĹƓ¿ÑµÂ½Ɠ»¶¹»¸ÎƓ¹ϞÅÏƓ¿¼Á¼¼Ɠ¶Â¸Âĸ´ ƓÃÂƓƵζ´Á¼ÑƓ¼ÈƓ¼ÁŹÁ Ϟ¼¶ÁÂϞżƓÀºÁÂƓÆÃÂÄÒ¸ÂʼÅÏƓ¶Ϟ¹ƓϞù¾ÅÄÎƓ¼ƓϞ·ÄÆÃüĶ´ÅÏƓ¼È ƓÄÆà ÃÎƓϞù¾ÅĶƓµ»Á´Ê¼¿¼Ɠ¿´Å¼ÁϞ¾¼À¼ƓµÆ¾¶´À¼ƓÃÂƓ´¿Ç´¶¼ÅÆƓϞƓϞ´ÀÎ À¼ƓϞ¼¿ÏÁÎÀ¼Ɠ¿¼Á¼ÒÀ¼ƓrƓ¾¿´ϞϞƓ ƓϞ¿´µ¹¹ƓrƓ¾¿´ϞϞƓƓ¼ƓÅ Ɠ¸ œÄ¸¹ƓµÎƓ¶Ϟ¹ƓµÎ¿ÂƓϞ¸¹¿´ÁÂƓÃÄ´¶¼¿ÏÁ Ɠ˵ÂƓʹĹ»ƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¿¹ÅƓ ĸ¼¿´ϞÏƓ¾¶´ÁŶ´ÒƓÀ¹È´Á¼¾´ Ɠ¼ƓÀÎƓÃÂÁÒ¿¼ ƓÊÅÂƓ¶Â¶Ϟ¹ƓÁ¹Ɠµһ´Å¹¿Ï Á ƓÊŵÎƓµ¼¿ÏÁνƓп¹À¹ÁÅƓµÎ¿ƓßϞÅ´¶¿¹ÁƓ¶ƓϞù¾ÅĹƓÀÂÌÁÎÀ¼Ɠ ¿¼Á¼ÒÀ¼ Ɠ´ƓŸ¾¼½Ɠп¹À¹ÁÅƓÁ¼¾´¾ƓϞ¹µÒƓÁ¹ƓÃÄÂÒ¶¿Ò¿ Ɠ˴Á·¹Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÅƓ ÂÅƓŹÀùĴÅÆÄÎ ž´¶´½Å¹ƓÃÂϞÀÂÅļÀƓÁ´ƓϞù¾ÅÄƓ÷¿Â̹Á¼ÒƓ´ÅÂÀ´ÄÁ·ÂƓ¶Â¸Âĸ´Ɠ ¶ƓÂÃżʹϞ¾¼½Ɠ¸¼´Ã´»ÂÁƓÃÂô¸´ÑÅƓ¿¼Á¼¼ƓÅ¿ϾÂƓµ´¿ÏÀ¹Ä¶Ϟ¾Â½ƓϞ¹ ļ¼ Ɠ˵ÂƓ¾´¾ƓÐżƓ¾¶´ÁÅÎƓ÷¿ÂÌ´ÑÅϞÒƓ£Ä¼ƓùĹȸ´ÈƓÅ¿ϾÂƓϞÂƓ¶Å Ä·ÂƓÆĶÁÒƓ¶¶¹ÄÈ Ɠ˵ÂƓ¶ƓÁÂÄÀ´¿ÏÁÂÀƓÈ¿¸ÁÂÀƓϞÂϞÅÂÒÁ¼¼Ɠ¶Ϟ¹Ɠп¹¾ 292 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯœ¾ʙƔʍµʌ¹Á½ƔĺʍÅõ¾ÏÀÁ½Ɣ¾¼À¼¼ƔÄÆ̺ÄŷƺÅƔź¿ÂºÃµÅÆõ Ɣ ÂüƔʍÁÅÁÃÁ½ƔÁÀµƔ¼¿ººÅƔÀµ¼¶Á¾ÏËÆÑƔ¼ÀźÀļ·ÀÁÄÅÏ

ÅÄÂÁÎƓ…Ϟ¼¸ÒŕƓÁ´ƓùĶÂÀƓÆĶÁ¹ Ɠ´ƓÁ´Ɠ¶ÅÂÄÂÀƓÃÂÊżƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹Å Ɠ¡Á´ ʼŠƓÁ´ÀƓÁ´¸ÂƓÁ´·Ä¹ÅÏƓ¶Â¸Âĸ ƓÊŵÎƓ¾´¾´Ò ÅÂƓ¸Â¿ÒƓп¹¾ÅÄÂÁ¶Ɠ»´ ÃÄηÁÆ¿´ƓÁ´Ɠ¶ÅÂĽƓÆĶ¹ÁÏƓÃÂÅÂÀƓÂÁ¼ƓϞÁ¶´Ɠ¶¹ÄÁÆÅϞÒƓ¶Á¼» ƓÁÂƓù ŸƓÐżÀƓ¾´¾Â¹ ÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÅ´ÀƓÃĶ¹¸ÆÅƓrƓ¼ƓÅ·¸´ƓÃÄ¿¹Å´Ñ̼½ƓÂà żʹϞ¾¼½Ɠ¾¶´ÁÅƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓ÷¿Â̹ÁƓп¹¾ÅÄÂÁÂÀƓϞÂƓ¶ÅÂÄ·ÂƓÆĶ ÁÒ ƓÊÅÂƓÃÄÂÒ¶¼ÅϞÒƓ¶Ɠ¶¼¸¼ÀÂÀƓϞù¾ÅĹ ˰Å´¾ Ɠ È¿¸ÁνƓ ¶Â¸ÂĸƓ Á¹Ɠ µÆ¸¹ÅƓ ¶Î¸´¶´ÅÏƓ µ´¿ÏÀ¹Ä¶Ϟ¾ÆÑƓ Ϟ¹ Ä¼Ñ Ɠ´ƓŹÿνƓrƓµÆ¸¹Å ƓšƓ¹Ϟ¿¼ƓÀÎƓ¹Ì¹ƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ƓÁ´·Ä¹¹ÀƓ¶Â¸ÂĸƓ¦Â· ¸´ƓÀÁ·ÂƓп¹¾ÅÄÂÁ¶Ɠ…»´ÃÄηÁ¹Å•ƓÁ´ƓÅĹż½Ɠ¼ƓµÂ¿¹¹Ɠ¶ÎϞ¾¼¹ƓÆĶ Á¼ Ɠ´Ɠ¶ÅÂĽƓÆĶ¹ÁÏƓϞÁ¶´Ɠµ¹¸Á¹¹Å Ɠ¢Ê¹ÁÏƓ·ÂÄÒʼ½Ɠ¶Â¸ÂĸƓź¹Ɠ Á¹Ɠ¸´ϞÅƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ¿¼Á¼½ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÀºÁÂƓƶ¼¸¹ÅÏƓ¶ƓÂÃżʹϞ¾ÂÀƓ ¸¼´Ɠô»ÂÁ¹ ƓŸϞ¿¼ƓÃĽżϞÏƓÂÅƓÈ¿¸ÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ¾ƓϞ´ÀÎÀƓ·ÂÄÒʼÀ ƓÅÂƓ ÀÎƓƶ¼¸¼À ƓÊÅÂƓ¿¼Á¼¼Ɠ¿ÑµÂ·ÂƓп¹À¹ÁÅ´ƓÀ·ÆÅƓµÎÅÏƓ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓÈ ÄÂËÂƓßϞÅ´¶¿¹ÁÎƓ¶ƓϞù¾ÅĹƓ¿¼ËÏƓ¶ƓÆ»¾ÂÀƓ¸¼´Ã´»ÂÁ¹ƓŹÀùĴÅÆÄ Ɠ ˲·¸´Ɠ´ϞÅÄÂǼ»¼¾¼ƓÐÅÂƓÃÂÁÒ¿¼ Ɠ¼ÀƓÃļ˿ÂϞÏƓùĹϞÅ´¶¼ÅÏƓϞù¾ ÅÄ´¿ÏÁιƓ¾¿´ϞϞÎƓ¶ƓÃÂÄÒ¸¾¹ƓÄÂϞÅ´ƓŹÀùĴÅÆÄÎƓÂÅƓÈ¿¸ÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ¾Ɠ ·ÂÄÒʼÀ Ɠ±Å´Ɠ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓÃÂƓÅÄ´¸¼É¼¼Ɠź¹ƓÁ´»Î¶´¹ÅϞÒƓ·´Ä¶´Ä¸ Ϟ¾Â½ ƓÁÂƓÂÁ´Ɠƺ¹Ɠ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁ´Ò ƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾´Ò Ɠ§Ɠ»¶¹»¸ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁ·ÂƓ ¾¿´ϞϞ´ƓƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¾¿ÂƓƓƓ( Ɠ¶Â¸ÂĸÁιƓ¿¼ Á¼¼ƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁÂƓÒľ¼¹ Ɠ´ƓϞƓÄÂϞÅÂÀƓŹÀùĴÅÆÄÎƓÂÁ¼ƓÁ´Ê¼Á´ÑÅƓ¼Ϟ ʹ»´ÅÏ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ´ÅÂÀƓ¶Â¸Âĸ´ƓÃļƓŹÀùĴÅÆĹƓµÂ¿Ï˹ƓƓƓ(Ɠ ¼ÂÁ¼»Æ¹ÅϞÒ ƓšÁ´¿Â·¼ÊÁÂƓµϞżÅƓ¸¹¿ÂƓϞƓ¸ÄÆ·¼À¼ƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼À¼Ɠп¹ À¹ÁÅ´À¼ Ɠ˲ϞŴż Ɠ¶ƓϞù¾ÅÄ´ÈƓ»¶¹»¸ƓÈ¿¸Á¹¹ƓƓ(ƓÃļϞÆÅϞŶÆÑÅƓÁ¹Ɠ Å¿ϾÂƓ¿¼Á¼¼ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓп¹À¹ÁŶ ƓÁÂƓ¼ƓÿÂϞÎ ƓϞÂÂÅ ¶¹ÅϞŶÆÑ̼¹ƓÆϞŽʼ¶ÎÀƓÃļƓÅ´¾¼ÈƓŹÀùĴÅÆÄ´ÈƓÀ¿¹¾Æ¿´ÀƓϞ¿Âº ÁÎÈƓ¶¹Ì¹ϞŶƓÁ´ÃļÀ¹Ä Ɠ¾Ϟ¼¸Â¶ƓżŴÁ´Ɠ¼Ɠº¹¿¹»´ ˓˰̀˲˰̀˴́˺˰̏ ˺˻˰́́˸̄˸˺˰̆˸̏ ́˿˵˺̂̀˾˲ 293

¯ÍÃÈÐÎ̃ÉÚËÙÃǒÈÉ̃˺˺Ùǒ̋ÀÃ̋ ¯ÅÌØϚ ÌËϚ ®ÂÇÇÅ I

£¹Ä¶ÂÁ´Ê´¿ÏÁιƓ·´Ä¶´Ä¸Ϟ¾¼¹ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ¾¿´ϞϞÎ ¾´Å´¿Â·Ɠ¼À Ɠ¹ÁļƓžÄÐùĴ A ¥¼¿ÏÁιƓ¼Ɠ˼ľ¼¹Ɠ¿¼Á¼¼Ɠ¶Â¸Âĸ´ B £Â¸Âµ¹ÁƓ¾¿´ϞϞÆƓ ƓÿÑϞƓ…ÂļÂÁ¶ÎƓ¿¼Á¼¼• Ɠ»´À¹Ê¹ÁÁιƓÆƓ»¶¹»¸Ɠ ¶Ɠ¢Ä¼ÂÁ¹Ɠ¼Ɠûº¹ƓÂź¸¹ϞŶ¿¹ÁÁιƓϞƓÁ¹½ÅÄ´¿ÏÁÎÀƓ·¹¿¼¹À C ¥¸¶Â¹ÁÁιƓ¿¼Á¼¼Ɠ¶Â¸Âĸ´ D ¥Ã¹¾ÅÄƓϞƓÐÀ¼ϞϞ¼ÂÁÁÎÀ¼Ɠ¿¼Á¼ÒÀ¼

II

E ¨Ä´ÆÁ·ÂǹĶÎƓ¿¼Á¼¼Ɠ%Ɠ¼Ɠ( Ɠ´ƓÅ´¾º¹Ɠ¿¼Á¼ÒƓ%ȣ F £Â¸Âµ¹ÁƓ¾¿´ϞϞÆƓ" ƓÁÂƓ¶¼¸ÁÎƓ¶Ϟ¹Ɠ¿¼Á¼¼Ɠ¶Â¸Âĸ´ G £Â¸Âµ¹ÁƓ¾¿´ϞϞÆƓ# ƓÁÂƓϞƓ¸ÂÿÁ¼Å¹¿ÏÁÎÀ¼Ɠ¿¼Á¼ÒÀ¼ H £Â¸Âµ¹ÁƓ¾¿´ϞϞÆƓ# ƓÁÂƓϞƓÃÂÁ¼º¹Á¼¹ÀƓÒľÂϞżƓ¶Ɠ·Â¿ÆµÂ½Ɠµ¿´Ϟż I £Â¸Âµ¹ÁƓ¾¿´ϞϞÆƓ% ƓÁÂƓϞƓ¸ÂÿÁ¼Å¹¿ÏÁÎÀ¼Ɠ¿¼Á¼ÒÀ¼ K ¥Ã¹¾ÅÄƓϞƓÀ¿¹¾Æ¿ÒÄÁÎÀ¼ƓÿÂϞ´À¼ L ¢ϞµιƓÇÂÄÀÎƓ¼Ɠ¶´Ä¼´É¼¼Ɠ¾¿´ϞϞ´Ɠ(

III

M ¦¼ÃƓ&&&ƓÃÂƓ¥¹¾¾¼

&3

N ¦¼ÃƓ&3ƓÃÂƓ¥¹¾¾¼

£¼¾¹ O œƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓÐÀ¼ϞϞ¼ÂÁÁιƓ¿¼Á¼¼ ļÁ· P £¿´Á¹Å´ÄÁ´ÒƓÅÆÀ´ÁÁÂϞÅÏ 3 Q œϞ¹ƓÂϞÅ´¿ÏÁιƓ¶ƓƓ· ƓÂß¹¿¹ÁÎƓ¾´¾ƓϞù¾ÅÄÎƓÁ¶ÎÈ

£Â¿Æʼ¶ËÆÑϞÒƓ ÃļƓ ÆÃÂÄÒ¸Âʼ¶´Á¼¼Ɠ ¾¿´ϞϞ¶Ɠ ÃÂƓ ŹÀùĴÅÆĹƓ ÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ µÆ¾¶Ɠ ,#$(*Ɠ ϞÅƸ¹ÁÅ´À ´ϞÅÄÂÁÂÀ´ÀƓ ¸Â¶Â¿Ï ÁÂƓÃÄÂϞÅÂƓ»´ÃÂÀÁ¼ÅÏ ƓŹÀƓµÂ¿¹¹ƓÊÅÂƓÃļ¸ÆÀ´ÁÎƓ¶ϞÒ¾¼¹ƓÀÁ¹ÀÂÁ¼Ê¹ Ϟ¾¼¹Ɠ÷¶Âľ¼ Ɠ¥´À´ÒƓ¼»¶¹ϞÅÁ´ÒƓÁ´Ɠ´Á·¿¼½Ϟ¾ÂÀƓrƓ…,D ƓBƓƓ#EJBƓ$ENH Ɠ (EOOƓ*Bƒ•Ɠž¼´Ã´»ÂÁƓŹÀùĴÅÆÄƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÅ´¾Â¶ƓÆƓϞ´ÀÎÈƓ·ÂÄÒʼÈƓ »¶¹»¸ƓrƓ¸¹ϞÒž¼ƓÅÎϞÒÊƓ·Ä´¸ÆϞ¶ ƓÆƓϞ´ÀÎÈƓÈ¿¸ÁÎÈƓrƓ¸¶¹ƓϞƓÁ¹µÂ¿Ï ˼ÀƓÅÎϞÒʼƓļϞ Ɠ Ɠž¿ÒƓµÂ¿¹¹ƓÅÂÁ¾Â½Ɠ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼¼Ɠ¾´º¸Î½Ɠ ¾¿´ϞϞƓÄ´»¸¹¿¼¿¼ƓÁ´Ɠ¸¹ϞÒÅÏƓø¾¿´ϞϞ¶Ɠ¼Ɠ¾Ɠ¾´º¸Â½ƓµÆ¾¶¹ƓϞÃÄ´¶´ƓÃļ üϞ´¿¼Ɠ¸ÁÆƓɼÇÄÆƓÂÅƓƓ¸ÂƓ ¡´À¹ÊÆ ƓÊÅÂƓÂÃżʹϞ¾¼¹ƓϞù¾ÅÄÎƓÇÂÅ·ĴǼÄÆÑÅƓ¶Ɠɶ¹Å¹ƓÅ¿ϾÂƓ ¸¿ÒƓ¾Ä´ϞÂÅÎ Ɠ´Ɠ¸¿ÒƓÁ´ÆÊÁÎÈƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼½ƓÐÅÂƓµ¹ϞϞÀÎϞ¿¹ÁÁ ƓÃÂÐÅ ÀÆƓµÎÊÁÂƓ¸¹¿´ÑÅƓʹÄÁ µ¹¿Î¹Ɠ¼»ÂµÄ´º¹Á¼Ò ¤¹¸¾Â ƓÁÂƓµÎ¶´¹Å ƓÊÅÂƓ»¶¹»¸ÎƓ¸¹ÀÂÁϞÅļÄÆÑÅƓ¿¼Á¼¼ƓÁ¹Ɠ÷¿Â̹ Á¼ÒƓŹÀÁιƓÁ´ƓÒľÂÀƓÇÂÁ¹ Ɠ´Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓÒľ¼¹ƓÁ´ƓŹÀÁÂÀƓÇÂÁ¹ Ɠ ˰ÈƓÃļϞȺ¸¹Á¼¹Ɠƺ¹ƓÁ¹ƓÅ´¾Ɠ¿¹·¾ÂƓÃÂÁÒÅÏ ƓÈÂÅÒƓÐÅÂƓź¹Ɠ¸Â¶Â¿Ï ÁÂƓп¹À¹ÁÅ´ÄÁ ƓœƓÁ´Ê´¿¹Ɠ¿¹¾É¼¼ƓÀÎƓ¶¼¸¹¿¼ ƓÊÅÂƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ¹Ɠµ 294 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯ¨¼Â¼ÊÀκƔĺʍÅÃÎƔ»·º»¹ƔÃʙ¹µƔĺʍÅõ¾ÏÀÎÈƔÂÁ¹ʍ¾µÄÄÁ· Ɣȵõʍźü»ÆÑ̼ÈÄʙƔź¿ÂºÃµÅÆÃÁ½ƔÂÁ·ºÃÈÀÁÄż

¿´Ê¾ÂƓ·ÂÄÒʹ·ÂƓ·´»´Ɠ¸´¹ÅƓÁ´ÀƓ¿¼Á¼¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ˲·¸´ƓÀÎƓϞÀÂÅļÀƓ Á´Ɠ»¶¹»¸ÆƓϞƓ¿¼Á¼ÒÀ¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¶ƓϞù¾ÅĹ ƓÀÎƓÃÂÁ¼À´¹À ƓÊÅÂƓ¼ϞÅÂÊ Á¼¾ÂÀƓÐżÈƓ¿¼Á¼½ƓϞ¿Æº¼ÅƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁν ƓÿÆÃÄ»ĴÊÁνƓ·´» ƓÁ´È ¸Ò̼½ϞÒƓÁ´Ɠùļǹļ¼Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¶Ɠ¹¹Ɠ´ÅÀÂϞǹĹ Ɠ¦ÂƓ¹ϞÅÏƓÐÅÂƓ»¶¹»¸ÎƓϞƓ ÃÄÂÅÒº¹ÁÁ½Ɠ ·ÂÄÒʹ½Ɠ ´ÅÀÂϞǹĽ Ɠ ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ ÃÄ»ĴÊÁ´Ɠ ¶Ɠ ¾ÂÁżÁÆÆ À¹Ɠ¶ƓÃÄÂÀ¹ºÆž´ÈƓÀ¹º¸ÆƓ¿¼Á¼ÒÀ¼ Ɠ´Ɠ»Á´Ê¼Å ƓÃÂÊżƓÁ¼Ê¹·ÂƓ¶ƓÁ¹ÀƓÁ¹Ɠ ¼»¿ÆÊ´¹ÅƓ»´¾ÂÁƓ˲¼ÄÈ·ÂÇ´ Ɠ˵ÂƓÂÁ´ƓÁ¹ÃÄ»ĴÊÁ´Ɠ¶ƓŸ¹¿ÏÁÎÈƓϞù¾Å Ä´¿ÏÁÎÈƓ¿¼Á¼ÒÈ Ɠ´ƓÄ´»ƓÁ¹ÃÄ»ĴÊÁ´Ɠ¶ƓÁ¼È ƓÅÂƓ¼ƓϞ¼¿ÏÁÂƓ¶ƓÁ¼ÈƓ¼»¿ÆÊ´¹Å ˵´Ɠ Ϟ¹·Â¸ÁÒËÁ¼½Ɠ ¸¹ÁÏƓ ·´Ä¶´Ä¸Ϟ¾´ÒƓ ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓ »¶¹»¸ÁÎÈƓ Ϟù¾ÅĶƓ Ä´Ϟ˼ĹÁ´ Ɠ œƓ Á¹¹Ɠ ¸Âµ´¶¿¹ÁÎƓ Á¶ιƓ ¾¿´ϞϞÎ Ɠ ϞÂÂŶ¹ÅϞŶÆ

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔ›µÃ·µÃ¹ÄʍÁ½Ɣʍ¾µÄļǼʍµÉ¼¼Ɣ»·º»¹ ˓˰̀˲˰̀˴́˺˰̏ ˺˻˰́́˸̄˸˺˰̆˸̏ ́˿˵˺̂̀˾˲ 295

Ñ̼¹Ɠ·ÂÄÒʼÀƓ»¶¹»¸´ÀƓϞƓÃÄÂÅÒº¹ÁÁ½Ɠ´Å ÀÂϞǹĽ Ɠ ҸĴÀƓ ÿ´Á¹Å´ÄÁÎÈƓ ÅÆÀ´ÁÁ ϞŹ½Ɠ¼ƓÁ¶ÎÈƓ»¶¹»¸ Ɠ´ƓÅ´¾º¹ƓÁ¹¸´¶ÁÂƓžÄÎ ÅÎÀƓ ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓ È¿¸ÁÎÀƓ µ͹¾Å´À Ɠ »´Á¼ À´Ñ̼ÀƓ ÃÄÂÀ¹ºÆÅÂÊÁ¹Ɠ ÿº¹Á¼¹Ɠ À¹º ¸ÆƓ ÁÂÄÀ´¿ÏÁÎÀ¼Ɠ »¶¹»¸´À¼Ɠ ¼Ɠ ¾ÄÆÃÁ¹½Ë¼ À¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼Ɠ¼ÈƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ…¾ÂļÊÁ¹¶ÎÀ¼Ɠ ¾´Ä¿¼¾´À¼•Ɠ¼¿¼Ɠ…µÆÄÎÀ¼Ɠ¾´Ä¿¼¾´À¼•Ɠ´Á·¿ Ɠ ªÂË Ɯ Ɯ«¼¿¼ÊºÄʍ¼½Ɣ BROǤNLjDǤARF ÄÁÄŵ·Ɣ§Á¾ÀɵƔÂÁƔ¿µÄĺ ŸϞÅÏƓ ¹Ì¹Ɠ ÂŶ¹Å¶¿¹Á¼ÒƓ ÂÅƓ Á¹¾ÂÅÂÄÎÈƓ ¾¿´ϞϞ¶Ɠ¸¿ÒƓ»¶¹»¸ƓϞƓÂļ·¼Á´¿ÏÁÎÀƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓϞÂϞÅ´¶ÂÀ Ɠ±Å Ɠ¾ϞÅ´ ż Ɠ»´·´¸¾´Ɠ¸¿ÒƓÁ´ϞƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓ ÃÂÄƓ Á¹ÒϞÁ Ɠ ÃÂʹÀÆƓ ÆƓ Á¹¾ÂÅÂÄÎÈƓ »¶¹»¸Ɠ ¶¸ÄÆ·ƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÅϞÒƓ¼»µÎžƓ¾´¾Â·Â ÅÂƓŸ¾Â·ÂƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓп¹À¹Á Å´ Ɠœ¹¸ÏƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ»¶¹»¸ÁÎÈƓ´ÅÀÂϞÇ¹Ä ƓÁ¹ϞÀÂÅÄÒƓÁ´ƓÄ´»Á µƓÄ´»¼¹Ɠ Ϟù¾ÅĶ Ɠ ÂʹÁÏƓ ϞȺƓ ¥Â¿ÁɹƓ ¼Ɠ øµÁιƓ ¹ÀÆƓ »¶¹»¸ÎƓ Á´Ɠ ƓƓÃÂƓÀ´ϞϞ¹ƓϞÂϞÅÂÒÅƓ¼»ƓùĶÎÈƓ¸¶ÆÈƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓп¹À¹ÁŶƓrƓ¶Â¸Â ĸ´Ɠ¼Ɠ·¹¿¼Ò Ɠ´Ɠ¶Ϟ¹ƓÂϞÅ´¿ÏÁιƓп¹À¹ÁÅÎƓßϞÅ´¶¿¹ÁÎƓ¿¼ËÏƓ¸¶ÆÀÒƓ ÂϞÅ´¶Ë¼À¼ϞÒƓÃÄÂɹÁÅ´À¼ƓÀ´ϞϞÎ ¥Â¿ÁɹƓrƓϞ´ÀνƓÒľ¼½Ɠ¸¿ÒƓÁ´ϞƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ƓϞ¶¹Å´ Ɠ¹·ÂƓϞù¾ÅÄƓÀÎƓ Àº¹ÀƓ Ä´ϞÅÒÁÆÅÏƓ ÂʹÁÏƓ Ϟ¼¿ÏÁ Ɠ Ä´»¿¼Ê¼ÅÏƓ ¶Ɠ Á¹ÀƓ ¸¹ϞÒž¼Ɠ ÅÎϞÒÊƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ ¿¼Á¼½Ɠ ¼Ɠ Ä´Ϟ˼ÇĶ´ÅÏƓ ¼È Ɠ ¦´¾ Ɠ ÆϞÅ´Á¶¿¹Á Ɠ ÊÅÂƓ Á´Ɠ ¥Â¿ÁƓɹƓ ÃļϞÆÅϞŶÆÑÅƓ ¶Ϟ¹Ɠ п¹À¹ÁÅÎƓ Å´µ¿¼ÉÎƓ ˴¹Á¸¹¿¹¹¶´ Ɠ ¢¸Á´¾ÂƓ žÄÂÑƓ¶´ÀƓϞ¹¾Ä¹ÅƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄƓÃļÀ¹ÄÁÂƓƓ¿¼Á¼½ƓϞ¿Á¹ÊÁ·ÂƓϞù¾ ÅÄ´ ƓÂʹÁÏƓϞ¿´µÎÈ ƓÂϞÅ´¿¼ϞÏƓÁ¹¼¸¹ÁżǼɼĶ´ÁÁÎÀ¼ Ɠ¦´¾ƓÊÅÂƓ¸´º¹Ɠ ϞƓ¥Â¿ÁɹÀƓÃĵ¿¹À´ƓÄ´ϞûÁ´¶´Á¼ÒƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓϞÂϞÅ´¶´Ɠ¹Ì¹ƓÁ¹ƓĹ ˹Á´Ɠ¸ÂƓ¾ÂÁÉ´ ¤´Ϟß¹¿¹Á¼¹ƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓп¹À¹ÁŶƓ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠµ¿´ ¸´¹ÅƓÄÒ¸ÂÀƓ¼ÁŹĹϞÁÎÈƓ»´¾ÂÁÂÀ¹ÄÁÂϞŹ½ƓļϞ Ɠ Ɠ¥Ê¼Å´¹ÅϞÒ ƓÊÅÂƓ ÐÅÂƓżüÊÁνƓϞÂϞÅ´¶Ɠ»¶¹»¸Á·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ Ɠ˰Ɠ¸¿ÒƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶ´Ɠ»¶¹»¸Ɠ ÐÅÂƓ¶¹ÄÁ Ɠ˵´Ê¼Á´ÒƓϞƓÆ·¿¹Ä¸´Ɠ¼Ɠ¸ÂƓϞ´ÀÎÈƓÅÒº¹¿ÎÈƓÒ¸¹ÄƓÃÂƓ¾Ä´½Á¹½Ɠ À¹Ä¹Ɠ¸ÂƓÆÄ´Á´Ɠ¼¸¹ÅƓ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓĶÁνƓϞô¸ƓÄ´ϞÃÄÂϞÅÄ´Á¹ÁÁÂϞżƓп¹ À¹ÁŶƓÃÂƓÀ¹Ä¹Ɠƶ¹¿¼Ê¹Á¼ÒƓ¼ÈƓÃÂÄÒ¸¾Â¶Â·ÂƓÁÂÀ¹Ä´ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓÀ¹º¸ÆƓ ·¹¿¼¹ÀƓ¼ƓÆ·¿¹Ä¸ÂÀƓ¼À¹¹ÅϞÒƓÂʹÁÏƓµÂ¿Ï˽Ɠ…ÃĶ´¿•ƓrƓÅ´¾ƓÃļϞ ȸ¼ÅƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓ¿¼Å¼½Ɠ¼Ɠµ¹Ä¼¿¿¼½Ɠ¿¹·Ê¹Ɠ¶Ϟ¹ÈƓÆÊ´ϞŶÆÑÅƓ¶ƓŹÄÀÂÒ ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼ÒÈ ƓÂÁ¼Ɠ´¾Å¼¶Á¹¹Ɠ¸´º¹Ɠ¶Â¸Âĸ´Ɠ¼Ɠ·¹¿¼Ò Ɠ˰Ɠ¾´¾ƓÅ¿ϾÂƓ ŹÀùĴÅÆÄ´ƓøÁ¼À´¹ÅϞÒƓ¶Î˹ƓÀ¼¿¿¼ÂÁ´Ɠ·Ä´¸ÆϞ¶ ƓÂÁ¼ƓÂʹÁÏƓµÎ ϞÅÄÂƓ¶Î·ÂÄ´ÑÅ ˵ÂƓ¼Ɠ¶ÁÆÅļƓÐÅ·ÂƓĶÁ·ÂƓÅĹÁ¸´Ɠ¹ϞÅÏƓÂϞµ¹ÁÁÂϞż ƓœÂ ùĶÎÈ Ɠ Ĺ»¾ÂƓ¶Î¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓü¾Ɠº¹¿¹»´ ƓœƓÃļĸ¹ Ɠ¶ƓÅÂÀƓʼϞ¿¹Ɠ¼Ɠ¶Ɠ»¶¹»¸´È Ɠ 296 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯ¦µÄÂú¹º¾ºÀ¼ºƔȼ¿¼ÊºÄʍ¼ÈƔоº¿ºÀÅÁ·Ɣ·ƔµÅ¿ÁÄǺúƔ§Á¾Àɵ

º¹¿¹»´ ƓÁ¼¾¹¿ÒƓ¼Ɠµ¿¼»¾¼ÈƓ¾ƓÁ¼ÀƓп¹À¹ÁŶƓÃÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓϞƓ¼ÈƓϞÂϞ¹ ¸ÒÀ¼ƓÁ¹ÂµÎÊ´½ÁÂƓÀÁ· Ɠž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓº¹¿¹»ÂƓrƓÁ¹ÂµÎÊÁνƓȼÀ¼ ʹϞ¾¼½Ɠп¹À¹ÁÅƓÐÅÂƓϞ´ÀνƓ¾ÂÁ¹ÊÁνƓÃĸƾÅƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾ ɼ½ Ɠ¼¸Æ̼ÈƓ¶ƓÄ´¶Á¶¹ϞÁÎÈƓÆϞ¿Â¶¼ÒÈ ƓÅ Ɠ¹ Ɠµ¹»Ɠ¶ϞÒ¾¼ÈƓ¶»Äζ¶ ƓœƓÅ¹Ä ÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼ÒÈƓ»¶¹»¸ÎƓϞ¼ÁŹ»¼ÄÆÑÅƓ¼»Ɠ¶Â¸Âĸ´Ɠ¶Ϟ¹ƓµÂ¿¹¹Ɠ¼Ɠ µÂ¿¹¹ƓÅÒº¹¿Î¹Ɠп¹À¹ÁÅÎ ƓÁÂƓ¸Âȸ¼ÅƓ¸¹¿ÂƓ¸ÂƓº¹¿¹»´ƓrƓ¼Ɠ¶Ϟ’ƓÂϞÅ´ Á´¶¿¼¶´¹ÅϞÒ Ɠž´¿Ï˹ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÀÎƓÃÂÃÎÅ´¹ÀϞÒƓϞ¸¹¿´ÅÏƓÊÅ ÅÂƓÁ¶¹Ɠ¼»Ɠ º¹¿¹»´Ɠ¶ƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁ½ƓĹ´¾É¼¼ Ɠ¸Âµ´¶¿ÒÒƓ¾ƓÁ¹ÀÆƓÁ¹½ÅÄÂÁÎ ƓÃÄÂÅ ÁÎ Ɠ¸ÄÆ·¼¹ƓҸĴ ƓÅÂƓÁ¼¾´¾Â·ÂƓ¶Î¸¹¿¹Á¼ÒƓŹÿ´ƓÁ¹ƓµÆ¸¹ÅƓ¾Â·¸´Ɠ¾ÂϞŹÄƓ ¸Â·ÂĹ¿ Ɠ¼»Ɠ»Â¿ÎƓƺ¹ƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹ƓÿÆʼËÏ Ɠ˵´ÂµÂÄÂÅ Ɠ¸¿ÒƓÂϞÆ̹ϞÅ ¶¿¹Á¼ÒƓĹ´¾É¼¼ƓÃļ˿ÂϞÏƓµÎƓø¶Â¸¼ÅÏƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓ¼»¶Á¹ Ɠ´ƓϞ´À´ƓÃÂƓ Ϟ¹µ¹ƓÁ¼¾´¾´ÒƓĹ´¾É¼ÒƓϞƓº¹¿¹»ÂÀƓ¶ƓµÎÊÁÎÈƓÆϞ¿Â¶¼ÒÈƓÁ¹Ɠý¸¹Å Ɠ£Â ÐÅÂÀÆƓº¹¿¹»´Ɠ¶ƓÃļĸ¹ƓÁ´¾Âü¿ÂϞÏƓÀÁ· žÄƷ½Ɠ¶´ºÁνƓÀÂÀ¹ÁÅ ƓÁ´Ɠ¾ÂÅÂÄνƓϞżÅƓµĴżÅÏƓ¶Á¼À´Á¼¹Ɠ ¿¼Á¼Ò Ɠ Ϟ¹¸¼ÁÒÑÌ´ÒƓ Á´Ɠ ·Ä´Ç¼¾¹Ɠ ÅÂʾ¼ Ɠ ¼À¹¹ÅƓ ü¿ÂµĴ»ÁνƓ ¶¼¸ Ɠ ¦´¾Ɠ ÿÆÊ´¹ÅϞÒƓ ÃÂÅÂÀÆ Ɠ ÊÅÂƓ ҸĴƓ ϞƓ ʹÅÁÎÀƓ ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂÀƓ Áƾ¿ÂÁ¶Ɠ ÃÄÂÅÂÁ¶Ɠ¼ƓÁ¹½ÅÄÂÁ¶Ɠ·ÂÄ´»¸ÂƓµÂ¿¹¹ƓϞÅ´µ¼¿ÏÁÎ ƓʹÀƓϞƓÁ¹Ê¹ÅÁÎÀ Ɠ £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓϞÅ´µ¼¿ÏÁιƓҸĴƓ¿¹·Ê¹ƓϞ»¸´ÅÏ ƓʹÀƓÄ´»ÄÆ˼ÅÏ ƓÐżÈƓÒ¸¹ÄƓ ÃÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓϞƓϞÂϞ¹¸Á¼À¼Ɠп¹À¹ÁÅ´À¼ƓÁ´Ä´µ´Åζ´¹ÅϞÒƓ¶Ϟ¹·¸´ƓµÂ¿Ï ˹ƓÁ´Ɠɹ¿Î½ƓÃÂÄҸ¾ Ɠ´ƓÅÂƓ¼ƓÁ´ƓÿÅÂÄ´ œƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¶ƓϞÂϞÅ´¶¹Ɠ»¹ÀÁ·ÂƓË´Ä´Ɠ¼Ɠ»¹À¿¹Ã¸µÁÎÈƓ ÿ´Á¹ÅƓϞ¸¹Äº¼ÅϞÒƓÂʹÁÏƓÀ´¿ÂƓ¶Â¸Âĸ´Ɠ¼Ɠ·¹¿¼Ò ƓÁÂƓÁ´Ê¼Á´ÒƓϞƓÆ·¿¹ ĸ´Ɠ …»¶¹»¸Á¹•Ɠ Ä´Ϟß¹¿¹Á¼¹Ɠ ȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ п¹À¹ÁŶƓ È´Ä´¾Å¹ÄÁÂƓ ¼Ɠ¸¿ÒƓÁ¼È Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÆƓ¾´º¸Â½Ɠÿ´Á¹ÅÎ ƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓÆƓ¡¹À¿¼ Ɠ¹ϞÅÏƓ¾ÄÆà Á¹Ɠº¹¿¹»Á¹ƓҸĠ˓˰̀˲˰̀˴́˺˰̏ ˺˻˰́́˸̄˸˺˰̆˸̏ ́˿˵˺̂̀˾˲ 297

ªÂË Ɯ  Ɯ ž·º»¹ÎƔ ÀºÁ¹ÀÁÃÁ¹ÀÎ Ɣ¼Ɣ·ºÌºÄÅ·ÁƔ ·Ɣ À¼ÈƔ ºú¿ºË¼·µºÅÄʙƔ ¾ÁÈÁ Ɣ ÂÁÐÅÁ¿ÆƔ ȼ¿¼ÊºÄʍ¼½Ɣ ÄÁÄŵ·Ɣ ÂÁ·ºÃÈÀÁÄżƔ»·º»¹ÎƔÀºƔÁÅõʌµºÅƔ ÄÁÄŵ·µƔ ººƔ Àº¹ÃƔ ¼Ɣ ÁÄÁ¶ºÀÀÁƔʙ¹Ãµ

˲Ɠ Ϟº´¿¹Á¼Ñ Ɠ Ϟù¾ÅÄÎƓ þ´»Î¶´ÑÅƓ Á´ÀƓ ϞÂϞÅ´¶Ɠ Å¿ϾÂƓ ö¹ÄÈ ÁÂϞżƓ»¶¹»¸ Ɠ˵´µ¿Ñ¸´ÒƓϞ¶¹ÅƓ»¶¹»¸Î ƓÀÎƓÃÂÊżƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹ƓÀº¹ÀƓϞ¾´ »´ÅÏƓÂƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÆƓÁ¹¹Ɠ¶ÁÆÅļ Ɠ´Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁÒÒƓº¼»ÁÏƓ»¶¹»¸ƓÄ´»Á½ƓÀ´Ϟ ϞÎƓ Ä´»¿¼Ê´¹ÅϞÒ Ɠ £¹Ä¹ÁÂϞƓ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ ¶Ɠ »¶¹»¸¹Ɠ Àº¹ÅƓ ÃļϞȸ¼ÅÏƓ Á¹ Ϟ¾Â¿Ï¾¼À¼Ɠ ϞÃÂϞµ´À¼ Ɠ ÃĹ¼ÀÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓ ¿Æʹ¼ϞÃÆϞ¾´Á¼¹ÀƓ ¼Ɠ ¾ÂÁ ¶¹¾É¼¹½ƓļϞ Ɠ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓÆƓ»¶¹»¸ƓżôƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¶ƓɹÁÅÄ´¿ÏÁ½Ɠ Ê´Ϟż Ɠ·¸¹Ɠ¼¸ÆÅƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ ƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓùĹÁÂϞ¼ÅƓ¶ƓÂϞÁ¶ ÁÂÀƓ ¼»¿ÆʹÁ¼¹ Ɠ ¼Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ ҸĴƓ Á¹Ɠ ùĹÀ¹Ë¼¶´¹ÅϞÒƓ ϞƓ ¶Î˹¿¹º´

ªÂË Ɯ Ɯš¼¹¼¿Î½Ɣ¶¾ºÄʍƔ»·º»¹ƔÀºƔÁÅõʌµºÅƔ¼ÄżÀÀÆÑƔ¿ÁÌÀÁÄÅÏƔ¼ÈƔ¼»¾ÆʺÀ¼ʙ ƔÅ Ɣº Ɣ Ä·ºÅ¼¿ÁÄÅÏ ƔµƔʵ̺ƔÁÂú¹º¾ʙºÅÄʙƔõÄÄÅÁʙÀ¼º¿Ɣ¹ÁƔÀ¼È Ɣ£µƔÇÁÅÁƔȐƔʉºÀŵ·Ãµ ƔªÁÅÁƔ +?OALƔ*LOCKWF

298 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯ§Èº¿µƔзÁ¾Ñɼ¼Ɣ»·º»¹Ɣõ»ÀÁ½Ɣ¿µÄÄÎ

̼À¼ƓϞ¿ÂÒÀ¼ Ɠ˵´Ɠùļǹļ¼ƓùĹÀ¹Ë¼¶´Á¼¹Ɠ¼¸¹Å ƓÁÂƓÂÁÂƓÁ¹Ɠ¸ÂϞż ·´¹ÅƓ ŹÈƓ ¶ÁÆÅĹÁÁ¼ÈƓ µ¿´ϞŹ½ Ɠ ¶Ɠ ¾ÂÅÂÄÎÈƓ ÃÂϞŹùÁÁÂƓ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ ȼ À¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ ϞÂϞÅ´¶Ɠ »´Ɠ ϞʹÅƓ ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓ Ĺ´¾É¼½ Ɠ £ÂÐÅÂÀÆƓ Ãĸƾ ÅÎƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁ½ƓĹ´¾É¼¼ƓÁ¹Ɠ¶ÎÁÂϞÒÅϞÒƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏ Ɠ·¸¹ƓÉ¼Ä¾Æ ¿¼ÄƹÅƓ ¼ϞȸÁ¹Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶ Ɠ ¼»Ɠ ¾ÂÅÂÄ·ÂƓ ¥Â¿ÁɹƓ ¾Â·¸´ ÅÂƓ ĸ¼¿ÂϞÏ Ɠ §ƓµÂ¿¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ¶ÁÆÅļƓ¼¸¹ÅƓ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶Á¹ƓùĹÀ¹Ë¼¶´Á¼¹ Ɠ ÁÂƓ¸´¿Ï˹ƓÂÁÂƓÁ¹ƓÄ´ϞÃÄÂϞÅÄ´ÁÒ¹ÅϞÒ Ɠ…œÎÃÄηÁÆÅϕƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ »¶¹»¸ÎƓÁ´Ä´µÂÅ´ÁÁιƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠп¹À¹ÁÅÎƓź¹ƓÁ¹ƓÀ·ÆÅ ˵´¾ÂÁ¹É ƓÀ´¿ÂÀ´ϞϞ¼¶ÁιƓrƓÐÅÂƓϞ´ÀιƓ…ÃÄ´¶¼¿ÏÁι•Ɠ»¶¹»¸ÎƓ¾ÂÁ ¶¹¾É¼ÒƓÆƓÁ¼ÈƓrƓ·¿´¶ÁνƓÀ¹È´Á¼»ÀƓùĹÁÂϞ´ƓŹÿ´ Ɠ¶ÁÆÅļƓÁ¼ÈƓÃÄ ¼Ϟȸ¼ÅƓÿÁ¹ƓùĹÀ¹Ë¼¶´Á¼¹Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ Ɠ¡Á´Ê¼Å Ɠ¾´»´¿ÂϞÏƓµÎ ƓÁ´Ɠ ¼ÈƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¸Â¿ºÁÂƓ¶Ϟÿζ´ÅÏƓÅ ƓÊÅÂƓÁ´Ä´µÂÅ´¿ÂϞÏƓ¶ƓɹÁÅĹƓ¶Ɠ ˓˰̀˲˰̀˴́˺˰̏ ˺˻˰́́˸̄˸˺˰̆˸̏ ́˿˵˺̂̀˾˲ 299

ªÂË Ɯ  Ɯ œ¼µÂµ»ÁÀƔ ·¼¹¼¿ÎÈƔ »·º»¹ÀÎÈƔ ·º¾¼Ê¼ÀƔ ¼Ɣ ÂÁ¾ÁʌºÀ¼ºƔ·ƔÀº¿ƔÀºʍÁÅÁÃÎÈƔÀµ¶¾Ñ¹µº¿ÎÈƔÁ¶ÍºʍÅÁ·

ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼ÒÈ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓ¶ƓÐżÈƓÀ´¿¹ÁϾ¼ÈƓ»¶¹»¸´ÈƓŹÄÀÂÒ ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼Ɠ¼¸ÆÅƓÂʹÁÏƓÀ¹¸¿¹ÁÁ ƓÂÁ¼ƓÂʹÁÏƓоÂÁÂÀÁÂƓÄ´ϞÈÂ¸Æ ÑÅƓϞ¶ÂÑƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓ¼ƓÀ¹¸¿¹ÁÁÂƓж¿ÑɼÂÁ¼ÄÆÑÅ Ɠ£Ä¸¿º¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ ¼ÈƓº¼»Á¼Ɠ¶ƓϞÂÅÁ¼Ɠ¼ƓÅÎϞÒʼƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓÆƓ»¶¹»¸ƓżôƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ Åļ¿¿¼ÂÁÎƓ¿¹Å ƓšƓ»´ƓŹƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹Å ƓÊÅÂƓÃÄÂË¿¼ƓϞƓÀÂÀ¹ÁÅ´Ɠĺ¸¹ Á¼ÒƓœϞ¹¿¹ÁÁ½ Ɠ¶Ɠ¼ÈƓϞÂϞÅ´¶¹ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¼Ê¹·ÂƓÁ¹Ɠ¼»À¹Á¼¿ÂϞÏ Ɠ¢Á¼Ɠ ¹Ì¹Ɠ…À¿´¸¹ÁÉΕ ƓÀÁ·¼¹Ɠ¼»ƓÁ¼ÈƓ¹Ì¹ƓÁ¹¸ÂÇÂÄÀ¼Ä¶´¿¼ϞÏƓ¼ƓÁ¹Ɠ»´ÃÆ Ϟż¿¼ƓÁÂÄÀ´¿ÏÁνƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁνƓɼ¾¿ ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓÂƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓÁ´È¸¼ÅϞÒƓ¶ÁÆÅļƓ»¶¹»¸ Ɠ¾´¾Â½ƓÅ´ÀƓȼ À¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ¶¹Ì¹ϞŶ´ ƓÀÎƓÁ¹Ɠ»Á´¹ÀƓ¸ÂƓϞ¼ÈƓÃÂÄ ƓÁ´ÅÆÄÁÎÈƓ¸´ÁÁÎÈƓ ÆƓÁ´ϞƓÁ¹Å Ɠ¦Â¿Ï¾ÂƓÀ¸¹¿¼Ä¶´Á¼¹ƓÀº¹ÅƓÁ´ÀƓÊÅ ÅÂƓµƓÐÅÂÀƓϞ¾´»´ÅÏ

˔˸˰˳̀˰˼˼˰˓˵̀̆̈˿̀̃˽˳˰tˠ˰́́˵˻˰ œ¼¸¼ÀνƓ µ¿¹Ϟ¾Ɠ »¶¹»¸Ɠ ¼»À¹ÄÒÑÅƓ ¶Ɠ µĴÅÁ½Ɠ ¿Â·´Ä¼ÇÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ ˾´¿¹Ɠ»¶¹»¸ÁÎÈƓ¶¹¿¼Ê¼Á ƓÁÂƓ¸¿ÒƓǼ»¼¾´ƓÐÅÂƓÁ¹¼ÁŹĹϞÁ ƓŸÀÆƓ¶´º Á´Ɠ ÿÁ´ÒƓ ÀÂÌÁÂϞÅÏƓ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ »¶¹»¸Î Ɠ ´Ɠ ¹¹Ɠ ÀÎƓ Á¹Ɠ Àº¹ÀƓ ÃÄÂϞÅÂƓ 300 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

ªÂË Ɯ Ɯ›ºÀüƔ£ÁÃüÄƔ¦µÄĺ¾Ɣľº·µƔ¼Ɣ³½ÀµÃƔ›ºÃÉËÂÃÆÀ¸

Å´¾Ɠ Æ·´¸´ÅÏƓ ÃÂƓ ÇÂÅ·ĴǼ¼ Ɠ ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ š¿ÏÇ´Ɠ ˲¹ÁÅ´¶Ä´Ɠ ϞŸ¼Ɠ ¸ÄÆ ·¼ÈƓ»¶¹»¸Ɠ¼À¹¹ÅƓÃÂÅÄÒϞ´ÑÌÆÑƓÒľÂϞÅÏƓϞÀ ƓļϞ Ɠ ƓÁÂƓÐÅÂƓ¶Â¶Ϟ¹Ɠ Á¹Ɠ»Á´Ê¼Å ƓÊÅÂƓÂÁ´ƓϞ´À´ÒƓÀÂÌÁ´Ò ƓÁ¼Ê¹·ÂƓøµÁ· Ɠ±ÅÂƓϞ¶¹Ä˹ÁÁÂƓ µÎÊÁ´ÒƓ»¶¹»¸´ƓżôƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓÃÄÂϞÅÂƓϞ¿ÆÊ´½ÁÂƓÂÁ´Ɠ¾´»´¿´ϞÏƓ¾ƓÁ´ÀƓ Á´ÀÁ·ÂƓ µ¿¼º¹Ɠ ÂϞÅ´¿ÏÁÎÈƓ ¼Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆ Ɠ ¾´¾Ɠ ÇÂÁ´ÄÏ Ɠ »´¿¼¶´¹ÅƓ Ϟ¶Â¼ÀƓ Ϟ¶¹ÅÂÀƓ¾ĹϞÅÁνƓ¾ÆϞÂʹ¾ƓÁ¹µ´ƓÈÂÅÒƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶÂƓϞÂϞ¹¸Á¼ÈƓϞƓÁ¹½Ɠ Á´ƓÐÅÂÀƓÇÂÅÂƓ»¶¹»¸ƓrƓ·ÂÄ´»¸ÂƓµÂ¿¹¹ƓÀÂÌÁιƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ ÂÁ¼ƓÄ´Ϟÿº¹ÁÎƓ¸´¿Ï˹ ˰Å´¾ Ɠ Á´¸ÂƓ ÂɹÁ¼ÅÏƓ ÀÂÌÁÂϞÅÏƓ »¶¹»¸ÎƓ ¾´¾Ɠ ÀºÁÂƓ µÂ¿¹¹Ɠ ÅÂÊÁ Ɠ ž¿ÒƓÐÅ·ÂƓÀÎƓ¼ϞÿϻƹÀƓÇÂÅÂÀ¹ÅļʹϞ¾¼½Ɠ»´¾ÂÁƓµĴÅÁÎÈƓ¾¶´¸Ä´ ŶƓ¼»À¹ÄÒÒƓ¶¼¸¼ÀÆÑƓÒľÂϞÅÏƓ»¶¹»¸ÎƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓϞ¶¹Å¶·ÂƓÞ´ Ɠ ¸ÂϞż·´Ñ̹·ÂƓ¡¹À¿¼Ɠ¼ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¸ÂƓÁ¹¹ Ɠ¶ÎʼϞ¿Ò¹ÀƓÿÁÆÑƓÀÂÌ ÁÂϞÅÏƓ¹¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¶Ɠ¶´ÅÅ´È Ɠ¦¹Ã¹ÄÏƓÀºÁÂƓßϞÅ´¶¼ÅÏƓµÌÆÑƓǼ »¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓ¾´ÄżÁÆ Ɠ¼»ÂµÄ´»¼¶Ɠ¶Ϟ¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓÁ´Ɠ¸¶ÆÀ¹ÄÁ½Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹ Ɠ Á´Ɠ ÂϞÒÈƓ ¾ÂÅÂĽƓ ž¿´¸Î¶´ÑÅƓ ¸¶¹Ɠ ¶Î¶¹¸¹ÁÁιƓ ¼»Ɠ Á´µ¿Ñ¸¹Á¼½Ɠ ¶¹ ¿¼Ê¼ÁÎƓrƓŹÀùĴÅÆÄÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸ÎƓ¼ƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÆÑƓÀÂÌ ÁÂϞÅÏƓ¹¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎ ƓÃļÁ¼À´ÒƓ¶ÂƓ¶Á¼À´Á¼¹ƓÅ¿ϾÂƓÂà żʹϞ¾¼½Ɠ ¸¼´Ã´»ÂÁ Ɠ Á´»Î¶´ÑÅƓ ÐÅÆƓ ÀÂÌÁÂϞÅÏƓ Ϟ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏÑƓ ¼Ɠ ¼»À¹ ÄÒÑÅƓ¶Ɠ¹¸¼Á¼É´ÈƓÀÂÌÁÂϞżƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓœƓÁ´Ê´¿¹Ɠ55Ɠ¶ ƓÅ´¾ÆÑƓ¾´ÄżÁ ¾ÆƓ¶Ã¹Ä¶Î¹ƓÃÂϞÅļ¿¼Ɠ¸¶´Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ´Ɠ¸´ÅÊ´Á¼ÁƓ±½Á´ÄƓ¹ÄÉËÃÄÆÁ·Ɠ ¼Ɠ´À¹Ä¼¾´Á¹ÉƓ¹ÁļƓ˵ÂÄļϞƓ¤´ϞϞ¹¿ ƓÃÂƓ¼À¹Á´ÀƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓÂÁ´ƓÁ´»Î¶´ ¹ÅϞÒƓ¸¼´·Ä´ÀÀ½Ɠ¹ÄÉËÃÄÆÁ·´r¤´ϞϞ¹¿´ ˔˸˰˳̀˰˼˼˰ ˓˵̀̆̈˿̀̃˽˳˰tˠ˰́́˵˻˰ 301

ªÂË Ɯ Ɯœ¼µ¸Ãµ¿¿µƔ›ºÃÉËÂÃÆÀ¸µq¦µÄĺ¾µƔ¼ƔÂÁ¾ÁʌºÀ¼ºƔÀµƔÀº½ƔÀµ¼¶Á¾ººƔ ¼»·ºÄÅÀÎÈƔ»·º»¹

¥Â¿Áɹ Ɠ»¶¹»¸´ƓϞƓŹÀùĴÅÆĽƓ¾¿ÂƓƓ(Ɠ¼ƓϞƓ¹¸¼Á¼ÊÁ½ƓÀÂÌ ÁÂϞÅÏÑ ƓÄ´Ϟÿ´·´¹ÅϞÒƓÃÂÊżƓÃÂϞ¹Ä¹¸¼Á¹ƓÐŽƓ¸¼´·Ä´ÀÀÎ Ɠœ¸Â¿ÏƓ¸¼ ´Ã´»ÂÁ´Ɠ¼»À¹Á¹Á¼ÒƓµ¼ÈƓôĴÀ¹ÅĶƓ»¶¹»¸ÎƓÄ´Ϟß¹¿¹ÁÎƓÃÄ´¾Å¼ ʹϞ¾¼ƓÁ¹ÃĹÄζÁ ƓÁÂƓÃÂƓÿÂϞ¾ÂϞżƓ¸¼´·Ä´ÀÀÎƓÂÁ¼ƓÁ¹ƓÄ´»µÄÂϞ´ÁÎƓ ¾´¾ƓÃÂô¿Â Ɠ´Ɠ·ÄÆÃüÄÆÑÅϞÒƓ¶Ɠ¾ÂÀô¾ÅÁιƓµ¿´Ϟż ¥¹·Â¸ÁÒƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ¹ÄÉËÃÄÆÁ·´r¤´ϞϞ¹¿´Ɠ¶Î¸¹¿ÒÑÅƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï ¾ÂƓ żüÊÁÎÈƓ ·ÄÆÃà Ɠ ¶Ɠ ¾ÂÅÂÄÎÈƓ Ϟ¾ÂÁɹÁÅļĶ´ÁÎƓ Á´µ¿Ñ¸´¹ÀιƓ ¶Ɠ Ãļĸ¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓļϞ Ɠ Ɠ£Â¸´¶¿ÒÑ̹¹ƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶÂƓ»¶¹»¸ƓƓƓ ¿¹º¼ÅƓ ¶Ɠ Æ»¾Â½Ɠ ÿÂϞ¹Ɠ ÃÂƓ ¸¼´·ÂÁ´¿¼Ɠ ¸¼´·Ä´ÀÀÎƓ ÐÅÆƓ ·ÄÆÃÃÆƓ Á´»Î ¶´ÑÅƓ ¾Å»½ÇÈÃLj ÉÈËÅÀ¿È½»ÌÀÅÖÇÈËÌÖØƓ ¢Á´Ɠ Ä´ϞÃÄÂϞÅÄ´ÁÒ¹ÅϞÒƓ ÂÅƓ ÅÆ Ϟ¾¿ÎÈƓÈ¿¸ÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ¸ÂƓ·ÂÄÒʼÈƓÒľÂƓϞ¶¹ÅÒ̼ÈϞÒƓÂÅƓÀ¼¿¿¼ÂÁÁÎÈƓ ¸Â¿¹½Ɠ¸ÂƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓÀ¼¿¿¼ÂÁ¶ƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞŹ½ Ɠž¿ÒƓǼ»¼ 302 

 11. ˗˲˵˷˴˽̋˹ ́˲˵̂

¾´Ɠ ÐÅÂƓ ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁÂƓ ʹÀƓ ·ÂÄÒÊƞ¹Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏ Ɠ ŹÀƓ Ϟ¼¿ÏÁ¹¹Ɠ ÂÁ´Ɠ ¼» ¿ÆÊ´¹Å £ÂƓµ¹ƓϞÅÂÄÂÁÎƓÂÅƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓÁ´È¸ÒÅϞÒƓ·ÄÆà ÃÎƓ´ÁÂÀ´¿ÏÁÎÈƓ»¶¹»¸ Ɠ˵¹¾ÂÅÂĹƓ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓ»¶¹»¸ƓϞƓ¶ÎϞ¾½ƓŹÀù Ä´ÅÆĽƓµ¿´¸´¹ÅƓÁ¹ÂµÎÊÁÂƓÁ¼»¾Â½ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏÑƓ¶ƓϞÂÅÁ¼Ɠ¼ƓÅÎϞÒʼƓ Ä´»ƓÀ¹ÁÏ˹ƓϞ¿Á¹ÊÁ½Ɠ¼» »´ƓϞ¶Â¹·ÂƓÀ¹¿¾Â·ÂƓÄ´»À¹Ä´ƓrƓÀÎƓÁ´»Î¶´ ¹ÀƓ¼ÈƓ¼ÀÅÕÆÂLjÄ»ÊÅÂĻƠƓÅ´¾¼¹ƓÂÁ¼ƓÃÂƓɶ¹ÅÆ ƓžÄÆ·¼¹Ɠ¼Ϟ¾¿ÑʼŹ¿Ï ÁιƓ »¶¹»¸Î Ɠ ¶Ɠ ÃÄÂż¶ÂÿºÁÂÀƓ Æ·¿ÆƓ ¸¼´·Ä´ÀÀÎ Ɠ È´Ä´¾Å¹Ä¼»ÆÑÅ ϞÒƓµÂ¿¹¹ƓÁ¼»¾Â½ƓŹÀùĴÅÆĽ ƓÁÂƓ·ÄÂÀÁ½ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏÑ ƓrƓ»Á´Ê¼Å Ɠ ÂÁ¼ƓÒ¶ÁÂƓ¼À¹ÑÅƓµÂ¿Ï˼½ƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓÄ´»À¹ÄƓÐÅÂƓ¾Â¾»ÇÌÕ œƓÃÄÂɹϞϞ¹ƓϞ¶Â¹½Ɠж¿Ñɼ¼Ɠ»¶¹»¸´ƓÀº¹ÅƓÀ¹ÁÒÅÏƓÿº¹Á¼¹ƓÁ´Ɠ ¸¼´·Ä´ÀÀ¹ Ɠ¢µƓÐÅÂÀƓrƓ¶ƓϞ¿¹¸ÆÑ̹½Ɠ¿¹¾É¼¼

12

˭˲˾˻̎̆˸̏˷˲˵˷˴

Í

¼ÊÅÂƓÀ´Å¹Ä¼´¿ÏÁ¹Ɠ¶ƓÁ´Ë¹ÀƓÀ¼Ä¹ƓÁ¹Ɠ¶¹ÊÁ Ɠ¼Ɠ»¶¹»¸ÎƓÁ¹ƓÒ¶¿ÒÑÅ ϞÒƓ¼Ϟ¾¿ÑʹÁ¼¹À Ɠ˲´º¸´ÒƓ»¶¹»¸´Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓϞ¶Â¹½Ɠº¼»Á¼ƓÃÄÂÈ ¸¼ÅƓÂß¹¿¹ÁÁιƓÐÅ´ÃÎƓÄ´»¶¼Å¼Ò Ɠ´Ɠ¾ƓϞÅ´ÄÂϞżƓÂϞµ¹ÁÁÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓÀ¹ ÁÒ¹ÅƓϞ¶Â¼ƓϞ¶Â½ϞŶ´

ˢ˰˺˸˵̀˰˷˽̋˵˷˲˵˷˴̋ œƓ ÃÄÂ˿½Ɠ ¿¹¾É¼¼Ɠ ÒƓ Ä´ϞϞ¾´»Î¶´¿ Ɠ ÊÅÂƓ ÃÂƓ Ϟù¾ÅÄÆƓ »¶¹»¸ÎƓ ¿¹· ¾ÂƓ ¼»À¹Ä¼ÅÏƓ ¹¹Ɠ ¶Á¹ËÁ¼¹Ɠ ôĴÀ¹ÅÄÎƓ ŹÀùĴÅÆÄÆƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¼Ɠ ÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ˰Ɠ¶ƓÁ´Ê´¿¹Ɠ55Ɠ¶ Ɠ¸¶´Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ´ Ɠ±½Á´ÄƓ¹ÄÉ ËÃÄÆÁ·Ɠ¼Ɠ¹ÁļƓ˵ÂÄļϞƓ¤´ϞϞ¹¿ ƓÁ´Á¹Ϟ¿¼Ɠ¶Ϟ¹Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¸¿ÒƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓµÎ ¿¼ƓÂß¹¿¹ÁÎƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ¾¿´ϞϞÎƓ´Ɠ»Á´Ê¼Å ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈ ÁÂϞżƓ¼Ɠ¼»À¹Ä¹ÁÎƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ´Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¶ÎʼϞ¿¹Á´ƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼»¿Æ ʹÁ¼Ò Ɠ¼Á´Ê¹ƓÁ´»Î¶´¹À´ÒƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏÑƓ»¶¹»¸Î ƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀÆ ƓÂÅÄ´ º´ÑÌÆÑƓÐżƓ¸¶´Ɠ¾´Ê¹ϞŶ´ ƓœÎÒϞÁ¼¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓµÂ¿Ï˼ÁϞŶÂƓ»¶¹»¸ƓÄ´Ϟ ÿº¼¿ÂϞÏƓ¶¸Â¿ÏƓ¸¼´·ÂÁ´¿¼Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀÎƓÂÅƓ…È¿¸ÁÎȕƓ»¶¹»¸ƓÁ¼» ¾Â½ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞżƓ¸ÂƓ·ÂÄÒʼÈƓ»¶¹»¸Ɠ¶ÎϞ¾½ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞż Ɠ±ÅÂƓµÍÒϞÁÒ ¹ÅϞÒƓ¶Ã¿Á¹Ɠ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁÂƓʹÀƓ¶Î˹ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ»¶¹»¸Î ƓŹÀƓµÂ¿Ï˹Ɠ ¸Â¿ºÁ´ƓµÎÅÏƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓϞƓ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ§¸¼¶¼¿ÂƓ¸ÄƷ¹Ɠ ÃÂÀ¼ÀÂƓ »¶¹»¸Ɠ …ÁÂÄÀ´¿ÏÁÎȕ Ɠ ƾ¿´¸Î¶´Ñ̼ÈϞÒƓ Á´Ɠ ·¿´¶ÁÆÑƓ ÃÂϞ¿¹ ¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞÅÏ Ɠ ϞÆ̹ϞŶÆÑÅƓ »¶¹»¸ÎƓ È¿¸Áι Ɠ ¾Ä´ϞÁ¶´Åι Ɠ ÁÂƓ ÃļƓ ÐÅÂÀƓÀÂÌÁÂƓ¼»¿ÆÊ´Ñ̼¹Ɠ´Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¼À¹Ñ̼¹ƓµÂ¿ÏËÆÑƓÿÂÌ´¸ÏƓඹÄÈÁÂϞż ƓÅ Ɠ¹ ƓµÂ¿Ï˽ƓÄ´»À¹Ä Ɠ¼Ɠ»¶¹»¸ÎƓ·ÂÄÒʼ¹ Ɠµ¹¿Î¹ ƓÁÂƓ¼»¿Æ Ê´Ñ̼¹ƓÀ´¿ÂƓϞ¶¹Å´Ɠ´Ɠ»Á´Ê¼Å Ɠ¼À¹Ñ̼¹ƓÀ´¿Î½ƓÄ´»À¹Ä Ɠ£¹Ä¶Î¹ƓÁ´ »¶´¿¼Ɠ¾Ä´ϞÁÎÀ¼Ɠ·¼·´ÁÅ´À¼ Ɠ¶ÅÂÄιƓrƓµ¹¿ÎÀ¼Ɠ¾´Ä¿¼¾´À¼ Ɠ¤´»À¹ÄÎƓ »¶¹»¸ƓϞ¹À¹½ϞŶ´Ɠ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓÄ´»¿¼Ê´ÑÅϞÒƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓ Ϟ¼¿ÏÁÂƓÂÅƓϞ´ÀÎÈƓ¾ÄÆÃÁÎÈƓ¼ƓÂʹÁÏƓ·ÂÄÒʼÈƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁνƓ¾¿´ϞϞƓ, Ɠ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¾¿ÂƓϵƓƓ(Ɠ¸ÂƓϞ´À½Ɠ…À¹¿Âʼ•ƓϞù¾Å Ä´¿ÏÁνƓ¾¿´ϞϞƓ* ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ¾¿ÂƓƓ(Ɠ¸¼´Ã´»ÂÁƓ ϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÀ¹Á¹¹ƓƓÃÂÄÒ¸¾Â¶ ŸϞ¿¼ƓÀÎƓ»Á´¹ÀƓŹÀùĴÅÆÄÆƓŹ¿´ƓTƓ¼ƓÿÁÆÑƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼»¿Æʹ Á¼ÒƓWƓϞƓ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞż ƓÅÂƓ¼»ƓÇÂÄÀÆ¿ÎƓ¸¿ÒƓÿÂÅÁÂϞżƓÞ´ƓÐÁ¹Ä ·¼¼Ɠ´µϞ¿ÑÅÁÂƓʹÄÁ·ÂƓŹ¿´ƓWƓǨƓƽRȠT Ɠ¿¹·¾ÂƓÄ´ϞϞʼŴ¹ÀƓ¹·ÂƓÄ´» 304 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ Ɯ£µƔ¹¼µ¸Ãµ¿¿ÆƔ›ºÃÉËÂÃÆÀ¸µp¦µÄĺ¾µƔÀµÀºÄºÀÎƔ¼»Á¾¼À¼¼Ɣõ¹¼ÆÄÁ·Ɣ»·º»¹

À¹ÄƓR Ɠ˵´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ¹ÄÉËÃÄÆÁ·´r¤´ϞϞ¹¿´Ɠ¶Ɠ¿Â·´Ä¼ÇÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ¾Â Âĸ¼Á´Å´ÈƓ¿¼Á¼¼ƓÄ´¶Á·ÂƓÄ´¸¼ÆϞ´ƓŹ¿ƓµÆ¸ÆÅƓôĴ¿¿¹¿ÏÁÎÀ¼ƓÃÄÒÀÎ À¼ƓļϞ Ɠ Ɠ¼Ɠ¿¼Á¼Ò ƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶÆÑÌ´ÒƓÄ´¸¼ÆϞÆƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓùĹϞ¹¾´ ¹ÅƓ·¿´¶ÁÆÑƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ¾´¾ƓÄ´»ƓÅ´À Ɠ·¸¹Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¼ƓÁ´È¸¼Å ϞÒ ƓœƓÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓ¾´¾ƓÃÂƓÄ´»À¹ÄÆƓ»¶¹»¸ÎƓÁ´Ɠ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓ Ä´»¿¼Ê´ÑÅϞÒƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓϞ¼¿ÏÁÂƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¶ƓƓÄ´» Ɠ¼ÈƓÀ´ϞϞÎƓÄ´»ÁÒÅ ϞÒƓÊÆÅÏƓ»´À¹ÅÁ¹¹ƓÂÅƓ¸¹ϞÒŽƓ¸Â¿¼Ɠ¸ÂƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓϞÂŹÁƓÀ´ϞϞƓ¥Â¿ÁÉ´ ˵ÂƓ¶Á¹Ɠ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓ¸¼´Ã´»ÂÁƓÄ´»À¹Ä¶Ɠ¼ƓÀ´ϞϞƓ ·ÄÂÀ¹Á Ɠ¼Ɠ¸¿ÒƓÅ· ƓÊŵÎƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼»Â¶´ÅÏƓÐżƓ»¶¹»¸Î ƓϞù¾ÅÄ´¿Ï Á½Ɠ ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼¼Ɠ ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓ Á¹¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁ Ɠ ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ ¾Ɠ ¸Á ÀÆƓ ¼Ɠ ÅÂÀÆƓ º¹Ɠ ¾¿´ϞϞÆƓ *Ɠ À·ÆÅƓ ÂÅÁÂϞ¼ÅÏϞÒƓ È¿¸ÁιƓ µ¹¿Î¹Ɠ ¾´Ä¿¼ ¾¼ Ɠ ÁÂÄÀ´¿ÏÁιƓ »¶¹»¸Î Ɠ ϞƵ·¼·´ÁÅÎ Ɠ ·¼·´ÁÅÎ Ɠ Ϟ¶¹ÄÈ·¼·´ÁÅÎ Ɠ ¼À¹Ñ ̼¹Ɠ¸¼Á´¾Â¶ÆÑƓŹÀùĴÅÆÄÆ Ɠ¼ ƓÊŵÎƓ¼ÈƓ¾´¾ ÅÂƓÄ´»¸¹¿¼ÅÏ Ɠ¼ϞÃÂ¿Ï ˢ˰˺˸˵ ̀˰˷˽̋˵ ˷˲˵˷˴̋ 305

ªÂË Ɯ Ɯʉ¾µÄÄÎƔÄ·ºÅ¼¿ÁÄż

»Æ¹ÅϞÒƓ¶ÅÂĽƓôĴÀ¹ÅÄƓrƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼ÈƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠž¿ÒƓÐÅ·ÂƓÃÄ ǹϞϞ¼ÂÁ´¿ÏÁιƓ ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓ ¶¶¹¿¼Ɠ ÄÅ»ËËÕLj ˽ÀÌÂÆÈËÌ Ɠ µ»Á´Ê´¹ ÀιƓļÀϞ¾¼À¼ƓɼÇÄ´À¼ƓļϞ Ɠ ƓÁ´ÃļÀ¹Ä Ɠ3&&ƓrƓµ¹¿Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼ Ɠ 3ƓrƓ»¶¹»¸ÎƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞż Ɠ&ƓrƓϞ¶¹ÄÈ·¼·´ÁÅÎ Ɠ˰Á·¸´Ɠ Ϟ¿Â¶ÂƓSUPERǟIANTƓùŶ¸ÒÅƓϞƓ´Á·¿¼½Ϟ¾Â·ÂƓ¾´¾Ɠ…ϞÆùķ¼·´Áŕ ƓÁÂƓÐÅÂƓ Á¹ÃÄ´¶¼¿ÏÁ ƓÅ´¾Â·ÂƓŹÄÀ¼Á´Ɠ¶ƓÄÆϞϞ¾ÂÀƓһξ¹ƓÁ¹Å Ɠ¥¹À¹½ϞŶÂƓϞ¶¹ÄÈ ·¼·´ÁŶƓÃļ˿ÂϞÏƓ¹Ì¹ƓøĴ»¸¹¿¼ÅÏƓÁ´ƓÁ¹ƓÂʹÁÏƓ¼ƓÂʹÁÏƓÀÂÌÁι Ɠ ¶Ã¿ÂÅÏƓ¸ÂƓÁ¹¸´¶ÁÂƓžÄÎÅÎÈƓ·¼Ã¹Ä·¼·´ÁŶ Ɠ¶ƓÀ¼¿¿¼ÂÁƓÄ´»ƓÀÂÌÁ¹¹Ɠ ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¦´¾¼ÈƓÂʹÁÏƓÀ´¿ÂƓ¶ƓÃļĸ¹Ɠ¶ƓÁ´Ë¹½Ɠ´¿´¾Å¼¾¹Ɠ¼ÈƓµÆ¾¶´¿Ï ÁÂƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓËÅƾ ƓœƓϞÂϞ¹¸Á¼ÈƓ·´¿´¾Å¼¾´ÈƓÂÁ¼Ɠź¹Ɠ¹ϞÅÏ ž´¶´½Å¹Ɠ ÃÂϞÀÂÅļÀƓ ¶Á¼À´Å¹¿ÏÁÂƓ Á´Ɠ Å´µ¿¼ÉÆƓ Ǽ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ ô Ä´À¹ÅĶƓ »¶¹»¸Ɠ ·¿´¶Á½Ɠ ÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓ Ä´»ÁÎÈƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ ¾¿´ϞϞ¶ Ɠ ´Ɠ Å´¾º¹Ɠ ¾Ä´ϞÁÎÈƓ ·¼·´ÁŶƓ ¼Ɠ µ¹¿ÎÈƓ ¾´Ä¿¼¾Â¶ Ɠ œƓ Á¹½Ɠ ¸´ÁÎƓ À´ϞϞ´ ƓÄ´¸¼ÆϞ ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ¶ƓÂÅÁÂ˹Á¼¼Ɠ¾ƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶÆÑ̹½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ Á¹Ɠ¸¿ÒƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓȓƓ¼ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¶ƓɹÁŠĹƓȓ@Ɠ»¶¹»¸ÎƓÁÆ¿¹¶Â·ÂƓ¶Â»Ä´ϞÅ´ ƓÅ Ɠ¹ ƓÅ¿ϾÂƓÊÅÂƓĸ¼¶Ë¹½ϞÒƓÃÂƓÀ¹ ĹƓж¿Ñɼ¼Ɠ»Á´Ê¹Á¼ÒƓÐżÈƓôĴÀ¹ÅĶƓÀ¹ÁÒÑÅϞÒ 306 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

¨É̃˺˺Ùǒ˺ÀÃÐÆÊÌ˺ÐÆǒË̃ǒÂÆ̃ÁÎ̃ÊÊÃǒ¡ÃÎÔÖÍÎÑËÁ̃v®̃˺˺ÃÉ̃ ¢µÂ»Á´Ê¹Á¼¹ Ɠ¼¿¼Ɠ&> Ɠ

©´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾´Ɠ»¶¹»¸ ¼Ã¹Ä·¼·´ÁÅÎ Ɠ¼¿¼ƓϞ¶¹ÄÈ·¼·´ÁÅÎƓоϞÅĹÀ´¿ÏÁ½Ɠ Ϟ¶¹Å¼ÀÂϞż

&>

³Ä¾¼¹ƓϞ¶¹ÄÈ·¼·´ÁÅÎ

&>?

¥¶¹ÄÈ·¼·´ÁÅÎƓÃÄÂÀ¹ºÆÅÂÊÁ½ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞż

&?

˵¹ƓÂʹÁÏƓÒľ¼¹ƓϞ¶¹ÄÈ·¼·´ÁÅÎ

II

³Ä¾¼¹Ɠ·¼·´ÁÅÎ

III

˵ÂÄÀ´¿ÏÁιƓ·¼·´ÁÅÎ

&3

¥Æµ·¼·´ÁÅÎ

3

¡¶¹»¸ÎƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞż

3&Ɠ¼¿¼ƓÃĹǼ¾ϞƓOAƓ ¥Æµ¾´Ä¿¼¾¼ 3&&Ɠ¼¿¼ƓÃĹǼ¾ϞƓ!Ɠ ›¹¿Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼

²Æ̋ÆÕÃ˺ÈÆÃǒÍ̃Î̃ÊÃÐÎÙǒÎ̃̋ËÙÓǒÐÆÍÌÀǒ̋ÀÃ̋ M ƓMȸ

R ƓRȸ

ȓ Ɠ· ϞÀ

ȓϞƓ Ɠ· ϞÀ

[email protected]Ɠ ƓƓ(

L ƓLȸ

¥Ã¹¾ÅÄ

¡É̃ÀË̃ÝǒÍÌ˺ÉÃÂÌÀ̃ÐÃÉÚËÌ˺ÐÚǒËÑÉÃÀÌÁÌǒÀÌ̋Î̃˺Ð̃ ϵ ϵ

 ϵƓ‘Ɠϵ ϵ

ϵ ϵƓ‘Ɠ

  

 ϵ

œ

ϵ

 ϵ

 ϵœ 

 šϵ 

 

 

  ϵ

*

 

 ϵ 

˴

 

 

ϵ

 

˴ϵ

 ϵ

 

 

˴  

$

¨Î̃˺ËÙÇǒÁÆÁ̃ËÐ  

ϵ

(

ŸÃÉÙÇǒÈ̃ÎÉÆÈ 

  ƓƓ‘Ɠ 

ž¿ÒƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓ»¶¹»¸ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓϞÀÂÅĹÅÏƓ¶ƓÁ´ÃÄ´¶ ¿¹Á¼¼Ɠ ÂÅƓ Ϟ´ÀÎÈƓ À´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓ ¾Ɠ Ϟ´ÀÎÀƓ À¹¿¾¼À Ɠ Ä´¸¼ÆϞƓ »¶¹»¸Î Ɠ ¹ϞŹ ϞŶ¹ÁÁ ƓÆÀ¹ÁÏË´¹ÅϞÒ Ɠ´Ɠ¹¹ƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÂÅÁÂ˹Á¼¹ƓÀ´ϞϞÎƓ¾Ɠ µ͹ÀÆƓƶ¹¿¼Ê¼¶´¹ÅϞÒ Ɠ§ƓÁ´Ë¹·ÂƓ¥Â¿ÁÉ´ƓϞŸÁÒÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓrƓ¾¿ÂƓ ˢ˰˺˸˵ ̀˰˷˽̋˵ ˷˲˵˷˴̋ 307

 Ɠ· ϞÀ Ɠ¾´¾ƓÆƓ¾Ä¹Ã¾Â·ÂƓÄ´ϞŶÂÄ´ƓϞ¿¼ƓÆƓµÂ¿Ï˼ÈƓ»¶¹»¸ƓÂÁ´ƓÀ¹ÁÏ˹ Ɠ ´ƓÆƓÀ´¿¹ÁϾ¼ÈƓ»¶¹»¸ƓrƓµÂ¿Ï˹ Ɠª¹ÁÅÄ´¿ÏÁ´ÒƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÁ´ÀÁ·ÂƓµÂ¿Ï ˹ƓÆƓµÂ¿Ï˼ÈƓ»¶¹»¸ƓÂÁ´ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ¾¿ÂƓƓ· ϞÀ Ɠ¾´¾Ɠ¶ƓϞ´È´ÄÁÂÀƓϞ¼ ÄÂù Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶ƓÀÂÀ¹ÁÅƓĺ¸¹Á¼ÒƓ¼À¹¿ÂƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓƓ· @À Ɠ´Ɠ¶ƓÁ´ËÆƓ ÐÃÂÈÆƓrƓ¾¿ÂƓƓ· ϞÀ ƓšƓ¶ƓɹÁÅĹƓϞ¶Ϟ¹ÀƓ¾ÄÂÈÂÅÁÎÈƓ»¶¹»¸ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ ¶Ɠ¸¹ϞÒÅÏƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓ·ÄÂÀÁ´ÒƓrƓƓ¾· ϞÀƓŹ¿ƓϞƓÅ´ ¾Â½ƓÿÂÅÁÂϞÅÏÑƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ƓÀÎƓÁ¹Ɠ»Á´¹À Ɠ£Ä¼ƓÅ´¾¼ÈƓµÂ¿Ï˼ÈƓÿÂÅÁ ϞÅÒÈƓ ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ Á´Ê¼Á´¹ÅƓ ¶Î帴ÅÏϞÒƓ п¹À¹ÁÅ´ÄÁιƓ Ê´ϞżÉÎƓ ´Å À¶Ɠ¾´»Î¶´ÑÅϞÒƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓµ¿¼»¾ÂƓ¾Ɠ¸ÄÆ·Ɠ¸ÄÆ·Æ ƓÊÅÂƓÁ´Ê¼Á´ÑÅƓ¶¹ϞżƓ Ϟ¹µÒƓϞ¶Ϟ¹ÀƓÁ¹ƓÅ´¾ Ɠ¾´¾ƓÊ´ϞżÉÎƓ¼¸¹´¿ÏÁ·ÂƓ·´»´ «ÅÂƓ¾´Ϟ´¹ÅϞÒƓŹÀùĴÅÆÄÎ ƓÅÂƓʹÀƓÀ´ϞϞ¼¶Á¹¹Ɠ»¶¹»¸´ ƓŹÀƓ·ÂÄÒÊƞ¹Ɠ ÂÁ´Ɠ¶ƓɹÁÅĹ Ɠ§ƓϞ´ÀÎÈƓÀ´¿¹ÁϾ¼ÈƓ»¶¹»¸ƓrƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÀ¼¿¿¼ÂÁ¶Ɠ·Ä´ ¸ÆϞ¶ ƓÃļƓÐÅÂÀƓÀ·ÆÅƓ¼¸Å¼ƓÄ´»¶¹ƓÊÅÂƓϞ´ÀιƓ…¸Âȿι•ƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓ Ĺ´¾É¼¼ƓrƓϞƓÆÊ´Ϟż¹ÀƓ¿¼Å¼Ò Ɠµ¹Ä¼¿¿¼Ò ƓœÁÆÅļƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠƺ¹ƓµÂ¿Ï˹Ɠ ƓÀ¿ÁƓ·Ä´¸ÆϞ¶ ƓÅ´ÀƓ¶ƓĹ´¾É¼¼ƓÆÊ´ϞŶƹÅƓ¶Â¸Âĸ Ɠ´ƓÆƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓ »¶¹»¸ƓÃļƓ¼ÈƓ¶ÎϞ¾½ƓŹÀùĴÅÆĹ Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ Ɠ…·ÂÄÒŕƓ¼Ɠ·¹¿¼½ Ɠ¼ƓÆ·¿¹ ĸ Ɠ¼Ɠ¾¼Ϟ¿ÂĸƓrƓ¶Ɠµ̹À Ɠ¶Ϟ¹Ɠп¹À¹ÁÅÎƓ¸ÂƓº¹¿¹»´ ¥¶¹Å¼ÀÂϞÅÏ Ɠ ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁ Ɠ öÎË´¹ÅϞÒƓ ϞƓ ÄÂϞÅÂÀƓ À´ϞϞÎ Ɠ ˴´¿¹ÁÏ ¾¼¹Ɠ »¶¹»¸Âʾ¼Ɠ ¼»¿ÆÊ´ÑÅƓ ¶Ɠ ÅÎϞÒʼƓ Ä´»Ɠ À¹ÁÏ˹ Ɠ ʹÀƓ ¥Â¿Áɹ Ɠ ˵ÂƓ ¼ÈƓ À´ϞϞ´ƓÅ Ɠ¹ Ɠ»´Ã´ϞƓÅÂÿ¼¶´Ɠ¶Ϟ¹·ÂƓ¿¼ËÏƓ¶ƓƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓÆƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ ´ƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓÄ´Ϟȸ¶´Á¼ÒƓÅÂÿ¼¶´ƓÀ¹ÁÏ˹Ɠ¶ƓÅÎϞÒÊÆƓÄ´»ƓrƓ¼ƓÐÅÂƓ»Á´ ʼŠƓÊÅÂƓϞ¶¹Å¼ÅÏƓÂÁ¼ƓµÆ¸ÆÅƓÁ´ÀÁ·ÂƓ¸Â¿Ï˹ ƓʹÀƓ¥Â¿Áɹ Ɠ¦´¾¼¹Ɠ»¶¹ »¸ÎƓÀ·ÆÅƓ¶ƓϞÅÂƓÄ´»Ɠ¸Â¿Ï˹Ɠø¸¹Äº¼¶´ÅÏƓϞ¶Â¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼¹ Ɠ¼ƓÂÁ¼Ɠ»´Ɠ ¶Ä¹ÀÒƓϞÆ̹ϞŶ¶´Á¼ÒƓœϞ¹¿¹ÁÁ½ƓÁ¹ƓÅÂƓÊÅÂƓÁ¹ƓÃÂϞŴĹ¿¼ƓrƓ¶Ϟ¹ƓÂÁ¼Ɠ ¶Ɠж¿ÑɼÂÁÁÂÀƓϞÀÎϞ¿¹Ɠ¹Ì¹ƓÀ¿´¸¹ÁÉÎ Ɠ¢Á¼ƓµÆ¸ÆÅƓϞ¶¹Å¼ÅÏƓÅļ¿¿¼Â ÁÎƓ¿¹ÅƓ»´ƓϞʹÅƓÀ¹¸¿¹ÁÁÂƓÃÄÂŹ¾´Ñ̼ÈƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼½

˚˰˺˴˾˻˳˾́˲˵̂˸̂˷˲˵˷˴˰ ˰ÁŹĹϞÁÂƓÃÄÂϞ¿¹¸¼ÅÏƓº¼»ÁÏƓ»¶¹»¸ÎƓżôƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ ¹ÄÉËÃÄÆÁ·´r¤´ϞϞ¹¿´ƓÂÅƓÀÂÀ¹ÁÅ´ Ɠ¾Â·¸´ƓÂÁÂƓµÎ¿ÂƓ¹Ì¹ƓÁ¹Ɠ»¶¹»¸Â½ Ɠ ´Ɠ´ÀÂÄÇÁÎÀƓ·´»Â¶ÎÀƓµ¿´¾ÂÀƓ¶Ɠ¾ÂϞÀÂϞ¹ Ɠ¦¹ÀùĴÅÆÄ´ƓÆƓÁ¹·ÂƓµÎ¿´Ɠ ϞÁ´Ê´¿´ƓÁ¹µÂ¿ÏË´ÒƓ»´Ɠß¹¿´À¼Ɠ¸¼´Ã´»ÂÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀÎ Ɠ´Ɠ·Ä´¶¼Å´ ɼÒƓÃÂϞŹùÁÁÂƓϞÅÒ·¼¶´¿´ƓÐÅÂƓµ¿´¾Â ƓÇÂÄÀ¼ÄÆÒƓ¼»ƓÁ¹·ÂƓ»¶¹»¸Æ Ɠ¡´Ɠ ϞʹÅƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓϞº´Å¼ÒƓÂÁÂƓÁ´·Ä¹¶´¿ÂϞÏ Ɠ´Ɠ¹·ÂƓÄ´»À¹ÄƓÆÀ¹ÁÏ Ë´¿ϞÒƓ ¼Ɠ Á´¾ÂÁ¹ÉƓ Ãļµ¿¼»¼¿ϞÒƓ ¾Ɠ ÁÎÁ¹ËÁ¹ÀÆƓ Ä´¸¼ÆϞÆƓ ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ ¢ÁÂƓ ùĹϞÅ´¿ÂƓÆÀ¹ÁÏË´ÅÏƓϞ¶Â½ƓÄ´»À¹Ä ƓÁÂƓ¶ÁÆÅļƓÃĸ¿º´¿ÂƓϞº¼À´ÅÏ ϞÒ Ɠ¼ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÁ¹¾ÂÅÂĹƓ¶Ä¹ÀÒƓÃĸ¿º´¿´ƓÄ´Ϟż Ɠ þ´ƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓŹÿ¶·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓÁ¹ƓϞÅ´¿´ƓÃŶÎË´ÅÏƓŹÿ¶½Ɠ ÞƓ¼»ÁÆÅļƓ»¶¹»¸Î Ɠ˲´¾Â¹ ÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓϞÁ´Äƺ¼Ɠ»¶¹»¸´ƓÂϞÅζ´¿´ ƓÁÂƓ 308 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ ƜŸ»¿ºÀºÀ¼ºƔµõ¿ºÅÃÁ·Ɣ §Á¾ÀɵƔ ÀµƔ ¹¼µ¸Ãµ¿¿ºƔ ›ºÃÉËÂÃÆÀ¸µq¦µÄĺ¾µƔ·ƔÈÁ¹ºƔ º¸ÁƔзÁ¾Ñɼ¼ƔƔqƔÄʌµÅ¼ºƔÀµƔ Äŵ¹¼¼ƔÂÃÁÅÁ»·º»¹ÎƔƔqƔõÄ˼úÀ¼ºƔÀµƔÄŵ¹¼¼ƔʍõÄÀÁ¸ÁƔ ¸¼¸µÀŵ ƔšƔÅÁÊʍºƔ˜ƔÀµÊ¼ÀµÑÅÄʙƔúµʍɼ¼Ɣ¸ÁúÀ¼ʙƔ·Á¹ÁÃÁ¹µ Ɣ šƔÅÁÊʍºƔšƔ¸ÁúÀ¼ºƔºú¿ºÌµºÅÄʙƔ·ƔľÁ½ƔÀµ¹Ɣʙ¹ÃÁ¿ ƔµƔĵ¿ÁƔ ¸º¾¼º·ÁºƔʙ¹ÃÁƔÀµÊ¼ÀµºÅƔÄʌ¼¿µÅÏÄʙ

ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁνƓÃÄÂɹϞϞƓ¶ƓҸĹƓÁ´µ¼Ä´¿Ɠȸ Ɠ¼Ɠ¸Á´º¸ÎƓ¹·ÂƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓ ϞÅ´¿´Ɠ Á´ϞÅ¿ϾÂƓ ¶ÎϞ¾½ Ɠ ÊÅÂƓ ÂÁƓ ÿÁÂϞÅÏÑƓ ÆÄ´¶Á¶¹Ϟ¼¿Ɠ ÃÂŹļƓ ÐÁ¹Ä·¼¼ƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸Î Ɠ˰ƓÅ·¸´Ɠ¶Á¹ËÁÒÒƓж¿ÑɼÒƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ÃĹ¾Ä´Å¼¿´ϞÏ Ɠ ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓ Ĺ´¾É¼¼Ɠ ϞÅ´¿¼Ɠ ø¸¹Äº¼¶´ÅÏƓ ¹·ÂƓ Ϟ¶¹ żÀÂϞÅÏƓÁ´Ɠ¸ÁÂÀƓÆĶÁ¹ƓrƓ¼Ɠ»¶¹»¸´ƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ…»´¶¼Ϟ¿´•Ɠ¶Ɠ¸ Á½ƓÅÂʾ¹Ɠ Ɠ£ÂϞŹùÁÁÂƓÂÁ´ƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒ ƓÁÂƓÃļϞȸ¼ÅƓÐÅÂƓÂʹÁÏƓ À¹¸¿¹ÁÁ ƓœÂ¸ÂĸƓ¶ƓҸĹƓÃĹ¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ·¹¿¼½ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓÁ´¾´Ã¿¼ ¶´¹ÅϞÒƓ¶ƓҸĹ ƓÅ Ɠ¹ ƓÆƓ»¶¹»¸ÎƓƶ¹¿¼Ê¼¶´¹ÅϞÒƓ·¹¿¼¹¶Â¹ƓҸĠƓ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓ ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ƓÁ¹ƓÃļϞȸÒÅƓ¼» »´ƓÁ¹¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓ¶ÎϞ¾½Ɠ ŹÀùĴÅÆÄÎ Ɠ ´Ɠ ¶Â¸ÂĸƓ …·ÂļŕƓ Á´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ÐÅ·ÂƓ ҸĴ Ɠ ˰Ɠ àϞ¿¹¸ÆÑ̼¹ƓÃÂÊżƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹ÅƓ»¶¹»¸´ƓÃÂÁ¹ÀÁ·ÆƓ¸¶¼º¹ÅϞÒƓ¾ƓÅÂʾ¹Ɠ Ɠ ˵´¾ÂÁ¹ÉƓÁ´ϞÅÆô¹ÅƓÀÂÀ¹ÁÅ Ɠ¾Â·¸´Ɠ·¹¿¼¹¶Â¹ƓÒ¸ÄÂƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓÁ´ ϞÅ¿ϾÂƓÅÒº¹¿ÎÀ ƓÊÅÂƓƺ¹ƓÁ¹ƓÀº¹ÅƓϞ´ÀÂƓϞ¹µÒƓƸ¹Äº´ÅÏƓÂÅƓ·Ä´¶¼ ŴɼÂÁÁ·ÂƓϞº´Å¼Ò Ɠ¾ƓÅÂÀÆƓº¹Ɠ¼ƓϞ¶¹ÄÈÆƓÁ´ƓÁ¹·ÂƓ¸´¶ÒÅƓ¶Ϟ¹ƓÂϞÅ´¿ÏÁιƓ µ¿Âʾ¼Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ˰ƓÒ¸ÄÂƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓϞÅĹÀ¼Å¹¿ÏÁÂƓϞº¼À´ÅÏϞÒ ƓšƓÃļƓ ´¸¼´µ´Å¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓ Ϟº´Å¼¼ Ɠ ¾´¾Ɠ ÀÎƓ »Á´¹À Ɠ ·´»Ɠ Á´·Ä¹¶´¹ÅϞÒ Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ ¶Á¶ÏƓ ¶¾¿ÑÊ´¹ÅϞÒƓ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁνƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Ɠ ÐÁ¹Ä·¼¼ Ɠ ˵ÂƓ ¶Î¸¹¿ÒÑ̹ÀÆ ϞÒƓŹÿÆƓÅÄƸÁÂƓÃĽżƓϞ¾¶Â»ÏƓÁ¹ÃÄ»ĴÊÁιƓϞ¿Â¼Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¼ƓÂÁÂƓ»´ ϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ ¹¹Ɠ Ä´»µÆÈ´ÅÏ Ɠ ˰Ɠ ÅÂʾ´Ɠ Á´Ɠ ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ ÂÃÒÅÏƓ ù¸¹ÅƓ ¶¶¹ÄÈƓ ˚˰˺ ˴˾˻˳˾ ́˲˵̂˸̂ ˷˲˵˷˴˰ 309

ªÂË Ɯ Ɯ¤ÅÀÁļź¾ÏÀÁºƔ¼»¿ºÀºÀ¼ºƔ·ÀºËÀ¼ÈƔµõ¿ºÅÃÁ·Ɣ§Á¾ÀɵƔ·ÁƔ·Ãº¿ºÀ¼

Ä´»À¹ÄƓµÎ¿ƓÄ´¶¹ÁƓ¸ÁÂÀÆƓÄ´¸¼ÆϞÆƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ´ƓÃļƓÄ´Ϟ˼ĹÁ¼¼ƓÃļ µĹŴ¹ÅƓ»Á´Ê¹Á¼ÒƓϵ Ɠ ƓƓÄ´¸¼ÆϞ¶Ɠ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¡¶¹»¸´Ɠ…Ä´ϞÃÆÈ´¹Å• Ɠ¼ Ɠ ÈÂÅÒƓ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÁ¹ƓÀÁ·ÂƓÂÈ¿´º¸´¹ÅϞÒ Ɠ¶Ɠɹ¿ÂÀƓж¿ÑɼÒƓ¶¹¸¹ÅƓ ¾ƓµĴ»Â¶´Á¼ÑƓ·¼·´ÁÅ´ ¦ÂÊÁιƓ Ä´ϞʹÅÎƓ ¶Ϟ¹½Ɠ º¼»Á¼Ɠ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ÂÅƓ »´Äº¸¹Á¼ÒƓ ¸ÂƓ ¾ÂÁÉ´ Ɠ ´ƓÐÅÂƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹Å Ɠþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓϞƓ¶Â»Ä´ϞÅÂÀƓ»¶¹»¸´Ɠ…ÃÂÅ¿ϞŹ¹Å• Ɠ ϞÁ´Ê´¿´ƓÃÂÁ¹ÀÁÂ·Æ Ɠ´ƓÃÂÅÂÀƓÁ´ÊÁ¹ÅƓµÎϞÅÄÂƓƶ¹¿¼Ê¼¶´ÅÏϞÒƓ¼ƓϞÅ´Á ¶¼ÅÏϞÒƓ·¼·´ÁÅÂÀƓļϞ Ɠ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓ¶Ϟ’ƓµÎϞÅĹ¹Ɠ¼ƓµÎϞÅĹ¹ƓµÆ¸¹ÅƓ Á´Ä´ϞÅ´ÅÏƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓšƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈ ÁÂϞżƓ¸Â¿·ÂƓµÆ¸¹ÅƓÂϞÅ´¶´ÅÏϞÒƓÁ¹¼»À¹ÁÁ½ ƓÁ Ɠ¾Â·¸´ƓÄ´¸¼ÆϞƓϞÅ´Á¹ÅƓ µÎϞÅÄÂƓƶ¹¿¼Ê¼¶´ÅÏϞÒ ƓÂÁ´ƓÁ¹ÀÁ·ÂƓϞÁ¼»¼ÅϞÒ Ɠ˰ƓÅ´¾ƓÿÆʼÅϞÒƓÂÅÁ Ϟ¼Å¹¿ÏÁÂƓÈ¿¸Á´ÒƓ»¶¹»¸´ ·¼·´ÁÅ ±¿¹À¹ÁÅÁνƓ ϞÂϞÅ´¶Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ ¶Ϟ¹ÈƓ »¶¹»¸Ɠ ÃļÀ¹ÄÁÂƓ ¸¼Á´¾Â¶Ɠ ¶Ɠ ÂϞÁ¶ÁÂÀƓ ÂÁ¼Ɠ …Ϟ¸¹¿´ÁΕƓ ¼»Ɠ ¶Â¸Âĸ´Ɠ ¼Ɠ ·¹¿¼Ò Ɠ ˵ÂƓ ÅÂÊÁιƓ Ä´Ϟʹ

ªÂËƜ Ɯš¼»Æµ¾ÏÀµʙƔзÁ¾ÑɼʙƔ§Á¾Àɵ

310 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ ƜšÃº¿ºÀÀÁ½Ɣ¸ÃµÇ¼ʍƔÄ·ºÅ¼¿ÁÄżƔ»·º»¹ƔÄƔÀµÊµ¾ÏÀÁ½Ɣ¿µÄÄÁ½ƔƔMȻ ƔÀÁƔÄƔ õ»ÀοƔȼ¿¼ÊºÄʍ¼¿ƔÄÁÄŵ·Á¿ Ɣ8 Nj9 Nj:ȻqƔ¿µÄÄÁ·ÎºƔ¹Á¾¼ƔÄÁÁÅ·ºÅÄÅ·ºÀÀÁƔ·Á¹ÁÃÁ¹µ Ɣ¸º¾¼ʙƔ¼Ɣ·ÄºÈƔÁÄŵ¾ÏÀÎÈƔоº¿ºÀÅÁ· Ɣ·¿ºÄźƔ·»ʙÅÎÈ ƔX + Y + Z = 

ÅÎƓþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓ¸´º¹ƓÁ¹»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁιƓÄ´»¿¼Ê¼ÒƓ¶ƓϞÂÂÅÁÂ˹Á¼¼Ɠ п¹À¹ÁŶƓÀ·ÆÅƓϞÆ̹ϞŶ¹ÁÁÂƓö¿¼ÒÅÏƓÁ´ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ¼ ƓϞÂÂŶ¹ÅϞÅ ¶¹ÁÁ ƓÁ´Ɠ¶Ä¹ÀÒƓϞÅ´µ¼¿ÏÁ½Ɠº¼»Á¼Ɠ»¶¹»¸ÎƓļϞ Ɠ Ɠ¡¶¹»¸´ƓùĶ·ÂƓ þ¿¹Á¼ÒƓ¶Â»Á¼¾Ë´ÒƓϞÄ´»ÆƓÃÂϞ¿¹ƓϞ»¸´Á¼ÒƓœϞ¹¿¹ÁÁ½ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹ Ϟ¾¼ƓÁ¹ƓϞ¸¹Äº¼ÅƓп¹À¹ÁŶƓÅÒº¹¿¹¹Ɠ·¹¿¼Ò Ɠ´Ɠ¶ƓÁ´Ë¹ÀƓ¥Â¿ÁɹƓ¼ÈƓƓƓrƓ ¼Ɠº¼»ÁÏƓϞ¾¿´¸Î¶´¹ÅϞÒƓƺ¹ƓàĴ»ÁÂÀÆ Ɠ˵¹ϞÀÂÅÄÒƓÁ´Ɠ¸¼Á´¾Â¶ÆÑƓÀ´Ϟ ϞÆ ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓÆƓÁ¼ÈƓÄ´»Á´ÒƓ»¶¹»¸´ƓϞƓÀ¹ÁÏ˼ÀƓ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂÀƓÅÒº¹¿ÎÈƓ п¹À¹ÁŶƓÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓµÂ¿¹¹ƓÒľ¼ÀƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓϞ¶¹Å´ ƓšƓÃÂʹÀÆ ¦Òº¹¿Î¹Ɠп¹À¹ÁÅÎƓϞ¿ÂºÁ¹¹Ɠ¼ÂÁ¼»Â¶´ÅÏƓÿÁÂϞÅÏÑ ƓÅ Ɠ¹ ƓÅÄƸÁ¹¹Ɠ ÂÅÂĶ´ÅÏƓ¶Ϟ¹Ɠп¹¾ÅÄÂÁÎƓÂÅƓ¼ÈƓÒ¸¹Ä Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ¸´º¹ƓÃļƓŹÀùĴÅÆĹƓ »¶¹»¸ÁÎÈƓÁ¹¸ÄƓÐżƓп¹À¹ÁÅÎƓ¼ÂÁ¼»ÆÑÅϞÒƓ¿¼ËÏƓÊ´ϞżÊÁ ƓŸϞ¿¼Ɠ¶Â¸Â ĸÁ ·¹¿¼¹¶´ÒƓÿ´»À´Ɠ¸Â¶Â¿ÏÁÂƓÃÄ»ĴÊÁ´ ƓÅÂƓÅÒº¹¿Î¹Ɠ´ÅÂÀÎƓÁ´ ÀÁ·ÂƓ ¼ÁŹÁϞ¼¶Á¹¹Ɠ ÷¿ÂÌ´ÑÅƓ Ϟ¶¹Å¶ιƓ ¾¶´ÁÅÎ Ɠ ÐÁ¹Ä·¼ÒƓ ¾ÂÅÂÄÎÈƓ Ä´ϞȸƹÅϞÒƓ Á´Ɠ ùĹȸÎƓ ¶ÁÆÅĹÁÁ¼ÈƓ п¹¾ÅÄÂÁ¶Ɠ ´ÅÂÀ´Ɠ Á´Ɠ ¶Á¹Ë Á¼¹Ɠ µ¿Âʾ¼ Ɠ ˲·¸´Ɠ ÅÒº¹¿ÎÈƓ п¹À¹ÁŶƓ ÃÂÊżƓ Á¹Å Ɠ »¶¹»¸´Ɠ Ϟ¶¹Å¼ÅƓ ÒľÂƓ ¼Ɠ µÎϞÅÄÂƓ Ϟº¼·´¹ÅƓ Ϟ¶ÂÑƓ À´ϞϞÆƓ ¶Ɠ ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓ Ĺ´¾É¼ÒÈ Ɠ àÐÅÂÀÆƓ ϞľƓ ¹¹Ɠ º¼»Á¼Ɠ Á¹¶¹¿¼¾ Ɠ šƓ º¼»ÁÏƓ Á´Ë¹·ÂƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ µ¿´·Â¸´ÄÒƓ ¼»Á´Ê´¿ÏÁÂƓ µÂ¿¹¹Ɠ Ä´»ÁµĴ»ÁÂÀÆƓ ȼÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀÆƓ ϞÂϞÅ´¶ÆƓ Ãĸ¿¼Å ϞÒƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹ÅƓÂÁÂƓоÂÁÂÀ¼ÊÁ¹¹ƓÄ´ϞȸƹÅƓϞ¶ÂÑƓÀ´ϞϞÆ ƓÃĹ¶Ä´Ì´ÒƓ ¹¹Ɠ¶ƓÐÁ¹Ä·¼Ñ ˚˰˺ ˴˾˻˳˾ ́˲˵̂˸̂ ˷˲˵˷˴˰ 311

˵ÂƓ ¶Ɠ ¾ÂÁɹƓ ¾ÂÁɶƓ ¥Â¿ÁɹƓ ÃÂÁ¹ÀÁ·ÆƓ ϞÅ´Á¹ÅƓ µÂ¿¹¹Ɠ ÀÂÌÁÎÀ Ɠ ´Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓÃÂϞ¿¹¸Á¹·ÂƓÀ¼¿¿¼´Ä¸´Ɠ¿¹ÅƓ¹·ÂƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ¶Â»Ä´ϞŹÅƓ¶Ɠ ÅÎϞÒʼƓÄ´» Ɠ˵´Ϟ ƓÃÄ´¶¸´ ƓÐÅÂƓƺ¹ƓÁ¹ƓµÆ¸¹ÅƓ¶Â¿Á¶´ÅÏ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓʹ Ĺ»ƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹ÅƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¥Â¿ÁÉ´ƓϞÅ´Á¹ÅƓÃļÀ¹ÄÁÂƓÁ´ƓƓƓµÂ¿Ï˹ Ɠ ʹÀƓ Ϟ¹½Ê´Ϟ Ɠ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ Á´Ɠ ¡¹À¿¹Ɠ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ ϞÅ´Á¹ÅƓ ¶Î˹Ɠ ƓŠ Ɠ ¾¹´ÁÎƓ¶Î¾¼ÃÒÅƓrƓ¼ƓÁ´ƓÐÅÂÀƓж¿ÑɼÒƓ»¹ÀÁ½Ɠµ¼ÂϞǹÄÎƓ»´¾ÂÁʼŠϞÒ Ɠ¥Â¿ÁɹƓº¹ƓµÆ¸¹ÅƓ¼Ɠ¸´¿Ï˹ƓÁ´Ä´Ì¼¶´ÅÏƓϞ¶ÂÑƓÀÂÌÁÂϞÅÏ Ɠ¼ƓùŸƓ Ϟ´ÀÎÀƓ¾ÂÁÉÂÀ Ɠ¾Â·¸´Ɠ·¹¿¼¹¶Â¹ƓÒ¸ÄÂƓÁ¹Ɠ¶Î¸¹Äº¼ÅƓϞ¶Â¹½ƓÅÒº¹ϞżƓ¼Ɠ ϞºÀ¹ÅϞÒ Ɠ´ƓϞº¼À´ÒϞÏ ƓÁ´·Ä¹¹ÅϞÒ Ɠ¶ƓÁ¹ÀƓÁ´ÊÁÆÅϞÒƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ ´¾É¼¼Ɠ ϞƓ ÆÊ´Ϟż¹ÀƓ ·¹¿¼ÒƓ ÂÁƓ µÆ¸¹ÅƓ ÃĹ¶Ä´Ì´ÅÏϞÒƓ ¶Ɠ Æ·¿¹Ä¸ Ɠ ¾¼Ϟ¿Â ĸ Ɠ ´»ÂÅƓ rƓ ¼Ɠ ¶Î¸¹¿ÒÑÌ´ÒϞÒƓ ÃļƓ ÐÅÂÀƓ ÐÁ¹Ä·¼ÒƓ »Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓ ¸Âµ´ ¶¼ÅƓÀÂÌÁÂϞżƓ¶Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ±ÅÂÅƓÃÄ·Á»ƓϞ¸¹¿´ÁƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹Ɠ ÂʹÁÏƓ¸¹Å´¿ÏÁÎÈƓÄ´ϞʹŶƓ·ÄÆÃÃÎƓ¼Å´¿ÏÒÁϞ¾¼ÈƓ´ϞÅÄÂǼ»¼¾Â¶Ɠ$EN>N AEƓ) ƓNBOO>JƓ Ɠ DEKOEƓ ƓBNPBHHEƓ$ Ɠ+>OEƓ" ƓOPNKJKIUƓ>JAƓOPNKLDUO [email protected]Ɠ0QLLHBIBJP Ɠ Ɠ3 Ɠ Ɠ- Ɠqϵ œÂÅƓ¾´¾ƓϞƓ¶Â»Ä´ϞÅÂÀƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶ƓҸĴƓ»¶¹»¸ÎƓ ÃÂÁ´Ê´¿ÆƓ·¹¿¼ÒƓµÎ¿ÂƓÀ´¿Â Ɠ´Ɠ¶Â¸Âĸ´ƓÀÁ· ƓœÂ¸ÂĸƓÃÂϞŹùÁÁÂƓ …Ϟ·ÂÄ´¹Å• Ɠ¼»ƓÁ¹·ÂƓÿÆÊ´¹ÅϞÒƓ·¹¿¼½ ƓœƓ¾ÂÁɹƓº¼»Á¼Ɠ»¶¹»¸ÎƓ¶Ɠ¹¹ƓɹÁŠĹƓƺ¹ƓÃÂÊżƓÁ¹ÅƓ¶Â¸Âĸ´ ƓÂϞÅ´¿ϞÒƓ¸¼ÁƓ·¹¿¼½ Ɠ˰ƓÿÂÅÁÂϞÅÏƓÅ´ÀƓÁ´ ʼÁ´¹ÅƓϞÅĹÀ¼Å¹¿ÏÁÂƓÄ´ϞżƓ¾Ɠ¾ÂÁÉÆƓж¿Ñɼ¼Ɠ¶¹Ì¹ϞŶÂƓÁ´ƓqƓàÄÒ¸¾´ƓÿÂÅÁ¹¹Ɠ¼»Á´Ê´¿ÏÁ· Ɠ³¸ÄÂƓϞº¼À´¹ÅϞÒ Ɠ´Ɠµ¿Âʾ´ƓÄ´Ϟ˼ÄÒ ¹ÅϞÒ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ»¶¹»¸´ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¶Ϟ¹ƓµÂ¿¹¹ƓÁ¹Â¸ÁÂĸÁ½ƓÃÂƓÿÂÅÁÂϞżƓrƓ ÐÅÂƓÃļϞȸ¼ÅƓ¶Ɠ¿ÑµÂ½ƓϞŴĹÑ̹½Ɠ»¶¹»¸¹ Ɠ´Ɠ¾Â·¸´Ɠ»¶¹»¸´Ɠƺ¹Ɠ÷¼ µ´¹Å Ɠ¶Ɠ¹¹ƓҸĹƓÁ´Ê¼Á´ÑÅϞÒƓ¶»ÄζΠƓÂÁÂƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓÃÆ¿ÏϞ¼Ä¶´ÅÏƓ˵ÂƓ ÐÅÂƓƺ¹Ɠ¸ÄÆ·´ÒƓ¼ϞÅÂÄ¼Ò ¦´¾¼ÀƓ µĴ»ÂÀ Ɠ ¶ϞÒƓ ¶¼¸¼À´ÒƓ º¼»ÁÏƓ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ƾ¿´¸Î¶´¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ Á¹ Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓÐŴö Ɠ¥Á´Ê´¿´ƓÂÁÂƓĸ¼¿ÂϞÏƓ¼»Ɠµ¿´¾´ƓÄ´»Ä¹º¹ÁÁ·ÂƓ·´»´Ɠ ¼Ɠµơ¿ÏËÆÑƓÊ´ϞÅÏƓº¼»Á¼Ɠº¼¶¹Å ƓÃÂÊżƓÁ¹ƓÀ¹ÁÒÒϞÏƓϞ¹½Ê´ϞƓÀÎƓÁ´È ¸¼ÀϞÒƓ¶ƓϞ¹Ä¹¸¼Á¹Ɠº¼»Á¹ÁÁ·ÂƓÃÆżƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ£ÂÅÂÀƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ¶Â» Ä´ϞÅ´¹Å Ɠ¼ƓÁ´¾ÂÁ¹ÉƓÃļϞȸÒÅƓĹ»¾¼¹Ɠ¼»À¹Á¹Á¼ÒƓµ¿Âʾ´ƓÁ´Ê¼Á´ ¹ÅƓµÎϞÅÄÂƓÄ´ϞÃÆÈ´ÅÏ Ɠ¹¹Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓϞ¶Ò»ÏƓϞƓÒ¸ÄÂÀƓ»¶¹»¸ÎƓϞÅ´ Á¶¼ÅϞÒƓÁ¹»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁ½ Ɠ¼ƓøƓ¸´¶¿¹Á¼¹ÀƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓҸĴƓµ¿ÂÊ ¾´ƓϞµÄ´Ϟζ´¹ÅϞÒƓ¼Ɠ…Ä´ϞŶÂÄÒ¹ÅϞҕƓ¶Ɠ¾Äƺ´Ñ̹ÀƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹ƓrƓ¼»Ɠ »¶¹»¸ÎƓ ¶Â»Á¼¾´¹ÅƓ Å´¾Ɠ Á´»Î¶´¹À´ÒƓ ÿ´Á¹Å´ÄÁ´ÒƓ ÅÆÀ´ÁÁÂϞÅÏ Ɠ ³¸ÄÂƓ ÂϞÅ´¹ÅϞÒ ƓÁÂƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÆƓÁ¹·ÂƓƺ¹ƓÁ¹Å ƓÂÁÂƓ Ä´ϞȸƹÅƓ Ϟ¶Â½Ɠ »´Ã´ϞƓ Źÿ´ Ɠ ÃÂϞŹùÁÁÂƓ ÂÈ¿´º¸´ÒϞÏ Ɠ Ϟº¼À´¹ÅϞÒƓ ¼Ɠ ϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓÿÂÅÁÎÀƓµ͹¾ÅÂÀ ƓœƓ»´¶¼Ϟ¼ÀÂϞżƓÂÅƓÀ´ϞϞÎƓ¼»ƓµÎÊÁ½Ɠ »¶¹»¸ÎƓÿÆÊ´¹ÅϞÒƓ¿¼µÂƓµ¹¿Î½Ɠ¾´Ä¿¼¾ Ɠ¿¼µÂƓÁ¹½ÅÄÂÁÁ´ÒƓ»¶¹»¸´ Ɠ¿¼ µÂƓʹÄÁ´ÒƓ¸ÎÄ´ 312 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ Ɯ©Ä¾Á·ÀµʙƔÅõºʍÅÁüʙƔ§Á¾ÀɵƔÀµƔ¹¼µ¸Ãµ¿¿ºƔ›p¦ƔÂÁľºƔÂÁʍ¼¹µÀ¼ʙƔ¼¿Ɣ¸¾µ·ÀÁ½Ɣ ÂÁľº¹Á·µÅº¾ÏÀÁÄż Ɣ¸¹ºƔÄ·ºÊºÀ¼ºƔ»·º»¹ƔÁ¶ÆľÁ·¾ºÀÁƔÂú·ÃµÌºÀ¼º¿Ɣ·Á¹ÁÃÁ¹µƔ·Ɣ¸º¾¼½

£¹ÄÅÆĵ´É¼¼ Ɠ ÃļϞȸÒ̼¹Ɠ ϞÂƓ ϞŴĹÑ̹½Ɠ »¶¹»¸Â½Ɠ żôƓ ¥Â¿Á É´ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓÃÄÂÒ¶¿ÒÑÅϞÒƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ…Ϟ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏrŹÀù Ä´ÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż• ƓŸϞ¿¼ƓßθÆ̼¹ƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹ÅƓ¥Â¿ÁɹƓ¹¸¶´ ¹¸¶´Ɠ ùŸ¶¼·´¿ÂϞÏƓ¶Ɠß¹¿´ÈƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓþ´ƓÄ´ϞÈ ¸Â¶´¿ϞÒƓ¶Â¸ÂĸƓҸĴ ƓÅ ƓÁ´Ê´¶ƓÃĹ¶Ä´Ì´ÅÏϞÒƓ¶Ɠ¾Ä´ϞÁνƓ·¼·´ÁÅ ƓÂÁÂƓ µÆ¸¹ÅƓϞÅĹÀ¼Å¹¿ÏÁÂƓƶ¹¿¼Ê¼¶´ÅÏƓÄ´»À¹ÄƓ¼ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏ Ɠþ´Ɠ¶Â¸ÂĸƓ Ãĸ¿º´¹ÅƓ…·ÂĹÅϕƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ·¹¿¼¹¶Â·ÂƓҸĴ Ɠ˲·¸´ƓÂÁÂƓÁ¹Ɠ¶Î¸¹Äº¼ ¶´¹ÅƓϞ¶Â¹·ÂƓ¶¹Ϟ´ Ɠ¶ϞÃÎȼ¶´¹ÅƓ·¹¿¼½ ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¶Â»Ä´ϞÅ´¹Å Ɠ¼Ɠ»¶¹»¸´Ɠ …»´¶¼Ϟ´¹Å•ƓÁ´Ɠ¸ÄƷ½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓ»¶¹»¸ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞ¶¹ÅÒÅƓµ¿´ ·Â¸´ÄÒƓ…·ÂĹÁ¼Ñ•Ɠ·¹¿¼Ò Ɠ˵ÂƓÂÁƓµÎϞÅÄÂƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ»´ƓƓÀ¿ÁƓ¿¹ÅƓ¶Î ·ÂÄ´¹Å Ɠ¼Ɠ»¶¹»¸´ƓϞÁ¶´ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ¾Ä´ϞÁÎÀƓ·¼·´ÁÅÂÀ Ɠƺ¹ƓµÂ¿¹¹ƓÒÄ ¾¼À Ɠ˵´¾ÂÁ¹ÉƓ»¶¹»¸´ƓϞµÄ´Ϟζ´¹ÅƓµ¿ÂʾÆƓ¼ƓÃÂϞŹùÁÁÂƓ·´ϞÁ¹Å ±ÅÂƓµÎ¿ÂƓ¿¼ËÏƓϞȹÀ´Å¼ÊÁ¹ƓÂüϞ´Á¼¹ƓÃÄÂɹϞϞ´ Ɠ´ƓÃļƓ´¾¾ÆÄ´Å ÁÂÀƓÄ´ϞʹŹƓÃÄÂÒ¶¿ÒÑÅϞÒƓÀÁ·¼¹Ɠ¸¹Å´¿¼ ƓœƓÊ´ϞÅÁÂϞż Ɠ¶ÎÒ¶¿ÒÑÅϞÒƓ ¾Ä¼Å¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓÅÂʾ¼Ɠº¼»Á¼Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓļϞ Ɠ Ɠ¦´¾ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ¥Â¿ÁɹƓµÆ¸¹ÅƓϞ¶¹Å¼ÅÏƓ¼Ɠ·Ä¹ÅÏƓ¡¹À¿ÑƓ¶ƓƓÅÎ ϞÒʼƓÄ´»ƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ ƓʹÀƓϞ¹½Ê´Ϟ Ɠ¤´¸¼ÆϞƓ¶Ɠ¾´¾Â½ ÅÂƓÀÂÀ¹ÁÅƓϞÅ´Á¶¼Å ϞÒƓµÂ¿Ï˹ƓƓϞ¹·Â¸ÁÒËÁ¼ÈƓÄ´¸¼ÆϞ¶Ɠ¥Â¿ÁÉ´ ƓšƓϞ¹·Â¸ÁÒƓ¹·ÂƓÄ´¸¼ÆϞƓ ˚˰˺ ˴˾˻˳˾ ́˲˵̂˸̂ ˷˲˵˷˴˰ 313

ªÂË Ɯ Ɯ¦µÄʺÅƔзÁ¾Ñɼ¼Ɣ ¾ÁÅÀÁÄżƔ ¼Ɣ оº¿ºÀÅÀÁ¸ÁƔ ÄÁÄŵ·µƔ ·Ɣ ɺÀÅúƔ ·Á¹ÁÃÁ¹ÀÁ ¸º¾¼º·Á½Ɣ »·º»¹ÎƔ ÄƔ ¿µÄÄÁ½Ɣ§Á¾Àɵ

¶ƓƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹ƓÄ´¸¼ÆϞ´Ɠ»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼ÅÎ Ɠ¡Á´Ê¼Å Ɠ¸Á´º¸ÎƓ·Ä´Á¼É´Ɠ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¸ÂϞż·Á¹ÅƓ¡¹À¿¼ Ɠ˳Ѹ¹½ƓÁ´ƓÁ¹½Ɠ¾ƓÅÂÀÆƓ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ¸´¶ÁÂƓƺ¹ƓÁ¹Ɠ µÆ¸¹Å ƓÁÂƓÊÅÂƓÃļƓÐÅÂÀƓÃļ»Â½¸¹ÅƓϞƓϞ´À½Ɠÿ´Á¹Å½ ¡¹ÀÁ´ÒƓÂĵ¼Å´Ɠź¹ƓÁ¹ƓÂϞÅ´Á¹ÅϞÒƓÁ¹¼»À¹ÁÁ½ Ɠ¶¹¸ÏƓ»¶¹»¸´ƓÃļƓ Ä´Ϟ˼ĹÁ¼¼ƓµÆ¸¹ÅƓŹÄÒÅÏƓÀ´ϞϞÆ ƓϞµÄÂϞ¼ÅƓÃÂÊżƓÿ¶¼ÁÆ ƓšƓÄ´»Ɠ»¶¹ »¸´Ɠ…ÈƸ¹¹Å• Ɠÿ´Á¹ÅÎƓÃÂƓϞüĴ¿¼ƓƸ´¿ÒÑÅϞÒƓÂÅƓÁ¹¹ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓ·Ä´ ¶¼Å´É¼ÒƓÂϞ¿´µ¹¶´¹Å Ɠ˴º¹Å ƓÐÅÂƓϞôϞ¹ÅƓ¡¹À¿ÑƓ¥Ã¹É¼´¿¼ϞÅÎƓ¸Â¿·ÂƓ ¸ÆÀ´¿¼ Ɠ¾´¾ƓÃļ»¶¹ϞżƓÅÂÊÁιƓÄ´ϞʹÅÎ ƓÆÊÅÒƓ¶Ϟ¹¶Â»ÀºÁιƓÇ´¾Å ÄÎ ƓÊŵÎƓÆ»Á´ÅÏ ƓϞ·ÂļÅƓ¿¼Ɠ¡¹À¿ÒƓ¼¿¼ƓϞÀº¹ÅƓƽżƓÂÅƓ¥Â¿ÁƓÉ´ Ɠ˰ƓÅ´ ¾Â½ƓÄ´ϞʹÅƓµÎ¿ƓϞ¸¹¿´ÁƓ[email protected]éABNƓ( - Ɠ0IEPDƓ/ Ɠ Ɠ*KJ Ɠ+KP Ɠ/ ƓOPNKJ Ɠ [email protected] Ɠ ƓR Ɠ ƓL Ɠϵϵq Ɠ«ÅÂƓº¹ƓÂÁƓþ´»´¿ ¤´¸¼ÆϞƓÂĵ¼ÅÎƓ¡¹À¿¼ƓµÆ¸¹ÅƓÃÂϞŹùÁÁÂƓÄ´Ϟż ƓÂÁ´Ɠ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿Ï ÁÂƓÁ¹ÀÁ·ÂƓŸ´¿¼ÅϞÒƓÂÅƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ˵ÂƓÃļƓÃļµ¿¼º¹Á¼¼Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¶ϞÅÆ ÃÒÅƓ¶ƓϞ¼¿ÆƓÅ´¾¼¹ƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓÐÇǹ¾ÅÎ Ɠ¾´¾ƓÃļ¿¼¶Á¹ƓÅĹÁ¼¹ Ɠ´Ɠ¶Ã Ϟ¿¹¸ϞŶ¼¼ƓrƓ¼Ɠ·´»Â¸¼Á´À¼Ê¹Ϟ¾Â¹ƓϞÂÃÄÂż¶¿¹Á¼¹Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ¥Â¿Á É´ Ɠ ¦´¾¼ÀƓ µĴ»ÂÀ Ɠ ¡¹À¿ÒƓ ÃļÅÂÄÀ»¼Å Ɠ Ãļµ¿¼»¼ÅϞÒƓ ¾Ɠ ¥Â¿ÁÉÆƓ ¼Ɠ ÁÎÄÁ¹ÅƓ¶ÁÆÅÄÏ Ɠ˴´ÄϞ Ɠ¸Á´¾Â ƓϞÂÈÄ´Á¼ÅϞÒ Ɠ²Ã¼Å¹ÄƓź¹ Ɠ˵ÆƓ´Ɠ˴¹Ä¾Æ ļ½ Ɠœ¹Á¹Ä´Ɠ¼ Ɠ¾´¾Ɠ¶ÎÒϞÁ¼¿ÂϞÏ Ɠ¡¹À¿ÒƓµÆ¸ÆÅƓ÷¿Â̹ÁÎƓÃĹ¶Ä´Ì´ Ñ̼ÀϞÒƓ¶Ɠ¾Ä´ϞÁνƓ·¼·´ÁÅƓ¥Â¿ÁɹÀ Ɠ¥´ÀÂƓÂÁÂƓÐÅ· Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ ƓÁ¹Ɠ»´ À¹Å¼ÅƓÀ´ϞϞ´Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓµÆ¸¹ÅƓ¶ƓƓÅÎϞÒÊƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ƓÀ´ϞϞÎƓ¡¹À¿¼ ƓÅ´¾Ɠ ÊÅÂƓÂÁÂƓÃÄ·¿ÂżÅƓ¹¹Ɠ¼ƓÁ¹Ɠø´¶¼ÅϞÒ Ɠ˴´ÄϞƓ¶ƓÐÅÂÀƓϞÀÎϞ¿¹ƓµÂ¿¹¹ƓÃ¹Ä Ϟù¾Å¼¶¹Á ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅ ƓÈÂÅÒƓÂÁƓ¶Ϟ¹·ÂƓ¿¼ËÏƓ¶ƓÿÅÂÄ´ƓÄ´»´Ɠ¸´¿Ï˹ƓÂÅƓ ¥Â¿ÁƓÉ´ ƓʹÀƓ¡¹À¿Ò Ɠ¸ÂƓÁ¹·ÂƓÂÁÂƓÁ¹Ɠ¸Âµ¹Ä¹ÅϞÒ šƓ¾´¾Ɠ¸ÄÆ·¼¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓµÆ¸ÆÅƓ¶¹ϞżƓϞ¹ µÒƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ¹ÄÉËÃÄÆÁ·´r¤´ϞϞ¹¿´ Ɠ¾Â·¸´ƓϞÂϞÅ´ÄÒÅϞÒƓœϞ¹ƓÂÁ¼Ɠ 314 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ Ɯ³·Á¾ÑɼÁÀÀνƔÂÆÅÏƔ§Á¾À ɵƔ ÀµƔ ¹¼µ¸Ãµ¿¿ºƔ ›ºÃÉËÂÃÆÀ¸µq ¦µÄĺ¾µ Ɣ¥ÆÀʍżÃƔqƔÂÃÁÅÁ»·º»¹ÀµʙƔ Äŵ¹¼ʙƔ.ƔqƔMOLQLPQ?O Ɣ¨ÁÊʍµƔ˜ƔqƔÀµÊµ¾ÁƔ ¸¾µ·ÀÁ½Ɣ ÂÁľº¹Á·µÅº¾ÏÀÁÄżƔ 8 +1ƔqƔWCOLƔ?ǮCƔJ?FKƔPCNRCKACƔ p$ƔqƔ¸¾µ·ÀµʙƔÂÁľº¹Á·µÅº¾ÏÀÁÄÅÏƔ $pɣƔ qƔ ÂÁʍõÄÀºÀ¼ºƔ ɣp&Ɣ qƔ ·ºÅ·ÏƔ ʍõÄÀÎÈƔ ¸¼¸µÀÅÁ·Ɣ 'p*Ɣ qƔ ¸Áü»ÁÀŵ¾ÏÀµʙƔ ·ºÅ·Ï Ɣ 0%!QFMƔ qƔ ·ºÃ˼ÀµƔ ·ºÅ·¼Ɣ ʍõÄÀÎÈƔ ¸¼¸µÀÅÁ·Ɣ %!QFMƔ qƔ ·ºÃ˼ÀµƔ µÄ¼¿ÂÅÁżʺÄʍÁ½Ɣ ·ºÅ·¼Ɣ ¸¼¸µÀÅÁ· Ɣ žµÅº¿Ɣ ÂÃÁ¼ÄÈÁ¹ʙÅƔ ź¾Á·ÎºƔ ÂƾÏĵɼ¼ Ɣ ĶÃÁÄƔ ¾µÀºÅµÃÀÁ½ƔÅÆ¿µÀÀÁÄżƔ¼ƔºúÈÁ¹ƔʍƔ¶º¾Á¿ÆƔʍµÃ¾¼ʍÆ

ж¿ÑɼÂÁ¼ÄÆÑÅƓ ¶Ɠ Á´ÃÄ´¶¿¹Á¼¼Ɠ ¾Ɠ ¾Ä´ϞÁÎÀƓ ·¼·´ÁÅ´À Ɠ ŸϞ¿¼Ɠ À´ϞϞ´Ɠ »¶¹»¸ÎƓÊÆÅÏƓÀ¹ÁÏ˹ƓÀ´ϞϞÎƓ¥Â¿ÁÉ´ ƓÅÂƓÂÅƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁ ϞżƓÂÁ´ƓÆȸ¼ÅƓÃÂÊżƓ¶¹Äż¾´¿ÏÁÂƓ¶¶¹ÄÈƓÅ Ɠ¹ Ɠ¸´º¹ƓÃļƓÅÎϞÒʹ¾Ä´Å ÁÂÀƓ ƶ¹¿¼Ê¹Á¼¼Ɠ ÀÂÌÁÂϞżƓ ŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ Á¹ »Á´Ê¼Å¹¿ÏÁ Ɠ ˵ÂƓ ʹÀƓ µÂ¿Ï˹Ɠ ¼ϞȸÁ´ÒƓ À´ϞϞ´Ɠ »¶¹»¸Î Ɠ ŹÀƓ À¹ÁÏ˹Ɠ ÂÁ´Ɠ…øÃÄη¼¶´¹Å•ƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹ ƓÅ Ɠ¹ ƓŹÀùĴÅÆÄ´ƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒ Ɠ´ƓϞ¶¹ żÀÂϞÅÏƓrƓÁ¹Å ƓœƓʹÀƓÅÆÅƓ¸¹¿Â ®Ã̋ÑÉÚÐ̃ÐǒÐÌÕËÌÁÌǒÊÌÂÃÉÆÎÌÀ̃ËÆÝǒ̌ÀÌÉÜÔÆÆǒ¯ÌÉËỖǒ ˺ǒÑÕÃÐÌÊǒÍÌÐÃÎÆǒỄ˺˺ÙǒÍÌǒ3˻˵KM˻NNǒETǒ˻L ǒ̑̑̎ ¨´»´

œÂ»Ä´ϞÅ ƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹Å

LƓLȸ

TBCCƓ Ɠ(

RƓRȸ

MOQJƓMȸ

ϵϵ

 

 

7*0

 

 

˵´ϞÅÂÒ̹¹Ɠ¶Ä¹ÀÒ

 ϵ

 

ϵ

 

 

*0DKPPBOP

 

 

ϵ

 

 

 

 

ϵϵ

 

 

*0ƮJ>H /$PEL

 

7 %B

 

 ϵ 

 

ϵ 

  

$PEL

  ϵ

$PEL 1-

  ϵ

˚˰˺ ˴˾˻˳˾ ́˲˵̂˸̂ ˷˲˵˷˴˰ 315

ªÂË Ɯ  Ɯ³·Á¾ÑɼʙƔ»·º»¹Ɣõ»ÀÁ½Ɣ¿µÄÄÎƔÂÁľºƔÂÁʍ¼¹µÀ¼ʙƔ¸¾µ·ÀÁ½Ɣ ÂÁľº¹Á·µÅº¾ÏÀÁÄż Ɣ ¨ÁÀʍ¼ºƔ ¹¼µ¸ÁÀµ¾ÏÀκƔ ÂÃʙ¿ÎºƔ qƔ ¾¼À¼¼Ɣ ÂÁÄÅÁʙÀÀÁ¸ÁƔ õ¹¼Æĵ Ɣ ÂÆÀʍżÃƔ qƔ ÀµÊµ¾ÏÀµʙƔ ¸¾µ·ÀµʙƔ ÂÁľº¹Á·µÅº¾ÏÀÁÄÅÏ Ɣ œ¾ʙƔ »·º»¹ÎƔ ÄƔ ¿µÄÄÁ½Ɣ ƔMȻƔõÄʺÅƔ¹Á·º¹ºÀƔ¹ÁƔ¿Á¿ºÀŵƔ ·Á»¸ÁõÀ¼ʙƔ¸º¾¼ʙƔ·ƔɺÀÅúƔ»·º»¹Î Ɣ ¹¾ʙƔ»·º»¹ƔÄƔ¿µÄÄÁ½Ɣ ƔƔ¼ƔƔMȻƔqƔ¹ÁƔ ÀµÊµ¾µƔ ¸ÁúÀ¼ʙƔ Ƹ¾ºÃÁ¹µ Ɣ µƔ ¹¾ʙƔ ºÌºƔ¶Á¾ººƔ¿µÄļ·ÀÎÈƔ»·º»¹ƔqƔ¹ÁƔ ÁʍÁÀʵÀ¼ʙƔ ¸ÁúÀ¼ʙƔ Ƹ¾ºÃÁ¹µƔ ·Ɣ ɺÀÅõ¾ÏÀÁ½Ɣ Á¶¾µÄż Ɣ ©ʍµ»µÀÁƔ ÀÎÀºËÀººƔ ÂÁ¾ÁʌºÀ¼ºƔ §Á¾ÀƔɵƔ ¼Ɣ ÀºʍÁÅÁÃÎÈƔ ʙÃʍ¼ÈƔ »·º»¹ Ɣ µƔ ŵʍʌºƔ ÂÁ¾ÁʌºÀ¼ºƔ»·º»¹ÎƔ1H ˆƔƔÀº»µ¹Á¾¸ÁƔ¹ÁƔººƔ·»Ãηµ ƔÂÁÃÁ¹¼·Ëº¸ÁƔ·ÄÂÎËʍÆƔÄ·ºÃÈÀÁ·Á½Ɣ1,Ɣ Ɣ ·Ɣ ™Á¾ÏËÁ¿Ɣ ¢µ¸º¾¾µÀÁ·Á¿Ɣ ¤¶ ¾µʍº Ɣ

¨¼»¼¾´ƓÐÅ·ÂƓÒ¶¿¹Á¼ÒƓÂʹÁÏƓÃÄÂϞÅ´ Ɠ˴´ϞϞ¼¶ÁιƓ»¶¹»¸ÎƓÒ¶¿ÒÑÅ ϞÒƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓÀÂÌÁÎÀ¼Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´À¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓÊÅÂƓ·¿´¶ÁÆÑƓÄ¿ÏƓ ¶Ɠ ø¸¹Äº´Á¼¼Ɠ ¼ÈƓ Ä´¶Á¶¹Ϟ¼Ò Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ ¶Ɠ ÃÄÂż¶Â¸¹½ϞŶ¼¼Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼ ÂÁÁÎÀƓϞ¼¿´À Ɠ¼·Ä´¹ÅƓ¸´¶¿¹Á¼¹ƓÁ¹Ɠ·´»´ Ɠ´Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ˰ƓÂÁ¼ƓÁ¹ƓÀ·ÆÅƓ ϞÅ´ÅÏƓ ¹Ì¹Ɠ µÂ¿¹¹Ɠ ÀÂÌÁÎÀ¼Ɠ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´À¼Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ ¼Á´Ê¹Ɠ ¼ÈƓ ÃÄ ϞÅÂƓÄ´»ÂĶ¹ÅƓ¸´¶¿¹Á¼¹ƓϞ¶¹Å´ Ɠ¦´¾´ÒƓ»¶¹»¸´ƓÁ´È¸¼ÅϞÒƓƺ¹ƓÁ´Ɠß¹ ¿¹ Ɠ¼¿¼ Ɠ¾´¾Ɠ·Â¶ÂÄÒÅ Ɠ¶ƓÆϞ¿Â¶¼ÒÈƓÄÊÂÌÂÑÀËÄÈÃLj˽ÀÌÂÆÈËÌ Ɠ¶Î˹Ɠ¾Â ÅÂĽƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓµÎÅÏƓÁ¹ƓÀº¹Å ƓœÂ»Ä´ϞÅ´Á¼¹ƓÀÂÌÁÂϞżƓÃļ¶Â¸¼ÅƓ ¾ƓÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓ»¶¹»¸´ƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓµÎϞÅÄÂƓÄ´Ϟ˼ÄÒÅÏϞÒ ƓĹ´¾É¼¼Ɠ¶ƓÁ¹½ƓÃļƓ ÐÅÂÀƓ»´À¹¸¿ÒÑÅϞÒ Ɠ´ƓŹÿ¶θ¹¿¹Á¼¹Ɠ¼ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓÂϞÅ´ÑÅϞÒƓÃÄ´¾ żʹϞ¾¼ƓÁ´ƓÅÂÀƓº¹ƓÆĶÁ¹ Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓж¿ÑɼÒƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ»Á´ ʼŹ¿ÏÁÂƓϞ¼¿ÏÁ¹¹ƓÂÅÄ´º´¹ÅϞÒƓÁ´ƓŹÀùĴÅÆĹƓ¼ÈƓö¹ÄÈÁÂϞż ƓʹÀƓ Á´ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞż šƓÂÅƓÀ´¿ÂÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ¶ƓÃÄ´¶ÂÀƓÁ¼ºÁ¹ÀƓÆ·¿ÆƓÁ´Ɠ¸¼´·Ä´ÀÀ¹Ɠ Á¼¾´¾¼ÈƓ¿¼Á¼½ƓÁ¹ƓÁ´Ä¼Ϟ¶´Á Ɠ¢Á¼ƓϞ¶¹ÅÒÅƓÁ´ϞÅ¿ϾÂƓϞ¿´µÂ ƓÊÅÂƓ¹Ì¹Ɠ ÀÁ·¼¹ƓÀ¼¿¿¼´Ä¸Î Ɠ´ƓÅÂƓ¼ƓÅļ¿¿¼ÂÁÎƓ¿¹ÅƓµÆ¸ÆÅƓÂϞÅ´¶´ÅÏϞÒƓÁ´Ɠ·¿´¶ 316 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ Ɯ›Í¾¿ÌƜ¾¼ƔÀÁ·ÁÃÁʌ¹ºÀÀµʙƔ»·º»¹µƔÄ·ºÅ¼ÅÏƔ¹Á¾¸ÁƔ¼¾¼ƔÄõ»ÆƔʌºƔÂÁ¸µÄÀºÅ ƔÄÆ̺ÄÅ·ºÀÀÁƔ»µ·¼Ä¼ÅƔÁÅƔÅÁ¸Á ƔÂú·Îļ¾µƔ¾¼ƔººƔ¿µÄĵƔʍüżʺÄʍÆÑƔ·º¾¼Ê¼ÀÆ

Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞż Ɠ¼ƓÁ¼Ê¹·ÂƓϞƓÁ¼À¼ƓÃļϞȸ¼ÅÏƓÁ¹ƓµÆ¸¹Å Ɠ£Â ÅÂÀƓÂÁ¼ƓÃÂϞŹùÁÁÂƓϞºÀÆÅϞÒƓ¼ƓÃÂÅÆÈÁÆÅ ƓÁÂƓµÆ¸¹ÅƓÐÅÂƓÂÅÁѸÏƓÁ¹Ɠ Ϟ¾ÂÄÂƓ¸´º¹Ɠ¶ÂƓ¶Ϟ¹¿¹ÁϞ¾ÂÀƓÀ´ϞËÅ´µ¹Ɠ¶Ä¹À¹Á¼ ¢µÄ´Å¼Å¹Ɠ ¶Á¼À´Á¼¹ Ɠ ÊÅÂƓ ÂÅƓ À´ϞϞÎƓ »¶¹»¸ÎƓ Á´Ɠ ·¿´¶Á½Ɠ ÃÂϞ¿¹¸Â ¶´Å¹¿ÏÁÂϞżƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¹¹Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ»´¶¼Ϟ¼ÅƓÂʹÁÏƓϞ¼¿ÏÁÂƓ»¶¹»¸´Ɠ ¶¸¶Â¹ƓµÂ¿Ï˹½ƓÀ´ϞϞÎƓϞ¶¹Å¼ÅƓ¶ƓqƓÄ´»ƓÀÂÌÁ¹¹ ƓœÄ¹ÀÒƓº¼»Á¼ƓÅ´ ¾Â½Ɠ»¶¹»¸Î ƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶ¹ÁÁ ƓÀ¹ÁÏ˹ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ»¶¹»¸´Ɠ¶ƓƓÄ´»ƓÀ´Ϟ Ϟ¼¶Á¹¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠº¼¶¹ÅƓ¿¼ËÏƓqƓÀ¼¿¿¼ÂÁ´Ɠ¿¹Å Ɠ˵¹ϞÀÂÅÄÒƓÁ´ƓÅ ƓÊÅÂƓ »´Ã´ϞƓÅÂÿ¼¶´ƓÆƓÁ¹¹Ɠ¶ƓƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ ƓϞº¼·´¹ÅƓÂÁ´Ɠ¹·ÂƓ…ÀÂÀ¹ÁÅ´¿Ï Á• ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¶ƓÀ¼¿¿¼ÂÁƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ ž¿¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓÈ´Ä´¾Å¹ÄÁÎÈƓÐŴöƓº¼»Á¼Ɠ»¶¹»¸Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÅƓÅ´¾º¹ƓÂÅƓ À´ϞϞÎ Ɠ˴´ϞϞ¼¶Á´ÒƓ»¶¹»¸´ƓµÎϞÅÄÂƓ帴¹ÅϞÒƓÃÄÂȸ¼ÅƓ¾¿ÂƓÀ¼¿¿¼ ÂÁ´Ɠ¿¹ÅƓrƓ¼Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓ¸¹¿´¹ÅƓ¼»ƓÁ¹¹ƓÁÂÄÀ´¿ÏÁÆÑƓ»¶¹»¸Æ Ɠ˴´¿ÂÀ´Ϟ Ϟ¼¶ÁιƓ»¶¹»¸ÎƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓϞº¼À´¹ÅƓÀ¹¸¿¹ÁÁ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓ¼Ɠº¼¶ÆÅƓÂÁ¼Ɠ ¸Â¿Ï˹ Ɠ±Å´ÃƓ·¿´¶Á½ƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϓϞż Ɠ¾Â·¸´Ɠ¼¸¹ÅƓ…·ÂĹÁ¼¹•Ɠ¶Â ¸Âĸ´ Ɠ¼Ɠ»´¾¿ÑʼŹ¿ÏÁνƓÐÅ´ÃƓ¾Ä´ϞÁ·ÂƓ·¼·´ÁÅ´ Ɠ¾Â·¸´Ɠ…·ÂÄÒŕƓ·¹ ¿¼½Ɠ¼ƓµÂ¿¹¹ƓÅÒº¹¿Î¹Ɠп¹À¹ÁÅÎ ƓµÂ¿¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁιƓ»¶¹»¸ÎƓÅ´¾º¹ƓÃÄ ˚˰˺ ˴˾˻˳˾ ́˲˵̂˸̂ ˷˲˵˷˴˰ 317

 ÎÃÊÝǒÄÆ̋ËÆǒÆǒÂÎÑÁÆÃǒÍ̃Î̃ÊÃÐÎÙǒ̋ÀÃ̋ÂǒÁÉ̃ÀËÌÇǒÍÌ˺ÉÃÂÌÀ̃ÐÃÉÚËÌ˺ÐÆ ˴´ϞϞ´

¨ȸ    ϵ  ϵ    ϵ   ϵ  ϵ   

¤´¸¼ÆϞ Ɠ ¥¶¹Å¼ÀÂϞÅÏ

Rȸ Lȸ ϵ   ϵ ϵ                

ƓƓ ϵƓ Ɠ Ɠ ϵ ϵ    ϵ     ϵ  ϵ

¦¹ÀùĴÅÆÄ´ ¥Ã¹¾ÅÄ´¿Ï œÄ¹ÀÒ ( ÁνƓ¾¿´ϞϞ º¼»Á¼ Ɠ¿¹Å ϵƓ Ɠ Ɠ Ɠ Ɠ ϵƓ Ɠϵ Ɠϵ Ɠ Ɠ Ɠ Ɠ ϵƓ ϵƓ Ɠ Ɠ Ɠ Ɠ Ɠ

, , , œ¢ œ¡ œϵ œ š š š # # $ $ ˲ ˲ ˴ ˴ ˴

ƓÀ¿Á     Ɠ Ɠϵ ϵ ƓÀ¿Ä¸ ϵ ϵ 

¢ÉÆÐÃÉÚËÌ˺ÐÚǒ̌Ð̃ÍÌÀǒ̌ÀÌÉÜÔÆÆǒ̋ÀÃ̋ÂǒÎ̃̋ËÌÇǒỄ˺˺ÙǒÀǒÁÌẪÓ ˵´Ê´¿ÏÁ´ÒƓÀ´ϞϞ´

Ɠ¨ȸ

ϵƓMȸ

Ɠ¨ȸ

¨ÂÄÀ¼Ä¶´Á¼¹

Ɠ‘Ɠ

ϵƓ‘ƓƓƓ‘Ɠϵ

¿´¶Á´ÒƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞÅÏ

Ɠ‘Ɠ

Ɠ‘Ɠ

Ɠ‘Ɠ

¼·´ÁÅ

Ɠ‘Ɠ

Ɠ‘Ɠ

Ɠ‘ƓȸÒÅƓµÎϞÅĹ¹ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓqƓƓϞ¶Â¹½Ɠº¼»Á¼Ɠ»¶¹»¸ÎƓÃĶ¸ÒÅƓÁ´Ɠ ·¿´¶Á½Ɠ ÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞż Ɠ ¼À¹ÁÁÂƓ ÃÂÐÅÂÀÆƓ ¸´ÁÁ´ÒƓ µ¿´ϞÅÏƓ ¸¼´ ·Ä´ÀÀÎƓr¤Ɠ…Á´Ϟ¹¿¹Á´•ƓϞÅ¿ÏƓµÂ¿Ï˼ÀƓ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂÀƓ»¶¹»¸ Ɠ˲Ä´ϞÁÎÈƓ ·¼·´ÁŶƓÃļÀ¹ÄÁÂƓ¶ƓƓÄ´»ƓÀ¹ÁÏ˹ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ»¶¹»¸ÎƓÃÄÂȸÒÅƓÐÅÂÅƓ ÐÅ´ÃƓÁ´ƓÃÂÄҸ¾ƓµÎϞÅĹ¹ ˰ÁŹĹϞÁνƓ ¶´Ä¼´ÁÅƓ ÿÆÊ´¹ÅϞÒ Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ À´ϞϞ´Ɠ ¼ϞȸÁ·ÂƓ Ź¿´Ɠ À¹ÁÏ˹ƓƓƓÀ´ϞϞÎƓÁ´Ë¹·ÂƓ¥Â¿ÁÉ´ Ɠ¦´¾¼¹ƓŹ¿´ ƓÆƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓÀ´ϞϞ´ƓÃÄ À¹ºÆÅÂÊÁ´ÒƓ À¹º¸ÆƓ À´¿¹ÁϾ¼À¼Ɠ »¶¹»¸´À¼Ɠ ¼Ɠ µÂ¿Ï˼À¼Ɠ ÿ´Á¹Å´À¼ Ɠ ¸Â¿·ÂƓ¼Ϟ¾´¿¼Ɠ¼Ɠ¿¼ËÏƓÁ¹¸´¶Á Ɠ¶ƓϵƓ· ƓžÄο¼ Ɠ±Å¼Ɠ»¶¹»¸Âøµ ÁιƓ µ͹¾ÅÎƓ Á´»Î¶´ÑÅƓ ¾ÂļÊÁ¹¶ÎÀ¼Ɠ ¾´Ä¿¼¾´À¼Ɠ ¼¿¼Ɠ µÆÄÎÀ¼Ɠ ¾´Ä 318 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ Ɯ³·Á¾ÑɼʙƔÄ·ºÅ¼¿Á ÄżƔ¹·ÆÈƔÂÃÁÅÁ»·º»¹ Ɣ¿µÄÄÎƔʍÁÅÁÃÎÈƔÊÆÅÏƔ¶Á¾Ï˺Ɣ¼ƔÊÆÅÏƔ¿ºÀÏ˺ƔÀ¼ʌÀº¸ÁƔÂú¹º¾µ ƔÀºÁ¶ÈÁ¹¼¿Á¸ÁƔ ¹¾ʙƔ ÂÃÁźʍµÀ¼ʙƔ ·Á¹ÁÃÁ¹ÀÁ¸ÁƔ źÿÁʙ¹ºÃÀÁ¸ÁƔ ļÀź»µ Ɣ ¤¹ÀµƔ ÄŵÀºÅƔ ÀÁÿµ¾ÏÀÁ½Ɣ »·º» ¹Á½ Ɣ ¹Á¾¸Áʌ¼·Æ̼¿Ɣ ʍõÄÀοƔ ʍµÃ¾¼ʍÁ¿ ƔµƔ¹ÃƸµʙƔqƔʍÁüÊÀº·Î¿Ɣ ʍµÃ¾¼ʍÁ¿Ɣ ÄƔ ÁʺÀÏƔ ʍÁÃÁÅʍ¼¿ƔÐŵÂÁ¿ƔÄ·ºÊºÀ¼ʙ

¿¼¾´À¼Ɠ BROǤNLj DǤARF Ɠ ˰ÈƓ ÂϞµ¹ÁÁÂϞÅÏƓ ¶Ɠ ÅÂÀ Ɠ ÊÅÂƓ ÂϞÁ¶Á´ÒƓ ŹÄÀ Ҹ¹ÄÁ´ÒƓĹ´¾É¼ÒƓÀ¹º¸ÆƓÃÄÂÅÂÁ´À¼Ɠ¶ƓÁ¼ÈƓÁ¹Ɠý¸¹Å ƓƺƓϞ¿¼Ë¾ÂÀƓ È¿¸Á´Ɠ»¶¹»¸´ƓÁ´ÊÁÆÅϞÒƓÅ¿ϾÂƓÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ƓϞƓ¿¼Å¼¹ÀƓ¼Ɠµ¹Ä¼¿ ¿¼¹À Ɠ˵ÂƓÐżÈƓп¹À¹ÁŶƓ¶ƓÃļĸ¹ƓÀ´¿Â Ɠ¼Ɠ…¶Î·ÂÄ´ÑŕƓÂÁ¼ƓÀÂÀ¹Á Å´¿ÏÁ Ɠ˵´Ɠ¾´¾Â¹ ÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÐżƓÃĹ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓø¸¹Äº´ÅƓŹÀùĴÅÆÄÆƓ …»¶¹»¸Î• Ɠ´ƓÃÂÅÂÀƓÂÁ´ƓÁ´ÊÁ¹ÅƓÂϞÅζ´ÅÏ ƓÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓÁ¼¾´¾¼ÈƓ¸ÄÆ·¼ÈƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶Ɠ Źÿ´ Ɠ ¾ÄÂÀ¹Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ· Ɠ ÆƓ Á¹¹Ɠ Á¹Ɠ µÆ¸¹Å Ɠ ¥¹½Ê´ϞƓ Å´¾¼ÈƓµ͹¾Å¶ƓÀÎƓ»Á´¹ÀƓ¿¼ËÏƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓϞÂŹÁ Ɠ¢Á¼Ɠ¼ÁŹĹϞÁÎ ƓÁÂƓ ¼ÈƓÅÄƸÁÂƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´ÅÏ Ɠž¼´Ã´»ÂÁƓ¼ÈƓÀ´ϞϞƓrƓÂÅƓƓ¸ÂƓƓÀ´ϞϞƓ²Ã¼Å¹ Ä´ ƓŸϞ¿¼ƓÁ´Ê´¿ÏÁ´ÒƓÀ´ϞϞ´ƓµÆ¸¹ÅƓ¹Ì¹ƓÀ¹ÁÏ˹ ƓÅÂƓÿÆʼÅϞÒƓÁ¹Ɠ»¶¹»¸´ Ɠ ´Ɠÿ´Á¹Å´ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂĽƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼Ɠ¶Âµ̹ƓÁ¹ƓÁ´ÊÁÆÅϞÒ

˚̀˰́˸˲˰̏́˼˵̀̂̌ ˲·¸´ƓÆƓ»¶¹»¸ÎƓ»´¾´Áʼ¶´¹ÅϞÒƓ¶Â¸ÂĸƓ¼ƓÁ´Ê¼Á´¹ÅϞÒƓŹÄÀÂÒ¸¹Ä ÁνƓϞ¼ÁŹ»ƓϞƓÆÊ´Ϟż¹ÀƓÁ´¾Âü¶Ë¹·ÂϞÒƓ·¹¿¼Ò Ɠ¹¹Ɠ…ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁνƓ¾Â Ź¿•ƓÀÁ·¾ĴÅÁÂƓÁ´Ä´Ì¼¶´¹ÅƓϞ¶ÂÑƓÀÂÌÏ Ɠ¼ƓÂÁ´ƓÄ´»µÆÈ´¹ÅƓøƓ¸´¶ ¿¹Á¼¹ÀƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓϞÅ´µ¼¿¼»¼ÄÆÒϞÏƓÃļƓÁ¹¾ÂÅÂÄÂÀƓÂʹÁÏƓµÂ¿ÏËÂÀƓ Ä´»À¹Ä¹ Ɠ ˵ÂƓ ÃÂʹÀÆƓ »¶¹»¸´Ɠ Ä´»¸Æ¶´¹ÅϞÒƓ Á¹Ɠ ¸ÂƓ µ¹Ϟ¾ÂÁ¹ÊÁÂϞż Ɠ ÊÅÂƓ ÂϞÅ´Á´¶¿¼¶´¹ÅƓ ÐÅÂÅƓ ÃÄÂɹϞϞƓ œƓ ¾´Ê¹ϞŶ¹Ɠ À¸¹¿¼Ɠ ¾Ä´ϞÁ·ÂƓ ·¼·´ÁÅ´Ɠ ÀºÁÂƓ¶»ÒÅÏƓ¶Â»¸ÆËÁνƓ˴ļ¾Ɠþ´ƓÂÁƓÁ¹ƓÁ´¸ÆÅ ƓÂÁƓÁ¹ÃÄ»ĴʹÁ Ɠ šƓ ¾Â·¸´Ɠ ÀÎƓ ¹·ÂƓ Á´¸ÆƓ¶´¹À Ɠ ÅÂƓ º¹Ɠ Ϟ´À¹Ɠ ¾Â¿¼Ê¹ϞŶÂƓ ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ Ä´Ϟ ß¹¿Ò¹ÅϞÒƓÃÂƓµÂ¿Ï˹½ƓÿÂÌ´¸¼Ɠö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ¼Ɠ˴ļ¾ƓϞÅ´Á¶¼Å ϞÒƓÃÄ»ĴÊÁÎÀ Ɠ¦´¾Ɠ¼Ɠ¿Æʹ¶Â¹Ɠ¸´¶¿¹Á¼¹ƓÄ´ϞüĴ¹ÅƓ»¶¹»¸ÆƓ¸ÂƓŹÈƓÃÂÄ Ɠ þ´Ɠ ÂÁ´Ɠ Á¹Ɠ ϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ ¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓ ÃÄ»ĴÊÁ½ Ɠ ÊŵÎƓ ÂÁÂƓ À·¿ÂƓ ¶Î½Å¼ƓÁ´ÄÆºÆ ¤¹»Æ¿ÏÅ´ÅÎƓ ʼϞ¿¹ÁÁÎÈƓ Ä´ϞʹŶƓ þ´»Î¶´ÑÅ Ɠ ÊÅÂƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ ¾Ä´ϞÁ·ÂƓ ·¼·´ÁÅ´Ɠ ¶Â¶Ϟ¹Ɠ Á¹Ɠ ¸ÁÂĸÁ´Ɠ Á´Ɠ Á¹½Ɠ ¶Î¸¹¿ÒÑÅϞÒƓ ¾´¾¼¹ ÅÂƓµÂ¿Ï˼¹Ɠ…µ¿ÒÀµÂʾ¼• Ɠ¢Á¼ƓÃÂȺ¼ƓÁ´Ɠ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ÁιƓÒʹ½¾¼ ƓÁÂƓ ˚̀˰́˸˲˰̏ ́˼˵̀̂̌ 319

ªÂË Ɯ Ɯžµ·¼Ä¼ ¿ÁÄÅÏƔƒ¿µÄĵqÄ·ºÅ¼¿ÁÄÅϓƔ¹¾ʙƔ»·º»¹Ɣ ¸¾µ·ÀÁ½ƔÂÁľº¹Á·µÅº¾ÏÀÁÄż Ɣœ¾ʙƔ »·º»¹ƔżµƔ§Á¾Àɵ L ~ M Ɣœ¾ʙƔ»·º»¹Ɣ·Ɣ ˼ÃÁʍÁ¿Ɣ¹¼µÂµ»ÁÀºƔ¿µÄÄƔ p MȻ)Ɣ L ~ M 

ÆƓ¥Â¿ÁƓÉ´ƓÐżƓÒʹ½¾¼ƓÀ´¿¹ÁϾ¼¹ Ɠ´Ɠ»¸¹ϞÏƓÃÂʹÀÆ ÅÂƓϞÄ´¶Á¼ÀÎƓϞƓÄ´» À¹ÄÂÀƓ»¶¹»¸Î ƓŸ¸¼ÁϞŶ¹ÁÁ´ÒƓþ´Ɠ»¶¹»¸´ƓÐÅ·ÂƓżô ƓÆƓ¾ÂÅÂĽƓÀÎƓ¸¹ Å´¿ÏÁÂƓÀº¹ÀƓ¼ÈƓϞÇÂÅ·ĴǼĶ´ÅÏ ƓrƓÐÅÂƓ›¹Å¹¿Ï·¹½»¹ Ɠ˰Ɠ¸¹½ϞŶ¼ Ź¿ÏÁ ƓÀÎƓ¶Ϟ¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓ¶¼¸¼ÀƓÁ´Ɠ¹¹Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓŹÀÁιƓ¼ƓϞ¶¹Å¿Î¹ƓÃÒÅ Á´ Ɠ¢¸¼ÁƓ¼»Ɠ¿ÆÊ˼ÈƓÃÂÄÅĹŶƓ»¶¹»¸ÎƓ›¹Å¹¿Ï·¹½»¹ ƓÿÆʹÁÁνƓϞƓàÀÂÌÏÑƓ¼ÁŹÄǹÄÂÀ¹ÅÄ´Ɠµ¿¼ºÁ¹·ÂƓ˰˲ ¸¼´Ã´»ÂÁ´ƓϞƓµ´»Â½ƓƓÀƓÁ´ƓÂϞ Á¶¹ƓÅĹÈƓŹ¿¹Ϟ¾ÂöƓµϞ¹Ä¶´ÅÂļ¼Ɠ˴´ÆÁÅ ©Âþ¼ÁϞƓšÄ¼»ÂÁ´ ƓÃļ ¶¹¸¹ÁƓÁ´ƓļϞ Ɠ ϵ Ɠ«ÅµÎƓÃĶ¹Ä¼ÅÏ ƓϞ¶Ò»´ÁÎƓ¿¼ƓÐżƓ¸¹Å´¿¼Ɠö¹ÄÈ ÁÂϞżƓ ϞƓ ¾ÂÁ¶¹¾É¼¹½ Ɠ Ϟ¸¹¿´¿¼Ɠ µÂ¿¹¹Ɠ Ϟ¶¹Ä˹ÁÁÆÑƓ ! À¸¹¿ÏƓ ļϞ Ɠ  Ɠ ¼¸ÄÂϞŴżʹϞ¾¼Ɠ Ä´¶Á¶¹ϞÁνƓ Ë´ÄƓ ж¿ÑɼÂÁ¼Ä¶´ÅÏƓ Á¹Ɠ µÆ¸¹Å Ɠ ¹·ÂƓ Ϟ ϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ Á¹Ɠ µÆ¸¹ÅƓ À¹ÁÒÅÏϞÒ Ɠ £ÂÐÅ ÀÆƓ Á´Ɠ ¹·ÂƓ ö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ ¼Ϟ¾ÆϞϞŶ¹Á ÁÂƓÁ´¿Âº¼¿¼ƓÀ´¿Î¹Ɠ¶Â»ÀÆ̹Á¼Ò Ɠ¸´ ¿¼Ɠ¾´¾ƓµÎƓ¼ϞȸÁνƓſʾ Ɠœ¼»Æ´¿Ï ÁÂƓ¶ƓϞ´ÀÂÀƓÁ´Ê´¿¹ƓÐÅÂƓ¶Î·¿Ò¸¼ÅƓ¾´¾Ɠ À¹¿¾´ÒƓÄÒµÏƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓ˴ļ¾´ Ɠ ªÂË Ɯ Ɯ¦º»Æ¾ÏŵÅƔɼÇÃÁ·Á¸ÁƔ¿Á- ž´¿¹¹Ɠ ÂÁ´Ɠ Ä´»¶¼¶´¹ÅϞÒƓ ¶Ɠ ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ ¹º¾¼ÃÁ·µÀ¼ʙƔʍÁÀ·ºʍż·ÀÎÈƔÂÃÁɺÄ- ÁιƓÒʹ½¾¼ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÁ´Ê¼Á´ÑÅƓÄ´Ϟż Ɠ ÄÁ·ƔÀµƔ™ºÅº¾Ï¸º½»º ¼Ɠ ¶Ϟ¾ÂĹƓ ¾´º¸´ÒƓ ¼»Ɠ Á¼ÈƓ ÃļµĹŴ 320 

 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

¹ÅƓÄ´»À¹Ä ƓϞÄ´¶Á¼ÀνƓϞƓÄ´¸¼ÆϞÂÀƓ»¶¹ »¸Î Ɠ ˰»¶¹ϞÅÁ Ɠ ÊÅÂƓ Ä´»À¹ÄƓ ¾ÂÁ¶¹¾Å¼¶ ÁÎÈƓÒʹ¹¾Ɠ¶Ϟ¹·¸´ƓϞÂÃÂϞÅ´¶¼ÀƓϞƓ·¿Æµ¼ Á½ƓϞ¿ÂÒƓ¸ÁÂĸÁ·ÂƓǿѼ¸´Ɠº¼¸¾Â ϞżƓ¼¿¼Ɠ·´»´ Ɠ¡Á´Ê¼Å ƓÿÆʹÁÁνƓĹ »Æ¿ÏÅ´ÅƓ Ϟ¶¼¸¹Å¹¿ÏϞŶƹÅƓ ÂƓ ÅÂÀ Ɠ ÊÅÂƓ ¶Ɠ ´ÅÀÂϞǹĹƓ¾Ä´ϞÁ·ÂƓ·¼·´ÁÅ´ƓϞ¶Â½ϞŶ´Ɠ ÿÂÅÁÂϞÅÏ ƓŹÀùĴÅÆÄ´ƓÃÂÊżƓÁ¹ƓÀ¹ ÁÒÑÅϞÒƓϞƓ·¿Æµ¼Á½ ƓÂÁ´ƓÃÂÊżƓ¶ϞÒƓ¸ ÁÂĸÁ´Ò ˵´Ɠ ÃÂÄÅĹŴÈƓ ›¹Å¹¿Ï·¹½»¹Ɠ ¶Ɠ ¸¿¼Á Á¶¿Á¶ÎÈƓ ¸¼´Ã´»ÂÁ´ÈƓ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ ϞÀ ƓļϞ Ɠ ϵƓ¶¼¸Á ƓÊÅÂƓ»¶¹»¸´ƓŹÄÒ ¹ÅƓ¶¹Ì¹ϞŶÂƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ¾´¾Ɠ¶Ϟ¹·¸´Ɠ ÃļϞȸ¼ÅƓ Á´Ɠ »´¾¿ÑʼŹ¿ÏÁÎÈƓ ÐÅ´ ôÈƓ º¼»Á¼ Ɠ £Ä¼Ɠ Ƹ´¿¹Á¼¼Ɠ ÂÅƓ ɹÁÅÄ´Ɠ ªÂË Ɯ Ɯ§ Ɣ˜ Ɣʈº·µʍ¼À ·Ä´¶¼Å´É¼ÒƓ ÂϞ¿´µ¹¶´¹Å Ɠ ¼Ɠ ÿÆÊ´¹ÅϞÒ Ɠ ÊÅÂƓ»¶¹»¸´ƓϞµÄ´Ϟζ´¹ÅƓµ¿ÂÊ¾Æ ˵´Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓ ÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÎÈƓ ÇÂÅ·ĴǼÒÈƓ »¶¹»¸Á·ÂƓ Á¹µ´Ɠ µÎ¶´¹ÅƓ¶¼¸Á ƓÊÅÂƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓ»¶¹»Ɠ¸Âʾ¼ƓÀ¼·´ÑÅ ƓÅ Ɠ¹ ƓÀ¹ÁÒÑÅƓϞ¶ÂÑƓÒÄ ¾ÂϞÅÏ Ɠž¹¿ÂƓ¶ƓÅÂÀ ƓÊÅÂƓ¶Ɠȸ¹ƓÃĹ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¶Ɠ¾Ä´ϞÁνƓ·¼·´ÁÅƓÁ¹¾ÂÅ ÄιƓ»¶¹»¸ÎƓϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓÁ¹ÆϞŽʼ¶ÎÀ¼ƓÅ ƓϞº¼À´ÒϞÏ ƓÄ´»Â·Ä¹¶´ÑÅϞÒ Ɠ Å ƓÄ´Ϟ˼ÄÒÒϞÏ ƓÂϞÅζ´ÑÅ ƓÅ Ɠ¹ ƓÃÆ¿ÏϞ¼ÄÆÑÅ Ɠµ¿¹Ϟ¾Ɠ¼ÈƓĹ·Æ¿ÒÄÁÂƓÀ¹ÁÒ ¹ÅϞÒƓļϞ Ɠ Ɠ˵¹ƓÃÂƓϞ¼ÁÆϞ¼¸¹ Ɠ¾ÂÁ¹ÊÁ ƓÁÂƓ¾Â¿¹µ´Á¼ÒƓ¶Ã¿Á¹ƓĹ ·Æ¿ÒÄÁι Ɠ¦´¾¼¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓÁ´»Î¶´ÑÅƓɹǹ¼¸´À¼ «¹¿Â¶¹¾ Ɠ¾ÂÅÂÄνƓùĶÎÀƓÃÂÁÒ¿ƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓÃļʼÁÆƓÐÅ·ÂƓÒ¶ ¿¹Á¼ÒƓ¼ƓÂüϞ´¿ƓÀ¹È´Á¼»ÀƓÃÆ¿ÏϞ´É¼¼Ɠ»¶¹»¸ ƓrƓÂŹʹϞŶ¹ÁÁνƓÄ´¸¼Â Ǽ»¼¾Ɠ¥¹Ä·¹½Ɠ ¹¶´¾¼Á ƓÂÁƓÄ´µÂÅ´¿Ɠ¶Ɠ˵¼ºÁ¹ÀƓ˵¶·Âĸ¹ Ɠ¹Á¹Ä´É¼ÒƓ ÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ ¶Ɠ ҸĹƓ ¼¸¹ÅƓ Á¹ÃĹ ÄζÁ Ɠ ¼Ɠ ¼»¿ÆʹÁ¼¹ Ɠ ¸ÂȸÒƓ ¸ÂƓϞ¿ÂÒƓϞ¿´µÂ¼ÂÁ¼»Â¶´ÁÁ·ÂƓ ¶¹Ì¹ϞŶ´Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓ·¹¿¼Ò Ɠ ¶Â»µÆº¸´¹ÅƓ ¹·ÂƓ ´ÅÂÀÎ Ɠ ¢Á¼Ɠ ŹÄÒÑÅƓ п¹¾ÅÄÂÁÎ Ɠ ¼Ɠ ϞŸ´Ɠ ϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ ÃÄ»ĴÊÁ½ Ɠ ¨Â ÅÂÁÎƓµÎϞÅÄÂƓ…¶ÎÃÄη¼¶´Ñŕ Ɠ ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ ÂÈ¿´º¸´¹ÅϞÒ Ɠ п¹¾ ÅÄÂÁÎƓ ÃÂϞŹùÁÁÂƓ ¶Â»¶Ä´ Ì´ÑÅϞÒƓ Á´Ɠ Ϟ¶Â¼Ɠ À¹ϞÅ´ Ɠ ϞĹ ªÂË Ɯ Ɯʉü·µʙƔ¶¾ºÄʍµƔɺǺ¼¹Î ˚̀˰́˸˲˰̏ ́˼˵̀̂̌ 321

ªÂË Ɯ Ɯ žµ·¼Ɣļ¿ÁÄÅÏƔ Ä·ºÅ¼Ɣ¿ÁÄżƔɺǺ¼¹ƔÁÅƔºüÁ¹µƔʍÁ¾º¶µÀ¼½Ɣ ¼ÈƔ¶¾ºÄʍµ

¸´ƓϞÁ¶´ƓϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓÁ¹ÃÄ»ĴÊÁ½Ɠ¼Ɠ»´Ã¼Ä´¹ÅƓ¼»¿ÆʹÁ¼¹ Ɠ¦Â·¸´ƓÂÁÂƓ ÂÃÒÅÏƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓÁ´·Ä¹¶´ÅÏƓÐÅÂÅƓϞ¿Â½ Ɠ¼Ɠɼ¾¿Ɠ»´Àξ´¹ÅϞÒ Ɠ£Â¿ÆÊ´¹Å ϞÒƓϞ¶Â¹·ÂƓĸ´Ɠ¸¶ÆÈÅ´¾ÅÁνƓ¸¶¼·´Å¹¿Ï Ɠ¢¾´»´¿ÂϞÏ ƓÊÅÂƓùļ¸Ɠ¾Â¿¹ µ´Á¼½ƓÅ´¾¼ÈƓ»¶¹»¸Ɠ¸ÁÂƓ»Á´ÊÁÂƓϞ¶Ò»´ÁƓϞƓ¼ÈƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏÑ Ɠ¼ƓÐÅÂƓû¶Â ¿Ò¹ÅƓ¼Ϟÿϻ¶´ÅÏƓ¼ÈƓ¶Ɠ¾´Ê¹ϞŶ¹Ɠ¼Á¸¼¾´ÅÂÄ´ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓļϞ Ɠ ˲´¾Ɠ ƺ¹Ɠ µÎ¿ÂƓ ÆÃÂÀÒÁÆÅ Ɠ Á´Ɠ ÃÂϞ¿¹¸Á¹ÀƓ ÐŴùƓ º¼»Á¼Ɠ »¶¹»¸´Ɠ ϞµÄ´Ϟζ´¹ÅƓµ¿ÂÊ¾Æ Ɠ´ƓÒ¸ÄÂƓÃļƓÐÅÂÀƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓÁ´ƓÀ¹ϞŹ Ɠ˴ÎƓÁ´»Î ¶´¹ÀƓÅ´¾¼¹Ɠµ͹¾ÅÎƓÿ´Á¹Å´ÄÁÎÀ¼ƓÅÆÀ´ÁÁÂϞÅÒÀ¼ Ɠ¦¹ÄÀ¼ÁƓÃļϞÈ ¸¼ÅƓÂÅƓÅ· ƓÊÅÂƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ´À ƓÁ´µ¿Ñ¸´¶Ë¼ÀƓ¼ÈƓ¶ƓϞÅ´ÄιƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃÎ Ɠ ÂÁ¼ƓÁ´ÃÂÀ¼Á´¿¼Ɠ¸¼Ϟ¾¼Ɠÿ´Á¹Å Ɠ…©´µµ¿•ƓŹùÄÏƓÇÂÅ·ĴǼÄƹÅƓ¼ÈƓϞƓ ¶ÎϞ¾¼ÀƓÄ´»Ä¹Ë¹Á¼¹À

ªÂË Ɯ Ɯ§ÇºÃ¼ÊºÄʍµʙƔ¾µÀºÅµÃÀµʙƔÅÆ¿µÀÀÁÄÅÏƔ³½¶º¾¾Ɣ ƔªÁÅÁƔÁ¶ ĺ÷µÅÁü¼Ɣ5'7,Ɣ˜Ã¼»ÁÀµ

322 

ªÂË Ɯ Ɯ¥¾µÀºÅµÃÀµʙƔÅÆ¿µÀÀÁÄÅÏƔ,%"Ɣ ƔƒʉÁ¾ÏÉÁ“ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“ 12. ˭˲˾˻̎̆˸̏ ˷˲˵˷˴

ªÂË Ɯ Ɯ¥¾µÀºÅµÃÀµʙƔÅÆ¿µÀÀÁÄÅÏƔ ,%"Ɣ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“

ªÂË Ɯ Ɯ¨Æ¿µÀÀÁÄÅÏƔ,%"ƔƔƒ³Äʍ¼¿Áē ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔ ƒ«µ¶¶¾“

ªÂË Ɯ Ɯ¥¾µÀºÅµÃÀµʙƔÅÆ¿µÀÀÁÄÅÏƔƒ¢Æõ·º½“ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“

ªÂË Ɯ Ɯ¥¾µÀºÅµÃÀµʙƔÅÆ¿µÀÀÁÄÅÏƔ+ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“ ˚̀˰́˸˲˰̏ ́˼˵̀̂̌ 323

ªÂË Ɯ Ɯ¨Æ¿µÀÀÁÄÅÏƔƒʉÁ˵ʼ½Ɣ¸¾µ»“ ƔªÁÅÁƔʍÁÄ¿¼ÊºÄʍÁ¸ÁƔź¾ºÄʍÁµƔƒ«µ¶¶¾“

¡´·´¸¾´Ɠ ÿ´Á¹Å´ÄÁÎÈƓ ÅÆÀ´ÁÁÂϞŹ½Ɠ ¶Ɠ ÅÂÀ Ɠ ÊÅÂƓ ÂÁ¼Ɠ ÂʹÁÏƓ Ä´»Á µĴ»ÁÎ Ɠ¨¼»¼¾ ŹÂĹż¾ƓϞ¾´»´¿ƓµÎ ƓÊÅÂƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ»¶¹»¸´ƓrƓË´Ä ƓÅÂƓ ϞµÄ´Ϟζ´¹ÅƓ ÂÁ´Ɠ ϞƓ Ϟ¹µÒƓ ¶¹Ì¹ϞŶÂƓ Ϟ¼ÀÀ¹ÅļÊÁ Ɠ ¼Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ ¶Ϟ¹Ɠ ÿ´ Á¹Å´ÄÁιƓ ÅÆÀ´ÁÁÂϞżƓ ¸Â¿ºÁÎƓ µÎÅÏƓ ϞǹļʹϞ¾¼À¼Ɠ ϞƓ Ò¸ÄÂÀƓ ¶Ɠ ɹÁ ÅĹƓļϞ Ɠ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓÅ´¾ƓÃÂʹÀÆ ÅÂƓµÎ¶´¹ÅƓÁ¹Ɠ¶Ϟ¹·¸´ƓÃÂĽƓ¶Â» Á¼¾´ÑÅƓ¶¹ϞÏÀ´Ɠ»´ÀÎϞ¿Â¶´ÅιƓ¾ÄÆ·¿Î¹ƓÇÂÄÀÎƓļϞ Ɠ q Ɠ˵ÂƓ ÐÅÂƓ¹Ì¹ƓÁ¹Ɠß¹¿ƓÇ´ÁÅ´»¼¼ƓÃļĸÎƓ¶ÂÅƓÿ´Á¹Å´ÄÁ´ÒƓÅÆÀ´ÁÁÂϞÅÏƓ ˴ÆÄ´¶¹½ƓļϞ Ɠ Ɠ¥ Ɠ¾´»´¿ÂϞÏƓµÎ ƓϞǹļʹϞ¾Â½Ɠ»¶¹»¸ÎƓ·´»Ɠ¼»µ¼ ĴŹ¿ÏÁÂƓ ÆŹ¾´¹ÅƓ ¶Ɠ ¸¶ÆÈƓ Á´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÈ Ɠ ´Ɠ ¶Ɠ ÂϞÅ´¿ÏÁÎÈƓ rƓ Á¹ÅƓ ļϞ Ɠ  Ɠ˵ÆƓ¼ ƓÁ´¾ÂÁ¹É Ɠ´ÃÂǹ»ƓrƓÅÆÀ´ÁÁÂϞÅÏƓ+$ ƓϵƓ˲Â˴ʼ½Ɠ¿´»Ɠ ļϞ Ɠ  Ɠ ˲´¾Ɠ »¶¹»¸´Ɠ À·¿´Ɠ ÂÄ·´Á¼»Â¶´ÅÏƓ ¶Â¾ÄÆ·Ɠ Ϟ¹µÒƓ ¶ÂÅƓ Å´¾ÆÑƓ ¾Ä´ϞÂÅÆ ƓϞµÄ´Ϟζ´ÒƓ·´»Ɠ¦ÆÅƓÁ¹ÅƓÁ¼¾´¾¼ÈƓ´ÄŹǴ¾Å¶ ƓÐÅÂƓĹ´¿ÏÁ´ÒƓ ÇÂÅ·ĴǼÒƓÁ¹µ´ ƓœƓɹÁÅĹƓÐÅ·ÂƓ´ºÆÄÁ·ÂƓϞÂÂÄƺ¹Á¼ÒƓ¶¼¸¹ÁƓÂϞÅ´ žƓ»¶¹»¸ÎƓrƓ¹¹ƓҸĠƓÂÁÂƓÁ´·Ä¹¶´¹ÅƓ¼ƓÂϞ¶¹Ì´¹ÅƓµ¿ÂÊ¾Æ Ɠ¨¼»¼¾´Ɠ Ϟ»¸´Á¼ÒƓÐÅ·ÂƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓÊƸ´Ɠ´ÄȼŹ¾ÅÆÄÎƓþ´ƓÁ¹ƓÒϞÁ´ƓrƓ´Ϟ ÅÄÂǼ»¼¾´ÀƓ¹ϞÅÏƓÁ´¸ƓʹÀƓÄ´µÂÅ´ÅÏ

˚̀˰̂˺˸˹́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

š¥¶›Ÿž¨Ɠ¿´Å ƓALBEDOƓµ¹¿¼»Á´ƓrƓ¶¹¿¼Ê¼Á´ ƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼»ÆÑÌ´ÒƓÄ´ϞϞ¹¼¶´ ÑÌÆÑƓ¼¿¼ƓÂÅÄ´º´Å¹¿ÏÁÆÑƓϞÃÂϞµÁÂϞÅÏƓö¹ÄÈÁÂϞżƓŹ¿´ ƓœÎÄ´º´¹ÅϞÒƓ ¾´¾Ɠ¸Â¿ÒƓô¸´Ñ̹·ÂƓÞ´Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¼¿¼ƓÊ´ϞÅ¼É ƓÂÅÄ´º¹ÁÁ´ÒƓö¹ÄÈ ÁÂϞÅÏÑƓŹ¿´ Ɠ¤´»¿¼Ê´ÑÅƓÁ¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ¶¼¸Â¶Ɠ´¿Ïµ¹¸Â ¤ËÌÂÇÇÈÀLj»ÅÖ¼À¿È Ɠ¼¿¼ƓŻƼÀÊÌȽÈLj»ÅÖ¼À¿Â ƓϞ¶ô¸´Ñ̹¹ƓϞƓ¾ÂÐÇǼ ɼ¹ÁÅÂÀƓ¸¼ÇÇÆ»Á·ÂƓÂÅÄ´º¹Á¼Ò ƓrƓÐÅÂƓÂÅÁÂ˹Á¼¹ƓÞ´ ƓÄ´ϞϞ¹ÒÁÁ·ÂƓ ÿÂϞ¾¼ÀƓп¹À¹ÁÅÂÀƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ¶ÂƓ¶Ϟ¹ÈƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÈ Ɠ¾Ɠô¸´Ñ̹ÀÆƓÁ´Ɠ Á¹·ÂƓÃÂÅÂ¾Æ ƓŸϞ¿¼Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÂϞ¶¹Ì´¹ÅϞÒƓ¼ƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÅϞÒƓ¶¹Äż¾´¿ÏÁ ƓÅÂƓ Å´¾Â¹Ɠ¼ϞżÁÁ¹Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÁÂÄÀ´¿ÏÁÎÀ Ɠ˵ÂÄÀ´¿ÏÁ¹Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓʼ ϞÅ·ÂƓϞÁ¹·´ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ¾¿ÂƓ Ɠ´Ɠ¸Ä¹¶¹ϞÁ·ÂƓÆ·¿ÒƓrƓ¾¿ÂƓ ¡Á´Ê¹Á¼¹Ɠ ´¿Ïµ¹¸ÂƓ »´¶¼Ϟ¼ÅƓ ÂÅƓ Ϟù¾ÅÄ´Ɠ ô¸´Ñ̹·ÂƓ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ ¼Ɠ ÂÅƓ Ϟ¶Â½ϞŶƓö¹ÄÈÁÂϞż Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓŸ¹¿ÏÁÂƓ¼»À¹ÄÒÑÅƓ´¿Ïµ¹¸ÂƓ¸¿ÒƓÄ´»ÁÎÈƓ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ ¸¼´Ã´»ÂÁ¶Ɠ ÂÃżʹϞ¾Â¹ Ɠ Æ¿ÏÅĴǼ¿¹Å¶¹ Ɠ ¼ÁÇÄ´¾Ä´Ϟ Á¹ Ɠø¸¼´Ã´»ÂÁ¶Ɠ¶¼»Æ´¿ÏÁ¹ ƓÇÂÅ·ĴǼʹϞ¾Â¹Ɠ¼Ɠ¸´º¹Ɠ¸¿ÒƓŸ¹¿Ï ÁÎÈƓ¸¿¼ÁƓ¶Â¿ÁƓÀÂÁÂÈÄÂÀ´Å¼Ê¹Ϟ¾Â¹Ɠ´¿Ïµ¹¸Â œƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ƓÊ´ϞÅÂƓ¼ϞÿϻÆÑÅƓ¾ÀÈÆÀÌÊÂÑÀËÄÈÀ Ɠ¼¿¼ƓÉÅÈËÄÈÀ Ɠ´¿Ïµ¹ ¸ÂƓrƓÂÅÁÂ˹Á¼¹ƓÂϞ¶¹Ì¹ÁÁÂϞżƓÆƓ¡¹À¿¼ ƓϞ»¸´¶´¹À½Ɠÿ´Á¹Å½Ɠ¶ƓÿÁ½Ɠ Ç´»¹ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¹¹Ɠµ¿¹Ϟ¾´ Ɠ¾ƓÂϞ¶¹Ì¹ÁÁÂϞż Ɠ¾ÂÅÂÄÆÑƓϞ»¸´¿ƓµÎƓÿÂϞ¾¼½Ɠ´µϞ ¿ÑÅÁÂƓµ¹¿Î½ƓоĴÁƓÅ·ÂƓº¹ƓÄ´»À¹Ä´ ƓÊÅÂƓ¼Ɠÿ´Á¹Å´ ƓÂÅÁ¹Ϟ¹ÁÁνƓÁ´Ɠ¹¹ƓÀ¹ ϞÅÂƓ¼ƓÄ´Ϟÿº¹ÁÁνƓùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁÂƓ¿ÆÊÆƓ»Ä¹Á¼ÒƓ¼ƓϞ¿Á¹ÊÁÎÀƓ¿ÆÊ´À Ɠ œ¼»Æ´¿ÏÁ¹Ɠ·¹ÂÀ¹ÅļʹϞ¾Â¹Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓ˳ÆÁÎƓ Ɠ¡¹À¿¼Ɠ ƓœƓÃļÁɼù Ɠ ·¹ÂÀ¹ÅļʹϞ¾Â¹Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓµÂ¿Ï˹Ɠ¹¸¼Á¼ÉÎƓÊ´ϞżÊÁÂƓ»¹Ä¾´¿Ï Á¹ƓÂÅÄ´º¹Á¼¹ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ·¹ÂÀ¹ÅļʹϞ¾Â¹Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓ±Áɹ¿´¸´ƓϞÃÆÅÁ¼¾Ɠ ¥´ÅÆÄÁ´ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ ϵ‹ ž¿ÒƓÄ´ϞʹŴƓÐÁ¹Ä·¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓµ´¿´ÁϞ´Ɠÿ´Á¹ÅƓ¼ϞÿϻƹÅϞÒƓËÎÀÊÂÑÀËÄÈÀLj»ÅÖ¼À¿ÈƓ´¿Ïµ¹¸ÂƓ›ÂÁ¸´ Ɠ¶¶¹¸¹ÁÁ¹Ɠ¶ƓƓ· Ɠ´À¹Ä¼¾´ÁϞ¾¼ÀƓ´ϞÅÄÂÁ ÀÂÀƓž Ɠ¨ Ɠ›ÂÁ¸ÂÀƓϵqϵ Ɠ±ÅÂƓÂÅÁÂ˹Á¼¹ƓÂÅÄ´º¹ÁÁ·ÂƓ¶Ϟ¹½Ɠÿ´Á¹Å½Ɠ Þ´Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¾Ɠô¸´Ñ̹ÀÆƓÁ´ƓÁ¹¹ƓÃÂÅÂ¾Æ Ɠ›ÂÁ¸Â¶Ϟ¾Â¹Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓ¡¹À¿¼Ɠ  ƓÆƓ¿¼Ë¹ÁÁ½Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ˳ÆÁÎƓÂÁÂƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ ƓÆƓþÄÎŽƓµ ¿´¾´À¼Ɠœ¹Á¹ÄÎƓrƓ Ɠ´ƓÆƓþÄÎÅ·ÂƓϞÁ¹·ÂÀƓ±Áɹ¿´¸´ƓrƓ œƓŹÂļ¼ƓùĹÁÂϞ´ƓÄ´ϞϞ¹ÒÁ¼ÒƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¼ϞÿϻƹÅϞÒƓÅ´¾º¹ƓÃÂÁÒ Å¼¹ƓÀ¿ÂÇÂÑÇȾÈLj»ÅÖ¼À¿ÈLjvƓÐÅÂƓÂÅÁÂ˹Á¼¹ƓʼϞ¿´ƓÄ´ϞϞ¹ÒÁÁÎÈƓ¶ÂƓ¶Ϟ¹ƓϞÅÂÄ ÁÎƓÇÂÅÂÁ¶Ɠ¾ƓʼϞ¿ÆƓô¸´Ñ̼ÈƓÇÂÅÂÁ¶ ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 325

š«¬ª¨§¨¦¢±Ÿ«˙š˛Ɯ Ÿž¢§¢°šƜ º Ɯ ¿ Ɯ rƓ ¹¸¼Á¼É´Ɠ ¸¿¼ÁÎ Ɠ ÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ Ä´¶Á´ÒƓϞŸÁ¹ÀÆƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÑƓÀ¹º¸ÆƓɹÁÅÄ´À¼Ɠ¡¹À¿¼Ɠ¼Ɠ¥Â¿ÁÉ´ ƓÅ Ɠ¹ ƓµÂ¿Ï ˽ƓÿÆÂϞ¼Ɠ»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼ÅÎ ƓƓ´ Ɠ¹ ƓǨƓƓϵƓƓ‹ƓƓ¾ÀƓ¶ƓϞ¼ϞŹÀ¹Ɠ˴š¥Ɠ Ɠ · Ɠ ¢µÎÊÁÂƓ ¼ϞÿϻƹÅϞÒƓ ¶Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼Ɠ ÃļƓ ƾ´»´Á¼¼Ɠ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼½Ɠ À¹º¸ÆƓµ͹¾Å´À¼Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓ¼ƓÀ¹º¸ÆƓ»¶¹»¸´À¼Ɠ¶Ɠ¸¶Â½ÁÎÈƓϞ¼Ϟ ŹÀ´È ƓœƓÀ¹º¸ÆÁ´Ä¸ÁÎÈƓ¸Â¾ÆÀ¹ÁÅ´ÈƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ¹¸¼Á¼É´Ɠµ»Á´ Ê´¹ÅϞÒƓ¾´¾Ɠ2Ɠ¼¿¼Ɠ>QƓÂÅƓ´Á·¿ ƓASTRONOMICALLjUNIT ¡´À¹Å¼À ƓÊÅÂƓÅ´¾Â¹ƓÂß¹¿¹Á¼¹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ¹¸¼Á¼ÉÎƓƸ¶¿¹Å ¶ÂÄÒ¹ÅƓ Á¹Ɠ Å¿ϾÂƓ ¿Ñµ¼Å¹¿¹½ Ɠ ÁÂƓ ¼Ɠ µÂ¿Ï˼ÁϞŶÂƓ ÃÄÂǹϞϞ¼ÂÁ´¿ÏÁÎÈƓ ´Ϟ ÅÄÂÁÂÀ¶ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓϞùɼ´¿¼ϞÅÎƓÃÂƓ´ϞÅÄÂÀ¹Åļ¼Ɠ¼Ɠ´ϞÅĸ¼Á´À¼¾¹Ɠß ÃÂʼŴÑÅƓµÂ¿¹¹ƓÅÂÊÁ¹ƓÂß¹¿¹Á¼¹ ƓÁ´ÃļÀ¹ÄƓÅ´¾Â¹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ ¹¸¼Á¼É´Ɠ rƓ ÐÅÂƓ ¼ϞÅÂļʹϞ¾¼Ɠ Ϟ¿Âº¼¶Ë´ÒϞÒƓ ¹¸¼Á¼É´Ɠ ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓ Ä´ϞϞÅÂÒ Á¼½Ɠ¶Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ ƓÄ´¶Á´ÒƓƓϵƓƓ‹ƓƓ¾À Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓÄ´»À¹ÄƓµÂ¿Ï˽Ɠ ÿÆÂϞ¼ƓÂϞ¾Æ¿¼ÄÆÑ̹½ƓÅ Ɠ¹ ƓÀ·Á¶¹ÁÁ½ƓÂĵ¼ÅÎƓ¡¹À¿¼Ɠƺ¹ƓÁ¹ƓÄ´ϞϞÀ´ Åļ¶´¹ÅϞÒƓ¶Ɠ¾´Ê¹ϞŶ¹ƓÐÅ´¿ÂÁ´Ɠ¸¿¼ÁÎ ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÂÁƓ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿ÏÁÂƓÁ¹ÀÁ ·ÂƓ¼»À¹ÁÒ¹ÅϞÒƓϞÂƓ¶Ä¹À¹Á¹ÀƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓ¶Â»ÀÆ̹Á¼½ƓϞÂƓϞÅÂÄÂÁÎƓ¸ÄÆ ·¼ÈƓÿ´Á¹Å Ɠ¤´»ÆÀ¹¹ÅϞÒ ƓøƓ…Âĵ¼Å½Ɠ¡¹À¿¼•Ɠ¼À¹¹ÅϞÒƓ¶Ɠ¶¼¸ÆƓÁ¹ƓÅÄ´¹¾Å ļÒƓɹÁÅÄ´Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¡¹À¿Ò Ɠ´ƓÅÄ´¹¾ÅÂļÒƓµ´Ä¼É¹ÁÅÄ´ƓɹÁÅÄ´ƓÀ´ϞϞÎƓϞ¼ ϞŹÀÎƓ¡¹À¿Òr˳ÆÁ´ ˲ÄÂÀ¹ƓÅ· ƓϞÅÄ·ÂƓ·Â¶ÂÄÒ ƓÂß¹¿¹Á¼¹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ¹¸¼Á¼ÉÎƓ ¾´¾Ɠ…ϞŸÁ¹·ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼Ò•Ɠź¹ƓÁ¹ƓϞ¶Ϟ¹ÀƓ¶¹ÄÁ Ɠ©ÂÅÒƓµÎƓÃÂÅÂÀÆ ƓÊÅÂƓÃļƓ ¾¹Ã¿¹Ä¶Ϟ¾ÂÀƓ¸¶¼º¹Á¼¼ƓÃÂƓп¿¼ÃϞÆƓϞŸÁ¹¹ƓÃÂƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹ƓǘRǼ Á¹ƓÄ´¶ÁÂƓµÂ¿Ï˽ƓÿÆÂϞ¼Ɠп¿¼ÃϞ´Ɠa Ɠ´ƓÄ´¶ÁÂƓǘRǼƓǨƓALjƓ ƓE ƓÈÂÅÒƓÃļƓ ÐÅÂÀƓ¶¹ÄÁÂƓÄ´¶¹ÁϞŶÂƓǘ RǼƓǨƓ a £Ä¼Ɠ ´¾Ϟ¼ÂÀ´Å¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓ øȸ¹Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓ ¹¸¼Á¼ÉÆƓ Âß¹ ¿ÒÑÅƓ¾´¾ƓÄ´¸¼ÆϞƓ¾ÄƷ¶½ƓÂĵ¼ÅÎ ƓÁ´Ɠ¾ÂÅÂĽƓŹ¿ÂƓÃĹÁ¹µÄ¹º¼ÀÂƓÀ´ ¿Â½Ɠ À´ϞϞÎƓ ¶Ɠ ÂÅϞÆÅϞŶ¼¹Ɠ ¶Â»ÀÆ̹Á¼½Ɠ Ϟ¶¹ÄË´¹ÅƓ µÂÄÂÅƓ ¶Â¾ÄÆ·Ɠ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ »´Ɠ ƽ KƓ ϞÆž Ɠ ·¸¹Ɠ KƓ rƓ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓ ÃÂϞÅÂÒÁÁ´ÒƓ ´ÆϞϞ´ Ɠ ±ÅÂƓ Ä´ϞϞÅÂÒ Á¼¹ƓÊÆÅÏƓÀ¹ÁÏ˹ ƓʹÀƓµÂ¿ÏË´ÒƓÿÆÂϞÏƓÂĵ¼ÅÎƓ¡¹À¿¼ Ɠ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ´ÆϞϞ ¶´Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓÃÂϞÅÂÒÁÁ´ÒƓÃļÁÒÅ´Ɠ¾´¾Ɠ¾ÂÁϞÅ´ÁÅ´ ƓÅÂƓ¸¹½ϞŶ¼Å¹¿Ï ÁÂƓÀºÁÂƓÅ´¾º¹ƓϞ¾´»´ÅÏ ƓÊÅÂƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ¹¸¼Á¼É´ƓrƓÐÅÂƓ¼ϞÅÂļʹ Ϟ¾¼ƓϞ¿Âº¼¶Ë´ÒϞÒƓ¹¸¼Á¼É´Ɠ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼½Ɠ¶Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ ƓÄ´¶Á´ÒƓ ƓϵƓƓ¾À ƓšƓµÂ¿ÏË´ÒƓÿÆÂϞÏƓÂĵ¼ÅÎƓ¡¹À¿¼Ɠ¶Ɠ¾´º¸ÆÑƓÐÃÂÈÆƓÁ¹ÀÁ ·ÂƓÂÅ¿¼Ê´¹ÅϞÒƓÂÅƓÐÅ·ÂƓ»Á´Ê¹Á¼Ò §¾´»´ÁÁ¹Ɠ ¶Î˹Ɠ »Á´Ê¹Á¼¹Ɠ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ ¹¸¼Á¼ÉÎƓ ƓϵƓƓ‹Ɠ ‹ƓƓ¾ÀƓµÎ¿ÂƓÿÆʹÁÂƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹ƓÄ´»¿¼ÊÁÎÈƓ¼»À¹Ä¹Á¼½ƓÃÄÂË¿ÎÈƓ¿¹ÅƓ¼Ɠ¶Ɠ Ɠ· ƓÃļÁÒÅÂƓ˴¹º¸ÆÁ´Ä¸ÁÎÀƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÀƓϞÂÑ»ÂÀƓ˴š¥Ɠ¾´¾Ɠ¸ Á´Ɠ¼»ƓÃļ»¶Â¸ÁÎÈƓÃÂϞÅÂÒÁÁÎÈƓ¶ƓϞ¼ϞŹÀ¹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÃÂϞÅÂÒÁÁÎÈƓ ¸¿ÒƓϞÅ´Á¸´ÄÅÁ½ƓÐÃÂȼƓǔ Ɠ±ÅÂƓ»Á´Ê¹Á¼¹ƓĹ¾ÂÀ¹Á¸Â¶´ÁÂƓ¸¿ÒƓ´ϞÅÄ ÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ¶ÎʼϞ¿¹Á¼½ƓÊŵÎƓϞ¸¹¿´ÅÏƓ¼ÈƓ¶»´¼ÀÁÂƓϞÄ´¶Á¼ÀÎÀ¼ Ɠ¼ƓĹ ¾ÂÀ¹Á¸´É¼ÒƓþ´ƓϞÂÈÄ´ÁÒ¹ÅϞÒ

326 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

¢¸Á´¾ÂƓ¸¿ÒƓ¶ÎʼϞ¿¹Á¼ÒƓÅÄ´¹¾ÅÂļ½Ɠÿ¹Å´ƓÀ¹ºÃ¿´Á¹ÅÁÎÈƓ»ÂÁ¸Â¶Ɠ¼Ɠ ¸ÄÆ·¼ÈƓ¶ÎϞ¾ÂÅÂÊÁÎÈƓ¼ϞϞ¿¹¸Â¶´Á¼½ƓÅĹµÆ¹ÅϞÒƓµÂ¿¹¹Ɠ¶ÎϞ¾´ÒƓÅÂÊÁÂϞÅÏƓ ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓ ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ ¹¸¼Á¼ÉÎ Ɠ ÃÂÐÅÂÀÆƓ »Á´Ê¹Á¼¹Ɠ Ɠ ´ Ɠ ¹ Ɠ ÃÂϞÅ ÒÁÁÂƓÆÅÂÊÁÒ¹ÅϞÒƓÃÆŹÀƓŹ¿¹À¹ÅļʹϞ¾¼ÈƓ¼»À¹Ä¹Á¼½ƓϞ¼·Á´¿Â¶ƓÂÅƓϞ´À¼ÈƓ À¹ºÃ¿´Á¹ÅÁÎÈƓ »ÂÁ¸Â¶Ɠ ¼Ɠ Ä´¸¼Â¿Â¾´É¼ÂÁÁÎÈƓ ¼»À¹Ä¹Á¼½Ɠ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼½Ɠ ¸ÂƓ ÿ´Á¹ÅƓ¼Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶ ƓœƓÁ´ϞÅÂÒ̹¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓƓ· Ɠ»Á´Ê¹Á¼¹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹ Ϟ¾Â½Ɠ¹¸¼Á¼ÉÎƓ¼»À¹Ä¹ÁÂƓϞÂƓϞŸÁ¹¾¶´¸Ä´Å¼ÊÁ½Ɠ÷ĹËÁÂϞÅÏÑƓƓÀƓ¼ƓÄ´¶ ÁÂƓƓϵƓƓƓ‹ƓƓÀ Ɠ±ÅÂƓ»Á´Ê¹Á¼¹ƓÀºÁÂƓÁ´»¶´ÅÏƓ…Ź¾Æ̼À• ƓšƓµÂ¿Ï Ë´ÒƓ ÿÆÂϞÏƓ »¹ÀÁ½Ɠ Âĵ¼ÅÎ Ɠ Ǽ·ÆļÄÆÑÌ´ÒƓ ¶Ɠ Á¹µ¹ϞÁ À¹È´Á¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓ Ä´ϞÊ¹Å´È ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓƓϵƓƓ¾ÀƓǨƓ Ɠ´ Ɠ¹ ƓÐÃÂÈ´Ɠǔ ¡œŸ¡ž§š˛ƜœŸ¥¢±¢§šƜrƓµ¹»Ä´»À¹ÄÁ´ÒƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ¶¹¿¼Ê¼Á´ ƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼ »ÆÑÌ´ÒƓÂϞ¶¹Ì¹ÁÁÂϞÅÏ ƓϞ»¸´¶´¹ÀÆÑƓÁ¹µ¹ϞÁÎÀƓµ͹¾ÅÂÀƓ¶µ¿¼»¼ƓÁ´µ¿Ñ ¸´Å¹¿Ò Ɠ¥ÆµÍ¹¾Å¼¶ÁÂƓ¹¹Ɠ»Á´Ê¹Á¼¹Ɠ¶ÂϞÃļÁ¼À´¹ÅϞÒƓ¾´¾Ɠµ¿¹Ϟ¾ƓÆƓÅÂʹÊÁÎÈƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶Ɠ¼¿¼ƓÒľÂϞÅÏƓÆƓÃÄÂÅÒº¹ÁÁÎÈ Ɠ£Ä¼ƓÐÅÂÀƓµ¿¹Ϟ¾Ɠ¸Á·ÂƓ¼ϞÅÂÊ Á¼¾´Ɠƾ´»Î¶´ÑÅƓÃÆŹÀƓ¹·ÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÒƓϞƓµ¿¹Ϟ¾ÂÀƓ¸ÄƷ· ƓÃļÁÒÅ·ÂƓ»´ƓÐÅ´ ¿ÂÁ Ɠ¦´¾¼À¼ƓÐÅ´¿ÂÁ´À¼ƓµÎÊÁÂƓϞ¿Æº´ÅƓϞùɼ´¿ÏÁÂƓøµĴÁÁιƓÁ¹Ã¹Ä¹ À¹ÁÁιƓ»¶¹»¸Î Ɠ¡¶¹»¸ÁÆÑƓ¶¹¿¼Ê¼ÁÆƓϞÁ´Ê´¿´Ɠ¶¶¹¿¼Ɠ¾´¾Ɠƾ´»´Å¹¿ÏƓ¶¼¸¼À ·ÂƓµ¿¹Ϟ¾´ƓÂÃżʹϞ¾¼ÈƓ»¶¹»¸ ƓÁÂƓûº¹ƓÄ´ϞÃÄÂϞÅÄ´Á¼¿¼Ɠ¼ƓÁ´Ɠ¸ÄÆ·¼¹Ɠ¸¼´Ã´ »ÂÁÎƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ˰˲ Ɠ§¨ Ɠ¬¾´¿´Ɠ»¶¹»¸ÁÎÈƓ¶¹¿¼Ê¼ÁƓ¿Â·´Ä¼ÇÀ¼Ê¹Ϟ¾´Ò Ɠ¾´¾Ɠ ¼Ɠ˾´¿´Ɠ¸¹É¼µ¹¿Â¶ ƓœƓ˾´¿¹Ɠ»¶¹»¸ÁÎÈƓ¶¹¿¼Ê¼ÁƓÄ´»ÁÂϞÅÏƓÁ´ƓϵƓ¹¸¼Á¼ÉƓϞÂÂÅ ¶¹ÅϞŶƹÅƓ ¾Ä´ÅÁÂÀÆƓÄ´»¿¼Ê¼ÑƓ¶ƓÞ´ÈƓϞ¶¹Å´ƓÂÅƓ¼»À¹ÄÒ¹À·ÂƓ¼ƓÐÅ´ ¿ÂÁÁ·ÂƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ ƓÄ´»ÁÂϞÅÏƓÁ´ƓƓ»¶¹»¸ÁÆÑƓ¶¹¿¼Ê¼ÁÆƓϞ ÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓÂÅÁÂ˹Á¼ÑƓÞ¶ƓϞ¶¹Å´Ɠ¶Ɠ ϵƓ΋Ɠ ϵƓÄ´»´ ¢µÂ»Á´Ê´ÑÅƓ»¶¹»¸ÁÆÑƓ¶¹¿¼Ê¼ÁÆƓ¿´Å¼ÁϞ¾Â½ƓµÆ¾¶Â½Ɠ…M•ƓÂÅƓ¿´Å ƓMAǟNITUDOƓ¶¹¿¼Ê¼Á´Ɠ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ¶¹ÄÈÁ¹·ÂƓ¾ÆÄϞ¼¶Á·ÂƓ¼Á¸¹¾Ϟ´ƓϞÃÄ´¶´ƓÂÅƓʼϞ¿´ Ɠ˵´ ÃÄ´¶¿¹Á¼¹Ɠ˾´¿ÎƓ»¶¹»¸ÁÎÈƓ¶¹¿¼Ê¼ÁƓµĴÅÁ¹ ƓÅ Ɠ¹ ƓʹÀƓµÂ¿Ï˹Ɠ»Á´Ê¹Á¼¹ Ɠ ŹÀƓϞ¿´µ¹¹Ɠµ¿¹Ϟ¾Ɠµ͹¾Å´ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ»¶¹»¸´Ɠ ½Ɠ»¶¹»¸Á½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓMƓ¶Ɠ ϵƓÄ´»´ƓÒÄʹƓ»¶¹»¸ÎƓ ½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓmƓ¼Ɠ¶Ɠ ϵĿ ϵƓ΋Ɠ ƓÄ´»´ƓÒÄʹƓ »¶¹»¸ÎƓ ½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓm žÄÀÄȼÛǍ þÁÃÀɼÛǍ ¾ÁÇÄÓÄɼƓ M Ɠ ¼¿¼Ɠ ÃÄÂϞÅÂƓ …»¶¹»¸Á´ÒƓ ¶¹¿¼Ê¼Á´• Ɠ ƾ´»Î¶´¹ÅƓÞƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ¶µ¿¼»¼ƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ò ƓÅ Ɠ¹ ƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÀÆÑƓÒÄ ¾ÂϞÅÏƓÁ¹µ¹ϞÁ·ÂƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´ Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ»´¶¼Ϟ¼ÅƓÁ¹ƓÅ¿ϾÂƓÂÅƓĹ´¿ÏÁ½ƓÀÂÌ ÁÂϞżƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓµ͹¾Å´ ƓÁÂƓ¼ƓÂÅƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¸ÂƓÁ¹·Â Ɠ¬¾´¿´Ɠ¶¼¸¼ÀÎÈƓ¶¹ ¿¼Ê¼ÁƓ¶¹¸¹ÅƓÁ´Ê´¿ÂƓÂÅƓ»¶¹»¸Á·ÂƓ¾´Å´¿Â·´Ɠ¼ÃôÄÈ´Ɠ¸ÂƓƓrƓ¾¿ÂƓƓ· Ɠ ¸ÂƓÁ ƓÐ Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓ¶Ϟ¹Ɠ¶¼¸¼ÀιƓ·¿´»ÂÀƓ»¶¹»¸ÎƓ¶Ã¹Ä¶Î¹ƓµÎ¿¼ƓÄ´»µ¼ÅÎƓÁ´Ɠ Ɠ¾¿´ϞϞ¶ƓÃÂƓÒľÂϞż Ɠ§Ɠ»¶¹»¸Ɠ˲¶˴Ɠ›Â¿Ï˽Ɠ˴¹¸¶¹¸¼ÉÎƓµ¿¹Ϟ¾Ɠ¾¿ÂƓM Ɠ ÆƓœ¹·¼ƓrƓ¾¿ÂƓM Ɠ§ƓÂϞµÂƓÒľ¼ÈƓϞ¶¹Å¼¿Ɠ»Á´Ê¹Á¼¹Ɠ¶¼¸¼À½Ɠ»¶¹»¸Á½Ɠ¶¹ ¿¼Ê¼ÁÎƓÂÅļɴŹ¿ÏÁÂƓÆƓ¥¼Ä¼ÆϞ´ƓrƓ¾¿ÂƓq ϵMƓÅ Ɠ¹ ƓÞƓϞ¶¹Å´ƓÂÅƓÁ¹·ÂƓ¶Ɠ ƓÄ´»´ƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓÂÅƓœ¹·¼ Ɠ´Ɠµ¿¹Ϟ¾Ɠœ¹Á¹ÄÎƓ¶ƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓÀÂÀ¹ÁÅÎƓÃÂÊżƓ ¸ÂϞż·´¹ÅƓqϵMƓÅ Ɠ¹ ƓÞƓϞ¶¹Å´ƓÃÂÊżƓ¶ƓƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ ƓʹÀƓÂÅƓœ¹·¼ Ɠ£Â¸ ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 327

ʹľÁ¹À ƓÊÅÂƓ¶¼¸¼À´ÒƓ»¶¹»¸Á´ÒƓ¶¹¿¼Ê¼Á´ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓ¼»À¹Ä¹Á´Ɠ¾´¾ƓÁ¹¶Â ÂÄƺ¹ÁÁÎÀƓ·¿´»ÂÀ ƓÅ´¾Ɠ¼ƓϞƓÃÂÀÂÌÏÑƓŹ¿¹Ϟ¾ÂôƓ¾´¾Ɠ¶Ɠ¶¼»Æ´¿ÏÁÂÀƓ¸¼´Ã´ »ÂÁ¹ƓϞù¾ÅÄ´ ƓÅ´¾Ɠ¼Ɠ¶Ɠ¸ÄÆ·¼ÈƓÇÂÅ·ĴǼʹϞ¾ÂÀ Ɠ§¨ Ɠ˰˲ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ Ɠ ¶ƓÐÅÂÀƓŹÄÀ¼Á¹Ɠ…¶¼¸¼À´Ò•Ɠ´Á·¿ ƓAPPARENTƓ»Á´Ê´¹ÅƓ…Á´µ¿Ñ¸´¹À´Ò• Ɠ…¾´ ºÆÌ´ÒϞҕƓ¼ƓÁ¹Ɠ¼À¹¹ÅƓÂÅÁÂ˹Á¼ÒƓ¾ÂÁ¾Ä¹ÅÁÂƓ¾Ɠʹ¿Â¶¹Ê¹Ϟ¾ÂÀÆƓ·¿´»Æ ž¿ÒƓƸµϞŶ´ƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÒƓ¼»À¹Ä¹Á¼½ ƓÃĶ¹¸¹ÁÁÎÈƓÁ´ƓÄ´»ÁÎÈƓµϞ¹Ä¶´ ÅÂļÒÈƓÃļƓÄ´»ÁÎÈƓ»¹Á¼ÅÁÎÈƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒÈƓ»¶¹»¸ ƓÃƵ¿¼¾Æ¹ÀιƓ¶ƓϞÅ´ÅÏÒÈƓ¼Ɠ ¾´Å´¿Â·´ÈƓ»Á´Ê¹Á¼ÒƓ¶¼¸¼À½Ɠ»¶¹»¸Á½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓµÎÊÁÂƓ¼ϞÃÄ´¶¿¹ÁÎƓ»´Ɠ ÷¿Â̹Á¼¹Ɠ¶Ɠ´ÅÀÂϞǹĹƓ…¶ÎÁ¹Ϟ¹ÁÎƓ»´Ɠ´ÅÀÂϞǹÄƕ œ½ÍÊÇÚÎɼÛǍ þÁÃÀɼÛǍ ¾ÁÇÄÓÄɼǍ , Ɠ ƾ´»Î¶´¹Å Ɠ ¾´¾ÆÑƓ ¶¼¸¼ÀÆÑƓ »¶¹»¸ÁÆÑƓ ¶¹¿¼Ê¼ÁÆƓ ¼À¹¿ÂƓ µÎƓ Ϟ¶¹Å¼¿Â Ɠ ¹Ϟ¿¼Ɠ µÎƓ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ ¸ÂƓ Á¹·ÂƓ Ϟ ϞÅ´¶¿Ò¿ÂƓƓþƓ¼ƓÃļƓÐÅÂÀƓÂÅϞÆÅϞŶ¶´¿ÂƓµÎƓÀ¹º»¶¹»¸Á¹Ɠ÷¿Â̹Á¼¹Ɠ Ϟ¶¹Å´ Ɠ¦´¾¼ÀƓµĴ»ÂÀ Ɠ´µϞ¿ÑÅÁ´ÒƓ»¶¹»¸Á´ÒƓ¶¹¿¼Ê¼Á´ Ɠ¶ƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓ¶¼ ¸¼À½ Ɠû¶Â¿Ò¹ÅƓϞÄ´¶Á¼¶´ÅÏƓ¼ϞżÁÁιƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞżƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓµ͹¾Å¶Ɠ ¶Ɠ»´¸´ÁÁÂÀƓ¸¼´Ã´»ÂÁ¹ƓϞù¾ÅÄ´ «ÅÂƓ¾´Ϟ´¹ÅϞÒƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ¸¼´Ã´»ÂÁ¶ ƓÅÂƓϞÆ̹ϞŶƹÅƓÀÁº¹ϞŶÂƓϞ¼ ϞŹÀƓ»¶¹»¸ÁÎÈƓ¶¹¿¼Ê¼Á ƓÄ´»¿¼Ê´Ñ̼ÈϞÒƓ¶ÎµÂÄÂÀƓ¾ÂÁ¾Ä¹ÅÁ·ÂƓ¸¼´Ã´»Â Á´Ɠ¼»À¹Ä¹Á¼Ò Ɠ£Ä¼ƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼¼Ɠ·¿´»ÂÀƓÁ¹¶ÂÂÄƺ¹ÁÁÎÀƓ¼¿¼ƓʹĹ»ƓŹ¿¹ Ϟ¾ÂÃƓ ¼»À¹ÄÒ¹ÅϞÒƓ ½ÂÁÍ»ÅÖÇ»ÙLj Á½ÀÁ¿Ç»ÙLj ½ÀÅÂÑÂÇ»Ɠ M3 Ɠ £ÂƓ ¼»ÂµÄ´º¹Á¼ÑƓ »¶¹»¸ÎƓ Á´Ɠ µÎÊÁ½Ɠ ÇÂÅÂÿ´ϞżÁ¾¹ Ɠ ÿÆʹÁÁÂÀÆƓ µ¹»Ɠ ¸ÂÿÁ¼Å¹¿ÏÁÎÈƓ Ϟ¶¹ÅÂǼ¿ÏÅĶ Ɠ¼»À¹ÄÒ¹ÅϞÒƓÎÈÌȾʻÎÂÑÀËÄ»ÙLjÁ½ÀÁ¿Ç»ÙLj½ÀÅÂÑÂÇ»LjM- £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓÇÂÅÂÐÀÆ¿ÏϞ¼ÒƓÊƶϞŶ¼Å¹¿ÏÁ´Ɠ¾ƓϞ¼Á¼ÀƓ¿ÆÊ´ÀƓ¼ƓÁ¹ÊƶϞŶ¼ Ź¿ÏÁ´Ɠ¾Ɠ¾Ä´ϞÁÎÀ ƓÁ´ƓÇÂÅÂÿ´ϞżÁ¾¹ƓµÂ¿¹¹ƓÒľ¼À¼ƓʹÀƓÐÅÂƓ¾´º¹ÅϞÒƓ·¿´ »ÆƓÿÆÊ´ÑÅϞÒƓ·Â¿ÆµÎ¹Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¢¸Á´¾ÂƓ¼ƓϞƓÃÂÀÂÌÏÑƓÇÂÅÂÿ´ϞżÁ¾¼ Ɠ¼Ϟ ÿϻÆÒƓÂÄÅÂÈÄÂÀ´Å¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓÐÀÆ¿ÏϞ¼ÑƓ¼Ɠº¹¿ÅνƓϞ¶¹ÅÂǼ¿ÏÅÄ ƓÿÆÊ´ÑÅƓ Å´¾ƓÁ´»Î¶´¹ÀÆÑƓÇÂŶ¼»Æ´¿ÏÁÆÑƓ˾´¿ÆƓ»¶¹»¸ÁÎÈƓ¶¹¿¼Ê¼ÁƓM-3 Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ ÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓϞ¶ô¸´¹ÅƓϞƓ¶¼»Æ´¿ÏÁ½ ¥ÂÃÂϞÅ´¶¿ÒÒƓÒľÂϞżƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´ Ɠ¼»À¹Ä¹ÁÁιƓ¶ƓÄ´»¿¼ÊÁÎÈƓ¸¼´Ã´»Â Á´ÈƓϞù¾ÅÄ´ ƓÀºÁÂƓÆ»Á´ÅÏƓ¹·ÂƓɶ¹Å ƓÂɹÁ¼ÅÏƓŹÀùĴÅÆÄÆƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¹Ϟ¿¼ƓÐÅÂƓ»¶¹»¸´Ɠ¼¿¼Ɠ´¿Ïµ¹¸ÂƓ¹Ϟ¿¼Ɠÿ´Á¹Å´ ƓÂß¹¿¼ÅÏƓϞŹùÁÏƓÀ¹º »¶¹»¸Á·ÂƓ ÷¿Â̹Á¼ÒƓ Ϟ¶¹Å´Ɠ ¼Ɠ ¸ÄÆ·¼¹Ɠ ¶´ºÁιƓ È´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾¼ Ɠ £ÂÐÅ ÀÆƓÄ´»Ä´µÂÅ´ÁÎƓϞÅ´Á¸´ÄÅÁιƓÇÂÅÂÀ¹ÅļʹϞ¾¼¹ƓϞ¼ϞŹÀÎ ƓϞ¸¹Äº´Ì¼¹ƓÂÅƓ ¸¶ÆÈƓ¸ÂƓ¸Ñº¼ÁÎƓ¼ƓµÂ¿¹¹ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ¸¼´Ã´»ÂÁ¶ Ɠ¶ƓÂϞÁ¶ÁÂÀƓÂß¹ ¿Ò¹ÀÎÈƓøµÂÄÂÀƓϞ¶¹ÅÂǼ¿ÏÅĶ Ɠ˵´¼µÂ¿¹¹ƓÃÂÃÆ¿ÒÄÁ´ƓÅĹÈɶ¹ÅÁ´ÒƓϞ¼Ϟ ŹÀ´Ɠ23ƓÆ¿ÏÅĴǼ¿¹Å¶νƓ2HPN>REKHBP ƓϞ¼Á¼½ƓHQBƓ¼Ɠº¹¿ÅνƓ3EOQ>H Ɠ £Ä¼Ɠ ÐÅÂÀƓ º¹¿ÅνƓ ¸¼´Ã´»ÂÁƓ ÂʹÁÏƓ µ¿¼»Â¾Ɠ ¾Ɠ ÇÂŶ¼»Æ´¿ÏÁÂÀÆƓ VƓ΋ƓM-3 Ɠ ´ƓϞ¼Á¼½ƓrƓ¾ƓÇÂÅ·ĴǼʹϞ¾ÂÀÆƓ"LjƓ΋ƓM- Ɠ£Ä¼Ɠ»´Ã¼Ϟ¼Ɠ»Á´Ê¹Á¼½Ɠ»¶¹»¸ÁÎÈƓ ¶¹¿¼Ê¼ÁƓ¶ƓÂß¹¿¹ÁÁÎÈƓ¸¼´Ã´»ÂÁ´ÈƓ…Ǽ¿ÏÅĴȕƓµÎÊÁÂƓ¼ϞÿϻÆÑÅƓÅ´ ¾ÆÑƓÇÂÄÀÆƓM-ƓǨƓϵ ƓVƓǨƓ ƓUƓǨƓ Ɠ¼ƓÅ Ɠà ƓÁ¹ƓÆÃÂÅŵ¿ÒÒƓÃļƓɼÇĹƓ¶¹ÄÈÁ¼½Ɠ ¼Á¸¹¾ϞƓ…M• ƓÃÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ¼ƓÅ´¾ƓÒϞÁ ƓÂƓ¾´¾¼ÈƓ¹¸¼Á¼É´ÈƓ¼»À¹Ä¹Á¼ÒƓ¼¸¹ÅƓĹÊÏ

328 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

˲ÄÂÀ¹Ɠ Ϟù¾ÅÄ´¿ÏÁ ÊƶϞŶ¼Å¹¿ÏÁÎÈƓ Ãļ¹ÀÁ¼¾Â¶ Ɠ ϞÆ̹ϞŶÆÑÅƓ µÂ¿Â À¹ÅÄÎƓrƓ¼ÁŹ·Ä´¿ÏÁιƓÃļ¹ÀÁ¼¾¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ£ÂžƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓÃÄÂϞÆÀ À¼Ä¶´ÁÁνƓÃÂƓ¶Ϟ¹ÀƓ¸¼´Ã´»ÂÁ´ÀƓϞù¾ÅÄ´ Ɠ¸´¹ÅƓ¼ÈÅÈÆÀÌÊÂÑÀËÄÍØLjÁ½ÀÁ¿ÇÍØLj ½ÀÅÂÑÂÇÍƓ M?Ɠ ¼¿¼Ɠ M?KHƓ ¼Ɠ û¶Â¿Ò¹ÅƓ ¹Ϟ¿¼Ɠ ¼»¶¹ϞÅÁÂƓ Ä´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ ¸ÂƓ ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´Ɠ¼ƓϞŹùÁÏƓÀ¹º»¶¹»¸Á·ÂƓ÷¿Â̹Á¼ÒƓ¶ÎʼϞ¿¼ÅÏƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏ ÂµÍ¹¾Å´ Ɠ ¡Á´Á¼¹Ɠ ¶¼¸¼À½Ɠ µÂ¿ÂÀ¹ÅļʹϞ¾Â½Ɠ ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓ û¶Â¿Ò¹ÅƓ ¶Îʼ Ϟ¿¼ÅÏƓÃļȸÒ̼½ƓÂÅƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´ƓÞƓÐÁ¹Ä·¼¼ FƓǨƓ ϵƓ‘ƓqƓĿƓABTƓWq M?YƓœÅ À œÎʼϞ¿¹ÁÁ¹ƓʹĹ»ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¼Ɠ÷¿Â̹Á¼¹Ɠ»Á´Ê¹Á¼¹Ɠ´µϞ¿ÑÅÁ½Ɠ µÂ¿ÂÀ¹ÅļʹϞ¾Â½Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓM?Ɠ¼¿¼ƓM?KHƓ¿¹·¾ÂƓùŶ¹ϞżƓ¶ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ Å Ɠ¹ ƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ»¶¹»¸Î LƓǨƓ ƓĿƓƓĿƓABTWq M ?YƓœÅ ž¿ÒƓ¥Â¿ÁÉ´ƓM?ƓǨƓq Ɠ¼ƓM?ƓǨƓ Ɠ±ÅÂƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞżƓ ¥Â¿ÁÉ´ƓLȸƓǨƓ ϵƓ‘ƓƓœÅƓ¼ƓÞÆƓ¹·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓÆƓ¡¹À¿¼ƓFȸƓǨƓƓœÅ À ˙¨ª¢±§ŸœµŸƜ˙šª¥¢˙¢Ɯ»ÍÊÕ¿Ɯ˞ºÊÅÂ˞ÂƜrƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹ƓŹ¿´ Ɠ»´Á¼À´Ñ ̼¹ƓÃÂƓϞ¶Â¼ÀƓÀ´ϞϞ´ÀƓÃÄÂÀ¹ºÆÅÂÊÁ¹Ɠÿº¹Á¼¹ƓÀ¹º¸ÆƓ»¶¹»¸´À¼Ɠ¼Ɠÿ´ Á¹Å´À¼ Ɠ˲ÂļÊÁ¹¶ÎÀ¼Ɠ¾´Ä¿¼¾´À¼ƓÃļÁÒÅÂƓÁ´»Î¶´ÅÏƓµ͹¾ÅÎƓϞƓÀ´ϞϞ´À¼Ɠ Ãļµ¿¼»¼Å¹¿ÏÁÂƓÂÅƓ Ɠ¸ÂƓ ƓÀ´ϞϞƓ¥Â¿ÁÉ´ƓMȸ Ɠ¢ÅƓÁÂÄÀ´¿ÏÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ ÂÁ¼ƓÂÅ¿¼Ê´ÑÅϞÒƓŹÀ ƓÊÅÂƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¶Ɠ¼ÈƓÁ¹¸Ä´ÈƓÁ¼¾Â·¸´ƓÁ¹Ɠ¸ÂϞż·´¹ÅƓ »Á´Ê¹Á¼½ ƓÁ¹ÂµÈ¸¼ÀÎÈƓ¸¿ÒƓÃÄÂŹ¾´Á¼ÒƓ¶´ºÁ¹½Ë¹½ƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁ½ƓĹ´¾ ɼ¼ƓrƓÃĹ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¿¹·¾Â·ÂƓ¼»ÂÅÂôƓ¶Â¸Âĸ´Ɠ%Ɠ¶Ɠ·¹¿¼½Ɠ%B Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓ µ¹Ϟùʼ¶´¹ÅƓ¸¿¼Å¹¿ÏÁ¹ƓϞ¶¹Ê¹Á¼¹ƓµÎÊÁÎÈƓ»¶¹»¸ Ɠ˰À¹ÁÁÂƓÐżÀƓ¼ƓÂÃĹ ¸¹¿Ò¹ÅϞÒƓ¶¹ÄÈÁÒÒƓ·Ä´Á¼É´Ɠ¼ÈƓÀ´ϞϞÎƓ ϵq ƓMȸ Ɠ˵ÂƓÃÂƓϞÄ´¶Á¹Á¼ÑƓϞƓ ÿ´Á¹Å´À¼ Ɠ¶Âµ̹ƓÁ¹ƓϞÃÂϞµÁÎÀ¼Ɠ¾ƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÂÀÆƓϞ¼ÁŹ»Æ Ɠ¾ÂļÊÁ¹ ¶Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼ƓÁ´ƓÁ´Ê´¿ÏÁÂÀƓÐŴùƓϞ¶Â¹½Ɠº¼»Á¼Ɠ¶Ϟ¹Ɠº¹ƓÄ´»Â·Ä¹¶´ÑÅϞÒƓÁ´ ϞÅ¿Ͼ ƓÊÅÂƓ…Ϟº¼·´ÑŕƓ¶ƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼ÒÈƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓŸ¾¼¹Ɠп¹ À¹ÁÅÎ ƓÁ´ÃļÀ¹ÄƓÅÒº¹¿Î½Ɠ¼»ÂÅÂÃƓ¶Â¸Âĸ´ƓrƓ¸¹½Å¹Ä¼½Ɠ% Ɠ´ƓÅ´¾º¹Ɠ¿¼ ż½ Ɠ±ÅÂƓ¸¹¿´¹ÅƓ¼ÈƓÁ´Ɠ¾ÂÄž¹Ɠ¶Ä¹ÀÒƓÃÂȺ¼À¼ƓÁ´Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ˵¼ºÁÒÒƓ·Ä´ Á¼É´ƓÀ´ϞϞÎƓ¾ÂļÊÁ¹¶ÎÈƓ¾´Ä¿¼¾Â¶ ƓŸ¹¿ÒÑÌ´ÒƓ¼ÈƓÂÅƓÿ´Á¹Å Ɠ¼À¹¹ÅƓ»Á´ ʹÁ¼¹Ɠ¾¿ÂƓƓÀ´ϞϞƓ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ΋Ɠ Mȸ ¦¹ÀùĴÅÆÄ´Ɠ ö¹ÄÈÁÂϞżƓ ¾ÂļÊÁ¹¶ÎÈƓ ¾´Ä¿¼¾Â¶Ɠ µÎÊÁÂƓ Á¹Ɠ ÃŶΠ˴¹ÅƓƓ( Ɠ´ƓÆƓÀÁ·¼ÈƓ¸´º¹Ɠµ¿¼»¾´Ɠ¾ƓƓ( Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓÂÁ¼Ɠ¼À¹ÑÅƓŹÀ Á ¾Ä´ϞÁνƓ¼¿¼Ɠ¸´º¹Ɠ¼ÁÇÄ´¾Ä´ϞÁνƓɶ¹Å Ɠ¢ÅϞѸ´Ɠ¼Ɠ´Á·¿¼½Ϟ¾Â¹ƓÁ´»¶´ Á¼¹ƓÐżÈƓµ͹¾Å¶ƓrLjBROǤNLjDǤARF Ɠ¾ÂÅÂĹƓÁ¹¾ÂÅÂÄιƓ´¶ÅÂÄÎƓùŶ¸ÒÅƓ Á´ƓÄÆϞϞ¾¼½ƓһξƓ¾´¾Ɠ…µÆÄνƓ¾´Ä¿¼¾• Ɠž¿ÒƓÅ´¾¼ÈƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓÈ¿¸ÁÎÈƓ µ͹¾Å¶Ɠ¶¶¹¸¹ÁÎƓÁ¶ιƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁιƓ¾¿´ϞϞÎƓ)ƓqƓ( Ɠ1Ɠq Ɠ(Ɠ¼Ɠ6ƓƓƓ( Ɠ¥¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ¾ÂļÊÁ¹¶ÎÈƓ¾´Ä¿¼¾Â¶ƓLƓZƓqqqϵƓLȸ Ɠ ¢Á¼Ɠ ¼»¿ÆÊ´ÑÅƓ ÐÁ¹Ä·¼ÑƓ »´Ɠ ϞʹÅƓ À¹¸¿¹ÁÁ·ÂƓ Ϟº´Å¼ÒƓ ҸĴ Ɠ ©´Ä´¾Å¹ÄÁ´ÒƓ ¸¿¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ rƓ ¾¿ÂƓ ϵƓ À¿ÁƓ ¿¹Å Ɠ ¡´Å¹ÀƓ Ϟº´Å¼¹Ɠ ÂϞÅ´Á´¶¿¼ ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 329

¶´¹ÅϞÒ Ɠ ¼Ɠ Ä´¶Á¶¹Ϟ¼¹Ɠ µ͹¾Å´Ɠ ø¸¹Äº¼¶´¹ÅϞÒƓ ¸´¶¿¹Á¼¹ÀƓ ¶Îĺ¸¹ÁÁ ·ÂƓп¹¾ÅÄÂÁÁ·ÂƓ·´»´ ƓÃĹÃÒÅϞŶÆÑ̹·ÂƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂÀÆƓϞº´Å¼Ñ Ɠ¢ϞÅÎ ¶´Ò Ɠ¾ÂļÊÁ¹¶Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼ƓÃĹ¶Ä´Ì´ÑÅϞÒƓ¶Ɠ…ʹÄÁιƓ¾´Ä¿¼¾¼• Ɠ£¹Ä¶Î½Ɠ¾Â ļÊÁ¹¶Î½Ɠ¾´Ä¿¼¾ƓµÎ¿ƓµÁ´Äƺ¹ÁƓ¶ƓƓ· Ɠ£ÂϞ¿¹ƓÐÅ·ÂƓÆƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¶ƓàҶ¼¿´ϞÏƓÁ´¸¹º¸´ ƓÊÅÂƓÂϞÅζ˼¹Ɠ¾ÂļÊÁ¹¶Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÂÁ¼ƓÀÁ·Âʼ Ϟ¿¹ÁÁÎ ƓÀ·ÆÅƓ¼·Ä´ÅÏƓÄ¿ÏƓϞ¾ÄÎŽƓÀ´ϞϞÎƓ´¿´¾Å¼¾¼ Ɠ˵ÂƓ߶´Ä¼Å¹¿Ï ÁιƓøϞʹÅÎƓþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓ¼ÈƓÁ¹¸ÂϞÅ´ÅÂÊÁÂƓ¸¿ÒƓĹ˹Á¼ÒƓÃĵ¿¹ÀÎƓ ŹÀÁ·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ žÂƓϞ¹Ä¹¸¼ÁÎƓ ÈƓ·· Ɠ·Ä´Á¼É´ƓÀ¹º¸ÆƓ»¶¹»¸´À¼Ɠ¼Ɠÿ´Á¹Å´À¼Ɠß ϞÅ´¶¿Ò¿´ϞÏƓ¶Ã¿Á¹ƓÂß¹¿¹ÁÁ½ Ɠ˵´¼µÂ¿¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶Á½Ɠÿ´Á¹Å½ƓϞʼŴ¿ ϞÒƓ²Ã¼Å¹Ä ƓÀ´ϞϞ´Ɠ¾ÂÅÂÄ·ÂƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓ¶Ϟ¹·ÂƓ ƓMȸ Ɠ´ƓÁ´¼À¹ÁÏ˼¹ƓϞĹ ¸¼Ɠ¼»¶¹ϞÅÁÎÈƓ»¶¹»¸ƓµÎ¿¼Ɠ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁÂƓ¾ÄÆÃÁ¹¹ƓÂÁ¼Ɠ¼À¹¿¼ƓÀ´ϞϞÆƓ¾¿ÂƓ ƓMȸ Ɠ¢¸Á´¾ÂƓÃÂϞ¿¹ƓϵƓ· ƓµÎ¿¼ƓµÁ´Äƺ¹ÁÎƓо»Âÿ´Á¹ÅÎƓ¶ÂƓÀÁ·ÂƓÄ´»Ɠ À´ϞϞ¼¶Á¹¹Ɠ²Ã¼Å¹Ä´Ɠ¼Ɠµ¿¼»¾¼¹Ɠ¾ƓÁ¼ÀƓÃÂƓÀ´ϞϞ¹ƓÀ¼Á¼ »¶¹»¸Î Ɠ±ÅÂƓÃÂÅŵ ¶´¿ÂƓÅÂÊÁ·ÂƓÂß¹¿¹Á¼ÒƓÃÂÁÒż½Ɠ…»¶¹»¸´•Ɠ¼Ɠ…ÿ´Á¹Å´•ƓÁ´ƓÂϞÁ¶¹ƓǼ»¼ ʹϞ¾¼ÈƓÄ´»¿¼Ê¼½Ɠ¶Ɠ¼ÈƓж¿Ñɼ¼ £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ È´Ä´¾Å¹ÄÁÎÀƓ Ãļ»Á´¾ÂÀƓ »¶¹»¸ÎƓ Ϟ¿Æº´ÅƓ ÃÄÂŹ¾´Ñ̼¹Ɠ ¶Ɠ ¹¹ƓÁ¹¸Ä´ÈƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ Ɠ¼À¹ÁÁÂƓ¼ÈƓÂÅϞÆÅϞŶ¼¹ƓµÎ¿ÂƓÿº¹ÁÂƓ ¶ƓÂϞÁ¶ÆƓÂß¹¿¹Á¼ÒƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠ¥Â·¿´ϞÁÂƓ› Ɠ¤ Ɠ¢ÃùÁ·¹½À¹ÄÆƓ¼Ɠ¸Ä Ɠ Ɠ ÿ´Á¹Å´ƓrƓÐÅÂƓµ͹¾Å Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂÄÂÀƓ»´Ɠ¶ϞÑƓ¹·ÂƓ¼ϞÅÂļÑƓĹ´¾É¼¼ƓÒ¸¹ÄÁ·ÂƓ Ϟ¼ÁŹ»´ƓÁ¹ƓÃļϞȸÒÅƓÁ¼Ɠ¶Ɠ¾´¾ÂÀƓ¶¼¸¹ ƓŸϞ¿¼Ɠº¹ƓÁ´Ɠ¾´¾ÂÀ ¿¼µÂƓÐŴùƓж ¿Ñɼ¼ƓÀÂÌÁÂϞÅÏƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁ·ÂƓϞ¼ÁŹ»´ƓµÎ¿´ƓϞÄ´¶Á¼À´ƓϞÂƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏÑƓ µ͹¾Å´ ƓÅÂƓÂÁƓ¸ÂϞżÁƓÁ´»Î¶´ÅÏϞÒƓ»¶¹»¸Â½ ¤´ϞʹÅÎƓþ´»Î¶´ÑÅ ƓÊÅÂƓ¶Ɠ»¶¹»¸´ÈƓϞƓÀ´ϞϞ½ƓÀ¹Á¹¹Ɠ q ƓMȸƓŹÀ ùĴÅÆÄ´ƓÅ´¾ƓÁ¼»¾´ ƓÊÅÂƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ƓϞƓÆÊ´Ϟż¹ÀƓ¿¹·¾Â·ÂƓ¼»Â ÅÂôƓ¶Â¸Âĸ´ƓÅ Ɠ¹ ƓĹ´¾É¼¼ƓLL ɼ¾¿´ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹ƓÃļϞȸÒÅ Ɠ±ÅÂƓ ¾Ä¼Å¼Ê¹Ϟ¾Â¹Ɠ»Á´Ê¹Á¼¹ƓÀ´ϞϞÎƓ»¶¹»¸ÎƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ·Ä´Á¼É¹½Ɠ¶Â»·ÂÄ´Á¼ÒƓ¶Â ¸Âĸ´ Ɠ¼¿¼ƓÉÊÀ¿ÀÅÈÆLj¦Íƻʻ ƓŸ¸¼ÁϞŶ¹ÁÁÎÀƓ¸Â¿·Â¶Ä¹À¹ÁÁÎÀƓ¼ϞÅÂÊÁ¼ ¾ÂÀƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÀ¹Á¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈƓ»¶¹»¸ƓϞ¿Æº¼ÅƓ¼ÈƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ¹ƓϞº´Å¼¹ Ɠ ¢¸Á´¾ÂƓ¶ƓÃÄÂɹϞϞ¹ƓÐÅ·ÂƓϞº´Å¼ÒƓ¾´º¸´ÒƓÃÄÂÅ»¶¹»¸´ƓÃÄÂȸ¼ÅƓ¾ÂÄž¼½Ɠ ÐÅ´ÃƓ·ÂĹÁ¼ÒƓ¸¹½Å¹Ä¼Ò Ɠ±ÅÂÅƓÅÒº¹¿Î½Ɠ¼»ÂÅÂÃƓ¶Â¸Âĸ´Ɠ¶ϞÅÆô¹ÅƓ¶ƓÅ¹Ä ÀÂÒ¸¹ÄÁÆÑƓĹ´¾É¼ÑƓÃļƓµÂ¿¹¹ƓÁ¼»¾Â½ƓŹÀùĴÅÆĹ ƓʹÀƓ¿¹·¾¼½Ɠ¶Â¸Âĸ Ɠ ÃÂÅÂÀÆƓÊÅÂƓĹ´¾É¼ÒƓϞƓ¸¹½Å¹Ä¼¹ÀƓ!Ɠ ƓLƓǢƓ%BƓ ƓȟƓÃļϞȸ¼ÅƓøƓ¸¹½ϞÅ ¶¼¹ÀƓп¹¾ÅÄÂÀ´·Á¼ÅÁ· Ɠ´ƓÁ¹ƓϞ¿´µÂ·ÂƓ¶»´¼À¸¹½ϞŶ¼Ò Ɠ˵¹ÂµÈ¸¼ÀιƓ¸¿ÒƓ ÐŽƓĹ´¾É¼¼ƓÆϞ¿Â¶¼ÒƓ¶Â»Á¼¾´ÑÅƓ¶Ɠ»¶¹»¸´ÈƓϞƓÀ´ϞϞ½ƓµÂ¿¹¹Ɠ ƓϞ¿Á¹Ê Á½ƓÊÅÂƓ¶Ϟ¹·ÂƓ¶ƓƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ƓÀ´ϞϞÎƓ²Ã¼Å¹Ä´ Ɠ˵ÂƓϞ¸¹Äº´Á¼¹Ɠ¸¹½Å¹Ä¼ÒƓ ¶Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾ÂÀƓ·´»¹ƓÁ¼ÊźÁÂƓ Ɠ ƓϞ·ÂÄ´¹ÅƓÂÁƓµÎϞÅÄÂƓ¼ƓϞ¿´µÂƓ¶¿¼Ò ¹ÅƓÁ´ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ»¶¹»¸ÎƓÂϞÁ¶ÁÎÀƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓ¹¹ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¶ƓÐÅÂÅƓùļ¸Ɠ ¶Ϟ¹ƓÄ´¶ÁÂƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ¹ƓϞº´Å¼¹ ¡¶¹»¸ÎƓÁ´¼À¹ÁÏ˹½ƓÀ´ϞϞÎ Ɠµ¿´¸´Ñ̼¹ƓÒ¸¹ÄÁÎÀƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓÐÁ¹Ä ·¼¼ ƓÂʹÁÏƓоÂÁÂÀÁÂƓÄ´ϞȸÆÑÅƓ»´Ã´ϞƓ¶Â¸Âĸ´ƓÁ´ÃļÀ¹Ä Ɠ»¶¹»¸´ƓϞƓÀ´Ϟ

330 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

Ϟ½Ɠ ϵƓ MȸƓ Àº¹ÅƓ ø¸¹Äº¼¶´ÅÏƓ Ϟ¶ÂÑƓ Á¹¶ÎϞ¾ÆÑƓ Ϟ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ ¾¿ÂƓ ƓƓÂÅƓϞ¿Á¹ÊÁ½Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹Å ƓÊÅÂƓ¶ƓƓÄ´»ƓµÂ¿Ï˹ƓÁÎ Á¹ËÁ¹·ÂƓ¶Â»Ä´ϞÅ´ƓœϞ¹¿¹ÁÁ½ƒƓ˵ÂƓ¾ÂļÊÁ¹¶Î¹Ɠ¾´Ä¿¼¾¼ƓϞƓÀ´ϞϞ½ƓÊÆÅÏƓÁ¼ º¹Ɠß¹¿´Ɠ˲ÆÀ´Ä´ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼Ɠ¿¼Ë¹ÁÎƓÒ¸¹ÄÁ½ƓÐÁ¹Ä·¼¼ ƓÃÂÐÅÂÀÆƓàϞ¿¹ƓµÎϞÅÄ·ÂƓϞ·ÂÄ´Á¼ÒƓ¸¹½Å¹Ä¼ÒƓ¼ƓÂϞÅ´Á¶¾¼Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ·ÂƓϞº´Å¼ÒƓ ÂÁ¼Ɠ µÎϞÅÄÂƓ ÂϞÅζ´ÑÅƓ ¼Ɠ ϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓ Á¹¶¼¸¼ÀÎÀ¼Ɠ rƓ ¶Ϟ¹·ÂƓ »´Ɠ Á¹Ϟ¾Â¿Ï¾ÂƓ À¼¿¿¼´Ä¸Â¶Ɠ¿¹Å Ɠ£ÂÐÅÂÀÆƓ¶Ɠ´¿´¾Å¼¾¹ƓÀº¹ÅƓµÎÅÏƓÀÁ·ÂƓÈ¿¸ÁÎÈƓ¼ƓϞ ¶¹Ä˹ÁÁÂƓÁ¹¶¼¸¼ÀÎÈƓ¾ÂļÊÁ¹¶ÎÈƓ¾´Ä¿¼¾Â¶ ¥­±Ÿœš˛Ɯ«˙¨ª¨«¬¶ƜrƓÃĹ¾É¼ÒƓ¶¹¾ÅÂÄ´ƓϞ¾ÂÄÂϞżƓµ͹¾Å´ƓÁ´Ɠ¿ÆÊƓ»Ä¹ Á¼ÒƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿ÒƓ¹¹ƓϞʼŴÑÅƓÿº¼Å¹¿ÏÁ½ Ɠ¹Ϟ¿¼Ɠµ͹¾ÅƓƸ´¿Ò¹ÅϞÒƓÂÅƓ Á´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ò Ɠ¼ƓÂÅļɴŹ¿ÏÁ½ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÃļµ¿¼º´¹ÅϞÒ Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä Ɠ¼»À¹ÄÒÒƓ ϞÀ¹Ì¹Á¼¹Ɠ¿¼Á¼½Ɠ¶ƓϞù¾ÅÄ´ÈƓÁ¹µ¹ϞÁÎÈƓŹ¿ ƓÂß¹¿ÒÑÅƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓ¼ÈƓÃļ µ¿¼º¹Á¼ÒƓ¼¿¼ƓƸ´¿¹Á¼ÒƓÐÇǹ¾ÅƓžÂÿ¹Ä´ ƓÅ Ɠ¹ Ɠ¼»À¹ÄÒÑÅƓ¾ÂÀÃÂÁ¹ÁÅƓϞ¾Â ÄÂϞż ƓÁ´ÃÄ´¶¿¹ÁÁνƓÃÂƓ¿ÆÊÆƓ»Ä¹Á¼Ò Ɠ¦¹ÄÀ¼ÁƓ…¿Æʹ¶´ÒƓϞ¾ÂÄÂϞÅϕ Ɠ¾´¾ƓÃÄ´ ¶¼¿Â Ɠ¼ϞÿϻÆÑÅƓ´ϞÅÄÂÁÂÀÎƓǼ»¼¾¼ƓµÎÊÁÂƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ¹¹Ɠ…Ä´¸¼´¿ÏÁ½Ɠ Ϟ¾ÂÄÂϞÅÏѕ ¦Ÿ«˛°ƜrƓÃÄÂÀ¹ºÆžƓ¶Ä¹À¹Á¼ Ɠµ¿¼»¾¼½Ɠ¾Ɠùļ¸ÆƓµĴ̹Á¼ÒƓ˳ÆÁÎƓ¶Â ¾ÄÆ·Ɠ¡¹À¿¼ ƓœƓϞ¿Á¹ÊÁÎÈƓ¾´¿¹Á¸´ÄÒÈƓ·Â¸Ɠ¸¹¿ÒÅƓÁ´Ɠ¾´¿¹Á¸´ÄÁιƓÀ¹ϞÒÉÎƓ Ä´»Á½ƓÃĸ¿º¼Å¹¿ÏÁÂϞżƓ¶Ɠ·Ä¼·Âļ´ÁϞ¾ÂÀƓ¾´¿¹Á¸´Ä¹Ɠ·Â¸ƓϞÂϞżÅƓ¼»Ɠ ƓÀ¹ϞÒɹ¶ƓÃĸ¿º¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏÑƓÂÅƓƓ¸ÂƓƓϞÆž ƓÁ¹ƓϞ·¿´Ϟ¶´ÁÁÎÈƓϞƓ Ç´»´À¼Ɠ˳ÆÁÎ ­ÄÉÊÀÄÓÁÍÆÄÅǍÈÁÍÛÒƓrƓùļ¸ƓϞÀ¹ÁÎƓ¿ÆÁÁÎÈƓÇ´» Ɠ¾ÂÅÂÄν Ɠ¶ƓÊ´ϞÅ ÁÂϞż ƓϞ¿Æº¼ÅƓÂϞÁ¶½Ɠ¿ÆÁÁÎÈƓ¾´¿¹Á¸´Ä¹½ ƓœƓϞŸÁ¹ÀƓÄ´¶¹ÁƓƓϞÆÅƓƓÊ´ϞƓ ƓÀ¼ÁƓ ƓϞƓǨƓ ϵϵƓϞÆÅ ƓÁÂƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓÂÅƓ ϵƓϞÆÅƓ¸ÂƓ ƓϞÆÅƓ¶Ϟ¿¹¸ ϞŶ¼¹Ɠп¿¼ÃżÊÁÂϞżƓ¿ÆÁÁ½ƓÂĵ¼ÅÎ ­ÄÀÁÌÄÓÁÍÆÄÅ Å Ɠ¹ Ɠ»¶¹»¸ÁνǍÈÁÍÛÒƓrƓÃÄÂÀ¹ºÆžƓ¶Ä¹À¹Á¼ Ɠ»´Ɠ¾Â ÅÂÄνƓ˳ÆÁ´ƓϞ¶¹ÄË´¹ÅƓµÂÄÂÅƓ¶Â¾ÄÆ·Ɠ¡¹À¿¼Ɠ¼Ɠ¶Â»¶Ä´Ì´¹ÅϞÒƓ¶ƓÅÆƓº¹ƓÅÂÊ ¾ÆƓÁ¹µ¹ϞÁ½ƓϞǹÄÎƓÂÅÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓ»¶¹»¸ƓÄ´¶¹ÁƓùļ¸ÆƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ˳ÆÁÎƓ ƓϞÆÅƓƓÊ´ϞƓƓÀ¼ÁƓ ƓϞƓǨƓ ƓϞÆÅ ®ÌÊËÄÓÁÍÆÄÅǍÈÁÍÛÒƓrƓùļ¸Ɠ¶Â»¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ˳ÆÁÎƓ¾ƓŽƓº¹Ɠо¿¼Ãżʹ Ϟ¾Â½Ɠ¸Â¿·ÂŹ Ɠ±ÅÂƓÃÂÁÒż¹ƓÃÄ´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÁ¹ƓÆÃÂÅŵ¿Ò¹ÅϞÒ œÉÊȼÇÄÍÎÄÓÁÍÆÄÅǍÈÁÍÛÒǍrƓÃÄÂÀ¹ºÆžƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÀ¹º¸ÆƓÃÂϞ¿¹¸Â ¶´Å¹¿ÏÁÎÀ¼ƓÃÄÂȺ¸¹Á¼ÒÀ¼Ɠ˳ÆÁÎƓʹĹ»Ɠùļ·¹½Ɠ¹¹ƓÂĵ¼ÅÎƓ ϵϵƓϞÆÅ  Ì¼ÆÊÉÄÓÁÍÆÄÅǍÈÁÍÛÒǍrƓÃÄÂÀ¹ºÆžƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÀ¹º¸ÆƓÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿Ï ÁÎÀ¼ƓÃÄÂȺ¸¹Á¼ÒÀ¼Ɠ˳ÆÁÎƓʹĹ»Ɠ¸¼ÁƓ¼ƓÅÂÅƓº¹ƓÆ»¹¿Ɠ¹¹ƓÂĵ¼ÅÎƓÁ´Ɠо¿¼Ã ż¾¹Ɠ ƓϞÆÅƓ¼À¹¹ÅƓ»Á´Ê¹Á¼¹Ɠ¶ƓŹÂļ¼Ɠ»´ÅÀ¹Á¼½ ¦¨žŸ¥¶Ɯ¡œŸ¡žµƜrƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅƓŹÂĹżʹϞ¾Â·ÂƓÄ´ϞʹŴƓ¾´¾ƓÃÄ´¶¼¿Â Ɠʼ Ϟ¿¹ÁÁ·ÂƓǼ»¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓÆϞ¿Â¶¼½Ɠ¶ÁÆÅļƓ»¶¹»¸ÎƓ»´¸´ÁÁ½ƓÀ´ϞϞÎƓ¼ƓȼÀ¼Ê¹ Ϟ¾Â·Â ¼»ÂÅÂÃÁ·ÂƓϞÂϞÅ´¶´ Ɠ±¶Â¿ÑɼÂÁÁ´ÒƓÀ¸¹¿ÏƓ»¶¹»¸ÎƓ¸¹ÀÂÁϞÅļÄƹÅƓ ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 331

«¼ÈÃË̼ºƜËÈÅÇ¿ÑÇȽÈƜ·ºÌºÄÅ·µ ƔÁÂú¹º¾ʙº¿ÎºƔ¾Áʍµ¾ÏÀο¼Ɣ»ÀµÊºÀ¼ʙ¿¼ƔÁÄÀÁ·ÀÎÈƔµõ¿ºÅÃÁ· ƔœÁ¾ʙƔ·Á¹ÁÃÁ¹µƔÂÁƔ¿µÄĺƔXƔ¼Ɣ¹µ·¾ºÀ¼ºƔPƔ»µ¼¿ÄÅ·Á·µÀÎƔ ÆƔ1C?OP ƔƔʍÁÐÇǼɼºÀÅƔÀºÂÃÁ»ÃµÊÀÁÄżƔɢƔqƔÆƔ5CVJ?KK ƔƔƹº¾ÏÀµʙƔ ÀµƔº¹¼À¼ÉÆƔ¿µÄÄÎƔÄʍÁÃÁÄÅÏƔ¸ºÀºÃµÉ¼¼ƔÐÀºÃ¸¼¼ƔȣƔqƔÆƔ›¼¶ÄÁÀµ Ɣ

332 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

¯Ð̃ËẪÎÐË̃ÝǒÊÌÂÃÉÚǒ¯ÌÉËỖǒ "˻H˵˻LLǒǡǒ.ǒETǒ˻Lǒ̑̍ǒ2EVǒ-ODǒ0HYSǒ6OLǒ̏ǒ0ǒ̐ MRƓ¼ƓLRƓrƓÀ´ϞϞ´Ɠ¼ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓ¶ÁÆÅļƓÄ´¸¼ÆϞ´ƓRƓ¶Â¾ÄÆ·ƓɹÁÅÄ´Ɠ»¶¹»¸ÎƓT Ɠȓ ƓX ¼Ɠ ɠƓ rƓ ŹÀùĴÅÆÄ´ Ɠ ÿÂÅÁÂϞÅÏ Ɠ À´ϞϞ¶´ÒƓ ¸Â¿ÒƓ ¶Â¸Âĸ´Ɠ ¼Ɠ ¾ÂÐÇǼɼ¹ÁÅƓ Á¹ ÃÄ»ĴÊÁÂϞżƓÁ´ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¼ƓRƓÂÅƓɹÁÅÄ´Ɠ»¶¹»¸Î

MR ƓMȸ

R ƓRȸ

   ϵ    ϵ    ϵϵ      ϵ 

      ϵ    ϵ ϵ   ϵϵ    

ȓ Ɠ· ϞÀ

LR ƓLȸ

X

ɠ ƓϞÀ ·

ϵ ϵ ϵ          ϵ  ϵ   ϵ         ϵ ϵ       ϵ ϵ ϵƓ Ɠ‘Ɠq

    ϵϵϵ              

 ϵϵ   ϵƓ  Ɠ   Ɠ  Ɠ       

            ϵ     ˲ÂÁ¶¹¾ 

T ƓƓ(

¼»À¹Á¹Á¼¹Ɠ¶Ϟ¹ÈƓÐżÈƓÈ´Ä´¾Å¹Ä¼Ϟż¾ƓϞÂƓ¶Ä¹À¹Á¹À Ɠ˴¸¹¿¼Ɠ»¶¹»¸ƓÄ´»¿¼Ê´ ÑÅϞÒƓϞŹùÁÏÑƓÆʹŴƓĹ´¿ÏÁÎÈƓÇ´¾ÅÂĶ Ɠ£ÄÂϞŹ½Ë¼¹Ɠ¸ÁÂÀ¹ÄÁιƓÀ ¸¹¿¼ƓßϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ»¶¹»¸ÆƓ¾´¾ƓϞǹļʹϞ¾¼ƓϞ¼ÀÀ¹ÅļÊÁνƓµ͹¾Å ƓǼ»¼ ʹϞ¾¼¹ƓôĴÀ¹ÅÄÎƓ¼ƓȼÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓϞÂϞÅ´¶Ɠ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓ¼»À¹ÁÒÑÅϞÒƓ Å¿ϾÂƓ¶¸Â¿ÏƓÄ´¸¼ÆϞ´ Ɠž¶ÆÀ¹ÄÁιƓÀ¸¹¿¼ƓÆʼÅζ´ÑÅƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹Ɠ»¶¹»¸Î œÂ»Àº¹ÁƓÅ´¾º¹ƓÆʹÅƓùĹÀ¹Ë¼¶´Á¼ÒƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ ƓÁ´¿¼Ê¼ÒƓÀ´·Á¼ÅÁ ·ÂƓÃÂ¿Ò ƓÃÂŹļƓÀ´ϞϞÎƓ¶Ɠ¶¼¸¹Ɠ»¶¹»¸Á·ÂƓ¶¹ÅÄ´ƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸Î Ɠ¦Ä¹È À¹ÄÁιƓÀ¸¹¿¼ƓÀ·ÆÅƓÆʼÅζ´ÅÏƓ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠ¶Á¹ËÁ¹·ÂƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾´Ɠ·Ä´¶¼Å´ ɼ¼Ɠ¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓÅ Ɠ¹ Ɠ¶¿¼ÒÁ¼¹Ɠµ¿¼»¾Â½ƓϞÂϞ¹¸Á¹½Ɠ»¶¹»¸Î ªºËÉÊ¿¾¿Å¿Ç¿Ɯ ÈËÇȼÇÕÏƜ µõ¿ºÅÃÁ·Ɣ ·Ɣ ¿Á¹º¾¼Ɣ ·ÀÆÅúÀÀº¸ÁƔ ÄÅÃÁºÀ¼ʙƔ ÄÁ·Ãº¿ºÀÀÁ¸ÁƔ §Á¾Àɵ Ɣ¹ÁÄż¸Ëº¸ÁƔ·Á»ÃµÄŵƔ ƔƔƔ¾ºÅ ƔTƔ¼ƔȕƔqƔź¿ÂºÃµÅÆõƔ¼Ɣ¾ÁÅÀÁÄÅÏƔÀµƔõÄÄÅÁʙÀ¼¼ƔrƔÁÅƔɺÀÅõ ƔMƔ¼ƔLƔqƔ¿µÄĵƔ¼ƔÄ·ºÅ¼¿ÁÄÅÏƔ·ÀÆÅüƔõ¹¼ÆĵƔr Ɣ£µÊµ¾ÏÀνƔȼ¿¼ÊºÄʍ¼½Ɣ ÄÁÄŵ· ƔÂõʍżʺÄʍ¼ƔÀº¼»¿ºÀÀνƔ·ƔźʺÀ¼ºƔзÁ¾Ñɼ¼Ɣ»µƔÂú¹º¾µ¿¼Ɣʙ¹ÃµƔr >Ɣ ƔRɅ Ɣ ·Ɣ¿µÄÄÁ·ÎÈƔ¹Á¾ʙÈƔ·ƔÐÅÁ½Ɣ¿Á¹º¾¼ƔÄÁÄŵ·¾ʙºÅƔ&ƔqƔ Ɣ&CƔqƔ ƔÅʙʌº¾ÎºƔоº¿ºÀÅÎƔqƔ Ɣ¥¾ÁÅÀÁÄÅÏƔ¼Ɣź¿ÂºÃµÅÆõƔ·ƔɺÀÅúƔȕAƔǪƔƔ¸Ä¿Ɣ¼ƔTAƔǪƔ ƔƔƔ) Ɣ§Åú¾ʍ¼Ɣ Æʍµ»Î·µÑÅƔõÄÂÁ¾ÁʌºÀ¼ºƔËʍµ¾Ɣ¹¾ʙƔÄÁÁÅ·ºÅÄÅ·ÆÑ̼ÈƔµõ¿ºÅÃÁ· Ɣ¥ÁƔ1C?OP Ɣ ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 333

§Ÿ›Ÿ«§š¹Ɯ«®ŸªšƜrƓ¶ÂµĴº´¹À´ÒƓϞǹĴƓÃļ»¶Â¿ÏÁ·ÂƓÄ´¸¼ÆϞ´ Ɠ¶ƓɹÁ ÅĹƓ¾ÂÅÂĽƓÄ´Ϟÿ´·´¹ÅϞÒƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ï Ɠ¶ÁÆÅļƓ¾ÂÅÂĽƓÁ´È¸ÒÅϞÒƓ¶Ϟ¹Ɠ Á´µ¿Ñ¸´¹ÀιƓÁ¹µ¹ϞÁιƓµ͹¾ÅÎƓ¼ƓÁ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¾ÂÅÂĽ ƓϞƓÅÂʾ¼Ɠ»Ä¹ Á¼ÒƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ò ƓÂÁ¼ƓϞÃĹɼĶ´ÁÎ Ɠ˵¹µ¹ϞÁ´ÒƓϞǹĴƓÃļÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒƓ¶Ɠ´Ϟ ÅÄÂÁÂÀ¼¼Ɠ¾´¾Ɠ¶ϞÃÂÀ·´Å¹¿ÏÁ´ÒƓÀ´Å¹À´Å¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏƓ¸¿ÒƓ¼»Æʹ Á¼ÒƓ¶»´¼ÀÁ·ÂƓÄ´Ϟÿº¹Á¼ÒƓ¼Ɠ¸¶¼º¹Á¼ÒƓ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼ÈƓµ͹¾Å¶ Ɠ˲ÂÂÄ ¸¼Á´ÅÎƓµ͹¾Å¶ƓÁ´ƓÁ¹µ¹ϞÁ½ƓϞǹĹƓÁ´ÃļÀ¹Ä ƓÃÄÒÀ¹Ɠ¶ÂϞȺ¸¹Á¼¹Ɠ¼Ɠ Ϟ¾¿ÂÁ¹Á¼¹Ɠ»´¸´ÑÅϞÒƓÃÆŹÀƓÃĸ¿¹Á¼ÒƓ¿¼Á¼¼ ƓÃĶ¹¸¹ÁÁ½Ɠ¼»ƓɹÁÅÄ´ƓÁ¹ µ¹ϞÁ½ƓϞǹÄÎƓʹĹ»Ɠµ͹¾ÅƓ¸ÂƓùĹϞ¹Ê¹Á¼ÒƓϞƓö¹ÄÈÁÂϞÅÏÑƓϞǹÄÎ ˵´ƓÁ¹µ¹ϞÁ½ƓϞǹĹƓ¶Î¸¹¿ÒÑÅƓµÂ¿Ï˼¹Ɠ¾ÄÆ·¼Ɠ¼ÈƓɹÁÅÄÎƓϞ¶ô¸´ÑÅƓϞƓ ɹÁÅÄÂÀƓϞǹÄÎƓÀ´¿Î¹Ɠ¾ÄÆ·¼Ɠ¼ÈƓɹÁÅÄÎƓÁ¹Ɠ¿¹º´ÅƓ¶ƓɹÁÅĹƓϞǹÄÎƓÀ´Å¹ À´Å¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ·Âļ»ÂÁÅƓ»¹Á¼ÅƓÁ´¸¼ÄƓÅÂʾ¼Ɠ²· ƓœÂϞž Ɠ¥¹¶¹ÄƓ¼Ɠ¡´Ã´¸Ɠà¿ÑϞÎƓÀ¼Ä´ ƓÁ¹µ¹ϞÁνƓо¶´ÅÂÄƓ¼ƓÀ¹Ä¼¸¼´ÁƓо¿¼Ãż¾ÆƓÅÂʾ¼ƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒ Á¼½Ɠ¼ƓÄ´¶Á¸¹ÁϞŶ¼½ƓϞÆÅÂÊÁιƓôĴ¿¿¹¿¼ƓrƓÀ´¿Î¹Ɠ¾ÄÆ·¼ ƓôĴ¿¿¹¿ÏÁιƓ о¶´ÅÂÄÆ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¶Ϟ¿¹¸ϞŶ¼¹ƓϞÆÅÂÊÁ·ÂƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¡¹À¿¼ƓÂüϞζ´ÑÅƓ¶Ϟ¹Ɠ Á¹µ¹ϞÁιƓϞ¶¹Å¼¿´ƓÁ´ƓÁ¹µ¹ϞÁ½ƓϞǹĹ ©šªš¥¥š˙«ƜrƓ¶¼¸¼À¹ƓϞÀ¹Ì¹Á¼¹ƓµÂ¿¹¹Ɠµ¿¼»¾Â·ÂƓµ͹¾Å´ƓÁ´ƓÇÂÁ¹Ɠ»Á´ ʼŹ¿ÏÁÂƓµÂ¿¹¹Ɠ¸´¿¹¾¼ÈƓÃļƓùĹÀ¹Ì¹Á¼¼ƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿ÒƓϞƓ¸Á·ÂƓ¾ÂÁÉ´Ɠ Á¹¾ÂÅÂĽƓµ´»ÎƓÁ´Ɠ¸ÄƷ½Ɠ¹¹Ɠ¾ÂÁ¹É Ɠ˵´ÃļÀ¹Ä ƓùĹÀ¹Ì¹Á¼¹Ɠ¡¹À¿¼ƓÃÂƓ Âĵ¼Å¹Ɠ¶Î»Î¶´¹ÅƓ»´À¹ÅÁνƓ·Â¸¼ÊÁνƓôĴ¿¿´¾ϞƓÆƓµ¿¼»¾¼ÈƓ»¶¹»¸Ɠ¶¼¸¼ À¹Ɠÿº¹Á¼¹Ɠ»¶¹»¸ÎƓÂüϞζ´¹Å Ɠ¶Ɠµ̹ÀƓϞ¿ÆÊ´¹ Ɠп¿¼ÃϞƓ¶Â¾ÄÆ·ƓϞŸÁ¹ ·ÂƓÿº¹Á¼ÒƓ»¶¹»¸Î £´Ä´¿¿´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓƷ¿Ɠµ͹¾Å´ƓPƓÄ´¶¹ÁƓÿ¶¼Á¹Ɠ¹·ÂƓÀ´¾Ϟ¼À´¿Ï Á·ÂƓ ôĴ¿¿´¾Å¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ ϞÀ¹Ì¹Á¼Ò Ɠ Å Ɠ ¹ Ɠ Ä´¶¹ÁƓ µÂ¿Ï˽Ɠ ÿÆÂϞ¼Ɠ ôĴ¿ ¿´¾Å¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓп¿¼ÃϞ´ Ɠ£ÄÂ̹Ɠ·Â¶ÂÄÒ ƓÂÁƓÄ´¶¹ÁƓÆ·¿Æ ƓøƓ¾ÂÅÂÄÎÀƓÂÅƓÂµÍ ¹¾Å´Ɠ¶¼¸¹ÁƓÄ´¸¼ÆϞƓ»¹ÀÁ½ƓÂĵ¼ÅÎƓƓ´ Ɠ¹ Ɠž´º¹ƓÆƓµ¿¼º´½Ë¼ÈƓ»¶¹»¸Ɠ»Á´Ê¹ Á¼¹ƓPƓƓȴ ƓŸϞ¿¼ƓƷ¿ƓôĴ¿¿´¾Ϟ´LjPƓÀ´¿Ɠ¼Ɠ¶ÎÄ´º¹ÁƓ¶ƓÄ´¸¼´Á´È Ɠ´Ɠ¸¿¼Á´Ɠµ´»Î Ɠ ùÄùÁ¸¼¾Æ¿ÒÄÁ½ƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÑƓÁ´Ɠµ͹¾Å ƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓB ƓÅÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ ¸ÂƓµ͹¾Å´ƓϞƓµÂ¿Ï˽ƓÅÂÊÁÂϞÅÏÑƓÄ´¶ÁÂƓDƓǨƓ"P Ɠ£Ä¼ƓǼ¾Ϟ¼Ä¶´ÁÁ½Ɠµ´ »¹ƓϞ´ÀƓôĴ¿¿´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼½ƓƷ¿ƓÀº¹ÅƓϞ¿Æº¼ÅÏƓÀ¹Ä½ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¸ÂƓÂµÍ ¹¾Å´ Ɠ£ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓµ´»Â½Ɠ·Â¸¼ÊÁ·ÂƓôĴ¿¿´¾Ϟ´ƓϞ¿Æº¼ÅƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹ƓƓ´ Ɠ¹ ƓÅ Ɠ ¼»À¹ÄÒÒƓôĴ¿¿´¾ϞƓ¶ƓϞ¹¾ÆÁ¸´ÈƓ¸Æ·¼ ƓÿÆʼÀƓÃÄÂϞŹƓ¶ÎÄ´º¹Á¼¹Ɠ¸¿ÒƓÄ´Ϟ ϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¸ÂƓ»¶¹»¸ÎƓ¶ƓôÄϞ¹¾´ÈƓ$LjǨƓ P Ɠ£ÂƓÂß¹¿¹Á¼Ñ ƓôÄϞ¹¾ƓrƓÐÅÂƓÄ´Ϟ ϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¸ÂƓµ͹¾Å´ Ɠ·Â¸¼ÊÁνƓôĴ¿¿´¾ϞƓ¾ÂÅÂÄ·ÂƓÄ´¶¹ÁƓϞ¹¾ÆÁ¸¹Ɠ¸Æ·¼Ɠ …ôÄϞ¹¾•ƓǨƓ…ôĴ¿¿´¾Ϟ•Ɠ Ɠ…Ϟ¹¾ÆÁ¸´• £´Ä´¿¿´¾ϞÎ ƓÂß¹¿¹ÁÁιƓÃÂƓôĴ¿¿´¾Å¼Ê¹Ϟ¾ÂÀÆƓϞÀ¹Ì¹Á¼ÑƓϞ¶¹Å¼ ¿´ ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÌʾÈÇÈÆÀÌÊÂÑÀËÄÂÆ Ɠ˵ÂƓÊ´ϞÅÂƓ¶Ɠ¶¼¸¹ƓôĴ¿¿´¾Å¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓ Æ·¿´Ɠ¶ÎÄ´º´ÑÅƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¸ÂƓϞ¶¹Å¼¿´ ƓÁ´½¸¹ÁÁ¹Ɠ¼ÁÎÀ ƓÁ¹Ɠ·¹ÂÀ¹Åļʹ Ϟ¾¼ÀƓϞÃÂϞµÂÀ Ɠ¦´¾ƓÃÂÒ¶¼¿¼ϞÏƓ¸¼Á´À¼Ê¹Ϟ¾¼½ ƓϞù¾ÅÄ´¿ÏÁν ƓÐÁ¹Ä·¹Å¼Ê¹ Ϟ¾¼½ Ɠ·ÄÆÃö½ ƓϞŴżϞżʹϞ¾¼½ƓôĴ¿¿´¾ϞÎ

334 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

ŸÉÆÄ̃ÇÖÆÃǒÈǒ¯ÌÉËÔÑǒ̋ÀÃ̋ÂÙǒÂÌǒ ǒÍÈ ˲ÂÂĸ¼Á´ÅÎƓǔ ƓôĴ¿¿´¾ϞƓPƓ¶ƓÆ·¿Â¶ÎÈƓϞ¹¾ÆÁ¸´È £¾ÁϨÀЗǎ «ÌÊÆЙÄÈЗǎ¦ÁÉÎЗ¾ÌЗ ǽǎ¦ÁÉÎЗ¾ÌЗǎ ǽǎ¦ÁÉÎЗ¾ÌЗǎ! £¾ÁϨÀЗǎЗÌÉЗÌÀЗ žÊÇØÐǎϫϬϮ !# ϫϭŒϪ ­ÄÌÄÏЙǎ ­ÄÌÄÏЙǎ! §ÁÅÎÁÉǎϪϭ‰ǎ §ÁÅÎÁÉǎϪϭ‰ǎ! ¬ÊЙЙǎϬ ¬ÊЙЙǎϪ Ϧǎ¹ÌÄÀЗÉЗ "#tϫϭŒϬϭϮϫ ¬ÊЙЙǎϪǎ §ÁÅÎÁÉǎϮ‰ϭǎǎ !" ϭǎ§Á½ÁÀÛǎ ǎ ϭǎ§Á½ÁÀÛǎ!ǎ «ÌÊÒÄÊÉǎ «ÌÊÒÄÊÉǎ!ǎ !# ϬϮŒϮϬǎ ǎ !# ϬϮŒϮϬǎ!ǎ &QNNLAQHCFDǎϫ &QNNLAQHCFDǎϫ! &ǎϬ‰Ϭǎ Ϧǎ(MCǎǎ ǎ!ϟ ǎ!A Ȋǎ"DS §ÁÅÎÁÉǎϫϪ‰Ϭ §ÁÅÎÁÉǎϪϬ‰ϫϪ £¾ÁϨÀЗǎ§ÁÅÎÁÉЗ £¾ÁϨÀЗǎ®Ä¿ЗÌÀÁÉЗ 2"1ǎϬ‰ϭϫϬǎǎ ǎ! £¾ÁϨÀЗǎ¦ЗËÎÁÅÉЗ "#‰ϫϮŒϮϪ ¦ÌÚ¿ÁÌǎϭǎ ¦ÌÚ¿ÁÌǎϭǎ! #$-ǎ‰ϫϮϬϭ ¬ÊЙЙǎϭǎ ǎ ¬ÊЙЙǎϭǎ!ǎ

ǽ

Ȁ

mV ­ËÁÆÎÌ

p

MV

LV/L☉

14hϪϮ m ǐϭϪŒɞ m ,Ϭ Ϭ5D ϭϮɊ Ϭ Ϭm Ϭ ǎϫϮ ϭǎ ǐϭǎϬǎ  &Ϫ5 Ϫ ǎ ϫ ϭǎ ǎϫϮ ϭǎ ǐϭǎϬǎ  K1V Ϫ ǎ Ϭ  ǎ ǎϬ ǎϪǎ Ϯ Ϭ ,Ϭ5 ϬϮ ϫ Ϫ ϫ ǎϬϭ Ϭ ǎǎ ϫ Ϭ ,ϭ Ϭ5D Ϯ ϭ ϭ Ϫ ǎϫ ϫ ϫϬǎϬ Ϭ ,Ϫ 5 ϫϮϪ Ϭ ϬϬǎ ǎ ϭǎϬ ǐϭǎϫ t 5L ϫϮ ǎ Ϭ ϪϪ ϫ ǎ ϭǎϬ ǐϭǎϫ  # Ϫ ϫϮ ϫ ϪϬ ǎ ǎϫϮ ǐǎϬ Ϫ ϭ ,Ϭ Ϭ5D ϫϫ Ϭ  Ϭ ǎ ǎϫϮ ǐǎϬ ϫ ,Ϭ Ϭ5D ϫϫ Ϭ  ǎϮ ǐϪϫǎϬ  ,ϫ ϭ5D ϫϫϭ ϫ  Ϭ Ϫϫǎ Ϯ ǎ Ϫ ϫ ,Ϭ Ϭ5D ϫϭ   ǎ ϫǎϫϪ Ϯ ǐϮǎϪ ϫ *Ϫ5 ϫ ǎ ϭ Ϫ ϪϮ ϪϫǎϬ Ϯ ǐϫϬǎϬ  ,Ϫ5 ϫ ǎ Ϯ  ǎ ǎ  ,Ϭ5 ϫ ϫ Ϭ ϫ ϪϪǎϫ ϭ tϬǎ Ϫ ϫ ,Ϭ Ϭ5 ϪϮ ϭǎ Ϫ Ϫǎϭ Ϯ ϫǎϬ ǎϬ Ϫ *Ϭ5 Ϫ ǎ Ϭǎ ϭ Ϫǎϭ Ϯ ϫǎ ǎϭ *5 ϪϬ ǎ ϫ ϫϮ ǎ ǎϫϮ ϫ Ϭǎ ǎ %Ϭ(5‰5 Ϫϭ ǎ Ϫ  Ϫ ǎ ǎϫϮ ϫ Ϭǎ  #% Ϫϭ ϫ  Ϭ ǎϪ ϬϮǎϫ ǎ Ϯ ,ϫ Ϭ5 Ϫ Ϫ ϪϮ ǎϪ ϬϮǎϫ ǎϮ M4V Ϫ Ϫ  ǎ ǎ ǎ ǎ ,Ϫ5 Ϫ ϫ ϭϫ ǎ ǎ ǎ ǎ M4V Ϫ ϫ ϫ ϫϮ ǎ ǎϪϮ ǎ Ϫϭǎ ǎ ,ϭ Ϭ5D Ϫϭ  ϫ ϪϪǎϫ ǐϬϭǎ ǎ ǎ *5D Ϫϭ ǎ ϭ Ϯ Ϭ ǎ ǎ ǐϬǎϬϭ ǎϫ Ϭǎ &5 Ϫ ǎ Ϭ  Ϭ ǎ ϫǎϫϭ Uǎϫ ϫ ǎ , Ϭ5 Ϫϫ Ϭ Ϫ  ǎ ǎϪ Ϭ ǐǎ Ϫ ,Ϭ Ϭ5D ϪϭϮ ϫ  ǎ ǎϪ Ϭǎ ǎϮ ǎ M4V Ϫϭϫ Ϫ  ϫ ǎ ϪǎϬϫ ϭǎϬϫ Ϭ ǎ ,ϭ Ϭ5 ϪϬϮ Ϭ  ǎϬ ǐϭϫǎϬ ǎ , Ϭ5 ϪϬϮ Ϯ  Ϫ ǎ Ϭǎ ǐϬǎ ǎ Ϯǎ M1V ϪϬϬ Ϯ ϫ Ϫǎ ϫ ǐϫǎϬϪ ǎϭ ǎ ,Ϫ5D ϪϬϫ ǎ  Ϫ ϪϪǎϪ ϬǎϪ ǎϮ ǎ ,ϫ Ϭ5 Ϫ  Ϫ ϪϪǎϪ ϬǎϪ ǎ , 5D Ϫ ϫ  ǎ Ϫ UϫϮǎϬϭ ǎ , Ϭ5 Ϫǎ Ϯ  Ϫ ǎ ϭǎϪϮ ǐϪǎϮ Ϫǎ , Ϭ5D Ϫ ϫ  Ϭ ǎ ϭǎϪϮ ǐϪǎϮ Ϫǎ ,Ϭ Ϭ5 Ϫ ϭ Ϫ ϫ

˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 

«ÌÄÈÁÓЗÉÄÛ ǽǎ"DMǎ" '#ǎϪϭϪ '#ǎϪϭϪ &KHDRDǎϭϮϮ &KHDRDǎϭ ǎ"-ǎ+DN +ϟKϟMCDǎϪϬ '#ǎϮϬ ÁÇ×ÅǎÆЗÌÇÄÆ !+ǎ"DS 45ǎ"DS &KHDRDǎϪϮ ǎ5Ϫϭǎ2FQ &KHDRDǎϮϬ ǎ''ǎ MC '(/ǎϭϬϫ ǎ'#ǎϪϪϮ +ϟϛϟHKKDǎϮϫϬϪ &KHDRDǎ ǎ%(ǎ5HQ $9ǎ PTϟQHH '#ǎϪϮ '#ǎϪϮϪ ǽǎ",H ǎ'#ǎϭϪ ÁÇ×ÅǎÆЗÌÇÄÆ #2ǎϭϫϪǎ ! 2SQTUDǎϪϫϮ ! &7ǎ MC ǎ!# ϫŒǎ &0ǎ MC ǎ!# ϫŒǎ! &ǎǎ&HϛKϟR ǎ#7ǎ"Mϛ !ϟ ǎ!AǎuǎÆÊÌ ǎÆЗÌÇÄÆÄ '(/ǎϪ ǎ'#ǎ &)ϭ ǎ+'2ǎϬϭϬ &KǎϬ ǎ89ǎ"DS !# ϬŒϭϭ ǎ&KǎϪϫ 2.ϪϬϫ Ϭ ϭϬϪϬ !ǎuǎÆÊÌÄÓÉ ǎÆЗÌÇÄÆ "#‰ϬŒ 7ǎ,Hϛ ǎ+ϟϛϟHKKDǎϭ '#ǎϪϫϮϮϭ #.ǎ"DO ǎ&Kǎϭ! '(/ǎϫϮϪ ǎ&KǎϪϫ &KǎϪϫ! ǎ5Ϭǎ,NM 

335

ž¶¼º¹Á¼¹ƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿Ò Ɠ¶Î»¶´ÁÁ¹ƓϞÆÅÂÊÁÎÀƓ¶Ä´Ì¹Á¼¹ÀƓ¡¹À¿¼ Ɠ¶Î »Î¶´¹ÅƓ¼»À¹Á¹Á¼¹Ɠ¶¼¸¼À·ÂƓÿº¹Á¼ÒƓµ¿¼»¾¼ÈƓµ͹¾Å¶ ƓÄ´Ϟÿ´·´Ñ ̼ÈϞÒƓ¶Ɠß¹¿´ÈƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎ Ɠ§·Â¿ƓÀ¹º¸ÆƓÁ´ÃÄ´¶¿¹Á¼ÒÀ¼ Ɠ¶Ɠ¾Â ÅÂÄÎÈƓϞ¶¹Å¼¿ÂƓµÎ¿ÂƓµÎƓ¶¼¸ÁÂƓ¼»ƓɹÁÅÄ´Ɠ¡¹À¿¼Ɠ¼Ɠ¼»Ɠ¾´¾Â½ ¿¼µÂƓÅÂʾ¼Ɠ Á´Ɠ¹·ÂƓö¹ÄÈÁÂϞż ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓËÍÌÈÑÇÕÆLjɻʻÅÅ»ÄËÈÆƓϞ¶¹Å¼¿´Ɠ¼Á·¸´Ɠ ¹·ÂƓ Á´»Î¶´ÑÅƓ ¾ÀÈÐÀÇÌÊÂÑÀËÄÂÆLj ɻʻÅÅ»ÄËÈÆƓ rƓ ǟEOCENTRICLj PARALLAX Ɠ ˰» »´Ɠ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¡¹À¿¼ƓϞÆÅÂÊÁνƓôĴ¿¿´¾ϞƓ¿ÑµÂ·ÂƓϞ¶¹Å¼¿´Ɠ¾ÄÂÀ¹ƓÁ´ÈÂ¸Ò Ì¼ÈϞÒƓ¶ƓÿÑϞ´ÈƓÀ¼Ä´Ɠ¸¿ÒƓ¿ÑµÂ·ÂƓÁ´µ¿Ñ¸´Å¹¿ÒƓ¾ÄÂÀ¹ƓÁ´È¸Ò̼ÈϞÒƓÁ´Ɠ ÿÑϞ´ÈƓ¡¹À¿¼ƓÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÇÆÁ¾É¼¹½Ɠ¶Ä¹À¹Á¼ Ɠž¿ÒƓϞ¶¹Å¼¿´ ƓÁ´È¸Ò̹·Â ϞÒƓ¶ƓÀÂÀ¹ÁÅƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼ÒƓ¶Ɠ»¹Á¼Å¹ ƓϞÆÅÂÊÁνƓôĴ¿¿´¾ϞƓÄ´¶¹ÁƓÁÆ¿Ñ ƓŸϞ¿¼Ɠ Ϟ¶¹Å¼¿ÂƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÅϞÒƓÁ´Ɠ·Âļ»ÂÁŹ ƓÅÂƓ¹·ÂƓϞÆÅÂÊÁνƓôĴ¿¿´¾ϞƓÃļÁ¼À´ ¹ÅƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ¹Ɠ»Á´Ê¹Á¼¹Ɠ¼ƓÁ´»Î¶´¹ÅϞÒƓ¾ÈÊÂÁÈÇÌ»ÅÖÇÕÆLjɻʻÅÅ»ÄËÈÆ Ɠ ¨´¾Å¼Ê¹Ϟ¾¼ƓÐÅÂƓƷ¿ ƓøƓ¾ÂÅÂÄÎÀƓÂÅƓµ͹¾Å´Ɠ¶¼¸¹ÁƓÄ´¸¼ÆϞƓ¡¹À¿¼ ƓÂļ »ÂÁÅ´¿ÏÁνƓôĴ¿¿´¾ϞƓÆƓ¶Ϟ¹ÈƓŹ¿Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓÁ¹¶¹¿¼¾ƓÆƓ˳ÆÁÎƓ¶Ɠ ϞŸÁ¹ÀƓϵȳ ƓÆƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ȴ ƓÆƓ¶Ϟ¹ÈƓÿ´Á¹ÅƓÂÁƓÀ¹ÁÏ˹Ɠȳ ©šª§¢˙¨œµ£Ɯ·®®Ÿ˙¬ƜrƓöÎ˹Á¼¹ƓŹÀùĴÅÆÄÎƓö¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´Á¹ ÅÎ Ɠ¶Î»¶´ÁÁ¹ƓŹÀ ƓÊÅÂƓ´ÅÀÂϞǹĴƓÃÄ»ĴÊÁ´Ɠ¸¿ÒƓÃļȸÒ̹·ÂƓϞ¿Á¹ÊÁ ·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò ƓÁÂƓÃļƓÐÅÂÀƓÁ¹ÃÄ»ĴÊÁ´Ɠ¸¿ÒƓÆȸÒ̹·ÂƓϞƓÿ´Á¹ÅÎƓ¼ÁÇÄ´ ¾Ä´ϞÁ·ÂƓ¼»¿ÆʹÁ¼Ò Ɠ¦¹ÀùĴÅÆÄ´Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÄ´ϞŹÅƓ¸ÂƓŹÈƓÃÂÄ Ɠþ´ƓÁ¹Ɠ ÆϞÅ´Á¶¼ÅϞÒƓ µ´¿´ÁϞƓ ÐżÈƓ Źÿ¶ÎÈƓ Þ¶ Ɠ ˰ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓ Á¹ÃÄ»ĴÊÁ ϞżƓ´ÅÀÂϞǹÄÎƓ¸¿ÒƓ˰˲ ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓµÎÊÁÂƓϞ¿Æº´ÅƓôÄÎƓ¶Â¸ÎƓ%,Ɠ¼Ɠ¸¶Æ ¾¼ϞÏƓÆ·¿¹Ä¸´Ɠ , Ɠ£´ÄÁ¼¾Â¶Î½ƓÐÇǹ¾ÅƓ´ÅÀÂϞǹÄÎƓÂϞµ¹ÁÁÂƓϞ¼¿ÏÁÂƓ ÃÄÂÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÁ´Ɠœ¹Á¹Ä¹ Ɠ¼À¹Ñ̹½Ɠ¶Ϟ¿¹¸ϞŶ¼¹ƓÐÅ·ÂƓ¶ÎϞ¾ÆÑƓŹÀùĴÅÆÄÆƓ ö¹ÄÈÁÂϞżƓƓ(ƓÃļƓÐÇǹ¾Å¼¶Á½ƓŹÀùĴÅÆĹƓÿ´Á¹ÅÎƓ¾¿ÂƓƓ( Ɠ ˴¹Á¹¹ƓϞ¼¿ÏÁÂƓôÄÁ¼¾Â¶Î½ƓÐÇǹ¾ÅƓÃÄÂÒ¶¿Ò¹ÅϞÒƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ Ɠ¸Â¶Â¸ÒƓ¹¹ƓϞŸ ÁÑÑƓŹÀùĴÅÆÄÆƓ¸ÂƓƓ(ƓÃļƓÐÇǹ¾Å¼¶Á½Ɠ¾¿ÂƓϵƓ( ªšœ§¨žŸ§«¬œ¢ŸƜ rƓ ÀÂÀ¹ÁÅƓ ÃÄÂȺ¸¹Á¼ÒƓ ɹÁÅÄ´Ɠ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ¶Ɠ ¹·ÂƓ ¶¼¸¼ ÀÂÀƓ ¸¶¼º¹Á¼¼Ɠ ÃÂƓ Á¹µ¹ϞÁ½Ɠ ϞǹĹƓ ʹĹ»Ɠ Á¹µ¹ϞÁνƓ о¶´ÅÂÄ Ɠ ¤´¶Á¸¹Á ϞŶ¼¹ƓÃļϞȸ¼ÅƓqƓÀ´ÄÅ´Ɠ¶¹Ϟ¹ÁÁ¹¹ƓÄ´¶Á¸¹ÁϞŶ¼¹Ɠ¼ƓqƓϞ¹ÁÅÒ µÄÒƓÂϞ¹ÁÁ¹¹ƓÄ´¶Á¸¹ÁϞŶ¼¹ ƓœƓÐÅÂƓ¶Ä¹ÀÒƓÃĸ¿º¼Å¹¿ÏÁÂϞÅÏƓ¸ÁÒƓ¼ƓÁ ʼƓ¸¼Á´¾Â¶´ Ɠ¥Â¿ÁɹƓ¶ÂϞȸ¼ÅƓ¶ƓÅÂʾ¹Ɠ¶ÂϞž´Ɠ¼Ɠ»´È¸¼ÅƓ¶ƓÅÂʾ¹Ɠ»´Ã´¸´ «¨¥§°Ÿ«¬¨˛§¢ŸƜrƓÃÄÂȺ¸¹Á¼¹Ɠ¥Â¿ÁÉ´ƓʹĹ»ƓÅÂʾ¼Ɠо¿¼Ãż¾¼ ƓÀ´¾ Ϟ¼À´¿ÏÁÂƓƸ´¿¹ÁÁιƓÂÅƓÁ¹µ¹ϞÁ·ÂƓо¶´ÅÂÄ´ Ɠ±Å¼ƓÅÂʾ¼ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓÌÈÑÄ»ÆÂLjËÈÅÇÐÀËÌÈÙÇÂÙ ¤´»¿¼Ê´ÑÅƓ ¿¹ÅÁ¹¹Ɠ ¼Ɠ »¼ÀÁ¹¹Ɠ Ϟ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼Ò Ɠ œƓ ÐżƓ ÀÂÀ¹ÁÅÎƓ ¶ÎϞ ŴƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÁ´¸Ɠ·Âļ»ÂÁÅÂÀƓ¶Ɠÿ¸¹ÁÏƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶ¹ÁÁÂƓÀ´¾Ϟ¼À´¿ÏÁ´Ɠ¼¿¼Ɠ À¼Á¼À´¿ÏÁ´ ƓœƓÐżƓ¸´ÅÎƓÁ´Ɠ¡¹À¿¹ƓÁ´µ¿Ñ¸´¹ÅϞÒƓϞ´ÀνƓ¸¿¼ÁÁνƓ¼¿¼ƓϞ´ ÀνƓ¾ÂÄž¼½ƓϞ¶¹Å¶½Ɠ¸¹ÁÏƓÄ´»ÆÀ¹¹ÅϞÒ Ɠ¶ƓŹʹÁ¼¹ƓϞÆžƓÀÁ·ÂϞÆÅÂÊ ÁιƓÿÒÄÁιƓ¸Á¼ƓÁ¹Ɠ¶ƓϞʹÅ ƓœƓ¥¹¶¹ÄÁÂÀƓÿÆ˴ļ¼Ɠ¿¹ÅÁ¹¹ƓϞ¿ÁɹϞÅÂ

336 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

ÒÁ¼¹ƓÃļȸ¼ÅϞÒƓÁ´Ɠ ƓƓ¼¿¼ƓƓ¼ÑÁÒ Ɠ´Ɠ»¼ÀÁ¹¹ƓrƓÁ´ƓƓ¼¿¼ƓƓ¸¹¾´µ ÄÒƓ¶Ɠ²ºÁÂÀƓÿÆ˴ļ¼ƓrƓÁ´ÂµÂÄÂÅ Ɠž´ÅÎƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¶ƓÄ´»ÁιƓ·Â ¸ÎƓÀ·ÆÅƓÄ´»¿¼Ê´ÅÏϞÒƓÁ´ƓqƓ¸ÁÒƓ¶Ϟ¿¹¸ϞŶ¼¹Ɠ¶¼Ϟ¾ÂϞÁ·ÂƓϞ¸¶¼·´ Ɠ£ÂƓÅÄ´ ¸¼É¼¼ƓŹÄÀ¼Á¿·¼ÒƓÂļ¹ÁżÄƹÅϞÒƓÁ´Ɠ¥¹¶¹ÄÁ¹ƓÿÆ˴ļ¹Ɠ¼ÑÁÏϞ¾Â¹Ɠ ϞµÎż¹ƓÃÂƓ¶Ϟ¹½Ɠ¡¹À¿¹ƓÁ´»Î¶´ÑÅƓ¿¹ÅÁ¼ÀƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼¹À ƓϞÂÂŶ¹ÅϞÅ¶Æ ÑÌÆÑƓÅÂʾÆƓо¿¼Ãż¾¼ƓrƓÅÂʾ½Ɠ¿¹ÅÁ¹·ÂƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼Ò Ɠ´Ɠ¸¹¾´µÄÏϞ¾Â¹Ɠ ϞµÎż¹ƓrƓ»¼ÀÁ¼ÀƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼¹ÀƓ¼ƓÅÂʾÆƓо¿¼Ãż¾¼ƓrƓÅÂʾ½Ɠ»¼ÀÁ¹ ·ÂƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼Ò œƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ¿¹ÅÁ¹·ÂƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼ÒƓÃļÁ¼À´¹ÅϞÒƓ»´ƓÁ´Ê´ ¿ÂƓ¿¹Å´ Ɠ´ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ»¼ÀÁ¹·ÂƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼ÒƓrƓ»´ƓÁ´Ê´¿ÂƓ»¼ÀÎƓ¶Ɠ¥¹¶¹ÄÁÂÀƓ ÿÆ˴ļ¼ Ɠ ±¾¿¼ÃżʹϞ¾´ÒƓ ¸Â¿·ÂÅ´Ɠ ¥Â¿ÁÉ´Ɠ ¶Ɠ ÐżƓ ÀÂÀ¹ÁÅÎƓ rƓ ϞÂÂŶ¹Å ϞŶ¹ÁÁÂƓŠƓ¼ƓŠ ƓœƓϞŸÁ¼ÈƓ˼ÄÂÅ´ÈƓ¶ƓŹʹÁ¼¹Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾Â½Ɠ»¼ÀÎƓ ¼Ɠ¶¹ϞÁÎƓ¥Â¿ÁɹƓ¾´º¸Î½Ɠ¸¹ÁÏƓ¾Æ¿ÏÀ¼Á¼ÄƹÅƓ¶Ɠÿ¸¹ÁÏƓ¶Ϟ¹Ɠ¶Î˹Ɠ¼Ɠ¶Î˹Ɠ Á´¸Ɠ·Âļ»ÂÁÅÂÀ Ɠ´Ɠ¶Ɠ¸¹ÁÏƓ¿¹ÅÁ¹·ÂƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼ÒƓ…ÂϞÅ´Á´¶¿¼¶´¹ÅϞҕƓ¼Ɠ¼» À¹ÁÒ¹ÅƓϞ¶Â¹Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹ƓÁ´ƓµĴÅÁ¹ Ɠ˳¹ÅÂÀƓ¼ƓÂϞ¹ÁÏÑƓϞƓƓ¼ÑÁÒƓÃÂƓƓ¸¹ ¾´µÄÒƓÂÁÂƓ¾´º¸Î½Ɠ¸¹ÁÏƓ¾Æ¿ÏÀ¼Á¼ÄƹÅƓ¶Ϟ¹ƓÁ¼º¹Ɠ¼ƓÁ¼º¹ ƓœƓ¾ÂÁɹƓ¾ÂÁɶƓ ¶ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ»¼ÀÁ¹·ÂƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¥Â¿ÁɹƓ¶Á¶ÏƓ…ÂϞÅ´Á´¶¿¼¶´¹ÅϞҕ Ɠ¼»À¹ ÁÒ¹ÅƓϞ¶Â¹Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹ƓÁ´ƓµĴÅÁ¹Ɠ¼ƓÁ´Ê¼Á´¹ÅƓøÁ¼À´ÅÏϞÒ ƓœƓŹʹÁ¼¹ƓÁ¹ Ϟ¾Â¿Ï¾¼ÈƓ¸Á¹½Ɠ¸ÂƓ¼ƓÃÂϞ¿¹ƓÀÂÀ¹ÁŶƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼ÒƓ¶ÎϞÂÅ´Ɠ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¶Ɠÿ ¸¹ÁÏƓÃÂÊżƓÁ¹ƓÀ¹ÁÒ¹ÅϞÒ ƓÅ Ɠ¹ ƓϞ¶¹Å¼¿ÂƓÃÂÊżƓÁ¹ƓÀ¹ÁÒ¹ÅƓϞ¶Â¹·ÂƓϞ¾¿ÂÁ¹Á¼Ò Ɠ ¢ÅϞѸ´Ɠ¼ƓÃļϞȸ¼ÅƓÁ´»¶´Á¼¹ƓÒ¶¿¹Á¼½ƓrƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼Ò Ɠ˰»ƓÁ´µ¿Ñ¸¹ Á¼½Ɠ¶ÎϞÂÅÎƓ¥Â¿ÁÉ´Ɠ¶Ɠùļ¸ÎƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼½ƓÀºÁÂƓÂß¹¿¼ÅÏƓÁ´¾¿ÂÁƓ ÿÂϞ¾ÂϞżƓо¿¼Ãż¾¼Ɠ¾ƓÿÂϞ¾ÂϞżƓÁ¹µ¹ϞÁ·ÂƓо¶´ÅÂÄ´ƓÂÁƓÄ´¶¹ÁƓÿ¶¼Á¹Ɠ Æ·¿Â¶Â·ÂƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼ÒƓÀ¹º¸ÆƓÅÂʾ´À¼Ɠ¿¹ÅÁ¹·ÂƓ¼Ɠ»¼ÀÁ¹·ÂƓϞ¿ÁɹϞÅÂÒÁ¼½ ¬Ÿ¨ªŸ¦šƜœ¢ª¢š¥šƜrƓŹÂĹÀ´ƓÀ¹È´Á¼¾¼ƓÂƓϞ¶Ò»¼ƓÀ¹º¸ÆƓϞŸÁ¼ÀƓ»Á´Ê¹ Á¼¹ÀƓϞÆÀÀ´ÄÁ½Ɠ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓϞ¼ϞŹÀÎƓÊ´ϞÅ¼É Ɠ¸¶¼ºÆ̼ÈϞÒƓ¶Ɠ ·ĴÁ¼Ê¹ÁÁ½Ɠµ¿´ϞżƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ´ Ɠ¼Ɠ¸¹½ϞŶÆÑ̼À¼Ɠ¶ƓÐŽƓϞ¼ϞŹÀ¹ƓϞ¼ ¿´À¼ Ɠ§ϞÅ´Á¶¿¹Á´ƓÁ¹À ƓǼ»¼¾ÂÀƓ¤ Ɠ˲¿´Æ»¼ÆϞÂÀƓ ƓœƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ƓϞÆ Ì¹ϞŶ¹ÁƓϞ¿ÆÊ´½Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÎÈƓϞ¼¿ ƓÃļƓÐÅÂÀƓŹÂĹÀ´Ɠ¶¼Ä¼´¿´ƓÇÂÄÀÆ ¿¼ÄƹÅϞÒƓÅ´¾Ɠ¸¿ÒƓ¶ϞҾ·ÂƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂƓϞ¶Ò»´ÁÁ·ÂƓŹ¿´ƓϞ¼ϞŹÀÎƓ¹·ÂƓ ϞŸÁÒÒƓÃÂƓ¶Ä¹À¹Á¼ƓÃÂŹÁɼ´¿ÏÁ´ÒƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹Å Lj

5$ƓǨƓqE¾¼Á ƓƓ·¸¹ƓE¾¼ÁƓrƓϞŸÁÒÒƓÃÂƓ¶Ä¹À¹Á¼Ɠ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¸¶¼º¹Á¼ÒƓÊ´ϞżÉƓ Ź¿´ƓϞ¼ϞŹÀÎ Ɠ«´ϞÅÂƓŹÂĹÀÆƓ¶¼Ä¼´¿´ƓÇÂÄÀÆ¿¼ÄÆÑÅƓÅ´¾ƓÆƓϞÅ´µ¼¿ÏÁ½Ɠ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁÂƓϞ¶Ò»´ÁÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓÊ´ϞżÉƓÿÁ´ÒƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ ϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓÃÂƓÀ¸ƿÑƓÿ¶¼ÁÆƓÃÂŹÁɼ´¿ÏÁ½ƓÐÁ¹Ä·¼¼ ¥¿¹¸Æ¹ÅƓ øʹľÁÆÅÏ Ɠ ÊÅÂƓ ¶Ɠ ¶ÎÄ´º¹Á¼¹Ɠ Ɠ Á¹Ɠ ¶È¸¼ÅƓ ¶ÁÆÅĹÁÁÒÒƓ ÐÁ¹Ä·¼ÒƓÊ´ϞżÉƓÁ´ÃļÀ¹Ä ƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ¼ÈƓ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ¼¿¼Ɠ¶ÁÆÅĹÁÁÒÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ ´ÅÂÀ¶Ɠ¼¿¼ƓÀ¿¹¾Æ¿ Ɠ¹Ϟ¿¼ƓÄ´ϞϞÀ´Åļ¶´¹ÅϞÒƓ·´» ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 337

£Ä¼À¹Á¹Á¼¹ƓÐŽƓŹÂĹÀÎƓ¶Ɠ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ƓµÆϞ¿Â¶¿¹ÁÂƓŹÀ ƓÊÅÂƓÂÁ´Ɠ û¶Â¿Ò¹ÅƓʹĹ»Ɠ¶¹¿¼Ê¼ÁÆƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ½ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓϞ¶Ò»´ÅÏƓÀ´ϞϞÆƓϞ¼ϞŹ ÀÎƓϞƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾Â½ƓÐÁ¹Ä·¼¹½ƓÊ´ϞŹ½ƓÐŽƓϞ¼ϞŹÀÎƓ¶ƓϞ¼ϞŹÀ¹ƓÂÅϞʹŴ ƓÂÅ ÁÂϞ¼Å¹¿ÏÁÂƓ ¾ÂÅÂĽƓ Ϟ¼ϞŹÀ´Ɠ ¾´¾Ɠ ɹ¿Â¹Ɠ Á¹Ã¸¶¼ºÁ´ Ɠ £ÂϞ¾Â¿Ï¾ÆƓ ·Ä´¶¼ ŴɼÂÁÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓϞ¼ϞŹÀÎƓU$ƓÃÂƓÃÂÄÒ¸¾ÆƓ¶¹¿¼Ê¼ÁÎƓϞÂϞÅ´¶¿Ò¹ÅƓqGM 2 ·¸¹ƓMƓrƓÀ´ϞϞ´ƓϞ¼ϞŹÀÎ ƓRƓrƓ¹¹ƓÄ´»À¹ÄƓÄ´¸¼ÆϞ ƓGƓrƓ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓàϞÅÂÒÁÁ´Ò Ɠ´ƓϞŸÁÒÒƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓϞ¼ϞŹÀÎ E¾¼ÁƓǨƓ

 MvϞÄ

 ƓrƓϞŸÁ¹¾¶´¸Ä´Å¼ÊÁ´ÒƓϞ¾ÂÄÂϞÅÏƓÊ¿¹Á¶ƓϞ¼ϞŹÀÎ ƓÅÂƓ¼»ƓÇÂÄÀÆ¿ÎƓ ·¸¹ƓvϞÄ ƓϞ¿¹¸Æ¹Å vϞÄ R Ɠ Ɠ MƓ΋Lj G ŸϞ¿¼Ɠ ¼»Ɠ Á´µ¿Ñ¸¹Á¼½Ɠ ¼»¶¹ϞÅÁÎƓ vϞÄ Ɠ ¼Ɠ R Ɠ ÅÂƓ ¶ÎÄ´º¹Á¼¹Ɠ Ɠ û¶Â¿Ò¹ÅƓ ÂɹÁ¼ÅÏƓ À´ϞϞÆƓ Ϟ¼ϞŹÀÎ Ɠ ±ÅÂÅƓ À¹Å¸Ɠ ÃļÀ¹Á¼À Ɠ Á´ÃļÀ¹Ä Ɠ ¸¿ÒƓ ÂɹÁ¾¼Ɠ À´ϞϞƓ»¶¹»¸ÁÎÈƓϞ¾Âÿ¹Á¼½ Ɠ·´¿´¾Å¼¾Ɠ¼Ɠ¾ÂÀô¾ÅÁÎÈƓϞ¾Âÿ¹Á¼½Ɠ·´¿´¾Å¼¾ Ɠ £Ä¼ƓÄ´ϞϞÀÂÅĹÁ¼¼ƓϞÅĹÁ¼ÒƓ»¶¹»¸ƓŹÂĹÀ´Ɠ¶¼Ä¼´¿´Ɠû¶Â¿Ò¹ÅƓÂɹÁ¼ÅÏƓ ϞŸÁÑÑƓŹÀùĴÅÆÄÆƓ»¶¹»¸Î Ɠž¿ÒƓÐÅ·ÂƓ¶ƓÇÂÄÀÆ¿ÆƓƓøϞÅ´¶¿ÒÑÅƓ»Á´ ʹÁ¼¹ƓϞŸÁ¹¾¶´¸Ä´Å¼ÊÁ½ƓϞ¾ÂÄÂϞż Ɠ¶ÎÄ´º¹ÁÁ¹ƓʹĹ»ƓŹÀùĴÅÆÄÆ vϞÄ ƓǨƓ

K4 M

Ɠ

·¸¹ƓMƓrƓÀ´ϞϞ´ƓÊ´ϞżÉÎƓ·´»´ Ɠ¦Â·¸´Ɠ¼»ƓƓϞ¿¹¸Æ¹Å Lj

'M4ƓǨƓ Ɠ Ɠ K2£Â¿Á´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓ»¶¹»¸Î Ɠ¾´¾ƓϞ¿¹¸Æ¹ÅƓ¼»Ɠ

Lj

%ƓǨƓE¾¼Á + U$ƓǨƓ‡E¾¼ÁƓǨƓ

U$ 

Ɠ Ɠ˰»ƓƓ¶¼¸Á ƓÊÅÂƓƸEƓǨƓqƸE¾¼Á ƓÅ Ɠ¹ ƓϞµ̹Á¼¹Ɠ»¶¹»¸¹ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÆÀ¹ÁÏË´ ¹ÅƓ¾¼Á¹Å¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓ¹¹ƓÊ´ϞżÉƓ¼ ƓÁ´ÂµÂÄÂÅ Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼¹ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÃļ ¶Â¸¼ÅƓ¾ƓÄÂϞÅÆƓE¾¼ÁƓ¼ƓŹÀùĴÅÆÄÎƓ»¶¹»¸Î ƓŸϞ¿¼Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ÂÀƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ»¶¹ »¸ÎƓϞ¿Æº¼ÅƓ¹¹ƓÃÂϞŹùÁÁ¹ƓϞº´Å¼¹ƓøƓ¸¹½ϞŶ¼¹ÀƓϞ¼¿Ɠ·Ä´¶¼Å´É¼¼ƓÐÅÂƓ ϞÂÂŶ¹ÅϞŶƹÅƓÂß¹¿¹ÁÁÎÀƓÐŴôÀƓж¿Ñɼ¼Ɠ»¶¹»¸ ƓÅÂƓ¶Î¸¹¿ÒÑÌ´ÒϞÒƓ ·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓÄ´Ϟß¹¿Ò¹ÅϞÒƓϞ¿¹¸ÆÑ̼ÀƓµĴ»ÂÀ Ɠ£Â¿Â¶¼Á´Ɠ ¹¹ ƓϞ·¿´ϞÁÂƓ Ɠ¼¸¹ÅƓÁ´Ɠƶ¹¿¼Ê¹Á¼¹ƓE¾¼ÁƓ¼ƓŹÀùĴÅÆÄÎƓ»¶¹»¸Î ƸU qƓ $ƓǨƓƸE¾¼ÁƓ 

338 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

œÅÂÄ´ÒƓÿ¶¼Á´ƓƸU$Ɠ¼¸¹ÅƓÁ´Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼¹ ƸU ƸE¼»¿ƓǨƓqƸE¾¼ÁƓǨƓ $Ɠ 

¬Ÿª¦¢§š¬¨ªƜ rƓ ·Ä´Á¼É´Ɠ À¹º¸ÆƓ ¸Á¹¶ÁÎÀƓ ¼Ɠ ÁÂÊÁÎÀƓ ÿÆ˴ļÒÀ¼Ɠ ˳Æ ÁÎ Ɠÿ´Á¹ÅÎƓ¼¿¼Ɠ¹ϞŹϞŶ¹ÁÁ·ÂƓϞÃÆÅÁ¼¾´Ɠÿ´Á¹ÅÎ Ɠ§Ɠ¼¸¹´¿ÏÁ·ÂƓË´Ä´Ɠ¶Ɠ ÃĹ¾É¼¼ƓÁ´Ɠ¶¼¸¼ÀνƓ¸¼Ϟ¾Ɠÿ´Á¹ÅÎƓŹÄÀ¼Á´ÅÂÄƓ¼À¹¹ÅƓÇÂÄÀÆƓÿ¶¼ ÁÎƓп¿¼ÃϞ´ ƓϞ¹¸¼ÁÒÑ̹·ÂƓ¾ÂÁÉÎƓ¹·ÂƓµÂ¿Ï˽ƓÂϞ¼Ɠ¶Ɠß¹¿ÏÁÎÈƓϞ¿ÆÊ´ ÒÈƓÐÅÂƓÿƾÄÆ·Ɠ¼¿¼ƓÃÄÒÀ´ÒƓ¿¼Á¼Ò Ɠ§ƓĹ´¿ÏÁÎÈƓÿ´Á¹ÅƓ¼» »´ƓÁ¹Ä¶ÁÂϞżƓ ¼ÈƓö¹ÄÈÁÂϞżƓŹÄÀ¼Á´ÅÂÄƓÃļƓ¹·ÂƓÁ´µ¿Ñ¸¹Á¼¼Ɠ¶ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓ¸¹ÀÂÁϞÅļ ÄƹÅƓϞ¿ÂºÁÆÑƓÇÂÄÀÆ ƓÂϞµ¹ÁÁÂƓ¶Ɠµ¿´ϞÅÒÈƓϞƓùĹϞ¹Ê¹ÁÁÎÀƓĹ¿Ï¹ÇÂÀƓ·Â ÄÎ Ɠ¾´ÁÏÂÁÎ ƓœƓµ¿´ϞżƓŹÄÀ¼Á´ÅÂÄ´ƓϞ¿Á¹ÊÁιƓ¿ÆʼƓô¸´ÑÅƓøƓÀ´¿ÎÀƓ Æ·¿ÂÀƓ¾Ɠö¹ÄÈÁÂϞżƓÿ´Á¹ÅÎ ƓµĴ»ÆÒƓ¸¿¼ÁÁιƓŹÁ¼ Ɠ±ÅÂƓµ¿¹·Ê´¹ÅƓ´Ϟ ÅÄÂÁÂÀÆƓ¼»ÆʹÁ¼¹ƓĹ¿Ï¹Ç´Ɠö¹ÄÈÁÂϞż ¬Ÿª¦¨˛žŸª§š˛Ɯ ªŸš˙°¢˛Ɯ rƓ п¹À¹ÁÅ´ÄÁ´ÒƓ Ò¸¹ÄÁ´ÒƓ Ĺ´¾É¼Ò Ɠ ÃļϞÈ ¸ÒÌ´ÒƓ¶Ɠȸ¹ƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁ·ÂƓϞ¼ÁŹ»´Ɠ¶Ɠ·ÂÄÒʹ½Ɠÿ´»À¹ ƓÊ´ϞżÉÎƓ¾ÂÅÂĽƓ È´ÂżʹϞ¾¼ƓÄ´Ϟß¹¿¹ÁÎƓÃÂƓϞ¾ÂÄÂϞÅÒÀƓ¶ƓÂÅ¿¼Ê¼¹ƓÂÅƓÊ´ϞÅ¼É ƓÄ´»Â·Á´Á ÁÎÈƓ¶ƓÆϞ¾ÂļŹ¿¹ ¬Ÿª¦¨˛žŸª§µ£Ɯ«¢§¬Ÿ¡ƜrƓɹÃÂʾ´ƓÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼½ ƓÃļϞȸÒ̼ÈƓ¶Ɠ ·ÂÄÒʹ½Ɠÿ´»À¹Ɠ¼ƓÃļ¶Â¸Ò̼ÈƓ¾ƓϞ¿¼ÒÁ¼ÑƓ¿¹·¾¼ÈƓ´ÅÂÀÁÎÈƓÒ¸¹ÄƓ¼ƓµĴ»Â ¶´Á¼ÑƓÒ¸¹ÄƓµÂ¿¹¹ƓÅÒº¹¿ÎÈƓп¹À¹ÁŶ Ɠ±Á¹Ä·¼Ò ƓÁ¹ÂµÈ¸¼À´ÒƓ¸¿ÒƓß ¿¹Á¼ÒƓ¾Æ¿ÂÁ¶Ϟ¾Â·ÂƓµ´ÄϹĴƓÃļƓϞµ¿¼º¹Á¼¼ƓÒ¸¹Ä ƓʹÄô¹ÅϞÒƓ¼»Ɠ¾¼Á¹Å¼Ê¹ Ϟ¾Â½ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¼ÈƓÈ´ÂżʹϞ¾Â·ÂƓŹÿ¶·ÂƓ¸¶¼º¹Á¼Ò ƓœƓĹ»Æ¿ÏŴŹƓ¶Î¸¹¿Ò ¹ÅϞÒƓÒ¸¹ÄÁ´ÒƓÐÁ¹Ä·¼ÒƓϞ¶Ò»¼ ƓÊ´ϞÅÏƓ¾ÂÅÂĽƓùĹȸ¼ÅƓ¶ƓŹÿ ƓÁ´ÃļÀ¹ÄƓ ¶ƓÇÂÄÀ¹ƓµÎϞÅÄÎÈƓÁ¹½ÅÄÂÁ¶Ɠ¼Ɠȟ ¾¶´ÁŶ ƓžÄÆ·ÆÑƓÊ´ϞÅÏƓÆÁÂϞÒÅƓÁ¹½ÅļÁ ¦¹ÄÀÂÒ¸¹ÄÁνƓϞ¼ÁŹ»ƓrƓÂϞÁ¶Á½Ɠ¼ϞÅÂÊÁ¼¾ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ¼»¿ÆʹÁ¼ÒƓ»¶¹»¸ Ɠ ›ơ¿ÏËÆÑƓÊ´ϞÅÏƓϞ¶Â¹½Ɠ´¾Å¼¶Á½Ɠº¼»Á¼Ɠ»¶¹»¸´ƓÿÆÊ´¹ÅƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓ¶ƓĹ»Æ¿Ï ŴŹƓĹ´¾É¼½ƓÃĹ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓÒ¸¹ÄƓ¶Â¸Âĸ´ƓÃÄÂÅÂÁ¶Ɠ¶ƓҸĴƓ·¹¿¼Ò Ɠ±Å¼Ɠ Ĺ´¾É¼¼ƓÃļϞȸÒÅƓ¶ÂƓ¶ÁÆÅĹÁÁ¹½Ɠµ¿´ϞżƓҸĹƓ»¶¹»¸Î Ɠ·¸¹ƓŹÀùĴ ÅÆÄ´Ɠ·´»´ƓÃŶÎË´¹ÅƓƓÀ¿ÁƓ( Ɠ¢·ÄÂÀÁιƓ»´Ã´ϞÎƓ¶ÁÆÅļҸ¹ÄÁ½ƓÐÁ¹Ä·¼¼Ɠ ÃÂϞŹùÁÁÂƓÂϞ¶ÂµÂº¸´ÑÅϞÒƓ¶ƓÁ¹¸Ä´ÈƓ»¶¹»¸Î Ɠµ¹Ϟùʼ¶´ÒƓ¹¹Ɠ¸¿¼Å¹¿ÏÁ¹Ɠ ϞÆ̹ϞŶ¶´Á¼¹Ɠ¶Ɠ¶¼¸¹ƓÃÂÊżƓÁ¹ƓÀ¹ÁÒÑ̹·ÂϞÒƓϞÂƓ¶Ä¹À¹Á¹ÀƓϞŴɼÂÁ´ÄÁ ·ÂƓ·¼¸ÄÂϞŴżʹϞ¾¼ƓÄ´¶Á¶¹ϞÁ·ÂƓŹ¿´ ƓœƓ»¶¹»¸´ÈƓżôƓ¥Â¿ÁÉ´ƓÐÅÂÅƓÃÄ ɹϞϞƓÀº¹ÅƓÃĸ¿º´ÅÏϞÒƓµÂ¿¹¹ƓƓÀ¿Ä¸Ɠ¿¹Å Ɠ£ÂϞ¿¹Ɠ…¶Î·ÂÄ´Á¼Ò•Ɠ¶Â¸ÂÄ ¸´ƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ¶ƓҸĹƓ»¶¹»¸ÎƓöÎË´¹ÅϞÒƓ¸ÂƓƓÀ¿ÁƓ( Ɠ¼ƓÅ´ÀƓÁ´Ê¼Á´¹ÅϞÒƓ Ĺ´¾É¼ÒƓÃĹ¶Ä´Ì¹Á¼ÒƓ·¹¿¼ÒƓ¶ƓÆ·¿¹Ä¸ ƓœƓÃÄÂɹϞϞ¹Ɠж¿Ñɼ¼Ɠ»¶¹»¸ Ɠ»Á´ ʼŹ¿ÏÁÂƓµÂ¿¹¹ƓÀ´ϞϞ¼¶ÁÎÈ ƓʹÀƓ¥Â¿ÁƓɹ ƓɹÃÂʾ´ƓÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼½ƓÃÄ ¸Â¿º´¹ÅϞÒƓ ¼Ɠ ÃÂϞ¿¹Ɠ ¶Î·ÂÄ´Á¼ÒƓ ·¹¿¼Ò Ɠ Ãļ¶Â¸ÒƓ ¾Ɠ µĴ»Â¶´Á¼ÑƓ ¶Ɠ Á¹¸Ä´ÈƓ »¶¹»¸ÎƓ¶Ϟ’ƓµÂ¿¹¹ƓÅÒº¹¿ÎÈƓÃÂƓ´ÅÂÀÁ½ƓÀ´ϞϞ¹Ɠп¹À¹ÁŶƓ¶Ã¿ÂÅÏƓ¸ÂƓµĴ »Â¶´Á¼ÒƓÒ¸¹ÄƓ#BƓ¼Ɠ+E Ɠ¾ÂÅÂÄιƓ¼À¹ÑÅƓÁ´¼µÂ¿ÏËÆÑƓÐÁ¹Ä·¼ÑƓϞ¶Ò»¼Ɠ¶ƓÄ´Ϟʹ ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 339

",- ÐÂʚÅƜÌ¿ÊÆÈʛ¾¿ÊÇȽÈƜļÀź»µƔ¸º¾¼ʙƔ¼»Ɣ·Á¹ÁÃÁ¹µ

ŹƓÁ´Ɠ¸¼ÁƓÁƾ¿ÂÁ Ɠ£ÂÒ¶¿¹Á¼¹ƓÁ´ƓÂß¹¿¹ÁÁÎÈƓϞÅ´¸¼ÒÈƓж¿Ñɼ¼Ɠ»¶¹»¸Ɠ Ϟ¶ÂµÂ¸ÁÎÈƓÁ¹½ÅÄÂÁ¶Ɠ¼Ɠ»´È¶´ÅƓ¼ÈƓҸĴÀ¼Ɠп¹À¹ÁŶƓ·ÄÆÃÃÎƓº¹¿¹»´ƓÃļ ¶Â¸¼ÅƓ¾ƓϞ¼ÁŹ»ÆƓ¹Ì¹ƓµÂ¿¹¹ƓÅÒº¹¿ÎÈƓÒ¸¹Ä Ɠ¶Ã¿ÂÅÏƓ¸ÂƓÅÄ´ÁϞÆÄ´Á¶ÎÈƓп¹ À¹ÁŶ ¦¹ÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ¾É¼¼Ɠ¶Ɠ»¶¹»¸´ÈƓÃļ¶Â¸ÒÅƓ¾ƓÃÂϞŹùÁÁÂÀÆƓ¼»À¹Á¹Á¼ÑƓ ȼÀ¼Ê¹Ϟ¾Â·ÂƓϞÂϞÅ´¶´Ɠ»¶¹»¸Á·ÂƓ¶¹Ì¹ϞŶ´ ƓÊÅÂƓ¶Î»Î¶´¹ÅƓùĹϞÅĽ¾ÆƓ»¶¹ »¸ÎƓ¼Ɠ¹¹ƓÃĸ¶¼º¹Á¼¹ƓÃÂƓж¿ÑɼÂÁÁÂÀÆƓÃÆż Ɠ£¹Ä¶Î½ƓÐÅ´ÃƓж¿Ñɼ¼Ɠ »´¾´Áʼ¶´¹ÅϞÒƓ¼ϞÅÂ̹Á¼¹ÀƓ¶Â¸Âĸ´Ɠ¶ƓɹÁÅÄ´¿ÏÁÎÈƓµ¿´ϞÅÒÈƓ»¶¹»¸Î Ɠ¡´ ŹÀ ƓÃÂϞ¿¹ƓöÎ˹Á¼ÒƓŹÀùĴÅÆÄÎ Ɠ¶Î»¶´ÁÁ·ÂƓϞº´Å¼¹ÀƓɹÁÅÄ´¿ÏÁÎÈƓ Ϟ¿Â¹¶Ɠ»¶¹»¸Î Ɠ¿¼Ë¹ÁÁÎÈƓ¼ϞÅÂÊÁ¼¾Â¶ƓÐÁ¹Ä·¼¼ ƓϞÅ´Á¶ÒÅϞÒƓÐÇǹ¾Å¼¶ÁÎÀ¼Ɠ ŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼Ɠ·ÂĹÁ¼ÒƓ·¹¿¼Ò Ɠ¾ÂÅÂÄιƓϞÀ¹ÁÒÑÅϞÒƓĹ´¾É¼ÒÀ¼Ɠ·Â ĹÁ¼ÒƓ Ɠ, Ɠ0EƓ¼ƓÃÂϞ¿¹¸ÆÑ̼ÈƓп¹À¹ÁŶƓrƓ¶Ã¿ÂÅÏƓ¸ÂƓ#BƓ¼Ɠ+E ƓœϞ¿¹¸ϞŶ¼¹Ɠ Ϟ¼¿ÏÁ½Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÀÂϞżƓøµ´ÄϹÄÁÎÈƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼½ƓÂÅƓŹÀùĴ ÅÆÄÎƓÁ´Ɠ¾´º¸ÂÀƓÂʹŸÁÂÀƓÐŴùƓ·ÂĹÁ¼ÒƓŹÀùĴÅÆÄ´Ɠ»¶¹»¸Á·ÂƓ¶¹Ì¹ϞÅ ¶´ƓÂϞÅ´¹ÅϞÒƓÃļÀ¹ÄÁÂƓÃÂϞÅÂÒÁÁ½ Ɠ£ÂϞ¿¹Ɠ¼ϞÅÂ̹Á¼ÒƓÂʹŸÁ·ÂƓÒ¸¹ÄÁ ·ÂƓ·ÂÄÑʹ·ÂƓÃļϞȸ¼ÅƓöÎ˹Á¼¹ƓŹÀùĴÅÆÄÎƓ¼ƓÿÂÅÁÂϞżƓ¸ÂƓŹÈƓÃÂÄ Ɠ þ´ƓÁ¹Ɠ¶¾¿ÑÊ´ÑÅϞÒƓÁ¶ιƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ƓÀ¹º¸ÆƓҸĴÀ¼ƓrƓÃÄ ¸Æ¾Å´À¼Ɠ ßθÆ̹·ÂƓ ÐŴôƓ ж¿Ñɼ¼ Ɠ ¥¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁ Ɠ ¾´º¸ÂÀÆƓ ÐÅ´ÃÆƓ »¶¹»¸Á½Ɠж¿Ñɼ¼ƓϞÂÂŶ¹ÅϞŶÆÑÅƓÂß¹¿¹ÁÁιƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁιƓĹ´¾É¼¼ £¹Ä¶Î¹Ɠ¶ƓɹüƓÅ´¾¼ÈƓŹÄÀÂÒ¸¹ÄÁÎÈƓĹ´¾É¼½ƓrƓ¶Â¸ÂĸÁι Ɠ¢Á¼ƓÃÄ Ź¾´ÑÅƓ¸¶ÆÀÒƓÃÆÅÒÀ¼Ɠ¶Ɠ»´¶¼Ϟ¼ÀÂϞżƓÂÅƓÁ´Ê´¿ÏÁ½ƓŹÀùĴÅÆÄÎƓ[email protected]Ɠ¶ƓɹÁ ÅĹƓ»¶¹»¸Î Ɠ¾ÂÅÂÄ´ÒƓϞ¶Ò»´Á´ƓϞƓ¹¹ƓÀ´ϞϞ½ƓMƓ¶ƓÀÂÀ¹ÁÅƓ¸ÂϞżº¹Á¼ÒƓ·¿´¶Á½Ɠ ÃÂϞ¿¹¸Â¶´Å¹¿ÏÁÂϞż Ɠ£Ä¼Ɠ[email protected]ƓƓƓÀ¿ÁƓ(ƓMƓǜƓ ƓMȸƓÂϞÁ¶Á½Ɠ¾´»Î¶´¹ÅϞÒƓ

340 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

pp

pep

p+ + p+ƜǮƜ2H + e+Ɯ Ɯȋe 2

p+ + e– + p+ƜǮƜ2H + ȋe

0,23 %

99,77 %

H + p+ǮƜ3&CƜ Ɯȫ

10–5 %

3

He + p+ ǮƜ4He + e++Ɯȋe

hep

15,08 %

He + 4He -> 7!CƜ Ɯȫ

3

84,92 % 7

0,1 %

99,9 %

Be

Be + e– -> 7Li + ȋe

Be + p+ ǮƜ8!Ɯ Ɯȫ

7

7

8

3

He + He ǮƜ He + 2p 3

4

7

+

Li + p ǮƜ He + He +

4

4

ppII

ppI

8

B

!ƜǮƜ Be* + e + ȋe 8

+

!C ƜǮƜ4He + 4He

3

ppIII

œË¿ƜʚºÇºÅÕƜźÿÁʙ¹ºÃÀÁ½Ɣúµʍɼ¼ƔļÀź»µƔ¸º¾¼ʙƔ¼»Ɣ·Á¹ÁÃÁ¹µƔ·Ɣõ¿ʍµÈƔMM ɺÂÁÊʍ¼ƔÄƔÆʍµ»µÀÀÁ½Ɣ·ƔÂÃÁɺÀŵÈƔ·ºÃÁʙÅÀÁÄÅÏÑƔʍµʌ¹Á¸ÁƔ¼»ƔÀ¼ÈƔ·ƔÅÁÊʍµÈƔõ»·ºÅ·¾ºÀ¼ʙ

LL ɹÃÂʾ´ƓĹ´¾É¼½ƓϞ¼ÁŹ»´Ɠ·¹¿¼ÒƓ¼»Ɠ¶Â¸Âĸ´ ƓÃļƓµÂ¿¹¹Ɠ¶ÎϞ¾¼ÈƓŹÀ ùĴÅÆÄ´ÈƓÃŵ¿´¸´ÑÅƓĹ´¾É¼¼ƓÆ·¿¹Ä¸Á·ÂƓɼ¾¿´ Ɠ¿´¶Á´Ò ƓÅ Ɠ¹ ƓÁ´¼µÂ ¿¹¹ƓÀ¹¸¿¹ÁÁ´Ò ƓĹ´¾É¼ÒƓLL ɹÃÂʾ¼ƓrƓùĶ¼ÊÁ´ÒƓĹ´¾É¼Ò Ɠ¶Ɠ¾ÂÅÂĽƓÆÊ´ ϞŶÆÑÅƓ¸¶´ƓÃÄÂÅÂÁ´ %Ɠ Ɠ%ƓǢƓ!Ɠ ƓB+Ɠ Ɠǿ

¶Ɠ Á¹½Ɠ ÃļϞȸ¼ÅƓ û¼ÅÄÂÁÁνƓ Ä´Ϟô¸Ɠ ¸Á·ÂƓ ¼»Ɠ ÃÄÂÅÂÁ¶Ɠ ¶Ɠ ÀÂÀ¹ÁÅƓ Ϟµ¿¼º¹Á¼ÒƓ ¸¶ÆÈƓÃÄÂÅÂÁ¶ƓÁ´ƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹Ɠ¸¹½ϞŶ¼ÒƓ Ò¸¹ÄÁÎÈƓϞ¼¿ Ɠ¡´Å¹ÀƓ Ϟ¿¹¸ÆÑÅƓĹ´¾É¼¼ !Ɠ Ɠ%ƓǢƓ%BƓ ƓȟƓ %BƓ Ɠ%BƓǢƓ%BƓ Ɠ%¥¼ÁŹ»Ɠ·¹¿¼ÒƓ¼»Ɠ¶Â¸Âĸ´Ɠ¶ƓĹ´¾É¼ÒÈƓÆ·¿¹Ä¸Á·ÂƓɼ¾¿´ƓÃÄÂŹ¾´¹ÅƓ ÃļƓÆÊ´Ϟż¼Ɠ¾´Å´¿¼»´ÅÂĶ ƓÄ¿ÏƓ¾ÂÅÂÄÎÈƓ¼·Ä´ÑÅƓÀ´¿Î¹ƓÃļÀ¹Ϟ¼Ɠ¼»ÂŠöƓ Ɠ+Ɠ¼Ɠ,Ɠ¶ƓùĶÂÁ´Ê´¿ÏÁÂÀƓ»¶¹»¸ÁÂÀƓ¶¹Ì¹ϞŶ¹ Ɠ¢µÌ¼½ƓĹ»Æ¿ÏÅ´ÅƓ¶Â ¸ÂĸÁ·ÂƓ¼¿¼ƓÆ·¿¹Ä¸Á·ÂƓɼ¾¿´ƓÀºÁÂƓ»´Ã¼Ϟ´ÅÏƓ¶Ɠ¶¼¸¹ Ɠ%ƓǢƓ%BƓ ƓǿƓ Ɠ Ɠ˴МƓ ƓƓ‘ƓƓžº ¾· «´ϞÅÏƓÂϞ¶ÂµÂº¸´Ñ̹½ϞÒƓ¶ƓÐŽƓĹ´¾É¼¼ƓÐÁ¹Ä·¼¼ƓÆÁÂϞÒÅƓÁ¹½ÅļÁÂƓ ΋ Ɠ˴МƓ¶ƓLL ɹÃÂʾ¹Ɠ¼Ɠ΋ Ɠ˴МƓ¶ƓÆ·¿¹Ä¸ÁÂÀƓɼ¾¿¹ƓÁ´Ɠ¸¼ÁƓµĴ»Â¶´¶ ˼½ϞÒƓ ´ÅÂÀƓ ·¹¿¼Ò Ɠ ¢ϞÅ´¿ÏÁ´ÒƓ ÐÁ¹Ä·¼ÒƓ ÃÂϞŹùÁÁÂƓ ÃÄÂϞ´Ê¼¶´¹ÅϞÒƓ ¾Ɠ ඹÄÈÁÂϞżƓ»¶¹»¸ÎƓ¼Ɠø¸¹Äº¼¶´¹ÅƓ¹¹ƓϞ¶¹Ê¹Á¼¹ƓÀÁ·¼¹ƓÀ¼¿¿¼ÂÁÎƓ¼ƓÀ¼¿ ¿¼´Ä¸ÎƓ¿¹Å ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺ 341

½ÎÕ̃ÇÖÆÃǒ̋ÀÃ̋ÂÙ ¢ µ  » Á ´ Ê ¹ Á ¼ ÒƓ PƓrƓôĴ¿¿´¾ϞƓ¶ƓÆ·¿Â¶ÎÈƓϞ¹¾ÆÁ¸´ÈƓRLjrƓÄ´ϞϞÅÂÒÁ¼¹ƓM3ƓrƓ ´µϞ¿ÑÅÁ´ÒƓ»¶¹»¸Á´ÒƓ¶¹¿¼Ê¼Á´Ɠ¶ƓǼ¿ÏÅĹƓ3ƓL3 L☉ƓrƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞÅÏƓL3Ɠ¶ƓǼ¿Ï ÅĹƓ3Ɠ¶Ɠ¹¸¼Á¼É´ÈƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞżƓ¥Â¿ÁÉ´ƓL☉ ­ËÁÆÎÌЗÇØÉ×Åǎ ÇÁЙÆǎ ˰ÀÒƓ»¶¹»¸Î ÆÇЗЙЙǎ ¾ǎÐÄÇØÎÌÁǎ5ǎ ¼Ɠ¹¹Ɠµ»Á´Ê¹Á¼¹ ¾ǎϨ¾ÁϨÀÉ×Ñǎ ЙǎÆÇЗЙЙÊÈǎ ¶ƓϞ»¶¹»¸¼¼ ¾ÁÇÄÓÄÉЗÑ Й¾ÁÎÄÈÊЙÎÄ

L3 Lȸ

P

R Ɠþ

M3

r

  ϵ¥Â¿Áɹ

r

q M

$3

r

¥¼Ä¼ÆϞ

ȎƓ *>

q 

3I

 ȴ

 

˲´ÁÂÃÆϞ

ȎƓ >N

q 

#&&

 

¦Â¿¼À´Á

ȎƓ BJ

q 

$3 (3

 

 

 

šÄ¾ÅÆÄ

ȎƓKK

q 

( ϵ&&&L

 

 

q 

œ¹·´

ȎƓ)UN

 ƓR

3>

 

 

 

ϵ

˲´Ã¹¿¿´

ȎƓQN

 

$ϵ&&& $&&&

 

 

q ϵ¤¼·¹¿Ï

ȣƓ,NE

 ƓR

&>

 

q 

ϵƓ

£ÄÂɼÂÁ

ȎƓ *E

 

#ϵ&3q3

 

šÈ¹ÄÁ´Ä

ȎƓ"NE

ϵ ϵ

 ϵ

3LB

 

›¹Å¹¿Ï·¹½»¹ ȎƓ,NE

 ϵƓR

*&>?

 

ϵ

 ϵ

qϵ Ɠ

 

 

 

q 

Ɠ

qϵ 

Ɠ

©´¸´Ä

ȣƓ BJ

 ƓR

&&&

 qϵ ϵ Ɠ

š¾ÄƾϞ

ȎƓ NQ

 

 ϵ&3 3

 r 

Ɠ

š¿ÏÅ´¼Ä

ȎƓMH

 

3

 

 (ϵ&&&

ϵ 

š¿Ï¸¹µ´Ä´Á ȎƓ1>Q

 ϵƓR

 ϵq šÁŴĹϞ

ȎƓ[email protected]

 ƓR

* ϵ&>? 3B ϵqϵ ϵ

Ɠ

¥Ã¼¾´

ȎƓ3EN

 ƓR

&&&q&3 3 q 

Ɠ

£Â¿¿Æ¾Ϟ

ȣƓ$BI

 

 

 ¨ÂÀ´¿Ï·´ÆÅ ȎƓ-O

(&&&?

 

 

3

 

˴¼À»´

ȣƓ NQ

 ϵƓR

 ϵ&&&

 

ž¹Á¹µ

ȎƓ UǬ

 ϵƓR

&>

 

 

 q 

Ɠ

q Ɠ

Ɠ£ÂϞ¿¹ƓʼϞ¿´ƓÂÅÀ¹Ê¹Á´Ɠ»Á´Ê¼Å¹¿ÏÁ´ÒƓùĹÀ¹ÁÁÂϞÅÏƓµ¿¹Ϟ¾´ƓRƓ¼¿¼Ɠ¹·ÂƓϞ¿´ µ´ÒƓùĹÀ¹ÁÁÂϞÅÏƓR Ɠ§Ɠ¸¶Â½ÁÎÈƓ»¶¹»¸ƓϞƓ¾ÂÀÃÂÁ¹ÁÅ´À¼ƓϞÄ´¶Á¼À½ƓϞ¶¹Å¼ÀÂϞżƓ¶ƓϞù¾ÅĹƓ¶¼¸ ÁÎƓ¸¶¹ƓϞ¼ϞŹÀÎƓ¿¼Á¼½

342 

 ˚̀˰̂˺˸˹ ́˿̀˰˲˾̇˽˸˺

ˠ˵˺˾˼˵˽˴̃˵˼˰̏˻˸̂˵̀˰̂̃̀˰

šϞŹÄ¼¸Á ¾ÂÀ¹ÅÁ´ÒƓÂôϞÁÂϞÅÏƓ¶Ê¹Ä´ ƓϞ¹·Â¸ÁÒ Ɠ»´¶ÅÄ´Ɠ ƓøƓŸ Ɠ› Ɠ˴ Ɠ ¬ÆϞŶ´ Ɠ˳ Ɠœ Ɠ¤Îȿ¶½ Ɠ˴ Ɠ¨¼»À´Å¿¼Å Ɠ šϞÅÄÂÁÂÀ¼ÒƓ¶¹¾Ɠ55&Ɠ ƓøƓŸ Ɠœ Ɠ Ɠ¥Æĸ¼Á´ Ɠ¨ÄÒ»¼ÁÂƓœ¹¾Ɠ Ɠϵ ´¿´¾Å¼¾¼Ɠ ƓøƓŸ Ɠœ Ɠ Ɠ¥Æĸ¼Á´ Ɠ˴ Ɠ¨¼»À´Å¿¼Å Ɠ  ´Ä¶Ɠœ ƓŸ Ɠ¥Ç¹Ä¼Ê¹Ϟ¾´ÒƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼Ò Ɠ¨ÄÒ»¼ÁÂƓœ¹¾Ɠ Ɠ ¡¶¹»¸ÎƓ ƓøƓŸ Ɠœ Ɠ Ɠ¥Æĸ¼Á´ Ɠ˴ Ɠ¨¼»À´Å¿¼Å Ɠ ˲¼Á·Ɠš Ɠ¤ Ɠœ¶¹¸¹Á¼¹Ɠ¶Ɠ¾¿´ϞϞ¼Ê¹Ϟ¾ÆÑƓ»¶¹»¸ÁÆÑƓ¸¼Á´À¼¾Æ Ɠ˴ Ɠ§¤¥¥ Ɠ ˲¶´¿¹¶Ϟ¾¼½Ɠ  Ɠ¥Â¶Ä¹À¹ÁÁ´ÒƓ´ϞÅÄÂÀ¹ÅÄ¼Ò Ɠ¨ÄÒ»¼ÁÂƓœ¹¾Ɠ Ɠ ˲ÂÁÂÁ¶¼ÊƓ± Ɠœ Ɠ˴ÂÄ»Ɠœ Ɠ˰ Ɠ¢µÌ¼½Ɠ¾ÆÄϞƓ´ϞÅÄÂÁÂÀ¼¼ Ɠ˴ Ɠ§¤¥¥ Ɠ ˲Ϟ´ÁÇÂÀ´¿¼Å¼Ɠ˳ Ɠœ Ɠ£´Ä´¸Ɠÿ´Á¹Å Ɠ˴ Ɠ˵´Æ¾´ Ɠ¨¼»À´Å¿¼Å Ɠ ˵¹µÂƓ¼ƓŹ¿¹Ϟ¾ÂÃƓ ƓøƓŸ Ɠœ Ɠ Ɠ¥Æĸ¼Á´ Ɠ˴ Ɠ¨¼»À´Å¿¼Å Ɠ ¥Â¿Á¹ÊÁ´ÒƓϞ¼ϞŹÀ´Ɠ ƓøƓŸ Ɠœ Ɠ Ɠ¥Æĸ¼Á´ Ɠ˴ Ɠ¨¼»À´Å¿¼Å Ɠ ¥¼¿ÏʹÁ¾ÂƓ¢ Ɠ˲ Ɠ£Ä¼ϞȺ¸¹Á¼¹Ɠ¼Ɠж¿ÑɼÒƓ·´¿´¾Å¼¾Ɠ ƓøƓŸ Ɠœ Ɠ Ɠ¥ÆÄ ¸¼Á´ Ɠ¨ÄÒ»¼ÁÂƓœ¹¾Ɠ Ɠ ¥¼ϞŹÀ´Ɠ ¥´ÅÆÄÁ´Ɠ ·¿´»´À¼Ɠ …˲´ϞϞ¼Á¼•Ɠ 1DBƓ 0>PQNJƓ 0UOPBIƓ 1DNKQǬDƓ PDBƓ "UBOƓKCƓ >OOEJE Ɠ+0 Ɠ Ɠ±¿¹¾ÅÄÂÁÁ´ÒƓ¾Á¼·´ƓƓ¶ƓϞ¶ÂµÂ¸ÁÂÀƓ¸ÂϞÅÆ Ã¹ƓDPPLO

O>PQNJ FLH J>O> ǬKR [email protected] ¥Æĸ¼ÁƓœ Ɠ ƓšϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ¿¼Àü´¸Î Ɠ˴ Ɠ˴§ Ɠϵ ¥Æĸ¼ÁƓœ Ɠ ƓšϞÅÄÂÁÂÀ¼Ê¹Ϟ¾¼¹Ɠ»´¸´Ê¼ƓϞƓĹ˹Á¼ÒÀ¼ Ɠ˴ Ɠ§¤¥¥ Ɠ ¥Æĸ¼ÁƓœ Ɠ ƓœϞ¹¿¹ÁÁ´ÒƓÂÅƓšƓ¸ÂƓ³ Ɠ˴ Ɠ±¾ϞÀ Ɠ ¥Æĸ¼ÁƓœ Ɠ Ɠ¤´»¶¹¸¾´Ɠ¸´¿¹¾¼ÈƓÿ´Á¹Å Ɠ˴ Ɠ¨¼»À´Å¿¼Å Ɠ ¥Æĸ¼ÁƓœ Ɠ ƓœϞ¹¿¹ÁÁ´ÒƓ¶Ɠ¶ÂÃÄÂϞ´ÈƓ¼ƓÂŶ¹Å´È Ɠ¡´¸´Ê¼Ɠ¼ƓŹϞÅÎƓÃÂƓ´ϞÅÄ ÁÂÀ¼¼Ɠ¼Ɠ¾ÂϞÀÂÁ´¶Å¼¾¹ Ɠ˴ Ɠš¿ÏüÁ´ƓÁÂÁ Ǽ¾ËÁ Ɠ ¬Æµ¼ÁƓ£ Ɠ¥ Ɠœ¹Á¹Ä´ Ɠ˵¹Æ¾ÄÂżÀ´ÒƓÿ´Á¹Å´ Ɠ˲¹À¹Ä¶ÂƓ¼»¸´Å¹¿ÏƓ£ Ɠ¥ Ɠ¬Æ µ¼Á Ɠϵ ³»¹¶Ɠ¥ Ɠš Ɠ˳¹¾É¼¼ƓÂƓ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀ¹ Ɠ¥£µ Ɠ˳´ÁÏ Ɠ

ˠ˵˺˾˼˵˽˴̃˵˼˰̏ ˻˸̂˵̀˰̂̃̀˰ 343

ˣ˺˰˷˰̂˵˻˸ ˘˼˵˽˽˾˹̃˺˰˷˰̂˵˻̌ ›ÂÈÂÓÇÅÆ ϚŸÈϮÁÅÉÅÍϚŸϮϥÅÈÙ¿ÅÔϚ ›ÍϮÀ Ϛ¯ÅÒËϚϸ Ϛ Ϛ

ÉËÁÂÈÙϚ®ËÈÊÂÔÊËÆϚϥÅϥÏÂÉØϚ

ϮÈÅÈÂÆ Ϛ ϮÈÅÈÂËϚ

 ϮÈÈÂÆ ϚºÁÉËÊÁϚ  ÂÍÓÕÌÍÐÊÀ ϚºÆÊϮÍϚ Ϛ  ËÉϮÊ ϚŸϮÈÙÏÂÍϚ Ϛ

žϮÍ¿ÅÊ Ϛ¡ÃËÍÁÃϚ

¡Ë¾ÍÂÓË¿ ϚªÅÇËÈϮÆϚ¨ÂËÊÏÙ¿ÅÔϚ

ʔ¿ϮÇÅÊ Ϛ®ÂÍÀÂÆϚÈÂÇϥϮÊÁÍË¿ÅÔϚ ¡ÂÈÙÁË¿ÅÔ Ϛ¼ÇË¿ϚžËÍÅϥË¿ÅÔϚϸ ¤ÐÊÁÉϮÊ Ϛ§ϮÍÈϚ

ʕϮ¿ÂÊÁÅÕ Ϛ ÂÊÍÅϚ

©ÅÇϮÍ Ϛ«ÀÛϥÏϚ

¬ÅÇÂÍÅÊÀ ϚºÁÐϮÍÁϚ Ϛ ¬ËÆÊÏÅÊÀϚ¡ÃϚ Ϛ ¬ÏËÈÂÉÂÆ Ϛ§ÈϮ¿ÁÅÆϚ Ϛ

ªϮϥϥÂÈ Ϛ ÂÊÍÅϚªËÍÍÅϥϚ Ϛ ­Ë¾ÂÍÏϥËÊ Ϛ Ë¿ϮÍÁϚ¬ÂÍϥÅϚ

«ϮÀϮÊ Ϛ§ϮÍÈϚ Ϛϸ

®ÂÇÇÅ ϚÊÁÃÂÈËϚ ®ÇÅϮÌϮÍÂÈÈÅ Ϛ¡ÃË¿ϮÊÊÅϚ

¬ËÍÊ Ϛ§ÅÌϚϸ

¯ÐÍØÕ¿ ϚŸÜÔÂϥÈϮ¿Ϛ ÂÊÊϮÁÙ¿ÅÔϚϸ

­ϷÈÈϥ Ϛ Â;ÂÍÏϚ ®ÈϮÉÉ Ϛ¨ÛÁ¿ÅÀϚϸ

§ϮÌÈϮÊ Ϛ®ϮÉÐÅÈϚÍËÊË¿ÅÔϚϸ §ÂÌÈÂÍ Ϛ¥ËÀϮÊÊϚ ϶ϮÇËÊØϚ Ϛ §ËÊÏ Ϛ«ÀÛϥÏϚ §ËÌÂÍÊÅÇ ϚªÅÇËÈϮÆϚ Ϛϸ §ÍϮ¾ÏÍÅ Ϛ°ÅÈÙÜÉϚ Ϛ

¯ÅÍϮÜÉϮ Ϛ§ÅÆËÀÐÓÐϚϸ ²ËÇÅÊÀ Ϛ®ÏÅ¿ÂÊϚ ²ËÈÈ ϚϥϮÑϚ ²ËÍÍËÇϥ Ϛ¡ÃÂÍÂÉϮÆÜϚ

¥ϮÀÍϮÊà Ϛ£Ë϶ÂÑϚ¨ÐÅϚ ¨Ë¿ÂÈÈ Ϛ¬ÂÍϥÅ¿ϮÈÙϚ Ϛ Ϛ ¨ËÉËÊËϥË¿ Ϛ©ÅÒϮÅÈϚŸϮϥÅÈÙ¿ÅÔϚu

²ÏϮÍÇ Ϛ¦ËÒϮÊÊÂϥϚ

°ϮÊÁÂÍ Ϛ±ÍÅÁÍÅÒϚÍÏÐÍË¿ÅÔϚ Ϛ µÏÂÍÊÑÂÈÙÁ ϚÍÅϚÍÅË Ϛ Ϛ

·ÁÁÅÊÀÏËÊ ϚÍÏÐÍϚϸ

¦ϮÐÊÁÂÍ ϚºÁ¿ϮÍÁϚ°ËÈÏÂÍϚ ©ÅÔÂÈÈ Ϛ¡ÃËÊϚ

ºÆÈÂÍ Ϛ¨ÂËÊϮÍÁϚ ºÆÊÕÏÂÆÊ ϚÈÙ¾ÂÍÏϚ Ϛϸ

§ÙÛÏËÊ Ϛ¥ϥϮϮÇϚ Ϛϸ

ʗÍÇË¿ϥÇÅÆ Ϛ¥¿ϮÊϚ«ϥÅÌË¿ÅÔϚϸ ˟̀˵˴˼˵̂˽̋˹̃˺˰˷˰̂˵˻̌

«CURIOSITY˜ ϚÉϮÍϥËÒËÁϚ Ϛ ˆ#LEMENTINE˜ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ϶ËÊÁϚ

ˆ%XPLORER˜ ϚϥÏÍϮÏËϥÏϮÏϚ

G/#% Ϛ ÅϥÇÐϥϥÏ¿ÂÊÊØÆϚ ϥÌÐÏÊÅÇϚ ¤ÂÉÈÅϚ

«DAWN˜ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ϶ËÊÁϚ Ϛ ˆ$EEPϚ)MPACT˜ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ϶ËÊÁϚ

«HAYABUSA˜ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚϮÌÌϮÍϮÏϚ

«EXO-ARS˜ ϚÌÍËÂÇÏϚ

«IN3IGHT˜ ϚÉϮÍϥÅϮÊϥÇÅÆϚ϶ËÊÁϚ

ϸ

Ɠª¶¹ÅÂÀƓÂÅÀ¹Ê¹ÁÎƓϞϞο¾¼ƓÁ´ƓÄ´»¸¹¿Ɠ…˲Ĵž¼½ƓϞÃÄ´¶ÂÊÁ¼¾•

344 

 ˣ˺˰˷˰̂˵˻˸

«JUNO˜ Ϛ ÅϥÇÐϥϥÏ¿ÂÊÊØÆϚ ϥÌÐÏÊÅÇϚ »ÌÅÏÂ-

ϮÈÙ¾ÂÁËϚϸ Ϛϸ ˾ÈϮÔÊØÆϚÌËÇÍË¿Ϛ —Ϛ ϥÐÌÂÍÍËÏϮÓÅÜϚ «MARSϚ2ECONNAISSANCEϚ/RBITER˜ ϚÅϥÇÐϥϥÏÌÍËÒËÃÁÂÊÅÜϚÌËϚÁÅϥÇÐϚ®ËÈÊÓϮϚ ¿ÂÊÊØÆϚϥÌÐÏÊÅÇϚ©ϮÍϥϮϚ ÍϮÁÅËÇϮÍÏÅÍË¿ϮÊÅÂϚ ϥÏÍËÂÊÅÂϚ «NEWϚ (ORIZONS˜ Ϛ ÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ ϶ËÊÁϚ Ϛ ÏÂÌÈË¿ËÆϚ¾ϮÈϮÊϥϚ Ϛ Ϛϸ ˆŸÂÊÂÍϮ˜ ϚϥÂÍÅÜϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÒϚϮÌÌϮÍϮÏË¿Ϛ «OPPORTUNITY˜ ϚÉϮÍϥËÒËÁϚ u Ϛ ŸÂϥÏϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ Ϛ Ϛu «PATH&INDER˜ ϚÉϮÍϥËÒËÁϚ ˆŸËÜÁÃÂ͘ Ϛ ϥÂÍÅÜϚ ÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÒϚ ϮÌÌϮÍϮˆ0HOENIX˜ ϚÉϮÍϥÅϮÊϥÇÅÆϚ϶ËÊÁϚ Ϛ ÏË¿Ϛϸ Ϛ S/(/ Ϛ ÇËϥÉÅÔÂϥÇϮÜϚ ˾ϥÂÍ¿ϮÏËÍÅÜϚ Ϛ ŸϥÌØÕÇÅϚÊϮϚ®ËÈÊÓÂϚ …ϮÈÅÈ¢ ϚÅϥÇÐϥϥÏ¿ÂÊÊØÆϚϥÌÐÏÊÅÇϚ ˆ3PIRIT˜ ϚÉϮÍϥËÒËÁϚ »ÌÅϚÏÂÍϮϚ Ϛϸ Ϛϸ Ϛ ˆ3TARDUST˜ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚϮÌÌϮÍϮÏϚ Ϛ  ϮÈϮÇÏÅÇÅ «TRACEϚ'ASϚ/RBITER˜ ϚÅϥÇÐϥϥÏ¿ÂÊÊØÆϚϥÌÐÏ¿϶ϮÅÉËÁÂÆϥÏ¿ÐÛÖÅÂϚ ÊÅÇϚ©ϮÍϥϮϚ ÌÍÅÈÅ¿ÊØÂϚÜ¿ÈÂÊÅÜϚu šÇ¿ϮÍÅÁØϚǩ Ç¿ϮÍÅÁØ ϚÉÂÏÂËÍÊØÆϚÌË-  ϮÊÅÉÂÁ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ»ÌÅÏÂÍϮϚ  ÂËϥÏϮÓÅËÊϮÍÊϮÜϚË;ÅÏϮϚϸ ÏËÇϚ  ÅÀÂÜ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ Ϛ ÈÙ¾ÂÁËϚu Ϛ̔̎̕  ÅÁÍϮ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ¬ÈÐÏËÊϮϚ ÈÙÑϮϚ§ÂÊÏϮ¿ÍϮ Ϛ϶¿Â϶ÁϮϚ Ϛ  ÅÈÙÁϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ ÉÐÍ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ  ÈϮ¿ÊØÆϚÌËÜϥϚϮϥÏÂÍËÅÁË¿Ϛϸ Ϛ Ϛ ÌËÀÂÆϚ Ϛ ˆ ÍÂÇŘ ϚϮϥÏÂÍËÅÁØϚ Ϛ ÌËÈÈËÊ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ Ϛϸ ÍϮϚϸ

ϥÏÂÍËÅÁØϚu ÇÈϮϥϥÅÑÅÇϮÓÅÜϚu ÌÂÍÅËÁØϚ¿ÍϮÖÂÊÅÜϚ ϥ¾ÈÅÃϮÛÖÅÂϥÜϚϥϚ¤ÂÉÈÂÆϚ Ϛϸ ϥÏÍ˾ÈÂÉØϚ ϥÏÍËÊËÉÅÔÂϥÇϮÜϚÂÁÅÊÅÓϮϚ̔̓̕u̔̕ ÏÅÍϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ ÏËÊ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ Ϛϸ ÒÐÊϮ ϚÇÍÅË¿ÐÈÇϮÊϚÊϮϚ³ÂÍÂÍÂϚ Ϛ

›ÂÈØÂϚÇϮÍÈÅÇÅϚ Ϛ

žÂÏÂÈÙÀÂÆ϶ Ϛ϶¿Â϶ÁϮϚ ϮÏÉËϥÑÂÍϮϚ Ϛ ÇËÊ¿ÂÇÏÅ¿ÊØÂϚÌÍËÓÂϥϥØϚ ÍϮ϶ÉÂÍϚ ÑËÏËÅ϶˾ÍϮÃÂÊÅÂϚ Ϛ

œÂϥÏϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ Ϛϸu ˆŸÂ Ϯ˜ ϚÉÂÃÌÈϮÊÂÏÊØÆϚ϶ËÊÁϚ ŸÂÀϮ Ϛ϶¿Â϶ÁϮϚ ŸÂÊÂÍϮϚu Ϛ Ϛ ˣ˺˰˷˰̂˵˻˸ 

žϮÇÏÅÈÙ ϚϮϥÏÂÍËÅÁ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ¥ÁØϚ

¡ÂÆÉËϥ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ©ϮÍϥϮϚ ˆ¡ÃËÏÏ˘ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ϶ËÊÁϚϸ ¡ÅϮÀÍϮÉÉϮϚ  ÂÍÓÕÌÍÐÊÀϮv­ϮϥϥÂÈϮϚ u Ϛϸ Ϛ Ϛu ÌËÈËÃÂÊÅÂϚ®ËÈÊÓϮϚ Ϛ

Ÿ¿ÍËÌϮ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ»ÌÅÏÂÍϮϚ Ϛ ÌËÁÈÂÁÊØÆϚËÇÂϮÊϚ

ʔÂÊ¿ϥÇËÂϚ Ë϶ÂÍË Ϛ Ëϥ˾ÂÊÊËϥÏÅϚ ÌÍÅÈÅ-

¿Ë¿Ϛϸ ¤ϮÁϮÔϮϚÏÍÂÒϚÏÂÈϚu ¤ϮÇËÊØϚ§ÂÌÈÂÍϮϚ Ϛ Ϛ ¤¿Â϶ÁÊϮÜϚ¿ÂÈÅÔÅÊϮϚ Ϛ Ϯ¾ϥËÈÛÏÊϮÜϚ̔̕ Ϛ̔̏̕ ¿ÅÁÅÉϮÜϚ̔̕ Ϛ̔̕ ¤¿Â϶ÁÊØÆϚ¿ÂÏÂÍϚ ¤¿Â϶ÁØ ¿϶ϮÅÉËϥ¿Ü϶ÙϚÉÂÃÁÐϚÉϮϥϥËÆϚÅϚϷ¿ËÈÛÓÅÂÆϚϸu 

345

¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÂϚϥÏÍËÂÊÅÂϚ —Ϛ ÏÂËÍÂÏÅÔÂϥÇϮÜϚÉËÁÂÈÙϚ̔̕̕u̕̕ ¿ÊÐÏÍÂÊÊÅÆϚ ÌÂÍÂÊËϥϚ ϷÊÂÍÀÅÅϚ u ÀÅÌÂÍÀÅÀϮÊÏØϚ ÀÈϮ¿ÊϮÜϚÌËϥÈÂÁË¿ϮÏÂÈÙÊËϥÏÙϚu Ϛ Ϛ Á¿ËÆÊØÂϚ Ϛ —Ϛ ϶ϮÏÉÂÊÊØÂϚ ÇÈϮϥϥØϚϥ¿ÂÏÅÉËϥÏÅϚ Ϛ ÍϮ϶ÉÂÍØϚÅϚÉϮϥϥϮϚϸ Ϛu ϥ¿ÂÍÒÀÅÀϮÊÏØϚ ϥÌÂÇÏÍØϚuϸ Ϛu —Ϛ  ϮÍ¿ϮÍÁϥÇϮÜϚÇÈϮϥϥÅÑÅÇϮÓÅÜϚ Ϛ —Ϛ ÁËÌÈÂÍË¿ϥËÂϚÐÕÅÍÂÊÅÂϚÈÅÊÅÆϚ —Ϛ ÕÏϮÍÇË¿ϥÇËÂϚÐÕÅÍÂÊÅÂϚÈÅÊÅÆϚ ϷÑÑÂÇÏϚµÏϮÍÇϮ Ϛ ÒÅÉÅÔÂϥÇÅÆϚϥËϥÏϮ¿Ϛ Ϛ Ϸ¿ËÈÛÓÅÜϚu

ÇËÍËÏÇËÌÂÍÅËÁÅÔÂϥÇÅÂϚϸ ©ϮÇÊËÏϮϚ Ϛ ®¿ÅÑÏϮv¯ÐÏÈÜϚ ²ϮÍÏÈÅ Ϛ Ϛ Ϛϸ ²ÂÆÈϮvžËÌÌϮϚ ´ÐÍÛÉË¿Ϯv ÂÍϮϥÅÉÂÊÇËϚ Ϛ Ϛ Ϛ §ËÍÅÔÊ¿ØÂϚÇϮÍÈÅÇÅϚ Ϛ Ϛ̔̏̕u̕̕ ÌÍÂÁÂÈϚ§ÐÉϮÍϮϚ̕̕ §ËÍËÊÅÁϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ §ËϥÉÅÔÂϥÇÅÂϚϥÇËÍËϥÏÅϚϸuϸ Ϛϸ Ϛ §ËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚÈÅÑÏϚϸuϸ §ËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚÉÐϥËÍϚϸ §ÍϮϥÊØÂϚÀÅÀϮÊÏØϚ

¥ÅÊÅÅϚϷÈÂÉÂÊÏË¿Ϛ¿ϚϥÌÂÇÏÍϮÒϚ϶¿Â϶ÁϚ ¨ÐÊϮ ϶ϮÏÉÂÊÅÜϚu Ϛu ÇÍϮÏÂÍË˾ÍϮ϶Ë¿ϮÊÅÂϚ ÈžÍϮÓÅÅϚu Ë;ÅÏϮϚ Ϛ Ϛu ËÏÍϮÃϮÛÖÅÂϚ ϥ¿ËÆϥÏ¿ϮϚ ÌË¿ÂÍÒÊËϥÏÅϚ ¡ÂÉÈÜ Ϛϸ Ϛϸ ËÏÍϮÃϮÛÖÅÂϚ ϥ¿ËÆϥÏ¿ϮϚ ÌË¿ÂÍÒÊËϥÏÅϚ ÏÂËÍÅÜϚÁ¿ÅÃÂÊÅÜϚ Ϛ Ϛϸ Ϛϸ ÏÂÍÉÅÊϮÏËÍϚ ϥÈÂÁØϚÌϮÁÂÊÅÜϚÉÂÏÂËÍÅÏË¿Ϛ ÑϮ϶ØϚϸu ϥÏÍËÂÊÅÂϚ ÑËÏËϚ˾ÍϮÏÊËÆϚϥÏËÍËÊØϚ ϥÐÁÙ¾ϮϚ¿ϚÌÍËÓÂϥϥÂϚϷ¿ËÈÛÓÅÅϚ®ËÈÊÓϮϚ ˆ¨ÐÊϮ ˜ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ϶ËÊÁϚ ¨ÐÔ¿ϮÜϚϥÇËÍËϥÏÙϚ˾×ÂÇÏϮϚ̕̕ ¤ËÊϮϚ­ËÕϮϚ ¢ÁϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ

¥Ë ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ»ÌÅÏÂÍϮϚ Ϛ Ϛ ¿ÐÈÇϮÊÅ϶ÉϚ ¥ÏËÇϮ¿Ϯ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ

ʕϮÈÈÅϥÏË ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ»ÌÅÏÂÍϮϚ

§ϮÍϥÏϚ ˆ§ϮϥϥÅÊŘ Ϛ ÅϥÇÐϥϥÏ¿ÂÊÊØÆϚ ϥÌÐÏÊÅÇϚ ®ϮÏÐÍÊϮϚϸ ˆ§ÂÊÏϮ¿Íؘ ϚϮϥÏÂÍËÅÁØϚ §Â;ÂÍ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ¬ÈÐÏËÊϮϚ §ËÉϮϚ §ËÉÂÏϮϚ µÐÉÂÆÇÂÍË¿v¨Â¿Å Ϛ ϥÏËÈÇÊË¿ÂÊÅÂϚϥϚ»ÌÅÏÂÍËÉ Ϛuϸ Ϛϸ §ËÉÂÏØϚu  ϮÈÈÂÜϚ Ϛϸ Ϛ

346 

…¦ÂϥϥÂÊÁÃÂ͘ ϚÅϥÇÐϥϥÏ¿ÂÊÊØÆϚϥÌÐÏÊÅÇϚ

©ÂÍÇÐÍÅÜϚ Ϛ Ϛ Ϛ ©ϮÇÂÉϮÇ ϚÌÈϮÊÂÏϮ ÇϮÍÈÅÇϚ Ϛ ©ϮÍÂËÀÍϮÑϚ Ϛ ˆ©ϮÍÅÊÂ͘ Ϛ ϥÂÍÅÜϚ ÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÒϚ ϮÌÌϮÍϮÏË¿Ϛ Ϛ ©ϮÍÅÜ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ ©ϮÍϥϚ ¿ÅÁÅÉËÂϚÁ¿ÅÃÂÊÅÂϚ Ϛ ÀÂËÈËÀÅÔÂϥÇËÂϚϥÏÍËÂÊÅÂϚ ˆÇϮÊϮÈؘϚu ÊϮÈÅÔÅÂϚ¿ËÁØϚu ÌËÈÜÍÊØÂϚÕϮÌÇÅϚ ÌÍËÏÅ¿ËϥÏËÜÊÅÜϚ ÍÂÈÙÂÑϚ ϥËϥÏϮ¿ϚϮÏÉËϥÑÂÍØϚ ©ϮÏÅÈÙÁϮϚϸ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ  ˣ˺˰˷˰̂˵˻˸

©ÂÃÁÐÊϮÍËÁÊϮÜϚ ÇËϥÉÅÔÂϥÇϮÜϚ ϥÏϮÊÓÅÜϚ Ϛϸϸ ©ÂÍÇÐÍÅÆϚ Ϛ Ϛ ÀÂËÈËÀÅÜϚ Ëϥ˾ÂÊÊËϥÏÅϚÁ¿ÅÃÂÊÅÜϚ Ϛ ϥÏÍÐÇÏÐÍϮϚÌË¿ÂÍÒÊËϥÏÅϚuϸ ÏÂÌÈË¿ËÆϚ¾ϮÈϮÊϥϚ Ϛ Ϛ ©ÂϥÜÓϚÌÂÍÅËÁ Ϛ̕̕ ©ÂÏÂËÍÅÏØϚ Ϛ Ϛ ©ÂÏÂËÍÊØÆϚÌËÏËÇϚ ©ÂÏÂËÍËÅÁØϚ Ϛ ©ÂÏÂËÍØϚ Ϛ ©ÅÉϮϥ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ®ϮÏÐÍÊϮϚ ©ÅÊÅÉÐÉϚ©ϮÐÊÁÂÍϮϚ ˆ©ØÕÇŘ Ϛ¿϶ϮÅÉËÁÂÆϥÏ¿ÐÛÖÅÂϚÀϮÈϮÇÏÅÇÅϚ

§ϮÇÈËÊϚ

ªϮÇÈËÊÂÊÅÂϚ ªÂ¾ÂϥÊϮÜϚϥÑÂÍϮϚ̕̕ ªÂÆÏÍËÊÊØÂϚ϶¿Â϶ÁØϚ Ϛ Ϛ Ϛ Ϛ ªÅÇÏϮ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ¬ÈÐÏËÊϮϚ

¨ÇÇϮÏËÍ ϚÇÍϮÏÂÍϚÊϮϚ³ÂÍÂÍÂϚ Ϛ «ÍÅËÊÅÁØ ϚÉÂÏÂËÍÊØÆϚÌËÏËÇϚ

©ϮÈÈϮÁϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ Ϛ Ϛ

¬ÈÐÏËÊϚ Ϛ Ϛu ϮÏÉËϥÑÂÍϮϚ Ϛϸ ÌËÁÈÂÁÊØÆϚËÇÂϮÊϚ ¬ËÇÍØÏÅÂϚuϸ ¬ËÈÜÍÊËÂϚϥÅÜÊÅÂϚ ÊϮϚ®ϮÏÐÍÊÂϚÅϚ»ÌÅÏÂÍÂϚ ¬ËÜϥϚ§ËÆÌÂÍϮϚ ¬ÍÅÈÅ¿ÊØÆϚϷÑÑÂÇÏϚ ¿ϚÀϮÈϮÇÏÅÇϮÒϚu ¿ÂÇÏËÍØϚϥÅÈϚ ¬ÍÅÈÅ¿ØϚu ¿ÈÅÜÊÅÂϚÊϮϚÁ¿ÅÃÂÊÅÂϚ¤ÂÉÈÅϚu ÅϥÌËÈÙ϶Ë¿ϮÊÅÂϚ¿ϚϷÊÂÍÀÂÏÅÇÂϚϸu ÊϮϚÌÈϮÊÂÏϮÒϚ®ËÈÊÂÔÊËÆϚϥÅϥÏÂÉØϚ u ÌÍËÀÊË϶ÅÍË¿ϮÊÅÂϚ ¬ÍËÒËÃÁÂÊÅÂϚÏÍϮÊ϶ÅÏ Ϛ ÌÈϮÊÂÏϚÌËϚÁÅϥÇÐϚ®ËÈÊÓϮϚ

…ªϮϥϥ¿ÂϘ Ϛ ÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ ϶ËÊÁϚ ́Ç Ϛ ́Ç ǎ

Dawn ­Ϯ¿ÊÅÊϮϚ®ÌÐÏÊÅÇϮ Ϛ˾ÈϮϥÏÙϚÊϮϚ¬ÈÐÏËÊÂϚ Ϛ ­Ϯ¿ÊËÁÂÊϥÏ¿ÅÂϚ̓̕̕ ­ÂÜϥÅÈÙ¿ÅÜ ϚÇÍϮÏÂÍϚÊϮϚŸÂϥÏÂϚ ˆ­Ë϶ÂÏÏϮ˜ Ϛ ÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚ ϶ËÊÁϚ Ϛ Ϛ 

¬ϮÍϮÈÈϮÇϥϚ̕̕u̓̕̕ ¬ϮÍÊÅÇË¿ØÆϚϷÑÑÂÇÏϚuϸ Ϛ Ϛ̓̕̕ «ÅÊÒÍËÊØϚ Ϛ ¬ÂÍÅÀÂÆϚ Ϛ ®ϮÏÐÍÊϚϸ Ϛ Ϛ ¬ÂÍϥÂÅÁØ ϚÉÂÏÂËÍÊØÆϚÌËÏËÇϚ ϥÏÍÐÇÏÐÍϮϚÇËÈÂÓϚϸ Ϛ Ϛϸu ˆ¬ÅËÊÂ͘ ϚϥÂÍÅÜϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÒϚϮÌÌϮÍϮÏË¿Ϛ ®ÅÍÅÐϥ Ϛ϶¿Â϶ÁϮϚϸ Ϛ ϸ Ϛϸ ˆ®ÇÅϮÌϮÍÂÈÈŘ Ϛ ÉϮÍϥÅϮÊϥÇÅÆϚ ϶ËÊÁϚ Ϛ ˆ¬ÅËÊÂÍ ŸÂÊÂÍϮ˜ Ϛ ϥÂÍÅÜϚ ÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÒϚ ϮÌÌϮÍϮÏË¿Ϛ ®ËÈÊÓ ¬ÈϮÊÂÏϮÍÊØÂϚÏÐÉϮÊÊËϥÏÅϚu ¿ϥÌØÕÇÅϚu - Ϛ ϶ϮÏÉÂÊÅÜϚu Ϛ .'#ϚϚ —Ϛ ÐϥÈË¿ÅÜϚÊϮ¾ÈÛÁÂÊÅÜϚuϸ ˆ§ËÈÙÓ˘Ϛ.'#Ϛ Ϛ ÇËÍËÊϮϚ Ϛ Ϛ ˆ§ËÕϮÔÅÆϚÀÈϮ϶˜Ϛ.'#Ϛϸ Ϛ ÈÅɾϚ ˆ©ÐÍϮ¿ÂƘϚ ÉϮÀÊÅÏÊËÂϚÌËÈÂϚ Ϛ ºÆ¾ÂÈÈϚϚ ÊϮ¾ÈÛÁÂÊÅÂϚϸ Ϛϸ ˆºϥÇÅÉËϥ˜Ϛ.'#Ϛ Ϛ ÌÂÍÂÊËϥϚϷÊÂÍÀÅÅϚ Ϛϸ ¬ÈϮÊÂÏØ ÀÅÀϮÊÏØϚuϸ ÌÍËÏоÂÍϮÊÓØϚ Ϛ ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÂϚϥÏÍËÂÊÅÂϚϸuϸ ÌÜÏÊϮϚ Ϛ Ϛ Ϛ ϥÒÂÉϮϚÇËÈÂÓϚ ÑËÏËϥÑÂÍϮϚ Ϛ Ϛ ¬ÈϮÊÂÏØ ÇϮÍÈÅÇÅϚu ÒÅÉÅÔÂϥÇÅÆϚϥËϥÏϮ¿Ϛ Ϛ ˣ˺˰˷˰̂˵˻˸ 347

ÒÍËÉËϥÑÂÍϮϚ Ϛ Ϸ¿ËÈÛÓÅÜϚ Ϛuϸ ®ËÈÊÓÂϥÏËÜÊÅÂϚ̓̕̕u̕̕ ®ÌÂÇÏÍËÀÍϮÑϚ ®ÌÐÏÊÅÇÅϚ¤ÂÉÈÅϚÅϥÇÐϥϥÏ¿ÂÊÊØ ϚÁ¿ÅÃÂÊÅÂϚϸuϸϸ Ϛ ¿ÈÅÜÊÅÂϚ ϮÏÉËϥÑÂÍØϚ ÊϮϚ Á¿ÅÃÂÊÅÂϚ ϸϸuϸ ®ÏÅÇϥ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ¬ÈÐÏËÊϮϚ

¬ÂËÍÂÉϮϚ¿ÅÍÅϮÈϮϚϸ Ϛ̕̕ȕ̕̕

¯ÂËÍÅÜϚ ËÏÊËϥÅÏÂÈÙÊËϥÏÅ Ϛ ϷÇϥÌÂÍÅÉÂÊÏϮÈÙÊËÂϚÌËÁÏ¿ÂÍÃÁÂÊÅÂϚ ¯ÂÍÉÅÊϮÏËÍϚ̏̕̕ ¯ÂÍÉËÜÁÂÍÊØÂϚÍÂϮÇÓÅÅϚ̏̕̕u̕ ¯ÅÏϮÊ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ®ϮÏÐÍÊϮϚ ϮÏÉËϥÑÂÍϮϚ ÑËÏËϚ϶ËÊÁϮϚˆ ÛÆÀÂÊϥ˜Ϛ Ϛ ¯ËÈÅÊØϚ Ϛ ¯ËÔÇÅϚ¨ϮÀÍϮÊÃϮϚu Ϛ ¯ÍËÜÊÓØ ϚϮϥÏÂÍËÅÁØϚ Ϛ Ϛ Ϛ ¯ÐÉϮÊÊËϥÏÙϚÊÁÍËÉÂÁØϚ Ϛ Ϛ

­϶ÈØϚË;ÅÏØϚ Ϛϸ ®ÂÉÅÁϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ Ϛ ±ÈËÍϮ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ Ϛ ±Ë¾Ëϥ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ©ϮÍϥϮϚ

…¯Ϯ¾¾È˜ ϚÇËϥÉÅÔÂϥÇÅÆϚÏÂÈÂϥÇËÌϚϸ Ϛ Ϛ Ϛ ²ϮÍËÊ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ¬ÈÐÏËÊϮϚ Ϛ Ϛ

²ϮÐÉÂÜ ϚÌÈϮÊÂÏϮ ÇϮÍÈÅÇϚ Ϛ ³ÂÍÂÍϮ Ϛ ÌÈϮÊÂÏϮ ÇϮÍÈÅÇϚ u Ϛ u 

±ÂÍ¿ËÏËÔÅÊØϚ ÀÅÌËÏÂÏÅÔÂϥÇÅÂϚ ÏÐÊÊÂÈÅϚ ¿ϚÀÅÌÂÍÌÍËϥÏÍϮÊϥÏ¿Â Ϛ Ϛϸ ´ÂÍÊØÂϚÁØÍØϚ Ϛ Ϛu Ϛ

·ÇÈÅÌÏÅÇϮϚ Ϛ Ϛ Ϛ Ϛ Ϛ Ϛϸ

ºÊÓÂÈϮÁ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ®ϮÏÐÍÊϮϚϸ Ϛ ϮÈÙ¾ÂÁËϚϸ ºËϥ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚϸ Ϛ ºÌÅÉÂÏÂÆ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ®ϮÏÐÍÊϮϚ Ϛ ºÌÅÓÅÇÈØϚ ºÍÅÁϮ ϚÌÈϮÊÂÏϮ ÇϮÍÈÅÇϚ Ϛ ºÍËϥ ϚϮϥÏÂÍËÅÁϚ ºÑÑÂÇÏϚ¡ËÌÈÂÍϮϚ Ϛ Ϛϸ ºÑÑÂÇÏϚ¬ËÆÊÏÅÊÀϮu­Ë¾ÂÍÏϥËÊϮϚ ºÑÑÂÇÏϚ²ËÇÅÊÀϮϚ ºÑÑÂÇÏϚµÏϮÍÇϮϚϚ́Ç ǎÍ»ÅÁÀϚ¢½À̀¿Ö ǎ ́ÊÀÅÍËÖ ǎÓÍ»ËÅɽ́ÅÉÀǎÎÓÃËÀÈÃÀǎÆÃÈÃÄ ºÑÑÂÇÏϚ¼ÍÇË¿ϥÇËÀËϚϸuϸ

¸ÌÅÏÂÍϚ Ϛ Ϛuϸ Ϛϸuϸ Ϛ Ϛ

žËÈÙÕËÂϚ§ÍϮϥÊËÂϚ¬ÜÏÊËϚϸ ÌÍÅÈÅ¿ÊËÂϚ¿Ë϶ÁÂÆϥÏ¿ÅÂϚÊϮϚϥÌÐÏÊÅÇÅϚ u

ʗÊÐϥ ϚϥÌÐÏÊÅÇϚ®ϮÏÐÍÊϮϚ Ϛ ¼ÔÂÆÇÅϚžÂÊϮÍϮϚ

˞˳˻˰˲˻˵˽˸˵ ˟̀˵˴˸́˻˾˲˸˵                        3 ˒˸˴˸˼˾˵˸˸́̂˸˽˽˾˵˴˲˸˶˵˽˸˵˽˵˱˵́˽̋̅̂˵˻       5 ¨´»ÎƓ¼Ɠ¿¼µÄ´É¼¼Ɠ˳ÆÁÎƓ ϵ ¡´ÅÀ¹Á¼ÒƓ ˳ÆÁÁιƓ»´ÅÀ¹Á¼ÒƓ ¥Â¿Á¹ÊÁιƓ»´ÅÀ¹Á¼ÒƓ £ÄÂȺ¸¹Á¼ÒƓÿ´Á¹ÅƓÃÂƓ¥Â¿ÁÉÆ Ɠ ˰ϞżÁÁ¹Ɠ¸¶¼º¹Á¼¹Ɠÿ´Á¹ÅƓ ˞́˽˾˲̋˽˵˱˵́˽˾˹˼˵̅˰˽˸˺˸                39 ¥´À´ÒƓϞ¿´µ´ÒƓϞ¼¿´Ɠ ž¶¼º¹Á¼¹Ɠ¸¶ÆÈƓŹ¿ƓƓ ¢Äµ¼Å´¿ÏÁιƓôĴÀ¹ÅÄÎƓ ˲´¾Ɠ¿¹Å´ÑÅƓϞÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ ϵ ˚˾́˼˾˽˰˲̂˸˺˰                       56 ˲Ɠ´ÁżÃ¸´ÀƓÁ´ƓϞÃÆÅÁ¼¾¹Ɠ¼¿¼ƓÁ´ƓÀ¹ÅÄÂƓƓ ϵ ¹ÂϞŴɼÂÁ´ÄÁ´ÒƓÂĵ¼Å´Ɠ¼Ɠ¾ÂϞÀ¼Ê¹Ϟ¾¼½Ɠ¿¼ÇÅƓ ϵ ˲Ɠ¸ÄÆ·¼ÀƓÀ¼Ä´ÀƓ ϵ ¢Äµ¼ÅÎƓϞÃÆÅÁ¼¾Â¶Ɠ ž¶¼º¹Á¼¹Ɠ¸¶Â½ÁÎÈƓ»¶¹»¸Ɠ ˵¹µ¹ϞÁ´ÒƓÅļɴƓƓ Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁ´ÒƓÃÄ´Ì´Ɠ ¦Ä´¹¾ÅÂļÒƓ˳ÆÁÎƓƓ ˟˻˰˽˵̂̋˷˵˼˽˾˹˳̀̃˿˿̋                 80 ³Ä¾ÂϞÅÏƓÿ´Á¹ÅÎ Ɠš¿Ïµ¹¸ÂƓ ¦¹Ã¿Â¶Â½Ɠµ´¿´ÁϞƓ £´ÄÁ¼¾Â¶Î½ƓÐÇǹ¾ÅƓ¼Ɠ¾¿¼À´ÅƓÿ´Á¹ÅÎƓ £Â¶¹ÄÈÁÂϞÅÏƓÿ´Á¹Å Ɠ ˘́̂˾̀˸̏˾̂˺̀̋̂˸˹˽˰{˜˰̀́˵               126 ˴´ÄϞ¼´ÁϞ¾´ÒƓ¶Â¸´Ɠ ˟˻˰˽˵̂̋˳˸˳˰˽̂̋˸̅{˺˾˻̌̆˰˸{˿˻˰˽˵̂̋́˿̃̂˽˸˺˸    149 ¼·´ÁÅϞ¾¼¹Ɠÿ´Á¹ÅÎƓrƓ¾´¾¼¹ƓÂÁ¼Ɠ «ÅÂƓÅ´ÀƓ¶ÁÆÅļƓ ϵ ˞˳˻˰˲˻˵˽˸˵ 349

˲¿ÏÉ´Ɠÿ´Á¹Å ·¼·´ÁŶƓ ϵ ¥ÃÆÅÁ¼¾¼Ɠ 

˟˻˰˽˵̂̋˺˰̀˻˸˺˸˰́̂˵̀˾˸˴̋˸˺˾˼˵̂̋         176 £¿´Á¹ÅÎ Ɠ¾ÂÅÂÄιƓÁ¹ƓÀ¹Ë´ÑÅƓº¼ÅÏƓ¸ÄÆ·¼ÀƓ ˴´¿Î¹ƓŹ¿´Ɠ¥Â¿Á¹ÊÁ½ƓϞ¼ϞŹÀÎƓrƓ´ϞŹÄ¼¸ÎƓ¼Ɠ¾ÂÀ¹ÅÎƓ šϞŹÄ¼¸ÎƓ ˲ÂÀ¹ÅÎƓ Ɠ £Â¸´Ä¾¼ƓÂÅƓ¾ÂÀ¹ÅƓ¼Ɠ´ϞŹÄ¼¸Â¶Ɠ ˟̀˸˻˸˲̋˸˾̂˻˸˲̋˲{˼˾̀̏̅˸˲ˡ˾˻˽˵̇˽˾˹́˸́̂˵˼˵   211 £Ä¼ÅÒº¹Á¼¹ƓÿÑ̼ÅƓ¼ƓÄ´»¸¼Ä´¹ÅƓ ¢Ã´ϞÁÂϞżƓžÄÎÅ·ÂƓ¾ÂϞÀÂϞ´Ɠ £¿´Á¹Å´ ¾¹´ÁƓ ›¹Ä¹·Â¶Î¹ƓÃĵ¿¹ÀÎƓ¼ƓÂϞµ¹ÁÁÂϞżƓ ±Á¹Ä·¼ÒƓÃļ¿¼¶Â¶Ɠ ϵ £ÄÂ˿¹Ɠ¼ƓµÆ¸Æ̹¹ƓÃļ¿¼¶Â¶Ɠ £Ä¼¿¼¶ÎƓ¼Ɠ»¹ÀÁ´ÒƓÂϞÏƓ £Ä¼¿¼¶ÁιƓÒ¶¿¹Á¼ÒƓÁ´Ɠ¸ÄÆ·¼ÈƓÿ´Á¹Å´ÈƓ ˟̀˸˻˸˲̋˲˼˸̀˵˷˲˵˷˴˸{˳˰˻˰˺̂˸˺            239 ˲´¾ƓµĴ»Æ¹ÅϞÒƓ¸¶Â½Á´ÒƓ»¶¹»¸´Ɠ £ÂϞ¿¹¸ϞŶ¼ÒƓÁ¹Ä´¶ÁÂÃÄ´¶Á·ÂƓôÄÅÁ¹ÄϞŶ´Ɠ ¥¾¶Â»ÏƓ¸ÎľÆƓ¶ƓÃÄÂϞÅÄ´ÁϞŶ¹Ɠ £Ä¼¿¼¶ÁιƓÒ¶¿¹Á¼ÒƓ¶Ɠ·´¿´¾Å¼¾´ÈƓ ˵¹·Ä´¶¼Å´É¼ÂÁÁιƓ¶Â»ÀÆ̹Á¼ÒƓ¼Ɠ¼ÈƓÃÂϞ¿¹¸ϞŶ¼ÒƓƓ ±Çǹ¾ÅƓ£Â½ÁżÁ·´Ɠr¤Âµ¹ÄÅϞÂÁ´Ɠ ±Çǹ¾ÅƓ³Ä¾Â¶Ϟ¾Â·ÂƓ ϵ œ¿¼ÒÁ¼¹Ɠ´ÅÀÂϞǹÄÎ Ɠ ϵϵ ˡ˾˻˽̆˵                          257 ˲´¾ƓϞÀÂÅĹÅÏƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓ ϵ «ÅÂƓ¶¼¸ÁÂƓÁ´Ɠ¥Â¿ÁɹƓƓ ˲´¾ƓÄ´µÂÅ´¹ÅƓ¥Â¿ÁɹƓ ˗˲˵˷˴˽̋˹́˲˵̂                      275 ¦´¾¼¹ƓÄ´»ÁιƓ»¶¹»¸ÎƓ œϞ¹¿¹ÁϞ¾´ÒƓôϞÃÂÄż»´É¼ÒƓ»¶¹»¸Ɠ ¤´»À¹ÄÎƓ¼ƓÀ´ϞϞÎƓ»¶¹»¸Ɠ ´Ä¶´Ä¸Ϟ¾´ÒƓ¾¿´ϞϞ¼Ç¼¾´É¼ÒƓϞù¾ÅĶƓ ž¼´·Ä´ÀÀ´Ɠ¹ÄÉËÃÄÆÁ·´r¤´ϞϞ¹¿´Ɠ 

350 

 ˞˳˻˰˲˻˵˽˸˵

˭˲˾˻̎̆˸̏˷˲˵˷˴                     304 ¦´¾¼¹ƓÄ´»ÁιƓ»¶¹»¸ÎƓ ˲´¾Ɠ¸Â¿·ÂƓϞ¶¹Å¼ÅƓ»¶¹»¸´Ɠ ˲Ä´Ϟ¼¶´ÒƓϞÀ¹ÄÅÏƓ ˚̀˰̂˺˸˹́˿̀˰˲˾̇˽˸˺                   325 ˠ˵˺˾˼˵˽˴̃˵˼˰̏˻˸̂˵̀˰̂̃̀˰               343 ˣ˺˰˷˰̂˵˻˸                        344

¢ËÃÔÊËÈÅÆ ÇÈÆɺ½ÊÀʽÃÔÉÂÀÁƚ νÅÊÈƚ ƒ˜ÈÍՓƚ pƚ Ê½È ÈÀÊÆÈÀʆƚ¾ÀºÆ»ÆƚÀÅʽÃýÂÊ˸ÃÔÅÆ»ÆƚƹѽÅÀʆ ƚ¢¸¾ ¼ÓÁƚÄƾ½ÊƚȽ¸ÃÀ¿Æº¸ÊÔƚÇÆÊȽ¹ÅÆÉÊÔƚºƚɸÄÆƹȸ ¿Æº¸ÅÀÀ ƚÇÆɽѸÊÔƚÂËÈÉÓƚÇÆƚ½ÉʽÉʺ½ÅÅÆ Å¸ËÏÅÓÄƚ Àƚ»ËĸÅÀʸÈÅÓÄƚ¼ÀÉÎÀÇÃÀÅ¸Ä ƚȸ¿ÆºÓ½ƚýÂÎÀÀƚŸƚ ɸÄÓ½ƚȸ¿ÅÓ½ƚʽÄÓ ƚœ½ÁÉʺ˽ÊƚŸËÏÅÓÁƚÂÀÅÆÂÃ˹ ƚ ÇÈƺƼʆÊÉʆƚÕÂÉÂËÈÉÀÀƚÀƚ̽ÉÊÀº¸ÃÀƚŸËÂÀ

©»ÍÑÇÈ ÉÈÉÍÅÙÊÇÈÀLjÂÁ¿»ÇÂÀ

¯ÑÎÂÆËǒ É̃ÂÆÊÆÎǒ¡ÃÌÎÁÆÃÀÆÕ šϞÅÄÂÁÂÀ¼Ò Ɠ£ÂÃÆ¿ÒÄÁιƓ¿¹¾É¼¼

¬ËÁÌÅϥϮÊËϚ¿ϚÌÂÔϮÏÙϚϚ±ËÍÉϮÏϚƚϚ°ϥÈϚÌÂÔϚÈϚϚ¯ÅÍϮÃϚϚϷÇ϶ «ÏÌÂÔϮÏϮÊËϚ¿Ϛ«««Ϛˆ¥¬§Ϛ¬­¢¯« ¬­¥ª¯˜ Ϛ ϸ Ϛ¯¿ÂÍϥÇϮÜϚ˾È Ϛ§ϮÈÅÊÅÊϥÇÅÆϚÍ Ê ϚžÐÍϮÕ¿ϥÇËÂϚϥÂÈÙϥÇËÂϚÌËϥÂÈÂÊÅ Ϛ ÌÍËÉØÕÈÂÊÊϮÜϚ϶ËÊϮϚžËÍË¿ÈÂ¿Ë ϚÇËÉÌÈÂÇϥϚ–ϚϚˆ˜ ¯ÂÈϚ Ϛ  ϚÑϮÇϥϚ Ϛ  ϚWWWPARETO PRINTRU

¢Á¾ºÌ¿ÅÖË̼ÈƜ¦ÈË΀ȼË΀ȽÈƜпÇÌʺƜ Ç¿ÉÊ¿ÊÕ¼ÇȽÈƜƺ̿ƺÌÂÑ¿Ë΀ȽÈƜȻʺÁȼºÇÂ΃ Ɯ¦ÈË΀¼º Ɯ›ÈÅÖÒÈÃƜœÅºËÖ¿¼Ë΀ÂÃƜÉ¿Ê Ɯ¾ Ɯ ƜƜ  ΈÇ½ÂƜÂÁ¾ºÌ¿ÅÖË̼ºƜÆÈ΂ÇÈƜÉÊÂȻʿËÌÂƜ¼Ɯƺ½ºÁÂÇ¿Ɯ…¦ºÌ¿ÆºÌÂÑ¿Ë΀º΃Ɯ΀ǽº•Ɯ ƜƜ  Ɯ¿ J?FIƜ@[email protected]JAAJC OR